Sẽ để em yêu anh lần nữa: Chương 29

Chương 29

Giả anHWu2Mqvờ yêu

Hiểu Đồ5D2XW3cmng 5D2XW3cmnghĩ ngơi5D2XW3cm thêmQie4 mộtanHWu2Mq nanHWu2Mqgày Qie4ở bệnhanHWu2Mq việ5D2XW3cmn Qie4rồi manHWu2Mqới vềanHWu2Mq nhanHWu2Mqà. BácanHWu2Mq H5D2XW3cmà mẹQie4 ĐQie4ình 5D2XW3cmÂn Qie4là người5D2XW3cm chạ5D2XW3cmy đếmanHWu2Mq chămanHWu2Mq anHWu2Mqsóc ch5D2XW3cmo c5D2XW3cmô. Cả5D2XW3cm mộtQie4 ngàanHWu2Mqy Hi5D2XW3cmểu Đồn5D2XW3cmg Qie4trông n5D2XW3cmgón anHWu2Mqbóng Qie4hình aQie4i anHWu2Mqnhưng V5D2XW3cmĩnh anHWu2MqPhong tuyQie4ệt khôQie4ng hề5D2XW3cm đếnanHWu2Mq anHWu2Mqlấy anHWu2Mqmột lầnQie4 Qie4( cQie4ho anHWu2Mqmọi ngư5D2XW3cmời một5D2XW3cm pheQie4n mừn5D2XW3cmg hụtQie4 chơanHWu2Mqi )5D2XW3cm, anHWu2Mqcô cQie4uối anHWu2Mqcùng th5D2XW3cmất vọng5D2XW3cm xuấtQie4 việnanHWu2Mq rQie4a về.

Sáng 5D2XW3cmhôm Qie4sau, Hi5D2XW3cmểu ĐồnQie4g anHWu2Mqđi đếnQie4 cônanHWu2Mqg Qie4ty, côanHWu2Mq tron5D2XW3cmg lònganHWu2Mq bQie4ỗng thấ5D2XW3cmp thỏanHWu2Mqm khôn5D2XW3cmg yêQie4n. HQie4ai ngàQie4y cô5D2XW3cm nghỉQie4 việcanHWu2Mq màanHWu2Mq Qie4không Qie4hề 5D2XW3cmxin phép.5D2XW3cm T5D2XW3cmhế nàoQie4 vanHWu2Mqào ph5D2XW3cmòng cũnQie4g 5D2XW3cmbị mọiQie4 nanHWu2Mqgười 5D2XW3cmsoi mQie4ói. Nhưn5D2XW3cmg Qie4khi côanHWu2Mq và5D2XW3cmo phòanHWu2Mqng Qie4không a5D2XW3cmi nói5D2XW3cm g5D2XW3cmì vớ5D2XW3cmi anHWu2Mqcô cũQie4ng chẳQie4ng Qie4ai soanHWu2Mqi móanHWu2Mqi cQie4ô lấanHWu2Mqy m5D2XW3cmột lầnQie4. NgQie4ay cảanHWu2Mq phònanHWu2Mqg quản5D2XW3cm lí5D2XW3cm nh5D2XW3cmân sự5D2XW3cm 5D2XW3cmcũng khônganHWu2Mq lênQie4 anHWu2Mqtiếng. HianHWu2Mqểu ĐồQie4ng anHWu2Mqcảm thấyQie4 hQie4ơi lạQie4, 5D2XW3cmánh mắ5D2XW3cmt bỗn5D2XW3cmg l5D2XW3cmướt n5D2XW3cmhẹ anHWu2Mqvề p5D2XW3cmhía cửaanHWu2Mq phòngQie4 kiaanHWu2Mq. Nh5D2XW3cmưng nganHWu2Mqười tron5D2XW3cmg đ5D2XW3cmó hìnhQie4 5D2XW3cmnhư anHWu2Mqchưa đến.

Đêm Qie4kia khanHWu2Mqi cô5D2XW3cm lạQie4i mQie4ê maanHWu2Mqn lQie4ần n5D2XW3cmữa tQie4rong bệanHWu2Mqnh vi5D2XW3cmện, cơQie4 hQie4ồ cảmanHWu2Mq Qie4nhận 5D2XW3cmđược bàQie4n taanHWu2Mqy 5D2XW3cmấm Qie4áp 5D2XW3cmvuốt anHWu2Mqve gươnganHWu2Mq mặ5D2XW3cmt mìQie4nh, rồiQie4 cảmanHWu2Mq nhận5D2XW3cm đưanHWu2Mqợc làanHWu2Mqm mQie4ôi ấm5D2XW3cm áp5D2XW3cm ch5D2XW3cmế trQie4ụ trênanHWu2Mq môi5D2XW3cm cô,Qie4 tronanHWu2Mqg 5D2XW3cmlòng cQie4ảm 5D2XW3cmthấy thQie4ật ấQie4m 5D2XW3cmáp, kQie4hiến tiQie4m côQie4 anHWu2Mqlần nữaanHWu2Mq Qie4run đ5D2XW3cmộng. Kh5D2XW3cmi Qie4thức dậy5D2XW3cm, Qie4chỉ 5D2XW3cmthấy anHWu2Mqmột màuanHWu2Mq trắ5D2XW3cmng, màQie4 khônQie4g hanHWu2Mqề thấanHWu2Mqy bóng5D2XW3cm 5D2XW3cmdáng Vĩnh5D2XW3cm PQie4hong ở5D2XW3cm đâu5D2XW3cm, tranHWu2Mqong anHWu2Mqlòng có5D2XW3cm canHWu2Mqhút hụtQie4 hẫnganHWu2Mq, nuanHWu2Mqối tQie4iếc Qie4và thQie4ất vọng.

Cuối anHWu2Mqcùng 5D2XW3cmVĩnh Phon5D2XW3cmg cũng5D2XW3cm đếnanHWu2Mq như5D2XW3cmng anHWu2Mqthái độQie4 vẫnQie4 nhanHWu2Mqư trước5D2XW3cm 5D2XW3cmthờ ơanHWu2Mq lãnhQie4 đanHWu2Mqạm khôn5D2XW3cmg hềQie4 nQie4hìn 5D2XW3cmcô anHWu2Mqlấy mộtanHWu2Mq cáiQie4. 5D2XW3cmTự nhiêQie4n H5D2XW3cmiểu ĐồngQie4 thấQie4y 5D2XW3cmmột n5D2XW3cmỗi buồnanHWu2Mq xanHWu2Mqâm chiếm5D2XW3cm v5D2XW3cmào tim.

Hết giờanHWu2Mq lQie4àm, Hiểu5D2XW3cm ĐồnanHWu2Mqg buồnanHWu2Mq bãQie4 đ5D2XW3cmi 5D2XW3cmđến anHWu2Mqtrạm x5D2XW3cme buýt5D2XW3cm Qie4đợi xanHWu2Mqe đanHWu2Mqến thìanHWu2Mq mộtQie4 chiếc5D2XW3cm xQie4e 5D2XW3cmmàu đ5D2XW3cmen que5D2XW3cmn thuộcanHWu2Mq ch5D2XW3cmờ tớianHWu2Mq dừnanHWu2Mqg lạanHWu2Mqi ngaQie4y anHWu2Mqbên canHWu2Mqạnh Qie4cô. TấmQie4 kínQie4h xanHWu2Mqe hạ5D2XW3cm xuốngQie4, nganHWu2Mqười t5D2XW3cmrong xQie4e kanHWu2Mqhông Qie4thèm Qie4quay m5D2XW3cmặt lạanHWu2Mqi nhanHWu2Mqìn côanHWu2Mq mQie4à lạanHWu2Mqnh lùanHWu2Mqng r5D2XW3cma lệnh:

- LêanHWu2Mqn Qie4xe đi.

- 5D2XW3cmKhông 5D2XW3cmcần –anHWu2Mq Hiể5D2XW3cmu ĐồnQie4g cắnQie4 môi5D2XW3cm nanHWu2Mqói –5D2XW3cm anHWu2MqTôi tựanHWu2Mq đónanHWu2Mq xQie4e được.

- CanHWu2Mqô đanHWu2Mqừng h5D2XW3cmiểu lầmanHWu2Mq, anHWu2Mqlà Qie4tại tôanHWu2Mqi cóanHWu2Mq chanHWu2Mquyện muốnanHWu2Mq Qie4nói với5D2XW3cm Qie4cô. Lê5D2XW3cmn anHWu2Mqxe –anHWu2Mq Vĩnh5D2XW3cm Phon5D2XW3cmg hanHWu2Mqất hàmanHWu2Mq Qie4ra lệnQie4h l5D2XW3cmần nữa.
Qie4Hiểu Đồng5D2XW3cm đứ5D2XW3cmng trừng5D2XW3cm 5D2XW3cmmắt nhìnQie4 Qie4Vĩnh PhQie4ong, manHWu2Mqột 5D2XW3cmbước cũn5D2XW3cmg khônanHWu2Mqg chịuQie4 nhanHWu2Mqúc nhícQie4h. ThấyQie4 vậQie4y Qie4Vĩnh PhonQie4g cũng5D2XW3cm trừngQie4 mắt5D2XW3cm nhì5D2XW3cmn 5D2XW3cmcô rồi5D2XW3cm nói.

- LanHWu2Mqên Qie4xe haanHWu2Mqy đểanHWu2Mq tôianHWu2Mq anHWu2Mqbế anHWu2Mqcô lên.

Hiểu Đồ5D2XW3cmng n5D2XW3cmghe 5D2XW3cmnói t5D2XW3cmhế, đành5D2XW3cm manHWu2Mqiễn cưỡanHWu2Mqng bước5D2XW3cm lQie4ên xQie4e. ChiếcanHWu2Mq Qie4xe nha5D2XW3cmnh Qie4chóng laanHWu2Mqo v5D2XW3cmút điQie4. TrQie4ên đườngQie4 Qie4đi, cả5D2XW3cm h5D2XW3cmai đều5D2XW3cm 5D2XW3cmim lQie4ặng, 5D2XW3cmkhông anHWu2Mqai nóiQie4 gì5D2XW3cm, chỉanHWu2Mq c5D2XW3cmó tiến5D2XW3cmg thở5D2XW3cm đápQie4 lờiQie4 nhanHWu2Mqau. C5D2XW3cmuối cùngQie4 ch5D2XW3cmiếc Qie4xe cũng5D2XW3cm dừng5D2XW3cm lạiQie4, Hiểu5D2XW3cm ĐồnganHWu2Mq đư5D2XW3cma mắ5D2XW3cmt n5D2XW3cmhìn 5D2XW3cmra. CôQie4 anHWu2Mqhơi ngạanHWu2Mqc nhianHWu2Mqên k5D2XW3cmhi thấanHWu2Mqy VĩnanHWu2Mqh PhoanHWu2Mqng đưanHWu2Mqa canHWu2Mqô đếanHWu2Mqn bên5D2XW3cm dướianHWu2Mq 5D2XW3cmnhà chu5D2XW3cmng Qie4cư canHWu2Mqủa cQie4ậu. CôQie4 5D2XW3cmnhăn mặtQie4 hỏi:

- SaQie4o lanHWu2Mqại đQie4ưa tôiQie4 đanHWu2Mqến đây?

- L5D2XW3cmên nQie4hà đanHWu2Mqi anHWu2Mqrồi nói.

Hiểu ĐồnganHWu2Mq Qie4lại phải5D2XW3cm cùnQie4g VQie4ĩnh Phon5D2XW3cmg điQie4 lên,Qie4 t5D2XW3cmrong than5D2XW3cmg 5D2XW3cmmáy, Vĩ5D2XW3cmnh Qie4Phong Qie4im lanHWu2Mqặng 5D2XW3cmtựa người5D2XW3cm vàoanHWu2Mq váQie4ch tQie4hang má5D2XW3cmy, Hiểu5D2XW3cm Qie4Đồng c5D2XW3cmũng đứng5D2XW3cm v5D2XW3cmào Qie4một b5D2XW3cmên, âanHWu2Mqm Qie4thầm 5D2XW3cmquan sátQie4 VQie4ĩnh PhQie4ong. HìanHWu2Mqnh nh5D2XW3cmư sắcanHWu2Mq mQie4ặt anHWu2MqVĩnh P5D2XW3cmhong khôanHWu2Mqng Qie4tốt lắanHWu2Mqm, 5D2XW3cmhơi 5D2XW3cmxanh và5D2XW3cm mQie4ồ hôiQie4 rơ5D2XW3cmi r5D2XW3cma nhiều.5D2XW3cm DưQie4ờng nhanHWu2Mqư cậuanHWu2Mq đ5D2XW3cmang kìmQie4 nénQie4 cá5D2XW3cmi Qie4gì đanHWu2Mqó. HiểuanHWu2Mq Đồn5D2XW3cmg manHWu2Mquốn mởQie4 lờianHWu2Mq Qie4hỏi nhưanHWu2Mqng lại5D2XW3cm anHWu2Mqkhông tà5D2XW3cmi nàanHWu2Mqo anHWu2Mqnói Qie4ra miệnQie4g được.

Vừa v5D2XW3cmào 5D2XW3cmđến nhQie4à, VĩanHWu2Mqnh 5D2XW3cmPhong thQie4ả ngườianHWu2Mq lê5D2XW3cmn anHWu2Mqghế n5D2XW3cmhắm mắtQie4 lanHWu2Mqại, răanHWu2Mqng cắnQie4 anHWu2Mqnhẹ manHWu2Mqôi hơanHWu2Mqi thở5D2XW3cm b5D2XW3cmắt đầuanHWu2Mq gấ5D2XW3cmp. H5D2XW3cmiểu Đồng5D2XW3cm vQie4ẫn đứanHWu2Mqng ở5D2XW3cm cử5D2XW3cma nhQie4à nhìanHWu2Mqn vàoQie4, 5D2XW3cmkhông biQie4ết l5D2XW3cmà cóQie4 nanHWu2Mqên Qie4vào tronanHWu2Mqg Qie4hay không?

Lát sanHWu2Mqau Vĩn5D2XW3cmh anHWu2MqPhong tanHWu2Mqhấy mộtQie4 bàanHWu2Mqn t5D2XW3cmay Qie4nhỏ canHWu2Mqầm mộQie4t chiếcanHWu2Mq khăn5D2XW3cm la5D2XW3cmu Qie4mồ hô5D2XW3cmi tr5D2XW3cmên mặ5D2XW3cmt anHWu2Mqcho cậuanHWu2Mq. GanHWu2Mqiọng dịQie4u dànQie4g lQie4o lắng:

- Vĩn5D2XW3cmh Pho5D2XW3cmng! 5D2XW3cmAnh s5D2XW3cmao rồanHWu2Mqi, anHWu2Mqđau lQie4ắm à,Qie4 5D2XW3cmanh đểanHWu2Mq thuốcanHWu2Mq ở5D2XW3cm đâuanHWu2Mq đểanHWu2Mq Qie4em đ5D2XW3cmi lấy5D2XW3cm 5D2XW3cmcho anh.

Vĩnh PQie4hong Qie4vẫn 5D2XW3cmim lanHWu2Mqặng Qie4không 5D2XW3cmtrả lQie4ời. Bà5D2XW3cmn anHWu2Mqtay HQie4iểu ĐồngQie4 rờ5D2XW3cmi khỏiQie4 gưanHWu2Mqơng mặtanHWu2Mq cậu,5D2XW3cm gQie4iúp anHWu2Mqcậu anHWu2Mqnới lỏng5D2XW3cm c5D2XW3cmà vạanHWu2Mqt và5D2XW3cm áo5D2XW3cm khoQie4át anHWu2Mqđể cậuanHWu2Mq thấyanHWu2Mq d5D2XW3cmễ canHWu2Mqhịu hơnQie4. Lá5D2XW3cmt saQie4u, cQie4ô anHWu2Mqlại anHWu2Mqlên tiếng:

- AanHWu2Mqnh anHWu2Mqngồi nghQie4ỉ một5D2XW3cm chúQie4t đi.anHWu2Mq Qie4Em Qie4đi mu5D2XW3cma thanHWu2Mquốc 5D2XW3cmcho anh.

Hiểu ĐồngQie4 vừa5D2XW3cm địnhQie4 quQie4ay l5D2XW3cmưng b5D2XW3cmỏ đi5D2XW3cm thìQie4 VanHWu2Mqĩnh Ph5D2XW3cmong 5D2XW3cmđã nắm5D2XW3cm lấyQie4 t5D2XW3cmay cQie4ô kQie4éo cô5D2XW3cm anHWu2Mqvào lòng,Qie4 5D2XW3cmôm Qie4chầm lấ5D2XW3cmy côanHWu2Mq th5D2XW3cmì 5D2XW3cmthào nói:

- 5D2XW3cmEm đừ5D2XW3cmng đi.

Hiểu Đồng5D2XW3cm kin5D2XW3cmh hã5D2XW3cmi Qie4vội đQie4ẩy anHWu2Mqtay V5D2XW3cmĩnh PanHWu2Mqhong anHWu2Mqra, nQie4hưng đ5D2XW3cmã b5D2XW3cmị canHWu2Mqậu ganHWu2Mqiữ chặt.

- HiểuQie4 Đồng!anHWu2Mq Qie4Anh rấtanHWu2Mq Qie4đau anHWu2Mq. ChanHWu2Mqỉ mộtQie4 chúQie4t t5D2XW3cmhôi, anHWu2Mqem ngoaQie4n ngoã5D2XW3cmn ngồiQie4 yên5D2XW3cm mộQie4t chút5D2XW3cm Qie4thôi Qie4– Vĩ5D2XW3cmnh Pho5D2XW3cmng thề5D2XW3cmu thào5D2XW3cm, tronanHWu2Mqg h5D2XW3cmơi thanHWu2Mqở phảnganHWu2Mq panHWu2Mqhất mù5D2XW3cmi rượu.

Nghe VĩanHWu2Mqnh PQie4hong 5D2XW3cmnói, l5D2XW3cmại t5D2XW3cmhấy Qie4cả thQie4ân ngườiQie4 hơiQie4 Qie4run ranHWu2Mqẩy Qie4vì 5D2XW3cmđau anHWu2Mqcủa cậuQie4, Hiể5D2XW3cmu ĐồQie4ng anHWu2Mqcảm anHWu2Mqthấy rất5D2XW3cm đaQie4u 5D2XW3cmlòng. VĩnQie4h anHWu2MqPhong bịanHWu2Mq đaQie4u dạQie4 dàQie4y nhưnQie4g ganHWu2Mqần đâyQie4 ă5D2XW3cmn uốnanHWu2Mqg thQie4ất thường5D2XW3cm anHWu2Mqlại 5D2XW3cmphải thườngQie4 Qie4xuyên tQie4ham dQie4ự tiệc5D2XW3cm tùanHWu2Mqng, 5D2XW3cmuống rượanHWu2Mqu và5D2XW3cmo c5D2XW3cmàng Qie4khó chịanHWu2Mqu nhiềanHWu2Mqu hơnQie4. Qie4Cô khôn5D2XW3cmg giQie4ãy Qie4giụa nữaanHWu2Mq manHWu2Mqà ng5D2XW3cmoan anHWu2Mqngoãn nanHWu2Mqgồi Qie4yên ch5D2XW3cmo VĩnhQie4 anHWu2MqPhong ôQie4m 5D2XW3cmvào lòng.

Một láanHWu2Mqt anHWu2Mqsau, dườnganHWu2Mq nQie4hư c5D2XW3cmơn 5D2XW3cmđau đãanHWu2Mq Qie4dịu anHWu2Mqđi r5D2XW3cmất nh5D2XW3cmiều. Vĩ5D2XW3cmnh PhonQie4g buônanHWu2Mqg Hiể5D2XW3cmu Đồng5D2XW3cm rQie4a r5D2XW3cmồi nói:

- CanHWu2Mqó thểQie4 nấuQie4 cơm5D2XW3cm cQie4ho anQie4h kh5D2XW3cmông? Qie4Anh đanHWu2Mqói bụng5D2XW3cm rồQie4i, cảQie4 ngàanHWu2Mqy hômanHWu2Mq 5D2XW3cmnay aQie4nh chưaanHWu2Mq ăanHWu2Mqn gì.

Hiểu ĐồanHWu2Mqng nhẹQie4 gậQie4t đầuQie4 Qie4rồi đứnanHWu2Mqg dậanHWu2Mqy đQie4i 5D2XW3cmnấu cơQie4m chanHWu2Mqo V5D2XW3cmĩnh PhonQie4g ăn.Qie4 anHWu2MqHôm nanHWu2Mqay côanHWu2Mq x5D2XW3cmã tanHWu2Mqóc anHWu2Mqcho anHWu2Mqnên côQie4 đã5D2XW3cm quấ5D2XW3cmn tó5D2XW3cmc lênanHWu2Mq và5D2XW3cm dùQie4ng anHWu2Mqmột chiếc5D2XW3cm đũaanHWu2Mq xuyênQie4 quaanHWu2Mq. Để5D2XW3cm lộ5D2XW3cm cáQie4i cổ5D2XW3cm canHWu2Mqao c5D2XW3cmao trắng5D2XW3cm ngQie4ần đầy5D2XW3cm gợi5D2XW3cm cQie4ảm. C5D2XW3cmô c5D2XW3cmhuyên t5D2XW3cmâm nấuanHWu2Mq cơQie4m, nấu5D2XW3cm 5D2XW3cmnhữn tQie4hức ăQie4n nh5D2XW3cmẹ 5D2XW3cmdễ tianHWu2Mqêu ch5D2XW3cmo VĩnQie4h Phong.

Vĩnh PQie4hong đứngQie4 dựa5D2XW3cm tanHWu2Mqường 5D2XW3cmnhìn HiểuanHWu2Mq ĐanHWu2Mqồng nấu5D2XW3cm ăn,5D2XW3cm 5D2XW3cmánh anHWu2Mqmắt ló5D2XW3cma lên5D2XW3cm áQie4nh c5D2XW3cmười hạnanHWu2Mqh panHWu2Mqhúc. C5D2XW3cmái cQie4ảm giáanHWu2Mqc nàyanHWu2Mq 5D2XW3cmđã Qie4lâu rQie4ồi anHWu2Mqcậu k5D2XW3cmhông thấy,Qie4 Qie4cái cảmQie4 gi5D2XW3cmác đãQie4 mo5D2XW3cmng c5D2XW3cmhờ tQie4ừ lâu.Qie4 VQie4ĩnh PhanHWu2Mqong rấtanHWu2Mq mu5D2XW3cmốn gianHWu2Mqữ lạanHWu2Mqi khoảanHWu2Mqng khQie4oắc 5D2XW3cmnày manHWu2Mqãi manHWu2Mqãi. CậQie4u muQie4ốn chạyQie4 đếnQie4 ôQie4m lấ5D2XW3cmy 5D2XW3cmeo côanHWu2Mq t5D2XW3cmừ Qie4phía saanHWu2Mqu 5D2XW3cmnhư trư5D2XW3cmớc nQie4hưng cậuanHWu2Mq kanHWu2Mqhông dQie4ám. CanHWu2Mqậu sợQie4, 5D2XW3cmsợ rằnganHWu2Mq 5D2XW3cmmình quáQie4 th5D2XW3cmam Qie4lam, đượcQie4 mQie4ột lầnQie4 l5D2XW3cmại muố5D2XW3cmn đượcQie4 lầ5D2XW3cmn thQie4ứ haQie4i, rồiQie4 anHWu2Mqlại ti5D2XW3cmếp tục5D2XW3cm anHWu2Mqmuốn, m5D2XW3cmãi 5D2XW3cmmãi haanHWu2Mqm Qie4muốn 5D2XW3cmnày Qie4không tQie4hể dừngQie4 lại.

Bởi 5D2XW3cmvì cậuQie4 banHWu2Mqiết, Hi5D2XW3cmểu ĐQie4ồng khQie4ông anHWu2Mqcòn tanHWu2Mqhuộc về5D2XW3cm cậanHWu2Mqu, côanHWu2Mq thuQie4ộc vềanHWu2Mq một5D2XW3cm ngườanHWu2Mqi Qie4khác. NghĩQie4 đến5D2XW3cm đ5D2XW3cmây, áanHWu2Mqnh mắtQie4 hQie4ạnh phanHWu2Mqúc v5D2XW3cmụt tắt,Qie4 néanHWu2Mqt 5D2XW3cmmặt trQie4ở nên5D2XW3cm anHWu2Mqtới sầm5D2XW3cm lanHWu2Mqại. NhưngQie4 k5D2XW3cmhi HiểuQie4 ĐồnanHWu2Mqg quaQie4y lư5D2XW3cmng lQie4ại rQie4ồi cư5D2XW3cmời dịanHWu2Mqu dQie4àng vớ5D2XW3cmi anHWu2Mqcậu nói:

- ChờQie4 mộtQie4 canHWu2Mqhút nữaQie4 thôianHWu2Mq, cơm5D2XW3cm Qie4sắp chínQie4 rồi.

Vĩnh Phon5D2XW3cmg gậ5D2XW3cmt đQie4ầu rồanHWu2Mqi cườQie4i đá5D2XW3cmp lạianHWu2Mq côanHWu2Mq. GanHWu2Mqiậy phanHWu2Mqút 5D2XW3cmđó, cậQie4u muốnanHWu2Mq Qie4rũ 5D2XW3cmbỏ tất5D2XW3cm 5D2XW3cmcả đểanHWu2Mq Qie4ở anHWu2Mqmãi bêanHWu2Mqn cạnanHWu2Mqh 5D2XW3cmcô. anHWu2MqCậu biếtanHWu2Mq Qie4mình canHWu2Mqó lỗianHWu2Mq Qie4với V5D2XW3cmĩnh ThànQie4h, nhQie4ưng Qie4chỉ h5D2XW3cmôm naanHWu2Mqy thô5D2XW3cmi, Vĩnh5D2XW3cm PhoQie4ng tQie4ự n5D2XW3cmhủ, canHWu2Mqhỉ hômQie4 naanHWu2Mqy t5D2XW3cmhôi, canHWu2Mqậu cQie4hỉ muốanHWu2Mqn độcanHWu2Mq chi5D2XW3cmếm c5D2XW3cmô hô5D2XW3cmm nanHWu2Mqay anHWu2Mqmà thôi.

Bữa cQie4ơm Qie4này VĩnhanHWu2Mq Qie4Phong ă5D2XW3cmn ranHWu2Mqất anHWu2Mqngon manHWu2Mqiệng, lâQie4u anHWu2Mqlắm ranHWu2Mqồi cậuQie4 mớianHWu2Mq anHWu2Mqăn ngoanHWu2Mqn như5D2XW3cm Qie4vậy. Qie4Lần trư5D2XW3cmớc, cóQie4 5D2XW3cmAnh K5D2XW3cmỳ, dùanHWu2Mq l5D2XW3cmà anHWu2Mqcơm côanHWu2Mq anHWu2Mqnấu cQie4ậu 5D2XW3cmcũng khQie4ông cảm5D2XW3cm Qie4nhận 5D2XW3cmđược điềuanHWu2Mq anHWu2Mqgì hanHWu2Mqết. LầanHWu2Mqn này5D2XW3cm, anHWu2Mqcô t5D2XW3cmự 5D2XW3cmtay làm5D2XW3cm, tựQie4 Qie4tay ganHWu2Mqấp đồQie4 ăQie4n bỏanHWu2Mq 5D2XW3cmvào anHWu2Mqbát cậu5D2XW3cm, 5D2XW3cmVĩnh PhonQie4g cQie4ảm tQie4hấy 5D2XW3cmấm ápQie4 lắm.

Hiểu ĐồnQie4g thấyanHWu2Mq Vĩnh5D2XW3cm Qie4Phong Qie4ăn ngQie4on miQie4ệng, tronanHWu2Mqg lanHWu2Mqòng thấyanHWu2Mq hạnhanHWu2Mq pQie4húc vanHWu2Mqà vQie4ui vẻ.anHWu2Mq C5D2XW3cmô lianHWu2Mqên tụcanHWu2Mq gấQie4p anHWu2Mqthức ăQie4n Qie4cho Vĩn5D2XW3cmh Ph5D2XW3cmong. Vĩn5D2XW3cmh PhanHWu2Mqong ănQie4 sạanHWu2Mqch 5D2XW3cmsẽ Qie4những gìQie4 anHWu2MqHiểu Qie4Đồng gấpanHWu2Mq chQie4o cậu.anHWu2Mq Khôn5D2XW3cmg ganHWu2Mqian qQie4uanh họQie4 5D2XW3cmtoàn m5D2XW3cmàu Qie4hồng hạ5D2XW3cmnh anHWu2Mqphúc. Qie4Khi manHWu2Mqắt 5D2XW3cmhọ g5D2XW3cmặp nha5D2XW3cmu Qie4cô khôQie4ng lẫn5D2XW3cm trá5D2XW3cmnh, Vĩnh5D2XW3cm 5D2XW3cmPhong canHWu2Mqũng anHWu2Mqkhông lẩanHWu2Mqn tránanHWu2Mqh, Qie4hai ngưanHWu2Mqời nQie4hìn nhanHWu2Mqau trìuanHWu2Mq mến,Qie4 5D2XW3cmcơ hồQie4 n5D2XW3cmhư 5D2XW3cmcó r5D2XW3cmất nQie4hiều điềuanHWu2Mq 5D2XW3cmmuốn nóiQie4 cùng5D2XW3cm nhau.

Khi Hiể5D2XW3cmu ĐồnQie4g 5D2XW3cmrửa cQie4hén xo5D2XW3cmng, đianHWu2Mq anHWu2Mqra thanHWu2Mqì thấQie4y VĩnQie4h Phon5D2XW3cmg đananHWu2Mqg ngQie4ồi xeanHWu2Mqm tianHWu2Mqvi, th5D2XW3cmấy côQie4 rQie4a 5D2XW3cmcậu lạnhanHWu2Mq lanHWu2Mqùng nói:

- Qie4Xong rồi,Qie4 anHWu2Mqem về5D2XW3cm đi.

Hiểu ĐồnganHWu2Mq 5D2XW3cmbỗng thấyanHWu2Mq anHWu2Mqbuồn, côanHWu2Mq anHWu2Mqcúi đầu5D2XW3cm nanHWu2Mqhìn xuốnganHWu2Mq dưới,Qie4 giây5D2XW3cm p5D2XW3cmhút bên5D2XW3cm nha5D2XW3cmu quá5D2XW3cm anHWu2Mqngắn ngủi5D2XW3cm, gầnanHWu2Mq nhQie4ư anHWu2Mqkhông tanHWu2Mqhể thỏaQie4 m5D2XW3cmãn 5D2XW3cmbao nhQie4ớ anHWu2Mqthương 5D2XW3cmchờ đợQie4i tr5D2XW3cmong cô.5D2XW3cm NhưQie4ng Vĩn5D2XW3cmh anHWu2MqPhong đãanHWu2Mq Qie4lạnh anHWu2Mqlùng Qie4xua anHWu2Mqđuổi, cô5D2XW3cm cũnganHWu2Mq k5D2XW3cmhông thể5D2XW3cm m5D2XW3cmặt Qie4dày 5D2XW3cmơ lạiQie4 đượcanHWu2Mq Qie4nữa. Qie4lặng lẽ5D2XW3cm cầmanHWu2Mq gi5D2XW3cmỏ xanHWu2Mqách đianHWu2Mq ra.

Khi cánhQie4 cửa5D2XW3cm dầnanHWu2Mq kh5D2XW3cmép lại,Qie4 bón5D2XW3cmg HiểuQie4 anHWu2MqĐồng khu5D2XW3cmất sanHWu2Mqau 5D2XW3cmcánh cửa,5D2XW3cm Vĩn5D2XW3cmh P5D2XW3cmhong ngã5D2XW3cm vậQie4t xuống5D2XW3cm anHWu2Mqghế thởQie4 hổnanHWu2Mq hểanHWu2Mqn. Lú5D2XW3cmc nQie4ãy cậuQie4 ăn5D2XW3cm 5D2XW3cmquá nhQie4iều 5D2XW3cmnên anHWu2Mqdạ 5D2XW3cmdày vanHWu2Mqì thế5D2XW3cm lại5D2XW3cm đau.anHWu2Mq MắtanHWu2Mq n5D2XW3cmhắm Qie4ghiền, anHWu2Mqrăng cắQie4n anHWu2Mqchặt 5D2XW3cmnhưng cơanHWu2Mqn Qie4đau vẫ5D2XW3cmn kQie4hông cQie4hịu dứ5D2XW3cmt. Vĩnh5D2XW3cm PQie4hong toànQie4 th5D2XW3cmân đổanHWu2Mq mồi5D2XW3cm hôianHWu2Mq ruQie4n rẩy.

Bỗng Qie4bàn anHWu2Mqtay thanHWu2Mqân quQie4en lạiQie4 vuốt5D2XW3cm nh5D2XW3cmẹ tanHWu2Mqrán canHWu2Mqậu, l5D2XW3cmau đQie4i manHWu2Mqồ h5D2XW3cmôi đaanHWu2Mqng rịnanHWu2Mq tranHWu2Mqên đanHWu2Mqó. VQie4ĩnh Qie4Phong mởQie4 mắanHWu2Mqt nhìn5D2XW3cm Hiể5D2XW3cmu ĐồngQie4, mô5D2XW3cmi Qie4mấp máy,5D2XW3cm ranHWu2Mqồi khQie4ông chờ5D2XW3cm 5D2XW3cmcô lêanHWu2Mqn tiếng5D2XW3cm cQie4ậu ngã5D2XW3cm đầuanHWu2Mq vanHWu2Mqào đùQie4i c5D2XW3cmô tìm5D2XW3cm Qie4chỗ t5D2XW3cmhoải anHWu2Mqmái, cũanHWu2Mqng kh5D2XW3cmông hỏianHWu2Mq vanHWu2Mqì 5D2XW3cmsao canHWu2Mqô l5D2XW3cmại quQie4ay trở5D2XW3cm lại5D2XW3cm. 5D2XW3cmHiểu ĐQie4ồng canHWu2Mqứ đểanHWu2Mq yQie4ên Qie4cho VanHWu2Mqĩnh Qie4Phong anHWu2Mqgối đầ5D2XW3cmu trênQie4 đùi5D2XW3cm mình,anHWu2Mq anHWu2Mqgương mặanHWu2Mqt lanHWu2Mqo lắng,Qie4 d5D2XW3cmùng tQie4ay xQie4oa xoQie4a nhẹ5D2XW3cm Qie4bụng 5D2XW3cmVĩnh PhoanHWu2Mqng. HiểanHWu2Mqu anHWu2MqĐồng nó5D2XW3cmi vớianHWu2Mq vẻ5D2XW3cm 5D2XW3cmăn năn5D2XW3cm t5D2XW3cmội nghiệp:

- anHWu2MqEm Qie4xin lỗQie4i, e5D2XW3cmm quênanHWu2Mq mQie4ất làQie4 anHWu2Mqanh banHWu2Mqị đauQie4 dạQie4 dà5D2XW3cmy Qie4không nQie4ên ănanHWu2Mq quá5D2XW3cm nhiều.

Là 5D2XW3cmvì lờiQie4 nóianHWu2Mq Qie4hối 5D2XW3cmlỗi củQie4a Qie4cô nanHWu2Mqghe t5D2XW3cmha thQie4iết quá,Qie4 ha5D2XW3cmy l5D2XW3cmà vìanHWu2Mq cửQie4 ch5D2XW3cmỉ âuanHWu2Mq yếmQie4 củaQie4 cQie4ô Qie4mà Vĩn5D2XW3cmh Phon5D2XW3cmg dầm5D2XW3cm cQie4ảm 5D2XW3cmthấy khỏe5D2XW3cm hanHWu2Mqơn, c5D2XW3cmơn đauanHWu2Mq dịuanHWu2Mq bớQie4t, rồianHWu2Mq cậanHWu2Mqu Qie4chìm anHWu2Mqvào giấcQie4 ngủ.

Hiểu ĐồngQie4 bước5D2XW3cm 5D2XW3cmra k5D2XW3cmhỏi cử5D2XW3cma, nQie4gẫm nganHWu2Mqhĩ vẻanHWu2Mq Qie4mặt củaanHWu2Mq VĩnQie4h Phon5D2XW3cmg 5D2XW3cmcó anHWu2Mqgì đ5D2XW3cmó Qie4cho nên5D2XW3cm Qie4cô anHWu2Mqlo lắngQie4 qu5D2XW3cmay tr5D2XW3cmở lại.anHWu2Mq QuảQie4 nhQie4iên c5D2XW3cmô đo5D2XW3cmán đanHWu2Mqúng, VanHWu2Mqĩnh PhonanHWu2Mqg lạ5D2XW3cmi bị5D2XW3cm đQie4au dạanHWu2Mq dQie4ày lầ5D2XW3cmn 5D2XW3cmnữa. MQie4à l5D2XW3cmà lầnQie4 nàyQie4 làanHWu2Mq 5D2XW3cmdo côanHWu2Mq bắQie4t 5D2XW3cmcậu ănanHWu2Mq 5D2XW3cmquá nhiề5D2XW3cmu. CắnQie4 5D2XW3cmchặt 5D2XW3cmmôi tanHWu2Mqự tráchQie4 bảnanHWu2Mq thanHWu2Mqân mìnanHWu2Mqh Qie4rồi cQie4ô v5D2XW3cmội vàn5D2XW3cmg cQie4hạy đếnanHWu2Mq bênanHWu2Mq VĩnQie4h PQie4hong màanHWu2Mq không5D2XW3cm khépQie4 chặtQie4 cửa.

Cho nanHWu2Mqên k5D2XW3cmhi anHWu2MqVĩnh PhonanHWu2Mqg c5D2XW3cmứ thế5D2XW3cm n5D2XW3cmgủ vù5D2XW3cmi tranHWu2Mqong châ5D2XW3cmn H5D2XW3cmiểu 5D2XW3cmĐồng, qQie4ua kanHWu2Mqhe cửaanHWu2Mq k5D2XW3cmia, anHWu2Mqcó á5D2XW3cmnh 5D2XW3cmmắt đầy5D2XW3cm ganHWu2Mqiận dữ.

***

Quốc BanHWu2Mqảo cứ5D2XW3cm đi5D2XW3cm tớianHWu2Mq đQie4i lanHWu2Mqui t5D2XW3cmrong cQie4ăn biệt5D2XW3cm t5D2XW3cmhự củ5D2XW3cma mìnhQie4, cQie4ậu đã5D2XW3cm 5D2XW3cmcho ngườianHWu2Mq làanHWu2Mqm nganHWu2Mqhỉ việ5D2XW3cmc 5D2XW3cmvề Qie4nhà chơianHWu2Mq. Ở5D2XW3cm Qie4nhà đắanHWu2Mqc ýQie4 chanHWu2Mqờ đợQie4i ManHWu2Mqinh ThùyanHWu2Mq đếQie4n để5D2XW3cm 5D2XW3cmđùa giỡQie4n cQie4ô. NhưnganHWu2Mq nanHWu2Mqào ngờanHWu2Mq cậuQie4 5D2XW3cmchờ hQie4oài vẫnQie4 khô5D2XW3cmng thấyQie4 MiQie4nh T5D2XW3cmhùy đến5D2XW3cm, anHWu2Mqtức gQie4iận anHWu2Mqgôi đi5D2XW3cmện Qie4thoại cQie4ho 5D2XW3cmcô, nào5D2XW3cm n5D2XW3cmgờ b5D2XW3cmị Qie4cô qQie4uát lớn:

- KêQie4u cá5D2XW3cmi gì5D2XW3cm 5D2XW3cmmà kêu5D2XW3cm. TôiQie4 có5D2XW3cm Qie4nói vớianHWu2Mq an5D2XW3cmh làanHWu2Mq đế5D2XW3cmn bâQie4y Qie4giờ àanHWu2Mq. Tô5D2XW3cmi c5D2XW3cmũng panHWu2Mqhải l5D2XW3cmàm vi5D2XW3cmệc để5D2XW3cm anHWu2Mqkiếm c5D2XW3cmơm chanHWu2Mqứ. Nếu5D2XW3cm khôanHWu2Mqng anQie4h bảanHWu2Mqo tôQie4i 5D2XW3cmtôi Qie4ăn khôanHWu2Mqng khíQie4 à.5D2XW3cm 5D2XW3cmCó viQie4ệc ganHWu2Mqì Qie4thì đợanHWu2Mqi t5D2XW3cmôi hết5D2XW3cm việ5D2XW3cmc 5D2XW3cmrồi nóiQie4. VậyQie4 điQie4 nha.

Nói xoanHWu2Mqng ManHWu2Mqinh T5D2XW3cmhùy ngananHWu2Mqg nhi5D2XW3cmên 5D2XW3cmgác máy5D2XW3cm, 5D2XW3cmmặc kệanHWu2Mq canHWu2Mqơn giậQie4n dữanHWu2Mq củaanHWu2Mq QQie4uốc B5D2XW3cmảo bốcQie4 lên5D2XW3cm. QuQie4ốc Bả5D2XW3cmo tr5D2XW3cmừng mắanHWu2Mqt n5D2XW3cmhìn cáianHWu2Mq điQie4ện anHWu2Mqthoại anHWu2Mqđã tắQie4t, canHWu2Mqậu gianHWu2Mqơ Qie4tay lêQie4n địnhanHWu2Mq 5D2XW3cmquăng cQie4ái điệQie4n thoạiQie4 5D2XW3cmvào Qie4tường canHWu2Mqho hảQie4 Qie4cơn ganHWu2Mqiận nhưnanHWu2Mqg sa5D2XW3cmu Qie4đó Qie4một ýQie4 Qie4nghĩ tanHWu2Mqhoáng qanHWu2Mqua anHWu2Mqtrogn đầu5D2XW3cm cậu,anHWu2Mq lanHWu2Mqàm Qie4cậu 5D2XW3cmbỏ taanHWu2Mqy xuốanHWu2Mqng. Khóe5D2XW3cm miệngQie4 5D2XW3cmnở nụQie4 Qie4cười gian.

- Ran5D2XW3cmh anHWu2Mqcon, để5D2XW3cm anHWu2Mqxem lầQie4n Qie4sau 5D2XW3cmcô dám5D2XW3cm kanHWu2Mqhông ngQie4he Qie4lời tôiQie4 nữa5D2XW3cm 5D2XW3cmhay không.
Khi Qie4Minh T5D2XW3cmhùy l5D2XW3cmàm xoanHWu2Mqng việc5D2XW3cm Qie4cô chạyanHWu2Mq xQie4e vù5D2XW3cm anHWu2Mqvù đếnanHWu2Mq đQie4ịa cQie4hỉ màanHWu2Mq QQie4uốc BảanHWu2Mqo đãQie4 đưa5D2XW3cm. 5D2XW3cmCô quyếtQie4 t5D2XW3cmâm hô5D2XW3cmm nanHWu2Mqay anHWu2Mqnhất định5D2XW3cm anHWu2Mqphải lấyanHWu2Mq lạQie4i đượanHWu2Mqc banHWu2Mqìa hQie4ồ sơ.

Khi đến5D2XW3cm nơi,anHWu2Mq trư5D2XW3cmớc mặt5D2XW3cm cô5D2XW3cm anHWu2Mqlà cQie4ăn biệtanHWu2Mq tanHWu2Mqhự tanHWu2Mqo đanHWu2Mqùng vàanHWu2Mq mộ5D2XW3cmt mảnhQie4 vườn5D2XW3cm rộng.Qie4 CQie4ô sữQie4ng sờ5D2XW3cm anHWu2Mqnhìn ng5D2XW3cmắm Qie4một Qie4lúc ranHWu2Mqồi mới5D2XW3cm bừngQie4 tĩnQie4h bấ5D2XW3cmm anHWu2Mqchuông. 5D2XW3cmQuốc BảoQie4 là5D2XW3cm ngườanHWu2Mqi 5D2XW3cmra mở5D2XW3cm cửa,Qie4 cQie4ậu lừanHWu2Mq mắt5D2XW3cm nhìnanHWu2Mq MQie4inh T5D2XW3cmhùy từQie4 đQie4ầu tanHWu2Mqới chân5D2XW3cm rQie4ồi kQie4éo anHWu2Mqrộng Qie4cửa hấQie4t đầuQie4 ranHWu2Mqa hanHWu2Mqiệu c5D2XW3cmho 5D2XW3cmcô anHWu2Mqđi vào.

Minh Qie4Thùy lanHWu2Mqững thữanHWu2Mqng theanHWu2Mqo Quố5D2XW3cmc Qie4Bảo vào5D2XW3cm 5D2XW3cmbên tronganHWu2Mq, Qie4không ngQie4ừng anHWu2Mqsuýt xQie4oa trướcanHWu2Mq nhữngQie4 hiệnQie4 vậ5D2XW3cmt t5D2XW3cmrưng b5D2XW3cmày bêQie4n Qie4trong nhà5D2XW3cm. MọiQie4 tQie4iện ng5D2XW3cmhi đềuQie4 Qie4sang trọanHWu2Mqng v5D2XW3cmà anHWu2Mqrất Qie4đẹp, Qie4Minh ThùyanHWu2Mq háanHWu2Mq hố5D2XW3cmc miQie4ệng sửng5D2XW3cm sốtQie4 Qie4vì chưaanHWu2Mq anHWu2Mqbao gi5D2XW3cmờ c5D2XW3cmô bướcQie4 chQie4ân vanHWu2Mqào mộtanHWu2Mq nanHWu2Mqgôi Qie4nhà thếanHWu2Mq này.

- N5D2XW3cmgậm 5D2XW3cmcái mQie4ỏ anHWu2Mqcủa cô5D2XW3cm 5D2XW3cmlại đianHWu2Mq, kQie4ẻo nước5D2XW3cm miếng5D2XW3cm của5D2XW3cm canHWu2Mqô làQie4m Qie4dơ nhà5D2XW3cm c5D2XW3cmủa tanHWu2Mqôi –Qie4 QuanHWu2Mqốc BanHWu2Mqảo nó5D2XW3cmi giọ5D2XW3cmng giễuQie4 cợt.
Qie4Mình 5D2XW3cmThùy vộiQie4 vanHWu2Mqàng kh5D2XW3cmép miQie4ệng lại5D2XW3cm rồi5D2XW3cm 5D2XW3cmsau đóanHWu2Mq lớn5D2XW3cm g5D2XW3cmiọng hỏi:

- AQie4nh gọQie4i anHWu2Mqtôi đếnanHWu2Mq Qie4đây làQie4m gì?

- Cứ5D2XW3cm anHWu2Mqđi anHWu2Mqtheo Qie4tôi –5D2XW3cm QuốcQie4 BanHWu2Mqảo r5D2XW3cma lệnh.

Hai ngườQie4i c5D2XW3cmùng đQie4i Qie4lên Qie4lầu, 5D2XW3cmrồi bướcQie4 anHWu2Mqvào mộtanHWu2Mq Qie4căn 5D2XW3cmphòng rấtQie4 ranHWu2Mqộng rãanHWu2Mqi anHWu2Mqnhưng mQie4à Qie4nó lạiQie4 rấtQie4 là….Qie4Thật làanHWu2Mq mộtanHWu2Mq 5D2XW3cmsự Qie4khác bi5D2XW3cmệt rõanHWu2Mq ràanHWu2Mqng gQie4iữa bênQie4 t5D2XW3cmrong Qie4và bênanHWu2Mq ngoài.

- BiếtanHWu2Mq anHWu2Mqphải lanHWu2Mqàm 5D2XW3cmgì rồi5D2XW3cm ch5D2XW3cmứ Qie4? Qie4– Qie4Quốc BanHWu2Mqảo anHWu2Mqquay l5D2XW3cmưng lạQie4i Qie4cười cườiQie4 hỏi.

- DanHWu2Mqọn dẹanHWu2Mqp Qie4– QuốcanHWu2Mq BảoQie4 trảanHWu2Mq 5D2XW3cmlời 5D2XW3cmngắn gọn.

- Ai5D2XW3cm? –5D2XW3cm MiQie4nh Thù5D2XW3cmy trố5D2XW3cm mắtQie4 hỏi.

- CôanHWu2Mq chứ5D2XW3cm 5D2XW3cmai nữanHWu2Mqa 5D2XW3cmhả đồQie4 ngốc.

- anHWu2MqTôi! …5D2XW3cm.Anh bịanHWu2Mq tanHWu2Mqhần kiQie4nh à5D2XW3cm. Sa5D2XW3cmo tanHWu2Mqôi ph5D2XW3cmải dọ5D2XW3cmn dẹpanHWu2Mq cQie4ho anQie4h Qie4chứ Qie4– Mi5D2XW3cmnh thQie4ùy kh5D2XW3cminh khQie4ỉnh hỏi.

- TạiQie4 v5D2XW3cmì anHWu2Mqcái nà5D2XW3cmy –Qie4 QuanHWu2Mqốc B5D2XW3cmảo cầmQie4 cáiQie4 bì5D2XW3cma hQie4ồ 5D2XW3cmsơ anHWu2Mqmàu anHWu2Mqtím giơanHWu2Mq anHWu2Mqlên vQie4ẩy vẩyanHWu2Mq tr5D2XW3cmước mặt5D2XW3cm 5D2XW3cmMinh Thùy.

Minh ThùyanHWu2Mq Qie4vừa 5D2XW3cmthấy banHWu2Mqìa Qie4hồ anHWu2Mqsơ 5D2XW3cmliền la5D2XW3cmo đếnQie4 bê5D2XW3cmn 5D2XW3cmQuốc BảoQie4 đo5D2XW3cmạt lại,5D2XW3cm như5D2XW3cmgn anHWu2MqQuốc Bả5D2XW3cmo Qie4nhanh tanHWu2Mqay đQie4ưa lêanHWu2Mqn Qie4trên cao.

- Trả5D2XW3cm Qie4đây! –Qie4 CôQie4 tứcQie4 giận5D2XW3cm anHWu2Mqgằn anHWu2Mqtừng chữ5D2XW3cm nói.

- CóanHWu2Mq bả5D2XW3cmn Qie4lĩnh thìanHWu2Mq lấyanHWu2Mq lạiQie4 Qie4đi –5D2XW3cm QuốcanHWu2Mq BảoanHWu2Mq cườanHWu2Mqi lớ5D2XW3cmn nói.

Minh ThùanHWu2Mqy tứcQie4 anHWu2Mqquá, 5D2XW3cmcô nhónanHWu2Mq cQie4hân cố5D2XW3cm l5D2XW3cmấy nhanHWu2Mqưng khônganHWu2Mq đưanHWu2Mqợc. Nhì5D2XW3cmn anHWu2Mqvẻ mặtanHWu2Mq g5D2XW3cmiương giươnQie4g tựanHWu2Mq đắcQie4 Qie4của Qie4nhìn anHWu2Mqcô trêuQie4 gh5D2XW3cmẹo :

- Qie4Haha…bí đaQie4o lQie4ùn à5D2XW3cm, anHWu2Mqtốt nhấtQie4 Qie4nên Qie4về muQie4a anHWu2Mqsữa hươu5D2XW3cm Qie4cao anHWu2Mqcổ 5D2XW3cmmà uốQie4ng đanHWu2Mqi rồi5D2XW3cm q5D2XW3cmuay Qie4lại đ5D2XW3cmây l5D2XW3cmấy lạianHWu2Mq 5D2XW3cmcái này.

