You are here

Sẽ để em yêu anh lần nữa: Chương 29

Chương 29

Giả vờM4Tx yêu

Hiểu ĐồngvqjM nM4Txghĩ ngơvqjMi thêmM4Tx M4Txmột GCAkngày Gc63ở bệnhGCAk vixTYQện rGc63ồi mớixTYQ vqjMvề nhà.M4Tx BácvqjM HàxTYQ mGCAkẹ ĐìnhxTYQ ÂGCAkn GCAklà ngườiM4Tx chạxTYQy đếxTYQm chvqjMăm sGc63óc chxTYQo cô.xTYQ CGc63ả vqjMmột M4Txngày HiểxTYQu ĐồngGc63 tGCAkrông ngóGc63n xTYQbóng hGc63ình aGc63i nhưvqjMng VĩnM4Txh PhGc63ong tvqjMuyệt khôM4Txng M4Txhề vqjMđến lấM4Txy mM4Txột lầnM4Tx M4Tx( cxTYQho xTYQmọi ngườGCAki mộvqjMt pM4Txhen mừnGc63g hM4Txụt chơiGCAk )GCAk, côxTYQ cuốxTYQi M4Txcùng thấtvqjM xTYQvọng xuM4Txất việnGc63 rGc63a về.

Sáng hôGCAkm svqjMau, HiểuxTYQ ĐồnGCAkg đGc63i đếnGCAk cvqjMông M4Txty, côxTYQ tronGc63g lònxTYQg bxTYQỗng thấxTYQp thỏmvqjM khôGc63ng yvqjMên. HGCAkai ngàM4Txy M4Txcô nghỉxTYQ vqjMviệc vqjMmà khôvqjMng hGCAkề vqjMxin phéxTYQp. Gc63Thế nàxTYQo vGCAkào M4Txphòng cvqjMũng bxTYQị mọiM4Tx ngườiM4Tx GCAksoi mói.vqjM NhưngvqjM khGCAki cM4Txô xTYQvào phGCAkòng khGCAkông Gc63ai Gc63nói vqjMgì xTYQvới cGCAkô cGCAkũng chẳnM4Txg aGc63i soGCAki mGCAkói cM4Txô vqjMlấy M4Txmột lần.xTYQ NgvqjMay cM4Txả GCAkphòng GCAkquản líM4Tx vqjMnhân sựvqjM cũnM4Txg khvqjMông M4Txlên tiếngGCAk. HiểuvqjM ĐồnGc63g cảxTYQm vqjMthấy hxTYQơi lạGCAk, ánhxTYQ Gc63mắt Gc63bỗng lướtM4Tx GCAknhẹ vGc63ề phíGc63a Gc63cửa pGc63hòng Gc63kia. NxTYQhưng ngườixTYQ tGc63rong xTYQđó hìnxTYQh GCAknhư cvqjMhưa đến.

Đêm kGCAkia GCAkkhi cvqjMô lạiM4Tx xTYQmê vqjMman lầvqjMn xTYQnữa vqjMtrong bệM4Txnh xTYQviện, cơvqjM hGCAkồ cảmGCAk vqjMnhận đượcGCAk bàGc63n tavqjMy Gc63ấm ávqjMp vuốGCAkt vGc63e gươnGc63g mặtGc63 mM4Txình, rồivqjM cảmxTYQ nhậGc63n đưGCAkợc lvqjMàm môivqjM ấmGCAk Gc63áp chếvqjM trụM4Tx trêvqjMn môvqjMi cvqjMô, M4Txtrong lvqjMòng M4Txcảm thấyxTYQ thậtvqjM ấmvqjM ápM4Tx, khiếGCAkn tGCAkim côGCAk lầxTYQn nữavqjM ruxTYQn độngxTYQ. Gc63Khi thứcvqjM vqjMdậy, chỉM4Tx thvqjMấy mộtGCAk màGCAku trắngvqjM, mvqjMà khônM4Txg hềxTYQ thấvqjMy bóGCAkng dáGCAkng M4TxVĩnh M4TxPhong M4Txở đâM4Txu, tM4Txrong xTYQlòng Gc63có Gc63chút hụGc63t hM4Txẫng, nM4Txuối M4Txtiếc vàxTYQ thvqjMất vọng.

Cuối cGc63ùng VĩnhGCAk Gc63Phong cũnM4Txg M4Txđến nvqjMhưng GCAkthái vqjMđộ vvqjMẫn nGc63hư tGCAkrước thờvqjM ơM4Tx lãvqjMnh đạmxTYQ khônM4Txg hềGCAk nhxTYQìn cM4Txô lấyGCAk mM4Txột cái.vqjM TựM4Tx nhiêGc63n HiGc63ểu ĐồngGCAk thấxTYQy mộtM4Tx nỗivqjM buGCAkồn M4Txxâm chiGc63ếm vàM4Txo tim.

Hết givqjMờ GCAklàm, HiểuvqjM ĐồngxTYQ buồM4Txn bãvqjM vqjMđi đGc63ến trạmGc63 xxTYQe buýtvqjM vqjMđợi xM4Txe đếvqjMn thìM4Tx mGCAkột chGCAkiếc xvqjMe màuGCAk đenGCAk quGc63en thuộcxTYQ M4Txchờ tớiGc63 dừngvqjM lạxTYQi nGCAkgay vqjMbên cạnhGCAk côxTYQ. TấmxTYQ kM4Txính M4Txxe hGc63ạ xuốngvqjM, ngưvqjMời M4Txtrong M4Txxe kGc63hông thèmM4Tx GCAkquay mặtGCAk M4Txlại nhìxTYQn cvqjMô mvqjMà GCAklạnh lvqjMùng rGCAka lệnh:

- GCAkLên xxTYQe đi.

- KhôngGc63 cầnM4Tx M4Tx– HiểuGc63 ĐồGc63ng cắvqjMn mGCAkôi nvqjMói Gc63– TôxTYQi GCAktự đvqjMón xM4Txe được.

- CôM4Tx đừnxTYQg hiểuvqjM lầmGCAk, lGCAkà tạivqjM tôGc63i Gc63có cGCAkhuyện muốGCAkn nóxTYQi vvqjMới cvqjMô. LênxTYQ xxTYQe –GCAk VĩnM4Txh GCAkPhong hấGCAkt hàmxTYQ xTYQra lệnhxTYQ lầM4Txn nữa.
HixTYQểu ĐồngM4Tx đvqjMứng trừngGCAk mắvqjMt nhìGCAkn VĩnhvqjM GCAkPhong, mộtGc63 bướcxTYQ cM4Txũng khvqjMông chịuGCAk nhúcGc63 GCAknhích. ThấyxTYQ GCAkvậy VĩnhvqjM PhonxTYQg cũnGCAkg vqjMtrừng mắtGc63 nhìM4Txn cvqjMô rồiM4Tx nói.

- vqjMLên GCAkxe hM4Txay đểGCAk tôiGc63 bếxTYQ cM4Txô lên.

Hiểu ĐồGCAkng nvqjMghe M4Txnói thế,vqjM đàxTYQnh M4Txmiễn cưỡngGCAk bưGCAkớc lêGCAkn xeGc63. ChiếcvqjM xxTYQe nhanxTYQh chónxTYQg lvqjMao vútxTYQ đi.M4Tx TrênM4Tx đxTYQường xTYQđi, cvqjMả haGc63i đềuM4Tx iGCAkm lặngvqjM, khGCAkông aM4Txi GCAknói gì,Gc63 cvqjMhỉ M4Txcó M4Txtiếng tM4Txhở GCAkđáp lờivqjM M4Txnhau. CuốGc63i cùngGCAk chiếcGCAk GCAkxe cũngvqjM GCAkdừng lạivqjM, GCAkHiểu ĐvqjMồng đưaGCAk mắGc63t nhxTYQìn raGCAk. xTYQCô hơiM4Tx ngạcGCAk Gc63nhiên khGc63i tGc63hấy VĩM4Txnh PGCAkhong đưaGc63 côxTYQ đếM4Txn M4Txbên dướiGCAk M4Txnhà Gc63chung cưM4Tx củaGCAk cGCAkậu. CôvqjM nGc63hăn mxTYQặt hỏi:

- SaGc63o lạivqjM đưvqjMa vqjMtôi GCAkđến đây?

- LM4Txên nhM4Txà đxTYQi GCAkrồi nói.

Hiểu ĐồngGc63 lạivqjM phGc63ải cùngGCAk VvqjMĩnh PxTYQhong đivqjM lêxTYQn, trGc63ong xTYQthang M4Txmáy, xTYQVĩnh Gc63Phong ixTYQm lặGc63ng M4Txtựa ngườiGc63 vàvqjMo vácGCAkh thaM4Txng máyM4Tx, HiểuGCAk ĐồM4Txng Gc63cũng M4Txđứng vM4Txào mxTYQột bên,vqjM âGCAkm thầmGc63 qM4Txuan M4Txsát VĩnhxTYQ PhxTYQong. M4TxHình nhưxTYQ sGCAkắc mxTYQặt VĩnvqjMh PhxTYQong khGc63ông tốtxTYQ lắmxTYQ, M4Txhơi M4Txxanh GCAkvà vqjMmồ hôM4Txi rơiM4Tx rGc63a nxTYQhiều. DườnGCAkg Gc63như Gc63cậu xTYQđang kìxTYQm néGCAkn cvqjMái GCAkgì đóGCAk. HiGCAkểu xTYQĐồng muốnxTYQ mởxTYQ lờixTYQ hỏiM4Tx nhvqjMưng lạxTYQi xTYQkhông tàvqjMi nM4Txào nóiGc63 rvqjMa mGc63iệng được.

Vừa vàxTYQo đếM4Txn GCAknhà, VĩnhGc63 xTYQPhong thảGc63 ngvqjMười xTYQlên ghxTYQế nGCAkhắm mGc63ắt lại,GCAk răngxTYQ cắxTYQn nhẹxTYQ môGCAki hM4Txơi thởGCAk bắGCAkt đầxTYQu gM4Txấp. HiểGCAku ĐồxTYQng Gc63vẫn đvqjMứng ởGCAk cvqjMửa M4Txnhà nhìnxTYQ vào,Gc63 khGCAkông bixTYQết lM4Txà M4Txcó nêGCAkn vàGc63o trovqjMng hM4Txay không?

Lát GCAksau VĩnhvqjM PhonGCAkg thấyM4Tx mộtM4Tx bxTYQàn taM4Txy nhM4Txỏ cầmGc63 mộtvqjM Gc63chiếc khGc63ăn lM4Txau mồM4Tx hôM4Txi GCAktrên mặM4Txt chGCAko cậxTYQu. GiọM4Txng dịuGc63 dàngGCAk GCAklo lắng:

- VĩxTYQnh PhvqjMong! GCAkAnh GCAksao rồxTYQi, đauM4Tx lắmvqjM Gc63à, anxTYQh đểxTYQ tvqjMhuốc ởGc63 đâM4Txu đểGCAk exTYQm điM4Tx lấvqjMy cxTYQho anh.

Vĩnh PhoGc63ng vM4Txẫn iGc63m lvqjMặng kvqjMhông M4Txtrả Gc63lời. BànvqjM M4Txtay HGc63iểu ĐGc63ồng rGc63ời khỏM4Txi M4Txgương mGCAkặt cậu,M4Tx gGc63iúp Gc63cậu nớivqjM lvqjMỏng càvqjM vGc63ạt M4Txvà GCAkáo kGCAkhoát đểGCAk cxTYQậu tGc63hấy dễvqjM M4Txchịu hơn.xTYQ vqjMLát sauM4Tx, xTYQcô lạvqjMi lênvqjM tiếng:

- AvqjMnh Gc63ngồi ngvqjMhỉ mộxTYQt chútGc63 M4Txđi. EGCAkm vqjMđi muM4Txa thxTYQuốc chvqjMo anh.

Hiểu ĐồngxTYQ vừM4Txa địnM4Txh qvqjMuay lM4Txưng bỏvqjM M4Txđi thGCAkì VĩnGCAkh PhGc63ong đãM4Tx nxTYQắm lấM4Txy taGc63y cGc63ô kGCAkéo cGc63ô vàM4Txo lòng,M4Tx ôM4Txm cM4Txhầm lấvqjMy M4Txcô thìGc63 thGCAkào nói:

- EM4Txm đừngGc63 đi.

Hiểu ĐồngM4Tx kinxTYQh xTYQhãi vộivqjM đvqjMẩy Gc63tay VĩM4Txnh PhonGc63g M4Txra, nhưngGCAk đM4Txã bịvqjM cậuM4Tx giữxTYQ chặt.

- HvqjMiểu Đồng!M4Tx AxTYQnh rấtGCAk GCAkđau GCAk. ChỉGc63 mvqjMột chútM4Tx M4Txthôi, M4Txem ngoxTYQan nvqjMgoãn M4Txngồi yGc63ên mộtGCAk GCAkchút thxTYQôi vqjM– vqjMVĩnh PhonGc63g thềuxTYQ thào,Gc63 tronGc63g M4Txhơi thởGCAk pGCAkhảng pvqjMhất mùvqjMi rượu.

Nghe VĩM4Txnh GCAkPhong nóvqjMi, lạiM4Tx thấyM4Tx cGc63ả tvqjMhân ngườiM4Tx xTYQhơi Gc63run rẩyM4Tx GCAkvì đavqjMu Gc63của cậuxTYQ, HvqjMiểu ĐồngvqjM cảmvqjM thấGCAky rấGCAkt đaGc63u lònGc63g. GCAkVĩnh PhonM4Txg Gc63bị Gc63đau vqjMdạ dGc63ày nhGCAkưng gầnM4Tx Gc63đây M4Txăn uốGc63ng thM4Txất thườnxTYQg lạM4Txi phảM4Txi xTYQthường xuM4Txyên thaxTYQm M4Txdự tivqjMệc txTYQùng, xTYQuống rGc63ượu vàoGCAk càngM4Tx kM4Txhó xTYQchịu nxTYQhiều hơxTYQn. CôM4Tx khônM4Txg giãyM4Tx Gc63giụa nữaM4Tx màvqjM ngvqjMoan GCAkngoãn vqjMngồi yGc63ên chM4Txo M4TxVĩnh PvqjMhong ômGCAk vqjMvào lòng.

Một Gc63lát saGc63u, dườngGCAk M4Txnhư cGc63ơn đvqjMau xTYQđã dịuvqjM xTYQđi rấGCAkt nhiềuvqjM. VĩnxTYQh PGc63hong vqjMbuông HiM4Txểu ĐồngGCAk M4Txra rồGc63i nói:

- CxTYQó Gc63thể nấvqjMu cxTYQơm Gc63cho vqjManh khônxTYQg? AnvqjMh đóiGCAk vqjMbụng rồM4Txi, cảGc63 M4Txngày hM4Txôm nGc63ay Gc63anh chM4Txưa ănM4Tx gì.

Hiểu ĐồnvqjMg nhẹGCAk M4Txgật đầuxTYQ rồixTYQ đứngxTYQ dGc63ậy xTYQđi GCAknấu cơM4Txm chGc63o M4TxVĩnh PhonvqjMg GCAkăn. HM4Txôm nGc63ay xTYQcô xvqjMã tóvqjMc vqjMcho M4Txnên vqjMcô M4Txđã quấnM4Tx tóGCAkc vqjMlên vvqjMà dùGCAkng mộxTYQt chiếcGc63 đũaGCAk xuyênGc63 vqjMqua. Gc63Để lộvqjM Gc63cái cvqjMổ vqjMcao M4Txcao trGc63ắng ngầnvqjM đM4Txầy gợixTYQ cảmvqjM. CGCAkô cM4Txhuyên M4Txtâm nấuvqjM cơM4Txm, M4Txnấu nvqjMhữn GCAkthức ăvqjMn nhẹxTYQ dM4Txễ tiM4Txêu cGc63ho VM4Txĩnh Phong.

Vĩnh PhoGc63ng đứM4Txng dGCAkựa vqjMtường nhìGc63n HiểM4Txu ĐồngxTYQ nvqjMấu ăn,vqjM ánhvqjM mắxTYQt lóaGc63 lênGCAk vqjMánh cưvqjMời hạM4Txnh pGc63húc. GCAkCái cảM4Txm giácM4Tx GCAknày M4Txđã vqjMlâu rM4Txồi cậuM4Tx khM4Txông thấy,GCAk GCAkcái cảmvqjM giávqjMc đãvqjM mGc63ong GCAkchờ tGCAkừ lâuvqjM. VĩnxTYQh PhonxTYQg rấtM4Tx M4Txmuốn gxTYQiữ xTYQlại khoảngGc63 Gc63khoắc nM4Txày M4Txmãi mãGc63i. CGc63ậu muốGCAkn chM4Txạy đếnM4Tx ôxTYQm lấyvqjM GCAkeo cGCAkô từGCAk pxTYQhía M4Txsau nhvqjMư tM4Txrước nhvqjMưng cGc63ậu kGCAkhông dámGc63. M4TxCậu sợ,M4Tx M4Txsợ rằnGc63g mìM4Txnh qxTYQuá thGc63am lGc63am, đượcxTYQ GCAkmột lầnvqjM lạvqjMi muốxTYQn xTYQđược lxTYQần thvqjMứ haiGCAk, rGc63ồi lạM4Txi tiếpM4Tx M4Txtục muốn,xTYQ M4Txmãi mãGc63i haxTYQm muxTYQốn nàyGc63 xTYQkhông thểM4Tx dừM4Txng lại.

Bởi vìGc63 cxTYQậu bixTYQết, HiểuGc63 ĐồngGCAk khôngGc63 còxTYQn thuộxTYQc vềvqjM cậuxTYQ, Gc63cô thM4Txuộc vềGCAk mộtGCAk ngườM4Txi khGCAkác. xTYQNghĩ đGCAkến đâyGc63, ávqjMnh mvqjMắt Gc63hạnh xTYQphúc vụM4Txt M4Txtắt, nétM4Tx M4Txmặt Gc63trở nêxTYQn tM4Txới sầmxTYQ lạixTYQ. NhGc63ưng M4Txkhi HiểuGCAk ĐồM4Txng quaGCAky lưngM4Tx GCAklại M4Txrồi cườiGc63 dxTYQịu vqjMdàng vớxTYQi cậuGc63 nói:

- ChờGCAk mộvqjMt M4Txchút vqjMnữa Gc63thôi, cơmvqjM sắpxTYQ chíGc63n rồi.

Vĩnh PhoGc63ng gậxTYQt vqjMđầu rồivqjM cườixTYQ đáGCAkp lGCAkại cM4Txô. GiậyGc63 phM4Txút đó,GCAk cậGc63u muvqjMốn GCAkrũ bỏM4Tx tGCAkất Gc63cả đM4Txể Gc63ở mM4Txãi bêM4Txn cạnhGc63 cM4Txô. GCAkCậu biếtGCAk mìGc63nh M4Txcó lỗiGCAk vM4Txới VĩnhM4Tx TvqjMhành, nhưvqjMng cGc63hỉ hGCAkôm naGc63y thôvqjMi, VĩnhvqjM PvqjMhong tvqjMự nhủ,vqjM chỉvqjM hxTYQôm M4Txnay tGCAkhôi, cvqjMậu chỉGCAk muốM4Txn độcGc63 M4Txchiếm cxTYQô hômGc63 xTYQnay vqjMmà thôi.

Bữa xTYQcơm nàxTYQy vqjMVĩnh PhonvqjMg vqjMăn rấGCAkt ngoxTYQn miệng,GCAk lvqjMâu lắmM4Tx rxTYQồi xTYQcậu mớM4Txi ăGCAkn ngoGc63n nhưxTYQ vậyGCAk. LầGCAkn trước,GCAk cóM4Tx AnGCAkh KỳxTYQ, vqjMdù GCAklà cơxTYQm cGc63ô nấxTYQu cậuGc63 cũngvqjM khxTYQông vqjMcảm nhxTYQận đượcGc63 đixTYQều gvqjMì hết.M4Tx LầnvqjM nàyGc63, cGc63ô tvqjMự tM4Txay lM4Txàm, tựGc63 taxTYQy gvqjMấp đvqjMồ ăxTYQn vqjMbỏ vàvqjMo bátGc63 cậuxTYQ, vqjMVĩnh Gc63Phong xTYQcảm thấyGCAk GCAkấm ávqjMp lắm.

Hiểu ĐồnvqjMg tvqjMhấy VĩnhGCAk PhM4Txong ănGc63 ngoGc63n mGCAkiệng, tM4Txrong lGc63òng thấyGCAk hGc63ạnh phvqjMúc vvqjMà vuxTYQi vẻ.vqjM CôM4Tx liêvqjMn tụGCAkc gấpGc63 thứcxTYQ ănGCAk cGc63ho VĩnhGc63 vqjMPhong. VĩnhGc63 PhonM4Txg ănvqjM sGCAkạch sẽM4Tx vqjMnhững gM4Txì HiểM4Txu ĐồGc63ng gấM4Txp chvqjMo cậu.xTYQ KhôngvqjM giGc63an xTYQquanh M4Txhọ toàM4Txn xTYQmàu hồnvqjMg M4Txhạnh phvqjMúc. KxTYQhi mM4Txắt họxTYQ vqjMgặp nhGc63au côvqjM khGCAkông lẫnM4Tx trxTYQánh, VĩnhxTYQ PhonGCAkg cũnGc63g vqjMkhông vqjMlẩn tráGCAknh, hM4Txai ngGc63ười M4Txnhìn nM4Txhau trM4Txìu mến,vqjM cvqjMơ hồM4Tx nM4Txhư cóvqjM rấtxTYQ nhiềuGCAk điềGc63u muốnxTYQ vqjMnói xTYQcùng nhau.

Khi HiGCAkểu ĐồnGCAkg rửaGc63 chM4Txén GCAkxong, đGCAki rM4Txa thvqjMì tvqjMhấy VĩnM4Txh GCAkPhong đanGCAkg ngGCAkồi xTYQxem tivivqjM, tvqjMhấy côGc63 rvqjMa cậuvqjM lạnxTYQh lùnGc63g nói:

- xTYQXong xTYQrồi, vqjMem xTYQvề đi.

Hiểu ĐồnM4Txg M4Txbỗng thấyGCAk buồnGc63, GCAkcô GCAkcúi đầuGc63 nGCAkhìn xuM4Txống dưới,Gc63 giâyvqjM phúM4Txt xTYQbên nhaM4Txu M4Txquá ngắnGCAk nGc63gủi, gầnGc63 nvqjMhư khônxTYQg thểGc63 tGCAkhỏa mãnGCAk M4Txbao nhxTYQớ thươngGCAk xTYQchờ đợM4Txi trvqjMong xTYQcô. NhxTYQưng GCAkVĩnh PhGc63ong đGc63ã M4Txlạnh lùnM4Txg xTYQxua đuổiGc63, xTYQcô Gc63cũng kM4Txhông tvqjMhể mặtGc63 dvqjMày vqjMơ lạiGCAk đượcM4Tx GCAknữa. lặngGCAk lẽM4Tx cầmM4Tx xTYQgiỏ xáchxTYQ đivqjM ra.

Khi cxTYQánh GCAkcửa dầnGCAk khépGCAk lM4Txại, bónvqjMg HixTYQểu ĐồngvqjM khuấGc63t saGCAku cGCAkánh cửaM4Tx, VĩxTYQnh PhoGCAkng nGCAkgã vậtxTYQ xGc63uống gGc63hế tM4Txhở hGCAkổn M4Txhển. LúcGCAk nãGc63y cậuGCAk ănGc63 quáM4Tx nGCAkhiều Gc63nên Gc63dạ dGCAkày M4Txvì tGCAkhế GCAklại đvqjMau. MắxTYQt nhắmxTYQ ghiền,Gc63 rGCAkăng cắnM4Tx chặtGCAk nhưngGc63 cơM4Txn đxTYQau vẫnxTYQ khôvqjMng cGc63hịu dứGCAkt. VGCAkĩnh PhonGCAkg toàGCAkn txTYQhân đM4Txổ mồiGCAk hôGCAki rGCAkun rẩy.

Bỗng bànGCAk tGCAkay thâGc63n xTYQquen lạxTYQi xTYQvuốt nhGCAkẹ Gc63trán cậu,M4Tx lxTYQau đxTYQi mGc63ồ hôiM4Tx đvqjMang rịGc63n trênGCAk đóvqjM. M4TxVĩnh PvqjMhong mởxTYQ Gc63mắt nhxTYQìn HixTYQểu ĐồnGCAkg, môiGc63 vqjMmấp máyGCAk, rvqjMồi khônGCAkg chờvqjM cxTYQô lêGc63n xTYQtiếng vqjMcậu ngãGc63 M4Txđầu vàoGCAk đùiGCAk M4Txcô tìmGc63 M4Txchỗ thxTYQoải máGCAki, vqjMcũng Gc63không hỏGCAki vM4Txì sxTYQao côGCAk Gc63lại qM4Txuay trởGCAk lại.xTYQ HiểuGc63 ĐồngxTYQ cứxTYQ đểvqjM yvqjMên chGCAko VĩnGc63h PM4Txhong gốxTYQi đầGc63u trvqjMên đGCAkùi mGc63ình, gươnM4Txg mvqjMặt lvqjMo lắGCAkng, vqjMdùng Gc63tay xxTYQoa vqjMxoa Gc63nhẹ bụvqjMng Gc63Vĩnh GCAkPhong. HiểuGCAk ĐồngM4Tx Gc63nói vớixTYQ vqjMvẻ ănGc63 năvqjMn tộGCAki nghiệp:

- ExTYQm xM4Txin lỗxTYQi, GCAkem quxTYQên mấtGCAk lGc63à anvqjMh bịxTYQ đGCAkau dạvqjM xTYQdày khôM4Txng nêM4Txn ăM4Txn quGc63á nhiều.

Là vìM4Tx lờiM4Tx nóvqjMi hốiM4Tx GCAklỗi củaxTYQ cxTYQô nghM4Txe vqjMtha thiếGc63t quáxTYQ, hvqjMay làvqjM M4Txvì cGc63ử chỉM4Tx âuGc63 GCAkyếm cGc63ủa côvqjM mvqjMà Gc63Vĩnh PhonM4Txg dầmvqjM cGCAkảm tM4Txhấy kGc63hỏe hM4Txơn, xTYQcơn vqjMđau dịvqjMu bớGCAkt, GCAkrồi vqjMcậu cGc63hìm vàxTYQo gxTYQiấc ngủ.

Hiểu ĐồngM4Tx bướcxTYQ M4Txra kxTYQhỏi GCAkcửa, ngẫvqjMm ngxTYQhĩ vẻxTYQ GCAkmặt GCAkcủa M4TxVĩnh PhonM4Txg cvqjMó M4Txgì M4Txđó chGc63o nvqjMên cGc63ô xTYQlo lắnGCAkg M4Txquay trởxTYQ lại.xTYQ QuGc63ả nGCAkhiên cvqjMô đoávqjMn đúnM4Txg, VĩnGCAkh Gc63Phong lạiGc63 bịM4Tx vqjMđau dạGCAk dàyGCAk M4Txlần nữa.xTYQ MàxTYQ lvqjMà lầnGc63 nàyM4Tx GCAklà xTYQdo cvqjMô bxTYQắt Gc63cậu ăGc63n xTYQquá M4Txnhiều. CM4Txắn chặvqjMt GCAkmôi Gc63tự xTYQtrách bxTYQản thM4Txân mìnxTYQh rồM4Txi cvqjMô vxTYQội vàngGCAk chạxTYQy đếxTYQn bGCAkên VĩnxTYQh PhvqjMong GCAkmà khônvqjMg khGc63ép chặtxTYQ cửa.

Cho nêGCAkn khvqjMi VvqjMĩnh PhxTYQong cứGc63 tGCAkhế nGc63gủ xTYQvùi troGCAkng vqjMchân HxTYQiểu Đồng,GCAk GCAkqua khxTYQe cxTYQửa kGc63ia, M4Txcó GCAkánh mGCAkắt Gc63đầy giGCAkận dữ.

***

Quốc BảxTYQo cGCAkứ đM4Txi xTYQtới đGCAki M4Txlui tronGCAkg căGCAkn bxTYQiệt tGCAkhự củGCAka mìnxTYQh, cậuGc63 đM4Txã chxTYQo ngườvqjMi lM4Txàm nghỉGc63 Gc63việc vềGCAk nGc63hà chơvqjMi. ỞM4Tx nhxTYQà đắcGc63 GCAký chxTYQờ vqjMđợi MiGCAknh TGCAkhùy Gc63đến đểxTYQ đùaGCAk giỡM4Txn cvqjMô. NhưxTYQng nM4Txào ngờxTYQ xTYQcậu chM4Txờ hoàxTYQi vẫM4Txn khxTYQông thM4Txấy Gc63Minh ThvqjMùy đến,vqjM tứcxTYQ giậnGCAk gôivqjM điệnGCAk M4Txthoại cM4Txho cô,xTYQ nàoGCAk ngờGCAk vqjMbị cGCAkô quátM4Tx lớn:

- KêM4Txu cáivqjM xTYQgì mvqjMà kêGCAku. TôiGCAk cxTYQó nóixTYQ vớivqjM anxTYQh GCAklà Gc63đến bâyvqjM xTYQgiờ à.M4Tx TôGCAki xTYQcũng phảivqjM lGCAkàm việGc63c đểGCAk kiGCAkếm M4Txcơm cGc63hứ. NếM4Txu khônGCAkg aGc63nh bGCAkảo GCAktôi M4Txtôi ăGc63n khôGCAkng kGCAkhí à.Gc63 GCAkCó việcGc63 gìvqjM thM4Txì đợGc63i Gc63tôi hếtGc63 vivqjMệc rồiGc63 nói.Gc63 VGc63ậy đixTYQ nha.

Nói xonxTYQg vqjMMinh M4TxThùy M4Txngang nhiM4Txên xTYQgác mxTYQáy, mặcxTYQ kệGc63 cơvqjMn giậnM4Tx dữxTYQ củaGCAk QuốM4Txc BảGCAko bốcvqjM lM4Txên. QuốcvqjM BGc63ảo trừGc63ng mắtxTYQ nhM4Txìn cvqjMái điệnGc63 thGCAkoại đM4Txã tắM4Txt, cậuvqjM giGCAkơ tvqjMay vqjMlên địnhvqjM quvqjMăng cáxTYQi đM4Txiện thovqjMại vàoM4Tx tườvqjMng cvqjMho hxTYQả cơxTYQn giậnM4Tx nhưngxTYQ sGCAkau Gc63đó mộtvqjM GCAký ngGCAkhĩ thoángM4Tx M4Txqua tGCAkrogn đầvqjMu cậuxTYQ, làM4Txm Gc63cậu bỏxTYQ txTYQay xuống.GCAk KhM4Txóe xTYQmiệng nởGc63 M4Txnụ cưxTYQời gian.

- RvqjManh conGCAk, đểM4Tx Gc63xem lxTYQần saGc63u côxTYQ dámGCAk khGCAkông nM4Txghe lờiGc63 tM4Txôi nữvqjMa haxTYQy không.
Khi xTYQMinh ThùM4Txy lM4Txàm GCAkxong GCAkviệc Gc63cô chạGc63y xGCAke vGc63ù vùxTYQ đGc63ến địaGCAk chỉM4Tx màGc63 QuốcM4Tx M4TxBảo đãxTYQ M4Txđưa. CôvqjM quyếM4Txt tâmxTYQ hômvqjM naGCAky nhấtvqjM địxTYQnh phảixTYQ lấGCAky GCAklại đượcGc63 GCAkbìa hồvqjM sơ.

Khi đếxTYQn GCAknơi, trướcM4Tx mặtGCAk GCAkcô M4Txlà cănM4Tx biGCAkệt tGc63hự vqjMto đùxTYQng vàGCAk GCAkmột mảvqjMnh vqjMvườn rộng.GCAk Gc63Cô M4Txsững Gc63sờ nhìM4Txn ngGc63ắm vqjMmột lúcGCAk rồivqjM mớGc63i bừnGc63g tĩnGCAkh bấxTYQm chuông.Gc63 Gc63Quốc BGc63ảo lGCAkà ngườiGCAk rxTYQa mM4Txở cửa,xTYQ M4Txcậu lừM4Tx mắtxTYQ nM4Txhìn MiGc63nh vqjMThùy tGCAkừ vqjMđầu tớM4Txi cGc63hân xTYQrồi kGc63éo rGc63ộng cửaGCAk xTYQhất đM4Txầu rvqjMa GCAkhiệu chGCAko cGCAkô đxTYQi vào.

Minh ThùyxTYQ lGc63ững xTYQthững vqjMtheo QuốvqjMc BảoGc63 vqjMvào bêxTYQn tronxTYQg, khM4Txông ngừngM4Tx sGc63uýt xvqjMoa trưM4Txớc nhữngGc63 hiệnxTYQ vậtGc63 trưxTYQng bàxTYQy bênM4Tx tronGc63g M4Txnhà. xTYQMọi tiệnGc63 ngM4Txhi đềuvqjM vqjMsang txTYQrọng vxTYQà rấtvqjM đẹp,GCAk MinvqjMh TGCAkhùy háGc63 hxTYQốc vqjMmiệng sửnM4Txg sxTYQốt vìM4Tx chvqjMưa GCAkbao giờvqjM côGc63 M4Txbước châxTYQn vvqjMào mvqjMột ngGCAkôi nhàGCAk thM4Txế này.

- NGCAkgậm cGc63ái mỏxTYQ củGCAka cM4Txô lạixTYQ điGCAk, vqjMkẻo nưM4Txớc miM4Txếng củaGc63 cM4Txô M4Txlàm dơM4Tx nM4Txhà cxTYQủa tôxTYQi –M4Tx QM4Txuốc BảGc63o vqjMnói giọnxTYQg giễuxTYQ cợt.
Mình ThùyGCAk vGc63ội vxTYQàng GCAkkhép miệnGc63g lạM4Txi rồiGc63 saGCAku đGCAkó lớnxTYQ giọvqjMng hỏi:

- AxTYQnh gọivqjM tvqjMôi GCAkđến đâM4Txy làmGc63 gì?

- M4TxCứ đM4Txi thvqjMeo tôivqjM –Gc63 vqjMQuốc BảxTYQo rvqjMa lệnh.

Hai ngvqjMười cùnM4Txg đivqjM lvqjMên lầuGCAk, rồiM4Tx bướxTYQc GCAkvào mộtGCAk căGCAkn phònxTYQg rấtvqjM rộnGc63g rM4Txãi nhM4Txưng mGc63à nM4Txó lạivqjM rM4Txất là….ThậtGc63 lGCAkà M4Txmột M4Txsự khM4Txác biệM4Txt rGCAkõ rànvqjMg giữvqjMa M4Txbên trxTYQong vGc63à bxTYQên ngoài.

- vqjMBiết vqjMphải làxTYQm M4Txgì rvqjMồi vqjMchứ xTYQ? –M4Tx QuốcGc63 BảxTYQo M4Txquay vqjMlưng lGCAkại cườixTYQ cườGCAki hỏi.

- DọGCAkn dẹpGCAk –vqjM QM4Txuốc BảGCAko trxTYQả lờiGc63 ngvqjMắn gọn.

- AivqjM? GCAk– MinvqjMh ThùGc63y trốGc63 mắxTYQt hỏi.

- CGc63ô M4Txchứ Gc63ai nữvqjMa hxTYQả đồGc63 ngốc.

- Gc63Tôi! ….AGc63nh bịGc63 txTYQhần vqjMkinh M4Txà. SaxTYQo tôiGCAk phảGCAki vqjMdọn dvqjMẹp Gc63cho xTYQanh cxTYQhứ –xTYQ MGCAkinh thùGc63y khvqjMinh khỉnhxTYQ hỏi.

- TạiGc63 vìM4Tx xTYQcái nàGc63y vqjM– QuvqjMốc BảGc63o cầGc63m cáxTYQi bìGc63a hGc63ồ sơGc63 mvqjMàu tímGc63 gixTYQơ lêGCAkn vẩyGCAk vẩyxTYQ tvqjMrước mặtvqjM MiM4Txnh Thùy.

Minh ThvqjMùy vừaM4Tx xTYQthấy bìaxTYQ hồvqjM svqjMơ lGc63iền lM4Txao đếnM4Tx bêvqjMn QuốcvqjM BảovqjM M4Txđoạt lại,xTYQ nhGCAkưgn QuốcM4Tx BảoxTYQ Gc63nhanh tGc63ay đưGc63a lGc63ên tGCAkrên cao.

- TrảGc63 đâxTYQy! –M4Tx xTYQCô tứM4Txc xTYQgiận gGc63ằn từxTYQng cvqjMhữ nói.

- CóM4Tx Gc63bản lĩnhGCAk thìvqjM lấM4Txy lxTYQại đvqjMi –M4Tx GCAkQuốc vqjMBảo cxTYQười lvqjMớn nói.

Minh ThxTYQùy Gc63tức qGCAkuá, M4Txcô nhóM4Txn GCAkchân cốGc63 lấyM4Tx vqjMnhưng khônGCAkg được.vqjM NhxTYQìn vẻxTYQ Gc63mặt giươGCAkng gGc63iương GCAktự đắcGCAk củaGc63 nhìxTYQn côxTYQ tGCAkrêu ghẹM4Txo :

- HahaxTYQ…bí đavqjMo vqjMlùn àGc63, M4Txtốt nhấM4Txt M4Txnên vềvqjM xTYQmua sữaGc63 xTYQhươu caxTYQo cxTYQổ mGCAkà M4Txuống đixTYQ rồivqjM quaGc63y lạvqjMi đâyGCAk lvqjMấy lạGCAki cáM4Txi này.

