You are here

Sẽ để em yêu anh lần nữa: Chương 29

Chương 29

Giả YcRFwSxgvờ yêu

Hiểu ĐồRy3HeGMyng nghRy3HeGMyĩ ngYcRFwSxgơi thêmYcRFwSxg mộtRy3HeGMy ngo7bMày ởRy3HeGMy bệYcRFwSxgnh việYcRFwSxgn rồiYcRFwSxg mRy3HeGMyới vềRy3HeGMy nhRy3HeGMyà. o7bMBác HRy3HeGMyà o7bMmẹ o7bMĐình Ry3HeGMyÂn làYcRFwSxg ngườiRy3HeGMy chạyYcRFwSxg Ry3HeGMyđếm chăRy3HeGMym sóYcRFwSxgc chRy3HeGMyo côYcRFwSxg. CảRy3HeGMy mộYcRFwSxgt ngàyo7bM Ry3HeGMyHiểu ĐYcRFwSxgồng tYcRFwSxgrông ngónRy3HeGMy bóngRy3HeGMy hìnRy3HeGMyh Ry3HeGMyai nhưnYcRFwSxgg Ry3HeGMyVĩnh Phoo7bMng tuyệRy3HeGMyt YcRFwSxgkhông hềo7bM đếnRy3HeGMy Ry3HeGMylấy YcRFwSxgmột lầnRy3HeGMy YcRFwSxg( cYcRFwSxgho mọiRy3HeGMy ngườiRy3HeGMy o7bMmột pheo7bMn mừngYcRFwSxg hRy3HeGMyụt chơo7bMi o7bM), o7bMcô cuốio7bM co7bMùng tRy3HeGMyhất vYcRFwSxgọng xuấtRy3HeGMy viRy3HeGMyện rYcRFwSxga về.

Sáng hômo7bM sao7bMu, HiRy3HeGMyểu ĐồngRy3HeGMy đYcRFwSxgi Ry3HeGMyđến côngYcRFwSxg YcRFwSxgty, YcRFwSxgcô tronYcRFwSxgg lòngYcRFwSxg bỗngYcRFwSxg thRy3HeGMyấp thỏmo7bM khôno7bMg o7bMyên. HRy3HeGMyai ngào7bMy Ry3HeGMycô no7bMghỉ viYcRFwSxgệc Ry3HeGMymà khRy3HeGMyông hRy3HeGMyề xYcRFwSxgin phépRy3HeGMy. ThRy3HeGMyế nào7bMo vàoRy3HeGMy phònRy3HeGMyg o7bMcũng bRy3HeGMyị mọYcRFwSxgi ngo7bMười sRy3HeGMyoi móo7bMi. Nhưno7bMg kYcRFwSxghi o7bMcô vàRy3HeGMyo pRy3HeGMyhòng Ry3HeGMykhông aRy3HeGMyi no7bMói YcRFwSxggì vYcRFwSxgới o7bMcô cũo7bMng chẳngo7bM YcRFwSxgai sYcRFwSxgoi YcRFwSxgmói côRy3HeGMy lYcRFwSxgấy mộYcRFwSxgt lần.o7bM Ngo7bMay cRy3HeGMyả pho7bMòng Ry3HeGMyquản líRy3HeGMy nhYcRFwSxgân sYcRFwSxgự cũnYcRFwSxgg khônYcRFwSxgg lYcRFwSxgên tiRy3HeGMyếng. HYcRFwSxgiểu o7bMĐồng Ry3HeGMycảm thấyo7bM hRy3HeGMyơi lạ,Ry3HeGMy ánhYcRFwSxg mo7bMắt bỗYcRFwSxgng lướo7bMt nho7bMẹ vềYcRFwSxg phíao7bM cửYcRFwSxga phòngo7bM kiYcRFwSxga. Nhưngo7bM ngườiYcRFwSxg tro7bMong đóo7bM Ry3HeGMyhình no7bMhư chưRy3HeGMya đến.

Đêm kiYcRFwSxga khYcRFwSxgi Ry3HeGMycô YcRFwSxglại mo7bMê maYcRFwSxgn o7bMlần nữaRy3HeGMy tronRy3HeGMyg bệo7bMnh việno7bM, cơRy3HeGMy hồo7bM o7bMcảm nhậno7bM đượcRy3HeGMy bànRy3HeGMy tao7bMy ấmo7bM ápRy3HeGMy vuốto7bM o7bMve gươYcRFwSxgng mặRy3HeGMyt mìnho7bM, rồYcRFwSxgi cảmYcRFwSxg nhậnRy3HeGMy o7bMđược lo7bMàm môo7bMi ấmRy3HeGMy áRy3HeGMyp chYcRFwSxgế trRy3HeGMyụ trRy3HeGMyên o7bMmôi Ry3HeGMycô, o7bMtrong o7bMlòng cảmRy3HeGMy Ry3HeGMythấy thậto7bM ấmo7bM áp,YcRFwSxg khiếnRy3HeGMy YcRFwSxgtim Ry3HeGMycô lầno7bM nữYcRFwSxga YcRFwSxgrun độngRy3HeGMy. o7bMKhi YcRFwSxgthức dậyYcRFwSxg, chỉYcRFwSxg thấyo7bM mộtRy3HeGMy màuRy3HeGMy tro7bMắng, màYcRFwSxg kho7bMông hRy3HeGMyề YcRFwSxgthấy bRy3HeGMyóng dRy3HeGMyáng Vĩno7bMh Phono7bMg ởYcRFwSxg đâu,YcRFwSxg to7bMrong lòo7bMng cóYcRFwSxg chRy3HeGMyút hụto7bM hẫo7bMng, nuốio7bM tiYcRFwSxgếc Ry3HeGMyvà thRy3HeGMyất vọng.

Cuối co7bMùng o7bMVĩnh Phoo7bMng cũnRy3HeGMyg đếnRy3HeGMy nhưngYcRFwSxg tRy3HeGMyhái YcRFwSxgđộ vẫnRy3HeGMy nhRy3HeGMyư tro7bMước tYcRFwSxghờ ơo7bM lo7bMãnh đo7bMạm khRy3HeGMyông hềRy3HeGMy nhYcRFwSxgìn cYcRFwSxgô lấyRy3HeGMy mộto7bM cáRy3HeGMyi. o7bMTự nho7bMiên HYcRFwSxgiểu ĐồRy3HeGMyng o7bMthấy mộto7bM nỗo7bMi buồo7bMn xâYcRFwSxgm cYcRFwSxghiếm vào7bMo tim.

Hết gio7bMờ Ry3HeGMylàm, HYcRFwSxgiểu o7bMĐồng buYcRFwSxgồn bo7bMã đio7bM đếnYcRFwSxg tYcRFwSxgrạm xo7bMe buýRy3HeGMyt đợiRy3HeGMy Ry3HeGMyxe đếRy3HeGMyn thìo7bM mRy3HeGMyột chiếcYcRFwSxg xYcRFwSxge mo7bMàu o7bMđen queo7bMn thuộo7bMc chRy3HeGMyờ o7bMtới dừno7bMg lạiRy3HeGMy nRy3HeGMygay bênRy3HeGMy YcRFwSxgcạnh cô.o7bM TYcRFwSxgấm kYcRFwSxgính YcRFwSxgxe ho7bMạ xuống,Ry3HeGMy ngườRy3HeGMyi tYcRFwSxgrong Ry3HeGMyxe khôngRy3HeGMy tRy3HeGMyhèm qYcRFwSxguay mặtRy3HeGMy lạo7bMi o7bMnhìn côo7bM mYcRFwSxgà lạnho7bM lYcRFwSxgùng ro7bMa lệnh:

- o7bMLên Ry3HeGMyxe đi.

- KRy3HeGMyhông cầno7bM o7bM– Ry3HeGMyHiểu ĐồnRy3HeGMyg cắRy3HeGMyn YcRFwSxgmôi nYcRFwSxgói –YcRFwSxg Ry3HeGMyTôi to7bMự đo7bMón YcRFwSxgxe được.

- CYcRFwSxgô o7bMđừng hiểuYcRFwSxg lo7bMầm, Ry3HeGMylà tạiYcRFwSxg YcRFwSxgtôi cRy3HeGMyó chuyệRy3HeGMyn muốno7bM nóRy3HeGMyi Ry3HeGMyvới Ry3HeGMycô. LRy3HeGMyên o7bMxe –o7bM Vĩnho7bM Phoo7bMng o7bMhất hàYcRFwSxgm YcRFwSxgra Ry3HeGMylệnh lầRy3HeGMyn nữa.
Hiểu Đồngo7bM Ry3HeGMyđứng trYcRFwSxgừng Ry3HeGMymắt nhìnRy3HeGMy VĩnhYcRFwSxg PRy3HeGMyhong, YcRFwSxgmột bo7bMước cũngYcRFwSxg khônRy3HeGMyg cYcRFwSxghịu nhúRy3HeGMyc nhíYcRFwSxgch. ThấyRy3HeGMy vo7bMậy VRy3HeGMyĩnh PRy3HeGMyhong cũnRy3HeGMyg Ry3HeGMytrừng mắto7bM nhìnYcRFwSxg cYcRFwSxgô Ry3HeGMyrồi nói.

- LênYcRFwSxg xRy3HeGMye hYcRFwSxgay đểYcRFwSxg to7bMôi bRy3HeGMyế co7bMô lên.

Hiểu ĐRy3HeGMyồng Ry3HeGMynghe o7bMnói thế,YcRFwSxg đàno7bMh Ry3HeGMymiễn cưỡngRy3HeGMy bướYcRFwSxgc lênYcRFwSxg o7bMxe. Chiếo7bMc xYcRFwSxge nhanYcRFwSxgh YcRFwSxgchóng lRy3HeGMyao vúto7bM YcRFwSxgđi. TrRy3HeGMyên đườngRy3HeGMy điRy3HeGMy, cRy3HeGMyả haYcRFwSxgi đềuYcRFwSxg o7bMim lặngRy3HeGMy, khôYcRFwSxgng Ry3HeGMyai nYcRFwSxgói gìRy3HeGMy, cYcRFwSxghỉ YcRFwSxgcó tRy3HeGMyiếng tRy3HeGMyhở đápYcRFwSxg YcRFwSxglời nhYcRFwSxgau. CuốiRy3HeGMy cùo7bMng chiếco7bM xRy3HeGMye cũYcRFwSxgng dừno7bMg lại,YcRFwSxg HiểuYcRFwSxg ĐồngYcRFwSxg đưao7bM mắo7bMt no7bMhìn rYcRFwSxga. Ry3HeGMyCô hRy3HeGMyơi ngạcYcRFwSxg Ry3HeGMynhiên o7bMkhi to7bMhấy o7bMVĩnh o7bMPhong đưo7bMa côRy3HeGMy Ry3HeGMyđến bêo7bMn dướYcRFwSxgi nho7bMà o7bMchung cưYcRFwSxg củYcRFwSxga cậu.YcRFwSxg Co7bMô nhăo7bMn mặto7bM hỏi:

- So7bMao lạio7bM đưaYcRFwSxg tôRy3HeGMyi đếno7bM đây?

- YcRFwSxgLên no7bMhà đYcRFwSxgi rồRy3HeGMyi nói.

Hiểu Ry3HeGMyĐồng lạiRy3HeGMy phảiRy3HeGMy cùngYcRFwSxg VRy3HeGMyĩnh PhonYcRFwSxgg đRy3HeGMyi lên,YcRFwSxg tRy3HeGMyrong tho7bMang máy,YcRFwSxg VĩYcRFwSxgnh PhYcRFwSxgong iYcRFwSxgm Ry3HeGMylặng tựaYcRFwSxg ngườiRy3HeGMy vàRy3HeGMyo Ry3HeGMyvách thanRy3HeGMyg o7bMmáy, HiRy3HeGMyểu ĐồnYcRFwSxgg cũngo7bM đứngRy3HeGMy vRy3HeGMyào mộtYcRFwSxg bênRy3HeGMy, Ry3HeGMyâm thầYcRFwSxgm YcRFwSxgquan o7bMsát Vĩnho7bM Phoo7bMng. HRy3HeGMyình nRy3HeGMyhư sắRy3HeGMyc o7bMmặt VĩnhYcRFwSxg PhRy3HeGMyong khônYcRFwSxgg Ry3HeGMytốt o7bMlắm, hơiYcRFwSxg xaRy3HeGMynh Ry3HeGMyvà mồRy3HeGMy hôo7bMi YcRFwSxgrơi rRy3HeGMya nhiềo7bMu. YcRFwSxgDường nYcRFwSxghư cậuYcRFwSxg đRy3HeGMyang kìmo7bM néYcRFwSxgn co7bMái Ry3HeGMygì đó.Ry3HeGMy HiểuYcRFwSxg Đo7bMồng muo7bMốn mởo7bM lờiYcRFwSxg hRy3HeGMyỏi nhưngYcRFwSxg lRy3HeGMyại khYcRFwSxgông tào7bMi nàoRy3HeGMy nóRy3HeGMyi rYcRFwSxga Ry3HeGMymiệng được.

Vừa vào7bMo đRy3HeGMyến nhà,Ry3HeGMy VĩYcRFwSxgnh o7bMPhong thảo7bM YcRFwSxgngười lo7bMên gho7bMế nYcRFwSxghắm mắtYcRFwSxg lại,o7bM răRy3HeGMyng YcRFwSxgcắn nhẹYcRFwSxg môiRy3HeGMy hơiYcRFwSxg thởo7bM bắRy3HeGMyt o7bMđầu gấYcRFwSxgp. HiểuRy3HeGMy ĐYcRFwSxgồng vo7bMẫn đứngRy3HeGMy ởRy3HeGMy cửaRy3HeGMy nYcRFwSxghà Ry3HeGMynhìn vào7bMo, khôYcRFwSxgng Ry3HeGMybiết lYcRFwSxgà co7bMó nêRy3HeGMyn vào7bMo trRy3HeGMyong o7bMhay không?

Lát sRy3HeGMyau VĩYcRFwSxgnh PRy3HeGMyhong thấyo7bM YcRFwSxgmột YcRFwSxgbàn tRy3HeGMyay nhỏYcRFwSxg cầmYcRFwSxg mộtYcRFwSxg cYcRFwSxghiếc o7bMkhăn lo7bMau mồo7bM o7bMhôi trêRy3HeGMyn mặYcRFwSxgt cho7bMo cậuRy3HeGMy. GiọnRy3HeGMyg dịo7bMu dànYcRFwSxgg Ry3HeGMylo lắng:

- VĩYcRFwSxgnh PhoYcRFwSxgng! o7bMAnh sYcRFwSxgao rồo7bMi, YcRFwSxgđau lắmYcRFwSxg à,Ry3HeGMy anRy3HeGMyh đểRy3HeGMy Ry3HeGMythuốc ởo7bM Ry3HeGMyđâu đểo7bM eo7bMm YcRFwSxgđi lấyo7bM co7bMho anh.

Vĩnh Phoo7bMng YcRFwSxgvẫn iYcRFwSxgm lo7bMặng kYcRFwSxghông tYcRFwSxgrả lờiYcRFwSxg. Bào7bMn tRy3HeGMyay Hio7bMểu Đồngo7bM rRy3HeGMyời khỏo7bMi gươYcRFwSxgng mặto7bM Ry3HeGMycậu, giúYcRFwSxgp cậuRy3HeGMy no7bMới Ry3HeGMylỏng Ry3HeGMycà vạtRy3HeGMy vàYcRFwSxg Ry3HeGMyáo khoRy3HeGMyát Ry3HeGMyđể cậRy3HeGMyu thấyYcRFwSxg Ry3HeGMydễ co7bMhịu hYcRFwSxgơn. LYcRFwSxgát so7bMau, cRy3HeGMyô lạiRy3HeGMy o7bMlên tiếng:

- o7bMAnh ngo7bMồi nghỉRy3HeGMy mRy3HeGMyột cYcRFwSxghút đi.o7bM Eo7bMm đio7bM YcRFwSxgmua thuốRy3HeGMyc o7bMcho anh.

Hiểu Đồo7bMng vừao7bM địRy3HeGMynh qRy3HeGMyuay lưRy3HeGMyng bo7bMỏ đYcRFwSxgi tRy3HeGMyhì VĩnRy3HeGMyh PhonRy3HeGMyg đRy3HeGMyã nYcRFwSxgắm lRy3HeGMyấy o7bMtay côRy3HeGMy kéoYcRFwSxg Ry3HeGMycô vàoRy3HeGMy lYcRFwSxgòng, o7bMôm chầmRy3HeGMy lấYcRFwSxgy co7bMô thìRy3HeGMy tho7bMào nói:

- o7bMEm đRy3HeGMyừng đi.

Hiểu Ry3HeGMyĐồng kiYcRFwSxgnh hRy3HeGMyãi vộiYcRFwSxg đẩo7bMy taYcRFwSxgy VĩYcRFwSxgnh PhRy3HeGMyong raYcRFwSxg, nhưngYcRFwSxg đãRy3HeGMy Ry3HeGMybị cậuo7bM YcRFwSxggiữ chặt.

- HiểYcRFwSxgu Đồno7bMg! AnYcRFwSxgh YcRFwSxgrất đao7bMu o7bM. ChỉYcRFwSxg YcRFwSxgmột cRy3HeGMyhút thôi,YcRFwSxg eo7bMm nRy3HeGMygoan ngRy3HeGMyoãn ngồiRy3HeGMy o7bMyên mo7bMột o7bMchút tho7bMôi –Ry3HeGMy VĩnhRy3HeGMy PhYcRFwSxgong thYcRFwSxgều tRy3HeGMyhào, trRy3HeGMyong Ry3HeGMyhơi thởo7bM po7bMhảng phRy3HeGMyất mYcRFwSxgùi rượu.

Nghe VĩnhRy3HeGMy YcRFwSxgPhong nóYcRFwSxgi, YcRFwSxglại thấyYcRFwSxg cảRy3HeGMy thYcRFwSxgân ngườio7bM hYcRFwSxgơi o7bMrun rẩRy3HeGMyy vYcRFwSxgì đRy3HeGMyau o7bMcủa Ry3HeGMycậu, Hiểuo7bM Đo7bMồng co7bMảm thấyYcRFwSxg rấto7bM đRy3HeGMyau lòo7bMng. VĩYcRFwSxgnh Pho7bMong o7bMbị đauo7bM YcRFwSxgdạ dàyRy3HeGMy nhưnYcRFwSxgg o7bMgần đâyYcRFwSxg ăno7bM uốngo7bM thấo7bMt tYcRFwSxghường lạRy3HeGMyi phảo7bMi thYcRFwSxgường o7bMxuyên thaYcRFwSxgm dựo7bM tiệco7bM tùng,o7bM uốRy3HeGMyng Ry3HeGMyrượu vo7bMào càYcRFwSxgng khRy3HeGMyó Ry3HeGMychịu nhYcRFwSxgiều hơno7bM. CôRy3HeGMy khônYcRFwSxgg gio7bMãy giụaRy3HeGMy Ry3HeGMynữa o7bMmà ngYcRFwSxgoan ngoãno7bM ngồo7bMi yêo7bMn chYcRFwSxgo Ry3HeGMyVĩnh PhoYcRFwSxgng ômo7bM vRy3HeGMyào lòng.

Một látYcRFwSxg sauRy3HeGMy, Ry3HeGMydường nYcRFwSxghư cơnRy3HeGMy đao7bMu đYcRFwSxgã dịuYcRFwSxg Ry3HeGMyđi o7bMrất nhiềo7bMu. VĩnhRy3HeGMy PRy3HeGMyhong buônYcRFwSxgg HiểYcRFwSxgu ĐồngYcRFwSxg Ry3HeGMyra rồiYcRFwSxg nói:

- CóYcRFwSxg Ry3HeGMythể nấo7bMu cơo7bMm Ry3HeGMycho YcRFwSxganh không?YcRFwSxg Ry3HeGMyAnh đóiYcRFwSxg YcRFwSxgbụng rồi,o7bM cYcRFwSxgả ngàyo7bM hôo7bMm nRy3HeGMyay Ry3HeGMyanh chYcRFwSxgưa YcRFwSxgăn gì.

Hiểu ĐồngRy3HeGMy nhẹYcRFwSxg gậto7bM đo7bMầu Ry3HeGMyrồi đứnYcRFwSxgg dậRy3HeGMyy đYcRFwSxgi nấo7bMu cYcRFwSxgơm cho7bMo YcRFwSxgVĩnh PYcRFwSxghong ăno7bM. HRy3HeGMyôm naYcRFwSxgy o7bMcô YcRFwSxgxã tóRy3HeGMyc o7bMcho nênRy3HeGMy côRy3HeGMy đYcRFwSxgã quấo7bMn o7bMtóc lêno7bM vàYcRFwSxg YcRFwSxgdùng Ry3HeGMymột chiếcRy3HeGMy đRy3HeGMyũa xuyRy3HeGMyên qo7bMua. Đểo7bM lo7bMộ cáiYcRFwSxg co7bMổ cRy3HeGMyao YcRFwSxgcao trYcRFwSxgắng ngầnYcRFwSxg đầyo7bM go7bMợi cảm.Ry3HeGMy CRy3HeGMyô chuyo7bMên YcRFwSxgtâm nRy3HeGMyấu o7bMcơm, nấRy3HeGMyu nhữYcRFwSxgn thứo7bMc YcRFwSxgăn nhẹYcRFwSxg do7bMễ YcRFwSxgtiêu YcRFwSxgcho Ry3HeGMyVĩnh Phong.

Vĩnh Phono7bMg đứngRy3HeGMy dựRy3HeGMya tườRy3HeGMyng nhìRy3HeGMyn o7bMHiểu ĐồnRy3HeGMyg YcRFwSxgnấu ăn,o7bM o7bMánh mắto7bM lóaYcRFwSxg lêYcRFwSxgn áno7bMh Ry3HeGMycười hYcRFwSxgạnh pho7bMúc. Cáo7bMi cYcRFwSxgảm giYcRFwSxgác nàRy3HeGMyy đãYcRFwSxg YcRFwSxglâu rYcRFwSxgồi cậuRy3HeGMy o7bMkhông YcRFwSxgthấy, o7bMcái Ry3HeGMycảm giYcRFwSxgác đo7bMã mo7bMong chYcRFwSxgờ từo7bM YcRFwSxglâu. o7bMVĩnh Phoo7bMng rấtYcRFwSxg muốnYcRFwSxg o7bMgiữ lạiYcRFwSxg khoảno7bMg kho7bMoắc nRy3HeGMyày mo7bMãi mãi.Ry3HeGMy CậuYcRFwSxg mYcRFwSxguốn co7bMhạy Ry3HeGMyđến YcRFwSxgôm o7bMlấy o7bMeo côYcRFwSxg YcRFwSxgtừ phíao7bM sRy3HeGMyau no7bMhư to7bMrước nRy3HeGMyhưng cậuYcRFwSxg Ry3HeGMykhông dRy3HeGMyám. CậuRy3HeGMy sợo7bM, Ry3HeGMysợ YcRFwSxgrằng mìYcRFwSxgnh Ry3HeGMyquá YcRFwSxgtham lYcRFwSxgam, đượco7bM mộRy3HeGMyt lầo7bMn lo7bMại mYcRFwSxguốn đượcYcRFwSxg lầnYcRFwSxg thứRy3HeGMy haYcRFwSxgi, ro7bMồi lạiRy3HeGMy tiếpYcRFwSxg tụo7bMc muốRy3HeGMyn, YcRFwSxgmãi mãYcRFwSxgi haYcRFwSxgm muYcRFwSxgốn nàyo7bM YcRFwSxgkhông o7bMthể dừo7bMng lại.

Bởi vìYcRFwSxg cRy3HeGMyậu biRy3HeGMyết, HYcRFwSxgiểu ĐồngYcRFwSxg kRy3HeGMyhông còno7bM thuộcYcRFwSxg vềRy3HeGMy Ry3HeGMycậu, côRy3HeGMy thuộcRy3HeGMy vo7bMề mộtRy3HeGMy ngườiYcRFwSxg kRy3HeGMyhác. NRy3HeGMyghĩ Ry3HeGMyđến Ry3HeGMyđây, áno7bMh mắo7bMt hRy3HeGMyạnh phYcRFwSxgúc vụYcRFwSxgt tắt,Ry3HeGMy néto7bM o7bMmặt tRy3HeGMyrở nênYcRFwSxg Ry3HeGMytới YcRFwSxgsầm Ry3HeGMylại. NhưnYcRFwSxgg kho7bMi HiểRy3HeGMyu ĐồngYcRFwSxg qo7bMuay lưno7bMg YcRFwSxglại rYcRFwSxgồi cườiYcRFwSxg dịuo7bM dàngYcRFwSxg vớo7bMi cRy3HeGMyậu nói:

- CRy3HeGMyhờ mộtRy3HeGMy chútRy3HeGMy nữao7bM tRy3HeGMyhôi, co7bMơm sắo7bMp chínYcRFwSxg rồi.

Vĩnh PhoYcRFwSxgng go7bMật YcRFwSxgđầu rồio7bM cườio7bM đápRy3HeGMy lạiYcRFwSxg cô.YcRFwSxg GiậRy3HeGMyy phúRy3HeGMyt Ry3HeGMyđó, cRy3HeGMyậu muốno7bM rRy3HeGMyũ bYcRFwSxgỏ tấYcRFwSxgt co7bMả đểRy3HeGMy ởo7bM mo7bMãi bênYcRFwSxg co7bMạnh cYcRFwSxgô. CậuYcRFwSxg biếRy3HeGMyt mìRy3HeGMynh cóo7bM Ry3HeGMylỗi vớRy3HeGMyi VĩnhYcRFwSxg ThànRy3HeGMyh, no7bMhưng cYcRFwSxghỉ hYcRFwSxgôm Ry3HeGMynay YcRFwSxgthôi, VĩnhYcRFwSxg PhonYcRFwSxgg tRy3HeGMyự nho7bMủ, o7bMchỉ hôo7bMm naRy3HeGMyy thRy3HeGMyôi, cậuRy3HeGMy chRy3HeGMyỉ muốno7bM độYcRFwSxgc chiếmo7bM cYcRFwSxgô hRy3HeGMyôm YcRFwSxgnay mào7bM thôi.

Bữa cơYcRFwSxgm nàYcRFwSxgy Vĩnho7bM PhonRy3HeGMyg ăo7bMn YcRFwSxgrất YcRFwSxgngon miệo7bMng, lâYcRFwSxgu lYcRFwSxgắm rYcRFwSxgồi cậuo7bM mYcRFwSxgới Ry3HeGMyăn ngYcRFwSxgon nYcRFwSxghư YcRFwSxgvậy. YcRFwSxgLần trước,YcRFwSxg cYcRFwSxgó Ano7bMh KYcRFwSxgỳ, dùo7bM làYcRFwSxg YcRFwSxgcơm cRy3HeGMyô nấYcRFwSxgu co7bMậu cũnRy3HeGMyg kYcRFwSxghông cảo7bMm nhRy3HeGMyận đượcRy3HeGMy điềuRy3HeGMy gìYcRFwSxg hết.o7bM LầnYcRFwSxg này,o7bM côo7bM YcRFwSxgtự Ry3HeGMytay lào7bMm, tựo7bM tRy3HeGMyay go7bMấp đồo7bM ănYcRFwSxg bRy3HeGMyỏ vàYcRFwSxgo bátRy3HeGMy cậRy3HeGMyu, Ry3HeGMyVĩnh PhoYcRFwSxgng o7bMcảm YcRFwSxgthấy ấmYcRFwSxg áRy3HeGMyp lắm.

Hiểu YcRFwSxgĐồng o7bMthấy VĩRy3HeGMynh PhoYcRFwSxgng Ry3HeGMyăn Ry3HeGMyngon miệng,o7bM tro7bMong lo7bMòng tRy3HeGMyhấy hYcRFwSxgạnh phúYcRFwSxgc vào7bM vo7bMui vẻ.o7bM YcRFwSxgCô YcRFwSxgliên tụcRy3HeGMy gấRy3HeGMyp thứcRy3HeGMy o7bMăn o7bMcho VĩnRy3HeGMyh Phoo7bMng. Vo7bMĩnh PRy3HeGMyhong YcRFwSxgăn sạcho7bM sẽYcRFwSxg nhữo7bMng Ry3HeGMygì HiểuYcRFwSxg ĐồngRy3HeGMy gấpYcRFwSxg Ry3HeGMycho cậu.YcRFwSxg Kho7bMông YcRFwSxggian quo7bManh o7bMhọ toàRy3HeGMyn mRy3HeGMyàu hồYcRFwSxgng hạYcRFwSxgnh phYcRFwSxgúc. KhRy3HeGMyi mắtRy3HeGMy họRy3HeGMy gRy3HeGMyặp nhRy3HeGMyau côo7bM khônYcRFwSxgg lẫno7bM tYcRFwSxgránh, VĩnYcRFwSxgh PhonYcRFwSxgg cũnYcRFwSxgg khôngYcRFwSxg lẩRy3HeGMyn tro7bMánh, hYcRFwSxgai ngườo7bMi nhìnYcRFwSxg nYcRFwSxghau trYcRFwSxgìu mến,YcRFwSxg cơRy3HeGMy hRy3HeGMyồ nhRy3HeGMyư cYcRFwSxgó rấtRy3HeGMy nho7bMiều điềuYcRFwSxg muốnYcRFwSxg nóYcRFwSxgi o7bMcùng nhau.

Khi HiểRy3HeGMyu ĐồngRy3HeGMy rửaRy3HeGMy chéYcRFwSxgn xoRy3HeGMyng, đYcRFwSxgi YcRFwSxgra thìRy3HeGMy thấyYcRFwSxg VĩnhRy3HeGMy PhoYcRFwSxgng đYcRFwSxgang ngYcRFwSxgồi xYcRFwSxgem tiRy3HeGMyvi, thấyYcRFwSxg o7bMcô ro7bMa cRy3HeGMyậu lo7bMạnh o7bMlùng nói:

- YcRFwSxgXong rồi,o7bM eRy3HeGMym Ry3HeGMyvề đi.

Hiểu o7bMĐồng bỗngRy3HeGMy YcRFwSxgthấy buồnRy3HeGMy, YcRFwSxgcô cúiYcRFwSxg đầo7bMu YcRFwSxgnhìn xuốngRy3HeGMy dướio7bM, Ry3HeGMygiây phúYcRFwSxgt bênRy3HeGMy o7bMnhau quáYcRFwSxg ngYcRFwSxgắn ngủi,YcRFwSxg gầo7bMn nYcRFwSxghư kho7bMông thYcRFwSxgể thỏao7bM YcRFwSxgmãn bao7bMo nhRy3HeGMyớ thươngRy3HeGMy Ry3HeGMychờ đợio7bM o7bMtrong côYcRFwSxg. YcRFwSxgNhưng YcRFwSxgVĩnh PRy3HeGMyhong Ry3HeGMyđã lạnhRy3HeGMy lYcRFwSxgùng xRy3HeGMyua Ry3HeGMyđuổi, cYcRFwSxgô cũo7bMng khôYcRFwSxgng tho7bMể mặtYcRFwSxg dàyo7bM Ry3HeGMyơ lạiYcRFwSxg đượo7bMc nữRy3HeGMya. lặRy3HeGMyng lYcRFwSxgẽ cầmo7bM giRy3HeGMyỏ o7bMxách Ry3HeGMyđi ra.

Khi cánRy3HeGMyh cửRy3HeGMya dầno7bM Ry3HeGMykhép lo7bMại, bRy3HeGMyóng HiYcRFwSxgểu Đồngo7bM YcRFwSxgkhuất sRy3HeGMyau cáo7bMnh cửa,Ry3HeGMy VĩRy3HeGMynh PhonRy3HeGMyg o7bMngã vậto7bM xuốRy3HeGMyng gYcRFwSxghế tRy3HeGMyhở hổnRy3HeGMy hYcRFwSxgển. Lúco7bM no7bMãy cậRy3HeGMyu ăno7bM quáRy3HeGMy nhio7bMều nêno7bM o7bMdạ dYcRFwSxgày vRy3HeGMyì YcRFwSxgthế lạiRy3HeGMy đaYcRFwSxgu. MắtRy3HeGMy nhYcRFwSxgắm ghiềnRy3HeGMy, rănYcRFwSxgg YcRFwSxgcắn chYcRFwSxgặt Ry3HeGMynhưng cơRy3HeGMyn Ry3HeGMyđau vẫYcRFwSxgn ko7bMhông chịo7bMu dứRy3HeGMyt. VĩnhYcRFwSxg PhonRy3HeGMyg o7bMtoàn thânRy3HeGMy đổRy3HeGMy Ry3HeGMymồi hôYcRFwSxgi ruo7bMn rẩy.

Bỗng o7bMbàn to7bMay tRy3HeGMyhân o7bMquen lạiRy3HeGMy vuốtRy3HeGMy nYcRFwSxghẹ YcRFwSxgtrán co7bMậu, laRy3HeGMyu điRy3HeGMy mồRy3HeGMy hôio7bM đangRy3HeGMy Ry3HeGMyrịn tYcRFwSxgrên đo7bMó. o7bMVĩnh PYcRFwSxghong mởYcRFwSxg mắtRy3HeGMy nho7bMìn HiểRy3HeGMyu o7bMĐồng, môo7bMi mYcRFwSxgấp mYcRFwSxgáy, rồiYcRFwSxg kRy3HeGMyhông chYcRFwSxgờ o7bMcô lêo7bMn tiếngRy3HeGMy cậYcRFwSxgu ngãYcRFwSxg đRy3HeGMyầu vo7bMào đYcRFwSxgùi cRy3HeGMyô YcRFwSxgtìm Ry3HeGMychỗ thRy3HeGMyoải máiYcRFwSxg, cũo7bMng khônYcRFwSxgg o7bMhỏi vìo7bM sao7bMo cYcRFwSxgô lạiYcRFwSxg YcRFwSxgquay trởRy3HeGMy lại.YcRFwSxg HiểuRy3HeGMy Đồno7bMg cứRy3HeGMy đo7bMể o7bMyên chRy3HeGMyo VĩnRy3HeGMyh Pho7bMong gốRy3HeGMyi đầYcRFwSxgu to7bMrên đYcRFwSxgùi Ry3HeGMymình, go7bMương YcRFwSxgmặt lo7bMo lắngYcRFwSxg, dùnYcRFwSxgg taYcRFwSxgy xoo7bMa xoo7bMa nho7bMẹ bụYcRFwSxgng Vĩo7bMnh Phoo7bMng. o7bMHiểu ĐồngRy3HeGMy nóio7bM YcRFwSxgvới vYcRFwSxgẻ YcRFwSxgăn o7bMnăn tộio7bM nghiệp:

- ERy3HeGMym xio7bMn lỗio7bM, eYcRFwSxgm quYcRFwSxgên YcRFwSxgmất làRy3HeGMy anYcRFwSxgh bRy3HeGMyị đaYcRFwSxgu dRy3HeGMyạ do7bMày khônRy3HeGMyg o7bMnên o7bMăn quYcRFwSxgá nhiều.

Là vRy3HeGMyì lờio7bM nóRy3HeGMyi YcRFwSxghối lỗYcRFwSxgi Ry3HeGMycủa côYcRFwSxg ngYcRFwSxghe thYcRFwSxga thiYcRFwSxgết quáo7bM, haRy3HeGMyy YcRFwSxglà Ry3HeGMyvì cửYcRFwSxg chRy3HeGMyỉ âRy3HeGMyu yYcRFwSxgếm củaYcRFwSxg Ry3HeGMycô mRy3HeGMyà VĩnhYcRFwSxg PhRy3HeGMyong dYcRFwSxgầm cảo7bMm thYcRFwSxgấy khYcRFwSxgỏe hơno7bM, co7bMơn Ry3HeGMyđau dịuo7bM bớt,Ry3HeGMy YcRFwSxgrồi cậuYcRFwSxg cYcRFwSxghìm vào7bMo giấRy3HeGMyc ngủ.

Hiểu ĐồngYcRFwSxg bướcYcRFwSxg YcRFwSxgra khỏio7bM cửYcRFwSxga, YcRFwSxgngẫm nghĩRy3HeGMy YcRFwSxgvẻ mặtYcRFwSxg củaRy3HeGMy VĩnYcRFwSxgh PhRy3HeGMyong o7bMcó gìo7bM đóRy3HeGMy Ry3HeGMycho nêYcRFwSxgn co7bMô YcRFwSxglo lắngo7bM quo7bMay trởRy3HeGMy lạYcRFwSxgi. QuảYcRFwSxg o7bMnhiên côo7bM đoánRy3HeGMy đúYcRFwSxgng, VYcRFwSxgĩnh o7bMPhong lạRy3HeGMyi bo7bMị đao7bMu dạo7bM do7bMày lầno7bM nữao7bM. MYcRFwSxgà làYcRFwSxg lo7bMần YcRFwSxgnày làYcRFwSxg dYcRFwSxgo YcRFwSxgcô Ry3HeGMybắt Ry3HeGMycậu ănRy3HeGMy quRy3HeGMyá nhiRy3HeGMyều. Co7bMắn cYcRFwSxghặt môo7bMi tựYcRFwSxg trácho7bM bảYcRFwSxgn thâRy3HeGMyn mìRy3HeGMynh rồYcRFwSxgi co7bMô vo7bMội vYcRFwSxgàng chYcRFwSxgạy đếno7bM bYcRFwSxgên Vo7bMĩnh PhonRy3HeGMyg màRy3HeGMy kho7bMông khéRy3HeGMyp chặtYcRFwSxg cửa.

Cho nêRy3HeGMyn khYcRFwSxgi VĩnhYcRFwSxg PRy3HeGMyhong Ry3HeGMycứ tRy3HeGMyhế ngủo7bM vRy3HeGMyùi tro7bMong châo7bMn HiểuRy3HeGMy ĐồnRy3HeGMyg, o7bMqua ko7bMhe YcRFwSxgcửa o7bMkia, cóo7bM ánho7bM YcRFwSxgmắt đYcRFwSxgầy giậnRy3HeGMy dữ.

***

Quốc Bảoo7bM cYcRFwSxgứ o7bMđi o7bMtới đio7bM lYcRFwSxgui tRy3HeGMyrong o7bMcăn biệYcRFwSxgt Ry3HeGMythự củao7bM mìo7bMnh, cậRy3HeGMyu o7bMđã chYcRFwSxgo ngườRy3HeGMyi làmo7bM nghỉo7bM việco7bM vềRy3HeGMy nhRy3HeGMyà chơio7bM. o7bMỞ nhàRy3HeGMy đắco7bM o7bMý chờRy3HeGMy đợiRy3HeGMy YcRFwSxgMinh TYcRFwSxghùy o7bMđến đểo7bM đùaRy3HeGMy giỡnRy3HeGMy o7bMcô. o7bMNhưng o7bMnào ngYcRFwSxgờ cậuYcRFwSxg chờo7bM YcRFwSxghoài vẫno7bM khônRy3HeGMyg tho7bMấy MiRy3HeGMynh o7bMThùy đếno7bM, tứcYcRFwSxg Ry3HeGMygiận gôiYcRFwSxg điệYcRFwSxgn thoạio7bM chRy3HeGMyo cô,Ry3HeGMy nàoo7bM no7bMgờ bịo7bM côRy3HeGMy quYcRFwSxgát lớn:

- KêYcRFwSxgu cáiRy3HeGMy gìRy3HeGMy Ry3HeGMymà kêuRy3HeGMy. Ry3HeGMyTôi co7bMó nóRy3HeGMyi vRy3HeGMyới Ry3HeGMyanh o7bMlà đRy3HeGMyến bâyYcRFwSxg gio7bMờ à.o7bM TôiRy3HeGMy o7bMcũng o7bMphải lYcRFwSxgàm việo7bMc đểo7bM kiếRy3HeGMym cơYcRFwSxgm chứ.o7bM NếYcRFwSxgu kRy3HeGMyhông anRy3HeGMyh Ry3HeGMybảo tôRy3HeGMyi tRy3HeGMyôi ăYcRFwSxgn khônRy3HeGMyg o7bMkhí àRy3HeGMy. YcRFwSxgCó vio7bMệc gìo7bM tRy3HeGMyhì đợiYcRFwSxg tRy3HeGMyôi hRy3HeGMyết YcRFwSxgviệc YcRFwSxgrồi nóiRy3HeGMy. VậYcRFwSxgy o7bMđi nha.

Nói xo7bMong Ry3HeGMyMinh ThùRy3HeGMyy ngano7bMg nhiYcRFwSxgên gácRy3HeGMy YcRFwSxgmáy, mặco7bM kYcRFwSxgệ cRy3HeGMyơn giậnRy3HeGMy dữo7bM củRy3HeGMya Quo7bMốc BảoRy3HeGMy bốcYcRFwSxg lêo7bMn. QuYcRFwSxgốc BảoYcRFwSxg YcRFwSxgtrừng mắo7bMt nhìRy3HeGMyn cáio7bM điệYcRFwSxgn thoạio7bM đãRy3HeGMy to7bMắt, cậo7bMu go7bMiơ tYcRFwSxgay lYcRFwSxgên đo7bMịnh qo7bMuăng cáio7bM o7bMđiện tRy3HeGMyhoại vàoo7bM o7bMtường chRy3HeGMyo Ry3HeGMyhả co7bMơn go7bMiận nhưno7bMg sYcRFwSxgau đóYcRFwSxg mo7bMột Ry3HeGMyý nghRy3HeGMyĩ o7bMthoáng qYcRFwSxgua troo7bMgn đầuRy3HeGMy cậu,o7bM lRy3HeGMyàm cYcRFwSxgậu o7bMbỏ Ry3HeGMytay xuốo7bMng. o7bMKhóe o7bMmiệng nởYcRFwSxg nụYcRFwSxg cườiRy3HeGMy gian.

- Rano7bMh YcRFwSxgcon, đểo7bM Ry3HeGMyxem lầo7bMn o7bMsau Ry3HeGMycô YcRFwSxgdám kRy3HeGMyhông ngo7bMhe lờo7bMi tRy3HeGMyôi nữYcRFwSxga haYcRFwSxgy không.
Ry3HeGMyKhi MiYcRFwSxgnh To7bMhùy làYcRFwSxgm xoRy3HeGMyng việcYcRFwSxg cYcRFwSxgô o7bMchạy xYcRFwSxge o7bMvù vùo7bM đếnYcRFwSxg địYcRFwSxga chỉo7bM mRy3HeGMyà Quốco7bM BảoRy3HeGMy YcRFwSxgđã đRy3HeGMyưa. o7bMCô qYcRFwSxguyết o7bMtâm YcRFwSxghôm no7bMay nhấRy3HeGMyt địnhYcRFwSxg pYcRFwSxghải lấRy3HeGMyy lYcRFwSxgại đượco7bM bRy3HeGMyìa hồYcRFwSxg sơ.

Khi đếnRy3HeGMy nYcRFwSxgơi, to7bMrước mặtRy3HeGMy côYcRFwSxg YcRFwSxglà cRy3HeGMyăn biệto7bM thựRy3HeGMy YcRFwSxgto đùngRy3HeGMy vàYcRFwSxg mộYcRFwSxgt mảnho7bM vườnRy3HeGMy rRy3HeGMyộng. Ry3HeGMyCô sữnYcRFwSxgg sRy3HeGMyờ nhYcRFwSxgìn ngắRy3HeGMym o7bMmột o7bMlúc rồiYcRFwSxg mớRy3HeGMyi YcRFwSxgbừng o7bMtĩnh bấRy3HeGMym cRy3HeGMyhuông. Quốo7bMc Bảoo7bM lo7bMà ngYcRFwSxgười Ry3HeGMyra mởRy3HeGMy cửa,YcRFwSxg co7bMậu YcRFwSxglừ mắto7bM nYcRFwSxghìn MiRy3HeGMynh ThRy3HeGMyùy to7bMừ đRy3HeGMyầu to7bMới chYcRFwSxgân rồo7bMi kéoo7bM rộngo7bM cRy3HeGMyửa hấYcRFwSxgt đầuo7bM rYcRFwSxga Ry3HeGMyhiệu Ry3HeGMycho côRy3HeGMy điYcRFwSxg vào.

Minh YcRFwSxgThùy Ry3HeGMylững thữngRy3HeGMy YcRFwSxgtheo QuRy3HeGMyốc Ry3HeGMyBảo vYcRFwSxgào bo7bMên trono7bMg, khônRy3HeGMyg ngừRy3HeGMyng suýtRy3HeGMy o7bMxoa trướco7bM nho7bMững Ry3HeGMyhiện YcRFwSxgvật trưngo7bM bào7bMy o7bMbên trYcRFwSxgong no7bMhà. Mo7bMọi tiệo7bMn ngYcRFwSxghi đềuYcRFwSxg sanRy3HeGMyg trọnYcRFwSxgg Ry3HeGMyvà rấtRy3HeGMy đẹYcRFwSxgp, Ry3HeGMyMinh o7bMThùy o7bMhá hốcRy3HeGMy miệnYcRFwSxgg sửnYcRFwSxgg o7bMsốt vìRy3HeGMy chưRy3HeGMya baRy3HeGMyo gio7bMờ côYcRFwSxg bướco7bM cho7bMân vào7bMo mộtRy3HeGMy no7bMgôi nRy3HeGMyhà thếYcRFwSxg này.

- NgậmYcRFwSxg cáRy3HeGMyi mRy3HeGMyỏ cYcRFwSxgủa YcRFwSxgcô lạYcRFwSxgi đo7bMi, kẻoYcRFwSxg nướco7bM mRy3HeGMyiếng củao7bM cRy3HeGMyô lo7bMàm do7bMơ YcRFwSxgnhà YcRFwSxgcủa tRy3HeGMyôi –o7bM Qo7bMuốc BảoRy3HeGMy nóRy3HeGMyi giọnYcRFwSxgg gio7bMễu cợt.
Mình ThRy3HeGMyùy YcRFwSxgvội Ry3HeGMyvàng khéRy3HeGMyp mYcRFwSxgiệng lRy3HeGMyại rRy3HeGMyồi so7bMau đóo7bM lớnYcRFwSxg giọRy3HeGMyng hỏi:

- AnYcRFwSxgh Ry3HeGMygọi tRy3HeGMyôi Ry3HeGMyđến Ry3HeGMyđây YcRFwSxglàm gì?

- CứYcRFwSxg đRy3HeGMyi tho7bMeo tôio7bM YcRFwSxg– QuRy3HeGMyốc BảoYcRFwSxg Ry3HeGMyra lệnh.

Hai ngườo7bMi cYcRFwSxgùng Ry3HeGMyđi lêRy3HeGMyn lầu,o7bM o7bMrồi bướYcRFwSxgc vàoRy3HeGMy mRy3HeGMyột cănYcRFwSxg o7bMphòng YcRFwSxgrất Ry3HeGMyrộng rãYcRFwSxgi nhưnYcRFwSxgg mYcRFwSxgà nóo7bM lạYcRFwSxgi YcRFwSxgrất là….ThậtYcRFwSxg lào7bM Ry3HeGMymột YcRFwSxgsự kháRy3HeGMyc bio7bMệt rRy3HeGMyõ ràRy3HeGMyng giữaRy3HeGMy Ry3HeGMybên tro7bMong vYcRFwSxgà bênRy3HeGMy ngoài.

- Ry3HeGMyBiết phảiYcRFwSxg làRy3HeGMym Ry3HeGMygì rYcRFwSxgồi chứRy3HeGMy Ry3HeGMy? –o7bM Ry3HeGMyQuốc BRy3HeGMyảo YcRFwSxgquay YcRFwSxglưng lạio7bM cườiYcRFwSxg cườio7bM hỏi.

- Dọno7bM Ry3HeGMydẹp Ry3HeGMy– QuốcYcRFwSxg YcRFwSxgBảo trảo7bM lờio7bM nRy3HeGMygắn gọn.

- AiRy3HeGMy? –YcRFwSxg Mino7bMh TYcRFwSxghùy o7bMtrố mắto7bM hỏi.

- o7bMCô cho7bMứ ao7bMi no7bMữa hYcRFwSxgả Ry3HeGMyđồ ngốc.

- Tôo7bMi! …YcRFwSxg.Anh bịRy3HeGMy thầYcRFwSxgn kinRy3HeGMyh o7bMà. SRy3HeGMyao Ry3HeGMytôi pho7bMải dRy3HeGMyọn dẹpo7bM YcRFwSxgcho aRy3HeGMynh o7bMchứ –YcRFwSxg MYcRFwSxginh thùo7bMy kRy3HeGMyhinh ko7bMhỉnh hỏi.

- TạiYcRFwSxg o7bMvì Ry3HeGMycái nYcRFwSxgày o7bM– YcRFwSxgQuốc Bo7bMảo Ry3HeGMycầm Ry3HeGMycái bYcRFwSxgìa hồYcRFwSxg YcRFwSxgsơ YcRFwSxgmàu tíRy3HeGMym go7bMiơ lYcRFwSxgên Ry3HeGMyvẩy vẩyYcRFwSxg tRy3HeGMyrước mYcRFwSxgặt Ry3HeGMyMinh Thùy.

Minh ThRy3HeGMyùy Ry3HeGMyvừa YcRFwSxgthấy Ry3HeGMybìa ho7bMồ sRy3HeGMyơ liềno7bM lRy3HeGMyao o7bMđến bRy3HeGMyên QuốcRy3HeGMy Bảoo7bM đoạtYcRFwSxg lYcRFwSxgại, nRy3HeGMyhưgn Quốo7bMc BảoRy3HeGMy nYcRFwSxghanh taRy3HeGMyy đưYcRFwSxga lo7bMên trêYcRFwSxgn cao.

- TrảRy3HeGMy đâyo7bM! –YcRFwSxg Ry3HeGMyCô tứcYcRFwSxg gRy3HeGMyiận Ry3HeGMygằn từnRy3HeGMyg chữYcRFwSxg nói.

- o7bMCó bảnRy3HeGMy lĩnhRy3HeGMy thìRy3HeGMy lấyYcRFwSxg lRy3HeGMyại o7bMđi o7bM– QuốcRy3HeGMy o7bMBảo cườio7bM YcRFwSxglớn nói.

Minh YcRFwSxgThùy tứco7bM quáRy3HeGMy, côo7bM nRy3HeGMyhón cYcRFwSxghân YcRFwSxgcố lấyo7bM nho7bMưng khôo7bMng được.Ry3HeGMy Nhìo7bMn Ry3HeGMyvẻ mặto7bM gio7bMương giươngRy3HeGMy Ry3HeGMytự đo7bMắc o7bMcủa nhìRy3HeGMyn co7bMô trêRy3HeGMyu Ry3HeGMyghẹo :

- Haha…bRy3HeGMyí đYcRFwSxgao Ry3HeGMylùn à,o7bM YcRFwSxgtốt nho7bMất nêno7bM vềo7bM o7bMmua sữRy3HeGMya hươRy3HeGMyu cYcRFwSxgao cổo7bM o7bMmà uốRy3HeGMyng YcRFwSxgđi rồiRy3HeGMy qo7bMuay lạiYcRFwSxg đâyo7bM lo7bMấy lạiYcRFwSxg cáRy3HeGMyi này.

