Sẽ để em yêu anh lần nữa: Chương 29

Chương 29

Giả vfnLBờ yêu

Hiểu Đồno45Bg GsBmnghĩ ngơirVRH thêmfnLB o45Bmột ne9HKgày e9HKở bệnhrVRH việnrVRH rồrVRHi mớirVRH vo45Bề nGsBmhà. GsBmBác GsBmHà mẹe9HK ĐìnrVRHh GsBmÂn làrVRH ngườirVRH o45Bchạy đếmfnLB chăGsBmm e9HKsóc ce9HKho côfnLB. CảrVRH mộrVRHt nge9HKày HiGsBmểu fnLBĐồng e9HKtrông o45Bngón o45Bbóng rVRHhình fnLBai nhưnge9HK Vĩe9HKnh e9HKPhong tuGsBmyệt ko45Bhông hềrVRH đếnfnLB lấyfnLB o45Bmột lầno45B o45B( chGsBmo mrVRHọi ngườifnLB mộte9HK phe9HKen mừo45Bng hụGsBmt chơrVRHi )o45B, côrVRH cuốirVRH ce9HKùng tfnLBhất vọngo45B xufnLBất vfnLBiện rGsBma về.

Sáng GsBmhôm saurVRH, fnLBHiểu ĐồngGsBm đfnLBi đếno45B rVRHcông o45Bty, côfnLB tronrVRHg fnLBlòng brVRHỗng the9HKấp GsBmthỏm khôngrVRH yên.o45B e9HKHai GsBmngày rVRHcô nghỉGsBm rVRHviệc màfnLB khônrVRHg hGsBmề fnLBxin phéfnLBp. ThrVRHế rVRHnào vào45Bo phGsBmòng fnLBcũng bịfnLB rVRHmọi ngườifnLB soe9HKi móirVRH. NhưGsBmng fnLBkhi cGsBmô vàoe9HK phòngGsBm khôngGsBm o45Bai nrVRHói e9HKgì vớfnLBi o45Bcô cũfnLBng chẳngGsBm e9HKai o45Bsoi móe9HKi ce9HKô o45Blấy mo45Bột lần.o45B Nge9HKay cảo45B phòrVRHng rVRHquản lGsBmí e9HKnhân sựe9HK cũngGsBm fnLBkhông lo45Bên tiếnrVRHg. Hiểuo45B ĐồngrVRH rVRHcảm rVRHthấy e9HKhơi lạe9HK, ánho45B mắtrVRH fnLBbỗng lưo45Bớt rVRHnhẹ vềrVRH phe9HKía crVRHửa phòngrVRH kirVRHa. NhưngfnLB ngườio45B trVRHrong GsBmđó hìnGsBmh GsBmnhư chưrVRHa đến.

Đêm ke9HKia e9HKkhi côo45B lạiGsBm fnLBmê GsBmman o45Blần nrVRHữa tronfnLBg brVRHệnh viGsBmện, cơfnLB hồfnLB cảmo45B nhậnGsBm fnLBđược bo45Bàn o45Btay ấe9HKm áGsBmp e9HKvuốt vfnLBe gươngfnLB rVRHmặt mìfnLBnh, rồirVRH cảmGsBm ne9HKhận đượco45B làme9HK môo45Bi ấmo45B rVRHáp GsBmchế trụGsBm e9HKtrên mo45Bôi cô,fnLB to45Brong le9HKòng co45Bảm thấo45By the9HKật ấmfnLB áp,rVRH khiếne9HK tirVRHm co45Bô lầne9HK nữaGsBm e9HKrun đe9HKộng. Kho45Bi thứco45B dfnLBậy, chỉGsBm tfnLBhấy mộte9HK e9HKmàu trắng,o45B mrVRHà khônGsBmg hềfnLB thấye9HK GsBmbóng GsBmdáng VfnLBĩnh o45BPhong ởo45B e9HKđâu, trVRHrong GsBmlòng rVRHcó cGsBmhút hụfnLBt hẫngo45B, nfnLBuối tiếcrVRH vàfnLB thấrVRHt vọng.

Cuối cùne9HKg VrVRHĩnh PhonfnLBg GsBmcũng đếo45Bn e9HKnhưng o45Bthái đfnLBộ GsBmvẫn nhưGsBm trướcfnLB thờrVRH ơfnLB lãnhGsBm đạmGsBm kGsBmhông GsBmhề nhfnLBìn côGsBm lấyo45B mộte9HK cái.e9HK Tựo45B rVRHnhiên HiểrVRHu ĐồfnLBng to45Bhấy mrVRHột nỗfnLBi bo45Buồn xâmGsBm chiếo45Bm vàoo45B tim.

Hết ge9HKiờ làmrVRH, HiểufnLB Đồne9HKg fnLBbuồn bão45B GsBmđi đếne9HK trạmo45B xfnLBe buýto45B đợifnLB fnLBxe đếno45B te9HKhì mGsBmột chrVRHiếc o45Bxe mrVRHàu đenGsBm rVRHquen thuGsBmộc cfnLBhờ fnLBtới dừe9HKng lạfnLBi ngao45By bfnLBên co45Bạnh ce9HKô. TấmGsBm o45Bkính xGsBme hrVRHạ xuốfnLBng, nge9HKười e9HKtrong GsBmxe o45Bkhông thèGsBmm quafnLBy mặte9HK lfnLBại e9HKnhìn cfnLBô fnLBmà lạnhGsBm lGsBmùng re9HKa lệnh:

- LGsBmên xe9HKe đi.

- o45BKhông cầo45Bn –GsBm o45BHiểu ĐồngrVRH cắe9HKn môe9HKi nóie9HK –fnLB e9HKTôi tựrVRH rVRHđón o45Bxe được.

- CrVRHô đừne9HKg hiểGsBmu lầmrVRH, lo45Bà tạe9HKi tfnLBôi ce9HKó fnLBchuyện murVRHốn nóirVRH vo45Bới crVRHô. LênGsBm xGsBme –GsBm Vo45Bĩnh e9HKPhong hấe9HKt hào45Bm ro45Ba lệnho45B lầfnLBn nữa.
HiểuGsBm ĐồngfnLB đứne9HKg trVRHrừng mắte9HK nhìe9HKn GsBmVĩnh e9HKPhong, mộtfnLB bướco45B fnLBcũng khônrVRHg che9HKịu nhúco45B nhíchGsBm. Thấe9HKy vậyo45B VĩnhGsBm Phono45Bg cGsBmũng trừngo45B rVRHmắt nho45Bìn côGsBm rồGsBmi nói.

- LêGsBmn xfnLBe fnLBhay fnLBđể te9HKôi bếrVRH ce9HKô lên.

Hiểu fnLBĐồng rVRHnghe nGsBmói to45Bhế, đànfnLBh o45Bmiễn cưỡe9HKng bướcrVRH fnLBlên xo45Be. Chiếce9HK e9HKxe nhane9HKh chóe9HKng lrVRHao vGsBmút GsBmđi. TrGsBmên đườnge9HK điGsBm, e9HKcả haGsBmi đềfnLBu e9HKim lặng,e9HK khôGsBmng rVRHai GsBmnói gìe9HK, o45Bchỉ cGsBmó tiếne9HKg thởo45B đrVRHáp lờirVRH nhrVRHau. Cuốo45Bi cùo45Bng chirVRHếc xfnLBe cũnfnLBg dừngo45B lrVRHại, Hiểe9HKu Đồne9HKg đưao45B fnLBmắt nhìno45B ro45Ba. CôfnLB fnLBhơi e9HKngạc nhGsBmiên khrVRHi thfnLBấy o45BVĩnh PhorVRHng rVRHđưa côe9HK đếnfnLB bGsBmên dưGsBmới nhào45B chfnLBung fnLBcư củo45Ba cậu.e9HK Côo45B nGsBmhăn e9HKmặt hỏi:

- SafnLBo lạie9HK e9HKđưa tôrVRHi đếfnLBn đây?

- rVRHLên nhàfnLB đe9HKi rồrVRHi nói.

Hiểu GsBmĐồng le9HKại phảirVRH cùe9HKng e9HKVĩnh PfnLBhong đo45Bi lêo45Bn, troe9HKng thanfnLBg máfnLBy, VĩnGsBmh PGsBmhong iGsBmm lo45Bặng tựGsBma ngườie9HK GsBmvào vácGsBmh rVRHthang mfnLBáy, e9HKHiểu ĐồnGsBmg cũngfnLB đe9HKứng vàGsBmo fnLBmột fnLBbên, âmrVRH thầmo45B fnLBquan sáe9HKt Vĩnhe9HK Phe9HKong. HGsBmình ne9HKhư sắcGsBm mặGsBmt fnLBVĩnh Phoo45Bng khôngGsBm tốtrVRH lắm,rVRH e9HKhơi xarVRHnh vàe9HK GsBmmồ ho45Bôi rVRHrơi rGsBma nhfnLBiều. DưfnLBờng nhưe9HK cậurVRH đangGsBm e9HKkìm nénrVRH cáe9HKi grVRHì đófnLB. HiểufnLB Đồngo45B muốnGsBm o45Bmở lo45Bời hỏie9HK nrVRHhưng lạio45B khôe9HKng tàiGsBm rVRHnào no45Bói ro45Ba miệngfnLB được.

Vừa vàofnLB đếne9HK nhàe9HK, Vĩne9HKh rVRHPhong thảGsBm ngườiGsBm fnLBlên go45Bhế no45Bhắm mắtfnLB lạirVRH, rVRHrăng rVRHcắn nhẹrVRH me9HKôi hrVRHơi tho45Bở bắtfnLB đầue9HK gGsBmấp. Ho45Biểu ĐồngfnLB vfnLBẫn đứe9HKng o45Bở cửarVRH o45Bnhà nhìo45Bn vào,GsBm fnLBkhông bfnLBiết rVRHlà crVRHó o45Bnên vàfnLBo tre9HKong hfnLBay không?

Lát e9HKsau VĩGsBmnh PhrVRHong thấfnLBy mộtGsBm bfnLBàn tfnLBay nhỏe9HK cầo45Bm mộte9HK chiếcfnLB kho45Băn lo45Bau mrVRHồ hôie9HK o45Btrên mặe9HKt crVRHho cậuo45B. Go45Biọng dịe9HKu dào45Bng fnLBlo lắng:

- Vĩne9HKh Phe9HKong! AGsBmnh sarVRHo rồfnLBi, e9HKđau lrVRHắm àfnLB, e9HKanh GsBmđể thuốGsBmc ởrVRH đâuo45B đểo45B e9HKem đrVRHi lrVRHấy ce9HKho anh.

Vĩnh PGsBmhong vẫe9HKn ie9HKm lặo45Bng khôe9HKng tre9HKả lờie9HK. fnLBBàn e9HKtay rVRHHiểu ĐồngrVRH rVRHrời khGsBmỏi gươnge9HK mfnLBặt cậGsBmu, giúprVRH ce9HKậu nớiGsBm lỏngfnLB GsBmcà vạtrVRH o45Bvà GsBmáo khoo45Bát đểfnLB cậuGsBm GsBmthấy rVRHdễ cGsBmhịu e9HKhơn. rVRHLát safnLBu, côfnLB lạie9HK lo45Bên tiếng:

- fnLBAnh ngồiGsBm ngrVRHhỉ mộtrVRH fnLBchút đo45Bi. EfnLBm đrVRHi e9HKmua thfnLBuốc cGsBmho anh.

Hiểu ĐrVRHồng vừao45B đGsBmịnh que9HKay lưrVRHng GsBmbỏ đGsBmi tfnLBhì VĩGsBmnh Phoe9HKng đGsBmã rVRHnắm lấfnLBy tarVRHy côo45B krVRHéo rVRHcô fnLBvào lòe9HKng, rVRHôm chầmo45B lo45Bấy ce9HKô to45Bhì rVRHthào nói:

- EGsBmm đừnrVRHg đi.

Hiểu ĐồnrVRHg kfnLBinh hãirVRH vo45Bội đẩyfnLB tarVRHy VĩfnLBnh Phoe9HKng fnLBra, nhưnGsBmg đfnLBã e9HKbị cfnLBậu giữo45B chặt.

- Hiểuo45B GsBmĐồng! fnLBAnh rấtrVRH đrVRHau fnLB. CrVRHhỉ mrVRHột rVRHchút thfnLBôi, fnLBem ngoarVRHn ngoo45Bãn ngồrVRHi yfnLBên mộtfnLB chrVRHút thôe9HKi GsBm– Vĩe9HKnh PhfnLBong thềue9HK to45Bhào, trfnLBong o45Bhơi thởGsBm phGsBmảng phrVRHất mùo45Bi rượu.

Nghe VĩnrVRHh PhGsBmong nrVRHói, lạrVRHi thấe9HKy co45Bả thrVRHân ngưfnLBời hơe9HKi ro45Bun e9HKrẩy e9HKvì đGsBmau ce9HKủa cậrVRHu, HiểurVRH Đồngo45B cảrVRHm to45Bhấy rấtrVRH đaufnLB lòng.fnLB VfnLBĩnh Phe9HKong o45Bbị đauo45B dạo45B dàyo45B nhưno45Bg gầno45B đâyGsBm ăne9HK uốnGsBmg thấrVRHt thườe9HKng lạifnLB GsBmphải thườnfnLBg xuyêno45B o45Btham rVRHdự rVRHtiệc o45Btùng, uốnge9HK re9HKượu vàoo45B e9HKcàng khóe9HK cGsBmhịu nhirVRHều o45Bhơn. o45BCô khôrVRHng gGsBmiãy giụafnLB nữo45Ba e9HKmà fnLBngoan ngoão45Bn rVRHngồi yêrVRHn che9HKo Vĩne9HKh PhrVRHong rVRHôm vàoo45B lòng.

Một rVRHlát e9HKsau, dườngGsBm e9HKnhư cơne9HK đauo45B đrVRHã dfnLBịu đifnLB e9HKrất no45Bhiều. VrVRHĩnh PhonrVRHg buônrVRHg HiểuGsBm Đe9HKồng rfnLBa rồfnLBi nói:

- Cóe9HK e9HKthể nấrVRHu cơrVRHm chrVRHo rVRHanh khfnLBông? AGsBmnh đrVRHói bụo45Bng rồi,o45B GsBmcả ngàfnLBy o45Bhôm nae9HKy aGsBmnh cGsBmhưa e9HKăn gì.

Hiểu ĐồnrVRHg nhẹGsBm gậte9HK đầfnLBu rVRHrồi đứngfnLB dậyo45B đGsBmi ne9HKấu rVRHcơm chfnLBo e9HKVĩnh PhonGsBmg fnLBăn. GsBmHôm GsBmnay ce9HKô GsBmxã tGsBmóc chGsBmo nGsBmên côo45B đãGsBm quấno45B e9HKtóc lêno45B o45Bvà dùnrVRHg mộrVRHt ce9HKhiếc đũfnLBa xrVRHuyên quafnLB. ĐGsBmể lộo45B cáirVRH cổrVRH fnLBcao rVRHcao trGsBmắng ngầfnLBn đầye9HK gfnLBợi cảmrVRH. rVRHCô chue9HKyên e9HKtâm nấo45Bu rVRHcơm, nấe9HKu nhữnGsBm thứcGsBm ărVRHn nhẹe9HK dễo45B fnLBtiêu ce9HKho VĩnhrVRH Phong.

Vĩnh PhonGsBmg đứngo45B dfnLBựa tườngGsBm fnLBnhìn HiểfnLBu o45BĐồng nấurVRH ăne9HK, árVRHnh mắo45Bt lfnLBóa lGsBmên ánrVRHh cGsBmười hạnho45B GsBmphúc. GsBmCái cảmo45B o45Bgiác nGsBmày đfnLBã lâfnLBu ro45Bồi cậue9HK khôngGsBm thấy,GsBm cáio45B fnLBcảm fnLBgiác đãe9HK mo45Bong cGsBmhờ từfnLB lâe9HKu. VĩrVRHnh PrVRHhong rrVRHất GsBmmuốn giữo45B lrVRHại khoảno45Bg khfnLBoắc nfnLBày mãfnLBi mãe9HKi. rVRHCậu muốnGsBm chfnLBạy đếno45B o45Bôm lấyfnLB eo45Bo o45Bcô từo45B po45Bhía sarVRHu fnLBnhư trGsBmước nhưrVRHng cậuo45B khôrVRHng GsBmdám. CGsBmậu sợ,o45B sợrVRH rGsBmằng fnLBmình qufnLBá tGsBmham le9HKam, đượfnLBc mộe9HKt lầe9HKn o45Blại muốnrVRH đưfnLBợc lầnfnLB thứfnLB haie9HK, rGsBmồi lạGsBmi tiếpe9HK tụce9HK muốn,fnLB fnLBmãi mãiGsBm hfnLBam mfnLBuốn fnLBnày khrVRHông te9HKhể do45Bừng lại.

Bởi vìo45B crVRHậu biếte9HK, Ho45Biểu Đo45Bồng khôno45Bg còne9HK thrVRHuộc fnLBvề cậe9HKu, ce9HKô thuộce9HK vềfnLB mộfnLBt ngườie9HK khrVRHác. Nghe9HKĩ đếnfnLB đâo45By, áe9HKnh fnLBmắt hạnhrVRH o45Bphúc vụtfnLB tắfnLBt, nétrVRH mặtrVRH trrVRHở no45Bên fnLBtới sầmGsBm lGsBmại. No45Bhưng khe9HKi fnLBHiểu ĐồfnLBng quo45Bay e9HKlưng lo45Bại rồie9HK crVRHười dịuo45B dàngfnLB vớio45B crVRHậu nói:

- ChrVRHờ mộe9HKt che9HKút nữao45B the9HKôi, ce9HKơm sắprVRH chíno45B rồi.

Vĩnh PhofnLBng gGsBmật GsBmđầu re9HKồi cườo45Bi đápGsBm lo45Bại ce9HKô. rVRHGiậy phGsBmút đó,o45B cậurVRH muốno45B rũrVRH e9HKbỏ e9HKtất fnLBcả đo45Bể ởGsBm mãfnLBi bêGsBmn cạnhrVRH côfnLB. Cậue9HK bo45Biết e9HKmình rVRHcó lỗifnLB GsBmvới o45BVĩnh TfnLBhành, nhưngfnLB chỉo45B hGsBmôm nrVRHay thôifnLB, VĩGsBmnh Po45Bhong tựrVRH nhủ,o45B chỉrVRH hômfnLB naGsBmy thrVRHôi, e9HKcậu fnLBchỉ muốnrVRH độcGsBm rVRHchiếm côe9HK hôme9HK nafnLBy o45Bmà thôi.

Bữa co45Bơm fnLBnày o45BVĩnh rVRHPhong o45Băn rấrVRHt ngoe9HKn miệrVRHng, fnLBlâu lắme9HK rồirVRH cậrVRHu mớiGsBm ăe9HKn ngorVRHn nhưfnLB rVRHvậy. Lầo45Bn trước,GsBm fnLBcó Ae9HKnh GsBmKỳ, dGsBmù lGsBmà cơmfnLB e9HKcô ne9HKấu cậurVRH o45Bcũng khôrVRHng GsBmcảm o45Bnhận đưGsBmợc đfnLBiều GsBmgì hếte9HK. e9HKLần GsBmnày, e9HKcô o45Btự tao45By làm,fnLB tựGsBm rVRHtay gấprVRH đồe9HK rVRHăn bỏe9HK vrVRHào bátGsBm cậGsBmu, GsBmVĩnh fnLBPhong fnLBcảm thấyo45B ấrVRHm o45Báp lắm.

Hiểu Đo45Bồng thấfnLBy VĩnhfnLB Pe9HKhong ănGsBm ngGsBmon mrVRHiệng, tro45Bong lrVRHòng thấGsBmy hạe9HKnh phúGsBmc e9HKvà vuGsBmi vẻo45B. Ce9HKô fnLBliên o45Btục gấfnLBp thứcfnLB ănfnLB chrVRHo VfnLBĩnh GsBmPhong. VGsBmĩnh e9HKPhong e9HKăn sfnLBạch srVRHẽ nhữngrVRH GsBmgì Hiểo45Bu Đồnge9HK go45Bấp cho45Bo cậe9HKu. KhfnLBông gie9HKan que9HKanh e9HKhọ to45Boàn me9HKàu hồnge9HK fnLBhạnh phúcrVRH. e9HKKhi mrVRHắt họrVRH gặo45Bp nhaGsBmu fnLBcô kGsBmhông lẫrVRHn to45Bránh, VĩnfnLBh PhonrVRHg cũfnLBng khôGsBmng GsBmlẩn tránhe9HK, ho45Bai ngưe9HKời nhìnfnLB nhGsBmau tGsBmrìu mến,GsBm cơo45B hồGsBm nhưo45B cGsBmó rấGsBmt nhio45Bều điềuo45B muốrVRHn nófnLBi cùno45Bg nhau.

Khi Hio45Bểu ĐồngfnLB rfnLBửa chée9HKn xonGsBmg, e9HKđi ro45Ba GsBmthì te9HKhấy e9HKVĩnh e9HKPhong đanrVRHg ngồifnLB xefnLBm tiGsBmvi, thrVRHấy co45Bô rVRHra crVRHậu lạno45Bh le9HKùng nói:

- XorVRHng rồi,e9HK eo45Bm ve9HKề đi.

Hiểu ĐồngGsBm be9HKỗng tho45Bấy o45Bbuồn, cGsBmô cúe9HKi đầuo45B nhìe9HKn o45Bxuống dưới,e9HK o45Bgiây pe9HKhút fnLBbên nhGsBmau qrVRHuá nfnLBgắn ngủGsBmi, rVRHgần nho45Bư khôngrVRH thểe9HK thỏfnLBa mãnfnLB rVRHbao ne9HKhớ thươGsBmng chờrVRH đe9HKợi e9HKtrong e9HKcô. NhưnGsBmg o45BVĩnh Phono45Bg đãGsBm lrVRHạnh lrVRHùng xrVRHua đGsBmuổi, fnLBcô ce9HKũng khôngrVRH GsBmthể mặtfnLB rVRHdày GsBmơ lạrVRHi đượcGsBm rVRHnữa. lặngo45B lrVRHẽ e9HKcầm giỏe9HK xáco45Bh rVRHđi ra.

Khi cáGsBmnh cửafnLB drVRHần khépo45B lo45Bại, bóngfnLB HiểGsBmu ĐGsBmồng fnLBkhuất rVRHsau cáe9HKnh cửa,GsBm Ve9HKĩnh rVRHPhong ngãfnLB vậtfnLB xuốnge9HK ghếo45B thGsBmở e9HKhổn hển.o45B LúcfnLB nãfnLBy cậue9HK ăo45Bn qrVRHuá nhiềufnLB no45Bên dạe9HK e9HKdày vìrVRH e9HKthế lạie9HK đauo45B. Me9HKắt nhắmo45B ghiền,e9HK răfnLBng cắnfnLB chặtGsBm nhfnLBưng co45Bơn đarVRHu GsBmvẫn kho45Bông cGsBmhịu fnLBdứt. rVRHVĩnh e9HKPhong toànGsBm the9HKân đổfnLB mrVRHồi hôfnLBi GsBmrun rẩy.

Bỗng bànGsBm tafnLBy thâGsBmn rVRHquen GsBmlại fnLBvuốt nhẹo45B tráo45Bn cậu,rVRH larVRHu đfnLBi mồrVRH hôrVRHi đangfnLB ro45Bịn trêno45B đó.rVRH VfnLBĩnh PfnLBhong GsBmmở mắtfnLB nhìrVRHn HiGsBmểu Đồng,GsBm me9HKôi me9HKấp rVRHmáy, rồie9HK khôngGsBm o45Bchờ crVRHô fnLBlên tiếngGsBm cậuo45B ngãrVRH đầue9HK fnLBvào đùGsBmi côGsBm tìmo45B cfnLBhỗ thoảiGsBm GsBmmái, crVRHũng khôngfnLB GsBmhỏi o45Bvì sao45Bo cfnLBô lfnLBại e9HKquay fnLBtrở GsBmlại. HiểurVRH e9HKĐồng GsBmcứ đểrVRH yênrVRH o45Bcho VĩnhfnLB PrVRHhong gốiGsBm GsBmđầu tre9HKên đùie9HK rVRHmình, gươno45Bg me9HKặt lrVRHo lắngrVRH, dùe9HKng GsBmtay xoo45Ba xrVRHoa fnLBnhẹ bGsBmụng VrVRHĩnh GsBmPhong. Hie9HKểu ĐfnLBồng nfnLBói vo45Bới vGsBmẻ ăno45B nGsBmăn o45Btội nghiệp:

- fnLBEm xrVRHin lỗrVRHi, eGsBmm qo45Buên GsBmmất o45Blà anGsBmh bịo45B đauo45B drVRHạ e9HKdày khrVRHông nênrVRH ărVRHn quáe9HK nhiều.

Là GsBmvì lờe9HKi nGsBmói GsBmhối lỗio45B e9HKcủa rVRHcô rVRHnghe thrVRHa fnLBthiết quá,fnLB haGsBmy rVRHlà ve9HKì cửfnLB co45Bhỉ âurVRH yếmo45B crVRHủa côrVRH e9HKmà VĩnGsBmh PhorVRHng dGsBmầm cảmGsBm thấye9HK khỏee9HK rVRHhơn, cơGsBmn đaGsBmu dịurVRH bớt,e9HK rồiGsBm cậuo45B chGsBmìm GsBmvào ge9HKiấc ngủ.

Hiểu ĐồngrVRH bướcfnLB GsBmra khỏio45B cGsBmửa, ngẫmGsBm nGsBmghĩ vẻrVRH rVRHmặt củae9HK Vĩe9HKnh PfnLBhong cóe9HK gìrVRH o45Bđó cho45Bo nênfnLB cfnLBô lfnLBo lắo45Bng qufnLBay tro45Bở lại.fnLB rVRHQuả nrVRHhiên côe9HK đoárVRHn fnLBđúng, VĩrVRHnh Pe9HKhong lạirVRH bịrVRH đfnLBau o45Bdạ dàGsBmy fnLBlần nữa.GsBm e9HKMà làfnLB lầnfnLB fnLBnày làe9HK o45Bdo e9HKcô bắtfnLB cậrVRHu GsBmăn quáe9HK nhiều.o45B CắnfnLB chặrVRHt môGsBmi tựrVRH tGsBmrách rVRHbản thâfnLBn e9HKmình fnLBrồi côo45B e9HKvội vàe9HKng chạyrVRH GsBmđến bêrVRHn VĩnfnLBh fnLBPhong e9HKmà khônrVRHg khrVRHép che9HKặt cửa.

Cho nêo45Bn rVRHkhi Vĩnho45B Pe9HKhong cGsBmứ thrVRHế fnLBngủ vùfnLBi tronfnLBg GsBmchân HiểfnLBu Đồng,rVRH quGsBma kGsBmhe cửo45Ba ko45Bia, fnLBcó o45Bánh mắfnLBt đầyrVRH giậnGsBm dữ.

***

Quốc BảorVRH cứGsBm e9HKđi tớio45B fnLBđi lo45Bui fnLBtrong căe9HKn biệto45B thựo45B crVRHủa mìnfnLBh, o45Bcậu đão45B chGsBmo ngườe9HKi lGsBmàm fnLBnghỉ vrVRHiệc vềGsBm rVRHnhà chơo45Bi. fnLBỞ nhàfnLB đGsBmắc GsBmý chrVRHờ đợie9HK MinGsBmh ThùyrVRH đếnGsBm đểfnLB đùae9HK giỡno45B cfnLBô. NhưGsBmng o45Bnào ngGsBmờ cGsBmậu chờe9HK o45Bhoài GsBmvẫn o45Bkhông to45Bhấy Mio45Bnh Thùye9HK đếnGsBm, tứcfnLB ge9HKiận ge9HKôi điệnrVRH o45Bthoại e9HKcho côGsBm, GsBmnào o45Bngờ bịfnLB côe9HK qrVRHuát lớn:

- KêurVRH e9HKcái gGsBmì GsBmmà kêu.GsBm fnLBTôi o45Bcó nfnLBói GsBmvới anrVRHh lào45B đrVRHến rVRHbây rVRHgiờ àGsBm. TôiGsBm crVRHũng prVRHhải làGsBmm viGsBmệc đểGsBm kiếmo45B cơo45Bm ce9HKhứ. NếfnLBu khôGsBmng arVRHnh bGsBmảo tôiGsBm tôGsBmi ănGsBm khôngfnLB ko45Bhí rVRHà. Cóe9HK vie9HKệc fnLBgì thìe9HK đợo45Bi tôrVRHi hfnLBết vie9HKệc e9HKrồi no45Bói. VrVRHậy đfnLBi nha.

Nói xGsBmong Mie9HKnh Thùe9HKy ngafnLBng nho45Biên GsBmgác máe9HKy, me9HKặc kệrVRH cơfnLBn o45Bgiận dữfnLB củafnLB Qo45Buốc rVRHBảo bGsBmốc lrVRHên. QrVRHuốc BảorVRH tro45Bừng fnLBmắt nhGsBmìn rVRHcái đirVRHện thoạio45B rVRHđã to45Bắt, co45Bậu gGsBmiơ fnLBtay lGsBmên địnhe9HK qurVRHăng cáo45Bi điệno45B to45Bhoại ve9HKào tườnfnLBg crVRHho hGsBmả GsBmcơn gifnLBận nhưe9HKng rVRHsau GsBmđó me9HKột o45Bý nGsBmghĩ thoángo45B qrVRHua rVRHtrogn đầuGsBm cậuGsBm, làmfnLB cậo45Bu bỏGsBm to45Bay xuống.o45B Khóo45Be miệngrVRH nởfnLB nGsBmụ crVRHười gian.

- fnLBRanh cone9HK, o45Bđể xo45Bem lầo45Bn safnLBu cfnLBô drVRHám khôngo45B e9HKnghe e9HKlời tôo45Bi nữfnLBa hrVRHay không.
Khe9HKi MirVRHnh Thùye9HK lào45Bm xoo45Bng o45Bviệc rVRHcô cGsBmhạy e9HKxe vrVRHù vùGsBm đếnrVRH đfnLBịa e9HKchỉ mGsBmà QuốGsBmc fnLBBảo đrVRHã đưa.rVRH CôGsBm quyếto45B tâo45Bm hômrVRH nao45By nhấfnLBt địnhfnLB phảie9HK o45Blấy fnLBlại đượce9HK bìfnLBa e9HKhồ sơ.

Khi đếnGsBm nơie9HK, trGsBmước mfnLBặt crVRHô lGsBmà căno45B biệfnLBt tGsBmhự to45Bo rVRHđùng o45Bvà o45Bmột mảnhe9HK vưrVRHờn rộo45Bng. Co45Bô sữnge9HK sờo45B nhìnfnLB ngắmfnLB mộte9HK lfnLBúc e9HKrồi mớie9HK bừngrVRH tĩfnLBnh GsBmbấm crVRHhuông. Qe9HKuốc BảoGsBm làfnLB ngườe9HKi o45Bra mởo45B cửe9HKa, co45Bậu le9HKừ mắGsBmt nhfnLBìn GsBmMinh Te9HKhùy từGsBm o45Bđầu tfnLBới châfnLBn rồiGsBm kéGsBmo re9HKộng cửarVRH hấto45B đầuo45B rVRHra hiệue9HK cGsBmho côGsBm đifnLB vào.

Minh e9HKThùy lữnfnLBg thữngrVRH thGsBmeo Qe9HKuốc o45BBảo fnLBvào bêrVRHn GsBmtrong, e9HKkhông ngừfnLBng suýGsBmt o45Bxoa trướcrVRH nhữnrVRHg hrVRHiện vậtrVRH GsBmtrưng bàyrVRH bêno45B trrVRHong e9HKnhà. rVRHMọi tiệnfnLB nrVRHghi rVRHđều e9HKsang trfnLBọng vào45B re9HKất đẹp,GsBm MiGsBmnh Te9HKhùy háo45B hốrVRHc o45Bmiệng sửngfnLB sốtrVRH GsBmvì cGsBmhưa bfnLBao gGsBmiờ e9HKcô bướco45B châo45Bn vàoe9HK mộfnLBt ne9HKgôi nhàfnLB thếGsBm này.

- NrVRHgậm co45Bái fnLBmỏ fnLBcủa côfnLB lạifnLB đirVRH, kẻorVRH nướce9HK miếngGsBm củae9HK fnLBcô làmGsBm dơrVRH nhàe9HK co45Bủa tôe9HKi e9HK– fnLBQuốc BảorVRH nóiGsBm GsBmgiọng giễrVRHu cợt.
Mình Tho45Bùy vộfnLBi vànge9HK khe9HKép mifnLBệng lạo45Bi rVRHrồi se9HKau đóe9HK le9HKớn fnLBgiọng hỏi:

- Ae9HKnh gọiGsBm GsBmtôi đếGsBmn đâyrVRH lào45Bm gì?

- GsBmCứ điGsBm tfnLBheo tôirVRH –o45B Quốce9HK BảoGsBm o45Bra lệnh.

Hai nGsBmgười ce9HKùng fnLBđi lGsBmên lầu,e9HK fnLBrồi bướce9HK vàrVRHo mGsBmột cGsBmăn phònfnLBg rấo45Bt rộfnLBng rãio45B nhưnGsBmg rVRHmà nóGsBm lạo45Bi rấtrVRH là….ThậGsBmt lGsBmà mộtfnLB sfnLBự GsBmkhác biệtGsBm GsBmrõ ràne9HKg giữao45B bêne9HK te9HKrong fnLBvà bêrVRHn ngoài.

- Biếto45B e9HKphải làme9HK GsBmgì rVRHrồi chứGsBm rVRH? o45B– Qo45Buốc Bảoo45B quaGsBmy rVRHlưng lGsBmại cườfnLBi cườio45B hỏi.

- De9HKọn GsBmdẹp o45B– GsBmQuốc BảofnLB tGsBmrả lờie9HK ne9HKgắn gọn.

- Aie9HK? –e9HK Mie9HKnh rVRHThùy trGsBmố mo45Bắt hỏi.

- Côo45B o45Bchứ afnLBi nữrVRHa he9HKả đo45Bồ ngốc.

- Tôi!e9HK ….AnGsBmh brVRHị tfnLBhần kio45Bnh à.o45B Sao45Bo fnLBtôi phfnLBải dfnLBọn dGsBmẹp crVRHho anrVRHh chứo45B –o45B MGsBminh thùyrVRH khino45Bh khỉnho45B hỏi.

- TạfnLBi fnLBvì cárVRHi nGsBmày e9HK– QuốcGsBm BảofnLB fnLBcầm rVRHcái bo45Bìa hồrVRH fnLBsơ mo45Bàu fnLBtím rVRHgiơ le9HKên vGsBmẩy vẩyrVRH trfnLBước mặGsBmt fnLBMinh Thùy.

Minh rVRHThùy vừfnLBa thrVRHấy e9HKbìa hồo45B so45Bơ lo45Biền GsBmlao đfnLBến be9HKên Quốce9HK rVRHBảo đoạtGsBm o45Blại, nhưgno45B Quo45Bốc rVRHBảo nGsBmhanh tafnLBy e9HKđưa lrVRHên trêe9HKn cao.

- TrảrVRH đo45Bây! e9HK– CôfnLB tứrVRHc o45Bgiận go45Bằn fnLBtừng cGsBmhữ nói.

- CfnLBó bảe9HKn lĩno45Bh rVRHthì lấyGsBm lạie9HK e9HKđi –GsBm QuốcrVRH GsBmBảo GsBmcười lo45Bớn nói.

Minh ThGsBmùy te9HKức quáGsBm, o45Bcô nhónGsBm châne9HK cốrVRH lấye9HK nhfnLBưng ke9HKhông rVRHđược. e9HKNhìn vẻfnLB me9HKặt giươnGsBmg giươngfnLB fnLBtự đắce9HK củao45B nhìne9HK côe9HK tGsBmrêu ghẹrVRHo :

- o45BHaha…bí đfnLBao lùnfnLB rVRHà, e9HKtốt fnLBnhất nêrVRHn vềGsBm rVRHmua sữao45B hươGsBmu GsBmcao rVRHcổ GsBmmà uốrVRHng GsBmđi rồie9HK que9HKay lạirVRH đârVRHy lấye9HK lfnLBại co45Bái này.

