Sẽ để em yêu anh lần nữa: Chương 29

Chương 29

Giả vờoW7xo5u2 yêu

Hiểu ĐRUm4iCmgồng ngh3PcXĩ ngơi3PcX thêoW7xo5u2m một3PcX 3PcXngày ở3PcX bện3PcXh vRUm4iCmgiện rồi3PcX moW7xo5u2ới vềRUm4iCmg nhà.3PcX BáRUm4iCmgc HàRUm4iCmg mẹoW7xo5u2 ĐìnhRUm4iCmg Ân3PcX RUm4iCmglà ngườioW7xo5u2 oW7xo5u2chạy 3PcXđếm chămRUm4iCmg sóoW7xo5u2c RUm4iCmgcho RUm4iCmgcô. Cả3PcX mộtRUm4iCmg ngàRUm4iCmgy HRUm4iCmgiểu ĐồngoW7xo5u2 trô3PcXng ngóoW7xo5u2n bón3PcXg hì3PcXnh 3PcXai nhưngoW7xo5u2 Vĩn3PcXh PhonRUm4iCmgg tuyệt3PcX oW7xo5u2không h3PcXề đếnoW7xo5u2 lRUm4iCmgấy mộRUm4iCmgt lầnRUm4iCmg RUm4iCmg( oW7xo5u2cho mọioW7xo5u2 noW7xo5u2gười mộtRUm4iCmg phe3PcXn mừnRUm4iCmgg hụRUm4iCmgt chơiRUm4iCmg oW7xo5u2), c3PcXô cuốioW7xo5u2 cùnoW7xo5u2g thoW7xo5u2ất vọnRUm4iCmgg xuấoW7xo5u2t viện3PcX RUm4iCmgra về.

Sáng hôm3PcX sa3PcXu, RUm4iCmgHiểu ĐồRUm4iCmgng 3PcXđi oW7xo5u2đến RUm4iCmgcông RUm4iCmgty, 3PcXcô tro3PcXng lòngoW7xo5u2 RUm4iCmgbỗng th3PcXấp thỏmoW7xo5u2 khôoW7xo5u2ng yênRUm4iCmg. HaRUm4iCmgi oW7xo5u2ngày côRUm4iCmg nghỉoW7xo5u2 v3PcXiệc RUm4iCmgmà kRUm4iCmghông hềRUm4iCmg RUm4iCmgxin phoW7xo5u2ép. ThếRUm4iCmg nàooW7xo5u2 vRUm4iCmgào ph3PcXòng cũngoW7xo5u2 3PcXbị mọoW7xo5u2i ngườiRUm4iCmg sRUm4iCmgoi mói3PcX. Nh3PcXưng 3PcXkhi oW7xo5u2cô RUm4iCmgvào phònRUm4iCmgg khôngRUm4iCmg 3PcXai nRUm4iCmgói g3PcXì vớoW7xo5u2i côRUm4iCmg RUm4iCmgcũng chẳngoW7xo5u2 aRUm4iCmgi soRUm4iCmgi moW7xo5u2ói RUm4iCmgcô lấyRUm4iCmg mộtoW7xo5u2 loW7xo5u2ần. NgoW7xo5u2ay cảoW7xo5u2 phònoW7xo5u2g quảoW7xo5u2n líoW7xo5u2 nh3PcXân sựRUm4iCmg cRUm4iCmgũng khônoW7xo5u2g lênRUm4iCmg tiếnoW7xo5u2g. Hiể3PcXu ĐồngRUm4iCmg cảoW7xo5u2m thấRUm4iCmgy hơRUm4iCmgi lạ,oW7xo5u2 áRUm4iCmgnh m3PcXắt bỗngoW7xo5u2 oW7xo5u2lướt RUm4iCmgnhẹ vềRUm4iCmg RUm4iCmgphía cửoW7xo5u2a 3PcXphòng 3PcXkia. Nhưn3PcXg ngoW7xo5u2ười 3PcXtrong đó3PcX hRUm4iCmgình RUm4iCmgnhư cRUm4iCmghưa đến.

Đêm koW7xo5u2ia khRUm4iCmgi 3PcXcô loW7xo5u2ại RUm4iCmgmê maRUm4iCmgn l3PcXần nữaRUm4iCmg trRUm4iCmgong bệ3PcXnh viện3PcX, cơRUm4iCmg h3PcXồ RUm4iCmgcảm nhậRUm4iCmgn đượcoW7xo5u2 bRUm4iCmgàn taRUm4iCmgy ấoW7xo5u2m ápRUm4iCmg vuốRUm4iCmgt 3PcXve g3PcXương mặ3PcXt moW7xo5u2ình, rồ3PcXi cảmoW7xo5u2 nhoW7xo5u2ận đưRUm4iCmgợc là3PcXm môiRUm4iCmg RUm4iCmgấm oW7xo5u2áp RUm4iCmgchế t3PcXrụ 3PcXtrên mRUm4iCmgôi côRUm4iCmg, toW7xo5u2rong lRUm4iCmgòng c3PcXảm t3PcXhấy tRUm4iCmghật RUm4iCmgấm 3PcXáp, khioW7xo5u2ến tRUm4iCmgim cRUm4iCmgô lầnRUm4iCmg 3PcXnữa rRUm4iCmgun động.3PcX KhoW7xo5u2i t3PcXhức dậyRUm4iCmg, c3PcXhỉ th3PcXấy một3PcX m3PcXàu tRUm4iCmgrắng, m3PcXà khôn3PcXg hRUm4iCmgề th3PcXấy RUm4iCmgbóng dángRUm4iCmg RUm4iCmgVĩnh 3PcXPhong ởRUm4iCmg đâu,RUm4iCmg tronoW7xo5u2g RUm4iCmglòng có3PcX oW7xo5u2chút hụRUm4iCmgt hẫngoW7xo5u2, RUm4iCmgnuối tiếcRUm4iCmg vàRUm4iCmg th3PcXất vọng.

Cuối RUm4iCmgcùng VoW7xo5u2ĩnh PhonRUm4iCmgg cũng3PcX đếnRUm4iCmg 3PcXnhưng tháoW7xo5u2i đRUm4iCmgộ RUm4iCmgvẫn nhRUm4iCmgư trướcoW7xo5u2 thờoW7xo5u2 ơ3PcX lãRUm4iCmgnh oW7xo5u2đạm khoW7xo5u2ông h3PcXề noW7xo5u2hìn oW7xo5u2cô lấyoW7xo5u2 mộtoW7xo5u2 cái.RUm4iCmg ToW7xo5u2ự RUm4iCmgnhiên HiểuRUm4iCmg 3PcXĐồng thấy3PcX một3PcX nỗRUm4iCmgi bRUm4iCmguồn x3PcXâm chiếm3PcX voW7xo5u2ào tim.

Hết RUm4iCmggiờ làoW7xo5u2m, HiểuoW7xo5u2 RUm4iCmgĐồng buồnRUm4iCmg bã3PcX đi3PcX đến3PcX trạRUm4iCmgm xRUm4iCmge oW7xo5u2buýt RUm4iCmgđợi xRUm4iCmge đRUm4iCmgến tRUm4iCmghì mộtRUm4iCmg choW7xo5u2iếc 3PcXxe màRUm4iCmgu đeRUm4iCmgn queRUm4iCmgn t3PcXhuộc c3PcXhờ tớ3PcXi doW7xo5u2ừng lạRUm4iCmgi nRUm4iCmggay bên3PcX oW7xo5u2cạnh côRUm4iCmg. TấmoW7xo5u2 kínhoW7xo5u2 oW7xo5u2xe oW7xo5u2hạ xuống,3PcX ng3PcXười tRUm4iCmgrong RUm4iCmgxe kh3PcXông th3PcXèm oW7xo5u2quay moW7xo5u2ặt lạoW7xo5u2i nRUm4iCmghìn c3PcXô oW7xo5u2mà 3PcXlạnh lùRUm4iCmgng RUm4iCmgra lệnh:

- Lê3PcXn 3PcXxe đi.

- KhônRUm4iCmgg cầoW7xo5u2n 3PcX– Hiểu3PcX Đồng3PcX cắn3PcX RUm4iCmgmôi RUm4iCmgnói RUm4iCmg– oW7xo5u2Tôi tựoW7xo5u2 oW7xo5u2đón xoW7xo5u2e được.

- CôoW7xo5u2 đoW7xo5u2ừng 3PcXhiểu lầm,RUm4iCmg làoW7xo5u2 tạ3PcXi oW7xo5u2tôi có3PcX coW7xo5u2huyện muốoW7xo5u2n nóRUm4iCmgi với3PcX cô.RUm4iCmg 3PcXLên x3PcXe 3PcX– oW7xo5u2Vĩnh oW7xo5u2Phong h3PcXất hàoW7xo5u2m oW7xo5u2ra oW7xo5u2lệnh lầ3PcXn nữa.
Hiểu RUm4iCmgĐồng đứngRUm4iCmg tRUm4iCmgrừng mắoW7xo5u2t nRUm4iCmghìn VĩnhoW7xo5u2 PoW7xo5u2hong, mộtoW7xo5u2 bư3PcXớc cũRUm4iCmgng khônoW7xo5u2g chịu3PcX nh3PcXúc 3PcXnhích. ThấyoW7xo5u2 vậy3PcX VĩnRUm4iCmgh Ph3PcXong 3PcXcũng RUm4iCmgtrừng mắoW7xo5u2t nh3PcXìn RUm4iCmgcô RUm4iCmgrồi nói.

- LRUm4iCmgên oW7xo5u2xe h3PcXay oW7xo5u2để tôioW7xo5u2 RUm4iCmgbế 3PcXcô lên.

Hiểu Đồn3PcXg oW7xo5u2nghe nóiRUm4iCmg 3PcXthế, đànhRUm4iCmg miễnRUm4iCmg cưoW7xo5u2ỡng bướcoW7xo5u2 lêoW7xo5u2n xeRUm4iCmg. CRUm4iCmghiếc xoW7xo5u2e noW7xo5u2hanh cRUm4iCmghóng laRUm4iCmgo RUm4iCmgvút đRUm4iCmgi. TroW7xo5u2ên đườngRUm4iCmg RUm4iCmgđi, 3PcXcả haRUm4iCmgi 3PcXđều iRUm4iCmgm lặng,RUm4iCmg 3PcXkhông aRUm4iCmgi oW7xo5u2nói gì,RUm4iCmg chỉ3PcX có3PcX tioW7xo5u2ếng 3PcXthở 3PcXđáp loW7xo5u2ời nhRUm4iCmgau. RUm4iCmgCuối cùngoW7xo5u2 c3PcXhiếc x3PcXe c3PcXũng dừngoW7xo5u2 lại3PcX, HRUm4iCmgiểu Đ3PcXồng đ3PcXưa mắtRUm4iCmg nhìn3PcX roW7xo5u2a. Cô3PcX hRUm4iCmgơi ngRUm4iCmgạc nhiênRUm4iCmg koW7xo5u2hi oW7xo5u2thấy VĩnhoW7xo5u2 RUm4iCmgPhong đ3PcXưa cRUm4iCmgô đ3PcXến bêRUm4iCmgn dướiRUm4iCmg RUm4iCmgnhà cRUm4iCmghung coW7xo5u2ư củ3PcXa cậu3PcX. CRUm4iCmgô 3PcXnhăn mặoW7xo5u2t hỏi:

- RUm4iCmgSao lạRUm4iCmgi 3PcXđưa RUm4iCmgtôi đếRUm4iCmgn đây?

- LoW7xo5u2ên nhà3PcX đoW7xo5u2i rồ3PcXi nói.

Hiểu ĐồngoW7xo5u2 oW7xo5u2lại phải3PcX cùngoW7xo5u2 VoW7xo5u2ĩnh P3PcXhong RUm4iCmgđi l3PcXên, RUm4iCmgtrong thoW7xo5u2ang máy,oW7xo5u2 VĩnoW7xo5u2h RUm4iCmgPhong 3PcXim lặnRUm4iCmgg tựaRUm4iCmg ngườ3PcXi vRUm4iCmgào vácRUm4iCmgh than3PcXg máoW7xo5u2y, Hiểu3PcX ĐồngoW7xo5u2 cũ3PcXng đứnoW7xo5u2g vàoRUm4iCmg RUm4iCmgmột bênoW7xo5u2, 3PcXâm thầm3PcX RUm4iCmgquan 3PcXsát VĩRUm4iCmgnh PoW7xo5u2hong. oW7xo5u2Hình nhưRUm4iCmg 3PcXsắc 3PcXmặt VĩnhRUm4iCmg PhRUm4iCmgong khôRUm4iCmgng tốtRUm4iCmg RUm4iCmglắm, hơioW7xo5u2 3PcXxanh vàoW7xo5u2 mồoW7xo5u2 hôioW7xo5u2 rơoW7xo5u2i RUm4iCmgra oW7xo5u2nhiều. oW7xo5u2Dường nhưoW7xo5u2 3PcXcậu đang3PcX RUm4iCmgkìm n3PcXén RUm4iCmgcái 3PcXgì đóoW7xo5u2. HiểuRUm4iCmg ĐồRUm4iCmgng muoW7xo5u2ốn moW7xo5u2ở lRUm4iCmgời hỏiRUm4iCmg như3PcXng lạiRUm4iCmg 3PcXkhông 3PcXtài nàoW7xo5u2o n3PcXói rRUm4iCmga mioW7xo5u2ệng được.

Vừa v3PcXào đếRUm4iCmgn n3PcXhà, Vĩnh3PcX PhonoW7xo5u2g thảoW7xo5u2 ngườiRUm4iCmg lêRUm4iCmgn gRUm4iCmghế nhắmRUm4iCmg moW7xo5u2ắt l3PcXại, r3PcXăng cắnoW7xo5u2 oW7xo5u2nhẹ mRUm4iCmgôi hơi3PcX thởoW7xo5u2 bắ3PcXt đầuRUm4iCmg gấp.RUm4iCmg Hiể3PcXu oW7xo5u2Đồng vRUm4iCmgẫn đứngoW7xo5u2 ở3PcX coW7xo5u2ửa nhàRUm4iCmg nhìRUm4iCmgn vào3PcX, khôoW7xo5u2ng biRUm4iCmgết làoW7xo5u2 coW7xo5u2ó nênRUm4iCmg và3PcXo oW7xo5u2trong haoW7xo5u2y không?

Lát soW7xo5u2au VĩoW7xo5u2nh PhoW7xo5u2ong 3PcXthấy mộ3PcXt boW7xo5u2àn toW7xo5u2ay oW7xo5u2nhỏ RUm4iCmgcầm một3PcX chiếcRUm4iCmg 3PcXkhăn la3PcXu mồ3PcX hôiRUm4iCmg trênRUm4iCmg mặtRUm4iCmg coW7xo5u2ho cậu.3PcX oW7xo5u2Giọng dịuRUm4iCmg doW7xo5u2àng RUm4iCmglo lắng:

- VRUm4iCmgĩnh oW7xo5u2Phong! A3PcXnh s3PcXao rồi,oW7xo5u2 đRUm4iCmgau oW7xo5u2lắm oW7xo5u2à, an3PcXh đểoW7xo5u2 toW7xo5u2huốc oW7xo5u2ở đ3PcXâu để3PcX oW7xo5u2em RUm4iCmgđi lấyoW7xo5u2 coW7xo5u2ho anh.

Vĩnh 3PcXPhong vẫn3PcX RUm4iCmgim RUm4iCmglặng khôoW7xo5u2ng troW7xo5u2ả 3PcXlời. BàoW7xo5u2n 3PcXtay HiểRUm4iCmgu ĐồnoW7xo5u2g RUm4iCmgrời koW7xo5u2hỏi 3PcXgương mặRUm4iCmgt cRUm4iCmgậu, gioW7xo5u2úp RUm4iCmgcậu nớoW7xo5u2i oW7xo5u2lỏng cRUm4iCmgà vạRUm4iCmgt voW7xo5u2à áoRUm4iCmg khoáRUm4iCmgt đểoW7xo5u2 cậoW7xo5u2u thấy3PcX d3PcXễ chịu3PcX hơ3PcXn. L3PcXát RUm4iCmgsau, c3PcXô lạiRUm4iCmg lênoW7xo5u2 tiếng:

- RUm4iCmgAnh ngồiRUm4iCmg ng3PcXhỉ mộtoW7xo5u2 c3PcXhút đ3PcXi. ERUm4iCmgm đoW7xo5u2i moW7xo5u2ua 3PcXthuốc oW7xo5u2cho anh.

Hiểu ĐồngRUm4iCmg vừaoW7xo5u2 RUm4iCmgđịnh quaoW7xo5u2y lưn3PcXg bRUm4iCmgỏ 3PcXđi toW7xo5u2hì VĩnhRUm4iCmg PhonRUm4iCmgg đ3PcXã nắm3PcX oW7xo5u2lấy oW7xo5u2tay côoW7xo5u2 kRUm4iCmgéo coW7xo5u2ô vào3PcX lòRUm4iCmgng, ômoW7xo5u2 choW7xo5u2ầm lấ3PcXy 3PcXcô thìoW7xo5u2 t3PcXhào nói:

- RUm4iCmgEm đừngoW7xo5u2 đi.

Hiểu ĐồRUm4iCmgng kRUm4iCmginh hãRUm4iCmgi vộioW7xo5u2 oW7xo5u2đẩy 3PcXtay RUm4iCmgVĩnh Ph3PcXong raoW7xo5u2, RUm4iCmgnhưng đãoW7xo5u2 RUm4iCmgbị cRUm4iCmgậu g3PcXiữ chặt.

- 3PcXHiểu RUm4iCmgĐồng! ARUm4iCmgnh oW7xo5u2rất đau3PcX oW7xo5u2. RUm4iCmgChỉ mộtoW7xo5u2 RUm4iCmgchút thôi,3PcX eoW7xo5u2m noW7xo5u2goan nRUm4iCmggoãn ngồiRUm4iCmg oW7xo5u2yên moW7xo5u2ột oW7xo5u2chút thô3PcXi –3PcX Vĩnh3PcX PhRUm4iCmgong thềuRUm4iCmg thào,3PcX trooW7xo5u2ng RUm4iCmghơi 3PcXthở phảnoW7xo5u2g 3PcXphất mùi3PcX rượu.

Nghe Vĩ3PcXnh 3PcXPhong oW7xo5u2nói, lại3PcX thấy3PcX cả3PcX thoW7xo5u2ân ngoW7xo5u2ười hơoW7xo5u2i ruoW7xo5u2n roW7xo5u2ẩy vìRUm4iCmg đauRUm4iCmg của3PcX cậuRUm4iCmg, Hiểu3PcX Đồ3PcXng cảmRUm4iCmg 3PcXthấy r3PcXất đ3PcXau lòng3PcX. oW7xo5u2Vĩnh 3PcXPhong boW7xo5u2ị RUm4iCmgđau 3PcXdạ dàyoW7xo5u2 nh3PcXưng gần3PcX RUm4iCmgđây ănRUm4iCmg uố3PcXng thấtRUm4iCmg thưoW7xo5u2ờng lạ3PcXi poW7xo5u2hải thườnoW7xo5u2g x3PcXuyên thaRUm4iCmgm dự3PcX toW7xo5u2iệc tùng,oW7xo5u2 RUm4iCmguống rượu3PcX voW7xo5u2ào cànoW7xo5u2g khoW7xo5u2ó chịuRUm4iCmg nhiềoW7xo5u2u hơn.3PcX oW7xo5u2Cô k3PcXhông gRUm4iCmgiãy giụoW7xo5u2a RUm4iCmgnữa oW7xo5u2mà noW7xo5u2goan ngRUm4iCmgoãn ngoW7xo5u2ồi y3PcXên c3PcXho 3PcXVĩnh oW7xo5u2Phong ôRUm4iCmgm vRUm4iCmgào lòng.

Một láRUm4iCmgt s3PcXau, dRUm4iCmgường nRUm4iCmghư cơnRUm4iCmg đauoW7xo5u2 đãRUm4iCmg doW7xo5u2ịu đi3PcX rấoW7xo5u2t nhiề3PcXu. RUm4iCmgVĩnh PhooW7xo5u2ng buônoW7xo5u2g HiểuoW7xo5u2 ĐồngRUm4iCmg 3PcXra rRUm4iCmgồi nói:

- C3PcXó RUm4iCmgthể oW7xo5u2nấu cơ3PcXm coW7xo5u2ho oW7xo5u2anh khôngRUm4iCmg? RUm4iCmgAnh đóRUm4iCmgi bụngoW7xo5u2 rồRUm4iCmgi, cảoW7xo5u2 ngàoW7xo5u2y hôoW7xo5u2m 3PcXnay a3PcXnh chư3PcXa 3PcXăn gì.

Hiểu oW7xo5u2Đồng nhẹRUm4iCmg 3PcXgật đầu3PcX roW7xo5u2ồi 3PcXđứng dậoW7xo5u2y 3PcXđi nấuRUm4iCmg RUm4iCmgcơm ch3PcXo Vĩ3PcXnh PhonoW7xo5u2g ănRUm4iCmg. 3PcXHôm oW7xo5u2nay cô3PcX x3PcXã tóRUm4iCmgc ch3PcXo nê3PcXn côoW7xo5u2 3PcXđã 3PcXquấn tóoW7xo5u2c loW7xo5u2ên 3PcXvà 3PcXdùng một3PcX choW7xo5u2iếc đũRUm4iCmga RUm4iCmgxuyên q3PcXua. ĐểoW7xo5u2 oW7xo5u2lộ cái3PcX 3PcXcổ caoW7xo5u2o ca3PcXo oW7xo5u2trắng oW7xo5u2ngần đầoW7xo5u2y RUm4iCmggợi coW7xo5u2ảm. RUm4iCmgCô 3PcXchuyên oW7xo5u2tâm nRUm4iCmgấu cơm,3PcX nấuoW7xo5u2 3PcXnhữn thứcoW7xo5u2 ă3PcXn nhoW7xo5u2ẹ dễRUm4iCmg t3PcXiêu ch3PcXo 3PcXVĩnh Phong.

Vĩnh PRUm4iCmghong đứngRUm4iCmg dựa3PcX tưoW7xo5u2ờng RUm4iCmgnhìn HiểuoW7xo5u2 ĐồRUm4iCmgng nRUm4iCmgấu RUm4iCmgăn, ánRUm4iCmgh oW7xo5u2mắt ló3PcXa lêoW7xo5u2n ánhRUm4iCmg cườioW7xo5u2 oW7xo5u2hạnh ph3PcXúc. CáoW7xo5u2i cảm3PcX gioW7xo5u2ác noW7xo5u2ày đ3PcXã lâRUm4iCmgu r3PcXồi cậuoW7xo5u2 khoW7xo5u2ông toW7xo5u2hấy, 3PcXcái c3PcXảm goW7xo5u2iác RUm4iCmgđã RUm4iCmgmong chRUm4iCmgờ từRUm4iCmg lâoW7xo5u2u. Vĩ3PcXnh Ph3PcXong rấtoW7xo5u2 muoW7xo5u2ốn giữoW7xo5u2 loW7xo5u2ại khoRUm4iCmgảng khoRUm4iCmgắc n3PcXày mã3PcXi mãiRUm4iCmg. 3PcXCậu RUm4iCmgmuốn ch3PcXạy đến3PcX oW7xo5u2ôm lấyRUm4iCmg 3PcXeo cRUm4iCmgô từRUm4iCmg phíoW7xo5u2a saoW7xo5u2u nhoW7xo5u2ư trướcoW7xo5u2 nhưngRUm4iCmg cậu3PcX 3PcXkhông dáoW7xo5u2m. C3PcXậu oW7xo5u2sợ, sợoW7xo5u2 rằn3PcXg mìnRUm4iCmgh quoW7xo5u2á thaRUm4iCmgm la3PcXm, đượcRUm4iCmg mộtRUm4iCmg lần3PcX lạ3PcXi moW7xo5u2uốn đượoW7xo5u2c 3PcXlần thRUm4iCmgứ haiRUm4iCmg, rồi3PcX lạioW7xo5u2 tiếpoW7xo5u2 tụcoW7xo5u2 muố3PcXn, mãioW7xo5u2 mRUm4iCmgãi haRUm4iCmgm muốnRUm4iCmg oW7xo5u2này koW7xo5u2hông th3PcXể dừnRUm4iCmgg lại.

Bởi voW7xo5u2ì RUm4iCmgcậu biết,3PcX HiRUm4iCmgểu ĐoW7xo5u2ồng khônoW7xo5u2g coW7xo5u2òn thuộcoW7xo5u2 vềoW7xo5u2 cậuoW7xo5u2, côoW7xo5u2 thuộ3PcXc về3PcX oW7xo5u2một ngườ3PcXi khácoW7xo5u2. Nghĩ3PcX đến3PcX đây,oW7xo5u2 oW7xo5u2ánh moW7xo5u2ắt 3PcXhạnh poW7xo5u2húc vụt3PcX tRUm4iCmgắt, oW7xo5u2nét mặt3PcX trởRUm4iCmg nê3PcXn tớoW7xo5u2i sầmoW7xo5u2 l3PcXại. oW7xo5u2Nhưng k3PcXhi H3PcXiểu Đồng3PcX quaoW7xo5u2y lưoW7xo5u2ng RUm4iCmglại RUm4iCmgrồi oW7xo5u2cười dị3PcXu dàngoW7xo5u2 vớRUm4iCmgi c3PcXậu nói:

- Ch3PcXờ 3PcXmột chúoW7xo5u2t nữaoW7xo5u2 oW7xo5u2thôi, cơoW7xo5u2m sắpRUm4iCmg oW7xo5u2chín rồi.

Vĩnh PhooW7xo5u2ng gật3PcX đầu3PcX rồioW7xo5u2 cườiRUm4iCmg đáoW7xo5u2p lại3PcX RUm4iCmgcô. GiậoW7xo5u2y oW7xo5u2phút đ3PcXó, cRUm4iCmgậu oW7xo5u2muốn r3PcXũ bỏRUm4iCmg tấtoW7xo5u2 cả3PcX để3PcX ởRUm4iCmg oW7xo5u2mãi RUm4iCmgbên coW7xo5u2ạnh cRUm4iCmgô. Cậu3PcX biế3PcXt 3PcXmình cóRUm4iCmg l3PcXỗi vớ3PcXi VĩnoW7xo5u2h ThRUm4iCmgành, noW7xo5u2hưng coW7xo5u2hỉ RUm4iCmghôm naoW7xo5u2y thôi3PcX, VĩnoW7xo5u2h 3PcXPhong tự3PcX nhủ,oW7xo5u2 chỉ3PcX hômRUm4iCmg noW7xo5u2ay th3PcXôi, oW7xo5u2cậu RUm4iCmgchỉ muốoW7xo5u2n độc3PcX ch3PcXiếm coW7xo5u2ô hômoW7xo5u2 RUm4iCmgnay moW7xo5u2à thôi.

Bữa c3PcXơm oW7xo5u2này 3PcXVĩnh oW7xo5u2Phong ăRUm4iCmgn r3PcXất ngoW7xo5u2on miệng,RUm4iCmg lâRUm4iCmgu lắmRUm4iCmg rRUm4iCmgồi c3PcXậu mớoW7xo5u2i RUm4iCmgăn ngRUm4iCmgon nhưoW7xo5u2 vậoW7xo5u2y. LRUm4iCmgần trước,RUm4iCmg coW7xo5u2ó An3PcXh RUm4iCmgKỳ, 3PcXdù 3PcXlà coW7xo5u2ơm RUm4iCmgcô nấRUm4iCmgu coW7xo5u2ậu cũnoW7xo5u2g khôoW7xo5u2ng cảmRUm4iCmg nhoW7xo5u2ận đượRUm4iCmgc điềRUm4iCmgu gì3PcX hết.3PcX Lần3PcX nà3PcXy, cô3PcX toW7xo5u2ự taRUm4iCmgy làmRUm4iCmg, oW7xo5u2tự t3PcXay goW7xo5u2ấp oW7xo5u2đồ ănRUm4iCmg boW7xo5u2ỏ 3PcXvào báoW7xo5u2t cậu,oW7xo5u2 RUm4iCmgVĩnh RUm4iCmgPhong 3PcXcảm thRUm4iCmgấy oW7xo5u2ấm 3PcXáp lắm.

Hiểu ĐồngRUm4iCmg thấyRUm4iCmg oW7xo5u2Vĩnh PhoW7xo5u2ong ăoW7xo5u2n ngo3PcXn miệ3PcXng, tr3PcXong lòngoW7xo5u2 toW7xo5u2hấy hạnhoW7xo5u2 phú3PcXc oW7xo5u2và voW7xo5u2ui vRUm4iCmgẻ. oW7xo5u2Cô liên3PcX tụoW7xo5u2c 3PcXgấp thRUm4iCmgức oW7xo5u2ăn RUm4iCmgcho 3PcXVĩnh PhooW7xo5u2ng. 3PcXVĩnh 3PcXPhong 3PcXăn sạchoW7xo5u2 sẽoW7xo5u2 nhoW7xo5u2ững gìRUm4iCmg H3PcXiểu Đồ3PcXng gấpRUm4iCmg choW7xo5u2o 3PcXcậu. KhRUm4iCmgông gRUm4iCmgian q3PcXuanh hRUm4iCmgọ toàRUm4iCmgn m3PcXàu hoW7xo5u2ồng hạnhoW7xo5u2 oW7xo5u2phúc. 3PcXKhi mắtRUm4iCmg họ3PcX RUm4iCmggặp n3PcXhau cRUm4iCmgô khôn3PcXg lẫnoW7xo5u2 troW7xo5u2ánh, 3PcXVĩnh Ph3PcXong c3PcXũng khôRUm4iCmgng lẩnRUm4iCmg trá3PcXnh, ha3PcXi ngườiRUm4iCmg RUm4iCmgnhìn noW7xo5u2hau trì3PcXu RUm4iCmgmến, 3PcXcơ hoW7xo5u2ồ nhưRUm4iCmg oW7xo5u2có rRUm4iCmgất RUm4iCmgnhiều đRUm4iCmgiều 3PcXmuốn RUm4iCmgnói cùn3PcXg nhau.

Khi HRUm4iCmgiểu ĐRUm4iCmgồng rửaRUm4iCmg ché3PcXn x3PcXong, RUm4iCmgđi roW7xo5u2a thRUm4iCmgì thấyRUm4iCmg VĩnoW7xo5u2h RUm4iCmgPhong đangoW7xo5u2 noW7xo5u2gồi oW7xo5u2xem ti3PcXvi, 3PcXthấy cRUm4iCmgô RUm4iCmgra cậu3PcX oW7xo5u2lạnh lùnoW7xo5u2g nói:

- XonoW7xo5u2g rồRUm4iCmgi, eRUm4iCmgm oW7xo5u2về đi.

Hiểu ĐồngoW7xo5u2 bỗng3PcX thoW7xo5u2ấy buồn,RUm4iCmg coW7xo5u2ô cúRUm4iCmgi đoW7xo5u2ầu nhìnRUm4iCmg xuố3PcXng dướRUm4iCmgi, oW7xo5u2giây phú3PcXt oW7xo5u2bên n3PcXhau quRUm4iCmgá ngắnRUm4iCmg ngủi3PcX, oW7xo5u2gần như3PcX khônoW7xo5u2g toW7xo5u2hể thỏRUm4iCmga mRUm4iCmgãn ba3PcXo noW7xo5u2hớ thRUm4iCmgương coW7xo5u2hờ đRUm4iCmgợi tRUm4iCmgrong 3PcXcô. oW7xo5u2Nhưng Vĩ3PcXnh PhonRUm4iCmgg đã3PcX lạnRUm4iCmgh lùng3PcX xuRUm4iCmga đuoW7xo5u2ổi, côoW7xo5u2 cũngoW7xo5u2 khôoW7xo5u2ng th3PcXể m3PcXặt dRUm4iCmgày RUm4iCmgơ lạRUm4iCmgi được3PcX nRUm4iCmgữa. lặnoW7xo5u2g loW7xo5u2ẽ cầmoW7xo5u2 RUm4iCmggiỏ xáRUm4iCmgch đRUm4iCmgi ra.

Khi cáRUm4iCmgnh cửaoW7xo5u2 dầnoW7xo5u2 khép3PcX oW7xo5u2lại, bóRUm4iCmgng Hiểu3PcX RUm4iCmgĐồng khuấtoW7xo5u2 RUm4iCmgsau cRUm4iCmgánh cửa,oW7xo5u2 Vĩn3PcXh PhoW7xo5u2ong noW7xo5u2gã vật3PcX xuốRUm4iCmgng ghếoW7xo5u2 thở3PcX hổn3PcX oW7xo5u2hển. LoW7xo5u2úc nRUm4iCmgãy cậoW7xo5u2u ăn3PcX quáoW7xo5u2 nRUm4iCmghiều 3PcXnên dạRUm4iCmg dày3PcX v3PcXì thếoW7xo5u2 RUm4iCmglại 3PcXđau. MắoW7xo5u2t nhắmRUm4iCmg ghoW7xo5u2iền, răRUm4iCmgng cắoW7xo5u2n chặtoW7xo5u2 nhưngRUm4iCmg coW7xo5u2ơn oW7xo5u2đau vẫn3PcX không3PcX chịRUm4iCmgu dứtoW7xo5u2. V3PcXĩnh PhonRUm4iCmgg tooW7xo5u2àn thoW7xo5u2ân đổ3PcX mồRUm4iCmgi h3PcXôi roW7xo5u2un rẩy.

Bỗng RUm4iCmgbàn taRUm4iCmgy thoW7xo5u2ân queoW7xo5u2n lạiRUm4iCmg RUm4iCmgvuốt nhẹRUm4iCmg tráRUm4iCmgn cRUm4iCmgậu, la3PcXu điRUm4iCmg RUm4iCmgmồ RUm4iCmghôi RUm4iCmgđang rịnRUm4iCmg trên3PcX 3PcXđó. VRUm4iCmgĩnh PhonoW7xo5u2g mở3PcX mắtoW7xo5u2 RUm4iCmgnhìn Hiể3PcXu 3PcXĐồng, m3PcXôi mấpoW7xo5u2 moW7xo5u2áy, rồiRUm4iCmg khôn3PcXg RUm4iCmgchờ c3PcXô RUm4iCmglên tiếnRUm4iCmgg RUm4iCmgcậu noW7xo5u2gã đoW7xo5u2ầu RUm4iCmgvào đùi3PcX 3PcXcô tì3PcXm chRUm4iCmgỗ thoải3PcX má3PcXi, coW7xo5u2ũng khôRUm4iCmgng hỏoW7xo5u2i 3PcXvì sa3PcXo 3PcXcô lạRUm4iCmgi qua3PcXy troW7xo5u2ở oW7xo5u2lại. HiểuRUm4iCmg ĐồngRUm4iCmg RUm4iCmgcứ đểoW7xo5u2 yRUm4iCmgên chRUm4iCmgo VĩnRUm4iCmgh PhonoW7xo5u2g gốioW7xo5u2 đầuRUm4iCmg oW7xo5u2trên đRUm4iCmgùi mìnoW7xo5u2h, gưoW7xo5u2ơng RUm4iCmgmặt 3PcXlo lắng,oW7xo5u2 d3PcXùng taoW7xo5u2y xooW7xo5u2a x3PcXoa nhoW7xo5u2ẹ bụRUm4iCmgng VĩoW7xo5u2nh PhonRUm4iCmgg. Hi3PcXểu Đồ3PcXng nó3PcXi với3PcX oW7xo5u2vẻ RUm4iCmgăn năn3PcX tộioW7xo5u2 nghiệp:

- ERUm4iCmgm x3PcXin lỗ3PcXi, eoW7xo5u2m oW7xo5u2quên mấRUm4iCmgt oW7xo5u2là anRUm4iCmgh oW7xo5u2bị 3PcXđau doW7xo5u2ạ dRUm4iCmgày RUm4iCmgkhông nênoW7xo5u2 ăRUm4iCmgn qoW7xo5u2uá nhiều.

Là vì3PcX RUm4iCmglời nó3PcXi hố3PcXi lỗi3PcX củ3PcXa oW7xo5u2cô nRUm4iCmgghe tRUm4iCmgha 3PcXthiết quRUm4iCmgá, hRUm4iCmgay oW7xo5u2là vì3PcX cửoW7xo5u2 chỉ3PcX âuoW7xo5u2 yRUm4iCmgếm của3PcX cRUm4iCmgô mà3PcX V3PcXĩnh RUm4iCmgPhong d3PcXầm RUm4iCmgcảm thấyRUm4iCmg oW7xo5u2khỏe hoW7xo5u2ơn, coW7xo5u2ơn đauoW7xo5u2 3PcXdịu b3PcXớt, rồiRUm4iCmg cậRUm4iCmgu 3PcXchìm 3PcXvào giấRUm4iCmgc ngủ.

Hiểu Đồng3PcX oW7xo5u2bước roW7xo5u2a khỏioW7xo5u2 cửa,3PcX ngoW7xo5u2ẫm nghĩ3PcX 3PcXvẻ oW7xo5u2mặt củaoW7xo5u2 RUm4iCmgVĩnh PhoRUm4iCmgng 3PcXcó goW7xo5u2ì đóoW7xo5u2 ch3PcXo nên3PcX côRUm4iCmg 3PcXlo lắn3PcXg q3PcXuay trởRUm4iCmg lại.oW7xo5u2 Q3PcXuả nh3PcXiên RUm4iCmgcô đo3PcXán RUm4iCmgđúng, VĩnRUm4iCmgh PhoRUm4iCmgng lạRUm4iCmgi RUm4iCmgbị oW7xo5u2đau dạoW7xo5u2 dàyRUm4iCmg RUm4iCmglần nữoW7xo5u2a. MàoW7xo5u2 oW7xo5u2là RUm4iCmglần nàyoW7xo5u2 oW7xo5u2là doW7xo5u2o cô3PcX bắtRUm4iCmg coW7xo5u2ậu ănRUm4iCmg quoW7xo5u2á nhiềuRUm4iCmg. CRUm4iCmgắn chặtRUm4iCmg oW7xo5u2môi tự3PcX t3PcXrách bảnoW7xo5u2 th3PcXân mìRUm4iCmgnh RUm4iCmgrồi cô3PcX RUm4iCmgvội vRUm4iCmgàng chạyoW7xo5u2 đếnRUm4iCmg bRUm4iCmgên Vĩnh3PcX 3PcXPhong oW7xo5u2mà không3PcX oW7xo5u2khép chặtoW7xo5u2 cửa.

Cho nêoW7xo5u2n oW7xo5u2khi VĩnoW7xo5u2h PhRUm4iCmgong RUm4iCmgcứ RUm4iCmgthế ngủ3PcX vù3PcXi troW7xo5u2ong cRUm4iCmghân HiểuRUm4iCmg ĐồoW7xo5u2ng, quoW7xo5u2a kh3PcXe cửRUm4iCmga oW7xo5u2kia, cóoW7xo5u2 RUm4iCmgánh 3PcXmắt oW7xo5u2đầy goW7xo5u2iận dữ.

***

Quốc BảooW7xo5u2 oW7xo5u2cứ RUm4iCmgđi tRUm4iCmgới oW7xo5u2đi luRUm4iCmgi tRUm4iCmgrong căoW7xo5u2n bioW7xo5u2ệt thựRUm4iCmg củRUm4iCmga mìnRUm4iCmgh, cậu3PcX đ3PcXã chRUm4iCmgo RUm4iCmgngười làmoW7xo5u2 nghỉ3PcX việcoW7xo5u2 v3PcXề noW7xo5u2hà ch3PcXơi. ỞoW7xo5u2 nhàoW7xo5u2 đắRUm4iCmgc ý3PcX oW7xo5u2chờ đợoW7xo5u2i Min3PcXh 3PcXThùy đếoW7xo5u2n đểoW7xo5u2 đùRUm4iCmga goW7xo5u2iỡn cô.RUm4iCmg NoW7xo5u2hưng nàRUm4iCmgo RUm4iCmgngờ cậu3PcX chờoW7xo5u2 hoRUm4iCmgài vẫn3PcX khônoW7xo5u2g thấy3PcX MinoW7xo5u2h ThùRUm4iCmgy đoW7xo5u2ến, tức3PcX giận3PcX RUm4iCmggôi điệoW7xo5u2n thoạioW7xo5u2 choW7xo5u2o côRUm4iCmg, nàoRUm4iCmg ngRUm4iCmgờ bịRUm4iCmg RUm4iCmgcô quoW7xo5u2át lớn:

- KRUm4iCmgêu oW7xo5u2cái gìRUm4iCmg mRUm4iCmgà koW7xo5u2êu. TôoW7xo5u2i cóoW7xo5u2 nó3PcXi vớRUm4iCmgi anoW7xo5u2h là3PcX đếnRUm4iCmg bRUm4iCmgây giờRUm4iCmg RUm4iCmgà. TôiRUm4iCmg cũngoW7xo5u2 phả3PcXi là3PcXm việ3PcXc oW7xo5u2để 3PcXkiếm cRUm4iCmgơm chứ.3PcX NếuRUm4iCmg không3PcX aRUm4iCmgnh bả3PcXo tôioW7xo5u2 toW7xo5u2ôi ănoW7xo5u2 khô3PcXng oW7xo5u2khí à3PcX. oW7xo5u2Có vioW7xo5u2ệc RUm4iCmggì RUm4iCmgthì đợi3PcX t3PcXôi hếRUm4iCmgt việc3PcX rồioW7xo5u2 nó3PcXi. Vậ3PcXy đioW7xo5u2 nha.

Nói xonRUm4iCmgg MinoW7xo5u2h ThùRUm4iCmgy ngan3PcXg nhioW7xo5u2ên gác3PcX máyoW7xo5u2, mặ3PcXc 3PcXkệ cơRUm4iCmgn gRUm4iCmgiận doW7xo5u2ữ của3PcX QuốcoW7xo5u2 Bảo3PcX bốRUm4iCmgc lRUm4iCmgên. Quốc3PcX BảoRUm4iCmg trừngRUm4iCmg mắt3PcX nhRUm4iCmgìn cái3PcX đ3PcXiện thoại3PcX đoW7xo5u2ã tRUm4iCmgắt, c3PcXậu goW7xo5u2iơ oW7xo5u2tay lênRUm4iCmg địnhoW7xo5u2 quănRUm4iCmgg 3PcXcái điện3PcX t3PcXhoại và3PcXo tưRUm4iCmgờng cRUm4iCmgho hRUm4iCmgả 3PcXcơn giậRUm4iCmgn n3PcXhưng 3PcXsau oW7xo5u2đó mộtoW7xo5u2 ýRUm4iCmg nRUm4iCmgghĩ thoánRUm4iCmgg 3PcXqua trRUm4iCmgogn đầuoW7xo5u2 3PcXcậu, là3PcXm coW7xo5u2ậu RUm4iCmgbỏ ta3PcXy xuống.oW7xo5u2 KhóoW7xo5u2e miệng3PcX nRUm4iCmgở nụ3PcX cườioW7xo5u2 gian.

- R3PcXanh co3PcXn, đểoW7xo5u2 3PcXxem loW7xo5u2ần saoW7xo5u2u oW7xo5u2cô oW7xo5u2dám kh3PcXông oW7xo5u2nghe lời3PcX t3PcXôi nữaRUm4iCmg RUm4iCmghay không.
oW7xo5u2Khi MioW7xo5u2nh ThùyRUm4iCmg làRUm4iCmgm xo3PcXng vioW7xo5u2ệc oW7xo5u2cô oW7xo5u2chạy oW7xo5u2xe vRUm4iCmgù RUm4iCmgvù đếnoW7xo5u2 địoW7xo5u2a chỉoW7xo5u2 màoW7xo5u2 QuốRUm4iCmgc BRUm4iCmgảo đoW7xo5u2ã đưa.oW7xo5u2 CRUm4iCmgô quyết3PcX toW7xo5u2âm hômRUm4iCmg oW7xo5u2nay nhấtRUm4iCmg định3PcX RUm4iCmgphải lấyRUm4iCmg lại3PcX đượcRUm4iCmg bìaoW7xo5u2 hồoW7xo5u2 sơ.

Khi đếnoW7xo5u2 RUm4iCmgnơi, trRUm4iCmgước mặtoW7xo5u2 coW7xo5u2ô RUm4iCmglà căRUm4iCmgn biệoW7xo5u2t oW7xo5u2thự oW7xo5u2to đùng3PcX vàRUm4iCmg mộtRUm4iCmg RUm4iCmgmảnh vườn3PcX rộnoW7xo5u2g. RUm4iCmgCô sữnRUm4iCmgg oW7xo5u2sờ nhìn3PcX ngoW7xo5u2ắm oW7xo5u2một lú3PcXc rRUm4iCmgồi mớiRUm4iCmg bừng3PcX tRUm4iCmgĩnh b3PcXấm chuông.RUm4iCmg QuRUm4iCmgốc B3PcXảo làRUm4iCmg ngưRUm4iCmgời 3PcXra mở3PcX cửoW7xo5u2a, cậuRUm4iCmg RUm4iCmglừ RUm4iCmgmắt noW7xo5u2hìn MinoW7xo5u2h ThùyoW7xo5u2 từoW7xo5u2 RUm4iCmgđầu tớRUm4iCmgi 3PcXchân r3PcXồi k3PcXéo rRUm4iCmgộng cử3PcXa hấ3PcXt RUm4iCmgđầu oW7xo5u2ra RUm4iCmghiệu coW7xo5u2ho cRUm4iCmgô RUm4iCmgđi vào.

Minh Th3PcXùy lữngRUm4iCmg thữoW7xo5u2ng 3PcXtheo QoW7xo5u2uốc BảoRUm4iCmg 3PcXvào RUm4iCmgbên trongRUm4iCmg, koW7xo5u2hông RUm4iCmgngừng soW7xo5u2uýt 3PcXxoa tr3PcXước nhRUm4iCmgững h3PcXiện vậ3PcXt toW7xo5u2rưng boW7xo5u2ày bêRUm4iCmgn trooW7xo5u2ng 3PcXnhà. MRUm4iCmgọi toW7xo5u2iện nghRUm4iCmgi đềoW7xo5u2u RUm4iCmgsang toW7xo5u2rọng vRUm4iCmgà rất3PcX oW7xo5u2đẹp, MiRUm4iCmgnh T3PcXhùy hRUm4iCmgá hRUm4iCmgốc miệng3PcX sửngoW7xo5u2 sốt3PcX v3PcXì cRUm4iCmghưa bRUm4iCmgao giRUm4iCmgờ 3PcXcô bước3PcX c3PcXhân vàRUm4iCmgo oW7xo5u2một oW7xo5u2ngôi 3PcXnhà thếRUm4iCmg này.

- 3PcXNgậm c3PcXái mỏ3PcX củaoW7xo5u2 cô3PcX lạioW7xo5u2 đioW7xo5u2, kẻo3PcX 3PcXnước miếnoW7xo5u2g củaoW7xo5u2 cô3PcX là3PcXm RUm4iCmgdơ nh3PcXà RUm4iCmgcủa tôoW7xo5u2i RUm4iCmg– QoW7xo5u2uốc BảooW7xo5u2 RUm4iCmgnói giRUm4iCmgọng giễuoW7xo5u2 cợt.
M3PcXình oW7xo5u2Thùy 3PcXvội và3PcXng khoW7xo5u2ép miệRUm4iCmgng lạioW7xo5u2 r3PcXồi s3PcXau 3PcXđó loW7xo5u2ớn giọngoW7xo5u2 hỏi:

- AoW7xo5u2nh gọ3PcXi tôoW7xo5u2i oW7xo5u2đến đâyoW7xo5u2 l3PcXàm gì?

- Cứ3PcX điRUm4iCmg theoW7xo5u2o RUm4iCmgtôi RUm4iCmg– Qu3PcXốc BRUm4iCmgảo rRUm4iCmga lệnh.

Hai người3PcX cùnoW7xo5u2g đioW7xo5u2 lênRUm4iCmg loW7xo5u2ầu, rồioW7xo5u2 boW7xo5u2ước oW7xo5u2vào một3PcX căn3PcX 3PcXphòng rấRUm4iCmgt r3PcXộng rRUm4iCmgãi noW7xo5u2hưng 3PcXmà 3PcXnó 3PcXlại rất3PcX là….oW7xo5u2Thật làoW7xo5u2 mộoW7xo5u2t RUm4iCmgsự kh3PcXác bioW7xo5u2ệt rõRUm4iCmg oW7xo5u2ràng oW7xo5u2giữa RUm4iCmgbên trooW7xo5u2ng v3PcXà RUm4iCmgbên ngoài.

- BiếtoW7xo5u2 phRUm4iCmgải 3PcXlàm gìoW7xo5u2 rồioW7xo5u2 c3PcXhứ 3PcX? –RUm4iCmg QuốcRUm4iCmg Bảo3PcX quaoW7xo5u2y 3PcXlưng l3PcXại c3PcXười cườiRUm4iCmg hỏi.

- DọRUm4iCmgn dẹ3PcXp 3PcX– QuốcoW7xo5u2 BảoRUm4iCmg troW7xo5u2ả lRUm4iCmgời ngắnoW7xo5u2 gọn.

- Ai3PcX? –3PcX MinRUm4iCmgh Thù3PcXy toW7xo5u2rố mắtRUm4iCmg hỏi.

- Cô3PcX chứRUm4iCmg RUm4iCmgai n3PcXữa oW7xo5u2hả đồoW7xo5u2 ngốc.

- TôoW7xo5u2i! …3PcX.Anh bịoW7xo5u2 RUm4iCmgthần kin3PcXh 3PcXà. 3PcXSao tôRUm4iCmgi phảiRUm4iCmg 3PcXdọn doW7xo5u2ẹp cRUm4iCmgho a3PcXnh c3PcXhứ –oW7xo5u2 MiRUm4iCmgnh th3PcXùy koW7xo5u2hinh oW7xo5u2khỉnh hỏi.

- TạoW7xo5u2i vìRUm4iCmg cáioW7xo5u2 nRUm4iCmgày –RUm4iCmg Quốc3PcX BoW7xo5u2ảo cầm3PcX cáiRUm4iCmg boW7xo5u2ìa oW7xo5u2hồ s3PcXơ mà3PcXu tím3PcX giơ3PcX RUm4iCmglên 3PcXvẩy vẩy3PcX toW7xo5u2rước m3PcXặt MioW7xo5u2nh Thùy.

Minh Thùy3PcX vừ3PcXa thấoW7xo5u2y boW7xo5u2ìa hồRUm4iCmg 3PcXsơ li3PcXền laRUm4iCmgo đến3PcX bRUm4iCmgên RUm4iCmgQuốc Bả3PcXo đ3PcXoạt lRUm4iCmgại, như3PcXgn QuốRUm4iCmgc BảooW7xo5u2 nRUm4iCmghanh tRUm4iCmgay đ3PcXưa RUm4iCmglên trênRUm4iCmg cao.

- TRUm4iCmgrả đây!3PcX RUm4iCmg– CRUm4iCmgô tứcoW7xo5u2 g3PcXiận gằnRUm4iCmg từRUm4iCmgng coW7xo5u2hữ nói.

- CóoW7xo5u2 oW7xo5u2bản lĩRUm4iCmgnh thì3PcX lấ3PcXy lạoW7xo5u2i đ3PcXi –RUm4iCmg QuốcoW7xo5u2 BảoRUm4iCmg cườiRUm4iCmg lớ3PcXn nói.

Minh ThRUm4iCmgùy tứ3PcXc quá,3PcX cô3PcX nhónoW7xo5u2 RUm4iCmgchân cố3PcX lấ3PcXy nhưn3PcXg koW7xo5u2hông được.oW7xo5u2 NhìRUm4iCmgn vRUm4iCmgẻ oW7xo5u2mặt RUm4iCmggiương giươngRUm4iCmg RUm4iCmgtự đắcoW7xo5u2 RUm4iCmgcủa nhìnoW7xo5u2 c3PcXô trêoW7xo5u2u ghẹooW7xo5u2 :

- Haha…bíRUm4iCmg oW7xo5u2đao lù3PcXn oW7xo5u2à, tố3PcXt nhấRUm4iCmgt nêRUm4iCmgn RUm4iCmgvề oW7xo5u2mua sữa3PcX hoW7xo5u2ươu oW7xo5u2cao c3PcXổ oW7xo5u2mà uống3PcX 3PcXđi oW7xo5u2rồi quaRUm4iCmgy loW7xo5u2ại đây3PcX lấyRUm4iCmg lRUm4iCmgại RUm4iCmgcái này.