Vừa o7bMnói cRy3HeGMyậu o7bMcòn làmRy3HeGMy đo7bMộng tRy3HeGMyác dùno7bMg tao7bMy Ry3HeGMyđo chRy3HeGMyiều cYcRFwSxgao trêYcRFwSxgn to7bMrán YcRFwSxgcô o7bMrồi đặtYcRFwSxg ngo7bMay thắto7bM lưno7bMg củo7bMa cậu,o7bM Ry3HeGMyý nóRy3HeGMyi o7bMMinh ThùyRy3HeGMy Ry3HeGMylùn chỉo7bM đứngYcRFwSxg tớio7bM o7bMeo củRy3HeGMya cYcRFwSxgậu mo7bMà thôi.

Đó YcRFwSxgcoi nhRy3HeGMyư YcRFwSxglà mo7bMột sựo7bM o7bMsỉ nhụco7bM co7bMho chiYcRFwSxgều cYcRFwSxgao khRy3HeGMyiêm tốnRy3HeGMy cRy3HeGMyủa Ry3HeGMyMinh Thùyo7bM. Co7bMô tứcYcRFwSxg gYcRFwSxgiận đRy3HeGMyến xámo7bM co7bMả mặt,YcRFwSxg quyếtYcRFwSxg tâmYcRFwSxg lấRy3HeGMyy co7bMho Ry3HeGMybằng đượcRy3HeGMy, côo7bM túmRy3HeGMy lấRy3HeGMyy YcRFwSxgáo củRy3HeGMya Quo7bMốc BảoYcRFwSxg cốRy3HeGMy kéoRy3HeGMy co7bMho cậuRy3HeGMy Ry3HeGMythấp xRy3HeGMyuống rồYcRFwSxgi nhảyYcRFwSxg lêo7bMn lấyRy3HeGMy lYcRFwSxgại, Ry3HeGMynhưng QuốRy3HeGMyc o7bMBảo nhYcRFwSxganh Ry3HeGMytay truYcRFwSxgyền YcRFwSxgqua tao7bMy ko7bMia rồio7bM. CảYcRFwSxg haRy3HeGMyi Ry3HeGMygiằng o7bMco mRy3HeGMyột Ry3HeGMylát, Ry3HeGMyMinh YcRFwSxgThùy vRy3HeGMyô tRy3HeGMyình trượto7bM châo7bMn trêRy3HeGMyn tấmYcRFwSxg thRy3HeGMyảm o7bMngả ngưYcRFwSxgời vRy3HeGMyề phíRy3HeGMya sao7bMu. o7bMCứ tưRy3HeGMyởng lYcRFwSxgà ngo7bMã đậpYcRFwSxg đầo7bMu đếnYcRFwSxg nơiRy3HeGMy, MiRy3HeGMynh Thùyo7bM đànho7bM nhắmRy3HeGMy mắtRy3HeGMy Ry3HeGMylại chờo7bM đợiYcRFwSxg co7bMú ngã.

Nhưng sao7bMu Ry3HeGMyđó, côo7bM thYcRFwSxgấy cYcRFwSxgó mYcRFwSxgột vòno7bMg taRy3HeGMyy ômo7bM lo7bMấy cRy3HeGMyô, Ry3HeGMykéo YcRFwSxgcô Ry3HeGMyvề pRy3HeGMyhía ngưYcRFwSxgời đRy3HeGMyó, co7bMứu co7bMô YcRFwSxgthoát khỏiRy3HeGMy cRy3HeGMyú nYcRFwSxggã, côYcRFwSxg cũngRy3HeGMy nhaYcRFwSxgnh tao7bMy ômo7bM chặto7bM lYcRFwSxgấy ngo7bMười đRy3HeGMyó đo7bMể khỏo7bMi ngo7bMã. NhưnRy3HeGMyg YcRFwSxgsau đó,YcRFwSxg Mo7bMinh TYcRFwSxghùy tYcRFwSxghấy cáo7bMi gìRy3HeGMy đóo7bM co7bMhạm Ry3HeGMyvào môRy3HeGMyi o7bMcô ro7bMất mềmo7bM. MYcRFwSxgở Ry3HeGMymắt YcRFwSxgra nhìno7bM, YcRFwSxgcô YcRFwSxgthấy o7bMmình YcRFwSxgvà o7bMQuốc YcRFwSxgBảo đanYcRFwSxgg môiRy3HeGMy chạmYcRFwSxg YcRFwSxgmôi, mắto7bM nhìYcRFwSxgn o7bMmắt. TronRy3HeGMyg Ry3HeGMygiây pYcRFwSxghút đó,Ry3HeGMy co7bMả Ry3HeGMyhai đềuYcRFwSxg đỏo7bM mặYcRFwSxgt, YcRFwSxgtim đậpo7bM tho7bMình thịch,YcRFwSxg lo7bMỗ tRy3HeGMyai nónRy3HeGMyg bừng.

Một o7bMlát YcRFwSxgsau, hao7bMi ngườiYcRFwSxg xấo7bMu hổRy3HeGMy buôngYcRFwSxg nYcRFwSxghau Ry3HeGMyra. Họo7bM đềo7bMu quRy3HeGMyay YcRFwSxglưng o7bMlại vớo7bMi Ry3HeGMynhau, đứnYcRFwSxgg iYcRFwSxgm khônRy3HeGMyg nYcRFwSxgói go7bMì, chỉYcRFwSxg o7bMnghe tRy3HeGMyim mìYcRFwSxgnh đo7bMập mạnh.o7bM CYcRFwSxguối cùngRy3HeGMy QuốcRy3HeGMy Bo7bMảo lêno7bM tiếngo7bM trước:

- o7bMCô mRy3HeGMyau dọno7bM dẹRy3HeGMyp chRy3HeGMyo sạcYcRFwSxgh đi,YcRFwSxg lYcRFwSxgát YcRFwSxgnữa tôiYcRFwSxg vo7bMào kiểmYcRFwSxg YcRFwSxgtra. NếuYcRFwSxg côo7bM YcRFwSxglàm khôRy3HeGMyng xRy3HeGMyong o7bMthì đYcRFwSxgừng mo7bMong tYcRFwSxgôi o7bMtrả lYcRFwSxgại YcRFwSxgcho cô.

Quốc BRy3HeGMyảo YcRFwSxgnói xoRy3HeGMyng Ry3HeGMythì đYcRFwSxgi o7bMra YcRFwSxgngoài pRy3HeGMyhòng đónRy3HeGMyg sầo7bMm cửao7bM lạiYcRFwSxg o7bMđể mặcRy3HeGMy Mino7bMh ThùyYcRFwSxg YcRFwSxgvới mo7bMột đốRy3HeGMyng nYcRFwSxghùn nhRy3HeGMyằn đếnRy3HeGMy chóno7bMg Ry3HeGMymặt mRy3HeGMyà cYcRFwSxgậu tạYcRFwSxgo o7bMra đểo7bM o7bMức hiếpYcRFwSxg cô.o7bM YcRFwSxgMinh thRy3HeGMyùy tứo7bMc giậYcRFwSxgn đYcRFwSxgá mạnYcRFwSxgh đo7bMống đồo7bM o7bMmà Quốco7bM BảoYcRFwSxg quRy3HeGMyăng dướio7bM đấRy3HeGMyt, mỗiRy3HeGMy co7bMái mộYcRFwSxgt nơYcRFwSxgi. SaYcRFwSxgu YcRFwSxgđó to7bMrong đầRy3HeGMyu xuo7bMất hio7bMện mộYcRFwSxgt Ry3HeGMyý tưo7bMởng YcRFwSxgtinh nghịch.

- BắRy3HeGMyt tôRy3HeGMyi làmYcRFwSxg Ry3HeGMycu o7bMli khôYcRFwSxgng côngo7bM YcRFwSxgcho ao7bMnh à,o7bM đừngYcRFwSxg hòYcRFwSxgng –o7bM Mio7bMnh ThùyRy3HeGMy hướngRy3HeGMy Ry3HeGMycửa mắng.

Cô chẳngo7bM nhữngYcRFwSxg ko7bMhông dọno7bM o7bMdẹp cRy3HeGMyho o7bMsạch o7bMsẽ mo7bMà cònYcRFwSxg chàRy3HeGMy sátRy3HeGMy o7bMchúng YcRFwSxgdưới YcRFwSxgchân côo7bM. Ry3HeGMyNhìn YcRFwSxgnhãn mấYcRFwSxgy Ry3HeGMycái cáoRy3HeGMy sơo7bM o7bMmi o7bM, co7bMô Ry3HeGMybiết YcRFwSxgnó đắtYcRFwSxg tiềno7bM tYcRFwSxghế o7bMnào, côYcRFwSxg dùYcRFwSxgng to7bMay Ry3HeGMyvò nYcRFwSxgát chúngYcRFwSxg làmYcRFwSxg Ry3HeGMychúng no7bMhăn nYcRFwSxghúm Ry3HeGMyđến kYcRFwSxghông thểYcRFwSxg YcRFwSxgnhận ra.
Cô YcRFwSxgđá hRy3HeGMyết to7bMất cRy3HeGMyả o7bMmền gốYcRFwSxgi Ry3HeGMyxuống đấtYcRFwSxg, nhảyo7bM lênYcRFwSxg đóo7bM dẫmYcRFwSxg Ry3HeGMydẫm vYcRFwSxgài co7bMái Ry3HeGMycho đởRy3HeGMy ghét.YcRFwSxg NRy3HeGMyhớ lạRy3HeGMyi YcRFwSxgtrong túYcRFwSxgi mYcRFwSxgình cRy3HeGMyòn mấyYcRFwSxg cho7bMai YcRFwSxgkeo YcRFwSxgmàu dùnRy3HeGMyg đYcRFwSxgể Ry3HeGMylàm tócYcRFwSxg, o7bMcô lRy3HeGMyấy o7bMra YcRFwSxgphun đầyo7bM mộYcRFwSxgt tấmo7bM thảRy3HeGMym dàyYcRFwSxg ro7bMất đẹpRy3HeGMy YcRFwSxgvà Ry3HeGMymấy cYcRFwSxgái YcRFwSxgáo đưYcRFwSxgợc chRy3HeGMyo làYcRFwSxg đắo7bMc gRy3HeGMyiá nhất.

Sau đóo7bM, MiRy3HeGMynh ThYcRFwSxgùy cònYcRFwSxg pYcRFwSxghá o7bMhoại thêYcRFwSxgm o7bMmột chúRy3HeGMyt Ry3HeGMynữa rồiRy3HeGMy mớio7bM Ry3HeGMyđắc chíRy3HeGMy phYcRFwSxgủi tao7bMy điRy3HeGMy xuYcRFwSxgống dướYcRFwSxgi nho7bMà. QuốRy3HeGMyc BảoYcRFwSxg vừao7bM Ry3HeGMynhìn thYcRFwSxgấy YcRFwSxgcô bướo7bMc Ry3HeGMyxuống tho7bMì YcRFwSxgnhìn o7bMđồng hồ.YcRFwSxg MYcRFwSxgới ho7bMơn nữo7bMa tiếng,YcRFwSxg cậRy3HeGMyu nYcRFwSxghăn mRy3HeGMyặt hỏi:

- Côo7bM dọo7bMn YcRFwSxgxong rồiYcRFwSxg à.

- XoYcRFwSxgng o7bMrồi. TYcRFwSxgrả chYcRFwSxgo YcRFwSxgtôi –Ry3HeGMy YcRFwSxgMinh To7bMhùy o7bMlừ mắRy3HeGMyt o7bMđáp o7bM, rồiRy3HeGMy xóo7bMe tYcRFwSxgay trướcYcRFwSxg mặtYcRFwSxg Quốco7bM Bảo.

Cậu go7bMạt Ry3HeGMytay côo7bM o7bMra nói:

- TôiRy3HeGMy phảio7bM kiYcRFwSxgểm tRy3HeGMyra đã.Ry3HeGMy NRy3HeGMyếu khôngo7bM ưRy3HeGMyng Ry3HeGMybụng thìo7bM đừno7bMg hòno7bMg tôo7bMi trả.

Nói xoYcRFwSxgng cậuo7bM Ry3HeGMyđi lo7bMên phRy3HeGMyòng, Mino7bMh o7bMThùy YcRFwSxgở dưYcRFwSxgới o7bMnày nhìnYcRFwSxg to7bMheo bóngo7bM QuốRy3HeGMyc BảoYcRFwSxg cườYcRFwSxgi thYcRFwSxgầm Ry3HeGMyđếm nhịYcRFwSxgp. Co7bMhẳng đượcYcRFwSxg mấyo7bM nhịpYcRFwSxg YcRFwSxgcô đYcRFwSxgã YcRFwSxgnghe thRy3HeGMyấy Ry3HeGMytiếng o7bMgầm gừo7bM thétRy3HeGMy Ry3HeGMylên ởYcRFwSxg trêno7bM lầYcRFwSxgu rồiRy3HeGMy Ry3HeGMythấy Qo7bMuốc BảoRy3HeGMy YcRFwSxglao xuốngYcRFwSxg nYcRFwSxghanh nhRy3HeGMyư mộo7bMt Ry3HeGMycon báoYcRFwSxg. Cậuo7bM chụYcRFwSxgp Ry3HeGMylấu Ry3HeGMytay cYcRFwSxgô Ry3HeGMysiết chặtRy3HeGMy, giYcRFwSxgậnn dữRy3HeGMy nói:

- CRy3HeGMyô đão7bM làmRy3HeGMy Ry3HeGMygì Ry3HeGMycái phòngo7bM củo7bMa tôiYcRFwSxg hả.

- YcRFwSxgTôi cYcRFwSxgó lào7bMm go7bMì đo7bMâu o7bMchứ o7bM– MRy3HeGMyinh ThYcRFwSxgùy giRy3HeGMyương đôRy3HeGMyi mắto7bM trònRy3HeGMy đeRy3HeGMyn chRy3HeGMyớp chớRy3HeGMyp tỏYcRFwSxg vẻYcRFwSxg ngâyYcRFwSxg thơYcRFwSxg o7bMvô YcRFwSxgtội nói.

- CònYcRFwSxg nóiRy3HeGMy khYcRFwSxgông, phòno7bMg củaRy3HeGMy tôRy3HeGMyi YcRFwSxglúc Ry3HeGMynãy đâuo7bM Ry3HeGMycó tệo7bM nho7bMư vậyRy3HeGMy o7bMđâu. CYcRFwSxgòn YcRFwSxgmấy mYcRFwSxgàu sơo7bMn Ry3HeGMyđó lào7bM YcRFwSxggì hả.

- NYcRFwSxgè, aRy3HeGMynh cóRy3HeGMy bo7bMằng chứngYcRFwSxg gYcRFwSxgì nóiRy3HeGMy rằngo7bM tYcRFwSxgôi Ry3HeGMylàm hRy3HeGMyả, biếo7bMt đo7bMâu aYcRFwSxgnh làRy3HeGMym rYcRFwSxgồi nhưno7bMg khôRy3HeGMyng no7bMhớ to7bMhì saYcRFwSxgo o7bM– Mio7bMnh thùo7bMy o7bMngông nghYcRFwSxgênh cYcRFwSxgãi lại.

Khóe o7bMmôi QuốcRy3HeGMy BảoRy3HeGMy YcRFwSxglập to7bMức cono7bMg lYcRFwSxgên cườio7bM Ry3HeGMygian xảoRy3HeGMy nói:

- TRy3HeGMyôi sYcRFwSxgẽ cRy3HeGMyho côo7bM xeYcRFwSxgm bằngo7bM chứng.

Nói xono7bMg cầRy3HeGMym Ry3HeGMycái remRy3HeGMyote bRy3HeGMyấm bRy3HeGMyấm mộtYcRFwSxg lo7bMát, hìnYcRFwSxgh ảnYcRFwSxgh Mino7bMh YcRFwSxgThùy pYcRFwSxghá ho7bMoại hYcRFwSxgiện rõYcRFwSxg rRy3HeGMya khiếno7bM Ry3HeGMycô Ry3HeGMyđó lưỡiRy3HeGMy lấpo7bM bắpRy3HeGMy nói:

- CáYcRFwSxgi đó….cáiYcRFwSxg đRy3HeGMyó …

Minh ThùyRy3HeGMy vừYcRFwSxga nho7bMìn to7bMhấy thìYcRFwSxg chỉo7bM muốRy3HeGMyn cắRy3HeGMyn lưỡio7bM chếto7bM quo7bMách đo7bMi YcRFwSxgcho xo7bMong. KhRy3HeGMyông nRy3HeGMygờ o7bMtrong phònRy3HeGMyg ngo7bMủ cRy3HeGMyủa YcRFwSxghắn Ry3HeGMyta mào7bM co7bMũng đặtYcRFwSxg cameo7bMra. YcRFwSxgCô hếtRy3HeGMy đườngYcRFwSxg co7bMhối tội,Ry3HeGMy nho7bMưng YcRFwSxgcô nhấo7bMt YcRFwSxgquyết khYcRFwSxgông cRy3HeGMyhịu đểYcRFwSxg bo7bMị épo7bM Ry3HeGMycho nênYcRFwSxg đànho7bM cốRy3HeGMy gắngo7bM ưỡno7bMg ngo7bMực lêo7bMn nói:

- TôiRy3HeGMy lào7bMm đo7bMó Ry3HeGMythì sao.

- To7bMôi cóo7bM thểRy3HeGMy đeo7bMm bRy3HeGMyằng YcRFwSxgchứng o7bMnày đếnYcRFwSxg đồno7bM cảnhYcRFwSxg sátRy3HeGMy kiệno7bM côRy3HeGMy –Ry3HeGMy Qo7bMuốc Bảoo7bM cườo7bMi xảYcRFwSxgo quYcRFwSxgyệt nói.

Minh ThùyRy3HeGMy vừo7bMa ngo7bMhe xoYcRFwSxgng thìYcRFwSxg no7bMuốt kYcRFwSxghan nưYcRFwSxgớc miếngYcRFwSxg mộo7bMt cáio7bM, cRy3HeGMyô sYcRFwSxgợ so7bMệt nói:

- o7bMBất YcRFwSxgquá tRy3HeGMyôi dọnYcRFwSxg dRy3HeGMyẹp sạYcRFwSxgch sẽRy3HeGMy lạiYcRFwSxg giúYcRFwSxgp o7bManh. Còo7bMn mấYcRFwSxgy co7bMái áoo7bM YcRFwSxghàng hiệuYcRFwSxg vào7bM YcRFwSxgtấm thYcRFwSxgảm o7bMcủa anRy3HeGMyh tôiRy3HeGMy o7bMsẽ đềno7bM o7bMcho anRy3HeGMyh đượcYcRFwSxg không.

- ĐềnYcRFwSxg Ry3HeGMycho tôi.YcRFwSxg Cho7bMỉ Ry3HeGMye cRy3HeGMyô lựYcRFwSxgc bấto7bM tònRy3HeGMyg to7bMâm. MấyRy3HeGMy cáRy3HeGMyi áRy3HeGMyo thYcRFwSxgì YcRFwSxgchưa to7bMính tRy3HeGMyới đYcRFwSxgi, nhưo7bMng tấmo7bM tRy3HeGMyhảm đo7bMó cYcRFwSxgô biRy3HeGMyết đáo7bMng Ry3HeGMygiá Ry3HeGMybao Ry3HeGMynhiêu Ry3HeGMyhay khôYcRFwSxgng hả.o7bM o7bMTôi YcRFwSxgmua o7bMtrong YcRFwSxgmột cuộcRy3HeGMy đấuYcRFwSxg gYcRFwSxgiá, go7bMiá củao7bM no7bMó Ry3HeGMylà YcRFwSxg250 Ry3HeGMytriệu. CôRy3HeGMy liệRy3HeGMyu cRy3HeGMyó đềRy3HeGMyn nổiRy3HeGMy khYcRFwSxgông hả.

- CáYcRFwSxgi gìRy3HeGMy? o7bM– MinRy3HeGMyh ThùRy3HeGMyy mYcRFwSxgở Ry3HeGMyto mắtYcRFwSxg nho7bMìn QuốcYcRFwSxg BYcRFwSxgảo kiRy3HeGMynh ngạcYcRFwSxg o7bM– CáRy3HeGMyi Ry3HeGMytấm thảRy3HeGMym đóo7bM mRy3HeGMyà tớYcRFwSxgi o7bM250 tYcRFwSxgriệu ư.

- o7bMCô kho7bMông tYcRFwSxgin, o7bMtôi co7bMó tYcRFwSxghể lấyRy3HeGMy Ry3HeGMyhóa đơnYcRFwSxg chRy3HeGMyo côo7bM coi.

- TấYcRFwSxgm tho7bMảm đáRy3HeGMyng giRy3HeGMyá nho7bMư to7bMhế mào7bM o7bManh lạRy3HeGMyi đểo7bM dướiRy3HeGMy cYcRFwSxghân à.

- TôiRy3HeGMy to7bMhích đóYcRFwSxg tRy3HeGMyhì so7bMao, co7bMủa tYcRFwSxgôi, to7bMôi Ry3HeGMymuốn lào7bMm go7bMì thYcRFwSxgì lYcRFwSxgàm –YcRFwSxg QuYcRFwSxgốc YcRFwSxgBảo giươnRy3HeGMyg Ry3HeGMymắt cưRy3HeGMyời o7bMnói –Ry3HeGMy Bâo7bMy gio7bMờ cRy3HeGMyô tíYcRFwSxgnh YcRFwSxgsao, nếuo7bM YcRFwSxgkhông ngàyYcRFwSxg mYcRFwSxgai tRy3HeGMyôi đYcRFwSxgi báoRy3HeGMy côYcRFwSxgng an.

Minh TRy3HeGMyhùy Ry3HeGMyvừa Ry3HeGMysợ hRy3HeGMyãi vừo7bMa YcRFwSxgtức YcRFwSxggiận, YcRFwSxgcô YcRFwSxgcắn mo7bMôi tRy3HeGMyự o7bMtrách o7bMcho hàno7bMh độYcRFwSxgng Ry3HeGMynhất thờiYcRFwSxg no7bMông nổiRy3HeGMy củYcRFwSxga mìRy3HeGMynh. Ry3HeGMySau đóRy3HeGMy co7bMô lío7bM nhíYcRFwSxg nói:

- To7bMôi khônRy3HeGMyg cóRy3HeGMy đYcRFwSxgủ tiềnRy3HeGMy trảo7bM co7bMho anhYcRFwSxg, tRy3HeGMyôi cào7bMng khôngo7bM mo7bMuốn o7bMvào tù.o7bM Co7bMho o7bMnên tôo7bMi sRy3HeGMyẽ viRy3HeGMyết giYcRFwSxgấy nợYcRFwSxg Ry3HeGMycho anho7bM, tôRy3HeGMyi sYcRFwSxgẽ cYcRFwSxgố gắngRy3HeGMy o7bMtrả YcRFwSxgcho ano7bMh cho7bMo tớRy3HeGMyi kho7bMi YcRFwSxgnào hếRy3HeGMyt thRy3HeGMyì thôi.

Quốc Bảo7bMo cườiRy3HeGMy thầmRy3HeGMy trono7bMg bụnYcRFwSxgg Ry3HeGMykhi màRy3HeGMy YcRFwSxgcô tYcRFwSxgừ từRy3HeGMy Ry3HeGMyrơi vàoYcRFwSxg o7bMcái bo7bMẫy củo7bMa cậu.

***

Vĩnh YcRFwSxgPhong mởo7bM mắtRy3HeGMy tỉRy3HeGMynh lYcRFwSxgại thìRy3HeGMy đRy3HeGMyã hơno7bM 1Ry3HeGMy0 giờRy3HeGMy tối.YcRFwSxg Cậuo7bM o7bMngẩng đầuRy3HeGMy nhìYcRFwSxgn lo7bMên nYcRFwSxggười coo7bMn gYcRFwSxgái pho7bMía tYcRFwSxgrên Ry3HeGMy. HiểuYcRFwSxg ĐồYcRFwSxgng đãYcRFwSxg ngủRy3HeGMy qRy3HeGMyuên. Ry3HeGMyNgười o7bMcô tựao7bM vàoYcRFwSxg thànYcRFwSxgh ghRy3HeGMyế, o7bMan làRy3HeGMynh ngủo7bM. Vĩno7bMh PRy3HeGMyhong nhìnRy3HeGMy ngắRy3HeGMym gươngYcRFwSxg mặtYcRFwSxg sYcRFwSxgay ngủo7bM củaRy3HeGMy cô,o7bM cậuRy3HeGMy cảmYcRFwSxg thấyo7bM thậtRy3HeGMy ấRy3HeGMym YcRFwSxgáp. Ry3HeGMyVĩnh PYcRFwSxghong ko7bMhông ngồiYcRFwSxg o7bMdậy, co7bMậu muốno7bM tậRy3HeGMyn hưởRy3HeGMyng kYcRFwSxghoảng YcRFwSxgthời go7bMian hạnhYcRFwSxg phRy3HeGMyúc này.

Đột nhiRy3HeGMyên tio7bMếng o7bMđiện thoạiRy3HeGMy ro7bMeo lo7bMên po7bMhá tYcRFwSxgan khôYcRFwSxgng giYcRFwSxgan hạno7bMh pRy3HeGMyhúc đó,Ry3HeGMy Hiểo7bMu Đồngo7bM gYcRFwSxgiật mìRy3HeGMynh tỉnho7bM gio7bMấc, o7bMnét mặRy3HeGMyt hơio7bM YcRFwSxgbàng o7bMhoàng. VRy3HeGMyĩnh Phono7bMg nYcRFwSxghanh chóYcRFwSxgng ngồYcRFwSxgi YcRFwSxgdậy lãnhYcRFwSxg đạRy3HeGMym nói:

- NghRy3HeGMye đYcRFwSxgiện thYcRFwSxgoại đi.

Hiểu Đo7bMồng lúnYcRFwSxgg túngo7bM đứo7bMng dậo7bMy tRy3HeGMyìm điệno7bM thoYcRFwSxgại tronYcRFwSxgg YcRFwSxgtúi xáYcRFwSxgch, vo7bMừa nhìYcRFwSxgn to7bMhấy điệRy3HeGMyn o7bMthoại, co7bMô quaRy3HeGMyy ngườYcRFwSxgi YcRFwSxgnhìn VĩnhRy3HeGMy PhRy3HeGMyong mYcRFwSxgột cái,YcRFwSxg YcRFwSxgcậu thRy3HeGMyấy vo7bMậy qo7bMuay lưngo7bM điRy3HeGMy, Hio7bMểu Đo7bMồng cúYcRFwSxgi đYcRFwSxgầu nói:

- MRy3HeGMyẹ YcRFwSxgđây, o7bMhôm naRy3HeGMyy coo7bMn đo7bMi chơo7bMi vo7bMui không.

Tiếng béo7bM PhonRy3HeGMyg vRy3HeGMyà o7bMbé ĐườRy3HeGMyng ởo7bM đầuYcRFwSxg dâyo7bM bêYcRFwSxgn Ry3HeGMykia ồno7bM ào.Ry3HeGMy VRy3HeGMyui vRy3HeGMyẻ kho7bMoe chYcRFwSxguyện trêYcRFwSxgn trường.

- MẹRy3HeGMy cũnYcRFwSxgg nYcRFwSxghớ cYcRFwSxgon YcRFwSxgnhiều lắo7bMm. BéYcRFwSxg YcRFwSxgĐường đừngo7bM Ry3HeGMygiành đRy3HeGMyồ co7bMhơi o7bMvới béRy3HeGMy Ry3HeGMyPhong ngYcRFwSxghe chưa.

……………….

- Ừhmm,YcRFwSxg mYcRFwSxgẹ cũo7bMng nhRy3HeGMyớ béo7bM Pho7bMong. NgàyRy3HeGMy maRy3HeGMyi o7bMmẹ Ry3HeGMysẽ đóRy3HeGMyn Ry3HeGMycon vo7bMề Ry3HeGMyngủ vớRy3HeGMyi mẹ.Ry3HeGMy Coo7bMn mYcRFwSxgau điYcRFwSxg ngủRy3HeGMy đi,YcRFwSxg phảo7bMi nRy3HeGMyghe lRy3HeGMyời ôRy3HeGMyng bào7bM nghYcRFwSxge chưa.

………………..

Vĩnh PhYcRFwSxgong Ry3HeGMynghe mấRy3HeGMyy YcRFwSxglời o7bMvừa Ry3HeGMyrồi to7bMhì cảmo7bM thấRy3HeGMyy chuYcRFwSxga xRy3HeGMyót vRy3HeGMyô hạn.o7bM Từngo7bM lờiRy3HeGMy YcRFwSxgnói nhYcRFwSxgư lưỡiYcRFwSxg dao7bMo cứo7bMa vàoo7bM tYcRFwSxgim cậuYcRFwSxg. YcRFwSxgVĩnh PhoYcRFwSxgng cYcRFwSxghua xo7bMót nhậRy3HeGMyn raRy3HeGMy, Ry3HeGMyvách ngănYcRFwSxg giữaRy3HeGMy cRy3HeGMyậu khôngYcRFwSxg phRy3HeGMyải Ry3HeGMychỉ Ry3HeGMycó Vĩo7bMnh Thàno7bMh màRy3HeGMy cònYcRFwSxg hRy3HeGMyai đứaYcRFwSxg coRy3HeGMyn củo7bMa Ry3HeGMycô o7bMnữa. Ry3HeGMyVĩnh Po7bMhong thấo7bMy Ry3HeGMytim Ry3HeGMymình bRy3HeGMyắt YcRFwSxgđầu lạo7bMnh ngắtYcRFwSxg, đôiYcRFwSxg mắo7bMt cYcRFwSxgòn cho7bMìm Ry3HeGMytrong hạYcRFwSxgnh pRy3HeGMyhúc lRy3HeGMyúc nYcRFwSxgãy đRy3HeGMyã trởYcRFwSxg thànho7bM mộto7bM màuYcRFwSxg đeRy3HeGMyn tốo7bMi sầm.

Hiểu ĐồngYcRFwSxg nóYcRFwSxgi điYcRFwSxgện Ry3HeGMythoại xonRy3HeGMyg thYcRFwSxgì tắtYcRFwSxg máYcRFwSxgy o7bMquay lạo7bMi nRy3HeGMyhìn VĩnYcRFwSxgh PRy3HeGMyhong YcRFwSxglo YcRFwSxglắng hỏi:

- Ano7bMh Ry3HeGMyđã hếtRy3HeGMy đaYcRFwSxgu chưa.

- Ry3HeGMyCô mo7bMau vềYcRFwSxg nhàYcRFwSxg YcRFwSxgđi o7bM– Ry3HeGMyVĩnh Po7bMhong khônRy3HeGMyg trYcRFwSxgả lờiRy3HeGMy Ry3HeGMymà chYcRFwSxgỉ đáp.

- ERy3HeGMym lấyRy3HeGMy thuo7bMốc o7bMcho anRy3HeGMyh o7bMuống xonYcRFwSxgg thìYcRFwSxg o7bMvề –YcRFwSxg HiểuRy3HeGMy ĐồngYcRFwSxg liếRy3HeGMyc nhìo7bMn đồngYcRFwSxg o7bMhồ mộYcRFwSxgt YcRFwSxgcái YcRFwSxgrồi nói,o7bM khôngo7bM ho7bMề YcRFwSxgđể YcRFwSxgý so7bMắc mYcRFwSxgặt cYcRFwSxgủa Vo7bMĩnh PhoYcRFwSxgng, côRy3HeGMy cYcRFwSxghỉ o7bMnghĩ YcRFwSxgrằng cậuYcRFwSxg còo7bMn đauRy3HeGMy nêYcRFwSxgn ko7bMhó chịu.

- KhôRy3HeGMyng cần.o7bM Ry3HeGMyMau vềRy3HeGMy đYcRFwSxgi –YcRFwSxg VYcRFwSxgĩnh PhRy3HeGMyong lRy3HeGMyớn tiYcRFwSxgếng xuYcRFwSxga đuổi.

Hiểu ĐồRy3HeGMyng YcRFwSxgthấy tháio7bM độYcRFwSxg Vĩno7bMh PhoRy3HeGMyng tho7bMay đổi,Ry3HeGMy cRy3HeGMyũng khôno7bMg biếo7bMt nóiYcRFwSxg gYcRFwSxgì nữa,o7bM chRy3HeGMyỉ lo7bMặng Ry3HeGMylẽ o7bMcầm Ry3HeGMytúi o7bMra về.

Vĩnh Pho7bMong thYcRFwSxgấy HiểRy3HeGMyu Đồngo7bM đãRy3HeGMy điRy3HeGMy khỏo7bMi nhYcRFwSxgà tronYcRFwSxgg Ry3HeGMylòng buồnYcRFwSxg bo7bMã thởRy3HeGMy dàio7bM, o7bMngã xuốnRy3HeGMyg soo7bMfa ngướcRy3HeGMy mRy3HeGMyặt nYcRFwSxghìn tYcRFwSxgrần nho7bMà màYcRFwSxg cảmo7bM thấo7bMy đắRy3HeGMyng o7bMlòng. o7bMSau đYcRFwSxgó cậRy3HeGMyu bậtYcRFwSxg do7bMậy YcRFwSxgchạy Ry3HeGMyra phíRy3HeGMya bo7bMan cônYcRFwSxgg đảoRy3HeGMy mắRy3HeGMyt tYcRFwSxgìm, co7bMuối cùRy3HeGMyng cũno7bMg YcRFwSxgthấy đượco7bM cáo7bMi bóngYcRFwSxg dYcRFwSxgánh Ry3HeGMynhỏ bo7bMé côYcRFwSxg đọcRy3HeGMy YcRFwSxgkia o7bMđang đứngRy3HeGMy đóno7bM Ry3HeGMyxe. No7bMhưng Ry3HeGMychiếc xo7bMe Ry3HeGMytaxi lYcRFwSxgao nho7bManh o7bMqua, mRy3HeGMyặc kYcRFwSxgệ bàYcRFwSxgn taYcRFwSxgy go7bMiơ lênYcRFwSxg no7bMgoắc YcRFwSxgcủa Ry3HeGMycô. CậuRy3HeGMy muốno7bM cYcRFwSxghạy xuo7bMống o7bMlái xRy3HeGMye đưao7bM côYcRFwSxg vo7bMề, nYcRFwSxghưng cậuo7bM sợRy3HeGMy quyếto7bM tYcRFwSxgâm cRy3HeGMyủa mìYcRFwSxgnh lầnRy3HeGMy YcRFwSxgnữa bRy3HeGMyị luno7bMg lRy3HeGMyay. YcRFwSxgNên đàYcRFwSxgnh o7bMđứng trêRy3HeGMyn caRy3HeGMyo Ry3HeGMynhìn YcRFwSxgxuống cRy3HeGMyho o7bMđến Ry3HeGMykhi côYcRFwSxg bướcYcRFwSxg Ry3HeGMylên mộYcRFwSxgt o7bMchiếc taYcRFwSxgxi vàYcRFwSxg o7bMđi mất.

Vĩnh Phono7bMg tRy3HeGMyức giRy3HeGMyận Ry3HeGMyđấm mạnRy3HeGMyh vàoRy3HeGMy tưo7bMờng YcRFwSxgmấy cáio7bM YcRFwSxgcho đo7bMến YcRFwSxgkhi to7bMay tRy3HeGMyê Ry3HeGMydại đo7bMi, trầo7bMy tro7bMụa, rRy3HeGMyướm mo7bMáu. NhưngYcRFwSxg YcRFwSxgsao YcRFwSxgtim vẫo7bMn o7bMcứ đau.
Hôm sRy3HeGMyau, tháo7bMi đYcRFwSxgộ VYcRFwSxgĩnh PhoRy3HeGMyng YcRFwSxgcành lRy3HeGMyạnh lRy3HeGMyùng hơnRy3HeGMy tro7bMước nữaRy3HeGMy khiếno7bM chRy3HeGMyo cácYcRFwSxg o7bMnhân viRy3HeGMyên YcRFwSxgai cũRy3HeGMyng so7bMợ hãi,YcRFwSxg vYcRFwSxgừa lRy3HeGMyàm việo7bMc Ry3HeGMyvừa tRy3HeGMyhật YcRFwSxgthò ngóYcRFwSxg vàoo7bM pho7bMòng củaRy3HeGMy cậuYcRFwSxg. Cho7bMo tớRy3HeGMyi ko7bMhi Ry3HeGMyVĩnh PhonRy3HeGMyg bỏRy3HeGMy điYcRFwSxg YcRFwSxghọ mớRy3HeGMyi tRy3HeGMyhở phYcRFwSxgào nhYcRFwSxgẹ nhỏm.

Vĩnh o7bMPhong đio7bM tiRy3HeGMyếp Ry3HeGMykhách rồRy3HeGMyi lảoYcRFwSxg đo7bMảo trởYcRFwSxg YcRFwSxgvề nhYcRFwSxgà, dRy3HeGMyạ o7bMdày lạiRy3HeGMy bYcRFwSxgị đauo7bM dữo7bM dội.Ry3HeGMy CốYcRFwSxg Ry3HeGMygắng mão7bMi Ry3HeGMymới vềYcRFwSxg tRy3HeGMyới nRy3HeGMyhà. Vừao7bM vYcRFwSxgào nRy3HeGMyhà, ánhYcRFwSxg YcRFwSxgsáng đèo7bMn YcRFwSxgđã ậpo7bM vàRy3HeGMyo o7bMmắt o7bMcậu vYcRFwSxgà YcRFwSxgmùi hYcRFwSxgương thơRy3HeGMym lừngRy3HeGMy bYcRFwSxgao quo7bMây lấyRy3HeGMy mũio7bM cậu.

Hiểu ĐồngRy3HeGMy ngho7bMe tiếo7bMng mởYcRFwSxg o7bMcửa YcRFwSxgthì vộiRy3HeGMy o7bMchạy raRy3HeGMy. Ry3HeGMyVĩnh o7bMPhong nhìnRy3HeGMy Ry3HeGMycô o7bMmặc tạpo7bM dề,o7bM mo7bMái tóo7bMc búRy3HeGMyi Ry3HeGMycao rấYcRFwSxgt xiYcRFwSxgnh đẹpo7bM thậtRy3HeGMy sYcRFwSxgự chỉRy3HeGMy muốno7bM ômYcRFwSxg lo7bMấy côYcRFwSxg cho7bMo thỏaYcRFwSxg lònRy3HeGMyg YcRFwSxgmong nhớ.YcRFwSxg NhưnYcRFwSxgg cRy3HeGMyậu biYcRFwSxgết giRy3HeGMyữa ho7bMọ mYcRFwSxgãi Ry3HeGMymãi o7bMkhông thYcRFwSxgể nàoRy3HeGMy, cậRy3HeGMyu lRy3HeGMyạnh lùno7bMg hỏi:

- Sao7bMo o7bMcô o7bMlại Ry3HeGMyở đây.

- VRy3HeGMy.ú No7bMăm đưao7bM chìRy3HeGMya o7bMkhóa nhàYcRFwSxg cRy3HeGMyho eYcRFwSxgm, eo7bMm nhậnYcRFwSxg lRy3HeGMyời V.úYcRFwSxg co7bMhăm Ry3HeGMysóc anh.

- ChăYcRFwSxgm sócYcRFwSxg tôiYcRFwSxg, tôio7bM Ry3HeGMycó YcRFwSxgphải đYcRFwSxgứa o7bMtrẻ lRy3HeGMyên YcRFwSxgba đYcRFwSxgâu o7bMmà cầYcRFwSxgn côo7bM o7bMchăm o7bMsóc o7bM– o7bMVĩnh PYcRFwSxghong cườiYcRFwSxg nhạt.

Cậu đo7bMi lo7bMảo đảoRy3HeGMy vàoYcRFwSxg YcRFwSxgtrong, HiểRy3HeGMyu Đo7bMồng o7bMvội YcRFwSxgchạy đếnYcRFwSxg o7bMđỡ YcRFwSxgcậu nhưngYcRFwSxg YcRFwSxgVĩnh Po7bMhong go7bMạt ra.

- Tráo7bMnh rRy3HeGMya o7bMđi. TôYcRFwSxgi khôngYcRFwSxg cầnYcRFwSxg ao7bMi thươngo7bM hại.Ry3HeGMy o7bMCô mYcRFwSxgau YcRFwSxgvề đi.

Hiểu ĐồYcRFwSxgng địo7bMnh mởRy3HeGMy miệnRy3HeGMyg nRy3HeGMyói câRy3HeGMyu Ry3HeGMygì đóYcRFwSxg nhRy3HeGMyưng rồRy3HeGMyi lạRy3HeGMyi thRy3HeGMyôi. CôRy3HeGMy tYcRFwSxghấy VĩnRy3HeGMyh PhYcRFwSxgong ngo7bMã ngườiRy3HeGMy xuốRy3HeGMyng ghếo7bM thìRy3HeGMy vộYcRFwSxgi đếnRy3HeGMy gRy3HeGMyiúp cậuo7bM nớiRy3HeGMy YcRFwSxglỏng càYcRFwSxg vạtYcRFwSxg YcRFwSxgra nhưo7bMng VYcRFwSxgĩnh phonYcRFwSxgg lạRy3HeGMyi gRy3HeGMyạt YcRFwSxgra nói:

- SaRy3HeGMyo co7bMòn o7bMchưa về.

Hiểu Đồo7bMng nhYcRFwSxgìn bRy3HeGMyộ dạYcRFwSxgng VĩnYcRFwSxgh PhYcRFwSxgong nYcRFwSxghư thếRy3HeGMy o7bMthì đaRy3HeGMyu o7bMlòng lắm.Ry3HeGMy o7bMCô Ry3HeGMyliền nói:

- EYcRFwSxgm YcRFwSxgnhìn Ry3HeGMythấy aRy3HeGMynh o7bMăn cơmo7bM uốngYcRFwSxg thuốcYcRFwSxg xo7bMong rồiRy3HeGMy eYcRFwSxgm về.

- o7bMTại YcRFwSxgsao, YcRFwSxgtại saYcRFwSxgo phảo7bMi o7bMlàm vYcRFwSxgậy, o7bMvì lờiRy3HeGMy hứRy3HeGMya vRy3HeGMyới V.úYcRFwSxg à.

- VYcRFwSxgì eRy3HeGMym lRy3HeGMyà ngườRy3HeGMyi gio7bMúp việRy3HeGMyc chRy3HeGMyo anRy3HeGMyh –o7bM HiRy3HeGMyểu ĐRy3HeGMyồng đáp.

Vĩnh Po7bMhong o7bMnghe HiểRy3HeGMyu ĐồnRy3HeGMyg nóYcRFwSxgi vậRy3HeGMyy tYcRFwSxghì nYcRFwSxggạc nhiêRy3HeGMyn nhìYcRFwSxgn o7bMcô, láto7bM sYcRFwSxgau cườio7bM nhạtYcRFwSxg nói:

- LYcRFwSxgần tRy3HeGMyrước o7bMtôi khôngRy3HeGMy Ry3HeGMymuốn bạno7bM YcRFwSxggái tôiYcRFwSxg hRy3HeGMyiểu lầmo7bM mớiYcRFwSxg nóRy3HeGMyi côYcRFwSxg lào7bM ngườio7bM YcRFwSxggiúp YcRFwSxgviệc, cYcRFwSxgô cũngRy3HeGMy đừngYcRFwSxg Ry3HeGMytin làYcRFwSxg nhưRy3HeGMy thế.

- Ho7bMồi YcRFwSxgtrước, ano7bMh đRy3HeGMyưa YcRFwSxgem mộYcRFwSxgt YcRFwSxgsố YcRFwSxgtiền, sYcRFwSxgố tio7bMền đYcRFwSxgó vẫYcRFwSxgn cRy3HeGMyhưa dùngYcRFwSxg hếo7bMt co7bMho nêRy3HeGMyn Ry3HeGMycoi nRy3HeGMyhư o7bMem tiếpo7bM o7bMtục làm.

- YcRFwSxgSố Ry3HeGMytiền đRy3HeGMyó ….ĐưRy3HeGMyợc, vậyo7bM thìYcRFwSxg mo7bMột o7bMlần tro7bMả dứtYcRFwSxg luYcRFwSxgôn đi.

Nói rồio7bM cậo7bMu kéoYcRFwSxg Hiểo7bMu Đo7bMồng YcRFwSxglại Ry3HeGMyđè côRy3HeGMy Ry3HeGMyxuống o7bMghế sRy3HeGMyau đóo7bM YcRFwSxgthô bạo7bMo chio7bMếm lấyRy3HeGMy môRy3HeGMyi cRy3HeGMyô. Hiểuo7bM Đồno7bMg bịRy3HeGMy bo7bMất ngờo7bM o7bMnên khYcRFwSxgông kịpYcRFwSxg phảRy3HeGMyn ứng,o7bM đànhYcRFwSxg nằmRy3HeGMy Ry3HeGMyim bấto7bM đYcRFwSxgộng. No7bMhưng o7bMVĩnh Phono7bMg kYcRFwSxghông chYcRFwSxgỉ Ry3HeGMydừng lạiRy3HeGMy ởo7bM đó,YcRFwSxg bRy3HeGMyàn taYcRFwSxgy cậRy3HeGMyu bắtRy3HeGMy đRy3HeGMyầu Ry3HeGMyxâm chiếRy3HeGMym Ry3HeGMycơ YcRFwSxgthể cRy3HeGMyô. Bo7bMàn tRy3HeGMyay tRy3HeGMyiến o7bMsấu vo7bMào Ry3HeGMyngực o7bMcô dàyRy3HeGMy vRy3HeGMyò o7bMmột YcRFwSxgcách o7bMthô bạo,Ry3HeGMy đo7bMôi môo7bMi kYcRFwSxghông mộo7bMt cho7bMút tRy3HeGMyhương tìRy3HeGMynh hRy3HeGMyành YcRFwSxghạ mYcRFwSxgôi côo7bM khiếo7bMn Hiểuo7bM o7bMĐồng đo7bMau đo7bMớn, côo7bM dùYcRFwSxgng hếto7bM sứcRy3HeGMy đẩyo7bM mạnhYcRFwSxg VĩYcRFwSxgnh phoRy3HeGMyng rYcRFwSxga rồiRy3HeGMy YcRFwSxgtát vo7bMào Ry3HeGMymặt cậRy3HeGMyu mo7bMột co7bMái mắng:

- Vôo7bM sĩ…

Nói rồiRy3HeGMy côo7bM tháoRy3HeGMy tạpo7bM dềYcRFwSxg Ry3HeGMyra quăRy3HeGMyng xuốngYcRFwSxg o7bMđất bỏYcRFwSxg đi.

Vĩnh PhoRy3HeGMyng bấtYcRFwSxg đo7bMộng o7bMngồi đóo7bM rồio7bM cưo7bMời điêYcRFwSxgn dại.
– YcRFwSxgVô YcRFwSxgsĩ, cậuo7bM đúngRy3HeGMy o7bMlà vRy3HeGMyô sĩ.

Rõ rYcRFwSxgàng o7bMlà cậRy3HeGMyu làmo7bM Ry3HeGMyđau Hio7bMểu Đồno7bMg, vậo7bMy o7bMmà YcRFwSxgtim YcRFwSxgcậu lạo7bMi Ry3HeGMythấy đaYcRFwSxgu gấYcRFwSxgp tro7bMăm no7bMgàn lầno7bM. Ry3HeGMyCơn đaRy3HeGMyu dạYcRFwSxg dYcRFwSxgày lạio7bM YcRFwSxgập xuốngYcRFwSxg kho7bMiến cậo7bMu phảiRy3HeGMy chRy3HeGMyạy vào7bMo toYcRFwSxglet tốno7bMg hếtYcRFwSxg nhữnYcRFwSxgg thứYcRFwSxg trRy3HeGMyong o7bMbụng rao7bM. CYcRFwSxgô YcRFwSxghọng kRy3HeGMyhô o7bMkhang YcRFwSxgvà đắo7bMng gho7bMét nhưno7bMg Ry3HeGMyvẫn khôo7bMng bằngYcRFwSxg YcRFwSxgvị đắRy3HeGMyng tronRy3HeGMyg lòng.

Hiểu Đo7bMồng lo7bMeo lênRy3HeGMy xYcRFwSxge taxYcRFwSxgi YcRFwSxgtrở Ry3HeGMyvề, côRy3HeGMy cảo7bMm thRy3HeGMyấy YcRFwSxgrất đo7bMau đớRy3HeGMyn. o7bMCô khôngo7bM YcRFwSxgphải đaRy3HeGMyu vìRy3HeGMy o7bMbị Vĩnho7bM Phono7bMg YcRFwSxghành hYcRFwSxgạ thâo7bMn xác,YcRFwSxg mYcRFwSxgà đo7bMau vìRy3HeGMy bYcRFwSxgị VYcRFwSxgĩnh Ry3HeGMyPhong xo7bMem YcRFwSxgthường. TrYcRFwSxgong YcRFwSxgmắt o7bMcậu, YcRFwSxgcô Ry3HeGMyvẫn lo7bMà mộYcRFwSxgt côo7bM gYcRFwSxgái bánYcRFwSxg hoYcRFwSxga o7bMvô liYcRFwSxgêm sỉo7bM. Ry3HeGMyCái cRy3HeGMyảm giYcRFwSxgác vừaRy3HeGMy to7bMức giậnYcRFwSxg vừaYcRFwSxg đauYcRFwSxg đớo7bMn o7bMnày làmo7bM Ry3HeGMytim Ry3HeGMycô nhứo7bMt nhói.

Về đếnYcRFwSxg nhào7bM, Hio7bMểu ĐồYcRFwSxgng mYcRFwSxgệt mỏiRy3HeGMy Ry3HeGMyvùi mìno7bMh troo7bMng chăn,YcRFwSxg lòYcRFwSxgng Ry3HeGMyđau YcRFwSxgnhư YcRFwSxgcắt, co7bMô YcRFwSxgcứ đểo7bM YcRFwSxgmặc nướcRy3HeGMy mo7bMắt lo7bMăn dRy3HeGMyài qYcRFwSxgua kYcRFwSxghóe mi.

- CuốiYcRFwSxg cùYcRFwSxgng co7bMũng đãRy3HeGMy cóo7bM tiRy3HeGMyn tứo7bMc từYcRFwSxg bo7bMên côYcRFwSxgng o7bMty VĩnhRy3HeGMy PhátYcRFwSxg Ry3HeGMy– KhRy3HeGMyương TháYcRFwSxgi đếnYcRFwSxg o7bMnói vớio7bM Vo7bMĩnh PhoYcRFwSxgng. BYcRFwSxgây giờo7bM cậYcRFwSxgu tạmo7bM to7bMhời chuyểnYcRFwSxg Ry3HeGMyqua lRy3HeGMyàm o7bMtrợ lío7bM chRy3HeGMyo Vĩnho7bM Po7bMhong trono7bMg khRy3HeGMyi VĩnYcRFwSxgh ThàRy3HeGMynh YcRFwSxgđi côno7bMg o7bMtác, vo7bMì cóo7bM rấRy3HeGMyt nRy3HeGMyhiều YcRFwSxgviệc o7bMmà VĩYcRFwSxgnh Thàno7bMh Ry3HeGMyvẫn cho7bMưa Ry3HeGMygiải quyếto7bM hết,o7bM cầnRy3HeGMy Vĩno7bMh PYcRFwSxghong giảYcRFwSxgi quyết.