Vừa nóe9HKi cậufnLB còe9HKn làmrVRH rVRHđộng tácfnLB dfnLBùng e9HKtay đoo45B cfnLBhiều cao45Bo tfnLBrên rVRHtrán côfnLB fnLBrồi đặe9HKt fnLBngay e9HKthắt lưngrVRH củao45B cậu,e9HK o45Bý nóie9HK MinGsBmh Thùo45By lùnfnLB co45Bhỉ đứngGsBm GsBmtới eo45Bo củafnLB cậurVRH mrVRHà thôi.

Đó coGsBmi nhưGsBm le9HKà o45Bmột sựrVRH sỉe9HK nhfnLBục chfnLBo chiềuo45B cfnLBao khGsBmiêm tốnfnLB củae9HK MiGsBmnh Thùo45By. CfnLBô tứcfnLB giậnfnLB đếne9HK xe9HKám cảo45B mặo45Bt, quyo45Bết tfnLBâm lrVRHấy ce9HKho bfnLBằng rVRHđược, GsBmcô te9HKúm lấyrVRH fnLBáo rVRHcủa Quốo45Bc Bảoo45B cốfnLB fnLBkéo e9HKcho cậe9HKu thấpe9HK xuốGsBmng re9HKồi nhảyfnLB lêrVRHn lấyo45B lại,GsBm rVRHnhưng Quốco45B BảoGsBm nfnLBhanh to45Bay truye9HKền e9HKqua te9HKay kfnLBia rồrVRHi. Cảe9HK hae9HKi GsBmgiằng crVRHo mộtGsBm láe9HKt, fnLBMinh ThùrVRHy vôrVRH fnLBtình e9HKtrượt fnLBchân trGsBmên rVRHtấm thảmfnLB ngảe9HK GsBmngười vềo45B phíafnLB e9HKsau. CứGsBm trVRHưởng lào45B ngãe9HK rVRHđập đầuo45B đếno45B no45Bơi, MifnLBnh GsBmThùy đànhrVRH ne9HKhắm mắe9HKt lạiGsBm chờrVRH e9HKđợi cfnLBú ngã.

Nhưng sfnLBau đGsBmó, fnLBcô tho45Bấy o45Bcó e9HKmột vGsBmòng fnLBtay rVRHôm fnLBlấy côe9HK, kéoGsBm rVRHcô vo45Bề phírVRHa ngfnLBười đGsBmó, cứufnLB côo45B tho45Boát kfnLBhỏi cúGsBm ngã,rVRH côrVRH cũnrVRHg nfnLBhanh tfnLBay ôme9HK cfnLBhặt lấyrVRH ngrVRHười GsBmđó đểrVRH khỏifnLB ngã.fnLB NhfnLBưng sfnLBau đó,e9HK GsBmMinh ThùrVRHy thrVRHấy o45Bcái o45Bgì đófnLB chfnLBạm e9HKvào mfnLBôi e9HKcô o45Brất o45Bmềm. MGsBmở mo45Bắt rrVRHa nhìnrVRH, cfnLBô thấyrVRH rVRHmình vàfnLB e9HKQuốc BảfnLBo đange9HK fnLBmôi chạmfnLB môi,rVRH mo45Bắt nhìne9HK mắto45B. TronfnLBg giâyGsBm fnLBphút đó,rVRH o45Bcả hao45Bi đrVRHều đỏrVRH me9HKặt, tfnLBim đậpfnLB thìrVRHnh rVRHthịch, lỗrVRH taGsBmi nóngGsBm bừng.

Một lárVRHt rVRHsau, rVRHhai ngườiGsBm xấue9HK hổfnLB buônGsBmg o45Bnhau GsBmra. Ho45Bọ đềurVRH e9HKquay lưngrVRH lạie9HK ve9HKới o45Bnhau, đứngfnLB irVRHm rVRHkhông no45Bói gìfnLB, cfnLBhỉ ngGsBmhe trVRHim mìnhrVRH e9HKđập mạnh.fnLB Cue9HKối o45Bcùng QGsBmuốc BảoGsBm lêfnLBn tiếnGsBmg trước:

- e9HKCô me9HKau dọnrVRH dẹpfnLB ce9HKho sạche9HK đie9HK, lárVRHt nGsBmữa e9HKtôi fnLBvào kiểmGsBm trae9HK. NếufnLB côGsBm làmfnLB khfnLBông fnLBxong to45Bhì đừne9HKg monfnLBg tGsBmôi trảrVRH lfnLBại cfnLBho cô.

Quốc BảoGsBm nórVRHi xonfnLBg trVRHhì đifnLB e9HKra ngoàe9HKi phònge9HK đóngfnLB sầmGsBm cửaGsBm lạifnLB e9HKđể mfnLBặc Mine9HKh ThùrVRHy fnLBvới mộto45B đốngo45B nhùnfnLB nhằfnLBn đếno45B rVRHchóng mặto45B e9HKmà cậo45Bu tfnLBạo fnLBra e9HKđể ứcrVRH hiGsBmếp cô.GsBm Mine9HKh thùGsBmy tứce9HK giậnfnLB e9HKđá mạo45Bnh đốngfnLB rVRHđồ e9HKmà QuốcfnLB fnLBBảo quăno45Bg GsBmdưới đGsBmất, mỗio45B e9HKcái mộte9HK GsBmnơi. SrVRHau đóGsBm troo45Bng đầufnLB xue9HKất hGsBmiện mộo45Bt ýGsBm tưởnGsBmg tiGsBmnh nghịch.

- BắtrVRH rVRHtôi làmo45B ce9HKu le9HKi o45Bkhông côe9HKng co45Bho ano45Bh àfnLB, đừnge9HK hòngfnLB –e9HK MifnLBnh TGsBmhùy hướngfnLB co45Bửa mắng.

Cô fnLBchẳng e9HKnhững khôngrVRH drVRHọn rVRHdẹp ce9HKho GsBmsạch sẽe9HK màGsBm cGsBmòn cho45Bà GsBmsát chúGsBmng dướiGsBm châo45Bn côe9HK. NhGsBmìn nhfnLBãn mấrVRHy GsBmcái cáoe9HK rVRHsơ e9HKmi o45B, e9HKcô biếrVRHt nórVRH đGsBmắt to45Biền thếrVRH nGsBmào, côe9HK fnLBdùng GsBmtay o45Bvò nátrVRH chúngo45B làfnLBm chúnfnLBg no45Bhăn nhúmrVRH đếnrVRH khôno45Bg trVRHhể nhfnLBận ra.
Côe9HK đáe9HK hếe9HKt tấtGsBm rVRHcả mềo45Bn gốiGsBm GsBmxuống đất,rVRH nhảyrVRH lêne9HK đórVRH dẫmGsBm rVRHdẫm vfnLBài fnLBcái rVRHcho GsBmđở ghérVRHt. NhớrVRH lạiGsBm trone9HKg túio45B me9HKình o45Bcòn mấyrVRH chGsBmai kefnLBo màurVRH dfnLBùng e9HKđể làmfnLB tórVRHc, co45Bô lấyGsBm e9HKra phurVRHn đầrVRHy e9HKmột tấo45Bm thảmo45B GsBmdày rấtrVRH đẹpGsBm vfnLBà mấyrVRH cáie9HK GsBmáo đượce9HK cfnLBho e9HKlà o45Bđắc gie9HKá nhất.

Sau đó,e9HK MGsBminh Thùo45By còe9HKn phfnLBá hoạe9HKi thêmfnLB mộtrVRH rVRHchút nữo45Ba ro45Bồi mớirVRH đắco45B ce9HKhí po45Bhủi fnLBtay đie9HK xuốngGsBm dướiGsBm nGsBmhà. QuốcrVRH e9HKBảo vo45Bừa nhfnLBìn thấyo45B co45Bô bGsBmước xuốnge9HK thGsBmì nrVRHhìn đồne9HKg fnLBhồ. MrVRHới hơno45B nữo45Ba tiếnfnLBg, e9HKcậu nhănfnLB mặtfnLB hỏi:

- CGsBmô dọo45Bn xoe9HKng rồiGsBm à.

- Xo45Bong rồi.e9HK GsBmTrả co45Bho tôie9HK GsBm– MiGsBmnh ThùfnLBy lừrVRH mắte9HK GsBmđáp e9HK, GsBmrồi xóee9HK GsBmtay tGsBmrước mặto45B Qe9HKuốc Bảo.

Cậu gạte9HK taGsBmy co45Bô o45Bra nói:

- Tôe9HKi pGsBmhải kiểfnLBm e9HKtra đã.o45B NếrVRHu khGsBmông ưne9HKg bụnge9HK e9HKthì đừngGsBm hòe9HKng GsBmtôi trả.

Nói GsBmxong cậo45Bu đfnLBi lênrVRH phònfnLBg, e9HKMinh rVRHThùy ởGsBm dướifnLB nàyfnLB nhìnrVRH rVRHtheo bóo45Bng Quo45Bốc BảoGsBm cườe9HKi thầmo45B đếmGsBm nGsBmhịp. ChrVRHẳng đượcGsBm mấrVRHy nfnLBhịp crVRHô đãGsBm nGsBmghe tGsBmhấy tirVRHếng gầrVRHm gừo45B tGsBmhét lênfnLB ởGsBm trêe9HKn o45Blầu rồio45B thấfnLBy e9HKQuốc BảoGsBm lafnLBo xuốngo45B nhafnLBnh nho45Bư rVRHmột coo45Bn o45Bbáo. CậrVRHu cho45Bụp lấfnLBu taGsBmy cGsBmô siếrVRHt chặt,e9HK giậnnfnLB dGsBmữ nói:

- CfnLBô đãfnLB lào45Bm e9HKgì o45Bcái phòno45Bg cfnLBủa rVRHtôi hả.

- TGsBmôi fnLBcó GsBmlàm gìrVRH đGsBmâu cho45Bứ –rVRH MifnLBnh fnLBThùy giươe9HKng đrVRHôi mGsBmắt o45Btròn đefnLBn chớe9HKp crVRHhớp tfnLBỏ GsBmvẻ ngârVRHy to45Bhơ vrVRHô to45Bội nói.

- CòrVRHn nórVRHi ko45Bhông, phGsBmòng củarVRH rVRHtôi e9HKlúc nGsBmãy đâGsBmu crVRHó tệe9HK nGsBmhư vậe9HKy đâu.rVRH Còo45Bn fnLBmấy màuGsBm o45Bsơn đóe9HK làGsBm ge9HKì hả.

- NGsBmè, ae9HKnh rVRHcó GsBmbằng chứnrVRHg o45Bgì nóGsBmi rằngfnLB tfnLBôi lGsBmàm hảfnLB, biếte9HK đGsBmâu o45Banh e9HKlàm rồifnLB no45Bhưng fnLBkhông o45Bnhớ thìe9HK rVRHsao –e9HK MGsBminh thùyrVRH ngônfnLBg ngfnLBhênh cfnLBãi lại.

Khóe môie9HK QuốcfnLB BảorVRH GsBmlập tfnLBức cofnLBng lêe9HKn cườfnLBi ge9HKian xo45Bảo nói:

- Te9HKôi sẽfnLB cfnLBho crVRHô xrVRHem GsBmbằng chứng.

Nói xoo45Bng cầmGsBm cáie9HK remotfnLBe e9HKbấm bấe9HKm mo45Bột e9HKlát, hìnfnLBh ảnho45B fnLBMinh TGsBmhùy phe9HKá hoo45Bại hiệGsBmn ro45Bõ rfnLBa khiếGsBmn GsBmcô đóo45B lfnLBưỡi lấpGsBm bo45Bắp nói:

- o45BCái đó….e9HKcái fnLBđó …

Minh fnLBThùy vừae9HK nhìnfnLB thấyGsBm thìfnLB chGsBmỉ muốno45B e9HKcắn lưỡie9HK chếtrVRH quáchrVRH fnLBđi chfnLBo xfnLBong. fnLBKhông ngờfnLB tre9HKong phòngGsBm ngủe9HK củarVRH GsBmhắn e9HKta mfnLBà cũfnLBng GsBmđặt co45Bamera. CGsBmô hfnLBết đườngGsBm chốio45B tội,fnLB nGsBmhưng o45Bcô nhấto45B quyếtrVRH khôngrVRH cfnLBhịu đểrVRH bịfnLB ée9HKp chGsBmo nêfnLBn o45Bđành cốo45B gắnfnLBg GsBmưỡng ngựfnLBc lêne9HK nói:

- TrVRHôi làfnLBm đóGsBm rVRHthì sao.

- TôirVRH cóGsBm fnLBthể rVRHđem bằngrVRH crVRHhứng nàye9HK GsBmđến o45Bđồn cảnhe9HK srVRHát kirVRHện côo45B fnLB– QuốcfnLB BGsBmảo o45Bcười xảofnLB qurVRHyệt nói.

Minh fnLBThùy vừafnLB GsBmnghe fnLBxong o45Bthì nurVRHốt kharVRHn nướcfnLB miếnGsBmg me9HKột cáio45B, côo45B sợo45B sfnLBệt nói:

- Be9HKất qGsBmuá tôio45B dọno45B dẹpe9HK sạe9HKch sẽe9HK lạie9HK giGsBmúp fnLBanh. CònGsBm mấye9HK crVRHái áoo45B rVRHhàng hifnLBệu ve9HKà tấmfnLB thảmGsBm củGsBma e9HKanh tfnLBôi sẽrVRH o45Bđền co45Bho fnLBanh đượcfnLB không.

- Đềno45B GsBmcho fnLBtôi. ChGsBmỉ rVRHe fnLBcô lo45Bực bấte9HK tòno45Bg târVRHm. Mo45Bấy cáifnLB fnLBáo tGsBmhì chrVRHưa tínfnLBh tớirVRH đi,o45B GsBmnhưng tấe9HKm the9HKảm e9HKđó côrVRH bifnLBết rVRHđáng gGsBmiá o45Bbao nhiêo45Bu hfnLBay khôrVRHng hfnLBả. o45BTôi o45Bmua tfnLBrong mộe9HKt rVRHcuộc đo45Bấu giáo45B, o45Bgiá củfnLBa e9HKnó lào45B 25GsBm0 trfnLBiệu. CôrVRH lo45Biệu GsBmcó đfnLBền nổiGsBm khôfnLBng hả.

- GsBmCái GsBmgì? –rVRH MirVRHnh rVRHThùy fnLBmở trVRHo mắe9HKt nhe9HKìn fnLBQuốc BảofnLB ke9HKinh ngạce9HK GsBm– GsBmCái tấmfnLB o45Bthảm đórVRH màfnLB tớio45B o45B250 tro45Biệu ư.

- CôrVRH khônGsBmg tirVRHn, tôifnLB fnLBcó o45Bthể o45Blấy hófnLBa đơnGsBm ce9HKho cfnLBô coi.

- TấmGsBm thGsBmảm đáne9HKg grVRHiá nhGsBmư thếGsBm màGsBm rVRHanh lạiGsBm đrVRHể dướifnLB fnLBchân à.

- Te9HKôi thícrVRHh đóo45B o45Bthì sae9HKo, củo45Ba to45Bôi, o45Btôi mue9HKốn lfnLBàm rVRHgì rVRHthì lGsBmàm –o45B QuốcrVRH Bảo45Bo giươo45Bng o45Bmắt cưfnLBời rVRHnói –rVRH o45BBây giờo45B fnLBcô tínhe9HK sao45Bo, nếrVRHu rVRHkhông nrVRHgày mao45Bi tôifnLB fnLBđi báfnLBo côrVRHng an.

Minh The9HKùy vừafnLB sợrVRH hGsBmãi vừae9HK tứcrVRH gifnLBận, côe9HK co45Bắn môe9HKi tựGsBm tráce9HKh chrVRHo GsBmhành e9HKđộng ne9HKhất tho45Bời nôngrVRH nổiGsBm crVRHủa o45Bmình. SaGsBmu đe9HKó e9HKcô lírVRH nrVRHhí nói:

- TrVRHôi khôfnLBng cóe9HK đủrVRH tirVRHền tre9HKả GsBmcho anrVRHh, tôio45B càngrVRH e9HKkhông muGsBmốn vGsBmào fnLBtù. CGsBmho rVRHnên te9HKôi fnLBsẽ virVRHết ge9HKiấy nợrVRH crVRHho ao45Bnh, tôifnLB e9HKsẽ co45Bố gắe9HKng trảrVRH rVRHcho e9HKanh o45Bcho tớrVRHi khe9HKi o45Bnào hếGsBmt thìfnLB thôi.

Quốc BfnLBảo ce9HKười tho45Bầm GsBmtrong bụngfnLB kho45Bi fnLBmà côfnLB o45Btừ GsBmtừ e9HKrơi vrVRHào cGsBmái rVRHbẫy củarVRH cậu.

***

Vĩnh PfnLBhong mGsBmở e9HKmắt tỉno45Bh lfnLBại thrVRHì đãe9HK hGsBmơn 1GsBm0 gio45Bờ tối.e9HK CậufnLB ngẩno45Bg đầue9HK rVRHnhìn lênfnLB no45Bgười cofnLBn gáiGsBm phrVRHía trênrVRH GsBm. Hiểo45Bu ĐồngGsBm đãGsBm ngủGsBm GsBmquên. Ngườie9HK ce9HKô tựGsBma vàfnLBo thànhe9HK grVRHhế, ao45Bn lGsBmành fnLBngủ. VrVRHĩnh PhorVRHng e9HKnhìn ngắe9HKm o45Bgương mo45Bặt so45Bay ngủo45B củafnLB cô,fnLB cậe9HKu rVRHcảm thấo45By thậtrVRH ấo45Bm rVRHáp. VĩnhrVRH Phoo45Bng khfnLBông ngồiGsBm dậrVRHy, cậo45Bu muốnfnLB trVRHận hưởngo45B kfnLBhoảng thờifnLB fnLBgian hfnLBạnh pe9HKhúc này.

Đột nfnLBhiên tiếfnLBng đfnLBiện te9HKhoại rrVRHeo o45Blên pháe9HK e9HKtan fnLBkhông gie9HKan hạe9HKnh o45Bphúc đó,fnLB HifnLBểu Đồne9HKg giậte9HK GsBmmình tỉnhfnLB giấco45B, nétfnLB o45Bmặt rVRHhơi bànfnLBg hoànrVRHg. VĩnfnLBh Pho45Bong nhane9HKh chrVRHóng ngồirVRH dGsBmậy lão45Bnh e9HKđạm nói:

- Ngo45Bhe điệnfnLB trVRHhoại đi.

Hiểu ĐồnfnLBg lúnge9HK e9HKtúng e9HKđứng dậrVRHy tìmo45B rVRHđiện thoạifnLB trone9HKg o45Btúi e9HKxách, vfnLBừa nhrVRHìn thfnLBấy GsBmđiện tGsBmhoại, côo45B qo45Buay ngườifnLB nhìGsBmn e9HKVĩnh Phoo45Bng mộtGsBm cáe9HKi, e9HKcậu thấyfnLB vậo45By qurVRHay lưngrVRH đrVRHi, HiểGsBmu ĐồnfnLBg cúrVRHi đầe9HKu nói:

- o45BMẹ fnLBđây, hôme9HK ne9HKay o45Bcon fnLBđi chơio45B vfnLBui không.

Tiếng fnLBbé Po45Bhong GsBmvà e9HKbé GsBmĐường e9HKở đầGsBmu dGsBmây bêGsBmn kie9HKa GsBmồn àfnLBo. Ve9HKui vẻfnLB khfnLBoe chuyệrVRHn tro45Bên trường.

- Mẹe9HK cũrVRHng ne9HKhớ cfnLBon nhe9HKiều lắm.e9HK fnLBBé ĐfnLBường fnLBđừng giànfnLBh đồo45B chơifnLB vớe9HKi béfnLB Pho45Bong nfnLBghe chưa.

……………….

- Ừhmm,rVRH o45Bmẹ cũe9HKng nhrVRHớ bo45Bé Phoe9HKng. Nge9HKày maGsBmi e9HKmẹ sẽe9HK đónrVRH fnLBcon vrVRHề ngủrVRH rVRHvới mrVRHẹ. CoGsBmn mafnLBu fnLBđi nGsBmgủ đirVRH, po45Bhải ngo45Bhe lờie9HK ônge9HK be9HKà nGsBmghe chưa.

………………..

Vĩnh rVRHPhong ne9HKghe mấyfnLB lờirVRH vGsBmừa ro45Bồi thìGsBm cảo45Bm thấyo45B chuo45Ba xGsBmót rVRHvô ho45Bạn. Từne9HKg lờio45B e9HKnói nhưGsBm lưGsBmỡi darVRHo cứo45Ba vrVRHào tfnLBim cậrVRHu. VĩfnLBnh GsBmPhong cfnLBhua GsBmxót nfnLBhận rrVRHa, vácho45B ngăno45B giữae9HK cậuo45B ke9HKhông rVRHphải chỉGsBm cóo45B Vĩnho45B ThànhGsBm rVRHmà cònGsBm o45Bhai GsBmđứa cGsBmon cfnLBủa côfnLB nữGsBma. Vĩnho45B Phoo45Bng thấe9HKy tiGsBmm me9HKình bắfnLBt đầuGsBm lạnho45B ngắe9HKt, đôe9HKi mắte9HK co45Bòn e9HKchìm trVRHrong hạnhe9HK phe9HKúc lúo45Bc nãyfnLB đãrVRH trởfnLB thàfnLBnh mộfnLBt màufnLB đfnLBen rVRHtối sầm.

Hiểu Đồnge9HK nófnLBi điệne9HK thoạio45B xoe9HKng thìo45B tắe9HKt mfnLBáy quafnLBy le9HKại nhrVRHìn o45BVĩnh PrVRHhong e9HKlo fnLBlắng hỏi:

- Ao45Bnh o45Bđã hrVRHết đauo45B chưa.

- GsBmCô mao45Bu vềfnLB nhrVRHà đe9HKi rVRH– Vĩe9HKnh PhoGsBmng khôno45Bg to45Brả lờifnLB mo45Bà chGsBmỉ đáp.

- e9HKEm lấo45By thuốce9HK ce9HKho ano45Bh fnLBuống e9HKxong fnLBthì vềGsBm –fnLB Hiểue9HK Đồo45Bng liếco45B nhfnLBìn đrVRHồng hồGsBm mộtGsBm cáGsBmi o45Brồi nrVRHói, kfnLBhông fnLBhề đểfnLB ýGsBm sắce9HK mặtGsBm cfnLBủa Vĩno45Bh PhfnLBong, ce9HKô fnLBchỉ e9HKnghĩ rằngGsBm crVRHậu còGsBmn đarVRHu nênrVRH ke9HKhó chịu.

- rVRHKhông cầrVRHn. MfnLBau vrVRHề đio45B o45B– VGsBmĩnh PhoGsBmng lớne9HK tfnLBiếng GsBmxua đuổi.

Hiểu ĐrVRHồng thấyrVRH tháie9HK độo45B VĩrVRHnh rVRHPhong the9HKay đo45Bổi, cũrVRHng kGsBmhông biếtGsBm nóie9HK e9HKgì nữfnLBa, chỉe9HK lặngo45B lẽe9HK cầme9HK te9HKúi rrVRHa về.

Vĩnh PhrVRHong thấyfnLB HirVRHểu ĐồrVRHng đãe9HK đrVRHi kfnLBhỏi nhfnLBà o45Btrong lòrVRHng buồno45B GsBmbã thởo45B o45Bdài, ngãrVRH fnLBxuống soe9HKfa ngướco45B mặto45B e9HKnhìn trầGsBmn nhrVRHà mào45B rVRHcảm te9HKhấy đắngrVRH lòngo45B. Se9HKau e9HKđó cậurVRH bậe9HKt dfnLBậy chạrVRHy fnLBra phíaGsBm e9HKban GsBmcông đảo45Bo mắtGsBm rVRHtìm, o45Bcuối cùngrVRH cGsBmũng thấGsBmy fnLBđược ce9HKái e9HKbóng dánhe9HK nhỏfnLB e9HKbé côo45B đọo45Bc krVRHia fnLBđang đứfnLBng đGsBmón xo45Be. Nhe9HKưng chirVRHếc e9HKxe tGsBmaxi fnLBlao o45Bnhanh rVRHqua, mặo45Bc kệfnLB o45Bbàn te9HKay giơGsBm o45Blên ngoắcfnLB củafnLB co45Bô. CậurVRH rVRHmuốn chạfnLBy xurVRHống láGsBmi xe9HKe đưfnLBa côo45B về,e9HK no45Bhưng cậo45Bu sợGsBm qe9HKuyết târVRHm củao45B mìnhrVRH o45Blần nữae9HK bo45Bị lurVRHng laGsBmy. Nêo45Bn đànhfnLB đứe9HKng GsBmtrên cae9HKo nhe9HKìn rVRHxuống rVRHcho đếnfnLB e9HKkhi o45Bcô bướcrVRH lêno45B GsBmmột e9HKchiếc e9HKtaxi vàrVRH fnLBđi mất.

Vĩnh PhofnLBng tứcGsBm GsBmgiận o45Bđấm mfnLBạnh o45Bvào tườno45Bg mấye9HK GsBmcái co45Bho đếne9HK khrVRHi te9HKay tGsBmê dạie9HK điGsBm, GsBmtrầy trụa,o45B rướmo45B mo45Báu. NhưfnLBng o45Bsao rVRHtim vẫnGsBm cứGsBm đau.
HôfnLBm GsBmsau, GsBmthái đe9HKộ o45BVĩnh Phe9HKong càGsBmnh lGsBmạnh lùnfnLBg hơrVRHn trưo45Bớc GsBmnữa kGsBmhiến co45Bho cáco45B nhe9HKân viGsBmên e9HKai GsBmcũng sfnLBợ hãe9HKi, vừarVRH fnLBlàm virVRHệc vừo45Ba thậtrVRH rVRHthò nfnLBgó vo45Bào phfnLBòng crVRHủa cậu.e9HK Co45Bho te9HKới ke9HKhi VĩnhrVRH PrVRHhong bỏGsBm fnLBđi hGsBmọ mo45Bới tGsBmhở phàorVRH nhẹfnLB nhỏm.

Vĩnh PhonfnLBg đo45Bi GsBmtiếp kháce9HKh rồo45Bi lo45Bảo đảofnLB trởo45B e9HKvề nhfnLBà, rVRHdạ dàyfnLB o45Blại bịo45B đauGsBm drVRHữ dội.e9HK CốrVRH e9HKgắng mãe9HKi mớirVRH vềGsBm GsBmtới nhfnLBà. Vo45Bừa vfnLBào fnLBnhà, áno45Bh sáGsBmng fnLBđèn đãfnLB e9HKập o45Bvào mắtfnLB cậufnLB vàe9HK GsBmmùi hfnLBương thơme9HK lừnfnLBg bao45Bo quâe9HKy lfnLBấy mũie9HK cậu.

Hiểu ĐồngrVRH e9HKnghe tfnLBiếng mfnLBở cửo45Ba thGsBmì vfnLBội GsBmchạy rafnLB. Vĩne9HKh PhonfnLBg GsBmnhìn ce9HKô me9HKặc o45Btạp drVRHề, máiGsBm tóo45Bc búirVRH cfnLBao rấto45B xifnLBnh đẹrVRHp thậfnLBt fnLBsự rVRHchỉ muốo45Bn ôo45Bm lấye9HK côo45B cho45Bo thỏaGsBm lòGsBmng mofnLBng nhfnLBớ. NhưnfnLBg cGsBmậu biếe9HKt gfnLBiữa họfnLB mãrVRHi fnLBmãi e9HKkhông trVRHhể no45Bào, cậuo45B rVRHlạnh lùGsBmng hỏi:

- fnLBSao côe9HK lạGsBmi rVRHở đây.

- V.úe9HK NăfnLBm đưaGsBm chGsBmìa khe9HKóa nhàGsBm o45Bcho ee9HKm, fnLBem nhậo45Bn fnLBlời V.GsBmú che9HKăm o45Bsóc anh.

- Co45Bhăm sócfnLB tôiGsBm, tGsBmôi rVRHcó GsBmphải đứarVRH trẻrVRH lênfnLB bo45Ba đâufnLB rVRHmà cầrVRHn co45Bô chGsBmăm e9HKsóc –o45B VĩnhfnLB PhoGsBmng cườie9HK nhạt.

Cậu rVRHđi rVRHlảo đảoo45B vàoe9HK trfnLBong, Hiểuo45B ĐồngrVRH o45Bvội chạyGsBm GsBmđến đỡfnLB GsBmcậu nho45Bưng Vĩno45Bh Phe9HKong gạtrVRH ra.

- TránrVRHh rGsBma đi.e9HK TfnLBôi o45Bkhông cGsBmần fnLBai thươnrVRHg hại.e9HK Ce9HKô maGsBmu fnLBvề đi.

Hiểu ĐồngrVRH địfnLBnh mởo45B fnLBmiệng nóirVRH câue9HK gfnLBì đóGsBm nhfnLBưng GsBmrồi lạie9HK thôGsBmi. CrVRHô tGsBmhấy VĩfnLBnh Phoo45Bng no45Bgã ngưo45Bời GsBmxuống ghrVRHế tfnLBhì vộirVRH đếnGsBm gio45Búp cậuGsBm nớGsBmi lỏo45Bng rVRHcà vạtfnLB GsBmra nhưo45Bng VĩnrVRHh o45Bphong lạifnLB gạtGsBm o45Bra nói:

- Sae9HKo GsBmcòn cGsBmhưa về.

Hiểu Đồno45Bg o45Bnhìn bộGsBm e9HKdạng Vo45Bĩnh Phone9HKg nhGsBmư thếfnLB trVRHhì đGsBmau o45Blòng lắm.fnLB e9HKCô fnLBliền nói:

- fnLBEm nhìne9HK thấo45By ao45Bnh ăe9HKn cơmrVRH uốngrVRH thuốGsBmc xfnLBong rồie9HK o45Bem về.

- fnLBTại o45Bsao, tạfnLBi saGsBmo phảrVRHi làmGsBm vậGsBmy, vo45Bì lờio45B hứaGsBm e9HKvới Ve9HK.ú à.

- e9HKVì rVRHem lfnLBà ngườiGsBm giúo45Bp việo45Bc cfnLBho ano45Bh e9HK– Hiểe9HKu o45BĐồng đáp.

Vĩnh Phone9HKg e9HKnghe HfnLBiểu ĐồnGsBmg e9HKnói o45Bvậy thGsBmì nge9HKạc o45Bnhiên nhìe9HKn co45Bô, o45Blát GsBmsau cườie9HK ne9HKhạt nói:

- Lầno45B trưo45Bớc tôiGsBm kGsBmhông fnLBmuốn fnLBbạn gárVRHi tôio45B hirVRHểu fnLBlầm mớiGsBm ne9HKói ce9HKô o45Blà ngưfnLBời giúpfnLB việo45Bc, fnLBcô cũnGsBmg đừngrVRH tirVRHn GsBmlà nhưrVRH thế.

- HồfnLBi trước,GsBm afnLBnh rVRHđưa GsBmem mộfnLBt sốrVRH tiền,fnLB fnLBsố tiềGsBmn đófnLB vẫnfnLB rVRHchưa dfnLBùng ho45Bết e9HKcho nrVRHên rVRHcoi fnLBnhư efnLBm tiếpfnLB tụcfnLB làm.

- SGsBmố tiềGsBmn đóo45B fnLB….Được, vậo45By the9HKì mộtrVRH lầno45B trảo45B dứtfnLB luôno45B đi.

Nói o45Brồi cậrVRHu kéfnLBo HifnLBểu Đồne9HKg lạifnLB đfnLBè cfnLBô xuốnrVRHg go45Bhế sfnLBau GsBmđó trVRHhô bạfnLBo cGsBmhiếm lấGsBmy môrVRHi co45Bô. HrVRHiểu Đồe9HKng bịo45B rVRHbất ngGsBmờ no45Bên ke9HKhông krVRHịp phảnfnLB ứnfnLBg, đrVRHành nằmGsBm o45Bim bấtrVRH GsBmđộng. fnLBNhưng VGsBmĩnh rVRHPhong khôo45Bng chỉo45B dừo45Bng e9HKlại ởfnLB đó,e9HK bào45Bn tarVRHy GsBmcậu bắGsBmt đầuGsBm xe9HKâm chiếmGsBm cơo45B thểrVRH cô.GsBm e9HKBàn tGsBmay tiếnGsBm sGsBmấu vàoo45B GsBmngực o45Bcô do45Bày vòrVRH mộfnLBt crVRHách thôfnLB bạrVRHo, đfnLBôi môifnLB khôngrVRH mộtfnLB che9HKút thươngrVRH trVRHình hànhGsBm hrVRHạ môrVRHi fnLBcô khiếne9HK Hiểo45Bu ĐồngGsBm đo45Bau đớne9HK, cfnLBô dùngfnLB hrVRHết sứcrVRH đẩyGsBm mạnhrVRH VĩGsBmnh pe9HKhong rrVRHa rồie9HK GsBmtát vGsBmào mặo45Bt rVRHcậu GsBmmột cGsBmái mắng:

- VôfnLB sĩ…

Nói rồifnLB e9HKcô te9HKháo trVRHạp dềe9HK rVRHra qurVRHăng xuốngo45B đấtrVRH brVRHỏ đi.

Vĩnh PhrVRHong bấte9HK độngo45B fnLBngồi đóo45B rồGsBmi cưe9HKời đe9HKiên dại.
GsBm– VfnLBô rVRHsĩ, cGsBmậu đúngo45B lGsBmà vôrVRH sĩ.

Rõ ràGsBmng làGsBm e9HKcậu lfnLBàm đauo45B HiGsBmểu Đồng,e9HK vrVRHậy me9HKà trVRHim cậufnLB lạio45B thấyrVRH fnLBđau gfnLBấp rVRHtrăm ngàrVRHn le9HKần. Cơe9HKn GsBmđau dạGsBm dàye9HK o45Blại ậpGsBm xuốngrVRH khirVRHến cfnLBậu o45Bphải cfnLBhạy ve9HKào toGsBmlet tốo45Bng hếe9HKt nhữngrVRH tho45Bứ trGsBmong bụfnLBng e9HKra. CrVRHô hfnLBọng khôe9HK o45Bkhang o45Bvà đfnLBắng ge9HKhét nhưngrVRH fnLBvẫn GsBmkhông bo45Bằng vịe9HK rVRHđắng tGsBmrong lòng.

Hiểu ĐGsBmồng GsBmleo lfnLBên xo45Be taxrVRHi to45Brở về,GsBm fnLBcô fnLBcảm tfnLBhấy rấtfnLB đaurVRH đớfnLBn. CGsBmô krVRHhông phảiGsBm đo45Bau e9HKvì brVRHị VĩnGsBmh PhorVRHng hàGsBmnh he9HKạ thânGsBm o45Bxác, màe9HK đe9HKau ve9HKì o45Bbị fnLBVĩnh Phono45Bg xefnLBm thrVRHường. Trone9HKg mắte9HK fnLBcậu, côGsBm vẫno45B rVRHlà mộtfnLB côe9HK gáifnLB bfnLBán hofnLBa vo45Bô liêfnLBm GsBmsỉ. CáGsBmi cGsBmảm o45Bgiác vo45Bừa to45Bức giậnfnLB rVRHvừa rVRHđau đo45Bớn nàfnLBy rVRHlàm to45Bim rVRHcô ne9HKhứt nhói.

Về đGsBmến rVRHnhà, HiểuGsBm ĐồrVRHng mệe9HKt rVRHmỏi vùrVRHi rVRHmình trofnLBng chăno45B, lfnLBòng đGsBmau rVRHnhư cắt,fnLB côrVRH cứo45B đo45Bể mặcfnLB nướcfnLB o45Bmắt fnLBlăn dàie9HK o45Bqua khórVRHe mi.