Vừa Qie4nói cậu5D2XW3cm còanHWu2Mqn lQie4àm độnanHWu2Mqg tQie4ác dùQie4ng tQie4ay 5D2XW3cmđo anHWu2Mqchiều 5D2XW3cmcao tranHWu2Mqên tQie4rán cô5D2XW3cm Qie4rồi đ5D2XW3cmặt nga5D2XW3cmy thanHWu2Mqắt lưnQie4g c5D2XW3cmủa cQie4ậu, Qie4ý nóanHWu2Mqi MiQie4nh ThùQie4y lù5D2XW3cmn chỉ5D2XW3cm đứng5D2XW3cm tớianHWu2Mq 5D2XW3cmeo cQie4ủa c5D2XW3cmậu màQie4 thôi.

Đó canHWu2Mqoi nQie4hư làanHWu2Mq mộtQie4 s5D2XW3cmự sỉ5D2XW3cm n5D2XW3cmhục chQie4o cQie4hiều Qie4cao khiêmQie4 t5D2XW3cmốn củaanHWu2Mq 5D2XW3cmMinh ThùyQie4. Cô5D2XW3cm tứcanHWu2Mq ganHWu2Mqiận đếnQie4 xanHWu2Mqám 5D2XW3cmcả mặtanHWu2Mq, qanHWu2Mquyết tanHWu2Mqâm anHWu2Mqlấy c5D2XW3cmho bQie4ằng đượ5D2XW3cmc, canHWu2Mqô t5D2XW3cmúm lanHWu2Mqấy áQie4o củaQie4 QuốQie4c BảQie4o Qie4cố anHWu2Mqkéo 5D2XW3cmcho anHWu2Mqcậu thấp5D2XW3cm xuống5D2XW3cm 5D2XW3cmrồi nhảyanHWu2Mq lêanHWu2Mqn lấy5D2XW3cm lạanHWu2Mqi, nhQie4ưng Q5D2XW3cmuốc BảoQie4 nhan5D2XW3cmh ta5D2XW3cmy truyềnQie4 quQie4a Qie4tay kQie4ia rồi.anHWu2Mq 5D2XW3cmCả hQie4ai giằn5D2XW3cmg anHWu2Mqco Qie4một lát,anHWu2Mq Min5D2XW3cmh ThùanHWu2Mqy anHWu2Mqvô tìQie4nh trượt5D2XW3cm châanHWu2Mqn tQie4rên anHWu2Mqtấm thảQie4m ngảanHWu2Mq ngườianHWu2Mq vềanHWu2Mq phíQie4a Qie4sau. CứQie4 tưởanHWu2Mqng 5D2XW3cmlà ngã5D2XW3cm đậpanHWu2Mq đầuanHWu2Mq đếnanHWu2Mq nơi,Qie4 MQie4inh ThQie4ùy đànhanHWu2Mq nhắQie4m 5D2XW3cmmắt lQie4ại canHWu2Mqhờ đợiQie4 cQie4ú ngã.

Nhưng sanHWu2Mqau anHWu2Mqđó, côQie4 thấyQie4 canHWu2Mqó m5D2XW3cmột vQie4òng Qie4tay ô5D2XW3cmm lấ5D2XW3cmy anHWu2Mqcô, kanHWu2Mqéo Qie4cô vềQie4 phí5D2XW3cma người5D2XW3cm đó,Qie4 cứanHWu2Mqu côanHWu2Mq 5D2XW3cmthoát khỏianHWu2Mq c5D2XW3cmú Qie4ngã, Qie4cô anHWu2Mqcũng 5D2XW3cmnhanh anHWu2Mqtay ô5D2XW3cmm canHWu2Mqhặt Qie4lấy ngườQie4i anHWu2Mqđó đểanHWu2Mq khỏianHWu2Mq 5D2XW3cmngã. NhưnQie4g s5D2XW3cmau Qie4đó, anHWu2MqMinh Th5D2XW3cmùy thấyanHWu2Mq c5D2XW3cmái Qie4gì đ5D2XW3cmó anHWu2Mqchạm Qie4vào 5D2XW3cmmôi Qie4cô rất5D2XW3cm mềQie4m. 5D2XW3cmMở mắtanHWu2Mq 5D2XW3cmra nanHWu2Mqhìn, cQie4ô thấy5D2XW3cm m5D2XW3cmình 5D2XW3cmvà QuốcanHWu2Mq Bảo5D2XW3cm đangQie4 môi5D2XW3cm 5D2XW3cmchạm Qie4môi, anHWu2Mqmắt nhìn5D2XW3cm mắt.Qie4 Tro5D2XW3cmng giâQie4y phú5D2XW3cmt đóanHWu2Mq, cQie4ả haQie4i Qie4đều đQie4ỏ mặt,anHWu2Mq tQie4im đậpanHWu2Mq thìnhanHWu2Mq thịQie4ch, 5D2XW3cmlỗ Qie4tai nóngQie4 bừng.

Một látanHWu2Mq saQie4u, ha5D2XW3cmi ng5D2XW3cmười xấu5D2XW3cm hổ5D2XW3cm buông5D2XW3cm nhQie4au r5D2XW3cma. Họ5D2XW3cm đềuanHWu2Mq qua5D2XW3cmy lưQie4ng lanHWu2Mqại với5D2XW3cm nQie4hau, đứngQie4 anHWu2Mqim khôngQie4 nóQie4i gì,anHWu2Mq chỉQie4 nghanHWu2Mqe tianHWu2Mqm mìnanHWu2Mqh đậpanHWu2Mq manHWu2Mqạnh. CuốQie4i c5D2XW3cmùng Qu5D2XW3cmốc BQie4ảo lên5D2XW3cm tiến5D2XW3cmg trước:

- CôanHWu2Mq anHWu2Mqmau dọ5D2XW3cmn 5D2XW3cmdẹp Qie4cho sạchQie4 đQie4i, l5D2XW3cmát nQie4ữa tQie4ôi vQie4ào kiểmQie4 tra5D2XW3cm. NếuQie4 canHWu2Mqô 5D2XW3cmlàm không5D2XW3cm xoanHWu2Mqng tQie4hì đừnganHWu2Mq monQie4g t5D2XW3cmôi trQie4ả lanHWu2Mqại cQie4ho cô.

Quốc BảQie4o nóanHWu2Mqi xonanHWu2Mqg thanHWu2Mqì Qie4đi r5D2XW3cma ngoàiQie4 phanHWu2Mqòng đóQie4ng sầ5D2XW3cmm 5D2XW3cmcửa lạianHWu2Mq để5D2XW3cm mQie4ặc MinQie4h ThùanHWu2Mqy với5D2XW3cm mộtanHWu2Mq đống5D2XW3cm Qie4nhùn Qie4nhằn 5D2XW3cmđến chónganHWu2Mq mặt5D2XW3cm 5D2XW3cmmà cậanHWu2Mqu tạanHWu2Mqo r5D2XW3cma để5D2XW3cm Qie4ức hiếpQie4 anHWu2Mqcô. MinQie4h anHWu2Mqthùy 5D2XW3cmtức gi5D2XW3cmận anHWu2Mqđá mạQie4nh đống5D2XW3cm đ5D2XW3cmồ mQie4à QuốcQie4 BQie4ảo 5D2XW3cmquăng dưới5D2XW3cm đất,Qie4 mỗiQie4 canHWu2Mqái mộtanHWu2Mq 5D2XW3cmnơi. SanHWu2Mqau đanHWu2Mqó tronQie4g đầQie4u xuấtQie4 h5D2XW3cmiện mộ5D2XW3cmt Qie4ý tưởng5D2XW3cm tinanHWu2Mqh nghịch.

- BắQie4t t5D2XW3cmôi làQie4m canHWu2Mqu Qie4li khôQie4ng côQie4ng canHWu2Mqho aQie4nh àanHWu2Mq, đừnganHWu2Mq hòng5D2XW3cm –5D2XW3cm 5D2XW3cmMinh ThQie4ùy hướngQie4 cửaanHWu2Mq mắng.

Cô 5D2XW3cmchẳng nhQie4ững khônQie4g dọnanHWu2Mq dẹ5D2XW3cmp Qie4cho sạcQie4h sẽQie4 m5D2XW3cmà cò5D2XW3cmn c5D2XW3cmhà sanHWu2Mqát chQie4úng dướanHWu2Mqi châ5D2XW3cmn cô.Qie4 Nh5D2XW3cmìn nhanHWu2Mqãn mấy5D2XW3cm cáanHWu2Mqi cQie4áo Qie4sơ mQie4i 5D2XW3cm, anHWu2Mqcô biQie4ết nQie4ó đQie4ắt tiềQie4n th5D2XW3cmế 5D2XW3cmnào, côanHWu2Mq dùanHWu2Mqng taanHWu2Mqy vanHWu2Mqò nátQie4 chú5D2XW3cmng làm5D2XW3cm cQie4húng nanHWu2Mqhăn nQie4húm đQie4ến khôanHWu2Mqng thể5D2XW3cm nh5D2XW3cmận ra.
Cô đá5D2XW3cm 5D2XW3cmhết tất5D2XW3cm cả5D2XW3cm mềnanHWu2Mq g5D2XW3cmối xuống5D2XW3cm đất5D2XW3cm, Qie4nhảy lê5D2XW3cmn đóQie4 5D2XW3cmdẫm dẫQie4m Qie4vài anHWu2Mqcái cQie4ho đởanHWu2Mq ghétanHWu2Mq. NhớanHWu2Mq lạianHWu2Mq Qie4trong túQie4i 5D2XW3cmmình còn5D2XW3cm mấyanHWu2Mq canHWu2Mqhai kanHWu2Mqeo mà5D2XW3cmu dùQie4ng đểanHWu2Mq anHWu2Mqlàm t5D2XW3cmóc, 5D2XW3cmcô lấQie4y 5D2XW3cmra anHWu2Mqphun đầyanHWu2Mq m5D2XW3cmột tấanHWu2Mqm anHWu2Mqthảm dàyanHWu2Mq rấtanHWu2Mq anHWu2Mqđẹp vanHWu2Mqà anHWu2Mqmấy anHWu2Mqcái áoanHWu2Mq đưQie4ợc cQie4ho lQie4à đắcanHWu2Mq gQie4iá nhất.

Sau Qie4đó, MinQie4h TQie4hùy 5D2XW3cmcòn pQie4há hoạianHWu2Mq t5D2XW3cmhêm anHWu2Mqmột chú5D2XW3cmt nữaanHWu2Mq rồi5D2XW3cm mớ5D2XW3cmi đắc5D2XW3cm Qie4chí phủianHWu2Mq tQie4ay đ5D2XW3cmi xuốnanHWu2Mqg dQie4ưới nhà.anHWu2Mq QuốcanHWu2Mq 5D2XW3cmBảo vừa5D2XW3cm nhanHWu2Mqìn tanHWu2Mqhấy Qie4cô bướanHWu2Mqc anHWu2Mqxuống th5D2XW3cmì anHWu2Mqnhìn đồngQie4 h5D2XW3cmồ. MớiQie4 hơn5D2XW3cm nữaQie4 tiếnganHWu2Mq, cQie4ậu nh5D2XW3cmăn mặtQie4 hỏi:

- C5D2XW3cmô danHWu2Mqọn Qie4xong 5D2XW3cmrồi à.

- Qie4Xong rồanHWu2Mqi. 5D2XW3cmTrả 5D2XW3cmcho tô5D2XW3cmi anHWu2Mq– MQie4inh T5D2XW3cmhùy anHWu2Mqlừ mắtanHWu2Mq đáQie4p 5D2XW3cm, rồiQie4 xó5D2XW3cme tanHWu2Mqay trQie4ước mQie4ặt QanHWu2Mquốc Bảo.

Cậu anHWu2Mqgạt taanHWu2Mqy cQie4ô Qie4ra nói:

- TôanHWu2Mqi phảianHWu2Mq kiểmanHWu2Mq anHWu2Mqtra đãanHWu2Mq. NếuanHWu2Mq k5D2XW3cmhông ưnQie4g bụngQie4 th5D2XW3cmì đừngQie4 hònQie4g 5D2XW3cmtôi trả.

Nói xanHWu2Mqong anHWu2Mqcậu anHWu2Mqđi lên5D2XW3cm pQie4hòng, Min5D2XW3cmh Th5D2XW3cmùy ở5D2XW3cm dưới5D2XW3cm n5D2XW3cmày nhì5D2XW3cmn 5D2XW3cmtheo bQie4óng QuốcQie4 Bả5D2XW3cmo c5D2XW3cmười thầ5D2XW3cmm đếmQie4 nhịp.anHWu2Mq Chẳng5D2XW3cm đượQie4c mQie4ấy nhịp5D2XW3cm côanHWu2Mq 5D2XW3cmđã ngQie4he tQie4hấy tanHWu2Mqiếng gầ5D2XW3cmm gừ5D2XW3cm tQie4hét Qie4lên anHWu2Mqở trêQie4n anHWu2Mqlầu anHWu2Mqrồi tanHWu2Mqhấy Quố5D2XW3cmc BảoanHWu2Mq lQie4ao xuốn5D2XW3cmg nhanQie4h như5D2XW3cm mộtanHWu2Mq c5D2XW3cmon báanHWu2Mqo. CậuanHWu2Mq ch5D2XW3cmụp 5D2XW3cmlấu 5D2XW3cmtay c5D2XW3cmô siếtQie4 chặtanHWu2Mq, giậnnanHWu2Mq dữanHWu2Mq nói:

- anHWu2MqCô đã5D2XW3cm làanHWu2Mqm 5D2XW3cmgì anHWu2Mqcái phanHWu2Mqòng 5D2XW3cmcủa tôianHWu2Mq hả.

- TQie4ôi canHWu2Mqó 5D2XW3cmlàm g5D2XW3cmì đâu5D2XW3cm chQie4ứ –anHWu2Mq Qie4Minh ThùyQie4 giươnganHWu2Mq đôi5D2XW3cm mắtanHWu2Mq trò5D2XW3cmn Qie4đen cQie4hớp cQie4hớp tỏQie4 5D2XW3cmvẻ ngâyQie4 Qie4thơ vôQie4 tộanHWu2Mqi nói.

- anHWu2MqCòn n5D2XW3cmói khôn5D2XW3cmg, phòn5D2XW3cmg canHWu2Mqủa tôiQie4 lQie4úc nãQie4y đâuQie4 cQie4ó tệanHWu2Mq nhưanHWu2Mq 5D2XW3cmvậy đ5D2XW3cmâu. CònQie4 mấyQie4 m5D2XW3cmàu Qie4sơn đQie4ó anHWu2Mqlà 5D2XW3cmgì hả.

- NanHWu2Mqè, an5D2XW3cmh Qie4có anHWu2Mqbằng chứnQie4g anHWu2Mqgì n5D2XW3cmói rằngQie4 tanHWu2Mqôi l5D2XW3cmàm hảQie4, anHWu2Mqbiết đâuanHWu2Mq a5D2XW3cmnh làmanHWu2Mq anHWu2Mqrồi 5D2XW3cmnhưng khôanHWu2Mqng nhớQie4 thìanHWu2Mq s5D2XW3cmao Qie4– MQie4inh thQie4ùy ng5D2XW3cmông nghênQie4h cãiQie4 lại.

Khóe môQie4i Q5D2XW3cmuốc Bảo5D2XW3cm lậpQie4 tứcQie4 con5D2XW3cmg Qie4lên cười5D2XW3cm ganHWu2Mqian Qie4xảo nói:

- TanHWu2Mqôi sẽQie4 5D2XW3cmcho cô5D2XW3cm xeQie4m bằnganHWu2Mq chứng.

Nói xo5D2XW3cmng cầ5D2XW3cmm c5D2XW3cmái 5D2XW3cmremote bấmQie4 bấ5D2XW3cmm mộtanHWu2Mq 5D2XW3cmlát, hìnhanHWu2Mq ảnhanHWu2Mq MinanHWu2Mqh T5D2XW3cmhùy p5D2XW3cmhá anHWu2Mqhoại 5D2XW3cmhiện rõanHWu2Mq anHWu2Mqra khiếnQie4 cQie4ô anHWu2Mqđó lưỡianHWu2Mq lấanHWu2Mqp Qie4bắp nói:

- Cá5D2XW3cmi đanHWu2Mqó….cái đ5D2XW3cmó …

Minh ThùyanHWu2Mq 5D2XW3cmvừa nhìn5D2XW3cm thấQie4y tanHWu2Mqhì chQie4ỉ muốnanHWu2Mq cắanHWu2Mqn lanHWu2Mqưỡi chếtQie4 anHWu2Mqquách đ5D2XW3cmi c5D2XW3cmho anHWu2Mqxong. KhanHWu2Mqông ng5D2XW3cmờ Qie4trong phò5D2XW3cmng ngủ5D2XW3cm 5D2XW3cmcủa hắnanHWu2Mq anHWu2Mqta anHWu2Mqmà cũng5D2XW3cm Qie4đặt c5D2XW3cmamera. CanHWu2Mqô hQie4ết đườnganHWu2Mq c5D2XW3cmhối Qie4tội, n5D2XW3cmhưng cQie4ô nanHWu2Mqhất 5D2XW3cmquyết khônanHWu2Mqg chịuQie4 Qie4để b5D2XW3cmị anHWu2Mqép chanHWu2Mqo nêanHWu2Mqn đànhQie4 canHWu2Mqố gắanHWu2Mqng ưỡnganHWu2Mq ngQie4ực lêQie4n nói:

- TôiQie4 lQie4àm 5D2XW3cmđó t5D2XW3cmhì sao.

- TôianHWu2Mq anHWu2Mqcó thể5D2XW3cm đemanHWu2Mq bằnanHWu2Mqg anHWu2Mqchứng n5D2XW3cmày đếnQie4 đồnanHWu2Mq c5D2XW3cmảnh sQie4át k5D2XW3cmiện côanHWu2Mq Qie4– QuốcanHWu2Mq BảoQie4 Qie4cười Qie4xảo Qie4quyệt nói.

Minh TanHWu2Mqhùy vanHWu2Mqừa Qie4nghe xo5D2XW3cmng tanHWu2Mqhì nuốtQie4 kha5D2XW3cmn nướ5D2XW3cmc miế5D2XW3cmng mộtanHWu2Mq anHWu2Mqcái, Qie4cô s5D2XW3cmợ sệtanHWu2Mq nói:

- Bất5D2XW3cm q5D2XW3cmuá tôQie4i dọQie4n dẹ5D2XW3cmp sạchQie4 sẽanHWu2Mq lạiQie4 giú5D2XW3cmp anh5D2XW3cm. CanHWu2Mqòn mấyanHWu2Mq Qie4cái áanHWu2Mqo hànganHWu2Mq anHWu2Mqhiệu vanHWu2Mqà tấm5D2XW3cm t5D2XW3cmhảm Qie4của Qie4anh tô5D2XW3cmi s5D2XW3cmẽ đền5D2XW3cm canHWu2Mqho aQie4nh đư5D2XW3cmợc không.

- ĐềanHWu2Mqn chQie4o anHWu2Mqtôi. C5D2XW3cmhỉ Qie4e côQie4 Qie4lực 5D2XW3cmbất tònanHWu2Mqg tâm.anHWu2Mq MấanHWu2Mqy cá5D2XW3cmi á5D2XW3cmo thì5D2XW3cm 5D2XW3cmchưa anHWu2Mqtính tớQie4i đQie4i, nhưQie4ng tấmQie4 thảanHWu2Mqm đóanHWu2Mq cQie4ô biế5D2XW3cmt anHWu2Mqđáng gianHWu2Mqá baanHWu2Mqo nhiêanHWu2Mqu hanHWu2Mqay khôQie4ng hả.Qie4 T5D2XW3cmôi mQie4ua tron5D2XW3cmg mộQie4t 5D2XW3cmcuộc đấQie4u giáQie4, gianHWu2Mqá cQie4ủa nóQie4 Qie4là 5D2XW3cm250 triệQie4u. C5D2XW3cmô liệ5D2XW3cmu cóQie4 đềanHWu2Mqn nổi5D2XW3cm khôn5D2XW3cmg hả.

- CáiQie4 g5D2XW3cmì? –5D2XW3cm M5D2XW3cminh ThùanHWu2Mqy mởanHWu2Mq t5D2XW3cmo mắQie4t 5D2XW3cmnhìn QuốcQie4 anHWu2MqBảo kin5D2XW3cmh ng5D2XW3cmạc –5D2XW3cm C5D2XW3cmái tấanHWu2Mqm thảmQie4 đóanHWu2Mq Qie4mà tớQie4i 2anHWu2Mq50 t5D2XW3cmriệu ư.

- CQie4ô khônganHWu2Mq tinanHWu2Mq, t5D2XW3cmôi 5D2XW3cmcó anHWu2Mqthể lấanHWu2Mqy hóQie4a đơnQie4 Qie4cho côQie4 coi.

- Qie4Tấm thảmQie4 đánanHWu2Mqg Qie4giá nanHWu2Mqhư thế5D2XW3cm anHWu2Mqmà ananHWu2Mqh lạQie4i đểanHWu2Mq d5D2XW3cmưới Qie4chân à.

- TôiQie4 thí5D2XW3cmch đóanHWu2Mq thìanHWu2Mq sQie4ao, cQie4ủa anHWu2Mqtôi, tôianHWu2Mq muốnanHWu2Mq là5D2XW3cmm anHWu2Mqgì tanHWu2Mqhì l5D2XW3cmàm anHWu2Mq– 5D2XW3cmQuốc Qie4Bảo Qie4giương anHWu2Mqmắt c5D2XW3cmười anHWu2Mqnói –anHWu2Mq Bâ5D2XW3cmy giờanHWu2Mq cQie4ô tínhanHWu2Mq saoQie4, nếu5D2XW3cm khô5D2XW3cmng nanHWu2Mqgày maanHWu2Mqi tôiQie4 đQie4i báanHWu2Mqo côQie4ng an.

Minh ThùanHWu2Mqy vừanHWu2Mqa Qie4sợ hã5D2XW3cmi v5D2XW3cmừa tức5D2XW3cm giậnanHWu2Mq, anHWu2Mqcô cắnQie4 mô5D2XW3cmi tanHWu2Mqự trác5D2XW3cmh 5D2XW3cmcho Qie4hành độnganHWu2Mq nhấanHWu2Mqt 5D2XW3cmthời nông5D2XW3cm nổianHWu2Mq c5D2XW3cmủa mình5D2XW3cm. S5D2XW3cmau đóQie4 côQie4 lanHWu2Mqí nhíQie4 nói:

- TôiQie4 Qie4không 5D2XW3cmcó đủQie4 tiềanHWu2Mqn tanHWu2Mqrả c5D2XW3cmho anh5D2XW3cm, tô5D2XW3cmi càn5D2XW3cmg 5D2XW3cmkhông muốQie4n anHWu2Mqvào tùanHWu2Mq. ChanHWu2Mqo nQie4ên tanHWu2Mqôi sẽanHWu2Mq viếanHWu2Mqt 5D2XW3cmgiấy nợanHWu2Mq c5D2XW3cmho ananHWu2Mqh, t5D2XW3cmôi s5D2XW3cmẽ canHWu2Mqố g5D2XW3cmắng t5D2XW3cmrả cQie4ho ananHWu2Mqh c5D2XW3cmho Qie4tới khQie4i anHWu2Mqnào 5D2XW3cmhết tQie4hì thôi.

Quốc Bảo5D2XW3cm cười5D2XW3cm th5D2XW3cmầm tQie4rong bQie4ụng kanHWu2Mqhi màQie4 côanHWu2Mq từQie4 từ5D2XW3cm rơiQie4 vàoQie4 c5D2XW3cmái anHWu2Mqbẫy canHWu2Mqủa cậu.

***

Vĩnh PQie4hong mở5D2XW3cm 5D2XW3cmmắt tỉnanHWu2Mqh lạiQie4 5D2XW3cmthì đQie4ã hơn5D2XW3cm anHWu2Mq10 giờ5D2XW3cm tối.Qie4 CậuQie4 ngẩn5D2XW3cmg đầuQie4 nhìnQie4 l5D2XW3cmên ngườiQie4 c5D2XW3cmon gáiQie4 phQie4ía trênanHWu2Mq 5D2XW3cm. HiểQie4u ĐồnQie4g đãanHWu2Mq ngủanHWu2Mq qQie4uên. Qie4Người Qie4cô tựaQie4 và5D2XW3cmo anHWu2Mqthành ghế,anHWu2Mq aQie4n là5D2XW3cmnh ngủ.5D2XW3cm VĩnQie4h PhanHWu2Mqong nhìQie4n ng5D2XW3cmắm gư5D2XW3cmơng mặtanHWu2Mq Qie4say ng5D2XW3cmủ củ5D2XW3cma cô,5D2XW3cm Qie4cậu cảm5D2XW3cm thanHWu2Mqấy thậtQie4 ấmanHWu2Mq anHWu2Mqáp. VanHWu2Mqĩnh 5D2XW3cmPhong khanHWu2Mqông ngQie4ồi dậy,5D2XW3cm cQie4ậu muốnQie4 tậnanHWu2Mq hưởngQie4 khoản5D2XW3cmg thờianHWu2Mq 5D2XW3cmgian h5D2XW3cmạnh phúc5D2XW3cm này.

Đột nhiê5D2XW3cmn tiếng5D2XW3cm điệQie4n tQie4hoại anHWu2Mqreo lêQie4n pháQie4 tQie4an khônanHWu2Mqg anHWu2Mqgian hQie4ạnh phúQie4c đóQie4, HQie4iểu 5D2XW3cmĐồng giậtQie4 Qie4mình Qie4tỉnh giấanHWu2Mqc, néanHWu2Mqt anHWu2Mqmặt hQie4ơi bQie4àng hoà5D2XW3cmng. VQie4ĩnh PhoanHWu2Mqng nhanHWu2Mqanh ch5D2XW3cmóng nganHWu2Mqồi dậyanHWu2Mq lãnQie4h đạmQie4 nói:

- NanHWu2Mqghe điệnQie4 anHWu2Mqthoại đi.

Hiểu Đồn5D2XW3cmg lúnQie4g túng5D2XW3cm đứnganHWu2Mq dQie4ậy Qie4tìm điQie4ện thoQie4ại tronQie4g tQie4úi xác5D2XW3cmh, vừ5D2XW3cma nQie4hìn thấyQie4 điệnQie4 th5D2XW3cmoại, cô5D2XW3cm Qie4quay ngQie4ười nanHWu2Mqhìn VĩnanHWu2Mqh Ph5D2XW3cmong m5D2XW3cmột cái,5D2XW3cm cậu5D2XW3cm thấyanHWu2Mq vậ5D2XW3cmy quQie4ay 5D2XW3cmlưng đi5D2XW3cm, Hiểu5D2XW3cm ĐồQie4ng anHWu2Mqcúi đầuanHWu2Mq nói:

- Qie4Mẹ đây,Qie4 hanHWu2Mqôm naanHWu2Mqy canHWu2Mqon đianHWu2Mq chơianHWu2Mq vuanHWu2Mqi không.

Tiếng banHWu2Mqé Qie4Phong vàQie4 béanHWu2Mq Đường5D2XW3cm ởQie4 đầuQie4 danHWu2Mqây bên5D2XW3cm k5D2XW3cmia ồn5D2XW3cm ào.5D2XW3cm VuanHWu2Mqi vẻQie4 Qie4khoe Qie4chuyện t5D2XW3cmrên trường.

- Mẹ5D2XW3cm cũnganHWu2Mq nhớanHWu2Mq c5D2XW3cmon nhi5D2XW3cmều lắm.Qie4 BéQie4 5D2XW3cmĐường Qie4đừng gQie4iành 5D2XW3cmđồ chQie4ơi vớianHWu2Mq bQie4é PQie4hong nghQie4e chưa.

……………….

- Ừhmm,Qie4 anHWu2Mqmẹ cũanHWu2Mqng nhớQie4 béanHWu2Mq PhonanHWu2Mqg. NgQie4ày manHWu2Mqai mẹQie4 sẽQie4 đón5D2XW3cm cQie4on về5D2XW3cm ngủ5D2XW3cm anHWu2Mqvới mẹ.5D2XW3cm C5D2XW3cmon maQie4u đianHWu2Mq ngủanHWu2Mq đi,anHWu2Mq phảianHWu2Mq 5D2XW3cmnghe Qie4lời anHWu2Mqông b5D2XW3cmà ngQie4he chưa.

………………..

Vĩnh Phon5D2XW3cmg anHWu2Mqnghe manHWu2Mqấy 5D2XW3cmlời vừanHWu2Mqa 5D2XW3cmrồi tQie4hì cảm5D2XW3cm tanHWu2Mqhấy cQie4hua anHWu2Mqxót 5D2XW3cmvô h5D2XW3cmạn. TừnanHWu2Mqg l5D2XW3cmời nó5D2XW3cmi nQie4hư lưỡQie4i anHWu2Mqdao cứaanHWu2Mq 5D2XW3cmvào ti5D2XW3cmm cậu.anHWu2Mq V5D2XW3cmĩnh Qie4Phong 5D2XW3cmchua x5D2XW3cmót nanHWu2Mqhận rQie4a, Qie4vách ngănQie4 giữaanHWu2Mq cậ5D2XW3cmu kanHWu2Mqhông phải5D2XW3cm cQie4hỉ c5D2XW3cmó V5D2XW3cmĩnh ThàanHWu2Mqnh mQie4à canHWu2Mqòn haanHWu2Mqi đứa5D2XW3cm 5D2XW3cmcon củaanHWu2Mq côQie4 anHWu2Mqnữa. anHWu2MqVĩnh PhonanHWu2Mqg tQie4hấy tanHWu2Mqim mìnQie4h bắtQie4 đ5D2XW3cmầu lạQie4nh Qie4ngắt, Qie4đôi mắQie4t cònanHWu2Mq Qie4chìm tron5D2XW3cmg hạQie4nh phúanHWu2Mqc lúanHWu2Mqc nãyQie4 đanHWu2Mqã t5D2XW3cmrở th5D2XW3cmành Qie4một manHWu2Mqàu đ5D2XW3cmen tanHWu2Mqối sầm.

Hiểu ĐQie4ồng nó5D2XW3cmi điQie4ện thoại5D2XW3cm xo5D2XW3cmng anHWu2Mqthì tắtQie4 anHWu2Mqmáy quanHWu2Mqay 5D2XW3cmlại nhìanHWu2Mqn Qie4Vĩnh PanHWu2Mqhong Qie4lo lắngQie4 hỏi:

- AQie4nh đQie4ã hếtQie4 đaanHWu2Mqu chưa.

- CôanHWu2Mq ma5D2XW3cmu vềanHWu2Mq Qie4nhà Qie4đi –5D2XW3cm Vĩn5D2XW3cmh PhonQie4g không5D2XW3cm 5D2XW3cmtrả lờiQie4 màanHWu2Mq chỉanHWu2Mq đáp.

- anHWu2MqEm 5D2XW3cmlấy t5D2XW3cmhuốc c5D2XW3cmho a5D2XW3cmnh uốanHWu2Mqng anHWu2Mqxong anHWu2Mqthì vềQie4 –anHWu2Mq HiểanHWu2Mqu ĐồngQie4 liếcanHWu2Mq nhìQie4n đồnganHWu2Mq 5D2XW3cmhồ 5D2XW3cmmột c5D2XW3cmái rồQie4i nQie4ói, khôngQie4 h5D2XW3cmề anHWu2Mqđể ýQie4 5D2XW3cmsắc Qie4mặt củaQie4 VĩanHWu2Mqnh P5D2XW3cmhong, 5D2XW3cmcô chỉanHWu2Mq nganHWu2Mqhĩ rằngQie4 cậu5D2XW3cm c5D2XW3cmòn anHWu2Mqđau nênanHWu2Mq k5D2XW3cmhó chịu.

- KhônQie4g cần.Qie4 Qie4Mau vềQie4 đ5D2XW3cmi –Qie4 VĩQie4nh 5D2XW3cmPhong anHWu2Mqlớn tiếnQie4g anHWu2Mqxua đuổi.

Hiểu Qie4Đồng thấy5D2XW3cm anHWu2Mqthái độanHWu2Mq Vĩn5D2XW3cmh PanHWu2Mqhong thaanHWu2Mqy đanHWu2Mqổi, cQie4ũng khônQie4g biết5D2XW3cm nQie4ói anHWu2Mqgì nQie4ữa, canHWu2Mqhỉ lặanHWu2Mqng 5D2XW3cmlẽ cầ5D2XW3cmm túiQie4 ranHWu2Mqa về.

Vĩnh Qie4Phong thấy5D2XW3cm H5D2XW3cmiểu ĐồnganHWu2Mq anHWu2Mqđã Qie4đi khỏiQie4 nQie4hà tanHWu2Mqrong lònganHWu2Mq 5D2XW3cmbuồn bã5D2XW3cm thanHWu2Mqở danHWu2Mqài, nQie4gã xuốnganHWu2Mq sofQie4a ngước5D2XW3cm anHWu2Mqmặt nh5D2XW3cmìn trầnQie4 nhàanHWu2Mq m5D2XW3cmà cảQie4m thấy5D2XW3cm đắQie4ng lòn5D2XW3cmg. 5D2XW3cmSau đóanHWu2Mq cậ5D2XW3cmu banHWu2Mqật dậy5D2XW3cm canHWu2Mqhạy anHWu2Mqra phíaanHWu2Mq banHWu2Mqan côanHWu2Mqng đ5D2XW3cmảo mắtanHWu2Mq tìmanHWu2Mq, cuối5D2XW3cm cùanHWu2Mqng canHWu2Mqũng thấ5D2XW3cmy 5D2XW3cmđược c5D2XW3cmái bó5D2XW3cmng dQie4ánh nhỏ5D2XW3cm anHWu2Mqbé côQie4 đanHWu2Mqọc anHWu2Mqkia đa5D2XW3cmng đứng5D2XW3cm đónQie4 5D2XW3cmxe. NhanHWu2Mqưng chiếcQie4 xQie4e 5D2XW3cmtaxi anHWu2Mqlao nanHWu2Mqhanh qu5D2XW3cma, mặcQie4 kệQie4 bàQie4n Qie4tay Qie4giơ lên5D2XW3cm ngoắcanHWu2Mq của5D2XW3cm cô.anHWu2Mq CậuQie4 muanHWu2Mqốn chạyanHWu2Mq xuốnQie4g 5D2XW3cmlái anHWu2Mqxe 5D2XW3cmđưa canHWu2Mqô về,5D2XW3cm n5D2XW3cmhưng anHWu2Mqcậu sợQie4 quyQie4ết tâanHWu2Mqm anHWu2Mqcủa mìnhQie4 lầ5D2XW3cmn nữ5D2XW3cma bị5D2XW3cm Qie4lung anHWu2Mqlay. N5D2XW3cmên đànhQie4 đứngQie4 5D2XW3cmtrên ca5D2XW3cmo nhQie4ìn Qie4xuống chQie4o đếQie4n 5D2XW3cmkhi côQie4 bướ5D2XW3cmc lên5D2XW3cm mộ5D2XW3cmt chiếcanHWu2Mq taanHWu2Mqxi vàanHWu2Mq anHWu2Mqđi mất.

Vĩnh anHWu2MqPhong tức5D2XW3cm gi5D2XW3cmận anHWu2Mqđấm Qie4mạnh anHWu2Mqvào tườnganHWu2Mq mấyanHWu2Mq 5D2XW3cmcái ch5D2XW3cmo đế5D2XW3cmn 5D2XW3cmkhi taQie4y tQie4ê Qie4dại đ5D2XW3cmi, tQie4rầy trụQie4a, rướmanHWu2Mq Qie4máu. Nh5D2XW3cmưng s5D2XW3cmao ti5D2XW3cmm vẫn5D2XW3cm canHWu2Mqứ đau.
Hôm saanHWu2Mqu, tháianHWu2Mq anHWu2Mqđộ V5D2XW3cmĩnh PhoanHWu2Mqng cànQie4h lạ5D2XW3cmnh lùnanHWu2Mqg hơQie4n trQie4ước Qie4nữa khiếnQie4 chanHWu2Mqo các5D2XW3cm 5D2XW3cmnhân viênQie4 Qie4ai canHWu2Mqũng sợanHWu2Mq hãi,5D2XW3cm anHWu2Mqvừa anHWu2Mqlàm việQie4c vừa5D2XW3cm th5D2XW3cmật anHWu2Mqthò ngó5D2XW3cm vàQie4o phòanHWu2Mqng củaanHWu2Mq cậQie4u. Qie4Cho tớianHWu2Mq k5D2XW3cmhi 5D2XW3cmVĩnh Ph5D2XW3cmong bỏanHWu2Mq đianHWu2Mq anHWu2Mqhọ mớanHWu2Mqi thởanHWu2Mq anHWu2Mqphào nhQie4ẹ nhỏm.

Vĩnh P5D2XW3cmhong anHWu2Mqđi tiếpanHWu2Mq kQie4hách rồ5D2XW3cmi lảQie4o đảQie4o Qie4trở vềQie4 nanHWu2Mqhà, danHWu2Mqạ Qie4dày lạiQie4 b5D2XW3cmị đaQie4u dữQie4 dội.Qie4 CanHWu2Mqố gắnanHWu2Mqg mã5D2XW3cmi mới5D2XW3cm vềQie4 tới5D2XW3cm nhàQie4. Qie4Vừa vanHWu2Mqào nanHWu2Mqhà, 5D2XW3cmánh sáanHWu2Mqng đè5D2XW3cmn đ5D2XW3cmã 5D2XW3cmập anHWu2Mqvào mắtQie4 5D2XW3cmcậu vàQie4 mQie4ùi hươn5D2XW3cmg thơmanHWu2Mq lừng5D2XW3cm b5D2XW3cmao quâQie4y lấyQie4 mũi5D2XW3cm cậu.

Hiểu ĐồanHWu2Mqng nanHWu2Mqghe tiếnanHWu2Mqg mởQie4 anHWu2Mqcửa th5D2XW3cmì vộianHWu2Mq chạy5D2XW3cm ranHWu2Mqa. VanHWu2Mqĩnh 5D2XW3cmPhong nhanHWu2Mqìn 5D2XW3cmcô mQie4ặc tạp5D2XW3cm d5D2XW3cmề, máQie4i tóc5D2XW3cm banHWu2Mqúi anHWu2Mqcao Qie4rất xiQie4nh đẹanHWu2Mqp thậtQie4 5D2XW3cmsự 5D2XW3cmchỉ manHWu2Mquốn ômanHWu2Mq lấyQie4 canHWu2Mqô Qie4cho thỏaQie4 lòQie4ng Qie4mong n5D2XW3cmhớ. NanHWu2Mqhưng Qie4cậu banHWu2Mqiết g5D2XW3cmiữa hanHWu2Mqọ manHWu2Mqãi mãanHWu2Mqi khônganHWu2Mq anHWu2Mqthể nanHWu2Mqào, anHWu2Mqcậu Qie4lạnh lanHWu2Mqùng hỏi:

- SanHWu2Mqao cQie4ô lạianHWu2Mq 5D2XW3cmở đây.

- VanHWu2Mq.ú NăanHWu2Mqm đưaQie4 Qie4chìa kQie4hóa nh5D2XW3cmà anHWu2Mqcho eanHWu2Mqm, eQie4m nhận5D2XW3cm lời5D2XW3cm V.5D2XW3cmú chă5D2XW3cmm anHWu2Mqsóc anh.

- ChăanHWu2Mqm sóQie4c tôi,5D2XW3cm tanHWu2Mqôi anHWu2Mqcó phả5D2XW3cmi 5D2XW3cmđứa t5D2XW3cmrẻ lêQie4n banHWu2Mqa đâuanHWu2Mq màanHWu2Mq cầnanHWu2Mq canHWu2Mqô chanHWu2Mqăm s5D2XW3cmóc –Qie4 Qie4Vĩnh anHWu2MqPhong cư5D2XW3cmời nhạt.

Cậu Qie4đi l5D2XW3cmảo Qie4đảo vQie4ào tronQie4g, HanHWu2Mqiểu Đồn5D2XW3cmg vộianHWu2Mq chạ5D2XW3cmy 5D2XW3cmđến đỡ5D2XW3cm cQie4ậu 5D2XW3cmnhưng Vĩn5D2XW3cmh Phon5D2XW3cmg gQie4ạt ra.

- Qie4Tránh 5D2XW3cmra đanHWu2Mqi. Tôi5D2XW3cm kh5D2XW3cmông cầQie4n anHWu2Mqai tanHWu2Mqhương hại5D2XW3cm. CôanHWu2Mq mQie4au vQie4ề đi.

Hiểu Đồ5D2XW3cmng định5D2XW3cm m5D2XW3cmở miệnganHWu2Mq 5D2XW3cmnói câanHWu2Mqu ganHWu2Mqì đóQie4 nh5D2XW3cmưng rồanHWu2Mqi lạQie4i t5D2XW3cmhôi. Qie4Cô thấyanHWu2Mq Vĩnh5D2XW3cm P5D2XW3cmhong 5D2XW3cmngã ngưanHWu2Mqời xuốanHWu2Mqng ghếanHWu2Mq tanHWu2Mqhì vộiQie4 đếnanHWu2Mq gi5D2XW3cmúp cậu5D2XW3cm nới5D2XW3cm lỏng5D2XW3cm 5D2XW3cmcà Qie4vạt rQie4a Qie4nhưng V5D2XW3cmĩnh Qie4phong lạianHWu2Mq anHWu2Mqgạt anHWu2Mqra nói:

- SaQie4o cQie4òn chQie4ưa về.

Hiểu Đồng5D2XW3cm anHWu2Mqnhìn bQie4ộ dạnanHWu2Mqg VĩnhQie4 PhanHWu2Mqong nhanHWu2Mqư thQie4ế thìanHWu2Mq đaanHWu2Mqu Qie4lòng l5D2XW3cmắm. 5D2XW3cmCô Qie4liền nói:

- EanHWu2Mqm nhQie4ìn thấanHWu2Mqy Qie4anh ăQie4n cơanHWu2Mqm uốn5D2XW3cmg thuốc5D2XW3cm xoanHWu2Mqng ranHWu2Mqồi eQie4m về.

- TQie4ại saanHWu2Mqo, tạiQie4 sQie4ao phảanHWu2Mqi l5D2XW3cmàm 5D2XW3cmvậy, vìanHWu2Mq lời5D2XW3cm hanHWu2Mqứa vớiQie4 V.Qie4ú à.

- 5D2XW3cmVì anHWu2Mqem làQie4 ngư5D2XW3cmời giúp5D2XW3cm việQie4c 5D2XW3cmcho anQie4h –5D2XW3cm HiểuQie4 ĐQie4ồng đáp.

Vĩnh 5D2XW3cmPhong nghanHWu2Mqe HiểQie4u Đồ5D2XW3cmng nanHWu2Mqói vậanHWu2Mqy anHWu2Mqthì ngạanHWu2Mqc nhianHWu2Mqên nh5D2XW3cmìn canHWu2Mqô, l5D2XW3cmát 5D2XW3cmsau cư5D2XW3cmời nhạtanHWu2Mq nói:

- LầnQie4 trướcQie4 anHWu2Mqtôi khanHWu2Mqông muốQie4n 5D2XW3cmbạn g5D2XW3cmái tô5D2XW3cmi hiểu5D2XW3cm lầanHWu2Mqm mQie4ới nóiQie4 cô5D2XW3cm là5D2XW3cm ngưanHWu2Mqời giú5D2XW3cmp vianHWu2Mqệc, anHWu2Mqcô cũnganHWu2Mq anHWu2Mqđừng t5D2XW3cmin lQie4à nh5D2XW3cmư thế.

- Hồi5D2XW3cm trưanHWu2Mqớc, anQie4h Qie4đưa e5D2XW3cmm mộtanHWu2Mq anHWu2Mqsố tiền,Qie4 số5D2XW3cm tiQie4ền đó5D2XW3cm vQie4ẫn chưanHWu2Mqa anHWu2Mqdùng hếQie4t canHWu2Mqho 5D2XW3cmnên coQie4i như5D2XW3cm 5D2XW3cmem anHWu2Mqtiếp tục5D2XW3cm làm.

- SốanHWu2Mq 5D2XW3cmtiền đóanHWu2Mq ….Được,Qie4 vậy5D2XW3cm thanHWu2Mqì mộtQie4 lầnanHWu2Mq tranHWu2Mqả dứtanHWu2Mq luQie4ôn đi.

Nói ranHWu2Mqồi cậuanHWu2Mq ké5D2XW3cmo Hiểu5D2XW3cm ĐồQie4ng lạianHWu2Mq Qie4đè cô5D2XW3cm xuốQie4ng g5D2XW3cmhế 5D2XW3cmsau đó5D2XW3cm tanHWu2Mqhô bạoanHWu2Mq 5D2XW3cmchiếm 5D2XW3cmlấy mô5D2XW3cmi cô.5D2XW3cm Qie4Hiểu ĐồnganHWu2Mq bịanHWu2Mq bấtanHWu2Mq nQie4gờ nêQie4n khônQie4g kịpQie4 phảnQie4 anHWu2Mqứng, đàQie4nh nằmanHWu2Mq Qie4im bấtanHWu2Mq anHWu2Mqđộng. Nhưng5D2XW3cm VĩanHWu2Mqnh Pho5D2XW3cmng khônganHWu2Mq chỉ5D2XW3cm dừn5D2XW3cmg 5D2XW3cmlại Qie4ở đ5D2XW3cmó, bàn5D2XW3cm tanHWu2Mqay 5D2XW3cmcậu bắt5D2XW3cm anHWu2Mqđầu xâ5D2XW3cmm anHWu2Mqchiếm canHWu2Mqơ 5D2XW3cmthể cô5D2XW3cm. Bà5D2XW3cmn 5D2XW3cmtay tiế5D2XW3cmn sấuQie4 Qie4vào ngực5D2XW3cm 5D2XW3cmcô d5D2XW3cmày v5D2XW3cmò manHWu2Mqột cácQie4h thôQie4 bạ5D2XW3cmo, đanHWu2Mqôi mQie4ôi khôQie4ng Qie4một cQie4hút Qie4thương tì5D2XW3cmnh hàn5D2XW3cmh hQie4ạ môQie4i 5D2XW3cmcô 5D2XW3cmkhiến HiểuQie4 anHWu2MqĐồng đanHWu2Mqau đớn,Qie4 5D2XW3cmcô dùanHWu2Mqng hếtQie4 sứ5D2XW3cmc đẩanHWu2Mqy mạnhQie4 VĩnanHWu2Mqh 5D2XW3cmphong anHWu2Mqra rồianHWu2Mq táQie4t và5D2XW3cmo mặtQie4 cậu5D2XW3cm mộanHWu2Mqt cáianHWu2Mq mắng:

- VanHWu2Mqô sĩ…

Nói ranHWu2Mqồi anHWu2Mqcô tháanHWu2Mqo anHWu2Mqtạp dQie4ề anHWu2Mqra quăngQie4 xuốngQie4 đanHWu2Mqất bỏQie4 đi.

Vĩnh Pho5D2XW3cmng bấtanHWu2Mq độ5D2XW3cmng 5D2XW3cmngồi đóanHWu2Mq rồi5D2XW3cm Qie4cười điêQie4n dại.
– VQie4ô sĩanHWu2Mq, canHWu2Mqậu đ5D2XW3cmúng anHWu2Mqlà vôQie4 sĩ.

Rõ ràanHWu2Mqng 5D2XW3cmlà anHWu2Mqcậu là5D2XW3cmm đauanHWu2Mq HiểuanHWu2Mq ĐồnQie4g, v5D2XW3cmậy màQie4 ti5D2XW3cmm cậanHWu2Mqu lạiQie4 thấyQie4 5D2XW3cmđau gấQie4p trăm5D2XW3cm n5D2XW3cmgàn lanHWu2Mqần. CơQie4n đauanHWu2Mq danHWu2Mqạ Qie4dày lạianHWu2Mq ậpanHWu2Mq xuanHWu2Mqống khiQie4ến 5D2XW3cmcậu phảQie4i anHWu2Mqchạy vàoanHWu2Mq toQie4let tốnQie4g Qie4hết nhQie4ững thứ5D2XW3cm tr5D2XW3cmong bụnganHWu2Mq raanHWu2Mq. anHWu2MqCô họnganHWu2Mq k5D2XW3cmhô k5D2XW3cmhang Qie4và đ5D2XW3cmắng gh5D2XW3cmét nhưngQie4 anHWu2Mqvẫn khôn5D2XW3cmg b5D2XW3cmằng 5D2XW3cmvị đanHWu2Mqắng t5D2XW3cmrong lòng.

Hiểu 5D2XW3cmĐồng l5D2XW3cmeo lê5D2XW3cmn Qie4xe tanHWu2Mqaxi tanHWu2Mqrở vềanHWu2Mq, cô5D2XW3cm cảmQie4 Qie4thấy Qie4rất đanHWu2Mqau 5D2XW3cmđớn. C5D2XW3cmô khônQie4g pQie4hải đauQie4 vìanHWu2Mq bị5D2XW3cm Vĩ5D2XW3cmnh PhonQie4g hànanHWu2Mqh hanHWu2Mqạ th5D2XW3cmân anHWu2Mqxác, 5D2XW3cmmà đanHWu2Mqau vanHWu2Mqì bị5D2XW3cm VĩnanHWu2Mqh Phon5D2XW3cmg Qie4xem thường.5D2XW3cm TanHWu2Mqrong mắanHWu2Mqt cậuanHWu2Mq, c5D2XW3cmô vẫnanHWu2Mq làanHWu2Mq mộtQie4 Qie4cô anHWu2Mqgái Qie4bán hoQie4a Qie4vô lQie4iêm sỉ.anHWu2Mq CáanHWu2Mqi cảmQie4 5D2XW3cmgiác vừanHWu2Mqa tứcQie4 giậnanHWu2Mq vừanHWu2Mqa 5D2XW3cmđau đớn5D2XW3cm Qie4này là5D2XW3cmm tanHWu2Mqim Qie4cô nanHWu2Mqhứt nhói.

Về đến5D2XW3cm nhà,5D2XW3cm HiểanHWu2Mqu ĐanHWu2Mqồng mệtQie4 anHWu2Mqmỏi vù5D2XW3cmi 5D2XW3cmmình tro5D2XW3cmng ch5D2XW3cmăn, lanHWu2Mqòng Qie4đau nhưQie4 cắQie4t, cQie4ô Qie4cứ để5D2XW3cm m5D2XW3cmặc nướcanHWu2Mq mắtQie4 5D2XW3cmlăn Qie4dài anHWu2Mqqua Qie4khóe mi.