Vừa oW7xo5u2nói cậuoW7xo5u2 cònoW7xo5u2 loW7xo5u2àm độ3PcXng tácRUm4iCmg dùngRUm4iCmg oW7xo5u2tay đoW7xo5u2o chioW7xo5u2ều ca3PcXo trRUm4iCmgên troW7xo5u2án cô3PcX rồi3PcX đoW7xo5u2ặt oW7xo5u2ngay toW7xo5u2hắt l3PcXưng cRUm4iCmgủa cậoW7xo5u2u, ýRUm4iCmg nó3PcXi MioW7xo5u2nh oW7xo5u2Thùy l3PcXùn chỉ3PcX đứnoW7xo5u2g RUm4iCmgtới e3PcXo củoW7xo5u2a RUm4iCmgcậu RUm4iCmgmà thôi.

Đó coRUm4iCmgi 3PcXnhư làRUm4iCmg 3PcXmột sự3PcX sỉRUm4iCmg nhục3PcX coW7xo5u2ho chiềuoW7xo5u2 caoW7xo5u2o koW7xo5u2hiêm tốnoW7xo5u2 oW7xo5u2của oW7xo5u2Minh ThùyoW7xo5u2. CRUm4iCmgô tứcRUm4iCmg giRUm4iCmgận RUm4iCmgđến x3PcXám coW7xo5u2ả mặoW7xo5u2t, quyết3PcX tâRUm4iCmgm lấyRUm4iCmg choW7xo5u2o bằnRUm4iCmgg đưRUm4iCmgợc, côRUm4iCmg túRUm4iCmgm lấyoW7xo5u2 áooW7xo5u2 củRUm4iCmga QuốcRUm4iCmg Bảo3PcX cốRUm4iCmg kéo3PcX c3PcXho cậuoW7xo5u2 thấ3PcXp xuốnRUm4iCmgg rồioW7xo5u2 oW7xo5u2nhảy lên3PcX lấRUm4iCmgy lạoW7xo5u2i, nhRUm4iCmgưng QuoW7xo5u2ốc BảooW7xo5u2 nha3PcXnh oW7xo5u2tay toW7xo5u2ruyền 3PcXqua ta3PcXy kiRUm4iCmga rồiRUm4iCmg. CảRUm4iCmg ha3PcXi giằnRUm4iCmgg coW7xo5u2o mộtoW7xo5u2 lRUm4iCmgát, Mi3PcXnh ThRUm4iCmgùy vôoW7xo5u2 t3PcXình trRUm4iCmgượt chânRUm4iCmg 3PcXtrên toW7xo5u2ấm th3PcXảm ngảoW7xo5u2 ngRUm4iCmgười v3PcXề phíaoW7xo5u2 sau3PcX. CoW7xo5u2ứ t3PcXưởng làRUm4iCmg n3PcXgã đậpRUm4iCmg đầu3PcX RUm4iCmgđến noW7xo5u2ơi, MiRUm4iCmgnh T3PcXhùy đà3PcXnh n3PcXhắm mRUm4iCmgắt lạoW7xo5u2i chờRUm4iCmg oW7xo5u2đợi cúoW7xo5u2 ngã.

Nhưng sa3PcXu đó,RUm4iCmg cRUm4iCmgô thấyoW7xo5u2 coW7xo5u2ó một3PcX voW7xo5u2òng RUm4iCmgtay 3PcXôm lấoW7xo5u2y c3PcXô, kéo3PcX RUm4iCmgcô voW7xo5u2ề phoW7xo5u2ía ngRUm4iCmgười oW7xo5u2đó, cứuRUm4iCmg c3PcXô tho3PcXát khỏiRUm4iCmg coW7xo5u2ú ng3PcXã, cRUm4iCmgô cũoW7xo5u2ng nhan3PcXh 3PcXtay ômoW7xo5u2 cRUm4iCmghặt lấRUm4iCmgy ngườ3PcXi RUm4iCmgđó để3PcX koW7xo5u2hỏi ngã.3PcX Nhưng3PcX RUm4iCmgsau đó,3PcX RUm4iCmgMinh T3PcXhùy thấoW7xo5u2y cáRUm4iCmgi RUm4iCmggì đóoW7xo5u2 chạmoW7xo5u2 vàoRUm4iCmg môi3PcX 3PcXcô rấtoW7xo5u2 mềm.3PcX 3PcXMở mắoW7xo5u2t oW7xo5u2ra RUm4iCmgnhìn, cRUm4iCmgô oW7xo5u2thấy mìn3PcXh vàRUm4iCmg QRUm4iCmguốc BảooW7xo5u2 đang3PcX mô3PcXi chạRUm4iCmgm môiRUm4iCmg, mắtRUm4iCmg nhoW7xo5u2ìn m3PcXắt. TrRUm4iCmgong gRUm4iCmgiây phút3PcX đó,3PcX RUm4iCmgcả h3PcXai 3PcXđều đỏ3PcX mặt,RUm4iCmg tRUm4iCmgim đoW7xo5u2ập 3PcXthình thịch,oW7xo5u2 lRUm4iCmgỗ 3PcXtai nRUm4iCmgóng bừng.

Một RUm4iCmglát sauoW7xo5u2, h3PcXai RUm4iCmgngười xRUm4iCmgấu RUm4iCmghổ buô3PcXng nRUm4iCmghau 3PcXra. HọoW7xo5u2 đ3PcXều oW7xo5u2quay lưngRUm4iCmg lại3PcX voW7xo5u2ới nhRUm4iCmgau, đứngRUm4iCmg ioW7xo5u2m kRUm4iCmghông nRUm4iCmgói 3PcXgì, chỉ3PcX noW7xo5u2ghe RUm4iCmgtim 3PcXmình đậpoW7xo5u2 mạnh.3PcX Cuố3PcXi coW7xo5u2ùng QuốcRUm4iCmg BoW7xo5u2ảo 3PcXlên tiếnRUm4iCmgg trước:

- Cô3PcX RUm4iCmgmau doW7xo5u2ọn oW7xo5u2dẹp chRUm4iCmgo oW7xo5u2sạch đi,oW7xo5u2 RUm4iCmglát nữ3PcXa tôoW7xo5u2i và3PcXo kRUm4iCmgiểm trRUm4iCmga. NếuRUm4iCmg RUm4iCmgcô oW7xo5u2làm koW7xo5u2hông xRUm4iCmgong thRUm4iCmgì đừnRUm4iCmgg RUm4iCmgmong tôoW7xo5u2i trảRUm4iCmg lạioW7xo5u2 coW7xo5u2ho cô.

Quốc BoW7xo5u2ảo RUm4iCmgnói xoRUm4iCmgng thìoW7xo5u2 oW7xo5u2đi rRUm4iCmga ng3PcXoài phòn3PcXg đóoW7xo5u2ng s3PcXầm cửaRUm4iCmg lạRUm4iCmgi đểRUm4iCmg oW7xo5u2mặc MiRUm4iCmgnh T3PcXhùy vớiRUm4iCmg mRUm4iCmgột oW7xo5u2đống nhùnRUm4iCmg nhRUm4iCmgằn đến3PcX chRUm4iCmgóng mặt3PcX mà3PcX cậu3PcX tạRUm4iCmgo 3PcXra đểoW7xo5u2 RUm4iCmgức hiếpoW7xo5u2 3PcXcô. MiRUm4iCmgnh t3PcXhùy tứcoW7xo5u2 goW7xo5u2iận đáoW7xo5u2 3PcXmạnh đốngRUm4iCmg đồRUm4iCmg m3PcXà QoW7xo5u2uốc RUm4iCmgBảo quăng3PcX dưới3PcX đấRUm4iCmgt, mRUm4iCmgỗi coW7xo5u2ái RUm4iCmgmột nơi.3PcX SoW7xo5u2au oW7xo5u2đó oW7xo5u2trong RUm4iCmgđầu xuấtoW7xo5u2 RUm4iCmghiện mộtRUm4iCmg 3PcXý tưởngRUm4iCmg tinRUm4iCmgh nghịch.

- BắoW7xo5u2t 3PcXtôi làRUm4iCmgm cRUm4iCmgu RUm4iCmgli khRUm4iCmgông côRUm4iCmgng chRUm4iCmgo a3PcXnh RUm4iCmgà, đừngRUm4iCmg hòng3PcX –RUm4iCmg MiRUm4iCmgnh ThùyRUm4iCmg oW7xo5u2hướng coW7xo5u2ửa mắng.

Cô chẳng3PcX nhữnRUm4iCmgg khôRUm4iCmgng oW7xo5u2dọn d3PcXẹp coW7xo5u2ho sạoW7xo5u2ch 3PcXsẽ moW7xo5u2à RUm4iCmgcòn ch3PcXà sátoW7xo5u2 ch3PcXúng dướiRUm4iCmg chânoW7xo5u2 cô3PcX. NhìnoW7xo5u2 nhRUm4iCmgãn mấy3PcX cáoW7xo5u2i cáoW7xo5u2o 3PcXsơ oW7xo5u2mi 3PcX, 3PcXcô bi3PcXết nRUm4iCmgó oW7xo5u2đắt 3PcXtiền thoW7xo5u2ế nào,oW7xo5u2 3PcXcô dùRUm4iCmgng toW7xo5u2ay v3PcXò n3PcXát RUm4iCmgchúng làmoW7xo5u2 chRUm4iCmgúng nRUm4iCmghăn 3PcXnhúm đế3PcXn RUm4iCmgkhông thểoW7xo5u2 noW7xo5u2hận ra.
Cô đáRUm4iCmg hết3PcX tấtoW7xo5u2 oW7xo5u2cả mRUm4iCmgền oW7xo5u2gối xuống3PcX đất,oW7xo5u2 nh3PcXảy lênRUm4iCmg đóoW7xo5u2 dRUm4iCmgẫm dẫm3PcX vàioW7xo5u2 coW7xo5u2ái 3PcXcho đởoW7xo5u2 ghétRUm4iCmg. Nh3PcXớ lại3PcX toW7xo5u2rong túioW7xo5u2 RUm4iCmgmình cRUm4iCmgòn moW7xo5u2ấy cha3PcXi koW7xo5u2eo màoW7xo5u2u RUm4iCmgdùng đểRUm4iCmg làRUm4iCmgm toW7xo5u2óc, côoW7xo5u2 lấyoW7xo5u2 3PcXra phuRUm4iCmgn đầy3PcX mộtoW7xo5u2 toW7xo5u2ấm th3PcXảm dRUm4iCmgày rấtoW7xo5u2 đẹpoW7xo5u2 3PcXvà mấ3PcXy coW7xo5u2ái RUm4iCmgáo đượcoW7xo5u2 chRUm4iCmgo 3PcXlà đoW7xo5u2ắc oW7xo5u2giá nhất.

Sau đó,3PcX oW7xo5u2Minh ThùyRUm4iCmg cònoW7xo5u2 RUm4iCmgphá h3PcXoại thêRUm4iCmgm mộoW7xo5u2t c3PcXhút nữ3PcXa rồoW7xo5u2i mớioW7xo5u2 đắoW7xo5u2c chíRUm4iCmg oW7xo5u2phủi taoW7xo5u2y đi3PcX xuRUm4iCmgống dưoW7xo5u2ới nhà.RUm4iCmg QuốcoW7xo5u2 RUm4iCmgBảo vừa3PcX nhìnoW7xo5u2 thấRUm4iCmgy oW7xo5u2cô bướ3PcXc xu3PcXống thìoW7xo5u2 nh3PcXìn đoW7xo5u2ồng hồ.oW7xo5u2 MớioW7xo5u2 hơoW7xo5u2n nữRUm4iCmga tiếngoW7xo5u2, cậu3PcX nhăn3PcX mặ3PcXt hỏi:

- oW7xo5u2Cô oW7xo5u2dọn xRUm4iCmgong rồi3PcX à.

- X3PcXong rồi.3PcX TrảoW7xo5u2 chRUm4iCmgo 3PcXtôi –3PcX oW7xo5u2Minh Th3PcXùy lRUm4iCmgừ mắoW7xo5u2t đoW7xo5u2áp RUm4iCmg, roW7xo5u2ồi xó3PcXe t3PcXay trưoW7xo5u2ớc mặRUm4iCmgt QuốcoW7xo5u2 Bảo.

Cậu gạ3PcXt t3PcXay côoW7xo5u2 r3PcXa nói:

- ToW7xo5u2ôi phả3PcXi kiểoW7xo5u2m oW7xo5u2tra đoW7xo5u2ã. NếRUm4iCmgu koW7xo5u2hông ư3PcXng bụng3PcX thìRUm4iCmg đ3PcXừng hò3PcXng tôoW7xo5u2i trả.

Nói xoW7xo5u2ong coW7xo5u2ậu 3PcXđi lRUm4iCmgên phòn3PcXg, Mi3PcXnh Thùy3PcX RUm4iCmgở dướiRUm4iCmg nàyoW7xo5u2 nh3PcXìn theRUm4iCmgo oW7xo5u2bóng QRUm4iCmguốc Bảo3PcX cườioW7xo5u2 t3PcXhầm đếoW7xo5u2m nhịp3PcX. ChẳngRUm4iCmg đượcRUm4iCmg mRUm4iCmgấy nhịRUm4iCmgp oW7xo5u2cô đã3PcX oW7xo5u2nghe thấoW7xo5u2y tiến3PcXg 3PcXgầm g3PcXừ thét3PcX loW7xo5u2ên ở3PcX tRUm4iCmgrên lầoW7xo5u2u oW7xo5u2rồi thấyoW7xo5u2 QuốcRUm4iCmg Bảo3PcX laRUm4iCmgo xuống3PcX nhanRUm4iCmgh RUm4iCmgnhư oW7xo5u2một cRUm4iCmgon bRUm4iCmgáo. CậRUm4iCmgu chRUm4iCmgụp l3PcXấu 3PcXtay côoW7xo5u2 siết3PcX chặ3PcXt, goW7xo5u2iậnn dữ3PcX nói:

- CôRUm4iCmg đã3PcX làm3PcX g3PcXì 3PcXcái phòRUm4iCmgng coW7xo5u2ủa tôiRUm4iCmg hả.

- TôoW7xo5u2i RUm4iCmgcó làmoW7xo5u2 gì3PcX oW7xo5u2đâu choW7xo5u2ứ –oW7xo5u2 RUm4iCmgMinh ThoW7xo5u2ùy RUm4iCmggiương RUm4iCmgđôi moW7xo5u2ắt t3PcXròn đRUm4iCmgen chớpRUm4iCmg cRUm4iCmghớp tỏRUm4iCmg RUm4iCmgvẻ ngâ3PcXy t3PcXhơ 3PcXvô 3PcXtội nói.

- oW7xo5u2Còn 3PcXnói khoW7xo5u2ông, RUm4iCmgphòng củaRUm4iCmg tôoW7xo5u2i loW7xo5u2úc nãoW7xo5u2y đâ3PcXu c3PcXó t3PcXệ noW7xo5u2hư vậy3PcX 3PcXđâu. CòoW7xo5u2n mấyRUm4iCmg m3PcXàu s3PcXơn đóRUm4iCmg RUm4iCmglà gì3PcX hả.

- NèoW7xo5u2, anoW7xo5u2h RUm4iCmgcó b3PcXằng c3PcXhứng gRUm4iCmgì RUm4iCmgnói roW7xo5u2ằng t3PcXôi loW7xo5u2àm hả3PcX, biết3PcX đâ3PcXu 3PcXanh loW7xo5u2àm rồi3PcX RUm4iCmgnhưng oW7xo5u2không nhớRUm4iCmg oW7xo5u2thì 3PcXsao –oW7xo5u2 oW7xo5u2Minh RUm4iCmgthùy RUm4iCmgngông nghêRUm4iCmgnh RUm4iCmgcãi lại.

Khóe m3PcXôi RUm4iCmgQuốc BảooW7xo5u2 lậpRUm4iCmg 3PcXtức oW7xo5u2cong oW7xo5u2lên cườioW7xo5u2 g3PcXian oW7xo5u2xảo nói:

- TôiRUm4iCmg soW7xo5u2ẽ chRUm4iCmgo cRUm4iCmgô xe3PcXm bằngRUm4iCmg chứng.

Nói x3PcXong oW7xo5u2cầm 3PcXcái reoW7xo5u2mote bấRUm4iCmgm bấmRUm4iCmg mộoW7xo5u2t lát3PcX, 3PcXhình ảnh3PcX MoW7xo5u2inh oW7xo5u2Thùy phRUm4iCmgá hoạiRUm4iCmg hRUm4iCmgiện rõ3PcX 3PcXra khiếnRUm4iCmg coW7xo5u2ô đóoW7xo5u2 lưỡiRUm4iCmg lấoW7xo5u2p bắpRUm4iCmg nói:

- Cái3PcX đó…3PcX.cái đóRUm4iCmg …

Minh 3PcXThùy vừaRUm4iCmg nhRUm4iCmgìn 3PcXthấy thì3PcX choW7xo5u2ỉ muốnRUm4iCmg cắnRUm4iCmg lưỡi3PcX chRUm4iCmgết qoW7xo5u2uách đ3PcXi cRUm4iCmgho xongRUm4iCmg. K3PcXhông RUm4iCmgngờ tro3PcXng phòngoW7xo5u2 noW7xo5u2gủ củaoW7xo5u2 RUm4iCmghắn 3PcXta màoW7xo5u2 cRUm4iCmgũng 3PcXđặt cameroW7xo5u2a. CôRUm4iCmg oW7xo5u2hết đường3PcX chốioW7xo5u2 tộioW7xo5u2, nhưoW7xo5u2ng côRUm4iCmg nhoW7xo5u2ất quyếRUm4iCmgt kRUm4iCmghông chịu3PcX để3PcX 3PcXbị oW7xo5u2ép choW7xo5u2o 3PcXnên đàRUm4iCmgnh cốoW7xo5u2 g3PcXắng ưỡn3PcXg ngựcoW7xo5u2 l3PcXên nói:

- Tô3PcXi oW7xo5u2làm RUm4iCmgđó thì3PcX sao.

- RUm4iCmgTôi coW7xo5u2ó t3PcXhể oW7xo5u2đem bằngoW7xo5u2 chứnoW7xo5u2g nà3PcXy đến3PcX đồnoW7xo5u2 cảnhRUm4iCmg oW7xo5u2sát kiệRUm4iCmgn côRUm4iCmg –3PcX QuốcRUm4iCmg BảooW7xo5u2 cườiRUm4iCmg oW7xo5u2xảo quoW7xo5u2yệt nói.

Minh ToW7xo5u2hùy vừa3PcX ngoW7xo5u2he xooW7xo5u2ng toW7xo5u2hì noW7xo5u2uốt khaoW7xo5u2n nưoW7xo5u2ớc miếngoW7xo5u2 một3PcX 3PcXcái, coW7xo5u2ô sợoW7xo5u2 sệtoW7xo5u2 nói:

- BấoW7xo5u2t q3PcXuá toW7xo5u2ôi dọn3PcX dẹRUm4iCmgp RUm4iCmgsạch sẽoW7xo5u2 lạiRUm4iCmg gioW7xo5u2úp anRUm4iCmgh. CRUm4iCmgòn mRUm4iCmgấy c3PcXái áoW7xo5u2o oW7xo5u2hàng hiRUm4iCmgệu 3PcXvà tRUm4iCmgấm oW7xo5u2thảm củRUm4iCmga aRUm4iCmgnh oW7xo5u2tôi sẽ3PcX đềoW7xo5u2n oW7xo5u2cho anRUm4iCmgh đượcoW7xo5u2 không.

- ĐoW7xo5u2ền ch3PcXo t3PcXôi. 3PcXChỉ RUm4iCmge cô3PcX 3PcXlực RUm4iCmgbất tRUm4iCmgòng tâm.RUm4iCmg Mấ3PcXy coW7xo5u2ái RUm4iCmgáo 3PcXthì 3PcXchưa oW7xo5u2tính tớioW7xo5u2 oW7xo5u2đi, RUm4iCmgnhưng RUm4iCmgtấm thảm3PcX đó3PcX côRUm4iCmg boW7xo5u2iết oW7xo5u2đáng gRUm4iCmgiá ba3PcXo nhi3PcXêu 3PcXhay khôngRUm4iCmg hả.3PcX TôRUm4iCmgi 3PcXmua tronoW7xo5u2g moW7xo5u2ột cuộcoW7xo5u2 oW7xo5u2đấu giá,3PcX gioW7xo5u2á của3PcX noW7xo5u2ó RUm4iCmglà 3PcX250 troW7xo5u2iệu. CôoW7xo5u2 liệuRUm4iCmg RUm4iCmgcó oW7xo5u2đền noW7xo5u2ổi khRUm4iCmgông hả.

- oW7xo5u2Cái gìoW7xo5u2? RUm4iCmg– oW7xo5u2Minh Thùy3PcX mởoW7xo5u2 oW7xo5u2to mắtoW7xo5u2 3PcXnhìn Quố3PcXc BoW7xo5u2ảo kRUm4iCmginh ngạRUm4iCmgc –3PcX CáoW7xo5u2i tấ3PcXm oW7xo5u2thảm đóRUm4iCmg mà3PcX tớRUm4iCmgi 25oW7xo5u20 triệu3PcX ư.

- RUm4iCmgCô koW7xo5u2hông t3PcXin, RUm4iCmgtôi cóRUm4iCmg RUm4iCmgthể 3PcXlấy RUm4iCmghóa đơn3PcX 3PcXcho côoW7xo5u2 coi.

- TRUm4iCmgấm tRUm4iCmghảm 3PcXđáng giá3PcX nhưoW7xo5u2 toW7xo5u2hế m3PcXà anRUm4iCmgh l3PcXại RUm4iCmgđể oW7xo5u2dưới RUm4iCmgchân à.

- Tôi3PcX oW7xo5u2thích đó3PcX t3PcXhì sRUm4iCmgao, củaRUm4iCmg tôRUm4iCmgi, tRUm4iCmgôi muốRUm4iCmgn là3PcXm RUm4iCmggì thRUm4iCmgì l3PcXàm –RUm4iCmg QuốcoW7xo5u2 Bảo3PcX giương3PcX mắtRUm4iCmg cườoW7xo5u2i nó3PcXi –oW7xo5u2 BRUm4iCmgây giRUm4iCmgờ côoW7xo5u2 RUm4iCmgtính RUm4iCmgsao, 3PcXnếu khôngRUm4iCmg n3PcXgày maoW7xo5u2i tôiRUm4iCmg đi3PcX 3PcXbáo c3PcXông an.

Minh 3PcXThùy vừa3PcX sợoW7xo5u2 RUm4iCmghãi vừaoW7xo5u2 tức3PcX giận,3PcX 3PcXcô cắoW7xo5u2n m3PcXôi tựoW7xo5u2 3PcXtrách coW7xo5u2ho hà3PcXnh động3PcX nhấ3PcXt thờoW7xo5u2i nônRUm4iCmgg noW7xo5u2ổi 3PcXcủa 3PcXmình. S3PcXau đ3PcXó cô3PcX lí3PcX nh3PcXí nói:

- 3PcXTôi khônRUm4iCmgg cóoW7xo5u2 đ3PcXủ t3PcXiền trả3PcX RUm4iCmgcho aoW7xo5u2nh, tôRUm4iCmgi RUm4iCmgcàng 3PcXkhông muốRUm4iCmgn vàoW7xo5u2o tùRUm4iCmg. oW7xo5u2Cho noW7xo5u2ên oW7xo5u2tôi sẽoW7xo5u2 vioW7xo5u2ết giấy3PcX nợRUm4iCmg c3PcXho 3PcXanh, 3PcXtôi soW7xo5u2ẽ cRUm4iCmgố 3PcXgắng RUm4iCmgtrả RUm4iCmgcho oW7xo5u2anh chRUm4iCmgo tớ3PcXi kRUm4iCmghi nàooW7xo5u2 hế3PcXt thìRUm4iCmg thôi.

Quốc BảoW7xo5u2o cưRUm4iCmgời RUm4iCmgthầm tRUm4iCmgrong bụngRUm4iCmg khoW7xo5u2i m3PcXà cRUm4iCmgô t3PcXừ từoW7xo5u2 RUm4iCmgrơi 3PcXvào cáoW7xo5u2i bẫyoW7xo5u2 của3PcX cậu.

***

Vĩnh PhooW7xo5u2ng oW7xo5u2mở mắtoW7xo5u2 tỉnhoW7xo5u2 lạRUm4iCmgi thRUm4iCmgì đãoW7xo5u2 oW7xo5u2hơn 1RUm4iCmg0 giờRUm4iCmg tối.oW7xo5u2 Cậu3PcX ngẩngRUm4iCmg 3PcXđầu nhìnoW7xo5u2 lêRUm4iCmgn ngưRUm4iCmgời coW7xo5u2on gáioW7xo5u2 pRUm4iCmghía trênoW7xo5u2 RUm4iCmg. H3PcXiểu Đồng3PcX đã3PcX ngRUm4iCmgủ quên.RUm4iCmg Ngư3PcXời côRUm4iCmg tựa3PcX vàoW7xo5u2o t3PcXhành ghế,3PcX RUm4iCmgan RUm4iCmglành 3PcXngủ. Vĩn3PcXh Ph3PcXong nhìRUm4iCmgn ngắmRUm4iCmg gRUm4iCmgương mặtoW7xo5u2 saoW7xo5u2y ngủ3PcX củaRUm4iCmg côoW7xo5u2, cậu3PcX RUm4iCmgcảm thấyRUm4iCmg t3PcXhật ấmoW7xo5u2 ápRUm4iCmg. oW7xo5u2Vĩnh Ph3PcXong khôRUm4iCmgng RUm4iCmgngồi dậy,3PcX cậuRUm4iCmg muốnRUm4iCmg t3PcXận 3PcXhưởng khoảng3PcX thờioW7xo5u2 gRUm4iCmgian hạnRUm4iCmgh pRUm4iCmghúc này.

Đột nhiê3PcXn t3PcXiếng 3PcXđiện thoRUm4iCmgại RUm4iCmgreo oW7xo5u2lên p3PcXhá taRUm4iCmgn khoW7xo5u2ông RUm4iCmggian oW7xo5u2hạnh p3PcXhúc RUm4iCmgđó, Hi3PcXểu RUm4iCmgĐồng g3PcXiật mìRUm4iCmgnh tỉnRUm4iCmgh oW7xo5u2giấc, oW7xo5u2nét mặtoW7xo5u2 hoW7xo5u2ơi boW7xo5u2àng hoà3PcXng. RUm4iCmgVĩnh oW7xo5u2Phong nhaRUm4iCmgnh 3PcXchóng ngồiRUm4iCmg dậ3PcXy 3PcXlãnh đạmRUm4iCmg nói:

- oW7xo5u2Nghe đoW7xo5u2iện thoW7xo5u2oại đi.

Hiểu Đồn3PcXg lún3PcXg 3PcXtúng đứngRUm4iCmg dậoW7xo5u2y 3PcXtìm đ3PcXiện RUm4iCmgthoại tr3PcXong túioW7xo5u2 xách,3PcX vừaRUm4iCmg nhoW7xo5u2ìn thấy3PcX đoW7xo5u2iện 3PcXthoại, 3PcXcô quoW7xo5u2ay người3PcX nhìoW7xo5u2n Vĩn3PcXh PhonoW7xo5u2g mộtoW7xo5u2 coW7xo5u2ái, oW7xo5u2cậu th3PcXấy oW7xo5u2vậy qu3PcXay lRUm4iCmgưng đRUm4iCmgi, HiểuRUm4iCmg ĐoW7xo5u2ồng c3PcXúi đ3PcXầu nói:

- MẹoW7xo5u2 RUm4iCmgđây, hômoW7xo5u2 nRUm4iCmgay 3PcXcon đioW7xo5u2 chơioW7xo5u2 oW7xo5u2vui không.

Tiếng b3PcXé Pho3PcXng oW7xo5u2và oW7xo5u2bé ĐườngRUm4iCmg oW7xo5u2ở đầRUm4iCmgu dâyoW7xo5u2 boW7xo5u2ên kRUm4iCmgia 3PcXồn ào.oW7xo5u2 Vu3PcXi v3PcXẻ RUm4iCmgkhoe chuyệnRUm4iCmg tRUm4iCmgrên trường.

- RUm4iCmgMẹ cũngRUm4iCmg nhớRUm4iCmg co3PcXn nhiềoW7xo5u2u lRUm4iCmgắm. B3PcXé Đường3PcX 3PcXđừng giànhoW7xo5u2 đRUm4iCmgồ chơi3PcX voW7xo5u2ới oW7xo5u2bé PhRUm4iCmgong ngh3PcXe chưa.

……………….

- Ừ3PcXhmm, 3PcXmẹ c3PcXũng nhớ3PcX oW7xo5u2bé PhoRUm4iCmgng. NgàRUm4iCmgy m3PcXai mRUm4iCmgẹ sẽRUm4iCmg đón3PcX RUm4iCmgcon vềRUm4iCmg ngRUm4iCmgủ RUm4iCmgvới RUm4iCmgmẹ. oW7xo5u2Con RUm4iCmgmau oW7xo5u2đi nRUm4iCmggủ oW7xo5u2đi, 3PcXphải nRUm4iCmgghe lờiRUm4iCmg ôngRUm4iCmg 3PcXbà ngRUm4iCmghe chưa.

………………..

Vĩnh PRUm4iCmghong 3PcXnghe oW7xo5u2mấy loW7xo5u2ời vừRUm4iCmga rồ3PcXi thì3PcX cảmoW7xo5u2 t3PcXhấy coW7xo5u2hua xóRUm4iCmgt vôoW7xo5u2 h3PcXạn. TừngRUm4iCmg lờiRUm4iCmg oW7xo5u2nói nhưoW7xo5u2 oW7xo5u2lưỡi RUm4iCmgdao c3PcXứa vào3PcX ti3PcXm cậuRUm4iCmg. 3PcXVĩnh PhoW7xo5u2ong oW7xo5u2chua xót3PcX noW7xo5u2hận raoW7xo5u2, vác3PcXh ng3PcXăn giữaRUm4iCmg cậuoW7xo5u2 khôoW7xo5u2ng ph3PcXải chỉRUm4iCmg cóRUm4iCmg RUm4iCmgVĩnh oW7xo5u2Thành RUm4iCmgmà cRUm4iCmgòn hRUm4iCmgai đ3PcXứa coW7xo5u2on củaoW7xo5u2 côRUm4iCmg nữa.3PcX 3PcXVĩnh PhonRUm4iCmgg thấyoW7xo5u2 tRUm4iCmgim mìnoW7xo5u2h b3PcXắt đầuRUm4iCmg lạnh3PcX ngắt,RUm4iCmg đRUm4iCmgôi mắtRUm4iCmg coW7xo5u2òn chìRUm4iCmgm trRUm4iCmgong hạnhRUm4iCmg p3PcXhúc oW7xo5u2lúc nã3PcXy đã3PcX trởoW7xo5u2 t3PcXhành một3PcX 3PcXmàu đenoW7xo5u2 toW7xo5u2ối sầm.

Hiểu ĐồngoW7xo5u2 nóoW7xo5u2i đioW7xo5u2ện tho3PcXại xonRUm4iCmgg toW7xo5u2hì tRUm4iCmgắt má3PcXy qoW7xo5u2uay lạioW7xo5u2 noW7xo5u2hìn VĩnhoW7xo5u2 PhonoW7xo5u2g 3PcXlo lắRUm4iCmgng hỏi:

- AnoW7xo5u2h đãRUm4iCmg 3PcXhết đa3PcXu chưa.

- CRUm4iCmgô 3PcXmau vềoW7xo5u2 nRUm4iCmghà 3PcXđi –3PcX VĩnhRUm4iCmg Phon3PcXg không3PcX oW7xo5u2trả lờiRUm4iCmg mRUm4iCmgà choW7xo5u2ỉ đáp.

- E3PcXm lấyRUm4iCmg thRUm4iCmguốc chRUm4iCmgo a3PcXnh uống3PcX 3PcXxong thRUm4iCmgì vềRUm4iCmg RUm4iCmg– Hi3PcXểu ĐồnRUm4iCmgg liếcoW7xo5u2 RUm4iCmgnhìn đồnRUm4iCmgg hoW7xo5u2ồ moW7xo5u2ột cá3PcXi rồiRUm4iCmg noW7xo5u2ói, k3PcXhông hềoW7xo5u2 đểRUm4iCmg ýRUm4iCmg sắc3PcX mRUm4iCmgặt của3PcX 3PcXVĩnh PhongoW7xo5u2, RUm4iCmgcô chỉRUm4iCmg nghoW7xo5u2ĩ rằngoW7xo5u2 cậuRUm4iCmg còoW7xo5u2n đa3PcXu nênRUm4iCmg 3PcXkhó chịu.

- Khôn3PcXg cầ3PcXn. MaRUm4iCmgu RUm4iCmgvề oW7xo5u2đi oW7xo5u2– VoW7xo5u2ĩnh PhoW7xo5u2ong lớnoW7xo5u2 RUm4iCmgtiếng x3PcXua đuổi.

Hiểu ĐoW7xo5u2ồng thấy3PcX 3PcXthái oW7xo5u2độ Vĩn3PcXh PoW7xo5u2hong th3PcXay đổi,3PcX cũ3PcXng RUm4iCmgkhông RUm4iCmgbiết nói3PcX g3PcXì nữa,RUm4iCmg coW7xo5u2hỉ lặnRUm4iCmgg lRUm4iCmgẽ cRUm4iCmgầm tRUm4iCmgúi roW7xo5u2a về.

Vĩnh PoW7xo5u2hong t3PcXhấy Hiểu3PcX ĐồngRUm4iCmg đã3PcX đi3PcX 3PcXkhỏi nhRUm4iCmgà trRUm4iCmgong 3PcXlòng buồn3PcX oW7xo5u2bã RUm4iCmgthở dài,RUm4iCmg ngã3PcX xuốngoW7xo5u2 so3PcXfa ngước3PcX mặtRUm4iCmg 3PcXnhìn toW7xo5u2rần nhàoW7xo5u2 màRUm4iCmg cảmoW7xo5u2 oW7xo5u2thấy đắng3PcX lòngoW7xo5u2. 3PcXSau đóoW7xo5u2 cậ3PcXu bậtoW7xo5u2 dậyRUm4iCmg c3PcXhạy oW7xo5u2ra poW7xo5u2hía baRUm4iCmgn 3PcXcông đảo3PcX 3PcXmắt oW7xo5u2tìm, cuốioW7xo5u2 RUm4iCmgcùng cũoW7xo5u2ng thoW7xo5u2ấy đ3PcXược cái3PcX RUm4iCmgbóng dRUm4iCmgánh nRUm4iCmghỏ bRUm4iCmgé cRUm4iCmgô 3PcXđọc 3PcXkia đangRUm4iCmg đứn3PcXg đóRUm4iCmgn RUm4iCmgxe. NhưngRUm4iCmg chiếcoW7xo5u2 x3PcXe RUm4iCmgtaxi laoW7xo5u2o noW7xo5u2hanh quRUm4iCmga, mặcoW7xo5u2 oW7xo5u2kệ bàoW7xo5u2n 3PcXtay 3PcXgiơ RUm4iCmglên ngoắc3PcX củaoW7xo5u2 c3PcXô. Cậu3PcX RUm4iCmgmuốn chạyoW7xo5u2 3PcXxuống láoW7xo5u2i xoW7xo5u2e đưaRUm4iCmg c3PcXô về,oW7xo5u2 3PcXnhưng oW7xo5u2cậu sợoW7xo5u2 quyết3PcX tâm3PcX củaoW7xo5u2 mìRUm4iCmgnh lRUm4iCmgần oW7xo5u2nữa bịoW7xo5u2 lunoW7xo5u2g l3PcXay. NoW7xo5u2ên đà3PcXnh đoW7xo5u2ứng oW7xo5u2trên oW7xo5u2cao nhoW7xo5u2ìn xuoW7xo5u2ống choW7xo5u2o 3PcXđến kRUm4iCmghi c3PcXô RUm4iCmgbước lên3PcX mộ3PcXt 3PcXchiếc taRUm4iCmgxi oW7xo5u2và oW7xo5u2đi mất.

Vĩnh PhoW7xo5u2ong tứRUm4iCmgc gioW7xo5u2ận đấm3PcX mạ3PcXnh vàoRUm4iCmg tườngRUm4iCmg mấyoW7xo5u2 coW7xo5u2ái coW7xo5u2ho đếnoW7xo5u2 3PcXkhi 3PcXtay oW7xo5u2tê RUm4iCmgdại RUm4iCmgđi, trầy3PcX oW7xo5u2trụa, rướm3PcX máu.oW7xo5u2 Như3PcXng soW7xo5u2ao tRUm4iCmgim v3PcXẫn c3PcXứ đau.
HômoW7xo5u2 oW7xo5u2sau, oW7xo5u2thái độRUm4iCmg 3PcXVĩnh PhonRUm4iCmgg c3PcXành RUm4iCmglạnh 3PcXlùng hoW7xo5u2ơn 3PcXtrước RUm4iCmgnữa kRUm4iCmghiến chRUm4iCmgo RUm4iCmgcác nhoW7xo5u2ân viêRUm4iCmgn 3PcXai cũnoW7xo5u2g 3PcXsợ oW7xo5u2hãi, vRUm4iCmgừa làmRUm4iCmg oW7xo5u2việc vừRUm4iCmga RUm4iCmgthật toW7xo5u2hò RUm4iCmgngó vàoW7xo5u2o phòng3PcX củRUm4iCmga oW7xo5u2cậu. RUm4iCmgCho tới3PcX k3PcXhi Vĩn3PcXh PhonoW7xo5u2g b3PcXỏ đRUm4iCmgi họoW7xo5u2 mới3PcX thởoW7xo5u2 RUm4iCmgphào nhẹ3PcX nhỏm.

Vĩnh PhoRUm4iCmgng đioW7xo5u2 3PcXtiếp koW7xo5u2hách roW7xo5u2ồi 3PcXlảo 3PcXđảo trởoW7xo5u2 vềoW7xo5u2 nhà,RUm4iCmg dRUm4iCmgạ dàoW7xo5u2y lạioW7xo5u2 b3PcXị đauoW7xo5u2 dữ3PcX dội.RUm4iCmg Cố3PcX gắoW7xo5u2ng mãiRUm4iCmg moW7xo5u2ới vềoW7xo5u2 tớioW7xo5u2 n3PcXhà. VoW7xo5u2ừa v3PcXào nhàoW7xo5u2, ánhRUm4iCmg sáRUm4iCmgng đRUm4iCmgèn đ3PcXã oW7xo5u2ập voW7xo5u2ào mắt3PcX 3PcXcậu vRUm4iCmgà mùi3PcX hươn3PcXg oW7xo5u2thơm lừnRUm4iCmgg oW7xo5u2bao 3PcXquây loW7xo5u2ấy m3PcXũi cậu.

Hiểu ĐồnRUm4iCmgg 3PcXnghe tiếRUm4iCmgng 3PcXmở coW7xo5u2ửa thRUm4iCmgì 3PcXvội chạy3PcX raRUm4iCmg. VĩnoW7xo5u2h PhRUm4iCmgong nh3PcXìn cRUm4iCmgô mặc3PcX tạoW7xo5u2p doW7xo5u2ề, máRUm4iCmgi tócoW7xo5u2 búioW7xo5u2 oW7xo5u2cao rRUm4iCmgất xioW7xo5u2nh đẹpRUm4iCmg tRUm4iCmghật oW7xo5u2sự ch3PcXỉ muoW7xo5u2ốn ô3PcXm lấoW7xo5u2y coW7xo5u2ô 3PcXcho oW7xo5u2thỏa lòoW7xo5u2ng mRUm4iCmgong nRUm4iCmghớ. NhưnRUm4iCmgg cậuRUm4iCmg biếtRUm4iCmg giữa3PcX oW7xo5u2họ mãi3PcX mãRUm4iCmgi khônoW7xo5u2g toW7xo5u2hể n3PcXào, cậRUm4iCmgu lạnhRUm4iCmg lùnoW7xo5u2g hỏi:

- S3PcXao cô3PcX lRUm4iCmgại ởoW7xo5u2 đây.

- V.úoW7xo5u2 Năm3PcX oW7xo5u2đưa chìa3PcX khóaRUm4iCmg nRUm4iCmghà chRUm4iCmgo emoW7xo5u2, oW7xo5u2em nhậnoW7xo5u2 lờiRUm4iCmg V.RUm4iCmgú coW7xo5u2hăm s3PcXóc anh.

- Chă3PcXm sócRUm4iCmg tôi,3PcX t3PcXôi cóoW7xo5u2 phải3PcX đứaoW7xo5u2 t3PcXrẻ lêoW7xo5u2n boW7xo5u2a đâRUm4iCmgu mRUm4iCmgà 3PcXcần côRUm4iCmg oW7xo5u2chăm 3PcXsóc –oW7xo5u2 Vĩ3PcXnh Phon3PcXg cười3PcX nhạt.

Cậu RUm4iCmgđi lảoW7xo5u2o đảo3PcX vàooW7xo5u2 trongRUm4iCmg, HiRUm4iCmgểu Đ3PcXồng vộioW7xo5u2 chạRUm4iCmgy đến3PcX đỡRUm4iCmg cậ3PcXu nhưoW7xo5u2ng VĩRUm4iCmgnh PhonoW7xo5u2g g3PcXạt ra.

- Trá3PcXnh oW7xo5u2ra đ3PcXi. TRUm4iCmgôi kh3PcXông cầnRUm4iCmg aRUm4iCmgi thươnoW7xo5u2g hoW7xo5u2ại. CôoW7xo5u2 maRUm4iCmgu vềRUm4iCmg đi.

Hiểu ĐồRUm4iCmgng oW7xo5u2định mởoW7xo5u2 mRUm4iCmgiệng nóioW7xo5u2 coW7xo5u2âu 3PcXgì đóRUm4iCmg nhưRUm4iCmgng oW7xo5u2rồi 3PcXlại tRUm4iCmghôi. oW7xo5u2Cô thấoW7xo5u2y VĩRUm4iCmgnh Pho3PcXng RUm4iCmgngã n3PcXgười xuốngRUm4iCmg g3PcXhế thì3PcX 3PcXvội đến3PcX gioW7xo5u2úp c3PcXậu nớRUm4iCmgi lỏng3PcX cà3PcX vạtRUm4iCmg RUm4iCmgra nRUm4iCmghưng VRUm4iCmgĩnh pRUm4iCmghong lạoW7xo5u2i 3PcXgạt r3PcXa nói:

- SoW7xo5u2ao cònoW7xo5u2 chưaoW7xo5u2 về.

Hiểu ĐồnoW7xo5u2g 3PcXnhìn bộ3PcX dạngRUm4iCmg VĩnRUm4iCmgh 3PcXPhong nhưRUm4iCmg tRUm4iCmghế thìRUm4iCmg đauRUm4iCmg lòn3PcXg l3PcXắm. Cô3PcX liềnRUm4iCmg nói:

- ERUm4iCmgm nhìnRUm4iCmg thấy3PcX aoW7xo5u2nh ănoW7xo5u2 cơmRUm4iCmg uốnoW7xo5u2g RUm4iCmgthuốc xRUm4iCmgong RUm4iCmgrồi 3PcXem về.

- Tại3PcX sao3PcX, tạ3PcXi soW7xo5u2ao pRUm4iCmghải làmoW7xo5u2 RUm4iCmgvậy, RUm4iCmgvì lời3PcX hứ3PcXa vớoW7xo5u2i V.úRUm4iCmg à.

- VìoW7xo5u2 3PcXem loW7xo5u2à ngườioW7xo5u2 giúpRUm4iCmg vRUm4iCmgiệc c3PcXho anRUm4iCmgh –3PcX HiểuRUm4iCmg ĐồoW7xo5u2ng đáp.

Vĩnh PhonRUm4iCmgg RUm4iCmgnghe RUm4iCmgHiểu Đồn3PcXg nóioW7xo5u2 v3PcXậy thì3PcX RUm4iCmgngạc noW7xo5u2hiên nRUm4iCmghìn côRUm4iCmg, RUm4iCmglát 3PcXsau coW7xo5u2ười RUm4iCmgnhạt nói:

- LoW7xo5u2ần trướcoW7xo5u2 toW7xo5u2ôi khôn3PcXg 3PcXmuốn oW7xo5u2bạn gáoW7xo5u2i 3PcXtôi hiểRUm4iCmgu lầm3PcX mớiRUm4iCmg nóoW7xo5u2i cô3PcX là3PcX 3PcXngười gioW7xo5u2úp việc,RUm4iCmg coW7xo5u2ô coW7xo5u2ũng RUm4iCmgđừng oW7xo5u2tin là3PcX 3PcXnhư thế.

- Hồ3PcXi trRUm4iCmgước, anoW7xo5u2h đưaoW7xo5u2 RUm4iCmgem 3PcXmột soW7xo5u2ố tiền3PcX, sRUm4iCmgố toW7xo5u2iền đóRUm4iCmg v3PcXẫn chưaRUm4iCmg dùng3PcX oW7xo5u2hết cRUm4iCmgho nên3PcX co3PcXi như3PcX eoW7xo5u2m oW7xo5u2tiếp tụcRUm4iCmg làm.

- SRUm4iCmgố ti3PcXền RUm4iCmgđó ….Được,3PcX oW7xo5u2vậy thoW7xo5u2ì mộ3PcXt lầnRUm4iCmg trảRUm4iCmg d3PcXứt loW7xo5u2uôn đi.

Nói rồoW7xo5u2i cậuRUm4iCmg koW7xo5u2éo HiểoW7xo5u2u Đồng3PcX lạioW7xo5u2 đè3PcX cRUm4iCmgô xuống3PcX ghếRUm4iCmg oW7xo5u2sau đ3PcXó thôoW7xo5u2 boW7xo5u2ạo RUm4iCmgchiếm lRUm4iCmgấy môioW7xo5u2 oW7xo5u2cô. 3PcXHiểu Đồn3PcXg bịRUm4iCmg bấtRUm4iCmg nRUm4iCmggờ oW7xo5u2nên k3PcXhông kịpoW7xo5u2 phảnoW7xo5u2 ứ3PcXng, đRUm4iCmgành nằmRUm4iCmg 3PcXim bấtoW7xo5u2 oW7xo5u2động. NhoW7xo5u2ưng Vĩn3PcXh PhonRUm4iCmgg k3PcXhông RUm4iCmgchỉ doW7xo5u2ừng lạiRUm4iCmg ởRUm4iCmg đó,3PcX bà3PcXn toW7xo5u2ay cậRUm4iCmgu b3PcXắt đầoW7xo5u2u xâmRUm4iCmg choW7xo5u2iếm coW7xo5u2ơ RUm4iCmgthể côRUm4iCmg. B3PcXàn RUm4iCmgtay tiến3PcX sấu3PcX v3PcXào ngựoW7xo5u2c côoW7xo5u2 oW7xo5u2dày vRUm4iCmgò mộtoW7xo5u2 cáchRUm4iCmg toW7xo5u2hô bạo,oW7xo5u2 đ3PcXôi môoW7xo5u2i koW7xo5u2hông mộtoW7xo5u2 chRUm4iCmgút RUm4iCmgthương tRUm4iCmgình h3PcXành hạ3PcX 3PcXmôi 3PcXcô kh3PcXiến HiểuoW7xo5u2 ĐồngoW7xo5u2 đRUm4iCmgau đớ3PcXn, oW7xo5u2cô dùnRUm4iCmgg RUm4iCmghết sứcRUm4iCmg 3PcXđẩy RUm4iCmgmạnh VĩRUm4iCmgnh poW7xo5u2hong RUm4iCmgra RUm4iCmgrồi RUm4iCmgtát v3PcXào mặtoW7xo5u2 oW7xo5u2cậu mộRUm4iCmgt cái3PcX mắng:

- VRUm4iCmgô sĩ…

Nói rồRUm4iCmgi oW7xo5u2cô toW7xo5u2háo tRUm4iCmgạp d3PcXề rRUm4iCmga quăngoW7xo5u2 oW7xo5u2xuống đấoW7xo5u2t b3PcXỏ đi.

Vĩnh oW7xo5u2Phong bấtoW7xo5u2 RUm4iCmgđộng ngồi3PcX oW7xo5u2đó rRUm4iCmgồi cườiRUm4iCmg điênoW7xo5u2 dại.
oW7xo5u2– V3PcXô sĩ,oW7xo5u2 cậu3PcX đúRUm4iCmgng là3PcX vôoW7xo5u2 sĩ.

Rõ ràn3PcXg RUm4iCmglà cậuoW7xo5u2 làmRUm4iCmg oW7xo5u2đau HiểuRUm4iCmg Đồng,3PcX vậyRUm4iCmg màRUm4iCmg tiRUm4iCmgm cậRUm4iCmgu lạioW7xo5u2 toW7xo5u2hấy đaoW7xo5u2u gấpRUm4iCmg tRUm4iCmgrăm nRUm4iCmggàn oW7xo5u2lần. CơnoW7xo5u2 đauoW7xo5u2 3PcXdạ dà3PcXy lạiRUm4iCmg ậRUm4iCmgp oW7xo5u2xuống RUm4iCmgkhiến cậu3PcX phảioW7xo5u2 RUm4iCmgchạy oW7xo5u2vào toleRUm4iCmgt tốnoW7xo5u2g hết3PcX nhữ3PcXng thứRUm4iCmg tron3PcXg bRUm4iCmgụng ra3PcX. CôoW7xo5u2 họnoW7xo5u2g kRUm4iCmghô khaoW7xo5u2ng vRUm4iCmgà đRUm4iCmgắng ghéoW7xo5u2t như3PcXng vẫnoW7xo5u2 khôngRUm4iCmg bằngRUm4iCmg v3PcXị đắngoW7xo5u2 troW7xo5u2ong lòng.

Hiểu ĐồngoW7xo5u2 3PcXleo lê3PcXn xoW7xo5u2e tRUm4iCmgaxi t3PcXrở về,RUm4iCmg cRUm4iCmgô cảm3PcX tRUm4iCmghấy oW7xo5u2rất oW7xo5u2đau đớn.RUm4iCmg CôRUm4iCmg khônoW7xo5u2g phảiRUm4iCmg đaoW7xo5u2u oW7xo5u2vì bị3PcX VoW7xo5u2ĩnh PhRUm4iCmgong hànhoW7xo5u2 hạoW7xo5u2 thâRUm4iCmgn oW7xo5u2xác, màoW7xo5u2 oW7xo5u2đau v3PcXì bịoW7xo5u2 VĩRUm4iCmgnh PhRUm4iCmgong xeoW7xo5u2m thườngoW7xo5u2. TRUm4iCmgrong RUm4iCmgmắt cậuRUm4iCmg, côRUm4iCmg vẫn3PcX làRUm4iCmg moW7xo5u2ột coW7xo5u2ô g3PcXái b3PcXán h3PcXoa vôoW7xo5u2 oW7xo5u2liêm sỉ.oW7xo5u2 CoW7xo5u2ái RUm4iCmgcảm giáoW7xo5u2c vừaRUm4iCmg tứ3PcXc giậnoW7xo5u2 vừ3PcXa đa3PcXu đớnoW7xo5u2 nàyoW7xo5u2 làmoW7xo5u2 tiRUm4iCmgm cô3PcX nhứoW7xo5u2t nhói.

Về đRUm4iCmgến RUm4iCmgnhà, HiểoW7xo5u2u RUm4iCmgĐồng moW7xo5u2ệt mỏi3PcX vùi3PcX mRUm4iCmgình tro3PcXng RUm4iCmgchăn, oW7xo5u2lòng đa3PcXu 3PcXnhư cắoW7xo5u2t, coW7xo5u2ô c3PcXứ đRUm4iCmgể moW7xo5u2ặc nướcRUm4iCmg mắoW7xo5u2t lăoW7xo5u2n RUm4iCmgdài RUm4iCmgqua khóeRUm4iCmg mi.

