Sẽ để em yêu anh lần nữa: Chương 29

Chương 29

Giả vờqkykJd yêu

Hiểu Đồngam RMh36Fnghĩ RMh36Fngơi thêqkykJdm ammột RMh36Fngày EW9YSdở bệnhEW9YSd RMh36Fviện amrồi mớami vRMh36Fề nhamà. qkykJdBác amHà mEW9YSdẹ ĐìnhRMh36F Ânam làEW9YSd amngười chạqkykJdy đamếm chăqkykJdm samóc cEW9YSdho côam. Camả mộqkykJdt ngàEW9YSdy EW9YSdHiểu ĐồnRMh36Fg tRMh36Frông ngóRMh36Fn bóRMh36Fng hìnhRMh36F EW9YSdai nhưRMh36Fng VĩRMh36Fnh Phamong tqkykJduyệt khôamng qkykJdhề đếnRMh36F RMh36Flấy qkykJdmột EW9YSdlần RMh36F( chqkykJdo mọiRMh36F ngườEW9YSdi mộtam EW9YSdphen mEW9YSdừng hụtam chqkykJdơi )qkykJd, côam RMh36Fcuối cqkykJdùng thấtRMh36F vọamng xuấtam vamiện rama về.

Sáng hRMh36Fôm sqkykJdau, HEW9YSdiểu ĐồngRMh36F EW9YSdđi đEW9YSdến côqkykJdng tyRMh36F, côam troqkykJdng EW9YSdlòng bỗnRMh36Fg thRMh36Fấp tEW9YSdhỏm kqkykJdhông yEW9YSdên. Hamai ngàamy RMh36Fcô ngRMh36Fhỉ việcEW9YSd RMh36Fmà khôamng hềEW9YSd xiEW9YSdn phépam. qkykJdThế nRMh36Fào vàEW9YSdo amphòng cũngRMh36F bịEW9YSd mqkykJdọi ngưEW9YSdời samoi EW9YSdmói. NhqkykJdưng khqkykJdi EW9YSdcô vàamo pRMh36Fhòng khôngRMh36F aRMh36Fi nóiqkykJd amgì qkykJdvới EW9YSdcô cũEW9YSdng chẳngqkykJd EW9YSdai soqkykJdi RMh36Fmói amcô lấRMh36Fy mộtqkykJd lầamn. NRMh36Fgay camả phònqkykJdg amquản qkykJdlí nhânRMh36F sựEW9YSd cũngam khôqkykJdng lRMh36Fên tRMh36Fiếng. HiểuEW9YSd ĐồqkykJdng cảmqkykJd tRMh36Fhấy EW9YSdhơi lạRMh36F, áRMh36Fnh mắRMh36Ft EW9YSdbỗng lướtqkykJd nhẹEW9YSd vềam pqkykJdhía cửaEW9YSd phòqkykJdng kiaRMh36F. NhưnRMh36Fg ngườEW9YSdi tamrong đóRMh36F hìRMh36Fnh nhamư chưqkykJda đến.

Đêm amkia khami côam lạEW9YSdi mêEW9YSd mEW9YSdan lqkykJdần nữaRMh36F trEW9YSdong bệnqkykJdh vamiện, qkykJdcơ RMh36Fhồ cảamm nqkykJdhận đEW9YSdược qkykJdbàn tamay ấmam áEW9YSdp vuốtqkykJd amve gưqkykJdơng mamặt mìnham, amrồi cảmqkykJd nhậnam đượcRMh36F làmqkykJd mamôi ấmEW9YSd qkykJdáp chamế qkykJdtrụ tamrên EW9YSdmôi côEW9YSd, troqkykJdng lòRMh36Fng cảmEW9YSd tRMh36Fhấy thậtqkykJd ấEW9YSdm áqkykJdp, khiếamn qkykJdtim cqkykJdô lqkykJdần RMh36Fnữa RMh36Frun đqkykJdộng. amKhi thứcam dậy,qkykJd cEW9YSdhỉ thấyEW9YSd mEW9YSdột màEW9YSdu tqkykJdrắng, màEW9YSd qkykJdkhông hềEW9YSd tRMh36Fhấy bónRMh36Fg dánamg Vĩnamh Phonamg ởEW9YSd đâuEW9YSd, tronamg lòEW9YSdng cEW9YSdó cqkykJdhút hEW9YSdụt hqkykJdẫng, nRMh36Fuối qkykJdtiếc RMh36Fvà thamất vọng.

Cuối cùnqkykJdg VĩRMh36Fnh EW9YSdPhong amcũng đEW9YSdến nhqkykJdưng thamái độam vẫRMh36Fn nhưam trướcqkykJd qkykJdthờ ơqkykJd lEW9YSdãnh đạmam khRMh36Fông amhề nhìqkykJdn camô lấyEW9YSd mộtRMh36F cái.qkykJd amTự amnhiên HqkykJdiểu ĐồngqkykJd tEW9YSdhấy ammột nỗiEW9YSd buồRMh36Fn xamâm chiếmRMh36F vàoEW9YSd tim.

Hết giRMh36Fờ làqkykJdm, qkykJdHiểu ĐồnqkykJdg bamuồn bãRMh36F đqkykJdi đếRMh36Fn EW9YSdtrạm RMh36Fxe buqkykJdýt đợiqkykJd xqkykJde RMh36Fđến thamì mộtqkykJd chRMh36Fiếc RMh36Fxe mamàu đEW9YSden quRMh36Fen thuộcRMh36F chRMh36Fờ tớiEW9YSd EW9YSddừng lạiEW9YSd ngaamy bêRMh36Fn cạnhEW9YSd côEW9YSd. TấmRMh36F kínqkykJdh xame hqkykJdạ xuốngam, ngườiRMh36F tEW9YSdrong xame qkykJdkhông tqkykJdhèm quaRMh36Fy mặtEW9YSd RMh36Flại qkykJdnhìn EW9YSdcô mamà RMh36Flạnh lùngEW9YSd RMh36Fra lệnh:

- Lênam RMh36Fxe đi.

- KEW9YSdhông amcần –qkykJd Hiểuam Đồamng qkykJdcắn môqkykJdi nóEW9YSdi EW9YSd– TEW9YSdôi tựRMh36F đónRMh36F qkykJdxe được.

- Côam đừngqkykJd hiqkykJdểu lầm,RMh36F làqkykJd tạiam tôiqkykJd cóam cEW9YSdhuyện muốnam qkykJdnói vớEW9YSdi côqkykJd. LênEW9YSd xame –RMh36F VĩnhEW9YSd PhoqkykJdng hấtRMh36F hàEW9YSdm rRMh36Fa lệnEW9YSdh lầRMh36Fn nữa.
HEW9YSdiểu ĐồngRMh36F đứnqkykJdg trừqkykJdng mắtqkykJd EW9YSdnhìn VĩnEW9YSdh PhoRMh36Fng, mRMh36Fột ambước cũnamg kRMh36Fhông chịamu nhúqkykJdc nhRMh36Fích. ThEW9YSdấy vậyRMh36F RMh36FVĩnh PhEW9YSdong cũqkykJdng trừngEW9YSd mắEW9YSdt nqkykJdhìn EW9YSdcô rồqkykJdi nói.

- LqkykJdên EW9YSdxe hEW9YSday đRMh36Fể tôEW9YSdi bếqkykJd cEW9YSdô lên.

Hiểu ĐồnEW9YSdg nghame RMh36Fnói amthế, đànhEW9YSd miễqkykJdn cưỡngEW9YSd bướcqkykJd lêqkykJdn xame. Chiếamc amxe qkykJdnhanh chóamng amlao vamút điqkykJd. TrêEW9YSdn đườngEW9YSd điEW9YSd, cqkykJdả haqkykJdi đềuRMh36F EW9YSdim lặnEW9YSdg, khqkykJdông amai EW9YSdnói gì,EW9YSd chqkykJdỉ cóEW9YSd tiếngqkykJd thởEW9YSd đápRMh36F lEW9YSdời EW9YSdnhau. Cuốiam cùnEW9YSdg camhiếc amxe cũEW9YSdng dừngam lqkykJdại, HiểqkykJdu Đồngam đRMh36Fưa mắtRMh36F nhìEW9YSdn raEW9YSd. qkykJdCô hqkykJdơi ngạcqkykJd nhiênRMh36F khqkykJdi tamhấy VĩnhEW9YSd Phamong đưama côqkykJd EW9YSdđến RMh36Fbên EW9YSddưới nhamà cEW9YSdhung cRMh36Fư củaEW9YSd cậEW9YSdu. CôRMh36F nhănEW9YSd mqkykJdặt hỏi:

- SRMh36Fao lạiqkykJd RMh36Fđưa tôiqkykJd đếamn đây?

- LêEW9YSdn namhà qkykJdđi rồEW9YSdi nói.

Hiểu Đồngam lạiEW9YSd phảRMh36Fi RMh36Fcùng VĩnqkykJdh PhonqkykJdg RMh36Fđi lqkykJdên, trEW9YSdong thRMh36Fang máqkykJdy, VqkykJdĩnh PhEW9YSdong iamm lặngEW9YSd tựEW9YSda ngưRMh36Fời amvào váchqkykJd tEW9YSdhang mqkykJdáy, HiểuEW9YSd ĐồnqkykJdg cũnamg đứnqkykJdg vqkykJdào EW9YSdmột bEW9YSdên, qkykJdâm thầqkykJdm quqkykJdan sáqkykJdt VĩEW9YSdnh qkykJdPhong. HìnhRMh36F nhưqkykJd sắcRMh36F mặtqkykJd VĩRMh36Fnh qkykJdPhong khRMh36Fông EW9YSdtốt RMh36Flắm, hRMh36Fơi xaqkykJdnh RMh36Fvà ammồ hRMh36Fôi rơEW9YSdi rRMh36Fa nhiều.RMh36F DườnEW9YSdg nhưqkykJd cậuRMh36F đaamng kqkykJdìm nEW9YSdén cáRMh36Fi gìqkykJd đó.RMh36F Hamiểu ĐồngqkykJd muốnqkykJd mởEW9YSd lờiRMh36F EW9YSdhỏi nhưnEW9YSdg EW9YSdlại khônamg tàiRMh36F nàoRMh36F nqkykJdói rqkykJda miệamng được.

Vừa vqkykJdào đRMh36Fến amnhà, VĩnqkykJdh RMh36FPhong thEW9YSdả ngườEW9YSdi lRMh36Fên RMh36Fghế nhắmqkykJd mamắt lạRMh36Fi, amrăng cắamn nhẹqkykJd môRMh36Fi amhơi thởRMh36F bắtRMh36F đầamu gấp.am HiểRMh36Fu Đồngam vẫnam đứEW9YSdng ởam cqkykJdửa RMh36Fnhà nhìnEW9YSd vamào, khôqkykJdng bamiết làam amcó nEW9YSdên vàqkykJdo trRMh36Fong hqkykJday không?

Lát sqkykJdau Vĩnham PhoEW9YSdng thấamy mộtEW9YSd bamàn EW9YSdtay nhỏEW9YSd cầmqkykJd mộEW9YSdt chiếcEW9YSd khRMh36Făn qkykJdlau mEW9YSdồ hôami trênam mặtam chEW9YSdo cậRMh36Fu. GiọnRMh36Fg dịuam dqkykJdàng lqkykJdo lắng:

- VĩnRMh36Fh qkykJdPhong! amAnh saRMh36Fo rqkykJdồi, đaEW9YSdu lắmqkykJd àEW9YSd, RMh36Fanh đamể thuốcam RMh36Fở qkykJdđâu đểRMh36F qkykJdem đami lấRMh36Fy EW9YSdcho anh.

Vĩnh PqkykJdhong vẫnEW9YSd EW9YSdim amlặng khôngEW9YSd trqkykJdả lời.am BànEW9YSd taqkykJdy Hamiểu ĐEW9YSdồng rRMh36Fời khỏiEW9YSd gưqkykJdơng EW9YSdmặt cậu,RMh36F giúamp amcậu nớqkykJdi lỏnRMh36Fg càqkykJd vEW9YSdạt vàRMh36F EW9YSdáo khRMh36Foát đểEW9YSd amcậu tamhấy dEW9YSdễ chịuEW9YSd hEW9YSdơn. Látam saamu, camô RMh36Flại amlên tiếng:

- AEW9YSdnh nRMh36Fgồi nghỉEW9YSd mộtRMh36F chútRMh36F qkykJdđi. RMh36FEm điam muama thqkykJduốc cRMh36Fho anh.

Hiểu ĐồngqkykJd vEW9YSdừa địnhRMh36F quaqkykJdy lqkykJdưng bỏEW9YSd đEW9YSdi RMh36Fthì VĩnhqkykJd Phonamg RMh36Fđã amnắm qkykJdlấy tRMh36Fay qkykJdcô kéqkykJdo amcô vàqkykJdo lRMh36Fòng, RMh36Fôm chầmam lấyqkykJd cqkykJdô thRMh36Fì EW9YSdthào nói:

- RMh36FEm đừngRMh36F đi.

Hiểu Đamồng kaminh EW9YSdhãi vộiam đẩyqkykJd tqkykJday amVĩnh PhoRMh36Fng rRMh36Fa, nRMh36Fhưng đãEW9YSd bqkykJdị cậuEW9YSd giữqkykJd chặt.

- HiểuEW9YSd ĐồnqkykJdg! Aamnh rấtam đamau am. ChỉqkykJd ammột amchút tEW9YSdhôi, EW9YSdem ngoaEW9YSdn RMh36Fngoãn ngồiam yênEW9YSd ammột cEW9YSdhút thôiam –am VĩEW9YSdnh PhqkykJdong thềuRMh36F thamào, tEW9YSdrong hơEW9YSdi EW9YSdthở pamhảng pRMh36Fhất mqkykJdùi rượu.

Nghe VRMh36Fĩnh PhRMh36Fong namói, lạiqkykJd thấqkykJdy qkykJdcả thânEW9YSd ngưEW9YSdời amhơi rRMh36Fun ramẩy RMh36Fvì đaqkykJdu camủa cậuEW9YSd, Hiểuam ĐồngRMh36F qkykJdcảm tqkykJdhấy ramất RMh36Fđau qkykJdlòng. VĩnhRMh36F Phonamg qkykJdbị đEW9YSdau RMh36Fdạ dàyam nhưqkykJdng gầnqkykJd đâyRMh36F ănEW9YSd uốngqkykJd thấtqkykJd tqkykJdhường RMh36Flại phqkykJdải thườRMh36Fng xuyRMh36Fên amtham dựEW9YSd tiamệc tùng,RMh36F uốnRMh36Fg rượRMh36Fu vàRMh36Fo cànRMh36Fg EW9YSdkhó chịamu nhiềuEW9YSd hơn.am RMh36FCô khôngEW9YSd giãEW9YSdy giụaam nEW9YSdữa mEW9YSdà nRMh36Fgoan ngoãnam ngồiEW9YSd RMh36Fyên chamo Vĩnamh PhoRMh36Fng ômRMh36F amvào lòng.

Một qkykJdlát qkykJdsau, dườngam nhEW9YSdư cơamn qkykJdđau đãEW9YSd dịEW9YSdu đqkykJdi EW9YSdrất nhiqkykJdều. VĩnqkykJdh PhonRMh36Fg buôEW9YSdng HiểuEW9YSd Đồnamg rEW9YSda RMh36Frồi nói:

- CEW9YSdó qkykJdthể nấuRMh36F cRMh36Fơm chamo anRMh36Fh qkykJdkhông? EW9YSdAnh amđói bụngqkykJd qkykJdrồi, cảam ngàyRMh36F hôEW9YSdm naamy anRMh36Fh chqkykJdưa ănqkykJd gì.

Hiểu ĐồqkykJdng nhRMh36Fẹ RMh36Fgật đầuqkykJd rồiEW9YSd đứngam dậRMh36Fy điRMh36F nấEW9YSdu RMh36Fcơm amcho VĩnhqkykJd Phoamng ăqkykJdn. HômqkykJd nRMh36Fay camô xRMh36Fã tRMh36Fóc cqkykJdho nênqkykJd côRMh36F đEW9YSdã quấnam tqkykJdóc RMh36Flên qkykJdvà dEW9YSdùng mộtam chiếcam RMh36Fđũa xRMh36Fuyên qamua. ĐểEW9YSd qkykJdlộ cáqkykJdi EW9YSdcổ cRMh36Fao RMh36Fcao tRMh36Frắng ngRMh36Fần đầyRMh36F gợqkykJdi RMh36Fcảm. CôqkykJd camhuyên tEW9YSdâm namấu cơqkykJdm, nấEW9YSdu nqkykJdhữn thứcRMh36F ănRMh36F nhẹam dễqkykJd tqkykJdiêu cqkykJdho VĩqkykJdnh Phong.

Vĩnh PEW9YSdhong đứnqkykJdg dựaEW9YSd tqkykJdường nEW9YSdhìn Hiểuam ĐồngRMh36F nấamu ănRMh36F, áRMh36Fnh mắtRMh36F RMh36Flóa lêRMh36Fn áRMh36Fnh cườami hạamnh phamúc. CáiqkykJd cảmqkykJd amgiác nàyqkykJd đãRMh36F lRMh36Fâu rồqkykJdi cậuam kRMh36Fhông thRMh36Fấy, cáiqkykJd cảmqkykJd gRMh36Fiác amđã RMh36Fmong chờqkykJd tRMh36Fừ lEW9YSdâu. VqkykJdĩnh PhoqkykJdng rấqkykJdt muqkykJdốn qkykJdgiữ lạiRMh36F khoRMh36Fảng khoắcqkykJd nEW9YSdày mEW9YSdãi EW9YSdmãi. CậqkykJdu muốnqkykJd cRMh36Fhạy đếEW9YSdn ômam lấyRMh36F eRMh36Fo cqkykJdô tEW9YSdừ RMh36Fphía EW9YSdsau nhqkykJdư trướcqkykJd nhưnRMh36Fg cậuam khôngqkykJd amdám. CRMh36Fậu EW9YSdsợ, sợam rằEW9YSdng mìRMh36Fnh amquá tRMh36Fham laEW9YSdm, đượcam mRMh36Fột lầnqkykJd lạEW9YSdi muốqkykJdn đượcRMh36F lEW9YSdần EW9YSdthứ haiqkykJd, ramồi amlại tiếEW9YSdp EW9YSdtục muốEW9YSdn, mãiqkykJd EW9YSdmãi RMh36Fham mqkykJduốn nàEW9YSdy khônqkykJdg thểRMh36F dừnqkykJdg lại.

Bởi vìEW9YSd cậuam biết,qkykJd Hiểuam ĐồngRMh36F khamông cònam thuamộc EW9YSdvề cậuqkykJd, EW9YSdcô tamhuộc vamề mộtRMh36F ngRMh36Fười khqkykJdác. qkykJdNghĩ đếnam đEW9YSdây, ánhqkykJd mắtRMh36F amhạnh pEW9YSdhúc vụRMh36Ft tqkykJdắt, néRMh36Ft mặtam tqkykJdrở nênqkykJd tớqkykJdi sầmam lEW9YSdại. qkykJdNhưng kRMh36Fhi HiểuEW9YSd Đồngam quaamy lưqkykJdng lạqkykJdi rồami cqkykJdười damịu dàngRMh36F EW9YSdvới cậuEW9YSd nói:

- ChờRMh36F mộqkykJdt EW9YSdchút EW9YSdnữa qkykJdthôi, EW9YSdcơm sắpqkykJd chRMh36Fín rồi.

Vĩnh PqkykJdhong gamật đầuEW9YSd rồiqkykJd cườami đáEW9YSdp lạqkykJdi RMh36Fcô. GiEW9YSdậy pRMh36Fhút đEW9YSdó, RMh36Fcậu muốRMh36Fn RMh36Frũ bEW9YSdỏ tấtEW9YSd cảqkykJd đRMh36Fể ởRMh36F mqkykJdãi ambên cạnhEW9YSd qkykJdcô. EW9YSdCậu biếtRMh36F qkykJdmình cóqkykJd lEW9YSdỗi vớRMh36Fi Vĩnham EW9YSdThành, nhưEW9YSdng chỉqkykJd RMh36Fhôm EW9YSdnay thôRMh36Fi, VĩRMh36Fnh EW9YSdPhong tqkykJdự nqkykJdhủ, chRMh36Fỉ RMh36Fhôm nEW9YSday thôi,qkykJd cậuam qkykJdchỉ muốEW9YSdn độcqkykJd chiếamm camô hôqkykJdm qkykJdnay mRMh36Fà thôi.

Bữa cơmam nàqkykJdy qkykJdVĩnh PhRMh36Fong ăqkykJdn rấtEW9YSd amngon miệqkykJdng, lâuam lắmEW9YSd EW9YSdrồi cậEW9YSdu mớami ănam RMh36Fngon amnhư vậEW9YSdy. EW9YSdLần trước,EW9YSd cóRMh36F Anamh Kỳ,am dRMh36Fù RMh36Flà amcơm côRMh36F nấqkykJdu amcậu amcũng khônqkykJdg cảamm amnhận đượcqkykJd điềRMh36Fu gìRMh36F hết.EW9YSd EW9YSdLần nàEW9YSdy, côEW9YSd tựqkykJd tamay làqkykJdm, tựRMh36F taqkykJdy gấEW9YSdp đamồ ăRMh36Fn bỏRMh36F vàqkykJdo bátRMh36F cậuEW9YSd, Vĩnham PRMh36Fhong cảRMh36Fm thấyRMh36F ấRMh36Fm amáp lắm.

Hiểu ĐồnqkykJdg thRMh36Fấy Vamĩnh EW9YSdPhong ănam ngoRMh36Fn RMh36Fmiệng, tramong lònqkykJdg thấEW9YSdy hạnham RMh36Fphúc amvà vuEW9YSdi vẻqkykJd. Camô lqkykJdiên tEW9YSdục gấpEW9YSd EW9YSdthức amăn chRMh36Fo VRMh36Fĩnh PqkykJdhong. Vĩnamh PhoEW9YSdng ănam amsạch sẽam nhữqkykJdng qkykJdgì RMh36FHiểu EW9YSdĐồng gấpam amcho cậRMh36Fu. KhônRMh36Fg giaamn quanqkykJdh EW9YSdhọ toànam EW9YSdmàu hồnqkykJdg hạRMh36Fnh amphúc. KqkykJdhi EW9YSdmắt hqkykJdọ gRMh36Fặp RMh36Fnhau EW9YSdcô khôamng RMh36Flẫn tránham, Vĩamnh PhRMh36Fong cũnEW9YSdg RMh36Fkhông lẩnEW9YSd tránamh, hRMh36Fai EW9YSdngười EW9YSdnhìn nhaqkykJdu trìuqkykJd mếamn, cơqkykJd hồam nhEW9YSdư cóqkykJd rấqkykJdt nhiRMh36Fều điềuEW9YSd muốRMh36Fn RMh36Fnói cEW9YSdùng nhau.

Khi HiểRMh36Fu ĐồEW9YSdng rửaqkykJd chénam xRMh36Fong, điqkykJd EW9YSdra thìam tEW9YSdhấy amVĩnh PhoEW9YSdng RMh36Fđang nEW9YSdgồi xeRMh36Fm qkykJdtivi, tEW9YSdhấy cEW9YSdô RMh36Fra cậuam lqkykJdạnh lamùng nói:

- EW9YSdXong rồiam, eamm vamề đi.

Hiểu ĐồngqkykJd bỗamng thEW9YSdấy buồnqkykJd, EW9YSdcô cRMh36Fúi đamầu nhìnRMh36F xEW9YSduống dướRMh36Fi, giâEW9YSdy pEW9YSdhút bamên nhqkykJdau quamá ngắnRMh36F qkykJdngủi, gRMh36Fần nhưam khôqkykJdng thamể thEW9YSdỏa mãRMh36Fn qkykJdbao nhớRMh36F thưEW9YSdơng amchờ đRMh36Fợi troamng cRMh36Fô. NhưngRMh36F Vĩnham PhqkykJdong đRMh36Fã lạnham lùRMh36Fng xuama đuổi,EW9YSd amcô cũamng khqkykJdông thRMh36Fể mặtam dàyEW9YSd ơRMh36F EW9YSdlại đượcam nữaqkykJd. amlặng lẽam cầmam gEW9YSdiỏ xácqkykJdh amđi ra.

Khi EW9YSdcánh cửaEW9YSd dầnRMh36F khépEW9YSd lamại, qkykJdbóng HqkykJdiểu Đồngam RMh36Fkhuất qkykJdsau cEW9YSdánh amcửa, VĩRMh36Fnh PhqkykJdong ngEW9YSdã EW9YSdvật xuamống gqkykJdhế tqkykJdhở hổEW9YSdn hển.EW9YSd LúqkykJdc nãyRMh36F qkykJdcậu ănqkykJd amquá nhiềRMh36Fu nênqkykJd dạRMh36F dRMh36Fày RMh36Fvì RMh36Fthế lqkykJdại đaRMh36Fu. MqkykJdắt nhắmRMh36F ghiền,EW9YSd răEW9YSdng cắnEW9YSd chặtEW9YSd nhưnamg cơRMh36Fn đEW9YSdau vẫqkykJdn amkhông cRMh36Fhịu dứRMh36Ft. VĩnEW9YSdh PhRMh36Fong amtoàn tqkykJdhân đqkykJdổ mồami hôiEW9YSd rEW9YSdun rẩy.

Bỗng bRMh36Fàn tqkykJday thâEW9YSdn quRMh36Fen lạiam vqkykJduốt EW9YSdnhẹ tamrán camậu, qkykJdlau điEW9YSd mqkykJdồ hôami đangRMh36F rịEW9YSdn trênEW9YSd đó.RMh36F VĩnEW9YSdh RMh36FPhong ammở mRMh36Fắt nhìnEW9YSd HiểuRMh36F ĐồnqkykJdg, EW9YSdmôi mấamp EW9YSdmáy, EW9YSdrồi khôqkykJdng amchờ cqkykJdô lêRMh36Fn tiếRMh36Fng EW9YSdcậu ngãqkykJd đầRMh36Fu vàRMh36Fo đùiEW9YSd cRMh36Fô tìmam chỗqkykJd thoảqkykJdi mái,EW9YSd cũnRMh36Fg khônamg hRMh36Fỏi qkykJdvì saEW9YSdo camô RMh36Flại EW9YSdquay trởam EW9YSdlại. HEW9YSdiểu ĐồngqkykJd cứam đqkykJdể yênqkykJd chEW9YSdo VĩEW9YSdnh Phoamng gốiEW9YSd đầuEW9YSd tRMh36Frên đùRMh36Fi mình,am EW9YSdgương mặqkykJdt amlo lắng,RMh36F dùngRMh36F qkykJdtay xqkykJdoa xEW9YSdoa nhẹam EW9YSdbụng VĩnqkykJdh PEW9YSdhong. HiểuRMh36F RMh36FĐồng nóiqkykJd amvới vẻEW9YSd qkykJdăn nqkykJdăn tộiRMh36F nghiệp:

- amEm xqkykJdin lamỗi, eqkykJdm quêEW9YSdn mấtEW9YSd làam RMh36Fanh bRMh36Fị đauqkykJd damạ qkykJddày khqkykJdông namên qkykJdăn EW9YSdquá nhiều.

Là EW9YSdvì lờiqkykJd nRMh36Fói hqkykJdối amlỗi củaam côam nqkykJdghe tqkykJdha tamhiết quá,RMh36F haqkykJdy lRMh36Fà amvì cqkykJdử chRMh36Fỉ âuRMh36F yếmqkykJd củqkykJda cEW9YSdô qkykJdmà Vamĩnh EW9YSdPhong dầmRMh36F cảmqkykJd tEW9YSdhấy khỏqkykJde hơnqkykJd, cơamn qkykJdđau dịuEW9YSd bớtEW9YSd, rồiRMh36F cậuEW9YSd cqkykJdhìm RMh36Fvào gRMh36Fiấc ngủ.

Hiểu ĐRMh36Fồng qkykJdbước rama khamỏi cửama, nqkykJdgẫm EW9YSdnghĩ vẻRMh36F mặtam củaRMh36F Vamĩnh PhqkykJdong camó EW9YSdgì RMh36Fđó RMh36Fcho nêqkykJdn cRMh36Fô lamo lắRMh36Fng quaEW9YSdy tramở lạRMh36Fi. QqkykJduả nqkykJdhiên cEW9YSdô qkykJdđoán đúng,EW9YSd Vĩnham qkykJdPhong lqkykJdại bịqkykJd đqkykJdau dạqkykJd dàyqkykJd lầEW9YSdn nữaqkykJd. MqkykJdà lamà lEW9YSdần EW9YSdnày RMh36Flà dqkykJdo côam bắtam cậuRMh36F EW9YSdăn qRMh36Fuá nhiềamu. CắRMh36Fn chặtqkykJd EW9YSdmôi EW9YSdtự tráEW9YSdch bảamn tEW9YSdhân mìEW9YSdnh rồiRMh36F côam EW9YSdvội vànqkykJdg chạyam đếnqkykJd qkykJdbên amVĩnh Phamong màEW9YSd khôqkykJdng kqkykJdhép chặtam cửa.

Cho nênqkykJd kRMh36Fhi VĩnRMh36Fh PhoRMh36Fng amcứ amthế ngủam vùiEW9YSd tqkykJdrong châRMh36Fn HiểuRMh36F Đồamng, quama khRMh36Fe cửaEW9YSd amkia, cóEW9YSd EW9YSdánh mắtam qkykJdđầy giậnqkykJd dữ.

***

Quốc amBảo amcứ đRMh36Fi tớiqkykJd điEW9YSd lqkykJdui trEW9YSdong cănRMh36F biệtEW9YSd amthự củama mìEW9YSdnh, cậRMh36Fu đãEW9YSd cEW9YSdho ngườiRMh36F lqkykJdàm nEW9YSdghỉ viqkykJdệc vềqkykJd nhàRMh36F qkykJdchơi. Ởam nhamà đắcEW9YSd ýqkykJd chqkykJdờ đợiqkykJd MRMh36Finh ThùyEW9YSd EW9YSdđến RMh36Fđể đùaRMh36F qkykJdgiỡn côqkykJd. NRMh36Fhưng nRMh36Fào ngRMh36Fờ cậqkykJdu qkykJdchờ hoàami vRMh36Fẫn khônqkykJdg thqkykJdấy MiRMh36Fnh ThùyEW9YSd đến,qkykJd tứcEW9YSd giqkykJdận gôiqkykJd qkykJdđiện thRMh36Foại camho cô,qkykJd nàoqkykJd EW9YSdngờ bịRMh36F EW9YSdcô qRMh36Fuát lớn:

- Kêuam cáiEW9YSd gEW9YSdì màRMh36F kêqkykJdu. TRMh36Fôi RMh36Fcó nEW9YSdói vớiam aamnh RMh36Flà đếnqkykJd EW9YSdbây giqkykJdờ amà. TôqkykJdi cũnRMh36Fg phảiRMh36F EW9YSdlàm việcEW9YSd đểqkykJd kiếmqkykJd cơRMh36Fm chứEW9YSd. NqkykJdếu kRMh36Fhông aqkykJdnh bamảo tôiam qkykJdtôi ănEW9YSd RMh36Fkhông amkhí à.RMh36F CRMh36Fó việcRMh36F gamì tRMh36Fhì đamợi tôiRMh36F qkykJdhết việcEW9YSd rqkykJdồi nóqkykJdi. EW9YSdVậy EW9YSdđi nha.

Nói xqkykJdong RMh36FMinh amThùy nganEW9YSdg nhamiên qkykJdgác máyRMh36F, mamặc kqkykJdệ cEW9YSdơn qkykJdgiận dRMh36Fữ camủa QuRMh36Fốc BRMh36Fảo EW9YSdbốc lênqkykJd. amQuốc amBảo trừnRMh36Fg mắtEW9YSd nhRMh36Fìn cáiEW9YSd điRMh36Fện thoạiEW9YSd đãam tắt,qkykJd cqkykJdậu giơEW9YSd tRMh36Fay EW9YSdlên amđịnh quănqkykJdg cáiEW9YSd RMh36Fđiện tamhoại EW9YSdvào tưqkykJdờng EW9YSdcho hamả cRMh36Fơn giậnRMh36F nhqkykJdưng sRMh36Fau đóqkykJd mộtqkykJd ýEW9YSd qkykJdnghĩ thoángam quama tqkykJdrogn đầuRMh36F cậu,qkykJd lamàm cậuam bỏqkykJd amtay xuốEW9YSdng. Khóeam ammiệng nởam EW9YSdnụ cườqkykJdi gian.

- RaRMh36Fnh EW9YSdcon, đRMh36Fể xeqkykJdm lầnRMh36F RMh36Fsau cqkykJdô dRMh36Fám khEW9YSdông amnghe lqkykJdời tôiRMh36F amnữa qkykJdhay không.
Khi MqkykJdinh ThùyRMh36F làmRMh36F xonEW9YSdg viamệc amcô cEW9YSdhạy xEW9YSde vùRMh36F qkykJdvù RMh36Fđến đamịa chỉqkykJd màEW9YSd QuqkykJdốc BEW9YSdảo qkykJdđã amđưa. Camô quyamết tâEW9YSdm hôamm EW9YSdnay nhấamt địnham qkykJdphải qkykJdlấy lạiam đượEW9YSdc bìama hồam sơ.

Khi đếamn nơi,RMh36F trướcRMh36F mqkykJdặt cqkykJdô làqkykJd amcăn biệtEW9YSd thựEW9YSd amto đùngEW9YSd EW9YSdvà mEW9YSdột mamảnh vườamn rộng.am Côam sữEW9YSdng amsờ nhìEW9YSdn ngắmEW9YSd mộtam lRMh36Fúc rồRMh36Fi ammới ambừng tĩRMh36Fnh bấamm chuôngEW9YSd. QuốcRMh36F BảoEW9YSd EW9YSdlà ngEW9YSdười EW9YSdra mamở cRMh36Fửa, camậu amlừ mamắt EW9YSdnhìn MiqkykJdnh TqkykJdhùy từEW9YSd RMh36Fđầu tớami châqkykJdn rồami kéamo rộnEW9YSdg cửqkykJda hấEW9YSdt đamầu rEW9YSda hiệuqkykJd camho cqkykJdô amđi vào.

Minh TEW9YSdhùy lữnRMh36Fg thữngqkykJd EW9YSdtheo EW9YSdQuốc Bảamo vàqkykJdo bqkykJdên tamrong, khônEW9YSdg ngừngRMh36F EW9YSdsuýt xRMh36Foa tramước nhữRMh36Fng hiệnEW9YSd vậtRMh36F amtrưng bRMh36Fày bEW9YSdên qkykJdtrong nEW9YSdhà. MEW9YSdọi tiệnRMh36F ngRMh36Fhi đềuEW9YSd sanqkykJdg qkykJdtrọng vRMh36Fà qkykJdrất đẹp,am MinEW9YSdh Tamhùy hEW9YSdá qkykJdhốc mqkykJdiệng sEW9YSdửng sốtRMh36F vRMh36Fì chưaqkykJd baamo giEW9YSdờ côEW9YSd bướcEW9YSd qkykJdchân vàamo mộtRMh36F ngRMh36Fôi qkykJdnhà thếRMh36F này.

- NqkykJdgậm cRMh36Fái mỏqkykJd củaqkykJd cEW9YSdô EW9YSdlại điEW9YSd, kEW9YSdẻo nưqkykJdớc RMh36Fmiếng cEW9YSdủa qkykJdcô làmEW9YSd dqkykJdơ nhàRMh36F củama tôami –RMh36F qkykJdQuốc BảoEW9YSd nóiam gEW9YSdiọng giễRMh36Fu cợt.
Mình ThùRMh36Fy amvội vàngqkykJd amkhép miệngEW9YSd lạiEW9YSd RMh36Frồi sEW9YSdau đqkykJdó lRMh36Fớn gamiọng hỏi:

- AnqkykJdh gọiqkykJd tôiqkykJd đếnam qkykJdđây qkykJdlàm gì?

- qkykJdCứ đqkykJdi theRMh36Fo tôiam am– QEW9YSduốc BảEW9YSdo rEW9YSda lệnh.

Hai ngườiam cùamng RMh36Fđi lênqkykJd lầuEW9YSd, rồiEW9YSd bướcqkykJd vàoam mRMh36Fột cănRMh36F phòEW9YSdng EW9YSdrất rộEW9YSdng rqkykJdãi amnhưng màam nóRMh36F lạiqkykJd rấtam làqkykJd….Thật lqkykJdà mộtqkykJd sEW9YSdự khácEW9YSd biệtam rõEW9YSd ràqkykJdng gamiữa bêEW9YSdn tronamg vEW9YSdà bênRMh36F ngoài.

- EW9YSdBiết phảEW9YSdi lamàm gìEW9YSd rồiEW9YSd chứRMh36F EW9YSd? qkykJd– Quamốc Bảoam amquay lưngam lạami cườqkykJdi cườRMh36Fi hỏi.

- DọEW9YSdn dẹpqkykJd RMh36F– qkykJdQuốc amBảo trảam lamời ngRMh36Fắn gọn.

- amAi? –am MinRMh36Fh ThùyEW9YSd tRMh36Frố mắEW9YSdt hỏi.

- Camô amchứ aami amnữa qkykJdhả đồqkykJd ngốc.

- EW9YSdTôi! RMh36F….Anh bịEW9YSd thầnam kqkykJdinh à.qkykJd SEW9YSdao tôiam phảiRMh36F dọqkykJdn dEW9YSdẹp amcho aqkykJdnh chứEW9YSd EW9YSd– MinqkykJdh tamhùy khiqkykJdnh khỉRMh36Fnh hỏi.

- Tạiam vEW9YSdì qkykJdcái amnày –am QRMh36Fuốc EW9YSdBảo cầmqkykJd cRMh36Fái bqkykJdìa EW9YSdhồ sơam màuqkykJd tímRMh36F gRMh36Fiơ lênqkykJd vRMh36Fẩy vẩyRMh36F trướamc mRMh36Fặt MinEW9YSdh Thùy.

Minh ThùyqkykJd amvừa thEW9YSdấy bamìa hồEW9YSd EW9YSdsơ liqkykJdền laRMh36Fo đếnam bênRMh36F QqkykJduốc BảoqkykJd đoRMh36Fạt amlại, nhưgnqkykJd Quamốc EW9YSdBảo nhanEW9YSdh qkykJdtay đamưa lêEW9YSdn tqkykJdrên cao.

- TrảqkykJd đâyRMh36F! RMh36F– CôRMh36F tứEW9YSdc gamiận RMh36Fgằn từnqkykJdg camhữ nói.

- CóEW9YSd bảEW9YSdn EW9YSdlĩnh thìRMh36F lấEW9YSdy lạiam điEW9YSd –RMh36F QuốcqkykJd BảoEW9YSd cưRMh36Fời lEW9YSdớn nói.

Minh RMh36FThùy tứcEW9YSd qRMh36Fuá, cqkykJdô nhónqkykJd chânam cốam lRMh36Fấy nhưqkykJdng kRMh36Fhông được.qkykJd NhìnEW9YSd amvẻ mRMh36Fặt EW9YSdgiương qkykJdgiương tựqkykJd đắcqkykJd củEW9YSda nhRMh36Fìn côRMh36F tEW9YSdrêu gRMh36Fhẹo :

- Haha…bíam đaqkykJdo lRMh36Fùn RMh36Fà, RMh36Ftốt RMh36Fnhất nênqkykJd vềam mEW9YSdua RMh36Fsữa hươuRMh36F caRMh36Fo cổEW9YSd màqkykJd uqkykJdống đqkykJdi rồiqkykJd qkykJdquay lạRMh36Fi đâRMh36Fy lấyEW9YSd lạiEW9YSd cáEW9YSdi này.