Vừa nóxTYQi cậuGCAk còGc63n vqjMlàm độngxTYQ tácM4Tx Gc63dùng Gc63tay đGc63o cvqjMhiều caxTYQo trxTYQên tGc63rán Gc63cô rGCAkồi đặtM4Tx xTYQngay thắxTYQt lưnGc63g củavqjM cậGc63u, ýxTYQ nóixTYQ MivqjMnh ThùGc63y lùxTYQn chvqjMỉ đứGc63ng tvqjMới exTYQo củaxTYQ cậuM4Tx mvqjMà thôi.

Đó coM4Txi nGc63hư lxTYQà mộtM4Tx sGCAkự sỉGc63 nhụcGCAk chGCAko cGCAkhiều caGCAko kM4Txhiêm tốnM4Tx củaxTYQ MinGCAkh Thùy.vqjM CôGc63 tứM4Txc giậnGc63 đếnxTYQ vqjMxám Gc63cả mM4Txặt, quM4Txyết tâxTYQm lấGCAky xTYQcho bằnGc63g được,vqjM côGCAk túxTYQm lấyGCAk ávqjMo củaGCAk QxTYQuốc vqjMBảo cốvqjM M4Txkéo cxTYQho M4Txcậu txTYQhấp xuốvqjMng rồM4Txi nvqjMhảy lM4Txên lấyM4Tx lại,xTYQ nhưnGCAkg vqjMQuốc BảoGCAk M4Txnhanh taGc63y truyGc63ền quM4Txa tM4Txay Gc63kia rồi.xTYQ vqjMCả haGCAki giằnM4Txg cGCAko vqjMmột lGc63át, MivqjMnh TxTYQhùy vôvqjM tìnhGCAk tGCAkrượt chM4Txân trM4Txên tGCAkấm thảmM4Tx nM4Txgả ngườM4Txi vềvqjM M4Txphía sauvqjM. CM4Txứ tvqjMưởng lGCAkà ngãvqjM đậpxTYQ đầuGc63 đvqjMến nơi,xTYQ MvqjMinh TGCAkhùy đàGCAknh nhắM4Txm mắtvqjM lxTYQại chGc63ờ Gc63đợi vqjMcú ngã.

Nhưng GCAksau đó,M4Tx côGCAk thấyGCAk cM4Txó mộtvqjM vòngvqjM tM4Txay ômM4Tx lấyvqjM vqjMcô, kévqjMo M4Txcô vvqjMề vqjMphía ngườvqjMi đó,vqjM cGCAkứu côvqjM vqjMthoát kGc63hỏi cM4Txú nvqjMgã, Gc63cô cGc63ũng nGCAkhanh Gc63tay ômvqjM M4Txchặt lấM4Txy ngưM4Txời đvqjMó đểxTYQ khỏivqjM ngã.M4Tx NhưvqjMng savqjMu đvqjMó, MxTYQinh xTYQThùy thấGCAky Gc63cái gM4Txì GCAkđó xTYQchạm vàGCAko môiM4Tx côvqjM rấtGc63 mềm.xTYQ MởvqjM mắtGc63 rvqjMa M4Txnhìn, côvqjM thấyGCAk mìnM4Txh vvqjMà GCAkQuốc BảoM4Tx đGCAkang môivqjM chạxTYQm môivqjM, mắvqjMt nhìnGCAk mắt.xTYQ TvqjMrong giâyvqjM pxTYQhút đóM4Tx, cvqjMả xTYQhai đềuvqjM đvqjMỏ mặGCAkt, tivqjMm đậpvqjM thìnhGCAk thịcGCAkh, lỗvqjM taGCAki M4Txnóng bừng.

Một láGc63t sM4Txau, haGc63i nM4Txgười xvqjMấu hổxTYQ buônGc63g M4Txnhau rGc63a. HvqjMọ đvqjMều quxTYQay lưngGCAk Gc63lại vớiM4Tx GCAknhau, GCAkđứng iGc63m khxTYQông nóixTYQ GCAkgì, chGc63ỉ nGCAkghe tiGc63m mìvqjMnh xTYQđập mạnh.xTYQ CuxTYQối GCAkcùng QuốGc63c BảoGCAk lêxTYQn tiếngM4Tx trước:

- CvqjMô maGCAku M4Txdọn dẹpGCAk chvqjMo sạchGc63 vqjMđi, lM4Txát M4Txnữa tôiGCAk vàoGc63 kiểmvqjM traGCAk. NếuGCAk xTYQcô làGc63m GCAkkhông xM4Txong thM4Txì đừngGCAk mGCAkong tGCAkôi trảxTYQ lạiGc63 chGCAko cô.

Quốc BảGCAko nvqjMói xonvqjMg thìGCAk đivqjM GCAkra GCAkngoài phòngvqjM đóngGCAk sầvqjMm cửaM4Tx lạivqjM đểGc63 vqjMmặc MinxTYQh ThùvqjMy vM4Txới mộM4Txt đốnGCAkg nhùvqjMn nhằnGc63 đếnGc63 chxTYQóng M4Txmặt xTYQmà cậM4Txu tạovqjM rvqjMa GCAkđể ứcGc63 hivqjMếp xTYQcô. MxTYQinh thùGc63y vqjMtức gGc63iận đM4Txá mạnhxTYQ đốngGc63 đồM4Tx mGCAkà QGCAkuốc BảoxTYQ quănGc63g dưvqjMới đất,xTYQ mỗM4Txi cGc63ái mộtGc63 nơi.M4Tx M4TxSau đóGCAk txTYQrong đM4Txầu xuấvqjMt M4Txhiện mộtvqjM ýGCAk tGCAkưởng tGCAkinh nghịch.

- BắtvqjM vqjMtôi lGCAkàm vqjMcu vqjMli khxTYQông côvqjMng xTYQcho anGCAkh à,GCAk đừngGc63 hònGCAkg vqjM– MinvqjMh ThùvqjMy hướngGCAk cửaM4Tx mắng.

Cô chẳngM4Tx nhữM4Txng khGc63ông dọGc63n dẹGc63p xTYQcho sạM4Txch svqjMẽ mM4Txà vqjMcòn cvqjMhà sávqjMt chúvqjMng dướGCAki chânvqjM cxTYQô. NGc63hìn nhãnGc63 mấyvqjM cáGCAki Gc63cáo GCAksơ GCAkmi xTYQ, cGc63ô biếtGc63 xTYQnó đxTYQắt tiềnxTYQ Gc63thế nào,GCAk cvqjMô dùGCAkng vqjMtay vòGc63 náGc63t chúnGc63g lxTYQàm chvqjMúng nhGc63ăn GCAknhúm đếnM4Tx Gc63không thểM4Tx nhậnM4Tx ra.
CôxTYQ đávqjM hếtM4Tx tấtM4Tx cGCAkả mềnM4Tx gGCAkối xTYQxuống đấGCAkt, nhảyGc63 lGc63ên M4Txđó vqjMdẫm M4Txdẫm vGc63ài M4Txcái cxTYQho đởvqjM ghétM4Tx. NhM4Txớ lạivqjM tGc63rong túiGCAk mìvqjMnh cònGCAk vqjMmấy cvqjMhai kGCAkeo màxTYQu dùGc63ng đểGCAk Gc63làm GCAktóc, cGc63ô lấyxTYQ vqjMra vqjMphun đGc63ầy mộtGc63 txTYQấm tvqjMhảm xTYQdày rấtxTYQ đvqjMẹp vxTYQà Gc63mấy cM4Txái áoGCAk đượcvqjM cvqjMho GCAklà đắcvqjM giáGc63 nhất.

Sau đxTYQó, MiGCAknh ThM4Txùy cònxTYQ phvqjMá hoGc63ại thGc63êm mộtxTYQ chúGc63t nữaxTYQ rồGCAki Gc63mới đắcvqjM cGCAkhí phủvqjMi txTYQay đivqjM xGCAkuống dM4Txưới Gc63nhà. QuGCAkốc BảoGc63 vGCAkừa nhìM4Txn thGCAkấy côGc63 Gc63bước xuốnGc63g M4Txthì nhxTYQìn đM4Txồng hồM4Tx. MxTYQới hơGCAkn nữaxTYQ tiếnM4Txg, vqjMcậu vqjMnhăn mặtGc63 hỏi:

- CvqjMô dọvqjMn GCAkxong Gc63rồi à.

- XvqjMong rồi.Gc63 M4TxTrả GCAkcho vqjMtôi Gc63– MinM4Txh ThGCAkùy GCAklừ mắtvqjM đápxTYQ vqjM, GCAkrồi xóM4Txe xTYQtay GCAktrước Gc63mặt QuvqjMốc Bảo.

Cậu gạtGCAk taM4Txy côM4Tx rxTYQa nói:

- GCAkTôi vqjMphải Gc63kiểm tGc63ra đãxTYQ. NGCAkếu kGc63hông ưnvqjMg bụngxTYQ thGc63ì đừngvqjM GCAkhòng tôGc63i trả.

Nói xoGCAkng xTYQcậu M4Txđi vqjMlên phM4Txòng, Gc63Minh xTYQThùy ởGCAk dưGc63ới nàM4Txy nvqjMhìn theGc63o GCAkbóng QvqjMuốc BảoGc63 cxTYQười thvqjMầm đếxTYQm nhGCAkịp. Gc63Chẳng đượcvqjM mấyGc63 GCAknhịp cvqjMô đM4Txã nxTYQghe thvqjMấy tiếnGCAkg gầmGc63 gừxTYQ thétM4Tx lvqjMên ởGc63 trênxTYQ lGc63ầu rồiM4Tx tGCAkhấy vqjMQuốc BảoGCAk lGCAkao xuốnM4Txg Gc63nhanh nGc63hư mộM4Txt covqjMn báo.GCAk CậvqjMu chụpxTYQ xTYQlấu tvqjMay côM4Tx siGc63ết chặtGCAk, gGCAkiậnn xTYQdữ nói:

- xTYQCô đãvqjM làM4Txm Gc63gì cGc63ái pM4Txhòng củxTYQa tvqjMôi hả.

- TvqjMôi M4Txcó làxTYQm M4Txgì đâuGc63 chứGc63 –xTYQ MiGCAknh TGCAkhùy giươnGc63g đôiGc63 mắtM4Tx tròM4Txn M4Txđen chớpGCAk chvqjMớp tỏvqjM vGCAkẻ GCAkngây thGc63ơ vvqjMô tộiGc63 nói.

- xTYQCòn nvqjMói kM4Txhông, pGc63hòng M4Txcủa xTYQtôi M4Txlúc nãyGc63 đâuvqjM vqjMcó tệGCAk nhưxTYQ GCAkvậy đâu.GCAk CònGCAk mấxTYQy Gc63màu vqjMsơn vqjMđó lvqjMà gvqjMì hả.

- Nè,GCAk aGc63nh cM4Txó xTYQbằng chứxTYQng GCAkgì nvqjMói rằngM4Tx tôixTYQ làmGCAk hGc63ả, biGCAkết đxTYQâu anxTYQh làmM4Tx Gc63rồi nhưnxTYQg khôM4Txng nhớxTYQ thìvqjM sM4Txao –Gc63 MixTYQnh GCAkthùy nxTYQgông xTYQnghênh cãGCAki lại.

Khóe M4Txmôi QGc63uốc BảoM4Tx Gc63lập tứcGc63 cGCAkong lênvqjM cGc63ười giGCAkan GCAkxảo nói:

- TxTYQôi GCAksẽ vqjMcho M4Txcô xeGc63m bằngM4Tx chứng.

Nói Gc63xong cầmxTYQ cáiM4Tx remxTYQote bấmM4Tx Gc63bấm mvqjMột látGc63, hìnhGc63 ảvqjMnh MvqjMinh ThùyGCAk phM4Txá hoạixTYQ GCAkhiện rõM4Tx xTYQra khiếnvqjM côvqjM đóxTYQ lưM4Txỡi lấxTYQp bắvqjMp nói:

- CáGCAki Gc63đó….cái đóGCAk …

Minh TxTYQhùy Gc63vừa nhìxTYQn thấxTYQy vqjMthì chỉGCAk GCAkmuốn cắnxTYQ lưỡiGc63 chvqjMết quáchGc63 điGCAk GCAkcho vqjMxong. KhGc63ông ngờxTYQ trxTYQong phònM4Txg ngvqjMủ củaxTYQ hắnxTYQ xTYQta M4Txmà cũM4Txng đặtGc63 caGc63mera. CôvqjM hếM4Txt đườngGCAk cvqjMhối tGc63ội, Gc63nhưng côxTYQ nhấtvqjM Gc63quyết khôngxTYQ chịvqjMu đxTYQể bGc63ị épvqjM chvqjMo nxTYQên đànxTYQh cốGCAk gGc63ắng ưỡngGCAk ngựcGc63 lGCAkên nói:

- TôvqjMi làmxTYQ đxTYQó tGc63hì sao.

- xTYQTôi cGCAkó thGCAkể đemvqjM bằngvqjM chứngvqjM GCAknày đếnvqjM đồGc63n cảnhvqjM sátM4Tx kiệnGCAk cxTYQô Gc63– QuốvqjMc BảoxTYQ M4Txcười xTYQxảo quyệM4Txt nói.

Minh ThùyvqjM vGc63ừa ngvqjMhe xxTYQong thGc63ì nuốGCAkt kvqjMhan nướcM4Tx miếnM4Txg mộtxTYQ GCAkcái, xTYQcô M4Txsợ sệtM4Tx nói:

- BấtGCAk xTYQquá tôiGCAk dọnGCAk dẹpM4Tx GCAksạch xTYQsẽ lạiGCAk giúpGCAk anxTYQh. CòGCAkn mxTYQấy cáiGCAk áGc63o hànvqjMg GCAkhiệu vàvqjM tGCAkấm thảmGc63 GCAkcủa M4Txanh vqjMtôi sẽGc63 đềnxTYQ cvqjMho avqjMnh đượcGc63 không.

- ĐềnGCAk cvqjMho tôM4Txi. ChGCAkỉ vqjMe côGc63 lựcGCAk bấtxTYQ Gc63tòng tâm.M4Tx MxTYQấy Gc63cái áGCAko Gc63thì chưGc63a tínxTYQh tớM4Txi M4Txđi, nGCAkhưng tấxTYQm thảmvqjM đóGCAk côGCAk bxTYQiết đáM4Txng giáxTYQ baGc63o nhiêGCAku hGc63ay khM4Txông hả.M4Tx TôivqjM Gc63mua tGCAkrong mộGc63t cvqjMuộc Gc63đấu giá,xTYQ gM4Txiá củGc63a nvqjMó lvqjMà vqjM250 triệuxTYQ. M4TxCô liệuM4Tx xTYQcó đềGCAkn nổixTYQ M4Txkhông hả.

- CáGCAki gxTYQì? –vqjM MGc63inh ThGc63ùy mởGc63 vqjMto GCAkmắt nhìGc63n QxTYQuốc BảoM4Tx kinM4Txh ngạcvqjM –GCAk Gc63Cái tấxTYQm tM4Txhảm đxTYQó mGc63à tớGc63i 25M4Tx0 triệuM4Tx ư.

- CGc63ô khônM4Txg tinGc63, tôixTYQ cóxTYQ thểxTYQ lấyxTYQ Gc63hóa đơxTYQn cGc63ho côM4Tx coi.

- TấM4Txm thảmM4Tx xTYQđáng Gc63giá nhưxTYQ thếxTYQ màGc63 axTYQnh lạGCAki đểGCAk dvqjMưới cvqjMhân à.

- TGc63ôi thíchGc63 đóxTYQ thìvqjM saoGc63, cGc63ủa tôiGCAk, tôiGCAk mGc63uốn lM4Txàm gìGc63 thìvqjM lvqjMàm –GCAk QuốM4Txc BảoGc63 giươngxTYQ mắtGCAk cxTYQười nóiM4Tx –M4Tx BâyM4Tx giờGc63 côGc63 tínhM4Tx saoxTYQ, nếuxTYQ khôngvqjM Gc63ngày maxTYQi tôiGCAk đGc63i GCAkbáo côvqjMng an.

Minh vqjMThùy vxTYQừa svqjMợ hãiM4Tx vxTYQừa tứcM4Tx giậnGc63, côGCAk cắnxTYQ môxTYQi tựGCAk trGCAkách chM4Txo hGc63ành độnGc63g nxTYQhất GCAkthời nGCAkông nổivqjM củM4Txa mình.GCAk GCAkSau đGc63ó M4Txcô lxTYQí nhíM4Tx nói:

- vqjMTôi khôM4Txng M4Txcó xTYQđủ tiềnM4Tx tM4Txrả chxTYQo anGCAkh, tôiM4Tx càxTYQng khônGCAkg mM4Txuốn vvqjMào Gc63tù. ChGc63o M4Txnên xTYQtôi svqjMẽ viếtvqjM xTYQgiấy nvqjMợ chM4Txo anhvqjM, tôGc63i sẽM4Tx cốvqjM gắngxTYQ tM4Txrả chGCAko Gc63anh cvqjMho GCAktới khGCAki nàoxTYQ hếtM4Tx tM4Txhì thôi.

Quốc BảM4Txo cưGCAkời thầM4Txm tM4Txrong Gc63bụng Gc63khi mGCAkà GCAkcô M4Txtừ từGCAk rxTYQơi vqjMvào M4Txcái xTYQbẫy GCAkcủa cậu.

***

Vĩnh PhonGCAkg mởvqjM M4Txmắt tỉvqjMnh GCAklại GCAkthì đxTYQã GCAkhơn M4Tx10 giờxTYQ tốiM4Tx. CậxTYQu ngGCAkẩng đầuvqjM nGc63hìn lênvqjM ngườGCAki cGCAkon gáGc63i phíaxTYQ trGc63ên Gc63. HiểvqjMu ĐGc63ồng đGc63ã ngủGc63 quên.M4Tx NgườivqjM cGCAkô tựaGc63 vGCAkào Gc63thành ghế,GCAk GCAkan làvqjMnh nGc63gủ. GCAkVĩnh PhoGc63ng nhìM4Txn ngắmM4Tx gươngGCAk Gc63mặt sxTYQay M4Txngủ cxTYQủa cô,xTYQ M4Txcậu cảM4Txm thấM4Txy thậM4Txt ấGc63m áp.GCAk VxTYQĩnh PM4Txhong khônM4Txg xTYQngồi dậyM4Tx, cậM4Txu muốnGCAk tM4Txận vqjMhưởng khoảngvqjM tGCAkhời gGc63ian hạGc63nh phúcxTYQ này.

Đột nhiGc63ên tiGc63ếng điệnxTYQ thoạivqjM reM4Txo vqjMlên pGCAkhá vqjMtan khôngGCAk gM4Txian hạnhvqjM pM4Txhúc đó,GCAk HiểuvqjM ĐồGc63ng M4Txgiật mìnhvqjM tỉnhxTYQ giấc,Gc63 xTYQnét M4Txmặt hơiGCAk bàM4Txng hoànvqjMg. VĩnM4Txh PGCAkhong nhxTYQanh chóM4Txng nGCAkgồi dGCAkậy lãvqjMnh đạmGCAk nói:

- NgGCAkhe xTYQđiện thoM4Txại đi.

Hiểu ĐồGCAkng M4Txlúng túngxTYQ đứxTYQng dậyM4Tx tìmvqjM điệnvqjM M4Txthoại tvqjMrong túxTYQi xáchvqjM, vqjMvừa nhìGc63n thấyGc63 điệvqjMn thoại,xTYQ côM4Tx quaGc63y ngườivqjM nhxTYQìn VvqjMĩnh Gc63Phong mộM4Txt Gc63cái, cxTYQậu thấM4Txy xTYQvậy qxTYQuay lưM4Txng điGc63, HiGCAkểu ĐồngvqjM cúxTYQi đGCAkầu nói:

- MẹxTYQ đM4Txây, vqjMhôm GCAknay cM4Txon đGc63i chơiM4Tx vuGc63i không.

Tiếng bévqjM PhovqjMng vvqjMà Gc63bé ĐườngM4Tx ởGCAk đầuGCAk dâyGCAk bM4Txên kivqjMa ồxTYQn ào.Gc63 VuvqjMi vẻxTYQ kxTYQhoe chuyệM4Txn trênvqjM trường.

- MGCAkẹ cũnGc63g nhGCAkớ coxTYQn GCAknhiều lắGc63m. BéxTYQ ĐxTYQường GCAkđừng giGc63ành đồM4Tx cvqjMhơi vớixTYQ béGCAk PhonGc63g nghvqjMe chưa.

……………….

- ỪhGCAkmm, xTYQmẹ Gc63cũng nhM4Txớ bGc63é GCAkPhong. NgàvqjMy xTYQmai mẹGCAk sẽvqjM đónGc63 cGCAkon vvqjMề vqjMngủ vM4Txới mẹ.GCAk CGc63on xTYQmau điGc63 ngủvqjM đi,M4Tx phảiGCAk nxTYQghe M4Txlời GCAkông bGc63à nGc63ghe chưa.

………………..

Vĩnh PhGc63ong nGCAkghe GCAkmấy lờGc63i vqjMvừa rồivqjM thìGCAk cGc63ảm thấyM4Tx chuGCAka xóvqjMt xTYQvô hạvqjMn. TGc63ừng lxTYQời nóixTYQ nhM4Txư lxTYQưỡi dxTYQao cứxTYQa vqjMvào M4Txtim cậu.vqjM VĩnhGCAk PhGc63ong chuM4Txa M4Txxót nhậxTYQn rGc63a, vácxTYQh ngGCAkăn giM4Txữa cậuGCAk khônvqjMg phvqjMải chỉvqjM cM4Txó VvqjMĩnh ThvqjMành màxTYQ xTYQcòn haGCAki đứaGCAk M4Txcon cGc63ủa côGc63 nữM4Txa. VĩnhM4Tx PhoGCAkng thM4Txấy tiGCAkm mGCAkình bắxTYQt đầuxTYQ GCAklạnh ngắvqjMt, vqjMđôi mắtxTYQ cònM4Tx chìmM4Tx tronxTYQg hạnhvqjM phúxTYQc lvqjMúc nGc63ãy đvqjMã txTYQrở thànxTYQh mộGCAkt màGCAku đenM4Tx tốiGc63 sầm.

Hiểu ĐồxTYQng nóM4Txi điệnGCAk txTYQhoại M4Txxong thìGc63 tắtGCAk mvqjMáy qxTYQuay lạxTYQi nhvqjMìn VGc63ĩnh PhoGc63ng lGCAko lắngvqjM hỏi:

- AvqjMnh vqjMđã hếxTYQt đauxTYQ chưa.

- CGc63ô mavqjMu vềxTYQ nhM4Txà điM4Tx –GCAk VĩnvqjMh PhonGc63g kGCAkhông trảxTYQ xTYQlời xTYQmà M4Txchỉ đáp.

- EGCAkm lấyxTYQ vqjMthuốc chGc63o axTYQnh uốnvqjMg xonxTYQg txTYQhì Gc63về –M4Tx HiểuM4Tx ĐồnGc63g liếcxTYQ nhGc63ìn đồxTYQng vqjMhồ Gc63một vqjMcái rGc63ồi Gc63nói, khôxTYQng vqjMhề đGCAkể ýGCAk sắGc63c mặGCAkt củaM4Tx VxTYQĩnh PhonGc63g, cM4Txô chxTYQỉ ngxTYQhĩ rằnxTYQg cậuGc63 còM4Txn đavqjMu nênGc63 khvqjMó chịu.

- KGCAkhông cần.xTYQ MvqjMau vqjMvề đGCAki –vqjM VGCAkĩnh PhGc63ong Gc63lớn tiếxTYQng xuvqjMa đuổi.

Hiểu ĐồnvqjMg thvqjMấy thM4Txái M4Txđộ VGCAkĩnh PhoM4Txng tM4Txhay đổiGCAk, cGc63ũng khôngM4Tx bvqjMiết nóxTYQi xTYQgì nữaGCAk, cvqjMhỉ lặngGc63 lẽM4Tx M4Txcầm tvqjMúi xTYQra về.

Vĩnh PhoGc63ng thấyM4Tx HiểuvqjM ĐồnvqjMg đGCAkã GCAkđi khỏiGc63 xTYQnhà trxTYQong lGc63òng buồnM4Tx bãxTYQ tM4Txhở dài,GCAk nM4Txgã xM4Txuống M4Txsofa nM4Txgước mxTYQặt nxTYQhìn tGCAkrần Gc63nhà mM4Txà cảmM4Tx thấyGc63 Gc63đắng Gc63lòng. SvqjMau đóvqjM cậuvqjM bậM4Txt dậGCAky xTYQchạy rGCAka phxTYQía xTYQban cM4Txông đảoGc63 mGCAkắt tìm,M4Tx cuGc63ối GCAkcùng cũngGCAk thấyGc63 đượcxTYQ vqjMcái bónxTYQg dánxTYQh nhvqjMỏ M4Txbé vqjMcô đọcGCAk kGCAkia đxTYQang vqjMđứng đónGCAk Gc63xe. NhưngM4Tx chixTYQếc xGCAke tM4Txaxi laGc63o nhanGCAkh quvqjMa, mặcGc63 kGc63ệ vqjMbàn tGCAkay giơGc63 lGc63ên nvqjMgoắc củGCAka vqjMcô. CậuxTYQ xTYQmuốn cGCAkhạy xuốngGc63 lxTYQái M4Txxe vqjMđưa GCAkcô vqjMvề, nhưngxTYQ cậuxTYQ sM4Txợ quyếxTYQt tM4Txâm GCAkcủa mìxTYQnh lGCAkần nGCAkữa M4Txbị lGCAkung layGc63. NêGc63n xTYQđành đứvqjMng vqjMtrên caGc63o vqjMnhìn xuốngxTYQ chvqjMo đếnGc63 khvqjMi côvqjM bướcM4Tx lênGc63 vqjMmột chM4Txiếc M4Txtaxi vàvqjM đivqjM mất.

Vĩnh PhGc63ong tứcvqjM giậnxTYQ đấmxTYQ mạGCAknh vàovqjM tườGc63ng mấM4Txy vqjMcái Gc63cho đvqjMến xTYQkhi tGCAkay têvqjM dạixTYQ điM4Tx, trM4Txầy trụM4Txa, rướmM4Tx máuvqjM. NhưxTYQng sM4Txao tGc63im GCAkvẫn cvqjMứ đau.
xTYQHôm saxTYQu, tGc63hái M4Txđộ Gc63Vĩnh PhoxTYQng vqjMcành lạnhGCAk lGc63ùng hơM4Txn M4Txtrước nữaGCAk kvqjMhiến cvqjMho cácxTYQ nhvqjMân viM4Txên xTYQai vqjMcũng sợvqjM xTYQhãi, M4Txvừa làmM4Tx việvqjMc vừavqjM thGc63ật tvqjMhò nGCAkgó vàxTYQo phòngGCAk củGCAka cậu.Gc63 ChGc63o tớiGc63 xTYQkhi vqjMVĩnh PM4Txhong bỏvqjM M4Txđi họM4Tx mGc63ới xTYQthở pvqjMhào nGc63hẹ nhỏm.

Vĩnh vqjMPhong xTYQđi tiếpM4Tx khácGCAkh GCAkrồi lGCAkảo vqjMđảo trởGCAk vềvqjM nhàxTYQ, dM4Txạ dàyGc63 Gc63lại bịvqjM đGc63au GCAkdữ dGCAkội. Gc63Cố gắnGc63g mxTYQãi mớGCAki GCAkvề tớiGc63 GCAknhà. VxTYQừa xTYQvào nhà,M4Tx ánM4Txh M4Txsáng đvqjMèn GCAkđã ậpvqjM vàoGc63 mxTYQắt cậuxTYQ vvqjMà GCAkmùi hươngM4Tx thGc63ơm lừnGc63g bGc63ao quGCAkây lấyM4Tx mũGc63i cậu.

Hiểu ĐGc63ồng nvqjMghe tiGc63ếng mởvqjM cửaGc63 thìxTYQ vộvqjMi xTYQchạy raGc63. VĩnhGCAk PhonGCAkg nGCAkhìn xTYQcô mặcM4Tx tạpGCAk Gc63dề, mGCAkái txTYQóc bGc63úi vqjMcao rấtM4Tx M4Txxinh đẹM4Txp thậtvqjM xTYQsự chỉGc63 M4Txmuốn ôGCAkm lấyvqjM cxTYQô chxTYQo thỏM4Txa Gc63lòng monGCAkg nhớ.Gc63 NhưngGCAk cậuM4Tx biếGCAkt gGCAkiữa họvqjM GCAkmãi mvqjMãi khôxTYQng thểGCAk nào,GCAk xTYQcậu lxTYQạnh lùnvqjMg hỏi:

- SGCAkao côvqjM lạGc63i ởGCAk đây.

- V.úvqjM NămM4Tx đưaxTYQ cM4Txhìa kxTYQhóa nGc63hà M4Txcho vqjMem, evqjMm nhậnxTYQ xTYQlời xTYQV.ú cM4Txhăm sócxTYQ anh.

- xTYQChăm sGc63óc tôi,M4Tx tôixTYQ cóvqjM phảiM4Tx M4Txđứa trẻvqjM lM4Txên Gc63ba đâvqjMu màxTYQ Gc63cần vqjMcô vqjMchăm M4Txsóc –vqjM VĩnhGc63 PhGc63ong cườivqjM nhạt.

Cậu GCAkđi lảvqjMo đảovqjM vàGc63o troM4Txng, HiểuM4Tx ĐồxTYQng vộiGCAk chạM4Txy đếnxTYQ đGc63ỡ cậuM4Tx nxTYQhưng VĩnhxTYQ PhxTYQong xTYQgạt ra.

- GCAkTránh xTYQra đi.GCAk TôGCAki khôGCAkng cầM4Txn vqjMai thưxTYQơng hvqjMại. GCAkCô Gc63mau vềvqjM đi.

Hiểu ĐồngGCAk M4Txđịnh M4Txmở miệngvqjM nóGc63i câuGCAk gGCAkì đóM4Tx GCAknhưng M4Txrồi lạixTYQ thôi.M4Tx CôM4Tx thM4Txấy M4TxVĩnh PxTYQhong ngvqjMã ngườiGc63 xuxTYQống Gc63ghế thGc63ì vộM4Txi đếvqjMn gGCAkiúp cậuvqjM nớiGCAk GCAklỏng cGc63à vạtM4Tx rGc63a vqjMnhưng VĩGc63nh phGCAkong lạiGc63 xTYQgạt rGc63a nói:

- SGCAkao M4Txcòn chưavqjM về.

Hiểu ĐồngxTYQ nhìvqjMn xTYQbộ dạngxTYQ VĩnGCAkh PhonGCAkg nM4Txhư thếGc63 thìvqjM đGCAkau lGCAkòng vqjMlắm. Gc63Cô liềnvqjM nói:

- EGCAkm nhGCAkìn tvqjMhấy anvqjMh ănGCAk GCAkcơm uốngM4Tx tvqjMhuốc Gc63xong Gc63rồi vqjMem về.

- TxTYQại saoGCAk, M4Txtại xTYQsao phvqjMải lGc63àm vậy,GCAk GCAkvì lờiM4Tx M4Txhứa vớiM4Tx Gc63V.ú à.

- M4TxVì evqjMm làM4Tx ngườivqjM giúpGCAk việcGc63 cM4Txho anGc63h M4Tx– HiểuM4Tx ĐồngM4Tx đáp.

Vĩnh PhGCAkong xTYQnghe HiểGc63u ĐồngxTYQ nóM4Txi vậyGCAk tGc63hì ngạcM4Tx xTYQnhiên nhGc63ìn côM4Tx, látGCAk vqjMsau cườGc63i nM4Txhạt nói:

- Gc63Lần trướvqjMc tôM4Txi vqjMkhông muốnGc63 bxTYQạn gxTYQái tM4Txôi hiểuGCAk lầmvqjM mớGCAki nGCAkói GCAkcô lGCAkà ngưGc63ời giúGCAkp việc,vqjM côGCAk cGc63ũng đừngvqjM tiM4Txn làM4Tx nhưvqjM thế.

- HxTYQồi trước,vqjM vqjManh đưaGCAk eGc63m GCAkmột sGCAkố tiGc63ền, vqjMsố xTYQtiền đóGCAk vẫvqjMn chưvqjMa dùGCAkng hếvqjMt chxTYQo nênGc63 M4Txcoi Gc63như eM4Txm tiếxTYQp tụGc63c làm.

- SGc63ố tiềnvqjM M4Txđó …Gc63.Được, vậxTYQy vqjMthì mộtxTYQ lầnGCAk xTYQtrả Gc63dứt luM4Txôn đi.

Nói xTYQrồi cậuxTYQ kéoxTYQ HivqjMểu ĐồnxTYQg GCAklại vqjMđè cvqjMô xGc63uống ghếvqjM Gc63sau M4Txđó tM4Txhô bạoGCAk vqjMchiếm lấyM4Tx xTYQmôi cô.xTYQ HivqjMểu Gc63Đồng M4Txbị bM4Txất ngGc63ờ nxTYQên khônvqjMg M4Txkịp pM4Txhản xTYQứng, đGc63ành vqjMnằm Gc63im bấM4Txt độngvqjM. NhưngGc63 VĩnGc63h PhonxTYQg M4Txkhông chỉxTYQ dừngvqjM lxTYQại ởGCAk đó,Gc63 bàGc63n tGc63ay cậuxTYQ bGc63ắt đầxTYQu xâmM4Tx cGc63hiếm cơGc63 thểGc63 côxTYQ. BànGCAk tGc63ay tiếnxTYQ sấuvqjM xTYQvào nxTYQgực cxTYQô dàvqjMy Gc63vò xTYQmột cácM4Txh thôGc63 bạo,Gc63 đôiGCAk môvqjMi kxTYQhông mộtxTYQ chvqjMút thvqjMương tìnvqjMh hànhGc63 GCAkhạ môxTYQi côGc63 khiếGc63n HiểvqjMu ĐồngGCAk xTYQđau đGc63ớn, Gc63cô GCAkdùng hếxTYQt M4Txsức vqjMđẩy mạxTYQnh VĩnGCAkh phGc63ong rM4Txa rồixTYQ tátvqjM vGCAkào mặtvqjM cậuGc63 mộtM4Tx cáivqjM mắng:

- Gc63Vô sĩ…

Nói rồiGCAk côxTYQ tháxTYQo M4Txtạp dGc63ề rM4Txa quănGCAkg GCAkxuống M4Txđất bỏGCAk đi.

Vĩnh PhGCAkong bấtGCAk độxTYQng ngồvqjMi đóxTYQ rxTYQồi cưGc63ời điGc63ên dại.
–GCAk vqjMVô sxTYQĩ, cM4Txậu GCAkđúng lM4Txà vvqjMô sĩ.

Rõ ràGc63ng làvqjM cậvqjMu M4Txlàm đGc63au HiểuxTYQ ĐồngM4Tx, vậyGc63 vqjMmà tM4Txim cậGc63u lạiGc63 Gc63thấy xTYQđau gấpxTYQ trămGCAk ngàxTYQn lần.M4Tx CơnGc63 GCAkđau dạM4Tx vqjMdày Gc63lại ậvqjMp xxTYQuống khxTYQiến cậuvqjM phảxTYQi Gc63chạy vM4Txào tovqjMlet tốnM4Txg vqjMhết nM4Txhững GCAkthứ troGc63ng bụGc63ng xTYQra. CôxTYQ họngGc63 kvqjMhô khaM4Txng vvqjMà đắngxTYQ vqjMghét nhưnGCAkg vẫnvqjM khônGc63g bằngGc63 Gc63vị đắnxTYQg tronGc63g lòng.

Hiểu ĐồnvqjMg lvqjMeo lênGCAk vqjMxe taxTYQxi tvqjMrở về,vqjM côM4Tx cảxTYQm thấM4Txy vqjMrất đauGc63 đớGc63n. CôxTYQ khônxTYQg phảivqjM đauvqjM vxTYQì bịGCAk VĩnhGCAk PvqjMhong hànM4Txh hạxTYQ M4Txthân xxTYQác, GCAkmà M4Txđau vqjMvì M4Txbị xTYQVĩnh PhoGc63ng xeGCAkm tvqjMhường. TGc63rong mắtM4Tx cậM4Txu, cM4Txô vM4Txẫn làGCAk vqjMmột M4Txcô gávqjMi bGc63án hovqjMa vôGc63 GCAkliêm sỉ.M4Tx Gc63Cái cảvqjMm giácvqjM vừvqjMa tứGc63c gixTYQận vqjMvừa M4Txđau đớnvqjM nvqjMày làGCAkm vqjMtim côM4Tx nM4Txhứt nhói.

Về đếnGc63 nxTYQhà, HiểuxTYQ ĐồngGCAk mệtGCAk mỏivqjM vvqjMùi GCAkmình trovqjMng chăvqjMn, lòGc63ng đvqjMau nGCAkhư cắtGCAk, cGc63ô cứM4Tx đểxTYQ mặcGCAk nướxTYQc GCAkmắt lGc63ăn dàixTYQ Gc63qua kM4Txhóe mi.

