You are here

Sẽ để em yêu anh lần nữa: Chương 29

Chương 29

Giả EoXEvờ yêu

Hiểu ĐồngEoXE EoXEnghĩ ngwFwGơi wFwGthêm mộthkF4 nwFwGgày ởhkF4 bệnhEoXE vEoXEiện rồiFN2S mớEd2ei vềhkF4 nhà.FN2S FN2SBác HEoXEà mẹEoXE ĐEd2eình Ed2eÂn lhkF4à ngườFN2Si chạwFwGy đếhkF4m cEoXEhăm sFN2Sóc EoXEcho wFwGcô. CảEoXE Ed2emột nghkF4ày HwFwGiểu ĐồEoXEng Ed2etrông ngónhkF4 bóFN2Sng hìnEoXEh aEoXEi nhưnghkF4 VĩEoXEnh PhEd2eong tuyệEd2et khôngEd2e hềwFwG đếnEd2e lấhkF4y mộtwFwG hkF4lần hkF4( chEd2eo mọiFN2S nghkF4ười mộEoXEt pFN2Shen mừwFwGng hụtwFwG chơhkF4i )FN2S, côEoXE cuEd2eối cùngwFwG thấtwFwG vọngEoXE Ed2exuất viEoXEện rwFwGa về.

Sáng hôwFwGm EoXEsau, HiểuEd2e ĐồnFN2Sg đEoXEi đEoXEến côwFwGng thkF4y, wFwGcô wFwGtrong lòngwFwG bỗngEd2e thấpwFwG thhkF4ỏm khôngwFwG yFN2Sên. HaFN2Si ngàEd2ey EoXEcô FN2Snghỉ viFN2Sệc mwFwGà khkF4hông hkF4hề hkF4xin pEoXEhép. wFwGThế nàEoXEo vàEoXEo phEd2eòng FN2Scũng bEd2eị wFwGmọi ngưEoXEời FN2Ssoi móiFN2S. NhưnghkF4 hkF4khi cFN2Sô vàEd2eo phònEd2eg khônwFwGg aFN2Si nóihkF4 ghkF4ì Ed2evới côhkF4 cũwFwGng cwFwGhẳng hkF4ai sEd2eoi móFN2Si EoXEcô lấyFN2S mộhkF4t lhkF4ần. EoXENgay Ed2ecả phòwFwGng quảnhkF4 wFwGlí nhânEoXE shkF4ự FN2Scũng kEoXEhông lênwFwG tiếng.FN2S HiwFwGểu ĐồnEoXEg cảwFwGm thEd2eấy FN2Shơi lạ,hkF4 hkF4ánh mEoXEắt bỗnFN2Sg FN2Slướt nhẹhkF4 vềEd2e phíahkF4 cửaFN2S Ed2ephòng hkF4kia. NhưFN2Sng ngưwFwGời trwFwGong đóEd2e hìFN2Snh FN2Snhư chưahkF4 đến.

Đêm kFN2Sia khEd2ei côhkF4 wFwGlại mêwFwG Ed2eman lầEoXEn nFN2Sữa trwFwGong bwFwGệnh viện,Ed2e cơFN2S hồhkF4 cảmFN2S nhậnEd2e đượcFN2S FN2Sbàn EoXEtay ấmhkF4 ápwFwG EoXEvuốt vEd2ee EoXEgương mFN2Sặt mình,FN2S rồwFwGi hkF4cảm nhEd2eận đượchkF4 lFN2Sàm EoXEmôi ấmhkF4 ápEoXE cEd2ehế trhkF4ụ trFN2Sên mhkF4ôi FN2Scô, tFN2Srong hkF4lòng cảmFN2S EoXEthấy thậtFN2S ấmFN2S ápEoXE, Ed2ekhiến wFwGtim côwFwG hkF4lần nữFN2Sa rEoXEun đwFwGộng. FN2SKhi thEd2eức dậy,hkF4 chỉEd2e thấywFwG mộtEd2e mFN2Sàu trEoXEắng, mhkF4à khôngwFwG hwFwGề thấyFN2S bhkF4óng wFwGdáng VĩhkF4nh PhonwFwGg ởEoXE đâFN2Su, trhkF4ong lFN2Sòng EoXEcó cEd2ehút hụtFN2S hẫng,FN2S nuốiEd2e thkF4iếc vEoXEà thấtEd2e vọng.

Cuối cùEd2eng VĩnwFwGh PhonFN2Sg cũnEd2eg đếnEoXE nEoXEhưng thFN2Sái độEd2e vẫnwFwG nFN2Shư trướwFwGc thờFN2S ơhkF4 lãnEoXEh đạhkF4m khôngwFwG FN2Shề nhìwFwGn côFN2S lấFN2Sy mộtEd2e cáiEoXE. TFN2Sự nhiêEoXEn HiwFwGểu ĐồnwFwGg thấyFN2S mEd2eột nỗiwFwG buồnEoXE Ed2exâm chiếmhkF4 vEd2eào tim.

Hết ghkF4iờ wFwGlàm, HiểuEd2e ĐồngFN2S buồnwFwG Ed2ebã đihkF4 đếnFN2S tFN2Srạm xFN2Se bFN2Suýt đợEoXEi xEd2ee đếnFN2S thìEoXE EoXEmột chkF4hiếc xEoXEe FN2Smàu đewFwGn qEd2euen thuhkF4ộc EoXEchờ tớihkF4 dừngEd2e lạiwFwG hkF4ngay bênwFwG cạnhEd2e cwFwGô. TấmFN2S kínhEoXE xwFwGe Ed2ehạ xuốEd2eng, ngườiwFwG thkF4rong hkF4xe khEoXEông thèEoXEm quFN2Say wFwGmặt lạiEoXE nhìEd2en côEoXE mFN2Sà lạhkF4nh lùEoXEng Ed2era lệnh:

- LênwFwG FN2Sxe đi.

- KhônEd2eg cầnEoXE EoXE– wFwGHiểu ĐwFwGồng chkF4ắn môwFwGi nFN2Sói –EoXE TEoXEôi tựwFwG đhkF4ón Ed2exe được.

- CôEoXE đừnhkF4g hiểhkF4u FN2Slầm, hkF4là tạiFN2S wFwGtôi FN2Scó cEoXEhuyện muFN2Sốn nEoXEói vớiwFwG hkF4cô. LênFN2S xEoXEe FN2S– Ed2eVĩnh PhoEd2eng hấtwFwG EoXEhàm wFwGra lệnhkF4h lầnwFwG nữa.
HiểwFwGu ĐồngEoXE đứFN2Sng wFwGtrừng mắEoXEt nhkF4hìn VĩwFwGnh PhEd2eong, mFN2Sột bưEoXEớc hkF4cũng khônghkF4 chEoXEịu EoXEnhúc nhwFwGích. EoXEThấy vậywFwG EoXEVĩnh PhhkF4ong cũngwFwG trừhkF4ng mEoXEắt FN2Snhìn côhkF4 EoXErồi nói.

- LhkF4ên hkF4xe hEd2eay đwFwGể tôiEd2e bếEd2e côhkF4 lên.

Hiểu ĐồngwFwG nhkF4ghe nhkF4ói Ed2ethế, đànhkF4h miễnEd2e cưỡngFN2S bướcwFwG lêhkF4n wFwGxe. ChiếwFwGc xwFwGe nhahkF4nh chónhkF4g FN2Slao vútwFwG đEoXEi. Ed2eTrên đườnghkF4 đhkF4i, cảhkF4 haFN2Si đềuwFwG hkF4im lEd2eặng, kEd2ehông awFwGi nóiEoXE FN2Sgì, chhkF4ỉ cóhkF4 tiFN2Sếng thFN2Sở EoXEđáp lờiFN2S nhkF4hau. CuốihkF4 cùngFN2S hkF4chiếc xhkF4e cũngEoXE FN2Sdừng lại,Ed2e HiểhkF4u ĐhkF4ồng đưhkF4a mắwFwGt nhìEoXEn wFwGra. EoXECô hEd2eơi nhkF4gạc nhiêEoXEn khwFwGi thEd2eấy hkF4Vĩnh PhoEoXEng đưaEd2e côFN2S đếnEoXE bêFN2Sn dưhkF4ới nEoXEhà cEd2ehung cưEd2e củahkF4 cEoXEậu. CEoXEô hkF4nhăn mặtFN2S hỏi:

- SaEoXEo lạiEd2e Ed2eđưa tôEoXEi FN2Sđến đây?

- Ed2eLên Ed2enhà điFN2S rồihkF4 nói.

Hiểu ĐFN2Sồng lạiwFwG phảihkF4 FN2Scùng VEoXEĩnh PhohkF4ng điEd2e lEd2eên, trhkF4ong twFwGhang máhkF4y, VĩEd2enh FN2SPhong EoXEim lặngwFwG tựhkF4a ngườhkF4i FN2Svào vácEoXEh thanwFwGg mFN2Sáy, EoXEHiểu ĐhkF4ồng cũnEd2eg đứngEoXE vàEoXEo mộwFwGt bênFN2S, âEoXEm thầFN2Sm quaEoXEn sáFN2St VĩwFwGnh PhongEoXE. wFwGHình nhưhkF4 sắEoXEc mặEd2et VhkF4ĩnh PEoXEhong kwFwGhông Ed2etốt lắm,wFwG FN2Shơi xanEd2eh vàwFwG mồEd2e hhkF4ôi rFN2Sơi FN2Sra nhhkF4iều. DườngEd2e nFN2Shư cậEd2eu đanwFwGg kìwFwGm néwFwGn cáEd2ei gìEd2e Ed2eđó. HiwFwGểu ĐồnghkF4 muốEoXEn mởEoXE lờiwFwG hỏiwFwG FN2Snhưng lạiFN2S khôngEoXE FN2Stài Ed2enào nEd2eói rwFwGa miFN2Sệng được.

Vừa vàFN2So đEoXEến nhEoXEà, VĩEoXEnh PEoXEhong twFwGhả wFwGngười lênEoXE gFN2Shế nhắhkF4m mắtFN2S lại,Ed2e rhkF4ăng cắEoXEn nwFwGhẹ môEoXEi hwFwGơi twFwGhở bắtEd2e EoXEđầu gấp.hkF4 HiểuwFwG wFwGĐồng FN2Svẫn đứFN2Sng ởEoXE Ed2ecửa nhàFN2S hkF4nhìn vàFN2So, kEoXEhông biếEd2et làEd2e cówFwG nêEd2en FN2Svào EoXEtrong EoXEhay không?

Lát sahkF4u VĩEoXEnh PhonhkF4g tEoXEhấy EoXEmột bàhkF4n tEoXEay nhỏEd2e chkF4ầm mộhkF4t EoXEchiếc Ed2ekhăn lahkF4u wFwGmồ hkF4hôi trênEoXE mặtFN2S Ed2echo cậu.FN2S GiọnEoXEg dịhkF4u dEoXEàng EoXElo lắng:

- VĩnEd2eh PEoXEhong! AnhkF4h EoXEsao rồi,wFwG đEoXEau lắmFN2S àEd2e, anEoXEh đwFwGể thuốcEoXE ởFN2S EoXEđâu đểFN2S EoXEem đEd2ei lấyEd2e chEd2eo anh.

Vĩnh EoXEPhong vẫnEoXE hkF4im wFwGlặng khônFN2Sg trFN2Sả lời.wFwG BFN2Sàn tawFwGy HiểuEoXE ĐồngEd2e rờiEoXE khỏiEoXE gươngFN2S mặtEd2e cậwFwGu, giúhkF4p Ed2ecậu nớEoXEi lỏnhkF4g càEoXE vạthkF4 vàhkF4 áowFwG kEd2ehoát EoXEđể cEd2eậu tEoXEhấy dễEoXE chịuEd2e hơnEoXE. LáFN2St sEd2eau, wFwGcô lạiEd2e lFN2Sên tiếng:

- AnEoXEh ngồiwFwG ngEd2ehỉ mộtEd2e chEoXEút đi.wFwG EEoXEm điEd2e Ed2emua thwFwGuốc chEoXEo anh.

Hiểu ĐồEoXEng vừaFN2S FN2Sđịnh qhkF4uay hkF4lưng bỏwFwG wFwGđi thEoXEì VĩnhkF4h FN2SPhong wFwGđã nắEoXEm lấEd2ey tawFwGy cFN2Sô wFwGkéo cEd2eô vàEd2eo lwFwGòng, hkF4ôm FN2Schầm lhkF4ấy cEoXEô tEoXEhì tFN2Shào nói:

- EhkF4m đừnEoXEg đi.

Hiểu ĐồEoXEng kinEoXEh FN2Shãi vộEoXEi đẩyEoXE taEoXEy VĩnhEoXE PhonwFwGg rEoXEa, nhưwFwGng đEoXEã bịwFwG chkF4ậu giwFwGữ chặt.

- HiểwFwGu wFwGĐồng! EoXEAnh rấtEoXE đaFN2Su EoXE. ChỉEoXE FN2Smột wFwGchút thôEd2ei, EoXEem nghkF4oan nFN2Sgoãn nFN2Sgồi yênEd2e mhkF4ột chFN2Sút tFN2Shôi –hkF4 VĩnEoXEh PhowFwGng FN2Sthều thàoEoXE, tronwFwGg FN2Shơi thEoXEở phảEoXEng phấEd2et mùwFwGi rượu.

Nghe VhkF4ĩnh PhEd2eong nóiwFwG, EoXElại thấFN2Sy cEoXEả thâEoXEn ngườiEd2e hơEd2ei ruFN2Sn rẩyEoXE hkF4vì FN2Sđau cwFwGủa cậwFwGu, HiểEd2eu ĐồEoXEng cEoXEảm hkF4thấy FN2Srất đauhkF4 lòngFN2S. VĩEd2enh PEoXEhong bEoXEị đaEoXEu FN2Sdạ dhkF4ày wFwGnhưng gFN2Sần đâywFwG EoXEăn uốnghkF4 wFwGthất thườngEoXE lạEd2ei phhkF4ải thwFwGường xuyênFN2S thahkF4m dựFN2S tiEd2eệc wFwGtùng, EoXEuống rượuhkF4 vàFN2So Ed2ecàng khEoXEó Ed2echịu wFwGnhiều hơn.FN2S ChkF4ô khôngEd2e gEd2eiãy ghkF4iụa wFwGnữa màFN2S ngwFwGoan ngoEd2eãn hkF4ngồi Ed2eyên chEoXEo VĩFN2Snh PEd2ehong hkF4ôm vwFwGào lòng.

Một látwFwG sEd2eau, dườngEd2e nhEoXEư cơnEd2e đauEd2e đFN2Sã dịEd2eu FN2Sđi EoXErất nhEd2eiều. VwFwGĩnh FN2SPhong buhkF4ông HiểuwFwG ĐồwFwGng rEd2ea rồiEd2e nói:

- EoXECó thểEoXE nấuFN2S cơmEoXE chFN2So anwFwGh wFwGkhông? hkF4Anh đóihkF4 wFwGbụng rồi,FN2S wFwGcả ngFN2Sày hôhkF4m hkF4nay anFN2Sh chFN2Sưa ăFN2Sn gì.

Hiểu FN2SĐồng nhwFwGẹ gậthkF4 đầuwFwG rwFwGồi đwFwGứng dhkF4ậy đihkF4 nấuEoXE hkF4cơm cwFwGho VĩnEd2eh PFN2Shong wFwGăn. wFwGHôm EoXEnay cwFwGô hkF4xã wFwGtóc FN2Scho nênFN2S chkF4ô đãhkF4 quấwFwGn tEd2eóc lwFwGên vàwFwG dùwFwGng mộEd2et chiếcEd2e đũaEoXE xuyêEoXEn quawFwG. ĐểhkF4 lộEd2e cáEd2ei cEoXEổ cahkF4o cFN2Sao Ed2etrắng nhkF4gần đầywFwG gEoXEợi cảm.wFwG CôEd2e chuFN2Syên tâmhkF4 nấuwFwG cEoXEơm, EoXEnấu nhữnwFwG thứcEoXE ănEd2e nFN2Shẹ dFN2Sễ FN2Stiêu chEd2eo VĩEoXEnh Phong.

Vĩnh PhoFN2Sng Ed2eđứng Ed2edựa tưEoXEờng nhìnwFwG HiểuhkF4 EoXEĐồng nEoXEấu ăn,EoXE wFwGánh mắtFN2S lEoXEóa lênFN2S ánwFwGh EoXEcười wFwGhạnh phúEoXEc. CáEd2ei cảmwFwG giáEd2ec nàyEd2e đãwFwG lâuhkF4 rồiEd2e cEoXEậu khôEoXEng thấywFwG, Ed2ecái cwFwGảm giFN2Sác đãFN2S mFN2Song chờwFwG hkF4từ lâu.wFwG Ed2eVĩnh PhowFwGng rấtFN2S Ed2emuốn gFN2Siữ lạiwFwG khoảFN2Sng khoắEd2ec EoXEnày mãEd2ei mãEd2ei. CEd2eậu wFwGmuốn chạyhkF4 đFN2Sến hkF4ôm wFwGlấy wFwGeo chkF4ô từEd2e phíahkF4 shkF4au nhưhkF4 tEoXErước nwFwGhưng cậuEd2e khwFwGông dáFN2Sm. CậuEoXE sợ,EoXE sợEoXE rằwFwGng mìnhEd2e quáFN2S thahkF4m Ed2elam, đượcEd2e FN2Smột lầnhkF4 lạEoXEi mhkF4uốn đượcEd2e lhkF4ần hkF4thứ hEoXEai, rEoXEồi Ed2elại EoXEtiếp tụwFwGc muốFN2Sn, Ed2emãi Ed2emãi FN2Sham muEoXEốn nàywFwG kwFwGhông twFwGhể dừnFN2Sg lại.

Bởi Ed2evì cậuEd2e biết,EoXE HiểuwFwG ĐồngwFwG khônghkF4 còFN2Sn thuộcwFwG EoXEvề cậuFN2S, cwFwGô thuhkF4ộc vềEd2e EoXEmột ngườiEd2e khácwFwG. NgFN2Shĩ đếnFN2S đây,FN2S áEd2enh mắhkF4t hkF4hạnh phúcwFwG wFwGvụt tắt,Ed2e nFN2Sét mặtwFwG trởFN2S nêwFwGn tớihkF4 sầmhkF4 lạhkF4i. NhưngEoXE kEd2ehi HiểwFwGu ĐEoXEồng hkF4quay lEoXEưng lhkF4ại rồiEoXE FN2Scười dịEd2eu dEoXEàng EoXEvới Ed2ecậu nói:

- ChEd2eờ Ed2emột chútEoXE nữaFN2S thôiFN2S, cwFwGơm sắFN2Sp cwFwGhín rồi.

Vĩnh PhoFN2Sng FN2Sgật đầuEoXE EoXErồi cườihkF4 đwFwGáp lhkF4ại côwFwG. GiậywFwG phEd2eút đó,FN2S cEd2eậu muốnEd2e rFN2Sũ wFwGbỏ tEd2eất cFN2Sả đwFwGể ởhkF4 FN2Smãi bêFN2Sn cạEoXEnh cô.EoXE CậuEd2e FN2Sbiết mìEoXEnh cówFwG lỗiwFwG vớhkF4i VFN2Sĩnh TFN2Shành, nhFN2Sưng chỉEd2e hôFN2Sm Ed2enay thôi,wFwG hkF4Vĩnh wFwGPhong tựwFwG nhủ,FN2S chhkF4ỉ hôFN2Sm EoXEnay tFN2Shôi, cậFN2Su Ed2echỉ muốnFN2S đEd2eộc cEd2ehiếm hkF4cô hhkF4ôm Ed2enay màhkF4 thôi.

Bữa cơEoXEm hkF4này VĩnEd2eh PhhkF4ong Ed2eăn rấhkF4t wFwGngon miệnghkF4, lâEd2eu lắmwFwG rồwFwGi cậuEd2e mEoXEới Ed2eăn ngoEd2en nhưhkF4 vậy.hkF4 LầnEd2e trước,hkF4 cóEoXE AnhkF4h KEoXEỳ, EoXEdù lwFwGà cơEoXEm côEoXE FN2Snấu cậuFN2S cũnEoXEg kFN2Shông cảmEoXE nhậnEd2e đượFN2Sc điềhkF4u ghkF4ì hFN2Sết. LầnEd2e nàyEoXE, côEoXE tựFN2S Ed2etay làhkF4m, FN2Stự tawFwGy gấEoXEp đhkF4ồ wFwGăn Ed2ebỏ vFN2Sào bátEoXE cậu,hkF4 VĩnFN2Sh PhonhkF4g cảEd2em thFN2Sấy Ed2eấm Ed2eáp lắm.

Hiểu hkF4Đồng tEoXEhấy Ed2eVĩnh hkF4Phong FN2Săn nEoXEgon Ed2emiệng, trEoXEong lònFN2Sg tFN2Shấy hạnhEoXE phúFN2Sc vàEoXE wFwGvui vẻ.hkF4 CwFwGô liEd2eên tụcEd2e gấEoXEp FN2Sthức ăFN2Sn cFN2Sho VEoXEĩnh PhowFwGng. VĩwFwGnh PhFN2Song EoXEăn wFwGsạch sEoXEẽ nhữnghkF4 hkF4gì HwFwGiểu ĐồngEoXE gấpFN2S Ed2echo cậu.Ed2e KFN2Shông gFN2Sian quwFwGanh hEoXEọ toàwFwGn màwFwGu Ed2ehồng hạnhhkF4 phúc.FN2S KEoXEhi mắtEd2e Ed2ehọ gặpEd2e EoXEnhau cEoXEô khôngEd2e lẫEoXEn tEoXEránh, Ed2eVĩnh wFwGPhong cũwFwGng khônFN2Sg lẩFN2Sn tránh,FN2S haFN2Si ngườEd2ei Ed2enhìn nEoXEhau trEd2eìu mwFwGến, cơEoXE hồhkF4 wFwGnhư hkF4có rấFN2St nwFwGhiều đwFwGiều muốEd2en nhkF4ói cEoXEùng nhau.

Khi HiểuwFwG ĐồngwFwG rửhkF4a wFwGchén xonghkF4, điEd2e FN2Sra thìFN2S tEoXEhấy VĩnhEd2e PhEoXEong đanwFwGg ngồihkF4 xEoXEem tiwFwGvi, thkF4hấy cEoXEô EoXEra cậFN2Su FN2Slạnh lùnwFwGg nói:

- wFwGXong rEoXEồi, eEd2em vhkF4ề đi.

Hiểu ĐồwFwGng bỗEoXEng thấyhkF4 buhkF4ồn, cwFwGô Ed2ecúi đwFwGầu nhìnEd2e xuốnghkF4 EoXEdưới, giâyEd2e phútEoXE bêhkF4n hkF4nhau quáFN2S ngắhkF4n ngủEoXEi, gEoXEần nEd2ehư khôEd2eng thEd2eể twFwGhỏa mãEoXEn bFN2Sao nhFN2Sớ thươhkF4ng cFN2Shờ đợEoXEi tronFN2Sg cEd2eô. wFwGNhưng VĩnhFN2S PhonhkF4g đãhkF4 lạnhhkF4 lùnghkF4 xuhkF4a đFN2Suổi, cEd2eô wFwGcũng kEd2ehông FN2Sthể mFN2Sặt dàEoXEy wFwGơ lạiEoXE đượcEd2e nữawFwG. lặnghkF4 Ed2elẽ cầEoXEm FN2Sgiỏ xhkF4ách wFwGđi ra.

Khi cánhEoXE cửaEoXE dầnwFwG khéEoXEp lạhkF4i, bFN2Sóng HEoXEiểu ĐồnEoXEg khuấtEoXE saEd2eu cEoXEánh cửwFwGa, FN2SVĩnh PFN2Shong ngãhkF4 vEd2eật xuốEoXEng ghếFN2S thởFN2S hổhkF4n hển.wFwG LúcEoXE nãyFN2S Ed2ecậu ăEoXEn qwFwGuá nwFwGhiều nênhkF4 dEoXEạ dàyEoXE vhkF4ì thếEoXE lEd2eại đahkF4u. EoXEMắt nhắmwFwG ghiền,FN2S răngwFwG EoXEcắn chặEd2et nEoXEhưng cơhkF4n FN2Sđau vẫnFN2S khôEd2eng chịEoXEu dứt.FN2S VhkF4ĩnh Ed2ePhong toàEoXEn thânFN2S Ed2eđổ EoXEmồi hôEoXEi hkF4run rẩy.

Bỗng bàhkF4n thkF4ay thâFN2Sn quFN2Sen lạihkF4 FN2Svuốt nhEoXEẹ tránEd2e cậwFwGu, lEoXEau hkF4đi mEoXEồ FN2Shôi Ed2eđang rịEoXEn EoXEtrên đóFN2S. VĩhkF4nh PhonEoXEg mởEd2e mắEd2et wFwGnhìn HiểuEoXE ĐồngEoXE, môiEoXE wFwGmấp máEd2ey, rồiFN2S wFwGkhông cEd2ehờ FN2Scô lênEd2e tiếnghkF4 cậuwFwG nFN2Sgã đầuwFwG vEd2eào đùiEoXE côhkF4 FN2Stìm chhkF4ỗ thowFwGải hkF4mái, cEoXEũng khEd2eông hỏiFN2S Ed2evì EoXEsao EoXEcô lạiFN2S quhkF4ay twFwGrở wFwGlại. HiểuEd2e ĐEoXEồng cEd2eứ đểEd2e yFN2Sên wFwGcho VĩnFN2Sh PhoFN2Sng Ed2egối đhkF4ầu trênhkF4 đEd2eùi mìnhwFwG, wFwGgương mặtEoXE lwFwGo lắng,EoXE hkF4dùng taEd2ey hkF4xoa hkF4xoa wFwGnhẹ bụngEd2e VĩEd2enh PhowFwGng. HiểuhkF4 ĐhkF4ồng wFwGnói EoXEvới vẻEoXE Ed2eăn nănhkF4 tộiwFwG nghiệp:

- Ed2eEm xFN2Sin lỗi,wFwG ewFwGm quênFN2S mấthkF4 hkF4là hkF4anh bịFN2S đaFN2Su dEd2eạ dàhkF4y khônwFwGg Ed2enên wFwGăn quEd2eá nhiều.

Là vhkF4ì lFN2Sời EoXEnói hốwFwGi lỗEoXEi cwFwGủa cEd2eô wFwGnghe Ed2etha thiếFN2St quhkF4á, hahkF4y wFwGlà vìFN2S cửEd2e hkF4chỉ âuFN2S yếmEoXE củEoXEa wFwGcô FN2Smà VĩnEd2eh wFwGPhong dầmhkF4 cảhkF4m thấywFwG khỏFN2Se Ed2ehơn, cEoXEơn đEoXEau dịuFN2S bớEd2et, rồiEoXE cậuhkF4 cwFwGhìm FN2Svào giwFwGấc ngủ.

Hiểu ĐFN2Sồng bướcwFwG rFN2Sa FN2Skhỏi cửEd2ea, FN2Sngẫm ngFN2Shĩ vẻEd2e mặFN2St wFwGcủa wFwGVĩnh EoXEPhong hkF4có FN2Sgì đóFN2S cEoXEho hkF4nên côwFwG lEoXEo lắEoXEng quFN2Say trởEoXE lại.hkF4 QuảhkF4 nhiêwFwGn wFwGcô đoánhkF4 đúng,hkF4 VĩEoXEnh PhohkF4ng lạiEoXE bEd2eị đahkF4u dạhkF4 dwFwGày lầEoXEn nữEoXEa. hkF4Mà lwFwGà lầnEoXE nàywFwG Ed2elà EoXEdo côwFwG Ed2ebắt cEd2eậu ănEd2e qhkF4uá EoXEnhiều. CắnhkF4 EoXEchặt mFN2Sôi FN2Stự trácEd2eh bFN2Sản thânhkF4 mìwFwGnh rồiEd2e wFwGcô vộihkF4 vànwFwGg FN2Schạy đếnFN2S bênEd2e VĩFN2Snh PhonEd2eg mhkF4à Ed2ekhông khéwFwGp chEoXEặt cửa.

Cho nhkF4ên kwFwGhi VhkF4ĩnh PhhkF4ong chkF4ứ thwFwGế FN2Sngủ vEd2eùi hkF4trong cFN2Shân HiểuhkF4 ĐhkF4ồng, qhkF4ua khhkF4e chkF4ửa kiEd2ea, cwFwGó áwFwGnh EoXEmắt FN2Sđầy gEd2eiận dữ.

***

Quốc BảFN2So wFwGcứ hkF4đi FN2Stới điwFwG luEoXEi FN2Strong cwFwGăn biệtFN2S thkF4hự wFwGcủa mFN2Sình, cậuhkF4 đãwFwG chwFwGo ngườihkF4 lwFwGàm nFN2Sghỉ FN2Sviệc wFwGvề nwFwGhà chơi.hkF4 ỞEoXE nEoXEhà đắcEd2e wFwGý chEd2eờ đợFN2Si EoXEMinh TwFwGhùy EoXEđến đhkF4ể đùaFN2S giỡnwFwG cô.wFwG NhưnEoXEg nàoEd2e nghkF4ờ cậuEd2e cFN2Shờ hwFwGoài vwFwGẫn khôwFwGng thFN2Sấy MinEd2eh ThwFwGùy đến,Ed2e tEd2eức EoXEgiận gôEoXEi hkF4điện twFwGhoại Ed2echo wFwGcô, nFN2Sào nwFwGgờ bEd2eị côwFwG quEoXEát lớn:

- KêFN2Su cáiwFwG gEd2eì mEd2eà kwFwGêu. TôiwFwG cówFwG nEoXEói vớihkF4 anEoXEh hkF4là đếnFN2S EoXEbây gwFwGiờ wFwGà. Ed2eTôi cwFwGũng phảEd2ei làhkF4m viEoXEệc EoXEđể wFwGkiếm FN2Scơm wFwGchứ. NếuwFwG EoXEkhông Ed2eanh bảoEoXE tôiwFwG tôiEoXE ănEoXE khônhkF4g khíhkF4 Ed2eà. CóhkF4 việcEd2e gwFwGì thìFN2S đợwFwGi tEoXEôi hếthkF4 vwFwGiệc wFwGrồi wFwGnói. VậywFwG điEd2e nha.

Nói xonEd2eg MinwFwGh EoXEThùy ngaEd2eng nhFN2Siên gáwFwGc máhkF4y, mEd2eặc Ed2ekệ cơnwFwG EoXEgiận dữhkF4 wFwGcủa QwFwGuốc BảoEoXE bốwFwGc lên.FN2S QuốcwFwG BảoFN2S trừnEoXEg mắtEoXE nhìnhkF4 chkF4ái Ed2eđiện EoXEthoại đãEoXE tFN2Sắt, chkF4ậu gFN2Siơ EoXEtay lêwFwGn địnhFN2S quEd2eăng cEoXEái đEoXEiện EoXEthoại wFwGvào tườEd2eng FN2Scho hEoXEả cơwFwGn gwFwGiận nhEd2eưng Ed2esau FN2Sđó mộtwFwG wFwGý ngEd2ehĩ thoEoXEáng quEd2ea Ed2etrogn đầuFN2S cậuhkF4, Ed2elàm cậuFN2S bỏFN2S tEoXEay xuwFwGống. KhóeEd2e miệnEoXEg FN2Snở hkF4nụ cEd2eười gian.

- Ed2eRanh coEd2en, đểwFwG xhkF4em lwFwGần shkF4au côhkF4 dámEd2e khônhkF4g nghEoXEe Ed2elời tôEd2ei nữaEd2e wFwGhay không.
Khi MEoXEinh EoXEThùy làmEd2e EoXExong việchkF4 hkF4cô chạywFwG xFN2Se vhkF4ù vùhkF4 đếwFwGn địaEoXE chEd2eỉ màEd2e QuốwFwGc wFwGBảo hkF4đã wFwGđưa. CôEoXE wFwGquyết thkF4âm EoXEhôm wFwGnay nhấtEd2e đFN2Sịnh FN2Sphải lEoXEấy lạiwFwG đượcFN2S bìhkF4a hwFwGồ sơ.

Khi đFN2Sến nhkF4ơi, trhkF4ước mặhkF4t wFwGcô lhkF4à Ed2ecăn Ed2ebiệt thhkF4ự FN2Sto đùngEd2e vhkF4à mộthkF4 mảnhhkF4 vườhkF4n rEd2eộng. CFN2Sô wFwGsững sờFN2S nEd2ehìn ngwFwGắm FN2Smột lúEoXEc rhkF4ồi mFN2Sới bừngEoXE thkF4ĩnh bấwFwGm chuôhkF4ng. QEoXEuốc BảFN2So làEoXE ngườiwFwG FN2Sra mFN2Sở cwFwGửa, chkF4ậu lEoXEừ mắEd2et nEd2ehìn EoXEMinh ThùyFN2S thkF4ừ đwFwGầu tớiFN2S EoXEchân rồiwFwG kEd2eéo rộngFN2S chkF4ửa hấtEd2e đEoXEầu rFN2Sa hhkF4iệu FN2Scho FN2Scô đwFwGi vào.

Minh ThùywFwG lEoXEững thữngwFwG tEoXEheo hkF4Quốc hkF4Bảo wFwGvào bêhkF4n tFN2Srong, FN2Skhông ngừngwFwG suýtEoXE EoXExoa trướhkF4c nhữEoXEng hhkF4iện FN2Svật trEoXEưng bwFwGày hkF4bên tEoXErong nhàhkF4. FN2SMọi tiệnhkF4 nghEd2ei đềuEd2e saEd2eng trọnwFwGg vàhkF4 rhkF4ất đẹpFN2S, MiFN2Snh EoXEThùy hFN2Sá Ed2ehốc miệnghkF4 sửngFN2S sốtwFwG vìFN2S cwFwGhưa wFwGbao giờwFwG chkF4ô bướchkF4 chEoXEân vàwFwGo mộtFN2S ngEd2eôi nhhkF4à tEd2ehế này.

- EoXENgậm wFwGcái mỏEd2e củaEd2e EoXEcô lạhkF4i EoXEđi, Ed2ekẻo nướwFwGc EoXEmiếng wFwGcủa Ed2ecô lFN2Sàm dwFwGơ nhàwFwG củawFwG tôiEd2e –Ed2e QuốEd2ec BEd2eảo nóiwFwG wFwGgiọng hkF4giễu cợt.
MìFN2Snh TEd2ehùy vộhkF4i vàFN2Sng Ed2ekhép mEd2eiệng lạiwFwG rồhkF4i saFN2Su FN2Sđó Ed2elớn gFN2Siọng hỏi:

- AEoXEnh gEd2eọi tôihkF4 đếnFN2S đâyhkF4 FN2Slàm gì?

- CứFN2S Ed2eđi thkF4heo tEoXEôi Ed2e– QuEoXEốc FN2SBảo rhkF4a lệnh.

Hai ngwFwGười cùnwFwGg điEoXE lêwFwGn lầFN2Su, rhkF4ồi bướcFN2S vàohkF4 wFwGmột cănFN2S phkF4hòng rấFN2St rộngEd2e rãEoXEi nhhkF4ưng mEd2eà EoXEnó lạEoXEi EoXErất FN2Slà….Thật lhkF4à mộthkF4 sựEd2e khwFwGác biệtFN2S rEoXEõ rànwFwGg giữEd2ea bêhkF4n tronwFwGg vhkF4à bêwFwGn ngoài.

- BiếEoXEt Ed2ephải EoXElàm Ed2egì rồEoXEi chứhkF4 FN2S? –Ed2e QuốcEd2e BảoEd2e quhkF4ay lưEoXEng lạhkF4i EoXEcười cườiEd2e hỏi.

- DọnhkF4 dẹpwFwG –wFwG EoXEQuốc BảFN2So tFN2Srả lờiEoXE ngắnEoXE gọn.

- AiwFwG? –FN2S MiFN2Snh ThùyEoXE trốhkF4 mắEd2et hỏi.

- ChkF4ô chFN2Sứ hkF4ai nữhkF4a hFN2Sả đồwFwG ngốc.

- Ed2eTôi! ….wFwGAnh bịhkF4 Ed2ethần kwFwGinh EoXEà. SEoXEao EoXEtôi phEd2eải dọnwFwG dẹphkF4 chkF4ho anwFwGh chứwFwG –EoXE MinhkF4h thùEoXEy kEd2ehinh khỉhkF4nh hỏi.

- TwFwGại FN2Svì cáiEd2e nàEoXEy –EoXE QuốcFN2S BảoFN2S cầmhkF4 cáiEd2e FN2Sbìa hồFN2S sFN2Sơ màuhkF4 tíEoXEm giơEoXE lEoXEên vẩyFN2S vẩyEd2e hkF4trước mặtEd2e MFN2Sinh Thùy.

Minh ThkF4hùy hkF4vừa thấwFwGy bìaEd2e hFN2Sồ Ed2esơ liềnEoXE FN2Slao wFwGđến bêFN2Sn FN2SQuốc BảoEd2e đEoXEoạt EoXElại, nhưgFN2Sn QuốEoXEc BảoEd2e nEoXEhanh thkF4ay đưaEd2e lênEoXE trEd2eên cao.

- FN2STrả hkF4đây! –Ed2e CFN2Sô FN2Stức gFN2Siận gằFN2Sn từnhkF4g chữEoXE nói.

- CFN2Só bảnwFwG lĩnhkF4h FN2Sthì lấywFwG lạiFN2S đEd2ei Ed2e– QuốcEd2e BEd2eảo cFN2Sười FN2Slớn nói.

Minh ThùyEd2e tứcFN2S Ed2equá, cFN2Sô nhkF4hón chwFwGân cốFN2S lấFN2Sy nhEoXEưng EoXEkhông được.hkF4 NhìwFwGn vẻEoXE mặEoXEt giươFN2Sng giươFN2Sng tFN2Sự hkF4đắc cEd2eủa nhìnFN2S hkF4cô tEd2erêu ghẹowFwG :

- HahkF4ha…bí đaohkF4 lEd2eùn à,EoXE tốEd2et nwFwGhất nêwFwGn vềhkF4 mwFwGua sữaFN2S hEoXEươu EoXEcao cổhkF4 mwFwGà uốnghkF4 điEoXE rồiFN2S quEoXEay lhkF4ại đwFwGây lấyEd2e lạiFN2S chkF4ái này.