- Được,YcRFwSxg vậYcRFwSxgy anRy3HeGMyh o7bMmau sRy3HeGMyắp YcRFwSxgxếp mộYcRFwSxgt cuộcYcRFwSxg hẹno7bM vớo7bMi ôYcRFwSxgng ấyYcRFwSxg điRy3HeGMy –YcRFwSxg VĩRy3HeGMynh PRy3HeGMyhong ro7bMa lệnh.

- ÔRy3HeGMyng ấRy3HeGMyy no7bMói nRy3HeGMygày mao7bMi sẽRy3HeGMy đíchRy3HeGMy tYcRFwSxghân đRy3HeGMyến đâYcRFwSxgy nóYcRFwSxgi chuRy3HeGMyyện o7bM– Ry3HeGMyKhương o7bMThái tRy3HeGMyrả lời.

- TRy3HeGMyốt! VRy3HeGMyậy tRy3HeGMyhì anYcRFwSxgh Ry3HeGMymau chuẩnYcRFwSxg bịo7bM YcRFwSxgcho thậo7bMt YcRFwSxgtốt Ry3HeGMycho cuộcRy3HeGMy đào7bMm phánRy3HeGMy ngàYcRFwSxgy mo7bMai. ChúngRy3HeGMy YcRFwSxgta YcRFwSxgnhất địnRy3HeGMyh phảiYcRFwSxg lấRy3HeGMyy đo7bMược lôo7bM đấto7bM đóo7bM –Ry3HeGMy o7bMVĩnh PhYcRFwSxgong gậYcRFwSxgt go7bMù YcRFwSxgvui mRy3HeGMyừng nói.
Ry3HeGMyKhi VĩnYcRFwSxgh PhonRy3HeGMyg vYcRFwSxgề nhà,Ry3HeGMy Ry3HeGMytrên o7bMbàn đYcRFwSxgã bào7bMy đồRy3HeGMy ănYcRFwSxg vẫnYcRFwSxg cYcRFwSxgòn Ry3HeGMybóc khRy3HeGMyói, trêno7bM bàno7bM Ry3HeGMycòn Ry3HeGMyđể thuốcYcRFwSxg đauo7bM bYcRFwSxgao tửYcRFwSxg YcRFwSxgvà o7bMmột lo7bMy no7bMước lo7bMọc, nhưnYcRFwSxgg YcRFwSxglại khônYcRFwSxgg Ry3HeGMyhề thấyYcRFwSxg o7bMbóng dáo7bMng HiểuRy3HeGMy ĐồngRy3HeGMy đâRy3HeGMyu hết.o7bM Vĩnho7bM Phoo7bMng thởYcRFwSxg dYcRFwSxgài khYcRFwSxgi no7bMhìn nYcRFwSxghũng Ry3HeGMythứ đó.Cho7bMẳng phRy3HeGMyải cậuo7bM cRy3HeGMyố YcRFwSxgý o7bMlàm tổno7bM thươnRy3HeGMyg côRy3HeGMy hRy3HeGMyay so7bMao, chẳYcRFwSxgng phảio7bM YcRFwSxgcậu cốYcRFwSxg ýRy3HeGMy làmYcRFwSxg chRy3HeGMyo YcRFwSxgcô gRy3HeGMyhét cậRy3HeGMyu hRy3HeGMyay sYcRFwSxgao. TạiYcRFwSxg sYcRFwSxgao côYcRFwSxg YcRFwSxgvẫn YcRFwSxgquan YcRFwSxgtâm đếYcRFwSxgn cYcRFwSxgậu, tạYcRFwSxgi Ry3HeGMysao vẫnRy3HeGMy tỏYcRFwSxg rRy3HeGMya âRy3HeGMyn cầnYcRFwSxg nho7bMư tYcRFwSxghế. YcRFwSxgVậy YcRFwSxgthì lRy3HeGMyàm Ry3HeGMysao cậRy3HeGMyu co7bMó thểYcRFwSxg o7bMquên cô,o7bM vo7bMậy thìYcRFwSxg Ry3HeGMylàm so7bMao cậuYcRFwSxg co7bMó to7bMhể thôiRy3HeGMy nhunYcRFwSxgg nhớ.

“ HiểuYcRFwSxg Đồng!YcRFwSxg ERy3HeGMym Ry3HeGMycó biếtYcRFwSxg Ry3HeGMyem Ry3HeGMymang đYcRFwSxgến chRy3HeGMyo anRy3HeGMyh nRy3HeGMyhiều mậto7bM ngo7bMọt, nhưRy3HeGMyng cRy3HeGMyũng chío7bMnh eRy3HeGMym mYcRFwSxgang đếnRy3HeGMy đắngRy3HeGMy caYcRFwSxgy o7bMcho anRy3HeGMyh. Ry3HeGMyNếu nho7bMư cóo7bM thRy3HeGMyể chuno7bMg hòRy3HeGMya mo7bMật ngọto7bM vàRy3HeGMy YcRFwSxgcay đắngYcRFwSxg vàRy3HeGMyo nhaRy3HeGMyu tho7bMì cYcRFwSxgó lRy3HeGMyẽ tìnYcRFwSxgh yêo7bMu khôngo7bM to7bMồn tại.o7bM NYcRFwSxghưng nỗiYcRFwSxg caRy3HeGMyy đắngYcRFwSxg nàRy3HeGMyy lạYcRFwSxgi kYcRFwSxghiến ao7bMnh đo7bMau đếnRy3HeGMy điêRy3HeGMyn dạiYcRFwSxg. “

Nước mRy3HeGMyắt Ry3HeGMylặng lo7bMẽ lăRy3HeGMyng dàiYcRFwSxg kho7bMi cậRy3HeGMyu o7bMcầm Ry3HeGMyđũa. YcRFwSxgVĩnh PhoRy3HeGMyng cũngYcRFwSxg khôo7bMng ngờYcRFwSxg rằnYcRFwSxgg, bo7bMản thânRy3HeGMy mYcRFwSxgình lo7bMại cóYcRFwSxg thểRy3HeGMy YcRFwSxgrơi YcRFwSxgnhiều YcRFwSxgnước mắYcRFwSxgt nYcRFwSxghư thế.TrướcYcRFwSxg Ry3HeGMykhi o7bMgặp HiểRy3HeGMyu Đo7bMồng, mYcRFwSxgột tRy3HeGMyhời gRy3HeGMyian dYcRFwSxgài đằngYcRFwSxg đẵngo7bM YcRFwSxghai mươiRy3HeGMy Ry3HeGMynăm cậRy3HeGMyu khôYcRFwSxgng hềo7bM khóc.VậYcRFwSxgy màYcRFwSxg kho7bMi YcRFwSxggặp YcRFwSxgcô, bịRy3HeGMy côYcRFwSxg làRy3HeGMym tRy3HeGMyổn thưRy3HeGMyơng, VĩnYcRFwSxgh Phono7bMg khRy3HeGMyóc thậYcRFwSxgt nhiềuRy3HeGMy, Ry3HeGMynhư kho7bMóc cRy3HeGMyho 2Ry3HeGMy0 no7bMăm chưaYcRFwSxg hRy3HeGMyề đưo7bMợc kRy3HeGMyhóc.Nếu nhRy3HeGMyư YcRFwSxgkhóc cóo7bM Ry3HeGMythể Ry3HeGMylàm cậo7bMu Ry3HeGMyquên Ry3HeGMyđi Ho7bMiểu YcRFwSxgĐồng tRy3HeGMyhì bắtYcRFwSxg cậuYcRFwSxg khócYcRFwSxg o7bMkhô nướcRy3HeGMy mắo7bMt, cậuYcRFwSxg cũo7bMng co7bMam lòng.

Đời ngưYcRFwSxgời cóRy3HeGMy tho7bMể o7bMkhóc baYcRFwSxgo nhiêuYcRFwSxg đểo7bM cRy3HeGMyạn lệ

Đời ngườiYcRFwSxg pho7bMải YcRFwSxgtrải qRy3HeGMyua baYcRFwSxgo nhiêuRy3HeGMy Ry3HeGMylệ o7bMmới tho7bMôi YcRFwSxgđau lònRy3HeGMyg nữa.
SángRy3HeGMy hôo7bMm saYcRFwSxgu, Vĩo7bMnh PhoYcRFwSxgng YcRFwSxgtới YcRFwSxgsớm Ry3HeGMyđể chuẩno7bM bịo7bM cYcRFwSxguộc Ry3HeGMygặp mặto7bM vo7bMới chủo7bM tịo7bMch Vĩo7bMnh PháYcRFwSxgt. VYcRFwSxgẫn lào7bM mộYcRFwSxgt Ry3HeGMyphó tYcRFwSxgổng YcRFwSxglãnh đo7bMạm nhưnRy3HeGMyg YcRFwSxgoai phono7bMg đẹpYcRFwSxg trRy3HeGMyai YcRFwSxgkhiến cRy3HeGMyho mấyo7bM cYcRFwSxgô Ry3HeGMynhân Ry3HeGMyviên bịYcRFwSxg o7bMhớp hồYcRFwSxgn. NhưngRy3HeGMy o7bMcậu YcRFwSxgngày càno7bMg lạnhRy3HeGMy o7bMlùng hơnYcRFwSxg nữa.Ry3HeGMy Càno7bMg lYcRFwSxgàm ngườiRy3HeGMy tYcRFwSxga chỉYcRFwSxg YcRFwSxgdám Ry3HeGMyđứng o7bMtừ Ry3HeGMyxa nhìYcRFwSxgn ngắRy3HeGMym Ry3HeGMychứ khôngYcRFwSxg do7bMám đo7bMến gần.

Cậu YcRFwSxgđi ngaRy3HeGMyng Ry3HeGMyqua bàno7bM Hiểo7bMu Đo7bMồng, côYcRFwSxg kYcRFwSxghông YcRFwSxgngồi ởo7bM đYcRFwSxgó, nRy3HeGMyhưng chiếcYcRFwSxg giYcRFwSxgỏ côo7bM YcRFwSxgvẫn đeoo7bM thYcRFwSxgì đRy3HeGMyang o7bMnằm trYcRFwSxgên ghế.Ry3HeGMy Mộo7bMt cho7bMút o7bMdao độnRy3HeGMyg to7bMhoáng o7bMqua nhưngRy3HeGMy o7bMnhanh cYcRFwSxghóng YcRFwSxgbì Ry3HeGMydìm xuRy3HeGMyống, VRy3HeGMyĩnh Po7bMhong điYcRFwSxg YcRFwSxgthẳng Ry3HeGMyvào YcRFwSxgphòng mìRy3HeGMynh. HômRy3HeGMy no7bMay lYcRFwSxgà no7bMgày o7bMthứ haYcRFwSxgi họYcRFwSxg khônYcRFwSxgg gặYcRFwSxgp nhau.

Từ ko7bMhi xảyYcRFwSxg ro7bMa chuo7bMyện Ry3HeGMyđó, Ry3HeGMyHiểu o7bMĐồng lRy3HeGMyuôn tránho7bM mặtYcRFwSxg Vĩo7bMnh PhongRy3HeGMy. Trướco7bM ko7bMhi cậuo7bM đến,Ry3HeGMy côRy3HeGMy lấRy3HeGMyy o7bMcớ đYcRFwSxgi pRy3HeGMyha càRy3HeGMy phYcRFwSxgê chRy3HeGMyo mọiRy3HeGMy ngườiRy3HeGMy, cRy3HeGMyho tớiYcRFwSxg kRy3HeGMyhi YcRFwSxgVĩnh Pho7bMong vàYcRFwSxgo phYcRFwSxgòng, côRy3HeGMy YcRFwSxgmới quaRy3HeGMyy trởo7bM lại.Ry3HeGMy Kho7bMi Vĩno7bMh PRy3HeGMyhong o7bMđi rYcRFwSxga thìRy3HeGMy côYcRFwSxg cúYcRFwSxgi đầuYcRFwSxg xuYcRFwSxgống mYcRFwSxgặt bànRy3HeGMy vRy3HeGMyờ chămYcRFwSxg cho7bMỉ làYcRFwSxgm việc.Ry3HeGMy YcRFwSxgSau đó,Ry3HeGMy Hiểuo7bM Đồno7bMg YcRFwSxgxung phoo7bMng đo7bMi đếno7bM khYcRFwSxgo o7bMhàng đểRy3HeGMy kiRy3HeGMyểm tro7bMa hàRy3HeGMyng. YcRFwSxgViệc nàyYcRFwSxg ro7bMất mệo7bMt nhọcYcRFwSxg nêo7bMn rRy3HeGMyất íto7bM no7bMgười chịYcRFwSxgu đi,Ry3HeGMy chRy3HeGMyo YcRFwSxgnên o7bMkhi Ry3HeGMyHiểu ĐồYcRFwSxgng đềYcRFwSxg ngo7bMhị o7bMthì đượco7bM phépRy3HeGMy ngayYcRFwSxg. VậyRy3HeGMy YcRFwSxglà cRy3HeGMyả cYcRFwSxghiều YcRFwSxghôm đó,YcRFwSxg Vĩo7bMnh Ry3HeGMyPhong khRy3HeGMyông nhìo7bMn thấyYcRFwSxg Hiểuo7bM Đồng.

Các Ry3HeGMycấp lãnhYcRFwSxg o7bMđạo đYcRFwSxgều Ry3HeGMyđi Ry3HeGMytheo Ry3HeGMyVĩnh PhonYcRFwSxgg vào7bMo phòYcRFwSxgng họo7bMp đểo7bM đRy3HeGMyón tiếpYcRFwSxg chủo7bM o7bMtịch Lo7bMâm VăRy3HeGMyn TrYcRFwSxgác củao7bM tậo7bMp đoRy3HeGMyàn VYcRFwSxgĩnh Pháto7bM. ĐúngYcRFwSxg Ry3HeGMygiờ o7bMhẹn, ônYcRFwSxgg Ry3HeGMyVăn To7bMrác cRy3HeGMyùng co7bMon YcRFwSxgtrai o7bMlà ôo7bMng Tuấo7bMn Khano7bMh YcRFwSxgoai po7bMhong YcRFwSxgbước vYcRFwSxgào. HọYcRFwSxg đượcRy3HeGMy chYcRFwSxgào đóno7bM nhưYcRFwSxg nRy3HeGMyhững vịRy3HeGMy kháYcRFwSxgch o7bMvô Ry3HeGMycùng quý.

- Chào7bMo ngào7bMi! o7bMRất hânYcRFwSxg YcRFwSxghạnh đưo7bMợc đYcRFwSxgón to7bMiếp YcRFwSxgngài –YcRFwSxg o7bMVĩnh Pho7bMong đYcRFwSxgưa Ry3HeGMytay YcRFwSxgra bắt,o7bM vuRy3HeGMyi vẻYcRFwSxg cRy3HeGMyhào Ry3HeGMyông VăRy3HeGMyn Trác.

- CYcRFwSxghào cậuRy3HeGMy! Vẫno7bM nRy3HeGMyghe đồnRy3HeGMy cYcRFwSxgậu tuổRy3HeGMyi tRy3HeGMyrẻ tàiRy3HeGMy cao7bMo. Ry3HeGMyHôm no7bMay đượco7bM gặo7bMp mYcRFwSxgặt tRy3HeGMyhật o7bMlà YcRFwSxgmay mắnRy3HeGMy –Ry3HeGMy YcRFwSxgÔng Văno7bM TráYcRFwSxgc co7bMũng đưo7bMa taRy3HeGMyy YcRFwSxgra bắo7bMt YcRFwSxglại cườiRy3HeGMy nói.

- No7bMgài Ry3HeGMyquá kheYcRFwSxgn. MờiRy3HeGMy ngàiRy3HeGMy YcRFwSxgngồi –o7bM vĩnRy3HeGMyh Phono7bMg Ry3HeGMychỉ tao7bMy YcRFwSxgvào Ry3HeGMyghế lịchYcRFwSxg sựRy3HeGMy ngồi.

Vĩnh PhoYcRFwSxgng co7bMũng quYcRFwSxgay Ry3HeGMysang bắo7bMt Ry3HeGMytay ôngo7bM Tuo7bMấn Khanh.

Sau mRy3HeGMyấy lờYcRFwSxgi xãYcRFwSxg o7bMgiao khYcRFwSxgách sáYcRFwSxgo, YcRFwSxgba ngườiYcRFwSxg YcRFwSxgcùng o7bMngồi xuYcRFwSxgống no7bMhìn nRy3HeGMyhau, mỗYcRFwSxgi ngYcRFwSxgười theRy3HeGMyo đuRy3HeGMyổi mộtYcRFwSxg suo7bMy YcRFwSxgnghĩ Ry3HeGMy. SRy3HeGMyau cùnYcRFwSxgg Vĩno7bMh Pho7bMong hỏi:

- Chẳno7bMg bYcRFwSxgiết cáRy3HeGMyc vịYcRFwSxg thío7bMch dRy3HeGMyùng co7bMhi, tôiYcRFwSxg lậpo7bM YcRFwSxgtức chYcRFwSxgo ngườiYcRFwSxg đeRy3HeGMym đến.

- KhôRy3HeGMyng co7bMần kho7bMách sáRy3HeGMyo Ry3HeGMylàm Ry3HeGMygì. Chỉo7bM cYcRFwSxgần Ry3HeGMymột tácYcRFwSxgh tro7bMà lào7bM đượco7bM –Ry3HeGMy Ry3HeGMyÔng VănRy3HeGMy YcRFwSxgTrác cườRy3HeGMyi YcRFwSxghàhà YcRFwSxgtrả lời.

- BYcRFwSxga tôRy3HeGMyi chỉo7bM thYcRFwSxgích uốnYcRFwSxgg tYcRFwSxgrà thôiYcRFwSxg o7bM– Ôngo7bM To7bMuấn KhYcRFwSxganh giRy3HeGMyải thích.

- Cho7bMẳng Ry3HeGMyhay Ry3HeGMyông tho7bMích uốnYcRFwSxgg Ry3HeGMytrà gì.Ry3HeGMy TôRy3HeGMyi sẽo7bM cho7bMo o7bMngười po7bMha ngao7bMy –YcRFwSxg VĩnhRy3HeGMy PhonYcRFwSxgg lYcRFwSxgiền hỏi.

- TrRy3HeGMyà tôYcRFwSxgi YcRFwSxguống YcRFwSxgrất đặcYcRFwSxg biệt.Ry3HeGMy ChắRy3HeGMyc cRy3HeGMyông Ry3HeGMyty kho7bMông thYcRFwSxgích uốngYcRFwSxg loạo7bMi trRy3HeGMyà đóo7bM đâuRy3HeGMy. CYcRFwSxgứ pRy3HeGMyha mRy3HeGMyột táco7bMh trRy3HeGMyà bYcRFwSxgình thRy3HeGMyường lo7bMà YcRFwSxgđược –Ry3HeGMy Ry3HeGMyÔng Văo7bMn Ry3HeGMyTrác cYcRFwSxgười cưo7bMời nói.

- LầRy3HeGMyn đầuYcRFwSxg YcRFwSxgchúng to7bMa YcRFwSxggặp mặRy3HeGMyt lạo7bMi khôngYcRFwSxg thểo7bM YcRFwSxgtiếp đRy3HeGMyãi ngàYcRFwSxgi o7bMchu đáRy3HeGMyo rồio7bM YcRFwSxg– VYcRFwSxgĩnh PRy3HeGMyhong YcRFwSxgtỏ vYcRFwSxgẻ hốo7bMi lỗi.

- Thậto7bM kìRy3HeGMy Ry3HeGMylạ làYcRFwSxg, tôYcRFwSxgi lạYcRFwSxgi Ry3HeGMycó cảmRy3HeGMy giácRy3HeGMy đYcRFwSxgã gặpRy3HeGMy YcRFwSxgcậu Ry3HeGMyở đâRy3HeGMyu rồio7bM tRy3HeGMyhì phảiYcRFwSxg o7bM– Ôo7bMng Văno7bM tráRy3HeGMyc no7bMhìn YcRFwSxgVĩnh PhYcRFwSxgong mộto7bM o7bMlát rồRy3HeGMyi Ry3HeGMytrả lời.

- TuổiRy3HeGMy trẻRy3HeGMy nYcRFwSxgông nổi,YcRFwSxg tho7bMường haRy3HeGMyy roo7bMng chơRy3HeGMyi, qo7bMuậy pYcRFwSxghá. o7bMChắc o7bMlà bịRy3HeGMy chủYcRFwSxg tịcho7bM nhìRy3HeGMyn tRy3HeGMyhấy Ry3HeGMyrồi, xio7bMn đừngYcRFwSxg chêRy3HeGMy cười.

- KhàkhRy3HeGMyà ….YcRFwSxgrất thẳngRy3HeGMy tYcRFwSxghắn. VừaYcRFwSxg o7bMgặp o7bMmặt to7bMôi đãYcRFwSxg thRy3HeGMyích cậuo7bM rồi.

- Tôio7bM co7bMũng vậyo7bM –Ry3HeGMy VĩRy3HeGMynh Phono7bMg đáp.o7bM o7bMSau o7bMđó YcRFwSxgcậu quYcRFwSxgay đầuo7bM Ry3HeGMybảo Ry3HeGMy– Mao7bMu o7bMcho ngườRy3HeGMyi pYcRFwSxgha trYcRFwSxgà mờio7bM chủRy3HeGMy tịcRy3HeGMyh vo7bMà tổRy3HeGMyng gRy3HeGMyiám đốco7bM nhaRy3HeGMynh lên.

- Vâng!o7bM YcRFwSxg– KhYcRFwSxgương TháiRy3HeGMy Ry3HeGMygật đRy3HeGMyầu rồo7bMi vộiYcRFwSxg vànRy3HeGMyg điYcRFwSxg rYcRFwSxga ngoài.
VìYcRFwSxg phònYcRFwSxgg tiếpRy3HeGMy kRy3HeGMyhách YcRFwSxggần nRy3HeGMygay po7bMhòng kếYcRFwSxg hoRy3HeGMyạch cRy3HeGMyho o7bMnên Ko7bMhương o7bMThái o7bMra YcRFwSxgbảo họo7bM đRy3HeGMyi YcRFwSxgpha Ry3HeGMytrà. MaYcRFwSxgi thYcRFwSxgi lo7bMà ngườiYcRFwSxg YcRFwSxgđược lệnRy3HeGMyh đo7bMi po7bMha. CôRy3HeGMy cũYcRFwSxgng Ry3HeGMybiết đâo7bMy lo7bMà cuo7bMộc gRy3HeGMyặp o7bMmặt quo7bMan YcRFwSxgtrọng nêno7bM o7bMvội vàngo7bM Ry3HeGMyđi phRy3HeGMya. NhYcRFwSxgưng o7bMchẳng mYcRFwSxgay tro7bMong lúco7bM lúnRy3HeGMyg túo7bMng côo7bM làmRy3HeGMy đổYcRFwSxg nguyRy3HeGMyên hộpo7bM o7bMtrà xuốnRy3HeGMyg đấtYcRFwSxg. Ho7bMoảng hốYcRFwSxgt, tìo7bMm tYcRFwSxgrà khYcRFwSxgác YcRFwSxgđể phRy3HeGMya, Ry3HeGMynhưng chYcRFwSxgẳng o7bMcòn Ry3HeGMyloại tYcRFwSxgrà nRy3HeGMyào nữa,YcRFwSxg Ry3HeGMycô YcRFwSxglanh Ry3HeGMytrí vộo7bMi cRy3HeGMyhạy o7bMđến tìmYcRFwSxg HiểuRy3HeGMy Đồng.

- HiểYcRFwSxgu o7bMĐồng! YcRFwSxgCậu vẫnYcRFwSxg còYcRFwSxgn YcRFwSxgtrà hoYcRFwSxga o7bMhồng hYcRFwSxgay không?

Hiểu o7bMĐồng ngẩngRy3HeGMy đầuo7bM Ry3HeGMylên ngạcYcRFwSxg nhiRy3HeGMyên hỏi:

- ĐểYcRFwSxg làRy3HeGMym Ry3HeGMygì, cậuYcRFwSxg tớiRy3HeGMy nYcRFwSxggày rồYcRFwSxgi à.

- Ko7bMhông phải,o7bM o7bMmình lo7bMàm đổo7bM hếtRy3HeGMy hộRy3HeGMyp trYcRFwSxgà YcRFwSxgxuống đấRy3HeGMyt rồi.o7bM KRy3HeGMyhông cònYcRFwSxg tràYcRFwSxg Ry3HeGMynào hếYcRFwSxgt, YcRFwSxgcũng maYcRFwSxgy mRy3HeGMyình nhớo7bM co7bMậu to7bMhích uo7bMống YcRFwSxgtrà hoRy3HeGMya hồngo7bM nYcRFwSxgên YcRFwSxghay YcRFwSxgmang tYcRFwSxgheo lio7bMền chạRy3HeGMyy Ry3HeGMyđến đây.YcRFwSxg Mao7bMu YcRFwSxgđưa cRy3HeGMyho mo7bMình Ry3HeGMyđi, YcRFwSxgcậu o7bMcũng biếtRy3HeGMy phóYcRFwSxg tổnYcRFwSxgg o7bMđang bRy3HeGMyàn côno7bMg Ry3HeGMyviệc vớo7bMi chỉRy3HeGMy tịchYcRFwSxg VĩnhYcRFwSxg Trác.

- NhYcRFwSxgưng Ry3HeGMymà dùYcRFwSxgng tràRy3HeGMy o7bMhoa hồngYcRFwSxg đểRy3HeGMy đo7bMãi ko7bMhách to7bMhì cRy3HeGMyó phảYcRFwSxgi lRy3HeGMyà ….

- CóYcRFwSxg còRy3HeGMyn hơo7bMn khôno7bMg? NếuYcRFwSxg khôngRy3HeGMy mìnYcRFwSxgh sRy3HeGMyẽ YcRFwSxgbị đuổiRy3HeGMy YcRFwSxgviệc mRy3HeGMyất –o7bM Ry3HeGMyMai o7bMThi o7bMlo Ry3HeGMylắng nói.

- ĐưRy3HeGMyợc rồo7bMi đYcRFwSxgể YcRFwSxgmình pho7bMa o7bMcho Ry3HeGMynếu YcRFwSxgkhông YcRFwSxgcậu YcRFwSxglại làYcRFwSxgm o7bMđổ nữaYcRFwSxg –o7bM HiểuRy3HeGMy ĐYcRFwSxgồng o7bMvội Ry3HeGMytrấn YcRFwSxgan Mo7bMai thi.

Mai Tho7bMi gậto7bM đầo7bMu. YcRFwSxgcả YcRFwSxghai nho7bManh cRy3HeGMyhóng đo7bMi đếnYcRFwSxg phòRy3HeGMyng pho7bMa trà.
VĩnYcRFwSxgh Phono7bMg vo7bMà ôngYcRFwSxg Văo7bMn TrácRy3HeGMy nóiYcRFwSxg to7bMhêm vàRy3HeGMyi câuYcRFwSxg YcRFwSxgxã gio7bMao rRy3HeGMyồi o7bMliền o7bMxoay vàoo7bM o7bMvấn đềRy3HeGMy lRy3HeGMyô đấtYcRFwSxg đó.

- Cậo7bMu hYcRFwSxgy vọngYcRFwSxg Ry3HeGMytôi so7bMẽ nhườnRy3HeGMyg YcRFwSxglô đRy3HeGMyất đóRy3HeGMy co7bMho cRy3HeGMyậu –Ry3HeGMy YcRFwSxgÔng Văno7bM Tráo7bMc YcRFwSxgmĩm cưo7bMời hỏi.

- VậRy3HeGMyng –Ry3HeGMy VĩnhYcRFwSxg PRy3HeGMyhong gậtRy3HeGMy đầu.

- NếuYcRFwSxg Ry3HeGMytôi kho7bMông nho7bMường o7bMthì YcRFwSxgsao –YcRFwSxg o7bMÔng VăYcRFwSxgn TrácYcRFwSxg vẫnYcRFwSxg no7bMụ cườiRy3HeGMy bíYcRFwSxg hiểmo7bM nhìo7bMn Vĩno7bMh PYcRFwSxghong hỏi.

Sắc mặtRy3HeGMy Vĩno7bMh Po7bMhong YcRFwSxghơi tốiYcRFwSxg lại,Ry3HeGMy o7bMcậu cũnYcRFwSxgg biếtYcRFwSxg ônRy3HeGMyg tRy3HeGMya khôRy3HeGMyng dRy3HeGMyễ YcRFwSxggì nhRy3HeGMyường o7bMlại o7bMlô đấtYcRFwSxg đó.o7bM Vẫo7bMn cònYcRFwSxg cYcRFwSxghưa kịpYcRFwSxg o7bMnói go7bMì thYcRFwSxgì cYcRFwSxgó tiếno7bMg gYcRFwSxgõ cửa.

Mai Tho7bMi đãYcRFwSxg đemRy3HeGMy tràRy3HeGMy vào,o7bM cẩRy3HeGMyn thậRy3HeGMyn đặto7bM xuốo7bMng o7bMbàn trướRy3HeGMyc mặYcRFwSxgt từnYcRFwSxgg ngưYcRFwSxgời. Vĩnho7bM Po7bMhong nhâno7bM cơRy3HeGMy hộo7bMi nói:
– Mờo7bMi chủYcRFwSxg Ry3HeGMytịch vào7bM to7bMổng gio7bMám đốo7bMc YcRFwSxgdùng trà.

Ông Ry3HeGMyVăn To7bMrác lịo7bMch sựYcRFwSxg cầRy3HeGMym lYcRFwSxgy YcRFwSxgtrà lêRy3HeGMyn thưởngRy3HeGMy thứco7bM. MùiRy3HeGMy vYcRFwSxgị tro7bMà YcRFwSxgquen thuộcYcRFwSxg o7bMxông lRy3HeGMyên mũio7bM Ry3HeGMyông. Ôngo7bM nhìno7bM VĩnhYcRFwSxg PhoYcRFwSxgng cườiRy3HeGMy nói:

- XeRy3HeGMym o7bMra o7bMquý côngo7bM tYcRFwSxgy cóRy3HeGMy o7bMđiều tRy3HeGMyra mRy3HeGMyột chRy3HeGMyút vềRy3HeGMy o7bMsở tYcRFwSxghíchc o7bMủa to7bMôi tYcRFwSxghì phải.

Nói o7bMxong ôngYcRFwSxg lio7bMền uốngYcRFwSxg thửo7bM mộto7bM ngụYcRFwSxgm. Vừo7bMa uốno7bMg xRy3HeGMyong ôRy3HeGMyng liRy3HeGMyền đưaRy3HeGMy YcRFwSxgly o7bMtrà Ry3HeGMyra nhYcRFwSxgìn chăYcRFwSxgm chúo7bM. Ry3HeGMySau đóo7bM uốYcRFwSxgng o7bMmột hơio7bM cạnRy3HeGMy YcRFwSxgly o7bMrồi cườio7bM YcRFwSxgmột cáchRy3HeGMy YcRFwSxgsảng khoáiRy3HeGMy Ry3HeGMynhìn Vĩno7bMh Pho7bMong cưo7bMời hỏi:

- Co7bMó o7bMthể chYcRFwSxgo tRy3HeGMyôi gặo7bMp ngườiRy3HeGMy pRy3HeGMyha tRy3HeGMyrà không?

Vĩnh PhoYcRFwSxgng quao7bMy đo7bMầu nhYcRFwSxgìn MYcRFwSxgai o7bMThi hỏi:

- LàRy3HeGMy côRy3HeGMy po7bMha tYcRFwSxgrà à.

- Tôi…o7bM –Ry3HeGMy MRy3HeGMyai Tho7bMi YcRFwSxgnét mo7bMặt đầYcRFwSxgy sợRy3HeGMy hảiYcRFwSxg ấpRy3HeGMy úYcRFwSxgng kYcRFwSxghông dáYcRFwSxgm trảo7bM lời.YcRFwSxg o7bMCô khôno7bMg bYcRFwSxgiết tạYcRFwSxgi saRy3HeGMyo ôYcRFwSxgng Vo7bMăn tYcRFwSxgrác lạYcRFwSxgi mRy3HeGMyuốn gặpRy3HeGMy ngườo7bMi phYcRFwSxga trà,Ry3HeGMy ko7bMhông biếYcRFwSxgt cóRy3HeGMy o7bMphải dRy3HeGMyo Ry3HeGMytrà o7bMcó vấnRy3HeGMy đềYcRFwSxg haYcRFwSxgy kho7bMông. CYcRFwSxgô vừYcRFwSxga sợRy3HeGMy bo7bMị đuổiRy3HeGMy việRy3HeGMyc vừaYcRFwSxg sợYcRFwSxg lRy3HeGMyiên lụyRy3HeGMy Hiểuo7bM Đo7bMồng co7bMàng khônYcRFwSxgg dámYcRFwSxg nói.
Vĩnh Ry3HeGMyPhong nhìnYcRFwSxg vẻYcRFwSxg ấpo7bM úngRy3HeGMy co7bMủa MaYcRFwSxgi ThYcRFwSxgi thìRy3HeGMy liềo7bMn uo7bMống thRy3HeGMyử YcRFwSxgly trRy3HeGMyà o7bMxem Ry3HeGMycó pho7bMải lRy3HeGMyà Ry3HeGMycó vYcRFwSxgần đềo7bM gìRy3HeGMy hao7bMy khôo7bMng. NYcRFwSxghưng kRy3HeGMyhi cậuo7bM YcRFwSxgvừa o7bMuống vàoRy3HeGMy. Vịo7bM ngọtYcRFwSxg thấRy3HeGMym ngo7bMay đầuo7bM lưỡiRy3HeGMy lạio7bM Ry3HeGMythêm mRy3HeGMyột cRy3HeGMyhút vịo7bM Ry3HeGMychua tỏaYcRFwSxg hươno7bMg tYcRFwSxghơm o7bMnhè YcRFwSxgnhẹ Ry3HeGMycùng vớo7bMi hưYcRFwSxgơng hYcRFwSxgoa hồnYcRFwSxgg khiếno7bM ngườiYcRFwSxg YcRFwSxgta sảngo7bM YcRFwSxgkhoái. o7bMCậu bio7bMết ngRy3HeGMyay no7bMgười pYcRFwSxgha trRy3HeGMyà làYcRFwSxg ai:

- YcRFwSxgMau o7bMra gọo7bMi Ry3HeGMycô ấyYcRFwSxg vào7bMo đây.

Mai Ry3HeGMyThi luốnYcRFwSxgg cuốno7bMg vộiYcRFwSxg luRy3HeGMyi ro7bMa nYcRFwSxggoài. o7bMVĩnh Phoo7bMng YcRFwSxgnhìn Ry3HeGMyông VănRy3HeGMy TYcRFwSxgrác o7bMnghi no7bMgại, rồiRy3HeGMy vRy3HeGMyới tYcRFwSxgay rRy3HeGMyót YcRFwSxgthêm o7bMmột táchYcRFwSxg trào7bM Ry3HeGMykhác chYcRFwSxgo ôno7bMg tRy3HeGMya. Ôno7bMg VăRy3HeGMyn Tráco7bM ko7bMhông no7bMgần no7bMgại cầmo7bM no7bMgay táchRy3HeGMy tro7bMà uốngRy3HeGMy cạn,o7bM o7bMrồi o7bMcười sảno7bMg khoái:

- ĐYcRFwSxgã lâYcRFwSxgu khônRy3HeGMyg YcRFwSxgđược uYcRFwSxgống trảRy3HeGMy Ry3HeGMynày rRy3HeGMyồi, cũYcRFwSxgng hơnYcRFwSxg Ry3HeGMyhai năo7bMm rồo7bMi. ThậtRy3HeGMy khôRy3HeGMyng no7bMgờ quo7bMý Ry3HeGMycông YcRFwSxgty lạRy3HeGMyi hiYcRFwSxgểu Ry3HeGMyrõ kháchRy3HeGMy củaYcRFwSxg mìno7bMh đếo7bMn vậy.

Vĩnh Pho7bMong nhìo7bMn thầnRy3HeGMy thYcRFwSxgái ôngo7bM Ry3HeGMyVăn TrYcRFwSxgách nhưo7bM thYcRFwSxgế to7bMhì kiRy3HeGMynh nRy3HeGMygạc lắm,YcRFwSxg ônRy3HeGMyg YcRFwSxgTuấn KhRy3HeGMyanh thấyYcRFwSxg vậRy3HeGMyy mớiYcRFwSxg nói:

- ĐâyRy3HeGMy làYcRFwSxg loạiYcRFwSxg to7bMrà o7bMđặc Ry3HeGMybiệt mRy3HeGMyà lúco7bM o7bMnãy o7bMba tYcRFwSxgôi nóio7bM đến.

- Vậyo7bM Ry3HeGMythì mo7bMời ngYcRFwSxgài uốYcRFwSxgng tRy3HeGMyhêm táo7bMch Ry3HeGMynữa –YcRFwSxg VĩnhYcRFwSxg Phono7bMg cườio7bM nóo7bMi rồiYcRFwSxg Ry3HeGMyra hiệuYcRFwSxg YcRFwSxgcho KhưRy3HeGMyơng Thái.

Khương TháiYcRFwSxg hiểuYcRFwSxg YcRFwSxgý liềno7bM róto7bM tYcRFwSxghêm YcRFwSxgmột to7bMách YcRFwSxgtrà nữa.o7bM TáchRy3HeGMy tràYcRFwSxg đầu,o7bM o7bMVĩnh PhonRy3HeGMyg o7bMvì kháYcRFwSxgch o7bMsáo o7bMvà cũno7bMg đểYcRFwSxg o7bMbày tRy3HeGMyỏ lònRy3HeGMyg hiRy3HeGMyếu kRy3HeGMyhách củaYcRFwSxg mìnRy3HeGMyh. Nhưngo7bM táo7bMch to7bMhứ haio7bM, cậuo7bM tuyệtYcRFwSxg khôno7bMg thểRy3HeGMy róYcRFwSxgt YcRFwSxgbởi vo7bMì cậo7bMu ko7bMhông tYcRFwSxghể đểo7bM ôngo7bM VăYcRFwSxgn Tráo7bMc Ry3HeGMycho rằngYcRFwSxg cậo7bMu YcRFwSxgđang hạYcRFwSxg mìnYcRFwSxgh to7bMrước ôo7bMng ấyo7bM. Nho7bMư vậyYcRFwSxg khRy3HeGMyi thỏao7bM hiRy3HeGMyệp mớiYcRFwSxg khôYcRFwSxgng bịRy3HeGMy YcRFwSxgông ấYcRFwSxgy xo7bMử ép.

Ông Vo7bMăn TRy3HeGMyrác vớio7bM YcRFwSxgcon mắto7bM lãoRy3HeGMy luyệno7bM củao7bM mìRy3HeGMynh cRy3HeGMyũng hio7bMểu rYcRFwSxgõ o7bMý o7bMtứ này.Ry3HeGMy ÔnYcRFwSxgg nYcRFwSxgheo nho7bMeo mắto7bM Ry3HeGMynhìn VĩnYcRFwSxgh Phong:Ry3HeGMy” Thằngo7bM nRy3HeGMyhóc o7bMnày Ry3HeGMyxem ro7bMa rấtYcRFwSxg co7bMó bảnRy3HeGMy lĩnh”

- CốcRy3HeGMy…cốc …

Cánh cửaRy3HeGMy mởYcRFwSxg rRy3HeGMya, Ry3HeGMyHiểu Đồngo7bM bướcRy3HeGMy vRy3HeGMyào. Đo7bMập vàoYcRFwSxg mặo7bMt củaYcRFwSxg cRy3HeGMyô lYcRFwSxgà gưYcRFwSxgơng mặRy3HeGMyt củaYcRFwSxg Ry3HeGMyVĩnh Pho7bMong, cậuRy3HeGMy đRy3HeGMyang mo7bMở o7bMto mYcRFwSxgắt nhYcRFwSxgìn côYcRFwSxg, YcRFwSxgkhóe mio7bMệng khẽo7bM mĩmYcRFwSxg cười.YcRFwSxg Cậuo7bM qo7bMuay so7bMang nhYcRFwSxgìn ôo7bMng Văno7bM Tráo7bMc nói:

- CYcRFwSxgô YcRFwSxgấy cRy3HeGMyhính Ry3HeGMylà ngườiRy3HeGMy o7bMđã YcRFwSxgpha trà.

Sau đóYcRFwSxg rRy3HeGMyất Ry3HeGMytự nhYcRFwSxgiên cậo7bMu đứno7bMg dậyYcRFwSxg kéRy3HeGMyo YcRFwSxgHiểu ĐồnYcRFwSxgg vo7bMào sáRy3HeGMyt ngRy3HeGMyười Ry3HeGMymình tRy3HeGMyỏ vYcRFwSxgẻ âo7bMu yếmRy3HeGMy. Ho7bMành độngo7bM củaRy3HeGMy cậRy3HeGMyu khiếnYcRFwSxg o7bMtất Ry3HeGMycả mọiRy3HeGMy ngưo7bMời đềuo7bM sYcRFwSxgửng sRy3HeGMyốt. No7bMgay cảYcRFwSxg HiYcRFwSxgểu Đồngo7bM cũngo7bM bịo7bM YcRFwSxgkinh ngo7bMạc tRy3HeGMyrừng mắtRy3HeGMy o7bMnhìn cậuRy3HeGMy no7bMgỡ ngàng.
Chỉ cóRy3HeGMy Ry3HeGMyông o7bMVăn TrRy3HeGMyác ngồiYcRFwSxg nho7bMìn YcRFwSxgthấy thYcRFwSxgì cYcRFwSxgười vang:

- Ry3HeGMyHaha…lúc no7bMãy tRy3HeGMya đo7bMã o7bMnói làYcRFwSxg cảo7bMm thấyo7bM co7bMậu rấo7bMt quRy3HeGMyen. o7bMQuả nhYcRFwSxgiên làYcRFwSxg kYcRFwSxghông Ry3HeGMysai mà.

Hiểu ĐồngRy3HeGMy o7bMnghe tRy3HeGMyiếng quYcRFwSxgen qRy3HeGMyuen to7bMhì lYcRFwSxgiền quRy3HeGMyay đầuYcRFwSxg lRy3HeGMyại nhìYcRFwSxgn, tYcRFwSxghấy ôYcRFwSxgng o7bMVăn TYcRFwSxgrác o7bMđang nhìnYcRFwSxg mìnYcRFwSxgh cườiYcRFwSxg YcRFwSxgthì kiRy3HeGMynh o7bMngạc kêuo7bM lên:

- Ông…

- Hio7bMểu Đồng!Ry3HeGMy Ry3HeGMyCon béYcRFwSxg nYcRFwSxgày cRy3HeGMyòn Ry3HeGMynhớ ôngYcRFwSxg sao7bMo? –YcRFwSxg ÔngYcRFwSxg VăYcRFwSxgn TrRy3HeGMyác cườio7bM Ry3HeGMyvui vRy3HeGMyẻ YcRFwSxgnữa YcRFwSxgnhư tráYcRFwSxgch móc.

- YcRFwSxgCon rRy3HeGMyất nhớRy3HeGMy Ry3HeGMyông –o7bM HYcRFwSxgiểu o7bMĐồng cưo7bMời o7bMhối lỗi.

- o7bMÔng đãRy3HeGMy YcRFwSxgtìm cháuYcRFwSxg mYcRFwSxgấy co7bMhục lRy3HeGMyần nhưngRy3HeGMy kRy3HeGMyhông Ry3HeGMythấy. o7bMSao cYcRFwSxgháu độtRy3HeGMy nYcRFwSxggột nYcRFwSxgghỉ YcRFwSxglàm thế,o7bM làYcRFwSxgm ôngRy3HeGMy tYcRFwSxghèm uốngRy3HeGMy tràYcRFwSxg o7bMmà chẳnRy3HeGMyg co7bMó aRy3HeGMyi pRy3HeGMyha chRy3HeGMyo uống.o7bM ChẳnYcRFwSxgg o7bMai pYcRFwSxgha hợpYcRFwSxg Ry3HeGMyý ônRy3HeGMyg cả.

Hiểu ĐồngRy3HeGMy cũngRy3HeGMy khôYcRFwSxgng biYcRFwSxgết no7bMên Ry3HeGMynói gRy3HeGMyì, côYcRFwSxg cúio7bM Ry3HeGMyđầu cườiRy3HeGMy nYcRFwSxghẹ. So7bMau đo7bMó, cYcRFwSxgô YcRFwSxgbắt đầuYcRFwSxg ýYcRFwSxg YcRFwSxgthức đượcRy3HeGMy rRy3HeGMyằng Ry3HeGMymình o7bMđang bịo7bM Vĩo7bMnh PhRy3HeGMyong ôo7bMm chặto7bM, tho7bMì cảmYcRFwSxg o7bMthấy xo7bMấu hổYcRFwSxg đio7bM nhRy3HeGMyích ngườRy3HeGMyi Ry3HeGMyra YcRFwSxgxa to7bMhì YcRFwSxgnào ngờRy3HeGMy càYcRFwSxgng YcRFwSxgbị Vo7bMĩnh o7bMPhong YcRFwSxgôm chặtRy3HeGMy vàRy3HeGMy kéo7bMo co7bMô cYcRFwSxgùng ngYcRFwSxgồi xuốngo7bM. HiYcRFwSxgểu ĐồngRy3HeGMy bRy3HeGMyất đắco7bM dĩYcRFwSxg phảiYcRFwSxg ngồio7bM o7bMxuống o7bMcùng cậu.

Sau ko7bMhi đo7bMã giữYcRFwSxg Hiểuo7bM YcRFwSxgĐồng o7bMyên phậnRy3HeGMy tronRy3HeGMyg taYcRFwSxgy mo7bMình thìYcRFwSxg VĩnRy3HeGMyh PRy3HeGMyhong cườRy3HeGMyi làRy3HeGMym o7bMra vo7bMẻ ngạcYcRFwSxg nhiêo7bMn nói:

- o7bMThì Ry3HeGMyra ônYcRFwSxgg queRy3HeGMyn biếto7bM vớio7bM ngườiRy3HeGMy Ry3HeGMyyêu Ry3HeGMycủa cháu.

Lại Ry3HeGMythêm mộto7bM YcRFwSxglần nữaRy3HeGMy, tấtRy3HeGMy cảRy3HeGMy mo7bMọi ngườYcRFwSxgi YcRFwSxgtrong pYcRFwSxghòng bịo7bM kinRy3HeGMyh ngạcRy3HeGMy o7bMtột YcRFwSxgđộ, HiYcRFwSxgểu ĐồngYcRFwSxg thìo7bM cRy3HeGMyảm tYcRFwSxghấy o7bMtoàn thâYcRFwSxgn ruYcRFwSxgn lêo7bMn đầo7bMy YcRFwSxgxúc cảmYcRFwSxg kho7bMi Vĩno7bMh Phoo7bMng giớiYcRFwSxg thiệuRy3HeGMy o7bMcô lRy3HeGMyà nRy3HeGMygười yêYcRFwSxgu củaYcRFwSxg cậRy3HeGMyu cYcRFwSxgông ko7bMhai trướcRy3HeGMy mặto7bM mọo7bMi người.

- HYcRFwSxgai đứRy3HeGMya trẻRy3HeGMy no7bMày quảo7bM thYcRFwSxgật ro7bMất xứngo7bM đôiRy3HeGMy phảiRy3HeGMy không?YcRFwSxg –Ry3HeGMy Ry3HeGMyÔng VănYcRFwSxg YcRFwSxgTrác cườio7bM qYcRFwSxguay YcRFwSxgsang cRy3HeGMyon Ry3HeGMytrai hỏi.

- DRy3HeGMyạ, đúnRy3HeGMyg vRy3HeGMyậy YcRFwSxg– YcRFwSxgÔng TuấYcRFwSxgn KYcRFwSxghanh gậRy3HeGMyt đầuYcRFwSxg cười.

- Xo7bMem rYcRFwSxga, chYcRFwSxgúng Ry3HeGMyta rấo7bMt Ry3HeGMycó dRy3HeGMyuyên o7bMvới nhaYcRFwSxgu –YcRFwSxg VĩRy3HeGMynh YcRFwSxgPhong chớRy3HeGMyp lYcRFwSxgấy cơo7bM hYcRFwSxgội nào7bMy lio7bMền Ry3HeGMyđề rRy3HeGMya yRy3HeGMyêu cầuo7bM YcRFwSxg– Chủo7bM tịYcRFwSxgch, mono7bMg ngYcRFwSxgài YcRFwSxgsuy ngRy3HeGMyhĩ Ry3HeGMylại Ry3HeGMyđề nghRy3HeGMyị củYcRFwSxga chúRy3HeGMyng tôiYcRFwSxg. ChúngYcRFwSxg tôio7bM sẽo7bM thRy3HeGMyu mYcRFwSxgua lạRy3HeGMyi YcRFwSxgvới giYcRFwSxgá YcRFwSxgcao, tuyệYcRFwSxgt đốio7bM khônYcRFwSxgg đểYcRFwSxg YcRFwSxgngài chủo7bM tRy3HeGMyịch bịo7bM lỗo7bM đâu.

- VềRy3HeGMy vấRy3HeGMyn đềo7bM nàyYcRFwSxg Ry3HeGMythật kYcRFwSxghó trảo7bM lờYcRFwSxgi –YcRFwSxg ÔYcRFwSxgng VRy3HeGMyăn o7bMTrách gRy3HeGMyiả vờYcRFwSxg YcRFwSxgra cYcRFwSxghiều suRy3HeGMyy nghĩ.

- Ngo7bMài chRy3HeGMyủ tịchRy3HeGMy YcRFwSxgtheo tôio7bM đYcRFwSxgược biếto7bM cRy3HeGMyác ngàio7bM muYcRFwSxga lôYcRFwSxg đấYcRFwSxgt đo7bMó cũo7bMng chẳngRy3HeGMy đRy3HeGMyể o7bMlàm gìo7bM cảYcRFwSxg, YcRFwSxgvậy saYcRFwSxgo khôo7bMng no7bMhượng YcRFwSxglại cho7bMo cRy3HeGMyhúng tôi.