Vừa nóqkykJdi cEW9YSdậu cqkykJdòn RMh36Flàm độnamg tácRMh36F dùngqkykJd RMh36Ftay qkykJdđo chRMh36Fiều camao trênam tEW9YSdrán camô rồqkykJdi đặtqkykJd amngay thắtEW9YSd amlưng củaEW9YSd cậu,am ýEW9YSd nóiqkykJd qkykJdMinh ThEW9YSdùy lùamn cRMh36Fhỉ đứngEW9YSd tqkykJdới eEW9YSdo qkykJdcủa cậuRMh36F EW9YSdmà thôi.

Đó coqkykJdi namhư làqkykJd mộEW9YSdt sựRMh36F sỉqkykJd nhụcRMh36F cRMh36Fho amchiều caamo khiqkykJdêm tốnqkykJd củaam RMh36FMinh TRMh36Fhùy. CôqkykJd tRMh36Fức giậnqkykJd đếnEW9YSd xámRMh36F EW9YSdcả mặtEW9YSd, qkykJdquyết tâmqkykJd EW9YSdlấy chEW9YSdo bằngam được,RMh36F côam túmqkykJd amlấy EW9YSdáo qkykJdcủa QuốEW9YSdc BảoRMh36F EW9YSdcố EW9YSdkéo cqkykJdho cậuRMh36F tamhấp RMh36Fxuống ramồi qkykJdnhảy lamên lấyqkykJd qkykJdlại, nhưngRMh36F QuốqkykJdc BảRMh36Fo nhaqkykJdnh taamy truyềnam qRMh36Fua RMh36Ftay kiRMh36Fa amrồi. CảEW9YSd haami giằnqkykJdg cEW9YSdo ammột látqkykJd, RMh36FMinh EW9YSdThùy vamô tìnRMh36Fh trượtam cqkykJdhân RMh36Ftrên tấamm thảmEW9YSd ngảEW9YSd nEW9YSdgười vEW9YSdề phqkykJdía sEW9YSdau. Cứam tưởngam amlà namgã đậpRMh36F đRMh36Fầu EW9YSdđến nơqkykJdi, amMinh amThùy đànamh nhắEW9YSdm mamắt lamại EW9YSdchờ đợiam cRMh36Fú ngã.

Nhưng saamu đóRMh36F, côqkykJd thấqkykJdy cEW9YSdó mộtam vònamg taamy ômRMh36F lấyRMh36F qkykJdcô, kEW9YSdéo RMh36Fcô EW9YSdvề pamhía nqkykJdgười đó,EW9YSd cứRMh36Fu côqkykJd thRMh36Foát khỏiqkykJd RMh36Fcú qkykJdngã, camô cũqkykJdng nEW9YSdhanh EW9YSdtay qkykJdôm RMh36Fchặt lấyRMh36F nqkykJdgười đóam đểqkykJd EW9YSdkhỏi EW9YSdngã. Nhưngam saqkykJdu đamó, EW9YSdMinh ThùyEW9YSd thấyqkykJd camái gìEW9YSd amđó chạmqkykJd vqkykJdào mamôi côqkykJd rấtam mềm.qkykJd MởEW9YSd mắtRMh36F rRMh36Fa namhìn, qkykJdcô thấamy mamình vàqkykJd Quốamc RMh36FBảo RMh36Fđang môRMh36Fi cRMh36Fhạm môqkykJdi, mqkykJdắt amnhìn mắt.am TRMh36Frong gEW9YSdiây pqkykJdhút đó,am qkykJdcả haami đqkykJdều đỏRMh36F mặt,am tiqkykJdm qkykJdđập thìEW9YSdnh amthịch, lỗqkykJd taEW9YSdi amnóng bừng.

Một látRMh36F saqkykJdu, hqkykJdai ngườiEW9YSd xEW9YSdấu hEW9YSdổ buôngqkykJd EW9YSdnhau raam. HọqkykJd đềuRMh36F quamay RMh36Flưng amlại vớiqkykJd nhauEW9YSd, đứRMh36Fng iamm khôamng namói gamì, chqkykJdỉ EW9YSdnghe tiamm mìEW9YSdnh đậpRMh36F mạnh.EW9YSd CqkykJduối cùngqkykJd EW9YSdQuốc Bamảo lEW9YSdên tiRMh36Fếng trước:

- Camô qkykJdmau dọnRMh36F dẹpRMh36F chamo RMh36Fsạch đi,RMh36F látam nữaam tqkykJdôi vàoqkykJd kamiểm traEW9YSd. NếuRMh36F qkykJdcô làamm amkhông xonamg tamhì đừamng monRMh36Fg tamôi trảRMh36F lạiEW9YSd amcho cô.

Quốc BảoRMh36F qkykJdnói qkykJdxong thqkykJdì đami qkykJdra ngoàiRMh36F amphòng đRMh36Fóng sầmEW9YSd cEW9YSdửa lạiEW9YSd đểam qkykJdmặc MiRMh36Fnh RMh36FThùy vớiRMh36F mamột đốamng amnhùn nhằnqkykJd amđến chqkykJdóng mặEW9YSdt mRMh36Fà camậu RMh36Ftạo rEW9YSda EW9YSdđể ứcEW9YSd amhiếp amcô. MRMh36Finh thùyEW9YSd tamức giậqkykJdn EW9YSdđá mạnhEW9YSd đốngEW9YSd đqkykJdồ màEW9YSd QuốcqkykJd BảoRMh36F quănqkykJdg EW9YSddưới đất,RMh36F mỗami amcái ammột nơRMh36Fi. SaqkykJdu đóam trEW9YSdong đầRMh36Fu xEW9YSduất hiqkykJdện mRMh36Fột RMh36Fý tưởngam taminh nghịch.

- BqkykJdắt amtôi RMh36Flàm cqkykJdu qkykJdli khôqkykJdng cRMh36Fông amcho anRMh36Fh qkykJdà, đEW9YSdừng EW9YSdhòng –RMh36F MinEW9YSdh qkykJdThùy hướnRMh36Fg cEW9YSdửa mắng.

Cô chRMh36Fẳng nhữngqkykJd khôRMh36Fng dọqkykJdn dẹEW9YSdp cRMh36Fho sạcRMh36Fh sẽEW9YSd mqkykJdà EW9YSdcòn chqkykJdà sátEW9YSd chúqkykJdng dướiqkykJd chqkykJdân cô.am Nhamìn qkykJdnhãn EW9YSdmấy cRMh36Fái amcáo sơEW9YSd ammi EW9YSd, RMh36Fcô bamiết nqkykJdó đqkykJdắt qkykJdtiền tEW9YSdhế qkykJdnào, cEW9YSdô dùngEW9YSd taamy qkykJdvò nRMh36Fát chúngRMh36F qkykJdlàm cRMh36Fhúng nhăRMh36Fn nhúmam RMh36Fđến khôngRMh36F thamể nhamận ra.
EW9YSdCô đáqkykJd amhết tấtqkykJd cảam qkykJdmền gqkykJdối xuốnRMh36Fg amđất, nhảEW9YSdy EW9YSdlên đóqkykJd dẫmRMh36F dRMh36Fẫm vEW9YSdài qkykJdcái qkykJdcho RMh36Fđở ghét.am NhEW9YSdớ lạiEW9YSd tronamg túRMh36Fi mEW9YSdình amcòn mấRMh36Fy camhai kRMh36Feo mamàu dùnamg đểam làmam tóc,am EW9YSdcô lấyEW9YSd EW9YSdra pqkykJdhun đầyam mộtam tấamm thảmam RMh36Fdày rấtEW9YSd đẹpRMh36F qkykJdvà ammấy cáiam áamo đượcam cEW9YSdho lamà đamắc giáam nhất.

Sau đó,EW9YSd MinqkykJdh ThEW9YSdùy EW9YSdcòn pháqkykJd hRMh36Foại thRMh36Fêm mộtEW9YSd cEW9YSdhút nữama rRMh36Fồi mớiam RMh36Fđắc chRMh36Fí EW9YSdphủi tamay qkykJdđi EW9YSdxuống dướiRMh36F nEW9YSdhà. QuRMh36Fốc amBảo vừaEW9YSd nhqkykJdìn tamhấy EW9YSdcô bưqkykJdớc xuốEW9YSdng tqkykJdhì nhìnEW9YSd đồngRMh36F hamồ. MớRMh36Fi hRMh36Fơn nữaEW9YSd tiếng,qkykJd cậuam nhănam mặtRMh36F hỏi:

- amCô dRMh36Fọn xoEW9YSdng rqkykJdồi à.

- EW9YSdXong rqkykJdồi. Tamrả cEW9YSdho tôqkykJdi am– MEW9YSdinh ThRMh36Fùy lừEW9YSd mắamt đqkykJdáp RMh36F, EW9YSdrồi xóEW9YSde qkykJdtay trướcEW9YSd mặtam Quốcam Bảo.

Cậu gạtRMh36F tRMh36Fay cEW9YSdô amra nói:

- amTôi phqkykJdải kiamểm trama đã.qkykJd NqkykJdếu khôamng ưnamg bụngRMh36F thEW9YSdì đRMh36Fừng hònqkykJdg tôqkykJdi trả.

Nói xqkykJdong cậuEW9YSd amđi lêEW9YSdn qkykJdphòng, Maminh ThùyRMh36F ởqkykJd dưEW9YSdới amnày nhqkykJdìn tamheo bónEW9YSdg QRMh36Fuốc Bảoam cườqkykJdi thầmqkykJd đếmqkykJd nRMh36Fhịp. ChẳnqkykJdg đưamợc qkykJdmấy namhịp cEW9YSdô đRMh36Fã ngamhe thqkykJdấy tiếngqkykJd gầmqkykJd gừRMh36F qkykJdthét lqkykJdên ởqkykJd EW9YSdtrên lầEW9YSdu rồiam thấyam amQuốc BảoRMh36F lqkykJdao xuốngRMh36F RMh36Fnhanh nqkykJdhư mộqkykJdt qkykJdcon báRMh36Fo. Camậu chEW9YSdụp lấuRMh36F RMh36Ftay amcô samiết chặt,qkykJd giậnnEW9YSd dữEW9YSd nói:

- CôRMh36F đãam làqkykJdm qkykJdgì RMh36Fcái EW9YSdphòng củaRMh36F tqkykJdôi hả.

- TôiRMh36F cqkykJdó làmEW9YSd amgì đâamu RMh36Fchứ –EW9YSd MinqkykJdh EW9YSdThùy EW9YSdgiương đôiqkykJd mắtqkykJd tramòn đenRMh36F cRMh36Fhớp chqkykJdớp tỏam vRMh36Fẻ ngRMh36Fây tqkykJdhơ EW9YSdvô tộEW9YSdi nói.

- RMh36FCòn nóqkykJdi amkhông, phòngqkykJd EW9YSdcủa EW9YSdtôi lúqkykJdc nãyam đqkykJdâu qkykJdcó RMh36Ftệ nEW9YSdhư vậyam đâu.am CRMh36Fòn mấEW9YSdy màqkykJdu sơnam EW9YSdđó làqkykJd gqkykJdì hả.

- Nè,am EW9YSdanh cóRMh36F bằngam chứqkykJdng qkykJdgì nóami rằngRMh36F tôRMh36Fi làmqkykJd hả,EW9YSd biEW9YSdết đRMh36Fâu aRMh36Fnh làamm rRMh36Fồi nhưnEW9YSdg khôngRMh36F nhớam RMh36Fthì saRMh36Fo –EW9YSd RMh36FMinh amthùy ngôamng nghênhRMh36F cRMh36Fãi lại.

Khóe EW9YSdmôi QuốcEW9YSd BảoRMh36F lRMh36Fập tứcam conamg lamên cườiEW9YSd gEW9YSdian xảoam nói:

- amTôi qkykJdsẽ chamo amcô RMh36Fxem RMh36Fbằng chứng.

Nói qkykJdxong cầmqkykJd cqkykJdái reqkykJdmote RMh36Fbấm bấmEW9YSd EW9YSdmột RMh36Flát, amhình RMh36Fảnh MinRMh36Fh ThEW9YSdùy EW9YSdphá hoạRMh36Fi EW9YSdhiện rõRMh36F rEW9YSda khqkykJdiến côam đqkykJdó RMh36Flưỡi lấqkykJdp bắpEW9YSd nói:

- CqkykJdái đó….cáiEW9YSd đEW9YSdó …

Minh ThùyqkykJd vqkykJdừa nhìamn thấamy thRMh36Fì qkykJdchỉ RMh36Fmuốn camắn lEW9YSdưỡi RMh36Fchết quáchEW9YSd đEW9YSdi amcho xongam. KhqkykJdông ngRMh36Fờ tamrong phòamng ngủqkykJd củaRMh36F hắnam EW9YSdta ammà cũnEW9YSdg đặamt camerqkykJda. qkykJdCô hếtEW9YSd đườngam chRMh36Fối amtội, nhưngRMh36F côEW9YSd nEW9YSdhất quyếtqkykJd khôngRMh36F chịuRMh36F qkykJdđể ambị épEW9YSd cRMh36Fho nêamn đànEW9YSdh cốEW9YSd gắamng RMh36Fưỡng ngựcqkykJd lênam nói:

- TôqkykJdi lRMh36Fàm RMh36Fđó thìam sao.

- Tôami EW9YSdcó thểam đEW9YSdem bqkykJdằng chứamng nàqkykJdy đếnqkykJd EW9YSdđồn cảnhqkykJd sáRMh36Ft kiệnRMh36F cqkykJdô –EW9YSd QuRMh36Fốc BảqkykJdo cưEW9YSdời xảoRMh36F quyqkykJdệt nói.

Minh Thùyam RMh36Fvừa nghame xRMh36Fong thìEW9YSd nuốtEW9YSd khEW9YSdan nRMh36Fước miếngEW9YSd mộEW9YSdt cqkykJdái, côam RMh36Fsợ sệamt nói:

- BấtqkykJd quáEW9YSd tôiqkykJd dọnam dẹpRMh36F amsạch sẽqkykJd lạEW9YSdi giúEW9YSdp anhEW9YSd. CRMh36Fòn EW9YSdmấy cáqkykJdi áEW9YSdo hàqkykJdng hiqkykJdệu RMh36Fvà tấmqkykJd thảEW9YSdm củaRMh36F qkykJdanh qkykJdtôi EW9YSdsẽ đềnam cRMh36Fho aEW9YSdnh đượcEW9YSd không.

- ĐRMh36Fền camho qkykJdtôi. ChỉEW9YSd qkykJde qkykJdcô lEW9YSdực bấtqkykJd tòngam qkykJdtâm. MấyRMh36F cáiEW9YSd qkykJdáo thìEW9YSd chưaam qkykJdtính tớami đi,EW9YSd nhưngam qkykJdtấm thảmqkykJd qkykJdđó camô bRMh36Fiết đángRMh36F giamá baRMh36Fo namhiêu hRMh36Fay khôqkykJdng hEW9YSdả. TEW9YSdôi mRMh36Fua RMh36Ftrong qkykJdmột cuộqkykJdc đEW9YSdấu gamiá, giEW9YSdá củEW9YSda amnó lamà EW9YSd250 triệu.EW9YSd CôRMh36F liệuqkykJd cóRMh36F đềnRMh36F nổiam khônamg hả.

- qkykJdCái EW9YSdgì? –RMh36F MEW9YSdinh Thùyam mamở tEW9YSdo mắtqkykJd nRMh36Fhìn QuốcqkykJd Bảoam kEW9YSdinh nqkykJdgạc am– amCái tấmRMh36F thảmam đóam RMh36Fmà tớami am250 triệuqkykJd ư.

- CEW9YSdô kEW9YSdhông qkykJdtin, tôami amcó thRMh36Fể EW9YSdlấy hqkykJdóa đqkykJdơn cRMh36Fho RMh36Fcô coi.

- TRMh36Fấm thảamm đamáng giqkykJdá nhưam thếqkykJd mEW9YSdà aRMh36Fnh lạRMh36Fi đamể dướiRMh36F chqkykJdân à.

- Tamôi tamhích đRMh36Fó EW9YSdthì saEW9YSdo, camủa tôami, tôiRMh36F muốnEW9YSd làRMh36Fm qkykJdgì thEW9YSdì lamàm –qkykJd QqkykJduốc Bamảo gRMh36Fiương mắtEW9YSd cườiam qkykJdnói –RMh36F qkykJdBây amgiờ camô tqkykJdính sEW9YSdao, amnếu kEW9YSdhông ngàyam maRMh36Fi amtôi qkykJdđi bEW9YSdáo cônqkykJdg an.

Minh Thamùy vamừa RMh36Fsợ RMh36Fhãi RMh36Fvừa tEW9YSdức giậnEW9YSd, EW9YSdcô cắnRMh36F mEW9YSdôi qkykJdtự tráchqkykJd chamo hàRMh36Fnh độngqkykJd nhqkykJdất EW9YSdthời nqkykJdông nổiqkykJd củaqkykJd mìnhqkykJd. SRMh36Fau đóam RMh36Fcô RMh36Flí RMh36Fnhí nói:

- TqkykJdôi khôRMh36Fng qkykJdcó đủEW9YSd tqkykJdiền trảRMh36F chqkykJdo anEW9YSdh, tqkykJdôi cànqkykJdg kRMh36Fhông muamốn EW9YSdvào tRMh36Fù. ChRMh36Fo nêRMh36Fn tRMh36Fôi sẽRMh36F vRMh36Fiết EW9YSdgiấy nqkykJdợ chqkykJdo RMh36Fanh, tôEW9YSdi sẽRMh36F cốEW9YSd gắngRMh36F trảqkykJd chamo aEW9YSdnh cqkykJdho tớiam kEW9YSdhi EW9YSdnào hếtRMh36F qkykJdthì thôi.

Quốc BqkykJdảo cEW9YSdười thamầm tamrong bụqkykJdng khRMh36Fi RMh36Fmà cqkykJdô tamừ từEW9YSd rơiEW9YSd vRMh36Fào cEW9YSdái qkykJdbẫy củaRMh36F cậu.

***

Vĩnh PRMh36Fhong mRMh36Fở mắtEW9YSd tỉRMh36Fnh lạiam tRMh36Fhì EW9YSdđã hơnRMh36F 1qkykJd0 gEW9YSdiờ tối.qkykJd CRMh36Fậu ngẩnEW9YSdg đầuEW9YSd nhìamn lênam nRMh36Fgười cqkykJdon amgái pamhía trêEW9YSdn EW9YSd. Hiamểu ĐqkykJdồng RMh36Fđã ngủam quêqkykJdn. NqkykJdgười cqkykJdô tựaRMh36F vàoam thamành amghế, qkykJdan lànRMh36Fh ngủ.RMh36F VqkykJdĩnh EW9YSdPhong RMh36Fnhìn ngắmqkykJd gươnEW9YSdg RMh36Fmặt sqkykJday ngRMh36Fủ cRMh36Fủa côqkykJd, camậu RMh36Fcảm thấyqkykJd thậRMh36Ft ấmEW9YSd áp.am Vĩnamh Phamong kRMh36Fhông ngồiam dậy,qkykJd EW9YSdcậu mEW9YSduốn tậnRMh36F hRMh36Fưởng khoảRMh36Fng thEW9YSdời giaqkykJdn hạnhEW9YSd phúRMh36Fc này.

Đột EW9YSdnhiên tiamếng điệamn thoEW9YSdại RMh36Freo lêqkykJdn phEW9YSdá tEW9YSdan khRMh36Fông EW9YSdgian hạnhEW9YSd RMh36Fphúc đqkykJdó, HiqkykJdểu ĐồngqkykJd giậEW9YSdt mìnamh tỉnqkykJdh giấc,qkykJd nétqkykJd mặRMh36Ft qkykJdhơi ambàng hoàngEW9YSd. Vamĩnh PqkykJdhong nhaRMh36Fnh chamóng ngamồi qkykJddậy EW9YSdlãnh đạmam nói:

- NgRMh36Fhe điệnRMh36F thamoại đi.

Hiểu ĐồnqkykJdg lEW9YSdúng RMh36Ftúng đứnamg amdậy tìmRMh36F điệnEW9YSd thoạRMh36Fi trqkykJdong EW9YSdtúi xRMh36Fách, amvừa EW9YSdnhìn tqkykJdhấy điệnEW9YSd thoại,RMh36F côqkykJd amquay ngườEW9YSdi nhìEW9YSdn VĩEW9YSdnh PhonRMh36Fg RMh36Fmột cáiEW9YSd, cậuam amthấy vRMh36Fậy quaRMh36Fy lưngqkykJd đami, HiểuqkykJd ĐồEW9YSdng cRMh36Fúi đầamu nói:

- qkykJdMẹ đâEW9YSdy, hômqkykJd qkykJdnay camon đqkykJdi chơami amvui không.

Tiếng ambé Pamhong vàEW9YSd béam ĐườngqkykJd ởqkykJd đầuam dâyEW9YSd RMh36Fbên amkia ồRMh36Fn ào.qkykJd EW9YSdVui vamẻ kRMh36Fhoe chuyệnEW9YSd qkykJdtrên trường.

- MqkykJdẹ cũnRMh36Fg nhớEW9YSd cRMh36Fon nhiềqkykJdu lEW9YSdắm. BéRMh36F ĐườngqkykJd đừqkykJdng giRMh36Fành đEW9YSdồ chơiEW9YSd vớRMh36Fi béRMh36F PhonqkykJdg nRMh36Fghe chưa.

……………….

- ỪqkykJdhmm, mẹqkykJd cũngqkykJd nhRMh36Fớ EW9YSdbé qkykJdPhong. amNgày RMh36Fmai ammẹ sẽRMh36F đEW9YSdón amcon amvề amngủ EW9YSdvới mRMh36Fẹ. CoqkykJdn mEW9YSdau qkykJdđi EW9YSdngủ đi,qkykJd phảami nghame lqkykJdời ônqkykJdg bqkykJdà ngRMh36Fhe chưa.

………………..

Vĩnh PhonEW9YSdg nqkykJdghe mấyEW9YSd lờiqkykJd vừaEW9YSd RMh36Frồi RMh36Fthì cảRMh36Fm thấyRMh36F chRMh36Fua xEW9YSdót vEW9YSdô hạnqkykJd. TừnqkykJdg qkykJdlời nóqkykJdi nhưam EW9YSdlưỡi dEW9YSdao cứaRMh36F vamào tiEW9YSdm cEW9YSdậu. VĩnhqkykJd PhonRMh36Fg chqkykJdua xótqkykJd nhậnEW9YSd qkykJdra, váRMh36Fch ngqkykJdăn gRMh36Fiữa RMh36Fcậu EW9YSdkhông amphải chỉRMh36F cóam VĩnhqkykJd ThEW9YSdành RMh36Fmà amcòn hqkykJdai đứaqkykJd cqkykJdon cqkykJdủa amcô nEW9YSdữa. VqkykJdĩnh PhonRMh36Fg thấyqkykJd EW9YSdtim mqkykJdình bắRMh36Ft qkykJdđầu RMh36Flạnh ngqkykJdắt, đamôi mqkykJdắt cònam qkykJdchìm tronRMh36Fg hạnhqkykJd qkykJdphúc lqkykJdúc nqkykJdãy EW9YSdđã trởRMh36F thànRMh36Fh mộtam mamàu EW9YSdđen tốiRMh36F sầm.

Hiểu ĐồqkykJdng nóqkykJdi điệnEW9YSd thamoại RMh36Fxong thìRMh36F tắRMh36Ft mqkykJdáy qRMh36Fuay lạiam nhìnEW9YSd VEW9YSdĩnh PRMh36Fhong EW9YSdlo RMh36Flắng hỏi:

- RMh36FAnh đEW9YSdã hếtRMh36F đqkykJdau chưa.

- EW9YSdCô mqkykJdau vềam nhqkykJdà điam –EW9YSd VĩnEW9YSdh Pamhong kEW9YSdhông trEW9YSdả lEW9YSdời RMh36Fmà chỉRMh36F đáp.

- EEW9YSdm lấyqkykJd thuốqkykJdc chamo aEW9YSdnh uốngam xonamg thEW9YSdì vềRMh36F am– HiRMh36Fểu Đồnamg EW9YSdliếc nhqkykJdìn đồngEW9YSd hồam RMh36Fmột EW9YSdcái rồami nóiam, khEW9YSdông hềqkykJd đEW9YSdể ýam amsắc mặtEW9YSd cqkykJdủa VĩRMh36Fnh PhongqkykJd, camô chỉam nghĩam rằamng cậamu còqkykJdn đauam nêamn qkykJdkhó chịu.

- Khamông cần.EW9YSd MaEW9YSdu amvề điam am– VĩnhEW9YSd PhonEW9YSdg lớnEW9YSd tiqkykJdếng xamua đuổi.

Hiểu qkykJdĐồng thấyqkykJd EW9YSdthái độqkykJd VĩnRMh36Fh EW9YSdPhong thaamy đqkykJdổi, cũnqkykJdg khôngqkykJd ambiết nóiam gEW9YSdì nữaam, chỉqkykJd lặngEW9YSd EW9YSdlẽ cầmqkykJd tEW9YSdúi amra về.

Vĩnh EW9YSdPhong thqkykJdấy HiEW9YSdểu ĐqkykJdồng đãqkykJd amđi qkykJdkhỏi nhàEW9YSd trRMh36Fong lòqkykJdng buồqkykJdn bãEW9YSd thởEW9YSd dài,qkykJd nRMh36Fgã RMh36Fxuống sofEW9YSda ngưqkykJdớc mEW9YSdặt nqkykJdhìn trầnEW9YSd amnhà mqkykJdà cảqkykJdm thấamy đqkykJdắng qkykJdlòng. Saamu đóEW9YSd qkykJdcậu bậtqkykJd dậamy chạyam rqkykJda pRMh36Fhía qkykJdban côngRMh36F RMh36Fđảo mắRMh36Ft tìqkykJdm, cuEW9YSdối RMh36Fcùng cũnamg thEW9YSdấy đượEW9YSdc cáRMh36Fi bóngqkykJd EW9YSddánh nhỏqkykJd béqkykJd camô đọqkykJdc kRMh36Fia đaamng đứngam đónqkykJd xqkykJde. NhưnRMh36Fg chiếcqkykJd xRMh36Fe taEW9YSdxi lRMh36Fao nhEW9YSdanh RMh36Fqua, mặcEW9YSd kệqkykJd bàqkykJdn tqkykJday gamiơ lênRMh36F ngoắcam củRMh36Fa cô.RMh36F Cậuam muEW9YSdốn qkykJdchạy xEW9YSduống láami EW9YSdxe qkykJdđưa camô qkykJdvề, nhưngEW9YSd RMh36Fcậu sqkykJdợ quyếqkykJdt tâmqkykJd củaam mìRMh36Fnh lầnam EW9YSdnữa bịRMh36F EW9YSdlung EW9YSdlay. RMh36FNên đànRMh36Fh đamứng trqkykJdên EW9YSdcao nEW9YSdhìn xuốnamg chEW9YSdo đEW9YSdến kEW9YSdhi amcô bướcRMh36F lêEW9YSdn mộtam amchiếc tqkykJdaxi vamà điEW9YSd mất.

Vĩnh PhoqkykJdng tứqkykJdc giậnam đấmRMh36F mạnham vàoqkykJd tườRMh36Fng mấyRMh36F RMh36Fcái chamo RMh36Fđến kqkykJdhi tamay tamê dạiqkykJd đEW9YSdi, tamrầy trụa,qkykJd rướmEW9YSd máEW9YSdu. NRMh36Fhưng saEW9YSdo tiEW9YSdm amvẫn amcứ đau.
HôqkykJdm sRMh36Fau, tamhái đEW9YSdộ VĩqkykJdnh Phoamng cànham lạnhEW9YSd lùngRMh36F RMh36Fhơn RMh36Ftrước nữaam EW9YSdkhiến cqkykJdho cáEW9YSdc RMh36Fnhân viêRMh36Fn aami camũng samợ qkykJdhãi, vừqkykJda RMh36Flàm việcam vừaam thamật tRMh36Fhò ngRMh36Fó vàoqkykJd phònRMh36Fg củaam cậu.RMh36F RMh36FCho tEW9YSdới amkhi VRMh36Fĩnh Phonamg bỏam qkykJdđi họam qkykJdmới thởEW9YSd phRMh36Fào RMh36Fnhẹ nhỏm.

Vĩnh PhoEW9YSdng điRMh36F tiếEW9YSdp khácamh rồiqkykJd lảqkykJdo đảoEW9YSd trởEW9YSd vềqkykJd nhamà, dRMh36Fạ dàEW9YSdy lạRMh36Fi qkykJdbị đaqkykJdu dữRMh36F dội.RMh36F CốRMh36F RMh36Fgắng qkykJdmãi mớEW9YSdi RMh36Fvề tamới amnhà. VừaEW9YSd vàRMh36Fo nhà,RMh36F ánhEW9YSd sánamg đènRMh36F đãqkykJd ậpEW9YSd vàRMh36Fo EW9YSdmắt cậuqkykJd vàRMh36F mùiam hươngqkykJd thơEW9YSdm EW9YSdlừng ambao quâyqkykJd amlấy mũami cậu.

Hiểu ĐồngRMh36F EW9YSdnghe tiếamng mqkykJdở cRMh36Fửa thìqkykJd vộiEW9YSd chạRMh36Fy rRMh36Fa. VĩnqkykJdh EW9YSdPhong nhìnRMh36F camô mặEW9YSdc tạpRMh36F dềRMh36F, máEW9YSdi tócqkykJd búRMh36Fi camao rấtRMh36F RMh36Fxinh đẹpEW9YSd thậtRMh36F RMh36Fsự chỉqkykJd EW9YSdmuốn ôEW9YSdm lấqkykJdy cqkykJdô camho thqkykJdỏa lònRMh36Fg mRMh36Fong nhớ.EW9YSd NRMh36Fhưng RMh36Fcậu biếtqkykJd EW9YSdgiữa hqkykJdọ mãiqkykJd mqkykJdãi khônamg thểqkykJd nào,qkykJd cRMh36Fậu lạnhEW9YSd lùEW9YSdng hỏi:

- amSao côEW9YSd lạiqkykJd EW9YSdở đây.

- Vam.ú NăRMh36Fm đqkykJdưa chqkykJdìa kamhóa qkykJdnhà camho EW9YSdem, eEW9YSdm amnhận lEW9YSdời VRMh36F.ú chqkykJdăm sócqkykJd anh.

- CqkykJdhăm sócEW9YSd tôi,EW9YSd tôiqkykJd cóRMh36F phqkykJdải đEW9YSdứa amtrẻ lêRMh36Fn bRMh36Fa EW9YSdđâu RMh36Fmà cEW9YSdần camô chămEW9YSd sócqkykJd –am VĩnEW9YSdh PEW9YSdhong cườiqkykJd nhạt.

Cậu qkykJdđi RMh36Flảo đảoqkykJd RMh36Fvào troEW9YSdng, HiểuEW9YSd ĐồqkykJdng vộiEW9YSd chạEW9YSdy đRMh36Fến qkykJdđỡ cậamu nhưngqkykJd VRMh36Fĩnh PhoqkykJdng gEW9YSdạt ra.

- TRMh36Fránh qkykJdra đqkykJdi. TqkykJdôi khôngqkykJd cầnqkykJd EW9YSdai thươngam hqkykJdại. CRMh36Fô ammau RMh36Fvề đi.

Hiểu EW9YSdĐồng địnham mởam miệamng EW9YSdnói câuEW9YSd gìRMh36F đóEW9YSd nhEW9YSdưng rồiEW9YSd lEW9YSdại thôRMh36Fi. Côam thấyqkykJd Vĩnamh Phamong ngqkykJdã ngườqkykJdi xuốngqkykJd qkykJdghế thamì vộiRMh36F đRMh36Fến amgiúp amcậu nớqkykJdi lỏngam càEW9YSd vạtRMh36F rEW9YSda nhqkykJdưng Vamĩnh amphong qkykJdlại gạtqkykJd RMh36Fra nói:

- amSao cònRMh36F camhưa về.

Hiểu RMh36FĐồng nhìEW9YSdn bộRMh36F dạRMh36Fng RMh36FVĩnh Phoamng nhưqkykJd thếqkykJd qkykJdthì RMh36Fđau lamòng lắRMh36Fm. EW9YSdCô lqkykJdiền nói:

- EEW9YSdm nhìnam thấyEW9YSd aEW9YSdnh amăn cơmqkykJd uEW9YSdống qkykJdthuốc xonamg rqkykJdồi RMh36Fem về.

- TRMh36Fại amsao, tạiRMh36F amsao phảqkykJdi làRMh36Fm RMh36Fvậy, EW9YSdvì RMh36Flời hứama vớEW9YSdi VRMh36F.ú à.

- VìqkykJd qkykJdem EW9YSdlà ngEW9YSdười giúpRMh36F viEW9YSdệc chEW9YSdo aRMh36Fnh –qkykJd Hiểuam ĐồnqkykJdg đáp.

Vĩnh PhEW9YSdong namghe Hiamểu Đồngam nRMh36Fói EW9YSdvậy thRMh36Fì namgạc nhiênqkykJd nqkykJdhìn cô,qkykJd látRMh36F saamu cưEW9YSdời nhạtam nói:

- LầnqkykJd trướamc qkykJdtôi khônamg muốnqkykJd bamạn gáiam qkykJdtôi hiểuqkykJd lamầm mqkykJdới qkykJdnói camô làam ngưEW9YSdời giúpqkykJd việc,RMh36F qkykJdcô cũamng đừngRMh36F RMh36Ftin amlà RMh36Fnhư thế.

- Hồiam trưqkykJdớc, anEW9YSdh đamưa eamm mộtEW9YSd sốRMh36F tRMh36Fiền, sqkykJdố tiềnEW9YSd RMh36Fđó vẫamn chEW9YSdưa amdùng hRMh36Fết qkykJdcho EW9YSdnên cqkykJdoi amnhư eamm tiếamp tụqkykJdc làm.

- amSố tiềEW9YSdn đóRMh36F …am.Được, vậyEW9YSd thìRMh36F qkykJdmột RMh36Flần tRMh36Frả dứtEW9YSd luônqkykJd đi.

Nói rồami cậuEW9YSd kéoRMh36F HEW9YSdiểu ĐồnRMh36Fg lqkykJdại đèqkykJd cqkykJdô RMh36Fxuống ghếam saamu đóam tRMh36Fhô ambạo chiếmam RMh36Flấy môiqkykJd cô.am HiRMh36Fểu ĐồnqkykJdg bịam EW9YSdbất ngờam nêqkykJdn kRMh36Fhông kịpqkykJd amphản ứng,RMh36F đqkykJdành nqkykJdằm RMh36Fim bấqkykJdt độnRMh36Fg. amNhưng VĩnEW9YSdh PhonRMh36Fg kqkykJdhông chỉRMh36F dừngEW9YSd lqkykJdại ởRMh36F đamó, bqkykJdàn RMh36Ftay cRMh36Fậu bắEW9YSdt đầuam xâqkykJdm cEW9YSdhiếm cơam tamhể EW9YSdcô. BànqkykJd taamy tiếRMh36Fn RMh36Fsấu vàRMh36Fo namgực cRMh36Fô damày vòam mộRMh36Ft cácqkykJdh thamô bạo,EW9YSd đôiqkykJd mqkykJdôi khôRMh36Fng RMh36Fmột EW9YSdchút thươngqkykJd RMh36Ftình hàRMh36Fnh hqkykJdạ môEW9YSdi RMh36Fcô khiRMh36Fến HiểuqkykJd ĐồnqkykJdg RMh36Fđau đớn,qkykJd qkykJdcô amdùng hếqkykJdt sứEW9YSdc đẩyqkykJd mạnham VĩnRMh36Fh pamhong rama rồiEW9YSd qkykJdtát vàoam mặRMh36Ft EW9YSdcậu mộtam cáqkykJdi mắng:

- VôEW9YSd sĩ…

Nói rồiRMh36F côRMh36F amtháo tạamp dềqkykJd qkykJdra qamuăng xuốngam đấamt RMh36Fbỏ đi.

Vĩnh PhoEW9YSdng bấtam đEW9YSdộng ngồami đóRMh36F rồEW9YSdi cườiRMh36F điênam dại.
– Vôam sĩqkykJd, cậuam đúngam làRMh36F vôam sĩ.

Rõ rànEW9YSdg RMh36Flà cRMh36Fậu làmam đEW9YSdau Hamiểu qkykJdĐồng, vqkykJdậy màEW9YSd tEW9YSdim cậqkykJdu lạEW9YSdi RMh36Fthấy đEW9YSdau gấpqkykJd trRMh36Făm ngàamn lần.am Camơn đaEW9YSdu damạ dàRMh36Fy lạiam ậEW9YSdp xuốqkykJdng khamiến amcậu phqkykJdải chamạy vàoqkykJd toleRMh36Ft tốEW9YSdng qkykJdhết nhữRMh36Fng thứqkykJd RMh36Ftrong EW9YSdbụng raqkykJd. CqkykJdô họngam qkykJdkhô khanRMh36Fg vàRMh36F đắngqkykJd EW9YSdghét nqkykJdhưng vẫnam khônqkykJdg bằngqkykJd vịam đắEW9YSdng tRMh36Frong lòng.

Hiểu Đồamng lameo qkykJdlên xRMh36Fe tEW9YSdaxi trởqkykJd EW9YSdvề, cqkykJdô amcảm tqkykJdhấy rấqkykJdt EW9YSdđau đamớn. CEW9YSdô khôEW9YSdng amphải đaRMh36Fu vìam bịRMh36F Vĩamnh RMh36FPhong qkykJdhành hạEW9YSd tqkykJdhân xEW9YSdác, ammà đaRMh36Fu vamì ambị Vĩamnh PhEW9YSdong xeqkykJdm RMh36Fthường. EW9YSdTrong mắtEW9YSd cậu,qkykJd côam amvẫn lEW9YSdà mộtam qkykJdcô gáami bqkykJdán hoEW9YSda vôRMh36F liRMh36Fêm sỉ.qkykJd Cáami cảamm giRMh36Fác vừRMh36Fa tứRMh36Fc EW9YSdgiận vEW9YSdừa qkykJdđau đớRMh36Fn qkykJdnày lEW9YSdàm RMh36Ftim qkykJdcô nhứEW9YSdt nhói.

Về đếnRMh36F nhà,RMh36F HiRMh36Fểu Đamồng mệtam mRMh36Fỏi RMh36Fvùi RMh36Fmình tronRMh36Fg chRMh36Făn, lònEW9YSdg đqkykJdau EW9YSdnhư cắRMh36Ft, côqkykJd RMh36Fcứ đểam mặcam nưqkykJdớc mắtqkykJd lănqkykJd dàqkykJdi qEW9YSdua kRMh36Fhóe mi.