- CuốanHWu2Mqi Qie4cùng 5D2XW3cmcũng đã5D2XW3cm có5D2XW3cm ti5D2XW3cmn 5D2XW3cmtức Qie4từ banHWu2Mqên 5D2XW3cmcông tQie4y Vĩn5D2XW3cmh 5D2XW3cmPhát 5D2XW3cm– Khư5D2XW3cmơng Thái5D2XW3cm đến5D2XW3cm Qie4nói vQie4ới Vĩnh5D2XW3cm Qie4Phong. B5D2XW3cmây anHWu2Mqgiờ cậuanHWu2Mq tạm5D2XW3cm thQie4ời 5D2XW3cmchuyển 5D2XW3cmqua l5D2XW3cmàm tQie4rợ 5D2XW3cmlí ch5D2XW3cmo VQie4ĩnh PhonanHWu2Mqg troQie4ng kQie4hi VĩnQie4h Qie4Thành đ5D2XW3cmi 5D2XW3cmcông anHWu2Mqtác, 5D2XW3cmvì có5D2XW3cm r5D2XW3cmất nhQie4iều anHWu2Mqviệc màQie4 Vĩn5D2XW3cmh ThànanHWu2Mqh vẫnanHWu2Mq chanHWu2Mqưa g5D2XW3cmiải qu5D2XW3cmyết anHWu2Mqhết, c5D2XW3cmần VĩnhanHWu2Mq Phon5D2XW3cmg giảiQie4 quyết.

- Đ5D2XW3cmược, anHWu2Mqvậy an5D2XW3cmh Qie4mau sắpQie4 xếpanHWu2Mq mQie4ột Qie4cuộc 5D2XW3cmhẹn vớianHWu2Mq ôn5D2XW3cmg Qie4ấy Qie4đi –5D2XW3cm 5D2XW3cmVĩnh Phon5D2XW3cmg Qie4ra lệnh.

- ÔnQie4g Qie4ấy nóQie4i nganHWu2Mqày mQie4ai Qie4sẽ đíc5D2XW3cmh thânanHWu2Mq đếnanHWu2Mq đâyQie4 nóQie4i chuyệnQie4 Qie4– Qie4Khương 5D2XW3cmThái trảQie4 lời.

- Qie4Tốt! VậQie4y thì5D2XW3cm anHWu2Mqanh anHWu2Mqmau cQie4huẩn bị5D2XW3cm anHWu2Mqcho thậtQie4 tanHWu2Mqốt ch5D2XW3cmo cQie4uộc đàm5D2XW3cm pháQie4n nganHWu2Mqày maanHWu2Mqi. Chú5D2XW3cmng anHWu2Mqta nhQie4ất anHWu2Mqđịnh panHWu2Mqhải 5D2XW3cmlấy đượcanHWu2Mq lanHWu2Mqô đQie4ất đó5D2XW3cm –5D2XW3cm VĩnhQie4 PhoanHWu2Mqng gật5D2XW3cm 5D2XW3cmgù vuQie4i mừ5D2XW3cmng nói.
Khi anHWu2MqVĩnh 5D2XW3cmPhong về5D2XW3cm nhanHWu2Mqà, tr5D2XW3cmên Qie4bàn 5D2XW3cmđã bày5D2XW3cm đanHWu2Mqồ ăn5D2XW3cm anHWu2Mqvẫn 5D2XW3cmcòn bóQie4c 5D2XW3cmkhói, t5D2XW3cmrên bàn5D2XW3cm còn5D2XW3cm đểanHWu2Mq th5D2XW3cmuốc Qie4đau 5D2XW3cmbao tử5D2XW3cm anHWu2Mqvà mQie4ột 5D2XW3cmly nướcanHWu2Mq lọcQie4, nhưnanHWu2Mqg lạiQie4 khô5D2XW3cmng anHWu2Mqhề thQie4ấy bó5D2XW3cmng dáQie4ng anHWu2MqHiểu Đồng5D2XW3cm đâuanHWu2Mq hết5D2XW3cm. VQie4ĩnh PhonanHWu2Mqg thởanHWu2Mq dàianHWu2Mq kQie4hi nhìn5D2XW3cm nhũanHWu2Mqng tQie4hứ đó.ChẳngQie4 phả5D2XW3cmi cậu5D2XW3cm Qie4cố ý5D2XW3cm lanHWu2Mqàm tổnQie4 thươngQie4 canHWu2Mqô anHWu2Mqhay 5D2XW3cmsao, chẳnganHWu2Mq phảiQie4 cậuanHWu2Mq 5D2XW3cmcố Qie4ý Qie4làm Qie4cho côanHWu2Mq ghétQie4 c5D2XW3cmậu h5D2XW3cmay sao5D2XW3cm. TạianHWu2Mq sa5D2XW3cmo cô5D2XW3cm vanHWu2Mqẫn qu5D2XW3cman tanHWu2Mqâm đến5D2XW3cm cậu5D2XW3cm, anHWu2Mqtại sa5D2XW3cmo vẫQie4n tỏ5D2XW3cm r5D2XW3cma â5D2XW3cmn 5D2XW3cmcần nQie4hư thế5D2XW3cm. VậyanHWu2Mq tanHWu2Mqhì Qie4làm sa5D2XW3cmo canHWu2Mqậu cQie4ó thQie4ể quêanHWu2Mqn 5D2XW3cmcô, vậQie4y t5D2XW3cmhì làQie4m Qie4sao anHWu2Mqcậu cQie4ó thểanHWu2Mq Qie4thôi 5D2XW3cmnhung nhớ.

“ HiểuQie4 Đồn5D2XW3cmg! 5D2XW3cmEm Qie4có biếtQie4 Qie4em manQie4g đếnanHWu2Mq chanHWu2Mqo Qie4anh nanHWu2Mqhiều mậQie4t n5D2XW3cmgọt, nhưanHWu2Mqng anHWu2Mqcũng chíQie4nh 5D2XW3cmem mananHWu2Mqg đ5D2XW3cmến đ5D2XW3cmắng caanHWu2Mqy Qie4cho aQie4nh. N5D2XW3cmếu anHWu2Mqnhư anHWu2Mqcó anHWu2Mqthể c5D2XW3cmhung hòQie4a mậtanHWu2Mq ng5D2XW3cmọt vanHWu2Mqà anHWu2Mqcay đắnganHWu2Mq và5D2XW3cmo nhanHWu2Mqau thìanHWu2Mq c5D2XW3cmó lQie4ẽ anHWu2Mqtình y5D2XW3cmêu khônganHWu2Mq tồ5D2XW3cmn tại.5D2XW3cm anHWu2MqNhưng nỗanHWu2Mqi cQie4ay đắngQie4 nQie4ày lQie4ại Qie4khiến Qie4anh đQie4au đếnQie4 điQie4ên dạQie4i. “

Nước anHWu2Mqmắt anHWu2Mqlặng lẽQie4 lăanHWu2Mqng 5D2XW3cmdài Qie4khi Qie4cậu cầ5D2XW3cmm đũa.Qie4 Qie4Vĩnh PhoanHWu2Mqng cũn5D2XW3cmg Qie4không anHWu2Mqngờ rằnganHWu2Mq, anHWu2Mqbản thân5D2XW3cm anHWu2Mqmình Qie4lại 5D2XW3cmcó thể5D2XW3cm Qie4rơi nanHWu2Mqhiều 5D2XW3cmnước mắ5D2XW3cmt như5D2XW3cm thế.TrướcQie4 kQie4hi gặanHWu2Mqp H5D2XW3cmiểu anHWu2MqĐồng, mộtQie4 thờiQie4 gQie4ian dàanHWu2Mqi đanHWu2Mqằng đẵng5D2XW3cm 5D2XW3cmhai mươi5D2XW3cm 5D2XW3cmnăm cậ5D2XW3cmu khô5D2XW3cmng hềQie4 5D2XW3cmkhóc.Vậy m5D2XW3cmà kanHWu2Mqhi gặp5D2XW3cm canHWu2Mqô, bịQie4 canHWu2Mqô làQie4m tổnanHWu2Mq thương,5D2XW3cm VĩQie4nh PhanHWu2Mqong Qie4khóc thậanHWu2Mqt nanHWu2Mqhiều, nh5D2XW3cmư khócQie4 c5D2XW3cmho 5D2XW3cm20 Qie4năm chưa5D2XW3cm hề5D2XW3cm được5D2XW3cm khóc.NếuanHWu2Mq nQie4hư khóQie4c có5D2XW3cm thQie4ể 5D2XW3cmlàm cậanHWu2Mqu quêQie4n đianHWu2Mq Hiểu5D2XW3cm Đồng5D2XW3cm thQie4ì bắtanHWu2Mq anHWu2Mqcậu khóQie4c khQie4ô nư5D2XW3cmớc mắt5D2XW3cm, 5D2XW3cmcậu canHWu2Mqũng anHWu2Mqcam lòng.

Đời ngườianHWu2Mq cóanHWu2Mq thanHWu2Mqể khóc5D2XW3cm baanHWu2Mqo nhi5D2XW3cmêu đanHWu2Mqể cạnanHWu2Mq lệ

Đời ngườianHWu2Mq panHWu2Mqhải anHWu2Mqtrải qQie4ua banHWu2Mqao Qie4nhiêu 5D2XW3cmlệ mQie4ới thô5D2XW3cmi 5D2XW3cmđau lò5D2XW3cmng nữa.
5D2XW3cmSáng hôQie4m s5D2XW3cmau, V5D2XW3cmĩnh Ph5D2XW3cmong tớanHWu2Mqi sớmanHWu2Mq anHWu2Mqđể chQie4uẩn bịanHWu2Mq cuộ5D2XW3cmc gặQie4p mặt5D2XW3cm với5D2XW3cm 5D2XW3cmchủ tanHWu2Mqịch VĩQie4nh PhQie4át. VẫnQie4 anHWu2Mqlà mộtanHWu2Mq phóQie4 t5D2XW3cmổng anHWu2Mqlãnh đạm5D2XW3cm nhưnganHWu2Mq anHWu2Mqoai p5D2XW3cmhong đẹ5D2XW3cmp anHWu2Mqtrai khanHWu2Mqiến Qie4cho manHWu2Mqấy cô5D2XW3cm nQie4hân vi5D2XW3cmên banHWu2Mqị anHWu2Mqhớp hồn5D2XW3cm. anHWu2MqNhưng cQie4ậu ngàyanHWu2Mq c5D2XW3cmàng lạnQie4h lQie4ùng hQie4ơn nanHWu2Mqữa. CàanHWu2Mqng 5D2XW3cmlàm ngườianHWu2Mq t5D2XW3cma chỉ5D2XW3cm dámQie4 đứnganHWu2Mq Qie4từ 5D2XW3cmxa nhì5D2XW3cmn ngắmQie4 c5D2XW3cmhứ khôanHWu2Mqng Qie4dám đ5D2XW3cmến gần.

Cậu đQie4i ngaanHWu2Mqng quanHWu2Mqa bànQie4 HiểuanHWu2Mq ĐQie4ồng, cQie4ô kanHWu2Mqhông ngồi5D2XW3cm ởanHWu2Mq đanHWu2Mqó, nanHWu2Mqhưng chiếcQie4 Qie4giỏ cô5D2XW3cm 5D2XW3cmvẫn Qie4đeo thQie4ì đanHWu2Mqang nằm5D2XW3cm 5D2XW3cmtrên ghế.anHWu2Mq Một5D2XW3cm chútQie4 dQie4ao Qie4động thanHWu2Mqoáng 5D2XW3cmqua nh5D2XW3cmưng 5D2XW3cmnhanh chó5D2XW3cmng banHWu2Mqì 5D2XW3cmdìm xuốnanHWu2Mqg, VĩnanHWu2Mqh PhoQie4ng đanHWu2Mqi thẳanHWu2Mqng vàanHWu2Mqo p5D2XW3cmhòng m5D2XW3cmình. HômanHWu2Mq na5D2XW3cmy là5D2XW3cm nQie4gày tQie4hứ haQie4i hQie4ọ 5D2XW3cmkhông gQie4ặp nhau.

Từ k5D2XW3cmhi xảyQie4 r5D2XW3cma chu5D2XW3cmyện đó,anHWu2Mq Hi5D2XW3cmểu Đồng5D2XW3cm luQie4ôn t5D2XW3cmránh mặtanHWu2Mq Vĩnh5D2XW3cm PhoQie4ng. Qie4Trước kh5D2XW3cmi 5D2XW3cmcậu đến,anHWu2Mq Qie4cô lấQie4y Qie4cớ Qie4đi panHWu2Mqha càanHWu2Mq phêanHWu2Mq 5D2XW3cmcho mọQie4i người,anHWu2Mq 5D2XW3cmcho tớ5D2XW3cmi 5D2XW3cmkhi VanHWu2Mqĩnh Ph5D2XW3cmong vàoQie4 phòng5D2XW3cm, côQie4 Qie4mới quQie4ay tranHWu2Mqở lanHWu2Mqại. KhanHWu2Mqi VĩanHWu2Mqnh P5D2XW3cmhong đianHWu2Mq ranHWu2Mqa thQie4ì côQie4 c5D2XW3cmúi đầu5D2XW3cm Qie4xuống mQie4ặt bàanHWu2Mqn vờ5D2XW3cm c5D2XW3cmhăm chỉanHWu2Mq làanHWu2Mqm việc.5D2XW3cm Sa5D2XW3cmu đóQie4, Hiểu5D2XW3cm ĐanHWu2Mqồng xunQie4g p5D2XW3cmhong 5D2XW3cmđi đế5D2XW3cmn Qie4kho Qie4hàng đQie4ể anHWu2Mqkiểm Qie4tra hàng.anHWu2Mq VQie4iệc này5D2XW3cm rất5D2XW3cm mệtQie4 n5D2XW3cmhọc 5D2XW3cmnên anHWu2Mqrất í5D2XW3cmt ngườiQie4 chịQie4u đianHWu2Mq, cQie4ho nQie4ên kanHWu2Mqhi Hi5D2XW3cmểu Qie4Đồng Qie4đề nghị5D2XW3cm Qie4thì được5D2XW3cm Qie4phép ng5D2XW3cmay. V5D2XW3cmậy 5D2XW3cmlà cảQie4 chiềuanHWu2Mq hanHWu2Mqôm đQie4ó, VQie4ĩnh PQie4hong anHWu2Mqkhông nh5D2XW3cmìn tanHWu2Mqhấy 5D2XW3cmHiểu Đồng.

Các cQie4ấp lã5D2XW3cmnh đạo5D2XW3cm đ5D2XW3cmều anHWu2Mqđi 5D2XW3cmtheo Vĩ5D2XW3cmnh PhQie4ong vàQie4o phònQie4g họp5D2XW3cm đểQie4 đó5D2XW3cmn tiếpanHWu2Mq cQie4hủ tịchanHWu2Mq Lâ5D2XW3cmm VănanHWu2Mq T5D2XW3cmrác củanHWu2Mqa tậpQie4 đo5D2XW3cmàn Vĩnh5D2XW3cm anHWu2MqPhát. Qie4Đúng gQie4iờ hẹn,Qie4 ô5D2XW3cmng Văn5D2XW3cm Trác5D2XW3cm Qie4cùng coQie4n anHWu2Mqtrai anHWu2Mqlà ôngQie4 TuấnanHWu2Mq KhanHWu2Mqanh oa5D2XW3cmi phQie4ong bướcanHWu2Mq vào5D2XW3cm. HanHWu2Mqọ đượcQie4 chàoQie4 Qie4đón 5D2XW3cmnhư nhữQie4ng vịanHWu2Mq khá5D2XW3cmch vô5D2XW3cm cùngQie4 quý.

- ChàoanHWu2Mq nanHWu2Mqgài! RấtanHWu2Mq hanHWu2Mqân Qie4hạnh đượcanHWu2Mq đóanHWu2Mqn anHWu2Mqtiếp n5D2XW3cmgài anHWu2Mq– VanHWu2Mqĩnh P5D2XW3cmhong Qie4đưa tQie4ay anHWu2Mqra bắt,Qie4 vuQie4i vQie4ẻ chQie4ào ôanHWu2Mqng VănQie4 Trác.

- anHWu2MqChào cậ5D2XW3cmu! VẫnQie4 nQie4ghe đQie4ồn canHWu2Mqậu tuổi5D2XW3cm tranHWu2Mqẻ anHWu2Mqtài caoQie4. HôQie4m na5D2XW3cmy đưanHWu2Mqợc gặpanHWu2Mq anHWu2Mqmặt thậ5D2XW3cmt 5D2XW3cmlà Qie4may mắnQie4 –5D2XW3cm ÔQie4ng VănanHWu2Mq Trác5D2XW3cm cũn5D2XW3cmg đưaanHWu2Mq anHWu2Mqtay Qie4ra banHWu2Mqắt l5D2XW3cmại canHWu2Mqười nói.

- NgàiQie4 quQie4á kheQie4n. MờanHWu2Mqi ng5D2XW3cmài ngồiQie4 –anHWu2Mq vQie4ĩnh Pho5D2XW3cmng chỉanHWu2Mq taQie4y vàoQie4 ghếanHWu2Mq lịc5D2XW3cmh sựQie4 ngồi.

Vĩnh PhoanHWu2Mqng cũ5D2XW3cmng q5D2XW3cmuay Qie4sang bắtanHWu2Mq taanHWu2Mqy ônanHWu2Mqg T5D2XW3cmuấn Khanh.

Sau mQie4ấy 5D2XW3cmlời xQie4ã anHWu2Mqgiao khách5D2XW3cm sáo,anHWu2Mq anHWu2Mqba n5D2XW3cmgười cùnganHWu2Mq ng5D2XW3cmồi xuốnganHWu2Mq nhìnQie4 Qie4nhau, mQie4ỗi ngưanHWu2Mqời theQie4o đuổQie4i một5D2XW3cm su5D2XW3cmy nghQie4ĩ anHWu2Mq. Qie4Sau cùng5D2XW3cm VĩnhQie4 PhonanHWu2Mqg hỏi:

- ChẳngQie4 biếtQie4 cQie4ác vịQie4 thíc5D2XW3cmh danHWu2Mqùng chiQie4, tQie4ôi lập5D2XW3cm anHWu2Mqtức chanHWu2Mqo 5D2XW3cmngười 5D2XW3cmđem đến.

- Kh5D2XW3cmông cầnanHWu2Mq khQie4ách 5D2XW3cmsáo làmanHWu2Mq anHWu2Mqgì. CQie4hỉ cầnQie4 manHWu2Mqột táQie4ch tanHWu2Mqrà làanHWu2Mq đượcQie4 –5D2XW3cm 5D2XW3cmÔng anHWu2MqVăn 5D2XW3cmTrác cườianHWu2Mq hàhàQie4 trảQie4 lời.

- B5D2XW3cma Qie4tôi chỉQie4 thí5D2XW3cmch uố5D2XW3cmng tràQie4 thQie4ôi –anHWu2Mq Ông5D2XW3cm TuQie4ấn KQie4hanh giảanHWu2Mqi thích.

- ChẳnganHWu2Mq haQie4y ôQie4ng thQie4ích uốngQie4 tràQie4 gìanHWu2Mq. Tôi5D2XW3cm sẽQie4 5D2XW3cmcho ngườianHWu2Mq panHWu2Mqha ngaQie4y –5D2XW3cm Vĩn5D2XW3cmh PhanHWu2Mqong liềanHWu2Mqn hỏi.

- Qie4Trà tanHWu2Mqôi uống5D2XW3cm ranHWu2Mqất đặcQie4 Qie4biệt. anHWu2MqChắc côn5D2XW3cmg tanHWu2Mqy khôn5D2XW3cmg anHWu2Mqthích Qie4uống loạQie4i trà5D2XW3cm anHWu2Mqđó đâu.5D2XW3cm C5D2XW3cmứ ph5D2XW3cma m5D2XW3cmột tác5D2XW3cmh tQie4rà anHWu2Mqbình thườQie4ng l5D2XW3cmà đ5D2XW3cmược –anHWu2Mq ÔnganHWu2Mq anHWu2MqVăn T5D2XW3cmrác cườianHWu2Mq cườianHWu2Mq nói.

- Lần5D2XW3cm đầQie4u canHWu2Mqhúng 5D2XW3cmta gặp5D2XW3cm mặtQie4 lạianHWu2Mq khô5D2XW3cmng thểQie4 tiế5D2XW3cmp đanHWu2Mqãi ngàanHWu2Mqi chQie4u đáoanHWu2Mq rồanHWu2Mqi –5D2XW3cm Vĩ5D2XW3cmnh Qie4Phong tỏ5D2XW3cm vẻQie4 hanHWu2Mqối lỗi.

- Thậ5D2XW3cmt 5D2XW3cmkì lQie4ạ Qie4là, tôi5D2XW3cm lanHWu2Mqại có5D2XW3cm cảanHWu2Mqm giáQie4c đãanHWu2Mq 5D2XW3cmgặp cậu5D2XW3cm ởQie4 đanHWu2Mqâu rồanHWu2Mqi t5D2XW3cmhì phảianHWu2Mq –5D2XW3cm anHWu2MqÔng 5D2XW3cmVăn tráanHWu2Mqc nhìanHWu2Mqn Vĩn5D2XW3cmh Phon5D2XW3cmg Qie4một lát5D2XW3cm rồiQie4 tQie4rả lời.

- TuổanHWu2Mqi tr5D2XW3cmẻ nQie4ông n5D2XW3cmổi, anHWu2Mqthường 5D2XW3cmhay 5D2XW3cmrong chQie4ơi, quậQie4y ph5D2XW3cmá. anHWu2MqChắc l5D2XW3cmà anHWu2Mqbị c5D2XW3cmhủ Qie4tịch nhìnQie4 t5D2XW3cmhấy rồi,anHWu2Mq xi5D2XW3cmn đừng5D2XW3cm chQie4ê cười.

- KQie4hàkhà ….rấtanHWu2Mq thẳnanHWu2Mqg thắ5D2XW3cmn. VừaanHWu2Mq g5D2XW3cmặp mặtanHWu2Mq tô5D2XW3cmi đQie4ã thícanHWu2Mqh cậ5D2XW3cmu rồi.

- Tô5D2XW3cmi cũnanHWu2Mqg v5D2XW3cmậy –Qie4 VĩnhQie4 PhoQie4ng đáanHWu2Mqp. S5D2XW3cmau đ5D2XW3cmó cậuQie4 qanHWu2Mquay đ5D2XW3cmầu bảQie4o 5D2XW3cm– anHWu2MqMau cQie4ho ngườiQie4 5D2XW3cmpha Qie4trà 5D2XW3cmmời chủQie4 5D2XW3cmtịch anHWu2Mqvà tanHWu2Mqổng giQie4ám đốQie4c nanHWu2Mqhanh lên.

- Qie4Vâng! –5D2XW3cm anHWu2MqKhương TháanHWu2Mqi ganHWu2Mqật đầanHWu2Mqu rồianHWu2Mq vộ5D2XW3cmi vàng5D2XW3cm điQie4 5D2XW3cmra ngoài.
Vì phònQie4g tiế5D2XW3cmp khácQie4h gầnQie4 ng5D2XW3cmay Qie4phòng kếQie4 hQie4oạch canHWu2Mqho nanHWu2Mqên KhQie4ương T5D2XW3cmhái 5D2XW3cmra bảoanHWu2Mq h5D2XW3cmọ 5D2XW3cmđi phanHWu2Mqa tQie4rà. M5D2XW3cmai t5D2XW3cmhi Qie4là ngườiQie4 đượcQie4 lệnhQie4 đ5D2XW3cmi pQie4ha. Qie4Cô cũng5D2XW3cm biếtQie4 đâ5D2XW3cmy làQie4 cuQie4ộc ganHWu2Mqặp mặtQie4 qu5D2XW3cman trọngQie4 nênanHWu2Mq vộianHWu2Mq vàanHWu2Mqng đ5D2XW3cmi phQie4a. NhưnganHWu2Mq chẳQie4ng manHWu2Mqay tro5D2XW3cmng lúanHWu2Mqc lúng5D2XW3cm tú5D2XW3cmng c5D2XW3cmô làm5D2XW3cm đổanHWu2Mq anHWu2Mqnguyên Qie4hộp tràQie4 anHWu2Mqxuống đất.anHWu2Mq HQie4oảng Qie4hốt, tQie4ìm 5D2XW3cmtrà khácQie4 đểQie4 pha5D2XW3cm, nhưnganHWu2Mq chẳQie4ng còQie4n loanHWu2Mqại tanHWu2Mqrà nanHWu2Mqào nanHWu2Mqữa, cô5D2XW3cm 5D2XW3cmlanh tr5D2XW3cmí vội5D2XW3cm chạyQie4 đQie4ến tìQie4m HiểanHWu2Mqu Đồng.

- HanHWu2Mqiểu Đồng!Qie4 CanHWu2Mqậu vẫnanHWu2Mq 5D2XW3cmcòn anHWu2Mqtrà hanHWu2Mqoa hồnganHWu2Mq hQie4ay không?

Hiểu Đồn5D2XW3cmg anHWu2Mqngẩng đầQie4u lanHWu2Mqên ngạcQie4 nhianHWu2Mqên hỏi:

- ĐểQie4 làm5D2XW3cm gì5D2XW3cm, cậu5D2XW3cm tớiQie4 nQie4gày rồQie4i à.

- Kh5D2XW3cmông phQie4ải, Qie4mình 5D2XW3cmlàm đanHWu2Mqổ anHWu2Mqhết Qie4hộp trQie4à xQie4uống đất5D2XW3cm r5D2XW3cmồi. K5D2XW3cmhông c5D2XW3cmòn anHWu2Mqtrà anHWu2Mqnào hếtanHWu2Mq, cũnQie4g mQie4ay mìnhanHWu2Mq nhớ5D2XW3cm 5D2XW3cmcậu thícanHWu2Mqh uống5D2XW3cm 5D2XW3cmtrà Qie4hoa hanHWu2Mqồng nênanHWu2Mq h5D2XW3cmay maanHWu2Mqng theQie4o anHWu2Mqliền cQie4hạy đanHWu2Mqến đây5D2XW3cm. anHWu2MqMau đanHWu2Mqưa cQie4ho mìnanHWu2Mqh Qie4đi, cậuanHWu2Mq cũnQie4g biếtanHWu2Mq phanHWu2Mqó tổng5D2XW3cm Qie4đang bàn5D2XW3cm 5D2XW3cmcông anHWu2Mqviệc vớianHWu2Mq ch5D2XW3cmỉ tQie4ịch VĩQie4nh Trác.

- Nhưn5D2XW3cmg Qie4mà dQie4ùng Qie4trà ho5D2XW3cma hồnanHWu2Mqg đểanHWu2Mq đãQie4i anHWu2Mqkhách 5D2XW3cmthì c5D2XW3cmó phảanHWu2Mqi là5D2XW3cm ….

- CQie4ó cònQie4 hơanHWu2Mqn 5D2XW3cmkhông? NếanHWu2Mqu khôngQie4 mQie4ình sẽQie4 anHWu2Mqbị đQie4uổi v5D2XW3cmiệc manHWu2Mqất –Qie4 M5D2XW3cmai 5D2XW3cmThi anHWu2Mqlo 5D2XW3cmlắng nói.

- ĐượQie4c rồianHWu2Mq để5D2XW3cm mìnhQie4 ph5D2XW3cma cQie4ho nếuQie4 k5D2XW3cmhông cậanHWu2Mqu lạQie4i làm5D2XW3cm đổ5D2XW3cm anHWu2Mqnữa –anHWu2Mq HQie4iểu ĐồnanHWu2Mqg vộ5D2XW3cmi anHWu2Mqtrấn Qie4an anHWu2MqMai thi.

Mai Qie4Thi 5D2XW3cmgật đầu.5D2XW3cm c5D2XW3cmả haQie4i nhananHWu2Mqh chónganHWu2Mq đi5D2XW3cm anHWu2Mqđến ph5D2XW3cmòng Qie4pha trà.
VĩnQie4h Qie4Phong anHWu2Mqvà ônganHWu2Mq Qie4Văn Tr5D2XW3cmác nói5D2XW3cm t5D2XW3cmhêm v5D2XW3cmài 5D2XW3cmcâu xãQie4 giQie4ao rồiQie4 lanHWu2Mqiền xoaanHWu2Mqy vQie4ào anHWu2Mqvấn đềanHWu2Mq anHWu2Mqlô đất5D2XW3cm đó.

- CậanHWu2Mqu anHWu2Mqhy vọnanHWu2Mqg tôQie4i sẽanHWu2Mq nhườnganHWu2Mq lanHWu2Mqô đanHWu2Mqất đanHWu2Mqó ch5D2XW3cmo cậu5D2XW3cm Qie4– ÔnQie4g VQie4ăn TranHWu2Mqác mĩmQie4 cười5D2XW3cm hỏi.

- V5D2XW3cmậng –Qie4 anHWu2MqVĩnh Ph5D2XW3cmong gật5D2XW3cm đầu.

- Nếu5D2XW3cm t5D2XW3cmôi khô5D2XW3cmng nhưanHWu2Mqờng tanHWu2Mqhì sQie4ao –Qie4 ÔnQie4g anHWu2MqVăn Trá5D2XW3cmc vẫQie4n n5D2XW3cmụ cườianHWu2Mq b5D2XW3cmí hiểanHWu2Mqm nanHWu2Mqhìn VĩnQie4h PhanHWu2Mqong hỏi.

Sắc Qie4mặt VĩnhanHWu2Mq PanHWu2Mqhong hQie4ơi t5D2XW3cmối lạanHWu2Mqi, cậ5D2XW3cmu cũ5D2XW3cmng biếtQie4 ôQie4ng Qie4ta Qie4không dễanHWu2Mq 5D2XW3cmgì nQie4hường lại5D2XW3cm lQie4ô đấtQie4 5D2XW3cmđó. Vẫ5D2XW3cmn c5D2XW3cmòn chưaQie4 anHWu2Mqkịp 5D2XW3cmnói anHWu2Mqgì thìanHWu2Mq Qie4có tiếQie4ng Qie4gõ cửa.

Mai anHWu2MqThi đãQie4 đe5D2XW3cmm tranHWu2Mqà vào,anHWu2Mq cẩanHWu2Mqn thậnQie4 đặtQie4 xuốnganHWu2Mq Qie4bàn trướcanHWu2Mq Qie4mặt từnganHWu2Mq ngườianHWu2Mq. VQie4ĩnh PanHWu2Mqhong nQie4hân Qie4cơ hộiQie4 nói:
– MờQie4i canHWu2Mqhủ tịchQie4 anHWu2Mqvà tổnanHWu2Mqg anHWu2Mqgiám đốc5D2XW3cm Qie4dùng trà.

Ông VăQie4n TQie4rác lịcanHWu2Mqh sQie4ự cầQie4m lanHWu2Mqy tr5D2XW3cmà l5D2XW3cmên thưởngQie4 thứanHWu2Mqc. MùQie4i 5D2XW3cmvị 5D2XW3cmtrà qu5D2XW3cmen thuanHWu2Mqộc xôn5D2XW3cmg lQie4ên Qie4mũi ônanHWu2Mqg. ÔngQie4 nanHWu2Mqhìn VQie4ĩnh PhoQie4ng cườianHWu2Mq nói:

- XanHWu2Mqem Qie4ra 5D2XW3cmquý anHWu2Mqcông Qie4ty cQie4ó điề5D2XW3cmu Qie4tra m5D2XW3cmột chúQie4t vềanHWu2Mq sở5D2XW3cm thíchc5D2XW3cm ủaanHWu2Mq tôianHWu2Mq 5D2XW3cmthì phải.

Nói 5D2XW3cmxong 5D2XW3cmông liềanHWu2Mqn uốnQie4g t5D2XW3cmhử mộtanHWu2Mq ngQie4ụm. VừanHWu2Mqa u5D2XW3cmống x5D2XW3cmong ôn5D2XW3cmg lanHWu2Mqiền đ5D2XW3cmưa 5D2XW3cmly tr5D2XW3cmà Qie4ra nhanHWu2Mqìn chăm5D2XW3cm chú.anHWu2Mq 5D2XW3cmSau đóQie4 uốngQie4 một5D2XW3cm h5D2XW3cmơi cQie4ạn Qie4ly rồianHWu2Mq cQie4ười mộanHWu2Mqt 5D2XW3cmcách sảnanHWu2Mqg khoái5D2XW3cm nhìnQie4 VQie4ĩnh P5D2XW3cmhong cườiQie4 hỏi:

- Qie4Có thể5D2XW3cm 5D2XW3cmcho 5D2XW3cmtôi gặpanHWu2Mq anHWu2Mqngười anHWu2Mqpha tQie4rà không?

Vĩnh PhoanHWu2Mqng qua5D2XW3cmy đầuQie4 nhanHWu2Mqìn MQie4ai TQie4hi hỏi:

- LàanHWu2Mq c5D2XW3cmô 5D2XW3cmpha 5D2XW3cmtrà à.

- TôanHWu2Mqi… –5D2XW3cm Qie4Mai T5D2XW3cmhi Qie4nét mặtQie4 đầQie4y 5D2XW3cmsợ hảianHWu2Mq ấp5D2XW3cm anHWu2Mqúng 5D2XW3cmkhông dámQie4 t5D2XW3cmrả anHWu2Mqlời. CanHWu2Mqô không5D2XW3cm biQie4ết tạiQie4 saQie4o ôngQie4 V5D2XW3cmăn tráanHWu2Mqc lạ5D2XW3cmi muốn5D2XW3cm gặ5D2XW3cmp ngườianHWu2Mq anHWu2Mqpha tanHWu2Mqrà, khôanHWu2Mqng biết5D2XW3cm cóanHWu2Mq 5D2XW3cmphải Qie4do anHWu2Mqtrà c5D2XW3cmó vQie4ấn đQie4ề Qie4hay 5D2XW3cmkhông. anHWu2MqCô vQie4ừa anHWu2Mqsợ banHWu2Mqị đuổi5D2XW3cm việcanHWu2Mq Qie4vừa 5D2XW3cmsợ anHWu2Mqliên lụy5D2XW3cm 5D2XW3cmHiểu ĐồanHWu2Mqng Qie4càng kanHWu2Mqhông dáanHWu2Mqm nói.
VĩQie4nh PhonQie4g nh5D2XW3cmìn vQie4ẻ ấpQie4 úngQie4 củ5D2XW3cma ManHWu2Mqai anHWu2MqThi Qie4thì liền5D2XW3cm u5D2XW3cmống thanHWu2Mqử lQie4y tràanHWu2Mq anHWu2Mqxem 5D2XW3cmcó pQie4hải lanHWu2Mqà có5D2XW3cm vầanHWu2Mqn đề5D2XW3cm gì5D2XW3cm haQie4y khônQie4g. NhưnanHWu2Mqg 5D2XW3cmkhi cậQie4u vừanHWu2Mqa uốn5D2XW3cmg vàoQie4. VịQie4 ngọtQie4 thấ5D2XW3cmm ng5D2XW3cmay đ5D2XW3cmầu lưỡi5D2XW3cm anHWu2Mqlại tQie4hêm mộQie4t chú5D2XW3cmt vQie4ị c5D2XW3cmhua tỏQie4a hưQie4ơng 5D2XW3cmthơm nhQie4è anHWu2Mqnhẹ cùnQie4g với5D2XW3cm 5D2XW3cmhương hQie4oa hanHWu2Mqồng khiếanHWu2Mqn ng5D2XW3cmười 5D2XW3cmta sQie4ảng khoáianHWu2Mq. Cậu5D2XW3cm bi5D2XW3cmết anHWu2Mqngay ngườQie4i anHWu2Mqpha tr5D2XW3cmà l5D2XW3cmà ai:

- ManHWu2Mqau Qie4ra ganHWu2Mqọi Qie4cô anHWu2Mqấy anHWu2Mqvào đây.

Mai TanHWu2Mqhi luốanHWu2Mqng cuốnganHWu2Mq vộianHWu2Mq luQie4i r5D2XW3cma ngoài5D2XW3cm. VĩnhanHWu2Mq P5D2XW3cmhong nhìanHWu2Mqn ôn5D2XW3cmg VQie4ăn TrácanHWu2Mq nghQie4i nQie4gại, rồQie4i v5D2XW3cmới anHWu2Mqtay rQie4ót thê5D2XW3cmm mộtQie4 tanHWu2Mqách trà5D2XW3cm 5D2XW3cmkhác cQie4ho ôn5D2XW3cmg taQie4. ÔnganHWu2Mq VăQie4n TrQie4ác không5D2XW3cm ngầ5D2XW3cmn Qie4ngại cầmanHWu2Mq nganHWu2Mqay tácanHWu2Mqh 5D2XW3cmtrà Qie4uống c5D2XW3cmạn, rồiQie4 cườianHWu2Mq sảnganHWu2Mq khoái:

- ĐãQie4 l5D2XW3cmâu khôQie4ng đượcanHWu2Mq anHWu2Mquống trả5D2XW3cm anHWu2Mqnày rồi,Qie4 cũnganHWu2Mq Qie4hơn h5D2XW3cmai nămQie4 rQie4ồi. Thậ5D2XW3cmt kh5D2XW3cmông ngờ5D2XW3cm quý5D2XW3cm anHWu2Mqcông 5D2XW3cmty 5D2XW3cmlại hi5D2XW3cmểu anHWu2Mqrõ khQie4ách anHWu2Mqcủa mì5D2XW3cmnh đQie4ến vậy.

Vĩnh Ph5D2XW3cmong nhìQie4n thần5D2XW3cm tháianHWu2Mq ônQie4g VanHWu2Mqăn TráchanHWu2Mq Qie4như th5D2XW3cmế thìQie4 k5D2XW3cminh ngQie4ạc lanHWu2Mqắm, anHWu2Mqông TuấnanHWu2Mq KhanHWu2Mqanh thấ5D2XW3cmy anHWu2Mqvậy mới5D2XW3cm nói:

- Đây5D2XW3cm là5D2XW3cm loạiQie4 tràQie4 đặcanHWu2Mq banHWu2Mqiệt manHWu2Mqà lúcQie4 nQie4ãy anHWu2Mqba tô5D2XW3cmi 5D2XW3cmnói đến.

- VậanHWu2Mqy tanHWu2Mqhì mời5D2XW3cm ngàQie4i uanHWu2Mqống thêmQie4 tQie4ách nữaQie4 5D2XW3cm– VĩanHWu2Mqnh Pho5D2XW3cmng c5D2XW3cmười nanHWu2Mqói rồiQie4 ranHWu2Mqa 5D2XW3cmhiệu anHWu2Mqcho Khươn5D2XW3cmg Thái.

Khương Th5D2XW3cmái hiểuQie4 ýQie4 liền5D2XW3cm róQie4t Qie4thêm mộtanHWu2Mq tanHWu2Mqách tràanHWu2Mq nữ5D2XW3cma. Tách5D2XW3cm anHWu2Mqtrà đầu,5D2XW3cm VĩQie4nh Pho5D2XW3cmng vì5D2XW3cm kháQie4ch anHWu2Mqsáo vàQie4 cũ5D2XW3cmng đểQie4 anHWu2Mqbày t5D2XW3cmỏ lòng5D2XW3cm hiếu5D2XW3cm khanHWu2Mqách canHWu2Mqủa 5D2XW3cmmình. NhưQie4ng tách5D2XW3cm thứQie4 hanHWu2Mqai, cậuanHWu2Mq tuyệtanHWu2Mq khanHWu2Mqông thể5D2XW3cm Qie4rót bởanHWu2Mqi vì5D2XW3cm cậQie4u khQie4ông tQie4hể đanHWu2Mqể ôngQie4 Qie4Văn 5D2XW3cmTrác canHWu2Mqho rằn5D2XW3cmg cậuanHWu2Mq đananHWu2Mqg hạanHWu2Mq m5D2XW3cmình tQie4rước ôn5D2XW3cmg 5D2XW3cmấy. NhưanHWu2Mq 5D2XW3cmvậy anHWu2Mqkhi thỏ5D2XW3cma hQie4iệp mới5D2XW3cm khônganHWu2Mq bịanHWu2Mq ônQie4g anHWu2Mqấy 5D2XW3cmxử ép.

Ông VănanHWu2Mq 5D2XW3cmTrác vQie4ới 5D2XW3cmcon mắt5D2XW3cm lãoQie4 lu5D2XW3cmyện cQie4ủa manHWu2Mqình cũng5D2XW3cm hiểuQie4 ranHWu2Mqõ 5D2XW3cmý tanHWu2Mqứ nàyanHWu2Mq. ÔnanHWu2Mqg nheQie4o nh5D2XW3cmeo mắQie4t nhanHWu2Mqìn 5D2XW3cmVĩnh PhanHWu2Mqong:” ThanHWu2Mqằng nanHWu2Mqhóc này5D2XW3cm xeQie4m 5D2XW3cmra ranHWu2Mqất canHWu2Mqó bảnQie4 lĩnh”

- anHWu2MqCốc…cốc …

Cánh cửQie4a m5D2XW3cmở Qie4ra, anHWu2MqHiểu Đ5D2XW3cmồng bướcanHWu2Mq và5D2XW3cmo. ĐậpQie4 vàQie4o mặtanHWu2Mq củaQie4 cQie4ô lQie4à gươanHWu2Mqng mặtanHWu2Mq của5D2XW3cm Vĩ5D2XW3cmnh PhanHWu2Mqong, canHWu2Mqậu anHWu2Mqđang mởQie4 tQie4o mắtQie4 nhìanHWu2Mqn côQie4, khóe5D2XW3cm miệnganHWu2Mq k5D2XW3cmhẽ mQie4ĩm cười5D2XW3cm. CanHWu2Mqậu qQie4uay sanQie4g nh5D2XW3cmìn ôanHWu2Mqng VăQie4n TanHWu2Mqrác nói:

- Cô5D2XW3cm ấanHWu2Mqy chínQie4h Qie4là ng5D2XW3cmười anHWu2Mqđã anHWu2Mqpha trà.

Sau đQie4ó rấanHWu2Mqt tQie4ự nhi5D2XW3cmên cậu5D2XW3cm đQie4ứng dậQie4y kéQie4o anHWu2MqHiểu ĐanHWu2Mqồng vàoQie4 s5D2XW3cmát ngườianHWu2Mq mQie4ình anHWu2Mqtỏ anHWu2Mqvẻ anHWu2Mqâu anHWu2Mqyếm. HanHWu2Mqành độngQie4 củaQie4 cậu5D2XW3cm khianHWu2Mqến Qie4tất cả5D2XW3cm Qie4mọi nanHWu2Mqgười đQie4ều anHWu2Mqsửng sốt5D2XW3cm. NgaQie4y cả5D2XW3cm HQie4iểu ĐồnganHWu2Mq cũ5D2XW3cmng b5D2XW3cmị 5D2XW3cmkinh nganHWu2Mqạc trừnganHWu2Mq mQie4ắt nhìanHWu2Mqn cậuQie4 ngỡQie4 ngàng.
Chỉ5D2XW3cm canHWu2Mqó ô5D2XW3cmng 5D2XW3cmVăn TranHWu2Mqác ngồi5D2XW3cm nhìnanHWu2Mq th5D2XW3cmấy thanHWu2Mqì cườiQie4 vang:

- Ha5D2XW3cmha…lúc nanHWu2Mqãy 5D2XW3cmta đãQie4 Qie4nói lQie4à cảmQie4 t5D2XW3cmhấy anHWu2Mqcậu rQie4ất que5D2XW3cmn. QuảanHWu2Mq nhianHWu2Mqên là5D2XW3cm khônganHWu2Mq 5D2XW3cmsai mà.

Hiểu ĐồnganHWu2Mq ngQie4he tianHWu2Mqếng qanHWu2Mquen qQie4uen 5D2XW3cmthì liềnanHWu2Mq q5D2XW3cmuay đầuQie4 lạianHWu2Mq nhìn,anHWu2Mq anHWu2Mqthấy ôngQie4 VăQie4n TanHWu2Mqrác đang5D2XW3cm nhìnanHWu2Mq mình5D2XW3cm canHWu2Mqười thanHWu2Mqì kQie4inh ngạc5D2XW3cm kanHWu2Mqêu lên:

- Ông…

- H5D2XW3cmiểu Qie4Đồng! CQie4on bQie4é nanHWu2Mqày còQie4n nQie4hớ ôn5D2XW3cmg anHWu2Mqsao? –5D2XW3cm Ôn5D2XW3cmg VanHWu2Mqăn TráQie4c cưanHWu2Mqời Qie4vui vẻ5D2XW3cm nữaQie4 nanHWu2Mqhư tráchQie4 móc.

- anHWu2MqCon rQie4ất nQie4hớ ôngQie4 Qie4– HQie4iểu ĐồngQie4 cườianHWu2Mq hanHWu2Mqối lỗi.

- Qie4Ông 5D2XW3cmđã tQie4ìm chanHWu2Mqáu mấyQie4 chụcQie4 lần5D2XW3cm Qie4nhưng anHWu2Mqkhông thấyQie4. Qie4Sao cháanHWu2Mqu độtQie4 nganHWu2Mqột Qie4nghỉ 5D2XW3cmlàm thế5D2XW3cm, l5D2XW3cmàm Qie4ông t5D2XW3cmhèm uống5D2XW3cm tràanHWu2Mq mQie4à chanHWu2Mqẳng c5D2XW3cmó Qie4ai ph5D2XW3cma anHWu2Mqcho uống.Qie4 Qie4Chẳng a5D2XW3cmi ph5D2XW3cma hợanHWu2Mqp anHWu2Mqý ôanHWu2Mqng cả.

Hiểu Đồng5D2XW3cm cũnganHWu2Mq khanHWu2Mqông biQie4ết nênQie4 nói5D2XW3cm gìQie4, Qie4cô Qie4cúi đầu5D2XW3cm cười5D2XW3cm nhanHWu2Mqẹ. SQie4au đó,anHWu2Mq c5D2XW3cmô b5D2XW3cmắt đầ5D2XW3cmu ýQie4 thứ5D2XW3cmc đượcanHWu2Mq rằnganHWu2Mq mìanHWu2Mqnh đanHWu2Mqang banHWu2Mqị Vĩ5D2XW3cmnh Pho5D2XW3cmng 5D2XW3cmôm chặt,anHWu2Mq Qie4thì cQie4ảm anHWu2Mqthấy xấuanHWu2Mq hổanHWu2Mq 5D2XW3cmđi nhícQie4h ngườQie4i 5D2XW3cmra anHWu2Mqxa thQie4ì nào5D2XW3cm ngờanHWu2Mq c5D2XW3cmàng bị5D2XW3cm VĩnQie4h PhonQie4g ôQie4m chanHWu2Mqặt 5D2XW3cmvà kéo5D2XW3cm canHWu2Mqô Qie4cùng n5D2XW3cmgồi anHWu2Mqxuống. HiểQie4u ĐanHWu2Mqồng bất5D2XW3cm đắc5D2XW3cm anHWu2Mqdĩ phQie4ải nanHWu2Mqgồi xuốngQie4 c5D2XW3cmùng cậu.

Sau anHWu2Mqkhi đQie4ã giữQie4 HiểQie4u ĐồngQie4 yênQie4 phanHWu2Mqận troanHWu2Mqng taanHWu2Mqy mìnQie4h thìQie4 VanHWu2Mqĩnh PhanHWu2Mqong cườianHWu2Mq lQie4àm ranHWu2Mqa v5D2XW3cmẻ ng5D2XW3cmạc nhiênQie4 nói:

- ThìQie4 rQie4a ôn5D2XW3cmg q5D2XW3cmuen biết5D2XW3cm vớianHWu2Mq nQie4gười yanHWu2Mqêu 5D2XW3cmcủa cháu.

Lại Qie4thêm manHWu2Mqột lần5D2XW3cm nữa,Qie4 5D2XW3cmtất cả5D2XW3cm mQie4ọi người5D2XW3cm tranHWu2Mqong phQie4òng bị5D2XW3cm Qie4kinh ngạcanHWu2Mq tột5D2XW3cm độ,Qie4 H5D2XW3cmiểu ĐồnQie4g th5D2XW3cmì cảmanHWu2Mq Qie4thấy toàn5D2XW3cm thân5D2XW3cm ruQie4n lanHWu2Mqên đầyQie4 xanHWu2Mqúc cảmanHWu2Mq kQie4hi VĩnhQie4 Qie4Phong giớianHWu2Mq thiệu5D2XW3cm anHWu2Mqcô lQie4à anHWu2Mqngười yêQie4u củaanHWu2Mq anHWu2Mqcậu côanHWu2Mqng kha5D2XW3cmi t5D2XW3cmrước mặt5D2XW3cm mọi5D2XW3cm người.

- anHWu2MqHai 5D2XW3cmđứa tQie4rẻ nà5D2XW3cmy quảanHWu2Mq thật5D2XW3cm rấQie4t xứng5D2XW3cm đôianHWu2Mq phảQie4i không?5D2XW3cm –Qie4 Qie4Ông Qie4Văn TrácQie4 cườiQie4 qQie4uay sananHWu2Mqg canHWu2Mqon traanHWu2Mqi hỏi.

- anHWu2MqDạ, đúnganHWu2Mq vanHWu2Mqậy –5D2XW3cm Ông5D2XW3cm Qie4Tuấn KhanHWu2Mqanh gậtQie4 đQie4ầu cười.

- X5D2XW3cmem ranHWu2Mqa, Qie4chúng 5D2XW3cmta rấQie4t canHWu2Mqó dQie4uyên với5D2XW3cm n5D2XW3cmhau –Qie4 VanHWu2Mqĩnh PanHWu2Mqhong chQie4ớp 5D2XW3cmlấy canHWu2Mqơ hội5D2XW3cm nàanHWu2Mqy liềanHWu2Mqn đQie4ề rQie4a yê5D2XW3cmu cQie4ầu –5D2XW3cm 5D2XW3cmChủ tịcQie4h, Qie4mong nanHWu2Mqgài Qie4suy n5D2XW3cmghĩ lạiQie4 đềQie4 nghị5D2XW3cm anHWu2Mqcủa chúnanHWu2Mqg 5D2XW3cmtôi. ChúQie4ng tQie4ôi sẽ5D2XW3cm Qie4thu manHWu2Mqua lạanHWu2Mqi vQie4ới giáanHWu2Mq c5D2XW3cmao, tuyệt5D2XW3cm đốianHWu2Mq Qie4không để5D2XW3cm anHWu2Mqngài chủ5D2XW3cm tịc5D2XW3cmh Qie4bị Qie4lỗ đâu.

- 5D2XW3cmVề vấanHWu2Mqn đề5D2XW3cm Qie4này thật5D2XW3cm kh5D2XW3cmó tanHWu2Mqrả lờ5D2XW3cmi –anHWu2Mq ÔnganHWu2Mq Văn5D2XW3cm TráchanHWu2Mq ganHWu2Mqiả vờ5D2XW3cm 5D2XW3cmra anHWu2Mqchiều Qie4suy nghĩ.

- Qie4Ngài chủ5D2XW3cm tịchanHWu2Mq anHWu2Mqtheo tôianHWu2Mq đượcanHWu2Mq biếQie4t anHWu2Mqcác nQie4gài m5D2XW3cmua lQie4ô đấtanHWu2Mq 5D2XW3cmđó c5D2XW3cmũng chẳnganHWu2Mq đểQie4 lanHWu2Mqàm 5D2XW3cmgì c5D2XW3cmả, vậ5D2XW3cmy sanHWu2Mqao khô5D2XW3cmng nQie4hượng lạanHWu2Mqi c5D2XW3cmho chún5D2XW3cmg tôi.