- C3PcXuối RUm4iCmgcùng cũng3PcX oW7xo5u2đã cRUm4iCmgó oW7xo5u2tin tứcRUm4iCmg từoW7xo5u2 oW7xo5u2bên 3PcXcông tRUm4iCmgy VĩnhoW7xo5u2 PhátoW7xo5u2 –3PcX KhưRUm4iCmgơng Th3PcXái đếRUm4iCmgn RUm4iCmgnói vớoW7xo5u2i Vĩ3PcXnh Phong3PcX. RUm4iCmgBây g3PcXiờ cậuoW7xo5u2 3PcXtạm 3PcXthời chu3PcXyển oW7xo5u2qua 3PcXlàm RUm4iCmgtrợ l3PcXí 3PcXcho VoW7xo5u2ĩnh 3PcXPhong troRUm4iCmgng khRUm4iCmgi V3PcXĩnh TRUm4iCmghành đi3PcX côn3PcXg tác,3PcX vìoW7xo5u2 cóoW7xo5u2 rấ3PcXt nhiều3PcX vioW7xo5u2ệc mRUm4iCmgà 3PcXVĩnh ThànhoW7xo5u2 vẫRUm4iCmgn chưaoW7xo5u2 goW7xo5u2iải RUm4iCmgquyết hết3PcX, cRUm4iCmgần VĩnhoW7xo5u2 3PcXPhong gi3PcXải quyết.

- Được,oW7xo5u2 vậy3PcX anoW7xo5u2h oW7xo5u2mau sắpoW7xo5u2 xếpRUm4iCmg moW7xo5u2ột coW7xo5u2uộc hẹRUm4iCmgn v3PcXới ông3PcX ấyoW7xo5u2 RUm4iCmgđi –RUm4iCmg V3PcXĩnh PoW7xo5u2hong r3PcXa lệnh.

- ÔngRUm4iCmg oW7xo5u2ấy nó3PcXi RUm4iCmgngày mRUm4iCmgai sẽRUm4iCmg đíchoW7xo5u2 3PcXthân đến3PcX đâyRUm4iCmg oW7xo5u2nói RUm4iCmgchuyện –RUm4iCmg Kh3PcXương TháoW7xo5u2i trảRUm4iCmg lời.

- Tốt!3PcX VậyRUm4iCmg th3PcXì an3PcXh RUm4iCmgmau chu3PcXẩn bịRUm4iCmg chRUm4iCmgo th3PcXật RUm4iCmgtốt oW7xo5u2cho cuộc3PcX đàoW7xo5u2m pháoW7xo5u2n nRUm4iCmggày mai3PcX. ChRUm4iCmgúng oW7xo5u2ta noW7xo5u2hất địnhRUm4iCmg phRUm4iCmgải lấoW7xo5u2y RUm4iCmgđược lRUm4iCmgô đấ3PcXt đóRUm4iCmg –RUm4iCmg VRUm4iCmgĩnh Pho3PcXng gậ3PcXt goW7xo5u2ù vu3PcXi mừngoW7xo5u2 nói.
KhoW7xo5u2i 3PcXVĩnh PhRUm4iCmgong voW7xo5u2ề nhRUm4iCmgà, troW7xo5u2ên bàn3PcX đãRUm4iCmg bRUm4iCmgày 3PcXđồ ăn3PcX vẫnRUm4iCmg còoW7xo5u2n bócRUm4iCmg RUm4iCmgkhói, tr3PcXên bàRUm4iCmgn cònoW7xo5u2 oW7xo5u2để tRUm4iCmghuốc đ3PcXau baoW7xo5u2o tửRUm4iCmg vàoW7xo5u2 3PcXmột oW7xo5u2ly nước3PcX lọcRUm4iCmg, nhưngRUm4iCmg lại3PcX khôngRUm4iCmg hềRUm4iCmg thấyRUm4iCmg bón3PcXg dánoW7xo5u2g HiểoW7xo5u2u ĐồngoW7xo5u2 đâ3PcXu hết.RUm4iCmg Vĩnh3PcX P3PcXhong oW7xo5u2thở dàRUm4iCmgi kRUm4iCmghi RUm4iCmgnhìn nhũ3PcXng thứRUm4iCmg đó.Chẳ3PcXng oW7xo5u2phải cậu3PcX coW7xo5u2ố oW7xo5u2ý làRUm4iCmgm tổnRUm4iCmg 3PcXthương cRUm4iCmgô haRUm4iCmgy saRUm4iCmgo, oW7xo5u2chẳng poW7xo5u2hải cậ3PcXu RUm4iCmgcố 3PcXý RUm4iCmglàm 3PcXcho RUm4iCmgcô gRUm4iCmghét cậ3PcXu RUm4iCmghay soW7xo5u2ao. TRUm4iCmgại soW7xo5u2ao 3PcXcô vẫnoW7xo5u2 3PcXquan tRUm4iCmgâm đếnRUm4iCmg oW7xo5u2cậu, oW7xo5u2tại soW7xo5u2ao RUm4iCmgvẫn tRUm4iCmgỏ oW7xo5u2ra oW7xo5u2ân cầRUm4iCmgn 3PcXnhư tRUm4iCmghế. oW7xo5u2Vậy t3PcXhì lRUm4iCmgàm sa3PcXo RUm4iCmgcậu oW7xo5u2có thểoW7xo5u2 qoW7xo5u2uên cRUm4iCmgô, vậy3PcX 3PcXthì làmoW7xo5u2 saRUm4iCmgo cậu3PcX oW7xo5u2có tRUm4iCmghể t3PcXhôi nRUm4iCmghung nhớ.

“ oW7xo5u2Hiểu ĐồoW7xo5u2ng! ERUm4iCmgm RUm4iCmgcó biết3PcX eoW7xo5u2m moW7xo5u2ang đếnoW7xo5u2 RUm4iCmgcho a3PcXnh nhiềuRUm4iCmg mậtoW7xo5u2 ngọoW7xo5u2t, như3PcXng cũn3PcXg ch3PcXính e3PcXm RUm4iCmgmang đRUm4iCmgến 3PcXđắng RUm4iCmgcay choW7xo5u2o anh3PcX. Nếu3PcX noW7xo5u2hư cóoW7xo5u2 thểRUm4iCmg choW7xo5u2ung hòoW7xo5u2a mậtoW7xo5u2 ngọtoW7xo5u2 3PcXvà oW7xo5u2cay đắoW7xo5u2ng vàoW7xo5u2o RUm4iCmgnhau thìoW7xo5u2 cóRUm4iCmg lẽRUm4iCmg tìoW7xo5u2nh yêoW7xo5u2u khRUm4iCmgông tồ3PcXn tạioW7xo5u2. NhưngRUm4iCmg n3PcXỗi cRUm4iCmgay đắnRUm4iCmgg này3PcX lạiRUm4iCmg 3PcXkhiến an3PcXh 3PcXđau đến3PcX đi3PcXên dại.oW7xo5u2 “

Nước oW7xo5u2mắt lặnRUm4iCmgg oW7xo5u2lẽ lăn3PcXg doW7xo5u2ài khoW7xo5u2i cậuoW7xo5u2 cầmRUm4iCmg RUm4iCmgđũa. VĩnhoW7xo5u2 Ph3PcXong RUm4iCmgcũng khôn3PcXg noW7xo5u2gờ rằngoW7xo5u2, b3PcXản th3PcXân mìRUm4iCmgnh lạioW7xo5u2 cRUm4iCmgó toW7xo5u2hể r3PcXơi nhioW7xo5u2ều nướRUm4iCmgc mắtoW7xo5u2 nhưoW7xo5u2 toW7xo5u2hế.Trước kh3PcXi gặpoW7xo5u2 HiểuRUm4iCmg ĐồoW7xo5u2ng, m3PcXột RUm4iCmgthời oW7xo5u2gian dài3PcX đằoW7xo5u2ng đẵng3PcX RUm4iCmghai mươiRUm4iCmg RUm4iCmgnăm cậuoW7xo5u2 khôn3PcXg RUm4iCmghề khóc.Vậ3PcXy mRUm4iCmgà k3PcXhi gặpRUm4iCmg c3PcXô, bRUm4iCmgị côoW7xo5u2 lRUm4iCmgàm RUm4iCmgtổn thoW7xo5u2ương, VĩnhoW7xo5u2 PhooW7xo5u2ng khócRUm4iCmg RUm4iCmgthật nhiềoW7xo5u2u, nhưoW7xo5u2 RUm4iCmgkhóc chRUm4iCmgo 3PcX20 RUm4iCmgnăm chưRUm4iCmga 3PcXhề đượcRUm4iCmg k3PcXhóc.Nếu nhưRUm4iCmg khóc3PcX c3PcXó thểRUm4iCmg l3PcXàm cậu3PcX 3PcXquên oW7xo5u2đi HioW7xo5u2ểu ĐồngRUm4iCmg thì3PcX bắtRUm4iCmg oW7xo5u2cậu kRUm4iCmghóc khRUm4iCmgô nưRUm4iCmgớc mắt,oW7xo5u2 cRUm4iCmgậu oW7xo5u2cũng caRUm4iCmgm lòng.

Đời 3PcXngười oW7xo5u2có thểRUm4iCmg koW7xo5u2hóc b3PcXao nhioW7xo5u2êu đểRUm4iCmg cạn3PcX lệ

Đời ngườioW7xo5u2 pRUm4iCmghải tr3PcXải quoW7xo5u2a oW7xo5u2bao nhioW7xo5u2êu lRUm4iCmgệ mớRUm4iCmgi t3PcXhôi đ3PcXau 3PcXlòng nữa.
SángRUm4iCmg hôRUm4iCmgm sauoW7xo5u2, RUm4iCmgVĩnh Pho3PcXng tớoW7xo5u2i 3PcXsớm đểoW7xo5u2 c3PcXhuẩn b3PcXị cuộcRUm4iCmg RUm4iCmggặp RUm4iCmgmặt RUm4iCmgvới coW7xo5u2hủ toW7xo5u2ịch Vĩnh3PcX Phát3PcX. Vẫn3PcX RUm4iCmglà mộ3PcXt phRUm4iCmgó tổngRUm4iCmg lãnoW7xo5u2h đ3PcXạm nhưnoW7xo5u2g ooW7xo5u2ai phRUm4iCmgong đẹ3PcXp tra3PcXi oW7xo5u2khiến 3PcXcho mấy3PcX c3PcXô nhâ3PcXn voW7xo5u2iên bị3PcX hớp3PcX hồRUm4iCmgn. Nhưn3PcXg cRUm4iCmgậu ngày3PcX càRUm4iCmgng lạ3PcXnh lRUm4iCmgùng hơoW7xo5u2n nữa3PcX. RUm4iCmgCàng là3PcXm nRUm4iCmggười tRUm4iCmga chỉRUm4iCmg dRUm4iCmgám đ3PcXứng 3PcXtừ xRUm4iCmga nhRUm4iCmgìn noW7xo5u2gắm c3PcXhứ RUm4iCmgkhông 3PcXdám đếnRUm4iCmg gần.

Cậu đ3PcXi oW7xo5u2ngang quoW7xo5u2a bàRUm4iCmgn HiểoW7xo5u2u oW7xo5u2Đồng, côoW7xo5u2 không3PcX nRUm4iCmggồi RUm4iCmgở đRUm4iCmgó, nhưnRUm4iCmgg 3PcXchiếc giỏoW7xo5u2 cRUm4iCmgô vẫn3PcX đe3PcXo RUm4iCmgthì 3PcXđang nằm3PcX trên3PcX ghế.3PcX 3PcXMột choW7xo5u2út 3PcXdao độngRUm4iCmg tRUm4iCmghoáng quoW7xo5u2a n3PcXhưng nh3PcXanh chRUm4iCmgóng bìoW7xo5u2 d3PcXìm xuốRUm4iCmgng, VĩoW7xo5u2nh PRUm4iCmghong oW7xo5u2đi thoW7xo5u2ẳng vào3PcX phòoW7xo5u2ng mìnRUm4iCmgh. Hô3PcXm RUm4iCmgnay RUm4iCmglà RUm4iCmgngày RUm4iCmgthứ ha3PcXi họoW7xo5u2 khônoW7xo5u2g gặpoW7xo5u2 nhau.

Từ 3PcXkhi xảyRUm4iCmg oW7xo5u2ra chuy3PcXện oW7xo5u2đó, HiểuRUm4iCmg ĐồnRUm4iCmgg lRUm4iCmguôn tránRUm4iCmgh mặt3PcX VĩnhoW7xo5u2 Pho3PcXng. TrướcoW7xo5u2 kh3PcXi RUm4iCmgcậu đến,RUm4iCmg c3PcXô lấyRUm4iCmg RUm4iCmgcớ đoW7xo5u2i poW7xo5u2ha cà3PcX phoW7xo5u2ê cRUm4iCmgho mọRUm4iCmgi ngưRUm4iCmgời, c3PcXho RUm4iCmgtới 3PcXkhi VoW7xo5u2ĩnh PhoW7xo5u2ong và3PcXo RUm4iCmgphòng, coW7xo5u2ô mới3PcX oW7xo5u2quay 3PcXtrở 3PcXlại. RUm4iCmgKhi VRUm4iCmgĩnh 3PcXPhong đi3PcX r3PcXa t3PcXhì côRUm4iCmg RUm4iCmgcúi đầu3PcX xuố3PcXng m3PcXặt bànoW7xo5u2 vờoW7xo5u2 c3PcXhăm RUm4iCmgchỉ làmoW7xo5u2 oW7xo5u2việc. SoW7xo5u2au đó,RUm4iCmg Hiểu3PcX ĐồnoW7xo5u2g xuRUm4iCmgng pho3PcXng điRUm4iCmg đếnoW7xo5u2 3PcXkho hoW7xo5u2àng oW7xo5u2để kRUm4iCmgiểm oW7xo5u2tra hàng3PcX. Vi3PcXệc 3PcXnày 3PcXrất mệoW7xo5u2t nhọ3PcXc noW7xo5u2ên rấoW7xo5u2t ítoW7xo5u2 ngưRUm4iCmgời chị3PcXu đi3PcX, chRUm4iCmgo nênoW7xo5u2 kh3PcXi H3PcXiểu Đồng3PcX đề3PcX nghị3PcX thìoW7xo5u2 đượcRUm4iCmg oW7xo5u2phép ngaRUm4iCmgy. RUm4iCmgVậy là3PcX RUm4iCmgcả ch3PcXiều oW7xo5u2hôm đoW7xo5u2ó, VoW7xo5u2ĩnh RUm4iCmgPhong không3PcX nRUm4iCmghìn thấy3PcX 3PcXHiểu Đồng.

Các 3PcXcấp oW7xo5u2lãnh 3PcXđạo đềuoW7xo5u2 đ3PcXi the3PcXo RUm4iCmgVĩnh PhRUm4iCmgong và3PcXo phò3PcXng họp3PcX để3PcX đón3PcX RUm4iCmgtiếp chủoW7xo5u2 t3PcXịch RUm4iCmgLâm oW7xo5u2Văn oW7xo5u2Trác củ3PcXa tậpRUm4iCmg đo3PcXàn Vĩn3PcXh PoW7xo5u2hát. Đú3PcXng RUm4iCmggiờ hẹRUm4iCmgn, oW7xo5u2ông VoW7xo5u2ăn TráoW7xo5u2c c3PcXùng coRUm4iCmgn oW7xo5u2trai làRUm4iCmg oW7xo5u2ông 3PcXTuấn KhRUm4iCmganh oaoW7xo5u2i 3PcXphong bướRUm4iCmgc vào.3PcX HọoW7xo5u2 đưoW7xo5u2ợc ch3PcXào oW7xo5u2đón nhưRUm4iCmg những3PcX oW7xo5u2vị khách3PcX v3PcXô cùnRUm4iCmgg quý.

- ChàoW7xo5u2o ngài!RUm4iCmg RấoW7xo5u2t hâ3PcXn hạnhoW7xo5u2 được3PcX đóoW7xo5u2n tiếp3PcX ngà3PcXi RUm4iCmg– Vĩ3PcXnh PRUm4iCmghong đưaoW7xo5u2 oW7xo5u2tay 3PcXra bắt,3PcX RUm4iCmgvui vRUm4iCmgẻ chà3PcXo ônRUm4iCmgg oW7xo5u2Văn Trác.

- 3PcXChào c3PcXậu! VẫnoW7xo5u2 ng3PcXhe đồnoW7xo5u2 cậu3PcX tuRUm4iCmgổi RUm4iCmgtrẻ tàioW7xo5u2 cRUm4iCmgao. RUm4iCmgHôm RUm4iCmgnay đ3PcXược g3PcXặp RUm4iCmgmặt oW7xo5u2thật loW7xo5u2à maoW7xo5u2y mRUm4iCmgắn –3PcX ÔnRUm4iCmgg VănoW7xo5u2 3PcXTrác cũnoW7xo5u2g oW7xo5u2đưa toW7xo5u2ay r3PcXa bắt3PcX lại3PcX cười3PcX nói.

- Ng3PcXài quá3PcX khen3PcX. oW7xo5u2Mời ngoW7xo5u2ài oW7xo5u2ngồi –3PcX v3PcXĩnh Pho3PcXng chỉ3PcX RUm4iCmgtay vào3PcX gRUm4iCmghế lịch3PcX sựRUm4iCmg ngồi.

Vĩnh PhooW7xo5u2ng RUm4iCmgcũng oW7xo5u2quay saoW7xo5u2ng boW7xo5u2ắt RUm4iCmgtay ô3PcXng TRUm4iCmguấn Khanh.

Sau mấy3PcX lờRUm4iCmgi xãRUm4iCmg 3PcXgiao khoW7xo5u2ách soW7xo5u2áo, 3PcXba ngư3PcXời cùngRUm4iCmg ng3PcXồi xuốoW7xo5u2ng 3PcXnhìn RUm4iCmgnhau, RUm4iCmgmỗi ngRUm4iCmgười theoW7xo5u2o đuRUm4iCmgổi mộtoW7xo5u2 su3PcXy nghRUm4iCmgĩ 3PcX. SoW7xo5u2au cùn3PcXg VĩnhRUm4iCmg PoW7xo5u2hong hỏi:

- Chẳn3PcXg b3PcXiết cáRUm4iCmgc 3PcXvị thícRUm4iCmgh 3PcXdùng chRUm4iCmgi, oW7xo5u2tôi loW7xo5u2ập tứcoW7xo5u2 c3PcXho 3PcXngười đem3PcX đến.

- Khôn3PcXg cầ3PcXn kháchoW7xo5u2 sáooW7xo5u2 làmoW7xo5u2 gìoW7xo5u2. ChỉRUm4iCmg cầoW7xo5u2n oW7xo5u2một tRUm4iCmgách t3PcXrà loW7xo5u2à được3PcX –3PcX Ông3PcX VănRUm4iCmg TroW7xo5u2ác cườRUm4iCmgi hoW7xo5u2àhà trảoW7xo5u2 lời.

- BRUm4iCmga RUm4iCmgtôi chỉ3PcX thí3PcXch uốngoW7xo5u2 toW7xo5u2rà thô3PcXi RUm4iCmg– ÔngoW7xo5u2 TuấRUm4iCmgn RUm4iCmgKhanh gRUm4iCmgiải thích.

- Chẳn3PcXg ha3PcXy 3PcXông 3PcXthích RUm4iCmguống t3PcXrà oW7xo5u2gì. TôioW7xo5u2 oW7xo5u2sẽ 3PcXcho ngườiRUm4iCmg p3PcXha ngaoW7xo5u2y –3PcX VĩRUm4iCmgnh PhoW7xo5u2ong lRUm4iCmgiền hỏi.

- oW7xo5u2Trà oW7xo5u2tôi uốngoW7xo5u2 rấoW7xo5u2t đặc3PcX bi3PcXệt. ChắcRUm4iCmg côngoW7xo5u2 3PcXty khôRUm4iCmgng thíRUm4iCmgch uốn3PcXg loW7xo5u2oại t3PcXrà 3PcXđó oW7xo5u2đâu. oW7xo5u2Cứ poW7xo5u2ha m3PcXột toW7xo5u2ách tr3PcXà bìnhRUm4iCmg 3PcXthường loW7xo5u2à đượcoW7xo5u2 –oW7xo5u2 ÔnoW7xo5u2g 3PcXVăn TRUm4iCmgrác cườiRUm4iCmg cư3PcXời nói.

- LầoW7xo5u2n 3PcXđầu choW7xo5u2úng t3PcXa gặRUm4iCmgp mặRUm4iCmgt RUm4iCmglại kRUm4iCmghông thể3PcX tiếpRUm4iCmg RUm4iCmgđãi ngàoW7xo5u2i 3PcXchu đáo3PcX roW7xo5u2ồi –3PcX V3PcXĩnh Phon3PcXg RUm4iCmgtỏ vRUm4iCmgẻ 3PcXhối lỗi.

- oW7xo5u2Thật kRUm4iCmgì lạoW7xo5u2 lRUm4iCmgà, tRUm4iCmgôi lạioW7xo5u2 coW7xo5u2ó RUm4iCmgcảm RUm4iCmggiác đ3PcXã gặ3PcXp cậoW7xo5u2u ởRUm4iCmg đâuoW7xo5u2 oW7xo5u2rồi thìoW7xo5u2 pRUm4iCmghải –oW7xo5u2 Ô3PcXng Vă3PcXn tRUm4iCmgrác nhìn3PcX Vĩnh3PcX P3PcXhong m3PcXột lá3PcXt rồioW7xo5u2 oW7xo5u2trả lời.

- Tuổi3PcX t3PcXrẻ nôngoW7xo5u2 nổi,oW7xo5u2 thườnRUm4iCmgg 3PcXhay roW7xo5u2ong chơi3PcX, quậRUm4iCmgy pháRUm4iCmg. ChoW7xo5u2ắc l3PcXà bịoW7xo5u2 chủRUm4iCmg t3PcXịch nhìn3PcX thấoW7xo5u2y rồi,RUm4iCmg x3PcXin đừngoW7xo5u2 coW7xo5u2hê cười.

- Khàkhà3PcX 3PcX….rất thẳ3PcXng toW7xo5u2hắn. 3PcXVừa gặRUm4iCmgp mặtRUm4iCmg tôoW7xo5u2i 3PcXđã thíchoW7xo5u2 cậuRUm4iCmg rồi.

- 3PcXTôi RUm4iCmgcũng v3PcXậy –3PcX Vĩnh3PcX P3PcXhong đá3PcXp. SRUm4iCmgau 3PcXđó cậ3PcXu qoW7xo5u2uay đ3PcXầu bRUm4iCmgảo –RUm4iCmg M3PcXau chRUm4iCmgo ngưoW7xo5u2ời 3PcXpha trà3PcX mờ3PcXi chủ3PcX tịch3PcX vàoW7xo5u2 tổnoW7xo5u2g oW7xo5u2giám đốcRUm4iCmg 3PcXnhanh lên.

- VRUm4iCmgâng! oW7xo5u2– Khương3PcX Thái3PcX goW7xo5u2ật đầuRUm4iCmg 3PcXrồi vộRUm4iCmgi vàoW7xo5u2ng đoW7xo5u2i oW7xo5u2ra ngoài.
3PcXVì pRUm4iCmghòng tiếp3PcX khách3PcX gầnoW7xo5u2 noW7xo5u2gay phoW7xo5u2òng kếoW7xo5u2 oW7xo5u2hoạch c3PcXho nênRUm4iCmg KhươoW7xo5u2ng T3PcXhái RUm4iCmgra RUm4iCmgbảo họRUm4iCmg oW7xo5u2đi ph3PcXa 3PcXtrà. MaoW7xo5u2i oW7xo5u2thi RUm4iCmglà ngoW7xo5u2ười đượcRUm4iCmg lệnRUm4iCmgh oW7xo5u2đi 3PcXpha. CoW7xo5u2ô cũn3PcXg biết3PcX đRUm4iCmgây RUm4iCmglà cuộcoW7xo5u2 g3PcXặp oW7xo5u2mặt quaoW7xo5u2n toW7xo5u2rọng nêRUm4iCmgn vRUm4iCmgội vàng3PcX đioW7xo5u2 3PcXpha. RUm4iCmgNhưng 3PcXchẳng m3PcXay tr3PcXong lRUm4iCmgúc loW7xo5u2úng túnRUm4iCmgg cô3PcX là3PcXm đổ3PcX nguyêRUm4iCmgn hộoW7xo5u2p tràRUm4iCmg xuống3PcX đất.3PcX Hoả3PcXng hốtRUm4iCmg, tìoW7xo5u2m t3PcXrà 3PcXkhác đểRUm4iCmg RUm4iCmgpha, nhưngoW7xo5u2 c3PcXhẳng cònoW7xo5u2 loạRUm4iCmgi troW7xo5u2à nàRUm4iCmgo nữa,oW7xo5u2 RUm4iCmgcô 3PcXlanh 3PcXtrí v3PcXội chạy3PcX đến3PcX tìoW7xo5u2m H3PcXiểu Đồng.

- HiểuoW7xo5u2 Đồng!3PcX CậuRUm4iCmg vẫnRUm4iCmg RUm4iCmgcòn tràRUm4iCmg RUm4iCmghoa hồngoW7xo5u2 haoW7xo5u2y không?

Hiểu oW7xo5u2Đồng ngẩngRUm4iCmg đầu3PcX lRUm4iCmgên ngạc3PcX nhiên3PcX hỏi:

- ĐểRUm4iCmg RUm4iCmglàm goW7xo5u2ì, RUm4iCmgcậu tớioW7xo5u2 ngày3PcX rồi3PcX à.

- KRUm4iCmghông poW7xo5u2hải, mìnoW7xo5u2h lRUm4iCmgàm đổRUm4iCmg hoW7xo5u2ết hộp3PcX 3PcXtrà xuống3PcX đấtoW7xo5u2 roW7xo5u2ồi. KhRUm4iCmgông coW7xo5u2òn toW7xo5u2rà nàooW7xo5u2 oW7xo5u2hết, cũnoW7xo5u2g RUm4iCmgmay mì3PcXnh nhớRUm4iCmg oW7xo5u2cậu thoW7xo5u2ích uRUm4iCmgống tràoW7xo5u2 RUm4iCmghoa hRUm4iCmgồng nê3PcXn haoW7xo5u2y manoW7xo5u2g t3PcXheo liềRUm4iCmgn oW7xo5u2chạy đếnRUm4iCmg đây.RUm4iCmg RUm4iCmgMau đưaoW7xo5u2 choW7xo5u2o oW7xo5u2mình đioW7xo5u2, c3PcXậu cũnRUm4iCmgg biRUm4iCmgết poW7xo5u2hó tổnoW7xo5u2g đanoW7xo5u2g oW7xo5u2bàn côoW7xo5u2ng viRUm4iCmgệc vớoW7xo5u2i chỉRUm4iCmg tịchRUm4iCmg VĩnRUm4iCmgh Trác.

- Như3PcXng màoW7xo5u2 dùngoW7xo5u2 3PcXtrà hRUm4iCmgoa h3PcXồng để3PcX RUm4iCmgđãi khácoW7xo5u2h thRUm4iCmgì coW7xo5u2ó phải3PcX RUm4iCmglà ….

- C3PcXó cònoW7xo5u2 hơRUm4iCmgn RUm4iCmgkhông? NếuoW7xo5u2 kh3PcXông mình3PcX sẽoW7xo5u2 bịRUm4iCmg đuổi3PcX RUm4iCmgviệc mất3PcX –oW7xo5u2 MaRUm4iCmgi oW7xo5u2Thi RUm4iCmglo lắng3PcX nói.

- ĐượcRUm4iCmg r3PcXồi để3PcX mìnhoW7xo5u2 ph3PcXa RUm4iCmgcho nếu3PcX kRUm4iCmghông cậuoW7xo5u2 lRUm4iCmgại oW7xo5u2làm đổ3PcX nữaoW7xo5u2 3PcX– HiểuoW7xo5u2 ĐồngRUm4iCmg vộ3PcXi trấRUm4iCmgn aRUm4iCmgn Ma3PcXi thi.

Mai 3PcXThi gậoW7xo5u2t đầu.RUm4iCmg cảRUm4iCmg ha3PcXi oW7xo5u2nhanh coW7xo5u2hóng 3PcXđi đoW7xo5u2ến phòn3PcXg RUm4iCmgpha trà.
VRUm4iCmgĩnh PoW7xo5u2hong oW7xo5u2và ôn3PcXg Văn3PcX TráRUm4iCmgc RUm4iCmgnói thêm3PcX 3PcXvài câuRUm4iCmg xã3PcX g3PcXiao rồiRUm4iCmg liền3PcX xooW7xo5u2ay oW7xo5u2vào vấnRUm4iCmg 3PcXđề l3PcXô đấtRUm4iCmg đó.

- CậRUm4iCmgu hRUm4iCmgy 3PcXvọng toW7xo5u2ôi sẽoW7xo5u2 nhườ3PcXng oW7xo5u2lô đấtoW7xo5u2 đóRUm4iCmg choW7xo5u2o cậu3PcX –RUm4iCmg RUm4iCmgÔng 3PcXVăn 3PcXTrác m3PcXĩm coW7xo5u2ười hỏi.

- VoW7xo5u2ậng RUm4iCmg– V3PcXĩnh Pho3PcXng gật3PcX đầu.

- NếuRUm4iCmg tôiRUm4iCmg RUm4iCmgkhông nhường3PcX toW7xo5u2hì RUm4iCmgsao –oW7xo5u2 Ô3PcXng 3PcXVăn TroW7xo5u2ác vẫn3PcX noW7xo5u2ụ cườ3PcXi oW7xo5u2bí hiểm3PcX RUm4iCmgnhìn 3PcXVĩnh PoW7xo5u2hong hỏi.

Sắc mặoW7xo5u2t Vĩnh3PcX P3PcXhong hơ3PcXi 3PcXtối lại,oW7xo5u2 cậuRUm4iCmg cũ3PcXng b3PcXiết ôngRUm4iCmg t3PcXa khônRUm4iCmgg dễ3PcX gì3PcX nhườngoW7xo5u2 oW7xo5u2lại 3PcXlô RUm4iCmgđất đó.RUm4iCmg VẫoW7xo5u2n còRUm4iCmgn coW7xo5u2hưa kịp3PcX 3PcXnói g3PcXì thoW7xo5u2ì cóoW7xo5u2 tiế3PcXng RUm4iCmggõ cửa.

Mai T3PcXhi đãRUm4iCmg đemoW7xo5u2 tr3PcXà vàoRUm4iCmg, cẩoW7xo5u2n thậoW7xo5u2n đặt3PcX xuoW7xo5u2ống bRUm4iCmgàn t3PcXrước m3PcXặt oW7xo5u2từng RUm4iCmgngười. VĩnhoW7xo5u2 RUm4iCmgPhong 3PcXnhân 3PcXcơ hội3PcX nói:
–RUm4iCmg MRUm4iCmgời chủ3PcX tịRUm4iCmgch v3PcXà tổngoW7xo5u2 3PcXgiám RUm4iCmgđốc dùnoW7xo5u2g trà.

Ông Vă3PcXn TrácRUm4iCmg lịch3PcX 3PcXsự cầmRUm4iCmg lRUm4iCmgy t3PcXrà RUm4iCmglên t3PcXhưởng thRUm4iCmgức. M3PcXùi 3PcXvị oW7xo5u2trà queoW7xo5u2n thuộRUm4iCmgc xRUm4iCmgông loW7xo5u2ên mũioW7xo5u2 ông.oW7xo5u2 3PcXÔng nhìoW7xo5u2n VĩoW7xo5u2nh PhonRUm4iCmgg cười3PcX nói:

- XoW7xo5u2em r3PcXa quý3PcX côngoW7xo5u2 3PcXty 3PcXcó đoW7xo5u2iều RUm4iCmgtra moW7xo5u2ột chúoW7xo5u2t 3PcXvề 3PcXsở thíchcRUm4iCmg ủa3PcX RUm4iCmgtôi th3PcXì phải.

Nói xooW7xo5u2ng ônRUm4iCmgg liềnRUm4iCmg uốn3PcXg RUm4iCmgthử mộtoW7xo5u2 ngụm.3PcX VừaoW7xo5u2 uốngRUm4iCmg xo3PcXng ôRUm4iCmgng liềnoW7xo5u2 3PcXđưa oW7xo5u2ly t3PcXrà r3PcXa nhìnRUm4iCmg ch3PcXăm chú.oW7xo5u2 Sa3PcXu đóRUm4iCmg RUm4iCmguống m3PcXột hơi3PcX cRUm4iCmgạn l3PcXy 3PcXrồi oW7xo5u2cười mộoW7xo5u2t cá3PcXch sảngRUm4iCmg khoá3PcXi nhìnoW7xo5u2 Vĩn3PcXh 3PcXPhong cười3PcX hỏi:

- 3PcXCó tRUm4iCmghể coW7xo5u2ho toW7xo5u2ôi gặoW7xo5u2p ngườiRUm4iCmg 3PcXpha tràRUm4iCmg không?

Vĩnh PhonoW7xo5u2g q3PcXuay đầuoW7xo5u2 nhìRUm4iCmgn MRUm4iCmgai RUm4iCmgThi hỏi:

- 3PcXLà cRUm4iCmgô p3PcXha tràoW7xo5u2 à.

- Tôi…RUm4iCmg RUm4iCmg– MaoW7xo5u2i Th3PcXi nét3PcX m3PcXặt đầy3PcX sợRUm4iCmg hảioW7xo5u2 oW7xo5u2ấp úngRUm4iCmg khôn3PcXg doW7xo5u2ám t3PcXrả lời.oW7xo5u2 RUm4iCmgCô khôoW7xo5u2ng biếtoW7xo5u2 t3PcXại saoW7xo5u2o ônoW7xo5u2g 3PcXVăn trác3PcX l3PcXại muốnRUm4iCmg gặp3PcX ngườiRUm4iCmg poW7xo5u2ha trà3PcX, khôngRUm4iCmg oW7xo5u2biết cóRUm4iCmg p3PcXhải d3PcXo tràRUm4iCmg cóRUm4iCmg vấn3PcX đ3PcXề h3PcXay khRUm4iCmgông. oW7xo5u2Cô voW7xo5u2ừa sợ3PcX RUm4iCmgbị đuổioW7xo5u2 việc3PcX 3PcXvừa sợRUm4iCmg liêoW7xo5u2n RUm4iCmglụy HiểuoW7xo5u2 Đ3PcXồng càngRUm4iCmg khRUm4iCmgông d3PcXám nói.
Vĩnh PRUm4iCmghong nhoW7xo5u2ìn vẻRUm4iCmg ấpRUm4iCmg únoW7xo5u2g c3PcXủa 3PcXMai 3PcXThi oW7xo5u2thì lioW7xo5u2ền uRUm4iCmgống thửoW7xo5u2 RUm4iCmgly tràRUm4iCmg oW7xo5u2xem cóRUm4iCmg phảioW7xo5u2 loW7xo5u2à cóoW7xo5u2 vầnRUm4iCmg đềoW7xo5u2 RUm4iCmggì haoW7xo5u2y koW7xo5u2hông. NhRUm4iCmgưng 3PcXkhi oW7xo5u2cậu oW7xo5u2vừa uốn3PcXg vào3PcX. VịRUm4iCmg ngRUm4iCmgọt thấmoW7xo5u2 ngaRUm4iCmgy RUm4iCmgđầu lưỡiRUm4iCmg lạ3PcXi RUm4iCmgthêm oW7xo5u2một chúRUm4iCmgt vị3PcX c3PcXhua RUm4iCmgtỏa h3PcXương t3PcXhơm nhRUm4iCmgè nhoW7xo5u2ẹ cùngoW7xo5u2 3PcXvới hươnoW7xo5u2g hRUm4iCmgoa hồng3PcX khi3PcXến ngưRUm4iCmgời toW7xo5u2a s3PcXảng 3PcXkhoái. CậuoW7xo5u2 b3PcXiết ngaRUm4iCmgy ngườiRUm4iCmg phoW7xo5u2a t3PcXrà lRUm4iCmgà ai:

- MaoW7xo5u2u roW7xo5u2a gọioW7xo5u2 oW7xo5u2cô RUm4iCmgấy và3PcXo đây.

Mai T3PcXhi luốnRUm4iCmgg cuốnRUm4iCmgg vội3PcX RUm4iCmglui oW7xo5u2ra ngoài.oW7xo5u2 VĩRUm4iCmgnh 3PcXPhong nhìn3PcX ôngRUm4iCmg VănRUm4iCmg Trác3PcX ng3PcXhi ngạoW7xo5u2i, rồioW7xo5u2 vRUm4iCmgới ta3PcXy rótRUm4iCmg thêoW7xo5u2m một3PcX t3PcXách 3PcXtrà koW7xo5u2hác coW7xo5u2ho ôngRUm4iCmg ta3PcX. 3PcXÔng Văn3PcX TráoW7xo5u2c kRUm4iCmghông nRUm4iCmggần n3PcXgại coW7xo5u2ầm n3PcXgay táoW7xo5u2ch trà3PcX u3PcXống cạnRUm4iCmg, oW7xo5u2rồi cười3PcX sảng3PcX khoái:

- ĐãoW7xo5u2 lâRUm4iCmgu RUm4iCmgkhông đượcoW7xo5u2 uống3PcX troW7xo5u2ả này3PcX rồoW7xo5u2i, cũn3PcXg hơRUm4iCmgn ha3PcXi nRUm4iCmgăm rồioW7xo5u2. ThậRUm4iCmgt kRUm4iCmghông noW7xo5u2gờ qu3PcXý côRUm4iCmgng oW7xo5u2ty lạioW7xo5u2 hRUm4iCmgiểu roW7xo5u2õ k3PcXhách củ3PcXa mìnoW7xo5u2h đRUm4iCmgến vậy.

Vĩnh PhonRUm4iCmgg nhìRUm4iCmgn thầnoW7xo5u2 tháioW7xo5u2 ôngoW7xo5u2 RUm4iCmgVăn T3PcXrách RUm4iCmgnhư 3PcXthế thRUm4iCmgì koW7xo5u2inh ngạRUm4iCmgc lắm,oW7xo5u2 ônRUm4iCmgg 3PcXTuấn KhanoW7xo5u2h thRUm4iCmgấy vậyoW7xo5u2 mớiRUm4iCmg nói:

- Đâ3PcXy là3PcX loW7xo5u2oại trRUm4iCmgà đặc3PcX bioW7xo5u2ệt 3PcXmà lRUm4iCmgúc noW7xo5u2ãy boW7xo5u2a tôi3PcX nói3PcX đến.

- VậyoW7xo5u2 tRUm4iCmghì mờRUm4iCmgi oW7xo5u2ngài u3PcXống thêmRUm4iCmg RUm4iCmgtách RUm4iCmgnữa RUm4iCmg– VĩnhoW7xo5u2 PRUm4iCmghong cười3PcX nóRUm4iCmgi rồiRUm4iCmg RUm4iCmgra hioW7xo5u2ệu ch3PcXo KhươRUm4iCmgng Thái.

Khương TRUm4iCmghái hiểRUm4iCmgu ýRUm4iCmg lRUm4iCmgiền rótoW7xo5u2 t3PcXhêm mộtoW7xo5u2 oW7xo5u2tách tr3PcXà nữa.oW7xo5u2 TRUm4iCmgách tràRUm4iCmg đoW7xo5u2ầu, VĩoW7xo5u2nh oW7xo5u2Phong vRUm4iCmgì khá3PcXch oW7xo5u2sáo RUm4iCmgvà cũnoW7xo5u2g để3PcX RUm4iCmgbày oW7xo5u2tỏ l3PcXòng oW7xo5u2hiếu oW7xo5u2khách của3PcX mình3PcX. oW7xo5u2Nhưng táchoW7xo5u2 oW7xo5u2thứ hai3PcX, c3PcXậu tuyệtRUm4iCmg khRUm4iCmgông thểoW7xo5u2 ró3PcXt bở3PcXi vì3PcX cậu3PcX không3PcX tRUm4iCmghể để3PcX ôn3PcXg RUm4iCmgVăn oW7xo5u2Trác c3PcXho 3PcXrằng cậu3PcX đaoW7xo5u2ng hạoW7xo5u2 moW7xo5u2ình trước3PcX 3PcXông ấy3PcX. NhưRUm4iCmg voW7xo5u2ậy 3PcXkhi 3PcXthỏa hiệpoW7xo5u2 3PcXmới kh3PcXông bịRUm4iCmg ônRUm4iCmgg ấoW7xo5u2y xửoW7xo5u2 ép.

Ông oW7xo5u2Văn ToW7xo5u2rác vớiRUm4iCmg RUm4iCmgcon 3PcXmắt RUm4iCmglão luyệnoW7xo5u2 củ3PcXa mìnhoW7xo5u2 oW7xo5u2cũng RUm4iCmghiểu rõ3PcX RUm4iCmgý tRUm4iCmgứ noW7xo5u2ày. ÔnRUm4iCmgg n3PcXheo nhRUm4iCmgeo mRUm4iCmgắt nhìnoW7xo5u2 Vĩ3PcXnh Phong:RUm4iCmg” ToW7xo5u2hằng nhoW7xo5u2óc nRUm4iCmgày RUm4iCmgxem oW7xo5u2ra oW7xo5u2rất cRUm4iCmgó bả3PcXn lĩnh”

- Cốc…cốcoW7xo5u2 …

Cánh c3PcXửa 3PcXmở oW7xo5u2ra, HiểoW7xo5u2u ĐồnoW7xo5u2g oW7xo5u2bước vàoRUm4iCmg. ĐậoW7xo5u2p và3PcXo mặ3PcXt RUm4iCmgcủa côoW7xo5u2 làoW7xo5u2 gươnoW7xo5u2g oW7xo5u2mặt củRUm4iCmga RUm4iCmgVĩnh PhRUm4iCmgong, cậuoW7xo5u2 đanoW7xo5u2g 3PcXmở 3PcXto 3PcXmắt nhìnRUm4iCmg côRUm4iCmg, kh3PcXóe RUm4iCmgmiệng 3PcXkhẽ mĩ3PcXm 3PcXcười. RUm4iCmgCậu qoW7xo5u2uay sanRUm4iCmgg nhìRUm4iCmgn ônRUm4iCmgg Văn3PcX oW7xo5u2Trác nói:

- CoW7xo5u2ô RUm4iCmgấy chín3PcXh làoW7xo5u2 người3PcX đã3PcX pRUm4iCmgha trà.

Sau đóRUm4iCmg rRUm4iCmgất RUm4iCmgtự nhiênoW7xo5u2 c3PcXậu đứng3PcX RUm4iCmgdậy kéoW7xo5u2o HiểuoW7xo5u2 Đồ3PcXng voW7xo5u2ào sáoW7xo5u2t ngưoW7xo5u2ời mìnhoW7xo5u2 RUm4iCmgtỏ vẻRUm4iCmg 3PcXâu yoW7xo5u2ếm. HàoW7xo5u2nh 3PcXđộng của3PcX cậu3PcX koW7xo5u2hiến oW7xo5u2tất cRUm4iCmgả mọi3PcX ngưRUm4iCmgời 3PcXđều sửngoW7xo5u2 3PcXsốt. Ng3PcXay cRUm4iCmgả Hiểu3PcX ĐồngoW7xo5u2 3PcXcũng 3PcXbị ki3PcXnh ngạc3PcX trừng3PcX mắtoW7xo5u2 n3PcXhìn 3PcXcậu noW7xo5u2gỡ ngàng.
ChoW7xo5u2ỉ 3PcXcó ông3PcX VRUm4iCmgăn TroW7xo5u2ác noW7xo5u2gồi nhoW7xo5u2ìn RUm4iCmgthấy RUm4iCmgthì coW7xo5u2ười vang:

- Haha…oW7xo5u2lúc nãyRUm4iCmg oW7xo5u2ta đRUm4iCmgã nóiRUm4iCmg làRUm4iCmg cảmoW7xo5u2 thRUm4iCmgấy 3PcXcậu rấtRUm4iCmg oW7xo5u2quen. QuảRUm4iCmg nhRUm4iCmgiên RUm4iCmglà koW7xo5u2hông s3PcXai mà.

Hiểu ĐồRUm4iCmgng n3PcXghe tiếnRUm4iCmgg q3PcXuen oW7xo5u2quen t3PcXhì li3PcXền qRUm4iCmguay đầuoW7xo5u2 lạiRUm4iCmg nhRUm4iCmgìn, 3PcXthấy oW7xo5u2ông VRUm4iCmgăn T3PcXrác đ3PcXang nhRUm4iCmgìn mìoW7xo5u2nh 3PcXcười thìoW7xo5u2 oW7xo5u2kinh ngạcRUm4iCmg kêuoW7xo5u2 lên:

- Ông…

- HiểuoW7xo5u2 ĐồngRUm4iCmg! CooW7xo5u2n 3PcXbé nàyoW7xo5u2 cònRUm4iCmg nhoW7xo5u2ớ ô3PcXng sao3PcX? RUm4iCmg– ÔngoW7xo5u2 VRUm4iCmgăn TrRUm4iCmgác cườiRUm4iCmg vuRUm4iCmgi vẻRUm4iCmg nữaoW7xo5u2 3PcXnhư troW7xo5u2ách móc.

- CRUm4iCmgon rRUm4iCmgất nhớ3PcX ôngoW7xo5u2 –3PcX Hiểu3PcX 3PcXĐồng cRUm4iCmgười hRUm4iCmgối lỗi.

- ÔngoW7xo5u2 3PcXđã tì3PcXm cRUm4iCmgháu RUm4iCmgmấy RUm4iCmgchục lầnRUm4iCmg nhưngoW7xo5u2 RUm4iCmgkhông thấy.3PcX SaRUm4iCmgo chRUm4iCmgáu độRUm4iCmgt nRUm4iCmggột RUm4iCmgnghỉ 3PcXlàm thếoW7xo5u2, làoW7xo5u2m 3PcXông thoW7xo5u2èm uốRUm4iCmgng troW7xo5u2à RUm4iCmgmà coW7xo5u2hẳng oW7xo5u2có a3PcXi phRUm4iCmga coW7xo5u2ho 3PcXuống. ChẳngoW7xo5u2 3PcXai 3PcXpha h3PcXợp ýoW7xo5u2 ôngoW7xo5u2 cả.

Hiểu ĐồnRUm4iCmgg cũnoW7xo5u2g kh3PcXông biế3PcXt nên3PcX nói3PcX gìRUm4iCmg, oW7xo5u2cô cúioW7xo5u2 đầuRUm4iCmg cườoW7xo5u2i nh3PcXẹ. Sa3PcXu đó3PcX, RUm4iCmgcô RUm4iCmgbắt đầu3PcX ýoW7xo5u2 thứoW7xo5u2c đượcoW7xo5u2 3PcXrằng 3PcXmình đaoW7xo5u2ng oW7xo5u2bị V3PcXĩnh Pho3PcXng oW7xo5u2ôm chặoW7xo5u2t, thìoW7xo5u2 cảmoW7xo5u2 thấoW7xo5u2y xấRUm4iCmgu hổoW7xo5u2 điRUm4iCmg nh3PcXích ngườiRUm4iCmg r3PcXa oW7xo5u2xa thìRUm4iCmg oW7xo5u2nào n3PcXgờ RUm4iCmgcàng RUm4iCmgbị VĩoW7xo5u2nh PhoRUm4iCmgng RUm4iCmgôm ch3PcXặt vàoW7xo5u2 kéoRUm4iCmg côRUm4iCmg cRUm4iCmgùng ngồi3PcX oW7xo5u2xuống. Hiểu3PcX Đồng3PcX b3PcXất đắcRUm4iCmg doW7xo5u2ĩ 3PcXphải 3PcXngồi xuRUm4iCmgống 3PcXcùng cậu.

Sau 3PcXkhi oW7xo5u2đã gi3PcXữ HiểRUm4iCmgu RUm4iCmgĐồng yoW7xo5u2ên phậnoW7xo5u2 tRUm4iCmgrong RUm4iCmgtay mìoW7xo5u2nh thì3PcX 3PcXVĩnh PhonoW7xo5u2g cườioW7xo5u2 là3PcXm 3PcXra vẻoW7xo5u2 ngạcRUm4iCmg nhiênRUm4iCmg nói:

- 3PcXThì rRUm4iCmga 3PcXông quRUm4iCmgen b3PcXiết với3PcX người3PcX yêoW7xo5u2u củaRUm4iCmg cháu.

Lại tRUm4iCmghêm một3PcX lầ3PcXn nữaRUm4iCmg, tấtRUm4iCmg cả3PcX mọi3PcX người3PcX t3PcXrong ph3PcXòng b3PcXị kiRUm4iCmgnh ngạRUm4iCmgc toW7xo5u2ột độ,oW7xo5u2 Hiểu3PcX Đồng3PcX thìoW7xo5u2 cảRUm4iCmgm thRUm4iCmgấy toànoW7xo5u2 3PcXthân ru3PcXn lêoW7xo5u2n đầyoW7xo5u2 oW7xo5u2xúc cảm3PcX khoW7xo5u2i VoW7xo5u2ĩnh Ph3PcXong RUm4iCmggiới thiệu3PcX 3PcXcô làRUm4iCmg noW7xo5u2gười yêuoW7xo5u2 củoW7xo5u2a RUm4iCmgcậu RUm4iCmgcông kh3PcXai trướRUm4iCmgc mRUm4iCmgặt mọ3PcXi người.

- H3PcXai đứaoW7xo5u2 trẻoW7xo5u2 nRUm4iCmgày quảRUm4iCmg thRUm4iCmgật RUm4iCmgrất xứng3PcX đôioW7xo5u2 3PcXphải khônoW7xo5u2g? –oW7xo5u2 ÔngoW7xo5u2 VănoW7xo5u2 TrRUm4iCmgác oW7xo5u2cười oW7xo5u2quay 3PcXsang RUm4iCmgcon t3PcXrai hỏi.

- 3PcXDạ, đoW7xo5u2úng vậoW7xo5u2y oW7xo5u2– ÔoW7xo5u2ng ToW7xo5u2uấn K3PcXhanh goW7xo5u2ật đầuRUm4iCmg cười.

- XoW7xo5u2em raRUm4iCmg, ch3PcXúng tRUm4iCmga rất3PcX oW7xo5u2có duyRUm4iCmgên 3PcXvới nhRUm4iCmgau –3PcX VĩnhoW7xo5u2 PhonoW7xo5u2g choW7xo5u2ớp lấy3PcX cRUm4iCmgơ oW7xo5u2hội này3PcX liềnoW7xo5u2 đềRUm4iCmg rRUm4iCmga oW7xo5u2yêu cầu3PcX –3PcX ChoW7xo5u2ủ tRUm4iCmgịch, monoW7xo5u2g ngà3PcXi oW7xo5u2suy 3PcXnghĩ lại3PcX đề3PcX nghịRUm4iCmg củaRUm4iCmg chúnRUm4iCmgg tôi.RUm4iCmg ChúngoW7xo5u2 tôRUm4iCmgi sẽoW7xo5u2 RUm4iCmgthu RUm4iCmgmua lạioW7xo5u2 vớRUm4iCmgi giáRUm4iCmg cao3PcX, tuy3PcXệt đốioW7xo5u2 khôRUm4iCmgng đểRUm4iCmg ngàioW7xo5u2 chủ3PcX tịch3PcX bịRUm4iCmg l3PcXỗ đâu.

- VềRUm4iCmg 3PcXvấn đề3PcX nàyoW7xo5u2 thậ3PcXt khóRUm4iCmg trRUm4iCmgả oW7xo5u2lời –RUm4iCmg Ôn3PcXg RUm4iCmgVăn TráchoW7xo5u2 gRUm4iCmgiả vờoW7xo5u2 oW7xo5u2ra RUm4iCmgchiều soW7xo5u2uy nghĩ.

- NgRUm4iCmgài RUm4iCmgchủ tịchRUm4iCmg 3PcXtheo tôiRUm4iCmg 3PcXđược biếtRUm4iCmg cáoW7xo5u2c n3PcXgài muoW7xo5u2a lôoW7xo5u2 đấtRUm4iCmg đ3PcXó cũnRUm4iCmgg chẳRUm4iCmgng đểoW7xo5u2 làmRUm4iCmg g3PcXì RUm4iCmgcả, voW7xo5u2ậy RUm4iCmgsao 3PcXkhông nhượng3PcX loW7xo5u2ại c3PcXho choW7xo5u2úng tôi.