- CuGsBmối cùnge9HK cũnfnLBg đrVRHã rVRHcó rVRHtin tứco45B từfnLB brVRHên côrVRHng e9HKty fnLBVĩnh Pháto45B –o45B Ke9HKhương Tháie9HK e9HKđến nrVRHói e9HKvới Vĩnho45B PhonrVRHg. Bâye9HK rVRHgiờ cậuGsBm tạmGsBm thrVRHời GsBmchuyển o45Bqua lào45Bm rVRHtrợ lírVRH crVRHho VĩnrVRHh Phoe9HKng trGsBmong kho45Bi Vĩe9HKnh Thàne9HKh đe9HKi o45Bcông GsBmtác, fnLBvì o45Bcó re9HKất nfnLBhiều việrVRHc rVRHmà VĩnrVRHh ThànGsBmh vẫnfnLB chưaGsBm gifnLBải fnLBquyết hết,e9HK cầno45B Vĩnho45B PhorVRHng gie9HKải quyết.

- e9HKĐược, vậo45By anrVRHh fnLBmau sắprVRH e9HKxếp mrVRHột o45Bcuộc hGsBmẹn vớfnLBi ôngGsBm rVRHấy đrVRHi –fnLB VĩnfnLBh Phone9HKg rfnLBa lệnh.

- ÔngrVRH ấrVRHy fnLBnói ngàyfnLB mao45Bi o45Bsẽ fnLBđích the9HKân đếnGsBm e9HKđây ne9HKói chuyo45Bện –fnLB KhưrVRHơng fnLBThái rVRHtrả lời.

- TGsBmốt! VậyfnLB the9HKì ane9HKh marVRHu chuẩnrVRH fnLBbị crVRHho thậte9HK tốto45B cfnLBho cfnLBuộc đàme9HK e9HKphán fnLBngày mafnLBi. Chúne9HKg tGsBma nhGsBmất đo45Bịnh prVRHhải GsBmlấy đe9HKược lo45Bô đo45Bất e9HKđó –fnLB VĩnhfnLB PhonrVRHg gậto45B e9HKgù vrVRHui mo45Bừng nói.
Khi VĩGsBmnh Phoe9HKng ve9HKề ne9HKhà, tre9HKên bàe9HKn đãe9HK bGsBmày đồfnLB ărVRHn ve9HKẫn GsBmcòn bGsBmóc khGsBmói, tre9HKên o45Bbàn rVRHcòn đểGsBm thuốo45Bc o45Bđau bae9HKo tửe9HK vfnLBà GsBmmột le9HKy nướrVRHc lGsBmọc, nGsBmhưng lạie9HK fnLBkhông hfnLBề thGsBmấy fnLBbóng dángrVRH Hio45Bểu ĐồngfnLB đâue9HK hết.fnLB rVRHVĩnh PhoGsBmng tho45Bở drVRHài ke9HKhi nhGsBmìn nGsBmhũng thứGsBm đó.ChẳngfnLB phảio45B cậurVRH cốo45B ýe9HK le9HKàm tổo45Bn thươngGsBm côe9HK GsBmhay saoGsBm, chGsBmẳng e9HKphải cậufnLB crVRHố ýo45B rVRHlàm e9HKcho co45Bô ghétGsBm cậufnLB fnLBhay sfnLBao. TạifnLB sao45Bo côrVRH vẫno45B qrVRHuan tâmfnLB đfnLBến o45Bcậu, tạfnLBi saGsBmo GsBmvẫn tỏrVRH fnLBra fnLBân cầnGsBm nhe9HKư thế.GsBm Vậye9HK tGsBmhì làme9HK srVRHao e9HKcậu o45Bcó thểGsBm que9HKên GsBmcô, ve9HKậy tfnLBhì e9HKlàm sarVRHo fnLBcậu co45Bó thểGsBm thôo45Bi e9HKnhung nhớ.

“ HiểuGsBm Đồnge9HK! e9HKEm cóe9HK bfnLBiết fnLBem mane9HKg đếnfnLB chrVRHo ane9HKh nhiềuo45B mậtfnLB ne9HKgọt, nhưnrVRHg cũngrVRH chíe9HKnh fnLBem mfnLBang đếnfnLB đo45Bắng caGsBmy GsBmcho o45Banh. Nếuo45B rVRHnhư córVRH rVRHthể cfnLBhung hòo45Ba fnLBmật ngọtrVRH vào45B fnLBcay đắnrVRHg vàe9HKo nhafnLBu tfnLBhì cóGsBm le9HKẽ tìnGsBmh yêGsBmu khe9HKông te9HKồn tại.rVRH Nhưno45Bg ne9HKỗi cafnLBy đắngrVRH nàfnLBy lạio45B e9HKkhiến afnLBnh đauGsBm đếnfnLB đGsBmiên dại.rVRH “

Nước fnLBmắt lặGsBmng fnLBlẽ le9HKăng dGsBmài kfnLBhi cậuo45B fnLBcầm đũarVRH. Vĩe9HKnh Phoo45Bng GsBmcũng khrVRHông ngờe9HK rằrVRHng, bảGsBmn trVRHhân mìnhfnLB lo45Bại e9HKcó thểfnLB rơiGsBm nhiềo45Bu nướco45B mắtfnLB nhưGsBm thế.rVRHTrước rVRHkhi gặpo45B Hio45Bểu Đồng,rVRH mộo45Bt thờifnLB gfnLBian dGsBmài đằngo45B đẵngrVRH hafnLBi mươiGsBm nărVRHm cậufnLB kho45Bông e9HKhề khóc.VậyrVRH màGsBm khe9HKi gfnLBặp cô,fnLB bịo45B co45Bô làGsBmm tfnLBổn thươrVRHng, VĩnGsBmh PhfnLBong kfnLBhóc thậe9HKt nhirVRHều, nfnLBhư khóo45Bc che9HKo 2o45B0 nămGsBm chGsBmưa hềo45B đượco45B khóc.NrVRHếu no45Bhư khóco45B cGsBmó the9HKể lào45Bm cậo45Bu quênrVRH đe9HKi fnLBHiểu Đe9HKồng tfnLBhì rVRHbắt cậue9HK khócGsBm khôGsBm nướfnLBc mắtGsBm, cậo45Bu cũngrVRH caGsBmm lòng.

Đời ngườifnLB córVRH to45Bhể khfnLBóc be9HKao nhiêuo45B o45Bđể cạnrVRH lệ

Đời ngườirVRH pGsBmhải trảrVRHi quo45Ba fnLBbao o45Bnhiêu rVRHlệ mớio45B tfnLBhôi GsBmđau lòGsBmng nữa.
Sáno45Bg he9HKôm fnLBsau, Vĩno45Bh GsBmPhong tớiGsBm GsBmsớm đo45Bể chuẩGsBmn be9HKị cuộGsBmc gặpfnLB mặtrVRH vớe9HKi co45Bhủ to45Bịch e9HKVĩnh Phát.fnLB Vẫne9HK o45Blà mfnLBột phfnLBó tổngrVRH lfnLBãnh đạme9HK o45Bnhưng e9HKoai phrVRHong đẹpo45B trVRHrai e9HKkhiến fnLBcho mrVRHấy cfnLBô nhe9HKân vie9HKên bịo45B e9HKhớp GsBmhồn. e9HKNhưng o45Bcậu ngàfnLBy càno45Bg fnLBlạnh GsBmlùng fnLBhơn nfnLBữa. Càe9HKng rVRHlàm ngườiGsBm tGsBma ce9HKhỉ dáfnLBm đứe9HKng từfnLB rVRHxa nho45Bìn fnLBngắm co45Bhứ khôGsBmng dáe9HKm đếnrVRH gần.

Cậu đifnLB ngo45Bang GsBmqua bàrVRHn HiểurVRH ĐồngGsBm, rVRHcô o45Bkhông nfnLBgồi ởe9HK đo45Bó, nhưngGsBm GsBmchiếc e9HKgiỏ e9HKcô vẫno45B đeoo45B o45Bthì đae9HKng GsBmnằm tre9HKên ghế.rVRH MộrVRHt chúte9HK rVRHdao độe9HKng thoánfnLBg rVRHqua nhưnfnLBg nharVRHnh chóngfnLB bìrVRH dìo45Bm o45Bxuống, Vĩno45Bh PhfnLBong đifnLB fnLBthẳng vrVRHào phòngGsBm mìnhfnLB. e9HKHôm nfnLBay lfnLBà ngàfnLBy tGsBmhứ hafnLBi hfnLBọ kGsBmhông grVRHặp nhau.

Từ krVRHhi fnLBxảy fnLBra chuyGsBmện đGsBmó, o45BHiểu ĐồngfnLB luôGsBmn tránfnLBh mặtfnLB Vĩo45Bnh PhongfnLB. TrfnLBước kGsBmhi cậue9HK đếfnLBn, cGsBmô lấrVRHy cớo45B đrVRHi pGsBmha càfnLB phêe9HK chGsBmo mọie9HK người,GsBm che9HKo tớirVRH kho45Bi Vĩe9HKnh PhonrVRHg vàoe9HK phGsBmòng, co45Bô mớio45B fnLBquay trrVRHở lạiGsBm. KGsBmhi GsBmVĩnh rVRHPhong đie9HK rGsBma thGsBmì côo45B e9HKcúi đầuo45B xfnLBuống mặte9HK bGsBmàn vờfnLB chăfnLBm cfnLBhỉ làmrVRH việc.rVRH rVRHSau đó,o45B HiểfnLBu ĐồngfnLB xunGsBmg po45Bhong fnLBđi đfnLBến krVRHho o45Bhàng đrVRHể kirVRHểm e9HKtra hfnLBàng. Việo45Bc rVRHnày rấtrVRH GsBmmệt nrVRHhọc nêno45B ro45Bất fnLBít ngưfnLBời chịuo45B rVRHđi, GsBmcho nênGsBm ko45Bhi He9HKiểu ĐồrVRHng đềGsBm nghịe9HK to45Bhì đưGsBmợc phépo45B ngo45Bay. e9HKVậy le9HKà cảo45B chiềuo45B rVRHhôm đóe9HK, Vĩo45Bnh Phone9HKg khôno45Bg nhìe9HKn thấe9HKy HirVRHểu Đồng.

Các cấpe9HK lGsBmãnh đạorVRH đềurVRH đfnLBi thGsBmeo VfnLBĩnh PhfnLBong vo45Bào e9HKphòng o45Bhọp đểrVRH fnLBđón tiếe9HKp chủo45B tịce9HKh LârVRHm fnLBVăn TrácrVRH cfnLBủa rVRHtập đoànGsBm fnLBVĩnh Phát.GsBm Đúno45Bg e9HKgiờ e9HKhẹn, ônfnLBg fnLBVăn TrácrVRH cGsBmùng co45Bon trVRHrai lfnLBà ônge9HK TuấrVRHn KhGsBmanh oe9HKai phonfnLBg fnLBbước vàfnLBo. GsBmHọ rVRHđược chào45Bo e9HKđón GsBmnhư ne9HKhững vịe9HK khrVRHách vôfnLB cùne9HKg quý.

- fnLBChào GsBmngài! RấtrVRH hâno45B hfnLBạnh đưGsBmợc đónfnLB te9HKiếp nGsBmgài fnLB– GsBmVĩnh PhonGsBmg đGsBmưa tfnLBay rfnLBa bắt,e9HK vrVRHui vGsBmẻ chàofnLB ôo45Bng Văe9HKn Trác.

- Che9HKào rVRHcậu! VGsBmẫn nGsBmghe đồnfnLB e9HKcậu tuổifnLB GsBmtrẻ tàe9HKi caoGsBm. HôfnLBm nrVRHay đượcfnLB gfnLBặp mrVRHặt rVRHthật lo45Bà mae9HKy mắo45Bn fnLB– ÔnGsBmg VănGsBm Tráo45Bc fnLBcũng đưarVRH tafnLBy fnLBra rVRHbắt lạGsBmi crVRHười nói.

- NgfnLBài quárVRH ke9HKhen. MờirVRH ngàio45B nGsBmgồi –o45B vĩnhfnLB rVRHPhong chỉrVRH taGsBmy rVRHvào ghếfnLB lịchfnLB sựo45B ngồi.

Vĩnh o45BPhong co45Bũng e9HKquay sarVRHng bắte9HK e9HKtay GsBmông Tuấno45B Khanh.

Sau mấyo45B lờiGsBm xãe9HK giao45Bo kháce9HKh sGsBmáo, bo45Ba ngườio45B crVRHùng GsBmngồi xuốnrVRHg nhfnLBìn nhGsBmau, GsBmmỗi o45Bngười thrVRHeo GsBmđuổi mrVRHột sfnLBuy nghĩo45B fnLB. SrVRHau cùfnLBng rVRHVĩnh PfnLBhong hỏi:

- ChrVRHẳng brVRHiết e9HKcác vfnLBị tGsBmhích drVRHùng cfnLBhi, te9HKôi lrVRHập fnLBtức cho45Bo ngườiGsBm o45Bđem đến.

- KhônfnLBg rVRHcần kháGsBmch sáoe9HK lrVRHàm grVRHì. Ce9HKhỉ cGsBmần mộe9HKt tácho45B tro45Bà làe9HK đưe9HKợc –o45B ÔrVRHng rVRHVăn fnLBTrác cườie9HK hàhàe9HK to45Brả lời.

- Be9HKa o45Btôi chfnLBỉ thío45Bch GsBmuống e9HKtrà tho45Bôi rVRH– ÔngrVRH Tuấno45B Khano45Bh rVRHgiải thích.

- Cho45Bẳng ho45Bay ônge9HK thGsBmích uốnfnLBg tro45Bà gìo45B. rVRHTôi sẽfnLB co45Bho nge9HKười o45Bpha ngo45Bay GsBm– fnLBVĩnh Pe9HKhong lrVRHiền hỏi.

- Trào45B tôo45Bi uốnfnLBg rấo45Bt đfnLBặc bfnLBiệt. rVRHChắc cône9HKg rVRHty kho45Bông o45Bthích ufnLBống loạGsBmi trVRHrà e9HKđó đâu.rVRH CứGsBm fnLBpha mộte9HK tárVRHch tràe9HK bo45Bình thườngrVRH làe9HK đượco45B –rVRH o45BÔng rVRHVăn TrGsBmác cườie9HK cưe9HKời nói.

- Lầo45Bn đGsBmầu chúrVRHng o45Bta gặpo45B mặtfnLB lGsBmại krVRHhông to45Bhể o45Btiếp đãifnLB no45Bgài rVRHchu đáorVRH rồrVRHi –o45B rVRHVĩnh PhGsBmong tỏe9HK vẻGsBm hốiGsBm lỗi.

- Thậto45B kìrVRH o45Blạ fnLBlà, trVRHôi lạe9HKi e9HKcó cảe9HKm giáo45Bc đãfnLB e9HKgặp e9HKcậu e9HKở đâe9HKu rfnLBồi o45Bthì phảo45Bi e9HK– Ôo45Bng Văne9HK GsBmtrác no45Bhìn e9HKVĩnh Phoe9HKng mộtfnLB rVRHlát rồio45B trảo45B lời.

- Tuổio45B trẻfnLB nôo45Bng nổo45Bi, tGsBmhường haGsBmy roGsBmng e9HKchơi, quậyGsBm pháo45B. CfnLBhắc lào45B bịrVRH GsBmchủ e9HKtịch nho45Bìn thấyGsBm rồGsBmi, xrVRHin đừne9HKg co45Bhê cười.

- KhrVRHàkhà ….rấtGsBm thẳne9HKg thắn.fnLB Vừao45B gặpGsBm fnLBmặt to45Bôi đãGsBm thícGsBmh cậue9HK rồi.

- Tôio45B fnLBcũng vậyGsBm fnLB– VĩnGsBmh PfnLBhong đáp.rVRH e9HKSau e9HKđó cậurVRH e9HKquay đe9HKầu bảoo45B e9HK– MrVRHau fnLBcho fnLBngười po45Bha tràe9HK me9HKời ce9HKhủ o45Btịch vo45Bà tổnge9HK giáfnLBm đốcrVRH rVRHnhanh lên.

- VângrVRH! –rVRH KhươfnLBng TháirVRH gậo45Bt đo45Bầu o45Brồi vộiGsBm vàngo45B rVRHđi e9HKra ngoài.
VìrVRH phe9HKòng to45Biếp kháGsBmch gầnfnLB ne9HKgay prVRHhòng o45Bkế hoạcGsBmh rVRHcho nêfnLBn e9HKKhương ThárVRHi re9HKa bảoo45B hGsBmọ rVRHđi fnLBpha trà.e9HK MarVRHi o45Bthi lfnLBà e9HKngười đượe9HKc lGsBmệnh đrVRHi phae9HK. CGsBmô cũfnLBng bo45Biết đâGsBmy làGsBm curVRHộc gặpfnLB mặtGsBm qe9HKuan trọnrVRHg nêne9HK vộfnLBi ve9HKàng đirVRH phe9HKa. NhưfnLBng co45Bhẳng mfnLBay to45Brong lúco45B lúfnLBng túngfnLB côe9HK làmrVRH đGsBmổ nguyênfnLB GsBmhộp trGsBmà xe9HKuống đấtrVRH. Hoo45Bảng hGsBmốt, trVRHìm tràGsBm kháce9HK đểGsBm GsBmpha, nhưnrVRHg ce9HKhẳng cònGsBm e9HKloại tràfnLB ne9HKào nữa,GsBm GsBmcô lae9HKnh tre9HKí rVRHvội chạrVRHy đếne9HK tìmo45B rVRHHiểu Đồng.

- HiểurVRH Đồng!rVRH Cậe9HKu vẫe9HKn cGsBmòn tràe9HK rVRHhoa hfnLBồng he9HKay không?

Hiểu Đồngo45B ngẩo45Bng đầuo45B GsBmlên ngạce9HK nhiêrVRHn hỏi:

- ĐểGsBm làmGsBm gfnLBì, rVRHcậu tớiGsBm nrVRHgày fnLBrồi à.

- KhôngfnLB phảifnLB, GsBmmình GsBmlàm đổfnLB hếte9HK hộpGsBm tGsBmrà xo45Buống đấto45B rồifnLB. Khe9HKông fnLBcòn fnLBtrà nGsBmào hếto45B, cũngo45B mrVRHay mìne9HKh nhfnLBớ cậuo45B thíchGsBm uốnGsBmg rVRHtrà hrVRHoa hồngfnLB fnLBnên hao45By mao45Bng trVRHheo liềo45Bn GsBmchạy đGsBmến đârVRHy. rVRHMau đo45Bưa fnLBcho mìne9HKh đie9HK, cậufnLB cũGsBmng bie9HKết phóGsBm tổngGsBm đanfnLBg bàfnLBn ce9HKông việcGsBm o45Bvới chfnLBỉ e9HKtịch Vo45Bĩnh Trác.

- NhưngrVRH màGsBm dùnGsBmg tràfnLB fnLBhoa hồngo45B đểrVRH đãfnLBi o45Bkhách thGsBmì cófnLB phảirVRH lGsBmà ….

- GsBmCó e9HKcòn hơrVRHn khônGsBmg? NếfnLBu khôngfnLB mìo45Bnh sẽGsBm GsBmbị đue9HKổi việcGsBm mấtGsBm –GsBm MarVRHi fnLBThi GsBmlo lắngGsBm nói.

- ĐưfnLBợc rrVRHồi đểrVRH e9HKmình e9HKpha chrVRHo e9HKnếu kGsBmhông cậo45Bu lạio45B lrVRHàm đổfnLB nữarVRH –fnLB Hio45Bểu Đồnge9HK vrVRHội trấo45Bn ae9HKn Mao45Bi thi.

Mai TGsBmhi gậte9HK đầo45Bu. e9HKcả o45Bhai nhane9HKh chóngfnLB đirVRH fnLBđến GsBmphòng pe9HKha trà.
Vĩnh PhorVRHng vàGsBm ônGsBmg Vo45Băn fnLBTrác nófnLBi thrVRHêm e9HKvài câurVRH rVRHxã o45Bgiao rồifnLB lirVRHền xoae9HKy vo45Bào vấo45Bn đềfnLB lGsBmô đấto45B đó.

- CậrVRHu fnLBhy rVRHvọng o45Btôi sẽo45B e9HKnhường fnLBlô đấtrVRH đófnLB cfnLBho o45Bcậu –GsBm GsBmÔng Văe9HKn TrácGsBm mĩmGsBm cưfnLBời hỏi.

- VậngGsBm rVRH– Vĩne9HKh Phone9HKg gậrVRHt đầu.

- NếufnLB tôiGsBm khôGsBmng nhườnge9HK thfnLBì e9HKsao –e9HK ÔnGsBmg VfnLBăn GsBmTrác vẫne9HK e9HKnụ cườie9HK bGsBmí hie9HKểm nhfnLBìn fnLBVĩnh Phoe9HKng hỏi.

Sắc mặtGsBm VfnLBĩnh PhonGsBmg GsBmhơi te9HKối GsBmlại, o45Bcậu e9HKcũng biếto45B ôGsBmng te9HKa khôngo45B dễGsBm e9HKgì nhườngo45B lGsBmại le9HKô đấtfnLB o45Bđó. VẫnfnLB còo45Bn chưae9HK rVRHkịp no45Bói gìe9HK the9HKì cGsBmó tiếnrVRHg o45Bgõ cửa.

Mai TrVRHhi o45Bđã đe9HKem tràfnLB rVRHvào, crVRHẩn trVRHhận đặto45B xuốno45Bg rVRHbàn trVRHrước mặtrVRH từno45Bg ngưfnLBời. GsBmVĩnh Pe9HKhong nGsBmhân cơe9HK GsBmhội nói:
–o45B MfnLBời e9HKchủ trVRHịch vàrVRH rVRHtổng giámfnLB đốcGsBm GsBmdùng trà.

Ông VăGsBmn Tráce9HK lịchfnLB so45Bự cầmo45B le9HKy trrVRHà lênrVRH trVRHhưởng thứcGsBm. MùiGsBm vrVRHị tfnLBrà fnLBquen thuộcfnLB xôngGsBm lêne9HK rVRHmũi GsBmông. e9HKÔng nhìrVRHn VĩfnLBnh PhofnLBng crVRHười nói:

- rVRHXem rVRHra que9HKý cônrVRHg trVRHy ce9HKó đifnLBều fnLBtra fnLBmột o45Bchút vềo45B sởGsBm thíchco45B ủae9HK trVRHôi thGsBmì phải.

Nói xonrVRHg GsBmông liềrVRHn uốGsBmng thửrVRH o45Bmột o45Bngụm. VừfnLBa uốGsBmng xo45Bong ôno45Bg liềGsBmn đfnLBưa e9HKly te9HKrà fnLBra nhfnLBìn chăo45Bm cfnLBhú. So45Bau GsBmđó uốo45Bng mộte9HK ho45Bơi ce9HKạn e9HKly rồirVRH co45Bười fnLBmột cácGsBmh rVRHsảng khoáGsBmi nGsBmhìn VĩnGsBmh Phoo45Bng cườirVRH hỏi:

- Co45Bó thểfnLB chfnLBo to45Bôi e9HKgặp ngườirVRH prVRHha tràe9HK không?

Vĩnh Pe9HKhong qfnLBuay đầuo45B nhìnrVRH MGsBmai TGsBmhi hỏi:

- LfnLBà fnLBcô pfnLBha tro45Bà à.

- Tôi…o45B e9HK– Mao45Bi TGsBmhi fnLBnét mfnLBặt e9HKđầy sợe9HK hảie9HK ấpfnLB o45Búng khônrVRHg do45Bám rVRHtrả lrVRHời. rVRHCô fnLBkhông birVRHết trVRHại sfnLBao ôe9HKng VăfnLBn trGsBmác o45Blại e9HKmuốn gặfnLBp ngườifnLB GsBmpha trfnLBà, ke9HKhông bfnLBiết cfnLBó phảo45Bi rVRHdo tràrVRH fnLBcó vấnrVRH đềo45B he9HKay kGsBmhông. Ce9HKô vừafnLB rVRHsợ bịGsBm đuo45Bổi vGsBmiệc vrVRHừa sợrVRH liênfnLB lụyrVRH rVRHHiểu Đe9HKồng càne9HKg khôo45Bng drVRHám nói.
VrVRHĩnh PhfnLBong ne9HKhìn o45Bvẻ ấGsBmp GsBmúng GsBmcủa MrVRHai GsBmThi rVRHthì lio45Bền uốngGsBm thửe9HK GsBmly tràrVRH fnLBxem córVRH phảo45Bi lrVRHà rVRHcó vfnLBần đềGsBm gìrVRH hrVRHay khGsBmông. Nhưnge9HK khrVRHi cGsBmậu vừGsBma fnLBuống vfnLBào. Vịo45B o45Bngọt e9HKthấm fnLBngay đầufnLB lưỡrVRHi lạifnLB thêmfnLB fnLBmột chúo45Bt vịGsBm chuo45Ba GsBmtỏa hươngo45B thơo45Bm nfnLBhè GsBmnhẹ cùfnLBng GsBmvới hươe9HKng hoo45Ba hồne9HKg kGsBmhiến ngườiGsBm te9HKa sảne9HKg kGsBmhoái. CậufnLB e9HKbiết ne9HKgay ngườirVRH rVRHpha tGsBmrà GsBmlà ai:

- Mae9HKu rVRHra gọirVRH crVRHô ấGsBmy vo45Bào đây.

Mai o45BThi luốngfnLB cuốne9HKg vộie9HK o45Blui o45Bra GsBmngoài. VĩnhGsBm Phono45Bg nhìnrVRH ôngo45B Văe9HKn fnLBTrác ngGsBmhi ngạio45B, rồie9HK GsBmvới e9HKtay rVRHrót tGsBmhêm mộtrVRH táo45Bch tGsBmrà khfnLBác cfnLBho GsBmông trVRHa. e9HKÔng rVRHVăn e9HKTrác khônge9HK ngrVRHần nGsBmgại cầmfnLB no45Bgay táchfnLB tràGsBm uốo45Bng cạn,rVRH rGsBmồi cGsBmười rVRHsảng khoái:

- fnLBĐã lfnLBâu e9HKkhông rVRHđược uốGsBmng trảGsBm GsBmnày rồi,GsBm cũnrVRHg hơnGsBm fnLBhai năfnLBm rVRHrồi. ThậtGsBm krVRHhông nGsBmgờ e9HKquý cônfnLBg rVRHty le9HKại hfnLBiểu fnLBrõ kháco45Bh củaGsBm e9HKmình đếnfnLB vậy.

Vĩnh PhonfnLBg nho45Bìn tfnLBhần thGsBmái e9HKông VănGsBm Tráe9HKch nhưrVRH tho45Bế the9HKì krVRHinh o45Bngạc rVRHlắm, ôno45Bg TuấfnLBn KGsBmhanh thấyrVRH vậyrVRH o45Bmới nói:

- ĐfnLBây lào45B loạiGsBm tràGsBm đặfnLBc biệo45Bt rVRHmà lúcfnLB rVRHnãy GsBmba rVRHtôi nóiGsBm đến.

- Ve9HKậy to45Bhì mờfnLBi rVRHngài uốngo45B GsBmthêm tácrVRHh rVRHnữa e9HK– VĩnhGsBm PhorVRHng cườie9HK nóirVRH rrVRHồi ro45Ba hfnLBiệu chGsBmo KhGsBmương Thái.

Khương TháiGsBm he9HKiểu ýfnLB lfnLBiền rfnLBót e9HKthêm o45Bmột e9HKtách rVRHtrà nữrVRHa. Táche9HK tràe9HK đầu,o45B Vĩnhe9HK PhofnLBng e9HKvì khácfnLBh sfnLBáo vàe9HK cũo45Bng e9HKđể bàyo45B tỏrVRH lòngrVRH hiếufnLB kháche9HK e9HKcủa mìrVRHnh. NhưngGsBm táGsBmch thứe9HK GsBmhai, cậuGsBm tuyệte9HK kfnLBhông thểfnLB róte9HK brVRHởi vìfnLB cậuGsBm khôe9HKng te9HKhể đểe9HK ônfnLBg Vo45Băn TrácrVRH crVRHho rằe9HKng cậo45Bu đae9HKng hfnLBạ mìnhfnLB fnLBtrước e9HKông ấy.o45B NfnLBhư vậye9HK khfnLBi thGsBmỏa hiệe9HKp mớfnLBi khôo45Bng bo45Bị ônrVRHg o45Bấy xửGsBm ép.

Ông VGsBmăn TrácGsBm vớio45B GsBmcon GsBmmắt lãorVRH lrVRHuyện e9HKcủa me9HKình ce9HKũng rVRHhiểu rõfnLB ýe9HK o45Btứ nàyrVRH. ÔnfnLBg nGsBmheo nhefnLBo mắto45B nhìne9HK Vĩne9HKh Phong:rVRH” ThằnrVRHg nhrVRHóc nàrVRHy xe9HKem rGsBma rấte9HK fnLBcó bảnrVRH lĩnh”

- CGsBmốc…cốc …

Cánh cGsBmửa o45Bmở rae9HK, rVRHHiểu Đồe9HKng bướco45B vàofnLB. Đậpo45B GsBmvào mặte9HK e9HKcủa o45Bcô lGsBmà gưfnLBơng mặGsBmt củae9HK rVRHVĩnh PhonrVRHg, cậrVRHu đangrVRH mởGsBm tfnLBo mắtrVRH nrVRHhìn cfnLBô, khóGsBme rVRHmiệng khẽGsBm mo45Bĩm cười.rVRH Cậue9HK que9HKay safnLBng nhìo45Bn GsBmông Văne9HK TrácrVRH nói:

- e9HKCô ấyGsBm chío45Bnh lào45B ngườirVRH GsBmđã pGsBmha trà.

Sau đófnLB rấfnLBt tựo45B nhiênfnLB cậGsBmu đứe9HKng fnLBdậy ko45Béo GsBmHiểu ĐồngrVRH vàofnLB sáte9HK ngưe9HKời mìGsBmnh rVRHtỏ e9HKvẻ e9HKâu yếm.rVRH HànrVRHh độo45Bng củe9HKa cậuGsBm fnLBkhiến tấo45Bt cảfnLB mọie9HK ngườrVRHi đềrVRHu sửnrVRHg sốe9HKt. Ngae9HKy cảo45B HGsBmiểu rVRHĐồng cũfnLBng rVRHbị rVRHkinh ngo45Bạc trVRHrừng mo45Bắt no45Bhìn cậue9HK o45Bngỡ ngàng.
Che9HKỉ o45Bcó ôno45Bg Văno45B rVRHTrác ngồo45Bi nhìno45B tho45Bấy thìGsBm cườifnLB vang:

- Haha…lúo45Bc nrVRHãy GsBmta rVRHđã fnLBnói rVRHlà cảmfnLB thấyGsBm cậe9HKu rấGsBmt queo45Bn. Que9HKả nrVRHhiên lào45B khôe9HKng sfnLBai mà.

Hiểu Đồnge9HK o45Bnghe tfnLBiếng GsBmquen qufnLBen tGsBmhì liềfnLBn o45Bquay đầue9HK lạe9HKi nhìno45B, thrVRHấy o45Bông GsBmVăn TráGsBmc đanGsBmg rVRHnhìn mìGsBmnh ce9HKười thìrVRH kino45Bh ngGsBmạc kGsBmêu lên:

- Ông…

- HifnLBểu rVRHĐồng! rVRHCon GsBmbé nàyo45B crVRHòn nho45Bớ ôfnLBng saGsBmo? –fnLB Ônge9HK Văne9HK Tre9HKác cườirVRH o45Bvui ve9HKẻ nfnLBữa nhGsBmư e9HKtrách móc.

- CorVRHn rấtfnLB nhớfnLB ôno45Bg –o45B Hiểo45Bu ĐồnGsBmg cườifnLB o45Bhối lỗi.

- rVRHÔng fnLBđã fnLBtìm GsBmcháu mấye9HK chụce9HK lầe9HKn nhưnfnLBg GsBmkhông thấyGsBm. SfnLBao cháo45Bu độfnLBt ngộo45Bt nghe9HKỉ le9HKàm thế,fnLB e9HKlàm ôno45Bg fnLBthèm uốngo45B GsBmtrà màe9HK chẳngrVRH fnLBcó e9HKai phfnLBa cho45Bo uốnfnLBg. Cho45Bẳng e9HKai phe9HKa e9HKhợp e9HKý ônge9HK cả.

Hiểu rVRHĐồng cũno45Bg kGsBmhông biếtrVRH no45Bên nrVRHói gì,o45B e9HKcô cGsBmúi e9HKđầu cườo45Bi nhfnLBẹ. SaGsBmu fnLBđó, rVRHcô fnLBbắt đầurVRH rVRHý thGsBmức đượce9HK rằnfnLBg mìnGsBmh đe9HKang be9HKị VfnLBĩnh PrVRHhong ôe9HKm GsBmchặt, o45Bthì cảmfnLB rVRHthấy xấue9HK hổo45B đio45B nhíe9HKch ngườifnLB rGsBma xfnLBa o45Bthì nàoGsBm ngfnLBờ crVRHàng bịGsBm Vĩo45Bnh PhfnLBong ôe9HKm co45Bhặt vrVRHà o45Bkéo rVRHcô cùnrVRHg e9HKngồi xue9HKống. GsBmHiểu Đồngo45B fnLBbất đfnLBắc fnLBdĩ phảie9HK nfnLBgồi xuốnge9HK cùngo45B cậu.

Sau khfnLBi rVRHđã gio45Bữ HiểufnLB Đồnge9HK yênfnLB phậo45Bn tronfnLBg rVRHtay mìfnLBnh e9HKthì VĩrVRHnh PrVRHhong cfnLBười lo45Bàm fnLBra vẻfnLB nrVRHgạc nhrVRHiên nói:

- fnLBThì ro45Ba ônfnLBg fnLBquen biếtfnLB fnLBvới ngườfnLBi o45Byêu fnLBcủa cháu.

Lại thêmGsBm mộtGsBm lầrVRHn nữao45B, trVRHất e9HKcả mọifnLB GsBmngười trGsBmong phòne9HKg bịGsBm kino45Bh ngạcGsBm te9HKột độ,GsBm GsBmHiểu ĐồngrVRH thìGsBm cảmGsBm thấo45By toe9HKàn thâno45B rVRHrun lêGsBmn đầGsBmy fnLBxúc o45Bcảm ke9HKhi Vĩne9HKh PhfnLBong ge9HKiới thiệufnLB ce9HKô làfnLB ngGsBmười ye9HKêu cfnLBủa cậufnLB GsBmcông khaGsBmi rVRHtrước mặto45B fnLBmọi người.

- Hae9HKi đứafnLB trẻfnLB e9HKnày quGsBmả thfnLBật rấte9HK xứngo45B đo45Bôi phfnLBải khGsBmông? –o45B rVRHÔng rVRHVăn o45BTrác crVRHười quao45By se9HKang cfnLBon trVRHrai hỏi.

- Dạ,e9HK đe9HKúng vfnLBậy –e9HK ÔfnLBng Tuấne9HK Khane9HKh gậtrVRH đầue9HK cười.

- Xee9HKm rao45B, chúnrVRHg rVRHta rấGsBmt rVRHcó duo45Byên vớirVRH nhao45Bu e9HK– VĩnfnLBh Phone9HKg chớpe9HK lấe9HKy cơo45B hộGsBmi nàyGsBm liềGsBmn đe9HKề e9HKra e9HKyêu cầue9HK –GsBm Che9HKủ tịcGsBmh, mfnLBong ngàifnLB sue9HKy nghĩGsBm lạe9HKi đềrVRH nfnLBghị ce9HKủa chúngGsBm tôfnLBi. Ce9HKhúng o45Btôi so45Bẽ trVRHhu muo45Ba lạo45Bi vfnLBới gfnLBiá fnLBcao, tuyệtGsBm fnLBđối khfnLBông đểe9HK GsBmngài GsBmchủ tịchGsBm bo45Bị le9HKỗ đâu.

- rVRHVề vấnrVRH đềo45B fnLBnày thậGsBmt khe9HKó trảfnLB rVRHlời –GsBm fnLBÔng VfnLBăn TrácGsBmh giảe9HK vờo45B rGsBma chiềurVRH sGsBmuy nghĩ.

- NgàfnLBi chrVRHủ tịcho45B tfnLBheo tôo45Bi đượcrVRH GsBmbiết cáfnLBc ngàe9HKi mGsBmua fnLBlô fnLBđất đrVRHó cũno45Bg chẳno45Bg đểGsBm lo45Bàm o45Bgì GsBmcả, vậrVRHy safnLBo khônge9HK nhượngfnLB lạifnLB fnLBcho chúnGsBmg tôi.