- CậuanHWu2Mq cũQie4ng biếtQie4 Qie4chính ph5D2XW3cmủ đangQie4 rQie4a Qie4dự anHWu2Mqán Qie4xây Qie4dựng đô5D2XW3cm th5D2XW3cmị mớ5D2XW3cmi ởanHWu2Mq 5D2XW3cmlô đấtanHWu2Mq Qie4đó. B5D2XW3cmây giờQie4 anHWu2Mqcó lẽ5D2XW3cm chQie4úng anHWu2Mqtôi kh5D2XW3cmông sanHWu2Mqử dụng5D2XW3cm l5D2XW3cmô đấ5D2XW3cmt đQie4ó, nhanHWu2Mqưng saanHWu2Mqu 5D2XW3cmnày banHWu2Mqiết đQie4âu canHWu2Mqó l5D2XW3cmúc lạiQie4 cần.

- NhưngQie4 th5D2XW3cmeo tôiQie4 đượcanHWu2Mq biết5D2XW3cm thìanHWu2Mq h5D2XW3cmình Qie4như toà5D2XW3cmn Qie4bộ vanHWu2Mqốn đanHWu2Mqầu Qie4tư Qie4của cácQie4 vịQie4 đa5D2XW3cmng 5D2XW3cmđổ Qie4vào kếQie4 Qie4hoạch đầanHWu2Mqu tưanHWu2Mq anHWu2Mqở mỹ.5D2XW3cm 5D2XW3cmCó lẽanHWu2Mq còQie4n Qie4khá lâ5D2XW3cmu mớanHWu2Mqi có5D2XW3cm thQie4ể tianHWu2Mqến hàn5D2XW3cmh dựQie4 Qie4án 5D2XW3cmtiếp the5D2XW3cmo. VậyanHWu2Mq tQie4hì l5D2XW3cmô đấ5D2XW3cmt đóanHWu2Mq bỏQie4 hoanHWu2Mqang 5D2XW3cmrất phanHWu2Mqí. NQie4ếu Qie4công Qie4ty chịu5D2XW3cm nhượngQie4 lanHWu2Mqại Qie4cho cônganHWu2Mq tanHWu2Mqy tô5D2XW3cmi thanHWu2Mqì sanHWu2Mqau 5D2XW3cmnày công5D2XW3cm anHWu2Mqty củaQie4 n5D2XW3cmgài muốnanHWu2Mq tiếnanHWu2Mq hànanHWu2Mqh k5D2XW3cmế hoạchanHWu2Mq khác,anHWu2Mq côngQie4 tanHWu2Mqy tôianHWu2Mq anHWu2Mqsẽ hỗ5D2XW3cm trợQie4 c5D2XW3cmho c5D2XW3cmác ngàianHWu2Mq anHWu2Mqlô đ5D2XW3cmất khác.Qie4 Bả5D2XW3cmo 5D2XW3cmđảm khônQie4g thuanHWu2Mqa gQie4ì anHWu2Mqlô đ5D2XW3cmất này.

- Cậu5D2XW3cm tanHWu2Mqhật làQie4 ngườ5D2XW3cmi anHWu2Mqmau lẹanHWu2Mq –5D2XW3cm ÔQie4ng 5D2XW3cmVăn 5D2XW3cmtrác cưQie4ời nói,5D2XW3cm xanHWu2Mqong quaanHWu2Mqy lại5D2XW3cm nhìQie4n HiQie4ểu ĐanHWu2Mqồng nóQie4i –Qie4 anHWu2MqTôi 5D2XW3cmxem HiểQie4u ĐồnganHWu2Mq nh5D2XW3cmư chá5D2XW3cmu gáianHWu2Mq canHWu2Mqủa 5D2XW3cmmình ch5D2XW3cmo nanHWu2Mqên tôiQie4 mo5D2XW3cmng c5D2XW3cmậu đối5D2XW3cm 5D2XW3cmxử tố5D2XW3cmt 5D2XW3cmvới 5D2XW3cmcon bé.Qie4 anHWu2MqChuyện hợp5D2XW3cm 5D2XW3cmtác tô5D2XW3cmi sanHWu2Mqẽ sQie4uy 5D2XW3cmnghĩ lạianHWu2Mq x5D2XW3cmem. Nhưn5D2XW3cmg Qie4trong tQie4hời anHWu2Mqgian đó5D2XW3cm mQie4ong anHWu2Mqcậu Qie4cho tô5D2XW3cmi mượn5D2XW3cm Hiể5D2XW3cmu ĐồnQie4g anHWu2Mqít Qie4hôm. anHWu2MqLâu rồiQie4 khônQie4g được5D2XW3cm uốnQie4g tanHWu2Mqrà Qie4do 5D2XW3cmcon anHWu2Mqbé Qie4pha, tôi5D2XW3cm cũnganHWu2Mq muanHWu2Mqốn canHWu2Mqùng coanHWu2Mqn Qie4bé Qie4hàn huyêQie4n tâmanHWu2Mq sự.

- anHWu2MqĐược! LanHWu2Mqúc nàoanHWu2Mq n5D2XW3cmgài rảnhanHWu2Mq rỗiQie4 canHWu2Mqứ 5D2XW3cmgọi HiểuanHWu2Mq Đồn5D2XW3cmg đến5D2XW3cm chơi.

Vĩnh PhonQie4g tQie4rả lời5D2XW3cm xonanHWu2Mqg liềQie4n qua5D2XW3cmy qQie4ua HiểanHWu2Mqu anHWu2MqĐồng, Qie4dùng tanHWu2Mqay vanHWu2Mqịnh cằ5D2XW3cmm củaQie4 HiểQie4u Đ5D2XW3cmồng xoanHWu2Mqay manHWu2Mqặt c5D2XW3cmô 5D2XW3cmlại nhìn5D2XW3cm anHWu2Mqâu yếmQie4 tình5D2XW3cm t5D2XW3cmứ nói:

- EQie4m yê5D2XW3cmu, 5D2XW3cmem th5D2XW3cmấy vậyQie4 được5D2XW3cm không?

Hiểu ĐanHWu2Mqồng khônanHWu2Mqg anHWu2Mqbiết tạ5D2XW3cmi sanHWu2Mqao VQie4ĩnh Phon5D2XW3cmg lạiQie4 l5D2XW3cmàm vậy,5D2XW3cm nhưnanHWu2Mqg tQie4rước mặanHWu2Mqt anHWu2Mqông VăQie4n TrácQie4, canHWu2Mqô kanHWu2Mqhông tiệnQie4 hỏianHWu2Mq c5D2XW3cmũng kh5D2XW3cmông d5D2XW3cmám bàyQie4 tQie4ỏ gì5D2XW3cm c5D2XW3cmả đQie4àng ngo5D2XW3cman n5D2XW3cmgoãn 5D2XW3cmgật đầu,anHWu2Mq cò5D2XW3cmn anHWu2Mqphối hợpQie4 5D2XW3cmcùng anHWu2Mqcậu anHWu2Mqmĩm cười5D2XW3cm 5D2XW3cmnhìn nhau.

Ông Văn5D2XW3cm T5D2XW3cmrác anHWu2Mqnhìn haQie4i đứa5D2XW3cm Qie4trẻ 5D2XW3cmthì kQie4hẽ cưanHWu2Mqời đứ5D2XW3cmng dậy:

- ĐưanHWu2Mqợc, 5D2XW3cmhai tuầnanHWu2Mq saQie4u tQie4ôi sẽanHWu2Mq trả5D2XW3cm lờ5D2XW3cmi chanHWu2Mqo cậu.

- anHWu2MqHy vọn5D2XW3cmg đượQie4c nhQie4ận sựanHWu2Mq đQie4ồng ýanHWu2Mq c5D2XW3cmủa ngà5D2XW3cmi –anHWu2Mq VĩnhQie4 PhQie4ong canHWu2Mqũng Qie4đứng dậQie4y canHWu2Mqhào, tQie4ay vẫnQie4 ô5D2XW3cmm chặt5D2XW3cm eQie4o Qie4Hiểu ĐồnanHWu2Mqg khôn5D2XW3cmg rời.

Khi ôn5D2XW3cmg VănanHWu2Mq T5D2XW3cmrác vanHWu2Mqừa đi5D2XW3cm 5D2XW3cmra nanHWu2Mqgoài Qie4. BQie4àn ta5D2XW3cmy anHWu2Mqđặt lQie4ên anHWu2Mqeo củaQie4 HiểuanHWu2Mq ĐanHWu2Mqồng buô5D2XW3cmng thỏngQie4 xu5D2XW3cmống, gư5D2XW3cmơng mặQie4t danHWu2Mqịu d5D2XW3cmàng lanHWu2Mqúc 5D2XW3cmnãy lập5D2XW3cm tứ5D2XW3cmc Qie4trở lạQie4i lạnh5D2XW3cm 5D2XW3cmbăng. CậuanHWu2Mq anHWu2Mqquay lạanHWu2Mqi nóiQie4 n5D2XW3cmhư rQie4a lệnh:

- MọiQie4 5D2XW3cmngười n5D2XW3cmghe đ5D2XW3cmây, chQie4uyện anHWu2Mqnày chanHWu2Mqỉ anHWu2Mqlà vì5D2XW3cm côQie4ng tanHWu2Mqy thanHWu2Mqôi. 5D2XW3cmCho anHWu2Mqnên tQie4ôi kh5D2XW3cmông hanHWu2Mqi vọ5D2XW3cmng mọiQie4 ngQie4ười đồanHWu2Mqn đạQie4i anHWu2Mqlung t5D2XW3cmung rQie4a bênanHWu2Mq ngo5D2XW3cmài, ảnhanHWu2Mq hư5D2XW3cmởng Qie4đến cônganHWu2Mq tyanHWu2Mq. CóanHWu2Mq bianHWu2Mqết chưa.

- Qie4Chúng tanHWu2Mqôi bQie4iết rồanHWu2Mqi Qie4phó tổnQie4g –anHWu2Mq Tấ5D2XW3cmt cả5D2XW3cm mọi5D2XW3cm ngQie4ười đồng5D2XW3cm Qie4loạt nói.

- MọQie4i nQie4gười anHWu2Mqra ngoàQie4i đi5D2XW3cm –anHWu2Mq VĩQie4nh P5D2XW3cmhong nhQie4ẹ nhàQie4ng nói.

Tất anHWu2Mqcả mQie4ọi ngưanHWu2Mqời đề5D2XW3cmu lầanHWu2Mqn lượt5D2XW3cm r5D2XW3cma Qie4ngoài. HiểQie4u ĐồnganHWu2Mq cũng5D2XW3cm địnhanHWu2Mq r5D2XW3cma cùnanHWu2Mqg nhưnganHWu2Mq V5D2XW3cmĩnh PhoanHWu2Mqng đã5D2XW3cm 5D2XW3cmgọi lại:

- anHWu2MqCô ở5D2XW3cm lại,5D2XW3cm tQie4ôi Qie4có chuyệQie4n muanHWu2Mqốn nói5D2XW3cm anHWu2Mqvới cô.

***

Tất cQie4ả mọi5D2XW3cm 5D2XW3cmngười nQie4hìn ha5D2XW3cmi ngườiQie4 m5D2XW3cmột cá5D2XW3cmi r5D2XW3cmồi nQie4hanh anHWu2Mqchóng biếnQie4 đ5D2XW3cmi. H5D2XW3cmiểu ĐồanHWu2Mqng đứngQie4 anHWu2Mqyên tại5D2XW3cm chỗ5D2XW3cm Qie4chờ mQie4ọi ngườianHWu2Mq 5D2XW3cmra hếanHWu2Mqt cQie4ô anHWu2Mqmới xQie4oay nganHWu2Mqười vềanHWu2Mq phíanHWu2Mqa VĩnhanHWu2Mq 5D2XW3cmPhong. Qie4Nhưng VQie4ĩnh PanHWu2Mqhong xoanHWu2Mqay lanHWu2Mqưng lại5D2XW3cm phanHWu2Mqía cô5D2XW3cm, Qie4im lặnanHWu2Mqg khôQie4ng nóianHWu2Mq ganHWu2Mqì. HiểuanHWu2Mq ĐồngQie4 cũ5D2XW3cmng khôngQie4 5D2XW3cmthúc gQie4iục, canHWu2Mqô anHWu2Mqcũng iQie4m lặnganHWu2Mq chờQie4 đợ5D2XW3cmi. NQie4hưng 5D2XW3cmkhông ganHWu2Mqian xun5D2XW3cmg quanQie4h 5D2XW3cmnhư baQie4o Qie4trùm anHWu2Mqlấy họanHWu2Mq đếnQie4 Qie4nghẹt thQie4ở. Dườ5D2XW3cmng nhQie4ư cQie4hỉ còanHWu2Mqn 5D2XW3cmlại tiếngQie4 Qie4tim đập.

Khi VĩanHWu2Mqnh 5D2XW3cmPhong k5D2XW3cmhẽ anHWu2Mqxoay ngườiQie4 anHWu2Mqlại, dườ5D2XW3cmng nQie4hư ánhQie4 sánganHWu2Mq s5D2XW3cmau lanHWu2Mqưng cậu5D2XW3cm tỏanHWu2Mqa Qie4ra anHWu2Mqhai bên.

- anHWu2MqCó biếtanHWu2Mq v5D2XW3cmì sa5D2XW3cmo tôi5D2XW3cm giữ5D2XW3cm 5D2XW3cmcô Qie4ở 5D2XW3cmlại không?

- BQie4iết anHWu2Mq– Qie4Hiểu ĐồnganHWu2Mq cắ5D2XW3cmn nQie4hẹ môanHWu2Mqi Qie4rồi bậtanHWu2Mq ra.

- Tốt,Qie4 hanHWu2Mqy vọnganHWu2Mq tronQie4g haQie4i tuần5D2XW3cm này5D2XW3cm cô5D2XW3cm và5D2XW3cm Qie4tôi sẽanHWu2Mq hợpQie4 tanHWu2Mqác tanHWu2Mqốt 5D2XW3cmvới Qie4nhau –Qie4 VĩQie4nh Ph5D2XW3cmong khẽanHWu2Mq ganHWu2Mqật đầu5D2XW3cm hàianHWu2Mq lòng.

- TanHWu2Mqại sanHWu2Mqao? Qie4– HiểuQie4 Đồng5D2XW3cm cuQie4ối cùnanHWu2Mqg Qie4cũng lê5D2XW3cmn tiếng5D2XW3cm hỏianHWu2Mq anHWu2Mqra nhữnganHWu2Mq đanHWu2Mqiều giấu5D2XW3cm kínQie4 nã5D2XW3cmy giờ.

- VQie4ì anHWu2Mqcô chínQie4h l5D2XW3cmà bànanHWu2Mq đạpQie4 canHWu2Mqủa tôi5D2XW3cm đểQie4 tiQie4ếp canHWu2Mqập chanHWu2Mqủ tịch5D2XW3cm VăanHWu2Mqn T5D2XW3cmrác –anHWu2Mq VĩnhQie4 PhonanHWu2Mqg tranHWu2Mqả lời5D2XW3cm Qie4thẳng t5D2XW3cmhừng, v5D2XW3cmẻ mQie4ặt khônQie4g chú5D2XW3cmt 5D2XW3cmthay đổi,Qie4 dườ5D2XW3cmng nQie4hư t5D2XW3cmrong l5D2XW3cmòng không5D2XW3cm cóanHWu2Mq chútQie4 cảmQie4 giáQie4c gì.

“ Qie4Bàn đạp”anHWu2Mq –anHWu2Mq HanHWu2Mqiểu ĐồnganHWu2Mq canHWu2Mqay đắ5D2XW3cmng nghQie4ĩ. TroQie4ng lòng5D2XW3cm cQie4ậu 5D2XW3cmcô 5D2XW3cmchỉ làQie4 bànanHWu2Mq đạpQie4 khôanHWu2Mqng h5D2XW3cmơn kanHWu2Mqhông kémQie4. 5D2XW3cmLúc tranHWu2Mqước, HiQie4ểu Đ5D2XW3cmồng từng5D2XW3cm 5D2XW3cmkể chanHWu2Mqo Qie4Vĩnh Ph5D2XW3cmong ngh5D2XW3cme vềanHWu2Mq anHWu2Mqông anHWu2MqVăn Trá5D2XW3cmc, 5D2XW3cmchỉ 5D2XW3cmlà lúanHWu2Mqc đQie4ó hanHWu2Mqai 5D2XW3cmngười đều5D2XW3cm kanHWu2Mqhông biếanHWu2Mqt ô5D2XW3cmng t5D2XW3cma chanHWu2Mqính lanHWu2Mqà chủQie4 anHWu2Mqtịch 5D2XW3cmtập đoàn5D2XW3cm VanHWu2Mqĩnh Phát.Qie4 L5D2XW3cmúc VanHWu2Mqĩnh Ph5D2XW3cmong tựQie4 nhianHWu2Mqên Qie4tỏ Qie4ra Qie4thân mQie4ật v5D2XW3cmới canHWu2Mqô, HiểanHWu2Mqu Đồng5D2XW3cm đãQie4 đoáanHWu2Mqn raQie4, Vĩnh5D2XW3cm PhanHWu2Mqong 5D2XW3cmmuốn Qie4giả vờ5D2XW3cm đểQie4 Qie4ông Văn5D2XW3cm Tr5D2XW3cmác vQie4ui vẻQie4 đồ5D2XW3cmng 5D2XW3cmý Qie4điều kiệnQie4 củaQie4 cậu.5D2XW3cm Qie4Nhưng c5D2XW3cmô khôQie4ng ng5D2XW3cmờ cậuanHWu2Mq lạiQie4 nóanHWu2Mqi thẳng5D2XW3cm anHWu2Mqra Qie4cô chỉ5D2XW3cm làQie4 anHWu2Mqcái bàQie4n đạanHWu2Mqp. anHWu2MqTim cảanHWu2Mqm thấ5D2XW3cmy rQie4ất đ5D2XW3cmau, c5D2XW3cmô muốn5D2XW3cm kìmQie4 n5D2XW3cmén nỗ5D2XW3cmi đa5D2XW3cmu lạanHWu2Mqi, khônganHWu2Mq manHWu2Mquốn canHWu2Mqho anHWu2MqVĩnh PhonanHWu2Mqg phátanHWu2Mq giáanHWu2Mqc Qie4ra cõQie4i lanHWu2Mqòng đau5D2XW3cm đớn5D2XW3cm Qie4của cQie4ô Qie4nhưng m5D2XW3cmà nỗanHWu2Mqi đaQie4u Qie4ập đQie4ến 5D2XW3cmqua nQie4hanh khiếanHWu2Mqn cô5D2XW3cm kh5D2XW3cmông thể5D2XW3cm anHWu2Mqkìm lạ5D2XW3cmi. NQie4ét anHWu2Mqđau buồnanHWu2Mq th5D2XW3cmể 5D2XW3cmhiện rõ5D2XW3cm trê5D2XW3cmn Qie4nét mặ5D2XW3cmt và5D2XW3cm đôianHWu2Mq mắ5D2XW3cmt, ch5D2XW3cmỉ lQie4à cuốiQie4 cùng5D2XW3cm côQie4 khanHWu2Mqông rQie4ơi nướcanHWu2Mq mắt.

- TôiQie4 khôQie4ng anHWu2Mqđồng ýanHWu2Mq –anHWu2Mq HiểuQie4 Đồng5D2XW3cm anHWu2Mqchợt buanHWu2Mqông n5D2XW3cmhẹ mộ5D2XW3cmt câu.

Vĩnh P5D2XW3cmhong Qie4liền giươnganHWu2Mq đôianHWu2Mq mắtQie4 banHWu2Mqén nhanHWu2Mqọn nhìn5D2XW3cm HiểuQie4 ĐồnganHWu2Mq. CậanHWu2Mqu hừanHWu2Mq 5D2XW3cmnhẹ 5D2XW3cmmột cáanHWu2Mqi rQie4ồi nói:

- ChẳnganHWu2Mq phảiQie4 côanHWu2Mq nQie4ói Qie4cô anHWu2Mqlà 5D2XW3cmngười giúp5D2XW3cm việcanHWu2Mq củaanHWu2Mq tôianHWu2Mq ha5D2XW3cmy saoQie4. CanHWu2Mqô vẫQie4n anHWu2Mqcòn Qie4giữ Qie4tiền canHWu2Mqủa tôanHWu2Mqi Qie4mà. 5D2XW3cmVậy thQie4ì canHWu2Mqhỉ cQie4ần côanHWu2Mq đồnQie4g 5D2XW3cmý thQie4ì sa5D2XW3cmu kQie4hi xoanHWu2Mqng tôiQie4 sẽ5D2XW3cm 5D2XW3cmxóa hếtanHWu2Mq nợQie4 nầnQie4 ch5D2XW3cmo cô.

- T5D2XW3cmiền 5D2XW3cmcủa aanHWu2Mqnh tôi5D2XW3cm khônganHWu2Mq hềanHWu2Mq sàianHWu2Mq đếnanHWu2Mq anHWu2Mqmột đanHWu2Mqồng. TôanHWu2Mqi sẽ5D2XW3cm trảQie4 anHWu2Mqlại cQie4ho anQie4h Qie4– HiểuanHWu2Mq ĐồQie4ng chỉ5D2XW3cm canHWu2Mqòn các5D2XW3cmh giữ5D2XW3cm lạiQie4 chQie4o mì5D2XW3cmnh canHWu2Mqhút lò5D2XW3cmng anHWu2Mqtự trọnganHWu2Mq manHWu2Mqà thôi.

- TanHWu2Mqôi k5D2XW3cmhông anHWu2Mqcần côQie4 trả5D2XW3cm lanHWu2Mqại –5D2XW3cm Vĩnh5D2XW3cm PanHWu2Mqhong liếcQie4 nhì5D2XW3cmn 5D2XW3cmcô n5D2XW3cmói –5D2XW3cm Cô5D2XW3cm qu5D2XW3cmên rằnganHWu2Mq trQie4ong anHWu2Mqhợp đồngQie4 c5D2XW3cmô đ5D2XW3cmã n5D2XW3cmói sQie4ẽ là5D2XW3cmm bấanHWu2Mqt cứanHWu2Mq việQie4c gìanHWu2Mq tôiQie4 yêanHWu2Mqu anHWu2Mqcầu sao.

Hiểu ĐồnganHWu2Mq n5D2XW3cmghe Vĩnh5D2XW3cm PhonanHWu2Mqg n5D2XW3cmói thìQie4 th5D2XW3cmất thần5D2XW3cm, c5D2XW3cmô khQie4ông ng5D2XW3cmờ VĩnanHWu2Mqh PhanHWu2Mqong v5D2XW3cmẫn cònanHWu2Mq giữQie4 5D2XW3cmtờ 5D2XW3cmhợp đ5D2XW3cmồng đó.anHWu2Mq LanHWu2Mqúc VĩQie4nh Ph5D2XW3cmong đưaQie4 anHWu2Mqthẻ chanHWu2Mqo canHWu2Mqô, Qie4Hiểu anHWu2MqĐồng kQie4hông nhận,Qie4 chQie4o nên5D2XW3cm tro5D2XW3cmng anHWu2Mqlúc vanHWu2Mqui đùa5D2XW3cm anHWu2Mqcô m5D2XW3cmới n5D2XW3cmói, nế5D2XW3cmu muốnQie4 cQie4ô nhậnanHWu2Mq t5D2XW3cmhì phả5D2XW3cmi làmanHWu2Mq hợpQie4 đồnQie4g rõanHWu2Mq anHWu2Mqràng. Đó5D2XW3cm l5D2XW3cmà hợQie4p đQie4ồng anHWu2Mqthuê ngườiQie4 gianHWu2Mqúp việc.5D2XW3cm Tron5D2XW3cmg hanHWu2Mqợp đồ5D2XW3cmng Vĩnh5D2XW3cm PhonanHWu2Mqg anHWu2Mqcố ý5D2XW3cm Qie4thêm anHWu2Mqvào câu:anHWu2Mq “5D2XW3cm BanHWu2Mqên 5D2XW3cmB nh5D2XW3cmất địnhanHWu2Mq phảanHWu2Mqi làQie4m the5D2XW3cmo Qie4bất c5D2XW3cmứ anHWu2Mqyêu cầu5D2XW3cm nàQie4o củaQie4 bQie4ên A”Qie4. Qie4Lúc đQie4ó, Qie4Hiểu ĐQie4ồng Qie4nghĩ cQie4ả đời5D2XW3cm cô5D2XW3cm 5D2XW3cmmuốn anHWu2Mqở bêQie4n cạ5D2XW3cmnh VĩanHWu2Mqnh 5D2XW3cmPhong, vanHWu2Mqới lạianHWu2Mq l5D2XW3cmúc đanHWu2Mqó Qie4cả 5D2XW3cmhai hạnanHWu2Mqh anHWu2Mqphúc bênQie4 nhQie4au, tQie4ờ hQie4ợp đồnQie4g đ5D2XW3cmó 5D2XW3cmchỉ anHWu2Mqlà nhất5D2XW3cm 5D2XW3cmthời đanHWu2Mqùa vuanHWu2Mqi. KQie4hông ngờQie4 cậQie4u lạanHWu2Mqi dùng5D2XW3cm n5D2XW3cmó vàanHWu2Mqo 5D2XW3cmviệc éanHWu2Mqp buanHWu2Mqộc cô.

Vĩnh PhoanHWu2Mqng anHWu2Mqcũng khô5D2XW3cmng ngờ5D2XW3cm cậu5D2XW3cm lạ5D2XW3cmi d5D2XW3cmùng điềuQie4 5D2XW3cmkhoản Qie4đó đanHWu2Mqể ép5D2XW3cm 5D2XW3cmcô nhanHWu2Mqận lờQie4i. C5D2XW3cmhỉ anHWu2Mqlà lúQie4c Hiể5D2XW3cmu ĐồnganHWu2Mq nhanHWu2Mqắc đếQie4n số5D2XW3cm tiềanHWu2Mqn đó,Qie4 VĩQie4nh PhanHWu2Mqong Qie4đã lanHWu2Mqôi tQie4ờ hanHWu2Mqợp đồnganHWu2Mq ranHWu2Mqa đọcanHWu2Mq lạianHWu2Mq, chỉ5D2XW3cm đểanHWu2Mq ônanHWu2Mq lạianHWu2Mq anHWu2Mqnhững hanHWu2Mqồi ứQie4c anHWu2Mqđẹp nganHWu2Mqày xưaQie4 5D2XW3cmmà t5D2XW3cmhôi. Nà5D2XW3cmo ng5D2XW3cmờ lại5D2XW3cm vậnQie4 danHWu2Mqụng n5D2XW3cmhững Qie4điều kho5D2XW3cmản đQie4ó bâyanHWu2Mq giờ.

- AQie4nh 5D2XW3cm….- H5D2XW3cmiểu ĐồnganHWu2Mq 5D2XW3cmchỉ thốtQie4 l5D2XW3cmên 5D2XW3cmđược mQie4ột anHWu2Mqlời ranHWu2Mqồi i5D2XW3cmm bặt.

- Vớ5D2XW3cmi lạQie4i, cô5D2XW3cm lanHWu2Mqà anHWu2Mqngười củ5D2XW3cma côanHWu2Mqng tyQie4, canHWu2Mqô phảQie4i cóanHWu2Mq t5D2XW3cmrách nanHWu2Mqhiệm giúanHWu2Mqp đỡ5D2XW3cm công5D2XW3cm 5D2XW3cmty 5D2XW3cmtrong lúanHWu2Mqc khanHWu2Mqó khăn5D2XW3cm –anHWu2Mq VĩnQie4h 5D2XW3cmPhong anHWu2Mqsắc Qie4lạnh 5D2XW3cmnói vớianHWu2Mq HiểanHWu2Mqu Đồng,anHWu2Mq saQie4u đó5D2XW3cm Qie4nhìn cQie4ô m5D2XW3cmột c5D2XW3cmái kì5D2XW3cmm né5D2XW3cmn mớiQie4 n5D2XW3cmói ti5D2XW3cmếp –anHWu2Mq ĐiềQie4u 5D2XW3cmnày cũQie4ng làanHWu2Mq làmanHWu2Mq vìQie4 V5D2XW3cmĩnh ThàanHWu2Mqnh. AQie4nh ấy5D2XW3cm 5D2XW3cmlà tQie4ổng anHWu2Mqgiám đốcanHWu2Mq củaQie4 cônganHWu2Mq tyQie4. Nếu5D2XW3cm cóanHWu2Mq bềQie4 gìanHWu2Mq th5D2XW3cmì an5D2XW3cmh ấy5D2XW3cm làanHWu2Mq ngQie4ười chịuanHWu2Mq tráchQie4 nQie4hiệm 5D2XW3cmnhiều nhất.

Vĩnh Pho5D2XW3cmng nhắanHWu2Mqc đến5D2XW3cm VĩnQie4h ThànanHWu2Mqh làanHWu2Mqm Hiểu5D2XW3cm ĐồnganHWu2Mq tanHWu2Mqỉnh ra5D2XW3cm, cô5D2XW3cm anHWu2Mqđã quêQie4n mQie4ất rằnganHWu2Mq anHWu2Mqmình đanHWu2Mqã nguey65anHWu2Mqn cảanHWu2Mq đanHWu2Mqời chămQie4 Qie4sóc Qie4Vĩnh T5D2XW3cmhành. CQie4ô n5D2XW3cmhìn anHWu2MqVĩnh PhoQie4ng kiQie4ên quyế5D2XW3cmt nói:

- NQie4ếu làQie4 vQie4ì 5D2XW3cmVĩnh TanHWu2Mqhành thì5D2XW3cm t5D2XW3cmôi đồng5D2XW3cm ý.

Vĩnh Phon5D2XW3cmg nganHWu2Mqhe HQie4iểu Đồn5D2XW3cmg đồ5D2XW3cmng Qie4ý Qie4thì canHWu2Mqười nhạt.

- KhQie4ông Qie4có chuyệ5D2XW3cmn Qie4gì nữa5D2XW3cm Qie4đúng 5D2XW3cmkhông? V5D2XW3cmậy Qie4tôi đanHWu2Mqi rQie4a ngoà5D2XW3cmi đQie4ây anHWu2Mq– Nó5D2XW3cmi xon5D2XW3cmg H5D2XW3cmiểu ĐồngQie4 l5D2XW3cmập tứcQie4 Qie4đi ra.

Vĩnh Phon5D2XW3cmg cun5D2XW3cmg 5D2XW3cmtay Qie4đấm mạnQie4h xuốn5D2XW3cmg Qie4mặt 5D2XW3cmbàn. BQie4àn t5D2XW3cmay lầnQie4 tanHWu2Mqrước đấmanHWu2Mq vàanHWu2Mqo tườnQie4g, anHWu2Mqnay lại5D2XW3cm tiếp5D2XW3cm tQie4ục chảyQie4 máyQie4 Qie4đến t5D2XW3cmê dại.
Các tờanHWu2Mq Qie4báo đ5D2XW3cmang xQie4ôn xa5D2XW3cmo 5D2XW3cmvề việcanHWu2Mq nữQie4 mianHWu2Mqnh Qie4tinh 5D2XW3cmAnh Kỳ5D2XW3cm vừaanHWu2Mq mới5D2XW3cm về5D2XW3cm nQie4ước đã5D2XW3cm tQie4ham gQie4ia hoạt5D2XW3cm động5D2XW3cm anHWu2Mqtừ thiQie4ện rấQie4t nhanHWu2Mqiều. RấtanHWu2Mq nhi5D2XW3cmều nơ5D2XW3cmi đượcanHWu2Mq canHWu2Mqô đếnQie4 th5D2XW3cmăm quàQie4 5D2XW3cmtrao quQie4à canHWu2Mqũng nhưanHWu2Mq 5D2XW3cmtài tranHWu2Mqợ. MQie4ặt Qie4khác, AanHWu2Mqnh 5D2XW3cmKỳ cũngQie4 lanHWu2Mqà c5D2XW3cmon Qie4gái dQie4uy nhấtanHWu2Mq anHWu2Mqcủa mộanHWu2Mqt cônganHWu2Mq t5D2XW3cmy lớnanHWu2Mq bêQie4n Qie4mỹ chanHWu2Mqo nQie4ên dướ5D2XW3cmi sự5D2XW3cm hỗ5D2XW3cm tQie4rợ Qie4và tàQie4i tQie4rợ cQie4ủa c5D2XW3cmông 5D2XW3cmty đQie4ó. Nhữ5D2XW3cmng trạiQie4 trẻanHWu2Mq anHWu2Mqmồ canHWu2Mqôi được5D2XW3cm tăn5D2XW3cmg cQie4ường 5D2XW3cmthêm nhữnQie4g tranQie4g thi5D2XW3cmết bịQie4 tốQie4t Qie4hơn, hiệanHWu2Mqn đại5D2XW3cm hQie4ơn. MọianHWu2Mq 5D2XW3cmhành độngQie4 anHWu2Mqcủa 5D2XW3cmcô từ5D2XW3cm k5D2XW3cmhi trởanHWu2Mq anHWu2Mqvề rấtQie4 đ5D2XW3cmược người5D2XW3cm dân5D2XW3cm ủnganHWu2Mq hộ5D2XW3cm. D5D2XW3cmanh tiếanHWu2Mqng anHWu2Mqcủa 5D2XW3cmcô anHWu2Mqở trQie4ong nướ5D2XW3cmc chẳnganHWu2Mq mấ5D2XW3cmy chốc5D2XW3cm trở5D2XW3cm anHWu2Mqnên cQie4ao. Chẳng5D2XW3cm nhữ5D2XW3cmng vQie4ậy, cQie4hính phanHWu2Mqủ Qie4còn tranHWu2Mqao 5D2XW3cmtặng anHWu2Mqbằng kQie4hen côngQie4 dânQie4 vìQie4 tổQie4 qu5D2XW3cmốc ch5D2XW3cmo 5D2XW3cmcô anHWu2Mq( anHWu2Mqhổng anHWu2Mqbiết anHWu2Mqcó cQie4ái bằnganHWu2Mq Qie4này anHWu2Mqkhông nữa5D2XW3cm Qie4– tấtQie4 cảanHWu2Mq chỉQie4 lanHWu2Mqà Qie4trí tưởnganHWu2Mq tQie4ượng 5D2XW3cmcủa c5D2XW3cmon nhỏQie4 anHWu2Mqtác g5D2XW3cmiả 5D2XW3cmmà thôQie4i Qie4) 5D2XW3cm. Ch5D2XW3cmo nênanHWu2Mq anHWu2Mqtivi 5D2XW3cmvà bQie4áo chíanHWu2Mq ngàQie4y nà5D2XW3cmo anHWu2Mqcũng 5D2XW3cmđăng tảianHWu2Mq hQie4ình ảnh5D2XW3cm cô5D2XW3cm đang5D2XW3cm lanHWu2Mqàm t5D2XW3cmừ thiện.

Rất anHWu2Mqnhiều buổ5D2XW3cmi tiệcQie4 anHWu2Mqlớn đềQie4u m5D2XW3cmời anHWu2Mqbằng đượ5D2XW3cmc c5D2XW3cmô đếnQie4 5D2XW3cmtham dự.Qie4 CQie4ho nênanHWu2Mq A5D2XW3cmnh KỳanHWu2Mq vôanHWu2Mq cùnanHWu2Mqg bQie4ận rộn.Qie4 Cuối5D2XW3cm cùngQie4 cô5D2XW3cm 5D2XW3cmquyết địnanHWu2Mqh tanHWu2Mqrốn khỏi5D2XW3cm m5D2XW3cmột anHWu2Mqbữa tiệcanHWu2Mq đểQie4 anHWu2Mqđến Qie4nhà VĩnhanHWu2Mq PhoQie4ng. 5D2XW3cmQuả nhưQie4 anHWu2Mqcô đ5D2XW3cmịnh liệu,Qie4 Vĩnh5D2XW3cm PQie4hong mQie4ở anHWu2Mqcửa Qie4cho Qie4cô với5D2XW3cm Qie4vẻ mặt5D2XW3cm anHWu2Mqkhó chịu.

- An5D2XW3cmh đãQie4 Qie4bảo 5D2XW3cmem anHWu2Mqđừng tùyQie4 tiệ5D2XW3cmn đến5D2XW3cm Qie4đây mà.

- Mấy5D2XW3cm ngàQie4y naanHWu2Mqy e5D2XW3cmm anHWu2Mqmệt m5D2XW3cmuốn chết,5D2XW3cm hanHWu2Mqôm naanHWu2Mqy tranHWu2Mqốn đếnanHWu2Mq nhàanHWu2Mq aanHWu2Mqnh để5D2XW3cm đượQie4c nghỉ5D2XW3cm Qie4ngơi, anQie4h anHWu2Mqkhông 5D2XW3cmthể tiếp5D2XW3cm đóQie4n Qie4em mộ5D2XW3cmt cQie4hút àQie4 –anHWu2Mq AQie4nh KỳanHWu2Mq 5D2XW3cmnũng nị5D2XW3cmu nanHWu2Mqhào đến5D2XW3cm ôQie4m chặanHWu2Mqt anHWu2MqVĩnh PhonQie4g nói.

Vĩnh Ph5D2XW3cmong bựQie4c bộiQie4 xô5D2XW3cm cô5D2XW3cm ranHWu2Mqa anHWu2Mqkhỏi người5D2XW3cm mình5D2XW3cm, 5D2XW3cmmắt khẽQie4 l5D2XW3cmướt nhìnQie4 đồng5D2XW3cm hQie4ồ trêQie4n t5D2XW3cmường, vẫnQie4 anHWu2Mqchưa Qie4tới giờ,anHWu2Mq cQie4ậu 5D2XW3cmbỗng thấyQie4 nhẹ5D2XW3cm nhỏmanHWu2Mq tron5D2XW3cmg lòng.

- EQie4m đừngQie4 có5D2XW3cm nhanHWu2Mqư Qie4vậy nữa,Qie4 ph5D2XW3cmải anHWu2Mqbiết Qie4giữ anHWu2Mqhình tượn5D2XW3cmg củaanHWu2Mq anHWu2Mqmình chQie4ứ. ĐểanHWu2Mq anHWu2Mqngười Qie4ta n5D2XW3cmhìn Qie4thấy th5D2XW3cmì saanHWu2Mqo? –Qie4 VĩnQie4h PQie4hong khóanHWu2Mq canHWu2Mqhịu cằnQie4 nhằn.

- ĐểQie4 ng5D2XW3cmười t5D2XW3cma thấyQie4 th5D2XW3cmì sa5D2XW3cmo. Qie4Thấy thìQie4 cànganHWu2Mq tốanHWu2Mqt. 5D2XW3cmDù gQie4ì eanHWu2Mqm 5D2XW3cmcũng côngQie4 khaQie4i th5D2XW3cmeo 5D2XW3cmđuổi aQie4nh 5D2XW3cmtrước báoanHWu2Mq 5D2XW3cmđài rQie4ồi còn5D2XW3cm anHWu2Mqgì –anHWu2Mq AanHWu2Mqnh K5D2XW3cmỳ cườianHWu2Mq cưQie4ời t5D2XW3cmrả lời.

Vĩnh PhQie4ong bấanHWu2Mqt lQie4ực đà5D2XW3cmnh nói:

- Vào5D2XW3cm nhàQie4 n5D2XW3cmgồi đi.

Anh Kỳ5D2XW3cm cư5D2XW3cmời h5D2XW3cmì hìQie4 th5D2XW3cmeo VanHWu2Mqĩnh PhanHWu2Mqong Qie4vào nhà.Qie4 Hôm5D2XW3cm 5D2XW3cmnay anHWu2MqVĩnh P5D2XW3cmhong tha5D2XW3cmm 5D2XW3cmdự mQie4ột banHWu2Mqữa tQie4iệc, tiệ5D2XW3cmc xo5D2XW3cmng Qie4cậu cảmQie4 thQie4ấy dạ5D2XW3cm dà5D2XW3cmy khQie4á đQie4au nanHWu2Mqên về5D2XW3cm thẳngQie4 n5D2XW3cmhà màanHWu2Mq khô5D2XW3cmng đế5D2XW3cmn Qie4công t5D2XW3cmy. Cậu5D2XW3cm cứ5D2XW3cm thếanHWu2Mq ngồanHWu2Mqi và5D2XW3cmo 5D2XW3cmghế xeanHWu2Mqm tiQie4vi đểanHWu2Mq mặ5D2XW3cmc AanHWu2Mqnh KỳQie4 mu5D2XW3cmốn lanHWu2Mqàm Qie4gì thQie4ì làmanHWu2Mq. anHWu2MqAnh KỳQie4 anHWu2Mqcũng ngoa5D2XW3cmn ngoQie4ãn ngồ5D2XW3cmi xanHWu2Mqem ti5D2XW3cmvi, thỉnQie4h thoanHWu2Mqảng ngọQie4 ngu5D2XW3cmậy chanHWu2Mqọc phá5D2XW3cm VĩQie4nh PhoQie4ng. VanHWu2Mqĩnh PhanHWu2Mqong tuanHWu2Mqy gianHWu2Mqả v5D2XW3cmờ bìnQie4h thả5D2XW3cmn xe5D2XW3cmm anHWu2Mqtivi như5D2XW3cmng m5D2XW3cmắt cQie4ứ liế5D2XW3cmc nhìn5D2XW3cm đồnganHWu2Mq hồ.5D2XW3cm VĩnhanHWu2Mq PhQie4ong không5D2XW3cm b5D2XW3cmiết h5D2XW3cmành đQie4ộng n5D2XW3cmày anHWu2Mqcủa cậuanHWu2Mq đ5D2XW3cmã bịQie4 An5D2XW3cmh KỳanHWu2Mq đQie4ể 5D2XW3cmý. CuốiQie4 cùanHWu2Mqng đồnganHWu2Mq hồQie4 cũngQie4 sắp5D2XW3cm đến5D2XW3cm ganHWu2Mqiờ, cậQie4u v5D2XW3cmội đứngQie4 dậyQie4 đuổiQie4 A5D2XW3cmnh KanHWu2Mqỳ về.

- anHWu2MqEm kQie4hông muốnQie4 vanHWu2Mqề –anHWu2Mq anHWu2MqAnh KQie4ỳ giởQie4 giọ5D2XW3cmng nhõQie4ng nhẽo.

- KhanHWu2Mqông được,5D2XW3cm tanHWu2Mqrễ rồianHWu2Mq eanHWu2Mqm về5D2XW3cm đi5D2XW3cm Qie4– VĩnhanHWu2Mq anHWu2MqPhong kiênanHWu2Mq anHWu2Mqquyết Qie4xua đuổi.

- Qie4Trễ anHWu2Mqthì canHWu2Mqó 5D2XW3cmsao đâuanHWu2Mq, eanHWu2Mqm anHWu2Mqngủ lại5D2XW3cm ởQie4 Qie4đây –5D2XW3cm AanHWu2Mqnh KỳanHWu2Mq đềanHWu2Mq nghị.

- Ở5D2XW3cm đQie4ây eanHWu2Mqm nganHWu2Mqủ khônanHWu2Mqg q5D2XW3cmuen 5D2XW3cmđâu –5D2XW3cm VĩanHWu2Mqnh 5D2XW3cmPhong t5D2XW3cmừ chối.

Cả haQie4i ganHWu2Mqiằng Qie4co một5D2XW3cm hồanHWu2Mqi, cuQie4ối 5D2XW3cmcùng anHWu2MqAnh KỳQie4 5D2XW3cmcũng đ5D2XW3cmành Qie4phải canHWu2Mqhịu thuanHWu2Mqa, côQie4 nói:

- VậQie4y anQie4h 5D2XW3cmphải hôQie4n Qie4em anHWu2Mqmột cái5D2XW3cm, hôQie4n xon5D2XW3cmg e5D2XW3cmm sQie4ẽ anHWu2Mqra vềanHWu2Mq –anHWu2Mq AnQie4h KỳanHWu2Mq cư5D2XW3cmời anHWu2Mqgian Qie4ra anHWu2Mqđiều kiện.

Vĩnh Pho5D2XW3cmng anHWu2Mqlại nhQie4ìn đ5D2XW3cmồng Qie4hồ, vanHWu2Mqẫn cònanHWu2Mq sớm.Qie4 Qie4Nhưng cQie4ậu khQie4ông mQie4uốn anHWu2MqAnh KanHWu2Mqỳ anHWu2Mqrầy Qie4rà ở5D2XW3cm lQie4ại, nênanHWu2Mq đồQie4ng anHWu2Mqý. C5D2XW3cmậu 5D2XW3cmcúi mặt5D2XW3cm định5D2XW3cm anHWu2Mqhôn anHWu2Mqlại anHWu2Mqmá AnanHWu2Mqh Kỳ,5D2XW3cm nàoQie4 ngờanHWu2Mq 5D2XW3cmcậu lQie4ại banHWu2Mqi AnQie4h K5D2XW3cmỳ anHWu2Mqôm cQie4hầm lấy5D2XW3cm 5D2XW3cmhôn lê5D2XW3cmn môQie4i. CôanHWu2Mq gQie4iữ chặ5D2XW3cmt lấyanHWu2Mq cộQie4 VĩnQie4h PhoanHWu2Mqng khôanHWu2Mqng cQie4hịu rời5D2XW3cm. NQie4gay 5D2XW3cmlúc 5D2XW3cmđó cQie4ánh cửaQie4 nhanHWu2Mqà VQie4ĩnh Qie4Phong bQie4ật ra.
ChiQie4ều nanHWu2Mqay, Hiểu5D2XW3cm ĐồnganHWu2Mq cQie4ó hẹ5D2XW3cmn Qie4cùng anHWu2Mqông 5D2XW3cmVăn TráanHWu2Mqc 5D2XW3cmgặp manHWu2Mqặt tranHWu2Mqò chuyệQie4n, vQie4ì vi5D2XW3cmệc lấyQie4 lòanHWu2Mqng ông5D2XW3cm anHWu2Mqcho anHWu2Mqnên HiểanHWu2Mqu ĐồnQie4g cóQie4 anHWu2Mqthể 5D2XW3cmtự ýanHWu2Mq rời5D2XW3cm k5D2XW3cmhỏi Qie4công anHWu2Mqty Qie4để đanHWu2Mqến gặ5D2XW3cmp ông.anHWu2Mq K5D2XW3cmhi 5D2XW3cmra vQie4ề 5D2XW3cmcô g5D2XW3cmhé siQie4êu 5D2XW3cmthị Qie4đi chợanHWu2Mq, vìanHWu2Mq t5D2XW3cmừ siêu5D2XW3cm thị5D2XW3cm đếnanHWu2Mq nQie4àh vĩnh5D2XW3cm Pho5D2XW3cmng p5D2XW3cmhải quanHWu2Mqa manHWu2Mqấy lưQie4ợt anHWu2Mqxe anHWu2Mqbuýt anHWu2Mqnên Hiểu5D2XW3cm 5D2XW3cmĐồng Qie4đi t5D2XW3cmaxi đ5D2XW3cmến canHWu2Mqho tiện.anHWu2Mq CQie4ho nêQie4n côanHWu2Mq đ5D2XW3cmến anHWu2Mqsớm hơn5D2XW3cm 5D2XW3cmmọi ngày5D2XW3cm. DựanHWu2Mq đanHWu2Mqịnh nấuanHWu2Mq cơ5D2XW3cmm sQie4ớm rồQie4i đanHWu2Mqi rQie4ước Qie4bé PhonQie4g v5D2XW3cmà anHWu2Mqbé Đường5D2XW3cm cùnQie4g anHWu2Mqvề anHWu2Mqnhà. Cô5D2XW3cm vQie4ừa mởQie4 cửa5D2XW3cm bướcanHWu2Mq vào5D2XW3cm thìQie4 5D2XW3cmchứng kiếnQie4 5D2XW3cmAnh 5D2XW3cmKỳ vQie4à V5D2XW3cmĩnh PhanHWu2Mqong đaanHWu2Mqng anHWu2Mqhôn nhauanHWu2Mq. anHWu2MqTim 5D2XW3cmcô nh5D2XW3cmư chếanHWu2Mqt anHWu2Mqđi m5D2XW3cmột nữa.

***

Hai ngườiQie4 Qie4kia 5D2XW3cmcũng anHWu2Mqbị bấtanHWu2Mq nganHWu2Mqờ vội5D2XW3cm 5D2XW3cmbuông nhQie4au rQie4a. NhQie4ưng Vĩnh5D2XW3cm PhoanHWu2Mqng lQie4ãnh đanHWu2Mqạm Qie4thờ ơanHWu2Mq nhưanHWu2Mq khô5D2XW3cmng anHWu2Mqcó gìQie4. anHWu2MqAnh Kỳ5D2XW3cm tanHWu2Mqhì Qie4thẹn anHWu2Mqthùng đỏ5D2XW3cm mặt.

- X5D2XW3cmin lỗi!Qie4 Qie4Tôi làanHWu2Mqm phiền5D2XW3cm haQie4i người5D2XW3cm rồi,Qie4 tôianHWu2Mq đQie4i ranHWu2Mqa ngoài5D2XW3cm mộtQie4 lát.

Anh Qie4Kỳ nhanHWu2Mqìn 5D2XW3cmthấy HiểuQie4 Đ5D2XW3cmồng taQie4y xáQie4ch đồ5D2XW3cm ăQie4n t5D2XW3cmhì nói:

- Khôn5D2XW3cmg cầnanHWu2Mq anHWu2Mqđâu. BâyQie4 giờQie4 tôianHWu2Mq phảanHWu2Mqi Qie4về rồi5D2XW3cm, vừQie4a 5D2XW3cmrồi chanHWu2Mqỉ làanHWu2Mq hôanHWu2Mqn t5D2XW3cmạm biệ5D2XW3cmt th5D2XW3cmôi. NếanHWu2Mqu lúanHWu2Mqc n5D2XW3cmãy 5D2XW3cmcô màQie4 đến5D2XW3cm s5D2XW3cmớm Qie4thì 5D2XW3cmđúng anHWu2Mqlà ngượngQie4 anHWu2Mqchết đưanHWu2Mqợc –Qie4 AQie4nh K5D2XW3cmỳ gQie4iả vanHWu2Mqờ manHWu2Mqắt cỡ5D2XW3cm anHWu2Mqnói, gianHWu2Mqọng điệuanHWu2Mq ranHWu2Mqõ làanHWu2Mq anHWu2Mqcố t5D2XW3cmình gâyQie4 hiểanHWu2Mqu lầm5D2XW3cm. CQie4ô Qie4ta cốanHWu2Mq 5D2XW3cmý 5D2XW3cmlàm c5D2XW3cmho HiểQie4u Đồng5D2XW3cm h5D2XW3cmiểu rằngQie4 c5D2XW3cmô Qie4ta anHWu2Mqvà VĩQie4nh Phon5D2XW3cmg anHWu2Mqvừa 5D2XW3cmlàm ch5D2XW3cmuyện mờQie4 Qie4ám xong.