- Gc63Cuối cxTYQùng cũnGc63g đãvqjM cGCAkó tiM4Txn tvqjMức M4Txtừ Gc63bên côGCAkng tGCAky VĩnhM4Tx PxTYQhát –xTYQ KhươM4Txng TháxTYQi đếnM4Tx nxTYQói vớivqjM VĩnhvqjM PhongxTYQ. BvqjMây giờGCAk cM4Txậu tạxTYQm thờvqjMi cGCAkhuyển GCAkqua lM4Txàm tGc63rợ Gc63lí cGc63ho Gc63Vĩnh PhGc63ong tGCAkrong M4Txkhi GCAkVĩnh TM4Txhành GCAkđi GCAkcông xTYQtác, vìvqjM M4Txcó rấtGCAk M4Txnhiều vM4Txiệc Gc63mà M4TxVĩnh ThànxTYQh Gc63vẫn vqjMchưa vqjMgiải quyếtvqjM hM4Txết, cầnvqjM VĩGc63nh vqjMPhong gvqjMiải quyết.

- ĐượM4Txc, vậyGCAk Gc63anh mvqjMau sắpxTYQ xếxTYQp mGCAkột cuộGCAkc hẹnxTYQ vớixTYQ ôngM4Tx ấyxTYQ đvqjMi –GCAk VĩnxTYQh PhoM4Txng rGCAka lệnh.

- ÔnM4Txg ấM4Txy nM4Txói ngàyxTYQ mavqjMi sGCAkẽ đíchM4Tx xTYQthân đếnGc63 đâyxTYQ nóM4Txi chuyệnM4Tx –xTYQ KhươngGCAk TháGc63i trảvqjM lời.

- Tốt!M4Tx VậvqjMy tGCAkhì M4Txanh mavqjMu chuẩGCAkn bxTYQị vqjMcho thậGc63t tốtvqjM Gc63cho cuxTYQộc đàmGCAk vqjMphán nGc63gày mavqjMi. CM4Txhúng tGCAka nhấxTYQt địnhvqjM vqjMphải lấyGCAk M4Txđược lôxTYQ đấtxTYQ đóM4Tx –vqjM VĩnvqjMh PhoGc63ng gậM4Txt gùM4Tx M4Txvui mGc63ừng nói.
KGc63hi VĩGCAknh GCAkPhong vềGc63 nhà,Gc63 xTYQtrên bàGc63n đGCAkã bàyM4Tx đồxTYQ GCAkăn vẫnGc63 còGCAkn xTYQbóc khóvqjMi, trêvqjMn M4Txbàn còvqjMn đểGCAk txTYQhuốc đvqjMau bGc63ao Gc63tử vvqjMà mộtM4Tx lvqjMy nướcxTYQ M4Txlọc, vqjMnhưng lạixTYQ khôGCAkng hềGc63 thấxTYQy vqjMbóng dGCAkáng HiểuGCAk ĐồngvqjM đâGc63u Gc63hết. Gc63Vĩnh PhonM4Txg GCAkthở dàvqjMi khGc63i nhGCAkìn nhũM4Txng GCAkthứ xTYQđó.Chẳng pM4Txhải cậuGCAk cốxTYQ vqjMý làmGCAk Gc63tổn thưvqjMơng côGCAk hM4Txay M4Txsao, chxTYQẳng phảiGc63 cGCAkậu vqjMcố M4Txý vqjMlàm Gc63cho côxTYQ ghéxTYQt xTYQcậu M4Txhay saxTYQo. TạxTYQi Gc63sao côM4Tx vẫnM4Tx quaGc63n tâmM4Tx đGc63ến cậuvqjM, xTYQtại sM4Txao vẫnvqjM tỏvqjM Gc63ra vqjMân xTYQcần GCAknhư tvqjMhế. VậGc63y tvqjMhì M4Txlàm Gc63sao cGCAkậu cóGc63 thểGc63 quvqjMên M4Txcô, vậyM4Tx txTYQhì GCAklàm M4Txsao cvqjMậu cóGCAk thM4Txể thGc63ôi nhGCAkung nhớ.

“ xTYQHiểu ĐồnGCAkg! vqjMEm cGc63ó bGc63iết GCAkem M4Txmang đếnGCAk chGCAko anM4Txh nhiềuM4Tx mGCAkật ngọtGc63, nhưnvqjMg cũnvqjMg chínGc63h evqjMm mM4Txang đếnxTYQ Gc63đắng cvqjMay cGCAkho aGc63nh. vqjMNếu nM4Txhư vqjMcó tGCAkhể chuGc63ng hGCAkòa vqjMmật ngọtGc63 xTYQvà vqjMcay đắngxTYQ xTYQvào nhGCAkau M4Txthì GCAkcó lẽM4Tx tìnGCAkh Gc63yêu khôGCAkng tồGCAkn tạM4Txi. NhưngGCAk nxTYQỗi cvqjMay đắGCAkng nàM4Txy lxTYQại khiếnGc63 Gc63anh vqjMđau đếM4Txn điêM4Txn dạGc63i. “

Nước M4Txmắt lxTYQặng lxTYQẽ lănvqjMg Gc63dài GCAkkhi cvqjMậu Gc63cầm đũGCAka. VĩvqjMnh PhGc63ong GCAkcũng kGCAkhông ngxTYQờ rằngGc63, bảxTYQn thânGc63 mGCAkình lạM4Txi cóxTYQ thểGc63 rM4Txơi nGCAkhiều xTYQnước mắtGCAk nhưvqjM thế.TGc63rước khxTYQi gặM4Txp HiM4Txểu Gc63Đồng, mộtM4Tx thờiM4Tx givqjMan vqjMdài M4Txđằng đvqjMẵng GCAkhai mươivqjM GCAknăm cậuGc63 khônvqjMg hềGCAk khóc.VậyvqjM mvqjMà kxTYQhi gvqjMặp côM4Tx, bịvqjM cxTYQô làGCAkm tổnGc63 thương,M4Tx VGCAkĩnh PGCAkhong vqjMkhóc thGc63ật nhiềvqjMu, nGCAkhư khóGc63c chvqjMo 2M4Tx0 năvqjMm M4Txchưa hềxTYQ đượcM4Tx kxTYQhóc.Nếu Gc63như khóGCAkc cM4Txó thểGCAk lvqjMàm cGc63ậu quêGCAkn đGCAki HiM4Txểu ĐồngM4Tx vqjMthì bvqjMắt cậGc63u khócvqjM M4Txkhô nướcM4Tx mắt,xTYQ cậvqjMu cũngGCAk cavqjMm lòng.

Đời ngườiGc63 xTYQcó thxTYQể Gc63khóc baGc63o nhiêuGc63 đvqjMể cxTYQạn lệ

Đời M4Txngười M4Txphải tGc63rải M4Txqua bGc63ao nhiGCAkêu lvqjMệ mớivqjM tM4Txhôi xTYQđau lòngvqjM nữa.
SáxTYQng GCAkhôm saGCAku, VĩnxTYQh PGc63hong tớivqjM M4Txsớm vqjMđể chGc63uẩn Gc63bị cuxTYQộc gvqjMặp GCAkmặt vớM4Txi cvqjMhủ tGc63ịch VĩnhGCAk PhGCAkát. M4TxVẫn lvqjMà vqjMmột phM4Txó tổxTYQng lGc63ãnh đạmGCAk nhưnGc63g Gc63oai pvqjMhong đẹxTYQp txTYQrai xTYQkhiến chM4Txo mM4Txấy côvqjM nM4Txhân vivqjMên bM4Txị hxTYQớp hồn.xTYQ NhưvqjMng cvqjMậu nxTYQgày cxTYQàng lạnhxTYQ lvqjMùng hơGCAkn nữa.vqjM CànM4Txg lvqjMàm ngưxTYQời Gc63ta xTYQchỉ dámGCAk đứnxTYQg M4Txtừ GCAkxa nhGCAkìn nxTYQgắm M4Txchứ khôGCAkng dM4Txám đếnGCAk gần.

Cậu xTYQđi ngaxTYQng quM4Txa bvqjMàn HiểuvqjM Gc63Đồng, côGCAk khônM4Txg ngồiGc63 ởM4Tx đGc63ó, nhưngvqjM chiếcGCAk giỏvqjM cxTYQô vẫnxTYQ đGCAkeo tvqjMhì đaxTYQng nằmGCAk xTYQtrên ghGc63ế. MM4Txột chútM4Tx GCAkdao đvqjMộng thM4Txoáng qvqjMua nhưvqjMng nhaM4Txnh GCAkchóng bìvqjM dìmvqjM xuốnvqjMg, VĩnhvqjM PhonM4Txg đivqjM thẳngM4Tx vxTYQào pvqjMhòng mvqjMình. HôxTYQm nvqjMay làM4Tx ngàxTYQy txTYQhứ vqjMhai M4Txhọ khôxTYQng gặGCAkp nhau.

Từ khvqjMi xảxTYQy rvqjMa chuyệnGc63 M4Txđó, HiGCAkểu ĐồnM4Txg M4Txluôn tM4Txránh mGc63ặt VĩnGCAkh PhoGc63ng. TrướcxTYQ vqjMkhi cxTYQậu đến,M4Tx vqjMcô lấyxTYQ cớGc63 đGc63i Gc63pha GCAkcà phêvqjM cvqjMho mGc63ọi nM4Txgười, Gc63cho M4Txtới kvqjMhi VGc63ĩnh PhonM4Txg vàoGc63 phGc63òng, cM4Txô mớiM4Tx quaxTYQy M4Txtrở lGc63ại. KGc63hi VGc63ĩnh PhoGCAkng điM4Tx M4Txra xTYQthì cGCAkô cúvqjMi đầuGCAk xGc63uống mGc63ặt M4Txbàn vờGc63 chămM4Tx M4Txchỉ làmGCAk M4Txviệc. xTYQSau đó,vqjM HiểuGc63 ĐồnGc63g xuGc63ng pvqjMhong Gc63đi đếnGCAk khM4Txo hGc63àng đvqjMể kiểmM4Tx Gc63tra hvqjMàng. VivqjMệc nxTYQày M4Txrất xTYQmệt nhọcGCAk nêGCAkn rM4Txất ítGCAk ngườiGCAk chịuGc63 điM4Tx, chGc63o nxTYQên GCAkkhi HiểuvqjM ĐồngM4Tx đềM4Tx nghịxTYQ Gc63thì đượM4Txc pM4Txhép ngaxTYQy. vqjMVậy M4Txlà cảGc63 chiềuGCAk hômGc63 đóvqjM, VĩnxTYQh PhonvqjMg khôngxTYQ nhGCAkìn thấyvqjM M4TxHiểu Đồng.

Các cGCAkấp xTYQlãnh đạoxTYQ đxTYQều vqjMđi theGc63o VxTYQĩnh PhvqjMong vàM4Txo phòM4Txng họpGCAk đểxTYQ M4Txđón tM4Txiếp cvqjMhủ xTYQtịch LâmM4Tx VGCAkăn TrácGCAk Gc63của tậpGc63 đoànM4Tx VĩGCAknh PM4Txhát. ĐúngGc63 gGCAkiờ hẹGc63n, GCAkông VănvqjM TrvqjMác cùnxTYQg coGCAkn travqjMi làxTYQ ôngM4Tx TuấnxTYQ KhanxTYQh oaGCAki M4Txphong bướcGc63 vào.M4Tx HvqjMọ GCAkđược chàoGc63 đónvqjM nGCAkhư nhữngvqjM Gc63vị kháGc63ch vvqjMô M4Txcùng quý.

- ChàoM4Tx ngàixTYQ! RấtM4Tx hânGCAk hạnhxTYQ đượcM4Tx GCAkđón tiếGc63p ngGCAkài xTYQ– VĩnhvqjM Gc63Phong GCAkđưa taGCAky rGc63a bắt,Gc63 GCAkvui vẻxTYQ chvqjMào GCAkông xTYQVăn Trác.

- ChàM4Txo vqjMcậu! VẫnGCAk ngM4Txhe đGCAkồn cậvqjMu tuGCAkổi trẻvqjM tàixTYQ cxTYQao. HôvqjMm M4Txnay xTYQđược gặM4Txp mGCAkặt thậtGc63 làGc63 xTYQmay mắxTYQn –Gc63 ÔvqjMng xTYQVăn TráGc63c cũngxTYQ đưavqjM tvqjMay rxTYQa bxTYQắt lạxTYQi cườixTYQ nói.

- NxTYQgài qM4Txuá khGCAken. MờiM4Tx nxTYQgài ngồiGCAk –M4Tx xTYQvĩnh M4TxPhong cxTYQhỉ txTYQay vàoM4Tx gvqjMhế lịchGc63 sựxTYQ ngồi.

Vĩnh PhvqjMong cGc63ũng qGc63uay sM4Txang bắtxTYQ taGc63y GCAkông TuấnvqjM Khanh.

Sau mGc63ấy lGCAkời xGc63ã gGCAkiao kháchxTYQ sáoxTYQ, xTYQba ngGc63ười GCAkcùng ngồiGCAk xuM4Txống nhGCAkìn nhavqjMu, mGc63ỗi ngườivqjM M4Txtheo GCAkđuổi mộtxTYQ Gc63suy nM4Txghĩ M4Tx. SaGc63u cùngM4Tx VĩnhGc63 PhxTYQong hỏi:

- ChGc63ẳng biếtGc63 cGCAkác xTYQvị thM4Txích dùngGCAk M4Txchi, tôixTYQ lậpM4Tx tứM4Txc M4Txcho M4Txngười Gc63đem đến.

- Gc63Không cầnGCAk kháM4Txch sávqjMo Gc63làm gì.vqjM ChỉvqjM cGCAkần mộtvqjM táxTYQch vqjMtrà làGCAk đưM4Txợc –GCAk xTYQÔng VM4Txăn TráM4Txc cườiM4Tx hàvqjMhà trGCAkả lời.

- GCAkBa tôGc63i chỉGc63 tGCAkhích uxTYQống vqjMtrà M4Txthôi –GCAk xTYQÔng TuấnvqjM KvqjMhanh giM4Txải thích.

- ChẳvqjMng Gc63hay ônxTYQg txTYQhích uGc63ống trGc63à gì.Gc63 TvqjMôi sẽxTYQ chxTYQo ngườixTYQ Gc63pha M4Txngay xTYQ– VxTYQĩnh PhoxTYQng liềnGc63 hỏi.

- TrvqjMà tôGc63i xTYQuống rấtxTYQ đặcxTYQ biệtM4Tx. vqjMChắc cônxTYQg GCAkty khvqjMông txTYQhích uGCAkống lGCAkoại Gc63trà Gc63đó đâu.xTYQ CvqjMứ pGCAkha GCAkmột xTYQtách xTYQtrà bìnhvqjM thườngGCAk M4Txlà GCAkđược vqjM– GCAkÔng VănvqjM TrácGc63 cM4Txười cườiGc63 nói.

- LầnvqjM đGCAkầu chúvqjMng txTYQa gặpM4Tx mặGc63t lạGCAki khGCAkông thGCAkể tiếpxTYQ đãiM4Tx xTYQngài cM4Txhu đáoGCAk rGCAkồi –vqjM VĩnxTYQh PhonvqjMg tỏxTYQ Gc63vẻ hốixTYQ lỗi.

- ThậtvqjM M4Txkì lạGCAk làGc63, tvqjMôi lạiGCAk vqjMcó cảxTYQm giácGc63 vqjMđã Gc63gặp Gc63cậu Gc63ở đâuGCAk rồiGCAk xTYQthì phảiM4Tx –Gc63 ÔnvqjMg VăM4Txn tráGCAkc nhxTYQìn VĩnM4Txh PhGCAkong mộtGCAk látGc63 rồGc63i trảxTYQ lời.

- TuổiGCAk txTYQrẻ vqjMnông nổM4Txi, thườvqjMng havqjMy roGCAkng cvqjMhơi, xTYQquậy Gc63phá. ChắcGCAk lGCAkà vqjMbị chGCAkủ GCAktịch nM4Txhìn GCAkthấy rồi,vqjM xivqjMn đừvqjMng cvqjMhê cười.

- KhàkM4Txhà ….rấtGc63 thGc63ẳng thắGCAkn. VừavqjM gặpM4Tx mặtM4Tx tvqjMôi đãGCAk thícGc63h cậxTYQu rồi.

- TvqjMôi vqjMcũng vậvqjMy –M4Tx VĩnM4Txh GCAkPhong đáp.GCAk SGCAkau đóvqjM cậuGc63 quGCAkay đầuGc63 bảoGCAk –GCAk MM4Txau xTYQcho ngườvqjMi M4Txpha trxTYQà GCAkmời chủM4Tx xTYQtịch vGCAkà tGCAkổng giámM4Tx đvqjMốc nhM4Txanh lên.

- VvqjMâng! –Gc63 KhươngGc63 M4TxThái gậtGCAk đầuxTYQ rồivqjM vxTYQội vànM4Txg đixTYQ rGCAka ngoài.
Vì phòngM4Tx tM4Txiếp khxTYQách gxTYQần ngaGc63y phònxTYQg kếxTYQ hoạchGCAk GCAkcho nGc63ên KhươnGCAkg ThávqjMi rGCAka GCAkbảo vqjMhọ điGc63 pGc63ha Gc63trà. MGCAkai tGCAkhi lvqjMà ngvqjMười đượcvqjM lệnhvqjM đM4Txi vqjMpha. CôxTYQ cũnGCAkg bxTYQiết đâyvqjM xTYQlà cvqjMuộc gặGCAkp M4Txmặt quaxTYQn trọnvqjMg Gc63nên vộiM4Tx GCAkvàng xTYQđi phvqjMa. vqjMNhưng Gc63chẳng mavqjMy trxTYQong lúxTYQc lúGc63ng túngGc63 cM4Txô vqjMlàm đổxTYQ nguyM4Txên hộpvqjM Gc63trà xuốngvqjM đất.GCAk HoảnxTYQg hốt,xTYQ tìxTYQm M4Txtrà khxTYQác đểGc63 phaxTYQ, nhưngvqjM chẳngGc63 còGc63n loạivqjM tràvqjM nàGc63o nvqjMữa, Gc63cô lanGc63h trxTYQí vộiM4Tx chxTYQạy đxTYQến tìM4Txm HiểvqjMu Đồng.

- HiểuGCAk ĐồngxTYQ! CậM4Txu vẫnvqjM cGCAkòn trGc63à hxTYQoa hGc63ồng hM4Txay không?

Hiểu ĐồngM4Tx ngẩngGCAk đM4Txầu lGCAkên ngạcGc63 nhiGCAkên hỏi:

- ĐGCAkể Gc63làm GCAkgì, xTYQcậu tớivqjM nvqjMgày rGc63ồi à.

- KGCAkhông phải,xTYQ mìnGCAkh làmvqjM vqjMđổ hếvqjMt hộpGCAk vqjMtrà GCAkxuống đấtM4Tx rồGc63i. KhônvqjMg còGCAkn trM4Txà nàoM4Tx hết,M4Tx cũxTYQng maM4Txy xTYQmình nhM4Txớ cậuM4Tx thíxTYQch uốxTYQng GCAktrà Gc63hoa hồnGCAkg nêvqjMn havqjMy maxTYQng tGCAkheo liềvqjMn chạvqjMy đếnGCAk đâM4Txy. Gc63Mau đM4Txưa chxTYQo mìnhvqjM đGc63i, cậuxTYQ cũnvqjMg bGCAkiết phvqjMó tổngvqjM đangM4Tx bànGCAk côGCAkng việcvqjM vớiM4Tx cM4Txhỉ tịchxTYQ VGc63ĩnh Trác.

- NhvqjMưng Gc63mà Gc63dùng trGc63à Gc63hoa hồGc63ng vqjMđể Gc63đãi khM4Txách tGc63hì cvqjMó pGCAkhải xTYQlà ….

- CvqjMó cGc63òn xTYQhơn kM4Txhông? NếvqjMu M4Txkhông mvqjMình xTYQsẽ M4Txbị đuổivqjM vqjMviệc mGCAkất xTYQ– MavqjMi M4TxThi Gc63lo lvqjMắng nói.

- ĐượcvqjM rồiGc63 đểGCAk mGCAkình pGCAkha chxTYQo nGc63ếu khônM4Txg Gc63cậu lạGCAki lxTYQàm M4Txđổ GCAknữa M4Tx– HGCAkiểu ĐồM4Txng vộivqjM trấnvqjM aM4Txn MavqjMi thi.

Mai ThGCAki gậtGc63 đầxTYQu. GCAkcả hGCAkai nhanGc63h M4Txchóng M4Txđi đếnvqjM xTYQphòng phvqjMa trà.
VĩnGCAkh PhxTYQong vàvqjM ôngGCAk VăGCAkn TrácGCAk nvqjMói GCAkthêm vàxTYQi câuxTYQ xGc63ã gixTYQao rồivqjM liềnM4Tx xoaxTYQy vxTYQào M4Txvấn đềGc63 vqjMlô đấGc63t đó.

- CậuvqjM vqjMhy vọnGCAkg tôivqjM xTYQsẽ nhườngxTYQ lxTYQô đGCAkất đóM4Tx chGc63o cậuM4Tx –Gc63 M4TxÔng VănGCAk TrvqjMác vqjMmĩm cườGCAki hỏi.

- VậngM4Tx –GCAk VM4Txĩnh vqjMPhong gậtxTYQ đầu.

- NếuGc63 txTYQôi khôngGc63 nhườnxTYQg vqjMthì savqjMo –GCAk ÔnGc63g VănGc63 vqjMTrác vẫGc63n nvqjMụ cGc63ười bvqjMí M4Txhiểm M4Txnhìn VĩnhvqjM PhonGc63g hỏi.

Sắc mGCAkặt VĩnGCAkh PhovqjMng hơM4Txi tốivqjM lại,xTYQ cGc63ậu xTYQcũng biếtxTYQ M4Txông tGCAka khxTYQông dễGCAk gìGCAk nhườngGCAk lvqjMại lôGc63 đấtxTYQ đGCAkó. VẫnM4Tx cònGCAk chưavqjM kịM4Txp nóivqjM gìM4Tx tvqjMhì cGc63ó tiếngM4Tx gxTYQõ cửa.

Mai TGCAkhi Gc63đã đemM4Tx tràGCAk vàoGc63, GCAkcẩn Gc63thận M4Txđặt GCAkxuống M4Txbàn trướcGc63 mvqjMặt tGc63ừng ngM4Txười. xTYQVĩnh PhonxTYQg nGc63hân cGc63ơ vqjMhội nói:
Gc63– MGCAkời cGCAkhủ tịvqjMch vGCAkà tổngxTYQ giáxTYQm đốcGc63 Gc63dùng trà.

Ông VănGCAk Gc63Trác lGc63ịch sựGCAk cầmM4Tx Gc63ly tGc63rà lêxTYQn thưởGc63ng Gc63thức. GCAkMùi vM4Txị M4Txtrà quexTYQn thuộcGc63 xônxTYQg lxTYQên mũGCAki ônM4Txg. ÔngM4Tx GCAknhìn GCAkVĩnh PxTYQhong Gc63cười nói:

- XM4Txem rxTYQa quvqjMý cônxTYQg GCAkty cvqjMó điềM4Txu trxTYQa mộtGCAk cM4Txhút vềvqjM sxTYQở thícvqjMhc Gc63ủa vqjMtôi thìxTYQ phải.

Nói xGCAkong ôGc63ng liềnM4Tx uốngM4Tx thửM4Tx mM4Txột nvqjMgụm. VừaM4Tx uốngM4Tx GCAkxong ôGCAkng lGc63iền đưaGCAk lGc63y trxTYQà rM4Txa nGc63hìn M4Txchăm xTYQchú. xTYQSau đóGCAk uốngM4Tx mộtGc63 Gc63hơi cạnvqjM vqjMly rồiGCAk cưxTYQời vqjMmột cácxTYQh vqjMsảng khoávqjMi Gc63nhìn VĩM4Txnh PhxTYQong cườivqjM hỏi:

- Gc63Có thvqjMể chxTYQo xTYQtôi gặpvqjM ngườiGc63 phvqjMa trGc63à không?

Vĩnh PhvqjMong quxTYQay đầGCAku GCAknhìn GCAkMai ThxTYQi hỏi:

- xTYQLà GCAkcô pxTYQha tràM4Tx à.

- TGc63ôi… –vqjM Gc63Mai M4TxThi GCAknét xTYQmặt đầyxTYQ sM4Txợ hvqjMải ấpGCAk úngGCAk kM4Txhông GCAkdám trảxTYQ GCAklời. CôvqjM khxTYQông biGCAkết tạGCAki sGCAkao xTYQông Gc63Văn tGCAkrác xTYQlại muốnxTYQ xTYQgặp nGCAkgười phvqjMa trà,GCAk khôngGc63 xTYQbiết vqjMcó phxTYQải dGc63o GCAktrà cvqjMó vGCAkấn GCAkđề M4Txhay kGc63hông. CôvqjM vừM4Txa sợvqjM bxTYQị đuổivqjM viGc63ệc xTYQvừa GCAksợ lM4Txiên lGCAkụy HiểxTYQu ĐồngGc63 cGc63àng khGCAkông dámxTYQ nói.
Gc63Vĩnh PhonxTYQg nhìnxTYQ GCAkvẻ ấGc63p úngGc63 củaGc63 MGc63ai TGc63hi thìGc63 lxTYQiền uốnM4Txg thGc63ử lGc63y tGc63rà xxTYQem cóGCAk phxTYQải GCAklà GCAkcó vM4Txần đM4Txề xTYQgì haGCAky khônGc63g. NhGc63ưng kM4Txhi cậuGc63 vừaGc63 uốngvqjM vào.vqjM xTYQVị ngọtGCAk thM4Txấm ngaxTYQy đầuvqjM lưỡiGc63 lạxTYQi thêvqjMm mvqjMột cxTYQhút xTYQvị chM4Txua tỏaxTYQ GCAkhương Gc63thơm nhèM4Tx nhGc63ẹ cùGc63ng vớiGCAk hươGCAkng hovqjMa hồnvqjMg khiếnvqjM ngườivqjM tGc63a sảngxTYQ khoáixTYQ. CậuGCAk biM4Txết GCAkngay ngườiGc63 pGCAkha tràM4Tx lxTYQà ai:

- MGc63au GCAkra Gc63gọi côM4Tx xTYQấy vxTYQào đây.

Mai ThvqjMi luGCAkống cuốngvqjM vộiM4Tx Gc63lui rvqjMa ngoàiM4Tx. VĩnhxTYQ PvqjMhong nhGc63ìn xTYQông VvqjMăn TráGCAkc nxTYQghi nxTYQgại, rGc63ồi vớixTYQ Gc63tay M4Txrót vqjMthêm mộtxTYQ tácxTYQh tràGCAk khM4Txác chGc63o Gc63ông tGCAka. ÔvqjMng VănxTYQ M4TxTrác khôGCAkng ngầnGCAk nvqjMgại cvqjMầm nGCAkgay tácvqjMh vqjMtrà Gc63uống cạn,GCAk rồiGCAk cưGc63ời sảGc63ng khoái:

- ĐxTYQã lGCAkâu khvqjMông đượcM4Tx uốngGCAk trảM4Tx nàyGc63 rồM4Txi, cGc63ũng hGCAkơn GCAkhai nGc63ăm rồi.vqjM ThvqjMật kGc63hông nxTYQgờ quGCAký M4Txcông txTYQy Gc63lại hxTYQiểu rõM4Tx khácvqjMh M4Txcủa GCAkmình đếnGCAk vậy.

Vĩnh PhonGc63g nhGc63ìn tGc63hần tGCAkhái ônGCAkg VvqjMăn GCAkTrách nM4Txhư GCAkthế thìGCAk xTYQkinh ngxTYQạc GCAklắm, ôngvqjM GCAkTuấn KhaM4Txnh tM4Txhấy vậyGCAk mớivqjM nói:

- ĐâyxTYQ làvqjM loạiGc63 trvqjMà đặcGc63 biệxTYQt xTYQmà lúxTYQc nGCAkãy vqjMba tôivqjM nóiGCAk đến.

- VM4Txậy tvqjMhì mờvqjMi ngGCAkài uốngvqjM thêmGc63 GCAktách M4Txnữa –xTYQ VĩnhxTYQ PhvqjMong cưGc63ời nóixTYQ rxTYQồi rM4Txa vqjMhiệu xTYQcho KhươnxTYQg Thái.

Khương TháivqjM hGc63iểu ýM4Tx liềnxTYQ róGc63t thêGc63m mộtxTYQ tácM4Txh Gc63trà Gc63nữa. TávqjMch trGCAkà đầGc63u, VĩnhGCAk PhGCAkong GCAkvì khácGCAkh svqjMáo vàvqjM vqjMcũng đGc63ể bGc63ày tỏGc63 lòngGCAk hiếuGc63 khGCAkách cM4Txủa xTYQmình. Gc63Nhưng GCAktách tvqjMhứ haiM4Tx, cậuGCAk tuyGCAkệt khônGCAkg thểGc63 rvqjMót bởiGc63 xTYQvì cậM4Txu khôGc63ng thGc63ể GCAkđể ôM4Txng VxTYQăn TráGc63c chxTYQo rằngGc63 GCAkcậu đaGc63ng hạvqjM mìnGCAkh trướGCAkc ôxTYQng Gc63ấy. NhưGc63 vậyvqjM khM4Txi thỏavqjM hvqjMiệp mớiGc63 xTYQkhông bịM4Tx ônGc63g ấM4Txy xửGCAk ép.

Ông VăvqjMn TrácM4Tx vớivqjM coGc63n mxTYQắt lãovqjM GCAkluyện cGc63ủa mìnGCAkh cGCAkũng hiểvqjMu rvqjMõ M4Txý Gc63tứ xTYQnày. ÔxTYQng vqjMnheo nheGc63o mắtxTYQ nhìnGc63 VĩxTYQnh PGCAkhong:” TGCAkhằng nGc63hóc nàyGCAk xGCAkem rGc63a rấtvqjM cóGc63 bM4Txản lĩnh”

- Cốc…cốxTYQc …

Cánh cửaGCAk mởxTYQ rGCAka, HivqjMểu ĐồnGc63g bướcxTYQ vM4Txào. xTYQĐập vàoM4Tx mGCAkặt củM4Txa vqjMcô lM4Txà Gc63gương mGCAkặt củGc63a GCAkVĩnh PhoGCAkng, Gc63cậu đanGCAkg mởxTYQ M4Txto mắtvqjM nhìxTYQn cGc63ô, kGc63hóe GCAkmiệng xTYQkhẽ mĩM4Txm cườGc63i. CậuGc63 quaGc63y sGCAkang nhvqjMìn ôvqjMng VănvqjM TrácM4Tx nói:

- CxTYQô ấM4Txy chxTYQính xTYQlà ngườM4Txi xTYQđã phGc63a trà.

Sau đóM4Tx rấtxTYQ xTYQtự nhvqjMiên cGc63ậu đứngxTYQ xTYQdậy kéoGc63 HiểuvqjM ĐồngvqjM vM4Txào GCAksát ngườixTYQ mìGc63nh tvqjMỏ vẻvqjM âxTYQu yếm.GCAk HàvqjMnh độngxTYQ cGCAkủa cvqjMậu kvqjMhiến tM4Txất cảGc63 mM4Txọi GCAkngười đềuxTYQ M4Txsửng sốtGCAk. NGCAkgay cảxTYQ HxTYQiểu xTYQĐồng Gc63cũng bvqjMị kxTYQinh ngạxTYQc trừngGc63 mắtxTYQ nhìnM4Tx cậuGc63 ngvqjMỡ ngàng.
ChGCAkỉ cvqjMó xTYQông VănGc63 TrGc63ác ngồGCAki nhxTYQìn thGc63ấy thìGc63 cườGCAki vang:

- Haha…lGCAkúc nãvqjMy GCAkta đGc63ã nxTYQói M4Txlà cGCAkảm thGCAkấy cvqjMậu rxTYQất qGc63uen. QGc63uả nhGc63iên làGCAk khônvqjMg savqjMi mà.

Hiểu ĐồngGCAk ngGc63he tiếngGc63 quevqjMn queM4Txn thM4Txì liềM4Txn quGc63ay đGc63ầu lạiGCAk nhìnM4Tx, thvqjMấy ôngM4Tx VăxTYQn TrxTYQác vqjMđang xTYQnhìn M4Txmình cườiGc63 thGCAkì kinM4Txh ngạcxTYQ vqjMkêu lên:

- Ông…

- HiểvqjMu ĐvqjMồng! CoM4Txn vqjMbé nM4Txày còM4Txn nhớGc63 ôngGc63 Gc63sao? –vqjM vqjMÔng VGCAkăn TrácvqjM cườiGCAk vuxTYQi vẻGCAk M4Txnữa nhM4Txư M4Txtrách móc.

- CGCAkon rGc63ất nhM4Txớ ôngvqjM M4Tx– HxTYQiểu ĐồnvqjMg cườixTYQ hốiGc63 lỗi.

- GCAkÔng đGc63ã tM4Txìm cvqjMháu mM4Txấy chvqjMục Gc63lần nhưnvqjMg khônGCAkg thxTYQấy. SavqjMo cháuM4Tx GCAkđột ngM4Txột nvqjMghỉ làmvqjM thế,vqjM vqjMlàm ôGCAkng thxTYQèm uốnGc63g tràxTYQ màxTYQ GCAkchẳng GCAkcó Gc63ai phvqjMa Gc63cho uốngGCAk. ChẳngGc63 axTYQi xTYQpha hợpvqjM ývqjM ôngGCAk cả.

Hiểu ĐồngGCAk cũGc63ng kvqjMhông biếtvqjM nênGc63 nóvqjMi gì,GCAk cGc63ô vqjMcúi đầM4Txu cvqjMười nhẹ.vqjM SaGCAku đóGc63, côvqjM bắxTYQt đầuM4Tx ýM4Tx thvqjMức đvqjMược rGc63ằng mìM4Txnh đM4Txang bịGCAk VĩvqjMnh PhxTYQong ôM4Txm chặt,GCAk thGCAkì cảGCAkm thấyM4Tx xxTYQấu Gc63hổ điGCAk nGc63hích ngườiGCAk rvqjMa xGc63a tGCAkhì nGc63ào ngờGc63 cànGCAkg GCAkbị VĩnhxTYQ GCAkPhong Gc63ôm chặxTYQt vxTYQà kévqjMo Gc63cô cGc63ùng ngGc63ồi xM4Txuống. HiểuxTYQ ĐồngvqjM bấtGCAk đvqjMắc dĩvqjM phảiGc63 Gc63ngồi xuốGCAkng cùngM4Tx cậu.

Sau GCAkkhi đãGCAk giữGc63 HiM4Txểu ĐồngGc63 yênGc63 phậnGc63 troGCAkng GCAktay GCAkmình thGc63ì VĩnhxTYQ PhonGc63g cườiGCAk lGCAkàm vqjMra M4Txvẻ ngạcGc63 nhiênGCAk nói:

- ThìxTYQ Gc63ra ônvqjMg quvqjMen biếtGc63 vớixTYQ ngườGCAki yêGCAku xTYQcủa cháu.

Lại thxTYQêm xTYQmột lGCAkần nvqjMữa, tấtM4Tx GCAkcả mọGc63i ngGc63ười tronGc63g GCAkphòng xTYQbị kiM4Txnh ngạM4Txc tộvqjMt độxTYQ, HiểuGc63 ĐồnGc63g thxTYQì cảGc63m M4Txthấy M4Txtoàn thâGCAkn Gc63run lGc63ên đầyGCAk xM4Txúc cGc63ảm Gc63khi xTYQVĩnh GCAkPhong gGc63iới thxTYQiệu côM4Tx lvqjMà ngườiGCAk yGc63êu củaM4Tx cậGc63u Gc63công khaGc63i trướvqjMc mặtGc63 M4Txmọi người.

- HavqjMi đứaGc63 trẻM4Tx nàyM4Tx quảGc63 vqjMthật rGc63ất xứngxTYQ đôiGCAk phảivqjM khM4Txông? M4Tx– ÔngxTYQ VGc63ăn TráGCAkc GCAkcười quxTYQay sGCAkang covqjMn tGCAkrai hỏi.

- DGCAkạ, đúngGCAk vậxTYQy vqjM– M4TxÔng TuấGCAkn KGc63hanh gậtM4Tx đầuGc63 cười.

- vqjMXem rM4Txa, chúnM4Txg tvqjMa rấGCAkt cM4Txó Gc63duyên vớGc63i nM4Txhau –GCAk VxTYQĩnh PhoGc63ng Gc63chớp lấyxTYQ vqjMcơ hộivqjM nàM4Txy livqjMền đM4Txề rGc63a yêM4Txu cầuxTYQ GCAk– ChvqjMủ tịcGc63h, monGc63g ngàxTYQi suxTYQy nghGCAkĩ lạGc63i đềvqjM vqjMnghị củGCAka chúxTYQng tôiM4Tx. ChúnvqjMg txTYQôi vqjMsẽ xTYQthu muGCAka lạxTYQi vớM4Txi gM4Txiá caoM4Tx, tuyGCAkệt đốivqjM khônGc63g đểvqjM ngM4Txài M4Txchủ txTYQịch bGCAkị lGCAkỗ đâu.

- VềGCAk GCAkvấn đềxTYQ vqjMnày thậtxTYQ khGc63ó trảM4Tx lờGCAki M4Tx– ÔnxTYQg VM4Txăn TráchGCAk M4Txgiả xTYQvờ rGCAka cGCAkhiều suvqjMy nghĩ.

- Gc63Ngài vqjMchủ tịM4Txch theGc63o GCAktôi đượcGCAk vqjMbiết cáxTYQc M4Txngài muGc63a lGc63ô đấtxTYQ đGCAkó cxTYQũng chẳngvqjM M4Txđể lM4Txàm xTYQgì cvqjMả, vậvqjMy saGCAko khôGc63ng nhượngvqjM lạiGc63 vqjMcho chúnGc63g tôi.

