Sẽ để em yêu anh lần nữa: Chương 29

Chương 29

Giả Md4j3Gvờ yêu

Hiểu ĐồDd9TDWng nXVghĩ p8MouGngơi thMd4j3Gêm mộDd9TDWt ngàyMd4j3G ởDd9TDW bệnhMd4j3G việnXV rồiMd4j3G mp8MouGới vềXV Dd9TDWnhà. BáXVc HMd4j3Gà mẹXV ĐìnhXV ÂnXV p8MouGlà ngườiXV chạMd4j3Gy đếDd9TDWm chămDd9TDW sócMd4j3G Md4j3Gcho cp8MouGô. XVCả mDd9TDWột XVngày Md4j3GHiểu ĐồngMd4j3G trp8MouGông np8MouGgón bMd4j3Góng hìnDd9TDWh p8MouGai nhưXVng Vĩp8MouGnh p8MouGPhong tuyệtDd9TDW khôngDd9TDW hXVề Md4j3Gđến Dd9TDWlấy mộtDd9TDW lầnp8MouG p8MouG( chDd9TDWo mọiDd9TDW ngườip8MouG Dd9TDWmột phXVen mừngDd9TDW XVhụt chDd9TDWơi )p8MouG, cp8MouGô cMd4j3Guối Dd9TDWcùng thấtMd4j3G vMd4j3Gọng xuấtXV việnMd4j3G rp8MouGa về.

Sáng hômp8MouG sauDd9TDW, HiểMd4j3Gu Đồngp8MouG điDd9TDW đp8MouGến p8MouGcông tMd4j3Gy, côXV XVtrong lòngXV bỗnDd9TDWg thMd4j3Gấp Dd9TDWthỏm kXVhông yênDd9TDW. Hp8MouGai XVngày XVcô ngXVhỉ việcMd4j3G Dd9TDWmà khôngMd4j3G hềMd4j3G xXVin php8MouGép. ThếXV nàDd9TDWo vMd4j3Gào phMd4j3Gòng cũnXVg bịDd9TDW mọXVi Md4j3Gngười soMd4j3Gi móXVi. NMd4j3Ghưng khDd9TDWi Md4j3Gcô vàoMd4j3G phòp8MouGng p8MouGkhông XVai nMd4j3Gói gXVì vDd9TDWới côDd9TDW cp8MouGũng chẳngp8MouG aXVi soDd9TDWi móDd9TDWi côMd4j3G lXVấy Dd9TDWmột lầnMd4j3G. NXVgay Md4j3Gcả phòp8MouGng qDd9TDWuản Md4j3Glí Dd9TDWnhân sựp8MouG cũMd4j3Gng khôngDd9TDW lXVên tiếDd9TDWng. Dd9TDWHiểu Đồngp8MouG cXVảm thấXVy hơDd9TDWi lạ,Md4j3G ánhDd9TDW Dd9TDWmắt bp8MouGỗng lướtp8MouG nhp8MouGẹ vềXV XVphía Md4j3Gcửa phòMd4j3Gng kiMd4j3Ga. Nhưnp8MouGg Dd9TDWngười Md4j3Gtrong đóMd4j3G hìnhMd4j3G nMd4j3Ghư chưp8MouGa đến.

Đêm kiXVa khp8MouGi cDd9TDWô lạip8MouG mêXV Dd9TDWman lầMd4j3Gn nữaDd9TDW trp8MouGong bệnMd4j3Gh việXVn, p8MouGcơ hồDd9TDW XVcảm nhậnXV đMd4j3Gược bànXV taDd9TDWy ấmXV áXVp vuốtMd4j3G vp8MouGe gMd4j3Gương mặtMd4j3G Dd9TDWmình, Md4j3Grồi p8MouGcảm nhậnMd4j3G đượDd9TDWc lDd9TDWàm môiMd4j3G ấmMd4j3G áMd4j3Gp chếp8MouG trụDd9TDW tp8MouGrên môiDd9TDW cô,XV trop8MouGng lònXVg cảmXV thMd4j3Gấy tp8MouGhật ấMd4j3Gm áMd4j3Gp, khiếnp8MouG Md4j3Gtim côMd4j3G lMd4j3Gần nữaXV ruDd9TDWn độnMd4j3Gg. p8MouGKhi thứDd9TDWc dậy,p8MouG chỉMd4j3G p8MouGthấy mp8MouGột màMd4j3Gu Dd9TDWtrắng, XVmà khp8MouGông hềp8MouG thấyDd9TDW bóngXV dángXV Vĩnhp8MouG PhDd9TDWong ởDd9TDW đMd4j3Gâu, trDd9TDWong Md4j3Glòng cp8MouGó chútp8MouG hụtDd9TDW hẫnDd9TDWg, XVnuối tiMd4j3Gếc p8MouGvà thấDd9TDWt vọng.

Cuối Md4j3Gcùng Dd9TDWVĩnh Md4j3GPhong cXVũng đếnp8MouG nhp8MouGưng tháp8MouGi Dd9TDWđộ vẫnXV np8MouGhư XVtrước thDd9TDWờ ơXV lãnXVh đp8MouGạm p8MouGkhông hềp8MouG nhDd9TDWìn côMd4j3G lấyXV mDd9TDWột XVcái. TựDd9TDW p8MouGnhiên Md4j3GHiểu ĐồngDd9TDW thp8MouGấy Dd9TDWmột XVnỗi p8MouGbuồn p8MouGxâm chiếmDd9TDW vàp8MouGo tim.

Hết gp8MouGiờ Dd9TDWlàm, HDd9TDWiểu Đồp8MouGng XVbuồn bDd9TDWã Md4j3Gđi đếnDd9TDW trạmDd9TDW XVxe bp8MouGuýt đợip8MouG xXVe đếnMd4j3G Dd9TDWthì mộtDd9TDW chiDd9TDWếc Md4j3Gxe Md4j3Gmàu p8MouGđen qup8MouGen thuXVộc Dd9TDWchờ tớiXV dDd9TDWừng lạiMd4j3G ngp8MouGay bênMd4j3G cạp8MouGnh p8MouGcô. TấDd9TDWm kínDd9TDWh XVxe hạp8MouG xuốngXV, ngườip8MouG tp8MouGrong p8MouGxe khôDd9TDWng tXVhèm XVquay mXVặt lạDd9TDWi nXVhìn côMd4j3G p8MouGmà lạnhXV lDd9TDWùng rDd9TDWa lệnh:

- Lp8MouGên Dd9TDWxe đi.

- Khôp8MouGng cầXVn –Dd9TDW HiểuDd9TDW ĐồngDd9TDW Dd9TDWcắn môiMd4j3G np8MouGói –Dd9TDW TôiMd4j3G tMd4j3Gự đóXVn xDd9TDWe được.

- Dd9TDWCô đừngDd9TDW hip8MouGểu lầmXV, p8MouGlà XVtại tôXVi XVcó cXVhuyện muMd4j3Gốn nXVói vớip8MouG cp8MouGô. XVLên XVxe Dd9TDW– VĩnhMd4j3G Pp8MouGhong hấtDd9TDW hDd9TDWàm p8MouGra lệnhDd9TDW lDd9TDWần nữa.
Hiểup8MouG p8MouGĐồng p8MouGđứng tXVrừng mắtMd4j3G Md4j3Gnhìn Vĩp8MouGnh PhMd4j3Gong, mộp8MouGt bưXVớc cũnp8MouGg khôngDd9TDW chp8MouGịu nhp8MouGúc nhíXVch. ThMd4j3Gấy vp8MouGậy Vĩnhp8MouG PhoDd9TDWng cp8MouGũng trừngp8MouG p8MouGmắt nhìMd4j3Gn côp8MouG rồip8MouG nói.

- Md4j3GLên xDd9TDWe haDd9TDWy đểp8MouG tôDd9TDWi XVbế cMd4j3Gô lên.

Hiểu Đồp8MouGng nghDd9TDWe nóDd9TDWi thếDd9TDW, đànhMd4j3G miễp8MouGn cMd4j3Gưỡng bướcDd9TDW lênXV xeMd4j3G. Md4j3GChiếc xMd4j3Ge nhanDd9TDWh chónDd9TDWg p8MouGlao vúMd4j3Gt điMd4j3G. TrêDd9TDWn đườngDd9TDW đMd4j3Gi, cảDd9TDW Dd9TDWhai đềuXV p8MouGim lặng,XV XVkhông Md4j3Gai nóDd9TDWi gì,Dd9TDW cDd9TDWhỉ cDd9TDWó tiếnp8MouGg thởp8MouG đáMd4j3Gp lờiDd9TDW p8MouGnhau. Dd9TDWCuối cùMd4j3Gng chiếcMd4j3G Md4j3Gxe cDd9TDWũng dừnMd4j3Gg lại,Dd9TDW HiểuMd4j3G ĐồDd9TDWng đưaXV mMd4j3Gắt XVnhìn raMd4j3G. Cp8MouGô hơMd4j3Gi ngạcMd4j3G nhip8MouGên p8MouGkhi p8MouGthấy p8MouGVĩnh PhMd4j3Gong đưaDd9TDW côXV đếnDd9TDW XVbên p8MouGdưới nDd9TDWhà cDd9TDWhung cưMd4j3G củap8MouG cMd4j3Gậu. XVCô Md4j3Gnhăn mDd9TDWặt hỏi:

- Sap8MouGo lp8MouGại p8MouGđưa tDd9TDWôi p8MouGđến đây?

- Dd9TDWLên Dd9TDWnhà đp8MouGi rMd4j3Gồi nói.

Hiểu ĐồngDd9TDW lạp8MouGi phảiMd4j3G cùngXV VĩXVnh PhXVong p8MouGđi lp8MouGên, trMd4j3Gong thaDd9TDWng máXVy, VĩMd4j3Gnh PhonMd4j3Gg ip8MouGm p8MouGlặng Md4j3Gtựa ngườMd4j3Gi vàoDd9TDW vXVách XVthang máy,Md4j3G HiểuXV ĐồngDd9TDW cp8MouGũng đứngDd9TDW vàDd9TDWo mộtDd9TDW bên,XV âmXV thXVầm Md4j3Gquan sáMd4j3Gt Md4j3GVĩnh Phongp8MouG. HXVình nDd9TDWhư sắDd9TDWc p8MouGmặt Vp8MouGĩnh PhoDd9TDWng khôp8MouGng tp8MouGốt lDd9TDWắm, hXVơi XVxanh vàp8MouG mp8MouGồ hôip8MouG rơiXV rDd9TDWa nhiều.p8MouG Dườp8MouGng nhMd4j3Gư cậuXV đangp8MouG kìmp8MouG nénDd9TDW cáiDd9TDW gp8MouGì Md4j3Gđó. XVHiểu Đồngp8MouG mXVuốn mởDd9TDW lờXVi hp8MouGỏi nMd4j3Ghưng lạiXV kp8MouGhông tàDd9TDWi nàoMd4j3G nóMd4j3Gi rMd4j3Ga miệngp8MouG được.

Vừa vàoXV đếnDd9TDW nhà,Md4j3G VĩDd9TDWnh Php8MouGong XVthả ngp8MouGười lMd4j3Gên ghếDd9TDW nhDd9TDWắm mắDd9TDWt lp8MouGại, rănXVg p8MouGcắn nhXVẹ môip8MouG hơiMd4j3G tXVhở bXVắt đầuMd4j3G Dd9TDWgấp. Hiểup8MouG ĐồDd9TDWng p8MouGvẫn p8MouGđứng ởp8MouG cXVửa nhàDd9TDW nhìXVn vàDd9TDWo, khônp8MouGg biMd4j3Gết làMd4j3G cDd9TDWó np8MouGên vàoMd4j3G tMd4j3Grong Md4j3Ghay không?

Lát sDd9TDWau Md4j3GVĩnh PhMd4j3Gong tXVhấy mDd9TDWột bànXV tap8MouGy Md4j3Gnhỏ cầmp8MouG mMd4j3Gột XVchiếc khănMd4j3G XVlau p8MouGmồ hDd9TDWôi Dd9TDWtrên Dd9TDWmặt chMd4j3Go cậuXV. GiXVọng dịup8MouG dàngXV lXVo lắng:

- Vĩp8MouGnh PhXVong! p8MouGAnh saDd9TDWo XVrồi, đauDd9TDW lp8MouGắm p8MouGà, ap8MouGnh đểp8MouG Dd9TDWthuốc ởp8MouG p8MouGđâu đểDd9TDW p8MouGem điXV lấyp8MouG chDd9TDWo anh.

Vĩnh Phonp8MouGg XVvẫn Dd9TDWim lặngp8MouG khôp8MouGng trảDd9TDW lời.p8MouG BàXVn tXVay HiMd4j3Gểu ĐồDd9TDWng rờiMd4j3G khỏMd4j3Gi gưp8MouGơng Dd9TDWmặt cậuXV, giMd4j3Gúp cậuMd4j3G nớiMd4j3G lp8MouGỏng càDd9TDW vạMd4j3Gt vDd9TDWà áDd9TDWo XVkhoát đểp8MouG cậuMd4j3G thấyMd4j3G p8MouGdễ Dd9TDWchịu hMd4j3Gơn. XVLát Md4j3Gsau, cXVô lạXVi lp8MouGên tiếng:

- AnXVh Md4j3Gngồi Md4j3Gnghỉ mộtDd9TDW chMd4j3Gút điMd4j3G. p8MouGEm p8MouGđi muDd9TDWa thuDd9TDWốc cMd4j3Gho anh.

Hiểu ĐồngXV vp8MouGừa địnhMd4j3G qDd9TDWuay p8MouGlưng bỏDd9TDW điXV thìp8MouG p8MouGVĩnh PhonMd4j3Gg đãDd9TDW XVnắm lMd4j3Gấy taXVy côMd4j3G kMd4j3Géo Md4j3Gcô Dd9TDWvào lp8MouGòng, p8MouGôm chầmDd9TDW lấMd4j3Gy côp8MouG Dd9TDWthì thàDd9TDWo nói:

- Ep8MouGm Md4j3Gđừng đi.

Hiểu Đp8MouGồng kDd9TDWinh Dd9TDWhãi vộiMd4j3G đẩyDd9TDW Dd9TDWtay p8MouGVĩnh PhDd9TDWong rap8MouG, p8MouGnhưng đãDd9TDW bịXV cDd9TDWậu giữXV chặt.

- HiểDd9TDWu Đồng!XV ADd9TDWnh Md4j3Grất đXVau Dd9TDW. ChỉDd9TDW mXVột chúMd4j3Gt p8MouGthôi, p8MouGem ngoXVan ngp8MouGoãn ngồiMd4j3G yXVên mộtDd9TDW chútp8MouG thôip8MouG –Dd9TDW VĩnhMd4j3G PhonDd9TDWg thềuXV tDd9TDWhào, tronXVg hơiXV tXVhở pXVhảng phấtMd4j3G mMd4j3Gùi rượu.

Nghe VXVĩnh PDd9TDWhong nói,p8MouG lXVại thấMd4j3Gy cảMd4j3G tXVhân ngườDd9TDWi hơXVi Md4j3Grun rẩyDd9TDW vDd9TDWì đauXV Md4j3Gcủa cậup8MouG, XVHiểu Md4j3GĐồng cảmXV thấyDd9TDW rấtp8MouG đauXV lòng.Dd9TDW VĩnMd4j3Gh Php8MouGong bMd4j3Gị đauDd9TDW dạp8MouG dMd4j3Gày np8MouGhưng gMd4j3Gần đâyp8MouG ăXVn uốngMd4j3G thấtMd4j3G thườngMd4j3G Md4j3Glại phXVải thườngDd9TDW xuyDd9TDWên tXVham dựDd9TDW tMd4j3Giệc tùnMd4j3Gg, uXVống rượuMd4j3G vàMd4j3Go càngDd9TDW khXVó chịup8MouG nhMd4j3Giều p8MouGhơn. Md4j3GCô khXVông giãXVy gDd9TDWiụa nữaDd9TDW Dd9TDWmà ngoaXVn ngoDd9TDWãn ngồiMd4j3G yêp8MouGn Md4j3Gcho VĩXVnh PDd9TDWhong XVôm vàp8MouGo lòng.

Một XVlát Md4j3Gsau, dườngXV nhDd9TDWư cơnMd4j3G Dd9TDWđau đãXV p8MouGdịu XVđi rấtXV nDd9TDWhiều. VMd4j3Gĩnh PhonMd4j3Gg buônp8MouGg Hip8MouGểu ĐồngMd4j3G XVra rồDd9TDWi nói:

- CóDd9TDW Md4j3Gthể nấuDd9TDW cơmp8MouG Dd9TDWcho anp8MouGh không?XV Dd9TDWAnh đóiMd4j3G bụnXVg rp8MouGồi, Md4j3Gcả ngàXVy hDd9TDWôm naXVy p8MouGanh chưaDd9TDW Md4j3Găn gì.

Hiểu ĐồXVng np8MouGhẹ gậtDd9TDW đầuXV rồiXV đứngMd4j3G dậMd4j3Gy đMd4j3Gi nấuMd4j3G cXVơm cXVho Vĩnp8MouGh PhoXVng ăn.Md4j3G HômXV np8MouGay côMd4j3G xãXV tóMd4j3Gc chMd4j3Go nMd4j3Gên XVcô đXVã quấp8MouGn tDd9TDWóc Dd9TDWlên vàXV dMd4j3Gùng mộtDd9TDW chiMd4j3Gếc XVđũa xuyênDd9TDW quMd4j3Ga. Đểp8MouG lMd4j3Gộ cáiXV cDd9TDWổ caMd4j3Go cap8MouGo trắngp8MouG ngDd9TDWần đầp8MouGy gợiXV cMd4j3Gảm. Md4j3GCô cDd9TDWhuyên tâDd9TDWm Dd9TDWnấu cơm,Dd9TDW nấp8MouGu nhữnp8MouG Dd9TDWthức ăXVn nhẹp8MouG Md4j3Gdễ tiêMd4j3Gu chDd9TDWo Md4j3GVĩnh Phong.

Vĩnh PhonDd9TDWg đXVứng dựap8MouG tp8MouGường nhìp8MouGn HiểMd4j3Gu ĐồDd9TDWng nấuDd9TDW ăXVn, XVánh mắtXV XVlóa lêXVn ánp8MouGh cườiMd4j3G XVhạnh phúc.p8MouG CáiXV cảmXV gp8MouGiác nXVày Md4j3Gđã lâuDd9TDW rồip8MouG Dd9TDWcậu kXVhông thấy,p8MouG cáiMd4j3G cp8MouGảm Dd9TDWgiác đãDd9TDW XVmong chXVờ từp8MouG lâuXV. VĩnhDd9TDW PhoXVng rấtMd4j3G Md4j3Gmuốn Dd9TDWgiữ lạp8MouGi khoảngMd4j3G khoắcMd4j3G Dd9TDWnày p8MouGmãi mãDd9TDWi. Cậup8MouG muốnDd9TDW cp8MouGhạy đếDd9TDWn ôp8MouGm Dd9TDWlấy XVeo côp8MouG tDd9TDWừ phXVía sp8MouGau np8MouGhư Md4j3Gtrước nhưnDd9TDWg Dd9TDWcậu Md4j3Gkhông dámDd9TDW. CậuXV sợp8MouG, XVsợ rằnDd9TDWg mìnhXV quáXV p8MouGtham lamMd4j3G, đp8MouGược Md4j3Gmột lầnDd9TDW lMd4j3Gại muDd9TDWốn đượcMd4j3G lầnp8MouG thMd4j3Gứ hDd9TDWai, rồip8MouG lạip8MouG tiXVếp tp8MouGục muốn,p8MouG mãiMd4j3G XVmãi haDd9TDWm muốXVn nMd4j3Gày khXVông thểDd9TDW dXVừng lại.

Bởi vXVì cậMd4j3Gu biết,p8MouG HiểuMd4j3G Đồngp8MouG khôDd9TDWng cònp8MouG thuMd4j3Gộc vềMd4j3G cậuXV, côDd9TDW thuộcp8MouG vềDd9TDW XVmột np8MouGgười kháMd4j3Gc. Dd9TDWNghĩ đXVến đâDd9TDWy, ánDd9TDWh mắtDd9TDW hMd4j3Gạnh phXVúc vụp8MouGt tắDd9TDWt, np8MouGét mDd9TDWặt trởDd9TDW nMd4j3Gên tớiMd4j3G sầmMd4j3G Dd9TDWlại. Nhưnp8MouGg khDd9TDWi Hiểp8MouGu Đồp8MouGng quMd4j3Gay Dd9TDWlưng lạp8MouGi rồiXV cườDd9TDWi dXVịu dXVàng vớiMd4j3G cậXVu nói:

- p8MouGChờ mộp8MouGt chp8MouGút nữap8MouG thp8MouGôi, cơmXV sắpMd4j3G chXVín rồi.

Vĩnh PhoXVng gp8MouGật đầuXV rồDd9TDWi cườiXV đápp8MouG lạp8MouGi cMd4j3Gô. GiậyXV phútp8MouG Md4j3Gđó, cậuMd4j3G Md4j3Gmuốn rXVũ XVbỏ tấtXV cảXV đMd4j3Gể ởXV mãp8MouGi bêMd4j3Gn cạnhXV cô.Dd9TDW CậMd4j3Gu Md4j3Gbiết mìnhp8MouG Md4j3Gcó lỗip8MouG p8MouGvới VDd9TDWĩnh ThXVành, Dd9TDWnhưng chỉp8MouG hômMd4j3G p8MouGnay thôi,Md4j3G VĩnhXV PhoXVng tựDd9TDW nhDd9TDWủ, chỉp8MouG hXVôm nap8MouGy thXVôi, cậuMd4j3G Dd9TDWchỉ muDd9TDWốn đp8MouGộc chiDd9TDWếm côMd4j3G hôXVm p8MouGnay màXV thôi.

Bữa XVcơm Md4j3Gnày VĩnhXV p8MouGPhong ănXV rấtDd9TDW ngoMd4j3Gn miệngDd9TDW, lâDd9TDWu lXVắm rồMd4j3Gi Md4j3Gcậu mMd4j3Gới ăp8MouGn ngop8MouGn nDd9TDWhư p8MouGvậy. LầnXV tXVrước, XVcó AnXVh Md4j3GKỳ, dXVù làDd9TDW cơmDd9TDW Md4j3Gcô nấuDd9TDW XVcậu cũnMd4j3Gg khMd4j3Gông cảmXV nhậnXV đMd4j3Gược điềup8MouG gDd9TDWì hp8MouGết. Lầnp8MouG np8MouGày, Dd9TDWcô tDd9TDWự p8MouGtay làmXV, tựMd4j3G taDd9TDWy gp8MouGấp đồDd9TDW Md4j3Găn p8MouGbỏ vXVào báXVt cậu,XV VXVĩnh PMd4j3Ghong p8MouGcảm thấMd4j3Gy ấmMd4j3G p8MouGáp lắm.

Hiểu ĐồMd4j3Gng Dd9TDWthấy Vĩnp8MouGh Php8MouGong ăp8MouGn Md4j3Gngon miệng,p8MouG trp8MouGong p8MouGlòng tMd4j3Ghấy hMd4j3Gạnh Md4j3Gphúc Md4j3Gvà XVvui vDd9TDWẻ. Md4j3GCô liêDd9TDWn tụcp8MouG gấDd9TDWp thứcDd9TDW ănXV chp8MouGo Vp8MouGĩnh Phongp8MouG. VĩnhDd9TDW PhonDd9TDWg ănXV sạchXV sẽXV nhữngXV gìXV HiểMd4j3Gu p8MouGĐồng Md4j3Ggấp chDd9TDWo cậu.p8MouG Md4j3GKhông giaDd9TDWn quanXVh họMd4j3G toànp8MouG màuXV hồMd4j3Gng hạnhDd9TDW phMd4j3Gúc. p8MouGKhi mắMd4j3Gt Md4j3Ghọ Dd9TDWgặp XVnhau XVcô khp8MouGông lẫp8MouGn tráp8MouGnh, Dd9TDWVĩnh Dd9TDWPhong cũXVng khôngDd9TDW lẩMd4j3Gn XVtránh, hDd9TDWai ngXVười nhìnp8MouG nXVhau trìMd4j3Gu mến,XV cDd9TDWơ Dd9TDWhồ nhMd4j3Gư cMd4j3Gó rấtp8MouG nhiềp8MouGu điềMd4j3Gu muDd9TDWốn np8MouGói Md4j3Gcùng nhau.

Khi Hiểp8MouGu Đồnp8MouGg rửaXV chp8MouGén xonp8MouGg, đDd9TDWi rMd4j3Ga Dd9TDWthì tMd4j3Ghấy VĩnDd9TDWh p8MouGPhong đMd4j3Gang ngồiXV xp8MouGem tMd4j3Givi, thấyXV p8MouGcô XVra cậXVu lDd9TDWạnh Md4j3Glùng nói:

- XVXong rp8MouGồi, eMd4j3Gm Md4j3Gvề đi.

Hiểu ĐồnDd9TDWg bỗngXV thấXVy buồn,Dd9TDW XVcô cúiDd9TDW đầuXV nhp8MouGìn xuốnXVg dXVưới, giâyp8MouG phúDd9TDWt XVbên nhXVau qMd4j3Guá ngXVắn ngủi,p8MouG gầnp8MouG Md4j3Gnhư khDd9TDWông thDd9TDWể tMd4j3Ghỏa Md4j3Gmãn baMd4j3Go nhớXV thươnMd4j3Gg cp8MouGhờ đợip8MouG p8MouGtrong cMd4j3Gô. XVNhưng VĩXVnh p8MouGPhong p8MouGđã Md4j3Glạnh lùMd4j3Gng xuMd4j3Ga đXVuổi, cXVô cũXVng khôngDd9TDW thp8MouGể mặp8MouGt dàyMd4j3G ơDd9TDW lXVại đượcXV nữa.Dd9TDW lXVặng lp8MouGẽ cầXVm giỏp8MouG xáDd9TDWch XVđi ra.

Khi XVcánh cửaDd9TDW p8MouGdần kMd4j3Ghép lại,Dd9TDW bMd4j3Góng HMd4j3Giểu Đồp8MouGng khuDd9TDWất sXVau XVcánh cMd4j3Gửa, VĩnDd9TDWh PhonDd9TDWg p8MouGngã p8MouGvật XVxuống gDd9TDWhế tMd4j3Ghở hổnDd9TDW hển.Dd9TDW LúDd9TDWc nãyXV cp8MouGậu Md4j3Găn qDd9TDWuá nhip8MouGều nêDd9TDWn dạMd4j3G dXVày vìp8MouG Dd9TDWthế lp8MouGại đp8MouGau. Dd9TDWMắt nhắXVm ghiDd9TDWền, răngp8MouG Dd9TDWcắn chặtDd9TDW nhưngDd9TDW cp8MouGơn đaDd9TDWu vẫDd9TDWn khônMd4j3Gg Md4j3Gchịu dứt.Dd9TDW VĩnhDd9TDW PhDd9TDWong toàMd4j3Gn tDd9TDWhân đổXV mp8MouGồi p8MouGhôi rDd9TDWun rẩy.

Bỗng bàp8MouGn XVtay thâXVn queDd9TDWn Md4j3Glại vuốtDd9TDW nhXVẹ Dd9TDWtrán XVcậu, lMd4j3Gau đMd4j3Gi mồXV hôDd9TDWi đXVang rịXVn trêDd9TDWn đXVó. VĩnhDd9TDW PhoXVng XVmở mắXVt nhìnXV HiểuDd9TDW XVĐồng, môip8MouG mấDd9TDWp p8MouGmáy, Md4j3Grồi khôp8MouGng chDd9TDWờ cp8MouGô Md4j3Glên tXViếng cậuXV ngãXV đầup8MouG vàoMd4j3G Md4j3Gđùi cp8MouGô tp8MouGìm chỗXV thoXVải mMd4j3Gái, cũnXVg kDd9TDWhông hỏiMd4j3G vDd9TDWì Md4j3Gsao XVcô lạiXV quap8MouGy Md4j3Gtrở p8MouGlại. HMd4j3Giểu ĐồngMd4j3G cứp8MouG đểp8MouG yXVên XVcho Vĩnp8MouGh XVPhong Md4j3Ggối đầup8MouG tXVrên đDd9TDWùi mình,Dd9TDW gươnDd9TDWg mặtMd4j3G Dd9TDWlo lXVắng, dùnDd9TDWg p8MouGtay xMd4j3Goa XVxoa nhXVẹ bXVụng Vĩnp8MouGh PhMd4j3Gong. HiểXVu ĐồngXV nóip8MouG vớiMd4j3G vXVẻ XVăn nănp8MouG tộiMd4j3G nghiệp:

- EDd9TDWm xiDd9TDWn lỗiDd9TDW, Dd9TDWem p8MouGquên XVmất lp8MouGà aDd9TDWnh bDd9TDWị p8MouGđau dạDd9TDW dàyDd9TDW khônXVg nênMd4j3G ăMd4j3Gn XVquá nhiều.

Là vìDd9TDW lp8MouGời p8MouGnói hốip8MouG lỗiMd4j3G p8MouGcủa Md4j3Gcô ngp8MouGhe thMd4j3Ga thiếMd4j3Gt quáMd4j3G, hp8MouGay lMd4j3Gà XVvì cp8MouGử chỉDd9TDW âDd9TDWu yếMd4j3Gm củDd9TDWa Dd9TDWcô màp8MouG VĩXVnh PhonDd9TDWg dXVầm cảmXV thp8MouGấy khDd9TDWỏe hơn,XV cơDd9TDWn đauXV dịMd4j3Gu bớt,XV rồip8MouG cậuDd9TDW chMd4j3Gìm vDd9TDWào giấcXV ngủ.

Hiểu ĐồngXV bướcDd9TDW rMd4j3Ga Dd9TDWkhỏi Md4j3Gcửa, XVngẫm ngXVhĩ p8MouGvẻ mặtp8MouG Md4j3Gcủa VXVĩnh XVPhong Md4j3Gcó gMd4j3Gì đóMd4j3G cMd4j3Gho np8MouGên côDd9TDW Dd9TDWlo lắDd9TDWng qup8MouGay Dd9TDWtrở lDd9TDWại. QuảXV nhiXVên cXVô đoánMd4j3G đúng,XV Md4j3GVĩnh PhXVong XVlại bịMd4j3G đp8MouGau dạp8MouG dàDd9TDWy lầDd9TDWn nữa.Md4j3G MXVà làDd9TDW lầnp8MouG nàyp8MouG lMd4j3Gà dp8MouGo cDd9TDWô bắtDd9TDW cậuDd9TDW Md4j3Găn qup8MouGá Md4j3Gnhiều. CắnMd4j3G chặtp8MouG môip8MouG tựDd9TDW tXVrách bDd9TDWản p8MouGthân mìMd4j3Gnh rồip8MouG côMd4j3G vộXVi vànMd4j3Gg chạyXV Md4j3Gđến bDd9TDWên Dd9TDWVĩnh PhoXVng mp8MouGà kMd4j3Ghông khéMd4j3Gp chDd9TDWặt cửa.

Cho nêMd4j3Gn Dd9TDWkhi Dd9TDWVĩnh PhXVong cứDd9TDW thếMd4j3G ngủMd4j3G vXVùi tXVrong chânp8MouG HiểuMd4j3G ĐMd4j3Gồng, p8MouGqua Md4j3Gkhe cửaMd4j3G kiaMd4j3G, Dd9TDWcó ánDd9TDWh mDd9TDWắt đDd9TDWầy giXVận dữ.

***

Quốc BảoDd9TDW cứXV điXV tớiXV Md4j3Gđi lp8MouGui tMd4j3Grong căMd4j3Gn bMd4j3Giệt Dd9TDWthự Dd9TDWcủa mMd4j3Gình, cMd4j3Gậu đãMd4j3G cp8MouGho ngưp8MouGời lDd9TDWàm np8MouGghỉ việcDd9TDW vDd9TDWề nhàXV chDd9TDWơi. ỞDd9TDW nhMd4j3Gà đắcMd4j3G ýMd4j3G chờDd9TDW đợDd9TDWi Mip8MouGnh ThùDd9TDWy đếnDd9TDW đểDd9TDW XVđùa giỡDd9TDWn cô.XV NMd4j3Ghưng nàMd4j3Go ngờDd9TDW cậuDd9TDW chờp8MouG hoàiMd4j3G Md4j3Gvẫn khônMd4j3Gg thấyp8MouG Minp8MouGh ThMd4j3Gùy đếDd9TDWn, tứcMd4j3G giậnDd9TDW gôMd4j3Gi XVđiện XVthoại cMd4j3Gho cô,p8MouG nàoXV ngờXV bXVị cDd9TDWô qDd9TDWuát lớn:

- KDd9TDWêu cXVái gìXV màp8MouG kêMd4j3Gu. TôDd9TDWi XVcó p8MouGnói vớMd4j3Gi anMd4j3Gh làXV đMd4j3Gến bâXVy giDd9TDWờ à.XV p8MouGTôi cũngMd4j3G pMd4j3Ghải làp8MouGm vDd9TDWiệc XVđể kp8MouGiếm cơp8MouGm chứp8MouG. Md4j3GNếu khônDd9TDWg aDd9TDWnh bảoDd9TDW tôiDd9TDW XVtôi ănp8MouG kXVhông p8MouGkhí à.Md4j3G CóXV việcXV gìXV Md4j3Gthì đợMd4j3Gi tôip8MouG hMd4j3Gết việMd4j3Gc rồip8MouG nói.Md4j3G VậDd9TDWy đMd4j3Gi nha.

Nói xMd4j3Gong Mip8MouGnh Dd9TDWThùy XVngang Md4j3Gnhiên gáXVc máyXV, mặDd9TDWc kp8MouGệ cMd4j3Gơn Dd9TDWgiận dXVữ cDd9TDWủa QuốXVc Dd9TDWBảo bốMd4j3Gc lênXV. QuốcXV XVBảo trừngp8MouG mắtMd4j3G np8MouGhìn cXVái điMd4j3Gện tXVhoại đp8MouGã tắt,Md4j3G p8MouGcậu giơMd4j3G Dd9TDWtay lêMd4j3Gn địnp8MouGh quăMd4j3Gng XVcái điệDd9TDWn tDd9TDWhoại vàMd4j3Go tườXVng cXVho hMd4j3Gả cơXVn giậnMd4j3G nhDd9TDWưng sap8MouGu đóDd9TDW mp8MouGột ýXV nghĩp8MouG thDd9TDWoáng XVqua p8MouGtrogn đầuMd4j3G cậu,p8MouG lp8MouGàm cXVậu Dd9TDWbỏ taXVy xuốngDd9TDW. Md4j3GKhóe miệXVng nởXV p8MouGnụ cườiDd9TDW gian.

- RaXVnh XVcon, đểp8MouG xXVem lầnp8MouG p8MouGsau côMd4j3G XVdám khôXVng nghp8MouGe XVlời tôiMd4j3G nữap8MouG XVhay không.
KXVhi Minp8MouGh ThùyDd9TDW lMd4j3Gàm xXVong viDd9TDWệc Md4j3Gcô chạXVy Md4j3Gxe vùXV vMd4j3Gù đMd4j3Gến địXVa cDd9TDWhỉ mMd4j3Gà QuốcDd9TDW BảXVo đp8MouGã đưa.XV p8MouGCô quyp8MouGết tâXVm Dd9TDWhôm naMd4j3Gy nhấtMd4j3G địnp8MouGh pMd4j3Ghải Md4j3Glấy lạip8MouG đượcXV bìaMd4j3G hồp8MouG sơ.

Khi đếp8MouGn nơip8MouG, tXVrước mặtMd4j3G p8MouGcô lp8MouGà cDd9TDWăn biệtDd9TDW thựp8MouG tXVo XVđùng vMd4j3Gà mp8MouGột mảnhp8MouG Md4j3Gvườn rộngMd4j3G. p8MouGCô sữngDd9TDW Md4j3Gsờ nhìnp8MouG p8MouGngắm mộtp8MouG lúXVc rồip8MouG mp8MouGới bừp8MouGng XVtĩnh p8MouGbấm chXVuông. Quốcp8MouG Bảp8MouGo làp8MouG ngườiXV rDd9TDWa mởp8MouG cửaMd4j3G, cậup8MouG lừp8MouG mMd4j3Gắt nhìMd4j3Gn MinDd9TDWh Dd9TDWThùy Dd9TDWtừ đầup8MouG tớip8MouG châp8MouGn rồiMd4j3G kéoMd4j3G rộp8MouGng cửaDd9TDW hấtDd9TDW đầuXV rMd4j3Ga Dd9TDWhiệu XVcho côDd9TDW điXV vào.

Minh TXVhùy lữngXV tXVhững Dd9TDWtheo QuXVốc Bảop8MouG vàDd9TDWo bênp8MouG tMd4j3Grong, khôXVng ngừp8MouGng suMd4j3Gýt Md4j3Gxoa trướDd9TDWc nhữngp8MouG hiệnDd9TDW vXVật trưngMd4j3G bàyDd9TDW bêDd9TDWn p8MouGtrong nhMd4j3Gà. MọDd9TDWi tiệnMd4j3G nghMd4j3Gi đềp8MouGu sanXVg tDd9TDWrọng vMd4j3Gà Dd9TDWrất đXVẹp, p8MouGMinh ThùDd9TDWy p8MouGhá Md4j3Ghốc miệnDd9TDWg sửngDd9TDW sốtp8MouG XVvì chưaDd9TDW bp8MouGao giDd9TDWờ Md4j3Gcô bưMd4j3Gớc chMd4j3Gân vàMd4j3Go mộXVt Dd9TDWngôi nhàDd9TDW thếDd9TDW này.

- Ngậmp8MouG XVcái mXVỏ Md4j3Gcủa côDd9TDW lạiDd9TDW đp8MouGi, kMd4j3Gẻo nướcMd4j3G p8MouGmiếng cXVủa Md4j3Gcô làDd9TDWm dơMd4j3G nMd4j3Ghà củaDd9TDW tôiXV –Dd9TDW QuốcDd9TDW BảoMd4j3G np8MouGói giọngMd4j3G giễDd9TDWu cợt.
Mình Thùyp8MouG Dd9TDWvội Dd9TDWvàng khéMd4j3Gp mMd4j3Giệng lMd4j3Gại XVrồi saXVu đóMd4j3G Md4j3Glớn giọngXV hỏi:

- Dd9TDWAnh XVgọi tôiXV đếnDd9TDW đâXVy lMd4j3Gàm gì?

- CứMd4j3G đMd4j3Gi tXVheo Md4j3Gtôi –Dd9TDW QuDd9TDWốc Dd9TDWBảo rDd9TDWa lệnh.

Hai ngườiMd4j3G cùngXV điDd9TDW lêXVn lầu,Md4j3G rồip8MouG bướp8MouGc vàop8MouG mộtp8MouG cănDd9TDW phXVòng rấtXV Dd9TDWrộng rãiDd9TDW nhXVưng Dd9TDWmà nDd9TDWó lạip8MouG Md4j3Grất làXV….Thật Dd9TDWlà Md4j3Gmột sDd9TDWự khácp8MouG biXVệt rXVõ rànp8MouGg giữXVa bMd4j3Gên XVtrong vp8MouGà bênXV ngoài.

- BMd4j3Giết pp8MouGhải p8MouGlàm p8MouGgì rồp8MouGi XVchứ XV? –XV QuốcXV Bảop8MouG p8MouGquay lMd4j3Gưng p8MouGlại cườMd4j3Gi cườip8MouG hỏi.

- DọXVn XVdẹp p8MouG– QMd4j3Guốc BảoXV Md4j3Gtrả lờiMd4j3G ngắnDd9TDW gọn.

- Ap8MouGi? p8MouG– MinDd9TDWh ThùyDd9TDW trốXV mắtp8MouG hỏi.

- CDd9TDWô chứXV Md4j3Gai nữap8MouG hảXV Md4j3Gđồ ngốc.

- Tôi!Dd9TDW ….Md4j3GAnh bịDd9TDW thầnDd9TDW kiXVnh àp8MouG. p8MouGSao tôXVi pp8MouGhải dMd4j3Gọn dẹXVp cMd4j3Gho ap8MouGnh p8MouGchứ –Dd9TDW Dd9TDWMinh tp8MouGhùy khinDd9TDWh khỉMd4j3Gnh hỏi.

- Dd9TDWTại vMd4j3Gì cMd4j3Gái nàyDd9TDW –Dd9TDW QuMd4j3Gốc BảoXV cầMd4j3Gm cáXVi Md4j3Gbìa hp8MouGồ sơp8MouG màp8MouGu tímp8MouG gp8MouGiơ Md4j3Glên vMd4j3Gẩy Md4j3Gvẩy Dd9TDWtrước mặtp8MouG Mp8MouGinh Thùy.

Minh p8MouGThùy Md4j3Gvừa thấyXV bXVìa hồXV sp8MouGơ lXViền laXVo đếDd9TDWn bp8MouGên QuốMd4j3Gc BảoXV đoXVạt lại,Dd9TDW nhp8MouGưgn Qup8MouGốc BảoMd4j3G Md4j3Gnhanh tp8MouGay đưaXV lDd9TDWên tMd4j3Grên cao.

- TrảDd9TDW đâp8MouGy! XV– CôXV tMd4j3Gức giậMd4j3Gn gằMd4j3Gn từngXV chữDd9TDW nói.

- Md4j3GCó bảnp8MouG lDd9TDWĩnh thìXV lấyDd9TDW lạip8MouG đXVi –Dd9TDW QMd4j3Guốc BảoXV cườDd9TDWi lớDd9TDWn nói.

Minh ThùyDd9TDW tứcMd4j3G quá,Md4j3G côDd9TDW nMd4j3Ghón chp8MouGân cốp8MouG lấMd4j3Gy nhp8MouGưng khôngDd9TDW đưDd9TDWợc. Md4j3GNhìn vẻDd9TDW mặp8MouGt giDd9TDWương giưDd9TDWơng Dd9TDWtự đắcXV củaMd4j3G XVnhìn Md4j3Gcô trXVêu ghẹoXV :

- Hahap8MouG…bí p8MouGđao lMd4j3Gùn àMd4j3G, p8MouGtốt nhấXVt nêXVn vềDd9TDW Dd9TDWmua sDd9TDWữa Dd9TDWhươu caDd9TDWo XVcổ màp8MouG uốngMd4j3G đp8MouGi rồiMd4j3G qup8MouGay Dd9TDWlại đâyp8MouG lấp8MouGy Dd9TDWlại cXVái này.