- CậurVRH cũnrVRHg biếtfnLB GsBmchính phGsBmủ đangrVRH rfnLBa rVRHdự ánGsBm xâGsBmy dựngGsBm GsBmđô thịo45B mớio45B ởe9HK lo45Bô đấto45B GsBmđó. Bâo45By rVRHgiờ cóo45B lẽfnLB ce9HKhúng o45Btôi krVRHhông sửo45B dụrVRHng lfnLBô GsBmđất đóGsBm, nrVRHhưng sarVRHu rVRHnày bie9HKết đâuGsBm ce9HKó lGsBmúc lạie9HK cần.

- No45Bhưng theGsBmo tôiGsBm đượcGsBm bifnLBết thìGsBm hìnhfnLB nhưo45B te9HKoàn bộGsBm vốfnLBn đGsBmầu tưrVRH fnLBcủa co45Bác vịGsBm đrVRHang fnLBđổ vrVRHào kếrVRH hoGsBmạch đầo45Bu tưfnLB o45Bở fnLBmỹ. CGsBmó lẽrVRH cònGsBm kho45Bá lâo45Bu me9HKới ce9HKó thrVRHể tiếno45B hànGsBmh dựo45B fnLBán trVRHiếp theGsBmo. e9HKVậy thìe9HK GsBmlô đấfnLBt đóo45B bGsBmỏ he9HKoang rVRHrất pe9HKhí. NếufnLB cônGsBmg te9HKy chịrVRHu nhượnge9HK lạie9HK e9HKcho co45Bông e9HKty tôrVRHi thìGsBm safnLBu o45Bnày côngo45B fnLBty củae9HK ngGsBmài mfnLBuốn te9HKiến o45Bhành kếrVRH hoạchrVRH kháfnLBc, côngrVRH tGsBmy tôie9HK e9HKsẽ hỗo45B trợrVRH o45Bcho o45Bcác ngàiGsBm lo45Bô đấte9HK khác.rVRH BảoGsBm đảmrVRH kfnLBhông fnLBthua grVRHì lôo45B đấte9HK này.

- CậuGsBm thậtrVRH lo45Bà ngườiGsBm e9HKmau e9HKlẹ –rVRH Ôe9HKng VănGsBm GsBmtrác cfnLBười nói,fnLB xfnLBong qfnLBuay lạrVRHi fnLBnhìn HirVRHểu ĐrVRHồng nóio45B –rVRH TôGsBmi xGsBmem Ho45Biểu o45BĐồng nho45Bư chrVRHáu gGsBmái rVRHcủa mìnGsBmh o45Bcho no45Bên tôrVRHi e9HKmong cậurVRH đốio45B xửGsBm tốGsBmt vớie9HK co45Bon béfnLB. CfnLBhuyện GsBmhợp tácfnLB tGsBmôi sẽGsBm surVRHy nghfnLBĩ lạie9HK xemGsBm. Nhưe9HKng trGsBmong rVRHthời o45Bgian đóe9HK fnLBmong cậufnLB crVRHho tôiGsBm mfnLBượn rVRHHiểu Đồnge9HK ítGsBm e9HKhôm. rVRHLâu rVRHrồi khône9HKg đưrVRHợc uốnGsBmg trào45B o45Bdo co45Bon bo45Bé phaGsBm, tôo45Bi cũne9HKg muốne9HK ce9HKùng GsBmcon bfnLBé hGsBmàn ho45Buyên GsBmtâm sự.

- Được!e9HK LúcrVRH nàoo45B GsBmngài GsBmrảnh rỗo45Bi cứfnLB e9HKgọi Hiểuo45B ĐồfnLBng đếnGsBm chơi.

Vĩnh PhofnLBng trảo45B lờio45B rVRHxong liềo45Bn quGsBmay GsBmqua Hiểo45Bu Đồng,e9HK dùnGsBmg taGsBmy vịnhrVRH cGsBmằm củae9HK Hiểue9HK GsBmĐồng rVRHxoay mặe9HKt côe9HK lạiGsBm nhìfnLBn rVRHâu yếme9HK tìnhe9HK tGsBmứ nói:

- o45BEm o45Byêu, efnLBm thấe9HKy vậyfnLB đượo45Bc không?

Hiểu ĐồngGsBm fnLBkhông brVRHiết tạirVRH se9HKao VGsBmĩnh Pho45Bong fnLBlại làmGsBm vậy,o45B nhrVRHưng tfnLBrước me9HKặt fnLBông GsBmVăn TrrVRHác, GsBmcô fnLBkhông tirVRHện he9HKỏi cũne9HKg ko45Bhông dámGsBm bàe9HKy tỏGsBm gìGsBm co45Bả đànge9HK ngorVRHan rVRHngoãn gfnLBật đầu,fnLB còne9HK phốio45B hợpo45B cùngGsBm cậufnLB mĩGsBmm cườifnLB e9HKnhìn nhau.

Ông Văo45Bn o45BTrác rVRHnhìn harVRHi đứarVRH trẻo45B GsBmthì kho45Bẽ co45Bười đrVRHứng dậy:

- Đưo45Bợc, hrVRHai to45Buần so45Bau te9HKôi sẽo45B trảrVRH le9HKời cho45Bo cậu.

- HGsBmy vọngfnLB đượco45B nhậo45Bn rVRHsự đfnLBồng ýGsBm cfnLBủa nge9HKài –rVRH VĩnrVRHh PhfnLBong o45Bcũng đfnLBứng dậyrVRH cGsBmhào, to45Bay vẫnrVRH fnLBôm chặtfnLB o45Beo Hio45Bểu Đồne9HKg khrVRHông rời.

Khi ôrVRHng VănrVRH TrácfnLB vrVRHừa đGsBmi fnLBra nGsBmgoài e9HK. BàGsBmn te9HKay đặtGsBm rVRHlên eGsBmo củao45B HGsBmiểu e9HKĐồng burVRHông thỏno45Bg xrVRHuống, e9HKgương mfnLBặt e9HKdịu dàne9HKg lfnLBúc rVRHnãy rVRHlập to45Bức trởrVRH lạrVRHi lạnhrVRH brVRHăng. CậGsBmu quao45By lạirVRH nóirVRH nhfnLBư e9HKra lệnh:

- e9HKMọi ngưfnLBời nghGsBme đrVRHây, chue9HKyện fnLBnày che9HKỉ fnLBlà vfnLBì crVRHông to45By thôi.e9HK rVRHCho nrVRHên GsBmtôi khfnLBông rVRHhi vọnfnLBg mọrVRHi nrVRHgười đồfnLBn đrVRHại lunfnLBg tfnLBung re9HKa GsBmbên ngoàio45B, rVRHảnh e9HKhưởng đếnfnLB fnLBcông tGsBmy. o45BCó biếe9HKt chưa.

- rVRHChúng tôGsBmi rVRHbiết rồo45Bi e9HKphó tổrVRHng –GsBm TfnLBất cảGsBm mrVRHọi no45Bgười đfnLBồng lrVRHoạt nói.

- MọiGsBm ngườiGsBm o45Bra nge9HKoài đGsBmi –rVRH VĩrVRHnh Phoe9HKng nhẹo45B nho45Bàng nói.

Tất co45Bả mọe9HKi e9HKngười đềufnLB o45Blần rVRHlượt ro45Ba nge9HKoài. e9HKHiểu Đồe9HKng crVRHũng địnhe9HK rfnLBa cùGsBmng nhrVRHưng VĩrVRHnh Phono45Bg đão45B gọiGsBm lại:

- rVRHCô ởGsBm lại,o45B tfnLBôi cóe9HK o45Bchuyện mfnLBuốn rVRHnói vớirVRH cô.

***

Tất fnLBcả me9HKọi ne9HKgười nhìo45Bn hafnLBi nGsBmgười mộtGsBm co45Bái rồifnLB GsBmnhanh chórVRHng e9HKbiến đi.fnLB HiểurVRH Đe9HKồng đứngfnLB o45Byên fnLBtại chỗe9HK ce9HKhờ mọiGsBm nge9HKười e9HKra hếtrVRH rVRHcô me9HKới xoafnLBy nge9HKười vềo45B phírVRHa Vĩnhe9HK PrVRHhong. NhưnfnLBg GsBmVĩnh PhonGsBmg xe9HKoay lưngGsBm lạo45Bi po45Bhía cô,fnLB fnLBim o45Blặng khônfnLBg nóifnLB gGsBmì. HfnLBiểu ĐfnLBồng rVRHcũng khôo45Bng thGsBmúc giụce9HK, GsBmcô ce9HKũng iGsBmm lặngGsBm chờrVRH đợi.o45B NhưngGsBm khe9HKông giarVRHn xo45Bung GsBmquanh nfnLBhư brVRHao trVRHrùm lrVRHấy họGsBm đếnrVRH no45Bghẹt thởo45B. DườnGsBmg nhưGsBm chrVRHỉ cònrVRH lạirVRH tiếno45Bg tie9HKm đập.

Khi VĩnfnLBh Phono45Bg kfnLBhẽ xoae9HKy nge9HKười lạrVRHi, dườnGsBmg nhưo45B ánGsBmh sánGsBmg sao45Bu lưrVRHng cậuo45B tỏae9HK rVRHra hrVRHai bên.

- fnLBCó biếtGsBm vìrVRH o45Bsao te9HKôi giữo45B e9HKcô e9HKở lrVRHại không?

- BfnLBiết –e9HK HrVRHiểu Đồngo45B cắo45Bn nhẹrVRH môifnLB re9HKồi bậtrVRH ra.

- Tốto45B, o45Bhy vọngrVRH rVRHtrong hafnLBi tuầno45B o45Bnày rVRHcô vàe9HK tôiGsBm sẽfnLB hợpe9HK GsBmtác tốtGsBm ve9HKới nrVRHhau –GsBm Vĩnhe9HK Pho45Bong khẽo45B gfnLBật fnLBđầu hGsBmài lòng.

- To45Bại o45Bsao? –rVRH HifnLBểu Đồne9HKg cuốiGsBm cfnLBùng ce9HKũng o45Blên to45Biếng hỏiGsBm fnLBra nhữnGsBmg điềurVRH giấurVRH ko45Bín fnLBnãy giờ.

- e9HKVì GsBmcô e9HKchính rVRHlà GsBmbàn GsBmđạp fnLBcủa tfnLBôi đểo45B tiếpe9HK cậe9HKp o45Bchủ tịrVRHch e9HKVăn Tráco45B o45B– VĩnhfnLB PhrVRHong rVRHtrả lờifnLB thrVRHẳng thừngGsBm, vo45Bẻ mặte9HK khe9HKông chrVRHút te9HKhay đổi,rVRH dườno45Bg nhfnLBư rVRHtrong lòo45Bng rVRHkhông cóo45B chúte9HK cảo45Bm gio45Bác gì.

“ Bàe9HKn đạGsBmp” –GsBm Ho45Biểu Đồe9HKng cafnLBy đắngo45B ngfnLBhĩ. TrGsBmong rVRHlòng cậfnLBu côGsBm che9HKỉ rVRHlà bànGsBm đạpGsBm kho45Bông rVRHhơn khônfnLBg o45Bkém. Lúce9HK trưGsBmớc, Hiểue9HK ĐồngGsBm trVRHừng krVRHể GsBmcho VGsBmĩnh PfnLBhong no45Bghe vềfnLB ônfnLBg Ve9HKăn o45BTrác, o45Bchỉ rVRHlà lúce9HK đe9HKó hfnLBai ne9HKgười e9HKđều khôfnLBng rVRHbiết ôngfnLB fnLBta cho45Bính lo45Bà co45Bhủ tịchfnLB trVRHập đoàGsBmn VĩnhfnLB PfnLBhát. e9HKLúc VĩnfnLBh PrVRHhong tựrVRH rVRHnhiên tỏo45B rVRHra te9HKhân o45Bmật vớifnLB rVRHcô, HiểGsBmu Đồngo45B đãe9HK đoáo45Bn e9HKra, Vĩnhe9HK Phono45Bg muốrVRHn e9HKgiả vờrVRH đểo45B ôngo45B VănrVRH e9HKTrác fnLBvui vẻrVRH đồngfnLB ýe9HK GsBmđiều kiệnfnLB e9HKcủa o45Bcậu. Nhưne9HKg côrVRH khe9HKông ngờo45B cậurVRH GsBmlại nóifnLB tho45Bẳng rrVRHa côfnLB crVRHhỉ làfnLB ce9HKái bàGsBmn đe9HKạp. To45Bim cGsBmảm GsBmthấy rVRHrất đaurVRH, côrVRH murVRHốn e9HKkìm néne9HK nỗirVRH đaurVRH lại,rVRH kfnLBhông murVRHốn che9HKo VĩfnLBnh Phoe9HKng pháe9HKt grVRHiác ro45Ba cõGsBmi lòngo45B đo45Bau đớnfnLB củafnLB rVRHcô no45Bhưng màGsBm no45Bỗi đo45Bau ậpe9HK đếGsBmn qo45Bua nrVRHhanh khiếnrVRH côGsBm khôe9HKng thrVRHể kìmfnLB le9HKại. NétGsBm đao45Bu buồfnLBn thrVRHể hirVRHện rõfnLB trêfnLBn néto45B mo45Bặt fnLBvà rVRHđôi mắt,e9HK chỉfnLB lGsBmà cuốirVRH cGsBmùng crVRHô khôo45Bng o45Brơi nướce9HK mắt.

- TôirVRH khôngGsBm e9HKđồng ýGsBm –e9HK HiểurVRH ĐồnGsBmg chợo45Bt buôngo45B nhẹGsBm mộto45B câu.

Vĩnh fnLBPhong liềnGsBm gio45Bương đôifnLB mắtGsBm e9HKbén fnLBnhọn nhe9HKìn HiểufnLB ĐồnGsBmg. CrVRHậu hừe9HK e9HKnhẹ mộtrVRH ce9HKái rồiGsBm nói:

- rVRHChẳng GsBmphải côe9HK nóe9HKi rVRHcô lo45Bà o45Bngười giúpe9HK vifnLBệc ce9HKủa o45Btôi hfnLBay saofnLB. fnLBCô o45Bvẫn còfnLBn giữe9HK tiềnrVRH củGsBma tôe9HKi mfnLBà. VậyfnLB te9HKhì e9HKchỉ cầnfnLB co45Bô đồno45Bg ýGsBm te9HKhì saGsBmu khGsBmi xone9HKg GsBmtôi sẽe9HK xóao45B hfnLBết no45Bợ nầne9HK che9HKo cô.

- Tie9HKền rVRHcủa ane9HKh tôifnLB fnLBkhông rVRHhề sàirVRH đGsBmến mộGsBmt o45Bđồng. o45BTôi GsBmsẽ te9HKrả lạrVRHi fnLBcho ane9HKh –rVRH HiểrVRHu Đồne9HKg cGsBmhỉ cònfnLB ce9HKách ge9HKiữ lrVRHại GsBmcho mìnhfnLB cho45Bút lòne9HKg tựfnLB trọno45Bg mfnLBà thôi.

- TôiGsBm kGsBmhông cầe9HKn e9HKcô trVRHrả e9HKlại –fnLB Vĩo45Bnh GsBmPhong lio45Bếc nhìnrVRH e9HKcô nórVRHi –fnLB CôGsBm quêe9HKn rVRHrằng GsBmtrong hợpfnLB đrVRHồng fnLBcô đãrVRH nóo45Bi sẽe9HK làGsBmm bấtGsBm crVRHứ vrVRHiệc gìfnLB e9HKtôi yêurVRH cầrVRHu sao.

Hiểu Đồnge9HK ngfnLBhe Vĩnhe9HK Po45Bhong rVRHnói thìe9HK rVRHthất the9HKần, o45Bcô ke9HKhông GsBmngờ VĩrVRHnh PhorVRHng vẫGsBmn còo45Bn gifnLBữ tờo45B hợpGsBm đồngo45B đórVRH. LúcGsBm Vĩo45Bnh PrVRHhong đưae9HK o45Bthẻ o45Bcho côrVRH, HiểufnLB ĐồngGsBm khôngfnLB nhậfnLBn, chfnLBo nGsBmên troo45Bng lfnLBúc GsBmvui đùaGsBm co45Bô mớfnLBi nóie9HK, nrVRHếu muốnrVRH côe9HK GsBmnhận trVRHhì phảirVRH lGsBmàm e9HKhợp rVRHđồng rõGsBm rrVRHàng. ĐórVRH lGsBmà o45Bhợp đồnge9HK thuo45Bê ngườiGsBm giúpGsBm vrVRHiệc. GsBmTrong hợprVRH đồfnLBng VĩGsBmnh PhonGsBmg crVRHố GsBmý thêo45Bm vo45Bào câGsBmu: fnLB“ rVRHBên rVRHB nho45Bất địne9HKh GsBmphải o45Blàm tGsBmheo bấo45Bt GsBmcứ yêfnLBu ce9HKầu nàorVRH củafnLB fnLBbên A”.o45B LrVRHúc đó,rVRH HiểufnLB ĐồngfnLB nghĩo45B cảo45B đGsBmời côe9HK mue9HKốn o45Bở fnLBbên cạno45Bh VfnLBĩnh PhfnLBong, vớo45Bi lạo45Bi GsBmlúc đóo45B cảrVRH he9HKai hạnhfnLB phúcfnLB bêne9HK nhaufnLB, to45Bờ hGsBmợp đồnrVRHg đórVRH co45Bhỉ rVRHlà e9HKnhất thờifnLB e9HKđùa vrVRHui. Khôe9HKng ngGsBmờ GsBmcậu lạirVRH e9HKdùng GsBmnó vàoGsBm fnLBviệc ée9HKp e9HKbuộc cô.

Vĩnh PhofnLBng cũrVRHng khôngfnLB rVRHngờ fnLBcậu lạiGsBm fnLBdùng o45Bđiều khoảe9HKn đóe9HK đểo45B fnLBép cfnLBô nhậo45Bn lời.e9HK Chỉe9HK làfnLB le9HKúc HiểGsBmu Đồnge9HK nhắcfnLB đrVRHến sốfnLB tiềnfnLB rVRHđó, e9HKVĩnh PhonfnLBg đãGsBm lôGsBmi tờGsBm fnLBhợp rVRHđồng rGsBma đọco45B fnLBlại, chỉrVRH đểo45B ônfnLB lạGsBmi nhữne9HKg hồrVRHi ứfnLBc fnLBđẹp ngàye9HK xưfnLBa e9HKmà thôfnLBi. Nào45Bo ngờfnLB lrVRHại vậno45B dụngfnLB nhGsBmững điềurVRH fnLBkhoản đóGsBm o45Bbây giờ.

- AnfnLBh ….e9HK- o45BHiểu ĐồngfnLB chỉe9HK thốe9HKt lênGsBm đượco45B me9HKột lo45Bời rồie9HK iGsBmm bặt.

- VớGsBmi lại,fnLB rVRHcô lrVRHà ngrVRHười củfnLBa côngGsBm trVRHy, o45Bcô phảe9HKi cGsBmó tráchrVRH o45Bnhiệm giúpo45B đỡGsBm côfnLBng GsBmty troo45Bng lo45Búc khóe9HK khănfnLB –rVRH VĩnhGsBm PhorVRHng sắcfnLB lạno45Bh nóiGsBm rVRHvới Hiểo45Bu Đồng,GsBm sGsBmau đóGsBm nhìnGsBm côfnLB mộtGsBm cáiGsBm kìmrVRH ne9HKén mớfnLBi nóo45Bi tiếfnLBp fnLB– ĐiềufnLB fnLBnày co45Bũng làe9HK làe9HKm ve9HKì o45BVĩnh Thành.e9HK ArVRHnh ấGsBmy làe9HK tfnLBổng rVRHgiám đGsBmốc GsBmcủa côngrVRH tyo45B. No45Bếu o45Bcó bềo45B gìo45B thrVRHì GsBmanh ấye9HK lo45Bà ngfnLBười chịue9HK trárVRHch nhiệrVRHm nhie9HKều nhất.

Vĩnh PfnLBhong nhắo45Bc đếrVRHn rVRHVĩnh rVRHThành làmrVRH GsBmHiểu ĐồngfnLB tỉnhGsBm rafnLB, cfnLBô đãGsBm quênfnLB mGsBmất rVRHrằng mGsBmình rVRHđã nguee9HKy65n cảe9HK đờirVRH chăfnLBm sócrVRH Vĩne9HKh e9HKThành. o45BCô rVRHnhìn VrVRHĩnh PfnLBhong e9HKkiên quyếto45B nói:

- Nếo45Bu le9HKà fnLBvì VĩrVRHnh ThànhrVRH thìe9HK trVRHôi đồno45Bg ý.

Vĩnh PhGsBmong nghe9HKe HiểrVRHu ĐồngrVRH đồngo45B e9HKý thìo45B cườiGsBm nhạt.

- KGsBmhông fnLBcó chuyệne9HK e9HKgì nữao45B đúrVRHng không?rVRH GsBmVậy tôrVRHi o45Bđi ro45Ba GsBmngoài fnLBđây rVRH– No45Bói xe9HKong Hiểue9HK ĐồngGsBm lo45Bập to45Bức e9HKđi ra.

Vĩnh PhonfnLBg cuo45Bng tao45By đấmo45B me9HKạnh GsBmxuống o45Bmặt bànfnLB. o45BBàn tGsBmay lầnfnLB te9HKrước đấmGsBm vàoo45B tườngo45B, naGsBmy lfnLBại tiếo45Bp tụGsBmc crVRHhảy fnLBmáy đo45Bến to45Bê dại.
e9HKCác trVRHờ o45Bbáo đGsBmang xônrVRH xae9HKo GsBmvề việce9HK o45Bnữ e9HKminh te9HKinh GsBmAnh Kỳo45B vừarVRH mGsBmới e9HKvề fnLBnước đãfnLB trVRHham gio45Ba hoạte9HK độngrVRH te9HKừ thiệGsBmn rấtrVRH o45Bnhiều. RấfnLBt nhiềo45Bu nGsBmơi e9HKđược côo45B đếrVRHn to45Bhăm qe9HKuà o45Btrao quàrVRH cũnrVRHg nhưo45B te9HKài tro45Bợ. MặGsBmt krVRHhác, AnrVRHh o45BKỳ co45Bũng lào45B o45Bcon e9HKgái fnLBduy nhfnLBất củfnLBa o45Bmột o45Bcông GsBmty lớne9HK bêfnLBn mrVRHỹ o45Bcho nênfnLB dưo45Bới so45Bự e9HKhỗ tfnLBrợ GsBmvà tàe9HKi trợo45B củarVRH co45Bông GsBmty đóe9HK. NfnLBhững GsBmtrại to45Brẻ mồrVRH co45Bôi rVRHđược to45Băng cườGsBmng the9HKêm nhữngo45B te9HKrang fnLBthiết bịfnLB tGsBmốt hơnrVRH, hirVRHện fnLBđại hơfnLBn. MọfnLBi hrVRHành độnfnLBg củae9HK cfnLBô rVRHtừ o45Bkhi GsBmtrở vềo45B rấtfnLB đượo45Bc ngườifnLB dânfnLB ủo45Bng hộ.rVRH Do45Banh e9HKtiếng GsBmcủa rVRHcô GsBmở tGsBmrong nướfnLBc chẳe9HKng mấyfnLB chốcGsBm trởfnLB ne9HKên cfnLBao. Chẳnge9HK nhGsBmững vậe9HKy, chínGsBmh prVRHhủ fnLBcòn traGsBmo tặngrVRH bằngGsBm kfnLBhen rVRHcông dânrVRH vGsBmì rVRHtổ GsBmquốc o45Bcho GsBmcô GsBm( fnLBhổng bGsBmiết fnLBcó cáirVRH bằnge9HK nàye9HK kfnLBhông fnLBnữa e9HK– e9HKtất co45Bả chGsBmỉ lGsBmà tre9HKí o45Btưởng tưo45Bợng củGsBma ce9HKon nhỏGsBm táe9HKc e9HKgiả fnLBmà thôifnLB o45B) e9HK. ChfnLBo nêno45B tiGsBmvi vàfnLB be9HKáo cGsBmhí ngàyrVRH GsBmnào cũrVRHng đăngfnLB tảo45Bi hìnhrVRH ảne9HKh o45Bcô đango45B làmGsBm te9HKừ thiện.

Rất nhiềo45Bu bGsBmuổi tGsBmiệc e9HKlớn o45Bđều mờfnLBi bằno45Bg đe9HKược ce9HKô đếnfnLB thfnLBam dự.e9HK Ce9HKho nêfnLBn o45BAnh o45BKỳ fnLBvô cùGsBmng bậne9HK o45Brộn. Cuốie9HK cfnLBùng côGsBm quyếto45B đe9HKịnh trrVRHốn khỏifnLB mộfnLBt fnLBbữa tiệcGsBm đe9HKể đếGsBmn rVRHnhà VĩnhrVRH Pho45Bong. o45BQuả nhưfnLB cGsBmô địnhGsBm liệurVRH, Vo45Bĩnh PhonfnLBg mfnLBở cửaGsBm cfnLBho côrVRH fnLBvới vo45Bẻ GsBmmặt e9HKkhó chịu.

- Ao45Bnh đãfnLB bảfnLBo eo45Bm đừngGsBm o45Btùy tiệrVRHn đrVRHến đrVRHây mà.

- MrVRHấy o45Bngày nafnLBy GsBmem mệGsBmt muốnGsBm cGsBmhết, hôrVRHm nao45By te9HKrốn đếo45Bn GsBmnhà e9HKanh đểGsBm đượce9HK ngo45Bhỉ ngơiGsBm, e9HKanh khône9HKg o45Bthể trVRHiếp đónfnLB GsBmem mo45Bột chúe9HKt ào45B –rVRH ArVRHnh KỳrVRH nfnLBũng nịue9HK nhGsBmào đe9HKến o45Bôm co45Bhặt VGsBmĩnh rVRHPhong nói.

Vĩnh PhoGsBmng bựo45Bc bộio45B xôfnLB GsBmcô e9HKra kho45Bỏi ngườie9HK mìGsBmnh, mắrVRHt khẽe9HK lướo45Bt nhìne9HK đo45Bồng fnLBhồ trênrVRH tường,GsBm vẫnGsBm chGsBmưa tớie9HK o45Bgiờ, cậGsBmu fnLBbỗng tGsBmhấy nhẹe9HK nhe9HKỏm trrVRHong lòng.

- EfnLBm đừnrVRHg GsBmcó nfnLBhư vo45Bậy nữa,fnLB phảfnLBi biếtGsBm rVRHgiữ hìnGsBmh tưrVRHợng củaGsBm mGsBmình ce9HKhứ. e9HKĐể ngườie9HK to45Ba nhìfnLBn thấyo45B tho45Bì fnLBsao? rVRH– Vĩo45Bnh Pe9HKhong o45Bkhó cfnLBhịu cằnrVRH nhằn.

- Đểo45B ngưrVRHời tGsBma thấGsBmy tGsBmhì sarVRHo. ThấyGsBm fnLBthì càfnLBng tốtrVRH. o45BDù gìGsBm eo45Bm cũrVRHng cfnLBông khao45Bi tfnLBheo đuổiGsBm anGsBmh rVRHtrước báoe9HK đàie9HK ro45Bồi e9HKcòn GsBmgì –fnLB AGsBmnh KỳfnLB cườfnLBi crVRHười trảo45B lời.

Vĩnh Phono45Bg brVRHất lựcrVRH đe9HKành nói:

- VàofnLB nrVRHhà e9HKngồi đi.

Anh Kỳo45B cưfnLBời hrVRHì hfnLBì tGsBmheo Vĩo45Bnh Phone9HKg vàoGsBm nhàe9HK. HôrVRHm nfnLBay VĩnhrVRH rVRHPhong GsBmtham dựo45B rVRHmột bGsBmữa rVRHtiệc, tie9HKệc rVRHxong e9HKcậu rVRHcảm thrVRHấy dạo45B dàfnLBy fnLBkhá đao45Bu GsBmnên fnLBvề rVRHthẳng nfnLBhà màe9HK khônrVRHg đếnfnLB côe9HKng e9HKty. CfnLBậu cứe9HK o45Bthế ngồirVRH vrVRHào rVRHghế xefnLBm tirVRHvi đểe9HK mặcrVRH Ane9HKh Kỳe9HK muốo45Bn làmo45B gìo45B thìrVRH làGsBmm. AGsBmnh KỳfnLB cũrVRHng GsBmngoan ngoãnrVRH ngồiGsBm xefnLBm rVRHtivi, to45Bhỉnh thoảrVRHng ngọfnLB GsBmnguậy che9HKọc pháo45B Vĩno45Bh PhofnLBng. Vĩno45Bh Phoo45Bng e9HKtuy giảo45B vờGsBm bìne9HKh thảne9HK xo45Bem tivo45Bi nhưngGsBm mrVRHắt e9HKcứ liếcrVRH nhìnGsBm đồngGsBm hồ.e9HK VĩGsBmnh Phone9HKg ke9HKhông biếtrVRH hGsBmành độngo45B o45Bnày rVRHcủa co45Bậu đGsBmã GsBmbị rVRHAnh o45BKỳ đfnLBể ýo45B. Cuốio45B cùrVRHng đồnge9HK hồGsBm cũnrVRHg sắpfnLB đếno45B girVRHờ, e9HKcậu GsBmvội đo45Bứng dậyGsBm đuổio45B AfnLBnh KrVRHỳ về.

- fnLBEm rVRHkhông me9HKuốn vềrVRH GsBm– AnfnLBh Kỳe9HK gio45Bở giọnGsBmg nhõnge9HK nhẽo.

- o45BKhông được,rVRH tre9HKễ o45Brồi eGsBmm fnLBvề đio45B fnLB– VĩnrVRHh o45BPhong krVRHiên quo45Byết xrVRHua đuổi.

- To45Brễ to45Bhì cóGsBm GsBmsao đâe9HKu, GsBmem ngủfnLB lạirVRH ởrVRH đâye9HK e9HK– AnfnLBh Kỳo45B đfnLBề nghị.

- e9HKỞ GsBmđây eGsBmm ngủe9HK khôngrVRH fnLBquen đâuGsBm –GsBm Vĩne9HKh PfnLBhong từfnLB chối.

Cả harVRHi giằnge9HK e9HKco mộtfnLB hồi,rVRH rVRHcuối cùrVRHng AfnLBnh KỳfnLB e9HKcũng đànrVRHh pGsBmhải chrVRHịu rVRHthua, rVRHcô nói:

- fnLBVậy ao45Bnh phảie9HK hôe9HKn e9HKem mộto45B cáio45B, hôno45B xGsBmong GsBmem o45Bsẽ GsBmra vềrVRH –e9HK AGsBmnh Kỳe9HK cườifnLB gie9HKan GsBmra đio45Bều kiện.

Vĩnh rVRHPhong le9HKại o45Bnhìn đồngGsBm hồ,fnLB vẫnrVRH còfnLBn so45Bớm. e9HKNhưng cậue9HK kGsBmhông muo45Bốn AnfnLBh KỳrVRH rầyo45B ràe9HK o45Bở lạifnLB, nGsBmên đồngo45B ý.e9HK CậufnLB fnLBcúi mặfnLBt địnhfnLB fnLBhôn lạiGsBm me9HKá Ano45Bh KỳfnLB, nGsBmào GsBmngờ cậue9HK lạio45B e9HKbi rVRHAnh Ko45Bỳ GsBmôm che9HKầm lấyfnLB hônrVRH lêrVRHn mo45Bôi. CrVRHô go45Biữ che9HKặt lấyGsBm GsBmcộ o45BVĩnh PhofnLBng khônrVRHg cfnLBhịu rời.GsBm NgaGsBmy GsBmlúc đóo45B cGsBmánh cửae9HK nGsBmhà Vĩne9HKh Pho45Bong bfnLBật ra.
ChGsBmiều nae9HKy, HiểfnLBu ĐồngGsBm o45Bcó hẹno45B cùGsBmng ône9HKg fnLBVăn TráGsBmc gặpe9HK fnLBmặt e9HKtrò e9HKchuyện, vìfnLB việcfnLB lấye9HK GsBmlòng rVRHông cho45Bo GsBmnên Hie9HKểu ĐồngrVRH crVRHó to45Bhể to45Bự ýGsBm rờrVRHi kGsBmhỏi côo45Bng tfnLBy đểe9HK GsBmđến o45Bgặp ôno45Bg. e9HKKhi re9HKa vGsBmề crVRHô grVRHhé siêurVRH thịe9HK đfnLBi chợe9HK, vìo45B từGsBm sifnLBêu tGsBmhị đếnfnLB nào45Bh vrVRHĩnh PhorVRHng phảo45Bi qo45Bua rVRHmấy lượtrVRH xrVRHe buýo45Bt nfnLBên Hiểuo45B Đồe9HKng đie9HK taxrVRHi đGsBmến rVRHcho tiện.GsBm ChGsBmo no45Bên côrVRH đe9HKến sớmfnLB hơGsBmn GsBmmọi ngàGsBmy. DựfnLB địnho45B fnLBnấu cơmrVRH rVRHsớm rồGsBmi đio45B rướcGsBm béGsBm PhofnLBng rVRHvà rVRHbé e9HKĐường cfnLBùng rVRHvề nhàrVRH. fnLBCô vừafnLB mởe9HK e9HKcửa bướcGsBm GsBmvào thìo45B chứngGsBm kiếGsBmn AnrVRHh KrVRHỳ vàGsBm VĩnrVRHh PhorVRHng đangGsBm hôo45Bn nhae9HKu. fnLBTim fnLBcô rVRHnhư chếto45B đe9HKi mfnLBột nữa.

***

Hai nrVRHgười kirVRHa cũnfnLBg bịGsBm bấtGsBm nge9HKờ vfnLBội brVRHuông nrVRHhau rGsBma. NrVRHhưng VĩnhfnLB PhorVRHng lão45Bnh đạme9HK thrVRHờ ơGsBm nhưfnLB khônge9HK córVRH fnLBgì. AGsBmnh KrVRHỳ te9HKhì thẹno45B tho45Bùng đỏfnLB mặt.

- e9HKXin le9HKỗi! TôirVRH lGsBmàm phiềno45B hae9HKi ngưe9HKời rồfnLBi, tôe9HKi đo45Bi rVRHra e9HKngoài mộtrVRH lát.

Anh KỳrVRH nhìne9HK to45Bhấy HiGsBmểu ĐồngfnLB to45Bay xácfnLBh e9HKđồ e9HKăn thGsBmì nói:

- Khôno45Bg fnLBcần đfnLBâu. fnLBBây e9HKgiờ e9HKtôi phảirVRH vo45Bề rVRHrồi, vừae9HK o45Brồi chỉrVRH lo45Bà hôGsBmn tạmfnLB GsBmbiệt to45Bhôi. Nếue9HK lúrVRHc nãyGsBm co45Bô fnLBmà e9HKđến so45Bớm thrVRHì đúnge9HK e9HKlà ngượngGsBm chếGsBmt fnLBđược –o45B Ano45Bh KfnLBỳ giảrVRH e9HKvờ me9HKắt cỡe9HK e9HKnói, giGsBmọng điệuo45B rGsBmõ làGsBm GsBmcố e9HKtình o45Bgây hiểurVRH le9HKầm. Côe9HK GsBmta cfnLBố rVRHý rVRHlàm co45Bho HiểrVRHu ĐồnGsBmg hiểurVRH rằngrVRH o45Bcô fnLBta vàGsBm VĩrVRHnh Pe9HKhong vừo45Ba lGsBmàm chuyệrVRHn mờrVRH ámrVRH xong.

Hiểu ĐồngfnLB cắnGsBm GsBmmôi cườio45B nge9HKượng rồiGsBm đứngGsBm népe9HK qufnLBa mộfnLBt rVRHbên nhưGsBmờng lốo45Bi cfnLBho Ano45Bh e9HKKỳ. No45Bhưng GsBmAnh Kỳo45B khôrVRHng đie9HK e9HKra fnLBliền mrVRHà chạyrVRH đrVRHến hônGsBm trfnLBộm mộte9HK cáe9HKi lêrVRHn mo45Bá e9HKVĩnh PhGsBmong rồio45B cưe9HKời nói:

- Ee9HKm đrVRHi rVRHvề đây,e9HK anrVRHh phảGsBmi gọrVRHi điệno45B thoạGsBmi chGsBmo fnLBem đGsBmó nha.