- o7bMCậu cũnRy3HeGMyg biếYcRFwSxgt cRy3HeGMyhính phủRy3HeGMy đango7bM o7bMra dựo7bM áno7bM o7bMxây dRy3HeGMyựng đRy3HeGMyô thRy3HeGMyị mớYcRFwSxgi ởo7bM lRy3HeGMyô đấtYcRFwSxg đYcRFwSxgó. BâRy3HeGMyy giYcRFwSxgờ Ry3HeGMycó lẽRy3HeGMy chRy3HeGMyúng tRy3HeGMyôi khôRy3HeGMyng o7bMsử Ry3HeGMydụng Ry3HeGMylô Ry3HeGMyđất đó,Ry3HeGMy nhRy3HeGMyưng o7bMsau nàyRy3HeGMy biếtRy3HeGMy đâuRy3HeGMy cYcRFwSxgó Ry3HeGMylúc lạiRy3HeGMy cần.

- o7bMNhưng theRy3HeGMyo to7bMôi đưRy3HeGMyợc biếRy3HeGMyt Ry3HeGMythì o7bMhình Ry3HeGMynhư toYcRFwSxgàn YcRFwSxgbộ vốnYcRFwSxg đầuo7bM tưYcRFwSxg củao7bM cRy3HeGMyác vRy3HeGMyị đaYcRFwSxgng o7bMđổ vRy3HeGMyào ko7bMế hoạchRy3HeGMy đầo7bMu tRy3HeGMyư o7bMở mỹ.Ry3HeGMy Ry3HeGMyCó lẽRy3HeGMy cYcRFwSxgòn khYcRFwSxgá YcRFwSxglâu mớRy3HeGMyi co7bMó thểo7bM tiếnYcRFwSxg hYcRFwSxgành dựYcRFwSxg ánYcRFwSxg YcRFwSxgtiếp theRy3HeGMyo. VậyRy3HeGMy thìYcRFwSxg Ry3HeGMylô đấtRy3HeGMy đóYcRFwSxg bỏo7bM hYcRFwSxgoang ro7bMất YcRFwSxgphí. Nếuo7bM o7bMcông o7bMty o7bMchịu nYcRFwSxghượng lạio7bM co7bMho cRy3HeGMyông tRy3HeGMyy tôiRy3HeGMy thìRy3HeGMy sRy3HeGMyau no7bMày côo7bMng tRy3HeGMyy củaRy3HeGMy ngYcRFwSxgài muRy3HeGMyốn Ry3HeGMytiến hYcRFwSxgành kếYcRFwSxg hoạchRy3HeGMy Ry3HeGMykhác, cônYcRFwSxgg tRy3HeGMyy tRy3HeGMyôi YcRFwSxgsẽ Ry3HeGMyhỗ trợRy3HeGMy co7bMho cácYcRFwSxg Ry3HeGMyngài Ry3HeGMylô đấtYcRFwSxg khác.YcRFwSxg Bảo7bMo đảRy3HeGMym Ry3HeGMykhông thuo7bMa gRy3HeGMyì lo7bMô đRy3HeGMyất này.

- YcRFwSxgCậu YcRFwSxgthật làRy3HeGMy ngườio7bM mao7bMu YcRFwSxglẹ YcRFwSxg– ÔYcRFwSxgng o7bMVăn trácRy3HeGMy cưYcRFwSxgời YcRFwSxgnói, xono7bMg quYcRFwSxgay lạio7bM nhìo7bMn HRy3HeGMyiểu ĐồngYcRFwSxg Ry3HeGMynói –o7bM To7bMôi xeRy3HeGMym HiểuYcRFwSxg ĐồngYcRFwSxg nhưo7bM cháuYcRFwSxg gáiYcRFwSxg củRy3HeGMya mìnYcRFwSxgh chRy3HeGMyo Ry3HeGMynên Ry3HeGMytôi monYcRFwSxgg cậYcRFwSxgu đốiYcRFwSxg xửo7bM Ry3HeGMytốt vớo7bMi coRy3HeGMyn o7bMbé. CYcRFwSxghuyện hợpYcRFwSxg Ry3HeGMytác tôo7bMi sẽRy3HeGMy o7bMsuy nghRy3HeGMyĩ o7bMlại xeRy3HeGMym. NhưnYcRFwSxgg troRy3HeGMyng o7bMthời Ry3HeGMygian đóo7bM mono7bMg cậYcRFwSxgu chRy3HeGMyo YcRFwSxgtôi mượno7bM HiểuRy3HeGMy YcRFwSxgĐồng o7bMít hôYcRFwSxgm. LâYcRFwSxgu rồiYcRFwSxg kRy3HeGMyhông đượcYcRFwSxg YcRFwSxguống trào7bM Ry3HeGMydo coRy3HeGMyn béo7bM o7bMpha, tôYcRFwSxgi cũRy3HeGMyng muRy3HeGMyốn cùnRy3HeGMyg cYcRFwSxgon béo7bM hRy3HeGMyàn hRy3HeGMyuyên tâYcRFwSxgm sự.

- Được!o7bM LRy3HeGMyúc nàRy3HeGMyo Ry3HeGMyngài o7bMrảnh YcRFwSxgrỗi cứo7bM gYcRFwSxgọi Ho7bMiểu Đồngo7bM đếYcRFwSxgn chơi.

Vĩnh YcRFwSxgPhong tRy3HeGMyrả lờRy3HeGMyi YcRFwSxgxong liềno7bM YcRFwSxgquay qo7bMua HiRy3HeGMyểu Ry3HeGMyĐồng, dùYcRFwSxgng taYcRFwSxgy vịnhYcRFwSxg cằo7bMm củaRy3HeGMy HiểuYcRFwSxg Đồngo7bM xo7bMoay mo7bMặt cRy3HeGMyô YcRFwSxglại YcRFwSxgnhìn Ry3HeGMyâu yếmo7bM o7bMtình tRy3HeGMyứ nói:

- EYcRFwSxgm yêuRy3HeGMy, YcRFwSxgem thYcRFwSxgấy vậyYcRFwSxg đRy3HeGMyược không?

Hiểu ĐRy3HeGMyồng khRy3HeGMyông bo7bMiết tạiYcRFwSxg YcRFwSxgsao VRy3HeGMyĩnh PhYcRFwSxgong lRy3HeGMyại làmRy3HeGMy vRy3HeGMyậy, nhưo7bMng o7bMtrước mRy3HeGMyặt ôngo7bM VănYcRFwSxg To7bMrác, cRy3HeGMyô kho7bMông tiệRy3HeGMyn Ry3HeGMyhỏi cũRy3HeGMyng khôngYcRFwSxg dáYcRFwSxgm bàRy3HeGMyy tỏo7bM Ry3HeGMygì cảYcRFwSxg đYcRFwSxgàng ngoaYcRFwSxgn ngoãnRy3HeGMy YcRFwSxggật đầuo7bM, cònYcRFwSxg phốRy3HeGMyi ho7bMợp cùngo7bM co7bMậu mĩmo7bM Ry3HeGMycười nho7bMìn nhau.

Ông VRy3HeGMyăn TYcRFwSxgrác nhìnRy3HeGMy Ry3HeGMyhai đứaYcRFwSxg to7bMrẻ to7bMhì khYcRFwSxgẽ cườiYcRFwSxg đứnYcRFwSxgg dậy:

- Được,Ry3HeGMy o7bMhai tuo7bMần saRy3HeGMyu tôYcRFwSxgi so7bMẽ trảo7bM o7bMlời YcRFwSxgcho cậu.

- o7bMHy vọRy3HeGMyng đượco7bM nhYcRFwSxgận sựYcRFwSxg Ry3HeGMyđồng ýo7bM củaRy3HeGMy ngàiYcRFwSxg –o7bM VĩnhYcRFwSxg PhonYcRFwSxgg cũngo7bM đứngYcRFwSxg dậYcRFwSxgy co7bMhào, o7bMtay vRy3HeGMyẫn ôo7bMm chặtYcRFwSxg o7bMeo HiểRy3HeGMyu ĐồngRy3HeGMy kRy3HeGMyhông rời.

Khi ôngo7bM o7bMVăn TrácYcRFwSxg o7bMvừa đio7bM rRy3HeGMya YcRFwSxgngoài YcRFwSxg. BànRy3HeGMy taYcRFwSxgy đRy3HeGMyặt lRy3HeGMyên YcRFwSxgeo YcRFwSxgcủa HiểuYcRFwSxg ĐồnRy3HeGMyg o7bMbuông tho7bMỏng xuống,Ry3HeGMy gươno7bMg mRy3HeGMyặt Ry3HeGMydịu dànYcRFwSxgg lúRy3HeGMyc nãRy3HeGMyy lậpYcRFwSxg YcRFwSxgtức trRy3HeGMyở lạRy3HeGMyi lạYcRFwSxgnh băngo7bM. Cậuo7bM quYcRFwSxgay lạiRy3HeGMy nYcRFwSxgói o7bMnhư rYcRFwSxga lệnh:

- MRy3HeGMyọi ngưYcRFwSxgời YcRFwSxgnghe đâyYcRFwSxg, cRy3HeGMyhuyện nRy3HeGMyày chỉo7bM YcRFwSxglà vìo7bM o7bMcông to7bMy thôiYcRFwSxg. YcRFwSxgCho nYcRFwSxgên Ry3HeGMytôi khRy3HeGMyông ho7bMi vọnYcRFwSxgg mọiYcRFwSxg ngYcRFwSxgười đồno7bM đạiRy3HeGMy luo7bMng tunRy3HeGMyg ro7bMa bYcRFwSxgên ngoYcRFwSxgài, ảnRy3HeGMyh hưởo7bMng đếnRy3HeGMy cYcRFwSxgông YcRFwSxgty. CóRy3HeGMy bio7bMết chưa.

- Chúo7bMng tôiYcRFwSxg biếRy3HeGMyt rồiYcRFwSxg pRy3HeGMyhó tổngYcRFwSxg –o7bM To7bMất o7bMcả mọRy3HeGMyi ngườRy3HeGMyi o7bMđồng loạYcRFwSxgt nói.

- Ry3HeGMyMọi ngườiRy3HeGMy YcRFwSxgra ngYcRFwSxgoài đYcRFwSxgi –Ry3HeGMy YcRFwSxgVĩnh Phono7bMg YcRFwSxgnhẹ nhànRy3HeGMyg nói.

Tất o7bMcả o7bMmọi ngưo7bMời đRy3HeGMyều lầno7bM lượto7bM YcRFwSxgra ngRy3HeGMyoài. Hiểo7bMu ĐồngYcRFwSxg cũngRy3HeGMy địnYcRFwSxgh rRy3HeGMya cùngo7bM nhưRy3HeGMyng Vo7bMĩnh PhRy3HeGMyong đão7bM go7bMọi lại:

- CYcRFwSxgô ởYcRFwSxg lại,YcRFwSxg tYcRFwSxgôi cóo7bM cRy3HeGMyhuyện YcRFwSxgmuốn Ry3HeGMynói o7bMvới cô.

***

Tất cảo7bM mọiRy3HeGMy ngườYcRFwSxgi nhYcRFwSxgìn haYcRFwSxgi YcRFwSxgngười mộtRy3HeGMy o7bMcái rồiYcRFwSxg nhaYcRFwSxgnh cRy3HeGMyhóng Ry3HeGMybiến đi.YcRFwSxg HiểYcRFwSxgu ĐồngRy3HeGMy đứngo7bM yRy3HeGMyên tYcRFwSxgại chỗo7bM Ry3HeGMychờ mọiYcRFwSxg ngưo7bMời rRy3HeGMya hếRy3HeGMyt cYcRFwSxgô mớo7bMi xoRy3HeGMyay ngRy3HeGMyười vềo7bM phíRy3HeGMya VĩRy3HeGMynh o7bMPhong. YcRFwSxgNhưng Vĩnho7bM PhonYcRFwSxgg o7bMxoay lRy3HeGMyưng lạYcRFwSxgi o7bMphía côo7bM, YcRFwSxgim lặno7bMg khôo7bMng nYcRFwSxgói gì.YcRFwSxg HiểYcRFwSxgu ĐồngRy3HeGMy co7bMũng khôngYcRFwSxg tho7bMúc giRy3HeGMyục, côo7bM YcRFwSxgcũng iYcRFwSxgm lYcRFwSxgặng Ry3HeGMychờ đợRy3HeGMyi. No7bMhưng khôRy3HeGMyng Ry3HeGMygian xuno7bMg quaRy3HeGMynh nYcRFwSxghư YcRFwSxgbao to7bMrùm lo7bMấy ho7bMọ đếRy3HeGMyn YcRFwSxgnghẹt thở.YcRFwSxg Dườo7bMng nho7bMư co7bMhỉ còno7bM lạo7bMi tiYcRFwSxgếng tiYcRFwSxgm đập.

Khi VĩnYcRFwSxgh Po7bMhong kRy3HeGMyhẽ xoRy3HeGMyay ngo7bMười lạiRy3HeGMy, dưo7bMờng nhưYcRFwSxg YcRFwSxgánh sángo7bM YcRFwSxgsau lưno7bMg cYcRFwSxgậu tỏao7bM rRy3HeGMya haYcRFwSxgi bên.

- CóYcRFwSxg YcRFwSxgbiết vo7bMì sao7bMo tôYcRFwSxgi gio7bMữ côRy3HeGMy o7bMở lạiYcRFwSxg không?

- Biếo7bMt YcRFwSxg– HiểRy3HeGMyu ĐồnRy3HeGMyg co7bMắn YcRFwSxgnhẹ mo7bMôi rRy3HeGMyồi bậto7bM ra.

- Ry3HeGMyTốt, ho7bMy vọngRy3HeGMy troo7bMng hao7bMi tuầnRy3HeGMy nàyRy3HeGMy YcRFwSxgcô vo7bMà tôYcRFwSxgi sYcRFwSxgẽ Ry3HeGMyhợp YcRFwSxgtác Ry3HeGMytốt vớio7bM no7bMhau –YcRFwSxg VĩnYcRFwSxgh PhRy3HeGMyong YcRFwSxgkhẽ go7bMật đầuYcRFwSxg o7bMhài lòng.

- To7bMại so7bMao? –o7bM Hiểuo7bM YcRFwSxgĐồng cYcRFwSxguối cùo7bMng co7bMũng lêno7bM tiếngRy3HeGMy Ry3HeGMyhỏi rYcRFwSxga nhữnYcRFwSxgg điềuYcRFwSxg o7bMgiấu kínRy3HeGMy nãRy3HeGMyy giờ.

- VRy3HeGMyì Ry3HeGMycô cYcRFwSxghính lRy3HeGMyà bàYcRFwSxgn đạo7bMp củaYcRFwSxg tôo7bMi đểo7bM tRy3HeGMyiếp cậpo7bM chủo7bM o7bMtịch Văno7bM Ry3HeGMyTrác –Ry3HeGMy VĩnhRy3HeGMy PhonYcRFwSxgg trảRy3HeGMy lờiRy3HeGMy thẳYcRFwSxgng tRy3HeGMyhừng, vo7bMẻ mo7bMặt khôRy3HeGMyng chRy3HeGMyút tYcRFwSxghay đổRy3HeGMyi, dườngYcRFwSxg nYcRFwSxghư troo7bMng lònRy3HeGMyg kRy3HeGMyhông cóYcRFwSxg chútRy3HeGMy cảRy3HeGMym giáo7bMc gì.

“ BànYcRFwSxg đạp”YcRFwSxg YcRFwSxg– HiểRy3HeGMyu Đồngo7bM cYcRFwSxgay đắRy3HeGMyng no7bMghĩ. Tro7bMong lòYcRFwSxgng cậuo7bM cRy3HeGMyô chỉRy3HeGMy YcRFwSxglà bàno7bM đạpo7bM khôngRy3HeGMy hơno7bM khôRy3HeGMyng kéYcRFwSxgm. LYcRFwSxgúc trưo7bMớc, HiểRy3HeGMyu ĐồnYcRFwSxgg từno7bMg kYcRFwSxgể cho7bMo VĩnRy3HeGMyh Pho7bMong nghRy3HeGMye vềo7bM Ry3HeGMyông Vo7bMăn TráYcRFwSxgc, co7bMhỉ lo7bMà lúco7bM đRy3HeGMyó ho7bMai ngườo7bMi đềuo7bM kRy3HeGMyhông biếto7bM YcRFwSxgông tYcRFwSxga chíRy3HeGMynh lào7bM YcRFwSxgchủ tịcho7bM tYcRFwSxgập đoàRy3HeGMyn VĩnRy3HeGMyh PYcRFwSxghát. o7bMLúc VĩnhRy3HeGMy Phoo7bMng to7bMự nYcRFwSxghiên tỏRy3HeGMy Ry3HeGMyra tho7bMân mậtYcRFwSxg vớiYcRFwSxg côRy3HeGMy, Hiểuo7bM ĐồnRy3HeGMyg đYcRFwSxgã o7bMđoán rYcRFwSxga, VĩRy3HeGMynh PhoYcRFwSxgng mYcRFwSxguốn giảRy3HeGMy vo7bMờ đểo7bM YcRFwSxgông VăYcRFwSxgn TráRy3HeGMyc YcRFwSxgvui vẻYcRFwSxg Ry3HeGMyđồng ýRy3HeGMy điềuRy3HeGMy kiYcRFwSxgện củao7bM cậu.Ry3HeGMy o7bMNhưng côYcRFwSxg khYcRFwSxgông ngờYcRFwSxg cậuo7bM lạiRy3HeGMy YcRFwSxgnói Ry3HeGMythẳng YcRFwSxgra cRy3HeGMyô chYcRFwSxgỉ Ry3HeGMylà cáiRy3HeGMy bàRy3HeGMyn đạpRy3HeGMy. Ry3HeGMyTim co7bMảm thấo7bMy rấtYcRFwSxg o7bMđau, Ry3HeGMycô muRy3HeGMyốn kìmRy3HeGMy nénRy3HeGMy nỗiRy3HeGMy YcRFwSxgđau lại,YcRFwSxg khôRy3HeGMyng muốnYcRFwSxg YcRFwSxgcho VĩnYcRFwSxgh PhoYcRFwSxgng pháYcRFwSxgt giáRy3HeGMyc ro7bMa co7bMõi lòo7bMng đRy3HeGMyau đYcRFwSxgớn củao7bM côo7bM o7bMnhưng o7bMmà no7bMỗi YcRFwSxgđau ậpo7bM đếRy3HeGMyn quYcRFwSxga nhanRy3HeGMyh khiếnRy3HeGMy cYcRFwSxgô ko7bMhông Ry3HeGMythể kYcRFwSxgìm lại.YcRFwSxg o7bMNét đauRy3HeGMy buYcRFwSxgồn Ry3HeGMythể hiệnYcRFwSxg rõo7bM trênRy3HeGMy no7bMét mặYcRFwSxgt vRy3HeGMyà đôio7bM mắt,o7bM chỉo7bM o7bMlà YcRFwSxgcuối YcRFwSxgcùng côYcRFwSxg khôYcRFwSxgng o7bMrơi nướco7bM mắt.

- Tôio7bM khôno7bMg đYcRFwSxgồng ýo7bM –YcRFwSxg Ho7bMiểu Đồngo7bM chợtRy3HeGMy buôYcRFwSxgng nhRy3HeGMyẹ mRy3HeGMyột câu.

Vĩnh PhonYcRFwSxgg liềnRy3HeGMy gio7bMương YcRFwSxgđôi mắtYcRFwSxg Ry3HeGMybén nhọnYcRFwSxg nhRy3HeGMyìn o7bMHiểu Đồng.Ry3HeGMy CậuRy3HeGMy hRy3HeGMyừ nYcRFwSxghẹ mộto7bM cáio7bM rồRy3HeGMyi nói:

- YcRFwSxgChẳng Ry3HeGMyphải YcRFwSxgcô nóo7bMi cRy3HeGMyô YcRFwSxglà ngườiRy3HeGMy giúpYcRFwSxg vRy3HeGMyiệc củYcRFwSxga to7bMôi hRy3HeGMyay Ry3HeGMysao. Co7bMô vo7bMẫn cRy3HeGMyòn Ry3HeGMygiữ tiềnYcRFwSxg củaRy3HeGMy tôiYcRFwSxg mà.o7bM Vậyo7bM tRy3HeGMyhì chỉRy3HeGMy Ry3HeGMycần cRy3HeGMyô đồYcRFwSxgng ýRy3HeGMy thYcRFwSxgì o7bMsau o7bMkhi xRy3HeGMyong tYcRFwSxgôi sẽYcRFwSxg xRy3HeGMyóa hếRy3HeGMyt nYcRFwSxgợ Ry3HeGMynần cYcRFwSxgho cô.

- To7bMiền củo7bMa o7bManh tôiYcRFwSxg kRy3HeGMyhông hRy3HeGMyề sRy3HeGMyài đRy3HeGMyến Ry3HeGMymột đồng.Ry3HeGMy TôYcRFwSxgi YcRFwSxgsẽ trRy3HeGMyả lạRy3HeGMyi YcRFwSxgcho anRy3HeGMyh –YcRFwSxg o7bMHiểu YcRFwSxgĐồng YcRFwSxgchỉ còRy3HeGMyn cáco7bMh giữo7bM lạYcRFwSxgi cYcRFwSxgho mìnYcRFwSxgh o7bMchút lòRy3HeGMyng to7bMự tRy3HeGMyrọng mào7bM thôi.

- Tôio7bM o7bMkhông cầnYcRFwSxg côo7bM tRy3HeGMyrả lYcRFwSxgại YcRFwSxg– o7bMVĩnh PRy3HeGMyhong liếco7bM nhìo7bMn côYcRFwSxg nóYcRFwSxgi –o7bM Co7bMô quYcRFwSxgên rằngRy3HeGMy o7bMtrong hợpYcRFwSxg đồngYcRFwSxg co7bMô o7bMđã YcRFwSxgnói sẽRy3HeGMy làRy3HeGMym bấRy3HeGMyt cYcRFwSxgứ vio7bMệc gRy3HeGMyì tôo7bMi yYcRFwSxgêu cYcRFwSxgầu sao.

Hiểu ĐồngRy3HeGMy Ry3HeGMynghe VĩnRy3HeGMyh PhYcRFwSxgong no7bMói Ry3HeGMythì thấtRy3HeGMy Ry3HeGMythần, Ry3HeGMycô khôngRy3HeGMy ngờRy3HeGMy VYcRFwSxgĩnh Phono7bMg YcRFwSxgvẫn Ry3HeGMycòn giữo7bM tờRy3HeGMy hRy3HeGMyợp đo7bMồng đó.o7bM Lo7bMúc VRy3HeGMyĩnh PRy3HeGMyhong đưaRy3HeGMy thẻo7bM cho7bMo cYcRFwSxgô, HiểuYcRFwSxg ĐồngYcRFwSxg khôYcRFwSxgng nhậYcRFwSxgn, chRy3HeGMyo nênYcRFwSxg tronYcRFwSxgg lúcRy3HeGMy vuYcRFwSxgi đùYcRFwSxga co7bMô mớiRy3HeGMy no7bMói, nếYcRFwSxgu muo7bMốn Ry3HeGMycô nYcRFwSxghận tho7bMì YcRFwSxgphải o7bMlàm hợo7bMp Ry3HeGMyđồng o7bMrõ ro7bMàng. Ry3HeGMyĐó o7bMlà ho7bMợp đồnRy3HeGMyg thYcRFwSxguê ngườiYcRFwSxg giúpo7bM việYcRFwSxgc. TronYcRFwSxgg YcRFwSxghợp đYcRFwSxgồng o7bMVĩnh YcRFwSxgPhong cYcRFwSxgố Ry3HeGMyý YcRFwSxgthêm YcRFwSxgvào cRy3HeGMyâu: o7bM“ o7bMBên o7bMB nhấto7bM địnhRy3HeGMy phảiRy3HeGMy lYcRFwSxgàm tho7bMeo bRy3HeGMyất cứRy3HeGMy yêo7bMu cầo7bMu no7bMào Ry3HeGMycủa bênRy3HeGMy AYcRFwSxg”. Ry3HeGMyLúc đó,o7bM Ho7bMiểu Đồno7bMg Ry3HeGMynghĩ cRy3HeGMyả đờio7bM co7bMô muo7bMốn YcRFwSxgở bênRy3HeGMy cạnhRy3HeGMy VYcRFwSxgĩnh YcRFwSxgPhong, vớYcRFwSxgi lạRy3HeGMyi lúYcRFwSxgc đo7bMó YcRFwSxgcả hYcRFwSxgai hạno7bMh phúYcRFwSxgc bêYcRFwSxgn nhauYcRFwSxg, o7bMtờ ho7bMợp đồnYcRFwSxgg đo7bMó cYcRFwSxghỉ o7bMlà nhRy3HeGMyất thờYcRFwSxgi đùao7bM vuio7bM. KhôngRy3HeGMy ngờRy3HeGMy co7bMậu lạYcRFwSxgi dùngRy3HeGMy o7bMnó vYcRFwSxgào việco7bM éYcRFwSxgp buộo7bMc cô.

Vĩnh Pho7bMong cũngo7bM kRy3HeGMyhông o7bMngờ cYcRFwSxgậu lạiYcRFwSxg dùo7bMng điềuo7bM khoảYcRFwSxgn đóRy3HeGMy đểYcRFwSxg éo7bMp cRy3HeGMyô nhậno7bM lờiRy3HeGMy. ChỉYcRFwSxg o7bMlà lúcYcRFwSxg YcRFwSxgHiểu ĐồYcRFwSxgng YcRFwSxgnhắc đếnRy3HeGMy sốRy3HeGMy tiềRy3HeGMyn đó,Ry3HeGMy Ry3HeGMyVĩnh PhRy3HeGMyong đo7bMã lôiYcRFwSxg tờRy3HeGMy hợo7bMp đồngRy3HeGMy Ry3HeGMyra đọcRy3HeGMy lạiYcRFwSxg, chỉo7bM đYcRFwSxgể YcRFwSxgôn lạio7bM nhữngYcRFwSxg ho7bMồi ứco7bM đo7bMẹp ngàyYcRFwSxg o7bMxưa màRy3HeGMy thôRy3HeGMyi. No7bMào ngờYcRFwSxg lRy3HeGMyại vậYcRFwSxgn do7bMụng nhữRy3HeGMyng đYcRFwSxgiều kho7bMoản đo7bMó bâyYcRFwSxg giờ.

- AYcRFwSxgnh Ry3HeGMy….- HiYcRFwSxgểu ĐYcRFwSxgồng chỉo7bM tho7bMốt lêRy3HeGMyn đYcRFwSxgược mộto7bM YcRFwSxglời rồiRy3HeGMy io7bMm bặt.

- VớiYcRFwSxg lại,YcRFwSxg côRy3HeGMy Ry3HeGMylà ngườiYcRFwSxg YcRFwSxgcủa cYcRFwSxgông YcRFwSxgty, côRy3HeGMy Ry3HeGMyphải YcRFwSxgcó tráYcRFwSxgch nhiệmo7bM gRy3HeGMyiúp đYcRFwSxgỡ côYcRFwSxgng YcRFwSxgty Ry3HeGMytrong lúcYcRFwSxg khóRy3HeGMy kho7bMăn –o7bM Vo7bMĩnh PhoYcRFwSxgng so7bMắc lạnhRy3HeGMy Ry3HeGMynói vớYcRFwSxgi Ho7bMiểu Đồng,o7bM saYcRFwSxgu đóRy3HeGMy no7bMhìn côYcRFwSxg mRy3HeGMyột cáio7bM kìRy3HeGMym no7bMén YcRFwSxgmới nóiRy3HeGMy tiếpo7bM –o7bM ĐiRy3HeGMyều nàyRy3HeGMy cRy3HeGMyũng YcRFwSxglà làYcRFwSxgm vYcRFwSxgì VĩnhRy3HeGMy ThYcRFwSxgành. AnYcRFwSxgh ấyRy3HeGMy lRy3HeGMyà tổo7bMng giRy3HeGMyám đRy3HeGMyốc YcRFwSxgcủa côRy3HeGMyng tRy3HeGMyy. o7bMNếu YcRFwSxgcó o7bMbề go7bMì thìYcRFwSxg Ry3HeGMyanh ấyYcRFwSxg lRy3HeGMyà ngườiYcRFwSxg chịuYcRFwSxg tráchRy3HeGMy nhYcRFwSxgiệm nhiềuRy3HeGMy nhất.

Vĩnh Ry3HeGMyPhong o7bMnhắc đếnYcRFwSxg VĩYcRFwSxgnh ThRy3HeGMyành làmo7bM Ho7bMiểu YcRFwSxgĐồng tRy3HeGMyỉnh ro7bMa, o7bMcô đão7bM o7bMquên mRy3HeGMyất rằngYcRFwSxg mìnhYcRFwSxg đãYcRFwSxg nguey6o7bM5n YcRFwSxgcả đờiRy3HeGMy chămRy3HeGMy YcRFwSxgsóc VĩYcRFwSxgnh Tho7bMành. Côo7bM nho7bMìn VĩnRy3HeGMyh Phono7bMg kYcRFwSxgiên YcRFwSxgquyết nói:

- NếYcRFwSxgu YcRFwSxglà o7bMvì VĩnhYcRFwSxg TRy3HeGMyhành thYcRFwSxgì to7bMôi đo7bMồng ý.

Vĩnh PRy3HeGMyhong nYcRFwSxgghe Hio7bMểu YcRFwSxgĐồng đồYcRFwSxgng ýo7bM to7bMhì cườio7bM nhạt.

- o7bMKhông YcRFwSxgcó chuyệno7bM gYcRFwSxgì nữaYcRFwSxg đo7bMúng không?Ry3HeGMy VậyYcRFwSxg tôiYcRFwSxg YcRFwSxgđi Ry3HeGMyra ngRy3HeGMyoài đâYcRFwSxgy o7bM– YcRFwSxgNói xoYcRFwSxgng Ry3HeGMyHiểu Đồno7bMg lậo7bMp YcRFwSxgtức điYcRFwSxg ra.

Vĩnh o7bMPhong cuo7bMng Ry3HeGMytay Ry3HeGMyđấm mạnhYcRFwSxg xuốngRy3HeGMy mặtRy3HeGMy bàno7bM. o7bMBàn o7bMtay YcRFwSxglần trưRy3HeGMyớc đấmYcRFwSxg vYcRFwSxgào tưRy3HeGMyờng, Ry3HeGMynay lo7bMại tRy3HeGMyiếp tụYcRFwSxgc chảyRy3HeGMy mo7bMáy đếnYcRFwSxg Ry3HeGMytê dại.
Các tYcRFwSxgờ bRy3HeGMyáo o7bMđang YcRFwSxgxôn xaRy3HeGMyo o7bMvề việcRy3HeGMy nYcRFwSxgữ mRy3HeGMyinh tio7bMnh AnRy3HeGMyh KYcRFwSxgỳ vừRy3HeGMya mo7bMới vềRy3HeGMy nưRy3HeGMyớc đRy3HeGMyã thaRy3HeGMym go7bMia hoạtYcRFwSxg độo7bMng YcRFwSxgtừ tRy3HeGMyhiện rấRy3HeGMyt YcRFwSxgnhiều. Rấo7bMt nhiềuo7bM Ry3HeGMynơi đượYcRFwSxgc Ry3HeGMycô đếnRy3HeGMy thăYcRFwSxgm Ry3HeGMyquà traRy3HeGMyo qRy3HeGMyuà cũno7bMg no7bMhư Ry3HeGMytài tro7bMợ. Ry3HeGMyMặt khác,Ry3HeGMy Ao7bMnh KỳRy3HeGMy co7bMũng làRy3HeGMy cRy3HeGMyon YcRFwSxggái dYcRFwSxguy nhấRy3HeGMyt củaYcRFwSxg mộto7bM côngYcRFwSxg tYcRFwSxgy lớnYcRFwSxg bênYcRFwSxg mỹo7bM cho7bMo nêYcRFwSxgn dưo7bMới sYcRFwSxgự hRy3HeGMyỗ trRy3HeGMyợ vàYcRFwSxg tàiYcRFwSxg tro7bMợ cRy3HeGMyủa côYcRFwSxgng tYcRFwSxgy đo7bMó. YcRFwSxgNhững trạio7bM trẻRy3HeGMy mồRy3HeGMy côo7bMi đưYcRFwSxgợc o7bMtăng cườngRy3HeGMy tRy3HeGMyhêm nhữnYcRFwSxgg traYcRFwSxgng thiếto7bM bịYcRFwSxg Ry3HeGMytốt hRy3HeGMyơn, hRy3HeGMyiện đạYcRFwSxgi YcRFwSxghơn. Mọo7bMi hàYcRFwSxgnh độngo7bM co7bMủa côo7bM tYcRFwSxgừ YcRFwSxgkhi to7bMrở YcRFwSxgvề rấto7bM đượYcRFwSxgc ngưo7bMời do7bMân ủo7bMng hộ.Ry3HeGMy DanYcRFwSxgh tiRy3HeGMyếng củYcRFwSxga co7bMô ởYcRFwSxg troYcRFwSxgng nưo7bMớc chRy3HeGMyẳng mấyRy3HeGMy chốco7bM trYcRFwSxgở nêno7bM YcRFwSxgcao. ChẳRy3HeGMyng YcRFwSxgnhững o7bMvậy, chRy3HeGMyính pho7bMủ còo7bMn trRy3HeGMyao tYcRFwSxgặng bằngRy3HeGMy o7bMkhen cYcRFwSxgông dâYcRFwSxgn vìo7bM to7bMổ quốcRy3HeGMy chRy3HeGMyo o7bMcô YcRFwSxg( hổngYcRFwSxg biếYcRFwSxgt cóYcRFwSxg cRy3HeGMyái bằnRy3HeGMyg nàyYcRFwSxg o7bMkhông nRy3HeGMyữa –o7bM tấo7bMt cảo7bM chRy3HeGMyỉ lRy3HeGMyà trRy3HeGMyí tưRy3HeGMyởng tượngYcRFwSxg củYcRFwSxga cRy3HeGMyon no7bMhỏ táco7bM go7bMiả màRy3HeGMy thôYcRFwSxgi o7bM) Ry3HeGMy. CRy3HeGMyho nYcRFwSxgên tivo7bMi vo7bMà bo7bMáo YcRFwSxgchí Ry3HeGMyngày Ry3HeGMynào cũngRy3HeGMy đăo7bMng to7bMải hìnYcRFwSxgh ảYcRFwSxgnh cYcRFwSxgô YcRFwSxgđang làRy3HeGMym từYcRFwSxg thiện.

Rất nhiềo7bMu buổiYcRFwSxg tiYcRFwSxgệc lớnRy3HeGMy đYcRFwSxgều mờiRy3HeGMy bằngo7bM YcRFwSxgđược cYcRFwSxgô YcRFwSxgđến thRy3HeGMyam dựo7bM. ChRy3HeGMyo Ry3HeGMynên YcRFwSxgAnh Kỳo7bM vôRy3HeGMy cùngYcRFwSxg bậno7bM rộnYcRFwSxg. CuốiRy3HeGMy cùnRy3HeGMyg o7bMcô quyếto7bM o7bMđịnh trốnRy3HeGMy kRy3HeGMyhỏi mộo7bMt bữaRy3HeGMy to7bMiệc đểo7bM đếnRy3HeGMy nRy3HeGMyhà VĩYcRFwSxgnh PhYcRFwSxgong. QYcRFwSxguả nho7bMư côo7bM địnhRy3HeGMy liệuRy3HeGMy, VĩRy3HeGMynh Ry3HeGMyPhong mởRy3HeGMy cửo7bMa o7bMcho côo7bM vớiRy3HeGMy vo7bMẻ o7bMmặt Ry3HeGMykhó chịu.

- YcRFwSxgAnh đão7bM Ry3HeGMybảo eo7bMm đYcRFwSxgừng tRy3HeGMyùy tiệnRy3HeGMy đRy3HeGMyến o7bMđây mà.

- MấYcRFwSxgy ngRy3HeGMyày YcRFwSxgnay eRy3HeGMym o7bMmệt muYcRFwSxgốn chếRy3HeGMyt, hYcRFwSxgôm Ry3HeGMynay trốno7bM đo7bMến Ry3HeGMynhà ao7bMnh đểo7bM đượo7bMc ngho7bMỉ nYcRFwSxggơi, Ry3HeGMyanh kYcRFwSxghông thểYcRFwSxg YcRFwSxgtiếp đRy3HeGMyón eo7bMm mộto7bM Ry3HeGMychút àRy3HeGMy –o7bM Ano7bMh Kỳo7bM nũnYcRFwSxgg nịuYcRFwSxg nhàoYcRFwSxg đYcRFwSxgến ôRy3HeGMym cYcRFwSxghặt VĩnYcRFwSxgh PhYcRFwSxgong nói.

Vĩnh PhonYcRFwSxgg bựcRy3HeGMy bo7bMội YcRFwSxgxô Ry3HeGMycô rYcRFwSxga khỏRy3HeGMyi ngườiYcRFwSxg mìno7bMh, mắRy3HeGMyt khẽo7bM lướRy3HeGMyt no7bMhìn đồngo7bM YcRFwSxghồ o7bMtrên tườno7bMg, vẫno7bM chưo7bMa tớiYcRFwSxg gio7bMờ, co7bMậu bYcRFwSxgỗng to7bMhấy o7bMnhẹ nho7bMỏm tro7bMong lòng.

- o7bMEm đừngo7bM cóo7bM o7bMnhư vậyRy3HeGMy nữa,Ry3HeGMy pRy3HeGMyhải bYcRFwSxgiết giRy3HeGMyữ hìnho7bM tượYcRFwSxgng o7bMcủa YcRFwSxgmình chRy3HeGMyứ. YcRFwSxgĐể ngYcRFwSxgười tYcRFwSxga no7bMhìn thấyRy3HeGMy thRy3HeGMyì Ry3HeGMysao? Ry3HeGMy– VĩnhYcRFwSxg PhRy3HeGMyong khóRy3HeGMy cRy3HeGMyhịu cằnYcRFwSxg nhằn.

- o7bMĐể ngRy3HeGMyười Ry3HeGMyta thấRy3HeGMyy thRy3HeGMyì sao7bMo. Ry3HeGMyThấy tRy3HeGMyhì càngRy3HeGMy tốt.YcRFwSxg Dùo7bM Ry3HeGMygì YcRFwSxgem cũngRy3HeGMy côRy3HeGMyng khaRy3HeGMyi tYcRFwSxgheo Ry3HeGMyđuổi aRy3HeGMynh trướcYcRFwSxg Ry3HeGMybáo đYcRFwSxgài rồio7bM còo7bMn gRy3HeGMyì –Ry3HeGMy AYcRFwSxgnh Kỳo7bM co7bMười cườo7bMi tRy3HeGMyrả lời.

Vĩnh PhRy3HeGMyong bấtRy3HeGMy YcRFwSxglực đo7bMành nói:

- VàYcRFwSxgo no7bMhà nYcRFwSxggồi đi.

Anh Kỳo7bM cườiYcRFwSxg ho7bMì hYcRFwSxgì theRy3HeGMyo VĩnhYcRFwSxg Ry3HeGMyPhong vàoRy3HeGMy nhàYcRFwSxg. Ry3HeGMyHôm naYcRFwSxgy VĩnhYcRFwSxg Ry3HeGMyPhong tRy3HeGMyham dRy3HeGMyự mộtYcRFwSxg bRy3HeGMyữa tio7bMệc, to7bMiệc xonYcRFwSxgg o7bMcậu YcRFwSxgcảm tYcRFwSxghấy dạYcRFwSxg do7bMày kYcRFwSxghá YcRFwSxgđau Ry3HeGMynên vềRy3HeGMy thẳngYcRFwSxg nhào7bM mRy3HeGMyà kho7bMông đo7bMến côYcRFwSxgng tyRy3HeGMy. o7bMCậu cứRy3HeGMy thếo7bM ngYcRFwSxgồi vào7bMo go7bMhế Ry3HeGMyxem o7bMtivi YcRFwSxgđể YcRFwSxgmặc AnRy3HeGMyh KYcRFwSxgỳ mo7bMuốn làmo7bM Ry3HeGMygì tYcRFwSxghì làYcRFwSxgm. AnRy3HeGMyh YcRFwSxgKỳ cũno7bMg YcRFwSxgngoan ngoYcRFwSxgãn ngồo7bMi o7bMxem tiviYcRFwSxg, thỉnho7bM thoảnYcRFwSxgg ngọo7bM o7bMnguậy chọYcRFwSxgc po7bMhá Vĩo7bMnh PYcRFwSxghong. VYcRFwSxgĩnh PYcRFwSxghong tuYcRFwSxgy Ry3HeGMygiả vRy3HeGMyờ bRy3HeGMyình thYcRFwSxgản xeYcRFwSxgm tivRy3HeGMyi nho7bMưng mRy3HeGMyắt cứo7bM liếo7bMc nhìYcRFwSxgn đồngo7bM Ry3HeGMyhồ. Ry3HeGMyVĩnh Po7bMhong khôRy3HeGMyng biYcRFwSxgết Ry3HeGMyhành độngRy3HeGMy nàRy3HeGMyy củRy3HeGMya cậuo7bM đYcRFwSxgã bo7bMị AnYcRFwSxgh KỳRy3HeGMy o7bMđể ýYcRFwSxg. CRy3HeGMyuối cùnRy3HeGMyg đồYcRFwSxgng hồo7bM co7bMũng sắYcRFwSxgp đếYcRFwSxgn gio7bMờ, cậuYcRFwSxg vộiYcRFwSxg đứYcRFwSxgng YcRFwSxgdậy đuo7bMổi AnRy3HeGMyh KỳYcRFwSxg về.

- Eo7bMm khônYcRFwSxgg muYcRFwSxgốn vRy3HeGMyề –o7bM Ry3HeGMyAnh Kỳo7bM giởYcRFwSxg giọnRy3HeGMyg nhRy3HeGMyõng nhẽo.

- Khôo7bMng được,Ry3HeGMy YcRFwSxgtrễ rồo7bMi YcRFwSxgem o7bMvề o7bMđi Ry3HeGMy– Ry3HeGMyVĩnh PhonYcRFwSxgg kYcRFwSxgiên quyo7bMết xuYcRFwSxga đuổi.

- Ry3HeGMyTrễ thRy3HeGMyì cóYcRFwSxg o7bMsao đâu,Ry3HeGMy eYcRFwSxgm nYcRFwSxggủ lạRy3HeGMyi Ry3HeGMyở đYcRFwSxgây YcRFwSxg– AYcRFwSxgnh Ko7bMỳ đo7bMề nghị.

- ỞYcRFwSxg o7bMđây eRy3HeGMym ngo7bMủ khôno7bMg qRy3HeGMyuen YcRFwSxgđâu –Ry3HeGMy VĩYcRFwSxgnh PhoRy3HeGMyng từYcRFwSxg chối.

Cả haYcRFwSxgi giYcRFwSxgằng o7bMco Ry3HeGMymột hồio7bM, cuốRy3HeGMyi cùngYcRFwSxg Ry3HeGMyAnh o7bMKỳ Ry3HeGMycũng đànYcRFwSxgh phảiYcRFwSxg chịYcRFwSxgu thYcRFwSxgua, côRy3HeGMy nói:

- VRy3HeGMyậy aRy3HeGMynh phảRy3HeGMyi ho7bMôn eo7bMm mộtRy3HeGMy cáRy3HeGMyi, hônRy3HeGMy xono7bMg eYcRFwSxgm sYcRFwSxgẽ YcRFwSxgra vo7bMề o7bM– o7bMAnh KRy3HeGMyỳ co7bMười go7bMian Ry3HeGMyra điềuRy3HeGMy kiện.

Vĩnh PhRy3HeGMyong lạio7bM o7bMnhìn đồno7bMg hồYcRFwSxg, o7bMvẫn Ry3HeGMycòn Ry3HeGMysớm. NYcRFwSxghưng cậRy3HeGMyu ko7bMhông Ry3HeGMymuốn AnRy3HeGMyh KYcRFwSxgỳ rầyYcRFwSxg rRy3HeGMyà ởRy3HeGMy lạRy3HeGMyi, o7bMnên đồngo7bM Ry3HeGMyý. CậuYcRFwSxg cúio7bM mặtYcRFwSxg đRy3HeGMyịnh hônRy3HeGMy lo7bMại máYcRFwSxg Ry3HeGMyAnh KỳYcRFwSxg, nàYcRFwSxgo ngờYcRFwSxg cậuYcRFwSxg lạio7bM Ry3HeGMybi AnYcRFwSxgh Ry3HeGMyKỳ ôo7bMm cYcRFwSxghầm lRy3HeGMyấy hôYcRFwSxgn lêno7bM môi.o7bM YcRFwSxgCô gRy3HeGMyiữ cho7bMặt lấyYcRFwSxg Ry3HeGMycộ VYcRFwSxgĩnh PYcRFwSxghong kho7bMông chRy3HeGMyịu rờo7bMi. No7bMgay lúco7bM Ry3HeGMyđó cánYcRFwSxgh cRy3HeGMyửa Ry3HeGMynhà VĩnRy3HeGMyh YcRFwSxgPhong bo7bMật ra.
CRy3HeGMyhiều Ry3HeGMynay, HiểRy3HeGMyu ĐồngYcRFwSxg YcRFwSxgcó hẹno7bM cùngYcRFwSxg ôno7bMg Văno7bM TRy3HeGMyrác gặpRy3HeGMy o7bMmặt tròo7bM chYcRFwSxguyện, Ry3HeGMyvì việcRy3HeGMy lo7bMấy lòngo7bM o7bMông chRy3HeGMyo Ry3HeGMynên Ho7bMiểu Đồngo7bM cóRy3HeGMy tho7bMể tựRy3HeGMy ýo7bM rRy3HeGMyời khỏiRy3HeGMy côo7bMng YcRFwSxgty đRy3HeGMyể YcRFwSxgđến gYcRFwSxgặp YcRFwSxgông. KhYcRFwSxgi ro7bMa Ry3HeGMyvề côo7bM ghéYcRFwSxg siêuo7bM thRy3HeGMyị đio7bM chợ,Ry3HeGMy Ry3HeGMyvì từRy3HeGMy siêo7bMu thịo7bM YcRFwSxgđến YcRFwSxgnàh vĩo7bMnh PYcRFwSxghong phảiRy3HeGMy quRy3HeGMya mấo7bMy lượtRy3HeGMy xYcRFwSxge buýtRy3HeGMy o7bMnên HRy3HeGMyiểu Đo7bMồng đio7bM tao7bMxi đếnRy3HeGMy cho7bMo tiện.Ry3HeGMy ChYcRFwSxgo nêo7bMn cRy3HeGMyô đYcRFwSxgến sYcRFwSxgớm hYcRFwSxgơn mọRy3HeGMyi ngàyRy3HeGMy. YcRFwSxgDự địnhRy3HeGMy nấuo7bM cYcRFwSxgơm sớYcRFwSxgm rồiRy3HeGMy Ry3HeGMyđi rướcYcRFwSxg béRy3HeGMy PhoRy3HeGMyng vàYcRFwSxg bRy3HeGMyé Đo7bMường cùRy3HeGMyng vYcRFwSxgề Ry3HeGMynhà. YcRFwSxgCô vừaYcRFwSxg mởYcRFwSxg cRy3HeGMyửa bưYcRFwSxgớc vàoRy3HeGMy thìRy3HeGMy chứRy3HeGMyng YcRFwSxgkiến Ano7bMh KRy3HeGMyỳ Ry3HeGMyvà Vo7bMĩnh Ry3HeGMyPhong YcRFwSxgđang hônYcRFwSxg no7bMhau. TYcRFwSxgim côo7bM nhYcRFwSxgư chếtRy3HeGMy đio7bM mộtYcRFwSxg nữa.

***

Hai ngo7bMười kYcRFwSxgia cũngo7bM bịYcRFwSxg o7bMbất YcRFwSxgngờ vộYcRFwSxgi buRy3HeGMyông no7bMhau o7bMra. NhưngYcRFwSxg VĩRy3HeGMynh PRy3HeGMyhong lãno7bMh o7bMđạm Ry3HeGMythờ ơRy3HeGMy nhRy3HeGMyư Ry3HeGMykhông cóYcRFwSxg go7bMì. Ao7bMnh KỳYcRFwSxg Ry3HeGMythì thẹnRy3HeGMy to7bMhùng đo7bMỏ mặt.

- Ry3HeGMyXin o7bMlỗi! TYcRFwSxgôi làRy3HeGMym phiềYcRFwSxgn haRy3HeGMyi ngườiYcRFwSxg rồi,Ry3HeGMy to7bMôi đYcRFwSxgi rRy3HeGMya o7bMngoài mộto7bM lát.

Anh KYcRFwSxgỳ nhRy3HeGMyìn thấyRy3HeGMy Ho7bMiểu Đồno7bMg taYcRFwSxgy xRy3HeGMyách đYcRFwSxgồ ăno7bM tRy3HeGMyhì nói:

- Khôo7bMng cầno7bM đâu.Ry3HeGMy Bo7bMây gYcRFwSxgiờ tôRy3HeGMyi pYcRFwSxghải YcRFwSxgvề rồi,Ry3HeGMy vừaYcRFwSxg o7bMrồi cRy3HeGMyhỉ lRy3HeGMyà hôRy3HeGMyn tạo7bMm o7bMbiệt thôo7bMi. NếuRy3HeGMy Ry3HeGMylúc Ry3HeGMynãy co7bMô mào7bM YcRFwSxgđến sớmo7bM tho7bMì đúngo7bM lYcRFwSxgà YcRFwSxgngượng chếtRy3HeGMy đượcYcRFwSxg –o7bM YcRFwSxgAnh KYcRFwSxgỳ giRy3HeGMyả vo7bMờ mắto7bM cỡo7bM nóiRy3HeGMy, giọngo7bM điRy3HeGMyệu rRy3HeGMyõ YcRFwSxglà cốYcRFwSxg YcRFwSxgtình gâyo7bM hiYcRFwSxgểu lầRy3HeGMym. Co7bMô to7bMa cYcRFwSxgố YcRFwSxgý YcRFwSxglàm cho7bMo HiểRy3HeGMyu ĐồnYcRFwSxgg o7bMhiểu rằYcRFwSxgng côYcRFwSxg YcRFwSxgta vYcRFwSxgà Vĩnho7bM PhYcRFwSxgong vo7bMừa o7bMlàm chuyệRy3HeGMyn YcRFwSxgmờ áYcRFwSxgm xong.

Hiểu YcRFwSxgĐồng cắno7bM môiYcRFwSxg cườio7bM nYcRFwSxggượng rYcRFwSxgồi đứRy3HeGMyng o7bMnép quYcRFwSxga mộRy3HeGMyt bo7bMên nhưRy3HeGMyờng lốiYcRFwSxg cho7bMo YcRFwSxgAnh Kỳ.YcRFwSxg NhRy3HeGMyưng Ry3HeGMyAnh Kỳo7bM khYcRFwSxgông Ry3HeGMyđi YcRFwSxgra lRy3HeGMyiền màYcRFwSxg chạRy3HeGMyy đếno7bM o7bMhôn tYcRFwSxgrộm o7bMmột cáiYcRFwSxg Ry3HeGMylên mRy3HeGMyá VRy3HeGMyĩnh YcRFwSxgPhong rRy3HeGMyồi cYcRFwSxgười nói:

- ERy3HeGMym đYcRFwSxgi vềRy3HeGMy đRy3HeGMyây, ano7bMh pYcRFwSxghải gọiRy3HeGMy đo7bMiện thoạYcRFwSxgi o7bMcho eRy3HeGMym đo7bMó nha.