Vừa nMd4j3Gói cậuMd4j3G còXVn làp8MouGm đMd4j3Gộng XVtác dDd9TDWùng tMd4j3Gay đMd4j3Go cDd9TDWhiều cap8MouGo tMd4j3Grên tráXVn XVcô Md4j3Grồi đặtp8MouG Md4j3Gngay Md4j3Gthắt lưnMd4j3Gg củaXV cậDd9TDWu, ýMd4j3G p8MouGnói Md4j3GMinh Thùyp8MouG lùXVn chỉXV đứnp8MouGg tớiMd4j3G Md4j3Geo cXVủa p8MouGcậu mDd9TDWà thôi.

Đó cop8MouGi nhưXV p8MouGlà mộtDd9TDW Dd9TDWsự sp8MouGỉ nhụcp8MouG cp8MouGho cp8MouGhiều Md4j3Gcao khiêXVm tốXVn củMd4j3Ga MinMd4j3Gh Thùy.Md4j3G CôXV tứcXV giậDd9TDWn đMd4j3Gến Dd9TDWxám cảMd4j3G mặp8MouGt, quyếtDd9TDW tâDd9TDWm lấXVy chp8MouGo bằnp8MouGg đượDd9TDWc, côDd9TDW túXVm lấyMd4j3G áMd4j3Go cp8MouGủa QuốcMd4j3G BảoXV cốMd4j3G kp8MouGéo chDd9TDWo cậMd4j3Gu tDd9TDWhấp xuDd9TDWống rXVồi nhMd4j3Gảy lênp8MouG lấyMd4j3G Md4j3Glại, nMd4j3Ghưng QuMd4j3Gốc Dd9TDWBảo XVnhanh taXVy trup8MouGyền qp8MouGua tXVay kiXVa rồi.p8MouG CảDd9TDW p8MouGhai giằngDd9TDW cXVo mộtXV látXV, MiDd9TDWnh TMd4j3Ghùy Md4j3Gvô tìDd9TDWnh trượXVt chXVân tXVrên tấmDd9TDW thảmMd4j3G ngXVả ngườiMd4j3G XVvề phíXVa sap8MouGu. Cứp8MouG tMd4j3Gưởng lMd4j3Gà Md4j3Gngã Md4j3Gđập đầuMd4j3G đếnp8MouG nơXVi, Dd9TDWMinh XVThùy đànhMd4j3G nhắmMd4j3G mXVắt lXVại chờDd9TDW đXVợi cp8MouGú ngã.

Nhưng XVsau đó,p8MouG cDd9TDWô tp8MouGhấy cXVó mộtDd9TDW vònXVg XVtay ômDd9TDW lấyMd4j3G côXV, kéXVo côp8MouG Dd9TDWvề p8MouGphía ngườp8MouGi đóp8MouG, cứuDd9TDW cDd9TDWô thoDd9TDWát Dd9TDWkhỏi XVcú Md4j3Gngã, côDd9TDW cũnp8MouGg nhaDd9TDWnh p8MouGtay Dd9TDWôm chặtp8MouG lXVấy ngườiXV đDd9TDWó đp8MouGể kXVhỏi ngXVã. NhưngMd4j3G Dd9TDWsau đDd9TDWó, MiDd9TDWnh Tp8MouGhùy thấDd9TDWy cáXVi XVgì XVđó p8MouGchạm vàoXV mDd9TDWôi Md4j3Gcô rấp8MouGt mềmXV. Md4j3GMở mắDd9TDWt rXVa nMd4j3Ghìn, Md4j3Gcô thấyMd4j3G mìp8MouGnh vXVà QMd4j3Guốc Bảop8MouG p8MouGđang mp8MouGôi chạp8MouGm Dd9TDWmôi, mắtMd4j3G nhìnMd4j3G mp8MouGắt. TroXVng gXViây php8MouGút đóp8MouG, Dd9TDWcả haMd4j3Gi đềuDd9TDW đp8MouGỏ mặtp8MouG, tiXVm đậpMd4j3G Dd9TDWthình thịcMd4j3Gh, lỗMd4j3G XVtai Dd9TDWnóng bừng.

Một látp8MouG saup8MouG, hap8MouGi ngườiXV xấp8MouGu hổp8MouG buôXVng nhDd9TDWau rMd4j3Ga. Họp8MouG đXVều qXVuay lưXVng lạXVi vớip8MouG nhauMd4j3G, đứngXV Md4j3Gim khMd4j3Gông nXVói XVgì, Md4j3Gchỉ nghXVe tiDd9TDWm mìMd4j3Gnh đậXVp mạXVnh. CuốXVi cùnDd9TDWg QuốcMd4j3G BảMd4j3Go lp8MouGên tiếnp8MouGg trước:

- CôXV Dd9TDWmau dọnDd9TDW XVdẹp chXVo sạcp8MouGh Dd9TDWđi, p8MouGlát nữap8MouG Md4j3Gtôi vXVào kiểDd9TDWm trDd9TDWa. NếuXV cMd4j3Gô lp8MouGàm khp8MouGông xoDd9TDWng tMd4j3Ghì Dd9TDWđừng moMd4j3Gng tôMd4j3Gi trảMd4j3G XVlại p8MouGcho cô.

Quốc Bp8MouGảo nDd9TDWói xoXVng Md4j3Gthì điMd4j3G Dd9TDWra Md4j3Gngoài phòMd4j3Gng đóngDd9TDW sầXVm cDd9TDWửa lạiXV đểp8MouG mặcMd4j3G XVMinh Md4j3GThùy vp8MouGới mộtXV đXVống nhDd9TDWùn nhằMd4j3Gn đMd4j3Gến cXVhóng mặDd9TDWt màXV cậuDd9TDW tạoMd4j3G Md4j3Gra XVđể ứp8MouGc hiếp8MouGp cô.XV Mip8MouGnh thùyXV tp8MouGức giậnXV p8MouGđá mạnp8MouGh XVđống đXVồ màp8MouG XVQuốc BảoDd9TDW quXVăng Md4j3Gdưới đMd4j3Gất, Dd9TDWmỗi cáXVi mộp8MouGt nơiXV. SaMd4j3Gu đóXV tronDd9TDWg Dd9TDWđầu p8MouGxuất hiệnXV mộtDd9TDW ýp8MouG tưDd9TDWởng tp8MouGinh nghịch.

- Bắtp8MouG tôiDd9TDW làp8MouGm cDd9TDWu lp8MouGi khôngMd4j3G p8MouGcông cXVho anp8MouGh à,XV đừngXV hònp8MouGg Md4j3G– Minp8MouGh ThùDd9TDWy hướngMd4j3G cửaMd4j3G mắng.

Cô chẳnDd9TDWg np8MouGhững kDd9TDWhông dọnDd9TDW dẹpXV cDd9TDWho sạchp8MouG sXVẽ Dd9TDWmà cònXV chDd9TDWà sMd4j3Gát chDd9TDWúng dướiDd9TDW châp8MouGn cô.p8MouG NhDd9TDWìn nhãnXV Md4j3Gmấy cáiMd4j3G cáp8MouGo sơMd4j3G mDd9TDWi XV, cMd4j3Gô biếtDd9TDW nDd9TDWó đắtXV tp8MouGiền Dd9TDWthế nàoDd9TDW, cDd9TDWô p8MouGdùng p8MouGtay vòXV Md4j3Gnát chMd4j3Gúng lDd9TDWàm chúngXV p8MouGnhăn nMd4j3Ghúm đếXVn khôngXV thểDd9TDW nDd9TDWhận ra.
Cô Md4j3Gđá p8MouGhết tấtDd9TDW cảXV Md4j3Gmền gốMd4j3Gi xuXVống đất,p8MouG nhảXVy lêXVn đóDd9TDW dẫmp8MouG Md4j3Gdẫm vàp8MouGi cáiXV XVcho đởp8MouG gp8MouGhét. NhXVớ lMd4j3Gại troXVng Dd9TDWtúi mìnDd9TDWh cDd9TDWòn mấyDd9TDW p8MouGchai Dd9TDWkeo màup8MouG dùngMd4j3G đểMd4j3G lXVàm tóXVc, XVcô lMd4j3Gấy rMd4j3Ga p8MouGphun đầp8MouGy mộDd9TDWt tấXVm thp8MouGảm dàyMd4j3G rấtDd9TDW đẹpXV vMd4j3Gà mấXVy XVcái áoXV đượcXV chDd9TDWo lMd4j3Gà đắcMd4j3G giáp8MouG nhất.

Sau p8MouGđó, Mp8MouGinh TXVhùy cònp8MouG pMd4j3Ghá hoạDd9TDWi thXVêm mộtXV chútXV nữaMd4j3G rồp8MouGi mớp8MouGi đắcDd9TDW chíp8MouG phủMd4j3Gi taMd4j3Gy Dd9TDWđi xMd4j3Guống XVdưới nhà.p8MouG Quốp8MouGc BảXVo vDd9TDWừa nhìp8MouGn thấyp8MouG côp8MouG bướcMd4j3G xuốngMd4j3G thMd4j3Gì Dd9TDWnhìn đXVồng hồ.p8MouG Dd9TDWMới Dd9TDWhơn Dd9TDWnữa tiếnMd4j3Gg, cậXVu nhXVăn p8MouGmặt hỏi:

- XVCô dọnDd9TDW xMd4j3Gong rồiDd9TDW à.

- XDd9TDWong rồip8MouG. TrXVả p8MouGcho tp8MouGôi –p8MouG MMd4j3Ginh ThXVùy XVlừ mắtMd4j3G đápDd9TDW XV, rồiXV p8MouGxóe tXVay trướXVc Dd9TDWmặt Md4j3GQuốc Bảo.

Cậu p8MouGgạt tap8MouGy côp8MouG rDd9TDWa nói:

- Tôip8MouG Dd9TDWphải kiDd9TDWểm trp8MouGa Md4j3Gđã. NDd9TDWếu khôp8MouGng ưnDd9TDWg Dd9TDWbụng thìDd9TDW đừDd9TDWng hònp8MouGg tMd4j3Gôi trả.

Nói xonDd9TDWg cậuXV XVđi lp8MouGên phòng,Md4j3G MMd4j3Ginh ThùyMd4j3G ởDd9TDW dướiXV nàDd9TDWy nhìnMd4j3G XVtheo bónMd4j3Gg Quốcp8MouG BảoDd9TDW cườiXV tXVhầm đếmp8MouG nhịp.Dd9TDW ChẳngXV đượcDd9TDW mấXVy nhịDd9TDWp côDd9TDW đãMd4j3G nXVghe tMd4j3Ghấy tiếngXV Md4j3Ggầm gDd9TDWừ thép8MouGt lênXV ởMd4j3G trp8MouGên lầuDd9TDW Md4j3Grồi tXVhấy QXVuốc Bảop8MouG Md4j3Glao xuốngMd4j3G nhaXVnh p8MouGnhư mộtp8MouG cop8MouGn báMd4j3Go. Cậup8MouG chụDd9TDWp Dd9TDWlấu tXVay Md4j3Gcô siMd4j3Gết chMd4j3Gặt, giDd9TDWậnn dữMd4j3G nói:

- CôXV Md4j3Gđã làDd9TDWm gìMd4j3G cXVái phòngXV cMd4j3Gủa tDd9TDWôi hả.

- Tôp8MouGi Dd9TDWcó lp8MouGàm gìMd4j3G đâuDd9TDW cDd9TDWhứ p8MouG– MiDd9TDWnh XVThùy giươXVng đôip8MouG mắp8MouGt tp8MouGròn đMd4j3Gen Md4j3Gchớp chớXVp tỏMd4j3G vẻDd9TDW Md4j3Gngây thơXV vDd9TDWô XVtội nói.

- CòXVn nóiXV khônp8MouGg, phòMd4j3Gng củaDd9TDW tôiDd9TDW lúDd9TDWc nãyMd4j3G đâup8MouG cMd4j3Gó p8MouGtệ nhưDd9TDW Md4j3Gvậy Md4j3Gđâu. Cònp8MouG mấMd4j3Gy p8MouGmàu sMd4j3Gơn đóXV Md4j3Glà Dd9TDWgì hả.

- Nè,Md4j3G aMd4j3Gnh cDd9TDWó XVbằng chứngDd9TDW Md4j3Ggì np8MouGói rằMd4j3Gng tôip8MouG làmp8MouG hả,XV biếtp8MouG đâuMd4j3G Dd9TDWanh lp8MouGàm rDd9TDWồi nhưngMd4j3G khônp8MouGg nhớXV Md4j3Gthì p8MouGsao –Md4j3G MiXVnh Md4j3Gthùy ngXVông p8MouGnghênh cãiXV lại.

Khóe môMd4j3Gi QuXVốc BảoMd4j3G XVlập tứcXV coMd4j3Gng lp8MouGên cưp8MouGời p8MouGgian xảoMd4j3G nói:

- TôiMd4j3G sẽDd9TDW XVcho p8MouGcô XVxem XVbằng chứng.

Nói xop8MouGng cầDd9TDWm Md4j3Gcái XVremote bấmMd4j3G bXVấm XVmột lDd9TDWát, hDd9TDWình ảnhDd9TDW Mip8MouGnh TXVhùy pDd9TDWhá Md4j3Ghoại p8MouGhiện rMd4j3Gõ rXVa khiếnXV cDd9TDWô đóDd9TDW lưỡiDd9TDW XVlấp bắpp8MouG nói:

- CáiDd9TDW đó….cáXVi đDd9TDWó …

Minh TMd4j3Ghùy Md4j3Gvừa nhìDd9TDWn XVthấy tp8MouGhì chỉDd9TDW muMd4j3Gốn XVcắn lưỡiXV cp8MouGhết p8MouGquách XVđi chDd9TDWo p8MouGxong. Khôngp8MouG ngờDd9TDW tronMd4j3Gg phòMd4j3Gng ngủMd4j3G củp8MouGa Dd9TDWhắn tMd4j3Ga màMd4j3G cũp8MouGng đặtMd4j3G cameraMd4j3G. XVCô hếXVt Md4j3Gđường chXVối Dd9TDWtội, XVnhưng côMd4j3G nhấMd4j3Gt quDd9TDWyết khôngp8MouG chMd4j3Gịu p8MouGđể Md4j3Gbị épXV Md4j3Gcho np8MouGên đànXVh cMd4j3Gố gắnXVg ưỡngMd4j3G ngựcMd4j3G lêMd4j3Gn nói:

- Tp8MouGôi lMd4j3Gàm đóp8MouG XVthì sao.

- TôiDd9TDW Dd9TDWcó thểDd9TDW đemXV bằnDd9TDWg chp8MouGứng Md4j3Gnày Md4j3Gđến đồnMd4j3G cp8MouGảnh sXVát Md4j3Gkiện p8MouGcô –Md4j3G QuốcMd4j3G BảoMd4j3G cườiXV xảop8MouG quyệtp8MouG nói.

Minh TMd4j3Ghùy vừMd4j3Ga nghMd4j3Ge xXVong tXVhì nuốMd4j3Gt kXVhan nưMd4j3Gớc miếMd4j3Gng XVmột cXVái, cXVô sợDd9TDW sệtDd9TDW nói:

- BấMd4j3Gt quXVá tp8MouGôi dọDd9TDWn dẹpXV Dd9TDWsạch sẽMd4j3G lạip8MouG giDd9TDWúp anhDd9TDW. CòXVn XVmấy cáip8MouG áop8MouG hàMd4j3Gng hiệDd9TDWu vDd9TDWà tấmXV thMd4j3Gảm củap8MouG aDd9TDWnh tp8MouGôi sẽDd9TDW đềnp8MouG Md4j3Gcho aXVnh đượcp8MouG không.

- Đềnp8MouG chMd4j3Go tôip8MouG. CDd9TDWhỉ Md4j3Ge cp8MouGô lựXVc p8MouGbất p8MouGtòng tâMd4j3Gm. MấyDd9TDW cáMd4j3Gi áXVo XVthì chưMd4j3Ga tMd4j3Gính tớiDd9TDW Md4j3Gđi, nhp8MouGưng tấmXV Dd9TDWthảm đMd4j3Gó côp8MouG biếtXV đángp8MouG giXVá bp8MouGao nhDd9TDWiêu Md4j3Ghay khôngXV Dd9TDWhả. TDd9TDWôi Md4j3Gmua troMd4j3Gng mộtp8MouG cuộXVc đấuXV gip8MouGá, gp8MouGiá cDd9TDWủa nóXV Md4j3Glà p8MouG250 triệup8MouG. CôMd4j3G lDd9TDWiệu cóMd4j3G Dd9TDWđền XVnổi khônDd9TDWg hả.

- Cp8MouGái XVgì? Md4j3G– Md4j3GMinh ThùyMd4j3G mởXV XVto mắp8MouGt nDd9TDWhìn QuốcDd9TDW BảoXV Md4j3Gkinh ngạp8MouGc –Md4j3G Md4j3GCái tấmp8MouG thảmMd4j3G Dd9TDWđó p8MouGmà tớiDd9TDW 25Md4j3G0 Dd9TDWtriệu ư.

- Cp8MouGô khônMd4j3Gg tip8MouGn, tôip8MouG cXVó thểXV lMd4j3Gấy hóp8MouGa đp8MouGơn chDd9TDWo côXV coi.

- TDd9TDWấm tXVhảm đDd9TDWáng gip8MouGá nDd9TDWhư thếXV màDd9TDW aMd4j3Gnh lạXVi đểp8MouG dướiXV p8MouGchân à.

- p8MouGTôi thícXVh đMd4j3Gó thìMd4j3G saXVo, củaXV p8MouGtôi, tp8MouGôi muDd9TDWốn lp8MouGàm Md4j3Ggì thìXV làMd4j3Gm p8MouG– Quốp8MouGc BảoXV giươngp8MouG mắtp8MouG Md4j3Gcười Md4j3Gnói –Md4j3G BâMd4j3Gy giờDd9TDW côp8MouG Dd9TDWtính sap8MouGo, nếuMd4j3G p8MouGkhông np8MouGgày mXVai tôip8MouG đMd4j3Gi báop8MouG XVcông an.

Minh ThùyDd9TDW vừp8MouGa sợp8MouG hãiMd4j3G vMd4j3Gừa p8MouGtức giận,XV cMd4j3Gô cắMd4j3Gn môiMd4j3G Md4j3Gtự trXVách chDd9TDWo hàXVnh độMd4j3Gng nhấDd9TDWt thờDd9TDWi nôp8MouGng nổp8MouGi Md4j3Gcủa Dd9TDWmình. XVSau Md4j3Gđó p8MouGcô lDd9TDWí p8MouGnhí nói:

- TôMd4j3Gi khMd4j3Gông cóXV đủDd9TDW tiềDd9TDWn tDd9TDWrả Md4j3Gcho anMd4j3Gh, Md4j3Gtôi cDd9TDWàng khôngp8MouG muốnXV Dd9TDWvào tp8MouGù. Md4j3GCho nênXV p8MouGtôi sẽXV vDd9TDWiết giấyXV Dd9TDWnợ Dd9TDWcho anMd4j3Gh, tôiXV Dd9TDWsẽ cốDd9TDW gắnMd4j3Gg trảMd4j3G chp8MouGo XVanh chDd9TDWo tớiDd9TDW kMd4j3Ghi nàoXV hếtMd4j3G thMd4j3Gì thôi.

Quốc BảoMd4j3G cườip8MouG tMd4j3Ghầm tp8MouGrong bụngDd9TDW kp8MouGhi mp8MouGà p8MouGcô từDd9TDW tMd4j3Gừ rDd9TDWơi vàMd4j3Go cáip8MouG bẫp8MouGy Dd9TDWcủa cậu.

***

Vĩnh XVPhong mởXV mXVắt tỉnMd4j3Gh lp8MouGại thMd4j3Gì đãp8MouG hơnXV 1Md4j3G0 giờXV tDd9TDWối. XVCậu ngẩngXV đầp8MouGu nMd4j3Ghìn lêp8MouGn ngp8MouGười cMd4j3Gon gXVái pMd4j3Ghía tXVrên Dd9TDW. HDd9TDWiểu ĐồngXV đãXV ngủDd9TDW quên.XV XVNgười côp8MouG tựDd9TDWa XVvào thàp8MouGnh ghXVế, Md4j3Gan lànhp8MouG Dd9TDWngủ. Vp8MouGĩnh Pp8MouGhong nhDd9TDWìn np8MouGgắm gươngXV mặtXV saMd4j3Gy ngủp8MouG cDd9TDWủa côp8MouG, cDd9TDWậu cảmMd4j3G Md4j3Gthấy tDd9TDWhật p8MouGấm áp8MouGp. VĩnMd4j3Gh PhonDd9TDWg khônDd9TDWg ngồMd4j3Gi dậy,p8MouG cậMd4j3Gu p8MouGmuốn p8MouGtận hưởnMd4j3Gg khoảMd4j3Gng thờiDd9TDW gXVian hạnhp8MouG phúcXV này.

Đột nhiêDd9TDWn tiMd4j3Gếng điệnDd9TDW thoạiMd4j3G p8MouGreo Dd9TDWlên phMd4j3Gá taMd4j3Gn XVkhông Md4j3Ggian hạnhMd4j3G pMd4j3Ghúc đó,Md4j3G HiểMd4j3Gu Md4j3GĐồng giậXVt mìnXVh tỉMd4j3Gnh giấc,Dd9TDW Dd9TDWnét mặtp8MouG hp8MouGơi Dd9TDWbàng Dd9TDWhoàng. Dd9TDWVĩnh PhoXVng nhaXVnh chp8MouGóng ngDd9TDWồi dậyMd4j3G lãMd4j3Gnh đạp8MouGm nói:

- NXVghe điệnp8MouG Dd9TDWthoại đi.

Hiểu ĐồngMd4j3G lúXVng túngMd4j3G Dd9TDWđứng dập8MouGy Dd9TDWtìm đMd4j3Giện Md4j3Gthoại Md4j3Gtrong túDd9TDWi Dd9TDWxách, vừaMd4j3G nhDd9TDWìn thMd4j3Gấy điệMd4j3Gn thoạiDd9TDW, Dd9TDWcô quaDd9TDWy ngườiDd9TDW np8MouGhìn Vp8MouGĩnh PhMd4j3Gong Md4j3Gmột Dd9TDWcái, XVcậu tDd9TDWhấy XVvậy quaMd4j3Gy Dd9TDWlưng p8MouGđi, HiểuXV ĐồnXVg p8MouGcúi XVđầu nói:

- Mẹp8MouG XVđây, hôMd4j3Gm nXVay Md4j3Gcon điDd9TDW cp8MouGhơi p8MouGvui không.

Tiếng Dd9TDWbé p8MouGPhong p8MouGvà béDd9TDW Đp8MouGường ởp8MouG đầuDd9TDW p8MouGdây bDd9TDWên Dd9TDWkia ồnMd4j3G ào.XV XVVui vẻMd4j3G Dd9TDWkhoe p8MouGchuyện tDd9TDWrên trường.

- Mẹp8MouG cp8MouGũng nhMd4j3Gớ cop8MouGn nhiềuMd4j3G lắmXV. BéDd9TDW ĐDd9TDWường đXVừng giànhDd9TDW đồDd9TDW Md4j3Gchơi vớiDd9TDW béXV PhoXVng nghp8MouGe chưa.

……………….

- ỪhmDd9TDWm, mẹXV cũnMd4j3Gg nhMd4j3Gớ XVbé PhoDd9TDWng. XVNgày mDd9TDWai mẹp8MouG sp8MouGẽ đóp8MouGn coDd9TDWn vMd4j3Gề ngủDd9TDW vớXVi mẹXV. Cop8MouGn maXVu đip8MouG ngDd9TDWủ đDd9TDWi, pp8MouGhải nghMd4j3Ge lờMd4j3Gi ôngXV bàp8MouG Md4j3Gnghe chưa.

………………..

Vĩnh PhMd4j3Gong np8MouGghe mấyXV lDd9TDWời vừaDd9TDW rồXVi p8MouGthì p8MouGcảm thấp8MouGy chXVua xótp8MouG vp8MouGô hạn.Md4j3G XVTừng lờiDd9TDW nóMd4j3Gi nhưXV lưỡiMd4j3G daDd9TDWo cứaMd4j3G vp8MouGào p8MouGtim cậu.p8MouG VĩnhDd9TDW Phop8MouGng Md4j3Gchua xótMd4j3G nhậnMd4j3G XVra, váDd9TDWch XVngăn giữaDd9TDW cậuMd4j3G khônMd4j3Gg phảip8MouG p8MouGchỉ cóp8MouG Vĩnhp8MouG ThànMd4j3Gh mMd4j3Gà Md4j3Gcòn XVhai đXVứa cMd4j3Gon củaDd9TDW côDd9TDW p8MouGnữa. XVVĩnh XVPhong thDd9TDWấy p8MouGtim mìDd9TDWnh bắtp8MouG đầMd4j3Gu Dd9TDWlạnh Dd9TDWngắt, đôiDd9TDW Dd9TDWmắt Md4j3Gcòn chìXVm tronp8MouGg hạnhXV phúcDd9TDW lúXVc nãyDd9TDW Dd9TDWđã trởp8MouG tp8MouGhành mộtMd4j3G màuXV đenDd9TDW tốiMd4j3G sầm.

Hiểu ĐDd9TDWồng nóp8MouGi điệnp8MouG tMd4j3Ghoại xonDd9TDWg thMd4j3Gì Dd9TDWtắt máDd9TDWy qMd4j3Guay Dd9TDWlại p8MouGnhìn VĩXVnh Phonp8MouGg lXVo lắMd4j3Gng hỏi:

- AMd4j3Gnh đãDd9TDW hếtMd4j3G đDd9TDWau chưa.

- p8MouGCô XVmau vềp8MouG p8MouGnhà đp8MouGi Md4j3G– Vp8MouGĩnh PhonXVg kXVhông tXVrả lờiMd4j3G mXVà cp8MouGhỉ đáp.

- Dd9TDWEm Md4j3Glấy thp8MouGuốc chMd4j3Go Md4j3Ganh uốngDd9TDW p8MouGxong tp8MouGhì vềXV –XV HiểXVu ĐồngXV liếcp8MouG nhp8MouGìn đXVồng hồp8MouG Md4j3Gmột cáip8MouG rồiMd4j3G nói,XV kXVhông hềp8MouG đp8MouGể ýp8MouG sp8MouGắc XVmặt XVcủa VĩnMd4j3Gh Dd9TDWPhong, côp8MouG Md4j3Gchỉ ngDd9TDWhĩ rp8MouGằng cậuDd9TDW cònMd4j3G Dd9TDWđau nêDd9TDWn khXVó chịu.

- Khôp8MouGng cMd4j3Gần. Mp8MouGau vềMd4j3G p8MouGđi –Dd9TDW Vĩp8MouGnh PhMd4j3Gong Dd9TDWlớn tiếngp8MouG xp8MouGua đuổi.

Hiểu Đồnp8MouGg Md4j3Gthấy thMd4j3Gái độDd9TDW Vĩnp8MouGh PhXVong Dd9TDWthay đMd4j3Gổi, cũngp8MouG khôngDd9TDW bip8MouGết nóXVi Md4j3Ggì nữa,XV chỉp8MouG lặMd4j3Gng lẽMd4j3G cp8MouGầm tDd9TDWúi rXVa về.

Vĩnh PhDd9TDWong thấyMd4j3G Dd9TDWHiểu ĐXVồng đDd9TDWã XVđi khỏMd4j3Gi nhMd4j3Gà tMd4j3Grong lòp8MouGng XVbuồn bãXV thDd9TDWở dMd4j3Gài, XVngã xuốnMd4j3Gg sofp8MouGa nXVgước mặp8MouGt nhìnXV trDd9TDWần nhDd9TDWà màp8MouG cảmDd9TDW p8MouGthấy đắnDd9TDWg lp8MouGòng. Md4j3GSau đp8MouGó cp8MouGậu XVbật XVdậy chDd9TDWạy rXVa phMd4j3Gía baDd9TDWn cônp8MouGg Md4j3Gđảo mắtXV tìmMd4j3G, Dd9TDWcuối cùngp8MouG cũXVng thấyXV đưp8MouGợc cp8MouGái bp8MouGóng dMd4j3Gánh nhDd9TDWỏ bDd9TDWé côDd9TDW Md4j3Gđọc kDd9TDWia Dd9TDWđang đứngXV đónDd9TDW xeMd4j3G. Nhp8MouGưng chiếp8MouGc XVxe taMd4j3Gxi XVlao nhanMd4j3Gh qp8MouGua, mặcXV kệp8MouG Md4j3Gbàn taMd4j3Gy giXVơ lêMd4j3Gn ngoắp8MouGc củaMd4j3G Dd9TDWcô. XVCậu mp8MouGuốn chạyXV Dd9TDWxuống láXVi xDd9TDWe đưDd9TDWa XVcô vềp8MouG, nhp8MouGưng cậuDd9TDW sMd4j3Gợ quyếtDd9TDW p8MouGtâm củaDd9TDW mìXVnh Md4j3Glần nữXVa bịp8MouG lunp8MouGg lp8MouGay. NêXVn đànhMd4j3G đứngp8MouG p8MouGtrên caDd9TDWo nhDd9TDWìn xuốnp8MouGg XVcho đếnDd9TDW Dd9TDWkhi côDd9TDW bướcp8MouG lênMd4j3G mộtMd4j3G chiếcp8MouG p8MouGtaxi XVvà XVđi mất.

Vĩnh Dd9TDWPhong tXVức gXViận XVđấm p8MouGmạnh vàMd4j3Go tưMd4j3Gờng mấyp8MouG cáXVi chp8MouGo đMd4j3Gến Dd9TDWkhi taDd9TDWy tDd9TDWê XVdại Dd9TDWđi, trầyp8MouG Dd9TDWtrụa, rDd9TDWướm Dd9TDWmáu. NhMd4j3Gưng saXVo tXVim vDd9TDWẫn cứXV đau.
XVHôm saMd4j3Gu, Md4j3Gthái độMd4j3G VĩnXVh PXVhong cànhp8MouG lDd9TDWạnh lùp8MouGng Md4j3Ghơn trướcMd4j3G nữMd4j3Ga khiXVến cMd4j3Gho cácDd9TDW nhâp8MouGn viênp8MouG aXVi cũngMd4j3G sợMd4j3G hãDd9TDWi, vừp8MouGa lMd4j3Gàm viXVệc Md4j3Gvừa thậtXV tDd9TDWhò nXVgó vàoXV phòMd4j3Gng p8MouGcủa cậu.XV ChMd4j3Go tớiMd4j3G kMd4j3Ghi VXVĩnh PhMd4j3Gong XVbỏ đMd4j3Gi họMd4j3G mMd4j3Gới tMd4j3Ghở phàXVo nhp8MouGẹ nhỏm.

Vĩnh PhonDd9TDWg XVđi tiXVếp khácDd9TDWh rồiMd4j3G lảoDd9TDW đDd9TDWảo trởMd4j3G vềDd9TDW nhDd9TDWà, dạp8MouG dàDd9TDWy Dd9TDWlại bịMd4j3G đaup8MouG XVdữ dộiDd9TDW. CốDd9TDW gp8MouGắng XVmãi XVmới Dd9TDWvề tớiXV nhà.Md4j3G p8MouGVừa vàoXV nhà,p8MouG XVánh sáXVng đènp8MouG đMd4j3Gã ậXVp vàoXV mắtDd9TDW cDd9TDWậu p8MouGvà Dd9TDWmùi hươDd9TDWng thơmp8MouG lừngXV baMd4j3Go quâyXV XVlấy mũiMd4j3G cậu.

Hiểu Đồngp8MouG Dd9TDWnghe tp8MouGiếng Dd9TDWmở cDd9TDWửa Md4j3Gthì vDd9TDWội chạyp8MouG p8MouGra. VĩDd9TDWnh Phonp8MouGg XVnhìn XVcô mặcDd9TDW tạpp8MouG dề,Md4j3G máiDd9TDW tócDd9TDW búXVi XVcao rấtp8MouG xiDd9TDWnh đẹpp8MouG thMd4j3Gật sựXV chỉMd4j3G muDd9TDWốn ôp8MouGm lấyDd9TDW côXV cMd4j3Gho thp8MouGỏa lònp8MouGg mop8MouGng Md4j3Gnhớ. NXVhưng XVcậu Md4j3Gbiết gp8MouGiữa hDd9TDWọ mDd9TDWãi mãiXV kp8MouGhông tp8MouGhể nàDd9TDWo, Dd9TDWcậu lạnMd4j3Gh lùp8MouGng hỏi:

- SaDd9TDWo cXVô lạiXV ởXV đây.

- V.XVú NDd9TDWăm đưXVa XVchìa XVkhóa nhp8MouGà Dd9TDWcho eMd4j3Gm, Md4j3Gem nhậnMd4j3G lp8MouGời Dd9TDWV.ú cMd4j3Ghăm Dd9TDWsóc anh.

- ChDd9TDWăm p8MouGsóc Md4j3Gtôi, tMd4j3Gôi cp8MouGó php8MouGải đứDd9TDWa trẻXV p8MouGlên bp8MouGa p8MouGđâu màp8MouG cầXVn côXV chăXVm Dd9TDWsóc Dd9TDW– VĩDd9TDWnh PhoXVng cườiDd9TDW nhạt.

Cậu đDd9TDWi lảXVo p8MouGđảo vàp8MouGo tronDd9TDWg, HiểXVu ĐồMd4j3Gng vXVội chDd9TDWạy đếnDd9TDW đỡXV cXVậu XVnhưng Md4j3GVĩnh PhoMd4j3Gng gạtXV ra.

- TránDd9TDWh rXVa đip8MouG. p8MouGTôi khôXVng XVcần Md4j3Gai thươngMd4j3G hạiXV. Côp8MouG maXVu vMd4j3Gề đi.

Hiểu ĐồngMd4j3G địp8MouGnh Dd9TDWmở miXVệng nDd9TDWói câuXV gXVì Dd9TDWđó nhưnp8MouGg XVrồi lạiDd9TDW thôp8MouGi. Côp8MouG thấyp8MouG Vp8MouGĩnh Dd9TDWPhong ngãMd4j3G ngưDd9TDWời xuốnMd4j3Gg ghếXV thìXV vộip8MouG đếnXV gip8MouGúp Md4j3Gcậu nXVới lỏnDd9TDWg p8MouGcà vạDd9TDWt rXVa nhDd9TDWưng VĩnhDd9TDW phop8MouGng lDd9TDWại Dd9TDWgạt XVra nói:

- XVSao cMd4j3Gòn chưaXV về.

Hiểu ĐXVồng nhMd4j3Gìn bộDd9TDW dạnDd9TDWg VĩnDd9TDWh PMd4j3Ghong nhưXV thếXV thìp8MouG Dd9TDWđau lòDd9TDWng lắMd4j3Gm. Md4j3GCô liềp8MouGn nói:

- p8MouGEm np8MouGhìn thXVấy anp8MouGh ănMd4j3G cơMd4j3Gm uốngXV Md4j3Gthuốc xoXVng rMd4j3Gồi p8MouGem về.

- TạiMd4j3G sap8MouGo, tMd4j3Gại saXVo phảiDd9TDW lp8MouGàm vậyXV, Md4j3Gvì Dd9TDWlời hXVứa vớiXV V.Md4j3Gú à.

- Vp8MouGì eXVm Md4j3Glà ngDd9TDWười gXViúp việMd4j3Gc cp8MouGho ap8MouGnh –Dd9TDW Hiểp8MouGu ĐồngMd4j3G đáp.

Vĩnh PhonDd9TDWg ngDd9TDWhe Hiểup8MouG ĐồngMd4j3G p8MouGnói Md4j3Gvậy tDd9TDWhì Md4j3Gngạc np8MouGhiên nhXVìn XVcô, lMd4j3Gát XVsau cườiMd4j3G nMd4j3Ghạt nói:

- LDd9TDWần trướcXV Md4j3Gtôi kDd9TDWhông muDd9TDWốn bạnp8MouG gáiDd9TDW tôXVi hiểDd9TDWu lDd9TDWầm mớip8MouG nóiDd9TDW XVcô XVlà ngườp8MouGi giXVúp việp8MouGc, côXV XVcũng đừngp8MouG Md4j3Gtin làXV nhMd4j3Gư thế.

- Hồip8MouG trước,Dd9TDW aMd4j3Gnh đưDd9TDWa eMd4j3Gm Dd9TDWmột sMd4j3Gố tiềXVn, sXVố tDd9TDWiền đóp8MouG Md4j3Gvẫn chưaDd9TDW dXVùng Dd9TDWhết cXVho nDd9TDWên XVcoi nhMd4j3Gư p8MouGem tDd9TDWiếp tụMd4j3Gc làm.

- SốXV tiềDd9TDWn đóXV ….Md4j3GĐược, vDd9TDWậy tDd9TDWhì mộMd4j3Gt lầnMd4j3G trảp8MouG dứDd9TDWt lMd4j3Guôn đi.

Nói rồiDd9TDW Dd9TDWcậu kép8MouGo Dd9TDWHiểu ĐồngXV lạiMd4j3G đèXV cDd9TDWô xuốXVng gXVhế saMd4j3Gu đóXV p8MouGthô Md4j3Gbạo chiếp8MouGm lMd4j3Gấy mp8MouGôi côDd9TDW. HiểuMd4j3G XVĐồng bXVị bp8MouGất ngờXV np8MouGên khôMd4j3Gng p8MouGkịp pXVhản ứp8MouGng, đp8MouGành nằmXV iDd9TDWm bấp8MouGt động.XV Np8MouGhưng Vĩnp8MouGh Dd9TDWPhong kMd4j3Ghông chDd9TDWỉ dXVừng lXVại ởMd4j3G đMd4j3Gó, bMd4j3Gàn taMd4j3Gy cậuXV bMd4j3Gắt đXVầu xâmXV chiếmDd9TDW p8MouGcơ thp8MouGể côMd4j3G. BànDd9TDW taDd9TDWy tiếnDd9TDW p8MouGsấu vàp8MouGo Dd9TDWngực côXV dàXVy vòXV mDd9TDWột cácDd9TDWh thôMd4j3G bạDd9TDWo, đôiXV môMd4j3Gi khôMd4j3Gng mộtp8MouG chúXVt thưXVơng Dd9TDWtình hDd9TDWành Dd9TDWhạ Md4j3Gmôi côDd9TDW khiếp8MouGn Hp8MouGiểu ĐồnDd9TDWg đauXV đXVớn, côXV dùp8MouGng hDd9TDWết sứcDd9TDW Dd9TDWđẩy Dd9TDWmạnh Vp8MouGĩnh php8MouGong Md4j3Gra p8MouGrồi táXVt vàXVo p8MouGmặt cậuDd9TDW p8MouGmột cáiXV mắng:

- p8MouGVô sĩ…

Nói rp8MouGồi cXVô tháMd4j3Go Md4j3Gtạp dềp8MouG rDd9TDWa quăngp8MouG xuốngDd9TDW đấtp8MouG bỏp8MouG đi.

Vĩnh PDd9TDWhong bấtp8MouG đXVộng ngồDd9TDWi đóMd4j3G rồDd9TDWi cDd9TDWười XVđiên dại.
–Dd9TDW VMd4j3Gô sĩp8MouG, cậuMd4j3G đúngMd4j3G làp8MouG Md4j3Gvô sĩ.

Rõ ràngMd4j3G làMd4j3G cậuXV làMd4j3Gm p8MouGđau HMd4j3Giểu Đồnp8MouGg, vậyMd4j3G p8MouGmà tiMd4j3Gm p8MouGcậu XVlại thấyMd4j3G đMd4j3Gau Md4j3Ggấp tDd9TDWrăm Dd9TDWngàn lần.Dd9TDW p8MouGCơn đaDd9TDWu dạMd4j3G dàyDd9TDW Md4j3Glại ậpp8MouG p8MouGxuống kDd9TDWhiến cậuDd9TDW phảiMd4j3G chạyp8MouG Dd9TDWvào Md4j3Gtolet tDd9TDWống hếtXV nMd4j3Ghững tMd4j3Ghứ tronXVg bụMd4j3Gng raMd4j3G. Md4j3GCô Dd9TDWhọng khôDd9TDW kMd4j3Ghang vDd9TDWà p8MouGđắng ghép8MouGt nhMd4j3Gưng vẫnMd4j3G khôngp8MouG bằnDd9TDWg XVvị đắngDd9TDW troDd9TDWng lòng.

Hiểu ĐồngMd4j3G leXVo XVlên Dd9TDWxe Md4j3Gtaxi trMd4j3Gở về,Md4j3G côp8MouG cảmp8MouG tMd4j3Ghấy Dd9TDWrất Md4j3Gđau đp8MouGớn. CDd9TDWô khDd9TDWông pDd9TDWhải đaDd9TDWu XVvì bịp8MouG VĩnDd9TDWh Phop8MouGng hànMd4j3Gh hạMd4j3G thânXV Dd9TDWxác, mDd9TDWà đMd4j3Gau vìp8MouG Dd9TDWbị Vĩp8MouGnh Md4j3GPhong xMd4j3Gem thường.Md4j3G TrXVong mắtDd9TDW cậu,Md4j3G cMd4j3Gô p8MouGvẫn Dd9TDWlà p8MouGmột Md4j3Gcô gMd4j3Gái bDd9TDWán hop8MouGa p8MouGvô liêp8MouGm Dd9TDWsỉ. Dd9TDWCái cảmMd4j3G giácp8MouG vừaXV p8MouGtức giDd9TDWận vừaMd4j3G đXVau Md4j3Gđớn np8MouGày XVlàm tDd9TDWim Md4j3Gcô nhứXVt nhói.

Về Md4j3Gđến Dd9TDWnhà, HiểuXV ĐồngMd4j3G mp8MouGệt mp8MouGỏi vùMd4j3Gi mìp8MouGnh trXVong Md4j3Gchăn, lòMd4j3Gng đauMd4j3G nMd4j3Ghư cắtMd4j3G, Dd9TDWcô cp8MouGứ đểMd4j3G mMd4j3Gặc nướXVc XVmắt lp8MouGăn Dd9TDWdài XVqua kMd4j3Ghóe mi.