- xTYQCậu cũnGCAkg bGc63iết cM4Txhính pM4Txhủ xTYQđang GCAkra dGCAkự ánGc63 xâyGCAk dựGCAkng đM4Txô thịM4Tx mớiM4Tx ởxTYQ lôGCAk đấGCAkt GCAkđó. BâvqjMy giờGc63 cGc63ó lẽGc63 chGc63úng tM4Txôi khônvqjMg sửM4Tx dụngM4Tx GCAklô M4Txđất đó,GCAk nhưngGCAk vqjMsau vqjMnày biếtxTYQ đâGCAku cóM4Tx lvqjMúc lạixTYQ cần.

- GCAkNhưng thGc63eo tôvqjMi đượcGCAk bM4Txiết GCAkthì hxTYQình vqjMnhư tM4Txoàn bvqjMộ vốM4Txn M4Txđầu tGc63ư Gc63của M4Txcác vM4Txị đaM4Txng vqjMđổ vGc63ào kếxTYQ xTYQhoạch GCAkđầu tM4Txư ởxTYQ mM4Txỹ. CóxTYQ M4Txlẽ còxTYQn kháGc63 lâM4Txu mớiGc63 GCAkcó vqjMthể tiếnGCAk GCAkhành vqjMdự M4Txán tiếxTYQp tvqjMheo. VGCAkậy tvqjMhì GCAklô đấGc63t vqjMđó bỏxTYQ hxTYQoang rấtGCAk pGc63hí. NếuM4Tx cGc63ông GCAkty xTYQchịu nhượnxTYQg lGc63ại GCAkcho cvqjMông tGCAky tôiM4Tx tM4Txhì svqjMau nàyxTYQ xTYQcông vqjMty củM4Txa nGc63gài muốnxTYQ tGc63iến hàGc63nh kếxTYQ hoạcxTYQh kM4Txhác, Gc63công tGc63y M4Txtôi sẽvqjM hxTYQỗ GCAktrợ cvqjMho cáGc63c nGc63gài lôvqjM đấtGc63 kM4Txhác. BảoGc63 đảmGCAk khônM4Txg thGc63ua vqjMgì lôM4Tx đấxTYQt này.

- CậGc63u thGCAkật Gc63là ngườiGc63 mavqjMu lẹGCAk –GCAk ÔGc63ng VăvqjMn tráGCAkc cườiGCAk nóivqjM, xxTYQong quM4Txay lạiM4Tx nhìnM4Tx HiểuvqjM ĐồngM4Tx xTYQnói –Gc63 TôiGc63 GCAkxem HixTYQểu ĐồM4Txng nhưM4Tx cháxTYQu gávqjMi M4Txcủa mìnhxTYQ xTYQcho nêM4Txn tôiGCAk mxTYQong cậuGCAk đxTYQối xvqjMử tốxTYQt vớiGc63 cvqjMon bé.vqjM ChuGCAkyện M4Txhợp tácM4Tx xTYQtôi sẽvqjM sGCAkuy ngvqjMhĩ xTYQlại xemxTYQ. vqjMNhưng trvqjMong thờGc63i giaGCAkn đóvqjM moxTYQng cậuM4Tx xTYQcho M4Txtôi mượnvqjM HiểuxTYQ ĐồngvqjM íM4Txt hômGCAk. LâuxTYQ rGc63ồi khôngxTYQ đưGCAkợc uốnvqjMg tràvqjM dGCAko vqjMcon bvqjMé xTYQpha, tGc63ôi cũngvqjM muốnxTYQ cùnM4Txg coGCAkn bGCAké Gc63hàn huM4Txyên tâxTYQm sự.

- Được!M4Tx LúcGCAk nxTYQào GCAkngài rảnhxTYQ rỗiM4Tx cvqjMứ gọivqjM HiểxTYQu ĐồngvqjM đếnGCAk chơi.

Vĩnh PhonvqjMg Gc63trả lGCAkời xTYQxong xTYQliền quaM4Txy GCAkqua HiểuvqjM Đồng,xTYQ dùngxTYQ tavqjMy vịnhxTYQ cằGCAkm cvqjMủa HiểuM4Tx ĐồngxTYQ xoM4Txay mặtGc63 cGc63ô lạiGCAk nhGCAkìn âxTYQu yếmvqjM Gc63tình Gc63tứ nói:

- ExTYQm yGCAkêu, xTYQem xTYQthấy M4Txvậy đượcM4Tx không?

Hiểu ĐồngGCAk GCAkkhông bGCAkiết tạGc63i Gc63sao VĩxTYQnh PhoGCAkng xTYQlại lM4Txàm vậy,Gc63 nhưnGc63g trưM4Txớc mặtGCAk ôngxTYQ VăxTYQn Trác,vqjM Gc63cô khôngGCAk tiGCAkện hỏGCAki cũGc63ng M4Txkhông dM4Txám bàyxTYQ xTYQtỏ gGc63ì cảGc63 đàngvqjM nxTYQgoan Gc63ngoãn gậGc63t đxTYQầu, cònvqjM vqjMphối hợpGCAk cùngM4Tx cậGc63u xTYQmĩm cM4Txười nvqjMhìn nhau.

Ông VănGc63 TvqjMrác nhìM4Txn haM4Txi đứaGc63 trẻvqjM thìM4Tx khẽxTYQ cưM4Txời M4Txđứng dậy:

- Được,Gc63 M4Txhai tuầnvqjM saM4Txu tvqjMôi sM4Txẽ GCAktrả lờxTYQi chM4Txo cậu.

- HxTYQy vọngxTYQ đượcxTYQ nhậnGc63 sựM4Tx đồngGCAk GCAký củvqjMa ngvqjMài –vqjM VxTYQĩnh PhxTYQong cũngxTYQ đvqjMứng dM4Txậy chM4Txào, taGCAky vẫnxTYQ xTYQôm chặxTYQt eGCAko HM4Txiểu ĐồngxTYQ kvqjMhông rời.

Khi xTYQông VăGCAkn TrvqjMác vqjMvừa đivqjM rM4Txa ngGc63oài M4Tx. BM4Txàn taGCAky đặtGCAk lGCAkên eGCAko củxTYQa HGc63iểu vqjMĐồng buôGc63ng thỏngGc63 Gc63xuống, gGc63ương mxTYQặt xTYQdịu dànvqjMg lúcM4Tx nGc63ãy lậM4Txp tGc63ức trởM4Tx lạvqjMi lạnhxTYQ Gc63băng. GCAkCậu quGc63ay lạxTYQi nóixTYQ nhM4Txư xTYQra lệnh:

- MọiM4Tx ngườiGc63 vqjMnghe đâyxTYQ, chuGc63yện nàM4Txy chỉM4Tx lxTYQà vìGCAk cônGc63g GCAkty thôixTYQ. GCAkCho nGc63ên tôGc63i khxTYQông hvqjMi vọM4Txng mọiM4Tx ngườiM4Tx đồnGCAk đGc63ại lxTYQung tuM4Txng GCAkra bênM4Tx ngoài,xTYQ ảnhM4Tx hưM4Txởng M4Txđến côngGCAk tGc63y. CóM4Tx GCAkbiết chưa.

- CGc63húng tôM4Txi bixTYQết xTYQrồi pGc63hó tổngGCAk –Gc63 TấtvqjM cảvqjM mọM4Txi ngưGCAkời GCAkđồng loạtxTYQ nói.

- MxTYQọi ngườivqjM Gc63ra nxTYQgoài GCAkđi –vqjM VGc63ĩnh vqjMPhong nGCAkhẹ nM4Txhàng nói.

Tất cảGc63 mM4Txọi ngườiGc63 đềuM4Tx lGCAkần lượtGCAk vqjMra ngoài.vqjM HM4Txiểu vqjMĐồng cũnGCAkg địnM4Txh xTYQra cùGc63ng xTYQnhưng VĩnhGc63 PhovqjMng đãxTYQ xTYQgọi lại:

- CôGCAk vqjMở lại,GCAk tôGc63i cóGc63 Gc63chuyện mxTYQuốn nxTYQói vớiGc63 cô.

***

Tất cvqjMả mọiGCAk ngườixTYQ nxTYQhìn havqjMi ngM4Txười mộtM4Tx cáM4Txi rGCAkồi nhM4Txanh chvqjMóng biếnGCAk đM4Txi. HxTYQiểu ĐồngM4Tx đứngM4Tx yGCAkên tạiM4Tx cGc63hỗ chờvqjM M4Txmọi ngưGc63ời Gc63ra hếtGCAk cGCAkô mớGc63i xoaGCAky ngM4Txười vềGCAk phíaGCAk VĩxTYQnh PhoxTYQng. NvqjMhưng VĩnhGCAk xTYQPhong xoaM4Txy lưngM4Tx M4Txlại M4Txphía côGCAk, ivqjMm lặGCAkng khônxTYQg nóvqjMi GCAkgì. HiểuxTYQ ĐvqjMồng cũGCAkng khôGCAkng xTYQthúc gGc63iục, côM4Tx Gc63cũng M4Txim lặngGc63 chờGCAk đM4Txợi. Gc63Nhưng khônxTYQg Gc63gian Gc63xung quGCAkanh Gc63như baxTYQo tM4Txrùm lGCAkấy họM4Tx đếnGc63 M4Txnghẹt thở.Gc63 xTYQDường nhvqjMư chỉGCAk vqjMcòn vqjMlại tvqjMiếng xTYQtim đập.

Khi VĩnvqjMh PhoxTYQng M4Txkhẽ xoaGCAky ngườixTYQ lạiGCAk, dườnGCAkg nGCAkhư ánGCAkh M4Txsáng saGc63u lưGc63ng xTYQcậu vqjMtỏa vqjMra Gc63hai bên.

- CóxTYQ biếxTYQt vìvqjM GCAksao tôixTYQ giữGCAk vqjMcô xTYQở lạiM4Tx không?

- BiếtxTYQ –vqjM HiểM4Txu xTYQĐồng cắM4Txn GCAknhẹ môixTYQ GCAkrồi bậGc63t ra.

- Tốt,GCAk Gc63hy vM4Txọng trGCAkong hGCAkai tvqjMuần nàM4Txy xTYQcô vGCAkà tôGCAki M4Txsẽ hợpvqjM táxTYQc tốtxTYQ vvqjMới nhM4Txau –M4Tx M4TxVĩnh PGCAkhong khẽxTYQ Gc63gật đxTYQầu vqjMhài lòng.

- TGCAkại saM4Txo? –Gc63 GCAkHiểu ĐxTYQồng cM4Txuối cùvqjMng cũvqjMng lêvqjMn tixTYQếng hỏxTYQi vqjMra nhvqjMững đGCAkiều giấuvqjM kínvqjM nãGCAky giờ.

- xTYQVì cGCAkô cxTYQhính vqjMlà bàxTYQn đạpM4Tx vqjMcủa tvqjMôi đểGc63 tiếpM4Tx vqjMcập chvqjMủ tịchGCAk VăxTYQn TrávqjMc M4Tx– VĩnhxTYQ PhM4Txong txTYQrả lờM4Txi thẳvqjMng tGCAkhừng, vẻxTYQ mặtGCAk khôGc63ng chúGc63t tvqjMhay đvqjMổi, dườngGc63 GCAknhư vqjMtrong lòM4Txng Gc63không cGCAkó chúGc63t cảM4Txm xTYQgiác gì.

“ BàxTYQn đạpxTYQ” Gc63– HiểM4Txu ĐồngGc63 Gc63cay đGc63ắng nghĩvqjM. TGc63rong lònxTYQg xTYQcậu côGCAk vqjMchỉ lxTYQà bGCAkàn đạM4Txp kxTYQhông hơnxTYQ khônvqjMg kémGCAk. LGc63úc trướGCAkc, HiểuvqjM ĐồngM4Tx tGCAkừng kểGCAk GCAkcho VĩnhvqjM PhonvqjMg vqjMnghe vềGCAk ônM4Txg VvqjMăn TrácM4Tx, chỉGCAk lGc63à lM4Txúc đM4Txó hvqjMai ngGc63ười đềuvqjM kGc63hông biếtvqjM xTYQông vqjMta vqjMchính làxTYQ chGc63ủ tịchvqjM xTYQtập đoànxTYQ VĩnM4Txh PhátM4Tx. LvqjMúc VĩGCAknh M4TxPhong tựvqjM GCAknhiên tỏvqjM M4Txra thGCAkân mvqjMật Gc63với cM4Txô, vqjMHiểu ĐồngGc63 đãGCAk đoánxTYQ rM4Txa, VĩnhM4Tx PhoGc63ng mGCAkuốn gvqjMiả Gc63vờ đểGCAk ôngM4Tx VănvqjM TrGc63ác xTYQvui M4Txvẻ xTYQđồng Gc63ý đGc63iều kiệxTYQn GCAkcủa cậu.Gc63 NhưM4Txng cGc63ô khxTYQông ngờGc63 GCAkcậu Gc63lại nóixTYQ thẳngGc63 Gc63ra vqjMcô chỉM4Tx Gc63là Gc63cái bàvqjMn đạGCAkp. Gc63Tim cảxTYQm thấyxTYQ rGCAkất đauvqjM, côGc63 mxTYQuốn kìM4Txm néGc63n xTYQnỗi Gc63đau lại,GCAk khônGc63g muGCAkốn xTYQcho VĩnhvqjM PhovqjMng phátGCAk M4Txgiác rGc63a cGc63õi lòngxTYQ đavqjMu đớnvqjM cGc63ủa côGCAk nhưngxTYQ màxTYQ nỗvqjMi xTYQđau Gc63ập đếnGc63 xTYQqua nvqjMhanh khiếnvqjM M4Txcô M4Txkhông thểGc63 kGCAkìm lxTYQại. NéM4Txt vqjMđau buồnM4Tx thểGCAk hiM4Txện GCAkrõ trênM4Tx nM4Txét mặtxTYQ vGCAkà đôiGc63 mắtM4Tx, chỉvqjM làvqjM cuốiM4Tx cùngvqjM Gc63cô khôM4Txng rơixTYQ nướcvqjM mắt.

- TôGc63i khônxTYQg đồngM4Tx ýxTYQ –vqjM xTYQHiểu ĐGCAkồng chợtM4Tx buôngxTYQ nxTYQhẹ mộtvqjM câu.

Vĩnh PhonGc63g GCAkliền gM4Txiương đGc63ôi mGc63ắt bénM4Tx nhọxTYQn vqjMnhìn HGc63iểu Đồng.vqjM CậGc63u hừvqjM Gc63nhẹ mộtvqjM cxTYQái rồvqjMi nói:

- ChẳnxTYQg phảiGc63 côM4Tx nóiM4Tx GCAkcô xTYQlà ngvqjMười GCAkgiúp viGc63ệc củaGc63 tôiGc63 Gc63hay savqjMo. M4TxCô vẫnGc63 còGCAkn giGCAkữ tivqjMền củavqjM txTYQôi mà.xTYQ VậM4Txy GCAkthì chỉvqjM cxTYQần M4Txcô đồngGCAk vqjMý thvqjMì sxTYQau M4Txkhi xTYQxong tôxTYQi sẽM4Tx xóaGCAk hếtGc63 vqjMnợ nầnM4Tx chGCAko cô.

- TivqjMền cxTYQủa axTYQnh tvqjMôi M4Txkhông hềxTYQ sàxTYQi đếnGc63 mộM4Txt đồng.GCAk TxTYQôi sẽvqjM trGc63ả lạivqjM chGCAko anGCAkh –M4Tx HM4Txiểu ĐồngGCAk chGc63ỉ cM4Txòn cácM4Txh giữvqjM vqjMlại cxTYQho mìnxTYQh cxTYQhút lòngxTYQ tựxTYQ GCAktrọng Gc63mà thôi.

- TôiGc63 khôngM4Tx Gc63cần cGCAkô trảM4Tx lạiGCAk GCAk– VĩnvqjMh PhonM4Txg liếcxTYQ nhìnvqjM Gc63cô xTYQnói –M4Tx xTYQCô quênM4Tx rằnGc63g txTYQrong hợpGc63 đxTYQồng côGc63 M4Txđã nGc63ói svqjMẽ làmGCAk bấtxTYQ cứM4Tx việGc63c gìM4Tx tôiM4Tx yêuGc63 cGCAkầu sao.

Hiểu ĐồngGCAk xTYQnghe VĩvqjMnh PhvqjMong xTYQnói thxTYQì thM4Txất thần,vqjM cxTYQô kvqjMhông ngờxTYQ xTYQVĩnh PhonM4Txg vẫnxTYQ M4Txcòn Gc63giữ tờvqjM hợpM4Tx đồngM4Tx đóxTYQ. LúcM4Tx VvqjMĩnh vqjMPhong đưaxTYQ Gc63thẻ chGc63o côM4Tx, HiểuGCAk ĐGCAkồng kvqjMhông nhậnvqjM, vqjMcho nêM4Txn tM4Txrong xTYQlúc vuM4Txi đùavqjM Gc63cô mớiGc63 nóxTYQi, nếuGCAk muốvqjMn cvqjMô nhậnGc63 thìM4Tx pGCAkhải lGCAkàm hợpGc63 đồnM4Txg Gc63rõ ràng.M4Tx ĐóxTYQ lM4Txà hợM4Txp đồngGc63 thuxTYQê ngưGCAkời M4Txgiúp việc.Gc63 TronxTYQg hợpM4Tx đvqjMồng VĩnGc63h PvqjMhong GCAkcố Gc63ý thêGc63m vàM4Txo M4Txcâu: Gc63“ Gc63Bên GCAkB nhxTYQất địnM4Txh phảiGCAk làmxTYQ thGc63eo GCAkbất cứGCAk yêM4Txu xTYQcầu nàoxTYQ củaGCAk bênxTYQ A”Gc63. LúxTYQc đó,vqjM vqjMHiểu ĐxTYQồng nGc63ghĩ M4Txcả đờGc63i GCAkcô mM4Txuốn ởGc63 Gc63bên cạnhM4Tx VĩnvqjMh PhoGCAkng, M4Txvới lxTYQại lúcvqjM Gc63đó cảvqjM hGc63ai xTYQhạnh xTYQphúc bvqjMên xTYQnhau, tM4Txờ hợGCAkp vqjMđồng đxTYQó chỉM4Tx xTYQlà nGCAkhất thờM4Txi đùaxTYQ GCAkvui. GCAkKhông nM4Txgờ cGCAkậu lạixTYQ dùnGc63g nGc63ó Gc63vào viM4Txệc Gc63ép buộcGc63 cô.

Vĩnh PhonM4Txg cũnvqjMg khôvqjMng nvqjMgờ cậuvqjM lạiGc63 dùngM4Tx đM4Txiều khoảGc63n đóvqjM đểM4Tx Gc63ép xTYQcô nhậnGCAk lờxTYQi. CvqjMhỉ làM4Tx lúvqjMc HiGc63ểu ĐồngvqjM nhGCAkắc đvqjMến sốGCAk tivqjMền đvqjMó, VĩM4Txnh PxTYQhong GCAkđã lGc63ôi tờGc63 hợpvqjM đGCAkồng Gc63ra đọcxTYQ lại,xTYQ M4Txchỉ vqjMđể ôxTYQn lạiGc63 vqjMnhững GCAkhồi ứGCAkc đGCAkẹp ngàyxTYQ xGc63ưa mvqjMà txTYQhôi. NàoxTYQ ngxTYQờ lạvqjMi vGCAkận dụGCAkng nhữngGc63 đxTYQiều khoảnvqjM đóxTYQ bâvqjMy giờ.

- M4TxAnh ….-M4Tx HiểuvqjM M4TxĐồng chvqjMỉ thốtvqjM vqjMlên đượcGCAk mộtvqjM M4Txlời rồiGc63 xTYQim bặt.

- VớixTYQ GCAklại, cxTYQô làxTYQ ngườiGc63 củaGCAk Gc63công tGCAky, vqjMcô phảivqjM cóxTYQ tráchvqjM nhiệmGc63 gGCAkiúp đỡvqjM cGCAkông vqjMty xTYQtrong M4Txlúc kGc63hó khănM4Tx Gc63– Gc63Vĩnh PhvqjMong svqjMắc lạnhGc63 nóixTYQ vxTYQới HiểGCAku ĐồvqjMng, saxTYQu đóM4Tx nhìnGc63 côGc63 mộtM4Tx cáixTYQ M4Txkìm névqjMn mớiGc63 nóvqjMi GCAktiếp M4Tx– vqjMĐiều nàyxTYQ cũngM4Tx làGc63 làxTYQm xTYQvì VĩnxTYQh ThànGCAkh. AnGCAkh Gc63ấy lxTYQà tGCAkổng giGc63ám đốcxTYQ cxTYQủa cônvqjMg GCAkty. NếuM4Tx cóGc63 bềGCAk gìM4Tx vqjMthì anxTYQh ấyxTYQ Gc63là ngườixTYQ chịGc63u M4Txtrách nhiệmxTYQ nhiềuM4Tx nhất.

Vĩnh PhGCAkong nhxTYQắc vqjMđến VĩnxTYQh TxTYQhành M4Txlàm HiểuvqjM ĐồGCAkng tỉnhM4Tx M4Txra, Gc63cô đãGCAk quêGc63n mấtGCAk rằnvqjMg mìM4Txnh đãGc63 nguey6Gc635n cGCAkả đờixTYQ xTYQchăm sóGc63c VĩnhM4Tx ThàGc63nh. xTYQCô vqjMnhìn VĩGc63nh PhonM4Txg kiêGCAkn quyếvqjMt nói:

- NếuvqjM lxTYQà vqjMvì VĩxTYQnh ThànM4Txh tGc63hì tôiM4Tx đồngxTYQ ý.

Vĩnh vqjMPhong ngGCAkhe HiểuxTYQ ĐồngvqjM đồngxTYQ ýGCAk tvqjMhì cườivqjM nhạt.

- KhôvqjMng xTYQcó chuyệxTYQn gGCAkì nữaxTYQ đúxTYQng khôngvqjM? VGc63ậy tôM4Txi GCAkđi rM4Txa ngoàiGCAk đâyGCAk –vqjM NóxTYQi xovqjMng xTYQHiểu xTYQĐồng lGCAkập tM4Txức xTYQđi ra.

Vĩnh PhoGc63ng cunM4Txg taGCAky đM4Txấm mạnhM4Tx xxTYQuống mặtM4Tx xTYQbàn. BGc63àn tGc63ay GCAklần trướcM4Tx đGc63ấm vàGCAko xTYQtường, Gc63nay lạM4Txi M4Txtiếp tụvqjMc cGCAkhảy mvqjMáy đM4Txến tvqjMê dại.
CGc63ác tM4Txờ báovqjM đaGCAkng xxTYQôn xM4Txao GCAkvề việvqjMc nM4Txữ mvqjMinh tGc63inh AGCAknh Gc63Kỳ vừavqjM vqjMmới vềxTYQ M4Txnước đãGc63 tvqjMham gGc63ia hoạtxTYQ độngM4Tx GCAktừ thGCAkiện rấtxTYQ nhiều.Gc63 RấGCAkt nhxTYQiều nơM4Txi đGCAkược cGc63ô đGCAkến thămGc63 qvqjMuà Gc63trao M4Txquà cũGc63ng Gc63như txTYQài trM4Txợ. MặvqjMt khác,Gc63 AnvqjMh KỳGCAk cũGc63ng làGc63 coM4Txn gáxTYQi M4Txduy nhấtvqjM củaM4Tx mộGCAkt xTYQcông GCAkty lxTYQớn bêxTYQn GCAkmỹ chM4Txo nênGCAk dướGCAki svqjMự hM4Txỗ trGc63ợ vxTYQà GCAktài Gc63trợ củaGCAk cxTYQông xTYQty GCAkđó. NhữxTYQng txTYQrại tGc63rẻ mồvqjM cM4Txôi đượcxTYQ tăM4Txng cườngM4Tx vqjMthêm nhữngvqjM tranGc63g GCAkthiết bGCAkị GCAktốt hvqjMơn, xTYQhiện vqjMđại hGCAkơn. MGc63ọi hànxTYQh GCAkđộng cGCAkủa côGc63 từGc63 vqjMkhi vqjMtrở vqjMvề rấtGCAk đượcGc63 M4Txngười dM4Txân ủngGCAk hộM4Tx. DanxTYQh xTYQtiếng cM4Txủa xTYQcô ởGc63 troM4Txng nướcGc63 chM4Txẳng mGCAkấy cM4Txhốc M4Txtrở nênM4Tx vqjMcao. CGc63hẳng nhữnxTYQg vậy,xTYQ chGc63ính pxTYQhủ xTYQcòn tGCAkrao tặnM4Txg bằnGCAkg M4Txkhen côvqjMng dâxTYQn vGCAkì tổvqjM quốGc63c cGc63ho côvqjM xTYQ( hổngGc63 biếvqjMt cGCAkó cáiM4Tx GCAkbằng xTYQnày khôngvqjM nữaGCAk –vqjM tM4Txất cảM4Tx chGCAkỉ M4Txlà tGc63rí tưGc63ởng tượvqjMng củaGc63 cGCAkon nhGCAkỏ táxTYQc giảGc63 mGc63à tvqjMhôi Gc63) xTYQ. GCAkCho nênGCAk Gc63tivi vGCAkà báoxTYQ chvqjMí GCAkngày xTYQnào cũngxTYQ GCAkđăng tảM4Txi hìGc63nh ảnhxTYQ vqjMcô đaGc63ng xTYQlàm tM4Txừ thiện.

Rất xTYQnhiều buổiGCAk txTYQiệc lxTYQớn đềuvqjM M4Txmời M4Txbằng đượcM4Tx cvqjMô M4Txđến tM4Txham dự.xTYQ CvqjMho nêGCAkn AnM4Txh KỳGc63 vGCAkô cùGc63ng bGc63ận rộnvqjM. CxTYQuối cvqjMùng côvqjM quGCAkyết địnhGCAk trGc63ốn khM4Txỏi mộGc63t bM4Txữa tiM4Txệc M4Txđể xTYQđến nhGCAkà VĩnGc63h PhvqjMong. xTYQQuả nhưvqjM côxTYQ địnhM4Tx lvqjMiệu, VĩGCAknh M4TxPhong mởxTYQ cửaGc63 chvqjMo Gc63cô vvqjMới vẻGc63 mặtvqjM khóvqjM chịu.

- AGc63nh đãGCAk xTYQbảo Gc63em đừngvqjM GCAktùy tiệnM4Tx đếxTYQn đâyvqjM mà.

- MấxTYQy ngàxTYQy nM4Txay evqjMm Gc63mệt muốGc63n vqjMchết, hôM4Txm naGc63y trốnGc63 đếnxTYQ nxTYQhà vqjManh đểxTYQ đượcxTYQ GCAknghỉ ngGc63ơi, Gc63anh khôngM4Tx tM4Txhể tiếpGc63 đónM4Tx GCAkem Gc63một cxTYQhút àGc63 –M4Tx AxTYQnh vqjMKỳ nM4Txũng vqjMnịu nhGCAkào GCAkđến ôM4Txm chặtxTYQ xTYQVĩnh PhGc63ong nói.

Vĩnh PhoxTYQng bựxTYQc bộxTYQi xvqjMô côGc63 vqjMra khỏGCAki ngườiGc63 mìnxTYQh, mM4Txắt GCAkkhẽ lướtGCAk nhvqjMìn đxTYQồng hồxTYQ trêGCAkn tườM4Txng, vGc63ẫn chưaxTYQ GCAktới giờvqjM, cậuvqjM bỗngGCAk vqjMthấy vqjMnhẹ nhvqjMỏm troM4Txng lòng.

- EvqjMm đừM4Txng cóvqjM nhGCAkư vậyM4Tx nữaM4Tx, phảiGCAk biếtGc63 giữGCAk hxTYQình tượngM4Tx Gc63của mìvqjMnh cGc63hứ. ĐểM4Tx ngườiGCAk vqjMta nhvqjMìn thấvqjMy thìGCAk sGCAkao? –vqjM VĩnhGCAk xTYQPhong GCAkkhó chGc63ịu cằGCAkn nhằn.

- ĐểM4Tx ngườiGc63 tGCAka thấyGc63 vqjMthì xTYQsao. ThấxTYQy thìGCAk cvqjMàng tốt.M4Tx DxTYQù gxTYQì xTYQem Gc63cũng côxTYQng kvqjMhai thvqjMeo đxTYQuổi anM4Txh trưGc63ớc bGCAkáo đàM4Txi rvqjMồi còxTYQn gGCAkì –M4Tx GCAkAnh KỳxTYQ Gc63cười cườixTYQ trảM4Tx lời.

Vĩnh PhonvqjMg bấM4Txt lựcvqjM vqjMđành nói:

- xTYQVào nhàxTYQ ngồivqjM đi.

Anh KỳvqjM GCAkcười hìGc63 hìGc63 tGCAkheo VĩGCAknh PhM4Txong M4Txvào nGc63hà. HxTYQôm navqjMy VĩnhM4Tx PhoM4Txng thxTYQam dựGCAk xTYQmột bữaM4Tx tGCAkiệc, tiệcGc63 xvqjMong cGc63ậu cảmGc63 xTYQthấy dạvqjM dàvqjMy kháxTYQ đaGc63u nênvqjM vềGCAk thẳngxTYQ nhàM4Tx xTYQmà GCAkkhông M4Txđến côvqjMng tGc63y. CM4Txậu cứvqjM thếGCAk ngồGCAki vàoGCAk vqjMghế xGc63em tiGCAkvi đxTYQể vqjMmặc AGCAknh KỳxTYQ muốnGc63 làmGCAk M4Txgì tGCAkhì Gc63làm. AnGc63h KvqjMỳ cũM4Txng ngoaGCAkn ngoGCAkãn ngM4Txồi xeGc63m tivM4Txi, tvqjMhỉnh thoảM4Txng GCAkngọ Gc63nguậy chọcGCAk pháM4Tx VĩnhM4Tx xTYQPhong. GCAkVĩnh GCAkPhong tuM4Txy vqjMgiả vờGCAk bGCAkình thM4Txản xGCAkem tGc63ivi nhưnGCAkg mắxTYQt cvqjMứ lGCAkiếc nhvqjMìn đồnxTYQg hồ.xTYQ M4TxVĩnh Gc63Phong kM4Txhông xTYQbiết hànGCAkh Gc63động nàGCAky củM4Txa cậM4Txu đãM4Tx bịM4Tx AM4Txnh KỳGc63 đM4Txể ývqjM. CuốixTYQ cùGc63ng đồnxTYQg hồxTYQ cGCAkũng GCAksắp đếxTYQn giờ,Gc63 cậuGCAk GCAkvội đứnM4Txg dậyGc63 đuvqjMổi AnxTYQh KvqjMỳ về.

- M4TxEm khôngGCAk muốnvqjM Gc63về –GCAk AM4Txnh KỳGc63 giởGc63 giọngxTYQ nhM4Txõng nhẽo.

- KGc63hông đGc63ược, trễGCAk rGCAkồi xTYQem vềvqjM đixTYQ –xTYQ VĩnhGc63 PhoGc63ng kM4Txiên vqjMquyết xuGc63a đuổi.

- Gc63Trễ thGCAkì cóGc63 sM4Txao đâu,M4Tx eM4Txm ngủGc63 lạivqjM xTYQở đâyGc63 –Gc63 AnM4Txh KỳvqjM Gc63đề nghị.

- ỞM4Tx đâyGCAk GCAkem M4Txngủ kvqjMhông M4Txquen đâGc63u M4Tx– VĩnM4Txh PhGc63ong từGCAk chối.

Cả havqjMi giằxTYQng GCAkco mộtGCAk hồGCAki, cuốvqjMi xTYQcùng AM4Txnh KỳGc63 cũGc63ng M4Txđành phảivqjM GCAkchịu thxTYQua, vqjMcô nói:

- VM4Txậy axTYQnh phảixTYQ Gc63hôn GCAkem mGc63ột cáivqjM, hôvqjMn xM4Txong Gc63em vqjMsẽ rxTYQa vềM4Tx M4Tx– AnGCAkh KM4Txỳ cườiGc63 giaGCAkn rGc63a đxTYQiều kiện.

Vĩnh PhGCAkong lạiM4Tx nhìnM4Tx đồngvqjM hGc63ồ, vvqjMẫn cvqjMòn Gc63sớm. NhM4Txưng vqjMcậu khôGCAkng muM4Txốn AM4Txnh KỳGc63 Gc63rầy ràGCAk ởGCAk lại,vqjM nêvqjMn đồngGc63 Gc63ý. CGCAkậu cvqjMúi mặGc63t địxTYQnh Gc63hôn GCAklại GCAkmá AnxTYQh KỳGc63, nàvqjMo ngGc63ờ cậuM4Tx vqjMlại bGc63i xTYQAnh KỳvqjM M4Txôm chầxTYQm lấyGc63 hM4Txôn lênGCAk môiM4Tx. GCAkCô giữxTYQ cvqjMhặt lấyxTYQ xTYQcộ VĩnhGCAk vqjMPhong kM4Txhông M4Txchịu rờivqjM. M4TxNgay M4Txlúc GCAkđó cM4Txánh cửaGc63 M4Txnhà VGc63ĩnh PhoGCAkng xTYQbật ra.
vqjMChiều nM4Txay, HiểuGCAk ĐồnM4Txg cóGCAk vqjMhẹn cùngvqjM ôM4Txng VGCAkăn TrGCAkác gặGCAkp mặxTYQt trxTYQò chuyvqjMện, xTYQvì GCAkviệc GCAklấy lònGc63g M4Txông chxTYQo nêGc63n xTYQHiểu GCAkĐồng cóGCAk thểvqjM GCAktự ýGCAk GCAkrời kxTYQhỏi côngxTYQ Gc63ty đvqjMể đếnGc63 GCAkgặp ông.Gc63 KxTYQhi rGCAka vM4Txề côM4Tx ghxTYQé sxTYQiêu tvqjMhị GCAkđi chợ,GCAk GCAkvì GCAktừ sivqjMêu thịGc63 đGc63ến nàM4Txh vĩnhGc63 PhoGc63ng phM4Txải quM4Txa vqjMmấy lượtGCAk xvqjMe buýM4Txt nêvqjMn HiểxTYQu ĐồngxTYQ vqjMđi Gc63taxi đếvqjMn chGc63o tiệxTYQn. ChvqjMo nêvqjMn cGCAkô đếGCAkn sớmGCAk hơnxTYQ mọiGCAk ngàyvqjM. DựGCAk Gc63định M4Txnấu vqjMcơm GCAksớm rồiGc63 đM4Txi rướcGCAk bvqjMé PhoxTYQng vvqjMà GCAkbé ĐườngM4Tx vqjMcùng vềGc63 nhàxTYQ. xTYQCô vừGCAka mởxTYQ cửaGc63 bưGCAkớc vàGc63o thGCAkì chM4Txứng kiếM4Txn AnvqjMh KM4Txỳ vàM4Tx Gc63Vĩnh PhGc63ong đanM4Txg hôM4Txn nhauM4Tx. TxTYQim côGCAk nvqjMhư chếtvqjM GCAkđi mộtxTYQ nữa.

***

Hai ngườivqjM kiGCAka cũM4Txng bịvqjM bxTYQất xTYQngờ vộiGc63 buônvqjMg xTYQnhau rxTYQa. NvqjMhưng xTYQVĩnh PhoGc63ng lãnhGc63 đạmGCAk thM4Txờ ơvqjM nhvqjMư khM4Txông cóxTYQ gì.Gc63 GCAkAnh KỳM4Tx thGc63ì thẹnM4Tx thGc63ùng đỏGCAk mặt.

- XM4Txin lỗiGCAk! M4TxTôi GCAklàm pGc63hiền haGc63i nM4Txgười Gc63rồi, tôiGc63 điM4Tx xTYQra M4Txngoài mộGc63t lát.

Anh Gc63Kỳ nhìxTYQn thvqjMấy HiểuGc63 ĐồngxTYQ Gc63tay xvqjMách đồM4Tx Gc63ăn vqjMthì nói:

- KhônGc63g GCAkcần GCAkđâu. M4TxBây giờxTYQ tôiGc63 phảxTYQi vềM4Tx rồi,vqjM vừaGc63 M4Txrồi chỉvqjM vqjMlà hGCAkôn GCAktạm biệtGc63 thôGc63i. NếGCAku lGCAkúc nãM4Txy xTYQcô màxTYQ đGCAkến sớmvqjM thxTYQì xTYQđúng làxTYQ M4Txngượng vqjMchết đượcM4Tx –vqjM GCAkAnh GCAkKỳ giảGCAk xTYQvờ mắtvqjM cGCAkỡ nói,xTYQ xTYQgiọng điệuxTYQ rM4Txõ lvqjMà cốGCAk tìGc63nh gâyGc63 hiểuxTYQ M4Txlầm. vqjMCô M4Txta cốGCAk ývqjM làM4Txm chxTYQo HiểuM4Tx ĐồnxTYQg hiểuGc63 rằnvqjMg GCAkcô txTYQa xTYQvà VĩnvqjMh PhGc63ong vxTYQừa xTYQlàm chuyệnGc63 xTYQmờ Gc63ám xong.

Hiểu ĐồngvqjM cắvqjMn mGc63ôi cườiM4Tx ngượngxTYQ rồvqjMi GCAkđứng népvqjM xTYQqua mộxTYQt bêGc63n nhưxTYQờng lốvqjMi cxTYQho AnxTYQh Kỳ.xTYQ M4TxNhưng AnvqjMh Gc63Kỳ khôGc63ng đM4Txi xTYQra livqjMền xTYQmà chạyGCAk đGCAkến hxTYQôn M4Txtrộm xTYQmột cáiGc63 lGCAkên mGCAká VĩGCAknh PhonxTYQg rồvqjMi cườiM4Tx nói:

- Gc63Em điGc63 xTYQvề đâM4Txy, aGc63nh phGc63ải gọGCAki điệnxTYQ txTYQhoại cxTYQho M4Txem Gc63đó nha.

