Sẽ để em yêu anh lần nữa: Chương 29

Chương 29

Giả yASrvờ yêu

Hiểu Đồng8YJC ngyASrhĩ Y8dmngơi tjqrLhêm mộtx45m ngàyY8dm x45mở bệnhyASr việnY8dm rx45mồi 8YJCmới jqrLvề njqrLhà. BácY8dm Hà8YJC mẹY8dm x45mĐình Â8YJCn yASrlà ngườY8dmi cjqrLhạy đếjqrLm chăm8YJC sjqrLóc chY8dmo cô.yASr Cả8YJC myASrột ng8YJCày Hiểux45m ĐjqrLồng trôngx45m ngójqrLn bóY8dmng hì8YJCnh yASrai nhưyASrng Vx45mĩnh Y8dmPhong tuyệtyASr kY8dmhông hề8YJC đến8YJC x45mlấy mY8dmột lầjqrLn jqrL( chyASro x45mmọi ngườiY8dm mx45một phyASren myASrừng hjqrLụt chơ8YJCi yASr), côx45m cuốijqrL cyASrùng thấtY8dm vọngjqrL 8YJCxuất yASrviện 8YJCra về.

Sáng Y8dmhôm saujqrL, HiểujqrL Đx45mồng đjqrLi đếnyASr cô8YJCng tyx45m, yASrcô tronjqrLg lòngY8dm bY8dmỗng tx45mhấp thỏx45mm kY8dmhông yêx45mn. Hx45mai ngàjqrLy côyASr ngh8YJCỉ vix45mệc yASrmà kh8YJCông hjqrLề xix45mn pyASrhép. Thếx45m n8YJCào và8YJCo phyASròng cũnY8dmg bx45mị 8YJCmọi ngườiyASr x45msoi jqrLmói. Nhưx45mng kyASrhi Y8dmcô vàx45mo phòngY8dm yASrkhông jqrLai yASrnói gjqrLì vớijqrL 8YJCcô cũnx45mg cx45mhẳng x45mai sx45moi móx45mi cx45mô lyASrấy Y8dmmột 8YJClần. Ng8YJCay cảY8dm phò8YJCng quảx45mn lx45mí nhâY8dmn sựjqrL Y8dmcũng khônx45mg lênx45m tiếngY8dm. Hiể8YJCu ĐồngyASr cảmyASr thấy8YJC hơix45m yASrlạ, ánhY8dm mắtjqrL jqrLbỗng lướtyASr x45mnhẹ x45mvề yASrphía cử8YJCa ph8YJCòng kiayASr. NhY8dmưng ngườix45m trojqrLng đY8dmó hìnjqrLh nhY8dmư cjqrLhưa đến.

Đêm x45mkia khyASri 8YJCcô ljqrLại mjqrLê myASran lầY8dmn x45mnữa trojqrLng Y8dmbệnh viện,yASr 8YJCcơ hồyASr cảm8YJC nhậyASrn đượcY8dm bY8dmàn tajqrLy ấm8YJC ápx45m vux45mốt yASrve x45mgương myASrặt mình,jqrL rồY8dmi cY8dmảm nhậnyASr đượcjqrL 8YJClàm myASrôi ấmY8dm ápY8dm cjqrLhế trụx45m trên8YJC mô8YJCi yASrcô, trjqrLong lònx45mg cảm8YJC thấyx45m thậtY8dm ấx45mm ájqrLp, khiY8dmến tjqrLim c8YJCô yASrlần nữaY8dm jqrLrun động.yASr KyASrhi thức8YJC dx45mậy, cx45mhỉ thấx45my mộx45mt Y8dmmàu trắngjqrL, x45mmà Y8dmkhông hềY8dm thấyyASr bóx45mng dáY8dmng VĩnhjqrL PhjqrLong ởx45m đâuY8dm, tryASrong lòng8YJC x45mcó chjqrLút 8YJChụt hẫng,jqrL nuyASrối x45mtiếc vY8dmà 8YJCthất vọng.

Cuối Y8dmcùng VĩnhyASr x45mPhong cũjqrLng đếnyASr 8YJCnhưng tháiyASr đx45mộ vY8dmẫn nhjqrLư trướcjqrL thờjqrL yASrơ lãn8YJCh đạmY8dm kY8dmhông hyASrề nhìx45mn 8YJCcô lấyyASr yASrmột cái.8YJC Tựx45m n8YJChiên yASrHiểu Đồn8YJCg thjqrLấy mộY8dmt n8YJCỗi buồnyASr xâm8YJC chiếm8YJC vàojqrL tim.

Hết gix45mờ làx45mm, Y8dmHiểu 8YJCĐồng buồnyASr byASrã đijqrL đếnjqrL trx45mạm xyASre x45mbuýt yASrđợi Y8dmxe đến8YJC thìyASr mộx45mt c8YJChiếc xx45me màY8dmu đex45mn quyASren thjqrLuộc chx45mờ yASrtới dừn8YJCg lạijqrL nyASrgay bY8dmên cạnx45mh cô.jqrL x45mTấm kínx45mh x45mxe hạyASr 8YJCxuống, ngY8dmười Y8dmtrong jqrLxe khôngx45m thx45mèm qx45muay mặtyASr x45mlại nhìY8dmn cjqrLô Y8dmmà lạnhyASr yASrlùng yASrra lệnh:

- Lênx45m 8YJCxe đi.

- 8YJCKhông cầnx45m –Y8dm Hiể8YJCu Đồng8YJC cyASrắn môijqrL jqrLnói Y8dm– Tôix45m tựY8dm đY8dmón xjqrLe được.

- CjqrLô đừngjqrL hiểuyASr lầm,jqrL jqrLlà Y8dmtại tô8YJCi cóyASr chuyệnY8dm m8YJCuốn njqrLói vớix45m côjqrL. LênyASr jqrLxe –Y8dm x45mVĩnh PyASrhong 8YJChất hx45màm x45mra 8YJClệnh lầyASrn nữa.
Hiểux45m Đồng8YJC đứnyASrg trừx45mng x45mmắt nhì8YJCn yASrVĩnh PhonjqrLg, mộtY8dm bước8YJC cũn8YJCg yASrkhông chY8dmịu njqrLhúc nhícY8dmh. ThjqrLấy 8YJCvậy VĩnjqrLh Phonx45mg cũng8YJC trừjqrLng mY8dmắt nhyASrìn x45mcô rồi8YJC nói.

- Lx45mên jqrLxe Y8dmhay jqrLđể Y8dmtôi jqrLbế x45mcô lên.

Hiểu ĐồngyASr ngjqrLhe jqrLnói thếY8dm, yASrđành miY8dmễn cưỡngY8dm bướcjqrL lêx45mn xeyASr. ChiếcyASr x8YJCe nY8dmhanh chónjqrLg l8YJCao vúyASrt jqrLđi. Trx45mên đường8YJC đi,8YJC x45mcả haY8dmi đềuY8dm Y8dmim yASrlặng, khôyASrng ax45mi nói8YJC Y8dmgì, chjqrLỉ có8YJC tiyASrếng thyASrở đjqrLáp x45mlời nhax45mu. CuốjqrLi jqrLcùng cx45mhiếc x45mxe yASrcũng dyASrừng x45mlại, Hiểu8YJC Đồngx45m đưayASr mắ8YJCt nhìn8YJC ra8YJC. C8YJCô hx45mơi ngyASrạc nhiêx45mn kyASrhi thấjqrLy Y8dmVĩnh Phx45mong đưjqrLa cx45mô đếnjqrL bêx45mn dư8YJCới nx45mhà cx45mhung yASrcư củY8dma yASrcậu. CyASrô nyASrhăn mặtY8dm hỏi:

- SyASrao lạyASri đyASrưa tyASrôi đ8YJCến đây?

- LY8dmên nY8dmhà điyASr 8YJCrồi nói.

Hiểu Đx45mồng lạiY8dm phải8YJC cùnx45mg VĩnhyASr PY8dmhong đY8dmi lê8YJCn, trY8dmong thanyASrg má8YJCy, yASrVĩnh PhonjqrLg iyASrm lặY8dmng tựajqrL yASrngười vyASrào váchyASr tyASrhang máy,jqrL HiểjqrLu Đ8YJCồng cũY8dmng đứngjqrL vàx45mo mộtjqrL bY8dmên, yASrâm thầx45mm qujqrLan sátY8dm Vx45mĩnh Phox45mng. HyASrình 8YJCnhư sắY8dmc mặY8dmt Vĩnh8YJC PhY8dmong khôn8YJCg x45mtốt lắmx45m, Y8dmhơi jqrLxanh yASrvà yASrmồ hôx45mi rx45mơi rjqrLa nyASrhiều. DườnY8dmg nh8YJCư cậjqrLu 8YJCđang yASrkìm 8YJCnén cY8dmái gx45mì đY8dmó. Hiểux45m ĐồngyASr m8YJCuốn mjqrLở lờyASri Y8dmhỏi nhưngjqrL lạjqrLi khônyASrg yASrtài nào8YJC nó8YJCi yASrra miệnY8dmg được.

Vừa vyASrào đếx45mn n8YJChà, VjqrLĩnh PjqrLhong Y8dmthả ngườ8YJCi lx45mên ghếY8dm nhắmx45m mắtyASr lY8dmại, yASrrăng cắnjqrL nhẹjqrL x45mmôi hY8dmơi thjqrLở bắtY8dm yASrđầu g8YJCấp. HiểuY8dm 8YJCĐồng Y8dmvẫn đứng8YJC Y8dmở cửax45m n8YJChà 8YJCnhìn và8YJCo, khôY8dmng b8YJCiết Y8dmlà c8YJCó nY8dmên Y8dmvào troY8dmng hyASray không?

Lát saY8dmu VĩnY8dmh PhoY8dmng tY8dmhấy mộtY8dm bà8YJCn ta8YJCy njqrLhỏ cầmjqrL mộ8YJCt ch8YJCiếc kyASrhăn lax45mu mồjqrL yASrhôi tyASrrên mặt8YJC cx45mho cậu.Y8dm GiọngY8dm dY8dmịu dàng8YJC l8YJCo lắng:

- VĩY8dmnh Pho8YJCng! AnyASrh yASrsao rồi,yASr đx45mau lắx45mm yASrà, yASranh đểY8dm jqrLthuốc 8YJCở đjqrLâu để8YJC ejqrLm 8YJCđi Y8dmlấy yASrcho anh.

Vĩnh Phox45mng vẫnx45m 8YJCim lặnY8dmg khyASrông trjqrLả lờijqrL. Y8dmBàn tajqrLy Hiểu8YJC jqrLĐồng rY8dmời khỏix45m gươngyASr 8YJCmặt cậu,Y8dm gjqrLiúp cậuY8dm nớjqrLi lỏ8YJCng c8YJCà vạ8YJCt vY8dmà áojqrL kY8dmhoát đểx45m yASrcậu thấyyASr Y8dmdễ chịu8YJC hơnjqrL. Lát8YJC Y8dmsau, côY8dm lx45mại lêY8dmn tiếng:

- x45mAnh ngồiY8dm Y8dmnghỉ x45mmột cY8dmhút đix45m. EjqrLm Y8dmđi 8YJCmua thuốcyASr chY8dmo anh.

Hiểu ĐồngY8dm vừY8dma địnyASrh qua8YJCy lưx45mng bx45mỏ đijqrL 8YJCthì Vĩnx45mh Phox45mng đãx45m nắmyASr lấyyASr tayASry côY8dm kéY8dmo cyASrô vyASrào lòngx45m, x45môm chầjqrLm lấyjqrL côY8dm thY8dmì x45mthào nói:

- jqrLEm đừnY8dmg đi.

Hiểu ĐồjqrLng kix45mnh hx45mãi vộiyASr đẩyx45m tax45my VY8dmĩnh Phox45mng x45mra, nhưnY8dmg đãY8dm bịx45m cậjqrLu gijqrLữ chặt.

- HyASriểu ĐồjqrLng! AyASrnh rấtyASr đyASrau x45m. CY8dmhỉ mộjqrLt cx45mhút thôix45m, jqrLem 8YJCngoan nY8dmgoãn ngY8dmồi yASryên x45mmột chútjqrL thôix45m –yASr VY8dmĩnh Phon8YJCg thều8YJC thàx45mo, troyASrng hơjqrLi t8YJChở phảngx45m 8YJCphất mùijqrL rượu.

Nghe Vĩn8YJCh PyASrhong nó8YJCi, ljqrLại thY8dmấy cY8dmả t8YJChân người8YJC hx45mơi ryASrun ryASrẩy jqrLvì đaux45m của8YJC cY8dmậu, Hiể8YJCu ĐồngyASr cảmx45m 8YJCthấy rấtjqrL đayASru yASrlòng. yASrVĩnh Phonx45mg x45mbị đx45mau dY8dmạ dàyx45m nhưngY8dm g8YJCần đyASrây 8YJCăn uốngyASr thyASrất 8YJCthường lY8dmại jqrLphải thườn8YJCg xjqrLuyên thjqrLam dựyASr tiệc8YJC tùY8dmng, ux45mống rjqrLượu vjqrLào càY8dmng khx45mó chịyASru nY8dmhiều jqrLhơn. C8YJCô yASrkhông x45mgiãy giY8dmụa nữax45m mjqrLà nyASrgoan jqrLngoãn nx45mgồi Y8dmyên chY8dmo VjqrLĩnh yASrPhong ôx45mm vàjqrLo lòng.

Một látyASr syASrau, dườngY8dm nx45mhư c8YJCơn đayASru đãyASr dịuyASr đyASri Y8dmrất nhiều8YJC. VyASrĩnh Phx45mong buônyASrg Hiểux45m ĐồnjqrLg yASrra rồ8YJCi nói:

- CyASró tyASrhể yASrnấu cơmY8dm chjqrLo a8YJCnh khôyASrng? An8YJCh đói8YJC jqrLbụng rồyASri, c8YJCả yASrngày hôx45mm nax45my x45manh jqrLchưa x45măn gì.

Hiểu Đồ8YJCng 8YJCnhẹ gậtY8dm đ8YJCầu rồyASri đx45mứng dậyx45m đix45m 8YJCnấu cx45mơm ch8YJCo VĩY8dmnh PY8dmhong jqrLăn. Hx45môm naY8dmy cY8dmô xãyASr t8YJCóc yASrcho nênx45m yASrcô đã8YJC qyASruấn Y8dmtóc 8YJClên vàY8dm dùngyASr mộyASrt chY8dmiếc đ8YJCũa xuyY8dmên quax45m. Để8YJC lY8dmộ x45mcái x45mcổ Y8dmcao jqrLcao trắnjqrLg nY8dmgần đầyyASr gjqrLợi cảm.yASr Cx45mô chuyY8dmên 8YJCtâm n8YJCấu cơyASrm, yASrnấu nh8YJCữn tjqrLhức ăjqrLn nY8dmhẹ 8YJCdễ jqrLtiêu chY8dmo V8YJCĩnh Phong.

Vĩnh 8YJCPhong đứngjqrL djqrLựa Y8dmtường nhìx45mn Hiể8YJCu Y8dmĐồng nấuY8dm ăn,x45m x45mánh mắtjqrL lóa8YJC lê8YJCn áx45mnh cườiY8dm hạnyASrh phúc.jqrL Cx45mái jqrLcảm giácY8dm nàyY8dm đãyASr lyASrâu rồx45mi Y8dmcậu khôyASrng tY8dmhấy, cáiyASr cảmx45m jqrLgiác Y8dmđã m8YJCong cY8dmhờ tx45mừ x45mlâu. VĩnhyASr PhonyASrg rấtx45m muốx45mn giữY8dm x45mlại khoảx45mng khoắcjqrL Y8dmnày mãijqrL yASrmãi. jqrLCậu muốnx45m x45mchạy đếnx45m ôjqrLm ljqrLấy 8YJCeo cô8YJC từjqrL phíY8dma sax45mu nhưY8dm trướcx45m njqrLhưng cậux45m khY8dmông dámx45m. yASrCậu sợY8dm, 8YJCsợ rjqrLằng mìjqrLnh qux45má th8YJCam lamx45m, đượcjqrL mộtY8dm jqrLlần lạix45m jqrLmuốn đượcjqrL ljqrLần thứx45m hx45mai, rồijqrL lạ8YJCi tiếpyASr tụcjqrL mux45mốn, mã8YJCi mãx45mi hx45mam muốnY8dm nàyASry Y8dmkhông tyASrhể jqrLdừng lại.

Bởi yASrvì cậuY8dm bY8dmiết, Y8dmHiểu Đồng8YJC khônjqrLg cò8YJCn thuộc8YJC x45mvề cậY8dmu, cx45mô thux45mộc Y8dmvề mộtjqrL ngư8YJCời Y8dmkhác. yASrNghĩ đếx45mn đây,jqrL ánhjqrL mắY8dmt 8YJChạnh phúY8dmc yASrvụt jqrLtắt, néY8dmt mặt8YJC yASrtrở nênyASr tớx45mi jqrLsầm 8YJClại. Nhx45mưng k8YJChi HiểujqrL Đồngx45m Y8dmquay lY8dmưng lạjqrLi rồijqrL x45mcười dyASrịu dàx45mng vớix45m cx45mậu nói:

- ChjqrLờ mộtjqrL ch8YJCút nữayASr tY8dmhôi, cyASrơm jqrLsắp chjqrLín rồi.

Vĩnh yASrPhong Y8dmgật đầ8YJCu Y8dmrồi cườijqrL yASrđáp lạijqrL x45mcô. GiậyyASr phútjqrL đó,yASr cậ8YJCu muốY8dmn rũY8dm jqrLbỏ x45mtất cx45mả Y8dmđể 8YJCở mx45mãi bêjqrLn x45mcạnh x45mcô. CậuyASr jqrLbiết mì8YJCnh yASrcó lyASrỗi vớx45mi VĩnY8dmh ThànyASrh, yASrnhưng x45mchỉ hôx45mm n8YJCay thôi8YJC, VĩnyASrh PY8dmhong 8YJCtự nhủ,8YJC ch8YJCỉ hyASrôm najqrLy thôijqrL, cậujqrL cjqrLhỉ mjqrLuốn độx45mc chiếmyASr cô8YJC jqrLhôm Y8dmnay mY8dmà thôi.

Bữa cjqrLơm nà8YJCy Vĩn8YJCh PyASrhong ănx45m rấY8dmt ngo8YJCn m8YJCiệng, lâjqrLu lắyASrm rồix45m cậuY8dm mớyASri Y8dmăn ngjqrLon n8YJChư yASrvậy. LY8dmần Y8dmtrước, c8YJCó An8YJCh Kỳ,Y8dm 8YJCdù làY8dm cơx45mm côjqrL nấuY8dm 8YJCcậu cũx45mng khônx45mg cảm8YJC nhyASrận đượcY8dm điều8YJC g8YJCì x45mhết. LyASrần jqrLnày, côyASr jqrLtự yASrtay làm,Y8dm tự8YJC ta8YJCy gấjqrLp đjqrLồ ăyASrn bjqrLỏ vàyASro bá8YJCt Y8dmcậu, Vĩx45mnh PhojqrLng cảmY8dm tyASrhấy jqrLấm áp8YJC lắm.

Hiểu ĐồjqrLng th8YJCấy VĩyASrnh PhoyASrng x45măn ngjqrLon miệng,x45m trjqrLong lòjqrLng yASrthấy hạnhyASr pY8dmhúc vY8dmà vY8dmui jqrLvẻ. CôjqrL liên8YJC tụcjqrL x45mgấp tx45mhức ă8YJCn chjqrLo Vĩx45mnh PhongyASr. VĩnhyASr PhoyASrng ăn8YJC sạcx45mh sẽ8YJC nhữngyASr gY8dmì HijqrLểu Đồng8YJC gấpyASr cx45mho cyASrậu. K8YJChông gY8dmian qx45muanh họx45m tx45moàn 8YJCmàu hồY8dmng hx45mạnh phúc.8YJC jqrLKhi mắtY8dm yASrhọ gặpyASr nha8YJCu yASrcô jqrLkhông jqrLlẫn trjqrLánh, VĩnyASrh PhoyASrng cyASrũng khôngyASr lẩn8YJC jqrLtránh, hx45mai ngườix45m nhìn8YJC Y8dmnhau trìuyASr mếnx45m, cơY8dm hồyASr 8YJCnhư Y8dmcó 8YJCrất nhiềjqrLu điềujqrL mjqrLuốn nójqrLi 8YJCcùng nhau.

Khi Hiểu8YJC ĐồnY8dmg Y8dmrửa c8YJChén xoyASrng, jqrLđi r8YJCa tY8dmhì Y8dmthấy Vx45mĩnh Phon8YJCg đanY8dmg ngồyASri xx45mem tjqrLivi, th8YJCấy cyASrô rjqrLa cậyASru lạn8YJCh lùngyASr nói:

- XojqrLng rồi,8YJC 8YJCem vềjqrL đi.

Hiểu ĐồY8dmng bỗ8YJCng th8YJCấy buồn,yASr x45mcô cY8dmúi đầY8dmu nh8YJCìn xu8YJCống 8YJCdưới, yASrgiây phútY8dm byASrên nhajqrLu Y8dmquá ngắnjqrL njqrLgủi, gầY8dmn njqrLhư khY8dmông thểY8dm th8YJCỏa mã8YJCn yASrbao x45mnhớ x45mthương cyASrhờ Y8dmđợi tronyASrg 8YJCcô. Nh8YJCưng VĩY8dmnh Ph8YJCong đ8YJCã lạnyASrh lùngx45m xx45mua đuổx45mi, cjqrLô jqrLcũng không8YJC thể8YJC yASrmặt dà8YJCy ơY8dm l8YJCại đượcyASr nữa.jqrL lặngx45m lẽjqrL jqrLcầm giỏY8dm xách8YJC đix45m ra.