Vĩnh Ry3HeGMyPhong YcRFwSxgvẫn iRy3HeGMym lặno7bMg khônYcRFwSxgg nóio7bM gìYcRFwSxg. Ry3HeGMyCòn Ry3HeGMyAnh KỳYcRFwSxg YcRFwSxgđi ngano7bMg YcRFwSxgqua Hio7bMểu Đồngo7bM cốRy3HeGMy o7bMý cườiYcRFwSxg nói:

- Ry3HeGMyNhờ côo7bM chRy3HeGMyăm sóYcRFwSxgc ano7bMh Vĩno7bMh PhRy3HeGMyong Ry3HeGMycủa tôYcRFwSxgi dùm.

Khi Ry3HeGMyAnh o7bMKỳ đo7bMi vềYcRFwSxg, Vo7bMĩnh PhoYcRFwSxgng khẽo7bM lườmRy3HeGMy HiểuYcRFwSxg ĐRy3HeGMyồng mộYcRFwSxgt cYcRFwSxgái o7bMrồi đYcRFwSxgi thẳYcRFwSxgng o7bMlên lầu.YcRFwSxg HiểYcRFwSxgu YcRFwSxgĐồng gRy3HeGMyương mặto7bM táo7bMi nhợtRy3HeGMy no7bMhìn tho7bMeo bYcRFwSxgóng dángo7bM Vo7bMĩnh Phoo7bMng bYcRFwSxguồn Ry3HeGMybã. o7bMRồi xácRy3HeGMyh o7bMđồ đYcRFwSxgi xRy3HeGMyuống bếp.

Cả bo7bMuổi nYcRFwSxgấu cơRy3HeGMym, tâmYcRFwSxg hYcRFwSxgồn HYcRFwSxgiểu ĐồngRy3HeGMy Ry3HeGMyđều đểYcRFwSxg nớiRy3HeGMy kháco7bM. TRy3HeGMyay lo7bMiên o7bMtục Ry3HeGMybị cứRy3HeGMya đứo7bMt, lẫo7bMn lộRy3HeGMyn gio7bMa vịYcRFwSxg, côRy3HeGMy thởYcRFwSxg YcRFwSxgdài to7bMhẩn thờYcRFwSxg đừngRy3HeGMy yYcRFwSxgên mRy3HeGMyột chỗYcRFwSxg chRy3HeGMyo đếnYcRFwSxg YcRFwSxgkhi nồiRy3HeGMy cao7bMnh sYcRFwSxgôi YcRFwSxgtràn ro7bMa nRy3HeGMygoài Ry3HeGMycô vộo7bMi vànYcRFwSxgg dùYcRFwSxgng o7bMtay bốYcRFwSxgc Ry3HeGMynắp nồo7bMi lêno7bM, quêno7bM mRy3HeGMyất co7bMái nóRy3HeGMyng khiếnYcRFwSxg bYcRFwSxgàn tYcRFwSxgay bịYcRFwSxg bRy3HeGMyỏng ửo7bMng đỏRy3HeGMy lêYcRFwSxgn rRy3HeGMyan ráYcRFwSxgt. CYcRFwSxghỉ đếnYcRFwSxg khYcRFwSxgi tRy3HeGMyay côo7bM bịo7bM aYcRFwSxgi Ry3HeGMyđó nắo7bMm kéoo7bM đYcRFwSxgến bêRy3HeGMyn vòYcRFwSxgi nướcYcRFwSxg xãYcRFwSxg mYcRFwSxgát cYcRFwSxgô Ry3HeGMymới thấRy3HeGMyy dễRy3HeGMy chịo7bMu lại.

- CRy3HeGMyô làRy3HeGMy đYcRFwSxgồ ngYcRFwSxgốc Ry3HeGMyà o7bM– Vo7bMĩnh Phono7bMg tứcRy3HeGMy YcRFwSxggiận mắngRy3HeGMy –o7bM NồiYcRFwSxg nướRy3HeGMyc sôYcRFwSxgi nYcRFwSxghư vậyYcRFwSxg mo7bMà dùo7bMng atRy3HeGMyy khYcRFwSxgông bốc.

Hiểu Đồo7bMng ngướcYcRFwSxg mắo7bMt nhìRy3HeGMyn VĩnhRy3HeGMy Ry3HeGMyPhong, gưo7bMơng mặto7bM vẫnYcRFwSxg lạnho7bM lRy3HeGMyùng o7bMnhư thRy3HeGMyế, chỉRy3HeGMy YcRFwSxgcó áRy3HeGMynh YcRFwSxgmắt làRy3HeGMy cóRy3HeGMy co7bMhút đauRy3HeGMy lònYcRFwSxgg. CYcRFwSxgô o7bMđể yo7bMên tao7bMy mYcRFwSxgình troo7bMng taRy3HeGMyy o7bMVĩnh PhongRy3HeGMy, bào7bMn taYcRFwSxgy cậo7bMu vuốto7bM nhẹo7bM YcRFwSxgchỗ Ry3HeGMybỏng rYcRFwSxgát dướo7bMi vòiRy3HeGMy nướcRy3HeGMy làRy3HeGMym YcRFwSxgtay YcRFwSxgcô YcRFwSxgdễ chịo7bMu Ry3HeGMyvô cùng,Ry3HeGMy do7bMường no7bMhư chRy3HeGMyưa Ry3HeGMytừng Ry3HeGMybị bỏng.

Vĩnh PhoRy3HeGMyng dùo7bMng YcRFwSxgkhăn Ry3HeGMynhẹ nhànYcRFwSxgg laYcRFwSxgu so7bMách YcRFwSxgtay chYcRFwSxgo co7bMô rồiRy3HeGMy lạYcRFwSxgi bYcRFwSxgôi thuốRy3HeGMyc chRy3HeGMyo Ry3HeGMycô, Ry3HeGMyhành độYcRFwSxgng rấrRy3HeGMy ânRy3HeGMy cần,Ry3HeGMy rấtYcRFwSxg dịo7bMu YcRFwSxgdàng, cậuRy3HeGMy nhẹRy3HeGMy Ry3HeGMynhàng thổiRy3HeGMy vYcRFwSxgào YcRFwSxgtay côYcRFwSxg chYcRFwSxgo thuốo7bMc Ry3HeGMymau tho7bMấm YcRFwSxgvào. HiRy3HeGMyểu Đo7bMồng vYcRFwSxgội YcRFwSxgrút taYcRFwSxgy lại.o7bM CRy3HeGMyô so7bMợ mìnhYcRFwSxg o7bMkhông tho7bMể kìmYcRFwSxg néo7bMn cảYcRFwSxgm xúcRy3HeGMy trYcRFwSxgước Ry3HeGMysự Ry3HeGMyân cầnYcRFwSxg củaRy3HeGMy cậu.

- To7bMôi o7bMđi dRy3HeGMyọn cơYcRFwSxgm cho7bMo anh.

- CôYcRFwSxg ngo7bMồi nYcRFwSxgghỉ đio7bM, tRy3HeGMyôi so7bMẽ tựRy3HeGMy dọn.

Vĩnh o7bMPhong o7bMăn YcRFwSxgcơm xRy3HeGMyong, cậuRy3HeGMy YcRFwSxgcũng dànho7bM po7bMhần rYcRFwSxgửa chén.o7bM HiểuYcRFwSxg ĐồngRy3HeGMy ngồiRy3HeGMy đóYcRFwSxg o7bMlặn lẽYcRFwSxg quo7bMan Ry3HeGMysát Ry3HeGMycậu. Kho7bMi VĩnhYcRFwSxg Phono7bMg rửaYcRFwSxg xoYcRFwSxgng, Ry3HeGMycô đứngYcRFwSxg dậo7bMy cáRy3HeGMyo tRy3HeGMyừ rYcRFwSxga về.

- ĐRy3HeGMyể tôo7bMi đưRy3HeGMya cRy3HeGMyô vềRy3HeGMy –o7bM VĩYcRFwSxgnh PhoYcRFwSxgng vYcRFwSxgội no7bMói khYcRFwSxgi HiểuYcRFwSxg ĐRy3HeGMyồng địnhRy3HeGMy Ry3HeGMymở cửa.

- KhônRy3HeGMyg cầnYcRFwSxg đâRy3HeGMyu. Nhưngo7bM o7bMmà Ry3HeGMyhi vọngRy3HeGMy sRy3HeGMyau này,YcRFwSxg nếuYcRFwSxg anRy3HeGMyh vRy3HeGMyà bạnRy3HeGMy Ry3HeGMygái Ry3HeGMyở cùngo7bM o7bMnhau tRy3HeGMyhì hYcRFwSxgãy gRy3HeGMyọi Ry3HeGMyđiện thạoio7bM Ry3HeGMybáo YcRFwSxgcho tYcRFwSxgôi bYcRFwSxgiết mộRy3HeGMyt tiếngYcRFwSxg o7bM– HiểuRy3HeGMy ĐồRy3HeGMyng nRy3HeGMyói xRy3HeGMyong thìo7bM mởYcRFwSxg co7bMửa địnho7bM đio7bM YcRFwSxgra ngoài.

- Rầmo7bM …

Cánh YcRFwSxgcửa o7bMvừa mởo7bM ro7bMa liềno7bM bYcRFwSxgị mo7bMột bào7bMn tRy3HeGMyay mạnYcRFwSxgh mẽo7bM Ry3HeGMyđóng sầmo7bM lạYcRFwSxgi. MộtYcRFwSxg YcRFwSxghơi tYcRFwSxghở ámo7bM sáto7bM sao7bMu lYcRFwSxgưng Hiểuo7bM Ry3HeGMyĐồng lRy3HeGMyàm YcRFwSxgcho tóo7bMc gáyo7bM co7bMô dựno7bMg Ry3HeGMylên. CôYcRFwSxg cốYcRFwSxg gRy3HeGMyắng YcRFwSxgkéo YcRFwSxgcủa rRy3HeGMya nho7bMưng Ry3HeGMylực củRy3HeGMya ngườiRy3HeGMy kiRy3HeGMya mạno7bMh o7bMhơn khio7bMến cRy3HeGMyô khRy3HeGMyông tàYcRFwSxgi nàoo7bM mo7bMở Ry3HeGMyra được.

- o7bMTôi Ry3HeGMyphải vềYcRFwSxg rồiYcRFwSxg –Ry3HeGMy HiểuRy3HeGMy ĐồngRy3HeGMy xYcRFwSxgoay mo7bMặt lạio7bM đốiRy3HeGMy diệYcRFwSxgn vớYcRFwSxgi o7bMVĩnh PYcRFwSxghong nói.

Lúc nàRy3HeGMyy Ry3HeGMycô mớio7bM biếtRy3HeGMy o7bMmặt o7bMcô vYcRFwSxgà mo7bMặt VRy3HeGMyĩnh PhoYcRFwSxgng kYcRFwSxgề sáo7bMt nYcRFwSxghau, đRy3HeGMyến Ry3HeGMyđộ mũiRy3HeGMy o7bMhai no7bMgười chạmYcRFwSxg vào7bMo nhao7bMu. ÁnhYcRFwSxg mắtYcRFwSxg củaYcRFwSxg VĩnRy3HeGMyh PYcRFwSxghong nho7bMìn o7bMcô mộtRy3HeGMy co7bMách cYcRFwSxguồng dạiYcRFwSxg, o7bMhơi o7bMthở dồno7bM dập.Ry3HeGMy No7bMgay sYcRFwSxgau giâyRy3HeGMy pho7bMút đó,o7bM VĩnhRy3HeGMy PhoYcRFwSxgng co7bMuối xuốnRy3HeGMyg hôo7bMn chặtYcRFwSxg o7bMlấy đôiYcRFwSxg môo7bMi HiểuRy3HeGMy ĐRy3HeGMyồng no7bMhư muốnRy3HeGMy nYcRFwSxguốt cYcRFwSxghuẩn YcRFwSxgmôi co7bMô Ry3HeGMyvào cậo7bMu. MYcRFwSxgột nụo7bM o7bMhôn thậtYcRFwSxg Ry3HeGMysâu, thậtYcRFwSxg YcRFwSxgmãnh liệtRy3HeGMy. HiểuRy3HeGMy ĐồngYcRFwSxg dùnYcRFwSxgg Ry3HeGMytay đo7bMẩy mạRy3HeGMynh Vo7bMĩnh PhRy3HeGMyong rYcRFwSxga nhưYcRFwSxgng YcRFwSxgđã YcRFwSxgbị cậuYcRFwSxg bo7bMắt o7bMlấy rYcRFwSxgồi YcRFwSxgbẻ qo7bMuặt Ry3HeGMyra sRy3HeGMyau lo7bMưng Ry3HeGMygiữ chặtRy3HeGMy. CRy3HeGMyuối cùno7bMg Hio7bMểu Ry3HeGMyĐồng o7bMcũng bịYcRFwSxg Vo7bMĩnh Ry3HeGMyPhong hạRy3HeGMy gục,YcRFwSxg YcRFwSxgcô đão7bM khôno7bMg còo7bMn phảYcRFwSxgn kháo7bMng nữaYcRFwSxg, bắtYcRFwSxg o7bMđầu đónYcRFwSxg nhRy3HeGMyận no7bMụ ho7bMôn cYcRFwSxgủa YcRFwSxgVĩnh PhRy3HeGMyong. YcRFwSxgHai o7bMbàn o7bMtay bịo7bM Ry3HeGMyVĩnh Pho7bMong giữYcRFwSxg chặto7bM đượcRy3HeGMy Ry3HeGMydần Ry3HeGMythả Ry3HeGMylỏng Ry3HeGMyra, haRy3HeGMyi bàYcRFwSxgn tao7bMy bo7bMất giácYcRFwSxg đưao7bM lêno7bM Ry3HeGMycổ VĩYcRFwSxgnh PhoRy3HeGMyng ômo7bM chặt.YcRFwSxg YcRFwSxgGờ phúYcRFwSxgt nào7bMy HiểuYcRFwSxg ĐồRy3HeGMyng đYcRFwSxgã đRy3HeGMyể YcRFwSxgmặt cho7bMo tráio7bM tiYcRFwSxgm lYcRFwSxgấn YcRFwSxgát líYcRFwSxg trío7bM. o7bMCô đểo7bM mặcRy3HeGMy cho7bMo tìnYcRFwSxgh YcRFwSxgcảm YcRFwSxgdồn néYcRFwSxgn bRy3HeGMyùng pYcRFwSxghát, kho7bMông mo7bMuốn YcRFwSxgsuy nghĩYcRFwSxg nRy3HeGMyhiều vềYcRFwSxg nhRy3HeGMyững YcRFwSxgchuyện trướco7bM kiaRy3HeGMy, muốnYcRFwSxg quêYcRFwSxgn Ry3HeGMyđi tRy3HeGMyất Ry3HeGMycả lạiRy3HeGMy lạo7bMi to7bMừ đYcRFwSxgầu bênRy3HeGMy cạnhRy3HeGMy VĩnYcRFwSxgh o7bMPhong. Gio7bMờ phuRy3HeGMyát nàRy3HeGMyy cYcRFwSxgô cho7bMỉ muốo7bMn ho7bMòa lYcRFwSxgàm mo7bMột Ry3HeGMyvới VĩnRy3HeGMyh Phong.

Cuối cùngRy3HeGMy khRy3HeGMyi Ry3HeGMymà sắcYcRFwSxg mYcRFwSxgặt YcRFwSxgcả ho7bMai đềo7bMu đỏo7bM bừngRy3HeGMy lêYcRFwSxgn YcRFwSxgvì Ry3HeGMyhô hấpRy3HeGMy nRy3HeGMyhanh, VĩnhYcRFwSxg Ry3HeGMyPhong mớiYcRFwSxg Ry3HeGMyrời khRy3HeGMyỏi môRy3HeGMyi HiểYcRFwSxgu ĐồYcRFwSxgng. Ry3HeGMyCả hao7bMi đứngRy3HeGMy YcRFwSxgsát vàRy3HeGMyo nhaRy3HeGMyu cùngYcRFwSxg Ry3HeGMythở YcRFwSxghổn ho7bMển. VYcRFwSxgĩnh o7bMPhong dùngo7bM nRy3HeGMygón tao7bMy co7bMái YcRFwSxgquệt lêYcRFwSxgn môio7bM HRy3HeGMyiểu YcRFwSxgĐồng o7bMrồi cYcRFwSxgười nói:

- CũYcRFwSxgng ko7bMhông tệ.Ry3HeGMy YcRFwSxgCô lo7bMàm bạnRy3HeGMy Ry3HeGMygái tRy3HeGMyôi bRy3HeGMyỏ đi,YcRFwSxg to7bMôi đànho7bM lYcRFwSxgấy côRy3HeGMy bùYcRFwSxg vàRy3HeGMyo. Vo7bMậy YcRFwSxgthì YcRFwSxgsau nRy3HeGMyày, YcRFwSxgnếu YcRFwSxgbạn gáRy3HeGMyi tôYcRFwSxgi khôngRy3HeGMy Ry3HeGMycó YcRFwSxgở đRy3HeGMyây tYcRFwSxgrong lúcYcRFwSxg tRy3HeGMyôi cRy3HeGMyó o7bMnu cầuYcRFwSxg YcRFwSxgthì tôiYcRFwSxg so7bMẽ sYcRFwSxgử dụYcRFwSxgng cô.

Hiểu ĐYcRFwSxgồng vừaRy3HeGMy ngho7bMe thYcRFwSxgì lio7bMền tRy3HeGMyhấy cRy3HeGMyhoáng voáno7bMg o7bMvô cùngo7bM, o7bMđau YcRFwSxgđớn vôRy3HeGMy hạn.YcRFwSxg GươYcRFwSxgng mo7bMặt từo7bM đRy3HeGMyỏ bừngo7bM chYcRFwSxguyển sanRy3HeGMyg tíYcRFwSxgm Ry3HeGMyxanh giậnYcRFwSxg dữRy3HeGMy, côRy3HeGMy YcRFwSxgxô VĩnYcRFwSxgh PhRy3HeGMyong YcRFwSxgra tátRy3HeGMy mạnhRy3HeGMy vàYcRFwSxgo mặtRy3HeGMy YcRFwSxgcậu. Rồio7bM nhRy3HeGMyìn Ry3HeGMytrừng trừngo7bM cậuYcRFwSxg vớRy3HeGMyi ánho7bM mắtRy3HeGMy đầyYcRFwSxg YcRFwSxggiận do7bMự vàYcRFwSxg Ry3HeGMybi thươo7bMng, cuốiRy3HeGMy cùngRy3HeGMy cRy3HeGMyô đãRy3HeGMy o7bMkhóc, kho7bMóc o7bMtrong đo7bMau đớn,o7bM kRy3HeGMyhóc Ry3HeGMyvì bịo7bM o7bMxem YcRFwSxgthường, kRy3HeGMyhóc YcRFwSxgvì o7bMbị làRy3HeGMym ko7bMẻ Ry3HeGMythay thRy3HeGMyế, Ry3HeGMykhóc vYcRFwSxgì tYcRFwSxgình yo7bMêu côRy3HeGMy Ry3HeGMyvẫn cRy3HeGMyòn dRy3HeGMyành cRy3HeGMyho cậu,o7bM kho7bMóc vìYcRFwSxg sYcRFwSxgự đauRy3HeGMy khRy3HeGMyổ Ry3HeGMychờ đợiRy3HeGMy bấyYcRFwSxg lâYcRFwSxgu YcRFwSxgnay. CuốiYcRFwSxg cùnYcRFwSxgg co7bMô qYcRFwSxguay lưRy3HeGMyng o7bMmở co7bMửa bo7bMỏ đi.

Vĩnh PhoYcRFwSxgng mYcRFwSxguốn giữRy3HeGMy HiểRy3HeGMyu ĐồngRy3HeGMy lại,Ry3HeGMy muYcRFwSxgốn nóYcRFwSxgi rằRy3HeGMyng o7bMtất cRy3HeGMyả đo7bMều khôngRy3HeGMy phải,YcRFwSxg YcRFwSxgkhông o7bMphải lRy3HeGMyà YcRFwSxgsự thậto7bM. CậuRy3HeGMy o7bMkhông xeRy3HeGMym côRy3HeGMy lYcRFwSxgà ngườio7bM Ry3HeGMythay thRy3HeGMyế. Ry3HeGMyNụ hônYcRFwSxg lúo7bMc o7bMđó cũnRy3HeGMyg ko7bMhông phảo7bMi lRy3HeGMyà nRy3HeGMyụ YcRFwSxghôn o7bMđùa cợto7bM o7bMmà xuấYcRFwSxgt pYcRFwSxghát từRy3HeGMy tìRy3HeGMynh yêYcRFwSxgu củo7bMa YcRFwSxgcậu dYcRFwSxgành o7bMcho Ry3HeGMycô, tRy3HeGMyừ nRy3HeGMyỗi xótYcRFwSxg o7bMxa Ry3HeGMycủa cậuRy3HeGMy kho7bMi thấyRy3HeGMy cYcRFwSxgô bịYcRFwSxg thưRy3HeGMyơng, từRy3HeGMy nỗiYcRFwSxg nhuo7bMng o7bMnhớ moRy3HeGMyng co7bMhờ bấyYcRFwSxg YcRFwSxglâu nay.

Nhưng YcRFwSxgVĩnh Pho7bMong chỉYcRFwSxg cRy3HeGMyó thểYcRFwSxg cườiRy3HeGMy YcRFwSxgđau YcRFwSxgkhổ nhìo7bMn HYcRFwSxgiểu ĐồngRy3HeGMy YcRFwSxgbỏ đi.

 

Tại mộtRy3HeGMy PlazRy3HeGMya caYcRFwSxgo cấp.

Một chàno7bMg YcRFwSxgtrai cYcRFwSxgao rYcRFwSxgáo, gươo7bMng mYcRFwSxgặt rấRy3HeGMyt đẹRy3HeGMyp, dáo7bMng ngưo7bMời chYcRFwSxguẩn, Ry3HeGMyăn mo7bMặc modeYcRFwSxgl khoo7bMát tYcRFwSxgay mộRy3HeGMyt co7bMô gáo7bMi YcRFwSxgcũng sànYcRFwSxgh điRy3HeGMyệu khôno7bMg kém,Ry3HeGMy trônRy3HeGMyg o7bMhai ngườRy3HeGMyi rấo7bMt đẹRy3HeGMyp đo7bMôi. Ry3HeGMyHai Ry3HeGMyngười Ry3HeGMyvừa đo7bMi vRy3HeGMyừa tròo7bM chuyệnYcRFwSxg o7bMvui vẻYcRFwSxg Ry3HeGMyvô cùngRy3HeGMy, hoRy3HeGMyàn toàno7bM pYcRFwSxghớt lRy3HeGMyờ Ry3HeGMysự Ry3HeGMyhiện YcRFwSxgdiện củaRy3HeGMy ngườiYcRFwSxg o7bMphía sau.

Người YcRFwSxgphía saRy3HeGMyu lào7bM mộto7bM cRy3HeGMyô go7bMái ănYcRFwSxg mặtYcRFwSxg bìYcRFwSxgnh thườngo7bM, táco7bMh Ry3HeGMyxách nácho7bM o7bMmang YcRFwSxgrất nhiềYcRFwSxgu tRy3HeGMyúi lớYcRFwSxgn tYcRFwSxgúi o7bMnhỏ. GươnRy3HeGMyg mặtRy3HeGMy cóRy3HeGMy hYcRFwSxgai cáiYcRFwSxg Ry3HeGMylúm đồngYcRFwSxg o7bMtiền YcRFwSxgđầy mồYcRFwSxg hôRy3HeGMyi, to7bMóc o7bMtai Ry3HeGMyrũ rượi.YcRFwSxg CRy3HeGMyái miệnYcRFwSxgg mímRy3HeGMy chặRy3HeGMyt lạiRy3HeGMy cốRy3HeGMy gắngRy3HeGMy cao7bMm o7bMchịu. o7bMĐôi o7bMmắt Ry3HeGMybốc hỏaYcRFwSxg o7bMnhìn vềYcRFwSxg phíao7bM hRy3HeGMyai ngườiRy3HeGMy Ry3HeGMykia nhưRy3HeGMy Ry3HeGMymuốn gYcRFwSxgiết người.YcRFwSxg Sao7bMu YcRFwSxgđó cáiYcRFwSxg miệngo7bM xiRy3HeGMynh o7bMđẹp co7bMủa côYcRFwSxg buônYcRFwSxgg ro7bMa mộto7bM trRy3HeGMyàng rủRy3HeGMya thầm.

- o7bMĐi lẹYcRFwSxg lênRy3HeGMy –o7bM Quốo7bMc Ry3HeGMyBảo chợto7bM quao7bMy lYcRFwSxgưng nhìYcRFwSxgn lRy3HeGMyại ngYcRFwSxgười pYcRFwSxghía saRy3HeGMyu thúYcRFwSxgc giục.

- o7bMLàm Ry3HeGMysao đio7bM o7bMlẹ đây.o7bM Ho7bMay Ry3HeGMylà aYcRFwSxgnh xo7bMách go7bMiùm Ry3HeGMytôi đYcRFwSxgi, tôRy3HeGMyi Ry3HeGMyđi o7bMtay khôngYcRFwSxg sẽYcRFwSxg nhanRy3HeGMyh hơnYcRFwSxg ao7bMnh gấpYcRFwSxg mấyYcRFwSxg lRy3HeGMyần Ry3HeGMy– MRy3HeGMyinh ThRy3HeGMyùy o7bMcũng khôno7bMg vừo7bMa đốpo7bM chátRy3HeGMy o7bMlại ngay.

- Bo7bMây gRy3HeGMyiờ o7bMcô đo7bMang cằno7bM nhằnYcRFwSxg cYcRFwSxgái gìo7bM vậyYcRFwSxg. o7bMLà o7bMtự co7bMô tìnYcRFwSxgh nguo7bMyện màRy3HeGMy, tYcRFwSxgôi kho7bMông hềRy3HeGMy éo7bMp buRy3HeGMyộc côYcRFwSxg àYcRFwSxg nRy3HeGMyha. Nếuo7bM co7bMô thấo7bMy khônYcRFwSxgg vừaRy3HeGMy lYcRFwSxgòng o7bMthì cRy3HeGMyó thểYcRFwSxg đRy3HeGMyi về.

Minh ThYcRFwSxgùy vo7bMừa ngo7bMhe YcRFwSxgthấy vậyRy3HeGMy lio7bMền địYcRFwSxgnh vănYcRFwSxgg Ry3HeGMymấy Ry3HeGMycái túiRy3HeGMy trêo7bMn tYcRFwSxgay mìRy3HeGMynh xYcRFwSxguống đấto7bM YcRFwSxgthì lạiRy3HeGMy o7bMgnhe thấyYcRFwSxg QYcRFwSxguốc Bảoo7bM nRy3HeGMyói tiếp:

- NgàRy3HeGMyy mao7bMi Ry3HeGMytôi vo7bMà cYcRFwSxgô YcRFwSxghẹn gặYcRFwSxgp Ry3HeGMynhau Ry3HeGMyở đồn.

Mấy lờio7bM o7bMnày nho7bMư o7bMsét o7bMđánh vàRy3HeGMyo ngưYcRFwSxgời MinRy3HeGMyh To7bMhùy, o7bMcô bịRy3HeGMy luốnRy3HeGMy khíRy3HeGMy đangYcRFwSxg tuôngo7bM o7bMra bỗnRy3HeGMyg dộiYcRFwSxg nRy3HeGMygược vàoYcRFwSxg làRy3HeGMym cYcRFwSxgho hRy3HeGMyo sặo7bMc sụa.

- MRy3HeGMyình nhịno7bM, Ry3HeGMymình pho7bMải nhịnYcRFwSxg –o7bM Ry3HeGMyMinh tho7bMùy tựYcRFwSxg nóio7bM thầmo7bM YcRFwSxgvới cho7bMính bYcRFwSxgản o7bMthân mình.

Từ Ry3HeGMykhi bo7bMị Ry3HeGMycái tRy3HeGMyên QuYcRFwSxgốc BảoRy3HeGMy nàyYcRFwSxg nắmRy3HeGMy đượcRy3HeGMy thóo7bMp, lạYcRFwSxgi cònRy3HeGMy bịYcRFwSxg ho7bMắn Ry3HeGMyta épRy3HeGMy kýYcRFwSxg YcRFwSxgtên vRy3HeGMyào giấyo7bM nợRy3HeGMy Ry3HeGMythì ngàyo7bM nàoo7bM MRy3HeGMyinh Thùo7bMy cũnRy3HeGMyg phRy3HeGMyải làRy3HeGMym oo7bMsin YcRFwSxgcho Qo7bMuốc Ry3HeGMyBảo, mặcRy3HeGMy hắnRy3HeGMy Ry3HeGMysai khRy3HeGMyiến nhưYcRFwSxg to7bMrâu ngựa.o7bM MRy3HeGMyà cYcRFwSxgái o7bMtên khốRy3HeGMyn Quo7bMốc BảRy3HeGMyo khôngo7bM bio7bMết YcRFwSxglàm sYcRFwSxgao lạio7bM lấYcRFwSxgy đRy3HeGMyược lịRy3HeGMych hoYcRFwSxgạt đo7bMộng củaRy3HeGMy o7bMĐình Âo7bMn to7bMừ to7bMay quRy3HeGMyản lío7bM, to7bMhành o7bMra khYcRFwSxgi ĐìRy3HeGMynh Ry3HeGMyÂn rảnhRy3HeGMy YcRFwSxgthì trợYcRFwSxg Ry3HeGMylí nhỏYcRFwSxg bRy3HeGMyé nhưo7bM Ry3HeGMycô cũno7bMg đượcRy3HeGMy nghYcRFwSxgỉ, cRy3HeGMyứ tưởngRy3HeGMy sẽYcRFwSxg cóYcRFwSxg mộto7bM ngào7bMy Ry3HeGMyngủ YcRFwSxgngon YcRFwSxggiấc, mộRy3HeGMyt ngRy3HeGMyày tho7bMảnh thơiYcRFwSxg kho7bMông vướo7bMn bậno7bM thRy3HeGMyì lYcRFwSxgại nghYcRFwSxge tiRy3HeGMyếng điệnto7bM hoo7bMại củRy3HeGMya tênRy3HeGMy nàRy3HeGMyy o7bMvang lên.Ry3HeGMy Vậyo7bM lYcRFwSxgà cYcRFwSxgô YcRFwSxgphải cắno7bM rănYcRFwSxgg Ry3HeGMyđến nRy3HeGMyhà YcRFwSxghắn nRy3HeGMyghe hắno7bM sao7bMi bảo.

Nhìn gưRy3HeGMyơng mRy3HeGMyặt quyYcRFwSxgết chíYcRFwSxg épRy3HeGMy cYcRFwSxgô phảRy3HeGMyi chRy3HeGMyết cYcRFwSxgủa QuốcRy3HeGMy Bảo,o7bM Mino7bMh thùyYcRFwSxg lo7bMiền nởYcRFwSxg mộtRy3HeGMy nụo7bM cườiYcRFwSxg tươio7bM to7bMắn mo7bMà cóo7bM pYcRFwSxghần ngRy3HeGMyốc nghYcRFwSxgếch cườiYcRFwSxg Ry3HeGMyvới YcRFwSxgtên nàyYcRFwSxg, nóio7bM giọRy3HeGMyng YcRFwSxgxua nịnh.

- AYcRFwSxgnh đYcRFwSxgi o7bMchỉ Ry3HeGMymất thờo7bMi go7bMian to7bMhôi, o7bMchi bằngYcRFwSxg dùngYcRFwSxg thờio7bM Ry3HeGMygian o7bMđó o7bMđể sYcRFwSxgai bảoo7bM tRy3HeGMyôi Ry3HeGMylà tYcRFwSxgốt nhất.

- Côo7bM nYcRFwSxgghỉ vậyRy3HeGMy ào7bM o7bM– YcRFwSxgQuốc Bảoo7bM o7bMnheo YcRFwSxgnheo mắt,YcRFwSxg Ry3HeGMynở nụYcRFwSxg cưo7bMời gRy3HeGMyian no7bMhìn MiYcRFwSxgnh Tho7bMùy kYcRFwSxghiến YcRFwSxgcô cRy3HeGMyhột dạ.

- YcRFwSxgTất nhio7bMên làRy3HeGMy vậyYcRFwSxg rồio7bM –o7bM Mo7bMinh ThùyRy3HeGMy cườiRy3HeGMy YcRFwSxgtiếp o7bMtục o7bMxua nịnhYcRFwSxg, cốto7bM mYcRFwSxgong QYcRFwSxguốc Bo7bMảo YcRFwSxgbỏ YcRFwSxgý địYcRFwSxgnh lêno7bM YcRFwSxgđồn kia.

- Tốto7bM! VậyRy3HeGMy to7bMhì cRy3HeGMyứ tiếRy3HeGMyp YcRFwSxgtục làYcRFwSxgm o7bMOsin Ry3HeGMycho Ry3HeGMytôi Ry3HeGMyđi –Ry3HeGMy QuốYcRFwSxgc BảoRy3HeGMy cườio7bM nóiYcRFwSxg rồio7bM khoáo7bMt tYcRFwSxgay ngYcRFwSxgười đẹpRy3HeGMy qYcRFwSxguay lưRy3HeGMyng Ry3HeGMybước đi.

Minh thùYcRFwSxgy tứco7bM muốnRy3HeGMy ngRy3HeGMyhẹn họnYcRFwSxgg nhưngYcRFwSxg chỉo7bM đànRy3HeGMyh YcRFwSxgim lặYcRFwSxgng xáo7bMch đYcRFwSxgồ Ry3HeGMyđi Ry3HeGMysau. YcRFwSxgMiệng o7bMkhông ngừno7bMg **Ry3HeGMy** rửa.
CuYcRFwSxgối cùnYcRFwSxgg Ry3HeGMycũng vo7bMề đếYcRFwSxgn no7bMhà Quo7bMốc Bảo,o7bM MYcRFwSxginh thùyRy3HeGMy mệtYcRFwSxg đếno7bM ro7bMã rời,o7bM côRy3HeGMy kRy3HeGMyhông tho7bMèm gio7bMữ ýo7bM tứo7bM YcRFwSxggì hếtRy3HeGMy cả.o7bM CYcRFwSxgứ YcRFwSxgthế mo7bMà nRy3HeGMyằm lănRy3HeGMy Ry3HeGMyra soYcRFwSxgfa o7bMthở hổnRy3HeGMy hển.YcRFwSxg NhRy3HeGMyưng QYcRFwSxguốc BYcRFwSxgảo YcRFwSxgnào đểo7bM YcRFwSxgcho côYcRFwSxg yRy3HeGMyên, cậuRy3HeGMy dùngo7bM YcRFwSxgchân đRy3HeGMyá đáRy3HeGMy lYcRFwSxgên chânYcRFwSxg MRy3HeGMyinh Thùo7bMy tiYcRFwSxgếp tụcRy3HeGMy o7bMsai kYcRFwSxghiến cô:

- NàyYcRFwSxg mYcRFwSxgau đYcRFwSxgi lấRy3HeGMyy nướco7bM chYcRFwSxgo tRy3HeGMyôi uốno7bMg đi.

Minh ThùRy3HeGMyy YcRFwSxgtức điêno7bM người,YcRFwSxg côo7bM liếcYcRFwSxg QuốYcRFwSxgc BảRy3HeGMyo o7bMmột co7bMái YcRFwSxgthầm nYcRFwSxgghĩ, nếuo7bM áYcRFwSxgnh mo7bMắt cóo7bM tho7bMể Ry3HeGMygiết ngườo7bMi thìRy3HeGMy côRy3HeGMy sẽRy3HeGMy dùYcRFwSxgng ánho7bM mắtYcRFwSxg mìo7bMnh bRy3HeGMyăm YcRFwSxgtên QuốRy3HeGMyc o7bMBảo no7bMày ro7bMa thànhYcRFwSxg nRy3HeGMygàn YcRFwSxgmảnh. Nghĩo7bM thRy3HeGMyì YcRFwSxgnghĩ, cuốo7bMi cùngRy3HeGMy YcRFwSxgMinh TRy3HeGMyhùy vẫnRy3HeGMy phảRy3HeGMyi lếto7bM tho7bMân ngồiRy3HeGMy dậyRy3HeGMy đYcRFwSxgi Ry3HeGMylấy no7bMước o7bMcho QuRy3HeGMyốc Bảo.

- TôiYcRFwSxg mo7bMuốn uốRy3HeGMyng o7bMnước cao7bMm Ry3HeGMy– Quo7bMốc Bo7bMảo độto7bM nho7bMiên lo7bMên tiếngRy3HeGMy nói.

Trời ơo7bMi! Mo7bMinh Thùo7bMy Ry3HeGMythật muốnRy3HeGMy chRy3HeGMyạy đếnRy3HeGMy o7bMbóp cYcRFwSxgổ co7bMái Ry3HeGMytên QuốcYcRFwSxg BảYcRFwSxgo nàyo7bM chếtRy3HeGMy cYcRFwSxgho rồio7bM. CôYcRFwSxg chỉYcRFwSxg địnho7bM đYcRFwSxgi Ry3HeGMyrót chRy3HeGMyo hYcRFwSxgắn mộtRy3HeGMy lo7bMy nRy3HeGMyước lọcRy3HeGMy lạno7bMh lRy3HeGMyà xYcRFwSxgong, nàoo7bM ngờo7bM o7bMhắn đòiYcRFwSxg uốngRy3HeGMy no7bMước camo7bM. VYcRFwSxgậy làYcRFwSxg côo7bM phảiYcRFwSxg to7bMhêm mấyo7bM cônYcRFwSxgg đoo7bMạn, cYcRFwSxgắt, vắt,YcRFwSxg khuấy…

Nhìn o7bMly o7bMnước cao7bMm mìYcRFwSxgnh vừaRy3HeGMy YcRFwSxglàm xoYcRFwSxgng, Ry3HeGMyMinh Thùyo7bM cảYcRFwSxgm thấyYcRFwSxg Ry3HeGMykhông cRy3HeGMyam lòRy3HeGMyng chYcRFwSxgút nàoRy3HeGMy co7bMả. CYcRFwSxgô nướno7bM mRy3HeGMyày nRy3HeGMyghĩ rồo7bMi cườiRy3HeGMy go7bMian mộo7bMt tiếng.YcRFwSxg o7bMSau đóRy3HeGMy ….

Cô bYcRFwSxgưng o7bMly nướcYcRFwSxg co7bMam o7bMđặt to7bMrước mặtRy3HeGMy QYcRFwSxguốc BRy3HeGMyảo, mYcRFwSxgiệng Ry3HeGMynở nụRy3HeGMy cườRy3HeGMyi ngọtRy3HeGMy ngo7bMào o7bMxu nịnh:

- Ry3HeGMyTôi lào7bMm nướo7bMc cRy3HeGMyam xono7bMg ro7bMồi, aRy3HeGMynh o7bMmau uYcRFwSxgống đi.

Quốc BảoRy3HeGMy đangRy3HeGMy xeRy3HeGMym o7bMtivi o7bMthì thấyYcRFwSxg no7bMụ cườiYcRFwSxg đóYcRFwSxg YcRFwSxgcủa Mino7bMh ThùyYcRFwSxg thìYcRFwSxg nhếco7bMh môio7bM co7bMười YcRFwSxgnhư kYcRFwSxghông cườiRy3HeGMy. Ry3HeGMySau đo7bMó cậuo7bM cầmo7bM lấyYcRFwSxg lo7bMy nưo7bMớc camYcRFwSxg, uốngo7bM mộo7bMt hơiRy3HeGMy, vo7bMì o7bMđi Ry3HeGMycả ngàyo7bM YcRFwSxgcảm thRy3HeGMyấy mệt,YcRFwSxg Ry3HeGMynhưng kho7bMi nướco7bM caYcRFwSxgm vừaRy3HeGMy co7bMhui xuo7bMống tớo7bMi họo7bMng cậuRy3HeGMy thYcRFwSxgì QRy3HeGMyuốc BảoYcRFwSxg liềYcRFwSxgn phRy3HeGMyun mạo7bMnh Ry3HeGMyra, làmo7bM vRy3HeGMyăng nướcYcRFwSxg YcRFwSxgcam khắpRy3HeGMy nơi.

Minh Ry3HeGMyThùy từRy3HeGMy lRy3HeGMyúc YcRFwSxgQuốc BảoYcRFwSxg khônRy3HeGMyg ngYcRFwSxghi ngYcRFwSxgờ gìo7bM o7bMcầm o7bMly nướcRy3HeGMy cRy3HeGMyam lêo7bMn uốno7bMg thRy3HeGMyì YcRFwSxgmắc cườiRy3HeGMy lắmo7bM nhưYcRFwSxgng YcRFwSxgnín nhịno7bM. TớiYcRFwSxg Ry3HeGMykhi QuốcYcRFwSxg BYcRFwSxgảo o7bMphun ro7bMa Ry3HeGMythì co7bMô kYcRFwSxghông tYcRFwSxghể Ry3HeGMynào nhịno7bM đưRy3HeGMyợc nRy3HeGMyữa mào7bM cưRy3HeGMyời ầmRy3HeGMy lên.

- Côo7bM đãYcRFwSxg o7bMcho gìo7bM vYcRFwSxgào no7bMước caRy3HeGMym YcRFwSxgvậy hảYcRFwSxg –Ry3HeGMy o7bMQuốc YcRFwSxgBảo ho7bMét o7bMlên đYcRFwSxgầy tYcRFwSxgức giận.

- o7bMTôi YcRFwSxgcho go7bMia vịYcRFwSxg cầnYcRFwSxg o7bMthiết vàYcRFwSxgo tronRy3HeGMyg nưRy3HeGMyớc caRy3HeGMym tYcRFwSxghôi mà.o7bM Đểo7bM xYcRFwSxgem o7bMnào YcRFwSxg– MìnRy3HeGMyh ThRy3HeGMyùy nRy3HeGMyín nhYcRFwSxgịn cườiRy3HeGMy nói,YcRFwSxg rồio7bM gio7bMả vRy3HeGMyờ ngo7bMẫm ngYcRFwSxghĩ –Ry3HeGMy MYcRFwSxguối, bộtRy3HeGMy o7bMngọt, tiêo7bMu, bộYcRFwSxgt o7bMnêm, KnRy3HeGMyor, mộtYcRFwSxg o7bMtí nưo7bMớc rửao7bM chén…Ry3HeGMy hìYcRFwSxgnh YcRFwSxgnhư kho7bMông cRy3HeGMyó đYcRFwSxgường vàYcRFwSxg nRy3HeGMyước Ry3HeGMymắm thRy3HeGMyì phải.

- NYcRFwSxgước YcRFwSxgrửa chYcRFwSxgén, o7bMbột YcRFwSxgngọt…- Quốo7bMc bảYcRFwSxgo o7bMkhông Ry3HeGMytin nổiRy3HeGMy vàoo7bM tao7bMi o7bMmình, cậYcRFwSxgu tứYcRFwSxgc giậno7bM co7bMhỉ o7bMtay vàoYcRFwSxg Mo7bMinh tYcRFwSxghùy nóRy3HeGMyi o7bM– CYcRFwSxgô go7bMiỏi lắm,YcRFwSxg côo7bM o7bMchờ đó.

Nói rồiRy3HeGMy cYcRFwSxgậu lo7bMao nhano7bMh vào7bMo nhRy3HeGMyà o7bMtắm mRy3HeGMyà YcRFwSxgxúc YcRFwSxgmiệng. CònRy3HeGMy MiYcRFwSxgnh TRy3HeGMyhùy cYcRFwSxgũng Ry3HeGMyđâu o7bMcó ngYcRFwSxgu dạiRy3HeGMy o7bMmà o7bMở lại,o7bM o7bMcô híRy3HeGMy hửo7bMng xácRy3HeGMyh o7bMtúi điRy3HeGMy về.

Về nhàYcRFwSxg côYcRFwSxg YcRFwSxgôm bụnYcRFwSxgg cườiRy3HeGMy lo7bMăn lộn,Ry3HeGMy thíYcRFwSxgch cRy3HeGMyhí Ry3HeGMyvui vo7bMẻ o7bMhát hòo7bM o7bMầm ỉo7bM kRy3HeGMyhiến ĐìnhYcRFwSxg ÂnYcRFwSxg cYcRFwSxgũng YcRFwSxgbó tayRy3HeGMy. Nhưngo7bM Ry3HeGMysau đó,Ry3HeGMy YcRFwSxgcô nhậnRy3HeGMy đượco7bM mRy3HeGMyột tiYcRFwSxgn nhRy3HeGMyắn kRy3HeGMyhiến côYcRFwSxg xanRy3HeGMyh mYcRFwSxgặt. TốiRy3HeGMy đêo7bMm Ry3HeGMyđó ngRy3HeGMyủ Ry3HeGMygặp toàYcRFwSxgn áo7bMc mộng.
HRy3HeGMyôm sao7bMu Ry3HeGMycô Ry3HeGMyđến nhàYcRFwSxg Quốco7bM Bo7bMảo vớRy3HeGMyi Ry3HeGMybộ Ry3HeGMymặt YcRFwSxgyểu Ry3HeGMyxìu hơYcRFwSxgi Ry3HeGMysợ Ry3HeGMyhãi. Ry3HeGMyCô o7bMtrưng ngYcRFwSxguyên cRy3HeGMyái mặRy3HeGMyt nhRy3HeGMyư bYcRFwSxgánh bo7bMao chiềRy3HeGMyu to7bMrước Ry3HeGMymặt YcRFwSxgQuốc o7bMBảo YcRFwSxglàm cYcRFwSxgậu khônRy3HeGMyg néno7bM YcRFwSxgnổi nụRy3HeGMy cườRy3HeGMyi thầm.YcRFwSxg DườngYcRFwSxg YcRFwSxgnhư cậuo7bM thấyYcRFwSxg to7bMim mìo7bMnh đậpRy3HeGMy mạno7bMh trướco7bM vẻRy3HeGMy o7bMmặt đáYcRFwSxgng thươngYcRFwSxg đóYcRFwSxg củaRy3HeGMy cRy3HeGMyô, trônRy3HeGMyg thậtRy3HeGMy sRy3HeGMyự rấtYcRFwSxg đYcRFwSxgáng yêu.

Đáng líYcRFwSxg muốnYcRFwSxg phạtRy3HeGMy o7bMcô nhiềuYcRFwSxg hYcRFwSxgơn nhYcRFwSxgưng rồYcRFwSxgi lạYcRFwSxgi thôio7bM, chỉRy3HeGMy bo7bMắt o7bMcô do7bMọn phònRy3HeGMyg cậuRy3HeGMy nhRy3HeGMyư mọiRy3HeGMy lần.o7bM o7bMCậu lơRy3HeGMy YcRFwSxgđãng nói:
Ry3HeGMy– Mo7bMau dọnYcRFwSxg dẹpo7bM sạchYcRFwSxg so7bMẽ cho7bMo tôi.

Nói xRy3HeGMyong cRy3HeGMyậu o7bMvào phòngo7bM vo7bMệ sinRy3HeGMyh, látRy3HeGMy sao7bMu cậuRy3HeGMy bướRy3HeGMyc Ry3HeGMyra ngoàYcRFwSxgi Ry3HeGMyvới sRy3HeGMyự YcRFwSxgtrần nRy3HeGMyhư nhộng,o7bM chỉYcRFwSxg khoáo7bMt trênYcRFwSxg ngườio7bM mộo7bMt cRy3HeGMyái khăYcRFwSxgn tắmYcRFwSxg màYcRFwSxg thôRy3HeGMyi, kho7bMiến Mino7bMh Tho7bMùy cảo7bM kio7bMnh. CôRy3HeGMy vộiRy3HeGMy nho7bMắm mắtRy3HeGMy lạYcRFwSxgi o7bMlắp bắo7bMp nói:

- YcRFwSxgAnh …anho7bM …địRy3HeGMynh lo7bMàm gì.

- ĐYcRFwSxgi bo7bMơi –Ry3HeGMy QuốcRy3HeGMy BRy3HeGMyảo thảnYcRFwSxg Ry3HeGMynhiên trảo7bM lời.

Minh ThùRy3HeGMyy lúco7bM nRy3HeGMyày mớRy3HeGMyi bìnRy3HeGMyh tYcRFwSxgĩnh Ry3HeGMytrở lại,Ry3HeGMy từYcRFwSxg tRy3HeGMyừ hYcRFwSxgé o7bMmắt rYcRFwSxga nhìn.o7bM Lào7bMn YcRFwSxgda trRy3HeGMyắng o7bMbóc gầno7bM nRy3HeGMyhư rRy3HeGMyất mịYcRFwSxgn, YcRFwSxgcô hồYcRFwSxg nYcRFwSxghư do7bMa o7bMem béo7bM. MìnhRy3HeGMy ThùRy3HeGMyy ghYcRFwSxgiến răno7bMg tho7bMầm ngYcRFwSxghĩ :”o7bM Còo7bMn tro7bMắng o7bMhơn o7bMcả mìnRy3HeGMyh Ry3HeGMynữa”. YcRFwSxgMột o7bMthân hYcRFwSxgình o7bMvạm vRy3HeGMyỡ đầyYcRFwSxg Ry3HeGMycơ Ry3HeGMybắp, co7bMô YcRFwSxghí ho7bMí o7bMnhìn xuốYcRFwSxgng bộYcRFwSxg phậo7bMn pho7bMía o7bMdưới rYcRFwSxgồi thởRy3HeGMy YcRFwSxgra mộtYcRFwSxg cYcRFwSxgái, tRy3HeGMyhì rYcRFwSxga o7bMhắn Ry3HeGMyta cYcRFwSxgó mYcRFwSxgặt quYcRFwSxgần bơi.

Nói o7bMgì thìo7bM nóio7bM, nho7bMìn YcRFwSxgcái thYcRFwSxgân hìRy3HeGMynh o7bMhoàn mRy3HeGMyỹ no7bMày làRy3HeGMym côo7bM Ry3HeGMyđánh Ry3HeGMyực mộRy3HeGMyt cáRy3HeGMyi, âYcRFwSxgm tho7bManh o7bMphát rYcRFwSxga kRy3HeGMyhiến Ry3HeGMycô cựcRy3HeGMy kYcRFwSxgì o7bMxấu o7bMhổ. o7bMQuốc bảYcRFwSxgo cưRy3HeGMyời nhạo7bMt mộtYcRFwSxg cYcRFwSxgái ro7bMồi nói:

- CYcRFwSxghuẩn bịYcRFwSxg đo7bMồ cRy3HeGMyho tôRy3HeGMyi. BơiYcRFwSxg xoo7bMng tôio7bM sẽo7bM thay.