Vĩnh PhonrVRHg vẫne9HK fnLBim lặe9HKng rVRHkhông nóo45Bi gìfnLB. CònfnLB AGsBmnh KỳrVRH đe9HKi o45Bngang rVRHqua Hie9HKểu ĐrVRHồng o45Bcố ýo45B cườirVRH nói:

- NfnLBhờ cGsBmô o45Bchăm srVRHóc afnLBnh VrVRHĩnh Phoo45Bng củao45B tôirVRH dùm.

Khi o45BAnh Kỳe9HK đirVRH vềe9HK, fnLBVĩnh Phono45Bg fnLBkhẽ lưe9HKờm HiểGsBmu Đồngo45B mộGsBmt ce9HKái ro45Bồi đio45B tGsBmhẳng lênGsBm lầue9HK. o45BHiểu Đồnge9HK gươnge9HK rVRHmặt táifnLB o45Bnhợt nhìne9HK thrVRHeo bóngo45B dfnLBáng Vĩnhe9HK PGsBmhong buồne9HK e9HKbã. GsBmRồi xo45Bách đồrVRH đie9HK xuốnrVRHg bếp.

Cả buổfnLBi e9HKnấu cơrVRHm, tfnLBâm hồno45B Hio45Bểu ĐồfnLBng đềue9HK đểGsBm nrVRHới kfnLBhác. TGsBmay lifnLBên tụfnLBc rVRHbị e9HKcứa đứo45Bt, lrVRHẫn e9HKlộn o45Bgia vị,GsBm o45Bcô thởo45B dàiGsBm thẩo45Bn thrVRHờ đừnrVRHg yo45Bên rVRHmột co45Bhỗ chfnLBo đếno45B ko45Bhi nồie9HK carVRHnh sôGsBmi trrVRHàn ro45Ba ngoàiGsBm cGsBmô vộo45Bi vào45Bng dùngrVRH o45Btay bốcGsBm nGsBmắp nồirVRH lênfnLB, GsBmquên mấte9HK cáe9HKi rVRHnóng khie9HKến GsBmbàn e9HKtay bịe9HK bỏngfnLB ửnge9HK đrVRHỏ lêrVRHn rVRHran ráo45Bt. Chỉo45B đếrVRHn kGsBmhi to45Bay e9HKcô bịGsBm rVRHai đófnLB nắmrVRH kéofnLB đe9HKến bênGsBm vòe9HKi nướrVRHc xrVRHã mátGsBm côGsBm mớGsBmi thấyrVRH drVRHễ chịGsBmu lại.

- CrVRHô lfnLBà o45Bđồ no45Bgốc GsBmà –fnLB GsBmVĩnh PhonGsBmg tGsBmức gifnLBận mắngfnLB –fnLB NồiGsBm nưfnLBớc srVRHôi nhrVRHư vậyo45B o45Bmà dGsBmùng GsBmaty rVRHkhông bốc.

Hiểu ĐồngfnLB ngưe9HKớc mắte9HK fnLBnhìn Vĩnho45B Phone9HKg, gưGsBmơng me9HKặt vẫne9HK lạnGsBmh lùGsBmng nhrVRHư thrVRHế, chGsBmỉ cGsBmó ánfnLBh mắtrVRH e9HKlà cóo45B chúte9HK e9HKđau lòGsBmng. e9HKCô rVRHđể ye9HKên trVRHay o45Bmình troGsBmng o45Btay GsBmVĩnh Phone9HKg, bànGsBm trVRHay cfnLBậu fnLBvuốt nhẹfnLB chỗfnLB bỏngo45B ráte9HK dướifnLB vGsBmòi nGsBmước lào45Bm tae9HKy o45Bcô rVRHdễ chịuo45B vfnLBô e9HKcùng, dườngfnLB nhưGsBm chrVRHưa từngo45B bịrVRH bỏng.

Vĩnh PhonrVRHg dfnLBùng kGsBmhăn nhẹrVRH nhàe9HKng le9HKau sácrVRHh taGsBmy chfnLBo côo45B fnLBrồi lrVRHại bôie9HK thuốcrVRH che9HKo cô,e9HK hào45Bnh rVRHđộng rấre9HK âno45B cầfnLBn, rấtfnLB de9HKịu dànfnLBg, cậuGsBm no45Bhẹ nhàne9HKg thổirVRH ve9HKào tafnLBy cGsBmô cho45Bo thuốrVRHc mafnLBu thấme9HK vàfnLBo. GsBmHiểu ĐồnfnLBg o45Bvội rúo45Bt trVRHay GsBmlại. Co45Bô rVRHsợ mìnhrVRH fnLBkhông tho45Bể kfnLBìm fnLBnén cảrVRHm xúco45B to45Brước se9HKự âGsBmn cầno45B củaGsBm cậu.

- TôirVRH điGsBm o45Bdọn crVRHơm chGsBmo anh.

- GsBmCô ngồGsBmi nghỉe9HK đifnLB, tôGsBmi se9HKẽ tựe9HK dọn.

Vĩnh Po45Bhong o45Băn o45Bcơm xoo45Bng, cậuGsBm cũnrVRHg dàrVRHnh phầnGsBm rửrVRHa chén.o45B Hie9HKểu ĐồngrVRH ngồifnLB đófnLB lặnfnLB lẽfnLB qfnLBuan se9HKát co45Bậu. KhfnLBi VĩfnLBnh PrVRHhong ro45Bửa xrVRHong, fnLBcô đứngGsBm dậye9HK crVRHáo từrVRH rVRHra về.

- Đo45Bể e9HKtôi đưGsBma e9HKcô vềrVRH o45B– VfnLBĩnh Phone9HKg vộfnLBi nóGsBmi kfnLBhi HiểuGsBm ĐồngfnLB địnrVRHh me9HKở cửa.

- KhônGsBmg cầne9HK đfnLBâu. NhGsBmưng rVRHmà fnLBhi e9HKvọng so45Bau nàrVRHy, no45Bếu arVRHnh vfnLBà bạfnLBn gáo45Bi rVRHở cùngrVRH nhe9HKau the9HKì o45Bhãy fnLBgọi e9HKđiện tho45Bạoi brVRHáo rVRHcho tôiGsBm biếtfnLB mộfnLBt tiếno45Bg –fnLB HrVRHiểu ĐrVRHồng nóie9HK xoGsBmng te9HKhì mởe9HK cửaGsBm đfnLBịnh đie9HK rVRHra ngoài.

- Rầmo45B …

Cánh cửGsBma vừrVRHa mởo45B GsBmra lifnLBền bGsBmị mfnLBột brVRHàn tae9HKy mạnfnLBh mGsBmẽ đónge9HK sầme9HK lfnLBại. MộrVRHt hrVRHơi thrVRHở ámfnLB rVRHsát safnLBu lfnLBưng HiểuGsBm Đồno45Bg lfnLBàm chrVRHo tófnLBc gáGsBmy côGsBm o45Bdựng lên.e9HK fnLBCô cốGsBm gGsBmắng kéfnLBo củGsBma re9HKa nhưnGsBmg fnLBlực củaGsBm ngườGsBmi ko45Bia mạnho45B hơe9HKn khiếe9HKn côfnLB khrVRHông tào45Bi nrVRHào mởo45B o45Bra được.

- Tôe9HKi phảifnLB vrVRHề rồo45Bi –o45B HiểrVRHu ĐGsBmồng xoae9HKy GsBmmặt lạrVRHi đốio45B diệnGsBm o45Bvới Vĩe9HKnh GsBmPhong nói.

Lúc nàe9HKy cGsBmô mớie9HK biGsBmết mặtrVRH cfnLBô vàe9HK mặte9HK VĩrVRHnh Po45Bhong kềo45B GsBmsát nhafnLBu, đếo45Bn độGsBm mũe9HKi o45Bhai nfnLBgười chạmGsBm vàoGsBm nhGsBmau. Ánho45B GsBmmắt củae9HK Vo45Bĩnh Phono45Bg no45Bhìn crVRHô mrVRHột fnLBcách cuồrVRHng dại,rVRH hơio45B e9HKthở dồnrVRH o45Bdập. NrVRHgay GsBmsau gio45Bây e9HKphút đo45Bó, VĩnhGsBm fnLBPhong cuGsBmối xGsBmuống hône9HK che9HKặt lấfnLBy đôie9HK môiGsBm Hio45Bểu Đồne9HKg e9HKnhư mGsBmuốn nuốtfnLB co45Bhuẩn mo45Bôi cGsBmô vo45Bào cậu.GsBm Mộe9HKt nrVRHụ hrVRHôn fnLBthật sâuo45B, thậto45B fnLBmãnh liệt.o45B o45BHiểu Đồngo45B drVRHùng e9HKtay đẩye9HK mfnLBạnh Vĩno45Bh PhonfnLBg rfnLBa fnLBnhưng fnLBđã bịrVRH cfnLBậu bắtGsBm lấyrVRH rồrVRHi bẻfnLB quặtfnLB o45Bra sao45Bu lưngo45B gGsBmiữ co45Bhặt. Cuốio45B cùrVRHng Hie9HKểu ĐrVRHồng cũGsBmng bGsBmị Vĩnho45B PGsBmhong hạo45B gụce9HK, ce9HKô đãfnLB khônGsBmg co45Bòn e9HKphản krVRHháng nữa,e9HK bắto45B đo45Bầu rVRHđón nhfnLBận nfnLBụ he9HKôn củao45B VĩnhGsBm PhongfnLB. e9HKHai bàrVRHn o45Btay bịfnLB Vĩno45Bh GsBmPhong giữo45B cho45Bặt đGsBmược dầne9HK thảo45B lỏngfnLB rae9HK, hGsBmai fnLBbàn tafnLBy bấtfnLB o45Bgiác đo45Bưa lo45Bên GsBmcổ VĩrVRHnh PhrVRHong ôme9HK chặrVRHt. GfnLBờ fnLBphút nàrVRHy Hiểuo45B Đồo45Bng đfnLBã đfnLBể mặGsBmt rVRHcho trGsBmái e9HKtim lấnGsBm áGsBmt le9HKí rVRHtrí. CfnLBô đGsBmể mặrVRHc GsBmcho tìnhe9HK cảmfnLB dồno45B nGsBmén bùe9HKng pho45Bát, kGsBmhông muốnfnLB suGsBmy nghfnLBĩ rVRHnhiều vGsBmề nGsBmhững chuyệne9HK trưfnLBớc kfnLBia, muốnrVRH qurVRHên đio45B tGsBmất cảe9HK lạo45Bi lfnLBại to45Bừ đầurVRH bêe9HKn cạnhrVRH VrVRHĩnh PhfnLBong. GiờrVRH phurVRHát nGsBmày côrVRH chrVRHỉ muốne9HK hGsBmòa làrVRHm mộrVRHt rVRHvới rVRHVĩnh Phong.

Cuối cùnGsBmg kGsBmhi mrVRHà sắrVRHc o45Bmặt cảe9HK o45Bhai đo45Bều e9HKđỏ bừngrVRH lfnLBên vrVRHì rVRHhô hấpGsBm nhane9HKh, VGsBmĩnh PrVRHhong rVRHmới rờiGsBm khỏio45B môie9HK HiểurVRH Đồng.rVRH rVRHCả ho45Bai đứngrVRH so45Bát vàoe9HK GsBmnhau rVRHcùng tGsBmhở he9HKổn hểGsBmn. VĩfnLBnh fnLBPhong drVRHùng ngóno45B tarVRHy cáie9HK quệtGsBm lênGsBm mo45Bôi Hiểo45Bu Đồnge9HK rồirVRH cườrVRHi nói:

- CrVRHũng khrVRHông trVRHệ. fnLBCô GsBmlàm o45Bbạn gárVRHi GsBmtôi bỏe9HK đi,GsBm tfnLBôi đànrVRHh lấGsBmy co45Bô brVRHù vào.e9HK VậyGsBm tho45Bì se9HKau nGsBmày, nGsBmếu bạnrVRH ge9HKái to45Bôi khôGsBmng cóe9HK ởfnLB đâyo45B troo45Bng o45Blúc o45Btôi córVRH nGsBmu cầuo45B tfnLBhì tôe9HKi sẽfnLB sửfnLB o45Bdụng cô.

Hiểu ĐồnGsBmg vừo45Ba nfnLBghe thrVRHì lifnLBền e9HKthấy chofnLBáng voángGsBm GsBmvô o45Bcùng, đGsBmau đớo45Bn o45Bvô hạe9HKn. GươfnLBng mặto45B từo45B đfnLBỏ bừe9HKng crVRHhuyển fnLBsang tGsBmím xafnLBnh giậne9HK dữ,o45B côfnLB xo45Bô VGsBmĩnh Pe9HKhong rVRHra rVRHtát mạnho45B o45Bvào mGsBmặt cậu.GsBm Rồe9HKi nhìnrVRH tGsBmrừng tfnLBrừng co45Bậu vo45Bới áe9HKnh e9HKmắt đGsBmầy giậGsBmn de9HKự vo45Bà bGsBmi to45Bhương, rVRHcuối cùGsBmng côGsBm đo45Bã khóc,e9HK ko45Bhóc tronGsBmg fnLBđau đfnLBớn, GsBmkhóc vìGsBm bịo45B fnLBxem thrVRHường, khóGsBmc vìrVRH bGsBmị lo45Bàm kẻrVRH trVRHhay thếGsBm, khócGsBm o45Bvì tìnfnLBh ye9HKêu côfnLB vGsBmẫn ce9HKòn dànhGsBm cGsBmho GsBmcậu, khGsBmóc rVRHvì sựo45B đaurVRH khổGsBm chrVRHờ GsBmđợi bấye9HK lâuGsBm nae9HKy. CuốirVRH co45Bùng co45Bô quo45Bay lưne9HKg mởo45B rVRHcửa e9HKbỏ đi.

Vĩnh PhonrVRHg muốe9HKn girVRHữ HiểGsBmu ĐồnGsBmg lfnLBại, muốne9HK nóie9HK rằngo45B tấto45B fnLBcả đrVRHều khôngo45B phải,o45B khôngrVRH phảie9HK làfnLB sfnLBự trVRHhật. Cậue9HK kho45Bông fnLBxem côo45B làGsBm ne9HKgười thfnLBay thế.rVRH rVRHNụ o45Bhôn rVRHlúc e9HKđó cũrVRHng khôngrVRH po45Bhải lào45B nụo45B rVRHhôn đùrVRHa cợtfnLB o45Bmà xuấtrVRH phrVRHát từGsBm tìnhrVRH yêrVRHu củae9HK cậufnLB dàGsBmnh rVRHcho cô,o45B từe9HK rVRHnỗi xGsBmót xfnLBa củao45B cậrVRHu rVRHkhi thấyrVRH ce9HKô bịo45B thươnge9HK, từfnLB fnLBnỗi nhunfnLBg e9HKnhớ mrVRHong cGsBmhờ bấye9HK GsBmlâu nay.

Nhưng o45BVĩnh Phe9HKong chỉe9HK ce9HKó thrVRHể cườGsBmi fnLBđau krVRHhổ nhGsBmìn GsBmHiểu ĐồngfnLB o45Bbỏ đi.

 

Tại mGsBmột Plao45Bza rVRHcao cấp.

Một chànGsBmg trafnLBi e9HKcao ráo,e9HK gươGsBmng mặto45B e9HKrất đẹfnLBp, dárVRHng ngườie9HK chuGsBmẩn, ăne9HK mặcfnLB fnLBmodel khfnLBoát o45Btay mộtrVRH rVRHcô gáifnLB cũnfnLBg sànfnLBh đie9HKệu khônge9HK GsBmkém, trôe9HKng o45Bhai no45Bgười rấtrVRH đẹrVRHp đe9HKôi. fnLBHai ngườio45B vo45Bừa o45Bđi ve9HKừa trVRHrò chuyệnrVRH vrVRHui vẻe9HK fnLBvô cùGsBmng, he9HKoàn too45Bàn phớrVRHt lờe9HK sựo45B fnLBhiện fnLBdiện co45Bủa ngưGsBmời phíarVRH sau.

Người phe9HKía so45Bau lfnLBà mộte9HK cfnLBô e9HKgái ăne9HK mặtGsBm bìe9HKnh tho45Bường, tácfnLBh xrVRHách náce9HKh mano45Bg re9HKất nhiềurVRH tGsBmúi lớnrVRH túirVRH nhỏ.fnLB GrVRHương mặto45B ce9HKó ho45Bai crVRHái lo45Búm e9HKđồng tiềne9HK đầrVRHy mồe9HK hôe9HKi, to45Bóc tGsBmai rũo45B rưe9HKợi. CGsBmái miệnfnLBg mífnLBm fnLBchặt lạGsBmi e9HKcố gắnfnLBg cGsBmam rVRHchịu. ĐrVRHôi mắe9HKt bốco45B hỏao45B nhe9HKìn vrVRHề phe9HKía o45Bhai rVRHngười kfnLBia rVRHnhư muốnfnLB giếfnLBt ngườio45B. Sae9HKu đórVRH cáfnLBi miệnfnLBg xGsBminh đẹrVRHp ce9HKủa côe9HK buo45Bông rGsBma fnLBmột trànfnLBg GsBmrủa thầm.

- Đe9HKi lẹfnLB lêGsBmn GsBm– Que9HKốc Bảoo45B fnLBchợt quGsBmay lrVRHưng nrVRHhìn lạie9HK GsBmngười po45Bhía sao45Bu trVRHhúc giục.

- LàrVRHm sfnLBao o45Bđi lẹfnLB đâyo45B. GsBmHay o45Blà ane9HKh xáco45Bh girVRHùm fnLBtôi đio45B, tôio45B GsBmđi GsBmtay khe9HKông srVRHẽ e9HKnhanh rVRHhơn e9HKanh gấpo45B o45Bmấy o45Blần –e9HK GsBmMinh Thùo45By cũnfnLBg kGsBmhông vừfnLBa đốpGsBm chátfnLB lfnLBại ngay.

- fnLBBây fnLBgiờ o45Bcô đango45B co45Bằn nfnLBhằn o45Bcái fnLBgì vậyrVRH. Lo45Bà e9HKtự ce9HKô GsBmtình no45Bguyện mà,GsBm tfnLBôi khônfnLBg hrVRHề éfnLBp buộce9HK co45Bô e9HKà o45Bnha. Nếue9HK côfnLB thấyo45B GsBmkhông vừafnLB rVRHlòng to45Bhì cGsBmó to45Bhể đie9HK về.

Minh GsBmThùy rVRHvừa e9HKnghe o45Bthấy vfnLBậy lo45Biền fnLBđịnh văo45Bng mấe9HKy cáfnLBi túie9HK fnLBtrên taGsBmy mìnho45B xuốngrVRH đấte9HK o45Bthì lạifnLB gnrVRHhe thrVRHấy Qe9HKuốc fnLBBảo GsBmnói tiếp:

- NgGsBmày o45Bmai tôo45Bi vàrVRH cGsBmô hfnLBẹn gặpo45B GsBmnhau ởfnLB đồn.

Mấy lờGsBmi nàfnLBy no45Bhư e9HKsét đánho45B rVRHvào ngườiGsBm MrVRHinh ThùrVRHy, fnLBcô bịGsBm luốno45B khíGsBm đo45Bang o45Btuông e9HKra bỗngo45B dộio45B ngrVRHược vàofnLB rVRHlàm e9HKcho GsBmho sặcrVRH sụa.

- Mìe9HKnh fnLBnhịn, mrVRHình phfnLBải nhe9HKịn fnLB– Mie9HKnh thùyfnLB tựrVRH nóo45Bi thầmfnLB vrVRHới cGsBmhính bảnGsBm thânfnLB mình.

Từ kGsBmhi GsBmbị cáfnLBi trVRHên QuốrVRHc BảorVRH fnLBnày nắo45Bm đượcGsBm thóp,fnLB lạe9HKi còrVRHn bịe9HK hắfnLBn GsBmta ée9HKp kýe9HK tGsBmên rVRHvào gie9HKấy nợo45B trVRHhì ngo45Bày o45Bnào MrVRHinh Tho45Bùy cũnrVRHg GsBmphải làGsBmm oso45Bin chfnLBo QuốcrVRH o45BBảo, mo45Bặc hắnrVRH sae9HKi khiếnfnLB nGsBmhư tGsBmrâu ngựarVRH. Mo45Bà cáifnLB tênrVRH khốe9HKn QufnLBốc BảofnLB khônGsBmg rVRHbiết làGsBmm sae9HKo lrVRHại lfnLBấy đe9HKược lịcGsBmh hfnLBoạt độe9HKng co45Bủa ĐìnhfnLB ÂnGsBm từfnLB tae9HKy quảe9HKn e9HKlí, thàe9HKnh GsBmra kGsBmhi ĐìGsBmnh ÂnGsBm rGsBmảnh thìGsBm trợfnLB rVRHlí nho45Bỏ GsBmbé nho45Bư côe9HK cũnfnLBg đượrVRHc nrVRHghỉ, cứGsBm tưởnrVRHg sẽrVRH ce9HKó mrVRHột nfnLBgày nrVRHgủ ngGsBmon giấc,rVRH mộto45B nGsBmgày tho45Bảnh o45Bthơi khGsBmông vướne9HK bậGsBmn o45Bthì lạrVRHi ngho45Be tiếngfnLB điệnto45B hoạo45Bi o45Bcủa têo45Bn nàyfnLB fnLBvang lên.GsBm VậrVRHy lrVRHà cGsBmô pho45Bải cắnGsBm fnLBrăng đếno45B nfnLBhà hfnLBắn nrVRHghe hfnLBắn sao45Bi bảo.

Nhìn gưrVRHơng mặe9HKt qfnLBuyết GsBmchí e9HKép crVRHô rVRHphải chếtrVRH củo45Ba QurVRHốc e9HKBảo, GsBmMinh thùyGsBm lifnLBền nởfnLB mộfnLBt rVRHnụ cườifnLB to45Bươi tắnGsBm màfnLB ce9HKó pfnLBhần ngốce9HK ngo45Bhếch cườGsBmi vớie9HK têne9HK nfnLBày, fnLBnói giọGsBmng xe9HKua nịnh.

- AGsBmnh đie9HK che9HKỉ mfnLBất thờie9HK giao45Bn thôi,e9HK chfnLBi bằngfnLB dùnGsBmg e9HKthời fnLBgian fnLBđó đểGsBm sao45Bi fnLBbảo tôo45Bi fnLBlà tốtGsBm nhất.

- Ce9HKô GsBmnghỉ vậyo45B GsBmà rVRH– QuốcrVRH Bảe9HKo nhe9HKeo e9HKnheo GsBmmắt, rVRHnở nụfnLB cGsBmười gfnLBian nhìno45B MinGsBmh ThùrVRHy GsBmkhiến côfnLB chộtfnLB dạ.

- Te9HKất ne9HKhiên rVRHlà vậfnLBy rồGsBmi –e9HK Me9HKinh GsBmThùy cGsBmười tiếpo45B tụce9HK xGsBmua nịnhe9HK, cốtGsBm monrVRHg QuốcfnLB BảrVRHo rVRHbỏ ýGsBm fnLBđịnh rVRHlên đồnfnLB kia.

- Tốt!o45B VậyrVRH the9HKì cứfnLB tiGsBmếp tụco45B e9HKlàm OsfnLBin cfnLBho tôo45Bi e9HKđi –o45B rVRHQuốc Bo45Bảo cườifnLB nóe9HKi rGsBmồi khorVRHát GsBmtay e9HKngười e9HKđẹp qufnLBay lưfnLBng bướcrVRH đi.

Minh thùo45By o45Btức muốnrVRH rVRHnghẹn họngGsBm rVRHnhưng chỉGsBm đànrVRHh o45Bim lặngo45B xácrVRHh đồrVRH đGsBmi o45Bsau. MiệngrVRH GsBmkhông ngừngo45B **e9HK** rửa.
Cuối cùo45Bng e9HKcũng rVRHvề đe9HKến nhàfnLB QuốcGsBm BảGsBmo, MfnLBinh to45Bhùy mệtGsBm e9HKđến ro45Bã rfnLBời, rVRHcô khôngGsBm thGsBmèm gie9HKữ GsBmý tGsBmứ o45Bgì hếto45B cả.o45B Cứo45B thrVRHế fnLBmà nằfnLBm lănrVRH o45Bra e9HKsofa thởo45B hGsBmổn hển.e9HK rVRHNhưng QuGsBmốc Bảe9HKo nào45Bo đểGsBm cfnLBho ce9HKô yrVRHên, rVRHcậu rVRHdùng châe9HKn rVRHđá đo45Bá e9HKlên che9HKân Me9HKinh ThùrVRHy o45Btiếp tụrVRHc o45Bsai ke9HKhiến cô:

- NàrVRHy mrVRHau điGsBm lấyrVRH nưGsBmớc cGsBmho to45Bôi uốnfnLBg đi.

Minh Thùo45By o45Btức điêne9HK người,rVRH côGsBm liếo45Bc QuốrVRHc Bảoo45B mộto45B cáiGsBm thầe9HKm ngrVRHhĩ, o45Bnếu áfnLBnh o45Bmắt crVRHó e9HKthể giếtrVRH ngưrVRHời thfnLBì cfnLBô srVRHẽ do45Bùng o45Bánh mrVRHắt mìnrVRHh băo45Bm têne9HK fnLBQuốc Bảoo45B nGsBmày rGsBma trVRHhành nge9HKàn mảnh.o45B NghĩfnLB thfnLBì nrVRHghĩ, cuốfnLBi cùnge9HK MGsBminh ThùrVRHy vẫGsBmn phe9HKải lếtGsBm thâfnLBn e9HKngồi dậyfnLB đfnLBi GsBmlấy nướrVRHc chrVRHo Quo45Bốc Bảo.

- TôirVRH me9HKuốn uốnGsBmg nfnLBước ce9HKam –rVRH Que9HKốc BfnLBảo fnLBđột nhiênrVRH lêGsBmn te9HKiếng nói.

Trời e9HKơi! MirVRHnh Thùo45By thậtGsBm muốnfnLB GsBmchạy đếnfnLB bópfnLB e9HKcổ GsBmcái têGsBmn Quốce9HK Bảoe9HK nàe9HKy ce9HKhết cfnLBho rồo45Bi. o45BCô o45Bchỉ địno45Bh đe9HKi rófnLBt chGsBmo hắo45Bn me9HKột lrVRHy nfnLBước lọfnLBc o45Blạnh làfnLB xongfnLB, nàfnLBo nrVRHgờ hắGsBmn rVRHđòi uốnfnLBg nướcfnLB caGsBmm. Vậyo45B lo45Bà côfnLB o45Bphải thêe9HKm me9HKấy côno45Bg đoạn,GsBm cắe9HKt, vắt,e9HK khuấy…

Nhìn lfnLBy nGsBmước crVRHam mìnhrVRH GsBmvừa làrVRHm xono45Bg, GsBmMinh To45Bhùy cảrVRHm thấye9HK khôGsBmng cae9HKm fnLBlòng co45Bhút e9HKnào cảfnLB. e9HKCô fnLBnướn màyo45B nghfnLBĩ fnLBrồi cườo45Bi giarVRHn mfnLBột tiếng.o45B GsBmSau đórVRH ….

Cô GsBmbưng GsBmly nướco45B o45Bcam đặGsBmt trướcGsBm mặtGsBm QuốcGsBm Bảo,rVRH miệngfnLB nởe9HK fnLBnụ cườirVRH nrVRHgọt nge9HKào xe9HKu nịnh:

- TrVRHôi rVRHlàm nfnLBước e9HKcam xonrVRHg re9HKồi, ao45Bnh fnLBmau uốngrVRH đi.

Quốc BảrVRHo đane9HKg GsBmxem tiGsBmvi to45Bhì tfnLBhấy nụGsBm crVRHười đófnLB cGsBmủa o45BMinh ThfnLBùy thìrVRH nrVRHhếch o45Bmôi cườiGsBm GsBmnhư ko45Bhông rVRHcười. SGsBmau e9HKđó cậurVRH crVRHầm lấyrVRH o45Bly nướfnLBc crVRHam, uốno45Bg mộte9HK e9HKhơi, vìrVRH đrVRHi cảe9HK GsBmngày cảGsBmm e9HKthấy me9HKệt, nhưGsBmng kGsBmhi nướrVRHc crVRHam vrVRHừa chue9HKi xuốngGsBm tớo45Bi hfnLBọng GsBmcậu tGsBmhì fnLBQuốc e9HKBảo liềno45B po45Bhun mạnho45B raGsBm, lào45Bm văo45Bng e9HKnước rVRHcam kho45Bắp nơi.

Minh TrVRHhùy GsBmtừ lo45Búc Quốce9HK Bảoo45B khônge9HK nghrVRHi ngờfnLB gìe9HK ce9HKầm rVRHly nướce9HK rVRHcam lo45Bên uốngrVRH o45Bthì mắcfnLB cườo45Bi lGsBmắm nhưnrVRHg níe9HKn nhịnGsBm. TớGsBmi khGsBmi Qo45Buốc BGsBmảo phuo45Bn o45Bra e9HKthì rVRHcô khôfnLBng thểGsBm nfnLBào nhịe9HKn đượcfnLB nữafnLB fnLBmà cườie9HK ầme9HK lên.

- rVRHCô đãfnLB e9HKcho gGsBmì vàGsBmo nrVRHước ce9HKam o45Bvậy GsBmhả –e9HK QfnLBuốc rVRHBảo héfnLBt GsBmlên đầye9HK o45Btức giận.

- Tôe9HKi crVRHho grVRHia vfnLBị cầe9HKn rVRHthiết vo45Bào e9HKtrong nướcGsBm ce9HKam thôe9HKi màfnLB. Đểe9HK xee9HKm nàe9HKo –o45B MìfnLBnh o45BThùy e9HKnín ne9HKhịn cfnLBười nóe9HKi, rGsBmồi grVRHiả rVRHvờ ngẫmrVRH ngfnLBhĩ fnLB– rVRHMuối, e9HKbột ngọtrVRH, tiêuo45B, rVRHbột o45Bnêm, KnfnLBor, mộtrVRH tfnLBí nướrVRHc rửarVRH chén…rVRH hìne9HKh nhưfnLB khôngrVRH co45Bó đườngGsBm vàfnLB nưGsBmớc mắGsBmm thGsBmì phải.

- Nướco45B rửaGsBm chén,GsBm bộtGsBm ngọte9HK…- QufnLBốc bảoo45B khôngGsBm trVRHin nổrVRHi fnLBvào te9HKai mìnrVRHh, co45Bậu tứrVRHc giậno45B chỉe9HK trVRHay o45Bvào MGsBminh thùye9HK nóiGsBm –rVRH CôfnLB giỏiGsBm lrVRHắm, ce9HKô chfnLBờ đó.

Nói rồirVRH co45Bậu lao45Bo e9HKnhanh vàGsBmo nhrVRHà tắmrVRH me9HKà xúfnLBc mGsBmiệng. o45BCòn Mio45Bnh ThrVRHùy cũngfnLB đâuGsBm cfnLBó nrVRHgu dạo45Bi e9HKmà ởe9HK lGsBmại, crVRHô ho45Bí hửno45Bg xáe9HKch te9HKúi đio45B về.

Về nhàGsBm GsBmcô ôe9HKm o45Bbụng fnLBcười GsBmlăn lộno45B, GsBmthích chífnLB GsBmvui ve9HKẻ hárVRHt hrVRHò ầmo45B ỉGsBm kGsBmhiến ĐìnhfnLB GsBmÂn cũngo45B bóo45B te9HKay. Nhưo45Bng sae9HKu đóGsBm, côe9HK nhậno45B đưGsBmợc rVRHmột te9HKin o45Bnhắn kfnLBhiến co45Bô xae9HKnh mặte9HK. TốifnLB đêmfnLB fnLBđó ne9HKgủ gặprVRH te9HKoàn áfnLBc mộng.
HômrVRH sarVRHu côo45B đếnrVRH ne9HKhà QurVRHốc Bảoo45B vớiGsBm bộGsBm mặtfnLB yểue9HK xìrVRHu hơGsBmi sợrVRH fnLBhãi. o45BCô trVRHrưng o45Bnguyên cáie9HK fnLBmặt nhGsBmư bfnLBánh brVRHao chiềuo45B trGsBmước mặrVRHt Quo45Bốc BảorVRH le9HKàm cậue9HK rVRHkhông nénfnLB nổirVRH nụe9HK cườie9HK thầm.o45B Do45Bường ne9HKhư cậufnLB thấyfnLB tifnLBm mfnLBình đậo45Bp rVRHmạnh trướcrVRH vẻrVRH mặtfnLB đfnLBáng te9HKhương đóe9HK củrVRHa cô,GsBm fnLBtrông trVRHhật sựo45B rGsBmất đGsBmáng yêu.

Đáng líe9HK muốnrVRH phạGsBmt côo45B nhiGsBmều he9HKơn nhưnge9HK rồrVRHi lạrVRHi thôifnLB, che9HKỉ bắte9HK côfnLB dọno45B phòno45Bg cậGsBmu nhfnLBư mọfnLBi lần.fnLB CậfnLBu lơrVRH e9HKđãng nói:
–GsBm Mo45Bau dọfnLBn drVRHẹp sạchrVRH sẽe9HK fnLBcho tôi.

Nói xonrVRHg cậfnLBu vào45Bo phònrVRHg vGsBmệ srVRHinh, látrVRH sarVRHu cậuGsBm bưo45Bớc rrVRHa ngrVRHoài vớifnLB sựGsBm o45Btrần nhưrVRH o45Bnhộng, cGsBmhỉ khrVRHoát trrVRHên ngưe9HKời mộtfnLB cáe9HKi kfnLBhăn tGsBmắm mrVRHà thrVRHôi, khiếno45B e9HKMinh ThfnLBùy cảfnLB rVRHkinh. CGsBmô vộrVRHi nhrVRHắm mắtrVRH lạiGsBm GsBmlắp bGsBmắp nói:

- Ane9HKh fnLB…anh …địnhGsBm fnLBlàm gì.

- ĐfnLBi bơio45B –e9HK Quốe9HKc Bảo45Bo rVRHthản nhiênGsBm trảe9HK lời.

Minh The9HKùy lGsBmúc e9HKnày rVRHmới bo45Bình te9HKĩnh trfnLBở o45Blại, từo45B o45Btừ hée9HK mắtfnLB ro45Ba nhe9HKìn. LàfnLBn rVRHda trắnge9HK bóo45Bc gGsBmần GsBmnhư rấfnLBt mo45Bịn, cGsBmô o45Bhồ nfnLBhư fnLBda eo45Bm bée9HK. o45BMình Te9HKhùy ghe9HKiến rănfnLBg thfnLBầm nge9HKhĩ :”e9HK fnLBCòn trắngGsBm hGsBmơn cảGsBm mìnGsBmh nữa”.rVRH MộtGsBm GsBmthân fnLBhình vạGsBmm vỡrVRH e9HKđầy GsBmcơ bắp,rVRH e9HKcô hGsBmí fnLBhí nhìnGsBm xuốngrVRH bộGsBm phe9HKận po45Bhía fnLBdưới rồifnLB thởo45B rGsBma rVRHmột cGsBmái, to45Bhì e9HKra hắne9HK rVRHta o45Bcó mặrVRHt quầnGsBm bơi.

Nói GsBmgì e9HKthì nóio45B, fnLBnhìn ce9HKái tho45Bân GsBmhình fnLBhoàn mỹGsBm nfnLBày fnLBlàm côo45B đo45Bánh e9HKực mộto45B o45Bcái, âo45Bm thafnLBnh pe9HKhát e9HKra khrVRHiến côGsBm cựrVRHc kìGsBm xấGsBmu hổ.e9HK Quốce9HK bảorVRH cườirVRH nhạGsBmt e9HKmột cáe9HKi rồiGsBm nói:

- rVRHChuẩn GsBmbị đồe9HK cGsBmho rVRHtôi. Bo45Bơi xrVRHong tôo45Bi sẽfnLB thay.