Khi cán8YJCh cửaY8dm dY8dmần khéjqrLp lại,x45m bónjqrLg yASrHiểu Đồng8YJC khuấtjqrL sY8dmau cán8YJCh yASrcửa, VĩnyASrh PhjqrLong jqrLngã vậtyASr xuốnY8dmg ghyASrế th8YJCở hổ8YJCn hể8YJCn. LújqrLc 8YJCnãy cậuY8dm ă8YJCn qx45muá nhY8dmiều yASrnên dạY8dm dY8dmày 8YJCvì thyASrế lại8YJC đau.x45m x45mMắt nhY8dmắm ghyASriền, rx45măng yASrcắn cY8dmhặt Y8dmnhưng cơnx45m đ8YJCau vyASrẫn khônY8dmg chị8YJCu dứt.8YJC VĩnhY8dm Y8dmPhong toànx45m thânx45m đổx45m 8YJCmồi hô8YJCi yASrrun rẩy.

Bỗng bàn8YJC tY8dmay thY8dmân queY8dmn lạijqrL v8YJCuốt nh8YJCẹ tjqrLrán cậujqrL, jqrLlau đi8YJC mồY8dm hyASrôi đangyASr yASrrịn trêyASrn đó.x45m VĩnjqrLh jqrLPhong Y8dmmở x45mmắt nhìnY8dm Hi8YJCểu 8YJCĐồng, mô8YJCi mấx45mp mx45máy, rồijqrL kY8dmhông chjqrLờ cx45mô lY8dmên tiếyASrng jqrLcậu n8YJCgã đjqrLầu v8YJCào yASrđùi 8YJCcô tìmY8dm cjqrLhỗ thoảijqrL mái,yASr x45mcũng khôjqrLng hỏix45m vìyASr sax45mo côyASr lạix45m yASrquay trởjqrL lại.Y8dm Hi8YJCểu Đồngx45m cứx45m đểY8dm yênyASr chyASro x45mVĩnh PhY8dmong gốix45m đầujqrL trjqrLên đùx45mi mình,jqrL gưjqrLơng x45mmặt jqrLlo lắx45mng, dùngx45m tyASray xox45ma xoY8dma nY8dmhẹ bụngY8dm VĩjqrLnh Phong8YJC. jqrLHiểu ĐồngjqrL nójqrLi 8YJCvới x45mvẻ x45măn năY8dmn tộiY8dm nghiệp:

- Ex45mm xyASrin lỗi8YJC, eyASrm quênjqrL mấtx45m jqrLlà ax45mnh bịyASr đauY8dm dyASrạ dàx45my kyASrhông nênyASr ănjqrL quY8dmá nhiều.

Là vì8YJC lờx45mi 8YJCnói h8YJCối lỗiyASr củyASra cY8dmô jqrLnghe thyASra 8YJCthiết quá,yASr h8YJCay làx45m jqrLvì cửY8dm x45mchỉ âuY8dm yếmyASr của8YJC côjqrL x45mmà VjqrLĩnh x45mPhong dầmyASr c8YJCảm thấyx45m khỏejqrL hY8dmơn, cơjqrLn đx45mau jqrLdịu bớt,Y8dm jqrLrồi cậuyASr chjqrLìm vjqrLào giấcjqrL ngủ.

Hiểu 8YJCĐồng bướcyASr rx45ma yASrkhỏi cử8YJCa, nyASrgẫm nghyASrĩ v8YJCẻ mx45mặt củyASra Y8dmVĩnh PY8dmhong cyASró gyASrì đx45mó cjqrLho nx45mên cx45mô ljqrLo l8YJCắng qjqrLuay trởx45m lạ8YJCi. QY8dmuả nhiyASrên côY8dm đoá8YJCn đún8YJCg, VĩnhyASr PhonjqrLg x45mlại bịjqrL đax45mu dạx45m dày8YJC lx45mần nữa8YJC. M8YJCà yASrlà lầnyASr nàyjqrL lx45mà d8YJCo jqrLcô bắt8YJC yASrcậu ăyASrn q8YJCuá x45mnhiều. CyASrắn chjqrLặt 8YJCmôi tựY8dm tyASrrách bả8YJCn thânx45m mìnx45mh rồx45mi cyASrô vộix45m yASrvàng cjqrLhạy đếnY8dm bêyASrn yASrVĩnh PhojqrLng myASrà khôn8YJCg khéyASrp 8YJCchặt cửa.

Cho yASrnên kY8dmhi V8YJCĩnh Y8dmPhong cứ8YJC yASrthế ngủ8YJC vY8dmùi tronyASrg châyASrn Hiểux45m Đồnx45mg, 8YJCqua kyASrhe jqrLcửa 8YJCkia, cY8dmó ánhyASr mắt8YJC đầyY8dm Y8dmgiận dữ.

***

Quốc Bảo8YJC cứ8YJC điY8dm jqrLtới đyASri lu8YJCi 8YJCtrong jqrLcăn x45mbiệt 8YJCthự củjqrLa mìnhjqrL, cậjqrLu đã8YJC Y8dmcho ngườiY8dm làmY8dm nghỉjqrL viyASrệc về8YJC nhY8dmà cyASrhơi. ỞjqrL nyASrhà đắcjqrL ýx45m Y8dmchờ đợijqrL 8YJCMinh Thùx45my đếnjqrL đểY8dm đY8dmùa gY8dmiỡn cô8YJC. Nhưnx45mg nào8YJC nY8dmgờ cậY8dmu ch8YJCờ jqrLhoài v8YJCẫn k8YJChông thấx45my x45mMinh Th8YJCùy đến,jqrL tứcyASr gyASriận gôyASri jqrLđiện tyASrhoại cjqrLho côyASr, 8YJCnào x45mngờ bịjqrL cY8dmô qu8YJCát lớn:

- Y8dmKêu cjqrLái gì8YJC jqrLmà x45mkêu. TY8dmôi jqrLcó jqrLnói vY8dmới anyASrh l8YJCà Y8dmđến bY8dmây Y8dmgiờ àY8dm. TôijqrL c8YJCũng 8YJCphải 8YJClàm việx45mc đ8YJCể kiếmjqrL c8YJCơm chứ.Y8dm NếuyASr khôx45mng Y8dmanh jqrLbảo t8YJCôi tY8dmôi ăn8YJC 8YJCkhông 8YJCkhí x45mà. yASrCó vijqrLệc gìjqrL x45mthì đợi8YJC x45mtôi hếtyASr việc8YJC rồY8dmi nóY8dmi. VậyY8dm đjqrLi nha.

Nói xonY8dmg MiyASrnh ThùyyASr n8YJCgang nhiêY8dmn gáY8dmc Y8dmmáy, Y8dmmặc kệ8YJC Y8dmcơn Y8dmgiận dữjqrL củx45ma Qx45muốc BảoY8dm bốcY8dm lêjqrLn. Quốcx45m ByASrảo tr8YJCừng mắtyASr nhìyASrn cáY8dmi điệx45mn thoạijqrL yASrđã tyASrắt, cY8dmậu Y8dmgiơ ta8YJCy lyASrên địnhyASr qjqrLuăng Y8dmcái điệjqrLn thoại8YJC vjqrLào tường8YJC jqrLcho hyASrả jqrLcơn giậnx45m nhx45mưng jqrLsau đó8YJC mộx45mt ýx45m n8YJCghĩ thoángjqrL qujqrLa trogjqrLn đầu8YJC cậu,Y8dm 8YJClàm jqrLcậu bỏ8YJC Y8dmtay xuốjqrLng. jqrLKhóe miệngyASr nx45mở nx45mụ cườiY8dm gian.

- RY8dmanh x45mcon, yASrđể xeY8dmm Y8dmlần x45msau côx45m dámyASr khôyASrng ngyASrhe lY8dmời tx45môi nữyASra hyASray không.
Khi MY8dminh ThùyjqrL làmyASr xyASrong việx45mc cyASrô chạjqrLy jqrLxe yASrvù vyASrù đếnY8dm địx45ma chỉyASr jqrLmà QuốcjqrL Bảox45m jqrLđã đưa.x45m C8YJCô 8YJCquyết tY8dmâm hôm8YJC x45mnay nhấx45mt yASrđịnh yASrphải lấyY8dm Y8dmlại đượcx45m x45mbìa hồyASr sơ.

Khi đến8YJC nx45mơi, trY8dmước mx45mặt côY8dm làY8dm căn8YJC biệtx45m tyASrhự jqrLto đùng8YJC yASrvà mộtY8dm mY8dmảnh 8YJCvườn rộngY8dm. yASrCô sữngjqrL sờx45m nhìY8dmn Y8dmngắm myASrột lúx45mc r8YJCồi mY8dmới bừn8YJCg tĩnY8dmh x45mbấm chx45muông. jqrLQuốc BảY8dmo jqrLlà người8YJC rjqrLa mY8dmở x45mcửa, cjqrLậu l8YJCừ mắtY8dm 8YJCnhìn MY8dminh yASrThùy t8YJCừ yASrđầu tớx45mi cyASrhân rồix45m kéjqrLo rjqrLộng Y8dmcửa 8YJChất jqrLđầu rx45ma hiệux45m chyASro x45mcô đjqrLi vào.

Minh 8YJCThùy lữnx45mg thững8YJC t8YJCheo x45mQuốc BảY8dmo vàoY8dm 8YJCbên trx45mong, kx45mhông ngừngY8dm suýY8dmt Y8dmxoa trưx45mớc những8YJC hiệnyASr vjqrLật 8YJCtrưng bàjqrLy bY8dmên tronY8dmg nhyASrà. MọjqrLi tiệnyASr ngh8YJCi đyASrều sanyASrg trọyASrng v8YJCà rx45mất đ8YJCẹp, Mx45minh ThjqrLùy h8YJCá Y8dmhốc miệngyASr sửx45mng sốtyASr vìY8dm chưyASra bayASro giờjqrL côx45m bưx45mớc cY8dmhân vàjqrLo mộtyASr ngôix45m nx45mhà tx45mhế này.

- x45mNgậm cY8dmái mỏ8YJC củjqrLa côx45m lạjqrLi đx45mi, 8YJCkẻo nướcjqrL mi8YJCếng 8YJCcủa cyASrô làmjqrL x45mdơ nhàx45m củayASr tô8YJCi –x45m Q8YJCuốc Bảo8YJC nx45mói giọnY8dmg giễY8dmu cợt.
Mìnx45mh T8YJChùy vx45mội yASrvàng 8YJCkhép m8YJCiệng lạyASri rồ8YJCi sa8YJCu x45mđó lớx45mn gix45mọng hỏi:

- AY8dmnh gọyASri t8YJCôi đến8YJC đâyASry Y8dmlàm gì?

- x45mCứ đx45mi thyASreo tôyASri –8YJC Y8dmQuốc 8YJCBảo rY8dma lệnh.

Hai ngườx45mi cùngyASr jqrLđi lênx45m lầujqrL, rồ8YJCi bưY8dmớc vàojqrL x45mmột cănY8dm pjqrLhòng rấyASrt rộY8dmng rãY8dmi nhưnjqrLg x45mmà nó8YJC yASrlại rấ8YJCt là….8YJCThật lyASrà yASrmột sựyASr khY8dmác bx45miệt jqrLrõ rànyASrg gix45mữa b8YJCên tronx45mg và8YJC bêjqrLn ngoài.

- Y8dmBiết phảY8dmi làmyASr gìx45m rồiyASr 8YJCchứ jqrL? –8YJC Quốc8YJC BảY8dmo quayASry lưngx45m lạiY8dm cườY8dmi cười8YJC hỏi.

- DyASrọn dẹpY8dm –Y8dm Quốx45mc Bảox45m 8YJCtrả lờyASri ngắx45mn gọn.

- AijqrL? –x45m Mx45minh T8YJChùy trx45mố mắt8YJC hỏi.

- CôY8dm 8YJCchứ ayASri nữax45m hảjqrL đồjqrL ngốc.

- Tôi!yASr ….Ax45mnh bị8YJC thầnjqrL ki8YJCnh à.yASr 8YJCSao Y8dmtôi ph8YJCải dọnx45m dẹpyASr cjqrLho anx45mh chứjqrL –jqrL MinY8dmh tjqrLhùy yASrkhinh khỉnY8dmh hỏi.

- Tạx45mi vìx45m 8YJCcái nx45mày –yASr QY8dmuốc 8YJCBảo cầmjqrL cY8dmái bìax45m Y8dmhồ s8YJCơ myASràu tíjqrLm gix45mơ l8YJCên vẩx45my vẩY8dmy tryASrước x45mmặt Minx45mh Thùy.

Minh ThùyyASr vY8dmừa thyASrấy bx45mìa jqrLhồ sơY8dm liềnx45m lx45mao đếnx45m bêx45mn Quố8YJCc Bả8YJCo đoạtyASr lại,yASr Y8dmnhưgn 8YJCQuốc BảojqrL nhan8YJCh tx45may đjqrLưa lên8YJC jqrLtrên cao.

- TrY8dmả đây!jqrL x45m– CôY8dm tứjqrLc giậ8YJCn gY8dmằn jqrLtừng ch8YJCữ nói.

- C8YJCó bảnjqrL 8YJClĩnh thjqrLì lấx45my lạiY8dm đi8YJC –Y8dm QuốcjqrL jqrLBảo cjqrLười lớnyASr nói.

Minh Thùx45my tứY8dmc quáyASr, côx45m jqrLnhón châ8YJCn cốx45m lấy8YJC nhưx45mng khônjqrLg đượ8YJCc. 8YJCNhìn vẻ8YJC mặtyASr giươjqrLng giươngx45m tựx45m đắcjqrL cY8dmủa nhìx45mn jqrLcô trjqrLêu ghẹo8YJC :

- Haha…x45mbí đx45mao lùnyASr àyASr, tốtx45m jqrLnhất nY8dmên 8YJCvề muyASra sữY8dma hưyASrơu cx45mao jqrLcổ mY8dmà uốngx45m đijqrL rồix45m quajqrLy x45mlại đâyASry lấyjqrL lạyASri Y8dmcái này.

Vừa 8YJCnói cậY8dmu cònyASr l8YJCàm đY8dmộng táyASrc dY8dmùng x45mtay yASrđo chi8YJCều Y8dmcao trY8dmên trá8YJCn 8YJCcô jqrLrồi đặt8YJC ngx45may thắtjqrL l8YJCưng củajqrL cậu,x45m 8YJCý nóix45m M8YJCinh yASrThùy jqrLlùn chY8dmỉ đx45mứng tớijqrL yASreo 8YJCcủa Y8dmcậu mY8dmà thôi.

Đó Y8dmcoi nhưyASr Y8dmlà jqrLmột sự8YJC sỉx45m 8YJCnhục cx45mho chiyASrều caY8dmo Y8dmkhiêm tjqrLốn củax45m MiY8dmnh 8YJCThùy. Cx45mô tứcjqrL 8YJCgiận đx45mến xá8YJCm cjqrLả mặtjqrL, quyyASrết tâmyASr lấyyASr chyASro bằn8YJCg đượcx45m, cx45mô túmjqrL ljqrLấy áox45m củayASr Qu8YJCốc ByASrảo jqrLcố kY8dméo yASrcho cậuyASr thấpjqrL xuốngjqrL rjqrLồi nhảyASry lêyASrn Y8dmlấy lạjqrLi, x45mnhưng QuốcyASr x45mBảo nhanx45mh 8YJCtay truyềnjqrL qu8YJCa tjqrLay ki8YJCa rồi.Y8dm Cảx45m x45mhai gyASriằng x45mco mộtY8dm lát,Y8dm MinY8dmh Thù8YJCy vôY8dm tì8YJCnh trượtjqrL chyASrân tryASrên tjqrLấm x45mthảm nyASrgả ngườjqrLi yASrvề phx45mía 8YJCsau. Cứ8YJC tưởngyASr làY8dm jqrLngã đậjqrLp đầux45m 8YJCđến jqrLnơi, jqrLMinh x45mThùy đànhjqrL x45mnhắm 8YJCmắt jqrLlại chx45mờ đợix45m Y8dmcú ngã.

Nhưng yASrsau đóx45m, cyASrô thấy8YJC 8YJCcó mx45một vòx45mng taY8dmy ôx45mm lY8dmấy côx45m, kéoyASr côx45m jqrLvề phíjqrLa nyASrgười đóY8dm, cyASrứu cx45mô thoátY8dm kx45mhỏi cúyASr ngjqrLã, cx45mô cũngyASr nhanY8dmh Y8dmtay ôyASrm jqrLchặt lấY8dmy ngườiY8dm đóx45m đ8YJCể kY8dmhỏi nx45mgã. NhY8dmưng sx45mau đó8YJC, Min8YJCh TyASrhùy thấy8YJC cá8YJCi gìyASr đó8YJC chạx45mm vàjqrLo x45mmôi côx45m rấx45mt Y8dmmềm. MởjqrL m8YJCắt ryASra Y8dmnhìn, x45mcô thấ8YJCy mì8YJCnh jqrLvà 8YJCQuốc BảY8dmo đx45mang x45mmôi chạ8YJCm môi8YJC, mY8dmắt nhìnY8dm mx45mắt. Tron8YJCg yASrgiây phút8YJC đjqrLó, yASrcả hx45mai đềY8dmu đyASrỏ mY8dmặt, x45mtim yASrđập thY8dmình thịch,Y8dm lỗY8dm tyASrai nóngx45m bừng.

Một 8YJClát yASrsau, jqrLhai ngx45mười xyASrấu hổY8dm buyASrông nhY8dmau rY8dma. jqrLHọ đềux45m qjqrLuay yASrlưng ljqrLại vớix45m nhaY8dmu, đứyASrng ijqrLm k8YJChông nóijqrL gì,x45m x45mchỉ Y8dmnghe Y8dmtim mì8YJCnh đ8YJCập mạnjqrLh. CuốijqrL c8YJCùng Quốc8YJC BY8dmảo lênY8dm tiếjqrLng trước:

- Y8dmCô myASrau djqrLọn dx45mẹp chx45mo yASrsạch Y8dmđi, lát8YJC nữax45m tôY8dmi vào8YJC kiểmY8dm 8YJCtra. N8YJCếu côY8dm làY8dmm khx45mông xoY8dmng thyASrì jqrLđừng m8YJCong tx45môi trảx45m lạY8dmi ch8YJCo cô.

Quốc BảjqrLo 8YJCnói x45mxong jqrLthì đyASri 8YJCra ngoY8dmài px45mhòng đóyASrng sjqrLầm cửjqrLa lạyASri đểjqrL mx45mặc yASrMinh ThY8dmùy vY8dmới mộtjqrL đống8YJC x45mnhùn nhằnjqrL đếjqrLn cY8dmhóng mặtjqrL m8YJCà cậu8YJC tạojqrL jqrLra x45mđể ứcx45m x45mhiếp cô.jqrL MinY8dmh yASrthùy tứcx45m gY8dmiận đájqrL myASrạnh đ8YJCống đồyASr jqrLmà yASrQuốc Bảo8YJC qyASruăng dư8YJCới đjqrLất, m8YJCỗi x45mcái mộtx45m Y8dmnơi. Sx45mau đx45mó tronY8dmg 8YJCđầu xuấtjqrL hiệnyASr 8YJCmột ý8YJC t8YJCưởng tinjqrLh nghịch.

- Bx45mắt Y8dmtôi l8YJCàm cx45mu yASrli yASrkhông cY8dmông 8YJCcho x45manh 8YJCà, đừng8YJC yASrhòng Y8dm– Minx45mh ThùyyASr hướng8YJC 8YJCcửa mắng.

Cô chẳngjqrL nY8dmhững khôngY8dm dọn8YJC dẹyASrp chY8dmo sạchyASr sẽyASr yASrmà 8YJCcòn ch8YJCà sátY8dm chY8dmúng dướx45mi chânY8dm cY8dmô. NjqrLhìn nh8YJCãn m8YJCấy cY8dmái cáoyASr sY8dmơ mx45mi yASr, yASrcô biếtyASr nóyASr đắtjqrL tiề8YJCn thếjqrL nào,x45m 8YJCcô dùngY8dm 8YJCtay vòjqrL nátjqrL ch8YJCúng ljqrLàm chú8YJCng nyASrhăn nhúmx45m đếnyASr x45mkhông tY8dmhể nhậx45mn ra.
Cô đjqrLá hếx45mt yASrtất cY8dmả mề8YJCn gyASrối xY8dmuống đấyASrt, nhảyY8dm lêY8dmn jqrLđó dẫm8YJC dẫm8YJC vàix45m c8YJCái chY8dmo đởx45m Y8dmghét. Nx45mhớ lạY8dmi tyASrrong tújqrLi mìyASrnh cx45mòn mấ8YJCy jqrLchai kyASreo màux45m dùngY8dm đểx45m làmx45m jqrLtóc, cô8YJC lyASrấy Y8dmra phY8dmun đầy8YJC m8YJCột Y8dmtấm thY8dmảm dàyY8dm rx45mất đẹyASrp vjqrLà mấy8YJC cájqrLi áY8dmo 8YJCđược chx45mo x45mlà Y8dmđắc jqrLgiá nhất.

Sau đó,jqrL MiyASrnh T8YJChùy c8YJCòn phY8dmá hx45moại thêyASrm mộtx45m chútx45m nữax45m yASrrồi mớyASri đjqrLắc x45mchí px45mhủi ta8YJCy đijqrL xuốngyASr dướx45mi nhà.x45m Quốcx45m BảjqrLo x45mvừa nhìnyASr thấY8dmy Y8dmcô bướcyASr xuốnyASrg tY8dmhì Y8dmnhìn yASrđồng hồ.Y8dm MY8dmới hơyASrn nữajqrL tyASriếng, cậuY8dm nhyASrăn mặtx45m hỏi:

- CôjqrL x45mdọn Y8dmxong yASrrồi à.

- XojqrLng rồiY8dm. Y8dmTrả cyASrho tyASrôi –yASr MijqrLnh ThyASrùy ljqrLừ mắtyASr đáY8dmp x45m, x45mrồi xóx45me Y8dmtay tjqrLrước myASrặt QjqrLuốc Bảo.

Cậu gạY8dmt yASrtay cyASrô rx45ma nói:

- TjqrLôi pY8dmhải kiểmyASr tx45mra đãY8dm. NếuY8dm x45mkhông ưng8YJC 8YJCbụng thx45mì đừngyASr hònjqrLg tô8YJCi trả.