- RUm4iCmgCậu cũngRUm4iCmg b3PcXiết chính3PcX RUm4iCmgphủ đang3PcX roW7xo5u2a dựoW7xo5u2 ánoW7xo5u2 3PcXxây dựRUm4iCmgng đôRUm4iCmg 3PcXthị mớRUm4iCmgi ởoW7xo5u2 lô3PcX đấ3PcXt đóRUm4iCmg. BoW7xo5u2ây giRUm4iCmgờ cRUm4iCmgó lRUm4iCmgẽ chúoW7xo5u2ng tôRUm4iCmgi 3PcXkhông RUm4iCmgsử d3PcXụng lôoW7xo5u2 đấtRUm4iCmg đó,RUm4iCmg nhưRUm4iCmgng s3PcXau n3PcXày biRUm4iCmgết 3PcXđâu 3PcXcó lRUm4iCmgúc l3PcXại cần.

- Nhưn3PcXg t3PcXheo tôiRUm4iCmg đượ3PcXc bRUm4iCmgiết t3PcXhì hìnhoW7xo5u2 nhRUm4iCmgư toàoW7xo5u2n b3PcXộ 3PcXvốn đầuoW7xo5u2 tưRUm4iCmg oW7xo5u2của RUm4iCmgcác vị3PcX đoW7xo5u2ang đổoW7xo5u2 vàoW7xo5u2o 3PcXkế hoạcoW7xo5u2h đầuRUm4iCmg RUm4iCmgtư 3PcXở mỹ.oW7xo5u2 Có3PcX RUm4iCmglẽ còn3PcX oW7xo5u2khá lâuRUm4iCmg m3PcXới RUm4iCmgcó oW7xo5u2thể tiế3PcXn h3PcXành dựoW7xo5u2 án3PcX tiếoW7xo5u2p tRUm4iCmgheo. V3PcXậy thìoW7xo5u2 loW7xo5u2ô đấtRUm4iCmg đó3PcX bỏ3PcX oW7xo5u2hoang rấRUm4iCmgt phíRUm4iCmg. NếoW7xo5u2u cô3PcXng oW7xo5u2ty chịu3PcX nhượngRUm4iCmg loW7xo5u2ại RUm4iCmgcho công3PcX tRUm4iCmgy tôioW7xo5u2 3PcXthì 3PcXsau nàoW7xo5u2y côngoW7xo5u2 tRUm4iCmgy của3PcX ngàioW7xo5u2 muốn3PcX t3PcXiến hànhoW7xo5u2 oW7xo5u2kế hoW7xo5u2oạch kháoW7xo5u2c, oW7xo5u2công toW7xo5u2y toW7xo5u2ôi sẽRUm4iCmg hỗoW7xo5u2 tr3PcXợ coW7xo5u2ho coW7xo5u2ác RUm4iCmgngài 3PcXlô đRUm4iCmgất kháoW7xo5u2c. BảoRUm4iCmg đ3PcXảm khôn3PcXg 3PcXthua gì3PcX lôRUm4iCmg đất3PcX này.

- Cậu3PcX RUm4iCmgthật lRUm4iCmgà ngư3PcXời mRUm4iCmgau l3PcXẹ –RUm4iCmg Ô3PcXng Vă3PcXn tr3PcXác cườiRUm4iCmg nói3PcX, xRUm4iCmgong quoW7xo5u2ay lạiRUm4iCmg nhìn3PcX 3PcXHiểu RUm4iCmgĐồng RUm4iCmgnói –3PcX Tôi3PcX xRUm4iCmgem Hiể3PcXu ĐoW7xo5u2ồng như3PcX RUm4iCmgcháu 3PcXgái cRUm4iCmgủa m3PcXình coW7xo5u2ho nRUm4iCmgên tôiRUm4iCmg m3PcXong RUm4iCmgcậu đố3PcXi RUm4iCmgxử tốt3PcX vớioW7xo5u2 c3PcXon béoW7xo5u2. Chuyện3PcX hợp3PcX táoW7xo5u2c t3PcXôi oW7xo5u2sẽ RUm4iCmgsuy ngoW7xo5u2hĩ lại3PcX oW7xo5u2xem. NRUm4iCmghưng troRUm4iCmgng thờiRUm4iCmg RUm4iCmggian đóRUm4iCmg mRUm4iCmgong cậuoW7xo5u2 RUm4iCmgcho 3PcXtôi mượnRUm4iCmg Hiểu3PcX Đồng3PcX oW7xo5u2ít oW7xo5u2hôm. LâuoW7xo5u2 r3PcXồi khoW7xo5u2ông đưoW7xo5u2ợc uốnRUm4iCmgg tràRUm4iCmg doW7xo5u2o co3PcXn b3PcXé p3PcXha, tôoW7xo5u2i cRUm4iCmgũng muốnoW7xo5u2 cùoW7xo5u2ng RUm4iCmgcon b3PcXé hà3PcXn huyên3PcX tâmoW7xo5u2 sự.

- ĐưoW7xo5u2ợc! LúoW7xo5u2c nàRUm4iCmgo nRUm4iCmggài r3PcXảnh rRUm4iCmgỗi coW7xo5u2ứ gọi3PcX HiểRUm4iCmgu Đồng3PcX đến3PcX chơi.

Vĩnh PhoW7xo5u2ong trả3PcX lời3PcX xon3PcXg liềnoW7xo5u2 RUm4iCmgquay 3PcXqua HRUm4iCmgiểu RUm4iCmgĐồng, dRUm4iCmgùng 3PcXtay vị3PcXnh cằoW7xo5u2m coW7xo5u2ủa Hiểu3PcX ĐồRUm4iCmgng oW7xo5u2xoay moW7xo5u2ặt côoW7xo5u2 lại3PcX nh3PcXìn â3PcXu y3PcXếm RUm4iCmgtình RUm4iCmgtứ nói:

- EoW7xo5u2m RUm4iCmgyêu, eRUm4iCmgm thoW7xo5u2ấy vậyoW7xo5u2 oW7xo5u2được không?

Hiểu ĐồngoW7xo5u2 koW7xo5u2hông boW7xo5u2iết tạ3PcXi 3PcXsao Vĩn3PcXh PhoW7xo5u2ong l3PcXại làRUm4iCmgm RUm4iCmgvậy, nhưngoW7xo5u2 trước3PcX mặtoW7xo5u2 RUm4iCmgông VoW7xo5u2ăn TráoW7xo5u2c, 3PcXcô kRUm4iCmghông RUm4iCmgtiện hỏoW7xo5u2i cũoW7xo5u2ng khôngoW7xo5u2 oW7xo5u2dám bàyRUm4iCmg tỏ3PcX 3PcXgì cả3PcX đàRUm4iCmgng ngoaRUm4iCmgn oW7xo5u2ngoãn gậtRUm4iCmg đầ3PcXu, c3PcXòn phRUm4iCmgối h3PcXợp cùn3PcXg RUm4iCmgcậu mĩmoW7xo5u2 cười3PcX nhìn3PcX nhau.

Ông Vă3PcXn Tr3PcXác nhì3PcXn RUm4iCmghai đứRUm4iCmga trẻoW7xo5u2 thìoW7xo5u2 RUm4iCmgkhẽ cườiRUm4iCmg đứngoW7xo5u2 dậy:

- Được3PcX, RUm4iCmghai tuoW7xo5u2ần saRUm4iCmgu tôiRUm4iCmg RUm4iCmgsẽ tRUm4iCmgrả l3PcXời cRUm4iCmgho cậu.

- oW7xo5u2Hy vọngoW7xo5u2 đ3PcXược nhoW7xo5u2ận soW7xo5u2ự đồngRUm4iCmg oW7xo5u2ý RUm4iCmgcủa ngRUm4iCmgài –oW7xo5u2 VĩnhoW7xo5u2 PhooW7xo5u2ng cũngoW7xo5u2 đứngoW7xo5u2 oW7xo5u2dậy chàoRUm4iCmg, tRUm4iCmgay vẫnRUm4iCmg ôoW7xo5u2m chặ3PcXt oW7xo5u2eo H3PcXiểu ĐồRUm4iCmgng k3PcXhông rời.

Khi ông3PcX V3PcXăn oW7xo5u2Trác vừa3PcX RUm4iCmgđi oW7xo5u2ra ngoài3PcX oW7xo5u2. BRUm4iCmgàn ta3PcXy đặtRUm4iCmg lên3PcX eoW7xo5u2o củaoW7xo5u2 HioW7xo5u2ểu RUm4iCmgĐồng buôngRUm4iCmg t3PcXhỏng xuoW7xo5u2ống, gươngRUm4iCmg mặt3PcX dịu3PcX dànoW7xo5u2g oW7xo5u2lúc nã3PcXy lậpoW7xo5u2 3PcXtức t3PcXrở lạioW7xo5u2 oW7xo5u2lạnh oW7xo5u2băng. Cậ3PcXu q3PcXuay lại3PcX nói3PcX n3PcXhư r3PcXa lệnh:

- MọRUm4iCmgi nRUm4iCmggười n3PcXghe đRUm4iCmgây, RUm4iCmgchuyện RUm4iCmgnày ch3PcXỉ lRUm4iCmgà vìRUm4iCmg côRUm4iCmgng t3PcXy tRUm4iCmghôi. ChoW7xo5u2o noW7xo5u2ên oW7xo5u2tôi khôngRUm4iCmg oW7xo5u2hi 3PcXvọng mọiRUm4iCmg ng3PcXười đồnoW7xo5u2 đRUm4iCmgại 3PcXlung tunoW7xo5u2g oW7xo5u2ra bê3PcXn n3PcXgoài, ảoW7xo5u2nh hRUm4iCmgưởng oW7xo5u2đến côn3PcXg tyoW7xo5u2. CóoW7xo5u2 3PcXbiết chưa.

- ChRUm4iCmgúng tôRUm4iCmgi biếoW7xo5u2t rồi3PcX phóRUm4iCmg tổngoW7xo5u2 –RUm4iCmg oW7xo5u2Tất cRUm4iCmgả RUm4iCmgmọi oW7xo5u2người đồng3PcX 3PcXloạt nói.

- Mọi3PcX người3PcX roW7xo5u2a nRUm4iCmggoài đ3PcXi –RUm4iCmg VĩnoW7xo5u2h PhonRUm4iCmgg n3PcXhẹ nhàngRUm4iCmg nói.

Tất cảoW7xo5u2 mọi3PcX người3PcX 3PcXđều lầoW7xo5u2n lượRUm4iCmgt oW7xo5u2ra ng3PcXoài. Hiể3PcXu ĐồoW7xo5u2ng cũn3PcXg địnhRUm4iCmg RUm4iCmgra cùngRUm4iCmg nh3PcXưng VĩnhoW7xo5u2 3PcXPhong đoW7xo5u2ã gọRUm4iCmgi lại:

- CôoW7xo5u2 ởoW7xo5u2 lạ3PcXi, tô3PcXi coW7xo5u2ó chuy3PcXện moW7xo5u2uốn nó3PcXi với3PcX cô.

***

Tất cảRUm4iCmg m3PcXọi ngườoW7xo5u2i n3PcXhìn haRUm4iCmgi ngườioW7xo5u2 mộtRUm4iCmg cRUm4iCmgái rồi3PcX RUm4iCmgnhanh chónRUm4iCmgg biếoW7xo5u2n đi3PcX. HiểoW7xo5u2u ĐồngRUm4iCmg đứngRUm4iCmg yênoW7xo5u2 tạRUm4iCmgi cRUm4iCmghỗ coW7xo5u2hờ oW7xo5u2mọi ngưoW7xo5u2ời r3PcXa hếRUm4iCmgt cRUm4iCmgô oW7xo5u2mới 3PcXxoay người3PcX vềoW7xo5u2 phíaRUm4iCmg Vĩn3PcXh RUm4iCmgPhong. NRUm4iCmghưng RUm4iCmgVĩnh RUm4iCmgPhong xooW7xo5u2ay lưoW7xo5u2ng loW7xo5u2ại phía3PcX côRUm4iCmg, 3PcXim lặngRUm4iCmg khRUm4iCmgông noW7xo5u2ói gì.oW7xo5u2 HiểRUm4iCmgu ĐRUm4iCmgồng RUm4iCmgcũng oW7xo5u2không oW7xo5u2thúc giụ3PcXc, c3PcXô cũng3PcX 3PcXim lặ3PcXng ch3PcXờ đợRUm4iCmgi. N3PcXhưng khôngRUm4iCmg gia3PcXn xunRUm4iCmgg oW7xo5u2quanh nhưoW7xo5u2 boW7xo5u2ao tRUm4iCmgrùm 3PcXlấy RUm4iCmghọ đếnoW7xo5u2 ng3PcXhẹt 3PcXthở. DườnRUm4iCmgg n3PcXhư 3PcXchỉ cò3PcXn lRUm4iCmgại tiếnoW7xo5u2g ti3PcXm đập.

Khi 3PcXVĩnh 3PcXPhong khẽRUm4iCmg oW7xo5u2xoay ngRUm4iCmgười lạioW7xo5u2, dường3PcX 3PcXnhư ánRUm4iCmgh soW7xo5u2áng sRUm4iCmgau lưngoW7xo5u2 coW7xo5u2ậu tỏaoW7xo5u2 RUm4iCmgra haRUm4iCmgi bên.

- 3PcXCó boW7xo5u2iết RUm4iCmgvì RUm4iCmgsao tôi3PcX giữRUm4iCmg cRUm4iCmgô oW7xo5u2ở lRUm4iCmgại không?

- Bi3PcXết RUm4iCmg– HiểuRUm4iCmg ĐồngRUm4iCmg c3PcXắn oW7xo5u2nhẹ môRUm4iCmgi 3PcXrồi bậRUm4iCmgt ra.

- TRUm4iCmgốt, hoW7xo5u2y vRUm4iCmgọng tr3PcXong 3PcXhai tRUm4iCmguần n3PcXày RUm4iCmgcô oW7xo5u2và tôi3PcX sẽoW7xo5u2 hợp3PcX tRUm4iCmgác RUm4iCmgtốt RUm4iCmgvới nhaRUm4iCmgu 3PcX– VĩoW7xo5u2nh PoW7xo5u2hong kRUm4iCmghẽ gậtRUm4iCmg đầuoW7xo5u2 oW7xo5u2hài lòng.

- TạiRUm4iCmg RUm4iCmgsao? 3PcX– Hiểu3PcX ĐồnoW7xo5u2g cRUm4iCmguối cùnRUm4iCmgg RUm4iCmgcũng lênoW7xo5u2 tioW7xo5u2ếng hỏRUm4iCmgi 3PcXra oW7xo5u2những đ3PcXiều giRUm4iCmgấu kínoW7xo5u2 nãyoW7xo5u2 giờ.

- Vì3PcX côRUm4iCmg chínhRUm4iCmg loW7xo5u2à oW7xo5u2bàn đạpoW7xo5u2 củaRUm4iCmg toW7xo5u2ôi để3PcX tiếpoW7xo5u2 cập3PcX 3PcXchủ tịchRUm4iCmg VRUm4iCmgăn TráoW7xo5u2c –RUm4iCmg RUm4iCmgVĩnh PhonoW7xo5u2g trảRUm4iCmg l3PcXời thẳng3PcX 3PcXthừng, vRUm4iCmgẻ mặtoW7xo5u2 khRUm4iCmgông oW7xo5u2chút toW7xo5u2hay oW7xo5u2đổi, dườngRUm4iCmg nhRUm4iCmgư troW7xo5u2ong 3PcXlòng khônoW7xo5u2g cóRUm4iCmg chú3PcXt cảRUm4iCmgm giácRUm4iCmg gì.

“ BoW7xo5u2àn đoW7xo5u2ạp” –RUm4iCmg HiểuRUm4iCmg ĐồngoW7xo5u2 ca3PcXy đắ3PcXng n3PcXghĩ. T3PcXrong lRUm4iCmgòng cậ3PcXu coW7xo5u2ô choW7xo5u2ỉ oW7xo5u2là bànoW7xo5u2 đạpRUm4iCmg kh3PcXông hơ3PcXn kRUm4iCmghông kéoW7xo5u2m. LúcRUm4iCmg trước,oW7xo5u2 HoW7xo5u2iểu Đ3PcXồng tRUm4iCmgừng 3PcXkể 3PcXcho 3PcXVĩnh oW7xo5u2Phong nghoW7xo5u2e vRUm4iCmgề ô3PcXng oW7xo5u2Văn TrácRUm4iCmg, chỉRUm4iCmg lRUm4iCmgà lúcRUm4iCmg đóoW7xo5u2 ha3PcXi ngườioW7xo5u2 đoW7xo5u2ều khôngRUm4iCmg biết3PcX ô3PcXng oW7xo5u2ta RUm4iCmgchính làRUm4iCmg c3PcXhủ tịoW7xo5u2ch toW7xo5u2ập đoàoW7xo5u2n VĩRUm4iCmgnh PháoW7xo5u2t. LúRUm4iCmgc VĩnhRUm4iCmg PhoW7xo5u2ong tựRUm4iCmg nhiêRUm4iCmgn toW7xo5u2ỏ rRUm4iCmga tRUm4iCmghân 3PcXmật vớiRUm4iCmg cô,RUm4iCmg HiểoW7xo5u2u ĐồoW7xo5u2ng đ3PcXã đoá3PcXn raoW7xo5u2, V3PcXĩnh Pho3PcXng oW7xo5u2muốn gi3PcXả vờ3PcX đểRUm4iCmg ôoW7xo5u2ng VănRUm4iCmg 3PcXTrác vuoW7xo5u2i RUm4iCmgvẻ đồRUm4iCmgng ýRUm4iCmg đioW7xo5u2ều kiRUm4iCmgện c3PcXủa c3PcXậu. NhưnRUm4iCmgg oW7xo5u2cô k3PcXhông oW7xo5u2ngờ cRUm4iCmgậu lạoW7xo5u2i nóiRUm4iCmg RUm4iCmgthẳng rRUm4iCmga oW7xo5u2cô chỉRUm4iCmg loW7xo5u2à cáioW7xo5u2 bàoW7xo5u2n đạp.3PcX Ti3PcXm cảoW7xo5u2m 3PcXthấy oW7xo5u2rất đau,RUm4iCmg cRUm4iCmgô muốnoW7xo5u2 kìm3PcX nénRUm4iCmg 3PcXnỗi đaoW7xo5u2u lạioW7xo5u2, kRUm4iCmghông mu3PcXốn coW7xo5u2ho VĩnhoW7xo5u2 oW7xo5u2Phong poW7xo5u2hát RUm4iCmggiác 3PcXra cõ3PcXi lRUm4iCmgòng đauoW7xo5u2 đ3PcXớn củaRUm4iCmg cRUm4iCmgô nhoW7xo5u2ưng mà3PcX nỗoW7xo5u2i đa3PcXu ậRUm4iCmgp đRUm4iCmgến quRUm4iCmga nh3PcXanh khiến3PcX côRUm4iCmg khoW7xo5u2ông thểRUm4iCmg koW7xo5u2ìm oW7xo5u2lại. Né3PcXt đaoW7xo5u2u buồnRUm4iCmg thểRUm4iCmg hiRUm4iCmgện r3PcXõ trên3PcX 3PcXnét 3PcXmặt voW7xo5u2à đôiRUm4iCmg mắtoW7xo5u2, chỉRUm4iCmg loW7xo5u2à cuốiRUm4iCmg cRUm4iCmgùng oW7xo5u2cô khôoW7xo5u2ng roW7xo5u2ơi nước3PcX mắt.

- TôioW7xo5u2 khôn3PcXg đồng3PcX ýoW7xo5u2 –oW7xo5u2 RUm4iCmgHiểu Đồng3PcX chRUm4iCmgợt b3PcXuông nhoW7xo5u2ẹ m3PcXột câu.

Vĩnh PhRUm4iCmgong liềnoW7xo5u2 giươngoW7xo5u2 đôRUm4iCmgi oW7xo5u2mắt bé3PcXn RUm4iCmgnhọn nhìnRUm4iCmg Hiểu3PcX Đồng.3PcX RUm4iCmgCậu hừRUm4iCmg nhẹ3PcX mộRUm4iCmgt cái3PcX RUm4iCmgrồi nói:

- Ch3PcXẳng phảoW7xo5u2i oW7xo5u2cô nóoW7xo5u2i oW7xo5u2cô oW7xo5u2là ngườioW7xo5u2 giúp3PcX việc3PcX củ3PcXa toW7xo5u2ôi hoW7xo5u2ay sao3PcX. C3PcXô vẫ3PcXn cò3PcXn giữoW7xo5u2 tiền3PcX RUm4iCmgcủa RUm4iCmgtôi màRUm4iCmg. VậyRUm4iCmg thRUm4iCmgì coW7xo5u2hỉ c3PcXần RUm4iCmgcô RUm4iCmgđồng ýoW7xo5u2 tRUm4iCmghì saoW7xo5u2u RUm4iCmgkhi xon3PcXg tô3PcXi sẽ3PcX x3PcXóa hoW7xo5u2ết n3PcXợ nần3PcX coW7xo5u2ho cô.

- TRUm4iCmgiền củaRUm4iCmg 3PcXanh 3PcXtôi khôngRUm4iCmg h3PcXề sàRUm4iCmgi đếRUm4iCmgn mộoW7xo5u2t đồRUm4iCmgng. TôiRUm4iCmg soW7xo5u2ẽ trả3PcX oW7xo5u2lại chRUm4iCmgo 3PcXanh oW7xo5u2– HioW7xo5u2ểu ĐRUm4iCmgồng coW7xo5u2hỉ RUm4iCmgcòn RUm4iCmgcách gRUm4iCmgiữ 3PcXlại chRUm4iCmgo RUm4iCmgmình RUm4iCmgchút lòng3PcX t3PcXự trọngoW7xo5u2 moW7xo5u2à thôi.

- TôiRUm4iCmg khôRUm4iCmgng cần3PcX cô3PcX trả3PcX lạoW7xo5u2i –3PcX Vĩn3PcXh PhRUm4iCmgong l3PcXiếc oW7xo5u2nhìn 3PcXcô nóiRUm4iCmg –3PcX CoW7xo5u2ô RUm4iCmgquên rằn3PcXg tronoW7xo5u2g hợ3PcXp đoW7xo5u2ồng cô3PcX đoW7xo5u2ã nó3PcXi oW7xo5u2sẽ loW7xo5u2àm bấtoW7xo5u2 coW7xo5u2ứ RUm4iCmgviệc gì3PcX toW7xo5u2ôi yêuRUm4iCmg cầuRUm4iCmg sao.

Hiểu Đ3PcXồng ngRUm4iCmghe Vĩn3PcXh PhonRUm4iCmgg nóoW7xo5u2i thìoW7xo5u2 3PcXthất tRUm4iCmghần, oW7xo5u2cô khôRUm4iCmgng n3PcXgờ Vĩnh3PcX PhoW7xo5u2ong vRUm4iCmgẫn còoW7xo5u2n giữ3PcX RUm4iCmgtờ hợ3PcXp đoW7xo5u2ồng 3PcXđó. L3PcXúc RUm4iCmgVĩnh PhonoW7xo5u2g đưa3PcX tRUm4iCmghẻ cRUm4iCmgho cRUm4iCmgô, Hiể3PcXu Đồng3PcX kRUm4iCmghông nhận,oW7xo5u2 3PcXcho nê3PcXn tro3PcXng 3PcXlúc vRUm4iCmgui đùa3PcX RUm4iCmgcô mớioW7xo5u2 nóRUm4iCmgi, nếoW7xo5u2u muốn3PcX cRUm4iCmgô nhậnoW7xo5u2 oW7xo5u2thì phoW7xo5u2ải 3PcXlàm 3PcXhợp đồ3PcXng rRUm4iCmgõ rànoW7xo5u2g. ĐóRUm4iCmg là3PcX 3PcXhợp đồngRUm4iCmg tRUm4iCmghuê ngườoW7xo5u2i gioW7xo5u2úp việcoW7xo5u2. 3PcXTrong hợRUm4iCmgp đồng3PcX VoW7xo5u2ĩnh Ph3PcXong cố3PcX RUm4iCmgý oW7xo5u2thêm vào3PcX 3PcXcâu: “3PcX BoW7xo5u2ên oW7xo5u2B noW7xo5u2hất 3PcXđịnh phoW7xo5u2ải làm3PcX the3PcXo bấoW7xo5u2t cứ3PcX yêuRUm4iCmg cầuoW7xo5u2 nào3PcX 3PcXcủa bênoW7xo5u2 A”3PcX. 3PcXLúc đó,RUm4iCmg oW7xo5u2Hiểu ĐồngoW7xo5u2 oW7xo5u2nghĩ c3PcXả đờioW7xo5u2 cRUm4iCmgô muoW7xo5u2ốn ởoW7xo5u2 bênoW7xo5u2 c3PcXạnh VoW7xo5u2ĩnh PhooW7xo5u2ng, voW7xo5u2ới RUm4iCmglại 3PcXlúc đóoW7xo5u2 cảRUm4iCmg h3PcXai hạnh3PcX phúRUm4iCmgc bênoW7xo5u2 oW7xo5u2nhau, tờRUm4iCmg hợRUm4iCmgp đồng3PcX đ3PcXó 3PcXchỉ RUm4iCmglà oW7xo5u2nhất thờioW7xo5u2 3PcXđùa vu3PcXi. Kh3PcXông ngờoW7xo5u2 cậu3PcX lạiRUm4iCmg dùng3PcX nóRUm4iCmg RUm4iCmgvào 3PcXviệc RUm4iCmgép buộcRUm4iCmg cô.

Vĩnh Ph3PcXong cũngRUm4iCmg RUm4iCmgkhông ngờoW7xo5u2 cRUm4iCmgậu 3PcXlại doW7xo5u2ùng điều3PcX khoảnRUm4iCmg đó3PcX RUm4iCmgđể oW7xo5u2ép côRUm4iCmg oW7xo5u2nhận lời.3PcX ChoW7xo5u2ỉ làRUm4iCmg lúc3PcX 3PcXHiểu ĐồngRUm4iCmg n3PcXhắc đRUm4iCmgến số3PcX tiề3PcXn đóoW7xo5u2, VĩRUm4iCmgnh Ph3PcXong đãRUm4iCmg 3PcXlôi tờ3PcX hợpoW7xo5u2 đRUm4iCmgồng roW7xo5u2a đọ3PcXc lại,oW7xo5u2 c3PcXhỉ đRUm4iCmgể ôoW7xo5u2n lạ3PcXi những3PcX RUm4iCmghồi ứRUm4iCmgc đoW7xo5u2ẹp RUm4iCmgngày 3PcXxưa m3PcXà RUm4iCmgthôi. N3PcXào ngờ3PcX lạiRUm4iCmg 3PcXvận doW7xo5u2ụng nhRUm4iCmgững điề3PcXu khoảRUm4iCmgn đó3PcX bây3PcX giờ.

- oW7xo5u2Anh …RUm4iCmg.- HiểoW7xo5u2u ĐoW7xo5u2ồng cRUm4iCmghỉ thố3PcXt oW7xo5u2lên được3PcX mộtRUm4iCmg lời3PcX rồi3PcX RUm4iCmgim bặt.

- VớioW7xo5u2 lại,oW7xo5u2 cô3PcX oW7xo5u2là nRUm4iCmggười của3PcX côn3PcXg tyoW7xo5u2, RUm4iCmgcô phảiRUm4iCmg cóoW7xo5u2 tRUm4iCmgrách nhiệm3PcX g3PcXiúp đỡ3PcX cRUm4iCmgông toW7xo5u2y tron3PcXg oW7xo5u2lúc khóRUm4iCmg khăRUm4iCmgn RUm4iCmg– VoW7xo5u2ĩnh PhRUm4iCmgong sắcoW7xo5u2 RUm4iCmglạnh noW7xo5u2ói vớioW7xo5u2 HoW7xo5u2iểu ĐoW7xo5u2ồng, saRUm4iCmgu đó3PcX nhì3PcXn c3PcXô mộtoW7xo5u2 RUm4iCmgcái kìRUm4iCmgm nén3PcX mớRUm4iCmgi noW7xo5u2ói tiếpRUm4iCmg –oW7xo5u2 ĐiềuoW7xo5u2 noW7xo5u2ày cRUm4iCmgũng oW7xo5u2là làmoW7xo5u2 vìRUm4iCmg VĩnhoW7xo5u2 Thà3PcXnh. ARUm4iCmgnh ấ3PcXy oW7xo5u2là tổngRUm4iCmg giáoW7xo5u2m đốcRUm4iCmg của3PcX côRUm4iCmgng oW7xo5u2ty. Nế3PcXu c3PcXó bềRUm4iCmg gì3PcX 3PcXthì anRUm4iCmgh ấoW7xo5u2y 3PcXlà ngoW7xo5u2ười oW7xo5u2chịu trác3PcXh nhoW7xo5u2iệm nh3PcXiều nhất.

Vĩnh P3PcXhong nhRUm4iCmgắc 3PcXđến VRUm4iCmgĩnh ThànoW7xo5u2h RUm4iCmglàm HiểuRUm4iCmg Đ3PcXồng 3PcXtỉnh oW7xo5u2ra, cRUm4iCmgô đãRUm4iCmg quRUm4iCmgên mấ3PcXt rằn3PcXg mìn3PcXh đãoW7xo5u2 ngu3PcXey65n RUm4iCmgcả đờ3PcXi chăRUm4iCmgm sRUm4iCmgóc RUm4iCmgVĩnh ThoW7xo5u2ành. RUm4iCmgCô n3PcXhìn Vĩn3PcXh PoW7xo5u2hong k3PcXiên quyết3PcX nói:

- NếuRUm4iCmg làRUm4iCmg vìoW7xo5u2 V3PcXĩnh Thàn3PcXh thRUm4iCmgì toW7xo5u2ôi đồngRUm4iCmg ý.

Vĩnh PhooW7xo5u2ng ngoW7xo5u2he Hiể3PcXu ĐồngoW7xo5u2 đồngoW7xo5u2 oW7xo5u2ý thìoW7xo5u2 cRUm4iCmgười nhạt.

- Không3PcX RUm4iCmgcó RUm4iCmgchuyện g3PcXì noW7xo5u2ữa RUm4iCmgđúng koW7xo5u2hông? 3PcXVậy t3PcXôi đi3PcX r3PcXa nRUm4iCmggoài đây3PcX –3PcX 3PcXNói x3PcXong HiểuRUm4iCmg Đồ3PcXng lập3PcX tứoW7xo5u2c đi3PcX ra.

Vĩnh PhonoW7xo5u2g cun3PcXg oW7xo5u2tay đấm3PcX oW7xo5u2mạnh xuốnRUm4iCmgg mặtRUm4iCmg RUm4iCmgbàn. BoW7xo5u2àn t3PcXay RUm4iCmglần trRUm4iCmgước đoW7xo5u2ấm 3PcXvào tườoW7xo5u2ng, noW7xo5u2ay lRUm4iCmgại oW7xo5u2tiếp tục3PcX c3PcXhảy máy3PcX đ3PcXến tRUm4iCmgê dại.
Các tờ3PcX bRUm4iCmgáo 3PcXđang xônRUm4iCmg xaoW7xo5u2o oW7xo5u2về v3PcXiệc nữRUm4iCmg RUm4iCmgminh tin3PcXh A3PcXnh KRUm4iCmgỳ vừa3PcX oW7xo5u2mới RUm4iCmgvề nướcRUm4iCmg RUm4iCmgđã oW7xo5u2tham oW7xo5u2gia hoạtoW7xo5u2 độ3PcXng tRUm4iCmgừ thi3PcXện RUm4iCmgrất nhiề3PcXu. R3PcXất nhiều3PcX n3PcXơi đượcRUm4iCmg côRUm4iCmg đến3PcX t3PcXhăm qRUm4iCmguà RUm4iCmgtrao qu3PcXà cũnoW7xo5u2g nhoW7xo5u2ư tàoW7xo5u2i trợ.3PcX MặtRUm4iCmg khácoW7xo5u2, ARUm4iCmgnh Kỳ3PcX cRUm4iCmgũng oW7xo5u2là 3PcXcon goW7xo5u2ái du3PcXy nhấtoW7xo5u2 cRUm4iCmgủa 3PcXmột cô3PcXng oW7xo5u2ty lớnoW7xo5u2 bên3PcX mỹRUm4iCmg choW7xo5u2o n3PcXên dướiRUm4iCmg oW7xo5u2sự hỗoW7xo5u2 oW7xo5u2trợ voW7xo5u2à tàioW7xo5u2 oW7xo5u2trợ củaoW7xo5u2 oW7xo5u2công toW7xo5u2y đó3PcX. NRUm4iCmghững trạ3PcXi RUm4iCmgtrẻ mồoW7xo5u2 3PcXcôi đượcRUm4iCmg 3PcXtăng cườRUm4iCmgng 3PcXthêm nh3PcXững RUm4iCmgtrang t3PcXhiết bịRUm4iCmg 3PcXtốt hơRUm4iCmgn, hiệ3PcXn oW7xo5u2đại hơoW7xo5u2n. MọiRUm4iCmg h3PcXành độoW7xo5u2ng cRUm4iCmgủa 3PcXcô từoW7xo5u2 khoW7xo5u2i 3PcXtrở vềoW7xo5u2 rấtRUm4iCmg được3PcX ngoW7xo5u2ười d3PcXân ủngRUm4iCmg RUm4iCmghộ. Da3PcXnh 3PcXtiếng củaRUm4iCmg oW7xo5u2cô oW7xo5u2ở 3PcXtrong nư3PcXớc cRUm4iCmghẳng mấoW7xo5u2y chốcoW7xo5u2 trởRUm4iCmg oW7xo5u2nên caRUm4iCmgo. ChẳngRUm4iCmg nhữngoW7xo5u2 vRUm4iCmgậy, oW7xo5u2chính poW7xo5u2hủ còRUm4iCmgn t3PcXrao tặngoW7xo5u2 bằngoW7xo5u2 3PcXkhen cônRUm4iCmgg RUm4iCmgdân vì3PcX tổ3PcX quốcRUm4iCmg 3PcXcho oW7xo5u2cô oW7xo5u2( hổngoW7xo5u2 bioW7xo5u2ết oW7xo5u2có cáRUm4iCmgi bằngRUm4iCmg nàRUm4iCmgy khôn3PcXg nữoW7xo5u2a RUm4iCmg– tấtoW7xo5u2 cRUm4iCmgả chỉoW7xo5u2 làoW7xo5u2 3PcXtrí tưởoW7xo5u2ng oW7xo5u2tượng RUm4iCmgcủa oW7xo5u2con nh3PcXỏ táRUm4iCmgc gioW7xo5u2ả oW7xo5u2mà thôi3PcX oW7xo5u2) oW7xo5u2. 3PcXCho nêoW7xo5u2n RUm4iCmgtivi oW7xo5u2và b3PcXáo cRUm4iCmghí ngàyRUm4iCmg nàooW7xo5u2 cũngRUm4iCmg đRUm4iCmgăng RUm4iCmgtải hìnoW7xo5u2h ảnhRUm4iCmg côoW7xo5u2 đanoW7xo5u2g loW7xo5u2àm từoW7xo5u2 thiện.

Rất oW7xo5u2nhiều buổoW7xo5u2i tioW7xo5u2ệc lớn3PcX đều3PcX mRUm4iCmgời oW7xo5u2bằng oW7xo5u2được coW7xo5u2ô đếnoW7xo5u2 t3PcXham dự.oW7xo5u2 RUm4iCmgCho nRUm4iCmgên AoW7xo5u2nh Kỳ3PcX voW7xo5u2ô cùng3PcX b3PcXận rộn3PcX. Cuối3PcX cù3PcXng RUm4iCmgcô qRUm4iCmguyết địnhoW7xo5u2 trốnoW7xo5u2 khỏi3PcX m3PcXột bRUm4iCmgữa ti3PcXệc để3PcX đếnoW7xo5u2 RUm4iCmgnhà RUm4iCmgVĩnh Pho3PcXng. QuRUm4iCmgả nh3PcXư c3PcXô địnRUm4iCmgh lioW7xo5u2ệu, VĩnoW7xo5u2h PRUm4iCmghong mởRUm4iCmg cửoW7xo5u2a 3PcXcho 3PcXcô với3PcX oW7xo5u2vẻ mặoW7xo5u2t khoW7xo5u2ó chịu.

- AnoW7xo5u2h đãRUm4iCmg bảo3PcX RUm4iCmgem đừn3PcXg toW7xo5u2ùy tiện3PcX đến3PcX RUm4iCmgđây mà.

- oW7xo5u2Mấy ngRUm4iCmgày RUm4iCmgnay RUm4iCmgem mệ3PcXt muốoW7xo5u2n RUm4iCmgchết, hRUm4iCmgôm oW7xo5u2nay trốRUm4iCmgn đếoW7xo5u2n 3PcXnhà oW7xo5u2anh đểoW7xo5u2 3PcXđược nghỉoW7xo5u2 oW7xo5u2ngơi, anoW7xo5u2h khôoW7xo5u2ng thoW7xo5u2ể tiếpoW7xo5u2 đó3PcXn e3PcXm mộoW7xo5u2t chútoW7xo5u2 àRUm4iCmg 3PcX– ARUm4iCmgnh oW7xo5u2Kỳ nũoW7xo5u2ng nịuoW7xo5u2 nhoW7xo5u2ào đếoW7xo5u2n oW7xo5u2ôm c3PcXhặt VoW7xo5u2ĩnh 3PcXPhong nói.

Vĩnh 3PcXPhong bự3PcXc RUm4iCmgbội xô3PcX cô3PcX roW7xo5u2a k3PcXhỏi n3PcXgười oW7xo5u2mình, RUm4iCmgmắt kRUm4iCmghẽ lướtRUm4iCmg nhìoW7xo5u2n đồoW7xo5u2ng RUm4iCmghồ trênRUm4iCmg tườRUm4iCmgng, RUm4iCmgvẫn chư3PcXa tRUm4iCmgới giờ,oW7xo5u2 cậu3PcX 3PcXbỗng thấyoW7xo5u2 3PcXnhẹ nhỏmoW7xo5u2 t3PcXrong lòng.

- EoW7xo5u2m đừngoW7xo5u2 3PcXcó nh3PcXư voW7xo5u2ậy nữRUm4iCmga, phảioW7xo5u2 boW7xo5u2iết giữoW7xo5u2 hRUm4iCmgình RUm4iCmgtượng c3PcXủa mìnoW7xo5u2h chứRUm4iCmg. ĐểoW7xo5u2 nRUm4iCmggười 3PcXta nhoW7xo5u2ìn thấyoW7xo5u2 oW7xo5u2thì sRUm4iCmgao? –oW7xo5u2 Vĩn3PcXh RUm4iCmgPhong RUm4iCmgkhó chịuoW7xo5u2 cằnoW7xo5u2 nhằn.

- ĐểRUm4iCmg ngRUm4iCmgười t3PcXa thấoW7xo5u2y RUm4iCmgthì 3PcXsao. ThấyoW7xo5u2 thì3PcX coW7xo5u2àng tốoW7xo5u2t. oW7xo5u2Dù RUm4iCmggì oW7xo5u2em cũnoW7xo5u2g RUm4iCmgcông koW7xo5u2hai theRUm4iCmgo đuổi3PcX aoW7xo5u2nh 3PcXtrước báooW7xo5u2 đàRUm4iCmgi rRUm4iCmgồi cò3PcXn gì3PcX –3PcX An3PcXh KRUm4iCmgỳ cườioW7xo5u2 cười3PcX tr3PcXả lời.

Vĩnh RUm4iCmgPhong bấ3PcXt loW7xo5u2ực đànhRUm4iCmg nói:

- Và3PcXo nhoW7xo5u2à ngoW7xo5u2ồi đi.

Anh Kỳ3PcX cườioW7xo5u2 hìRUm4iCmg 3PcXhì RUm4iCmgtheo V3PcXĩnh Pho3PcXng vàooW7xo5u2 nhà.3PcX HômRUm4iCmg noW7xo5u2ay VĩRUm4iCmgnh PhoW7xo5u2ong toW7xo5u2ham d3PcXự m3PcXột bữaoW7xo5u2 tRUm4iCmgiệc, tiệRUm4iCmgc x3PcXong RUm4iCmgcậu cảm3PcX thRUm4iCmgấy oW7xo5u2dạ dà3PcXy kháoW7xo5u2 đauoW7xo5u2 nênRUm4iCmg vềoW7xo5u2 thẳn3PcXg nhà3PcX màRUm4iCmg khôngoW7xo5u2 RUm4iCmgđến côRUm4iCmgng RUm4iCmgty. 3PcXCậu cRUm4iCmgứ thếRUm4iCmg ngồioW7xo5u2 vRUm4iCmgào ghoW7xo5u2ế xeoW7xo5u2m tiRUm4iCmgvi đoW7xo5u2ể moW7xo5u2ặc RUm4iCmgAnh KỳoW7xo5u2 muố3PcXn làoW7xo5u2m g3PcXì thRUm4iCmgì làm.oW7xo5u2 AnRUm4iCmgh Kỳ3PcX cũn3PcXg noW7xo5u2goan oW7xo5u2ngoãn n3PcXgồi x3PcXem 3PcXtivi, thỉnhoW7xo5u2 th3PcXoảng ng3PcXọ nguậyoW7xo5u2 chọcoW7xo5u2 pháRUm4iCmg Vĩn3PcXh PhonRUm4iCmgg. VRUm4iCmgĩnh P3PcXhong RUm4iCmgtuy RUm4iCmggiả vờoW7xo5u2 RUm4iCmgbình thảnoW7xo5u2 x3PcXem t3PcXivi nhưn3PcXg mắRUm4iCmgt cứRUm4iCmg liế3PcXc oW7xo5u2nhìn đồng3PcX hồ.3PcX oW7xo5u2Vĩnh PhonRUm4iCmgg khôn3PcXg biếtRUm4iCmg 3PcXhành độngoW7xo5u2 oW7xo5u2này RUm4iCmgcủa cậu3PcX đRUm4iCmgã bRUm4iCmgị An3PcXh 3PcXKỳ đ3PcXể ý.oW7xo5u2 Cuối3PcX 3PcXcùng đ3PcXồng hồoW7xo5u2 cũ3PcXng sắpoW7xo5u2 đếnoW7xo5u2 gioW7xo5u2ờ, cậuRUm4iCmg vộioW7xo5u2 đứngoW7xo5u2 dRUm4iCmgậy RUm4iCmgđuổi AoW7xo5u2nh KỳoW7xo5u2 về.

- RUm4iCmgEm RUm4iCmgkhông oW7xo5u2muốn v3PcXề 3PcX– AoW7xo5u2nh RUm4iCmgKỳ gRUm4iCmgiở giọn3PcXg nhõngRUm4iCmg nhẽo.

- Không3PcX được,RUm4iCmg t3PcXrễ rồi3PcX RUm4iCmgem vềRUm4iCmg đi3PcX –3PcX RUm4iCmgVĩnh PhoRUm4iCmgng koW7xo5u2iên quyếtRUm4iCmg xuoW7xo5u2a đuổi.

- oW7xo5u2Trễ oW7xo5u2thì có3PcX saRUm4iCmgo đoW7xo5u2âu, oW7xo5u2em ngủRUm4iCmg lạiRUm4iCmg ởRUm4iCmg đâ3PcXy –RUm4iCmg oW7xo5u2Anh RUm4iCmgKỳ đ3PcXề nghị.

- 3PcXỞ đâyoW7xo5u2 oW7xo5u2em noW7xo5u2gủ khôngoW7xo5u2 quoW7xo5u2en 3PcXđâu –3PcX oW7xo5u2Vĩnh Ph3PcXong từoW7xo5u2 chối.

Cả haoW7xo5u2i giằng3PcX 3PcXco mộoW7xo5u2t hồi,RUm4iCmg c3PcXuối cùRUm4iCmgng An3PcXh K3PcXỳ cũn3PcXg 3PcXđành phảiRUm4iCmg chịu3PcX thuRUm4iCmga, côRUm4iCmg nói:

- VậRUm4iCmgy aoW7xo5u2nh pRUm4iCmghải 3PcXhôn e3PcXm oW7xo5u2một cái3PcX, hôRUm4iCmgn x3PcXong oW7xo5u2em sẽoW7xo5u2 RUm4iCmgra vềoW7xo5u2 –RUm4iCmg AoW7xo5u2nh Kỳ3PcX cườiRUm4iCmg 3PcXgian oW7xo5u2ra điều3PcX kiện.

Vĩnh 3PcXPhong 3PcXlại nhRUm4iCmgìn đồoW7xo5u2ng hồRUm4iCmg, vRUm4iCmgẫn cònRUm4iCmg 3PcXsớm. NhưRUm4iCmgng c3PcXậu khônoW7xo5u2g muốnRUm4iCmg An3PcXh K3PcXỳ oW7xo5u2rầy roW7xo5u2à 3PcXở RUm4iCmglại, nRUm4iCmgên đồng3PcX oW7xo5u2ý. CậoW7xo5u2u cúRUm4iCmgi mặtoW7xo5u2 oW7xo5u2định hôn3PcX lạ3PcXi moW7xo5u2á An3PcXh Kỳ,oW7xo5u2 nàoRUm4iCmg n3PcXgờ cRUm4iCmgậu lạiRUm4iCmg boW7xo5u2i AoW7xo5u2nh K3PcXỳ 3PcXôm choW7xo5u2ầm lấyRUm4iCmg h3PcXôn lê3PcXn môi3PcX. RUm4iCmgCô giữoW7xo5u2 chRUm4iCmgặt lấy3PcX cộoW7xo5u2 VoW7xo5u2ĩnh PhonoW7xo5u2g khôoW7xo5u2ng ch3PcXịu rRUm4iCmgời. Ng3PcXay lúcRUm4iCmg đoW7xo5u2ó c3PcXánh 3PcXcửa nhRUm4iCmgà VĩRUm4iCmgnh Pho3PcXng bậtRUm4iCmg ra.
ChiềRUm4iCmgu naoW7xo5u2y, HiểuRUm4iCmg ĐoW7xo5u2ồng có3PcX oW7xo5u2hẹn c3PcXùng ôngoW7xo5u2 oW7xo5u2Văn TRUm4iCmgrác RUm4iCmggặp mặ3PcXt trò3PcX cRUm4iCmghuyện, vìoW7xo5u2 RUm4iCmgviệc lấy3PcX lòRUm4iCmgng ô3PcXng coW7xo5u2ho n3PcXên Hi3PcXểu ĐồnoW7xo5u2g cóRUm4iCmg thoW7xo5u2ể RUm4iCmgtự ýRUm4iCmg rRUm4iCmgời khRUm4iCmgỏi côngoW7xo5u2 toW7xo5u2y đểoW7xo5u2 đếnoW7xo5u2 gặRUm4iCmgp oW7xo5u2ông. KRUm4iCmghi roW7xo5u2a vRUm4iCmgề coW7xo5u2ô ghé3PcX soW7xo5u2iêu th3PcXị đ3PcXi c3PcXhợ, oW7xo5u2vì từ3PcX sRUm4iCmgiêu thịoW7xo5u2 đếnRUm4iCmg nà3PcXh vĩoW7xo5u2nh PhRUm4iCmgong ph3PcXải qu3PcXa mấy3PcX lượtoW7xo5u2 xoW7xo5u2e buýtRUm4iCmg nênoW7xo5u2 HoW7xo5u2iểu ĐoW7xo5u2ồng điRUm4iCmg tax3PcXi đến3PcX RUm4iCmgcho tiện3PcX. ChoW7xo5u2o noW7xo5u2ên côoW7xo5u2 đếnRUm4iCmg RUm4iCmgsớm hơ3PcXn mọiRUm4iCmg n3PcXgày. DựRUm4iCmg định3PcX nấu3PcX cơ3PcXm sớRUm4iCmgm rồRUm4iCmgi đioW7xo5u2 rưRUm4iCmgớc RUm4iCmgbé PhooW7xo5u2ng vàRUm4iCmg b3PcXé oW7xo5u2Đường cùn3PcXg về3PcX nhRUm4iCmgà. CoW7xo5u2ô vừRUm4iCmga mởoW7xo5u2 RUm4iCmgcửa bưRUm4iCmgớc oW7xo5u2vào thRUm4iCmgì chứn3PcXg kiếnoW7xo5u2 An3PcXh KỳRUm4iCmg v3PcXà VĩnhoW7xo5u2 Ph3PcXong đ3PcXang h3PcXôn n3PcXhau. oW7xo5u2Tim côoW7xo5u2 nhoW7xo5u2ư chết3PcX đRUm4iCmgi oW7xo5u2một nữa.

***

Hai ngoW7xo5u2ười koW7xo5u2ia cũngoW7xo5u2 bịRUm4iCmg bất3PcX ngờRUm4iCmg vộ3PcXi bu3PcXông nh3PcXau ra3PcX. Nhưng3PcX VĩnhRUm4iCmg 3PcXPhong lRUm4iCmgãnh RUm4iCmgđạm thờRUm4iCmg ơoW7xo5u2 nhưRUm4iCmg kRUm4iCmghông cóoW7xo5u2 gRUm4iCmgì. AnoW7xo5u2h KoW7xo5u2ỳ thì3PcX thẹn3PcX thùn3PcXg đỏ3PcX mặt.

- X3PcXin lỗ3PcXi! TRUm4iCmgôi loW7xo5u2àm 3PcXphiền 3PcXhai nRUm4iCmggười rồi3PcX, tôi3PcX đ3PcXi r3PcXa ngoài3PcX một3PcX lát.

Anh KỳRUm4iCmg nhìnRUm4iCmg tRUm4iCmghấy H3PcXiểu ĐồRUm4iCmgng t3PcXay xácRUm4iCmgh đồoW7xo5u2 3PcXăn th3PcXì nói:

- KhônRUm4iCmgg cầnoW7xo5u2 đ3PcXâu. BâyoW7xo5u2 giờRUm4iCmg RUm4iCmgtôi 3PcXphải oW7xo5u2về rRUm4iCmgồi, RUm4iCmgvừa RUm4iCmgrồi c3PcXhỉ là3PcX hônoW7xo5u2 tạmRUm4iCmg RUm4iCmgbiệt 3PcXthôi. NếuRUm4iCmg lúRUm4iCmgc nãRUm4iCmgy RUm4iCmgcô oW7xo5u2mà đếRUm4iCmgn sớ3PcXm thìRUm4iCmg đú3PcXng làRUm4iCmg ngượng3PcX ch3PcXết đoW7xo5u2ược oW7xo5u2– ARUm4iCmgnh oW7xo5u2Kỳ giả3PcX vờRUm4iCmg mắ3PcXt cỡ3PcX nói,RUm4iCmg RUm4iCmggiọng 3PcXđiệu rõRUm4iCmg là3PcX RUm4iCmgcố tìnhRUm4iCmg 3PcXgây hiểRUm4iCmgu loW7xo5u2ầm. CôRUm4iCmg 3PcXta c3PcXố 3PcXý là3PcXm cRUm4iCmgho HiRUm4iCmgểu ĐồngRUm4iCmg hi3PcXểu rằngoW7xo5u2 coW7xo5u2ô RUm4iCmgta vRUm4iCmgà VĩoW7xo5u2nh 3PcXPhong v3PcXừa RUm4iCmglàm chuyRUm4iCmgện mRUm4iCmgờ áoW7xo5u2m xong.

Hiểu Đồng3PcX cắ3PcXn mRUm4iCmgôi cư3PcXời noW7xo5u2gượng rồi3PcX đứoW7xo5u2ng 3PcXnép quRUm4iCmga 3PcXmột bRUm4iCmgên nhườngRUm4iCmg lốiRUm4iCmg RUm4iCmgcho RUm4iCmgAnh KỳRUm4iCmg. N3PcXhưng A3PcXnh K3PcXỳ khôRUm4iCmgng RUm4iCmgđi RUm4iCmgra liềnRUm4iCmg mRUm4iCmgà RUm4iCmgchạy đếnRUm4iCmg RUm4iCmghôn trộmoW7xo5u2 một3PcX coW7xo5u2ái l3PcXên má3PcX VĩnhoW7xo5u2 PhoW7xo5u2ong roW7xo5u2ồi cườiRUm4iCmg nói:

- 3PcXEm oW7xo5u2đi 3PcXvề đây,RUm4iCmg oW7xo5u2anh phảiRUm4iCmg gọi3PcX điệ3PcXn thoại3PcX choW7xo5u2o eRUm4iCmgm đó3PcX nha.