- Cuốiam cùnEW9YSdg cũqkykJdng đãEW9YSd cóqkykJd EW9YSdtin tqkykJdức amtừ qkykJdbên cônRMh36Fg EW9YSdty VĩqkykJdnh PhqkykJdát qkykJd– KhươRMh36Fng ThRMh36Fái đqkykJdến amnói vamới VĩqkykJdnh EW9YSdPhong. BâyqkykJd giờqkykJd cậuEW9YSd tEW9YSdạm RMh36Fthời cEW9YSdhuyển qEW9YSdua làRMh36Fm trợRMh36F líqkykJd chRMh36Fo Vamĩnh EW9YSdPhong troEW9YSdng khEW9YSdi amVĩnh ThànhEW9YSd amđi côRMh36Fng táEW9YSdc, vEW9YSdì qkykJdcó rấqkykJdt nhiqkykJdều viEW9YSdệc mqkykJdà Vĩnamh amThành vẫamn cRMh36Fhưa giảRMh36Fi qEW9YSduyết RMh36Fhết, cầEW9YSdn VĩqkykJdnh PqkykJdhong giảiRMh36F quyết.

- ĐưqkykJdợc, vậamy aamnh mamau qkykJdsắp xếpqkykJd qkykJdmột RMh36Fcuộc hẹEW9YSdn vớiam amông EW9YSdấy đEW9YSdi –am VĩnhEW9YSd PqkykJdhong rama lệnh.

- qkykJdÔng ấyRMh36F EW9YSdnói ngàEW9YSdy maEW9YSdi sẽam RMh36Fđích thamân amđến đâyqkykJd nRMh36Fói chuyệnqkykJd am– KhươnEW9YSdg RMh36FThái tqkykJdrả lời.

- Tốtam! VậyEW9YSd thRMh36Fì aEW9YSdnh maRMh36Fu chuẩamn bịqkykJd chamo thậtEW9YSd tốtRMh36F amcho cuộRMh36Fc đàmqkykJd phánam ngàqkykJdy RMh36Fmai. EW9YSdChúng amta EW9YSdnhất địnamh phảiqkykJd lấyEW9YSd đưamợc qkykJdlô đấRMh36Ft đóEW9YSd qkykJd– Vĩnham PEW9YSdhong gậtam gùEW9YSd amvui mừRMh36Fng nói.
KRMh36Fhi VĩnhqkykJd PhEW9YSdong RMh36Fvề nRMh36Fhà, tEW9YSdrên bàEW9YSdn đãqkykJd ambày đqkykJdồ ănEW9YSd vẫnEW9YSd còRMh36Fn bamóc kamhói, amtrên ambàn cònEW9YSd đểam amthuốc đRMh36Fau ambao tửqkykJd qkykJdvà RMh36Fmột amly nướcam lọcRMh36F, namhưng EW9YSdlại khôRMh36Fng hamề tRMh36Fhấy bóamng dEW9YSdáng HiểEW9YSdu Đồngam đâamu hết.RMh36F qkykJdVĩnh PhoRMh36Fng EW9YSdthở EW9YSddài khEW9YSdi nqkykJdhìn amnhũng tRMh36Fhứ đó.ChẳngEW9YSd phảiRMh36F camậu cốam EW9YSdý làmam tổamn thưEW9YSdơng côqkykJd haamy saqkykJdo, chEW9YSdẳng phảiam cậuam cốqkykJd EW9YSdý làamm chqkykJdo côEW9YSd RMh36Fghét camậu amhay saEW9YSdo. TạRMh36Fi saRMh36Fo RMh36Fcô vẫnEW9YSd RMh36Fquan tEW9YSdâm qkykJdđến cậu,RMh36F tạiEW9YSd RMh36Fsao vẫnqkykJd tỏEW9YSd rRMh36Fa âamn qkykJdcần nEW9YSdhư thRMh36Fế. EW9YSdVậy thamì lEW9YSdàm EW9YSdsao cậqkykJdu cóRMh36F thRMh36Fể quênam cô,EW9YSd amvậy EW9YSdthì EW9YSdlàm sRMh36Fao cậuam cóqkykJd qkykJdthể thôiam nhunqkykJdg nhớ.

“ HiểqkykJdu Đồng!qkykJd EW9YSdEm camó bRMh36Fiết eqkykJdm manamg đếnam camho aamnh nqkykJdhiều mậtqkykJd ngqkykJdọt, nhqkykJdưng cũngRMh36F chEW9YSdính RMh36Fem maEW9YSdng đếnam đắngqkykJd RMh36Fcay amcho aqkykJdnh. NếuEW9YSd RMh36Fnhư cRMh36Fó thểRMh36F chqkykJdung hòama mRMh36Fật nEW9YSdgọt vàEW9YSd caRMh36Fy đắamng vamào EW9YSdnhau tqkykJdhì cEW9YSdó lRMh36Fẽ tRMh36Fình yêuqkykJd khôEW9YSdng tồqkykJdn tại.am amNhưng nRMh36Fỗi cRMh36Fay đắngRMh36F nàyRMh36F qkykJdlại kqkykJdhiến anEW9YSdh đqkykJdau đEW9YSdến điêEW9YSdn EW9YSddại. “

Nước mắEW9YSdt lqkykJdặng lẽam amlăng dàiRMh36F qkykJdkhi cậuqkykJd cầEW9YSdm đũEW9YSda. VĩnEW9YSdh PhoRMh36Fng qkykJdcũng khôRMh36Fng ngờRMh36F rằng,am bảnEW9YSd thqkykJdân mìRMh36Fnh lạiEW9YSd cEW9YSdó thểEW9YSd rơiEW9YSd nhiềuRMh36F nqkykJdước ammắt nhưam thếqkykJd.Trước khami gEW9YSdặp HRMh36Fiểu ĐồnqkykJdg, mộtam RMh36Fthời gqkykJdian dàiEW9YSd đằngam đamẵng hqkykJdai mamươi RMh36Fnăm cậuqkykJd kqkykJdhông qkykJdhề khóc.VậyRMh36F màqkykJd khqkykJdi EW9YSdgặp RMh36Fcô, bịRMh36F camô làmqkykJd tổnqkykJd thương,RMh36F VqkykJdĩnh PRMh36Fhong khqkykJdóc thamật EW9YSdnhiều, nhưqkykJd khócEW9YSd EW9YSdcho 2RMh36F0 nEW9YSdăm chưqkykJda amhề qkykJdđược kamhóc.Nếu nqkykJdhư kEW9YSdhóc EW9YSdcó thểam làRMh36Fm cậamu quênRMh36F điam Hiểuam ĐồnEW9YSdg tamhì bamắt RMh36Fcậu khócqkykJd khqkykJdô amnước RMh36Fmắt, cRMh36Fậu qkykJdcũng amcam lòng.

Đời ngườiam cóEW9YSd tEW9YSdhể kqkykJdhóc bamao nhiêamu đểqkykJd cạnEW9YSd lệ

Đời ngườEW9YSdi phảiqkykJd trảiam quama bqkykJdao nEW9YSdhiêu lRMh36Fệ mớqkykJdi tqkykJdhôi đaRMh36Fu lònamg nữa.
SáRMh36Fng hômRMh36F EW9YSdsau, Vĩamnh PqkykJdhong tớiqkykJd RMh36Fsớm qkykJdđể cEW9YSdhuẩn RMh36Fbị EW9YSdcuộc gặpEW9YSd mặtqkykJd vớiqkykJd chRMh36Fủ qkykJdtịch Vĩnham PhqkykJdát. Vẫamn làam EW9YSdmột phóqkykJd qkykJdtổng lqkykJdãnh đạmRMh36F nhưnEW9YSdg EW9YSdoai EW9YSdphong đẹpam traqkykJdi khqkykJdiến qkykJdcho EW9YSdmấy EW9YSdcô nhqkykJdân viEW9YSdên bịRMh36F hớpam hồqkykJdn. amNhưng cậamu ngEW9YSdày cEW9YSdàng lamạnh lùqkykJdng hơnam nữqkykJda. RMh36FCàng làmqkykJd RMh36Fngười RMh36Fta chỉqkykJd dámEW9YSd đứngRMh36F từqkykJd qkykJdxa nhìnam ngắmqkykJd chứqkykJd qkykJdkhông dqkykJdám EW9YSdđến gần.

Cậu qkykJdđi amngang qkykJdqua bEW9YSdàn HiểqkykJdu Đồng,EW9YSd côam khôngEW9YSd ngồiqkykJd ởEW9YSd EW9YSdđó, nhưngEW9YSd chiếamc giỏam côqkykJd vẫnqkykJd EW9YSdđeo RMh36Fthì đangRMh36F EW9YSdnằm trêamn EW9YSdghế. Mộtam RMh36Fchút amdao đqkykJdộng thoqkykJdáng quqkykJda nhưngam amnhanh chóngam qkykJdbì dìqkykJdm xuốRMh36Fng, VĩnEW9YSdh PhonRMh36Fg đami thẳngqkykJd vàoqkykJd phòamng EW9YSdmình. EW9YSdHôm naqkykJdy làEW9YSd qkykJdngày thứam haEW9YSdi RMh36Fhọ khôngEW9YSd gặpEW9YSd nhau.

Từ EW9YSdkhi RMh36Fxảy rqkykJda chuEW9YSdyện qkykJdđó, HiểRMh36Fu Đồngam luônRMh36F tránham mqkykJdặt Vĩnham PhongEW9YSd. Trướamc EW9YSdkhi cậamu đEW9YSdến, cRMh36Fô qkykJdlấy cEW9YSdớ điEW9YSd pRMh36Fha càRMh36F amphê chqkykJdo mọami RMh36Fngười, chqkykJdo RMh36Ftới qkykJdkhi EW9YSdVĩnh PhonRMh36Fg RMh36Fvào phònqkykJdg, cqkykJdô mớiRMh36F quqkykJday trởRMh36F lạami. qkykJdKhi Vĩnham amPhong qkykJdđi rqkykJda thqkykJdì EW9YSdcô cúqkykJdi đầuEW9YSd xuEW9YSdống mặtam bàRMh36Fn vqkykJdờ chăamm chỉqkykJd làamm vEW9YSdiệc. SaRMh36Fu đóam, HiểRMh36Fu qkykJdĐồng xuRMh36Fng phoqkykJdng đEW9YSdi đếnam EW9YSdkho hànEW9YSdg đểqkykJd kiểmEW9YSd EW9YSdtra hàngam. Việamc nRMh36Fày rấamt mamệt nhRMh36Fọc nênam rấtEW9YSd ítqkykJd nEW9YSdgười chịuRMh36F EW9YSdđi, qkykJdcho nêamn khami HiểRMh36Fu ĐồngqkykJd đềam ngamhị thìEW9YSd đượcRMh36F phépam EW9YSdngay. VậqkykJdy làEW9YSd cảEW9YSd chiềuqkykJd amhôm đamó, VĩnhqkykJd PhoRMh36Fng khôRMh36Fng nhìqkykJdn thqkykJdấy HiểuqkykJd Đồng.

Các cấpam lãEW9YSdnh đạoEW9YSd đềamu điqkykJd thameo VĩnRMh36Fh Phonamg vRMh36Fào phòngRMh36F họEW9YSdp đểqkykJd RMh36Fđón tRMh36Fiếp cqkykJdhủ tịcqkykJdh LâmqkykJd VănEW9YSd TráqkykJdc củEW9YSda qkykJdtập đoamàn VĩnRMh36Fh PhátqkykJd. ĐúngEW9YSd gqkykJdiờ hqkykJdẹn, ôRMh36Fng VEW9YSdăn Tráamc cùngqkykJd coamn tEW9YSdrai lqkykJdà ôngam Tuấnam KhanqkykJdh oaEW9YSdi phEW9YSdong bướcRMh36F vamào. HọEW9YSd amđược chàoRMh36F đóEW9YSdn nRMh36Fhư nhữngqkykJd qkykJdvị kháchEW9YSd EW9YSdvô camùng quý.

- ChàRMh36Fo ngài!RMh36F RấtEW9YSd EW9YSdhân hạnhRMh36F đượcRMh36F đónEW9YSd tamiếp amngài –RMh36F qkykJdVĩnh PhoRMh36Fng EW9YSdđưa taqkykJdy qkykJdra bắt,am vamui EW9YSdvẻ chRMh36Fào RMh36Fông Văamn Trác.

- ChàEW9YSdo cậuqkykJd! VEW9YSdẫn nghame đamồn cậuam tamuổi trqkykJdẻ EW9YSdtài cqkykJdao. Hamôm naEW9YSdy đượcRMh36F gặpEW9YSd mặtEW9YSd thậRMh36Ft qkykJdlà mEW9YSday mắnRMh36F qkykJd– ÔqkykJdng VănEW9YSd RMh36FTrác cũnqkykJdg đưaqkykJd RMh36Ftay qkykJdra bắtEW9YSd lạami cưRMh36Fời nói.

- Namgài quáRMh36F qkykJdkhen. Mờiam ngqkykJdài ngồiam am– vRMh36Fĩnh qkykJdPhong chamỉ EW9YSdtay vRMh36Fào ghếqkykJd RMh36Flịch sựRMh36F ngồi.

Vĩnh PhoRMh36Fng cũEW9YSdng quaRMh36Fy sanEW9YSdg bRMh36Fắt taqkykJdy qkykJdông EW9YSdTuấn Khanh.

Sau mấyqkykJd lờiqkykJd amxã giaRMh36Fo khamách sáRMh36Fo, EW9YSdba ngườiqkykJd cùngRMh36F ngồEW9YSdi xuốngRMh36F nqkykJdhìn nhaRMh36Fu, mamỗi ngườRMh36Fi tqkykJdheo đuổqkykJdi mEW9YSdột qkykJdsuy nghĩRMh36F EW9YSd. SaqkykJdu amcùng amVĩnh EW9YSdPhong hỏi:

- Chẳamng ambiết cácam qkykJdvị thíchEW9YSd dùRMh36Fng chiqkykJd, tqkykJdôi lậRMh36Fp tEW9YSdức chqkykJdo amngười qkykJdđem đến.

- KhôRMh36Fng EW9YSdcần EW9YSdkhách sqkykJdáo lqkykJdàm EW9YSdgì. ChqkykJdỉ cqkykJdần mqkykJdột EW9YSdtách tEW9YSdrà EW9YSdlà đqkykJdược –qkykJd Ôngam RMh36FVăn RMh36FTrác cườiRMh36F hàhàRMh36F trRMh36Fả lời.

- BEW9YSda tôiqkykJd chỉRMh36F amthích uốnqkykJdg tramà thôEW9YSdi –am ÔnqkykJdg TuấnEW9YSd qkykJdKhanh giảiRMh36F thích.

- Chẳamng hRMh36Fay qkykJdông thíamch uốngEW9YSd tràRMh36F amgì. TEW9YSdôi sẽam cEW9YSdho ngườqkykJdi RMh36Fpha nqkykJdgay –EW9YSd Vĩamnh Phoamng liềnRMh36F hỏi.

- amTrà tamôi uốngam rấRMh36Ft đặRMh36Fc bEW9YSdiệt. qkykJdChắc côEW9YSdng tqkykJdy khôngam thRMh36Fích RMh36Fuống loạiEW9YSd EW9YSdtrà đamó EW9YSdđâu. CứRMh36F pEW9YSdha mamột EW9YSdtách RMh36Ftrà bRMh36Fình thưamờng amlà đượcam –RMh36F Ôamng VănRMh36F TrqkykJdác cườiam cườiam nói.

- Lầamn đamầu chEW9YSdúng tEW9YSda gamặp mặtEW9YSd lqkykJdại khRMh36Fông RMh36Fthể tamiếp đãiEW9YSd ngàiEW9YSd chRMh36Fu đáamo EW9YSdrồi –EW9YSd VĩqkykJdnh Phamong tỏqkykJd vqkykJdẻ RMh36Fhối lỗi.

- ThậtRMh36F kqkykJdì lạEW9YSd làam, tôRMh36Fi lạiEW9YSd cóEW9YSd cảmRMh36F gamiác đãqkykJd gặpRMh36F cqkykJdậu qkykJdở đEW9YSdâu EW9YSdrồi amthì phảiEW9YSd EW9YSd– ÔEW9YSdng Văamn trácqkykJd nhEW9YSdìn VĩnqkykJdh qkykJdPhong mamột lamát rEW9YSdồi RMh36Ftrả lời.

- TuổiRMh36F tamrẻ nôngRMh36F nổi,am thườngam hqkykJday rqkykJdong chơi,RMh36F qRMh36Fuậy phá.qkykJd ChắqkykJdc amlà bịEW9YSd chủqkykJd amtịch nhìamn tamhấy rồi,qkykJd EW9YSdxin amđừng cRMh36Fhê cười.

- amKhàkhà ….rấqkykJdt tamhẳng thắqkykJdn. VừaqkykJd gqkykJdặp mặtqkykJd tôEW9YSdi đamã thíqkykJdch cậuEW9YSd rồi.

- TôiRMh36F cũngqkykJd amvậy EW9YSd– VqkykJdĩnh Phamong đEW9YSdáp. SaEW9YSdu đóEW9YSd cậuqkykJd quamay đầRMh36Fu bảEW9YSdo am– MaEW9YSdu chEW9YSdo nEW9YSdgười phqkykJda tamrà mờiEW9YSd chủRMh36F tịcqkykJdh RMh36Fvà tổngqkykJd giámEW9YSd đEW9YSdốc nEW9YSdhanh lên.

- Vâng!am am– KhươngqkykJd TháRMh36Fi gậtam EW9YSdđầu RMh36Frồi vamội RMh36Fvàng EW9YSdđi qkykJdra ngoài.
Vì pamhòng tiếpRMh36F kháqkykJdch RMh36Fgần ngaRMh36Fy pEW9YSdhòng kamế hqkykJdoạch chqkykJdo nêEW9YSdn KhươnqkykJdg Thamái EW9YSdra bảamo họEW9YSd điqkykJd pEW9YSdha tràam. MaEW9YSdi tamhi EW9YSdlà ngưRMh36Fời đượcEW9YSd lệnRMh36Fh điRMh36F EW9YSdpha. CEW9YSdô cEW9YSdũng biamết đâRMh36Fy lRMh36Fà cuamộc qkykJdgặp mặtqkykJd quRMh36Fan trọngEW9YSd RMh36Fnên EW9YSdvội vàngam điam qkykJdpha. NhEW9YSdưng chẳnamg ammay troEW9YSdng qkykJdlúc EW9YSdlúng RMh36Ftúng côqkykJd lRMh36Fàm đqkykJdổ RMh36Fnguyên hộRMh36Fp RMh36Ftrà amxuống đqkykJdất. EW9YSdHoảng hốt,EW9YSd tìamm trRMh36Fà kháamc đểam phEW9YSda, qkykJdnhưng chẳngRMh36F còqkykJdn loạEW9YSdi tramà nàoEW9YSd nữama, cEW9YSdô EW9YSdlanh tamrí vamội chạyam đRMh36Fến tìmam RMh36FHiểu Đồng.

- HiểqkykJdu Đồng!RMh36F CậuRMh36F vẫRMh36Fn cònqkykJd amtrà hoEW9YSda hồngRMh36F qkykJdhay không?

Hiểu ĐồngEW9YSd ngẩngqkykJd đầEW9YSdu lênam amngạc nhiêqkykJdn hỏi:

- RMh36FĐể lamàm gìqkykJd, RMh36Fcậu tqkykJdới ngEW9YSdày rồiqkykJd à.

- Kamhông phRMh36Fải, mìnhqkykJd làmam đRMh36Fổ hếqkykJdt hEW9YSdộp tràam xuốngqkykJd đqkykJdất rồi.am KqkykJdhông EW9YSdcòn EW9YSdtrà qkykJdnào hết,RMh36F cũngqkykJd maamy mEW9YSdình nhớEW9YSd RMh36Fcậu thícRMh36Fh uốngam EW9YSdtrà hoRMh36Fa hồngam namên haRMh36Fy maqkykJdng amtheo amliền cqkykJdhạy đếnam đây.qkykJd MaEW9YSdu đưaam chEW9YSdo EW9YSdmình đRMh36Fi, cRMh36Fậu cũnamg bqkykJdiết phóRMh36F tổEW9YSdng đEW9YSdang bRMh36Fàn cRMh36Fông viqkykJdệc vớRMh36Fi cqkykJdhỉ tịchqkykJd Vĩnham Trác.

- NhưnqkykJdg mqkykJdà dùEW9YSdng tqkykJdrà hamoa hEW9YSdồng EW9YSdđể RMh36Fđãi kRMh36Fhách thìEW9YSd cóRMh36F phảiRMh36F lqkykJdà ….

- CEW9YSdó cEW9YSdòn hqkykJdơn khônEW9YSdg? NqkykJdếu khEW9YSdông mqkykJdình sẽEW9YSd bịEW9YSd đuamổi việcEW9YSd mEW9YSdất RMh36F– MaEW9YSdi ThEW9YSdi lRMh36Fo qkykJdlắng nói.

- ĐượcRMh36F rRMh36Fồi đểRMh36F mìRMh36Fnh ampha EW9YSdcho namếu kEW9YSdhông cậuqkykJd lqkykJdại làRMh36Fm đEW9YSdổ nữaqkykJd am– HiqkykJdểu ĐồngqkykJd vộqkykJdi trấRMh36Fn aqkykJdn Maami thi.

Mai ThqkykJdi gậRMh36Ft đầu.EW9YSd cảEW9YSd haqkykJdi nhaEW9YSdnh chqkykJdóng RMh36Fđi RMh36Fđến pRMh36Fhòng pqkykJdha trà.
VqkykJdĩnh PqkykJdhong vamà qkykJdông VăqkykJdn TqkykJdrác nqkykJdói thêmRMh36F vàiEW9YSd câEW9YSdu amxã giRMh36Fao rồEW9YSdi liềnEW9YSd RMh36Fxoay vàoEW9YSd vấqkykJdn đềam lôam EW9YSdđất đó.

- CậuRMh36F hRMh36Fy vọnEW9YSdg tôiRMh36F sRMh36Fẽ nhườngEW9YSd EW9YSdlô EW9YSdđất amđó qkykJdcho cậqkykJdu –am RMh36FÔng VănqkykJd Tamrác mĩRMh36Fm cưRMh36Fời hỏi.

- Vậnamg –RMh36F RMh36FVĩnh PhoqkykJdng gậtam đầu.

- NếuqkykJd tôami qkykJdkhông nEW9YSdhường amthì sRMh36Fao RMh36F– ÔEW9YSdng Vamăn TrácEW9YSd vRMh36Fẫn nRMh36Fụ cườiEW9YSd bEW9YSdí hiểmEW9YSd nhRMh36Fìn VĩnRMh36Fh PhEW9YSdong hỏi.

Sắc mEW9YSdặt VRMh36Fĩnh PhEW9YSdong hơami tốiam lạqkykJdi, cậuRMh36F cũnRMh36Fg biếtqkykJd ônEW9YSdg tqkykJda kRMh36Fhông dễam gìEW9YSd RMh36Fnhường lRMh36Fại lôRMh36F đấtRMh36F RMh36Fđó. qkykJdVẫn cEW9YSdòn cRMh36Fhưa kịpqkykJd nóEW9YSdi qkykJdgì amthì cRMh36Fó tiếRMh36Fng RMh36Fgõ cửa.

Mai ThRMh36Fi đãqkykJd đeEW9YSdm trEW9YSdà EW9YSdvào, cẩnqkykJd thậnRMh36F đặtqkykJd xuốngRMh36F EW9YSdbàn RMh36Ftrước mặtqkykJd từqkykJdng ngườiam. Vĩamnh PRMh36Fhong qkykJdnhân camơ hộiam nói:
– MờiRMh36F chủRMh36F tịchEW9YSd vEW9YSdà amtổng qkykJdgiám đốamc damùng trà.

Ông amVăn TráEW9YSdc lịchqkykJd amsự RMh36Fcầm lamy tqkykJdrà lêqkykJdn thưởRMh36Fng thứRMh36Fc. MùiqkykJd vịqkykJd qkykJdtrà RMh36Fquen RMh36Fthuộc RMh36Fxông lamên mũiqkykJd qkykJdông. qkykJdÔng nhamìn amVĩnh PhonEW9YSdg cườiEW9YSd nói:

- EW9YSdXem rqkykJda quamý amcông tqkykJdy qkykJdcó điềuRMh36F amtra mRMh36Fột RMh36Fchút vqkykJdề sEW9YSdở thíchcRMh36F ủaam EW9YSdtôi tqkykJdhì phải.

Nói qkykJdxong ôamng RMh36Fliền uốngam thửam mộtqkykJd nRMh36Fgụm. RMh36FVừa uốnqkykJdg xoamng ôqkykJdng liềqkykJdn đưaqkykJd amly tràEW9YSd rama nhìqkykJdn chămam chúEW9YSd. SaqkykJdu đEW9YSdó uốEW9YSdng mộtEW9YSd RMh36Fhơi cạnam qkykJdly rồiam cưEW9YSdời mộtEW9YSd cEW9YSdách RMh36Fsảng khoáami nhEW9YSdìn VĩnqkykJdh RMh36FPhong cườEW9YSdi hỏi:

- amCó qkykJdthể cqkykJdho tôRMh36Fi gặpam ngườami phama trEW9YSdà không?

Vĩnh Phamong qEW9YSduay đqkykJdầu nhamìn MqkykJdai amThi hỏi:

- LàRMh36F camô pEW9YSdha amtrà à.

- Tôi…EW9YSd am– Mamai ThRMh36Fi néRMh36Ft qkykJdmặt RMh36Fđầy sợRMh36F hảRMh36Fi qkykJdấp únqkykJdg khôngRMh36F dáRMh36Fm qkykJdtrả lời.qkykJd CôEW9YSd khônRMh36Fg biếRMh36Ft RMh36Ftại saamo ônamg EW9YSdVăn tamrác EW9YSdlại mqkykJduốn gặpam ngưEW9YSdời qkykJdpha RMh36Ftrà, kamhông biRMh36Fết cRMh36Fó phảqkykJdi dEW9YSdo tEW9YSdrà camó vEW9YSdấn đềEW9YSd hEW9YSday kEW9YSdhông. CôqkykJd vừaRMh36F sợam bEW9YSdị amđuổi việRMh36Fc qkykJdvừa sợEW9YSd lRMh36Fiên lEW9YSdụy EW9YSdHiểu ĐồnRMh36Fg qkykJdcàng khôngEW9YSd dáqkykJdm nói.
EW9YSdVĩnh amPhong nhìamn vẻRMh36F ấpEW9YSd qkykJdúng qkykJdcủa Mamai Thami tamhì liRMh36Fền uốnamg thửEW9YSd EW9YSdly tEW9YSdrà xeEW9YSdm amcó phqkykJdải làqkykJd RMh36Fcó vầnRMh36F đềam gqkykJdì haqkykJdy khôngRMh36F. RMh36FNhưng khEW9YSdi cEW9YSdậu vRMh36Fừa uEW9YSdống amvào. RMh36FVị ngọtEW9YSd tEW9YSdhấm ngEW9YSday RMh36Fđầu EW9YSdlưỡi lEW9YSdại thêmRMh36F mộtEW9YSd chúEW9YSdt vịRMh36F cqkykJdhua EW9YSdtỏa hươRMh36Fng EW9YSdthơm qkykJdnhè nhẹqkykJd cùnqkykJdg vớiRMh36F hươngam hoama hồqkykJdng khRMh36Fiến ngưamời tqkykJda sảngam khoqkykJdái. EW9YSdCậu biếEW9YSdt ngaamy qkykJdngười ampha EW9YSdtrà làam ai:

- EW9YSdMau rama gọqkykJdi côam ấRMh36Fy vàoRMh36F đây.

Mai TEW9YSdhi lamuống cuốnRMh36Fg vộqkykJdi luRMh36Fi rama ngqkykJdoài. VĩnRMh36Fh PhoEW9YSdng namhìn ôamng Văamn EW9YSdTrác nghRMh36Fi ngại,EW9YSd rồiqkykJd amvới amtay rEW9YSdót thêmqkykJd mộtam qkykJdtách tràam kháEW9YSdc cqkykJdho ônamg taqkykJd. Ônamg VăEW9YSdn TEW9YSdrác qkykJdkhông ngầnRMh36F amngại RMh36Fcầm ngqkykJday táRMh36Fch tràEW9YSd uốnamg cạRMh36Fn, rồiam cưqkykJdời sảngRMh36F khoái:

- ĐRMh36Fã lqkykJdâu khôngEW9YSd đượcqkykJd uốngEW9YSd tamrả nàRMh36Fy rồqkykJdi, camũng hRMh36Fơn hqkykJdai nqkykJdăm rồqkykJdi. Thậtam kEW9YSdhông EW9YSdngờ RMh36Fquý côngam EW9YSdty lạiam hRMh36Fiểu rõam kháqkykJdch củaqkykJd RMh36Fmình đếEW9YSdn vậy.

Vĩnh PEW9YSdhong nhìEW9YSdn thầnEW9YSd thamái EW9YSdông VăqkykJdn TráchRMh36F amnhư qkykJdthế thìRMh36F kRMh36Finh nqkykJdgạc lắmqkykJd, EW9YSdông TRMh36Fuấn KEW9YSdhanh qkykJdthấy vamậy mớiam nói:

- Đâyam lRMh36Fà RMh36Floại tràRMh36F đamặc biqkykJdệt ammà lúRMh36Fc nãyqkykJd qkykJdba tôEW9YSdi nqkykJdói đến.

- VEW9YSdậy EW9YSdthì mamời ngamài uốngam tamhêm amtách RMh36Fnữa –EW9YSd VĩqkykJdnh Phamong cườiRMh36F qkykJdnói rồami rama hiệuqkykJd cqkykJdho Khươngam Thái.

Khương TháiRMh36F hiểuEW9YSd amý liRMh36Fền rótEW9YSd thêmam RMh36Fmột EW9YSdtách tEW9YSdrà nRMh36Fữa. TáchEW9YSd EW9YSdtrà đầu,qkykJd VĩnhqkykJd EW9YSdPhong vìqkykJd EW9YSdkhách sáqkykJdo vamà cũnEW9YSdg đểRMh36F bEW9YSdày tỏRMh36F lqkykJdòng EW9YSdhiếu khamách cEW9YSdủa mìnamh. NhưngRMh36F táchqkykJd amthứ qkykJdhai, cậEW9YSdu tuyqkykJdệt khôqkykJdng thểam róqkykJdt bởiRMh36F vamì cEW9YSdậu khôamng thEW9YSdể đểqkykJd ônRMh36Fg VăEW9YSdn TrEW9YSdác cEW9YSdho rằngam RMh36Fcậu EW9YSdđang hạEW9YSd mìnqkykJdh trướcqkykJd ôqkykJdng ấEW9YSdy. Nhưam vậyqkykJd kqkykJdhi tqkykJdhỏa hiệamp mớiqkykJd khôqkykJdng bịEW9YSd EW9YSdông ấyqkykJd xRMh36Fử ép.

Ông Văamn TrRMh36Fác vamới cRMh36Fon mắtRMh36F qkykJdlão luyEW9YSdện củama mìnhqkykJd cũnEW9YSdg qkykJdhiểu rEW9YSdõ ýEW9YSd tEW9YSdứ nàyam. RMh36FÔng nhEW9YSdeo nheamo mắRMh36Ft nqkykJdhìn VĩnEW9YSdh PhoqkykJdng:” Thamằng nhócqkykJd nàyEW9YSd xamem rRMh36Fa rấtEW9YSd cóqkykJd EW9YSdbản lĩnh”

- Cốc…cốcRMh36F …

Cánh cửaEW9YSd mởEW9YSd rEW9YSda, amHiểu ĐồngEW9YSd bưqkykJdớc vào.EW9YSd Đậpam vàoEW9YSd mặRMh36Ft củaRMh36F côqkykJd làEW9YSd gqkykJdương mqkykJdặt cRMh36Fủa VĩRMh36Fnh qkykJdPhong, cậuqkykJd đangRMh36F mởqkykJd tEW9YSdo mắtRMh36F nhamìn amcô, kEW9YSdhóe mqkykJdiệng khẽqkykJd mĩqkykJdm amcười. CRMh36Fậu qamuay sanRMh36Fg nhìnEW9YSd ôEW9YSdng qkykJdVăn TrácEW9YSd nói:

- Côam qkykJdấy chínqkykJdh amlà ngườiqkykJd đãam EW9YSdpha trà.

Sau RMh36Fđó rấRMh36Ft tựam nEW9YSdhiên qkykJdcậu đEW9YSdứng dậyRMh36F kéamo HiểuRMh36F ĐồngqkykJd vRMh36Fào RMh36Fsát ngưqkykJdời mìnRMh36Fh amtỏ vẻqkykJd âRMh36Fu yếmqkykJd. Hamành độngRMh36F củaqkykJd amcậu khiEW9YSdến tấtRMh36F cảEW9YSd mọRMh36Fi EW9YSdngười đềuRMh36F sửngRMh36F sốt.am NEW9YSdgay cảEW9YSd EW9YSdHiểu ĐồngRMh36F cEW9YSdũng bịRMh36F kinamh RMh36Fngạc trừnamg mắtEW9YSd nhqkykJdìn cậuRMh36F ngỡEW9YSd ngàng.
ChỉEW9YSd cóEW9YSd ôqkykJdng RMh36FVăn TrácRMh36F ngồiEW9YSd nhìqkykJdn thEW9YSdấy tRMh36Fhì cườiEW9YSd vang:

- Haha…lRMh36Fúc nãRMh36Fy tama đEW9YSdã nRMh36Fói RMh36Flà cảmqkykJd thấyRMh36F cqkykJdậu rấtRMh36F qEW9YSduen. qkykJdQuả nhiêRMh36Fn làRMh36F khônRMh36Fg saRMh36Fi mà.

Hiểu ĐồngRMh36F ngEW9YSdhe tiếqkykJdng amquen qRMh36Fuen RMh36Fthì liềqkykJdn quamay RMh36Fđầu lRMh36Fại nhìn,qkykJd thấEW9YSdy ônRMh36Fg VănEW9YSd Tráamc đangEW9YSd nhEW9YSdìn ammình cườiRMh36F thìRMh36F kiqkykJdnh ngạcqkykJd RMh36Fkêu lên:

- Ông…

- HRMh36Fiểu Đồng!RMh36F CoEW9YSdn bqkykJdé nRMh36Fày cRMh36Fòn nhớqkykJd amông saoEW9YSd? –am ÔRMh36Fng RMh36FVăn Tráamc cưRMh36Fời RMh36Fvui vẻqkykJd nữaRMh36F nhRMh36Fư qkykJdtrách móc.

- CRMh36Fon rấqkykJdt nhRMh36Fớ ôamng qkykJd– HiEW9YSdểu Đồngam cườiqkykJd EW9YSdhối lỗi.

- ÔngRMh36F amđã tìmam EW9YSdcháu mấEW9YSdy EW9YSdchục lầnEW9YSd nhưngRMh36F khônRMh36Fg thấy.qkykJd amSao cEW9YSdháu độtRMh36F ngEW9YSdột ngEW9YSdhỉ lqkykJdàm thế,EW9YSd amlàm ônqkykJdg thqkykJdèm uốngEW9YSd trEW9YSdà RMh36Fmà chẳngqkykJd cóam qkykJdai phEW9YSda chRMh36Fo uống.qkykJd qkykJdChẳng aRMh36Fi pEW9YSdha hợpRMh36F ýRMh36F ônqkykJdg cả.

Hiểu ĐồRMh36Fng cũnamg khôngqkykJd biamết RMh36Fnên nóRMh36Fi gRMh36Fì, côqkykJd cúEW9YSdi đamầu cườiam qkykJdnhẹ. Saamu đó,RMh36F cqkykJdô bắamt đầuqkykJd ýRMh36F tqkykJdhức đRMh36Fược rằamng mìnamh EW9YSdđang ambị VĩRMh36Fnh PhoRMh36Fng ôamm chặqkykJdt, thìqkykJd cqkykJdảm tamhấy xấuam hổEW9YSd qkykJdđi nhíchRMh36F ngườRMh36Fi RMh36Fra RMh36Fxa RMh36Fthì nEW9YSdào ngờqkykJd cànqkykJdg bịqkykJd EW9YSdVĩnh PRMh36Fhong ômEW9YSd amchặt vqkykJdà kéEW9YSdo RMh36Fcô amcùng ngồiRMh36F xuqkykJdống. HiểuRMh36F ĐồnqkykJdg bấtRMh36F EW9YSdđắc damĩ phảiRMh36F ngồRMh36Fi xuốngRMh36F cùngam cậu.

Sau RMh36Fkhi EW9YSdđã RMh36Fgiữ qkykJdHiểu Đamồng yEW9YSdên qkykJdphận tronEW9YSdg amtay mìnhRMh36F thRMh36Fì VEW9YSdĩnh Phoamng cườiEW9YSd amlàm RMh36Fra RMh36Fvẻ ngạcqkykJd nhiêqkykJdn nói:

- TqkykJdhì EW9YSdra ônqkykJdg quEW9YSden biếtam vớami qkykJdngười RMh36Fyêu củama cháu.

Lại RMh36Fthêm mqkykJdột amlần nữaRMh36F, tRMh36Fất cảqkykJd mọami EW9YSdngười trEW9YSdong phònqkykJdg EW9YSdbị kinEW9YSdh ngamạc tộtRMh36F đqkykJdộ, HiRMh36Fểu ĐồngEW9YSd thamì cảqkykJdm tamhấy toamàn thânqkykJd ramun lêqkykJdn đầyRMh36F amxúc cảmqkykJd kqkykJdhi qkykJdVĩnh PhoRMh36Fng gqkykJdiới thiệamu côqkykJd làRMh36F ngamười amyêu củaam cậuRMh36F côngEW9YSd khEW9YSdai trướcEW9YSd mEW9YSdặt mọiam người.

- Haami đứaEW9YSd tqkykJdrẻ nàqkykJdy RMh36Fquả tamhật rấtEW9YSd xứngEW9YSd đôami phảiRMh36F kEW9YSdhông? –EW9YSd amÔng VEW9YSdăn TráRMh36Fc cưEW9YSdời RMh36Fquay EW9YSdsang cEW9YSdon tramai hỏi.

- amDạ, đúngEW9YSd vEW9YSdậy –am ÔnqkykJdg TEW9YSduấn KhaqkykJdnh gậamt amđầu cười.

- XEW9YSdem amra, cRMh36Fhúng RMh36Fta rấtam cóRMh36F duyqkykJdên RMh36Fvới nhEW9YSdau qkykJd– VEW9YSdĩnh EW9YSdPhong chamớp lấyam cơam hộiqkykJd nàamy amliền RMh36Fđề amra qkykJdyêu camầu EW9YSd– Camhủ RMh36Ftịch, monRMh36Fg amngài RMh36Fsuy nghamĩ lRMh36Fại đềam nghRMh36Fị củaam camhúng RMh36Ftôi. ChúnRMh36Fg tôqkykJdi sEW9YSdẽ thEW9YSdu mamua lạiRMh36F vớami gEW9YSdiá camao, tuEW9YSdyệt đốqkykJdi khqkykJdông đểqkykJd ngàami amchủ tamịch bamị EW9YSdlỗ đâu.

- Vamề amvấn đềqkykJd nRMh36Fày EW9YSdthật khóRMh36F trqkykJdả lờiam –RMh36F Ôngam VăEW9YSdn TrácEW9YSdh giảqkykJd vờqkykJd rEW9YSda chiềRMh36Fu samuy nghĩ.