Nói rồifnLB QfnLBuốc BrVRHảo điGsBm thẳGsBmng o45Bra vườn,fnLB o45Bnơi cóe9HK đặtfnLB mrVRHột e9HKcái GsBmhồ bơie9HK tfnLBo lớnfnLB vào45B nướco45B xanGsBmh tronfnLBg. o45BCậu nhảo45By ùe9HKm xGsBmuống hồo45B, tue9HKng tăngrVRH bơo45Bi thofnLBải máifnLB. Mie9HKnh ThấGsBmy thấyfnLB Quốe9HKc BảofnLB rVRHđi e9HKra o45Bthì bfnLBắt chưrVRHớc gio45Bọng điệufnLB o45Bcủa ce9HKậu nho45Bái lạifnLB mộtGsBm câu:

- BàGsBm đâyfnLB GsBmkhông thícfnLBh chufnLBẩn bị,GsBm fnLBbơi xone9HKg o45Bthì cứe9HK cởrVRHi truồngrVRH đifnLB. (>O<)

Nói thìe9HK nóe9HKi, fnLBnhưng rVRHMinh Tho45Bùy vfnLBẫn mrVRHở tủfnLB lấe9HKy đồfnLB cGsBmho QuốfnLBc Bo45Bảo. Lo45Bần nàyrVRH crVRHô khrVRHông ngGsBmạc GsBmnhiên ne9HKhư trướce9HK o45Bđây. Cáe9HKi to45Bên ne9HKày mặrVRHc to45Boàn GsBmhàng fnLBhiệu, mrVRHà hrVRHắn đâue9HK chỉo45B mrVRHột cáe9HKi tủ.fnLB Te9HKủ quo45Bần áe9HKo ce9HKủa hắe9HKn crVRHó thểe9HK me9HKở mộtrVRH cửafnLB hànGsBmg thờiGsBm trao45Bng fnLBcao cấp.rVRH CôfnLB chọno45B đạo45Bi mộte9HK bộ,GsBm rfnLBồi o45Bđi tìm….

Cũng e9HKlà cầmo45B đạGsBmi mo45Bột o45Bcái quầe9HKn crVRHhíp fnLBnào đó.e9HK MiGsBmnh ThùyrVRH quăe9HKng rfnLBa o45Bcái ghếGsBm rVRHở o45Btrên bểGsBm bơo45Bi. Côe9HK nfnLBhìn Que9HKốc GsBmBảo đangrVRH GsBmsay sưo45Ba bo45Bơi lộio45B to45Bhì o45Bbỉu môi.

- MuốfnLBn xuốnge9HK trVRHắm rVRHcùng rVRHtôi khôfnLBng? rVRH– fnLBQuốc Bo45Bảo nGsBmhìn crVRHô cườo45Bi cợt.

Minh ThùyfnLB fnLBnhìn kfnLBhinh bỉrVRH mộGsBmt ce9HKái re9HKồi đfnLBi vào45Bo tronrVRHg, phíae9HK o45Bsau cóGsBm tiếfnLBng cưrVRHời vfnLBang ce9HKủa Quốce9HK Bảo.fnLB MGsBminh ThùrVRHy o45Brất tứce9HK gifnLBận, côo45B e9HKphải tìmo45B cáche9HK thoáfnLBt o45Bkhỏi tGsBmên khốe9HKn fnLBnày mo45Bới đượrVRHc. Mo45Bà cáce9HKh fnLBtốt nhGsBmất lo45Bà tìe9HKm rGsBma bănge9HK GsBmghi fnLBhình vàGsBm tờo45B grVRHiấy nGsBmợ rVRHcủa cGsBmô. Mino45Bh o45BThùy ngGsBmhĩ vậy,o45B vộifnLB vànGsBmg chãyGsBm vo45Bào GsBmtrong phe9HKòng QuốcfnLB Bảoo45B lfnLBục tìmfnLB. NrVRHhưng tìmo45B rVRHmãi vGsBmẫn ko45Bhông thấrVRHy, phfnLBần tGsBmhì phậpe9HK phồe9HKng o45Blo so45Bợ QuGsBmốc e9HKBảo đie9HK rVRHvào crVRHho e9HKnên chỉGsBm rVRHlát se9HKau côo45B đãfnLB mệe9HKt phờ.

- OarVRH, mệo45Bt o45Bchết fnLBđược, to45Bìm o45Bkhắp mọio45B GsBmnơi mào45B cGsBmhẳng thấfnLBy go45Bì cảfnLB rVRH– MiGsBmnh ThùGsBmy chfnLBán nảnGsBm e9HKbò đếne9HK bênrVRH chiếce9HK rVRHgiường rVRHtrải fnLBra trắe9HKng tio45Bnh nằmGsBm nghỉ.

Cô prVRHhát hiệo45Bn chifnLBếc giườno45Bg thfnLBật mềme9HK mạie9HK e9HKvà êo45Bm áe9HKi, mátGsBm rượirVRH. Mio45Bnh ThfnLBùy fnLBthích chíGsBm lfnLBăn lrVRHăn mấyo45B vòngo45B te9HKrên giường.

- Lào45Bm o45Bsao mớirVRH o45Blấy lạrVRHi đượo45Bc mấyo45B GsBmthứ đfnLBó từfnLB cáo45Bi têo45Bn hámfnLB grVRHái đGsBmây –o45B Mie9HKnh GsBmThùy tho45Ban thở.

Cô chfnLBăm rVRHchú no45Bhìn GsBmlên trGsBmần nhàfnLB nghGsBmĩ ngợi.

- fnLBHay lào45B dùrVRHng mĩrVRH nhfnLBân o45Bkế o45Bquyến rrVRHũ ho45Bắn GsBmta, dụGsBm crVRHho rVRHhắn rVRHta o45Btrả lfnLBại hrVRHết crVRHho mìnhfnLB rồifnLB lậprVRH tứe9HKc fnLBđá hắfnLBn e9HKta, chfnLBo fnLBhắn o45Bta e9HKkhóc hậnfnLB luôo45Bn .

Minh Thùo45By o45Bsuy nghĩ,o45B rồrVRHi cườo45Bi pháo45B lênrVRH tGsBmrước GsBmkế rVRHhoạch củao45B o45Bmình. fnLBCô đắco45B chfnLBí đfnLBến độGsBm chGsBmìm vào45Bo grVRHiấc o45Bngủ lúco45B nàoo45B kho45Bông haGsBmy biết.GsBm Đếno45B krVRHhi nfnLBghe o45Btiếng nướcGsBm cho45Bảy vano45Bg lêGsBmn rVRHmới gio45Bật mìnhfnLB trVRHỉnh dậye9HK. ĐầufnLB rVRHóc mơrVRH fnLBhồ, côGsBm đo45Bi vàfnLBo nhrVRHà tGsBmắm rVRHđể rửao45B mặtfnLB. NGsBmhưng kGsBmhi cáo45Bnh GsBmcửa vGsBmừa đóo45Bng lạfnLBi tGsBmhì ….

- ÁrVRH ….fnLB. o45B– MGsBminh ThùfnLBy tGsBmhét lrVRHên rồie9HK nhắGsBmm rVRHmắt lạifnLB ko45Bhi thấye9HK o45BQuốc GsBmBảo đarVRHng ởo45B te9HKrong GsBmđó rVRHtrên ngườiGsBm khfnLBông cfnLBó mảnhrVRH vảirVRH chGsBme thân.

Cô fnLBkinh hãrVRHi miệnge9HK o45Blắp bGsBmắp rVRHxoay ngườfnLBi lạrVRHi nói:

- Xie9HKn lỗie9HK! o45BXin lỗi!GsBm Te9HKôi kfnLBhông cốo45B ý.

Cô lầnrVRH tGsBmìm nắmfnLB crVRHửa đe9HKể mGsBmở rVRHra nhưnrVRHg mởGsBm hoGsBmài ke9HKhông đượco45B rVRHrồi, côfnLB te9HKhử mfnLBở mắe9HKt rfnLBa nhìno45B fnLBthì thấyGsBm bàno45B tGsBmay fnLBQuốc e9HKBảo đãfnLB chfnLBặn cáGsBmnh cGsBmửa lại.e9HK o45BCảm thấye9HK lànGsBm hơie9HK thởo45B fnLBấm ấmrVRH từfnLB se9HKau lưGsBmng mìfnLBnh cùnge9HK hơGsBmi nrVRHước mátrVRH lạnrVRHh fnLBcùng tỏrVRHa raGsBm. Mie9HKnh thùe9HKy fnLBlạnh toáe9HKt cảo45B người.

Cô so45Bợ hãe9HKi que9HKay ngườo45Bi e9HKlại, rVRHmắt cốe9HK ngướce9HK fnLBnhìn lo45Bên trêno45B caGsBmo, le9HKo sợGsBm hỏi:

- Anh…aGsBmnh…anh muốe9HKn làGsBmm gì?

- CfnLBô rVRHnghĩ xo45Bem, tôGsBmi fnLBphải rVRHlàm sao45Bo fnLBkhi o45Bbị ce9HKô nhfnLBìn thGsBmấy hếtrVRH fnLBtừ tre9HKên xuốngrVRH dướirVRH hảfnLB –fnLB QuốcrVRH Bảe9HKo gầmfnLB gừo45B hỏi.

- TôrVRHi o45Bnói rồie9HK, to45Bôi krVRHhông cốfnLB fnLBý mào45B rVRH– MinrVRHh trVRHhùy o45Blo sợGsBm chớpe9HK chớpe9HK mắtGsBm nhrVRHìn QufnLBốc Bảoe9HK, ce9HKô chỉfnLB thấyo45B nụrVRH crVRHười nửafnLB miệngfnLB e9HKcủa Qo45Buốc Bo45Bảo đano45Bg nhìGsBmn cfnLBô chrVRHế giễu.

Nụ cườirVRH rấtrVRH đẹp,fnLB re9HKất curVRHốn húe9HKt khiếne9HK tiGsBmm côo45B đậo45Bp e9HKliên trVRHục, côo45B cfnLBố gắrVRHng rVRHhít thởrVRH đểe9HK đfnLBiều he9HKòa o45Btâm tro45Bạng nhưnfnLBg càe9HKng khrVRHiến chGsBmo khôo45Bng kfnLBhí rVRHxung que9HKanh mờe9HK áe9HKm nhiGsBmều he9HKơn. Côe9HK rVRHlo sợrVRH nuốce9HK GsBmnước bGsBmọt cfnLBái ựco45B nfnLBhìn Que9HKốc BrVRHảo. Co45Bậu đãrVRH giơo45B cáo45Bi quầnfnLB nhỏo45B ce9HKủa mìnhfnLB lo45Bên trướce9HK mặfnLBt cô,GsBm cfnLBái quầne9HK mào45B lúfnLBc o45Bnãy rVRHcô le9HKấy rVRHcho cậu,o45B fnLBcười giao45Bn xảo45Bo nói:

- fnLBKhông ngờe9HK côrVRH o45Bcũng to45Bhích loạifnLB GsBmquần này.

Minh ThfnLBùy mởe9HK rVRHto mfnLBắt nhìnfnLB vrVRHề cáo45Bi quầno45B đo45Bang tòfnLBn tefnLBn o45Btrên fnLBtay o45BQuốc Bảoo45B. Cáo45Bi qufnLBần ngoàe9HKi fnLBlằn rVRHthun màGsBmu đỏfnLB re9HKa trVRHhì cònrVRH e9HKlại fnLBnhư làGsBm mộte9HK tấfnLBm lướio45B tGsBmrong suo45Bốt. GsBmMinh TfnLBhùy crVRHhỉ muốo45Bn o45Bcắn lưỡie9HK chếtrVRH co45Bho rồie9HK. fnLBCô rVRHthầm e9HKnguyền o45Brủa cáiGsBm to45Bên nhGsBmà thiếo45Bt kếrVRH GsBmnào fnLBbiến thrVRHái đếnGsBm nỗifnLB thiếfnLBt rVRHkế ro45Ba cáie9HK quầnrVRH khie9HKnh khủo45Bng nho45Bư thếfnLB .

- GsBmCái fnLBđó làfnLB tGsBmôi fnLBlấy rVRHđại thôe9HKi me9HKà, nórVRH cũngGsBm le9HKà củo45Ba ao45Bnh o45Bcòn rVRHgì –GsBm Ce9HKô ấpfnLB úngo45B giảio45B thích.

- Nho45Bưng dùo45B gìfnLB côGsBm rVRHcũng GsBmthấy tôe9HKi rồi,o45B vậyrVRH rVRHthì đểGsBm cfnLBho o45Bcông bằngo45B, GsBmcô e9HKcũng nêo45Bn chfnLBo te9HKôi thấyGsBm lạio45B –fnLB Quốce9HK Be9HKảo tiếGsBmp tụcGsBm giễuo45B cợt.o45B fnLBVừa fnLBnói cậufnLB vừafnLB árVRHp sáe9HKt Mie9HKnh fnLBThùy khiếno45B cGsBmô bấnrVRH lGsBmoạn crVRHả lên.fnLB Trone9HKg lrVRHúc GsBmsợ hrVRHãi, MinfnLBh tfnLBhùy rVRHcắn rănge9HK vậnrVRH fnLBsức đáGsBm mộte9HK pho45Bát e9HKvào o45Btiểu bảorVRH bốiGsBm bêne9HK o45Bdưới củarVRH QurVRHốc GsBmBảo khiếnrVRH GsBmcậu bịo45B đaurVRH điếngrVRH muốno45Bc e9HKhết đio45B đượcrVRH GsBmngã vrVRHật xufnLBống sàn.o45B NfnLBhưng ngafnLBy lúrVRHc đrVRHó, Mo45Binh fnLBThùy mớie9HK bGsBmiết thìfnLB e9HKra Quo45Bốc BảoGsBm córVRH cho45Boàng mfnLBột GsBmcái kho45Băn tắmo45B bênrVRH o45Bdưới. o45BMinh thrVRHùy mớie9HK biếe9HKt từrVRH nfnLBãy giờo45B côe9HK o45Bbị QuốcfnLB BrVRHảo trêurVRH chọc.

Quốc BảoGsBm vừarVRH ôo45Bm lấyGsBm GsBmbộ phậrVRHn o45Bbị đao45Bu củao45B mìrVRHnh, đo45Bau đớnfnLB nfnLBhìn MiGsBmnh GsBmThùy đầo45By fnLBcăm phẫn:

- CôGsBm drVRHám …GsBm.cô dám….

- Ce9HKho đáGsBmng đờio45B ane9HKh, rVRHai bảoGsBm o45Banh dámfnLB trGsBmêu chọce9HK tôi.o45B Nếuo45B ae9HKnh còrVRHn dárVRHm tro45Bêu tôrVRHi nữfnLBa thìo45B o45Blần sae9HKu tôrVRHi sẽfnLB fnLBra tarVRHy e9HKmạnh e9HKhơn nữa,e9HK khiGsBmến ao45Bnh tuo45Byệt rVRHhậu luôn.

Nói xone9HKg rVRHMinh ThùfnLBy mởGsBm GsBmcửa brVRHỏ điGsBm ve9HKới nfnLBụ cườe9HKi fnLBđắc chí.

 ***

Các be9HKáo điệnrVRH ảnho45B dạorVRH gầnrVRH đâo45By đão45B chụe9HKp đượce9HK ảrVRHnh củao45B nrVRHữ diễnrVRH vo45Biên xiGsBmnh đẹpe9HK fnLBAnh KỳrVRH tGsBmay troGsBmng to45Bay vớio45B co45Bhàng hoàne9HKg tửrVRH VĩnfnLBh o45BPhong ce9HKủa tậpe9HK đoànGsBm NGsBmguyên TfnLBhành PhonrVRHg. fnLBVậy le9HKà mọirVRH ngườifnLB o45Bai cũrVRHng đoáno45B được,GsBm chàrVRHng trrVRHai mGsBmà AGsBmnh Kỳe9HK o45Btheo đuổirVRH rVRHlà e9HKai. Tấte9HK cảe9HK GsBmmọi ngườiGsBm đếGsBmu cảmo45B fnLBthấy họGsBm GsBmxứng đôi.

– e9HKChị! o45BChị o45Bmau đo45Bến đâyfnLB o45Bđi. ErVRHm vàGsBm chrVRHị fnLBĐình ÂGsBmn đango45B ởo45B nGsBmhà –GsBm e9HKTiếng fnLBMinh ThùGsBmy hrVRHớt hảfnLBi e9HKtrong đio45Bện thoạfnLBi khiếfnLBn e9HKHiểu ĐồngGsBm GsBmcảm thấye9HK bấfnLBt an.

Cô vo45Bội vànfnLBg bắtrVRH taGsBmxi đếrVRHn đrVRHó GsBm( HĐe9HK cànfnLBg lúcfnLB cào45Bng nghèoo45B tiềno45B vGsBmì phảio45B trảo45B tGsBmiền to45Baxi mirVRHết rVRH). Vừae9HK đếnfnLB nGsBmơi, rVRHMinh Thùyo45B fnLBđã o45Bra mrVRHở co45Bửa crVRHho o45Bcô GsBmrồi. NhfnLBìn vẻo45B mo45Bặt bơfnLB phờe9HK củao45B Me9HKinh Thùy,o45B Hiểuo45B ĐồnrVRHg vrVRHội hỏi:

- ĐãGsBm o45Bxảy rfnLBa cGsBmhuyện gì.

- ChịrVRH vàoGsBm tronfnLBg xrVRHem sẽfnLB ro45Bõ –rVRH MinfnLBh e9HKThùy buồGsBmn brVRHã nói.

Hiểu ĐồfnLBng vGsBmội lárVRHch que9HKa ngưGsBmời MfnLBinh fnLBThùy đGsBmi o45Bvào tronrVRHg, vo45Bừa đếnfnLB nơe9HKi, côo45B GsBmđã thấyGsBm ĐìnhfnLB fnLBÂn e9HKđang sae9HKy sGsBmưa bênfnLB meGsBmn rượuo45B nằme9HK vắto45B vẻoe9HK tfnLBrên lfnLBưng ghGsBmế, miệnfnLBg GsBmlảm nhảo45Bm. Hiểue9HK ĐồngrVRH vfnLBội cfnLBhạy đếno45B lafnLBy ne9HKgười o45BĐình ÂnrVRH, gọio45B mo45Bại ce9HKuối cùnrVRHg côrVRH cũGsBmng fnLBmở mrVRHắt. GsBmĐình GsBmÂn vừae9HK thấe9HKy He9HKiểu ĐồfnLBng liềno45B GsBmôm fnLBchầm nói:

- HiểfnLBu fnLBĐồng! Đếo45Bn rVRHđây uốnfnLBg rrVRHượu fnLBcùng mGsBmình đi.fnLB fnLBMình buồnfnLB quá.

- fnLBĐã xảrVRHy e9HKra chGsBmuyện rVRHgì rồi,o45B fnLBmau fnLBnói e9HKcho mìfnLBnh ne9HKghe đirVRH GsBm– fnLBHiểu Đồngo45B vỗrVRH nhfnLBẹ lưnrVRHg ĐìnhrVRH ÂrVRHn afnLBn ủi.rVRH Hio45Bểu Đe9HKồng biếte9HK ĐìnhfnLB Âe9HKn GsBmkhông fnLBphải làrVRH ngGsBmười tùye9HK tiệnGsBm uốnGsBmg srVRHay đếfnLBn GsBmmức ne9HKày. CàGsBmng tfnLBrở nfnLBên nổe9HKi tiếngGsBm to45Bhì Đìnho45B o45BÂn càrVRHng chúfnLB GsBmý giữrVRH gfnLBìn GsBmhình tượngGsBm co45Bủa GsBmmình. KGsBmhông bae9HKo GsBmgiờ GsBmcô ấyo45B lạie9HK o45Bbê to45Bha bảrVRHn thân.

Nhưng Đìno45Bh chỉrVRH lrVRHắc đầuo45B ke9HKhóc GsBmnức GsBmnở màrVRH ko45Bhông nóGsBmi go45Bì hếto45B. Hiểue9HK ĐồfnLBng cũnge9HK kfnLBhông vộio45B tfnLBruy hỏi,rVRH cfnLBhỉ nhẹGsBm lờirVRH aGsBmn ủio45B cfnLBho đếno45B ko45Bhi ĐfnLBình ÂnGsBm chìe9HKm rVRHvào o45Bgiấc ngủ.

Khi ĐìnhGsBm ÂrVRHn ne9HKgủ rVRHrồi, e9HKHiểu ĐồngrVRH mGsBmới rVRHquay nhìGsBmn Mino45Bh Thùo45By hỏi:

- ĐGsBmã xảo45By e9HKra fnLBchuyện gìo45B rồi.

- Chịo45B ấyo45B bịrVRH cắtrVRH hợpe9HK đồngo45B qrVRHuảng cáorVRH mớe9HKi o45Brồi –GsBm MifnLBnh ThùrVRHy rVRHchán nrVRHản thảo45B e9HKngười xrVRHuống soo45Bfa trảGsBm lời.

- Tạie9HK so45Bao –fnLB Hiểuo45B Đồngo45B e9HKngạc nhie9HKên hỏi.

- fnLBVì đio45B to45Brễ, o45Blàm fnLBảnh hưởngfnLB đGsBmến buo45Bổi quayfnLB, làmfnLB cGsBmông tfnLBy le9HKỗ khGsBmông ít.

- Bo45Bình thưGsBmờng Đìo45Bnh ÂGsBmn e9HKluôn đếno45B fnLBsớm ho45Bơn mà,rVRH te9HKại so45Bao e9HKlại đếrVRHn rVRHtrễ nGsBmhư thrVRHế –e9HK HrVRHiểu ĐồngrVRH thrVRHắc mắcrVRH hỏi.

- e9HKTại GsBmem làmo45B cho45Bị ấyrVRH o45Btrễ giờGsBm, eGsBmm gifnLBữ rVRHthẻ GsBmcủa chịGsBm ấGsBmy –e9HK Mo45Binh ThùfnLBy mếurVRH máoe9HK nói.

- fnLBBỏ đi,rVRH rVRHchỉ e9HKlà mấrVRHt mo45Bột hfnLBợp đồngGsBm quảngGsBm cáoo45B fnLBthôi màGsBm fnLB– Hiểuo45B Đồe9HKng trấnfnLB an.

- GsBmVấn đo45Bề lfnLBà chuyệno45B bo45Bồi te9HKhường –o45B fnLBMinh ThùrVRHy áe9HKi no45Bgại nói.

- GsBmBồi thườrVRHng! Họe9HK khôGsBmng GsBmchịu bồiGsBm thườngGsBm àe9HK ?o45B- HiểurVRH Đồngo45B nghiênge9HK đầe9HKu nhìe9HKn MrVRHinh Thùy.

- NgườiGsBm bồfnLBi thưo45Bờng o45Bphải lfnLBà chúGsBmng tafnLB, GsBmbởi vìrVRH troe9HKng hợpfnLB đồnge9HK fnLBghi rrVRHõ e9HKkhông đượcrVRH đfnLBến te9HKrễ. VfnLBì chịrVRH ĐìnfnLBh ÂfnLBn đếnGsBm trễGsBm nGsBmên po45Bhải bồio45B thườngrVRH –fnLB MìnhfnLB e9HKThùy gfnLBiải thích.

- GsBmCái GsBmgì, rõrVRH ràGsBmng rVRHlà chỉe9HK ce9HKó mrVRHột e9HKlần rVRHđi trễrVRH thôio45B mrVRHà. CGsBmó ae9HKi màGsBm rVRHchưa rVRHtừng điGsBm trVRHrễ cho45Bứ –rVRH Hiểo45Bu Đồnge9HK bấtrVRH bìnGsBmh nói.
–e9HK ĐâfnLBy chrVRHỉ lo45Bà cáGsBmi cớe9HK me9HKà thôo45Bi, te9HKhực e9HKchất làe9HK họGsBm muốnfnLB GsBmthay ngo45Bười nênfnLB mớiGsBm dùfnLBng co45Bớ đo45Bó đểo45B bắtrVRH bẽfnLB chúngo45B rVRHta –rVRH MifnLBnh ThGsBmùy cũne9HKg o45Bbất bìno45Bh kể.

- HGsBmọ muốe9HKn thao45By afnLBi fnLB? –o45B fnLBHiểu Đồo45Bng tứGsBmc fnLBgiận hỏi.

- Nữe9HK mirVRHnh fnLBtinh AfnLBnh KfnLBỳ .

Khi Me9HKinh ThùyrVRH ne9HKói rfnLBa cáio45B têGsBmn e9HKđó, HiểuGsBm ĐồngGsBm cảmrVRH thấyGsBm rấfnLBt hụe9HKt hẫngo45B. Nhưngo45B điềfnLBu làmfnLB fnLBcô rVRHthấy đarVRHu nhấto45B ko45Bhi nghfnLBe Mìe9HKnh ThùfnLBy nóGsBmi thêmo45B mộtfnLB tràngGsBm dài:

- NgưrVRHời đềrVRH GsBmnghị ho45Bủy hợpfnLB fnLBđồng co45Bhính le9HKà GsBmanh GsBmVĩnh Pe9HKhong. Chịe9HK Đe9HKình ÂnrVRH e9HKvốn khGsBmông co45Bho e9HKem nóe9HKi rafnLB, rVRHnhưng màfnLB cơnfnLB o45Bgiận nào45By erVRHm nuốtGsBm khôo45Bng tGsBmrôi. fnLBCho GsBmdù ane9HKh tGsBma muo45Bốn fnLBbạn gáfnLBi fnLBmình lào45Bm ngưGsBmời o45Bmẫu đạie9HK diệnGsBm tGsBmhì cũGsBmng GsBmkhông cầno45B thủrVRH đoạnGsBm nfnLBhư thếGsBm vớfnLBi chịe9HK ĐìnfnLBh Âno45B. NgườirVRH GsBmbáo giờo45B chụprVRH hìnfnLBh ce9HKho efnLBm làe9HK crVRHhị HươGsBmng, o45Bem khônge9HK nge9HKhĩ crVRHhị ấyo45B nóie9HK dốio45B e9HKnên krVRHhông kiểo45Bm o45Btra lại.o45B Bâe9HKy giờe9HK ngfnLBhĩ le9HKại, trưfnLBớc đrVRHó ee9HKm córVRH thấyrVRH che9HKị ấye9HK tfnLBhầm thrVRHì rVRHto o45Bnhỏ GsBmvới quảnrVRH fnLBlí GsBmcủa e9HKAnh Kỳ.
CfnLBho ne9HKên fnLBchắc che9HKắn bo45Bọn hfnLBọ cốe9HK tìGsBmnh gàe9HKi bẫGsBmy. BâyGsBm e9HKgiờ cfnLBòn bắtGsBm chịrVRH ĐGsBmình Âe9HKn GsBmbồi e9HKthường fnLBtiền hợpGsBm đồnGsBmg rVRHgấp 1e9HK0 lần.fnLB Ce9HKhị xefnLBm o45Bcó qufnLBá đángfnLB rVRHhay không.

- LàGsBm Vĩo45Bnh PhonGsBmg đềo45B nghịGsBm safnLBo? –e9HK HrVRHiểu Đồo45Bng GsBmvẻ khôrVRHng tirVRHn GsBmhỏi lại.

- e9HKChính làfnLB ae9HKnh to45Ba –rVRH MiGsBmnh ThùyGsBm gậtGsBm đầue9HK xrVRHác nhận.

Hiểu Đồne9HKg lặnge9HK le9HKẽ nhắo45Bm mắe9HKt híGsBmt vfnLBào thậtrVRH sâue9HK kiềme9HK chếe9HK e9HKnỗi bo45Buồn:” VrVRHĩnh PhoGsBmng ngườifnLB rVRHanh hậnGsBm lGsBmà eo45Bm, o45Bhá cớGsBm gGsBmì lạGsBmi lGsBmôi rVRHĐình fnLBÂn vàoo45B”. e9HKCô o45Bmở rVRHmắt GsBmra, nhìnfnLB MinfnLBh ThùyGsBm nói:

- o45BEm cho45Băm sórVRHc co45Bho Đìe9HKnh ÂGsBmn giùGsBmm chị.o45B Chịo45B đirVRH rVRHhỏi rõGsBm me9HKọi chuyệfnLBn e9HKxem sao.

Hiểu ĐồngGsBm liềnfnLB đứnGsBmg do45Bậy khôGsBmng kịpo45B GsBmđể MirVRHnh ThùGsBmy nóiGsBm to45Bhêm go45Bì, nhrVRHưng vừafnLB rVRHđi rrVRHa khỏe9HKi o45Bcửa fnLBcô e9HKđã gặprVRH ThiêrVRHn MiGsBmnh đio45B vào.e9HK VẻfnLB mặto45B ThfnLBiên MinfnLBh vrVRHô cfnLBùng le9HKo lắng,rVRH đio45B trVRHhật nhano45Bh vàoGsBm GsBmtrong. rVRHCậu vừrVRHa vàfnLBo GsBmnhìn tGsBmhấy Hiểuo45B ĐồngfnLB rVRHthì rấtrVRH ngạce9HK nhiênGsBm, sarVRHu đGsBmó fnLBkêu o45Blên mộtfnLB tiếng:

- fnLBHiểu Đồng!

- e9HKChào anfnLBh, Te9HKhiên Minho45B! ĐãGsBm lo45Bâu khôrVRHng fnLBgặp –rVRH HiểufnLB Đồngo45B nhìnrVRH ThrVRHiên o45BMinh o45Bnhẹ nfnLBhàng gậtrVRH đầuo45B chào.

- LâGsBmu GsBmnay GsBmem ởe9HK đâe9HKu? AnrVRHh ce9HKho ngGsBmười tìo45Bm o45Bem GsBmrất fnLBlâu. CảGsBm TrúGsBmc DfnLBiễm nữarVRH, côrVRH ấrVRHy bo45Bây gie9HKờ safnLBo rồi?fnLB –rVRH Thiêe9HKn o45BMinh quo45Ban târVRHm hfnLBỏi drVRHồn dập.

- EGsBmm fnLBvà crVRHhị e9HKTrúc DiễmGsBm dọnfnLB GsBmvề ngorVRHại thànGsBmh sốngGsBm rVRHvà buôrVRHn bán.fnLB NhưnfnLBg srVRHau đfnLBó, mGsBmẹ chịe9HK ấyrVRH bfnLBị bệo45Bnh cGsBmho nêo45Bn chfnLBị ấyfnLB trởrVRH GsBmvề chăo45Bm sócGsBm cGsBmho me9HKẹ chịrVRH ấe9HKy. Ee9HKm cũrVRHng rVRHbận GsBmrộn nêe9HKn dọno45B nhàfnLB đrVRHến GsBmgần nrVRHhà ĐìfnLBnh rVRHÂn sống,e9HK nhrVRHớ bárVRHc HfnLBà vo45Bà e9HKbác fnLBTrung ce9HKhăm sócrVRH bérVRH Đưo45Bờng dùfnLBm eo45Bm. rVRHVì GsBmem khônfnLBg mGsBmuốn grVRHặp le9HKại rVRHmọi ngườifnLB crVRHho nêrVRHn mớiGsBm bảofnLB Đìo45Bnh Âo45Bn gie9HKấu e9HKdùm em.

- Đìnhe9HK GsBmÂn fnLBsao rồifnLB o45B? fnLB– rVRHThiên MiGsBmnh lo45Bo lắfnLBng hỏi.

- Co45Bô ấyrVRH uo45Bống e9HKsay nênfnLB nGsBmgủ rồi.

- AnGsBmh o45Bvào thămrVRH o45Bcô fnLBấy mo45Bột lát.

Nói rVRHxong ThirVRHên Mino45Bh vGsBmội o45Bđi vàfnLBo, GsBmĐình rVRHÂn cũnGsBmg le9HKờ mờGsBm tỉnhe9HK dậo45By. ThấyGsBm TfnLBhiên MiGsBmnh, o45BĐình o45BÂn e9HKôm chầfnLBm lấyrVRH cậue9HK khrVRHóc nứco45B o45Bnở trono45Bg lòne9HKg cậu.rVRH Thie9HKên MrVRHinh rVRHdịu do45Bàng e9HKan fnLBủi cGsBmô, giarVRHng rộnfnLBg bờrVRH GsBmvai GsBmôm lấo45By côo45B, nhGsBmư fnLBmuốn GsBmche fnLBchở cGsBmho e9HKcô kGsBmhỏi GsBmnhững e9HKnguy hiGsBmểm o45Bxung qufnLBanh. Hiểe9HKu Đồngo45B nhìfnLBn tfnLBấhy cảnhGsBm tượnrVRHg e9HKấy, e9HKcô kGsBmhẽ cưGsBmời. CôGsBm mừngrVRH fnLBvì ĐìfnLBnh ÂrVRHn đão45B tìfnLBm đưfnLBợc nơGsBmi nươfnLBng o45Btựa vo45Bững chắc.

Hiểu ĐồngGsBm đo45Bi thẳngrVRH đếrVRHn nGsBmhà tìmGsBm VĩnfnLBh PhofnLBng nfnLBhưng bảrVRHo vệrVRH o45Bkhông ce9HKho GsBmcô vào.

- TạiGsBm se9HKao, o45Btrước đâyo45B fnLBtôi rGsBma vàrVRHo rGsBma e9HKvào nơiGsBm nàyfnLB mGsBmà GsBm– HiGsBmểu ĐrVRHồng nhìno45B ngưfnLBời bảoGsBm vfnLBệ chGsBmất vấn.

- LfnLBà cậufnLB rVRHVĩnh PhofnLBng bảfnLBo tụiGsBm tôo45Bi khônge9HK đượcGsBm rVRHcho fnLBcô vàoe9HK –GsBm o45BNgười bảoGsBm vệGsBm khổGsBm sởo45B phfnLBân trần.

- Vo45Bậy cóo45B thfnLBể GsBmcho rVRHtôi biết,GsBm anfnLBh ấyGsBm đãfnLB rVRHvề nrVRHhà chưa?

- CậrVRHu ấfnLBy chfnLBưa về.

- CrVRHám ơn.

Hiểu Đồne9HKg fnLBnói xonGsBmg tho45Bì rVRHliền đio45B e9HKra brVRHên nfnLBgoài đfnLBứng cGsBmhờ. Te9HKrong ke9HKhi rVRHcô chờ,GsBm côGsBm rVRHđã gọirVRH điệfnLBn e9HKcho Vo45Bĩnh PhonGsBmg, nhưo45Bng VrVRHĩnh PGsBmhong GsBmkhông GsBmbốc GsBmmáy. fnLBSau đóo45B, cậufnLB tắtrVRH mfnLBáy luônrVRH. HiểurVRH ĐồnrVRHg cứfnLB thGsBmế đứrVRHng chGsBmờ cGsBmho GsBmtới khfnLBi trờio45B tốfnLBi mo45Bịt, bầurVRH trờio45B be9HKắt đầuo45B kéGsBmo GsBmmây, saGsBmu o45Bđó tGsBmrút háe9HKt mưae9HK rVRHrơi xuống.o45B fnLBCô vGsBmẫn đứno45Bg cfnLBhờ e9HKở o45Bđó, chỉe9HK sợrVRH fnLBxe Vo45Bĩnh Phe9HKong đo45Bi vGsBmào màGsBm ce9HKô khe9HKông rVRHhay GsBmbiết. NgườifnLB bảoo45B rVRHvệ the9HKấy crVRHô bịe9HK ướrVRHt mưrVRHa đanfnLBg ruo45Bn lêne9HK cầfnLBm crVRHập thìfnLB vộirVRH vàngrVRH ge9HKọi fnLBđiện cfnLBho VĩnhfnLB PGsBmhong. Sae9HKu đóGsBm ôo45Bng tfnLBa ce9HKhạy e9HKra bảofnLB Hiểue9HK ĐồngGsBm vàGsBmo tre9HKong GsBmmà chờrVRH đợi.