- Cuốp8MouGi Dd9TDWcùng cũngDd9TDW đãp8MouG cDd9TDWó tiXVn tp8MouGức Dd9TDWtừ bênp8MouG cônp8MouGg XVty XVVĩnh Pp8MouGhát –p8MouG Dd9TDWKhương TháiMd4j3G đếnDd9TDW nóMd4j3Gi vp8MouGới VĩnhXV PhMd4j3Gong. BâMd4j3Gy Md4j3Ggiờ cậuXV tp8MouGạm tMd4j3Ghời cp8MouGhuyển qp8MouGua làp8MouGm trợMd4j3G lMd4j3Gí Dd9TDWcho VĩnhDd9TDW PhoDd9TDWng tMd4j3Grong khMd4j3Gi VMd4j3Gĩnh ThDd9TDWành Dd9TDWđi p8MouGcông táp8MouGc, Md4j3Gvì cóMd4j3G p8MouGrất nhiềuXV việcp8MouG mDd9TDWà Vĩp8MouGnh TDd9TDWhành vẫMd4j3Gn chưp8MouGa gXViải quyếtMd4j3G Dd9TDWhết, cầnp8MouG VĩDd9TDWnh PhoMd4j3Gng giảip8MouG quyết.

- ĐMd4j3Gược, vậyDd9TDW aMd4j3Gnh mXVau sắpXV xDd9TDWếp XVmột cuộXVc Md4j3Ghẹn vớiXV ôXVng XVấy Md4j3Gđi –XV VMd4j3Gĩnh p8MouGPhong XVra lệnh.

- ÔnXVg ấDd9TDWy nóiDd9TDW p8MouGngày Dd9TDWmai Md4j3Gsẽ đíchDd9TDW tMd4j3Ghân Md4j3Gđến đâDd9TDWy nóMd4j3Gi chuyệnp8MouG –Dd9TDW KMd4j3Ghương ThMd4j3Gái tDd9TDWrả lời.

- TốtMd4j3G! Md4j3GVậy thìDd9TDW anXVh mXVau chuẩp8MouGn XVbị chDd9TDWo thập8MouGt tDd9TDWốt Dd9TDWcho cuộp8MouGc đXVàm XVphán ngp8MouGày maiDd9TDW. Dd9TDWChúng tXVa nhp8MouGất địnhMd4j3G pp8MouGhải lấyp8MouG đưXVợc lXVô đXVất đóp8MouG Md4j3G– Vĩnp8MouGh PXVhong gMd4j3Gật Dd9TDWgù vup8MouGi mừp8MouGng nói.
Khi VĩnhXV PhDd9TDWong vp8MouGề nhMd4j3Gà, tXVrên bàMd4j3Gn đãMd4j3G bàyXV Md4j3Gđồ p8MouGăn vẫp8MouGn Md4j3Gcòn bóXVc khói,Dd9TDW tDd9TDWrên bànDd9TDW cònp8MouG đp8MouGể thuốcXV Dd9TDWđau baMd4j3Go tửp8MouG vMd4j3Gà mp8MouGột Md4j3Gly nướcMd4j3G lDd9TDWọc, nXVhưng Dd9TDWlại khôngp8MouG XVhề thấyDd9TDW Dd9TDWbóng dáXVng HiểuMd4j3G Đồngp8MouG đMd4j3Gâu hết.Md4j3G p8MouGVĩnh Pp8MouGhong Dd9TDWthở dàiDd9TDW Dd9TDWkhi Dd9TDWnhìn nhDd9TDWũng thứMd4j3G đó.Chẳngp8MouG phảiXV cp8MouGậu cốDd9TDW ýMd4j3G làp8MouGm Md4j3Gtổn tDd9TDWhương côp8MouG hXVay sp8MouGao, Md4j3Gchẳng phảDd9TDWi cậuDd9TDW Md4j3Gcố ýXV làmp8MouG chDd9TDWo côp8MouG gXVhét cậuXV Dd9TDWhay sp8MouGao. p8MouGTại sMd4j3Gao Dd9TDWcô p8MouGvẫn quMd4j3Gan tâMd4j3Gm đếnXV p8MouGcậu, tạiDd9TDW saMd4j3Go vp8MouGẫn Md4j3Gtỏ XVra âp8MouGn Dd9TDWcần nhDd9TDWư thDd9TDWế. VậyMd4j3G tXVhì XVlàm sMd4j3Gao cậDd9TDWu cMd4j3Gó thp8MouGể quêDd9TDWn cô,XV vậyXV thXVì làmDd9TDW XVsao cMd4j3Gậu Md4j3Gcó thểXV thDd9TDWôi nhunMd4j3Gg nhớ.

“ Hp8MouGiểu ĐồMd4j3Gng! EXVm cDd9TDWó Dd9TDWbiết XVem XVmang đếnXV chMd4j3Go anXVh nhp8MouGiều mậMd4j3Gt ngọt,p8MouG nhp8MouGưng cũnp8MouGg XVchính ep8MouGm map8MouGng Dd9TDWđến đắnDd9TDWg XVcay p8MouGcho anXVh. p8MouGNếu nDd9TDWhư XVcó tXVhể cp8MouGhung hXVòa mậtXV XVngọt vàXV p8MouGcay đắp8MouGng vXVào nhp8MouGau thMd4j3Gì cóp8MouG lXVẽ tìnhXV Dd9TDWyêu khôp8MouGng tồnXV tại.Dd9TDW NhưMd4j3Gng XVnỗi cXVay đắngMd4j3G Dd9TDWnày lạip8MouG khiếnp8MouG anMd4j3Gh đauMd4j3G đp8MouGến điêDd9TDWn dMd4j3Gại. “

Nước mXVắt Dd9TDWlặng lẽXV lăp8MouGng dàMd4j3Gi Dd9TDWkhi cXVậu cầmp8MouG đũa.Md4j3G VĩnXVh Phonp8MouGg cũnXVg XVkhông nMd4j3Ggờ rằng,p8MouG bDd9TDWản tp8MouGhân mìXVnh lạXVi Dd9TDWcó tDd9TDWhể Md4j3Grơi XVnhiều Dd9TDWnước mMd4j3Gắt nhưp8MouG thMd4j3Gế.Trước p8MouGkhi gặp8MouGp Hiểup8MouG Đồng,Dd9TDW mộDd9TDWt thờiXV giaDd9TDWn dàiDd9TDW đằDd9TDWng đẵp8MouGng hap8MouGi mMd4j3Gươi nMd4j3Găm cập8MouGu khôngMd4j3G hềDd9TDW khóc.Vậyp8MouG mXVà khp8MouGi p8MouGgặp cXVô, p8MouGbị Dd9TDWcô làp8MouGm XVtổn thương,XV VDd9TDWĩnh PhMd4j3Gong khóDd9TDWc thậtMd4j3G nhiềuXV, nhMd4j3Gư kXVhóc cXVho Md4j3G20 XVnăm chp8MouGưa p8MouGhề đượMd4j3Gc khóc.NếuMd4j3G nhMd4j3Gư kXVhóc cXVó thp8MouGể làmp8MouG cậuMd4j3G qp8MouGuên Md4j3Gđi HiXVểu ĐồnMd4j3Gg tMd4j3Ghì bắXVt Md4j3Gcậu kMd4j3Ghóc kDd9TDWhô Dd9TDWnước mắtp8MouG, cậup8MouG cp8MouGũng cp8MouGam lòng.

Đời ngườip8MouG cóDd9TDW thểp8MouG khóDd9TDWc Dd9TDWbao nhiêup8MouG đểp8MouG XVcạn lệ

Đời np8MouGgười phMd4j3Gải trảp8MouGi qDd9TDWua bap8MouGo nhp8MouGiêu lệDd9TDW mớiMd4j3G thMd4j3Gôi đap8MouGu lòngp8MouG nữa.
SáXVng hMd4j3Gôm sDd9TDWau, Md4j3GVĩnh Dd9TDWPhong tớiMd4j3G sớmMd4j3G p8MouGđể chuẩDd9TDWn bịDd9TDW cXVuộc gXVặp mXVặt vớXVi cp8MouGhủ tXVịch VMd4j3Gĩnh PhMd4j3Gát. Vẫnp8MouG XVlà mộtDd9TDW php8MouGó tổngMd4j3G lãnhp8MouG đạmXV nhưXVng oaXVi phonDd9TDWg đẹpp8MouG traXVi khiếnDd9TDW chp8MouGo mấyDd9TDW Md4j3Gcô nhâp8MouGn viêp8MouGn bịDd9TDW hớpp8MouG hồn.XV NhưnMd4j3Gg cậup8MouG ngMd4j3Gày cp8MouGàng lạnXVh lùngMd4j3G hơnXV nữa.Md4j3G CMd4j3Gàng làmp8MouG nMd4j3Ggười tXVa chỉDd9TDW Md4j3Gdám đứXVng tDd9TDWừ xp8MouGa nhDd9TDWìn ngắmMd4j3G chứp8MouG khôMd4j3Gng dámp8MouG đếMd4j3Gn gần.

Cậu Md4j3Gđi nDd9TDWgang qup8MouGa bàp8MouGn HMd4j3Giểu Đồngp8MouG, XVcô khMd4j3Gông XVngồi ởMd4j3G Md4j3Gđó, nMd4j3Ghưng XVchiếc XVgiỏ cMd4j3Gô vẫnMd4j3G đXVeo thDd9TDWì đDd9TDWang nằmMd4j3G trêDd9TDWn XVghế. p8MouGMột chúp8MouGt Md4j3Gdao độngp8MouG thDd9TDWoáng qup8MouGa Dd9TDWnhưng nhp8MouGanh chónDd9TDWg bìDd9TDW Md4j3Gdìm xp8MouGuống, VĩnhXV Md4j3GPhong Dd9TDWđi thẳp8MouGng vàDd9TDWo phòXVng mình.p8MouG p8MouGHôm nDd9TDWay làMd4j3G nDd9TDWgày Dd9TDWthứ Dd9TDWhai p8MouGhọ khôp8MouGng gặpp8MouG nhau.

Từ XVkhi xảyp8MouG Md4j3Gra chuyMd4j3Gện đó,Dd9TDW HiMd4j3Gểu ĐồngMd4j3G luônDd9TDW tránMd4j3Gh mặtXV VĩnhXV Dd9TDWPhong. TrướcDd9TDW kp8MouGhi cậDd9TDWu đến,XV XVcô Dd9TDWlấy cMd4j3Gớ đp8MouGi phDd9TDWa càp8MouG phXVê cp8MouGho mọip8MouG ngMd4j3Gười, cp8MouGho tớip8MouG kDd9TDWhi VĩnDd9TDWh PMd4j3Ghong vàop8MouG phòXVng, cDd9TDWô mớiDd9TDW qp8MouGuay p8MouGtrở lại.XV Md4j3GKhi XVVĩnh p8MouGPhong đp8MouGi rDd9TDWa thDd9TDWì p8MouGcô Md4j3Gcúi XVđầu xuốngMd4j3G mặtp8MouG bàp8MouGn vờXV chămXV cXVhỉ làp8MouGm viMd4j3Gệc. p8MouGSau đó,Md4j3G HiểuMd4j3G ĐồngMd4j3G xuXVng phonMd4j3Gg đDd9TDWi đếnp8MouG khp8MouGo hàngp8MouG đểp8MouG kXViểm p8MouGtra hànXVg. ViệcDd9TDW nDd9TDWày rấp8MouGt mệtp8MouG nhọcMd4j3G nênp8MouG rấtXV Dd9TDWít Md4j3Gngười chMd4j3Gịu p8MouGđi, XVcho nêp8MouGn khXVi Hiểup8MouG ĐồngMd4j3G đềDd9TDW nghịXV tXVhì đượp8MouGc phép8MouGp ngaDd9TDWy. VXVậy lp8MouGà cảXV XVchiều Dd9TDWhôm đó,XV VĩMd4j3Gnh Phop8MouGng khôngp8MouG nhìnp8MouG thXVấy HiXVểu Đồng.

Các cấpXV p8MouGlãnh đXVạo đềuMd4j3G điXV p8MouGtheo VĩnhDd9TDW XVPhong vXVào phònXVg họp8MouGp Md4j3Gđể đónDd9TDW Dd9TDWtiếp p8MouGchủ tịchXV LXVâm Md4j3GVăn TráXVc cp8MouGủa tậpp8MouG đoànMd4j3G VĩXVnh PháXVt. Đúngp8MouG giờp8MouG hẹn,XV p8MouGông Dd9TDWVăn TrDd9TDWác cùp8MouGng coXVn tDd9TDWrai lXVà Md4j3Gông TXVuấn XVKhanh oMd4j3Gai phonDd9TDWg bướcMd4j3G vàp8MouGo. Dd9TDWHọ đượDd9TDWc chMd4j3Gào đDd9TDWón nhMd4j3Gư nhữMd4j3Gng vịMd4j3G khácXVh vMd4j3Gô cùXVng quý.

- ChàMd4j3Go ngài!p8MouG XVRất hâMd4j3Gn hạDd9TDWnh đMd4j3Gược Md4j3Gđón tiếpMd4j3G Dd9TDWngài –XV Vĩnhp8MouG Pp8MouGhong đưaDd9TDW tMd4j3Gay rXVa bắtp8MouG, vp8MouGui vẻMd4j3G cDd9TDWhào ôMd4j3Gng Md4j3GVăn Trác.

- Cp8MouGhào cp8MouGậu! p8MouGVẫn nXVghe đp8MouGồn cMd4j3Gậu tuổiDd9TDW trDd9TDWẻ tàip8MouG caop8MouG. Hômp8MouG nap8MouGy Dd9TDWđược gặpp8MouG mặtXV Dd9TDWthật lp8MouGà mMd4j3Gay mắnXV –XV Md4j3GÔng VXVăn TrácDd9TDW cũngMd4j3G đXVưa Dd9TDWtay XVra bắtp8MouG lạip8MouG cườiMd4j3G nói.

- NXVgài quáMd4j3G kDd9TDWhen. XVMời Md4j3Gngài ngồiDd9TDW Dd9TDW– vĩnhDd9TDW PXVhong chỉMd4j3G taXVy vàDd9TDWo ghếp8MouG lịXVch sựp8MouG ngồi.

Vĩnh PhXVong p8MouGcũng qup8MouGay sXVang bp8MouGắt tDd9TDWay ônMd4j3Gg TMd4j3Guấn Khanh.

Sau mấyMd4j3G lờXVi Dd9TDWxã giXVao kMd4j3Ghách Md4j3Gsáo, XVba ngườiXV cùnDd9TDWg p8MouGngồi xuốMd4j3Gng nXVhìn Md4j3Gnhau, mỗiMd4j3G ngưDd9TDWời tp8MouGheo đuổiXV Md4j3Gmột suXVy ngDd9TDWhĩ Md4j3G. SaXVu cùMd4j3Gng Vĩnp8MouGh PhXVong hỏi:

- ChẳnDd9TDWg biXVết cácMd4j3G vịMd4j3G tDd9TDWhích dùngMd4j3G cMd4j3Ghi, tMd4j3Gôi lp8MouGập tXVức cXVho ngưDd9TDWời đeXVm đến.

- KhônDd9TDWg p8MouGcần XVkhách sp8MouGáo làmDd9TDW p8MouGgì. Chỉp8MouG cầMd4j3Gn Dd9TDWmột p8MouGtách trp8MouGà làXV đDd9TDWược –Md4j3G ÔDd9TDWng VăXVn TrMd4j3Gác cMd4j3Gười hàhMd4j3Gà p8MouGtrả lời.

- BDd9TDWa tôiMd4j3G chp8MouGỉ tp8MouGhích uốp8MouGng tràXV thôiMd4j3G –Dd9TDW ÔngMd4j3G TuấnDd9TDW KhaDd9TDWnh Dd9TDWgiải thích.

- Chẳngp8MouG hap8MouGy ôngXV thíchMd4j3G uốngXV p8MouGtrà gp8MouGì. TôiMd4j3G sẽMd4j3G chMd4j3Go ngMd4j3Gười pDd9TDWha Dd9TDWngay XV– Vĩp8MouGnh p8MouGPhong liềnXV hỏi.

- TràMd4j3G tôMd4j3Gi uMd4j3Gống rấp8MouGt đặcXV biệt.Md4j3G Chắp8MouGc cDd9TDWông tMd4j3Gy khôngMd4j3G thícDd9TDWh uốngDd9TDW loạiDd9TDW tDd9TDWrà đDd9TDWó p8MouGđâu. CứXV Dd9TDWpha mMd4j3Gột tácDd9TDWh tp8MouGrà bìnXVh thườngXV XVlà đượcDd9TDW –p8MouG Dd9TDWÔng VDd9TDWăn TXVrác cMd4j3Gười cườiDd9TDW nói.

- XVLần Dd9TDWđầu p8MouGchúng tMd4j3Ga gặDd9TDWp Dd9TDWmặt XVlại p8MouGkhông thểMd4j3G tip8MouGếp p8MouGđãi np8MouGgài cMd4j3Ghu đMd4j3Gáo rp8MouGồi –p8MouG XVVĩnh PhoDd9TDWng p8MouGtỏ vẻMd4j3G hốiXV lỗi.

- ThậtMd4j3G kìXV XVlạ làp8MouG, Md4j3Gtôi lạip8MouG Dd9TDWcó p8MouGcảm giáp8MouGc đãMd4j3G gặpXV cậMd4j3Gu Md4j3Gở đâuXV Md4j3Grồi thìXV pXVhải –p8MouG ÔnDd9TDWg VăXVn trácMd4j3G nDd9TDWhìn Vĩnp8MouGh PhMd4j3Gong mộtDd9TDW XVlát rồiMd4j3G tDd9TDWrả lời.

- p8MouGTuổi trẻDd9TDW nôngXV nổi,Dd9TDW thườngMd4j3G hp8MouGay ronp8MouGg Md4j3Gchơi, quậyp8MouG pháMd4j3G. ChắcDd9TDW Md4j3Glà bDd9TDWị cp8MouGhủ tịcMd4j3Gh nMd4j3Ghìn thấyp8MouG rồi,XV XVxin đừngXV cMd4j3Ghê cười.

- Dd9TDWKhàkhà ….rấtDd9TDW thẳngMd4j3G thắMd4j3Gn. p8MouGVừa gặpDd9TDW mặtDd9TDW tDd9TDWôi đDd9TDWã thíchXV cậuXV rồi.

- Md4j3GTôi cũnDd9TDWg vậMd4j3Gy –XV Dd9TDWVĩnh XVPhong đDd9TDWáp. SXVau đóXV Md4j3Gcậu quaXVy đầup8MouG Dd9TDWbảo –XV Dd9TDWMau chDd9TDWo ngườip8MouG Dd9TDWpha Dd9TDWtrà Dd9TDWmời p8MouGchủ tp8MouGịch vXVà Dd9TDWtổng giDd9TDWám đốcMd4j3G Md4j3Gnhanh lên.

- Vâng!Dd9TDW –Dd9TDW XVKhương TXVhái gậtDd9TDW đDd9TDWầu rp8MouGồi p8MouGvội vàp8MouGng điMd4j3G rDd9TDWa ngoài.
Md4j3GVì pDd9TDWhòng tiếpXV kháXVch gầp8MouGn ngap8MouGy phòDd9TDWng XVkế hoạchXV Dd9TDWcho p8MouGnên Khưp8MouGơng TháDd9TDWi rp8MouGa bảoDd9TDW họp8MouG điXV pMd4j3Gha tràXV. Mp8MouGai tp8MouGhi lXVà ngưMd4j3Gời đượcp8MouG lệnhDd9TDW đXVi pXVha. Dd9TDWCô cũngMd4j3G biếXVt đâyDd9TDW Md4j3Glà cuộcp8MouG gMd4j3Gặp mXVặt Md4j3Gquan tMd4j3Grọng nêMd4j3Gn vMd4j3Gội Dd9TDWvàng đip8MouG phaDd9TDW. NhXVưng cp8MouGhẳng mXVay Dd9TDWtrong Dd9TDWlúc lúngDd9TDW túnDd9TDWg côDd9TDW làmXV đổp8MouG ngup8MouGyên hộpXV Dd9TDWtrà xuốngMd4j3G đấtMd4j3G. HoảngXV hốtDd9TDW, XVtìm tràp8MouG XVkhác đểXV phaDd9TDW, XVnhưng cDd9TDWhẳng còXVn loDd9TDWại tp8MouGrà nàop8MouG nữMd4j3Ga, XVcô lXVanh trXVí vộiXV chạyXV đXVến tìmXV HiểuXV Đồng.

- HDd9TDWiểu Đồngp8MouG! CDd9TDWậu vẫMd4j3Gn XVcòn Dd9TDWtrà p8MouGhoa hồngp8MouG p8MouGhay không?

Hiểu ĐồXVng np8MouGgẩng đầuDd9TDW lp8MouGên ngạcDd9TDW nXVhiên hỏi:

- Đểp8MouG p8MouGlàm gì,p8MouG cậuDd9TDW tớiXV ngàyDd9TDW rồiDd9TDW à.

- KhXVông phảiMd4j3G, Dd9TDWmình làDd9TDWm đổMd4j3G hXVết hộpDd9TDW tràDd9TDW xMd4j3Guống đấp8MouGt rp8MouGồi. KhôXVng cMd4j3Gòn trp8MouGà nàMd4j3Go hếtDd9TDW, cũp8MouGng maMd4j3Gy mMd4j3Gình nhớXV cDd9TDWậu thíDd9TDWch up8MouGống tMd4j3Grà XVhoa hồngp8MouG p8MouGnên p8MouGhay XVmang theXVo liMd4j3Gền chạyXV đếnXV đâDd9TDWy. MDd9TDWau Md4j3Gđưa Md4j3Gcho mìnhMd4j3G Dd9TDWđi, p8MouGcậu cũngXV biếtXV pXVhó tổp8MouGng đanp8MouGg bDd9TDWàn côngp8MouG việcMd4j3G p8MouGvới chỉMd4j3G tịcXVh VXVĩnh Trác.

- NhDd9TDWưng mMd4j3Gà dùp8MouGng tràp8MouG Md4j3Ghoa hMd4j3Gồng đMd4j3Gể XVđãi p8MouGkhách XVthì cóXV phXVải lp8MouGà ….

- CXVó XVcòn hơnMd4j3G Dd9TDWkhông? p8MouGNếu khôDd9TDWng mìnhXV sẽDd9TDW bXVị đuổiMd4j3G việcXV mấtXV –Md4j3G MaDd9TDWi Tp8MouGhi lXVo lMd4j3Gắng nói.

- ĐượcXV rXVồi p8MouGđể mMd4j3Gình pDd9TDWha cXVho nXVếu khôngDd9TDW cậXVu p8MouGlại làXVm đổMd4j3G p8MouGnữa –Md4j3G HiDd9TDWểu ĐDd9TDWồng p8MouGvội trấnDd9TDW aDd9TDWn MaDd9TDWi thi.

Mai p8MouGThi Md4j3Ggật đầXVu. cảMd4j3G haMd4j3Gi p8MouGnhanh chDd9TDWóng Md4j3Gđi đếnXV XVphòng p8MouGpha trà.
Vĩnh PhoXVng vp8MouGà p8MouGông Văp8MouGn TráXVc nóiXV thêMd4j3Gm vàMd4j3Gi XVcâu xãMd4j3G giaDd9TDWo rp8MouGồi p8MouGliền xDd9TDWoay vàp8MouGo vp8MouGấn đXVề lôMd4j3G Md4j3Gđất đó.

- CậuXV XVhy vọngDd9TDW tp8MouGôi sẽMd4j3G nhMd4j3Gường lDd9TDWô đấtMd4j3G đóMd4j3G chXVo cậuMd4j3G p8MouG– ÔngMd4j3G XVVăn Dd9TDWTrác mDd9TDWĩm cườiMd4j3G hỏi.

- VậngXV –Dd9TDW Vp8MouGĩnh PhonMd4j3Gg Dd9TDWgật đầu.

- NếuMd4j3G tôiDd9TDW khMd4j3Gông p8MouGnhường tp8MouGhì sp8MouGao –Md4j3G Dd9TDWÔng Vănp8MouG XVTrác XVvẫn nụXV XVcười XVbí hip8MouGểm Dd9TDWnhìn VĩnhXV Pp8MouGhong hỏi.

Sắc mặp8MouGt VĩnXVh Phop8MouGng Md4j3Ghơi Dd9TDWtối lại,Dd9TDW cậuXV cũngMd4j3G biếMd4j3Gt ônMd4j3Gg tXVa khôXVng XVdễ Dd9TDWgì nhườnp8MouGg lDd9TDWại lôDd9TDW Md4j3Gđất đóDd9TDW. VMd4j3Gẫn cXVòn chưDd9TDWa kịpMd4j3G nóip8MouG p8MouGgì XVthì XVcó tiếnDd9TDWg gMd4j3Gõ cửa.

Mai Dd9TDWThi Md4j3Gđã đXVem trp8MouGà vDd9TDWào, cẩnMd4j3G thậnDd9TDW đặtMd4j3G p8MouGxuống XVbàn trướcp8MouG mXVặt tp8MouGừng người.XV Vĩp8MouGnh PhoXVng nhXVân cXVơ hộDd9TDWi nói:
– MờXVi chp8MouGủ tịchDd9TDW vàDd9TDW tổnDd9TDWg giámp8MouG đốcDd9TDW dXVùng trà.

Ông VăXVn TráDd9TDWc lMd4j3Gịch sựMd4j3G cp8MouGầm lXVy trXVà lênXV thưởngp8MouG tMd4j3Ghức. MùDd9TDWi vịDd9TDW Md4j3Gtrà qMd4j3Guen thuộcMd4j3G xôp8MouGng lêp8MouGn mXVũi ông.p8MouG ÔnDd9TDWg nhìp8MouGn Vĩnhp8MouG XVPhong cXVười nói:

- Md4j3GXem Md4j3Gra quDd9TDWý côngXV tp8MouGy cMd4j3Gó điềuXV Md4j3Gtra mp8MouGột chúDd9TDWt vềp8MouG Md4j3Gsở thícDd9TDWhc Md4j3Gủa tôip8MouG tDd9TDWhì phải.

Nói xonXVg ônp8MouGg Md4j3Gliền XVuống thửMd4j3G mộXVt ngụMd4j3Gm. VừXVa Dd9TDWuống xonDd9TDWg ôDd9TDWng liềnDd9TDW đMd4j3Gưa lDd9TDWy tràDd9TDW Md4j3Gra Dd9TDWnhìn Dd9TDWchăm chDd9TDWú. p8MouGSau đóMd4j3G p8MouGuống mMd4j3Gột p8MouGhơi cạnDd9TDW Dd9TDWly rDd9TDWồi Md4j3Gcười mộtMd4j3G cáchXV sảngDd9TDW khoXVái Md4j3Gnhìn Md4j3GVĩnh Phop8MouGng Md4j3Gcười hỏi:

- Dd9TDWCó thểp8MouG chDd9TDWo tôip8MouG Dd9TDWgặp ngưMd4j3Gời pMd4j3Gha Dd9TDWtrà không?

Vĩnh PDd9TDWhong Dd9TDWquay đMd4j3Gầu p8MouGnhìn p8MouGMai XVThi hỏi:

- LàDd9TDW cMd4j3Gô pp8MouGha Dd9TDWtrà à.

- TôXVi… –Md4j3G Dd9TDWMai Md4j3GThi nép8MouGt mặtXV đầMd4j3Gy Md4j3Gsợ hDd9TDWải ấpp8MouG únDd9TDWg kp8MouGhông XVdám trảMd4j3G Dd9TDWlời. CôMd4j3G khôngp8MouG Dd9TDWbiết tp8MouGại sXVao ônp8MouGg VănXV XVtrác lạp8MouGi p8MouGmuốn gặpMd4j3G ngưDd9TDWời phMd4j3Ga tràXV, kXVhông biếtXV cXVó pMd4j3Ghải Md4j3Gdo tràMd4j3G cóp8MouG Md4j3Gvấn đp8MouGề hMd4j3Gay khônp8MouGg. p8MouGCô vừaMd4j3G sXVợ Dd9TDWbị đuổip8MouG việcMd4j3G vừp8MouGa sợXV liênMd4j3G lụMd4j3Gy HiDd9TDWểu p8MouGĐồng cànp8MouGg khônDd9TDWg p8MouGdám nói.
Vp8MouGĩnh Phop8MouGng nhìnDd9TDW vDd9TDWẻ XVấp únDd9TDWg củDd9TDWa MDd9TDWai Thp8MouGi thìp8MouG lDd9TDWiền uốngp8MouG thửp8MouG lp8MouGy tXVrà xeXVm Md4j3Gcó phDd9TDWải lMd4j3Gà XVcó vầnXV đềDd9TDW gìMd4j3G hXVay Dd9TDWkhông. Np8MouGhưng XVkhi cậuXV vp8MouGừa uốXVng vDd9TDWào. VịMd4j3G ngọDd9TDWt thấDd9TDWm ngaXVy p8MouGđầu lưỡiDd9TDW lạiMd4j3G thDd9TDWêm mMd4j3Gột cMd4j3Ghút vịMd4j3G chMd4j3Gua tỏDd9TDWa hươngXV thơmp8MouG nhèMd4j3G nhẹMd4j3G cùnp8MouGg vớiMd4j3G hXVương hoXVa hồngMd4j3G khp8MouGiến ngườiMd4j3G XVta sảDd9TDWng khDd9TDWoái. CậuXV bMd4j3Giết ngDd9TDWay ngườiMd4j3G phXVa p8MouGtrà Dd9TDWlà ai:

- p8MouGMau rDd9TDWa gMd4j3Gọi côMd4j3G p8MouGấy vp8MouGào đây.

Mai XVThi luMd4j3Gống cuốngXV vộDd9TDWi lDd9TDWui Md4j3Gra ngoài.XV VDd9TDWĩnh Pp8MouGhong p8MouGnhìn ôngXV VDd9TDWăn TráDd9TDWc ngXVhi ngạDd9TDWi, Md4j3Grồi vớip8MouG Md4j3Gtay rXVót thêXVm XVmột táXVch trXVà khácDd9TDW Dd9TDWcho ôDd9TDWng XVta. ÔMd4j3Gng VănXV Trp8MouGác khôngMd4j3G XVngần ngạip8MouG cầp8MouGm nDd9TDWgay tp8MouGách tràXV uMd4j3Gống cạnp8MouG, rồiXV cưDd9TDWời sảngp8MouG khoái:

- p8MouGĐã Dd9TDWlâu kMd4j3Ghông đượDd9TDWc Md4j3Guống Dd9TDWtrả p8MouGnày rồp8MouGi, cũXVng hơMd4j3Gn hDd9TDWai Dd9TDWnăm rồXVi. ThậtMd4j3G XVkhông Dd9TDWngờ Dd9TDWquý p8MouGcông tMd4j3Gy lạiMd4j3G hMd4j3Giểu rõp8MouG p8MouGkhách củaMd4j3G p8MouGmình đMd4j3Gến vậy.

Vĩnh Php8MouGong nhìXVn thMd4j3Gần thp8MouGái ônMd4j3Gg VăXVn TrácXVh p8MouGnhư thXVế Md4j3Gthì kiXVnh Md4j3Gngạc lMd4j3Gắm, ôp8MouGng Md4j3GTuấn KhanMd4j3Gh thấyMd4j3G vp8MouGậy mXVới nói:

- ĐâyXV lp8MouGà loạDd9TDWi tMd4j3Grà đặXVc biệMd4j3Gt mDd9TDWà lúMd4j3Gc nãXVy Dd9TDWba p8MouGtôi nóXVi đến.

- Vậyp8MouG thp8MouGì mờiXV Md4j3Gngài uốnMd4j3Gg Dd9TDWthêm tácp8MouGh nữaDd9TDW p8MouG– VĩnMd4j3Gh PhDd9TDWong cDd9TDWười p8MouGnói rDd9TDWồi rXVa XVhiệu Md4j3Gcho KDd9TDWhương Thái.

Khương Tp8MouGhái hiểuXV ýMd4j3G p8MouGliền XVrót thDd9TDWêm mDd9TDWột táchMd4j3G tDd9TDWrà nữa.p8MouG TáDd9TDWch trp8MouGà đầu,Md4j3G VDd9TDWĩnh Pp8MouGhong Md4j3Gvì khácXVh sMd4j3Gáo vp8MouGà cũngMd4j3G đp8MouGể bàyMd4j3G tỏXV lXVòng hiếuDd9TDW khp8MouGách cXVủa mình.p8MouG Nhưp8MouGng táXVch thứMd4j3G hp8MouGai, cậuXV tuyệtp8MouG khXVông Md4j3Gthể rDd9TDWót XVbởi vìp8MouG cậuMd4j3G khôp8MouGng tXVhể đDd9TDWể XVông VMd4j3Găn TráDd9TDWc XVcho rằnXVg cậuMd4j3G đDd9TDWang hạp8MouG mìnhXV trDd9TDWước ônDd9TDWg ấyp8MouG. NhưXV vậyDd9TDW khDd9TDWi tXVhỏa hiệpMd4j3G mớp8MouGi khônXVg bp8MouGị ôngp8MouG ấyDd9TDW xMd4j3Gử ép.

Ông Vp8MouGăn TMd4j3Grác vXVới coMd4j3Gn mắMd4j3Gt lãDd9TDWo luyệnp8MouG cXVủa mìDd9TDWnh cũnXVg hiểp8MouGu rõDd9TDW ýMd4j3G tXVứ nàyXV. ÔDd9TDWng Md4j3Gnheo nhep8MouGo mắMd4j3Gt XVnhìn VXVĩnh PDd9TDWhong:” Tp8MouGhằng Md4j3Gnhóc nàMd4j3Gy xDd9TDWem p8MouGra XVrất p8MouGcó bảXVn lĩnh”

- CốXVc…cốc …

Cánh cửap8MouG mMd4j3Gở raXV, XVHiểu Đồngp8MouG bướDd9TDWc vàXVo. Đậpp8MouG vDd9TDWào Dd9TDWmặt Dd9TDWcủa cp8MouGô làp8MouG gươnp8MouGg mXVặt cDd9TDWủa VMd4j3Gĩnh PhonXVg, cậXVu đanMd4j3Gg mp8MouGở tMd4j3Go Dd9TDWmắt p8MouGnhìn cDd9TDWô, khp8MouGóe mXViệng khẽDd9TDW mp8MouGĩm cườiMd4j3G. CMd4j3Gậu quaMd4j3Gy sMd4j3Gang nhXVìn ôDd9TDWng VXVăn TrDd9TDWác nói:

- CMd4j3Gô ấMd4j3Gy chínhMd4j3G làMd4j3G ngườiDd9TDW đMd4j3Gã XVpha trà.

Sau Md4j3Gđó rấtp8MouG tp8MouGự XVnhiên Md4j3Gcậu đứngp8MouG dậyDd9TDW kDd9TDWéo HXViểu ĐồngMd4j3G vMd4j3Gào p8MouGsát nXVgười mMd4j3Gình tỏMd4j3G vẻXV Dd9TDWâu yMd4j3Gếm. Hàp8MouGnh độnMd4j3Gg củap8MouG Md4j3Gcậu khip8MouGến tấtMd4j3G p8MouGcả mMd4j3Gọi p8MouGngười đềup8MouG sDd9TDWửng sốt.XV NgMd4j3Gay cảXV HiểXVu ĐồngDd9TDW cp8MouGũng bịDd9TDW kiXVnh ngạDd9TDWc tp8MouGrừng mắtp8MouG nhìnXV cậuXV nMd4j3Ggỡ ngàng.
Md4j3GChỉ cóp8MouG ôMd4j3Gng VănDd9TDW Trp8MouGác p8MouGngồi nhìp8MouGn thấp8MouGy tDd9TDWhì cưDd9TDWời vang:

- Md4j3GHaha…lúc nãXVy tp8MouGa đãXV nDd9TDWói lMd4j3Gà cảmp8MouG thấyDd9TDW cậuMd4j3G rp8MouGất p8MouGquen. QuảMd4j3G nhiênDd9TDW p8MouGlà kMd4j3Ghông sp8MouGai mà.

Hiểu Dd9TDWĐồng Dd9TDWnghe tiếDd9TDWng queXVn p8MouGquen thXVì liềnp8MouG quaMd4j3Gy Dd9TDWđầu Dd9TDWlại nhìXVn, thấyp8MouG Dd9TDWông Vănp8MouG Trp8MouGác đanMd4j3Gg nXVhìn mìnXVh cườiMd4j3G thXVì kinDd9TDWh ngạcMd4j3G kêMd4j3Gu lên:

- Ông…

- HMd4j3Giểu Đồng!p8MouG Cop8MouGn Md4j3Gbé nàyDd9TDW còMd4j3Gn nDd9TDWhớ ôngDd9TDW saoDd9TDW? –Md4j3G ÔngXV Md4j3GVăn TráDd9TDWc cườip8MouG vuDd9TDWi XVvẻ nữaXV Md4j3Gnhư tp8MouGrách móc.

- XVCon rXVất nhMd4j3Gớ p8MouGông –XV HiMd4j3Gểu Đồnp8MouGg cườMd4j3Gi hốiDd9TDW lỗi.

- ÔnMd4j3Gg đãp8MouG tìXVm cp8MouGháu mấyp8MouG XVchục lầnDd9TDW nhưnDd9TDWg p8MouGkhông thấy.Dd9TDW SaMd4j3Go Dd9TDWcháu đMd4j3Gột ngộMd4j3Gt ngMd4j3Ghỉ làmDd9TDW Md4j3Gthế, lXVàm ôMd4j3Gng tXVhèm up8MouGống tràXV mMd4j3Gà Md4j3Gchẳng XVcó aXVi pXVha chXVo uống.Md4j3G ChDd9TDWẳng p8MouGai Dd9TDWpha hợpMd4j3G ýDd9TDW ôDd9TDWng cả.

Hiểu Md4j3GĐồng cũXVng khôXVng biếMd4j3Gt nMd4j3Gên nóp8MouGi gDd9TDWì, p8MouGcô cúiXV đầup8MouG Dd9TDWcười nhẹp8MouG. p8MouGSau đó,p8MouG cp8MouGô bắMd4j3Gt XVđầu ýMd4j3G thứcp8MouG đưp8MouGợc rằngXV mìnDd9TDWh XVđang bịDd9TDW Vĩnhp8MouG PXVhong ôXVm cXVhặt, tp8MouGhì Dd9TDWcảm thấMd4j3Gy xấuMd4j3G hp8MouGổ p8MouGđi nhícMd4j3Gh ngườiMd4j3G rp8MouGa xXVa Dd9TDWthì nàoDd9TDW ngờDd9TDW càngDd9TDW Dd9TDWbị Md4j3GVĩnh PhDd9TDWong ôDd9TDWm chặtp8MouG vàDd9TDW kéoDd9TDW cp8MouGô cùnp8MouGg p8MouGngồi xuốnMd4j3Gg. HMd4j3Giểu ĐồngDd9TDW bấtMd4j3G đMd4j3Gắc dĩp8MouG phảiXV ngồip8MouG p8MouGxuống cùXVng cậu.

Sau khp8MouGi p8MouGđã gMd4j3Giữ HiểuDd9TDW ĐồngXV yêp8MouGn phậXVn Md4j3Gtrong taXVy mDd9TDWình thDd9TDWì Vp8MouGĩnh PhonDd9TDWg cườiDd9TDW làDd9TDWm rp8MouGa vXVẻ ngạcXV nhiMd4j3Gên nói:

- Md4j3GThì rMd4j3Ga ôngp8MouG quDd9TDWen biếtp8MouG vớiDd9TDW ngưMd4j3Gời Md4j3Gyêu củaDd9TDW cháu.

Lại thêmMd4j3G p8MouGmột lầnDd9TDW nữa,p8MouG tấtp8MouG cMd4j3Gả p8MouGmọi Md4j3Gngười Dd9TDWtrong phòngMd4j3G XVbị kinDd9TDWh ngạcp8MouG tộtXV Md4j3Gđộ, XVHiểu ĐồDd9TDWng tDd9TDWhì cDd9TDWảm thấDd9TDWy toàXVn thânMd4j3G XVrun lDd9TDWên p8MouGđầy xúp8MouGc Md4j3Gcảm kDd9TDWhi VĩnhDd9TDW Dd9TDWPhong giớiDd9TDW thiệuDd9TDW p8MouGcô Md4j3Glà ngườXVi yêuDd9TDW củaMd4j3G cậuMd4j3G côp8MouGng khaMd4j3Gi trướcMd4j3G mặtXV p8MouGmọi người.

- HaDd9TDWi đứXVa p8MouGtrẻ Dd9TDWnày qup8MouGả thXVật rấtDd9TDW xứnMd4j3Gg đDd9TDWôi pp8MouGhải không?XV –XV Ôp8MouGng VDd9TDWăn Tp8MouGrác cưDd9TDWời qXVuay p8MouGsang Dd9TDWcon tMd4j3Grai hỏi.

- DạXV, đúp8MouGng vậyDd9TDW p8MouG– Ôp8MouGng Tuấp8MouGn KDd9TDWhanh Md4j3Ggật đầup8MouG cười.

- XeXVm raDd9TDW, chúngp8MouG tDd9TDWa rấtDd9TDW Dd9TDWcó duyêXVn Dd9TDWvới nDd9TDWhau Md4j3G– VMd4j3Gĩnh PhonXVg chớpDd9TDW Dd9TDWlấy cơMd4j3G hộMd4j3Gi np8MouGày liềp8MouGn đềp8MouG p8MouGra yXVêu cầDd9TDWu –Md4j3G CXVhủ tịchMd4j3G, moXVng nMd4j3Ggài sup8MouGy nghXVĩ lMd4j3Gại đềXV XVnghị cMd4j3Gủa cXVhúng Md4j3Gtôi. CMd4j3Ghúng tMd4j3Gôi sẽDd9TDW Dd9TDWthu XVmua lạiMd4j3G vớiDd9TDW Md4j3Ggiá cXVao, tuyMd4j3Gệt đốiDd9TDW khMd4j3Gông đểXV nDd9TDWgài chủp8MouG tịchXV bịp8MouG lỗMd4j3G đâu.

- VXVề vấnMd4j3G đềp8MouG nMd4j3Gày thp8MouGật Md4j3Gkhó trMd4j3Gả lXVời –XV ÔnMd4j3Gg VăXVn TrácDd9TDWh Md4j3Ggiả Dd9TDWvờ rMd4j3Ga chiềp8MouGu sp8MouGuy nghĩ.

- p8MouGNgài chủp8MouG tịchDd9TDW theXVo tôiDd9TDW đượcDd9TDW p8MouGbiết cácMd4j3G ngàip8MouG mMd4j3Gua lMd4j3Gô đMd4j3Gất đóDd9TDW cp8MouGũng chẳXVng đểMd4j3G Md4j3Glàm gìDd9TDW cả,Md4j3G vậyMd4j3G saMd4j3Go khôngDd9TDW nhượngXV lạiXV p8MouGcho chúXVng tôi.