- NRMh36Fgài chủEW9YSd tịcamh RMh36Ftheo tEW9YSdôi đượcRMh36F biếamt cácEW9YSd ngàiEW9YSd EW9YSdmua amlô đấtam đóEW9YSd cEW9YSdũng chẳngam đểqkykJd EW9YSdlàm gìEW9YSd cảam, vậyam sRMh36Fao kRMh36Fhông nhưqkykJdợng lạiRMh36F chqkykJdo amchúng tôi.

- amCậu cũnqkykJdg biqkykJdết chínqkykJdh phủRMh36F đqkykJdang rqkykJda dựRMh36F ánEW9YSd xEW9YSdây EW9YSddựng đôEW9YSd thịEW9YSd mớiRMh36F ởam qkykJdlô đấtqkykJd amđó. amBây gqkykJdiờ cEW9YSdó RMh36Flẽ chúEW9YSdng tôEW9YSdi khamông EW9YSdsử dụnamg qkykJdlô đấtam đó,EW9YSd nhưnamg sRMh36Fau nàyam bqkykJdiết đâuEW9YSd qkykJdcó qkykJdlúc lạEW9YSdi cần.

- NhưngqkykJd RMh36Ftheo RMh36Ftôi đượcEW9YSd bamiết thìam hìnRMh36Fh nhRMh36Fư toqkykJdàn bộRMh36F vốnqkykJd đầuam tEW9YSdư củaEW9YSd cácRMh36F vamị đaEW9YSdng EW9YSdđổ vàoqkykJd kqkykJdế hoạchqkykJd đầuEW9YSd tEW9YSdư ởqkykJd mỹ.EW9YSd CEW9YSdó lẽqkykJd cRMh36Fòn kháRMh36F EW9YSdlâu mớiRMh36F cRMh36Fó amthể amtiến hànRMh36Fh dựEW9YSd áamn tqkykJdiếp thqkykJdeo. VqkykJdậy thìam lôEW9YSd qkykJdđất amđó bqkykJdỏ hoRMh36Fang rấqkykJdt phíEW9YSd. NếuEW9YSd côEW9YSdng RMh36Fty cEW9YSdhịu nhưEW9YSdợng lạiam chqkykJdo côngEW9YSd tEW9YSdy tamôi thEW9YSdì saqkykJdu nàRMh36Fy cRMh36Fông qkykJdty củaRMh36F ngàRMh36Fi ammuốn tiếnRMh36F hqkykJdành kếqkykJd hoạchEW9YSd kEW9YSdhác, cRMh36Fông amty tamôi sqkykJdẽ qkykJdhỗ trRMh36Fợ camho cqkykJdác nqkykJdgài lRMh36Fô đấtqkykJd khácRMh36F. BEW9YSdảo đảqkykJdm kamhông thuEW9YSda qkykJdgì lRMh36Fô đấtam này.

- Cậamu thậtam lRMh36Fà ngườiam mqkykJdau lẹqkykJd –am qkykJdÔng RMh36FVăn tráEW9YSdc cườami nRMh36Fói, xoRMh36Fng qqkykJduay lạiRMh36F nhìnqkykJd Hamiểu ĐồngEW9YSd EW9YSdnói –EW9YSd TôiRMh36F xRMh36Fem amHiểu ĐồqkykJdng qkykJdnhư cháamu amgái EW9YSdcủa RMh36Fmình chamo nêEW9YSdn tôiam mEW9YSdong cậuEW9YSd đốqkykJdi qkykJdxử tEW9YSdốt vớRMh36Fi camon béEW9YSd. qkykJdChuyện hợqkykJdp EW9YSdtác tôiqkykJd sẽEW9YSd EW9YSdsuy namghĩ lạiam xeRMh36Fm. NhqkykJdưng tEW9YSdrong tEW9YSdhời EW9YSdgian EW9YSdđó moEW9YSdng cEW9YSdậu chamo tôiam mưEW9YSdợn RMh36FHiểu ĐồqkykJdng ítEW9YSd EW9YSdhôm. LEW9YSdâu rồiam khôqkykJdng đượamc uốngEW9YSd trqkykJdà qkykJddo coEW9YSdn bEW9YSdé phRMh36Fa, tamôi EW9YSdcũng mRMh36Fuốn cùnqkykJdg EW9YSdcon béRMh36F hEW9YSdàn huamyên tâmam sự.

- Được!am LqkykJdúc nàoEW9YSd nEW9YSdgài rảamnh ramỗi cEW9YSdứ gọiRMh36F HqkykJdiểu Đồngam đếamn chơi.

Vĩnh PhqkykJdong tamrả lờiEW9YSd xoEW9YSdng liRMh36Fền qamuay quqkykJda Hiểamu Đồng,qkykJd dùngqkykJd taRMh36Fy vịnham cằmam EW9YSdcủa HiểuEW9YSd ĐồRMh36Fng xoEW9YSday RMh36Fmặt EW9YSdcô amlại RMh36Fnhìn âamu yếmRMh36F tìnhRMh36F tamứ nói:

- RMh36FEm qkykJdyêu, amem RMh36Fthấy vậamy đượcEW9YSd không?

Hiểu ĐRMh36Fồng khqkykJdông biếtEW9YSd tạiqkykJd sqkykJdao VĩqkykJdnh qkykJdPhong lạami làEW9YSdm vậy,qkykJd nhưngam tqkykJdrước mặtRMh36F ôqkykJdng qkykJdVăn Trác,RMh36F cRMh36Fô khôEW9YSdng tiệnEW9YSd hỏiEW9YSd cũnqkykJdg khônEW9YSdg qkykJddám bàEW9YSdy tỏqkykJd gamì amcả đàngam nRMh36Fgoan ngoãnRMh36F gậamt đầu,qkykJd RMh36Fcòn phốiqkykJd hợpRMh36F cùnEW9YSdg cậRMh36Fu EW9YSdmĩm cưamời qkykJdnhìn nhau.

Ông amVăn TrácqkykJd nhìamn haami amđứa trEW9YSdẻ thqkykJdì khẽam cườiEW9YSd đứngEW9YSd dậy:

- Được,EW9YSd RMh36Fhai tuầnRMh36F saqkykJdu qkykJdtôi sqkykJdẽ trảRMh36F lEW9YSdời qkykJdcho cậu.

- HRMh36Fy qkykJdvọng đượcEW9YSd namhận sựam đồnRMh36Fg RMh36Fý củaRMh36F ngàiam –am Vĩnham PhonRMh36Fg cũngam đứngqkykJd dậamy cqkykJdhào, RMh36Ftay vqkykJdẫn EW9YSdôm EW9YSdchặt RMh36Feo amHiểu ĐồngqkykJd kamhông rời.

Khi ôngqkykJd Văamn TrácRMh36F amvừa amđi amra ngoàRMh36Fi am. BàRMh36Fn amtay đặtqkykJd lRMh36Fên eRMh36Fo EW9YSdcủa HiểRMh36Fu ĐRMh36Fồng buamông tqkykJdhỏng xuRMh36Fống, EW9YSdgương mqkykJdặt dịamu dàEW9YSdng lúcqkykJd nãyam lậpam qkykJdtức EW9YSdtrở lạiRMh36F lqkykJdạnh bănRMh36Fg. Cậamu qEW9YSduay lEW9YSdại RMh36Fnói RMh36Fnhư EW9YSdra lệnh:

- Mamọi nqkykJdgười nghqkykJde amđây, chuyệnqkykJd qkykJdnày chỉEW9YSd lqkykJdà vìqkykJd côRMh36Fng tamy tqkykJdhôi. CRMh36Fho nêEW9YSdn tôami kamhông hRMh36Fi EW9YSdvọng mọqkykJdi ngEW9YSdười đồRMh36Fn đạiRMh36F qkykJdlung tamung amra bqkykJdên ngoài,EW9YSd ảRMh36Fnh hưởngam đếnEW9YSd cônqkykJdg tRMh36Fy. CEW9YSdó qkykJdbiết chưa.

- ChúngRMh36F tôiRMh36F biếtRMh36F rồiam phqkykJdó tổngEW9YSd qkykJd– Tấtam cảam mEW9YSdọi ngườiqkykJd đồEW9YSdng lamoạt nói.

- amMọi ngườqkykJdi EW9YSdra ngamoài điqkykJd –RMh36F amVĩnh PhEW9YSdong nhEW9YSdẹ nhàngqkykJd nói.

Tất cEW9YSdả EW9YSdmọi ngưamời đềuEW9YSd lầqkykJdn lượtEW9YSd qkykJdra ngoàqkykJdi. HiểuqkykJd ĐEW9YSdồng cEW9YSdũng RMh36Fđịnh rEW9YSda qkykJdcùng nqkykJdhưng VEW9YSdĩnh PhoRMh36Fng qkykJdđã gqkykJdọi lại:

- Côam RMh36Fở lạqkykJdi, tôqkykJdi cRMh36Fó cEW9YSdhuyện EW9YSdmuốn qkykJdnói vớiEW9YSd cô.

***

Tất cảqkykJd mọiqkykJd amngười nhìEW9YSdn amhai ngườiEW9YSd mộtEW9YSd cqkykJdái rồiam nEW9YSdhanh chónEW9YSdg ambiến qkykJdđi. HiRMh36Fểu ĐRMh36Fồng qkykJdđứng yamên RMh36Ftại chỗEW9YSd qkykJdchờ mọami ngườiRMh36F qkykJdra hếRMh36Ft côEW9YSd mớiEW9YSd xamoay ngườiEW9YSd vềqkykJd phíaqkykJd VĩqkykJdnh Pamhong. NhưngqkykJd VEW9YSdĩnh PhonRMh36Fg xoRMh36Fay lRMh36Fưng lạiEW9YSd pRMh36Fhía cô,qkykJd iamm lặngqkykJd khônRMh36Fg nóiEW9YSd gìEW9YSd. HiểuqkykJd Đồngam EW9YSdcũng kRMh36Fhông tqkykJdhúc giục,am cqkykJdô RMh36Fcũng iEW9YSdm lặnEW9YSdg chờEW9YSd đợi.EW9YSd NhưnRMh36Fg EW9YSdkhông EW9YSdgian xamung quaamnh nhưam bamao amtrùm amlấy họRMh36F amđến nghẹtam thRMh36Fở. DườnqkykJdg nhưqkykJd chỉam còamn lEW9YSdại tiEW9YSdếng tqkykJdim đập.

Khi VĩnqkykJdh qkykJdPhong qkykJdkhẽ xoaqkykJdy nEW9YSdgười lạiRMh36F, dườRMh36Fng amnhư ánham sángam saEW9YSdu lưnEW9YSdg cậqkykJdu amtỏa rRMh36Fa RMh36Fhai bên.

- CqkykJdó biEW9YSdết vRMh36Fì saEW9YSdo tôiRMh36F giữRMh36F côqkykJd EW9YSdở lạiRMh36F không?

- Biếamt –qkykJd HiRMh36Fểu ĐRMh36Fồng camắn nhẹRMh36F RMh36Fmôi rồEW9YSdi ambật ra.

- Tốt,am amhy vRMh36Fọng tqkykJdrong hEW9YSdai tuầnRMh36F nàyRMh36F amcô vRMh36Fà tEW9YSdôi sẽEW9YSd hợEW9YSdp EW9YSdtác EW9YSdtốt vqkykJdới nqkykJdhau –am qkykJdVĩnh PRMh36Fhong kamhẽ qkykJdgật qkykJdđầu hqkykJdài lòng.

- Tạiam saRMh36Fo? –EW9YSd HiểuqkykJd ĐồqkykJdng cuốiRMh36F cùnqkykJdg cũqkykJdng EW9YSdlên RMh36Ftiếng hỏiRMh36F rqkykJda namhững đRMh36Fiều EW9YSdgiấu kíamn nãqkykJdy giờ.

- qkykJdVì côRMh36F chqkykJdính qkykJdlà bàamn đqkykJdạp RMh36Fcủa tôqkykJdi đểRMh36F tiếpEW9YSd cậamp chủEW9YSd tEW9YSdịch VEW9YSdăn Tráamc –am EW9YSdVĩnh EW9YSdPhong trảEW9YSd lờiRMh36F thẳamng thừnEW9YSdg, vRMh36Fẻ mặtRMh36F khôRMh36Fng chútqkykJd tEW9YSdhay đổi,EW9YSd dưqkykJdờng namhư tronqkykJdg lòngqkykJd khôngqkykJd camó chúRMh36Ft cqkykJdảm gamiác gì.

“ BàEW9YSdn RMh36Fđạp” EW9YSd– HiểuqkykJd ĐồngqkykJd caEW9YSdy đắngam nghqkykJdĩ. TronEW9YSdg lamòng cậqkykJdu côqkykJd EW9YSdchỉ lRMh36Fà bàEW9YSdn qkykJdđạp kqkykJdhông hơRMh36Fn khôngEW9YSd kamém. LúqkykJdc trưEW9YSdớc, amHiểu Đồngam từnqkykJdg kểqkykJd amcho VRMh36Fĩnh PEW9YSdhong ngamhe EW9YSdvề EW9YSdông Vănam Trác,am cRMh36Fhỉ lqkykJdà lamúc đóRMh36F haRMh36Fi ngRMh36Fười đqkykJdều khEW9YSdông biếtEW9YSd ôngqkykJd RMh36Fta cRMh36Fhính RMh36Flà chủam amtịch tậpRMh36F qkykJdđoàn VĩRMh36Fnh qkykJdPhát. Lúcam VqkykJdĩnh PEW9YSdhong EW9YSdtự nqkykJdhiên tqkykJdỏ EW9YSdra thâEW9YSdn EW9YSdmật vớiam côam, HiểuRMh36F Đồamng đãam đoamán raqkykJd, VĩnRMh36Fh Pamhong RMh36Fmuốn giảRMh36F vờam đểam ônqkykJdg VăEW9YSdn TrácRMh36F vEW9YSdui vRMh36Fẻ đồngam EW9YSdý điềuam kiEW9YSdện củaqkykJd RMh36Fcậu. qkykJdNhưng côEW9YSd khRMh36Fông ngờam cqkykJdậu lạiam nóEW9YSdi tqkykJdhẳng EW9YSdra cqkykJdô chamỉ làqkykJd cáqkykJdi bàEW9YSdn đạamp. TiRMh36Fm cảmEW9YSd thấyqkykJd EW9YSdrất RMh36Fđau, côam mRMh36Fuốn kìEW9YSdm nqkykJdén amnỗi EW9YSdđau lại,qkykJd khôRMh36Fng mRMh36Fuốn chEW9YSdo amVĩnh Phonamg phamát EW9YSdgiác qkykJdra cõiqkykJd lqkykJdòng đamau đớnam củaam côqkykJd nhEW9YSdưng qkykJdmà nỗiRMh36F đamau EW9YSdập đếnam qRMh36Fua nhanEW9YSdh khiếnRMh36F côam khqkykJdông amthể amkìm lại.qkykJd NéEW9YSdt qkykJdđau bRMh36Fuồn tRMh36Fhể hiệnEW9YSd qkykJdrõ tqkykJdrên amnét mamặt vqkykJdà đRMh36Fôi mắt,EW9YSd chqkykJdỉ lEW9YSdà cuốiRMh36F cùnEW9YSdg qkykJdcô khônRMh36Fg ramơi nướcRMh36F mắt.

- Tôami khamông đồngEW9YSd ýRMh36F –qkykJd HiEW9YSdểu ĐồnRMh36Fg chqkykJdợt buamông nhẹqkykJd mộEW9YSdt câu.

Vĩnh PhoEW9YSdng liềRMh36Fn giươngqkykJd đEW9YSdôi mắamt béqkykJdn nhọnEW9YSd nhìRMh36Fn HiểuqkykJd ĐồnRMh36Fg. Cậuam hừqkykJd qkykJdnhẹ ammột cRMh36Fái rồqkykJdi nói:

- ChẳngqkykJd phảami amcô nóami côqkykJd làRMh36F ngườEW9YSdi giúRMh36Fp việqkykJdc củaRMh36F RMh36Ftôi hqkykJday sRMh36Fao. amCô vẫnEW9YSd cònam giữRMh36F tiềnqkykJd cqkykJdủa tôiqkykJd mamà. Vậyam tRMh36Fhì amchỉ cầamn EW9YSdcô EW9YSdđồng ýEW9YSd amthì amsau kqkykJdhi xoqkykJdng tôRMh36Fi amsẽ xóqkykJda amhết nợEW9YSd nầnRMh36F amcho cô.

- TEW9YSdiền củaEW9YSd EW9YSdanh qkykJdtôi kqkykJdhông hềRMh36F RMh36Fsài đếnam mộqkykJdt đEW9YSdồng. EW9YSdTôi sẽqkykJd trEW9YSdả lạiqkykJd chamo anqkykJdh –EW9YSd Hiểamu Đồamng chỉEW9YSd amcòn qkykJdcách EW9YSdgiữ lạiRMh36F chqkykJdo qkykJdmình chúEW9YSdt RMh36Flòng qkykJdtự trọqkykJdng màRMh36F thôi.

- EW9YSdTôi amkhông cRMh36Fần cqkykJdô trảEW9YSd lạiam –am VĩnEW9YSdh PhEW9YSdong liếRMh36Fc nhRMh36Fìn EW9YSdcô nóRMh36Fi –qkykJd CEW9YSdô quEW9YSdên rEW9YSdằng trEW9YSdong hợpqkykJd đồngam côEW9YSd đãEW9YSd nóEW9YSdi qkykJdsẽ amlàm bấtEW9YSd camứ viamệc qkykJdgì EW9YSdtôi yêuEW9YSd camầu sao.

Hiểu Đồamng ngRMh36Fhe RMh36FVĩnh amPhong qkykJdnói tamhì thấEW9YSdt thần,EW9YSd cEW9YSdô kamhông nEW9YSdgờ VĩnRMh36Fh Phoamng RMh36Fvẫn còRMh36Fn giamữ tqkykJdờ hRMh36Fợp đồRMh36Fng đóRMh36F. Lúamc qkykJdVĩnh PhoqkykJdng đưaqkykJd thẻqkykJd chamo côEW9YSd, HiRMh36Fểu ĐồngRMh36F khôngqkykJd nhận,RMh36F RMh36Fcho nRMh36Fên troamng lúcqkykJd RMh36Fvui RMh36Fđùa camô mớRMh36Fi nói,qkykJd nếamu muốnqkykJd cRMh36Fô nhậqkykJdn thEW9YSdì phEW9YSdải EW9YSdlàm hợpRMh36F EW9YSdđồng qkykJdrõ ràng.EW9YSd ĐqkykJdó làqkykJd hợpRMh36F đồnamg tamhuê ngườRMh36Fi qkykJdgiúp việcam. TRMh36Frong hEW9YSdợp đồngRMh36F Vamĩnh PhonRMh36Fg cốqkykJd EW9YSdý thêamm vàEW9YSdo câu:EW9YSd “RMh36F BRMh36Fên amB nhấEW9YSdt địnhqkykJd phqkykJdải làEW9YSdm theRMh36Fo qkykJdbất cqkykJdứ yêamu cqkykJdầu nàamo củaqkykJd bêamn A”.EW9YSd Lamúc đó,am HiểuRMh36F Đồamng nghEW9YSdĩ qkykJdcả đờami côEW9YSd mqkykJduốn ởam bênam cạnhRMh36F Vĩnamh PhoRMh36Fng, vớiRMh36F lạiqkykJd lEW9YSdúc đóqkykJd RMh36Fcả haami hạnham RMh36Fphúc bêamn nhauam, tờRMh36F hợpam đEW9YSdồng amđó chamỉ qkykJdlà nqkykJdhất thRMh36Fời đùaRMh36F vqkykJdui. KhôRMh36Fng EW9YSdngờ qkykJdcậu lạiam dùngEW9YSd nóEW9YSd RMh36Fvào viRMh36Fệc EW9YSdép bEW9YSduộc cô.

Vĩnh PhEW9YSdong cũnEW9YSdg khônqkykJdg EW9YSdngờ cậEW9YSdu lạiqkykJd dùngam điềuqkykJd khoảnRMh36F đóam EW9YSdđể éqkykJdp amcô nhqkykJdận lờiEW9YSd. ChỉqkykJd RMh36Flà lúcam HiểqkykJdu ĐồngqkykJd nhắcRMh36F EW9YSdđến amsố tiềamn đRMh36Fó, VĩnRMh36Fh qkykJdPhong đãqkykJd qkykJdlôi tEW9YSdờ hợpam đồngam EW9YSdra đọcam lạiEW9YSd, chỉRMh36F đểqkykJd ônqkykJd lạiEW9YSd nhữngqkykJd EW9YSdhồi ứcqkykJd đẹpqkykJd namgày RMh36Fxưa mamà thqkykJdôi. NàoEW9YSd ngờEW9YSd lạRMh36Fi vEW9YSdận dụnqkykJdg nhữnEW9YSdg đEW9YSdiều qkykJdkhoản đóqkykJd bâyqkykJd giờ.

- EW9YSdAnh …RMh36F.- HiểRMh36Fu ĐồngqkykJd RMh36Fchỉ thamốt lênqkykJd đượcEW9YSd mộamt qkykJdlời EW9YSdrồi iRMh36Fm bặt.

- Vamới lạiam, côRMh36F làqkykJd nqkykJdgười củama côRMh36Fng tyEW9YSd, cRMh36Fô phảEW9YSdi cRMh36Fó qkykJdtrách nhqkykJdiệm gRMh36Fiúp đỡqkykJd côngqkykJd tRMh36Fy tronamg lúamc khóam qkykJdkhăn –EW9YSd VĩEW9YSdnh PqkykJdhong sắcqkykJd lạnRMh36Fh nEW9YSdói vớEW9YSdi Hiểuam amĐồng, amsau đóam namhìn côam mộtEW9YSd cáiqkykJd kìRMh36Fm néqkykJdn qkykJdmới namói amtiếp –RMh36F Điềamu RMh36Fnày cũngqkykJd amlà qkykJdlàm vìRMh36F EW9YSdVĩnh Tamhành. qkykJdAnh ấyam lEW9YSdà EW9YSdtổng giáRMh36Fm đốcam cqkykJdủa camông tyRMh36F. amNếu cRMh36Fó bềEW9YSd gEW9YSdì thìEW9YSd qkykJdanh ấyRMh36F EW9YSdlà ngưamời cEW9YSdhịu tráamch nhiệmqkykJd nhiềuqkykJd nhất.

Vĩnh qkykJdPhong qkykJdnhắc đếnqkykJd VĩnhqkykJd ThàEW9YSdnh làqkykJdm HEW9YSdiểu ĐồngEW9YSd tỉnhRMh36F amra, côRMh36F đãqkykJd RMh36Fquên qkykJdmất rằamng mEW9YSdình RMh36Fđã nguey6EW9YSd5n cảam đờiqkykJd chEW9YSdăm samóc qkykJdVĩnh Thamành. CRMh36Fô nhìRMh36Fn VĩnhRMh36F PhqkykJdong kiêEW9YSdn qRMh36Fuyết nói:

- NếRMh36Fu làEW9YSd vìam VRMh36Fĩnh ThàqkykJdnh tqkykJdhì tôEW9YSdi đồngEW9YSd ý.

Vĩnh PhonRMh36Fg ngRMh36Fhe HiểuqkykJd Đồngam đồngqkykJd ýRMh36F thqkykJdì cườiqkykJd nhạt.

- Khamông cóRMh36F chuyqkykJdện gqkykJdì nqkykJdữa đúamng khôngRMh36F? VậyEW9YSd tôqkykJdi điRMh36F EW9YSdra nqkykJdgoài đâyqkykJd –RMh36F RMh36FNói xoEW9YSdng HEW9YSdiểu Đồngam lậpRMh36F qkykJdtức đRMh36Fi ra.

Vĩnh PhonqkykJdg cuEW9YSdng taRMh36Fy đấmEW9YSd mạnhRMh36F amxuống mamặt ambàn. qkykJdBàn tamay lầnEW9YSd trưRMh36Fớc đqkykJdấm vàoRMh36F tRMh36Fường, naqkykJdy lạRMh36Fi tiếpRMh36F tụcEW9YSd chảyRMh36F máyam đqkykJdến têRMh36F dại.
Các tEW9YSdờ báoqkykJd qkykJdđang xôRMh36Fn xEW9YSdao vềEW9YSd việcRMh36F nữRMh36F minRMh36Fh tiEW9YSdnh AnEW9YSdh KỳEW9YSd vừqkykJda mớiqkykJd vềqkykJd qkykJdnước đãam amtham EW9YSdgia EW9YSdhoạt đamộng qkykJdtừ thEW9YSdiện rấqkykJdt nhiều.RMh36F Rấtam nhiềuEW9YSd nơRMh36Fi đượcEW9YSd cRMh36Fô đếnEW9YSd thRMh36Făm quEW9YSdà amtrao qkykJdquà cRMh36Fũng RMh36Fnhư tàRMh36Fi trợ.qkykJd Mặtam khRMh36Fác, AnqkykJdh KỳqkykJd cũamng làqkykJd RMh36Fcon gáiEW9YSd duRMh36Fy amnhất cRMh36Fủa EW9YSdmột cônqkykJdg tqkykJdy lớnEW9YSd bqkykJdên mỹEW9YSd cqkykJdho nênRMh36F dướRMh36Fi qkykJdsự hỗRMh36F trợRMh36F RMh36Fvà tàiqkykJd tRMh36Frợ củRMh36Fa cônqkykJdg EW9YSdty đqkykJdó. NhEW9YSdững tamrại tamrẻ qkykJdmồ cEW9YSdôi đượcEW9YSd tănqkykJdg cườngRMh36F thêamm nhữngEW9YSd amtrang thiếtEW9YSd EW9YSdbị tốtEW9YSd hqkykJdơn, hiệEW9YSdn đạiam hamơn. MọiRMh36F qkykJdhành độngEW9YSd củEW9YSda côEW9YSd RMh36Ftừ kamhi trởEW9YSd vềam ramất đượamc ngườEW9YSdi RMh36Fdân ủEW9YSdng EW9YSdhộ. Daamnh amtiếng củaqkykJd cRMh36Fô ởqkykJd amtrong nưEW9YSdớc chẳnRMh36Fg RMh36Fmấy cRMh36Fhốc trEW9YSdở nqkykJdên cRMh36Fao. CEW9YSdhẳng RMh36Fnhững vEW9YSdậy, chRMh36Fính phRMh36Fủ còamn traRMh36Fo tặngam bRMh36Fằng kamhen cônRMh36Fg damân vìam tổqkykJd quốcam cqkykJdho cEW9YSdô am( hamổng biamết amcó cáqkykJdi bEW9YSdằng nàyRMh36F khôngqkykJd nữEW9YSda –am tấEW9YSdt cảqkykJd chỉRMh36F qkykJdlà trEW9YSdí tưởngqkykJd tượngqkykJd qkykJdcủa coRMh36Fn nhỏEW9YSd tqkykJdác qkykJdgiả màqkykJd tqkykJdhôi am) RMh36F. CRMh36Fho nqkykJdên tivEW9YSdi vEW9YSdà qkykJdbáo chamí amngày nàoam camũng đăEW9YSdng EW9YSdtải hìnhEW9YSd ảnhqkykJd côEW9YSd EW9YSdđang làmEW9YSd RMh36Ftừ thiện.

Rất nhiềqkykJdu buổiqkykJd tiệcqkykJd RMh36Flớn đềuqkykJd mamời EW9YSdbằng đượcEW9YSd EW9YSdcô đamến tqkykJdham qkykJddự. CqkykJdho nênEW9YSd AnqkykJdh KỳRMh36F amvô cqkykJdùng bậnRMh36F rộamn. CuốEW9YSdi cùamng qkykJdcô quyRMh36Fết địnham trqkykJdốn khỏiRMh36F mEW9YSdột bữaRMh36F RMh36Ftiệc đểam đếnEW9YSd nhqkykJdà VĩnEW9YSdh PhoqkykJdng. QqkykJduả nhưam qkykJdcô EW9YSdđịnh liệuam, Vamĩnh PhonqkykJdg mRMh36Fở cửaqkykJd camho camô vớiqkykJd vẻRMh36F RMh36Fmặt khóam chịu.

- AnRMh36Fh EW9YSdđã bqkykJdảo eRMh36Fm đừngEW9YSd amtùy tiệqkykJdn amđến đamây mà.

- Mấyam ngàRMh36Fy naRMh36Fy RMh36Fem mệtEW9YSd muốnEW9YSd chếEW9YSdt, RMh36Fhôm RMh36Fnay trốqkykJdn đếnqkykJd nhàEW9YSd RMh36Fanh đểRMh36F đưqkykJdợc RMh36Fnghỉ ngơi,am aEW9YSdnh qkykJdkhông tamhể tiếpqkykJd đóqkykJdn eEW9YSdm mộtqkykJd chútqkykJd RMh36Fà –qkykJd RMh36FAnh KEW9YSdỳ nũnEW9YSdg nịuam nhàoEW9YSd đếnRMh36F ôamm chặEW9YSdt VĩnRMh36Fh PhonqkykJdg nói.

Vĩnh PhEW9YSdong bựcqkykJd bộEW9YSdi amxô côEW9YSd rqkykJda qkykJdkhỏi ngườiam mìnhEW9YSd, mắtEW9YSd kRMh36Fhẽ lướtam nEW9YSdhìn đồamng hồqkykJd qkykJdtrên tường,am vRMh36Fẫn chRMh36Fưa EW9YSdtới giờ,qkykJd cậamu bRMh36Fỗng thấyam nhẹRMh36F nhqkykJdỏm tronRMh36Fg lòng.

- EqkykJdm đừngRMh36F EW9YSdcó nhRMh36Fư vậyRMh36F nqkykJdữa, phảiam biếamt gRMh36Fiữ hìnham tượqkykJdng qkykJdcủa ammình chứRMh36F. RMh36FĐể ngườiqkykJd tama nhamìn thấqkykJdy RMh36Fthì sRMh36Fao? –qkykJd qkykJdVĩnh PhonRMh36Fg kamhó camhịu cằnRMh36F nhằn.

- ĐểqkykJd ngEW9YSdười EW9YSdta RMh36Fthấy thEW9YSdì qkykJdsao. ThấEW9YSdy EW9YSdthì RMh36Fcàng tốt.EW9YSd DqkykJdù gRMh36Fì qkykJdem cEW9YSdũng côngRMh36F khaami tRMh36Fheo đuổami anEW9YSdh tRMh36Frước RMh36Fbáo đàEW9YSdi rồiEW9YSd cqkykJdòn gìqkykJd –RMh36F RMh36FAnh KỳEW9YSd cưRMh36Fời cRMh36Fười trảqkykJd lời.

Vĩnh PqkykJdhong bấEW9YSdt lựcRMh36F đqkykJdành nói:

- VàRMh36Fo nqkykJdhà RMh36Fngồi đi.

Anh KỳRMh36F cưEW9YSdời hqkykJdì amhì tqkykJdheo VĩEW9YSdnh Pamhong vàoqkykJd qkykJdnhà. EW9YSdHôm naqkykJdy VĩnhqkykJd EW9YSdPhong thEW9YSdam dựEW9YSd mộtRMh36F RMh36Fbữa EW9YSdtiệc, tiqkykJdệc xoEW9YSdng qkykJdcậu cRMh36Fảm thấyRMh36F dạam dàamy khRMh36Fá đauRMh36F nêqkykJdn vềqkykJd thẳnEW9YSdg nhEW9YSdà ammà khôngqkykJd đếnRMh36F qkykJdcông tyRMh36F. CRMh36Fậu cứRMh36F thếRMh36F nqkykJdgồi amvào ghếqkykJd qkykJdxem qkykJdtivi đEW9YSdể mặcqkykJd amAnh KỳqkykJd muốnRMh36F làqkykJdm gEW9YSdì tamhì làm.qkykJd EW9YSdAnh KỳRMh36F cũngam nEW9YSdgoan ngoãRMh36Fn ngồiam xqkykJdem tivqkykJdi, amthỉnh thoảngam EW9YSdngọ nEW9YSdguậy chọcEW9YSd qkykJdphá VĩqkykJdnh PEW9YSdhong. Vĩnamh RMh36FPhong tRMh36Fuy giảRMh36F vờEW9YSd bqkykJdình thảnam amxem tivami nhưamng mắtam cứRMh36F liếamc nqkykJdhìn đồngEW9YSd hồ.RMh36F VĩEW9YSdnh PhonqkykJdg amkhông biEW9YSdết hànamh độngRMh36F nàEW9YSdy RMh36Fcủa cậuam đRMh36Fã bịam AqkykJdnh KỳqkykJd EW9YSdđể ý.am qkykJdCuối cùamng đEW9YSdồng hồam EW9YSdcũng sắamp đếnqkykJd giờqkykJd, cậqkykJdu vộiam đứnEW9YSdg dậyqkykJd đuổiam amAnh Kamỳ về.

- ERMh36Fm qkykJdkhông muRMh36Fốn vềRMh36F am– AnEW9YSdh KỳEW9YSd giởRMh36F giọngRMh36F nhõEW9YSdng nhẽo.

- KhqkykJdông đRMh36Fược, tamrễ EW9YSdrồi eRMh36Fm vqkykJdề điEW9YSd –RMh36F VĩnhqkykJd Phoamng EW9YSdkiên quyamết RMh36Fxua đuổi.

- qkykJdTrễ thEW9YSdì cóam saamo đqkykJdâu, eRMh36Fm ngủRMh36F lạiqkykJd ởam đâyqkykJd RMh36F– amAnh KRMh36Fỳ đamề nghị.

- EW9YSdỞ đRMh36Fây eamm EW9YSdngủ khôngam quqkykJden RMh36Fđâu –am VĩnhRMh36F PhonEW9YSdg tEW9YSdừ chối.

Cả haRMh36Fi qkykJdgiằng RMh36Fco mộEW9YSdt hồEW9YSdi, cuEW9YSdối qkykJdcùng AqkykJdnh KỳRMh36F RMh36Fcũng đàqkykJdnh phảiqkykJd chịuEW9YSd thamua, amcô nói:

- VậqkykJdy RMh36Fanh RMh36Fphải hônEW9YSd RMh36Fem mEW9YSdột cái,RMh36F hôRMh36Fn xRMh36Fong eRMh36Fm sẽqkykJd rEW9YSda EW9YSdvề am– AEW9YSdnh Kỳam cườiam gamian RMh36Fra điRMh36Fều kiện.

Vĩnh PhoEW9YSdng lạiEW9YSd nhìnEW9YSd đồngqkykJd RMh36Fhồ, vẫnam còRMh36Fn sớamm. EW9YSdNhưng cậuEW9YSd kqkykJdhông muamốn Anamh KỳqkykJd ramầy ramà ởEW9YSd lạRMh36Fi, RMh36Fnên đồnqkykJdg ý.RMh36F CậuRMh36F cúRMh36Fi mEW9YSdặt địnham qkykJdhôn EW9YSdlại ammá AEW9YSdnh amKỳ, nàamo ngờqkykJd cqkykJdậu lạRMh36Fi ambi AqkykJdnh RMh36FKỳ ôamm chầmam lấEW9YSdy hôEW9YSdn lênEW9YSd mamôi. Côam giamữ chặtqkykJd lấyEW9YSd amcộ VĩnhEW9YSd PqkykJdhong khôamng chamịu ramời. Ngamay lúcRMh36F đóRMh36F RMh36Fcánh cRMh36Fửa namhà Vamĩnh PhonqkykJdg bậtRMh36F ra.
ChiềuqkykJd nEW9YSday, HiểuEW9YSd ĐồngRMh36F cRMh36Fó hamẹn cqkykJdùng ônqkykJdg VRMh36Făn TráRMh36Fc gặpam mặtam trqkykJdò chuyện,EW9YSd vamì qkykJdviệc RMh36Flấy lòngam amông cEW9YSdho EW9YSdnên HiRMh36Fểu ĐồngqkykJd cqkykJdó tqkykJdhể tựqkykJd RMh36Fý amrời khỏami camông tRMh36Fy EW9YSdđể đếnqkykJd gặpam ông.qkykJd Kamhi rqkykJda vEW9YSdề amcô ghéEW9YSd RMh36Fsiêu thịqkykJd điam chợ,RMh36F vìRMh36F RMh36Ftừ siêRMh36Fu RMh36Fthị đamến nqkykJdàh vĩnham EW9YSdPhong phảiEW9YSd qkykJdqua mấamy lượtEW9YSd EW9YSdxe buýtqkykJd namên HiqkykJdểu EW9YSdĐồng đEW9YSdi taxEW9YSdi qkykJdđến cRMh36Fho tiqkykJdện. RMh36FCho nênRMh36F côam đếnRMh36F sớmRMh36F RMh36Fhơn mọiam ngRMh36Fày. Dựam địamnh namấu cơqkykJdm sớEW9YSdm ramồi EW9YSdđi RMh36Frước ambé Phoamng vàRMh36F ambé ĐườngRMh36F EW9YSdcùng vEW9YSdề nhà.qkykJd qkykJdCô vừaEW9YSd mởEW9YSd cửaRMh36F bqkykJdước RMh36Fvào thRMh36Fì chứngEW9YSd EW9YSdkiến Aamnh Kỳam vàEW9YSd Vamĩnh EW9YSdPhong đamang hôEW9YSdn RMh36Fnhau. qkykJdTim qkykJdcô nRMh36Fhư cEW9YSdhết điam mộtEW9YSd nữa.

***

Hai ngườiqkykJd RMh36Fkia qkykJdcũng bEW9YSdị bấEW9YSdt ngEW9YSdờ amvội buôamng nEW9YSdhau EW9YSdra. NhưRMh36Fng VĩnqkykJdh Phamong lãnRMh36Fh đạmEW9YSd thờEW9YSd ơam nhưEW9YSd khôngRMh36F cEW9YSdó gì.qkykJd qkykJdAnh KỳEW9YSd thìRMh36F tqkykJdhẹn thùngam đamỏ mặt.

- Xiamn lỗi!EW9YSd EW9YSdTôi lamàm phqkykJdiền haRMh36Fi ngườiam rồiqkykJd, tRMh36Fôi EW9YSdđi qkykJdra nRMh36Fgoài mRMh36Fột lát.

Anh KRMh36Fỳ namhìn RMh36Fthấy Hiểuam amĐồng tRMh36Fay xácham đồam qkykJdăn thìEW9YSd nói:

- KhRMh36Fông EW9YSdcần đâu.EW9YSd BâqkykJdy giờqkykJd tôRMh36Fi phamải EW9YSdvề ramồi, vừRMh36Fa rồiam chỉEW9YSd làqkykJd hqkykJdôn tqkykJdạm biệtEW9YSd thôami. NRMh36Fếu lqkykJdúc nRMh36Fãy qkykJdcô màEW9YSd amđến RMh36Fsớm thìEW9YSd đúnEW9YSdg lRMh36Fà ngRMh36Fượng chếamt đượamc qkykJd– AEW9YSdnh amKỳ giảRMh36F RMh36Fvờ mắtRMh36F cEW9YSdỡ nói,RMh36F giọngqkykJd điệuEW9YSd rõRMh36F RMh36Flà cốEW9YSd tìnhRMh36F gRMh36Fây hRMh36Fiểu lầamm. CôEW9YSd tama amcố amý EW9YSdlàm cqkykJdho RMh36FHiểu amĐồng hiểuam rRMh36Fằng qkykJdcô tqkykJda vRMh36Fà VEW9YSdĩnh Phoamng vamừa lqkykJdàm chuyệRMh36Fn mờam qkykJdám xong.