Vĩnh PhonoW7xo5u2g vẫnoW7xo5u2 RUm4iCmgim lặng3PcX k3PcXhông nóiRUm4iCmg gìRUm4iCmg. Còn3PcX An3PcXh KRUm4iCmgỳ đ3PcXi ngoW7xo5u2ang qoW7xo5u2ua HRUm4iCmgiểu ĐồngoW7xo5u2 3PcXcố oW7xo5u2ý 3PcXcười nói:

- Nh3PcXờ c3PcXô chăoW7xo5u2m soW7xo5u2óc anoW7xo5u2h RUm4iCmgVĩnh PhonRUm4iCmgg RUm4iCmgcủa RUm4iCmgtôi dùm.

Khi A3PcXnh Kỳ3PcX 3PcXđi RUm4iCmgvề, VĩRUm4iCmgnh PRUm4iCmghong k3PcXhẽ lườ3PcXm HiểuoW7xo5u2 oW7xo5u2Đồng mộ3PcXt cRUm4iCmgái rRUm4iCmgồi oW7xo5u2đi thẳngoW7xo5u2 lêRUm4iCmgn lầu.RUm4iCmg HoW7xo5u2iểu ĐRUm4iCmgồng gươn3PcXg mặtoW7xo5u2 toW7xo5u2ái nhợt3PcX RUm4iCmgnhìn oW7xo5u2theo bónRUm4iCmgg dángoW7xo5u2 oW7xo5u2Vĩnh PhoW7xo5u2ong boW7xo5u2uồn boW7xo5u2ã. RồioW7xo5u2 xá3PcXch đồ3PcX oW7xo5u2đi xuốoW7xo5u2ng bếp.

Cả 3PcXbuổi noW7xo5u2ấu cơmRUm4iCmg, tâ3PcXm hồoW7xo5u2n HoW7xo5u2iểu ĐồoW7xo5u2ng đ3PcXều đRUm4iCmgể 3PcXnới khá3PcXc. TaoW7xo5u2y liêRUm4iCmgn tục3PcX bịRUm4iCmg 3PcXcứa đRUm4iCmgứt, lẫn3PcX lộnoW7xo5u2 goW7xo5u2ia vị,3PcX coW7xo5u2ô 3PcXthở dàiRUm4iCmg t3PcXhẩn 3PcXthờ đừngoW7xo5u2 RUm4iCmgyên mộoW7xo5u2t coW7xo5u2hỗ coW7xo5u2ho đếnRUm4iCmg kRUm4iCmghi nồRUm4iCmgi canoW7xo5u2h sRUm4iCmgôi trà3PcXn 3PcXra ngooW7xo5u2ài 3PcXcô vRUm4iCmgội vàn3PcXg d3PcXùng 3PcXtay bốcRUm4iCmg nắpoW7xo5u2 nồi3PcX lên,RUm4iCmg oW7xo5u2quên mất3PcX cRUm4iCmgái noW7xo5u2óng kRUm4iCmghiến bàn3PcX taoW7xo5u2y bịoW7xo5u2 bỏRUm4iCmgng 3PcXửng đoW7xo5u2ỏ lênoW7xo5u2 ra3PcXn rá3PcXt. CRUm4iCmghỉ đRUm4iCmgến khoW7xo5u2i toW7xo5u2ay cRUm4iCmgô 3PcXbị 3PcXai đóoW7xo5u2 oW7xo5u2nắm kRUm4iCmgéo đếnRUm4iCmg b3PcXên vòoW7xo5u2i nRUm4iCmgước xã3PcX moW7xo5u2át RUm4iCmgcô mới3PcX thấyoW7xo5u2 dễoW7xo5u2 chịu3PcX lại.

- oW7xo5u2Cô là3PcX đoW7xo5u2ồ ngốcRUm4iCmg àRUm4iCmg oW7xo5u2– Vĩ3PcXnh P3PcXhong toW7xo5u2ức giRUm4iCmgận mắnRUm4iCmgg RUm4iCmg– N3PcXồi nướcoW7xo5u2 RUm4iCmgsôi RUm4iCmgnhư vậ3PcXy 3PcXmà oW7xo5u2dùng aRUm4iCmgty khôRUm4iCmgng bốc.

Hiểu ĐồngoW7xo5u2 ngoW7xo5u2ước mắtRUm4iCmg nhoW7xo5u2ìn oW7xo5u2Vĩnh PhonoW7xo5u2g, gưoW7xo5u2ơng 3PcXmặt RUm4iCmgvẫn lạoW7xo5u2nh lùn3PcXg 3PcXnhư thế,oW7xo5u2 chỉRUm4iCmg cóRUm4iCmg ánhRUm4iCmg mắtoW7xo5u2 làRUm4iCmg cóoW7xo5u2 ch3PcXút oW7xo5u2đau RUm4iCmglòng. oW7xo5u2Cô đểRUm4iCmg yênoW7xo5u2 taRUm4iCmgy 3PcXmình tr3PcXong oW7xo5u2tay V3PcXĩnh PhonoW7xo5u2g, bàRUm4iCmgn tRUm4iCmgay cậuoW7xo5u2 vuốRUm4iCmgt 3PcXnhẹ choW7xo5u2ỗ bỏ3PcXng ráoW7xo5u2t dRUm4iCmgưới 3PcXvòi nướcoW7xo5u2 làmRUm4iCmg 3PcXtay cRUm4iCmgô dễRUm4iCmg chịRUm4iCmgu vôoW7xo5u2 cùng,RUm4iCmg dườRUm4iCmgng nhưRUm4iCmg chRUm4iCmgưa từng3PcX bRUm4iCmgị bỏng.

Vĩnh RUm4iCmgPhong oW7xo5u2dùng kh3PcXăn noW7xo5u2hẹ nRUm4iCmghàng 3PcXlau sáchoW7xo5u2 tRUm4iCmgay choW7xo5u2o cô3PcX rồioW7xo5u2 lRUm4iCmgại bôi3PcX 3PcXthuốc chRUm4iCmgo c3PcXô, RUm4iCmghành độngRUm4iCmg rấRUm4iCmgr ân3PcX cần,oW7xo5u2 rất3PcX d3PcXịu doW7xo5u2àng, 3PcXcậu nhẹ3PcX oW7xo5u2nhàng th3PcXổi RUm4iCmgvào ta3PcXy oW7xo5u2cô coW7xo5u2ho thuốRUm4iCmgc maoW7xo5u2u thấmRUm4iCmg vào.RUm4iCmg HiểuRUm4iCmg ĐồoW7xo5u2ng vộRUm4iCmgi RUm4iCmgrút toW7xo5u2ay lạRUm4iCmgi. 3PcXCô soW7xo5u2ợ mìoW7xo5u2nh khôngRUm4iCmg tRUm4iCmghể kìoW7xo5u2m nénoW7xo5u2 3PcXcảm xúc3PcX trưRUm4iCmgớc s3PcXự ân3PcX c3PcXần củRUm4iCmga cậu.

- Tôi3PcX oW7xo5u2đi dọnRUm4iCmg coW7xo5u2ơm coW7xo5u2ho anh.

- C3PcXô ngồioW7xo5u2 nghỉ3PcX đioW7xo5u2, tRUm4iCmgôi 3PcXsẽ RUm4iCmgtự dọn.

Vĩnh Ph3PcXong 3PcXăn cơ3PcXm xRUm4iCmgong, cậRUm4iCmgu cũoW7xo5u2ng dành3PcX pRUm4iCmghần 3PcXrửa ch3PcXén. HRUm4iCmgiểu Đồn3PcXg ng3PcXồi RUm4iCmgđó lặnoW7xo5u2 lẽoW7xo5u2 oW7xo5u2quan RUm4iCmgsát RUm4iCmgcậu. RUm4iCmgKhi VĩnhRUm4iCmg Pho3PcXng roW7xo5u2ửa xoW7xo5u2ong, 3PcXcô oW7xo5u2đứng RUm4iCmgdậy cáoRUm4iCmg toW7xo5u2ừ oW7xo5u2ra về.

- Để3PcX tRUm4iCmgôi đRUm4iCmgưa oW7xo5u2cô oW7xo5u2về –3PcX VĩnRUm4iCmgh Phon3PcXg vộioW7xo5u2 n3PcXói khRUm4iCmgi HiểuoW7xo5u2 Đồng3PcX địnhRUm4iCmg 3PcXmở cửa.

- KhôRUm4iCmgng cầnoW7xo5u2 đ3PcXâu. NhưRUm4iCmgng RUm4iCmgmà h3PcXi vọnoW7xo5u2g sRUm4iCmgau noW7xo5u2ày, nếuRUm4iCmg anRUm4iCmgh 3PcXvà bạn3PcX gáioW7xo5u2 ở3PcX cùng3PcX nhRUm4iCmgau 3PcXthì hãRUm4iCmgy RUm4iCmggọi đi3PcXện thạo3PcXi oW7xo5u2báo cRUm4iCmgho toW7xo5u2ôi biếtRUm4iCmg một3PcX tiRUm4iCmgếng –oW7xo5u2 HiểoW7xo5u2u RUm4iCmgĐồng nRUm4iCmgói xoW7xo5u2ong t3PcXhì mởRUm4iCmg cửoW7xo5u2a đoW7xo5u2ịnh oW7xo5u2đi RUm4iCmgra ngoài.

- RầmRUm4iCmg …

Cánh cửaRUm4iCmg RUm4iCmgvừa mởRUm4iCmg rRUm4iCmga liRUm4iCmgền bịRUm4iCmg oW7xo5u2một RUm4iCmgbàn tRUm4iCmgay RUm4iCmgmạnh mẽRUm4iCmg đónoW7xo5u2g sầm3PcX lạ3PcXi. MộoW7xo5u2t hơoW7xo5u2i thởRUm4iCmg ámRUm4iCmg sátRUm4iCmg saRUm4iCmgu lưng3PcX Hiểu3PcX Đồng3PcX lRUm4iCmgàm RUm4iCmgcho tócoW7xo5u2 RUm4iCmggáy 3PcXcô dự3PcXng lê3PcXn. CôoW7xo5u2 RUm4iCmgcố gắn3PcXg RUm4iCmgkéo c3PcXủa roW7xo5u2a nhưn3PcXg 3PcXlực củRUm4iCmga n3PcXgười kioW7xo5u2a mạnh3PcX hơoW7xo5u2n khiế3PcXn côoW7xo5u2 không3PcX oW7xo5u2tài n3PcXào mởRUm4iCmg oW7xo5u2ra được.

- ToW7xo5u2ôi poW7xo5u2hải vềRUm4iCmg RUm4iCmgrồi –oW7xo5u2 Hi3PcXểu ĐồoW7xo5u2ng xoa3PcXy mặRUm4iCmgt lạiRUm4iCmg đối3PcX d3PcXiện với3PcX Vĩn3PcXh oW7xo5u2Phong nói.

Lúc nàyRUm4iCmg oW7xo5u2cô mớioW7xo5u2 biế3PcXt mặtRUm4iCmg oW7xo5u2cô vRUm4iCmgà moW7xo5u2ặt V3PcXĩnh PhonoW7xo5u2g kRUm4iCmgề RUm4iCmgsát nh3PcXau, đoW7xo5u2ến độRUm4iCmg mRUm4iCmgũi RUm4iCmghai người3PcX chạmRUm4iCmg vàoRUm4iCmg nhau3PcX. ÁRUm4iCmgnh m3PcXắt của3PcX VĩRUm4iCmgnh Phon3PcXg 3PcXnhìn cRUm4iCmgô mộtRUm4iCmg cáchRUm4iCmg oW7xo5u2cuồng dại,oW7xo5u2 hơRUm4iCmgi oW7xo5u2thở dồn3PcX dập3PcX. NgaoW7xo5u2y oW7xo5u2sau giâ3PcXy phútoW7xo5u2 đ3PcXó, RUm4iCmgVĩnh PhoRUm4iCmgng cuốiRUm4iCmg 3PcXxuống hônoW7xo5u2 chặtRUm4iCmg lấRUm4iCmgy RUm4iCmgđôi môi3PcX HiểRUm4iCmgu ĐồngRUm4iCmg n3PcXhư muốoW7xo5u2n nuRUm4iCmgốt ch3PcXuẩn mRUm4iCmgôi 3PcXcô vàooW7xo5u2 cậ3PcXu. MộtoW7xo5u2 3PcXnụ hônRUm4iCmg t3PcXhật 3PcXsâu, thật3PcX mRUm4iCmgãnh 3PcXliệt. H3PcXiểu Đồng3PcX oW7xo5u2dùng tRUm4iCmgay đẩyRUm4iCmg mạRUm4iCmgnh Vĩn3PcXh PhRUm4iCmgong rRUm4iCmga n3PcXhưng RUm4iCmgđã bịRUm4iCmg cậ3PcXu 3PcXbắt oW7xo5u2lấy rồiRUm4iCmg bẻRUm4iCmg 3PcXquặt rRUm4iCmga sRUm4iCmgau l3PcXưng giữ3PcX chặRUm4iCmgt. CuốRUm4iCmgi cùng3PcX HoW7xo5u2iểu ĐồnoW7xo5u2g cũ3PcXng bị3PcX Vĩn3PcXh PhonRUm4iCmgg hRUm4iCmgạ gục,RUm4iCmg cRUm4iCmgô 3PcXđã RUm4iCmgkhông cò3PcXn phoW7xo5u2ản khoW7xo5u2áng nữaRUm4iCmg, bắt3PcX đầuRUm4iCmg đónoW7xo5u2 n3PcXhận nụoW7xo5u2 hôRUm4iCmgn củoW7xo5u2a VRUm4iCmgĩnh Pho3PcXng. 3PcXHai bànoW7xo5u2 RUm4iCmgtay 3PcXbị VĩRUm4iCmgnh PhooW7xo5u2ng giữ3PcX chặtoW7xo5u2 3PcXđược dầRUm4iCmgn thoW7xo5u2ả lỏnoW7xo5u2g raoW7xo5u2, oW7xo5u2hai b3PcXàn RUm4iCmgtay bấ3PcXt giá3PcXc đ3PcXưa l3PcXên oW7xo5u2cổ Vĩnh3PcX PhonRUm4iCmgg oW7xo5u2ôm chặRUm4iCmgt. G3PcXờ phúoW7xo5u2t 3PcXnày oW7xo5u2Hiểu ĐồngRUm4iCmg 3PcXđã RUm4iCmgđể mặtRUm4iCmg c3PcXho t3PcXrái tiRUm4iCmgm RUm4iCmglấn oW7xo5u2át oW7xo5u2lí RUm4iCmgtrí. CôRUm4iCmg đểRUm4iCmg mặRUm4iCmgc RUm4iCmgcho tìnhoW7xo5u2 3PcXcảm dồnoW7xo5u2 nRUm4iCmgén bùn3PcXg pháoW7xo5u2t, khôRUm4iCmgng muRUm4iCmgốn suRUm4iCmgy nghoW7xo5u2ĩ nhiều3PcX về3PcX nRUm4iCmghững chu3PcXyện trước3PcX k3PcXia, muốnRUm4iCmg quê3PcXn đoW7xo5u2i tấRUm4iCmgt cảoW7xo5u2 lạRUm4iCmgi l3PcXại oW7xo5u2từ đầ3PcXu bRUm4iCmgên cạoW7xo5u2nh RUm4iCmgVĩnh PhoRUm4iCmgng. GiRUm4iCmgờ p3PcXhuát noW7xo5u2ày oW7xo5u2cô chỉ3PcX oW7xo5u2muốn h3PcXòa l3PcXàm mộRUm4iCmgt vớiRUm4iCmg VĩnhoW7xo5u2 Phong.

Cuối oW7xo5u2cùng kRUm4iCmghi mRUm4iCmgà soW7xo5u2ắc RUm4iCmgmặt cảoW7xo5u2 h3PcXai đ3PcXều đỏoW7xo5u2 bừnoW7xo5u2g l3PcXên 3PcXvì hôRUm4iCmg hoW7xo5u2ấp oW7xo5u2nhanh, VĩoW7xo5u2nh Ph3PcXong mớioW7xo5u2 rờoW7xo5u2i RUm4iCmgkhỏi mô3PcXi HiểuoW7xo5u2 Đồng.oW7xo5u2 CảRUm4iCmg RUm4iCmghai đứngRUm4iCmg s3PcXát voW7xo5u2ào nRUm4iCmghau cRUm4iCmgùng thở3PcX hổnRUm4iCmg hểnRUm4iCmg. VĩoW7xo5u2nh PhRUm4iCmgong dùoW7xo5u2ng nRUm4iCmggón 3PcXtay coW7xo5u2ái quệ3PcXt lRUm4iCmgên m3PcXôi H3PcXiểu Đồng3PcX roW7xo5u2ồi oW7xo5u2cười nói:

- Cũng3PcX khôRUm4iCmgng oW7xo5u2tệ. CRUm4iCmgô làoW7xo5u2m bạnoW7xo5u2 g3PcXái 3PcXtôi bỏRUm4iCmg điRUm4iCmg, 3PcXtôi oW7xo5u2đành lấy3PcX côoW7xo5u2 oW7xo5u2bù v3PcXào. Vậy3PcX t3PcXhì 3PcXsau n3PcXày, oW7xo5u2nếu bạnRUm4iCmg gái3PcX t3PcXôi kh3PcXông RUm4iCmgcó ởoW7xo5u2 đây3PcX t3PcXrong lúcoW7xo5u2 tôioW7xo5u2 RUm4iCmgcó 3PcXnu coW7xo5u2ầu thRUm4iCmgì tôi3PcX sẽ3PcX sRUm4iCmgử dụnRUm4iCmgg cô.

Hiểu ĐồoW7xo5u2ng vừaRUm4iCmg ngRUm4iCmghe thìRUm4iCmg lioW7xo5u2ền toW7xo5u2hấy chooW7xo5u2áng 3PcXvoáng voW7xo5u2ô cù3PcXng, đoW7xo5u2au đớnoW7xo5u2 vôoW7xo5u2 hạn.oW7xo5u2 GươngRUm4iCmg mặtoW7xo5u2 từRUm4iCmg đỏRUm4iCmg 3PcXbừng chuyểnRUm4iCmg sanoW7xo5u2g tRUm4iCmgím RUm4iCmgxanh RUm4iCmggiận dữ,RUm4iCmg coW7xo5u2ô xoW7xo5u2ô VRUm4iCmgĩnh PRUm4iCmghong roW7xo5u2a tátRUm4iCmg mRUm4iCmgạnh vàooW7xo5u2 3PcXmặt cậu.3PcX R3PcXồi nhìn3PcX 3PcXtrừng troW7xo5u2ừng cậoW7xo5u2u vớioW7xo5u2 áoW7xo5u2nh 3PcXmắt đầyRUm4iCmg RUm4iCmggiận doW7xo5u2ự và3PcX bRUm4iCmgi thương,3PcX cuRUm4iCmgối cù3PcXng cRUm4iCmgô đRUm4iCmgã k3PcXhóc, kh3PcXóc oW7xo5u2trong đauRUm4iCmg đớ3PcXn, koW7xo5u2hóc RUm4iCmgvì b3PcXị xoW7xo5u2em thưoW7xo5u2ờng, khóoW7xo5u2c vìoW7xo5u2 bịoW7xo5u2 làmoW7xo5u2 kẻRUm4iCmg th3PcXay toW7xo5u2hế, khRUm4iCmgóc RUm4iCmgvì RUm4iCmgtình yRUm4iCmgêu côRUm4iCmg vẫnoW7xo5u2 oW7xo5u2còn dRUm4iCmgành 3PcXcho cậu,3PcX RUm4iCmgkhóc oW7xo5u2vì sự3PcX đRUm4iCmgau kh3PcXổ choW7xo5u2ờ đ3PcXợi bấRUm4iCmgy l3PcXâu naoW7xo5u2y. CRUm4iCmguối cRUm4iCmgùng cRUm4iCmgô RUm4iCmgquay lư3PcXng mởRUm4iCmg cửRUm4iCmga bỏoW7xo5u2 đi.

Vĩnh PhoW7xo5u2ong muốoW7xo5u2n oW7xo5u2giữ HRUm4iCmgiểu 3PcXĐồng lại,RUm4iCmg muốRUm4iCmgn nó3PcXi rằng3PcX tấoW7xo5u2t cRUm4iCmgả đều3PcX kRUm4iCmghông phả3PcXi, oW7xo5u2không phảiRUm4iCmg lRUm4iCmgà sRUm4iCmgự thật.RUm4iCmg Cậu3PcX khRUm4iCmgông oW7xo5u2xem 3PcXcô là3PcX ngườioW7xo5u2 oW7xo5u2thay thế.3PcX NụoW7xo5u2 hRUm4iCmgôn lúcoW7xo5u2 đó3PcX cũnoW7xo5u2g khoW7xo5u2ông phảioW7xo5u2 là3PcX oW7xo5u2nụ hoW7xo5u2ôn đRUm4iCmgùa coW7xo5u2ợt 3PcXmà xuấoW7xo5u2t oW7xo5u2phát oW7xo5u2từ tRUm4iCmgình yêoW7xo5u2u củaRUm4iCmg cậuRUm4iCmg dànoW7xo5u2h cRUm4iCmgho côRUm4iCmg, RUm4iCmgtừ nỗiRUm4iCmg xót3PcX xoW7xo5u2a oW7xo5u2của 3PcXcậu oW7xo5u2khi thấyRUm4iCmg coW7xo5u2ô bịoW7xo5u2 thươRUm4iCmgng, tRUm4iCmgừ nỗioW7xo5u2 nhuRUm4iCmgng nhoW7xo5u2ớ mon3PcXg chờRUm4iCmg b3PcXấy loW7xo5u2âu nay.

Nhưng Vĩnh3PcX PoW7xo5u2hong cRUm4iCmghỉ coW7xo5u2ó thể3PcX cườiRUm4iCmg đauoW7xo5u2 khổoW7xo5u2 nh3PcXìn HoW7xo5u2iểu 3PcXĐồng bỏ3PcX đi.

 

Tại mộRUm4iCmgt P3PcXlaza 3PcXcao cấp.

Một oW7xo5u2chàng toW7xo5u2rai 3PcXcao ráoRUm4iCmg, gRUm4iCmgương m3PcXặt oW7xo5u2rất đẹp,oW7xo5u2 dRUm4iCmgáng ngườiRUm4iCmg chuẩn3PcX, ăoW7xo5u2n mặc3PcX mod3PcXel khoá3PcXt ta3PcXy mộtoW7xo5u2 oW7xo5u2cô 3PcXgái cũnoW7xo5u2g sàoW7xo5u2nh 3PcXđiệu 3PcXkhông kém,RUm4iCmg trRUm4iCmgông haoW7xo5u2i ngưoW7xo5u2ời roW7xo5u2ất đ3PcXẹp oW7xo5u2đôi. Ha3PcXi người3PcX oW7xo5u2vừa đioW7xo5u2 RUm4iCmgvừa tRUm4iCmgrò chuyệRUm4iCmgn 3PcXvui vẻoW7xo5u2 3PcXvô cùngoW7xo5u2, oW7xo5u2hoàn tRUm4iCmgoàn phRUm4iCmgớt lRUm4iCmgờ sựoW7xo5u2 hiRUm4iCmgện diệnRUm4iCmg của3PcX ngườiRUm4iCmg phoW7xo5u2ía sau.

Người poW7xo5u2hía saRUm4iCmgu làRUm4iCmg mộtoW7xo5u2 cRUm4iCmgô RUm4iCmggái ănoW7xo5u2 mặtoW7xo5u2 bìnhRUm4iCmg thường,RUm4iCmg táoW7xo5u2ch xáchRUm4iCmg nácRUm4iCmgh mRUm4iCmgang r3PcXất nhiềuRUm4iCmg RUm4iCmgtúi lớn3PcX RUm4iCmgtúi nhỏ.RUm4iCmg oW7xo5u2Gương mặt3PcX c3PcXó oW7xo5u2hai 3PcXcái lú3PcXm RUm4iCmgđồng ti3PcXền đ3PcXầy mRUm4iCmgồ hôioW7xo5u2, tócRUm4iCmg ta3PcXi r3PcXũ rượiRUm4iCmg. C3PcXái miệnoW7xo5u2g mí3PcXm 3PcXchặt oW7xo5u2lại cố3PcX 3PcXgắng cRUm4iCmgam chịuRUm4iCmg. oW7xo5u2Đôi 3PcXmắt boW7xo5u2ốc hoW7xo5u2ỏa 3PcXnhìn vRUm4iCmgề phRUm4iCmgía oW7xo5u2hai người3PcX 3PcXkia nhoW7xo5u2ư RUm4iCmgmuốn oW7xo5u2giết nRUm4iCmggười. S3PcXau RUm4iCmgđó cáioW7xo5u2 moW7xo5u2iệng xRUm4iCmginh đẹpRUm4iCmg củ3PcXa côoW7xo5u2 buoW7xo5u2ông oW7xo5u2ra RUm4iCmgmột 3PcXtràng rủaoW7xo5u2 thầm.

- 3PcXĐi loW7xo5u2ẹ l3PcXên RUm4iCmg– Q3PcXuốc BảoRUm4iCmg coW7xo5u2hợt 3PcXquay lưn3PcXg nhìRUm4iCmgn lạioW7xo5u2 ngườioW7xo5u2 poW7xo5u2hía saRUm4iCmgu thúcRUm4iCmg giục.

- LàoW7xo5u2m s3PcXao 3PcXđi lẹRUm4iCmg đây3PcX. HRUm4iCmgay l3PcXà anRUm4iCmgh xáRUm4iCmgch oW7xo5u2giùm tôi3PcX đ3PcXi, 3PcXtôi đi3PcX 3PcXtay kh3PcXông sẽ3PcX nhanoW7xo5u2h hơnRUm4iCmg aRUm4iCmgnh gấ3PcXp 3PcXmấy lầ3PcXn oW7xo5u2– MRUm4iCmginh ToW7xo5u2hùy c3PcXũng RUm4iCmgkhông vừ3PcXa đố3PcXp ch3PcXát lạioW7xo5u2 ngay.

- Bây3PcX g3PcXiờ 3PcXcô đ3PcXang cằRUm4iCmgn nhằoW7xo5u2n c3PcXái RUm4iCmggì vRUm4iCmgậy. LàRUm4iCmg t3PcXự 3PcXcô tìnhRUm4iCmg nguyệRUm4iCmgn mRUm4iCmgà, tôoW7xo5u2i k3PcXhông hềRUm4iCmg éoW7xo5u2p boW7xo5u2uộc cô3PcX oW7xo5u2à nhRUm4iCmga. Nếu3PcX RUm4iCmgcô thRUm4iCmgấy khôRUm4iCmgng vRUm4iCmgừa lòngoW7xo5u2 thìoW7xo5u2 cRUm4iCmgó t3PcXhể oW7xo5u2đi về.

Minh T3PcXhùy vừaRUm4iCmg nghRUm4iCmge toW7xo5u2hấy vậ3PcXy liềoW7xo5u2n định3PcX văngoW7xo5u2 RUm4iCmgmấy cáRUm4iCmgi túiRUm4iCmg trRUm4iCmgên taoW7xo5u2y mìnhoW7xo5u2 xuốngoW7xo5u2 đấoW7xo5u2t thìoW7xo5u2 lại3PcX goW7xo5u2nhe thấy3PcX QuốcRUm4iCmg 3PcXBảo noW7xo5u2ói tiếp:

- NgàyRUm4iCmg mRUm4iCmgai tôioW7xo5u2 vàRUm4iCmg cô3PcX hẹn3PcX gặpRUm4iCmg nhaRUm4iCmgu ở3PcX đồn.

Mấy lờ3PcXi nà3PcXy như3PcX sét3PcX đoW7xo5u2ánh vRUm4iCmgào noW7xo5u2gười RUm4iCmgMinh ThùyoW7xo5u2, cô3PcX bị3PcX luoW7xo5u2ốn khRUm4iCmgí đangRUm4iCmg tuôn3PcXg roW7xo5u2a bỗoW7xo5u2ng doW7xo5u2ội ngượcoW7xo5u2 vàooW7xo5u2 loW7xo5u2àm chRUm4iCmgo hoW7xo5u2o oW7xo5u2sặc sụa.

- oW7xo5u2Mình nhịn,RUm4iCmg mìnhRUm4iCmg phảiRUm4iCmg nhịn3PcX RUm4iCmg– M3PcXinh thùy3PcX oW7xo5u2tự oW7xo5u2nói toW7xo5u2hầm vRUm4iCmgới choW7xo5u2ính 3PcXbản toW7xo5u2hân mình.

Từ RUm4iCmgkhi oW7xo5u2bị oW7xo5u2cái tê3PcXn QuốcoW7xo5u2 Bảo3PcX nàyoW7xo5u2 nắm3PcX được3PcX thópoW7xo5u2, lạioW7xo5u2 oW7xo5u2còn bịRUm4iCmg hắ3PcXn 3PcXta épRUm4iCmg 3PcXký tênRUm4iCmg RUm4iCmgvào g3PcXiấy nợ3PcX thìRUm4iCmg ngàyRUm4iCmg 3PcXnào MoW7xo5u2inh RUm4iCmgThùy oW7xo5u2cũng phả3PcXi làoW7xo5u2m osoW7xo5u2in choW7xo5u2o QuốcoW7xo5u2 BRUm4iCmgảo, mặcRUm4iCmg hắn3PcX RUm4iCmgsai khiến3PcX 3PcXnhư troW7xo5u2âu ngựaoW7xo5u2. M3PcXà cRUm4iCmgái tên3PcX khRUm4iCmgốn 3PcXQuốc BảooW7xo5u2 kRUm4iCmghông biRUm4iCmgết oW7xo5u2làm saoW7xo5u2o lạioW7xo5u2 lấy3PcX 3PcXđược lịRUm4iCmgch hoW7xo5u2oạt độnRUm4iCmgg của3PcX 3PcXĐình ÂnRUm4iCmg t3PcXừ oW7xo5u2tay RUm4iCmgquản lí,RUm4iCmg 3PcXthành 3PcXra RUm4iCmgkhi 3PcXĐình oW7xo5u2Ân rảnhRUm4iCmg th3PcXì troW7xo5u2ợ lRUm4iCmgí RUm4iCmgnhỏ 3PcXbé nhưRUm4iCmg côoW7xo5u2 cũn3PcXg đượcRUm4iCmg ng3PcXhỉ, c3PcXứ tưởngRUm4iCmg 3PcXsẽ oW7xo5u2có một3PcX ngàRUm4iCmgy ngủoW7xo5u2 ngoW7xo5u2on giấRUm4iCmgc, mộtRUm4iCmg ngRUm4iCmgày tRUm4iCmghảnh thơ3PcXi khRUm4iCmgông vư3PcXớn 3PcXbận th3PcXì 3PcXlại nghRUm4iCmge RUm4iCmgtiếng điệ3PcXnt oW7xo5u2hoại củaRUm4iCmg tRUm4iCmgên 3PcXnày 3PcXvang lêoW7xo5u2n. oW7xo5u2Vậy RUm4iCmglà cRUm4iCmgô pRUm4iCmghải 3PcXcắn rănoW7xo5u2g đếnRUm4iCmg nh3PcXà oW7xo5u2hắn ngoW7xo5u2he hRUm4iCmgắn saRUm4iCmgi bảo.

Nhìn gương3PcX mặ3PcXt quyoW7xo5u2ết 3PcXchí oW7xo5u2ép RUm4iCmgcô phảRUm4iCmgi c3PcXhết củ3PcXa QuốcoW7xo5u2 BRUm4iCmgảo, oW7xo5u2Minh thRUm4iCmgùy li3PcXền nởoW7xo5u2 m3PcXột nụ3PcX cườiRUm4iCmg tươi3PcX oW7xo5u2tắn oW7xo5u2mà c3PcXó phần3PcX ngoW7xo5u2ốc nghếRUm4iCmgch cườ3PcXi vớiRUm4iCmg RUm4iCmgtên RUm4iCmgnày, 3PcXnói giRUm4iCmgọng xuoW7xo5u2a nịnh.

- RUm4iCmgAnh đioW7xo5u2 c3PcXhỉ mRUm4iCmgất 3PcXthời g3PcXian thô3PcXi, oW7xo5u2chi bRUm4iCmgằng dùngoW7xo5u2 3PcXthời goW7xo5u2ian đRUm4iCmgó RUm4iCmgđể sa3PcXi bảooW7xo5u2 tRUm4iCmgôi l3PcXà tố3PcXt nhất.

- RUm4iCmgCô ngRUm4iCmghỉ vậoW7xo5u2y RUm4iCmgà RUm4iCmg– QoW7xo5u2uốc BảooW7xo5u2 nheoW7xo5u2o noW7xo5u2heo mắtRUm4iCmg, nởRUm4iCmg n3PcXụ cười3PcX gRUm4iCmgian nh3PcXìn 3PcXMinh TRUm4iCmghùy kh3PcXiến c3PcXô ch3PcXột dạ.

- TRUm4iCmgất nhiê3PcXn làRUm4iCmg RUm4iCmgvậy rồi3PcX –3PcX MoW7xo5u2inh ThoW7xo5u2ùy cười3PcX tiếRUm4iCmgp tụ3PcXc 3PcXxua nRUm4iCmgịnh, cố3PcXt m3PcXong Quố3PcXc BảoW7xo5u2o bỏRUm4iCmg ý3PcX định3PcX l3PcXên đồ3PcXn kia.

- Tốt!3PcX Vậy3PcX thRUm4iCmgì oW7xo5u2cứ tRUm4iCmgiếp tụcRUm4iCmg RUm4iCmglàm ORUm4iCmgsin 3PcXcho t3PcXôi oW7xo5u2đi –oW7xo5u2 QuốcoW7xo5u2 BảooW7xo5u2 cườiRUm4iCmg 3PcXnói roW7xo5u2ồi kho3PcXát t3PcXay người3PcX đ3PcXẹp qRUm4iCmguay 3PcXlưng bướcRUm4iCmg đi.

Minh thùoW7xo5u2y t3PcXức mu3PcXốn oW7xo5u2nghẹn 3PcXhọng nh3PcXưng cRUm4iCmghỉ đànhRUm4iCmg RUm4iCmgim lặoW7xo5u2ng xoW7xo5u2ách đồRUm4iCmg RUm4iCmgđi oW7xo5u2sau. MioW7xo5u2ệng khôoW7xo5u2ng ng3PcXừng 3PcX**** rửa.
CuốoW7xo5u2i cùng3PcX RUm4iCmgcũng vềoW7xo5u2 đếnRUm4iCmg nhàRUm4iCmg oW7xo5u2Quốc BảooW7xo5u2, MiRUm4iCmgnh thùy3PcX mệtoW7xo5u2 đếnoW7xo5u2 RUm4iCmgrã rờRUm4iCmgi, cRUm4iCmgô koW7xo5u2hông thoW7xo5u2èm giữRUm4iCmg ýRUm4iCmg tứ3PcX RUm4iCmggì oW7xo5u2hết cả.3PcX CứRUm4iCmg tRUm4iCmghế oW7xo5u2mà nằoW7xo5u2m lăRUm4iCmgn r3PcXa oW7xo5u2sofa tRUm4iCmghở hổ3PcXn hển.RUm4iCmg NRUm4iCmghưng oW7xo5u2Quốc oW7xo5u2Bảo nàoW7xo5u2o đểRUm4iCmg ch3PcXo oW7xo5u2cô yêRUm4iCmgn, cậ3PcXu dùoW7xo5u2ng choW7xo5u2ân đáRUm4iCmg đoW7xo5u2á 3PcXlên chân3PcX MoW7xo5u2inh RUm4iCmgThùy toW7xo5u2iếp tục3PcX soW7xo5u2ai khiRUm4iCmgến cô:

- 3PcXNày maRUm4iCmgu oW7xo5u2đi lấRUm4iCmgy n3PcXước choW7xo5u2o toW7xo5u2ôi uốRUm4iCmgng đi.

Minh TRUm4iCmghùy 3PcXtức điêoW7xo5u2n n3PcXgười, c3PcXô liếcoW7xo5u2 QuốcRUm4iCmg BảooW7xo5u2 RUm4iCmgmột cáoW7xo5u2i thầ3PcXm nghĩ3PcX, nếuRUm4iCmg RUm4iCmgánh mắtRUm4iCmg cóoW7xo5u2 thểoW7xo5u2 giếtRUm4iCmg ngoW7xo5u2ười t3PcXhì côRUm4iCmg sẽ3PcX dùnRUm4iCmgg ánh3PcX mắtRUm4iCmg RUm4iCmgmình b3PcXăm tRUm4iCmgên QuốRUm4iCmgc BảoRUm4iCmg RUm4iCmgnày r3PcXa thà3PcXnh ng3PcXàn mảnh.3PcX Nghĩ3PcX t3PcXhì nghoW7xo5u2ĩ, cuRUm4iCmgối cùngRUm4iCmg oW7xo5u2Minh ThùyRUm4iCmg RUm4iCmgvẫn phải3PcX lếtRUm4iCmg t3PcXhân oW7xo5u2ngồi dậy3PcX RUm4iCmgđi lấy3PcX nưRUm4iCmgớc chRUm4iCmgo QuRUm4iCmgốc Bảo.

- Tô3PcXi muốn3PcX uoW7xo5u2ống nướcoW7xo5u2 c3PcXam –RUm4iCmg QuốRUm4iCmgc Bảo3PcX độoW7xo5u2t oW7xo5u2nhiên lênoW7xo5u2 tiếnRUm4iCmgg nói.

Trời 3PcXơi! 3PcXMinh ThRUm4iCmgùy toW7xo5u2hật moW7xo5u2uốn chạyRUm4iCmg 3PcXđến bó3PcXp cổoW7xo5u2 oW7xo5u2cái têoW7xo5u2n oW7xo5u2Quốc oW7xo5u2Bảo n3PcXày c3PcXhết coW7xo5u2ho rồi.RUm4iCmg oW7xo5u2Cô oW7xo5u2chỉ địnRUm4iCmgh đRUm4iCmgi rótRUm4iCmg RUm4iCmgcho hRUm4iCmgắn mộtRUm4iCmg lRUm4iCmgy nư3PcXớc lọRUm4iCmgc lạnh3PcX loW7xo5u2à xon3PcXg, nRUm4iCmgào ngRUm4iCmgờ hắnRUm4iCmg đòioW7xo5u2 uốngoW7xo5u2 nước3PcX cam3PcX. VậoW7xo5u2y loW7xo5u2à coW7xo5u2ô phải3PcX oW7xo5u2thêm m3PcXấy công3PcX đoạn,RUm4iCmg cắtRUm4iCmg, 3PcXvắt, khuấy…

Nhìn l3PcXy nướ3PcXc RUm4iCmgcam oW7xo5u2mình v3PcXừa làm3PcX RUm4iCmgxong, 3PcXMinh Th3PcXùy cảmRUm4iCmg thấy3PcX kh3PcXông caRUm4iCmgm lòoW7xo5u2ng chúRUm4iCmgt RUm4iCmgnào cả.3PcX 3PcXCô noW7xo5u2ướn màyRUm4iCmg n3PcXghĩ rRUm4iCmgồi RUm4iCmgcười 3PcXgian 3PcXmột ti3PcXếng. Sa3PcXu đóRUm4iCmg ….

Cô oW7xo5u2bưng l3PcXy nước3PcX cRUm4iCmgam đặt3PcX trư3PcXớc RUm4iCmgmặt QRUm4iCmguốc RUm4iCmgBảo, miệngoW7xo5u2 nở3PcX nụoW7xo5u2 cườioW7xo5u2 ngọtRUm4iCmg 3PcXngào xoW7xo5u2u nịnh:

- RUm4iCmgTôi oW7xo5u2làm nRUm4iCmgước c3PcXam xoW7xo5u2ong rồRUm4iCmgi, a3PcXnh RUm4iCmgmau u3PcXống đi.

Quốc BảooW7xo5u2 đan3PcXg RUm4iCmgxem oW7xo5u2tivi thìoW7xo5u2 RUm4iCmgthấy noW7xo5u2ụ cườiRUm4iCmg oW7xo5u2đó c3PcXủa Min3PcXh ThùyoW7xo5u2 tRUm4iCmghì nhếchRUm4iCmg oW7xo5u2môi c3PcXười noW7xo5u2hư khônRUm4iCmgg cườ3PcXi. SaoW7xo5u2u 3PcXđó cậuRUm4iCmg 3PcXcầm oW7xo5u2lấy loW7xo5u2y RUm4iCmgnước oW7xo5u2cam, uốngRUm4iCmg mộ3PcXt hơi,RUm4iCmg vìoW7xo5u2 oW7xo5u2đi oW7xo5u2cả ngàyRUm4iCmg cảm3PcX thấy3PcX mệt3PcX, nh3PcXưng kRUm4iCmghi nướcRUm4iCmg caoW7xo5u2m 3PcXvừa 3PcXchui xuRUm4iCmgống tớioW7xo5u2 họngRUm4iCmg coW7xo5u2ậu thRUm4iCmgì QRUm4iCmguốc BảooW7xo5u2 l3PcXiền 3PcXphun mạnhRUm4iCmg roW7xo5u2a, RUm4iCmglàm vănoW7xo5u2g nướ3PcXc RUm4iCmgcam khắpRUm4iCmg nơi.

Minh oW7xo5u2Thùy từ3PcX lú3PcXc QRUm4iCmguốc BRUm4iCmgảo khôngoW7xo5u2 ngoW7xo5u2hi n3PcXgờ 3PcXgì cầRUm4iCmgm 3PcXly 3PcXnước caRUm4iCmgm lê3PcXn uRUm4iCmgống toW7xo5u2hì mắcoW7xo5u2 cRUm4iCmgười RUm4iCmglắm nhưngRUm4iCmg nín3PcX nhịn.RUm4iCmg 3PcXTới koW7xo5u2hi QuốcoW7xo5u2 BảooW7xo5u2 ph3PcXun RUm4iCmgra t3PcXhì cRUm4iCmgô k3PcXhông thể3PcX oW7xo5u2nào nhoW7xo5u2ịn đượoW7xo5u2c nữRUm4iCmga oW7xo5u2mà oW7xo5u2cười RUm4iCmgầm lên.

- oW7xo5u2Cô đãoW7xo5u2 oW7xo5u2cho gìoW7xo5u2 vàooW7xo5u2 RUm4iCmgnước caoW7xo5u2m vRUm4iCmgậy RUm4iCmghả –RUm4iCmg QuốoW7xo5u2c BảooW7xo5u2 hé3PcXt l3PcXên RUm4iCmgđầy tRUm4iCmgức giận.

- Tô3PcXi c3PcXho RUm4iCmggia vịoW7xo5u2 cần3PcX thiRUm4iCmgết 3PcXvào oW7xo5u2trong nư3PcXớc ca3PcXm thôiRUm4iCmg mà.RUm4iCmg ĐểoW7xo5u2 RUm4iCmgxem nàRUm4iCmgo oW7xo5u2– MRUm4iCmgình ThùRUm4iCmgy nínRUm4iCmg nhịnRUm4iCmg cườoW7xo5u2i nói,RUm4iCmg roW7xo5u2ồi giảRUm4iCmg vờRUm4iCmg ng3PcXẫm oW7xo5u2nghĩ RUm4iCmg– MuRUm4iCmgối, b3PcXột ngọt,oW7xo5u2 tiêu,oW7xo5u2 bộtRUm4iCmg nêm,3PcX KRUm4iCmgnor, m3PcXột tíoW7xo5u2 nưoW7xo5u2ớc roW7xo5u2ửa chén…oW7xo5u2 hìnhoW7xo5u2 nhưoW7xo5u2 k3PcXhông cóRUm4iCmg đư3PcXờng voW7xo5u2à noW7xo5u2ước moW7xo5u2ắm thìoW7xo5u2 phải.

- NướcoW7xo5u2 rửa3PcX chén,RUm4iCmg boW7xo5u2ột ngọt…-RUm4iCmg QuốRUm4iCmgc bảRUm4iCmgo khRUm4iCmgông t3PcXin noW7xo5u2ổi vRUm4iCmgào 3PcXtai mìnRUm4iCmgh, 3PcXcậu tứ3PcXc oW7xo5u2giận 3PcXchỉ 3PcXtay vRUm4iCmgào oW7xo5u2Minh thùy3PcX nóRUm4iCmgi oW7xo5u2– CôRUm4iCmg giỏioW7xo5u2 lắm,oW7xo5u2 côoW7xo5u2 chờoW7xo5u2 đó.

Nói rồi3PcX coW7xo5u2ậu laoW7xo5u2o nh3PcXanh 3PcXvào nhàRUm4iCmg toW7xo5u2ắm màRUm4iCmg xúcRUm4iCmg miệng.oW7xo5u2 C3PcXòn MiRUm4iCmgnh RUm4iCmgThùy cũ3PcXng đâuRUm4iCmg RUm4iCmgcó noW7xo5u2gu dạioW7xo5u2 mRUm4iCmgà RUm4iCmgở loW7xo5u2ại, RUm4iCmgcô 3PcXhí hửngoW7xo5u2 x3PcXách 3PcXtúi đi3PcX về.

Về 3PcXnhà 3PcXcô ôoW7xo5u2m bRUm4iCmgụng cườiRUm4iCmg lăRUm4iCmgn lộn,oW7xo5u2 thícoW7xo5u2h chíoW7xo5u2 oW7xo5u2vui vẻoW7xo5u2 3PcXhát oW7xo5u2hò ầmoW7xo5u2 oW7xo5u2ỉ oW7xo5u2khiến ĐìnhRUm4iCmg ÂnRUm4iCmg cũoW7xo5u2ng bóoW7xo5u2 taRUm4iCmgy. NhưRUm4iCmgng saRUm4iCmgu đó3PcX, cRUm4iCmgô nhậnoW7xo5u2 được3PcX mộtoW7xo5u2 RUm4iCmgtin nhắoW7xo5u2n khiếRUm4iCmgn cRUm4iCmgô xanRUm4iCmgh mặt.RUm4iCmg Tố3PcXi đêoW7xo5u2m đóoW7xo5u2 ngủRUm4iCmg goW7xo5u2ặp to3PcXàn ácRUm4iCmg mộng.
Hôm3PcX s3PcXau RUm4iCmgcô RUm4iCmgđến nhà3PcX QRUm4iCmguốc BoW7xo5u2ảo vớioW7xo5u2 bộoW7xo5u2 moW7xo5u2ặt yể3PcXu oW7xo5u2xìu hRUm4iCmgơi s3PcXợ hRUm4iCmgãi. oW7xo5u2Cô tRUm4iCmgrưng nguyênRUm4iCmg oW7xo5u2cái mặtoW7xo5u2 nhưoW7xo5u2 báoW7xo5u2nh boW7xo5u2ao chiề3PcXu trướ3PcXc oW7xo5u2mặt QuốoW7xo5u2c 3PcXBảo làRUm4iCmgm cậ3PcXu không3PcX nénoW7xo5u2 3PcXnổi nụoW7xo5u2 RUm4iCmgcười t3PcXhầm. Dường3PcX oW7xo5u2như cậu3PcX tRUm4iCmghấy toW7xo5u2im mìoW7xo5u2nh đậ3PcXp 3PcXmạnh trưRUm4iCmgớc vẻRUm4iCmg mRUm4iCmgặt đánRUm4iCmgg thưoW7xo5u2ơng đóRUm4iCmg củaoW7xo5u2 cRUm4iCmgô, trônRUm4iCmgg thật3PcX soW7xo5u2ự r3PcXất đá3PcXng yêu.

Đáng 3PcXlí muốoW7xo5u2n phạoW7xo5u2t côoW7xo5u2 nhioW7xo5u2ều hơoW7xo5u2n nhưoW7xo5u2ng rRUm4iCmgồi lạoW7xo5u2i th3PcXôi, chỉoW7xo5u2 bắRUm4iCmgt cô3PcX dọnoW7xo5u2 phònoW7xo5u2g cậu3PcX nhưRUm4iCmg RUm4iCmgmọi lần3PcX. CậuoW7xo5u2 lơRUm4iCmg đRUm4iCmgãng nói:
–RUm4iCmg MaoW7xo5u2u dọnoW7xo5u2 RUm4iCmgdẹp sạ3PcXch oW7xo5u2sẽ c3PcXho tôi.

Nói xRUm4iCmgong cậuoW7xo5u2 v3PcXào phònRUm4iCmgg vRUm4iCmgệ soW7xo5u2inh, láoW7xo5u2t sa3PcXu cậuRUm4iCmg b3PcXước r3PcXa ngoài3PcX voW7xo5u2ới sRUm4iCmgự troW7xo5u2ần n3PcXhư nhộoW7xo5u2ng, chỉ3PcX 3PcXkhoát RUm4iCmgtrên nRUm4iCmggười một3PcX cáRUm4iCmgi khRUm4iCmgăn tắm3PcX RUm4iCmgmà thôi3PcX, koW7xo5u2hiến MRUm4iCmginh Th3PcXùy cả3PcX kioW7xo5u2nh. CôRUm4iCmg vộioW7xo5u2 nhoW7xo5u2ắm mắtRUm4iCmg lạRUm4iCmgi loW7xo5u2ắp bắp3PcX nói:

- A3PcXnh …anRUm4iCmgh …oW7xo5u2định loW7xo5u2àm gì.

- 3PcXĐi bơi3PcX –RUm4iCmg QuốoW7xo5u2c BảRUm4iCmgo thảnRUm4iCmg nhioW7xo5u2ên toW7xo5u2rả lời.

Minh Thù3PcXy lúoW7xo5u2c nàyRUm4iCmg mớiRUm4iCmg bRUm4iCmgình tĩnhRUm4iCmg trởRUm4iCmg lại,oW7xo5u2 RUm4iCmgtừ từ3PcX oW7xo5u2hé mắtRUm4iCmg rRUm4iCmga nhìn.RUm4iCmg LàoW7xo5u2n dRUm4iCmga oW7xo5u2trắng boW7xo5u2óc gầnoW7xo5u2 n3PcXhư rấtoW7xo5u2 mRUm4iCmgịn, cô3PcX hồ3PcX nhRUm4iCmgư dRUm4iCmga eRUm4iCmgm RUm4iCmgbé. MoW7xo5u2ình Thùy3PcX gRUm4iCmghiến rRUm4iCmgăng thầm3PcX ngRUm4iCmghĩ 3PcX:” C3PcXòn t3PcXrắng h3PcXơn cả3PcX mìnoW7xo5u2h nữRUm4iCmga”. Một3PcX 3PcXthân hìoW7xo5u2nh vạmoW7xo5u2 voW7xo5u2ỡ đầyRUm4iCmg cRUm4iCmgơ bắoW7xo5u2p, côRUm4iCmg híoW7xo5u2 hoW7xo5u2í nhìn3PcX xuống3PcX bộ3PcX phậnoW7xo5u2 3PcXphía oW7xo5u2dưới rồiRUm4iCmg thRUm4iCmgở r3PcXa mộtRUm4iCmg cáRUm4iCmgi, thì3PcX r3PcXa hắRUm4iCmgn t3PcXa c3PcXó mặtRUm4iCmg quầRUm4iCmgn bơi.

Nói RUm4iCmggì thìRUm4iCmg n3PcXói, nhìoW7xo5u2n coW7xo5u2ái thâoW7xo5u2n RUm4iCmghình hoRUm4iCmgàn oW7xo5u2mỹ n3PcXày làm3PcX 3PcXcô đánh3PcX ực3PcX mRUm4iCmgột cáRUm4iCmgi, âmoW7xo5u2 oW7xo5u2thanh 3PcXphát RUm4iCmgra oW7xo5u2khiến coW7xo5u2ô cực3PcX kì3PcX xoW7xo5u2ấu hổ.oW7xo5u2 3PcXQuốc oW7xo5u2bảo cườ3PcXi nhạt3PcX moW7xo5u2ột coW7xo5u2ái rRUm4iCmgồi nói:

- ChuRUm4iCmgẩn 3PcXbị đồoW7xo5u2 oW7xo5u2cho tô3PcXi. oW7xo5u2Bơi xonRUm4iCmgg tRUm4iCmgôi sẽRUm4iCmg thay.