Vừa nóiwFwG Ed2ecậu chkF4òn làmEd2e độnhkF4g tácwFwG dwFwGùng wFwGtay wFwGđo chiFN2Sều wFwGcao trênFN2S tráEd2en FN2Scô rFN2Sồi đặtEoXE nwFwGgay thắtwFwG lEd2eưng củEd2ea hkF4cậu, ýhkF4 Ed2enói MhkF4inh ThùEd2ey lùnEd2e chỉEd2e đhkF4ứng thkF4ới eFN2So củaFN2S cậuhkF4 mFN2Sà thôi.

Đó Ed2ecoi nEd2ehư hkF4là wFwGmột sựhkF4 sỉwFwG nhụhkF4c chFN2So hkF4chiều hkF4cao khiFN2Sêm tốnhkF4 FN2Scủa MinEd2eh Thùy.EoXE EoXECô tứcFN2S giậnEoXE đếnwFwG xámFN2S FN2Scả mặtwFwG, quyếthkF4 twFwGâm lấyFN2S hkF4cho bằngwFwG được,wFwG chkF4ô túhkF4m lấwFwGy áhkF4o củEoXEa QhkF4uốc EoXEBảo cốhkF4 kéhkF4o FN2Scho cậuhkF4 thhkF4ấp xuốngFN2S rồEd2ei nhEoXEảy lêwFwGn lấhkF4y wFwGlại, hkF4nhưng FN2SQuốc BảFN2So nhanFN2Sh tEd2eay truyềhkF4n quEd2ea taFN2Sy EoXEkia rồi.Ed2e CảhkF4 hEoXEai giwFwGằng cEd2eo mEoXEột láthkF4, MwFwGinh ThùywFwG Ed2evô tìwFwGnh trEoXEượt chkF4hân trênEoXE tấmEoXE tEd2ehảm ngảEoXE ngườihkF4 hkF4về pEoXEhía FN2Ssau. Ed2eCứ tưởngFN2S lFN2Sà ngEd2eã đEoXEập đầuFN2S đwFwGến nơiEoXE, Ed2eMinh hkF4Thùy đEoXEành nhhkF4ắm mFN2Sắt lạFN2Si chờFN2S đợiwFwG Ed2ecú ngã.

Nhưng swFwGau đwFwGó, cFN2Sô thấyhkF4 EoXEcó mwFwGột vFN2Sòng tFN2Say ômEd2e lấEoXEy Ed2ecô, kéFN2So hkF4cô EoXEvề FN2Sphía ngườiFN2S đEoXEó, cwFwGứu chkF4ô tEd2ehoát khFN2Sỏi cEd2eú ngã,EoXE Ed2ecô cũnEd2eg nhawFwGnh thkF4ay ôEd2em chặFN2St lấyFN2S wFwGngười hkF4đó đểhkF4 kEd2ehỏi ngãFN2S. NhkF4hưng sawFwGu wFwGđó, MinhkF4h ThùEd2ey hkF4thấy cEd2eái gìwFwG đhkF4ó chhkF4ạm vàoFN2S wFwGmôi côEoXE rEoXEất mềm.wFwG MEoXEở FN2Smắt rEoXEa nhEd2eìn, cEoXEô thFN2Sấy mìwFwGnh EoXEvà QuốcFN2S BảEoXEo đanghkF4 môEoXEi FN2Schạm hkF4môi, mắwFwGt nwFwGhìn mắt.FN2S TrwFwGong giwFwGây phEoXEút đó,wFwG cảhkF4 haEd2ei đềFN2Su đwFwGỏ mặtEoXE, EoXEtim đhkF4ập thìhkF4nh thịchEoXE, lwFwGỗ tahkF4i nFN2Sóng bừng.

Một wFwGlát FN2Ssau, haEoXEi ngưFN2Sời xấEoXEu wFwGhổ buôFN2Sng nhaEoXEu rEoXEa. HwFwGọ đềwFwGu wFwGquay lưngFN2S lạiwFwG vớihkF4 nEd2ehau, đFN2Sứng EoXEim khôwFwGng nóEoXEi gì,wFwG FN2Schỉ nwFwGghe twFwGim mìnhwFwG đậphkF4 mạnh.wFwG CEd2euối cùEoXEng QuốhkF4c BảwFwGo FN2Slên tiếhkF4ng trước:

- CôEoXE hkF4mau dEoXEọn dhkF4ẹp chEd2eo hkF4sạch điwFwG, lhkF4át nEoXEữa tFN2Sôi vàwFwGo kiểhkF4m EoXEtra. NEoXEếu cEd2eô lhkF4àm khôngEd2e xoEoXEng thìwFwG đừFN2Sng moFN2Sng tôiEoXE tEoXErả lạEd2ei wFwGcho cô.

Quốc wFwGBảo nóEd2ei xEd2eong thìFN2S điFN2S hkF4ra ngoàEoXEi FN2Sphòng đwFwGóng sầEd2em cửwFwGa FN2Slại FN2Sđể mặcEd2e wFwGMinh ThùEoXEy vớihkF4 mộtEoXE đEd2eống nhùEoXEn nwFwGhằn đếwFwGn FN2Schóng mhkF4ặt mEd2eà wFwGcậu tạoEoXE wFwGra đểEoXE ứcEd2e hiếphkF4 cô.Ed2e MiEd2enh thùwFwGy tứhkF4c giậnEd2e đhkF4á mạnhkF4h đốngEoXE đồhkF4 màEd2e QEd2euốc BảoFN2S quăFN2Sng dướihkF4 FN2Sđất, mỗiwFwG hkF4cái mộwFwGt nEoXEơi. hkF4Sau đóFN2S troFN2Sng đầuFN2S xuấEd2et hiệnhkF4 mộEoXEt ýhkF4 tưởngFN2S tinhkF4h nghịch.

- BắtwFwG tôFN2Si làwFwGm chkF4u lhkF4i khEoXEông côhkF4ng cEoXEho anFN2Sh à,hkF4 đFN2Sừng hònEd2eg –Ed2e EoXEMinh TwFwGhùy hướEoXEng cửaEoXE mắng.

Cô chẳnFN2Sg nhữngFN2S khônEd2eg dọnEoXE dẹphkF4 chkF4ho sạEoXEch sẽEoXE mEoXEà còwFwGn chàEoXE sáEoXEt cwFwGhúng Ed2edưới chânwFwG cô.FN2S NhEd2eìn EoXEnhãn mấwFwGy chkF4ái Ed2ecáo sFN2Sơ mFN2Si EoXE, chkF4ô FN2Sbiết nEd2eó đắtEd2e tiềwFwGn tFN2Shế nào,EoXE hkF4cô dùnghkF4 tFN2Say Ed2evò náhkF4t chhkF4úng làmEoXE chúnFN2Sg nhkF4hăn nhúhkF4m đếnEoXE Ed2ekhông thểEd2e nhEoXEận ra.
Cô đhkF4á hếhkF4t tấwFwGt cảFN2S mềnFN2S gốiEoXE xuốnEd2eg đhkF4ất, nFN2Shảy lêwFwGn đóFN2S wFwGdẫm wFwGdẫm vàEd2ei wFwGcái chFN2So FN2Sđở ghétFN2S. NFN2Shớ EoXElại EoXEtrong Ed2etúi mìnhkF4h cònwFwG mấyEd2e chaEd2ei wFwGkeo màhkF4u dùnEoXEg wFwGđể làmwFwG tEoXEóc, cEoXEô lấyEd2e rwFwGa phuEd2en đầywFwG mFN2Sột hkF4tấm thwFwGảm hkF4dày rấhkF4t đEoXEẹp vwFwGà mEd2eấy cáihkF4 áEoXEo đưwFwGợc wFwGcho làEoXE đắcFN2S giFN2Sá nhất.

Sau đóEoXE, Ed2eMinh ThFN2Sùy còFN2Sn pháhkF4 hoạiEoXE thkF4hêm Ed2emột chútwFwG nữaFN2S EoXErồi mớhkF4i hkF4đắc cwFwGhí phủiEoXE thkF4ay Ed2eđi xuốngEd2e dFN2Sưới nEoXEhà. QuốcEoXE BEoXEảo vhkF4ừa nhìhkF4n tEd2ehấy côhkF4 bướcFN2S xuốnwFwGg thEoXEì nhìnFN2S đhkF4ồng hồ.FN2S MớiEd2e EoXEhơn nFN2Sữa tiEoXEếng, cậFN2Su nwFwGhăn mặtEoXE hỏi:

- wFwGCô dọnhkF4 xFN2Song rồiwFwG à.

- XhkF4ong hkF4rồi. TrảhkF4 cEd2eho tôiFN2S –wFwG MiwFwGnh ThwFwGùy lừEoXE mhkF4ắt EoXEđáp hkF4, wFwGrồi xóhkF4e tEoXEay trwFwGước mặFN2St hkF4Quốc Bảo.

Cậu gạtEd2e FN2Stay FN2Scô Ed2era nói:

- TwFwGôi phảihkF4 EoXEkiểm tEoXEra wFwGđã. NhkF4ếu khôngwFwG ưnhkF4g EoXEbụng FN2Sthì đừhkF4ng hòngEoXE tôiEoXE trả.

Nói xoEoXEng cậEoXEu điEd2e lênFN2S wFwGphòng, MiFN2Snh ThùyEd2e ởhkF4 dướihkF4 Ed2enày nhìhkF4n thwFwGeo bóngEoXE Ed2eQuốc EoXEBảo cườiEd2e hkF4thầm đếmwFwG Ed2enhịp. ChEoXEẳng đượcwFwG mấyEd2e nhịEoXEp côEd2e đEoXEã nEoXEghe thwFwGấy tiếnghkF4 EoXEgầm gừEoXE Ed2ethét lênhkF4 Ed2eở EoXEtrên lầFN2Su rEoXEồi thwFwGấy QuốcEoXE Ed2eBảo laFN2So xuốngwFwG nhhkF4anh nhưFN2S mộwFwGt cFN2Son Ed2ebáo. CEoXEậu hkF4chụp lấuEoXE tEoXEay côEd2e sEoXEiết chặwFwGt, gFN2Siậnn dữwFwG nói:

- Ed2eCô đãEd2e làmwFwG hkF4gì cáiwFwG phònwFwGg củaEoXE tôiEd2e hả.

- TEd2eôi cówFwG làmFN2S gEoXEì đâuEoXE chứEoXE –Ed2e MinFN2Sh TwFwGhùy ghkF4iương đôihkF4 mắEd2et FN2Stròn đewFwGn chFN2Sớp chwFwGớp hkF4tỏ vẻwFwG ngâyhkF4 thơFN2S wFwGvô tộwFwGi nói.

- CòFN2Sn nwFwGói khôFN2Sng, pFN2Shòng củaEd2e EoXEtôi Ed2elúc nãyEd2e FN2Sđâu chkF4ó tệhkF4 nFN2Shư vậhkF4y Ed2eđâu. Ed2eCòn mấywFwG mwFwGàu sơnwFwG đóEoXE FN2Slà gìFN2S hả.

- NèEoXE, FN2Sanh cóhkF4 bằnghkF4 chứnEd2eg gwFwGì EoXEnói hkF4rằng tôihkF4 FN2Slàm FN2Shả, biếEoXEt đEoXEâu Ed2eanh làwFwGm EoXErồi EoXEnhưng khôwFwGng nFN2Shớ wFwGthì wFwGsao –hkF4 wFwGMinh thùwFwGy nwFwGgông nghêFN2Snh cEoXEãi lại.

Khóe môEd2ei QEd2euốc BwFwGảo lậphkF4 Ed2etức cEd2eong lêEd2en cEd2eười giFN2San xảFN2So nói:

- TôiFN2S sFN2Sẽ cEd2eho cEoXEô Ed2exem bEd2eằng chứng.

Nói xFN2Song cFN2Sầm cwFwGái remoFN2Ste bấEoXEm EoXEbấm mộtFN2S látFN2S, hìnhhkF4 ảnhEd2e MihkF4nh ThkF4hùy pháEd2e hwFwGoại hiFN2Sện rwFwGõ rwFwGa khhkF4iến côEoXE đóhkF4 lwFwGưỡi lEoXEấp bắEoXEp nói:

- CáhkF4i đó….hkF4cái đóEoXE …

Minh ThùhkF4y vFN2Sừa FN2Snhìn thFN2Sấy EoXEthì cEoXEhỉ muốnEd2e cắEd2en lưỡihkF4 chếtEoXE qhkF4uách Ed2eđi cEd2eho xongwFwG. wFwGKhông ngờEd2e thkF4rong phkF4hòng ngủEd2e củawFwG hắnEoXE tFN2Sa màhkF4 Ed2ecũng đặtEoXE camerwFwGa. CwFwGô hếtwFwG đườngFN2S chốiEd2e tộiEd2e, nhwFwGưng côEd2e Ed2enhất qwFwGuyết khôwFwGng FN2Schịu đểEd2e bịEd2e éFN2Sp chEoXEo nhkF4ên EoXEđành Ed2ecố gắnwFwGg ưỡnEoXEg ngựwFwGc FN2Slên nói:

- TôEoXEi lwFwGàm wFwGđó thìEoXE sao.

- ThkF4ôi cóhkF4 thểhkF4 đemEd2e bằhkF4ng chứngFN2S EoXEnày wFwGđến đồnEd2e FN2Scảnh sáEoXEt EoXEkiện hkF4cô hkF4– QEd2euốc BFN2Sảo EoXEcười xảowFwG quEd2eyệt nói.

Minh ThùEd2ey vừaFN2S EoXEnghe xohkF4ng thìEd2e nuốtwFwG FN2Skhan hkF4nước miếnhkF4g mộEd2et cáEd2ei, cEd2eô FN2Ssợ sệtEoXE nói:

- BấhkF4t quEoXEá tôiFN2S dọnEoXE dẹphkF4 sạFN2Sch sẽhkF4 lạEoXEi giúEd2ep aFN2Snh. CònwFwG hkF4mấy cáFN2Si Ed2eáo EoXEhàng hiệuFN2S FN2Svà tấhkF4m EoXEthảm cEd2eủa aEd2enh tFN2Sôi sẽwFwG đềnEd2e cwFwGho hkF4anh đượchkF4 không.

- ĐềnhkF4 chwFwGo wFwGtôi. ChỉwFwG EoXEe cEd2eô lựFN2Sc bấtEd2e thkF4òng tâEd2em. MấyhkF4 cáFN2Si EoXEáo tEoXEhì chhkF4ưa tEoXEính tớEoXEi Ed2eđi, nhưngwFwG tấhkF4m EoXEthảm đóFN2S cwFwGô bwFwGiết đEd2eáng giEoXEá EoXEbao nhiEoXEêu EoXEhay kEd2ehông hEd2eả. TôiEd2e muwFwGa trwFwGong mộtEoXE wFwGcuộc wFwGđấu giEd2eá, giáwFwG củaEoXE nhkF4ó Ed2elà 2Ed2e50 triệuEd2e. CôwFwG liEoXEệu chkF4ó đềnFN2S hkF4nổi kEoXEhông hả.

- ChkF4ái hkF4gì? FN2S– EoXEMinh TEd2ehùy wFwGmở tFN2So mắFN2St nEoXEhìn EoXEQuốc FN2SBảo wFwGkinh ngạcwFwG wFwG– Ed2eCái tấmFN2S thảmwFwG đóhkF4 mwFwGà tớwFwGi 2Ed2e50 triệFN2Su ư.

- EoXECô khônghkF4 twFwGin, tFN2Sôi cFN2Só tEoXEhể lấEd2ey Ed2ehóa đwFwGơn hkF4cho côwFwG coi.

- TấFN2Sm thảmwFwG đáhkF4ng giEoXEá nhEd2eư tEd2ehế FN2Smà aFN2Snh EoXElại FN2Sđể dFN2Sưới EoXEchân à.

- FN2STôi thkF4hích đóEoXE EoXEthì sawFwGo, wFwGcủa Ed2etôi, wFwGtôi muhkF4ốn lFN2Sàm gìEoXE thìwFwG wFwGlàm –hkF4 QuFN2Sốc BảFN2So giươngFN2S mắtFN2S cườiwFwG nóihkF4 –wFwG BwFwGây giFN2Sờ cwFwGô tínEoXEh sFN2Sao, FN2Snếu khEoXEông ngEd2eày mwFwGai Ed2etôi đEoXEi bhkF4áo cônEoXEg an.

Minh TFN2Shùy vừEoXEa swFwGợ hãiwFwG vFN2Sừa tứcwFwG giậhkF4n, cEd2eô cắnEd2e môihkF4 tựEoXE Ed2etrách chEd2eo hànhhkF4 độngFN2S nhhkF4ất thờiwFwG nEoXEông nổiEoXE wFwGcủa mìnwFwGh. SaEoXEu EoXEđó côwFwG líEd2e FN2Snhí nói:

- TôihkF4 kEd2ehông wFwGcó wFwGđủ tihkF4ền thkF4rả FN2Scho anwFwGh, tôEd2ei cànhkF4g khôFN2Sng muEd2eốn vàhkF4o tùEd2e. ChwFwGo Ed2enên thkF4ôi sẽhkF4 vFN2Siết gEd2eiấy nợFN2S EoXEcho anhEd2e, FN2Stôi swFwGẽ cốwFwG gắhkF4ng trảEoXE chkF4ho anFN2Sh cwFwGho Ed2etới Ed2ekhi nàoFN2S hhkF4ết thkF4hì thôi.

Quốc BảoFN2S cườEd2ei tFN2Shầm tFN2Srong bụEoXEng kEd2ehi EoXEmà côEd2e từEd2e wFwGtừ rơhkF4i vàwFwGo FN2Scái bẫhkF4y củawFwG cậu.

***

Vĩnh PhohkF4ng mEoXEở FN2Smắt tỉnhkF4h EoXElại tFN2Shì đãEd2e hơEd2en hkF410 giFN2Sờ EoXEtối. CậuEd2e wFwGngẩng FN2Sđầu nEd2ehìn lwFwGên FN2Sngười EoXEcon Ed2egái phEoXEía trêEd2en FN2S. HiFN2Sểu ĐEd2eồng đãEd2e nwFwGgủ quênEoXE. NgưEd2eời FN2Scô tFN2Sựa vFN2Sào thFN2Sành gFN2Shế, ahkF4n lEoXEành ngEoXEủ. VĩnhEoXE PhohkF4ng nhEoXEìn hkF4ngắm gươnhkF4g FN2Smặt sFN2Say Ed2engủ FN2Scủa FN2Scô, Ed2ecậu cảmEoXE tFN2Shấy thFN2Sật ấmwFwG ápFN2S. FN2SVĩnh PhoFN2Sng khwFwGông ngồiEoXE dwFwGậy, cậEd2eu muEd2eốn tậFN2Sn hFN2Sưởng khoảngEoXE twFwGhời ghkF4ian hạwFwGnh phúcwFwG này.

Đột nhiêEd2en tiếEd2eng hkF4điện tEd2ehoại EoXEreo lêhkF4n pháhkF4 hkF4tan FN2Skhông giEoXEan FN2Shạnh phkF4húc đóEd2e, HiểEd2eu ĐồnFN2Sg giậthkF4 mhkF4ình tỉnhFN2S giấcEoXE, Ed2enét mEd2eặt EoXEhơi EoXEbàng hoEoXEàng. VĩnEoXEh PEd2ehong nhaFN2Snh chóngEoXE nEd2egồi dậywFwG lEd2eãnh FN2Sđạm nói:

- NghwFwGe điệnFN2S wFwGthoại đi.

Hiểu ĐhkF4ồng lúnhkF4g túEd2eng đứnwFwGg dậyEoXE tìmEoXE điệnEd2e thoạwFwGi trowFwGng túFN2Si xáchEd2e, wFwGvừa nEoXEhìn thấyEoXE điệwFwGn Ed2ethoại, Ed2ecô quaEd2ey ngưFN2Sời nhìEoXEn VĩnFN2Sh FN2SPhong mEd2eột cáwFwGi, cậuEoXE thFN2Sấy vậyEd2e qwFwGuay lưnEoXEg hkF4đi, EoXEHiểu ĐồnghkF4 cúiwFwG hkF4đầu nói:

- MEd2eẹ đâEoXEy, hFN2Sôm nFN2Say EoXEcon đEoXEi wFwGchơi vEd2eui không.

Tiếng bwFwGé PhohkF4ng vàwFwG bEoXEé FN2SĐường ởwFwG đầuFN2S wFwGdây FN2Sbên kiFN2Sa FN2Sồn hkF4ào. VFN2Sui vFN2Sẻ khwFwGoe chEoXEuyện trêEoXEn trường.

- MẹEd2e cũngEoXE nhớEoXE coEoXEn nhiềuEoXE lắmwFwG. Ed2eBé ĐườnEoXEg đừFN2Sng giàFN2Snh đồEoXE hkF4chơi vớEd2ei wFwGbé PhowFwGng hkF4nghe chưa.

……………….

- ỪhmmwFwG, mhkF4ẹ cũngEoXE nwFwGhớ wFwGbé PhonghkF4. NgàhkF4y mEoXEai mẹwFwG sẽEd2e đónEd2e coFN2Sn EoXEvề ngwFwGủ FN2Svới mEd2eẹ. CEd2eon FN2Smau đhkF4i nwFwGgủ đEoXEi, pwFwGhải nFN2Sghe lờihkF4 ôFN2Sng bàhkF4 wFwGnghe chưa.

………………..

Vĩnh PhonhkF4g hkF4nghe mhkF4ấy lờiFN2S hkF4vừa EoXErồi thwFwGì cảEoXEm thấyEd2e wFwGchua xóEd2et vEd2eô hạn.wFwG TwFwGừng lhkF4ời nóiEoXE nhEoXEư lưỡEoXEi hkF4dao cứhkF4a vàEd2eo thkF4im cậuwFwG. VhkF4ĩnh PhFN2Song EoXEchua FN2Sxót nhậnEoXE rEoXEa, Ed2evách nwFwGgăn giữaEoXE cậuhkF4 hkF4không phảEd2ei chỉEoXE cwFwGó VĩEoXEnh ThànEd2eh hkF4mà cFN2Sòn hFN2Sai hkF4đứa coFN2Sn cEd2eủa Ed2ecô nữawFwG. VĩnFN2Sh wFwGPhong thấyEd2e tFN2Sim mìnwFwGh bắEoXEt đầuhkF4 lạnhhkF4 ngắthkF4, đôiEoXE mắtEd2e cFN2Sòn wFwGchìm thkF4rong hạnwFwGh hkF4phúc lúhkF4c hkF4nãy đãEd2e trởEd2e thàhkF4nh mộtFN2S màEd2eu đeEoXEn hkF4tối sầm.

Hiểu ĐwFwGồng Ed2enói điệhkF4n thoEd2eại xoEoXEng thEd2eì tEoXEắt FN2Smáy quwFwGay hkF4lại nhEd2eìn VĩnhkF4h PhkF4hong wFwGlo lắEoXEng hỏi:

- Ed2eAnh hkF4đã hFN2Sết đawFwGu chưa.

- EoXECô mawFwGu vềhkF4 nhàwFwG điFN2S –wFwG VĩnhFN2S PhoFN2Sng khônwFwGg trảwFwG lờihkF4 wFwGmà chỉEoXE đáp.

- hkF4Em lấywFwG wFwGthuốc chwFwGo anwFwGh Ed2euống xowFwGng tEd2ehì vềEoXE hkF4– HiểuwFwG ĐFN2Sồng liếcwFwG nhìnEd2e đồngEd2e hồhkF4 mộtFN2S EoXEcái rồEoXEi nói,hkF4 khôngEoXE hềEd2e đểhkF4 Ed2eý sắhkF4c mặtEoXE hkF4của VĩnEd2eh PEd2ehong, cEoXEô cFN2Shỉ nghkF4hĩ FN2Srằng cậFN2Su còhkF4n đauFN2S nEd2eên hkF4khó chịu.

- hkF4Không cần.FN2S MwFwGau vềFN2S FN2Sđi hkF4– wFwGVĩnh PhFN2Song lwFwGớn tiếnghkF4 xhkF4ua đuổi.

Hiểu ĐồngEoXE thấEd2ey thEoXEái độEd2e VFN2Sĩnh PhonhkF4g thaFN2Sy đFN2Sổi, hkF4cũng khônghkF4 biếtEoXE hkF4nói gFN2Sì nhkF4ữa, chỉEd2e lặnwFwGg lẽhkF4 cầFN2Sm twFwGúi Ed2era về.

Vĩnh PEoXEhong thấyEoXE HiểEoXEu ĐồngFN2S đãEd2e điEoXE khỏiEoXE nEoXEhà troEd2eng lòFN2Sng buEoXEồn bhkF4ã thwFwGở dàiEd2e, ngãwFwG xuốEoXEng sofFN2Sa ngFN2Sước mặtwFwG nhìnEoXE trầwFwGn nhkF4hà màEd2e cảFN2Sm thwFwGấy Ed2eđắng hkF4lòng. FN2SSau Ed2eđó cwFwGậu bậtwFwG Ed2edậy chhkF4ạy wFwGra pEoXEhía wFwGban côngFN2S đEd2eảo mEd2eắt tEd2eìm, cuốihkF4 cùwFwGng cũFN2Sng thwFwGấy đưwFwGợc cáiwFwG bónwFwGg dáEoXEnh Ed2enhỏ FN2Sbé chkF4ô đọFN2Sc kiEd2ea đEoXEang đứFN2Sng đónEoXE xhkF4e. hkF4Nhưng chiếcFN2S EoXExe twFwGaxi EoXElao nhaFN2Snh wFwGqua, mEoXEặc kwFwGệ bEd2eàn EoXEtay gFN2Siơ wFwGlên ngoắcwFwG củaEd2e wFwGcô. CậuEoXE muwFwGốn Ed2echạy xuốnEoXEg láihkF4 xwFwGe wFwGđưa côFN2S về,hkF4 EoXEnhưng cFN2Sậu sợFN2S quFN2Syết tâhkF4m Ed2ecủa mwFwGình lầnEd2e nữawFwG bFN2Sị lunhkF4g layFN2S. EoXENên đàEoXEnh đứnhkF4g tEd2erên Ed2ecao nwFwGhìn xEd2euống cEd2eho đếnFN2S kEoXEhi chkF4ô bướcFN2S hkF4lên EoXEmột chiwFwGếc taFN2Sxi EoXEvà đFN2Si mất.

Vĩnh PwFwGhong tFN2Sức giậFN2Sn đấwFwGm wFwGmạnh vàwFwGo tườhkF4ng wFwGmấy cwFwGái cEd2eho đhkF4ến kEd2ehi hkF4tay hkF4tê dạwFwGi đi,Ed2e trầyEoXE trhkF4ụa, rướEd2em mEd2eáu. NhưwFwGng swFwGao Ed2etim vẫnFN2S cứhkF4 đau.
Hôm sawFwGu, tháEoXEi wFwGđộ VFN2Sĩnh PhonhkF4g cFN2Sành lạEd2enh lùngwFwG hEoXEơn trướwFwGc EoXEnữa khiếnEoXE chwFwGo cáFN2Sc wFwGnhân viwFwGên aEoXEi cũngwFwG hkF4sợ hãwFwGi, vừaEd2e lEoXEàm viFN2Sệc vừaEd2e thậFN2St thFN2Sò ngEd2eó vàFN2So phhkF4òng củaEd2e cFN2Sậu. CwFwGho tớFN2Si khFN2Si VĩnhhkF4 PhFN2Song wFwGbỏ đFN2Si hFN2Sọ mwFwGới EoXEthở phEd2eào nhẹhkF4 nhỏm.

Vĩnh PEoXEhong đhkF4i tiếpwFwG kháhkF4ch rồiEoXE lảowFwG đảoEd2e thkF4rở hkF4về nFN2Shà, dạEd2e hkF4dày lạEoXEi bEoXEị đauEoXE dwFwGữ dEoXEội. EoXECố gắngEd2e mwFwGãi mớihkF4 vềEd2e wFwGtới nhà.EoXE VEoXEừa vàohkF4 nhàwFwG, ánhkF4h sángwFwG đèEd2en wFwGđã ậphkF4 vàoEd2e mwFwGắt cậEd2eu vàFN2S mùiFN2S wFwGhương thwFwGơm Ed2elừng bawFwGo Ed2equây lấyEd2e mũiFN2S cậu.

Hiểu ĐồnghkF4 Ed2enghe tEd2eiếng mởEoXE cửEoXEa thìwFwG vộiEd2e chEd2eạy FN2Sra. VĩnEd2eh PEd2ehong nhkF4hìn cFN2Sô hkF4mặc wFwGtạp dề,Ed2e wFwGmái thkF4óc búhkF4i cEoXEao rFN2Sất EoXExinh đFN2Sẹp thậtFN2S sựFN2S hkF4chỉ FN2Smuốn ôEd2em lấyEd2e côwFwG cEd2eho thỏaEd2e lònEoXEg hkF4mong nhEd2eớ. NhwFwGưng FN2Scậu biếthkF4 Ed2egiữa họwFwG wFwGmãi hkF4mãi khEd2eông thểhkF4 nwFwGào, cwFwGậu lạnhwFwG lùnFN2Sg hỏi:

- wFwGSao côFN2S lạhkF4i FN2Sở đây.

- V.úhkF4 NămwFwG đưaFN2S chìaEoXE kEoXEhóa nEd2ehà chhkF4o emEoXE, EoXEem EoXEnhận Ed2elời V.hkF4ú chFN2Săm sówFwGc anh.

- ChămEoXE sEd2eóc thkF4ôi, tôhkF4i cóFN2S phEoXEải đứaEd2e trẻhkF4 FN2Slên FN2Sba đâuFN2S mwFwGà EoXEcần Ed2ecô chwFwGăm sóhkF4c –EoXE hkF4Vĩnh PEd2ehong cườiEoXE nhạt.

Cậu wFwGđi wFwGlảo đảoEd2e wFwGvào trEd2eong, HEoXEiểu Ed2eĐồng vộihkF4 chạyEoXE đếnhkF4 đỡEd2e cậwFwGu nhưnFN2Sg EoXEVĩnh PEd2ehong FN2Sgạt ra.

- TráhkF4nh FN2Sra FN2Sđi. ThkF4ôi Ed2ekhông cầhkF4n FN2Sai thươEoXEng hạiFN2S. CFN2Sô wFwGmau vwFwGề đi.

Hiểu ĐồnhkF4g địnhEd2e EoXEmở miEd2eệng nEd2eói hkF4câu FN2Sgì đóhkF4 hkF4nhưng rồhkF4i lạiEoXE thôhkF4i. CôwFwG thấywFwG VĩnhEoXE PhohkF4ng nEd2egã hkF4người xuốnghkF4 EoXEghế thìhkF4 vộEoXEi đếnhkF4 giEd2eúp cậEoXEu hkF4nới lEd2eỏng cwFwGà vạhkF4t rhkF4a nFN2Shưng VĩnEd2eh Ed2ephong EoXElại EoXEgạt EoXEra nói:

- SEd2eao EoXEcòn Ed2echưa về.

Hiểu ĐồngEd2e nhìnEd2e bộEoXE dạFN2Sng VĩnhwFwG PhonEd2eg nEoXEhư EoXEthế thìhkF4 đawFwGu lEd2eòng FN2Slắm. CôFN2S liwFwGền nói:

- FN2SEm nhìEoXEn FN2Sthấy anEoXEh ăhkF4n cơFN2Sm uốFN2Sng tEd2ehuốc xonhkF4g rồiEd2e ehkF4m về.

- TạiEoXE Ed2esao, tạwFwGi wFwGsao phảiEd2e lFN2Sàm vậy,FN2S wFwGvì lờiEd2e hhkF4ứa FN2Svới V.úhkF4 à.

- Ed2eVì ewFwGm lhkF4à ngwFwGười gFN2Siúp việcwFwG wFwGcho anhkF4h –EoXE HiểuFN2S ĐồngwFwG đáp.

Vĩnh PhkF4hong nFN2Sghe HiểFN2Su ĐFN2Sồng nóiFN2S hkF4vậy tFN2Shì ngạEd2ec nhEd2eiên EoXEnhìn côFN2S, láthkF4 sFN2Sau cưFN2Sời nhạtEoXE nói:

- LhkF4ần tEd2erước tôiEd2e kEoXEhông mwFwGuốn bạhkF4n gwFwGái tôiwFwG hiểhkF4u lầmEd2e mớhkF4i FN2Snói cwFwGô làEoXE nwFwGgười FN2Sgiúp vhkF4iệc, EoXEcô hkF4cũng đhkF4ừng Ed2etin lEd2eà nhFN2Sư thế.

- HồEoXEi trước,hkF4 anhkF4h đưEoXEa eEoXEm mộtEd2e EoXEsố tiềEoXEn, sốwFwG tiEd2eền đóFN2S EoXEvẫn chưhkF4a dùnghkF4 hếtFN2S chFN2So nêEd2en cFN2Soi nhưEoXE eEd2em tFN2Siếp thkF4ục làm.

- SốwFwG tiEoXEền đówFwG ….Được,Ed2e vwFwGậy thìwFwG Ed2emột lEoXEần EoXEtrả dứwFwGt luônhkF4 đi.

Nói rồwFwGi cEoXEậu kéFN2So HiểwFwGu ĐồngEoXE lạihkF4 đFN2Sè EoXEcô FN2Sxuống wFwGghế sEoXEau đóEd2e tEd2ehô bạowFwG chiếEd2em EoXElấy môFN2Si hkF4cô. Ed2eHiểu wFwGĐồng bịwFwG bhkF4ất nFN2Sgờ nhkF4ên hkF4không kFN2Sịp phảEd2en ứwFwGng, đànhkF4h nằmEoXE Ed2eim Ed2ebất đhkF4ộng. NhưngEoXE wFwGVĩnh wFwGPhong khônFN2Sg EoXEchỉ FN2Sdừng lEoXEại ởFN2S đó,FN2S bwFwGàn wFwGtay wFwGcậu EoXEbắt đầuEoXE xâmwFwG chiEd2eếm Ed2ecơ thểhkF4 côFN2S. BàEd2en tEd2eay tiwFwGến sấuhkF4 vFN2Sào ngựcwFwG cEoXEô dàFN2Sy vòEd2e mộtEd2e cáchFN2S thFN2Sô Ed2ebạo, wFwGđôi môiEd2e kEd2ehông mộEd2et cwFwGhút thươEoXEng EoXEtình hànEd2eh hạwFwG môiFN2S cEd2eô kEoXEhiến HiEoXEểu ĐồnEoXEg đaEd2eu đớn,Ed2e cEd2eô dEd2eùng hwFwGết sứEd2ec đẩyEoXE mạnhEd2e FN2SVĩnh phEoXEong hkF4ra rồwFwGi wFwGtát Ed2evào Ed2emặt cậuEd2e mFN2Sột cwFwGái mắng:

- Ed2eVô sĩ…

Nói rồiFN2S cEoXEô hkF4tháo tEoXEạp FN2Sdề FN2Sra quwFwGăng xuốngEoXE đấtEoXE bỏwFwG đi.

Vĩnh PhowFwGng bấtFN2S độnwFwGg ngồiwFwG đóEoXE rồFN2Si cườiEoXE điêEd2en dại.
wFwG– VôFN2S shkF4ĩ, wFwGcậu đwFwGúng làEoXE vôEd2e sĩ.

Rõ Ed2eràng lEd2eà EoXEcậu làwFwGm đauFN2S FN2SHiểu Đồng,Ed2e vậyEd2e mEoXEà thkF4im cậuwFwG lạEd2ei thấywFwG đaEd2eu gấpFN2S tEoXErăm wFwGngàn lần.hkF4 Ed2eCơn wFwGđau hkF4dạ dEoXEày lạihkF4 ậpFN2S xuhkF4ống khiếnEoXE hkF4cậu phảiwFwG chkF4hạy vàEoXEo tolewFwGt tEoXEống hếthkF4 nhwFwGững thứFN2S tronwFwGg bụnghkF4 Ed2era. CEd2eô hwFwGọng khôEoXE EoXEkhang vEd2eà đFN2Sắng Ed2eghét nhưnwFwGg vẫnEoXE Ed2ekhông bhkF4ằng vịEoXE đắngFN2S Ed2etrong lòng.

Hiểu ĐồngEoXE lhkF4eo lênEd2e Ed2exe tahkF4xi trởEoXE EoXEvề, côhkF4 cảmFN2S tEd2ehấy rấhkF4t đwFwGau đớn.wFwG CôFN2S kEoXEhông EoXEphải FN2Sđau vwFwGì wFwGbị VĩnwFwGh PEd2ehong hànhFN2S hạFN2S thâEd2en wFwGxác, mFN2Sà Ed2eđau vwFwGì bFN2Sị VĩwFwGnh PhFN2Song xeEd2em FN2Sthường. TrEoXEong mắhkF4t cậu,Ed2e wFwGcô wFwGvẫn lEd2eà mộtFN2S côwFwG wFwGgái báFN2Sn hoEoXEa vôhkF4 liêmFN2S sỉ.wFwG wFwGCái cEd2eảm giácEd2e vừawFwG tứEoXEc giậnFN2S vừahkF4 đFN2Sau đớnEoXE nwFwGày làmEoXE twFwGim hkF4cô EoXEnhứt nhói.

Về đếnwFwG nhà,Ed2e HiểuhkF4 ĐồEd2eng hkF4mệt mỏiFN2S vFN2Sùi mìnhhkF4 tronhkF4g chănEd2e, lhkF4òng đhkF4au nEd2ehư FN2Scắt, EoXEcô cứEd2e FN2Sđể mặEd2ec nướcwFwG mắEd2et EoXElăn Ed2edài qEoXEua khóeFN2S mi.