Hiểu Đồngam amcắn mqkykJdôi cườiRMh36F amngượng rồiRMh36F EW9YSdđứng nRMh36Fép quEW9YSda EW9YSdmột bRMh36Fên nhưEW9YSdờng lốqkykJdi RMh36Fcho RMh36FAnh KỳEW9YSd. NhEW9YSdưng AEW9YSdnh KỳqkykJd amkhông điEW9YSd qkykJdra lRMh36Fiền mqkykJdà chạyEW9YSd đếnRMh36F hônRMh36F RMh36Ftrộm mqkykJdột cáiRMh36F lêRMh36Fn ammá VĩnhRMh36F PhoEW9YSdng rồEW9YSdi cườRMh36Fi nói:

- EW9YSdEm đEW9YSdi vềam đây,am aEW9YSdnh RMh36Fphải gọiqkykJd điệnRMh36F thamoại chamo amem đóqkykJd nha.

Vĩnh PRMh36Fhong vẫnam qkykJdim lRMh36Fặng khônEW9YSdg EW9YSdnói gìqkykJd. CòqkykJdn AnEW9YSdh KỳEW9YSd điRMh36F qkykJdngang amqua RMh36FHiểu Đồnamg camố qkykJdý cườqkykJdi nói:

- Namhờ cqkykJdô chamăm sócqkykJd anRMh36Fh VEW9YSdĩnh Pamhong cqkykJdủa RMh36Ftôi dùm.

Khi ARMh36Fnh RMh36FKỳ đEW9YSdi amvề, VĩRMh36Fnh qkykJdPhong khEW9YSdẽ lườmqkykJd HiểuRMh36F EW9YSdĐồng mộamt amcái rồRMh36Fi đami thamẳng amlên RMh36Flầu. EW9YSdHiểu RMh36FĐồng gươnEW9YSdg mặtam táqkykJdi nhRMh36Fợt nqkykJdhìn theRMh36Fo bónRMh36Fg damáng amVĩnh amPhong buồnEW9YSd bãam. REW9YSdồi xRMh36Fách đRMh36Fồ điqkykJd xuốngRMh36F bếp.

Cả buổiEW9YSd nấuRMh36F cơm,qkykJd tamâm hqkykJdồn EW9YSdHiểu ĐồngRMh36F đềamu qkykJdđể nớEW9YSdi amkhác. RMh36FTay lEW9YSdiên tụcqkykJd bịEW9YSd cứEW9YSda đqkykJdứt, lẫnRMh36F qkykJdlộn EW9YSdgia vqkykJdị, qkykJdcô thEW9YSdở dàiEW9YSd thẩnRMh36F qkykJdthờ đRMh36Fừng yRMh36Fên RMh36Fmột chamỗ qkykJdcho đếRMh36Fn RMh36Fkhi nồRMh36Fi caEW9YSdnh sôiam trànqkykJd rRMh36Fa ngoàami côEW9YSd vqkykJdội vànEW9YSdg dùqkykJdng taEW9YSdy bốRMh36Fc nắRMh36Fp nồami lênEW9YSd, RMh36Fquên mấtEW9YSd cáiam nóamng khiếnRMh36F EW9YSdbàn qkykJdtay bEW9YSdị qkykJdbỏng EW9YSdửng đamỏ lEW9YSdên rEW9YSdan amrát. Chamỉ đếEW9YSdn RMh36Fkhi tamay amcô bịqkykJd amai đóEW9YSd nắmRMh36F amkéo đếqkykJdn bêEW9YSdn amvòi nưRMh36Fớc xRMh36Fã mqkykJdát amcô mớiqkykJd tRMh36Fhấy EW9YSddễ camhịu lại.

- CôRMh36F lEW9YSdà RMh36Fđồ qkykJdngốc RMh36Fà qkykJd– qkykJdVĩnh PhonRMh36Fg tứEW9YSdc giậnam mắngam –EW9YSd amNồi nướcqkykJd sqkykJdôi nhưam vậRMh36Fy màEW9YSd dùngEW9YSd aRMh36Fty kEW9YSdhông bốc.

Hiểu ĐồRMh36Fng ngướcRMh36F mắtRMh36F nhìnEW9YSd EW9YSdVĩnh PhEW9YSdong, gưRMh36Fơng mqkykJdặt vẫEW9YSdn lRMh36Fạnh lùnamg nhưRMh36F tEW9YSdhế, amchỉ cóRMh36F ánRMh36Fh mắtRMh36F lRMh36Fà cEW9YSdó EW9YSdchút đEW9YSdau lEW9YSdòng. CôEW9YSd đểEW9YSd qkykJdyên taamy mìnham qkykJdtrong tqkykJday RMh36FVĩnh PhEW9YSdong, bànqkykJd taRMh36Fy cậEW9YSdu vuốtEW9YSd qkykJdnhẹ RMh36Fchỗ bỏngqkykJd EW9YSdrát dướiRMh36F vòEW9YSdi nRMh36Fước lRMh36Fàm tqkykJday cEW9YSdô damễ cRMh36Fhịu qkykJdvô cùnEW9YSdg, dườngEW9YSd amnhư chưaRMh36F tEW9YSdừng bịRMh36F bỏng.

Vĩnh PqkykJdhong dùnqkykJdg khănam nhRMh36Fẹ qkykJdnhàng lEW9YSdau sácamh tamay EW9YSdcho amcô EW9YSdrồi lạRMh36Fi bRMh36Fôi thuốcEW9YSd chRMh36Fo RMh36Fcô, hàEW9YSdnh độRMh36Fng ramấr ânRMh36F cần,RMh36F EW9YSdrất dEW9YSdịu dànRMh36Fg, EW9YSdcậu nRMh36Fhẹ nEW9YSdhàng thổiEW9YSd RMh36Fvào tqkykJday côRMh36F cRMh36Fho EW9YSdthuốc maRMh36Fu thấEW9YSdm vào.RMh36F Hiểuam qkykJdĐồng vộEW9YSdi rúEW9YSdt amtay lại.RMh36F CôEW9YSd EW9YSdsợ RMh36Fmình khônamg thểqkykJd amkìm nénam cRMh36Fảm xúqkykJdc trướcEW9YSd amsự ânEW9YSd cEW9YSdần cRMh36Fủa cậu.

- TRMh36Fôi điqkykJd dọnam cơmqkykJd EW9YSdcho anh.

- Côam ngồiqkykJd nghỉEW9YSd amđi, tôiam EW9YSdsẽ tqkykJdự dọn.

Vĩnh PhRMh36Fong ănEW9YSd cơmqkykJd RMh36Fxong, camậu cũqkykJdng dànEW9YSdh pamhần qkykJdrửa chénam. HiRMh36Fểu ĐồngEW9YSd ngEW9YSdồi đRMh36Fó amlặn lẽEW9YSd RMh36Fquan sqkykJdát cRMh36Fậu. KEW9YSdhi VqkykJdĩnh Phoamng rửqkykJda xonEW9YSdg, RMh36Fcô đứngEW9YSd dậyRMh36F qkykJdcáo từRMh36F rama về.

- RMh36FĐể tôRMh36Fi đưama camô amvề –RMh36F VĩnhqkykJd PRMh36Fhong vqkykJdội RMh36Fnói kamhi qkykJdHiểu qkykJdĐồng địnamh mqkykJdở cửa.

- KhôngEW9YSd cầRMh36Fn đâu.am NRMh36Fhưng màRMh36F RMh36Fhi vọngam sqkykJdau namày, EW9YSdnếu aEW9YSdnh vRMh36Fà bạnEW9YSd gqkykJdái ởam cRMh36Fùng nhamau thEW9YSdì hãyam gọiEW9YSd điqkykJdện qkykJdthạoi EW9YSdbáo RMh36Fcho tôRMh36Fi biếtam mộtRMh36F tamiếng –EW9YSd HiểuRMh36F ĐồngRMh36F nóqkykJdi RMh36Fxong thìam mEW9YSdở cửEW9YSda địnhEW9YSd điam qkykJdra ngoài.

- Ramầm …

Cánh cửqkykJda vừRMh36Fa mởam RMh36Fra liqkykJdền bịqkykJd mộtRMh36F bamàn taqkykJdy mạnhqkykJd mẽRMh36F đóngEW9YSd sầmRMh36F lạqkykJdi. MộEW9YSdt hơiam thởRMh36F áRMh36Fm sEW9YSdát saEW9YSdu lưngEW9YSd HiểuEW9YSd qkykJdĐồng lamàm qkykJdcho tócqkykJd gEW9YSdáy côqkykJd qkykJddựng lEW9YSdên. CôqkykJd cEW9YSdố gắnamg amkéo củaqkykJd rEW9YSda nhưRMh36Fng lEW9YSdực củEW9YSda ngưamời kRMh36Fia mạnham hơnEW9YSd khiếnam côqkykJd khEW9YSdông tamài amnào mởRMh36F rRMh36Fa được.

- TRMh36Fôi amphải vềRMh36F rồRMh36Fi –qkykJd HRMh36Fiểu ĐRMh36Fồng qkykJdxoay mặtqkykJd lạiEW9YSd đốRMh36Fi dEW9YSdiện RMh36Fvới Vĩamnh PhoRMh36Fng nói.

Lúc namày côRMh36F mớiEW9YSd biếtEW9YSd EW9YSdmặt cRMh36Fô amvà mặRMh36Ft VĩnhEW9YSd Phamong amkề RMh36Fsát nhqkykJdau, đếnqkykJd EW9YSdđộ mEW9YSdũi hqkykJdai EW9YSdngười chạmam amvào nhEW9YSdau. EW9YSdÁnh mEW9YSdắt củaqkykJd VqkykJdĩnh RMh36FPhong nhìnqkykJd côRMh36F mamột cRMh36Fách cuồamng dại,qkykJd hơiam thEW9YSdở dồnEW9YSd dậpRMh36F. EW9YSdNgay saEW9YSdu gEW9YSdiây phúEW9YSdt đó,EW9YSd amVĩnh PhonqkykJdg qkykJdcuối xuốngEW9YSd hôRMh36Fn chEW9YSdặt lấRMh36Fy đôqkykJdi môiRMh36F HiểuRMh36F Đồnamg RMh36Fnhư muEW9YSdốn nuốtqkykJd EW9YSdchuẩn môiqkykJd cEW9YSdô vEW9YSdào cậu.RMh36F MRMh36Fột nụEW9YSd qkykJdhôn thậtEW9YSd samâu, thậtqkykJd mRMh36Fãnh liệt.RMh36F HiểuRMh36F ĐồngEW9YSd dùqkykJdng tRMh36Fay đamẩy EW9YSdmạnh VĩqkykJdnh Phonamg rEW9YSda nhEW9YSdưng đãqkykJd qkykJdbị qkykJdcậu bRMh36Fắt lấRMh36Fy rồiqkykJd bẻam quặtqkykJd rRMh36Fa saRMh36Fu lamưng giữam chặt.am CuốiRMh36F cùqkykJdng HiểuRMh36F ĐồqkykJdng cũRMh36Fng EW9YSdbị VĩnEW9YSdh PhonEW9YSdg hạEW9YSd gụEW9YSdc, côRMh36F EW9YSdđã khôRMh36Fng cEW9YSdòn pqkykJdhản khqkykJdáng nữaam, EW9YSdbắt RMh36Fđầu đóRMh36Fn nhậnEW9YSd EW9YSdnụ qkykJdhôn amcủa VĩnEW9YSdh PhoEW9YSdng. EW9YSdHai EW9YSdbàn EW9YSdtay RMh36Fbị VĩnEW9YSdh PhRMh36Fong gEW9YSdiữ chặtRMh36F đượcRMh36F dầnam qkykJdthả lỏRMh36Fng EW9YSdra, amhai ambàn tqkykJday bấamt giácEW9YSd đqkykJdưa lênqkykJd cổRMh36F Vĩamnh PhonRMh36Fg amôm chặt.qkykJd GờqkykJd qkykJdphút nRMh36Fày HiểuEW9YSd Đamồng đãam qkykJdđể mặtqkykJd cqkykJdho EW9YSdtrái amtim EW9YSdlấn átqkykJd qkykJdlí trí.qkykJd EW9YSdCô qkykJdđể mặcEW9YSd cEW9YSdho tEW9YSdình cảamm dồEW9YSdn nénqkykJd bùnRMh36Fg pamhát, RMh36Fkhông muốqkykJdn RMh36Fsuy nRMh36Fghĩ nhqkykJdiều vềEW9YSd nhữngEW9YSd chuyệEW9YSdn trqkykJdước EW9YSdkia, muốnEW9YSd qRMh36Fuên qkykJdđi tấtam cảam lạiam lRMh36Fại EW9YSdtừ đầuqkykJd bênqkykJd cạRMh36Fnh VĩqkykJdnh RMh36FPhong. GiờRMh36F phuqkykJdát nàyRMh36F côRMh36F chỉam muRMh36Fốn hòaqkykJd lRMh36Fàm mộtEW9YSd vớiam RMh36FVĩnh Phong.

Cuối cqkykJdùng kEW9YSdhi mqkykJdà sắcRMh36F mặEW9YSdt cảam haami đềEW9YSdu qkykJdđỏ bừEW9YSdng lêRMh36Fn vìam hôam hấpEW9YSd nhanEW9YSdh, qkykJdVĩnh PhoEW9YSdng mớiqkykJd rờiRMh36F khỏqkykJdi RMh36Fmôi amHiểu ĐồRMh36Fng. CảRMh36F hqkykJdai RMh36Fđứng samát vqkykJdào nhamau cùnEW9YSdg thởam hổRMh36Fn hểqkykJdn. VĩqkykJdnh PhqkykJdong EW9YSddùng ngóqkykJdn taamy cáqkykJdi quqkykJdệt EW9YSdlên mEW9YSdôi HiểEW9YSdu ĐồngRMh36F rồiRMh36F cườiqkykJd nói:

- CRMh36Fũng khôEW9YSdng tqkykJdệ. Camô amlàm bạnam gáiRMh36F tôEW9YSdi bqkykJdỏ điEW9YSd, tôqkykJdi đRMh36Fành lấyam cEW9YSdô RMh36Fbù vào.EW9YSd VậRMh36Fy amthì samau này,EW9YSd nếRMh36Fu bEW9YSdạn gáiqkykJd RMh36Ftôi kamhông cóam qkykJdở đqkykJdây amtrong lúRMh36Fc RMh36Ftôi cóEW9YSd nqkykJdu cầRMh36Fu thìRMh36F tôiRMh36F sẽRMh36F sửEW9YSd dụqkykJdng cô.

Hiểu ĐồngEW9YSd vừaam ngamhe amthì qkykJdliền thấEW9YSdy choáEW9YSdng EW9YSdvoáng amvô cùnamg, đEW9YSdau đqkykJdớn vôqkykJd hạamn. Gươngam mặtEW9YSd từam đỏqkykJd bừngam chuyểnam sanEW9YSdg tEW9YSdím xEW9YSdanh EW9YSdgiận dữam, camô EW9YSdxô VĩnhqkykJd PhoRMh36Fng RMh36Fra tqkykJdát mamạnh vàoam mặtam cậuam. RồiEW9YSd nhqkykJdìn tamrừng trừnRMh36Fg cqkykJdậu EW9YSdvới ánhRMh36F mamắt đầyqkykJd giamận dựEW9YSd vàEW9YSd ambi thươnRMh36Fg, cuốiRMh36F cRMh36Fùng côam đqkykJdã khóqkykJdc, khqkykJdóc tEW9YSdrong đauqkykJd đqkykJdớn, amkhóc EW9YSdvì bịEW9YSd amxem thưEW9YSdờng, khóqkykJdc RMh36Fvì bRMh36Fị làmqkykJd qkykJdkẻ tamhay tamhế, khócEW9YSd vEW9YSdì tìnEW9YSdh yêamu camô vẫRMh36Fn cEW9YSdòn amdành camho cậu,EW9YSd kqkykJdhóc vìqkykJd sqkykJdự amđau RMh36Fkhổ chờam đợiRMh36F bấyEW9YSd lâuRMh36F naEW9YSdy. CqkykJduối EW9YSdcùng côqkykJd qqkykJduay lưngRMh36F mởRMh36F cửEW9YSda bamỏ đi.

Vĩnh PhonRMh36Fg muốnqkykJd giữRMh36F Hiểuam ĐồngEW9YSd lạiEW9YSd, muốnqkykJd nqkykJdói rRMh36Fằng tấtqkykJd cRMh36Fả đRMh36Fều khôqkykJdng phảiqkykJd, khônamg EW9YSdphải lamà sựRMh36F thEW9YSdật. CqkykJdậu kamhông xeqkykJdm qkykJdcô RMh36Flà ngqkykJdười tamhay thamế. Namụ hônam EW9YSdlúc đóqkykJd cRMh36Fũng amkhông phảiRMh36F lqkykJdà nEW9YSdụ qkykJdhôn đùaRMh36F qkykJdcợt màEW9YSd xqkykJduất pEW9YSdhát EW9YSdtừ tìnamh yêamu cEW9YSdủa EW9YSdcậu qkykJddành camho côam, amtừ nỗiRMh36F EW9YSdxót xRMh36Fa củaRMh36F cậuqkykJd khqkykJdi thấyEW9YSd côRMh36F bịRMh36F tamhương, qkykJdtừ nỗqkykJdi namhung amnhớ monRMh36Fg chờEW9YSd bấyam RMh36Flâu nay.

Nhưng VqkykJdĩnh PhonqkykJdg EW9YSdchỉ amcó tqkykJdhể cưamời đaEW9YSdu khổEW9YSd nhìqkykJdn HiểuqkykJd amĐồng bỏam đi.

 

Tại mEW9YSdột PlqkykJdaza camao cấp.

Một chàamng traRMh36Fi caamo qkykJdráo, gươngRMh36F qkykJdmặt rEW9YSdất đẹp,am dRMh36Fáng nqkykJdgười chuqkykJdẩn, ănRMh36F mqkykJdặc modeaml kEW9YSdhoát tamay mRMh36Fột qkykJdcô RMh36Fgái cqkykJdũng sànEW9YSdh đqkykJdiệu kqkykJdhông kém,EW9YSd trqkykJdông hamai ngEW9YSdười EW9YSdrất đẹpqkykJd đôqkykJdi. Haami ngườiqkykJd qkykJdvừa RMh36Fđi vEW9YSdừa tqkykJdrò camhuyện RMh36Fvui vẻqkykJd vôqkykJd cEW9YSdùng, EW9YSdhoàn RMh36Ftoàn amphớt lRMh36Fờ qkykJdsự hamiện dRMh36Fiện củaEW9YSd ngườiqkykJd RMh36Fphía sau.

Người pRMh36Fhía RMh36Fsau làam mộEW9YSdt EW9YSdcô RMh36Fgái RMh36Făn mặRMh36Ft bamình thườngRMh36F, amtách RMh36Fxách náamch manRMh36Fg qkykJdrất nhiềuRMh36F tamúi lớnam túiRMh36F nhỏqkykJd. Gươngam mqkykJdặt amcó hRMh36Fai cáiqkykJd lúqkykJdm amđồng tiEW9YSdền đầyqkykJd mồam hEW9YSdôi, EW9YSdtóc tqkykJdai rRMh36Fũ rưqkykJdợi. CáqkykJdi miệngam mamím chặtam lamại cốqkykJd gắngam caqkykJdm chịEW9YSdu. ĐRMh36Fôi mắEW9YSdt bốcEW9YSd EW9YSdhỏa nhìEW9YSdn qkykJdvề phíEW9YSda RMh36Fhai ngườEW9YSdi RMh36Fkia nEW9YSdhư mRMh36Fuốn giếtam ngEW9YSdười. amSau RMh36Fđó EW9YSdcái miệngqkykJd xqkykJdinh đẹpqkykJd củEW9YSda qkykJdcô bRMh36Fuông rama ammột tRMh36Fràng rủRMh36Fa thầm.

- ĐiqkykJd lqkykJdẹ lênEW9YSd –am QuốcqkykJd Bảoam qkykJdchợt EW9YSdquay EW9YSdlưng nhRMh36Fìn lạiEW9YSd ngườiRMh36F phEW9YSdía amsau tamhúc giục.

- qkykJdLàm EW9YSdsao amđi qkykJdlẹ đây.qkykJd EW9YSdHay qkykJdlà aqkykJdnh xáchEW9YSd giùRMh36Fm RMh36Ftôi EW9YSdđi, tôiEW9YSd đqkykJdi tEW9YSday EW9YSdkhông sẽqkykJd namhanh EW9YSdhơn amanh gấpqkykJd mấamy lầqkykJdn –RMh36F MiEW9YSdnh ThùyEW9YSd qkykJdcũng khamông vừaam qkykJdđốp chqkykJdát lạiRMh36F ngay.

- BRMh36Fây gRMh36Fiờ côRMh36F đEW9YSdang cằnEW9YSd nhằqkykJdn cáRMh36Fi gRMh36Fì vRMh36Fậy. RMh36FLà tEW9YSdự qkykJdcô tìRMh36Fnh nguqkykJdyện màRMh36F, tamôi khôEW9YSdng EW9YSdhề RMh36Fép bamuộc EW9YSdcô àam EW9YSdnha. RMh36FNếu RMh36Fcô thấyEW9YSd khôngqkykJd vừaRMh36F lòqkykJdng tqkykJdhì camó qkykJdthể điqkykJd về.

Minh Thamùy vừaam ngamhe thEW9YSdấy vậEW9YSdy EW9YSdliền qkykJdđịnh amvăng mấyam cáiRMh36F tRMh36Fúi tramên tamay mìnRMh36Fh xuốngRMh36F đấtRMh36F RMh36Fthì lamại EW9YSdgnhe thấEW9YSdy QuEW9YSdốc BEW9YSdảo nóiRMh36F tiếp:

- NEW9YSdgày qkykJdmai tôiEW9YSd vRMh36Fà amcô hqkykJdẹn qkykJdgặp namhau ởEW9YSd đồn.

Mấy amlời nàqkykJdy nhqkykJdư sétqkykJd đánhqkykJd vàEW9YSdo ngamười EW9YSdMinh Thùy,qkykJd RMh36Fcô bRMh36Fị EW9YSdluốn kRMh36Fhí đangam EW9YSdtuông rqkykJda bỗqkykJdng dqkykJdội ngqkykJdược qkykJdvào EW9YSdlàm chRMh36Fo hamo RMh36Fsặc sụa.

- MìnhqkykJd nhịn,RMh36F mìamnh amphải nqkykJdhịn –RMh36F MiEW9YSdnh thamùy tựam nóiqkykJd thầmam qkykJdvới chíamnh bảqkykJdn thânEW9YSd mình.

Từ kamhi bịRMh36F qkykJdcái tRMh36Fên QEW9YSduốc BqkykJdảo nàyam nắmRMh36F đượcRMh36F tEW9YSdhóp, lạqkykJdi còEW9YSdn qkykJdbị hắnEW9YSd RMh36Fta amép amký tRMh36Fên amvào giấyqkykJd nqkykJdợ tRMh36Fhì ngàyam nàEW9YSdo Maminh Tamhùy cũngam phảami RMh36Flàm osEW9YSdin chEW9YSdo Quốamc Bảoam, mEW9YSdặc hắnqkykJd saqkykJdi kqkykJdhiến nqkykJdhư qkykJdtrâu ngựa.RMh36F MàqkykJd camái tênqkykJd khốnqkykJd QRMh36Fuốc Bảoam qkykJdkhông biếtEW9YSd RMh36Flàm amsao lqkykJdại RMh36Flấy RMh36Fđược lịcqkykJdh hoạRMh36Ft độnEW9YSdg camủa ĐìRMh36Fnh ÂnqkykJd từqkykJd tqkykJday qamuản lqkykJdí, thàEW9YSdnh amra kEW9YSdhi ĐìnhRMh36F amÂn rảnham thìEW9YSd RMh36Ftrợ EW9YSdlí nhRMh36Fỏ béRMh36F nhRMh36Fư cRMh36Fô cũnamg đqkykJdược nghỉ,EW9YSd cứRMh36F tưởamng sẽRMh36F cqkykJdó RMh36Fmột ngàyqkykJd ngủqkykJd ngqkykJdon giấcqkykJd, mộEW9YSdt nqkykJdgày thảnham thEW9YSdơi khônamg vướnEW9YSd bậqkykJdn thìam lamại EW9YSdnghe tiếngRMh36F amđiệnt hoqkykJdại củaqkykJd EW9YSdtên EW9YSdnày RMh36Fvang lên.qkykJd VRMh36Fậy lamà RMh36Fcô phảEW9YSdi cắRMh36Fn răamng amđến nqkykJdhà EW9YSdhắn nghEW9YSde hắamn saEW9YSdi bảo.

Nhìn gươamng mEW9YSdặt qqkykJduyết chRMh36Fí éRMh36Fp cEW9YSdô phảiqkykJd chqkykJdết camủa QuốcRMh36F Bảo,RMh36F Miamnh thùyRMh36F liềRMh36Fn nRMh36Fở ammột RMh36Fnụ cườiqkykJd tươRMh36Fi tắnqkykJd màqkykJd cóRMh36F pqkykJdhần ngốEW9YSdc nEW9YSdghếch cườiam vớiRMh36F tênam này,EW9YSd nRMh36Fói giọngEW9YSd xqkykJdua nịnh.

- Anamh EW9YSdđi camhỉ mấtam EW9YSdthời gRMh36Fian thôiam, chqkykJdi bằnamg dùngRMh36F tamhời gRMh36Fian đóEW9YSd đểRMh36F amsai bảqkykJdo tôiEW9YSd làqkykJd tốtRMh36F nhất.

- amCô EW9YSdnghỉ amvậy àam –qkykJd Quốcam BảqkykJdo nheamo nRMh36Fheo mắamt, nởEW9YSd nụRMh36F cườiam giaEW9YSdn nEW9YSdhìn RMh36FMinh ThqkykJdùy EW9YSdkhiến côEW9YSd chộamt dạ.

- TấRMh36Ft nhiqkykJdên lRMh36Fà vậyEW9YSd rồiRMh36F –EW9YSd EW9YSdMinh Thùyam cườiam tiếamp tụEW9YSdc xamua nịnhRMh36F, cốEW9YSdt monqkykJdg QuRMh36Fốc BảqkykJdo bamỏ ýRMh36F địnRMh36Fh lêRMh36Fn đồnEW9YSd kia.

- amTốt! Vậamy thìqkykJd cứRMh36F tiếpqkykJd tRMh36Fục lamàm qkykJdOsin EW9YSdcho tôRMh36Fi đqkykJdi qkykJd– Quamốc BảqkykJdo cEW9YSdười nóqkykJdi rồRMh36Fi khoátRMh36F tEW9YSday ngườqkykJdi đẹpam qqkykJduay lưngEW9YSd bamước đi.

Minh amthùy tEW9YSdức EW9YSdmuốn nghẹnRMh36F họEW9YSdng nhưEW9YSdng RMh36Fchỉ đànhEW9YSd iEW9YSdm lặngam xRMh36Fách đồqkykJd đRMh36Fi qkykJdsau. RMh36FMiệng qkykJdkhông nRMh36Fgừng ***RMh36F* rửa.
Cuốiam cùngRMh36F cRMh36Fũng vềRMh36F đếnEW9YSd nhàqkykJd Quamốc amBảo, qkykJdMinh thùyEW9YSd mệamt đếnRMh36F amrã rờiEW9YSd, cRMh36Fô khôngRMh36F tEW9YSdhèm giữEW9YSd EW9YSdý tứEW9YSd amgì hếtEW9YSd cả.am Camứ thếqkykJd mRMh36Fà EW9YSdnằm lănRMh36F EW9YSdra sofama EW9YSdthở hRMh36Fổn hểamn. NhưngRMh36F Quốamc amBảo nàoqkykJd đểEW9YSd chamo camô qkykJdyên, cqkykJdậu dùnRMh36Fg chqkykJdân đáRMh36F amđá RMh36Flên EW9YSdchân Maminh amThùy tiếpRMh36F tụcEW9YSd sRMh36Fai RMh36Fkhiến cô:

- EW9YSdNày RMh36Fmau điEW9YSd lấEW9YSdy nướcqkykJd chEW9YSdo tôEW9YSdi uốEW9YSdng đi.

Minh EW9YSdThùy tRMh36Fức điêRMh36Fn nRMh36Fgười, côam liếcqkykJd QqkykJduốc BRMh36Fảo mộtEW9YSd cáEW9YSdi tqkykJdhầm qkykJdnghĩ, nEW9YSdếu ánham mắRMh36Ft cEW9YSdó thểam giếtRMh36F ngqkykJdười thqkykJdì côEW9YSd qkykJdsẽ dùnRMh36Fg ánRMh36Fh qkykJdmắt mìnhRMh36F bamăm tEW9YSdên QuốRMh36Fc BảqkykJdo nàamy rRMh36Fa thànhRMh36F ngàqkykJdn mảnRMh36Fh. NRMh36Fghĩ RMh36Fthì nghEW9YSdĩ, cuốiqkykJd amcùng Maminh TEW9YSdhùy vẫnam pRMh36Fhải EW9YSdlết thEW9YSdân ngồiqkykJd EW9YSddậy điam lấyqkykJd nưqkykJdớc cRMh36Fho QuốRMh36Fc Bảo.

- RMh36FTôi muqkykJdốn uốamng EW9YSdnước camam –am QuEW9YSdốc Bảoam đRMh36Fột nRMh36Fhiên lênam tamiếng nói.

Trời EW9YSdơi! MinEW9YSdh RMh36FThùy thậtqkykJd muốnRMh36F chqkykJdạy đRMh36Fến bópam cqkykJdổ cáEW9YSdi tênRMh36F QuốqkykJdc Bảamo nEW9YSdày chếtEW9YSd amcho rqkykJdồi. CRMh36Fô chRMh36Fỉ địnRMh36Fh điam rqkykJdót qkykJdcho hắnEW9YSd mEW9YSdột qkykJdly nướcam lRMh36Fọc lạnhEW9YSd làEW9YSd xqkykJdong, nEW9YSdào namgờ hắnam đRMh36Fòi uqkykJdống nưEW9YSdớc cEW9YSdam. VậyRMh36F qkykJdlà côEW9YSd pamhải thEW9YSdêm mRMh36Fấy cRMh36Fông đoạn,EW9YSd cắtRMh36F, vamắt, khuấy…

Nhìn qkykJdly nướcRMh36F cqkykJdam mìnamh vừaqkykJd làRMh36Fm xamong, MiRMh36Fnh Tamhùy camảm thEW9YSdấy kEW9YSdhông caqkykJdm lRMh36Fòng cRMh36Fhút nRMh36Fào cả.qkykJd CôqkykJd nEW9YSdướn ammày ngEW9YSdhĩ rồami cưqkykJdời gEW9YSdian mộtEW9YSd tiếnRMh36Fg. EW9YSdSau amđó ….

Cô bưngRMh36F qkykJdly nướcEW9YSd caRMh36Fm đặtEW9YSd trướcqkykJd EW9YSdmặt EW9YSdQuốc BảRMh36Fo, miệnamg namở nụRMh36F cườqkykJdi ngọtEW9YSd ngàoam EW9YSdxu nịnh:

- amTôi làmam nưEW9YSdớc cqkykJdam qkykJdxong rRMh36Fồi, anRMh36Fh maqkykJdu uốngEW9YSd đi.

Quốc BảoqkykJd đaRMh36Fng xamem tiRMh36Fvi thRMh36Fì tamhấy RMh36Fnụ cườiam đqkykJdó củEW9YSda MEW9YSdinh ThùEW9YSdy EW9YSdthì nhếchqkykJd môEW9YSdi cườiEW9YSd nhưqkykJd kRMh36Fhông EW9YSdcười. SaEW9YSdu amđó cậqkykJdu cRMh36Fầm EW9YSdlấy EW9YSdly nưEW9YSdớc cqkykJdam, uRMh36Fống mộtqkykJd hRMh36Fơi, vqkykJdì RMh36Fđi qkykJdcả ngàyqkykJd cảmEW9YSd thấyam mệt,RMh36F qkykJdnhưng kqkykJdhi nướcam caamm vừaqkykJd amchui xuốEW9YSdng amtới EW9YSdhọng cậuqkykJd amthì QqkykJduốc qkykJdBảo liềnam RMh36Fphun mRMh36Fạnh rama, lqkykJdàm vănqkykJdg EW9YSdnước qkykJdcam khEW9YSdắp nơi.

Minh ThùyEW9YSd từam RMh36Flúc RMh36FQuốc BRMh36Fảo khôEW9YSdng ngRMh36Fhi ngEW9YSdờ gìEW9YSd RMh36Fcầm EW9YSdly nướqkykJdc caEW9YSdm lênqkykJd uốngqkykJd thìEW9YSd mắcRMh36F cườiam lắmEW9YSd nhqkykJdưng amnín nhịnEW9YSd. TqkykJdới kqkykJdhi QuốcRMh36F BqkykJdảo phuamn EW9YSdra tqkykJdhì côqkykJd khRMh36Fông thểqkykJd nàoEW9YSd EW9YSdnhịn đưEW9YSdợc nữaRMh36F mRMh36Fà EW9YSdcười ầRMh36Fm lên.

- CôqkykJd đãqkykJd cEW9YSdho gìam vRMh36Fào qkykJdnước cRMh36Fam vậEW9YSdy hảRMh36F EW9YSd– QuốcEW9YSd BEW9YSdảo hétEW9YSd lênam đRMh36Fầy tamức giận.

- TôqkykJdi qkykJdcho giama vịqkykJd cqkykJdần tamhiết vEW9YSdào tqkykJdrong nướcEW9YSd caamm qkykJdthôi mamà. ĐểRMh36F xeqkykJdm nàRMh36Fo RMh36F– MqkykJdình ThqkykJdùy RMh36Fnín nRMh36Fhịn cườRMh36Fi amnói, EW9YSdrồi qkykJdgiả amvờ ngẫmqkykJd qkykJdnghĩ am– MuqkykJdối, bộtqkykJd namgọt, tiêEW9YSdu, bộtam nêm,am KnqkykJdor, ammột tRMh36Fí nướcEW9YSd rửaam chén…am hìnhRMh36F amnhư khôqkykJdng camó đRMh36Fường RMh36Fvà nưEW9YSdớc qkykJdmắm thamì phải.

- qkykJdNước rửaRMh36F chén,EW9YSd bộamt ngRMh36Fọt…- Quốcam bảEW9YSdo khRMh36Fông tamin nổiqkykJd vàoam tqkykJdai mamình, cậuRMh36F RMh36Ftức qkykJdgiận cqkykJdhỉ tRMh36Fay vàqkykJdo amMinh thamùy nóiam –qkykJd CqkykJdô gqkykJdiỏi lqkykJdắm, côam camhờ đó.

Nói rồiam camậu RMh36Flao EW9YSdnhanh vàEW9YSdo nhàqkykJd tắmqkykJd qkykJdmà amxúc mEW9YSdiệng. EW9YSdCòn MinqkykJdh ThqkykJdùy cRMh36Fũng EW9YSdđâu camó nEW9YSdgu dạiam qkykJdmà ởEW9YSd lạiRMh36F, côRMh36F hamí hửnEW9YSdg xácEW9YSdh tEW9YSdúi qkykJdđi về.

Về nhàam RMh36Fcô RMh36Fôm bụngEW9YSd cEW9YSdười qkykJdlăn lộqkykJdn, amthích chEW9YSdí vRMh36Fui amvẻ EW9YSdhát hamò ầamm ỉEW9YSd RMh36Fkhiến ĐìRMh36Fnh ÂnEW9YSd cũnEW9YSdg ambó qkykJdtay. NhưngEW9YSd amsau đóam, camô nEW9YSdhận đượcRMh36F mRMh36Fột tEW9YSdin nhamắn RMh36Fkhiến cRMh36Fô xanqkykJdh EW9YSdmặt. TốiqkykJd đqkykJdêm đRMh36Fó ngủEW9YSd qkykJdgặp toamàn amác mộng.
amHôm EW9YSdsau EW9YSdcô đEW9YSdến nhRMh36Fà amQuốc Bảoam amvới bqkykJdộ ammặt RMh36Fyểu amxìu hơiRMh36F qkykJdsợ qkykJdhãi. CôEW9YSd trưnqkykJdg namguyên cáiEW9YSd mặRMh36Ft nhưEW9YSd bEW9YSdánh bRMh36Fao chiềamu trEW9YSdước mặtRMh36F QuốcEW9YSd BEW9YSdảo làmRMh36F cậuqkykJd khamông néRMh36Fn amnổi namụ cưamời thqkykJdầm. DưEW9YSdờng nhưEW9YSd cậuEW9YSd thấqkykJdy tqkykJdim mìnRMh36Fh đậpqkykJd ammạnh trưamớc vẻam mặtEW9YSd đqkykJdáng thưRMh36Fơng amđó cRMh36Fủa EW9YSdcô, trôngqkykJd tamhật sựam qkykJdrất đángEW9YSd yêu.

Đáng lamí muốnRMh36F phạtRMh36F EW9YSdcô nqkykJdhiều hRMh36Fơn namhưng rồiRMh36F lạqkykJdi thôiEW9YSd, chỉEW9YSd bắtam cRMh36Fô dọnRMh36F phamòng amcậu nhamư RMh36Fmọi lRMh36Fần. RMh36FCậu lRMh36Fơ đãngam nói:
– amMau dọnam dẹRMh36Fp sạcqkykJdh amsẽ camho tôi.

Nói xamong cậuEW9YSd vàoRMh36F phamòng vệEW9YSd saminh, qkykJdlát sEW9YSdau cậuEW9YSd bưqkykJdớc rama amngoài vEW9YSdới EW9YSdsự trầnEW9YSd nhqkykJdư nhộnRMh36Fg, chỉRMh36F khoqkykJdát tRMh36Frên ngườiEW9YSd mộEW9YSdt cáami khEW9YSdăn tắmam màqkykJd thôiam, kamhiến MiRMh36Fnh ThqkykJdùy cảam kRMh36Finh. amCô vộiam amnhắm mamắt lạami lắqkykJdp bắpam nói:

- ARMh36Fnh …anhRMh36F …địnhRMh36F amlàm gì.

- ĐEW9YSdi ambơi –qkykJd QuốcRMh36F BảqkykJdo tRMh36Fhản nhiênqkykJd tRMh36Frả lời.

Minh Thùyam RMh36Flúc amnày mớEW9YSdi bìqkykJdnh qkykJdtĩnh trởRMh36F qkykJdlại, từRMh36F từam hamé mqkykJdắt rRMh36Fa nhamìn. LàEW9YSdn EW9YSdda trắnRMh36Fg bócEW9YSd gầRMh36Fn namhư rấRMh36Ft qkykJdmịn, côqkykJd EW9YSdhồ nqkykJdhư dama eamm bé.am MqkykJdình Thùamy ghiếnam rEW9YSdăng thRMh36Fầm amnghĩ :”EW9YSd CòqkykJdn EW9YSdtrắng hEW9YSdơn cảEW9YSd mìqkykJdnh nữa”.qkykJd RMh36FMột thânam hqkykJdình amvạm qkykJdvỡ đầyRMh36F cqkykJdơ bắpEW9YSd, côRMh36F EW9YSdhí hRMh36Fí namhìn qkykJdxuống bRMh36Fộ pamhận phRMh36Fía dướEW9YSdi EW9YSdrồi thởqkykJd rEW9YSda mRMh36Fột amcái, thEW9YSdì rEW9YSda hắnam RMh36Fta EW9YSdcó mqkykJdặt quầEW9YSdn bơi.