Nói rồiYcRFwSxg o7bMQuốc Bảoo7bM đio7bM thẳnYcRFwSxgg o7bMra vườn,Ry3HeGMy o7bMnơi cRy3HeGMyó đặtYcRFwSxg YcRFwSxgmột cáYcRFwSxgi hYcRFwSxgồ YcRFwSxgbơi to7bMo Ry3HeGMylớn vàYcRFwSxg nưo7bMớc xanYcRFwSxgh trRy3HeGMyong. Ry3HeGMyCậu nhYcRFwSxgảy ùmRy3HeGMy xuốngRy3HeGMy Ry3HeGMyhồ, tuYcRFwSxgng tănYcRFwSxgg o7bMbơi thYcRFwSxgoải mái.YcRFwSxg Mino7bMh Thấo7bMy o7bMthấy Quốo7bMc YcRFwSxgBảo đYcRFwSxgi ro7bMa tRy3HeGMyhì bắYcRFwSxgt chướcRy3HeGMy giọnRy3HeGMyg điệuYcRFwSxg củaYcRFwSxg YcRFwSxgcậu nYcRFwSxghái YcRFwSxglại o7bMmột câu:

- YcRFwSxgBà đâyo7bM o7bMkhông thícRy3HeGMyh chuẩnRy3HeGMy bYcRFwSxgị, bơiRy3HeGMy xo7bMong YcRFwSxgthì co7bMứ cYcRFwSxgởi Ry3HeGMytruồng YcRFwSxgđi. (>O<)

Nói tRy3HeGMyhì nóRy3HeGMyi, nRy3HeGMyhưng Mio7bMnh To7bMhùy vẫYcRFwSxgn Ry3HeGMymở tRy3HeGMyủ lấyYcRFwSxg YcRFwSxgđồ YcRFwSxgcho Ry3HeGMyQuốc BRy3HeGMyảo. LầnYcRFwSxg nào7bMy cYcRFwSxgô kho7bMông ngạRy3HeGMyc nhiRy3HeGMyên no7bMhư YcRFwSxgtrước đây.YcRFwSxg CYcRFwSxgái têYcRFwSxgn nào7bMy mo7bMặc Ry3HeGMytoàn hYcRFwSxgàng hiệu,YcRFwSxg mRy3HeGMyà YcRFwSxghắn đâuRy3HeGMy YcRFwSxgchỉ mộtRy3HeGMy cáRy3HeGMyi tủo7bM. TYcRFwSxgủ quầno7bM áRy3HeGMyo YcRFwSxgcủa hRy3HeGMyắn YcRFwSxgcó thểRy3HeGMy mởRy3HeGMy mộYcRFwSxgt Ry3HeGMycửa o7bMhàng thờiYcRFwSxg trano7bMg caRy3HeGMyo cYcRFwSxgấp. o7bMCô chọYcRFwSxgn đạiYcRFwSxg mộto7bM bộYcRFwSxg, rRy3HeGMyồi đYcRFwSxgi tìm….

Cũng làYcRFwSxg cầmRy3HeGMy đo7bMại mộtRy3HeGMy cáo7bMi quầRy3HeGMyn chíYcRFwSxgp o7bMnào đóRy3HeGMy. MiYcRFwSxgnh ThùYcRFwSxgy qRy3HeGMyuăng o7bMra cáRy3HeGMyi YcRFwSxgghế ởYcRFwSxg Ry3HeGMytrên bRy3HeGMyể bRy3HeGMyơi. Côo7bM YcRFwSxgnhìn Quốo7bMc Bảo7bMo đaYcRFwSxgng YcRFwSxgsay YcRFwSxgsưa bơYcRFwSxgi lộRy3HeGMyi thìYcRFwSxg YcRFwSxgbỉu môi.

- MRy3HeGMyuốn xRy3HeGMyuống o7bMtắm cùngRy3HeGMy Ry3HeGMytôi khYcRFwSxgông? –o7bM QuốcYcRFwSxg BảoRy3HeGMy YcRFwSxgnhìn côYcRFwSxg YcRFwSxgcười cợt.

Minh ThRy3HeGMyùy nhìnRy3HeGMy khino7bMh bỉYcRFwSxg mộo7bMt cáRy3HeGMyi rồiRy3HeGMy đio7bM vàoYcRFwSxg tronRy3HeGMyg, o7bMphía sao7bMu o7bMcó tiếngo7bM co7bMười vano7bMg củo7bMa QRy3HeGMyuốc Bảoo7bM. MYcRFwSxginh ThùYcRFwSxgy rấtYcRFwSxg tứRy3HeGMyc giận,Ry3HeGMy co7bMô phảiRy3HeGMy to7bMìm cáRy3HeGMych thoáYcRFwSxgt kho7bMỏi Ry3HeGMytên khốo7bMn no7bMày o7bMmới được.Ry3HeGMy Ry3HeGMyMà cáRy3HeGMych tốto7bM Ry3HeGMynhất o7bMlà tYcRFwSxgìm o7bMra băngo7bM gRy3HeGMyhi YcRFwSxghình vYcRFwSxgà tYcRFwSxgờ giấyo7bM o7bMnợ củao7bM co7bMô. o7bMMinh To7bMhùy nghĩRy3HeGMy vYcRFwSxgậy, o7bMvội vàRy3HeGMyng chãRy3HeGMyy vYcRFwSxgào tronRy3HeGMyg pRy3HeGMyhòng QuốcRy3HeGMy Bảoo7bM lo7bMục tìmYcRFwSxg. NhưYcRFwSxgng tìRy3HeGMym YcRFwSxgmãi vo7bMẫn khRy3HeGMyông Ry3HeGMythấy, phRy3HeGMyần YcRFwSxgthì phậpo7bM po7bMhồng Ry3HeGMylo so7bMợ YcRFwSxgQuốc BảoRy3HeGMy YcRFwSxgđi vRy3HeGMyào cYcRFwSxgho Ry3HeGMynên Ry3HeGMychỉ lRy3HeGMyát Ry3HeGMysau Ry3HeGMycô Ry3HeGMyđã mệto7bM phờ.

- o7bMOa, mệtRy3HeGMy chYcRFwSxgết đượRy3HeGMyc, tYcRFwSxgìm khắpRy3HeGMy mRy3HeGMyọi o7bMnơi mRy3HeGMyà o7bMchẳng thấyRy3HeGMy YcRFwSxggì cảRy3HeGMy –o7bM Ry3HeGMyMinh ThùyYcRFwSxg cho7bMán nảno7bM bòYcRFwSxg đRy3HeGMyến YcRFwSxgbên chiếcRy3HeGMy giườnYcRFwSxgg YcRFwSxgtrải rYcRFwSxga trắngRy3HeGMy tiYcRFwSxgnh nằmo7bM nghỉ.

Cô phátRy3HeGMy hiệo7bMn Ry3HeGMychiếc gRy3HeGMyiường o7bMthật mYcRFwSxgềm mạiRy3HeGMy vo7bMà êmRy3HeGMy áRy3HeGMyi, máRy3HeGMyt rượiYcRFwSxg. MinRy3HeGMyh ThùRy3HeGMyy thícYcRFwSxgh Ry3HeGMychí lăno7bM lo7bMăn mRy3HeGMyấy vRy3HeGMyòng trRy3HeGMyên giường.

- LàRy3HeGMym YcRFwSxgsao mo7bMới lấo7bMy lYcRFwSxgại đưo7bMợc mYcRFwSxgấy to7bMhứ đóYcRFwSxg o7bMtừ cáYcRFwSxgi têYcRFwSxgn hámo7bM gáYcRFwSxgi đYcRFwSxgây –o7bM Mio7bMnh Thùyo7bM thRy3HeGMyan thở.

Cô chăo7bMm chúo7bM nhìYcRFwSxgn YcRFwSxglên Ry3HeGMytrần nYcRFwSxghà ngo7bMhĩ ngợi.

- o7bMHay làYcRFwSxg dùngRy3HeGMy YcRFwSxgmĩ nho7bMân YcRFwSxgkế quYcRFwSxgyến YcRFwSxgrũ hắno7bM taRy3HeGMy, dụo7bM co7bMho hắnRy3HeGMy YcRFwSxgta trảo7bM lạiYcRFwSxg hếto7bM cRy3HeGMyho mRy3HeGMyình rồio7bM lYcRFwSxgập o7bMtức YcRFwSxgđá hắno7bM taRy3HeGMy, cRy3HeGMyho ho7bMắn YcRFwSxgta khRy3HeGMyóc hRy3HeGMyận lYcRFwSxguôn .

Minh ThùYcRFwSxgy YcRFwSxgsuy nghĩRy3HeGMy, rồio7bM cưo7bMời phYcRFwSxgá lêo7bMn trRy3HeGMyước kếYcRFwSxg hoạchYcRFwSxg củYcRFwSxga Ry3HeGMymình. Co7bMô đo7bMắc Ry3HeGMychí đếno7bM độYcRFwSxg Ry3HeGMychìm vo7bMào go7bMiấc ngủo7bM YcRFwSxglúc nàoRy3HeGMy khôRy3HeGMyng hRy3HeGMyay biết.o7bM Đếno7bM kYcRFwSxghi ngo7bMhe tiếngo7bM nưo7bMớc chảyo7bM vano7bMg lêRy3HeGMyn mớo7bMi YcRFwSxggiật mìnYcRFwSxgh tỉRy3HeGMynh dậy.YcRFwSxg YcRFwSxgĐầu óco7bM Ry3HeGMymơ hồ,Ry3HeGMy côRy3HeGMy đo7bMi Ry3HeGMyvào nho7bMà tắmRy3HeGMy đểYcRFwSxg YcRFwSxgrửa mặt.YcRFwSxg NRy3HeGMyhưng ko7bMhi YcRFwSxgcánh cửaYcRFwSxg vo7bMừa YcRFwSxgđóng lo7bMại thìYcRFwSxg ….

- YcRFwSxgÁ …..Ry3HeGMy –Ry3HeGMy MRy3HeGMyinh To7bMhùy théYcRFwSxgt Ry3HeGMylên rồRy3HeGMyi o7bMnhắm YcRFwSxgmắt lạiYcRFwSxg YcRFwSxgkhi thấyRy3HeGMy QuYcRFwSxgốc BRy3HeGMyảo Ry3HeGMyđang ởYcRFwSxg Ry3HeGMytrong đóRy3HeGMy o7bMtrên ngưo7bMời kRy3HeGMyhông cRy3HeGMyó mảnhRy3HeGMy vảYcRFwSxgi chRy3HeGMye thân.

Cô kYcRFwSxginh hãYcRFwSxgi miYcRFwSxgệng Ry3HeGMylắp bắYcRFwSxgp YcRFwSxgxoay ngYcRFwSxgười lạiYcRFwSxg nói:

- Xio7bMn lỗi!YcRFwSxg XiYcRFwSxgn lỗi!Ry3HeGMy Tôio7bM khôngRy3HeGMy cốo7bM ý.

Cô lầnYcRFwSxg tìRy3HeGMym YcRFwSxgnắm cửaYcRFwSxg đểYcRFwSxg mo7bMở o7bMra YcRFwSxgnhưng mởo7bM o7bMhoài o7bMkhông o7bMđược rồo7bMi, côYcRFwSxg tRy3HeGMyhử YcRFwSxgmở mắto7bM ro7bMa nhìnYcRFwSxg Ry3HeGMythì thấRy3HeGMyy bo7bMàn tRy3HeGMyay QYcRFwSxguốc BảYcRFwSxgo Ry3HeGMyđã cYcRFwSxghặn cáRy3HeGMynh cửaYcRFwSxg lại.YcRFwSxg Cảmo7bM tRy3HeGMyhấy làno7bM hRy3HeGMyơi tRy3HeGMyhở o7bMấm Ry3HeGMyấm từRy3HeGMy sao7bMu lưRy3HeGMyng mRy3HeGMyình cùngRy3HeGMy hơRy3HeGMyi nRy3HeGMyước máYcRFwSxgt lạnhRy3HeGMy o7bMcùng tỏao7bM raYcRFwSxg. MiYcRFwSxgnh thùRy3HeGMyy lạnho7bM o7bMtoát YcRFwSxgcả người.

Cô sợRy3HeGMy ho7bMãi qRy3HeGMyuay ngưo7bMời lại,Ry3HeGMy mắRy3HeGMyt cốYcRFwSxg ngướco7bM o7bMnhìn lêo7bMn YcRFwSxgtrên o7bMcao, lo7bMo so7bMợ hỏi:

- Anh…anh…aRy3HeGMynh muốnYcRFwSxg Ry3HeGMylàm gì?

- Ry3HeGMyCô nghRy3HeGMyĩ xRy3HeGMyem, o7bMtôi o7bMphải làmo7bM sao7bMo khRy3HeGMyi bịo7bM côo7bM nhRy3HeGMyìn thấyo7bM hếYcRFwSxgt tRy3HeGMyừ trRy3HeGMyên xuốngo7bM Ry3HeGMydưới Ry3HeGMyhả Ry3HeGMy– YcRFwSxgQuốc Bo7bMảo o7bMgầm gừo7bM hỏi.

- TRy3HeGMyôi nóYcRFwSxgi rồYcRFwSxgi, tôYcRFwSxgi YcRFwSxgkhông cRy3HeGMyố ýo7bM Ry3HeGMymà –YcRFwSxg Mino7bMh thùYcRFwSxgy o7bMlo Ry3HeGMysợ chớpYcRFwSxg chRy3HeGMyớp mắto7bM nRy3HeGMyhìn Ry3HeGMyQuốc Bảoo7bM, cRy3HeGMyô chỉYcRFwSxg Ry3HeGMythấy nụYcRFwSxg cườiRy3HeGMy no7bMửa miYcRFwSxgệng củaRy3HeGMy Quốco7bM Ry3HeGMyBảo Ry3HeGMyđang YcRFwSxgnhìn cRy3HeGMyô chRy3HeGMyế giễu.

Nụ cườiYcRFwSxg rRy3HeGMyất đẹp,YcRFwSxg rấto7bM cuRy3HeGMyốn hútYcRFwSxg YcRFwSxgkhiến Ry3HeGMytim o7bMcô YcRFwSxgđập liêYcRFwSxgn tụco7bM, côo7bM cốYcRFwSxg gRy3HeGMyắng hítYcRFwSxg thYcRFwSxgở đểYcRFwSxg đRy3HeGMyiều hòaRy3HeGMy Ry3HeGMytâm trạngYcRFwSxg nhưngo7bM cànYcRFwSxgg khiếno7bM Ry3HeGMycho khôngo7bM ko7bMhí xunYcRFwSxgg YcRFwSxgquanh mo7bMờ o7bMám YcRFwSxgnhiều hơn.YcRFwSxg Co7bMô lo7bMo so7bMợ nuốcYcRFwSxg nướcRy3HeGMy bRy3HeGMyọt cRy3HeGMyái ựcYcRFwSxg nhYcRFwSxgìn Ry3HeGMyQuốc BảYcRFwSxgo. Co7bMậu Ry3HeGMyđã giYcRFwSxgơ cáiRy3HeGMy qRy3HeGMyuần nYcRFwSxghỏ Ry3HeGMycủa mìnhYcRFwSxg lênRy3HeGMy trướcYcRFwSxg YcRFwSxgmặt cô,o7bM cRy3HeGMyái qRy3HeGMyuần màRy3HeGMy lúYcRFwSxgc nRy3HeGMyãy côYcRFwSxg lấyRy3HeGMy cho7bMo cậu,YcRFwSxg YcRFwSxgcười gio7bMan YcRFwSxgxảo nói:

- Khôo7bMng ngRy3HeGMyờ côYcRFwSxg cũnYcRFwSxgg thío7bMch loạiYcRFwSxg quYcRFwSxgần này.

Minh To7bMhùy mởYcRFwSxg Ry3HeGMyto mắto7bM nhRy3HeGMyìn vềRy3HeGMy cáYcRFwSxgi quầo7bMn đanYcRFwSxgg tòYcRFwSxgn teo7bMn tYcRFwSxgrên o7bMtay o7bMQuốc BRy3HeGMyảo. Ry3HeGMyCái quầo7bMn ngoàRy3HeGMyi lYcRFwSxgằn o7bMthun màuo7bM đRy3HeGMyỏ o7bMra to7bMhì YcRFwSxgcòn lạio7bM nhưYcRFwSxg o7bMlà mYcRFwSxgột tấRy3HeGMym lướiRy3HeGMy YcRFwSxgtrong suốo7bMt. Mino7bMh YcRFwSxgThùy chỉo7bM muốnYcRFwSxg cắYcRFwSxgn lưỡio7bM YcRFwSxgchết chYcRFwSxgo rồi.o7bM Co7bMô thầo7bMm nguyềnYcRFwSxg o7bMrủa cáYcRFwSxgi YcRFwSxgtên nhào7bM thiếto7bM kếRy3HeGMy nàoo7bM biếnYcRFwSxg Ry3HeGMythái YcRFwSxgđến nỗio7bM thiRy3HeGMyết kếo7bM YcRFwSxgra cáYcRFwSxgi qo7bMuần khino7bMh o7bMkhủng nhưo7bM thếo7bM .

- Cáio7bM đRy3HeGMyó lYcRFwSxgà tôio7bM lấyo7bM Ry3HeGMyđại thôiRy3HeGMy mà,Ry3HeGMy nYcRFwSxgó cũnYcRFwSxgg o7bMlà củao7bM ano7bMh còno7bM gìRy3HeGMy –Ry3HeGMy YcRFwSxgCô ấo7bMp úYcRFwSxgng giảYcRFwSxgi thích.

- o7bMNhưng dùo7bM Ry3HeGMygì co7bMô cũnYcRFwSxgg thấyo7bM o7bMtôi rồio7bM, vậyRy3HeGMy thìRy3HeGMy Ry3HeGMyđể YcRFwSxgcho cônRy3HeGMyg bYcRFwSxgằng, co7bMô co7bMũng nYcRFwSxgên cRy3HeGMyho tôYcRFwSxgi thYcRFwSxgấy lYcRFwSxgại –Ry3HeGMy QuốcRy3HeGMy BRy3HeGMyảo YcRFwSxgtiếp YcRFwSxgtục giễuRy3HeGMy cợRy3HeGMyt. VừaRy3HeGMy nóRy3HeGMyi cậYcRFwSxgu vo7bMừa o7bMáp sáo7bMt Mino7bMh YcRFwSxgThùy YcRFwSxgkhiến co7bMô bấno7bM loạo7bMn o7bMcả o7bMlên. Ry3HeGMyTrong lo7bMúc o7bMsợ hãRy3HeGMyi, Ry3HeGMyMinh thYcRFwSxgùy cắo7bMn răngRy3HeGMy vậnYcRFwSxg sứo7bMc YcRFwSxgđá mộto7bM phátYcRFwSxg vào7bMo tiểuRy3HeGMy bảoYcRFwSxg o7bMbối bênYcRFwSxg dướiRy3HeGMy củao7bM QuốcYcRFwSxg Ry3HeGMyBảo kYcRFwSxghiến cậuYcRFwSxg YcRFwSxgbị đauYcRFwSxg đio7bMếng muốncYcRFwSxg hếtRy3HeGMy o7bMđi o7bMđược YcRFwSxgngã vậtYcRFwSxg xuo7bMống sYcRFwSxgàn. NhưnRy3HeGMyg ngo7bMay lúco7bM đó,Ry3HeGMy Mino7bMh Thùyo7bM YcRFwSxgmới bio7bMết thRy3HeGMyì o7bMra QuRy3HeGMyốc BảoRy3HeGMy cRy3HeGMyó cho7bMoàng mộo7bMt YcRFwSxgcái o7bMkhăn o7bMtắm bêYcRFwSxgn dướiRy3HeGMy. Ry3HeGMyMinh YcRFwSxgthùy mớiRy3HeGMy Ry3HeGMybiết từRy3HeGMy YcRFwSxgnãy o7bMgiờ côRy3HeGMy bYcRFwSxgị Quốo7bMc Bảoo7bM YcRFwSxgtrêu chọc.

Quốc BảoRy3HeGMy YcRFwSxgvừa ôRy3HeGMym lấRy3HeGMyy Ry3HeGMybộ phậno7bM o7bMbị o7bMđau củRy3HeGMya mRy3HeGMyình, o7bMđau o7bMđớn o7bMnhìn Mio7bMnh Thùo7bMy YcRFwSxgđầy YcRFwSxgcăm phẫn:

- CRy3HeGMyô dáo7bMm …o7bM.cô dám….

- Co7bMho đánRy3HeGMyg đờio7bM aRy3HeGMynh, o7bMai bảoRy3HeGMy aYcRFwSxgnh o7bMdám trêuRy3HeGMy chọcRy3HeGMy tôo7bMi. NếuRy3HeGMy anYcRFwSxgh cRy3HeGMyòn Ry3HeGMydám Ry3HeGMytrêu tRy3HeGMyôi nữaYcRFwSxg tYcRFwSxghì lầRy3HeGMyn saRy3HeGMyu tôiRy3HeGMy so7bMẽ YcRFwSxgra to7bMay mạnho7bM hơRy3HeGMyn nữaRy3HeGMy, khiếno7bM ano7bMh tuo7bMyệt ho7bMậu luôn.

Nói xoYcRFwSxgng Mino7bMh TRy3HeGMyhùy mYcRFwSxgở YcRFwSxgcửa bỏRy3HeGMy YcRFwSxgđi vớio7bM nụo7bM cườiRy3HeGMy đắYcRFwSxgc chí.

 ***

Các YcRFwSxgbáo đo7bMiện Ry3HeGMyảnh dạoYcRFwSxg Ry3HeGMygần đâYcRFwSxgy đo7bMã chụpo7bM đượco7bM ảnho7bM cYcRFwSxgủa nữYcRFwSxg diễno7bM viêRy3HeGMyn xYcRFwSxginh đẹpRy3HeGMy o7bMAnh KYcRFwSxgỳ tYcRFwSxgay troRy3HeGMyng tYcRFwSxgay vớio7bM chànRy3HeGMyg hoào7bMng Ry3HeGMytử VRy3HeGMyĩnh PhoYcRFwSxgng củRy3HeGMya tậpYcRFwSxg đoànYcRFwSxg No7bMguyên ThàRy3HeGMynh Phono7bMg. VậyYcRFwSxg Ry3HeGMylà mọio7bM ngưRy3HeGMyời aYcRFwSxgi cũngYcRFwSxg đoánYcRFwSxg được,YcRFwSxg chYcRFwSxgàng o7bMtrai mo7bMà Ry3HeGMyAnh YcRFwSxgKỳ tRy3HeGMyheo đuổiYcRFwSxg lRy3HeGMyà Ry3HeGMyai. Tấto7bM cRy3HeGMyả mọo7bMi ngườRy3HeGMyi đếuRy3HeGMy cảRy3HeGMym thấo7bMy họo7bM xứngRy3HeGMy đôi.

– Chị!o7bM o7bMChị Ry3HeGMymau đếo7bMn đâo7bMy đo7bMi. Ry3HeGMyEm vo7bMà chịYcRFwSxg ĐìnRy3HeGMyh ÂRy3HeGMyn đano7bMg Ry3HeGMyở nhàYcRFwSxg o7bM– TiếYcRFwSxgng MiRy3HeGMynh ThùyRy3HeGMy YcRFwSxghớt hảRy3HeGMyi o7bMtrong đRy3HeGMyiện to7bMhoại YcRFwSxgkhiến o7bMHiểu ĐồRy3HeGMyng cYcRFwSxgảm thRy3HeGMyấy bấRy3HeGMyt an.

Cô vộo7bMi o7bMvàng bắtRy3HeGMy taRy3HeGMyxi đRy3HeGMyến đóo7bM o7bM( HRy3HeGMyĐ o7bMcàng lYcRFwSxgúc càngYcRFwSxg YcRFwSxgnghèo tiềnYcRFwSxg YcRFwSxgvì phảio7bM trảYcRFwSxg tiRy3HeGMyền tYcRFwSxgaxi mo7bMiết )Ry3HeGMy. VừRy3HeGMya Ry3HeGMyđến nRy3HeGMyơi, Ry3HeGMyMinh ThYcRFwSxgùy đãYcRFwSxg ro7bMa mRy3HeGMyở o7bMcửa cho7bMo cRy3HeGMyô rYcRFwSxgồi. Ry3HeGMyNhìn YcRFwSxgvẻ mo7bMặt bo7bMơ phRy3HeGMyờ củo7bMa Ry3HeGMyMinh TRy3HeGMyhùy, Hiểuo7bM ĐồngRy3HeGMy vộiRy3HeGMy hỏi:

- Đão7bM xo7bMảy ro7bMa YcRFwSxgchuyện gì.

- ChịYcRFwSxg vàYcRFwSxgo to7bMrong o7bMxem sẽRy3HeGMy rYcRFwSxgõ o7bM– MiRy3HeGMynh TRy3HeGMyhùy buYcRFwSxgồn YcRFwSxgbã nói.

Hiểu Đồngo7bM o7bMvội láco7bMh quo7bMa Ry3HeGMyngười Mino7bMh ThùYcRFwSxgy đRy3HeGMyi Ry3HeGMyvào Ry3HeGMytrong, vừaYcRFwSxg đRy3HeGMyến nơiRy3HeGMy, YcRFwSxgcô đãYcRFwSxg thRy3HeGMyấy ĐìnhRy3HeGMy ÂRy3HeGMyn đaYcRFwSxgng sRy3HeGMyay sưaYcRFwSxg bRy3HeGMyên mo7bMen Ry3HeGMyrượu nằYcRFwSxgm YcRFwSxgvắt vẻRy3HeGMyo trêYcRFwSxgn o7bMlưng go7bMhế, miệno7bMg lảo7bMm nYcRFwSxghảm. Hio7bMểu Đồo7bMng vYcRFwSxgội Ry3HeGMychạy đếnRy3HeGMy lRy3HeGMyay no7bMgười ĐìnhYcRFwSxg YcRFwSxgÂn, gọio7bM mo7bMại cuRy3HeGMyối cùnYcRFwSxgg YcRFwSxgcô cũngRy3HeGMy mYcRFwSxgở mo7bMắt. ĐìnhRy3HeGMy ÂnYcRFwSxg Ry3HeGMyvừa thấo7bMy Hiểuo7bM Đồngo7bM o7bMliền ômo7bM chầYcRFwSxgm nói:

- Hio7bMểu Đồng!YcRFwSxg YcRFwSxgĐến đo7bMây uốnRy3HeGMyg o7bMrượu cYcRFwSxgùng mYcRFwSxgình Ry3HeGMyđi. Mìo7bMnh bRy3HeGMyuồn quá.

- Đão7bM xRy3HeGMyảy rYcRFwSxga chuYcRFwSxgyện o7bMgì YcRFwSxgrồi, maYcRFwSxgu YcRFwSxgnói o7bMcho mìnhYcRFwSxg ngYcRFwSxghe o7bMđi –YcRFwSxg Hio7bMểu ĐồngRy3HeGMy vRy3HeGMyỗ nho7bMẹ lYcRFwSxgưng ĐìnhRy3HeGMy YcRFwSxgÂn Ry3HeGMyan Ry3HeGMyủi. HiYcRFwSxgểu ĐồngRy3HeGMy Ry3HeGMybiết ĐìnRy3HeGMyh Âno7bM khYcRFwSxgông phảio7bM o7bMlà ngườRy3HeGMyi tùYcRFwSxgy o7bMtiện uo7bMống sRy3HeGMyay o7bMđến mứcYcRFwSxg nRy3HeGMyày. Cào7bMng trởRy3HeGMy nRy3HeGMyên YcRFwSxgnổi tRy3HeGMyiếng tYcRFwSxghì ĐìnRy3HeGMyh YcRFwSxgÂn càngo7bM o7bMchú ýRy3HeGMy giữo7bM gìno7bM hìno7bMh o7bMtượng Ry3HeGMycủa mình.YcRFwSxg YcRFwSxgKhông bYcRFwSxgao gio7bMờ côo7bM Ry3HeGMyấy lYcRFwSxgại bYcRFwSxgê o7bMtha Ry3HeGMybản thân.

Nhưng Đo7bMình chYcRFwSxgỉ lắcYcRFwSxg đầuo7bM YcRFwSxgkhóc nứo7bMc o7bMnở Ry3HeGMymà o7bMkhông no7bMói gìRy3HeGMy hếYcRFwSxgt. HiểuYcRFwSxg Đồo7bMng cũngRy3HeGMy khôo7bMng vộYcRFwSxgi Ry3HeGMytruy ho7bMỏi, cRy3HeGMyhỉ nhẹo7bM lờYcRFwSxgi ao7bMn ủiRy3HeGMy chYcRFwSxgo đếnRy3HeGMy ko7bMhi ĐìnhRy3HeGMy YcRFwSxgÂn co7bMhìm vào7bMo giấcYcRFwSxg ngủ.

Khi o7bMĐình ÂRy3HeGMyn ngủo7bM rồi,o7bM HiểuYcRFwSxg ĐồngYcRFwSxg Ry3HeGMymới quao7bMy nhìRy3HeGMyn MYcRFwSxginh ThYcRFwSxgùy hỏi:

- ĐãRy3HeGMy xo7bMảy YcRFwSxgra chuyệnYcRFwSxg go7bMì rồi.

- o7bMChị ấYcRFwSxgy bịYcRFwSxg cắtRy3HeGMy hợo7bMp đồngRy3HeGMy quRy3HeGMyảng co7bMáo Ry3HeGMymới Ry3HeGMyrồi –o7bM MinYcRFwSxgh ThùYcRFwSxgy cRy3HeGMyhán nảRy3HeGMyn thRy3HeGMyả ngưo7bMời xuốnYcRFwSxgg sofRy3HeGMya trảRy3HeGMy lời.

- TRy3HeGMyại sao7bMo YcRFwSxg– HiểuYcRFwSxg Đồngo7bM ngạcRy3HeGMy nhiêo7bMn hỏi.

- VRy3HeGMyì o7bMđi Ry3HeGMytrễ, lRy3HeGMyàm o7bMảnh hưởno7bMg Ry3HeGMyđến bo7bMuổi quayRy3HeGMy, lo7bMàm co7bMông tYcRFwSxgy Ry3HeGMylỗ khôngo7bM ít.

- Ry3HeGMyBình thườngRy3HeGMy o7bMĐình ÂYcRFwSxgn lo7bMuôn đếnRy3HeGMy sớmYcRFwSxg ho7bMơn mà,Ry3HeGMy tạiRy3HeGMy YcRFwSxgsao lRy3HeGMyại YcRFwSxgđến trYcRFwSxgễ nhưRy3HeGMy thếo7bM Ry3HeGMy– HiểYcRFwSxgu ĐồYcRFwSxgng to7bMhắc mắco7bM hỏi.

- To7bMại Ry3HeGMyem làYcRFwSxgm cRy3HeGMyhị ấyRy3HeGMy trễYcRFwSxg o7bMgiờ, Ry3HeGMyem giữYcRFwSxg o7bMthẻ YcRFwSxgcủa co7bMhị o7bMấy –Ry3HeGMy Mio7bMnh To7bMhùy mếRy3HeGMyu mYcRFwSxgáo nói.

- BỏRy3HeGMy điRy3HeGMy, Ry3HeGMychỉ lYcRFwSxgà o7bMmất mộtYcRFwSxg o7bMhợp đồngYcRFwSxg YcRFwSxgquảng cáoYcRFwSxg thôio7bM màRy3HeGMy –YcRFwSxg HYcRFwSxgiểu ĐồngRy3HeGMy Ry3HeGMytrấn an.

- Vo7bMấn đềRy3HeGMy Ry3HeGMylà chuyệYcRFwSxgn bRy3HeGMyồi tYcRFwSxghường –YcRFwSxg MiRy3HeGMynh Ry3HeGMyThùy áiYcRFwSxg nRy3HeGMygại nói.

- Bồo7bMi thườnRy3HeGMyg! HọYcRFwSxg kYcRFwSxghông chịRy3HeGMyu bồiRy3HeGMy thườngo7bM àRy3HeGMy YcRFwSxg?- YcRFwSxgHiểu ĐồRy3HeGMyng ngo7bMhiêng Ry3HeGMyđầu no7bMhìn Mio7bMnh Thùy.

- Ngưo7bMời bồYcRFwSxgi thườnRy3HeGMyg po7bMhải lo7bMà chRy3HeGMyúng Ry3HeGMyta, bYcRFwSxgởi vìYcRFwSxg YcRFwSxgtrong hợpRy3HeGMy đồno7bMg gRy3HeGMyhi ro7bMõ khôo7bMng đượco7bM đếnYcRFwSxg trễ.Ry3HeGMy VYcRFwSxgì chYcRFwSxgị o7bMĐình ÂRy3HeGMyn đếo7bMn trYcRFwSxgễ o7bMnên po7bMhải bo7bMồi thườno7bMg –o7bM Mìo7bMnh Thùyo7bM giảio7bM thích.

- o7bMCái gRy3HeGMyì, o7bMrõ rànYcRFwSxgg làYcRFwSxg chỉYcRFwSxg YcRFwSxgcó mYcRFwSxgột lầno7bM điYcRFwSxg trRy3HeGMyễ thôio7bM mRy3HeGMyà. CóYcRFwSxg o7bMai màRy3HeGMy chYcRFwSxgưa o7bMtừng o7bMđi trễo7bM Ry3HeGMychứ YcRFwSxg– HiểuRy3HeGMy Đo7bMồng YcRFwSxgbất bìnhRy3HeGMy nói.
o7bM– Đâo7bMy cYcRFwSxghỉ lào7bM o7bMcái Ry3HeGMycớ YcRFwSxgmà tRy3HeGMyhôi, YcRFwSxgthực cYcRFwSxghất làYcRFwSxg hRy3HeGMyọ muốno7bM to7bMhay ngườiYcRFwSxg nYcRFwSxgên mo7bMới dùngRy3HeGMy o7bMcớ đYcRFwSxgó đểRy3HeGMy bắtYcRFwSxg bẽYcRFwSxg chúo7bMng o7bMta YcRFwSxg– Mo7bMinh Thùyo7bM cũYcRFwSxgng bấtYcRFwSxg bìYcRFwSxgnh kể.

- HọRy3HeGMy Ry3HeGMymuốn YcRFwSxgthay Ry3HeGMyai Ry3HeGMy? –Ry3HeGMy Hiểuo7bM ĐồngYcRFwSxg tứcYcRFwSxg go7bMiận hỏi.

- NRy3HeGMyữ miYcRFwSxgnh tYcRFwSxginh AYcRFwSxgnh Kỳo7bM .

Khi MYcRFwSxginh TRy3HeGMyhùy nóRy3HeGMyi rYcRFwSxga cáiRy3HeGMy têo7bMn đó,YcRFwSxg HiểRy3HeGMyu ĐồnRy3HeGMyg cảmo7bM tYcRFwSxghấy rYcRFwSxgất ho7bMụt hRy3HeGMyẫng. Nhưngo7bM điYcRFwSxgều làmo7bM côYcRFwSxg tRy3HeGMyhấy đYcRFwSxgau o7bMnhất o7bMkhi o7bMnghe MìRy3HeGMynh TYcRFwSxghùy nRy3HeGMyói Ry3HeGMythêm mộYcRFwSxgt o7bMtràng dài:

- NgườiYcRFwSxg đềYcRFwSxg ngYcRFwSxghị hủyYcRFwSxg hợYcRFwSxgp đồngo7bM cho7bMính làRy3HeGMy ano7bMh VĩYcRFwSxgnh PhRy3HeGMyong. o7bMChị ĐYcRFwSxgình o7bMÂn vốYcRFwSxgn khRy3HeGMyông co7bMho eo7bMm nRy3HeGMyói rao7bM, nhưno7bMg màYcRFwSxg cơo7bMn giậnRy3HeGMy nàYcRFwSxgy YcRFwSxgem nuốto7bM khônYcRFwSxgg trôi.o7bM ChRy3HeGMyo YcRFwSxgdù Ry3HeGMyanh o7bMta muRy3HeGMyốn bYcRFwSxgạn gYcRFwSxgái YcRFwSxgmình lo7bMàm ngườiYcRFwSxg Ry3HeGMymẫu đạRy3HeGMyi diệnYcRFwSxg tRy3HeGMyhì cũYcRFwSxgng khYcRFwSxgông cầno7bM tho7bMủ đoo7bMạn nho7bMư tho7bMế o7bMvới chịYcRFwSxg ĐYcRFwSxgình Ân.YcRFwSxg Ngo7bMười báoo7bM giRy3HeGMyờ chụpo7bM Ry3HeGMyhình chRy3HeGMyo eo7bMm YcRFwSxglà chRy3HeGMyị HYcRFwSxgương, Ry3HeGMyem khôngYcRFwSxg ngho7bMĩ co7bMhị YcRFwSxgấy Ry3HeGMynói o7bMdối o7bMnên khYcRFwSxgông kiRy3HeGMyểm tRy3HeGMyra lại.YcRFwSxg YcRFwSxgBây gio7bMờ ngRy3HeGMyhĩ lại,Ry3HeGMy tro7bMước đóo7bM eYcRFwSxgm cóo7bM thấo7bMy cho7bMị ấyRy3HeGMy thYcRFwSxgầm thìo7bM tRy3HeGMyo Ry3HeGMynhỏ vớYcRFwSxgi quảYcRFwSxgn YcRFwSxglí củao7bM AYcRFwSxgnh Kỳ.
CRy3HeGMyho nênRy3HeGMy chắco7bM chYcRFwSxgắn bọo7bMn YcRFwSxghọ cRy3HeGMyố tìYcRFwSxgnh YcRFwSxggài bẫyRy3HeGMy. BâyYcRFwSxg giờYcRFwSxg o7bMcòn bo7bMắt chịYcRFwSxg ĐìnhRy3HeGMy Âo7bMn bồiYcRFwSxg thườnYcRFwSxgg tiềYcRFwSxgn Ry3HeGMyhợp đồnRy3HeGMyg YcRFwSxggấp 1Ry3HeGMy0 lRy3HeGMyần. Chịo7bM xRy3HeGMyem o7bMcó qRy3HeGMyuá đángYcRFwSxg ho7bMay không.

- LYcRFwSxgà VĩnYcRFwSxgh PhYcRFwSxgong đềYcRFwSxg ngo7bMhị saoo7bM? o7bM– HiểuYcRFwSxg ĐYcRFwSxgồng vYcRFwSxgẻ o7bMkhông tRy3HeGMyin hỏio7bM lại.

- YcRFwSxgChính lào7bM anRy3HeGMyh tRy3HeGMya –Ry3HeGMy MinYcRFwSxgh ThRy3HeGMyùy gậtRy3HeGMy đầYcRFwSxgu Ry3HeGMyxác nhận.

Hiểu Ry3HeGMyĐồng lặnRy3HeGMyg lo7bMẽ nhYcRFwSxgắm o7bMmắt hítYcRFwSxg vo7bMào YcRFwSxgthật o7bMsâu kiềmo7bM co7bMhế o7bMnỗi o7bMbuồn:” VRy3HeGMyĩnh PhonRy3HeGMyg ngườiYcRFwSxg anYcRFwSxgh hậnRy3HeGMy lào7bM eYcRFwSxgm, háYcRFwSxg cYcRFwSxgớ Ry3HeGMygì lạYcRFwSxgi lYcRFwSxgôi o7bMĐình ÂnYcRFwSxg vào”.YcRFwSxg o7bMCô mo7bMở mắYcRFwSxgt Ry3HeGMyra, nho7bMìn MinRy3HeGMyh ThùYcRFwSxgy nói:

- ERy3HeGMym chăo7bMm sóco7bM cYcRFwSxgho o7bMĐình ÂYcRFwSxgn giRy3HeGMyùm chYcRFwSxgị. ChRy3HeGMyị o7bMđi hRy3HeGMyỏi Ry3HeGMyrõ Ry3HeGMymọi co7bMhuyện o7bMxem sao.

Hiểu Đồo7bMng liềo7bMn đứngRy3HeGMy dậyYcRFwSxg khôno7bMg kịpYcRFwSxg YcRFwSxgđể MinRy3HeGMyh ThYcRFwSxgùy nóiRy3HeGMy tYcRFwSxghêm gRy3HeGMyì, nhưRy3HeGMyng o7bMvừa đYcRFwSxgi rRy3HeGMya khỏiYcRFwSxg cửRy3HeGMya cYcRFwSxgô đãYcRFwSxg Ry3HeGMygặp ThYcRFwSxgiên MinYcRFwSxgh đRy3HeGMyi vàRy3HeGMyo. o7bMVẻ mặYcRFwSxgt TYcRFwSxghiên MiRy3HeGMynh vôYcRFwSxg cùnRy3HeGMyg lRy3HeGMyo lắngYcRFwSxg, YcRFwSxgđi thậYcRFwSxgt nRy3HeGMyhanh vào7bMo tronRy3HeGMyg. CậuRy3HeGMy vừaRy3HeGMy vào7bMo nYcRFwSxghìn Ry3HeGMythấy Ho7bMiểu YcRFwSxgĐồng thìo7bM rấRy3HeGMyt nYcRFwSxggạc nhiêRy3HeGMyn, YcRFwSxgsau đóRy3HeGMy kêuYcRFwSxg lRy3HeGMyên mộYcRFwSxgt tiếng:

- HiểuRy3HeGMy Đồng!

- ChàRy3HeGMyo ao7bMnh, ThiêRy3HeGMyn Mio7bMnh! Ry3HeGMyĐã lâuo7bM kRy3HeGMyhông gRy3HeGMyặp –YcRFwSxg o7bMHiểu ĐRy3HeGMyồng nYcRFwSxghìn ThiêRy3HeGMyn MiRy3HeGMynh nhẹRy3HeGMy nhànRy3HeGMyg gYcRFwSxgật đầYcRFwSxgu chào.

- Lo7bMâu naRy3HeGMyy eo7bMm ởo7bM đâo7bMu? o7bMAnh chRy3HeGMyo ngườiYcRFwSxg o7bMtìm o7bMem rấo7bMt YcRFwSxglâu. Co7bMả Trúo7bMc YcRFwSxgDiễm nữa,Ry3HeGMy côo7bM ấyRy3HeGMy bâRy3HeGMyy gYcRFwSxgiờ Ry3HeGMysao YcRFwSxgrồi? –o7bM o7bMThiên MinYcRFwSxgh quaYcRFwSxgn tâmo7bM hỏRy3HeGMyi dồnYcRFwSxg dập.

- o7bMEm o7bMvà cYcRFwSxghị TrYcRFwSxgúc DiễYcRFwSxgm dọno7bM o7bMvề ngYcRFwSxgoại thànhRy3HeGMy o7bMsống vo7bMà YcRFwSxgbuôn YcRFwSxgbán. o7bMNhưng so7bMau đó,Ry3HeGMy mẹo7bM cYcRFwSxghị ấyo7bM bRy3HeGMyị bệnho7bM cYcRFwSxgho nêno7bM cho7bMị Ry3HeGMyấy trởRy3HeGMy vo7bMề chRy3HeGMyăm sócRy3HeGMy YcRFwSxgcho mYcRFwSxgẹ chịYcRFwSxg YcRFwSxgấy. o7bMEm Ry3HeGMycũng bậo7bMn rộo7bMn YcRFwSxgnên dọRy3HeGMyn o7bMnhà Ry3HeGMyđến Ry3HeGMygần no7bMhà YcRFwSxgĐình Ry3HeGMyÂn sốno7bMg, nhYcRFwSxgớ bácRy3HeGMy HYcRFwSxgà vRy3HeGMyà báYcRFwSxgc TrYcRFwSxgung chămRy3HeGMy sRy3HeGMyóc Ry3HeGMybé ĐYcRFwSxgường YcRFwSxgdùm emRy3HeGMy. Vìo7bM eYcRFwSxgm kYcRFwSxghông muốno7bM gặo7bMp lạYcRFwSxgi mọiYcRFwSxg ngườRy3HeGMyi YcRFwSxgcho nêYcRFwSxgn mớio7bM bảo7bMo ĐìRy3HeGMynh Ry3HeGMyÂn giấuo7bM dùmo7bM em.

- ĐìnhRy3HeGMy YcRFwSxgÂn sao7bMo rồiYcRFwSxg Ry3HeGMy? Ry3HeGMy– Thio7bMên Mino7bMh lRy3HeGMyo lắngo7bM hỏi.

- CYcRFwSxgô ấyo7bM uốngo7bM o7bMsay nênYcRFwSxg ngủRy3HeGMy rồi.

- Ano7bMh vàRy3HeGMyo thăRy3HeGMym côRy3HeGMy o7bMấy mộto7bM lát.

Nói xono7bMg Tho7bMiên MYcRFwSxginh vộo7bMi đYcRFwSxgi vàoRy3HeGMy, o7bMĐình o7bMÂn o7bMcũng lo7bMờ mờo7bM tRy3HeGMyỉnh dậyo7bM. Thấyo7bM Thiêno7bM Mio7bMnh, Đìnho7bM ÂYcRFwSxgn o7bMôm o7bMchầm Ry3HeGMylấy YcRFwSxgcậu khRy3HeGMyóc Ry3HeGMynức nRy3HeGMyở tYcRFwSxgrong lRy3HeGMyòng cậo7bMu. ThiRy3HeGMyên MiRy3HeGMynh dYcRFwSxgịu dYcRFwSxgàng aRy3HeGMyn ủYcRFwSxgi côYcRFwSxg, giano7bMg rộngo7bM bờRy3HeGMy vo7bMai ômo7bM lYcRFwSxgấy côRy3HeGMy, nhYcRFwSxgư muốYcRFwSxgn cYcRFwSxghe chởo7bM o7bMcho côYcRFwSxg khỏYcRFwSxgi nhữYcRFwSxgng nYcRFwSxgguy hiểmRy3HeGMy xo7bMung quano7bMh. HiểuRy3HeGMy ĐồYcRFwSxgng nhìYcRFwSxgn tấhyRy3HeGMy cYcRFwSxgảnh tượngo7bM ấyRy3HeGMy, côo7bM khRy3HeGMyẽ cYcRFwSxgười. CôRy3HeGMy mừRy3HeGMyng vìYcRFwSxg ĐìnhYcRFwSxg Ry3HeGMyÂn đão7bM tìmRy3HeGMy đượco7bM no7bMơi Ry3HeGMynương tựao7bM vữRy3HeGMyng chắc.

Hiểu ĐYcRFwSxgồng đo7bMi thẳngRy3HeGMy đếno7bM YcRFwSxgnhà YcRFwSxgtìm Vĩo7bMnh Pho7bMong Ry3HeGMynhưng bảoYcRFwSxg vệRy3HeGMy khônYcRFwSxgg o7bMcho côYcRFwSxg vào.

- TạiYcRFwSxg saYcRFwSxgo, trưYcRFwSxgớc đâyYcRFwSxg tôRy3HeGMyi o7bMra vàoYcRFwSxg Ry3HeGMyra vàoRy3HeGMy o7bMnơi o7bMnày o7bMmà –o7bM Ry3HeGMyHiểu Đồngo7bM nhìnRy3HeGMy nRy3HeGMygười bảoRy3HeGMy vệRy3HeGMy chấtRy3HeGMy vấn.

- o7bMLà cYcRFwSxgậu VĩnhRy3HeGMy Pho7bMong Ry3HeGMybảo tụiYcRFwSxg to7bMôi khôngo7bM đượco7bM co7bMho côYcRFwSxg vo7bMào –o7bM NgườRy3HeGMyi bảRy3HeGMyo vệRy3HeGMy kYcRFwSxghổ sởYcRFwSxg phYcRFwSxgân trần.

- Ry3HeGMyVậy cóo7bM thểYcRFwSxg chRy3HeGMyo tôiRy3HeGMy biếtYcRFwSxg, Ry3HeGMyanh ấRy3HeGMyy đYcRFwSxgã vo7bMề nho7bMà chưa?

- CậRy3HeGMyu ấo7bMy chưYcRFwSxga về.

- YcRFwSxgCám ơn.

Hiểu YcRFwSxgĐồng nóio7bM Ry3HeGMyxong thìo7bM o7bMliền Ry3HeGMyđi Ry3HeGMyra Ry3HeGMybên ngoàiRy3HeGMy đứngYcRFwSxg chRy3HeGMyờ. To7bMrong kho7bMi côRy3HeGMy chờ,o7bM co7bMô Ry3HeGMyđã gọiYcRFwSxg điệno7bM cho7bMo Vĩno7bMh Phoo7bMng, no7bMhưng VĩYcRFwSxgnh YcRFwSxgPhong kho7bMông bốco7bM máyRy3HeGMy. SRy3HeGMyau YcRFwSxgđó, co7bMậu tRy3HeGMyắt YcRFwSxgmáy luYcRFwSxgôn. HiểuYcRFwSxg ĐồngRy3HeGMy Ry3HeGMycứ tRy3HeGMyhế đo7bMứng chờRy3HeGMy YcRFwSxgcho o7bMtới kho7bMi tYcRFwSxgrời YcRFwSxgtối mịtRy3HeGMy, o7bMbầu trờiYcRFwSxg bắtYcRFwSxg đRy3HeGMyầu kYcRFwSxgéo Ry3HeGMymây, saRy3HeGMyu YcRFwSxgđó o7bMtrút hYcRFwSxgát mưaRy3HeGMy rơio7bM xYcRFwSxguống. YcRFwSxgCô vẫo7bMn đứngRy3HeGMy chờRy3HeGMy ởRy3HeGMy đó,o7bM YcRFwSxgchỉ YcRFwSxgsợ xo7bMe Vĩno7bMh Phono7bMg điRy3HeGMy o7bMvào mào7bM cYcRFwSxgô o7bMkhông hRy3HeGMyay biếYcRFwSxgt. NgườiYcRFwSxg bảo7bMo vệYcRFwSxg thấo7bMy o7bMcô YcRFwSxgbị ướto7bM mưaRy3HeGMy đano7bMg ruo7bMn lêo7bMn cầYcRFwSxgm cậpRy3HeGMy thìYcRFwSxg Ry3HeGMyvội vàYcRFwSxgng gọio7bM điệnRy3HeGMy Ry3HeGMycho VRy3HeGMyĩnh PRy3HeGMyhong. So7bMau đRy3HeGMyó ôno7bMg Ry3HeGMyta chạyo7bM YcRFwSxgra YcRFwSxgbảo HiểuYcRFwSxg ĐồnYcRFwSxgg vào7bMo YcRFwSxgtrong mào7bM chờYcRFwSxg đợi.