Vĩnh PhoGc63ng vẫM4Txn M4Txim lxTYQặng khôngM4Tx nóM4Txi gì.M4Tx vqjMCòn AnGCAkh GCAkKỳ Gc63đi vqjMngang quxTYQa HiểuGc63 ĐồngM4Tx cốGCAk vqjMý cườiGCAk nói:

- NGc63hờ vqjMcô Gc63chăm sGc63óc GCAkanh M4TxVĩnh vqjMPhong củM4Txa xTYQtôi dùm.

Khi AGc63nh KỳGCAk điGCAk vềxTYQ, VĩnhxTYQ PhonxTYQg M4Txkhẽ lườmvqjM HixTYQểu ĐGc63ồng mộtvqjM cGc63ái rvqjMồi Gc63đi thẳvqjMng lêGc63n lvqjMầu. HivqjMểu ĐồngM4Tx gươngxTYQ mặtxTYQ txTYQái nhợtGc63 nhìnGCAk thM4Txeo bvqjMóng dáGCAkng xTYQVĩnh PhonvqjMg buồvqjMn bãvqjM. RGc63ồi xáGc63ch M4Txđồ điGc63 xuốngGCAk bếp.

Cả buổM4Txi GCAknấu M4Txcơm, xTYQtâm hvqjMồn Gc63Hiểu ĐồngvqjM đềuxTYQ đểvqjM M4Txnới kháGCAkc. TaM4Txy lGc63iên vqjMtục bịGc63 cứaGCAk đứt,Gc63 M4Txlẫn M4Txlộn giGCAka vGc63ị, vqjMcô Gc63thở xTYQdài M4Txthẩn thờGCAk đừngxTYQ yêM4Txn mộxTYQt cGCAkhỗ chGc63o đếnxTYQ khGc63i nồiGc63 GCAkcanh sGCAkôi tGCAkràn rvqjMa ngxTYQoài vqjMcô vộiGc63 vàngxTYQ dùGCAkng taM4Txy M4Txbốc nắGc63p nồivqjM lêGc63n, qM4Txuên mấtGCAk cáM4Txi nóngGc63 khiếxTYQn M4Txbàn tvqjMay bvqjMị vqjMbỏng GCAkửng đỏxTYQ lêM4Txn raM4Txn rát.xTYQ ChGCAkỉ đếnGc63 kvqjMhi M4Txtay cM4Txô M4Txbị avqjMi vqjMđó nắGCAkm kéxTYQo đếnGCAk bxTYQên vGc63òi nướcM4Tx xTYQxã mátGCAk vqjMcô mớxTYQi thấyxTYQ dễM4Tx chịuGc63 lại.

- xTYQCô vqjMlà đồxTYQ ngốcGCAk Gc63à GCAk– VĩnvqjMh PhvqjMong tGCAkức M4Txgiận M4Txmắng –GCAk NồiM4Tx nGCAkước sM4Txôi nGCAkhư vậyvqjM màxTYQ Gc63dùng vqjMaty khônvqjMg bốc.

Hiểu ĐồngvqjM ngướGCAkc mắtGc63 nhìnxTYQ VĩnhM4Tx PhongGCAk, gươnGCAkg mặGc63t Gc63vẫn vqjMlạnh lGc63ùng nhvqjMư thếxTYQ, xTYQchỉ Gc63có ánhGc63 GCAkmắt lGc63à cvqjMó chúvqjMt đGCAkau lòngM4Tx. vqjMCô M4Txđể M4Txyên tGCAkay mìnhM4Tx troGCAkng taGc63y VGc63ĩnh PhovqjMng, bànxTYQ taM4Txy cậuM4Tx vuGCAkốt nGc63hẹ M4Txchỗ bỏngM4Tx rGc63át dGCAkưới xTYQvòi Gc63nước làmxTYQ txTYQay cxTYQô dM4Txễ chịuvqjM vôGCAk cùxTYQng, dườngxTYQ Gc63như chưM4Txa xTYQtừng GCAkbị bỏng.

Vĩnh PhoGCAkng xTYQdùng M4Txkhăn nhẹGc63 nhàngM4Tx lGCAkau sácGc63h taxTYQy xTYQcho GCAkcô rGc63ồi lGCAkại bôiM4Tx thuốGc63c cGc63ho cvqjMô, hGCAkành độngGCAk rấGCAkr âGCAkn cầnGc63, rấtvqjM dịuxTYQ dàng,M4Tx cvqjMậu nhẹxTYQ M4Txnhàng tGc63hổi Gc63vào taGc63y cvqjMô Gc63cho thuốcGc63 mvqjMau thGc63ấm vàoM4Tx. HiểuxTYQ ĐồxTYQng vộvqjMi rútGc63 tGCAkay lạixTYQ. CxTYQô sợxTYQ mìGCAknh khôM4Txng thểxTYQ GCAkkìm néxTYQn cảmM4Tx xGCAkúc tM4Txrước sGCAkự ânxTYQ cầnGCAk củvqjMa cậu.

- M4TxTôi đixTYQ dọnGCAk cvqjMơm chGc63o anh.

- CGCAkô ngồxTYQi M4Txnghỉ đxTYQi, xTYQtôi svqjMẽ tựGCAk dọn.

Vĩnh PhonxTYQg xTYQăn cGc63ơm GCAkxong, cậuGc63 xTYQcũng dàGCAknh vqjMphần rửxTYQa chén.M4Tx HM4Txiểu ĐxTYQồng ngồiGCAk đM4Txó lặnvqjM lẽxTYQ Gc63quan sGCAkát cậuvqjM. KhGCAki VM4Txĩnh PGc63hong rửvqjMa xM4Txong, côvqjM vqjMđứng dvqjMậy cáoGc63 từvqjM GCAkra về.

- ĐểGCAk txTYQôi đưxTYQa M4Txcô M4Txvề –vqjM VGc63ĩnh PxTYQhong GCAkvội nóiM4Tx khGc63i HiGc63ểu ĐvqjMồng địnhM4Tx mởGc63 cửa.

- KhôM4Txng cầGc63n đâu.Gc63 NhM4Txưng màGCAk GCAkhi vọngGCAk sM4Txau nGCAkày, nếM4Txu avqjMnh Gc63và GCAkbạn Gc63gái ởxTYQ cùngM4Tx nhavqjMu thìGc63 vqjMhãy M4Txgọi điệnGCAk thạoxTYQi báoGc63 chvqjMo tôvqjMi biếM4Txt mộxTYQt GCAktiếng vqjM– HiểGCAku vqjMĐồng nóGc63i xovqjMng thìGc63 mởGc63 cửaGCAk địGCAknh vqjMđi rGc63a ngoài.

- RầM4Txm …

Cánh M4Txcửa vGCAkừa mởvqjM Gc63ra liềnxTYQ bGc63ị Gc63một bànxTYQ GCAktay mạnGc63h mxTYQẽ đóxTYQng sGCAkầm xTYQlại. MộxTYQt hơiGCAk thởM4Tx GCAkám sáM4Txt vqjMsau lưnxTYQg xTYQHiểu ĐồnGc63g lxTYQàm cM4Txho tóGc63c gáGc63y côGc63 dựnxTYQg lênGc63. CGCAkô cM4Txố gắnGCAkg kéM4Txo củGc63a vqjMra nhưGCAkng lựcGc63 cGCAkủa ngườxTYQi kM4Txia mạnM4Txh vqjMhơn xTYQkhiến xTYQcô khôvqjMng tGc63ài nGc63ào mM4Txở M4Txra được.

- TôiGCAk pGCAkhải vqjMvề rồvqjMi –M4Tx vqjMHiểu ĐGc63ồng xvqjMoay GCAkmặt lạiM4Tx đGCAkối diệGCAkn vớM4Txi VĩGc63nh xTYQPhong nói.

Lúc nàyM4Tx M4Txcô mớvqjMi biGc63ết mặtM4Tx côGc63 vM4Txà mặtGc63 VĩxTYQnh PvqjMhong kềGCAk sátGCAk vqjMnhau, đếnxTYQ xTYQđộ mM4Txũi haGCAki nvqjMgười chạmxTYQ vqjMvào nhauM4Tx. vqjMÁnh mGc63ắt xTYQcủa VĩnvqjMh xTYQPhong nhìnGc63 M4Txcô mGc63ột cácGCAkh cuồM4Txng dạiM4Tx, hơGc63i tvqjMhở dồGCAkn dậpvqjM. NgGc63ay sGc63au giâxTYQy phúvqjMt xTYQđó, Gc63Vĩnh PhovqjMng M4Txcuối Gc63xuống hôGCAkn chặtM4Tx lấyGCAk đôiM4Tx môGCAki HiểvqjMu ĐồngvqjM vqjMnhư Gc63muốn nuốtxTYQ cGc63huẩn môvqjMi côvqjM vGc63ào cGCAkậu. MộtGc63 nụxTYQ hônxTYQ tGc63hật sâuGc63, tvqjMhật M4Txmãnh liệvqjMt. HxTYQiểu ĐvqjMồng dùGCAkng Gc63tay đẩyM4Tx mvqjMạnh GCAkVĩnh PhoGc63ng xTYQra nhưnvqjMg đGc63ã M4Txbị cậuGCAk bGc63ắt lấGc63y rGc63ồi bẻGCAk Gc63quặt rvqjMa saxTYQu lưM4Txng giữGCAk chặtxTYQ. CuM4Txối cM4Txùng HixTYQểu xTYQĐồng cũnGc63g M4Txbị VĩnxTYQh Gc63Phong hạxTYQ gụxTYQc, cGCAkô GCAkđã kGCAkhông còM4Txn GCAkphản khánGCAkg nữaM4Tx, bắtM4Tx đầuxTYQ đónGCAk nhậM4Txn nụvqjM hônxTYQ cGCAkủa VĩxTYQnh PM4Txhong. vqjMHai bàvqjMn taGCAky bịGc63 VĩnhvqjM PGCAkhong giM4Txữ chặvqjMt đượcvqjM dầnvqjM thGCAkả lỏnvqjMg Gc63ra, haxTYQi bàGc63n taxTYQy bGCAkất M4Txgiác xTYQđưa lênGc63 vqjMcổ VĩGCAknh PGc63hong ômM4Tx chGCAkặt. GxTYQờ phútM4Tx M4Txnày HiểuxTYQ ĐồngGCAk đãxTYQ đGc63ể mGCAkặt chvqjMo Gc63trái M4Txtim xTYQlấn átvqjM lívqjM tM4Txrí. CôGc63 đểxTYQ mặcGc63 chxTYQo tìGc63nh M4Txcảm dồGCAkn Gc63nén bùngGc63 pM4Txhát, khônGCAkg mGc63uốn Gc63suy Gc63nghĩ nGCAkhiều M4Txvề nhGc63ững chuyệnM4Tx trướcxTYQ kiavqjM, muốM4Txn quM4Txên đGCAki GCAktất cvqjMả lạvqjMi lạixTYQ M4Txtừ đầuvqjM Gc63bên cạnhM4Tx VĩnhM4Tx xTYQPhong. GxTYQiờ phvqjMuát nàyGc63 cvqjMô Gc63chỉ muốnM4Tx hvqjMòa lxTYQàm mộvqjMt vGCAkới VGc63ĩnh Phong.

Cuối cùnGCAkg khGCAki mGCAkà sắcxTYQ mM4Txặt cxTYQả vqjMhai đềuGCAk đỏGCAk bừxTYQng lêxTYQn vìGc63 hvqjMô xTYQhấp nhanhGCAk, VĩnxTYQh PhonvqjMg mxTYQới rờiGc63 kvqjMhỏi môixTYQ HiểuM4Tx vqjMĐồng. CảGc63 haM4Txi đứnGCAkg sátvqjM vvqjMào nhxTYQau xTYQcùng xTYQthở hM4Txổn GCAkhển. VĩnM4Txh PhM4Txong dvqjMùng ngóM4Txn txTYQay cvqjMái quệGCAkt lM4Txên môivqjM HivqjMểu ĐồngM4Tx xTYQrồi cườivqjM nói:

- CM4Txũng khGCAkông tệ.M4Tx CM4Txô xTYQlàm bGc63ạn gáiGc63 tôivqjM GCAkbỏ đi,GCAk txTYQôi đànhGc63 vqjMlấy côM4Tx xTYQbù vGCAkào. VậyxTYQ thìvqjM saGCAku nM4Txày, xTYQnếu M4Txbạn gáGc63i tGCAkôi kM4Txhông cóxTYQ ởxTYQ đâGc63y GCAktrong M4Txlúc GCAktôi cGc63ó GCAknu M4Txcầu thìGCAk M4Txtôi svqjMẽ xTYQsử GCAkdụng cô.

Hiểu ĐồGCAkng vừavqjM GCAknghe Gc63thì liM4Txền tGCAkhấy chGCAkoáng voángGc63 M4Txvô cùGCAkng, vqjMđau vqjMđớn vvqjMô hạGCAkn. xTYQGương mặtGCAk GCAktừ đỏvqjM bừngxTYQ cGCAkhuyển sanGCAkg tímvqjM xanGc63h vqjMgiận GCAkdữ, côM4Tx xôGc63 VM4Txĩnh PxTYQhong rvqjMa tGCAkát mạnhGCAk GCAkvào mặtM4Tx cGc63ậu. RồM4Txi nhGCAkìn trGCAkừng trGCAkừng cậuvqjM GCAkvới áxTYQnh mxTYQắt đầyGCAk giậGCAkn dựGc63 xTYQvà M4Txbi vqjMthương, vqjMcuối cGCAkùng cxTYQô đãGc63 kvqjMhóc, khGc63óc trGCAkong đGc63au đxTYQớn, khóvqjMc vvqjMì bịvqjM xTYQxem thường,xTYQ khócM4Tx vìGc63 bvqjMị lGc63àm kẻvqjM thaM4Txy thếvqjM, M4Txkhóc vìGCAk M4Txtình Gc63yêu cGCAkô M4Txvẫn cònGCAk dànhGc63 xTYQcho cậu,M4Tx khóvqjMc M4Txvì vqjMsự đM4Txau kM4Txhổ chvqjMờ vqjMđợi bấyvqjM lâGc63u Gc63nay. CuốvqjMi GCAkcùng côGc63 Gc63quay lưnM4Txg mởGCAk cM4Txửa bỏGCAk đi.

Vĩnh PhGc63ong muốxTYQn giữM4Tx M4TxHiểu ĐồnGc63g lạM4Txi, muốnxTYQ nóivqjM rằngGc63 tấtxTYQ cảGc63 đềuxTYQ GCAkkhông vqjMphải, khônGCAkg phảiM4Tx lGCAkà sựGCAk thậtM4Tx. CậvqjMu khôngM4Tx xxTYQem cvqjMô GCAklà ngGc63ười tvqjMhay thế.Gc63 NụGc63 hGc63ôn lvqjMúc đóvqjM cM4Txũng khônvqjMg phảGCAki lM4Txà nụvqjM M4Txhôn xTYQđùa cợvqjMt mxTYQà xxTYQuất phátM4Tx từGc63 M4Txtình yêuGCAk cvqjMủa cậuxTYQ dGCAkành Gc63cho cô,GCAk xTYQtừ nỗiM4Tx xótGc63 xM4Txa vqjMcủa cậuvqjM khGc63i thGCAkấy cGCAkô bịGCAk thương,Gc63 từGCAk nỗM4Txi GCAknhung Gc63nhớ monM4Txg chxTYQờ vqjMbấy lâM4Txu nay.

Nhưng VĩxTYQnh PGCAkhong chỉM4Tx vqjMcó thểGc63 cườivqjM đxTYQau M4Txkhổ nxTYQhìn vqjMHiểu ĐM4Txồng vqjMbỏ đi.

 

Tại xTYQmột vqjMPlaza GCAkcao cấp.

Một chxTYQàng xTYQtrai M4Txcao ráo,vqjM gươGCAkng vqjMmặt rấtGCAk đẹp,Gc63 dáM4Txng ngưGCAkời chuxTYQẩn, ănGCAk Gc63mặc mM4Txodel kGCAkhoát txTYQay Gc63một cM4Txô gáiM4Tx cũGCAkng sànxTYQh điệuvqjM xTYQkhông GCAkkém, trônxTYQg M4Txhai ngưGc63ời rấtGCAk đẹpGc63 đôiM4Tx. HM4Txai ngườiGCAk vừaM4Tx điGc63 vM4Txừa tGc63rò chuyệnM4Tx Gc63vui vẻGCAk GCAkvô vqjMcùng, hoàGCAkn tvqjMoàn phớtM4Tx lGCAkờ xTYQsự hiệxTYQn dGCAkiện củaM4Tx ngườM4Txi pM4Txhía sau.

Người phíaM4Tx M4Txsau làGc63 mộM4Txt cxTYQô gáM4Txi Gc63ăn mM4Txặt bìnhxTYQ thườnGc63g, táM4Txch xácxTYQh nácGCAkh manvqjMg rấM4Txt nhGCAkiều GCAktúi lớGc63n tM4Txúi xTYQnhỏ. GươngxTYQ mặtGc63 cvqjMó haGCAki cáiGCAk lGCAkúm đồngGc63 tGCAkiền đầM4Txy mồGc63 M4Txhôi, tvqjMóc tGc63ai Gc63rũ rvqjMượi. CáGc63i GCAkmiệng mímxTYQ chặtGc63 xTYQlại cvqjMố M4Txgắng vqjMcam chịxTYQu. ĐôvqjMi mắtGCAk bốM4Txc hỏaGc63 Gc63nhìn vềvqjM pxTYQhía GCAkhai nM4Txgười Gc63kia nhưM4Tx muốvqjMn gixTYQết ngưxTYQời. Gc63Sau đóxTYQ cvqjMái mxTYQiệng xGc63inh đẹpGCAk củaGCAk côvqjM bM4Txuông rGCAka xTYQmột trM4Txàng rủaM4Tx thầm.

- vqjMĐi lẹxTYQ Gc63lên –xTYQ QuốGc63c BảoxTYQ chợGCAkt quvqjMay lưngxTYQ nhìnxTYQ lạiM4Tx ngườiGCAk phGc63ía Gc63sau M4Txthúc giục.

- LàmvqjM sxTYQao xTYQđi lẹxTYQ đvqjMây. HvqjMay làM4Tx anxTYQh xáxTYQch gvqjMiùm tvqjMôi đvqjMi, tôiGc63 M4Txđi tavqjMy kGCAkhông sẽxTYQ nxTYQhanh hGc63ơn xTYQanh Gc63gấp mấyM4Tx xTYQlần –GCAk MM4Txinh ThùGc63y cM4Txũng M4Txkhông vừaGCAk xTYQđốp chávqjMt lvqjMại ngay.

- GCAkBây giờGCAk cvqjMô đGCAkang vqjMcằn nhằM4Txn cáivqjM gvqjMì vậvqjMy. GCAkLà tM4Txự cGCAkô tìnxTYQh nvqjMguyện GCAkmà, tôvqjMi xTYQkhông hềGCAk épM4Tx M4Txbuộc xTYQcô M4Txà Gc63nha. NvqjMếu GCAkcô thấyxTYQ khôxTYQng vqjMvừa lvqjMòng thGCAkì cóvqjM thểGc63 đixTYQ về.

Minh ThxTYQùy vừaxTYQ nghM4Txe thM4Txấy GCAkvậy liềnGCAk địnhM4Tx Gc63văng mấyxTYQ cGc63ái túiGc63 tGCAkrên tM4Txay mìnvqjMh xTYQxuống xTYQđất txTYQhì lạvqjMi gnhGc63e tGc63hấy QuM4Txốc BảvqjMo GCAknói tiếp:

- M4TxNgày xTYQmai tôiM4Tx vM4Txà cGc63ô hvqjMẹn gGCAkặp nhavqjMu vqjMở đồn.

Mấy xTYQlời nàGc63y nhxTYQư sétGc63 đánhvqjM vM4Txào ngườiGCAk Gc63Minh M4TxThùy, xTYQcô bxTYQị luốGCAkn khíGc63 Gc63đang tvqjMuông GCAkra bỗngxTYQ dvqjMội ngưM4Txợc vGCAkào làxTYQm cvqjMho xTYQho svqjMặc sụa.

- MìnhGCAk nhịn,M4Tx GCAkmình phảiM4Tx nhịxTYQn –xTYQ MinM4Txh tGc63hùy tựGCAk GCAknói thầmGCAk vớivqjM GCAkchính bảnM4Tx M4Txthân mình.

Từ kM4Txhi bvqjMị GCAkcái tênGc63 QuốvqjMc BảoxTYQ xTYQnày nắmvqjM đượcxTYQ thóp,xTYQ xTYQlại Gc63còn bịvqjM hGCAkắn GCAkta éxTYQp kM4Txý Gc63tên vàGc63o giấyM4Tx GCAknợ thìvqjM GCAkngày nàxTYQo MxTYQinh TGCAkhùy cGCAkũng phM4Txải làxTYQm osM4Txin cvqjMho QuốcM4Tx BGc63ảo, mặcGc63 hắnGCAk M4Txsai xTYQkhiến nvqjMhư tM4Txrâu ngựa.xTYQ MàvqjM M4Txcái têGCAkn kGCAkhốn QGc63uốc BảGCAko kGCAkhông biếGCAkt lGCAkàm vqjMsao vqjMlại lấM4Txy Gc63được lGCAkịch M4Txhoạt Gc63động củM4Txa ĐìnhM4Tx ÂM4Txn từxTYQ M4Txtay qvqjMuản líGc63, thànGc63h M4Txra vqjMkhi ĐìxTYQnh ÂGCAkn rảnhxTYQ thìxTYQ trợM4Tx lvqjMí GCAknhỏ bxTYQé nhGc63ư cxTYQô xTYQcũng đượcGCAk nghỉxTYQ, cứGc63 tưởngGc63 svqjMẽ cxTYQó mộtvqjM ngxTYQày vqjMngủ ngxTYQon giấcGc63, mGc63ột ngGc63ày thảnhGc63 thơGc63i khôGCAkng vướvqjMn bGc63ận tM4Txhì lạiGCAk nvqjMghe tM4Txiếng điệnxTYQt hoạixTYQ củaGCAk tGCAkên nGCAkày vaGc63ng lêGCAkn. VậyM4Tx lvqjMà cGc63ô phảiGc63 cắnGc63 xTYQrăng đếnvqjM Gc63nhà hắxTYQn ngM4Txhe hGCAkắn sGCAkai bảo.

Nhìn Gc63gương xTYQmặt quyếtGCAk GCAkchí éGCAkp côM4Tx phGCAkải chếtvqjM củGc63a QuốcM4Tx BGc63ảo, MinxTYQh thvqjMùy liềnGc63 nởGCAk mGc63ột nGCAkụ cườM4Txi tươixTYQ tắnvqjM GCAkmà cxTYQó vqjMphần ngốcGCAk ngGc63hếch cườixTYQ vớiGCAk tvqjMên này,vqjM xTYQnói giọngGCAk xM4Txua nịnh.

- AnM4Txh đGc63i chỉM4Tx mGc63ất thờxTYQi gxTYQian vqjMthôi, vqjMchi bGc63ằng M4Txdùng tGCAkhời gM4Txian đóGCAk đểvqjM GCAksai bảM4Txo tôGc63i làvqjM tốtM4Tx nhất.

- GCAkCô nghỉxTYQ vGc63ậy GCAkà vqjM– QvqjMuốc BxTYQảo nhxTYQeo nhevqjMo xTYQmắt, nởvqjM vqjMnụ cưGCAkời gvqjMian nhìnvqjM MGc63inh ThùyvqjM khiM4Txến GCAkcô chộGCAkt dạ.

- TấtGc63 nhiêM4Txn lGCAkà vậyvqjM rồixTYQ xTYQ– M4TxMinh ThùyvqjM cườivqjM tiếGCAkp tụM4Txc xvqjMua nịGc63nh, cxTYQốt mGc63ong vqjMQuốc BảoGc63 bvqjMỏ Gc63ý địnhvqjM lêxTYQn đồnxTYQ kia.

- Tốt!Gc63 GCAkVậy Gc63thì cứxTYQ tiếpvqjM vqjMtục lvqjMàm OsixTYQn M4Txcho Gc63tôi đivqjM vqjM– QGc63uốc BảGc63o cườGCAki nóM4Txi rGc63ồi khoGCAkát tGCAkay ngGCAkười đẹpvqjM quaM4Txy lưnGc63g bướcGc63 đi.

Minh thùyGc63 tứcGc63 mM4Txuốn GCAknghẹn họngxTYQ nhGCAkưng M4Txchỉ đànGCAkh M4Txim xTYQlặng xácvqjMh đGCAkồ đvqjMi saM4Txu. GCAkMiệng M4Txkhông ngGc63ừng ***GCAk* rửa.
Cuối M4Txcùng cũnGCAkg vxTYQề đếnM4Tx xTYQnhà vqjMQuốc BxTYQảo, MiGCAknh tM4Txhùy mệtxTYQ đGc63ến vqjMrã rời,GCAk xTYQcô GCAkkhông thèM4Txm givqjMữ ýGc63 vqjMtứ gìvqjM hếtM4Tx cảM4Tx. CứM4Tx thếM4Tx GCAkmà nằmvqjM lM4Txăn rM4Txa soM4Txfa thởxTYQ hổxTYQn hển.Gc63 vqjMNhưng QuốcvqjM BảoxTYQ nàGCAko đểGc63 cGCAkho M4Txcô yêM4Txn, cậuvqjM dùGc63ng cvqjMhân Gc63đá đM4Txá lêGc63n châvqjMn MinGc63h ThùGCAky vqjMtiếp txTYQục saGc63i khiếvqjMn cô:

- NàxTYQy mM4Txau điM4Tx lấvqjMy Gc63nước cM4Txho tôiGc63 GCAkuống đi.

Minh ThùGc63y tứcGCAk điênGCAk Gc63người, côvqjM liếxTYQc QuvqjMốc Gc63Bảo mộtGCAk xTYQcái thầmGCAk xTYQnghĩ, nếGCAku ánhvqjM mắGc63t cóM4Tx thểGCAk giếGCAkt ngườixTYQ tGc63hì Gc63cô sẽGCAk GCAkdùng áM4Txnh vqjMmắt mìnhGc63 bămGc63 têvqjMn QuvqjMốc BảoGc63 vqjMnày rxTYQa thànxTYQh xTYQngàn mảGCAknh. NghGCAkĩ tM4Txhì nghĩ,GCAk cuốivqjM cùnGc63g MiGCAknh ThùGCAky vẫM4Txn phảiGc63 lếGCAkt thâGCAkn ngồixTYQ dxTYQậy GCAkđi lấxTYQy M4Txnước GCAkcho QM4Txuốc Bảo.

- M4TxTôi mxTYQuốn uốngGc63 nưGCAkớc cxTYQam –GCAk QuốM4Txc BảoM4Tx độtGc63 nhiêM4Txn lêM4Txn tiếnM4Txg nói.

Trời ơixTYQ! xTYQMinh GCAkThùy thậtvqjM muM4Txốn vqjMchạy đếnvqjM bópGCAk GCAkcổ cáixTYQ têGc63n QuốcGCAk BảoxTYQ nàvqjMy chếvqjMt vqjMcho GCAkrồi. vqjMCô chỉGc63 địnvqjMh điGCAk róxTYQt chvqjMo hGc63ắn mộtM4Tx lGCAky nướcvqjM GCAklọc lạnhxTYQ làxTYQ M4Txxong, nàoM4Tx ngGc63ờ hắvqjMn đòiM4Tx uốnxTYQg nướcM4Tx cGCAkam. VậxTYQy lvqjMà côGc63 phảixTYQ tGc63hêm M4Txmấy cônGc63g đoạn,xTYQ xTYQcắt, vắt,GCAk khuấy…

Nhìn lGCAky nướcGCAk cGCAkam M4Txmình vừGCAka lM4Txàm xGc63ong, MGc63inh ThùvqjMy cảGc63m xTYQthấy kGc63hông caGc63m lònxTYQg chúGCAkt nGCAkào M4Txcả. GCAkCô nướnM4Tx màvqjMy nghM4Txĩ rM4Txồi cườiGCAk xTYQgian mộtGCAk tiếngGc63. SGc63au đóM4Tx ….

Cô bưnvqjMg lGCAky nướcM4Tx Gc63cam đặM4Txt trưGc63ớc mM4Txặt QGc63uốc GCAkBảo, M4Txmiệng nởM4Tx nụxTYQ cườivqjM ngọtGc63 GCAkngào Gc63xu nịnh:

- TôiGc63 lxTYQàm GCAknước cavqjMm xM4Txong rồxTYQi, GCAkanh mavqjMu uốngxTYQ đi.

Quốc BGc63ảo đanM4Txg xevqjMm tGCAkivi GCAkthì thấyvqjM nxTYQụ Gc63cười đM4Txó cM4Txủa MiGc63nh TGc63hùy thGCAkì nhM4Txếch môvqjMi cườiM4Tx nGCAkhư M4Txkhông cười.GCAk SM4Txau đóvqjM cvqjMậu GCAkcầm lGCAkấy lxTYQy nướM4Txc cxTYQam, Gc63uống mGCAkột Gc63hơi, vìM4Tx điM4Tx cảM4Tx nGCAkgày cảxTYQm thấGCAky mGc63ệt, nhưnvqjMg kM4Txhi nướcM4Tx cvqjMam vM4Txừa vqjMchui xuốngvqjM tớiM4Tx hxTYQọng M4Txcậu thìxTYQ QM4Txuốc xTYQBảo liềnxTYQ M4Txphun mạnhGc63 rM4Txa, làmM4Tx vGCAkăng nưxTYQớc cvqjMam GCAkkhắp nơi.

Minh ThùGc63y từGc63 lúGc63c GCAkQuốc BảvqjMo khônxTYQg nghxTYQi ngM4Txờ gìM4Tx cầmM4Tx Gc63ly nxTYQước GCAkcam lGc63ên uốngGCAk tGCAkhì mM4Txắc cườM4Txi lắmGCAk nhưvqjMng níM4Txn xTYQnhịn. TớiGCAk khGCAki QuốxTYQc BảoGc63 pGc63hun rxTYQa tM4Txhì cGCAkô khôGc63ng Gc63thể nàoGCAk nhịnGc63 đượcGCAk xTYQnữa mvqjMà cGCAkười ầmGc63 lên.

- vqjMCô đãxTYQ cM4Txho gìM4Tx vàoM4Tx nvqjMước cxTYQam vxTYQậy hảvqjM GCAk– Gc63Quốc BảovqjM héGCAkt lêGc63n vqjMđầy tứcM4Tx giận.

- TôGCAki chM4Txo gGCAkia vqjMvị cầnvqjM thiếtvqjM M4Txvào xTYQtrong nưM4Txớc GCAkcam M4Txthôi mà.xTYQ ĐểvqjM xxTYQem nàvqjMo –vqjM MìnxTYQh TvqjMhùy GCAknín nhịnGc63 cườiGCAk nxTYQói, rồvqjMi gGc63iả vGCAkờ ngGCAkẫm nghvqjMĩ GCAk– MuốxTYQi, M4Txbột M4Txngọt, tiGc63êu, bộtxTYQ Gc63nêm, Gc63Knor, mộtGc63 vqjMtí nướcGc63 rửM4Txa chén…M4Tx hìvqjMnh nhvqjMư khxTYQông cóGc63 đườGc63ng GCAkvà nướcGCAk mGCAkắm GCAkthì phải.

- NướvqjMc rGCAkửa cxTYQhén, bộtGc63 ngọtvqjM…- QuốcvqjM bGCAkảo khôGc63ng tiGc63n nổGCAki vàoGc63 tM4Txai mìvqjMnh, cậxTYQu tứcxTYQ vqjMgiận GCAkchỉ tavqjMy vqjMvào MGCAkinh thùvqjMy nóiGc63 –vqjM CôxTYQ gvqjMiỏi lvqjMắm, GCAkcô cGCAkhờ đó.

Nói rồiGc63 cxTYQậu lavqjMo nhanxTYQh vàoxTYQ Gc63nhà GCAktắm mxTYQà xúcvqjM miệnxTYQg. CòvqjMn MGc63inh ThxTYQùy xTYQcũng GCAkđâu cM4Txó nxTYQgu dạiM4Tx GCAkmà ởGc63 M4Txlại, cM4Txô hM4Txí hửngvqjM xvqjMách túiGc63 đvqjMi về.

Về nhàM4Tx côGc63 ômM4Tx bụvqjMng Gc63cười lănxTYQ lộn,Gc63 txTYQhích chívqjM vuGCAki vẻvqjM hávqjMt hGc63ò ầmGCAk ỉvqjM khiếnGCAk ĐìGc63nh ÂGCAkn cũngGc63 bóM4Tx tayxTYQ. NhưngxTYQ saM4Txu đóGCAk, cvqjMô M4Txnhận đượGCAkc mM4Txột tGc63in nhắM4Txn kGCAkhiến cxTYQô xM4Txanh vqjMmặt. Gc63Tối đêGc63m đóvqjM ngvqjMủ gGc63ặp toànGc63 Gc63ác mộng.
HômxTYQ svqjMau côGc63 GCAkđến nhàvqjM QuốcGCAk BảovqjM vớiGc63 bộxTYQ mặtM4Tx yểuvqjM xM4Txìu hơixTYQ xTYQsợ hãvqjMi. CGCAkô M4Txtrưng nguyêGc63n Gc63cái mGc63ặt M4Txnhư báM4Txnh bvqjMao M4Txchiều Gc63trước xTYQmặt QvqjMuốc BảoM4Tx Gc63làm cậuxTYQ khGCAkông vqjMnén nổGc63i GCAknụ cườiGCAk thầGc63m. DườnM4Txg M4Txnhư cậvqjMu GCAkthấy M4Txtim GCAkmình đậGc63p mạnGCAkh trướcvqjM vqjMvẻ mặtvqjM đángvqjM tGc63hương đóGc63 cGCAkủa cô,Gc63 trôGc63ng M4Txthật M4Txsự rấvqjMt đxTYQáng yêu.

Đáng líxTYQ muốnvqjM xTYQphạt côvqjM nhiềuGCAk hơxTYQn nhưnxTYQg rồiGCAk lạM4Txi vqjMthôi, xTYQchỉ bM4Txắt cGCAkô M4Txdọn phònvqjMg cậuGCAk nhưGCAk mọiM4Tx GCAklần. CậM4Txu lơGc63 đãngxTYQ nói:
–vqjM vqjMMau dọvqjMn dẹpGCAk sạchGc63 sGCAkẽ cGCAkho tôi.

Nói xoM4Txng cậuGCAk vàGc63o GCAkphòng vệM4Tx sinhvqjM, Gc63lát sM4Txau cậuM4Tx bưGc63ớc Gc63ra nGc63goài vvqjMới sựxTYQ trầnvqjM nGCAkhư nhM4Txộng, chỉGc63 khoátGc63 tGc63rên vqjMngười mvqjMột cxTYQái kGc63hăn tắmGc63 màGc63 thôvqjMi, khiếnGc63 MxTYQinh ThM4Txùy xTYQcả kinvqjMh. CôGCAk vGc63ội nhắGCAkm mắtxTYQ lạivqjM M4Txlắp bắpGCAk nói:

- GCAkAnh …M4Txanh …địnGc63h vqjMlàm gì.

- ĐixTYQ vqjMbơi –M4Tx GCAkQuốc BảGc63o xTYQthản nhiênxTYQ txTYQrả lời.

Minh TM4Txhùy lúcvqjM nGc63ày mớivqjM bM4Txình tGc63ĩnh trởGCAk lxTYQại, tvqjMừ từM4Tx hGc63é mắtGc63 rxTYQa nhìxTYQn. LGc63àn dxTYQa GCAktrắng vqjMbóc gGc63ần nhxTYQư M4Txrất mịnGc63, cxTYQô hồGc63 GCAknhư GCAkda xTYQem bM4Txé. MìM4Txnh ThùyGc63 GCAkghiến rănM4Txg thầmGc63 ngvqjMhĩ :”M4Tx CònGc63 tGCAkrắng hơnxTYQ GCAkcả mìnM4Txh nữa”.xTYQ MộtM4Tx thM4Txân hGc63ình vqjMvạm vỡvqjM đầyvqjM xTYQcơ xTYQbắp, côGc63 híxTYQ híGc63 nxTYQhìn xuốngvqjM GCAkbộ phậGc63n vqjMphía xTYQdưới rGCAkồi thGCAkở rM4Txa mộtGCAk cáM4Txi, xTYQthì rGc63a hắnxTYQ tGCAka cGc63ó vqjMmặt quM4Txần bơi.

Nói gìGc63 M4Txthì M4Txnói, nhìGCAkn cáM4Txi GCAkthân hGc63ình hoànGc63 mỹM4Tx nàxTYQy M4Txlàm cxTYQô đánM4Txh ựcxTYQ mộM4Txt cái,vqjM Gc63âm tvqjMhanh Gc63phát rxTYQa khiếnGc63 vqjMcô cựcM4Tx Gc63kì GCAkxấu hổ.M4Tx QuốcM4Tx bảovqjM xTYQcười GCAknhạt mộtGc63 cáGc63i rồiGc63 nói:

- CGc63huẩn bịM4Tx đồxTYQ Gc63cho tôi.Gc63 Gc63Bơi xonM4Txg tvqjMôi sM4Txẽ thay.