- CuEd2eối Ed2ecùng FN2Scũng hkF4đã EoXEcó tihkF4n thkF4ức hkF4từ bênFN2S FN2Scông FN2Sty Ed2eVĩnh PhhkF4át EoXE– KhEoXEương ThEd2eái đếnFN2S nwFwGói FN2Svới VhkF4ĩnh PhoEoXEng. BâwFwGy giFN2Sờ hkF4cậu hkF4tạm thờiFN2S chuyểwFwGn EoXEqua FN2Slàm tFN2Srợ lwFwGí FN2Scho VĩEd2enh PhFN2Song tEd2erong khwFwGi VĩnhhkF4 ThànFN2Sh điwFwG côngwFwG Ed2etác, vEd2eì cFN2Só rấtwFwG nhiềuhkF4 viFN2Sệc Ed2emà FN2SVĩnh ThEd2eành vẫnEd2e chEd2eưa giảhkF4i quyếthkF4 hết,Ed2e Ed2ecần VĩEoXEnh PhwFwGong giảiEoXE quyết.

- ĐượEd2ec, vậyhkF4 hkF4anh maEoXEu EoXEsắp xếFN2Sp mộtFN2S cEoXEuộc hwFwGẹn vớEoXEi hkF4ông ấyhkF4 hkF4đi –FN2S hkF4Vĩnh PhoFN2Sng FN2Sra lệnh.

- ÔngEoXE ấyEd2e wFwGnói ngàyEd2e mFN2Sai sEd2eẽ đíchFN2S thâEoXEn đếnEd2e đâhkF4y nóiEd2e chuyệFN2Sn Ed2e– KhươnEd2eg TEd2ehái tEoXErả lời.

- Tốt!EoXE VậywFwG wFwGthì anFN2Sh mEoXEau cEoXEhuẩn bịwFwG EoXEcho thậEd2et tốEd2et cEoXEho FN2Scuộc đàmEd2e phkF4hán ngEd2eày mhkF4ai. ChúnhkF4g wFwGta nEoXEhất địFN2Snh Ed2ephải lấyEd2e đượcEd2e lôhkF4 đấthkF4 đówFwG wFwG– VhkF4ĩnh PhoEd2eng gậhkF4t wFwGgù vEoXEui mwFwGừng nói.
KhFN2Si VĩnhhkF4 EoXEPhong Ed2evề nhàEd2e, trhkF4ên bànwFwG đãwFwG bàywFwG đồhkF4 FN2Săn vẫnFN2S còhkF4n bhkF4óc kEd2ehói, hkF4trên EoXEbàn còhkF4n Ed2eđể thuốcEd2e đFN2Sau hkF4bao tEd2eử hkF4và mộtEd2e lEd2ey nFN2Sước lwFwGọc, nhưEd2eng lwFwGại khhkF4ông Ed2ehề thEd2eấy bóngEd2e dáwFwGng HiEd2eểu ĐồFN2Sng đâuEd2e hwFwGết. wFwGVĩnh PhoFN2Sng thởEoXE dàiwFwG khEd2ei nhìEoXEn nhũEoXEng thEd2eứ đó.ChẳngEoXE phwFwGải cậuwFwG cốEoXE ýEoXE làFN2Sm tổnwFwG thưwFwGơng côhkF4 hFN2Say FN2Ssao, chEoXEẳng EoXEphải cEd2eậu wFwGcố EoXEý làmEd2e chFN2So cEd2eô ghhkF4ét cậuEoXE hawFwGy saohkF4. TạiEd2e sFN2Sao Ed2ecô vẫnFN2S quaEoXEn tâEoXEm đếnEd2e EoXEcậu, tạiwFwG saEd2eo vẫFN2Sn twFwGỏ rFN2Sa ânFN2S cwFwGần nhhkF4ư thếEoXE. VậyEd2e thìEd2e Ed2elàm saEd2eo cậuFN2S cwFwGó thhkF4ể quênFN2S cô,hkF4 vậyFN2S Ed2ethì làmEoXE hkF4sao wFwGcậu cEd2eó EoXEthể thwFwGôi nhunEd2eg nhớ.

“ HiểEd2eu ĐồnFN2Sg! wFwGEm cEd2eó hkF4biết EoXEem mEoXEang đếEd2en chhkF4o anEoXEh nhiEd2eều EoXEmật ngọEoXEt, nwFwGhưng EoXEcũng chíEd2enh eEoXEm wFwGmang FN2Sđến đắngEoXE cawFwGy hkF4cho Ed2eanh. NếuwFwG FN2Snhư FN2Scó tEoXEhể chuwFwGng hwFwGòa mậthkF4 ngọtFN2S Ed2evà cEoXEay đắngFN2S vàhkF4o nhFN2Sau wFwGthì cEoXEó lẽFN2S Ed2etình yêuEoXE khkF4hông twFwGồn Ed2etại. NhưnwFwGg Ed2enỗi cEoXEay đắwFwGng EoXEnày lạwFwGi khkF4hiến hkF4anh wFwGđau đếEd2en điFN2Sên dạhkF4i. “

Nước mắtEd2e lặnEoXEg lẽwFwG lănhkF4g dàiEd2e khEoXEi cậuhkF4 EoXEcầm đũFN2Sa. VĩnhEd2e PhonhkF4g cũngwFwG FN2Skhông ngờFN2S rằng,hkF4 bảnEd2e thânFN2S mìnFN2Sh lFN2Sại cóEoXE Ed2ethể wFwGrơi hkF4nhiều nướcFN2S mắtwFwG Ed2enhư tEoXEhế.Trước khkF4hi gặhkF4p HiểuFN2S ĐồngEd2e, mFN2Sột wFwGthời giaFN2Sn dEd2eài đằnFN2Sg đẵnEd2eg hFN2Sai FN2Smươi wFwGnăm cEoXEậu khFN2Sông EoXEhề khóc.VậyEd2e mFN2Sà EoXEkhi gFN2Sặp côhkF4, bịFN2S côwFwG lFN2Sàm tổEd2en tEoXEhương, VhkF4ĩnh PhhkF4ong wFwGkhóc thFN2Sật nhiEd2eều, nhEoXEư kEoXEhóc chEd2eo wFwG20 Ed2enăm cEd2ehưa hhkF4ề đượcEd2e khóc.NEoXEếu nwFwGhư Ed2ekhóc Ed2ecó EoXEthể làFN2Sm cậwFwGu EoXEquên FN2Sđi HwFwGiểu ĐhkF4ồng thìhkF4 EoXEbắt cậuhkF4 kFN2Shóc khôEoXE nướchkF4 mắt,Ed2e wFwGcậu chkF4ũng cawFwGm lòng.

Đời ngườiFN2S cówFwG thểwFwG khwFwGóc baFN2So nFN2Shiêu đểEoXE cạnwFwG lệ

Đời ngưEoXEời phFN2Sải wFwGtrải quwFwGa bawFwGo nhiêuEoXE Ed2elệ wFwGmới twFwGhôi đauwFwG lònhkF4g nữa.
SánFN2Sg hômwFwG sauEd2e, Ed2eVĩnh PhEd2eong tớiwFwG wFwGsớm đểwFwG chuẩnEd2e bịEd2e cuộcwFwG gặwFwGp mặtEd2e vớiEd2e chủFN2S tịchFN2S VĩnhwFwG PhEd2eát. VẫFN2Sn lEoXEà hkF4một EoXEphó EoXEtổng EoXElãnh đạmEd2e nhưnFN2Sg oahkF4i pEd2ehong đẹpEoXE tFN2Srai khihkF4ến hkF4cho hkF4mấy Ed2ecô nhânFN2S viênwFwG bịEoXE wFwGhớp EoXEhồn. NhưngEd2e cậuEd2e nFN2Sgày càngEd2e lwFwGạnh lùnFN2Sg hơEoXEn nữa.FN2S CàwFwGng làmFN2S ngườiEd2e FN2Sta chwFwGỉ dáFN2Sm đứngEd2e từwFwG FN2Sxa nhìFN2Sn Ed2engắm chkF4hứ khôwFwGng dáEoXEm FN2Sđến gần.

Cậu đFN2Si ngFN2Sang EoXEqua hkF4bàn HiểuEd2e ĐồhkF4ng, hkF4cô khôngEd2e hkF4ngồi wFwGở đó,hkF4 nhEoXEưng chiwFwGếc giỏEoXE EoXEcô vẫnFN2S đeEoXEo Ed2ethì đEoXEang nằmwFwG trêhkF4n gwFwGhế. MộEoXEt chúFN2St dwFwGao độhkF4ng wFwGthoáng qFN2Sua nhưnghkF4 nhawFwGnh chhkF4óng bwFwGì dFN2Sìm xuốngEd2e, VĩEd2enh PhohkF4ng điwFwG thkF4hẳng wFwGvào phòngEd2e mìnhhkF4. HômwFwG hkF4nay lEoXEà ngàEoXEy thứEoXE hhkF4ai EoXEhọ khôngwFwG gặpFN2S nhau.

Từ kFN2Shi xảyhkF4 wFwGra chuyEd2eện đó,FN2S HFN2Siểu ĐồnghkF4 luwFwGôn tráwFwGnh mặthkF4 wFwGVĩnh PhoEd2eng. TEd2erước khEoXEi cậFN2Su đếnwFwG, côhkF4 lFN2Sấy wFwGcớ wFwGđi hkF4pha cEoXEà pwFwGhê chEoXEo mọiwFwG ngưwFwGời, chwFwGo tớwFwGi khEoXEi VĩnhhkF4 PhoFN2Sng FN2Svào phòngFN2S, côEoXE mEoXEới FN2Squay tFN2Srở lạiwFwG. KFN2Shi VĩnhhkF4 PhkF4hong wFwGđi FN2Sra thìwFwG côwFwG hkF4cúi đầFN2Su xuốnghkF4 mặtwFwG bEoXEàn vờhkF4 chăhkF4m chỉEoXE hkF4làm việcwFwG. SwFwGau đEd2eó, HiểuFN2S ĐồEd2eng xuEoXEng phEd2eong đEoXEi đFN2Sến EoXEkho hFN2Sàng đhkF4ể kiểmwFwG twFwGra Ed2ehàng. VEd2eiệc nàwFwGy rấwFwGt mệhkF4t nhwFwGọc wFwGnên rấtEd2e ítFN2S ngườiwFwG chịuwFwG đi,hkF4 chkF4ho nêFN2Sn EoXEkhi HiEoXEểu ĐồngEd2e đềhkF4 nghhkF4ị EoXEthì đượcFN2S Ed2ephép nwFwGgay. VậEoXEy lEoXEà cảhkF4 wFwGchiều hôEd2em EoXEđó, VhkF4ĩnh PEd2ehong khEoXEông nEoXEhìn tEd2ehấy HiFN2Sểu Đồng.

Các cấpEoXE lãnhwFwG đạohkF4 đềuFN2S hkF4đi thhkF4eo VĩnEd2eh hkF4Phong vhkF4ào phEd2eòng họEd2ep đwFwGể đónFN2S EoXEtiếp cEd2ehủ tịEoXEch LâmhkF4 Ed2eVăn TráwFwGc wFwGcủa tEd2eập đwFwGoàn VĩhkF4nh PwFwGhát. ĐúngEd2e gihkF4ờ hEd2eẹn, EoXEông VhkF4ăn Ed2eTrác FN2Scùng coEd2en trawFwGi lFN2Sà ôngFN2S TuEoXEấn KFN2Shanh Ed2eoai phonhkF4g bướEd2ec vào.EoXE HọEoXE đượcEoXE hkF4chào đóhkF4n nhưFN2S nhữngEd2e vEd2eị khácwFwGh Ed2evô cFN2Sùng quý.

- ChàEd2eo Ed2engài! RấEoXEt wFwGhân hạnwFwGh FN2Sđược wFwGđón tiếphkF4 hkF4ngài –EoXE VĩnhkF4h PhoEoXEng đưaFN2S tawFwGy hkF4ra bắwFwGt, vuFN2Si vẻhkF4 chEd2eào ôEoXEng VăhkF4n Trác.

- ChàFN2So chkF4ậu! VẫnhkF4 nghkF4he đồhkF4n cậEoXEu tuhkF4ổi trẻhkF4 wFwGtài caFN2So. HôFN2Sm FN2Snay đượcFN2S hkF4gặp mặEd2et thậthkF4 wFwGlà mwFwGay mEoXEắn Ed2e– ÔEd2eng VănwFwG TrácFN2S cEoXEũng đwFwGưa tEoXEay FN2Sra bắFN2St Ed2elại cườiFN2S nói.

- NhkF4gài quáFN2S khkF4hen. MờEd2ei ngEd2eài ngEoXEồi EoXE– vĩnhEoXE PhoEoXEng EoXEchỉ Ed2etay FN2Svào gEd2ehế lịchhkF4 sEd2eự ngồi.

Vĩnh PhonFN2Sg Ed2ecũng hkF4quay FN2Ssang Ed2ebắt hkF4tay ônhkF4g TuấEd2en Khanh.

Sau mấhkF4y lờiEd2e wFwGxã gFN2Siao khEd2eách shkF4áo, bFN2Sa ngườiwFwG wFwGcùng ngồEoXEi xEd2euống nhhkF4ìn nhFN2Sau, mỗiEoXE ngườiEoXE thFN2Seo đuFN2Sổi Ed2emột FN2Ssuy nEd2eghĩ FN2S. SahkF4u cùngEd2e EoXEVĩnh PhoEd2eng hỏi:

- wFwGChẳng biếFN2St wFwGcác Ed2evị EoXEthích dùngEd2e chhkF4i, Ed2etôi lậpFN2S thkF4ức FN2Scho ngườiEoXE đeEd2em đến.

- KhônEd2eg cầnFN2S kháEd2ech sEoXEáo lFN2Sàm FN2Sgì. EoXEChỉ cầwFwGn mộtEoXE twFwGách tràEoXE lEoXEà đưEd2eợc –EoXE ÔnhkF4g VăFN2Sn hkF4Trác cườiEd2e hàhàhkF4 trảhkF4 lời.

- BwFwGa tôEd2ei chỉhkF4 thícEd2eh uốwFwGng tràhkF4 hkF4thôi –FN2S ÔngEoXE TuấFN2Sn KEoXEhanh FN2Sgiải thích.

- ChEoXEẳng hkF4hay ôwFwGng thíwFwGch uốnghkF4 trEd2eà gìFN2S. TwFwGôi sEoXEẽ FN2Scho ngưEd2eời phhkF4a ngaFN2Sy –hkF4 VĩnwFwGh PhoEoXEng liềnwFwG hỏi.

- ThkF4rà tôEoXEi uFN2Sống rấwFwGt wFwGđặc biFN2Sệt. ChắcEd2e cônhkF4g EoXEty hkF4không thwFwGích uốnghkF4 hkF4loại twFwGrà đhkF4ó đâu.wFwG CứFN2S phwFwGa mộthkF4 tácEoXEh tEoXErà bìnhkF4h thườnghkF4 lhkF4à đượcFN2S –EoXE ÔhkF4ng VFN2Săn TráEd2ec cưEoXEời cườiEoXE nói.

- LầnFN2S đầwFwGu chhkF4úng EoXEta gặFN2Sp mEoXEặt lạihkF4 khFN2Sông thwFwGể EoXEtiếp đãiFN2S nhkF4gài chwFwGu đáohkF4 wFwGrồi –wFwG VĩwFwGnh PhoEd2eng twFwGỏ vẻEd2e hốEoXEi lỗi.

- ThậthkF4 kEoXEì lạwFwG Ed2elà, EoXEtôi hkF4lại EoXEcó chkF4ảm gihkF4ác wFwGđã gFN2Sặp cậuEoXE EoXEở đâuEoXE rồihkF4 tFN2Shì phảiEd2e –FN2S ÔngwFwG wFwGVăn tráchkF4 EoXEnhìn VĩFN2Snh PwFwGhong mộtFN2S látEoXE FN2Srồi hkF4trả lời.

- TuổEoXEi trFN2Sẻ nôwFwGng nổi,EoXE thườnEd2eg hFN2Say rEd2eong chkF4hơi, FN2Squậy phFN2Sá. ChắcwFwG lwFwGà bhkF4ị FN2Schủ tịchhkF4 nhìFN2Sn thhkF4ấy rồi,wFwG wFwGxin Ed2eđừng cEd2ehê cười.

- wFwGKhàkhà ….rhkF4ất thFN2Sẳng thắn.Ed2e Ed2eVừa gặpFN2S mặtEoXE tôEd2ei đFN2Sã EoXEthích cậuFN2S rồi.

- TwFwGôi cFN2Sũng vậyFN2S EoXE– hkF4Vĩnh FN2SPhong đáphkF4. hkF4Sau EoXEđó wFwGcậu quEd2eay đầuhkF4 bảhkF4o –FN2S MEd2eau wFwGcho ngườiFN2S hkF4pha tràhkF4 mờEoXEi chủFN2S tịcEoXEh vàEd2e tổnEoXEg giáEd2em đốchkF4 nEd2ehanh lên.

- VânwFwGg! –FN2S KhưFN2Sơng TFN2Shái gwFwGật đầuFN2S wFwGrồi vộiFN2S vàngFN2S FN2Sđi rwFwGa ngoài.
Vì EoXEphòng tiếpwFwG khEoXEách gầEoXEn FN2Sngay phFN2Sòng kếEd2e EoXEhoạch cEoXEho nêFN2Sn KhươngFN2S wFwGThái hkF4ra bEd2eảo Ed2ehọ điEoXE phFN2Sa EoXEtrà. MaFN2Si Ed2ethi FN2Slà nEoXEgười đhkF4ược lEd2eệnh đwFwGi hkF4pha. ChkF4ô FN2Scũng biếFN2St Ed2eđây wFwGlà cuộcwFwG gwFwGặp mặtEoXE qEoXEuan trọngFN2S nêEoXEn vộiwFwG vwFwGàng đEd2ei phaEd2e. NhưnghkF4 EoXEchẳng mEd2eay trEd2eong lEd2eúc lúhkF4ng túwFwGng FN2Scô làmFN2S đổEd2e nhkF4guyên hộpwFwG EoXEtrà xuốnFN2Sg đất.FN2S HEd2eoảng hốt,hkF4 tìhkF4m tràhkF4 hkF4khác đểFN2S phkF4ha, nhưFN2Sng chẳngFN2S FN2Scòn lhkF4oại trwFwGà wFwGnào Ed2enữa, cwFwGô lEd2eanh trwFwGí vộihkF4 cwFwGhạy đếhkF4n hkF4tìm HiểuFN2S Đồng.

- HiểFN2Su Đồng!FN2S CậuEoXE vẫnEoXE cFN2Sòn hkF4trà hEoXEoa Ed2ehồng FN2Shay không?

Hiểu ĐồFN2Sng nghkF4ẩng đầuEd2e hkF4lên EoXEngạc nhiEoXEên hỏi:

- ĐểhkF4 lFN2Sàm gìhkF4, cậFN2Su tớwFwGi ngàyEd2e hkF4rồi à.

- KhônghkF4 wFwGphải, mìnFN2Sh lEoXEàm đổhkF4 hếtEoXE hộwFwGp EoXEtrà xuốngwFwG đấhkF4t rồwFwGi. KhônwFwGg chkF4òn tràhkF4 nàowFwG hếtEd2e, Ed2ecũng mwFwGay EoXEmình nhớEoXE cEd2eậu wFwGthích uốnhkF4g hkF4trà FN2Shoa hồngFN2S nhkF4ên hwFwGay maEoXEng FN2Stheo wFwGliền chkF4hạy đếwFwGn Ed2eđây. wFwGMau đưaFN2S cEd2eho mEoXEình đi,FN2S cậEoXEu cũngEoXE biếhkF4t phwFwGó tEoXEổng hkF4đang bàhkF4n cEoXEông viEd2eệc vớiFN2S cEoXEhỉ tịcEoXEh VĩEoXEnh Trác.

- NhưnEd2eg Ed2emà dEd2eùng tràEoXE hoFN2Sa hồnFN2Sg đEd2eể đãiFN2S khkF4hách thhkF4ì cEoXEó FN2Sphải làFN2S ….

- ChkF4ó còwFwGn hhkF4ơn khônFN2Sg? wFwGNếu kEoXEhông hkF4mình sEd2eẽ bịwFwG đuhkF4ổi vFN2Siệc mấtEoXE –EoXE EoXEMai TwFwGhi lEoXEo EoXElắng nói.

- ĐượcFN2S rồFN2Si Ed2eđể mFN2Sình phFN2Sa chEoXEo hkF4nếu khôngFN2S cậuhkF4 FN2Slại lEoXEàm đổFN2S hkF4nữa –Ed2e HFN2Siểu ĐồngEoXE hkF4vội trấhkF4n aEoXEn MFN2Sai thi.

Mai ThkF4hi gậtEd2e đầu.Ed2e FN2Scả haEoXEi nhanEoXEh cFN2Shóng đhkF4i đếnEoXE EoXEphòng pwFwGha trà.
Vĩnh wFwGPhong vàEoXE ôngFN2S VăFN2Sn TráchkF4 FN2Snói thêmEoXE vàiEd2e cwFwGâu xãFN2S gFN2Siao rồiEoXE liềEoXEn EoXExoay vàohkF4 vấnEoXE đEd2eề EoXElô đEd2eất đó.

- CậEoXEu Ed2ehy vọngwFwG tôiEd2e sẽEoXE nhườnEd2eg lwFwGô đFN2Sất Ed2eđó chkF4ho cậuFN2S –Ed2e ÔwFwGng VFN2Săn Ed2eTrác mEd2eĩm cườihkF4 hỏi.

- VEd2eậng EoXE– VĩEoXEnh EoXEPhong gậtEd2e đầu.

- wFwGNếu tEoXEôi khôwFwGng nhườFN2Sng tEoXEhì wFwGsao FN2S– ÔhkF4ng Ed2eVăn TrácwFwG vẫnEoXE nụhkF4 cEoXEười FN2Sbí EoXEhiểm nEoXEhìn VĩnhFN2S PFN2Shong hỏi.

Sắc mặEd2et VĩnhEd2e PhonwFwGg hơEoXEi twFwGối lFN2Sại, cậEoXEu cũFN2Sng biwFwGết ôngEd2e tEoXEa EoXEkhông hkF4dễ EoXEgì nhườnghkF4 lạhkF4i FN2Slô EoXEđất đóEd2e. wFwGVẫn còFN2Sn chkF4hưa kịEd2ep nóiwFwG gìFN2S thEd2eì cóFN2S tiếnEd2eg gõwFwG cửa.

Mai ThEd2ei hkF4đã đemhkF4 tràEoXE vhkF4ào, cẩnFN2S FN2Sthận đặthkF4 xuốnFN2Sg FN2Sbàn trEd2eước wFwGmặt từEd2eng ngưEoXEời. VĩhkF4nh PhonhkF4g nhânEoXE cơwFwG hFN2Sội nói:
– MờiwFwG wFwGchủ tEoXEịch wFwGvà tổhkF4ng gEd2eiám FN2Sđốc dùnFN2Sg trà.

Ông EoXEVăn TrFN2Sác lịFN2Sch sựhkF4 cầFN2Sm wFwGly FN2Strà lêwFwGn thEd2eưởng thức.FN2S MùEoXEi vEoXEị trwFwGà queEd2en thEd2euộc hkF4xông lêEd2en mũiEoXE ôwFwGng. ÔwFwGng nhwFwGìn VĩnFN2Sh PhkF4hong cườFN2Si nói:

- hkF4Xem Ed2era quFN2Sý côngEoXE wFwGty cóEd2e điềwFwGu EoXEtra mộtEoXE cEoXEhút vềEd2e sởhkF4 thíFN2Schc ủaEd2e tôiFN2S twFwGhì phải.

Nói xonhkF4g ônhkF4g liềnFN2S uốhkF4ng thhkF4ử mộtwFwG nEoXEgụm. EoXEVừa uhkF4ống EoXExong wFwGông liEd2eền đưFN2Sa FN2Sly tràEd2e Ed2era nhìnwFwG chămwFwG chFN2Sú. wFwGSau đóEoXE uốngEoXE wFwGmột hkF4hơi cEoXEạn hkF4ly wFwGrồi cườiEd2e mFN2Sột hkF4cách hkF4sảng khoáiEoXE nwFwGhìn VĩnhEd2e PwFwGhong cườEoXEi hỏi:

- hkF4Có hkF4thể EoXEcho tôhkF4i gEoXEặp ngườihkF4 phEd2ea tràhkF4 không?

Vĩnh wFwGPhong quEoXEay đFN2Sầu nFN2Shìn EoXEMai FN2SThi hỏi:

- Ed2eLà cEoXEô phEd2ea tEoXErà à.

- Tôi…wFwG –EoXE MaEoXEi wFwGThi néthkF4 mwFwGặt wFwGđầy FN2Ssợ hhkF4ải ấpEd2e úEoXEng kFN2Shông dáwFwGm trFN2Sả lờiwFwG. ChkF4ô khônEoXEg biEd2eết Ed2etại swFwGao ôngwFwG VănEoXE trácwFwG lạhkF4i hkF4muốn gặpFN2S ngưEoXEời phEoXEa FN2Strà, khônEd2eg bihkF4ết hkF4có phkF4hải dFN2So FN2Strà wFwGcó vấEoXEn hkF4đề haFN2Sy khôwFwGng. CôFN2S vhkF4ừa sợhkF4 bEd2eị đuổiEoXE vEoXEiệc vhkF4ừa sEd2eợ liêhkF4n Ed2elụy HiểuhkF4 ĐồnghkF4 cEd2eàng khônhkF4g dhkF4ám nói.
Vĩnh PhoFN2Sng nhhkF4ìn vẻEd2e ấpEd2e únghkF4 củaEoXE MhkF4ai ThhkF4i thwFwGì FN2Sliền uEd2eống thửEd2e lFN2Sy tràwFwG xeEoXEm cóhkF4 phảhkF4i làhkF4 Ed2ecó vầnEoXE đềEd2e FN2Sgì EoXEhay khônFN2Sg. Ed2eNhưng khhkF4i cậEd2eu vừaEoXE uwFwGống vào.wFwG VịwFwG nhkF4gọt twFwGhấm nghkF4ay đầuEd2e lưFN2Sỡi lạEd2ei thêmFN2S mộtFN2S Ed2echút vEoXEị chuwFwGa tỏawFwG hươngwFwG thơEd2em nhèFN2S nhEoXEẹ cùngEd2e Ed2evới Ed2ehương hFN2Soa wFwGhồng wFwGkhiến ngưEd2eời tFN2Sa sảwFwGng khoFN2Sái. CậuEoXE biFN2Sết EoXEngay ngwFwGười pwFwGha tràFN2S lEoXEà ai:

- Ed2eMau rEd2ea Ed2egọi chkF4ô ấywFwG EoXEvào đây.

Mai FN2SThi luốngEd2e cuốngEd2e vộihkF4 wFwGlui FN2Sra ngoài.EoXE VwFwGĩnh PhwFwGong nhìnwFwG ônFN2Sg VEd2eăn TwFwGrác wFwGnghi ngại,EoXE rồiEoXE vớiwFwG taFN2Sy róEd2et thêmEd2e mộthkF4 FN2Stách tFN2Srà khwFwGác chkF4ho ônwFwGg taEoXE. ÔnEoXEg FN2SVăn TrácwFwG khônwFwGg ngầnhkF4 ngạiEd2e cầmhkF4 nEd2egay táchEoXE EoXEtrà uốnhkF4g cạnEoXE, rwFwGồi cưwFwGời sảnghkF4 khoái:

- hkF4Đã lEoXEâu khônghkF4 Ed2eđược wFwGuống trảwFwG nàwFwGy EoXErồi, cũnEoXEg Ed2ehơn Ed2ehai Ed2enăm rồi.hkF4 ThậhkF4t kFN2Shông ngờhkF4 quýEoXE côEd2eng FN2Sty lạFN2Si hiFN2Sểu rwFwGõ kFN2Shách wFwGcủa mìEoXEnh đếnEd2e vậy.

Vĩnh PhonEd2eg nhwFwGìn thầnEoXE EoXEthái ôEd2eng VhkF4ăn TrácEd2eh EoXEnhư FN2Sthế thFN2Sì kinwFwGh ngạhkF4c lắFN2Sm, EoXEông TuấnEd2e KhaEd2enh thEoXEấy vậhkF4y Ed2emới nói:

- ĐEd2eây lEd2eà loạihkF4 tEoXErà đEd2eặc biệwFwGt FN2Smà lúcEd2e nãyhkF4 wFwGba twFwGôi nóEoXEi đến.

- VậyEoXE EoXEthì mờhkF4i ngàiEd2e hkF4uống thwFwGêm táEoXEch wFwGnữa –Ed2e VĩnwFwGh Ed2ePhong cườiEoXE wFwGnói FN2Srồi rEd2ea hiệFN2Su chEd2eo KhươnghkF4 Thái.

Khương Ed2eThái EoXEhiểu ýEd2e FN2Sliền róEoXEt thkF4hêm mộtEoXE twFwGách tràwFwG nữa.wFwG TácwFwGh tEd2erà đầu,wFwG VFN2Sĩnh PhwFwGong vìEd2e kháwFwGch sáoFN2S vwFwGà hkF4cũng hkF4để bàwFwGy tEd2eỏ lònEoXEg hiếEd2eu kháchhkF4 củahkF4 mình.hkF4 hkF4Nhưng táchEd2e Ed2ethứ hEd2eai, cậuEoXE tuhkF4yệt hkF4không thhkF4ể róEoXEt EoXEbởi vìwFwG chkF4ậu khôhkF4ng thểhkF4 đểEd2e ônFN2Sg VănFN2S EoXETrác FN2Scho rằngEoXE cậuEoXE đaEd2eng hạwFwG EoXEmình EoXEtrước wFwGông FN2Sấy. Ed2eNhư vậywFwG khEoXEi thỏFN2Sa hiệpFN2S wFwGmới khôhkF4ng bhkF4ị ôwFwGng ấywFwG xửEoXE ép.

Ông VănEd2e TwFwGrác vớiFN2S cwFwGon mắtwFwG lãFN2So luyệhkF4n củahkF4 mìnhhkF4 cũnwFwGg hhkF4iểu FN2Srõ ýEd2e tứhkF4 nàyhkF4. ÔFN2Sng FN2Snheo nwFwGheo mắtwFwG nhìnwFwG VĩnhkF4h PhoFN2Sng:” ThằngEoXE nhóEd2ec nFN2Sày xEd2eem rwFwGa rFN2Sất cEd2eó bảnhkF4 lĩnh”

- CEoXEốc…cốc …

Cánh cửaEoXE mởEoXE Ed2era, HiểuwFwG ĐồnEd2eg bwFwGước vwFwGào. EoXEĐập vàFN2So mặtEoXE FN2Scủa côFN2S làFN2S gEd2eương mặthkF4 củaFN2S VĩFN2Snh PhoFN2Sng, cFN2Sậu đEd2eang mEd2eở tFN2So mắEd2et nhìEoXEn hkF4cô, hkF4khóe miệngEoXE khẽEd2e mĩEoXEm cườiFN2S. CFN2Sậu Ed2equay sanFN2Sg nhkF4hìn Ed2eông VănFN2S TEd2erác nói:

- wFwGCô ấEd2ey chínhEd2e làEoXE ngườiEd2e đwFwGã pwFwGha trà.

Sau đówFwG rấhkF4t tFN2Sự hkF4nhiên hkF4cậu đứngEoXE dậyEd2e kéhkF4o HFN2Siểu Ed2eĐồng EoXEvào shkF4át nhkF4gười mìnhFN2S hkF4tỏ vwFwGẻ âwFwGu yEd2eếm. HhkF4ành đhkF4ộng củEd2ea cậFN2Su khwFwGiến tấtEd2e cảwFwG mọEd2ei Ed2engười đềuhkF4 wFwGsửng sốt.EoXE EoXENgay Ed2ecả HiểuhkF4 ĐồhkF4ng cũFN2Sng bịEoXE kwFwGinh ngạEd2ec trừnghkF4 mắhkF4t nwFwGhìn hkF4cậu ngEoXEỡ ngàng.
CFN2Shỉ cóhkF4 ônEoXEg VwFwGăn TráhkF4c nEoXEgồi nhEd2eìn thấywFwG thìEoXE cườiFN2S vang:

- Haha…lúcEd2e nãyEoXE EoXEta đãhkF4 nFN2Sói wFwGlà hkF4cảm wFwGthấy cFN2Sậu rấtEoXE quewFwGn. QEoXEuả nhiêwFwGn Ed2elà khôngwFwG Ed2esai mà.

Hiểu ĐồngEd2e nghEd2ee tiếngwFwG quehkF4n qhkF4uen Ed2ethì lihkF4ền qEd2euay đầuhkF4 lạihkF4 nhkF4hìn, thEoXEấy FN2Sông VăhkF4n TEd2erác đangwFwG nhwFwGìn mìnhkF4h cườiFN2S tEoXEhì kinEd2eh ngạcEoXE kêuhkF4 lên:

- Ông…

- HiểuEd2e ĐồngwFwG! CowFwGn FN2Sbé nàyhkF4 cònFN2S nhhkF4ớ FN2Sông FN2Ssao? wFwG– ÔngwFwG VhkF4ăn EoXETrác cườiwFwG vwFwGui hkF4vẻ nữEd2ea FN2Snhư tráhkF4ch móc.

- CoFN2Sn rấwFwGt nhớwFwG EoXEông –hkF4 HiểEd2eu ĐFN2Sồng cườiEd2e hốiwFwG lỗi.

- ÔngEd2e đãEoXE tìwFwGm chEoXEáu mấyEd2e chhkF4ục lầnFN2S nhưnhkF4g kFN2Shông thhkF4ấy. SEd2eao cháEoXEu độwFwGt ngộEoXEt nghhkF4ỉ làmFN2S FN2Sthế, làEd2em ônEoXEg thèhkF4m uốngEoXE trFN2Sà mhkF4à chẳngwFwG cóhkF4 FN2Sai phwFwGa chhkF4o uống.hkF4 ChFN2Sẳng ahkF4i phEd2ea hợpFN2S FN2Sý ônEoXEg cả.

Hiểu ĐồnghkF4 chkF4ũng khôngwFwG biếwFwGt nênFN2S wFwGnói EoXEgì, côEd2e cwFwGúi wFwGđầu cưEd2eời hkF4nhẹ. SwFwGau đó,wFwG FN2Scô EoXEbắt đầuhkF4 wFwGý tEoXEhức đượcwFwG rằnwFwGg mìnhEd2e đangwFwG bịhkF4 VĩnhEd2e hkF4Phong ôEoXEm chặtwFwG, FN2Sthì cảmhkF4 twFwGhấy xấEoXEu Ed2ehổ FN2Sđi nhícwFwGh ngưFN2Sời rFN2Sa FN2Sxa tEd2ehì nàohkF4 nwFwGgờ càEd2eng EoXEbị VĩnEoXEh PhoFN2Sng ôwFwGm chwFwGặt Ed2evà kéEoXEo FN2Scô cùngFN2S ngồiEd2e xuống.EoXE hkF4Hiểu ĐồngwFwG bấtEoXE đắcEoXE dĩwFwG phhkF4ải EoXEngồi xuốngFN2S hkF4cùng cậu.

Sau khkF4hi đãEoXE giEoXEữ HihkF4ểu ĐồngFN2S FN2Syên phậEoXEn tronhkF4g FN2Stay mwFwGình thEoXEì VĩnEoXEh PhEd2eong cFN2Sười lhkF4àm rEd2ea vẻEd2e ngạwFwGc nhiEoXEên nói:

- ThkF4hì rhkF4a ôngEoXE quEd2een biEd2eết vEd2eới ngườwFwGi yêuhkF4 hkF4của cháu.

Lại hkF4thêm mộthkF4 lầFN2Sn EoXEnữa, Ed2etất Ed2ecả mọiFN2S ngườihkF4 tronEd2eg phFN2Sòng bEd2eị Ed2ekinh ngFN2Sạc tộthkF4 độ,Ed2e HiểuwFwG ĐồngFN2S tFN2Shì cảmhkF4 thấEoXEy toànwFwG thânEd2e rwFwGun hkF4lên đầyFN2S xúEoXEc cEd2eảm khEd2ei VFN2Sĩnh hkF4Phong Ed2egiới tEoXEhiệu FN2Scô lEoXEà ngườihkF4 wFwGyêu EoXEcủa cậuFN2S côngEd2e khFN2Sai tFN2Srước mặFN2St mhkF4ọi người.

- FN2SHai đứahkF4 trẻwFwG nàyEoXE quảhkF4 thậFN2St rFN2Sất xứngEd2e đôwFwGi phảhkF4i kFN2Shông? –wFwG ÔnghkF4 VhkF4ăn TráFN2Sc cườwFwGi hkF4quay wFwGsang EoXEcon trawFwGi hỏi.

- DEd2eạ, đúEd2eng hkF4vậy Ed2e– wFwGÔng TuấnhkF4 KwFwGhanh ghkF4ật FN2Sđầu cười.

- XwFwGem EoXEra, chúhkF4ng Ed2eta rFN2Sất cóhkF4 duEoXEyên vớiwFwG nhEoXEau EoXE– VĩnEoXEh PhonEd2eg chhkF4ớp lấEd2ey cEd2eơ hEoXEội nàFN2Sy lEoXEiền đềFN2S rwFwGa Ed2eyêu FN2Scầu –wFwG CFN2Shủ FN2Stịch, moEd2eng ngFN2Sài sEoXEuy nghEoXEĩ lạihkF4 đềEoXE nghkF4hị củFN2Sa chhkF4úng FN2Stôi. CEoXEhúng hkF4tôi sẽwFwG twFwGhu mFN2Sua lEoXEại wFwGvới giEd2eá caohkF4, tuyệEd2et đốihkF4 khôngEoXE đểFN2S ngEoXEài chủEd2e tịcwFwGh bịEd2e lFN2Sỗ đâu.

- VềEd2e vấhkF4n Ed2eđề nhkF4ày thậtwFwG khóEd2e tFN2Srả lờwFwGi –hkF4 ÔngFN2S VăFN2Sn TrácFN2Sh ghkF4iả vhkF4ờ Ed2era chiềuEd2e hkF4suy nghĩ.

- NgàihkF4 hkF4chủ tịcEd2eh FN2Stheo tFN2Sôi đượcwFwG biwFwGết hkF4các ngwFwGài muEoXEa lEoXEô đấEd2et đFN2Só cEoXEũng cEd2ehẳng đhkF4ể làmFN2S gFN2Sì Ed2ecả, Ed2evậy wFwGsao khôFN2Sng nhượngEd2e lạihkF4 chFN2So chEoXEúng tôi.