Cả ngườirVRH o45BHiểu ĐồnrVRHg rurVRHn lêfnLBn, GsBmmôi côfnLB e9HKva rVRHvào e9HKnhau re9HKun ro45Bẩy. e9HKCô điGsBm e9HKlên crVRHăn hộGsBm o45Bcủa VrVRHĩnh rVRHPhong, fnLBdùng crVRHhìa khófnLBa mởe9HK GsBmcửa nhe9HKưng ke9HKhông được.GsBm VĩGsBmnh Phone9HKg tro45Biệt đểo45B khôe9HKng mrVRHuốn gặfnLBp cô,e9HK cậufnLB thfnLBay kho45Bóa cửa,e9HK nófnLBi bảe9HKo fnLBvệ kGsBmhông cho45Bo o45Bcô lrVRHên nrVRHhà, khGsBmóa máyo45B điệne9HK thoạiGsBm. fnLBHiểu ĐồngGsBm ce9HKảm thrVRHấy rVRHđau đớno45B rVRHvô cùngrVRH. CôrVRH o45Btì ngườifnLB fnLBvào vácrVRHh tGsBmường chờrVRH e9HKđợi rVRHVĩnh PGsBmhong vềGsBm. GsBmGió khrVRHuya lạnhGsBm lẽofnLB ce9HKứ tGsBmhổi vàoo45B người,rVRH cGsBmăn hộGsBm fnLBcủa VĩfnLBnh PhonGsBmg fnLBlại ởGsBm trêfnLBn fnLBcao, e9HKcàng nghrVRHe fnLBtiếng giGsBmó dữGsBm dộe9HKi, ce9HKứ qo45Buật GsBmvào ngưe9HKời HiểGsBmu Đe9HKồng từngo45B GsBmcơn kho45Biến côGsBm rùngGsBm mìo45Bnh, nhấtrVRH le9HKà rVRHkhi e9HKcô đanGsBmg mặcrVRH mộtfnLB bộGsBm đồrVRH ưGsBmớt. fnLBSự chờGsBm đợie9HK khiếnGsBm fnLBcô càrVRHng rVRHlúc càGsBmng mệtrVRH GsBmmỏi, qurVRHần áfnLBo rVRHcũng bắtrVRH đầuo45B e9HKkhô lạo45Bi to45Brước nhữngo45B cơrVRHn gió.

Hơn mưrVRHời giờGsBm khuyGsBma Vĩnhe9HK Po45Bhong me9HKới về.e9HK rVRHCậu to45Bay trofnLBng o45Btay e9HKvới fnLBAnh KỳrVRH rfnLBất thâne9HK me9HKật, fnLBAnh o45BKỳ ngãe9HK o45Bhẳn vo45Bào lònGsBmg fnLBcậu. ĐrVRHi đếnrVRH trướce9HK cửao45B nhà,GsBm họfnLB nhìe9HKn thấyo45B mộo45Bt e9HKbong đo45Ben đGsBmang đe9HKổ ậpo45B de9HKưới đấtrVRH, đầuo45B gụcGsBm dướiGsBm gốirVRH. VĩnhGsBm GsBmPhong ko45Bhẽ lướtrVRH nrVRHhìn ngườiGsBm o45Bđó mộtfnLB cáiGsBm rồo45Bi brVRHình thảnrVRH e9HKbước qrVRHua. o45BCho đếnrVRH ke9HKhi tiếrVRHng mởo45B cửao45B láchGsBm cácrVRHh vGsBmang lfnLBên, e9HKHiểu D(fnLBồng mớifnLB be9HKắt e9HKđầu ngồo45Bi dậy,o45B fnLBcô nhìne9HK VrVRHĩnh Phoo45Bng đange9HK mởGsBm cửao45B co45Bhuẩn bfnLBị bướce9HK vàGsBmo nói:

- TôirVRH rVRHcó chuye9HKện fnLBmuốn nóio45B vớirVRH anh.

- ChúngrVRH te9HKa vàoe9HK nGsBmhà to45Bhôi eGsBmm rVRH– VĩnrVRHh PhGsBmong lfnLBàm nGsBmhư ko45Bhông fnLBnghe tho45Bấy HiểrVRHu ĐồngfnLB nói,GsBm cậurVRH nfnLBhìn GsBmAnh KrVRHỳ cườiGsBm giục.

Anh Kỳe9HK nhfnLBìn He9HKiểu Đồnge9HK mrVRHột cáfnLBi ro45Bồi dịe9HKu fnLBdàng nói:

- rVRHVĩnh Phongo45B, côo45B ấo45By bảorVRH muốne9HK nóe9HKi chrVRHuyện vớiGsBm ane9HKh, rVRHanh phảrVRHi trVRHỏ re9HKa lịcrVRHh e9HKsự mộtrVRH chútGsBm chứ.fnLB DGsBmù GsBmsao rVRHcô GsBmấy cũno45Bg GsBmlà ngườifnLB gio45Búp ve9HKiệc o45Bcủa ae9HKnh mà.

Chẳng GsBmbiết o45BAnh Ko45Bỳ cfnLBó co45Bố ýe9HK ho45Bay khôe9HKng mfnLBà be9HKa từGsBm fnLBngười giúfnLBp e9HKviệc nGsBmhư đe9HKược GsBmkéo dàGsBmi rafnLB. Toàno45B te9HKhân HiểurVRH ĐồngGsBm rGsBmun lên,fnLB e9HKcô cảmfnLB thấyGsBm đầuo45B o45Bóc qufnLBay cuồne9HKg, bonfnLBg VGsBmĩnh Pho45Bong vàrVRH Ane9HKh Kỳe9HK fnLBtrước rVRHmặt côfnLB gầne9HK ne9HKhư o45Bnhòe đio45B. fnLBMặt e9HKcô o45Bnóng bừngfnLB bừngfnLB, hfnLBai fnLBbàn tarVRHy lạnhrVRH burVRHốt, môio45B e9HKcô tíe9HKm te9HKái, cảrVRH ngườie9HK go45Bần nfnLBhư mfnLBuốn đổrVRH xuốno45Bg. e9HKCô co45Bố gắngo45B o45Bcầm rVRHcự, fnLBánh mắrVRHt nhìnrVRH Vĩne9HKh PhoGsBmng đo45Bầy moe9HKng đợi.

Vĩnh PrVRHhong khôngo45B nhìGsBmn He9HKiểu ĐồGsBmng mào45B áne9HKh rVRHmắt cậufnLB fnLBtập o45Btrung rVRHtrên ngườirVRH rVRHAnh Kỳ.rVRH AfnLBnh KỳGsBm cưfnLBời nói:

- GsBmHai fnLBngười rVRHcứ trVRHự nhiêGsBmn nóGsBmi chuyệe9HKn đirVRH. ErVRHm vềGsBm đây.

- Chẳngo45B phe9HKải eo45Bm đãGsBm hứfnLBa tốie9HK narVRHy ởo45B lạifnLB vớiGsBm anGsBmh à!GsBm e9HK– Vo45Bĩnh Pho45Bong nắfnLBm o45Btay AnrVRHh rVRHKỳ the9HKân mfnLBật nói.

- TfnLBhôi fnLBđi. ĐrVRHể phfnLBóng vifnLBên bắtfnLB gặpo45B lạirVRH vGsBmiết linrVRHh tino45Bh. MấyGsBm bữarVRH naGsBmy, hìrVRHnh erVRHm rVRHvà GsBmanh trênGsBm báfnLBo vẫnGsBm chưfnLBa đủGsBm srVRHao fnLB– Ae9HKnh KGsBmỳ cfnLBười ne9HKói giọngrVRH vừaGsBm nũnge9HK nrVRHịu vfnLBừa tro45Bách móc.

- Tho45Bì cfnLBó so45Bao đâu,rVRH họrVRH GsBmnói sGsBmự e9HKthật màGsBm –e9HK Vĩo45Bnh fnLBPhong cườiGsBm fnLBhaha nóGsBmi fnLB– ChẳngrVRH phfnLBải chúnfnLB rVRHta GsBmđang cặGsBmp GsBmbồ vrVRHới nharVRHu sau.

- ThấfnLBy e9HKghét –o45B e9HKAnh KrVRHỳ đe9HKưa nrVRHgắt Vĩe9HKnh PfnLBhong GsBmmột o45Bcái trônge9HK nhrVRHư o45Bđang âurVRH yếmGsBm nhau.

Hiểu ĐồrVRHng crVRHhỉ lặngGsBm lẽfnLB đứrVRHng nhìne9HK họ,fnLB kho45Bông nófnLBi thrVRHêm cGsBmâu no45Bào cGsBmả. Co45Bhẳng ao45Bi biếrVRHt tronrVRHg lònrVRHg fnLBcô đe9HKang o45Brất đau.

- rVRHEm ve9HKề o45Bđây GsBm– GsBmAnh GsBmKỳ vừafnLB rVRHnói vừe9HKa o45Bhôn lo45Bên máfnLB fnLBVĩnh PhfnLBong GsBmmột cfnLBái rấrVRHt GsBmngọt ngào.

- fnLBĐể o45Banh tiễno45B em.

- Khôe9HKng cầe9HKn đâurVRH. Ae9HKnh vàrVRH crVRHô e9HKấy GsBmcứ nóio45B cfnLBhuyện đi.

Nói xoe9HKng e9HKAnh fnLBKỳ bỏfnLB đirVRH. Vo45Bĩnh Phe9HKong chẳngo45B nófnLBi thêGsBmm fnLBcâu gfnLBì lẳnge9HK lặngrVRH bỏrVRH GsBmvào nhGsBmà, ne9HKhưng cậuo45B khôngfnLB fnLBđóng cửGsBma, chfnLBo nêGsBmn Hiểo45Bu e9HKĐồng đGsBmi vàofnLB te9HKheo. o45BVĩnh phofnLBng đfnLBi thẳnge9HK GsBmvào phòngo45B mìnhrVRH đfnLBóng sầo45Bm cửarVRH lại.fnLB e9HKHiểu GsBmĐồng đứo45Bng bênGsBm dướio45B nhìGsBmn lfnLBên rấtfnLB rVRHlâu nhưno45Bg vẫne9HK o45Bkhông GsBmthấy Ve9HKĩnh Pho45Bong e9HKtrở xuống.o45B o45BCô fnLBhít mộtrVRH hGsBmơi thrVRHật sâufnLB, rVRHquyết đrVRHịnh fnLBđi lên.

Hiểu Đồno45Bg khGsBmông ge9HKõ co45Bửa, côfnLB cứGsBm tho45Bế mởGsBm cửfnLBa đrVRHi vàorVRH. QuảGsBm ne9HKhiên vừGsBma vàGsBmo đão45B thấo45By Vĩno45Bh PhonrVRHg đe9HKang nfnLBgồi e9HKtrên se9HKofa hrVRHút e9HKthuốc, dáne9HKg vẻfnLB o45Bnhư e9HKchờ đợi.GsBm GsBmThấy côGsBm vàfnLBo, cậuGsBm lo45Bặng GsBmlẽ do45Bụi trVRHắt điềue9HK thuốrVRHc rồfnLBi hấtfnLB đầurVRH nói:

- Ne9HKói đirVRH! TGsBmìm to45Bôi rVRHcó virVRHệc gì.

- Ce9HKhắc fnLBanh cGsBmũng biếGsBmt GsBmem rVRHtìm e9HKanh đrVRHể nóio45B việco45B gìfnLB o45Bmà, hàfnLB o45Btất pGsBmhải giảGsBm rVRHvờ hỏiGsBm –GsBm e9HKHiểu ĐồngfnLB nhìo45Bn thẳngrVRH e9HKVĩnh PhonrVRHg trảe9HK lời.

- rVRHLà việco45B co45Bủa e9HKĐình ÂrVRHn e9HK? –o45B fnLBVĩnh Phoo45Bng GsBmnhướn me9HKày hỏi.

Hiểu ĐồngfnLB gậrVRHt GsBmđầu. Vĩno45Bh PrVRHhong o45Bnhếch môifnLB crVRHười nói:

- Tôie9HK chẳngo45B crVRHó gGsBmì prVRHhải bàfnLBn vớo45Bi côfnLB cả.

- SGsBmao GsBmanh cóe9HK thểfnLB đốie9HK xGsBmử GsBmnhư tho45Bế vfnLBới Đe9HKình ÂGsBmn, cGsBmhẳng lẻrVRH chỉo45B vìe9HK bGsBmạn fnLBgái o45Banh màe9HK aGsBmnh se9HKẵn fnLBsàng hGsBmất đGsBmổ ngườiGsBm ko45Bhác GsBmxuống đấtGsBm nGsBmhư vậfnLBy e9HKà –fnLB e9HKHiểu ĐồrVRHng te9HKức giậe9HKn nói.

- Vậe9HKy thìe9HK fnLBsao? –o45B VĩnhGsBm PrVRHhong rVRHhỏi lạfnLBi vo45Bới vẻGsBm mặtGsBm bìnhe9HK thản.

Hiểu ĐfnLBồng nhìe9HKn VĩnhfnLB PGsBmhong trânfnLB to45Brân, vẻGsBm fnLBmặt fnLBcậu o45Bvẫn ve9HKậy, vẫe9HKn lạno45Bh GsBmlùng thrVRHờ e9HKơ. CrVRHuối co45Bùng He9HKiểu Đồno45Bg lêne9HK tiếng:

- GsBmVĩnh PfnLBhong! EfnLBm biếrVRHt ae9HKnh hậo45Bn efnLBm. GsBmNhưng me9HKà đórVRH le9HKà chuyệnrVRH giữarVRH hGsBmai GsBmchúng fnLBta. AnGsBmh mue9HKốn chàrVRH đạpGsBm eo45Bm tho45Bế nGsBmào cũno45Bg đưo45Bợc nhưngrVRH màe9HK xie9HKn anfnLBh, e9HKxin anfnLBh hãye9HK thfnLBa e9HKcho ĐrVRHình rVRHÂn GsBmcó GsBmđược e9HKkhông. CGsBmô ấyGsBm e9HKvô tội.

- rVRHChà đạGsBmp cGsBmô? o45BCô xứngo45B sae9HKo? –o45B Vĩe9HKnh GsBmPhong nhướno45B e9HKmày nói.

- Ano45Bh nfnLBói đifnLB, phảie9HK làme9HK safnLBo o45Banh mớiGsBm GsBmtha chrVRHo Đo45Bình Âne9HK –rVRH HGsBmiểu fnLBĐồng hrVRHỏi Ve9HKĩnh rVRHPhong, e9HKnước mắtrVRH cGsBmô rVRHcứ trựe9HKc ce9HKhào ro45Bơi xuốnGsBmg GsBmnơi ko45Bhóe mắt.

- CGsBmô muốe9HKn biếrVRHt ào45B. ĐượcGsBm thôi,e9HK te9HKôi cũe9HKng ke9HKhông ngạrVRHi nrVRHói thẳne9HKg vớio45B co45Bô. CôGsBm o45Bcó biếte9HK nhữngGsBm diễfnLBn viêfnLBn đểe9HK đượcrVRH nGsBmổi tiếne9HKg fnLBphải báGsBmn o45Bthân mo45Bình GsBmnhư trVRHhế GsBmnào o45Bkhông? rVRHAi cũnrVRHg fnLBmuốn đrVRHược làmo45B ngườio45B mẫuGsBm đạie9HK diệnfnLB rVRHcho tậe9HKp e9HKđoàn. fnLBChỉ cầnfnLB mộte9HK bưo45Bớc lêrVRHn tiên,rVRH o45Bhọ sẵno45B GsBmsàng e9HKlao o45Bvào vòrVRHng trVRHay ngườie9HK kho45Bác mặe9HKc tìo45Bnh họfnLB chàfnLB đạGsBmp fnLBnhư tfnLBhế no45Bào. MiGsBmễn làe9HK rVRHhọ ce9HKó thểrVRH tre9HKở nêno45B nổifnLB tiếngo45B. Đe9HKình Âo45Bn cũnge9HK vậfnLBy thôi,rVRH nếufnLB côo45B ấye9HK muốrVRHn chifnLBến thắnfnLBg, o45Bcó thểo45B tGsBmrở trVRHhành ngườiGsBm mẫuo45B đạie9HK diệno45B thìrVRH cáchGsBm rVRHhay nhe9HKất lào45B báo45Bn tho45Bân. CGsBmhỉ fnLBcần cGsBmô ấyrVRH tGsBmrở tho45Bành ngườirVRH mẫuGsBm đạiGsBm drVRHiện thìfnLB khôngGsBm e9HKcần phảGsBmi bồirVRH thườno45Bg hợe9HKp đồno45Bg nữa.

- fnLBĐình ÂnGsBm khônfnLBg phảGsBmi lfnLBoại ngườio45B báno45B e9HKthân đểo45B đưGsBmợc nổrVRH GsBmtiếng –GsBm Hiểuo45B ĐồfnLBng tGsBmức gifnLBận nói.

- fnLBNhưng đóGsBm làrVRH cáche9HK due9HKy nhất.o45B NếfnLBu e9HKcô sợo45B crVRHô ấyo45B bGsBmị te9HKổn thươne9HKg, vo45Bậy thìfnLB cGsBmô thafnLBy ce9HKô ấyfnLB brVRHàn the9HKân rVRHđi. DrVRHù gìrVRH thìe9HK fnLBcô GsBmcó rVRHbán fnLBthêm lầno45B nữGsBma cũnfnLBg chẳnrVRHg e9HKmất mGsBmàt gì.

Hiểu ĐồnrVRHg GsBmnghe nhữngGsBm lờe9HKi VGsBmĩnh PfnLBhong nóiGsBm, tứce9HK grVRHiận vôfnLB cùng.GsBm CôGsBm muốnGsBm girVRHang rVRHtay tGsBmát vàGsBmo GsBmmặt e9HKcậu fnLBmột GsBmcái. NhưnrVRHg GsBmbàn tGsBmay nGsBmắm chặtfnLB GsBmlại kìmrVRH chế.

- BánfnLB chrVRHo fnLBai, brVRHán chGsBmo arVRHnh e9HKà. fnLBTôi crVRHhẳng fnLBthà le9HKà che9HKo fnLBkhông o45Bmột tênrVRH e9HKăn mo45Bày còGsBmn ho45Bơn báo45Bn co45Bho loạie9HK ngườio45B nhưrVRH ano45Bh fnLB– Hiểe9HKu e9HKĐồng cfnLBười chếrVRH giễu.

Lập o45Btức VĩnGsBmh fnLBPhong GsBmlao đGsBmến ôrVRHm chặGsBmt lấfnLBy côGsBm, GsBmchiếm lấfnLBy bờo45B rVRHmôi côo45B đrVRHầy fnLBcăm phẫnrVRH vào45B rVRHhung hãGsBmn. Mo45Bùi mo45Báu trVRHanh bo45Bắt đGsBmầu tre9HKào rGsBma tràne9HK tre9HKong miệngGsBm Hiểo45Bu Đồng,GsBm e9HKchẳng mấfnLBy chốo45Bc môrVRHi o45Bcô GsBmsưng lên.fnLB HiểfnLBu Đồngo45B muốnGsBm thoe9HKát o45Bra, co45Bô ngửrVRHa GsBmcổ fnLBra po45Bhía se9HKau o45Bquay mặto45B e9HKđi nơio45B fnLBkhác, nhrVRHưng VĩfnLBnh Po45Bhong GsBmđã GsBmgiữ chặte9HK grVRHáy crVRHô, GsBmmôi cậue9HK co45Bít chặto45B o45Bmôi cô,o45B qrVRHuyết lie9HKệt chiếmrVRH giữo45B rVRHkhông buôfnLBn, éfnLBp côrVRH fnLBđi đếnGsBm bêe9HKn o45Bgiường, đèrVRH o45Bcô xuốngrVRH fnLBdưới. CảGsBm ngườiGsBm crVRHậu nằGsBmm trêno45B ngườifnLB ce9HKô, e9HKtham lao45Bm e9HKhung hãnfnLB ngấue9HK ge9HKhiến môfnLBi cô.

Đây chírVRHnh lfnLBà cfnLBơn thịnhe9HK nfnLBộ o45Bcủa cậrVRHu, lrVRHà nỗe9HKi hậnGsBm chấtrVRH GsBmchứa đrVRHầy GsBmsự nhrVRHớ nhung.

- So45Bao hả?o45B Co45Bô nhẫfnLBn târVRHm đểrVRH bạnrVRH mìnhGsBm bịfnLB GsBmchà đạprVRH rVRHà –e9HK VĩnGsBmh fnLBPhong ngẩe9HKng đầfnLBu nhìnrVRH HGsBmiểu Đo45Bồng e9HKvẻ cườio45B cợte9HK chếGsBm rVRHgiễu nói.

Hiểu rVRHĐồng trừngGsBm mắto45B GsBmnhìn cậu,fnLB đôio45B mắtfnLB đỏrVRH nge9HKầu, kGsBmhóe môGsBmi e9HKcó vàrVRHi vfnLBệt mGsBmáu, fnLBmôi mrVRHím chặt,fnLB rVRHcô đaue9HK e9HKđớn nói:

- Nếuo45B fnLBanh chịufnLB o45Btha che9HKo Đìno45Bh ÂfnLBn, vậye9HK tho45Bì e9HKtôi bGsBmán co45Bho anh.

Vĩnh Phone9HKg lặpe9HK tứo45Bc cfnLBuối fnLBxuống cuốnrVRH lấye9HK GsBmmôi cGsBmô tiếe9HKp tụcGsBm tGsBmhô bạe9HKo grVRHhiền ne9HKát. o45BBàn to45Bay cũnrVRHg o45Bchẳng ko45Biêng nrVRHể o45Bbắt đầuo45B hàno45Bh hạfnLB cơGsBm thểfnLB cô,fnLB đôio45B mo45Bắt cậufnLB đfnLBỏ ngrVRHầu GsBmlên fnLBrồi xáGsBmm xrVRHịt. Từne9HKg nút,fnLB từngGsBm núGsBmt fnLBáo củao45B ce9HKô rVRHđược mởrVRH o45Bra, e9HKcậu fnLBcuối xo45Buống hôrVRHn lêrVRHn cổo45B lêe9HKn ngGsBmực rVRHcô. fnLBNhưng rrVRHồi crVRHậu chạfnLBm vàGsBmo mrVRHột cáGsBmi ge9HKì đórVRH mátGsBm lạnh.GsBm ÁGsBmnh mắto45B o45Bquét qfnLBua GsBmcái thứGsBm mo45Bát lrVRHạnh đóo45B. e9HKNó đangrVRH nGsBmgự trịo45B te9HKrên cáo45Bi rVRHcổ thrVRHon trắnge9HK fnLBcủa fnLBcô. Sợie9HK dâo45By truyềrVRHn màuo45B trắngfnLB hìnhrVRH o45Bcon crVRHá rVRHheo, nhưe9HKng rVRHthứ khie9HKến tiGsBmm crVRHậu rufnLBn GsBmrẩy e9HKchính làrVRH cáe9HKi vậtGsBm màurVRH no45Bâu nhỏo45B rVRHtròn: Chiếce9HK nhẫrVRHn hìno45Bh cGsBmon crVRHá fnLBheo fnLBmà cậufnLB e9HKđã e9HKlàm to45Bặng cfnLBô. Năme9HK đe9HKó chẳngGsBm phảie9HK chfnLBính trVRHay co45Bô đo45Bã e9HKquăng nfnLBó GsBmđi rồio45B rVRHhay saoGsBm, tạio45B sarVRHo côo45B lạiGsBm tìmGsBm o45Bnó về.

Vĩnh Phoe9HKng fnLBnắm chặtGsBm to45Bay lrVRHại, nfnLBhìn cho45Bằm cGsBmhằm vàoo45B chiếce9HK ne9HKhẫn, trVRHim cậufnLB đae9HKng rue9HKn, cậuGsBm sợrVRH, cậuGsBm khfnLBông dGsBmám nrVRHghĩ. Chỉe9HK sợo45B e9HKđó o45Blại lfnLBà mộto45B se9HKự se9HKai lo45Bầm nữo45Ba. CậrVRHu từGsBm tfnLBừ rồirVRH khỏirVRH cô,GsBm rồie9HK cườrVRHi ne9HKhạt nói:

- e9HKCô rVRHchỉ làfnLB mộto45B rVRHchiếc e9HKgiày e9HKrách. TôrVRHi ko45Bhông mrVRHuốn rVRHđi mộtrVRH chiGsBmếc gio45Bày re9HKách cófnLB birVRHết fnLBbao nrVRHgười xfnLBỏ vào.

Nói rồiGsBm cậurVRH vGsBmơ cáiGsBm áo45Bo khGsBmoác fnLBbỏ đGsBmi rrVRHa ngoài.

***

Hiểu Đồngo45B nằmfnLB ởo45B le9HKại nGsBmghe te9HKim mìnfnLBh chGsBmảy e9HKmáu. rVRHCô cưe9HKời, e9HKcười ro45Bất e9HKnhiều, cườe9HKi đếno45B dạo45B dàfnLBy qe9HKuặn thắte9HK lfnLBại, đrVRHua đớn.rVRH Ce9HKô nghiGsBmêng ngườirVRH e9HKôm lấGsBmy bụng,GsBm fnLBkhông ne9HKgờ nhữfnLBng giọto45B nướo45Bc mắtfnLB crVRHô kiềo45Bm chếfnLB nãyfnLB GsBmgiờ, lạirVRH bo45Bắt đầurVRH tGsBmhi ne9HKha chảye9HK xufnLBống gối,o45B ưGsBmớt đo45Bẫm. Côe9HK muốnfnLB ngồirVRH dậye9HK e9HKnhưng rVRHlại khôfnLBng o45Bcòn e9HKsức. CáGsBmm gfnLBiác e9HKcơ thểfnLB ngàyrVRH càno45Bg nóngGsBm bừngrVRH lêne9HK gầnGsBm nrVRHhư fnLBbốc cháye9HK, cárVRHi nóngrVRH xGsBmé nrVRHát ruộte9HK gGsBman cô.GsBm Ce9HKô cfnLBố fnLBgắng trVRHhở nhưngrVRH do45Bường nhưfnLB khôGsBmng fnLBcòn sứrVRHc. rVRHCuối cGsBmùng khóo45Be mfnLBắt nhắo45Bm ghiềrVRHn lạio45B rVRHcho cGsBmhìm vàfnLBo mrVRHê man.

Vĩnh PhfnLBong lrVRHái xfnLBe po45Bhóng tfnLBhật e9HKnhanh re9HKa đườngo45B quốcGsBm le9HKộ, tro45Bời khue9HKya nhưngo45B GsBmvẫn nhe9HKiều xe9HKe, nhấte9HK làe9HK xrVRHe tải.fnLB crVRHậu điêno45B cuồne9HKg be9HKóp cGsBmòi ke9HKhiến nhữo45Bng nGsBmơi e9HKcậu điGsBm fnLBqua đo45Bều đọngrVRH lạirVRH âmGsBm tfnLBhanh đo45Binh trVRHai nhứce9HK ócfnLB. rVRHCuối cùnge9HK cậuGsBm o45Bcũng o45Bchạy rfnLBa ngrVRHoại fnLBô vắngo45B ve9HKẻ. Dướie9HK ánhrVRH trănfnLBg mờe9HK ảoGsBm cậuo45B khrVRHông gừngfnLB rVRHla hGsBmét, rVRHmuốn xéGsBm toạto45B buồngGsBm pfnLBhổi rVRHra, muốno45B héte9HK crVRHho đếGsBmn kfnLBhi trVRHim vfnLBỡ ne9HKát. CGsBmuối fnLBcùng cậrVRHu gụcfnLB xuốngGsBm đất,fnLB nướco45B GsBmmắt o45Brơi xe9HKuống đầyGsBm fnLBđau khổGsBm fnLBvà tuyệtfnLB vọng.
Kho45Bi cậuo45B tGsBmrở về,rVRH trờirVRH đGsBmã o45Bqua ngfnLBày mới.e9HK CrVRHăn no45Bhà lạGsBmnh ngfnLBắt khônge9HK mộtrVRH GsBmhơi người,rVRH co45Bô đơGsBmn o45Btịch liGsBmêu. Nhưe9HKng VĩnrVRHh PhonfnLBg pháfnLBt hrVRHiện mộe9HKt đrVRHôi fnLBgiày nữe9HK GsBmvẫn o45Bcòn đểrVRH rVRHở cạfnLBnh rVRHcửa. Đôie9HK giàGsBmy củaGsBm hiểufnLB Đồng:”o45B fnLBCô vẫnGsBm e9HKchưa đi”

Vĩnh PhonGsBmg lirVRHền GsBmchạy e9HKù lfnLBên trêrVRHn, cậe9HKu nhẹfnLB nGsBmhàng mởrVRH e9HKcánh rVRHcửa rafnLB, GsBmcảm thấyo45B GsBmvô cùnGsBmg hồrVRHi GsBmhộp. Cậe9HKu cũno45Bg chẳfnLBng biếtGsBm bảrVRHn thânfnLB đango45B rVRHchờ đợie9HK rVRHgì o45Bsau fnLBcánh cửarVRH. Nhưno45Bg cậurVRH nhìo45Bn thấGsBmy Ho45Biểu ĐồngrVRH đafnLBng nằmGsBm gậprVRH ngườe9HKi lại,GsBm ho45Bơi tGsBmhở GsBmđứa quảng,e9HK pe9HKhả ro45Ba hơGsBmi no45Bóng đángGsBm e9HKsợ. Vĩe9HKnh GsBmPhong e9HKđưa te9HKay sfnLBờ rVRHtrán cGsBmô, tGsBmrán côo45B fnLBrất nóngo45B. VfnLBĩnh Phe9HKong lạGsBmnh GsBmcả e9HKngười o45Bvội fnLBvàng bếGsBm HiểufnLB ĐồngrVRH o45Bđến bệGsBmnh viện.
fnLBKhi Hiểe9HKu ĐồngGsBm mởrVRH mắtfnLB ro45Ba, côe9HK đãe9HK the9HKấy mìnhe9HK nằme9HK rVRHở rVRHbệnh viện,o45B o45Btay đae9HKng trufnLByền dịco45Bh. Đìnho45B ÂnGsBm đaGsBmng ngồo45Bi bo45Bên cạnhrVRH cô,rVRH gươe9HKng mặe9HKt lắmGsBm leGsBmm nướcrVRH mắtfnLB, tro45Bên ghrVRHế fnLBsofa, o45BThiên MiGsBmnh vo45Bà Mio45Bnh e9HKThùy đangrVRH ngGsBmồi io45Bm lfnLBặng. ĐìnrVRHh ÂnfnLB vừafnLB thấfnLBy Ho45Biểu ĐfnLBồng thfnLBức dậrVRHy, Đìnho45B e9HKÂn fnLBmừng rrVRHỡ e9HKreo lên:

- CrVRHậu tỉnhGsBm rfnLBồi. Co45Bậu lào45Bm mfnLBình e9HKlo che9HKết đie9HK được.

- fnLBSao mìno45Bh lạe9HKi ởGsBm đâyo45B –fnLB Hiểue9HK ĐGsBmồng GsBmcố gắngGsBm ngGsBmồi dậy,rVRH nhìno45B xfnLBung quanGsBmh hỏi.

- CậurVRH bịe9HK sốtfnLB ce9HKao nêfnLBn ngấo45Bt điGsBm, là….làe9HK VĩnhrVRH PrVRHhong đưe9HKa cậfnLBu vàfnLBo đârVRHy. AfnLBnh ấGsBmy fnLBđã rVRHở vớGsBmi cậo45Bu cảfnLB đGsBmêm, tớirVRH GsBmsáng thìGsBm gọGsBmi rVRHđiện che9HKo To45Bhiên Mie9HKnh o45Bvà fnLBmình đfnLBến –e9HK ĐìnhrVRH Âne9HK o45Btrả e9HKlời fnLBrồi no45Bhìn Hiểue9HK ĐồngrVRH cảmfnLB kíe9HKch đếo45Bn mue9HKốn ke9HKhóc GsBm– GsBmCậu trVRHhật lfnLBà ngốGsBmc, hGsBmà tGsBmất vìGsBm chuyệGsBmn cfnLBủa mrVRHình mrVRHà đứngo45B đợifnLB dướio45B mưarVRH đểrVRH ro45Bồi pháe9HKt bo45Bệnh te9HKhế này.

- NgốcGsBm qe9HKuá! o45BĐâu hfnLBẳng GsBmlà mrVRHình vrVRHì cậufnLB e9HKđâu –rVRH HiểfnLBu ĐồngrVRH cGsBmười khuyGsBmên nhủrVRH ĐGsBmình Âe9HKn GsBmđể cfnLBô khônrVRHg áyrVRH náyfnLB .

- HiểurVRH Đồng!rVRH –fnLB Thiêno45B MrVRHinh e9HKđi đếrVRHn bo45Bên họe9HK lêfnLBn trVRHiếng –rVRH fnLBAnh đãfnLB he9HKỏi Vĩo45Bnh PhofnLBng fnLBrồi. KHrVRHông phrVRHải lỗiGsBm củafnLB cậrVRHu ấfnLBy đâuo45B. Le9HKà o45Bbà MafnLBi HGsBmoa gọie9HK đifnLBện yêurVRH cầrVRHu rVRHcác cổGsBm đônge9HK GsBmphải thaGsBmy đổfnLBi ngườirVRH đạo45Bi diện.GsBm VGsBmĩnh Phone9HKg chỉGsBm bfnLBị buộcfnLB pfnLBhải đGsBmưa o45Bra yêuo45B cầuo45B đrVRHó mrVRHà tfnLBhôi. Ee9HKm cũGsBmng đe9HKừng fnLBtrách họrVRH, họrVRH e9HKlà nGsBmhững ngườiGsBm kino45Bh doanrVRHh, GsBmchạy GsBmtheo lợe9HKi nhue9HKận fnLBlà chGsBmính. Se9HKo vrVRHới ĐìnhrVRH Ân,e9HK Ano45Bh o45Bkỳ cóo45B độe9HK fnLBnổi tiếnfnLBg hơn.e9HK ChuyệnfnLB hợfnLBp GsBmđồng, efnLBm đừngGsBm lfnLBo nữrVRHa, fnLBanh vo45Bà Vĩe9HKnh o45BPhong sẽrVRH giảirVRH quyết.

Mai GsBmHoa o45B– CrVRHái te9HKên GsBmnày e9HKđã lâuo45B re9HKồi ce9HKô khôe9HKng nghrVRHe thấy.fnLB BârVRHy giGsBmờ ngfnLBhe nhrVRHắc đếnGsBm trono45Bg lòfnLBng côe9HK bỗngo45B nGsBmhư e9HKdậy se9HKóng. ÁrVRHnh mắo45Bt lóefnLB lGsBmên rVRHmột ngọnrVRH lfnLBửa. Côo45B quae9HKy GsBmsang o45Bnhìn rVRHĐình e9HKÂn, rồfnLBi The9HKiên e9HKMinh vGsBmà MinfnLBh ThùfnLBy, chậme9HK rVRHrãi buôGsBmng GsBmra mộo45Bt câu:

- e9HKMình nhấfnLBt địnhrVRH rVRHgiúp cậGsBmu lrVRHấy fnLBlại hợe9HKp đồngfnLB đó.

PP: fnLBmày đúngo45B rVRHlà liềurVRH mạo45Bng rVRHmà, cfnLBó biếto45B lấGsBmy lạie9HK bằfnLBng e9HKcách fnLBnào không?
TG: Cáie9HK nàyo45B e9HKtao fnLBchưa ngho45Bĩ o45Bra fnLB(v GsBm– v)

Tập đoàe9HKn VĩfnLBnh Phát.

- MGsBmời côe9HK vàrVRHo đârVRHy. GsBmChủ tịo45Bch GsBmđang fnLBở fnLBtrong đe9HKó GsBm– CôGsBm thưrVRH kíGsBm giọnGsBmg nhẹrVRH GsBmnhàng mờe9HKi Hio45Bểu ĐồnGsBmg vrVRHào phòe9HKng ôe9HKng chủGsBm tịchfnLB mfnLBột cácho45B lịce9HKh sự.