Nói gamì thqkykJdì qkykJdnói, nhìRMh36Fn cáiRMh36F thRMh36Fân amhình hoàqkykJdn mỹRMh36F nàyqkykJd amlàm côRMh36F đqkykJdánh ựcEW9YSd mRMh36Fột camái, amâm RMh36Fthanh phátam rEW9YSda khqkykJdiến RMh36Fcô cựcam kìRMh36F xEW9YSdấu hổRMh36F. QuEW9YSdốc bảoEW9YSd cườiRMh36F namhạt mộtRMh36F cáiqkykJd rqkykJdồi nói:

- ChqkykJduẩn bịam đồRMh36F qkykJdcho tôi.am BơiEW9YSd xRMh36Fong amtôi sẽEW9YSd thay.

Nói rồRMh36Fi QqkykJduốc BảoRMh36F RMh36Fđi thẳngqkykJd rqkykJda vamườn, nqkykJdơi cóRMh36F đặamt mRMh36Fột cáiRMh36F hồqkykJd bơami RMh36Fto lớRMh36Fn vEW9YSdà nướqkykJdc EW9YSdxanh tronamg. CậuqkykJd nhảyam qkykJdùm xuốngam hồRMh36F, tunamg tănEW9YSdg EW9YSdbơi thoảiEW9YSd máami. Minamh TEW9YSdhấy thamấy QuốcEW9YSd BảRMh36Fo đqkykJdi rRMh36Fa thìam bắamt chướcqkykJd giEW9YSdọng điệuqkykJd củama cậuRMh36F nháqkykJdi EW9YSdlại mộtRMh36F câu:

- RMh36FBà đamây khôngam thRMh36Fích chuẩnqkykJd bị,am bơiqkykJd xonEW9YSdg RMh36Fthì cqkykJdứ cởami qkykJdtruồng EW9YSdđi. (>O<)

Nói RMh36Fthì nqkykJdói, nhưnEW9YSdg MiqkykJdnh ThEW9YSdùy vẫnam mởam tủRMh36F lấyam đồam camho QqkykJduốc Bảo.EW9YSd Lầnam nàyqkykJd côqkykJd khqkykJdông nqkykJdgạc nhiamên nqkykJdhư trRMh36Fước đây.qkykJd Camái têRMh36Fn nàRMh36Fy mRMh36Fặc RMh36Ftoàn hqkykJdàng hRMh36Fiệu, qkykJdmà hEW9YSdắn đamâu chỉRMh36F mộtRMh36F cRMh36Fái tủEW9YSd. TủEW9YSd quầnqkykJd áEW9YSdo cqkykJdủa hắnEW9YSd camó amthể mởqkykJd ammột cEW9YSdửa hànEW9YSdg tEW9YSdhời RMh36Ftrang RMh36Fcao cấpEW9YSd. CôRMh36F amchọn đạEW9YSdi mEW9YSdột bộ,qkykJd rqkykJdồi RMh36Fđi tìm….

Cũng qkykJdlà cầqkykJdm amđại mộtam cqkykJdái quRMh36Fần cRMh36Fhíp nàamo EW9YSdđó. MqkykJdinh ThEW9YSdùy quănamg RMh36Fra EW9YSdcái ghếqkykJd ởEW9YSd tRMh36Frên bểRMh36F EW9YSdbơi. EW9YSdCô nhRMh36Fìn Quốcam BảoEW9YSd đanamg qkykJdsay amsưa bơami lộiam amthì bỉamu môi.

- RMh36FMuốn xuốRMh36Fng tắqkykJdm cùEW9YSdng tôiEW9YSd kRMh36Fhông? qkykJd– qkykJdQuốc Bảoam nhìnqkykJd côam RMh36Fcười cợt.

Minh Thùamy namhìn khiamnh bỉEW9YSd qkykJdmột cáiEW9YSd rồEW9YSdi đqkykJdi EW9YSdvào trRMh36Fong, phíaEW9YSd sEW9YSdau cRMh36Fó tiếngqkykJd camười vaqkykJdng củaam QuốcRMh36F Bảo.EW9YSd Minamh Thùyam rấtRMh36F tứqkykJdc giậnEW9YSd, côqkykJd EW9YSdphải tìEW9YSdm camách thoátqkykJd qkykJdkhỏi tênEW9YSd EW9YSdkhốn nàqkykJdy mớiEW9YSd được.am Mamà cácqkykJdh qkykJdtốt amnhất làam tìmqkykJd RMh36Fra băEW9YSdng RMh36Fghi hìnhRMh36F vamà EW9YSdtờ giamấy nợqkykJd cEW9YSdủa amcô. MEW9YSdinh ThùyEW9YSd nghĩqkykJd vậamy, vộiqkykJd vàngRMh36F chRMh36Fãy amvào tronamg pRMh36Fhòng QuốcRMh36F BảoqkykJd lamục tìEW9YSdm. NhRMh36Fưng tìamm RMh36Fmãi vẫqkykJdn khôamng thấy,RMh36F amphần thìEW9YSd pamhập phồqkykJdng lamo sEW9YSdợ QRMh36Fuốc BảoEW9YSd qkykJdđi RMh36Fvào camho nEW9YSdên camhỉ látam saEW9YSdu EW9YSdcô đãam mEW9YSdệt phờ.

- Oaam, mệtEW9YSd chếqkykJdt amđược, tEW9YSdìm kEW9YSdhắp mọiEW9YSd RMh36Fnơi RMh36Fmà EW9YSdchẳng tamhấy amgì cảRMh36F –qkykJd Maminh ThùyqkykJd cháEW9YSdn nảnqkykJd bòEW9YSd qkykJdđến bRMh36Fên chiếcRMh36F giườngam trảiqkykJd amra trắngEW9YSd tiqkykJdnh nằqkykJdm nghỉ.

Cô pháqkykJdt hamiện chiếcqkykJd gEW9YSdiường thậtam mềmRMh36F mạami vamà RMh36Fêm qkykJdái, ammát rượEW9YSdi. MiqkykJdnh RMh36FThùy tRMh36Fhích chamí lamăn lănRMh36F qkykJdmấy vòngam trênam giường.

- RMh36FLàm saamo mamới RMh36Flấy RMh36Flại đượEW9YSdc mấyqkykJd thứam đóqkykJd tqkykJdừ cáiam amtên qkykJdhám gáiqkykJd amđây –qkykJd EW9YSdMinh RMh36FThùy thqkykJdan thở.

Cô chămEW9YSd chRMh36Fú EW9YSdnhìn lêamn trầqkykJdn nhàam namghĩ ngợi.

- HRMh36Fay làEW9YSd dùnamg mĩEW9YSd nhâEW9YSdn kếam qamuyến EW9YSdrũ qkykJdhắn tama, dEW9YSdụ camho hắamn tRMh36Fa trảqkykJd lRMh36Fại hếtqkykJd RMh36Fcho ammình rồiEW9YSd lậamp tamức đáEW9YSd hắamn tama, chqkykJdo hắqkykJdn tama amkhóc hamận EW9YSdluôn .

Minh Tamhùy suRMh36Fy amnghĩ, rqkykJdồi cườami pháam lêEW9YSdn trướqkykJdc kếqkykJd RMh36Fhoạch cEW9YSdủa mìnqkykJdh. CEW9YSdô amđắc chRMh36Fí đếnam RMh36Fđộ cRMh36Fhìm vEW9YSdào giamấc ngủRMh36F lúcRMh36F nàoRMh36F khôEW9YSdng hEW9YSday ambiết. ĐEW9YSdến khami nqkykJdghe tiếnqkykJdg nưRMh36Fớc EW9YSdchảy vanRMh36Fg lênqkykJd qkykJdmới amgiật mìqkykJdnh tRMh36Fỉnh dậamy. amĐầu óqkykJdc mơam hồ,EW9YSd côRMh36F điRMh36F vqkykJdào nhRMh36Fà tắmRMh36F đểEW9YSd rửqkykJda mặt.EW9YSd NhưngqkykJd khqkykJdi cáqkykJdnh cửaEW9YSd RMh36Fvừa đónamg EW9YSdlại thamì ….

- ÁRMh36F …RMh36F.. –am MinRMh36Fh TEW9YSdhùy thétam lêEW9YSdn rồEW9YSdi nhắmqkykJd mắtqkykJd lRMh36Fại khRMh36Fi thấyRMh36F QuqkykJdốc Bảoam đangam ởqkykJd amtrong amđó tRMh36Frên ngườRMh36Fi kRMh36Fhông cóam mảnhEW9YSd EW9YSdvải chRMh36Fe thân.

Cô EW9YSdkinh hãiam miệngqkykJd lắpam EW9YSdbắp xoEW9YSday ngườiEW9YSd lạami nói:

- Xamin lqkykJdỗi! EW9YSdXin lqkykJdỗi! TqkykJdôi khônRMh36Fg cốEW9YSd ý.

Cô lầnEW9YSd amtìm nắqkykJdm cửaRMh36F đểqkykJd RMh36Fmở rqkykJda qkykJdnhưng EW9YSdmở RMh36Fhoài khôqkykJdng đượcam rồqkykJdi, qkykJdcô thửam mởEW9YSd mắamt qkykJdra nhìnqkykJd thEW9YSdì thamấy qkykJdbàn taRMh36Fy Qamuốc BảoRMh36F EW9YSdđã chqkykJdặn cáamnh cEW9YSdửa lại.am CảEW9YSdm thqkykJdấy lEW9YSdàn RMh36Fhơi thởam RMh36Fấm ấmqkykJd tEW9YSdừ sEW9YSdau lưnRMh36Fg mìnham RMh36Fcùng hơiEW9YSd nqkykJdước qkykJdmát EW9YSdlạnh cùnEW9YSdg tỏaqkykJd amra. MiqkykJdnh thùEW9YSdy lạnEW9YSdh toátam RMh36Fcả người.

Cô samợ hãiqkykJd quamay ngườEW9YSdi lạEW9YSdi, mắtEW9YSd cốam nEW9YSdgước nhamìn lênEW9YSd trêRMh36Fn caoEW9YSd, lRMh36Fo amsợ hỏi:

- AnhRMh36F…anh…anh mEW9YSduốn qkykJdlàm gì?

- Côam nghĩRMh36F xeRMh36Fm, RMh36Ftôi phảiam amlàm sEW9YSdao khRMh36Fi bEW9YSdị côqkykJd EW9YSdnhìn thấqkykJdy hếamt tEW9YSdừ trEW9YSdên xuốngRMh36F dướEW9YSdi hảam –am QEW9YSduốc BảoEW9YSd gầmRMh36F RMh36Fgừ hỏi.

- TôiEW9YSd nóiRMh36F rồi,qkykJd qkykJdtôi kEW9YSdhông cốEW9YSd RMh36Fý ammà –am MiEW9YSdnh thùEW9YSdy lqkykJdo sRMh36Fợ chớamp chớpam mắEW9YSdt nRMh36Fhìn qkykJdQuốc BảqkykJdo, EW9YSdcô chỉqkykJd tamhấy nụEW9YSd cườiRMh36F nEW9YSdửa miệngqkykJd EW9YSdcủa QRMh36Fuốc Bảoam đamang nhìamn cqkykJdô EW9YSdchế giễu.

Nụ EW9YSdcười rấtRMh36F đRMh36Fẹp, rấEW9YSdt cuqkykJdốn RMh36Fhút khiEW9YSdến tiRMh36Fm côam đậpam amliên tục,EW9YSd côEW9YSd cqkykJdố gắngRMh36F hítam EW9YSdthở RMh36Fđể điềuEW9YSd hòaRMh36F tâmam trạnqkykJdg nhưRMh36Fng cànRMh36Fg kEW9YSdhiến RMh36Fcho khôqkykJdng khíqkykJd xuqkykJdng quRMh36Fanh mờqkykJd EW9YSdám nhiềRMh36Fu hơn.EW9YSd EW9YSdCô lamo sợEW9YSd qkykJdnuốc nướcam bọqkykJdt cEW9YSdái ựamc nhìnqkykJd EW9YSdQuốc BảEW9YSdo. amCậu đãRMh36F gRMh36Fiơ cáiRMh36F amquần nhỏqkykJd củaEW9YSd mìnamh lênRMh36F trướqkykJdc mặamt cô,am cáiam amquần mRMh36Fà lEW9YSdúc nqkykJdãy côam lấEW9YSdy EW9YSdcho cậqkykJdu, cườiqkykJd giRMh36Fan xảoRMh36F nói:

- KhôngRMh36F ngờRMh36F cEW9YSdô cqkykJdũng thRMh36Fích amloại quầnRMh36F này.

Minh ThqkykJdùy mởRMh36F tqkykJdo mắtqkykJd nhìnRMh36F EW9YSdvề cáami EW9YSdquần đamang tònam RMh36Ften trEW9YSdên tamay QuốcEW9YSd Bảo.am RMh36FCái quầnEW9YSd ngoamài lằnEW9YSd EW9YSdthun màuRMh36F đEW9YSdỏ RMh36Fra RMh36Fthì cqkykJdòn lEW9YSdại nEW9YSdhư amlà mộtqkykJd tấRMh36Fm lướiEW9YSd troamng sRMh36Fuốt. Minamh Thùyam chỉam mqkykJduốn cRMh36Fắn lưRMh36Fỡi chếEW9YSdt amcho rEW9YSdồi. CRMh36Fô thầqkykJdm nguyqkykJdền rủRMh36Fa cáRMh36Fi tamên nhqkykJdà thiếtRMh36F EW9YSdkế qkykJdnào biếRMh36Fn thamái đếnqkykJd nỗiqkykJd thiếtam kếRMh36F RMh36Fra cáami quầqkykJdn kRMh36Fhinh khủEW9YSdng qkykJdnhư thếam .

- Cáami đamó qkykJdlà EW9YSdtôi amlấy đạiEW9YSd EW9YSdthôi màam, qkykJdnó cEW9YSdũng làam củaRMh36F RMh36Fanh cònqkykJd gamì qkykJd– CEW9YSdô ấpEW9YSd únqkykJdg gEW9YSdiải thích.

- amNhưng dqkykJdù gqkykJdì côEW9YSd RMh36Fcũng thamấy qkykJdtôi rqkykJdồi, vậyqkykJd tqkykJdhì đểEW9YSd EW9YSdcho cqkykJdông bamằng, RMh36Fcô cũRMh36Fng namên camho tôiEW9YSd thamấy lạiEW9YSd –am QuốcqkykJd EW9YSdBảo tiEW9YSdếp tụcRMh36F gqkykJdiễu cợt.RMh36F VqkykJdừa nEW9YSdói cậamu vừaam ápEW9YSd sáEW9YSdt amMinh Thùamy khiếnEW9YSd côEW9YSd bấnam loqkykJdạn cảqkykJd lênEW9YSd. TEW9YSdrong EW9YSdlúc sợEW9YSd RMh36Fhãi, MqkykJdinh RMh36Fthùy cắamn EW9YSdrăng vậnEW9YSd sứRMh36Fc đRMh36Fá qkykJdmột pEW9YSdhát vEW9YSdào tiểuam bảqkykJdo bốEW9YSdi bêRMh36Fn dEW9YSdưới củaEW9YSd Quốcam BảoRMh36F khiamến RMh36Fcậu bịEW9YSd đauqkykJd điếngam qkykJdmuốnc hếRMh36Ft điqkykJd đượRMh36Fc amngã vậtam xqkykJduống sàamn. NhưnRMh36Fg ngEW9YSday lúqkykJdc đó,EW9YSd MiRMh36Fnh TRMh36Fhùy mớqkykJdi bEW9YSdiết amthì amra RMh36FQuốc BqkykJdảo cqkykJdó EW9YSdchoàng mEW9YSdột cáqkykJdi khănRMh36F tắmEW9YSd bêEW9YSdn dqkykJdưới. MinRMh36Fh thRMh36Fùy mớEW9YSdi biếtEW9YSd từam nãEW9YSdy gamiờ côam ambị QuốRMh36Fc BqkykJdảo trqkykJdêu chọc.

Quốc BảRMh36Fo vừaqkykJd ômam EW9YSdlấy bEW9YSdộ amphận bamị đaamu củaqkykJd mìqkykJdnh, qkykJdđau đớnqkykJd nhìnRMh36F MiRMh36Fnh ThqkykJdùy đầqkykJdy cqkykJdăm phẫn:

- RMh36FCô qkykJddám ….côRMh36F dám….

- ChqkykJdo qkykJdđáng đờiEW9YSd anhEW9YSd, aRMh36Fi bảoam aEW9YSdnh RMh36Fdám EW9YSdtrêu chọcEW9YSd tôi.qkykJd NếuRMh36F EW9YSdanh còRMh36Fn dámEW9YSd trEW9YSdêu tôEW9YSdi nữaRMh36F tamhì qkykJdlần amsau EW9YSdtôi sẽqkykJd rEW9YSda taEW9YSdy mạEW9YSdnh hơnam nữa,qkykJd khiếRMh36Fn EW9YSdanh amtuyệt hEW9YSdậu luôn.

Nói xoqkykJdng MinqkykJdh ThùqkykJdy ammở cửaRMh36F bEW9YSdỏ đRMh36Fi vRMh36Fới EW9YSdnụ camười đắcqkykJd chí.

 ***

Các báoRMh36F điệnqkykJd ảnhEW9YSd dạoqkykJd RMh36Fgần qkykJdđây đãam amchụp đượcqkykJd qkykJdảnh củaEW9YSd namữ RMh36Fdiễn viRMh36Fên qkykJdxinh đẹamp AqkykJdnh KỳRMh36F taamy tamrong tRMh36Fay vớiam qkykJdchàng hoàEW9YSdng amtử Vĩnamh PhqkykJdong củaEW9YSd tậpRMh36F đoànam NguyRMh36Fên ThànqkykJdh Phamong. VqkykJdậy lEW9YSdà mọiqkykJd ngườiam aami cũngEW9YSd đoánqkykJd đượEW9YSdc, chàngam tramai mRMh36Fà RMh36FAnh amKỳ theamo đuổiRMh36F làqkykJd aRMh36Fi. TấtRMh36F cEW9YSdả RMh36Fmọi ngườqkykJdi đếuqkykJd RMh36Fcảm thấyqkykJd RMh36Fhọ xứngEW9YSd đôi.

– Chị!am qkykJdChị maamu EW9YSdđến amđây điEW9YSd. qkykJdEm vàEW9YSd chịqkykJd RMh36FĐình amÂn đaqkykJdng RMh36Fở nRMh36Fhà –qkykJd TEW9YSdiếng qkykJdMinh Thùamy EW9YSdhớt hRMh36Fải tramong điệnEW9YSd tamhoại kamhiến HiểuRMh36F ĐqkykJdồng cEW9YSdảm thEW9YSdấy bấtEW9YSd an.

Cô EW9YSdvội vànqkykJdg bamắt tamaxi đếnEW9YSd đóqkykJd qkykJd( HĐam càngqkykJd lúcqkykJd amcàng ngqkykJdhèo tiềnEW9YSd vìRMh36F pamhải trảRMh36F tiEW9YSdền taamxi miếqkykJdt )qkykJd. VừaRMh36F đEW9YSdến nơiqkykJd, MiRMh36Fnh TRMh36Fhùy đãRMh36F amra mởRMh36F cửaRMh36F camho EW9YSdcô rEW9YSdồi. NEW9YSdhìn vamẻ mặtqkykJd RMh36Fbơ phờRMh36F RMh36Fcủa MiEW9YSdnh Thùyam, HRMh36Fiểu ĐEW9YSdồng vamội hỏi:

- ĐãqkykJd RMh36Fxảy rRMh36Fa chuyệnqkykJd gì.

- qkykJdChị vàoRMh36F tronEW9YSdg xqkykJdem sẽRMh36F amrõ –am MiRMh36Fnh Thùamy buồnam bqkykJdã nói.

Hiểu ĐồngqkykJd vamội láqkykJdch qRMh36Fua nRMh36Fgười Miamnh ThùyRMh36F đRMh36Fi vRMh36Fào tronamg, vRMh36Fừa đếnam nơi,RMh36F côam đqkykJdã thấyqkykJd ĐìqkykJdnh amÂn đEW9YSdang RMh36Fsay sưaam bEW9YSdên EW9YSdmen rEW9YSdượu amnằm vắRMh36Ft vẻqkykJdo tRMh36Frên lưqkykJdng qkykJdghế, miqkykJdệng lEW9YSdảm nhRMh36Fảm. HiểEW9YSdu Đồngam amvội chạRMh36Fy đếamn EW9YSdlay ngườqkykJdi Đìnamh ÂqkykJdn, amgọi mạami EW9YSdcuối cùnRMh36Fg côqkykJd qkykJdcũng mEW9YSdở mắt.RMh36F ĐìnEW9YSdh qkykJdÂn EW9YSdvừa thấyqkykJd HRMh36Fiểu Đamồng liEW9YSdền EW9YSdôm chầEW9YSdm nói:

- HiEW9YSdểu ĐqkykJdồng! Đếnam đqkykJdây EW9YSduống rượuEW9YSd cùngRMh36F mìqkykJdnh điRMh36F. MìnEW9YSdh buồamn quá.

- EW9YSdĐã xảyEW9YSd amra camhuyện gEW9YSdì rồEW9YSdi, maRMh36Fu nqkykJdói cEW9YSdho mìnRMh36Fh EW9YSdnghe điEW9YSd –RMh36F EW9YSdHiểu EW9YSdĐồng vỗqkykJd nRMh36Fhẹ lưnEW9YSdg Đìamnh ÂEW9YSdn aamn ủRMh36Fi. Hiamểu Đồnamg bqkykJdiết ĐìEW9YSdnh ÂnqkykJd kEW9YSdhông phảRMh36Fi EW9YSdlà ngườiam tùyqkykJd tRMh36Fiện uốngEW9YSd sRMh36Fay đếqkykJdn mEW9YSdức nàEW9YSdy. Càamng trởEW9YSd qkykJdnên namổi tRMh36Fiếng thamì Đìnham ÂEW9YSdn cànRMh36Fg chúqkykJd ýEW9YSd giữRMh36F gìnam hqkykJdình tượnEW9YSdg củaqkykJd mìnEW9YSdh. KhônEW9YSdg bqkykJdao giờam cRMh36Fô ấyRMh36F lRMh36Fại bêqkykJd tEW9YSdha RMh36Fbản thân.

Nhưng ĐEW9YSdình chỉqkykJd lắcam đqkykJdầu khóqkykJdc nRMh36Fức nởqkykJd màqkykJd kEW9YSdhông amnói gìEW9YSd qkykJdhết. HiểuqkykJd EW9YSdĐồng cũngqkykJd qkykJdkhông vộiEW9YSd RMh36Ftruy hỏi,RMh36F chỉRMh36F nhamẹ lờiqkykJd EW9YSdan qkykJdủi qkykJdcho đếnqkykJd khqkykJdi Đamình RMh36FÂn chqkykJdìm vàEW9YSdo RMh36Fgiấc ngủ.

Khi ĐqkykJdình ÂnqkykJd ngRMh36Fủ rồami, HqkykJdiểu ĐồngRMh36F mớiqkykJd qamuay nhRMh36Fìn RMh36FMinh ThRMh36Fùy hỏi:

- Đamã xảyam rRMh36Fa chamuyện gEW9YSdì rồi.

- RMh36FChị ấyEW9YSd bịqkykJd cắqkykJdt RMh36Fhợp đồamng quảnamg cáoqkykJd mqkykJdới rồami –EW9YSd MiqkykJdnh ThRMh36Fùy chEW9YSdán qkykJdnản tqkykJdhả ngườami xuốnRMh36Fg qkykJdsofa tqkykJdrả lời.

- TạiEW9YSd RMh36Fsao –qkykJd HiEW9YSdểu Đamồng ngEW9YSdạc nhiamên hỏi.

- Vìam RMh36Fđi trễ,RMh36F làqkykJdm ảnqkykJdh qkykJdhưởng đếnqkykJd buamổi qqkykJduay, làEW9YSdm cqkykJdông tamy lỗam khôqkykJdng ít.

- BìqkykJdnh RMh36Fthường qkykJdĐình Ânam luEW9YSdôn đếnqkykJd sớmam RMh36Fhơn mà,EW9YSd tRMh36Fại samao lạiam EW9YSdđến trễEW9YSd nRMh36Fhư thếam –am HiEW9YSdểu RMh36FĐồng thEW9YSdắc mắcRMh36F hỏi.

- TạEW9YSdi EW9YSdem qkykJdlàm cRMh36Fhị ấyam trRMh36Fễ giờ,RMh36F eRMh36Fm RMh36Fgiữ thẻam cRMh36Fủa chịEW9YSd ấyam RMh36F– Maminh Thùamy mếuam máEW9YSdo nói.

- amBỏ EW9YSdđi, chỉEW9YSd RMh36Flà ammất mộtqkykJd RMh36Fhợp đRMh36Fồng quảngam EW9YSdcáo thôqkykJdi qkykJdmà am– EW9YSdHiểu ĐồngEW9YSd tramấn an.

- VấEW9YSdn đềqkykJd EW9YSdlà chuqkykJdyện bồqkykJdi thưEW9YSdờng –EW9YSd MinRMh36Fh ThqkykJdùy qkykJdái nqkykJdgại nói.

- BRMh36Fồi RMh36Fthường! amHọ khôngRMh36F chịEW9YSdu qkykJdbồi thườngqkykJd àqkykJd qkykJd?- Hiamểu ĐồngqkykJd nghEW9YSdiêng đầamu nhìEW9YSdn amMinh Thùy.

- NgườiRMh36F bEW9YSdồi thườngqkykJd phEW9YSdải làqkykJd cEW9YSdhúng amta, bởiam RMh36Fvì EW9YSdtrong hEW9YSdợp đồnEW9YSdg amghi rqkykJdõ khôEW9YSdng đượcqkykJd đếnqkykJd trễ.EW9YSd VRMh36Fì cqkykJdhị ĐìnRMh36Fh Ânam đếamn trễRMh36F EW9YSdnên phảiEW9YSd bồEW9YSdi tEW9YSdhường –EW9YSd MìnqkykJdh TEW9YSdhùy gqkykJdiải thích.

- CáiqkykJd gì,qkykJd rõqkykJd rqkykJdàng lqkykJdà amchỉ cóam mộqkykJdt lầRMh36Fn đami trễam thôRMh36Fi mRMh36Fà. Camó aami màam amchưa từngEW9YSd điqkykJd trễEW9YSd camhứ –qkykJd Hiểuam ĐqkykJdồng bamất RMh36Fbình nói.
EW9YSd– ĐâyqkykJd qkykJdchỉ làam amcái cớqkykJd mEW9YSdà thôiEW9YSd, thựcEW9YSd RMh36Fchất lRMh36Fà hRMh36Fọ muEW9YSdốn tEW9YSdhay ngưEW9YSdời nênqkykJd mEW9YSdới RMh36Fdùng cớam đamó đểqkykJd bắtRMh36F bẽEW9YSd chúnEW9YSdg amta –am MRMh36Finh EW9YSdThùy EW9YSdcũng bEW9YSdất qkykJdbình kể.

- HọRMh36F muốnEW9YSd thEW9YSday aqkykJdi RMh36F? RMh36F– Hiểamu RMh36FĐồng tứRMh36Fc gRMh36Fiận hỏi.

- RMh36FNữ minqkykJdh amtinh AnRMh36Fh Kamỳ .

Khi MiqkykJdnh TRMh36Fhùy nóiam RMh36Fra cáiEW9YSd têamn đó,RMh36F HiểuqkykJd ĐồngRMh36F camảm thấyRMh36F rEW9YSdất hụtRMh36F hẫnRMh36Fg. NhưngqkykJd đRMh36Fiều RMh36Flàm côam tEW9YSdhấy đqkykJdau nqkykJdhất RMh36Fkhi namghe Mamình EW9YSdThùy nóiam qkykJdthêm mộamt tràqkykJdng dài:

- NEW9YSdgười RMh36Fđề nghịqkykJd hủyEW9YSd qkykJdhợp đồRMh36Fng cEW9YSdhính RMh36Flà anEW9YSdh VRMh36Fĩnh PhoRMh36Fng. ChịRMh36F ĐìqkykJdnh Ânam RMh36Fvốn khôngRMh36F chamo eamm RMh36Fnói rqkykJda, nhưamng ammà cEW9YSdơn gRMh36Fiận nEW9YSdày eamm EW9YSdnuốt khRMh36Fông trôi.qkykJd amCho dqkykJdù RMh36Fanh amta qkykJdmuốn bRMh36Fạn amgái mRMh36Fình làamm namgười mRMh36Fẫu đạiam diEW9YSdện thamì RMh36Fcũng khôngRMh36F cRMh36Fần thEW9YSdủ đoạnEW9YSd namhư thếam vamới chịEW9YSd ĐìRMh36Fnh ÂEW9YSdn. NEW9YSdgười báoEW9YSd giRMh36Fờ cqkykJdhụp RMh36Fhình cqkykJdho eqkykJdm lqkykJdà chịRMh36F Hương,qkykJd EW9YSdem khônEW9YSdg ngRMh36Fhĩ camhị ấyEW9YSd namói dRMh36Fối nêamn khônamg amkiểm EW9YSdtra amlại. BâyEW9YSd gRMh36Fiờ nghĩqkykJd lạqkykJdi, trướcRMh36F đóqkykJd eamm RMh36Fcó thấyEW9YSd chqkykJdị ấyqkykJd thầmEW9YSd amthì RMh36Fto nhỏRMh36F vEW9YSdới EW9YSdquản líam củaRMh36F RMh36FAnh Kỳ.
Camho nêRMh36Fn chắcam chắnEW9YSd bRMh36Fọn họqkykJd cEW9YSdố tìnhEW9YSd gRMh36Fài bẫy.qkykJd BâyRMh36F giờam cònEW9YSd bắtEW9YSd amchị Đìnham ÂnEW9YSd bamồi thưqkykJdờng tiamền hợamp qkykJdđồng gấamp 1am0 EW9YSdlần. amChị xeamm cóEW9YSd quEW9YSdá đEW9YSdáng hqkykJday không.

- LRMh36Fà VĩnhEW9YSd RMh36FPhong đềEW9YSd RMh36Fnghị sqkykJdao? –am Hiểuam ĐồngqkykJd vamẻ RMh36Fkhông tiamn hỏiRMh36F lại.

- ChqkykJdính làam aRMh36Fnh RMh36Fta –RMh36F Miamnh ThùyEW9YSd RMh36Fgật đầuRMh36F xamác nhận.

Hiểu ĐồnqkykJdg lặngam lẽam amnhắm mắtqkykJd qkykJdhít vqkykJdào thậtam sqkykJdâu RMh36Fkiềm chếEW9YSd EW9YSdnỗi buồnRMh36F:” VĩnhqkykJd PhoqkykJdng ngườiqkykJd amanh RMh36Fhận làRMh36F RMh36Fem, hRMh36Fá cớEW9YSd gRMh36Fì lạami lôEW9YSdi ĐRMh36Fình EW9YSdÂn vào”.EW9YSd Côam mởEW9YSd ammắt raRMh36F, nhìnam MiEW9YSdnh EW9YSdThùy nói:

- EW9YSdEm EW9YSdchăm RMh36Fsóc EW9YSdcho ĐEW9YSdình EW9YSdÂn RMh36Fgiùm amchị. Camhị điqkykJd hỏami RMh36Frõ mamọi chamuyện xRMh36Fem sao.

Hiểu ĐồngEW9YSd liềnam đqkykJdứng qkykJddậy khôngRMh36F kịpqkykJd qkykJdđể MiRMh36Fnh Thùyam amnói thêmam gì,qkykJd qkykJdnhưng vừaRMh36F RMh36Fđi rama khỏiam cửaqkykJd côam đamã gRMh36Fặp ThiênRMh36F MRMh36Finh đRMh36Fi amvào. qkykJdVẻ mặtam amThiên MinqkykJdh qkykJdvô cùqkykJdng lRMh36Fo lắng,EW9YSd đami thamật nhaEW9YSdnh RMh36Fvào trongEW9YSd. CậuEW9YSd vừaam vàamo qkykJdnhìn thấyqkykJd EW9YSdHiểu RMh36FĐồng thìEW9YSd ramất ngạcqkykJd nhEW9YSdiên, EW9YSdsau đEW9YSdó kEW9YSdêu RMh36Flên ammột tiếng:

- Hiểuam Đồng!

- ChàoEW9YSd anham, ThiêEW9YSdn amMinh! ĐqkykJdã qkykJdlâu khônRMh36Fg gặpam –RMh36F HiEW9YSdểu amĐồng nRMh36Fhìn ThRMh36Fiên MinEW9YSdh nhamẹ nhàRMh36Fng gRMh36Fật đầqkykJdu chào.

- LâuRMh36F naRMh36Fy eamm ởEW9YSd đRMh36Fâu? amAnh chEW9YSdo ngườiam tqkykJdìm amem rấRMh36Ft lâamu. qkykJdCả TRMh36Frúc DiEW9YSdễm nữRMh36Fa, qkykJdcô ấyEW9YSd qkykJdbây gRMh36Fiờ saEW9YSdo rEW9YSdồi? am– ThiEW9YSdên Minamh quRMh36Fan tqkykJdâm hRMh36Fỏi dEW9YSdồn dập.

- Eamm qkykJdvà cqkykJdhị TrqkykJdúc DiễmEW9YSd dqkykJdọn vềam ngoạqkykJdi thàamnh qkykJdsống vqkykJdà RMh36Fbuôn báRMh36Fn. Nhamưng saamu đóEW9YSd, mẹEW9YSd chịam ấyqkykJd bịEW9YSd bệnhqkykJd cEW9YSdho RMh36Fnên chịEW9YSd amấy trởEW9YSd amvề chămEW9YSd sRMh36Fóc cqkykJdho mamẹ chamị ấyRMh36F. EqkykJdm cũEW9YSdng bậnRMh36F rộnRMh36F nênqkykJd dọEW9YSdn nhàEW9YSd đếnEW9YSd gEW9YSdần nhRMh36Fà Đamình Ânam qkykJdsống, nhớEW9YSd bácqkykJd HàEW9YSd RMh36Fvà bamác TruRMh36Fng EW9YSdchăm sóEW9YSdc EW9YSdbé Đưamờng dEW9YSdùm eamm. amVì eamm khônamg muốnRMh36F gặamp lạRMh36Fi mọEW9YSdi ngườiqkykJd cEW9YSdho namên qkykJdmới bảRMh36Fo Đìnamh amÂn giamấu dùmRMh36F em.

- Đìnham RMh36FÂn saqkykJdo rồiRMh36F RMh36F? –RMh36F EW9YSdThiên MEW9YSdinh amlo lắRMh36Fng hỏi.

- Côam ấyEW9YSd uốnqkykJdg sqkykJday RMh36Fnên ngamủ rồi.

- amAnh amvào thămqkykJd amcô ấamy RMh36Fmột lát.

Nói xEW9YSdong ThiênEW9YSd MRMh36Finh RMh36Fvội qkykJdđi vào,am ĐRMh36Fình RMh36FÂn cũnEW9YSdg amlờ mRMh36Fờ tỉnRMh36Fh dậEW9YSdy. TEW9YSdhấy ThiRMh36Fên amMinh, Đìnham ÂnRMh36F ôamm chầmEW9YSd lấyEW9YSd cậuqkykJd khócEW9YSd nEW9YSdức nRMh36Fở tramong lònqkykJdg cqkykJdậu. ThiênRMh36F MiRMh36Fnh dịuEW9YSd damàng aqkykJdn qkykJdủi cô,am giaEW9YSdng rộnRMh36Fg bờEW9YSd qkykJdvai RMh36Fôm lEW9YSdấy cqkykJdô, nhưEW9YSd EW9YSdmuốn amche amchở cRMh36Fho côqkykJd khqkykJdỏi nqkykJdhững nguamy hiểmEW9YSd xEW9YSdung EW9YSdquanh. HiểRMh36Fu amĐồng nhìnRMh36F EW9YSdtấhy qkykJdcảnh tưqkykJdợng ấy,RMh36F RMh36Fcô khẽam cườqkykJdi. CôEW9YSd mamừng vìqkykJd ĐìqkykJdnh ÂnEW9YSd đãRMh36F tìmam đượEW9YSdc RMh36Fnơi nươqkykJdng tựama vRMh36Fững chắc.

Hiểu RMh36FĐồng điam tRMh36Fhẳng đếnqkykJd qkykJdnhà amtìm VĩEW9YSdnh PhonqkykJdg EW9YSdnhưng bảoam vqkykJdệ khôEW9YSdng camho côqkykJd vào.

- Tạiam saamo, trRMh36Fước đâyEW9YSd tôiEW9YSd rama vàoam rRMh36Fa vRMh36Fào nơRMh36Fi qkykJdnày RMh36Fmà am– HiểuEW9YSd ĐồngEW9YSd nhìRMh36Fn ngườqkykJdi bamảo vệqkykJd chRMh36Fất vấn.

- LàqkykJd EW9YSdcậu Vĩnham PhonqkykJdg bRMh36Fảo tụiRMh36F tôami khônamg đượcEW9YSd cRMh36Fho cqkykJdô vàoam –qkykJd NgườiqkykJd bqkykJdảo vamệ kEW9YSdhổ sqkykJdở phRMh36Fân trần.

- VEW9YSdậy cóam thểRMh36F chEW9YSdo RMh36Ftôi biamết, anamh ấyEW9YSd đãRMh36F vềRMh36F nhqkykJdà chưa?

- Cậuam ấyam chưRMh36Fa về.

- qkykJdCám ơn.

Hiểu ĐồngEW9YSd nóEW9YSdi xoEW9YSdng thìRMh36F liqkykJdền điam rEW9YSda bêamn RMh36Fngoài đứamng chờ.am TronRMh36Fg khami cRMh36Fô cEW9YSdhờ, cqkykJdô RMh36Fđã gọiEW9YSd điệnEW9YSd RMh36Fcho Vĩnham Pamhong, namhưng VĩnhRMh36F qkykJdPhong kamhông qkykJdbốc mamáy. amSau đóRMh36F, camậu tắRMh36Ft mqkykJdáy qkykJdluôn. HiểuqkykJd ĐồngEW9YSd cứam thếRMh36F đứngRMh36F chờam chamo tớiam qkykJdkhi trờiqkykJd tốiRMh36F mịtRMh36F, bqkykJdầu trờiEW9YSd bamắt đầuqkykJd RMh36Fkéo mâyqkykJd, RMh36Fsau đqkykJdó trútqkykJd EW9YSdhát ammưa rRMh36Fơi qkykJdxuống. CqkykJdô vẫqkykJdn đứnamg qkykJdchờ RMh36Fở qkykJdđó, cRMh36Fhỉ sqkykJdợ amxe VĩEW9YSdnh PhonRMh36Fg điam vàoam màRMh36F amcô khôEW9YSdng qkykJdhay biếtRMh36F. NgườiEW9YSd bảoqkykJd amvệ tRMh36Fhấy EW9YSdcô bEW9YSdị ướamt RMh36Fmưa đqkykJdang qkykJdrun lênam cầmqkykJd cậpRMh36F thamì vRMh36Fội vRMh36Fàng qkykJdgọi điệqkykJdn chEW9YSdo VĩqkykJdnh Phamong. Samau đóam qkykJdông tqkykJda camhạy amra bảoqkykJd EW9YSdHiểu ĐồngRMh36F RMh36Fvào troqkykJdng mRMh36Fà cRMh36Fhờ đợi.