Hiểu ĐồngQie4 anHWu2Mqcắn mQie4ôi cườQie4i ngượnganHWu2Mq rồianHWu2Mq đứ5D2XW3cmng anHWu2Mqnép qQie4ua mộtanHWu2Mq bênQie4 nhường5D2XW3cm 5D2XW3cmlối Qie4cho AnanHWu2Mqh Kỳ.Qie4 Qie4Nhưng anHWu2MqAnh KỳQie4 kanHWu2Mqhông Qie4đi ranHWu2Mqa Qie4liền Qie4mà chạyQie4 đQie4ến hô5D2XW3cmn trộmanHWu2Mq mộ5D2XW3cmt canHWu2Mqái l5D2XW3cmên manHWu2Mqá VĩnhanHWu2Mq PanHWu2Mqhong rồanHWu2Mqi cườianHWu2Mq nói:

- EQie4m anHWu2Mqđi vềanHWu2Mq đanHWu2Mqây, anHWu2Mqanh pQie4hải gọi5D2XW3cm đ5D2XW3cmiện anHWu2Mqthoại canHWu2Mqho eQie4m Qie4đó nha.

Vĩnh PhanHWu2Mqong v5D2XW3cmẫn 5D2XW3cmim lặnanHWu2Mqg khôngQie4 Qie4nói anHWu2Mqgì. 5D2XW3cmCòn AnanHWu2Mqh KỳanHWu2Mq đ5D2XW3cmi ngananHWu2Mqg quanHWu2Mqa anHWu2MqHiểu Đồ5D2XW3cmng cQie4ố ýanHWu2Mq cườiQie4 nói:

- NhờanHWu2Mq Qie4cô canHWu2Mqhăm sanHWu2Mqóc ananHWu2Mqh VĩnQie4h Qie4Phong củanHWu2Mqa tôianHWu2Mq dùm.

Khi Qie4Anh Kỳ5D2XW3cm 5D2XW3cmđi vềanHWu2Mq, V5D2XW3cmĩnh 5D2XW3cmPhong khẽQie4 lườm5D2XW3cm Hiể5D2XW3cmu ĐồngQie4 mộtQie4 cáanHWu2Mqi rồQie4i 5D2XW3cmđi th5D2XW3cmẳng lêanHWu2Mqn lầu.anHWu2Mq Hiể5D2XW3cmu ĐồngQie4 gươngQie4 Qie4mặt tái5D2XW3cm nhợtQie4 n5D2XW3cmhìn Qie4theo bQie4óng dánQie4g V5D2XW3cmĩnh PhoanHWu2Mqng bu5D2XW3cmồn bQie4ã. Rồ5D2XW3cmi x5D2XW3cmách đQie4ồ 5D2XW3cmđi xuốn5D2XW3cmg bếp.

Cả anHWu2Mqbuổi Qie4nấu cơanHWu2Mqm, anHWu2Mqtâm hồanHWu2Mqn H5D2XW3cmiểu ĐồanHWu2Mqng đ5D2XW3cmều đểQie4 5D2XW3cmnới kháanHWu2Mqc. TQie4ay liêQie4n tụcanHWu2Mq 5D2XW3cmbị cứa5D2XW3cm đứt,Qie4 lẫnanHWu2Mq l5D2XW3cmộn giQie4a vị5D2XW3cm, côQie4 th5D2XW3cmở dàianHWu2Mq thẩn5D2XW3cm thanHWu2Mqờ đừng5D2XW3cm yanHWu2Mqên 5D2XW3cmmột 5D2XW3cmchỗ Qie4cho đ5D2XW3cmến kh5D2XW3cmi nồi5D2XW3cm anHWu2Mqcanh sôianHWu2Mq trQie4àn 5D2XW3cmra ngoàianHWu2Mq cQie4ô vộ5D2XW3cmi v5D2XW3cmàng anHWu2Mqdùng t5D2XW3cmay bốcanHWu2Mq nQie4ắp nanHWu2Mqồi 5D2XW3cmlên, quêQie4n mQie4ất c5D2XW3cmái nóQie4ng khiến5D2XW3cm bànQie4 tanHWu2Mqay bịQie4 bỏQie4ng anHWu2Mqửng đỏanHWu2Mq lên5D2XW3cm 5D2XW3cmran anHWu2Mqrát. Chỉ5D2XW3cm đếanHWu2Mqn Qie4khi anHWu2Mqtay côQie4 bQie4ị a5D2XW3cmi đó5D2XW3cm nắmanHWu2Mq 5D2XW3cmkéo đế5D2XW3cmn bên5D2XW3cm vòanHWu2Mqi nQie4ước xãanHWu2Mq anHWu2Mqmát canHWu2Mqô mớiQie4 th5D2XW3cmấy 5D2XW3cmdễ anHWu2Mqchịu lại.

- 5D2XW3cmCô lQie4à đanHWu2Mqồ nganHWu2Mqốc àQie4 –5D2XW3cm Vĩnh5D2XW3cm Phon5D2XW3cmg Qie4tức giậ5D2XW3cmn mắ5D2XW3cmng –5D2XW3cm Nồi5D2XW3cm nước5D2XW3cm sQie4ôi nhanHWu2Mqư vậy5D2XW3cm m5D2XW3cmà dùQie4ng a5D2XW3cmty khô5D2XW3cmng bốc.

Hiểu ĐồanHWu2Mqng ng5D2XW3cmước mắt5D2XW3cm 5D2XW3cmnhìn VĩanHWu2Mqnh Ph5D2XW3cmong, gươnganHWu2Mq manHWu2Mqặt vẫQie4n 5D2XW3cmlạnh lQie4ùng anHWu2Mqnhư thế,Qie4 canHWu2Mqhỉ cóQie4 á5D2XW3cmnh mắanHWu2Mqt l5D2XW3cmà cóanHWu2Mq canHWu2Mqhút đauQie4 lònQie4g. 5D2XW3cmCô đQie4ể yênanHWu2Mq ta5D2XW3cmy mQie4ình tro5D2XW3cmng tQie4ay Vĩ5D2XW3cmnh PhongQie4, b5D2XW3cmàn tanHWu2Mqay cậanHWu2Mqu Qie4vuốt nhẹ5D2XW3cm chanHWu2Mqỗ bỏngQie4 r5D2XW3cmát dướ5D2XW3cmi vò5D2XW3cmi nưQie4ớc Qie4làm anHWu2Mqtay côanHWu2Mq dễQie4 ch5D2XW3cmịu Qie4vô cùnganHWu2Mq, dưQie4ờng n5D2XW3cmhư Qie4chưa từnQie4g bị5D2XW3cm bỏng.

Vĩnh 5D2XW3cmPhong dQie4ùng kanHWu2Mqhăn nhanHWu2Mqẹ nhàanHWu2Mqng laanHWu2Mqu Qie4sách tanHWu2Mqay chanHWu2Mqo anHWu2Mqcô anHWu2Mqrồi lạanHWu2Mqi bôianHWu2Mq thanHWu2Mquốc cQie4ho canHWu2Mqô, Qie4hành độ5D2XW3cmng rấQie4r â5D2XW3cmn cầanHWu2Mqn, rấtanHWu2Mq d5D2XW3cmịu 5D2XW3cmdàng, cậu5D2XW3cm nhẹQie4 nhànganHWu2Mq Qie4thổi anHWu2Mqvào anHWu2Mqtay canHWu2Mqô anHWu2Mqcho thanHWu2Mquốc maQie4u thấanHWu2Mqm vào.5D2XW3cm anHWu2MqHiểu ĐồnanHWu2Mqg vộanHWu2Mqi rú5D2XW3cmt taQie4y lại.Qie4 Qie4Cô sợ5D2XW3cm mìanHWu2Mqnh khôngQie4 5D2XW3cmthể anHWu2Mqkìm né5D2XW3cmn c5D2XW3cmảm x5D2XW3cmúc tranHWu2Mqước sựQie4 ân5D2XW3cm canHWu2Mqần 5D2XW3cmcủa cậu.

- T5D2XW3cmôi anHWu2Mqđi Qie4dọn cơmanHWu2Mq canHWu2Mqho anh.

- anHWu2MqCô ngồianHWu2Mq anHWu2Mqnghỉ đi5D2XW3cm, tôQie4i sQie4ẽ tQie4ự dọn.

Vĩnh Pho5D2XW3cmng ăn5D2XW3cm cơm5D2XW3cm xo5D2XW3cmng, canHWu2Mqậu cũn5D2XW3cmg danHWu2Mqành phầnQie4 5D2XW3cmrửa cQie4hén. Hiể5D2XW3cmu Đồ5D2XW3cmng ngồ5D2XW3cmi Qie4đó anHWu2Mqlặn lẽQie4 quaQie4n Qie4sát anHWu2Mqcậu. Kh5D2XW3cmi anHWu2MqVĩnh PhanHWu2Mqong anHWu2Mqrửa 5D2XW3cmxong, c5D2XW3cmô 5D2XW3cmđứng dậanHWu2Mqy c5D2XW3cmáo tanHWu2Mqừ anHWu2Mqra về.

- Qie4Để tQie4ôi đưa5D2XW3cm côQie4 vềQie4 Qie4– VQie4ĩnh PanHWu2Mqhong anHWu2Mqvội nóanHWu2Mqi kQie4hi Hiể5D2XW3cmu ĐQie4ồng địanHWu2Mqnh m5D2XW3cmở cửa.

- anHWu2MqKhông canHWu2Mqần đQie4âu. Nhưn5D2XW3cmg màanHWu2Mq hQie4i vọ5D2XW3cmng sanHWu2Mqau nàQie4y, 5D2XW3cmnếu Qie4anh vàQie4 bạn5D2XW3cm gá5D2XW3cmi ởQie4 cùQie4ng nQie4hau tanHWu2Mqhì hã5D2XW3cmy gọianHWu2Mq điệanHWu2Mqn thạQie4oi b5D2XW3cmáo cQie4ho tôianHWu2Mq Qie4biết m5D2XW3cmột tiếng5D2XW3cm anHWu2Mq– HQie4iểu ĐồQie4ng nóiQie4 xo5D2XW3cmng t5D2XW3cmhì mQie4ở cửaQie4 đị5D2XW3cmnh điQie4 anHWu2Mqra ngoài.

- Rầm5D2XW3cm …

Cánh cửaQie4 5D2XW3cmvừa mởQie4 5D2XW3cmra lQie4iền anHWu2Mqbị mộ5D2XW3cmt b5D2XW3cmàn Qie4tay manHWu2Mqạnh mẽ5D2XW3cm đó5D2XW3cmng s5D2XW3cmầm lại.anHWu2Mq MộanHWu2Mqt hơanHWu2Mqi thanHWu2Mqở ámanHWu2Mq s5D2XW3cmát sanHWu2Mqau lưnQie4g H5D2XW3cmiểu ĐồnganHWu2Mq 5D2XW3cmlàm anHWu2Mqcho tóQie4c gá5D2XW3cmy Qie4cô dQie4ựng lQie4ên. CQie4ô cQie4ố gắnQie4g kQie4éo Qie4của rQie4a nhQie4ưng lực5D2XW3cm c5D2XW3cmủa nanHWu2Mqgười kQie4ia mạn5D2XW3cmh hơnQie4 5D2XW3cmkhiến canHWu2Mqô 5D2XW3cmkhông t5D2XW3cmài nàoQie4 m5D2XW3cmở r5D2XW3cma được.

- anHWu2MqTôi anHWu2Mqphải vQie4ề rồianHWu2Mq 5D2XW3cm– HQie4iểu ĐồngQie4 xoaQie4y mặt5D2XW3cm 5D2XW3cmlại đối5D2XW3cm dQie4iện v5D2XW3cmới VĩnhQie4 PhQie4ong nói.

Lúc Qie4này c5D2XW3cmô manHWu2Mqới biết5D2XW3cm m5D2XW3cmặt anHWu2Mqcô vàQie4 mặQie4t Vĩn5D2XW3cmh PhonQie4g kanHWu2Mqề sátQie4 nh5D2XW3cmau, đếnanHWu2Mq độanHWu2Mq m5D2XW3cmũi Qie4hai anHWu2Mqngười ch5D2XW3cmạm vàanHWu2Mqo anHWu2Mqnhau. Qie4Ánh mắQie4t của5D2XW3cm VĩnhQie4 5D2XW3cmPhong Qie4nhìn côanHWu2Mq mQie4ột 5D2XW3cmcách cuồ5D2XW3cmng dQie4ại, hơi5D2XW3cm tanHWu2Mqhở dQie4ồn anHWu2Mqdập. N5D2XW3cmgay sQie4au giây5D2XW3cm Qie4phút 5D2XW3cmđó, 5D2XW3cmVĩnh Qie4Phong cuối5D2XW3cm xuốngQie4 hô5D2XW3cmn Qie4chặt 5D2XW3cmlấy đ5D2XW3cmôi môanHWu2Mqi anHWu2MqHiểu anHWu2MqĐồng nhanHWu2Mqư Qie4muốn nuốt5D2XW3cm chuQie4ẩn anHWu2Mqmôi 5D2XW3cmcô vàQie4o cậuanHWu2Mq. Một5D2XW3cm nụQie4 Qie4hôn 5D2XW3cmthật anHWu2Mqsâu, thật5D2XW3cm Qie4mãnh liệQie4t. HianHWu2Mqểu Đồn5D2XW3cmg dùn5D2XW3cmg Qie4tay đẩy5D2XW3cm m5D2XW3cmạnh Qie4Vĩnh PhQie4ong r5D2XW3cma nhưngQie4 5D2XW3cmđã 5D2XW3cmbị cậu5D2XW3cm bQie4ắt lấyQie4 rồianHWu2Mq b5D2XW3cmẻ quặ5D2XW3cmt Qie4ra Qie4sau lưng5D2XW3cm 5D2XW3cmgiữ Qie4chặt. C5D2XW3cmuối 5D2XW3cmcùng Hiểu5D2XW3cm Đ5D2XW3cmồng cQie4ũng banHWu2Mqị Vĩ5D2XW3cmnh P5D2XW3cmhong hạQie4 gụ5D2XW3cmc, côanHWu2Mq Qie4đã khôQie4ng Qie4còn p5D2XW3cmhản kháanHWu2Mqng nQie4ữa, bắ5D2XW3cmt đầuQie4 đó5D2XW3cmn nhQie4ận nụ5D2XW3cm 5D2XW3cmhôn cQie4ủa VĩnanHWu2Mqh PhonganHWu2Mq. Qie4Hai bàQie4n taQie4y bị5D2XW3cm Vĩnh5D2XW3cm Ph5D2XW3cmong giữ5D2XW3cm chặQie4t được5D2XW3cm dần5D2XW3cm thảanHWu2Mq lQie4ỏng ranHWu2Mqa, hanHWu2Mqai anHWu2Mqbàn taanHWu2Mqy bấtanHWu2Mq ganHWu2Mqiác đQie4ưa lên5D2XW3cm anHWu2Mqcổ Vĩ5D2XW3cmnh PhQie4ong ôm5D2XW3cm chặt.Qie4 GQie4ờ phQie4út nà5D2XW3cmy HanHWu2Mqiểu ĐồanHWu2Mqng anHWu2Mqđã đểanHWu2Mq mặt5D2XW3cm 5D2XW3cmcho 5D2XW3cmtrái t5D2XW3cmim lấQie4n áQie4t líanHWu2Mq trí.Qie4 anHWu2MqCô đểanHWu2Mq 5D2XW3cmmặc c5D2XW3cmho tì5D2XW3cmnh cảmanHWu2Mq dồanHWu2Mqn 5D2XW3cmnén bùanHWu2Mqng phanHWu2Mqát, khôQie4ng muốnQie4 s5D2XW3cmuy nghĩ5D2XW3cm nhiềQie4u vềQie4 anHWu2Mqnhững chu5D2XW3cmyện trướcQie4 k5D2XW3cmia, muốnQie4 quênanHWu2Mq đ5D2XW3cmi tấtQie4 cả5D2XW3cm lạ5D2XW3cmi lại5D2XW3cm anHWu2Mqtừ đầuQie4 bê5D2XW3cmn cạnhQie4 Qie4Vĩnh PanHWu2Mqhong. GiờQie4 ph5D2XW3cmuát anHWu2Mqnày Qie4cô chỉQie4 muốnanHWu2Mq hòanHWu2Mqa là5D2XW3cmm mộanHWu2Mqt vớQie4i 5D2XW3cmVĩnh Phong.

Cuối cùQie4ng 5D2XW3cmkhi m5D2XW3cmà anHWu2Mqsắc mặtQie4 c5D2XW3cmả anHWu2Mqhai đềanHWu2Mqu đỏ5D2XW3cm banHWu2Mqừng lêQie4n vìanHWu2Mq hôanHWu2Mq hấpanHWu2Mq Qie4nhanh, VĩQie4nh PhoQie4ng mới5D2XW3cm rời5D2XW3cm khỏianHWu2Mq 5D2XW3cmmôi Hiể5D2XW3cmu Đồng.5D2XW3cm Cả5D2XW3cm 5D2XW3cmhai đứngQie4 sátanHWu2Mq vQie4ào 5D2XW3cmnhau c5D2XW3cmùng Qie4thở hổnQie4 hểQie4n. VĩnhanHWu2Mq PhonQie4g Qie4dùng Qie4ngón Qie4tay cáiQie4 5D2XW3cmquệt Qie4lên 5D2XW3cmmôi HianHWu2Mqểu ĐồnganHWu2Mq rồ5D2XW3cmi cườiQie4 nói:

- anHWu2MqCũng khanHWu2Mqông tanHWu2Mqệ. 5D2XW3cmCô 5D2XW3cmlàm 5D2XW3cmbạn gáianHWu2Mq anHWu2Mqtôi b5D2XW3cmỏ đianHWu2Mq, Qie4tôi đàanHWu2Mqnh anHWu2Mqlấy côQie4 bùanHWu2Mq vàQie4o. VậyQie4 t5D2XW3cmhì sanHWu2Mqau nàanHWu2Mqy, nếuQie4 bạnanHWu2Mq anHWu2Mqgái anHWu2Mqtôi khônQie4g cóQie4 ở5D2XW3cm đQie4ây tro5D2XW3cmng lanHWu2Mqúc tôQie4i anHWu2Mqcó nQie4u cầu5D2XW3cm anHWu2Mqthì tôQie4i 5D2XW3cmsẽ s5D2XW3cmử dụnganHWu2Mq cô.

Hiểu ĐồngQie4 vanHWu2Mqừa ngQie4he thìQie4 liềanHWu2Mqn thấy5D2XW3cm choánganHWu2Mq 5D2XW3cmvoáng vôQie4 cùng,Qie4 đau5D2XW3cm anHWu2Mqđớn 5D2XW3cmvô hạn.anHWu2Mq GưQie4ơng mặt5D2XW3cm từ5D2XW3cm đỏ5D2XW3cm banHWu2Mqừng Qie4chuyển Qie4sang 5D2XW3cmtím x5D2XW3cmanh ganHWu2Mqiận dữ,5D2XW3cm Qie4cô x5D2XW3cmô VĩanHWu2Mqnh PanHWu2Mqhong ranHWu2Mqa tQie4át mạnhQie4 5D2XW3cmvào anHWu2Mqmặt cậu.5D2XW3cm RQie4ồi n5D2XW3cmhìn trừnganHWu2Mq tr5D2XW3cmừng cậu5D2XW3cm vớ5D2XW3cmi Qie4ánh anHWu2Mqmắt đầanHWu2Mqy giận5D2XW3cm 5D2XW3cmdự Qie4và 5D2XW3cmbi anHWu2Mqthương, cuốQie4i cùnQie4g cQie4ô đanHWu2Mqã khóanHWu2Mqc, khóanHWu2Mqc tron5D2XW3cmg đaQie4u Qie4đớn, khanHWu2Mqóc anHWu2Mqvì bị5D2XW3cm xeQie4m thường,5D2XW3cm Qie4khóc vQie4ì bị5D2XW3cm làanHWu2Mqm kQie4ẻ thaQie4y thếanHWu2Mq, khanHWu2Mqóc vì5D2XW3cm tQie4ình yêuanHWu2Mq cQie4ô 5D2XW3cmvẫn Qie4còn dành5D2XW3cm ch5D2XW3cmo canHWu2Mqậu, khóQie4c vìanHWu2Mq sQie4ự đ5D2XW3cmau khổQie4 chờ5D2XW3cm đợQie4i banHWu2Mqấy lâ5D2XW3cmu n5D2XW3cmay. anHWu2MqCuối c5D2XW3cmùng 5D2XW3cmcô qu5D2XW3cmay lQie4ưng m5D2XW3cmở cửa5D2XW3cm bQie4ỏ đi.

Vĩnh Qie4Phong mQie4uốn giữ5D2XW3cm 5D2XW3cmHiểu ĐồnganHWu2Mq lại,anHWu2Mq muố5D2XW3cmn nanHWu2Mqói rằQie4ng tấtanHWu2Mq cảanHWu2Mq đều5D2XW3cm 5D2XW3cmkhông Qie4phải, kanHWu2Mqhông phải5D2XW3cm lQie4à 5D2XW3cmsự thật.anHWu2Mq CậanHWu2Mqu không5D2XW3cm xeanHWu2Mqm anHWu2Mqcô làQie4 Qie4người tQie4hay Qie4thế. 5D2XW3cmNụ 5D2XW3cmhôn lúc5D2XW3cm đóQie4 cũ5D2XW3cmng khôQie4ng phanHWu2Mqải Qie4là 5D2XW3cmnụ hôn5D2XW3cm đ5D2XW3cmùa cợ5D2XW3cmt anHWu2Mqmà anHWu2Mqxuất phá5D2XW3cmt tQie4ừ tìanHWu2Mqnh yêuanHWu2Mq củanHWu2Mqa 5D2XW3cmcậu dànQie4h ch5D2XW3cmo c5D2XW3cmô, từanHWu2Mq Qie4nỗi xanHWu2Mqót 5D2XW3cmxa của5D2XW3cm cậuQie4 k5D2XW3cmhi tQie4hấy côanHWu2Mq Qie4bị Qie4thương, t5D2XW3cmừ nỗi5D2XW3cm nhunQie4g 5D2XW3cmnhớ monQie4g chờQie4 bấy5D2XW3cm lQie4âu nay.

Nhưng 5D2XW3cmVĩnh PhonQie4g canHWu2Mqhỉ anHWu2Mqcó 5D2XW3cmthể 5D2XW3cmcười đau5D2XW3cm khổ5D2XW3cm nhQie4ìn HanHWu2Mqiểu ĐồnanHWu2Mqg bỏanHWu2Mq đi.

 

Tại m5D2XW3cmột PQie4laza cQie4ao cấp.

Một chànanHWu2Mqg Qie4trai canHWu2Mqao anHWu2Mqráo, gương5D2XW3cm mặtQie4 rấanHWu2Mqt anHWu2Mqđẹp, dánanHWu2Mqg nQie4gười chuẩn,Qie4 anHWu2Mqăn anHWu2Mqmặc modeanHWu2Mql khoanHWu2Mqát 5D2XW3cmtay anHWu2Mqmột côanHWu2Mq gái5D2XW3cm anHWu2Mqcũng sQie4ành điệQie4u kanHWu2Mqhông Qie4kém, anHWu2Mqtrông ha5D2XW3cmi n5D2XW3cmgười rất5D2XW3cm đẹpanHWu2Mq đôianHWu2Mq. Qie4Hai người5D2XW3cm anHWu2Mqvừa đQie4i vừaanHWu2Mq tQie4rò chQie4uyện vuanHWu2Mqi vẻQie4 vanHWu2Mqô canHWu2Mqùng, hoàanHWu2Mqn toà5D2XW3cmn phớanHWu2Mqt lờ5D2XW3cm sựQie4 hiệnanHWu2Mq 5D2XW3cmdiện anHWu2Mqcủa Qie4người panHWu2Mqhía sau.

Người phíanHWu2Mqa sanHWu2Mqau 5D2XW3cmlà manHWu2Mqột canHWu2Mqô gái5D2XW3cm ănanHWu2Mq mặanHWu2Mqt bìnhanHWu2Mq thường,Qie4 táQie4ch xanHWu2Mqách náchanHWu2Mq Qie4mang r5D2XW3cmất nhi5D2XW3cmều túi5D2XW3cm lớQie4n Qie4túi nhQie4ỏ. Gươ5D2XW3cmng mặtanHWu2Mq cóanHWu2Mq Qie4hai cáiQie4 lú5D2XW3cmm đồngQie4 tiềnanHWu2Mq đQie4ầy mồanHWu2Mq 5D2XW3cmhôi, tó5D2XW3cmc 5D2XW3cmtai rũ5D2XW3cm rượi.5D2XW3cm CáianHWu2Mq miệnQie4g mímanHWu2Mq 5D2XW3cmchặt 5D2XW3cmlại cốQie4 ganHWu2Mqắng c5D2XW3cmam Qie4chịu. ĐôianHWu2Mq 5D2XW3cmmắt bốcQie4 Qie4hỏa nhìnQie4 vềQie4 pQie4hía Qie4hai ngườ5D2XW3cmi Qie4kia nanHWu2Mqhư muốn5D2XW3cm 5D2XW3cmgiết người.anHWu2Mq 5D2XW3cmSau Qie4đó cáanHWu2Mqi miệnganHWu2Mq 5D2XW3cmxinh đQie4ẹp của5D2XW3cm cô5D2XW3cm Qie4buông Qie4ra m5D2XW3cmột tranHWu2Mqàng rủa5D2XW3cm thầm.

- ĐiQie4 Qie4lẹ 5D2XW3cmlên –anHWu2Mq QanHWu2Mquốc Bảo5D2XW3cm Qie4chợt anHWu2Mqquay lưng5D2XW3cm nhanHWu2Mqìn lạanHWu2Mqi ngườanHWu2Mqi pQie4hía saQie4u thanHWu2Mqúc giục.

- LàmanHWu2Mq 5D2XW3cmsao 5D2XW3cmđi l5D2XW3cmẹ đâyQie4. HaanHWu2Mqy làQie4 a5D2XW3cmnh x5D2XW3cmách gQie4iùm tôiQie4 đianHWu2Mq, Qie4tôi Qie4đi tanHWu2Mqay kanHWu2Mqhông 5D2XW3cmsẽ nhaanHWu2Mqnh h5D2XW3cmơn a5D2XW3cmnh gấpanHWu2Mq mấQie4y lầQie4n –Qie4 5D2XW3cmMinh ThùQie4y anHWu2Mqcũng k5D2XW3cmhông vanHWu2Mqừa Qie4đốp anHWu2Mqchát lạ5D2XW3cmi ngay.

- Bâ5D2XW3cmy gi5D2XW3cmờ c5D2XW3cmô đanHWu2Mqang cằnQie4 n5D2XW3cmhằn cá5D2XW3cmi Qie4gì vậy5D2XW3cm. LàanHWu2Mq tQie4ự côanHWu2Mq tQie4ình nguyanHWu2Mqện m5D2XW3cmà, tô5D2XW3cmi k5D2XW3cmhông Qie4hề éanHWu2Mqp 5D2XW3cmbuộc anHWu2Mqcô àQie4 nhQie4a. Nếu5D2XW3cm côanHWu2Mq thấy5D2XW3cm kanHWu2Mqhông vừaQie4 lòanHWu2Mqng Qie4thì cQie4ó thểQie4 5D2XW3cmđi về.

Minh ThanHWu2Mqùy vừaanHWu2Mq nghQie4e thấyanHWu2Mq vậyanHWu2Mq lianHWu2Mqền định5D2XW3cm văng5D2XW3cm mấ5D2XW3cmy cái5D2XW3cm túi5D2XW3cm trê5D2XW3cmn 5D2XW3cmtay mình5D2XW3cm xuống5D2XW3cm đấ5D2XW3cmt th5D2XW3cmì lạianHWu2Mq Qie4gnhe t5D2XW3cmhấy QuanHWu2Mqốc Bảo5D2XW3cm nóianHWu2Mq tiếp:

- N5D2XW3cmgày ma5D2XW3cmi tôQie4i v5D2XW3cmà côQie4 hQie4ẹn gặp5D2XW3cm anHWu2Mqnhau ởQie4 đồn.

Mấy lờianHWu2Mq nQie4ày nQie4hư sétQie4 đanHWu2Mqánh vào5D2XW3cm nanHWu2Mqgười M5D2XW3cminh ThùQie4y, cô5D2XW3cm Qie4bị luốnanHWu2Mq khíQie4 đan5D2XW3cmg t5D2XW3cmuông rQie4a bỗng5D2XW3cm dội5D2XW3cm anHWu2Mqngược 5D2XW3cmvào 5D2XW3cmlàm anHWu2Mqcho hanHWu2Mqo sặ5D2XW3cmc sụa.

- ManHWu2Mqình nanHWu2Mqhịn, m5D2XW3cmình phải5D2XW3cm nhịnanHWu2Mq 5D2XW3cm– Min5D2XW3cmh tanHWu2Mqhùy t5D2XW3cmự nóianHWu2Mq thầmQie4 vớiQie4 5D2XW3cmchính banHWu2Mqản thQie4ân mình.

Từ khQie4i Qie4bị canHWu2Mqái 5D2XW3cmtên QuốcQie4 Bảo5D2XW3cm anHWu2Mqnày anHWu2Mqnắm đanHWu2Mqược th5D2XW3cmóp, 5D2XW3cmlại Qie4còn 5D2XW3cmbị hắn5D2XW3cm tanHWu2Mqa anHWu2Mqép 5D2XW3cmký tQie4ên vàanHWu2Mqo giấyanHWu2Mq nQie4ợ tQie4hì nanHWu2Mqgày anHWu2Mqnào Qie4Minh Thù5D2XW3cmy cũngQie4 phảiQie4 làmQie4 anHWu2Mqosin 5D2XW3cmcho anHWu2MqQuốc BanHWu2Mqảo, Qie4mặc 5D2XW3cmhắn anHWu2Mqsai khiếnQie4 5D2XW3cmnhư tanHWu2Mqrâu ngựa.anHWu2Mq anHWu2MqMà cáiQie4 Qie4tên khốnQie4 QuQie4ốc BảoanHWu2Mq Qie4không biết5D2XW3cm lQie4àm anHWu2Mqsao lạianHWu2Mq lấyQie4 đư5D2XW3cmợc lịchQie4 hoanHWu2Mqạt đanHWu2Mqộng Qie4của Đì5D2XW3cmnh Ân5D2XW3cm 5D2XW3cmtừ taQie4y quảQie4n líanHWu2Mq, tQie4hành anHWu2Mqra anHWu2Mqkhi 5D2XW3cmĐình anHWu2MqÂn rQie4ảnh Qie4thì tranHWu2Mqợ anHWu2Mqlí nanHWu2Mqhỏ bé5D2XW3cm nhQie4ư Qie4cô cũQie4ng được5D2XW3cm ng5D2XW3cmhỉ, Qie4cứ tưởn5D2XW3cmg anHWu2Mqsẽ c5D2XW3cmó Qie4một n5D2XW3cmgày ngQie4ủ ngQie4on giQie4ấc, mQie4ột ngày5D2XW3cm thảnh5D2XW3cm thơanHWu2Mqi khônganHWu2Mq vướ5D2XW3cmn bậanHWu2Mqn 5D2XW3cmthì lạianHWu2Mq ng5D2XW3cmhe tiếnQie4g Qie4điệnt anHWu2Mqhoại củaanHWu2Mq Qie4tên nàanHWu2Mqy vananHWu2Mqg lênQie4. VậyanHWu2Mq anHWu2Mqlà côQie4 phảianHWu2Mq c5D2XW3cmắn ră5D2XW3cmng đế5D2XW3cmn n5D2XW3cmhà anHWu2Mqhắn ngh5D2XW3cme hắnanHWu2Mq sa5D2XW3cmi bảo.

Nhìn gươn5D2XW3cmg mặtanHWu2Mq quyếtanHWu2Mq canHWu2Mqhí épanHWu2Mq Qie4cô 5D2XW3cmphải c5D2XW3cmhết cQie4ủa QanHWu2Mquốc anHWu2MqBảo, Mi5D2XW3cmnh Qie4thùy Qie4liền nQie4ở mộtQie4 anHWu2Mqnụ cư5D2XW3cmời tươianHWu2Mq tắQie4n Qie4mà c5D2XW3cmó phầnQie4 ng5D2XW3cmốc nghếQie4ch cườianHWu2Mq vanHWu2Mqới têanHWu2Mqn Qie4này, nanHWu2Mqói giọn5D2XW3cmg Qie4xua nịnh.

- AnanHWu2Mqh điQie4 canHWu2Mqhỉ mất5D2XW3cm 5D2XW3cmthời gQie4ian Qie4thôi, chQie4i bằnanHWu2Mqg dQie4ùng thời5D2XW3cm gQie4ian đóanHWu2Mq đanHWu2Mqể saanHWu2Mqi bQie4ảo 5D2XW3cmtôi làanHWu2Mq tốanHWu2Mqt nhất.

- CôanHWu2Mq ngh5D2XW3cmỉ vậQie4y anHWu2Mqà –anHWu2Mq QuốcQie4 BảoQie4 nheQie4o nheQie4o mắt5D2XW3cm, anHWu2Mqnở nụanHWu2Mq cưQie4ời gia5D2XW3cmn 5D2XW3cmnhìn MQie4inh ThùyQie4 khiếnanHWu2Mq côQie4 chột5D2XW3cm dạ.

- TấQie4t nhiên5D2XW3cm lQie4à vanHWu2Mqậy rồQie4i –Qie4 M5D2XW3cminh TQie4hùy cười5D2XW3cm tiếpQie4 t5D2XW3cmục xu5D2XW3cma Qie4nịnh, cốtQie4 moanHWu2Mqng Quốc5D2XW3cm BQie4ảo bQie4ỏ ýanHWu2Mq địn5D2XW3cmh lê5D2XW3cmn đồnQie4 kia.

- T5D2XW3cmốt! Vậy5D2XW3cm tanHWu2Mqhì Qie4cứ tiếQie4p Qie4tục lQie4àm Os5D2XW3cmin canHWu2Mqho tQie4ôi đQie4i –5D2XW3cm Quố5D2XW3cmc B5D2XW3cmảo c5D2XW3cmười nóianHWu2Mq rồQie4i khQie4oát anHWu2Mqtay ngưQie4ời đanHWu2Mqẹp quanHWu2Mqay l5D2XW3cmưng bướcanHWu2Mq đi.

Minh thù5D2XW3cmy t5D2XW3cmức 5D2XW3cmmuốn nganHWu2Mqhẹn hQie4ọng nhưanHWu2Mqng anHWu2Mqchỉ đànhanHWu2Mq 5D2XW3cmim lặanHWu2Mqng xáQie4ch Qie4đồ đQie4i sanHWu2Mqau. Miệng5D2XW3cm kanHWu2Mqhông nanHWu2Mqgừng **5D2XW3cm** rửa.
Cu5D2XW3cmối cùngQie4 cũnganHWu2Mq Qie4về đếnQie4 nh5D2XW3cmà Qie4Quốc BảoanHWu2Mq, MinQie4h t5D2XW3cmhùy mệanHWu2Mqt đến5D2XW3cm rã5D2XW3cm rời,Qie4 canHWu2Mqô k5D2XW3cmhông thè5D2XW3cmm anHWu2Mqgiữ ý5D2XW3cm tanHWu2Mqứ 5D2XW3cmgì hết5D2XW3cm cả.5D2XW3cm CứQie4 thếQie4 màanHWu2Mq nằQie4m lă5D2XW3cmn ranHWu2Mqa anHWu2Mqsofa anHWu2Mqthở hổQie4n hểnanHWu2Mq. N5D2XW3cmhưng QuốcQie4 BảoQie4 nàanHWu2Mqo Qie4để cQie4ho canHWu2Mqô yên5D2XW3cm, cậu5D2XW3cm anHWu2Mqdùng cQie4hân anHWu2Mqđá 5D2XW3cmđá Qie4lên chânanHWu2Mq M5D2XW3cminh Thù5D2XW3cmy tiếpanHWu2Mq anHWu2Mqtục sa5D2XW3cmi k5D2XW3cmhiến cô:

- NàyanHWu2Mq maanHWu2Mqu điQie4 lấyQie4 nướ5D2XW3cmc chanHWu2Mqo tôQie4i uốngQie4 đi.

Minh ThanHWu2Mqùy tQie4ức điên5D2XW3cm anHWu2Mqngười, c5D2XW3cmô liếc5D2XW3cm Q5D2XW3cmuốc B5D2XW3cmảo một5D2XW3cm cáQie4i anHWu2Mqthầm nghanHWu2Mqĩ, nếanHWu2Mqu á5D2XW3cmnh m5D2XW3cmắt cóQie4 thể5D2XW3cm giếtanHWu2Mq nQie4gười thìanHWu2Mq côQie4 sẽ5D2XW3cm Qie4dùng Qie4ánh mQie4ắt mìanHWu2Mqnh b5D2XW3cmăm Qie4tên QuốanHWu2Mqc Qie4Bảo nQie4ày r5D2XW3cma tanHWu2Mqhành ngàanHWu2Mqn anHWu2Mqmảnh. NghĩQie4 tanHWu2Mqhì nghĩ,anHWu2Mq cuố5D2XW3cmi cQie4ùng MinQie4h 5D2XW3cmThùy 5D2XW3cmvẫn anHWu2Mqphải lế5D2XW3cmt th5D2XW3cmân 5D2XW3cmngồi d5D2XW3cmậy đQie4i lấyanHWu2Mq nưanHWu2Mqớc Qie4cho 5D2XW3cmQuốc Bảo.

- Qie4Tôi anHWu2Mqmuốn uố5D2XW3cmng nưanHWu2Mqớc anHWu2Mqcam –5D2XW3cm anHWu2MqQuốc BảanHWu2Mqo độanHWu2Mqt nhianHWu2Mqên lên5D2XW3cm tianHWu2Mqếng nói.

Trời ơiQie4! Qie4Minh ThanHWu2Mqùy thậtQie4 5D2XW3cmmuốn canHWu2Mqhạy đanHWu2Mqến anHWu2Mqbóp Qie4cổ cá5D2XW3cmi 5D2XW3cmtên QuốanHWu2Mqc Bảo5D2XW3cm anHWu2Mqnày canHWu2Mqhết Qie4cho rồanHWu2Mqi. CQie4ô chỉanHWu2Mq địnhQie4 điQie4 Qie4rót c5D2XW3cmho hanHWu2Mqắn Qie4một l5D2XW3cmy anHWu2Mqnước lọcQie4 lạnh5D2XW3cm l5D2XW3cmà xonanHWu2Mqg, nàoQie4 ngờanHWu2Mq hắnQie4 anHWu2Mqđòi uốQie4ng nưQie4ớc caQie4m. VậyQie4 l5D2XW3cmà cô5D2XW3cm phQie4ải thê5D2XW3cmm mấyanHWu2Mq cQie4ông đoạ5D2XW3cmn, cắ5D2XW3cmt, vắt,anHWu2Mq khuấy…

Nhìn lQie4y Qie4nước anHWu2Mqcam manHWu2Mqình vQie4ừa l5D2XW3cmàm xongQie4, ManHWu2Mqinh Qie4Thùy cảQie4m t5D2XW3cmhấy khanHWu2Mqông Qie4cam lòanHWu2Mqng anHWu2Mqchút nàoQie4 c5D2XW3cmả. CanHWu2Mqô nướnQie4 5D2XW3cmmày nghanHWu2Mqĩ ranHWu2Mqồi cườQie4i Qie4gian mộtanHWu2Mq tiếnQie4g. SaQie4u đQie4ó ….

Cô bưn5D2XW3cmg Qie4ly nước5D2XW3cm cQie4am đặQie4t trướ5D2XW3cmc mặQie4t 5D2XW3cmQuốc BảanHWu2Mqo, miệngQie4 nQie4ở nụQie4 cười5D2XW3cm ngọtanHWu2Mq 5D2XW3cmngào Qie4xu nịnh:

- anHWu2MqTôi làQie4m nước5D2XW3cm ca5D2XW3cmm xonanHWu2Mqg rồanHWu2Mqi, anHWu2Mqanh manHWu2Mqau anHWu2Mquống đi.

Quốc B5D2XW3cmảo đaQie4ng 5D2XW3cmxem tiv5D2XW3cmi th5D2XW3cmì tQie4hấy nụanHWu2Mq canHWu2Mqười đ5D2XW3cmó củ5D2XW3cma M5D2XW3cminh ThQie4ùy thanHWu2Mqì n5D2XW3cmhếch 5D2XW3cmmôi cườianHWu2Mq nh5D2XW3cmư kQie4hông c5D2XW3cmười. SaQie4u 5D2XW3cmđó cậ5D2XW3cmu cầQie4m lấQie4y lQie4y nước5D2XW3cm anHWu2Mqcam, uốngQie4 một5D2XW3cm hơi,Qie4 vanHWu2Mqì đ5D2XW3cmi cảanHWu2Mq Qie4ngày cảmQie4 thấy5D2XW3cm 5D2XW3cmmệt, anHWu2Mqnhưng khanHWu2Mqi nướQie4c canHWu2Mqam vừaQie4 chuQie4i xuQie4ống tớianHWu2Mq họnganHWu2Mq cậu5D2XW3cm tQie4hì QuốcanHWu2Mq BảoanHWu2Mq lianHWu2Mqền phanHWu2Mqun mạnhQie4 anHWu2Mqra, lQie4àm văQie4ng anHWu2Mqnước caQie4m 5D2XW3cmkhắp nơi.

Minh Th5D2XW3cmùy t5D2XW3cmừ lanHWu2Mqúc QuQie4ốc 5D2XW3cmBảo khQie4ông ngQie4hi n5D2XW3cmgờ g5D2XW3cmì cầmanHWu2Mq lanHWu2Mqy n5D2XW3cmước anHWu2Mqcam lê5D2XW3cmn uQie4ống Qie4thì mắcanHWu2Mq 5D2XW3cmcười anHWu2Mqlắm n5D2XW3cmhưng níQie4n n5D2XW3cmhịn. TớianHWu2Mq 5D2XW3cmkhi Quố5D2XW3cmc Bảo5D2XW3cm phQie4un Qie4ra t5D2XW3cmhì côanHWu2Mq khôn5D2XW3cmg tanHWu2Mqhể nàanHWu2Mqo nhịnQie4 được5D2XW3cm anHWu2Mqnữa mà5D2XW3cm cườanHWu2Mqi ầmQie4 lên.

- CanHWu2Mqô 5D2XW3cmđã chQie4o 5D2XW3cmgì vàanHWu2Mqo nanHWu2Mqước caQie4m vậy5D2XW3cm hanHWu2Mqả –5D2XW3cm anHWu2MqQuốc 5D2XW3cmBảo hétQie4 lanHWu2Mqên đ5D2XW3cmầy tQie4ức giận.

- TôanHWu2Mqi ch5D2XW3cmo 5D2XW3cmgia vQie4ị cầanHWu2Mqn thanHWu2Mqiết vQie4ào troQie4ng nư5D2XW3cmớc caanHWu2Mqm thôi5D2XW3cm màQie4. Để5D2XW3cm 5D2XW3cmxem nanHWu2Mqào –Qie4 MìnhQie4 5D2XW3cmThùy nínanHWu2Mq nhịn5D2XW3cm c5D2XW3cmười nóiQie4, r5D2XW3cmồi gianHWu2Mqả vờanHWu2Mq anHWu2Mqngẫm ngQie4hĩ anHWu2Mq– Muối,5D2XW3cm bột5D2XW3cm ngọt,anHWu2Mq Qie4tiêu, bộ5D2XW3cmt nêm,5D2XW3cm KnorQie4, mộ5D2XW3cmt 5D2XW3cmtí nướcanHWu2Mq rử5D2XW3cma chén…Qie4 hìn5D2XW3cmh n5D2XW3cmhư khônanHWu2Mqg cóanHWu2Mq đườnganHWu2Mq vàanHWu2Mq Qie4nước mắanHWu2Mqm tanHWu2Mqhì phải.

- Nước5D2XW3cm ranHWu2Mqửa canHWu2Mqhén, bộ5D2XW3cmt ngọt…-Qie4 QuQie4ốc bảo5D2XW3cm khôn5D2XW3cmg tanHWu2Mqin nổi5D2XW3cm anHWu2Mqvào taQie4i mình,Qie4 cậuanHWu2Mq t5D2XW3cmức giận5D2XW3cm cQie4hỉ tanHWu2Mqay v5D2XW3cmào MiQie4nh 5D2XW3cmthùy nóQie4i anHWu2Mq– Qie4Cô giỏiQie4 Qie4lắm, Qie4cô chờ5D2XW3cm đó.

Nói rồianHWu2Mq cậ5D2XW3cmu l5D2XW3cmao nQie4hanh Qie4vào nanHWu2Mqhà tắmQie4 mQie4à 5D2XW3cmxúc miệng.5D2XW3cm CQie4òn 5D2XW3cmMinh Thù5D2XW3cmy Qie4cũng đâuQie4 cóQie4 anHWu2Mqngu dạiQie4 m5D2XW3cmà ởQie4 lại,Qie4 Qie4cô híQie4 hửnQie4g xáchanHWu2Mq 5D2XW3cmtúi 5D2XW3cmđi về.

Về nhQie4à canHWu2Mqô ômanHWu2Mq bụanHWu2Mqng anHWu2Mqcười Qie4lăn lQie4ộn, thíchanHWu2Mq chQie4í vQie4ui vẻ5D2XW3cm há5D2XW3cmt hòanHWu2Mq ầm5D2XW3cm ỉQie4 kh5D2XW3cmiến ĐìnhQie4 ÂnanHWu2Mq 5D2XW3cmcũng 5D2XW3cmbó tay5D2XW3cm. 5D2XW3cmNhưng Qie4sau đó,anHWu2Mq cô5D2XW3cm nhanHWu2Mqận đQie4ược một5D2XW3cm 5D2XW3cmtin nhQie4ắn Qie4khiến Qie4cô x5D2XW3cmanh mặanHWu2Mqt. TanHWu2Mqối đêm5D2XW3cm đóQie4 Qie4ngủ gặpQie4 toanHWu2Mqàn ácQie4 mộng.
Hôm saanHWu2Mqu c5D2XW3cmô đếnQie4 nhàQie4 Quố5D2XW3cmc BảoQie4 5D2XW3cmvới bộanHWu2Mq mặt5D2XW3cm yểQie4u anHWu2Mqxìu hơQie4i s5D2XW3cmợ hã5D2XW3cmi. anHWu2MqCô trQie4ưng Qie4nguyên Qie4cái mặtQie4 như5D2XW3cm Qie4bánh 5D2XW3cmbao Qie4chiều trướQie4c Qie4mặt Quốc5D2XW3cm BảanHWu2Mqo làmQie4 cậuanHWu2Mq kQie4hông nénQie4 nổiQie4 nụQie4 cười5D2XW3cm thầm.Qie4 DưQie4ờng nanHWu2Mqhư anHWu2Mqcậu anHWu2Mqthấy t5D2XW3cmim mì5D2XW3cmnh 5D2XW3cmđập mạnh5D2XW3cm Qie4trước v5D2XW3cmẻ mặt5D2XW3cm anHWu2Mqđáng anHWu2Mqthương đQie4ó của5D2XW3cm cô5D2XW3cm, tQie4rông th5D2XW3cmật sanHWu2Mqự rấtQie4 đán5D2XW3cmg yêu.

Đáng anHWu2Mqlí m5D2XW3cmuốn phạtanHWu2Mq cô5D2XW3cm nhiềanHWu2Mqu hQie4ơn anHWu2Mqnhưng ranHWu2Mqồi lQie4ại thôiQie4, Qie4chỉ bắtanHWu2Mq anHWu2Mqcô dọnQie4 panHWu2Mqhòng anHWu2Mqcậu anHWu2Mqnhư mọiQie4 lần.anHWu2Mq CậuanHWu2Mq anHWu2Mqlơ 5D2XW3cmđãng nói:
–anHWu2Mq ManHWu2Mqau d5D2XW3cmọn danHWu2Mqẹp s5D2XW3cmạch sẽanHWu2Mq canHWu2Mqho tôi.

Nói xQie4ong anHWu2Mqcậu v5D2XW3cmào phòng5D2XW3cm vệQie4 sinhQie4, Qie4lát 5D2XW3cmsau 5D2XW3cmcậu bướcanHWu2Mq rQie4a ngoàiQie4 v5D2XW3cmới sự5D2XW3cm trầanHWu2Mqn nhưQie4 nhQie4ộng, canHWu2Mqhỉ khoá5D2XW3cmt trênanHWu2Mq ngườianHWu2Mq mộQie4t cáQie4i anHWu2Mqkhăn tắmQie4 anHWu2Mqmà thôi5D2XW3cm, kh5D2XW3cmiến M5D2XW3cminh Qie4Thùy cảQie4 kinh5D2XW3cm. Cô5D2XW3cm vộianHWu2Mq nanHWu2Mqhắm 5D2XW3cmmắt anHWu2Mqlại lắpQie4 b5D2XW3cmắp nói:

- A5D2XW3cmnh …anhanHWu2Mq …địnhanHWu2Mq làm5D2XW3cm gì.

- Đ5D2XW3cmi bQie4ơi 5D2XW3cm– QuốcQie4 anHWu2MqBảo Qie4thản nhiênanHWu2Mq tQie4rả lời.

Minh ThanHWu2Mqùy lúanHWu2Mqc nQie4ày mớanHWu2Mqi anHWu2Mqbình tQie4ĩnh 5D2XW3cmtrở lại,Qie4 5D2XW3cmtừ tanHWu2Mqừ h5D2XW3cmé manHWu2Mqắt ranHWu2Mqa nhanHWu2Mqìn. LànQie4 5D2XW3cmda tQie4rắng bóanHWu2Mqc gần5D2XW3cm Qie4như rất5D2XW3cm mịQie4n, c5D2XW3cmô hanHWu2Mqồ nhQie4ư dQie4a anHWu2Mqem banHWu2Mqé. MìnhQie4 anHWu2MqThùy ghianHWu2Mqến răngQie4 tanHWu2Mqhầm Qie4nghĩ :”5D2XW3cm CòanHWu2Mqn trắ5D2XW3cmng Qie4hơn canHWu2Mqả mìQie4nh nữa”anHWu2Mq. MộtanHWu2Mq thân5D2XW3cm Qie4hình vạm5D2XW3cm vanHWu2Mqỡ đầ5D2XW3cmy Qie4cơ bắp,5D2XW3cm cQie4ô h5D2XW3cmí Qie4hí nanHWu2Mqhìn xuốnganHWu2Mq bộanHWu2Mq panHWu2Mqhận phíaQie4 dướiQie4 Qie4rồi th5D2XW3cmở Qie4ra manHWu2Mqột anHWu2Mqcái, tQie4hì rQie4a hắn5D2XW3cm Qie4ta cóanHWu2Mq Qie4mặt quần5D2XW3cm bơi.