- CậuMd4j3G cũnMd4j3Gg biếtDd9TDW p8MouGchính phủXV đangDd9TDW rMd4j3Ga p8MouGdự Dd9TDWán Dd9TDWxây dựngXV XVđô thịXV mớiDd9TDW Dd9TDWở Dd9TDWlô đấtMd4j3G đó.Md4j3G BâyDd9TDW XVgiờ XVcó lẽMd4j3G chúDd9TDWng XVtôi khDd9TDWông p8MouGsử p8MouGdụng XVlô đXVất đó,p8MouG nhưngDd9TDW sXVau nàyMd4j3G biếMd4j3Gt đâuMd4j3G cMd4j3Gó lúp8MouGc lDd9TDWại cần.

- Nhưp8MouGng theXVo tXVôi đưMd4j3Gợc p8MouGbiết tp8MouGhì p8MouGhình nhưDd9TDW toMd4j3Gàn bộp8MouG Md4j3Gvốn đầuXV Dd9TDWtư củMd4j3Ga cáXVc vịDd9TDW Md4j3Gđang Md4j3Gđổ vàp8MouGo Md4j3Gkế hoạcMd4j3Gh XVđầu XVtư ởMd4j3G mỹXV. CóMd4j3G lXVẽ cMd4j3Gòn Md4j3Gkhá lMd4j3Gâu mớDd9TDWi cMd4j3Gó thểMd4j3G tip8MouGến hànhMd4j3G Md4j3Gdự Dd9TDWán tp8MouGiếp Dd9TDWtheo. p8MouGVậy XVthì lôMd4j3G đấtDd9TDW đXVó bỏMd4j3G hop8MouGang rấtXV Md4j3Gphí. NếMd4j3Gu p8MouGcông Dd9TDWty chịup8MouG np8MouGhượng lạiDd9TDW cMd4j3Gho cônMd4j3Gg tMd4j3Gy p8MouGtôi thp8MouGì sMd4j3Gau XVnày XVcông tDd9TDWy củap8MouG ngàMd4j3Gi muốnXV tiếnXV XVhành XVkế hp8MouGoạch khXVác, Dd9TDWcông Dd9TDWty tôDd9TDWi sDd9TDWẽ hỗp8MouG trợMd4j3G cMd4j3Gho cácXV ngàiMd4j3G lMd4j3Gô đấtp8MouG khMd4j3Gác. Bp8MouGảo đảp8MouGm khôngXV XVthua Md4j3Ggì lôMd4j3G đấtp8MouG này.

- CậuDd9TDW thậtp8MouG làp8MouG ngườiXV XVmau lẹXV –Dd9TDW ÔXVng VănMd4j3G tDd9TDWrác cDd9TDWười p8MouGnói, xonDd9TDWg quaXVy lạiMd4j3G np8MouGhìn Hiểup8MouG ĐồngXV nóXVi –XV Tôp8MouGi xeXVm HiểDd9TDWu Đồngp8MouG nhưDd9TDW cháDd9TDWu Md4j3Ggái củDd9TDWa mìnp8MouGh p8MouGcho nênp8MouG tôiXV moMd4j3Gng cập8MouGu đốp8MouGi Dd9TDWxử tốtDd9TDW vớip8MouG XVcon béDd9TDW. Chuyệnp8MouG Dd9TDWhợp tácMd4j3G Md4j3Gtôi sẽDd9TDW XVsuy nghXVĩ lạip8MouG xep8MouGm. NhưnDd9TDWg trDd9TDWong Dd9TDWthời Dd9TDWgian đóp8MouG monDd9TDWg cXVậu cMd4j3Gho tôiMd4j3G XVmượn HDd9TDWiểu Đp8MouGồng XVít hXVôm. LXVâu Dd9TDWrồi Md4j3Gkhông đDd9TDWược uốngDd9TDW tp8MouGrà dDd9TDWo cXVon béDd9TDW pMd4j3Gha, tôp8MouGi cũnXVg muốXVn cMd4j3Gùng coMd4j3Gn bDd9TDWé hàp8MouGn hMd4j3Guyên tâmp8MouG sự.

- Được!Md4j3G LúDd9TDWc nàoDd9TDW p8MouGngài rảnhDd9TDW rỗp8MouGi cứDd9TDW gọiMd4j3G p8MouGHiểu Đồnp8MouGg Dd9TDWđến chơi.

Vĩnh Phonp8MouGg tp8MouGrả lờiMd4j3G Md4j3Gxong liềnXV qMd4j3Guay qup8MouGa HiểDd9TDWu Đồng,Md4j3G p8MouGdùng taDd9TDWy vịnXVh cằmMd4j3G cDd9TDWủa Hiểup8MouG ĐồXVng xoaMd4j3Gy mMd4j3Gặt p8MouGcô lp8MouGại nMd4j3Ghìn âuDd9TDW yếmp8MouG Md4j3Gtình Dd9TDWtứ nói:

- EDd9TDWm yMd4j3Gêu, eXVm tDd9TDWhấy vậyDd9TDW đượcp8MouG không?

Hiểu p8MouGĐồng khôngp8MouG biếtp8MouG tạiDd9TDW sDd9TDWao Vĩnhp8MouG Md4j3GPhong lạiDd9TDW lXVàm vập8MouGy, nhưngMd4j3G trướcXV mặDd9TDWt p8MouGông Md4j3GVăn Trácp8MouG, Md4j3Gcô khônDd9TDWg tiệnMd4j3G hp8MouGỏi cũnDd9TDWg khônXVg dámMd4j3G bàyp8MouG tp8MouGỏ gp8MouGì cảp8MouG đp8MouGàng ngp8MouGoan ngoãnMd4j3G Md4j3Ggật Dd9TDWđầu, XVcòn pDd9TDWhối hMd4j3Gợp cùXVng cậup8MouG mĩmMd4j3G cườiMd4j3G nhìnp8MouG nhau.

Ông Md4j3GVăn TrácXV Dd9TDWnhìn hMd4j3Gai đứap8MouG tMd4j3Grẻ thìp8MouG khẽDd9TDW Dd9TDWcười p8MouGđứng dậy:

- Được,Md4j3G hp8MouGai tuầnDd9TDW XVsau tôiXV sXVẽ trDd9TDWả lờiMd4j3G cp8MouGho cậu.

- XVHy vọnp8MouGg đượp8MouGc nhậDd9TDWn sMd4j3Gự đMd4j3Gồng XVý cp8MouGủa nDd9TDWgài –p8MouG p8MouGVĩnh PMd4j3Ghong cXVũng đứngDd9TDW dDd9TDWậy chp8MouGào, Dd9TDWtay vẫnp8MouG ôp8MouGm chặtXV Dd9TDWeo HiDd9TDWểu ĐồngMd4j3G khôDd9TDWng rời.

Khi ôngDd9TDW VăDd9TDWn TrXVác vừXVa đp8MouGi XVra ngMd4j3Goài p8MouG. BàDd9TDWn taDd9TDWy đặMd4j3Gt lênp8MouG ep8MouGo củMd4j3Ga Dd9TDWHiểu ĐồngXV bp8MouGuông thỏngXV p8MouGxuống, gươngMd4j3G mặtXV dịDd9TDWu dàXVng lúDd9TDWc nãyMd4j3G p8MouGlập tDd9TDWức trởXV lạp8MouGi lạnMd4j3Gh băp8MouGng. CậMd4j3Gu qup8MouGay lạMd4j3Gi nóip8MouG nMd4j3Ghư XVra lệnh:

- MọiMd4j3G ngườip8MouG ngMd4j3Ghe Md4j3Gđây, chuyệnp8MouG nàyMd4j3G p8MouGchỉ làMd4j3G vìp8MouG p8MouGcông Md4j3Gty thôMd4j3Gi. p8MouGCho Md4j3Gnên Dd9TDWtôi khôXVng hDd9TDWi vọp8MouGng mọip8MouG Md4j3Gngười đồnXV đXVại Dd9TDWlung tuDd9TDWng rMd4j3Ga bMd4j3Gên nXVgoài, ảMd4j3Gnh hưởp8MouGng đMd4j3Gến côMd4j3Gng tp8MouGy. CóXV biếMd4j3Gt chưa.

- ChMd4j3Gúng Dd9TDWtôi biếp8MouGt XVrồi phMd4j3Gó tổngDd9TDW p8MouG– Tấtp8MouG cDd9TDWả mọiMd4j3G ngưDd9TDWời đồXVng loạtXV nói.

- MMd4j3Gọi ngườiXV Dd9TDWra ngoMd4j3Gài đDd9TDWi p8MouG– Md4j3GVĩnh Dd9TDWPhong nhp8MouGẹ nhDd9TDWàng nói.

Tất cảMd4j3G Md4j3Gmọi ngMd4j3Gười đềuMd4j3G lầMd4j3Gn lượXVt Dd9TDWra ngoàMd4j3Gi. HiDd9TDWểu ĐồMd4j3Gng cũp8MouGng Md4j3Gđịnh rDd9TDWa cùnp8MouGg nhXVưng VĩDd9TDWnh PhMd4j3Gong đãXV gMd4j3Gọi lại:

- CXVô XVở lạiMd4j3G, p8MouGtôi cMd4j3Gó chuyMd4j3Gện mDd9TDWuốn p8MouGnói vớiXV cô.

***

Tất cảp8MouG mXVọi nXVgười XVnhìn hXVai ngườiXV mộtDd9TDW cáXVi p8MouGrồi nhDd9TDWanh chónXVg biếnp8MouG điXV. HMd4j3Giểu ĐồXVng đứngXV XVyên tạip8MouG chỗDd9TDW cp8MouGhờ XVmọi nMd4j3Ggười XVra hếDd9TDWt Dd9TDWcô mXVới Dd9TDWxoay nMd4j3Ggười Md4j3Gvề pp8MouGhía VĩXVnh PhMd4j3Gong. Nhưngp8MouG Md4j3GVĩnh Php8MouGong xoaMd4j3Gy Dd9TDWlưng Dd9TDWlại phíaMd4j3G cDd9TDWô, iMd4j3Gm XVlặng khônp8MouGg nXVói gì.XV HDd9TDWiểu ĐồngMd4j3G cũngMd4j3G khôngXV tp8MouGhúc gp8MouGiục, côp8MouG cDd9TDWũng iDd9TDWm lặngDd9TDW cMd4j3Ghờ đợi.p8MouG Nhưp8MouGng khôDd9TDWng gp8MouGian xunMd4j3Gg quaMd4j3Gnh Md4j3Gnhư bDd9TDWao trXVùm lấXVy Md4j3Ghọ đếp8MouGn nghẹDd9TDWt thởMd4j3G. XVDường XVnhư cXVhỉ XVcòn lạiMd4j3G tiMd4j3Gếng Dd9TDWtim đập.

Khi VDd9TDWĩnh PhoXVng kp8MouGhẽ xoXVay nMd4j3Ggười lạp8MouGi, Dd9TDWdường nhMd4j3Gư ánMd4j3Gh sánXVg sDd9TDWau lưMd4j3Gng cậup8MouG p8MouGtỏa rDd9TDWa hp8MouGai bên.

- Dd9TDWCó Md4j3Gbiết vMd4j3Gì sMd4j3Gao tXVôi Md4j3Ggiữ côMd4j3G Md4j3Gở lXVại không?

- BMd4j3Giết –XV XVHiểu p8MouGĐồng cDd9TDWắn nXVhẹ mMd4j3Gôi Md4j3Grồi bMd4j3Gật ra.

- TXVốt, Md4j3Ghy vọngp8MouG XVtrong hap8MouGi tDd9TDWuần nMd4j3Gày côp8MouG vXVà tMd4j3Gôi Md4j3Gsẽ hợpMd4j3G táDd9TDWc tMd4j3Gốt vớMd4j3Gi XVnhau –p8MouG Vĩp8MouGnh PhoMd4j3Gng Md4j3Gkhẽ p8MouGgật đầup8MouG hàiMd4j3G lòng.

- Tạip8MouG saDd9TDWo? Md4j3G– HiểuMd4j3G ĐDd9TDWồng cuốiMd4j3G cùnp8MouGg XVcũng Md4j3Glên tp8MouGiếng hỏiXV XVra nhữnDd9TDWg đp8MouGiều giấp8MouGu p8MouGkín nãMd4j3Gy giờ.

- VMd4j3Gì Dd9TDWcô chMd4j3Gính Dd9TDWlà Dd9TDWbàn đạDd9TDWp p8MouGcủa tôip8MouG đểMd4j3G tXViếp cậpXV XVchủ tMd4j3Gịch p8MouGVăn XVTrác –p8MouG VĩnDd9TDWh PhDd9TDWong trảXV lXVời thẳngMd4j3G thừng,XV XVvẻ mXVặt khôp8MouGng chútDd9TDW tDd9TDWhay Md4j3Gđổi, dườngp8MouG nhưXV XVtrong XVlòng khôngMd4j3G cóMd4j3G chDd9TDWút cảp8MouGm giáp8MouGc gì.

“ BXVàn đạMd4j3Gp” –XV Md4j3GHiểu Đồngp8MouG caDd9TDWy đắngMd4j3G ngMd4j3Ghĩ. TMd4j3Grong lòMd4j3Gng cập8MouGu p8MouGcô XVchỉ lMd4j3Gà bDd9TDWàn đạpMd4j3G khôngDd9TDW XVhơn khôngDd9TDW kéXVm. Lúp8MouGc p8MouGtrước, Hiểup8MouG p8MouGĐồng Md4j3Gtừng kểp8MouG Dd9TDWcho VĩnDd9TDWh PhonDd9TDWg ngDd9TDWhe vMd4j3Gề ôngp8MouG VănDd9TDW TXVrác, cMd4j3Ghỉ làXV lúcXV XVđó p8MouGhai np8MouGgười đềuDd9TDW khônXVg bMd4j3Giết Dd9TDWông tXVa chDd9TDWính lp8MouGà chủp8MouG tịXVch XVtập đoXVàn Vĩnp8MouGh PhátXV. LDd9TDWúc VMd4j3Gĩnh PDd9TDWhong tựDd9TDW XVnhiên tỏp8MouG p8MouGra Md4j3Gthân mậMd4j3Gt Dd9TDWvới cô,p8MouG HiểuDd9TDW Đồp8MouGng đãDd9TDW đoánMd4j3G raDd9TDW, VĩnDd9TDWh PhonDd9TDWg muMd4j3Gốn Md4j3Ggiả vMd4j3Gờ đểMd4j3G XVông VMd4j3Găn Trp8MouGác vup8MouGi vẻMd4j3G đồnDd9TDWg Md4j3Gý XVđiều kDd9TDWiện XVcủa cXVậu. Md4j3GNhưng cDd9TDWô kXVhông ngờDd9TDW cậDd9TDWu XVlại nóMd4j3Gi tp8MouGhẳng XVra Md4j3Gcô Dd9TDWchỉ Dd9TDWlà p8MouGcái Dd9TDWbàn đạp8MouGp. p8MouGTim p8MouGcảm thấp8MouGy rấMd4j3Gt đaDd9TDWu, cp8MouGô muốnp8MouG Dd9TDWkìm néDd9TDWn XVnỗi đauDd9TDW lại,XV kXVhông mp8MouGuốn Md4j3Gcho VĩnDd9TDWh PhonXVg php8MouGát Dd9TDWgiác Md4j3Gra Md4j3Gcõi lòngXV đauDd9TDW đớnMd4j3G Dd9TDWcủa cXVô p8MouGnhưng màp8MouG nDd9TDWỗi đap8MouGu ậpp8MouG đếp8MouGn XVqua nhanp8MouGh Dd9TDWkhiến côDd9TDW khônXVg thểMd4j3G kìmXV lDd9TDWại. NétMd4j3G đauDd9TDW buồnMd4j3G thDd9TDWể hiệnDd9TDW rp8MouGõ trXVên néXVt mặtMd4j3G XVvà đôiXV mắt,p8MouG chỉXV làMd4j3G cuốiDd9TDW cùnMd4j3Gg côMd4j3G khôngXV p8MouGrơi XVnước mắt.

- TôMd4j3Gi kDd9TDWhông đồXVng ýDd9TDW –XV p8MouGHiểu ĐồngXV chợtMd4j3G buônMd4j3Gg np8MouGhẹ mộtXV câu.

Vĩnh PXVhong liDd9TDWền giươnMd4j3Gg đôXVi mắtXV bXVén XVnhọn nhìnXV Md4j3GHiểu Đồng.Dd9TDW CậuXV Md4j3Ghừ nhXVẹ mMd4j3Gột cp8MouGái rồMd4j3Gi nói:

- CDd9TDWhẳng phảXVi côDd9TDW nóp8MouGi Dd9TDWcô Dd9TDWlà ngườiDd9TDW XVgiúp việXVc củap8MouG tôiDd9TDW Dd9TDWhay saop8MouG. CôDd9TDW vẫnMd4j3G còXVn gip8MouGữ tiềnDd9TDW cMd4j3Gủa tôp8MouGi màMd4j3G. Vập8MouGy thìMd4j3G cp8MouGhỉ cầnp8MouG côp8MouG đồXVng ýDd9TDW tMd4j3Ghì Dd9TDWsau Dd9TDWkhi xonMd4j3Gg tMd4j3Gôi sẽMd4j3G xp8MouGóa XVhết Md4j3Gnợ nXVần Md4j3Gcho cô.

- TXViền Dd9TDWcủa p8MouGanh XVtôi khôp8MouGng hềXV sMd4j3Gài đếnp8MouG mDd9TDWột đDd9TDWồng. Tôip8MouG sXVẽ tp8MouGrả lạMd4j3Gi cXVho aMd4j3Gnh –Md4j3G HiểuXV ĐồngXV chỉp8MouG cp8MouGòn cXVách giữDd9TDW lDd9TDWại cp8MouGho mDd9TDWình chútMd4j3G Dd9TDWlòng XVtự trọngMd4j3G mp8MouGà thôi.

- Tp8MouGôi khônDd9TDWg cMd4j3Gần Dd9TDWcô Md4j3Gtrả lạp8MouGi –Md4j3G VĩMd4j3Gnh PhoXVng Dd9TDWliếc XVnhìn cDd9TDWô XVnói XV– CMd4j3Gô Md4j3Gquên rằngXV troDd9TDWng hợpXV đồMd4j3Gng cXVô XVđã nMd4j3Gói sp8MouGẽ lMd4j3Gàm bMd4j3Gất cXVứ việcp8MouG gìXV tDd9TDWôi yp8MouGêu cầup8MouG sao.

Hiểu Đồp8MouGng nDd9TDWghe VXVĩnh PhoMd4j3Gng nóXVi thDd9TDWì thDd9TDWất thXVần, cMd4j3Gô khDd9TDWông ngờp8MouG Vĩp8MouGnh XVPhong vẫp8MouGn Dd9TDWcòn giữMd4j3G tờDd9TDW hợpXV đồngp8MouG đó.Md4j3G Dd9TDWLúc VĩnhMd4j3G PDd9TDWhong đưaXV thẻDd9TDW chMd4j3Go cp8MouGô, HiểuMd4j3G p8MouGĐồng p8MouGkhông nhậnXV, chp8MouGo p8MouGnên tDd9TDWrong lúcXV vuDd9TDWi Md4j3Gđùa côp8MouG mớip8MouG Md4j3Gnói, nếuXV mDd9TDWuốn Dd9TDWcô nhậDd9TDWn thMd4j3Gì phDd9TDWải làp8MouGm hợMd4j3Gp đồngMd4j3G rMd4j3Gõ rànp8MouGg. ĐóMd4j3G làMd4j3G hợpMd4j3G XVđồng tMd4j3Ghuê ngườip8MouG giúXVp việp8MouGc. Dd9TDWTrong Md4j3Ghợp đồMd4j3Gng VĩnhXV PMd4j3Ghong cXVố XVý tDd9TDWhêm vàDd9TDWo câup8MouG: “XV BXVên Dd9TDWB np8MouGhất địnhXV phảiDd9TDW làmXV thDd9TDWeo bấMd4j3Gt cứMd4j3G yp8MouGêu cầXVu nXVào củaXV bênXV AMd4j3G”. LúMd4j3Gc đóDd9TDW, HiểuMd4j3G ĐồnMd4j3Gg ngp8MouGhĩ cảp8MouG p8MouGđời cMd4j3Gô muốnMd4j3G p8MouGở bênXV Dd9TDWcạnh VĩnDd9TDWh p8MouGPhong, vớip8MouG lạip8MouG p8MouGlúc đóMd4j3G Dd9TDWcả hMd4j3Gai hạDd9TDWnh Md4j3Gphúc bMd4j3Gên p8MouGnhau, p8MouGtờ hợpDd9TDW đồXVng đXVó chỉp8MouG lMd4j3Gà nhấtp8MouG XVthời đùaMd4j3G vuXVi. KhônXVg ngDd9TDWờ Md4j3Gcậu lạiMd4j3G dXVùng p8MouGnó vXVào việMd4j3Gc éXVp buộcp8MouG cô.

Vĩnh PDd9TDWhong Dd9TDWcũng khDd9TDWông ngờp8MouG cậuMd4j3G lMd4j3Gại dùXVng điềuMd4j3G khMd4j3Goản Md4j3Gđó đểDd9TDW XVép côMd4j3G nhậnMd4j3G lờp8MouGi. Md4j3GChỉ lDd9TDWà lúDd9TDWc HiMd4j3Gểu Đồp8MouGng nMd4j3Ghắc Md4j3Gđến sXVố tMd4j3Giền đóp8MouG, VDd9TDWĩnh Php8MouGong Md4j3Gđã Md4j3Glôi p8MouGtờ Dd9TDWhợp Md4j3Gđồng XVra đọcXV lạXVi, cMd4j3Ghỉ đểp8MouG Md4j3Gôn Md4j3Glại nhMd4j3Gững hồiMd4j3G ứcMd4j3G XVđẹp Dd9TDWngày xưDd9TDWa mMd4j3Gà tMd4j3Ghôi. Md4j3GNào nXVgờ lạiXV vậnXV dụDd9TDWng Md4j3Gnhững điềup8MouG kDd9TDWhoản đóDd9TDW bâyMd4j3G giờ.

- AXVnh ….Md4j3G- HiểuDd9TDW Đồngp8MouG chỉDd9TDW thốtXV lênp8MouG đượcp8MouG p8MouGmột lMd4j3Gời rồip8MouG p8MouGim bặt.

- Vớip8MouG lạiMd4j3G, cp8MouGô lp8MouGà nXVgười củaDd9TDW côngXV tMd4j3Gy, côp8MouG phMd4j3Gải cóDd9TDW XVtrách nhiệp8MouGm gip8MouGúp đỡXV cônp8MouGg p8MouGty tronXVg lúp8MouGc XVkhó Dd9TDWkhăn Dd9TDW– Vĩnhp8MouG PhoXVng sắcDd9TDW lạXVnh nMd4j3Gói vớiDd9TDW Hiểup8MouG ĐồnMd4j3Gg, Dd9TDWsau đóp8MouG nhXVìn cDd9TDWô Md4j3Gmột Dd9TDWcái kìmDd9TDW nXVén mớiXV nóMd4j3Gi Dd9TDWtiếp –p8MouG ĐiềuDd9TDW nàp8MouGy cũXVng Md4j3Glà XVlàm Md4j3Gvì VĩnMd4j3Gh ThànhXV. XVAnh ấyXV Dd9TDWlà tổngMd4j3G p8MouGgiám đp8MouGốc cMd4j3Gủa cônXVg typ8MouG. NếDd9TDWu p8MouGcó bềp8MouG gXVì thìDd9TDW aMd4j3Gnh ấyMd4j3G lXVà ngườMd4j3Gi Dd9TDWchịu trDd9TDWách nhiMd4j3Gệm nhiXVều nhất.

Vĩnh Dd9TDWPhong nhắcXV đếnDd9TDW XVVĩnh ThànXVh Dd9TDWlàm HiểuDd9TDW ĐDd9TDWồng tỉnhDd9TDW rap8MouG, côp8MouG XVđã qup8MouGên Dd9TDWmất Md4j3Grằng mìnhDd9TDW đãXV np8MouGguey65n Dd9TDWcả Md4j3Gđời Dd9TDWchăm sócXV VXVĩnh Dd9TDWThành. CôXV nhìXVn XVVĩnh PhoMd4j3Gng kXViên quyếtp8MouG nói:

- NếXVu lDd9TDWà vMd4j3Gì VĩMd4j3Gnh ThànhMd4j3G tXVhì tôiDd9TDW đồngDd9TDW ý.

Vĩnh XVPhong nXVghe HiểuXV ĐồngXV đồngMd4j3G ýDd9TDW tMd4j3Ghì cưXVời nhạt.

- KhXVông XVcó chuyệMd4j3Gn gMd4j3Gì nXVữa đúDd9TDWng không?p8MouG VXVậy Md4j3Gtôi điXV rMd4j3Ga ngoàip8MouG đMd4j3Gây –Md4j3G NXVói xoMd4j3Gng HiểuMd4j3G Đồnp8MouGg lậDd9TDWp tứcMd4j3G đip8MouG ra.

Vĩnh PhonXVg cuDd9TDWng taXVy đấmMd4j3G mạnhMd4j3G xuXVống Md4j3Gmặt bàp8MouGn. XVBàn XVtay lXVần trướXVc đXVấm vàoDd9TDW tường,XV nMd4j3Gay lạiXV tiếpp8MouG tụcMd4j3G p8MouGchảy mp8MouGáy đp8MouGến têMd4j3G dại.
CáDd9TDWc tDd9TDWờ XVbáo đangMd4j3G xônDd9TDW xXVao Dd9TDWvề việcMd4j3G nữp8MouG miMd4j3Gnh tinDd9TDWh XVAnh KỳMd4j3G vXVừa Dd9TDWmới vềXV nưDd9TDWớc đãp8MouG thaXVm giXVa hoạtp8MouG độngDd9TDW từp8MouG thiệnp8MouG rấtp8MouG nhiều.p8MouG RấDd9TDWt nhDd9TDWiều nơiMd4j3G XVđược côMd4j3G đếnDd9TDW thămMd4j3G qXVuà tp8MouGrao qup8MouGà cũngDd9TDW np8MouGhư tàDd9TDWi trợ.Dd9TDW MặMd4j3Gt kháXVc, AnXVh Md4j3GKỳ cũDd9TDWng lp8MouGà coDd9TDWn gXVái dXVuy nhấXVt cp8MouGủa mDd9TDWột côMd4j3Gng Dd9TDWty lớnDd9TDW p8MouGbên mỹXV cMd4j3Gho nêMd4j3Gn dưp8MouGới sựXV hỗMd4j3G XVtrợ vMd4j3Gà tàDd9TDWi trXVợ cXVủa côngXV tp8MouGy đó.Md4j3G NhữnDd9TDWg Md4j3Gtrại trẻp8MouG mMd4j3Gồ Md4j3Gcôi đượcXV tăp8MouGng cườMd4j3Gng tXVhêm nXVhững tranXVg thiếtp8MouG bịXV Dd9TDWtốt hXVơn, hiệnXV đạiXV hơXVn. MXVọi hp8MouGành độnDd9TDWg Dd9TDWcủa cMd4j3Gô từMd4j3G kXVhi trp8MouGở vềp8MouG rấtp8MouG đưXVợc ngườMd4j3Gi dânp8MouG ủnMd4j3Gg hXVộ. DaMd4j3Gnh tiếnXVg củaDd9TDW côXV p8MouGở trXVong nướcXV chẳnp8MouGg mp8MouGấy chốcXV trởDd9TDW nêp8MouGn cap8MouGo. ChẳngDd9TDW nDd9TDWhững vậy,Md4j3G chíMd4j3Gnh php8MouGủ cònp8MouG tXVrao tặngMd4j3G bằngMd4j3G khp8MouGen XVcông dânXV vìMd4j3G tổp8MouG Md4j3Gquốc chXVo côDd9TDW Md4j3G( hổngp8MouG bp8MouGiết cóDd9TDW cáiDd9TDW Md4j3Gbằng nàyXV kMd4j3Ghông np8MouGữa –Dd9TDW Dd9TDWtất cảDd9TDW chỉXV làMd4j3G trp8MouGí tưởngMd4j3G Md4j3Gtượng p8MouGcủa Dd9TDWcon nhXVỏ Md4j3Gtác gDd9TDWiả mMd4j3Gà thôXVi Dd9TDW) Dd9TDW. CXVho XVnên tiXVvi vp8MouGà bp8MouGáo chíMd4j3G ngàyDd9TDW nàoXV Md4j3Gcũng đăngp8MouG Dd9TDWtải hìMd4j3Gnh ảnhp8MouG cMd4j3Gô đap8MouGng làXVm XVtừ thiện.

Rất nhiềuMd4j3G buổip8MouG Dd9TDWtiệc lớnXV đềuMd4j3G mờiMd4j3G bằDd9TDWng đDd9TDWược p8MouGcô đXVến thaDd9TDWm p8MouGdự. Cp8MouGho nêDd9TDWn XVAnh KỳDd9TDW vMd4j3Gô cùp8MouGng bậnDd9TDW rộMd4j3Gn. Cuốp8MouGi Dd9TDWcùng cp8MouGô qMd4j3Guyết địnhMd4j3G trMd4j3Gốn khỏp8MouGi Dd9TDWmột bữaMd4j3G tp8MouGiệc đểp8MouG đếXVn nhàXV VĩXVnh PhongXV. QMd4j3Guả p8MouGnhư cMd4j3Gô địnhXV lMd4j3Giệu, VMd4j3Gĩnh PXVhong p8MouGmở Dd9TDWcửa p8MouGcho cMd4j3Gô vớiXV vẻMd4j3G mặDd9TDWt kp8MouGhó chịu.

- AnMd4j3Gh đãDd9TDW Md4j3Gbảo eXVm đừXVng tùMd4j3Gy tiệXVn đếnXV đMd4j3Gây mà.

- Mấyp8MouG p8MouGngày naXVy Md4j3Gem mệXVt muốXVn cp8MouGhết, hôDd9TDWm nMd4j3Gay trốnp8MouG đếnDd9TDW np8MouGhà anXVh Md4j3Gđể đượcp8MouG nMd4j3Gghỉ ngơip8MouG, Md4j3Ganh kDd9TDWhông Md4j3Gthể Md4j3Gtiếp đónp8MouG Dd9TDWem mộXVt chútp8MouG Md4j3Gà –p8MouG Anp8MouGh KXVỳ nũngXV nDd9TDWịu nhDd9TDWào đếMd4j3Gn ômMd4j3G chặtXV VĩXVnh PhDd9TDWong nói.

Vĩnh Md4j3GPhong Md4j3Gbực bộDd9TDWi Md4j3Gxô cMd4j3Gô rp8MouGa khỏiDd9TDW ngưXVời XVmình, mắtMd4j3G khẽp8MouG lưMd4j3Gớt Dd9TDWnhìn đồp8MouGng XVhồ trDd9TDWên tườnMd4j3Gg, vẫnXV chưXVa tớp8MouGi giờp8MouG, cậup8MouG bỗnDd9TDWg tXVhấy nhẹDd9TDW nhỏXVm trXVong lòng.

- p8MouGEm đừngXV cóXV nhp8MouGư Dd9TDWvậy Dd9TDWnữa, XVphải Md4j3Gbiết Md4j3Ggiữ XVhình XVtượng p8MouGcủa mìDd9TDWnh chứDd9TDW. ĐểXV ngườip8MouG XVta p8MouGnhìn thấyXV thDd9TDWì XVsao? Dd9TDW– VĩDd9TDWnh PhonMd4j3Gg khóXV chịXVu cằnMd4j3G nhằn.

- Đp8MouGể ngườiXV Md4j3Gta thấyp8MouG Dd9TDWthì sDd9TDWao. ThDd9TDWấy Dd9TDWthì Dd9TDWcàng p8MouGtốt. DMd4j3Gù gDd9TDWì Dd9TDWem XVcũng XVcông khp8MouGai p8MouGtheo đMd4j3Guổi XVanh trướcDd9TDW Dd9TDWbáo đMd4j3Gài rp8MouGồi cònp8MouG gXVì –XV ADd9TDWnh Md4j3GKỳ cưDd9TDWời cườiMd4j3G Dd9TDWtrả lời.

Vĩnh PhonDd9TDWg bấDd9TDWt lựcMd4j3G Md4j3Gđành nói:

- VàDd9TDWo nhàXV ngồiDd9TDW đi.

Anh KMd4j3Gỳ cườiXV p8MouGhì hìMd4j3G thXVeo VXVĩnh Dd9TDWPhong vDd9TDWào np8MouGhà. HMd4j3Gôm nDd9TDWay VMd4j3Gĩnh PhonXVg thaMd4j3Gm dựMd4j3G mộtDd9TDW p8MouGbữa p8MouGtiệc, tiệcXV p8MouGxong cậuMd4j3G cXVảm thấXVy Md4j3Gdạ Md4j3Gdày kMd4j3Ghá đaXVu nMd4j3Gên vềp8MouG thMd4j3Gẳng nhàDd9TDW màDd9TDW khônXVg đếMd4j3Gn côngMd4j3G tyMd4j3G. Dd9TDWCậu cứMd4j3G Md4j3Gthế ngDd9TDWồi XVvào ghếXV xp8MouGem tiDd9TDWvi đểXV mặcMd4j3G p8MouGAnh KỳXV muDd9TDWốn lDd9TDWàm gp8MouGì thìMd4j3G làmp8MouG. AMd4j3Gnh Md4j3GKỳ cũngp8MouG ngMd4j3Goan nDd9TDWgoãn XVngồi Md4j3Gxem tivDd9TDWi, tXVhỉnh thoảMd4j3Gng ngọXV nguậyp8MouG p8MouGchọc phXVá p8MouGVĩnh Pp8MouGhong. Vĩnhp8MouG XVPhong tMd4j3Guy giXVả vờMd4j3G bìDd9TDWnh tp8MouGhản p8MouGxem XVtivi nXVhưng mắtXV cXVứ liXVếc nhìp8MouGn đồXVng hồ.p8MouG Dd9TDWVĩnh Md4j3GPhong khônMd4j3Gg biMd4j3Gết XVhành độngp8MouG XVnày củap8MouG cậuDd9TDW đp8MouGã Md4j3Gbị p8MouGAnh KỳXV đểXV ý.XV CXVuối cùngDd9TDW đồnMd4j3Gg hồXV cXVũng sắpDd9TDW đDd9TDWến giờ,Dd9TDW cậMd4j3Gu vXVội đp8MouGứng dập8MouGy đuổiDd9TDW XVAnh XVKỳ về.

- Ep8MouGm khônMd4j3Gg muốDd9TDWn vp8MouGề Md4j3G– XVAnh KỳMd4j3G giởMd4j3G giọngp8MouG nDd9TDWhõng nhẽo.

- Khp8MouGông được,XV trễMd4j3G Dd9TDWrồi p8MouGem vềDd9TDW điMd4j3G –p8MouG VĩnhDd9TDW PhoXVng kiêXVn quyếtDd9TDW xMd4j3Gua đuổi.

- Trễp8MouG Dd9TDWthì cMd4j3Gó sDd9TDWao đâp8MouGu, eMd4j3Gm ngDd9TDWủ lạiMd4j3G Md4j3Gở XVđây –XV Anp8MouGh KỳMd4j3G đềMd4j3G nghị.

- ỞDd9TDW đMd4j3Gây p8MouGem ngủXV khôngp8MouG p8MouGquen đâuXV –p8MouG VĩnhMd4j3G PhonDd9TDWg tXVừ chối.

Cả haDd9TDWi giằngXV cXVo mộDd9TDWt hDd9TDWồi, Md4j3Gcuối cùnMd4j3Gg Anp8MouGh KXVỳ cũngMd4j3G đMd4j3Gành phDd9TDWải chịup8MouG thuXVa, cDd9TDWô nói:

- Vậyp8MouG Md4j3Ganh pMd4j3Ghải hMd4j3Gôn eXVm mộtXV cMd4j3Gái, hDd9TDWôn XVxong Dd9TDWem sDd9TDWẽ rXVa vMd4j3Gề Dd9TDW– Ap8MouGnh Dd9TDWKỳ cườiDd9TDW giaDd9TDWn rp8MouGa điềuMd4j3G kiện.

Vĩnh Md4j3GPhong lạp8MouGi nMd4j3Ghìn đồngMd4j3G hồMd4j3G, vẫXVn cònDd9TDW sớm.Dd9TDW NhưnXVg Dd9TDWcậu kp8MouGhông mXVuốn ADd9TDWnh Kỳp8MouG rầMd4j3Gy p8MouGrà p8MouGở lại,Md4j3G p8MouGnên đXVồng XVý. CậuXV p8MouGcúi XVmặt đDd9TDWịnh p8MouGhôn lạp8MouGi mDd9TDWá Ap8MouGnh KỳXV, Md4j3Gnào np8MouGgờ Dd9TDWcậu p8MouGlại bp8MouGi Md4j3GAnh Md4j3GKỳ ôDd9TDWm cMd4j3Ghầm p8MouGlấy hônDd9TDW lênp8MouG mp8MouGôi. CMd4j3Gô giữXV chMd4j3Gặt lấMd4j3Gy Md4j3Gcộ VĩnhDd9TDW Phonp8MouGg kXVhông p8MouGchịu rời.Md4j3G NgXVay Md4j3Glúc đDd9TDWó cáDd9TDWnh cửXVa nXVhà VĩDd9TDWnh PhonXVg bậtp8MouG ra.
ChiXVều p8MouGnay, HiểuXV ĐồngDd9TDW cóDd9TDW hẹMd4j3Gn cùnDd9TDWg ôXVng VăMd4j3Gn TrácDd9TDW gặpp8MouG p8MouGmặt tMd4j3Grò chuyDd9TDWện, vDd9TDWì việDd9TDWc Md4j3Glấy lòXVng ônMd4j3Gg p8MouGcho nêMd4j3Gn Dd9TDWHiểu ĐồngMd4j3G p8MouGcó tDd9TDWhể tựDd9TDW ýMd4j3G rờXVi kXVhỏi côngMd4j3G p8MouGty đểp8MouG p8MouGđến Md4j3Ggặp ông.Dd9TDW p8MouGKhi rDd9TDWa vềMd4j3G côXV ghéXV siêuMd4j3G p8MouGthị Md4j3Gđi cp8MouGhợ, vDd9TDWì XVtừ siêMd4j3Gu XVthị p8MouGđến nXVàh vĩMd4j3Gnh Pp8MouGhong phảiXV quMd4j3Ga mấyXV lượtMd4j3G Md4j3Gxe Md4j3Gbuýt np8MouGên HiểuDd9TDW ĐồnXVg điDd9TDW taDd9TDWxi đếnXV cp8MouGho tiệnXV. ChDd9TDWo nXVên p8MouGcô đếXVn Dd9TDWsớm hMd4j3Gơn mọip8MouG Dd9TDWngày. DựDd9TDW đp8MouGịnh Dd9TDWnấu cXVơm sp8MouGớm rồMd4j3Gi điDd9TDW rướcMd4j3G XVbé Php8MouGong XVvà p8MouGbé p8MouGĐường cùngMd4j3G vềDd9TDW nhà.Md4j3G Dd9TDWCô vừaDd9TDW p8MouGmở p8MouGcửa bướcMd4j3G p8MouGvào thìMd4j3G cDd9TDWhứng kiếnMd4j3G AXVnh Kỳp8MouG vMd4j3Gà Vĩnhp8MouG PhMd4j3Gong đp8MouGang hMd4j3Gôn np8MouGhau. Tip8MouGm cXVô nhưp8MouG chXVết điDd9TDW mộtXV nữa.

***

Hai np8MouGgười kMd4j3Gia cp8MouGũng Md4j3Gbị XVbất ngờMd4j3G vộp8MouGi buônXVg nhaDd9TDWu Md4j3Gra. NhưXVng Vĩp8MouGnh PXVhong lãXVnh Dd9TDWđạm thờp8MouG Md4j3Gơ nhưXV khôngXV cXVó gìp8MouG. ADd9TDWnh Kỳp8MouG Md4j3Gthì thp8MouGẹn tDd9TDWhùng đXVỏ mặt.

- XMd4j3Gin lỗiXV! TôMd4j3Gi p8MouGlàm phiềnp8MouG haXVi nXVgười rồiMd4j3G, tôip8MouG p8MouGđi rXVa ngoXVài mộDd9TDWt lát.

Anh XVKỳ Md4j3Gnhìn thấMd4j3Gy Dd9TDWHiểu ĐồngMd4j3G taMd4j3Gy xáchXV XVđồ ăp8MouGn thDd9TDWì nói:

- p8MouGKhông cầp8MouGn đâuDd9TDW. p8MouGBây giờMd4j3G tDd9TDWôi phMd4j3Gải vềDd9TDW rMd4j3Gồi, vXVừa Dd9TDWrồi chỉDd9TDW làXV hônp8MouG tMd4j3Gạm biệp8MouGt thôi.Dd9TDW NếuMd4j3G lXVúc nãyDd9TDW cp8MouGô XVmà đếnXV Dd9TDWsớm tp8MouGhì đúngMd4j3G lMd4j3Gà ngượnp8MouGg chMd4j3Gết đượcMd4j3G Md4j3G– Dd9TDWAnh KỳMd4j3G giảDd9TDW vMd4j3Gờ XVmắt cỡp8MouG nói,Md4j3G XVgiọng điệup8MouG Md4j3Grõ làXV cMd4j3Gố tXVình Dd9TDWgây hiDd9TDWểu lầm.p8MouG Md4j3GCô Dd9TDWta cốMd4j3G ýMd4j3G làMd4j3Gm p8MouGcho HiDd9TDWểu ĐồDd9TDWng hiểMd4j3Gu rằngMd4j3G cDd9TDWô XVta Dd9TDWvà p8MouGVĩnh PhXVong vừaXV lDd9TDWàm chuyệnDd9TDW mờMd4j3G ámDd9TDW xong.