Nói x8YJCong cậu8YJC đ8YJCi lêY8dmn phòngx45m, Mix45mnh Thù8YJCy x45mở dưới8YJC nàY8dmy nY8dmhìn theyASro bóngyASr QuốcY8dm Bx45mảo cườijqrL thầjqrLm đếmyASr nhịp.8YJC ChẳnjqrLg được8YJC mấy8YJC n8YJChịp cyASrô đ8YJCã ngjqrLhe thấyjqrL tiếyASrng gx45mầm gY8dmừ thé8YJCt x45mlên ởyASr jqrLtrên Y8dmlầu rồijqrL thấyyASr Quốcx45m x45mBảo x45mlao xuốyASrng nhanx45mh njqrLhư Y8dmmột cojqrLn bjqrLáo. CậujqrL chụpjqrL lyASrấu tax45my cyASrô siếtjqrL chặt,Y8dm giậnnyASr dữyASr nói:

- x45mCô đãx45m là8YJCm gìY8dm cáijqrL ph8YJCòng của8YJC tôY8dmi hả.

- TôyASri cx45mó l8YJCàm x45mgì đâu8YJC chứjqrL –yASr M8YJCinh T8YJChùy giyASrương đ8YJCôi mắt8YJC tr8YJCòn jqrLđen Y8dmchớp Y8dmchớp tỏY8dm 8YJCvẻ ngâx45my tx45mhơ 8YJCvô tội8YJC nói.

- x45mCòn nx45mói khY8dmông, pjqrLhòng củayASr tôx45mi lúcY8dm nãy8YJC đâyASru có8YJC tệY8dm x45mnhư jqrLvậy đâux45m. CòjqrLn mấY8dmy màY8dmu sơn8YJC đ8YJCó lx45mà gìx45m hả.

- NèyASr, anx45mh cóx45m bY8dmằng chứY8dmng gY8dmì nóijqrL Y8dmrằng tôY8dmi 8YJClàm hyASrả, biết8YJC đâujqrL jqrLanh là8YJCm rồix45m Y8dmnhưng khôyASrng Y8dmnhớ thjqrLì s8YJCao x45m– Mx45minh thùy8YJC ngông8YJC ng8YJChênh cãix45m lại.

Khóe mY8dmôi QuốcjqrL BjqrLảo lập8YJC tứcY8dm cox45mng lêY8dmn cườix45m x45mgian xx45mảo nói:

- TôY8dmi sẽY8dm chjqrLo côx45m xY8dmem bằnyASrg chứng.

Nói xjqrLong cầY8dmm cái8YJC remoY8dmte bấmjqrL bấmjqrL yASrmột lát,x45m hx45mình ảnh8YJC x45mMinh ThùyASry phjqrLá hjqrLoại hyASriện rY8dmõ yASrra khix45mến 8YJCcô yASrđó lưỡi8YJC lấY8dmp x45mbắp nói:

- CáijqrL đó….cájqrLi đjqrLó …

Minh Thùyx45m vừjqrLa nhìyASrn thấy8YJC thìx45m chỉx45m m8YJCuốn cắx45mn lưY8dmỡi yASrchết quácY8dmh đyASri chjqrLo xjqrLong. Y8dmKhông yASrngờ Y8dmtrong phòY8dmng ngjqrLủ củax45m hắnjqrL 8YJCta m8YJCà cyASrũng đặtjqrL cameraY8dm. jqrLCô hế8YJCt đyASrường chốx45mi tộiY8dm, nY8dmhưng Y8dmcô nhY8dmất qux45myết 8YJCkhông chịujqrL đx45mể bịjqrL jqrLép chx45mo yASrnên đànhjqrL cốyASr gắjqrLng ư8YJCỡng njqrLgực lênjqrL nói:

- T8YJCôi ljqrLàm đx45mó th8YJCì sao.

- TôiyASr cjqrLó thY8dmể đemx45m yASrbằng chyASrứng nàx45my đến8YJC đồn8YJC 8YJCcảnh sáyASrt kiệyASrn yASrcô –jqrL Q8YJCuốc Bảx45mo 8YJCcười xảojqrL quyệtY8dm nói.

Minh ThùyyASr vừa8YJC nghx45me xY8dmong tx45mhì nuốtx45m kx45mhan n8YJCước x45mmiếng jqrLmột cáix45m, cx45mô sợjqrL sx45mệt nói:

- x45mBất yASrquá Y8dmtôi dọnyASr jqrLdẹp sạcx45mh sẽx45m lạix45m giyASrúp ajqrLnh. jqrLCòn mấyyASr cáijqrL jqrLáo hàngjqrL hiệu8YJC vàyASr tấmyASr thảyASrm củaY8dm jqrLanh tôi8YJC sẽjqrL đề8YJCn cY8dmho ajqrLnh đjqrLược không.

- Đề8YJCn chY8dmo tôyASri. Cx45mhỉ yASre Y8dmcô lựcyASr bấtyASr tòyASrng tjqrLâm. MấyyASr x45mcái áojqrL jqrLthì x45mchưa jqrLtính tyASrới Y8dmđi, nhưngx45m Y8dmtấm thx45mảm đóx45m 8YJCcô Y8dmbiết x45mđáng g8YJCiá x45mbao nh8YJCiêu hajqrLy khôyASrng hả.Y8dm T8YJCôi mY8dmua trojqrLng yASrmột cjqrLuộc đY8dmấu giájqrL, giáyASr c8YJCủa jqrLnó x45mlà 25jqrL0 triY8dmệu. Cô8YJC liệY8dmu có8YJC đềnjqrL nổijqrL khôngyASr hả.

- C8YJCái jqrLgì? –yASr MinyASrh Thù8YJCy mởyASr tyASro mjqrLắt nY8dmhìn Qx45muốc BảoyASr kinY8dmh jqrLngạc yASr– Cái8YJC tấmx45m tyASrhảm đó8YJC màY8dm jqrLtới 25yASr0 trijqrLệu ư.

- CôyASr x45mkhông tix45mn, tôjqrLi jqrLcó x45mthể lấyx45m yASrhóa đY8dmơn jqrLcho cyASrô coi.

- Tấmx45m thY8dmảm đángx45m gijqrLá nhưjqrL tyASrhế màyASr x45manh lx45mại đểjqrL dướY8dmi châjqrLn à.

- Tô8YJCi tY8dmhích đóY8dm tx45mhì yASrsao, của8YJC jqrLtôi, tôyASri muốnyASr làmY8dm gìyASr thì8YJC Y8dmlàm –jqrL Qx45muốc yASrBảo gix45mương mắyASrt cườiyASr 8YJCnói –8YJC 8YJCBây giY8dmờ jqrLcô tínY8dmh sx45mao, nếu8YJC khY8dmông ngàyyASr m8YJCai jqrLtôi đijqrL bájqrLo côY8dmng an.

Minh ThY8dmùy vừax45m sợyASr hx45mãi vừax45m tứcx45m 8YJCgiận, côY8dm c8YJCắn môx45mi yASrtự tx45mrách x45mcho hành8YJC độngx45m nhất8YJC jqrLthời nôY8dmng nổY8dmi 8YJCcủa 8YJCmình. Sx45mau x45mđó Y8dmcô ljqrLí nhíjqrL nói:

- T8YJCôi khônY8dmg cjqrLó đủx45m tiềnjqrL tyASrrả chyASro anjqrLh, tôyASri cànY8dmg không8YJC 8YJCmuốn v8YJCào tù.Y8dm CjqrLho yASrnên tôyASri sẽ8YJC vijqrLết gix45mấy nợY8dm yASrcho anyASrh, tx45môi sẽyASr Y8dmcố 8YJCgắng trảx45m jqrLcho jqrLanh 8YJCcho tớyASri kh8YJCi x45mnào hếjqrLt thjqrLì thôi.

Quốc yASrBảo cưY8dmời thầmY8dm Y8dmtrong bụn8YJCg kY8dmhi x45mmà cô8YJC từyASr từyASr 8YJCrơi vào8YJC cyASrái bẫyASry c8YJCủa cậu.

***

Vĩnh PjqrLhong Y8dmmở m8YJCắt tỉx45mnh lại8YJC t8YJChì đãjqrL hY8dmơn 18YJC0 gi8YJCờ Y8dmtối. CyASrậu ngẩngjqrL đầux45m nhx45mìn lêyASrn ngườiY8dm c8YJCon gá8YJCi phx45mía 8YJCtrên Y8dm. HiY8dmểu Đồ8YJCng đãyASr yASrngủ quênjqrL. NgườijqrL yASrcô tựajqrL jqrLvào thyASrành g8YJChế, yASran Y8dmlành nx45mgủ. VĩnY8dmh x45mPhong nhjqrLìn nx45mgắm gưjqrLơng m8YJCặt sax45my ngủyASr Y8dmcủa c8YJCô, yASrcậu x45mcảm thấyx45m 8YJCthật ấmx45m áY8dmp. jqrLVĩnh PhonjqrLg không8YJC ngồix45m dậy8YJC, cjqrLậu m8YJCuốn tx45mận hưởngyASr khoyASrảng thờijqrL Y8dmgian hạnhx45m phúY8dmc này.

Đột nhiê8YJCn tiếY8dmng điệjqrLn tx45mhoại r8YJCeo lê8YJCn 8YJCphá tjqrLan 8YJCkhông giyASran hạnh8YJC phúY8dmc đó,yASr HjqrLiểu ĐyASrồng giyASrật yASrmình tỉnY8dmh gyASriấc, yASrnét mặtY8dm 8YJChơi bànY8dmg hoàY8dmng. Vĩn8YJCh PhoY8dmng nx45mhanh c8YJChóng jqrLngồi dậyx45m lã8YJCnh đY8dmạm nói:

- NghY8dme đ8YJCiện thoạx45mi đi.

Hiểu jqrLĐồng lúng8YJC tújqrLng đứngyASr dY8dmậy yASrtìm đijqrLện tjqrLhoại trojqrLng x45mtúi xáchY8dm, vyASrừa nx45mhìn thấyjqrL điệx45mn thoạijqrL, côjqrL qux45may jqrLngười njqrLhìn jqrLVĩnh Px45mhong Y8dmmột cái,Y8dm 8YJCcậu thấyY8dm vậyx45m quyASray lưnx45mg đ8YJCi, Hiểu8YJC ĐồnjqrLg cú8YJCi đầuY8dm nói:

- Mẹx45m Y8dmđây, hômjqrL yASrnay 8YJCcon đ8YJCi jqrLchơi vuyASri không.

Tiếng béY8dm PhonjqrLg x45mvà bY8dmé Đườ8YJCng yASrở đx45mầu dâyASry bêyASrn kijqrLa ồyASrn àjqrLo. VuyASri vẻ8YJC kY8dmhoe chuyệnx45m tY8dmrên trường.

- Mẹx45m cũngx45m x45mnhớ cjqrLon nhyASriều lắm.8YJC Béx45m ĐườngjqrL đừng8YJC g8YJCiành đồ8YJC x45mchơi jqrLvới bé8YJC Phox45mng nghjqrLe chưa.

……………….

- ỪhmmY8dm, mẹyASr x45mcũng nx45mhớ 8YJCbé PhyASrong. Ngx45mày mx45mai mY8dmẹ s8YJCẽ đónjqrL c8YJCon vềx45m njqrLgủ vớyASri 8YJCmẹ. CoyASrn mayASru đx45mi jqrLngủ đjqrLi, phảyASri ngh8YJCe 8YJClời ôngjqrL yASrbà nghY8dme chưa.

………………..

Vĩnh PhonY8dmg ngh8YJCe mjqrLấy x45mlời vừayASr rY8dmồi thY8dmì cảmyASr tx45mhấy cyASrhua x45mxót vô8YJC hạY8dmn. TừnY8dmg lờx45mi njqrLói 8YJCnhư lưỡix45m dyASrao cứax45m vàyASro tijqrLm cậu.Y8dm VyASrĩnh Y8dmPhong chu8YJCa xótY8dm nx45mhận rY8dma, yASrvách x45mngăn gi8YJCữa cậ8YJCu kh8YJCông phải8YJC cjqrLhỉ x45mcó VĩnhY8dm Thànhx45m m8YJCà jqrLcòn 8YJChai x45mđứa cjqrLon jqrLcủa c8YJCô nữa.Y8dm Vx45mĩnh PhojqrLng thY8dmấy tyASrim Y8dmmình 8YJCbắt đầ8YJCu lạ8YJCnh jqrLngắt, đôx45mi mắtjqrL cò8YJCn jqrLchìm trox45mng hạnhjqrL yASrphúc lúcyASr nx45mãy đã8YJC Y8dmtrở thànx45mh một8YJC mx45màu jqrLđen tốijqrL sầm.

Hiểu ĐồngjqrL x45mnói điện8YJC thoạix45m xoY8dmng thY8dmì tắjqrLt má8YJCy qua8YJCy 8YJClại nhìnyASr VY8dmĩnh PhonyASrg 8YJClo lắ8YJCng hỏi:

- Ax45mnh đãY8dm hếx45mt đaujqrL chưa.

- CjqrLô x45mmau Y8dmvề nhàY8dm điY8dm –yASr VĩnY8dmh Pho8YJCng khôY8dmng trảY8dm lờix45m màjqrL chjqrLỉ đáp.

- yASrEm lấy8YJC thujqrLốc cY8dmho anY8dmh ujqrLống xyASrong x45mthì vềyASr jqrL– HiểujqrL ĐY8dmồng l8YJCiếc nhìn8YJC đồnx45mg hồY8dm mjqrLột cáiyASr rồijqrL nójqrLi, Y8dmkhông jqrLhề đểx45m ýjqrL Y8dmsắc 8YJCmặt cjqrLủa VĩnY8dmh PhY8dmong, cô8YJC jqrLchỉ nghjqrLĩ rằngY8dm cY8dmậu Y8dmcòn đx45mau nêjqrLn khx45mó chịu.

- KhônjqrLg cần.yASr 8YJCMau vềjqrL đY8dmi yASr– V8YJCĩnh PhonjqrLg lớY8dmn tiếngjqrL x8YJCua đuổi.

Hiểu ĐjqrLồng thấyjqrL tháix45m độjqrL VĩnY8dmh PhonY8dmg thx45may đổi,jqrL cũng8YJC 8YJCkhông jqrLbiết 8YJCnói gìY8dm nữa,Y8dm x45mchỉ lặngx45m lẽjqrL cầmY8dm túiyASr Y8dmra về.

Vĩnh Ph8YJCong t8YJChấy HiyASrểu Đồnx45mg jqrLđã 8YJCđi jqrLkhỏi yASrnhà 8YJCtrong lòx45mng bux45mồn bx45mã thởjqrL dài,Y8dm n8YJCgã xuY8dmống sY8dmofa ngướcY8dm mặx45mt nhìnjqrL trầnx45m nhyASrà màyASr cảmyASr thấyx45m đx45mắng lònyASrg. Sx45mau đjqrLó Y8dmcậu bậjqrLt dyASrậy 8YJCchạy rY8dma phjqrLía x45mban côngyASr jqrLđảo mắtY8dm tyASrìm, cuốijqrL jqrLcùng cY8dmũng thấyY8dm 8YJCđược cY8dmái bóY8dmng dánY8dmh nhỏx45m bx45mé côjqrL đọY8dmc kjqrLia x45mđang đjqrLứng x45mđón x45mxe. NhưnjqrLg chiếcY8dm yASrxe taxjqrLi lax45mo x45mnhanh yASrqua, mặjqrLc x45mkệ bànY8dm jqrLtay 8YJCgiơ lêjqrLn ngoắcyASr củayASr jqrLcô. CyASrậu jqrLmuốn chạyyASr xuốngY8dm lyASrái xjqrLe đưajqrL cô8YJC về,Y8dm nhưnyASrg cyASrậu yASrsợ quY8dmyết tâ8YJCm củY8dma mìyASrnh lầnY8dm njqrLữa bị8YJC yASrlung 8YJClay. N8YJCên đàn8YJCh x45mđứng trênyASr 8YJCcao nhìnx45m x45mxuống Y8dmcho đY8dmến kyASrhi c8YJCô bướyASrc lê8YJCn yASrmột chiếc8YJC taxx45mi x45mvà đx45mi mất.

Vĩnh Phox45mng 8YJCtức gi8YJCận đấjqrLm mjqrLạnh vY8dmào tY8dmường mấyASry cáiyASr chjqrLo đếnY8dm kyASrhi tax45my yASrtê dạiY8dm x45mđi, trầyx45m trụjqrLa, rưyASrớm máu.Y8dm Nhx45mưng jqrLsao tiY8dmm vẫyASrn cứ8YJC đau.
Y8dmHôm sauY8dm, thjqrLái độY8dm VĩjqrLnh PY8dmhong cànhx45m lạnhx45m lùnx45mg Y8dmhơn trướcjqrL nữax45m kyASrhiến jqrLcho cácY8dm nhâ8YJCn vjqrLiên aY8dmi yASrcũng sjqrLợ hãyASri, vjqrLừa x45mlàm việcY8dm vừ8YJCa thjqrLật thx45mò ngóY8dm vyASrào ph8YJCòng củ8YJCa cY8dmậu. C8YJCho tớjqrLi 8YJCkhi jqrLVĩnh Phonx45mg bỏyASr đY8dmi họ8YJC mới8YJC thởx45m phjqrLào Y8dmnhẹ nhỏm.

Vĩnh PhjqrLong điyASr ti8YJCếp khácyASrh x45mrồi lảx45mo đjqrLảo trở8YJC vềY8dm jqrLnhà, dY8dmạ dà8YJCy lạijqrL bjqrLị jqrLđau jqrLdữ dội.yASr Cx45mố gắng8YJC 8YJCmãi mY8dmới vjqrLề 8YJCtới nhà8YJC. VừaY8dm vàx45mo nx45mhà, áx45mnh sánY8dmg đènY8dm yASrđã 8YJCập vàojqrL mắyASrt cậY8dmu Y8dmvà mjqrLùi hjqrLương thyASrơm lừnx45mg b8YJCao quyASrây lấyASry x45mmũi cậu.

Hiểu ĐồngyASr nghyASre tiến8YJCg mởjqrL cửax45m tx45mhì vộix45m chạy8YJC rax45m. Vĩnx45mh 8YJCPhong nhìY8dmn cx45mô mặyASrc tY8dmạp yASrdề, m8YJCái tó8YJCc bY8dmúi cayASro rất8YJC yASrxinh đẹ8YJCp x45mthật sY8dmự chjqrLỉ muốnx45m x45môm lấyY8dm yASrcô x45mcho thỏaY8dm ljqrLòng monY8dmg Y8dmnhớ. Như8YJCng cậuY8dm biết8YJC giữa8YJC hx45mọ mãiyASr mãY8dmi yASrkhông Y8dmthể nàx45mo, cậuY8dm lạnjqrLh lùyASrng hỏi:

- SajqrLo cyASrô x45mlại Y8dmở đây.

- V.ú8YJC NămyASr 8YJCđưa yASrchìa khóayASr nh8YJCà chyASro emx45m, jqrLem nhậnY8dm lờijqrL V.Y8dmú chăm8YJC sóyASrc anh.

- CY8dmhăm sóx45mc tôijqrL, yASrtôi cx45mó phảix45m đjqrLứa tryASrẻ lx45mên jqrLba đâu8YJC jqrLmà cầjqrLn jqrLcô chăyASrm s8YJCóc –8YJC VjqrLĩnh PhjqrLong cư8YJCời nhạt.

Cậu đix45m lả8YJCo đảoyASr vàox45m 8YJCtrong, HiểuyASr ĐY8dmồng vY8dmội chY8dmạy đ8YJCến đỡY8dm jqrLcậu nhưngjqrL VĩnhjqrL Phonx45mg gạyASrt ra.

- TráyASrnh rx45ma đi.yASr TôyASri khôngx45m cần8YJC a8YJCi thươngx45m hại.8YJC CjqrLô majqrLu vềyASr đi.

Hiểu ĐồngyASr địyASrnh yASrmở miệngjqrL nóiY8dm câujqrL gjqrLì đójqrL nhưx45mng rồjqrLi lạx45mi thôi.x45m Cx45mô thấyjqrL VĩnY8dmh PY8dmhong ngY8dmã ngườijqrL xuốjqrLng x45mghế 8YJCthì vộiY8dm đếx45mn 8YJCgiúp cậuY8dm nới8YJC jqrLlỏng cjqrLà vạtx45m Y8dmra nhưngx45m VĩjqrLnh 8YJCphong jqrLlại gạtx45m ryASra nói:

- jqrLSao còY8dmn chưayASr về.

Hiểu ĐồngjqrL nhjqrLìn bộjqrL 8YJCdạng 8YJCVĩnh P8YJChong nhx45mư th8YJCế thìjqrL đyASrau lòng8YJC Y8dmlắm. CôjqrL lY8dmiền nói:

- 8YJCEm nh8YJCìn thấyyASr ajqrLnh ăY8dmn cơjqrLm uống8YJC thujqrLốc xyASrong rồi8YJC yASrem về.

- x45mTại sao8YJC, tạiyASr sx45mao phảY8dmi l8YJCàm vậy,8YJC jqrLvì lờjqrLi 8YJChứa vớiyASr jqrLV.ú à.

- VjqrLì yASrem làY8dm ngườiyASr yASrgiúp 8YJCviệc chY8dmo x45manh –Y8dm Hi8YJCểu ĐồngjqrL đáp.

Vĩnh Phx45mong nghY8dme HiyASrểu ĐồngY8dm nyASrói vY8dmậy thìyASr ngY8dmạc nhiêjqrLn nhyASrìn côx45m, lyASrát saY8dmu cườ8YJCi nhạtx45m nói:

- LầnjqrL trưY8dmớc tyASrôi khyASrông muốY8dmn bạnY8dm gY8dmái tôY8dmi hijqrLểu yASrlầm mY8dmới nY8dmói c8YJCô l8YJCà njqrLgười gyASriúp Y8dmviệc, cx45mô cũnyASrg đx45mừng ti8YJCn 8YJClà nhY8dmư thế.

- Hồi8YJC tryASrước, Y8dmanh đưax45m x45mem m8YJCột sjqrLố tiềjqrLn, sY8dmố tyASriền yASrđó vẫnx45m jqrLchưa d8YJCùng hết8YJC chjqrLo x45mnên cx45moi như8YJC ex45mm tiyASrếp tY8dmục làm.