Nói rvqjMồi QuGCAkốc BảoGCAk đixTYQ thẳGCAkng rvqjMa vườnGc63, nvqjMơi M4Txcó M4Txđặt Gc63một M4Txcái hồGc63 vqjMbơi GCAkto lớGCAkn vàM4Tx xTYQnước xaGc63nh trM4Txong. CậvqjMu nhM4Txảy xTYQùm xuvqjMống hồ,vqjM tGc63ung tGCAkăng bơiM4Tx thM4Txoải máGCAki. MiM4Txnh GCAkThấy M4Txthấy xTYQQuốc GCAkBảo điGCAk rM4Txa thM4Txì bắtGc63 chGCAkước gxTYQiọng điGCAkệu cvqjMủa cậuGCAk nhvqjMái M4Txlại mM4Txột câu:

- BGCAkà đxTYQây vqjMkhông tGc63hích chuẩnM4Tx bị,GCAk xTYQbơi xvqjMong txTYQhì xTYQcứ cvqjMởi truồngGc63 đi.vqjM (>O<)

Nói Gc63thì nGCAkói, nhưngGc63 MinM4Txh ThM4Txùy vẫxTYQn mởvqjM tủGc63 lấyxTYQ đồM4Tx xTYQcho QuốcvqjM BảM4Txo. LầvqjMn nàyGCAk côM4Tx kM4Txhông ngạvqjMc nhiênGCAk nGCAkhư trướxTYQc đGCAkây. Gc63Cái tGc63ên nàGc63y xTYQmặc toGc63àn M4Txhàng hiệu,GCAk mGc63à M4Txhắn vqjMđâu xTYQchỉ mộM4Txt cGc63ái tủ.Gc63 TủxTYQ quxTYQần áxTYQo củvqjMa hắGCAkn M4Txcó thM4Txể vqjMmở mộtGCAk cxTYQửa hàvqjMng thờixTYQ GCAktrang caGCAko cvqjMấp. Gc63Cô xTYQchọn đạiGc63 mM4Txột xTYQbộ, rồiM4Tx điM4Tx tìm….

Cũng Gc63là cầGc63m đGc63ại mộxTYQt vqjMcái quvqjMần chíM4Txp nàoM4Tx đóM4Tx. MinxTYQh ThùGCAky quăM4Txng rxTYQa cáiGCAk ghếGCAk ởM4Tx trM4Txên bểxTYQ vqjMbơi. CvqjMô nhìGc63n QuốGCAkc GCAkBảo đaGCAkng sGCAkay svqjMưa bơiGc63 lxTYQội thvqjMì vqjMbỉu môi.

- MuốnxTYQ xuvqjMống tắmM4Tx cùngGc63 tvqjMôi M4Txkhông? xTYQ– QuốM4Txc M4TxBảo nhìxTYQn cM4Txô cườiGCAk cợt.

Minh ThùyvqjM vqjMnhìn khM4Txinh bỉvqjM mộtM4Tx cáGc63i GCAkrồi đixTYQ vàoGc63 tronGc63g, phívqjMa xTYQsau cxTYQó tiGc63ếng cườivqjM vxTYQang củavqjM vqjMQuốc BảoxTYQ. MiGCAknh ThùyvqjM rGc63ất tứcM4Tx giậnGCAk, côvqjM phGCAkải tìvqjMm cM4Txách xTYQthoát khỏiGc63 vqjMtên khốxTYQn nàxTYQy mớiM4Tx đượxTYQc. MvqjMà cáchGc63 GCAktốt nhấtxTYQ làGc63 vqjMtìm Gc63ra bănGCAkg ghxTYQi hGc63ình vàvqjM vqjMtờ giấyxTYQ nợGc63 củavqjM côGCAk. MivqjMnh ThxTYQùy nghĩvqjM vậyGc63, vxTYQội GCAkvàng chGc63ãy vqjMvào trovqjMng vqjMphòng QuốvqjMc BảGCAko lụcGCAk tìxTYQm. NhưngM4Tx vqjMtìm mxTYQãi vqjMvẫn xTYQkhông tvqjMhấy, pvqjMhần thìxTYQ Gc63phập xTYQphồng vqjMlo Gc63sợ QuxTYQốc BảvqjMo Gc63đi Gc63vào chvqjMo nGCAkên chỉGCAk látM4Tx Gc63sau GCAkcô đM4Txã mGCAkệt phờ.

- vqjMOa, GCAkmệt chếvqjMt đưGc63ợc, tìmxTYQ kGc63hắp mọivqjM nơixTYQ mvqjMà GCAkchẳng thấyGc63 gM4Txì cảGc63 –M4Tx xTYQMinh ThM4Txùy chánxTYQ nảnGCAk bòGc63 đếxTYQn bêxTYQn chiếcvqjM xTYQgiường trảixTYQ M4Txra tGc63rắng tinGc63h nằmxTYQ nghỉ.

Cô pháGCAkt hiệnGc63 GCAkchiếc M4Txgiường xTYQthật mềmM4Tx mạM4Txi vàvqjM êmxTYQ áiGc63, mGCAkát rượiGCAk. MiGc63nh ThGCAkùy thícGCAkh GCAkchí lănM4Tx lGc63ăn mấGCAky GCAkvòng xTYQtrên giường.

- LàxTYQm saGCAko mớixTYQ GCAklấy lạGCAki đượcM4Tx GCAkmấy thứGCAk đóxTYQ từGc63 xTYQcái tênGCAk háGCAkm Gc63gái đâyM4Tx –xTYQ MinGCAkh xTYQThùy vqjMthan thở.

Cô xTYQchăm chúM4Tx nhìGc63n lxTYQên trvqjMần nvqjMhà nGCAkghĩ ngợi.

- vqjMHay xTYQlà dùnM4Txg mxTYQĩ nM4Txhân kM4Txế quyGCAkến rũxTYQ hắnxTYQ xTYQta, dụGc63 cvqjMho hắnM4Tx tM4Txa txTYQrả lạivqjM hếtGc63 GCAkcho xTYQmình rvqjMồi lậpGCAk tvqjMức đáGc63 hắnxTYQ taM4Tx, cGCAkho M4Txhắn tGc63a vqjMkhóc hậnGCAk GCAkluôn .

Minh ThùyM4Tx sM4Txuy nghGCAkĩ, rồiGc63 cườiGCAk pGc63há lêvqjMn trướcxTYQ xTYQkế hoạchGCAk cGc63ủa mìnM4Txh. CôxTYQ đắxTYQc cGCAkhí đvqjMến độxTYQ cvqjMhìm Gc63vào xTYQgiấc nGCAkgủ lúM4Txc nàxTYQo khôxTYQng hvqjMay biGc63ết. ĐGc63ến Gc63khi ngGCAkhe tiếM4Txng xTYQnước cxTYQhảy vGCAkang lênvqjM mGc63ới xTYQgiật mGc63ình tỉnhM4Tx dậyvqjM. ĐầuM4Tx ócvqjM mơGc63 Gc63hồ, côGc63 đvqjMi vàoGCAk M4Txnhà tGCAkắm đểM4Tx rửaM4Tx Gc63mặt. NhưGCAkng khvqjMi cánvqjMh cửaGCAk vừvqjMa đóngvqjM lGc63ại tM4Txhì ….

- ÁGc63 ….xTYQ. –GCAk MinxTYQh ThùyGCAk théGc63t lêGc63n rồivqjM nhGCAkắm mắM4Txt lạiM4Tx kvqjMhi thvqjMấy QuốcxTYQ M4TxBảo đanGc63g ởM4Tx trovqjMng đóGCAk trênxTYQ xTYQngười khxTYQông cvqjMó mảnhGc63 vảiGCAk chxTYQe thân.

Cô kiGCAknh M4Txhãi miệngGc63 lắpGc63 bắpGCAk xoaxTYQy ngườGCAki lạivqjM nói:

- Gc63Xin lỗi!vqjM XvqjMin lỗi!M4Tx TôxTYQi vqjMkhông M4Txcố ý.

Cô xTYQlần tìM4Txm nắmvqjM cửaGCAk đxTYQể mởvqjM GCAkra nhưngGCAk mởGc63 hGCAkoài kGc63hông đượcM4Tx rồi,GCAk côM4Tx thửM4Tx Gc63mở mắtxTYQ rxTYQa xTYQnhìn vqjMthì thấM4Txy bàGc63n tGCAkay QuM4Txốc BảGc63o đãxTYQ chặnxTYQ cánhxTYQ xTYQcửa lại.Gc63 CảmxTYQ thấyxTYQ lGCAkàn hGCAkơi txTYQhở ấmGc63 ấmGCAk từvqjM savqjMu lGCAkưng M4Txmình Gc63cùng hơiGc63 nướGc63c máM4Txt lạnhGCAk cùngGCAk tvqjMỏa xTYQra. MivqjMnh tGCAkhùy lGc63ạnh toátM4Tx Gc63cả người.

Cô sGCAkợ hGCAkãi quGCAkay ngGCAkười lạiGc63, mvqjMắt M4Txcố ngướcGc63 nhGc63ìn lGCAkên trM4Txên caoGc63, lM4Txo sợGCAk hỏi:

- AnGc63h…anh…anh muGCAkốn lGc63àm gì?

- CôM4Tx ngvqjMhĩ xM4Txem, xTYQtôi pvqjMhải làmM4Tx vqjMsao khGCAki bịGCAk cGc63ô nhM4Txìn M4Txthấy hếvqjMt M4Txtừ trêGCAkn xuốngxTYQ dướGCAki Gc63hả –vqjM QuốcxTYQ BảGCAko gầmxTYQ gừxTYQ hỏi.

- Gc63Tôi nGCAkói rồi,xTYQ tôGc63i khôngM4Tx M4Txcố Gc63ý mM4Txà –Gc63 MiGCAknh thùyM4Tx lGCAko sợvqjM xTYQchớp chớpGc63 mắGc63t nhìnxTYQ QuốxTYQc BảoM4Tx, cGCAkô cGCAkhỉ thấGCAky nGc63ụ cườiGc63 nửavqjM miệxTYQng cvqjMủa QvqjMuốc BảvqjMo đangGCAk nvqjMhìn cvqjMô Gc63chế giễu.

Nụ cườixTYQ GCAkrất đGCAkẹp, xTYQrất cuốnvqjM hútxTYQ khxTYQiến tixTYQm cvqjMô xTYQđập lixTYQên vqjMtục, GCAkcô cốGCAk gắngGc63 híxTYQt thxTYQở xTYQđể M4Txđiều hòM4Txa tvqjMâm trạnxTYQg nhưngGCAk càvqjMng khiếnxTYQ vqjMcho khvqjMông khGCAkí xuGCAkng GCAkquanh mxTYQờ Gc63ám nhvqjMiều hơGCAkn. M4TxCô xTYQlo sM4Txợ nuốvqjMc nướcM4Tx bọtGCAk cáixTYQ ựcM4Tx nhìnxTYQ QuốcxTYQ Gc63Bảo. GCAkCậu đãvqjM M4Txgiơ cxTYQái quầxTYQn nhỏGc63 củM4Txa M4Txmình lGc63ên tM4Txrước mặGc63t cô,GCAk xTYQcái Gc63quần mvqjMà lúcGCAk nãGCAky côGc63 lấvqjMy chM4Txo GCAkcậu, xTYQcười givqjMan xảoM4Tx nói:

- Gc63Không nGCAkgờ côM4Tx Gc63cũng thíchM4Tx loạivqjM quxTYQần này.

Minh ThùyM4Tx xTYQmở txTYQo xTYQmắt nhìM4Txn Gc63về cáiGc63 GCAkquần M4Txđang tvqjMòn teM4Txn trGc63ên vqjMtay QuốcGc63 Bảo.vqjM CxTYQái quGCAkần ngvqjMoài lvqjMằn M4Txthun màM4Txu đỏvqjM Gc63ra thvqjMì M4Txcòn lạiGc63 M4Txnhư làvqjM mộxTYQt vqjMtấm GCAklưới tronGCAkg M4Txsuốt. MinvqjMh ThxTYQùy cM4Txhỉ muốnM4Tx cM4Txắn M4Txlưỡi cvqjMhết Gc63cho rvqjMồi. M4TxCô thầGCAkm nguyềxTYQn rủaxTYQ GCAkcái M4Txtên nhGc63à thvqjMiết kếxTYQ nGCAkào biếnxTYQ tháGc63i đếnGc63 nGc63ỗi thiếtGCAk kGc63ế M4Txra cM4Txái quầnM4Tx khinGc63h khủnM4Txg vqjMnhư thếGCAk .

- CáGCAki M4Txđó Gc63là tôixTYQ lấyxTYQ đạiM4Tx thôGCAki màM4Tx, M4Txnó xTYQcũng lxTYQà củavqjM avqjMnh cxTYQòn gìM4Tx GCAk– CôvqjM ấpGc63 vqjMúng giảM4Txi thích.

- NhưngvqjM dGCAkù gìM4Tx cM4Txô cGCAkũng thấGCAky tvqjMôi rồi,Gc63 vậyM4Tx thGCAkì đxTYQể chM4Txo côngGCAk bằng,M4Tx côvqjM cxTYQũng nêxTYQn vqjMcho tôiGc63 tM4Txhấy lạGc63i –xTYQ QGCAkuốc BảoM4Tx tiếvqjMp tụGc63c giễuGCAk cợt.Gc63 VừaxTYQ xTYQnói GCAkcậu vxTYQừa GCAkáp sátGc63 MvqjMinh ThùyGc63 kGCAkhiến cGCAkô vqjMbấn loạGCAkn cM4Txả lêvqjMn. TroGCAkng lGCAkúc vqjMsợ M4Txhãi, MiGCAknh thùyGc63 xTYQcắn rănGCAkg xTYQvận sM4Txức đxTYQá mộtvqjM phátvqjM vàoGCAk tivqjMểu bảoGc63 bốiM4Tx bGc63ên dưxTYQới M4Txcủa Gc63Quốc BảoM4Tx khiếnxTYQ cậxTYQu bGc63ị đauxTYQ điếnGCAkg GCAkmuốnc hếtGc63 M4Txđi đưGc63ợc M4Txngã xTYQvật GCAkxuống sM4Txàn. NhưGCAkng GCAkngay lúGc63c đM4Txó, MixTYQnh GCAkThùy mớGCAki GCAkbiết Gc63thì vqjMra Gc63Quốc vqjMBảo cóvqjM choàngM4Tx mộtM4Tx vqjMcái khăvqjMn tắmvqjM Gc63bên dướGc63i. MiGCAknh tM4Txhùy GCAkmới biếM4Txt tM4Txừ nGCAkãy giờxTYQ côGc63 bịxTYQ QuốcGCAk BảoM4Tx trêGCAku chọc.

Quốc BGCAkảo vừaGCAk ôM4Txm lM4Txấy bộxTYQ GCAkphận xTYQbị đaGCAku củaM4Tx GCAkmình, đauGc63 đớxTYQn nhvqjMìn GCAkMinh TGc63hùy đầyGCAk cxTYQăm phẫn:

- xTYQCô dámGCAk ….côvqjM dám….

- Gc63Cho đángvqjM đờxTYQi anM4Txh, aGc63i bảoxTYQ anM4Txh dvqjMám tGCAkrêu chọcxTYQ tôxTYQi. Gc63Nếu avqjMnh còM4Txn dávqjMm trGc63êu GCAktôi xTYQnữa xTYQthì lầnGc63 sxTYQau tvqjMôi sẽxTYQ M4Txra M4Txtay mạnhxTYQ hơnGc63 nữaM4Tx, kM4Txhiến Gc63anh tuyGc63ệt hậuxTYQ luôn.

Nói xxTYQong MvqjMinh ThM4Txùy M4Txmở cửaxTYQ bGCAkỏ đxTYQi vớixTYQ nụvqjM cưxTYQời đGc63ắc chí.

 ***

Các báoGCAk M4Txđiện ảxTYQnh M4Txdạo gvqjMần đâyxTYQ đãvqjM chụpxTYQ đượxTYQc ảxTYQnh xTYQcủa nxTYQữ divqjMễn xTYQviên vqjMxinh đẹpGc63 AnGc63h M4TxKỳ tM4Txay tGc63rong tM4Txay vớGc63i chvqjMàng hoàGc63ng tửGc63 VĩM4Txnh PhM4Txong củaGc63 tGc63ập đoànGCAk NgGCAkuyên ThM4Txành PGCAkhong. VGc63ậy lGCAkà mọiGc63 ngườM4Txi aM4Txi cvqjMũng đoánvqjM đưvqjMợc, chxTYQàng tvqjMrai màxTYQ vqjMAnh GCAkKỳ thexTYQo đuổiM4Tx xTYQlà aixTYQ. TxTYQất cảGc63 mọivqjM ngườiM4Tx đếuxTYQ cảGc63m Gc63thấy họGCAk vqjMxứng đôi.

– CvqjMhị! ChịGCAk maGCAku GCAkđến đâyvqjM xTYQđi. EGCAkm vqjMvà cGc63hị ĐìnM4Txh vqjMÂn đanGCAkg Gc63ở nGc63hà GCAk– TGCAkiếng MinM4Txh xTYQThùy hớtM4Tx vqjMhải tvqjMrong vqjMđiện thoạivqjM khiM4Txến HvqjMiểu ĐGCAkồng cảGc63m thấyxTYQ bấtvqjM an.

Cô vộiM4Tx vànGc63g bắGCAkt taxGCAki GCAkđến đóvqjM M4Tx( HGc63Đ cvqjMàng lGc63úc càxTYQng xTYQnghèo xTYQtiền vM4Txì phvqjMải tM4Txrả tiM4Txền taxGc63i miếGc63t )xTYQ. VừvqjMa đếnGCAk nơGCAki, MxTYQinh ThùyxTYQ đãvqjM xTYQra mởGCAk cGCAkửa cxTYQho côGc63 rồi.vqjM NhìnxTYQ vGCAkẻ mặtGc63 M4Txbơ pM4Txhờ củxTYQa MiM4Txnh ThGCAkùy, HiểuGc63 ĐồngvqjM vộiGc63 hỏi:

- ĐãGc63 xảvqjMy rGCAka GCAkchuyện gì.

- ChịGc63 M4Txvào tGc63rong xeGCAkm sẽM4Tx rõGCAk –GCAk MiM4Txnh vqjMThùy Gc63buồn bxTYQã nói.

Hiểu ĐồngvqjM vộivqjM lávqjMch quGCAka ngườiGCAk MGc63inh ThGc63ùy điGCAk vxTYQào tronM4Txg, vGCAkừa đếnxTYQ nơixTYQ, Gc63cô đãxTYQ thấvqjMy M4TxĐình ÂGCAkn đavqjMng M4Txsay sưaGCAk vqjMbên mxTYQen rượuGc63 nGCAkằm GCAkvắt xTYQvẻo txTYQrên lGCAkưng ghếGc63, mM4Txiệng lvqjMảm nhGc63ảm. HiểuGc63 ĐGc63ồng M4Txvội chạM4Txy đếM4Txn laM4Txy ngườiM4Tx ĐìnhM4Tx ÂnGc63, gọiM4Tx mạiM4Tx cuốvqjMi Gc63cùng cvqjMô xTYQcũng mM4Txở mắtGCAk. ĐìnhGCAk ÂGCAkn vừGc63a thấvqjMy GCAkHiểu ĐồnGc63g liềM4Txn ômGCAk cvqjMhầm nói:

- HiểuGc63 ĐồngxTYQ! ĐếnGc63 Gc63đây uốnGCAkg rượuM4Tx cùngGc63 mìnGCAkh đvqjMi. MìM4Txnh buồxTYQn quá.

- ĐãM4Tx xảvqjMy vqjMra chuyệGCAkn gGCAkì rM4Txồi, M4Txmau vqjMnói chxTYQo mìnGc63h nghxTYQe điGCAk vqjM– HiểxTYQu ĐồvqjMng vGc63ỗ nGc63hẹ lGCAkưng ĐGc63ình ÂnGc63 vqjMan ủi.GCAk HGc63iểu ĐồngM4Tx biếGCAkt vqjMĐình Gc63Ân khônGCAkg GCAkphải GCAklà ngườixTYQ tùGc63y tiệnxTYQ uốGc63ng savqjMy đếnM4Tx mứxTYQc nàyxTYQ. CànGCAkg trởvqjM Gc63nên nổvqjMi tiếngvqjM thìGc63 ĐìnhM4Tx ÂGCAkn càngM4Tx cGCAkhú ýxTYQ giGCAkữ gìnM4Tx hìGCAknh tượngvqjM cGCAkủa mìnhvqjM. KhônGc63g vqjMbao M4Txgiờ côM4Tx ấyGCAk GCAklại bêGc63 tvqjMha bảvqjMn thân.

Nhưng ĐìnhGc63 chỉGc63 vqjMlắc đầM4Txu khóxTYQc nứvqjMc nởvqjM M4Txmà khôvqjMng vqjMnói M4Txgì hết.GCAk HiểGc63u ĐồnM4Txg Gc63cũng khM4Txông vộivqjM M4Txtruy hỏiGCAk, vqjMchỉ xTYQnhẹ lờM4Txi xTYQan xTYQủi chvqjMo đếnvqjM kGc63hi ĐìnhGc63 ÂnM4Tx xTYQchìm GCAkvào giấcM4Tx ngủ.

Khi ĐìnhGc63 vqjMÂn nvqjMgủ rồiGCAk, M4TxHiểu ĐồnM4Txg mớixTYQ quxTYQay nhìnxTYQ MinvqjMh ThxTYQùy hỏi:

- ĐvqjMã xảyvqjM Gc63ra chuyệnGc63 gìxTYQ rồi.

- ChịM4Tx M4Txấy bxTYQị cắvqjMt hợpM4Tx đồGCAkng quảnM4Txg cxTYQáo mớivqjM rồivqjM –vqjM MixTYQnh ThùGCAky chGCAkán nảGCAkn tM4Txhả ngưvqjMời xxTYQuống xTYQsofa xTYQtrả lời.

- TạiGCAk GCAksao –GCAk HvqjMiểu ĐồngM4Tx ngạcxTYQ nhvqjMiên hỏi.

- VGc63ì điM4Tx trễvqjM, lGc63àm ảnGc63h hxTYQưởng đếnvqjM buGc63ổi quayvqjM, lvqjMàm côngGc63 tGc63y lxTYQỗ M4Txkhông ít.

- BìGCAknh thGc63ường ĐìM4Txnh ÂnGc63 lvqjMuôn đếnxTYQ sGc63ớm hGc63ơn Gc63mà, tạiM4Tx vqjMsao lGc63ại đvqjMến trễGCAk nhưM4Tx thếGCAk –Gc63 HiGc63ểu vqjMĐồng thắcvqjM mắcGCAk hỏi.

- Gc63Tại GCAkem làmGCAk cxTYQhị ấyGCAk trễM4Tx giờM4Tx, GCAkem giữvqjM thvqjMẻ củaGc63 cM4Txhị ấyGCAk GCAk– MinGc63h ThùyGc63 mếuvqjM mxTYQáo nói.

- BỏxTYQ đGCAki, cvqjMhỉ lxTYQà mấxTYQt mM4Txột xTYQhợp đồngxTYQ quảnGc63g cáovqjM tM4Txhôi màM4Tx Gc63– HiểuGc63 ĐvqjMồng trấM4Txn an.

- M4TxVấn đềvqjM lM4Txà cGc63huyện bồiGCAk M4Txthường xTYQ– MinxTYQh ThGCAkùy Gc63ái ngạiM4Tx nói.

- BồiGc63 thường!Gc63 HọM4Tx kGCAkhông cvqjMhịu bồGc63i thườngGc63 Gc63à ?M4Tx- HixTYQểu GCAkĐồng nghGc63iêng đGc63ầu nhvqjMìn MinM4Txh Thùy.

- NgxTYQười vqjMbồi thườngxTYQ phM4Txải xTYQlà chxTYQúng tM4Txa, bởxTYQi vqjMvì troGCAkng xTYQhợp đồngGCAk gM4Txhi rM4Txõ khôM4Txng đGc63ược đếnM4Tx xTYQtrễ. VìGCAk chịM4Tx M4TxĐình ÂnxTYQ đếGCAkn tGCAkrễ nênM4Tx phảiGc63 bồiGc63 thưGCAkờng xTYQ– MìxTYQnh ThùyGCAk giGc63ải thích.

- CáiGCAk gìxTYQ, rõvqjM ràngM4Tx lxTYQà chỉGc63 M4Txcó mGc63ột vqjMlần điM4Tx tvqjMrễ thGCAkôi mà.Gc63 Gc63Có GCAkai màvqjM GCAkchưa từngGc63 điGc63 vqjMtrễ chGc63ứ xTYQ– HiểuGCAk ĐồngM4Tx bấtxTYQ vqjMbình nói.
–GCAk ĐâyGc63 chxTYQỉ làGc63 GCAkcái M4Txcớ màM4Tx xTYQthôi, thựcvqjM chấtGCAk M4Txlà hGc63ọ muốnM4Tx thaxTYQy ngườiM4Tx nênGCAk mớxTYQi dGc63ùng cM4Txớ đóGCAk đểGc63 bắtGCAk Gc63bẽ cGc63húng vqjMta –M4Tx MxTYQinh ThùyvqjM cũnGc63g bấtGCAk Gc63bình kể.

- HọxTYQ muốvqjMn thGc63ay GCAkai M4Tx? –M4Tx HiểuGCAk ĐồngGc63 tứGc63c gGc63iận hỏi.

- NữxTYQ miGc63nh tinvqjMh AnGc63h KỳGc63 .

Khi MinxTYQh ThvqjMùy M4Txnói GCAkra cáxTYQi têM4Txn đó,vqjM HiểGCAku ĐồM4Txng cxTYQảm thấyM4Tx rGCAkất hụtvqjM hẫng.xTYQ NGCAkhưng điềM4Txu M4Txlàm cM4Txô xTYQthấy đaxTYQu nhvqjMất khM4Txi ngvqjMhe MìM4Txnh ThGc63ùy nóvqjMi thêmM4Tx mộtGc63 trxTYQàng dài:

- NgườixTYQ vqjMđề nghịvqjM hvqjMủy hvqjMợp Gc63đồng GCAkchính xTYQlà aGc63nh M4TxVĩnh PhonGCAkg. ChịGCAk ĐìnhxTYQ ÂGc63n vốnGc63 khôGCAkng cxTYQho eGCAkm nóiM4Tx raM4Tx, nhxTYQưng GCAkmà vqjMcơn gxTYQiận GCAknày eGc63m nuốtGCAk khGc63ông tGc63rôi. ChM4Txo dùvqjM aGCAknh vqjMta muốnGc63 bGCAkạn xTYQgái mM4Txình GCAklàm ngưGCAkời GCAkmẫu đạixTYQ diGc63ện xTYQthì cũngGCAk khôxTYQng cầGCAkn Gc63thủ đoạnM4Tx Gc63như GCAkthế vM4Txới xTYQchị ĐvqjMình xTYQÂn. NgườiM4Tx xTYQbáo giờGCAk chụM4Txp hGCAkình cGc63ho Gc63em lvqjMà chịGCAk HươM4Txng, GCAkem khôxTYQng ngxTYQhĩ cxTYQhị vqjMấy nGc63ói dốGCAki nêvqjMn vqjMkhông kivqjMểm trGc63a lM4Txại. BâyxTYQ gxTYQiờ Gc63nghĩ lại,vqjM tGCAkrước đóxTYQ vqjMem cvqjMó thấGc63y cM4Txhị ấM4Txy thGCAkầm tGc63hì tvqjMo nhỏM4Tx vớGCAki quảnGc63 lGc63í củavqjM Gc63Anh Kỳ.
CvqjMho nêM4Txn chắM4Txc chM4Txắn xTYQbọn GCAkhọ cốxTYQ vqjMtình gàM4Txi bẫy.vqjM vqjMBây giờM4Tx M4Txcòn bắtGc63 chvqjMị ĐìnhvqjM ÂGCAkn bGc63ồi thườnxTYQg xTYQtiền hợvqjMp đồvqjMng GCAkgấp 1GCAk0 lầGCAkn. ChịGCAk xexTYQm cGc63ó quáGCAk đángvqjM haxTYQy không.

- LvqjMà xTYQVĩnh PGc63hong đvqjMề nghxTYQị saGc63o? xTYQ– HxTYQiểu ĐxTYQồng M4Txvẻ kGc63hông tiGc63n hỏiGCAk lại.

- ChGc63ính làM4Tx avqjMnh xTYQta –xTYQ MM4Txinh M4TxThùy gậtxTYQ đầuGc63 xáM4Txc nhận.

Hiểu ĐồngGc63 lặngGc63 lẽM4Tx nhắmGCAk mắtGc63 vqjMhít vàGc63o thậM4Txt Gc63sâu kiềmGc63 chếvqjM xTYQnỗi buM4Txồn:” VĩM4Txnh PhonM4Txg ngxTYQười anM4Txh hậxTYQn GCAklà vqjMem, hvqjMá cớM4Tx M4Txgì lvqjMại M4Txlôi xTYQĐình vqjMÂn vào”GCAk. M4TxCô mởM4Tx mM4Txắt raM4Tx, nGCAkhìn MinGCAkh ThùyM4Tx nói:

- EvqjMm chGCAkăm sxTYQóc cGCAkho ĐìnhxTYQ ÂM4Txn gixTYQùm cM4Txhị. CGCAkhị M4Txđi hỏiGCAk GCAkrõ mọGCAki chuyệnGCAk Gc63xem sao.

Hiểu ĐồngGc63 M4Txliền đứvqjMng dậyM4Tx khônGc63g kịpvqjM vqjMđể GCAkMinh TGCAkhùy nóiGCAk thxTYQêm gì,Gc63 nGCAkhưng vM4Txừa điGCAk GCAkra khM4Txỏi cửaxTYQ cxTYQô đãvqjM gặpGCAk ThixTYQên MixTYQnh M4Txđi M4Txvào. VẻxTYQ mặtGCAk ThiGc63ên MinGc63h Gc63vô cM4Txùng xTYQlo Gc63lắng, đGCAki thậvqjMt nhanvqjMh vàovqjM trongGCAk. Gc63Cậu vừM4Txa M4Txvào nhìnxTYQ thấGCAky HiểGCAku ĐồxTYQng tGCAkhì rấtxTYQ nGc63gạc nhiêxTYQn, svqjMau đóvqjM kêxTYQu lêGCAkn mxTYQột tiếng:

- HixTYQểu Đồng!

- ChàoGCAk anhGc63, TGCAkhiên MxTYQinh! ĐãGCAk lvqjMâu M4Txkhông vqjMgặp Gc63– GCAkHiểu ĐM4Txồng nhìxTYQn ThiênvqjM M4TxMinh xTYQnhẹ nhàngGc63 gxTYQật đầuvqjM chào.

- M4TxLâu vqjMnay exTYQm ởxTYQ đâu?xTYQ xTYQAnh cvqjMho nxTYQgười tGc63ìm M4Txem GCAkrất lM4Txâu. CM4Txả GCAkTrúc DiễmGc63 nữa,M4Tx côM4Tx ấvqjMy bâGc63y GCAkgiờ sM4Txao rM4Txồi? –vqjM ThiêxTYQn M4TxMinh quavqjMn tâM4Txm hỏM4Txi dxTYQồn dập.

- EvqjMm vGCAkà chvqjMị TrGc63úc DiễmvqjM dọnxTYQ vềGCAk ngoạiGc63 thàvqjMnh sGCAkống vàGCAk buGc63ôn bán.vqjM NhưngGCAk vqjMsau Gc63đó, mẹGCAk cM4Txhị ấyGc63 bịGCAk Gc63bệnh xTYQcho nM4Txên chGc63ị ấGc63y tvqjMrở vGc63ề cvqjMhăm vqjMsóc cGCAkho mẹxTYQ cM4Txhị ấxTYQy. M4TxEm cũvqjMng bậGCAkn xTYQrộn vqjMnên dọnxTYQ nvqjMhà đếnxTYQ gầnGc63 nhGc63à xTYQĐình xTYQÂn sxTYQống, nxTYQhớ bácGCAk HM4Txà vGc63à bM4Txác TvqjMrung chămGCAk sóxTYQc Gc63bé xTYQĐường dùxTYQm eM4Txm. VGCAkì exTYQm kM4Txhông mxTYQuốn gặpM4Tx lvqjMại mGc63ọi GCAkngười chvqjMo nênGc63 mớiGCAk bảM4Txo ĐìnxTYQh ÂnM4Tx gvqjMiấu dGc63ùm em.

- ĐìnhM4Tx ÂM4Txn sGc63ao rồivqjM Gc63? –M4Tx ThiêGCAkn MixTYQnh lGCAko lắnxTYQg hỏi.

- vqjMCô ấyxTYQ uốngGCAk saM4Txy nênM4Tx Gc63ngủ rồi.

- GCAkAnh GCAkvào tGc63hăm côvqjM ấyM4Tx mộxTYQt lát.

Nói xovqjMng ThGCAkiên MinM4Txh Gc63vội Gc63đi vàM4Txo, ĐìnvqjMh GCAkÂn cvqjMũng lxTYQờ mờGCAk tM4Txỉnh dGc63ậy. ThấM4Txy M4TxThiên MinxTYQh, ĐìM4Txnh M4TxÂn GCAkôm vqjMchầm lấxTYQy cM4Txậu xTYQkhóc nứGCAkc nởGc63 xTYQtrong lvqjMòng cậu.GCAk TvqjMhiên MivqjMnh dịvqjMu xTYQdàng GCAkan ủivqjM cô,M4Tx giavqjMng rộngM4Tx bGc63ờ vaGc63i ôGCAkm lấyGCAk M4Txcô, nhGc63ư muốnGc63 vqjMche cxTYQhở chGCAko cGc63ô vqjMkhỏi nhGc63ững nM4Txguy hvqjMiểm xTYQxung qxTYQuanh. HiểGCAku ĐvqjMồng vqjMnhìn tấhGc63y cvqjMảnh tượngGCAk ấy,M4Tx vqjMcô khẽGCAk cưGc63ời. CôxTYQ mừngGCAk vìM4Tx ĐìnhxTYQ ÂnGc63 đãvqjM tìxTYQm đượcxTYQ vqjMnơi nươGCAkng tựvqjMa vữngvqjM chắc.

Hiểu ĐồnM4Txg đM4Txi thẳnGc63g đếnxTYQ nhxTYQà vqjMtìm VĩnhGc63 PhonxTYQg nhưnGCAkg vqjMbảo Gc63vệ GCAkkhông GCAkcho côxTYQ vào.

- TạiGc63 saoM4Tx, trướcGCAk đxTYQây tvqjMôi Gc63ra vqjMvào M4Txra M4Txvào nơM4Txi nàGc63y mxTYQà –GCAk xTYQHiểu ĐồngM4Tx nxTYQhìn ngườivqjM bảoGc63 vệvqjM chấM4Txt vấn.

- LGc63à cậuxTYQ VGc63ĩnh PhoGCAkng GCAkbảo tụGCAki tGc63ôi kGc63hông đưGCAkợc chvqjMo cM4Txô vàovqjM –xTYQ NgM4Txười bảoGc63 GCAkvệ khổM4Tx sGc63ở M4Txphân trần.

- VM4Txậy cxTYQó thểGc63 cGc63ho tôiGc63 biGCAkết, Gc63anh ấyGc63 đM4Txã vềGCAk xTYQnhà chưa?

- CvqjMậu ấM4Txy cGCAkhưa về.

- CámGCAk ơn.

Hiểu ĐồngvqjM nvqjMói M4Txxong tGCAkhì M4Txliền đvqjMi rGCAka bGCAkên ngGCAkoài đứnM4Txg xTYQchờ. TroGCAkng M4Txkhi cvqjMô chờGCAk, côvqjM đãvqjM gọixTYQ điGc63ện cGCAkho xTYQVĩnh PhonGc63g, nM4Txhưng VxTYQĩnh PhoGc63ng khônxTYQg bốGCAkc GCAkmáy. SxTYQau đó,M4Tx xTYQcậu tGc63ắt Gc63máy luônGCAk. HiểuM4Tx ĐồngGc63 cứxTYQ thếM4Tx đứngM4Tx chờvqjM vqjMcho GCAktới khM4Txi vqjMtrời tốiM4Tx mM4Txịt, bầuGCAk trờiGc63 bắxTYQt đvqjMầu kéM4Txo mGCAkây, saM4Txu đóGCAk tvqjMrút hátvqjM mưGc63a rơiGCAk xM4Txuống. CôGc63 M4Txvẫn đứngM4Tx chờGc63 ởM4Tx đóM4Tx, chvqjMỉ sGc63ợ xM4Txe vqjMVĩnh PhovqjMng điGCAk vàGCAko mxTYQà xTYQcô khônGc63g hGc63ay biết.xTYQ NgườiGCAk bảxTYQo vệM4Tx thấyM4Tx vqjMcô bịM4Tx ướGc63t mM4Txưa đM4Txang rGc63un lêM4Txn cầxTYQm cậpvqjM thvqjMì vqjMvội vàngM4Tx gọiGCAk điệnGCAk cxTYQho VĩGc63nh GCAkPhong. SaGCAku đvqjMó ônxTYQg tvqjMa chạyvqjM vqjMra bảoM4Tx HiểGCAku ĐồnxTYQg vàoGCAk troxTYQng xTYQmà xTYQchờ đợi.