- CậwFwGu cũnwFwGg biếEoXEt chínhEd2e phủhkF4 đangEd2e rFN2Sa dwFwGự hkF4án xhkF4ây dựwFwGng đôEoXE thịFN2S mớhkF4i ởwFwG lFN2Sô đấthkF4 đhkF4ó. BhkF4ây EoXEgiờ cEoXEó lẽEoXE chúEoXEng tôiwFwG khFN2Sông wFwGsử dụwFwGng lôEoXE đFN2Sất đóhkF4, nhwFwGưng sahkF4u EoXEnày biếtFN2S đwFwGâu cEd2eó FN2Slúc lạiEd2e cần.

- NhưwFwGng tEoXEheo tFN2Sôi đượcEd2e biwFwGết thìEd2e hFN2Sình nhưEd2e tEd2eoàn bộFN2S vốnEd2e đầuEoXE tFN2Sư củaFN2S cácEd2e FN2Svị đanEd2eg đổEoXE vhkF4ào kếEd2e hEd2eoạch đầFN2Su FN2Stư FN2Sở hkF4mỹ. CówFwG lẽwFwG cònFN2S kwFwGhá lâuhkF4 mớhkF4i cóEoXE thểhkF4 thkF4iến hànwFwGh EoXEdự ánFN2S tiếwFwGp theoEd2e. VwFwGậy EoXEthì lôwFwG đấtwFwG đhkF4ó bỏhkF4 hoahkF4ng rấFN2St phFN2Sí. NếuEd2e côngEd2e twFwGy chịuhkF4 nhưhkF4ợng EoXElại hkF4cho EoXEcông tEoXEy FN2Stôi thìhkF4 saEd2eu nàFN2Sy cônghkF4 FN2Sty củawFwG Ed2engài muốnEd2e tiếFN2Sn wFwGhành kếhkF4 hEd2eoạch kháchkF4, cônghkF4 wFwGty tôhkF4i FN2Ssẽ wFwGhỗ EoXEtrợ EoXEcho cáEoXEc Ed2engài lôwFwG đấFN2St kFN2Shác. BảwFwGo đảmEd2e khôFN2Sng FN2Sthua gìFN2S FN2Slô đấtFN2S này.

- CậuwFwG thEoXEật làEd2e nFN2Sgười mahkF4u Ed2elẹ FN2S– ÔhkF4ng VănEd2e twFwGrác cườwFwGi nFN2Sói, xEoXEong quaEd2ey lạEd2ei nFN2Shìn HiểEd2eu ĐồnFN2Sg nEd2eói hkF4– TôiEoXE EoXExem HiểhkF4u ĐồnEd2eg Ed2enhư chEd2eáu gáEd2ei EoXEcủa mìnwFwGh chhkF4o nêwFwGn tôhkF4i moEoXEng cậuEoXE đốiwFwG xửEd2e Ed2etốt vớiEd2e hkF4con bEoXEé. CwFwGhuyện hợpEd2e táwFwGc tôihkF4 sẽFN2S shkF4uy ngEoXEhĩ lạihkF4 xFN2Sem. NhEoXEưng twFwGrong thờiFN2S giEd2ean Ed2eđó FN2Smong cậuhkF4 cEd2eho wFwGtôi mượwFwGn HhkF4iểu ĐồwFwGng íwFwGt hkF4hôm. hkF4Lâu rồiFN2S khEoXEông đưhkF4ợc uốnwFwGg Ed2etrà dEoXEo hkF4con bEd2eé phaFN2S, tôFN2Si cwFwGũng muốFN2Sn cùnghkF4 cwFwGon bhkF4é hEoXEàn huyêwFwGn EoXEtâm sự.

- ĐEd2eược! EoXELúc nFN2Sào nEd2egài rảnhEd2e rwFwGỗi EoXEcứ ghkF4ọi HiểuwFwG ĐồngwFwG EoXEđến chơi.

Vĩnh PhonFN2Sg trEoXEả lờihkF4 xonwFwGg liềEoXEn quFN2Say wFwGqua FN2SHiểu ĐồngEoXE, wFwGdùng tahkF4y vịnhEoXE cằwFwGm hkF4của HiểuEoXE ĐồngEd2e xoEoXEay mặtFN2S cEd2eô lEoXEại nhìnEd2e âEoXEu yếmEd2e tìnhkF4h tứwFwG nói:

- Ed2eEm EoXEyêu, eEd2em wFwGthấy wFwGvậy đEd2eược không?

Hiểu ĐồnwFwGg khônghkF4 bhkF4iết FN2Stại swFwGao VEoXEĩnh EoXEPhong lạiwFwG lFN2Sàm vậy,FN2S nwFwGhưng trướcEoXE mặEd2et Ed2eông VăhkF4n TrEoXEác, hkF4cô khFN2Sông tiệFN2Sn hỏiEoXE cũhkF4ng FN2Skhông dwFwGám bEd2eày tEoXEỏ Ed2egì wFwGcả đàngEd2e ngowFwGan nhkF4goãn Ed2egật đầhkF4u, cònEd2e phốiFN2S Ed2ehợp cùFN2Sng Ed2ecậu hkF4mĩm cườFN2Si wFwGnhìn nhau.

Ông VăEoXEn TrEd2eác hkF4nhìn hEd2eai đEd2eứa trẻhkF4 tEoXEhì khẽhkF4 cườiFN2S đứngwFwG dậy:

- ĐhkF4ược, hEoXEai Ed2etuần sFN2Sau tFN2Sôi sEoXEẽ trảwFwG lờiEd2e EoXEcho cậu.

- hkF4Hy vọnghkF4 đượcEoXE nhhkF4ận shkF4ự đồngEoXE wFwGý củwFwGa FN2Sngài –FN2S VĩnhwFwG hkF4Phong cũngwFwG FN2Sđứng dậEoXEy chàowFwG, tFN2Say vEoXEẫn ôEd2em cwFwGhặt eEoXEo HiểuhkF4 ĐồnghkF4 wFwGkhông rời.

Khi ônEd2eg VEd2eăn TrFN2Sác vừahkF4 đwFwGi rwFwGa FN2Sngoài FN2S. BànhkF4 tFN2Say đặtwFwG lwFwGên ehkF4o Ed2ecủa HiểhkF4u ĐồnghkF4 buôngEoXE hkF4thỏng xuốnwFwGg, gươwFwGng mặthkF4 dịuEoXE dàngwFwG lúwFwGc EoXEnãy lậwFwGp tứcwFwG trởEd2e EoXElại lạEd2enh băwFwGng. hkF4Cậu EoXEquay lạEd2ei EoXEnói nhEoXEư FN2Sra lệnh:

- hkF4Mọi ngEd2eười hkF4nghe đây,FN2S chuFN2Syện nhkF4ày cFN2Shỉ lEd2eà wFwGvì cônFN2Sg Ed2ety thôEd2ei. Ed2eCho nênwFwG tôEoXEi khEd2eông hEd2ei vọEd2eng EoXEmọi ngFN2Sười đồnEd2e đạiEoXE hkF4lung tuFN2Sng FN2Sra bênEoXE FN2Sngoài, ảnhFN2S hEd2eưởng đwFwGến côngEd2e thkF4y. CEoXEó FN2Sbiết chưa.

- hkF4Chúng wFwGtôi biếtwFwG rồiEoXE FN2Sphó tổnhkF4g –FN2S TEoXEất cảhkF4 mọEoXEi ngườiwFwG đồngEd2e loạFN2St nói.

- wFwGMọi ngườEoXEi rEd2ea nFN2Sgoài đhkF4i –hkF4 VFN2Sĩnh PhonwFwGg nhẹwFwG nhEoXEàng nói.

Tất hkF4cả mọEd2ei nghkF4ười đềhkF4u EoXElần lượtEoXE hkF4ra FN2Sngoài. HiểuFN2S ĐFN2Sồng cũnFN2Sg địnhEoXE Ed2era wFwGcùng nhưnFN2Sg wFwGVĩnh PhonFN2Sg đhkF4ã gọiwFwG lại:

- CEd2eô EoXEở lại,EoXE twFwGôi cóhkF4 chwFwGuyện muốnEoXE nFN2Sói Ed2evới cô.

***

Tất cEoXEả mọEoXEi ngườiFN2S nhìnFN2S haFN2Si ngườiEd2e mộhkF4t cFN2Sái rồhkF4i nhawFwGnh chkF4hóng bFN2Siến EoXEđi. HiểEd2eu ĐồnEd2eg đứwFwGng yênwFwG FN2Stại cEoXEhỗ hkF4chờ mọwFwGi wFwGngười FN2Sra hếwFwGt côEoXE mớiEoXE xEoXEoay ngườEd2ei EoXEvề pFN2Shía VĩnEd2eh PhFN2Song. NhưFN2Sng wFwGVĩnh PhhkF4ong xEoXEoay lhkF4ưng lạiEd2e phíaFN2S cwFwGô, iEoXEm lặngwFwG FN2Skhông nóEoXEi gìEoXE. HiểuhkF4 ĐồnghkF4 cũnghkF4 khônEoXEg thkF4húc giFN2Sục, Ed2ecô cũnghkF4 Ed2eim lặngEd2e chờEoXE đợi.FN2S wFwGNhưng khôngwFwG FN2Sgian xunwFwGg quanEd2eh Ed2enhư bawFwGo trùEoXEm lEoXEấy họFN2S đếnFN2S nghẹtwFwG tFN2Shở. DườnwFwGg nhhkF4ư chwFwGỉ chkF4òn lạiFN2S tiếngFN2S Ed2etim đập.

Khi FN2SVĩnh PhEoXEong kEoXEhẽ xFN2Soay nwFwGgười wFwGlại, dườwFwGng nhưEd2e áhkF4nh sánEoXEg saEoXEu lưngwFwG cậFN2Su thkF4ỏa rEd2ea EoXEhai bên.

- FN2SCó bhkF4iết vFN2Sì saEd2eo twFwGôi giữwFwG côhkF4 ởEoXE lạiEoXE không?

- BFN2Siết EoXE– HiEd2eểu ĐồnEd2eg FN2Scắn nhEoXEẹ môFN2Si rồiwFwG bậthkF4 ra.

- TốwFwGt, Ed2ehy vọngEd2e troEd2eng EoXEhai tuầnEd2e nwFwGày FN2Scô FN2Svà FN2Stôi shkF4ẽ wFwGhợp tEd2eác twFwGốt vớihkF4 nEoXEhau hkF4– VĩnwFwGh PhonhkF4g khwFwGẽ gậhkF4t đầuwFwG wFwGhài lòng.

- ThkF4ại sFN2Sao? –Ed2e HiểuwFwG ĐồngEoXE cuốiwFwG hkF4cùng hkF4cũng lEoXEên tiếnEoXEg hỏiFN2S FN2Sra nhữEoXEng điềuhkF4 giấuwFwG EoXEkín FN2Snãy giờ.

- VwFwGì chkF4ô chínhwFwG lFN2Sà bànFN2S đạpEoXE củaEoXE hkF4tôi đhkF4ể tiếpEd2e cậphkF4 chủhkF4 tịcEd2eh Ed2eVăn TráhkF4c hkF4– FN2SVĩnh PhoEoXEng trEoXEả lờhkF4i thẳFN2Sng thừEoXEng, vẻEd2e mặwFwGt khônhkF4g chúFN2St thhkF4ay đổi,EoXE Ed2edường nhEd2eư tronwFwGg EoXElòng khwFwGông wFwGcó chútEd2e hkF4cảm FN2Sgiác gì.

“ BàEd2en đEoXEạp” –wFwG HEoXEiểu ĐồwFwGng cEoXEay đắngFN2S nghĩ.FN2S TwFwGrong lòFN2Sng Ed2ecậu EoXEcô chEoXEỉ làEd2e bàwFwGn đEoXEạp khôhkF4ng EoXEhơn khFN2Sông kEd2eém. LEd2eúc trước,hkF4 HEd2eiểu ĐồngFN2S từnhkF4g kểFN2S hkF4cho VĩnFN2Sh PFN2Shong nwFwGghe vềFN2S EoXEông VănhkF4 ThkF4rác, chỉFN2S EoXElà lwFwGúc đFN2Só hEoXEai EoXEngười đềEoXEu khôhkF4ng bhkF4iết ôngFN2S tEoXEa chíFN2Snh làFN2S chEd2eủ tịchwFwG tậpFN2S đwFwGoàn VĩFN2Snh PhátwFwG. hkF4Lúc VĩnhEoXE PhkF4hong wFwGtự nhihkF4ên tFN2Sỏ rEoXEa thâFN2Sn mậhkF4t EoXEvới wFwGcô, HiểuwFwG ĐồnhkF4g đãwFwG đoánEd2e rawFwG, VĩnhEd2e hkF4Phong muốnhkF4 FN2Sgiả vờFN2S đểEd2e ônEd2eg EoXEVăn hkF4Trác EoXEvui EoXEvẻ FN2Sđồng wFwGý điềEoXEu kiệhkF4n FN2Scủa cậu.EoXE NhưnwFwGg cwFwGô khEoXEông nhkF4gờ cậuwFwG lạiwFwG wFwGnói hkF4thẳng hkF4ra cEoXEô chỉwFwG làhkF4 FN2Scái bàEoXEn đạp.Ed2e TEd2eim cảEd2em thấwFwGy rấtwFwG đFN2Sau, côhkF4 mwFwGuốn hkF4kìm nEoXEén nỗEd2ei hkF4đau lạiEoXE, khônEd2eg muốFN2Sn chFN2So hkF4Vĩnh PEd2ehong wFwGphát giáwFwGc rwFwGa cFN2Sõi Ed2elòng đhkF4au đớnEd2e củFN2Sa cEd2eô nhưngEoXE màEd2e nỗihkF4 Ed2eđau ậpEoXE hkF4đến quEoXEa FN2Snhanh khiếnwFwG chkF4ô khEd2eông thểwFwG kìmwFwG lạihkF4. NEoXEét đauhkF4 bEd2euồn thểEoXE EoXEhiện rõEoXE wFwGtrên nEoXEét FN2Smặt vwFwGà đEoXEôi mEd2eắt, chỉEoXE lEd2eà EoXEcuối FN2Scùng EoXEcô khônFN2Sg rơiEd2e nướwFwGc mắt.

- TôFN2Si khôngwFwG đồhkF4ng hkF4ý –Ed2e HiwFwGểu ĐồngEd2e chợEd2et buôngEoXE nwFwGhẹ hkF4một câu.

Vĩnh PhkF4hong liEoXEền giươnhkF4g đôihkF4 Ed2emắt béEoXEn nhọEoXEn nhFN2Sìn HihkF4ểu ĐEd2eồng. CEoXEậu hwFwGừ nhẹhkF4 mộtEoXE EoXEcái rồFN2Si nói:

- ChwFwGẳng phảiEoXE Ed2ecô nEoXEói EoXEcô Ed2elà Ed2engười gFN2Siúp việcFN2S cEoXEủa tôEd2ei hahkF4y saowFwG. EoXECô vẫnEd2e cònhkF4 giFN2Sữ tiEd2eền Ed2ecủa tôihkF4 mà.EoXE wFwGVậy thìhkF4 cEd2ehỉ cầnFN2S côFN2S đwFwGồng ýhkF4 thwFwGì sFN2Sau khhkF4i xonhkF4g tôEoXEi sẽwFwG xóaEd2e Ed2ehết nợhkF4 nầEd2en cwFwGho cô.

- TihkF4ền củhkF4a anEd2eh FN2Stôi khôngwFwG hFN2Sề sEoXEài đếnhkF4 mộhkF4t đồnhkF4g. hkF4Tôi hkF4sẽ wFwGtrả lạEd2ei cEoXEho aEoXEnh –wFwG HhkF4iểu ĐồngFN2S chỉFN2S cEoXEòn cáchEd2e gFN2Siữ lạiEd2e chhkF4o EoXEmình chúEoXEt lòEd2eng EoXEtự trEd2eọng wFwGmà thôi.

- TôEd2ei khônwFwGg hkF4cần cwFwGô trảwFwG lạiwFwG –hkF4 VĩFN2Snh hkF4Phong liếcEoXE nhEd2eìn EoXEcô nhkF4ói Ed2e– CôFN2S quêFN2Sn rhkF4ằng trhkF4ong hợpwFwG đEd2eồng côEoXE đhkF4ã nwFwGói sẽFN2S Ed2elàm bấEd2et cEd2eứ việcEd2e EoXEgì twFwGôi yêEoXEu cầEd2eu sao.

Hiểu ĐồnwFwGg EoXEnghe VĩnhhkF4 PhonEd2eg nhkF4ói thìwFwG Ed2ethất thFN2Sần, cwFwGô kwFwGhông ngEoXEờ VĩFN2Snh wFwGPhong vẫFN2Sn wFwGcòn gFN2Siữ tờFN2S hợpEd2e đồngFN2S đEoXEó. LúchkF4 wFwGVĩnh hkF4Phong đFN2Sưa FN2Sthẻ Ed2echo côwFwG, HiEd2eểu ĐồngwFwG kwFwGhông nhận,FN2S cFN2Sho EoXEnên twFwGrong lúFN2Sc vuFN2Si đùaEoXE cwFwGô mwFwGới nFN2Sói, nếEd2eu mEoXEuốn cEd2eô nhậhkF4n twFwGhì pEoXEhải lEd2eàm hợpFN2S đồngwFwG rFN2Sõ rànhkF4g. hkF4Đó lFN2Sà Ed2ehợp đồFN2Sng twFwGhuê nFN2Sgười giúpFN2S vFN2Siệc. TronEd2eg hEoXEợp đồngwFwG VĩnFN2Sh PFN2Shong cEd2eố ýwFwG wFwGthêm vFN2Sào câFN2Su: wFwG“ BênhkF4 EoXEB nhấtFN2S địnhEoXE phảiFN2S làhkF4m thFN2Seo bhkF4ất cứFN2S yêuFN2S cEd2eầu nFN2Sào củaEd2e bênEoXE AEoXE”. LúcEoXE đóEd2e, HhkF4iểu EoXEĐồng ngEoXEhĩ cảEoXE đờhkF4i cEd2eô muốFN2Sn hkF4ở Ed2ebên FN2Scạnh Ed2eVĩnh PwFwGhong, vớiFN2S lạiwFwG lúhkF4c đówFwG cảEd2e haEoXEi hạnhFN2S hkF4phúc bêEd2en nhauhkF4, thkF4ờ hợphkF4 đồngEd2e đówFwG chEoXEỉ làFN2S nhEd2eất thEoXEời wFwGđùa vuiEd2e. KhôwFwGng ngờhkF4 cEoXEậu lạEoXEi dùnFN2Sg nEoXEó vàwFwGo viFN2Sệc éphkF4 buhkF4ộc cô.

Vĩnh PEoXEhong cũnEd2eg khôngEoXE ngờwFwG cậuEd2e lạiFN2S dùFN2Sng điềuwFwG khoFN2Sản đóhkF4 đểhkF4 éEd2ep wFwGcô nwFwGhận lEd2eời. CFN2Shỉ làwFwG Ed2elúc wFwGHiểu ĐồngEoXE nhắhkF4c đếnEoXE sốhkF4 tiềnEoXE đó,wFwG VĩEd2enh Ed2ePhong đhkF4ã lôEd2ei twFwGờ hFN2Sợp đồEoXEng rFN2Sa đọcFN2S lạFN2Si, chỉEoXE đểEoXE FN2Sôn lạhkF4i nhữnhkF4g EoXEhồi hkF4ức đẹpFN2S ngFN2Sày wFwGxưa mhkF4à thEd2eôi. NwFwGào hkF4ngờ lạFN2Si vậnEoXE dụnEd2eg nhwFwGững wFwGđiều wFwGkhoản EoXEđó bâyhkF4 giờ.

- AwFwGnh ….-wFwG HiwFwGểu ĐồngEd2e hkF4chỉ tFN2Shốt lFN2Sên đượcEd2e mộtEd2e lờiEd2e rhkF4ồi FN2Sim bặt.

- FN2SVới lhkF4ại, cEoXEô lwFwGà ngườihkF4 củahkF4 wFwGcông tyhkF4, hkF4cô phảihkF4 cówFwG tEd2erách nhiEoXEệm gwFwGiúp đEd2eỡ chkF4ông FN2Sty trowFwGng lúchkF4 khóEd2e khEd2eăn Ed2e– VĩEoXEnh PhonEd2eg swFwGắc EoXElạnh nóhkF4i vớihkF4 HiEoXEểu Ed2eĐồng, sahkF4u EoXEđó nhìnEd2e côEd2e mộtEd2e chkF4ái kFN2Sìm EoXEnén mớiEoXE nóiwFwG tiếpwFwG Ed2e– wFwGĐiều nàyFN2S cũngwFwG wFwGlà lhkF4àm vìhkF4 VĩnhEd2e Ed2eThành. AFN2Snh wFwGấy hkF4là tổngEd2e gEd2eiám đốchkF4 củwFwGa côngEd2e tywFwG. NEd2eếu cóFN2S bhkF4ề ghkF4ì thFN2Sì Ed2eanh ấFN2Sy hkF4là ngưhkF4ời chịFN2Su wFwGtrách nEd2ehiệm nEd2ehiều nhất.

Vĩnh PhEoXEong nhhkF4ắc đếnEd2e VĩnhwFwG ThkF4hành wFwGlàm HiểuEd2e ĐồEd2eng tEd2eỉnh FN2Sra, Ed2ecô đãEd2e wFwGquên mấhkF4t rằnEd2eg hkF4mình đãFN2S nguwFwGey65n cFN2Sả đờiFN2S chăEd2em sFN2Sóc VEd2eĩnh TEd2ehành. FN2SCô hkF4nhìn wFwGVĩnh PhonhkF4g kiêhkF4n quyFN2Sết nói:

- FN2SNếu làwFwG EoXEvì VĩnhkF4h ThàhkF4nh thìhkF4 EoXEtôi đồngFN2S ý.

Vĩnh PhowFwGng wFwGnghe HihkF4ểu ĐFN2Sồng EoXEđồng ýwFwG tEoXEhì cưFN2Sời nhạt.

- KhônEoXEg cEd2eó cEoXEhuyện Ed2egì nữwFwGa FN2Sđúng không?wFwG Ed2eVậy tôiEoXE đEoXEi Ed2era ngoFN2Sài đâyhkF4 –hkF4 NwFwGói xohkF4ng HiểuEoXE ĐồngEoXE EoXElập tứcFN2S wFwGđi ra.

Vĩnh EoXEPhong cunEoXEg taEd2ey đấhkF4m mạnhEd2e FN2Sxuống mwFwGặt bànEd2e. EoXEBàn twFwGay lhkF4ần trướchkF4 đấEoXEm vàhkF4o tườngFN2S, Ed2enay lạiwFwG tiếphkF4 tụhkF4c chảhkF4y Ed2emáy đếnhkF4 tFN2Sê dại.
Các tờFN2S báEoXEo đangFN2S xhkF4ôn xwFwGao vềEoXE việEd2ec nữEoXE miEd2enh tiEoXEnh EoXEAnh KEoXEỳ vừaEoXE mFN2Sới vềFN2S nưhkF4ớc đãEoXE twFwGham gEd2eia EoXEhoạt độngEd2e hkF4từ thEoXEiện rấwFwGt nhiều.wFwG RấtwFwG FN2Snhiều EoXEnơi đượcFN2S chkF4ô đếnwFwG thwFwGăm quàwFwG trFN2Sao quwFwGà cũFN2Sng nhEd2eư tàEd2ei trợ.EoXE MặtwFwG Ed2ekhác, AnhkF4h wFwGKỳ cEd2eũng lEd2eà cohkF4n gáFN2Si FN2Sduy nhwFwGất củaEoXE mộtFN2S côEoXEng EoXEty lớnhkF4 bEd2eên hkF4mỹ wFwGcho nêhkF4n dướiEd2e sựEoXE hỗEd2e tEoXErợ FN2Svà tàFN2Si tEd2erợ củwFwGa cwFwGông FN2Sty EoXEđó. NhữnghkF4 trạiwFwG trẻwFwG mồhkF4 FN2Scôi wFwGđược tăFN2Sng cườngwFwG thêwFwGm nhFN2Sững tEd2erang twFwGhiết bịFN2S tốtEd2e wFwGhơn, hiệnwFwG đạhkF4i hơn.EoXE MFN2Sọi hàFN2Snh FN2Sđộng cEd2eủa EoXEcô từwFwG wFwGkhi tFN2Srở vềFN2S rEoXEất đượchkF4 ngườiEoXE FN2Sdân ủngEd2e hộ.Ed2e DaEoXEnh tiEoXEếng củhkF4a cwFwGô ởEd2e FN2Strong nướEoXEc chẳwFwGng mấwFwGy chEd2eốc hkF4trở nênwFwG chkF4ao. ChkF4hẳng nhữngEoXE FN2Svậy, hkF4chính phủEd2e còhkF4n trEd2eao tặngFN2S bFN2Sằng khEd2een cwFwGông dâEd2en vìEd2e Ed2etổ quốFN2Sc chEd2eo côEd2e wFwG( hổwFwGng bEoXEiết cEoXEó cEoXEái bằnghkF4 nàwFwGy khônEoXEg nữEoXEa hkF4– tấtEd2e cảwFwG chFN2Sỉ lFN2Sà EoXEtrí tEoXEưởng FN2Stượng củahkF4 cFN2Son nhwFwGỏ táEoXEc hkF4giả wFwGmà tEd2ehôi hkF4) Ed2e. wFwGCho nêFN2Sn twFwGivi vàFN2S EoXEbáo chhkF4í ngàFN2Sy nàhkF4o wFwGcũng Ed2eđăng EoXEtải hìnhhkF4 hkF4ảnh côwFwG đanEd2eg làEd2em từhkF4 thiện.

Rất nhwFwGiều bhkF4uổi tihkF4ệc lớwFwGn đềuEoXE mEoXEời bằFN2Sng đFN2Sược hkF4cô đếnhkF4 thEd2eam dựFN2S. ChEoXEo FN2Snên AnwFwGh KỳhkF4 vôwFwG cùEoXEng bEoXEận rộn.wFwG ChkF4uối Ed2ecùng côhkF4 qEoXEuyết địnwFwGh tEoXErốn khỏiEd2e mộFN2St bữaEd2e tiệcEd2e đểFN2S hkF4đến nFN2Shà VwFwGĩnh PhoEoXEng. QuảwFwG nwFwGhư chkF4ô wFwGđịnh lEd2eiệu, VĩnhFN2S PhoFN2Sng hkF4mở cửaEoXE Ed2echo côEd2e vEd2eới vẻEd2e mEoXEặt khEoXEó chịu.

- hkF4Anh đãEd2e Ed2ebảo ehkF4m đừnhkF4g tùyhkF4 tiệnFN2S đếnwFwG đâywFwG mà.

- MấywFwG ngEd2eày nwFwGay eFN2Sm mệtwFwG muốEoXEn chết,wFwG hwFwGôm naEd2ey trốEd2en đếnEoXE nhàEd2e aFN2Snh đhkF4ể đượEoXEc hkF4nghỉ Ed2engơi, Ed2eanh khôEd2eng hkF4thể tiếEd2ep đóFN2Sn ewFwGm mhkF4ột chwFwGút àhkF4 –wFwG AnhkF4h KhkF4ỳ nũnwFwGg nwFwGịu nFN2Shào đếnhkF4 hkF4ôm chặthkF4 VĩFN2Snh PhonwFwGg nói.

Vĩnh PhonEd2eg bựchkF4 bộihkF4 wFwGxô cEoXEô rFN2Sa khEoXEỏi ngườiEoXE mình,hkF4 mắtEoXE khẽFN2S lướwFwGt nhìhkF4n EoXEđồng hồEoXE Ed2etrên tườngwFwG, vẫnFN2S EoXEchưa tEd2eới EoXEgiờ, cFN2Sậu EoXEbỗng thấEoXEy nFN2Shẹ wFwGnhỏm FN2Strong lòng.

- EwFwGm đừngwFwG Ed2ecó nhưEoXE vậFN2Sy nữa,FN2S wFwGphải biếFN2St giữEd2e hìwFwGnh tEd2eượng củawFwG mìnhkF4h chEd2eứ. ĐFN2Sể ngEoXEười hkF4ta nhìnFN2S Ed2ethấy thFN2Sì sFN2Sao? –hkF4 VĩFN2Snh PhoEoXEng hkF4khó chịuhkF4 cằnwFwG nhằn.

- ĐFN2Sể nEd2egười FN2Sta tEd2ehấy thEd2eì saoFN2S. wFwGThấy tEd2ehì càFN2Sng FN2Stốt. DùFN2S gìEd2e EoXEem cũngFN2S cwFwGông kEd2ehai tEd2eheo đEd2euổi FN2Sanh trưEd2eớc hkF4báo EoXEđài rhkF4ồi còEd2en gìEd2e wFwG– EoXEAnh KEd2eỳ FN2Scười cFN2Sười tFN2Srả lời.

Vĩnh Ed2ePhong hkF4bất lựhkF4c đànhwFwG nói:

- VàowFwG wFwGnhà ngồiFN2S đi.

Anh KEd2eỳ chkF4ười hhkF4ì Ed2ehì tFN2Sheo VhkF4ĩnh FN2SPhong vàohkF4 wFwGnhà. EoXEHôm FN2Snay VwFwGĩnh PhhkF4ong thEd2eam Ed2edự FN2Smột bhkF4ữa tiệc,Ed2e tiệwFwGc xwFwGong cậEd2eu FN2Scảm twFwGhấy dạhkF4 dàywFwG kwFwGhá đwFwGau nênwFwG FN2Svề thhkF4ẳng FN2Snhà màFN2S khônFN2Sg đhkF4ến côEd2eng wFwGty. ChkF4ậu cEd2eứ EoXEthế ngồiwFwG hkF4vào ghếFN2S wFwGxem thkF4ivi đểEd2e mặEd2ec hkF4Anh wFwGKỳ muốnFN2S hkF4làm EoXEgì FN2Sthì làEd2em. FN2SAnh KỳEoXE cũwFwGng ngFN2Soan nEd2egoãn ngFN2Sồi xewFwGm thkF4ivi, thỉFN2Snh thoảEd2eng nFN2Sgọ nFN2Sguậy chọchkF4 phwFwGá VĩnhEoXE PhoEoXEng. VĩnhkF4h PhkF4hong Ed2etuy giảFN2S vEoXEờ hkF4bình thảnFN2S xFN2Sem tivEoXEi hkF4nhưng mắhkF4t cứhkF4 liếcFN2S nEd2ehìn đồngwFwG hồ.hkF4 VEoXEĩnh PhoFN2Sng khôngFN2S hkF4biết hàhkF4nh độnFN2Sg nàEoXEy củaEd2e EoXEcậu đãEd2e bịEd2e hkF4Anh KFN2Sỳ đểwFwG ýwFwG. CEd2euối wFwGcùng đwFwGồng hhkF4ồ cwFwGũng sắpEd2e đếnhkF4 giờ,FN2S wFwGcậu vộiwFwG đứngEoXE dậyEd2e đuổEoXEi FN2SAnh KỳFN2S về.

- hkF4Em kFN2Shông mhkF4uốn vEd2eề –Ed2e AnhkF4h KhkF4ỳ giởEoXE giọngEd2e nhõngFN2S nhẽo.

- KhôEd2eng được,hkF4 tEoXErễ rồFN2Si eFN2Sm wFwGvề đihkF4 EoXE– VĩnEd2eh PhohkF4ng khkF4iên quyếEd2et xhkF4ua đuổi.

- TrễhkF4 Ed2ethì cóEd2e hkF4sao Ed2eđâu, FN2Sem nwFwGgủ lạihkF4 ởEd2e đâyEoXE –hkF4 AnFN2Sh KỳEoXE đềhkF4 nghị.

- ỞFN2S đâyhkF4 ewFwGm FN2Sngủ khôhkF4ng queEd2en hkF4đâu hkF4– VhkF4ĩnh PhoEoXEng hkF4từ chối.

Cả Ed2ehai giằwFwGng hkF4co EoXEmột hồiEd2e, cuốFN2Si FN2Scùng EoXEAnh wFwGKỳ cũwFwGng đànhFN2S pwFwGhải chịuFN2S tFN2Shua, côhkF4 nói:

- VậywFwG hkF4anh phảihkF4 hôwFwGn ehkF4m mộEoXEt cáiEd2e, hôEoXEn xonEd2eg ehkF4m sẽEd2e rwFwGa vềwFwG –wFwG EoXEAnh EoXEKỳ cườihkF4 gEd2eian rwFwGa điềuhkF4 kiện.

Vĩnh PEoXEhong lwFwGại nhìwFwGn đồngEd2e hồwFwG, vẫnEoXE còwFwGn sớm.EoXE NhưnFN2Sg EoXEcậu khhkF4ông mFN2Suốn AFN2Snh hkF4Kỳ rầwFwGy rwFwGà ởwFwG lại,Ed2e nênEd2e đồFN2Sng ýhkF4. CậuEoXE cEd2eúi mEoXEặt hkF4định FN2Shôn lạhkF4i EoXEmá AnhkF4h KỳFN2S, EoXEnào nEoXEgờ wFwGcậu lạiEoXE bEoXEi AhkF4nh KhkF4ỳ ôEd2em chầmFN2S lấyEoXE hônwFwG lêhkF4n Ed2emôi. CEoXEô giữwFwG chặEoXEt lấyEd2e wFwGcộ VĩnwFwGh PhonFN2Sg FN2Skhông chịuFN2S rời.EoXE NwFwGgay lúEoXEc đóFN2S cánhEd2e cửaEoXE nEoXEhà VhkF4ĩnh Ed2ePhong bậwFwGt ra.
ChFN2Siều nayhkF4, HiEd2eểu ĐồngFN2S hkF4có EoXEhẹn chkF4ùng ôngEoXE VwFwGăn TrhkF4ác gặhkF4p mặEd2et tEd2erò FN2Schuyện, vFN2Sì vwFwGiệc EoXElấy FN2Slòng ôngEd2e EoXEcho EoXEnên HFN2Siểu ĐồnEoXEg cEoXEó thểEoXE thkF4ự wFwGý Ed2erời khỏiEoXE EoXEcông tFN2Sy Ed2eđể đếnhkF4 gFN2Sặp ông.hkF4 KEoXEhi rEd2ea vềEoXE côEoXE Ed2eghé FN2Ssiêu hkF4thị đEoXEi EoXEchợ, EoXEvì twFwGừ siêFN2Su thịhkF4 đếnEoXE nàEd2eh vĩhkF4nh PhowFwGng phảiEoXE Ed2equa hkF4mấy lượEoXEt xFN2Se buhkF4ýt nêFN2Sn HiwFwGểu ĐồngEd2e đihkF4 Ed2etaxi đếnwFwG chhkF4o tiệEoXEn. CEoXEho FN2Snên hkF4cô đếFN2Sn sớwFwGm hơhkF4n mEoXEọi ngàwFwGy. DựwFwG địnhhkF4 nấuEd2e cơwFwGm shkF4ớm rồiEoXE đhkF4i rhkF4ước bhkF4é PhonwFwGg vEoXEà bEoXEé EoXEĐường chkF4ùng vwFwGề nwFwGhà. CôEoXE vFN2Sừa mởEoXE cửhkF4a bưFN2Sớc vEoXEào thìFN2S chhkF4ứng kiếnEoXE hkF4Anh KFN2Sỳ vhkF4à VĩnEd2eh PhowFwGng đaEoXEng hônhkF4 nEoXEhau. TiEoXEm FN2Scô nEd2ehư chếtEd2e điEd2e EoXEmột nữa.

***

Hai wFwGngười hkF4kia chkF4ũng bịEd2e bấtFN2S nhkF4gờ vwFwGội bEoXEuông FN2Snhau rEoXEa. NhưEd2eng VĩEoXEnh PhkF4hong lãnEoXEh đạmwFwG wFwGthờ ơEoXE EoXEnhư khôwFwGng cóEoXE ghkF4ì. AEd2enh Ed2eKỳ thìhkF4 thkF4hẹn twFwGhùng đỏEd2e mặt.

- XiEoXEn lỗi!Ed2e wFwGTôi làhkF4m phiềnFN2S hwFwGai ngườiwFwG rồi,FN2S EoXEtôi điFN2S rwFwGa nEd2egoài Ed2emột lát.

Anh KỳhkF4 nhEd2eìn thấyFN2S HiểuwFwG ĐEoXEồng tawFwGy xFN2Sách đEd2eồ ăwFwGn thEoXEì nói:

- KhFN2Sông chkF4ần EoXEđâu. FN2SBây giờEoXE Ed2etôi phảEd2ei vFN2Sề rhkF4ồi, vFN2Sừa rEoXEồi cFN2Shỉ lFN2Sà wFwGhôn tạEd2em EoXEbiệt thkF4hôi. NhkF4ếu lhkF4úc nãyEoXE cwFwGô màEoXE đếEoXEn sớEd2em twFwGhì FN2Sđúng làhkF4 FN2Sngượng chếthkF4 đưFN2Sợc –hkF4 AEoXEnh KỳEd2e giEoXEả hkF4vờ mEd2eắt wFwGcỡ nóiEd2e, hkF4giọng đihkF4ệu hkF4rõ làEoXE cốwFwG tìnFN2Sh wFwGgây hiểuEoXE lầhkF4m. EoXECô Ed2eta hkF4cố ýhkF4 làmEoXE Ed2echo HiểuhkF4 ĐồngEoXE hiểuEoXE rằFN2Sng EoXEcô wFwGta vEd2eà VĩnhFN2S PhohkF4ng vừawFwG lEoXEàm chuyFN2Sện mFN2Sờ ámEoXE xong.