Nói 5D2XW3cmgì th5D2XW3cmì nanHWu2Mqói, nhìnanHWu2Mq c5D2XW3cmái thanHWu2Mqân Qie4hình 5D2XW3cmhoàn manHWu2Mqỹ Qie4này lQie4àm côanHWu2Mq đáQie4nh anHWu2Mqực một5D2XW3cm cáiQie4, â5D2XW3cmm Qie4thanh pháQie4t 5D2XW3cmra anHWu2Mqkhiến c5D2XW3cmô cQie4ực anHWu2Mqkì 5D2XW3cmxấu hổanHWu2Mq. QuốcanHWu2Mq anHWu2Mqbảo cư5D2XW3cmời 5D2XW3cmnhạt mQie4ột cáiQie4 Qie4rồi nói:

- ChQie4uẩn bịanHWu2Mq đồQie4 chanHWu2Mqo tôi.5D2XW3cm 5D2XW3cmBơi xon5D2XW3cmg t5D2XW3cmôi sẽanHWu2Mq thay.

Nói rồi5D2XW3cm QuốcQie4 BQie4ảo anHWu2Mqđi thẳn5D2XW3cmg Qie4ra vườn,Qie4 nQie4ơi 5D2XW3cmcó đặt5D2XW3cm mộtanHWu2Mq cáQie4i hồanHWu2Mq b5D2XW3cmơi t5D2XW3cmo lớanHWu2Mqn anHWu2Mqvà nướanHWu2Mqc anHWu2Mqxanh Qie4trong. CậanHWu2Mqu nhảanHWu2Mqy ùQie4m xQie4uống hQie4ồ, 5D2XW3cmtung tăanHWu2Mqng 5D2XW3cmbơi 5D2XW3cmthoải máQie4i. M5D2XW3cminh TanHWu2Mqhấy thQie4ấy anHWu2MqQuốc B5D2XW3cmảo đQie4i rQie4a 5D2XW3cmthì bắtanHWu2Mq 5D2XW3cmchước gi5D2XW3cmọng đQie4iệu của5D2XW3cm cQie4ậu nhQie4ái lạiQie4 mộtQie4 câu:

- B5D2XW3cmà đâyQie4 khôQie4ng 5D2XW3cmthích chuẩQie4n bị,Qie4 Qie4bơi x5D2XW3cmong anHWu2Mqthì 5D2XW3cmcứ cởQie4i truồQie4ng đi5D2XW3cm. (>O<)

Nói thanHWu2Mqì 5D2XW3cmnói, nhQie4ưng M5D2XW3cminh Th5D2XW3cmùy anHWu2Mqvẫn Qie4mở tQie4ủ lấanHWu2Mqy đồQie4 cQie4ho QuQie4ốc B5D2XW3cmảo. LầnQie4 nàyanHWu2Mq côanHWu2Mq không5D2XW3cm ngạ5D2XW3cmc nhiêQie4n n5D2XW3cmhư trướcanHWu2Mq đây.5D2XW3cm 5D2XW3cmCái tênQie4 nQie4ày mặc5D2XW3cm toà5D2XW3cmn hàngQie4 hanHWu2Mqiệu, mà5D2XW3cm hắnQie4 đâQie4u chỉ5D2XW3cm anHWu2Mqmột anHWu2Mqcái tủ.Qie4 TủanHWu2Mq 5D2XW3cmquần á5D2XW3cmo của5D2XW3cm hắnanHWu2Mq anHWu2Mqcó thểQie4 mởQie4 mộanHWu2Mqt cửaanHWu2Mq 5D2XW3cmhàng tQie4hời t5D2XW3cmrang canHWu2Mqao cấp.anHWu2Mq CanHWu2Mqô chọnanHWu2Mq đạianHWu2Mq mộanHWu2Mqt bộ5D2XW3cm, rồiQie4 đianHWu2Mq tìm….

Cũng lanHWu2Mqà cầ5D2XW3cmm đại5D2XW3cm mộQie4t cáQie4i quầnQie4 5D2XW3cmchíp nQie4ào đó.Qie4 anHWu2MqMinh Qie4Thùy anHWu2Mqquăng Qie4ra cái5D2XW3cm ganHWu2Mqhế ở5D2XW3cm 5D2XW3cmtrên Qie4bể bơianHWu2Mq. Cô5D2XW3cm nhanHWu2Mqìn QanHWu2Mquốc BảoanHWu2Mq anHWu2Mqđang sanHWu2Mqay anHWu2Mqsưa banHWu2Mqơi anHWu2Mqlội 5D2XW3cmthì bỉuanHWu2Mq môi.

- MuốQie4n xuốQie4ng tắmanHWu2Mq cùanHWu2Mqng anHWu2Mqtôi khônganHWu2Mq? –5D2XW3cm Qie4Quốc Bảo5D2XW3cm n5D2XW3cmhìn côanHWu2Mq cườiQie4 cợt.

Minh ThùyQie4 nh5D2XW3cmìn khinanHWu2Mqh bỉanHWu2Mq 5D2XW3cmmột c5D2XW3cmái rồiQie4 đQie4i anHWu2Mqvào tro5D2XW3cmng, phanHWu2Mqía sa5D2XW3cmu có5D2XW3cm tianHWu2Mqếng cười5D2XW3cm vaQie4ng của5D2XW3cm QuốcQie4 Bảo5D2XW3cm. ManHWu2Mqinh TQie4hùy rấQie4t tức5D2XW3cm giận,Qie4 canHWu2Mqô 5D2XW3cmphải tìmQie4 cQie4ách Qie4thoát khỏQie4i tên5D2XW3cm khốQie4n n5D2XW3cmày mớiQie4 được.5D2XW3cm MQie4à cáchQie4 tốtanHWu2Mq Qie4nhất lanHWu2Mqà anHWu2Mqtìm rQie4a bă5D2XW3cmng ghanHWu2Mqi hìnanHWu2Mqh vanHWu2Mqà tờ5D2XW3cm gQie4iấy nQie4ợ củaQie4 cô.Qie4 MinQie4h ThùyQie4 nQie4ghĩ vậQie4y, vộanHWu2Mqi vanHWu2Mqàng chQie4ãy v5D2XW3cmào t5D2XW3cmrong phònQie4g Quốc5D2XW3cm BảoQie4 5D2XW3cmlục tìm.Qie4 NQie4hưng tìm5D2XW3cm mãanHWu2Mqi vẫn5D2XW3cm khô5D2XW3cmng thấy,5D2XW3cm phầ5D2XW3cmn th5D2XW3cmì phậpQie4 ph5D2XW3cmồng 5D2XW3cmlo sợQie4 QQie4uốc BảoanHWu2Mq Qie4đi anHWu2Mqvào cQie4ho n5D2XW3cmên chanHWu2Mqỉ 5D2XW3cmlát s5D2XW3cmau 5D2XW3cmcô Qie4đã mQie4ệt phờ.

- OaanHWu2Mq, Qie4mệt chế5D2XW3cmt được,Qie4 anHWu2Mqtìm k5D2XW3cmhắp manHWu2Mqọi nơQie4i m5D2XW3cmà Qie4chẳng th5D2XW3cmấy Qie4gì c5D2XW3cmả anHWu2Mq– anHWu2MqMinh ThQie4ùy anHWu2Mqchán nảnanHWu2Mq bòanHWu2Mq đếnQie4 Qie4bên chiếcanHWu2Mq giưanHWu2Mqờng trQie4ải anHWu2Mqra trắnQie4g tianHWu2Mqnh nằm5D2XW3cm nghỉ.

Cô phátQie4 hi5D2XW3cmện chQie4iếc anHWu2Mqgiường thậQie4t 5D2XW3cmmềm mạanHWu2Mqi Qie4và ê5D2XW3cmm áQie4i, mQie4át rượiQie4. 5D2XW3cmMinh ThùyQie4 thícanHWu2Mqh chíanHWu2Mq lă5D2XW3cmn lăQie4n mQie4ấy vQie4òng trêanHWu2Mqn giường.

- 5D2XW3cmLàm 5D2XW3cmsao anHWu2Mqmới anHWu2Mqlấy lạanHWu2Mqi đ5D2XW3cmược mấ5D2XW3cmy anHWu2Mqthứ Qie4đó 5D2XW3cmtừ cáQie4i t5D2XW3cmên háanHWu2Mqm 5D2XW3cmgái đQie4ây –5D2XW3cm anHWu2MqMinh T5D2XW3cmhùy anHWu2Mqthan thở.

Cô chanHWu2Mqăm anHWu2Mqchú nhìQie4n lênQie4 5D2XW3cmtrần nh5D2XW3cmà 5D2XW3cmnghĩ ngợi.

- HaanHWu2Mqy lanHWu2Mqà Qie4dùng m5D2XW3cmĩ nhQie4ân kếanHWu2Mq quy5D2XW3cmến ranHWu2Mqũ hắ5D2XW3cmn anHWu2Mqta, dụQie4 cQie4ho hắanHWu2Mqn t5D2XW3cma trảQie4 lạianHWu2Mq h5D2XW3cmết anHWu2Mqcho mìnhQie4 rồianHWu2Mq lậpanHWu2Mq tức5D2XW3cm đanHWu2Mqá hắnQie4 tQie4a, canHWu2Mqho hắn5D2XW3cm 5D2XW3cmta khQie4óc hận5D2XW3cm luôn5D2XW3cm .

Minh Thùy5D2XW3cm s5D2XW3cmuy ngh5D2XW3cmĩ, rồianHWu2Mq cườianHWu2Mq pháanHWu2Mq lên5D2XW3cm trướcanHWu2Mq anHWu2Mqkế hoạQie4ch của5D2XW3cm mình.Qie4 CanHWu2Mqô đắc5D2XW3cm chanHWu2Mqí đanHWu2Mqến độQie4 chìanHWu2Mqm anHWu2Mqvào giấcQie4 Qie4ngủ lQie4úc nào5D2XW3cm kh5D2XW3cmông haQie4y biết.Qie4 Qie4Đến khanHWu2Mqi anHWu2Mqnghe tiếQie4ng nQie4ước ch5D2XW3cmảy va5D2XW3cmng lêQie4n mớanHWu2Mqi giQie4ật Qie4mình tỉnQie4h Qie4dậy. Qie4Đầu óc5D2XW3cm mQie4ơ hồ,5D2XW3cm 5D2XW3cmcô điQie4 vàoQie4 nhanHWu2Mqà tắmanHWu2Mq đểanHWu2Mq Qie4rửa mặt.anHWu2Mq NhưnQie4g k5D2XW3cmhi cánhanHWu2Mq cQie4ửa 5D2XW3cmvừa đónganHWu2Mq lạiQie4 thì5D2XW3cm ….

- ÁanHWu2Mq …..Qie4 –anHWu2Mq anHWu2MqMinh anHWu2MqThùy thé5D2XW3cmt lêanHWu2Mqn rồianHWu2Mq nh5D2XW3cmắm mắt5D2XW3cm lQie4ại anHWu2Mqkhi thấy5D2XW3cm QQie4uốc Bảo5D2XW3cm đangQie4 ởQie4 tron5D2XW3cmg đ5D2XW3cmó tranHWu2Mqên người5D2XW3cm khôanHWu2Mqng cóanHWu2Mq mảnh5D2XW3cm vanHWu2Mqải cQie4he thân.

Cô kanHWu2Mqinh h5D2XW3cmãi miệnganHWu2Mq lắpQie4 bắQie4p xo5D2XW3cmay ngườianHWu2Mq l5D2XW3cmại nói:

- XQie4in lỗi!anHWu2Mq XianHWu2Mqn lỗi!Qie4 TôanHWu2Mqi 5D2XW3cmkhông anHWu2Mqcố ý.

Cô lần5D2XW3cm 5D2XW3cmtìm nắQie4m cửaanHWu2Mq để5D2XW3cm m5D2XW3cmở Qie4ra nhưnanHWu2Mqg anHWu2Mqmở Qie4hoài không5D2XW3cm đQie4ược rồi,Qie4 Qie4cô 5D2XW3cmthử mQie4ở mắanHWu2Mqt 5D2XW3cmra nhanHWu2Mqìn th5D2XW3cmì thấyQie4 b5D2XW3cmàn ta5D2XW3cmy QuốQie4c BảQie4o đãanHWu2Mq chặn5D2XW3cm anHWu2Mqcánh cửaanHWu2Mq lại5D2XW3cm. CảmQie4 thấy5D2XW3cm làQie4n hQie4ơi thQie4ở ấmanHWu2Mq ấm5D2XW3cm tanHWu2Mqừ sQie4au lưQie4ng mìanHWu2Mqnh cùanHWu2Mqng hanHWu2Mqơi anHWu2Mqnước mátanHWu2Mq lạQie4nh cùanHWu2Mqng 5D2XW3cmtỏa anHWu2Mqra. Qie4Minh tQie4hùy l5D2XW3cmạnh tanHWu2Mqoát cảQie4 người.

Cô s5D2XW3cmợ hã5D2XW3cmi qu5D2XW3cmay ngQie4ười lạianHWu2Mq, manHWu2Mqắt cốQie4 nganHWu2Mqước 5D2XW3cmnhìn lêanHWu2Mqn trêanHWu2Mqn c5D2XW3cmao, lanHWu2Mqo Qie4sợ hỏi:

- Qie4Anh…anh…anh muốanHWu2Mqn làm5D2XW3cm gì?

- CanHWu2Mqô nQie4ghĩ xQie4em, tQie4ôi ph5D2XW3cmải làQie4m sQie4ao 5D2XW3cmkhi Qie4bị canHWu2Mqô nhì5D2XW3cmn thấyQie4 hếtQie4 từanHWu2Mq trQie4ên xuốn5D2XW3cmg dQie4ưới hảQie4 –5D2XW3cm QuanHWu2Mqốc B5D2XW3cmảo Qie4gầm gừ5D2XW3cm hỏi.

- Qie4Tôi nóiQie4 rQie4ồi, tôi5D2XW3cm khôQie4ng anHWu2Mqcố anHWu2Mqý 5D2XW3cmmà –anHWu2Mq anHWu2MqMinh Qie4thùy lanHWu2Mqo s5D2XW3cmợ chớanHWu2Mqp anHWu2Mqchớp mắ5D2XW3cmt nanHWu2Mqhìn QuốcanHWu2Mq Qie4Bảo, côQie4 chỉQie4 t5D2XW3cmhấy nanHWu2Mqụ c5D2XW3cmười nửa5D2XW3cm miệnQie4g 5D2XW3cmcủa QuốanHWu2Mqc B5D2XW3cmảo đananHWu2Mqg nh5D2XW3cmìn cQie4ô chếanHWu2Mq giễu.

Nụ cQie4ười rấQie4t đẹp,5D2XW3cm rấtQie4 c5D2XW3cmuốn hanHWu2Mqút k5D2XW3cmhiến tQie4im Qie4cô đQie4ập anHWu2Mqliên tục,Qie4 côanHWu2Mq anHWu2Mqcố Qie4gắng anHWu2Mqhít thởanHWu2Mq đanHWu2Mqể điềuQie4 hòQie4a 5D2XW3cmtâm tr5D2XW3cmạng nQie4hưng anHWu2Mqcàng khiế5D2XW3cmn Qie4cho không5D2XW3cm kQie4hí xuanHWu2Mqng qQie4uanh manHWu2Mqờ anHWu2Mqám nhiều5D2XW3cm hơn.anHWu2Mq anHWu2MqCô 5D2XW3cmlo sợQie4 nuốQie4c nướcQie4 banHWu2Mqọt cáianHWu2Mq Qie4ực nhìanHWu2Mqn Quố5D2XW3cmc Qie4Bảo. CậuanHWu2Mq Qie4đã giơ5D2XW3cm Qie4cái quanHWu2Mqần nhQie4ỏ của5D2XW3cm mì5D2XW3cmnh lên5D2XW3cm trước5D2XW3cm mặQie4t cô,anHWu2Mq cáanHWu2Mqi anHWu2Mqquần m5D2XW3cmà lanHWu2Mqúc nãanHWu2Mqy canHWu2Mqô lấanHWu2Mqy cQie4ho cậu,Qie4 cườianHWu2Mq 5D2XW3cmgian xảoQie4 nói:

- KhQie4ông nQie4gờ cQie4ô cũanHWu2Mqng thanHWu2Mqích loạiQie4 quầnQie4 này.

Minh TanHWu2Mqhùy mQie4ở 5D2XW3cmto mQie4ắt nhìn5D2XW3cm vềQie4 cáiQie4 quầnanHWu2Mq đan5D2XW3cmg tQie4òn Qie4ten trênQie4 anHWu2Mqtay Qu5D2XW3cmốc B5D2XW3cmảo. anHWu2MqCái quầnanHWu2Mq ngQie4oài lằanHWu2Mqn thanHWu2Mqun màuanHWu2Mq anHWu2Mqđỏ 5D2XW3cmra Qie4thì canHWu2Mqòn lạianHWu2Mq nQie4hư lQie4à mQie4ột tấmanHWu2Mq lướiQie4 tanHWu2Mqrong sanHWu2Mquốt. MQie4inh T5D2XW3cmhùy Qie4chỉ muốanHWu2Mqn cắQie4n lưỡQie4i chếQie4t anHWu2Mqcho rồanHWu2Mqi. CQie4ô tQie4hầm nguy5D2XW3cmền ranHWu2Mqủa cáianHWu2Mq tênQie4 anHWu2Mqnhà thiếtanHWu2Mq kếQie4 n5D2XW3cmào bQie4iến tháQie4i đếnanHWu2Mq nỗanHWu2Mqi thiết5D2XW3cm anHWu2Mqkế ranHWu2Mqa 5D2XW3cmcái quanHWu2Mqần khi5D2XW3cmnh khủnganHWu2Mq 5D2XW3cmnhư Qie4thế .

- CanHWu2Mqái đóQie4 l5D2XW3cmà tôanHWu2Mqi lấy5D2XW3cm đạianHWu2Mq thôianHWu2Mq m5D2XW3cmà, nó5D2XW3cm cũ5D2XW3cmng lQie4à c5D2XW3cmủa 5D2XW3cmanh cònanHWu2Mq gQie4ì Qie4– C5D2XW3cmô ấpQie4 5D2XW3cmúng gi5D2XW3cmải thích.

- N5D2XW3cmhưng d5D2XW3cmù gìQie4 anHWu2Mqcô cũngQie4 thấanHWu2Mqy tô5D2XW3cmi rồiQie4, vanHWu2Mqậy Qie4thì anHWu2Mqđể canHWu2Mqho côQie4ng bằnQie4g, Qie4cô cũnanHWu2Mqg nên5D2XW3cm canHWu2Mqho tôiQie4 tQie4hấy lạQie4i 5D2XW3cm– QuốcQie4 Bảo5D2XW3cm Qie4tiếp tục5D2XW3cm ganHWu2Mqiễu cợt.Qie4 V5D2XW3cmừa nóanHWu2Mqi 5D2XW3cmcậu vừa5D2XW3cm áanHWu2Mqp sá5D2XW3cmt 5D2XW3cmMinh ThùyanHWu2Mq khiến5D2XW3cm cQie4ô bấnanHWu2Mq lQie4oạn c5D2XW3cmả Qie4lên. TroQie4ng lú5D2XW3cmc 5D2XW3cmsợ hã5D2XW3cmi, ManHWu2Mqinh tQie4hùy cắn5D2XW3cm răngQie4 Qie4vận sứ5D2XW3cmc đá5D2XW3cm mộtanHWu2Mq ph5D2XW3cmát vàQie4o tiQie4ểu bả5D2XW3cmo bối5D2XW3cm bQie4ên dQie4ưới anHWu2Mqcủa anHWu2MqQuốc Qie4Bảo khiQie4ến cậuanHWu2Mq bị5D2XW3cm đaanHWu2Mqu điếanHWu2Mqng mQie4uốnc hếtQie4 đi5D2XW3cm đượ5D2XW3cmc ng5D2XW3cmã vQie4ật xuốnganHWu2Mq sà5D2XW3cmn. Qie4Nhưng n5D2XW3cmgay lú5D2XW3cmc anHWu2Mqđó, MiQie4nh Thù5D2XW3cmy mớ5D2XW3cmi biếtanHWu2Mq anHWu2Mqthì Qie4ra QuốcQie4 anHWu2MqBảo cóanHWu2Mq cQie4hoàng Qie4một cái5D2XW3cm kh5D2XW3cmăn t5D2XW3cmắm banHWu2Mqên dướQie4i. M5D2XW3cminh Qie4thùy mQie4ới b5D2XW3cmiết từanHWu2Mq anHWu2Mqnãy gi5D2XW3cmờ cô5D2XW3cm bị5D2XW3cm Qie4Quốc BảoQie4 trêu5D2XW3cm chọc.

Quốc 5D2XW3cmBảo anHWu2Mqvừa ôanHWu2Mqm lấanHWu2Mqy bộanHWu2Mq ph5D2XW3cmận bịQie4 đ5D2XW3cmau canHWu2Mqủa mìnQie4h, đaanHWu2Mqu anHWu2Mqđớn n5D2XW3cmhìn 5D2XW3cmMinh Qie4Thùy đ5D2XW3cmầy cămanHWu2Mq phẫn:

- Cô5D2XW3cm dám5D2XW3cm ….côQie4 dám….

- Ch5D2XW3cmo đáng5D2XW3cm đời5D2XW3cm a5D2XW3cmnh, Qie4ai 5D2XW3cmbảo 5D2XW3cmanh danHWu2Mqám tanHWu2Mqrêu chọc5D2XW3cm t5D2XW3cmôi. Nế5D2XW3cmu a5D2XW3cmnh còanHWu2Mqn danHWu2Mqám 5D2XW3cmtrêu tôiQie4 nữQie4a thìQie4 l5D2XW3cmần sa5D2XW3cmu Qie4tôi sanHWu2Mqẽ ranHWu2Mqa anHWu2Mqtay mạnhanHWu2Mq h5D2XW3cmơn nữa,Qie4 khianHWu2Mqến Qie4anh tuyệt5D2XW3cm hậuQie4 luôn.

Nói anHWu2Mqxong MinQie4h TQie4hùy Qie4mở c5D2XW3cmửa bỏanHWu2Mq đianHWu2Mq vQie4ới 5D2XW3cmnụ cưanHWu2Mqời đắ5D2XW3cmc chí.

 ***

Các bQie4áo điệanHWu2Mqn ảnhanHWu2Mq dạoQie4 gQie4ần 5D2XW3cmđây đãanHWu2Mq Qie4chụp đưanHWu2Mqợc 5D2XW3cmảnh củaQie4 nữ5D2XW3cm diễnQie4 v5D2XW3cmiên xQie4inh đẹanHWu2Mqp AQie4nh 5D2XW3cmKỳ tQie4ay Qie4trong ta5D2XW3cmy vớianHWu2Mq chàQie4ng Qie4hoàng t5D2XW3cmử V5D2XW3cmĩnh 5D2XW3cmPhong củQie4a Qie4tập đanHWu2Mqoàn NganHWu2Mquyên Qie4Thành Pho5D2XW3cmng. VQie4ậy anHWu2Mqlà mọiQie4 ngườanHWu2Mqi 5D2XW3cmai cũ5D2XW3cmng Qie4đoán đư5D2XW3cmợc, anHWu2Mqchàng tanHWu2Mqrai anHWu2Mqmà anHWu2MqAnh anHWu2MqKỳ 5D2XW3cmtheo đuổanHWu2Mqi lQie4à aQie4i. TanHWu2Mqất cảQie4 mọiQie4 ngườianHWu2Mq đếuQie4 c5D2XW3cmảm t5D2XW3cmhấy họQie4 xứngQie4 đôi.

– CQie4hị! C5D2XW3cmhị manHWu2Mqau đến5D2XW3cm 5D2XW3cmđây đi.Qie4 E5D2XW3cmm 5D2XW3cmvà chị5D2XW3cm ĐìnhQie4 ÂQie4n đanQie4g Qie4ở Qie4nhà –Qie4 TiếnQie4g MinQie4h T5D2XW3cmhùy hQie4ớt hanHWu2Mqải tron5D2XW3cmg anHWu2Mqđiện t5D2XW3cmhoại khiến5D2XW3cm HQie4iểu ĐồngQie4 cảmanHWu2Mq thấyQie4 bấQie4t an.

Cô vội5D2XW3cm vàng5D2XW3cm Qie4bắt anHWu2Mqtaxi anHWu2Mqđến đanHWu2Mqó 5D2XW3cm( H5D2XW3cmĐ cànQie4g lanHWu2Mqúc cànQie4g nanHWu2Mqghèo tiềQie4n anHWu2Mqvì phảianHWu2Mq tanHWu2Mqrả tiền5D2XW3cm taQie4xi miếtQie4 Qie4). VừQie4a đanHWu2Mqến nơi,Qie4 MianHWu2Mqnh Th5D2XW3cmùy 5D2XW3cmđã ranHWu2Mqa mởanHWu2Mq cửQie4a ch5D2XW3cmo c5D2XW3cmô rồ5D2XW3cmi. N5D2XW3cmhìn 5D2XW3cmvẻ mặtanHWu2Mq anHWu2Mqbơ 5D2XW3cmphờ củaQie4 anHWu2MqMinh ThùanHWu2Mqy, HiểQie4u ĐồnganHWu2Mq anHWu2Mqvội hỏi:

- ĐãanHWu2Mq xanHWu2Mqảy rQie4a chuy5D2XW3cmện gì.

- ChịQie4 vQie4ào tron5D2XW3cmg 5D2XW3cmxem sẽ5D2XW3cm ranHWu2Mqõ anHWu2Mq– Qie4Minh ThùyanHWu2Mq buanHWu2Mqồn bãanHWu2Mq nói.

Hiểu Qie4Đồng 5D2XW3cmvội Qie4lách Qie4qua Qie4người MianHWu2Mqnh ThanHWu2Mqùy điQie4 vàanHWu2Mqo Qie4trong, vừa5D2XW3cm đếQie4n nơi,5D2XW3cm c5D2XW3cmô đãanHWu2Mq thấyQie4 Đ5D2XW3cmình anHWu2MqÂn đang5D2XW3cm 5D2XW3cmsay sưaQie4 banHWu2Mqên m5D2XW3cmen r5D2XW3cmượu nằ5D2XW3cmm anHWu2Mqvắt vẻanHWu2Mqo t5D2XW3cmrên lưQie4ng ghế5D2XW3cm, mianHWu2Mqệng anHWu2Mqlảm nhả5D2XW3cmm. anHWu2MqHiểu Đồ5D2XW3cmng vộ5D2XW3cmi chạyQie4 đếnanHWu2Mq Qie4lay ngưanHWu2Mqời ĐanHWu2Mqình Ân,Qie4 gọi5D2XW3cm 5D2XW3cmmại anHWu2Mqcuối cùnanHWu2Mqg Qie4cô anHWu2Mqcũng mở5D2XW3cm mắt.5D2XW3cm Đì5D2XW3cmnh Â5D2XW3cmn 5D2XW3cmvừa thấy5D2XW3cm H5D2XW3cmiểu ĐồnganHWu2Mq lianHWu2Mqền 5D2XW3cmôm chầm5D2XW3cm nói:

- HiểQie4u Đồng!5D2XW3cm ĐếQie4n đâyanHWu2Mq uQie4ống rượu5D2XW3cm Qie4cùng manHWu2Mqình đanHWu2Mqi. Mìn5D2XW3cmh buồQie4n quá.

- 5D2XW3cmĐã xanHWu2Mqảy ranHWu2Mqa chuyệnQie4 gìanHWu2Mq rồi,anHWu2Mq m5D2XW3cmau nanHWu2Mqói canHWu2Mqho m5D2XW3cmình nganHWu2Mqhe Qie4đi –anHWu2Mq HianHWu2Mqểu ĐồngQie4 vỗQie4 Qie4nhẹ l5D2XW3cmưng Đì5D2XW3cmnh Ân5D2XW3cm aanHWu2Mqn ủi.5D2XW3cm Hiể5D2XW3cmu Đồng5D2XW3cm biếtQie4 Đìn5D2XW3cmh Qie4Ân k5D2XW3cmhông phảanHWu2Mqi là5D2XW3cm ngườanHWu2Mqi tùyQie4 t5D2XW3cmiện uốngQie4 anHWu2Mqsay đếnQie4 Qie4mức này.Qie4 CànganHWu2Mq trởanHWu2Mq nanHWu2Mqên nổiQie4 tiế5D2XW3cmng thìQie4 ĐìnhQie4 5D2XW3cmÂn Qie4càng chúanHWu2Mq anHWu2Mqý anHWu2Mqgiữ 5D2XW3cmgìn h5D2XW3cmình tượng5D2XW3cm củaanHWu2Mq mìnhQie4. 5D2XW3cmKhông bQie4ao giờQie4 côQie4 ấyanHWu2Mq lạQie4i bêanHWu2Mq thanHWu2Mqa bản5D2XW3cm thân.

Nhưng ĐQie4ình chanHWu2Mqỉ Qie4lắc đầuQie4 khócanHWu2Mq nứanHWu2Mqc nanHWu2Mqở màQie4 khôanHWu2Mqng nóanHWu2Mqi anHWu2Mqgì anHWu2Mqhết. HiQie4ểu anHWu2MqĐồng cũQie4ng khôQie4ng vội5D2XW3cm Qie4truy hỏi,Qie4 chỉQie4 anHWu2Mqnhẹ lờanHWu2Mqi a5D2XW3cmn anHWu2Mqủi cQie4ho Qie4đến 5D2XW3cmkhi ĐìQie4nh anHWu2MqÂn Qie4chìm vQie4ào giấ5D2XW3cmc ngủ.

Khi ĐìnhQie4 Qie4Ân ng5D2XW3cmủ rồianHWu2Mq, HiQie4ểu anHWu2MqĐồng 5D2XW3cmmới quaanHWu2Mqy nhìnQie4 M5D2XW3cminh Qie4Thùy hỏi:

- Đã5D2XW3cm Qie4xảy ranHWu2Mqa chuyệanHWu2Mqn gìanHWu2Mq rồi.

- Qie4Chị ấanHWu2Mqy Qie4bị canHWu2Mqắt hợp5D2XW3cm đồngQie4 quQie4ảng c5D2XW3cmáo mớiQie4 rQie4ồi –5D2XW3cm Qie4Minh Qie4Thùy cQie4hán n5D2XW3cmản tanHWu2Mqhả anHWu2Mqngười x5D2XW3cmuống sanHWu2Mqofa tr5D2XW3cmả lời.

- Tạ5D2XW3cmi saQie4o anHWu2Mq– Qie4Hiểu ĐanHWu2Mqồng ngạQie4c nhianHWu2Mqên hỏi.

- VìanHWu2Mq đ5D2XW3cmi trQie4ễ, Qie4làm ản5D2XW3cmh hưanHWu2Mqởng đanHWu2Mqến buổianHWu2Mq quaanHWu2Mqy, làmQie4 cô5D2XW3cmng anHWu2Mqty lỗanHWu2Mq anHWu2Mqkhông ít.

- BanHWu2Mqình Qie4thường anHWu2MqĐình ÂnanHWu2Mq lu5D2XW3cmôn đQie4ến anHWu2Mqsớm h5D2XW3cmơn anHWu2Mqmà, tạiQie4 saQie4o lạanHWu2Mqi Qie4đến trễQie4 5D2XW3cmnhư t5D2XW3cmhế –5D2XW3cm HQie4iểu Đồng5D2XW3cm t5D2XW3cmhắc anHWu2Mqmắc hỏi.

- anHWu2MqTại eanHWu2Mqm làQie4m anHWu2Mqchị ấyQie4 trễanHWu2Mq gianHWu2Mqờ, anHWu2Mqem gi5D2XW3cmữ tQie4hẻ củQie4a chịanHWu2Mq ấyQie4 –5D2XW3cm Min5D2XW3cmh Th5D2XW3cmùy manHWu2Mqếu má5D2XW3cmo nói.

- BQie4ỏ đi5D2XW3cm, chỉ5D2XW3cm l5D2XW3cmà mấtQie4 manHWu2Mqột hợpQie4 5D2XW3cmđồng quảng5D2XW3cm cáoanHWu2Mq thôiQie4 mQie4à –5D2XW3cm Hiểu5D2XW3cm ĐồnanHWu2Mqg Qie4trấn an.

- VQie4ấn 5D2XW3cmđề Qie4là 5D2XW3cmchuyện bồanHWu2Mqi thườ5D2XW3cmng anHWu2Mq– Mi5D2XW3cmnh ThùanHWu2Mqy áanHWu2Mqi 5D2XW3cmngại nói.

- BQie4ồi t5D2XW3cmhường! HọQie4 khôn5D2XW3cmg chị5D2XW3cmu bồiQie4 t5D2XW3cmhường 5D2XW3cmà Qie4?- HiểuanHWu2Mq Đ5D2XW3cmồng nQie4ghiêng Qie4đầu anHWu2Mqnhìn M5D2XW3cminh Thùy.

- NgườianHWu2Mq Qie4bồi thường5D2XW3cm phảanHWu2Mqi 5D2XW3cmlà chú5D2XW3cmng taQie4, 5D2XW3cmbởi 5D2XW3cmvì Qie4trong hợp5D2XW3cm đồng5D2XW3cm ghQie4i 5D2XW3cmrõ khôanHWu2Mqng đư5D2XW3cmợc đếnanHWu2Mq tQie4rễ. VQie4ì canHWu2Mqhị ĐìnhQie4 ÂanHWu2Mqn đếnanHWu2Mq trễQie4 nênQie4 phảiQie4 bQie4ồi thường5D2XW3cm –Qie4 M5D2XW3cmình TanHWu2Mqhùy giả5D2XW3cmi thích.

- Qie4Cái gì,anHWu2Mq r5D2XW3cmõ ràng5D2XW3cm anHWu2Mqlà chỉ5D2XW3cm Qie4có một5D2XW3cm lầnQie4 điQie4 trQie4ễ 5D2XW3cmthôi màanHWu2Mq. CQie4ó Qie4ai 5D2XW3cmmà chư5D2XW3cma từn5D2XW3cmg anHWu2Mqđi tanHWu2Mqrễ 5D2XW3cmchứ –anHWu2Mq anHWu2MqHiểu ĐồnQie4g bấ5D2XW3cmt bìnQie4h nói.
–Qie4 anHWu2MqĐây canHWu2Mqhỉ lanHWu2Mqà cáanHWu2Mqi cớ5D2XW3cm m5D2XW3cmà tQie4hôi, thựcanHWu2Mq cQie4hất làQie4 Qie4họ muốanHWu2Mqn thQie4ay người5D2XW3cm nênQie4 5D2XW3cmmới danHWu2Mqùng cớQie4 đó5D2XW3cm 5D2XW3cmđể banHWu2Mqắt banHWu2Mqẽ c5D2XW3cmhúng anHWu2Mqta –Qie4 M5D2XW3cminh ThùyQie4 cũnanHWu2Mqg bấtanHWu2Mq bìnQie4h kể.

- HQie4ọ muốnQie4 anHWu2Mqthay Qie4ai anHWu2Mq? Qie4– HiểuQie4 Đồ5D2XW3cmng tứcanHWu2Mq giậQie4n hỏi.

- NQie4ữ min5D2XW3cmh tinanHWu2Mqh AQie4nh anHWu2MqKỳ .

Khi MianHWu2Mqnh anHWu2MqThùy anHWu2Mqnói ranHWu2Mqa canHWu2Mqái anHWu2Mqtên đ5D2XW3cmó, HianHWu2Mqểu Đồ5D2XW3cmng Qie4cảm thấyanHWu2Mq rấtQie4 hụtQie4 hanHWu2Mqẫng. Nh5D2XW3cmưng điềuQie4 là5D2XW3cmm Qie4cô th5D2XW3cmấy đQie4au nhanHWu2Mqất kQie4hi nghQie4e M5D2XW3cmình ThùyanHWu2Mq nóiQie4 Qie4thêm mộQie4t tràQie4ng dài:

- Ngư5D2XW3cmời đề5D2XW3cm anHWu2Mqnghị h5D2XW3cmủy hợQie4p đồQie4ng chQie4ính lQie4à a5D2XW3cmnh VĩQie4nh Ph5D2XW3cmong. ChanHWu2Mqị anHWu2MqĐình anHWu2MqÂn vốQie4n kQie4hông ch5D2XW3cmo Qie4em nóanHWu2Mqi 5D2XW3cmra, nanHWu2Mqhưng anHWu2Mqmà cQie4ơn gi5D2XW3cmận Qie4này eanHWu2Mqm anHWu2Mqnuốt khôn5D2XW3cmg trôi.Qie4 CanHWu2Mqho dùQie4 aanHWu2Mqnh tQie4a muanHWu2Mqốn banHWu2Mqạn gáianHWu2Mq Qie4mình anHWu2Mqlàm ngườianHWu2Mq mẫanHWu2Mqu đanHWu2Mqại 5D2XW3cmdiện thìQie4 cQie4ũng khônQie4g anHWu2Mqcần thủanHWu2Mq đoạnQie4 n5D2XW3cmhư tanHWu2Mqhế với5D2XW3cm Qie4chị 5D2XW3cmĐình Qie4Ân. NgườQie4i bQie4áo anHWu2Mqgiờ Qie4chụp anHWu2Mqhình cQie4ho Qie4em 5D2XW3cmlà ch5D2XW3cmị Hương,Qie4 5D2XW3cmem k5D2XW3cmhông n5D2XW3cmghĩ chịanHWu2Mq ấ5D2XW3cmy 5D2XW3cmnói dốianHWu2Mq nênQie4 khôngQie4 kiểm5D2XW3cm anHWu2Mqtra anHWu2Mqlại. 5D2XW3cmBây giờanHWu2Mq nganHWu2Mqhĩ lQie4ại, trướcanHWu2Mq đóQie4 eQie4m c5D2XW3cmó thấyanHWu2Mq cQie4hị 5D2XW3cmấy thầQie4m thìanHWu2Mq 5D2XW3cmto nhỏ5D2XW3cm với5D2XW3cm quQie4ản lQie4í cQie4ủa An5D2XW3cmh Kỳ.
Qie4Cho nên5D2XW3cm chanHWu2Mqắc chắanHWu2Mqn bọnQie4 Qie4họ cốQie4 tìnhQie4 5D2XW3cmgài 5D2XW3cmbẫy. Qie4Bây anHWu2Mqgiờ còQie4n bắQie4t chị5D2XW3cm Đình5D2XW3cm ÂnQie4 bồanHWu2Mqi th5D2XW3cmường tiền5D2XW3cm hợp5D2XW3cm Qie4đồng gấpQie4 15D2XW3cm0 lần.anHWu2Mq 5D2XW3cmChị x5D2XW3cmem có5D2XW3cm quá5D2XW3cm anHWu2Mqđáng h5D2XW3cmay không.

- LàanHWu2Mq Vĩnh5D2XW3cm Phon5D2XW3cmg đanHWu2Mqề n5D2XW3cmghị saanHWu2Mqo? –anHWu2Mq HanHWu2Mqiểu Đồn5D2XW3cmg anHWu2Mqvẻ khanHWu2Mqông ti5D2XW3cmn hỏiQie4 lại.

- ChíQie4nh 5D2XW3cmlà anQie4h tQie4a anHWu2Mq– anHWu2MqMinh anHWu2MqThùy gậQie4t đầuanHWu2Mq Qie4xác nhận.

Hiểu ĐồngQie4 lQie4ặng lanHWu2Mqẽ nhắ5D2XW3cmm mắt5D2XW3cm híanHWu2Mqt Qie4vào thậ5D2XW3cmt sâu5D2XW3cm kiềm5D2XW3cm ch5D2XW3cmế nỗanHWu2Mqi buồ5D2XW3cmn:” V5D2XW3cmĩnh PhanHWu2Mqong anHWu2Mqngười 5D2XW3cmanh hanHWu2Mqận làQie4 eQie4m, 5D2XW3cmhá canHWu2Mqớ Qie4gì lạ5D2XW3cmi lôianHWu2Mq anHWu2MqĐình ÂanHWu2Mqn vào”.Qie4 Cô5D2XW3cm mở5D2XW3cm mắ5D2XW3cmt ranHWu2Mqa, nQie4hìn 5D2XW3cmMinh ThùanHWu2Mqy nói:

- Qie4Em chanHWu2Mqăm Qie4sóc canHWu2Mqho ĐìnhanHWu2Mq Qie4Ân giùanHWu2Mqm chQie4ị. Ch5D2XW3cmị đianHWu2Mq hỏanHWu2Mqi r5D2XW3cmõ Qie4mọi 5D2XW3cmchuyện Qie4xem sao.

Hiểu Đồng5D2XW3cm liề5D2XW3cmn đứngQie4 dậy5D2XW3cm khanHWu2Mqông kanHWu2Mqịp để5D2XW3cm Qie4Minh ThùyanHWu2Mq Qie4nói anHWu2Mqthêm ganHWu2Mqì, nhưnanHWu2Mqg vQie4ừa đi5D2XW3cm ranHWu2Mqa khỏ5D2XW3cmi cửa5D2XW3cm anHWu2Mqcô đanHWu2Mqã anHWu2Mqgặp anHWu2MqThiên MinanHWu2Mqh đQie4i anHWu2Mqvào. Vẻ5D2XW3cm m5D2XW3cmặt Thi5D2XW3cmên MiQie4nh vôanHWu2Mq canHWu2Mqùng lQie4o lắng,anHWu2Mq Qie4đi t5D2XW3cmhật n5D2XW3cmhanh vàoanHWu2Mq tronQie4g. Cậu5D2XW3cm vừQie4a vào5D2XW3cm 5D2XW3cmnhìn tQie4hấy Qie4Hiểu ĐồngQie4 tQie4hì rấanHWu2Mqt ngạ5D2XW3cmc anHWu2Mqnhiên, 5D2XW3cmsau đóanHWu2Mq kêQie4u lênanHWu2Mq mộQie4t tiếng:

- Hiể5D2XW3cmu Đồng!

- ChàoanHWu2Mq Qie4anh, ThanHWu2Mqiên MianHWu2Mqnh! Đ5D2XW3cmã lQie4âu khôngQie4 ganHWu2Mqặp anHWu2Mq– 5D2XW3cmHiểu Đồng5D2XW3cm nh5D2XW3cmìn ThiênanHWu2Mq MianHWu2Mqnh n5D2XW3cmhẹ nh5D2XW3cmàng gậQie4t đầuQie4 chào.

- anHWu2MqLâu anHWu2Mqnay eanHWu2Mqm ởQie4 đâQie4u? anHWu2MqAnh anHWu2Mqcho ngườQie4i tQie4ìm e5D2XW3cmm ranHWu2Mqất lâuanHWu2Mq. C5D2XW3cmả TrúQie4c DiễmQie4 nữa,5D2XW3cm Qie4cô ấyQie4 bâ5D2XW3cmy giờ5D2XW3cm saQie4o rồQie4i? Qie4– ThiêQie4n MinanHWu2Mqh qua5D2XW3cmn Qie4tâm hỏianHWu2Mq dồnQie4 dập.

- anHWu2MqEm v5D2XW3cmà chịanHWu2Mq anHWu2MqTrúc DiễQie4m dọ5D2XW3cmn vềanHWu2Mq 5D2XW3cmngoại tanHWu2Mqhành s5D2XW3cmống 5D2XW3cmvà buô5D2XW3cmn báQie4n. NhưnanHWu2Mqg sanHWu2Mqau Qie4đó, manHWu2Mqẹ 5D2XW3cmchị 5D2XW3cmấy bQie4ị bệnhQie4 anHWu2Mqcho 5D2XW3cmnên chịanHWu2Mq ấy5D2XW3cm trởQie4 5D2XW3cmvề chămanHWu2Mq anHWu2Mqsóc anHWu2Mqcho m5D2XW3cmẹ canHWu2Mqhị ấy.anHWu2Mq EQie4m cũnQie4g bậnanHWu2Mq rộnQie4 5D2XW3cmnên dọn5D2XW3cm nhanHWu2Mqà 5D2XW3cmđến g5D2XW3cmần n5D2XW3cmhà ĐìnhanHWu2Mq ÂnQie4 5D2XW3cmsống, nanHWu2Mqhớ bá5D2XW3cmc Hà5D2XW3cm anHWu2Mqvà Qie4bác Qie4Trung chăanHWu2Mqm sócanHWu2Mq banHWu2Mqé ĐanHWu2Mqường dùanHWu2Mqm e5D2XW3cmm. VanHWu2Mqì eanHWu2Mqm khQie4ông muanHWu2Mqốn g5D2XW3cmặp lại5D2XW3cm mQie4ọi ngườianHWu2Mq c5D2XW3cmho n5D2XW3cmên mớ5D2XW3cmi bảoQie4 ĐìnhQie4 5D2XW3cmÂn giQie4ấu d5D2XW3cmùm em.

- Đ5D2XW3cmình ÂanHWu2Mqn saQie4o r5D2XW3cmồi Qie4? –5D2XW3cm ThianHWu2Mqên Mi5D2XW3cmnh lQie4o l5D2XW3cmắng hỏi.

- 5D2XW3cmCô Qie4ấy 5D2XW3cmuống anHWu2Mqsay anHWu2Mqnên ng5D2XW3cmủ rồi.

- AQie4nh vàoanHWu2Mq thăm5D2XW3cm côQie4 anHWu2Mqấy Qie4một lát.

Nói xonQie4g ThiênanHWu2Mq Mi5D2XW3cmnh vộiQie4 Qie4đi và5D2XW3cmo, anHWu2MqĐình Ân5D2XW3cm 5D2XW3cmcũng lQie4ờ manHWu2Mqờ t5D2XW3cmỉnh dậy.5D2XW3cm ThấyQie4 Th5D2XW3cmiên MinanHWu2Mqh, ĐìnhanHWu2Mq 5D2XW3cmÂn ômQie4 Qie4chầm lấyanHWu2Mq cQie4ậu kQie4hóc anHWu2Mqnức anHWu2Mqnở anHWu2Mqtrong lònganHWu2Mq cậuanHWu2Mq. ThanHWu2Mqiên MQie4inh dịu5D2XW3cm danHWu2Mqàng aanHWu2Mqn ủianHWu2Mq cQie4ô, gi5D2XW3cmang rộanHWu2Mqng anHWu2Mqbờ v5D2XW3cmai ômQie4 lấy5D2XW3cm cQie4ô, nQie4hư muQie4ốn cQie4he chở5D2XW3cm ch5D2XW3cmo canHWu2Mqô khanHWu2Mqỏi Qie4những anHWu2Mqnguy anHWu2Mqhiểm 5D2XW3cmxung Qie4quanh. Hiể5D2XW3cmu Đồn5D2XW3cmg Qie4nhìn anHWu2Mqtấhy cảnhanHWu2Mq tưanHWu2Mqợng ấ5D2XW3cmy, cô5D2XW3cm 5D2XW3cmkhẽ cười.anHWu2Mq CQie4ô mừQie4ng vanHWu2Mqì ĐanHWu2Mqình Ân5D2XW3cm đanHWu2Mqã tQie4ìm đượcanHWu2Mq nơQie4i nươnganHWu2Mq anHWu2Mqtựa vữnganHWu2Mq chắc.

Hiểu ĐồanHWu2Mqng đanHWu2Mqi thẳnganHWu2Mq anHWu2Mqđến nanHWu2Mqhà tQie4ìm VanHWu2Mqĩnh P5D2XW3cmhong nhưnanHWu2Mqg bảo5D2XW3cm vanHWu2Mqệ khôQie4ng anHWu2Mqcho canHWu2Mqô vào.

- TạianHWu2Mq sao5D2XW3cm, anHWu2Mqtrước đây5D2XW3cm tôQie4i rQie4a vQie4ào rQie4a vQie4ào nơi5D2XW3cm nàanHWu2Mqy Qie4mà Qie4– Hiểu5D2XW3cm ĐồanHWu2Mqng nhìanHWu2Mqn ngườianHWu2Mq bảoQie4 vệanHWu2Mq chấtanHWu2Mq vấn.

- LanHWu2Mqà cậQie4u V5D2XW3cmĩnh PhQie4ong banHWu2Mqảo tụiQie4 5D2XW3cmtôi khô5D2XW3cmng đanHWu2Mqược canHWu2Mqho cô5D2XW3cm vàoanHWu2Mq –anHWu2Mq NgưanHWu2Mqời anHWu2Mqbảo anHWu2Mqvệ khổQie4 s5D2XW3cmở Qie4phân trần.

- anHWu2MqVậy c5D2XW3cmó anHWu2Mqthể cQie4ho tanHWu2Mqôi biQie4ết, 5D2XW3cmanh 5D2XW3cmấy đãQie4 về5D2XW3cm nQie4hà chưa?

- CậanHWu2Mqu ấanHWu2Mqy canHWu2Mqhưa về.

- CáanHWu2Mqm ơn.

Hiểu ĐồngQie4 nóiQie4 xo5D2XW3cmng t5D2XW3cmhì liềnQie4 đ5D2XW3cmi rQie4a bQie4ên ngoàiQie4 đứnanHWu2Mqg Qie4chờ. TanHWu2Mqrong kanHWu2Mqhi Qie4cô cQie4hờ, Qie4cô đ5D2XW3cmã gọi5D2XW3cm đ5D2XW3cmiện 5D2XW3cmcho Qie4Vĩnh PQie4hong, nhưanHWu2Mqng VĩanHWu2Mqnh PhQie4ong anHWu2Mqkhông bốcanHWu2Mq m5D2XW3cmáy. SaanHWu2Mqu đó,5D2XW3cm 5D2XW3cmcậu anHWu2Mqtắt 5D2XW3cmmáy luô5D2XW3cmn. HQie4iểu Đồ5D2XW3cmng cứQie4 thế5D2XW3cm đanHWu2Mqứng chờQie4 Qie4cho tQie4ới Qie4khi trời5D2XW3cm Qie4tối mị5D2XW3cmt, bầuanHWu2Mq trờQie4i bắ5D2XW3cmt đQie4ầu anHWu2Mqkéo Qie4mây, 5D2XW3cmsau anHWu2Mqđó trQie4út hQie4át mưQie4a rơQie4i xuanHWu2Mqống. CôanHWu2Mq v5D2XW3cmẫn đứn5D2XW3cmg chờ5D2XW3cm anHWu2Mqở đ5D2XW3cmó, 5D2XW3cmchỉ sợ5D2XW3cm x5D2XW3cme VQie4ĩnh PhoQie4ng đi5D2XW3cm vàanHWu2Mqo mà5D2XW3cm 5D2XW3cmcô khôn5D2XW3cmg h5D2XW3cmay biếQie4t. NganHWu2Mqười anHWu2Mqbảo vệ5D2XW3cm thấQie4y canHWu2Mqô anHWu2Mqbị ướtanHWu2Mq m5D2XW3cmưa đ5D2XW3cmang Qie4run lê5D2XW3cmn cầmQie4 Qie4cập anHWu2Mqthì vộiQie4 và5D2XW3cmng anHWu2Mqgọi điệnQie4 ch5D2XW3cmo Vĩnh5D2XW3cm Phon5D2XW3cmg. Sa5D2XW3cmu đó5D2XW3cm ônQie4g Qie4ta chạQie4y ranHWu2Mqa bảoQie4 H5D2XW3cmiểu Đồn5D2XW3cmg và5D2XW3cmo trQie4ong m5D2XW3cmà chanHWu2Mqờ đợi.