- SốyASr tyASriền đójqrL ….Được,Y8dm vY8dmậy thìjqrL mx45một lầnyASr tY8dmrả djqrLứt luônY8dm đi.

Nói rồiY8dm cậux45m x45mkéo HijqrLểu ĐồngyASr lạ8YJCi đèyASr cY8dmô xuốnyASrg ghjqrLế sY8dmau đóx45m th8YJCô bạo8YJC chiếY8dmm lấyjqrL môjqrLi cô.Y8dm Hiểu8YJC ĐY8dmồng jqrLbị bấtyASr ngx45mờ nênx45m kx45mhông kịpY8dm jqrLphản ứng,Y8dm đànhyASr nằmjqrL ijqrLm bất8YJC đY8dmộng. NhưnyASrg VĩnhyASr PhoyASrng khôx45mng chỉ8YJC dừngY8dm lyASrại ở8YJC đó,yASr bàY8dmn tajqrLy cậjqrLu bắt8YJC Y8dmđầu x45mxâm chyASriếm 8YJCcơ thểY8dm x45mcô. yASrBàn tyASray tiếyASrn sấujqrL vàojqrL ngY8dmực x45mcô Y8dmdày vòyASr mộtyASr cácyASrh yASrthô bạo,x45m jqrLđôi x45mmôi không8YJC jqrLmột Y8dmchút thyASrương t8YJCình hY8dmành hạjqrL yASrmôi Y8dmcô khiếnyASr Hiểx45mu ĐồngY8dm đjqrLau đớn,jqrL yASrcô dùnyASrg yASrhết s8YJCức đẩyY8dm mạnhyASr Vĩnhx45m phoY8dmng rY8dma rồ8YJCi t8YJCát 8YJCvào mặY8dmt cậuY8dm mY8dmột x45mcái mắng:

- VyASrô sĩ…

Nói rY8dmồi côY8dm tháox45m tyASrạp d8YJCề yASrra quăn8YJCg xuốn8YJCg đ8YJCất bx45mỏ đi.

Vĩnh PY8dmhong 8YJCbất độnx45mg ngồiY8dm đóx45m rồiyASr x45mcười điyASrên dại.
–Y8dm V8YJCô sĩ,Y8dm cậujqrL đúngY8dm l8YJCà vôyASr sĩ.

Rõ rà8YJCng ljqrLà 8YJCcậu làmY8dm đaujqrL jqrLHiểu Đồ8YJCng, vậyY8dm màY8dm tjqrLim cậux45m lY8dmại thấyx45m đx45mau g8YJCấp tY8dmrăm yASrngàn l8YJCần. 8YJCCơn đau8YJC d8YJCạ dàY8dmy Y8dmlại ập8YJC xuyASrống khiế8YJCn cyASrậu phảiyASr 8YJCchạy vjqrLào jqrLtolet tx45mống hếjqrLt nhữjqrLng thjqrLứ tr8YJCong bụx45mng raY8dm. Côx45m họng8YJC kx45mhô jqrLkhang yASrvà đắjqrLng ghétY8dm nhưng8YJC v8YJCẫn khY8dmông bằnyASrg v8YJCị đắyASrng yASrtrong lòng.

Hiểu yASrĐồng lyASreo 8YJClên jqrLxe tx45maxi trởY8dm vx45mề, 8YJCcô 8YJCcảm thx45mấy Y8dmrất Y8dmđau đớn.jqrL Cô8YJC khyASrông phảijqrL đaux45m v8YJCì bjqrLị VĩnyASrh PhonY8dmg hàn8YJCh Y8dmhạ t8YJChân xácjqrL, myASrà đY8dmau v8YJCì jqrLbị jqrLVĩnh PhyASrong jqrLxem thjqrLường. TrY8dmong mắtx45m cậu,yASr côx45m vẫnyASr 8YJClà yASrmột cY8dmô gáiyASr bjqrLán jqrLhoa vô8YJC liêmjqrL yASrsỉ. CáijqrL cjqrLảm x45mgiác vừayASr Y8dmtức g8YJCiận vừx45ma Y8dmđau Y8dmđớn nyASrày làjqrLm Y8dmtim côx45m nhứtyASr nhói.

Về đến8YJC nhà,jqrL Hix45mểu ĐồngjqrL mệtY8dm mỏY8dmi vjqrLùi mìnyASrh tronyASrg chăyASrn, lòyASrng đaux45m nx45mhư cắt,jqrL cyASrô c8YJCứ đểx45m mặcx45m nướY8dmc mắt8YJC lx45măn dàiY8dm quY8dma khóY8dme mi.

- Cuốx45mi cùn8YJCg cjqrLũng đY8dmã cóx45m x45mtin Y8dmtức tyASrừ bên8YJC x45mcông tyASry Vĩx45mnh Px45mhát 8YJC– Y8dmKhương ThájqrLi x45mđến nóx45mi vớiyASr Y8dmVĩnh Px45mhong. Bâyx45m giờjqrL cY8dmậu tạx45mm jqrLthời chjqrLuyển qujqrLa làmY8dm trợyASr lx45mí cY8dmho Vĩn8YJCh PhonY8dmg tron8YJCg k8YJChi Vx45mĩnh Thx45mành điY8dm côngjqrL 8YJCtác, vìjqrL cY8dmó rấtx45m nhjqrLiều yASrviệc màjqrL VĩjqrLnh ThàjqrLnh vjqrLẫn chưY8dma giảyASri 8YJCquyết hyASrết, cần8YJC VY8dmĩnh 8YJCPhong Y8dmgiải quyết.

- Được,8YJC vậy8YJC an8YJCh jqrLmau sắpY8dm 8YJCxếp mx45một cuộyASrc 8YJChẹn với8YJC 8YJCông ấyyASr 8YJCđi –x45m VY8dmĩnh PhonyASrg ryASra lệnh.

- jqrLÔng ấyx45m nóijqrL ngày8YJC mx45mai sẽx45m jqrLđích thyASrân đếnY8dm jqrLđây n8YJCói chuy8YJCện –Y8dm Khươnx45mg ThájqrLi yASrtrả lời.

- Tốt!yASr yASrVậy t8YJChì 8YJCanh jqrLmau chx45muẩn Y8dmbị cY8dmho thx45mật yASrtốt cY8dmho cuộcyASr đY8dmàm 8YJCphán nx45mgày mai8YJC. C8YJChúng Y8dmta 8YJCnhất địnhx45m phả8YJCi lấyY8dm được8YJC lx45mô đấtjqrL 8YJCđó 8YJC– VĩnhY8dm Phon8YJCg gật8YJC gY8dmù jqrLvui mừngx45m nói.
Khi VyASrĩnh P8YJChong 8YJCvề nhàyASr, tx45mrên bY8dmàn đãjqrL bày8YJC đồyASr ănjqrL vẫnjqrL còx45mn yASrbóc khói,yASr 8YJCtrên bànjqrL 8YJCcòn để8YJC x45mthuốc x45mđau bjqrLao jqrLtử vàyASr mộjqrLt lx45my Y8dmnước lọc,yASr nhưngyASr lạiyASr khônyASrg jqrLhề th8YJCấy bón8YJCg dY8dmáng HijqrLểu yASrĐồng đâu8YJC hếY8dmt. VĩnhyASr PY8dmhong tjqrLhở dyASrài x45mkhi nhìn8YJC nY8dmhũng thứx45m đójqrL.Chẳng phyASrải cậY8dmu cốyASr Y8dmý làmyASr tổnx45m thươnyASrg 8YJCcô hjqrLay syASrao, chY8dmẳng x45mphải cậux45m cốY8dm ý8YJC yASrlàm chY8dmo cY8dmô ghY8dmét cjqrLậu hx45may sax45mo. yASrTại Y8dmsao cY8dmô vẫyASrn qujqrLan x45mtâm đếnyASr jqrLcậu, x45mtại syASrao vẫnyASr tỏjqrL ryASra ân8YJC Y8dmcần nx45mhư thếY8dm. Vậy8YJC tx45mhì làmyASr sayASro cyASrậu cóx45m tyASrhể quY8dmên cô,jqrL vậjqrLy 8YJCthì lyASràm Y8dmsao cậujqrL cóx45m Y8dmthể tY8dmhôi 8YJCnhung nhớ.

“ HiểyASru yASrĐồng! EyASrm 8YJCcó biếtjqrL ejqrLm x45mmang 8YJCđến cjqrLho jqrLanh Y8dmnhiều yASrmật x45mngọt, nhưnx45mg cũngY8dm chx45mính ejqrLm jqrLmang đếx45mn đắn8YJCg cax45my chyASro anY8dmh. NếuyASr 8YJCnhư cx45mó thểjqrL cyASrhung hòyASra mjqrLật ngọtY8dm vàx45m 8YJCcay đắngY8dm vx45mào nh8YJCau thjqrLì 8YJCcó 8YJClẽ tìnhx45m x45myêu khônyASrg tồn8YJC tại.x45m Nhưng8YJC nỗiY8dm caY8dmy đắngyASr nàY8dmy lạyASri x45mkhiến jqrLanh đa8YJCu đếnyASr jqrLđiên dx45mại. “

Nước mắtyASr jqrLlặng lẽyASr lăngyASr dàiY8dm kY8dmhi cậjqrLu cầ8YJCm đ8YJCũa. x45mVĩnh P8YJChong cũng8YJC x45mkhông ngờx45m rằng,8YJC bảY8dmn Y8dmthân m8YJCình lạ8YJCi jqrLcó thểY8dm x45mrơi nY8dmhiều nưjqrLớc mắtjqrL nhưx45m thế.TrY8dmước Y8dmkhi x45mgặp Hiểu8YJC ĐồnjqrLg, mộtjqrL yASrthời gijqrLan Y8dmdài 8YJCđằng đẵn8YJCg hY8dmai mươiyASr nY8dmăm cx45mậu khôngY8dm hềx45m khóc8YJC.Vậy mx45mà yASrkhi gặpY8dm côY8dm, bịx45m cyASrô làmjqrL tổnjqrL thươnx45mg, jqrLVĩnh jqrLPhong kx45mhóc thậtx45m nY8dmhiều, njqrLhư khóyASrc chyASro 2Y8dm0 năjqrLm chx45mưa hềyASr đY8dmược kh8YJCóc.Nếu yASrnhư kx45mhóc cjqrLó thểY8dm làmjqrL cậuyASr x45mquên đyASri Hix45mểu Đồngx45m thìx45m bắtx45m cậujqrL yASrkhóc jqrLkhô nước8YJC mx45mắt, cY8dmậu cũn8YJCg cjqrLam lòng.

Đời ngườx45mi cY8dmó thểyASr kh8YJCóc 8YJCbao nh8YJCiêu để8YJC cạ8YJCn lệ

Đời ngườY8dmi phảiY8dm yASrtrải qujqrLa 8YJCbao Y8dmnhiêu lY8dmệ yASrmới thôijqrL đY8dmau lòyASrng nữa.
SánY8dmg x45mhôm saujqrL, Vĩx45mnh Ph8YJCong jqrLtới sớm8YJC đjqrLể chux45mẩn bịY8dm cuộc8YJC g8YJCặp mặtx45m vớix45m chủ8YJC tyASrịch Vĩnhx45m Y8dmPhát. VẫnY8dm x45mlà một8YJC phójqrL t8YJCổng lãnhyASr đạY8dmm nhưjqrLng oyASrai phjqrLong đx45mẹp tra8YJCi khi8YJCến chx45mo mấ8YJCy côx45m nhâ8YJCn vijqrLên jqrLbị hớpjqrL hồnY8dm. Nh8YJCưng cậ8YJCu ng8YJCày càng8YJC lạn8YJCh ljqrLùng hyASrơn nữax45m. 8YJCCàng l8YJCàm ng8YJCười yASrta chjqrLỉ djqrLám đứngyASr jqrLtừ xY8dma nhjqrLìn ngắmjqrL chx45mứ khôyASrng dámyASr đếnjqrL gần.

Cậu yASrđi ngaY8dmng quyASra bàn8YJC HiểujqrL Đồng8YJC, côjqrL không8YJC ngồiyASr ởjqrL đjqrLó, nhưngyASr chiếcjqrL giỏY8dm cjqrLô vyASrẫn đyASreo thjqrLì đangjqrL nằY8dmm trên8YJC ghế.yASr MộtY8dm chútY8dm dY8dmao Y8dmđộng 8YJCthoáng qyASrua nhưnx45mg nhax45mnh chóng8YJC x45mbì dìmY8dm xuống,yASr x45mVĩnh Ph8YJCong đx45mi thẳng8YJC vàoY8dm phònx45mg mìY8dmnh. jqrLHôm naY8dmy ljqrLà ngày8YJC thứyASr yASrhai h8YJCọ khô8YJCng gặpY8dm nhau.

Từ kx45mhi xảyY8dm rjqrLa chuyệnx45m đjqrLó, HiểuY8dm ĐồY8dmng 8YJCluôn trjqrLánh mặtx45m VĩjqrLnh PY8dmhong. TrjqrLước khyASri cậjqrLu đếnyASr, côx45m lấyjqrL cớjqrL đi8YJC phjqrLa càx45m yASrphê cY8dmho mọ8YJCi 8YJCngười, chx45mo tới8YJC khjqrLi Vĩnhx45m PhonjqrLg yASrvào phònyASrg, jqrLcô m8YJCới qux45may trjqrLở lạiY8dm. KyASrhi VyASrĩnh x45mPhong điyASr rY8dma thìjqrL yASrcô cúi8YJC đ8YJCầu xuốngyASr mặt8YJC b8YJCàn yASrvờ chY8dmăm c8YJChỉ lY8dmàm yASrviệc. Sax45mu đY8dmó, yASrHiểu ĐồyASrng xjqrLung phon8YJCg đ8YJCi jqrLđến yASrkho hànjqrLg yASrđể kiY8dmểm tyASrra hàngyASr. ViệY8dmc nàx45my rấtyASr mệtyASr nhọcx45m nên8YJC rấtyASr jqrLít ngườijqrL 8YJCchịu đY8dmi, cY8dmho nêyASrn 8YJCkhi HiểuyASr jqrLĐồng đềY8dm nghịY8dm thY8dmì đượcjqrL Y8dmphép ngayASry. Vậ8YJCy ljqrLà cY8dmả chiyASrều h8YJCôm đóyASr, yASrVĩnh yASrPhong không8YJC njqrLhìn thấy8YJC HjqrLiểu Đồng.

Các cấpyASr yASrlãnh đạY8dmo đềuyASr đix45m tx45mheo VĩnhyASr Px45mhong vàoyASr pyASrhòng họpx45m đểjqrL đ8YJCón 8YJCtiếp x45mchủ tịcY8dmh jqrLLâm VăjqrLn Tx45mrác củ8YJCa tậpY8dm đoY8dmàn VĩnY8dmh jqrLPhát. Đúnx45mg gx45miờ hẹn8YJC, ôngY8dm yASrVăn Trácx45m x45mcùng 8YJCcon traY8dmi là8YJC 8YJCông TY8dmuấn KhanY8dmh ojqrLai phjqrLong 8YJCbước vàojqrL. Hx45mọ được8YJC Y8dmchào đónyASr yASrnhư n8YJChững 8YJCvị khácyASrh Y8dmvô jqrLcùng quý.

- ChyASrào nyASrgài! RấY8dmt hjqrLân hạnh8YJC được8YJC đójqrLn tjqrLiếp n8YJCgài x45m– jqrLVĩnh Phx45mong đư8YJCa Y8dmtay rx45ma bx45mắt, jqrLvui Y8dmvẻ cY8dmhào 8YJCông Vănx45m Trác.

- Cx45mhào cậu!Y8dm Vẫn8YJC ngh8YJCe đồ8YJCn cậyASru tu8YJCổi trẻjqrL tàiY8dm caoyASr. yASrHôm nx45may đượcY8dm yASrgặp mặtyASr x45mthật Y8dmlà mayASry mắnY8dm –x45m ÔngjqrL 8YJCVăn Tr8YJCác cũnx45mg đưajqrL 8YJCtay Y8dmra bắ8YJCt lạjqrLi cườix45m nói.

- NyASrgài qux45má khejqrLn. MjqrLời n8YJCgài ngồi8YJC –8YJC 8YJCvĩnh PyASrhong cx45mhỉ jqrLtay vY8dmào yASrghế lịchY8dm Y8dmsự ngồi.

Vĩnh PhonjqrLg cũjqrLng quax45my 8YJCsang bắtx45m Y8dmtay ôyASrng TuấnjqrL Khanh.

Sau mấyx45m l8YJCời xjqrLã giyASrao kyASrhách sáo8YJC, yASrba ngườijqrL cù8YJCng ngồix45m xu8YJCống nhx45mìn nY8dmhau, mỗiY8dm ngườyASri jqrLtheo x45mđuổi mộjqrLt sux45my ngx45mhĩ 8YJC. jqrLSau yASrcùng VĩnhjqrL yASrPhong hỏi:

- ChẳngjqrL biếtjqrL cácx45m vY8dmị thíchyASr dù8YJCng cjqrLhi, tôyASri jqrLlập jqrLtức ch8YJCo người8YJC đeyASrm đến.

- KhôngY8dm cầ8YJCn khájqrLch sájqrLo làmjqrL gì.x45m Y8dmChỉ cY8dmần mộtjqrL tjqrLách tx45mrà làY8dm đượcY8dm –Y8dm ÔnjqrLg VăjqrLn 8YJCTrác cườiY8dm hàhx45mà jqrLtrả lời.

- ByASra tôiyASr chỉ8YJC thíY8dmch uốnyASrg 8YJCtrà tyASrhôi –8YJC ÔnjqrLg Tuấn8YJC jqrLKhanh giải8YJC thích.

- ChẳnjqrLg hax45my ôngyASr thícY8dmh uốngY8dm trjqrLà gìx45m. x45mTôi x45msẽ cx45mho n8YJCgười pY8dmha ngx45may –Y8dm VĩnhY8dm PhojqrLng jqrLliền hỏi.

- TryASrà tjqrLôi uốnx45mg x45mrất đặcY8dm biệyASrt. ChắcY8dm x45mcông tx45my khjqrLông 8YJCthích uốngyASr loạiY8dm trjqrLà yASrđó yASrđâu. CứjqrL pjqrLha mộtjqrL tácjqrLh x45mtrà bì8YJCnh thườngY8dm lyASrà đượcyASr –8YJC Ôngx45m Y8dmVăn TrácY8dm c8YJCười cườx45mi nói.

- Lầnx45m đầux45m chúnY8dmg tjqrLa gyASrặp mặtY8dm lạiY8dm khx45mông thểx45m t8YJCiếp đx45mãi nx45mgài chx45mu 8YJCđáo rồjqrLi –jqrL Vĩnh8YJC PhoY8dmng tỏjqrL 8YJCvẻ hyASrối lỗi.

- Thậtx45m k8YJCì lạx45m l8YJCà, tyASrôi lyASrại 8YJCcó x45mcảm Y8dmgiác đãjqrL Y8dmgặp cậuyASr ởjqrL đjqrLâu rồY8dmi tx45mhì yASrphải –Y8dm ÔyASrng VănyASr trácyASr nhì8YJCn yASrVĩnh Phx45mong mộx45mt látjqrL jqrLrồi tjqrLrả lời.

- Y8dmTuổi jqrLtrẻ njqrLông nổi,jqrL thưx45mờng Y8dmhay ryASrong chơ8YJCi, quậyx45m p8YJChá. Y8dmChắc jqrLlà 8YJCbị x45mchủ tịjqrLch nhìnjqrL yASrthấy jqrLrồi, xyASrin đừngyASr c8YJChê cười.

- KhàkY8dmhà ….rất8YJC thẳngyASr thx45mắn. VừajqrL 8YJCgặp 8YJCmặt 8YJCtôi đãY8dm thíjqrLch cY8dmậu rồi.

- Tx45môi yASrcũng vyASrậy –Y8dm x45mVĩnh PyASrhong đáx45mp. SayASru đóyASr cjqrLậu quajqrLy đầu8YJC bảx45mo –8YJC Ma8YJCu ch8YJCo ngyASrười phY8dma tràjqrL myASrời chủY8dm tịch8YJC vàyASr tổngjqrL giáx45mm Y8dmđốc nhaY8dmnh lên.

- Vâng!x45m Y8dm– KhưY8dmơng Tháix45m gật8YJC đY8dmầu rồi8YJC v8YJCội 8YJCvàng đi8YJC Y8dmra ngoài.
Vìx45m pjqrLhòng tiếx45mp kx45mhách 8YJCgần n8YJCgay phònyASrg kếY8dm hY8dmoạch chjqrLo nY8dmên KhươY8dmng TháY8dmi rjqrLa bảo8YJC Y8dmhọ đx45mi yASrpha trjqrLà. Y8dmMai tjqrLhi làjqrL ngườjqrLi Y8dmđược lyASrệnh Y8dmđi phY8dma. Cx45mô cx45mũng biết8YJC đâyASry làY8dm 8YJCcuộc gặpY8dm mặY8dmt q8YJCuan tr8YJCọng nêyASrn vộiY8dm vàyASrng đY8dmi ph8YJCa. Nh8YJCưng cY8dmhẳng myASray tronyASrg lúY8dmc lúnyASrg túnx45mg cx45mô yASrlàm đổx45m 8YJCnguyên hY8dmộp tryASrà xuốnx45mg đất8YJC. HyASroảng hjqrLốt, tìY8dmm tjqrLrà kh8YJCác đ8YJCể yASrpha, nhY8dmưng cjqrLhẳng còY8dmn loạiY8dm tr8YJCà njqrLào nữa,yASr cjqrLô yASrlanh tjqrLrí v8YJCội Y8dmchạy đếnY8dm tìmyASr Hiểu8YJC Đồng.

- Hiểux45m Đồng!yASr Cậux45m vẫY8dmn x45mcòn tràx45m hoY8dma hx45mồng jqrLhay không?

Hiểu ĐY8dmồng ngẩngjqrL đầuyASr lx45mên ngạx45mc jqrLnhiên hỏi:

- ĐyASrể làyASrm gì,jqrL cx45mậu tx45mới ngà8YJCy rồix45m à.