Nói rRUm4iCmgồi Quố3PcXc BảoW7xo5u2o đ3PcXi thẳoW7xo5u2ng r3PcXa vườRUm4iCmgn, n3PcXơi coW7xo5u2ó RUm4iCmgđặt mRUm4iCmgột cRUm4iCmgái hồoW7xo5u2 bơioW7xo5u2 tRUm4iCmgo lớoW7xo5u2n oW7xo5u2và nướcRUm4iCmg xRUm4iCmganh t3PcXrong. CậuoW7xo5u2 nhảyoW7xo5u2 ùm3PcX xuốngoW7xo5u2 3PcXhồ, tunRUm4iCmgg toW7xo5u2ăng bơi3PcX tho3PcXải mái.RUm4iCmg MRUm4iCmginh ThoW7xo5u2ấy thấRUm4iCmgy Quốc3PcX BảooW7xo5u2 điRUm4iCmg RUm4iCmgra thoW7xo5u2ì bắRUm4iCmgt chRUm4iCmgước giọoW7xo5u2ng điệu3PcX c3PcXủa cậu3PcX nhá3PcXi loW7xo5u2ại mRUm4iCmgột câu:

- B3PcXà oW7xo5u2đây khôoW7xo5u2ng tRUm4iCmghích chuẩRUm4iCmgn bị,RUm4iCmg bơoW7xo5u2i xon3PcXg thìRUm4iCmg cứ3PcX oW7xo5u2cởi truồng3PcX RUm4iCmgđi. (>O<)

Nói thoW7xo5u2ì nói3PcX, nhưngoW7xo5u2 Mi3PcXnh RUm4iCmgThùy vẫnRUm4iCmg mởRUm4iCmg tủRUm4iCmg lấyRUm4iCmg đồ3PcX c3PcXho QoW7xo5u2uốc BảoRUm4iCmg. LầRUm4iCmgn nRUm4iCmgày oW7xo5u2cô khôn3PcXg ngạcRUm4iCmg nhiêRUm4iCmgn nh3PcXư trướcRUm4iCmg đ3PcXây. oW7xo5u2Cái t3PcXên nàyoW7xo5u2 mặcoW7xo5u2 3PcXtoàn hà3PcXng hoW7xo5u2iệu, RUm4iCmgmà hắnoW7xo5u2 đâuRUm4iCmg chỉRUm4iCmg RUm4iCmgmột RUm4iCmgcái tủoW7xo5u2. 3PcXTủ quầnoW7xo5u2 oW7xo5u2áo của3PcX hắRUm4iCmgn RUm4iCmgcó th3PcXể m3PcXở mộtRUm4iCmg cửRUm4iCmga hànoW7xo5u2g thờiRUm4iCmg tr3PcXang 3PcXcao cấ3PcXp. CôRUm4iCmg chọn3PcX đại3PcX RUm4iCmgmột bộ,RUm4iCmg 3PcXrồi 3PcXđi tìm….

Cũng lRUm4iCmgà cầRUm4iCmgm 3PcXđại một3PcX cái3PcX quầRUm4iCmgn ch3PcXíp noW7xo5u2ào đó.oW7xo5u2 MioW7xo5u2nh oW7xo5u2Thùy oW7xo5u2quăng r3PcXa cái3PcX ghếoW7xo5u2 ởoW7xo5u2 trêoW7xo5u2n bể3PcX bơi.RUm4iCmg Cô3PcX noW7xo5u2hìn Qu3PcXốc 3PcXBảo 3PcXđang RUm4iCmgsay sưaoW7xo5u2 bơoW7xo5u2i lRUm4iCmgội thìoW7xo5u2 RUm4iCmgbỉu môi.

- RUm4iCmgMuốn xuống3PcX tắmRUm4iCmg cùngRUm4iCmg 3PcXtôi khôRUm4iCmgng? –3PcX QuoW7xo5u2ốc BảoRUm4iCmg nhì3PcXn cô3PcX cười3PcX cợt.

Minh ThùyoW7xo5u2 3PcXnhìn oW7xo5u2khinh oW7xo5u2bỉ một3PcX cRUm4iCmgái roW7xo5u2ồi RUm4iCmgđi vàoRUm4iCmg trong3PcX, phRUm4iCmgía saRUm4iCmgu cóRUm4iCmg t3PcXiếng cườoW7xo5u2i voW7xo5u2ang RUm4iCmgcủa QuốcRUm4iCmg BảooW7xo5u2. MiRUm4iCmgnh 3PcXThùy rấtRUm4iCmg 3PcXtức giận,3PcX c3PcXô phảoW7xo5u2i RUm4iCmgtìm cáoW7xo5u2ch RUm4iCmgthoát khỏiRUm4iCmg têoW7xo5u2n khốn3PcX này3PcX RUm4iCmgmới được.3PcX Mà3PcX các3PcXh tố3PcXt nhấoW7xo5u2t loW7xo5u2à oW7xo5u2tìm RUm4iCmgra bănRUm4iCmgg g3PcXhi hoW7xo5u2ình 3PcXvà tờoW7xo5u2 giấyoW7xo5u2 nợ3PcX của3PcX cô.RUm4iCmg MinRUm4iCmgh oW7xo5u2Thùy n3PcXghĩ vậ3PcXy, vộiRUm4iCmg oW7xo5u2vàng 3PcXchãy vàRUm4iCmgo tr3PcXong phòn3PcXg QuốcoW7xo5u2 BảoRUm4iCmg lụ3PcXc toW7xo5u2ìm. NhưoW7xo5u2ng tìRUm4iCmgm mã3PcXi vẫ3PcXn khoW7xo5u2ông thấy,oW7xo5u2 phầnoW7xo5u2 t3PcXhì phập3PcX pRUm4iCmghồng l3PcXo sRUm4iCmgợ oW7xo5u2Quốc RUm4iCmgBảo RUm4iCmgđi và3PcXo coW7xo5u2ho oW7xo5u2nên chỉRUm4iCmg loW7xo5u2át saoW7xo5u2u cRUm4iCmgô đ3PcXã moW7xo5u2ệt phờ.

- OaRUm4iCmg, mệRUm4iCmgt c3PcXhết đRUm4iCmgược, oW7xo5u2tìm khắpoW7xo5u2 mọiRUm4iCmg nơioW7xo5u2 m3PcXà chẳnoW7xo5u2g thấ3PcXy gRUm4iCmgì 3PcXcả –oW7xo5u2 MioW7xo5u2nh ThRUm4iCmgùy choW7xo5u2án 3PcXnản bòoW7xo5u2 oW7xo5u2đến b3PcXên choW7xo5u2iếc gioW7xo5u2ường trả3PcXi oW7xo5u2ra trắng3PcX RUm4iCmgtinh noW7xo5u2ằm nghỉ.

Cô oW7xo5u2phát hi3PcXện c3PcXhiếc gRUm4iCmgiường thậtoW7xo5u2 mề3PcXm mạRUm4iCmgi và3PcX êoW7xo5u2m 3PcXái, mRUm4iCmgát rượi3PcX. MinRUm4iCmgh Th3PcXùy thích3PcX chíoW7xo5u2 lănoW7xo5u2 lănoW7xo5u2 oW7xo5u2mấy vòn3PcXg toW7xo5u2rên giường.

- Làm3PcX sa3PcXo mớioW7xo5u2 3PcXlấy lạiRUm4iCmg đượRUm4iCmgc moW7xo5u2ấy 3PcXthứ đóoW7xo5u2 từ3PcX RUm4iCmgcái oW7xo5u2tên háoW7xo5u2m oW7xo5u2gái RUm4iCmgđây 3PcX– MoW7xo5u2inh Thù3PcXy 3PcXthan thở.

Cô chăoW7xo5u2m coW7xo5u2hú nhì3PcXn l3PcXên trầoW7xo5u2n nhàoW7xo5u2 3PcXnghĩ ngợi.

- HaoW7xo5u2y oW7xo5u2là oW7xo5u2dùng moW7xo5u2ĩ nhâ3PcXn 3PcXkế quyếnoW7xo5u2 rũ3PcX hắn3PcX RUm4iCmgta, dụ3PcX oW7xo5u2cho hắn3PcX t3PcXa trảRUm4iCmg lạiRUm4iCmg hết3PcX ch3PcXo mìnhoW7xo5u2 RUm4iCmgrồi RUm4iCmglập tứ3PcXc đRUm4iCmgá hắnoW7xo5u2 3PcXta, choW7xo5u2o hắn3PcX 3PcXta khó3PcXc hậRUm4iCmgn loW7xo5u2uôn .

Minh ToW7xo5u2hùy suoW7xo5u2y nghĩ,3PcX rồoW7xo5u2i cưRUm4iCmgời p3PcXhá l3PcXên troW7xo5u2ước RUm4iCmgkế 3PcXhoạch củoW7xo5u2a mình3PcX. CôRUm4iCmg đắRUm4iCmgc chí3PcX đếnoW7xo5u2 độRUm4iCmg c3PcXhìm v3PcXào giấc3PcX noW7xo5u2gủ lúcRUm4iCmg nàooW7xo5u2 khô3PcXng hRUm4iCmgay biết.oW7xo5u2 ĐếnRUm4iCmg khRUm4iCmgi nghoW7xo5u2e tiếng3PcX RUm4iCmgnước c3PcXhảy RUm4iCmgvang lêRUm4iCmgn moW7xo5u2ới giRUm4iCmgật moW7xo5u2ình oW7xo5u2tỉnh dRUm4iCmgậy. Đ3PcXầu oW7xo5u2óc 3PcXmơ hồ,3PcX cRUm4iCmgô oW7xo5u2đi vàRUm4iCmgo nh3PcXà tRUm4iCmgắm đ3PcXể 3PcXrửa mRUm4iCmgặt. NRUm4iCmghưng kRUm4iCmghi cánh3PcX cửaoW7xo5u2 vừaoW7xo5u2 3PcXđóng 3PcXlại thRUm4iCmgì ….

- 3PcXÁ …..3PcX oW7xo5u2– MiRUm4iCmgnh ThùyoW7xo5u2 th3PcXét lên3PcX roW7xo5u2ồi nh3PcXắm mắoW7xo5u2t lạiRUm4iCmg kRUm4iCmghi thấyRUm4iCmg Qu3PcXốc BoW7xo5u2ảo đRUm4iCmgang ở3PcX troW7xo5u2ong oW7xo5u2đó trênoW7xo5u2 ngRUm4iCmgười khôngoW7xo5u2 RUm4iCmgcó mả3PcXnh v3PcXải choW7xo5u2e thân.

Cô kRUm4iCmginh hãoW7xo5u2i miệng3PcX oW7xo5u2lắp RUm4iCmgbắp xooW7xo5u2ay ngoW7xo5u2ười lRUm4iCmgại nói:

- XoW7xo5u2in lỗi3PcX! XRUm4iCmgin lỗi!3PcX TôiRUm4iCmg khôoW7xo5u2ng cRUm4iCmgố ý.

Cô l3PcXần tìm3PcX 3PcXnắm cửaoW7xo5u2 để3PcX mởRUm4iCmg r3PcXa nhoW7xo5u2ưng m3PcXở h3PcXoài khô3PcXng đưRUm4iCmgợc rồi,oW7xo5u2 oW7xo5u2cô tRUm4iCmghử mởRUm4iCmg mRUm4iCmgắt RUm4iCmgra noW7xo5u2hìn thoW7xo5u2ì toW7xo5u2hấy boW7xo5u2àn ta3PcXy QuoW7xo5u2ốc Bảo3PcX RUm4iCmgđã chặnRUm4iCmg cánhRUm4iCmg cửa3PcX lại.3PcX CRUm4iCmgảm thRUm4iCmgấy 3PcXlàn RUm4iCmghơi tRUm4iCmghở ấmRUm4iCmg ấm3PcX từRUm4iCmg saoW7xo5u2u lưnRUm4iCmgg mình3PcX cùng3PcX 3PcXhơi n3PcXước mátoW7xo5u2 lạnhoW7xo5u2 cùnoW7xo5u2g tỏa3PcX 3PcXra. MoW7xo5u2inh th3PcXùy lạnh3PcX toátRUm4iCmg cRUm4iCmgả người.

Cô sợoW7xo5u2 RUm4iCmghãi quaoW7xo5u2y ng3PcXười RUm4iCmglại, mắt3PcX cốRUm4iCmg nRUm4iCmggước nhoW7xo5u2ìn RUm4iCmglên RUm4iCmgtrên caoRUm4iCmg, l3PcXo sRUm4iCmgợ hỏi:

- Anh…3PcXanh…anh muốn3PcX làmoW7xo5u2 gì?

- CRUm4iCmgô n3PcXghĩ xeoW7xo5u2m, toW7xo5u2ôi oW7xo5u2phải làoW7xo5u2m soW7xo5u2ao kRUm4iCmghi bịRUm4iCmg 3PcXcô nhìn3PcX thoW7xo5u2ấy 3PcXhết oW7xo5u2từ trê3PcXn xoW7xo5u2uống dướiRUm4iCmg hảoW7xo5u2 –oW7xo5u2 Qu3PcXốc B3PcXảo g3PcXầm RUm4iCmggừ hỏi.

- T3PcXôi RUm4iCmgnói rồ3PcXi, t3PcXôi RUm4iCmgkhông cốoW7xo5u2 oW7xo5u2ý RUm4iCmgmà –3PcX oW7xo5u2Minh thùy3PcX lRUm4iCmgo sợ3PcX ch3PcXớp chớpRUm4iCmg mắoW7xo5u2t nRUm4iCmghìn Quố3PcXc Bả3PcXo, cRUm4iCmgô coW7xo5u2hỉ thấy3PcX n3PcXụ cư3PcXời nửaRUm4iCmg m3PcXiệng c3PcXủa Q3PcXuốc BảoRUm4iCmg đangRUm4iCmg nhìnRUm4iCmg coW7xo5u2ô oW7xo5u2chế giễu.

Nụ cườiRUm4iCmg rấtRUm4iCmg đẹp,oW7xo5u2 rất3PcX cuốnoW7xo5u2 húoW7xo5u2t kRUm4iCmghiến tRUm4iCmgim 3PcXcô RUm4iCmgđập liê3PcXn tục,3PcX c3PcXô 3PcXcố oW7xo5u2gắng hítoW7xo5u2 th3PcXở đểRUm4iCmg điềuRUm4iCmg 3PcXhòa tâ3PcXm trạng3PcX nRUm4iCmghưng cRUm4iCmgàng khRUm4iCmgiến choW7xo5u2o kh3PcXông khí3PcX xunoW7xo5u2g qu3PcXanh RUm4iCmgmờ ám3PcX nRUm4iCmghiều hoW7xo5u2ơn. RUm4iCmgCô l3PcXo s3PcXợ nuố3PcXc nư3PcXớc b3PcXọt coW7xo5u2ái ựcRUm4iCmg 3PcXnhìn Qu3PcXốc Bảo.3PcX Cậu3PcX đ3PcXã giơRUm4iCmg coW7xo5u2ái quầRUm4iCmgn nhỏRUm4iCmg coW7xo5u2ủa m3PcXình lênRUm4iCmg trướcoW7xo5u2 moW7xo5u2ặt oW7xo5u2cô, cáiRUm4iCmg quầnoW7xo5u2 mRUm4iCmgà oW7xo5u2lúc nãRUm4iCmgy RUm4iCmgcô lấy3PcX cRUm4iCmgho coW7xo5u2ậu, cườiRUm4iCmg goW7xo5u2ian xoW7xo5u2ảo nói:

- KhônoW7xo5u2g noW7xo5u2gờ RUm4iCmgcô c3PcXũng thíchoW7xo5u2 oW7xo5u2loại quầnoW7xo5u2 này.

Minh ThRUm4iCmgùy mở3PcX toW7xo5u2o mắRUm4iCmgt nhìRUm4iCmgn vềRUm4iCmg oW7xo5u2cái quầnRUm4iCmg đRUm4iCmgang tRUm4iCmgòn t3PcXen trên3PcX ta3PcXy Quốc3PcX 3PcXBảo. CáiRUm4iCmg RUm4iCmgquần n3PcXgoài lằnRUm4iCmg tRUm4iCmghun m3PcXàu oW7xo5u2đỏ 3PcXra thRUm4iCmgì coW7xo5u2òn lại3PcX như3PcX làRUm4iCmg một3PcX tRUm4iCmgấm lướoW7xo5u2i RUm4iCmgtrong suốt.RUm4iCmg MRUm4iCmginh 3PcXThùy oW7xo5u2chỉ muốnoW7xo5u2 cắn3PcX lưỡioW7xo5u2 coW7xo5u2hết coW7xo5u2ho RUm4iCmgrồi. Cô3PcX thầmRUm4iCmg nguyRUm4iCmgền roW7xo5u2ủa cáRUm4iCmgi têRUm4iCmgn nhàoW7xo5u2 3PcXthiết kếoW7xo5u2 RUm4iCmgnào b3PcXiến toW7xo5u2hái RUm4iCmgđến nỗRUm4iCmgi thiếRUm4iCmgt kếRUm4iCmg 3PcXra 3PcXcái qRUm4iCmguần 3PcXkhinh khủng3PcX nRUm4iCmghư thếRUm4iCmg .

- CRUm4iCmgái đóRUm4iCmg 3PcXlà RUm4iCmgtôi lấyoW7xo5u2 đạiRUm4iCmg thôRUm4iCmgi mà,RUm4iCmg oW7xo5u2nó cũoW7xo5u2ng 3PcXlà củRUm4iCmga anoW7xo5u2h oW7xo5u2còn gì3PcX –oW7xo5u2 CoW7xo5u2ô ấpRUm4iCmg 3PcXúng giảioW7xo5u2 thích.

- 3PcXNhưng d3PcXù RUm4iCmggì coW7xo5u2ô cũn3PcXg thoW7xo5u2ấy tô3PcXi rồRUm4iCmgi, vRUm4iCmgậy thoW7xo5u2ì đểoW7xo5u2 3PcXcho cô3PcXng bằRUm4iCmgng, côRUm4iCmg cũn3PcXg oW7xo5u2nên cRUm4iCmgho t3PcXôi thấyoW7xo5u2 lạioW7xo5u2 RUm4iCmg– RUm4iCmgQuốc BảoRUm4iCmg toW7xo5u2iếp tụRUm4iCmgc giễ3PcXu cợoW7xo5u2t. Vừa3PcX nóRUm4iCmgi coW7xo5u2ậu vRUm4iCmgừa á3PcXp sát3PcX MiRUm4iCmgnh ThùyRUm4iCmg khiếoW7xo5u2n cô3PcX bấnRUm4iCmg oW7xo5u2loạn cảRUm4iCmg lênoW7xo5u2. ToW7xo5u2rong l3PcXúc oW7xo5u2sợ hoW7xo5u2ãi, MRUm4iCmginh thùRUm4iCmgy cRUm4iCmgắn ră3PcXng RUm4iCmgvận s3PcXức đá3PcX mộRUm4iCmgt ph3PcXát vàoW7xo5u2o toW7xo5u2iểu bảRUm4iCmgo b3PcXối bRUm4iCmgên dưới3PcX củaoW7xo5u2 QRUm4iCmguốc BảoRUm4iCmg khiếnoW7xo5u2 cậ3PcXu bị3PcX đaoW7xo5u2u điếngoW7xo5u2 muốncoW7xo5u2 RUm4iCmghết đoW7xo5u2i được3PcX ngã3PcX vậtoW7xo5u2 xu3PcXống sàn.3PcX NhưngoW7xo5u2 nRUm4iCmggay lúcoW7xo5u2 đó,RUm4iCmg RUm4iCmgMinh T3PcXhùy mớioW7xo5u2 bRUm4iCmgiết toW7xo5u2hì r3PcXa QuRUm4iCmgốc BảooW7xo5u2 c3PcXó ch3PcXoàng moW7xo5u2ột cáoW7xo5u2i kh3PcXăn tắmRUm4iCmg RUm4iCmgbên dưới.oW7xo5u2 oW7xo5u2Minh 3PcXthùy mRUm4iCmgới bi3PcXết từoW7xo5u2 nãoW7xo5u2y giờRUm4iCmg coW7xo5u2ô 3PcXbị QuốcRUm4iCmg RUm4iCmgBảo trêuRUm4iCmg chọc.

Quốc BảRUm4iCmgo vừa3PcX 3PcXôm lấyoW7xo5u2 bộoW7xo5u2 oW7xo5u2phận bRUm4iCmgị oW7xo5u2đau của3PcX mRUm4iCmgình, đRUm4iCmgau đớnRUm4iCmg nRUm4iCmghìn RUm4iCmgMinh 3PcXThùy đầyRUm4iCmg că3PcXm phẫn:

- C3PcXô dámoW7xo5u2 3PcX….cô dám….

- CoW7xo5u2ho đáng3PcX đờioW7xo5u2 anhoW7xo5u2, aoW7xo5u2i bảooW7xo5u2 anoW7xo5u2h dá3PcXm trêu3PcX c3PcXhọc tôi.oW7xo5u2 NếuRUm4iCmg 3PcXanh 3PcXcòn dRUm4iCmgám trêRUm4iCmgu tô3PcXi nữoW7xo5u2a thRUm4iCmgì lầRUm4iCmgn saoW7xo5u2u tôRUm4iCmgi soW7xo5u2ẽ oW7xo5u2ra 3PcXtay m3PcXạnh hơn3PcX noW7xo5u2ữa, khiếnRUm4iCmg oW7xo5u2anh tuyệt3PcX hậuRUm4iCmg luôn.

Nói xooW7xo5u2ng MioW7xo5u2nh Thùy3PcX mởRUm4iCmg oW7xo5u2cửa RUm4iCmgbỏ đRUm4iCmgi vớiRUm4iCmg oW7xo5u2nụ cưoW7xo5u2ời 3PcXđắc chí.

 ***

Các 3PcXbáo đoW7xo5u2iện ảnhoW7xo5u2 3PcXdạo gầnRUm4iCmg oW7xo5u2đây đã3PcX cRUm4iCmghụp đượcoW7xo5u2 ảnhRUm4iCmg củaoW7xo5u2 3PcXnữ diễnoW7xo5u2 viênoW7xo5u2 3PcXxinh đẹpRUm4iCmg AnoW7xo5u2h Kỳ3PcX 3PcXtay tr3PcXong tRUm4iCmgay oW7xo5u2với chàoW7xo5u2ng hoàngoW7xo5u2 tử3PcX VĩnhRUm4iCmg Phon3PcXg c3PcXủa oW7xo5u2tập đoànoW7xo5u2 3PcXNguyên Thà3PcXnh PhongoW7xo5u2. VậoW7xo5u2y làoW7xo5u2 RUm4iCmgmọi ngườioW7xo5u2 aoW7xo5u2i cũnRUm4iCmgg đooW7xo5u2án đưoW7xo5u2ợc, chànoW7xo5u2g oW7xo5u2trai màoW7xo5u2 3PcXAnh KoW7xo5u2ỳ th3PcXeo RUm4iCmgđuổi làRUm4iCmg a3PcXi. Tất3PcX coW7xo5u2ả oW7xo5u2mọi ngườ3PcXi đếu3PcX cảm3PcX 3PcXthấy họoW7xo5u2 xứng3PcX đôi.

– C3PcXhị! ChịRUm4iCmg oW7xo5u2mau đếoW7xo5u2n đâRUm4iCmgy đi.oW7xo5u2 RUm4iCmgEm 3PcXvà chịoW7xo5u2 ĐìnhRUm4iCmg ÂnoW7xo5u2 đ3PcXang RUm4iCmgở nhoW7xo5u2à –RUm4iCmg Tiếng3PcX MRUm4iCmginh ThRUm4iCmgùy hớt3PcX hảioW7xo5u2 t3PcXrong điệRUm4iCmgn tRUm4iCmghoại k3PcXhiến Hiể3PcXu ĐồRUm4iCmgng cRUm4iCmgảm tRUm4iCmghấy 3PcXbất an.

Cô vộRUm4iCmgi vRUm4iCmgàng bắ3PcXt 3PcXtaxi đế3PcXn đóoW7xo5u2 3PcX( HĐRUm4iCmg càoW7xo5u2ng lúc3PcX RUm4iCmgcàng nghèRUm4iCmgo tiềnoW7xo5u2 oW7xo5u2vì phoW7xo5u2ải t3PcXrả tiềnRUm4iCmg toW7xo5u2axi miRUm4iCmgết 3PcX). V3PcXừa đoW7xo5u2ến nơi,oW7xo5u2 MinRUm4iCmgh T3PcXhùy đRUm4iCmgã oW7xo5u2ra oW7xo5u2mở oW7xo5u2cửa cRUm4iCmgho 3PcXcô rồoW7xo5u2i. Nh3PcXìn v3PcXẻ RUm4iCmgmặt bơRUm4iCmg poW7xo5u2hờ củaoW7xo5u2 MRUm4iCmginh ThùyRUm4iCmg, 3PcXHiểu ĐRUm4iCmgồng oW7xo5u2vội hỏi:

- ĐãoW7xo5u2 xoW7xo5u2ảy rRUm4iCmga chuyệnoW7xo5u2 gì.

- ChịRUm4iCmg vàooW7xo5u2 t3PcXrong xoW7xo5u2em s3PcXẽ 3PcXrõ RUm4iCmg– M3PcXinh RUm4iCmgThùy buồnoW7xo5u2 bã3PcX nói.

Hiểu ĐồnRUm4iCmgg 3PcXvội lác3PcXh q3PcXua ngườioW7xo5u2 RUm4iCmgMinh TRUm4iCmghùy đ3PcXi và3PcXo tron3PcXg, vừa3PcX đếoW7xo5u2n nơiRUm4iCmg, cRUm4iCmgô đãRUm4iCmg tRUm4iCmghấy ĐìnhoW7xo5u2 RUm4iCmgÂn đang3PcX 3PcXsay RUm4iCmgsưa bRUm4iCmgên me3PcXn rRUm4iCmgượu nằm3PcX vắRUm4iCmgt vẻooW7xo5u2 trêoW7xo5u2n lưnoW7xo5u2g ghế,RUm4iCmg miện3PcXg lảmRUm4iCmg noW7xo5u2hảm. HoW7xo5u2iểu ĐồngRUm4iCmg vộioW7xo5u2 oW7xo5u2chạy đếoW7xo5u2n laRUm4iCmgy ngườiRUm4iCmg ĐìoW7xo5u2nh oW7xo5u2Ân, RUm4iCmggọi mạ3PcXi cuốioW7xo5u2 cRUm4iCmgùng oW7xo5u2cô coW7xo5u2ũng mởRUm4iCmg mắRUm4iCmgt. oW7xo5u2Đình ÂoW7xo5u2n v3PcXừa toW7xo5u2hấy Hi3PcXểu Đồng3PcX liền3PcX ômoW7xo5u2 cRUm4iCmghầm nói:

- oW7xo5u2Hiểu ĐồngRUm4iCmg! Đến3PcX đây3PcX uốngoW7xo5u2 rượRUm4iCmgu cùnRUm4iCmgg mìoW7xo5u2nh đi3PcX. 3PcXMình buồnRUm4iCmg quá.

- ĐãRUm4iCmg x3PcXảy RUm4iCmgra chuyệnRUm4iCmg gì3PcX rồi,oW7xo5u2 RUm4iCmgmau 3PcXnói c3PcXho 3PcXmình n3PcXghe đ3PcXi –oW7xo5u2 Hiểu3PcX 3PcXĐồng v3PcXỗ n3PcXhẹ lưRUm4iCmgng ĐRUm4iCmgình 3PcXÂn 3PcXan ủRUm4iCmgi. HioW7xo5u2ểu Đồn3PcXg bRUm4iCmgiết ĐìnhRUm4iCmg oW7xo5u2Ân khôoW7xo5u2ng poW7xo5u2hải oW7xo5u2là ngườiRUm4iCmg oW7xo5u2tùy tiRUm4iCmgện uốngRUm4iCmg saoW7xo5u2y đếnoW7xo5u2 3PcXmức nàyRUm4iCmg. oW7xo5u2Càng trRUm4iCmgở nêoW7xo5u2n 3PcXnổi tiRUm4iCmgếng thìRUm4iCmg Đình3PcX Ân3PcX coW7xo5u2àng 3PcXchú ýoW7xo5u2 gRUm4iCmgiữ g3PcXìn hìnRUm4iCmgh tượngRUm4iCmg của3PcX mìnhoW7xo5u2. KhRUm4iCmgông bRUm4iCmgao g3PcXiờ oW7xo5u2cô ấoW7xo5u2y oW7xo5u2lại RUm4iCmgbê oW7xo5u2tha b3PcXản thân.

Nhưng ĐìRUm4iCmgnh cRUm4iCmghỉ lắoW7xo5u2c đầuRUm4iCmg khó3PcXc nRUm4iCmgức 3PcXnở RUm4iCmgmà khRUm4iCmgông nRUm4iCmgói g3PcXì hết3PcX. HiểuRUm4iCmg ĐoW7xo5u2ồng cũngRUm4iCmg khôngoW7xo5u2 oW7xo5u2vội truRUm4iCmgy hỏ3PcXi, chỉoW7xo5u2 nhẹoW7xo5u2 lời3PcX 3PcXan ủiRUm4iCmg 3PcXcho đến3PcX kRUm4iCmghi ĐìRUm4iCmgnh RUm4iCmgÂn choW7xo5u2ìm RUm4iCmgvào gioW7xo5u2ấc ngủ.

Khi ĐìnhoW7xo5u2 ÂnoW7xo5u2 3PcXngủ rồi3PcX, HiểuoW7xo5u2 ĐồngoW7xo5u2 oW7xo5u2mới quoW7xo5u2ay RUm4iCmgnhìn Min3PcXh RUm4iCmgThùy hỏi:

- RUm4iCmgĐã xảy3PcX roW7xo5u2a ch3PcXuyện oW7xo5u2gì rồi.

- C3PcXhị ấRUm4iCmgy bị3PcX cRUm4iCmgắt hoW7xo5u2ợp đồngoW7xo5u2 quoW7xo5u2ảng cRUm4iCmgáo mớiRUm4iCmg r3PcXồi –RUm4iCmg 3PcXMinh 3PcXThùy cháRUm4iCmgn nản3PcX th3PcXả ngườioW7xo5u2 xuoW7xo5u2ống sof3PcXa trảoW7xo5u2 lời.

- TạiRUm4iCmg soW7xo5u2ao –3PcX HiểuoW7xo5u2 ĐồoW7xo5u2ng ngạcoW7xo5u2 nhoW7xo5u2iên hỏi.

- VìRUm4iCmg điRUm4iCmg RUm4iCmgtrễ, làRUm4iCmgm ảnoW7xo5u2h hưởng3PcX đếnRUm4iCmg buổRUm4iCmgi quayRUm4iCmg, làmoW7xo5u2 cônRUm4iCmgg RUm4iCmgty lỗRUm4iCmg khônRUm4iCmgg ít.

- BìnoW7xo5u2h thườnRUm4iCmgg ĐìnhRUm4iCmg 3PcXÂn luôn3PcX đếnoW7xo5u2 oW7xo5u2sớm 3PcXhơn mà,3PcX 3PcXtại oW7xo5u2sao oW7xo5u2lại đếRUm4iCmgn trễoW7xo5u2 RUm4iCmgnhư th3PcXế –oW7xo5u2 HiRUm4iCmgểu Đồn3PcXg thRUm4iCmgắc mắ3PcXc hỏi.

- Tại3PcX 3PcXem loW7xo5u2àm chịRUm4iCmg ấyoW7xo5u2 trễoW7xo5u2 oW7xo5u2giờ, 3PcXem RUm4iCmggiữ t3PcXhẻ c3PcXủa chị3PcX ấRUm4iCmgy –3PcX MinoW7xo5u2h ThùRUm4iCmgy mếu3PcX máoW7xo5u2o nói.

- RUm4iCmgBỏ đioW7xo5u2, chRUm4iCmgỉ RUm4iCmglà mấRUm4iCmgt mộRUm4iCmgt 3PcXhợp đRUm4iCmgồng quảnoW7xo5u2g 3PcXcáo th3PcXôi mRUm4iCmgà –oW7xo5u2 RUm4iCmgHiểu Đ3PcXồng trấRUm4iCmgn an.

- RUm4iCmgVấn đềRUm4iCmg là3PcX coW7xo5u2huyện b3PcXồi thườngRUm4iCmg –3PcX Min3PcXh oW7xo5u2Thùy ái3PcX ngạiRUm4iCmg nói.

- 3PcXBồi thường!oW7xo5u2 oW7xo5u2Họ 3PcXkhông choW7xo5u2ịu b3PcXồi thường3PcX àoW7xo5u2 3PcX?- Hiểu3PcX ĐồoW7xo5u2ng nghiênRUm4iCmgg 3PcXđầu nhoW7xo5u2ìn MiRUm4iCmgnh Thùy.

- Ngườ3PcXi oW7xo5u2bồi toW7xo5u2hường poW7xo5u2hải RUm4iCmglà chRUm4iCmgúng toW7xo5u2a, boW7xo5u2ởi RUm4iCmgvì tron3PcXg hRUm4iCmgợp oW7xo5u2đồng ghoW7xo5u2i rõoW7xo5u2 kRUm4iCmghông được3PcX đếRUm4iCmgn trễ.RUm4iCmg VìoW7xo5u2 chị3PcX ĐìnhoW7xo5u2 RUm4iCmgÂn đếRUm4iCmgn tr3PcXễ nênRUm4iCmg phảioW7xo5u2 bồi3PcX thRUm4iCmgường –oW7xo5u2 MìnoW7xo5u2h ThùyoW7xo5u2 giảioW7xo5u2 thích.

- Cá3PcXi gì,RUm4iCmg 3PcXrõ ràoW7xo5u2ng là3PcX chRUm4iCmgỉ 3PcXcó oW7xo5u2một lầ3PcXn đoW7xo5u2i trRUm4iCmgễ thôRUm4iCmgi mà.RUm4iCmg CRUm4iCmgó aRUm4iCmgi màoW7xo5u2 c3PcXhưa từngRUm4iCmg đoW7xo5u2i trRUm4iCmgễ chứ3PcX –oW7xo5u2 Hiểu3PcX ĐRUm4iCmgồng bấtRUm4iCmg bìoW7xo5u2nh nói.
– Đây3PcX chỉoW7xo5u2 loW7xo5u2à cáiRUm4iCmg coW7xo5u2ớ moW7xo5u2à thô3PcXi, thoW7xo5u2ực chRUm4iCmgất làoW7xo5u2 họ3PcX m3PcXuốn t3PcXhay ngư3PcXời RUm4iCmgnên 3PcXmới dù3PcXng oW7xo5u2cớ đó3PcX đểRUm4iCmg bắt3PcX bẽRUm4iCmg chúngoW7xo5u2 oW7xo5u2ta –RUm4iCmg MioW7xo5u2nh T3PcXhùy cũngRUm4iCmg bấtoW7xo5u2 bì3PcXnh kể.

- HọRUm4iCmg muốRUm4iCmgn t3PcXhay RUm4iCmgai oW7xo5u2? –RUm4iCmg HiểuRUm4iCmg Đồng3PcX tứcRUm4iCmg oW7xo5u2giận hỏi.

- Nữ3PcX moW7xo5u2inh tioW7xo5u2nh AnoW7xo5u2h KoW7xo5u2ỳ .

Khi oW7xo5u2Minh ThùyRUm4iCmg nóRUm4iCmgi oW7xo5u2ra cái3PcX RUm4iCmgtên đóoW7xo5u2, RUm4iCmgHiểu Đồng3PcX cảmoW7xo5u2 thấy3PcX rấtoW7xo5u2 hụtoW7xo5u2 hẫ3PcXng. Nh3PcXưng RUm4iCmgđiều làm3PcX RUm4iCmgcô tRUm4iCmghấy đaoW7xo5u2u nhRUm4iCmgất kh3PcXi ng3PcXhe MRUm4iCmgình ThùoW7xo5u2y nóRUm4iCmgi thêoW7xo5u2m mộtRUm4iCmg tràoW7xo5u2ng dài:

- NgoW7xo5u2ười đềRUm4iCmg ngh3PcXị h3PcXủy hợRUm4iCmgp đoW7xo5u2ồng chín3PcXh lRUm4iCmgà aoW7xo5u2nh Vĩ3PcXnh PhonoW7xo5u2g. ChịoW7xo5u2 ĐìnhRUm4iCmg ÂRUm4iCmgn oW7xo5u2vốn khônRUm4iCmgg 3PcXcho e3PcXm nóoW7xo5u2i roW7xo5u2a, nhưng3PcX RUm4iCmgmà c3PcXơn g3PcXiận nàyRUm4iCmg e3PcXm nuốtRUm4iCmg khôngRUm4iCmg RUm4iCmgtrôi. oW7xo5u2Cho dù3PcX an3PcXh tRUm4iCmga muốRUm4iCmgn bạnoW7xo5u2 g3PcXái mìnRUm4iCmgh loW7xo5u2àm ngRUm4iCmgười oW7xo5u2mẫu đ3PcXại diện3PcX th3PcXì cũRUm4iCmgng khRUm4iCmgông cầnoW7xo5u2 thủRUm4iCmg đoạnRUm4iCmg nRUm4iCmghư thếoW7xo5u2 vớioW7xo5u2 chịRUm4iCmg ĐìnhoW7xo5u2 ÂnoW7xo5u2. Người3PcX b3PcXáo giờoW7xo5u2 chụpoW7xo5u2 oW7xo5u2hình chRUm4iCmgo e3PcXm lRUm4iCmgà chRUm4iCmgị Hương,3PcX RUm4iCmgem khôn3PcXg nghĩRUm4iCmg RUm4iCmgchị ấy3PcX nóRUm4iCmgi d3PcXối oW7xo5u2nên 3PcXkhông koW7xo5u2iểm oW7xo5u2tra lạioW7xo5u2. BâyoW7xo5u2 giờoW7xo5u2 nghĩRUm4iCmg oW7xo5u2lại, tr3PcXước đóoW7xo5u2 3PcXem cóoW7xo5u2 thấRUm4iCmgy choW7xo5u2ị ấ3PcXy RUm4iCmgthầm thRUm4iCmgì t3PcXo nhRUm4iCmgỏ RUm4iCmgvới quả3PcXn lRUm4iCmgí củ3PcXa A3PcXnh Kỳ.
oW7xo5u2Cho nên3PcX cRUm4iCmghắc 3PcXchắn 3PcXbọn họRUm4iCmg coW7xo5u2ố oW7xo5u2tình g3PcXài bẫy.3PcX oW7xo5u2Bây 3PcXgiờ còn3PcX oW7xo5u2bắt chRUm4iCmgị oW7xo5u2Đình Ân3PcX oW7xo5u2bồi thườnoW7xo5u2g 3PcXtiền hợp3PcX đoW7xo5u2ồng gấpRUm4iCmg RUm4iCmg10 oW7xo5u2lần. oW7xo5u2Chị xRUm4iCmgem cóoW7xo5u2 oW7xo5u2quá đán3PcXg haRUm4iCmgy không.

- LàRUm4iCmg Vĩ3PcXnh PhooW7xo5u2ng 3PcXđề nghị3PcX sao3PcX? 3PcX– HRUm4iCmgiểu RUm4iCmgĐồng vẻRUm4iCmg khônoW7xo5u2g ti3PcXn hỏ3PcXi lại.

- ChínhoW7xo5u2 lRUm4iCmgà anRUm4iCmgh oW7xo5u2ta oW7xo5u2– MRUm4iCmginh ThùyoW7xo5u2 g3PcXật đầuRUm4iCmg xoW7xo5u2ác nhận.

Hiểu ĐRUm4iCmgồng lặngoW7xo5u2 lẽRUm4iCmg nhRUm4iCmgắm m3PcXắt híoW7xo5u2t oW7xo5u2vào thật3PcX sâ3PcXu kiềmoW7xo5u2 chếoW7xo5u2 nỗ3PcXi b3PcXuồn:” VĩoW7xo5u2nh PoW7xo5u2hong ngưRUm4iCmgời aoW7xo5u2nh hậnRUm4iCmg làoW7xo5u2 3PcXem, há3PcX cớ3PcX gì3PcX lạiRUm4iCmg lôRUm4iCmgi ĐìnRUm4iCmgh ÂnoW7xo5u2 vào3PcX”. CôoW7xo5u2 mởoW7xo5u2 RUm4iCmgmắt raRUm4iCmg, nhìRUm4iCmgn RUm4iCmgMinh ThRUm4iCmgùy nói:

- RUm4iCmgEm oW7xo5u2chăm soW7xo5u2óc choW7xo5u2o ĐìnRUm4iCmgh ÂoW7xo5u2n oW7xo5u2giùm ch3PcXị. oW7xo5u2Chị đioW7xo5u2 hỏ3PcXi roW7xo5u2õ moW7xo5u2ọi chuyệRUm4iCmgn xoW7xo5u2em sao.

Hiểu Đồng3PcX liề3PcXn đ3PcXứng dậyoW7xo5u2 khôngRUm4iCmg kịpRUm4iCmg để3PcX MinoW7xo5u2h Th3PcXùy nóoW7xo5u2i oW7xo5u2thêm RUm4iCmggì, nRUm4iCmghưng vừaoW7xo5u2 đioW7xo5u2 3PcXra 3PcXkhỏi cửaoW7xo5u2 côRUm4iCmg đ3PcXã goW7xo5u2ặp ThoW7xo5u2iên oW7xo5u2Minh đRUm4iCmgi oW7xo5u2vào. VẻoW7xo5u2 3PcXmặt ThiêRUm4iCmgn MRUm4iCmginh voW7xo5u2ô cùn3PcXg l3PcXo lắnRUm4iCmgg, RUm4iCmgđi tRUm4iCmghật RUm4iCmgnhanh vàoRUm4iCmg tron3PcXg. CậuoW7xo5u2 vừ3PcXa vRUm4iCmgào nhìnRUm4iCmg tRUm4iCmghấy HiểuRUm4iCmg RUm4iCmgĐồng th3PcXì r3PcXất ngạ3PcXc nh3PcXiên, RUm4iCmgsau đRUm4iCmgó oW7xo5u2kêu lên3PcX một3PcX tiếng:

- HRUm4iCmgiểu Đồng!

- ChRUm4iCmgào anRUm4iCmgh, oW7xo5u2Thiên MoW7xo5u2inh! ĐãoW7xo5u2 lâRUm4iCmgu 3PcXkhông RUm4iCmggặp –oW7xo5u2 H3PcXiểu ĐồngRUm4iCmg oW7xo5u2nhìn Thiê3PcXn MinRUm4iCmgh nhẹoW7xo5u2 nhàngoW7xo5u2 gật3PcX đầu3PcX chào.

- LâoW7xo5u2u naoW7xo5u2y RUm4iCmgem ởoW7xo5u2 3PcXđâu? AnRUm4iCmgh oW7xo5u2cho ng3PcXười tìmRUm4iCmg eRUm4iCmgm r3PcXất oW7xo5u2lâu. CảoW7xo5u2 TRUm4iCmgrúc DiễmoW7xo5u2 nữRUm4iCmga, oW7xo5u2cô ấyRUm4iCmg bRUm4iCmgây giờRUm4iCmg RUm4iCmgsao roW7xo5u2ồi? –RUm4iCmg RUm4iCmgThiên MinoW7xo5u2h oW7xo5u2quan tâmRUm4iCmg h3PcXỏi dồRUm4iCmgn dập.

- ERUm4iCmgm và3PcX chị3PcX 3PcXTrúc RUm4iCmgDiễm d3PcXọn RUm4iCmgvề nRUm4iCmggoại thànoW7xo5u2h sống3PcX v3PcXà 3PcXbuôn oW7xo5u2bán. NRUm4iCmghưng sa3PcXu RUm4iCmgđó, 3PcXmẹ ch3PcXị ấyRUm4iCmg bị3PcX oW7xo5u2bệnh coW7xo5u2ho nê3PcXn choW7xo5u2ị ấyRUm4iCmg tRUm4iCmgrở voW7xo5u2ề cRUm4iCmghăm sRUm4iCmgóc choW7xo5u2o oW7xo5u2mẹ chịoW7xo5u2 ấy.oW7xo5u2 RUm4iCmgEm cũng3PcX b3PcXận rộn3PcX RUm4iCmgnên dọnRUm4iCmg nhàRUm4iCmg oW7xo5u2đến gầnRUm4iCmg noW7xo5u2hà ĐìnhRUm4iCmg Ân3PcX sống,oW7xo5u2 nhớ3PcX b3PcXác HàRUm4iCmg v3PcXà b3PcXác TruRUm4iCmgng chă3PcXm RUm4iCmgsóc b3PcXé ĐườngRUm4iCmg 3PcXdùm emRUm4iCmg. 3PcXVì oW7xo5u2em khô3PcXng RUm4iCmgmuốn gặpRUm4iCmg lRUm4iCmgại mọi3PcX ngưRUm4iCmgời coW7xo5u2ho nênRUm4iCmg mới3PcX bảooW7xo5u2 Đình3PcX Ân3PcX giấu3PcX oW7xo5u2dùm em.

- ĐìoW7xo5u2nh oW7xo5u2Ân oW7xo5u2sao rồ3PcXi RUm4iCmg? –3PcX Th3PcXiên oW7xo5u2Minh oW7xo5u2lo lắ3PcXng hỏi.

- oW7xo5u2Cô ấ3PcXy oW7xo5u2uống sa3PcXy nên3PcX ngủRUm4iCmg rồi.

- oW7xo5u2Anh vRUm4iCmgào th3PcXăm coW7xo5u2ô ấ3PcXy một3PcX lát.

Nói xonoW7xo5u2g Thiê3PcXn oW7xo5u2Minh vộioW7xo5u2 đoW7xo5u2i vào,RUm4iCmg ĐRUm4iCmgình oW7xo5u2Ân cũoW7xo5u2ng l3PcXờ 3PcXmờ RUm4iCmgtỉnh dậyRUm4iCmg. Thấy3PcX Th3PcXiên MinoW7xo5u2h, ĐìnhRUm4iCmg 3PcXÂn ôm3PcX chầmoW7xo5u2 lấy3PcX cậoW7xo5u2u k3PcXhóc 3PcXnức nởRUm4iCmg troW7xo5u2ong l3PcXòng cậu.3PcX TRUm4iCmghiên MinRUm4iCmgh dRUm4iCmgịu dàn3PcXg 3PcXan ủi3PcX côRUm4iCmg, RUm4iCmggiang rRUm4iCmgộng bờRUm4iCmg v3PcXai ôRUm4iCmgm loW7xo5u2ấy cRUm4iCmgô, nhưoW7xo5u2 moW7xo5u2uốn choW7xo5u2e chởoW7xo5u2 cRUm4iCmgho 3PcXcô k3PcXhỏi nhữn3PcXg n3PcXguy hi3PcXểm x3PcXung qu3PcXanh. Hiểu3PcX Đ3PcXồng nhìn3PcX tấ3PcXhy cảnh3PcX tượng3PcX ấy,RUm4iCmg RUm4iCmgcô khẽoW7xo5u2 c3PcXười. 3PcXCô mừngRUm4iCmg voW7xo5u2ì Đ3PcXình RUm4iCmgÂn đã3PcX tì3PcXm đượcRUm4iCmg nơoW7xo5u2i nRUm4iCmgương tựaoW7xo5u2 vữ3PcXng chắc.

Hiểu ĐồnRUm4iCmgg đoW7xo5u2i thẳRUm4iCmgng đRUm4iCmgến noW7xo5u2hà tìm3PcX oW7xo5u2Vĩnh PhonoW7xo5u2g nhưnRUm4iCmgg bảooW7xo5u2 vệ3PcX khônoW7xo5u2g choW7xo5u2o c3PcXô vào.

- oW7xo5u2Tại saoRUm4iCmg, trưoW7xo5u2ớc đây3PcX tôoW7xo5u2i roW7xo5u2a RUm4iCmgvào oW7xo5u2ra và3PcXo nơRUm4iCmgi nàRUm4iCmgy màoW7xo5u2 RUm4iCmg– HoW7xo5u2iểu Đồng3PcX nhìn3PcX người3PcX bảRUm4iCmgo vệRUm4iCmg chRUm4iCmgất vấn.

- Là3PcX cậu3PcX V3PcXĩnh oW7xo5u2Phong bảo3PcX tụoW7xo5u2i oW7xo5u2tôi khRUm4iCmgông được3PcX cRUm4iCmgho cRUm4iCmgô vàRUm4iCmgo oW7xo5u2– Người3PcX bảooW7xo5u2 vRUm4iCmgệ oW7xo5u2khổ RUm4iCmgsở phânRUm4iCmg trần.

- VậRUm4iCmgy oW7xo5u2có thểoW7xo5u2 oW7xo5u2cho tôoW7xo5u2i 3PcXbiết, an3PcXh ấRUm4iCmgy đRUm4iCmgã vềoW7xo5u2 noW7xo5u2hà chưa?

- Cậ3PcXu ấy3PcX chưa3PcX về.

- 3PcXCám ơn.

Hiểu Đ3PcXồng noW7xo5u2ói xonoW7xo5u2g toW7xo5u2hì lioW7xo5u2ền RUm4iCmgđi oW7xo5u2ra RUm4iCmgbên ngoRUm4iCmgài đứngoW7xo5u2 chờ.oW7xo5u2 TrRUm4iCmgong kh3PcXi 3PcXcô chờ,RUm4iCmg c3PcXô 3PcXđã 3PcXgọi RUm4iCmgđiện chRUm4iCmgo VĩnoW7xo5u2h PhongRUm4iCmg, nhoW7xo5u2ưng VĩnhoW7xo5u2 Pho3PcXng khRUm4iCmgông bốc3PcX máy3PcX. Sa3PcXu đó,RUm4iCmg RUm4iCmgcậu tắoW7xo5u2t mRUm4iCmgáy RUm4iCmgluôn. HoW7xo5u2iểu Đồng3PcX c3PcXứ th3PcXế đứngRUm4iCmg chờRUm4iCmg oW7xo5u2cho tớioW7xo5u2 3PcXkhi 3PcXtrời tố3PcXi mị3PcXt, b3PcXầu trời3PcX bắoW7xo5u2t 3PcXđầu 3PcXkéo mâyRUm4iCmg, saoW7xo5u2u đ3PcXó trúRUm4iCmgt hoW7xo5u2át mưoW7xo5u2a r3PcXơi xuống.RUm4iCmg CôRUm4iCmg voW7xo5u2ẫn đRUm4iCmgứng oW7xo5u2chờ 3PcXở đRUm4iCmgó, chRUm4iCmgỉ soW7xo5u2ợ xoW7xo5u2e VĩoW7xo5u2nh PhooW7xo5u2ng đoW7xo5u2i voW7xo5u2ào RUm4iCmgmà oW7xo5u2cô không3PcX haoW7xo5u2y biết.oW7xo5u2 Người3PcX oW7xo5u2bảo vệRUm4iCmg thấoW7xo5u2y cô3PcX b3PcXị ướt3PcX RUm4iCmgmưa đ3PcXang rRUm4iCmgun 3PcXlên coW7xo5u2ầm oW7xo5u2cập thì3PcX vộ3PcXi vàngRUm4iCmg gọioW7xo5u2 điệnRUm4iCmg coW7xo5u2ho VĩnoW7xo5u2h oW7xo5u2Phong. oW7xo5u2Sau oW7xo5u2đó ônRUm4iCmgg toW7xo5u2a 3PcXchạy oW7xo5u2ra oW7xo5u2bảo HiểoW7xo5u2u ĐoW7xo5u2ồng vàooW7xo5u2 tr3PcXong oW7xo5u2mà c3PcXhờ đợi.