Cả ngưanHWu2Mqời Hiểu5D2XW3cm ĐồnanHWu2Mqg rQie4un lê5D2XW3cmn, môQie4i cô5D2XW3cm vQie4a vàanHWu2Mqo nhaQie4u ranHWu2Mqun 5D2XW3cmrẩy. CanHWu2Mqô đi5D2XW3cm lênanHWu2Mq că5D2XW3cmn hộ5D2XW3cm canHWu2Mqủa VĩnQie4h Ph5D2XW3cmong, dùn5D2XW3cmg chìaanHWu2Mq kanHWu2Mqhóa m5D2XW3cmở 5D2XW3cmcửa anHWu2Mqnhưng khôn5D2XW3cmg được.5D2XW3cm VĩnhQie4 PanHWu2Mqhong tQie4riệt để5D2XW3cm không5D2XW3cm muốanHWu2Mqn gặpQie4 cô,anHWu2Mq Qie4cậu anHWu2Mqthay kanHWu2Mqhóa cửaanHWu2Mq, nóianHWu2Mq bảoanHWu2Mq vệQie4 khônanHWu2Mqg cQie4ho Qie4cô lê5D2XW3cmn nhà,Qie4 anHWu2Mqkhóa mQie4áy điệ5D2XW3cmn thoanHWu2Mqại. HiểuanHWu2Mq Đồng5D2XW3cm canHWu2Mqảm thấ5D2XW3cmy anHWu2Mqđau đớnQie4 anHWu2Mqvô cùQie4ng. CQie4ô t5D2XW3cmì ngườianHWu2Mq vàoQie4 vách5D2XW3cm tườnganHWu2Mq ch5D2XW3cmờ đợianHWu2Mq VĩnhQie4 Pho5D2XW3cmng v5D2XW3cmề. anHWu2MqGió khuyQie4a l5D2XW3cmạnh lẽQie4o cứQie4 thanHWu2Mqổi 5D2XW3cmvào người,5D2XW3cm cănQie4 hanHWu2Mqộ Qie4của Vĩnh5D2XW3cm PQie4hong lạiQie4 ở5D2XW3cm Qie4trên caQie4o, càngQie4 anHWu2Mqnghe tiế5D2XW3cmng gQie4ió danHWu2Mqữ dội,5D2XW3cm cứQie4 Qie4quật v5D2XW3cmào người5D2XW3cm H5D2XW3cmiểu 5D2XW3cmĐồng từngQie4 c5D2XW3cmơn khiếnQie4 côQie4 rùn5D2XW3cmg m5D2XW3cmình, anHWu2Mqnhất làanHWu2Mq Qie4khi côQie4 đaQie4ng mặcQie4 anHWu2Mqmột b5D2XW3cmộ đồ5D2XW3cm ướtanHWu2Mq. Qie4Sự chQie4ờ đợianHWu2Mq khiếanHWu2Mqn cQie4ô càanHWu2Mqng lanHWu2Mqúc anHWu2Mqcàng Qie4mệt manHWu2Mqỏi, quầnQie4 áQie4o cũQie4ng 5D2XW3cmbắt anHWu2Mqđầu k5D2XW3cmhô lQie4ại t5D2XW3cmrước nhQie4ững cQie4ơn gió.

Hơn mườiQie4 giQie4ờ anHWu2Mqkhuya Vĩ5D2XW3cmnh PhQie4ong mới5D2XW3cm về.anHWu2Mq Cậu5D2XW3cm Qie4tay anHWu2Mqtrong tanHWu2Mqay vớiQie4 AQie4nh KỳQie4 rấ5D2XW3cmt thâ5D2XW3cmn mật,5D2XW3cm 5D2XW3cmAnh KỳanHWu2Mq n5D2XW3cmgã h5D2XW3cmẳn 5D2XW3cmvào lòn5D2XW3cmg cQie4ậu. ĐianHWu2Mq đanHWu2Mqến Qie4trước anHWu2Mqcửa nhàQie4, hanHWu2Mqọ nhìn5D2XW3cm thấQie4y Qie4một bonQie4g đ5D2XW3cmen đanQie4g đổQie4 ập5D2XW3cm dưới5D2XW3cm Qie4đất, đầanHWu2Mqu ganHWu2Mqục dưanHWu2Mqới 5D2XW3cmgối. VanHWu2Mqĩnh Ph5D2XW3cmong kh5D2XW3cmẽ anHWu2Mqlướt nhìnQie4 n5D2XW3cmgười Qie4đó mộtanHWu2Mq cáiQie4 rồiQie4 bìnhQie4 thảnanHWu2Mq 5D2XW3cmbước quaanHWu2Mq. CQie4ho đếnQie4 k5D2XW3cmhi Qie4tiếng 5D2XW3cmmở cQie4ửa anHWu2Mqlách 5D2XW3cmcách v5D2XW3cmang lên,5D2XW3cm HiểuanHWu2Mq D(ồngQie4 mQie4ới banHWu2Mqắt đầu5D2XW3cm ngồi5D2XW3cm anHWu2Mqdậy, anHWu2Mqcô nh5D2XW3cmìn anHWu2MqVĩnh PanHWu2Mqhong đaanHWu2Mqng mởanHWu2Mq cử5D2XW3cma chuẩanHWu2Mqn banHWu2Mqị bướcanHWu2Mq v5D2XW3cmào nói:

- anHWu2MqTôi cQie4ó chuyệanHWu2Mqn mQie4uốn nóanHWu2Mqi 5D2XW3cmvới anh.

- Chú5D2XW3cmng tQie4a và5D2XW3cmo nanHWu2Mqhà thôiQie4 eanHWu2Mqm 5D2XW3cm– 5D2XW3cmVĩnh PhanHWu2Mqong Qie4làm anHWu2Mqnhư khôQie4ng Qie4nghe thấQie4y HQie4iểu ĐồngQie4 Qie4nói, cậuQie4 nhìn5D2XW3cm Qie4Anh KỳQie4 cưQie4ời giục.

Anh anHWu2MqKỳ nhìnanHWu2Mq Hiểu5D2XW3cm Đồ5D2XW3cmng mộtQie4 cáiQie4 rồianHWu2Mq dị5D2XW3cmu danHWu2Mqàng nói:

- VĩnhanHWu2Mq PQie4hong, 5D2XW3cmcô ấy5D2XW3cm bảoanHWu2Mq m5D2XW3cmuốn nóanHWu2Mqi chuyệanHWu2Mqn Qie4với ananHWu2Mqh, ananHWu2Mqh phQie4ải t5D2XW3cmỏ Qie4ra lQie4ịch s5D2XW3cmự anHWu2Mqmột chút5D2XW3cm chứ.Qie4 DQie4ù sQie4ao 5D2XW3cmcô Qie4ấy cũn5D2XW3cmg lanHWu2Mqà ngườ5D2XW3cmi giúpQie4 việc5D2XW3cm anHWu2Mqcủa anHWu2Mqanh mà.

Chẳng anHWu2Mqbiết A5D2XW3cmnh anHWu2MqKỳ cQie4ó c5D2XW3cmố ýQie4 anHWu2Mqhay khônanHWu2Mqg anHWu2Mqmà bQie4a từ5D2XW3cm ngườiQie4 Qie4giúp việc5D2XW3cm Qie4như đượcanHWu2Mq kanHWu2Mqéo dàanHWu2Mqi raanHWu2Mq. anHWu2MqToàn thâQie4n Qie4Hiểu ĐồQie4ng anHWu2Mqrun lêQie4n, 5D2XW3cmcô cảm5D2XW3cm thấy5D2XW3cm Qie4đầu óanHWu2Mqc qua5D2XW3cmy cuồng5D2XW3cm, banHWu2Mqong VĩanHWu2Mqnh PhoQie4ng vàanHWu2Mq AQie4nh Qie4Kỳ trước5D2XW3cm manHWu2Mqặt Qie4cô gầ5D2XW3cmn nhưanHWu2Mq n5D2XW3cmhòe đanHWu2Mqi. Mặ5D2XW3cmt cô5D2XW3cm n5D2XW3cmóng bừnQie4g bừng,anHWu2Mq hanHWu2Mqai bàn5D2XW3cm tQie4ay lạnhanHWu2Mq b5D2XW3cmuốt, môi5D2XW3cm côanHWu2Mq tQie4ím tái,anHWu2Mq cả5D2XW3cm n5D2XW3cmgười Qie4gần nanHWu2Mqhư mQie4uốn 5D2XW3cmđổ xuQie4ống. C5D2XW3cmô cố5D2XW3cm anHWu2Mqgắng cầ5D2XW3cmm cự,anHWu2Mq áanHWu2Mqnh mắtQie4 nhanHWu2Mqìn V5D2XW3cmĩnh PhoanHWu2Mqng đầQie4y mQie4ong đợi.

Vĩnh PQie4hong khônanHWu2Mqg nhì5D2XW3cmn H5D2XW3cmiểu Đ5D2XW3cmồng m5D2XW3cmà ánQie4h mắanHWu2Mqt cQie4ậu 5D2XW3cmtập truanHWu2Mqng trêQie4n ngườianHWu2Mq A5D2XW3cmnh KỳQie4. AnQie4h KQie4ỳ cư5D2XW3cmời nói:

- HaanHWu2Mqi ngư5D2XW3cmời cứQie4 anHWu2Mqtự nhiêanHWu2Mqn nói5D2XW3cm chuyQie4ện đ5D2XW3cmi. 5D2XW3cmEm Qie4về đây.

- ChẳnanHWu2Mqg 5D2XW3cmphải Qie4em đãQie4 hứaanHWu2Mq anHWu2Mqtối anHWu2Mqnay ởQie4 lanHWu2Mqại 5D2XW3cmvới Qie4anh àQie4! –Qie4 Qie4Vĩnh Phon5D2XW3cmg nắmanHWu2Mq taQie4y An5D2XW3cmh KỳQie4 thânanHWu2Mq Qie4mật nói.

- Thôi5D2XW3cm đ5D2XW3cmi. ĐểQie4 phóngQie4 5D2XW3cmviên bắtanHWu2Mq 5D2XW3cmgặp 5D2XW3cmlại 5D2XW3cmviết lQie4inh ti5D2XW3cmnh. Mấy5D2XW3cm banHWu2Mqữa nay5D2XW3cm, hình5D2XW3cm Qie4em Qie4và anQie4h trQie4ên báoanHWu2Mq anHWu2Mqvẫn chưa5D2XW3cm đủ5D2XW3cm sQie4ao Qie4– AnQie4h KỳanHWu2Mq 5D2XW3cmcười nói5D2XW3cm giQie4ọng anHWu2Mqvừa nũ5D2XW3cmng nanHWu2Mqịu Qie4vừa tQie4rách móc.

- T5D2XW3cmhì c5D2XW3cmó s5D2XW3cmao đâQie4u, họanHWu2Mq nóanHWu2Mqi sanHWu2Mqự anHWu2Mqthật mQie4à –Qie4 VĩnanHWu2Mqh Ph5D2XW3cmong cườiQie4 h5D2XW3cmaha nQie4ói Qie4– anHWu2MqChẳng anHWu2Mqphải chanHWu2Mqún anHWu2Mqta 5D2XW3cmđang anHWu2Mqcặp bồ5D2XW3cm 5D2XW3cmvới anHWu2Mqnhau sau.

- Qie4Thấy anHWu2Mqghét –5D2XW3cm 5D2XW3cmAnh Qie4Kỳ đưa5D2XW3cm ngắ5D2XW3cmt VĩnanHWu2Mqh Ph5D2XW3cmong Qie4một cái5D2XW3cm trôngQie4 nhưanHWu2Mq Qie4đang â5D2XW3cmu yếQie4m nhau.

Hiểu ĐồnganHWu2Mq cQie4hỉ lặnganHWu2Mq lẽQie4 đứQie4ng Qie4nhìn Qie4họ, khôanHWu2Mqng Qie4nói thQie4êm anHWu2Mqcâu nàoQie4 cả.Qie4 ChẳnganHWu2Mq a5D2XW3cmi bQie4iết troanHWu2Mqng lòanHWu2Mqng anHWu2Mqcô đanHWu2Mqang rấanHWu2Mqt đau.

- anHWu2MqEm v5D2XW3cmề anHWu2Mqđây –anHWu2Mq AQie4nh Kỳ5D2XW3cm vừaQie4 anHWu2Mqnói v5D2XW3cmừa hôanHWu2Mqn lênanHWu2Mq máanHWu2Mq VĩnQie4h Phon5D2XW3cmg mộanHWu2Mqt cáQie4i rấtQie4 Qie4ngọt ngào.

- ĐQie4ể aQie4nh tiễn5D2XW3cm em.

- anHWu2MqKhông 5D2XW3cmcần đâu.anHWu2Mq anHWu2MqAnh và5D2XW3cm côQie4 ấyanHWu2Mq cứanHWu2Mq nó5D2XW3cmi chuyện5D2XW3cm đi.

Nói Qie4xong 5D2XW3cmAnh KỳanHWu2Mq 5D2XW3cmbỏ đQie4i. VanHWu2Mqĩnh anHWu2MqPhong chẳn5D2XW3cmg nóiQie4 thQie4êm anHWu2Mqcâu gQie4ì anHWu2Mqlẳng lQie4ặng bỏ5D2XW3cm Qie4vào nhà5D2XW3cm, nhưnganHWu2Mq cậu5D2XW3cm kh5D2XW3cmông đóngQie4 cửaQie4, 5D2XW3cmcho nên5D2XW3cm HanHWu2Mqiểu ĐồnganHWu2Mq đianHWu2Mq Qie4vào the5D2XW3cmo. VĩnanHWu2Mqh pQie4hong 5D2XW3cmđi thẳng5D2XW3cm vQie4ào pQie4hòng mìnhQie4 đónanHWu2Mqg sầmQie4 cửaQie4 lại.5D2XW3cm HanHWu2Mqiểu Đồn5D2XW3cmg anHWu2Mqđứng bênQie4 dướianHWu2Mq 5D2XW3cmnhìn lanHWu2Mqên r5D2XW3cmất lâQie4u nhưngQie4 vẫnQie4 khô5D2XW3cmng thanHWu2Mqấy Vĩnh5D2XW3cm PanHWu2Mqhong tranHWu2Mqở xQie4uống. C5D2XW3cmô hanHWu2Mqít 5D2XW3cmmột 5D2XW3cmhơi thậanHWu2Mqt sâQie4u, quyế5D2XW3cmt địnhQie4 đianHWu2Mq lên.

Hiểu ĐồnanHWu2Mqg khô5D2XW3cmng gõanHWu2Mq cử5D2XW3cma, côQie4 cứ5D2XW3cm thế5D2XW3cm m5D2XW3cmở cửaanHWu2Mq đQie4i vàoQie4. Qu5D2XW3cmả nhiên5D2XW3cm vQie4ừa vào5D2XW3cm anHWu2Mqđã thấQie4y VĩanHWu2Mqnh Qie4Phong đa5D2XW3cmng ngồ5D2XW3cmi t5D2XW3cmrên Qie4sofa hQie4út tQie4huốc, dángQie4 vẻanHWu2Mq anHWu2Mqnhư chanHWu2Mqờ đợanHWu2Mqi. ThấyanHWu2Mq côanHWu2Mq v5D2XW3cmào, cậuanHWu2Mq 5D2XW3cmlặng lẽQie4 dQie4ụi tắtanHWu2Mq điều5D2XW3cm thuốQie4c rồianHWu2Mq hấtanHWu2Mq đầuQie4 nói:

- anHWu2MqNói đianHWu2Mq! Tìm5D2XW3cm Qie4tôi c5D2XW3cmó anHWu2Mqviệc gì.

- Chắc5D2XW3cm ananHWu2Mqh cũng5D2XW3cm biQie4ết e5D2XW3cmm tìm5D2XW3cm Qie4anh đểQie4 nQie4ói việcanHWu2Mq anHWu2Mqgì mà,5D2XW3cm hQie4à tất5D2XW3cm p5D2XW3cmhải giả5D2XW3cm 5D2XW3cmvờ hỏ5D2XW3cmi –Qie4 HiểuQie4 Qie4Đồng n5D2XW3cmhìn thẳQie4ng Qie4Vĩnh PhoQie4ng tQie4rả lời.

- L5D2XW3cmà 5D2XW3cmviệc c5D2XW3cmủa ĐanHWu2Mqình Qie4Ân anHWu2Mq? 5D2XW3cm– VĩanHWu2Mqnh Phon5D2XW3cmg nhưQie4ớn anHWu2Mqmày hỏi.

Hiểu anHWu2MqĐồng gật5D2XW3cm đầ5D2XW3cmu. anHWu2MqVĩnh anHWu2MqPhong nhếch5D2XW3cm m5D2XW3cmôi cưanHWu2Mqời nói:

- TôanHWu2Mqi chẳ5D2XW3cmng cóanHWu2Mq anHWu2Mqgì 5D2XW3cmphải bàanHWu2Mqn Qie4với 5D2XW3cmcô cả.

- Qie4Sao aanHWu2Mqnh anHWu2Mqcó tanHWu2Mqhể đối5D2XW3cm xử5D2XW3cm Qie4như thếQie4 vớanHWu2Mqi ĐìnhanHWu2Mq 5D2XW3cmÂn, chẳn5D2XW3cmg anHWu2Mqlẻ chỉanHWu2Mq Qie4vì bạ5D2XW3cmn gáiQie4 anQie4h m5D2XW3cmà 5D2XW3cmanh sQie4ẵn sàanHWu2Mqng hấtanHWu2Mq đanHWu2Mqổ người5D2XW3cm kháQie4c xanHWu2Mquống đanHWu2Mqất nhưQie4 vậyQie4 àanHWu2Mq Qie4– Hi5D2XW3cmểu ĐồngQie4 t5D2XW3cmức Qie4giận nói.

- anHWu2MqVậy t5D2XW3cmhì saoanHWu2Mq? –Qie4 Vĩn5D2XW3cmh PhonQie4g hỏi5D2XW3cm lanHWu2Mqại với5D2XW3cm vQie4ẻ mặtanHWu2Mq bìn5D2XW3cmh thản.

Hiểu ĐồnganHWu2Mq nhìn5D2XW3cm VĩQie4nh PhonanHWu2Mqg t5D2XW3cmrân trâ5D2XW3cmn, vẻ5D2XW3cm 5D2XW3cmmặt cQie4ậu Qie4vẫn vậy,anHWu2Mq vQie4ẫn lạnhanHWu2Mq lùnganHWu2Mq anHWu2Mqthờ ơQie4. anHWu2MqCuối cùnganHWu2Mq HQie4iểu ĐồanHWu2Mqng lênQie4 tiếng:

- VĩnhanHWu2Mq PhongQie4! E5D2XW3cmm biếtQie4 Qie4anh hanHWu2Mqận em5D2XW3cm. Qie4Nhưng m5D2XW3cmà đ5D2XW3cmó làanHWu2Mq chuQie4yện anHWu2Mqgiữa hanHWu2Mqai 5D2XW3cmchúng Qie4ta. An5D2XW3cmh muốnanHWu2Mq chQie4à anHWu2Mqđạp eanHWu2Mqm anHWu2Mqthế nà5D2XW3cmo c5D2XW3cmũng đưanHWu2Mqợc n5D2XW3cmhưng anHWu2Mqmà 5D2XW3cmxin Qie4anh, xanHWu2Mqin Qie4anh hQie4ãy 5D2XW3cmtha anHWu2Mqcho 5D2XW3cmĐình Qie4Ân cóanHWu2Mq đượanHWu2Mqc khôQie4ng. CQie4ô ấQie4y anHWu2Mqvô tội.

- CanHWu2Mqhà đạpQie4 5D2XW3cmcô? 5D2XW3cmCô xứnganHWu2Mq sao5D2XW3cm? –Qie4 VĩnQie4h PQie4hong nhướnQie4 m5D2XW3cmày nói.

- AQie4nh nóiQie4 đianHWu2Mq, phảiQie4 làm5D2XW3cm anHWu2Mqsao an5D2XW3cmh mớQie4i tanHWu2Mqha 5D2XW3cmcho Đì5D2XW3cmnh 5D2XW3cmÂn –anHWu2Mq Qie4Hiểu ĐồnanHWu2Mqg hỏiQie4 VQie4ĩnh Phon5D2XW3cmg, nưanHWu2Mqớc mắt5D2XW3cm c5D2XW3cmô cứanHWu2Mq tr5D2XW3cmực cQie4hào ranHWu2Mqơi xQie4uống nơanHWu2Mqi khóeanHWu2Mq mắt.

- 5D2XW3cmCô manHWu2Mquốn bi5D2XW3cmết àQie4. anHWu2MqĐược thôi,anHWu2Mq tôiQie4 cũnanHWu2Mqg không5D2XW3cm ngại5D2XW3cm n5D2XW3cmói tQie4hẳng với5D2XW3cm côanHWu2Mq. CôanHWu2Mq cóQie4 biế5D2XW3cmt nh5D2XW3cmững diQie4ễn viênanHWu2Mq đQie4ể được5D2XW3cm nổanHWu2Mqi tiếanHWu2Mqng phảianHWu2Mq bán5D2XW3cm thâ5D2XW3cmn mìnhanHWu2Mq nanHWu2Mqhư thế5D2XW3cm Qie4nào không?Qie4 5D2XW3cmAi cũnganHWu2Mq Qie4muốn anHWu2Mqđược là5D2XW3cmm ngư5D2XW3cmời mẫuQie4 đạianHWu2Mq dianHWu2Mqện c5D2XW3cmho tậanHWu2Mqp đoànQie4. ChỉanHWu2Mq cần5D2XW3cm mQie4ột bướcanHWu2Mq Qie4lên tiên,5D2XW3cm họQie4 sẵ5D2XW3cmn sàngQie4 lanHWu2Mqao vào5D2XW3cm vònganHWu2Mq tanHWu2Mqay ngư5D2XW3cmời khác5D2XW3cm Qie4mặc tìQie4nh Qie4họ chQie4à đQie4ạp nh5D2XW3cmư thế5D2XW3cm anHWu2Mqnào. MiQie4ễn lQie4à họ5D2XW3cm cóanHWu2Mq thểanHWu2Mq 5D2XW3cmtrở nêQie4n nanHWu2Mqổi tiếng.Qie4 ĐìnQie4h Â5D2XW3cmn cũngQie4 anHWu2Mqvậy Qie4thôi, nếu5D2XW3cm c5D2XW3cmô Qie4ấy muốnanHWu2Mq Qie4chiến tQie4hắng, 5D2XW3cmcó thểQie4 5D2XW3cmtrở thà5D2XW3cmnh người5D2XW3cm mẫuanHWu2Mq đQie4ại dianHWu2Mqện anHWu2Mqthì cQie4ách hQie4ay Qie4nhất l5D2XW3cmà banHWu2Mqán thân.anHWu2Mq C5D2XW3cmhỉ cần5D2XW3cm Qie4cô ấanHWu2Mqy trở5D2XW3cm thànQie4h ngườQie4i mẫ5D2XW3cmu đạQie4i dianHWu2Mqện thì5D2XW3cm khQie4ông cầnQie4 5D2XW3cmphải bồQie4i thườngQie4 hanHWu2Mqợp đ5D2XW3cmồng nữa.

- ĐìanHWu2Mqnh Ân5D2XW3cm khôanHWu2Mqng 5D2XW3cmphải loạanHWu2Mqi nQie4gười bQie4án thâ5D2XW3cmn để5D2XW3cm đượcQie4 nổ5D2XW3cm anHWu2Mqtiếng Qie4– Hi5D2XW3cmểu ĐồnanHWu2Mqg tứQie4c anHWu2Mqgiận nói.

- NanHWu2Mqhưng 5D2XW3cmđó làQie4 cách5D2XW3cm du5D2XW3cmy nhất.5D2XW3cm NanHWu2Mqếu c5D2XW3cmô sanHWu2Mqợ anHWu2Mqcô ấy5D2XW3cm banHWu2Mqị tổQie4n thương,5D2XW3cm vậy5D2XW3cm th5D2XW3cmì côanHWu2Mq tanHWu2Mqhay c5D2XW3cmô ấy5D2XW3cm banHWu2Mqàn tanHWu2Mqhân đi.Qie4 Dù5D2XW3cm 5D2XW3cmgì thQie4ì Qie4cô Qie4có bán5D2XW3cm thêmanHWu2Mq l5D2XW3cmần nữQie4a cũngQie4 chẳ5D2XW3cmng 5D2XW3cmmất manHWu2Mqàt gì.

Hiểu ĐồnanHWu2Mqg nghanHWu2Mqe nhQie4ững lờianHWu2Mq VĩnanHWu2Mqh P5D2XW3cmhong nanHWu2Mqói, tức5D2XW3cm giậnanHWu2Mq vô5D2XW3cm cùng.5D2XW3cm CôQie4 anHWu2Mqmuốn g5D2XW3cmiang tanHWu2Mqay táQie4t anHWu2Mqvào manHWu2Mqặt 5D2XW3cmcậu mộtQie4 cá5D2XW3cmi. NhưngQie4 bànQie4 Qie4tay nắQie4m chặtanHWu2Mq lạiQie4 k5D2XW3cmìm chế.

- anHWu2MqBán anHWu2Mqcho Qie4ai, bá5D2XW3cmn Qie4cho ananHWu2Mqh Qie4à. TanHWu2Mqôi anHWu2Mqchẳng t5D2XW3cmhà anHWu2Mqlà chanHWu2Mqo kanHWu2Mqhông 5D2XW3cmmột anHWu2Mqtên 5D2XW3cmăn anHWu2Mqmày còn5D2XW3cm anHWu2Mqhơn banHWu2Mqán canHWu2Mqho loạianHWu2Mq n5D2XW3cmgười nhưanHWu2Mq ananHWu2Mqh –Qie4 Hiểu5D2XW3cm Đồn5D2XW3cmg cườanHWu2Mqi canHWu2Mqhế giễu.

Lập anHWu2Mqtức Vĩnh5D2XW3cm Qie4Phong 5D2XW3cmlao đQie4ến ômanHWu2Mq Qie4chặt anHWu2Mqlấy Qie4cô, chiếQie4m lấ5D2XW3cmy bờanHWu2Mq 5D2XW3cmmôi canHWu2Mqô đầyQie4 Qie4căm ph5D2XW3cmẫn vàanHWu2Mq hun5D2XW3cmg hãn5D2XW3cm. MùianHWu2Mq máuQie4 tQie4anh banHWu2Mqắt đầu5D2XW3cm 5D2XW3cmtrào Qie4ra trà5D2XW3cmn tron5D2XW3cmg miệnganHWu2Mq Hiểu5D2XW3cm ĐanHWu2Mqồng, c5D2XW3cmhẳng mấy5D2XW3cm Qie4chốc mQie4ôi 5D2XW3cmcô sưnganHWu2Mq lên.5D2XW3cm HiểuQie4 Đồ5D2XW3cmng anHWu2Mqmuốn thoáanHWu2Mqt ranHWu2Mqa, cô5D2XW3cm Qie4ngửa canHWu2Mqổ anHWu2Mqra p5D2XW3cmhía sanHWu2Mqau quaQie4y m5D2XW3cmặt 5D2XW3cmđi nơQie4i kháanHWu2Mqc, nhưnQie4g VĩQie4nh PanHWu2Mqhong đQie4ã 5D2XW3cmgiữ 5D2XW3cmchặt 5D2XW3cmgáy cô5D2XW3cm, môQie4i cậ5D2XW3cmu c5D2XW3cmít Qie4chặt m5D2XW3cmôi Qie4cô, qQie4uyết liQie4ệt chiế5D2XW3cmm giữQie4 kh5D2XW3cmông buônanHWu2Mq, éQie4p canHWu2Mqô 5D2XW3cmđi đếnQie4 5D2XW3cmbên giường,anHWu2Mq đ5D2XW3cmè Qie4cô xuanHWu2Mqống dướianHWu2Mq. 5D2XW3cmCả ngưQie4ời 5D2XW3cmcậu nằmanHWu2Mq t5D2XW3cmrên ngườiQie4 anHWu2Mqcô, t5D2XW3cmham la5D2XW3cmm hunQie4g hQie4ãn ngQie4ấu ghiếnQie4 mô5D2XW3cmi cô.

Đây 5D2XW3cmchính là5D2XW3cm 5D2XW3cmcơn thịnh5D2XW3cm anHWu2Mqnộ củaanHWu2Mq cậu,anHWu2Mq lQie4à Qie4nỗi Qie4hận Qie4chất chứaanHWu2Mq đầy5D2XW3cm sanHWu2Mqự nhớQie4 nhung.

- SQie4ao 5D2XW3cmhả? 5D2XW3cmCô nh5D2XW3cmẫn tanHWu2Mqâm đểQie4 anHWu2Mqbạn mìanHWu2Mqnh bịanHWu2Mq canHWu2Mqhà đạanHWu2Mqp 5D2XW3cmà Qie4– VanHWu2Mqĩnh P5D2XW3cmhong ng5D2XW3cmẩng đanHWu2Mqầu nanHWu2Mqhìn HiểQie4u Đồn5D2XW3cmg v5D2XW3cmẻ anHWu2Mqcười cợtanHWu2Mq anHWu2Mqchế Qie4giễu nói.

Hiểu anHWu2MqĐồng tanHWu2Mqrừng mắt5D2XW3cm n5D2XW3cmhìn cậu,Qie4 đ5D2XW3cmôi mắtanHWu2Mq đỏ5D2XW3cm ngầu,5D2XW3cm khóe5D2XW3cm 5D2XW3cmmôi c5D2XW3cmó và5D2XW3cmi vệtQie4 máuQie4, môQie4i míQie4m 5D2XW3cmchặt, anHWu2Mqcô đQie4au Qie4đớn nói:

- NếuQie4 anHWu2Mqanh chịu5D2XW3cm tQie4ha cQie4ho ĐìnhQie4 anHWu2MqÂn, vQie4ậy thQie4ì tôi5D2XW3cm báanHWu2Mqn chQie4o anh.

Vĩnh Pho5D2XW3cmng l5D2XW3cmặp tứcanHWu2Mq cuốiQie4 xu5D2XW3cmống cu5D2XW3cmốn l5D2XW3cmấy môiQie4 côQie4 tiếp5D2XW3cm tụ5D2XW3cmc thô5D2XW3cm Qie4bạo gQie4hiền 5D2XW3cmnát. BàQie4n Qie4tay cũn5D2XW3cmg chanHWu2Mqẳng anHWu2Mqkiêng nểanHWu2Mq bắt5D2XW3cm đầQie4u hànhanHWu2Mq hạanHWu2Mq c5D2XW3cmơ thể5D2XW3cm canHWu2Mqô, đôianHWu2Mq mắ5D2XW3cmt cậu5D2XW3cm đỏQie4 ngầuanHWu2Mq 5D2XW3cmlên 5D2XW3cmrồi xámQie4 xịtQie4. Từng5D2XW3cm núQie4t, từ5D2XW3cmng nQie4út áQie4o anHWu2Mqcủa c5D2XW3cmô đ5D2XW3cmược Qie4mở Qie4ra, cậuQie4 cuQie4ối xanHWu2Mquống 5D2XW3cmhôn lanHWu2Mqên cổ5D2XW3cm lê5D2XW3cmn ngực5D2XW3cm c5D2XW3cmô. Qie4Nhưng 5D2XW3cmrồi cQie4ậu canHWu2Mqhạm vàanHWu2Mqo mQie4ột c5D2XW3cmái gìQie4 đóQie4 mQie4át lạnh.anHWu2Mq ÁnanHWu2Mqh mắt5D2XW3cm quéanHWu2Mqt q5D2XW3cmua cáianHWu2Mq thứQie4 mát5D2XW3cm lạn5D2XW3cmh đó5D2XW3cm. NQie4ó đangQie4 ngựQie4 trịQie4 tr5D2XW3cmên cáianHWu2Mq cổanHWu2Mq anHWu2Mqthon trắngQie4 củaanHWu2Mq cô.Qie4 SợiQie4 dâQie4y truyền5D2XW3cm màuanHWu2Mq tranHWu2Mqắng hanHWu2Mqình c5D2XW3cmon 5D2XW3cmcá anHWu2Mqheo, n5D2XW3cmhưng thứQie4 khiế5D2XW3cmn anHWu2Mqtim cậu5D2XW3cm ruQie4n rẩyQie4 ch5D2XW3cmính l5D2XW3cmà c5D2XW3cmái vậtQie4 mà5D2XW3cmu Qie4nâu n5D2XW3cmhỏ anHWu2Mqtròn: Chiếc5D2XW3cm nhẫnQie4 hình5D2XW3cm co5D2XW3cmn cáanHWu2Mq anHWu2Mqheo mQie4à cQie4ậu anHWu2Mqđã anHWu2Mqlàm tặngQie4 canHWu2Mqô. NămanHWu2Mq đ5D2XW3cmó chẳng5D2XW3cm phảianHWu2Mq chanHWu2Mqính tanHWu2Mqay c5D2XW3cmô đanHWu2Mqã quănganHWu2Mq nóanHWu2Mq đ5D2XW3cmi anHWu2Mqrồi ha5D2XW3cmy Qie4sao, anHWu2Mqtại Qie4sao 5D2XW3cmcô Qie4lại tìQie4m n5D2XW3cmó về.

Vĩnh 5D2XW3cmPhong nQie4ắm chQie4ặt 5D2XW3cmtay l5D2XW3cmại, nhìQie4n cQie4hằm c5D2XW3cmhằm 5D2XW3cmvào chiếc5D2XW3cm nhẫn,Qie4 Qie4tim c5D2XW3cmậu đangQie4 runanHWu2Mq, cậu5D2XW3cm sợ,5D2XW3cm cậuQie4 không5D2XW3cm d5D2XW3cmám Qie4nghĩ. ChỉanHWu2Mq sợ5D2XW3cm đóQie4 lạanHWu2Mqi 5D2XW3cmlà manHWu2Mqột sanHWu2Mqự s5D2XW3cmai lầanHWu2Mqm nữa.5D2XW3cm CậuanHWu2Mq tanHWu2Mqừ tanHWu2Mqừ rồQie4i khỏianHWu2Mq côQie4, anHWu2Mqrồi cườianHWu2Mq n5D2XW3cmhạt nói:

- anHWu2MqCô chỉanHWu2Mq làQie4 anHWu2Mqmột anHWu2Mqchiếc giàyQie4 ráchanHWu2Mq. T5D2XW3cmôi khôngQie4 muốanHWu2Mqn đ5D2XW3cmi một5D2XW3cm chiếc5D2XW3cm giQie4ày rácQie4h Qie4có Qie4biết Qie4bao người5D2XW3cm xQie4ỏ vào.

Nói rồi5D2XW3cm cậu5D2XW3cm vơ5D2XW3cm cQie4ái áoQie4 5D2XW3cmkhoác b5D2XW3cmỏ đ5D2XW3cmi Qie4ra ngoài.

***

Hiểu Qie4Đồng nằ5D2XW3cmm ởanHWu2Mq anHWu2Mqlại ngQie4he tiQie4m mìn5D2XW3cmh canHWu2Mqhảy máuQie4. C5D2XW3cmô cười,anHWu2Mq Qie4cười rấtanHWu2Mq nhiều,5D2XW3cm cười5D2XW3cm đếnQie4 dạanHWu2Mq 5D2XW3cmdày 5D2XW3cmquặn thắtanHWu2Mq lại,anHWu2Mq đuanHWu2Mqa đớn.Qie4 CôanHWu2Mq nghiênanHWu2Mqg ngườanHWu2Mqi ômanHWu2Mq lQie4ấy 5D2XW3cmbụng, khônanHWu2Mqg nQie4gờ nh5D2XW3cmững anHWu2Mqgiọt nư5D2XW3cmớc mắ5D2XW3cmt côanHWu2Mq kiềmanHWu2Mq chếQie4 Qie4nãy gQie4iờ, lạQie4i bắanHWu2Mqt đầanHWu2Mqu anHWu2Mqthi nhQie4a 5D2XW3cmchảy xuốanHWu2Mqng anHWu2Mqgối, ướtanHWu2Mq đẫm.anHWu2Mq CanHWu2Mqô muốnanHWu2Mq ngồiQie4 Qie4dậy nhưn5D2XW3cmg lại5D2XW3cm 5D2XW3cmkhông còanHWu2Mqn sức.anHWu2Mq Qie4Cám gi5D2XW3cmác cơ5D2XW3cm thểQie4 ngQie4ày c5D2XW3cmàng Qie4nóng bừng5D2XW3cm lanHWu2Mqên gầnanHWu2Mq nanHWu2Mqhư bốc5D2XW3cm cháyQie4, cáanHWu2Mqi nóanHWu2Mqng xéQie4 nanHWu2Mqát 5D2XW3cmruột gQie4an 5D2XW3cmcô. CanHWu2Mqô cQie4ố gắ5D2XW3cmng thởQie4 nhQie4ưng dQie4ường n5D2XW3cmhư 5D2XW3cmkhông cònanHWu2Mq sứcanHWu2Mq. anHWu2MqCuối canHWu2Mqùng anHWu2Mqkhóe mắanHWu2Mqt nanHWu2Mqhắm ghiềQie4n lạiQie4 c5D2XW3cmho chìmanHWu2Mq anHWu2Mqvào 5D2XW3cmmê man.

Vĩnh PQie4hong lanHWu2Mqái x5D2XW3cme anHWu2Mqphóng thật5D2XW3cm 5D2XW3cmnhanh r5D2XW3cma đườ5D2XW3cmng quốcanHWu2Mq lộ,5D2XW3cm tranHWu2Mqời k5D2XW3cmhuya nhưn5D2XW3cmg vẫnQie4 nhi5D2XW3cmều Qie4xe, nhấtanHWu2Mq Qie4là x5D2XW3cme tanHWu2Mqải. cậanHWu2Mqu điê5D2XW3cmn cuồngQie4 anHWu2Mqbóp còQie4i khiến5D2XW3cm n5D2XW3cmhững 5D2XW3cmnơi cQie4ậu điQie4 quQie4a đềuanHWu2Mq đọQie4ng l5D2XW3cmại âmanHWu2Mq thanHWu2Mqanh Qie4đinh tQie4ai nhứcanHWu2Mq óanHWu2Mqc. C5D2XW3cmuối cùanHWu2Mqng cQie4ậu cũanHWu2Mqng chạanHWu2Mqy anHWu2Mqra ngQie4oại Qie4ô vắnganHWu2Mq vẻ.Qie4 5D2XW3cmDưới 5D2XW3cmánh anHWu2Mqtrăng 5D2XW3cmmờ anHWu2Mqảo cậ5D2XW3cmu khôn5D2XW3cmg gừng5D2XW3cm l5D2XW3cma héanHWu2Mqt, muốQie4n Qie4xé toạt5D2XW3cm buồanHWu2Mqng phổ5D2XW3cmi Qie4ra, m5D2XW3cmuốn anHWu2Mqhét ch5D2XW3cmo đếQie4n khQie4i anHWu2Mqtim Qie4vỡ náQie4t. Cuối5D2XW3cm canHWu2Mqùng anHWu2Mqcậu gQie4ục xuốQie4ng đấ5D2XW3cmt, nướcanHWu2Mq mắt5D2XW3cm rơiQie4 xuốnanHWu2Mqg đ5D2XW3cmầy đQie4au anHWu2Mqkhổ v5D2XW3cmà Qie4tuyệt vọng.
KhQie4i 5D2XW3cmcậu t5D2XW3cmrở về,anHWu2Mq trời5D2XW3cm đ5D2XW3cmã q5D2XW3cmua ngàanHWu2Mqy mớianHWu2Mq. C5D2XW3cmăn anHWu2Mqnhà lạanHWu2Mqnh ngắanHWu2Mqt khôngQie4 m5D2XW3cmột hơi5D2XW3cm Qie4người, canHWu2Mqô 5D2XW3cmđơn Qie4tịch liêanHWu2Mqu. 5D2XW3cmNhưng VĩnQie4h Ph5D2XW3cmong pQie4hát hiệanHWu2Mqn mộQie4t đôi5D2XW3cm gQie4iày nữQie4 Qie4vẫn 5D2XW3cmcòn đểanHWu2Mq ởQie4 cạnhanHWu2Mq cửa.anHWu2Mq ĐôiQie4 giQie4ày của5D2XW3cm 5D2XW3cmhiểu Đồng:”anHWu2Mq CanHWu2Mqô vẫanHWu2Mqn chQie4ưa đi”

Vĩnh PanHWu2Mqhong liềanHWu2Mqn cQie4hạy 5D2XW3cmù lQie4ên trên,5D2XW3cm cậanHWu2Mqu nhẹanHWu2Mq nhanHWu2Mqàng 5D2XW3cmmở cá5D2XW3cmnh anHWu2Mqcửa raanHWu2Mq, cảmanHWu2Mq anHWu2Mqthấy anHWu2Mqvô cùngQie4 hồi5D2XW3cm hộp5D2XW3cm. CQie4ậu c5D2XW3cmũng cQie4hẳng biết5D2XW3cm 5D2XW3cmbản thanHWu2Mqân Qie4đang ch5D2XW3cmờ đợ5D2XW3cmi gìanHWu2Mq saQie4u cánh5D2XW3cm cửQie4a. Nhưng5D2XW3cm anHWu2Mqcậu nhanHWu2Mqìn thấanHWu2Mqy HiQie4ểu Đồ5D2XW3cmng đananHWu2Mqg n5D2XW3cmằm gậpanHWu2Mq nanHWu2Mqgười lại,anHWu2Mq hơianHWu2Mq thởanHWu2Mq đứQie4a quảnQie4g, phảanHWu2Mq rQie4a anHWu2Mqhơi Qie4nóng anHWu2Mqđáng sợanHWu2Mq. Vĩnh5D2XW3cm 5D2XW3cmPhong đưQie4a tanHWu2Mqay s5D2XW3cmờ 5D2XW3cmtrán cô,5D2XW3cm trá5D2XW3cmn cô5D2XW3cm anHWu2Mqrất nón5D2XW3cmg. VQie4ĩnh PhanHWu2Mqong lạanHWu2Mqnh Qie4cả 5D2XW3cmngười 5D2XW3cmvội anHWu2Mqvàng anHWu2Mqbế HanHWu2Mqiểu Đồng5D2XW3cm đếnanHWu2Mq bệ5D2XW3cmnh viện.
K5D2XW3cmhi HiQie4ểu Đồng5D2XW3cm mở5D2XW3cm mắtanHWu2Mq r5D2XW3cma, Qie4cô 5D2XW3cmđã thấyanHWu2Mq mQie4ình nằmanHWu2Mq ở5D2XW3cm 5D2XW3cmbệnh việQie4n, taQie4y anHWu2Mqđang anHWu2Mqtruyền dịcQie4h. ĐìnanHWu2Mqh ÂnanHWu2Mq đanganHWu2Mq ngồiQie4 bQie4ên 5D2XW3cmcạnh canHWu2Mqô, g5D2XW3cmương mặtQie4 lắQie4m Qie4lem nướcQie4 mắtQie4, trQie4ên gQie4hế soQie4fa, TanHWu2Mqhiên M5D2XW3cminh và5D2XW3cm MinanHWu2Mqh 5D2XW3cmThùy đananHWu2Mqg ngQie4ồi ianHWu2Mqm lặng5D2XW3cm. ĐQie4ình 5D2XW3cmÂn vừaQie4 thấy5D2XW3cm Hi5D2XW3cmểu Qie4Đồng anHWu2Mqthức danHWu2Mqậy, Đì5D2XW3cmnh ÂnanHWu2Mq mừnQie4g r5D2XW3cmỡ rQie4eo lên:

- C5D2XW3cmậu tQie4ỉnh ranHWu2Mqồi. Cậu5D2XW3cm là5D2XW3cmm mìnhanHWu2Mq anHWu2Mqlo chếtanHWu2Mq Qie4đi được.

- SaanHWu2Mqo mìanHWu2Mqnh lại5D2XW3cm ởanHWu2Mq 5D2XW3cmđây –anHWu2Mq Qie4Hiểu Đồng5D2XW3cm cốQie4 gắnganHWu2Mq nanHWu2Mqgồi dậy,5D2XW3cm nhìn5D2XW3cm xuanHWu2Mqng quanQie4h hỏi.

- CậQie4u bQie4ị Qie4sốt Qie4cao n5D2XW3cmên n5D2XW3cmgất đi5D2XW3cm, là….là5D2XW3cm VĩnQie4h PhonanHWu2Mqg đ5D2XW3cmưa cậu5D2XW3cm vQie4ào đQie4ây. A5D2XW3cmnh ấyQie4 đãQie4 ởQie4 vớiQie4 cậu5D2XW3cm cả5D2XW3cm đ5D2XW3cmêm, t5D2XW3cmới sáQie4ng thìanHWu2Mq g5D2XW3cmọi điệ5D2XW3cmn Qie4cho anHWu2MqThiên MianHWu2Mqnh vanHWu2Mqà manHWu2Mqình đ5D2XW3cmến –5D2XW3cm Đình5D2XW3cm ÂanHWu2Mqn tanHWu2Mqrả lờianHWu2Mq rồi5D2XW3cm nhanHWu2Mqìn HiểuQie4 Đồng5D2XW3cm Qie4cảm 5D2XW3cmkích đQie4ến muốnQie4 k5D2XW3cmhóc anHWu2Mq– anHWu2MqCậu thậQie4t làQie4 ngốcQie4, hanHWu2Mqà tấ5D2XW3cmt vìQie4 chuyệnanHWu2Mq củaanHWu2Mq mìnQie4h Qie4mà đanHWu2Mqứng đợiQie4 dQie4ưới anHWu2Mqmưa để5D2XW3cm rồi5D2XW3cm panHWu2Mqhát Qie4bệnh thanHWu2Mqế này.

- NgQie4ốc quá!5D2XW3cm ĐâuQie4 hẳngQie4 anHWu2Mqlà mìnanHWu2Mqh Qie4vì 5D2XW3cmcậu đâu5D2XW3cm 5D2XW3cm– HiểuanHWu2Mq ĐồanHWu2Mqng cườQie4i kanHWu2Mqhuyên nhanHWu2Mqủ Qie4Đình ÂQie4n anHWu2Mqđể cQie4ô kQie4hông 5D2XW3cmáy nanHWu2Mqáy .

- 5D2XW3cmHiểu Đồng5D2XW3cm! –anHWu2Mq anHWu2MqThiên anHWu2MqMinh đianHWu2Mq đ5D2XW3cmến Qie4bên họ5D2XW3cm lênanHWu2Mq Qie4tiếng –anHWu2Mq An5D2XW3cmh đQie4ã hQie4ỏi VĩanHWu2Mqnh Qie4Phong rồanHWu2Mqi. KHôanHWu2Mqng phảianHWu2Mq Qie4lỗi anHWu2Mqcủa 5D2XW3cmcậu ấQie4y đ5D2XW3cmâu. 5D2XW3cmLà 5D2XW3cmbà MaQie4i HanHWu2Mqoa gọiQie4 5D2XW3cmđiện y5D2XW3cmêu Qie4cầu cáanHWu2Mqc cQie4ổ đanHWu2Mqông phả5D2XW3cmi Qie4thay đổ5D2XW3cmi ngườQie4i đạQie4i anHWu2Mqdiện. Qie4Vĩnh anHWu2MqPhong cQie4hỉ banHWu2Mqị buộcQie4 phảQie4i đư5D2XW3cma Qie4ra yêuanHWu2Mq cầanHWu2Mqu đóanHWu2Mq anHWu2Mqmà thôiQie4. 5D2XW3cmEm cũ5D2XW3cmng đừnganHWu2Mq Qie4trách anHWu2Mqhọ, họanHWu2Mq làanHWu2Mq nanHWu2Mqhững nQie4gười kiQie4nh doaanHWu2Mqnh, ch5D2XW3cmạy 5D2XW3cmtheo lợ5D2XW3cmi nhuậ5D2XW3cmn Qie4là chanHWu2Mqính. S5D2XW3cmo Qie4với Đình5D2XW3cm ÂanHWu2Mqn, An5D2XW3cmh kỳ5D2XW3cm c5D2XW3cmó độ5D2XW3cm nổianHWu2Mq tiếng5D2XW3cm hơQie4n. ChuQie4yện h5D2XW3cmợp đ5D2XW3cmồng, eanHWu2Mqm đừnganHWu2Mq l5D2XW3cmo nữanHWu2Mqa, aQie4nh và5D2XW3cm Qie4Vĩnh PQie4hong sẽ5D2XW3cm giảianHWu2Mq quyết.

Mai HoQie4a –5D2XW3cm CáQie4i tQie4ên anHWu2Mqnày Qie4đã 5D2XW3cmlâu rồQie4i Qie4cô kanHWu2Mqhông ngh5D2XW3cme thấy.Qie4 Bây5D2XW3cm gianHWu2Mqờ nanHWu2Mqghe 5D2XW3cmnhắc đanHWu2Mqến trQie4ong lònQie4g côQie4 b5D2XW3cmỗng nhanHWu2Mqư 5D2XW3cmdậy anHWu2Mqsóng. anHWu2MqÁnh mắtQie4 lóQie4e lêanHWu2Mqn 5D2XW3cmmột nanHWu2Mqgọn lửa5D2XW3cm. CôQie4 quaanHWu2Mqy saanHWu2Mqng anHWu2Mqnhìn ĐìanHWu2Mqnh ÂnQie4, rồiQie4 5D2XW3cmThiên 5D2XW3cmMinh v5D2XW3cmà Min5D2XW3cmh anHWu2MqThùy, chậm5D2XW3cm rãiQie4 buôanHWu2Mqng anHWu2Mqra m5D2XW3cmột câu:

- Mìn5D2XW3cmh nhấtQie4 địn5D2XW3cmh g5D2XW3cmiúp c5D2XW3cmậu lấy5D2XW3cm l5D2XW3cmại hQie4ợp đồ5D2XW3cmng đó.

PP: màyanHWu2Mq đúnganHWu2Mq lQie4à liề5D2XW3cmu Qie4mạng manHWu2Mqà, 5D2XW3cmcó bi5D2XW3cmết lấyQie4 lạ5D2XW3cmi Qie4bằng cá5D2XW3cmch Qie4nào không?
TG: CanHWu2Mqái nà5D2XW3cmy taanHWu2Mqo chưaanHWu2Mq nanHWu2Mqghĩ anHWu2Mqra Qie4(v –anHWu2Mq v)

Tập đoàn5D2XW3cm VĩnQie4h Phát.

- 5D2XW3cmMời 5D2XW3cmcô vàoQie4 đQie4ây. ChanHWu2Mqủ tQie4ịch Qie4đang 5D2XW3cmở tr5D2XW3cmong đóQie4 –5D2XW3cm Qie4Cô thưQie4 kQie4í Qie4giọng nhẹ5D2XW3cm Qie4nhàng mQie4ời HiểanHWu2Mqu ĐồngQie4 Qie4vào phòn5D2XW3cmg ôngQie4 c5D2XW3cmhủ tịchQie4 anHWu2Mqmột cách5D2XW3cm lQie4ịch sự.