Cả ngưGCAkời HiểGCAku GCAkĐồng ruGCAkn lên,GCAk GCAkmôi côGc63 vM4Txa vGCAkào nGc63hau ruGc63n rẩyxTYQ. CvqjMô vqjMđi vqjMlên cănGCAk hộGCAk củaGc63 VĩnhGc63 PhxTYQong, dùxTYQng vqjMchìa khóGc63a mGc63ở cxTYQửa nhưnvqjMg khôGCAkng Gc63được. VĩnvqjMh PxTYQhong triệtvqjM đxTYQể khônM4Txg muốxTYQn M4Txgặp cGCAkô, cậuxTYQ thGCAkay khM4Txóa cửxTYQa, nóivqjM vqjMbảo vệM4Tx kGCAkhông cGCAkho M4Txcô lênGCAk nhà,GCAk khGCAkóa GCAkmáy điệGCAkn vqjMthoại. HxTYQiểu ĐồngxTYQ cảmM4Tx thxTYQấy đGCAkau Gc63đớn vGCAkô cùM4Txng. CôGCAk xTYQtì M4Txngười GCAkvào vávqjMch M4Txtường chờM4Tx đM4Txợi VĩnhM4Tx PhoxTYQng M4Txvề. GiGCAkó khuxTYQya lạvqjMnh Gc63lẽo cM4Txứ thGCAkổi vàGCAko ngườGc63i, cănM4Tx M4Txhộ M4Txcủa VvqjMĩnh PM4Txhong lM4Txại ởGCAk GCAktrên Gc63cao, GCAkcàng vqjMnghe tivqjMếng xTYQgió dữGc63 dvqjMội, cứM4Tx quM4Txật vGCAkào nGCAkgười HiểuGCAk ĐồngM4Tx từGCAkng cơxTYQn xTYQkhiến cM4Txô rGCAkùng mìGCAknh, nhấtxTYQ GCAklà kGCAkhi côvqjM đanM4Txg mGc63ặc mộGCAkt bvqjMộ đồM4Tx ướtvqjM. SựvqjM Gc63chờ đợiGCAk khiếnvqjM côvqjM cànxTYQg lúcM4Tx GCAkcàng mệGc63t mỏi,vqjM M4Txquần xTYQáo cũnxTYQg bắtxTYQ đầuGCAk xTYQkhô lạiM4Tx trưxTYQớc nhữvqjMng cơnvqjM gió.

Hơn mườixTYQ giờxTYQ khuM4Txya VvqjMĩnh M4TxPhong mớiM4Tx vGc63ề. CậuGc63 txTYQay trGCAkong xTYQtay Gc63với AGCAknh KM4Txỳ rấtvqjM thGCAkân GCAkmật, xTYQAnh KỳGCAk xTYQngã hẳnxTYQ vàGc63o lòvqjMng cậu.M4Tx GCAkĐi đếnM4Tx GCAktrước cửaxTYQ nhà,GCAk họxTYQ nhìnvqjM thGc63ấy mộtxTYQ boGCAkng đxTYQen Gc63đang đxTYQổ ậpGc63 dxTYQưới đất,M4Tx đGCAkầu gvqjMục vqjMdưới Gc63gối. VĩnGc63h PhoGCAkng kM4Txhẽ lưM4Txớt nhìnGc63 ngườM4Txi đóxTYQ M4Txmột cGc63ái rồixTYQ bìnGc63h thảnGc63 bưM4Txớc vqjMqua. CM4Txho đM4Txến M4Txkhi tiếnvqjMg M4Txmở cM4Txửa Gc63lách cxTYQách vavqjMng lênM4Tx, HxTYQiểu D(ồnM4Txg mớGCAki bắtGc63 đầuM4Tx nGc63gồi dGCAkậy, vqjMcô nhxTYQìn VĩxTYQnh PhoGc63ng đangGc63 mởM4Tx cửaGCAk chuvqjMẩn bịxTYQ bướcvqjM vàoGCAk nói:

- TôixTYQ vqjMcó chuyệGCAkn mGc63uốn nóivqjM GCAkvới anh.

- ChúngxTYQ xTYQta vM4Txào nhvqjMà tvqjMhôi exTYQm –GCAk VĩGCAknh PhovqjMng GCAklàm nhưvqjM khôngGCAk nghM4Txe thGc63ấy HiGCAkểu ĐồvqjMng xTYQnói, xTYQcậu nhìxTYQn M4TxAnh KỳGc63 cườiGCAk giục.

Anh M4TxKỳ nhìnGc63 HiM4Txểu ĐồnvqjMg mvqjMột cáivqjM rGCAkồi xTYQdịu dàngGCAk nói:

- M4TxVĩnh M4TxPhong, côGc63 ấyGc63 bảoxTYQ muốnxTYQ Gc63nói chuyệnM4Tx vớivqjM vqjManh, aGCAknh phảiGCAk tỏM4Tx rxTYQa lịchGc63 Gc63sự vqjMmột chútGc63 xTYQchứ. DùM4Tx GCAksao cvqjMô ấyGCAk cGCAkũng làvqjM ngườivqjM giúGCAkp việcGCAk củaxTYQ GCAkanh mà.

Chẳng biếtvqjM AGc63nh KỳvqjM cóxTYQ xTYQcố ýGCAk vqjMhay khônGc63g màM4Tx GCAkba từM4Tx ngườivqjM giúxTYQp việcvqjM nhGc63ư đượcvqjM kvqjMéo Gc63dài rGc63a. ToxTYQàn thâvqjMn Gc63Hiểu ĐồngGc63 ruGCAkn M4Txlên, côGCAk cGc63ảm thấyGc63 đầuGCAk M4Txóc quM4Txay cuxTYQồng, bvqjMong VĩnGc63h PvqjMhong vGc63à AxTYQnh KỳM4Tx trướxTYQc mặGCAkt côGCAk M4Txgần nGc63hư xTYQnhòe đivqjM. MặtM4Tx cM4Txô nóngxTYQ bừGCAkng bừnxTYQg, haM4Txi bàM4Txn taxTYQy lGCAkạnh buxTYQốt, vqjMmôi M4Txcô tGCAkím GCAktái, xTYQcả ngườiM4Tx gầnM4Tx GCAknhư muốnGCAk vqjMđổ xxTYQuống. CGc63ô cốvqjM gắnvqjMg cầmGc63 cự,xTYQ M4Txánh mắtxTYQ nhGc63ìn Gc63Vĩnh PhxTYQong đầyvqjM monGc63g đợi.

Vĩnh PhoGCAkng khGc63ông nhìGCAkn HiểuM4Tx ĐồnxTYQg mM4Txà ánhvqjM mắtGc63 cậuvqjM tậpxTYQ trunGCAkg trêGc63n ngưvqjMời AvqjMnh KỳGCAk. vqjMAnh KỳGCAk cxTYQười nói:

- Gc63Hai ngườiGCAk cứvqjM tựvqjM nhiGCAkên GCAknói chuyệnvqjM đxTYQi. EM4Txm vềvqjM đây.

- ChvqjMẳng phGc63ải eGCAkm GCAkđã vqjMhứa tM4Txối M4Txnay ởxTYQ lạvqjMi M4Txvới anvqjMh àxTYQ! –Gc63 VĩvqjMnh PhonM4Txg nắM4Txm M4Txtay AnGc63h KỳM4Tx thxTYQân mậxTYQt nói.

- ThôixTYQ đi.xTYQ ĐểvqjM xTYQphóng vM4Txiên bắtGc63 gặpGCAk lạivqjM viếtGCAk lGCAkinh tixTYQnh. MấGCAky bữaM4Tx naM4Txy, hìnhvqjM exTYQm vàxTYQ aGCAknh GCAktrên vqjMbáo vẫM4Txn vqjMchưa đủxTYQ sGCAkao Gc63– xTYQAnh KỳxTYQ cưvqjMời nóiM4Tx gixTYQọng vvqjMừa nvqjMũng nịuxTYQ vừaM4Tx Gc63trách móc.

- TGCAkhì cóGCAk saGCAko đvqjMâu, GCAkhọ nM4Txói Gc63sự thậtGCAk GCAkmà –GCAk VGc63ĩnh PhoGCAkng cxTYQười hGc63aha nóvqjMi –M4Tx ChẳngGCAk phxTYQải xTYQchún M4Txta vqjMđang cvqjMặp Gc63bồ vớivqjM nhGCAkau sau.

- ThấyxTYQ gGCAkhét –GCAk xTYQAnh KGc63ỳ đưaM4Tx ngắtGc63 VĩnvqjMh PhoxTYQng mộtxTYQ cáiM4Tx M4Txtrông nvqjMhư M4Txđang âxTYQu yếvqjMm nhau.

Hiểu ĐồnGc63g chỉGc63 lặnxTYQg lGc63ẽ đứngvqjM GCAknhìn hGc63ọ, khônGc63g nóxTYQi thêxTYQm câuxTYQ nàM4Txo cả.Gc63 CvqjMhẳng Gc63ai biếGc63t tronM4Txg lònvqjMg côM4Tx đGCAkang rấGCAkt đau.

- EGc63m vxTYQề đâyM4Tx –vqjM AnM4Txh GCAkKỳ vGc63ừa GCAknói xTYQvừa hxTYQôn lêvqjMn máGCAk VĩGc63nh PhoGc63ng mM4Txột cvqjMái xTYQrất ngọtxTYQ ngào.

- ĐểvqjM xTYQanh tivqjMễn em.

- xTYQKhông vqjMcần đvqjMâu. xTYQAnh vàxTYQ côGc63 vqjMấy cứxTYQ M4Txnói chuyệnxTYQ đi.

Nói xGc63ong AvqjMnh KỳvqjM bỏGc63 đi.M4Tx Gc63Vĩnh PhovqjMng cGc63hẳng nóvqjMi thGCAkêm vqjMcâu gvqjMì lẳngM4Tx Gc63lặng Gc63bỏ vàGCAko nhà,Gc63 nhưnxTYQg cvqjMậu khônvqjMg đGc63óng cGc63ửa, GCAkcho nênxTYQ HiểuGCAk ĐGc63ồng đixTYQ GCAkvào theM4Txo. VĩGc63nh M4Txphong đM4Txi M4Txthẳng vàovqjM pGCAkhòng mìnGCAkh đGc63óng sầGCAkm cGCAkửa M4Txlại. HiểuvqjM ĐồngxTYQ đứngM4Tx bxTYQên dGc63ưới nhvqjMìn lênGc63 rM4Txất lâuM4Tx nhvqjMưng vẫM4Txn khônGc63g thấyvqjM VvqjMĩnh PhoGCAkng txTYQrở xuống.vqjM CxTYQô hxTYQít mộxTYQt hơM4Txi thậtGCAk sâu,vqjM quyếGc63t địM4Txnh Gc63đi lên.

Hiểu Gc63Đồng khônGc63g M4Txgõ Gc63cửa, cGCAkô cứvqjM thếM4Tx vqjMmở cửaGCAk đivqjM vàxTYQo. QuảGCAk nhiênGCAk vvqjMừa vàGCAko xTYQđã thGc63ấy VĩxTYQnh xTYQPhong đanxTYQg nvqjMgồi trênM4Tx sGc63ofa hM4Txút thuvqjMốc, dGc63áng vẻvqjM nGc63hư chờxTYQ đvqjMợi. vqjMThấy côxTYQ vGCAkào, cvqjMậu M4Txlặng lẽvqjM dụGc63i tắxTYQt điềuxTYQ thuốcvqjM vqjMrồi hGc63ất đầGCAku nói:

- NóivqjM M4Txđi! TìvqjMm tôGCAki cóxTYQ việcvqjM gì.

- M4TxChắc aM4Txnh cũGc63ng biếtGc63 eGc63m tìvqjMm xTYQanh đểvqjM nóM4Txi việcGCAk gGc63ì màGc63, vqjMhà tM4Txất M4Txphải giM4Txả Gc63vờ hGCAkỏi –M4Tx HiM4Txểu ĐồngM4Tx nhM4Txìn thẳngM4Tx VĩvqjMnh PvqjMhong trảGCAk lời.

- xTYQLà viGCAkệc củaxTYQ ĐìnGc63h ÂnM4Tx M4Tx? –vqjM VĩnGCAkh PhM4Txong nhướnGCAk mvqjMày hỏi.

Hiểu ĐồnM4Txg gậGc63t đầuxTYQ. VGCAkĩnh PGCAkhong xTYQnhếch môiGc63 cườxTYQi nói:

- TôiGCAk chẳngGc63 cxTYQó vqjMgì pGCAkhải bàM4Txn vớiGc63 cGCAkô cả.

- SaGc63o avqjMnh cxTYQó thểGc63 Gc63đối xửM4Tx nhưvqjM thếxTYQ vớiGCAk ĐìvqjMnh GCAkÂn, chẳnGCAkg lẻvqjM chGc63ỉ Gc63vì bGc63ạn gáixTYQ aGCAknh M4Txmà aGCAknh sẵnM4Tx sàxTYQng hvqjMất đM4Txổ ngườixTYQ khGc63ác xuM4Txống đvqjMất nxTYQhư GCAkvậy àGCAk –GCAk Gc63Hiểu GCAkĐồng tứcGCAk giậnGc63 nói.

- VậGCAky thGc63ì saGc63o? GCAk– VĩnGCAkh PM4Txhong hỏiGCAk lM4Txại vGCAkới vGc63ẻ mặtGc63 bìM4Txnh thản.

Hiểu ĐồngGCAk nhxTYQìn VĩnhGCAk PhGCAkong trânM4Tx trâGCAkn, GCAkvẻ mặtxTYQ vqjMcậu vẫnxTYQ vậy,M4Tx vẫnM4Tx lạvqjMnh vqjMlùng tGCAkhờ ơGc63. Gc63Cuối cùnM4Txg HM4Txiểu ĐồnM4Txg lM4Txên tiếng:

- VĩnvqjMh PhoxTYQng! xTYQEm biếtGc63 axTYQnh hậnvqjM emvqjM. NhưGc63ng màxTYQ đM4Txó làGCAk GCAkchuyện giữvqjMa hM4Txai chúGc63ng vqjMta. xTYQAnh vqjMmuốn cM4Txhà Gc63đạp eM4Txm xTYQthế nxTYQào cũnvqjMg đượM4Txc nhM4Txưng mGCAkà xM4Txin anhM4Tx, GCAkxin vqjManh hãvqjMy xTYQtha cGCAkho ĐìnhxTYQ ÂxTYQn cóGCAk đượvqjMc kM4Txhông. CxTYQô Gc63ấy vôxTYQ tội.

- CGCAkhà đạpM4Tx côvqjM? CxTYQô xứnvqjMg saoxTYQ? vqjM– VGc63ĩnh xTYQPhong nhướnGc63 mM4Txày nói.

- GCAkAnh GCAknói M4Txđi, pM4Txhải làmxTYQ sGc63ao anM4Txh vqjMmới thxTYQa chGCAko ĐìGc63nh ÂnxTYQ –M4Tx HiGCAkểu ĐồngxTYQ hỏGc63i VGCAkĩnh PhGCAkong, nướcxTYQ mắxTYQt cM4Txô cM4Txứ tGCAkrực chGc63ào rM4Txơi xuốxTYQng nơiGCAk kxTYQhóe mắt.

- CxTYQô mvqjMuốn bixTYQết àxTYQ. ĐGc63ược Gc63thôi, tôxTYQi cũGc63ng khôngGc63 M4Txngại nóxTYQi thẳngGc63 vớiGCAk côGc63. CôGc63 cGCAkó biếtGc63 nhữngM4Tx diM4Txễn viênxTYQ M4Txđể đượcxTYQ nổiM4Tx tiếnxTYQg xTYQphải báxTYQn thxTYQân mìvqjMnh vqjMnhư M4Txthế xTYQnào khôGc63ng? vqjMAi Gc63cũng muGc63ốn đượcGCAk vqjMlàm xTYQngười mxTYQẫu đạGCAki diM4Txện Gc63cho tậpxTYQ Gc63đoàn. ChỉM4Tx cầnM4Tx mộtGCAk vqjMbước lêvqjMn tM4Txiên, Gc63họ sẵnvqjM xTYQsàng GCAklao vGCAkào Gc63vòng tM4Txay ngườivqjM khácxTYQ mGc63ặc tìnhM4Tx xTYQhọ chM4Txà vqjMđạp nvqjMhư thxTYQế M4Txnào. MiễnvqjM làGc63 họvqjM cGc63ó Gc63thể Gc63trở M4Txnên nổGCAki tiếng.GCAk ĐìnM4Txh vqjMÂn cvqjMũng vậxTYQy thôM4Txi, nxTYQếu vqjMcô vqjMấy mM4Txuốn chiGCAkến thắng,xTYQ cM4Txó thxTYQể Gc63trở tM4Txhành ngườxTYQi xTYQmẫu vqjMđại xTYQdiện xTYQthì cácvqjMh hM4Txay nhấGCAkt Gc63là báxTYQn thGCAkân. CGc63hỉ cầGc63n cGCAkô ấyGc63 trvqjMở thàxTYQnh xTYQngười mẫuM4Tx đGc63ại diệnM4Tx tvqjMhì M4Txkhông cầnGCAk phảivqjM vqjMbồi thườnGCAkg M4Txhợp đồxTYQng nữa.

- ĐìnM4Txh ÂM4Txn khvqjMông phảiGCAk loạixTYQ ngườiM4Tx báGCAkn M4Txthân đểvqjM GCAkđược nổGc63 tiếngGc63 GCAk– HivqjMểu ĐồnGc63g M4Txtức xTYQgiận nói.

- NGCAkhưng đóM4Tx xTYQlà cácGc63h duGCAky nhấM4Txt. NếvqjMu cxTYQô sợM4Tx cGCAkô ấyxTYQ bịGCAk GCAktổn thM4Txương, vậvqjMy thìGc63 côxTYQ thaM4Txy cxTYQô ấyvqjM GCAkbàn txTYQhân đixTYQ. DGCAkù gìM4Tx thìxTYQ côGc63 Gc63có GCAkbán thêmGc63 lầnxTYQ nữaGc63 cGCAkũng chẳngxTYQ Gc63mất vqjMmàt gì.

Hiểu ĐồGCAkng M4Txnghe nGCAkhững lờGc63i VĩvqjMnh PhoM4Txng Gc63nói, tứcGCAk gGc63iận M4Txvô cùnGc63g. CôGc63 muGc63ốn giaGCAkng taGc63y tátM4Tx vGc63ào GCAkmặt cGCAkậu mộxTYQt cái.M4Tx NhưngM4Tx bànGc63 tvqjMay nắmxTYQ chGCAkặt lạiGCAk kM4Txìm chế.

- BvqjMán cM4Txho GCAkai, bGCAkán cGCAkho xTYQanh GCAkà. TôGc63i chẳnGCAkg xTYQthà lxTYQà chvqjMo khvqjMông mộtM4Tx tênvqjM M4Txăn màxTYQy xTYQcòn hGCAkơn xTYQbán chvqjMo loGc63ại ngườiGc63 nhưGCAk aM4Txnh Gc63– HiểuM4Tx ĐM4Txồng cưGc63ời M4Txchế giễu.

Lập tvqjMức VxTYQĩnh GCAkPhong lvqjMao đếnGCAk ômGc63 chặtvqjM lấyGCAk cGc63ô, chiếmxTYQ lấyM4Tx bờGCAk xTYQmôi côGCAk đầyGc63 căGc63m Gc63phẫn vvqjMà hGc63ung hãvqjMn. MGCAkùi mvqjMáu tanvqjMh bắtM4Tx xTYQđầu tràoGc63 rvqjMa trGc63àn tronvqjMg miệGCAkng M4TxHiểu ĐồnvqjMg, chẳngGc63 mấvqjMy chốcM4Tx môvqjMi cM4Txô sưnvqjMg lvqjMên. HiểvqjMu ĐvqjMồng mM4Txuốn thoGc63át raxTYQ, GCAkcô nvqjMgửa cxTYQổ GCAkra phGc63ía savqjMu quaGCAky mặtGCAk đvqjMi nơiGc63 khácGCAk, nGc63hưng VĩnGCAkh PhonGCAkg đGc63ã GCAkgiữ cvqjMhặt gáxTYQy cô,M4Tx GCAkmôi M4Txcậu cítM4Tx chặGCAkt môM4Txi cô,GCAk quyếtxTYQ liệtM4Tx chixTYQếm giữGCAk M4Txkhông bM4Txuôn, éxTYQp cvqjMô đvqjMi đếxTYQn bêGCAkn giườngGCAk, đèM4Tx côvqjM xGc63uống dưới.vqjM CxTYQả ngưGc63ời cM4Txậu nvqjMằm xTYQtrên ngưxTYQời cxTYQô, thaxTYQm lavqjMm hGCAkung hãGc63n vqjMngấu Gc63ghiến môvqjMi cô.

Đây chínvqjMh lvqjMà cơnM4Tx tvqjMhịnh GCAknộ củM4Txa cGc63ậu, làGCAk nỗixTYQ hxTYQận chấtGCAk cxTYQhứa đầvqjMy sựGCAk nGCAkhớ nhung.

- SaM4Txo hả?GCAk Gc63Cô nhGCAkẫn GCAktâm xTYQđể bạnvqjM mìnGCAkh bịGCAk M4Txchà đM4Txạp àGCAk –M4Tx VĩnhxTYQ PhM4Txong nGCAkgẩng đM4Txầu nhìnGCAk GCAkHiểu vqjMĐồng M4Txvẻ cườixTYQ cxTYQợt cM4Txhế GCAkgiễu nói.

Hiểu ĐvqjMồng trừnxTYQg mắtvqjM nhìnxTYQ GCAkcậu, đôivqjM mắtM4Tx đỏGc63 ngầxTYQu, kGCAkhóe môivqjM cxTYQó Gc63vài vGCAkệt GCAkmáu, môivqjM mímxTYQ xTYQchặt, Gc63cô đM4Txau đớM4Txn nói:

- NếvqjMu Gc63anh cxTYQhịu tGCAkha GCAkcho ĐìnhGc63 Gc63Ân, vậyGCAk tM4Txhì vqjMtôi bGc63án GCAkcho anh.

Vĩnh PhM4Txong lặxTYQp Gc63tức cuốiGCAk xGc63uống cuốvqjMn lấyM4Tx môiGc63 cxTYQô tiếpxTYQ tụxTYQc tGc63hô bạovqjM ghM4Txiền nvqjMát. BàxTYQn tM4Txay cũGCAkng chẳngvqjM M4Txkiêng nxTYQể bắM4Txt đầuvqjM hànhGCAk hạGc63 GCAkcơ thểGCAk cGCAkô, đôiGc63 mắM4Txt M4Txcậu đỏGCAk nvqjMgầu M4Txlên rồivqjM M4Txxám xịt.xTYQ TxTYQừng nút,M4Tx xTYQtừng vqjMnút xTYQáo củaxTYQ GCAkcô đượxTYQc mởxTYQ raGCAk, cM4Txậu cuốivqjM xxTYQuống hôGCAkn lênGCAk Gc63cổ Gc63lên vqjMngực côM4Tx. NhưGc63ng rồivqjM cậGc63u chạmM4Tx vxTYQào mộtvqjM Gc63cái gM4Txì đGCAkó máGc63t GCAklạnh. ÁM4Txnh mắxTYQt xTYQquét Gc63qua cáxTYQi thứGCAk GCAkmát lạM4Txnh đóGc63. NM4Txó Gc63đang GCAkngự trịvqjM xTYQtrên cM4Txái xTYQcổ GCAkthon trvqjMắng vqjMcủa Gc63cô. M4TxSợi dM4Txây truGc63yền Gc63màu trắngxTYQ Gc63hình cM4Txon cGCAká hevqjMo, Gc63nhưng thM4Txứ khixTYQến tiGc63m Gc63cậu vqjMrun rẩyvqjM cvqjMhính xTYQlà vqjMcái vậGc63t xTYQmàu nâuGCAk nhỏM4Tx vqjMtròn: ChiM4Txếc nGc63hẫn hxTYQình cM4Txon cxTYQá heGc63o màGc63 M4Txcậu vqjMđã làmvqjM tặngGCAk xTYQcô. Gc63Năm đGc63ó GCAkchẳng pGCAkhải chíGCAknh txTYQay M4Txcô đãxTYQ quăngxTYQ nxTYQó đxTYQi rồixTYQ Gc63hay Gc63sao, tvqjMại sGCAkao M4Txcô lvqjMại txTYQìm nóM4Tx về.

Vĩnh GCAkPhong nắmvqjM chặtxTYQ GCAktay lạxTYQi, nGc63hìn chvqjMằm chằGCAkm xTYQvào chGCAkiếc nhẫn,M4Tx tiM4Txm vqjMcậu đaxTYQng runvqjM, cậuGc63 sợ,GCAk cGCAkậu vqjMkhông GCAkdám vqjMnghĩ. ChGCAkỉ sợM4Tx đóGc63 lạivqjM xTYQlà mộM4Txt sựGCAk svqjMai vqjMlầm nữa.Gc63 CGCAkậu tGCAkừ vqjMtừ rồiM4Tx khỏiGc63 cvqjMô, rM4Txồi cườvqjMi nhạtvqjM nói:

- CM4Txô chỉM4Tx Gc63là mộtxTYQ cxTYQhiếc giàyGc63 rácvqjMh. TGc63ôi khônGCAkg mxTYQuốn đM4Txi mộM4Txt chiGc63ếc Gc63giày M4Txrách Gc63có bM4Txiết baxTYQo GCAkngười xvqjMỏ vào.

Nói rvqjMồi Gc63cậu vGCAkơ cáivqjM áoM4Tx GCAkkhoác GCAkbỏ đxTYQi GCAkra ngoài.

***

Hiểu ĐồnGCAkg nằmxTYQ ởGc63 lạivqjM ngGc63he tiGc63m M4Txmình cvqjMhảy máu.Gc63 CôxTYQ cGCAkười, cườivqjM rấtGc63 nhiều,vqjM cườvqjMi đếnM4Tx dạxTYQ dàvqjMy quặxTYQn thắvqjMt lạivqjM, xTYQđua đớGCAkn. vqjMCô ngxTYQhiêng GCAkngười xTYQôm lấyvqjM bụngGCAk, khôM4Txng ngờGCAk xTYQnhững gGc63iọt nướcGc63 mắvqjMt M4Txcô kiềM4Txm chếGc63 nãGc63y gGc63iờ, lạivqjM bắGc63t M4Txđầu xTYQthi nhxTYQa chảyGCAk xuGc63ống GCAkgối, ướtGc63 đẫvqjMm. vqjMCô muGc63ốn ngồGCAki dậyvqjM nhvqjMưng M4Txlại khôxTYQng cònxTYQ sức.M4Tx CGCAkám giácvqjM cơM4Tx tM4Txhể ngàM4Txy càngM4Tx nvqjMóng bừGc63ng M4Txlên gM4Txần nGCAkhư bGCAkốc cháGc63y, GCAkcái nóGc63ng xéGc63 nGCAkát vqjMruột gavqjMn cGCAkô. CGCAkô cốxTYQ gắngM4Tx thGc63ở nxTYQhưng GCAkdường nvqjMhư khôngGc63 cM4Txòn sứcGc63. CuốivqjM cùnvqjMg khóeGc63 mắtGCAk nM4Txhắm xTYQghiền lạxTYQi cvqjMho chìGc63m Gc63vào mvqjMê man.

Vĩnh PhM4Txong lávqjMi xGc63e phGCAkóng thậtvqjM nhaGCAknh rGCAka đườvqjMng xTYQquốc lộvqjM, trM4Txời khuyxTYQa nhxTYQưng vẫnGCAk nhiềvqjMu xeM4Tx, nGCAkhất lvqjMà Gc63xe tải.M4Tx GCAkcậu điêGc63n cGc63uồng vqjMbóp còxTYQi khiếM4Txn nhữngGCAk nơiM4Tx GCAkcậu điGc63 quGCAka đềuM4Tx đọngvqjM lvqjMại M4Txâm tvqjMhanh đinGc63h Gc63tai nhứcvqjM óGCAkc. Gc63Cuối cùnGc63g cvqjMậu GCAkcũng chạyxTYQ GCAkra nvqjMgoại ôM4Tx vắGc63ng vẻGCAk. DGc63ưới ánGc63h trănxTYQg mờxTYQ vqjMảo cM4Txậu Gc63không gừngGCAk Gc63la Gc63hét, muốnGCAk xGc63é toạtM4Tx bM4Txuồng GCAkphổi rvqjMa, muvqjMốn hM4Txét chvqjMo đếnM4Tx kGc63hi GCAktim vỡM4Tx Gc63nát. M4TxCuối cùngxTYQ cậuGCAk gụcvqjM xuốGc63ng đấtxTYQ, nướM4Txc mắtGc63 rvqjMơi vqjMxuống đầxTYQy đGc63au khổGCAk vGCAkà tuyGCAkệt vọng.
GCAkKhi cậuvqjM tGCAkrở về,M4Tx trờivqjM đãvqjM quGCAka nGc63gày mớGCAki. vqjMCăn nhàGCAk lM4Txạnh ngGc63ắt khGc63ông mộGc63t hGc63ơi ngườvqjMi, Gc63cô đơnGc63 tịchGCAk lGc63iêu. NhưvqjMng VGc63ĩnh xTYQPhong pvqjMhát M4Txhiện mộtvqjM đvqjMôi xTYQgiày nGCAkữ vẫnxTYQ cvqjMòn xTYQđể xTYQở cạnhM4Tx Gc63cửa. ĐôixTYQ gvqjMiày củaGCAk hiểuM4Tx Đồng:”M4Tx xTYQCô vGCAkẫn chưaGCAk đi”

Vĩnh vqjMPhong Gc63liền GCAkchạy M4Txù M4Txlên trên,Gc63 Gc63cậu nhẹM4Tx nhànM4Txg mGCAkở cávqjMnh cửM4Txa xTYQra, cảmGCAk xTYQthấy M4Txvô M4Txcùng hồiM4Tx hộpM4Tx. CxTYQậu cM4Txũng chẳnGCAkg GCAkbiết bảGc63n thGc63ân đM4Txang xTYQchờ đvqjMợi gM4Txì savqjMu cánhGc63 cửaGc63. NhưngGCAk GCAkcậu nhìvqjMn tGc63hấy HiGc63ểu ĐồxTYQng đGc63ang nằGc63m gậpGc63 ngườixTYQ lạiM4Tx, Gc63hơi Gc63thở đứGc63a quảng,Gc63 phảGc63 Gc63ra hM4Txơi xTYQnóng đángxTYQ sợvqjM. VGc63ĩnh PGc63hong đưaGc63 taxTYQy sờvqjM tránGc63 cM4Txô, tránxTYQ côxTYQ rấxTYQt nónM4Txg. VĩGc63nh xTYQPhong lạnM4Txh cM4Txả ngxTYQười GCAkvội vàGc63ng bếvqjM HiểuvqjM ĐồnxTYQg Gc63đến bệnhGc63 viện.
xTYQKhi HiểM4Txu ĐồM4Txng Gc63mở M4Txmắt raxTYQ, M4Txcô đãGCAk thấyGc63 GCAkmình nằmxTYQ ởxTYQ bệnhvqjM viM4Txện, Gc63tay đangxTYQ truyGCAkền dịch.Gc63 ĐìnGc63h ÂnxTYQ GCAkđang nvqjMgồi bêM4Txn cạnhGCAk cô,M4Tx gươngxTYQ mặtxTYQ lxTYQắm lexTYQm nướcM4Tx mắtGCAk, trêvqjMn GCAkghế xTYQsofa, TM4Txhiên MvqjMinh vxTYQà MivqjMnh ThùyGCAk đanxTYQg ngồxTYQi ivqjMm lặGc63ng. ĐìnhvqjM ÂGCAkn vvqjMừa M4Txthấy HivqjMểu ĐồnxTYQg thứcxTYQ dậy,GCAk vqjMĐình xTYQÂn mừnM4Txg vqjMrỡ rexTYQo lên:

- GCAkCậu tỉnhGCAk rGc63ồi. CậuGc63 lvqjMàm GCAkmình xTYQlo chếtGc63 đxTYQi được.

- SM4Txao xTYQmình lạvqjMi ởGc63 đâGCAky –vqjM HGCAkiểu ĐồngM4Tx cốM4Tx xTYQgắng ngồivqjM dậy,M4Tx nhìnvqjM xunxTYQg M4Txquanh hỏi.

- CxTYQậu bGCAkị sốxTYQt caGc63o nêvqjMn ngấM4Txt điGc63, là….GCAklà VĩnhvqjM PhGc63ong GCAkđưa cM4Txậu vàvqjMo đâGCAky. AnxTYQh ấyvqjM đGc63ã ởGc63 vớiGCAk cậuvqjM cảGCAk đêxTYQm, tGc63ới vqjMsáng GCAkthì gvqjMọi GCAkđiện cxTYQho ThiêGc63n xTYQMinh vxTYQà mìnhM4Tx đếnxTYQ –vqjM ĐGc63ình ÂM4Txn tM4Txrả lờiGCAk rồiGc63 nhìM4Txn HiGc63ểu ĐồnGCAkg cảM4Txm vqjMkích vqjMđến xTYQmuốn Gc63khóc –xTYQ CậuxTYQ Gc63thật lxTYQà xTYQngốc, hàGc63 xTYQtất vìGc63 chuyệnM4Tx củavqjM mìM4Txnh mxTYQà đứnGCAkg đợiGCAk Gc63dưới mxTYQưa đểGc63 rGc63ồi phátxTYQ bệnGc63h thvqjMế này.

- NgốcGCAk GCAkquá! ĐGc63âu hẳnM4Txg M4Txlà GCAkmình vìxTYQ cậuxTYQ M4Txđâu –GCAk HiểuvqjM ĐồnM4Txg cvqjMười khuyênxTYQ vqjMnhủ Gc63Đình ÂnM4Tx đvqjMể côGc63 khM4Txông GCAkáy náGc63y .

- HxTYQiểu ĐồnvqjMg! –M4Tx ThiêGCAkn MM4Txinh đGCAki đếxTYQn bxTYQên họvqjM lêGc63n tiếGc63ng GCAk– AnxTYQh đãGc63 vqjMhỏi VĩnvqjMh PhonM4Txg rồixTYQ. KvqjMHông xTYQphải lỗGc63i Gc63của cậGCAku ấGCAky đâu.Gc63 LvqjMà bàGCAk MaxTYQi GCAkHoa gọivqjM điệnGCAk yêxTYQu cầuvqjM cGc63ác cổGCAk đônGc63g phxTYQải thaxTYQy M4Txđổi nGc63gười GCAkđại dM4Txiện. M4TxVĩnh PhonvqjMg chGCAkỉ bịM4Tx buộcvqjM phảiGCAk đưvqjMa M4Txra yêuGc63 M4Txcầu đóGc63 màGc63 M4Txthôi. EvqjMm cũnM4Txg đxTYQừng M4Txtrách GCAkhọ, họxTYQ lGCAkà GCAknhững xTYQngười kinGCAkh doanGCAkh, chạGc63y thM4Txeo lợiGCAk xTYQnhuận làGc63 chính.vqjM SvqjMo Gc63với ĐM4Txình ÂGc63n, AnGc63h kGc63ỳ cGCAkó độvqjM vqjMnổi tiếngxTYQ GCAkhơn. ChuyệnxTYQ Gc63hợp đồngxTYQ, eGCAkm GCAkđừng lM4Txo nM4Txữa, axTYQnh vàvqjM VĩnGCAkh M4TxPhong sẽxTYQ giM4Txải quyết.

Mai HovqjMa –Gc63 CáGCAki tênxTYQ nvqjMày đGc63ã lâuGCAk rồGCAki cxTYQô khôGc63ng nGCAkghe tM4Txhấy. BâyvqjM gGc63iờ nghxTYQe nhắcGc63 đếnxTYQ tronxTYQg xTYQlòng GCAkcô bỗngxTYQ nxTYQhư Gc63dậy sxTYQóng. ÁnxTYQh mắtGc63 lxTYQóe M4Txlên vqjMmột M4Txngọn M4Txlửa. CôGc63 quxTYQay saGc63ng nGc63hìn ĐvqjMình ÂnxTYQ, rồixTYQ ThiM4Txên MM4Txinh vàM4Tx vqjMMinh Thùy,M4Tx chGc63ậm rGCAkãi vqjMbuông rGc63a mvqjMột câu:

- MìnGc63h Gc63nhất địnhvqjM gGCAkiúp vqjMcậu lGCAkấy lxTYQại hợpvqjM đồngxTYQ đó.

PP: màxTYQy đúngGc63 làM4Tx lixTYQều mạGc63ng màGc63, vqjMcó biếtvqjM lxTYQấy lạGCAki bxTYQằng cácGCAkh M4Txnào không?
TG: CM4Txái nàM4Txy tavqjMo chưaxTYQ nvqjMghĩ xTYQra M4Tx(v –GCAk v)

Tập đoGCAkàn VĩnxTYQh Phát.

- vqjMMời GCAkcô vàoM4Tx M4Txđây. vqjMChủ xTYQtịch đaGCAkng ởGCAk troxTYQng M4Txđó GCAk– CôvqjM thvqjMư kíM4Tx giọngGCAk nhẹM4Tx nhànM4Txg mờxTYQi GCAkHiểu ĐồngvqjM vàoGc63 phòngvqjM ôxTYQng chủvqjM tịGc63ch mGCAkột cM4Txách lịchM4Tx sự.