Hiểu ĐồngEoXE cắnFN2S mEd2eôi cườEoXEi ngượngwFwG rồihkF4 hkF4đứng Ed2enép quEoXEa mFN2Sột bEoXEên nhưFN2Sờng lwFwGối chFN2So AEd2enh Kỳ.EoXE NhưngFN2S AhkF4nh EoXEKỳ khEoXEông đihkF4 EoXEra liEd2eền màhkF4 chạywFwG đếnwFwG hkF4hôn trộhkF4m mFN2Sột cáiEd2e lFN2Sên máEoXE hkF4Vĩnh PhhkF4ong rwFwGồi cườhkF4i nói:

- wFwGEm đEd2ei vềEoXE đây,hkF4 wFwGanh pEoXEhải gEd2eọi điệFN2Sn thFN2Soại FN2Scho wFwGem đóEoXE nha.

Vĩnh PEoXEhong vFN2Sẫn Ed2eim lặngEoXE khôhkF4ng nóiEoXE gwFwGì. ChkF4òn AnEd2eh KỳwFwG đEoXEi ngEd2eang qFN2Sua HFN2Siểu ĐồnwFwGg cốEd2e wFwGý cEoXEười nói:

- NhEoXEờ hkF4cô cEoXEhăm sEd2eóc anwFwGh Ed2eVĩnh PhFN2Song củawFwG tôEoXEi dùm.

Khi AEoXEnh KỳEd2e điwFwG về,hkF4 VĩnEd2eh wFwGPhong khẽEd2e lườmwFwG HiểuhkF4 hkF4Đồng wFwGmột EoXEcái rồiEd2e đihkF4 thẳhkF4ng lEoXEên lầuwFwG. HiểuhkF4 ĐồngFN2S gươnFN2Sg mEd2eặt twFwGái nhợhkF4t nhìnFN2S thwFwGeo bóngEd2e dángEoXE VĩnhFN2S PhoEd2eng buồnhkF4 EoXEbã. REd2eồi xáchhkF4 Ed2eđồ điEd2e xwFwGuống bếp.

Cả buFN2Sổi nấuwFwG cơm,Ed2e tFN2Sâm hồnhkF4 HEd2eiểu ĐồhkF4ng đEoXEều đểEoXE nớEoXEi kwFwGhác. TaEoXEy Ed2eliên tụcwFwG bEoXEị cứawFwG đứt,Ed2e lẫnFN2S lộhkF4n giEoXEa vịhkF4, côwFwG thEoXEở FN2Sdài tFN2Shẩn thhkF4ờ đừnhkF4g yFN2Sên hkF4một chkF4hỗ cEoXEho đwFwGến khwFwGi nồEoXEi FN2Scanh sEd2eôi tràEoXEn rhkF4a nwFwGgoài côFN2S vộFN2Si vàngwFwG dùnhkF4g tEd2eay bốEd2ec wFwGnắp nồihkF4 lên,FN2S qhkF4uên mấFN2St cáwFwGi nFN2Sóng khiếnEoXE bànhkF4 taEd2ey bịhkF4 FN2Sbỏng ửwFwGng đỏEd2e lêhkF4n Ed2eran rEoXEát. EoXEChỉ đếFN2Sn kEoXEhi hkF4tay côhkF4 bịEd2e FN2Sai đóhkF4 Ed2enắm kéhkF4o wFwGđến wFwGbên vòwFwGi wFwGnước xhkF4ã mátEd2e chkF4ô mEoXEới thhkF4ấy dhkF4ễ chịwFwGu lại.

- CôEoXE lwFwGà đồEd2e ngốEoXEc àEd2e hkF4– VĩEd2enh FN2SPhong tứEd2ec giậnFN2S mắnFN2Sg –Ed2e NồihkF4 wFwGnước sEd2eôi nhưFN2S vậyhkF4 mhkF4à wFwGdùng aEoXEty khôFN2Sng bốc.

Hiểu ĐEoXEồng nhkF4gước mắEd2et FN2Snhìn FN2SVĩnh EoXEPhong, gưEd2eơng mhkF4ặt vẫnEd2e FN2Slạnh Ed2elùng nhưFN2S EoXEthế, chhkF4ỉ EoXEcó ánhhkF4 EoXEmắt làEd2e cówFwG wFwGchút đhkF4au lòng.Ed2e hkF4Cô Ed2eđể yênEoXE tEoXEay mìnhhkF4 trowFwGng tEoXEay VFN2Sĩnh EoXEPhong, bànEoXE Ed2etay cậuEoXE vuwFwGốt nhẹwFwG cwFwGhỗ bỏnhkF4g Ed2erát dEoXEưới vòiFN2S nưEd2eớc làmwFwG thkF4ay wFwGcô dễhkF4 Ed2echịu vhkF4ô cEoXEùng, dEd2eường EoXEnhư chưhkF4a hkF4từng bịhkF4 bỏng.

Vĩnh PhonwFwGg dùEd2eng kwFwGhăn nhkF4hẹ nhànwFwGg lwFwGau sáchkF4h wFwGtay FN2Scho hkF4cô rồhkF4i FN2Slại bEd2eôi thuốcEd2e chFN2So cô,wFwG hFN2Sành độnEd2eg rwFwGấr EoXEân cần,Ed2e Ed2erất dịuhkF4 dàwFwGng, cậuFN2S nhkF4hẹ nhànhkF4g thổihkF4 Ed2evào taEoXEy wFwGcô chEd2eo thFN2Suốc mFN2Sau thFN2Sấm vàohkF4. Ed2eHiểu ĐồngEoXE vộihkF4 rútEd2e tahkF4y lại.Ed2e CwFwGô sợEd2e mìEd2enh khôngwFwG thwFwGể kwFwGìm nwFwGén cảwFwGm xEoXEúc tFN2Srước sựEoXE âwFwGn cầFN2Sn củahkF4 cậu.

- TôEd2ei hkF4đi dọwFwGn cơmEoXE cwFwGho anh.

- CôhkF4 ngồhkF4i EoXEnghỉ FN2Sđi, tôiFN2S sẽEoXE tựFN2S dọn.

Vĩnh FN2SPhong ăEd2en cơmEoXE FN2Sxong, cậuEoXE cũnghkF4 wFwGdành pEd2ehần rửaEoXE chén.hkF4 HwFwGiểu ĐồFN2Sng nghkF4ồi EoXEđó lEoXEặn lẽFN2S quhkF4an FN2Ssát cậhkF4u. KhEoXEi VĩEd2enh PFN2Shong rửaFN2S hkF4xong, cwFwGô đứnwFwGg dậywFwG chkF4áo FN2Stừ FN2Sra về.

- ĐểEoXE tôiEoXE đhkF4ưa cEd2eô vềhkF4 –wFwG EoXEVĩnh PEd2ehong vộiFN2S hkF4nói kEd2ehi HhkF4iểu ĐồnEd2eg địnhEd2e wFwGmở cửa.

- KEd2ehông EoXEcần đâu.hkF4 NhEoXEưng màwFwG Ed2ehi vọngEd2e sahkF4u nàFN2Sy, nếuFN2S anEoXEh EoXEvà bạEd2en gáiEoXE wFwGở FN2Scùng nhEoXEau thhkF4ì hEoXEãy gọhkF4i điệnwFwG wFwGthạoi báwFwGo EoXEcho twFwGôi biếhkF4t mộtEd2e tiếFN2Sng hkF4– HiFN2Sểu ĐFN2Sồng wFwGnói xoEd2eng tEoXEhì mởwFwG cửwFwGa địnhFN2S điFN2S Ed2era ngoài.

- RầwFwGm …

Cánh cửaEoXE FN2Svừa mởEd2e wFwGra liềnFN2S bEoXEị FN2Smột Ed2ebàn FN2Stay mạnhEoXE EoXEmẽ đóngEoXE sầmFN2S lạEoXEi. MwFwGột hơiwFwG thởEoXE áFN2Sm sáFN2St sFN2Sau wFwGlưng HiểuEoXE ĐwFwGồng làmFN2S Ed2echo tóFN2Sc gáyhkF4 cFN2Sô dựngwFwG lêhkF4n. CôFN2S cEd2eố gắnwFwGg khkF4éo cEd2eủa rFN2Sa nhưEd2eng lựcwFwG củFN2Sa ngEd2eười Ed2ekia mwFwGạnh wFwGhơn khEoXEiến côwFwG khEd2eông tEd2eài nEoXEào mEd2eở wFwGra được.

- TôhkF4i phEoXEải vềwFwG rồihkF4 –EoXE FN2SHiểu ĐồnghkF4 xEoXEoay mwFwGặt wFwGlại đốiFN2S diệhkF4n vEoXEới VEd2eĩnh PhonEd2eg nói.

Lúc nàhkF4y côwFwG mớEd2ei biếthkF4 hkF4mặt cEoXEô vàhkF4 mặhkF4t VEd2eĩnh PFN2Shong kềEoXE FN2Ssát nFN2Shau, đếnEd2e FN2Sđộ mEd2eũi hahkF4i ngườihkF4 Ed2echạm vEoXEào nhauwFwG. ÁwFwGnh mwFwGắt cFN2Sủa VĩFN2Snh hkF4Phong nhìhkF4n côEoXE mộthkF4 cácwFwGh cuồnEoXEg dạiFN2S, hơhkF4i thởFN2S dồnEoXE dập.wFwG EoXENgay sahkF4u giâyEoXE phúthkF4 đó,EoXE VĩnFN2Sh PhFN2Song cuEoXEối xuốnhkF4g hkF4hôn chEd2eặt lấywFwG hkF4đôi môEoXEi HiểhkF4u ĐồngFN2S Ed2enhư muốnEoXE nuốtEd2e chuEd2eẩn môEoXEi EoXEcô vàFN2So chkF4ậu. MộtFN2S nụEoXE hkF4hôn hkF4thật sâFN2Su, tEoXEhật mãnEoXEh liệtwFwG. HiểuFN2S wFwGĐồng FN2Sdùng twFwGay đẩyFN2S mạnhhkF4 hkF4Vĩnh PhwFwGong rwFwGa nhưngwFwG EoXEđã Ed2ebị cậhkF4u bắthkF4 lấFN2Sy rFN2Sồi hkF4bẻ quhkF4ặt rwFwGa FN2Ssau lưEoXEng giữFN2S chhkF4ặt. CuEoXEối chkF4ùng HiểuFN2S ĐồEoXEng wFwGcũng bEoXEị VEoXEĩnh PhoEd2eng hạEd2e wFwGgục, côwFwG đãEoXE khhkF4ông hkF4còn phảnFN2S khEoXEáng nữaEd2e, bắFN2St Ed2eđầu đónhkF4 nhậEoXEn nwFwGụ EoXEhôn củEd2ea VĩnFN2Sh PhoEd2eng. HhkF4ai bàwFwGn twFwGay hkF4bị VFN2Sĩnh PhwFwGong gwFwGiữ chặFN2St đượcEoXE dầnhkF4 tEoXEhả lFN2Sỏng Ed2era, Ed2ehai bwFwGàn tEd2eay bEoXEất giwFwGác đưaEd2e lhkF4ên cEd2eổ FN2SVĩnh PhoEd2eng ômFN2S chặt.Ed2e GờhkF4 phúEoXEt nàywFwG HiểuEoXE ĐồnEoXEg wFwGđã đểhkF4 hkF4mặt wFwGcho FN2Strái hkF4tim lhkF4ấn átEoXE líwFwG trEd2eí. ChkF4ô hkF4để mEd2eặc EoXEcho tìnhEd2e wFwGcảm dồnEoXE Ed2enén bùFN2Sng pháFN2St, Ed2ekhông muốnFN2S Ed2esuy ngwFwGhĩ nhiềwFwGu vềhkF4 nEd2ehững chuyFN2Sện trướEd2ec kiFN2Sa, muEd2eốn qwFwGuên điFN2S tấtEoXE hkF4cả lạiEoXE FN2Slại từEoXE đEoXEầu wFwGbên cạnhwFwG hkF4Vĩnh PhoEd2eng. GiờhkF4 phhkF4uát nàEd2ey EoXEcô chỉwFwG muốFN2Sn hòaEd2e làmEd2e mộtwFwG hkF4với VĩnhhkF4 Phong.

Cuối cEoXEùng hkF4khi màFN2S sắEd2ec mEoXEặt cảEd2e hFN2Sai đềFN2Su đỏEoXE bEoXEừng lêhkF4n vìhkF4 hôFN2S wFwGhấp nhanEoXEh, VEoXEĩnh PEd2ehong mhkF4ới Ed2erời khỏihkF4 môiEd2e HiểuhkF4 ĐhkF4ồng. CảEd2e hEoXEai đứngwFwG sFN2Sát EoXEvào hkF4nhau Ed2ecùng thFN2Sở hổnEd2e EoXEhển. VĩnhhkF4 PhowFwGng dùEd2eng ngFN2Són tawFwGy cáiEd2e quệEoXEt lêFN2Sn EoXEmôi hkF4Hiểu EoXEĐồng rồihkF4 cườiEoXE nói:

- CũnEd2eg khôngEd2e tệ.wFwG CôFN2S làFN2Sm hkF4bạn gáiEoXE Ed2etôi bỏwFwG đi,FN2S twFwGôi đànhkF4h lEd2eấy cwFwGô bùFN2S FN2Svào. VwFwGậy twFwGhì sahkF4u nàFN2Sy, nếuEd2e bạnEd2e gáiEoXE tEd2eôi khônghkF4 EoXEcó Ed2eở đâFN2Sy trEoXEong lhkF4úc tôFN2Si cóEd2e EoXEnu cầuhkF4 thkF4hì tôiEoXE sẽEd2e sửwFwG dụngEoXE cô.

Hiểu ĐồnEd2eg vEd2eừa nghEd2ee thkF4hì lEd2eiền thEd2eấy wFwGchoáng vwFwGoáng vôEd2e FN2Scùng, đauFN2S đớnEd2e vEd2eô hạhkF4n. GươEoXEng mwFwGặt từEd2e đỏFN2S bừwFwGng chuyểnEd2e sahkF4ng tEd2eím xFN2Sanh giậnEoXE wFwGdữ, cEoXEô xhkF4ô VĩnwFwGh EoXEPhong Ed2era FN2Stát mạnwFwGh vhkF4ào mặEd2et chkF4ậu. RwFwGồi nhEd2eìn trừnwFwGg thkF4rừng cậuhkF4 vFN2Sới áEd2enh mắthkF4 đầywFwG gwFwGiận dFN2Sự vEoXEà Ed2ebi thưwFwGơng, cuFN2Sối Ed2ecùng cEd2eô đEoXEã khóFN2Sc, khFN2Sóc tronEd2eg đauFN2S đớFN2Sn, khówFwGc vwFwGì bịwFwG xhkF4em thường,wFwG hkF4khóc vìFN2S bịwFwG lhkF4àm kẻEd2e tEoXEhay twFwGhế, khóEoXEc vFN2Sì tìwFwGnh hkF4yêu côFN2S Ed2evẫn cEd2eòn dànhhkF4 cEoXEho cậuhkF4, khFN2Sóc vEd2eì sựwFwG đEoXEau Ed2ekhổ chờwFwG đợiFN2S bhkF4ấy lhkF4âu nahkF4y. CuốiEd2e EoXEcùng cEoXEô qEoXEuay wFwGlưng mFN2Sở cửwFwGa bEoXEỏ đi.

Vĩnh PhoEd2eng mwFwGuốn ghkF4iữ HiểuEoXE ĐồngEoXE lạihkF4, muEoXEốn nóhkF4i rằngEd2e tấFN2St cảEd2e đềuwFwG khônwFwGg phảEoXEi, khônwFwGg pFN2Shải lFN2Sà sựwFwG thật.hkF4 Ed2eCậu khEd2eông xewFwGm côFN2S Ed2elà ngFN2Sười EoXEthay tEd2ehế. EoXENụ hôFN2Sn FN2Slúc đFN2Só wFwGcũng FN2Skhông phảiwFwG làwFwG nụEoXE hôFN2Sn FN2Sđùa EoXEcợt hkF4mà xuấFN2St phwFwGát Ed2etừ tìnhwFwG EoXEyêu cEd2eủa cậFN2Su dàEd2enh chFN2So côEd2e, tEoXEừ nỗiEoXE xwFwGót FN2Sxa Ed2ecủa cậuEd2e FN2Skhi thFN2Sấy hkF4cô bhkF4ị thưEd2eơng, từwFwG FN2Snỗi nhEoXEung nhớEoXE monhkF4g wFwGchờ bEd2eấy lâuEd2e nay.

Nhưng wFwGVĩnh PhEoXEong chEd2eỉ cEoXEó FN2Sthể cưhkF4ời đawFwGu FN2Skhổ nhìhkF4n HiểuhkF4 ĐồwFwGng bhkF4ỏ đi.

 

Tại FN2Smột hkF4Plaza wFwGcao cấp.

Một hkF4chàng traFN2Si hkF4cao Ed2eráo, gưhkF4ơng Ed2emặt rấwFwGt đẹp,Ed2e dáhkF4ng ngườiFN2S chuẩnhkF4, EoXEăn mặhkF4c modEd2eel khowFwGát tEd2eay hkF4một hkF4cô gáihkF4 EoXEcũng sàhkF4nh điệuEoXE FN2Skhông kém,Ed2e trôngwFwG Ed2ehai hkF4người rấtEd2e đẹpFN2S đhkF4ôi. Ed2eHai FN2Sngười hkF4vừa điwFwG vừawFwG hkF4trò cEoXEhuyện vhkF4ui vẻhkF4 vôEd2e cEoXEùng, hhkF4oàn tEoXEoàn phớtEoXE lờhkF4 swFwGự FN2Shiện dEoXEiện củaEoXE FN2Sngười phíahkF4 sau.

Người phíEoXEa hkF4sau lwFwGà mộthkF4 cwFwGô gwFwGái Ed2eăn mặtEoXE bìnFN2Sh thEoXEường, thkF4ách xácEd2eh náFN2Sch maFN2Sng Ed2erất nhiềuwFwG túiEoXE EoXElớn Ed2etúi nhEd2eỏ. GươwFwGng mặEd2et cFN2Só hahkF4i cáiwFwG lhkF4úm đEoXEồng tiềnEd2e đầyFN2S Ed2emồ hwFwGôi, tóEoXEc Ed2etai hkF4rũ rưEd2eợi. CáiwFwG miệFN2Sng mEoXEím chặtEoXE lEd2eại Ed2ecố hkF4gắng cawFwGm chịu.Ed2e ĐôEoXEi mEd2eắt wFwGbốc hỏaEoXE nhwFwGìn vwFwGề phíhkF4a haEoXEi ngườihkF4 FN2Skia nFN2Shư muFN2Sốn ghkF4iết người.EoXE Ed2eSau đóEd2e cáEoXEi miEd2eệng xinEoXEh đẹpFN2S củahkF4 FN2Scô buôEoXEng rhkF4a mEd2eột trànEd2eg rEoXEủa thầm.

- FN2SĐi lẹwFwG lêwFwGn –hkF4 QuEoXEốc BwFwGảo chợthkF4 quawFwGy lưnwFwGg wFwGnhìn lEd2eại EoXEngười phíahkF4 saEd2eu thúcEoXE giục.

- LàmwFwG sFN2Sao điwFwG lhkF4ẹ đEd2eây. HFN2Say lhkF4à anFN2Sh FN2Sxách gEoXEiùm tFN2Sôi đi,hkF4 tôEd2ei đFN2Si tFN2Say khhkF4ông sẽwFwG nhahkF4nh hơnEoXE awFwGnh gấpEoXE mấFN2Sy lEoXEần –FN2S MiEoXEnh ThùwFwGy cũnFN2Sg khhkF4ông EoXEvừa đốpFN2S chEoXEát lạiEoXE ngay.

- Ed2eBây giEd2eờ côEoXE đanEd2eg EoXEcằn FN2Snhằn cEoXEái gìwFwG vFN2Sậy. LàwFwG tựhkF4 EoXEcô tEoXEình nguywFwGện mFN2Sà, hkF4tôi FN2Skhông wFwGhề épwFwG buwFwGộc FN2Scô FN2Sà nhEoXEa. NEd2eếu côhkF4 thấEd2ey khôwFwGng vừawFwG hkF4lòng thìhkF4 cówFwG thểwFwG đEd2ei về.

Minh ThùhkF4y vừaEoXE Ed2enghe thấyhkF4 hkF4vậy liFN2Sền địnhEoXE vănEd2eg mấyFN2S cáFN2Si tEd2eúi trênhkF4 FN2Stay mEd2eình xuốwFwGng đấEoXEt EoXEthì lEoXEại gnhEoXEe thwFwGấy QwFwGuốc BhkF4ảo EoXEnói tiếp:

- NgàywFwG mFN2Sai twFwGôi hkF4và hkF4cô hẹnFN2S gặphkF4 nFN2Shau ởFN2S đồn.

Mấy lờwFwGi nàhkF4y nhưwFwG EoXEsét đánhFN2S vwFwGào ngườhkF4i MinEoXEh Thùy,EoXE EoXEcô bhkF4ị luhkF4ốn khíFN2S đanhkF4g tuôngEoXE rFN2Sa bỗnghkF4 dộiEd2e nEoXEgược vàowFwG làhkF4m chhkF4o hFN2So sEd2eặc sụa.

- MìnhkF4h nhịn,EoXE mìnhkF4h phFN2Sải nhịnEoXE –Ed2e FN2SMinh tEoXEhùy tựEoXE nóiwFwG tEd2ehầm vớiEd2e Ed2echính wFwGbản thkF4hân mình.

Từ kwFwGhi bịFN2S FN2Scái tênEd2e QuốcEd2e BảoEd2e nàwFwGy nwFwGắm EoXEđược thóp,wFwG lạiEoXE còEd2en bịEd2e hắwFwGn tEd2ea éhkF4p kýEoXE têwFwGn vàEd2eo giấFN2Sy nhkF4ợ tEoXEhì nFN2Sgày nàohkF4 MiwFwGnh FN2SThùy Ed2ecũng pEoXEhải lEd2eàm wFwGosin chkF4ho QEoXEuốc BảwFwGo, mặcwFwG hắnFN2S sEoXEai khiếnEd2e EoXEnhư twFwGrâu nEd2egựa. MàhkF4 cwFwGái Ed2etên khốnFN2S QuwFwGốc BảwFwGo kEd2ehông biếtEd2e làwFwGm sEoXEao lạEoXEi lhkF4ấy đượchkF4 lwFwGịch hoFN2Sạt độngEoXE củaEoXE wFwGĐình ÂnwFwG tEoXEừ taEd2ey quảnEoXE lwFwGí, thànhwFwG rFN2Sa khhkF4i ĐìnhkF4h ÂhkF4n rảnEd2eh twFwGhì twFwGrợ EoXElí EoXEnhỏ béEd2e hkF4như côEoXE cũngEd2e đhkF4ược nghỉEoXE, Ed2ecứ tưởngEoXE sẽhkF4 FN2Scó mộtwFwG nwFwGgày ngủFN2S ngoEd2en giấcwFwG, mộtEd2e ngàEoXEy thảnhFN2S wFwGthơi khkF4hông wFwGvướn bậEoXEn thhkF4ì FN2Slại ngFN2She EoXEtiếng đhkF4iệnt wFwGhoại củawFwG têEd2en nàyEd2e vFN2Sang lênhkF4. wFwGVậy hkF4là EoXEcô pEd2ehải cwFwGắn rănghkF4 đếFN2Sn nhàhkF4 hắnEoXE nghEd2ee hắnEd2e saEd2ei bảo.

Nhìn gưEd2eơng mEd2eặt quEoXEyết chíhkF4 wFwGép chkF4ô wFwGphải hkF4chết củaEoXE QuốEoXEc BảohkF4, MhkF4inh thkF4hùy hkF4liền nởEd2e hkF4một nFN2Sụ cườiEd2e tươwFwGi Ed2etắn màEd2e cówFwG phầnwFwG FN2Sngốc Ed2enghếch cườFN2Si wFwGvới tênFN2S wFwGnày, nóiEoXE giọnwFwGg xEoXEua nịnh.

- FN2SAnh điwFwG cwFwGhỉ mấEoXEt thờihkF4 giaFN2Sn thwFwGôi, chFN2Si bằnhkF4g Ed2edùng twFwGhời FN2Sgian đówFwG đểhkF4 sawFwGi bwFwGảo thkF4ôi làEd2e hkF4tốt nhất.

- CôwFwG nghEd2eỉ vEoXEậy àEoXE –hkF4 QuFN2Sốc BảoEd2e nEoXEheo wFwGnheo mắt,Ed2e Ed2enở nụEd2e cườiwFwG giaFN2Sn nhEoXEìn MiEoXEnh ThùyhkF4 khiếnhkF4 chkF4ô chwFwGột dạ.

- TấtwFwG nFN2Shiên lFN2Sà vậyEd2e rồFN2Si Ed2e– MwFwGinh TwFwGhùy cườihkF4 tiEoXEếp tEoXEục hkF4xua nịnEoXEh, cốwFwGt mwFwGong QuốcEoXE BảoEoXE bỏFN2S ýhkF4 hkF4định lênhkF4 EoXEđồn kia.

- TFN2Sốt! wFwGVậy thFN2Sì cứwFwG tiếphkF4 hkF4tục lEd2eàm wFwGOsin cEoXEho FN2Stôi Ed2eđi –wFwG QuốcEoXE Ed2eBảo cưhkF4ời nóiFN2S rồiwFwG khhkF4oát thkF4ay ngEoXEười đẹpFN2S qEoXEuay Ed2elưng Ed2ebước đi.

Minh thùEoXEy twFwGức muốnEoXE nghẹnEd2e hwFwGọng nhFN2Sưng hkF4chỉ wFwGđành FN2Sim wFwGlặng xáchhkF4 Ed2eđồ điFN2S sawFwGu. wFwGMiệng khôwFwGng ngừngwFwG **Ed2e** rửa.
Cuối cùhkF4ng cwFwGũng vềFN2S đwFwGến nEd2ehà QuFN2Sốc BảohkF4, MinFN2Sh thùyEd2e Ed2emệt đếnEoXE rhkF4ã rời,FN2S Ed2ecô EoXEkhông FN2Sthèm giFN2Sữ EoXEý tứEd2e hkF4gì hếFN2St cả.wFwG CứFN2S thwFwGế FN2Smà nằwFwGm lăEoXEn Ed2era shkF4ofa tFN2Shở hổFN2Sn wFwGhển. NhưngEd2e QuốcwFwG BEoXEảo Ed2enào đểwFwG chFN2So cEoXEô yEd2eên, cậuwFwG dùhkF4ng chânFN2S đáhkF4 đáhkF4 lênhkF4 châEoXEn FN2SMinh ThùEoXEy tiwFwGếp FN2Stục saEd2ei khFN2Siến cô:

- Ed2eNày mFN2Sau đhkF4i lwFwGấy nướhkF4c cFN2Sho tôhkF4i uốngFN2S đi.

Minh ThFN2Sùy tứFN2Sc EoXEđiên ngườFN2Si, FN2Scô Ed2eliếc QhkF4uốc FN2SBảo Ed2emột FN2Scái FN2Sthầm ngFN2Shĩ, nếuwFwG hkF4ánh wFwGmắt cóFN2S thEoXEể giếtFN2S nFN2Sgười EoXEthì côEoXE sẽhkF4 dEoXEùng ánhFN2S mắtwFwG mìnhwFwG hkF4băm twFwGên QFN2Suốc hkF4Bảo nàwFwGy rwFwGa thànhEd2e ngEoXEàn mFN2Sảnh. NEoXEghĩ thhkF4ì ngwFwGhĩ, cuhkF4ối cùhkF4ng FN2SMinh ThkF4hùy vẫnEd2e pEoXEhải lhkF4ết twFwGhân nEoXEgồi dậyEoXE đihkF4 lwFwGấy nướcFN2S FN2Scho QuốcFN2S Bảo.

- ThkF4ôi muốnwFwG uốnEd2eg nưwFwGớc hkF4cam –hkF4 QwFwGuốc BảoFN2S độtwFwG nhiEd2eên hkF4lên tiếnghkF4 nói.

Trời ơEd2ei! MinhkF4h TEd2ehùy thậtEd2e muốnEd2e chạFN2Sy đếwFwGn bFN2Sóp EoXEcổ cáiFN2S tênFN2S Ed2eQuốc BEd2eảo nhkF4ày hkF4chết chkF4ho FN2Srồi. CôhkF4 cEd2ehỉ địnhhkF4 FN2Sđi rótEd2e chkF4ho hEd2eắn mEoXEột EoXEly nướEoXEc lọcwFwG lạnhhkF4 Ed2elà xonEd2eg, Ed2enào nwFwGgờ hắnFN2S đòwFwGi uốngEd2e nưEd2eớc cawFwGm. VậyEd2e lEoXEà côEd2e pFN2Shải thêhkF4m mFN2Sấy cônFN2Sg đohkF4ạn, cFN2Sắt, vắt,FN2S khuấy…

Nhìn wFwGly Ed2enước cawFwGm mìhkF4nh vừawFwG FN2Slàm xonFN2Sg, MiEd2enh wFwGThùy wFwGcảm thkF4hấy khôwFwGng cawFwGm EoXElòng cEoXEhút nàFN2So cả.Ed2e wFwGCô nướnEd2e hkF4mày nghEoXEĩ rồiFN2S cườiFN2S wFwGgian mộEoXEt tiếng.wFwG ShkF4au đóhkF4 ….

Cô bwFwGưng FN2Sly nướcEoXE wFwGcam đặtFN2S trướcEd2e Ed2emặt wFwGQuốc Bảo,wFwG miFN2Sệng nFN2Sở nEoXEụ cườiEoXE ngọtEoXE ngFN2Sào xEd2eu nịnh:

- TEoXEôi hkF4làm hkF4nước wFwGcam xowFwGng rồiwFwG, aEd2enh mahkF4u uốnEoXEg đi.

Quốc BảoEoXE đanwFwGg hkF4xem wFwGtivi tFN2Shì thwFwGấy wFwGnụ cườiEoXE EoXEđó củhkF4a hkF4Minh Ed2eThùy Ed2ethì nEoXEhếch môiEd2e cFN2Sười nhưwFwG khôwFwGng FN2Scười. SaFN2Su đóhkF4 cậEoXEu FN2Scầm hkF4lấy Ed2ely nướcFN2S camEd2e, uEoXEống mFN2Sột hkF4hơi, hkF4vì điwFwG hkF4cả ngàEoXEy cảmFN2S thấwFwGy mệtEoXE, nhưnEd2eg kEoXEhi wFwGnước caEd2em vừEd2ea cEd2ehui xuốngEd2e wFwGtới họnghkF4 cEd2eậu hkF4thì wFwGQuốc BảwFwGo liEoXEền phEoXEun mFN2Sạnh raEd2e, làwFwGm vănhkF4g nướhkF4c cawFwGm Ed2ekhắp nơi.

Minh ThùEoXEy từFN2S lwFwGúc QEd2euốc BhkF4ảo khôEd2eng EoXEnghi ngờwFwG hkF4gì cầEoXEm EoXEly wFwGnước Ed2ecam hkF4lên uốnEoXEg thìEoXE mEd2eắc cườiEd2e lắwFwGm nhEd2eưng nEoXEín nhịFN2Sn. FN2STới khkF4hi QuốcwFwG BảwFwGo phuFN2Sn rEoXEa Ed2ethì cEd2eô khônghkF4 thểEoXE FN2Snào nhịnFN2S đượEoXEc nEd2eữa wFwGmà chkF4ười ầFN2Sm lên.

- CôEoXE đhkF4ã chhkF4o gìFN2S vEoXEào nưEd2eớc cahkF4m FN2Svậy hhkF4ả hkF4– QuốcFN2S BảEoXEo hEd2eét lênFN2S EoXEđầy wFwGtức giận.

- ThkF4ôi hkF4cho gwFwGia vịwFwG hkF4cần thiếtEd2e vàwFwGo tEoXErong FN2Snước cwFwGam thôiwFwG mà.hkF4 ĐểEd2e xeEd2em nàoEd2e –hkF4 Ed2eMình ThEd2eùy níhkF4n nhịnEd2e cườFN2Si nEoXEói, rEd2eồi FN2Sgiả FN2Svờ nEoXEgẫm nhkF4ghĩ –wFwG Muối,EoXE bộtwFwG ngọt,EoXE EoXEtiêu, bộtFN2S nêm,FN2S KnorFN2S, hkF4một FN2Stí nưFN2Sớc FN2Srửa chén…hkF4 hìnhhkF4 nEoXEhư khwFwGông hkF4có Ed2eđường EoXEvà nướchkF4 Ed2emắm thìwFwG phải.

- NEd2eước rửhkF4a chén,Ed2e bộthkF4 wFwGngọt…- QuốcwFwG Ed2ebảo kEd2ehông tiEd2en nổwFwGi Ed2evào tahkF4i mìnhFN2S, cậwFwGu thkF4ức giậnFN2S chỉhkF4 tawFwGy vàoFN2S EoXEMinh tEoXEhùy FN2Snói –hkF4 FN2SCô giỏiEd2e lắwFwGm, cEoXEô EoXEchờ đó.

Nói rồiEd2e cậuEoXE laEd2eo nhwFwGanh hkF4vào nhàEoXE tắmEoXE hkF4mà EoXExúc miệng.Ed2e CwFwGòn MEoXEinh ThùEd2ey EoXEcũng đâuEoXE FN2Scó ngEoXEu dạiEd2e màEoXE ởwFwG lạiFN2S, côhkF4 hEoXEí hửnEd2eg hkF4xách tFN2Súi Ed2eđi về.

Về nhEoXEà cEd2eô hkF4ôm bụngFN2S cườiFN2S lăFN2Sn lFN2Sộn, thícEoXEh chkF4hí vhkF4ui vẻhkF4 hhkF4át hòFN2S ầmFN2S wFwGỉ kEd2ehiến Ed2eĐình hkF4Ân EoXEcũng bEoXEó tahkF4y. NhưwFwGng shkF4au wFwGđó, côFN2S nhkF4hận đượcFN2S mộtEd2e hkF4tin EoXEnhắn khkF4hiến côhkF4 EoXExanh mặEoXEt. TEoXEối wFwGđêm đEd2eó ngủwFwG wFwGgặp toànwFwG áhkF4c mộng.
Hôm sawFwGu wFwGcô EoXEđến hkF4nhà QuwFwGốc BảFN2So vớiwFwG bộEoXE Ed2emặt hkF4yểu xwFwGìu hEd2eơi sợhkF4 hãhkF4i. CEd2eô trưhkF4ng nguEd2eyên cEd2eái mặthkF4 nhưhkF4 bFN2Sánh bEoXEao chEoXEiều trhkF4ước mặthkF4 QuốchkF4 BEoXEảo EoXElàm cFN2Sậu khwFwGông nEoXEén nwFwGổi nụEd2e cườFN2Si thầm.FN2S DườnEoXEg nhưhkF4 chkF4ậu thEd2eấy thkF4im hkF4mình đậphkF4 mạEd2enh trưEd2eớc vwFwGẻ mặtFN2S đángEoXE thưFN2Sơng đówFwG củaEd2e cFN2Sô, trônhkF4g thậtEoXE sựhkF4 rấtEoXE đánwFwGg yêu.

Đáng lhkF4í wFwGmuốn FN2Sphạt côhkF4 nhFN2Siều hơnhkF4 nhhkF4ưng rồiEoXE lEd2eại thôiEd2e, cEd2ehỉ EoXEbắt côFN2S dọFN2Sn phònEoXEg cậhkF4u nFN2Shư FN2Smọi wFwGlần. CậuFN2S lEd2eơ đãngwFwG nói:
– MaFN2Su dọEd2en dEd2eẹp sạhkF4ch sẽEoXE chFN2So tôi.

Nói xoEd2eng cậEoXEu vàowFwG phònEoXEg vwFwGệ hkF4sinh, lFN2Sát hkF4sau chkF4ậu bướchkF4 rhkF4a ngoàiEoXE hkF4với sEoXEự trhkF4ần nhhkF4ư EoXEnhộng, cEoXEhỉ EoXEkhoát FN2Strên ngườiEoXE mộtFN2S cáEoXEi khăwFwGn tEd2eắm hkF4mà EoXEthôi, khEoXEiến MwFwGinh TwFwGhùy wFwGcả hkF4kinh. CôFN2S vEoXEội nhắFN2Sm mắtFN2S lạFN2Si lắpEoXE bắEd2ep nói:

- wFwGAnh …EoXEanh …hkF4định FN2Slàm gì.

- ĐFN2Si bEd2eơi –FN2S QuốFN2Sc BảoFN2S thảnEoXE nhiFN2Sên trEoXEả lời.

Minh ThùyEoXE lúwFwGc hkF4này mớhkF4i Ed2ebình thkF4ĩnh hkF4trở lại,FN2S từEoXE hkF4từ hwFwGé mắthkF4 Ed2era nwFwGhìn. Ed2eLàn EoXEda trắngwFwG bócwFwG hkF4gần hkF4như FN2Srất mịnEoXE, côhkF4 hồEd2e nwFwGhư wFwGda eEd2em EoXEbé. MìhkF4nh ThùyFN2S EoXEghiến răwFwGng thầmFN2S nghĩwFwG :”EoXE wFwGCòn trắEd2eng hkF4hơn cảEd2e mìnhhkF4 nữa”.wFwG hkF4Một thâEoXEn hhkF4ình vạEoXEm vỡEd2e đhkF4ầy cEoXEơ bắp,hkF4 côFN2S hEoXEí hwFwGí nhìEd2en Ed2exuống bEoXEộ phậnwFwG EoXEphía wFwGdưới hkF4rồi Ed2ethở Ed2era mEd2eột wFwGcái, thwFwGì FN2Sra hắFN2Sn twFwGa chkF4ó mặFN2St wFwGquần bơi.

Nói gEoXEì thFN2Sì wFwGnói, nhkF4hìn hkF4cái thânFN2S hkF4hình EoXEhoàn wFwGmỹ nàyhkF4 lFN2Sàm côEoXE đáhkF4nh ựwFwGc mộtFN2S cáihkF4, âFN2Sm thaEd2enh pEoXEhát rhkF4a khiEd2eến côEd2e cựcEoXE kìEoXE xấuEd2e hhkF4ổ. EoXEQuốc bFN2Sảo cườEd2ei nhEoXEạt mEoXEột cEd2eái rồhkF4i nói:

- ChEd2euẩn bhkF4ị wFwGđồ chEoXEo tôwFwGi. hkF4Bơi xonEoXEg hkF4tôi sẽEoXE thay.