Cả ngườiEW9YSd HiểRMh36Fu ĐồnqkykJdg RMh36Frun qkykJdlên, mamôi EW9YSdcô vRMh36Fa vEW9YSdào nRMh36Fhau rRMh36Fun rẩy.RMh36F CEW9YSdô đqkykJdi EW9YSdlên camăn hamộ camủa RMh36FVĩnh PqkykJdhong, dùRMh36Fng EW9YSdchìa khóaam RMh36Fmở cửaEW9YSd nhưnamg khôngam đượRMh36Fc. Vĩamnh PhEW9YSdong triamệt đểam khôngam muốnqkykJd amgặp EW9YSdcô, cRMh36Fậu tRMh36Fhay kRMh36Fhóa cửa,am EW9YSdnói bảoam vqkykJdệ khamông chamo RMh36Fcô lênam namhà, khqkykJdóa máyEW9YSd qkykJdđiện thRMh36Foại. HiEW9YSdểu ĐồngEW9YSd cEW9YSdảm thqkykJdấy RMh36Fđau RMh36Fđớn vRMh36Fô RMh36Fcùng. RMh36FCô tìqkykJd nqkykJdgười vàoEW9YSd vamách tườRMh36Fng chờam đợiRMh36F VĩEW9YSdnh PhonEW9YSdg RMh36Fvề. GióqkykJd khuqkykJdya lạqkykJdnh lẽEW9YSdo camứ thổiRMh36F vàoqkykJd ngườiam, cănam hộRMh36F cEW9YSdủa amVĩnh PhonEW9YSdg lạami ởEW9YSd tRMh36Frên caamo, cqkykJdàng amnghe tiếnEW9YSdg giEW9YSdó dữEW9YSd dội,EW9YSd cEW9YSdứ quqkykJdật vàoEW9YSd ngườiam Hiểamu ĐồnqkykJdg từngam cơqkykJdn kRMh36Fhiến EW9YSdcô rqkykJdùng mqkykJdình, nhấtam lamà kRMh36Fhi amcô đangEW9YSd EW9YSdmặc mqkykJdột bamộ đồam ướt.am SựEW9YSd chờqkykJd đợiqkykJd khiqkykJdến camô cqkykJdàng lúamc càngqkykJd RMh36Fmệt ammỏi, quầnqkykJd áRMh36Fo amcũng qkykJdbắt đầuqkykJd khôam lạiam trướcEW9YSd RMh36Fnhững cơnRMh36F gió.

Hơn mamười giamờ khuRMh36Fya amVĩnh PhoqkykJdng mớiEW9YSd qkykJdvề. CậuRMh36F qkykJdtay trqkykJdong RMh36Ftay vớiam EW9YSdAnh KỳRMh36F RMh36Frất thâqkykJdn mqkykJdật, amAnh KỳqkykJd ngãRMh36F hEW9YSdẳn RMh36Fvào lònqkykJdg cậu.am RMh36FĐi RMh36Fđến trướcam cửama nhqkykJdà, hEW9YSdọ namhìn thấyEW9YSd ammột boEW9YSdng RMh36Fđen EW9YSdđang đổqkykJd ậpEW9YSd damưới đất,RMh36F EW9YSdđầu gụcam dướRMh36Fi gối.qkykJd VqkykJdĩnh PhoEW9YSdng khẽEW9YSd lqkykJdướt nhamìn ngườiEW9YSd amđó mqkykJdột qkykJdcái rồiqkykJd RMh36Fbình thảqkykJdn RMh36Fbước quaEW9YSd. Chamo đếnqkykJd khRMh36Fi tiếngam qkykJdmở cửaEW9YSd EW9YSdlách cqkykJdách vaEW9YSdng lEW9YSdên, HiểuqkykJd D(ồngam mớiRMh36F bắtam đầuam ngEW9YSdồi dậy,qkykJd côEW9YSd nhìamn VĩEW9YSdnh RMh36FPhong đqkykJdang RMh36Fmở cEW9YSdửa amchuẩn ambị bướcam vàEW9YSdo nói:

- TEW9YSdôi cqkykJdó chuyamện muốnRMh36F amnói vớiam anh.

- ChúngRMh36F amta vàEW9YSdo amnhà RMh36Fthôi qkykJdem EW9YSd– VĩnhqkykJd PhEW9YSdong làmam RMh36Fnhư EW9YSdkhông nqkykJdghe thấyRMh36F Hiểuam Đamồng EW9YSdnói, cậuam namhìn AnRMh36Fh KqkykJdỳ cườEW9YSdi giục.

Anh KỳRMh36F nhìqkykJdn HiểuEW9YSd qkykJdĐồng qkykJdmột cáEW9YSdi rEW9YSdồi dịuqkykJd dqkykJdàng nói:

- VĩnhEW9YSd PhonEW9YSdg, cqkykJdô ấyqkykJd bảamo mqkykJduốn namói chuqkykJdyện RMh36Fvới anhqkykJd, aqkykJdnh phqkykJdải tỏEW9YSd rEW9YSda lịchqkykJd sựEW9YSd mộtEW9YSd cqkykJdhút chứ.am qkykJdDù sRMh36Fao qkykJdcô ấEW9YSdy RMh36Fcũng qkykJdlà ngườEW9YSdi amgiúp việcam củama aqkykJdnh mà.

Chẳng biếtqkykJd AnEW9YSdh KỳqkykJd cóRMh36F cốqkykJd ýEW9YSd haEW9YSdy khôqkykJdng mamà EW9YSdba từqkykJd ngqkykJdười giúpqkykJd việcRMh36F qkykJdnhư đượcqkykJd RMh36Fkéo dàiam rEW9YSda. TRMh36Foàn thânam EW9YSdHiểu ĐồnEW9YSdg ramun lqkykJdên, cqkykJdô EW9YSdcảm tamhấy đầuam óamc amquay RMh36Fcuồng, bamong amVĩnh PhRMh36Fong vRMh36Fà RMh36FAnh KỳEW9YSd trướcRMh36F mặRMh36Ft camô gầEW9YSdn nhEW9YSdư nhEW9YSdòe điam. Mặamt côEW9YSd RMh36Fnóng bừqkykJdng bamừng, hEW9YSdai ambàn taqkykJdy lạamnh buốtqkykJd, qkykJdmôi amcô tíEW9YSdm táqkykJdi, cqkykJdả namgười gầnqkykJd namhư muamốn EW9YSdđổ xuống.EW9YSd qkykJdCô cốqkykJd gamắng amcầm RMh36Fcự, ánhqkykJd EW9YSdmắt nhìEW9YSdn Vĩnham PhoqkykJdng đầyEW9YSd RMh36Fmong đợi.

Vĩnh PhoEW9YSdng kamhông nqkykJdhìn HiểRMh36Fu qkykJdĐồng mqkykJdà EW9YSdánh qkykJdmắt cậuqkykJd qkykJdtập truamng trêEW9YSdn ngườiRMh36F AnEW9YSdh amKỳ. amAnh KRMh36Fỳ cườiEW9YSd nói:

- qkykJdHai RMh36Fngười EW9YSdcứ tựqkykJd nEW9YSdhiên RMh36Fnói chuyệRMh36Fn đRMh36Fi. amEm vềam đây.

- ChEW9YSdẳng phảEW9YSdi EW9YSdem đamã hứaam tốqkykJdi naEW9YSdy ởqkykJd lqkykJdại vEW9YSdới anEW9YSdh à!RMh36F –qkykJd Vĩnamh EW9YSdPhong nắmEW9YSd tRMh36Fay amAnh RMh36FKỳ thâamn qkykJdmật nói.

- qkykJdThôi điEW9YSd. Đamể phónEW9YSdg viEW9YSdên qkykJdbắt gặpam lamại viếtRMh36F laminh tinham. Mamấy bữaRMh36F nRMh36Fay, hRMh36Fình RMh36Fem vqkykJdà amanh amtrên bEW9YSdáo vẫRMh36Fn chưRMh36Fa đqkykJdủ qkykJdsao –EW9YSd AnEW9YSdh KỳRMh36F cườiqkykJd nóami giọqkykJdng vamừa nũamng EW9YSdnịu vừaqkykJd trácqkykJdh móc.

- ThqkykJdì cRMh36Fó saEW9YSdo đâuam, họqkykJd nóami sựqkykJd RMh36Fthật mamà –am Vĩnham PhoEW9YSdng cườiam hRMh36Faha nóiam –EW9YSd amChẳng amphải chúEW9YSdn tEW9YSda đangRMh36F cặamp bồEW9YSd vqkykJdới nEW9YSdhau sau.

- ThấyRMh36F ghEW9YSdét –qkykJd AqkykJdnh KỳRMh36F qkykJdđưa ngắtRMh36F amVĩnh amPhong mộtam cEW9YSdái tamrông namhư đaEW9YSdng âuam yEW9YSdếm nhau.

Hiểu Đồamng cRMh36Fhỉ lặngEW9YSd lẽEW9YSd đứngEW9YSd nhìnam họ,am khôngqkykJd nóiRMh36F thêmRMh36F qkykJdcâu RMh36Fnào cả.EW9YSd amChẳng RMh36Fai biếamt tamrong RMh36Flòng cEW9YSdô đangEW9YSd rEW9YSdất đau.

- RMh36FEm vềqkykJd đâEW9YSdy –RMh36F Anamh KỳqkykJd vEW9YSdừa nóRMh36Fi vqkykJdừa hônam lênqkykJd máqkykJd VRMh36Fĩnh PhoRMh36Fng mộtqkykJd cáiRMh36F rấEW9YSdt ngọamt ngào.

- ĐRMh36Fể qkykJdanh amtiễn em.

- RMh36FKhông cEW9YSdần đâu.EW9YSd AnEW9YSdh vamà côRMh36F ấyqkykJd cứEW9YSd nEW9YSdói chuyRMh36Fện đi.

Nói xonqkykJdg RMh36FAnh KỳqkykJd bỏqkykJd đEW9YSdi. VĩnhRMh36F PhonqkykJdg cEW9YSdhẳng nóqkykJdi RMh36Fthêm câuam gEW9YSdì lẳngqkykJd qkykJdlặng bỏEW9YSd vàEW9YSdo nhàEW9YSd, nhưnEW9YSdg cậuRMh36F khônqkykJdg EW9YSdđóng cửaam, chamo nêRMh36Fn HiểuEW9YSd ĐồngEW9YSd đRMh36Fi RMh36Fvào thqkykJdeo. VĩnqkykJdh phonRMh36Fg điEW9YSd thẳngEW9YSd EW9YSdvào phòngam mìnham đónEW9YSdg sầmRMh36F cEW9YSdửa lại.qkykJd HEW9YSdiểu Đồngam đứngam bRMh36Fên qkykJddưới nhamìn lqkykJdên rấqkykJdt lâEW9YSdu nhưngEW9YSd vẫnam khôqkykJdng thEW9YSdấy VĩEW9YSdnh RMh36FPhong trởRMh36F xuống.RMh36F EW9YSdCô hEW9YSdít mộtRMh36F hơRMh36Fi tamhật sâuam, qRMh36Fuyết địnqkykJdh qkykJdđi lên.

Hiểu EW9YSdĐồng khRMh36Fông amgõ RMh36Fcửa, amcô cứam tqkykJdhế mởEW9YSd cửaEW9YSd điqkykJd vào.qkykJd QEW9YSduả nhiênRMh36F EW9YSdvừa vàqkykJdo đãEW9YSd thấyqkykJd qkykJdVĩnh PhonqkykJdg đaqkykJdng ngồiRMh36F qkykJdtrên sEW9YSdofa hútam amthuốc, qkykJddáng vẻRMh36F nhamư chờam đợiRMh36F. ThấyqkykJd EW9YSdcô vqkykJdào, cậuRMh36F lRMh36Fặng lqkykJdẽ dụRMh36Fi tamắt qkykJdđiều thuốcqkykJd rồiqkykJd hamất đầamu nói:

- NóiRMh36F điRMh36F! TìmEW9YSd tamôi amcó qkykJdviệc gì.

- RMh36FChắc RMh36Fanh cũamng biếtam eamm EW9YSdtìm amanh đểRMh36F nóiqkykJd vEW9YSdiệc gamì mà,RMh36F hRMh36Fà EW9YSdtất pqkykJdhải giảRMh36F vqkykJdờ hỏiam –EW9YSd Hiểamu ĐồnEW9YSdg nhEW9YSdìn thẳnqkykJdg VĩnhEW9YSd PqkykJdhong tamrả lời.

- LàqkykJd RMh36Fviệc củaRMh36F Đamình Âamn am? am– VĩnhqkykJd PhRMh36Fong nhướnqkykJd qkykJdmày hỏi.

Hiểu Đồngam gEW9YSdật đầEW9YSdu. VĩnEW9YSdh PhoEW9YSdng nhếcham RMh36Fmôi RMh36Fcười nói:

- TEW9YSdôi cEW9YSdhẳng cRMh36Fó gRMh36Fì pqkykJdhải bànqkykJd qkykJdvới amcô cả.

- SaEW9YSdo aqkykJdnh cqkykJdó thểam đốiEW9YSd xửam nhưam tRMh36Fhế vớRMh36Fi ĐìnhqkykJd Ân,RMh36F chẳqkykJdng lRMh36Fẻ EW9YSdchỉ vRMh36Fì bạnRMh36F qkykJdgái aRMh36Fnh qkykJdmà aqkykJdnh sẵnqkykJd EW9YSdsàng qkykJdhất EW9YSdđổ ngườiam kháRMh36Fc xuRMh36Fống đấtam nhEW9YSdư vậqkykJdy qkykJdà –qkykJd Hamiểu ĐồnEW9YSdg amtức giậnam nói.

- EW9YSdVậy tqkykJdhì saoEW9YSd? –EW9YSd VĩEW9YSdnh amPhong hỏiEW9YSd lạiEW9YSd vRMh36Fới vẻRMh36F mặRMh36Ft bìamnh thản.

Hiểu ĐqkykJdồng nhRMh36Fìn qkykJdVĩnh qkykJdPhong trânEW9YSd tramân, qkykJdvẻ mặEW9YSdt cậuEW9YSd vẫEW9YSdn vqkykJdậy, vEW9YSdẫn lạnqkykJdh qkykJdlùng tEW9YSdhờ ơ.EW9YSd CuốRMh36Fi cùngEW9YSd HiqkykJdểu ĐồngRMh36F lêqkykJdn tiếng:

- VEW9YSdĩnh PhEW9YSdong! RMh36FEm biEW9YSdết EW9YSdanh hậnRMh36F EW9YSdem. NhưRMh36Fng mamà đóEW9YSd lEW9YSdà chuyệnRMh36F gRMh36Fiữa hqkykJdai chúnqkykJdg tama. Anamh muốnqkykJd qkykJdchà đạpRMh36F eEW9YSdm thếqkykJd qkykJdnào cũamng RMh36Fđược nEW9YSdhưng qkykJdmà xiRMh36Fn anRMh36Fh, xRMh36Fin aamnh qkykJdhãy tamha amcho amĐình amÂn cóam đượcam không.RMh36F CôqkykJd ấyqkykJd vamô tội.

- EW9YSdChà amđạp EW9YSdcô? RMh36FCô xứRMh36Fng saamo? am– VĩnhRMh36F Phoamng RMh36Fnhướn màqkykJdy nói.

- AEW9YSdnh nqkykJdói điqkykJd, pRMh36Fhải làmRMh36F saqkykJdo amanh mớRMh36Fi tamha cqkykJdho Đìnham ÂnEW9YSd EW9YSd– HiểqkykJdu ĐRMh36Fồng hEW9YSdỏi VĩnhEW9YSd PhonEW9YSdg, nướcam mắtEW9YSd amcô cứEW9YSd trựcqkykJd chàqkykJdo RMh36Frơi xamuống qkykJdnơi khóqkykJde mắt.

- CôqkykJd muamốn biếEW9YSdt àEW9YSd. ĐưqkykJdợc qkykJdthôi, tôiqkykJd cũnRMh36Fg khônRMh36Fg ngạiRMh36F nóEW9YSdi thẳnEW9YSdg vớiEW9YSd côqkykJd. CôqkykJd cRMh36Fó biamết nhamững diEW9YSdễn viamên đểEW9YSd đượcEW9YSd nổiRMh36F RMh36Ftiếng phảiam bánRMh36F thRMh36Fân RMh36Fmình EW9YSdnhư thqkykJdế nàamo khôqkykJdng? Aami qkykJdcũng muEW9YSdốn đượcqkykJd EW9YSdlàm ngườiam ammẫu qkykJdđại diệnqkykJd cqkykJdho tậRMh36Fp đoànam. ChỉqkykJd cầnEW9YSd RMh36Fmột bướcEW9YSd amlên tiên,RMh36F hamọ sẵnRMh36F sàEW9YSdng EW9YSdlao vàRMh36Fo vònRMh36Fg tqkykJday ngưqkykJdời khqkykJdác mặcEW9YSd tEW9YSdình RMh36Fhọ chàam amđạp nhamư thamế nào.qkykJd MiRMh36Fễn làEW9YSd qkykJdhọ amcó thRMh36Fể amtrở nEW9YSdên RMh36Fnổi RMh36Ftiếng. ĐìnhqkykJd Ânam amcũng vậyEW9YSd thôiqkykJd, nếuEW9YSd qkykJdcô ấyam muốqkykJdn cEW9YSdhiến thắng,EW9YSd amcó thểEW9YSd tramở thànhEW9YSd namgười mẫuam đạiam diệEW9YSdn thRMh36Fì cácRMh36Fh haamy namhất làam qkykJdbán thâqkykJdn. ChỉEW9YSd RMh36Fcần cEW9YSdô RMh36Fấy tRMh36Frở qkykJdthành amngười EW9YSdmẫu đạami qkykJddiện qkykJdthì RMh36Fkhông amcần pqkykJdhải ambồi thEW9YSdường hợpRMh36F amđồng nữa.

- ĐìnhqkykJd qkykJdÂn khRMh36Fông pEW9YSdhải lRMh36Foại ngEW9YSdười RMh36Fbán thâqkykJdn đểEW9YSd đượcEW9YSd nổam tiếngEW9YSd –qkykJd HiRMh36Fểu ĐồRMh36Fng tứRMh36Fc giậamn nói.

- Nhamưng amđó lRMh36Fà amcách duRMh36Fy nEW9YSdhất. Nếamu qkykJdcô samợ RMh36Fcô ấyam bamị tamổn thamương, vamậy thEW9YSdì côam tRMh36Fhay EW9YSdcô qkykJdấy bànRMh36F thâRMh36Fn amđi. DEW9YSdù gìEW9YSd thìRMh36F cRMh36Fô amcó bEW9YSdán thêmEW9YSd lầRMh36Fn RMh36Fnữa cEW9YSdũng chẳnRMh36Fg mamất mqkykJdàt gì.

Hiểu ĐqkykJdồng ngRMh36Fhe nqkykJdhững lờiqkykJd Vĩnham PhRMh36Fong namói, tEW9YSdức giqkykJdận amvô cùnRMh36Fg. amCô muốnEW9YSd gqkykJdiang tEW9YSday tEW9YSdát vàoam qkykJdmặt amcậu qkykJdmột cái.EW9YSd NhqkykJdưng bamàn taamy qkykJdnắm chặEW9YSdt lEW9YSdại kìRMh36Fm chế.

- Bamán camho aami, bRMh36Fán chRMh36Fo aamnh àEW9YSd. TôiRMh36F chRMh36Fẳng thamà RMh36Flà chRMh36Fo khRMh36Fông EW9YSdmột tênEW9YSd RMh36Făn mEW9YSdày amcòn hRMh36Fơn qkykJdbán chEW9YSdo lRMh36Foại ngưqkykJdời nhamư aqkykJdnh –am HiRMh36Fểu Đamồng cườiqkykJd chếEW9YSd giễu.

Lập tứcEW9YSd VĩnhqkykJd Pamhong laEW9YSdo đếqkykJdn ômRMh36F chặtqkykJd lấyRMh36F cqkykJdô, camhiếm lamấy bờam qkykJdmôi côEW9YSd đRMh36Fầy cqkykJdăm phẫnRMh36F qkykJdvà qkykJdhung hãn.EW9YSd Mamùi RMh36Fmáu tanEW9YSdh bắtRMh36F đầuam qkykJdtrào rama EW9YSdtràn EW9YSdtrong miRMh36Fệng Hiểuam Đồnamg, EW9YSdchẳng RMh36Fmấy chốcqkykJd môiqkykJd côam sưamng lênRMh36F. HEW9YSdiểu ĐRMh36Fồng muốnam thamoát rRMh36Fa, camô ngửaRMh36F cổqkykJd amra phíaRMh36F EW9YSdsau quamay mặtEW9YSd điRMh36F nEW9YSdơi khácEW9YSd, namhưng amVĩnh PhoRMh36Fng đãRMh36F giữqkykJd cEW9YSdhặt gáqkykJdy cô,am môiam camậu camít chặtRMh36F mamôi cô,am quEW9YSdyết liệEW9YSdt chiEW9YSdếm giRMh36Fữ qkykJdkhông buônqkykJd, qkykJdép côam EW9YSdđi đếnam bamên giường,am đèEW9YSd qkykJdcô xuamống dưới.EW9YSd CảRMh36F ngqkykJdười cậuam nằqkykJdm qkykJdtrên RMh36Fngười EW9YSdcô, RMh36Ftham lamam EW9YSdhung hãnam ngấRMh36Fu ghiEW9YSdến mamôi cô.

Đây chíRMh36Fnh lqkykJdà cơamn thRMh36Fịnh nộam củama cậu,EW9YSd qkykJdlà nRMh36Fỗi hEW9YSdận cEW9YSdhất cqkykJdhứa đầamy samự nhamớ nhung.

- SqkykJdao qkykJdhả? Camô amnhẫn EW9YSdtâm đểEW9YSd bạEW9YSdn mEW9YSdình bịEW9YSd qkykJdchà RMh36Fđạp àRMh36F qkykJd– Vamĩnh Phonamg ngẩnEW9YSdg amđầu nhìEW9YSdn Hiểamu Đồamng vẻam cườiqkykJd camợt chếqkykJd giEW9YSdễu nói.

Hiểu EW9YSdĐồng EW9YSdtrừng RMh36Fmắt nhìRMh36Fn EW9YSdcậu, amđôi mRMh36Fắt đỏqkykJd ngầu,RMh36F khóeqkykJd RMh36Fmôi amcó vàRMh36Fi vệtqkykJd máqkykJdu, môiEW9YSd míamm cEW9YSdhặt, qkykJdcô RMh36Fđau đớnqkykJd nói:

- NqkykJdếu aamnh cRMh36Fhịu qkykJdtha cRMh36Fho ĐìnEW9YSdh ÂqkykJdn, vậyqkykJd tRMh36Fhì qkykJdtôi bánam qkykJdcho anh.

Vĩnh PhoRMh36Fng lEW9YSdặp tứcam cuốiam RMh36Fxuống cuốnqkykJd lấyqkykJd mRMh36Fôi cqkykJdô tiếpam amtục RMh36Fthô qkykJdbạo ghiềqkykJdn EW9YSdnát. Bamàn EW9YSdtay cũamng chẳEW9YSdng kiênEW9YSdg EW9YSdnể bắtam đầuqkykJd RMh36Fhành amhạ cRMh36Fơ thểRMh36F cô,am đôiRMh36F ammắt cRMh36Fậu đỏRMh36F ngầuRMh36F RMh36Flên rồiam amxám xịtam. TừngRMh36F amnút, từngqkykJd nútRMh36F áEW9YSdo củaRMh36F cRMh36Fô đượcEW9YSd qkykJdmở raam, cậamu cEW9YSduối xqkykJduống hôRMh36Fn lênqkykJd EW9YSdcổ lêqkykJdn ngựRMh36Fc cRMh36Fô. Nhưamng RMh36Frồi cậEW9YSdu chạmRMh36F amvào mộqkykJdt cáiqkykJd gìqkykJd đóqkykJd RMh36Fmát lạnqkykJdh. ÁEW9YSdnh mắtam quéRMh36Ft qqkykJdua cáiam amthứ mRMh36Fát lạnamh đó.EW9YSd NóRMh36F đanEW9YSdg ngEW9YSdự trịRMh36F trênam cáRMh36Fi qkykJdcổ thoamn EW9YSdtrắng cRMh36Fủa côqkykJd. SEW9YSdợi EW9YSddây EW9YSdtruyền màamu tRMh36Frắng hìqkykJdnh amcon cáam EW9YSdheo, nhưnamg thứEW9YSd khiếnam tamim cậamu qkykJdrun rẩyEW9YSd chínamh amlà camái vậtEW9YSd qkykJdmàu nâuRMh36F EW9YSdnhỏ RMh36Ftròn: amChiếc nqkykJdhẫn hìqkykJdnh coqkykJdn cáRMh36F RMh36Fheo mamà cậuqkykJd đãqkykJd làmRMh36F tặngEW9YSd qkykJdcô. Nămam đóqkykJd chEW9YSdẳng phRMh36Fải chíEW9YSdnh tqkykJday côRMh36F đamã quănRMh36Fg qkykJdnó amđi qkykJdrồi qkykJdhay sqkykJdao, tạiRMh36F EW9YSdsao amcô lạiRMh36F tRMh36Fìm nóam về.

Vĩnh PhonRMh36Fg EW9YSdnắm chặtRMh36F tEW9YSday lạiEW9YSd, nhìamn chamằm chằmEW9YSd vàoqkykJd chiEW9YSdếc nhẫamn, tEW9YSdim cậqkykJdu amđang ramun, cậuRMh36F samợ, qkykJdcậu khEW9YSdông dáamm nqkykJdghĩ. ChỉEW9YSd EW9YSdsợ amđó lạiEW9YSd lRMh36Fà mộamt sựqkykJd amsai lầmEW9YSd nữa.am CậuqkykJd từam qkykJdtừ rồiam kamhỏi amcô, rồqkykJdi cườiEW9YSd RMh36Fnhạt nói:

- CEW9YSdô chỉam lEW9YSdà mộtEW9YSd chiếcam EW9YSdgiày ráchqkykJd. TôiEW9YSd qkykJdkhông muốnEW9YSd điqkykJd mamột amchiếc EW9YSdgiày ráqkykJdch amcó biếtam bqkykJdao ngườiRMh36F xỏRMh36F vào.

Nói rqkykJdồi qkykJdcậu amvơ cáiqkykJd áoEW9YSd khoáEW9YSdc bỏqkykJd đami rEW9YSda ngoài.

***

Hiểu ĐồngRMh36F nằmam RMh36Fở lạiam ngEW9YSdhe RMh36Ftim EW9YSdmình chảqkykJdy máuEW9YSd. CôRMh36F cười,am RMh36Fcười rấamt nhiềqkykJdu, cườiRMh36F đếnEW9YSd dạRMh36F damày quặnRMh36F thắtRMh36F lại,qkykJd đuaam đớn.RMh36F CôRMh36F amnghiêng ngườiam ômam lRMh36Fấy bụng,am khôEW9YSdng nRMh36Fgờ nhqkykJdững giọtEW9YSd EW9YSdnước ammắt côam kiềmam chếRMh36F nEW9YSdãy giờ,RMh36F lạiRMh36F RMh36Fbắt đRMh36Fầu thqkykJdi RMh36Fnha chảyRMh36F xuốngqkykJd gốEW9YSdi, ướtRMh36F amđẫm. qkykJdCô muốnam ngồiRMh36F dqkykJdậy qkykJdnhưng lạami khEW9YSdông EW9YSdcòn sức.qkykJd CámqkykJd giEW9YSdác cqkykJdơ thểEW9YSd ngàEW9YSdy amcàng nqkykJdóng bừngqkykJd amlên gầnRMh36F nhưam bốRMh36Fc cháamy, amcái nónqkykJdg xéRMh36F qkykJdnát EW9YSdruột gaman camô. RMh36FCô cốEW9YSd gắnEW9YSdg thởEW9YSd nRMh36Fhưng RMh36Fdường EW9YSdnhư khônamg còamn sứcqkykJd. CuốiRMh36F cùnqkykJdg khamóe mắtam nhắamm ghiềnam lEW9YSdại camho RMh36Fchìm vRMh36Fào mêRMh36F man.

Vĩnh PhoqkykJdng EW9YSdlái xEW9YSde phRMh36Fóng thậtRMh36F nhaEW9YSdnh rqkykJda đưRMh36Fờng amquốc lamộ, trờiRMh36F khRMh36Fuya nEW9YSdhưng vẫnEW9YSd RMh36Fnhiều amxe, nhấqkykJdt RMh36Flà xEW9YSde tảiEW9YSd. qkykJdcậu đEW9YSdiên cuEW9YSdồng bópRMh36F cqkykJdòi khqkykJdiến nhữnamg namơi cậqkykJdu đEW9YSdi qEW9YSdua đềqkykJdu đọngEW9YSd lạEW9YSdi âqkykJdm thEW9YSdanh đEW9YSdinh EW9YSdtai RMh36Fnhức EW9YSdóc. CuEW9YSdối cùnqkykJdg cậqkykJdu amcũng cEW9YSdhạy amra ngoamại ôRMh36F vắnRMh36Fg qkykJdvẻ. DưEW9YSdới ánEW9YSdh amtrăng mRMh36Fờ RMh36Fảo cậuEW9YSd EW9YSdkhông gừngRMh36F lqkykJda héqkykJdt, muốnam xéRMh36F toạtam buồnRMh36Fg pamhổi rEW9YSda, muamốn hRMh36Fét chEW9YSdo đếnqkykJd EW9YSdkhi tiqkykJdm vEW9YSdỡ nátqkykJd. CuốiqkykJd EW9YSdcùng cậuqkykJd gụcEW9YSd xuốngEW9YSd đất,qkykJd nưRMh36Fớc mắtEW9YSd rqkykJdơi xqkykJduống đầyam đEW9YSdau khổqkykJd vàqkykJd tuyệtRMh36F vọng.
Khi cậRMh36Fu tRMh36Frở vqkykJdề, trờiRMh36F đãam qamua nqkykJdgày mớiEW9YSd. amCăn nhEW9YSdà lạnham ngEW9YSdắt qkykJdkhông mộamt hơEW9YSdi ngườami, EW9YSdcô đRMh36Fơn tịchRMh36F liêEW9YSdu. NqkykJdhưng VĩRMh36Fnh qkykJdPhong RMh36Fphát EW9YSdhiện ammột đôiRMh36F gamiày nữam vẫnqkykJd còqkykJdn EW9YSdđể ởRMh36F amcạnh cửa.EW9YSd Đamôi giàamy camủa RMh36Fhiểu ĐqkykJdồng:” qkykJdCô vẫnam chưqkykJda đi”

Vĩnh PhqkykJdong qkykJdliền chamạy EW9YSdù lqkykJdên trên,RMh36F EW9YSdcậu RMh36Fnhẹ nhEW9YSdàng ammở cáqkykJdnh EW9YSdcửa RMh36Fra, cảmqkykJd RMh36Fthấy EW9YSdvô cùRMh36Fng hồiam hqkykJdộp. CậEW9YSdu cRMh36Fũng RMh36Fchẳng qkykJdbiết bảnEW9YSd thânam đRMh36Fang chờEW9YSd đợiqkykJd gìEW9YSd amsau RMh36Fcánh cửaEW9YSd. NhưngRMh36F cậuqkykJd nhqkykJdìn thấyam Hiểamu EW9YSdĐồng đangam nEW9YSdằm gậpEW9YSd EW9YSdngười amlại, hơami thởam đứaEW9YSd qRMh36Fuảng, pqkykJdhả rama qkykJdhơi amnóng đángEW9YSd sợ.am VEW9YSdĩnh PhonEW9YSdg đRMh36Fưa RMh36Ftay sờRMh36F tEW9YSdrán camô, trqkykJdán côEW9YSd rấqkykJdt nóngqkykJd. amVĩnh PqkykJdhong lạnhqkykJd cảRMh36F nqkykJdgười amvội vànRMh36Fg bamế HiểuRMh36F ĐqkykJdồng đếnRMh36F RMh36Fbệnh viện.
amKhi qkykJdHiểu ĐồngEW9YSd mamở mắtEW9YSd RMh36Fra, côam đãam amthấy mìnham nRMh36Fằm ởqkykJd bệnamh EW9YSdviện, tqkykJday đangam truyềnam amdịch. ĐìnhRMh36F ÂRMh36Fn EW9YSdđang ngồiam bêEW9YSdn cạnham côEW9YSd, gươnamg mặtRMh36F lắmEW9YSd lqkykJdem amnước mqkykJdắt, trêqkykJdn amghế sofaEW9YSd, EW9YSdThiên qkykJdMinh amvà Minamh ThEW9YSdùy đanqkykJdg ngRMh36Fồi RMh36Fim lặng.qkykJd ĐìnhqkykJd amÂn vừaRMh36F EW9YSdthấy HiqkykJdểu ĐồRMh36Fng thứcEW9YSd dậy,am Đìnham ÂnEW9YSd mừngRMh36F rRMh36Fỡ rameo lên:

- CậuEW9YSd EW9YSdtỉnh rồi.am Cậuam làmEW9YSd mqkykJdình EW9YSdlo RMh36Fchết điam được.

- SaEW9YSdo mìnEW9YSdh lạiRMh36F EW9YSdở đâyEW9YSd RMh36F– Hiểamu ĐồngEW9YSd cEW9YSdố gắnamg ngồEW9YSdi dậyam, nhìEW9YSdn xEW9YSdung RMh36Fquanh hỏi.

- CậuqkykJd RMh36Fbị sốtam caqkykJdo nEW9YSdên ngấtRMh36F đi,RMh36F là…am.là VĩnhEW9YSd PhEW9YSdong đưaqkykJd cqkykJdậu vàoam đây.RMh36F Aamnh ấyqkykJd amđã ởam vớiRMh36F cậuqkykJd cảEW9YSd đêm,am tớiam sáamng thqkykJdì gọRMh36Fi đEW9YSdiện cqkykJdho ThiRMh36Fên MiqkykJdnh RMh36Fvà mRMh36Fình đamến qkykJd– Đamình qkykJdÂn tramả lờiEW9YSd rồiRMh36F nhEW9YSdìn HiểqkykJdu ĐồngEW9YSd cảmRMh36F kíchRMh36F đếnRMh36F muốamn khóamc am– CậuqkykJd thậtqkykJd qkykJdlà nEW9YSdgốc, qkykJdhà tqkykJdất vamì chuyệqkykJdn củaEW9YSd mìnEW9YSdh EW9YSdmà đứngEW9YSd đợiRMh36F dướiRMh36F mamưa đqkykJdể RMh36Frồi qkykJdphát bệRMh36Fnh thếEW9YSd này.

- NRMh36Fgốc quáam! EW9YSdĐâu hẳngam EW9YSdlà mqkykJdình qkykJdvì cậuqkykJd đâuEW9YSd –am Hiamểu ĐồngRMh36F cqkykJdười khuyEW9YSdên nEW9YSdhủ ĐìEW9YSdnh ÂnqkykJd đểam cRMh36Fô khônamg qkykJdáy náyqkykJd .

- Hiamểu Đồamng! –am Thiênam Miamnh đami đếnqkykJd bêRMh36Fn họam lênEW9YSd EW9YSdtiếng –EW9YSd AnqkykJdh đqkykJdã hRMh36Fỏi VEW9YSdĩnh PEW9YSdhong rồi.am KHEW9YSdông phảiqkykJd lỗqkykJdi củaRMh36F cRMh36Fậu ấyam đâEW9YSdu. LRMh36Fà qkykJdbà qkykJdMai RMh36FHoa EW9YSdgọi điệnRMh36F yqkykJdêu cầuqkykJd qkykJdcác cổam đqkykJdông pqkykJdhải tRMh36Fhay đổiqkykJd ngưqkykJdời đạiqkykJd diamện. RMh36FVĩnh RMh36FPhong chỉqkykJd bịEW9YSd buộRMh36Fc phảiRMh36F đqkykJdưa rama amyêu qkykJdcầu RMh36Fđó màEW9YSd thôqkykJdi. EqkykJdm qkykJdcũng RMh36Fđừng trqkykJdách họ,RMh36F hEW9YSdọ amlà nhữngam nRMh36Fgười amkinh dqkykJdoanh, chạyRMh36F tamheo lợiqkykJd nhuRMh36Fận qkykJdlà chíRMh36Fnh. EW9YSdSo vớiam ĐìnhRMh36F qkykJdÂn, AnqkykJdh kỳam qkykJdcó qkykJdđộ nổiRMh36F tEW9YSdiếng hơnEW9YSd. ChRMh36Fuyện hợpam đồng,am RMh36Fem đRMh36Fừng lamo nEW9YSdữa, RMh36Fanh vàqkykJd VEW9YSdĩnh PhonRMh36Fg sẽqkykJd giảEW9YSdi quyết.

Mai Hamoa qkykJd– CRMh36Fái têamn nRMh36Fày đãRMh36F lâqkykJdu rồiEW9YSd qkykJdcô kRMh36Fhông nqkykJdghe thấEW9YSdy. BâRMh36Fy RMh36Fgiờ ngamhe nhắcam đếnam amtrong lòamng côam EW9YSdbỗng namhư dậyqkykJd samóng. EW9YSdÁnh mRMh36Fắt lóame qkykJdlên mRMh36Fột ngamọn RMh36Flửa. CôEW9YSd qamuay saEW9YSdng nhìEW9YSdn Đìnamh Âamn, rồqkykJdi Thiênam qkykJdMinh vRMh36Fà Miamnh amThùy, RMh36Fchậm EW9YSdrãi RMh36Fbuông rama qkykJdmột câu:

- MìnhEW9YSd nhấtEW9YSd đRMh36Fịnh gRMh36Fiúp amcậu lấqkykJdy lạiEW9YSd qkykJdhợp đồngam đó.

PP: qkykJdmày đúnqkykJdg lEW9YSdà liềuRMh36F EW9YSdmạng mqkykJdà, cóRMh36F biếEW9YSdt lấyam qkykJdlại bqkykJdằng amcách namào không?
RMh36FTG: RMh36FCái nRMh36Fày tamao chưEW9YSda ngRMh36Fhĩ EW9YSdra EW9YSd(v –am v)

Tập đoànqkykJd VĩEW9YSdnh Phát.

- MờiRMh36F côqkykJd vàqkykJdo amđây. EW9YSdChủ tịRMh36Fch đangEW9YSd ởRMh36F trRMh36Fong amđó –RMh36F CEW9YSdô thưam kamí qkykJdgiọng nhqkykJdẹ nhRMh36Fàng mqkykJdời HiRMh36Fểu EW9YSdĐồng RMh36Fvào phònamg RMh36Fông cEW9YSdhủ tịchEW9YSd mộRMh36Ft cáchqkykJd amlịch sự.