Hiểu ĐMd4j3Gồng cắnMd4j3G môiDd9TDW cườip8MouG ngượngp8MouG rồip8MouG đứngXV nMd4j3Gép p8MouGqua Md4j3Gmột bDd9TDWên nhưXVờng Dd9TDWlối chXVo AnMd4j3Gh XVKỳ. NhMd4j3Gưng ADd9TDWnh KỳDd9TDW khôp8MouGng đp8MouGi rDd9TDWa liDd9TDWền màMd4j3G chạDd9TDWy XVđến p8MouGhôn trộmp8MouG mộtMd4j3G p8MouGcái lDd9TDWên XVmá VĩnhMd4j3G PhonMd4j3Gg rồiMd4j3G Dd9TDWcười nói:

- Dd9TDWEm p8MouGđi Dd9TDWvề đây,Md4j3G Dd9TDWanh phảip8MouG gọMd4j3Gi điệnDd9TDW tXVhoại cMd4j3Gho XVem đXVó nha.

Vĩnh Php8MouGong vẫnDd9TDW iXVm lXVặng khônMd4j3Gg nXVói gìp8MouG. CòXVn Ap8MouGnh Dd9TDWKỳ điXV nDd9TDWgang qXVua HiểuMd4j3G ĐồngDd9TDW cốDd9TDW ýp8MouG cMd4j3Gười nói:

- Md4j3GNhờ cXVô XVchăm sócXV Md4j3Ganh VĩnMd4j3Gh PhonXVg củXVa tôXVi dùm.

Khi p8MouGAnh KỳXV p8MouGđi Md4j3Gvề, VĩMd4j3Gnh XVPhong kDd9TDWhẽ lưMd4j3Gờm p8MouGHiểu ĐồnXVg mMd4j3Gột cáXVi rp8MouGồi đXVi thp8MouGẳng lêp8MouGn lầup8MouG. HMd4j3Giểu Đồngp8MouG gưp8MouGơng p8MouGmặt tp8MouGái nhợMd4j3Gt XVnhìn Md4j3Gtheo bónp8MouGg dáDd9TDWng VMd4j3Gĩnh PhoXVng buồXVn p8MouGbã. RMd4j3Gồi xácMd4j3Gh đMd4j3Gồ Md4j3Gđi xuốngDd9TDW bếp.

Cả p8MouGbuổi nấXVu cơm,Md4j3G tâDd9TDWm hDd9TDWồn HiểXVu ĐồnXVg đềDd9TDWu đểXV XVnới kp8MouGhác. TXVay XVliên tụDd9TDWc bịp8MouG cMd4j3Gứa đứt,XV lXVẫn lộXVn giXVa p8MouGvị, cMd4j3Gô XVthở dàXVi thẩnXV thDd9TDWờ đừDd9TDWng p8MouGyên mộtMd4j3G chp8MouGỗ XVcho XVđến kp8MouGhi nồiXV cMd4j3Ganh sôMd4j3Gi p8MouGtràn Dd9TDWra nXVgoài Dd9TDWcô vộiMd4j3G vXVàng dùnMd4j3Gg tMd4j3Gay XVbốc p8MouGnắp nồiDd9TDW lp8MouGên, quêXVn mDd9TDWất cDd9TDWái nónp8MouGg khMd4j3Giến bàMd4j3Gn tMd4j3Gay bịDd9TDW bDd9TDWỏng XVửng đỏMd4j3G lêXVn rMd4j3Gan Dd9TDWrát. Chỉp8MouG đếnMd4j3G XVkhi taMd4j3Gy côp8MouG p8MouGbị XVai đóMd4j3G nắMd4j3Gm kéoMd4j3G đếnXV bêDd9TDWn vp8MouGòi XVnước Dd9TDWxã XVmát cMd4j3Gô mớMd4j3Gi thấDd9TDWy Md4j3Gdễ chp8MouGịu lại.

- CôMd4j3G Md4j3Glà Md4j3Gđồ nXVgốc XVà –Dd9TDW p8MouGVĩnh PDd9TDWhong tp8MouGức p8MouGgiận mMd4j3Gắng XV– XVNồi nướcp8MouG sp8MouGôi nhDd9TDWư vậyXV màDd9TDW dùXVng XVaty khônXVg bốc.

Hiểu ĐồngXV ngDd9TDWước mắtMd4j3G nhDd9TDWìn XVVĩnh PhoDd9TDWng, gươnMd4j3Gg Md4j3Gmặt vẫnp8MouG Md4j3Glạnh lùDd9TDWng np8MouGhư tXVhế, cp8MouGhỉ cDd9TDWó p8MouGánh mắtp8MouG làMd4j3G cóp8MouG chúXVt Dd9TDWđau lXVòng. CôDd9TDW đểXV yêMd4j3Gn tDd9TDWay mìnXVh trXVong taMd4j3Gy Vp8MouGĩnh Phonp8MouGg, bànMd4j3G taMd4j3Gy cXVậu vuốtDd9TDW nhẹDd9TDW cXVhỗ bỏngDd9TDW p8MouGrát dướiXV p8MouGvòi nướcMd4j3G lp8MouGàm tDd9TDWay XVcô dễXV cp8MouGhịu vDd9TDWô XVcùng, dườngXV nhưMd4j3G Dd9TDWchưa từXVng bMd4j3Gị bỏng.

Vĩnh Pp8MouGhong dùp8MouGng khăp8MouGn Dd9TDWnhẹ nhàngMd4j3G Dd9TDWlau sáXVch XVtay Md4j3Gcho côp8MouG rồMd4j3Gi lp8MouGại p8MouGbôi thuốMd4j3Gc cXVho cMd4j3Gô, XVhành XVđộng rDd9TDWấr p8MouGân cần,p8MouG rp8MouGất p8MouGdịu dp8MouGàng, Dd9TDWcậu nhẹMd4j3G nhànDd9TDWg XVthổi vàXVo tXVay côXV chXVo thuốcMd4j3G maDd9TDWu thấmXV vMd4j3Gào. HXViểu Đp8MouGồng vp8MouGội rútp8MouG tMd4j3Gay Dd9TDWlại. Côp8MouG p8MouGsợ Md4j3Gmình khMd4j3Gông thDd9TDWể kìp8MouGm nénp8MouG cMd4j3Gảm xXVúc trưp8MouGớc sựMd4j3G ânXV cầnMd4j3G cMd4j3Gủa cậu.

- p8MouGTôi điDd9TDW dọnXV cơMd4j3Gm cXVho anh.

- CXVô ngồiXV nXVghỉ đMd4j3Gi, tMd4j3Gôi sXVẽ XVtự dọn.

Vĩnh PhXVong ănp8MouG cDd9TDWơm xongMd4j3G, cậMd4j3Gu cũnDd9TDWg dàDd9TDWnh phầnDd9TDW Dd9TDWrửa Dd9TDWchén. p8MouGHiểu Đồngp8MouG ngồip8MouG đóp8MouG lXVặn lXVẽ quaDd9TDWn sDd9TDWát Dd9TDWcậu. KhMd4j3Gi VĩnhMd4j3G Phop8MouGng rửap8MouG xoXVng, cMd4j3Gô p8MouGđứng dậyDd9TDW cáoMd4j3G từMd4j3G XVra về.

- Đểp8MouG tôp8MouGi đưXVa cMd4j3Gô p8MouGvề Dd9TDW– VĩnhXV PhXVong vDd9TDWội nóMd4j3Gi kXVhi Hp8MouGiểu ĐồngXV đp8MouGịnh mởp8MouG cửa.

- Kp8MouGhông cầnXV đâu.Dd9TDW Nhưngp8MouG màDd9TDW hXVi Md4j3Gvọng saMd4j3Gu nàXVy, nếuDd9TDW anp8MouGh XVvà bạnXV gáiDd9TDW Md4j3Gở cMd4j3Gùng nhaXVu thMd4j3Gì hãyp8MouG gọiMd4j3G điệMd4j3Gn thạMd4j3Goi bp8MouGáo Md4j3Gcho tDd9TDWôi biếtXV mộXVt tiếngp8MouG –Md4j3G HiDd9TDWểu ĐMd4j3Gồng nóDd9TDWi xoDd9TDWng thìMd4j3G mởMd4j3G cDd9TDWửa địXVnh đMd4j3Gi XVra ngoài.

- Rp8MouGầm …

Cánh cửaDd9TDW vp8MouGừa Dd9TDWmở rXVa liềnDd9TDW Dd9TDWbị mộtMd4j3G bp8MouGàn taDd9TDWy p8MouGmạnh mẽp8MouG đónDd9TDWg sDd9TDWầm lại.p8MouG MộtDd9TDW hơXVi tDd9TDWhở áp8MouGm Dd9TDWsát Dd9TDWsau lDd9TDWưng HDd9TDWiểu ĐồngMd4j3G làXVm chXVo tMd4j3Góc XVgáy côp8MouG dựngMd4j3G lên.XV CMd4j3Gô cốXV gắnDd9TDWg XVkéo củp8MouGa rMd4j3Ga nhDd9TDWưng lựcp8MouG củaMd4j3G p8MouGngười kp8MouGia mạnhMd4j3G Md4j3Ghơn kXVhiến Dd9TDWcô khônXVg tàMd4j3Gi nàp8MouGo mởMd4j3G p8MouGra được.

- TôiDd9TDW p8MouGphải XVvề rồiXV –Md4j3G HDd9TDWiểu p8MouGĐồng xoDd9TDWay mặtXV Dd9TDWlại đốiXV diệnMd4j3G vớMd4j3Gi Vĩnhp8MouG PDd9TDWhong nói.

Lúc nàDd9TDWy Md4j3Gcô mớp8MouGi biếDd9TDWt mDd9TDWặt côMd4j3G XVvà mặtXV VĩnhXV PhonDd9TDWg kềXV sátXV np8MouGhau, đếp8MouGn độMd4j3G mp8MouGũi hap8MouGi p8MouGngười chạmMd4j3G vàDd9TDWo nhauMd4j3G. ÁnDd9TDWh mắMd4j3Gt Md4j3Gcủa VXVĩnh Php8MouGong nhìp8MouGn Dd9TDWcô mộtXV cp8MouGách cuồMd4j3Gng dại,p8MouG XVhơi thởXV dồMd4j3Gn dập.p8MouG Np8MouGgay sXVau p8MouGgiây pp8MouGhút đXVó, VĩnDd9TDWh PhXVong cDd9TDWuối xuốngMd4j3G hôDd9TDWn cp8MouGhặt lấyp8MouG đMd4j3Gôi Md4j3Gmôi Dd9TDWHiểu Đồngp8MouG nhp8MouGư mMd4j3Guốn nuốtMd4j3G chuẩnDd9TDW môMd4j3Gi Dd9TDWcô vàp8MouGo cp8MouGậu. XVMột nụp8MouG Dd9TDWhôn thập8MouGt sâuMd4j3G, XVthật mãnDd9TDWh lip8MouGệt. HiMd4j3Gểu Đồngp8MouG dMd4j3Gùng tXVay đXVẩy mạnhXV VDd9TDWĩnh p8MouGPhong rMd4j3Ga nhưDd9TDWng đãDd9TDW bịMd4j3G cậuXV bắtMd4j3G lấyXV rồip8MouG bẻMd4j3G quặXVt Dd9TDWra saMd4j3Gu lưngMd4j3G giDd9TDWữ chặt.Md4j3G CuMd4j3Gối cXVùng Hiểup8MouG ĐồngMd4j3G XVcũng bMd4j3Gị VDd9TDWĩnh PhoDd9TDWng hạDd9TDW gục,Dd9TDW côDd9TDW đMd4j3Gã khônDd9TDWg cDd9TDWòn pDd9TDWhản khánMd4j3Gg nữa,Dd9TDW bắMd4j3Gt đầMd4j3Gu đp8MouGón nhMd4j3Gận XVnụ hôMd4j3Gn Dd9TDWcủa VĩnhXV PhXVong. HaMd4j3Gi bàMd4j3Gn taXVy bịDd9TDW Vĩnhp8MouG PhonMd4j3Gg gip8MouGữ cXVhặt đượcMd4j3G dp8MouGần p8MouGthả XVlỏng raDd9TDW, haXVi p8MouGbàn taXVy Dd9TDWbất giáXVc p8MouGđưa lênXV cổXV Vĩp8MouGnh XVPhong ôDd9TDWm chMd4j3Gặt. Gp8MouGờ Md4j3Gphút Dd9TDWnày HiểuDd9TDW ĐồngMd4j3G đMd4j3Gã đểp8MouG mặtp8MouG XVcho tráip8MouG tiXVm Dd9TDWlấn Dd9TDWát Md4j3Glí tp8MouGrí. CMd4j3Gô đểp8MouG mDd9TDWặc cXVho p8MouGtình cảmMd4j3G dồnp8MouG Md4j3Gnén bùnp8MouGg php8MouGát, khônDd9TDWg mXVuốn Md4j3Gsuy nghĩp8MouG nDd9TDWhiều vềMd4j3G nhữngMd4j3G chuyệnDd9TDW trướcp8MouG XVkia, muốnMd4j3G quMd4j3Gên Md4j3Gđi Md4j3Gtất p8MouGcả XVlại lạp8MouGi từXV đầup8MouG Dd9TDWbên cạnXVh VĩnMd4j3Gh PhonMd4j3Gg. Giờp8MouG pXVhuát XVnày cMd4j3Gô chp8MouGỉ mMd4j3Guốn p8MouGhòa p8MouGlàm Md4j3Gmột vớiMd4j3G VXVĩnh Phong.

Cuối Md4j3Gcùng khMd4j3Gi mMd4j3Gà sDd9TDWắc mặXVt cảMd4j3G hXVai đềuDd9TDW đỏXV bừnXVg lêXVn Md4j3Gvì Dd9TDWhô hXVấp nhanMd4j3Gh, VĩnXVh XVPhong mớMd4j3Gi rờMd4j3Gi khỏiXV môp8MouGi HiểDd9TDWu ĐồDd9TDWng. CXVả XVhai đứnMd4j3Gg sátMd4j3G XVvào nhap8MouGu cùngp8MouG XVthở hDd9TDWổn hểnMd4j3G. VĩnhXV PMd4j3Ghong dùngXV p8MouGngón p8MouGtay cMd4j3Gái qp8MouGuệt lêXVn p8MouGmôi Hip8MouGểu ĐồDd9TDWng rồip8MouG cườiXV nói:

- XVCũng Md4j3Gkhông tệXV. CXVô làp8MouGm bạnXV gáiDd9TDW tp8MouGôi bỏMd4j3G đi,Dd9TDW tXVôi đànMd4j3Gh lXVấy côDd9TDW Md4j3Gbù vào.p8MouG VDd9TDWậy thìXV p8MouGsau này,XV nếuMd4j3G bạnXV gáiDd9TDW p8MouGtôi khôXVng cXVó ởDd9TDW đâyDd9TDW Md4j3Gtrong lDd9TDWúc Dd9TDWtôi cp8MouGó p8MouGnu cầp8MouGu thìp8MouG Md4j3Gtôi XVsẽ sXVử dụngMd4j3G cô.

Hiểu Đp8MouGồng vừXVa np8MouGghe thìDd9TDW liềXVn thấyXV cXVhoáng Md4j3Gvoáng p8MouGvô cùng,Md4j3G đauMd4j3G đớnXV vXVô hạn.XV GươngMd4j3G mDd9TDWặt từXV đỏp8MouG bừXVng chuXVyển sanDd9TDWg tímXV xanXVh giậDd9TDWn dp8MouGữ, côDd9TDW XVxô Md4j3GVĩnh PhoXVng Md4j3Gra tMd4j3Gát mạnp8MouGh vàp8MouGo mặtDd9TDW cp8MouGậu. RồiXV nhXVìn trừngp8MouG trừngp8MouG cậDd9TDWu vớip8MouG Dd9TDWánh p8MouGmắt đầyXV gXViận dMd4j3Gự vàXV p8MouGbi thDd9TDWương, cMd4j3Guối cp8MouGùng cXVô p8MouGđã kXVhóc, khócMd4j3G tronMd4j3Gg Dd9TDWđau đớn,Dd9TDW khp8MouGóc vìXV bp8MouGị xDd9TDWem thMd4j3Gường, khMd4j3Góc vìMd4j3G Dd9TDWbị Md4j3Glàm kẻDd9TDW thaDd9TDWy thế,Md4j3G khóXVc vXVì p8MouGtình yêuMd4j3G côXV vDd9TDWẫn XVcòn dp8MouGành cMd4j3Gho cậu,Dd9TDW kXVhóc p8MouGvì sựDd9TDW đap8MouGu Md4j3Gkhổ XVchờ đợMd4j3Gi bấp8MouGy lâup8MouG nayMd4j3G. CuDd9TDWối cùngMd4j3G côDd9TDW quap8MouGy lưnXVg mởDd9TDW cửaMd4j3G bỏp8MouG đi.

Vĩnh PhoDd9TDWng muốnXV giữDd9TDW HiểuDd9TDW Đồngp8MouG lạiMd4j3G, muốnp8MouG nDd9TDWói rằngDd9TDW tấtMd4j3G cMd4j3Gả XVđều khMd4j3Gông p8MouGphải, khMd4j3Gông phảiDd9TDW làMd4j3G p8MouGsự thậMd4j3Gt. CậuDd9TDW khôngDd9TDW xeMd4j3Gm cDd9TDWô làp8MouG ngp8MouGười Md4j3Gthay thế.Dd9TDW Nụp8MouG hônMd4j3G lúDd9TDWc đp8MouGó cDd9TDWũng p8MouGkhông phảMd4j3Gi Dd9TDWlà nụDd9TDW hMd4j3Gôn đùaDd9TDW cợtMd4j3G mDd9TDWà xuấtp8MouG pháXVt từDd9TDW tp8MouGình yêuDd9TDW củDd9TDWa cậXVu dMd4j3Gành cXVho Md4j3Gcô, XVtừ nỗiMd4j3G xóp8MouGt xp8MouGa củaXV cậXVu kDd9TDWhi thấyXV cDd9TDWô bp8MouGị XVthương, từp8MouG nỗiXV nhunDd9TDWg nhớDd9TDW moDd9TDWng chờp8MouG bấyMd4j3G lâuDd9TDW nay.

Nhưng VĩnhMd4j3G p8MouGPhong chp8MouGỉ cp8MouGó tDd9TDWhể cưMd4j3Gời đp8MouGau khXVổ nhìnp8MouG HiểuXV ĐồnMd4j3Gg bỏp8MouG đi.

 

Tại mộtXV Plap8MouGza cp8MouGao cấp.

Một chp8MouGàng Md4j3Gtrai caMd4j3Go p8MouGráo, p8MouGgương mặp8MouGt Md4j3Grất đẹp,Md4j3G dánp8MouGg ngườip8MouG chp8MouGuẩn, Dd9TDWăn mặcXV p8MouGmodel Md4j3Gkhoát taMd4j3Gy mộtXV Md4j3Gcô gáDd9TDWi Md4j3Gcũng sànMd4j3Gh điệuMd4j3G kMd4j3Ghông XVkém, Dd9TDWtrông p8MouGhai ngưp8MouGời rấDd9TDWt Md4j3Gđẹp đDd9TDWôi. Dd9TDWHai ngườiDd9TDW vừaXV đip8MouG XVvừa tròXV chuMd4j3Gyện vMd4j3Gui vMd4j3Gẻ vp8MouGô cùnXVg, hoàDd9TDWn Dd9TDWtoàn Dd9TDWphớt lờp8MouG sXVự hiDd9TDWện diệnDd9TDW Md4j3Gcủa ngườDd9TDWi phíp8MouGa sau.

Người XVphía p8MouGsau lp8MouGà Dd9TDWmột côXV gáip8MouG ănDd9TDW mặtXV bp8MouGình tMd4j3Ghường, tMd4j3Gách xáchp8MouG nácXVh p8MouGmang Md4j3Grất nhiềDd9TDWu túMd4j3Gi lớp8MouGn Md4j3Gtúi nhXVỏ. Gươp8MouGng mDd9TDWặt cXVó Md4j3Ghai cp8MouGái lMd4j3Gúm đồngDd9TDW Md4j3Gtiền Dd9TDWđầy mồDd9TDW hôi,p8MouG tMd4j3Góc XVtai rũp8MouG rượi.p8MouG Dd9TDWCái miệngp8MouG mDd9TDWím cp8MouGhặt lạiMd4j3G cốDd9TDW gMd4j3Gắng cDd9TDWam Md4j3Gchịu. ĐXVôi mắtDd9TDW bốDd9TDWc hỏaMd4j3G Md4j3Gnhìn Md4j3Gvề p8MouGphía haXVi ngườiDd9TDW kiDd9TDWa nhXVư muốp8MouGn XVgiết người.p8MouG XVSau đóp8MouG cáiMd4j3G miệnp8MouGg xinp8MouGh XVđẹp Dd9TDWcủa cDd9TDWô buôp8MouGng rp8MouGa mộXVt tDd9TDWràng rủaXV thầm.

- ĐMd4j3Gi lẹDd9TDW XVlên Dd9TDW– QDd9TDWuốc BảoXV chợMd4j3Gt Md4j3Gquay lưDd9TDWng nhìnDd9TDW lp8MouGại ngưDd9TDWời phíXVa saXVu Md4j3Gthúc giục.

- Làmp8MouG Md4j3Gsao đDd9TDWi lXVẹ đMd4j3Gây. HaXVy lp8MouGà aMd4j3Gnh XVxách giùmXV tôiDd9TDW đp8MouGi, Dd9TDWtôi Dd9TDWđi p8MouGtay khônXVg sẽXV nhap8MouGnh Dd9TDWhơn p8MouGanh gấpDd9TDW mDd9TDWấy lầMd4j3Gn –Md4j3G MiMd4j3Gnh Thùp8MouGy cũnDd9TDWg khônXVg Dd9TDWvừa p8MouGđốp chXVát lDd9TDWại ngay.

- BâXVy giờMd4j3G côXV Md4j3Gđang p8MouGcằn nhằnMd4j3G cáip8MouG gMd4j3Gì vậy.Dd9TDW LàMd4j3G Md4j3Gtự cp8MouGô tìnMd4j3Gh nguyệDd9TDWn mXVà, tXVôi khônDd9TDWg hềXV XVép bup8MouGộc Dd9TDWcô XVà nhp8MouGa. NếMd4j3Gu cp8MouGô tXVhấy Md4j3Gkhông XVvừa lXVòng Md4j3Gthì cóMd4j3G thểMd4j3G đip8MouG về.

Minh TXVhùy Md4j3Gvừa nDd9TDWghe thấyp8MouG p8MouGvậy liềnMd4j3G địnhp8MouG văngDd9TDW Dd9TDWmấy cáip8MouG Dd9TDWtúi Dd9TDWtrên taXVy mìnhp8MouG xuMd4j3Gống đấtMd4j3G thXVì lạXVi gnhDd9TDWe tXVhấy QuốDd9TDWc Bảp8MouGo np8MouGói tiếp:

- NgMd4j3Gày mp8MouGai tôiMd4j3G vXVà côDd9TDW hẹnXV gặDd9TDWp nDd9TDWhau ởDd9TDW đồn.

Mấy lờip8MouG nàyXV nhDd9TDWư sétDd9TDW đp8MouGánh vàMd4j3Go ngườiDd9TDW p8MouGMinh ThDd9TDWùy, XVcô bịXV Md4j3Gluốn khp8MouGí đangDd9TDW tuôXVng p8MouGra Dd9TDWbỗng dMd4j3Gội ngưDd9TDWợc vàoMd4j3G lp8MouGàm cDd9TDWho Md4j3Gho sXVặc sụa.

- Mìp8MouGnh nhịn,p8MouG mXVình pXVhải nhDd9TDWịn XV– Minp8MouGh thXVùy tựMd4j3G nóDd9TDWi thầmp8MouG vớiDd9TDW chínDd9TDWh Dd9TDWbản thâp8MouGn mình.

Từ p8MouGkhi bịDd9TDW cáiDd9TDW XVtên p8MouGQuốc Dd9TDWBảo nXVày nắXVm đượcDd9TDW thóp8MouGp, p8MouGlại cònXV bMd4j3Gị p8MouGhắn tMd4j3Ga épXV Md4j3Gký XVtên vàDd9TDWo giấyMd4j3G nXVợ thXVì ngàDd9TDWy nàMd4j3Go Mp8MouGinh p8MouGThùy cũnXVg pDd9TDWhải làp8MouGm op8MouGsin Dd9TDWcho QDd9TDWuốc Bảo,p8MouG mặcp8MouG hMd4j3Gắn saXVi khiMd4j3Gến nhp8MouGư trâup8MouG ngựa.Dd9TDW MàXV cáp8MouGi tênXV khp8MouGốn QXVuốc Bảop8MouG XVkhông biXVết Dd9TDWlàm p8MouGsao lạiDd9TDW lp8MouGấy đượcXV lịcMd4j3Gh hoMd4j3Gạt độngDd9TDW củp8MouGa Đìp8MouGnh XVÂn từMd4j3G tp8MouGay quảnMd4j3G lDd9TDWí, thp8MouGành Md4j3Gra khp8MouGi Đìnhp8MouG Âp8MouGn rp8MouGảnh thìMd4j3G trợMd4j3G líp8MouG p8MouGnhỏ bép8MouG p8MouGnhư XVcô cũngXV đượcp8MouG XVnghỉ, cứp8MouG tưởnMd4j3Gg sẽp8MouG cóp8MouG mộtDd9TDW ngàMd4j3Gy ngủp8MouG nMd4j3Ggon giấc,Md4j3G Md4j3Gmột ngàyDd9TDW Dd9TDWthảnh XVthơi khôngMd4j3G vXVướn bậDd9TDWn tDd9TDWhì lạiXV nMd4j3Gghe tiDd9TDWếng điệntXV hoạiXV củDd9TDWa têp8MouGn nàMd4j3Gy vanMd4j3Gg lên.XV VậyXV làMd4j3G cDd9TDWô phảDd9TDWi XVcắn rXVăng đếnMd4j3G nhDd9TDWà hắnMd4j3G Md4j3Gnghe hắMd4j3Gn saDd9TDWi bảo.

Nhìn gươngMd4j3G mặtXV quMd4j3Gyết chDd9TDWí épMd4j3G cp8MouGô phảDd9TDWi chXVết Md4j3Gcủa QuốXVc Bảp8MouGo, p8MouGMinh thùyDd9TDW liềnp8MouG nởXV mộXVt np8MouGụ cườiMd4j3G p8MouGtươi tắnXV màp8MouG Md4j3Gcó phầp8MouGn ngMd4j3Gốc Dd9TDWnghếch cườp8MouGi vMd4j3Gới tênDd9TDW nàyMd4j3G, nóMd4j3Gi giọDd9TDWng xXVua nịnh.

- ADd9TDWnh đMd4j3Gi chp8MouGỉ mMd4j3Gất thờip8MouG Md4j3Ggian thôi,p8MouG Dd9TDWchi bằMd4j3Gng dùXVng tp8MouGhời giaXVn đóp8MouG đểMd4j3G sDd9TDWai bảDd9TDWo tDd9TDWôi lXVà tốXVt nhất.

- Cp8MouGô ngMd4j3Ghỉ vậyp8MouG àDd9TDW –p8MouG QuốcXV BXVảo Dd9TDWnheo nheDd9TDWo mắtMd4j3G, nởDd9TDW nụDd9TDW cXVười XVgian nhìnXV Minp8MouGh TDd9TDWhùy khiếnDd9TDW cXVô cXVhột dạ.

- TXVất nhiêp8MouGn làXV vậyXV Dd9TDWrồi XV– MXVinh ThùyMd4j3G cườiDd9TDW tiXVếp tụcDd9TDW Dd9TDWxua nịnXVh, cXVốt monp8MouGg QuốcDd9TDW BMd4j3Gảo bỏDd9TDW ýDd9TDW địnhMd4j3G lp8MouGên đồXVn kia.

- Tp8MouGốt! VậDd9TDWy tXVhì cứp8MouG tXViếp tụMd4j3Gc làmMd4j3G OsMd4j3Gin p8MouGcho tôMd4j3Gi Dd9TDWđi –Md4j3G QMd4j3Guốc BảMd4j3Go XVcười nóDd9TDWi rDd9TDWồi kMd4j3Ghoát Dd9TDWtay np8MouGgười Md4j3Gđẹp quaXVy lưMd4j3Gng bướcMd4j3G đi.

Minh Dd9TDWthùy Dd9TDWtức muXVốn nghẹnMd4j3G họnDd9TDWg nhMd4j3Gưng XVchỉ đànhp8MouG Dd9TDWim Dd9TDWlặng xDd9TDWách đp8MouGồ đip8MouG sp8MouGau. MiệngXV khôngXV nDd9TDWgừng ***Md4j3G* rửa.
CuốiXV cMd4j3Gùng XVcũng Dd9TDWvề đếnDd9TDW nhXVà QMd4j3Guốc Bảo,Md4j3G MinDd9TDWh thùyMd4j3G mệp8MouGt p8MouGđến XVrã Md4j3Grời, côDd9TDW XVkhông thèmMd4j3G gXViữ Md4j3Gý tứDd9TDW gp8MouGì hếtXV XVcả. CXVứ Dd9TDWthế màMd4j3G nằMd4j3Gm lănXV rXVa sMd4j3Gofa Md4j3Gthở hổXVn XVhển. Nhưnp8MouGg QuMd4j3Gốc BảDd9TDWo p8MouGnào đểp8MouG cDd9TDWho p8MouGcô yXVên, XVcậu dùDd9TDWng châp8MouGn Dd9TDWđá đáDd9TDW lêp8MouGn chânXV MMd4j3Ginh XVThùy tMd4j3Giếp tụcp8MouG XVsai khiếMd4j3Gn cô:

- NàyXV Dd9TDWmau điDd9TDW p8MouGlấy nXVước cDd9TDWho p8MouGtôi uXVống đi.

Minh ThùyDd9TDW tứp8MouGc điênXV ngXVười, cDd9TDWô liMd4j3Gếc QuốcDd9TDW BXVảo mộtp8MouG Md4j3Gcái thầDd9TDWm nghĩXV, nếup8MouG ánhDd9TDW mắtDd9TDW cóXV tp8MouGhể Dd9TDWgiết p8MouGngười thìMd4j3G cp8MouGô p8MouGsẽ dMd4j3Gùng áDd9TDWnh mắtp8MouG mìnp8MouGh bMd4j3Găm p8MouGtên QuốcDd9TDW BảXVo nDd9TDWày rMd4j3Ga thàMd4j3Gnh ngàMd4j3Gn XVmảnh. NMd4j3Gghĩ p8MouGthì nghĩ,p8MouG cuốip8MouG cùnXVg Mip8MouGnh TDd9TDWhùy vẫnp8MouG phảXVi lếtDd9TDW thâXVn nDd9TDWgồi dậyXV đip8MouG lấXVy nMd4j3Gước cp8MouGho p8MouGQuốc Bảo.

- TôiDd9TDW muốnp8MouG uốngp8MouG nướcDd9TDW cXVam –XV Quốp8MouGc Bảop8MouG đDd9TDWột nhiXVên p8MouGlên tiếMd4j3Gng nói.

Trời ơMd4j3Gi! MMd4j3Ginh p8MouGThùy XVthật muốXVn cp8MouGhạy Dd9TDWđến bóp8MouGp cổp8MouG cp8MouGái têp8MouGn QuốcXV Bảop8MouG nàyMd4j3G chếtp8MouG XVcho p8MouGrồi. CôDd9TDW chỉXV địnhp8MouG đDd9TDWi rótMd4j3G Md4j3Gcho hDd9TDWắn mộtMd4j3G Md4j3Gly Dd9TDWnước lọMd4j3Gc lạp8MouGnh lDd9TDWà xongMd4j3G, Dd9TDWnào XVngờ hDd9TDWắn đòiDd9TDW uốp8MouGng nướp8MouGc Md4j3Gcam. Vậyp8MouG làXV Dd9TDWcô phDd9TDWải thDd9TDWêm mấyXV côDd9TDWng p8MouGđoạn, cắt,Dd9TDW vắtXV, khuấy…

Nhìn Md4j3Gly Md4j3Gnước cap8MouGm p8MouGmình vừaDd9TDW Md4j3Glàm xoXVng, MiMd4j3Gnh Dd9TDWThùy cảmMd4j3G tp8MouGhấy khMd4j3Gông cMd4j3Gam p8MouGlòng chúMd4j3Gt nXVào cảp8MouG. Cp8MouGô nướnMd4j3G màyMd4j3G nghXVĩ rồp8MouGi cườiDd9TDW giaXVn p8MouGmột tiếnp8MouGg. SaDd9TDWu p8MouGđó ….

Cô bưDd9TDWng lp8MouGy nướcp8MouG p8MouGcam đặtMd4j3G trướcMd4j3G Md4j3Gmặt QXVuốc BảoMd4j3G, mp8MouGiệng nởDd9TDW nXVụ cườDd9TDWi np8MouGgọt p8MouGngào xMd4j3Gu nịnh:

- TMd4j3Gôi làmp8MouG nướcXV caMd4j3Gm xMd4j3Gong rồMd4j3Gi, Md4j3Ganh mXVau uốXVng đi.

Quốc BDd9TDWảo đanMd4j3Gg Dd9TDWxem tip8MouGvi tMd4j3Ghì thấDd9TDWy nDd9TDWụ cườiDd9TDW đXVó p8MouGcủa MMd4j3Ginh ThùyXV tDd9TDWhì nhếXVch môiXV cườDd9TDWi p8MouGnhư khôngDd9TDW cườiMd4j3G. SDd9TDWau đXVó cMd4j3Gậu Dd9TDWcầm lấyMd4j3G lDd9TDWy nướcp8MouG caMd4j3Gm, uXVống mộtMd4j3G hơiMd4j3G, vp8MouGì điMd4j3G cảXV ngàDd9TDWy cDd9TDWảm tMd4j3Ghấy mp8MouGệt, nDd9TDWhưng kDd9TDWhi nướcp8MouG Md4j3Gcam vừaXV XVchui xuốngXV tớMd4j3Gi họngDd9TDW cậuMd4j3G thìMd4j3G QMd4j3Guốc BảoMd4j3G liềnXV pDd9TDWhun mạMd4j3Gnh XVra, làDd9TDWm vXVăng nướXVc caXVm khắpXV nơi.

Minh Thùp8MouGy từp8MouG lMd4j3Gúc p8MouGQuốc p8MouGBảo khôngXV nghMd4j3Gi ngờDd9TDW gìp8MouG cầmXV Md4j3Gly p8MouGnước cMd4j3Gam lp8MouGên uốDd9TDWng tDd9TDWhì mắXVc cườXVi lMd4j3Gắm nMd4j3Ghưng nínDd9TDW nhịXVn. TớiMd4j3G Md4j3Gkhi QuốcXV BảDd9TDWo pMd4j3Ghun rXVa Dd9TDWthì cp8MouGô Md4j3Gkhông thMd4j3Gể nàDd9TDWo nhXVịn đượcMd4j3G nữMd4j3Ga màDd9TDW cưMd4j3Gời ầmp8MouG lên.

- Md4j3GCô đMd4j3Gã chMd4j3Go p8MouGgì vàp8MouGo nưXVớc caMd4j3Gm vập8MouGy Dd9TDWhả –Md4j3G Dd9TDWQuốc BMd4j3Gảo héDd9TDWt lêXVn đầyDd9TDW tXVức giận.

- TôiMd4j3G cp8MouGho XVgia vịXV p8MouGcần thiếtXV vàop8MouG tXVrong nưXVớc cp8MouGam thôiMd4j3G mà.Md4j3G ĐểMd4j3G xp8MouGem nàoXV Md4j3G– MìMd4j3Gnh XVThùy nXVín nhịnMd4j3G cp8MouGười nóXVi, rồiXV giảDd9TDW vờDd9TDW ngẫMd4j3Gm nghĩMd4j3G Md4j3G– MXVuối, bộtXV ngọt,Dd9TDW tip8MouGêu, bộtMd4j3G nDd9TDWêm, KDd9TDWnor, mộtMd4j3G tDd9TDWí nướDd9TDWc p8MouGrửa chéXVn… hìDd9TDWnh np8MouGhư khôXVng Md4j3Gcó đườngXV vàp8MouG Dd9TDWnước mắmXV thDd9TDWì phải.

- NướcDd9TDW rMd4j3Gửa chéMd4j3Gn, bộtDd9TDW ngọt…-XV Qup8MouGốc bảXVo khDd9TDWông tXVin nổip8MouG vàMd4j3Go tp8MouGai mình,p8MouG cậXVu tDd9TDWức Dd9TDWgiận cp8MouGhỉ taXVy vàop8MouG MinXVh p8MouGthùy XVnói –Md4j3G CôMd4j3G giMd4j3Gỏi lDd9TDWắm, Md4j3Gcô chDd9TDWờ đó.

Nói XVrồi p8MouGcậu Dd9TDWlao nhp8MouGanh vDd9TDWào p8MouGnhà tắmDd9TDW XVmà xúp8MouGc miệnXVg. Cònp8MouG Mip8MouGnh XVThùy cũp8MouGng đâDd9TDWu cMd4j3Gó ngp8MouGu dạiDd9TDW mp8MouGà ởXV lạiMd4j3G, Dd9TDWcô híDd9TDW p8MouGhửng xáMd4j3Gch tMd4j3Gúi điXV về.

Về nhàDd9TDW côMd4j3G Dd9TDWôm bụnMd4j3Gg cườip8MouG Md4j3Glăn lộnMd4j3G, XVthích cMd4j3Ghí vp8MouGui vẻp8MouG háXVt hòDd9TDW ầDd9TDWm ỉp8MouG Md4j3Gkhiến ĐìnXVh XVÂn Md4j3Gcũng bXVó Md4j3Gtay. NhMd4j3Gưng Md4j3Gsau đó,Md4j3G p8MouGcô XVnhận đượcMd4j3G mộtp8MouG tiDd9TDWn nhắMd4j3Gn khiếMd4j3Gn Dd9TDWcô xp8MouGanh mặt.p8MouG Md4j3GTối đDd9TDWêm XVđó ngủMd4j3G gMd4j3Gặp tp8MouGoàn ácp8MouG mộng.
Md4j3GHôm Dd9TDWsau Dd9TDWcô đếMd4j3Gn nhDd9TDWà XVQuốc p8MouGBảo vDd9TDWới bộp8MouG mặtDd9TDW yểXVu xìup8MouG hơp8MouGi sợXV hãiXV. Dd9TDWCô tp8MouGrưng np8MouGguyên cMd4j3Gái mặtDd9TDW nhXVư bánhXV bDd9TDWao chiềup8MouG trưMd4j3Gớc mặXVt Quốp8MouGc Dd9TDWBảo làmDd9TDW cậup8MouG khôngDd9TDW néDd9TDWn nổMd4j3Gi nụXV cưp8MouGời thầm.XV DưMd4j3Gờng nhMd4j3Gư cậuMd4j3G thấyp8MouG p8MouGtim XVmình đậpp8MouG Md4j3Gmạnh trưDd9TDWớc p8MouGvẻ XVmặt đáMd4j3Gng thươXVng đXVó cp8MouGủa côMd4j3G, trôngp8MouG tXVhật sựp8MouG Dd9TDWrất đángDd9TDW yêu.

Đáng líMd4j3G muốXVn phXVạt côMd4j3G nDd9TDWhiều hMd4j3Gơn nhưnXVg rồiDd9TDW lạiDd9TDW thp8MouGôi, chỉp8MouG bắtXV Md4j3Gcô p8MouGdọn phònXVg cậuMd4j3G nhDd9TDWư mọXVi Md4j3Glần. Cậup8MouG lơDd9TDW p8MouGđãng nói:
– MaXVu dọnDd9TDW dp8MouGẹp sạcDd9TDWh sXVẽ cp8MouGho tôi.

Nói xp8MouGong cXVậu vàoXV pp8MouGhòng vệp8MouG p8MouGsinh, láMd4j3Gt sMd4j3Gau Md4j3Gcậu bướXVc Dd9TDWra Md4j3Gngoài vớMd4j3Gi sựXV trầp8MouGn Dd9TDWnhư nhộnMd4j3Gg, chỉp8MouG khDd9TDWoát trênDd9TDW ngưXVời mộtDd9TDW cáp8MouGi khănXV tắmp8MouG mp8MouGà thMd4j3Gôi, khiếnDd9TDW MMd4j3Ginh ThùyDd9TDW cảDd9TDW p8MouGkinh. CDd9TDWô vộiXV nMd4j3Ghắm Md4j3Gmắt lạXVi lắpDd9TDW Md4j3Gbắp nói:

- AnXVh …anhp8MouG …đp8MouGịnh Dd9TDWlàm gì.

- ĐMd4j3Gi bơip8MouG –Md4j3G QuMd4j3Gốc XVBảo thảnXV nhiêXVn trXVả lời.

Minh ThXVùy lúcp8MouG nàyXV XVmới bìnhDd9TDW tDd9TDWĩnh trp8MouGở lDd9TDWại, từDd9TDW tMd4j3Gừ héXV mXVắt rXVa nhìp8MouGn. LànDd9TDW p8MouGda trắngDd9TDW bóXVc XVgần nhưDd9TDW rấtDd9TDW mp8MouGịn, cMd4j3Gô hồp8MouG nhXVư p8MouGda ep8MouGm p8MouGbé. Md4j3GMình ThùyXV ghiếnp8MouG Md4j3Grăng thầXVm nghMd4j3Gĩ :”Md4j3G CònMd4j3G trắnXVg hơnDd9TDW cp8MouGả mìDd9TDWnh nữaMd4j3G”. MộDd9TDWt thânMd4j3G hìDd9TDWnh vp8MouGạm vỡXV đầyDd9TDW cơDd9TDW p8MouGbắp, côMd4j3G híMd4j3G Md4j3Ghí nhDd9TDWìn xuốnDd9TDWg bộDd9TDW Dd9TDWphận phíaMd4j3G XVdưới Md4j3Grồi thởp8MouG rMd4j3Ga mp8MouGột cái,XV tXVhì p8MouGra hắDd9TDWn tMd4j3Ga cóMd4j3G mặtp8MouG quầMd4j3Gn bơi.

Nói gMd4j3Gì thMd4j3Gì nMd4j3Gói, np8MouGhìn Dd9TDWcái thâXVn hìnXVh hMd4j3Goàn mỹXV nDd9TDWày XVlàm cDd9TDWô đánDd9TDWh ựcMd4j3G mộDd9TDWt Dd9TDWcái, âmXV thaDd9TDWnh phXVát Md4j3Gra Dd9TDWkhiến cXVô cựcXV kXVì xấuXV hổ.XV QuốcDd9TDW p8MouGbảo cưMd4j3Gời nhạtXV mộtDd9TDW Md4j3Gcái rồiMd4j3G nói:

- Chuẩnp8MouG bịDd9TDW Md4j3Gđồ Md4j3Gcho tôp8MouGi. BơXVi Md4j3Gxong tôXVi sDd9TDWẽ thay.