Hiểu ĐồnxTYQg vqjMcũng Gc63mĩm cưM4Txời nhẹGc63 nhànGc63g lịxTYQch svqjMự gậvqjMt đầuM4Tx chàoGCAk vqjMcô rGCAkồi thẳnxTYQg lưGCAkng điM4Tx Gc63vào pvqjMhòng ônxTYQg VxTYQăn TrM4Txác. ĐâyGc63 lGc63à vqjMlần xTYQđầu tGc63iên GCAkcô bvqjMước chânGc63 GCAkvào đGc63ây. CGCAkô vừaGc63 mởvqjM cửM4Txa rGc63a GCAkthì đãxTYQ thGc63ấy nụGCAk cườiM4Tx củxTYQa ônxTYQg GCAkVăn TrM4Txác xTYQ, tronxTYQg pxTYQhòng cGc63òn cóM4Tx tổngGc63 M4Txgiám đốcGc63, coGc63n trxTYQai ôvqjMng VănxTYQ GCAkTrác –M4Tx Gc63ông TM4Txuấn KhvqjManh .

- CoxTYQn béM4Tx nàyGc63, cxTYQháu làmvqjM ônvqjMg GCAkbất xTYQngờ quá.

- GCAkCon M4Txchào ông.

- M4TxMau đếnGCAk đGCAkây ngGCAkồi –Gc63 ÔngvqjM VănxTYQ TrGCAkác đứngxTYQ vqjMdậy điGc63 lạiM4Tx gxTYQhế sofGCAka Gc63và chvqjMỉ M4Txtay bảovqjM HiểvqjMu ĐồngvqjM nxTYQgồi xuống.

Hiểu ĐồngM4Tx nM4Txgoan ngoGc63ãn bướcxTYQ đếGc63n vGc63à ngồiGc63 xuốngxTYQ. ÔGc63ng VăM4Txn xTYQTrác M4Txvới Gc63tay địnGc63h xTYQrót trxTYQà chGc63o côvqjM nhưngxTYQ vqjMHiểu ĐồxTYQng vqjMđã chặGc63n lại,M4Tx cườiGCAk nói:

- PGc63hải vqjMlà cháuvqjM GCAkrót vqjMtrà xTYQmời ôngGc63 mớxTYQi đúGCAkng ạ.

- QGCAkuả nhiêxTYQn Gc63là cháuGc63 cóGc63 chuyệnGCAk muM4Txốn nxTYQhờ vvqjMả ôngxTYQ rồi.M4Tx ĐượcGc63 cháxTYQu maM4Txu nM4Txói đixTYQ, giúvqjMp đượGc63c GCAkthì ônGc63g sGCAkẽ sxTYQẵn sànxTYQg giM4Txúp GCAkcháu –xTYQ ÔGCAkng VăM4Txn TvqjMrác cxTYQười phGc63á lêM4Txn, Gc63ánh mắtvqjM hiGCAkền txTYQừ xTYQnhìn cô.

Hiểu ĐồnxTYQg cM4Txẩn thậnvqjM rxTYQót Gc63cho xTYQông VănGCAk TrácvqjM mGCAkột Gc63tách tràvqjM, rồixTYQ róvqjMt Gc63cho GCAkmình mộGCAkt tGc63ách kháM4Txc, mM4Txới nhẹvqjM nhàngGc63 đặtGc63 bìGc63ng xTYQtrà xuốvqjMng, cM4Txô ngồGCAki thẳngvqjM lưnM4Txg, xTYQnhìn thẳxTYQng xTYQông VăGc63n TrácGc63 nói:

- KhônGCAkg pxTYQhải nhvqjMờ vảGc63. xTYQCháu muốxTYQn cùngvqjM ôngGCAk giGCAkao dịch.

Ông VănvqjM TráGc63c kháM4Tx bấtM4Tx ngờvqjM trướcxTYQ Gc63câu GCAknói củxTYQa HiểuM4Tx ĐồngGc63, ôngM4Tx nhướxTYQn mvqjMày nGc63hìn côM4Tx xTYQquan vqjMsát. HiểuxTYQ ĐồxTYQng khôngvqjM hM4Txề bGCAkối rốixTYQ tvqjMrước ánhxTYQ mxTYQắt củaGc63 ôM4Txng Gc63Văn vqjMTrác, côvqjM bìnhM4Tx thảxTYQn, ánGc63h mxTYQắt vxTYQẫn nhìGCAkn tvqjMhẳng, đGCAkôi mắtM4Tx M4Txtrong suốt.Gc63 SavqjMu M4Txmột M4Txhồi qM4Txuan sávqjMt, Gc63thấy HiểuGc63 ĐồngM4Tx khvqjMông cóM4Tx vẻM4Tx gM4Txì lvqjMà đGCAkang đM4Txùa vớvqjMi ônGCAkg, ôxTYQng VăGc63n TráM4Txc Gc63mới Gc63nghi ngờGc63 hỏi:

- vqjMCháu Gc63muốn cùGc63ng ôngGc63 giaGCAko dM4Txịch xTYQcái gì?

- CGCAkhiếc ghếxTYQ vqjMchủ txTYQịch M4Txcủa tậpvqjM xTYQđoàn Gc63Nguyên ThànM4Txh Gc63Phong GCAk– HiểuM4Tx ĐồnxTYQg trGc63ả lờiGCAk nM4Txgay GCAklặp tức.

Ông VănM4Tx TráM4Txc quGc63á bGCAkất vqjMngờ tvqjMrước lGc63ời đvqjMề nghịvqjM củaGCAk HiGCAkểu ĐGc63ồng. ÔM4Txng dựxTYQa GCAkhẳn M4Txvào thàGc63nh vqjMghế nhìnGCAk côM4Tx đămGc63 đM4Txăm mộtxTYQ lầGCAkn vqjMnữa đầyGCAk nghM4Txi ngM4Txờ. xTYQSắc mặtvqjM HM4Txiểu ĐồGc63ng GCAkvẫn M4Txkiên địnhGc63 xTYQkhông hềvqjM thaGCAky đổi.

- vqjMCháu cóM4Tx biếtGc63, chGCAkủ tịchGc63 TriệM4Txu VĩnxTYQh NgGc63uyên làxTYQ ngườiGc63 Gc63nắm giữM4Tx 25M4Tx% sốGCAk cxTYQổ phần,GCAk vợGc63 ônxTYQg tM4Txa xTYQnắm giữGc63 1GCAk5 Gc63% svqjMố cổM4Tx pxTYQhần, vqjMhai ngườixTYQ GCAkcon xTYQtrai M4Txcủa M4Txhọ xTYQmỗi ngườixTYQ nắmGc63 gixTYQữ 10M4Tx% M4Txcổ GCAkphần. ChGCAkáu nghỉxTYQ xTYQxem làmGc63 svqjMao cxTYQháu cóGCAk thểM4Tx thGc63ay đổivqjM đượcxTYQ cM4Txhiếc gM4Txhế GCAkchủ tM4Txịch củaxTYQ tậpxTYQ đoGc63àn hvqjMọ chứxTYQ –M4Tx ÔGCAkng VăvqjMn TrávqjMc GCAkbình tĩnxTYQh pM4Txhân tích.

- VậyGCAk M4Txcháu hỏivqjM ôGc63ng, tronGc63g tvqjMay ôngGc63 nắxTYQm giM4Txữ baM4Txo nhiGCAkêu M4Tx% cổvqjM phầnGCAk Gc63của tậpM4Tx đoxTYQàn vqjMNguyên ThànhvqjM PxTYQhong –xTYQ vqjMHiểu ĐồngxTYQ mĩmvqjM cườixTYQ nvqjMhìn GCAkông hM4Txỏi thẳng.

Sắc mặtM4Tx ônM4Txg VănvqjM GCAkTrác bỗngvqjM tốixTYQ sầM4Txm lạGc63i, ôngGCAk GCAkkhàn M4Txgiọng hỏi:

- LàxTYQm saGc63o Gc63cháu biết.

- CvqjMháu khôngvqjM biếGCAkt. CGCAkhỉ vìvqjM trênxTYQ đờixTYQ nM4Txày cóxTYQ GCAkcái gvqjMọi làvqjM gxTYQián đGc63iệp kiM4Txnh tếGc63 cGc63ho M4Txnên chvqjMáu đovqjMán nhvqjMư vậy.

Ông VănvqjM TrácvqjM vxTYQẫn vqjMtrầm vqjMngâm nhM4Txìn HiểuGc63 ĐồngGc63 khônvqjMg nóixTYQ GCAkgì. CvqjMô mĩGc63m cườiGc63 kvqjMhẽ mM4Txột cvqjMái rGc63ồi nóiGCAk tiếp.

- Gc63Xét thGc63eo GCAktình hìnGc63h cGCAkủa vqjMtập vqjMđoàn ônxTYQg mvqjMà thấyM4Tx, vGc63iệc ôGCAkng Gc63mua lôGCAk đấtxTYQ đóGc63 thGCAkì đúngxTYQ vqjMlà quvqjMá kìxTYQ lạGc63. NhưngvqjM mộtGCAk ngườvqjMi lãxTYQo lGc63uyện tvqjMrên thươngM4Tx trườngGCAk nhGCAkư ôvqjMng vqjMlại vqjMtìm mọiGCAk cáGCAkch Gc63mua bằvqjMng đM4Txược lôxTYQ đvqjMất đóGCAk. NxTYQhất làM4Tx khGCAki tậpxTYQ đvqjMòan NguyênvqjM ThGc63ành PhM4Txong đaM4Txng dxTYQự địnhGc63 thM4Txu muxTYQa đểM4Tx vqjMlập nhàvqjM máy.xTYQ VấGc63n đvqjMề lvqjMà, tậvqjMp đoànGc63 đvqjMang Gc63vẫn cGCAkhưa tiếvqjMn hGCAkành xvqjMong tvqjMhì đvqjMã bvqjMị ônGCAkg hớtM4Tx tM4Txay tGc63rên rồGc63i. M4TxVấn đềGCAk đặtGc63 Gc63ra lGc63à, txTYQại sxTYQao xTYQông GCAklại GCAkbiết kxTYQhi GCAkmà cuộcvqjM họM4Txp Gc63đó chỉvqjM xTYQtoàn làxTYQ cávqjMc cổGc63 Gc63đông vớixTYQ nhaxTYQu. SxTYQuy GCAkra mGc63ột vqjMtrong cGc63ác cổGc63 đôngGc63 đóGc63 lGc63à giávqjMn đệpvqjM củvqjMa ôxTYQng. Gc63Vậy tGc63hì cổxTYQ phầxTYQn Gc63của ngườivqjM đGc63ó M4Txcũng thuộcM4Tx vềGCAk ông.

- vqjMHiểu ĐồnxTYQg, chM4Txáu M4Txquả vqjMlà mộtvqjM nGc63gười xTYQthông minxTYQh. ChxTYQáu còvqjMn biếtGc63 M4Txgì nữa.

- KhGc63i tGc63ổng givqjMám đGc63ốc chúngGc63 cháuGc63 chM4Txo nxTYQgười livqjMên lạxTYQc M4Txvới ônxTYQg, ôngM4Tx đãGc63 hẹnM4Tx haGc63i tuần,M4Tx ôngGCAk đvqjMã cvqjMố vqjMtình đM4Txể hGCAkọ nónGc63g ruộtvqjM chờGc63 đợM4Txi, sẽvqjM GCAkdễ dM4Txàng chvqjMấp GCAknhận nhM4Txững yêuGc63 cM4Txầu GCAkcủa ôGCAkng đưGc63a rvqjMa đểxTYQ đổGCAki lấyGc63 lvqjMô đGCAkất đó.

Ông VănGCAk TrávqjMc nhíxTYQu màM4Txy nhìGCAkn HiểuM4Tx Đồng,M4Tx cM4Txô chM4Txỉ cườiGCAk nxTYQhẹ nxTYQhàng Gc63nói tiếp.

- KxTYQhi Gc63ông đGc63ích tGc63hân Gc63đi đếnGc63 GCAktập đoGc63àn lM4Txà M4Txquyết đGCAkịnh M4Txkhông vqjMđể chvqjMo họM4Tx mGCAkột cơGCAk hGc63ội sxTYQuy nghĩxTYQ nàGCAko. NếuGCAk M4Txkhông thxTYQì GCAkchỉ vìvqjM xTYQmột chuM4Txyện vqjMnhư vậM4Txy txTYQhì khôM4Txng Gc63cần xTYQông phảM4Txi đíM4Txch thâGc63n đixTYQ vqjM,mà cM4Txhỉ cầnM4Tx mộGc63t ngườiGc63 đạiGc63 divqjMện đếnGc63 GCAkthông M4Txbáo lM4Txà đượcGc63 rM4Txồi. Gc63Yêu xTYQcầu củM4Txa ôngGc63 cxTYQhắc chắnGc63 lGc63à đổivqjM lôM4Tx đấtGCAk xTYQđó M4Txđể lấyGCAk mxTYQột sGCAkố cổGCAk pM4Txhần Gc63của Gc63công tyGCAk. NhưxTYQng M4Txkhi ônM4Txg nhvqjMìn tM4Txhấy cháu,vqjM ôngGc63 đxTYQã quxTYQyết địnGc63h vqjMhoãn lvqjMại vqjMý đGCAkịnh cM4Txủa mình.

- TạiGc63 savqjMo vqjMcháu lGCAkại ngGCAkhĩ tGCAka hoãnGCAk lM4Txại xTYQý địnhxTYQ củGc63a xTYQmình vqjMvì cháu.

- GCAkCháu hỏiGCAk ônGc63g, cvqjMó vqjMphải ônvqjMg đãvqjM chvqjMo ngườixTYQ điềuM4Tx trM4Txa vềxTYQ chávqjMu hxTYQay không?

Ông xTYQVăn vqjMTrác tGc63ái xaxTYQnh cảM4Tx Gc63mặt, ôxTYQng nvqjMhìn M4TxHiểu ĐồngxTYQ chằmGCAk chằm,xTYQ rồxTYQi M4Txsau Gc63đó thởM4Tx dài:

- LàGc63m sGc63ao cháM4Txu biết.

- CháGCAku xTYQđã nGCAkói ôxTYQng rồi,GCAk tấtvqjM cGCAkả đềuM4Tx M4Txlà suGCAky đxTYQoán cM4Txủa cháu.Gc63 ÔngvqjM làxTYQ bGCAkạn cGCAkủa xTYQông bộxTYQ trxTYQưởng M4Txthì chắcGCAk chắxTYQc ônxTYQg biếtvqjM cM4Txháu GCAklà M4Txbạn gáGc63i cvqjMủa VĩxTYQnh ThànxTYQh Gc63– tổM4Txng giáxTYQm đốcGc63 củaxTYQ tvqjMập đoGc63àn. NhưngM4Tx kM4Txhi GCAkông đến,M4Tx VĩvqjMnh Gc63Phong vGCAkà chávqjMu lGc63ại dGCAkiễn mộtGc63 GCAkmàn kịchGc63 M4Txâu GCAkyếm Gc63trước mặvqjMt xTYQông. ChGc63o nênGCAk Gc63ông bixTYQết chM4Txáu xTYQcó quavqjMn xTYQhệ mvqjMật tM4Txhiết vGCAkới vqjMhai anM4Txh GCAkem nhvqjMà nvqjMày. NM4Txói chínvqjMh M4Txxác GCAkhơn M4Txlà Gc63cả hvqjMai ngườiGc63 họGc63 đềuGc63 yM4Txêu cGCAkháu. GCAkCho xTYQnên ôngvqjM M4Txbảo sGc63ẽ sGCAkuy nghĩGCAk M4Txthêm haM4Txi vqjMtuần nữxTYQa M4Txrồi mớiM4Tx vqjMtrả vqjMlời. MụcvqjM đíchxTYQ xTYQlà cóvqjM thờiGCAk M4Txgian đểM4Tx điềuGc63 GCAktra vqjMcháu, rồiGCAk Gc63sau đóGc63 lợiGc63 Gc63dụng cháu.

Mặt xTYQông VM4Txăn TGCAkrác tốivqjM sầmvqjM lại,xTYQ nụxTYQ cườivqjM gượnM4Txg gạoxTYQ GCAkmà ôGCAkng M4Txcố tM4Txhể hiệnvqjM M4Txtắt vqjMngúm, GCAklát saGc63u ôngGCAk GCAkthở xTYQdài nói:
– Gc63Xin xTYQlỗi chávqjMu, Gc63Hiểu Đồng.vqjM ÔngM4Tx thxTYQật lòGCAkng rấtGCAk quýM4Tx xTYQmến cháuGc63 nM4Txhưng thưGCAkơng trườngxTYQ lxTYQà nơGCAki dẫM4Txm đạpxTYQ GCAknhau, Gc63lợi dụnGCAkg ;ẫnGc63 nhaGCAku vxTYQà *GCAk** hạGCAki nhxTYQau. ÔGc63ng vqjMbuộc phảiGCAk vqjMlàm nhưGCAk vậy.

- ChxTYQáu bGCAkiết, M4Txcho nxTYQên chGc63áu khônGCAkg trvqjMách ôM4Txng. CháuxTYQ tìvqjMnh ngGc63uyện đvqjMể Gc63ông lợivqjM dụng.

- CxTYQháu nghxTYQĩ bGc63ây gGCAkiờ GCAkkhi bxTYQị chM4Txáu bM4Txiết rGCAkõ vqjMtất xTYQcả mọvqjMi chuyệGc63n, ônGc63g còvqjMn Gc63mặt mũiGc63 lợivqjM dụngGc63 cháuGc63 sao.

- BởM4Txi vậyM4Tx cGc63háu xTYQmới đM4Txến đểvqjM giaGCAko dịcGCAkh vvqjMới ôM4Txng. BởGCAki GCAkvì cxTYQháu cũnM4Txg muốnGCAk M4Txlợi dụngxTYQ Gc63ông đểvqjM đạtGc63 đượGCAkc vqjMmục Gc63đích củaGCAk M4Txmình –GCAk HiGCAkểu xTYQĐồng đáGc63p, saM4Txu đGc63ó M4Txcô nhìGCAkn thẳngvqjM ôngGCAk vqjMVăn vqjMTrác –M4Tx vqjMCái ônvqjMg cM4Txần bâyGc63 giờGc63 làGc63 mộtGCAk M4Txgián điệvqjMp M4Txcó thểM4Tx tiGCAkếp cậnGCAk trựcxTYQ tiếpGCAk tổngM4Tx giávqjMm đM4Txốc cM4Txủa Gc63tập đoànxTYQ NguyênGCAk TM4Txhành PhoxTYQng. MxTYQà cháuM4Tx chínhGCAk làGCAk GCAkngười Gc63lí Gc63tưởng nhất.

Hiểu ĐồngxTYQ nvqjMhìn ôngxTYQ VGc63ăn TrvqjMác đaGCAkng ngâyGc63 ngưGCAkời iGc63m lxTYQặng. CôM4Tx xTYQlặng lẽM4Tx đxTYQặt vqjMlên bàGc63n M4Txmột Gc63tờ giấy:

- ĐâyGCAk làM4Tx sốGCAk điệnGCAk thM4Txoại củaGc63 cháu.vqjM NếGc63u ôxTYQng cầnGc63 thìGc63 hãxTYQy gvqjMọi điệnvqjM cGc63ho cháu.

Nói xM4Txong cM4Txô đvqjMứng dậGc63y quGc63ay xTYQlưng bỏGc63 đi.GCAk ÔngM4Tx xTYQVăn Gc63Trác nhxTYQìn thGc63eo GCAkcô hỏi:

- GCAkCho ôGCAkng biếGc63t lxTYQí M4Txdo chGc63áu GCAklại làGc63m nhGCAkư vậy.

- GCAkVì cháGCAku xTYQmuốn txTYQrả tGc63hù –GCAk HixTYQểu ĐồngGc63 GCAkđáp màxTYQ kGc63hông quaxTYQy đầuGc63 lại.

Sau đvqjMó côGc63 mởM4Tx cGCAkửa rGCAka vxTYQề xTYQmà khônGCAkg M4Txchờ đM4Txợi thêmvqjM phúxTYQt nàoGc63 nữaGc63. ÔnvqjMg TuấnGc63 KhaGCAknh nãGCAky giM4Txờ M4Txvẫn vqjMim lặng,GCAk xTYQbỗng M4Txnhìn thevqjMo dxTYQáng HiểGc63u ĐồGCAkng rồiGc63 lvqjMên tiếng:

- M4TxCô Gc63bé đóGc63 dườnM4Txg nhưxTYQ đvqjMang manM4Txg nặngGc63 mốiGc63 thù.

- GCAkPhải, GCAknghe xTYQnói tGCAkrong tM4Txhời gixTYQan qxTYQua, coGCAkn bévqjM sốvqjMng rấvqjMt vấtxTYQ vảGc63 –xTYQ ÔngxTYQ VăGc63n TxTYQrác trGCAkả lờxTYQi Gc63– BGCAka cảvqjMm thvqjMấy hổM4Tx thẹvqjMn kM4Txhi cGCAkó ývqjM địxTYQnh lợivqjM dụGCAkng xTYQcon bé.

- xTYQBa Gc63nghĩ tM4Txâm hồnvqjM coM4Txn bM4Txé cvqjMó bGc63ị vẩxTYQn M4Txđục Gc63hay không?

- GCAkBa khônGCAkg biết,M4Tx Gc63nhưng chắcGCAk chắGc63n M4Txcon M4Txbé sGc63ẽ pGc63hải xTYQchịu vqjMđau đớnGc63 xTYQrất nhiềuvqjM nếuGCAk tiếpvqjM tụcGCAk trGc63ả thvqjMù. BM4Txởi xTYQvì vqjMánh mắtGCAk Gc63nó kvqjMhông hềGCAk đevqjMn txTYQối màvqjM GCAklại sánGc63g ngời.xTYQ DvqjMù hậnM4Tx thM4Txù xTYQnhưng trovqjMng GCAklòng nóvqjM vẫGc63n cM4Txó tìvqjMnh Gc63yêu M4Txbất diệt.

Ông M4TxVăn TráGc63c vàxTYQ ônvqjMg TuấnGCAk KhGCAkanh đềuGCAk tvqjMhở dài.

- Cốc…cốcGCAk …

- VàoGCAk đivqjM –vqjM ÔM4Txng TuấGCAkn KhanxTYQh lêM4Txn tiếng.

Một côGCAk GCAkgái xTYQxinh đẹp,M4Tx vqjMăn mặcxTYQ sanGc63g xTYQtrọng vGc63à lM4Txịch Gc63sự bướGCAkc vào.M4Tx CôxTYQ nhìxTYQn havqjMi Gc63người đànM4Tx ônGc63g txTYQrong pGc63hòng cườvqjMi nói:

- ÔngGCAk, M4Txba, hvqjMai nGCAkgười xTYQcùng ởM4Tx đâyGc63 à.

- LàvqjM chxTYQáu àGCAk –xTYQ ÔnM4Txg VăGc63n TrácGc63 thấyGCAk đGCAkứa cháuvqjM yêvqjMu bướcxTYQ vàoxTYQ txTYQhì mĩmM4Tx cười.

Cô gáGCAki vừM4Txa vvqjMào thGc63ì sàvqjM đếnxTYQ Gc63ôm ônGc63g VGc63ăn TrGCAkác M4Txnhõng nhẽo.xTYQ ÔngxTYQ TuvqjMấn KhvqjManh tM4Txhấy coGc63n M4Txgái Gc63làm nũngM4Tx Gc63thì lêGCAkn tiếngvqjM trách:

- HvqjMạ Gc63Khanh! CovqjMn gáiGCAk lớnxTYQ GCAkrồi màxTYQ còvqjMn làGCAkm Gc63nũng, ngườM4Txi tGCAka bM4Txiết đưGc63ợc thM4Txì Gc63sẽ khvqjMông aM4Txi dáxTYQm cướiGCAk đâu.

Hạ KhGc63anh cườiGCAk hìGCAkhì nói:

- KhônM4Txg axTYQi GCAkcưới càngGc63 M4Txtốt, covqjMn ởGCAk mãM4Txi bM4Txên ôvqjMng Gc63và Gc63ba, đxTYQể haM4Txi vqjMngười nuôxTYQi cxTYQon suốGCAkt đời.

- CGCAkháu gvqjMái củGCAka ônGCAkg xinM4Txh đẹGCAkp xTYQgiỏi gianvqjMg nhGc63ư vGc63ầy thM4Txì GCAklo xTYQgì mxTYQà khGc63ông xTYQcó ngxTYQười cướixTYQ GCAk– vqjMÔng VăxTYQn TráxTYQc cưGCAkời Gc63lớn vvqjMỗ vaM4Txi cGc63háu mìxTYQnh nói.

Hạ KhaGc63nh buM4Txông ôngxTYQ VănM4Tx TrxTYQác rxTYQa M4Txrồi ngồixTYQ xuốngxTYQ bĩM4Txu GCAkmôi nói:

- xTYQÔng ơi!Gc63 AM4Txi lạivqjM khexTYQn M4Txcháu gáGc63i mìnhGCAk vqjMchứ. VGc63ậy vqjMchẳng hóaGc63 xTYQra mèxTYQo khexTYQn Gc63mèo dM4Txài đuôiM4Tx à.

Cả Gc63hai ngM4Txười đàGCAkn ôvqjMng nM4Txghe côGCAk nGc63ói vGCAkậy tvqjMhì pGCAkhá rGc63a cGc63ười. ĐộtGCAk nhiêM4Txn HạxTYQ Gc63Khanh quvqjMay sanM4Txg ôngM4Tx TvqjMuấn KM4Txhanh nói:
–xTYQ Gc63Ba, GCAklần nGCAkày bvqjMa vqjMcho Gc63con làGc63m luậtvqjM sM4Txư M4Txđại diM4Txện vqjMcho vGCAkiệc họGCAkp táM4Txc xTYQcủa vqjMtập vqjMđoàn mìnGc63h vớM4Txi xTYQtập đoànGc63 NguGc63yên M4TxThành vqjMPhong nha.

- GCAkHôm GCAknay cGCAkon cóM4Tx hứngGCAk M4Txthú M4Txlàm vivqjMệc cM4Txho cGc63ông GCAkty àM4Tx M4Tx– GCAkÔng TM4Txuấn KhaGCAknh lườGc63m coM4Txn gái.

- Gc63Ba GCAknày vqjM! ThxTYQì cM4Txon đãxTYQ lM4Txàm luậGCAkt svqjMư cGc63ho cxTYQông GCAkty rồiM4Tx cònvqjM gìGc63 –GCAk HạxTYQ KhanM4Txh nhõngGCAk nhẽovqjM vớixTYQ Gc63a mình.

- CháxTYQu gvqjMái củaGc63 vqjMông lGCAkà ngovqjMan nhấxTYQt. AGCAki nhM4Txư cáivqjM thằngxTYQ trxTYQời đM4Txánh kiaGc63. TạiGc63 saGCAko nM4Txó chưavqjM Gc63chịu vềGCAk nvqjMhà hảGc63 GCAk– ÔxTYQng VăvqjMn TrácvqjM tứcvqjM vqjMgiận hỏi.

- DạGc63, vqjMnó vềGc63 ViệtvqjM xTYQNam rồiM4Tx nhưnvqjMg chắM4Txc điGCAk Gc63loanh GCAkhoanh đâxTYQu đóGCAk xTYQvẫn chưaM4Tx vềGCAk M4Txnhà thôiGc63 –xTYQ M4TxÔng TuGc63ấn M4TxKhanh xTYQlo sM4Txợ nói.

- vqjMMau lôivqjM đầuGCAk GCAknó vềM4Tx Gc63đây. NM4Txếu cầvqjMn vqjMcứ M4Txbẻ gãyGCAk vqjMtay chM4Txân nxTYQó luônxTYQ rồiM4Tx GCAkđem vGc63ề –GCAk ÔGc63ng VăGCAkn TrácGc63 giậvqjMn dGCAkữ nói.

Hạ KhGCAkanh khGCAkẽ xTYQliếc nhìGCAkn bvqjMa mxTYQình rồiGc63 nhúGc63n vai.
TvqjMại nghĩGCAka tranM4Txg, mộGCAkt cvqjMô gM4Txái maGc63ng sắcM4Tx mặvqjMt buồGCAkn bãvqjM đangxTYQ quỳM4Tx trGCAkước M4Txhai ngGCAkôi mvqjMộ, M4Txđược bGCAkao quM4Txanh bởiM4Tx GCAkhoa thạchM4Tx thảovqjM tím.

- MvqjMẹ! CovqjMn xixTYQn vqjMlỗi, coGCAkn khôngGc63 thvqjMể quGc63ên được.xTYQ CoM4Txn GCAkcứ tưM4Txởng lGCAkà mìnGCAkh cGCAkó thểM4Tx quêGCAkn đGCAki. GCAkNhưng bâyM4Tx giờGc63 coGCAkn GCAkmới pGc63hát vqjMhiện vqjMlà khôngvqjM phGCAkải coM4Txn quênGCAk mGCAkà lvqjMà Gc63con đanM4Txg chxTYQờ đvqjMợi cM4Txơ hội.xTYQ CvqjMơ hộixTYQ đểxTYQ vqjMtrả thù.GCAk CoGc63n muxTYQốn ngưGc63ời đM4Txàn vqjMbà đãGc63 hạvqjMi chếtGCAk mẹvqjM phảiGCAk thânvqjM bạiGCAk vqjMdanh lM4Txiệt. CovqjMn muốGCAkn M4Txbà GCAkta vqjMphải sốnvqjMg đaGCAku M4Txkhổ hơnGc63 nỗixTYQ vqjMđau M4Txmà cM4Txon phảxTYQi chGc63ịu. CơM4Tx GCAkhội củvqjMa cxTYQon đếnGCAk rồi.GCAk KếxTYQ hoạchGc63 trảGc63 thùvqjM củGc63a cxTYQon vqjMvừa mớixTYQ bắtM4Tx đầuGc63 thôi.

- xTYQBa! xTYQXin bGc63a hxTYQãy pvqjMhù M4Txhộ chvqjMo con.
Hiểu Gc63Đồng xuốngxTYQ xvqjMe buGc63ýt, cM4Txô đGCAki M4Txdạo đểvqjM thưxTYQ thản,xTYQ khôvqjMng biếGc63t tạGc63i saGCAko Gc63chân M4Txlại đưaxTYQ côGCAk M4Txđến trưxTYQớc Gc63quán vqjMcà xTYQphê GRANTTYGc63LOVE. HiGCAkểu ĐồngGc63 đứngM4Tx nhìnGCAk thậtxTYQ lâuM4Tx trướcGc63 GCAkcửa tiệm.Gc63 Gc63Cô vàGCAk VĩnM4Txh PhGc63ong GCAkcó rấtGc63 nhM4Txiều hồGc63i GCAkức Gc63ở quánM4Tx cGc63à vqjMphê nàyvqjM. TrờiGCAk Gc63phun nhGc63ẹ nhM4Txững hạtxTYQ vqjMmưa xxTYQuống đGCAkất. HiểuGc63 ĐồnxTYQg qGCAkuyết địnhM4Tx bướcM4Tx vàoxTYQ bxTYQên trong.

Cảnh vqjMvật tM4Txrong xTYQquán vqjMvẫn khôngM4Tx Gc63thay đổvqjMi, chxTYQỉ làvqjM nhữvqjMng xTYQngười cũxTYQ đãGCAk khônGc63g cvqjMòn. TrướvqjMc mặGc63t cGCAkô đềuGCAk làGCAk nhữM4Txng nGc63hân vGc63iên mớiM4Tx. Gc63Họ vẫM4Txn lícvqjMh sự,GCAk vẫnGCAk âGc63n cần.Gc63 CvqjMây đànxTYQ pianGCAko xTYQvẫn cònxTYQ vqjMy chvqjMỗ M4Txcủ, vẫvqjMn Gc63sáng bóxTYQng. vqjMHiểu ĐồGc63ng đưaxTYQ taGCAky bấmM4Tx thử,GCAk âmxTYQ M4Txthanh qM4Txuen thuộcvqjM vvqjMang lênGCAk. ĐM4Txã lâuGCAk rồivqjM Gc63cô khôGCAkng độngvqjM đxTYQến phímGc63 đàn.xTYQ TrưGCAkớc đâGCAky, kGc63hi quvqjMán Gc63đã đónGc63g cửGc63a, côvqjM vxTYQà VĩnxTYQh PhoM4Txng GCAkvẫn ởvqjM vqjMlại cGc63ùng nhaxTYQu đávqjMnh Gc63đàn, txTYQiếng GCAkđàn còxTYQn đM4Txó nhưnM4Txg ngvqjMười xưaGc63 đâuxTYQ còn.

Hiểu ĐM4Txồng GCAkchọn cvqjMái bànxTYQ xTYQbên cGCAkửa vqjMkính, lvqjMúc GCAktrước côGCAk hGc63ay cùM4Txng Gc63Vĩnh PGc63hong ngồiM4Tx ởM4Tx đxTYQây ngắGCAkm GCAknhìn M4Txmọi ngGCAkười quvqjMa lại,M4Tx cGc63ó khvqjMi ngM4Txắm nGc63hìn GCAkmưa. NhânGCAk vGc63iên maGc63ng đếnGc63 chGCAko cGc63ô xTYQmột vqjMtách xTYQcà phêGc63, mùivqjM càGCAk phêM4Tx nóM4Txng xTYQấm thM4Txơm lGc63ừng bốcGc63 lênGc63 mũixTYQ. MộM4Txt bGCAkài háGCAkt nhẹxTYQ xTYQtrữ tìM4Txnh vanvqjMg lên:

Ngồi lặnxTYQg tM4Txhinh quánGCAk vằngvqjM têM4Txnh vqjMem mộtM4Tx mình
Chẳng còxTYQn aM4Txnh M4Txnhưng vẫnM4Tx kêuxTYQ caGCAkfe đắng
CànxTYQh hovqjMa trM4Txắng mM4Txong manh
rvqjMụng trGc63ên phxTYQím cvqjMây dươngGCAk cầm
nhGCAkư cvqjMhính vqjMe buồM4Txn GCAkheo hắtGc63 nhữngxTYQ chiGCAkều mưa.

Bài Gc63nhạc xưGCAka M4Txem đãGCAk vqjMnghe GCAkbao nhiGc63êu lần
LàvqjM nM4Txỗi côGc63 đơvqjMn Gc63nỗi nhớGc63 anGCAkh nhiềuvqjM xTYQbấy nhiêu
Cafe đắvqjMng ởM4Tx trênGc63 mM4Txôi M4Txmà evqjMm đắnvqjMg ởM4Tx Gc63trong lòng
KvqjMhông hiểuM4Tx GCAksao eGc63m chẳngxTYQ khóM4Txc M4Txmà mM4Txắt nM4Txhạt nhòa

Bỗng vỡxTYQ vqjMòa vìM4Tx nhữvqjMng xGc63ót xa
xTYQKhi nhậnGc63 rxTYQa mìnhM4Tx rGCAkất nhớ
Ngỡ Gc63đã qGCAkuên hìnhxTYQ bóM4Txng thânGCAk quen
màM4Tx hôxTYQm vqjMnay xTYQlại GCAknhớ thêm

Trách tM4Txrái vqjMtim mìnhvqjM chvqjMẳng đủGCAk vxTYQô tình
Gc63để vqjMphôi phxTYQai mxTYQàu vqjMký ức
ĐãGc63 M4Txlâu vqjMrồi màvqjM cứvqjM mM4Txãi hvqjMy vọng
Anh biếGc63t khM4Txông exTYQm chắcGc63 sẽxTYQ thôvqjMi cGc63hờ mong
BàM4Txi nhạcGc63 xGc63ưa M4Txem Gc63đã nGCAkghe baGc63o nhiêvqjMu lần
LvqjMà nM4Txỗi cGc63ô đơnGCAk nỗixTYQ GCAknhớ anGCAkh nhxTYQiều bấyM4Tx nhiêu
CGc63afe đắngxTYQ Gc63ở trGCAkên mGCAkôi mvqjMà eM4Txm đắngGc63 M4Txở tronM4Txg lòng
KhGc63ông hiểuxTYQ sxTYQao xTYQem chGc63ẳng khóGc63c màxTYQ mắtxTYQ nhạvqjMt nhòa

Bỗng M4Txvỡ òaGCAk vGCAkì nhữnM4Txg xóGc63t xa
Khi xTYQnhận xTYQra mìxTYQnh rấxTYQt nhớ
Gc63Ngỡ đãM4Tx quênvqjM hìnGCAkh vqjMbóng thânvqjM quen
mà hômxTYQ GCAknay lạixTYQ nhGc63ớ thêm

Trách tGCAkrái tixTYQm mvqjMình chGc63ẳng đủxTYQ vôGCAk tình
đểxTYQ phôixTYQ M4Txphai màuM4Tx kvqjMý ức
ĐvqjMã lâuGc63 rồixTYQ màGCAk cứGc63 vqjMhy vọng
AGCAknh biếM4Txt kGCAkhông eGc63m xTYQchắc sẽGc63 …..

Bỗng vGc63ỡ vqjMòa vìGCAk nhữGCAkng xótGCAk xa
Khi nM4Txhận Gc63ra vqjMmình xTYQrất nhớ
NgỡxTYQ đãGc63 GCAkquên hìnhM4Tx bxTYQóng GCAkthân quen
vqjMmà hômvqjM navqjMy lạixTYQ nhớM4Tx thêm

Trách tM4Txrái xTYQtim vqjMmình chẳngM4Tx xTYQđủ vôGc63 tình
đểGc63 pxTYQhôi GCAkphai màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong…

Nghe bài hát xong, Hiểu Đồng khẽ cười: “ Đúng vậy, cô vẫn chưa đủ vô tình nên không thể quên được Vĩnh Phong. Đã đến lúc phải quên đi”

Cô uống một hớp cà phê, quả thật lòng thấy đắng vô cùng.