Nói rwFwGồi QuốcwFwG BảoEoXE điwFwG thkF4hẳng rEd2ea vườnEoXE, nwFwGơi FN2Scó đặthkF4 mộthkF4 wFwGcái hồEoXE FN2Sbơi FN2Sto lớnEd2e vFN2Sà nướEoXEc xaFN2Snh trongEd2e. CậuEd2e nhFN2Sảy ùmwFwG xuEoXEống hồhkF4, tEoXEung tăFN2Sng bơiEoXE thowFwGải máiwFwG. MiFN2Snh ThấwFwGy thấyEoXE FN2SQuốc BảwFwGo hkF4đi rFN2Sa thìhkF4 bắEoXEt chwFwGước giFN2Sọng điệuwFwG wFwGcủa FN2Scậu nháiwFwG lạhkF4i mwFwGột câu:

- BhkF4à đâyhkF4 khônFN2Sg thEoXEích chuẩnwFwG bị,FN2S EoXEbơi xoFN2Sng thìEoXE wFwGcứ EoXEcởi truồnEoXEg điFN2S. (>O<)

Nói thìEoXE nói,hkF4 hkF4nhưng MiEoXEnh ThùFN2Sy vẫEoXEn mởhkF4 tủEoXE lấyhkF4 hkF4đồ chEoXEo QuwFwGốc Bảo.FN2S LầnFN2S nàEd2ey Ed2ecô khônwFwGg ngạcwFwG nEd2ehiên wFwGnhư FN2Strước đây.FN2S CáiwFwG têFN2Sn wFwGnày mặcwFwG toànhkF4 hànwFwGg hiệu,Ed2e mFN2Sà hFN2Sắn EoXEđâu cEoXEhỉ Ed2emột cáEoXEi tủwFwG. TủFN2S quFN2Sần áEoXEo củaFN2S wFwGhắn EoXEcó wFwGthể mởEoXE mộhkF4t cửwFwGa hànEd2eg thờiEoXE tranEoXEg caFN2So hkF4cấp. Ed2eCô chọnEd2e EoXEđại mộtEoXE bộwFwG, rồiwFwG điEoXE tìm….

Cũng làEd2e FN2Scầm Ed2eđại mEd2eột chkF4ái quầnEoXE cFN2Shíp nàFN2So đó.wFwG FN2SMinh ThùhkF4y quăFN2Sng EoXEra cEoXEái hkF4ghế wFwGở hkF4trên bEoXEể bơi.Ed2e CôEoXE nhìnEd2e QhkF4uốc wFwGBảo đanwFwGg saEd2ey sFN2Sưa wFwGbơi hkF4lội thìFN2S bỉEoXEu môi.

- MuốnEd2e xuốngwFwG tắmhkF4 wFwGcùng tôiwFwG Ed2ekhông? –hkF4 Ed2eQuốc Ed2eBảo nhEoXEìn cwFwGô cườFN2Si cợt.

Minh ThùFN2Sy nhìnEd2e hkF4khinh bỉwFwG Ed2emột cáiEoXE rồiwFwG điEd2e vàowFwG trFN2Song, FN2Sphía hkF4sau wFwGcó tiFN2Sếng cườiwFwG FN2Svang củwFwGa FN2SQuốc wFwGBảo. MEoXEinh ThhkF4ùy hkF4rất tEoXEức giận,hkF4 côFN2S phảiEoXE tìmEoXE cáEoXEch thoátwFwG khỏiEd2e tênEd2e hkF4khốn nàhkF4y mớiEd2e hkF4được. MàFN2S cáEoXEch tốtwFwG wFwGnhất EoXElà tEd2eìm hkF4ra băngFN2S gEd2ehi hEoXEình EoXEvà tờhkF4 gihkF4ấy nợEoXE Ed2ecủa cwFwGô. MEoXEinh ThùyEoXE nghĩEoXE wFwGvậy, hkF4vội vànEoXEg chãFN2Sy vàEoXEo EoXEtrong pFN2Shòng EoXEQuốc BảoFN2S lụFN2Sc tìmFN2S. NEoXEhưng tFN2Sìm FN2Smãi vẫnEoXE khôEd2eng thấy,Ed2e phầnFN2S thìEd2e FN2Sphập phồnghkF4 lwFwGo sợEd2e Ed2eQuốc BFN2Sảo wFwGđi hkF4vào FN2Scho nênhkF4 chỉhkF4 lFN2Sát sahkF4u wFwGcô đãwFwG mệEoXEt phờ.

- OhkF4a, mwFwGệt cwFwGhết được,hkF4 tìwFwGm khắpEd2e mọiEd2e EoXEnơi wFwGmà chEoXEẳng tEd2ehấy gEoXEì Ed2ecả EoXE– MiEd2enh EoXEThùy hkF4chán hkF4nản bEd2eò đếnwFwG bêhkF4n chiếEd2ec giườngEd2e trảEoXEi rEoXEa trEd2eắng tinwFwGh nằmwFwG nghỉ.

Cô pháEoXEt FN2Shiện chiếcEoXE giườnEd2eg thEd2eật mềmwFwG mạFN2Si vàEoXE êmFN2S ái,Ed2e FN2Smát rượi.Ed2e MihkF4nh ThkF4hùy thkF4hích cwFwGhí hkF4lăn lwFwGăn mấwFwGy vònwFwGg trêEd2en giường.

- LàEoXEm FN2Ssao mwFwGới lấyEoXE lạEoXEi đượcFN2S mấyEoXE thứEoXE đwFwGó tEd2eừ cáiEd2e hkF4tên háEd2em ghkF4ái đâwFwGy –hkF4 EoXEMinh ThùyhkF4 thaEd2en thở.

Cô chFN2Săm chúEoXE nhìnEd2e FN2Slên trầnEd2e nEoXEhà nhkF4ghĩ ngợi.

- HaFN2Sy lhkF4à wFwGdùng mEd2eĩ nhânFN2S kếwFwG quyEd2eến rFN2Sũ hắwFwGn taFN2S, dụEd2e EoXEcho hwFwGắn twFwGa trảEoXE Ed2elại hếwFwGt chEd2eo mìnFN2Sh rEd2eồi lậphkF4 tứcFN2S EoXEđá hắnEd2e taEd2e, wFwGcho hắEoXEn twFwGa Ed2ekhóc hậnwFwG luôwFwGn .

Minh ThhkF4ùy sFN2Suy FN2Snghĩ, FN2Srồi wFwGcười pháwFwG lwFwGên trướchkF4 kếwFwG Ed2ehoạch củaFN2S mình.Ed2e wFwGCô đwFwGắc chíEoXE đếnFN2S độhkF4 chìmFN2S vàowFwG giấcwFwG ngủEd2e lúcFN2S nàEd2eo khônEoXEg hEd2eay biết.EoXE ĐEd2eến khFN2Si ngEoXEhe tiếFN2Sng nEoXEước chảyEd2e vawFwGng FN2Slên mớiwFwG giwFwGật mìEoXEnh tEoXEỉnh dậy.wFwG ĐhkF4ầu ócEoXE mwFwGơ hồ,hkF4 cFN2Sô wFwGđi vàoFN2S wFwGnhà FN2Stắm đểEoXE rửaEd2e hkF4mặt. NhưEd2eng kwFwGhi cánhhkF4 cửaEoXE vừFN2Sa wFwGđóng lạwFwGi wFwGthì ….

- FN2SÁ …..hkF4 Ed2e– EoXEMinh TEoXEhùy thkF4hét lênFN2S rồhkF4i nEoXEhắm EoXEmắt lEoXEại wFwGkhi thấEoXEy QuốcwFwG BảoEoXE đanhkF4g ởhkF4 troEd2eng wFwGđó trênhkF4 ngườiEoXE khEd2eông cEoXEó wFwGmảnh hkF4vải chFN2Se thân.

Cô wFwGkinh hãEd2ei miệngFN2S lắpwFwG bắFN2Sp hkF4xoay ngườiwFwG lạiwFwG nói:

- XiEd2en Ed2elỗi! XiFN2Sn lỗFN2Si! TôhkF4i khwFwGông cốhkF4 ý.

Cô lầwFwGn wFwGtìm nắmEoXE chkF4ửa wFwGđể mởhkF4 Ed2era nEoXEhưng mwFwGở hoàiFN2S khôEd2eng đwFwGược rồwFwGi, Ed2ecô thửwFwG EoXEmở mắthkF4 hkF4ra nhFN2Sìn thFN2Sì thFN2Sấy bànFN2S EoXEtay QuốFN2Sc FN2SBảo Ed2eđã chkF4hặn cáFN2Snh wFwGcửa lạwFwGi. CảmFN2S FN2Sthấy làEoXEn hơiEoXE thởFN2S ấmEoXE Ed2eấm từEoXE sahkF4u lưnwFwGg mìnwFwGh cùwFwGng EoXEhơi nướhkF4c wFwGmát lEd2eạnh chkF4ùng tEoXEỏa rEoXEa. MEoXEinh thùEoXEy Ed2elạnh toáEd2et cảFN2S người.

Cô sợEd2e hFN2Sãi quwFwGay ngưEd2eời wFwGlại, mắtEoXE cốhkF4 ngướchkF4 nhEoXEìn lwFwGên tFN2Srên caoEoXE, lEoXEo sợhkF4 hỏi:

- Anh…anh…anwFwGh muốnFN2S làEoXEm gì?

- EoXECô FN2Snghĩ xehkF4m, tEd2eôi phkF4hải làmhkF4 sFN2Sao kwFwGhi bEd2eị chkF4ô nhìnEoXE thwFwGấy hEoXEết từEoXE trêhkF4n xuEd2eống dFN2Sưới hwFwGả –wFwG QuốcEoXE Ed2eBảo gEd2eầm Ed2egừ hỏi.

- TôhkF4i nwFwGói rồi,hkF4 tôiEoXE khkF4hông cwFwGố wFwGý Ed2emà –hkF4 EoXEMinh twFwGhùy lEoXEo sợwFwG chớpEoXE chớEd2ep mắtEoXE hkF4nhìn wFwGQuốc BảoEoXE, Ed2ecô chhkF4ỉ thấwFwGy Ed2enụ cườiwFwG wFwGnửa miệngFN2S củaEd2e QuốwFwGc BảohkF4 đanghkF4 nhìnEd2e cEoXEô Ed2echế giễu.

Nụ cườiEd2e rấtwFwG đẹhkF4p, EoXErất chkF4uốn hútwFwG kwFwGhiến tiEoXEm cEd2eô đậpEoXE liêFN2Sn tEd2eục, côEoXE chkF4ố gFN2Sắng EoXEhít wFwGthở FN2Sđể EoXEđiều hòhkF4a tâhkF4m twFwGrạng nhEoXEưng wFwGcàng khiếnwFwG chFN2So khEoXEông hkF4khí FN2Sxung quaFN2Snh Ed2emờ áEoXEm nhiềEd2eu hơEd2en. CôEoXE lhkF4o shkF4ợ nwFwGuốc nưEoXEớc bọthkF4 FN2Scái ựcEd2e nhEoXEìn QuốcEd2e BảoEd2e. CEd2eậu đãwFwG giEoXEơ chkF4ái quầnhkF4 nwFwGhỏ củwFwGa Ed2emình lêFN2Sn trướchkF4 mặtEoXE côEd2e, cáhkF4i quầnEd2e màhkF4 lhkF4úc nãywFwG Ed2ecô FN2Slấy chwFwGo cậuhkF4, cườihkF4 Ed2egian xảoEd2e nói:

- KwFwGhông ngờwFwG côEd2e cũnFN2Sg thíchhkF4 lwFwGoại quầFN2Sn này.

Minh Ed2eThùy mởEoXE FN2Sto mắhkF4t nhhkF4ìn vềEoXE cEd2eái quầnhkF4 đaEoXEng FN2Stòn EoXEten tEd2erên tEoXEay wFwGQuốc Bảo.Ed2e CEoXEái quwFwGần nEd2egoài lằEd2en wFwGthun Ed2emàu FN2Sđỏ EoXEra thìwFwG cEoXEòn lạhkF4i Ed2enhư wFwGlà mộthkF4 tấmwFwG lướiEoXE tronhkF4g EoXEsuốt. FN2SMinh ThùyhkF4 chwFwGỉ muốnEd2e chkF4ắn lưỡiEoXE chEoXEết wFwGcho rồFN2Si. CFN2Sô tFN2Shầm nguyềnwFwG rEd2eủa EoXEcái EoXEtên nhkF4hà thiếEoXEt kEoXEế FN2Snào biếnhkF4 tháFN2Si đếnEoXE nỗiwFwG EoXEthiết kEd2eế rFN2Sa FN2Scái quFN2Sần kFN2Shinh khủnhkF4g nhwFwGư thếEoXE .

- CáiEoXE wFwGđó lEoXEà thkF4ôi lấywFwG đạihkF4 thôEd2ei mwFwGà, nwFwGó cũFN2Sng lwFwGà củaFN2S aFN2Snh cònwFwG Ed2egì –hkF4 CôhkF4 hkF4ấp úFN2Sng giảiwFwG thích.

- NhhkF4ưng EoXEdù gìFN2S hkF4cô cũFN2Sng thấywFwG tEd2eôi rồiwFwG, vFN2Sậy thìFN2S Ed2eđể chwFwGo côngEoXE bằhkF4ng, cEoXEô cEoXEũng nFN2Sên FN2Scho hkF4tôi thấyFN2S lạiFN2S –hkF4 QEoXEuốc FN2SBảo tiwFwGếp Ed2etục giễuwFwG cợtEd2e. VừawFwG nóiFN2S EoXEcậu vừFN2Sa áEd2ep sátEd2e MinFN2Sh TEd2ehùy Ed2ekhiến côFN2S bấnEoXE loạnhkF4 wFwGcả lên.Ed2e TronFN2Sg lwFwGúc shkF4ợ hhkF4ãi, MiwFwGnh thùyEoXE cắEd2en rănghkF4 vEoXEận hkF4sức đáEoXE mộtEd2e Ed2ephát vàohkF4 tiểuwFwG bảoFN2S bhkF4ối bEd2eên dướiEd2e hkF4của QuốwFwGc BEoXEảo khihkF4ến cậwFwGu bFN2Sị hkF4đau điếnwFwGg muốncEd2e hếtwFwG FN2Sđi đượcEoXE ngãEoXE vậhkF4t xuốngEoXE wFwGsàn. NhEd2eưng ngaEd2ey lúhkF4c hkF4đó, hkF4Minh ThùhkF4y mớihkF4 bEd2eiết wFwGthì rEoXEa QuFN2Sốc hkF4Bảo cEd2eó choànFN2Sg mộtwFwG cEoXEái khEoXEăn tắmhkF4 bwFwGên dướiFN2S. hkF4Minh thùywFwG mớhkF4i biếEd2et hkF4từ nãyEd2e giờEoXE côhkF4 bịEd2e QuốcFN2S BảowFwG trhkF4êu chọc.

Quốc hkF4Bảo vừFN2Sa EoXEôm FN2Slấy bEoXEộ phwFwGận bEoXEị đaFN2Su cFN2Sủa EoXEmình, đaEoXEu đhkF4ớn nhìnwFwG MiFN2Snh ThùyEoXE đầyEoXE căhkF4m phẫn:

- CEd2eô dEd2eám …Ed2e.cô dám….

- ChFN2So đángEoXE đờihkF4 awFwGnh, aFN2Si bảoFN2S ahkF4nh dáFN2Sm FN2Strêu chọcEoXE tôEd2ei. NEoXEếu wFwGanh cònFN2S dáEoXEm thkF4rêu tôEoXEi nhkF4ữa tEd2ehì lhkF4ần EoXEsau tôwFwGi sFN2Sẽ FN2Sra tahkF4y mạnhFN2S hơnwFwG nữaEoXE, khiếnFN2S ahkF4nh tuywFwGệt hậhkF4u luôn.

Nói xonwFwGg MhkF4inh ThùEd2ey mởwFwG cửahkF4 bỏEoXE điwFwG vớiFN2S FN2Snụ hkF4cười đắFN2Sc chí.

 ***

Các bEoXEáo wFwGđiện ảFN2Snh dạowFwG gầnwFwG đâyhkF4 đFN2Sã wFwGchụp đưwFwGợc ảEoXEnh wFwGcủa nữEd2e dihkF4ễn FN2Sviên xFN2Sinh Ed2eđẹp AEoXEnh KỳwFwG taEd2ey tronFN2Sg tEd2eay vớiwFwG wFwGchàng hoànhkF4g tửEoXE VEd2eĩnh PhonhkF4g củFN2Sa tậpFN2S đoànEoXE EoXENguyên ThànEd2eh PFN2Shong. VậywFwG FN2Slà mwFwGọi nEoXEgười ahkF4i FN2Scũng đoánEd2e được,EoXE cFN2Shàng tEd2erai EoXEmà EoXEAnh FN2SKỳ wFwGtheo hkF4đuổi lEd2eà Ed2eai. TFN2Sất cảFN2S mọihkF4 ngườiEd2e đếuFN2S cảFN2Sm thấEd2ey EoXEhọ xứEoXEng đôi.

– wFwGChị! hkF4Chị hkF4mau hkF4đến đâEd2ey Ed2eđi. FN2SEm wFwGvà chịEoXE Ed2eĐình ÂnwFwG đhkF4ang ởwFwG FN2Snhà –FN2S TiếngEoXE MwFwGinh TFN2Shùy hFN2Sớt hảiwFwG EoXEtrong điệFN2Sn thowFwGại khhkF4iến HiểuFN2S ĐEd2eồng cảFN2Sm wFwGthấy bấEoXEt an.

Cô vộFN2Si vàhkF4ng bắwFwGt wFwGtaxi đếFN2Sn đhkF4ó FN2S( Ed2eHĐ Ed2ecàng lúhkF4c FN2Scàng nghèhkF4o tEoXEiền vìhkF4 EoXEphải trFN2Sả tiềwFwGn taxEoXEi miếtEoXE EoXE). VừFN2Sa đếEd2en FN2Snơi, MiEoXEnh TEoXEhùy đhkF4ã rEoXEa mởEoXE chkF4ửa chkF4ho cwFwGô rồi.EoXE NhìEd2en vFN2Sẻ mặthkF4 bhkF4ơ phờwFwG wFwGcủa MiFN2Snh Thùy,wFwG HiểuhkF4 ĐFN2Sồng vộwFwGi hỏi:

- ĐEd2eã xwFwGảy rEd2ea chuyệwFwGn gì.

- ChịFN2S vàhkF4o tronhkF4g xFN2Sem sẽFN2S rEd2eõ –EoXE hkF4Minh ThùywFwG buồnEoXE EoXEbã nói.

Hiểu ĐồngEd2e vộiEoXE lácwFwGh quhkF4a ngườiwFwG MinhkF4h wFwGThùy điEd2e vhkF4ào twFwGrong, Ed2evừa hkF4đến wFwGnơi, wFwGcô FN2Sđã thấywFwG ĐwFwGình wFwGÂn đanwFwGg hkF4say sưaEoXE bêwFwGn meFN2Sn rượuFN2S nằmwFwG vwFwGắt vẻoFN2S Ed2etrên lhkF4ưng ghếhkF4, miệnFN2Sg lwFwGảm nhFN2Sảm. HiểuwFwG ĐồnEoXEg vhkF4ội EoXEchạy đEoXEến lwFwGay ngườhkF4i ĐìnhwFwG hkF4Ân, ghkF4ọi Ed2emại cuEd2eối EoXEcùng FN2Scô FN2Scũng mởwFwG mắhkF4t. ĐìnhwFwG ÂEoXEn vừaEd2e thkF4hấy HiểEd2eu ĐồnghkF4 liềEd2en ômwFwG chầmEd2e nói:

- HiểhkF4u ĐồnEd2eg! ĐếnFN2S Ed2eđây wFwGuống rượFN2Su cFN2Sùng mwFwGình đihkF4. MìnEd2eh buồhkF4n quá.

- ĐEoXEã xảEoXEy rhkF4a Ed2echuyện FN2Sgì rFN2Sồi, Ed2emau hkF4nói cEoXEho wFwGmình nghkF4he đEoXEi EoXE– HwFwGiểu ĐồngwFwG hkF4vỗ Ed2enhẹ lwFwGưng ĐìnhhkF4 ÂnwFwG awFwGn ủiEoXE. HiểFN2Su ĐồEoXEng biếtFN2S hkF4Đình ÂnFN2S khEoXEông phảEd2ei làhkF4 ngườEoXEi tùEd2ey tiệwFwGn uốnFN2Sg shkF4ay đếnhkF4 EoXEmức nàEd2ey. CàwFwGng trởhkF4 nwFwGên nổiFN2S tiEoXEếng thwFwGì ĐìnhFN2S hkF4Ân càwFwGng hkF4chú ýFN2S giữhkF4 gìnhkF4 hìnwFwGh tưEoXEợng củawFwG mình.FN2S hkF4Không bEd2eao giờEd2e côhkF4 ấyFN2S lạiEoXE bêFN2S thwFwGa bảnwFwG thân.

Nhưng ĐìFN2Snh chkF4hỉ lắcwFwG đEoXEầu khócEoXE nứcwFwG nởEoXE wFwGmà khôngEoXE nóEd2ei gFN2Sì hhkF4ết. HihkF4ểu ĐồngFN2S Ed2ecũng khEd2eông FN2Svội truwFwGy hỏhkF4i, hkF4chỉ nEoXEhẹ wFwGlời hkF4an ủiEoXE cFN2Sho đếnEd2e hkF4khi FN2SĐình ÂwFwGn chìmFN2S vàhkF4o gwFwGiấc ngủ.

Khi ĐìnhEoXE ÂnhkF4 ngwFwGủ rồEd2ei, HiểuFN2S ĐồnghkF4 mớiFN2S qEoXEuay hkF4nhìn MinEoXEh ThEoXEùy hỏi:

- ĐãwFwG Ed2exảy Ed2era chuyệnEd2e gEd2eì rồi.

- ChịhkF4 ấyEoXE FN2Sbị cắtEoXE hợpFN2S đồEd2eng Ed2equảng cáoEoXE wFwGmới rFN2Sồi –wFwG MwFwGinh ThwFwGùy cháFN2Sn nảEoXEn thkF4hả nghkF4ười xuFN2Sống sohkF4fa trảFN2S lời.

- TạiEoXE swFwGao –hkF4 wFwGHiểu ĐFN2Sồng nhkF4gạc nhEd2eiên hỏi.

- EoXEVì đwFwGi trễwFwG, làmwFwG EoXEảnh FN2Shưởng đếnEd2e buổihkF4 qEd2euay, lEd2eàm cônEoXEg wFwGty lỗhkF4 khkF4hông ít.

- BìEd2enh thườngEd2e ĐìnhFN2S ÂhkF4n lFN2Suôn đFN2Sến sớmhkF4 hơnhkF4 mà,Ed2e tạihkF4 sEoXEao lạiEoXE đwFwGến hkF4trễ nhkF4hư thwFwGế FN2S– HiểwFwGu ĐồngEoXE thkF4hắc mắFN2Sc hỏi.

- TạihkF4 eFN2Sm làEd2em chkF4hị ấywFwG twFwGrễ Ed2egiờ, eEoXEm giữEoXE thFN2Sẻ củaFN2S FN2Schị ấywFwG –Ed2e hkF4Minh TwFwGhùy mếwFwGu mEoXEáo nói.

- BỏEd2e đFN2Si, chEd2eỉ lFN2Sà mhkF4ất mộthkF4 hEoXEợp đồnghkF4 quảngEd2e cáohkF4 thôFN2Si wFwGmà –hkF4 HiểuhkF4 ĐEoXEồng twFwGrấn an.

- VấnEd2e đFN2Sề Ed2elà FN2Schuyện bồiEd2e thườnghkF4 –FN2S MiFN2Snh ThkF4hùy áiEoXE ngạiwFwG nói.

- BồiEd2e tEd2ehường! HọhkF4 khônhkF4g Ed2echịu bồiFN2S EoXEthường EoXEà ?EoXE- HiểuhkF4 ĐồnEd2eg nghiêngEoXE đhkF4ầu nhEoXEìn MhkF4inh Thùy.

- hkF4Người bồiEoXE thườngwFwG phEd2eải Ed2elà chwFwGúng FN2Sta, bởihkF4 vFN2Sì trFN2Song hợpwFwG đwFwGồng FN2Sghi FN2Srõ khôFN2Sng đượcEd2e đếnwFwG trễ.FN2S VìhkF4 cwFwGhị ĐìnhFN2S ÂnwFwG Ed2eđến tEd2erễ nEd2eên hkF4phải bồihkF4 thEd2eường –hkF4 MhkF4ình ThùyEoXE giảiFN2S thích.

- CáiEd2e Ed2egì, rõhkF4 ràwFwGng làhkF4 chỉwFwG EoXEcó mộhkF4t lầnEd2e điFN2S trễwFwG tFN2Shôi mEd2eà. CóhkF4 awFwGi màEd2e chưEd2ea từEd2eng wFwGđi trwFwGễ EoXEchứ –EoXE HFN2Siểu ĐồngEoXE hkF4bất bìEoXEnh nói.
– ĐâyEd2e chFN2Sỉ làhkF4 cEd2eái EoXEcớ mhkF4à thôiFN2S, tEoXEhực chFN2Sất FN2Slà họFN2S muốnEoXE thEoXEay ngườEoXEi wFwGnên wFwGmới dùFN2Sng cFN2Sớ đówFwG wFwGđể FN2Sbắt bEd2eẽ chúngFN2S tFN2Sa –hkF4 MinFN2Sh ThùwFwGy cũnhkF4g bấthkF4 bEoXEình kể.

- FN2SHọ muốnEd2e hkF4thay wFwGai EoXE? –EoXE HiểuEoXE ĐồngEd2e tứcEd2e Ed2egiận hỏi.

- wFwGNữ mEd2einh tinEoXEh Ed2eAnh KFN2Sỳ .

Khi MinFN2Sh ThùyEd2e wFwGnói hkF4ra cáihkF4 tEd2eên đóEoXE, HiểuhkF4 ĐồngEd2e wFwGcảm thEoXEấy rấtEd2e hụtEd2e hẫngwFwG. NhEoXEưng đihkF4ều lhkF4àm Ed2ecô tEoXEhấy đauEoXE nhhkF4ất khwFwGi nEd2eghe MEoXEình ThkF4hùy Ed2enói thwFwGêm mộhkF4t tràEoXEng dài:

- NgwFwGười Ed2eđề nEd2eghị hkF4hủy hhkF4ợp đồnEoXEg chwFwGính lEoXEà anwFwGh VĩnhEoXE PhonghkF4. ChwFwGị wFwGĐình ÂnFN2S vhkF4ốn khôEd2eng wFwGcho FN2Sem nóFN2Si rawFwG, nhưnghkF4 màhkF4 chkF4ơn gihkF4ận hkF4này EoXEem nuốEd2et Ed2ekhông trôwFwGi. wFwGCho wFwGdù aFN2Snh tEoXEa muốnhkF4 bạnwFwG FN2Sgái wFwGmình làFN2Sm ngEoXEười mẫuFN2S đạiEoXE diệEoXEn thìEd2e cũngFN2S khôwFwGng cwFwGần thủwFwG đoFN2Sạn hkF4như thếEd2e Ed2evới hkF4chị ĐìnwFwGh Ân.wFwG FN2SNgười bEd2eáo giờwFwG chụphkF4 hìnFN2Sh chEoXEo ehkF4m làhkF4 hkF4chị Hương,hkF4 eEd2em khôngEd2e nEoXEghĩ chịwFwG Ed2eấy nóihkF4 dhkF4ối nênwFwG kFN2Shông kwFwGiểm EoXEtra Ed2elại. EoXEBây FN2Sgiờ nwFwGghĩ lại,wFwG trướEd2ec đówFwG eFN2Sm cówFwG wFwGthấy hkF4chị wFwGấy hkF4thầm thhkF4ì Ed2eto nhkF4hỏ vEd2eới qFN2Suản FN2Slí cEd2eủa AwFwGnh Kỳ.
wFwGCho nênhkF4 chEd2eắc FN2Schắn bọhkF4n họEd2e wFwGcố tìnhEd2e EoXEgài bẫFN2Sy. BEd2eây Ed2egiờ hkF4còn FN2Sbắt chịEd2e ĐìFN2Snh ÂhkF4n bồiwFwG Ed2ethường tiFN2Sền hợpEoXE EoXEđồng gấpEoXE 1EoXE0 lhkF4ần. ChịEd2e xewFwGm EoXEcó FN2Squá đánEoXEg EoXEhay không.

- LEd2eà VEoXEĩnh PhhkF4ong đềwFwG nghịwFwG EoXEsao? –EoXE wFwGHiểu ĐFN2Sồng wFwGvẻ wFwGkhông tiFN2Sn wFwGhỏi lại.

- ChínhEd2e làEoXE anFN2Sh tEoXEa –hkF4 MFN2Sinh ThkF4hùy ghkF4ật đầhkF4u xFN2Sác nhận.

Hiểu ĐFN2Sồng lặngEoXE lEoXEẽ EoXEnhắm mắEoXEt hítFN2S vàowFwG thậFN2St sFN2Sâu kiềEoXEm chếEoXE nỗiEoXE buồn:wFwG” VĩwFwGnh PEd2ehong ngưFN2Sời FN2Sanh hậnEd2e lwFwGà emEoXE, Ed2ehá cớwFwG ghkF4ì lạEoXEi lôiEoXE ĐFN2Sình wFwGÂn vào”.Ed2e CôEoXE mởEoXE mắtEoXE raEoXE, nhìhkF4n MihkF4nh ThkF4hùy nói:

- hkF4Em EoXEchăm Ed2esóc cFN2Sho ĐìnhEoXE ÂEoXEn giùwFwGm chị.hkF4 ChịEd2e đhkF4i hỏihkF4 rFN2Sõ mhkF4ọi chuyệnwFwG xEoXEem sao.

Hiểu ĐồwFwGng liFN2Sền đứngEd2e dFN2Sậy kEoXEhông kịwFwGp hkF4để MiEoXEnh ThùhkF4y nóiEoXE thêEd2em ghkF4ì, Ed2enhưng vừEoXEa đwFwGi wFwGra khỏiEd2e cửEd2ea cEd2eô FN2Sđã gặpEd2e ThwFwGiên EoXEMinh điwFwG vàEd2eo. VẻhkF4 mhkF4ặt ThiFN2Sên MinEoXEh vFN2Sô wFwGcùng lwFwGo lắnwFwGg, điwFwG thậwFwGt nhhkF4anh vàwFwGo tEd2erong. hkF4Cậu vừEd2ea FN2Svào nhìnFN2S thấyFN2S HiểuEd2e ĐồngFN2S Ed2ethì rấEd2et ngạwFwGc nhiênEoXE, sahkF4u hkF4đó kêEd2eu lEoXEên mộhkF4t tiếng:

- HEoXEiểu Đồng!

- ChàohkF4 anwFwGh, ThiênhkF4 MwFwGinh! wFwGĐã lhkF4âu khôwFwGng EoXEgặp –Ed2e HiEd2eểu FN2SĐồng wFwGnhìn hkF4Thiên MinEd2eh nhẹEoXE nhàFN2Sng gậhkF4t đầFN2Su chào.

- LâwFwGu FN2Snay eEd2em ởFN2S đâuwFwG? AhkF4nh cwFwGho Ed2engười tEoXEìm eFN2Sm rấhkF4t EoXElâu. CảEd2e TrúEoXEc DiễmEoXE nữaFN2S, côwFwG Ed2eấy bâwFwGy EoXEgiờ saEd2eo rồhkF4i? –FN2S EoXEThiên MiFN2Snh qEoXEuan tâmFN2S FN2Shỏi dwFwGồn dập.

- EEoXEm hkF4và chịEoXE Ed2eTrúc DiễmEd2e dọEoXEn vềhkF4 ngoạiEoXE thàFN2Snh sốnFN2Sg vEoXEà wFwGbuôn EoXEbán. NhhkF4ưng sEd2eau hkF4đó, mẹhkF4 chhkF4ị ấEd2ey EoXEbị bệFN2Snh EoXEcho nênwFwG chkF4hị ấwFwGy trởEd2e wFwGvề chăEoXEm sócEoXE cFN2Sho mẹEd2e chịhkF4 ấy.hkF4 EhkF4m cũngEd2e bhkF4ận rFN2Sộn nêEoXEn dwFwGọn nEd2ehà đếnhkF4 gEd2eần EoXEnhà ĐìnhEoXE FN2SÂn sốngEd2e, FN2Snhớ EoXEbác HàwFwG vEd2eà báEd2ec EoXETrung Ed2echăm hkF4sóc bFN2Sé hkF4Đường dùmhkF4 emwFwG. VwFwGì FN2Sem khEd2eông mFN2Suốn hkF4gặp lạiwFwG EoXEmọi ngườwFwGi chEd2eo nênwFwG mEoXEới bEd2eảo ĐìnhkF4h ÂnhkF4 giấwFwGu dwFwGùm em.

- ĐìnhFN2S ÂhkF4n Ed2esao rồihkF4 FN2S? EoXE– ThiEd2eên hkF4Minh wFwGlo Ed2elắng hỏi.

- CôhkF4 ấyFN2S uốnFN2Sg saEoXEy nêhkF4n FN2Sngủ rồi.

- AFN2Snh vàwFwGo Ed2ethăm EoXEcô hkF4ấy Ed2emột lát.

Nói EoXExong FN2SThiên hkF4Minh vEoXEội đEd2ei vàEoXEo, ĐFN2Sình Ed2eÂn cũnhkF4g hkF4lờ mờwFwG wFwGtỉnh dậyhkF4. ThấyEd2e ThiEoXEên MiEd2enh, ĐìEd2enh FN2SÂn ômhkF4 chầhkF4m EoXElấy cậFN2Su khEd2eóc hkF4nức nởhkF4 trEd2eong lEd2eòng cậuwFwG. ThiênFN2S MiFN2Snh dịuhkF4 EoXEdàng aEoXEn ủiwFwG côEoXE, gEd2eiang rEd2eộng Ed2ebờ hkF4vai ômhkF4 lấyFN2S cô,wFwG FN2Snhư muốnEoXE Ed2eche chwFwGở chFN2So wFwGcô khỏiEd2e nhữnghkF4 nguwFwGy hiểmEoXE xuwFwGng quanEoXEh. HwFwGiểu ĐEd2eồng nEoXEhìn tấhyFN2S cảnEd2eh tượnEd2eg ấEoXEy, chkF4ô khẽFN2S FN2Scười. wFwGCô mừngwFwG vìFN2S FN2SĐình ÂwFwGn đãEd2e tìEd2em đượcEoXE nơihkF4 nươFN2Sng tựaEoXE hkF4vững chắc.

Hiểu ĐồEd2eng đwFwGi tFN2Shẳng đếFN2Sn nEoXEhà thkF4ìm VĩnFN2Sh PhohkF4ng nhkF4hưng bảowFwG FN2Svệ khôngwFwG chFN2So cEd2eô vào.

- TạiFN2S saowFwG, thkF4rước đâyFN2S tôihkF4 rhkF4a vàhkF4o rhkF4a vàohkF4 nơEoXEi nàFN2Sy FN2Smà –EoXE HiEd2eểu ĐồnEd2eg nhEoXEìn nghkF4ười FN2Sbảo vệEoXE chấtEd2e vấn.

- LwFwGà cậuwFwG FN2SVĩnh wFwGPhong bảoEd2e hkF4tụi EoXEtôi khôngEoXE hkF4được chFN2So hkF4cô vàoFN2S –wFwG NgườihkF4 bảowFwG hkF4vệ khổwFwG swFwGở pFN2Shân trần.

- VậyEoXE wFwGcó thkF4hể chhkF4o twFwGôi biếthkF4, aEd2enh ấyhkF4 hkF4đã EoXEvề nhEoXEà chưa?

- CậuEd2e ấFN2Sy chEd2eưa về.

- CwFwGám ơn.

Hiểu EoXEĐồng hkF4nói xonFN2Sg tEd2ehì liềnwFwG đihkF4 hkF4ra Ed2ebên ngoEoXEài đứngEd2e FN2Schờ. TrowFwGng EoXEkhi cEd2eô chờ,Ed2e côwFwG đãEd2e Ed2egọi Ed2eđiện cwFwGho VĩhkF4nh Ed2ePhong, nhEoXEưng VwFwGĩnh PhkF4hong khôFN2Sng bốchkF4 máwFwGy. SwFwGau đó,hkF4 cậuhkF4 tFN2Sắt FN2Smáy lhkF4uôn. Ed2eHiểu Ed2eĐồng cứEoXE thkF4hế đứEd2eng cEd2ehờ chwFwGo Ed2etới FN2Skhi trờiwFwG tFN2Sối mwFwGịt, bầuFN2S trwFwGời bắtEd2e EoXEđầu khkF4éo mâyEoXE, swFwGau đóEd2e trwFwGút hFN2Sát mưaFN2S EoXErơi xuống.wFwG CôhkF4 vEoXEẫn đứEoXEng chờEd2e FN2Sở đhkF4ó, chEd2eỉ sEoXEợ xwFwGe hkF4Vĩnh PhoEd2eng EoXEđi EoXEvào mhkF4à FN2Scô khkF4hông haFN2Sy biEoXEết. NgườiwFwG bảoEd2e vệhkF4 thấyEoXE côFN2S Ed2ebị ưhkF4ớt wFwGmưa hkF4đang ruEoXEn lFN2Sên cầEd2em Ed2ecập thìwFwG vhkF4ội EoXEvàng gwFwGọi điệnwFwG Ed2echo VĩnhwFwG PEoXEhong. SaFN2Su đwFwGó ôhkF4ng hkF4ta chạEd2ey rEoXEa bwFwGảo HiểuhkF4 ĐồngEoXE vàEd2eo twFwGrong mEoXEà chờEd2e đợi.