Cả ng3PcXười RUm4iCmgHiểu oW7xo5u2Đồng roW7xo5u2un loW7xo5u2ên, môoW7xo5u2i 3PcXcô oW7xo5u2va oW7xo5u2vào nhRUm4iCmgau rRUm4iCmgun rẩyoW7xo5u2. Cô3PcX 3PcXđi oW7xo5u2lên căRUm4iCmgn 3PcXhộ củaoW7xo5u2 VĩnhoW7xo5u2 PhoW7xo5u2ong, doW7xo5u2ùng cRUm4iCmghìa khóaRUm4iCmg mở3PcX cửaRUm4iCmg nhoW7xo5u2ưng oW7xo5u2không được3PcX. VĩnhRUm4iCmg PhooW7xo5u2ng triệRUm4iCmgt đ3PcXể oW7xo5u2không oW7xo5u2muốn gRUm4iCmgặp 3PcXcô, cậuRUm4iCmg 3PcXthay oW7xo5u2khóa cửa3PcX, noW7xo5u2ói bảoRUm4iCmg RUm4iCmgvệ oW7xo5u2không ch3PcXo RUm4iCmgcô lRUm4iCmgên nhRUm4iCmgà, khóRUm4iCmga m3PcXáy điRUm4iCmgện thoạioW7xo5u2. H3PcXiểu ĐồngoW7xo5u2 cảmRUm4iCmg oW7xo5u2thấy đa3PcXu đớn3PcX v3PcXô cùngoW7xo5u2. C3PcXô tì3PcX ngưRUm4iCmgời v3PcXào 3PcXvách tườngRUm4iCmg chRUm4iCmgờ đợ3PcXi VĩoW7xo5u2nh PhonRUm4iCmgg về.3PcX GioW7xo5u2ó khuyRUm4iCmga RUm4iCmglạnh 3PcXlẽo cứ3PcX thổiRUm4iCmg vàooW7xo5u2 oW7xo5u2người, oW7xo5u2căn oW7xo5u2hộ củRUm4iCmga Vĩn3PcXh PoW7xo5u2hong loW7xo5u2ại ở3PcX RUm4iCmgtrên coW7xo5u2ao, càngoW7xo5u2 noW7xo5u2ghe toW7xo5u2iếng gió3PcX dữRUm4iCmg 3PcXdội, cứoW7xo5u2 quật3PcX vRUm4iCmgào ngưoW7xo5u2ời H3PcXiểu ĐồRUm4iCmgng oW7xo5u2từng coW7xo5u2ơn khiế3PcXn RUm4iCmgcô 3PcXrùng mìoW7xo5u2nh, nhấtoW7xo5u2 RUm4iCmglà khoW7xo5u2i RUm4iCmgcô đoW7xo5u2ang mặRUm4iCmgc mộ3PcXt bộ3PcX đồoW7xo5u2 ư3PcXớt. 3PcXSự chờ3PcX đợoW7xo5u2i kRUm4iCmghiến côRUm4iCmg cànRUm4iCmgg lúc3PcX 3PcXcàng mệtoW7xo5u2 mỏoW7xo5u2i, qu3PcXần áo3PcX cũngRUm4iCmg bắRUm4iCmgt đầu3PcX k3PcXhô lạRUm4iCmgi trước3PcX nhữ3PcXng cơRUm4iCmgn gió.

Hơn mườoW7xo5u2i oW7xo5u2giờ oW7xo5u2khuya oW7xo5u2Vĩnh PhRUm4iCmgong m3PcXới voW7xo5u2ề. CậuoW7xo5u2 taoW7xo5u2y tronRUm4iCmgg taRUm4iCmgy vớRUm4iCmgi AnoW7xo5u2h KoW7xo5u2ỳ rất3PcX thâRUm4iCmgn 3PcXmật, AnoW7xo5u2h Kỳ3PcX noW7xo5u2gã hRUm4iCmgẳn RUm4iCmgvào lòng3PcX cậu.3PcX Đi3PcX đế3PcXn t3PcXrước c3PcXửa RUm4iCmgnhà, oW7xo5u2họ nh3PcXìn th3PcXấy mộtoW7xo5u2 bonRUm4iCmgg đenoW7xo5u2 đanoW7xo5u2g đổ3PcX ập3PcX dướRUm4iCmgi đất,RUm4iCmg đoW7xo5u2ầu gRUm4iCmgục dRUm4iCmgưới gốoW7xo5u2i. 3PcXVĩnh PRUm4iCmghong khẽ3PcX lưRUm4iCmgớt nhìoW7xo5u2n ngườiRUm4iCmg đ3PcXó mộtRUm4iCmg cáoW7xo5u2i roW7xo5u2ồi bìn3PcXh thảoW7xo5u2n b3PcXước quRUm4iCmga. oW7xo5u2Cho đếnoW7xo5u2 kh3PcXi tiếngRUm4iCmg mởoW7xo5u2 cửaRUm4iCmg lá3PcXch cáchoW7xo5u2 vaRUm4iCmgng lêoW7xo5u2n, HiểuRUm4iCmg DRUm4iCmg(ồng mớ3PcXi bắt3PcX đầuRUm4iCmg 3PcXngồi dậRUm4iCmgy, RUm4iCmgcô nhoW7xo5u2ìn VĩnhoW7xo5u2 Ph3PcXong đa3PcXng mởRUm4iCmg oW7xo5u2cửa chuẩnRUm4iCmg b3PcXị RUm4iCmgbước vRUm4iCmgào nói:

- ToW7xo5u2ôi c3PcXó chuyRUm4iCmgện muốoW7xo5u2n 3PcXnói vRUm4iCmgới anh.

- ChúnoW7xo5u2g toW7xo5u2a oW7xo5u2vào 3PcXnhà thôoW7xo5u2i eRUm4iCmgm –oW7xo5u2 Vĩ3PcXnh Pho3PcXng là3PcXm 3PcXnhư khônRUm4iCmgg nRUm4iCmgghe thấRUm4iCmgy oW7xo5u2Hiểu 3PcXĐồng n3PcXói, RUm4iCmgcậu RUm4iCmgnhìn 3PcXAnh Kỳ3PcX cườRUm4iCmgi giục.

Anh 3PcXKỳ n3PcXhìn Hiểu3PcX Đồng3PcX mộtRUm4iCmg cáoW7xo5u2i rồioW7xo5u2 dịoW7xo5u2u dRUm4iCmgàng nói:

- VĩnhRUm4iCmg PhooW7xo5u2ng, côRUm4iCmg ấy3PcX bảoW7xo5u2o muốn3PcX nó3PcXi chuyện3PcX với3PcX anRUm4iCmgh, anRUm4iCmgh phảioW7xo5u2 t3PcXỏ r3PcXa lịch3PcX sự3PcX moW7xo5u2ột chútoW7xo5u2 chứ.RUm4iCmg oW7xo5u2Dù sa3PcXo oW7xo5u2cô ấy3PcX RUm4iCmgcũng là3PcX ngườiRUm4iCmg g3PcXiúp việ3PcXc củoW7xo5u2a anoW7xo5u2h mà.

Chẳng biếtRUm4iCmg oW7xo5u2Anh KoW7xo5u2ỳ oW7xo5u2có coW7xo5u2ố oW7xo5u2ý RUm4iCmghay khoW7xo5u2ông mRUm4iCmgà boW7xo5u2a từRUm4iCmg người3PcX gRUm4iCmgiúp việ3PcXc nhoW7xo5u2ư đRUm4iCmgược kéoW7xo5u2o dàoW7xo5u2i 3PcXra. T3PcXoàn t3PcXhân HiểuRUm4iCmg ĐồnoW7xo5u2g roW7xo5u2un lên,oW7xo5u2 cRUm4iCmgô cảoW7xo5u2m t3PcXhấy đầ3PcXu ó3PcXc 3PcXquay cuồ3PcXng, oW7xo5u2bong VĩnhoW7xo5u2 PhonoW7xo5u2g oW7xo5u2và 3PcXAnh KỳRUm4iCmg troW7xo5u2ước mặtoW7xo5u2 oW7xo5u2cô gần3PcX n3PcXhư nh3PcXòe đioW7xo5u2. Mặt3PcX oW7xo5u2cô nóoW7xo5u2ng bRUm4iCmgừng bừoW7xo5u2ng, haRUm4iCmgi b3PcXàn toW7xo5u2ay lạn3PcXh bRUm4iCmguốt, môiRUm4iCmg cRUm4iCmgô 3PcXtím tá3PcXi, cảoW7xo5u2 ngườioW7xo5u2 gầnoW7xo5u2 nRUm4iCmghư RUm4iCmgmuốn RUm4iCmgđổ xuống.3PcX oW7xo5u2Cô cốRUm4iCmg gRUm4iCmgắng RUm4iCmgcầm cự,oW7xo5u2 ánhoW7xo5u2 mắtoW7xo5u2 oW7xo5u2nhìn VĩnhRUm4iCmg P3PcXhong đầyoW7xo5u2 monRUm4iCmgg đợi.

Vĩnh PhooW7xo5u2ng 3PcXkhông nhì3PcXn Hiể3PcXu RUm4iCmgĐồng RUm4iCmgmà ánhRUm4iCmg mắt3PcX cậ3PcXu oW7xo5u2tập oW7xo5u2trung toW7xo5u2rên ngườiRUm4iCmg 3PcXAnh Kỳ.3PcX RUm4iCmgAnh oW7xo5u2Kỳ c3PcXười nói:

- Ha3PcXi ngư3PcXời RUm4iCmgcứ toW7xo5u2ự oW7xo5u2nhiên nóiRUm4iCmg 3PcXchuyện đioW7xo5u2. E3PcXm RUm4iCmgvề đây.

- ChẳoW7xo5u2ng poW7xo5u2hải RUm4iCmgem đãoW7xo5u2 hứ3PcXa oW7xo5u2tối naRUm4iCmgy 3PcXở lRUm4iCmgại oW7xo5u2với an3PcXh à!3PcX –oW7xo5u2 RUm4iCmgVĩnh PoW7xo5u2hong n3PcXắm tRUm4iCmgay An3PcXh KỳRUm4iCmg thânRUm4iCmg mậoW7xo5u2t nói.

- ThôoW7xo5u2i đi3PcX. Đ3PcXể phóRUm4iCmgng oW7xo5u2viên b3PcXắt g3PcXặp oW7xo5u2lại viRUm4iCmgết liRUm4iCmgnh oW7xo5u2tinh. M3PcXấy bữaoW7xo5u2 na3PcXy, hìoW7xo5u2nh eoW7xo5u2m vRUm4iCmgà 3PcXanh tRUm4iCmgrên oW7xo5u2báo vẫnoW7xo5u2 oW7xo5u2chưa oW7xo5u2đủ sRUm4iCmgao –3PcX RUm4iCmgAnh KỳRUm4iCmg cườRUm4iCmgi nóoW7xo5u2i goW7xo5u2iọng v3PcXừa 3PcXnũng noW7xo5u2ịu vừRUm4iCmga trácRUm4iCmgh móc.

- ThìRUm4iCmg cóoW7xo5u2 saoW7xo5u2o đoW7xo5u2âu, họ3PcX nói3PcX s3PcXự t3PcXhật m3PcXà RUm4iCmg– VĩnhRUm4iCmg PhoW7xo5u2ong c3PcXười h3PcXaha nóoW7xo5u2i –RUm4iCmg ChẳngRUm4iCmg phảRUm4iCmgi ch3PcXún oW7xo5u2ta đaoW7xo5u2ng cặp3PcX oW7xo5u2bồ vớiRUm4iCmg 3PcXnhau sau.

- oW7xo5u2Thấy RUm4iCmgghét RUm4iCmg– ARUm4iCmgnh KoW7xo5u2ỳ đưa3PcX ngắRUm4iCmgt VoW7xo5u2ĩnh Phon3PcXg mộtoW7xo5u2 cáiRUm4iCmg trô3PcXng 3PcXnhư đang3PcX oW7xo5u2âu yếmoW7xo5u2 nhau.

Hiểu 3PcXĐồng chỉoW7xo5u2 lặoW7xo5u2ng lẽ3PcX đRUm4iCmgứng nh3PcXìn họ,3PcX không3PcX n3PcXói oW7xo5u2thêm RUm4iCmgcâu RUm4iCmgnào c3PcXả. ChRUm4iCmgẳng aoW7xo5u2i biếtoW7xo5u2 tronRUm4iCmgg loW7xo5u2òng coW7xo5u2ô đang3PcX rấtRUm4iCmg đau.

- ERUm4iCmgm RUm4iCmgvề đ3PcXây –oW7xo5u2 AnRUm4iCmgh Kỳ3PcX oW7xo5u2vừa nóiRUm4iCmg vừa3PcX hôRUm4iCmgn lênRUm4iCmg máoW7xo5u2 VĩnhRUm4iCmg Ph3PcXong mộoW7xo5u2t coW7xo5u2ái rấRUm4iCmgt ngọt3PcX ngào.

- oW7xo5u2Để oW7xo5u2anh tiễnoW7xo5u2 em.

- 3PcXKhông cầoW7xo5u2n đâoW7xo5u2u. An3PcXh và3PcX c3PcXô RUm4iCmgấy c3PcXứ 3PcXnói chuyệRUm4iCmgn đi.

Nói xonoW7xo5u2g AnRUm4iCmgh oW7xo5u2Kỳ bỏoW7xo5u2 đoW7xo5u2i. VRUm4iCmgĩnh 3PcXPhong chẳRUm4iCmgng nóiRUm4iCmg th3PcXêm c3PcXâu gRUm4iCmgì lẳ3PcXng lRUm4iCmgặng bỏoW7xo5u2 oW7xo5u2vào noW7xo5u2hà, nhưnRUm4iCmgg RUm4iCmgcậu khôRUm4iCmgng đón3PcXg cửa,3PcX cRUm4iCmgho nRUm4iCmgên Hiểu3PcX ĐoW7xo5u2ồng đi3PcX vàooW7xo5u2 thoW7xo5u2eo. VĩnoW7xo5u2h RUm4iCmgphong RUm4iCmgđi thẳnoW7xo5u2g và3PcXo phoW7xo5u2òng moW7xo5u2ình oW7xo5u2đóng sầmRUm4iCmg cửaoW7xo5u2 lại.RUm4iCmg HiểuoW7xo5u2 ĐồngRUm4iCmg đứngRUm4iCmg bêoW7xo5u2n dướioW7xo5u2 n3PcXhìn lênRUm4iCmg RUm4iCmgrất lâ3PcXu noW7xo5u2hưng RUm4iCmgvẫn koW7xo5u2hông thấyoW7xo5u2 VĩnRUm4iCmgh 3PcXPhong 3PcXtrở xuống.3PcX C3PcXô hoW7xo5u2ít 3PcXmột RUm4iCmghơi thậ3PcXt sâu,3PcX qu3PcXyết định3PcX đi3PcX lên.

Hiểu ĐoW7xo5u2ồng khôngoW7xo5u2 3PcXgõ cửaoW7xo5u2, cRUm4iCmgô RUm4iCmgcứ t3PcXhế RUm4iCmgmở cửaoW7xo5u2 đ3PcXi vàoW7xo5u2o. QuảRUm4iCmg nhiênoW7xo5u2 RUm4iCmgvừa vàooW7xo5u2 đoW7xo5u2ã oW7xo5u2thấy VoW7xo5u2ĩnh Phon3PcXg đaRUm4iCmgng ngồ3PcXi trên3PcX s3PcXofa húoW7xo5u2t oW7xo5u2thuốc, RUm4iCmgdáng v3PcXẻ oW7xo5u2như oW7xo5u2chờ đợi.oW7xo5u2 3PcXThấy oW7xo5u2cô vRUm4iCmgào, cậoW7xo5u2u lặoW7xo5u2ng lẽoW7xo5u2 dụiRUm4iCmg tắtRUm4iCmg điRUm4iCmgều thuốRUm4iCmgc rồiRUm4iCmg 3PcXhất đầuoW7xo5u2 nói:

- 3PcXNói 3PcXđi! TìmRUm4iCmg tôioW7xo5u2 coW7xo5u2ó việcoW7xo5u2 gì.

- CoW7xo5u2hắc a3PcXnh coW7xo5u2ũng bioW7xo5u2ết e3PcXm tìoW7xo5u2m RUm4iCmganh đểoW7xo5u2 nRUm4iCmgói viRUm4iCmgệc RUm4iCmggì mà3PcX, hàRUm4iCmg tấtRUm4iCmg phảRUm4iCmgi giả3PcX vờoW7xo5u2 hỏi3PcX –oW7xo5u2 oW7xo5u2Hiểu Đồng3PcX noW7xo5u2hìn thoW7xo5u2ẳng Vĩ3PcXnh Pho3PcXng tr3PcXả lời.

- LoW7xo5u2à việoW7xo5u2c củRUm4iCmga ĐìnhoW7xo5u2 RUm4iCmgÂn 3PcX? –3PcX VĩnhoW7xo5u2 oW7xo5u2Phong nhoW7xo5u2ướn màyRUm4iCmg hỏi.

Hiểu ĐoW7xo5u2ồng gật3PcX RUm4iCmgđầu. VĩRUm4iCmgnh P3PcXhong nhế3PcXch 3PcXmôi cưoW7xo5u2ời nói:

- RUm4iCmgTôi chẳnoW7xo5u2g RUm4iCmgcó oW7xo5u2gì phảoW7xo5u2i 3PcXbàn oW7xo5u2với cRUm4iCmgô cả.

- SRUm4iCmgao RUm4iCmganh có3PcX thểoW7xo5u2 đốioW7xo5u2 3PcXxử nRUm4iCmghư thếRUm4iCmg vớiRUm4iCmg ĐìnoW7xo5u2h RUm4iCmgÂn, cRUm4iCmghẳng lẻRUm4iCmg ch3PcXỉ v3PcXì b3PcXạn RUm4iCmggái oW7xo5u2anh oW7xo5u2mà a3PcXnh sRUm4iCmgẵn sàRUm4iCmgng hấtRUm4iCmg đổRUm4iCmg RUm4iCmgngười kháoW7xo5u2c oW7xo5u2xuống đất3PcX nhoW7xo5u2ư vậyoW7xo5u2 3PcXà –oW7xo5u2 HioW7xo5u2ểu ĐồnRUm4iCmgg t3PcXức g3PcXiận nói.

- V3PcXậy toW7xo5u2hì sRUm4iCmgao? –RUm4iCmg VĩnhRUm4iCmg Ph3PcXong hỏRUm4iCmgi lạioW7xo5u2 vớRUm4iCmgi RUm4iCmgvẻ m3PcXặt bình3PcX thản.

Hiểu ĐoW7xo5u2ồng nRUm4iCmghìn RUm4iCmgVĩnh PoW7xo5u2hong trRUm4iCmgân tr3PcXân, vẻoW7xo5u2 m3PcXặt cậ3PcXu vẫnoW7xo5u2 voW7xo5u2ậy, 3PcXvẫn lạnoW7xo5u2h l3PcXùng oW7xo5u2thờ ơ.RUm4iCmg CuoW7xo5u2ối cùngRUm4iCmg HiểoW7xo5u2u ĐồngoW7xo5u2 lêoW7xo5u2n tiếng:

- VĩnhRUm4iCmg PoW7xo5u2hong! 3PcXEm biết3PcX anoW7xo5u2h 3PcXhận em3PcX. oW7xo5u2Nhưng màoW7xo5u2 RUm4iCmgđó lRUm4iCmgà chuRUm4iCmgyện giữaoW7xo5u2 h3PcXai oW7xo5u2chúng ta3PcX. AoW7xo5u2nh 3PcXmuốn chà3PcX đạp3PcX 3PcXem thế3PcX n3PcXào cũngoW7xo5u2 3PcXđược nhưRUm4iCmgng m3PcXà oW7xo5u2xin RUm4iCmganh, oW7xo5u2xin a3PcXnh oW7xo5u2hãy oW7xo5u2tha ch3PcXo RUm4iCmgĐình ÂnoW7xo5u2 RUm4iCmgcó đượcRUm4iCmg kh3PcXông. CRUm4iCmgô ấyoW7xo5u2 oW7xo5u2vô tội.

- oW7xo5u2Chà đạoW7xo5u2p côRUm4iCmg? oW7xo5u2Cô xoW7xo5u2ứng RUm4iCmgsao? –3PcX VRUm4iCmgĩnh oW7xo5u2Phong nhướnoW7xo5u2 màRUm4iCmgy nói.

- An3PcXh noW7xo5u2ói đoW7xo5u2i, phRUm4iCmgải RUm4iCmglàm sRUm4iCmgao a3PcXnh mới3PcX thoW7xo5u2a oW7xo5u2cho ĐìnhRUm4iCmg Ân3PcX oW7xo5u2– 3PcXHiểu ĐRUm4iCmgồng h3PcXỏi Vĩ3PcXnh P3PcXhong, nướcRUm4iCmg 3PcXmắt RUm4iCmgcô cứ3PcX trựRUm4iCmgc chRUm4iCmgào rơiRUm4iCmg xuốRUm4iCmgng RUm4iCmgnơi khoW7xo5u2óe mắt.

- CRUm4iCmgô 3PcXmuốn bRUm4iCmgiết à.3PcX Đ3PcXược thô3PcXi, tô3PcXi cũngRUm4iCmg khRUm4iCmgông n3PcXgại 3PcXnói th3PcXẳng v3PcXới cRUm4iCmgô. 3PcXCô có3PcX bi3PcXết nhữn3PcXg doW7xo5u2iễn viRUm4iCmgên đoW7xo5u2ể đư3PcXợc nổioW7xo5u2 tiếoW7xo5u2ng phải3PcX 3PcXbán thâRUm4iCmgn mìnoW7xo5u2h n3PcXhư th3PcXế nàooW7xo5u2 khôRUm4iCmgng? oW7xo5u2Ai oW7xo5u2cũng muRUm4iCmgốn được3PcX là3PcXm ngưRUm4iCmgời m3PcXẫu đạioW7xo5u2 diện3PcX chRUm4iCmgo tRUm4iCmgập đoRUm4iCmgàn. Ch3PcXỉ coW7xo5u2ần m3PcXột bướcRUm4iCmg RUm4iCmglên tiênRUm4iCmg, oW7xo5u2họ RUm4iCmgsẵn sRUm4iCmgàng laRUm4iCmgo vàRUm4iCmgo vònRUm4iCmgg RUm4iCmgtay ngườiRUm4iCmg khácoW7xo5u2 oW7xo5u2mặc RUm4iCmgtình họRUm4iCmg coW7xo5u2hà đạpRUm4iCmg nhưRUm4iCmg thế3PcX nào3PcX. MioW7xo5u2ễn lRUm4iCmgà họoW7xo5u2 cóoW7xo5u2 thoW7xo5u2ể trởoW7xo5u2 nêRUm4iCmgn n3PcXổi tiếng.RUm4iCmg ĐoW7xo5u2ình ÂnRUm4iCmg cũRUm4iCmgng vậyoW7xo5u2 thôi,RUm4iCmg RUm4iCmgnếu cRUm4iCmgô ấyoW7xo5u2 muốnoW7xo5u2 3PcXchiến thắnRUm4iCmgg, oW7xo5u2có thể3PcX trởoW7xo5u2 thàRUm4iCmgnh ngườ3PcXi mẫuRUm4iCmg đoW7xo5u2ại diệnoW7xo5u2 th3PcXì cáchRUm4iCmg hoW7xo5u2ay oW7xo5u2nhất loW7xo5u2à báRUm4iCmgn thân.oW7xo5u2 ChỉoW7xo5u2 c3PcXần côoW7xo5u2 ấyRUm4iCmg trRUm4iCmgở thRUm4iCmgành người3PcX mẫu3PcX đạioW7xo5u2 diệnRUm4iCmg thìRUm4iCmg khôngoW7xo5u2 cầnoW7xo5u2 oW7xo5u2phải bồioW7xo5u2 t3PcXhường hRUm4iCmgợp đồnoW7xo5u2g nữa.

- ĐìnRUm4iCmgh ÂnoW7xo5u2 khôngoW7xo5u2 phả3PcXi loạioW7xo5u2 ngườiRUm4iCmg báRUm4iCmgn tRUm4iCmghân oW7xo5u2để được3PcX nổ3PcX tiếngoW7xo5u2 –oW7xo5u2 oW7xo5u2Hiểu ĐồnRUm4iCmgg toW7xo5u2ức giậnoW7xo5u2 nói.

- N3PcXhưng đ3PcXó loW7xo5u2à RUm4iCmgcách du3PcXy oW7xo5u2nhất. oW7xo5u2Nếu 3PcXcô sợ3PcX c3PcXô oW7xo5u2ấy bịoW7xo5u2 tổRUm4iCmgn thươn3PcXg, vậRUm4iCmgy thì3PcX oW7xo5u2cô t3PcXhay RUm4iCmgcô ấoW7xo5u2y oW7xo5u2bàn RUm4iCmgthân đRUm4iCmgi. oW7xo5u2Dù RUm4iCmggì RUm4iCmgthì cô3PcX cRUm4iCmgó oW7xo5u2bán RUm4iCmgthêm lầoW7xo5u2n n3PcXữa c3PcXũng chẳnRUm4iCmgg m3PcXất màRUm4iCmgt gì.

Hiểu Đ3PcXồng ngh3PcXe noW7xo5u2hững RUm4iCmglời VĩnoW7xo5u2h Pho3PcXng nói,oW7xo5u2 3PcXtức goW7xo5u2iận v3PcXô c3PcXùng. CRUm4iCmgô muoW7xo5u2ốn 3PcXgiang 3PcXtay RUm4iCmgtát vàoW7xo5u2o 3PcXmặt oW7xo5u2cậu m3PcXột 3PcXcái. Như3PcXng RUm4iCmgbàn taRUm4iCmgy nắmoW7xo5u2 coW7xo5u2hặt 3PcXlại kìmRUm4iCmg chế.

- 3PcXBán RUm4iCmgcho aioW7xo5u2, báRUm4iCmgn c3PcXho RUm4iCmganh à.RUm4iCmg T3PcXôi chẳ3PcXng thà3PcX lRUm4iCmgà RUm4iCmgcho khôngRUm4iCmg một3PcX têRUm4iCmgn ă3PcXn mRUm4iCmgày oW7xo5u2còn hơn3PcX báoW7xo5u2n c3PcXho loạiRUm4iCmg ngườoW7xo5u2i noW7xo5u2hư oW7xo5u2anh –3PcX HiểuoW7xo5u2 Đ3PcXồng cười3PcX chếoW7xo5u2 giễu.

Lập toW7xo5u2ức Vĩnh3PcX Pho3PcXng laRUm4iCmgo đếnRUm4iCmg ôRUm4iCmgm chặRUm4iCmgt lấyoW7xo5u2 coW7xo5u2ô, chRUm4iCmgiếm lấoW7xo5u2y boW7xo5u2ờ mRUm4iCmgôi 3PcXcô đầy3PcX 3PcXcăm phẫnoW7xo5u2 vàRUm4iCmg 3PcXhung 3PcXhãn. M3PcXùi m3PcXáu oW7xo5u2tanh bRUm4iCmgắt đầRUm4iCmgu 3PcXtrào rRUm4iCmga oW7xo5u2tràn tronoW7xo5u2g miệngRUm4iCmg oW7xo5u2Hiểu ĐồnoW7xo5u2g, coW7xo5u2hẳng mấyoW7xo5u2 chốc3PcX oW7xo5u2môi cRUm4iCmgô RUm4iCmgsưng lênoW7xo5u2. HiểuoW7xo5u2 ĐồngoW7xo5u2 muốnRUm4iCmg thoW7xo5u2oát rRUm4iCmga, cRUm4iCmgô ngửaRUm4iCmg cổoW7xo5u2 r3PcXa poW7xo5u2hía oW7xo5u2sau quaoW7xo5u2y oW7xo5u2mặt đioW7xo5u2 nơRUm4iCmgi kh3PcXác, nhoW7xo5u2ưng VĩnoW7xo5u2h PhooW7xo5u2ng đoW7xo5u2ã gi3PcXữ chặtRUm4iCmg gRUm4iCmgáy cô3PcX, 3PcXmôi cậuRUm4iCmg cít3PcX chặ3PcXt RUm4iCmgmôi 3PcXcô, quyếtRUm4iCmg liệoW7xo5u2t chiếmoW7xo5u2 giRUm4iCmgữ kh3PcXông buô3PcXn, éRUm4iCmgp 3PcXcô đi3PcX đến3PcX bênRUm4iCmg giRUm4iCmgường, đ3PcXè cRUm4iCmgô x3PcXuống dưoW7xo5u2ới. C3PcXả noW7xo5u2gười RUm4iCmgcậu nằRUm4iCmgm toW7xo5u2rên ngư3PcXời c3PcXô, thaoW7xo5u2m lRUm4iCmgam RUm4iCmghung oW7xo5u2hãn RUm4iCmgngấu g3PcXhiến RUm4iCmgmôi cô.

Đây chRUm4iCmgính l3PcXà RUm4iCmgcơn thịnhoW7xo5u2 oW7xo5u2nộ củaRUm4iCmg cậoW7xo5u2u, l3PcXà nỗiRUm4iCmg hậnRUm4iCmg 3PcXchất chứaoW7xo5u2 đ3PcXầy sựRUm4iCmg nhớ3PcX nhung.

- SaoW7xo5u2o hảRUm4iCmg? CôRUm4iCmg 3PcXnhẫn tâmoW7xo5u2 3PcXđể bạnRUm4iCmg mìnhRUm4iCmg 3PcXbị chàoW7xo5u2 đạoW7xo5u2p àRUm4iCmg oW7xo5u2– VoW7xo5u2ĩnh PhoW7xo5u2ong RUm4iCmgngẩng đRUm4iCmgầu nhìnoW7xo5u2 3PcXHiểu ĐồngoW7xo5u2 v3PcXẻ cườioW7xo5u2 c3PcXợt chếRUm4iCmg giễ3PcXu nói.

Hiểu Đồn3PcXg trừnRUm4iCmgg m3PcXắt nh3PcXìn oW7xo5u2cậu, đôioW7xo5u2 mắt3PcX đỏRUm4iCmg 3PcXngầu, kh3PcXóe môi3PcX cóRUm4iCmg oW7xo5u2vài v3PcXệt má3PcXu, m3PcXôi mímoW7xo5u2 choW7xo5u2ặt, 3PcXcô đauoW7xo5u2 3PcXđớn nói:

- 3PcXNếu a3PcXnh cRUm4iCmghịu t3PcXha coW7xo5u2ho ĐìnhRUm4iCmg Ân,3PcX vậRUm4iCmgy t3PcXhì t3PcXôi bánoW7xo5u2 choW7xo5u2o anh.

Vĩnh Ph3PcXong RUm4iCmglặp oW7xo5u2tức coW7xo5u2uối xuống3PcX cuốnoW7xo5u2 lấRUm4iCmgy 3PcXmôi cô3PcX t3PcXiếp tụ3PcXc 3PcXthô bạoRUm4iCmg ghiền3PcX nát3PcX. oW7xo5u2Bàn taoW7xo5u2y cũng3PcX choW7xo5u2ẳng oW7xo5u2kiêng nể3PcX boW7xo5u2ắt đầRUm4iCmgu oW7xo5u2hành RUm4iCmghạ cơRUm4iCmg t3PcXhể coW7xo5u2ô, đoW7xo5u2ôi mắtoW7xo5u2 3PcXcậu đ3PcXỏ oW7xo5u2ngầu lêRUm4iCmgn RUm4iCmgrồi xáoW7xo5u2m xịt3PcX. ToW7xo5u2ừng nRUm4iCmgút, tRUm4iCmgừng nútoW7xo5u2 áooW7xo5u2 RUm4iCmgcủa RUm4iCmgcô đượcoW7xo5u2 mở3PcX 3PcXra, cậuoW7xo5u2 oW7xo5u2cuối xuốnoW7xo5u2g hônoW7xo5u2 RUm4iCmglên RUm4iCmgcổ lêRUm4iCmgn ngực3PcX cô.3PcX Nhưng3PcX rồi3PcX coW7xo5u2ậu choW7xo5u2ạm v3PcXào mộtRUm4iCmg cáiRUm4iCmg g3PcXì đóoW7xo5u2 3PcXmát lạnoW7xo5u2h. 3PcXÁnh mắt3PcX qRUm4iCmguét qoW7xo5u2ua RUm4iCmgcái oW7xo5u2thứ mRUm4iCmgát l3PcXạnh đó.RUm4iCmg Nó3PcX RUm4iCmgđang n3PcXgự toW7xo5u2rị RUm4iCmgtrên cáiRUm4iCmg cổoW7xo5u2 toW7xo5u2hon trắngRUm4iCmg củaRUm4iCmg cô.3PcX SợioW7xo5u2 dâyoW7xo5u2 truyoW7xo5u2ền màuoW7xo5u2 trắng3PcX 3PcXhình oW7xo5u2con cRUm4iCmgá h3PcXeo, nhưngoW7xo5u2 tRUm4iCmghứ khRUm4iCmgiến tioW7xo5u2m RUm4iCmgcậu r3PcXun RUm4iCmgrẩy chínhoW7xo5u2 lRUm4iCmgà RUm4iCmgcái vật3PcX 3PcXmàu nâRUm4iCmgu RUm4iCmgnhỏ RUm4iCmgtròn: 3PcXChiếc nhẫnRUm4iCmg hoW7xo5u2ình cooW7xo5u2n 3PcXcá h3PcXeo màRUm4iCmg cRUm4iCmgậu đã3PcX 3PcXlàm t3PcXặng côRUm4iCmg. NăRUm4iCmgm đó3PcX chẳng3PcX ph3PcXải chínoW7xo5u2h oW7xo5u2tay oW7xo5u2cô RUm4iCmgđã quăngRUm4iCmg n3PcXó RUm4iCmgđi r3PcXồi hRUm4iCmgay sRUm4iCmgao, toW7xo5u2ại oW7xo5u2sao c3PcXô lạioW7xo5u2 tìmoW7xo5u2 nóRUm4iCmg về.

Vĩnh PoW7xo5u2hong nắmRUm4iCmg oW7xo5u2chặt oW7xo5u2tay lại,3PcX nhì3PcXn coW7xo5u2hằm chằ3PcXm vàoW7xo5u2o ch3PcXiếc RUm4iCmgnhẫn, tiRUm4iCmgm c3PcXậu đanoW7xo5u2g RUm4iCmgrun, cậuRUm4iCmg sợ,RUm4iCmg 3PcXcậu khôRUm4iCmgng dámoW7xo5u2 RUm4iCmgnghĩ. RUm4iCmgChỉ sợ3PcX oW7xo5u2đó lạiRUm4iCmg 3PcXlà mộtoW7xo5u2 soW7xo5u2ự oW7xo5u2sai oW7xo5u2lầm nữa.3PcX CậuRUm4iCmg từ3PcX toW7xo5u2ừ oW7xo5u2rồi khoW7xo5u2ỏi cô,RUm4iCmg rồRUm4iCmgi cưRUm4iCmgời nhạtoW7xo5u2 nói:

- Cô3PcX 3PcXchỉ RUm4iCmglà mộtoW7xo5u2 chiế3PcXc gRUm4iCmgiày rách.oW7xo5u2 TôiRUm4iCmg khônoW7xo5u2g muố3PcXn đ3PcXi oW7xo5u2một chiếRUm4iCmgc già3PcXy RUm4iCmgrách 3PcXcó biếoW7xo5u2t b3PcXao ngườiRUm4iCmg xỏRUm4iCmg vào.

Nói roW7xo5u2ồi cậuoW7xo5u2 3PcXvơ cáoW7xo5u2i oW7xo5u2áo khoácRUm4iCmg 3PcXbỏ đRUm4iCmgi RUm4iCmgra ngoài.

***

Hiểu ĐồnRUm4iCmgg nằm3PcX ởRUm4iCmg lạioW7xo5u2 3PcXnghe toW7xo5u2im m3PcXình coW7xo5u2hảy RUm4iCmgmáu. CôRUm4iCmg cười,3PcX cười3PcX r3PcXất nhiều3PcX, cưoW7xo5u2ời đ3PcXến dạoW7xo5u2 dà3PcXy quặRUm4iCmgn 3PcXthắt lRUm4iCmgại, đuaRUm4iCmg đớoW7xo5u2n. CôRUm4iCmg nghiênRUm4iCmgg RUm4iCmgngười ô3PcXm 3PcXlấy bụn3PcXg, không3PcX ngờoW7xo5u2 nhữngRUm4iCmg giRUm4iCmgọt nưoW7xo5u2ớc mắtRUm4iCmg côoW7xo5u2 kiềmRUm4iCmg chếRUm4iCmg nãyRUm4iCmg giờ,RUm4iCmg 3PcXlại RUm4iCmgbắt đầuoW7xo5u2 toW7xo5u2hi nhRUm4iCmga 3PcXchảy xuống3PcX goW7xo5u2ối, ưRUm4iCmgớt đẫoW7xo5u2m. oW7xo5u2Cô muoW7xo5u2ốn ngồioW7xo5u2 dậRUm4iCmgy nhoW7xo5u2ưng RUm4iCmglại oW7xo5u2không 3PcXcòn sứ3PcXc. CámRUm4iCmg g3PcXiác oW7xo5u2cơ thểRUm4iCmg n3PcXgày 3PcXcàng oW7xo5u2nóng bừngRUm4iCmg 3PcXlên gầRUm4iCmgn n3PcXhư bốcRUm4iCmg ch3PcXáy, cáRUm4iCmgi nónoW7xo5u2g xRUm4iCmgé n3PcXát ru3PcXột gaoW7xo5u2n oW7xo5u2cô. oW7xo5u2Cô cốoW7xo5u2 gắ3PcXng thRUm4iCmgở như3PcXng 3PcXdường như3PcX khoW7xo5u2ông cònoW7xo5u2 sức.RUm4iCmg CoW7xo5u2uối 3PcXcùng khóeRUm4iCmg mắ3PcXt nhắmRUm4iCmg ghiền3PcX lại3PcX choW7xo5u2o chìRUm4iCmgm vàoW7xo5u2o m3PcXê man.

Vĩnh oW7xo5u2Phong láRUm4iCmgi xRUm4iCmge phónRUm4iCmgg 3PcXthật nhaoW7xo5u2nh rRUm4iCmga đườngoW7xo5u2 quRUm4iCmgốc lộ,RUm4iCmg tRUm4iCmgrời koW7xo5u2huya như3PcXng vẫnoW7xo5u2 noW7xo5u2hiều RUm4iCmgxe, nh3PcXất oW7xo5u2là 3PcXxe tảiRUm4iCmg. cậuoW7xo5u2 điêRUm4iCmgn cuồngoW7xo5u2 bRUm4iCmgóp còoW7xo5u2i khiến3PcX nhữn3PcXg oW7xo5u2nơi cậu3PcX đoW7xo5u2i RUm4iCmgqua đềuRUm4iCmg đọn3PcXg lại3PcX âoW7xo5u2m toW7xo5u2hanh đi3PcXnh tRUm4iCmgai oW7xo5u2nhức óc.3PcX RUm4iCmgCuối cùng3PcX cậoW7xo5u2u RUm4iCmgcũng chạyRUm4iCmg roW7xo5u2a nRUm4iCmggoại ô3PcX oW7xo5u2vắng vẻRUm4iCmg. Dư3PcXới ánh3PcX trănRUm4iCmgg m3PcXờ ảoW7xo5u2o cậuRUm4iCmg khôRUm4iCmgng gừoW7xo5u2ng lRUm4iCmga héRUm4iCmgt, muốnoW7xo5u2 xéoW7xo5u2 toạRUm4iCmgt buồng3PcX phổRUm4iCmgi roW7xo5u2a, moW7xo5u2uốn hétoW7xo5u2 choW7xo5u2o đếnoW7xo5u2 RUm4iCmgkhi ti3PcXm oW7xo5u2vỡ nát.3PcX CuốoW7xo5u2i cùRUm4iCmgng cậoW7xo5u2u gụcoW7xo5u2 xuốn3PcXg đất,oW7xo5u2 noW7xo5u2ước mRUm4iCmgắt roW7xo5u2ơi xuốn3PcXg đRUm4iCmgầy RUm4iCmgđau 3PcXkhổ voW7xo5u2à RUm4iCmgtuyệt vọng.
Khi cậuRUm4iCmg oW7xo5u2trở về,3PcX tRUm4iCmgrời đã3PcX qu3PcXa ngày3PcX mớioW7xo5u2. oW7xo5u2Căn RUm4iCmgnhà lạnhoW7xo5u2 ngắt3PcX kRUm4iCmghông oW7xo5u2một hơioW7xo5u2 người,RUm4iCmg côoW7xo5u2 đơn3PcX 3PcXtịch l3PcXiêu. Nhưn3PcXg VĩnRUm4iCmgh PhonoW7xo5u2g phát3PcX hioW7xo5u2ện moW7xo5u2ột đoW7xo5u2ôi giàyRUm4iCmg nữ3PcX vẫnRUm4iCmg RUm4iCmgcòn oW7xo5u2để ởRUm4iCmg cạnh3PcX cửoW7xo5u2a. ĐôoW7xo5u2i oW7xo5u2giày của3PcX hiRUm4iCmgểu Đồng:”3PcX CôoW7xo5u2 oW7xo5u2vẫn choW7xo5u2ưa đi”

Vĩnh PhooW7xo5u2ng RUm4iCmgliền chạyoW7xo5u2 3PcXù l3PcXên trêoW7xo5u2n, cậ3PcXu 3PcXnhẹ oW7xo5u2nhàng 3PcXmở RUm4iCmgcánh cửoW7xo5u2a roW7xo5u2a, c3PcXảm th3PcXấy vôoW7xo5u2 3PcXcùng hồi3PcX 3PcXhộp. CậuRUm4iCmg cũnRUm4iCmgg chẳoW7xo5u2ng biRUm4iCmgết RUm4iCmgbản thânoW7xo5u2 đaoW7xo5u2ng chờ3PcX đRUm4iCmgợi RUm4iCmggì RUm4iCmgsau c3PcXánh cửa.RUm4iCmg NhưnoW7xo5u2g cậ3PcXu RUm4iCmgnhìn t3PcXhấy Hiểu3PcX oW7xo5u2Đồng đaoW7xo5u2ng nằmoW7xo5u2 gậoW7xo5u2p ngưRUm4iCmgời RUm4iCmglại, hơioW7xo5u2 oW7xo5u2thở đứaRUm4iCmg quảng,RUm4iCmg 3PcXphả rRUm4iCmga hơoW7xo5u2i nóng3PcX đángRUm4iCmg sợ3PcX. VĩnoW7xo5u2h RUm4iCmgPhong đRUm4iCmgưa t3PcXay sờRUm4iCmg t3PcXrán côRUm4iCmg, tránRUm4iCmg cô3PcX 3PcXrất nónoW7xo5u2g. VĩoW7xo5u2nh RUm4iCmgPhong lạnh3PcX RUm4iCmgcả người3PcX vộ3PcXi 3PcXvàng bRUm4iCmgế HiểRUm4iCmgu Đồng3PcX đRUm4iCmgến boW7xo5u2ệnh viện.
Khi HiểuoW7xo5u2 RUm4iCmgĐồng mRUm4iCmgở mắRUm4iCmgt raRUm4iCmg, 3PcXcô oW7xo5u2đã thấyRUm4iCmg mình3PcX noW7xo5u2ằm 3PcXở bệnoW7xo5u2h viện,3PcX taoW7xo5u2y 3PcXđang t3PcXruyền doW7xo5u2ịch. ĐìRUm4iCmgnh ÂnoW7xo5u2 đan3PcXg ngồoW7xo5u2i bêRUm4iCmgn oW7xo5u2cạnh 3PcXcô, RUm4iCmggương RUm4iCmgmặt lắ3PcXm loW7xo5u2em nướcRUm4iCmg mRUm4iCmgắt, trRUm4iCmgên ghRUm4iCmgế sofoW7xo5u2a, RUm4iCmgThiên 3PcXMinh 3PcXvà Min3PcXh T3PcXhùy RUm4iCmgđang ngồioW7xo5u2 i3PcXm lặngRUm4iCmg. ĐìnoW7xo5u2h ÂoW7xo5u2n vừa3PcX thấyoW7xo5u2 HioW7xo5u2ểu ĐồngoW7xo5u2 th3PcXức dậy,RUm4iCmg Đìn3PcXh RUm4iCmgÂn mừnRUm4iCmgg r3PcXỡ reoW7xo5u2o lên:

- Cậu3PcX RUm4iCmgtỉnh rRUm4iCmgồi. Cậu3PcX làmRUm4iCmg mìnRUm4iCmgh oW7xo5u2lo chếtoW7xo5u2 đoW7xo5u2i được.

- SaoW7xo5u2o mìnRUm4iCmgh lại3PcX RUm4iCmgở đâRUm4iCmgy RUm4iCmg– HiểoW7xo5u2u ĐRUm4iCmgồng cốRUm4iCmg goW7xo5u2ắng 3PcXngồi dậy3PcX, nhoW7xo5u2ìn RUm4iCmgxung qRUm4iCmguanh hỏi.

- CậoW7xo5u2u bịoW7xo5u2 sốtRUm4iCmg 3PcXcao 3PcXnên noW7xo5u2gất 3PcXđi, là….oW7xo5u2là VoW7xo5u2ĩnh PhRUm4iCmgong đ3PcXưa cậ3PcXu và3PcXo đây.3PcX oW7xo5u2Anh 3PcXấy đã3PcX RUm4iCmgở vRUm4iCmgới coW7xo5u2ậu RUm4iCmgcả đêmoW7xo5u2, toW7xo5u2ới sáRUm4iCmgng oW7xo5u2thì oW7xo5u2gọi điệnRUm4iCmg RUm4iCmgcho ThoW7xo5u2iên 3PcXMinh vRUm4iCmgà mìn3PcXh đ3PcXến RUm4iCmg– ĐRUm4iCmgình ÂnRUm4iCmg trảRUm4iCmg lờioW7xo5u2 rồioW7xo5u2 nhìn3PcX H3PcXiểu oW7xo5u2Đồng cảoW7xo5u2m kí3PcXch đ3PcXến muốnRUm4iCmg koW7xo5u2hóc –RUm4iCmg 3PcXCậu RUm4iCmgthật oW7xo5u2là ngốc,oW7xo5u2 hRUm4iCmgà tấoW7xo5u2t vRUm4iCmgì chuyện3PcX c3PcXủa mìnRUm4iCmgh oW7xo5u2mà đứnRUm4iCmgg đợioW7xo5u2 oW7xo5u2dưới mưRUm4iCmga đểRUm4iCmg r3PcXồi 3PcXphát bệnh3PcX RUm4iCmgthế này.

- NRUm4iCmggốc quá3PcX! ĐâuRUm4iCmg hẳoW7xo5u2ng loW7xo5u2à mìnhRUm4iCmg vRUm4iCmgì cậuoW7xo5u2 đâ3PcXu –oW7xo5u2 HiểoW7xo5u2u Đồng3PcX c3PcXười khuyoW7xo5u2ên nh3PcXủ Đìn3PcXh oW7xo5u2Ân đểoW7xo5u2 cô3PcX khoW7xo5u2ông áyoW7xo5u2 náyoW7xo5u2 .

- Hiể3PcXu ĐồngoW7xo5u2! –oW7xo5u2 ToW7xo5u2hiên MoW7xo5u2inh RUm4iCmgđi đến3PcX bêRUm4iCmgn họoW7xo5u2 3PcXlên tiếRUm4iCmgng oW7xo5u2– ARUm4iCmgnh đRUm4iCmgã hỏoW7xo5u2i VĩnoW7xo5u2h PhonoW7xo5u2g rRUm4iCmgồi. KHRUm4iCmgông phải3PcX lỗoW7xo5u2i củRUm4iCmga cậuoW7xo5u2 ấyRUm4iCmg đâuoW7xo5u2. 3PcXLà bàRUm4iCmg oW7xo5u2Mai HoRUm4iCmga gọioW7xo5u2 điệnRUm4iCmg yRUm4iCmgêu cầuRUm4iCmg oW7xo5u2các 3PcXcổ đông3PcX phảiRUm4iCmg 3PcXthay đổioW7xo5u2 ngưoW7xo5u2ời đ3PcXại di3PcXện. RUm4iCmgVĩnh P3PcXhong 3PcXchỉ 3PcXbị buRUm4iCmgộc p3PcXhải đưaoW7xo5u2 oW7xo5u2ra oW7xo5u2yêu cầuoW7xo5u2 đó3PcX oW7xo5u2mà thôi.RUm4iCmg EoW7xo5u2m 3PcXcũng đoW7xo5u2ừng trRUm4iCmgách họ,RUm4iCmg h3PcXọ 3PcXlà nhRUm4iCmgững ngườioW7xo5u2 ki3PcXnh d3PcXoanh, chạyoW7xo5u2 oW7xo5u2theo lợioW7xo5u2 nhuậ3PcXn loW7xo5u2à RUm4iCmgchính. oW7xo5u2So vớiRUm4iCmg Đìn3PcXh oW7xo5u2Ân, AnoW7xo5u2h kỳoW7xo5u2 cRUm4iCmgó đoW7xo5u2ộ n3PcXổi t3PcXiếng hơnoW7xo5u2. Ch3PcXuyện h3PcXợp đồng,3PcX 3PcXem đoW7xo5u2ừng loW7xo5u2o nữa,RUm4iCmg an3PcXh vRUm4iCmgà VĩnhRUm4iCmg PhoRUm4iCmgng sẽoW7xo5u2 giảioW7xo5u2 quyết.

Mai Ho3PcXa RUm4iCmg– RUm4iCmgCái tRUm4iCmgên 3PcXnày oW7xo5u2đã lâRUm4iCmgu rồRUm4iCmgi coW7xo5u2ô koW7xo5u2hông ngh3PcXe thấy.3PcX B3PcXây oW7xo5u2giờ ngh3PcXe nRUm4iCmghắc đếnoW7xo5u2 oW7xo5u2trong lònRUm4iCmgg c3PcXô bRUm4iCmgỗng 3PcXnhư dậyRUm4iCmg sónRUm4iCmgg. Án3PcXh mắtRUm4iCmg lóRUm4iCmge 3PcXlên moW7xo5u2ột ngọnoW7xo5u2 loW7xo5u2ửa. CôoW7xo5u2 qu3PcXay soW7xo5u2ang n3PcXhìn ĐRUm4iCmgình ÂoW7xo5u2n, rồRUm4iCmgi ThiênoW7xo5u2 MiRUm4iCmgnh vàRUm4iCmg RUm4iCmgMinh oW7xo5u2Thùy, coW7xo5u2hậm rãoW7xo5u2i bu3PcXông oW7xo5u2ra oW7xo5u2một câu:

- MìnhRUm4iCmg noW7xo5u2hất đRUm4iCmgịnh giúpRUm4iCmg cậuRUm4iCmg lấy3PcX lại3PcX hRUm4iCmgợp RUm4iCmgđồng đó.

PP: màyoW7xo5u2 đún3PcXg loW7xo5u2à 3PcXliều mạngRUm4iCmg mà,oW7xo5u2 c3PcXó bi3PcXết lRUm4iCmgấy loW7xo5u2ại oW7xo5u2bằng cácoW7xo5u2h nàoRUm4iCmg không?
ToW7xo5u2G: Cái3PcX n3PcXày ta3PcXo chưoW7xo5u2a 3PcXnghĩ oW7xo5u2ra 3PcX(v 3PcX– v)

Tập đoànRUm4iCmg VĩnoW7xo5u2h Phát.

- MờioW7xo5u2 oW7xo5u2cô 3PcXvào 3PcXđây. Ch3PcXủ oW7xo5u2tịch đanRUm4iCmgg RUm4iCmgở trRUm4iCmgong đóRUm4iCmg –3PcX Cô3PcX thư3PcX kí3PcX giRUm4iCmgọng nhẹoW7xo5u2 nhà3PcXng m3PcXời HiểuRUm4iCmg ĐồngRUm4iCmg v3PcXào phòn3PcXg ô3PcXng ch3PcXủ tịRUm4iCmgch m3PcXột coW7xo5u2ách lịchoW7xo5u2 sự.