Hiểu ĐanHWu2Mqồng cũ5D2XW3cmng mĩ5D2XW3cmm cườanHWu2Mqi Qie4nhẹ nhQie4àng lịc5D2XW3cmh sựQie4 anHWu2Mqgật đầuQie4 canHWu2Mqhào 5D2XW3cmcô ranHWu2Mqồi thẳn5D2XW3cmg lưnQie4g điQie4 vanHWu2Mqào Qie4phòng ônganHWu2Mq VăQie4n Tr5D2XW3cmác. ĐâyQie4 5D2XW3cmlà lầnanHWu2Mq đầuanHWu2Mq tQie4iên côanHWu2Mq b5D2XW3cmước chânQie4 vanHWu2Mqào đây.5D2XW3cm 5D2XW3cmCô vừaanHWu2Mq anHWu2Mqmở cửaQie4 ranHWu2Mqa thì5D2XW3cm đ5D2XW3cmã thQie4ấy n5D2XW3cmụ cườiQie4 củaanHWu2Mq 5D2XW3cmông Vă5D2XW3cmn Trác5D2XW3cm Qie4, trQie4ong phòn5D2XW3cmg Qie4còn có5D2XW3cm tổnanHWu2Mqg gianHWu2Mqám đốc,Qie4 c5D2XW3cmon traQie4i anHWu2Mqông Vă5D2XW3cmn TrácQie4 anHWu2Mq– ông5D2XW3cm Tuấn5D2XW3cm 5D2XW3cmKhanh .

- Qie4Con b5D2XW3cmé này5D2XW3cm, c5D2XW3cmháu làmQie4 ônanHWu2Mqg bất5D2XW3cm ngờanHWu2Mq quá.

- Qie4Con chàoQie4 ông.

- Qie4Mau đếanHWu2Mqn đâ5D2XW3cmy ngồ5D2XW3cmi –Qie4 ÔanHWu2Mqng VQie4ăn Trá5D2XW3cmc 5D2XW3cmđứng dậQie4y đi5D2XW3cm lạanHWu2Mqi g5D2XW3cmhế anHWu2Mqsofa vàQie4 Qie4chỉ taanHWu2Mqy b5D2XW3cmảo HiểuQie4 ĐồanHWu2Mqng ngồQie4i xuống.

Hiểu Đồng5D2XW3cm nQie4goan nanHWu2Mqgoãn bướcQie4 đQie4ến anHWu2Mqvà nanHWu2Mqgồi xuốnganHWu2Mq. ÔngQie4 VQie4ăn Trá5D2XW3cmc vớQie4i t5D2XW3cmay địnhQie4 róanHWu2Mqt tranHWu2Mqà cQie4ho cQie4ô nh5D2XW3cmưng HiểuanHWu2Mq Qie4Đồng anHWu2Mqđã Qie4chặn lại,Qie4 cười5D2XW3cm nói:

- Phải5D2XW3cm 5D2XW3cmlà anHWu2Mqcháu r5D2XW3cmót t5D2XW3cmrà mờ5D2XW3cmi ôn5D2XW3cmg mới5D2XW3cm 5D2XW3cmđúng ạ.

- QuQie4ả nhiênanHWu2Mq l5D2XW3cmà cháanHWu2Mqu anHWu2Mqcó chuQie4yện muố5D2XW3cmn nhờQie4 v5D2XW3cmả ôQie4ng Qie4rồi. ĐượcanHWu2Mq cháuanHWu2Mq maQie4u nóiQie4 5D2XW3cmđi, gi5D2XW3cmúp được5D2XW3cm anHWu2Mqthì ôn5D2XW3cmg sẽ5D2XW3cm sẵnanHWu2Mq sQie4àng gQie4iúp cháuQie4 –Qie4 Ôn5D2XW3cmg VăanHWu2Mqn TrácanHWu2Mq cườanHWu2Mqi anHWu2Mqphá lên,anHWu2Mq ánanHWu2Mqh mắtQie4 hiềnanHWu2Mq từQie4 nhQie4ìn cô.

Hiểu ĐQie4ồng cẩanHWu2Mqn thậanHWu2Mqn rQie4ót cQie4ho ô5D2XW3cmng Vă5D2XW3cmn T5D2XW3cmrác mộtanHWu2Mq tácanHWu2Mqh anHWu2Mqtrà, Qie4rồi Qie4rót 5D2XW3cmcho mìnQie4h một5D2XW3cm táanHWu2Mqch khá5D2XW3cmc, mớiQie4 5D2XW3cmnhẹ nhàn5D2XW3cmg đ5D2XW3cmặt bìQie4ng t5D2XW3cmrà xQie4uống, cô5D2XW3cm n5D2XW3cmgồi anHWu2Mqthẳng 5D2XW3cmlưng, nhìQie4n anHWu2Mqthẳng ônganHWu2Mq anHWu2MqVăn TráQie4c nói:

- KQie4hông pQie4hải anHWu2Mqnhờ vanHWu2Mqả. CanHWu2Mqháu muốnanHWu2Mq cùQie4ng ônQie4g giaQie4o dịch.

Ông VQie4ăn Qie4Trác kh5D2XW3cmá bấanHWu2Mqt ngờanHWu2Mq trướcanHWu2Mq cQie4âu nQie4ói củaanHWu2Mq H5D2XW3cmiểu Đồng,anHWu2Mq ônQie4g nhướn5D2XW3cm màQie4y anHWu2Mqnhìn canHWu2Mqô qanHWu2Mquan s5D2XW3cmát. HiểuQie4 ĐồnganHWu2Mq khanHWu2Mqông Qie4hề banHWu2Mqối rố5D2XW3cmi trướcQie4 áQie4nh mắ5D2XW3cmt củanHWu2Mqa ô5D2XW3cmng anHWu2MqVăn TrácanHWu2Mq, cô5D2XW3cm b5D2XW3cmình th5D2XW3cmản, Qie4ánh mắtanHWu2Mq vQie4ẫn nanHWu2Mqhìn tQie4hẳng, đôiQie4 mắt5D2XW3cm tro5D2XW3cmng su5D2XW3cmốt. SQie4au mộQie4t 5D2XW3cmhồi q5D2XW3cmuan sáQie4t, tQie4hấy HiểuanHWu2Mq ĐồnganHWu2Mq không5D2XW3cm 5D2XW3cmcó vẻanHWu2Mq anHWu2Mqgì l5D2XW3cmà đang5D2XW3cm đ5D2XW3cmùa vQie4ới ông,Qie4 ôn5D2XW3cmg Văn5D2XW3cm anHWu2MqTrác mớianHWu2Mq anHWu2Mqnghi ngờQie4 hỏi:

- Qie4Cháu muốnanHWu2Mq anHWu2Mqcùng ônganHWu2Mq 5D2XW3cmgiao dịQie4ch cQie4ái gì?

- anHWu2MqChiếc ghế5D2XW3cm c5D2XW3cmhủ 5D2XW3cmtịch củ5D2XW3cma tậ5D2XW3cmp đoànanHWu2Mq NguyêanHWu2Mqn ThàQie4nh PhanHWu2Mqong –anHWu2Mq Hiểu5D2XW3cm Qie4Đồng tranHWu2Mqả lờiQie4 Qie4ngay lQie4ặp tức.

Ông VănanHWu2Mq 5D2XW3cmTrác quanHWu2Mqá b5D2XW3cmất ngờ5D2XW3cm trướcQie4 lời5D2XW3cm đề5D2XW3cm nghQie4ị củaanHWu2Mq HQie4iểu ĐồnQie4g. Ô5D2XW3cmng dựanHWu2Mqa Qie4hẳn v5D2XW3cmào thanHWu2Mqành Qie4ghế nanHWu2Mqhìn 5D2XW3cmcô đăQie4m đăm5D2XW3cm anHWu2Mqmột lQie4ần n5D2XW3cmữa đanHWu2Mqầy nghQie4i nanHWu2Mqgờ. SắcQie4 mặt5D2XW3cm HiểanHWu2Mqu Qie4Đồng vẫn5D2XW3cm kiên5D2XW3cm địn5D2XW3cmh kQie4hông hề5D2XW3cm Qie4thay đổi.

- ChanHWu2Mqáu cóQie4 biếQie4t, canHWu2Mqhủ tịcanHWu2Mqh TriệuanHWu2Mq VĩQie4nh Nguy5D2XW3cmên Qie4là 5D2XW3cmngười nắm5D2XW3cm g5D2XW3cmiữ anHWu2Mq25% Qie4số cổ5D2XW3cm phần,5D2XW3cm vợQie4 ông5D2XW3cm t5D2XW3cma nắ5D2XW3cmm giữanHWu2Mq 15D2XW3cm5 anHWu2Mq% s5D2XW3cmố canHWu2Mqổ phầ5D2XW3cmn, hQie4ai nganHWu2Mqười canHWu2Mqon t5D2XW3cmrai củaanHWu2Mq h5D2XW3cmọ 5D2XW3cmmỗi ngưQie4ời nắ5D2XW3cmm 5D2XW3cmgiữ 1Qie40% cổanHWu2Mq phầQie4n. CháuQie4 nganHWu2Mqhỉ xeQie4m 5D2XW3cmlàm anHWu2Mqsao cháQie4u cóanHWu2Mq 5D2XW3cmthể tha5D2XW3cmy đ5D2XW3cmổi đượcanHWu2Mq cQie4hiếc ghếQie4 chủanHWu2Mq tanHWu2Mqịch củ5D2XW3cma tQie4ập đoà5D2XW3cmn họQie4 cQie4hứ –5D2XW3cm Ôn5D2XW3cmg VăQie4n TanHWu2Mqrác bìnhanHWu2Mq tĩnQie4h Qie4phân tích.

- Vậy5D2XW3cm chanHWu2Mqáu hỏiQie4 ông,5D2XW3cm 5D2XW3cmtrong Qie4tay ôQie4ng nắQie4m giữ5D2XW3cm baanHWu2Mqo nanHWu2Mqhiêu anHWu2Mq% cổ5D2XW3cm anHWu2Mqphần của5D2XW3cm tậanHWu2Mqp đo5D2XW3cmàn 5D2XW3cmNguyên Thành5D2XW3cm PQie4hong anHWu2Mq– HiểuanHWu2Mq ĐồnanHWu2Mqg manHWu2Mqĩm cư5D2XW3cmời Qie4nhìn ôn5D2XW3cmg hanHWu2Mqỏi thẳng.

Sắc m5D2XW3cmặt ông5D2XW3cm VăanHWu2Mqn TráQie4c bỗQie4ng tối5D2XW3cm sầmanHWu2Mq lQie4ại, ôngQie4 khanHWu2Mqàn giQie4ọng hỏi:

- Qie4Làm sa5D2XW3cmo chanHWu2Mqáu biết.

- CanHWu2Mqháu khônQie4g biết.Qie4 ChỉanHWu2Mq anHWu2Mqvì tanHWu2Mqrên đanHWu2Mqời này5D2XW3cm có5D2XW3cm Qie4cái anHWu2Mqgọi anHWu2Mqlà g5D2XW3cmián 5D2XW3cmđiệp kanHWu2Mqinh tếanHWu2Mq 5D2XW3cmcho n5D2XW3cmên 5D2XW3cmcháu đoá5D2XW3cmn nhQie4ư vậy.

Ông Vă5D2XW3cmn TanHWu2Mqrác 5D2XW3cmvẫn trầ5D2XW3cmm ngâanHWu2Mqm nhìQie4n Qie4Hiểu Đ5D2XW3cmồng anHWu2Mqkhông nóanHWu2Mqi Qie4gì. CôanHWu2Mq mĩm5D2XW3cm cườianHWu2Mq kanHWu2Mqhẽ mQie4ột canHWu2Mqái rồanHWu2Mqi nó5D2XW3cmi tiếp.

- XéanHWu2Mqt th5D2XW3cmeo tQie4ình anHWu2Mqhình của5D2XW3cm anHWu2Mqtập đoàn5D2XW3cm Qie4ông mà5D2XW3cm thấy,anHWu2Mq vi5D2XW3cmệc ôngQie4 5D2XW3cmmua lanHWu2Mqô đất5D2XW3cm đóanHWu2Mq tanHWu2Mqhì đúnQie4g Qie4là qQie4uá anHWu2Mqkì l5D2XW3cmạ. NhưnanHWu2Mqg mộtanHWu2Mq ngườQie4i Qie4lão luyệnQie4 trêQie4n t5D2XW3cmhương trườQie4ng 5D2XW3cmnhư ôQie4ng lạQie4i tanHWu2Mqìm mọiQie4 cáQie4ch Qie4mua bằng5D2XW3cm đưQie4ợc lôQie4 đấtQie4 đó.anHWu2Mq NhấanHWu2Mqt lQie4à kQie4hi tậpQie4 Qie4đòan NguanHWu2Mqyên Thành5D2XW3cm anHWu2MqPhong đanganHWu2Mq dự5D2XW3cm địanHWu2Mqnh anHWu2Mqthu Qie4mua đQie4ể lập5D2XW3cm 5D2XW3cmnhà máanHWu2Mqy. Vấn5D2XW3cm đềanHWu2Mq là,Qie4 tậ5D2XW3cmp đanHWu2Mqoàn đanHWu2Mqang 5D2XW3cmvẫn anHWu2Mqchưa tianHWu2Mqến anHWu2Mqhành xon5D2XW3cmg th5D2XW3cmì đã5D2XW3cm bQie4ị ônQie4g hớanHWu2Mqt ta5D2XW3cmy anHWu2Mqtrên rồi.Qie4 Vấn5D2XW3cm đ5D2XW3cmề đặtanHWu2Mq anHWu2Mqra Qie4là, tại5D2XW3cm sQie4ao 5D2XW3cmông 5D2XW3cmlại bianHWu2Mqết khQie4i anHWu2Mqmà cuộ5D2XW3cmc họpQie4 đóanHWu2Mq chanHWu2Mqỉ toQie4àn là5D2XW3cm anHWu2Mqcác cổ5D2XW3cm anHWu2Mqđông anHWu2Mqvới nanHWu2Mqhau. SanHWu2Mquy 5D2XW3cmra một5D2XW3cm 5D2XW3cmtrong cácanHWu2Mq canHWu2Mqổ đ5D2XW3cmông Qie4đó làQie4 giQie4án đệpanHWu2Mq anHWu2Mqcủa ông5D2XW3cm. VậyQie4 th5D2XW3cmì anHWu2Mqcổ phầanHWu2Mqn canHWu2Mqủa ngườianHWu2Mq đóQie4 cũnganHWu2Mq th5D2XW3cmuộc vanHWu2Mqề ông.

- 5D2XW3cmHiểu anHWu2MqĐồng, Qie4cháu 5D2XW3cmquả Qie4là m5D2XW3cmột ngườiQie4 tQie4hông mQie4inh. CQie4háu cò5D2XW3cmn anHWu2Mqbiết gì5D2XW3cm nữa.

- Kh5D2XW3cmi tanHWu2Mqổng giáanHWu2Mqm đốcQie4 chúnganHWu2Mq cháQie4u chQie4o ngườiQie4 liênanHWu2Mq lạc5D2XW3cm v5D2XW3cmới ôanHWu2Mqng, ôngQie4 đãQie4 hQie4ẹn ha5D2XW3cmi tuần,5D2XW3cm ônanHWu2Mqg đã5D2XW3cm canHWu2Mqố tình5D2XW3cm đểanHWu2Mq họ5D2XW3cm nóQie4ng ruộ5D2XW3cmt Qie4chờ đợianHWu2Mq, s5D2XW3cmẽ 5D2XW3cmdễ danHWu2Mqàng chấp5D2XW3cm nhậnQie4 nhữ5D2XW3cmng yê5D2XW3cmu cầQie4u củ5D2XW3cma ông5D2XW3cm đưaQie4 5D2XW3cmra đểQie4 đổiQie4 lấyQie4 l5D2XW3cmô đanHWu2Mqất đó.

Ông anHWu2MqVăn 5D2XW3cmTrác nhíQie4u mày5D2XW3cm anHWu2Mqnhìn HanHWu2Mqiểu ĐồnQie4g, côanHWu2Mq chỉQie4 c5D2XW3cmười nhẹ5D2XW3cm nhànganHWu2Mq nóianHWu2Mq tiếp.

- KanHWu2Mqhi ônanHWu2Mqg đíchQie4 5D2XW3cmthân điQie4 Qie4đến tập5D2XW3cm đo5D2XW3cmàn làQie4 quyếtQie4 đQie4ịnh khôanHWu2Mqng đểanHWu2Mq canHWu2Mqho họanHWu2Mq anHWu2Mqmột cơQie4 hộiQie4 s5D2XW3cmuy nghĩanHWu2Mq nàoQie4. NanHWu2Mqếu kQie4hông th5D2XW3cmì chanHWu2Mqỉ vìQie4 anHWu2Mqmột chQie4uyện nhưQie4 vậyQie4 tQie4hì kanHWu2Mqhông cầ5D2XW3cmn 5D2XW3cmông p5D2XW3cmhải đícQie4h Qie4thân đanHWu2Mqi ,m5D2XW3cmà ch5D2XW3cmỉ cầ5D2XW3cmn Qie4một ngườanHWu2Mqi đạianHWu2Mq dianHWu2Mqện đQie4ến anHWu2Mqthông Qie4báo làanHWu2Mq đượcQie4 rồi.anHWu2Mq YêuQie4 canHWu2Mqầu cQie4ủa ônanHWu2Mqg 5D2XW3cmchắc chắn5D2XW3cm làanHWu2Mq đổianHWu2Mq lôQie4 đất5D2XW3cm đó5D2XW3cm đểQie4 lấyanHWu2Mq mộanHWu2Mqt s5D2XW3cmố cổ5D2XW3cm phần5D2XW3cm của5D2XW3cm 5D2XW3cmcông ty5D2XW3cm. NQie4hưng k5D2XW3cmhi Qie4ông nhì5D2XW3cmn thấyanHWu2Mq chQie4áu, ôn5D2XW3cmg đãanHWu2Mq quyết5D2XW3cm 5D2XW3cmđịnh 5D2XW3cmhoãn lạ5D2XW3cmi 5D2XW3cmý đị5D2XW3cmnh 5D2XW3cmcủa mình.

- TạanHWu2Mqi saQie4o chQie4áu lại5D2XW3cm Qie4nghĩ tanHWu2Mqa hQie4oãn lại5D2XW3cm anHWu2Mqý 5D2XW3cmđịnh của5D2XW3cm m5D2XW3cmình vanHWu2Mqì cháu.

- CQie4háu hỏianHWu2Mq ônganHWu2Mq, cóanHWu2Mq panHWu2Mqhải ôn5D2XW3cmg đãQie4 chQie4o ng5D2XW3cmười đi5D2XW3cmều anHWu2Mqtra về5D2XW3cm cháuanHWu2Mq h5D2XW3cmay không?

Ông VănQie4 Trác5D2XW3cm tQie4ái xa5D2XW3cmnh canHWu2Mqả mặt,anHWu2Mq anHWu2Mqông nhQie4ìn 5D2XW3cmHiểu ĐồnanHWu2Mqg cQie4hằm chằ5D2XW3cmm, rồ5D2XW3cmi s5D2XW3cmau đóQie4 thQie4ở dài:

- LàanHWu2Mqm saQie4o canHWu2Mqháu biết.

- CanHWu2Mqháu 5D2XW3cmđã 5D2XW3cmnói ôanHWu2Mqng anHWu2Mqrồi, tấtanHWu2Mq cả5D2XW3cm đềanHWu2Mqu Qie4là sQie4uy anHWu2Mqđoán củQie4a Qie4cháu. 5D2XW3cmÔng làanHWu2Mq bạ5D2XW3cmn Qie4của 5D2XW3cmông bộQie4 trưởngQie4 anHWu2Mqthì ch5D2XW3cmắc chắQie4c ôQie4ng biế5D2XW3cmt chQie4áu l5D2XW3cmà bạanHWu2Mqn Qie4gái củaQie4 V5D2XW3cmĩnh anHWu2MqThành –anHWu2Mq tổnQie4g 5D2XW3cmgiám đốc5D2XW3cm của5D2XW3cm tanHWu2Mqập đoàn.Qie4 NhanHWu2Mqưng khQie4i ô5D2XW3cmng đến,Qie4 VĩnhQie4 PhoanHWu2Mqng vàQie4 chá5D2XW3cmu lQie4ại diQie4ễn mộanHWu2Mqt 5D2XW3cmmàn kịch5D2XW3cm â5D2XW3cmu yếmanHWu2Mq trướcQie4 mặtanHWu2Mq ông.anHWu2Mq ChQie4o nQie4ên ông5D2XW3cm bQie4iết cháu5D2XW3cm có5D2XW3cm quaanHWu2Mqn anHWu2Mqhệ mậtanHWu2Mq thiếanHWu2Mqt vớ5D2XW3cmi ha5D2XW3cmi aanHWu2Mqnh anHWu2Mqem 5D2XW3cmnhà này5D2XW3cm. Nói5D2XW3cm chínQie4h 5D2XW3cmxác hơn5D2XW3cm Qie4là c5D2XW3cmả anHWu2Mqhai ngư5D2XW3cmời họ5D2XW3cm đều5D2XW3cm anHWu2Mqyêu chanHWu2Mqáu. anHWu2MqCho nên5D2XW3cm ôQie4ng anHWu2Mqbảo sẽQie4 Qie4suy 5D2XW3cmnghĩ anHWu2Mqthêm haanHWu2Mqi tu5D2XW3cmần nữaQie4 Qie4rồi mớiQie4 Qie4trả lờanHWu2Mqi. ManHWu2Mqục đích5D2XW3cm lanHWu2Mqà cóQie4 thờiQie4 gi5D2XW3cman đểQie4 đQie4iều 5D2XW3cmtra anHWu2Mqcháu, 5D2XW3cmrồi s5D2XW3cmau đó5D2XW3cm Qie4lợi danHWu2Mqụng cháu.

Mặt ôanHWu2Mqng Văn5D2XW3cm TrácanHWu2Mq tốQie4i s5D2XW3cmầm lại5D2XW3cm, n5D2XW3cmụ cườianHWu2Mq gượng5D2XW3cm gạ5D2XW3cmo màanHWu2Mq 5D2XW3cmông cốQie4 thQie4ể hiệnanHWu2Mq tắQie4t nanHWu2Mqgúm, 5D2XW3cmlát anHWu2Mqsau ông5D2XW3cm thởanHWu2Mq d5D2XW3cmài nói:
–5D2XW3cm XiQie4n l5D2XW3cmỗi cháu,Qie4 HiểuQie4 Qie4Đồng. ÔnganHWu2Mq thậanHWu2Mqt 5D2XW3cmlòng rấ5D2XW3cmt quanHWu2Mqý mQie4ến 5D2XW3cmcháu 5D2XW3cmnhưng thươnganHWu2Mq trưanHWu2Mqờng l5D2XW3cmà nQie4ơi dẫ5D2XW3cmm đạp5D2XW3cm Qie4nhau, lợiQie4 danHWu2Mqụng ;ẫanHWu2Mqn nhaQie4u vàanHWu2Mq *5D2XW3cm** anHWu2Mqhại n5D2XW3cmhau. Ôn5D2XW3cmg buộ5D2XW3cmc phải5D2XW3cm 5D2XW3cmlàm anHWu2Mqnhư vậy.

- Qie4Cháu biết,5D2XW3cm cQie4ho Qie4nên canHWu2Mqháu kh5D2XW3cmông tr5D2XW3cmách ônQie4g. Qie4Cháu tìanHWu2Mqnh 5D2XW3cmnguyện đểanHWu2Mq anHWu2Mqông lợianHWu2Mq dụng.

- CQie4háu nghĩanHWu2Mq bâQie4y giờanHWu2Mq k5D2XW3cmhi bQie4ị cháanHWu2Mqu biết5D2XW3cm rõanHWu2Mq Qie4tất anHWu2Mqcả m5D2XW3cmọi chuyện,Qie4 ông5D2XW3cm Qie4còn mặanHWu2Mqt mũ5D2XW3cmi anHWu2Mqlợi Qie4dụng cháanHWu2Mqu sao.

- Bởi5D2XW3cm vanHWu2Mqậy chá5D2XW3cmu mớianHWu2Mq đếnQie4 Qie4để ganHWu2Mqiao 5D2XW3cmdịch v5D2XW3cmới ôanHWu2Mqng. BởiQie4 anHWu2Mqvì 5D2XW3cmcháu cũng5D2XW3cm anHWu2Mqmuốn lợ5D2XW3cmi dụnQie4g ônanHWu2Mqg anHWu2Mqđể đạtQie4 đưQie4ợc mụcQie4 đQie4ích củaanHWu2Mq mìn5D2XW3cmh anHWu2Mq– Hiểu5D2XW3cm Đồng5D2XW3cm đáQie4p, anHWu2Mqsau đanHWu2Mqó cQie4ô n5D2XW3cmhìn thanHWu2Mqẳng ôn5D2XW3cmg Qie4Văn TrácQie4 –5D2XW3cm CanHWu2Mqái ông5D2XW3cm cầnQie4 bâQie4y Qie4giờ làanHWu2Mq mộQie4t giánQie4 đianHWu2Mqệp cóQie4 thQie4ể Qie4tiếp 5D2XW3cmcận trựcQie4 tiếp5D2XW3cm 5D2XW3cmtổng giáQie4m đốcanHWu2Mq của5D2XW3cm tQie4ập đoàn5D2XW3cm N5D2XW3cmguyên Thàn5D2XW3cmh 5D2XW3cmPhong. MQie4à cháuQie4 chín5D2XW3cmh làQie4 nQie4gười lí5D2XW3cm tưởngQie4 nhất.

Hiểu ĐồnQie4g nhìQie4n ôanHWu2Mqng anHWu2MqVăn T5D2XW3cmrác đaanHWu2Mqng nganHWu2Mqây ngườanHWu2Mqi iQie4m lanHWu2Mqặng. Cô5D2XW3cm lặnQie4g lẽQie4 đặanHWu2Mqt lênanHWu2Mq b5D2XW3cmàn 5D2XW3cmmột tanHWu2Mqờ giấy:

- ĐâanHWu2Mqy làQie4 sốanHWu2Mq đQie4iện thoạiQie4 củanHWu2Mqa cháuQie4. NếuanHWu2Mq ônanHWu2Mqg canHWu2Mqần Qie4thì 5D2XW3cmhãy anHWu2Mqgọi đi5D2XW3cmện canHWu2Mqho cháu.

Nói xo5D2XW3cmng anHWu2Mqcô đứnganHWu2Mq Qie4dậy quQie4ay lưnQie4g banHWu2Mqỏ đianHWu2Mq. Ông5D2XW3cm Văn5D2XW3cm TrácQie4 5D2XW3cmnhìn 5D2XW3cmtheo canHWu2Mqô hỏi:

- C5D2XW3cmho 5D2XW3cmông 5D2XW3cmbiết lQie4í dQie4o chá5D2XW3cmu lạianHWu2Mq 5D2XW3cmlàm nhưQie4 vậy.

- VQie4ì anHWu2Mqcháu mQie4uốn t5D2XW3cmrả anHWu2Mqthù –anHWu2Mq HiểuQie4 ĐồngQie4 đápQie4 màanHWu2Mq khôanHWu2Mqng q5D2XW3cmuay đầu5D2XW3cm lại.

Sau đó5D2XW3cm Qie4cô mởQie4 cửQie4a Qie4ra vềanHWu2Mq màQie4 khôn5D2XW3cmg canHWu2Mqhờ Qie4đợi tQie4hêm phú5D2XW3cmt n5D2XW3cmào nữa.Qie4 ÔnQie4g Tuấn5D2XW3cm KhaQie4nh nãyanHWu2Mq giờanHWu2Mq vQie4ẫn 5D2XW3cmim 5D2XW3cmlặng, bỗngQie4 nh5D2XW3cmìn tanHWu2Mqheo anHWu2Mqdáng HiểanHWu2Mqu ĐồngQie4 rồianHWu2Mq lêanHWu2Mqn tiếng:

- anHWu2MqCô béQie4 đQie4ó dườQie4ng anHWu2Mqnhư đananHWu2Mqg maQie4ng nặnanHWu2Mqg mối5D2XW3cm thù.

- PhảQie4i, nganHWu2Mqhe nó5D2XW3cmi 5D2XW3cmtrong 5D2XW3cmthời giaQie4n q5D2XW3cmua, 5D2XW3cmcon anHWu2Mqbé sốnganHWu2Mq rấQie4t 5D2XW3cmvất vQie4ả Qie4– Qie4Ông Qie4Văn TráanHWu2Mqc t5D2XW3cmrả lờianHWu2Mq –Qie4 anHWu2MqBa cảmQie4 thấQie4y hổanHWu2Mq thẹanHWu2Mqn 5D2XW3cmkhi c5D2XW3cmó Qie4ý anHWu2Mqđịnh lợi5D2XW3cm dQie4ụng 5D2XW3cmcon bé.

- B5D2XW3cma n5D2XW3cmghĩ tâQie4m 5D2XW3cmhồn Qie4con béQie4 cóanHWu2Mq b5D2XW3cmị vanHWu2Mqẩn đụQie4c haQie4y không?

- BQie4a khanHWu2Mqông banHWu2Mqiết, nh5D2XW3cmưng chắQie4c chQie4ắn 5D2XW3cmcon banHWu2Mqé Qie4sẽ pQie4hải chQie4ịu đQie4au đanHWu2Mqớn rQie4ất nh5D2XW3cmiều nế5D2XW3cmu tiếpQie4 tụ5D2XW3cmc trQie4ả t5D2XW3cmhù. BởiQie4 Qie4vì ánhQie4 mQie4ắt nanHWu2Mqó khôQie4ng h5D2XW3cmề đenanHWu2Mq tối5D2XW3cm 5D2XW3cmmà lQie4ại 5D2XW3cmsáng ngờianHWu2Mq. D5D2XW3cmù hậQie4n t5D2XW3cmhù nhưanHWu2Mqng anHWu2Mqtrong 5D2XW3cmlòng anHWu2Mqnó vẫnQie4 c5D2XW3cmó tìnhanHWu2Mq yêanHWu2Mqu bấQie4t diệt.

Ông VăQie4n TrácQie4 anHWu2Mqvà ôanHWu2Mqng TuấnQie4 K5D2XW3cmhanh đềuQie4 thQie4ở dài.

- CốcanHWu2Mq…cốc …

- anHWu2MqVào Qie4đi anHWu2Mq– Ông5D2XW3cm anHWu2MqTuấn KhanHWu2Mqanh lê5D2XW3cmn tiếng.

Một anHWu2Mqcô gáianHWu2Mq xin5D2XW3cmh đẹp,anHWu2Mq ăn5D2XW3cm mặcQie4 5D2XW3cmsang trọng5D2XW3cm v5D2XW3cmà lịchanHWu2Mq Qie4sự bQie4ước 5D2XW3cmvào. CanHWu2Mqô nhì5D2XW3cmn ha5D2XW3cmi ngưanHWu2Mqời đà5D2XW3cmn ông5D2XW3cm tronQie4g phanHWu2Mqòng cườianHWu2Mq nói:

- ÔnanHWu2Mqg, baQie4, haanHWu2Mqi ngườQie4i cùQie4ng ởanHWu2Mq 5D2XW3cmđây à.

- Qie4Là Qie4cháu àanHWu2Mq –anHWu2Mq Ông5D2XW3cm VăQie4n 5D2XW3cmTrác tQie4hấy đứanHWu2Mqa ch5D2XW3cmáu yê5D2XW3cmu bước5D2XW3cm Qie4vào Qie4thì m5D2XW3cmĩm cười.

Cô gáianHWu2Mq vừa5D2XW3cm Qie4vào thanHWu2Mqì anHWu2Mqsà đếnanHWu2Mq ôQie4m ônanHWu2Mqg Văn5D2XW3cm 5D2XW3cmTrác nQie4hõng nhẽQie4o. anHWu2MqÔng Tuấn5D2XW3cm K5D2XW3cmhanh 5D2XW3cmthấy coQie4n gQie4ái là5D2XW3cmm nũnanHWu2Mqg thanHWu2Mqì 5D2XW3cmlên tiếQie4ng trách:

- Hạ5D2XW3cm Qie4Khanh! CanHWu2Mqon gáQie4i lQie4ớn rồ5D2XW3cmi màQie4 cQie4òn 5D2XW3cmlàm nũnganHWu2Mq, nanHWu2Mqgười tQie4a 5D2XW3cmbiết đư5D2XW3cmợc tQie4hì Qie4sẽ 5D2XW3cmkhông aanHWu2Mqi dáanHWu2Mqm cướQie4i đâu.

Hạ Qie4Khanh cườiQie4 hìhì5D2XW3cm nói:

- KhônQie4g anHWu2Mqai cưanHWu2Mqới càngQie4 tốQie4t, Qie4con anHWu2Mqở mãanHWu2Mqi banHWu2Mqên ôn5D2XW3cmg và5D2XW3cm banHWu2Mqa, anHWu2Mqđể h5D2XW3cmai ngư5D2XW3cmời n5D2XW3cmuôi Qie4con suốtanHWu2Mq đời.

- ChQie4áu gQie4ái củaanHWu2Mq ônQie4g 5D2XW3cmxinh đẹanHWu2Mqp giỏ5D2XW3cmi giaanHWu2Mqng n5D2XW3cmhư vầyanHWu2Mq thì5D2XW3cm 5D2XW3cmlo gQie4ì manHWu2Mqà khô5D2XW3cmng cóQie4 anHWu2Mqngười cướiQie4 –5D2XW3cm ÔnQie4g V5D2XW3cmăn TrQie4ác c5D2XW3cmười lanHWu2Mqớn v5D2XW3cmỗ vaanHWu2Mqi ch5D2XW3cmáu mìn5D2XW3cmh nói.

Hạ Khan5D2XW3cmh buôanHWu2Mqng ôanHWu2Mqng VanHWu2Mqăn Trác5D2XW3cm Qie4ra rQie4ồi ngồianHWu2Mq 5D2XW3cmxuống b5D2XW3cmĩu mQie4ôi nói:

- ÔnQie4g ơi!anHWu2Mq anHWu2MqAi lạiQie4 khQie4en 5D2XW3cmcháu anHWu2Mqgái mìnanHWu2Mqh anHWu2Mqchứ. Vậy5D2XW3cm chẳ5D2XW3cmng h5D2XW3cmóa ranHWu2Mqa m5D2XW3cmèo khQie4en mèoanHWu2Mq dàQie4i đuôiQie4 à.

Cả hanHWu2Mqai ngườiQie4 đQie4àn anHWu2Mqông nQie4ghe anHWu2Mqcô n5D2XW3cmói vậyQie4 Qie4thì phá5D2XW3cm anHWu2Mqra cưQie4ời. 5D2XW3cmĐột nQie4hiên 5D2XW3cmHạ KhaanHWu2Mqnh quaanHWu2Mqy s5D2XW3cmang ô5D2XW3cmng TuấnQie4 5D2XW3cmKhanh nói:
– Qie4Ba, anHWu2Mqlần nà5D2XW3cmy Qie4ba cQie4ho coQie4n làm5D2XW3cm luậQie4t s5D2XW3cmư đạ5D2XW3cmi diệnQie4 c5D2XW3cmho 5D2XW3cmviệc họp5D2XW3cm tQie4ác củanHWu2Mqa tậanHWu2Mqp đoàn5D2XW3cm mình5D2XW3cm 5D2XW3cmvới tậpQie4 đoànQie4 anHWu2MqNguyên ThànanHWu2Mqh Pho5D2XW3cmng nha.

- HôanHWu2Mqm na5D2XW3cmy cQie4on anHWu2Mqcó hứnganHWu2Mq tanHWu2Mqhú Qie4làm Qie4việc Qie4cho 5D2XW3cmcông Qie4ty 5D2XW3cmà –5D2XW3cm ÔnanHWu2Mqg TuấnanHWu2Mq KhaanHWu2Mqnh lườmanHWu2Mq canHWu2Mqon gái.

- Qie4Ba 5D2XW3cmnày anHWu2Mq! Th5D2XW3cmì Qie4con anHWu2Mqđã là5D2XW3cmm luậQie4t Qie4sư chQie4o cônganHWu2Mq Qie4ty Qie4rồi Qie4còn ganHWu2Mqì –Qie4 HanHWu2Mqạ KhananHWu2Mqh nhõnganHWu2Mq nhẽo5D2XW3cm vQie4ới 5D2XW3cma mình.

- Cháu5D2XW3cm gái5D2XW3cm củaQie4 ôngQie4 l5D2XW3cmà nganHWu2Mqoan nanHWu2Mqhất. anHWu2MqAi nQie4hư canHWu2Mqái th5D2XW3cmằng 5D2XW3cmtrời đánhQie4 k5D2XW3cmia. Tại5D2XW3cm Qie4sao 5D2XW3cmnó chưQie4a chịuQie4 về5D2XW3cm 5D2XW3cmnhà hả5D2XW3cm –5D2XW3cm ÔngQie4 Văn5D2XW3cm TranHWu2Mqác tanHWu2Mqức giậ5D2XW3cmn hỏi.

- Dạ5D2XW3cm, n5D2XW3cmó Qie4về Việt5D2XW3cm NaanHWu2Mqm Qie4rồi nhQie4ưng canHWu2Mqhắc điQie4 loanHWu2Mqanh hoananHWu2Mqh đâQie4u đóQie4 vQie4ẫn chQie4ưa 5D2XW3cmvề Qie4nhà 5D2XW3cmthôi –5D2XW3cm ÔanHWu2Mqng TuấnanHWu2Mq Kh5D2XW3cmanh anHWu2Mqlo s5D2XW3cmợ nói.

- MQie4au lanHWu2Mqôi đầQie4u nQie4ó vềQie4 đây.anHWu2Mq NếuQie4 cầQie4n cứanHWu2Mq 5D2XW3cmbẻ gãanHWu2Mqy taanHWu2Mqy 5D2XW3cmchân n5D2XW3cmó luônQie4 r5D2XW3cmồi đeQie4m về5D2XW3cm –5D2XW3cm ÔnganHWu2Mq Qie4Văn Qie4Trác giậnanHWu2Mq danHWu2Mqữ nói.

Hạ anHWu2MqKhanh khẽQie4 liếcanHWu2Mq 5D2XW3cmnhìn banHWu2Mqa manHWu2Mqình rQie4ồi nhún5D2XW3cm vai.
TanHWu2Mqại 5D2XW3cmnghĩa trang5D2XW3cm, mộtQie4 cô5D2XW3cm gáanHWu2Mqi ma5D2XW3cmng Qie4sắc mặtQie4 buồanHWu2Mqn Qie4bã đanQie4g q5D2XW3cmuỳ tranHWu2Mqước ha5D2XW3cmi ngôanHWu2Mqi mộ,Qie4 đượcanHWu2Mq baQie4o quQie4anh bởi5D2XW3cm hanHWu2Mqoa thanHWu2Mqạch 5D2XW3cmthảo tím.

- MQie4ẹ! CoanHWu2Mqn xanHWu2Mqin lQie4ỗi, canHWu2Mqon khanHWu2Mqông th5D2XW3cmể quên5D2XW3cm được.Qie4 CoQie4n canHWu2Mqứ tưởng5D2XW3cm làanHWu2Mq mì5D2XW3cmnh Qie4có anHWu2Mqthể qQie4uên đi.Qie4 Nh5D2XW3cmưng bâQie4y gi5D2XW3cmờ c5D2XW3cmon anHWu2Mqmới p5D2XW3cmhát 5D2XW3cmhiện anHWu2Mqlà khôQie4ng phải5D2XW3cm anHWu2Mqcon quanHWu2Mqên anHWu2Mqmà làanHWu2Mq canHWu2Mqon đQie4ang chQie4ờ đợi5D2XW3cm cơanHWu2Mq 5D2XW3cmhội. CơanHWu2Mq Qie4hội để5D2XW3cm tr5D2XW3cmả thù.5D2XW3cm C5D2XW3cmon muố5D2XW3cmn ngườianHWu2Mq đànanHWu2Mq bà5D2XW3cm đã5D2XW3cm anHWu2Mqhại Qie4chết mẹQie4 pQie4hải thân5D2XW3cm bQie4ại Qie4danh anHWu2Mqliệt. 5D2XW3cmCon muốnQie4 b5D2XW3cmà t5D2XW3cma phảianHWu2Mq sốQie4ng đaanHWu2Mqu anHWu2Mqkhổ hơn5D2XW3cm nỗanHWu2Mqi Qie4đau Qie4mà coanHWu2Mqn phảiQie4 chịQie4u. CQie4ơ 5D2XW3cmhội củanHWu2Mqa canHWu2Mqon đếnanHWu2Mq rồi.Qie4 KanHWu2Mqế hoanHWu2Mqạch 5D2XW3cmtrả thQie4ù củaQie4 c5D2XW3cmon vừaanHWu2Mq mớianHWu2Mq bắ5D2XW3cmt đầQie4u thôi.

- BaanHWu2Mq! anHWu2MqXin Qie4ba hãyanHWu2Mq Qie4phù hộanHWu2Mq Qie4cho con.
HiểuanHWu2Mq ĐanHWu2Mqồng 5D2XW3cmxuống anHWu2Mqxe Qie4buýt, Qie4cô đQie4i Qie4dạo đểQie4 thQie4ư thanHWu2Mqản, khô5D2XW3cmng Qie4biết tạiQie4 5D2XW3cmsao châ5D2XW3cmn lạQie4i đưaanHWu2Mq cô5D2XW3cm 5D2XW3cmđến anHWu2Mqtrước quánanHWu2Mq Qie4cà phQie4ê GRANTTYLOV5D2XW3cmE. Hiểu5D2XW3cm Đồng5D2XW3cm đứnQie4g anHWu2Mqnhìn thậ5D2XW3cmt lâ5D2XW3cmu trưQie4ớc 5D2XW3cmcửa tiệ5D2XW3cmm. CanHWu2Mqô anHWu2Mqvà Vĩnh5D2XW3cm 5D2XW3cmPhong anHWu2Mqcó rất5D2XW3cm nhiềanHWu2Mqu h5D2XW3cmồi ứcQie4 Qie4ở anHWu2Mqquán Qie4cà phêanHWu2Mq nàyQie4. Trời5D2XW3cm 5D2XW3cmphun nhẹ5D2XW3cm nhữngQie4 hQie4ạt mưaanHWu2Mq xuốnQie4g đất5D2XW3cm. HQie4iểu Đồng5D2XW3cm quyQie4ết địnhQie4 bư5D2XW3cmớc v5D2XW3cmào bê5D2XW3cmn trong.

Cảnh anHWu2Mqvật t5D2XW3cmrong quá5D2XW3cmn vẫanHWu2Mqn khônQie4g thanHWu2Mqay đổ5D2XW3cmi, cQie4hỉ lanHWu2Mqà nhữn5D2XW3cmg ngườ5D2XW3cmi cũanHWu2Mq đã5D2XW3cm khô5D2XW3cmng c5D2XW3cmòn. TranHWu2Mqước mặtanHWu2Mq côanHWu2Mq đều5D2XW3cm làanHWu2Mq anHWu2Mqnhững anHWu2Mqnhân viêanHWu2Mqn m5D2XW3cmới. HọQie4 anHWu2Mqvẫn líchQie4 Qie4sự, vẫnQie4 5D2XW3cmân cần.anHWu2Mq CâanHWu2Mqy đànanHWu2Mq piananHWu2Mqo vẫnQie4 cònQie4 5D2XW3cmy 5D2XW3cmchỗ củ5D2XW3cm, anHWu2Mqvẫn 5D2XW3cmsáng Qie4bóng. Hiểu5D2XW3cm ĐồngQie4 Qie4đưa ta5D2XW3cmy anHWu2Mqbấm thửQie4, âmanHWu2Mq thanHWu2Mqanh quanHWu2Mqen thQie4uộc vaanHWu2Mqng lên.5D2XW3cm Đã5D2XW3cm lâQie4u anHWu2Mqrồi côQie4 khônganHWu2Mq độngQie4 đanHWu2Mqến phím5D2XW3cm anHWu2Mqđàn. TQie4rước đanHWu2Mqây, kQie4hi Qie4quán đãanHWu2Mq đóQie4ng cửa5D2XW3cm, cô5D2XW3cm Qie4và VĩnQie4h PhonanHWu2Mqg vẫanHWu2Mqn ởanHWu2Mq lạianHWu2Mq cùng5D2XW3cm Qie4nhau 5D2XW3cmđánh đànanHWu2Mq, Qie4tiếng đàQie4n c5D2XW3cmòn đóQie4 n5D2XW3cmhưng anHWu2Mqngười Qie4xưa đ5D2XW3cmâu còn.

Hiểu ĐồQie4ng chQie4ọn canHWu2Mqái b5D2XW3cmàn bêanHWu2Mqn anHWu2Mqcửa kínhQie4, Qie4lúc trưQie4ớc cQie4ô ha5D2XW3cmy cùnQie4g VĩQie4nh PanHWu2Mqhong ngồanHWu2Mqi ởQie4 đ5D2XW3cmây ngắmanHWu2Mq nh5D2XW3cmìn mọ5D2XW3cmi ngườianHWu2Mq qanHWu2Mqua lạQie4i, cQie4ó kQie4hi ngắ5D2XW3cmm anHWu2Mqnhìn mưa.anHWu2Mq 5D2XW3cmNhân Qie4viên manQie4g đếnQie4 chanHWu2Mqo canHWu2Mqô một5D2XW3cm táanHWu2Mqch cà5D2XW3cm phê,5D2XW3cm mùi5D2XW3cm cà5D2XW3cm anHWu2Mqphê anHWu2Mqnóng ấm5D2XW3cm thơm5D2XW3cm lừ5D2XW3cmng bốc5D2XW3cm lênanHWu2Mq Qie4mũi. MộtanHWu2Mq anHWu2Mqbài háQie4t nhẹanHWu2Mq trữQie4 tìanHWu2Mqnh vananHWu2Mqg lên:

Ngồi lặng5D2XW3cm 5D2XW3cmthinh qu5D2XW3cmán anHWu2Mqvằng anHWu2Mqtênh Qie4em mộtanHWu2Mq mình
CQie4hẳng 5D2XW3cmcòn a5D2XW3cmnh nhưn5D2XW3cmg anHWu2Mqvẫn kêQie4u c5D2XW3cmafe đắng
C5D2XW3cmành hanHWu2Mqoa trắQie4ng mQie4ong manh
rụnanHWu2Mqg tQie4rên Qie4phím câyQie4 d5D2XW3cmương cầm
nanHWu2Mqhư ch5D2XW3cmính 5D2XW3cme buQie4ồn he5D2XW3cmo hắt5D2XW3cm n5D2XW3cmhững chQie4iều mưa.

Bài nhạQie4c x5D2XW3cmưa e5D2XW3cmm đã5D2XW3cm nghanHWu2Mqe Qie4bao nhanHWu2Mqiêu lần
LàQie4 nỗi5D2XW3cm anHWu2Mqcô đanHWu2Mqơn 5D2XW3cmnỗi nhQie4ớ Qie4anh anHWu2Mqnhiều bấQie4y nhiêu
CQie4afe đắnganHWu2Mq 5D2XW3cmở trê5D2XW3cmn môiQie4 mà5D2XW3cm anHWu2Mqem đQie4ắng ởanHWu2Mq 5D2XW3cmtrong lòng
KhônganHWu2Mq hianHWu2Mqểu Qie4sao 5D2XW3cmem chanHWu2Mqẳng Qie4khóc mQie4à mQie4ắt Qie4nhạt nhòa

Bỗng vỡQie4 òanHWu2Mqa Qie4vì nanHWu2Mqhững x5D2XW3cmót xa
KhanHWu2Mqi nhậQie4n Qie4ra 5D2XW3cmmình rất5D2XW3cm nhớ
NQie4gỡ đãanHWu2Mq quênanHWu2Mq hì5D2XW3cmnh anHWu2Mqbóng thânQie4 quen
anHWu2Mqmà hôQie4m Qie4nay lanHWu2Mqại 5D2XW3cmnhớ thêm

Trách tanHWu2Mqrái ti5D2XW3cmm mìQie4nh chẳ5D2XW3cmng 5D2XW3cmđủ Qie4vô tình
đểQie4 p5D2XW3cmhôi anHWu2Mqphai màQie4u k5D2XW3cmý ức
ĐQie4ã Qie4lâu rồi5D2XW3cm mQie4à cQie4ứ mQie4ãi Qie4hy vọng
AnanHWu2Mqh Qie4biết khôn5D2XW3cmg eanHWu2Mqm c5D2XW3cmhắc sẽ5D2XW3cm thanHWu2Mqôi cQie4hờ mong
BQie4ài nhạcanHWu2Mq xưQie4a eQie4m đã5D2XW3cm ngQie4he Qie4bao nhiêQie4u lần
Là nỗiQie4 anHWu2Mqcô đ5D2XW3cmơn nỗi5D2XW3cm nh5D2XW3cmớ aQie4nh nQie4hiều bấy5D2XW3cm nhiêu
C5D2XW3cmafe đắnganHWu2Mq anHWu2Mqở trQie4ên mQie4ôi m5D2XW3cmà eanHWu2Mqm anHWu2Mqđắng ở5D2XW3cm Qie4trong lòng
KhQie4ông hiểu5D2XW3cm 5D2XW3cmsao eanHWu2Mqm chanHWu2Mqẳng khQie4óc màanHWu2Mq mQie4ắt nhạtQie4 nhòa

Bỗng v5D2XW3cmỡ òaQie4 vanHWu2Mqì nhữanHWu2Mqng xót5D2XW3cm xa
K5D2XW3cmhi 5D2XW3cmnhận r5D2XW3cma m5D2XW3cmình r5D2XW3cmất nhớ
NanHWu2Mqgỡ đãQie4 quanHWu2Mqên hQie4ình 5D2XW3cmbóng thânanHWu2Mq quen
mà hQie4ôm naQie4y Qie4lại nhớQie4 thêm

Trách trá5D2XW3cmi tiQie4m 5D2XW3cmmình chẳnganHWu2Mq đ5D2XW3cmủ Qie4vô tình
để panHWu2Mqhôi phanHWu2Mqai màanHWu2Mqu ký5D2XW3cm ức
ĐãanHWu2Mq lâQie4u rQie4ồi m5D2XW3cmà cứanHWu2Mq anHWu2Mqhy vọng
Anh biếtQie4 khônQie4g Qie4em chắcanHWu2Mq s5D2XW3cmẽ …..

Bỗng vỡQie4 òaanHWu2Mq Qie4vì nhữn5D2XW3cmg 5D2XW3cmxót xa
Khi Qie4nhận rQie4a Qie4mình 5D2XW3cmrất nhớ
Ngỡ Qie4đã quên5D2XW3cm hìnQie4h bón5D2XW3cmg anHWu2Mqthân quen
mà anHWu2Mqhôm naQie4y lạiQie4 Qie4nhớ thêm

Trách t5D2XW3cmrái tQie4im mìnanHWu2Mqh chẳngQie4 đủ5D2XW3cm vôQie4 tình
để Qie4phôi phQie4ai màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong…

Nghe bài hát xong, Hiểu Đồng khẽ cười: “ Đúng vậy, cô vẫn chưa đủ vô tình nên không thể quên được Vĩnh Phong. Đã đến lúc phải quên đi”

Cô uống một hớp cà phê, quả thật lòng thấy đắng vô cùng.