Cả ngườiFN2S HiểuEoXE ĐồnFN2Sg rwFwGun lEoXEên, mFN2Sôi cwFwGô hkF4va vàoFN2S wFwGnhau ruwFwGn FN2Srẩy. CôhkF4 đhkF4i lEoXEên EoXEcăn hộwFwG EoXEcủa VEd2eĩnh FN2SPhong, dùnhkF4g EoXEchìa khkF4hóa mEoXEở cửaFN2S nhưngEd2e khôEoXEng đưhkF4ợc. VEd2eĩnh PhFN2Song triệEd2et đểhkF4 khEd2eông muEd2eốn gặFN2Sp cEoXEô, cậuhkF4 tEoXEhay khóEd2ea cFN2Sửa, nhkF4ói bwFwGảo vFN2Sệ FN2Skhông FN2Scho wFwGcô Ed2elên Ed2enhà, kFN2Shóa mwFwGáy điệnFN2S wFwGthoại. HiểuhkF4 ĐồngEd2e cảmhkF4 hkF4thấy đaFN2Su wFwGđớn EoXEvô cùEoXEng. CôFN2S tìwFwG EoXEngười vFN2Sào váEd2ech tưFN2Sờng chkF4hờ đhkF4ợi VĩnhkF4h PhonFN2Sg vềEoXE. GiówFwG khwFwGuya lạnhFN2S EoXElẽo cứEd2e thổEd2ei vàEd2eo người,EoXE hkF4căn hộFN2S củaEoXE VĩnwFwGh PhhkF4ong lhkF4ại ởEd2e tEd2erên cawFwGo, cànFN2Sg nwFwGghe tiếnEoXEg giEoXEó dữhkF4 dội,FN2S cwFwGứ quậtEoXE vFN2Sào nEoXEgười HiEd2eểu ĐồnEd2eg từnghkF4 chkF4ơn kwFwGhiến wFwGcô rùFN2Sng mìnhEoXE, nhấthkF4 FN2Slà kEoXEhi côwFwG Ed2eđang mặcFN2S EoXEmột bộFN2S đồEoXE ưEd2eớt. SFN2Sự chờFN2S đợEoXEi khiwFwGến côhkF4 càngFN2S lúhkF4c cànghkF4 mEd2eệt FN2Smỏi, quEoXEần áoFN2S cFN2Sũng wFwGbắt đầuhkF4 khwFwGô lạiEd2e trướEoXEc nhữngEoXE FN2Scơn gió.

Hơn mưEoXEời giờEoXE kEd2ehuya VEd2eĩnh PhFN2Song wFwGmới về.wFwG CậwFwGu tEd2eay tronwFwGg taFN2Sy vớiFN2S FN2SAnh KỳwFwG rấwFwGt twFwGhân mật,EoXE hkF4Anh KỳhkF4 ngãFN2S hẳnwFwG vFN2Sào lòngwFwG cậhkF4u. ĐhkF4i đếFN2Sn trướchkF4 wFwGcửa nhàEd2e, họhkF4 nhìwFwGn tFN2Shấy hkF4một bonEoXEg đeEd2en đaFN2Sng đổwFwG FN2Sập dướiFN2S đất,FN2S đầuhkF4 gụcFN2S dướwFwGi gốhkF4i. VĩnwFwGh PhhkF4ong khẽEd2e lướtEoXE Ed2enhìn nEd2egười đEd2eó mwFwGột cáhkF4i rồFN2Si bìnhhkF4 thảnEd2e bướcwFwG EoXEqua. ChFN2So đếEd2en kwFwGhi FN2Stiếng mởwFwG cửEd2ea láEd2ech cáwFwGch vEd2eang lên,wFwG HiểuhkF4 DwFwG(ồng mớihkF4 bắhkF4t đEd2eầu ngEoXEồi wFwGdậy, côEd2e nhìnwFwG FN2SVĩnh PhoFN2Sng đhkF4ang Ed2emở cFN2Sửa chEoXEuẩn bhkF4ị bướEd2ec EoXEvào nói:

- TôiFN2S cEoXEó cEoXEhuyện mhkF4uốn nóiEoXE vớiEd2e anh.

- ChúngEoXE Ed2eta vàFN2So wFwGnhà hkF4thôi FN2Sem –Ed2e VĩnhwFwG PwFwGhong làmEoXE nFN2Shư kEd2ehông ngFN2She thấyFN2S HiwFwGểu ĐhkF4ồng nói,FN2S FN2Scậu nhìnEoXE AEoXEnh KEd2eỳ cườiEd2e giục.

Anh KFN2Sỳ nhFN2Sìn HiFN2Sểu ĐồngwFwG mộtwFwG cáFN2Si rFN2Sồi Ed2edịu dàhkF4ng nói:

- hkF4Vĩnh PhonEoXEg, côEd2e hkF4ấy bảoFN2S muốnFN2S hkF4nói chuyệnFN2S vớihkF4 FN2Sanh, EoXEanh phEd2eải tỏEd2e Ed2era lịEd2ech sựFN2S mộtFN2S chúwFwGt cwFwGhứ. wFwGDù sEoXEao cFN2Sô ấhkF4y EoXEcũng lEoXEà ngườiEd2e EoXEgiúp vEd2eiệc củaFN2S aEoXEnh mà.

Chẳng hkF4biết AnEoXEh KỳFN2S cóEoXE cEoXEố ýEd2e hkF4hay kFN2Shông mhkF4à bEoXEa thkF4ừ ngườiEd2e gEoXEiúp vEoXEiệc nhEd2eư đEd2eược kéowFwG dàEd2ei Ed2era. ToàEd2en thâEd2en HiwFwGểu Ed2eĐồng rEd2eun EoXElên, côEd2e cảwFwGm twFwGhấy đầuFN2S ócFN2S wFwGquay cEoXEuồng, bonwFwGg VĩnEoXEh PhFN2Song vàhkF4 hkF4Anh KhkF4ỳ wFwGtrước EoXEmặt EoXEcô gầnFN2S nhưEoXE nwFwGhòe điEoXE. MwFwGặt FN2Scô nóngwFwG bừEd2eng bừng,EoXE Ed2ehai bFN2Sàn tawFwGy lạnhwFwG buốtwFwG, Ed2emôi côwFwG Ed2etím FN2Stái, cảEd2e ngườwFwGi gầnEd2e nEd2ehư muốwFwGn đFN2Sổ FN2Sxuống. FN2SCô cốEoXE gắEd2eng EoXEcầm cựhkF4, ánFN2Sh mwFwGắt hkF4nhìn VEd2eĩnh wFwGPhong đầyEd2e moEoXEng đợi.

Vĩnh PEoXEhong Ed2ekhông nhEoXEìn HwFwGiểu ĐồnghkF4 EoXEmà ánhEoXE FN2Smắt cậwFwGu tậpEd2e truEoXEng EoXEtrên ngườihkF4 FN2SAnh Ed2eKỳ. AnhkF4h KỳEd2e hkF4cười nói:

- HahkF4i nEd2egười cứhkF4 tựFN2S nhEoXEiên wFwGnói chuyệnEoXE điEd2e. Ed2eEm vềEoXE đây.

- wFwGChẳng phảEoXEi ehkF4m đhkF4ã FN2Shứa tốiEoXE nawFwGy ởhkF4 Ed2elại vớiFN2S anwFwGh àEd2e! –wFwG VEoXEĩnh PhoEoXEng Ed2enắm Ed2etay AnEd2eh EoXEKỳ EoXEthân mậtEd2e nói.

- TFN2Shôi điEoXE. ĐểEd2e phónEd2eg vFN2Siên bắtFN2S FN2Sgặp lạFN2Si viếhkF4t liEd2enh Ed2etinh. MấwFwGy bFN2Sữa nayhkF4, hìnEd2eh EoXEem Ed2evà wFwGanh trwFwGên báEd2eo vẫhkF4n cFN2Shưa đủwFwG saFN2So FN2S– hkF4Anh Ed2eKỳ FN2Scười nEoXEói giọngEoXE vừawFwG Ed2enũng nịEoXEu vừaEoXE hkF4trách móc.

- ThFN2Sì cEoXEó FN2Ssao đâu,wFwG họEoXE nówFwGi sEd2eự thậtFN2S wFwGmà –wFwG VĩnhEoXE PhowFwGng cườihkF4 Ed2ehaha hkF4nói –wFwG ChẳngFN2S Ed2ephải wFwGchún twFwGa hkF4đang cặpFN2S bồFN2S EoXEvới nFN2Shau sau.

- ThấyhkF4 ghéEd2et –FN2S AnFN2Sh EoXEKỳ đưaEoXE ngắtFN2S VĩnwFwGh PEd2ehong mộtEoXE cáEoXEi trhkF4ông nhhkF4ư đangEd2e âhkF4u hkF4yếm nhau.

Hiểu ĐồngwFwG chỉEoXE lặwFwGng lẽFN2S đứnghkF4 nhìwFwGn họ,FN2S khôngEoXE Ed2enói tEd2ehêm câuEd2e FN2Snào EoXEcả. FN2SChẳng hkF4ai biếtEoXE wFwGtrong FN2Slòng côwFwG Ed2eđang Ed2erất đau.

- EoXEEm hkF4về đhkF4ây FN2S– wFwGAnh KEoXEỳ vừhkF4a FN2Snói vừaFN2S hônwFwG lêwFwGn máwFwG VFN2Sĩnh PhohkF4ng wFwGmột FN2Scái rấthkF4 ngọtEoXE ngào.

- ĐểwFwG anFN2Sh tiễnwFwG em.

- KhônhkF4g cwFwGần đâu.hkF4 AEd2enh EoXEvà cwFwGô ấywFwG cFN2Sứ Ed2enói chhkF4uyện đi.

Nói EoXExong AEoXEnh KEoXEỳ wFwGbỏ điEoXE. VĩnhhkF4 PhkF4hong chkF4hẳng nóEd2ei Ed2ethêm câEd2eu gFN2Sì lẳEoXEng lặngEd2e bỏhkF4 vàowFwG nFN2Shà, Ed2enhưng cậEoXEu khônEoXEg Ed2eđóng cửaFN2S, chwFwGo nênFN2S HiwFwGểu ĐEoXEồng đEd2ei vàwFwGo theoFN2S. VĩnFN2Sh phonEd2eg đhkF4i tFN2Shẳng vàoEd2e phòEd2eng mìnhEd2e đFN2Sóng sEoXEầm cEoXEửa lại.Ed2e HiểuwFwG ĐồngFN2S đứnFN2Sg bhkF4ên EoXEdưới nhìnwFwG lênhkF4 wFwGrất lâuEoXE nhưnhkF4g vẫnFN2S wFwGkhông hkF4thấy hkF4Vĩnh PhEd2eong trởFN2S xuốnwFwGg. CôEoXE hhkF4ít mộhkF4t hơFN2Si thkF4hật sâuhkF4, quFN2Syết địEoXEnh điEoXE lên.

Hiểu ĐồngwFwG khôngFN2S EoXEgõ cửa,Ed2e côwFwG FN2Scứ thếEoXE mởwFwG chkF4ửa wFwGđi vàoFN2S. QhkF4uả nhiêEd2en vừahkF4 vàEd2eo đhkF4ã thấhkF4y VĩnhwFwG PEd2ehong đaEoXEng ngồEd2ei trêhkF4n sohkF4fa EoXEhút thuốhkF4c, EoXEdáng vẻhkF4 nhEd2eư chờFN2S đợi.Ed2e EoXEThấy côEd2e vwFwGào, cậuEd2e lặnEoXEg lẽEoXE dụiFN2S tFN2Sắt điềuFN2S thuốhkF4c rồiFN2S hấEd2et đầuwFwG nói:

- NwFwGói đEoXEi! TìFN2Sm tFN2Sôi Ed2ecó viwFwGệc gì.

- CEoXEhắc EoXEanh wFwGcũng biếFN2St hkF4em EoXEtìm awFwGnh đểwFwG nóFN2Si việcwFwG ghkF4ì mà,EoXE hàhkF4 tấthkF4 phảiEoXE ghkF4iả hkF4vờ hhkF4ỏi –wFwG HiểuwFwG ĐwFwGồng nhìnwFwG thẳngEd2e VĩnhhkF4 Ed2ePhong Ed2etrả lời.

- EoXELà việcEoXE chkF4ủa ĐìhkF4nh ÂEd2en FN2S? –Ed2e VĩnhhkF4 PhoEd2eng nwFwGhướn màEoXEy hỏi.

Hiểu ĐồnghkF4 gậtEd2e đầu.wFwG VĩEd2enh PhoFN2Sng nhếchFN2S môEoXEi cườiEoXE nói:

- ThkF4ôi chẳnEd2eg cóEd2e gEd2eì hkF4phải bhkF4àn vEoXEới cEoXEô cả.

- SEoXEao anEoXEh EoXEcó thểwFwG đốiFN2S xhkF4ử nhEoXEư thwFwGế vEoXEới ĐìnhhkF4 ÂnhkF4, chẳngEd2e lẻFN2S chỉEd2e vhkF4ì bạnwFwG gáFN2Si anEd2eh màEd2e aFN2Snh sEd2eẵn sànwFwGg hấtEoXE đổhkF4 nFN2Sgười khwFwGác xuốngFN2S đấthkF4 nhưFN2S hkF4vậy àwFwG hkF4– HiểhkF4u hkF4Đồng Ed2etức giậhkF4n nói.

- VFN2Sậy hkF4thì saEoXEo? –wFwG VĩwFwGnh PhohkF4ng hhkF4ỏi lạEoXEi vớiEd2e vEd2eẻ mặEd2et EoXEbình thản.

Hiểu EoXEĐồng nEoXEhìn VĩnhwFwG PEoXEhong tFN2Srân trwFwGân, vẻwFwG mặtEoXE cậuFN2S vẫEoXEn vậy,EoXE vEd2eẫn lạnEd2eh lùhkF4ng thEd2eờ ơFN2S. CuốiEd2e cùEd2eng HiểwFwGu ĐồngEoXE lhkF4ên tiếng:

- VĩnhwFwG PEd2ehong! wFwGEm bFN2Siết EoXEanh hậhkF4n emEoXE. hkF4Nhưng mFN2Sà Ed2eđó wFwGlà chuEd2eyện giữEoXEa hhkF4ai wFwGchúng tEoXEa. AnwFwGh muốnEoXE chàwFwG đạpwFwG EoXEem twFwGhế hkF4nào cFN2Sũng đượcFN2S nhwFwGưng Ed2emà xwFwGin anhwFwG, wFwGxin anwFwGh hãywFwG thEd2ea chFN2So ĐìnhFN2S ÂwFwGn cEd2eó đượcEd2e không.EoXE Ed2eCô ấyFN2S vwFwGô tội.

- CwFwGhà đạphkF4 cô?wFwG wFwGCô xứngEoXE sahkF4o? –Ed2e VĩnhFN2S hkF4Phong nhưEd2eớn màyhkF4 nói.

- wFwGAnh nFN2Sói điEoXE, EoXEphải làmFN2S FN2Ssao anwFwGh mớwFwGi thEoXEa chFN2So ĐìnwFwGh FN2SÂn –hkF4 HiểuwFwG ĐồngEd2e EoXEhỏi VĩnFN2Sh PhohkF4ng, nướEd2ec mắhkF4t FN2Scô cứwFwG trFN2Sực chàEoXEo rơEd2ei xuốnEoXEg nEd2eơi khówFwGe mắt.

- CôFN2S muốEd2en bEd2eiết à.wFwG ĐFN2Sược tEd2ehôi, tEd2eôi FN2Scũng EoXEkhông nFN2Sgại nwFwGói thẳnEoXEg vớhkF4i cEoXEô. CôwFwG cówFwG biFN2Sết nhữnEd2eg FN2Sdiễn viêhkF4n EoXEđể đượchkF4 nổiEoXE tiếngwFwG EoXEphải bFN2Sán wFwGthân mìEd2enh wFwGnhư thếEoXE nàoFN2S hkF4không? AEd2ei cũngEoXE mEd2euốn đượhkF4c làhkF4m ngườiFN2S mẫEd2eu đFN2Sại diệnFN2S wFwGcho tậEd2ep đoànEd2e. ChhkF4ỉ cầnhkF4 mộtwFwG bướcEd2e lêFN2Sn tiên,wFwG hhkF4ọ sEoXEẵn sànEoXEg lEoXEao vàEd2eo vòhkF4ng FN2Stay ngwFwGười kwFwGhác mặEd2ec FN2Stình wFwGhọ cEd2ehà đạpwFwG FN2Snhư thếFN2S nàowFwG. MiễhkF4n làwFwG hEd2eọ cEoXEó wFwGthể trởhkF4 nênwFwG hkF4nổi tiếnhkF4g. ĐìnhEd2e EoXEÂn cwFwGũng vậyFN2S thEd2eôi, nếuhkF4 cFN2Sô ấyEd2e muEoXEốn cEoXEhiến hkF4thắng, cóEd2e thEd2eể trEd2eở EoXEthành wFwGngười mẫuhkF4 đạiwFwG dwFwGiện tEd2ehì cáhkF4ch haEoXEy nhấtFN2S lEoXEà bwFwGán FN2Sthân. EoXEChỉ Ed2ecần côEd2e ấywFwG trởFN2S thànhkF4h ngườiEd2e mEoXEẫu đạFN2Si diệnwFwG thìFN2S khôngFN2S Ed2ecần phảFN2Si bồEd2ei Ed2ethường hợphkF4 đồnEd2eg nữa.

- ĐìnhEoXE ÂFN2Sn khôhkF4ng phảiFN2S EoXEloại ngườFN2Si báhkF4n thFN2Sân đểhkF4 wFwGđược Ed2enổ tiFN2Sếng –FN2S HEoXEiểu ĐồngEd2e tứcFN2S giậnhkF4 nói.

- hkF4Nhưng đówFwG làEd2e hkF4cách wFwGduy nhấEd2et. NhkF4ếu FN2Scô EoXEsợ FN2Scô ấyhkF4 wFwGbị tổEd2en thươnhkF4g, vhkF4ậy thhkF4ì chkF4ô tFN2Shay FN2Scô ấyhkF4 hkF4bàn Ed2ethân đihkF4. wFwGDù gEoXEì tEoXEhì cFN2Sô cówFwG FN2Sbán FN2Sthêm lầnEd2e nữaFN2S EoXEcũng EoXEchẳng mấEd2et màEd2et gì.

Hiểu Ed2eĐồng nEd2eghe nhữnghkF4 lờhkF4i VĩEoXEnh PwFwGhong nóhkF4i, tứcEd2e giậnEoXE Ed2evô cùngwFwG. CwFwGô muốnhkF4 FN2Sgiang Ed2etay thkF4át vEd2eào mặthkF4 FN2Scậu mộFN2St cáwFwGi. NEoXEhưng EoXEbàn taEoXEy wFwGnắm chặtwFwG lạihkF4 kìmwFwG chế.

- BáwFwGn wFwGcho aEd2ei, EoXEbán wFwGcho hkF4anh àwFwG. TôEoXEi chẳngEoXE EoXEthà wFwGlà hkF4cho khônEoXEg mFN2Sột tEoXEên ăEoXEn Ed2emày cònEd2e hwFwGơn báFN2Sn chEoXEo loạiFN2S ngườiFN2S nEd2ehư aFN2Snh –Ed2e HwFwGiểu ĐồngEoXE hkF4cười chFN2Sế giễu.

Lập twFwGức VĩhkF4nh PhhkF4ong wFwGlao đEd2eến ôhkF4m chặtEoXE lấyEd2e côEoXE, chiEoXEếm lấhkF4y bờwFwG wFwGmôi côEoXE FN2Sđầy căhkF4m pEoXEhẫn vwFwGà hEd2eung hãnEd2e. MEoXEùi máuhkF4 Ed2etanh bắtwFwG đầuFN2S hkF4trào rwFwGa tEd2eràn troEoXEng miệngEd2e HiểFN2Su Đồng,wFwG chẳnEd2eg mấywFwG cFN2Shốc môEd2ei cEd2eô wFwGsưng lEoXEên. HiểuEoXE ĐồnEd2eg muốEoXEn thowFwGát rahkF4, côwFwG ngửaFN2S cwFwGổ rEoXEa phhkF4ía sawFwGu quaEd2ey mặtFN2S đEd2ei nEd2eơi khácEoXE, nhưnghkF4 VĩnFN2Sh PhkF4hong đhkF4ã giữhkF4 cFN2Shặt gáyEd2e côhkF4, môEoXEi cậuEd2e FN2Scít cEd2ehặt môiEd2e chkF4ô, quyhkF4ết lhkF4iệt chiEoXEếm giữwFwG khEoXEông bwFwGuôn, éFN2Sp chkF4ô EoXEđi đếnEd2e bhkF4ên giưhkF4ờng, đèEd2e wFwGcô xuFN2Sống dEd2eưới. CảFN2S hkF4người cậwFwGu nwFwGằm Ed2etrên ngườihkF4 FN2Scô, thEoXEam lhkF4am hunwFwGg hãEoXEn FN2Sngấu ghiếnhkF4 mEoXEôi cô.

Đây chínFN2Sh làFN2S cơnwFwG thịnhFN2S nộhkF4 cwFwGủa cậu,hkF4 EoXElà nỗiwFwG hkF4hận cwFwGhất cwFwGhứa hkF4đầy swFwGự nhEd2eớ nhung.

- hkF4Sao wFwGhả? CôEoXE nhẫnwFwG tEd2eâm đwFwGể bạnEoXE wFwGmình wFwGbị chàhkF4 đEoXEạp hkF4à –FN2S VĩnEoXEh PhkF4hong ngẩngFN2S đầuwFwG nhFN2Sìn HiểuhkF4 ĐFN2Sồng FN2Svẻ cwFwGười cợthkF4 chếwFwG gFN2Siễu nói.

Hiểu FN2SĐồng trừnFN2Sg mắtFN2S nhìnFN2S cậu,hkF4 đôiFN2S mắthkF4 đEoXEỏ ngầuhkF4, khwFwGóe môEd2ei cwFwGó vEoXEài vEoXEệt máu,Ed2e môiEoXE FN2Smím chặwFwGt, côhkF4 đEd2eau đớnEoXE nói:

- hkF4Nếu FN2Sanh chwFwGịu thEoXEa chFN2So ĐìnhkF4h ÂEoXEn, vậEd2ey thkF4hì tEoXEôi bFN2Sán cwFwGho anh.

Vĩnh PFN2Shong lEd2eặp wFwGtức cuốihkF4 xEoXEuống cuốnEd2e lấyFN2S môwFwGi côhkF4 thkF4iếp tụEd2ec Ed2ethô bạoFN2S ghiềnhkF4 nát.hkF4 BhkF4àn taFN2Sy cũngwFwG chFN2Sẳng Ed2ekiêng nểwFwG bFN2Sắt đwFwGầu hhkF4ành hFN2Sạ cơEd2e wFwGthể côEoXE, đhkF4ôi mắhkF4t cậuwFwG đỏFN2S ngFN2Sầu lwFwGên FN2Srồi xEd2eám xEd2eịt. FN2STừng nútFN2S, từngEoXE FN2Snút áohkF4 chkF4ủa cEd2eô đượcwFwG FN2Smở raEd2e, cậuEoXE cEoXEuối xuốnghkF4 hôhkF4n wFwGlên EoXEcổ lEd2eên ngựchkF4 cô.wFwG NhưnEd2eg EoXErồi cậuFN2S chạmEd2e vEoXEào wFwGmột cáiEoXE hkF4gì wFwGđó máEd2et lFN2Sạnh. ÁnhkF4h mắtEoXE quétFN2S Ed2equa cEoXEái thkF4hứ hkF4mát lạnhhkF4 EoXEđó. NhkF4ó hkF4đang nEoXEgự trFN2Sị trênEoXE cEoXEái cổwFwG tFN2Shon trắnghkF4 củaEoXE cô.EoXE hkF4Sợi dFN2Sây truyhkF4ền màEd2eu twFwGrắng hìnhhkF4 EoXEcon Ed2ecá hehkF4o, nhưnwFwGg thFN2Sứ khiếwFwGn tiFN2Sm wFwGcậu ruEoXEn rẩywFwG chFN2Sính lEoXEà cáwFwGi vậtwFwG màuFN2S EoXEnâu nhỏFN2S tròn:hkF4 ChiếcEd2e hkF4nhẫn hEd2eình EoXEcon cEoXEá heEoXEo wFwGmà Ed2ecậu đFN2Sã làEoXEm tặFN2Sng FN2Scô. NămhkF4 đóEd2e chẳngFN2S phảiFN2S cwFwGhính taFN2Sy côwFwG đãEoXE quăngEd2e hkF4nó đhkF4i rồiEoXE haEd2ey hkF4sao, hkF4tại sEoXEao chkF4ô lạiEoXE tìmFN2S nóEoXE về.

Vĩnh PhFN2Song nắhkF4m cEoXEhặt thkF4ay lại,Ed2e nhFN2Sìn FN2Schằm chwFwGằm Ed2evào hkF4chiếc nhẫn,Ed2e thkF4im EoXEcậu đawFwGng ruhkF4n, cậuEoXE sợ,FN2S cEoXEậu khôEd2eng dFN2Sám ngwFwGhĩ. ChỉFN2S shkF4ợ đFN2Só lạiFN2S làwFwG mhkF4ột hkF4sự Ed2esai wFwGlầm nữa.EoXE CậuEd2e từhkF4 từEoXE wFwGrồi khỏFN2Si cô,FN2S rồiEoXE cườihkF4 nhạtwFwG nói:

- CôEd2e chỉEoXE làwFwG mộEoXEt chiếEd2ec giàyFN2S ráchwFwG. hkF4Tôi Ed2ekhông muốEoXEn điEoXE mộtFN2S chiếFN2Sc giFN2Sày ráchhkF4 cwFwGó biếtEoXE wFwGbao ngườiEd2e FN2Sxỏ vào.

Nói rEoXEồi EoXEcậu vơhkF4 cáEoXEi EoXEáo kEd2ehoác Ed2ebỏ wFwGđi Ed2era ngoài.

***

Hiểu ĐồhkF4ng Ed2enằm EoXEở lạihkF4 nghwFwGe tiEoXEm mìhkF4nh FN2Schảy máwFwGu. CôwFwG cười,wFwG cườiEoXE rấhkF4t nhiều,Ed2e hkF4cười đếFN2Sn dạFN2S dwFwGày quặEoXEn Ed2ethắt lại,EoXE đuFN2Sa đEd2eớn. CôEd2e nghiEd2eêng ngườFN2Si ôFN2Sm lấyEoXE bụng,FN2S khônwFwGg ngờhkF4 nhFN2Sững giọtEd2e nưhkF4ớc mắtFN2S côEd2e kiềFN2Sm Ed2echế EoXEnãy giwFwGờ, lạiEoXE bFN2Sắt đầuEoXE tFN2Shi nhkF4ha chFN2Sảy xuốnEd2eg gối,hkF4 ướhkF4t đẫm.EoXE CôEd2e muốnhkF4 nEoXEgồi FN2Sdậy nFN2Shưng lEoXEại khôEd2eng còhkF4n sức.hkF4 CáhkF4m giáEoXEc cơhkF4 thểEd2e nghkF4ày cànghkF4 nóEd2eng hkF4bừng lênhkF4 gEoXEần nhưFN2S bốchkF4 cháyhkF4, hkF4cái nówFwGng xhkF4é EoXEnát ruwFwGột ghkF4an côwFwG. CFN2Sô cwFwGố hkF4gắng tEoXEhở nhưnEd2eg dEd2eường nEd2ehư wFwGkhông cònEoXE sFN2Sức. CuốiEd2e cùnwFwGg khóeEoXE mắthkF4 nhkF4hắm gEd2ehiền lạiFN2S chwFwGo chìmEoXE vàoFN2S mêEoXE man.

Vĩnh PwFwGhong láihkF4 xwFwGe pEoXEhóng tEoXEhật nhanwFwGh wFwGra đườngEoXE qhkF4uốc lFN2Sộ, EoXEtrời khuywFwGa Ed2enhưng vẫnEoXE nhFN2Siều FN2Sxe, nhấwFwGt làFN2S xEoXEe tảiEoXE. cFN2Sậu điênFN2S cuồwFwGng bóEd2ep wFwGcòi hkF4khiến wFwGnhững EoXEnơi cậuwFwG EoXEđi qhkF4ua đềuEoXE đọFN2Sng lạEoXEi âmEoXE EoXEthanh đinEoXEh tEoXEai EoXEnhức óc.hkF4 wFwGCuối cùnhkF4g cậuwFwG cũFN2Sng chạyEd2e rhkF4a hkF4ngoại hkF4ô vắngwFwG vẻFN2S. Ed2eDưới ánEd2eh trănEoXEg mờwFwG ảEd2eo chkF4ậu khôwFwGng gừnhkF4g lEoXEa hét,Ed2e muốnFN2S xéEd2e toạtFN2S FN2Sbuồng phFN2Sổi rahkF4, mFN2Suốn wFwGhét cEoXEho đếnwFwG khEoXEi hkF4tim wFwGvỡ nátwFwG. CuốiFN2S cùEd2eng cậuFN2S gụEd2ec xuốngFN2S đhkF4ất, EoXEnước mắthkF4 rơEd2ei xuhkF4ống đầyEoXE FN2Sđau khkF4hổ vàFN2S tFN2Suyệt vọng.
EoXEKhi wFwGcậu trởEoXE vềhkF4, trờiFN2S đãEoXE quwFwGa hkF4ngày mwFwGới. FN2SCăn wFwGnhà lạnhEoXE ngắEoXEt khFN2Sông mộFN2St hơiwFwG người,EoXE côEd2e FN2Sđơn tịchwFwG liêu.wFwG NhưngFN2S VĩnEoXEh PhonEoXEg phátEoXE hiệwFwGn mộthkF4 FN2Sđôi giFN2Sày nữEoXE wFwGvẫn wFwGcòn wFwGđể ởEoXE cạFN2Snh hkF4cửa. ĐEoXEôi giàyEoXE Ed2ecủa EoXEhiểu Đồng:”Ed2e Ed2eCô EoXEvẫn cFN2Shưa đi”

Vĩnh PhhkF4ong liFN2Sền cFN2Shạy hkF4ù lwFwGên trwFwGên, cFN2Sậu FN2Snhẹ nhàEoXEng mEd2eở cánFN2Sh cửaFN2S wFwGra, chkF4ảm thấyEd2e vôFN2S cùnghkF4 hồiEoXE hộp.hkF4 ChkF4ậu Ed2ecũng hkF4chẳng bhkF4iết bảnEd2e thkF4hân đEoXEang chờEoXE đợiEoXE gìEoXE wFwGsau cánhEoXE cEd2eửa. NhkF4hưng cậuEoXE nhhkF4ìn tEd2ehấy FN2SHiểu hkF4Đồng đanwFwGg EoXEnằm FN2Sgập ngwFwGười lạiwFwG, FN2Shơi hkF4thở đwFwGứa quảFN2Sng, phảEd2e rEd2ea hơihkF4 EoXEnóng EoXEđáng sợEoXE. VĩhkF4nh PhonFN2Sg đưEoXEa taEd2ey FN2Ssờ tráEoXEn cô,wFwG thkF4rán côwFwG rấtFN2S nónFN2Sg. VhkF4ĩnh PhonhkF4g lạnwFwGh cEoXEả EoXEngười vộwFwGi vàwFwGng bếFN2S HiểEoXEu ĐồnghkF4 wFwGđến FN2Sbệnh viện.
Khi HwFwGiểu ĐồEd2eng mEd2eở hkF4mắt raEd2e, FN2Scô đãhkF4 thhkF4ấy mEoXEình hkF4nằm ởEd2e bFN2Sệnh viện,hkF4 tEoXEay đanFN2Sg wFwGtruyền dịFN2Sch. ĐìnhwFwG wFwGÂn đEoXEang ngồFN2Si bhkF4ên cạnhwFwG côEoXE, gươngFN2S mFN2Sặt lFN2Sắm lehkF4m nướchkF4 mắFN2St, trêhkF4n ghEoXEế sofaEoXE, wFwGThiên MinhkF4h vàFN2S MinhkF4h ThùywFwG đhkF4ang ngồihkF4 ihkF4m lặng.EoXE ĐìnhEd2e ÂEd2en vừawFwG tEd2ehấy HEd2eiểu ĐồngwFwG thứcwFwG dậy,wFwG ĐEd2eình ÂEoXEn EoXEmừng rỡFN2S rwFwGeo lên:

- CậuhkF4 tFN2Sỉnh rồiEoXE. EoXECậu làmEoXE mìnhEoXE lEoXEo chếtEd2e Ed2eđi được.

- SwFwGao mìEd2enh lạiwFwG ởwFwG wFwGđây FN2S– HiểuEoXE ĐồngEoXE cốFN2S gwFwGắng ngồwFwGi dậy,hkF4 Ed2enhìn xwFwGung qFN2Suanh hỏi.

- CậwFwGu bwFwGị sốtwFwG caEd2eo nênwFwG ngấEoXEt đFN2Si, lhkF4à….là VĩnEd2eh PhonwFwGg đưahkF4 cậuFN2S vàwFwGo đEoXEây. AFN2Snh ấEoXEy đEd2eã EoXEở vớiwFwG cậuFN2S cảFN2S đêmhkF4, tớiEd2e sáFN2Sng thhkF4ì gọEoXEi điệnhkF4 chhkF4o wFwGThiên MEd2einh vwFwGà mìnwFwGh đếnwFwG hkF4– ĐìnhwFwG ÂnEd2e thkF4rả lờihkF4 hkF4rồi nhìnEd2e HiểuhkF4 ĐồngFN2S cảFN2Sm kícFN2Sh đếEoXEn mwFwGuốn EoXEkhóc –Ed2e CậuwFwG thậtEd2e làEd2e ngEoXEốc, EoXEhà tEoXEất vEoXEì chuyệnhkF4 củFN2Sa mìnwFwGh màhkF4 đứhkF4ng đợiEd2e FN2Sdưới mưwFwGa FN2Sđể rồiEoXE pFN2Shát bệnhFN2S thếwFwG này.

- NgốcwFwG EoXEquá! Ed2eĐâu hẳFN2Sng EoXElà mhkF4ình vEd2eì cậEoXEu đâEd2eu –EoXE HiểEd2eu ĐồngFN2S cườiwFwG FN2Skhuyên nEd2ehủ ĐìEoXEnh ÂFN2Sn đEd2eể Ed2ecô FN2Skhông áyFN2S náyEoXE .

- HhkF4iểu ĐEd2eồng! Ed2e– ThiêEd2en MhkF4inh hkF4đi EoXEđến bênFN2S họhkF4 lêhkF4n tiếngEd2e –wFwG AEoXEnh đãEoXE hỏihkF4 VwFwGĩnh PhohkF4ng rồi.wFwG FN2SKHông phảFN2Si lỗiEd2e củawFwG cậuEd2e ấFN2Sy đâu.wFwG LàEd2e bàwFwG MEoXEai HohkF4a Ed2egọi điệhkF4n yêhkF4u cầuhkF4 wFwGcác cổEd2e đôFN2Sng pEoXEhải thEoXEay đổiEoXE ngườEd2ei hkF4đại diEd2eện. VEoXEĩnh PhohkF4ng cwFwGhỉ bịwFwG bFN2Suộc wFwGphải đưahkF4 rFN2Sa yêuEoXE EoXEcầu Ed2eđó EoXEmà thôiEd2e. EEd2em EoXEcũng đừnhkF4g hkF4trách họhkF4, hkF4họ hkF4là nhữnghkF4 ngFN2Sười kEoXEinh hkF4doanh, EoXEchạy thkF4heo lợiFN2S nhFN2Suận EoXElà chEoXEính. wFwGSo vhkF4ới Ed2eĐình ÂnhkF4, wFwGAnh kỳEd2e wFwGcó đFN2Sộ nổihkF4 tiếngwFwG hơhkF4n. ChkF4huyện hợpFN2S đồng,wFwG ehkF4m đừngEd2e hkF4lo nữa,EoXE FN2Sanh vEoXEà VwFwGĩnh PhonFN2Sg sẽEoXE FN2Sgiải quyết.

Mai HwFwGoa –wFwG Ed2eCái twFwGên hkF4này đãEd2e lEd2eâu rFN2Sồi côhkF4 khônwFwGg nghEoXEe EoXEthấy. BâywFwG giEd2eờ FN2Snghe nFN2Shắc đếnEd2e trEd2eong lòEd2eng côEd2e FN2Sbỗng nFN2Shư dEd2eậy EoXEsóng. ÁnhwFwG Ed2emắt lóeEoXE lênwFwG FN2Smột ngọEoXEn lửa.wFwG CFN2Sô quEoXEay wFwGsang nhìnwFwG ĐìnwFwGh ÂwFwGn, rồEd2ei ThiêFN2Sn MinEd2eh vwFwGà MhkF4inh hkF4Thùy, hkF4chậm rãEd2ei buEd2eông EoXEra mEoXEột câu:

- FN2SMình nhấtEoXE địFN2Snh wFwGgiúp cậFN2Su lấEoXEy hkF4lại hợpFN2S đhkF4ồng đó.

PP: màyhkF4 đúnwFwGg lhkF4à liềwFwGu EoXEmạng mà,hkF4 EoXEcó biếtEoXE lEoXEấy lạihkF4 bằnghkF4 cáchhkF4 nEoXEào không?
hkF4TG: CáEd2ei nàhkF4y EoXEtao cEd2ehưa ngwFwGhĩ rFN2Sa FN2S(v –hkF4 v)

Tập đoànFN2S VwFwGĩnh Phát.

- MờEoXEi FN2Scô vEoXEào đây.wFwG hkF4Chủ Ed2etịch Ed2eđang ởhkF4 tronhkF4g đóFN2S Ed2e– CôhkF4 Ed2ethư kwFwGí gwFwGiọng nhẹwFwG nhàngEoXE mhkF4ời wFwGHiểu ĐhkF4ồng vhkF4ào phònhkF4g ôngwFwG chủwFwG Ed2etịch mhkF4ột chkF4ách lịcFN2Sh sự.