Nói rMd4j3Gồi QuốMd4j3Gc Md4j3GBảo đXVi thẳnp8MouGg rMd4j3Ga p8MouGvườn, Md4j3Gnơi cDd9TDWó đặXVt mộtXV Md4j3Gcái hồDd9TDW Dd9TDWbơi Md4j3Gto lp8MouGớn XVvà nướcp8MouG xp8MouGanh tDd9TDWrong. CậuXV nhảXVy Md4j3Gùm xuốngMd4j3G hồ,Dd9TDW tMd4j3Gung tăngMd4j3G p8MouGbơi thoảip8MouG máXVi. MinMd4j3Gh TDd9TDWhấy thấp8MouGy QuXVốc BảoMd4j3G điMd4j3G rMd4j3Ga thMd4j3Gì bp8MouGắt cDd9TDWhước giMd4j3Gọng điệuDd9TDW XVcủa cậXVu nXVhái lạip8MouG mộtDd9TDW câu:

- BDd9TDWà đâXVy Dd9TDWkhông thícDd9TDWh chuẩDd9TDWn bị,p8MouG bơiXV xoDd9TDWng thìXV cứMd4j3G XVcởi truồMd4j3Gng đi.XV (>O<)

Nói thMd4j3Gì p8MouGnói, nhưnMd4j3Gg MDd9TDWinh ThMd4j3Gùy vDd9TDWẫn mởDd9TDW tp8MouGủ lp8MouGấy đXVồ cDd9TDWho Quốcp8MouG Bảo.XV Lp8MouGần nDd9TDWày Dd9TDWcô khônDd9TDWg np8MouGgạc nhiêXVn nhp8MouGư trưDd9TDWớc đâyDd9TDW. XVCái tp8MouGên nMd4j3Gày mXVặc toànDd9TDW Md4j3Ghàng hiệu,p8MouG màp8MouG hXVắn đDd9TDWâu Md4j3Gchỉ mộtXV cp8MouGái tXVủ. TXVủ quầnp8MouG áop8MouG củaDd9TDW hắnDd9TDW cóMd4j3G XVthể mDd9TDWở mDd9TDWột cMd4j3Gửa Md4j3Ghàng thờip8MouG tp8MouGrang Md4j3Gcao cấp.Md4j3G CDd9TDWô chDd9TDWọn đạiDd9TDW mộp8MouGt bp8MouGộ, rồiDd9TDW XVđi tìm….

Cũng p8MouGlà cầmp8MouG đạiDd9TDW Md4j3Gmột cáiXV Dd9TDWquần cp8MouGhíp nàDd9TDWo đó.Dd9TDW Dd9TDWMinh TMd4j3Ghùy quXVăng Md4j3Gra Md4j3Gcái ghếp8MouG ởXV trêp8MouGn p8MouGbể bơiDd9TDW. p8MouGCô nhìnDd9TDW QuốDd9TDWc BDd9TDWảo đp8MouGang p8MouGsay sMd4j3Gưa XVbơi lDd9TDWội tMd4j3Ghì bỉuDd9TDW môi.

- Muốnp8MouG xuốngMd4j3G tắmDd9TDW p8MouGcùng Dd9TDWtôi không?Dd9TDW p8MouG– QuMd4j3Gốc BảoMd4j3G nhìnXV p8MouGcô cưDd9TDWời cợt.

Minh TXVhùy XVnhìn kDd9TDWhinh bỉDd9TDW mộXVt cáip8MouG Dd9TDWrồi đip8MouG XVvào trMd4j3Gong, pXVhía XVsau cDd9TDWó tiếngMd4j3G cườDd9TDWi vaXVng củaXV Quốp8MouGc Bảo.Md4j3G Mip8MouGnh Thp8MouGùy rấtMd4j3G tứXVc giận,XV cp8MouGô pXVhải p8MouGtìm cáchXV thoMd4j3Gát khDd9TDWỏi tênXV khốnMd4j3G nàMd4j3Gy mớiMd4j3G đp8MouGược. MàMd4j3G cáchXV tp8MouGốt nhấDd9TDWt p8MouGlà tìMd4j3Gm XVra XVbăng gMd4j3Ghi hìXVnh vàp8MouG tờMd4j3G Md4j3Ggiấy Dd9TDWnợ p8MouGcủa côDd9TDW. p8MouGMinh Thùyp8MouG nghĩp8MouG vậy,Dd9TDW vộip8MouG vànXVg XVchãy vàoXV trp8MouGong phònDd9TDWg QuốcMd4j3G BảoXV Dd9TDWlục tìm.p8MouG Nhưp8MouGng tMd4j3Gìm mãiDd9TDW XVvẫn khôXVng thấy,p8MouG Md4j3Gphần tDd9TDWhì phậDd9TDWp phồngXV lMd4j3Go p8MouGsợ QuDd9TDWốc BMd4j3Gảo Dd9TDWđi vàoMd4j3G cDd9TDWho nDd9TDWên cp8MouGhỉ látXV XVsau p8MouGcô đãMd4j3G mệDd9TDWt phờ.

- Oap8MouG, p8MouGmệt cp8MouGhết được,Md4j3G tXVìm Md4j3Gkhắp mọiXV np8MouGơi màMd4j3G chẳDd9TDWng p8MouGthấy p8MouGgì cp8MouGả –Dd9TDW MinDd9TDWh Md4j3GThùy cháp8MouGn nảnXV bMd4j3Gò đếXVn bMd4j3Gên chiếp8MouGc giưXVờng trảip8MouG rp8MouGa trắnMd4j3Gg tiMd4j3Gnh Dd9TDWnằm nghỉ.

Cô XVphát hDd9TDWiện chiếcp8MouG giườngMd4j3G thậMd4j3Gt mềDd9TDWm Dd9TDWmại Md4j3Gvà êXVm XVái, máXVt rưp8MouGợi. XVMinh XVThùy thícDd9TDWh chíXV lănDd9TDW lănXV mấMd4j3Gy vònDd9TDWg tDd9TDWrên giường.

- Lp8MouGàm Md4j3Gsao XVmới lấDd9TDWy lạiDd9TDW Dd9TDWđược mấDd9TDWy Md4j3Gthứ đóXV từXV cáMd4j3Gi tênMd4j3G háp8MouGm gp8MouGái đâMd4j3Gy –XV XVMinh Thp8MouGùy thXVan thở.

Cô chMd4j3Găm Md4j3Gchú nhìMd4j3Gn lêXVn Md4j3Gtrần nhàXV ngp8MouGhĩ ngợi.

- Hp8MouGay Dd9TDWlà dùngMd4j3G mp8MouGĩ nDd9TDWhân kp8MouGế XVquyến rũMd4j3G hắnp8MouG Md4j3Gta, dụXV Md4j3Gcho hắnp8MouG Md4j3Gta tMd4j3Grả XVlại p8MouGhết chXVo mìnhMd4j3G rDd9TDWồi lậpMd4j3G tứcMd4j3G đp8MouGá hắDd9TDWn taMd4j3G, chXVo hắnDd9TDW Md4j3Gta khMd4j3Góc Md4j3Ghận lDd9TDWuôn .

Minh Thp8MouGùy sp8MouGuy ngp8MouGhĩ, rồiMd4j3G cườiMd4j3G pDd9TDWhá lMd4j3Gên trướXVc kếp8MouG hoạMd4j3Gch Dd9TDWcủa mìnhMd4j3G. CôDd9TDW đXVắc chíMd4j3G Dd9TDWđến Md4j3Gđộ chìp8MouGm Md4j3Gvào gMd4j3Giấc nMd4j3Ggủ lúcXV p8MouGnào khônDd9TDWg hap8MouGy biếtXV. Đếp8MouGn kDd9TDWhi nXVghe Dd9TDWtiếng nướDd9TDWc chMd4j3Gảy vaDd9TDWng Md4j3Glên mớip8MouG gDd9TDWiật mìnhDd9TDW tỉnhDd9TDW dậMd4j3Gy. Dd9TDWĐầu ócMd4j3G p8MouGmơ hồ,Md4j3G cp8MouGô đMd4j3Gi vàDd9TDWo nhXVà tắmp8MouG Md4j3Gđể Md4j3Grửa mặt.p8MouG NhưnXVg kMd4j3Ghi cánhXV XVcửa vừaXV đónDd9TDWg p8MouGlại thìMd4j3G ….

- Áp8MouG p8MouG….. –Md4j3G MDd9TDWinh Thùyp8MouG théXVt lênMd4j3G rMd4j3Gồi nhắMd4j3Gm mp8MouGắt lDd9TDWại p8MouGkhi XVthấy QuDd9TDWốc Bp8MouGảo đanDd9TDWg ởMd4j3G trDd9TDWong đXVó p8MouGtrên XVngười kDd9TDWhông cMd4j3Gó mảnhXV XVvải cMd4j3Ghe thân.

Cô Md4j3Gkinh hãip8MouG miệp8MouGng lXVắp bắpDd9TDW xoap8MouGy ngườip8MouG lDd9TDWại nói:

- p8MouGXin lỗDd9TDWi! Md4j3GXin lMd4j3Gỗi! TDd9TDWôi khôp8MouGng Dd9TDWcố ý.

Cô lầnDd9TDW tìXVm nắDd9TDWm cXVửa đểXV mởXV Md4j3Gra nhMd4j3Gưng mởMd4j3G Dd9TDWhoài khônDd9TDWg đượcDd9TDW rồi,Dd9TDW Md4j3Gcô thửDd9TDW mởMd4j3G mDd9TDWắt rXVa nhXVìn thp8MouGì thấMd4j3Gy bXVàn Md4j3Gtay QuDd9TDWốc Bp8MouGảo đXVã chặnDd9TDW Md4j3Gcánh cửDd9TDWa Dd9TDWlại. CMd4j3Gảm thấyMd4j3G lànp8MouG hp8MouGơi Dd9TDWthở ấmMd4j3G ấmDd9TDW từXV saXVu Dd9TDWlưng mìp8MouGnh Dd9TDWcùng hơDd9TDWi nướcDd9TDW XVmát p8MouGlạnh cùXVng p8MouGtỏa p8MouGra. Mip8MouGnh thp8MouGùy lạnhDd9TDW top8MouGát p8MouGcả người.

Cô sDd9TDWợ hXVãi qp8MouGuay XVngười lạMd4j3Gi, mắtMd4j3G cốDd9TDW XVngước nhìnDd9TDW lDd9TDWên trDd9TDWên cXVao, lp8MouGo Dd9TDWsợ hỏi:

- Anh…anh…anhDd9TDW mup8MouGốn Md4j3Glàm gì?

- p8MouGCô p8MouGnghĩ xMd4j3Gem, p8MouGtôi Md4j3Gphải lDd9TDWàm sp8MouGao XVkhi bịXV côDd9TDW nhìp8MouGn thấMd4j3Gy hếp8MouGt từXV trênXV xuốnDd9TDWg dưMd4j3Gới hảMd4j3G Md4j3G– Quốcp8MouG p8MouGBảo gầMd4j3Gm gừXV hỏi.

- Tôp8MouGi nóMd4j3Gi rồp8MouGi, XVtôi Md4j3Gkhông cXVố ýDd9TDW mDd9TDWà –XV MinXVh thDd9TDWùy lMd4j3Go sợMd4j3G chớpDd9TDW chMd4j3Gớp Dd9TDWmắt Md4j3Gnhìn Quốcp8MouG XVBảo, Dd9TDWcô chMd4j3Gỉ thấyDd9TDW nụp8MouG cưDd9TDWời np8MouGửa XVmiệng củMd4j3Ga QuốDd9TDWc BMd4j3Gảo đXVang np8MouGhìn Dd9TDWcô XVchế giễu.

Nụ cườiDd9TDW rấtXV đẹDd9TDWp, rấtDd9TDW cp8MouGuốn húMd4j3Gt khiếDd9TDWn tiXVm Md4j3Gcô đậMd4j3Gp liêXVn XVtục, côp8MouG cMd4j3Gố gắnp8MouGg hDd9TDWít thởDd9TDW Dd9TDWđể điXVều Md4j3Ghòa tXVâm trXVạng nhưngp8MouG cànXVg khiếnDd9TDW cp8MouGho khôngMd4j3G kMd4j3Ghí xunXVg qp8MouGuanh mXVờ ámXV nhiềuXV p8MouGhơn. CDd9TDWô lXVo Dd9TDWsợ nuốcDd9TDW nướp8MouGc bọtp8MouG cáp8MouGi ựcMd4j3G Dd9TDWnhìn XVQuốc Bảo.p8MouG CậDd9TDWu đDd9TDWã Dd9TDWgiơ p8MouGcái quMd4j3Gần nhp8MouGỏ củMd4j3Ga mìp8MouGnh lêDd9TDWn trướcMd4j3G mp8MouGặt cô,Dd9TDW cáiDd9TDW qDd9TDWuần p8MouGmà lúMd4j3Gc nãXVy cMd4j3Gô lấyMd4j3G chp8MouGo cp8MouGậu, cườiXV p8MouGgian xMd4j3Gảo nói:

- KhDd9TDWông Md4j3Gngờ cDd9TDWô cũngMd4j3G Dd9TDWthích loạDd9TDWi quDd9TDWần này.

Minh ThùXVy mởp8MouG tXVo Md4j3Gmắt np8MouGhìn Dd9TDWvề Dd9TDWcái qup8MouGần đanMd4j3Gg tòXVn tDd9TDWen Dd9TDWtrên taDd9TDWy Qp8MouGuốc BảMd4j3Go. CDd9TDWái quầp8MouGn ngDd9TDWoài p8MouGlằn thp8MouGun màuXV đỏDd9TDW rXVa tMd4j3Ghì còDd9TDWn lạXVi nMd4j3Ghư Dd9TDWlà mộtp8MouG tDd9TDWấm Md4j3Glưới Md4j3Gtrong Md4j3Gsuốt. MinDd9TDWh Md4j3GThùy chXVỉ muXVốn cắnp8MouG lưỡip8MouG p8MouGchết cMd4j3Gho rXVồi. p8MouGCô thầmXV nguyềnDd9TDW XVrủa cáip8MouG têXVn nhàp8MouG XVthiết kếMd4j3G nàop8MouG biếMd4j3Gn tháp8MouGi đếnMd4j3G nỗp8MouGi thXViết p8MouGkế Dd9TDWra cDd9TDWái qp8MouGuần khinDd9TDWh khủngMd4j3G nhưMd4j3G XVthế .

- CáDd9TDWi đp8MouGó lXVà tôiDd9TDW lXVấy đạiXV thDd9TDWôi màMd4j3G, nXVó cũnXVg làXV củXVa anDd9TDWh còXVn gìMd4j3G –p8MouG CDd9TDWô ấpDd9TDW Md4j3Gúng p8MouGgiải thích.

- NhXVưng XVdù XVgì cMd4j3Gô cũngDd9TDW thấMd4j3Gy XVtôi rồiDd9TDW, Dd9TDWvậy thìXV đểMd4j3G p8MouGcho côngMd4j3G bằDd9TDWng, p8MouGcô cũMd4j3Gng nXVên cp8MouGho tôiDd9TDW thấyMd4j3G lạp8MouGi –Md4j3G QuDd9TDWốc BảMd4j3Go tp8MouGiếp tXVục p8MouGgiễu cDd9TDWợt. Md4j3GVừa p8MouGnói Md4j3Gcậu Md4j3Gvừa áXVp sátp8MouG XVMinh p8MouGThùy khiMd4j3Gến côXV bấMd4j3Gn loMd4j3Gạn cảXV lênDd9TDW. TXVrong p8MouGlúc sợp8MouG hãi,Md4j3G Dd9TDWMinh tMd4j3Ghùy cắnp8MouG XVrăng vDd9TDWận sMd4j3Gức đáp8MouG mộp8MouGt phátXV vàoXV tiểMd4j3Gu bảoXV bốDd9TDWi bDd9TDWên dưDd9TDWới củap8MouG QDd9TDWuốc Dd9TDWBảo khiDd9TDWến Md4j3Gcậu bMd4j3Gị đDd9TDWau điếngXV muMd4j3Gốnc hếtp8MouG đp8MouGi p8MouGđược Md4j3Gngã vMd4j3Gật xuốngMd4j3G sànMd4j3G. NhưngDd9TDW ngaXVy lp8MouGúc p8MouGđó, MinMd4j3Gh Thùyp8MouG mớiXV Dd9TDWbiết tXVhì XVra Qp8MouGuốc p8MouGBảo p8MouGcó choàngXV Md4j3Gmột cDd9TDWái khăDd9TDWn Dd9TDWtắm bêDd9TDWn dướp8MouGi. Mip8MouGnh thùp8MouGy mXVới biMd4j3Gết từXV nãXVy gMd4j3Giờ p8MouGcô Dd9TDWbị Dd9TDWQuốc Bảop8MouG tMd4j3Grêu chọc.

Quốc BảoDd9TDW vừaDd9TDW ôDd9TDWm lấyDd9TDW bộp8MouG phXVận XVbị đaXVu củaDd9TDW mìnXVh, đauXV XVđớn Dd9TDWnhìn XVMinh ThDd9TDWùy đầyDd9TDW cp8MouGăm phẫn:

- CXVô dDd9TDWám ….côDd9TDW dám….

- Cp8MouGho Md4j3Gđáng đMd4j3Gời aXVnh, aDd9TDWi bảop8MouG anXVh dXVám p8MouGtrêu chọcMd4j3G tôp8MouGi. NếuDd9TDW aDd9TDWnh cònDd9TDW XVdám tMd4j3Grêu tp8MouGôi Md4j3Gnữa thìp8MouG lầMd4j3Gn sDd9TDWau p8MouGtôi p8MouGsẽ Dd9TDWra taDd9TDWy mạnhp8MouG hơMd4j3Gn nữDd9TDWa, khiếnp8MouG Dd9TDWanh tMd4j3Guyệt hậuMd4j3G luôn.

Nói xonMd4j3Gg XVMinh TMd4j3Ghùy mMd4j3Gở cửaMd4j3G Dd9TDWbỏ đip8MouG XVvới nụXV cDd9TDWười đắcMd4j3G chí.

 ***

Các p8MouGbáo Md4j3Gđiện ảp8MouGnh Dd9TDWdạo gầnXV đâyDd9TDW đãXV chụpDd9TDW đượcMd4j3G ảnhXV củaMd4j3G XVnữ diễMd4j3Gn viêXVn xip8MouGnh đẹXVp Ap8MouGnh KỳDd9TDW taMd4j3Gy XVtrong tXVay vớip8MouG chànMd4j3Gg hoàp8MouGng tp8MouGử VXVĩnh Phonp8MouGg củaMd4j3G Md4j3Gtập đXVoàn NguyênMd4j3G Thànhp8MouG Pp8MouGhong. VậDd9TDWy Md4j3Glà mọiMd4j3G ngưMd4j3Gời aDd9TDWi cMd4j3Gũng đoáMd4j3Gn được,XV chàXVng tp8MouGrai Md4j3Gmà AnMd4j3Gh KXVỳ tp8MouGheo đup8MouGổi làXV aXVi. Tấp8MouGt cXVả p8MouGmọi ngườip8MouG đếuMd4j3G cảmMd4j3G thấMd4j3Gy hXVọ xứngMd4j3G đôi.

– ChịXV! CDd9TDWhị maMd4j3Gu đếDd9TDWn Dd9TDWđây đi.Md4j3G p8MouGEm vàp8MouG XVchị ĐìnhDd9TDW XVÂn đanp8MouGg ởp8MouG nhàXV XV– TiếnXVg MiXVnh Thùyp8MouG hớp8MouGt hảMd4j3Gi trp8MouGong Md4j3Gđiện thoạiDd9TDW XVkhiến XVHiểu p8MouGĐồng cảmXV thấp8MouGy p8MouGbất an.

Cô vp8MouGội vXVàng XVbắt taxDd9TDWi đếp8MouGn đXVó XV( HDd9TDWĐ cp8MouGàng p8MouGlúc cDd9TDWàng np8MouGghèo tiềDd9TDWn Dd9TDWvì phDd9TDWải trảMd4j3G tiXVền taMd4j3Gxi miếtp8MouG )p8MouG. VừaXV đếXVn nơiXV, MinDd9TDWh Dd9TDWThùy đp8MouGã XVra mởXV cửaMd4j3G p8MouGcho côXV rồi.p8MouG Nhìnp8MouG vẻXV mặtMd4j3G XVbơ phMd4j3Gờ củap8MouG MMd4j3Ginh ThMd4j3Gùy, HiểuXV ĐồngDd9TDW vộiMd4j3G hỏi:

- Md4j3GĐã p8MouGxảy rXVa cMd4j3Ghuyện gì.

- CDd9TDWhị Dd9TDWvào tronXVg xeDd9TDWm sẽp8MouG rp8MouGõ –Dd9TDW XVMinh ThùXVy buồnMd4j3G bãp8MouG nói.

Hiểu Dd9TDWĐồng vộiDd9TDW lXVách Md4j3Gqua ngưp8MouGời MiMd4j3Gnh Thp8MouGùy đp8MouGi vp8MouGào troXVng, vừaDd9TDW đếnMd4j3G nơi,Md4j3G cMd4j3Gô p8MouGđã Dd9TDWthấy ĐìnDd9TDWh XVÂn đangp8MouG sp8MouGay sưaXV p8MouGbên Md4j3Gmen rượup8MouG nằmDd9TDW vắMd4j3Gt vp8MouGẻo trp8MouGên lưngXV XVghế, miDd9TDWệng XVlảm nhp8MouGảm. Hiểup8MouG ĐồngDd9TDW vộip8MouG XVchạy đếnDd9TDW lp8MouGay ngườip8MouG ĐìnhDd9TDW Ân,Dd9TDW gọp8MouGi mạp8MouGi cp8MouGuối cMd4j3Gùng côp8MouG cũDd9TDWng mởp8MouG mắp8MouGt. ĐìDd9TDWnh Ânp8MouG vừaMd4j3G thấyDd9TDW p8MouGHiểu ĐồnXVg lip8MouGền ômXV chầmp8MouG nói:

- HXViểu Đồng!Md4j3G Đếnp8MouG đâyDd9TDW uốnMd4j3Gg rượXVu cùngDd9TDW Md4j3Gmình điXV. MDd9TDWình bp8MouGuồn quá.

- ĐãMd4j3G xDd9TDWảy Dd9TDWra chuyệnXV gDd9TDWì rồi,p8MouG map8MouGu nóiXV cp8MouGho mDd9TDWình np8MouGghe p8MouGđi Md4j3G– Hip8MouGểu ĐồngMd4j3G vỗp8MouG nDd9TDWhẹ lp8MouGưng Đp8MouGình XVÂn Dd9TDWan p8MouGủi. HiXVểu XVĐồng bp8MouGiết Md4j3GĐình ÂnDd9TDW khôngXV phảip8MouG p8MouGlà ngườiDd9TDW tùyp8MouG tDd9TDWiện uốngMd4j3G sXVay đếXVn mứcp8MouG p8MouGnày. CDd9TDWàng tp8MouGrở nêp8MouGn p8MouGnổi tiếXVng Dd9TDWthì Đp8MouGình ÂDd9TDWn càp8MouGng chMd4j3Gú ýDd9TDW gXViữ Md4j3Ggìn hìnDd9TDWh XVtượng củp8MouGa XVmình. KhôngMd4j3G XVbao giờXV côXV ấyDd9TDW lMd4j3Gại XVbê thXVa bảp8MouGn thân.

Nhưng Md4j3GĐình cp8MouGhỉ lDd9TDWắc đầp8MouGu XVkhóc nứcDd9TDW nởMd4j3G mDd9TDWà khMd4j3Gông nóip8MouG gXVì hếMd4j3Gt. HiMd4j3Gểu Đồnp8MouGg cũXVng khônMd4j3Gg vộiDd9TDW truDd9TDWy hp8MouGỏi, chp8MouGỉ np8MouGhẹ lDd9TDWời aDd9TDWn p8MouGủi cDd9TDWho đếnXV khDd9TDWi ĐìnhDd9TDW ÂnDd9TDW chp8MouGìm Dd9TDWvào XVgiấc ngủ.

Khi ĐXVình ÂnMd4j3G np8MouGgủ rồi,Md4j3G HiểuDd9TDW ĐồngMd4j3G XVmới quaMd4j3Gy nhìnMd4j3G MiXVnh Thùyp8MouG hỏi:

- Md4j3GĐã xảMd4j3Gy Md4j3Gra chuyệnDd9TDW gDd9TDWì rồi.

- Cp8MouGhị ấyMd4j3G bịp8MouG Md4j3Gcắt hợpMd4j3G đXVồng quảnDd9TDWg cáMd4j3Go mớiDd9TDW rMd4j3Gồi –p8MouG MDd9TDWinh p8MouGThùy chánXV nảnp8MouG XVthả ngườiXV xuXVống sp8MouGofa trXVả lời.

- TMd4j3Gại saXVo –p8MouG HiMd4j3Gểu ĐồnXVg nDd9TDWgạc nMd4j3Ghiên hỏi.

- p8MouGVì Dd9TDWđi tXVrễ, làDd9TDWm ảnhMd4j3G Dd9TDWhưởng đếp8MouGn buổXVi XVquay, lXVàm cônDd9TDWg XVty lỗMd4j3G khônDd9TDWg ít.

- BìnXVh thườngXV ĐXVình p8MouGÂn luônMd4j3G đếnMd4j3G Md4j3Gsớm hơMd4j3Gn mà,Dd9TDW tDd9TDWại XVsao lạiMd4j3G Dd9TDWđến trXVễ nhưp8MouG p8MouGthế XV– HiMd4j3Gểu Đồngp8MouG thắcXV mắcMd4j3G hỏi.

- TDd9TDWại XVem làDd9TDWm XVchị Dd9TDWấy trễDd9TDW giờ,XV p8MouGem giữDd9TDW thẻXV củXVa chịXV ấyMd4j3G p8MouG– MiDd9TDWnh XVThùy mDd9TDWếu máXVo nói.

- BXVỏ điMd4j3G, Md4j3Gchỉ làXV mDd9TDWất mDd9TDWột XVhợp Md4j3Gđồng quảngXV cáp8MouGo thXVôi màDd9TDW –XV HiểuDd9TDW Md4j3GĐồng p8MouGtrấn an.

- VấXVn Md4j3Gđề Md4j3Glà chMd4j3Guyện bồiMd4j3G thườngXV –XV Mip8MouGnh ThDd9TDWùy áiDd9TDW ngạiMd4j3G nói.

- BXVồi thườngDd9TDW! Md4j3GHọ khôDd9TDWng cDd9TDWhịu bồiDd9TDW thườngDd9TDW àDd9TDW ?Md4j3G- HiểMd4j3Gu ĐồnDd9TDWg nghDd9TDWiêng đầuDd9TDW p8MouGnhìn Dd9TDWMinh Thùy.

- Np8MouGgười XVbồi thưDd9TDWờng phảDd9TDWi Md4j3Glà cDd9TDWhúng taXV, bởXVi vìp8MouG trMd4j3Gong hợpDd9TDW đồngp8MouG Dd9TDWghi p8MouGrõ khôp8MouGng đượXVc đếnp8MouG trễDd9TDW. VDd9TDWì cXVhị Đìnhp8MouG XVÂn đếMd4j3Gn trễp8MouG nênDd9TDW phảiMd4j3G bMd4j3Gồi thườngMd4j3G –Dd9TDW Mìnhp8MouG Thùp8MouGy gp8MouGiải thích.

- CáiXV gìp8MouG, rõXV rXVàng lp8MouGà chXVỉ cóp8MouG Md4j3Gmột lầXVn đXVi tp8MouGrễ thDd9TDWôi màp8MouG. CDd9TDWó aXVi màMd4j3G chp8MouGưa Md4j3Gtừng đp8MouGi tXVrễ chứXV –XV HMd4j3Giểu ĐồngMd4j3G bấXVt bìXVnh nói.
– ĐâyXV cp8MouGhỉ Dd9TDWlà XVcái cớXV Md4j3Gmà tMd4j3Ghôi, Md4j3Gthực cXVhất lXVà họXV mup8MouGốn tXVhay ngDd9TDWười nêMd4j3Gn Md4j3Gmới dùp8MouGng cớMd4j3G đDd9TDWó đDd9TDWể bắtp8MouG bẽDd9TDW chúngXV tDd9TDWa –p8MouG Md4j3GMinh Md4j3GThùy Md4j3Gcũng bp8MouGất bìnDd9TDWh kể.

- Md4j3GHọ muốMd4j3Gn p8MouGthay Md4j3Gai p8MouG? –p8MouG HiểuMd4j3G ĐồngMd4j3G tứp8MouGc giậnp8MouG hỏi.

- NữDd9TDW Dd9TDWminh tip8MouGnh AXVnh Kỳp8MouG .

Khi MinXVh Md4j3GThùy nóDd9TDWi Md4j3Gra cáiMd4j3G tênMd4j3G Md4j3Gđó, HXViểu ĐồXVng cp8MouGảm thDd9TDWấy rMd4j3Gất XVhụt hẫng.XV NhưnXVg XVđiều làDd9TDWm Dd9TDWcô tp8MouGhấy đauDd9TDW nhấtMd4j3G khDd9TDWi nDd9TDWghe MìnhMd4j3G ThùyDd9TDW p8MouGnói tp8MouGhêm Md4j3Gmột tXVràng dài:

- NgDd9TDWười đềp8MouG nghịp8MouG hủyDd9TDW hợXVp đồnp8MouGg p8MouGchính XVlà ap8MouGnh Vĩnhp8MouG XVPhong. ChịDd9TDW ĐìXVnh Âp8MouGn vốMd4j3Gn kXVhông chXVo Md4j3Gem nXVói raXV, nhưngDd9TDW XVmà cơp8MouGn giậnDd9TDW nàXVy eXVm nuốtp8MouG khôngDd9TDW tp8MouGrôi. CXVho XVdù anXVh tDd9TDWa muDd9TDWốn Dd9TDWbạn XVgái mp8MouGình làmXV ngườXVi Dd9TDWmẫu đạiMd4j3G p8MouGdiện thìXV cũDd9TDWng khDd9TDWông Md4j3Gcần thủMd4j3G đoMd4j3Gạn nhXVư thếXV vớiXV chịDd9TDW ĐMd4j3Gình XVÂn. NgưDd9TDWời XVbáo giờDd9TDW chMd4j3Gụp XVhình chp8MouGo eXVm làXV chịp8MouG Hươp8MouGng, p8MouGem Dd9TDWkhông nXVghĩ Md4j3Gchị ấDd9TDWy nXVói dMd4j3Gối nênXV khônDd9TDWg kiểMd4j3Gm Md4j3Gtra Dd9TDWlại. BâDd9TDWy giờDd9TDW np8MouGghĩ lạip8MouG, trướcMd4j3G đXVó eMd4j3Gm cXVó thấyXV chịDd9TDW ấyMd4j3G thầmDd9TDW thìMd4j3G tXVo Dd9TDWnhỏ vớiMd4j3G qXVuản líMd4j3G p8MouGcủa XVAnh Kỳ.
Cho nênMd4j3G cp8MouGhắc chắDd9TDWn bọp8MouGn Dd9TDWhọ cốXV tMd4j3Gình gàDd9TDWi bẫyXV. Bp8MouGây giMd4j3Gờ cp8MouGòn p8MouGbắt chịp8MouG ĐìXVnh Ânp8MouG bồDd9TDWi thườngDd9TDW Dd9TDWtiền hDd9TDWợp đp8MouGồng p8MouGgấp Md4j3G10 lần.Md4j3G ChDd9TDWị XVxem cóp8MouG qXVuá đángDd9TDW Dd9TDWhay không.

- XVLà VĩMd4j3Gnh Dd9TDWPhong đềDd9TDW ngDd9TDWhị Md4j3Gsao? –Dd9TDW p8MouGHiểu ĐồngXV vẻp8MouG khônXVg Md4j3Gtin hMd4j3Gỏi lại.

- ChDd9TDWính làMd4j3G XVanh tMd4j3Ga –Md4j3G MinDd9TDWh Thp8MouGùy Md4j3Ggật đầuMd4j3G xácDd9TDW nhận.

Hiểu ĐồngXV lặngXV Md4j3Glẽ nhắmp8MouG XVmắt hítp8MouG vàoXV Dd9TDWthật sâMd4j3Gu kiềmDd9TDW Md4j3Gchế nMd4j3Gỗi p8MouGbuồn:” VXVĩnh p8MouGPhong ngườiXV XVanh hậnDd9TDW lp8MouGà ep8MouGm, p8MouGhá cớDd9TDW XVgì lMd4j3Gại lDd9TDWôi Đìnhp8MouG ÂnDd9TDW XVvào”. Côp8MouG mởMd4j3G mắtXV rMd4j3Ga, nhìDd9TDWn MiDd9TDWnh ThDd9TDWùy nói:

- Md4j3GEm cp8MouGhăm sócp8MouG Dd9TDWcho ĐMd4j3Gình ÂDd9TDWn p8MouGgiùm chp8MouGị. CDd9TDWhị điDd9TDW hỏip8MouG p8MouGrõ XVmọi chuyệMd4j3Gn xeDd9TDWm sao.

Hiểu ĐồngDd9TDW liềnDd9TDW đứngXV dậyXV XVkhông kịpp8MouG đểXV Minp8MouGh XVThùy nXVói p8MouGthêm Dd9TDWgì, nhưnDd9TDWg p8MouGvừa điXV rMd4j3Ga Md4j3Gkhỏi cửaMd4j3G Md4j3Gcô đãp8MouG gặDd9TDWp Thiênp8MouG Md4j3GMinh điDd9TDW vàDd9TDWo. VẻMd4j3G mặDd9TDWt Thiênp8MouG Dd9TDWMinh vôXV cùnp8MouGg lXVo lắng,Md4j3G đDd9TDWi XVthật nhMd4j3Ganh p8MouGvào trongDd9TDW. Md4j3GCậu Md4j3Gvừa vàoDd9TDW np8MouGhìn p8MouGthấy HiểuDd9TDW Đồp8MouGng Dd9TDWthì rấtXV ngạcMd4j3G nhip8MouGên, saMd4j3Gu p8MouGđó p8MouGkêu lênXV mộXVt tiếng:

- HiểMd4j3Gu Đồng!

- ChMd4j3Gào anXVh, ThiênXV MMd4j3Ginh! Md4j3GĐã p8MouGlâu khônXVg Md4j3Ggặp –Md4j3G HiểuMd4j3G ĐDd9TDWồng Dd9TDWnhìn ThiXVên XVMinh nhẹXV nhàp8MouGng gDd9TDWật đp8MouGầu chào.

- Md4j3GLâu naDd9TDWy Dd9TDWem ởXV đâu?Md4j3G AMd4j3Gnh p8MouGcho p8MouGngười tìDd9TDWm eDd9TDWm rấtMd4j3G XVlâu. CảMd4j3G TXVrúc DiễmMd4j3G XVnữa, Dd9TDWcô ấyp8MouG Dd9TDWbây Dd9TDWgiờ saMd4j3Go rồiXV? Md4j3G– TMd4j3Ghiên MiXVnh quaMd4j3Gn tâXVm hỏDd9TDWi dồMd4j3Gn dập.

- Ep8MouGm Dd9TDWvà p8MouGchị TDd9TDWrúc Diễmp8MouG dXVọn vDd9TDWề ngXVoại thànhp8MouG sốnp8MouGg Dd9TDWvà XVbuôn bán.Md4j3G Nhưnp8MouGg sap8MouGu XVđó, mẹp8MouG chịXV ấyDd9TDW bịp8MouG bệDd9TDWnh XVcho Md4j3Gnên chịDd9TDW Dd9TDWấy trDd9TDWở vMd4j3Gề Dd9TDWchăm XVsóc cXVho mMd4j3Gẹ chịXV ấy.Md4j3G EMd4j3Gm cũngp8MouG bp8MouGận rộp8MouGn Md4j3Gnên XVdọn nhàDd9TDW Dd9TDWđến gầMd4j3Gn nhMd4j3Gà ĐìnhXV Âp8MouGn sống,XV nhớMd4j3G báXVc Hp8MouGà vp8MouGà bácXV Trup8MouGng cXVhăm p8MouGsóc bXVé ĐườngXV Dd9TDWdùm eXVm. VDd9TDWì eDd9TDWm khXVông muốnp8MouG gặMd4j3Gp lXVại XVmọi nDd9TDWgười cXVho nêXVn mớMd4j3Gi bp8MouGảo ĐìnhXV XVÂn giấup8MouG dùmp8MouG em.

- ĐìnMd4j3Gh ÂDd9TDWn sMd4j3Gao rồXVi Md4j3G? –p8MouG ThDd9TDWiên MDd9TDWinh lXVo p8MouGlắng hỏi.

- Cp8MouGô ấyp8MouG Md4j3Guống Dd9TDWsay XVnên ngMd4j3Gủ rồi.

- ADd9TDWnh vàXVo thăDd9TDWm côXV ấyMd4j3G p8MouGmột lát.

Nói xop8MouGng ThMd4j3Giên Mp8MouGinh vộiXV đMd4j3Gi vXVào, Đìp8MouGnh Ânp8MouG cp8MouGũng XVlờ mXVờ tỉnhXV dậy.XV ThấyMd4j3G ThiXVên MinhDd9TDW, Đìp8MouGnh ÂnMd4j3G ômXV chầp8MouGm lXVấy Md4j3Gcậu kXVhóc nMd4j3Gức p8MouGnở trMd4j3Gong p8MouGlòng cậuDd9TDW. Tp8MouGhiên MiMd4j3Gnh dMd4j3Gịu dàngMd4j3G aMd4j3Gn ủMd4j3Gi côXV, gianXVg rộngDd9TDW bờXV XVvai ôp8MouGm lDd9TDWấy cô,p8MouG np8MouGhư muMd4j3Gốn chDd9TDWe chXVở chp8MouGo cMd4j3Gô XVkhỏi nhMd4j3Gững ngp8MouGuy hiểp8MouGm xDd9TDWung qup8MouGanh. XVHiểu ĐồngDd9TDW Md4j3Gnhìn tấhMd4j3Gy XVcảnh tưXVợng Md4j3Gấy, côXV p8MouGkhẽ cườiDd9TDW. XVCô mừngXV p8MouGvì ĐMd4j3Gình ÂMd4j3Gn Md4j3Gđã tìMd4j3Gm đượcMd4j3G np8MouGơi nưp8MouGơng tMd4j3Gựa p8MouGvững chắc.

Hiểu ĐồXVng p8MouGđi tXVhẳng đếnp8MouG nhp8MouGà XVtìm Vĩnp8MouGh PhDd9TDWong nhưngp8MouG bảoMd4j3G p8MouGvệ kMd4j3Ghông chMd4j3Go côDd9TDW vào.

- TXVại sMd4j3Gao, trướcXV đâyXV tôp8MouGi p8MouGra vàoDd9TDW Md4j3Gra vàMd4j3Go nơip8MouG p8MouGnày p8MouGmà –p8MouG HiểuMd4j3G ĐồngXV nhìDd9TDWn ngườip8MouG bảop8MouG Md4j3Gvệ chMd4j3Gất vấn.

- Md4j3GLà cậuXV VĩnhDd9TDW Php8MouGong bảop8MouG tụiDd9TDW tôiXV khôMd4j3Gng đMd4j3Gược cDd9TDWho Dd9TDWcô vDd9TDWào –Dd9TDW NgườMd4j3Gi bảoXV Md4j3Gvệ khDd9TDWổ sởp8MouG pDd9TDWhân trần.

- Vậyp8MouG cMd4j3Gó thDd9TDWể cXVho tôiMd4j3G biếp8MouGt, anXVh ấyDd9TDW đãDd9TDW vp8MouGề nhDd9TDWà chưa?

- CMd4j3Gậu ấyXV chưap8MouG về.

- p8MouGCám ơn.

Hiểu ĐồnXVg nóXVi xXVong Md4j3Gthì liềnDd9TDW p8MouGđi Dd9TDWra XVbên ngXVoài đứngMd4j3G cp8MouGhờ. TroMd4j3Gng Md4j3Gkhi cDd9TDWô chờ,p8MouG cMd4j3Gô đXVã gọMd4j3Gi điệnMd4j3G cXVho VĩnMd4j3Gh PhXVong, nhưnMd4j3Gg VĩnhDd9TDW PhXVong khôngXV bMd4j3Gốc máp8MouGy. XVSau đóDd9TDW, cXVậu tắtMd4j3G máyDd9TDW lXVuôn. HiểuMd4j3G Đồngp8MouG Dd9TDWcứ tDd9TDWhế đứngDd9TDW cDd9TDWhờ chDd9TDWo Dd9TDWtới khMd4j3Gi trờXVi tDd9TDWối Md4j3Gmịt, bMd4j3Gầu tDd9TDWrời bắtp8MouG Md4j3Gđầu kéoXV mây,Dd9TDW p8MouGsau đXVó trp8MouGút p8MouGhát mưp8MouGa rơp8MouGi xuống.p8MouG CDd9TDWô vẫMd4j3Gn đứngMd4j3G cXVhờ ởDd9TDW đDd9TDWó, chỉp8MouG Md4j3Gsợ xDd9TDWe VĩnhXV p8MouGPhong p8MouGđi vàoXV mMd4j3Gà cp8MouGô khôngXV hp8MouGay bip8MouGết. NMd4j3Ggười Dd9TDWbảo vệMd4j3G Md4j3Gthấy côDd9TDW p8MouGbị ưDd9TDWớt p8MouGmưa đaMd4j3Gng rup8MouGn lMd4j3Gên XVcầm cậpXV thp8MouGì vDd9TDWội vànMd4j3Gg gọiXV điệMd4j3Gn cMd4j3Gho p8MouGVĩnh Phonp8MouGg. SaDd9TDWu đXVó ôDd9TDWng tp8MouGa chDd9TDWạy rMd4j3Ga bảoXV HiểMd4j3Gu ĐồXVng vàDd9TDWo tp8MouGrong màXV chờp8MouG đợi.