- KhôngyASr phải8YJC, myASrình là8YJCm đổjqrL Y8dmhết hộpY8dm yASrtrà x45mxuống đấtyASr rjqrLồi. KhjqrLông cònY8dm tràjqrL nàojqrL hết,Y8dm cũY8dmng mayASry mìjqrLnh yASrnhớ cậu8YJC thíY8dmch uốngY8dm tryASrà hox45ma hồngx45m nê8YJCn hajqrLy manY8dmg Y8dmtheo l8YJCiền cY8dmhạy đến8YJC đây8YJC. MY8dmau đưajqrL chY8dmo mY8dmình Y8dmđi, cậ8YJCu cũngx45m biY8dmết p8YJChó tx45mổng đangx45m bàn8YJC c8YJCông việcyASr vjqrLới chỉyASr tyASrịch V8YJCĩnh Trác.

- NhưjqrLng màyASr dx45mùng tràx45m hx45moa hồngyASr để8YJC x45mđãi kyASrhách tjqrLhì x45mcó phx45mải làjqrL ….

- x45mCó cjqrLòn hyASrơn 8YJCkhông? NếujqrL kY8dmhông mìnY8dmh jqrLsẽ bịjqrL đuổiY8dm việcyASr mấtjqrL –Y8dm Ma8YJCi Y8dmThi 8YJClo yASrlắng nói.

- Đượcx45m rồiY8dm đểY8dm Y8dmmình pyASrha cjqrLho nế8YJCu 8YJCkhông cậu8YJC lạijqrL làjqrLm đx45mổ nữx45ma 8YJC– Hiể8YJCu Đồngx45m vộY8dmi trấnyASr 8YJCan MyASrai thi.

Mai Th8YJCi gậx45mt Y8dmđầu. cyASrả hajqrLi nx45mhanh chóngY8dm đjqrLi đếnY8dm phòjqrLng phx45ma trà.
Vĩnx45mh Y8dmPhong Y8dmvà ôngyASr VăY8dmn Trác8YJC yASrnói thêmjqrL vàiY8dm x45mcâu xãyASr giajqrLo rồyASri lyASriền x8YJCoay v8YJCào vấjqrLn đềY8dm Y8dmlô đấtyASr đó.

- CậjqrLu hY8dmy vọY8dmng x45mtôi sx45mẽ nhườx45mng jqrLlô đấtY8dm đ8YJCó cY8dmho yASrcậu –jqrL ÔnjqrLg Y8dmVăn TY8dmrác mĩY8dmm cjqrLười hỏi.

- VY8dmậng jqrL– VĩnhjqrL PhojqrLng gậtyASr đầu.

- NếuY8dm tô8YJCi khô8YJCng nhườngY8dm jqrLthì Y8dmsao jqrL– Ôx45mng yASrVăn TrácjqrL vx45mẫn Y8dmnụ cườiyASr x45mbí hi8YJCểm nx45mhìn VĩnY8dmh Phx45mong hỏi.

Sắc mặt8YJC 8YJCVĩnh Phox45mng hơyASri tối8YJC 8YJClại, cậu8YJC cũx45mng bijqrLết ông8YJC x45mta khyASrông dY8dmễ 8YJCgì nhườY8dmng lx45mại lôjqrL đấY8dmt đó.8YJC VẫjqrLn Y8dmcòn ch8YJCưa kịp8YJC n8YJCói gx45mì yASrthì cY8dmó tiếngyASr g8YJCõ cửa.

Mai ThyASri đãx45m Y8dmđem trY8dmà vjqrLào, cẩnyASr Y8dmthận đặY8dmt xuống8YJC bàx45mn tr8YJCước mặtjqrL tx45mừng n8YJCgười. jqrLVĩnh P8YJChong n8YJChân cjqrLơ hội8YJC nói:
– MờiyASr Y8dmchủ tịchjqrL vjqrLà tổng8YJC giá8YJCm đốjqrLc dùnjqrLg trà.

Ông VăyASrn TráyASrc lịyASrch sựY8dm x45mcầm 8YJCly tjqrLrà l8YJCên thưjqrLởng thức.8YJC x45mMùi vịyASr tjqrLrà queyASrn thuộcjqrL xjqrLông l8YJCên mY8dmũi jqrLông. Ôn8YJCg nhìyASrn Vx45mĩnh PhY8dmong cưyASrời nói:

- x45mXem rx45ma quY8dmý c8YJCông x45mty cóyASr điềux45m tx45mra mộyASrt chútjqrL vjqrLề sở8YJC thyASríchc ủyASra tôyASri thyASrì phải.

Nói Y8dmxong Y8dmông ljqrLiền uốngx45m thửyASr jqrLmột nY8dmgụm. VừaY8dm uốnY8dmg yASrxong Y8dmông Y8dmliền đưajqrL 8YJCly t8YJCrà jqrLra nhìx45mn cyASrhăm chú8YJC. jqrLSau đóx45m uốngx45m Y8dmmột hơijqrL cạyASrn lY8dmy rồiY8dm cưx45mời mY8dmột cáY8dmch sảngjqrL jqrLkhoái nhìx45mn VĩjqrLnh PhY8dmong cườijqrL hỏi:

- yASrCó thể8YJC cjqrLho tôyASri gặx45mp ngườ8YJCi phyASra t8YJCrà không?

Vĩnh PhoY8dmng quajqrLy đyASrầu nhìnyASr jqrLMai TY8dmhi hỏi:

- x45mLà x45mcô yASrpha tY8dmrà à.

- Tô8YJCi… –Y8dm x45mMai Th8YJCi 8YJCnét mY8dmặt đầy8YJC 8YJCsợ hải8YJC x45mấp únjqrLg khôngY8dm dám8YJC trả8YJC lời.8YJC Côx45m kx45mhông jqrLbiết tạyASri sY8dmao yASrông V8YJCăn jqrLtrác lyASrại muốjqrLn g8YJCặp 8YJCngười phyASra tY8dmrà, khôngx45m biếtY8dm c8YJCó phảiY8dm jqrLdo tr8YJCà Y8dmcó vấnY8dm đềyASr 8YJChay không.yASr Cx45mô Y8dmvừa syASrợ bịY8dm đuổjqrLi việcx45m jqrLvừa s8YJCợ yASrliên lụyyASr yASrHiểu Đồn8YJCg càjqrLng Y8dmkhông dáyASrm nói.
Vx45mĩnh PjqrLhong nhìnjqrL vx45mẻ ấY8dmp úngx45m yASrcủa MajqrLi yASrThi thY8dmì liềnjqrL uốx45mng thyASrử ljqrLy trjqrLà xyASrem cY8dmó phjqrLải lY8dmà cóY8dm vầY8dmn đềjqrL gY8dmì Y8dmhay khôngY8dm. NjqrLhưng Y8dmkhi cậuY8dm vừaY8dm uố8YJCng yASrvào. Y8dmVị ngọjqrLt yASrthấm yASrngay đầujqrL lưỡjqrLi 8YJClại tx45mhêm mộtyASr chútyASr vị8YJC chx45mua tỏax45m x45mhương th8YJCơm jqrLnhè nhẹyASr cùngyASr với8YJC hươngjqrL hjqrLoa Y8dmhồng khix45mến ngườix45m yASrta sY8dmảng yASrkhoái. 8YJCCậu bx45miết nY8dmgay ngưjqrLời x45mpha t8YJCrà x45mlà ai:

- 8YJCMau rY8dma gọY8dmi cyASrô x45mấy x45mvào đây.

Mai jqrLThi x45mluống cux45mống vjqrLội lY8dmui yASrra ngx45moài. Y8dmVĩnh Phx45mong jqrLnhìn ôY8dmng yASrVăn TrjqrLác nghjqrLi ngại,8YJC rồi8YJC vớyASri yASrtay rY8dmót thyASrêm mộY8dmt tácY8dmh yASrtrà khjqrLác jqrLcho Y8dmông x45mta. ÔY8dmng Vănx45m TY8dmrác kh8YJCông ngầnyASr 8YJCngại cầmx45m ngx45may 8YJCtách tràyASr uống8YJC cạn,x45m rồ8YJCi cườijqrL sản8YJCg khoái:

- Đã8YJC lâuY8dm khx45mông đượyASrc uố8YJCng trảjqrL jqrLnày rồi,yASr cũng8YJC yASrhơn hayASri nămY8dm rjqrLồi. Thật8YJC khôngx45m nY8dmgờ qux45mý côyASrng tyASry lạiyASr Y8dmhiểu rx45mõ kx45mhách 8YJCcủa m8YJCình đếnx45m vậy.

Vĩnh yASrPhong nhìnx45m tY8dmhần thx45mái yASrông Y8dmVăn TjqrLrách nhY8dmư tjqrLhế thìjqrL x45mkinh ngạcx45m lắmyASr, ôyASrng x45mTuấn K8YJChanh x45mthấy vậx45my yASrmới nói:

- Đâ8YJCy làjqrL loạiyASr x45mtrà đặcjqrL biệtjqrL màY8dm lúY8dmc nãyx45m x45mba tjqrLôi njqrLói đến.

- VậyjqrL thì8YJC mờiyASr ngàijqrL uốngY8dm Y8dmthêm tác8YJCh x45mnữa –Y8dm VĩnhjqrL PhjqrLong jqrLcười nóijqrL rồix45m 8YJCra hiệuY8dm cY8dmho KhươnjqrLg Thái.

Khương ThY8dmái hiểujqrL yASrý l8YJCiền x45mrót thY8dmêm x45mmột jqrLtách tràx45m Y8dmnữa. TáchY8dm tràyASr đầu,yASr VĩnjqrLh Phx45mong vì8YJC yASrkhách sájqrLo vàyASr cũyASrng yASrđể bàx45my tY8dmỏ lòn8YJCg yASrhiếu kháchyASr củyASra mình.x45m NhưnY8dmg tác8YJCh thứjqrL 8YJChai, cậY8dmu tuyx45mệt khôyASrng Y8dmthể rótY8dm bởi8YJC vY8dmì cjqrLậu khôx45mng th8YJCể jqrLđể ôY8dmng yASrVăn Trác8YJC c8YJCho yASrrằng cậuY8dm jqrLđang hạx45m mjqrLình x45mtrước ônjqrLg ấy.8YJC jqrLNhư vY8dmậy kx45mhi tyASrhỏa x45mhiệp mới8YJC khx45mông Y8dmbị 8YJCông x45mấy xửyASr ép.

Ông VăyASrn TjqrLrác 8YJCvới 8YJCcon 8YJCmắt lãjqrLo luyệnx45m của8YJC yASrmình cyASrũng Y8dmhiểu x45mrõ x45mý tY8dmứ nà8YJCy. Ô8YJCng nheyASro nh8YJCeo yASrmắt 8YJCnhìn Y8dmVĩnh PhongyASr:” jqrLThằng nhóc8YJC nx45mày x45mxem 8YJCra rấjqrLt cyASró 8YJCbản lĩnh”

- Cốc…cốcjqrL …

Cánh yASrcửa myASrở rajqrL, HiểuyASr ĐồngY8dm bướcx45m vàoyASr. ĐậpjqrL vào8YJC mặt8YJC cY8dmủa yASrcô Y8dmlà gươngx45m mặtY8dm củayASr Vĩnx45mh PhonjqrLg, cậujqrL đax45mng x45mmở tY8dmo x45mmắt n8YJChìn c8YJCô, Y8dmkhóe miệngx45m khyASrẽ x45mmĩm cY8dmười. 8YJCCậu quY8dmay sx45mang yASrnhìn ôngY8dm VyASrăn TrácyASr nói:

- CôyASr 8YJCấy jqrLchính x45mlà yASrngười đãY8dm phY8dma trà.

Sau đó8YJC rấ8YJCt 8YJCtự nhiêjqrLn cậyASru đứx45mng dậY8dmy jqrLkéo HiểyASru ĐồnY8dmg vàojqrL 8YJCsát ngườix45m mìnhjqrL tỏY8dm yASrvẻ âujqrL yếm.yASr HàY8dmnh độyASrng củayASr x45mcậu khix45mến tất8YJC x45mcả mọi8YJC người8YJC đY8dmều sử8YJCng x45msốt. Nga8YJCy Y8dmcả Hiể8YJCu Đồng8YJC cũn8YJCg x45mbị kinx45mh ngạjqrLc trừnx45mg mắyASrt nhx45mìn x45mcậu nx45mgỡ ngàng.
Chỉ c8YJCó x45mông 8YJCVăn TrácY8dm nY8dmgồi nhìnyASr thấyyASr Y8dmthì cyASrười vang:

- HyASraha…lúc jqrLnãy tY8dma đãY8dm x45mnói 8YJClà cảmjqrL 8YJCthấy cậux45m jqrLrất quenx45m. QyASruả nyASrhiên làjqrL khô8YJCng Y8dmsai mà.

Hiểu Đồngx45m nY8dmghe x45mtiếng q8YJCuen qjqrLuen jqrLthì liềnx45m qjqrLuay đầY8dmu jqrLlại nhìn,x45m t8YJChấy ô8YJCng VăyASrn Y8dmTrác đan8YJCg 8YJCnhìn mìn8YJCh c8YJCười Y8dmthì kix45mnh njqrLgạc kêY8dmu lên:

- Ông…

- 8YJCHiểu Đồx45mng! Cx45mon byASré nyASrày yASrcòn nhớ8YJC ônY8dmg sY8dmao? –yASr ÔngyASr 8YJCVăn TráY8dmc cườyASri 8YJCvui vẻjqrL n8YJCữa nhY8dmư trx45mách móc.

- CoY8dmn Y8dmrất nhớ8YJC ôngx45m –8YJC x45mHiểu 8YJCĐồng cx45mười yASrhối lỗi.

- Y8dmÔng đãx45m tìmY8dm chá8YJCu mấyx45m chục8YJC lầjqrLn nhưnY8dmg kx45mhông thấy.8YJC SajqrLo cY8dmháu độtx45m ngộtyASr nghyASrỉ làmY8dm thế,Y8dm làmjqrL ôY8dmng thè8YJCm uốngjqrL jqrLtrà yASrmà chjqrLẳng 8YJCcó ayASri pyASrha cx45mho ujqrLống. yASrChẳng 8YJCai p8YJCha hợpjqrL ý8YJC x45mông cả.

Hiểu Đ8YJCồng cũngx45m khô8YJCng yASrbiết nêx45mn x45mnói jqrLgì, Y8dmcô cúix45m yASrđầu cjqrLười nhẹ.Y8dm SY8dmau x45mđó, cô8YJC bắt8YJC Y8dmđầu Y8dmý thứcx45m đượcjqrL rằnyASrg mìnY8dmh đyASrang b8YJCị jqrLVĩnh x45mPhong yASrôm chặt,Y8dm th8YJCì jqrLcảm Y8dmthấy xấx45mu hyASrổ x45mđi nY8dmhích ngườiY8dm rY8dma yASrxa tyASrhì Y8dmnào n8YJCgờ càngjqrL yASrbị yASrVĩnh Phon8YJCg ô8YJCm chặtyASr jqrLvà kéox45m cô8YJC Y8dmcùng ngồiY8dm xuốx45mng. HiểyASru Y8dmĐồng bấx45mt đắcjqrL dĩ8YJC phyASrải ngồix45m x45mxuống cyASrùng cậu.

Sau Y8dmkhi đ8YJCã x45mgiữ 8YJCHiểu ĐồngyASr yênx45m jqrLphận 8YJCtrong Y8dmtay mì8YJCnh x45mthì VjqrLĩnh 8YJCPhong cườix45m l8YJCàm Y8dmra vẻY8dm ngạcY8dm nhiê8YJCn nói:

- ThìY8dm Y8dmra 8YJCông x45mquen bijqrLết vớiyASr ngườ8YJCi Y8dmyêu củx45ma cháu.

Lại thêmx45m mộjqrLt lY8dmần nyASrữa, tấ8YJCt cảx45m mjqrLọi x45mngười t8YJCrong phjqrLòng bY8dmị kinx45mh ngạx45mc tộY8dmt đyASrộ, 8YJCHiểu Y8dmĐồng thx45mì cảY8dmm tyASrhấy toàn8YJC 8YJCthân r8YJCun lyASrên đY8dmầy xY8dmúc cả8YJCm 8YJCkhi VĩjqrLnh PhonY8dmg gi8YJCới thiệujqrL côx45m làx45m 8YJCngười y8YJCêu jqrLcủa Y8dmcậu cônjqrLg khyASrai tyASrrước mặtY8dm mọiY8dm người.

- HajqrLi đY8dmứa jqrLtrẻ nàyyASr Y8dmquả thyASrật rấtjqrL x45mxứng đô8YJCi phảjqrLi không?x45m –jqrL 8YJCÔng VyASrăn Trácx45m cườiY8dm quayASry syASrang cx45mon trajqrLi hỏi.

- Dạ,x45m đúyASrng vậyx45m x45m– ÔnY8dmg TuấnjqrL yASrKhanh x45mgật đầux45m cười.

- yASrXem raY8dm, chjqrLúng tyASra rấ8YJCt jqrLcó duyASryên vớiyASr nhajqrLu yASr– VĩnhY8dm PhoY8dmng cY8dmhớp lấx45my cơjqrL hội8YJC njqrLày liềnY8dm đềjqrL rjqrLa yY8dmêu cầuyASr –Y8dm ChủjqrL tịyASrch, mx45mong ngà8YJCi su8YJCy nghjqrLĩ lY8dmại 8YJCđề nghịx45m củY8dma jqrLchúng Y8dmtôi. ChúngjqrL tyASrôi s8YJCẽ thx45mu m8YJCua 8YJClại vyASrới 8YJCgiá yASrcao, tuyệx45mt đốiY8dm khx45mông để8YJC ngài8YJC ch8YJCủ tịchjqrL bịx45m l8YJCỗ đâu.

- V8YJCề v8YJCấn jqrLđề x45mnày thx45mật kx45mhó 8YJCtrả lờijqrL –x45m ÔngY8dm VyASrăn TrácY8dmh giảY8dm vjqrLờ Y8dmra chijqrLều suyASry nghĩ.

- NgàyASri cY8dmhủ tY8dmịch theY8dmo yASrtôi đượcY8dm biếjqrLt x45mcác x45mngài yASrmua 8YJClô đấtjqrL đóY8dm x45mcũng yASrchẳng Y8dmđể làmx45m g8YJCì cả,x45m vậyyASr sx45mao khônyASrg nhượngY8dm lyASrại jqrLcho chún8YJCg tôi.

- Cậux45m cũx45mng biếtY8dm chí8YJCnh phủjqrL đangjqrL rx45ma dY8dmự án8YJC xâ8YJCy dựx45mng đôx45m thịx45m 8YJCmới ởyASr x45mlô đyASrất đó.x45m Bâ8YJCy gi8YJCờ cóx45m lẽjqrL chú8YJCng x45mtôi kyASrhông sY8dmử x45mdụng lô8YJC đất8YJC x45mđó, nhưngx45m sax45mu jqrLnày biếY8dmt đâuyASr cóx45m jqrLlúc lạiyASr cần.

- Nh8YJCưng Y8dmtheo tôijqrL đưyASrợc biếtx45m jqrLthì h8YJCình nhưx45m toY8dmàn bộY8dm 8YJCvốn đY8dmầu 8YJCtư củax45m cáyASrc 8YJCvị đang8YJC đổyASr vàyASro kếY8dm hyASroạch jqrLđầu 8YJCtư ởjqrL mỹ.jqrL Y8dmCó lẽjqrL cY8dmòn khx45má lâu8YJC yASrmới 8YJCcó yASrthể tiếnyASr hànY8dmh dự8YJC áY8dmn tiếY8dmp thejqrLo. Vx45mậy thìjqrL x45mlô x45mđất đóY8dm bỏyASr hoanY8dmg rất8YJC phí.8YJC NếuY8dm côngY8dm tjqrLy chị8YJCu n8YJChượng lạiyASr cx45mho jqrLcông tx45my tôiY8dm thyASrì sx45mau nàx45my jqrLcông yASrty củ8YJCa ngàjqrLi muốn8YJC tiếnx45m h8YJCành kếx45m hoạch8YJC khá8YJCc, cônx45mg jqrLty yASrtôi sjqrLẽ yASrhỗ trợ8YJC c8YJCho các8YJC Y8dmngài lyASrô đấtjqrL kx45mhác. BảyASro đảmjqrL 8YJCkhông tY8dmhua Y8dmgì x45mlô đấtjqrL này.

- CậuY8dm thjqrLật làyASr ngườyASri maY8dmu lẹjqrL –x45m 8YJCÔng VăjqrLn trác8YJC cười8YJC njqrLói, xonjqrLg yASrquay lạiyASr nY8dmhìn HiểY8dmu ĐjqrLồng nóyASri –Y8dm TôyASri x45mxem Hix45mểu ĐyASrồng như8YJC Y8dmcháu x45mgái 8YJCcủa mìnhjqrL chyASro nx45mên tôyASri yASrmong cậyASru đốiyASr xửx45m tốtY8dm vớ8YJCi Y8dmcon yASrbé. Chuyệnx45m hợp8YJC táyASrc Y8dmtôi 8YJCsẽ sjqrLuy ng8YJChĩ lY8dmại xemyASr. NhưY8dmng tro8YJCng thờijqrL giax45mn đóyASr yASrmong cậu8YJC x45mcho yASrtôi jqrLmượn Hiểx45mu Đồngx45m ít8YJC hx45môm. Lâux45m x45mrồi khôngY8dm đượyASrc uốx45mng 8YJCtrà x45mdo coyASrn x45mbé jqrLpha, x45mtôi cũngyASr muốjqrLn jqrLcùng cojqrLn béjqrL hànyASr huyênY8dm tâx45mm sự.

- Được!yASr LúY8dmc Y8dmnào ngàiyASr rảx45mnh jqrLrỗi cứx45m gọiY8dm HjqrLiểu Đồx45mng đến8YJC chơi.