Cả no7bMgười HiểRy3HeGMyu ĐồYcRFwSxgng Ry3HeGMyrun lêno7bM, môo7bMi Ry3HeGMycô vRy3HeGMya vào7bMo nhaRy3HeGMyu ruRy3HeGMyn rẩyRy3HeGMy. o7bMCô đYcRFwSxgi lYcRFwSxgên cRy3HeGMyăn o7bMhộ củaRy3HeGMy VĩnhYcRFwSxg PRy3HeGMyhong, dùngo7bM chYcRFwSxgìa kYcRFwSxghóa mởo7bM Ry3HeGMycửa nhưYcRFwSxgng YcRFwSxgkhông đượYcRFwSxgc. VĩnhYcRFwSxg PhRy3HeGMyong tro7bMiệt Ry3HeGMyđể khôYcRFwSxgng mRy3HeGMyuốn gRy3HeGMyặp YcRFwSxgcô, cRy3HeGMyậu tRy3HeGMyhay khóaYcRFwSxg cửaYcRFwSxg, nóiYcRFwSxg YcRFwSxgbảo vệRy3HeGMy kRy3HeGMyhông co7bMho côo7bM lêo7bMn nhYcRFwSxgà, khóao7bM máYcRFwSxgy o7bMđiện thRy3HeGMyoại. Hio7bMểu YcRFwSxgĐồng o7bMcảm tYcRFwSxghấy Ry3HeGMyđau Ry3HeGMyđớn vôRy3HeGMy cùng.Ry3HeGMy o7bMCô to7bMì ngườo7bMi vàoRy3HeGMy váRy3HeGMych tườno7bMg cho7bMờ o7bMđợi VĩnYcRFwSxgh o7bMPhong YcRFwSxgvề. GióYcRFwSxg khuYcRFwSxgya lạnhRy3HeGMy lẽo7bMo Ry3HeGMycứ thổRy3HeGMyi vYcRFwSxgào ngưRy3HeGMyời, căo7bMn YcRFwSxghộ củRy3HeGMya Vĩnho7bM PRy3HeGMyhong lạiYcRFwSxg ởYcRFwSxg trRy3HeGMyên YcRFwSxgcao, cào7bMng ngho7bMe tiếno7bMg giYcRFwSxgó do7bMữ do7bMội, co7bMứ quậYcRFwSxgt vàoYcRFwSxg ngườio7bM Hiểuo7bM Đồngo7bM tYcRFwSxgừng cơno7bM khiYcRFwSxgến o7bMcô o7bMrùng mìnho7bM, nhấtYcRFwSxg làYcRFwSxg YcRFwSxgkhi côRy3HeGMy đangRy3HeGMy mặco7bM mộRy3HeGMyt bộRy3HeGMy đồRy3HeGMy ưo7bMớt. SYcRFwSxgự chờo7bM đo7bMợi khiếYcRFwSxgn cRy3HeGMyô càngRy3HeGMy lúo7bMc cào7bMng mệtYcRFwSxg mo7bMỏi, quầYcRFwSxgn áYcRFwSxgo cũnRy3HeGMyg bYcRFwSxgắt đầuRy3HeGMy khôYcRFwSxg lạiRy3HeGMy trướco7bM nRy3HeGMyhững o7bMcơn gió.

Hơn mườiYcRFwSxg gRy3HeGMyiờ khuyRy3HeGMya Vo7bMĩnh PhonRy3HeGMyg mớRy3HeGMyi về.YcRFwSxg CậRy3HeGMyu to7bMay trYcRFwSxgong tRy3HeGMyay vYcRFwSxgới YcRFwSxgAnh Ry3HeGMyKỳ rấtYcRFwSxg to7bMhân mậRy3HeGMyt, AYcRFwSxgnh o7bMKỳ YcRFwSxgngã hẳRy3HeGMyn vYcRFwSxgào lòno7bMg cậuYcRFwSxg. ĐiYcRFwSxg đếRy3HeGMyn trướco7bM cửo7bMa Ry3HeGMynhà, ho7bMọ nhìRy3HeGMyn thấyYcRFwSxg YcRFwSxgmột bYcRFwSxgong Ry3HeGMyđen đo7bMang đổo7bM ậpRy3HeGMy dướiRy3HeGMy đất,Ry3HeGMy đầuYcRFwSxg gụcRy3HeGMy Ry3HeGMydưới gốiYcRFwSxg. Vĩnho7bM o7bMPhong kho7bMẽ lướto7bM YcRFwSxgnhìn ngườiYcRFwSxg đóYcRFwSxg mộtRy3HeGMy cáio7bM Ry3HeGMyrồi bìo7bMnh Ry3HeGMythản bo7bMước quaYcRFwSxg. CRy3HeGMyho đếYcRFwSxgn kRy3HeGMyhi tiếngYcRFwSxg mo7bMở cửaRy3HeGMy Ry3HeGMylách cácRy3HeGMyh vano7bMg o7bMlên, HiểYcRFwSxgu DYcRFwSxg(ồng Ry3HeGMymới bắYcRFwSxgt đầRy3HeGMyu ngồo7bMi o7bMdậy, Ry3HeGMycô nYcRFwSxghìn VĩnRy3HeGMyh PhonYcRFwSxgg o7bMđang mởo7bM cửo7bMa chuRy3HeGMyẩn bYcRFwSxgị bướco7bM vo7bMào nói:

- o7bMTôi Ry3HeGMycó chRy3HeGMyuyện mRy3HeGMyuốn nóYcRFwSxgi vớio7bM anh.

- CRy3HeGMyhúng tYcRFwSxga vàoRy3HeGMy nhào7bM tRy3HeGMyhôi eo7bMm –YcRFwSxg VĩnhRy3HeGMy PhonYcRFwSxgg lo7bMàm nhưRy3HeGMy khYcRFwSxgông Ry3HeGMynghe thấyRy3HeGMy Hiểuo7bM ĐồnYcRFwSxgg nYcRFwSxgói, YcRFwSxgcậu nhYcRFwSxgìn o7bMAnh Ko7bMỳ cườiYcRFwSxg giục.

Anh Kỳo7bM nhìno7bM HiểuYcRFwSxg Đồngo7bM mộYcRFwSxgt Ry3HeGMycái rồio7bM Ry3HeGMydịu dàRy3HeGMyng nói:

- Vĩno7bMh Phono7bMg, YcRFwSxgcô ấyYcRFwSxg bYcRFwSxgảo muốno7bM nóo7bMi chuyệRy3HeGMyn vớRy3HeGMyi anYcRFwSxgh, aYcRFwSxgnh phRy3HeGMyải tỏYcRFwSxg o7bMra lịco7bMh sựYcRFwSxg mộtYcRFwSxg chúto7bM chứo7bM. o7bMDù YcRFwSxgsao côo7bM ấyRy3HeGMy cRy3HeGMyũng lào7bM ngườiRy3HeGMy YcRFwSxggiúp việco7bM cRy3HeGMyủa ano7bMh mà.

Chẳng biRy3HeGMyết YcRFwSxgAnh KỳYcRFwSxg YcRFwSxgcó cốYcRFwSxg YcRFwSxgý o7bMhay khôngYcRFwSxg YcRFwSxgmà bYcRFwSxga từRy3HeGMy ngườYcRFwSxgi giúRy3HeGMyp việcYcRFwSxg nhưo7bM đượcRy3HeGMy o7bMkéo dào7bMi o7bMra. YcRFwSxgToàn thânYcRFwSxg YcRFwSxgHiểu Đồngo7bM rYcRFwSxgun YcRFwSxglên, o7bMcô cảmo7bM o7bMthấy đo7bMầu ócYcRFwSxg quRy3HeGMyay cuồngo7bM, boYcRFwSxgng Vĩno7bMh o7bMPhong vàYcRFwSxg Ano7bMh KRy3HeGMyỳ trướco7bM mặo7bMt o7bMcô gầnYcRFwSxg nho7bMư nhòeo7bM điRy3HeGMy. Ry3HeGMyMặt o7bMcô o7bMnóng bo7bMừng bừnYcRFwSxgg, hYcRFwSxgai bYcRFwSxgàn Ry3HeGMytay lạnho7bM buốRy3HeGMyt, mo7bMôi YcRFwSxgcô tímo7bM tái,o7bM cảRy3HeGMy ngo7bMười gầnRy3HeGMy nhYcRFwSxgư mo7bMuốn đổo7bM YcRFwSxgxuống. Ry3HeGMyCô cYcRFwSxgố YcRFwSxggắng cầmRy3HeGMy cựYcRFwSxg, áo7bMnh mắYcRFwSxgt nYcRFwSxghìn Vĩnho7bM PhonYcRFwSxgg đầyo7bM monRy3HeGMyg đợi.

Vĩnh PhonYcRFwSxgg ko7bMhông nhìnRy3HeGMy Hiểuo7bM ĐồngRy3HeGMy o7bMmà áno7bMh mYcRFwSxgắt Ry3HeGMycậu tậpRy3HeGMy trunRy3HeGMyg trêo7bMn ngRy3HeGMyười YcRFwSxgAnh Ko7bMỳ. AYcRFwSxgnh Kỳo7bM cườio7bM nói:

- o7bMHai ngườio7bM co7bMứ tựo7bM nhio7bMên o7bMnói chuYcRFwSxgyện Ry3HeGMyđi. Eo7bMm o7bMvề đây.

- ChẳnYcRFwSxgg phảio7bM Ry3HeGMyem o7bMđã hYcRFwSxgứa tốiRy3HeGMy naRy3HeGMyy YcRFwSxgở o7bMlại o7bMvới anRy3HeGMyh àYcRFwSxg! –Ry3HeGMy VĩYcRFwSxgnh Phoo7bMng YcRFwSxgnắm taYcRFwSxgy YcRFwSxgAnh KỳYcRFwSxg thâno7bM mo7bMật nói.

- TYcRFwSxghôi Ry3HeGMyđi. ĐYcRFwSxgể pRy3HeGMyhóng o7bMviên Ry3HeGMybắt o7bMgặp o7bMlại viếto7bM lo7bMinh tinhRy3HeGMy. YcRFwSxgMấy bRy3HeGMyữa nRy3HeGMyay, hìo7bMnh o7bMem vàYcRFwSxg Ry3HeGMyanh trRy3HeGMyên báoRy3HeGMy vẫo7bMn o7bMchưa đủYcRFwSxg sRy3HeGMyao –o7bM Ao7bMnh Ry3HeGMyKỳ Ry3HeGMycười nRy3HeGMyói giọngo7bM vo7bMừa nũnRy3HeGMyg o7bMnịu vừaRy3HeGMy tro7bMách móc.

- o7bMThì cóYcRFwSxg saRy3HeGMyo đâYcRFwSxgu, họYcRFwSxg Ry3HeGMynói YcRFwSxgsự YcRFwSxgthật màRy3HeGMy –o7bM VYcRFwSxgĩnh Phono7bMg cườio7bM haYcRFwSxgha nóYcRFwSxgi –o7bM Co7bMhẳng phảio7bM YcRFwSxgchún o7bMta đaYcRFwSxgng cặo7bMp bồRy3HeGMy Ry3HeGMyvới nhaYcRFwSxgu sau.

- TYcRFwSxghấy gYcRFwSxghét o7bM– o7bMAnh o7bMKỳ đưaYcRFwSxg ngYcRFwSxgắt VĩnhRy3HeGMy Phono7bMg mộtYcRFwSxg cáiYcRFwSxg tYcRFwSxgrông o7bMnhư đangYcRFwSxg o7bMâu Ry3HeGMyyếm nhau.

Hiểu Ry3HeGMyĐồng chỉYcRFwSxg lo7bMặng lẽRy3HeGMy đứno7bMg nhìo7bMn họ,Ry3HeGMy ko7bMhông no7bMói YcRFwSxgthêm Ry3HeGMycâu nYcRFwSxgào YcRFwSxgcả. ChRy3HeGMyẳng Ry3HeGMyai biếtYcRFwSxg tronRy3HeGMyg lYcRFwSxgòng cYcRFwSxgô đano7bMg YcRFwSxgrất đau.

- EYcRFwSxgm vềYcRFwSxg YcRFwSxgđây YcRFwSxg– Ry3HeGMyAnh KRy3HeGMyỳ vừRy3HeGMya nóio7bM YcRFwSxgvừa hYcRFwSxgôn Ry3HeGMylên mRy3HeGMyá VĩYcRFwSxgnh PhoYcRFwSxgng o7bMmột co7bMái rấtYcRFwSxg o7bMngọt ngào.

- ĐYcRFwSxgể anRy3HeGMyh tiễRy3HeGMyn em.

- KYcRFwSxghông YcRFwSxgcần YcRFwSxgđâu. Ry3HeGMyAnh YcRFwSxgvà côo7bM ấyRy3HeGMy cứRy3HeGMy nóo7bMi cYcRFwSxghuyện đi.

Nói xono7bMg o7bMAnh KỳRy3HeGMy o7bMbỏ Ry3HeGMyđi. Ry3HeGMyVĩnh PhoYcRFwSxgng chẳno7bMg no7bMói tRy3HeGMyhêm YcRFwSxgcâu go7bMì lẳYcRFwSxgng lo7bMặng Ry3HeGMybỏ vàoo7bM nYcRFwSxghà, nhưnYcRFwSxgg cậuo7bM khôngYcRFwSxg đóYcRFwSxgng cửaYcRFwSxg, cYcRFwSxgho nêno7bM YcRFwSxgHiểu ĐồYcRFwSxgng o7bMđi Ry3HeGMyvào theoRy3HeGMy. VĩYcRFwSxgnh phoRy3HeGMyng YcRFwSxgđi thẳngo7bM vo7bMào phònYcRFwSxgg mìnhYcRFwSxg đóRy3HeGMyng sầo7bMm cửaRy3HeGMy lạio7bM. Hio7bMểu ĐồngRy3HeGMy đứnYcRFwSxgg Ry3HeGMybên dưo7bMới nhìYcRFwSxgn o7bMlên ro7bMất lâRy3HeGMyu nhưRy3HeGMyng vẫnRy3HeGMy khônYcRFwSxgg YcRFwSxgthấy Vĩnho7bM PhRy3HeGMyong trởo7bM xuốRy3HeGMyng. Co7bMô hío7bMt mộo7bMt hYcRFwSxgơi Ry3HeGMythật sâuRy3HeGMy, quyRy3HeGMyết YcRFwSxgđịnh đio7bM lên.

Hiểu ĐồngRy3HeGMy ko7bMhông gYcRFwSxgõ cửaYcRFwSxg, cYcRFwSxgô YcRFwSxgcứ thếRy3HeGMy mởRy3HeGMy cRy3HeGMyửa đo7bMi vàRy3HeGMyo. QuYcRFwSxgả nhiênYcRFwSxg vừaYcRFwSxg Ry3HeGMyvào o7bMđã YcRFwSxgthấy Vĩno7bMh PhRy3HeGMyong đangYcRFwSxg ngồo7bMi YcRFwSxgtrên soYcRFwSxgfa húo7bMt thuốYcRFwSxgc, dángYcRFwSxg vẻYcRFwSxg nRy3HeGMyhư cYcRFwSxghờ đợi.Ry3HeGMy ThấRy3HeGMyy co7bMô vào,YcRFwSxg cậYcRFwSxgu lặnRy3HeGMyg lYcRFwSxgẽ dRy3HeGMyụi tắo7bMt điềuYcRFwSxg thuốcYcRFwSxg Ry3HeGMyrồi Ry3HeGMyhất đầuRy3HeGMy nói:

- YcRFwSxgNói đo7bMi! TìmYcRFwSxg tYcRFwSxgôi cóYcRFwSxg việYcRFwSxgc gì.

- ChắYcRFwSxgc aYcRFwSxgnh co7bMũng biếo7bMt eYcRFwSxgm tìmRy3HeGMy ao7bMnh đRy3HeGMyể nóYcRFwSxgi việco7bM gRy3HeGMyì màYcRFwSxg, ho7bMà tấYcRFwSxgt po7bMhải gio7bMả YcRFwSxgvờ Ry3HeGMyhỏi –Ry3HeGMy o7bMHiểu Đồngo7bM nYcRFwSxghìn thẳngRy3HeGMy VĩRy3HeGMynh PhoRy3HeGMyng tYcRFwSxgrả lời.

- Lào7bM vRy3HeGMyiệc củaRy3HeGMy ĐìnYcRFwSxgh ÂYcRFwSxgn o7bM? YcRFwSxg– YcRFwSxgVĩnh PhoYcRFwSxgng nhướnRy3HeGMy mYcRFwSxgày hỏi.

Hiểu ĐồnYcRFwSxgg gậtYcRFwSxg đầu.YcRFwSxg VĩnYcRFwSxgh PRy3HeGMyhong nhếchRy3HeGMy o7bMmôi o7bMcười nói:

- o7bMTôi chẳngYcRFwSxg co7bMó Ry3HeGMygì phảio7bM bàno7bM vớYcRFwSxgi côo7bM cả.

- SRy3HeGMyao YcRFwSxganh co7bMó to7bMhể đốYcRFwSxgi xRy3HeGMyử Ry3HeGMynhư tYcRFwSxghế vo7bMới Đo7bMình Ân,Ry3HeGMy co7bMhẳng lYcRFwSxgẻ cho7bMỉ YcRFwSxgvì bạno7bM gáo7bMi anYcRFwSxgh màYcRFwSxg YcRFwSxganh so7bMẵn sànRy3HeGMyg ho7bMất đổRy3HeGMy ngườio7bM ko7bMhác xRy3HeGMyuống đấto7bM nho7bMư vậyo7bM Ry3HeGMyà –o7bM HiRy3HeGMyểu ĐYcRFwSxgồng tứRy3HeGMyc gio7bMận nói.

- YcRFwSxgVậy tRy3HeGMyhì o7bMsao? –YcRFwSxg VĩYcRFwSxgnh Phono7bMg hỏiRy3HeGMy lạYcRFwSxgi vớYcRFwSxgi Ry3HeGMyvẻ mặo7bMt bìo7bMnh thản.

Hiểu Đồo7bMng no7bMhìn o7bMVĩnh PhoYcRFwSxgng trânYcRFwSxg trânYcRFwSxg, vẻo7bM mYcRFwSxgặt cậuYcRFwSxg vẫnRy3HeGMy vậyRy3HeGMy, vẫnYcRFwSxg lạYcRFwSxgnh lùno7bMg thờYcRFwSxg ơ.YcRFwSxg CuốiYcRFwSxg YcRFwSxgcùng Hiểuo7bM Đo7bMồng lêno7bM tiếng:

- o7bMVĩnh PhoYcRFwSxgng! ERy3HeGMym bio7bMết YcRFwSxganh ho7bMận o7bMem. Nhưngo7bM mo7bMà đóRy3HeGMy o7bMlà chuyệYcRFwSxgn giữaRy3HeGMy YcRFwSxghai chYcRFwSxgúng Ry3HeGMyta. Ano7bMh muốno7bM cYcRFwSxghà đạpYcRFwSxg YcRFwSxgem YcRFwSxgthế nàYcRFwSxgo YcRFwSxgcũng đượcYcRFwSxg nhưngYcRFwSxg màRy3HeGMy o7bMxin Ry3HeGMyanh, xiRy3HeGMyn aYcRFwSxgnh Ry3HeGMyhãy tho7bMa cYcRFwSxgho YcRFwSxgĐình ÂYcRFwSxgn Ry3HeGMycó đượco7bM khôno7bMg. Ry3HeGMyCô ấyo7bM vRy3HeGMyô tội.

- Cho7bMà đạRy3HeGMyp cRy3HeGMyô? o7bMCô xứYcRFwSxgng sYcRFwSxgao? o7bM– VYcRFwSxgĩnh PhonRy3HeGMyg nhưYcRFwSxgớn YcRFwSxgmày nói.

- Ano7bMh nóiYcRFwSxg đRy3HeGMyi, YcRFwSxgphải lRy3HeGMyàm sao7bMo YcRFwSxganh Ry3HeGMymới Ry3HeGMytha chRy3HeGMyo Đìno7bMh Âo7bMn Ry3HeGMy– HiRy3HeGMyểu ĐồnRy3HeGMyg hỏiRy3HeGMy VĩRy3HeGMynh Pho7bMong, Ry3HeGMynước mắtYcRFwSxg o7bMcô YcRFwSxgcứ trựcYcRFwSxg chàYcRFwSxgo rRy3HeGMyơi xuốngYcRFwSxg YcRFwSxgnơi khóeYcRFwSxg mắt.

- CYcRFwSxgô muốno7bM biếtRy3HeGMy àYcRFwSxg. Đượco7bM o7bMthôi, YcRFwSxgtôi cYcRFwSxgũng khônYcRFwSxgg ngạo7bMi nYcRFwSxgói thẳngo7bM vớRy3HeGMyi cô.o7bM CôRy3HeGMy Ry3HeGMycó biếto7bM nho7bMững do7bMiễn YcRFwSxgviên đểYcRFwSxg đượco7bM nYcRFwSxgổi tiếngYcRFwSxg phRy3HeGMyải báno7bM thâRy3HeGMyn mìYcRFwSxgnh nYcRFwSxghư YcRFwSxgthế nàoYcRFwSxg kho7bMông? o7bMAi cũnYcRFwSxgg muo7bMốn đưo7bMợc YcRFwSxglàm ngườiRy3HeGMy mRy3HeGMyẫu đạio7bM Ry3HeGMydiện co7bMho tậpo7bM YcRFwSxgđoàn. CYcRFwSxghỉ cYcRFwSxgần mo7bMột bướcYcRFwSxg lêRy3HeGMyn tio7bMên, ho7bMọ sẵnRy3HeGMy sàngRy3HeGMy YcRFwSxglao Ry3HeGMyvào Ry3HeGMyvòng taRy3HeGMyy no7bMgười khYcRFwSxgác o7bMmặc tRy3HeGMyình họRy3HeGMy o7bMchà đạpo7bM nhYcRFwSxgư thếYcRFwSxg nào.o7bM Miễo7bMn o7bMlà Ry3HeGMyhọ cRy3HeGMyó thểRy3HeGMy trởo7bM nRy3HeGMyên Ry3HeGMynổi tiếRy3HeGMyng. Ry3HeGMyĐình ÂnYcRFwSxg cRy3HeGMyũng vậyo7bM thôi,o7bM nếuo7bM cRy3HeGMyô ấyRy3HeGMy mYcRFwSxguốn Ry3HeGMychiến tho7bMắng, cóRy3HeGMy thểYcRFwSxg trởYcRFwSxg thànRy3HeGMyh ngưo7bMời mẫuYcRFwSxg o7bMđại diệnYcRFwSxg thìo7bM cácRy3HeGMyh hYcRFwSxgay Ry3HeGMynhất làRy3HeGMy bo7bMán o7bMthân. ChỉYcRFwSxg o7bMcần YcRFwSxgcô ấyYcRFwSxg tYcRFwSxgrở thànhYcRFwSxg ngưo7bMời Ry3HeGMymẫu đạio7bM dRy3HeGMyiện to7bMhì khônRy3HeGMyg Ry3HeGMycần phảiRy3HeGMy bYcRFwSxgồi thYcRFwSxgường Ry3HeGMyhợp đồngYcRFwSxg nữa.

- Đìo7bMnh Âo7bMn khôngYcRFwSxg phảiRy3HeGMy o7bMloại ngườio7bM báo7bMn thYcRFwSxgân đểYcRFwSxg đượco7bM nổRy3HeGMy tiếYcRFwSxgng –o7bM Ry3HeGMyHiểu YcRFwSxgĐồng tứcRy3HeGMy giậnYcRFwSxg nói.

- No7bMhưng đYcRFwSxgó Ry3HeGMylà cácho7bM dRy3HeGMyuy nhất.YcRFwSxg Nếo7bMu YcRFwSxgcô sợo7bM côYcRFwSxg ấyRy3HeGMy bịYcRFwSxg tổno7bM to7bMhương, vo7bMậy Ry3HeGMythì côRy3HeGMy tho7bMay Ry3HeGMycô ấyRy3HeGMy bàno7bM thRy3HeGMyân đo7bMi. Do7bMù gìYcRFwSxg o7bMthì co7bMô cóRy3HeGMy báYcRFwSxgn thYcRFwSxgêm lầnRy3HeGMy nữRy3HeGMya cYcRFwSxgũng chRy3HeGMyẳng mấYcRFwSxgt màtRy3HeGMy gì.

Hiểu ĐồngRy3HeGMy nghYcRFwSxge nhYcRFwSxgững YcRFwSxglời VĩnYcRFwSxgh PhonYcRFwSxgg o7bMnói, tứco7bM giậnRy3HeGMy vôo7bM YcRFwSxgcùng. Ry3HeGMyCô muo7bMốn giao7bMng taRy3HeGMyy o7bMtát YcRFwSxgvào mặtRy3HeGMy cYcRFwSxgậu mộto7bM cRy3HeGMyái. NRy3HeGMyhưng bYcRFwSxgàn YcRFwSxgtay nắmYcRFwSxg chặto7bM lo7bMại o7bMkìm chế.

- Báo7bMn cRy3HeGMyho ao7bMi, bRy3HeGMyán chYcRFwSxgo YcRFwSxganh ào7bM. o7bMTôi chẳRy3HeGMyng to7bMhà lRy3HeGMyà chYcRFwSxgo khôRy3HeGMyng o7bMmột tYcRFwSxgên ănYcRFwSxg màyYcRFwSxg còYcRFwSxgn YcRFwSxghơn báno7bM cYcRFwSxgho o7bMloại ngườiYcRFwSxg nhRy3HeGMyư ano7bMh YcRFwSxg– Hio7bMểu Đồngo7bM cRy3HeGMyười chếRy3HeGMy giễu.

Lập tứcRy3HeGMy VĩnRy3HeGMyh PhonRy3HeGMyg lao7bMo đếno7bM ômo7bM chặtYcRFwSxg lấyo7bM cYcRFwSxgô, YcRFwSxgchiếm YcRFwSxglấy bRy3HeGMyờ o7bMmôi cYcRFwSxgô đầyRy3HeGMy cămYcRFwSxg phẫno7bM vào7bM Ry3HeGMyhung hãno7bM. Mo7bMùi máYcRFwSxgu tanRy3HeGMyh bắtYcRFwSxg đầuYcRFwSxg to7bMrào Ry3HeGMyra trYcRFwSxgàn tro7bMong miệnYcRFwSxgg HRy3HeGMyiểu ĐồYcRFwSxgng, cYcRFwSxghẳng Ry3HeGMymấy chốo7bMc YcRFwSxgmôi co7bMô sYcRFwSxgưng lYcRFwSxgên. HiYcRFwSxgểu Đo7bMồng Ry3HeGMymuốn tRy3HeGMyhoát rao7bM, cRy3HeGMyô ngửao7bM cổYcRFwSxg YcRFwSxgra pYcRFwSxghía sYcRFwSxgau quaRy3HeGMyy Ry3HeGMymặt đYcRFwSxgi nơio7bM khYcRFwSxgác, o7bMnhưng VĩnhYcRFwSxg PYcRFwSxghong đãYcRFwSxg Ry3HeGMygiữ chYcRFwSxgặt gRy3HeGMyáy cRy3HeGMyô, mo7bMôi cậuo7bM cítRy3HeGMy chặo7bMt YcRFwSxgmôi o7bMcô, Ry3HeGMyquyết YcRFwSxgliệt cho7bMiếm gRy3HeGMyiữ kYcRFwSxghông buônYcRFwSxg, éYcRFwSxgp co7bMô đo7bMi đếYcRFwSxgn bêo7bMn Ry3HeGMygiường, đèRy3HeGMy Ry3HeGMycô xuốngRy3HeGMy dướo7bMi. Ry3HeGMyCả ngườiRy3HeGMy cậRy3HeGMyu o7bMnằm tro7bMên ngườiYcRFwSxg Ry3HeGMycô, o7bMtham Ry3HeGMylam huno7bMg ho7bMãn o7bMngấu ghiRy3HeGMyến môRy3HeGMyi cô.

Đây chínYcRFwSxgh o7bMlà cơYcRFwSxgn thYcRFwSxgịnh nRy3HeGMyộ củaYcRFwSxg cậo7bMu, Ry3HeGMylà YcRFwSxgnỗi hRy3HeGMyận chấtYcRFwSxg YcRFwSxgchứa YcRFwSxgđầy o7bMsự nhớRy3HeGMy nhung.

- Ry3HeGMySao hả?YcRFwSxg YcRFwSxgCô no7bMhẫn to7bMâm YcRFwSxgđể bạnRy3HeGMy mìnho7bM YcRFwSxgbị cRy3HeGMyhà đạo7bMp àRy3HeGMy o7bM– VĩnYcRFwSxgh PhRy3HeGMyong ngẩnRy3HeGMyg đầuRy3HeGMy nhìYcRFwSxgn Hiểo7bMu Đồngo7bM vẻo7bM cRy3HeGMyười cợYcRFwSxgt cho7bMế go7bMiễu nói.

Hiểu o7bMĐồng trừno7bMg mo7bMắt nhYcRFwSxgìn cậu,o7bM đôRy3HeGMyi mắYcRFwSxgt đỏYcRFwSxg ngRy3HeGMyầu, YcRFwSxgkhóe môo7bMi o7bMcó vo7bMài vệto7bM máYcRFwSxgu, mRy3HeGMyôi mímYcRFwSxg chYcRFwSxgặt, côo7bM o7bMđau đớno7bM nói:

- NYcRFwSxgếu anYcRFwSxgh chYcRFwSxgịu tRy3HeGMyha cYcRFwSxgho ĐRy3HeGMyình Ân,Ry3HeGMy vo7bMậy o7bMthì tôio7bM bo7bMán chRy3HeGMyo anh.

Vĩnh Phono7bMg lặYcRFwSxgp tYcRFwSxgức cuốiRy3HeGMy xuốo7bMng cuốno7bM Ry3HeGMylấy mRy3HeGMyôi cRy3HeGMyô Ry3HeGMytiếp Ry3HeGMytục Ry3HeGMythô o7bMbạo YcRFwSxgghiền náo7bMt. BànRy3HeGMy tYcRFwSxgay cũo7bMng chẳYcRFwSxgng kiêYcRFwSxgng nểYcRFwSxg bắtYcRFwSxg đầuRy3HeGMy hàYcRFwSxgnh Ry3HeGMyhạ cYcRFwSxgơ thểo7bM co7bMô, đôRy3HeGMyi mYcRFwSxgắt cYcRFwSxgậu đỏo7bM ngầo7bMu lênYcRFwSxg rRy3HeGMyồi YcRFwSxgxám xịt.YcRFwSxg TRy3HeGMyừng núo7bMt, từnRy3HeGMyg YcRFwSxgnút áYcRFwSxgo củaYcRFwSxg Ry3HeGMycô đượcRy3HeGMy mởo7bM rYcRFwSxga, cậuYcRFwSxg Ry3HeGMycuối xRy3HeGMyuống Ry3HeGMyhôn lêo7bMn cổo7bM YcRFwSxglên ngo7bMực côo7bM. NhưngYcRFwSxg rồio7bM cậo7bMu chạYcRFwSxgm vYcRFwSxgào YcRFwSxgmột co7bMái Ry3HeGMygì đóRy3HeGMy mátRy3HeGMy lạnh.Ry3HeGMy ÁRy3HeGMynh YcRFwSxgmắt quRy3HeGMyét YcRFwSxgqua YcRFwSxgcái thYcRFwSxgứ máto7bM Ry3HeGMylạnh đó.Ry3HeGMy Nóo7bM đaYcRFwSxgng ngựo7bM trRy3HeGMyị trRy3HeGMyên cáiRy3HeGMy cổYcRFwSxg thoo7bMn trắRy3HeGMyng củRy3HeGMya côo7bM. SợYcRFwSxgi dâRy3HeGMyy truyềno7bM o7bMmàu to7bMrắng hìno7bMh coRy3HeGMyn cáYcRFwSxg heoYcRFwSxg, nhưo7bMng thRy3HeGMyứ Ry3HeGMykhiến Ry3HeGMytim cậuo7bM Ry3HeGMyrun rẩo7bMy chYcRFwSxgính Ry3HeGMylà cáiYcRFwSxg YcRFwSxgvật màuo7bM Ry3HeGMynâu nho7bMỏ tròn:Ry3HeGMy ChiếcRy3HeGMy nRy3HeGMyhẫn hìnhYcRFwSxg coYcRFwSxgn cáRy3HeGMy heo7bMo màYcRFwSxg cậuRy3HeGMy đo7bMã làmRy3HeGMy o7bMtặng côo7bM. NămRy3HeGMy đóRy3HeGMy chRy3HeGMyẳng phảiYcRFwSxg chínho7bM to7bMay Ry3HeGMycô đão7bM quăngRy3HeGMy nóo7bM điRy3HeGMy rYcRFwSxgồi YcRFwSxghay saRy3HeGMyo, YcRFwSxgtại o7bMsao côo7bM lYcRFwSxgại tYcRFwSxgìm nYcRFwSxgó về.

Vĩnh PhonYcRFwSxgg nắmYcRFwSxg cho7bMặt Ry3HeGMytay lạYcRFwSxgi, YcRFwSxgnhìn chRy3HeGMyằm chằo7bMm vàYcRFwSxgo cRy3HeGMyhiếc nhẫRy3HeGMyn, tYcRFwSxgim co7bMậu đaRy3HeGMyng runo7bM, cậuo7bM sợ,Ry3HeGMy Ry3HeGMycậu kYcRFwSxghông dámRy3HeGMy no7bMghĩ. Chỉo7bM sRy3HeGMyợ đo7bMó lạiRy3HeGMy lYcRFwSxgà YcRFwSxgmột sRy3HeGMyự sao7bMi lầmo7bM nữa.Ry3HeGMy Cậuo7bM o7bMtừ Ry3HeGMytừ rồio7bM YcRFwSxgkhỏi cô,o7bM rồiRy3HeGMy cYcRFwSxgười nho7bMạt nói:

- Côo7bM chỉo7bM làYcRFwSxg mo7bMột Ry3HeGMychiếc giào7bMy Ry3HeGMyrách. TYcRFwSxgôi kRy3HeGMyhông muốnYcRFwSxg đo7bMi mRy3HeGMyột chiYcRFwSxgếc giàyo7bM rRy3HeGMyách cYcRFwSxgó bRy3HeGMyiết YcRFwSxgbao ngườRy3HeGMyi Ry3HeGMyxỏ vào.

Nói rồio7bM cYcRFwSxgậu o7bMvơ cRy3HeGMyái áo7bMo khoYcRFwSxgác bỏo7bM điYcRFwSxg rRy3HeGMya ngoài.

***

Hiểu ĐồngYcRFwSxg YcRFwSxgnằm ởYcRFwSxg lạio7bM nYcRFwSxgghe Ry3HeGMytim mìnYcRFwSxgh cYcRFwSxghảy mRy3HeGMyáu. CôRy3HeGMy cười,Ry3HeGMy cườRy3HeGMyi rấYcRFwSxgt nhYcRFwSxgiều, cYcRFwSxgười đếnYcRFwSxg do7bMạ do7bMày o7bMquặn thắRy3HeGMyt o7bMlại, o7bMđua đRy3HeGMyớn. Ry3HeGMyCô nghiêngo7bM o7bMngười Ry3HeGMyôm lo7bMấy bụngRy3HeGMy, khôngo7bM ngờo7bM nhữngYcRFwSxg giYcRFwSxgọt nướcRy3HeGMy Ry3HeGMymắt YcRFwSxgcô kYcRFwSxgiềm cRy3HeGMyhế nãYcRFwSxgy giờ,Ry3HeGMy o7bMlại bắRy3HeGMyt đầuo7bM YcRFwSxgthi YcRFwSxgnha YcRFwSxgchảy xuốngo7bM gRy3HeGMyối, ưYcRFwSxgớt đẫm.Ry3HeGMy CYcRFwSxgô muốno7bM no7bMgồi dậo7bMy nRy3HeGMyhưng lạRy3HeGMyi kho7bMông còno7bM sức.YcRFwSxg YcRFwSxgCám gYcRFwSxgiác YcRFwSxgcơ YcRFwSxgthể ngYcRFwSxgày càRy3HeGMyng nóYcRFwSxgng bừYcRFwSxgng o7bMlên Ry3HeGMygần nhRy3HeGMyư bốcYcRFwSxg cháyYcRFwSxg, Ry3HeGMycái o7bMnóng xéYcRFwSxg náto7bM o7bMruột YcRFwSxggan Ry3HeGMycô. CRy3HeGMyô cốo7bM gắngYcRFwSxg o7bMthở nhưngRy3HeGMy dưRy3HeGMyờng nhYcRFwSxgư khônRy3HeGMyg co7bMòn Ry3HeGMysức. Cuốio7bM cùRy3HeGMyng khóo7bMe mo7bMắt nhắmRy3HeGMy gYcRFwSxghiền YcRFwSxglại o7bMcho chYcRFwSxgìm vàRy3HeGMyo mo7bMê man.

Vĩnh Ry3HeGMyPhong o7bMlái xRy3HeGMye phóno7bMg thậtRy3HeGMy nhaRy3HeGMynh rYcRFwSxga đưYcRFwSxgờng YcRFwSxgquốc lộ,Ry3HeGMy tro7bMời khRy3HeGMyuya nhưngo7bM vẫnRy3HeGMy nhRy3HeGMyiều xYcRFwSxge, nhấtRy3HeGMy Ry3HeGMylà xo7bMe tảo7bMi. YcRFwSxgcậu điYcRFwSxgên cuRy3HeGMyồng bRy3HeGMyóp còYcRFwSxgi khiếnYcRFwSxg YcRFwSxgnhững nơo7bMi YcRFwSxgcậu đRy3HeGMyi quo7bMa đềuRy3HeGMy đo7bMọng YcRFwSxglại âmRy3HeGMy thano7bMh đinYcRFwSxgh taYcRFwSxgi nhứcYcRFwSxg ócRy3HeGMy. CuRy3HeGMyối cùnRy3HeGMyg cậuYcRFwSxg cũo7bMng chạo7bMy Ry3HeGMyra ngoạiYcRFwSxg ôo7bM vắngYcRFwSxg o7bMvẻ. Dướio7bM ánRy3HeGMyh tRy3HeGMyrăng mờYcRFwSxg ảoYcRFwSxg cậuRy3HeGMy khôRy3HeGMyng gừngYcRFwSxg lRy3HeGMya Ry3HeGMyhét, muRy3HeGMyốn xéYcRFwSxg too7bMạt Ry3HeGMybuồng phổiYcRFwSxg o7bMra, o7bMmuốn Ry3HeGMyhét o7bMcho đếnYcRFwSxg Ry3HeGMykhi to7bMim vỡRy3HeGMy o7bMnát. CuốiYcRFwSxg cRy3HeGMyùng cậYcRFwSxgu gụYcRFwSxgc Ry3HeGMyxuống đấYcRFwSxgt, nướcRy3HeGMy mắto7bM YcRFwSxgrơi Ry3HeGMyxuống đầyRy3HeGMy đaYcRFwSxgu YcRFwSxgkhổ vàYcRFwSxg tuyệtYcRFwSxg vọng.
Kho7bMi cYcRFwSxgậu o7bMtrở vềo7bM, trờio7bM đYcRFwSxgã quYcRFwSxga ngàRy3HeGMyy mới.o7bM Căo7bMn nhRy3HeGMyà lạnYcRFwSxgh ngắtRy3HeGMy khôRy3HeGMyng mộtRy3HeGMy hơRy3HeGMyi no7bMgười, côYcRFwSxg đơnRy3HeGMy Ry3HeGMytịch Ry3HeGMyliêu. Nhưngo7bM Vo7bMĩnh PYcRFwSxghong pháo7bMt YcRFwSxghiện mộRy3HeGMyt đôYcRFwSxgi go7bMiày nữo7bM vRy3HeGMyẫn cRy3HeGMyòn đểYcRFwSxg ởYcRFwSxg cạno7bMh cửa.Ry3HeGMy o7bMĐôi gRy3HeGMyiày củo7bMa hiểYcRFwSxgu Đồng:”o7bM YcRFwSxgCô vo7bMẫn cRy3HeGMyhưa đi”

Vĩnh PhoYcRFwSxgng liềo7bMn chạo7bMy YcRFwSxgù YcRFwSxglên to7bMrên, cậuYcRFwSxg nYcRFwSxghẹ nhàngo7bM mởYcRFwSxg cáYcRFwSxgnh cửYcRFwSxga rao7bM, cYcRFwSxgảm tho7bMấy vôYcRFwSxg cùngYcRFwSxg Ry3HeGMyhồi hRy3HeGMyộp. CậRy3HeGMyu cũo7bMng cRy3HeGMyhẳng biếtRy3HeGMy bRy3HeGMyản to7bMhân đango7bM chờRy3HeGMy đợio7bM Ry3HeGMygì saRy3HeGMyu o7bMcánh cửao7bM. NhưngRy3HeGMy cậYcRFwSxgu nhìno7bM thấRy3HeGMyy Hiểuo7bM ĐồngRy3HeGMy đYcRFwSxgang nRy3HeGMyằm gậpYcRFwSxg ngo7bMười lạiRy3HeGMy, hơiRy3HeGMy thởo7bM o7bMđứa quảno7bMg, phảRy3HeGMy YcRFwSxgra hơYcRFwSxgi nYcRFwSxgóng đángo7bM Ry3HeGMysợ. VĩRy3HeGMynh Pho7bMong đưaRy3HeGMy taRy3HeGMyy sờRy3HeGMy tráYcRFwSxgn Ry3HeGMycô, YcRFwSxgtrán Ry3HeGMycô rấtYcRFwSxg YcRFwSxgnóng. Vo7bMĩnh PhRy3HeGMyong YcRFwSxglạnh cảYcRFwSxg ngườiYcRFwSxg vộiYcRFwSxg vànRy3HeGMyg bếRy3HeGMy HiểuYcRFwSxg o7bMĐồng đếnYcRFwSxg Ry3HeGMybệnh viện.
Khi HYcRFwSxgiểu ĐồYcRFwSxgng mởo7bM YcRFwSxgmắt YcRFwSxgra, o7bMcô đo7bMã thấyYcRFwSxg o7bMmình nằmo7bM ởo7bM Ry3HeGMybệnh vio7bMện, tRy3HeGMyay đo7bMang truyềnRy3HeGMy dYcRFwSxgịch. Đìnho7bM YcRFwSxgÂn đanYcRFwSxgg nYcRFwSxggồi o7bMbên cạnhYcRFwSxg cô,o7bM gươngRy3HeGMy mặtYcRFwSxg lo7bMắm lRy3HeGMyem nướcYcRFwSxg YcRFwSxgmắt, YcRFwSxgtrên ghRy3HeGMyế sRy3HeGMyofa, Ry3HeGMyThiên Mio7bMnh vào7bM Mino7bMh Thùo7bMy đangRy3HeGMy ngồio7bM iRy3HeGMym lặng.YcRFwSxg ĐìnRy3HeGMyh ÂnYcRFwSxg vừao7bM tYcRFwSxghấy o7bMHiểu ĐồnRy3HeGMyg thRy3HeGMyức dậy,o7bM ĐìnRy3HeGMyh ÂnRy3HeGMy mRy3HeGMyừng YcRFwSxgrỡ reo7bMo lên:

- o7bMCậu tỉnYcRFwSxgh YcRFwSxgrồi. Cậuo7bM làRy3HeGMym mìnho7bM lo7bMo chếYcRFwSxgt YcRFwSxgđi được.

- SaYcRFwSxgo mìnhYcRFwSxg lạo7bMi ởo7bM đo7bMây YcRFwSxg– HiểuYcRFwSxg ĐồngRy3HeGMy YcRFwSxgcố gắngo7bM ngồiYcRFwSxg dậo7bMy, YcRFwSxgnhìn xuno7bMg YcRFwSxgquanh hỏi.

- Cậuo7bM Ry3HeGMybị o7bMsốt co7bMao nRy3HeGMyên ngấtRy3HeGMy điRy3HeGMy, là….lRy3HeGMyà o7bMVĩnh Phoo7bMng đưRy3HeGMya o7bMcậu vYcRFwSxgào đây.YcRFwSxg AnYcRFwSxgh ấRy3HeGMyy đãRy3HeGMy YcRFwSxgở o7bMvới Ry3HeGMycậu co7bMả YcRFwSxgđêm, to7bMới sánRy3HeGMyg tYcRFwSxghì gọo7bMi điệnRy3HeGMy chYcRFwSxgo Thiêo7bMn MRy3HeGMyinh vào7bM mo7bMình đRy3HeGMyến –Ry3HeGMy YcRFwSxgĐình Ry3HeGMyÂn trảYcRFwSxg lờYcRFwSxgi rồiYcRFwSxg nhìYcRFwSxgn HiYcRFwSxgểu ĐYcRFwSxgồng cảmYcRFwSxg kíRy3HeGMych đếno7bM o7bMmuốn khóYcRFwSxgc –YcRFwSxg CậuRy3HeGMy tho7bMật lRy3HeGMyà ngRy3HeGMyốc, hào7bM tấo7bMt vìYcRFwSxg Ry3HeGMychuyện cYcRFwSxgủa mìnYcRFwSxgh mYcRFwSxgà đứnYcRFwSxgg Ry3HeGMyđợi o7bMdưới mưaRy3HeGMy đểo7bM Ry3HeGMyrồi pháo7bMt bệnhYcRFwSxg o7bMthế này.

- Ngốco7bM quo7bMá! ĐâuRy3HeGMy hYcRFwSxgẳng lào7bM mYcRFwSxgình o7bMvì cậYcRFwSxgu đRy3HeGMyâu YcRFwSxg– Ho7bMiểu ĐồngRy3HeGMy cRy3HeGMyười YcRFwSxgkhuyên nhYcRFwSxgủ ĐìnhRy3HeGMy ÂnYcRFwSxg đo7bMể côRy3HeGMy Ry3HeGMykhông áRy3HeGMyy náRy3HeGMyy .

- HYcRFwSxgiểu Đồng!Ry3HeGMy –o7bM Thiêo7bMn Mio7bMnh o7bMđi đYcRFwSxgến bêno7bM ho7bMọ Ry3HeGMylên Ry3HeGMytiếng o7bM– AnYcRFwSxgh Ry3HeGMyđã hỏio7bM Vĩnho7bM PhoRy3HeGMyng rồiRy3HeGMy. KHRy3HeGMyông pYcRFwSxghải Ry3HeGMylỗi củaYcRFwSxg cậuo7bM YcRFwSxgấy đâuYcRFwSxg. Lo7bMà bRy3HeGMyà MRy3HeGMyai HoRy3HeGMya gọiRy3HeGMy đio7bMện yêYcRFwSxgu cầYcRFwSxgu cáo7bMc co7bMổ đôngRy3HeGMy po7bMhải thao7bMy đổio7bM ngườiRy3HeGMy Ry3HeGMyđại Ry3HeGMydiện. Ry3HeGMyVĩnh o7bMPhong YcRFwSxgchỉ bịYcRFwSxg buộcYcRFwSxg phRy3HeGMyải đo7bMưa o7bMra yêYcRFwSxgu co7bMầu YcRFwSxgđó mào7bM thôi.o7bM o7bMEm YcRFwSxgcũng đừngYcRFwSxg tráco7bMh o7bMhọ, họo7bM o7bMlà nhữngRy3HeGMy YcRFwSxgngười kRy3HeGMyinh doanhYcRFwSxg, chạYcRFwSxgy o7bMtheo o7bMlợi nhuYcRFwSxgận lo7bMà o7bMchính. SRy3HeGMyo vớiRy3HeGMy ĐìYcRFwSxgnh ÂYcRFwSxgn, AnYcRFwSxgh kỳo7bM cóo7bM độYcRFwSxg no7bMổi tio7bMếng hơn.Ry3HeGMy ChuyYcRFwSxgện YcRFwSxghợp đo7bMồng, eYcRFwSxgm đừno7bMg lRy3HeGMyo nYcRFwSxgữa, aRy3HeGMynh vRy3HeGMyà VĩnhYcRFwSxg Ry3HeGMyPhong YcRFwSxgsẽ giảiRy3HeGMy quyết.

Mai HoYcRFwSxga –Ry3HeGMy Cáo7bMi têo7bMn o7bMnày đo7bMã lâuo7bM rồio7bM co7bMô khôngYcRFwSxg nRy3HeGMyghe thấYcRFwSxgy. BâRy3HeGMyy giờo7bM ngo7bMhe nRy3HeGMyhắc đếnRy3HeGMy tronRy3HeGMyg lòRy3HeGMyng Ry3HeGMycô bỗo7bMng nhYcRFwSxgư dậyYcRFwSxg YcRFwSxgsóng. YcRFwSxgÁnh Ry3HeGMymắt lRy3HeGMyóe lênYcRFwSxg mo7bMột ngọno7bM lửYcRFwSxga. Ry3HeGMyCô quYcRFwSxgay sanYcRFwSxgg nhìYcRFwSxgn ĐìnhYcRFwSxg Ân,Ry3HeGMy ro7bMồi ThiRy3HeGMyên MinRy3HeGMyh vYcRFwSxgà o7bMMinh Thùyo7bM, o7bMchậm rão7bMi buônYcRFwSxgg ro7bMa mộRy3HeGMyt câu:

- Ry3HeGMyMình nhấo7bMt địnhYcRFwSxg giúRy3HeGMyp cậuYcRFwSxg lYcRFwSxgấy lạYcRFwSxgi hợpo7bM đồo7bMng đó.

PP: màyYcRFwSxg đúngo7bM làRy3HeGMy liềuo7bM mạo7bMng mào7bM, o7bMcó bo7bMiết lấo7bMy YcRFwSxglại bằno7bMg o7bMcách nàoRy3HeGMy không?
TG: CáRy3HeGMyi nàRy3HeGMyy tRy3HeGMyao chRy3HeGMyưa nghĩRy3HeGMy YcRFwSxgra YcRFwSxg(v –YcRFwSxg v)

Tập đoànYcRFwSxg YcRFwSxgVĩnh Phát.

- YcRFwSxgMời co7bMô vàoRy3HeGMy đâyo7bM. o7bMChủ tịco7bMh đYcRFwSxgang o7bMở troo7bMng đRy3HeGMyó Ry3HeGMy– CôYcRFwSxg tho7bMư kYcRFwSxgí giọngRy3HeGMy nhYcRFwSxgẹ nhào7bMng mờiRy3HeGMy HiRy3HeGMyểu ĐồRy3HeGMyng o7bMvào phRy3HeGMyòng Ry3HeGMyông o7bMchủ tRy3HeGMyịch mộYcRFwSxgt cáchYcRFwSxg lịRy3HeGMych sự.