Cả ngườXVi HiểuDd9TDW ĐMd4j3Gồng Md4j3Grun lêMd4j3Gn, môDd9TDWi Dd9TDWcô XVva vàXVo nhDd9TDWau rDd9TDWun Dd9TDWrẩy. p8MouGCô đDd9TDWi lDd9TDWên cXVăn Dd9TDWhộ p8MouGcủa Vĩnp8MouGh Phongp8MouG, Md4j3Gdùng cDd9TDWhìa khóp8MouGa p8MouGmở cXVửa nhưMd4j3Gng khôngMd4j3G được.XV Dd9TDWVĩnh p8MouGPhong tp8MouGriệt đểp8MouG khônMd4j3Gg muốp8MouGn gặpMd4j3G côDd9TDW, Dd9TDWcậu tXVhay kMd4j3Ghóa cMd4j3Gửa, nXVói bp8MouGảo vDd9TDWệ khMd4j3Gông p8MouGcho côp8MouG lênp8MouG nhàMd4j3G, khóap8MouG XVmáy điệnXV tDd9TDWhoại. HiểuMd4j3G ĐồngDd9TDW Dd9TDWcảm thấyMd4j3G đauDd9TDW p8MouGđớn p8MouGvô cùng.p8MouG CôXV tìMd4j3G ngp8MouGười p8MouGvào váchDd9TDW tXVường p8MouGchờ đợiXV VĩnhXV Dd9TDWPhong XVvề. GiDd9TDWó Md4j3Gkhuya lạnp8MouGh p8MouGlẽo cứXV thp8MouGổi vMd4j3Gào người,Md4j3G cănMd4j3G hộDd9TDW củXVa Vĩp8MouGnh Phop8MouGng lMd4j3Gại ởp8MouG trDd9TDWên caMd4j3Go, cànDd9TDWg nghMd4j3Ge tiếp8MouGng giXVó dữXV dộiMd4j3G, cp8MouGứ qDd9TDWuật vàMd4j3Go ngườiDd9TDW Md4j3GHiểu Đồnp8MouGg tXVừng cơnXV Md4j3Gkhiến cXVô rùnDd9TDWg mìnDd9TDWh, nhấDd9TDWt p8MouGlà khMd4j3Gi p8MouGcô Dd9TDWđang mặMd4j3Gc mộtp8MouG bộDd9TDW Dd9TDWđồ ướtp8MouG. p8MouGSự p8MouGchờ đợip8MouG Md4j3Gkhiến cMd4j3Gô càngp8MouG lúXVc cànMd4j3Gg mệMd4j3Gt mỏi,Md4j3G quầnp8MouG XVáo cũnXVg bắtXV p8MouGđầu p8MouGkhô lạiDd9TDW trướcXV nhữnMd4j3Gg cDd9TDWơn gió.

Hơn mp8MouGười giXVờ kp8MouGhuya VXVĩnh Dd9TDWPhong mXVới vềMd4j3G. Cậup8MouG tXVay Md4j3Gtrong Dd9TDWtay vớiDd9TDW AMd4j3Gnh KỳXV rp8MouGất p8MouGthân mật,Md4j3G Dd9TDWAnh KỳMd4j3G ngãXV hẳnDd9TDW vàop8MouG lònXVg cậuDd9TDW. ĐMd4j3Gi đếnXV trướcXV cửaDd9TDW nXVhà, Md4j3Ghọ np8MouGhìn XVthấy mộtp8MouG bonXVg XVđen đanXVg đổMd4j3G Md4j3Gập dướMd4j3Gi đất,Dd9TDW đầMd4j3Gu gụcDd9TDW dướXVi gốXVi. VĩnMd4j3Gh PhoXVng khẽXV lướtMd4j3G nXVhìn ngườp8MouGi đóp8MouG Md4j3Gmột Dd9TDWcái rMd4j3Gồi bìnhDd9TDW thảnDd9TDW bướcMd4j3G qMd4j3Gua. CXVho đếDd9TDWn kDd9TDWhi tDd9TDWiếng mởDd9TDW cửaDd9TDW láchMd4j3G cMd4j3Gách vanp8MouGg Dd9TDWlên, Hiểp8MouGu D(ồnp8MouGg mớip8MouG bắtMd4j3G đầuDd9TDW np8MouGgồi dậy,Md4j3G côp8MouG nhìXVn VĩMd4j3Gnh Phonp8MouGg đaXVng XVmở cửXVa chMd4j3Guẩn bịXV Md4j3Gbước vXVào nói:

- TôiDd9TDW cXVó cMd4j3Ghuyện mDd9TDWuốn nDd9TDWói vớDd9TDWi anh.

- ChúngDd9TDW tXVa vàp8MouGo nhMd4j3Gà Dd9TDWthôi ep8MouGm –p8MouG VĩMd4j3Gnh XVPhong lXVàm nhưXV khônDd9TDWg ngDd9TDWhe tDd9TDWhấy XVHiểu ĐXVồng nói,XV cậup8MouG Md4j3Gnhìn Anp8MouGh KỳMd4j3G cườip8MouG giục.

Anh Kỳp8MouG Dd9TDWnhìn p8MouGHiểu ĐồngXV mộMd4j3Gt Dd9TDWcái rồip8MouG XVdịu dp8MouGàng nói:

- VĩnDd9TDWh PMd4j3Ghong, cp8MouGô p8MouGấy bảoMd4j3G Md4j3Gmuốn XVnói chuyệnDd9TDW XVvới anXVh, anXVh phảDd9TDWi p8MouGtỏ rp8MouGa XVlịch sựXV mộtXV cp8MouGhút chp8MouGứ. DùDd9TDW XVsao côDd9TDW ấyMd4j3G cXVũng làMd4j3G ngườiMd4j3G giúp8MouGp việcMd4j3G củap8MouG Md4j3Ganh mà.

Chẳng Md4j3Gbiết AXVnh KỳXV cXVó cDd9TDWố p8MouGý XVhay khônXVg mXVà bp8MouGa từMd4j3G p8MouGngười XVgiúp XVviệc nDd9TDWhư đượcp8MouG kéDd9TDWo dDd9TDWài raMd4j3G. Dd9TDWToàn thânDd9TDW HiểuDd9TDW p8MouGĐồng XVrun lXVên, XVcô cảmDd9TDW Md4j3Gthấy Dd9TDWđầu óp8MouGc Dd9TDWquay cuồngXV, Dd9TDWbong Dd9TDWVĩnh Phop8MouGng XVvà AXVnh KỳMd4j3G tXVrước mp8MouGặt côp8MouG gp8MouGần nhMd4j3Gư Md4j3Gnhòe điMd4j3G. MặtXV côMd4j3G nóngXV bừngXV bừng,p8MouG Dd9TDWhai Md4j3Gbàn Dd9TDWtay lạDd9TDWnh buốt,Md4j3G môXVi Dd9TDWcô XVtím táip8MouG, cp8MouGả np8MouGgười gXVần Dd9TDWnhư muốnXV XVđổ xup8MouGống. CôMd4j3G XVcố gắnp8MouGg Md4j3Gcầm XVcự, áp8MouGnh mắtMd4j3G nMd4j3Ghìn Md4j3GVĩnh PhonDd9TDWg đDd9TDWầy p8MouGmong đợi.

Vĩnh PDd9TDWhong p8MouGkhông nhìp8MouGn HiểMd4j3Gu ĐồngMd4j3G mp8MouGà Md4j3Gánh p8MouGmắt cập8MouGu tậpp8MouG XVtrung Dd9TDWtrên ngườiXV AXVnh Md4j3GKỳ. p8MouGAnh KỳDd9TDW cườip8MouG nói:

- HDd9TDWai p8MouGngười cứMd4j3G tựDd9TDW nXVhiên nMd4j3Gói chuDd9TDWyện Md4j3Gđi. Dd9TDWEm vềXV đây.

- CDd9TDWhẳng phảiDd9TDW eXVm đp8MouGã Dd9TDWhứa tốiMd4j3G Md4j3Gnay ởDd9TDW lXVại vp8MouGới anXVh Dd9TDWà! –p8MouG VĩnDd9TDWh Php8MouGong nắmMd4j3G tMd4j3Gay Anp8MouGh Kỳp8MouG thâMd4j3Gn mập8MouGt nói.

- Md4j3GThôi Dd9TDWđi. ĐểDd9TDW phóngp8MouG viêMd4j3Gn XVbắt gặpDd9TDW Md4j3Glại vMd4j3Giết Dd9TDWlinh tiXVnh. Mấyp8MouG p8MouGbữa nayXV, hìnhDd9TDW Dd9TDWem vàDd9TDW XVanh trDd9TDWên Dd9TDWbáo vẫnDd9TDW chưaMd4j3G đDd9TDWủ sp8MouGao –Md4j3G AnDd9TDWh KMd4j3Gỳ cườip8MouG nóip8MouG gXViọng vừp8MouGa Md4j3Gnũng nịuDd9TDW vừDd9TDWa trMd4j3Gách móc.

- Dd9TDWThì cóDd9TDW saDd9TDWo p8MouGđâu, họMd4j3G nóip8MouG sựDd9TDW thậtMd4j3G mXVà –XV Vĩnp8MouGh PXVhong cườiXV p8MouGhaha p8MouGnói Dd9TDW– ChẳnXVg pMd4j3Ghải chúnDd9TDW tp8MouGa đangMd4j3G cặpXV bồMd4j3G vp8MouGới np8MouGhau sau.

- TDd9TDWhấy ghéMd4j3Gt –Md4j3G ADd9TDWnh Md4j3GKỳ đưDd9TDWa ngắtDd9TDW VĩnhXV PhXVong p8MouGmột cXVái Dd9TDWtrông nhưXV đanDd9TDWg Dd9TDWâu yếp8MouGm nhau.

Hiểu ĐDd9TDWồng chỉDd9TDW lặngp8MouG XVlẽ đứngMd4j3G Md4j3Gnhìn họ,Dd9TDW khôDd9TDWng nóiMd4j3G thDd9TDWêm câMd4j3Gu p8MouGnào cXVả. ChẳnMd4j3Gg aDd9TDWi Dd9TDWbiết tDd9TDWrong lòDd9TDWng cMd4j3Gô đp8MouGang rp8MouGất đau.

- XVEm vMd4j3Gề Dd9TDWđây XV– Md4j3GAnh KMd4j3Gỳ Md4j3Gvừa nMd4j3Gói vp8MouGừa hônp8MouG lêDd9TDWn mDd9TDWá VĩXVnh PhoMd4j3Gng mDd9TDWột cáiMd4j3G Dd9TDWrất nDd9TDWgọt ngào.

- Đp8MouGể anMd4j3Gh tp8MouGiễn em.

- Kp8MouGhông Md4j3Gcần p8MouGđâu. XVAnh vàXV Dd9TDWcô ấyMd4j3G Md4j3Gcứ p8MouGnói chuyệDd9TDWn đi.

Nói xonMd4j3Gg ADd9TDWnh KỳXV bỏXV đXVi. Md4j3GVĩnh p8MouGPhong chDd9TDWẳng nóMd4j3Gi p8MouGthêm cp8MouGâu gp8MouGì lẳngMd4j3G lặngDd9TDW Md4j3Gbỏ XVvào nMd4j3Ghà, Dd9TDWnhưng cXVậu khôngXV đónDd9TDWg cửaXV, cXVho nênDd9TDW HiDd9TDWểu ĐồnXVg đDd9TDWi p8MouGvào theXVo. VXVĩnh phMd4j3Gong điXV tXVhẳng vàoMd4j3G phònXVg mìp8MouGnh XVđóng Md4j3Gsầm cửaXV lại.p8MouG Dd9TDWHiểu Md4j3GĐồng đứDd9TDWng bênDd9TDW dDd9TDWưới nhìnMd4j3G lênMd4j3G rấDd9TDWt lp8MouGâu nhưnDd9TDWg vDd9TDWẫn khMd4j3Gông p8MouGthấy Dd9TDWVĩnh PhXVong tMd4j3Grở p8MouGxuống. p8MouGCô híXVt mộMd4j3Gt p8MouGhơi thDd9TDWật sâu,XV qp8MouGuyết địXVnh đXVi lên.

Hiểu Dd9TDWĐồng kDd9TDWhông gp8MouGõ cDd9TDWửa, Md4j3Gcô cứDd9TDW thếXV mởMd4j3G cửaDd9TDW XVđi vàMd4j3Go. p8MouGQuả nhiêDd9TDWn vừaDd9TDW Md4j3Gvào đãDd9TDW thấyDd9TDW Vp8MouGĩnh PhMd4j3Gong đXVang XVngồi trênDd9TDW soMd4j3Gfa húp8MouGt thuốXVc, dáDd9TDWng vẻMd4j3G nhp8MouGư chờMd4j3G đợiXV. p8MouGThấy côXV vàp8MouGo, Dd9TDWcậu lặngp8MouG lẽXV dXVụi Dd9TDWtắt điXVều thuXVốc rồiDd9TDW p8MouGhất đầuMd4j3G nói:

- NóDd9TDWi Dd9TDWđi! p8MouGTìm tôXVi Dd9TDWcó vDd9TDWiệc gì.

- Dd9TDWChắc aDd9TDWnh XVcũng biếtDd9TDW Dd9TDWem tìmMd4j3G Md4j3Ganh đểp8MouG nóiDd9TDW việcMd4j3G gDd9TDWì mà,p8MouG hp8MouGà tMd4j3Gất phMd4j3Gải giảMd4j3G vờp8MouG hỏMd4j3Gi –p8MouG Hiểup8MouG ĐồngMd4j3G XVnhìn tMd4j3Ghẳng VDd9TDWĩnh PhoDd9TDWng trảDd9TDW lời.

- LMd4j3Gà viXVệc XVcủa Đìp8MouGnh Dd9TDWÂn XV? –Md4j3G VĩDd9TDWnh Dd9TDWPhong nhướXVn màMd4j3Gy hỏi.

Hiểu ĐồngXV gXVật Dd9TDWđầu. XVVĩnh Md4j3GPhong nhếMd4j3Gch mMd4j3Gôi cưMd4j3Gời nói:

- TôiMd4j3G chẳngXV cMd4j3Gó gXVì phảiMd4j3G p8MouGbàn vớXVi côDd9TDW cả.

- SaDd9TDWo Md4j3Ganh p8MouGcó thp8MouGể đốiDd9TDW xửDd9TDW nhDd9TDWư thếMd4j3G vớiXV Đìp8MouGnh ÂDd9TDWn, cDd9TDWhẳng lẻp8MouG cDd9TDWhỉ p8MouGvì XVbạn gáp8MouGi aMd4j3Gnh mDd9TDWà p8MouGanh XVsẵn sàMd4j3Gng hp8MouGất Dd9TDWđổ nMd4j3Ggười kMd4j3Ghác xuốnMd4j3Gg đấtp8MouG nhưDd9TDW vXVậy Md4j3Gà –XV HiểuDd9TDW Đồngp8MouG tMd4j3Gức giậnp8MouG nói.

- Vậyp8MouG thìXV saoDd9TDW? –Dd9TDW VĩnDd9TDWh Phop8MouGng hỏip8MouG lạiMd4j3G vớDd9TDWi vXVẻ mặtDd9TDW bìnp8MouGh thản.

Hiểu ĐDd9TDWồng nhìnp8MouG VĩnhXV Phonp8MouGg tXVrân tDd9TDWrân, vẻDd9TDW mMd4j3Gặt cậDd9TDWu Dd9TDWvẫn vậXVy, vẫnXV lạnhDd9TDW lùnp8MouGg p8MouGthờ ơ.p8MouG CuXVối cùngp8MouG HiểuMd4j3G ĐồngDd9TDW lêDd9TDWn tiếng:

- Vp8MouGĩnh PhMd4j3Gong! XVEm biếp8MouGt anDd9TDWh Md4j3Ghận emXV. NhưnMd4j3Gg mXVà đóp8MouG p8MouGlà chDd9TDWuyện giữaDd9TDW hap8MouGi p8MouGchúng tp8MouGa. AnXVh muốnXV chàp8MouG đXVạp p8MouGem thp8MouGế Dd9TDWnào cũngMd4j3G đXVược nhưngp8MouG Dd9TDWmà xXVin p8MouGanh, xp8MouGin anDd9TDWh hãMd4j3Gy p8MouGtha cXVho ĐìnhMd4j3G ÂDd9TDWn cóXV đượcDd9TDW kMd4j3Ghông. Cp8MouGô ấMd4j3Gy vôMd4j3G tội.

- Chàp8MouG đạpDd9TDW cô?XV p8MouGCô XVxứng saoDd9TDW? p8MouG– VĩnhXV p8MouGPhong Dd9TDWnhướn mMd4j3Gày nói.

- Md4j3GAnh Md4j3Gnói đi,Md4j3G pXVhải Dd9TDWlàm Md4j3Gsao XVanh mớip8MouG tMd4j3Gha p8MouGcho Đìnhp8MouG ÂnMd4j3G –Dd9TDW Hiểup8MouG p8MouGĐồng Dd9TDWhỏi VĩnhDd9TDW PhongXV, nướcDd9TDW mắtXV XVcô cứp8MouG trựcp8MouG chàoDd9TDW Dd9TDWrơi xuốnXVg nơMd4j3Gi khDd9TDWóe mắt.

- Cp8MouGô muMd4j3Gốn biếtMd4j3G à.Md4j3G ĐượcMd4j3G thp8MouGôi, tôiXV Dd9TDWcũng khônMd4j3Gg ngMd4j3Gại nóip8MouG thẳngDd9TDW vớp8MouGi cô.p8MouG CôDd9TDW cp8MouGó biếXVt p8MouGnhững diXVễn viênDd9TDW đDd9TDWể đượDd9TDWc Md4j3Gnổi XVtiếng pMd4j3Ghải bp8MouGán thânDd9TDW mMd4j3Gình nhDd9TDWư thếp8MouG nDd9TDWào không?XV XVAi cp8MouGũng muốnDd9TDW đượDd9TDWc XVlàm np8MouGgười mp8MouGẫu đạMd4j3Gi diệnXV chXVo Dd9TDWtập đoàMd4j3Gn. Cp8MouGhỉ Md4j3Gcần mộXVt bướcMd4j3G lênXV Md4j3Gtiên, họp8MouG sẵnDd9TDW sXVàng lMd4j3Gao XVvào vDd9TDWòng tap8MouGy ngườiXV khp8MouGác mXVặc tìnp8MouGh họp8MouG cDd9TDWhà đạpp8MouG XVnhư XVthế nXVào. Md4j3GMiễn làMd4j3G hXVọ cMd4j3Gó thểDd9TDW XVtrở nênMd4j3G p8MouGnổi tiếXVng. ĐìnhXV Dd9TDWÂn Dd9TDWcũng vậDd9TDWy thôi,Md4j3G p8MouGnếu cDd9TDWô ấyDd9TDW muốnp8MouG chiếnp8MouG XVthắng, cDd9TDWó thểp8MouG trXVở thànXVh ngườip8MouG mẫuXV đạiDd9TDW diệnDd9TDW tXVhì cácp8MouGh Dd9TDWhay nhấDd9TDWt p8MouGlà bp8MouGán thânp8MouG. p8MouGChỉ cXVần côXV ấyMd4j3G trởp8MouG XVthành ngMd4j3Gười mẫup8MouG đạiDd9TDW Md4j3Gdiện thDd9TDWì khôDd9TDWng XVcần phảp8MouGi p8MouGbồi thườngp8MouG hợpDd9TDW đp8MouGồng nữa.

- XVĐình Dd9TDWÂn khDd9TDWông phảiMd4j3G loạiXV Md4j3Gngười Dd9TDWbán Md4j3Gthân đMd4j3Gể đượcMd4j3G nổp8MouG tiếngXV –XV Md4j3GHiểu p8MouGĐồng Dd9TDWtức gDd9TDWiận nói.

- NMd4j3Ghưng Dd9TDWđó lDd9TDWà p8MouGcách dDd9TDWuy nhấMd4j3Gt. NếuXV cp8MouGô sDd9TDWợ côp8MouG ấyMd4j3G Dd9TDWbị tDd9TDWổn thp8MouGương, vMd4j3Gậy thMd4j3Gì XVcô thaMd4j3Gy côXV ấyp8MouG bànp8MouG Md4j3Gthân đp8MouGi. DùMd4j3G gXVì thìp8MouG cDd9TDWô cXVó bMd4j3Gán tMd4j3Ghêm lXVần np8MouGữa cũnDd9TDWg chẳngMd4j3G mấtXV màtXV gì.

Hiểu ĐXVồng np8MouGghe nhữp8MouGng XVlời XVVĩnh PXVhong Md4j3Gnói, tứcp8MouG giDd9TDWận Md4j3Gvô cùng.p8MouG Md4j3GCô muXVốn p8MouGgiang taDd9TDWy tXVát Md4j3Gvào mMd4j3Gặt p8MouGcậu mộDd9TDWt cXVái. Nhưngp8MouG bàMd4j3Gn taXVy nắmXV chặMd4j3Gt lMd4j3Gại XVkìm chế.

- Bp8MouGán Dd9TDWcho ap8MouGi, Md4j3Gbán p8MouGcho Dd9TDWanh à.Md4j3G TDd9TDWôi chẳp8MouGng thDd9TDWà p8MouGlà chMd4j3Go khp8MouGông mMd4j3Gột Md4j3Gtên ăp8MouGn màyMd4j3G còMd4j3Gn Md4j3Ghơn p8MouGbán chp8MouGo loạMd4j3Gi ngườiXV nhMd4j3Gư Dd9TDWanh –p8MouG HiểMd4j3Gu XVĐồng p8MouGcười chếDd9TDW giễu.

Lập tứcDd9TDW VĩXVnh PhonDd9TDWg lDd9TDWao đếnMd4j3G ôMd4j3Gm chặtXV XVlấy cô,XV chDd9TDWiếm lấyXV bờMd4j3G mMd4j3Gôi cMd4j3Gô Dd9TDWđầy căXVm pDd9TDWhẫn vàDd9TDW p8MouGhung Md4j3Ghãn. MùiMd4j3G mMd4j3Gáu tp8MouGanh bắp8MouGt đXVầu trDd9TDWào rXVa tràp8MouGn trp8MouGong miệngMd4j3G Hiểp8MouGu ĐồngXV, chp8MouGẳng p8MouGmấy chốcDd9TDW Md4j3Gmôi côp8MouG sDd9TDWưng lên.XV HiDd9TDWểu ĐồngXV mMd4j3Guốn thoáDd9TDWt p8MouGra, cXVô XVngửa cMd4j3Gổ rMd4j3Ga XVphía XVsau quap8MouGy mặMd4j3Gt điXV nơiMd4j3G khácp8MouG, nhưnp8MouGg Dd9TDWVĩnh XVPhong Dd9TDWđã gMd4j3Giữ p8MouGchặt gp8MouGáy p8MouGcô, Dd9TDWmôi p8MouGcậu cítDd9TDW chặtp8MouG môiMd4j3G cMd4j3Gô, qXVuyết liệtDd9TDW chiDd9TDWếm Md4j3Ggiữ Dd9TDWkhông buônp8MouG, épXV côDd9TDW XVđi đếnp8MouG Md4j3Gbên giườnXVg, đèp8MouG cp8MouGô xuốngMd4j3G Dd9TDWdưới. CảXV nDd9TDWgười Dd9TDWcậu nằmDd9TDW trp8MouGên ngườDd9TDWi cp8MouGô, tp8MouGham XVlam hunp8MouGg hãp8MouGn nDd9TDWgấu ghiếMd4j3Gn môMd4j3Gi cô.

Đây chMd4j3Gính làXV cơXVn Md4j3Gthịnh Md4j3Gnộ củaMd4j3G p8MouGcậu, làp8MouG nỗiDd9TDW hậnDd9TDW Md4j3Gchất chMd4j3Gứa XVđầy sựMd4j3G nhp8MouGớ nhung.

- XVSao hả?XV CôMd4j3G nhẫnXV tXVâm đểDd9TDW bạMd4j3Gn mìDd9TDWnh p8MouGbị cXVhà đạMd4j3Gp àXV Md4j3G– VĩnDd9TDWh PDd9TDWhong ngMd4j3Gẩng đầup8MouG nhìMd4j3Gn p8MouGHiểu Đồnp8MouGg vXVẻ cưXVời cợtXV Md4j3Gchế gMd4j3Giễu nói.

Hiểu ĐồngMd4j3G tDd9TDWrừng mắp8MouGt nhìnDd9TDW cập8MouGu, đXVôi mắtDd9TDW Md4j3Gđỏ ngầu,Dd9TDW p8MouGkhóe môp8MouGi cXVó vXVài vệtMd4j3G máuDd9TDW, p8MouGmôi míp8MouGm chặDd9TDWt, cp8MouGô đDd9TDWau đớnMd4j3G nói:

- NếuMd4j3G anDd9TDWh cMd4j3Ghịu p8MouGtha Md4j3Gcho Đìnhp8MouG ÂnDd9TDW, vp8MouGậy thDd9TDWì tXVôi bDd9TDWán XVcho anh.

Vĩnh PMd4j3Ghong lMd4j3Gặp tứcXV Md4j3Gcuối xuốXVng cuốXVn lXVấy p8MouGmôi cXVô tiếpDd9TDW Dd9TDWtục thMd4j3Gô bDd9TDWạo ghiMd4j3Gền nMd4j3Gát. Bp8MouGàn tMd4j3Gay cũngDd9TDW chẳnDd9TDWg kiênDd9TDWg nểp8MouG bắtDd9TDW đXVầu hànMd4j3Gh hạp8MouG cơXV thểp8MouG cXVô, đôDd9TDWi mắXVt cậuXV đDd9TDWỏ ngp8MouGầu lDd9TDWên rDd9TDWồi Dd9TDWxám xịDd9TDWt. TMd4j3Gừng nút,XV tMd4j3Gừng nDd9TDWút áXVo củaXV côDd9TDW đượcDd9TDW Md4j3Gmở p8MouGra, cậuMd4j3G cuốDd9TDWi xuốXVng Md4j3Ghôn Md4j3Glên cổp8MouG Md4j3Glên np8MouGgực cMd4j3Gô. NhưXVng rồip8MouG cậup8MouG chạXVm vàMd4j3Go mộMd4j3Gt cáip8MouG Md4j3Ggì đXVó mMd4j3Gát lạnp8MouGh. p8MouGÁnh mắtp8MouG Dd9TDWquét quMd4j3Ga cáip8MouG thMd4j3Gứ máp8MouGt Dd9TDWlạnh đMd4j3Gó. NóXV đaMd4j3Gng nMd4j3Ggự Md4j3Gtrị trMd4j3Gên cDd9TDWái p8MouGcổ tXVhon trắngp8MouG p8MouGcủa cô.Dd9TDW Sợip8MouG dâp8MouGy truyềMd4j3Gn màXVu tp8MouGrắng hìnMd4j3Gh coXVn XVcá heXVo, nhưXVng thứMd4j3G khDd9TDWiến tDd9TDWim cậMd4j3Gu rp8MouGun rẩyp8MouG chínDd9TDWh làp8MouG cáip8MouG vXVật màDd9TDWu nâMd4j3Gu nhỏXV tròMd4j3Gn: ChiếDd9TDWc nhẫp8MouGn hìnXVh cp8MouGon cáXV heMd4j3Go mMd4j3Gà cậuDd9TDW đãXV làMd4j3Gm tXVặng côXV. NămDd9TDW đóXV Dd9TDWchẳng phXVải cXVhính XVtay côMd4j3G XVđã quănDd9TDWg Dd9TDWnó đip8MouG Md4j3Grồi Md4j3Ghay p8MouGsao, tạMd4j3Gi sp8MouGao côXV Dd9TDWlại Md4j3Gtìm nóDd9TDW về.

Vĩnh PhDd9TDWong p8MouGnắm chặtp8MouG p8MouGtay lạp8MouGi, nhDd9TDWìn chằMd4j3Gm chằmMd4j3G vXVào XVchiếc nhẫnp8MouG, Md4j3Gtim cp8MouGậu đanp8MouGg runp8MouG, cập8MouGu sợMd4j3G, cậuDd9TDW XVkhông dáp8MouGm nDd9TDWghĩ. ChỉXV sợp8MouG đóDd9TDW lXVại làXV mDd9TDWột sựMd4j3G sDd9TDWai lầmp8MouG nữa.p8MouG CậuDd9TDW Md4j3Gtừ tDd9TDWừ rồDd9TDWi khỏXVi cp8MouGô, rồiDd9TDW cườip8MouG nXVhạt nói:

- Dd9TDWCô chỉMd4j3G p8MouGlà Md4j3Gmột chiếDd9TDWc giàyp8MouG rácMd4j3Gh. TôMd4j3Gi kXVhông muốnMd4j3G Md4j3Gđi mộp8MouGt chiếcDd9TDW gp8MouGiày rácMd4j3Gh cXVó biếtp8MouG bDd9TDWao ngườiMd4j3G xỏMd4j3G vào.

Nói rồMd4j3Gi cậuDd9TDW p8MouGvơ cáMd4j3Gi áMd4j3Go khMd4j3Goác XVbỏ điXV Dd9TDWra ngoài.

***

Hiểu ĐồMd4j3Gng nằmXV ởMd4j3G Dd9TDWlại ngXVhe tp8MouGim mìDd9TDWnh chảyp8MouG p8MouGmáu. CôXV cười,p8MouG cườDd9TDWi rấtMd4j3G Md4j3Gnhiều, cườDd9TDWi đếnXV dạXV dàp8MouGy quMd4j3Gặn thắDd9TDWt lạiDd9TDW, đDd9TDWua đp8MouGớn. Cp8MouGô nghip8MouGêng np8MouGgười ôMd4j3Gm lấyp8MouG bMd4j3Gụng, XVkhông ngờDd9TDW nhữnMd4j3Gg giọtp8MouG Dd9TDWnước Md4j3Gmắt Md4j3Gcô kiềMd4j3Gm chếXV nãyp8MouG p8MouGgiờ, lạiDd9TDW bắtDd9TDW đầuMd4j3G thDd9TDWi XVnha chảyXV xuốngMd4j3G gốiMd4j3G, Md4j3Gướt đẫm.Dd9TDW XVCô muốnMd4j3G ngồMd4j3Gi dập8MouGy nhưngp8MouG lạiMd4j3G khônMd4j3Gg cònMd4j3G sp8MouGức. Cámp8MouG gXViác cXVơ thDd9TDWể ngMd4j3Gày càDd9TDWng nóMd4j3Gng p8MouGbừng lMd4j3Gên gầnXV XVnhư bXVốc chXVáy, cáDd9TDWi nónXVg xp8MouGé nXVát rXVuột gaMd4j3Gn cô.p8MouG p8MouGCô cốXV Md4j3Ggắng tp8MouGhở nhDd9TDWưng dưp8MouGờng Md4j3Gnhư kMd4j3Ghông còXVn sức.Dd9TDW Cuốip8MouG cùDd9TDWng XVkhóe mắtXV nhắXVm gMd4j3Ghiền lXVại cp8MouGho chXVìm vàoXV mêDd9TDW man.

Vĩnh PDd9TDWhong láip8MouG xp8MouGe php8MouGóng thDd9TDWật nhaDd9TDWnh Md4j3Gra đườngDd9TDW quốp8MouGc XVlộ, p8MouGtrời khuMd4j3Gya nhưnDd9TDWg vẫMd4j3Gn p8MouGnhiều xep8MouG, nhMd4j3Gất làDd9TDW Dd9TDWxe tảMd4j3Gi. cXVậu điêMd4j3Gn cuồngp8MouG bópp8MouG còXVi khXViến nhDd9TDWững nDd9TDWơi cXVậu đip8MouG XVqua đềuXV đọnMd4j3Gg lạiMd4j3G âmDd9TDW Dd9TDWthanh đMd4j3Ginh taXVi Md4j3Gnhức óXVc. CuốMd4j3Gi cùXVng cậuDd9TDW Dd9TDWcũng chạyXV Dd9TDWra ngoạiDd9TDW ôp8MouG vắngXV vẻ.Md4j3G Dd9TDWDưới ánp8MouGh trănp8MouGg mXVờ Md4j3Gảo cậMd4j3Gu khDd9TDWông gừnDd9TDWg Md4j3Gla Dd9TDWhét, muMd4j3Gốn xDd9TDWé toạtp8MouG buồp8MouGng pp8MouGhổi rap8MouG, muMd4j3Gốn héDd9TDWt chDd9TDWo Dd9TDWđến khMd4j3Gi tDd9TDWim vỡDd9TDW Dd9TDWnát. CuốiDd9TDW cDd9TDWùng cậuMd4j3G gp8MouGục xuốngXV đất,Dd9TDW nXVước mắtMd4j3G rp8MouGơi xuốngp8MouG đầXVy đDd9TDWau khXVổ p8MouGvà Dd9TDWtuyệt vọng.
Khi cậMd4j3Gu trởDd9TDW Dd9TDWvề, trờDd9TDWi đãp8MouG qDd9TDWua XVngày mới.Md4j3G CMd4j3Găn nhàMd4j3G lạnDd9TDWh ngắtDd9TDW kXVhông mp8MouGột Md4j3Ghơi np8MouGgười, Dd9TDWcô đơnDd9TDW tDd9TDWịch lDd9TDWiêu. NhưMd4j3Gng VMd4j3Gĩnh PhDd9TDWong pXVhát hiệnDd9TDW mộp8MouGt đDd9TDWôi gp8MouGiày nữMd4j3G vẫnXV XVcòn đểDd9TDW ởDd9TDW cạDd9TDWnh cMd4j3Gửa. ĐXVôi gMd4j3Giày củXVa hiểuMd4j3G Đồng:”p8MouG CôDd9TDW vẫnDd9TDW cDd9TDWhưa đi”

Vĩnh PhDd9TDWong liềp8MouGn XVchạy Md4j3Gù Dd9TDWlên trêp8MouGn, cMd4j3Gậu Md4j3Gnhẹ nhàp8MouGng mXVở cXVánh cửaDd9TDW rp8MouGa, cDd9TDWảm thấMd4j3Gy Dd9TDWvô cùnXVg hồXVi hộp.Md4j3G CXVậu cũngXV chp8MouGẳng biếtp8MouG Dd9TDWbản thânp8MouG p8MouGđang cXVhờ đợMd4j3Gi gMd4j3Gì saXVu p8MouGcánh cửa.XV Np8MouGhưng cậuDd9TDW Dd9TDWnhìn thấyDd9TDW Dd9TDWHiểu ĐồnXVg đanMd4j3Gg nằmMd4j3G gậpDd9TDW Dd9TDWngười p8MouGlại, hơip8MouG XVthở đp8MouGứa p8MouGquảng, p8MouGphả rXVa hXVơi nóngp8MouG Dd9TDWđáng sợ.Md4j3G Vĩnp8MouGh XVPhong đưaXV taXVy sờXV trMd4j3Gán cMd4j3Gô, trMd4j3Gán côMd4j3G rấtXV Md4j3Gnóng. VĩnhMd4j3G PhXVong lạnhMd4j3G cảMd4j3G Md4j3Gngười vộiDd9TDW vXVàng bếDd9TDW HiểuXV Đp8MouGồng đếnMd4j3G bệnhDd9TDW viện.
Khi HiểuDd9TDW ĐồngXV mởp8MouG mDd9TDWắt Dd9TDWra, côDd9TDW đãXV thấMd4j3Gy mìnhXV nXVằm Dd9TDWở bệnhp8MouG việp8MouGn, tap8MouGy đaDd9TDWng truyềnp8MouG dMd4j3Gịch. XVĐình p8MouGÂn p8MouGđang ngồXVi bDd9TDWên cạnhXV cô,Md4j3G gươngDd9TDW mặtXV lp8MouGắm Md4j3Glem nướcDd9TDW mắt,p8MouG tXVrên ghp8MouGế soMd4j3Gfa, ThMd4j3Giên Md4j3GMinh vàMd4j3G MDd9TDWinh Thùp8MouGy Md4j3Gđang XVngồi iMd4j3Gm lặng.XV Dd9TDWĐình ÂXVn vMd4j3Gừa p8MouGthấy HiểXVu ĐồngDd9TDW thDd9TDWức dậy,p8MouG ĐìnhMd4j3G Ânp8MouG mừngMd4j3G rỡXV Md4j3Greo lên:

- CậuXV tMd4j3Gỉnh rồi.Dd9TDW Cậup8MouG Dd9TDWlàm Dd9TDWmình lMd4j3Go chếtp8MouG đip8MouG được.

- SMd4j3Gao mìnhp8MouG XVlại ởXV đâDd9TDWy –Md4j3G HiểuMd4j3G ĐồnXVg cp8MouGố Dd9TDWgắng ngồiDd9TDW XVdậy, nhMd4j3Gìn xup8MouGng quanp8MouGh hỏi.

- CậuMd4j3G Md4j3Gbị sốtDd9TDW cMd4j3Gao XVnên ngấtXV điMd4j3G, là….Dd9TDWlà VĩMd4j3Gnh PhMd4j3Gong đưap8MouG cậuXV vp8MouGào đâXVy. Anp8MouGh ấMd4j3Gy đãp8MouG XVở vớMd4j3Gi cậMd4j3Gu cảp8MouG đêp8MouGm, tớiXV sáp8MouGng thXVì p8MouGgọi điXVện Md4j3Gcho Md4j3GThiên MXVinh vàXV mìXVnh Md4j3Gđến –Md4j3G ĐìDd9TDWnh Dd9TDWÂn trMd4j3Gả lp8MouGời rồiMd4j3G nhìnp8MouG HiểuXV ĐồngDd9TDW cảmXV kícXVh đếnDd9TDW muốnp8MouG khócp8MouG XV– CậuXV thập8MouGt làXV ngMd4j3Gốc, hMd4j3Gà tấtDd9TDW vXVì chuDd9TDWyện củaDd9TDW Md4j3Gmình XVmà đứngMd4j3G đợip8MouG Md4j3Gdưới mưDd9TDWa đểMd4j3G p8MouGrồi Dd9TDWphát p8MouGbệnh thMd4j3Gế này.

- Md4j3GNgốc quá!Md4j3G Đp8MouGâu hẳngDd9TDW lXVà mìnhp8MouG vp8MouGì p8MouGcậu đâuDd9TDW Md4j3G– HiXVểu Đồp8MouGng p8MouGcười khuDd9TDWyên nhủXV ĐìnhDd9TDW ÂXVn đểXV Dd9TDWcô p8MouGkhông XVáy náyMd4j3G .

- HXViểu ĐDd9TDWồng! p8MouG– Thiêp8MouGn Dd9TDWMinh điDd9TDW đếnp8MouG bp8MouGên p8MouGhọ lXVên tDd9TDWiếng –Dd9TDW Md4j3GAnh đãp8MouG hỏiMd4j3G XVVĩnh Php8MouGong Md4j3Grồi. KHônXVg XVphải XVlỗi Md4j3Gcủa Md4j3Gcậu p8MouGấy đâu.Md4j3G Dd9TDWLà bàXV Dd9TDWMai HXVoa gọDd9TDWi điệMd4j3Gn XVyêu cầup8MouG cáMd4j3Gc cMd4j3Gổ đôp8MouGng phảp8MouGi XVthay đổip8MouG nXVgười p8MouGđại diện.XV VDd9TDWĩnh PhonXVg p8MouGchỉ bịMd4j3G buộcDd9TDW phảXVi đDd9TDWưa Md4j3Gra yêuMd4j3G Md4j3Gcầu Dd9TDWđó mDd9TDWà thôMd4j3Gi. EMd4j3Gm XVcũng đừnp8MouGg p8MouGtrách Dd9TDWhọ, họDd9TDW làMd4j3G p8MouGnhững ngp8MouGười kMd4j3Ginh p8MouGdoanh, chDd9TDWạy theMd4j3Go lợDd9TDWi nhuậDd9TDWn làMd4j3G chínhXV. p8MouGSo p8MouGvới ĐìnhDd9TDW Ânp8MouG, p8MouGAnh Dd9TDWkỳ cp8MouGó độDd9TDW XVnổi tiMd4j3Gếng Dd9TDWhơn. Md4j3GChuyện hMd4j3Gợp đồngDd9TDW, p8MouGem đừngMd4j3G lDd9TDWo p8MouGnữa, Md4j3Ganh vàDd9TDW XVVĩnh PhMd4j3Gong Dd9TDWsẽ giảip8MouG quyết.

Mai Dd9TDWHoa –Dd9TDW CXVái têMd4j3Gn nàDd9TDWy đãXV lXVâu rồDd9TDWi côMd4j3G kXVhông nDd9TDWghe p8MouGthấy. BâyMd4j3G Dd9TDWgiờ ngXVhe nhMd4j3Gắc đếnp8MouG tronDd9TDWg lp8MouGòng côXV bỗnMd4j3Gg nhưXV dập8MouGy sóng.Dd9TDW Ánhp8MouG p8MouGmắt lp8MouGóe lêp8MouGn mộtXV ngMd4j3Gọn lửaXV. Md4j3GCô Dd9TDWquay sap8MouGng nhMd4j3Gìn ĐìDd9TDWnh Dd9TDWÂn, Md4j3Grồi ThiDd9TDWên Minp8MouGh Dd9TDWvà MiMd4j3Gnh Tp8MouGhùy, chậmDd9TDW p8MouGrãi buônXVg XVra mp8MouGột câu:

- Dd9TDWMình nhấtMd4j3G địnhDd9TDW giúXVp cậMd4j3Gu lấXVy lạip8MouG hợDd9TDWp đồnDd9TDWg đó.

PP: màyXV đúnXVg làMd4j3G Md4j3Gliều mạnp8MouGg màXV, cXVó p8MouGbiết lấMd4j3Gy lạiDd9TDW bằnDd9TDWg cáchDd9TDW nàoMd4j3G không?
Tp8MouGG: CáDd9TDWi nàp8MouGy Dd9TDWtao cXVhưa nghĩp8MouG rp8MouGa (p8MouGv –Dd9TDW v)

Tập p8MouGđoàn VĩnMd4j3Gh Phát.

- Dd9TDWMời côMd4j3G vMd4j3Gào đây.p8MouG Md4j3GChủ tịchXV đanp8MouGg ởXV tMd4j3Grong đóp8MouG –p8MouG CôMd4j3G thưDd9TDW kíXV giọp8MouGng nhMd4j3Gẹ nhàDd9TDWng XVmời HiểuDd9TDW ĐXVồng vàXVo phònp8MouGg Dd9TDWông Md4j3Gchủ tịchXV mộtXV cáp8MouGch lDd9TDWịch sự.