Vĩnh PhoY8dmng trjqrLả lờjqrLi x8YJCong liềnyASr x45mquay q8YJCua HiểujqrL x45mĐồng, dùnx45mg tajqrLy vịnyASrh yASrcằm cjqrLủa x45mHiểu ĐồnyASrg 8YJCxoay mjqrLặt cjqrLô lạix45m nhyASrìn âyASru yếmjqrL t8YJCình tứ8YJC nói:

- yASrEm yêyASru, eY8dmm thấy8YJC yASrvậy đưjqrLợc không?

Hiểu Đồngx45m khô8YJCng biết8YJC tạiY8dm 8YJCsao VĩyASrnh PhonjqrLg lx45mại lx45màm vậY8dmy, yASrnhưng trướcyASr mặjqrLt ôngjqrL Vx45măn Trác,8YJC cjqrLô jqrLkhông tiệY8dmn hY8dmỏi cũnY8dmg khônY8dmg 8YJCdám Y8dmbày tjqrLỏ gjqrLì c8YJCả đàyASrng ngx45moan nyASrgoãn gậx45mt 8YJCđầu, còn8YJC phốx45mi hợpyASr Y8dmcùng cậuY8dm mY8dmĩm cườijqrL nhx45mìn nhau.

Ông yASrVăn Tráx45mc nhìn8YJC jqrLhai đứjqrLa tryASrẻ thìjqrL khẽjqrL cườiY8dm đứngjqrL dậy:

- ĐượcyASr, 8YJChai tuầnY8dm sajqrLu x45mtôi sẽx45m jqrLtrả lờ8YJCi cY8dmho cậu.

- H8YJCy vyASrọng đượcyASr nhyASrận sựyASr đồnx45mg 8YJCý cY8dmủa 8YJCngài –8YJC VĩnjqrLh PjqrLhong cũnjqrLg đứngx45m dậjqrLy chào,8YJC t8YJCay vẫnY8dm x45môm chặY8dmt 8YJCeo HiểuyASr x45mĐồng khôx45mng rời.

Khi ôyASrng VyASrăn TrY8dmác v8YJCừa x45mđi Y8dmra ngoàijqrL jqrL. BàY8dmn Y8dmtay Y8dmđặt ljqrLên ex45mo cyASrủa HiểyASru yASrĐồng buônx45mg thỏng8YJC x45mxuống, gưx45mơng mặY8dmt dịujqrL Y8dmdàng lúcY8dm n8YJCãy lậjqrLp tứcyASr jqrLtrở x45mlại lạY8dmnh bjqrLăng. CậuyASr quajqrLy yASrlại nójqrLi x45mnhư 8YJCra lệnh:

- Mọix45m ngườiY8dm 8YJCnghe đây,Y8dm chuyệjqrLn nY8dmày Y8dmchỉ x45mlà x45mvì cônyASrg jqrLty thx45môi. C8YJCho nênjqrL tyASrôi khô8YJCng x45mhi vọngjqrL mọjqrLi n8YJCgười Y8dmđồn đại8YJC l8YJCung tjqrLung x45mra bY8dmên ngoàiyASr, x45mảnh yASrhưởng đếnx45m côngx45m t8YJCy. C8YJCó biếtyASr chưa.

- ChúyASrng Y8dmtôi biếyASrt rồiyASr phó8YJC tổx45mng –yASr x45mTất cả8YJC mọY8dmi người8YJC Y8dmđồng loY8dmạt nói.

- MọiyASr ngườiY8dm rjqrLa ngoY8dmài 8YJCđi –yASr VĩnhY8dm x45mPhong jqrLnhẹ n8YJChàng nói.

Tất cảyASr 8YJCmọi người8YJC đềY8dmu lầnY8dm lưyASrợt r8YJCa ngoàx45mi. Hiểx45mu Y8dmĐồng cũyASrng địnx45mh jqrLra cùnjqrLg yASrnhưng VĩnY8dmh PhonyASrg đãjqrL x45mgọi lại:

- yASrCô Y8dmở lại,Y8dm tôijqrL jqrLcó chuyện8YJC mx45muốn nóiY8dm vớijqrL cô.

***

Tất cx45mả x45mmọi ngY8dmười 8YJCnhìn hyASrai ngườjqrLi myASrột cáx45mi rồjqrLi nhanjqrLh chóngyASr biếnyASr 8YJCđi. 8YJCHiểu ĐồngY8dm đứn8YJCg yênjqrL tạx45mi cjqrLhỗ cY8dmhờ mọ8YJCi ngY8dmười ryASra hếtjqrL yASrcô mớix45m xoayASry 8YJCngười về8YJC Y8dmphía VĩnY8dmh PhongY8dm. Nx45mhưng jqrLVĩnh Phonx45mg x45mxoay ljqrLưng x45mlại p8YJChía cô,jqrL iY8dmm lặngyASr khôyASrng jqrLnói gì.8YJC HiY8dmểu Đồngx45m c8YJCũng khôx45mng thjqrLúc giục,Y8dm cô8YJC yASrcũng jqrLim lặngx45m yASrchờ yASrđợi. NhưnY8dmg khôyASrng gjqrLian Y8dmxung yASrquanh nhưjqrL bajqrLo trùmjqrL Y8dmlấy yASrhọ đếnx45m nghẹtx45m thở.Y8dm DườngyASr nhY8dmư chỉjqrL cx45mòn lY8dmại tiếngx45m t8YJCim đập.

Khi x45mVĩnh Ph8YJCong khẽjqrL xo8YJCay nyASrgười lại,8YJC dyASrường n8YJChư án8YJCh x45msáng saY8dmu lưn8YJCg 8YJCcậu tỏayASr x45mra hajqrLi bên.

- CjqrLó biếtjqrL vìx45m s8YJCao jqrLtôi x45mgiữ jqrLcô ởyASr lạijqrL không?

- x45mBiết Y8dm– Hiểx45mu ĐồngjqrL 8YJCcắn nhẹ8YJC môx45mi rồjqrLi bậtjqrL ra.

- Tốt,x45m hyASry vọngY8dm t8YJCrong yASrhai tuầnyASr n8YJCày jqrLcô vàY8dm tôiY8dm yASrsẽ hợpyASr tácY8dm tjqrLốt yASrvới nhayASru jqrL– Vĩnh8YJC P8YJChong kjqrLhẽ gật8YJC đx45mầu jqrLhài lòng.

- Tại8YJC sjqrLao? –jqrL HiểjqrLu ĐồnjqrLg cY8dmuối x45mcùng cũnyASrg yASrlên tiếyASrng Y8dmhỏi x45mra n8YJChững đijqrLều giY8dmấu kín8YJC nãx45my giờ.

- Vìx45m côx45m chínhx45m là8YJC bànY8dm đạjqrLp củajqrL tx45môi đểjqrL tiếpjqrL cập8YJC ch8YJCủ tịcyASrh VăjqrLn x45mTrác –yASr VĩnY8dmh Y8dmPhong trảyASr lờiY8dm thẳnx45mg tjqrLhừng, vẻY8dm mặt8YJC kjqrLhông chúyASrt th8YJCay x45mđổi, Y8dmdường nhưx45m jqrLtrong yASrlòng kx45mhông c8YJCó x45mchút cảmyASr gi8YJCác gì.

“ x45mBàn đạp”yASr –yASr HiyASrểu Đồng8YJC Y8dmcay đắx45mng ngh8YJCĩ. TrY8dmong lònY8dmg cậyASru cô8YJC chỉ8YJC lY8dmà bànyASr đạp8YJC kjqrLhông hơnY8dm khjqrLông kém8YJC. LúyASrc trước,yASr jqrLHiểu ĐồngY8dm Y8dmtừng kjqrLể cx45mho Vĩnx45mh P8YJChong 8YJCnghe vềyASr ôx45mng Vx45măn Trác,Y8dm chỉjqrL làx45m lyASrúc jqrLđó 8YJChai jqrLngười đềujqrL x45mkhông biếY8dmt ônyASrg tY8dma Y8dmchính ljqrLà chủyASr tịchyASr tậpjqrL đojqrLàn VĩnyASrh PhyASrát. LY8dmúc jqrLVĩnh yASrPhong tự8YJC jqrLnhiên tỏY8dm jqrLra tjqrLhân yASrmật vớiyASr cô,jqrL HiểujqrL x45mĐồng yASrđã jqrLđoán rax45m, yASrVĩnh Phox45mng muốnjqrL gY8dmiả 8YJCvờ đx45mể ônY8dmg VănY8dm TráY8dmc vY8dmui jqrLvẻ đx45mồng ýx45m đY8dmiều kiệyASrn Y8dmcủa cậu.yASr NhưngjqrL cx45mô kjqrLhông ngY8dmờ cậuyASr lY8dmại nó8YJCi tx45mhẳng rjqrLa cyASrô chỉx45m yASrlà Y8dmcái bànx45m đạpY8dm. x45mTim cY8dmảm thấjqrLy 8YJCrất yASrđau, jqrLcô muốY8dmn kìyASrm nénjqrL njqrLỗi đ8YJCau lại,jqrL 8YJCkhông m8YJCuốn Y8dmcho VĩnhjqrL x45mPhong Y8dmphát giá8YJCc ryASra yASrcõi lòY8dmng đ8YJCau đớnx45m củayASr côyASr Y8dmnhưng m8YJCà nỗiY8dm đ8YJCau ậx45mp đếx45mn qjqrLua nhan8YJCh khiếY8dmn Y8dmcô khôjqrLng t8YJChể kìmyASr lạjqrLi. Nétx45m đY8dmau buồnyASr thểY8dm hix45mện rõY8dm tr8YJCên yASrnét mặtyASr x45mvà đôi8YJC mắt,x45m chỉx45m jqrLlà Y8dmcuối cùngyASr côx45m khônY8dmg Y8dmrơi nướY8dmc mắt.

- Tôi8YJC khjqrLông đồjqrLng yASrý –jqrL 8YJCHiểu Đồng8YJC chx45mợt bY8dmuông nhẹjqrL myASrột câu.

Vĩnh P8YJChong l8YJCiền giươngjqrL đôix45m Y8dmmắt béjqrLn yASrnhọn nhìnjqrL Hiểux45m Đồng.yASr CậjqrLu yASrhừ nhẹx45m mộyASrt cáiY8dm rồix45m nói:

- Chẳng8YJC pY8dmhải c8YJCô jqrLnói côjqrL làyASr ngưyASrời gx45miúp x45mviệc cjqrLủa tôix45m hY8dmay sayASro. CjqrLô vẫx45mn cònjqrL gi8YJCữ tyASriền x45mcủa tyASrôi mà.jqrL Vậyx45m tyASrhì chjqrLỉ Y8dmcần côyASr x45mđồng ýyASr x45mthì sY8dmau k8YJChi 8YJCxong x45mtôi sẽx45m xójqrLa jqrLhết nợyASr nần8YJC ch8YJCo cô.

- TiềyASrn củajqrL an8YJCh tôijqrL không8YJC hềx45m sàix45m đế8YJCn mộY8dmt đồnjqrLg. Tôi8YJC sẽ8YJC trY8dmả lại8YJC chY8dmo jqrLanh –8YJC HiểujqrL ĐyASrồng chỉ8YJC cònY8dm cY8dmách giữY8dm lạijqrL 8YJCcho mìnhx45m Y8dmchút lòjqrLng tx45mự trọnx45mg yASrmà thôi.

- TôY8dmi Y8dmkhông x45mcần c8YJCô tjqrLrả lạiY8dm Y8dm– V8YJCĩnh Y8dmPhong lyASriếc nhìnx45m cx45mô nói8YJC –Y8dm CyASrô qu8YJCên rằjqrLng tronY8dmg hợpjqrL đồng8YJC côx45m đãx45m nóix45m s8YJCẽ làmjqrL bấtY8dm cứY8dm Y8dmviệc gìyASr t8YJCôi yêyASru c8YJCầu sao.

Hiểu Đồ8YJCng ngx45mhe Vĩnx45mh PY8dmhong nóx45mi thìY8dm th8YJCất thầnx45m, cY8dmô jqrLkhông n8YJCgờ VyASrĩnh Y8dmPhong Y8dmvẫn còx45mn giữyASr tờjqrL 8YJChợp đồngjqrL đó.jqrL LúcY8dm Vx45mĩnh PhonyASrg đưjqrLa thjqrLẻ chY8dmo cô,x45m HiểuY8dm ĐồngyASr khjqrLông n8YJChận, cY8dmho nêjqrLn tronjqrLg Y8dmlúc yASrvui đùx45ma jqrLcô mjqrLới Y8dmnói, 8YJCnếu muốyASrn x45mcô nhậ8YJCn 8YJCthì phảx45mi yASrlàm yASrhợp đồn8YJCg rjqrLõ ràng.jqrL ĐjqrLó làx45m hợp8YJC đồngyASr thuê8YJC ngườijqrL giúp8YJC việc.Y8dm TyASrrong hợpyASr đồyASrng Vĩnx45mh Phox45mng c8YJCố ýx45m thê8YJCm vàY8dmo cjqrLâu: “x45m BY8dmên x45mB x45mnhất địyASrnh phảiY8dm làmY8dm th8YJCeo bấx45mt cứx45m yêyASru cầx45mu nx45mào c8YJCủa bênY8dm A”Y8dm. Lúc8YJC đx45mó, HjqrLiểu ĐồngY8dm njqrLghĩ cx45mả đyASrời cY8dmô myASruốn ởY8dm bênx45m x45mcạnh Vĩnx45mh PjqrLhong, yASrvới 8YJClại lúcjqrL đ8YJCó cảyASr hax45mi hạnx45mh phY8dmúc byASrên nhjqrLau, tờx45m hY8dmợp đồngx45m đóx45m chỉ8YJC làY8dm nhấtyASr thờiyASr đ8YJCùa vuix45m. yASrKhông ngY8dmờ cyASrậu lạjqrLi dùnyASrg jqrLnó x45mvào vyASriệc ép8YJC bjqrLuộc cô.

Vĩnh P8YJChong c8YJCũng 8YJCkhông ngờjqrL cyASrậu lạix45m dùng8YJC 8YJCđiều jqrLkhoản đóyASr đjqrLể éjqrLp côY8dm nhY8dmận lời.yASr yASrChỉ làx45m 8YJClúc Hi8YJCểu ĐồnY8dmg 8YJCnhắc đếnyASr s8YJCố x45mtiền đóY8dm, VyASrĩnh PY8dmhong đ8YJCã lyASrôi tờ8YJC hợpyASr Y8dmđồng 8YJCra đọcY8dm lx45mại, cjqrLhỉ đểx45m ôY8dmn ljqrLại nY8dmhững x45mhồi ứcx45m yASrđẹp ngx45mày xưax45m jqrLmà x45mthôi. x45mNào ngyASrờ Y8dmlại x45mvận djqrLụng nhữnjqrLg điyASrều khoảnjqrL đó8YJC bây8YJC giờ.

- yASrAnh Y8dm….- HyASriểu ĐồngjqrL c8YJChỉ thốtjqrL lêx45mn đưjqrLợc jqrLmột lờix45m rồijqrL ix45mm bặt.

- VyASrới lại,yASr côY8dm 8YJClà ngườx45mi củaY8dm yASrcông jqrLty, cô8YJC phảijqrL cx45mó jqrLtrách nhiệyASrm giúY8dmp đỡjqrL yASrcông yASrty trox45mng lúyASrc k8YJChó kx45mhăn –jqrL x45mVĩnh 8YJCPhong syASrắc lạnY8dmh Y8dmnói yASrvới HiểyASru ĐồngyASr, sY8dmau đóyASr nhjqrLìn 8YJCcô mộjqrLt yASrcái kì8YJCm nY8dmén mx45mới nóY8dmi tx45miếp –jqrL ĐiềujqrL njqrLày cũ8YJCng lyASrà làx45mm vì8YJC VĩnhyASr x45mThành. x45mAnh yASrấy ljqrLà tổnyASrg giámx45m đốc8YJC củayASr cônjqrLg t8YJCy. Nếu8YJC x45mcó bềY8dm gY8dmì thìjqrL ayASrnh ấyyASr 8YJClà ngườiY8dm chịx45mu trájqrLch nhiệ8YJCm nhiềx45mu nhất.

Vĩnh x45mPhong nhắcY8dm đếY8dmn VĩnjqrLh Y8dmThành lY8dmàm Hi8YJCểu 8YJCĐồng yASrtỉnh rajqrL, Y8dmcô Y8dmđã yASrquên Y8dmmất Y8dmrằng mìnhx45m đãY8dm nguey65x45mn cY8dmả đờijqrL c8YJChăm Y8dmsóc Vx45mĩnh ThànhjqrL. Y8dmCô nhìnx45m Vx45mĩnh Phonx45mg 8YJCkiên 8YJCquyết nói:

- NếuyASr lyASrà vx45mì 8YJCVĩnh Thành8YJC thx45mì Y8dmtôi đồngjqrL ý.

Vĩnh PhonY8dmg x45mnghe HyASriểu ĐồngY8dm đjqrLồng ýx45m thyASrì cườjqrLi nhạt.

- KhôngyASr cY8dmó cY8dmhuyện gì8YJC nữax45m đyASrúng không?x45m VậyASry tôijqrL x45mđi Y8dmra ngoàiY8dm đyASrây –8YJC Nóix45m xoyASrng 8YJCHiểu Đồnx45mg lập8YJC tx45mức đY8dmi ra.

Vĩnh Px45mhong cunY8dmg yASrtay x45mđấm mY8dmạnh x8YJCuống mjqrLặt 8YJCbàn. BàyASrn tx45may lầnY8dm tr8YJCước đấm8YJC vx45mào tườnY8dmg, naY8dmy lạiyASr ti8YJCếp tụcY8dm chả8YJCy Y8dmmáy jqrLđến 8YJCtê dại.
CyASrác 8YJCtờ yASrbáo đanjqrLg jqrLxôn xx45mao vềyASr việcyASr nữyASr min8YJCh Y8dmtinh AnjqrLh KỳyASr yASrvừa mớx45mi yASrvề n8YJCước x45mđã thaY8dmm giyASra hx45moạt đ8YJCộng t8YJCừ 8YJCthiện Y8dmrất n8YJChiều. RấyASrt nhiề8YJCu nơiY8dm đượcx45m yASrcô đx45mến thămx45m quyASrà jqrLtrao quàx45m cũngyASr nhx45mư Y8dmtài tx45mrợ. MặjqrLt khyASrác, AyASrnh Kỳx45m cũnY8dmg lyASrà cyASron gjqrLái 8YJCduy nhx45mất củx45ma mộtjqrL cx45mông tjqrLy lớnyASr bêx45mn m8YJCỹ Y8dmcho nênyASr Y8dmdưới sựY8dm hỗx45m tryASrợ vàyASr x45mtài jqrLtrợ củayASr yASrcông Y8dmty đyASró. NhữnyASrg tyASrrại trẻx45m mồyASr cY8dmôi được8YJC tăx45mng cườ8YJCng tjqrLhêm nhữngx45m tranyASrg thiếtjqrL bịyASr tyASrốt hơjqrLn, hiệnx45m đạ8YJCi x45mhơn. MọyASri hyASrành độngyASr của8YJC jqrLcô x45mtừ kh8YJCi trY8dmở jqrLvề Y8dmrất đưx45mợc ngườiyASr dânjqrL x45mủng hộx45m. Da8YJCnh tyASriếng củayASr côyASr yASrở trx45mong nx45mước chY8dmẳng x45mmấy c8YJChốc jqrLtrở nêY8dmn cjqrLao. CjqrLhẳng nhữngyASr vậy,x45m chínhyASr pyASrhủ cò8YJCn traY8dmo tặngx45m bằng8YJC khx45men côngY8dm dâ8YJCn vìY8dm tổx45m quyASrốc chY8dmo cjqrLô 8YJC( hổngx45m biết8YJC jqrLcó 8YJCcái bằ8YJCng nx45mày 8YJCkhông nữayASr –x45m jqrLtất cảjqrL chỉx45m lY8dmà yASrtrí tjqrLưởng tượng8YJC củaY8dm 8YJCcon njqrLhỏ tY8dmác giY8dmả màY8dm thôijqrL jqrL) Y8dm. Y8dmCho nyASrên Y8dmtivi v8YJCà báyASro chjqrLí ngàyjqrL x45mnào cũnjqrLg đăngyASr jqrLtải hìnyASrh jqrLảnh cyASrô x45mđang là8YJCm yASrtừ thiện.

Rất 8YJCnhiều buổY8dmi x45mtiệc lớY8dmn đềujqrL mY8dmời bằngyASr đY8dmược côx45m Y8dmđến x45mtham Y8dmdự. x45mCho jqrLnên A8YJCnh KjqrLỳ 8YJCvô cjqrLùng byASrận ryASrộn. CujqrLối cùnx45mg cyASrô quyếtx45m 8YJCđịnh trốnx45m k8YJChỏi x45mmột bữx45ma tiệcyASr đểx45m đY8dmến njqrLhà jqrLVĩnh Phx45mong. QuY8dmả nh8YJCư cô8YJC địnhyASr li8YJCệu, Vĩnhx45m Px45mhong mởjqrL cửyASra chjqrLo côx45m với8YJC vẻ8YJC mặtyASr khyASró chịu.

- 8YJCAnh đã8YJC bY8dmảo 8YJCem đừngjqrL tjqrLùy tiệnY8dm đếnjqrL x45mđây mà.

- MấyASry ngàyx45m Y8dmnay 8YJCem mệt8YJC x45mmuốn chết,x45m hY8dmôm nY8dmay tjqrLrốn đếnyASr nhà8YJC ayASrnh đểx45m đượyASrc nghỉyASr ngơi,jqrL 8YJCanh kjqrLhông yASrthể tiế8YJCp jqrLđón ejqrLm yASrmột cjqrLhút 8YJCà –x45m yASrAnh KyASrỳ nY8dmũng nịuyASr nhY8dmào đếY8dmn ômY8dm cyASrhặt VĩyASrnh PhonY8dmg nói.

Vĩnh PjqrLhong bjqrLực bộjqrLi Y8dmxô cjqrLô jqrLra khx45mỏi ngưY8dmời 8YJCmình, mắtY8dm khẽ8YJC lưjqrLớt nhìY8dmn đx45mồng hồx45m trênyASr tường,x45m vẫx45mn chưY8dma tới8YJC 8YJCgiờ, cậuY8dm bỗ8YJCng tx45mhấy nyASrhẹ nhỏm8YJC tronx45mg lòng.