Hiểu Đồngo7bM cũngo7bM mRy3HeGMyĩm cườio7bM no7bMhẹ nho7bMàng lo7bMịch sRy3HeGMyự gậo7bMt đầuo7bM cYcRFwSxghào cRy3HeGMyô rồYcRFwSxgi thẳngRy3HeGMy lRy3HeGMyưng YcRFwSxgđi vo7bMào phòngRy3HeGMy ôo7bMng Văo7bMn Tráo7bMc. Đâo7bMy lo7bMà lYcRFwSxgần đầuYcRFwSxg tiênYcRFwSxg Ry3HeGMycô bướcRy3HeGMy chRy3HeGMyân o7bMvào đây.YcRFwSxg CôYcRFwSxg o7bMvừa mởRy3HeGMy cửaRy3HeGMy Ry3HeGMyra tRy3HeGMyhì o7bMđã thấRy3HeGMyy YcRFwSxgnụ cườo7bMi co7bMủa ôo7bMng Vo7bMăn TrRy3HeGMyác Ry3HeGMy, troo7bMng phòngo7bM còo7bMn Ry3HeGMycó Ry3HeGMytổng giáRy3HeGMym o7bMđốc, co7bMon tRy3HeGMyrai ôngo7bM VRy3HeGMyăn Tro7bMác –o7bM ôno7bMg TuRy3HeGMyấn Kho7bManh .

- YcRFwSxgCon béo7bM YcRFwSxgnày, cYcRFwSxgháu lo7bMàm ônRy3HeGMyg bấtYcRFwSxg nYcRFwSxggờ quá.

- CYcRFwSxgon o7bMchào ông.

- Mo7bMau đếno7bM đâyRy3HeGMy ngồio7bM –YcRFwSxg ÔngYcRFwSxg Văo7bMn o7bMTrác đứngYcRFwSxg dậyYcRFwSxg Ry3HeGMyđi lạiYcRFwSxg ghếYcRFwSxg sYcRFwSxgofa Ry3HeGMyvà co7bMhỉ o7bMtay bảoo7bM HiRy3HeGMyểu ĐồngRy3HeGMy ngồio7bM xuống.

Hiểu ĐồngRy3HeGMy ngo7bMoan YcRFwSxgngoãn YcRFwSxgbước đếnYcRFwSxg vYcRFwSxgà ngYcRFwSxgồi xuo7bMống. ÔnRy3HeGMyg Vo7bMăn Tro7bMác vớiYcRFwSxg tYcRFwSxgay địnhRy3HeGMy rRy3HeGMyót tYcRFwSxgrà cho7bMo côo7bM o7bMnhưng HiểuRy3HeGMy ĐRy3HeGMyồng đão7bM chặnYcRFwSxg lạiRy3HeGMy, cườiYcRFwSxg nói:

- PYcRFwSxghải lào7bM cRy3HeGMyháu o7bMrót tràRy3HeGMy mờYcRFwSxgi ônYcRFwSxgg Ry3HeGMymới đYcRFwSxgúng ạ.

- QYcRFwSxguả nhiRy3HeGMyên làRy3HeGMy cRy3HeGMyháu cóo7bM Ry3HeGMychuyện muốnYcRFwSxg nhờRy3HeGMy vYcRFwSxgả YcRFwSxgông YcRFwSxgrồi. ĐượcRy3HeGMy cRy3HeGMyháu maYcRFwSxgu nóio7bM đYcRFwSxgi, o7bMgiúp đượco7bM tYcRFwSxghì ôYcRFwSxgng sẽRy3HeGMy sẵRy3HeGMyn sàngRy3HeGMy gYcRFwSxgiúp chYcRFwSxgáu –Ry3HeGMy ÔYcRFwSxgng VănRy3HeGMy Tráo7bMc cườio7bM phYcRFwSxgá o7bMlên, o7bMánh mắtRy3HeGMy hiềnYcRFwSxg to7bMừ nhìYcRFwSxgn cô.

Hiểu ĐồRy3HeGMyng cRy3HeGMyẩn thậno7bM rótYcRFwSxg YcRFwSxgcho ôYcRFwSxgng VănYcRFwSxg Ry3HeGMyTrác mộto7bM táco7bMh trào7bM, rồiRy3HeGMy o7bMrót chRy3HeGMyo mìRy3HeGMynh mộto7bM YcRFwSxgtách kháo7bMc, mớiRy3HeGMy nhẹYcRFwSxg nhànRy3HeGMyg đặRy3HeGMyt bìRy3HeGMyng Ry3HeGMytrà xuốo7bMng, cYcRFwSxgô ngồYcRFwSxgi thẳo7bMng lưng,YcRFwSxg nRy3HeGMyhìn thẳno7bMg ôo7bMng Văno7bM Tráo7bMc nói:

- KhRy3HeGMyông phảiYcRFwSxg nhờRy3HeGMy vả.Ry3HeGMy o7bMCháu muốnRy3HeGMy cùnYcRFwSxgg ôYcRFwSxgng go7bMiao dịch.

Ông VănYcRFwSxg TYcRFwSxgrác kho7bMá bYcRFwSxgất ngờYcRFwSxg trướcRy3HeGMy câuYcRFwSxg o7bMnói co7bMủa Ho7bMiểu ĐồngYcRFwSxg, ônRy3HeGMyg nhướnRy3HeGMy màYcRFwSxgy nhìYcRFwSxgn o7bMcô qRy3HeGMyuan sát.YcRFwSxg HYcRFwSxgiểu ĐYcRFwSxgồng khYcRFwSxgông hYcRFwSxgề bRy3HeGMyối o7bMrối trưRy3HeGMyớc áno7bMh mắtRy3HeGMy cRy3HeGMyủa ôngYcRFwSxg VăRy3HeGMyn To7bMrác, o7bMcô YcRFwSxgbình thản,Ry3HeGMy áYcRFwSxgnh mắo7bMt vo7bMẫn o7bMnhìn thYcRFwSxgẳng, đôo7bMi mắtYcRFwSxg troRy3HeGMyng suốYcRFwSxgt. SaYcRFwSxgu Ry3HeGMymột hồiRy3HeGMy qo7bMuan sRy3HeGMyát, YcRFwSxgthấy HiểuRy3HeGMy ĐồnRy3HeGMyg ko7bMhông YcRFwSxgcó vẻRy3HeGMy go7bMì YcRFwSxglà o7bMđang đùRy3HeGMya vớiRy3HeGMy ôngYcRFwSxg, ôngRy3HeGMy VăYcRFwSxgn To7bMrác mớiRy3HeGMy nghRy3HeGMyi ngờRy3HeGMy hỏi:

- CháuYcRFwSxg mYcRFwSxguốn cùo7bMng ôno7bMg gio7bMao o7bMdịch cáiRy3HeGMy gì?

- Co7bMhiếc ghếo7bM chủo7bM tịRy3HeGMych o7bMcủa to7bMập đRy3HeGMyoàn NgYcRFwSxguyên ThànYcRFwSxgh PYcRFwSxghong –o7bM HiểuYcRFwSxg ĐồngRy3HeGMy o7bMtrả lo7bMời Ry3HeGMyngay lặpYcRFwSxg tức.

Ông Vo7bMăn Ry3HeGMyTrác qYcRFwSxguá bo7bMất ngờRy3HeGMy YcRFwSxgtrước lờio7bM đềYcRFwSxg nghịYcRFwSxg củaRy3HeGMy Ry3HeGMyHiểu YcRFwSxgĐồng. Ry3HeGMyÔng dRy3HeGMyựa hẳnYcRFwSxg vàYcRFwSxgo thànhRy3HeGMy ghếYcRFwSxg nhìnYcRFwSxg o7bMcô đămYcRFwSxg Ry3HeGMyđăm mộto7bM lầo7bMn nữaYcRFwSxg đầo7bMy ngRy3HeGMyhi o7bMngờ. SắcRy3HeGMy mRy3HeGMyặt Hio7bMểu ĐồngYcRFwSxg vẫRy3HeGMyn kiYcRFwSxgên địnhRy3HeGMy YcRFwSxgkhông hềYcRFwSxg thRy3HeGMyay đổi.

- CháYcRFwSxgu Ry3HeGMycó bio7bMết, cYcRFwSxghủ tRy3HeGMyịch YcRFwSxgTriệu VĩnhYcRFwSxg NguyêYcRFwSxgn Ry3HeGMylà ngưRy3HeGMyời nắmYcRFwSxg giữRy3HeGMy 2o7bM5% sốYcRFwSxg cổRy3HeGMy phần,Ry3HeGMy vợYcRFwSxg YcRFwSxgông tRy3HeGMya nYcRFwSxgắm giữYcRFwSxg o7bM15 o7bM% Ry3HeGMysố cRy3HeGMyổ Ry3HeGMyphần, ho7bMai YcRFwSxgngười co7bMon tYcRFwSxgrai củYcRFwSxga họYcRFwSxg o7bMmỗi no7bMgười nắRy3HeGMym Ry3HeGMygiữ 10YcRFwSxg% cYcRFwSxgổ pRy3HeGMyhần. Cháo7bMu nghỉo7bM Ry3HeGMyxem lYcRFwSxgàm sao7bMo YcRFwSxgcháu Ry3HeGMycó YcRFwSxgthể thRy3HeGMyay o7bMđổi đưRy3HeGMyợc chRy3HeGMyiếc o7bMghế chủYcRFwSxg o7bMtịch củao7bM tậRy3HeGMyp đoào7bMn o7bMhọ chứo7bM –o7bM ÔngYcRFwSxg VYcRFwSxgăn To7bMrác bìRy3HeGMynh tĩno7bMh phânYcRFwSxg tích.

- o7bMVậy o7bMcháu hYcRFwSxgỏi ôngo7bM, tronYcRFwSxgg tRy3HeGMyay ôngRy3HeGMy nắo7bMm gRy3HeGMyiữ bYcRFwSxgao nhio7bMêu o7bM% cổRy3HeGMy po7bMhần củYcRFwSxga tậpRy3HeGMy o7bMđoàn NguYcRFwSxgyên YcRFwSxgThành o7bMPhong –Ry3HeGMy HiRy3HeGMyểu o7bMĐồng Ry3HeGMymĩm cườo7bMi nhYcRFwSxgìn ôngo7bM hỏio7bM thẳng.

Sắc mYcRFwSxgặt ôo7bMng YcRFwSxgVăn TYcRFwSxgrác o7bMbỗng tốYcRFwSxgi sầmRy3HeGMy Ry3HeGMylại, Ry3HeGMyông khànYcRFwSxg giọo7bMng hỏi:

- Lo7bMàm sao7bMo cháuRy3HeGMy biết.

- Cháo7bMu kYcRFwSxghông biết.Ry3HeGMy ChỉYcRFwSxg vìYcRFwSxg tro7bMên o7bMđời nàyYcRFwSxg co7bMó cRy3HeGMyái gọYcRFwSxgi làYcRFwSxg gYcRFwSxgián điệpo7bM o7bMkinh to7bMế chRy3HeGMyo nêno7bM co7bMháu đoánYcRFwSxg Ry3HeGMynhư vậy.

Ông VănYcRFwSxg To7bMrác o7bMvẫn trầmRy3HeGMy ngYcRFwSxgâm nhìnYcRFwSxg HYcRFwSxgiểu ĐồnYcRFwSxgg khôngRy3HeGMy Ry3HeGMynói gìo7bM. Ry3HeGMyCô mĩYcRFwSxgm cưo7bMời kRy3HeGMyhẽ YcRFwSxgmột cRy3HeGMyái rồiRy3HeGMy no7bMói tiếp.

- o7bMXét theo7bMo YcRFwSxgtình hìnhRy3HeGMy củo7bMa Ry3HeGMytập đoo7bMàn ônRy3HeGMyg YcRFwSxgmà thấyRy3HeGMy, o7bMviệc ôngYcRFwSxg YcRFwSxgmua lYcRFwSxgô đấto7bM đóo7bM tho7bMì đúngo7bM o7bMlà qRy3HeGMyuá kìRy3HeGMy YcRFwSxglạ. Ry3HeGMyNhưng mộtYcRFwSxg ngườiRy3HeGMy lãoo7bM luo7bMyện Ry3HeGMytrên Ry3HeGMythương trườno7bMg nhRy3HeGMyư ôngYcRFwSxg lo7bMại Ry3HeGMytìm mọYcRFwSxgi cáchRy3HeGMy muo7bMa bằno7bMg đượYcRFwSxgc lôYcRFwSxg đấto7bM o7bMđó. NhYcRFwSxgất lRy3HeGMyà khYcRFwSxgi tYcRFwSxgập đòaYcRFwSxgn Nguyo7bMên ThànhRy3HeGMy PRy3HeGMyhong đangYcRFwSxg dựRy3HeGMy địnhYcRFwSxg tRy3HeGMyhu mRy3HeGMyua đểYcRFwSxg o7bMlập nhàRy3HeGMy Ry3HeGMymáy. o7bMVấn đềRy3HeGMy YcRFwSxglà, tậpo7bM Ry3HeGMyđoàn đaYcRFwSxgng vẫnRy3HeGMy cho7bMưa Ry3HeGMytiến hànhRy3HeGMy xonRy3HeGMyg thRy3HeGMyì đão7bM bRy3HeGMyị ôRy3HeGMyng hớtRy3HeGMy tYcRFwSxgay trênRy3HeGMy rồRy3HeGMyi. VấRy3HeGMyn đo7bMề đặtYcRFwSxg YcRFwSxgra là,Ry3HeGMy tạo7bMi saRy3HeGMyo ôRy3HeGMyng lạio7bM biYcRFwSxgết ko7bMhi màYcRFwSxg cYcRFwSxguộc họYcRFwSxgp đóo7bM chỉYcRFwSxg tYcRFwSxgoàn o7bMlà cRy3HeGMyác YcRFwSxgcổ đôngRy3HeGMy Ry3HeGMyvới nhauRy3HeGMy. o7bMSuy Ry3HeGMyra mRy3HeGMyột YcRFwSxgtrong cácRy3HeGMy Ry3HeGMycổ đôngYcRFwSxg o7bMđó Ry3HeGMylà giánRy3HeGMy đYcRFwSxgệp củaRy3HeGMy ônRy3HeGMyg. VậyRy3HeGMy o7bMthì cổYcRFwSxg phầnYcRFwSxg củo7bMa ngườiRy3HeGMy Ry3HeGMyđó YcRFwSxgcũng thuộco7bM vYcRFwSxgề ông.

- HiểRy3HeGMyu ĐồngRy3HeGMy, cháuo7bM quảo7bM YcRFwSxglà mYcRFwSxgột ngườiRy3HeGMy Ry3HeGMythông mio7bMnh. Cháo7bMu cònRy3HeGMy biếo7bMt gìRy3HeGMy nữa.

- o7bMKhi tổnRy3HeGMyg giámYcRFwSxg Ry3HeGMyđốc chúnYcRFwSxgg cRy3HeGMyháu chRy3HeGMyo ngườiYcRFwSxg liênRy3HeGMy lạco7bM YcRFwSxgvới ôngo7bM, Ry3HeGMyông Ry3HeGMyđã hẹYcRFwSxgn Ry3HeGMyhai o7bMtuần, YcRFwSxgông đãYcRFwSxg cốRy3HeGMy to7bMình YcRFwSxgđể họo7bM nóRy3HeGMyng ruộYcRFwSxgt co7bMhờ YcRFwSxgđợi, sẽYcRFwSxg dễo7bM dànYcRFwSxgg chấpo7bM nhậno7bM nhữno7bMg yêuRy3HeGMy Ry3HeGMycầu củaRy3HeGMy ôYcRFwSxgng đưao7bM YcRFwSxgra đRy3HeGMyể Ry3HeGMyđổi lYcRFwSxgấy lo7bMô đấYcRFwSxgt đó.

Ông VăYcRFwSxgn TRy3HeGMyrác nhíuYcRFwSxg mRy3HeGMyày YcRFwSxgnhìn HiểuYcRFwSxg Đồng,o7bM côYcRFwSxg Ry3HeGMychỉ YcRFwSxgcười nhRy3HeGMyẹ nhànRy3HeGMyg YcRFwSxgnói tiếp.

- KhRy3HeGMyi ôngYcRFwSxg đíchRy3HeGMy YcRFwSxgthân điYcRFwSxg đếYcRFwSxgn tậpRy3HeGMy đoàRy3HeGMyn làRy3HeGMy quyRy3HeGMyết địnRy3HeGMyh khôngRy3HeGMy đểRy3HeGMy Ry3HeGMycho họYcRFwSxg mộtRy3HeGMy cRy3HeGMyơ hộiRy3HeGMy o7bMsuy nghYcRFwSxgĩ nào.YcRFwSxg NRy3HeGMyếu khôno7bMg Ry3HeGMythì cRy3HeGMyhỉ o7bMvì YcRFwSxgmột chuo7bMyện nRy3HeGMyhư vYcRFwSxgậy tYcRFwSxghì khôngYcRFwSxg cầRy3HeGMyn ôno7bMg pYcRFwSxghải đíchYcRFwSxg thYcRFwSxgân đYcRFwSxgi ,mào7bM chỉYcRFwSxg co7bMần Ry3HeGMymột ngườiRy3HeGMy đRy3HeGMyại diệno7bM đếnYcRFwSxg thônRy3HeGMyg bYcRFwSxgáo lào7bM đượcYcRFwSxg Ry3HeGMyrồi. YRy3HeGMyêu cầuYcRFwSxg củaRy3HeGMy ôngRy3HeGMy chắcYcRFwSxg chắo7bMn lRy3HeGMyà đo7bMổi lôYcRFwSxg đấRy3HeGMyt đYcRFwSxgó o7bMđể lấYcRFwSxgy mộRy3HeGMyt so7bMố Ry3HeGMycổ po7bMhần củaYcRFwSxg cRy3HeGMyông tyYcRFwSxg. NhưRy3HeGMyng YcRFwSxgkhi ôngRy3HeGMy nhìno7bM thấYcRFwSxgy cho7bMáu, ôRy3HeGMyng đão7bM quyYcRFwSxgết đo7bMịnh hoãnYcRFwSxg lYcRFwSxgại ýYcRFwSxg địnYcRFwSxgh củYcRFwSxga mình.

- Tạo7bMi sRy3HeGMyao Ry3HeGMycháu lạio7bM nRy3HeGMyghĩ o7bMta hoRy3HeGMyãn YcRFwSxglại ýRy3HeGMy địno7bMh cRy3HeGMyủa Ry3HeGMymình vìo7bM cháu.

- CháYcRFwSxgu YcRFwSxghỏi ônRy3HeGMyg, YcRFwSxgcó YcRFwSxgphải ônYcRFwSxgg o7bMđã cYcRFwSxgho ngườYcRFwSxgi điềuo7bM Ry3HeGMytra vo7bMề Ry3HeGMycháu YcRFwSxghay không?

Ông VYcRFwSxgăn o7bMTrác tYcRFwSxgái o7bMxanh cảYcRFwSxg mặt,YcRFwSxg ôRy3HeGMyng Ry3HeGMynhìn HRy3HeGMyiểu Đồngo7bM chằmRy3HeGMy chằmo7bM, rồio7bM saYcRFwSxgu đóYcRFwSxg to7bMhở dài:

- YcRFwSxgLàm saRy3HeGMyo cháYcRFwSxgu biết.

- CRy3HeGMyháu đYcRFwSxgã nóo7bMi ôRy3HeGMyng rồo7bMi, tYcRFwSxgất cảo7bM đềuYcRFwSxg làRy3HeGMy o7bMsuy đoáno7bM củao7bM cháo7bMu. Ry3HeGMyÔng o7bMlà bạRy3HeGMyn co7bMủa ôno7bMg bộo7bM trưởYcRFwSxgng tho7bMì YcRFwSxgchắc chắco7bM ôRy3HeGMyng biRy3HeGMyết cYcRFwSxgháu YcRFwSxglà o7bMbạn gáiYcRFwSxg cYcRFwSxgủa o7bMVĩnh ThàRy3HeGMynh –YcRFwSxg tYcRFwSxgổng o7bMgiám đo7bMốc củYcRFwSxga YcRFwSxgtập Ry3HeGMyđoàn. NhưngRy3HeGMy YcRFwSxgkhi ônRy3HeGMyg đRy3HeGMyến, VYcRFwSxgĩnh Phono7bMg o7bMvà cho7bMáu lYcRFwSxgại Ry3HeGMydiễn mYcRFwSxgột mRy3HeGMyàn YcRFwSxgkịch âuYcRFwSxg yo7bMếm trướcYcRFwSxg mặYcRFwSxgt ônYcRFwSxgg. Cho7bMo nêYcRFwSxgn ôngRy3HeGMy biếtYcRFwSxg cYcRFwSxgháu o7bMcó qYcRFwSxguan hRy3HeGMyệ mậo7bMt thiếtRy3HeGMy vớio7bM haYcRFwSxgi ano7bMh eYcRFwSxgm YcRFwSxgnhà o7bMnày. o7bMNói chínhYcRFwSxg o7bMxác hRy3HeGMyơn Ry3HeGMylà YcRFwSxgcả haRy3HeGMyi ngườiYcRFwSxg ho7bMọ đềuYcRFwSxg yêo7bMu cháRy3HeGMyu. ChYcRFwSxgo no7bMên ôRy3HeGMyng bảoRy3HeGMy o7bMsẽ sRy3HeGMyuy ngo7bMhĩ thêmRy3HeGMy YcRFwSxghai tuầnYcRFwSxg nữo7bMa ro7bMồi mớYcRFwSxgi YcRFwSxgtrả o7bMlời. Mụo7bMc đícho7bM làYcRFwSxg cRy3HeGMyó thờio7bM YcRFwSxggian Ry3HeGMyđể đo7bMiều Ry3HeGMytra cháu,o7bM rồRy3HeGMyi so7bMau đYcRFwSxgó lợiRy3HeGMy dYcRFwSxgụng cháu.

Mặt o7bMông VănYcRFwSxg TráRy3HeGMyc tốYcRFwSxgi sầmYcRFwSxg lại,YcRFwSxg nụo7bM cườo7bMi gượngRy3HeGMy o7bMgạo mRy3HeGMyà ôo7bMng co7bMố Ry3HeGMythể hiYcRFwSxgện tRy3HeGMyắt ngúm,YcRFwSxg láRy3HeGMyt saYcRFwSxgu ôngo7bM tRy3HeGMyhở dào7bMi nói:
YcRFwSxg– XRy3HeGMyin lỗio7bM chYcRFwSxgáu, Hio7bMểu Đồo7bMng. ÔnRy3HeGMyg YcRFwSxgthật lònRy3HeGMyg rấtRy3HeGMy quRy3HeGMyý mRy3HeGMyến chYcRFwSxgáu o7bMnhưng thươno7bMg trườngYcRFwSxg Ry3HeGMylà nơo7bMi dYcRFwSxgẫm đRy3HeGMyạp nhauRy3HeGMy, lRy3HeGMyợi dụngRy3HeGMy ;ẫnRy3HeGMy nhaRy3HeGMyu Ry3HeGMyvà **Ry3HeGMy* hạiYcRFwSxg nhYcRFwSxgau. YcRFwSxgÔng buộco7bM pho7bMải lYcRFwSxgàm nhRy3HeGMyư vậy.

- Co7bMháu bYcRFwSxgiết, Ry3HeGMycho nênYcRFwSxg Ry3HeGMycháu khôno7bMg trácho7bM ônRy3HeGMyg. CRy3HeGMyháu tìno7bMh nguo7bMyện đểYcRFwSxg ôngYcRFwSxg lợiYcRFwSxg dụng.

- ChRy3HeGMyáu ngho7bMĩ bo7bMây giờo7bM ko7bMhi bịRy3HeGMy cRy3HeGMyháu bYcRFwSxgiết ro7bMõ tấtRy3HeGMy cRy3HeGMyả mo7bMọi chuyYcRFwSxgện, ôngYcRFwSxg co7bMòn mo7bMặt mYcRFwSxgũi lợio7bM dụngRy3HeGMy chYcRFwSxgáu sao.

- BRy3HeGMyởi vậyRy3HeGMy cháuYcRFwSxg mớiYcRFwSxg đếnRy3HeGMy đểYcRFwSxg YcRFwSxggiao dịcho7bM vo7bMới ông.o7bM BởiYcRFwSxg vìYcRFwSxg cRy3HeGMyháu YcRFwSxgcũng muốnRy3HeGMy lợiYcRFwSxg Ry3HeGMydụng ôngYcRFwSxg đểo7bM đạYcRFwSxgt đượYcRFwSxgc mụo7bMc đíYcRFwSxgch củo7bMa Ry3HeGMymình –o7bM HiểuRy3HeGMy ĐồngYcRFwSxg đáp,YcRFwSxg so7bMau đóo7bM o7bMcô no7bMhìn thẳngo7bM ôngYcRFwSxg YcRFwSxgVăn TrRy3HeGMyác o7bM– CáiRy3HeGMy ôno7bMg cầnYcRFwSxg bâRy3HeGMyy gio7bMờ làYcRFwSxg mộtYcRFwSxg giánRy3HeGMy o7bMđiệp Ry3HeGMycó thểYcRFwSxg to7bMiếp cYcRFwSxgận o7bMtrực tiếpYcRFwSxg tổngRy3HeGMy giYcRFwSxgám đốcRy3HeGMy củYcRFwSxga YcRFwSxgtập đoàno7bM NRy3HeGMyguyên ThànhYcRFwSxg YcRFwSxgPhong. Ry3HeGMyMà chYcRFwSxgáu cho7bMính lào7bM ngườio7bM lío7bM Ry3HeGMytưởng nhất.

Hiểu ĐồRy3HeGMyng nhìo7bMn YcRFwSxgông YcRFwSxgVăn o7bMTrác Ry3HeGMyđang ngo7bMây ngườiRy3HeGMy o7bMim lặng.Ry3HeGMy Ry3HeGMyCô lo7bMặng lYcRFwSxgẽ đặtYcRFwSxg lênYcRFwSxg bYcRFwSxgàn mộtYcRFwSxg o7bMtờ giấy:

- YcRFwSxgĐây làYcRFwSxg o7bMsố điệno7bM thoạiYcRFwSxg co7bMủa YcRFwSxgcháu. NếYcRFwSxgu ôngo7bM YcRFwSxgcần thìYcRFwSxg o7bMhãy Ry3HeGMygọi đo7bMiện cRy3HeGMyho cháu.

Nói xoo7bMng côRy3HeGMy đứngo7bM dậRy3HeGMyy quRy3HeGMyay lưngo7bM bo7bMỏ đo7bMi. YcRFwSxgÔng VăRy3HeGMyn Ry3HeGMyTrác nhYcRFwSxgìn tho7bMeo côo7bM hỏi:

- CRy3HeGMyho ôYcRFwSxgng o7bMbiết líYcRFwSxg dYcRFwSxgo chRy3HeGMyáu lạiRy3HeGMy lYcRFwSxgàm nRy3HeGMyhư vậy.

- VìRy3HeGMy cháRy3HeGMyu muốno7bM Ry3HeGMytrả o7bMthù o7bM– Hiểo7bMu Đồo7bMng đápRy3HeGMy mào7bM khRy3HeGMyông quaYcRFwSxgy đầuRy3HeGMy lại.

Sau đYcRFwSxgó co7bMô mởRy3HeGMy cửRy3HeGMya Ry3HeGMyra vYcRFwSxgề màRy3HeGMy khôngYcRFwSxg cRy3HeGMyhờ đợio7bM to7bMhêm o7bMphút nàRy3HeGMyo nữaRy3HeGMy. ÔnRy3HeGMyg YcRFwSxgTuấn Khao7bMnh Ry3HeGMynãy gRy3HeGMyiờ Ry3HeGMyvẫn iYcRFwSxgm lặngo7bM, bỗnRy3HeGMyg nhìnYcRFwSxg o7bMtheo dánYcRFwSxgg Hiểo7bMu ĐồYcRFwSxgng rồo7bMi lêYcRFwSxgn tiếng:

- Ry3HeGMyCô bYcRFwSxgé đRy3HeGMyó dườnRy3HeGMyg Ry3HeGMynhư đangYcRFwSxg manRy3HeGMyg nặngRy3HeGMy o7bMmối thù.

- PhảYcRFwSxgi, ngYcRFwSxghe nYcRFwSxgói o7bMtrong to7bMhời gio7bMan o7bMqua, cRy3HeGMyon béo7bM Ry3HeGMysống rYcRFwSxgất YcRFwSxgvất YcRFwSxgvả –YcRFwSxg Ôno7bMg VănYcRFwSxg Ry3HeGMyTrác tro7bMả lờRy3HeGMyi –o7bM YcRFwSxgBa cảmRy3HeGMy YcRFwSxgthấy hổYcRFwSxg thẹnYcRFwSxg kYcRFwSxghi o7bMcó Ry3HeGMyý địnhYcRFwSxg lợRy3HeGMyi Ry3HeGMydụng cYcRFwSxgon bé.

- BYcRFwSxga nghĩRy3HeGMy tâmRy3HeGMy hYcRFwSxgồn co7bMon bRy3HeGMyé cóRy3HeGMy bịo7bM vẩnYcRFwSxg đụco7bM YcRFwSxghay không?

- o7bMBa o7bMkhông biYcRFwSxgết, nhYcRFwSxgưng chYcRFwSxgắc Ry3HeGMychắn coo7bMn béo7bM YcRFwSxgsẽ phảio7bM chịuo7bM đRy3HeGMyau đớo7bMn rấtYcRFwSxg nhiềuRy3HeGMy nYcRFwSxgếu tiYcRFwSxgếp o7bMtục trRy3HeGMyả thù.o7bM BởiYcRFwSxg vRy3HeGMyì ánhYcRFwSxg mYcRFwSxgắt nYcRFwSxgó khônYcRFwSxgg hềYcRFwSxg đeRy3HeGMyn YcRFwSxgtối mo7bMà lạio7bM Ry3HeGMysáng YcRFwSxgngời. Ry3HeGMyDù hậnYcRFwSxg thRy3HeGMyù nYcRFwSxghưng YcRFwSxgtrong Ry3HeGMylòng Ry3HeGMynó vẫnYcRFwSxg cóRy3HeGMy tRy3HeGMyình yêuRy3HeGMy bấtRy3HeGMy diệt.

Ông Vo7bMăn TRy3HeGMyrác Ry3HeGMyvà ôngRy3HeGMy Ry3HeGMyTuấn Khao7bMnh o7bMđều thởYcRFwSxg dài.

- Cốo7bMc…cốc …

- VàRy3HeGMyo đYcRFwSxgi –Ry3HeGMy Ôno7bMg To7bMuấn YcRFwSxgKhanh lRy3HeGMyên tiếng.

Một Ry3HeGMycô Ry3HeGMygái o7bMxinh đẹp,YcRFwSxg ăo7bMn Ry3HeGMymặc sao7bMng trọngo7bM vàYcRFwSxg lYcRFwSxgịch so7bMự bướcYcRFwSxg vàoYcRFwSxg. Côo7bM nYcRFwSxghìn hYcRFwSxgai ngườiRy3HeGMy đàno7bM Ry3HeGMyông Ry3HeGMytrong phYcRFwSxgòng cYcRFwSxgười nói:

- Ông,o7bM bao7bM, YcRFwSxghai o7bMngười o7bMcùng ởRy3HeGMy đâyo7bM à.

- LYcRFwSxgà o7bMcháu o7bMà YcRFwSxg– ÔngRy3HeGMy Văno7bM YcRFwSxgTrác Ry3HeGMythấy đYcRFwSxgứa cYcRFwSxgháu yêuRy3HeGMy bưo7bMớc vRy3HeGMyào thìRy3HeGMy mĩmRy3HeGMy cười.

Cô Ry3HeGMygái vừaYcRFwSxg vYcRFwSxgào Ry3HeGMythì o7bMsà đếnYcRFwSxg ômo7bM o7bMông VRy3HeGMyăn TrácRy3HeGMy nhõo7bMng no7bMhẽo. ÔnRy3HeGMyg Ry3HeGMyTuấn KhanYcRFwSxgh YcRFwSxgthấy co7bMon go7bMái Ry3HeGMylàm nRy3HeGMyũng tYcRFwSxghì lYcRFwSxgên Ry3HeGMytiếng trách:

- Ry3HeGMyHạ KhanhYcRFwSxg! Ry3HeGMyCon gáiYcRFwSxg lRy3HeGMyớn rồiRy3HeGMy o7bMmà còYcRFwSxgn YcRFwSxglàm Ry3HeGMynũng, YcRFwSxgngười Ry3HeGMyta biRy3HeGMyết đượco7bM thRy3HeGMyì sRy3HeGMyẽ YcRFwSxgkhông aYcRFwSxgi dáRy3HeGMym cướo7bMi đâu.

Hạ Ry3HeGMyKhanh cưYcRFwSxgời hìo7bMhì nói:

- KRy3HeGMyhông YcRFwSxgai cYcRFwSxgưới càYcRFwSxgng tốo7bMt, coo7bMn ởRy3HeGMy mão7bMi Ry3HeGMybên o7bMông vào7bM YcRFwSxgba, đểRy3HeGMy haYcRFwSxgi ngườYcRFwSxgi nuôio7bM co7bMon o7bMsuốt đời.

- CháuRy3HeGMy YcRFwSxggái co7bMủa o7bMông o7bMxinh đẹpYcRFwSxg giYcRFwSxgỏi gianYcRFwSxgg nhưYcRFwSxg vầo7bMy thYcRFwSxgì lYcRFwSxgo Ry3HeGMygì mào7bM kho7bMông cóRy3HeGMy ngưo7bMời cướio7bM –o7bM Ôngo7bM Văo7bMn o7bMTrác cườio7bM o7bMlớn Ry3HeGMyvỗ vo7bMai chRy3HeGMyáu mìnho7bM nói.

Hạ Khano7bMh buônRy3HeGMyg ônRy3HeGMyg VănYcRFwSxg TRy3HeGMyrác ro7bMa o7bMrồi ngồo7bMi xuốRy3HeGMyng bĩRy3HeGMyu môRy3HeGMyi nói:

- Ôo7bMng o7bMơi! Ry3HeGMyAi lYcRFwSxgại kYcRFwSxghen cháuYcRFwSxg gáRy3HeGMyi mìRy3HeGMynh chứ.o7bM VậyRy3HeGMy chẳYcRFwSxgng hYcRFwSxgóa ro7bMa mèoYcRFwSxg kYcRFwSxghen mèoo7bM o7bMdài đuôiRy3HeGMy à.

Cả hYcRFwSxgai ngườio7bM đo7bMàn YcRFwSxgông nRy3HeGMyghe cYcRFwSxgô nRy3HeGMyói vậyo7bM tYcRFwSxghì YcRFwSxgphá o7bMra cườiRy3HeGMy. Ry3HeGMyĐột nYcRFwSxghiên Ho7bMạ Khao7bMnh quaRy3HeGMyy saYcRFwSxgng ôo7bMng Tuo7bMấn Ko7bMhanh nói:
– YcRFwSxgBa, lầo7bMn nRy3HeGMyày bRy3HeGMya Ry3HeGMycho coYcRFwSxgn làmYcRFwSxg luYcRFwSxgật YcRFwSxgsư o7bMđại diệno7bM YcRFwSxgcho viRy3HeGMyệc o7bMhọp tYcRFwSxgác co7bMủa to7bMập đoRy3HeGMyàn mRy3HeGMyình vớiRy3HeGMy tậpo7bM đoàno7bM YcRFwSxgNguyên ThànhYcRFwSxg Pho7bMong nha.

- YcRFwSxgHôm naRy3HeGMyy cYcRFwSxgon Ry3HeGMycó hứngRy3HeGMy thYcRFwSxgú lo7bMàm o7bMviệc cYcRFwSxgho Ry3HeGMycông tYcRFwSxgy Ry3HeGMyà –Ry3HeGMy Ôngo7bM TuấYcRFwSxgn Khao7bMnh lườRy3HeGMym o7bMcon gái.

- BYcRFwSxga nRy3HeGMyày o7bM! Thìo7bM coo7bMn đãRy3HeGMy o7bMlàm luậto7bM sưRy3HeGMy o7bMcho côngYcRFwSxg tRy3HeGMyy rRy3HeGMyồi co7bMòn gìRy3HeGMy –Ry3HeGMy Ho7bMạ YcRFwSxgKhanh nhõngo7bM nhẽoo7bM vớiRy3HeGMy Ry3HeGMya mình.

- ChRy3HeGMyáu gRy3HeGMyái củao7bM o7bMông lào7bM nYcRFwSxggoan nRy3HeGMyhất. YcRFwSxgAi nhưRy3HeGMy cáRy3HeGMyi thằo7bMng trờRy3HeGMyi đánRy3HeGMyh kYcRFwSxgia. o7bMTại saRy3HeGMyo YcRFwSxgnó chưao7bM YcRFwSxgchịu vềo7bM nhào7bM YcRFwSxghả –YcRFwSxg YcRFwSxgÔng Văno7bM TráRy3HeGMyc tứcYcRFwSxg giậnYcRFwSxg hỏi.

- Dạ,YcRFwSxg o7bMnó vềYcRFwSxg Vo7bMiệt NYcRFwSxgam rồiRy3HeGMy nhYcRFwSxgưng cRy3HeGMyhắc điRy3HeGMy loYcRFwSxganh hoo7bManh đâRy3HeGMyu đóYcRFwSxg vẫnYcRFwSxg chRy3HeGMyưa vYcRFwSxgề nhào7bM thôiRy3HeGMy –YcRFwSxg ÔYcRFwSxgng TuYcRFwSxgấn Kho7bManh o7bMlo YcRFwSxgsợ nói.

- Ry3HeGMyMau lo7bMôi đầo7bMu o7bMnó YcRFwSxgvề đRy3HeGMyây. NếuRy3HeGMy cầnRy3HeGMy cRy3HeGMyứ YcRFwSxgbẻ gão7bMy to7bMay châo7bMn nóYcRFwSxg luôno7bM YcRFwSxgrồi đRy3HeGMyem o7bMvề –YcRFwSxg Ôngo7bM VYcRFwSxgăn TrYcRFwSxgác giậnYcRFwSxg dữYcRFwSxg nói.

Hạ KhaYcRFwSxgnh Ry3HeGMykhẽ liếcRy3HeGMy nRy3HeGMyhìn bYcRFwSxga mìRy3HeGMynh rồio7bM nhRy3HeGMyún vai.
Ry3HeGMyTại nYcRFwSxgghĩa tranYcRFwSxgg, mộtYcRFwSxg Ry3HeGMycô gáo7bMi maRy3HeGMyng sắcYcRFwSxg mặo7bMt buồRy3HeGMyn bo7bMã đangYcRFwSxg Ry3HeGMyquỳ trưYcRFwSxgớc o7bMhai ngo7bMôi mộo7bM, đượcYcRFwSxg baRy3HeGMyo quo7bManh bởiYcRFwSxg hoRy3HeGMya thạRy3HeGMych thảoo7bM tím.

- MẹYcRFwSxg! CYcRFwSxgon YcRFwSxgxin lRy3HeGMyỗi, coRy3HeGMyn khYcRFwSxgông tho7bMể quêo7bMn được.Ry3HeGMy Ry3HeGMyCon cứo7bM tưởo7bMng làYcRFwSxg mYcRFwSxgình cóo7bM Ry3HeGMythể qRy3HeGMyuên đRy3HeGMyi. NhưnRy3HeGMyg bâyRy3HeGMy gRy3HeGMyiờ coo7bMn mRy3HeGMyới pháo7bMt hiệno7bM o7bMlà khôRy3HeGMyng phảiRy3HeGMy coo7bMn quRy3HeGMyên mào7bM làYcRFwSxg Ry3HeGMycon đangYcRFwSxg o7bMchờ đợiYcRFwSxg Ry3HeGMycơ Ry3HeGMyhội. Cơo7bM o7bMhội đểRy3HeGMy trRy3HeGMyả thù.YcRFwSxg Coo7bMn Ry3HeGMymuốn ngYcRFwSxgười đYcRFwSxgàn bRy3HeGMyà đãYcRFwSxg hạiRy3HeGMy YcRFwSxgchết mẹYcRFwSxg phảio7bM thâRy3HeGMyn bạio7bM o7bMdanh lo7bMiệt. YcRFwSxgCon muốnYcRFwSxg bàYcRFwSxg tYcRFwSxga po7bMhải sốRy3HeGMyng đo7bMau khổYcRFwSxg hơo7bMn nRy3HeGMyỗi YcRFwSxgđau o7bMmà cYcRFwSxgon phảo7bMi chịu.o7bM CYcRFwSxgơ Ry3HeGMyhội YcRFwSxgcủa co7bMon đếRy3HeGMyn rồio7bM. o7bMKế hoạcho7bM trảRy3HeGMy thùYcRFwSxg củao7bM cYcRFwSxgon vừao7bM Ry3HeGMymới bắtYcRFwSxg đYcRFwSxgầu thôi.

- Ry3HeGMyBa! XYcRFwSxgin bo7bMa hãyYcRFwSxg phRy3HeGMyù hộo7bM co7bMho con.
HiểRy3HeGMyu Ry3HeGMyĐồng xuốngo7bM YcRFwSxgxe buýtYcRFwSxg, o7bMcô đo7bMi dạoo7bM đểYcRFwSxg tRy3HeGMyhư thYcRFwSxgản, khYcRFwSxgông o7bMbiết tạiYcRFwSxg saRy3HeGMyo châRy3HeGMyn lạio7bM đưao7bM cRy3HeGMyô đếnRy3HeGMy trướYcRFwSxgc quYcRFwSxgán càRy3HeGMy Ry3HeGMyphê GRANTRy3HeGMyTYLOVE. o7bMHiểu ĐồngRy3HeGMy o7bMđứng no7bMhìn thậto7bM lRy3HeGMyâu trưYcRFwSxgớc cửYcRFwSxga tiệm.YcRFwSxg Co7bMô vYcRFwSxgà Vĩnho7bM PhRy3HeGMyong Ry3HeGMycó ro7bMất nYcRFwSxghiều hồo7bMi ứcRy3HeGMy ởo7bM quRy3HeGMyán cào7bM phêYcRFwSxg này.Ry3HeGMy Trờo7bMi pYcRFwSxghun nhẹo7bM nhRy3HeGMyững hạto7bM YcRFwSxgmưa xuRy3HeGMyống đất.Ry3HeGMy HiểRy3HeGMyu ĐồYcRFwSxgng o7bMquyết Ry3HeGMyđịnh bYcRFwSxgước YcRFwSxgvào bYcRFwSxgên trong.

Cảnh vậo7bMt o7bMtrong o7bMquán vẫnRy3HeGMy kRy3HeGMyhông Ry3HeGMythay đổi,Ry3HeGMy chỉRy3HeGMy Ry3HeGMylà Ry3HeGMynhững ngườiYcRFwSxg o7bMcũ đãRy3HeGMy khôngo7bM còn.YcRFwSxg TrướcRy3HeGMy o7bMmặt cYcRFwSxgô đềuYcRFwSxg lo7bMà nhữngo7bM nhRy3HeGMyân vRy3HeGMyiên mRy3HeGMyới. HọYcRFwSxg vẫno7bM lYcRFwSxgích sựo7bM, vẫnRy3HeGMy ânRy3HeGMy cầno7bM. CâyRy3HeGMy đànYcRFwSxg piaYcRFwSxgno vẫYcRFwSxgn cYcRFwSxgòn o7bMy chỗYcRFwSxg YcRFwSxgcủ, vẫYcRFwSxgn sRy3HeGMyáng bóngRy3HeGMy. HiRy3HeGMyểu ĐồngYcRFwSxg đưaYcRFwSxg taRy3HeGMyy Ry3HeGMybấm o7bMthử, âmo7bM thanYcRFwSxgh queYcRFwSxgn thuo7bMộc YcRFwSxgvang lên.YcRFwSxg ĐRy3HeGMyã lRy3HeGMyâu rồiYcRFwSxg Ry3HeGMycô khôo7bMng độnRy3HeGMyg YcRFwSxgđến phíYcRFwSxgm đàn.o7bM TrướcRy3HeGMy đâo7bMy, khRy3HeGMyi YcRFwSxgquán YcRFwSxgđã đónYcRFwSxgg cửao7bM, co7bMô vRy3HeGMyà o7bMVĩnh Phoo7bMng vẫnYcRFwSxg o7bMở lạo7bMi cùngYcRFwSxg nho7bMau đánhYcRFwSxg đànRy3HeGMy, tiếo7bMng đànRy3HeGMy cònRy3HeGMy đóRy3HeGMy nhYcRFwSxgưng ngưYcRFwSxgời xưRy3HeGMya đâuRy3HeGMy còn.

Hiểu ĐồRy3HeGMyng chọRy3HeGMyn YcRFwSxgcái bYcRFwSxgàn o7bMbên cửao7bM Ry3HeGMykính, lúRy3HeGMyc Ry3HeGMytrước YcRFwSxgcô hao7bMy cùRy3HeGMyng o7bMVĩnh Po7bMhong ngYcRFwSxgồi o7bMở đâo7bMy o7bMngắm nhìRy3HeGMyn mọio7bM ngRy3HeGMyười quRy3HeGMya Ry3HeGMylại, YcRFwSxgcó khYcRFwSxgi no7bMgắm Ry3HeGMynhìn YcRFwSxgmưa. NhRy3HeGMyân YcRFwSxgviên maYcRFwSxgng đếnYcRFwSxg cho7bMo côo7bM mo7bMột tácRy3HeGMyh cRy3HeGMyà phê,Ry3HeGMy o7bMmùi co7bMà po7bMhê nónRy3HeGMyg ấo7bMm thơYcRFwSxgm lừo7bMng YcRFwSxgbốc o7bMlên mYcRFwSxgũi. MộtYcRFwSxg bàYcRFwSxgi YcRFwSxghát nhẹRy3HeGMy trữo7bM o7bMtình vao7bMng lên:

Ngồi lặngo7bM thRy3HeGMyinh qYcRFwSxguán vằYcRFwSxgng o7bMtênh eYcRFwSxgm mộtYcRFwSxg mình
Chẳng o7bMcòn o7bManh nhưngRy3HeGMy Ry3HeGMyvẫn kêuo7bM o7bMcafe đắng
Càno7bMh hoRy3HeGMya trắngYcRFwSxg YcRFwSxgmong manh
Ry3HeGMyrụng tRy3HeGMyrên pYcRFwSxghím câYcRFwSxgy dưo7bMơng cầm
như chíRy3HeGMynh Ry3HeGMye buồnYcRFwSxg o7bMheo YcRFwSxghắt nhữngo7bM cRy3HeGMyhiều mưa.

Bài nhYcRFwSxgạc xưaRy3HeGMy YcRFwSxgem Ry3HeGMyđã ngRy3HeGMyhe baYcRFwSxgo nhiêYcRFwSxgu lần
Là nỗRy3HeGMyi o7bMcô YcRFwSxgđơn nỗiYcRFwSxg nhớo7bM aRy3HeGMynh nhiềuo7bM YcRFwSxgbấy nhiêu
Cao7bMfe đắngo7bM ởYcRFwSxg trRy3HeGMyên môYcRFwSxgi màRy3HeGMy o7bMem đo7bMắng ởRy3HeGMy tro7bMong lòng
KhôRy3HeGMyng hiểuRy3HeGMy sRy3HeGMyao YcRFwSxgem YcRFwSxgchẳng ko7bMhóc màYcRFwSxg mắto7bM nYcRFwSxghạt nhòa

Bỗng vo7bMỡ YcRFwSxgòa Ry3HeGMyvì nRy3HeGMyhững xóo7bMt xa
Khi nho7bMận rRy3HeGMya o7bMmình rấtYcRFwSxg nhớ
Ngỡ đRy3HeGMyã quêYcRFwSxgn hìRy3HeGMynh bóngo7bM thYcRFwSxgân quen
mo7bMà hôYcRFwSxgm no7bMay lạYcRFwSxgi nhRy3HeGMyớ thêm

Trách o7bMtrái o7bMtim mRy3HeGMyình chẳnYcRFwSxgg đủRy3HeGMy vôYcRFwSxg tình
để Ry3HeGMyphôi phaYcRFwSxgi mRy3HeGMyàu kYcRFwSxgý ức
Đã o7bMlâu rồio7bM màYcRFwSxg co7bMứ mãio7bM hYcRFwSxgy vọng
Anh bo7bMiết khônYcRFwSxgg eo7bMm chắYcRFwSxgc sRy3HeGMyẽ to7bMhôi o7bMchờ mong
BàiYcRFwSxg nhạcYcRFwSxg xưaRy3HeGMy eRy3HeGMym đãYcRFwSxg nRy3HeGMyghe bao7bMo nhiêYcRFwSxgu lần
Là o7bMnỗi YcRFwSxgcô đơo7bMn no7bMỗi nRy3HeGMyhớ aYcRFwSxgnh nhiRy3HeGMyều bấYcRFwSxgy nhiêu
Ry3HeGMyCafe đắngYcRFwSxg Ry3HeGMyở trRy3HeGMyên môiRy3HeGMy mo7bMà eRy3HeGMym đắngo7bM o7bMở trono7bMg lòng
KhYcRFwSxgông hiểo7bMu saYcRFwSxgo YcRFwSxgem chẳo7bMng kYcRFwSxghóc YcRFwSxgmà mYcRFwSxgắt nhạo7bMt nhòa

Bỗng vỡRy3HeGMy YcRFwSxgòa o7bMvì nhữnYcRFwSxgg xóo7bMt xa
KhRy3HeGMyi nhậRy3HeGMyn YcRFwSxgra mYcRFwSxgình rấRy3HeGMyt nhớ
YcRFwSxgNgỡ đRy3HeGMyã Ry3HeGMyquên hìnhRy3HeGMy bóngRy3HeGMy Ry3HeGMythân quen
màRy3HeGMy hômYcRFwSxg nRy3HeGMyay lo7bMại nYcRFwSxghớ thêm

Trách tYcRFwSxgrái tio7bMm mYcRFwSxgình o7bMchẳng đủRy3HeGMy vôo7bM tình
để pho7bMôi YcRFwSxgphai YcRFwSxgmàu kýYcRFwSxg ức
Đão7bM lYcRFwSxgâu Ry3HeGMyrồi Ry3HeGMymà cứRy3HeGMy hRy3HeGMyy vọng
o7bMAnh biếRy3HeGMyt khôYcRFwSxgng eRy3HeGMym o7bMchắc Ry3HeGMysẽ …..

Bỗng vỡYcRFwSxg òao7bM vo7bMì Ry3HeGMynhững xóRy3HeGMyt xa
o7bMKhi Ry3HeGMynhận o7bMra o7bMmình rấRy3HeGMyt nhớ
NgỡYcRFwSxg Ry3HeGMyđã o7bMquên hìnYcRFwSxgh bóno7bMg thânRy3HeGMy quen
mà hRy3HeGMyôm nRy3HeGMyay YcRFwSxglại nhớRy3HeGMy thêm

Trách tráiYcRFwSxg YcRFwSxgtim mìnhYcRFwSxg cRy3HeGMyhẳng đủo7bM vo7bMô tình
Ry3HeGMyđể phôiYcRFwSxg phaRy3HeGMyi màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong…

Nghe bài hát xong, Hiểu Đồng khẽ cười: “ Đúng vậy, cô vẫn chưa đủ vô tình nên không thể quên được Vĩnh Phong. Đã đến lúc phải quên đi”

Cô uống một hớp cà phê, quả thật lòng thấy đắng vô cùng.