Hiểu ĐồngRUm4iCmg cũngoW7xo5u2 3PcXmĩm cườRUm4iCmgi nhẹ3PcX nhàRUm4iCmgng lRUm4iCmgịch sựRUm4iCmg g3PcXật đầuRUm4iCmg choW7xo5u2ào 3PcXcô rồRUm4iCmgi thẳn3PcXg lưnoW7xo5u2g điRUm4iCmg vào3PcX phò3PcXng ônoW7xo5u2g VoW7xo5u2ăn Trác.3PcX ĐâyoW7xo5u2 l3PcXà lầnRUm4iCmg đầuRUm4iCmg 3PcXtiên cRUm4iCmgô bước3PcX RUm4iCmgchân và3PcXo đây.3PcX RUm4iCmgCô vừa3PcX moW7xo5u2ở cửa3PcX 3PcXra thoW7xo5u2ì oW7xo5u2đã 3PcXthấy nụRUm4iCmg cư3PcXời củ3PcXa oW7xo5u2ông VăoW7xo5u2n TráRUm4iCmgc RUm4iCmg, oW7xo5u2trong phòng3PcX cònoW7xo5u2 có3PcX RUm4iCmgtổng giá3PcXm đốc,3PcX co3PcXn trRUm4iCmgai ôoW7xo5u2ng 3PcXVăn TrácRUm4iCmg RUm4iCmg– ôn3PcXg TuấnRUm4iCmg Kh3PcXanh .

- CoRUm4iCmgn bRUm4iCmgé nàyRUm4iCmg, ch3PcXáu làmoW7xo5u2 ônRUm4iCmgg oW7xo5u2bất 3PcXngờ quá.

- CoRUm4iCmgn chào3PcX ông.

- M3PcXau đ3PcXến đ3PcXây ngồioW7xo5u2 –oW7xo5u2 oW7xo5u2Ông Vă3PcXn TrácRUm4iCmg đRUm4iCmgứng oW7xo5u2dậy đ3PcXi lại3PcX 3PcXghế so3PcXfa vRUm4iCmgà chỉ3PcX 3PcXtay bảRUm4iCmgo HiểuoW7xo5u2 ĐồngoW7xo5u2 ng3PcXồi xuống.

Hiểu Đồn3PcXg ngoW7xo5u2oan ng3PcXoãn bướcRUm4iCmg đếnoW7xo5u2 RUm4iCmgvà oW7xo5u2ngồi xuRUm4iCmgống. ÔngRUm4iCmg RUm4iCmgVăn TrRUm4iCmgác vớ3PcXi oW7xo5u2tay đ3PcXịnh róRUm4iCmgt toW7xo5u2rà c3PcXho 3PcXcô nh3PcXưng HioW7xo5u2ểu ĐRUm4iCmgồng đãoW7xo5u2 chặnoW7xo5u2 lại,3PcX cườioW7xo5u2 nói:

- PoW7xo5u2hải l3PcXà RUm4iCmgcháu oW7xo5u2rót t3PcXrà mời3PcX ôngRUm4iCmg mớoW7xo5u2i đ3PcXúng ạ.

- RUm4iCmgQuả noW7xo5u2hiên oW7xo5u2là ch3PcXáu oW7xo5u2có chuy3PcXện mu3PcXốn nhờ3PcX vảoW7xo5u2 ôn3PcXg rồ3PcXi. ĐượcoW7xo5u2 cháRUm4iCmgu moW7xo5u2au n3PcXói RUm4iCmgđi, gRUm4iCmgiúp đượcRUm4iCmg thoW7xo5u2ì ôRUm4iCmgng soW7xo5u2ẽ s3PcXẵn sàngoW7xo5u2 giúRUm4iCmgp cRUm4iCmgháu –RUm4iCmg ÔoW7xo5u2ng VănoW7xo5u2 TRUm4iCmgrác cư3PcXời RUm4iCmgphá lêRUm4iCmgn, oW7xo5u2ánh mắt3PcX hRUm4iCmgiền t3PcXừ nhRUm4iCmgìn cô.

Hiểu ĐồnoW7xo5u2g cẩnoW7xo5u2 thậnoW7xo5u2 róRUm4iCmgt coW7xo5u2ho ôRUm4iCmgng V3PcXăn TráRUm4iCmgc một3PcX toW7xo5u2ách tRUm4iCmgrà, RUm4iCmgrồi RUm4iCmgrót chRUm4iCmgo oW7xo5u2mình 3PcXmột tá3PcXch khác,RUm4iCmg mớiRUm4iCmg nhẹRUm4iCmg nhànoW7xo5u2g đặtoW7xo5u2 bìngRUm4iCmg trRUm4iCmgà xuốn3PcXg, c3PcXô ng3PcXồi tRUm4iCmghẳng loW7xo5u2ưng, RUm4iCmgnhìn toW7xo5u2hẳng 3PcXông VănoW7xo5u2 3PcXTrác nói:

- Khôn3PcXg phRUm4iCmgải nhờoW7xo5u2 vả3PcX. CháuoW7xo5u2 muRUm4iCmgốn oW7xo5u2cùng ôRUm4iCmgng gia3PcXo dịch.

Ông oW7xo5u2Văn TráoW7xo5u2c kh3PcXá RUm4iCmgbất ngờoW7xo5u2 trước3PcX RUm4iCmgcâu nóRUm4iCmgi củaRUm4iCmg HiểuoW7xo5u2 Đồng3PcX, ô3PcXng nhRUm4iCmgướn mày3PcX nhìn3PcX c3PcXô quaoW7xo5u2n RUm4iCmgsát. oW7xo5u2Hiểu 3PcXĐồng kh3PcXông hềRUm4iCmg boW7xo5u2ối rốioW7xo5u2 trướcRUm4iCmg áRUm4iCmgnh m3PcXắt củRUm4iCmga ôRUm4iCmgng VoW7xo5u2ăn T3PcXrác, oW7xo5u2cô bìnhRUm4iCmg thảnoW7xo5u2, án3PcXh mắtoW7xo5u2 vẫnRUm4iCmg nh3PcXìn thẳngoW7xo5u2, 3PcXđôi mắtRUm4iCmg oW7xo5u2trong suRUm4iCmgốt. Sa3PcXu mộtoW7xo5u2 oW7xo5u2hồi quaRUm4iCmgn s3PcXát, thấy3PcX HiểuRUm4iCmg ĐồngRUm4iCmg khôoW7xo5u2ng 3PcXcó 3PcXvẻ oW7xo5u2gì l3PcXà đanRUm4iCmgg oW7xo5u2đùa 3PcXvới ông,oW7xo5u2 oW7xo5u2ông V3PcXăn TrRUm4iCmgác mớRUm4iCmgi ngoW7xo5u2hi ngờoW7xo5u2 hỏi:

- CháuRUm4iCmg muố3PcXn c3PcXùng ôngRUm4iCmg giaoW7xo5u2o dị3PcXch cáiRUm4iCmg gì?

- ChiếcoW7xo5u2 gh3PcXế RUm4iCmgchủ tịchRUm4iCmg cRUm4iCmgủa tập3PcX đoànRUm4iCmg N3PcXguyên ThànoW7xo5u2h PoW7xo5u2hong RUm4iCmg– Hiểu3PcX 3PcXĐồng RUm4iCmgtrả lờoW7xo5u2i RUm4iCmgngay 3PcXlặp tức.

Ông oW7xo5u2Văn ToW7xo5u2rác quRUm4iCmgá bấtRUm4iCmg ngRUm4iCmgờ 3PcXtrước l3PcXời đềRUm4iCmg 3PcXnghị coW7xo5u2ủa HiểuRUm4iCmg oW7xo5u2Đồng. ÔngRUm4iCmg oW7xo5u2dựa oW7xo5u2hẳn vàooW7xo5u2 thoW7xo5u2ành g3PcXhế nhoW7xo5u2ìn coW7xo5u2ô đă3PcXm đăm3PcX mộRUm4iCmgt lầ3PcXn nữ3PcXa đầyRUm4iCmg 3PcXnghi ngoW7xo5u2ờ. SắRUm4iCmgc mRUm4iCmgặt HiểuoW7xo5u2 ĐồngoW7xo5u2 oW7xo5u2vẫn RUm4iCmgkiên đRUm4iCmgịnh khôn3PcXg hRUm4iCmgề th3PcXay đổi.

- oW7xo5u2Cháu cRUm4iCmgó RUm4iCmgbiết, oW7xo5u2chủ tRUm4iCmgịch Tri3PcXệu Vĩnh3PcX Ng3PcXuyên làoW7xo5u2 người3PcX n3PcXắm giRUm4iCmgữ 2oW7xo5u25% 3PcXsố cổ3PcX phầ3PcXn, oW7xo5u2vợ ôoW7xo5u2ng RUm4iCmgta nắ3PcXm giữoW7xo5u2 3PcX15 3PcX% sốRUm4iCmg cổRUm4iCmg phầoW7xo5u2n, oW7xo5u2hai ngườRUm4iCmgi c3PcXon toW7xo5u2rai của3PcX 3PcXhọ mỗiRUm4iCmg ngườioW7xo5u2 RUm4iCmgnắm giữoW7xo5u2 1RUm4iCmg0% cổoW7xo5u2 phRUm4iCmgần. CháuoW7xo5u2 RUm4iCmgnghỉ xoW7xo5u2em là3PcXm saoW7xo5u2o cháoW7xo5u2u oW7xo5u2có thểRUm4iCmg 3PcXthay đổioW7xo5u2 3PcXđược chioW7xo5u2ếc ghếoW7xo5u2 ch3PcXủ t3PcXịch củoW7xo5u2a RUm4iCmgtập đoàRUm4iCmgn họoW7xo5u2 cRUm4iCmghứ 3PcX– ÔnRUm4iCmgg VRUm4iCmgăn TrácoW7xo5u2 bì3PcXnh tRUm4iCmgĩnh phâ3PcXn tích.

- VậRUm4iCmgy cháuoW7xo5u2 hỏoW7xo5u2i ông,oW7xo5u2 tr3PcXong toW7xo5u2ay RUm4iCmgông nRUm4iCmgắm giữRUm4iCmg b3PcXao 3PcXnhiêu 3PcX% 3PcXcổ phầRUm4iCmgn coW7xo5u2ủa t3PcXập đoànoW7xo5u2 NguyêRUm4iCmgn ThRUm4iCmgành Ph3PcXong –oW7xo5u2 Hiểu3PcX ĐồnoW7xo5u2g RUm4iCmgmĩm cười3PcX nRUm4iCmghìn ôRUm4iCmgng hỏRUm4iCmgi thẳng.

Sắc mặoW7xo5u2t ông3PcX VoW7xo5u2ăn TrRUm4iCmgác boW7xo5u2ỗng tốiRUm4iCmg sầmRUm4iCmg lạRUm4iCmgi, ônoW7xo5u2g oW7xo5u2khàn goW7xo5u2iọng hỏi:

- Là3PcXm sa3PcXo choW7xo5u2áu biết.

- Ch3PcXáu khônoW7xo5u2g RUm4iCmgbiết. ChỉRUm4iCmg vìoW7xo5u2 trê3PcXn đờRUm4iCmgi nàoW7xo5u2y có3PcX cáRUm4iCmgi 3PcXgọi lRUm4iCmgà giánoW7xo5u2 đ3PcXiệp RUm4iCmgkinh RUm4iCmgtế c3PcXho nêRUm4iCmgn choW7xo5u2áu đoánoW7xo5u2 n3PcXhư vậy.

Ông 3PcXVăn T3PcXrác voW7xo5u2ẫn trầ3PcXm ngâ3PcXm nhoW7xo5u2ìn RUm4iCmgHiểu ĐồoW7xo5u2ng khRUm4iCmgông nói3PcX gì.RUm4iCmg CôRUm4iCmg mĩmoW7xo5u2 cười3PcX khoW7xo5u2ẽ mộ3PcXt 3PcXcái rRUm4iCmgồi oW7xo5u2nói tiếp.

- X3PcXét th3PcXeo 3PcXtình hìRUm4iCmgnh 3PcXcủa tập3PcX đoàn3PcX ôRUm4iCmgng oW7xo5u2mà thấyoW7xo5u2, việcoW7xo5u2 ôRUm4iCmgng muRUm4iCmga oW7xo5u2lô đấtRUm4iCmg đoW7xo5u2ó 3PcXthì oW7xo5u2đúng làRUm4iCmg qu3PcXá kRUm4iCmgì lạ.oW7xo5u2 N3PcXhưng mộtRUm4iCmg oW7xo5u2người lãoW7xo5u2o luy3PcXện trRUm4iCmgên thư3PcXơng trườnoW7xo5u2g 3PcXnhư ônRUm4iCmgg lại3PcX tìRUm4iCmgm moW7xo5u2ọi cá3PcXch muoW7xo5u2a b3PcXằng 3PcXđược loW7xo5u2ô oW7xo5u2đất RUm4iCmgđó. RUm4iCmgNhất làRUm4iCmg kRUm4iCmghi tập3PcX đòRUm4iCmgan oW7xo5u2Nguyên 3PcXThành PhonRUm4iCmgg đangRUm4iCmg dRUm4iCmgự địnRUm4iCmgh tRUm4iCmghu oW7xo5u2mua đểRUm4iCmg lRUm4iCmgập nhàRUm4iCmg m3PcXáy. Vấn3PcX đ3PcXề là3PcX, RUm4iCmgtập oW7xo5u2đoàn đoW7xo5u2ang vẫoW7xo5u2n ch3PcXưa tiến3PcX hàRUm4iCmgnh x3PcXong th3PcXì 3PcXđã bịoW7xo5u2 ô3PcXng hớtoW7xo5u2 taoW7xo5u2y trênoW7xo5u2 oW7xo5u2rồi. VấnoW7xo5u2 đoW7xo5u2ề đặ3PcXt 3PcXra làoW7xo5u2, tạioW7xo5u2 soW7xo5u2ao ôngoW7xo5u2 oW7xo5u2lại 3PcXbiết RUm4iCmgkhi màoW7xo5u2 cuộcRUm4iCmg hRUm4iCmgọp đóRUm4iCmg chỉRUm4iCmg toà3PcXn loW7xo5u2à cá3PcXc cổRUm4iCmg đôngRUm4iCmg vớiRUm4iCmg nhauRUm4iCmg. SoW7xo5u2uy RUm4iCmgra mộtRUm4iCmg RUm4iCmgtrong cá3PcXc cổ3PcX đôRUm4iCmgng đoW7xo5u2ó làoW7xo5u2 oW7xo5u2gián 3PcXđệp của3PcX ô3PcXng. Vậ3PcXy RUm4iCmgthì cRUm4iCmgổ ph3PcXần coW7xo5u2ủa ngưRUm4iCmgời đóoW7xo5u2 RUm4iCmgcũng thuộcRUm4iCmg vềoW7xo5u2 ông.

- HiểuRUm4iCmg Đồn3PcXg, cháuRUm4iCmg qu3PcXả l3PcXà mộoW7xo5u2t ngườiRUm4iCmg thoW7xo5u2ông m3PcXinh. CháuRUm4iCmg RUm4iCmgcòn biết3PcX g3PcXì nữa.

- RUm4iCmgKhi tổnoW7xo5u2g giáoW7xo5u2m đốcoW7xo5u2 chúng3PcX cháRUm4iCmgu coW7xo5u2ho ng3PcXười 3PcXliên lạRUm4iCmgc 3PcXvới ônoW7xo5u2g, ôRUm4iCmgng đoW7xo5u2ã hẹ3PcXn 3PcXhai tu3PcXần, ôngoW7xo5u2 đã3PcX c3PcXố tì3PcXnh đểoW7xo5u2 họ3PcX nóngoW7xo5u2 ruộtRUm4iCmg ch3PcXờ đợoW7xo5u2i, sẽ3PcX dễoW7xo5u2 dàngoW7xo5u2 coW7xo5u2hấp nhậnRUm4iCmg những3PcX yêu3PcX cầuoW7xo5u2 củaoW7xo5u2 RUm4iCmgông đ3PcXưa oW7xo5u2ra 3PcXđể đổiRUm4iCmg lấyoW7xo5u2 lRUm4iCmgô đấtoW7xo5u2 đó.

Ông Văn3PcX ToW7xo5u2rác oW7xo5u2nhíu màoW7xo5u2y RUm4iCmgnhìn 3PcXHiểu Đồng3PcX, côRUm4iCmg coW7xo5u2hỉ cườoW7xo5u2i nhRUm4iCmgẹ oW7xo5u2nhàng 3PcXnói tiếp.

- K3PcXhi RUm4iCmgông đíchoW7xo5u2 thoW7xo5u2ân RUm4iCmgđi đến3PcX tậpRUm4iCmg đRUm4iCmgoàn 3PcXlà quyoW7xo5u2ết đ3PcXịnh khô3PcXng oW7xo5u2để oW7xo5u2cho hoW7xo5u2ọ một3PcX cơoW7xo5u2 hộ3PcXi 3PcXsuy noW7xo5u2ghĩ n3PcXào. oW7xo5u2Nếu khoW7xo5u2ông th3PcXì chỉoW7xo5u2 oW7xo5u2vì mộtRUm4iCmg chuyệnoW7xo5u2 nhoW7xo5u2ư voW7xo5u2ậy toW7xo5u2hì RUm4iCmgkhông cầRUm4iCmgn ô3PcXng pRUm4iCmghải RUm4iCmgđích thoW7xo5u2ân đ3PcXi ,oW7xo5u2mà chỉoW7xo5u2 cầRUm4iCmgn mRUm4iCmgột ngoW7xo5u2ười đại3PcX d3PcXiện RUm4iCmgđến toW7xo5u2hông báo3PcX loW7xo5u2à được3PcX rồi.RUm4iCmg YoW7xo5u2êu cầuoW7xo5u2 oW7xo5u2của ô3PcXng c3PcXhắc chRUm4iCmgắn l3PcXà đổi3PcX lô3PcX đất3PcX đóoW7xo5u2 đểRUm4iCmg lấyRUm4iCmg mộtRUm4iCmg RUm4iCmgsố cổRUm4iCmg phần3PcX củ3PcXa côn3PcXg tyoW7xo5u2. NhưnoW7xo5u2g koW7xo5u2hi ôngoW7xo5u2 RUm4iCmgnhìn toW7xo5u2hấy c3PcXháu, oW7xo5u2ông 3PcXđã quy3PcXết địRUm4iCmgnh hoW7xo5u2oãn oW7xo5u2lại RUm4iCmgý 3PcXđịnh củ3PcXa mình.

- TạioW7xo5u2 saRUm4iCmgo cRUm4iCmgháu lạiRUm4iCmg 3PcXnghĩ RUm4iCmgta hoãRUm4iCmgn lạ3PcXi ýoW7xo5u2 định3PcX củaoW7xo5u2 3PcXmình oW7xo5u2vì cháu.

- ChoW7xo5u2áu hỏioW7xo5u2 ông,RUm4iCmg 3PcXcó phảiRUm4iCmg ô3PcXng RUm4iCmgđã cRUm4iCmgho ngườiRUm4iCmg RUm4iCmgđiều RUm4iCmgtra vềoW7xo5u2 chRUm4iCmgáu RUm4iCmghay không?

Ông VoW7xo5u2ăn Trá3PcXc tRUm4iCmgái xanoW7xo5u2h oW7xo5u2cả oW7xo5u2mặt, ôngoW7xo5u2 nhì3PcXn HiểuRUm4iCmg ĐồnRUm4iCmgg chằmRUm4iCmg oW7xo5u2chằm, rRUm4iCmgồi RUm4iCmgsau đóoW7xo5u2 oW7xo5u2thở dài:

- L3PcXàm 3PcXsao c3PcXháu biết.

- RUm4iCmgCháu oW7xo5u2đã nó3PcXi ôoW7xo5u2ng rồi,oW7xo5u2 tấtRUm4iCmg cảRUm4iCmg đều3PcX loW7xo5u2à sRUm4iCmguy đoánRUm4iCmg của3PcX chá3PcXu. ÔnRUm4iCmgg là3PcX bạ3PcXn c3PcXủa ông3PcX bộRUm4iCmg tRUm4iCmgrưởng th3PcXì chắcRUm4iCmg ch3PcXắc 3PcXông biếtRUm4iCmg c3PcXháu oW7xo5u2là bạnRUm4iCmg gáiRUm4iCmg c3PcXủa V3PcXĩnh Thà3PcXnh –RUm4iCmg tổnoW7xo5u2g giám3PcX đốcRUm4iCmg củaRUm4iCmg tậpoW7xo5u2 đoW7xo5u2oàn. NhưngoW7xo5u2 khoW7xo5u2i ông3PcX đếRUm4iCmgn, VoW7xo5u2ĩnh PhonRUm4iCmgg RUm4iCmgvà cRUm4iCmgháu 3PcXlại RUm4iCmgdiễn một3PcX mRUm4iCmgàn kịoW7xo5u2ch âuoW7xo5u2 oW7xo5u2yếm troW7xo5u2ước moW7xo5u2ặt ôoW7xo5u2ng. ChRUm4iCmgo nênoW7xo5u2 ông3PcX biết3PcX oW7xo5u2cháu coW7xo5u2ó qua3PcXn hệ3PcX mậtoW7xo5u2 toW7xo5u2hiết voW7xo5u2ới RUm4iCmghai RUm4iCmganh eRUm4iCmgm nh3PcXà nàyRUm4iCmg. NóRUm4iCmgi chíRUm4iCmgnh xoW7xo5u2ác hRUm4iCmgơn loW7xo5u2à cảoW7xo5u2 haRUm4iCmgi oW7xo5u2người họRUm4iCmg đềoW7xo5u2u y3PcXêu cháu.3PcX RUm4iCmgCho 3PcXnên ô3PcXng b3PcXảo sẽ3PcX 3PcXsuy n3PcXghĩ thRUm4iCmgêm haoW7xo5u2i tuầnRUm4iCmg nữa3PcX rồi3PcX moW7xo5u2ới t3PcXrả lời.oW7xo5u2 MụoW7xo5u2c đí3PcXch 3PcXlà cRUm4iCmgó thờoW7xo5u2i g3PcXian đRUm4iCmgể điề3PcXu oW7xo5u2tra oW7xo5u2cháu, rồoW7xo5u2i oW7xo5u2sau đóRUm4iCmg lợoW7xo5u2i oW7xo5u2dụng cháu.

Mặt RUm4iCmgông V3PcXăn TRUm4iCmgrác tố3PcXi sầm3PcX loW7xo5u2ại, nụRUm4iCmg cườioW7xo5u2 g3PcXượng goW7xo5u2ạo mà3PcX ô3PcXng oW7xo5u2cố tRUm4iCmghể hiRUm4iCmgện tắtRUm4iCmg oW7xo5u2ngúm, lRUm4iCmgát s3PcXau ôoW7xo5u2ng thởRUm4iCmg dRUm4iCmgài nói:
–oW7xo5u2 XoW7xo5u2in lỗi3PcX c3PcXháu, HiểRUm4iCmgu Đồng.3PcX Ông3PcX thoW7xo5u2ật loW7xo5u2òng rấtRUm4iCmg qoW7xo5u2uý mến3PcX cháuoW7xo5u2 RUm4iCmgnhưng thươRUm4iCmgng trườngRUm4iCmg lRUm4iCmgà nơRUm4iCmgi d3PcXẫm 3PcXđạp n3PcXhau, lợioW7xo5u2 dụnoW7xo5u2g ;3PcXẫn oW7xo5u2nhau vRUm4iCmgà oW7xo5u2*** hoW7xo5u2ại noW7xo5u2hau. Ôn3PcXg buộRUm4iCmgc phoW7xo5u2ải oW7xo5u2làm noW7xo5u2hư vậy.

- CháuRUm4iCmg boW7xo5u2iết, 3PcXcho n3PcXên cháu3PcX khôngoW7xo5u2 tráchoW7xo5u2 ônoW7xo5u2g. Ch3PcXáu 3PcXtình 3PcXnguyện để3PcX ôRUm4iCmgng lợioW7xo5u2 dụng.

- ChoW7xo5u2áu ngoW7xo5u2hĩ bây3PcX gioW7xo5u2ờ kh3PcXi bịRUm4iCmg chá3PcXu biếtRUm4iCmg RUm4iCmgrõ tất3PcX 3PcXcả mọioW7xo5u2 chuyRUm4iCmgện, ông3PcX còn3PcX RUm4iCmgmặt RUm4iCmgmũi lợi3PcX dụoW7xo5u2ng cháuoW7xo5u2 sao.

- 3PcXBởi vậy3PcX cháRUm4iCmgu m3PcXới đến3PcX đểoW7xo5u2 gioW7xo5u2ao doW7xo5u2ịch vớioW7xo5u2 ông.3PcX Bởi3PcX oW7xo5u2vì chá3PcXu cũngoW7xo5u2 muốn3PcX loW7xo5u2ợi dụng3PcX ôngRUm4iCmg đểoW7xo5u2 đạRUm4iCmgt đoW7xo5u2ược mục3PcX đ3PcXích củaoW7xo5u2 3PcXmình –oW7xo5u2 Hiểu3PcX ĐRUm4iCmgồng đápoW7xo5u2, sRUm4iCmgau đó3PcX c3PcXô nhìRUm4iCmgn toW7xo5u2hẳng ôn3PcXg Vă3PcXn TráRUm4iCmgc –oW7xo5u2 CRUm4iCmgái RUm4iCmgông cầ3PcXn bâRUm4iCmgy giờ3PcX làoW7xo5u2 mộtoW7xo5u2 gián3PcX điệpRUm4iCmg cRUm4iCmgó thểRUm4iCmg tiếpRUm4iCmg cRUm4iCmgận troW7xo5u2ực tiếpoW7xo5u2 oW7xo5u2tổng giáoW7xo5u2m đốcoW7xo5u2 coW7xo5u2ủa tập3PcX đoànRUm4iCmg Ng3PcXuyên ThàoW7xo5u2nh PhRUm4iCmgong. M3PcXà RUm4iCmgcháu ch3PcXính làRUm4iCmg ngưRUm4iCmgời líRUm4iCmg tưởn3PcXg nhất.

Hiểu ĐồnoW7xo5u2g oW7xo5u2nhìn ônRUm4iCmgg VoW7xo5u2ăn TroW7xo5u2ác đan3PcXg ngâyoW7xo5u2 ngườiRUm4iCmg iRUm4iCmgm loW7xo5u2ặng. CôRUm4iCmg lặng3PcX RUm4iCmglẽ đ3PcXặt lên3PcX bànoW7xo5u2 một3PcX tRUm4iCmgờ giấy:

- Đ3PcXây là3PcX sốRUm4iCmg điệ3PcXn thoạiRUm4iCmg c3PcXủa cháu.RUm4iCmg Nếu3PcX ôngRUm4iCmg cầoW7xo5u2n RUm4iCmgthì hãy3PcX g3PcXọi đRUm4iCmgiện chRUm4iCmgo cháu.

Nói xonoW7xo5u2g c3PcXô đứngoW7xo5u2 RUm4iCmgdậy 3PcXquay lưngRUm4iCmg bỏ3PcX đi.oW7xo5u2 Ô3PcXng Văn3PcX TráoW7xo5u2c nh3PcXìn the3PcXo coW7xo5u2ô hỏi:

- oW7xo5u2Cho ôngoW7xo5u2 boW7xo5u2iết líoW7xo5u2 oW7xo5u2do chRUm4iCmgáu lạiRUm4iCmg làmRUm4iCmg 3PcXnhư vậy.

- VìRUm4iCmg ch3PcXáu muoW7xo5u2ốn trả3PcX thù3PcX –RUm4iCmg oW7xo5u2Hiểu Đồn3PcXg đRUm4iCmgáp oW7xo5u2mà khônRUm4iCmgg oW7xo5u2quay đoW7xo5u2ầu lại.

Sau đóoW7xo5u2 cô3PcX mởRUm4iCmg cRUm4iCmgửa 3PcXra vềRUm4iCmg màRUm4iCmg khRUm4iCmgông chờRUm4iCmg đợiRUm4iCmg thoW7xo5u2êm 3PcXphút 3PcXnào nữRUm4iCmga. RUm4iCmgÔng Tuấ3PcXn KhanoW7xo5u2h n3PcXãy giờ3PcX vRUm4iCmgẫn i3PcXm lặng,oW7xo5u2 bỗoW7xo5u2ng nhìnRUm4iCmg thRUm4iCmgeo dángoW7xo5u2 Hiểu3PcX Đồng3PcX rồioW7xo5u2 l3PcXên tiếng:

- Cô3PcX bRUm4iCmgé oW7xo5u2đó dườoW7xo5u2ng như3PcX đaoW7xo5u2ng maoW7xo5u2ng nặnoW7xo5u2g mốRUm4iCmgi thù.

- PhảoW7xo5u2i, oW7xo5u2nghe n3PcXói toW7xo5u2rong thờoW7xo5u2i gi3PcXan quaRUm4iCmg, coRUm4iCmgn 3PcXbé sốnRUm4iCmgg rấtoW7xo5u2 RUm4iCmgvất vả3PcX –oW7xo5u2 ÔngRUm4iCmg VăoW7xo5u2n TrRUm4iCmgác tr3PcXả l3PcXời 3PcX– B3PcXa cảm3PcX tRUm4iCmghấy hRUm4iCmgổ thoW7xo5u2ẹn khRUm4iCmgi oW7xo5u2có ý3PcX địnhRUm4iCmg RUm4iCmglợi dụngRUm4iCmg coRUm4iCmgn bé.

- RUm4iCmgBa ngoW7xo5u2hĩ t3PcXâm oW7xo5u2hồn co3PcXn oW7xo5u2bé RUm4iCmgcó bRUm4iCmgị vẩnoW7xo5u2 đục3PcX 3PcXhay không?

- BoW7xo5u2a kh3PcXông biếtRUm4iCmg, nhRUm4iCmgưng RUm4iCmgchắc chắnRUm4iCmg cooW7xo5u2n b3PcXé soW7xo5u2ẽ phảRUm4iCmgi c3PcXhịu RUm4iCmgđau đớ3PcXn rấtRUm4iCmg nhiềuoW7xo5u2 n3PcXếu t3PcXiếp tục3PcX toW7xo5u2rả toW7xo5u2hù. BởoW7xo5u2i vìoW7xo5u2 áoW7xo5u2nh 3PcXmắt nRUm4iCmgó kh3PcXông hề3PcX đoW7xo5u2en tốoW7xo5u2i mRUm4iCmgà l3PcXại RUm4iCmgsáng ngờ3PcXi. D3PcXù hận3PcX thùRUm4iCmg nhưng3PcX troRUm4iCmgng lòngRUm4iCmg RUm4iCmgnó v3PcXẫn 3PcXcó tRUm4iCmgình yêu3PcX bấoW7xo5u2t diệt.

Ông V3PcXăn RUm4iCmgTrác vRUm4iCmgà ô3PcXng ToW7xo5u2uấn KhoW7xo5u2anh đềuRUm4iCmg thởoW7xo5u2 dài.

- Cốc…cốc3PcX …

- VàooW7xo5u2 oW7xo5u2đi –oW7xo5u2 ÔngoW7xo5u2 TuấRUm4iCmgn oW7xo5u2Khanh lênRUm4iCmg tiếng.

Một 3PcXcô gáiRUm4iCmg xoW7xo5u2inh đẹRUm4iCmgp, ă3PcXn mặcoW7xo5u2 s3PcXang troW7xo5u2ọng vàoW7xo5u2 l3PcXịch soW7xo5u2ự boW7xo5u2ước 3PcXvào. CôoW7xo5u2 RUm4iCmgnhìn hoW7xo5u2ai ngườRUm4iCmgi đàn3PcX ônoW7xo5u2g troW7xo5u2ong pRUm4iCmghòng cưRUm4iCmgời nói:

- Ô3PcXng, ba3PcX, haoW7xo5u2i ngườioW7xo5u2 oW7xo5u2cùng ởoW7xo5u2 oW7xo5u2đây à.

- LoW7xo5u2à cháoW7xo5u2u àoW7xo5u2 –RUm4iCmg oW7xo5u2Ông Văn3PcX Tr3PcXác t3PcXhấy đứaRUm4iCmg chRUm4iCmgáu yRUm4iCmgêu bướRUm4iCmgc vàRUm4iCmgo th3PcXì mĩm3PcX cười.

Cô RUm4iCmggái 3PcXvừa vàRUm4iCmgo oW7xo5u2thì oW7xo5u2sà đ3PcXến 3PcXôm ôngoW7xo5u2 VăRUm4iCmgn TráoW7xo5u2c nhõnoW7xo5u2g nhoW7xo5u2ẽo. Ôn3PcXg TuấnoW7xo5u2 Khan3PcXh 3PcXthấy oW7xo5u2con gá3PcXi làm3PcX nũn3PcXg thìoW7xo5u2 lên3PcX tiếngRUm4iCmg trách:

- RUm4iCmgHạ Khanh3PcX! C3PcXon 3PcXgái lớnRUm4iCmg rồi3PcX màRUm4iCmg còoW7xo5u2n l3PcXàm noW7xo5u2ũng, ngưoW7xo5u2ời toW7xo5u2a biếtRUm4iCmg đ3PcXược thoW7xo5u2ì s3PcXẽ khoW7xo5u2ông a3PcXi RUm4iCmgdám cướioW7xo5u2 đâu.

Hạ KRUm4iCmghanh cườioW7xo5u2 RUm4iCmghìhì nói:

- KRUm4iCmghông RUm4iCmgai cướRUm4iCmgi càoW7xo5u2ng tốt,RUm4iCmg co3PcXn RUm4iCmgở RUm4iCmgmãi RUm4iCmgbên ôn3PcXg 3PcXvà b3PcXa, đểRUm4iCmg hRUm4iCmgai ngườiRUm4iCmg oW7xo5u2nuôi cooW7xo5u2n suốtRUm4iCmg đời.

- CháoW7xo5u2u gáRUm4iCmgi củaRUm4iCmg ôn3PcXg xinRUm4iCmgh đẹoW7xo5u2p giỏioW7xo5u2 gianoW7xo5u2g nhưoW7xo5u2 vRUm4iCmgầy thìRUm4iCmg 3PcXlo oW7xo5u2gì oW7xo5u2mà kh3PcXông coW7xo5u2ó oW7xo5u2người cưới3PcX –oW7xo5u2 Ông3PcX VăoW7xo5u2n RUm4iCmgTrác c3PcXười lớn3PcX voW7xo5u2ỗ voW7xo5u2ai chá3PcXu 3PcXmình nói.

Hạ KhanoW7xo5u2h oW7xo5u2buông 3PcXông VoW7xo5u2ăn oW7xo5u2Trác r3PcXa r3PcXồi ngồi3PcX xuống3PcX bĩoW7xo5u2u môRUm4iCmgi nói:

- Ông3PcX ơiRUm4iCmg! RUm4iCmgAi RUm4iCmglại koW7xo5u2hen chRUm4iCmgáu gRUm4iCmgái 3PcXmình chứ.oW7xo5u2 Vậy3PcX chẳngoW7xo5u2 hRUm4iCmgóa oW7xo5u2ra m3PcXèo koW7xo5u2hen oW7xo5u2mèo 3PcXdài đuôioW7xo5u2 à.

Cả 3PcXhai ngườRUm4iCmgi đànoW7xo5u2 ôngoW7xo5u2 ngh3PcXe RUm4iCmgcô nói3PcX 3PcXvậy thìRUm4iCmg poW7xo5u2há r3PcXa cười.oW7xo5u2 Đột3PcX nh3PcXiên HạoW7xo5u2 3PcXKhanh 3PcXquay s3PcXang ôngoW7xo5u2 T3PcXuấn KhanoW7xo5u2h nói:
– oW7xo5u2Ba, loW7xo5u2ần này3PcX 3PcXba c3PcXho cooW7xo5u2n làmoW7xo5u2 RUm4iCmgluật oW7xo5u2sư đạioW7xo5u2 3PcXdiện 3PcXcho việcRUm4iCmg họp3PcX tác3PcX củoW7xo5u2a t3PcXập đoW7xo5u2oàn mìRUm4iCmgnh với3PcX tRUm4iCmgập oW7xo5u2đoàn NguyoW7xo5u2ên Thàn3PcXh PRUm4iCmghong nha.

- RUm4iCmgHôm oW7xo5u2nay coW7xo5u2on cóoW7xo5u2 hứngRUm4iCmg thúRUm4iCmg làoW7xo5u2m v3PcXiệc RUm4iCmgcho oW7xo5u2công tRUm4iCmgy àRUm4iCmg –oW7xo5u2 ÔnRUm4iCmgg 3PcXTuấn KhanoW7xo5u2h lưoW7xo5u2ờm c3PcXon gái.

- oW7xo5u2Ba nàyoW7xo5u2 3PcX! ThRUm4iCmgì co3PcXn đoW7xo5u2ã lRUm4iCmgàm 3PcXluật sư3PcX cRUm4iCmgho côngoW7xo5u2 toW7xo5u2y 3PcXrồi RUm4iCmgcòn gì3PcX oW7xo5u2– HạoW7xo5u2 K3PcXhanh nhõn3PcXg n3PcXhẽo vớiRUm4iCmg oW7xo5u2a mình.

- 3PcXCháu 3PcXgái của3PcX ôRUm4iCmgng làRUm4iCmg ngooW7xo5u2an n3PcXhất. AoW7xo5u2i nh3PcXư RUm4iCmgcái thằngRUm4iCmg t3PcXrời đáRUm4iCmgnh koW7xo5u2ia. oW7xo5u2Tại soW7xo5u2ao RUm4iCmgnó 3PcXchưa ch3PcXịu voW7xo5u2ề oW7xo5u2nhà hRUm4iCmgả –oW7xo5u2 ÔRUm4iCmgng VănRUm4iCmg Trác3PcX oW7xo5u2tức giậRUm4iCmgn hỏi.

- Dạ,3PcX n3PcXó 3PcXvề RUm4iCmgViệt NoW7xo5u2am r3PcXồi nhưng3PcX chắcoW7xo5u2 điRUm4iCmg lo3PcXanh ho3PcXanh đoW7xo5u2âu đoW7xo5u2ó RUm4iCmgvẫn c3PcXhưa về3PcX nhoW7xo5u2à thô3PcXi –3PcX ÔRUm4iCmgng RUm4iCmgTuấn 3PcXKhanh 3PcXlo sợoW7xo5u2 nói.

- MRUm4iCmgau 3PcXlôi đoW7xo5u2ầu RUm4iCmgnó voW7xo5u2ề RUm4iCmgđây. 3PcXNếu cầ3PcXn cứoW7xo5u2 bẻ3PcX oW7xo5u2gãy oW7xo5u2tay châRUm4iCmgn oW7xo5u2nó l3PcXuôn r3PcXồi đoW7xo5u2em vRUm4iCmgề –RUm4iCmg oW7xo5u2Ông VănoW7xo5u2 Trá3PcXc giậnoW7xo5u2 dữ3PcX nói.

Hạ KhRUm4iCmganh khẽRUm4iCmg lioW7xo5u2ếc nhìoW7xo5u2n b3PcXa 3PcXmình rồioW7xo5u2 nhúoW7xo5u2n vai.
TạoW7xo5u2i nghoW7xo5u2ĩa tran3PcXg, mRUm4iCmgột cô3PcX gá3PcXi oW7xo5u2mang sắcRUm4iCmg mặt3PcX boW7xo5u2uồn 3PcXbã 3PcXđang quỳoW7xo5u2 trướcRUm4iCmg hRUm4iCmgai ngoW7xo5u2ôi mộoW7xo5u2, đưoW7xo5u2ợc RUm4iCmgbao quan3PcXh bởRUm4iCmgi ho3PcXa thạc3PcXh thoW7xo5u2ảo tím.

- Mẹ!RUm4iCmg 3PcXCon xoW7xo5u2in lỗi,oW7xo5u2 cRUm4iCmgon khôn3PcXg thểoW7xo5u2 quênRUm4iCmg đượcoW7xo5u2. CoRUm4iCmgn cứRUm4iCmg tưởRUm4iCmgng RUm4iCmglà RUm4iCmgmình cRUm4iCmgó thểoW7xo5u2 oW7xo5u2quên RUm4iCmgđi. Nh3PcXưng bây3PcX gRUm4iCmgiờ cooW7xo5u2n mới3PcX pháRUm4iCmgt oW7xo5u2hiện làoW7xo5u2 khôngRUm4iCmg ph3PcXải coRUm4iCmgn quoW7xo5u2ên RUm4iCmgmà loW7xo5u2à cRUm4iCmgon đanoW7xo5u2g c3PcXhờ đợi3PcX c3PcXơ hội.oW7xo5u2 CRUm4iCmgơ hộiRUm4iCmg đểRUm4iCmg trả3PcX oW7xo5u2thù. Co3PcXn muốnRUm4iCmg n3PcXgười đànRUm4iCmg RUm4iCmgbà 3PcXđã hạRUm4iCmgi chRUm4iCmgết m3PcXẹ oW7xo5u2phải RUm4iCmgthân bại3PcX dRUm4iCmganh liệ3PcXt. RUm4iCmgCon oW7xo5u2muốn b3PcXà 3PcXta phảioW7xo5u2 số3PcXng đaRUm4iCmgu khoW7xo5u2ổ oW7xo5u2hơn nỗRUm4iCmgi đauRUm4iCmg m3PcXà oW7xo5u2con phảiRUm4iCmg chịu.oW7xo5u2 CoW7xo5u2ơ hộiRUm4iCmg RUm4iCmgcủa cRUm4iCmgon đoW7xo5u2ến rồi.RUm4iCmg KếRUm4iCmg hRUm4iCmgoạch troW7xo5u2ả t3PcXhù củaoW7xo5u2 coW7xo5u2on vRUm4iCmgừa mớoW7xo5u2i RUm4iCmgbắt đRUm4iCmgầu thôi.

- BoW7xo5u2a! Xi3PcXn boW7xo5u2a h3PcXãy poW7xo5u2hù hoW7xo5u2ộ cRUm4iCmgho con.
Hiể3PcXu ĐồngoW7xo5u2 xuốngRUm4iCmg oW7xo5u2xe buýt,3PcX côRUm4iCmg đi3PcX dạooW7xo5u2 đRUm4iCmgể toW7xo5u2hư 3PcXthản, khRUm4iCmgông biết3PcX tạoW7xo5u2i sa3PcXo chân3PcX lại3PcX đưa3PcX coW7xo5u2ô đếnRUm4iCmg trước3PcX quán3PcX cà3PcX phê3PcX GoW7xo5u2RANTTYLOVE. HoW7xo5u2iểu ĐồngRUm4iCmg đứngRUm4iCmg noW7xo5u2hìn thậtRUm4iCmg lâuRUm4iCmg 3PcXtrước c3PcXửa tiệ3PcXm. RUm4iCmgCô oW7xo5u2và VoW7xo5u2ĩnh Pho3PcXng cóRUm4iCmg rất3PcX nhioW7xo5u2ều RUm4iCmghồi ức3PcX oW7xo5u2ở quán3PcX c3PcXà phRUm4iCmgê này3PcX. ToW7xo5u2rời phoW7xo5u2un nhẹ3PcX nh3PcXững hạtoW7xo5u2 mưaRUm4iCmg xuốn3PcXg đất.oW7xo5u2 Hiểu3PcX ĐồngRUm4iCmg quyế3PcXt địnRUm4iCmgh bước3PcX vRUm4iCmgào boW7xo5u2ên trong.

Cảnh vRUm4iCmgật toW7xo5u2rong quánoW7xo5u2 vẫnoW7xo5u2 không3PcX t3PcXhay đổoW7xo5u2i, choW7xo5u2ỉ RUm4iCmglà những3PcX ngườiRUm4iCmg cũRUm4iCmg đãRUm4iCmg khoW7xo5u2ông còn.3PcX TrưoW7xo5u2ớc m3PcXặt oW7xo5u2cô đềuoW7xo5u2 l3PcXà những3PcX nhoW7xo5u2ân viênoW7xo5u2 moW7xo5u2ới. HọoW7xo5u2 RUm4iCmgvẫn líc3PcXh sự,RUm4iCmg vẫoW7xo5u2n ânRUm4iCmg cần.oW7xo5u2 CâoW7xo5u2y 3PcXđàn p3PcXiano vẫnRUm4iCmg cò3PcXn oW7xo5u2y oW7xo5u2chỗ RUm4iCmgcủ, vRUm4iCmgẫn sáoW7xo5u2ng oW7xo5u2bóng. 3PcXHiểu ĐồngRUm4iCmg đRUm4iCmgưa taoW7xo5u2y bấmRUm4iCmg toW7xo5u2hử, âRUm4iCmgm thaoW7xo5u2nh oW7xo5u2quen RUm4iCmgthuộc voW7xo5u2ang lênRUm4iCmg. Đ3PcXã oW7xo5u2lâu oW7xo5u2rồi RUm4iCmgcô 3PcXkhông độngRUm4iCmg đến3PcX phRUm4iCmgím đà3PcXn. Trướ3PcXc đâRUm4iCmgy, RUm4iCmgkhi quáoW7xo5u2n oW7xo5u2đã đ3PcXóng cử3PcXa, cRUm4iCmgô và3PcX Vĩn3PcXh 3PcXPhong vẫnoW7xo5u2 RUm4iCmgở lại3PcX RUm4iCmgcùng nh3PcXau đ3PcXánh RUm4iCmgđàn, ti3PcXếng đàRUm4iCmgn còn3PcX RUm4iCmgđó như3PcXng ngườioW7xo5u2 xRUm4iCmgưa RUm4iCmgđâu còn.

Hiểu ĐồnoW7xo5u2g chọ3PcXn cáRUm4iCmgi b3PcXàn bên3PcX cửoW7xo5u2a kính,3PcX lúoW7xo5u2c trướoW7xo5u2c côRUm4iCmg 3PcXhay cùnRUm4iCmgg VĩRUm4iCmgnh Phon3PcXg noW7xo5u2gồi ở3PcX 3PcXđây ngắ3PcXm nhoW7xo5u2ìn mọRUm4iCmgi oW7xo5u2người qu3PcXa lại,RUm4iCmg RUm4iCmgcó kh3PcXi ngắm3PcX nhìRUm4iCmgn mưoW7xo5u2a. oW7xo5u2Nhân viênRUm4iCmg moW7xo5u2ang đRUm4iCmgến 3PcXcho RUm4iCmgcô một3PcX oW7xo5u2tách 3PcXcà phê,3PcX oW7xo5u2mùi 3PcXcà phê3PcX nóRUm4iCmgng ấoW7xo5u2m thơRUm4iCmgm lRUm4iCmgừng RUm4iCmgbốc lênRUm4iCmg oW7xo5u2mũi. MRUm4iCmgột bàioW7xo5u2 3PcXhát noW7xo5u2hẹ troW7xo5u2ữ RUm4iCmgtình voW7xo5u2ang lên:

Ngồi loW7xo5u2ặng 3PcXthinh quáRUm4iCmgn vằngRUm4iCmg oW7xo5u2tênh eoW7xo5u2m một3PcX mình
Ch3PcXẳng 3PcXcòn 3PcXanh RUm4iCmgnhưng vẫRUm4iCmgn kêoW7xo5u2u ca3PcXfe đắng
C3PcXành 3PcXhoa oW7xo5u2trắng mo3PcXng manh
rụnRUm4iCmgg t3PcXrên phíoW7xo5u2m câyRUm4iCmg RUm4iCmgdương cầm
như RUm4iCmgchính oW7xo5u2e RUm4iCmgbuồn h3PcXeo hắoW7xo5u2t nhữoW7xo5u2ng chiềuRUm4iCmg mưa.

Bài nhạc3PcX xưRUm4iCmga eRUm4iCmgm đãoW7xo5u2 RUm4iCmgnghe oW7xo5u2bao oW7xo5u2nhiêu lần
RUm4iCmgLà nRUm4iCmgỗi côoW7xo5u2 đơnoW7xo5u2 nỗioW7xo5u2 nhớoW7xo5u2 RUm4iCmganh noW7xo5u2hiều bấyoW7xo5u2 nhiêu
Cafe đắnoW7xo5u2g RUm4iCmgở oW7xo5u2trên oW7xo5u2môi moW7xo5u2à e3PcXm đắng3PcX ở3PcX oW7xo5u2trong lòng
Khô3PcXng hiRUm4iCmgểu 3PcXsao eoW7xo5u2m chẳng3PcX koW7xo5u2hóc m3PcXà RUm4iCmgmắt nhoW7xo5u2ạt nhòa

Bỗng vỡRUm4iCmg òoW7xo5u2a vìoW7xo5u2 nRUm4iCmghững xótRUm4iCmg xa
Khi nhận3PcX oW7xo5u2ra mìoW7xo5u2nh RUm4iCmgrất nhớ
oW7xo5u2Ngỡ đ3PcXã q3PcXuên hìRUm4iCmgnh b3PcXóng thâoW7xo5u2n quen
oW7xo5u2mà hôoW7xo5u2m RUm4iCmgnay lạioW7xo5u2 noW7xo5u2hớ thêm

Trách toW7xo5u2rái tioW7xo5u2m mìRUm4iCmgnh chRUm4iCmgẳng đủ3PcX voW7xo5u2ô tình
đ3PcXể phôioW7xo5u2 poW7xo5u2hai 3PcXmàu kRUm4iCmgý ức
Đã lâuoW7xo5u2 rồiRUm4iCmg oW7xo5u2mà cứRUm4iCmg RUm4iCmgmãi h3PcXy vọng
Anh boW7xo5u2iết không3PcX RUm4iCmgem chắcoW7xo5u2 sẽoW7xo5u2 thRUm4iCmgôi chờoW7xo5u2 mong
Bài n3PcXhạc 3PcXxưa eRUm4iCmgm đãoW7xo5u2 nghoW7xo5u2e ba3PcXo nhiê3PcXu lần
Là 3PcXnỗi côoW7xo5u2 đơ3PcXn nỗ3PcXi nhớoW7xo5u2 aRUm4iCmgnh n3PcXhiều bấRUm4iCmgy nhiêu
CaRUm4iCmgfe đắRUm4iCmgng oW7xo5u2ở troW7xo5u2ên mRUm4iCmgôi màoW7xo5u2 3PcXem đRUm4iCmgắng ởoW7xo5u2 trooW7xo5u2ng lòng
KhônRUm4iCmgg hRUm4iCmgiểu s3PcXao 3PcXem chẳnRUm4iCmgg kRUm4iCmghóc RUm4iCmgmà mắtoW7xo5u2 nhạtoW7xo5u2 nhòa

Bỗng oW7xo5u2vỡ òaoW7xo5u2 voW7xo5u2ì những3PcX xó3PcXt xa
KhoW7xo5u2i 3PcXnhận roW7xo5u2a moW7xo5u2ình RUm4iCmgrất nhớ
Ngỡ3PcX đãoW7xo5u2 oW7xo5u2quên hìn3PcXh bRUm4iCmgóng RUm4iCmgthân quen
mà3PcX hôRUm4iCmgm naRUm4iCmgy RUm4iCmglại n3PcXhớ thêm

Trách tráRUm4iCmgi tiRUm4iCmgm mìn3PcXh chẳ3PcXng đRUm4iCmgủ voW7xo5u2ô tình
đểRUm4iCmg pRUm4iCmghôi 3PcXphai oW7xo5u2màu koW7xo5u2ý ức
ĐãoW7xo5u2 lâ3PcXu rồiRUm4iCmg oW7xo5u2mà cứ3PcX oW7xo5u2hy vọng
Anh bRUm4iCmgiết khônRUm4iCmgg oW7xo5u2em chắ3PcXc sẽ3PcX …..

Bỗng v3PcXỡ òaRUm4iCmg oW7xo5u2vì nhữ3PcXng oW7xo5u2xót xa
K3PcXhi nhận3PcX rRUm4iCmga mìoW7xo5u2nh rấtRUm4iCmg nhớ
3PcXNgỡ oW7xo5u2đã qoW7xo5u2uên h3PcXình 3PcXbóng thânRUm4iCmg quen
mRUm4iCmgà hôm3PcX nRUm4iCmgay lại3PcX nhRUm4iCmgớ thêm

Trách troW7xo5u2ái oW7xo5u2tim mìnRUm4iCmgh chẳoW7xo5u2ng 3PcXđủ oW7xo5u2vô tình
để phoW7xo5u2ôi p3PcXhai màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong…

Nghe bài hát xong, Hiểu Đồng khẽ cười: “ Đúng vậy, cô vẫn chưa đủ vô tình nên không thể quên được Vĩnh Phong. Đã đến lúc phải quên đi”

Cô uống một hớp cà phê, quả thật lòng thấy đắng vô cùng.