- EY8dmm yASrđừng Y8dmcó yASrnhư vậyASry n8YJCữa, yASrphải biết8YJC yASrgiữ Y8dmhình tượnjqrLg củaY8dm mình8YJC chứ.yASr Y8dmĐể nY8dmgười 8YJCta nhjqrLìn thấyY8dm tx45mhì saY8dmo? –Y8dm Vĩx45mnh PhojqrLng yASrkhó cY8dmhịu c8YJCằn nhằn.

- Để8YJC n8YJCgười tx45ma thấy8YJC x45mthì sY8dmao. Thấ8YJCy 8YJCthì càY8dmng tốt.yASr D8YJCù 8YJCgì ex45mm cũngyASr công8YJC khax45mi 8YJCtheo đuổ8YJCi ax45mnh tY8dmrước bájqrLo đ8YJCài rồjqrLi cyASròn yASrgì –jqrL 8YJCAnh KỳY8dm cưjqrLời cườix45m trảjqrL lời.

Vĩnh PhoyASrng bất8YJC 8YJClực đànx45mh nói:

- Và8YJCo nhàyASr nx45mgồi đi.

Anh KjqrLỳ cY8dmười h8YJCì jqrLhì yASrtheo VjqrLĩnh PyASrhong vào8YJC njqrLhà. HômyASr n8YJCay 8YJCVĩnh PyASrhong 8YJCtham dựjqrL mộx45mt bữaY8dm tiệc,jqrL tiệc8YJC xon8YJCg cậux45m cảx45mm x45mthấy dx45mạ dàyx45m kjqrLhá đjqrLau nêY8dmn vY8dmề thẳng8YJC x45mnhà m8YJCà khôngx45m đếnY8dm cjqrLông tyx45m. Cậux45m cứyASr thếyASr njqrLgồi jqrLvào ghếY8dm xex45mm tx45mivi x45mđể mx45mặc AY8dmnh KỳjqrL muốn8YJC x45mlàm gyASrì tx45mhì lyASràm. 8YJCAnh KỳjqrL cũ8YJCng ngoax45mn ngoyASrãn ngồi8YJC yASrxem tY8dmivi, tY8dmhỉnh thY8dmoảng x45mngọ nguậyx45m chjqrLọc pyASrhá VĩnhY8dm Phon8YJCg. VĩnjqrLh Ph8YJCong tjqrLuy gix45mả v8YJCờ bY8dmình jqrLthản x45mxem jqrLtivi nhưngx45m mắtY8dm cứx45m 8YJCliếc yASrnhìn đồngyASr hồ.jqrL Vĩx45mnh Pho8YJCng khôn8YJCg bi8YJCết hY8dmành độngx45m 8YJCnày củx45ma cậujqrL đãx45m jqrLbị Ax45mnh KỳY8dm jqrLđể ý8YJC. Cuối8YJC cùY8dmng x45mđồng hồjqrL cũ8YJCng x45msắp đếx45mn gyASriờ, cậyASru vx45mội đứjqrLng dậyyASr đuổijqrL AyASrnh Kỳ8YJC về.

- EyASrm kx45mhông mux45mốn vềx45m –yASr yASrAnh Y8dmKỳ jqrLgiở giọnY8dmg nh8YJCõng nhẽo.

- KhôngyASr được,Y8dm trễx45m x45mrồi 8YJCem vyASrề điY8dm x45m– VĩnhyASr PhoY8dmng kiênyASr quyế8YJCt xuY8dma đuổi.

- Trễx45m t8YJChì cx45mó sayASro Y8dmđâu, x45mem x45mngủ ljqrLại ở8YJC Y8dmđây –8YJC A8YJCnh Kỳx45m jqrLđề nghị.

- ỞY8dm 8YJCđây jqrLem njqrLgủ khônx45mg qY8dmuen đâuY8dm –yASr x45mVĩnh PhjqrLong tY8dmừ chối.

Cả yASrhai giằngY8dm Y8dmco 8YJCmột jqrLhồi, cuốix45m cùnyASrg AnyASrh KjqrLỳ yASrcũng đ8YJCành phảix45m yASrchịu thjqrLua, yASrcô nói:

- jqrLVậy anyASrh pyASrhải hôx45mn eY8dmm mộtY8dm cái,jqrL hôY8dmn x8YJCong jqrLem sẽjqrL rY8dma vềY8dm –x45m Y8dmAnh jqrLKỳ cyASrười gjqrLian ryASra điềuY8dm kiện.

Vĩnh PhojqrLng lạY8dmi nhìn8YJC đồx45mng Y8dmhồ, vẫn8YJC cjqrLòn sớm8YJC. 8YJCNhưng cậx45mu khônY8dmg muốn8YJC A8YJCnh Kx45mỳ 8YJCrầy Y8dmrà ởjqrL lạjqrLi, nêY8dmn đồngY8dm ýY8dm. CậuyASr x45mcúi mặt8YJC địjqrLnh h8YJCôn x45mlại Y8dmmá AjqrLnh jqrLKỳ, nà8YJCo x45mngờ cậujqrL lại8YJC Y8dmbi AnY8dmh KjqrLỳ ôx45mm chầmjqrL lấ8YJCy yASrhôn 8YJClên 8YJCmôi. CôjqrL giữyASr x45mchặt lấy8YJC cộY8dm VĩnjqrLh PhoyASrng kjqrLhông chịujqrL x45mrời. NgaY8dmy lúcx45m đóyASr cyASránh x45mcửa Y8dmnhà VĩnhY8dm PhoyASrng jqrLbật ra.
Chiều yASrnay, HyASriểu ĐồngjqrL cY8dmó Y8dmhẹn yASrcùng ôyASrng 8YJCVăn TrácjqrL yASrgặp mặt8YJC trY8dmò chuyện,x45m vìyASr việcyASr lấy8YJC lòng8YJC Y8dmông cY8dmho nY8dmên Hix45mểu ĐồnY8dmg Y8dmcó thể8YJC yASrtự 8YJCý yASrrời khỏiyASr jqrLcông t8YJCy đểjqrL đx45mến gặx45mp 8YJCông. x45mKhi rjqrLa vềx45m yASrcô 8YJCghé siêux45m 8YJCthị 8YJCđi chợ,8YJC 8YJCvì từyASr 8YJCsiêu thjqrLị đến8YJC nàhjqrL vyASrĩnh Phon8YJCg pjqrLhải qjqrLua mjqrLấy lượt8YJC xY8dme b8YJCuýt nên8YJC yASrHiểu ĐY8dmồng đijqrL taxx45mi đếnjqrL cY8dmho Y8dmtiện. CyASrho nêyASrn 8YJCcô đjqrLến sớyASrm hơx45mn mọyASri njqrLgày. x45mDự địx45mnh 8YJCnấu cơm8YJC sớY8dmm rồ8YJCi đjqrLi rướcyASr bjqrLé PhoY8dmng v8YJCà 8YJCbé ĐườngyASr cjqrLùng vềY8dm nhà.yASr Côx45m v8YJCừa m8YJCở 8YJCcửa bướcY8dm 8YJCvào tyASrhì Y8dmchứng kiY8dmến A8YJCnh KỳY8dm yASrvà VĩjqrLnh Phx45mong đx45mang hx45môn nhajqrLu. 8YJCTim côjqrL jqrLnhư x45mchết đjqrLi Y8dmmột nữa.

***

Hai njqrLgười kY8dmia cũnx45mg bY8dmị Y8dmbất nY8dmgờ jqrLvội buôngx45m nhaY8dmu ra8YJC. NhưnY8dmg VĩyASrnh Y8dmPhong lyASrãnh jqrLđạm thx45mờ yASrơ nhưY8dm k8YJChông cjqrLó gì.Y8dm 8YJCAnh K8YJCỳ t8YJChì thẹnx45m tjqrLhùng đỏY8dm mặt.

- X8YJCin lỗyASri! TôijqrL ljqrLàm phiềnx45m hyASrai Y8dmngười jqrLrồi, yASrtôi x45mđi rjqrLa ngx45moài một8YJC lát.

Anh KỳyASr nhìY8dmn thấx45my Hiểu8YJC Y8dmĐồng tx45may jqrLxách đồjqrL Y8dmăn tx45mhì nói:

- jqrLKhông cx45mần đâu.x45m Bâyx45m giY8dmờ tx45môi ph8YJCải về8YJC rY8dmồi, x45mvừa rồY8dmi chỉY8dm x45mlà x45mhôn tạmjqrL biệ8YJCt yASrthôi. NếyASru x45mlúc Y8dmnãy côY8dm màjqrL đếnyASr sớ8YJCm thY8dmì đú8YJCng l8YJCà ngượngjqrL ch8YJCết đượcx45m –jqrL AY8dmnh KyASrỳ giảjqrL vyASrờ mx45mắt cỡx45m nóix45m, gx45miọng điyASrệu yASrrõ làjqrL cốY8dm tìnhx45m gâyyASr hiểjqrLu lầm8YJC. yASrCô yASrta cốx45m ýY8dm làjqrLm chjqrLo Hiểu8YJC Đồngx45m hiểuyASr yASrrằng yASrcô tx45ma jqrLvà VyASrĩnh Y8dmPhong vừax45m làyASrm cx45mhuyện m8YJCờ 8YJCám xong.

Hiểu Đồn8YJCg cắx45mn x45mmôi cườ8YJCi njqrLgượng rồijqrL đứnY8dmg népY8dm 8YJCqua mộx45mt bênjqrL nhườnjqrLg lốyASri chY8dmo AnyASrh Kỳ.x45m Nhưnx45mg AyASrnh Kỳ8YJC khôngY8dm đyASri 8YJCra liềnyASr mà8YJC chạy8YJC đếY8dmn hô8YJCn t8YJCrộm một8YJC cáiY8dm lênjqrL Y8dmmá VĩnhY8dm Phox45mng rồiY8dm x45mcười nói:

- E8YJCm x45mđi 8YJCvề đ8YJCây, Y8dmanh phảiyASr gọi8YJC điệnjqrL tY8dmhoại 8YJCcho x45mem đó8YJC nha.

Vĩnh Phonx45mg vẫY8dmn ijqrLm jqrLlặng khôx45mng nóiY8dm gx45mì. CònjqrL AnY8dmh KjqrLỳ đix45m 8YJCngang qujqrLa 8YJCHiểu ĐồngyASr Y8dmcố Y8dmý cườ8YJCi nói:

- jqrLNhờ côY8dm chămY8dm sóx45mc anjqrLh VĩnY8dmh 8YJCPhong cyASrủa tjqrLôi dùm.

Khi An8YJCh Kỳ8YJC Y8dmđi về,jqrL Vĩ8YJCnh yASrPhong kx45mhẽ lư8YJCờm x45mHiểu ĐồngY8dm mộjqrLt 8YJCcái r8YJCồi Y8dmđi Y8dmthẳng 8YJClên lầu.8YJC 8YJCHiểu Đồng8YJC gươn8YJCg Y8dmmặt x45mtái jqrLnhợt nh8YJCìn th8YJCeo bón8YJCg dányASrg V8YJCĩnh PhonjqrLg buồn8YJC yASrbã. RyASrồi xáchx45m Y8dmđồ đY8dmi xuốngjqrL bếp.

Cả buyASrổi nấujqrL cx45mơm, tâ8YJCm hồx45mn 8YJCHiểu x45mĐồng đ8YJCều đểyASr yASrnới khácx45m. TaY8dmy liêyASrn tụx45mc bjqrLị cứayASr đứY8dmt, lY8dmẫn Y8dmlộn gijqrLa yASrvị, cô8YJC yASrthở yASrdài thẩnx45m thờjqrL đừngjqrL yjqrLên myASrột chỗY8dm jqrLcho đếnY8dm yASrkhi n8YJCồi ca8YJCnh sôY8dmi trànx45m r8YJCa nyASrgoài côyASr jqrLvội vàyASrng yASrdùng tjqrLay bốc8YJC n8YJCắp nồyASri lênjqrL, quê8YJCn mấtx45m x45mcái x45mnóng khiY8dmến Y8dmbàn t8YJCay bịyASr bỏngx45m ửngyASr 8YJCđỏ lyASrên jqrLran jqrLrát. CY8dmhỉ 8YJCđến khyASri t8YJCay jqrLcô Y8dmbị jqrLai đyASró nắ8YJCm kéx45mo đếx45mn jqrLbên vx45mòi nướjqrLc xãjqrL x45mmát x45mcô myASrới Y8dmthấy dễ8YJC c8YJChịu lại.

- CôjqrL lx45mà đồx45m n8YJCgốc àY8dm –Y8dm yASrVĩnh PhonjqrLg tứY8dmc Y8dmgiận x45mmắng –x45m yASrNồi 8YJCnước x45msôi n8YJChư vậy8YJC x45mmà djqrLùng aY8dmty 8YJCkhông bốc.

Hiểu Đồx45mng ngướcx45m mắtjqrL yASrnhìn 8YJCVĩnh P8YJChong, gươx45mng jqrLmặt vẫx45mn lạnhyASr lyASrùng nhưjqrL t8YJChế, chỉY8dm có8YJC ánx45mh mắY8dmt làx45m yASrcó cx45mhút jqrLđau lòjqrLng. CôjqrL x45mđể yê8YJCn yASrtay mình8YJC tr8YJCong x45mtay Vĩnh8YJC PhojqrLng, byASràn x45mtay cx45mậu jqrLvuốt nhẹ8YJC chỗ8YJC bỏngY8dm ráyASrt x45mdưới vòix45m nyASrước lY8dmàm jqrLtay yASrcô dễjqrL ch8YJCịu vjqrLô cùY8dmng, dườngjqrL Y8dmnhư chư8YJCa từngx45m bịx45m bỏng.

Vĩnh PyASrhong dùn8YJCg yASrkhăn jqrLnhẹ nhà8YJCng jqrLlau sáchY8dm x45mtay chjqrLo côx45m yASrrồi lạix45m bôx45mi thx45muốc chx45mo cô8YJC, x45mhành đx45mộng x45mrấr ânjqrL cầY8dmn, x45mrất d8YJCịu dàngx45m, cậuY8dm nhyASrẹ nhàx45mng t8YJChổi vàY8dmo jqrLtay côyASr c8YJCho Y8dmthuốc 8YJCmau thấmyASr vàox45m. HiểyASru Đồng8YJC x45mvội rY8dmút yASrtay lại.jqrL yASrCô sợY8dm mìnyASrh kjqrLhông thểY8dm kìyASrm nY8dmén 8YJCcảm xúyASrc trưx45mớc sự8YJC Y8dmân cầY8dmn củjqrLa cậu.

- Tx45môi jqrLđi Y8dmdọn cY8dmơm chjqrLo anh.

- jqrLCô yASrngồi ngx45mhỉ đijqrL, tôx45mi syASrẽ tự8YJC dọn.

Vĩnh 8YJCPhong ănY8dm cơjqrLm 8YJCxong, cậux45m cũyASrng Y8dmdành phầnyASr ryASrửa chx45mén. HiểuyASr ĐồngjqrL ng8YJCồi đóyASr jqrLlặn lẽx45m quyASran sát8YJC cậ8YJCu. 8YJCKhi VĩY8dmnh jqrLPhong rửY8dma xY8dmong, côY8dm jqrLđứng dậY8dmy yASrcáo từyASr r8YJCa về.

- ĐểY8dm tyASrôi đưax45m 8YJCcô vx45mề –Y8dm VĩnhjqrL PjqrLhong Y8dmvội yASrnói k8YJChi HiểyASru ĐồngjqrL địnhY8dm mởY8dm cửa.

- KhôngyASr cầx45mn đâu.x45m NhyASrưng myASrà Y8dmhi vọn8YJCg yASrsau nàx45my, nếY8dmu Y8dmanh vàY8dm bạnY8dm gjqrLái ởyASr cx45mùng nhaY8dmu tY8dmhì hãyyASr gọix45m điệnyASr x45mthạoi 8YJCbáo Y8dmcho tôjqrLi biY8dmết m8YJCột tiếyASrng –yASr Hiểx45mu ĐồngyASr nóY8dmi xo8YJCng tjqrLhì 8YJCmở cửayASr yASrđịnh 8YJCđi x45mra ngoài.

- RầmjqrL …

Cánh cửa8YJC v8YJCừa myASrở x45mra liềnjqrL bịY8dm mộ8YJCt byASràn Y8dmtay mạnx45mh mẽx45m Y8dmđóng sx45mầm lại.x45m MộY8dmt hơix45m thởx45m x45mám x45msát syASrau lưng8YJC Hiểx45mu ĐyASrồng ljqrLàm cyASrho tóx45mc yASrgáy jqrLcô yASrdựng lênjqrL. CôY8dm cốjqrL gắng8YJC kéoyASr củjqrLa rx45ma nhưjqrLng lựcY8dm c8YJCủa ngyASrười 8YJCkia mx45mạnh hơnx45m khiếnyASr jqrLcô khyASrông 8YJCtài n8YJCào x45mmở jqrLra được.

- Tô8YJCi phảix45m vềY8dm yASrrồi –x45m HiểuyASr Đồ8YJCng 8YJCxoay myASrặt jqrLlại đốx45mi dY8dmiện vớY8dmi VĩnjqrLh yASrPhong nói.

Lúc Y8dmnày cô8YJC jqrLmới biết8YJC mjqrLặt cx45mô vY8dmà mY8dmặt VĩnhjqrL PhyASrong kềyASr s8YJCát nhaY8dmu, đếnjqrL đyASrộ mjqrLũi hax45mi ngưY8dmời chạm8YJC vào8YJC nhax45mu. Áx45mnh jqrLmắt củayASr x45mVĩnh PhonyASrg nx45mhìn 8YJCcô 8YJCmột cáx45mch cuồngyASr dại,Y8dm 8YJChơi tyASrhở d8YJCồn 8YJCdập. Nx45mgay sx45mau giâyx45m pyASrhút đó,x45m Vĩnh8YJC Ph8YJCong jqrLcuối xjqrLuống hôn8YJC chjqrLặt lấyjqrL đôi8YJC m8YJCôi HjqrLiểu ĐồY8dmng nhưY8dm muốnyASr x45mnuốt chuẩnY8dm môY8dmi cô8YJC vàoyASr cậu8YJC. Mộx45mt yASrnụ hônyASr thY8dmật sâu,yASr thậtx45m mã8YJCnh liệt.x45m HiểuyASr yASrĐồng yASrdùng tY8dmay đẩyx45m mạnhjqrL Vx45mĩnh PhoY8dmng rY8dma nhưjqrLng đã8YJC Y8dmbị cậuyASr bắtx45m lấyY8dm rồiY8dm bY8dmẻ quặY8dmt r8YJCa sjqrLau lư8YJCng Y8dmgiữ chặY8dmt. C8YJCuối cùyASrng Hiể8YJCu ĐồngY8dm cũnY8dmg bịjqrL Y8dmVĩnh Y8dmPhong hY8dmạ gục8YJC, x45mcô Y8dmđã khônY8dmg cònyASr px45mhản khájqrLng nữyASra, bắyASrt x45mđầu đónY8dm jqrLnhận n8YJCụ jqrLhôn củaY8dm jqrLVĩnh PhonjqrLg. HayASri jqrLbàn tyASray bY8dmị yASrVĩnh PjqrLhong giữY8dm chặ8YJCt x45mđược dần8YJC thả8YJC lỏyASrng rx45ma, hjqrLai bànx45m jqrLtay b8YJCất yASrgiác jqrLđưa lêx45mn cổyASr VĩnhjqrL Phox45mng ôyASrm chặtx45m. x45mGờ pjqrLhút nY8dmày HiểuyASr ĐồjqrLng đx45mã Y8dmđể mặx45mt cjqrLho trá8YJCi tix45mm Y8dmlấn átyASr líx45m trí.jqrL CyASrô đểY8dm mx45mặc cyASrho tyASrình cảY8dmm dY8dmồn nY8dmén bùngyASr phY8dmát, 8YJCkhông muốn8YJC suY8dmy yASrnghĩ nhiềuyASr vx45mề nhữngx45m 8YJCchuyện trướcjqrL yASrkia, mjqrLuốn quêjqrLn 8YJCđi t8YJCất cảY8dm lạiyASr lạijqrL Y8dmtừ x45mđầu bêyASrn cyASrạnh V8YJCĩnh Px45mhong. yASrGiờ phuáx45mt này8YJC côY8dm chỉyASr muốyASrn jqrLhòa làY8dmm mộx45mt vY8dmới x45mVĩnh Phong.

Cuối cùngjqrL x45mkhi mjqrLà sY8dmắc mặtjqrL cảjqrL hY8dmai đềujqrL đ8YJCỏ bừyASrng jqrLlên vY8dmì 8YJChô x45mhấp nhan8YJCh, VĩnY8dmh PhoyASrng mới8YJC rờ8YJCi khỏix45m môY8dmi Hiểu8YJC Đồnx45mg. CảY8dm hyASrai đứngjqrL sx45mát jqrLvào n8YJChau cùnyASrg tjqrLhở hổnyASr hểjqrLn. yASrVĩnh Pho8YJCng x45mdùng ngóyASrn t8YJCay 8YJCcái quệtjqrL lênjqrL jqrLmôi Hiểu8YJC Đồng8YJC rY8dmồi jqrLcười nói:

- Y8dmCũng khjqrLông tjqrLệ. CyASrô ljqrLàm bx45mạn gY8dmái tjqrLôi bỏx45m Y8dmđi, tôi8YJC Y8dmđành lyASrấy cjqrLô bY8dmù vào.Y8dm Vx45mậy tY8dmhì saY8dmu nàx45my, yASrnếu bạx45mn gyASrái tôi8YJC kyASrhông có8YJC ởyASr đâyx45m tronx45mg lúcjqrL Y8dmtôi cjqrLó Y8dmnu yASrcầu Y8dmthì x45mtôi sY8dmẽ sửyASr dụnjqrLg cô.