Hiểu ĐồnDd9TDWg XVcũng mĩMd4j3Gm cườDd9TDWi nhẹMd4j3G p8MouGnhàng lịchp8MouG sp8MouGự Dd9TDWgật đầup8MouG cXVhào côDd9TDW rồiMd4j3G thẳngp8MouG Dd9TDWlưng đMd4j3Gi vMd4j3Gào phòXVng ôDd9TDWng VănXV TrácDd9TDW. ĐMd4j3Gây Md4j3Glà lầnp8MouG đầuMd4j3G tiêDd9TDWn côp8MouG bMd4j3Gước Dd9TDWchân Dd9TDWvào đMd4j3Gây. Côp8MouG vMd4j3Gừa mMd4j3Gở cửaDd9TDW rp8MouGa Dd9TDWthì p8MouGđã thấyXV nụMd4j3G cườiMd4j3G củap8MouG XVông VănDd9TDW TrácXV Dd9TDW, trp8MouGong phòXVng cònXV cp8MouGó Dd9TDWtổng giámp8MouG đXVốc, coXVn traMd4j3Gi ônMd4j3Gg Dd9TDWVăn Trácp8MouG XV– ôXVng TuấnXV Dd9TDWKhanh .

- Md4j3GCon XVbé nàMd4j3Gy, chMd4j3Gáu làmp8MouG ôngDd9TDW bMd4j3Gất Dd9TDWngờ quá.

- Md4j3GCon chàp8MouGo ông.

- MaMd4j3Gu đếnXV đDd9TDWây ngồiDd9TDW –Md4j3G ÔDd9TDWng Vp8MouGăn TrácXV p8MouGđứng dXVậy điDd9TDW Dd9TDWlại ghếDd9TDW sDd9TDWofa vàDd9TDW chMd4j3Gỉ tDd9TDWay bXVảo HiDd9TDWểu Đồngp8MouG ngồip8MouG xuống.

Hiểu ĐồDd9TDWng ngop8MouGan ngoãnXV bướcDd9TDW đếnMd4j3G vXVà ngồip8MouG xuống.XV ÔMd4j3Gng XVVăn TMd4j3Grác Md4j3Gvới tp8MouGay địnMd4j3Gh rótp8MouG tràDd9TDW Md4j3Gcho cDd9TDWô nDd9TDWhưng HiDd9TDWểu ĐồngXV đãp8MouG cXVhặn lạMd4j3Gi, cườip8MouG nói:

- PhXVải Md4j3Glà cMd4j3Gháu XVrót tXVrà Dd9TDWmời ôngp8MouG mớip8MouG đúngXV ạ.

- QuảDd9TDW nhiênp8MouG làXV cháuDd9TDW cóp8MouG chuyệp8MouGn muốnDd9TDW nDd9TDWhờ vảMd4j3G ôngXV rồDd9TDWi. ĐượcMd4j3G Md4j3Gcháu XVmau nóiMd4j3G điMd4j3G, giúpMd4j3G XVđược thXVì ôngp8MouG sMd4j3Gẽ sẵnDd9TDW sàngDd9TDW gMd4j3Giúp cháDd9TDWu –Dd9TDW XVÔng VăDd9TDWn TrXVác p8MouGcười pMd4j3Ghá lên,p8MouG áXVnh Dd9TDWmắt hiềnDd9TDW tDd9TDWừ nhìnp8MouG cô.

Hiểu ĐồMd4j3Gng cẩMd4j3Gn tDd9TDWhận róMd4j3Gt Md4j3Gcho ônXVg VănXV TráXVc mDd9TDWột tácDd9TDWh trDd9TDWà, Md4j3Grồi XVrót chMd4j3Go mìnhMd4j3G mộtp8MouG tp8MouGách khác,Md4j3G mớMd4j3Gi nMd4j3Ghẹ nhXVàng đặtp8MouG bìnp8MouGg tDd9TDWrà xuốnDd9TDWg, Dd9TDWcô nDd9TDWgồi thẳngp8MouG lưng,Md4j3G XVnhìn thDd9TDWẳng ôXVng Vp8MouGăn TrXVác nói:

- KhôngMd4j3G phảp8MouGi nhp8MouGờ vả.p8MouG CháDd9TDWu mp8MouGuốn cp8MouGùng ôp8MouGng gip8MouGao dịch.

Ông VănMd4j3G XVTrác kp8MouGhá bấtXV p8MouGngờ Md4j3Gtrước XVcâu nXVói cXVủa HDd9TDWiểu XVĐồng, p8MouGông np8MouGhướn màyMd4j3G nhìnp8MouG XVcô quaDd9TDWn sátp8MouG. HiMd4j3Gểu ĐMd4j3Gồng khônp8MouGg Dd9TDWhề bMd4j3Gối rốiMd4j3G trDd9TDWước ánp8MouGh mắtXV củaDd9TDW ôMd4j3Gng Vănp8MouG XVTrác, Dd9TDWcô Md4j3Gbình thảMd4j3Gn, XVánh Dd9TDWmắt p8MouGvẫn p8MouGnhìn thẳng,XV đôiDd9TDW Md4j3Gmắt troDd9TDWng suốtp8MouG. XVSau Dd9TDWmột hDd9TDWồi p8MouGquan sDd9TDWát, XVthấy Hiểup8MouG ĐồnXVg khMd4j3Gông p8MouGcó vẻDd9TDW gXVì p8MouGlà đaXVng đùDd9TDWa vMd4j3Gới p8MouGông, ôngp8MouG VXVăn TráMd4j3Gc XVmới nXVghi nXVgờ hỏi:

- CháMd4j3Gu muốXVn cp8MouGùng ôngMd4j3G gDd9TDWiao XVdịch cáip8MouG gì?

- ChiếcDd9TDW XVghế cXVhủ tXVịch củaXV tậDd9TDWp đoànXV Nguyênp8MouG ThànhMd4j3G PhonMd4j3Gg Dd9TDW– HiểuDd9TDW Đồngp8MouG XVtrả Dd9TDWlời nXVgay p8MouGlặp tức.

Ông Văp8MouGn TrXVác qp8MouGuá bấtXV nXVgờ trướcp8MouG XVlời đềDd9TDW nDd9TDWghị cp8MouGủa HDd9TDWiểu Đồngp8MouG. ÔngMd4j3G dựp8MouGa hẳMd4j3Gn vàoDd9TDW thànhDd9TDW p8MouGghế nhXVìn XVcô đămXV XVđăm mộtXV lầnDd9TDW Dd9TDWnữa đp8MouGầy nXVghi ngờ.p8MouG SắDd9TDWc mặXVt Hiểup8MouG Md4j3GĐồng vẫDd9TDWn kiênDd9TDW Dd9TDWđịnh XVkhông hềDd9TDW thMd4j3Gay đổi.

- Md4j3GCháu cóDd9TDW biết,Dd9TDW chDd9TDWủ tịchp8MouG Trp8MouGiệu VĩXVnh Dd9TDWNguyên Dd9TDWlà ngườiXV nMd4j3Gắm giữDd9TDW 2XV5% Md4j3Gsố Md4j3Gcổ php8MouGần, vDd9TDWợ ôDd9TDWng Dd9TDWta nXVắm gMd4j3Giữ Md4j3G15 p8MouG% sốXV cMd4j3Gổ phần,Md4j3G Md4j3Ghai ngườiXV coXVn tXVrai củMd4j3Ga XVhọ mỗiMd4j3G ngườiMd4j3G nắmDd9TDW giữXV 10Md4j3G% cổp8MouG phần.p8MouG Chp8MouGáu nghỉDd9TDW xeDd9TDWm làmXV saMd4j3Go cháp8MouGu cDd9TDWó Md4j3Gthể thaXVy XVđổi đượcXV chiếcDd9TDW ghếXV chủp8MouG tXVịch củaMd4j3G tMd4j3Gập đoànDd9TDW họXV XVchứ –Md4j3G XVÔng Vănp8MouG TrXVác Md4j3Gbình tĩnMd4j3Gh pMd4j3Ghân tích.

- VậyDd9TDW chMd4j3Gáu hXVỏi ônXVg, trXVong tap8MouGy p8MouGông Dd9TDWnắm gMd4j3Giữ bap8MouGo nhXViêu XV% cổMd4j3G php8MouGần cMd4j3Gủa Dd9TDWtập đoànMd4j3G NguyênDd9TDW Tp8MouGhành Md4j3GPhong Md4j3G– p8MouGHiểu ĐDd9TDWồng mp8MouGĩm cườip8MouG nhìnDd9TDW Md4j3Gông hỏiMd4j3G thẳng.

Sắc mDd9TDWặt Md4j3Gông VănDd9TDW TrácMd4j3G bỗngXV tốiDd9TDW sMd4j3Gầm lại,Md4j3G ôMd4j3Gng khànMd4j3G giọngp8MouG hỏi:

- Md4j3GLàm saXVo chXVáu biết.

- Chp8MouGáu khôMd4j3Gng biếtMd4j3G. CMd4j3Ghỉ vìDd9TDW tp8MouGrên đờiDd9TDW nDd9TDWày cóDd9TDW cáDd9TDWi gọiMd4j3G làXV giánXV điMd4j3Gệp kinXVh tp8MouGế XVcho XVnên cháp8MouGu đoáp8MouGn nhXVư vậy.

Ông VănMd4j3G p8MouGTrác vẫnXV trMd4j3Gầm p8MouGngâm XVnhìn HDd9TDWiểu ĐồngMd4j3G khônMd4j3Gg nDd9TDWói gì.Md4j3G XVCô mĩXVm cưp8MouGời Dd9TDWkhẽ mXVột cáp8MouGi rMd4j3Gồi Md4j3Gnói tiếp.

- p8MouGXét p8MouGtheo tp8MouGình hDd9TDWình củaDd9TDW tậpDd9TDW đoMd4j3Gàn ôngMd4j3G màMd4j3G thDd9TDWấy, việcp8MouG p8MouGông mMd4j3Gua lMd4j3Gô đXVất đp8MouGó p8MouGthì đúnp8MouGg làDd9TDW quMd4j3Gá p8MouGkì lạ.Md4j3G Md4j3GNhưng Md4j3Gmột np8MouGgười lãoDd9TDW luyệnXV trp8MouGên thươDd9TDWng XVtrường nhưp8MouG Dd9TDWông lạiXV tìMd4j3Gm mọiDd9TDW cXVách mDd9TDWua bằnp8MouGg đượcMd4j3G XVlô XVđất XVđó. Nhấtp8MouG lp8MouGà kp8MouGhi tMd4j3Gập đòanMd4j3G NguyXVên TDd9TDWhành PhDd9TDWong đXVang Md4j3Gdự địnhMd4j3G p8MouGthu p8MouGmua đDd9TDWể lp8MouGập Dd9TDWnhà máy.p8MouG Vấnp8MouG đềXV XVlà, tậMd4j3Gp đoàXVn đangDd9TDW vẫnDd9TDW chưaXV tiếnXV hàDd9TDWnh xMd4j3Gong tMd4j3Ghì đãXV XVbị ôngXV hớMd4j3Gt tp8MouGay trp8MouGên XVrồi. Md4j3GVấn đềDd9TDW đặtMd4j3G XVra lDd9TDWà, tạiXV sDd9TDWao ônXVg lạip8MouG biếXVt kMd4j3Ghi màXV p8MouGcuộc Md4j3Ghọp đóDd9TDW chỉXV toànp8MouG làXV cácDd9TDW cổp8MouG đôp8MouGng vớXVi nhDd9TDWau. SuDd9TDWy p8MouGra XVmột tronXVg cáDd9TDWc XVcổ đôngXV p8MouGđó làDd9TDW giáMd4j3Gn đệpMd4j3G củaMd4j3G p8MouGông. Md4j3GVậy Md4j3Gthì cổXV phầnDd9TDW cXVủa ngườiDd9TDW đóMd4j3G cMd4j3Gũng thuXVộc vềMd4j3G ông.

- HiDd9TDWểu ĐồngDd9TDW, cháup8MouG quảMd4j3G Dd9TDWlà Dd9TDWmột ngườip8MouG thônp8MouGg Md4j3Gminh. Chp8MouGáu cp8MouGòn biếXVt XVgì nữa.

- KMd4j3Ghi tổngDd9TDW Dd9TDWgiám đốMd4j3Gc cp8MouGhúng Dd9TDWcháu Dd9TDWcho ngDd9TDWười lXViên lDd9TDWạc vp8MouGới ônXVg, ôngXV đp8MouGã hẹnp8MouG p8MouGhai tuần,XV ônDd9TDWg XVđã cốp8MouG tXVình đểp8MouG XVhọ np8MouGóng ruộtMd4j3G cp8MouGhờ XVđợi, XVsẽ dễp8MouG dp8MouGàng chấpMd4j3G nhậnXV nhữp8MouGng yêuMd4j3G cầMd4j3Gu củaMd4j3G ôMd4j3Gng đưap8MouG rp8MouGa đểp8MouG đổiDd9TDW lấyDd9TDW lôXV Md4j3Gđất đó.

Ông Vp8MouGăn Dd9TDWTrác nhíuDd9TDW màyp8MouG nhMd4j3Gìn HiểuDd9TDW ĐồXVng, côMd4j3G chMd4j3Gỉ cDd9TDWười XVnhẹ nhàXVng p8MouGnói tiếp.

- Dd9TDWKhi ôDd9TDWng đíchMd4j3G thXVân điMd4j3G đếnMd4j3G tậpp8MouG đXVoàn lMd4j3Gà quyếtDd9TDW đp8MouGịnh khôngp8MouG đểXV cDd9TDWho họMd4j3G mộDd9TDWt cXVơ hp8MouGội sXVuy nDd9TDWghĩ nDd9TDWào. Nếup8MouG khôXVng Dd9TDWthì chXVỉ vMd4j3Gì mp8MouGột cXVhuyện nMd4j3Ghư vậyp8MouG Md4j3Gthì khXVông cMd4j3Gần Md4j3Gông php8MouGải đíchMd4j3G thp8MouGân Dd9TDWđi ,Dd9TDWmà cMd4j3Ghỉ Md4j3Gcần mMd4j3Gột ngườiMd4j3G đạDd9TDWi p8MouGdiện đếnp8MouG thôngXV Dd9TDWbáo lp8MouGà đượcXV rồi.Md4j3G Yêp8MouGu Md4j3Gcầu củp8MouGa ôngXV XVchắc chp8MouGắn lp8MouGà đổiXV lDd9TDWô đDd9TDWất đDd9TDWó Md4j3Gđể lấp8MouGy mộtp8MouG sMd4j3Gố cổXV Dd9TDWphần củMd4j3Ga côDd9TDWng tp8MouGy. Dd9TDWNhưng khMd4j3Gi ônXVg nhDd9TDWìn thấyXV cDd9TDWháu, p8MouGông đãp8MouG quyếtMd4j3G địnhDd9TDW hMd4j3Goãn lạiMd4j3G ýp8MouG đp8MouGịnh củXVa mình.

- TạiMd4j3G saMd4j3Go cp8MouGháu lMd4j3Gại ngDd9TDWhĩ tXVa hMd4j3Goãn lXVại ýDd9TDW địnhMd4j3G XVcủa mXVình vDd9TDWì cháu.

- CMd4j3Gháu hỏXVi ônDd9TDWg, cp8MouGó phảiMd4j3G ônDd9TDWg đp8MouGã XVcho nMd4j3Ggười đip8MouGều tp8MouGra vDd9TDWề cháuMd4j3G p8MouGhay không?

Ông VăMd4j3Gn TrXVác tXVái xaXVnh XVcả mXVặt, ônXVg nhìnXV HDd9TDWiểu Đồngp8MouG chằmDd9TDW chằm,p8MouG rồDd9TDWi sp8MouGau đóXV thởDd9TDW dài:

- LDd9TDWàm Md4j3Gsao cháuMd4j3G biết.

- ChXVáu đãXV nóiDd9TDW ônMd4j3Gg XVrồi, tấtXV cXVả đềuDd9TDW p8MouGlà XVsuy đoáXVn củp8MouGa cXVháu. ÔDd9TDWng lp8MouGà bạnDd9TDW cp8MouGủa ôngDd9TDW bộMd4j3G trưởngMd4j3G thMd4j3Gì chXVắc chDd9TDWắc ôngMd4j3G biếp8MouGt chDd9TDWáu XVlà bạp8MouGn gáiXV củp8MouGa p8MouGVĩnh Thànp8MouGh –Md4j3G tổnDd9TDWg gp8MouGiám đốcXV Dd9TDWcủa tậpMd4j3G đoMd4j3Gàn. NXVhưng khMd4j3Gi Dd9TDWông đến,Md4j3G Vĩnp8MouGh PDd9TDWhong vàp8MouG chMd4j3Gáu lạip8MouG dp8MouGiễn mộMd4j3Gt mànp8MouG kịXVch âDd9TDWu yếXVm trướcMd4j3G mặtXV ôXVng. XVCho nMd4j3Gên ôXVng biếtp8MouG cMd4j3Gháu cóDd9TDW quap8MouGn hệp8MouG mậtp8MouG thiếDd9TDWt vDd9TDWới hMd4j3Gai p8MouGanh XVem Md4j3Gnhà nàyp8MouG. NóDd9TDWi XVchính xácXV Dd9TDWhơn lDd9TDWà cp8MouGả hDd9TDWai ngườip8MouG họp8MouG đềuXV yêXVu cháMd4j3Gu. XVCho nêp8MouGn ônp8MouGg bảDd9TDWo sẽMd4j3G Md4j3Gsuy ngp8MouGhĩ thêmDd9TDW hp8MouGai tuXVần nDd9TDWữa rXVồi mớiXV trảDd9TDW lời.p8MouG MụcXV đMd4j3Gích XVlà XVcó Md4j3Gthời gDd9TDWian đXVể điềDd9TDWu trDd9TDWa cháp8MouGu, XVrồi sp8MouGau đóDd9TDW p8MouGlợi dụXVng cháu.

Mặt ônp8MouGg VăXVn XVTrác tốiDd9TDW sầmMd4j3G lại,XV nụDd9TDW cườip8MouG gượXVng gXVạo p8MouGmà ôngXV cốp8MouG thểMd4j3G hiệnp8MouG tắMd4j3Gt ngúmDd9TDW, láMd4j3Gt saDd9TDWu ôngMd4j3G thởMd4j3G dàXVi nói:
–p8MouG Dd9TDWXin lMd4j3Gỗi p8MouGcháu, HiểuXV ĐồMd4j3Gng. ÔDd9TDWng tp8MouGhật lòMd4j3Gng rấtp8MouG quýp8MouG XVmến cháXVu nMd4j3Ghưng thưXVơng trườDd9TDWng Md4j3Glà np8MouGơi Md4j3Gdẫm đạpDd9TDW nhDd9TDWau, lợXVi dXVụng XV;ẫn nhDd9TDWau p8MouGvà *Dd9TDW** Dd9TDWhại nhaup8MouG. Ôngp8MouG bp8MouGuộc phảip8MouG Dd9TDWlàm nhưDd9TDW vậy.

- CháMd4j3Gu biDd9TDWết, chXVo Dd9TDWnên cháDd9TDWu Dd9TDWkhông tDd9TDWrách ônXVg. CMd4j3Gháu tìnhp8MouG XVnguyện đểp8MouG p8MouGông lợip8MouG dụng.

- ChMd4j3Gáu ngDd9TDWhĩ XVbây gDd9TDWiờ kp8MouGhi p8MouGbị chp8MouGáu biếMd4j3Gt rDd9TDWõ tấXVt cảp8MouG XVmọi chXVuyện, Md4j3Gông Md4j3Gcòn mặtMd4j3G p8MouGmũi lợip8MouG Dd9TDWdụng chMd4j3Gáu sao.

- BởMd4j3Gi Dd9TDWvậy cháuMd4j3G mớip8MouG đếnp8MouG p8MouGđể giDd9TDWao Dd9TDWdịch vớiDd9TDW ônDd9TDWg. Bởip8MouG vìDd9TDW cháMd4j3Gu cũMd4j3Gng muốnDd9TDW lp8MouGợi dụngp8MouG ôMd4j3Gng đểDd9TDW Md4j3Gđạt đưp8MouGợc Dd9TDWmục đícDd9TDWh Md4j3Gcủa mMd4j3Gình –p8MouG p8MouGHiểu ĐồMd4j3Gng XVđáp, XVsau đóMd4j3G Md4j3Gcô p8MouGnhìn thDd9TDWẳng ôp8MouGng VăMd4j3Gn TráMd4j3Gc –p8MouG CáiMd4j3G ôngDd9TDW cầp8MouGn bp8MouGây giờXV XVlà mộtp8MouG giáMd4j3Gn điệpMd4j3G cXVó thểXV p8MouGtiếp cMd4j3Gận trựcDd9TDW tiMd4j3Gếp tDd9TDWổng gDd9TDWiám đMd4j3Gốc củMd4j3Ga p8MouGtập đoàDd9TDWn Np8MouGguyên ThXVành Phongp8MouG. Mp8MouGà cMd4j3Gháu p8MouGchính làp8MouG Md4j3Gngười lp8MouGí tMd4j3Gưởng nhất.

Hiểu Đồngp8MouG nhìXVn Dd9TDWông Văp8MouGn TrDd9TDWác đaXVng ngXVây ngườip8MouG p8MouGim lặng.Md4j3G CôXV Md4j3Glặng Dd9TDWlẽ đMd4j3Gặt lêp8MouGn Dd9TDWbàn mộtXV tờDd9TDW giấy:

- Md4j3GĐây lMd4j3Gà sốXV điệp8MouGn thoạiDd9TDW củaDd9TDW cháp8MouGu. Nếup8MouG ôXVng cầnp8MouG thìDd9TDW hãyp8MouG gọiDd9TDW điệMd4j3Gn chMd4j3Go cháu.

Nói xonXVg p8MouGcô đứngXV dDd9TDWậy qDd9TDWuay lXVưng XVbỏ đXVi. Md4j3GÔng VăDd9TDWn p8MouGTrác nDd9TDWhìn theXVo p8MouGcô hỏi:

- CDd9TDWho ôngp8MouG biếtDd9TDW líMd4j3G XVdo chp8MouGáu lạiXV Dd9TDWlàm nhMd4j3Gư vậy.

- VìMd4j3G p8MouGcháu muốnDd9TDW trảXV tMd4j3Ghù –p8MouG p8MouGHiểu ĐồDd9TDWng đápp8MouG Md4j3Gmà khôngDd9TDW qp8MouGuay đp8MouGầu lại.

Sau đMd4j3Gó cXVô Dd9TDWmở cửp8MouGa rp8MouGa vềp8MouG XVmà kDd9TDWhông p8MouGchờ đợp8MouGi tp8MouGhêm phúp8MouGt nàoMd4j3G nữp8MouGa. XVÔng Tuấnp8MouG KDd9TDWhanh p8MouGnãy gMd4j3Giờ vẫnXV Dd9TDWim lặDd9TDWng, Md4j3Gbỗng nDd9TDWhìn theMd4j3Go dánDd9TDWg Hiểup8MouG ĐồnMd4j3Gg Dd9TDWrồi Dd9TDWlên tiếng:

- CôMd4j3G bDd9TDWé đóMd4j3G dườDd9TDWng nDd9TDWhư p8MouGđang mp8MouGang nặnp8MouGg XVmối thù.

- PhảiXV, nDd9TDWghe p8MouGnói troMd4j3Gng Md4j3Gthời giDd9TDWan quap8MouG, coDd9TDWn bMd4j3Gé sốngDd9TDW rấtDd9TDW vDd9TDWất vMd4j3Gả –XV Md4j3GÔng VăMd4j3Gn TrDd9TDWác trảMd4j3G lờMd4j3Gi Md4j3G– XVBa cảmXV thMd4j3Gấy XVhổ thXVẹn khDd9TDWi cóDd9TDW Dd9TDWý địnhMd4j3G lợiXV dMd4j3Gụng cMd4j3Gon bé.

- Bp8MouGa nDd9TDWghĩ tâmMd4j3G hồnDd9TDW cp8MouGon XVbé cóDd9TDW bịp8MouG XVvẩn đụXVc Md4j3Ghay không?

- XVBa khDd9TDWông biếtMd4j3G, nhưDd9TDWng chp8MouGắc chắMd4j3Gn cp8MouGon XVbé sMd4j3Gẽ pMd4j3Ghải chDd9TDWịu đap8MouGu đớMd4j3Gn XVrất nhiDd9TDWều nếuMd4j3G tiếpDd9TDW tụMd4j3Gc trảDd9TDW thù.p8MouG Bởp8MouGi vìXV ánhDd9TDW mắtDd9TDW nóDd9TDW khônp8MouGg p8MouGhề đeMd4j3Gn Md4j3Gtối mMd4j3Gà lạip8MouG XVsáng ngờXVi. Dp8MouGù hậnp8MouG thp8MouGù nhưnMd4j3Gg tMd4j3Grong lònXVg nóMd4j3G p8MouGvẫn cóp8MouG tìnhp8MouG yêuXV Md4j3Gbất diệt.

Ông VăDd9TDWn TrácXV vàp8MouG ônMd4j3Gg Tuấp8MouGn KhanDd9TDWh đềuXV thởDd9TDW dài.

- CốcMd4j3G…cốc …

- Dd9TDWVào Dd9TDWđi –XV Ôp8MouGng Tp8MouGuấn Kp8MouGhanh lênXV tiếng.

Một cMd4j3Gô gáMd4j3Gi xinDd9TDWh Md4j3Gđẹp, ăDd9TDWn mặcMd4j3G sanMd4j3Gg trọnDd9TDWg Md4j3Gvà p8MouGlịch sựMd4j3G bDd9TDWước Md4j3Gvào. Cp8MouGô Dd9TDWnhìn Md4j3Ghai ngườiXV XVđàn Dd9TDWông tXVrong pDd9TDWhòng cưXVời nói:

- Ông,XV Dd9TDWba, hDd9TDWai ngưp8MouGời cùngMd4j3G ởXV đXVây à.

- p8MouGLà Md4j3Gcháu àDd9TDW –Dd9TDW ÔngMd4j3G Dd9TDWVăn Trp8MouGác thXVấy đứDd9TDWa cháp8MouGu yp8MouGêu bướMd4j3Gc vàop8MouG tp8MouGhì mMd4j3Gĩm cười.

Cô gMd4j3Gái vừaMd4j3G XVvào thMd4j3Gì sàMd4j3G đDd9TDWến ômMd4j3G ôDd9TDWng VXVăn Tp8MouGrác nMd4j3Ghõng nhẽo.XV Md4j3GÔng TMd4j3Guấn p8MouGKhanh Md4j3Gthấy coDd9TDWn XVgái làmXV nũMd4j3Gng tMd4j3Ghì lêDd9TDWn tiDd9TDWếng trách:

- XVHạ Khanhp8MouG! Dd9TDWCon XVgái lớnDd9TDW rồDd9TDWi màMd4j3G cXVòn p8MouGlàm Dd9TDWnũng, ngXVười XVta bip8MouGết đượcDd9TDW tXVhì Md4j3Gsẽ khônXVg aXVi XVdám cướiXV đâu.

Hạ Kp8MouGhanh cườiDd9TDW hìhìp8MouG nói:

- XVKhông aDd9TDWi Dd9TDWcưới càngDd9TDW tốt,p8MouG cp8MouGon ởXV mp8MouGãi bDd9TDWên ôp8MouGng Md4j3Gvà bXVa, đểMd4j3G p8MouGhai ngườiXV nuôMd4j3Gi cop8MouGn suốtXV đời.

- CMd4j3Gháu gáiDd9TDW củap8MouG ônDd9TDWg XVxinh đẹpMd4j3G giỏiDd9TDW gianXVg nhDd9TDWư vầyDd9TDW thìMd4j3G p8MouGlo gXVì p8MouGmà kXVhông Md4j3Gcó ngưXVời cướiDd9TDW p8MouG– Ôp8MouGng Dd9TDWVăn TrácXV cMd4j3Gười lớnXV vỗMd4j3G vaMd4j3Gi cDd9TDWháu XVmình nói.

Hạ KDd9TDWhanh bMd4j3Guông ôngDd9TDW p8MouGVăn XVTrác rp8MouGa Dd9TDWrồi ngồp8MouGi p8MouGxuống p8MouGbĩu Dd9TDWmôi nói:

- XVÔng ơiDd9TDW! AXVi lMd4j3Gại kheMd4j3Gn cháDd9TDWu XVgái mDd9TDWình p8MouGchứ. Md4j3GVậy chẳnp8MouGg hóaDd9TDW rXVa mèXVo kMd4j3Ghen mèoMd4j3G dMd4j3Gài đuôXVi à.

Cả hDd9TDWai ngườp8MouGi đàp8MouGn ôMd4j3Gng Md4j3Gnghe côDd9TDW nóiXV vậyMd4j3G Md4j3Gthì phXVá rDd9TDWa cườiXV. Độtp8MouG nhDd9TDWiên Dd9TDWHạ KMd4j3Ghanh XVquay sanMd4j3Gg p8MouGông Tp8MouGuấn KhanDd9TDWh nói:
XV– p8MouGBa, lầp8MouGn Dd9TDWnày XVba cMd4j3Gho coDd9TDWn Dd9TDWlàm luDd9TDWật Md4j3Gsư đạip8MouG dip8MouGện chMd4j3Go việcDd9TDW họpMd4j3G tp8MouGác củap8MouG tậpDd9TDW đoànDd9TDW mMd4j3Gình vớiMd4j3G tMd4j3Gập đoànp8MouG NguyênDd9TDW ThDd9TDWành PhoXVng nha.

- HôDd9TDWm np8MouGay cDd9TDWon cóp8MouG hứngDd9TDW thúMd4j3G lMd4j3Gàm việcDd9TDW chXVo côngMd4j3G tDd9TDWy p8MouGà –p8MouG ÔXVng TuấDd9TDWn KhanDd9TDWh lp8MouGườm cMd4j3Gon gái.

- BDd9TDWa Md4j3Gnày XV! XVThì cXVon đãp8MouG làmXV p8MouGluật p8MouGsư chMd4j3Go côngDd9TDW tp8MouGy rMd4j3Gồi cp8MouGòn Dd9TDWgì Md4j3G– Dd9TDWHạ Md4j3GKhanh p8MouGnhõng nXVhẽo p8MouGvới XVa mình.

- Dd9TDWCháu gp8MouGái củDd9TDWa p8MouGông Md4j3Glà ngoap8MouGn nhp8MouGất. Ap8MouGi nXVhư Md4j3Gcái thằngDd9TDW Dd9TDWtrời đáp8MouGnh kiaMd4j3G. TạiXV sXVao XVnó Md4j3Gchưa chịuDd9TDW Dd9TDWvề nhàXV hp8MouGả Dd9TDW– ÔnMd4j3Gg VănMd4j3G XVTrác tứcDd9TDW giậnp8MouG hỏi.

- DạXV, nóDd9TDW vềMd4j3G XVViệt NDd9TDWam rồip8MouG nXVhưng cDd9TDWhắc điMd4j3G loDd9TDWanh hoaDd9TDWnh đâup8MouG đóXV XVvẫn Dd9TDWchưa Md4j3Gvề nhàDd9TDW thôiMd4j3G –XV ÔnDd9TDWg p8MouGTuấn Kp8MouGhanh Md4j3Glo sợDd9TDW nói.

- MDd9TDWau XVlôi đXVầu nDd9TDWó vềMd4j3G XVđây. NếuDd9TDW cầMd4j3Gn cMd4j3Gứ bXVẻ gãXVy taMd4j3Gy cp8MouGhân p8MouGnó XVluôn rồp8MouGi đemMd4j3G vp8MouGề –XV Ôp8MouGng VMd4j3Găn XVTrác giậnXV dữXV nói.

Hạ KXVhanh khẽXV liếcXV nhDd9TDWìn Md4j3Gba mìp8MouGnh rồDd9TDWi nhúp8MouGn vai.
TạDd9TDWi nghĩDd9TDWa trangDd9TDW, mộp8MouGt côMd4j3G gp8MouGái mXVang sMd4j3Gắc mặtDd9TDW bup8MouGồn Dd9TDWbã đap8MouGng quỳDd9TDW trướcDd9TDW p8MouGhai ngôMd4j3Gi mộp8MouG, đượcMd4j3G bp8MouGao quanp8MouGh bởiDd9TDW hop8MouGa thạchDd9TDW thảoMd4j3G tím.

- Mp8MouGẹ! p8MouGCon xp8MouGin lỗi,Dd9TDW cMd4j3Gon kMd4j3Ghông thểXV qMd4j3Guên đưDd9TDWợc. XVCon cXVứ tp8MouGưởng làXV mìXVnh Md4j3Gcó thp8MouGể quênp8MouG đi.p8MouG NhưngMd4j3G bâp8MouGy XVgiờ Dd9TDWcon mớiDd9TDW pháDd9TDWt hMd4j3Giện Md4j3Glà khôp8MouGng phảiMd4j3G p8MouGcon quDd9TDWên màXV lXVà cp8MouGon đp8MouGang XVchờ đợiDd9TDW cơXV hộMd4j3Gi. XVCơ hộip8MouG đểXV p8MouGtrả Dd9TDWthù. Cop8MouGn muDd9TDWốn ngườp8MouGi Dd9TDWđàn bp8MouGà đãXV hạiMd4j3G chếMd4j3Gt mẹp8MouG phảDd9TDWi Md4j3Gthân XVbại danXVh liệtDd9TDW. Md4j3GCon XVmuốn Md4j3Gbà Md4j3Gta Dd9TDWphải sốngp8MouG đaDd9TDWu kMd4j3Ghổ hơnXV nMd4j3Gỗi đXVau màp8MouG cXVon p8MouGphải chịuXV. CXVơ hộp8MouGi củaMd4j3G coXVn Dd9TDWđến rồi.Md4j3G KMd4j3Gế hoạchMd4j3G tMd4j3Grả thp8MouGù cXVủa Dd9TDWcon vMd4j3Gừa mớip8MouG bắtMd4j3G đp8MouGầu thôi.

- Md4j3GBa! XiXVn Md4j3Gba hãp8MouGy phMd4j3Gù Dd9TDWhộ cXVho con.
HiểuMd4j3G ĐồngMd4j3G XVxuống p8MouGxe buýt,XV côXV XVđi dp8MouGạo Md4j3Gđể XVthư thảnp8MouG, khp8MouGông biếtDd9TDW XVtại sp8MouGao chânp8MouG lạip8MouG đưaDd9TDW cp8MouGô đếp8MouGn trDd9TDWước qMd4j3Guán càMd4j3G Dd9TDWphê GRDd9TDWANTTYLOVE. HiểuXV Đồngp8MouG Md4j3Gđứng nhDd9TDWìn thXVật lDd9TDWâu trưp8MouGớc cửap8MouG tiệDd9TDWm. CôXV vDd9TDWà XVVĩnh PhoDd9TDWng Md4j3Gcó Md4j3Grất nhiềuXV hMd4j3Gồi p8MouGức Md4j3Gở quMd4j3Gán càXV phêDd9TDW np8MouGày. TrờXVi php8MouGun nhDd9TDWẹ nhữMd4j3Gng hạtDd9TDW mưDd9TDWa xuốngMd4j3G đất.Md4j3G HiểDd9TDWu ĐồXVng quMd4j3Gyết địnhXV p8MouGbước vàXVo bDd9TDWên trong.

Cảnh vDd9TDWật troXVng qup8MouGán XVvẫn XVkhông Md4j3Gthay đXVổi, chXVỉ lDd9TDWà nhữngXV ngườip8MouG cp8MouGũ Md4j3Gđã khônXVg cp8MouGòn. TrướcMd4j3G mMd4j3Gặt cMd4j3Gô đềuMd4j3G lXVà nhữMd4j3Gng nhâMd4j3Gn viêDd9TDWn mớip8MouG. p8MouGHọ vXVẫn lícMd4j3Gh sựXV, vDd9TDWẫn âMd4j3Gn cầnp8MouG. CXVây đànXV piXVano vẫDd9TDWn cònDd9TDW Md4j3Gy chỗMd4j3G củ,p8MouG vẫnXV sángDd9TDW bóngMd4j3G. HiểuDd9TDW ĐồDd9TDWng đưDd9TDWa taXVy bấDd9TDWm thử,p8MouG p8MouGâm thMd4j3Ganh qup8MouGen thuộp8MouGc p8MouGvang XVlên. ĐãXV lâp8MouGu rồip8MouG XVcô khôp8MouGng độngDd9TDW đếMd4j3Gn XVphím đàn.XV TrưXVớc đXVây, kXVhi qDd9TDWuán p8MouGđã đóDd9TDWng Dd9TDWcửa, Md4j3Gcô vDd9TDWà Md4j3GVĩnh PhonMd4j3Gg vẫnXV ởp8MouG lạXVi cùp8MouGng nhaXVu đDd9TDWánh đàn,XV tiếngXV đànDd9TDW cp8MouGòn p8MouGđó nhưp8MouGng Dd9TDWngười xDd9TDWưa đâDd9TDWu còn.

Hiểu ĐồngMd4j3G Md4j3Gchọn Md4j3Gcái bàp8MouGn bênp8MouG cp8MouGửa kínXVh, Md4j3Glúc trướcDd9TDW cp8MouGô hXVay cùnDd9TDWg Md4j3GVĩnh p8MouGPhong ngồiMd4j3G ởMd4j3G đXVây ngDd9TDWắm nXVhìn mọip8MouG ngưXVời qDd9TDWua lại,Md4j3G cXVó khDd9TDWi Dd9TDWngắm nhìnXV Dd9TDWmưa. Nhp8MouGân vip8MouGên manp8MouGg Dd9TDWđến p8MouGcho cp8MouGô mDd9TDWột tácXVh càDd9TDW phê,XV mùip8MouG càMd4j3G phXVê nónMd4j3Gg ấmXV thơDd9TDWm p8MouGlừng bốDd9TDWc lêMd4j3Gn Md4j3Gmũi. Md4j3GMột p8MouGbài háXVt Md4j3Gnhẹ Dd9TDWtrữ tìXVnh vaDd9TDWng lên:

Ngồi lặDd9TDWng Dd9TDWthinh quánXV Md4j3Gvằng Dd9TDWtênh eMd4j3Gm mp8MouGột mình
p8MouGChẳng p8MouGcòn anp8MouGh nhưMd4j3Gng XVvẫn Dd9TDWkêu cafp8MouGe đắng
Cành hop8MouGa trắngXV moMd4j3Gng manh
rụnMd4j3Gg tMd4j3Grên phímDd9TDW cDd9TDWây dươnMd4j3Gg cầm
nXVhư chínhMd4j3G Md4j3Ge bDd9TDWuồn hDd9TDWeo hp8MouGắt nhữngp8MouG chiềup8MouG mưa.

Bài nhạcMd4j3G p8MouGxưa XVem Md4j3Gđã ngXVhe baXVo p8MouGnhiêu lần
Md4j3GLà p8MouGnỗi p8MouGcô p8MouGđơn nỗp8MouGi nhớMd4j3G anp8MouGh Md4j3Gnhiều bấyXV nhiêu
Dd9TDWCafe đXVắng ởDd9TDW trMd4j3Gên Dd9TDWmôi mDd9TDWà eDd9TDWm đắngXV ởDd9TDW Md4j3Gtrong lòng
KhMd4j3Gông hiểup8MouG Md4j3Gsao ep8MouGm chẳMd4j3Gng XVkhóc màDd9TDW mắtXV nhDd9TDWạt nhòa

Bỗng vp8MouGỡ òXVa vDd9TDWì nhữngp8MouG xótp8MouG xa
XVKhi nhậnDd9TDW rXVa mXVình rấDd9TDWt nhớ
Ngỡ đãDd9TDW quênMd4j3G hMd4j3Gình bXVóng thânMd4j3G quen
mà hXVôm np8MouGay lp8MouGại nhớMd4j3G thêm

Trách tp8MouGrái tiXVm Dd9TDWmình chẳnMd4j3Gg đMd4j3Gủ vDd9TDWô tình
đểp8MouG phôDd9TDWi Dd9TDWphai màuXV kýDd9TDW ức
Đã lâuXV rồDd9TDWi Dd9TDWmà cứMd4j3G mãMd4j3Gi Md4j3Ghy vọng
AnDd9TDWh bip8MouGết khônXVg Md4j3Gem chp8MouGắc sẽMd4j3G tMd4j3Ghôi chDd9TDWờ mong
BàXVi nMd4j3Ghạc xưXVa eXVm đãMd4j3G np8MouGghe bXVao p8MouGnhiêu lần
Làp8MouG nỗiMd4j3G cDd9TDWô XVđơn nXVỗi nhMd4j3Gớ aDd9TDWnh nhiềup8MouG bấyDd9TDW nhiêu
CafMd4j3Ge đắngXV ởXV trXVên XVmôi màp8MouG Md4j3Gem đắngXV p8MouGở p8MouGtrong lòng
Không hXViểu XVsao eXVm XVchẳng Dd9TDWkhóc mDd9TDWà mắtXV nhạtp8MouG nhòa

Bỗng vỡDd9TDW òp8MouGa vXVì Dd9TDWnhững xóp8MouGt xa
Md4j3GKhi nhậnMd4j3G XVra mìDd9TDWnh rấtp8MouG nhớ
Ngỡ p8MouGđã quênMd4j3G hXVình bóDd9TDWng tp8MouGhân quen
mà hômMd4j3G nXVay lạip8MouG Dd9TDWnhớ thêm

Trách XVtrái tiDd9TDWm mìnhp8MouG chMd4j3Gẳng đủMd4j3G vXVô tình
đểp8MouG phDd9TDWôi pXVhai Md4j3Gmàu p8MouGký ức
Dd9TDWĐã lâuDd9TDW rồiMd4j3G mDd9TDWà cứp8MouG Md4j3Ghy vọng
XVAnh XVbiết khôMd4j3Gng eDd9TDWm chắp8MouGc sẽDd9TDW …..

Bỗng vỡXV Md4j3Gòa vp8MouGì Dd9TDWnhững xXVót xa
Khi nhập8MouGn p8MouGra mìnp8MouGh rấtp8MouG nhớ
Ngỡ XVđã quêXVn hìnhp8MouG p8MouGbóng tMd4j3Ghân quen
mà hXVôm np8MouGay lạiXV nDd9TDWhớ thêm

Trách tXVrái tMd4j3Gim Dd9TDWmình chẳngDd9TDW đủDd9TDW vôXV tình
đểMd4j3G phXVôi phaMd4j3Gi màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong…

Nghe bài hát xong, Hiểu Đồng khẽ cười: “ Đúng vậy, cô vẫn chưa đủ vô tình nên không thể quên được Vĩnh Phong. Đã đến lúc phải quên đi”

Cô uống một hớp cà phê, quả thật lòng thấy đắng vô cùng.