Hiểu wFwGĐồng cũhkF4ng mĩmhkF4 Ed2ecười nhkF4hẹ FN2Snhàng lịhkF4ch sựEd2e gậFN2St FN2Sđầu cEd2ehào chkF4ô rEd2eồi thẳnFN2Sg lưngEoXE wFwGđi FN2Svào pwFwGhòng ônghkF4 VăEoXEn TrácEd2e. ĐâyEoXE hkF4là lầnEd2e đầuEd2e tEoXEiên cEd2eô bướEd2ec cEoXEhân hkF4vào đâhkF4y. FN2SCô vừahkF4 mEd2eở cửaEoXE rhkF4a thìFN2S đwFwGã thấyEoXE nụEd2e cườiEd2e củahkF4 ôFN2Sng VănEd2e TráhkF4c wFwG, trEoXEong phhkF4òng cEd2eòn EoXEcó tổngwFwG giFN2Sám đốcwFwG, chkF4on wFwGtrai EoXEông VăwFwGn TrwFwGác –FN2S ônwFwGg TuấFN2Sn KhanEoXEh .

- ChkF4on bwFwGé FN2Snày, cháuEd2e lhkF4àm wFwGông bFN2Sất nFN2Sgờ quá.

- ChkF4on chEoXEào ông.

- wFwGMau đếnFN2S đFN2Sây ngồwFwGi –FN2S hkF4Ông VăEd2en TEd2erác đEoXEứng dậEd2ey đEd2ei lạwFwGi gwFwGhế sEd2eofa Ed2evà chỉFN2S taEd2ey EoXEbảo FN2SHiểu EoXEĐồng EoXEngồi xuống.

Hiểu ĐồEd2eng ngoEd2ean ngwFwGoãn bướcwFwG đếnhkF4 vEoXEà wFwGngồi hkF4xuống. ÔnhkF4g hkF4Văn TráwFwGc Ed2evới taEoXEy đwFwGịnh hkF4rót Ed2etrà chwFwGo FN2Scô nhưnwFwGg HFN2Siểu ĐwFwGồng đãhkF4 chặnEd2e lạihkF4, cườiEd2e nói:

- PhảiFN2S lEd2eà FN2Scháu rótFN2S tEoXErà mờiFN2S ônEd2eg mớwFwGi hkF4đúng ạ.

- QuảhkF4 nhiêEoXEn hkF4là chwFwGáu cóEoXE chEd2euyện muốnEoXE nFN2Shờ vảFN2S Ed2eông rồi.FN2S ĐượcFN2S FN2Scháu Ed2emau nEoXEói đi,hkF4 giFN2Súp đượcEd2e thìEoXE ônEd2eg EoXEsẽ sẵEoXEn wFwGsàng giúwFwGp cEd2eháu –hkF4 ÔFN2Sng VănFN2S TrácwFwG hkF4cười EoXEphá lênEd2e, ánhkF4h mFN2Sắt hiEoXEền Ed2etừ Ed2enhìn cô.

Hiểu ĐồnghkF4 cẩFN2Sn twFwGhận rwFwGót FN2Scho EoXEông EoXEVăn EoXETrác mộEoXEt hkF4tách trà,Ed2e rồEoXEi wFwGrót hkF4cho mìnFN2Sh FN2Smột tácEd2eh wFwGkhác, mớhkF4i nhẹEd2e nhàngwFwG đặtwFwG Ed2ebìng FN2Strà xuống,hkF4 côEd2e ngồihkF4 thẳngEoXE lưhkF4ng, nhEoXEìn thẳnFN2Sg ônhkF4g FN2SVăn Ed2eTrác nói:

- KhônwFwGg phEd2eải nhờhkF4 vảwFwG. Ed2eCháu muốwFwGn cùnghkF4 ônwFwGg giEd2eao dịch.

Ông VănEoXE TráchkF4 FN2Skhá bấtEd2e ngờEoXE trwFwGước câuEoXE nóihkF4 củaEd2e HiểFN2Su Đồng,FN2S EoXEông nhưwFwGớn màEoXEy nhìhkF4n côEd2e qEd2euan Ed2esát. wFwGHiểu ĐồwFwGng Ed2ekhông hềwFwG bốiEd2e Ed2erối trEd2eước wFwGánh mEoXEắt Ed2ecủa Ed2eông VănwFwG Trác,Ed2e chkF4ô bFN2Sình thản,FN2S ánhkF4h mEd2eắt EoXEvẫn nhwFwGìn thẳngEd2e, đôEoXEi mắFN2St Ed2etrong suốthkF4. SEd2eau mộtFN2S hồwFwGi EoXEquan sFN2Sát, thấhkF4y HiểuEoXE ĐồnEoXEg khônFN2Sg hkF4có vwFwGẻ gìwFwG làFN2S đaEoXEng EoXEđùa vEd2eới ôngEoXE, hkF4ông hkF4Văn ThkF4rác mớiwFwG ngEd2ehi ngờEoXE hỏi:

- CháuEd2e muốEoXEn cùngwFwG wFwGông giaEoXEo dịhkF4ch FN2Scái gì?

- ChhkF4iếc gEoXEhế chhkF4ủ tịEd2ech củaEd2e tậpFN2S đoàFN2Sn NgFN2Suyên ThhkF4ành PEoXEhong –hkF4 FN2SHiểu ĐwFwGồng trFN2Sả Ed2elời FN2Sngay hkF4lặp tức.

Ông VăEd2en TráwFwGc qFN2Suá bấthkF4 ngờhkF4 trướchkF4 lờiEoXE đềhkF4 nwFwGghị củhkF4a HiEd2eểu ĐEoXEồng. hkF4Ông dựahkF4 hẳnwFwG vàhkF4o thàhkF4nh gwFwGhế nhìnEoXE wFwGcô đwFwGăm hkF4đăm Ed2emột lầhkF4n nữawFwG đầyEoXE ngEd2ehi wFwGngờ. Ed2eSắc mwFwGặt HiểwFwGu ĐEoXEồng vFN2Sẫn EoXEkiên địnEoXEh Ed2ekhông EoXEhề EoXEthay đổi.

- CháuFN2S FN2Scó biếwFwGt, chEoXEủ tịcFN2Sh Ed2eTriệu VhkF4ĩnh NguwFwGyên lEd2eà nEd2egười hkF4nắm giữFN2S 2wFwG5% sFN2Số cổhkF4 phầEd2en, vợEd2e hkF4ông tEd2ea nắhkF4m Ed2egiữ FN2S15 FN2S% sFN2Số FN2Scổ hkF4phần, hawFwGi ngườiEoXE cohkF4n trEd2eai củEoXEa họFN2S mỗiEd2e ngườiFN2S nắhkF4m giữFN2S wFwG10% EoXEcổ phFN2Sần. CháFN2Su nghỉEd2e xeEd2em làwFwGm saFN2So FN2Scháu FN2Scó thwFwGể hkF4thay đổiwFwG đượcEoXE cEd2ehiếc ghếhkF4 chEd2eủ tịcwFwGh EoXEcủa tậEoXEp đoànhkF4 họEd2e Ed2echứ EoXE– hkF4Ông VănEd2e TwFwGrác bìnhwFwG tĩnwFwGh phânwFwG tích.

- VậFN2Sy cEoXEháu wFwGhỏi ông,hkF4 tronhkF4g wFwGtay ônEoXEg nắwFwGm giữEd2e Ed2ebao nhiêuwFwG hkF4% cổhkF4 hkF4phần wFwGcủa tEd2eập đoFN2Sàn NguyêEd2en ThEd2eành PhonhkF4g –EoXE HEd2eiểu Ed2eĐồng mEd2eĩm cưFN2Sời nhhkF4ìn ôwFwGng hỏiwFwG thẳng.

Sắc mEd2eặt ôFN2Sng VăFN2Sn EoXETrác wFwGbỗng tốiFN2S sầmFN2S lại,FN2S ônEoXEg kEd2ehàn giọngEd2e hỏi:

- LàhkF4m EoXEsao cháFN2Su biết.

- CháuhkF4 khhkF4ông biết.Ed2e ChỉFN2S wFwGvì trêhkF4n đờihkF4 nàyhkF4 cóEd2e cáiFN2S gọihkF4 Ed2elà giánEd2e điệpEoXE kinEd2eh tếEd2e chEoXEo nênwFwG cháuFN2S đoEoXEán nEoXEhư vậy.

Ông VhkF4ăn TrhkF4ác vẫnFN2S trầmFN2S ngâmEd2e nhìnEoXE HEd2eiểu ĐồngEoXE khôngEd2e nóiFN2S gEd2eì. CôhkF4 mĩFN2Sm cườiEoXE khẽhkF4 hkF4một cáEd2ei rồhkF4i hkF4nói tiếp.

- XétEoXE theEd2eo thkF4ình hEoXEình chkF4ủa tậpEoXE đoànhkF4 ôngFN2S mFN2Sà FN2Sthấy, việwFwGc ôngEd2e Ed2emua lFN2Sô đấtFN2S đóEd2e thwFwGì đwFwGúng Ed2elà quáEd2e kìEd2e lạ.Ed2e NhưngEd2e mEd2eột nFN2Sgười Ed2elão lhkF4uyện thkF4rên thươngEd2e trườngEd2e nwFwGhư ôwFwGng lạiFN2S tìEoXEm mEd2eọi cácEoXEh mFN2Sua bằnghkF4 đEoXEược lôhkF4 đấthkF4 đó.Ed2e NhhkF4ất hkF4là EoXEkhi tậphkF4 hkF4đòan NwFwGguyên ThànwFwGh wFwGPhong đawFwGng wFwGdự địnwFwGh Ed2ethu hkF4mua FN2Sđể lậEoXEp nwFwGhà mFN2Sáy. FN2SVấn đềEoXE là,Ed2e tEoXEập đoàEoXEn đangEd2e FN2Svẫn chưEoXEa tEoXEiến FN2Shành xonEoXEg thìEd2e đãhkF4 bịEoXE EoXEông hớhkF4t tEoXEay thkF4rên rồi.FN2S VhkF4ấn đềhkF4 đEd2eặt rwFwGa là,EoXE tạiEoXE sEd2eao FN2Sông lạwFwGi biếthkF4 khwFwGi mhkF4à EoXEcuộc họhkF4p đEoXEó chỉEd2e toEd2eàn làEd2e cEd2eác cổhkF4 đôngEd2e vFN2Sới nFN2Shau. SuwFwGy FN2Sra mhkF4ột tEd2erong cáFN2Sc cổEoXE đôngEoXE đEd2eó làwFwG gwFwGián đệpEd2e củhkF4a hkF4ông. VậyFN2S thìhkF4 cổEd2e phkF4hần FN2Scủa ngườiFN2S hkF4đó cũngEoXE thuEd2eộc Ed2evề ông.

- HiEoXEểu Đồng,wFwG cháuhkF4 quảFN2S lEd2eà mộtFN2S Ed2engười thônEoXEg mwFwGinh. ChhkF4áu cEoXEòn biếtEd2e gwFwGì nữa.

- KhEd2ei tổnwFwGg giwFwGám đốcEoXE chúnwFwGg chhkF4áu EoXEcho EoXEngười lihkF4ên lạchkF4 vEoXEới ôEd2eng, ôwFwGng đãhkF4 hẹEoXEn hkF4hai tuần,FN2S hkF4ông đãEoXE cốhkF4 tìnhEoXE đểhkF4 wFwGhọ nóEd2eng hkF4ruột hkF4chờ đợFN2Si, sẽEd2e dEd2eễ dàngwFwG chấpEoXE nFN2Shận nhữnFN2Sg yêuhkF4 cầhkF4u củFN2Sa ôhkF4ng đưaFN2S hkF4ra EoXEđể đổiEoXE lấwFwGy lFN2Sô đấtwFwG đó.

Ông Ed2eVăn TráEd2ec nhíwFwGu mFN2Sày nEoXEhìn HiểuwFwG ĐồnhkF4g, cEd2eô chFN2Sỉ cEd2eười nhẹhkF4 nhàngFN2S nóFN2Si tiếp.

- KEoXEhi ôngEoXE wFwGđích thânwFwG điFN2S đếnEoXE hkF4tập đEd2eoàn Ed2elà quyếtEd2e địnFN2Sh kEd2ehông đwFwGể hkF4cho hFN2Sọ mộtwFwG cơFN2S wFwGhội swFwGuy nghhkF4ĩ nàEd2eo. NếFN2Su khôngEd2e tEoXEhì chkF4hỉ vìEd2e mộtEoXE chuEoXEyện FN2Snhư vFN2Sậy EoXEthì khEd2eông cầnFN2S ônhkF4g phFN2Sải đícwFwGh EoXEthân đwFwGi ,mEd2eà wFwGchỉ cầnwFwG mộtEd2e EoXEngười đạiEoXE diệhkF4n đếnFN2S tEoXEhông bEoXEáo lwFwGà đưEoXEợc rồwFwGi. YêuFN2S cầuFN2S cEd2eủa FN2Sông chắcEoXE chhkF4ắn làFN2S đổiEd2e lEoXEô đấtEoXE đóhkF4 đwFwGể lwFwGấy mộtEd2e sốhkF4 cổwFwG phầnFN2S cEoXEủa FN2Scông twFwGy. NhưnwFwGg FN2Skhi ôEd2eng nEoXEhìn thấyhkF4 chkF4háu, ônFN2Sg đEoXEã quEoXEyết địnhhkF4 hoEoXEãn EoXElại ýFN2S địwFwGnh wFwGcủa mình.

- TạiEd2e sawFwGo chkF4háu lạiEd2e nFN2Sghĩ tFN2Sa hoãnEd2e hkF4lại ýFN2S địhkF4nh củawFwG mìwFwGnh EoXEvì cháu.

- ChhkF4áu FN2Shỏi ôEd2eng, EoXEcó phảiFN2S ôFN2Sng đEd2eã hkF4cho ngEoXEười điềuFN2S FN2Stra vềEd2e cháuEd2e hhkF4ay không?

Ông VăEd2en TrEoXEác táiFN2S xaEoXEnh cwFwGả mEoXEặt, ônEd2eg nhìEd2en HiEd2eểu Ed2eĐồng chằmwFwG EoXEchằm, rồEoXEi saFN2Su đóhkF4 thởFN2S dài:

- LàmhkF4 swFwGao cháuhkF4 biết.

- hkF4Cháu hkF4đã nEd2eói ôngEoXE rồhkF4i, tấtFN2S cảEd2e đềEoXEu làwFwG FN2Ssuy đwFwGoán củaEoXE cEd2eháu. ÔwFwGng lhkF4à Ed2ebạn củahkF4 ôngEoXE bộwFwG thkF4rưởng EoXEthì chắcwFwG chắchkF4 FN2Sông bEoXEiết FN2Scháu wFwGlà bạnhkF4 gáEoXEi cEoXEủa VĩhkF4nh ThànEoXEh –Ed2e tFN2Sổng giFN2Sám đốcFN2S củEd2ea tậhkF4p đoàn.FN2S NhưngEoXE kwFwGhi ônEd2eg đến,hkF4 EoXEVĩnh PhkF4hong Ed2evà cháwFwGu lạiEoXE diễEoXEn mộtEoXE màFN2Sn kịEoXEch wFwGâu yếEoXEm trưhkF4ớc mEoXEặt wFwGông. ChEd2eo wFwGnên ônghkF4 bEoXEiết wFwGcháu EoXEcó quaEd2en Ed2ehệ mậtEd2e tEoXEhiết vớihkF4 hkF4hai aEd2enh eEd2em nhàEd2e nàyEd2e. NEd2eói chíFN2Snh Ed2exác hơhkF4n lEd2eà cFN2Sả hFN2Sai nEoXEgười hhkF4ọ đEoXEều yêuFN2S chhkF4áu. EoXECho wFwGnên ônEd2eg bảEoXEo sEoXEẽ sEd2euy nghEoXEĩ thêmhkF4 hahkF4i tuầnhkF4 nữaEoXE rEoXEồi mớEd2ei thkF4rả wFwGlời. MụhkF4c đíchEd2e FN2Slà cFN2Só thờiwFwG gihkF4an đểFN2S điềFN2Su trhkF4a cháuEd2e, rồiEd2e saEoXEu đóhkF4 lợiEoXE dụnwFwGg cháu.

Mặt EoXEông wFwGVăn TráEoXEc tốEoXEi sầmhkF4 lại,hkF4 nụFN2S cườiEoXE gượngFN2S gạEd2eo EoXEmà ôEoXEng EoXEcố thwFwGể hEoXEiện tắthkF4 nEd2egúm, EoXElát saEd2eu FN2Sông thởEoXE dàiFN2S nói:
Ed2e– XhkF4in EoXElỗi FN2Scháu, HihkF4ểu ĐồngFN2S. ÔwFwGng thEd2eật hkF4lòng hkF4rất quýhkF4 mEd2eến FN2Scháu nwFwGhưng thưEoXEơng trưwFwGờng làEoXE nwFwGơi hkF4dẫm đFN2Sạp nhawFwGu, EoXElợi dụngEd2e ;ẫnwFwG nhaEoXEu Ed2evà *FN2S** hạhkF4i nhauwFwG. ÔFN2Sng buộcEd2e phEd2eải làEd2em nhwFwGư vậy.

- wFwGCháu biếEd2et, chEd2eo nênFN2S cEd2eháu khEoXEông trácFN2Sh ông.EoXE FN2SCháu tìwFwGnh ngEd2euyện đểhkF4 ôEd2eng lợiEoXE dụng.

- ChFN2Sáu nghĩFN2S bFN2Sây EoXEgiờ wFwGkhi bịhkF4 chEoXEáu bihkF4ết rõhkF4 tEd2eất cảEd2e mọiwFwG chuEoXEyện, Ed2eông cònEoXE mặtFN2S mũwFwGi lợiwFwG dEoXEụng FN2Scháu sao.

- Ed2eBởi vậyEd2e cháuEoXE mớiFN2S đếEoXEn đEoXEể giawFwGo dhkF4ịch hkF4với EoXEông. BởwFwGi vEoXEì cháFN2Su EoXEcũng muốEoXEn lợEd2ei dụnghkF4 ôEd2eng đEoXEể đwFwGạt đưFN2Sợc hkF4mục đíchkF4h củEd2ea mìEd2enh –EoXE HiểhkF4u ĐhkF4ồng đáp,hkF4 sFN2Sau đwFwGó hkF4cô hkF4nhìn FN2Sthẳng ônhkF4g VwFwGăn TráchkF4 hkF4– CáEd2ei EoXEông cwFwGần bwFwGây FN2Sgiờ wFwGlà mộtFN2S giEoXEán điệFN2Sp FN2Scó thểhkF4 FN2Stiếp cậnFN2S trFN2Sực tiếpFN2S tổngFN2S wFwGgiám đốchkF4 củawFwG wFwGtập đohkF4àn NguyêEoXEn ThànhhkF4 hkF4Phong. MàhkF4 cháuwFwG chínEoXEh FN2Slà ngườEd2ei líFN2S twFwGưởng nhất.

Hiểu ĐồnghkF4 nhìEd2en ônFN2Sg VăwFwGn TwFwGrác đEoXEang ngâyEoXE ngưwFwGời hkF4im lặhkF4ng. EoXECô lFN2Sặng lwFwGẽ FN2Sđặt lhkF4ên hkF4bàn mộtwFwG tờhkF4 giấy:

- ĐâhkF4y Ed2elà shkF4ố điệnhkF4 thohkF4ại cwFwGủa cháFN2Su. Ed2eNếu ônFN2Sg EoXEcần thkF4hì hEd2eãy gọiEd2e điệnhkF4 chEd2eo cháu.

Nói xoEoXEng Ed2ecô đứnghkF4 Ed2edậy quEd2eay lưngwFwG bFN2Sỏ đFN2Si. ÔwFwGng FN2SVăn hkF4Trác nhìnFN2S FN2Stheo wFwGcô hỏi:

- ChwFwGo ônhkF4g Ed2ebiết wFwGlí hkF4do chEd2eáu lạiFN2S làFN2Sm wFwGnhư vậy.

- FN2SVì cháuEoXE muốnwFwG trEd2eả thFN2Sù wFwG– HwFwGiểu ĐồngwFwG đwFwGáp mFN2Sà khônEd2eg quhkF4ay đầEd2eu lại.

Sau đówFwG wFwGcô mởEoXE cEd2eửa hkF4ra vềEd2e màhkF4 EoXEkhông hkF4chờ wFwGđợi thkF4hêm phútwFwG nàoEd2e nữaFN2S. ÔngwFwG TwFwGuấn KhahkF4nh nãFN2Sy giEoXEờ vEd2eẫn wFwGim lhkF4ặng, bhkF4ỗng nhkF4hìn thFN2Seo dwFwGáng HiểuhkF4 ĐồngEd2e rồihkF4 wFwGlên tiếng:

- FN2SCô bwFwGé đóhkF4 dườhkF4ng nEd2ehư đangEd2e mahkF4ng nặngEd2e mốhkF4i thù.

- hkF4Phải, ngFN2She FN2Snói troEoXEng tFN2Shời ghkF4ian qFN2Sua, coEoXEn bFN2Sé sốwFwGng rấtwFwG vấwFwGt vảwFwG FN2S– ÔnEd2eg VănwFwG TrácFN2S tEoXErả wFwGlời hkF4– BFN2Sa cảmwFwG thấyFN2S hổhkF4 FN2Sthẹn wFwGkhi cFN2Só ýwFwG địnEd2eh lợhkF4i dụhkF4ng hkF4con bé.

- BFN2Sa nEoXEghĩ thkF4âm hồwFwGn coEoXEn béEd2e cwFwGó FN2Sbị vhkF4ẩn đụEd2ec haEoXEy không?

- BFN2Sa khônEoXEg biết,EoXE nhưwFwGng chFN2Sắc chEd2eắn cwFwGon béEoXE sẽEd2e Ed2ephải chịFN2Su đaEd2eu wFwGđớn rấthkF4 nhiEd2eều nếEoXEu EoXEtiếp twFwGục twFwGrả thùEd2e. BEoXEởi wFwGvì hkF4ánh wFwGmắt EoXEnó khôFN2Sng hềEoXE Ed2eđen EoXEtối FN2Smà lạiFN2S sánwFwGg ngờiwFwG. DùwFwG hậnFN2S thEoXEù nhưnwFwGg Ed2etrong lEoXEòng nhkF4ó EoXEvẫn cówFwG tEoXEình yêhkF4u FN2Sbất diệt.

Ông VănwFwG FN2STrác vàEd2e ôFN2Sng TuấEoXEn hkF4Khanh đEd2eều thkF4hở dài.

- Cốc…cốFN2Sc …

- VEoXEào điEd2e Ed2e– ÔhkF4ng TuấnwFwG KhwFwGanh lêhkF4n tiếng.

Một côFN2S gáFN2Si EoXExinh Ed2eđẹp, hkF4ăn FN2Smặc hkF4sang trọngFN2S vàhkF4 lịcFN2Sh sựEd2e bhkF4ước wFwGvào. Ed2eCô nhìnwFwG haEd2ei ngưEd2eời FN2Sđàn ônghkF4 tEoXErong phòhkF4ng cườFN2Si nói:

- ÔnhkF4g, hkF4ba, hFN2Sai ngườiFN2S cEoXEùng ởhkF4 đâyEoXE à.

- LàwFwG wFwGcháu FN2Sà –Ed2e ÔnghkF4 VănhkF4 TFN2Srác thấwFwGy đứahkF4 cEoXEháu yêwFwGu bướchkF4 vwFwGào thkF4hì hkF4mĩm cười.

Cô gwFwGái FN2Svừa vàoFN2S thìhkF4 wFwGsà đếnEoXE wFwGôm ônwFwGg VănFN2S EoXETrác nhõEd2eng nhẽo.hkF4 hkF4Ông hkF4Tuấn KhEoXEanh thấywFwG wFwGcon gwFwGái lhkF4àm nEd2eũng tEd2ehì lênFN2S tiếngFN2S trách:

- HFN2Sạ FN2SKhanh! CEd2eon gFN2Sái lớnhkF4 rồiwFwG màhkF4 FN2Scòn lhkF4àm nEd2eũng, nEd2egười FN2Sta biFN2Sết đhkF4ược thìwFwG sẽhkF4 khEd2eông aEoXEi dhkF4ám cướihkF4 đâu.

Hạ KhhkF4anh cưEoXEời hìhìFN2S nói:

- KhôEoXEng awFwGi cướiwFwG cànEoXEg tốEoXEt, cEd2eon ởFN2S mãhkF4i bênEoXE Ed2eông FN2Svà Ed2eba, đểFN2S EoXEhai ngườiwFwG nuôhkF4i cohkF4n sEd2euốt đời.

- CwFwGháu gáiwFwG hkF4của ôFN2Sng xiEoXEnh đẹpFN2S gwFwGiỏi ghkF4iang nhkF4hư EoXEvầy thìhkF4 FN2Slo wFwGgì màwFwG kEoXEhông cóEd2e ngườiFN2S cướEoXEi –wFwG ÔnFN2Sg VănhkF4 TrácEoXE EoXEcười lớFN2Sn vFN2Sỗ vhkF4ai cháwFwGu mìnhwFwG nói.

Hạ KhanEd2eh buônEoXEg ôngFN2S VăEd2en EoXETrác rwFwGa hkF4rồi nEoXEgồi xuốnEoXEg bEd2eĩu mEd2eôi nói:

- Ed2eÔng ơwFwGi! AEoXEi lạiEd2e kheFN2Sn chEd2eáu gáhkF4i mhkF4ình FN2Schứ. VậwFwGy chEd2eẳng Ed2ehóa rwFwGa mèowFwG khEoXEen mèwFwGo dàEoXEi đuôiEd2e à.

Cả hkF4hai ngưEoXEời đànwFwG ôngFN2S EoXEnghe côEoXE nóhkF4i wFwGvậy thìhkF4 phEd2eá hkF4ra cười.Ed2e ĐộFN2St nhiEoXEên HhkF4ạ KhanFN2Sh quhkF4ay saFN2Sng FN2Sông hkF4Tuấn KhawFwGnh nói:
hkF4– FN2SBa, lhkF4ần nàwFwGy bwFwGa Ed2echo cFN2Son EoXElàm luậFN2St FN2Ssư wFwGđại diệnEd2e cwFwGho vFN2Siệc EoXEhọp tFN2Sác cFN2Sủa Ed2etập đoànwFwG mìEd2enh vớiEd2e tEoXEập đhkF4oàn NwFwGguyên ThànhFN2S PwFwGhong nha.

- HEoXEôm nawFwGy coEoXEn cwFwGó Ed2ehứng thhkF4ú Ed2elàm việcwFwG cFN2Sho cônEoXEg wFwGty hkF4à hkF4– ÔEoXEng TuấnEd2e hkF4Khanh lườmwFwG FN2Scon gái.

- BFN2Sa nwFwGày wFwG! hkF4Thì cEoXEon đEoXEã làwFwGm wFwGluật sưEoXE hkF4cho côFN2Sng hkF4ty FN2Srồi còEd2en gEd2eì EoXE– Ed2eHạ hkF4Khanh nhõEoXEng nhẽhkF4o vwFwGới EoXEa mình.

- CháhkF4u gáiEd2e củEoXEa ôngwFwG làhkF4 nwFwGgoan nhất.wFwG AEoXEi nhwFwGư cEd2eái thằhkF4ng trờiEoXE đáFN2Snh kwFwGia. TEd2eại sawFwGo Ed2enó chưFN2Sa chịuFN2S vEd2eề nhEd2eà hFN2Sả –EoXE ÔnEoXEg VănwFwG TráchkF4 Ed2etức giFN2Sận hỏi.

- wFwGDạ, nhkF4ó vềhkF4 VFN2Siệt wFwGNam EoXErồi nhFN2Sưng chắcEoXE đEoXEi loEoXEanh EoXEhoanh đEoXEâu đóEoXE vẫEoXEn chưwFwGa vềwFwG nhàwFwG thkF4hôi FN2S– ÔnghkF4 TuấEoXEn KhwFwGanh lEoXEo sợEoXE nói.

- FN2SMau FN2Slôi đầuhkF4 nFN2Só vwFwGề đâyEoXE. NếuEoXE Ed2ecần hkF4cứ FN2Sbẻ gãyEoXE taFN2Sy hkF4chân nEd2eó lhkF4uôn rồiFN2S đemwFwG FN2Svề FN2S– FN2SÔng VEd2eăn TráhkF4c giậnwFwG dữEoXE nói.

Hạ KwFwGhanh khEoXEẽ liếchkF4 nhìEoXEn EoXEba mìnwFwGh rFN2Sồi nhkF4hún vai.
TFN2Sại nghĩEd2ea trangEd2e, mFN2Sột cwFwGô gáhkF4i manFN2Sg sEoXEắc mặEd2et bhkF4uồn wFwGbã đaFN2Sng quỳEoXE trưhkF4ớc haEd2ei ngEoXEôi EoXEmộ, đượcEoXE baEoXEo quFN2Sanh bởihkF4 howFwGa thạchEoXE thảohkF4 tím.

- Mẹ!EoXE CowFwGn xiEoXEn lỗEd2ei, wFwGcon khôngEoXE thểFN2S qwFwGuên được.EoXE CoFN2Sn FN2Scứ tưởngEoXE làEd2e mìnhEd2e cóEd2e Ed2ethể quêwFwGn điEd2e. NhưngEoXE bhkF4ây giờhkF4 cFN2Son mớiEd2e phkF4hát hiệnhkF4 làEd2e khôngwFwG phảiwFwG cEd2eon quhkF4ên mEd2eà hkF4là cFN2Son đangFN2S chờhkF4 đợiFN2S cEoXEơ hkF4hội. CơFN2S hộiFN2S đểFN2S twFwGrả thEoXEù. CoEoXEn muốnhkF4 ngưFN2Sời FN2Sđàn bFN2Sà FN2Sđã Ed2ehại chếtEd2e mFN2Sẹ phảiFN2S thânEd2e bạiFN2S wFwGdanh FN2Sliệt. CoFN2Sn muốFN2Sn bFN2Sà tEoXEa phảiwFwG sốnFN2Sg đEd2eau FN2Skhổ hwFwGơn nEd2eỗi đEoXEau hkF4mà cowFwGn phảiEoXE chịu.wFwG CFN2Sơ hộhkF4i EoXEcủa cowFwGn đEd2eến rồi.wFwG KEoXEế hoạFN2Sch trwFwGả tEd2ehù củwFwGa coFN2Sn wFwGvừa mớwFwGi bắthkF4 đầuFN2S thôi.

- BahkF4! XiwFwGn bFN2Sa hãyEd2e Ed2ephù hộhkF4 chEoXEo con.
HiểuFN2S ĐồnghkF4 xFN2Suống hkF4xe hkF4buýt, Ed2ecô wFwGđi dạoEoXE đểwFwG thkF4hư thản,wFwG khônwFwGg biếtwFwG tạhkF4i hkF4sao cEoXEhân lạihkF4 đEoXEưa côhkF4 đEd2eến trướhkF4c qEd2euán hkF4cà phêwFwG GRAhkF4NTTYLOVE. hkF4Hiểu ĐEd2eồng wFwGđứng nhìFN2Sn twFwGhật lâuFN2S trướcEd2e cửaEoXE tiệm.Ed2e CEoXEô vwFwGà VĩwFwGnh PhoEd2eng FN2Scó rấFN2St nhiềuEd2e hồiEoXE ứEd2ec EoXEở qhkF4uán càhkF4 phêEd2e Ed2enày. TrờiwFwG phkF4hun nhẹwFwG nhkF4hững hạtwFwG wFwGmưa xuEd2eống đấhkF4t. HiEoXEểu ĐồwFwGng quyếthkF4 địnhhkF4 bướcwFwG vFN2Sào bêFN2Sn trong.

Cảnh vFN2Sật tEd2erong quáhkF4n vẫwFwGn khôhkF4ng thaEd2ey hkF4đổi, chkF4hỉ lEd2eà nhữwFwGng ngườhkF4i FN2Scũ đãwFwG khwFwGông còEoXEn. TrưwFwGớc mặtEd2e cFN2Sô đềuEoXE lFN2Sà nhhkF4ững nhkF4hân viFN2Sên mới.EoXE HhkF4ọ vẫnwFwG líEoXEch sựEoXE, wFwGvẫn FN2Sân FN2Scần. CEd2eây đwFwGàn phkF4iano Ed2evẫn cònhkF4 EoXEy chỗFN2S củ,FN2S vẫwFwGn sánhkF4g bóngEoXE. HiểEoXEu ĐFN2Sồng hkF4đưa EoXEtay bấmEd2e thử,EoXE âhkF4m thFN2Sanh quehkF4n thuộcwFwG vFN2Sang lEoXEên. wFwGĐã lâuEd2e rEd2eồi côEd2e khôngEoXE độEoXEng đFN2Sến EoXEphím EoXEđàn. TEd2erước đEd2eây, hkF4khi quánEoXE hkF4đã đóngFN2S cửEd2ea, cFN2Sô vFN2Sà EoXEVĩnh PEoXEhong FN2Svẫn FN2Sở hkF4lại cùhkF4ng nEd2ehau đánhEd2e đàEoXEn, tiếnghkF4 đEoXEàn cònwFwG đóEoXE nhưnwFwGg ngườEoXEi xwFwGưa đEd2eâu còn.

Hiểu ĐồnghkF4 chEoXEọn cáiFN2S bhkF4àn bêwFwGn FN2Scửa kínFN2Sh, lúFN2Sc trướcwFwG cEd2eô haEoXEy cùngEd2e FN2SVĩnh PhoFN2Sng nwFwGgồi ởhkF4 đEd2eây ngEoXEắm wFwGnhìn mọwFwGi ngườiFN2S qFN2Sua lại,EoXE cówFwG khFN2Si ngwFwGắm nhìhkF4n mưwFwGa. NhâEoXEn vwFwGiên Ed2emang đhkF4ến cFN2Sho cEd2eô mộwFwGt táhkF4ch wFwGcà phêhkF4, FN2Smùi EoXEcà FN2Sphê nóngwFwG ấmhkF4 thơFN2Sm lừnEoXEg bốEd2ec lênEd2e mũi.hkF4 MhkF4ột bàiEd2e FN2Shát nhẹFN2S tFN2Srữ tìnhkF4h wFwGvang lên:

Ngồi lặhkF4ng thhkF4inh hkF4quán vằngEd2e tênhhkF4 ehkF4m mộtEd2e mình
Chẳng cònhkF4 Ed2eanh hkF4nhưng EoXEvẫn kêuFN2S caEd2efe đắng
CànhEd2e hhkF4oa trắngwFwG moEoXEng manh
rụng trênEoXE phíEd2em cEd2eây dFN2Sương cầm
EoXEnhư chínhEd2e EoXEe EoXEbuồn wFwGheo hắtEd2e nhữEd2eng chEoXEiều mưa.

Bài nhạchkF4 xưaEd2e EoXEem hkF4đã nwFwGghe baEd2eo nhEoXEiêu lần
Là nhkF4ỗi chkF4ô đEd2eơn nỗFN2Si nhEoXEớ EoXEanh nhiềuEd2e Ed2ebấy nhiêu
Cafe đắFN2Sng FN2Sở trêFN2Sn mEd2eôi Ed2emà eEd2em đắngEoXE ởhkF4 trhkF4ong lòng
KhôngwFwG hiểuFN2S EoXEsao ewFwGm chẳnEd2eg khEd2eóc màwFwG EoXEmắt nhwFwGạt nhòa

Bỗng vỡEd2e òwFwGa vhkF4ì nhữEoXEng xóhkF4t xa
Khi nhậhkF4n rFN2Sa mìnhEoXE rấFN2St nhớ
NgỡEoXE đhkF4ã quêEoXEn hwFwGình Ed2ebóng thâEd2en quen
mà hôwFwGm nwFwGay lạiEoXE nhkF4hớ thêm

Trách wFwGtrái tiEoXEm mìEd2enh wFwGchẳng EoXEđủ FN2Svô tình
wFwGđể phôEd2ei phwFwGai mFN2Sàu kEd2eý ức
ĐãEoXE lâhkF4u FN2Srồi mhkF4à cứFN2S mFN2Sãi hEd2ey vọng
Anh biếhkF4t khônEd2eg eEoXEm chFN2Sắc sẽEoXE tEoXEhôi chờwFwG mong
BàihkF4 nhạcFN2S xưwFwGa EoXEem đwFwGã ngFN2She bEoXEao nFN2Shiêu lần
LwFwGà nỗiFN2S cEd2eô đơwFwGn hkF4nỗi FN2Snhớ aEd2enh nhFN2Siều hkF4bấy nhiêu
Cafe đEoXEắng ởFN2S hkF4trên hkF4môi mhkF4à eEoXEm Ed2eđắng ởEd2e thkF4rong lòng
KhhkF4ông hiểEd2eu sahkF4o EoXEem chẳnghkF4 khwFwGóc Ed2emà wFwGmắt EoXEnhạt nhòa

Bỗng EoXEvỡ òEd2ea vhkF4ì nhữngFN2S xótFN2S xa
Khi nhậnEd2e rhkF4a mhkF4ình rấEd2et nhớ
NhkF4gỡ đãwFwG qEoXEuên hìhkF4nh bóngEd2e tEoXEhân quen
màEd2e hômhkF4 naFN2Sy lạiwFwG EoXEnhớ thêm

Trách tráiEd2e tiFN2Sm EoXEmình chẳngEd2e đủhkF4 Ed2evô tình
để phôwFwGi phEd2eai màEd2eu kýFN2S ức
Ed2eĐã lâuhkF4 rEd2eồi hkF4mà cứEoXE FN2Shy vọng
AEoXEnh biếFN2St khônghkF4 eEoXEm chắcwFwG sEd2eẽ …..

Bỗng vỡwFwG òFN2Sa vFN2Sì nhữngwFwG Ed2exót xa
Khi nhFN2Sận rEoXEa mìnFN2Sh rấthkF4 nhớ
NgỡhkF4 đãEd2e quFN2Sên hìnFN2Sh bóEoXEng thkF4hân quen
màwFwG hôFN2Sm FN2Snay lạhkF4i nwFwGhớ thêm

Trách tráEd2ei EoXEtim mìnhwFwG chẳngFN2S đFN2Sủ vôwFwG tình
để phwFwGôi phawFwGi màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong…

Nghe bài hát xong, Hiểu Đồng khẽ cười: “ Đúng vậy, cô vẫn chưa đủ vô tình nên không thể quên được Vĩnh Phong. Đã đến lúc phải quên đi”

Cô uống một hớp cà phê, quả thật lòng thấy đắng vô cùng.