Hiểu ĐồngEW9YSd cũnqkykJdg mĩqkykJdm cqkykJdười nhẹEW9YSd nqkykJdhàng RMh36Flịch sựqkykJd gậtRMh36F đầuam chàoRMh36F cEW9YSdô rồiam thẳngEW9YSd lưngqkykJd đami vàoqkykJd RMh36Fphòng ôRMh36Fng VăqkykJdn Trác.am amĐây amlà lầnam đamầu tiêqkykJdn qkykJdcô bướcqkykJd chânEW9YSd vàoam đây.RMh36F CôEW9YSd vừama mởam EW9YSdcửa amra tqkykJdhì đãEW9YSd thấyEW9YSd nqkykJdụ cườqkykJdi EW9YSdcủa EW9YSdông Vănam TEW9YSdrác qkykJd, tronEW9YSdg phòEW9YSdng cEW9YSdòn cEW9YSdó tRMh36Fổng giEW9YSdám đốc,RMh36F EW9YSdcon traEW9YSdi ônRMh36Fg Văamn amTrác –am ônamg TuấEW9YSdn KhanEW9YSdh .

- EW9YSdCon EW9YSdbé EW9YSdnày, RMh36Fcháu EW9YSdlàm ôngEW9YSd bấtqkykJd namgờ quá.

- Coamn cEW9YSdhào ông.

- MaRMh36Fu đRMh36Fến đâqkykJdy qkykJdngồi –qkykJd ÔnEW9YSdg VăEW9YSdn TEW9YSdrác đRMh36Fứng dậyqkykJd amđi lạiam qkykJdghế sofama qkykJdvà camhỉ tEW9YSday qkykJdbảo HiểqkykJdu ĐqkykJdồng namgồi xuống.

Hiểu Đồngam ngRMh36Foan ngoãEW9YSdn bướcEW9YSd đếnam vEW9YSdà ngồiEW9YSd xuống.EW9YSd Ôamng VăEW9YSdn TráRMh36Fc vamới tamay địnhEW9YSd RMh36Frót tqkykJdrà amcho cqkykJdô nhưqkykJdng HiểuRMh36F ĐồngRMh36F EW9YSdđã chặnam qkykJdlại, cườiam nói:

- PhảiEW9YSd qkykJdlà cRMh36Fháu RMh36Frót RMh36Ftrà mờiRMh36F ôamng mamới đúngam ạ.

- QuảEW9YSd nEW9YSdhiên làRMh36F camháu RMh36Fcó qkykJdchuyện ammuốn nhờqkykJd qkykJdvả ônRMh36Fg rồEW9YSdi. ĐượcqkykJd qkykJdcháu RMh36Fmau nóiqkykJd EW9YSdđi, giúRMh36Fp đưEW9YSdợc thEW9YSdì ôamng sẽRMh36F qkykJdsẵn samàng gEW9YSdiúp cháuqkykJd –RMh36F ÔnEW9YSdg VăEW9YSdn TrEW9YSdác RMh36Fcười phRMh36Fá lên,RMh36F ánRMh36Fh qkykJdmắt hiềnRMh36F amtừ nhìnqkykJd cô.

Hiểu RMh36FĐồng cẩnRMh36F thậnEW9YSd ramót qkykJdcho ôEW9YSdng Vănam Tamrác mamột qkykJdtách tamrà, rồRMh36Fi rótRMh36F chqkykJdo mamình RMh36Fmột amtách khác,qkykJd mớiRMh36F nhẹam nhqkykJdàng đặqkykJdt EW9YSdbìng RMh36Ftrà xuốnRMh36Fg, camô qkykJdngồi thqkykJdẳng lưnqkykJdg, amnhìn thẳngqkykJd ôqkykJdng RMh36FVăn amTrác nói:

- Khôamng phảiam qkykJdnhờ qkykJdvả. CháuRMh36F muốEW9YSdn cùqkykJdng ôEW9YSdng gamiao dịch.

Ông Văamn Trácam kháam bấtRMh36F qkykJdngờ trướcqkykJd qkykJdcâu amnói cqkykJdủa HiểuRMh36F Đồnamg, ônamg nhưRMh36Fớn ammày nhìnRMh36F côEW9YSd qEW9YSduan sRMh36Fát. HiểuRMh36F Đồngam khRMh36Fông hềEW9YSd bốiqkykJd ramối trRMh36Fước amánh mamắt củaEW9YSd amông VăqkykJdn TrRMh36Fác, cEW9YSdô qkykJdbình EW9YSdthản, áamnh mắamt RMh36Fvẫn namhìn thẳnEW9YSdg, đôami ammắt troRMh36Fng suốtRMh36F. Saamu mEW9YSdột hồiEW9YSd quaRMh36Fn samát, thRMh36Fấy Hiểamu ĐqkykJdồng khônRMh36Fg cqkykJdó amvẻ gìEW9YSd làam đaRMh36Fng qkykJdđùa vớiqkykJd ông,qkykJd ônEW9YSdg VănEW9YSd qkykJdTrác mớEW9YSdi ngamhi ngamờ hỏi:

- CháuqkykJd RMh36Fmuốn cRMh36Fùng ôqkykJdng giaqkykJdo dịchRMh36F cáqkykJdi gì?

- ChiEW9YSdếc RMh36Fghế chủam tịchEW9YSd củqkykJda tậpam đoàRMh36Fn NguyêqkykJdn Tamhành RMh36FPhong RMh36F– HiểEW9YSdu ĐồnEW9YSdg trảRMh36F lờiEW9YSd nRMh36Fgay EW9YSdlặp tức.

Ông Văamn TrEW9YSdác quamá bấtRMh36F ngờqkykJd trướcEW9YSd lamời đềRMh36F nEW9YSdghị củaam HRMh36Fiểu ĐồqkykJdng. ÔnqkykJdg dựaqkykJd hẳnam vàoRMh36F thànhRMh36F ghếRMh36F nRMh36Fhìn côqkykJd đămRMh36F đămqkykJd mqkykJdột lầEW9YSdn nữaRMh36F đầqkykJdy ngamhi nRMh36Fgờ. amSắc mặEW9YSdt HiểuRMh36F ĐồngEW9YSd vẫnam qkykJdkiên đamịnh kqkykJdhông hqkykJdề amthay đổi.

- CEW9YSdháu cqkykJdó biết,am cEW9YSdhủ tịchRMh36F Triệuam VĩEW9YSdnh NgRMh36Fuyên làRMh36F amngười RMh36Fnắm giữRMh36F qkykJd25% sEW9YSdố RMh36Fcổ phầRMh36Fn, vợam ôamng tEW9YSda nắEW9YSdm RMh36Fgiữ EW9YSd15 am% amsố qkykJdcổ phầnqkykJd, hEW9YSdai ngườEW9YSdi coamn tamrai camủa hRMh36Fọ mỗiam namgười nắEW9YSdm giEW9YSdữ 10am% amcổ phầnqkykJd. CháuEW9YSd ngEW9YSdhỉ xeamm RMh36Flàm samao camháu cóEW9YSd thểqkykJd EW9YSdthay đổiqkykJd đượqkykJdc chiếcam ghếEW9YSd chủam tịcqkykJdh cRMh36Fủa tậpEW9YSd đoànam hamọ amchứ –EW9YSd ÔnEW9YSdg RMh36FVăn TrqkykJdác RMh36Fbình tĩRMh36Fnh phqkykJdân tích.

- VRMh36Fậy cháamu hRMh36Fỏi ôEW9YSdng, troqkykJdng EW9YSdtay ôngRMh36F nắmqkykJd gRMh36Fiữ bamao amnhiêu EW9YSd% RMh36Fcổ phầnRMh36F củaEW9YSd tậqkykJdp đoànRMh36F RMh36FNguyên ThàRMh36Fnh PhonRMh36Fg –am HiểuqkykJd ĐồEW9YSdng mEW9YSdĩm amcười nhqkykJdìn ônamg hỏiEW9YSd thẳng.

Sắc EW9YSdmặt amông EW9YSdVăn TrácqkykJd bỗngqkykJd tốEW9YSdi sqkykJdầm lại,EW9YSd amông khànEW9YSd giọqkykJdng hỏi:

- EW9YSdLàm saEW9YSdo cháEW9YSdu biết.

- ChRMh36Fáu EW9YSdkhông biết.qkykJd ChqkykJdỉ vìRMh36F tEW9YSdrên đờami amnày qkykJdcó cqkykJdái qkykJdgọi làEW9YSd gamián đRMh36Fiệp kiamnh tếam amcho nêqkykJdn qkykJdcháu đamoán nhEW9YSdư vậy.

Ông VăqkykJdn Tramác vẫnEW9YSd trầmqkykJd ngâqkykJdm nhRMh36Fìn Hiểuam Đamồng amkhông nóami gì.am CôRMh36F mĩmam cườRMh36Fi khẽqkykJd mộtRMh36F RMh36Fcái amrồi nóiqkykJd tiếp.

- EW9YSdXét RMh36Ftheo amtình hRMh36Fình củaRMh36F EW9YSdtập amđoàn ôamng mRMh36Fà thấy,am việcEW9YSd ôngEW9YSd muama qkykJdlô đấtqkykJd đamó thìRMh36F đúqkykJdng lEW9YSdà qqkykJduá kìEW9YSd lạ.qkykJd NhưqkykJdng mộtam ngườiam lãRMh36Fo luEW9YSdyện qkykJdtrên thươRMh36Fng trưRMh36Fờng nhEW9YSdư ôRMh36Fng amlại tRMh36Fìm mọami cácEW9YSdh mRMh36Fua bằngqkykJd đượcEW9YSd lôRMh36F đấEW9YSdt đó.EW9YSd Namhất làam RMh36Fkhi tEW9YSdập đòanam NguyênqkykJd ThànRMh36Fh PhRMh36Fong đqkykJdang dựam địnhEW9YSd thqkykJdu EW9YSdmua đểEW9YSd lậqkykJdp nEW9YSdhà máy.RMh36F Vấnam đềqkykJd làRMh36F, tậpEW9YSd đoEW9YSdàn đangam vẫnRMh36F EW9YSdchưa EW9YSdtiến hamành xonRMh36Fg thRMh36Fì amđã bịRMh36F ônRMh36Fg hớtRMh36F tqkykJday tamrên rồi.qkykJd VấqkykJdn đềRMh36F đEW9YSdặt rRMh36Fa lEW9YSdà, EW9YSdtại samao qkykJdông lqkykJdại ambiết kamhi qkykJdmà EW9YSdcuộc hRMh36Fọp đóqkykJd chỉqkykJd tRMh36Foàn lRMh36Fà cácqkykJd cổqkykJd đôngEW9YSd vớiRMh36F nhaamu. Samuy rEW9YSda mộtRMh36F trqkykJdong cEW9YSdác cổam RMh36Fđông đóEW9YSd qkykJdlà giánEW9YSd đệamp củaqkykJd ông.am VậyEW9YSd tEW9YSdhì camổ phRMh36Fần củaRMh36F ngườiqkykJd đqkykJdó cũnqkykJdg amthuộc vamề ông.

- HiEW9YSdểu Đồng,RMh36F cRMh36Fháu RMh36Fquả lqkykJdà EW9YSdmột ngườiEW9YSd qkykJdthông miEW9YSdnh. ChqkykJdáu cònqkykJd bqkykJdiết gqkykJdì nữa.

- RMh36FKhi tổngEW9YSd gRMh36Fiám đqkykJdốc chúEW9YSdng cháamu chRMh36Fo ngườiam liênam lạamc vớiam ôRMh36Fng, qkykJdông đãRMh36F hqkykJdẹn hEW9YSdai tuRMh36Fần, EW9YSdông đãRMh36F cốRMh36F tìnhEW9YSd EW9YSdđể họqkykJd nónEW9YSdg ruộtqkykJd chamờ amđợi, sqkykJdẽ dễam dàRMh36Fng qkykJdchấp nhậnRMh36F nhữqkykJdng qkykJdyêu cầamu củRMh36Fa ôEW9YSdng đưaqkykJd rEW9YSda đểRMh36F đổiRMh36F lEW9YSdấy EW9YSdlô đấtqkykJd đó.

Ông VăRMh36Fn TrEW9YSdác nhRMh36Fíu màyqkykJd nhqkykJdìn amHiểu EW9YSdĐồng, RMh36Fcô qkykJdchỉ cườiEW9YSd nhẹEW9YSd nRMh36Fhàng nóiEW9YSd tiếp.

- qkykJdKhi amông EW9YSdđích tEW9YSdhân amđi đếnqkykJd tậpRMh36F đqkykJdoàn RMh36Flà quyếRMh36Ft địnham khRMh36Fông đểqkykJd EW9YSdcho họam mEW9YSdột cơRMh36F hộqkykJdi suamy nghqkykJdĩ nào.EW9YSd NEW9YSdếu khôngEW9YSd thìqkykJd chỉRMh36F vEW9YSdì mqkykJdột EW9YSdchuyện nqkykJdhư vậamy thìEW9YSd khôamng qkykJdcần amông EW9YSdphải amđích tRMh36Fhân đRMh36Fi RMh36F,mà chamỉ cầnqkykJd mộqkykJdt EW9YSdngười đạiRMh36F diệRMh36Fn đEW9YSdến amthông báqkykJdo làEW9YSd amđược rqkykJdồi. YêuEW9YSd cầRMh36Fu củaEW9YSd ôngRMh36F chắEW9YSdc chqkykJdắn làEW9YSd đổiam lôqkykJd qkykJdđất đóqkykJd đểRMh36F lEW9YSdấy mộtRMh36F sốqkykJd cRMh36Fổ phầnam củaEW9YSd cônEW9YSdg qkykJdty. NRMh36Fhưng qkykJdkhi ôngEW9YSd nhìnam thấyqkykJd cháu,am amông RMh36Fđã quyamết địnhqkykJd qkykJdhoãn lạami RMh36Fý địnamh củaRMh36F mình.

- TạiqkykJd saqkykJdo camháu lạiRMh36F nghEW9YSdĩ EW9YSdta hoEW9YSdãn lạEW9YSdi qkykJdý địnamh cEW9YSdủa mìnham vqkykJdì cháu.

- qkykJdCháu hỏiqkykJd ônamg, RMh36Fcó phảiEW9YSd ôEW9YSdng đãqkykJd RMh36Fcho ngườiam điềuRMh36F tamra vamề cháEW9YSdu hEW9YSday không?

Ông VqkykJdăn TrácEW9YSd EW9YSdtái xaEW9YSdnh camả RMh36Fmặt, ônRMh36Fg nhìnRMh36F HiRMh36Fểu ĐồngRMh36F EW9YSdchằm chằmRMh36F, rồqkykJdi sqkykJdau đóam thởqkykJd dài:

- EW9YSdLàm saqkykJdo cRMh36Fháu biết.

- Cháamu đamã amnói qkykJdông rồEW9YSdi, tqkykJdất cảRMh36F đềuEW9YSd làqkykJd sqkykJduy đqkykJdoán qkykJdcủa cqkykJdháu. Ôngam qkykJdlà bqkykJdạn củaEW9YSd ôngqkykJd bamộ tramưởng thEW9YSdì chắcEW9YSd EW9YSdchắc qkykJdông biếtEW9YSd cqkykJdháu làRMh36F qkykJdbạn gáami amcủa RMh36FVĩnh ThànhqkykJd am– tEW9YSdổng giáEW9YSdm đốRMh36Fc RMh36Fcủa tậpRMh36F đoàn.am NEW9YSdhưng kEW9YSdhi ônEW9YSdg đến,am VĩnEW9YSdh Phoamng vamà cRMh36Fháu RMh36Flại dRMh36Fiễn mộtam mànqkykJd kqkykJdịch âqkykJdu yRMh36Fếm tEW9YSdrước mặtam ôEW9YSdng. CRMh36Fho nqkykJdên ôngqkykJd biếtRMh36F amcháu cóqkykJd qamuan hqkykJdệ mậtRMh36F thqkykJdiết vớami hamai EW9YSdanh qkykJdem namhà nàamy. amNói chínamh EW9YSdxác hqkykJdơn lqkykJdà camả amhai ngườiam qkykJdhọ đEW9YSdều yêuEW9YSd cqkykJdháu. amCho EW9YSdnên ônamg bEW9YSdảo sẽqkykJd samuy nghamĩ thêmqkykJd haRMh36Fi amtuần amnữa rồiqkykJd qkykJdmới trảqkykJd lời.am Mamục đíchRMh36F lRMh36Fà amcó thờiam giaEW9YSdn đểEW9YSd điEW9YSdều trqkykJda cháu,am amrồi saqkykJdu amđó lamợi dụngqkykJd cháu.

Mặt ôngqkykJd EW9YSdVăn TráEW9YSdc tốiam sầamm lại,RMh36F nRMh36Fụ cườiEW9YSd amgượng gạoqkykJd mqkykJdà ôngRMh36F qkykJdcố EW9YSdthể hiệnqkykJd tắtEW9YSd nEW9YSdgúm, amlát qkykJdsau ônEW9YSdg thởRMh36F qkykJddài nói:
–qkykJd Xiamn lỗiEW9YSd cháu,RMh36F Hiểuam ĐồngqkykJd. ÔngEW9YSd thậamt lònRMh36Fg rấqkykJdt quýEW9YSd mếnRMh36F cháEW9YSdu nhưngEW9YSd qkykJdthương trườngam RMh36Flà nơami EW9YSddẫm amđạp nhamau, lợiRMh36F dụEW9YSdng ;qkykJdẫn nhaamu amvà *qkykJd** qkykJdhại nhaqkykJdu. Ônamg RMh36Fbuộc phảqkykJdi làmRMh36F nhưqkykJd vậy.

- qkykJdCháu EW9YSdbiết, chamo RMh36Fnên chRMh36Fáu khôRMh36Fng tamrách EW9YSdông. CháuqkykJd tìnhEW9YSd nEW9YSdguyện đểqkykJd ôngqkykJd lamợi dụng.

- ChRMh36Fáu nghĩEW9YSd bamây RMh36Fgiờ khqkykJdi bịRMh36F chqkykJdáu biếtEW9YSd amrõ tấqkykJdt cảRMh36F mọiqkykJd chuyện,RMh36F ôamng cEW9YSdòn mặtqkykJd mũiEW9YSd lợiRMh36F dụngEW9YSd cháEW9YSdu sao.

- BởiRMh36F RMh36Fvậy cháamu EW9YSdmới đếnEW9YSd đểEW9YSd giaRMh36Fo dịcham vớiam ôngRMh36F. BởiEW9YSd EW9YSdvì camháu cũngam muốnEW9YSd lợiEW9YSd EW9YSddụng EW9YSdông đểqkykJd đạqkykJdt đượcqkykJd mụcEW9YSd đícEW9YSdh củRMh36Fa mìRMh36Fnh –qkykJd HiểuqkykJd ĐồngqkykJd đáp,EW9YSd EW9YSdsau đEW9YSdó EW9YSdcô nRMh36Fhìn tamhẳng ôEW9YSdng qkykJdVăn TráqkykJdc –RMh36F CáRMh36Fi ôngqkykJd cầnEW9YSd RMh36Fbây giamờ lEW9YSdà mộtRMh36F gqkykJdián EW9YSdđiệp cóRMh36F thểam tRMh36Fiếp cậRMh36Fn trRMh36Fực tiRMh36Fếp tổngqkykJd giáEW9YSdm RMh36Fđốc RMh36Fcủa tậpEW9YSd đoRMh36Fàn NqkykJdguyên ThànRMh36Fh Pamhong. Màam camháu chínhEW9YSd RMh36Flà EW9YSdngười líEW9YSd tưởngRMh36F nhất.

Hiểu ĐồnEW9YSdg nhìnEW9YSd amông amVăn TrRMh36Fác amđang ngamây namgười iqkykJdm lặng.am CôEW9YSd lặqkykJdng lẽRMh36F đặtEW9YSd lênRMh36F EW9YSdbàn ammột qkykJdtờ giấy:

- ĐâyRMh36F RMh36Flà sốqkykJd đqkykJdiện RMh36Fthoại củaam cháEW9YSdu. NếuEW9YSd ôqkykJdng cầRMh36Fn thqkykJdì hãyEW9YSd gọiqkykJd đamiện RMh36Fcho cháu.

Nói amxong cqkykJdô đứnRMh36Fg dậEW9YSdy quEW9YSday EW9YSdlưng bamỏ đami. ÔEW9YSdng amVăn Trácam amnhìn tamheo côEW9YSd hỏi:

- Camho ôngEW9YSd biếtEW9YSd líRMh36F dqkykJdo RMh36Fcháu lạiqkykJd qkykJdlàm nhưRMh36F vậy.

- VìRMh36F cháuqkykJd mEW9YSduốn trảRMh36F thRMh36Fù RMh36F– HiểuEW9YSd ĐồEW9YSdng đRMh36Fáp qkykJdmà khôqkykJdng qEW9YSduay đầuqkykJd lại.

Sau đóEW9YSd amcô mởqkykJd cEW9YSdửa EW9YSdra vqkykJdề màam khqkykJdông cqkykJdhờ đợiEW9YSd thêmRMh36F phútqkykJd nEW9YSdào namữa. Ôamng qkykJdTuấn KhqkykJdanh RMh36Fnãy gRMh36Fiờ EW9YSdvẫn RMh36Fim lặng,am bỗqkykJdng EW9YSdnhìn tqkykJdheo dqkykJdáng HqkykJdiểu Đồamng rồiEW9YSd lêqkykJdn tiếng:

- CEW9YSdô ambé đóRMh36F dqkykJdường nhưRMh36F đangam maEW9YSdng nặngqkykJd mốiqkykJd thù.

- Phải,qkykJd qkykJdnghe nRMh36Fói tEW9YSdrong qkykJdthời EW9YSdgian EW9YSdqua, cRMh36Fon bRMh36Fé sốngEW9YSd rấamt vấtRMh36F vảEW9YSd –EW9YSd ÔnEW9YSdg VăRMh36Fn TráEW9YSdc trqkykJdả lờiam –qkykJd Bama cảmqkykJd thqkykJdấy hổam thRMh36Fẹn kamhi qkykJdcó amý địnhqkykJd lợEW9YSdi dụngqkykJd RMh36Fcon bé.

- BEW9YSda ngEW9YSdhĩ tqkykJdâm hồnRMh36F RMh36Fcon bRMh36Fé cqkykJdó bqkykJdị vẩnEW9YSd đụcam haqkykJdy không?

- Bama RMh36Fkhông biamết, nhRMh36Fưng cqkykJdhắc amchắn coRMh36Fn béEW9YSd sẽqkykJd phảiRMh36F chịEW9YSdu đaamu đớnRMh36F rấRMh36Ft nRMh36Fhiều nếamu tEW9YSdiếp tEW9YSdục trEW9YSdả amthù. BởiqkykJd vEW9YSdì áRMh36Fnh RMh36Fmắt nqkykJdó khôngqkykJd hềEW9YSd đenqkykJd tốiRMh36F mqkykJdà lạiqkykJd sángqkykJd ngời.qkykJd DùRMh36F hậnam tEW9YSdhù nhưnamg qkykJdtrong lqkykJdòng namó vEW9YSdẫn cóam amtình amyêu bamất diệt.

Ông VănqkykJd Trácam amvà qkykJdông Tuamấn KhaEW9YSdnh đềuEW9YSd thEW9YSdở dài.

- Cốc…cốcEW9YSd …

- VàoRMh36F đqkykJdi –RMh36F amÔng TqkykJduấn KhanRMh36Fh amlên tiếng.

Một camô gáami xinamh đẹp,RMh36F ănEW9YSd mặcRMh36F RMh36Fsang tamrọng qkykJdvà lịEW9YSdch sRMh36Fự RMh36Fbước vqkykJdào. CôqkykJd nhìEW9YSdn haRMh36Fi ngườiEW9YSd EW9YSdđàn ônqkykJdg tronRMh36Fg phònamg cườiam nói:

- qkykJdÔng, baqkykJd, RMh36Fhai ngườiRMh36F cùamng ởam đâyEW9YSd à.

- EW9YSdLà camháu àam –qkykJd ÔnRMh36Fg RMh36FVăn Tráamc tEW9YSdhấy đứaRMh36F chEW9YSdáu yêEW9YSdu bướcRMh36F RMh36Fvào qkykJdthì mqkykJdĩm cười.

Cô gáRMh36Fi vừaqkykJd vEW9YSdào amthì sàEW9YSd đamến amôm ônRMh36Fg VRMh36Făn TráqkykJdc nhõnRMh36Fg nhẽo.EW9YSd Ônamg Tuấnam RMh36FKhanh thấyam cEW9YSdon gáiam lamàm nũnqkykJdg thamì EW9YSdlên tiếngEW9YSd trách:

- HạRMh36F KhanhEW9YSd! CEW9YSdon gáiqkykJd lEW9YSdớn RMh36Frồi qkykJdmà còqkykJdn qkykJdlàm nũng,am ngườiRMh36F tEW9YSda biRMh36Fết đượcEW9YSd thìEW9YSd EW9YSdsẽ khôngqkykJd qkykJdai dámqkykJd cưqkykJdới đâu.

Hạ KhaEW9YSdnh cườami hìhìqkykJd nói:

- EW9YSdKhông qkykJdai cướiqkykJd cRMh36Fàng tốt,EW9YSd cRMh36Fon EW9YSdở mãiEW9YSd bamên ônEW9YSdg EW9YSdvà baRMh36F, đểEW9YSd haRMh36Fi ngườEW9YSdi nuEW9YSdôi cEW9YSdon suốtqkykJd đời.

- Cháamu gEW9YSdái củaqkykJd amông xiqkykJdnh đẹamp giỏiqkykJd gamiang nhqkykJdư vầRMh36Fy thRMh36Fì lRMh36Fo qkykJdgì màEW9YSd khôngEW9YSd cEW9YSdó ngườami cRMh36Fưới –qkykJd ÔRMh36Fng amVăn TqkykJdrác cườiEW9YSd lớnEW9YSd vỗRMh36F EW9YSdvai cháuam mìnham nói.

Hạ amKhanh buamông ônqkykJdg VăqkykJdn TrácEW9YSd amra rồiam nqkykJdgồi xuốEW9YSdng RMh36Fbĩu mqkykJdôi nói:

- qkykJdÔng ơRMh36Fi! ARMh36Fi EW9YSdlại kRMh36Fhen cháamu gqkykJdái mìnamh cEW9YSdhứ. Vậamy chẳRMh36Fng hóama qkykJdra mèEW9YSdo khamen mèEW9YSdo qkykJddài đuôiam à.

Cả hqkykJdai ngườEW9YSdi đàqkykJdn ôamng nRMh36Fghe cEW9YSdô nóiqkykJd vậEW9YSdy thqkykJdì pqkykJdhá amra cườiEW9YSd. ĐộtqkykJd nhamiên RMh36FHạ KhaEW9YSdnh quqkykJday sqkykJdang ôamng Tuấnam RMh36FKhanh nói:
qkykJd– Bama, lầnRMh36F nàyqkykJd qkykJdba amcho coamn qkykJdlàm luậtRMh36F sRMh36Fư đạiqkykJd diệRMh36Fn amcho amviệc họpRMh36F tqkykJdác camủa qkykJdtập đqkykJdoàn EW9YSdmình vRMh36Fới tậqkykJdp EW9YSdđoàn Namguyên ThànhEW9YSd amPhong nha.

- HômEW9YSd amnay cRMh36Fon cóqkykJd hứnqkykJdg tqkykJdhú EW9YSdlàm qkykJdviệc chqkykJdo cônamg tqkykJdy àEW9YSd –qkykJd Ôamng TuấnEW9YSd KhaEW9YSdnh lamườm cEW9YSdon gái.

- RMh36FBa nàyqkykJd RMh36F! RMh36FThì coqkykJdn đãEW9YSd lRMh36Fàm luậamt sEW9YSdư cRMh36Fho côngam EW9YSdty rồami camòn gìam –qkykJd RMh36FHạ RMh36FKhanh nhõngqkykJd nhẽoam vRMh36Fới EW9YSda mình.

- ChqkykJdáu gqkykJdái củaqkykJd ôEW9YSdng EW9YSdlà ngEW9YSdoan nhamất. qkykJdAi nhưam qkykJdcái thRMh36Fằng trRMh36Fời đánRMh36Fh amkia. TạEW9YSdi sqkykJdao nóam camhưa chịuEW9YSd vềam amnhà hảEW9YSd –am ÔnEW9YSdg Vănam TráqkykJdc tqkykJdức giậamn hỏi.

- DạEW9YSd, nóam vqkykJdề RMh36FViệt RMh36FNam rqkykJdồi amnhưng chắcRMh36F điEW9YSd loanEW9YSdh hoEW9YSdanh RMh36Fđâu đóam vẫqkykJdn chưaqkykJd vềRMh36F nhàEW9YSd tqkykJdhôi –RMh36F Ônamg Tuấnam Khanamh lamo sRMh36Fợ nói.

- MqkykJdau lôiam đầuqkykJd EW9YSdnó vềEW9YSd đâyam. NếuEW9YSd EW9YSdcần RMh36Fcứ bẻqkykJd gãyRMh36F taEW9YSdy cEW9YSdhân namó luamôn ramồi qkykJdđem vềqkykJd am– ÔnqkykJdg VRMh36Făn TrácqkykJd giậnam dữqkykJd nói.

Hạ KRMh36Fhanh kqkykJdhẽ liếcqkykJd nhìqkykJdn bRMh36Fa mìnhRMh36F rqkykJdồi nRMh36Fhún vai.
Tại nghRMh36Fĩa tranRMh36Fg, mộqkykJdt cRMh36Fô gEW9YSdái ammang sắcRMh36F mặqkykJdt buqkykJdồn qkykJdbã đqkykJdang quqkykJdỳ trưEW9YSdớc EW9YSdhai RMh36Fngôi mộEW9YSd, đượcqkykJd RMh36Fbao qEW9YSduanh bởiEW9YSd amhoa thạcqkykJdh tqkykJdhảo tím.

- Mamẹ! RMh36FCon xiEW9YSdn lỗiRMh36F, coamn amkhông thRMh36Fể qqkykJduên qkykJdđược. CqkykJdon cứEW9YSd tưởngRMh36F qkykJdlà mamình EW9YSdcó thểRMh36F qqkykJduên đi.qkykJd NhưnRMh36Fg bâRMh36Fy gEW9YSdiờ camon EW9YSdmới qkykJdphát hiệnRMh36F EW9YSdlà amkhông phảiRMh36F coqkykJdn qamuên mqkykJdà lamà cqkykJdon qkykJdđang chờEW9YSd đợiam camơ hội.RMh36F Camơ hộEW9YSdi đEW9YSdể RMh36Ftrả tamhù. CqkykJdon ammuốn EW9YSdngười đànRMh36F bRMh36Fà đãEW9YSd hạRMh36Fi chqkykJdết ammẹ phảiqkykJd tEW9YSdhân bạiam qkykJddanh liRMh36Fệt. CEW9YSdon mamuốn bàRMh36F tama phảiEW9YSd sRMh36Fống đauam RMh36Fkhổ EW9YSdhơn nRMh36Fỗi đaRMh36Fu mamà coRMh36Fn phảiqkykJd chqkykJdịu. Camơ hộiEW9YSd củaEW9YSd coRMh36Fn đếamn EW9YSdrồi. KqkykJdế hoạcRMh36Fh trEW9YSdả amthù EW9YSdcủa RMh36Fcon vừqkykJda mớiqkykJd qkykJdbắt đEW9YSdầu thôi.

- BaqkykJd! EW9YSdXin bama qkykJdhãy phùqkykJd hộqkykJd EW9YSdcho con.
HEW9YSdiểu ĐồEW9YSdng xuốRMh36Fng EW9YSdxe buýtEW9YSd, côRMh36F đqkykJdi dạamo đểRMh36F thưEW9YSd EW9YSdthản, khônqkykJdg biếtRMh36F tạEW9YSdi sEW9YSdao camhân lạEW9YSdi đưqkykJda côEW9YSd đếnEW9YSd EW9YSdtrước EW9YSdquán camà phqkykJdê GRRMh36FANTTYLOVE. HiểuRMh36F EW9YSdĐồng đứngam qkykJdnhìn thậRMh36Ft lâuam trqkykJdước camửa tRMh36Fiệm. amCô vàRMh36F VĩqkykJdnh qkykJdPhong cóEW9YSd rqkykJdất qkykJdnhiều hồqkykJdi ứcqkykJd EW9YSdở EW9YSdquán amcà pEW9YSdhê amnày. TrRMh36Fời EW9YSdphun nqkykJdhẹ amnhững qkykJdhạt ammưa xuốnRMh36Fg EW9YSdđất. HiRMh36Fểu ĐồngqkykJd quyamết địnhEW9YSd bướcqkykJd vàqkykJdo bêEW9YSdn trong.

Cảnh vậtqkykJd amtrong quáRMh36Fn EW9YSdvẫn khqkykJdông thRMh36Fay RMh36Fđổi, chỉqkykJd qkykJdlà nhữnqkykJdg ngqkykJdười qkykJdcũ đãEW9YSd khRMh36Fông cònqkykJd. TrướcEW9YSd qkykJdmặt camô đềEW9YSdu lamà nhữngRMh36F namhân viêamn mới.am EW9YSdHọ vẫnRMh36F lícamh sự,EW9YSd vẫamn ânqkykJd amcần. CâyqkykJd đànRMh36F pianRMh36Fo RMh36Fvẫn camòn RMh36Fy chỗRMh36F cEW9YSdủ, RMh36Fvẫn samáng bóngam. HiểuRMh36F ĐồnRMh36Fg đRMh36Fưa tRMh36Fay bRMh36Fấm thRMh36Fử, âmRMh36F thaamnh queqkykJdn thuEW9YSdộc vqkykJdang lên.am ĐãqkykJd lqkykJdâu qkykJdrồi amcô khEW9YSdông đamộng EW9YSdđến pRMh36Fhím đàn.EW9YSd TrướcEW9YSd RMh36Fđây, kqkykJdhi quqkykJdán đãam đEW9YSdóng cửa,qkykJd côqkykJd amvà VRMh36Fĩnh PhoEW9YSdng vẫnam ởqkykJd lạiam cùEW9YSdng nhqkykJdau đamánh đànEW9YSd, tiếngqkykJd đànRMh36F amcòn amđó EW9YSdnhưng ngườiRMh36F xưqkykJda đâRMh36Fu còn.

Hiểu ĐồngRMh36F cEW9YSdhọn camái bamàn bqkykJdên EW9YSdcửa kínhEW9YSd, lEW9YSdúc trướcqkykJd EW9YSdcô qkykJdhay cùqkykJdng VĩnEW9YSdh PhRMh36Fong ngồiam ởEW9YSd đâEW9YSdy namgắm nhEW9YSdìn mọiam ngườiam qEW9YSdua lạiam, RMh36Fcó qkykJdkhi qkykJdngắm EW9YSdnhìn mamưa. EW9YSdNhân amviên maEW9YSdng đếnqkykJd camho côam mộtam tácRMh36Fh cRMh36Fà phê,qkykJd mqkykJdùi cRMh36Fà EW9YSdphê nóRMh36Fng amấm tRMh36Fhơm lừnRMh36Fg bRMh36Fốc amlên mũRMh36Fi. MộtRMh36F bEW9YSdài qkykJdhát nhẹam tramữ tìnham vanRMh36Fg lên:

Ngồi lqkykJdặng amthinh quqkykJdán vằnamg têRMh36Fnh EW9YSdem mộtqkykJd mình
ChẳqkykJdng còRMh36Fn aamnh nhưngRMh36F amvẫn kEW9YSdêu cafqkykJde đắng
EW9YSdCành hoEW9YSda trắngEW9YSd mEW9YSdong manh
rụngam tRMh36Frên pRMh36Fhím amcây dươnamg cầm
nhRMh36Fư cqkykJdhính qkykJde buồnRMh36F amheo hắtam nRMh36Fhững chiamều mưa.

Bài nhạcRMh36F xưqkykJda eEW9YSdm qkykJdđã nghqkykJde baqkykJdo RMh36Fnhiêu lần
Làam nỗiqkykJd qkykJdcô EW9YSdđơn nỗqkykJdi nhớRMh36F anamh nhiềRMh36Fu bấyRMh36F nhiêu
CafRMh36Fe đắnamg ởEW9YSd amtrên môiam màam amem đắngam ởEW9YSd qkykJdtrong lòng
KEW9YSdhông hqkykJdiểu saqkykJdo eEW9YSdm chẳnEW9YSdg EW9YSdkhóc màEW9YSd mamắt RMh36Fnhạt nhòa

Bỗng vỡam RMh36Fòa vìRMh36F nRMh36Fhững xqkykJdót xa
Khi RMh36Fnhận rRMh36Fa mìamnh rấRMh36Ft nhớ
qkykJdNgỡ RMh36Fđã quêamn amhình bónRMh36Fg tRMh36Fhân quen
mà hômam naqkykJdy lqkykJdại RMh36Fnhớ thêm

Trách trqkykJdái tiRMh36Fm mìRMh36Fnh cqkykJdhẳng đủEW9YSd amvô tình
để phôiqkykJd phaEW9YSdi mqkykJdàu kýEW9YSd ức
Đamã lâRMh36Fu rồiam mamà qkykJdcứ ammãi hamy vọng
Anh biếtqkykJd kamhông RMh36Fem chắcam sẽEW9YSd thôqkykJdi chờEW9YSd mong
BàRMh36Fi nhRMh36Fạc xưqkykJda RMh36Fem RMh36Fđã nRMh36Fghe bamao namhiêu lần
LqkykJdà nỗiqkykJd côqkykJd đơamn qkykJdnỗi nEW9YSdhớ amanh nqkykJdhiều EW9YSdbấy nhiêu
Camafe đắngam qkykJdở tEW9YSdrên môEW9YSdi màEW9YSd eRMh36Fm đắngEW9YSd ởEW9YSd tramong lòng
KEW9YSdhông EW9YSdhiểu RMh36Fsao eEW9YSdm chamẳng kamhóc màqkykJd mắtam amnhạt nhòa

Bỗng vỡEW9YSd òRMh36Fa vqkykJdì nhữnqkykJdg xóqkykJdt xa
KhRMh36Fi RMh36Fnhận rqkykJda mìnhqkykJd rấEW9YSdt nhớ
Ngamỡ đamã quêqkykJdn hìnhRMh36F qkykJdbóng tEW9YSdhân quen
màqkykJd hômqkykJd EW9YSdnay lamại nhớqkykJd thêm

Trách amtrái tqkykJdim RMh36Fmình cEW9YSdhẳng đủam vRMh36Fô tình
đểqkykJd phamôi pEW9YSdhai màuam amký ức
ĐãqkykJd qkykJdlâu rồiRMh36F màEW9YSd cqkykJdứ hamy vọng
Anh bqkykJdiết qkykJdkhông RMh36Fem chắamc sẽqkykJd …..

Bỗng vỡqkykJd òaEW9YSd vìqkykJd nhữEW9YSdng EW9YSdxót xa
KqkykJdhi nhậnEW9YSd rRMh36Fa mìRMh36Fnh EW9YSdrất nhớ
NgỡRMh36F đãqkykJd quamên hìqkykJdnh bóngqkykJd tEW9YSdhân quen
mà hamôm amnay lạRMh36Fi nqkykJdhớ thêm

Trách tqkykJdrái tqkykJdim mqkykJdình cRMh36Fhẳng đủqkykJd vôEW9YSd tình
để phôEW9YSdi RMh36Fphai màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong…

Nghe bài hát xong, Hiểu Đồng khẽ cười: “ Đúng vậy, cô vẫn chưa đủ vô tình nên không thể quên được Vĩnh Phong. Đã đến lúc phải quên đi”

Cô uống một hớp cà phê, quả thật lòng thấy đắng vô cùng.