Hiểu e9HKĐồng e9HKcũng e9HKmĩm cườifnLB fnLBnhẹ nhàngGsBm lGsBmịch sựe9HK gGsBmật đe9HKầu co45Bhào fnLBcô rồfnLBi thẳfnLBng lưo45Bng đie9HK vào45Bo phrVRHòng ônrVRHg rVRHVăn To45Brác. ĐGsBmây lfnLBà rVRHlần đầuGsBm tirVRHên ce9HKô bo45Bước e9HKchân ve9HKào đây.GsBm GsBmCô vừGsBma mfnLBở cửGsBma e9HKra thfnLBì fnLBđã thfnLBấy fnLBnụ cườie9HK cGsBmủa ôGsBmng VăGsBmn o45BTrác rVRH, trfnLBong pho45Bòng cònrVRH GsBmcó tổfnLBng go45Biám đốcGsBm, crVRHon traGsBmi e9HKông fnLBVăn GsBmTrác –e9HK rVRHông TuấfnLBn Khano45Bh .

- CfnLBon GsBmbé fnLBnày, cháuGsBm lào45Bm ôno45Bg bấtrVRH GsBmngờ quá.

- Co45Bon GsBmchào ông.

- Mo45Bau fnLBđến đâyo45B nGsBmgồi –o45B ÔnrVRHg Ve9HKăn TrfnLBác fnLBđứng dậyGsBm đfnLBi lạio45B ge9HKhế soe9HKfa vàe9HK fnLBchỉ tafnLBy bảoGsBm HirVRHểu ĐồngrVRH ngồiGsBm xuống.

Hiểu ĐồngfnLB fnLBngoan ngofnLBãn bướcfnLB đếnfnLB vàGsBm ngrVRHồi rVRHxuống. ÔnrVRHg Văe9HKn TfnLBrác rVRHvới taGsBmy địnhrVRH rrVRHót tfnLBrà e9HKcho ce9HKô nhưngfnLB e9HKHiểu Đồnge9HK rVRHđã chặnfnLB lại,fnLB GsBmcười nói:

- fnLBPhải lào45B ce9HKháu róo45Bt tro45Bà mờio45B ôo45Bng mớio45B đúnge9HK ạ.

- Que9HKả no45Bhiên lfnLBà cháuo45B crVRHó chue9HKyện me9HKuốn o45Bnhờ vảfnLB ôngGsBm rồe9HKi. ĐượcGsBm cháo45Bu mGsBmau o45Bnói e9HKđi, giúpGsBm đượcfnLB thìe9HK ôfnLBng srVRHẽ e9HKsẵn sào45Bng giúpfnLB chrVRHáu –rVRH ÔnGsBmg VfnLBăn TrárVRHc cườirVRH pháo45B lêe9HKn, áo45Bnh fnLBmắt hiềnGsBm từo45B nhe9HKìn cô.

Hiểu Đồngo45B cẩnrVRH thGsBmận rófnLBt cfnLBho ôngrVRH VăGsBmn TráGsBmc mGsBmột táe9HKch to45Brà, rồiGsBm rGsBmót cho45Bo mìnGsBmh mộte9HK táe9HKch khrVRHác, mfnLBới e9HKnhẹ nhrVRHàng đặo45Bt bo45Bìng trGsBmà xuốngfnLB, o45Bcô no45Bgồi thẳe9HKng lưnGsBmg, nhìfnLBn thẳnge9HK ôngGsBm VfnLBăn TGsBmrác nói:

- KhôGsBmng po45Bhải ne9HKhờ ve9HKả. CháurVRH me9HKuốn GsBmcùng ônfnLBg gifnLBao dịch.

Ông fnLBVăn TrárVRHc khe9HKá bấGsBmt rVRHngờ trướcGsBm cGsBmâu nóie9HK củafnLB HirVRHểu Đồng,fnLB ônfnLBg nhướne9HK màye9HK GsBmnhìn côo45B que9HKan fnLBsát. HiGsBmểu Đồnge9HK khrVRHông e9HKhề brVRHối rốo45Bi trVRHrước ánho45B GsBmmắt co45Bủa o45Bông VăfnLBn TráGsBmc, cfnLBô be9HKình thảe9HKn, GsBmánh mGsBmắt vGsBmẫn nGsBmhìn thẳe9HKng, đôGsBmi mắGsBmt troe9HKng suốt.o45B So45Bau fnLBmột hồe9HKi quao45Bn sát,o45B thấyGsBm HiểurVRH ĐồngfnLB ko45Bhông cóGsBm vẻo45B fnLBgì làrVRH đanGsBmg đùe9HKa vớo45Bi ông,e9HK ôfnLBng VfnLBăn TrfnLBác mớfnLBi nghfnLBi e9HKngờ hỏi:

- CháfnLBu muốnfnLB cùngfnLB ônfnLBg gifnLBao fnLBdịch cáGsBmi gì?

- ChiếcfnLB ghrVRHế rVRHchủ tGsBmịch e9HKcủa tậpGsBm đoànGsBm NguyênrVRH GsBmThành Pe9HKhong –fnLB GsBmHiểu Đồne9HKg trảGsBm GsBmlời ngao45By lặpGsBm tức.

Ông Văne9HK To45Brác GsBmquá bấtrVRH e9HKngờ trưo45Bớc lờiGsBm đềo45B nGsBmghị cfnLBủa e9HKHiểu Đe9HKồng. fnLBÔng do45Bựa hẳo45Bn vàGsBmo thànhrVRH ghếo45B nhGsBmìn GsBmcô đGsBmăm đăo45Bm mộto45B o45Blần nữafnLB đầye9HK e9HKnghi ngfnLBờ. rVRHSắc mGsBmặt HiểurVRH ĐồngrVRH vẫnGsBm kiêno45B rVRHđịnh khôfnLBng hfnLBề tfnLBhay đổi.

- CGsBmháu co45Bó biết,rVRH chủrVRH tịcfnLBh GsBmTriệu fnLBVĩnh rVRHNguyên rVRHlà ngườirVRH nắe9HKm giữGsBm 2e9HK5% sốrVRH cổo45B po45Bhần, vợGsBm fnLBông rVRHta rVRHnắm go45Biữ fnLB15 GsBm% e9HKsố crVRHổ phầrVRHn, hGsBmai ngo45Bười o45Bcon rVRHtrai cfnLBủa e9HKhọ mỗifnLB o45Bngười no45Bắm giữGsBm 1fnLB0% cổrVRH phần.rVRH ChfnLBáu nghỉo45B GsBmxem làGsBmm se9HKao cháe9HKu crVRHó thểe9HK thGsBmay e9HKđổi đượcGsBm chiếcGsBm fnLBghế chủrVRH e9HKtịch củae9HK tậpe9HK đoàno45B fnLBhọ chứe9HK fnLB– Ôe9HKng VfnLBăn Tro45Bác bìnhGsBm tĩnGsBmh e9HKphân tích.

- Vậyo45B cháurVRH hỏio45B ône9HKg, tronGsBmg te9HKay ônGsBmg nắmfnLB go45Biữ baGsBmo nhiêo45Bu o45B% e9HKcổ phầne9HK e9HKcủa tậo45Bp đoànGsBm NguyênrVRH ThàGsBmnh PhGsBmong rVRH– e9HKHiểu Đồno45Bg e9HKmĩm e9HKcười ne9HKhìn ôngo45B hỏie9HK thẳng.

Sắc mặtGsBm ônrVRHg Vo45Băn o45BTrác bỗnrVRHg o45Btối sầGsBmm lạiGsBm, ônGsBmg ko45Bhàn giọfnLBng hỏi:

- LàGsBmm o45Bsao ce9HKháu biết.

- Co45Bháu khôo45Bng biếto45B. rVRHChỉ o45Bvì e9HKtrên o45Bđời nàyGsBm cófnLB fnLBcái gọifnLB fnLBlà girVRHán điệpGsBm fnLBkinh tfnLBế crVRHho no45Bên fnLBcháu fnLBđoán no45Bhư vậy.

Ông VănGsBm Te9HKrác vẫno45B rVRHtrầm nrVRHgâm ne9HKhìn He9HKiểu Đồngo45B ke9HKhông nGsBmói gì.rVRH CfnLBô mĩmGsBm cườrVRHi khẽrVRH GsBmmột cfnLBái rfnLBồi nfnLBói tiếp.

- XrVRHét GsBmtheo tìfnLBnh ho45Bình củGsBma tậpo45B đoànGsBm ôngfnLB màe9HK thấy,fnLB vifnLBệc ôGsBmng mue9HKa lôo45B đấtfnLB đfnLBó e9HKthì đúngGsBm làrVRH quGsBmá kfnLBì lạfnLB. NhưnfnLBg mộte9HK GsBmngười lãoGsBm luyệno45B e9HKtrên thươngrVRH trườnge9HK nfnLBhư GsBmông lạirVRH rVRHtìm mọie9HK cáfnLBch muo45Ba bằne9HKg đượfnLBc GsBmlô đấtfnLB GsBmđó. Nho45Bất fnLBlà o45Bkhi fnLBtập đòo45Ban NguyênGsBm ThànhrVRH Phe9HKong đarVRHng dựGsBm GsBmđịnh GsBmthu muGsBma GsBmđể lậpo45B nhào45B mo45Báy. VấfnLBn đGsBmề làe9HK, tậGsBmp đGsBmoàn đae9HKng rVRHvẫn cho45Bưa tie9HKến hànGsBmh GsBmxong fnLBthì đãe9HK brVRHị ôngGsBm fnLBhớt tafnLBy trênGsBm fnLBrồi. fnLBVấn đềGsBm đặtrVRH GsBmra rVRHlà, te9HKại sGsBmao GsBmông lạio45B bo45Biết o45Bkhi mo45Bà cuộGsBmc họGsBmp đóe9HK chỉrVRH toàne9HK lrVRHà cárVRHc cổe9HK đône9HKg vớo45Bi ne9HKhau. SrVRHuy re9HKa mộtrVRH tronGsBmg GsBmcác cổe9HK rVRHđông đrVRHó làfnLB gio45Bán đo45Bệp e9HKcủa ông.e9HK VậfnLBy thìe9HK fnLBcổ phầrVRHn GsBmcủa ngườio45B đórVRH cũnrVRHg thue9HKộc vềe9HK ông.

- HiGsBmểu rVRHĐồng, cháfnLBu e9HKquả làrVRH mGsBmột ngo45Bười tfnLBhông mrVRHinh. CGsBmháu co45Bòn biếfnLBt gìo45B nữa.

- GsBmKhi tổngrVRH fnLBgiám đo45Bốc crVRHhúng chfnLBáu cfnLBho nrVRHgười liênGsBm lạco45B vớifnLB o45Bông, ônGsBmg fnLBđã hẹnrVRH hrVRHai tuo45Bần, ônGsBmg đrVRHã cốGsBm tìnho45B đểGsBm họo45B nGsBmóng ruộfnLBt chfnLBờ đợie9HK, sfnLBẽ fnLBdễ dàe9HKng crVRHhấp nhậe9HKn fnLBnhững fnLByêu crVRHầu củafnLB rVRHông đưae9HK ro45Ba GsBmđể đe9HKổi lấye9HK o45Blô fnLBđất đó.

Ông VăGsBmn rVRHTrác ne9HKhíu màGsBmy e9HKnhìn HiểuGsBm Đồng,e9HK côrVRH chfnLBỉ cườGsBmi nhGsBmẹ nhànge9HK e9HKnói tiếp.

- KfnLBhi ôngGsBm đícfnLBh e9HKthân GsBmđi đếGsBmn tậpGsBm đe9HKoàn lào45B quyGsBmết địnho45B khôngfnLB đểfnLB chfnLBo rVRHhọ GsBmmột e9HKcơ e9HKhội o45Bsuy no45Bghĩ nàe9HKo. NếufnLB o45Bkhông rVRHthì GsBmchỉ vrVRHì mộfnLBt crVRHhuyện nhrVRHư ve9HKậy thìfnLB krVRHhông fnLBcần ôno45Bg prVRHhải đe9HKích thâo45Bn e9HKđi o45B,mà chỉo45B cầno45B o45Bmột ngưfnLBời o45Bđại dGsBmiện đếnrVRH thôngrVRH báoo45B GsBmlà đGsBmược rồGsBmi. o45BYêu cầfnLBu củae9HK ônfnLBg chắcfnLB chrVRHắn lrVRHà GsBmđổi lôfnLB đấte9HK đrVRHó đểo45B lấyrVRH mộo45Bt srVRHố cổGsBm o45Bphần củae9HK cônGsBmg GsBmty. Nhưne9HKg o45Bkhi ôfnLBng nhGsBmìn thấyGsBm rVRHcháu, ôrVRHng o45Bđã quyếte9HK đo45Bịnh hoãrVRHn lạe9HKi ýGsBm địne9HKh e9HKcủa mình.

- e9HKTại GsBmsao cháue9HK lạiGsBm GsBmnghĩ tfnLBa hofnLBãn GsBmlại rVRHý đe9HKịnh củae9HK mìGsBmnh vGsBmì cháu.

- rVRHCháu o45Bhỏi ônfnLBg, cóe9HK phảie9HK ôe9HKng GsBmđã rVRHcho ngườie9HK đo45Biều e9HKtra vềfnLB chrVRHáu o45Bhay không?

Ông VGsBmăn TrGsBmác te9HKái xarVRHnh cảGsBm mặte9HK, o45Bông no45Bhìn HiểGsBmu GsBmĐồng fnLBchằm chằo45Bm, GsBmrồi se9HKau đGsBmó thởrVRH dài:

- Làmo45B sfnLBao cháuo45B biết.

- Ce9HKháu đãrVRH nGsBmói ônge9HK rồi,GsBm e9HKtất cảo45B GsBmđều o45Blà e9HKsuy đoánGsBm cGsBmủa chfnLBáu. Ôno45Bg lfnLBà e9HKbạn e9HKcủa ônGsBmg bGsBmộ trVRHrưởng thìfnLB chắce9HK che9HKắc e9HKông biếtfnLB ce9HKháu làe9HK fnLBbạn gáie9HK cfnLBủa fnLBVĩnh To45Bhành e9HK– tổngfnLB grVRHiám đo45Bốc rVRHcủa tậpGsBm đoàn.rVRH Ne9HKhưng GsBmkhi ôrVRHng đfnLBến, o45BVĩnh GsBmPhong vo45Bà cháe9HKu lrVRHại dio45Bễn mGsBmột mànGsBm kịco45Bh âGsBmu yếmfnLB trưrVRHớc mặte9HK ôno45Bg. Ce9HKho nêe9HKn ônGsBmg o45Bbiết chárVRHu córVRH quao45Bn hệo45B mậtrVRH thiếfnLBt o45Bvới hae9HKi ao45Bnh efnLBm nhrVRHà nàfnLBy. NórVRHi chínhfnLB xáo45Bc hfnLBơn o45Blà rVRHcả fnLBhai ngườie9HK GsBmhọ o45Bđều yêe9HKu cháuo45B. ChfnLBo GsBmnên e9HKông bảorVRH sẽe9HK o45Bsuy nghĩGsBm thrVRHêm he9HKai tuầnGsBm nữarVRH ro45Bồi mớfnLBi o45Btrả rVRHlời. rVRHMục đfnLBích lGsBmà cóo45B te9HKhời giafnLBn đểe9HK điềufnLB trfnLBa cháu,e9HK rồie9HK so45Bau đórVRH lợrVRHi GsBmdụng cháu.

Mặt ôngo45B Vo45Băn Tre9HKác tốGsBmi sầme9HK e9HKlại, rVRHnụ cườo45Bi o45Bgượng grVRHạo mào45B ônfnLBg GsBmcố te9HKhể hfnLBiện o45Btắt nGsBmgúm, e9HKlát e9HKsau o45Bông tho45Bở dàiGsBm nói:
–fnLB Xo45Bin lrVRHỗi cháu,o45B e9HKHiểu ĐồnfnLBg. e9HKÔng thậtGsBm lòngo45B rấfnLBt que9HKý mếne9HK co45Bháu nhưne9HKg thGsBmương trưfnLBờng làrVRH nfnLBơi dẫmfnLB đạrVRHp nhaurVRH, o45Blợi dụno45Bg ;ẫGsBmn o45Bnhau vàGsBm **e9HK* ho45Bại nhao45Bu. Ôngo45B buộcfnLB pGsBmhải e9HKlàm nhưo45B vậy.

- Cháuo45B biết,rVRH o45Bcho nênGsBm fnLBcháu o45Bkhông trrVRHách ôngo45B. ChrVRHáu fnLBtình o45Bnguyện đrVRHể ôe9HKng lGsBmợi dụng.

- Co45Bháu ngo45Bhĩ bGsBmây fnLBgiờ krVRHhi bịe9HK crVRHháu biếte9HK rõGsBm tấtfnLB co45Bả mọiGsBm o45Bchuyện, ôfnLBng còe9HKn mặto45B mũifnLB lo45Bợi dụngfnLB chfnLBáu sao.

- BfnLBởi vậyGsBm ce9HKháu mo45Bới o45Bđến đểGsBm o45Bgiao dịchfnLB fnLBvới ôngrVRH. GsBmBởi vìrVRH cháuo45B e9HKcũng muGsBmốn lợie9HK dụngrVRH fnLBông đểGsBm đạe9HKt đượcrVRH rVRHmục đícho45B o45Bcủa mìrVRHnh GsBm– HirVRHểu ĐồfnLBng GsBmđáp, saGsBmu đórVRH rVRHcô nhìnfnLB GsBmthẳng ônGsBmg fnLBVăn TfnLBrác fnLB– CGsBmái ôe9HKng cfnLBần e9HKbây gGsBmiờ làfnLB mộtrVRH giárVRHn điệprVRH cóGsBm e9HKthể tiếpe9HK o45Bcận GsBmtrực tifnLBếp tổnge9HK giámo45B đốco45B củe9HKa tậpe9HK đe9HKoàn fnLBNguyên ThàrVRHnh PfnLBhong. MàrVRH cháue9HK chínrVRHh lrVRHà e9HKngười GsBmlí rVRHtưởng nhất.

Hiểu ĐrVRHồng e9HKnhìn GsBmông VrVRHăn Te9HKrác đanfnLBg ngâyfnLB ngo45Bười io45Bm e9HKlặng. Côe9HK lặnfnLBg lẽGsBm rVRHđặt o45Blên bàno45B rVRHmột tờo45B giấy:

- Đâo45By làe9HK sốe9HK e9HKđiện thoạifnLB củaGsBm co45Bháu. o45BNếu ônge9HK cầGsBmn tGsBmhì hfnLBãy gọifnLB điệrVRHn fnLBcho cháu.

Nói xone9HKg crVRHô đứnfnLBg dậGsBmy GsBmquay lưno45Bg o45Bbỏ o45Bđi. rVRHÔng Văne9HK TfnLBrác ne9HKhìn tho45Beo côo45B hỏi:

- ChfnLBo ôrVRHng rVRHbiết líGsBm fnLBdo cháufnLB lạie9HK le9HKàm nhưGsBm vậy.

- Vìo45B crVRHháu muốnGsBm o45Btrả e9HKthù o45B– Hiểuo45B Đồo45Bng đápfnLB màe9HK khôngo45B quae9HKy đầGsBmu lại.

Sau đóe9HK fnLBcô o45Bmở cửGsBma rfnLBa vềo45B o45Bmà khônGsBmg cfnLBhờ đợie9HK thGsBmêm fnLBphút rVRHnào nữrVRHa. ÔnrVRHg Tuấo45Bn KhrVRHanh nãe9HKy giờrVRH rVRHvẫn o45Bim GsBmlặng, be9HKỗng nhìnGsBm GsBmtheo dGsBmáng HiểufnLB ĐồngrVRH fnLBrồi lêne9HK tiếng:

- GsBmCô béGsBm đGsBmó dưfnLBờng nGsBmhư đGsBmang mafnLBng o45Bnặng mốirVRH thù.

- Phảio45B, ngrVRHhe nóGsBmi fnLBtrong tho45Bời gifnLBan quaGsBm, corVRHn o45Bbé sGsBmống re9HKất GsBmvất e9HKvả –fnLB Ônge9HK VGsBmăn Tráce9HK tfnLBrả fnLBlời –e9HK Bo45Ba GsBmcảm thấyrVRH hrVRHổ thẹnGsBm kfnLBhi GsBmcó ýfnLB đe9HKịnh lợirVRH dụrVRHng cfnLBon bé.

- Be9HKa ngrVRHhĩ fnLBtâm hồGsBmn cGsBmon béo45B cfnLBó fnLBbị vẩnGsBm đụcrVRH haGsBmy không?

- o45BBa rVRHkhông e9HKbiết, nhưnGsBmg chắcGsBm cGsBmhắn fnLBcon bée9HK sẽo45B pe9HKhải ce9HKhịu đaufnLB đớne9HK rấtGsBm nhiềrVRHu nếurVRH tiếpo45B tụco45B trảe9HK thùe9HK. rVRHBởi fnLBvì rVRHánh rVRHmắt nófnLB khôfnLBng hềGsBm đerVRHn tGsBmối mrVRHà lGsBmại sánfnLBg ngờGsBmi. DfnLBù o45Bhận thùo45B nhưngrVRH tro45Bong lòngGsBm nóe9HK vẫnfnLB córVRH tìnhe9HK yêuo45B fnLBbất diệt.

Ông VănGsBm TráGsBmc vào45B fnLBông Tuo45Bấn KhfnLBanh đfnLBều te9HKhở dài.

- Cốc…co45Bốc …

- VfnLBào đifnLB –rVRH GsBmÔng TurVRHấn KhaGsBmnh GsBmlên tiếng.

Một rVRHcô rVRHgái xino45Bh GsBmđẹp, GsBmăn mặcGsBm sano45Bg trfnLBọng e9HKvà lịcrVRHh sựfnLB bướco45B vào.fnLB GsBmCô nhìnfnLB harVRHi no45Bgười đàno45B rVRHông trGsBmong phfnLBòng fnLBcười nói:

- ÔGsBmng, bafnLB, fnLBhai ngo45Bười cùno45Bg GsBmở đfnLBây à.

- Lào45B chrVRHáu e9HKà –e9HK Ôngo45B VăfnLBn TrrVRHác thấe9HKy đrVRHứa rVRHcháu o45Byêu bưGsBmớc o45Bvào thfnLBì mo45Bĩm cười.

Cô gáfnLBi o45Bvừa fnLBvào thìo45B sàe9HK GsBmđến e9HKôm ôe9HKng VGsBmăn TrfnLBác nhõe9HKng nhẽrVRHo. Ôe9HKng TuấnrVRH KhanfnLBh thấyGsBm coo45Bn gárVRHi lGsBmàm fnLBnũng fnLBthì lêfnLBn tiếngo45B trách:

- HạfnLB KhaGsBmnh! Co45Bon o45Bgái GsBmlớn rồirVRH me9HKà cfnLBòn o45Blàm nũe9HKng, ne9HKgười fnLBta biếtfnLB đượe9HKc thGsBmì sẽGsBm khôfnLBng afnLBi do45Bám cưGsBmới đâu.

Hạ Kho45Banh cưrVRHời hìhìe9HK nói:

- rVRHKhông aGsBmi cướio45B crVRHàng tfnLBốt, e9HKcon ởrVRH GsBmmãi be9HKên ôngfnLB o45Bvà bGsBma, đểrVRH ho45Bai ngườifnLB nuôirVRH e9HKcon sue9HKốt đời.

- Cháe9HKu gáo45Bi củarVRH ônrVRHg xinrVRHh đẹfnLBp giỏo45Bi gie9HKang nrVRHhư o45Bvầy thìe9HK GsBmlo gìrVRH mrVRHà khôo45Bng cófnLB ngườiGsBm cưe9HKới –o45B ÔnfnLBg VănrVRH TrGsBmác crVRHười lGsBmớn vỗGsBm vGsBmai e9HKcháu rVRHmình nói.

Hạ Khe9HKanh buôngo45B ône9HKg VGsBmăn e9HKTrác GsBmra rồirVRH ngồie9HK xuốngo45B o45Bbĩu GsBmmôi nói:

- ÔnrVRHg o45Bơi! o45BAi lạiGsBm fnLBkhen co45Bháu go45Bái mìnGsBmh chứrVRH. VrVRHậy chrVRHẳng hóao45B re9HKa rVRHmèo kheo45Bn mGsBmèo fnLBdài đuôGsBmi à.

Cả hGsBmai e9HKngười đànfnLB ônrVRHg nGsBmghe crVRHô ne9HKói vậye9HK the9HKì phfnLBá e9HKra fnLBcười. ĐộtGsBm nhirVRHên HạfnLB KhfnLBanh quGsBmay sanGsBmg ôngGsBm TufnLBấn rVRHKhanh nói:
– Bao45B, lầnGsBm nàyGsBm bfnLBa crVRHho cfnLBon lo45Bàm lo45Buật se9HKư đạo45Bi dGsBmiện co45Bho việcrVRH ho45Bọp táce9HK cGsBmủa tậpfnLB đoànGsBm mìnhe9HK vớio45B tậpfnLB đoo45Bàn Nge9HKuyên Te9HKhành Phe9HKong nha.

- Hôme9HK GsBmnay coo45Bn fnLBcó o45Bhứng thúGsBm làGsBmm việce9HK GsBmcho co45Bông to45By o45Bà e9HK– ÔngfnLB TuGsBmấn fnLBKhanh lo45Bườm coo45Bn gái.

- o45BBa nfnLBày o45B! ThìrVRH coGsBmn đrVRHã rVRHlàm luậte9HK sưo45B chrVRHo côngrVRH fnLBty rfnLBồi còGsBmn gfnLBì –e9HK HrVRHạ GsBmKhanh nhõngrVRH nGsBmhẽo ve9HKới GsBma mình.

- ChfnLBáu fnLBgái củo45Ba ôfnLBng làGsBm ngfnLBoan nhất.o45B AfnLBi nfnLBhư cáie9HK rVRHthằng o45Btrời đánhfnLB kio45Ba. Tạio45B sGsBmao nrVRHó chưarVRH chịuo45B vrVRHề nhrVRHà GsBmhả –rVRH ÔngfnLB e9HKVăn TrácfnLB tứo45Bc gifnLBận hỏi.

- DrVRHạ, nfnLBó o45Bvề ViệtGsBm GsBmNam rồrVRHi nhưne9HKg chắcfnLB đo45Bi loanGsBmh e9HKhoanh đâufnLB đe9HKó vẫnrVRH chưrVRHa vo45Bề nhàrVRH trVRHhôi rVRH– Ôo45Bng TuấrVRHn fnLBKhanh lrVRHo sợo45B nói.

- GsBmMau lôo45Bi đfnLBầu ne9HKó o45Bvề đâye9HK. o45BNếu cầnrVRH cứo45B bẻo45B fnLBgãy GsBmtay fnLBchân nóe9HK lfnLBuôn rồifnLB đemfnLB vo45Bề –rVRH ÔngGsBm VănGsBm TrVRHrác gio45Bận dữGsBm nói.

Hạ e9HKKhanh kho45Bẽ e9HKliếc nhìo45Bn bfnLBa mìnho45B rồiGsBm nhe9HKún vai.
TạrVRHi nghĩfnLBa trane9HKg, mộte9HK o45Bcô gáe9HKi GsBmmang o45Bsắc mGsBmặt fnLBbuồn e9HKbã đao45Bng fnLBquỳ trVRHrước hae9HKi ngGsBmôi mộ,fnLB đượcGsBm baGsBmo o45Bquanh bởe9HKi hoGsBma trVRHhạch thảfnLBo tím.

- Me9HKẹ! CGsBmon xo45Bin lỗie9HK, ce9HKon khôo45Bng tho45Bể quêo45Bn đượfnLBc. CfnLBon cứe9HK tưởfnLBng fnLBlà mìnhGsBm GsBmcó thểGsBm GsBmquên đi.e9HK NhưGsBmng brVRHây grVRHiờ e9HKcon mớie9HK pháto45B hiệnfnLB le9HKà khôngo45B fnLBphải rVRHcon quêfnLBn e9HKmà làGsBm e9HKcon e9HKđang cGsBmhờ đợiGsBm GsBmcơ ho45Bội. o45BCơ hfnLBội đểe9HK GsBmtrả thù.o45B Coo45Bn muốnGsBm ngfnLBười o45Bđàn bào45B đãrVRH hạio45B cfnLBhết mẹGsBm phảirVRH thâo45Bn bạirVRH dGsBmanh liệtGsBm. CoGsBmn muốe9HKn bGsBmà rVRHta phảio45B GsBmsống đrVRHau kho45Bổ hơne9HK nỗfnLBi đfnLBau rVRHmà cfnLBon phảirVRH chịuGsBm. CGsBmơ rVRHhội e9HKcủa cfnLBon đếnfnLB rồGsBmi. Kếe9HK hofnLBạch trảo45B o45Bthù củGsBma crVRHon vo45Bừa fnLBmới e9HKbắt đầuGsBm thôi.

- rVRHBa! GsBmXin be9HKa hão45By phùo45B hộe9HK chrVRHo con.
Hiểu o45BĐồng xuốne9HKg fnLBxe buýrVRHt, cGsBmô GsBmđi drVRHạo đểGsBm thưo45B thản,fnLB khônge9HK birVRHết tạirVRH sGsBmao châne9HK o45Blại đưae9HK côfnLB đếnfnLB fnLBtrước quáo45Bn càrVRH e9HKphê GRANTrVRHTYLOVE. HiểuGsBm Đồe9HKng e9HKđứng nhrVRHìn thậto45B le9HKâu trướcfnLB cửaGsBm GsBmtiệm. Co45Bô vàe9HK VĩGsBmnh Phono45Bg co45Bó rấtrVRH nhiềue9HK hfnLBồi ứGsBmc rVRHở qrVRHuán GsBmcà pe9HKhê này.fnLB TrVRHrời phrVRHun nhẹfnLB nhữfnLBng hạtGsBm mưfnLBa xuốfnLBng đGsBmất. GsBmHiểu ĐồngfnLB quyếtrVRH địo45Bnh bướcfnLB vào45Bo GsBmbên trong.

Cảnh vfnLBật to45Brong fnLBquán vẫe9HKn khôfnLBng o45Bthay đổie9HK, che9HKỉ GsBmlà nrVRHhững ngườio45B cũfnLB GsBmđã khôrVRHng còne9HK. Tro45Bước mặte9HK o45Bcô GsBmđều làe9HK nhữnge9HK nhânfnLB vifnLBên mới.GsBm Họo45B vẫrVRHn fnLBlích fnLBsự, vẫne9HK GsBmân cGsBmần. CâfnLBy đe9HKàn pfnLBiano vrVRHẫn còno45B e9HKy co45Bhỗ fnLBcủ, vẫnrVRH sáo45Bng bóngGsBm. HrVRHiểu Đồngo45B đưo45Ba trVRHay bấo45Bm e9HKthử, âmfnLB thano45Bh qrVRHuen rVRHthuộc vaGsBmng GsBmlên. Đãe9HK lfnLBâu rồifnLB côrVRH ke9HKhông độnge9HK đếnGsBm phífnLBm đàrVRHn. fnLBTrước đo45Bây, GsBmkhi quánfnLB đGsBmã đóngGsBm cửa,e9HK GsBmcô vàe9HK Vĩne9HKh PhorVRHng ve9HKẫn ởo45B fnLBlại cùGsBmng GsBmnhau đánhfnLB đàno45B, tiếngGsBm đfnLBàn cònfnLB đórVRH nhưnge9HK ngrVRHười xo45Bưa đâufnLB còn.

Hiểu Đồngo45B chọne9HK o45Bcái bànGsBm bêo45Bn GsBmcửa kíne9HKh, lfnLBúc trVRHrước co45Bô fnLBhay cùngo45B VĩnhfnLB PhonGsBmg ngGsBmồi ởfnLB đâGsBmy ngắme9HK nhìrVRHn mfnLBọi GsBmngười quGsBma o45Blại, cófnLB GsBmkhi ngo45Bắm nhìGsBmn me9HKưa. NhâfnLBn o45Bviên mane9HKg đGsBmến o45Bcho rVRHcô GsBmmột o45Btách càrVRH pho45Bê, GsBmmùi co45Bà e9HKphê ne9HKóng GsBmấm thrVRHơm lừngGsBm bốcGsBm lfnLBên mũi.GsBm Mộo45Bt bàGsBmi háe9HKt nhGsBmẹ tro45Bữ tìGsBmnh varVRHng lên:

Ngồi lặnGsBmg thirVRHnh qrVRHuán vằe9HKng tênho45B e9HKem mộte9HK mình
Chẳng GsBmcòn ane9HKh nhưngGsBm vẫGsBmn kêurVRH cGsBmafe đắng
Co45Bành ho45Boa trắno45Bg o45Bmong manh
rụng trêrVRHn pho45Bím câfnLBy dươnge9HK cầm
như crVRHhính fnLBe buo45Bồn hefnLBo o45Bhắt nhữngGsBm cfnLBhiều mưa.

Bài nhạcrVRH xe9HKưa efnLBm e9HKđã e9HKnghe barVRHo GsBmnhiêu lần
o45BLà nỗrVRHi côfnLB fnLBđơn nỗe9HKi nhGsBmớ anfnLBh o45Bnhiều bấrVRHy nhiêu
CafrVRHe đắnrVRHg e9HKở trGsBmên mfnLBôi GsBmmà erVRHm đắnGsBmg ởfnLB troe9HKng lòng
Khôo45Bng hiểo45Bu sGsBmao e9HKem chẳo45Bng khGsBmóc mào45B mắo45Bt nhạtrVRH nhòa

Bỗng vỡfnLB rVRHòa vìo45B nhữngfnLB xóGsBmt xa
KfnLBhi nhfnLBận rrVRHa mìo45Bnh rrVRHất nhớ
NgỡrVRH GsBmđã qurVRHên hìnrVRHh GsBmbóng thâe9HKn quen
mo45Bà hôGsBmm GsBmnay lạirVRH GsBmnhớ thêm

Trách GsBmtrái tie9HKm mìfnLBnh chẳnge9HK đrVRHủ vfnLBô tình
o45Bđể rVRHphôi phafnLBi mGsBmàu o45Bký ức
Đe9HKã lârVRHu rGsBmồi mGsBmà cứrVRH e9HKmãi hGsBmy vọng
Anh bfnLBiết krVRHhông eGsBmm chắce9HK srVRHẽ thôirVRH cho45Bờ mong
Bàio45B nhạce9HK xưao45B GsBmem đão45B ne9HKghe barVRHo rVRHnhiêu lần
Là e9HKnỗi ce9HKô đfnLBơn ne9HKỗi fnLBnhớ aGsBmnh nhGsBmiều bấyfnLB nhiêu
Cafe đắfnLBng ởrVRH tfnLBrên môo45Bi rVRHmà e9HKem đfnLBắng ởGsBm trone9HKg lòng
KhônfnLBg hio45Bểu sarVRHo eo45Bm chẳo45Bng kGsBmhóc me9HKà mắte9HK nhạto45B nhòa

Bỗng vỡfnLB fnLBòa fnLBvì fnLBnhững xófnLBt xa
KhGsBmi rVRHnhận rfnLBa mìnhe9HK rfnLBất nhớ
Ngỡe9HK đão45B qo45Buên hìnho45B bónGsBmg te9HKhân quen
màGsBm o45Bhôm nao45By lGsBmại nhfnLBớ thêm

Trách GsBmtrái o45Btim mìnhrVRH chẳno45Bg đGsBmủ vôrVRH tình
đểo45B phôiGsBm pe9HKhai màuGsBm krVRHý ức
Đã lâurVRH rồifnLB mo45Bà cứGsBm he9HKy vọng
GsBmAnh biếfnLBt khôrVRHng eGsBmm chắcfnLB sẽe9HK …..

Bỗng vỡrVRH òe9HKa vo45Bì nhữGsBmng xófnLBt xa
fnLBKhi nhậrVRHn o45Bra mìrVRHnh rấto45B nhớ
Ngỡ đrVRHã qo45Buên ho45Bình bórVRHng thâno45B quen
mGsBmà hômfnLB nfnLBay lạio45B nhớfnLB thêm

Trách tfnLBrái tGsBmim mìrVRHnh chfnLBẳng đủe9HK vfnLBô tình
đo45Bể phe9HKôi rVRHphai màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong…

Nghe bài hát xong, Hiểu Đồng khẽ cười: “ Đúng vậy, cô vẫn chưa đủ vô tình nên không thể quên được Vĩnh Phong. Đã đến lúc phải quên đi”

Cô uống một hớp cà phê, quả thật lòng thấy đắng vô cùng.