Hiểu yASrĐồng vừyASra nghx45me thìY8dm liềY8dmn x45mthấy c8YJChoáng jqrLvoáng vx45mô cjqrLùng, x45mđau đx45mớn vôjqrL hạn.x45m GươY8dmng mặtjqrL từx45m đjqrLỏ bừng8YJC cx45mhuyển sanx45mg tím8YJC xyASranh giậ8YJCn Y8dmdữ, cx45mô Y8dmxô VĩyASrnh PjqrLhong yASrra 8YJCtát mạY8dmnh vàY8dmo mx45mặt cậu.jqrL RồiY8dm nhìx45mn trừnx45mg tx45mrừng cx45mậu vớiyASr án8YJCh mắt8YJC đầy8YJC giậ8YJCn dựY8dm x45mvà yASrbi thương,Y8dm Y8dmcuối Y8dmcùng cyASrô yASrđã kx45mhóc, jqrLkhóc tro8YJCng đx45mau đ8YJCớn, kh8YJCóc 8YJCvì b8YJCị xeY8dmm thjqrLường, kh8YJCóc Y8dmvì bịx45m lx45màm jqrLkẻ tx45mhay thế,jqrL khóY8dmc v8YJCì yASrtình jqrLyêu x45mcô vẫnx45m cY8dmòn jqrLdành jqrLcho cậu,x45m Y8dmkhóc vjqrLì sựjqrL đaux45m khổyASr chờY8dm đợx45mi bấyjqrL 8YJClâu 8YJCnay. CuyASrối cùY8dmng cjqrLô qY8dmuay 8YJClưng mởx45m cửax45m bỏY8dm đi.

Vĩnh PhonyASrg muốnyASr giữY8dm Hiể8YJCu ĐồngjqrL lại,yASr muốY8dmn yASrnói rằnjqrLg tất8YJC 8YJCcả đềux45m kyASrhông phả8YJCi, kx45mhông phải8YJC yASrlà Y8dmsự thậY8dmt. Cậux45m Y8dmkhông jqrLxem cjqrLô l8YJCà x45mngười 8YJCthay th8YJCế. NY8dmụ hônyASr lú8YJCc jqrLđó cx45mũng khx45mông yASrphải 8YJClà 8YJCnụ hôjqrLn đùa8YJC cợt8YJC yASrmà xux45mất yASrphát tjqrLừ tìx45mnh y8YJCêu cjqrLủa cậuY8dm dàn8YJCh yASrcho 8YJCcô, từx45m jqrLnỗi xótyASr Y8dmxa jqrLcủa cậujqrL khyASri t8YJChấy Y8dmcô bjqrLị thương,Y8dm Y8dmtừ nyASrỗi nhunx45mg nhớyASr mjqrLong cjqrLhờ bấy8YJC ljqrLâu nay.

Nhưng Vĩnhx45m PhonjqrLg chỉY8dm c8YJCó thểY8dm cườiyASr đY8dmau khổx45m nyASrhìn x45mHiểu ĐyASrồng jqrLbỏ đi.

 

Tại mx45một x45mPlaza cx45mao cấp.

Một chàn8YJCg trY8dmai cajqrLo r8YJCáo, gươ8YJCng mặtx45m 8YJCrất đẹp,Y8dm dáx45mng ngườY8dmi chuẩY8dmn, ăY8dmn mY8dmặc jqrLmodel jqrLkhoát taY8dmy mộtjqrL cjqrLô Y8dmgái cũnjqrLg sànjqrLh điệuY8dm khôyASrng ké8YJCm, t8YJCrông hayASri ngườix45m rấ8YJCt đẹpY8dm đôiyASr. jqrLHai ngườiyASr 8YJCvừa đ8YJCi vừayASr trjqrLò chujqrLyện 8YJCvui vY8dmẻ jqrLvô cùng8YJC, hjqrLoàn tyASroàn phớt8YJC lờx45m yASrsự hiệnyASr diệnyASr của8YJC ngườiY8dm phíajqrL sau.

Người pjqrLhía Y8dmsau lx45mà myASrột cô8YJC gáix45m ă8YJCn mx45mặt byASrình thườngjqrL, tácjqrLh xx45mách nx45mách m8YJCang x45mrất nhiềx45mu túiY8dm lớnjqrL túix45m nhyASrỏ. Gưx45mơng myASrặt cjqrLó Y8dmhai cyASrái 8YJClúm đồjqrLng tiY8dmền đầyyASr mồY8dm hx45môi, tóc8YJC yASrtai ryASrũ ryASrượi. CáijqrL m8YJCiệng míjqrLm chặyASrt yASrlại cốx45m x45mgắng cjqrLam chịu.x45m ĐY8dmôi mắtjqrL yASrbốc hỏa8YJC nhìnx45m 8YJCvề yASrphía hx45mai người8YJC kijqrLa 8YJCnhư muyASrốn gjqrLiết yASrngười. SayASru x45mđó cáx45mi miệngY8dm jqrLxinh đẹp8YJC củaY8dm yASrcô buôyASrng jqrLra một8YJC yASrtràng jqrLrủa thầm.

- Đix45m yASrlẹ lyASrên –jqrL QjqrLuốc Bảo8YJC cyASrhợt quyASray lưngx45m nh8YJCìn 8YJClại ngườijqrL phíyASra sY8dmau thúcY8dm giục.

- LY8dmàm x45msao đix45m ljqrLẹ đây.jqrL jqrLHay lx45mà a8YJCnh x45mxách gY8dmiùm tôjqrLi đi,jqrL tôijqrL đjqrLi x45mtay jqrLkhông 8YJCsẽ nhayASrnh h8YJCơn ax45mnh gấpjqrL mấyx45m lần8YJC –yASr MY8dminh ThùyASry x45mcũng khô8YJCng vừayASr đốpyASr cY8dmhát lạjqrLi ngay.

- Bây8YJC gx45miờ Y8dmcô đayASrng 8YJCcằn yASrnhằn jqrLcái gìY8dm jqrLvậy. Làx45m tựx45m cY8dmô yASrtình nguyệjqrLn mà8YJC, tôijqrL k8YJChông hềjqrL ép8YJC byASruộc jqrLcô àjqrL nhaY8dm. 8YJCNếu yASrcô thyASrấy Y8dmkhông vừx45ma lònx45mg thjqrLì Y8dmcó thểjqrL đijqrL về.

Minh ThùyjqrL vừx45ma nY8dmghe thấyx45m vjqrLậy liềnx45m địnhyASr vyASrăng mấyx45m cájqrLi tújqrLi trêx45mn ta8YJCy mìnhY8dm xuốY8dmng đjqrLất yASrthì lạiY8dm gnjqrLhe thấyyASr Y8dmQuốc BY8dmảo nójqrLi tiếp:

- NgàjqrLy max45mi x45mtôi vàY8dm cyASrô hẹnjqrL gặx45mp yASrnhau ởjqrL đồn.

Mấy lờijqrL x45mnày yASrnhư 8YJCsét đánhjqrL vàojqrL ngườijqrL Y8dmMinh Thùy,8YJC Y8dmcô bịyASr luốY8dmn k8YJChí đangjqrL Y8dmtuông rY8dma b8YJCỗng x45mdội x45mngược vY8dmào làx45mm Y8dmcho hx45mo sặY8dmc sụa.

- MjqrLình nhị8YJCn, mì8YJCnh phảiY8dm Y8dmnhịn –8YJC Mx45minh thùyjqrL tyASrự nóijqrL tx45mhầm yASrvới chínx45mh bảjqrLn thyASrân mình.

Từ kyASrhi byASrị cáiyASr tênY8dm QuốcyASr B8YJCảo Y8dmnày n8YJCắm đY8dmược thóp,8YJC 8YJClại cx45mòn bịx45m hắnjqrL tx45ma é8YJCp yASrký tên8YJC vàoyASr giấyjqrL nợx45m thyASrì ngàyyASr nào8YJC MiyASrnh TyASrhùy Y8dmcũng 8YJCphải làmyASr osY8dmin yASrcho Quốc8YJC Bảo,yASr Y8dmmặc hắnyASr jqrLsai kY8dmhiến n8YJChư trx45mâu n8YJCgựa. MjqrLà cáijqrL t8YJCên khố8YJCn Quốc8YJC Bảo8YJC yASrkhông yASrbiết làx45mm sx45mao lY8dmại lấyjqrL đx45mược lịcY8dmh hoạyASrt động8YJC cyASrủa ĐìY8dmnh yASrÂn từ8YJC Y8dmtay 8YJCquản lí8YJC, thànhx45m rjqrLa khyASri jqrLĐình Âx45mn rảnhyASr jqrLthì trợyASr l8YJCí nhỏyASr béyASr nhưY8dm côyASr cũ8YJCng được8YJC nyASrghỉ, cY8dmứ tư8YJCởng sẽx45m cyASró mộtjqrL ngàyY8dm ngủY8dm ngx45mon giấc,jqrL mY8dmột ng8YJCày thjqrLảnh Y8dmthơi khôyASrng vướnY8dm bận8YJC t8YJChì 8YJClại nY8dmghe tiếng8YJC đyASriệnt hoại8YJC củx45ma tjqrLên nàyyASr jqrLvang lên.jqrL Vậy8YJC jqrLlà cô8YJC Y8dmphải Y8dmcắn rănx45mg đến8YJC Y8dmnhà x45mhắn ngyASrhe h8YJCắn yASrsai bảo.

Nhìn gươnx45mg mặtyASr quyếY8dmt cjqrLhí éY8dmp côY8dm phải8YJC chyASrết của8YJC QujqrLốc BjqrLảo, jqrLMinh thùY8dmy li8YJCền nởY8dm mộtjqrL nụjqrL cjqrLười tY8dmươi yASrtắn m8YJCà cx45mó pyASrhần nyASrgốc jqrLnghếch cườjqrLi jqrLvới tênY8dm x45mnày, nóiyASr giọngY8dm xY8dmua nịnh.

- jqrLAnh jqrLđi cx45mhỉ mấY8dmt thyASrời giaY8dmn thôi,8YJC cyASrhi bằng8YJC dY8dmùng thờx45mi gY8dmian đóx45m đểjqrL sa8YJCi bx45mảo tôY8dmi làyASr x45mtốt nhất.

- CjqrLô njqrLghỉ 8YJCvậy àyASr x45m– QuốcjqrL jqrLBảo nhejqrLo njqrLheo mắt,8YJC nởY8dm x45mnụ cườiyASr giayASrn nhìnyASr jqrLMinh TjqrLhùy jqrLkhiến cY8dmô cY8dmhột dạ.

- x45mTất nx45mhiên là8YJC vậy8YJC rồjqrLi jqrL– x45mMinh Thù8YJCy cY8dmười tiếpyASr tụ8YJCc xyASrua nịnjqrLh, cố8YJCt Y8dmmong Quốcx45m Bảo8YJC bY8dmỏ x45mý địnhY8dm lê8YJCn đyASrồn kia.

- TốyASrt! Y8dmVậy th8YJCì cứ8YJC 8YJCtiếp tụcY8dm làjqrLm OsiY8dmn Y8dmcho tôi8YJC đijqrL –yASr QuốY8dmc Bảox45m cườiyASr x45mnói rồix45m khoátx45m jqrLtay ngưx45mời đẹpjqrL qua8YJCy lưngY8dm bướcyASr đi.

Minh tY8dmhùy 8YJCtức 8YJCmuốn yASrnghẹn họngY8dm nY8dmhưng chx45mỉ đànhx45m iY8dmm lặnyASrg x8YJCách Y8dmđồ đ8YJCi saux45m. MiệngjqrL khx45mông njqrLgừng *x45m*** rửa.
Cux45mối x45mcùng x45mcũng vềjqrL đếnyASr nhàx45m QuốjqrLc Y8dmBảo, Mix45mnh th8YJCùy mệx45mt đếnx45m rãyASr rời,yASr c8YJCô kh8YJCông thjqrLèm gijqrLữ ýjqrL jqrLtứ yASrgì hếtyASr cả8YJC. Cứ8YJC t8YJChế yASrmà nyASrằm 8YJClăn ryASra jqrLsofa thởjqrL hổjqrLn yASrhển. NhưngyASr QuyASrốc BảjqrLo nàox45m đểx45m c8YJCho cY8dmô Y8dmyên, cậjqrLu dùnY8dmg châjqrLn đáyASr đáY8dm lx45mên x45mchân MyASrinh TY8dmhùy tiếpY8dm tY8dmục saY8dmi x45mkhiến cô:

- NàjqrLy yASrmau jqrLđi lyASrấy nư8YJCớc yASrcho tôi8YJC uốnx45mg đi.

Minh ThjqrLùy tứcyASr điêyASrn ngườx45mi, cY8dmô jqrLliếc Qu8YJCốc Bảo8YJC mộtyASr cáiyASr thx45mầm nghĩY8dm, nế8YJCu ánhx45m mx45mắt cY8dmó thểx45m giếtjqrL x45mngười thìY8dm côyASr jqrLsẽ yASrdùng ánY8dmh mắtjqrL mìnx45mh bămx45m x45mtên QuyASrốc BảY8dmo 8YJCnày 8YJCra th8YJCành ngjqrLàn mảx45mnh. x45mNghĩ tx45mhì nghĩjqrL, x45mcuối c8YJCùng MinyASrh TY8dmhùy vjqrLẫn phảiY8dm ljqrLết tjqrLhân ngồiY8dm dậy8YJC đix45m lấy8YJC nướcyASr cyASrho 8YJCQuốc Bảo.

- Tx45môi muY8dmốn ux45mống nướjqrLc cayASrm –yASr Quốx45mc BảyASro đột8YJC nhiêjqrLn lY8dmên tiến8YJCg nói.

Trời ơi!x45m Minx45mh yASrThùy thjqrLật yASrmuốn x45mchạy Y8dmđến bóp8YJC cổyASr 8YJCcái jqrLtên yASrQuốc BảoyASr n8YJCày chế8YJCt x45mcho ryASrồi. CjqrLô chỉyASr địnhyASr đi8YJC ryASrót ch8YJCo hắnx45m mộtyASr 8YJCly nướY8dmc 8YJClọc lạnjqrLh 8YJClà xox45mng, nY8dmào nY8dmgờ 8YJChắn đòi8YJC ux45mống jqrLnước yASrcam. Vậy8YJC Y8dmlà jqrLcô phảiY8dm tyASrhêm mấyY8dm c8YJCông đoạn,Y8dm cắ8YJCt, vắY8dmt, khuấy…

Nhìn ljqrLy nướcx45m c8YJCam mìnY8dmh vừyASra là8YJCm xongY8dm, Mi8YJCnh TjqrLhùy cảmjqrL tjqrLhấy kjqrLhông cyASram lyASròng chútY8dm nàY8dmo cjqrLả. yASrCô nướyASrn mà8YJCy ngh8YJCĩ Y8dmrồi cườiyASr gi8YJCan mộx45mt tiếnY8dmg. SaY8dmu đx45mó ….

Cô bưnjqrLg Y8dmly nY8dmước cjqrLam đY8dmặt trưY8dmớc mặ8YJCt Quốcx45m yASrBảo, miệngyASr nởY8dm x45mnụ cườijqrL yASrngọt nx45mgào yASrxu nịnh:

- Tôix45m là8YJCm 8YJCnước cx45mam xon8YJCg rồi,x45m Y8dmanh m8YJCau uốngx45m đi.

Quốc Y8dmBảo đang8YJC xeyASrm tiyASrvi thìyASr tyASrhấy nụ8YJC cY8dmười x45mđó củaY8dm MijqrLnh ThùjqrLy thìY8dm nx45mhếch môiyASr cười8YJC nhY8dmư jqrLkhông cười.yASr SjqrLau đóY8dm cY8dmậu cầmY8dm lyASrấy l8YJCy nướcjqrL cax45mm, uốngjqrL 8YJCmột hơi8YJC, x45mvì Y8dmđi x45mcả Y8dmngày Y8dmcảm yASrthấy mjqrLệt, như8YJCng 8YJCkhi nước8YJC jqrLcam vừY8dma chujqrLi x8YJCuống tớiyASr hyASrọng cx45mậu thx45mì QuốY8dmc jqrLBảo lix45mền pY8dmhun mạnh8YJC ryASra, jqrLlàm 8YJCvăng jqrLnước ca8YJCm khắpx45m nơi.

Minh Y8dmThùy x45mtừ ljqrLúc Quố8YJCc Bảo8YJC khônyASrg ng8YJChi 8YJCngờ gìyASr x45mcầm lx45my nướcyASr c8YJCam lx45mên x45muống thx45mì Y8dmmắc cườijqrL lx45mắm nh8YJCưng nx45mín 8YJCnhịn. Tx45mới yASrkhi QjqrLuốc B8YJCảo phx45mun r8YJCa t8YJChì cx45mô khô8YJCng thểjqrL nàox45m 8YJCnhịn đượcjqrL n8YJCữa màjqrL c8YJCười ầmjqrL lên.

- yASrCô x45mđã chY8dmo gY8dmì vàoyASr nướcx45m jqrLcam vậyASry x45mhả 8YJC– QuốY8dmc BảoyASr hétjqrL lyASrên đầx45my tứjqrLc giận.

- jqrLTôi ch8YJCo jqrLgia vị8YJC cyASrần thjqrLiết vyASrào trjqrLong nY8dmước cayASrm tjqrLhôi mà.8YJC Đểx45m x45mxem nàY8dmo –Y8dm jqrLMình Thùyx45m nínY8dm nhx45mịn cườiY8dm nói,8YJC rồix45m giảyASr vờjqrL ngẫmx45m nghĩY8dm –Y8dm Muối,Y8dm jqrLbột nyASrgọt, x45mtiêu, byASrột nêmx45m, Kno8YJCr, mộtjqrL tíjqrL nướcjqrL rửajqrL chéY8dmn… hìnhx45m nhưyASr khôngjqrL cY8dmó Y8dmđường x45mvà nướx45mc mắmyASr tx45mhì phải.

- N8YJCước ryASrửa ch8YJCén, b8YJCột ngọt…8YJC- QuốyASrc bảojqrL Y8dmkhông yASrtin yASrnổi và8YJCo tyASrai mìyASrnh, 8YJCcậu tứcjqrL gyASriận chjqrLỉ tayASry và8YJCo Min8YJCh tjqrLhùy yASrnói –8YJC Côx45m Y8dmgiỏi Y8dmlắm, côjqrL chờx45m đó.

Nói rồY8dmi c8YJCậu Y8dmlao Y8dmnhanh vyASrào nhyASrà jqrLtắm x45mmà 8YJCxúc m8YJCiệng. CyASròn Mx45minh Thùx45my jqrLcũng đâuY8dm cóx45m nx45mgu dạY8dmi jqrLmà ởx45m lạyASri, x45mcô hx45mí hửnjqrLg xáyASrch túY8dmi điyASr về.

Về jqrLnhà 8YJCcô ôm8YJC bụngyASr cưjqrLời lY8dmăn lx45mộn, tY8dmhích chY8dmí vyASrui 8YJCvẻ hY8dmát hY8dmò ầx45mm ỉx45m jqrLkhiến Đìnx45mh ÂnY8dm cY8dmũng bjqrLó yASrtay. Nx45mhưng jqrLsau đó,Y8dm jqrLcô nhận8YJC đượcyASr một8YJC tix45mn nhx45mắn khijqrLến cô8YJC xajqrLnh mặt.yASr Tx45mối đx45mêm Y8dmđó ngủx45m Y8dmgặp 8YJCtoàn Y8dmác mộng.
Hôm sayASru jqrLcô đjqrLến nhY8dmà QuốcjqrL BảojqrL jqrLvới bx45mộ mặtY8dm yểuyASr xjqrLìu hjqrLơi x45msợ hãx45mi. Y8dmCô tY8dmrưng nguyê8YJCn yASrcái mặyASrt nhjqrLư bx45mánh bax45mo chiềux45m trướcY8dm x45mmặt QuốjqrLc BảoyASr làmyASr x45mcậu khx45mông jqrLnén yASrnổi nụx45m cườix45m x45mthầm. DườngjqrL nhY8dmư cậujqrL thấyjqrL yASrtim mìnhY8dm đậY8dmp mạnx45mh trướcY8dm vẻ8YJC Y8dmmặt đán8YJCg thươx45mng đjqrLó củjqrLa côx45m, trôngx45m thậtY8dm sựyASr ryASrất đáng8YJC yêu.

Đáng lí8YJC muốnx45m phY8dmạt 8YJCcô nhiều8YJC hơjqrLn x45mnhưng rồijqrL lạix45m thôi,jqrL chY8dmỉ bắtjqrL cY8dmô dY8dmọn phòn8YJCg cậujqrL yASrnhư mọiY8dm lầnY8dm. Cậux45m lơx45m đãng8YJC nói:
–jqrL MjqrLau dọnjqrL dẹpx45m yASrsạch sẽY8dm c8YJCho tôi.

Nói xjqrLong x45mcậu vàox45m pjqrLhòng vệY8dm sjqrLinh, x45mlát sayASru cjqrLậu bướyASrc x45mra n8YJCgoài vớijqrL sựjqrL Y8dmtrần njqrLhư jqrLnhộng, chỉyASr khoáyASrt trjqrLên ngườiyASr yASrmột yASrcái khănx45m tx45mắm jqrLmà thôijqrL, khix45mến Minx45mh ThùyyASr cảx45m kyASrinh. Cô8YJC vộiY8dm x45mnhắm yASrmắt x45mlại lắp8YJC Y8dmbắp nói:

- AjqrLnh Y8dm…anh …địnhY8dm x45mlàm gì.

- 8YJCĐi bơyASri Y8dm– Qux45mốc Bảox45m thảjqrLn nhiênY8dm trả8YJC lời.

Minh ThyASrùy lx45múc x45mnày mớijqrL bìn8YJCh tjqrLĩnh trởjqrL lại,yASr từjqrL từY8dm x45mhé mắtY8dm jqrLra nx45mhìn. 8YJCLàn Y8dmda trắngY8dm bócyASr gầnyASr nY8dmhư rấtY8dm mY8dmịn, 8YJCcô hồyASr nhjqrLư dY8dma ejqrLm béx45m. yASrMình Thù8YJCy ghiến8YJC răngY8dm thầY8dmm nghjqrLĩ :”8YJC jqrLCòn trắngjqrL x45mhơn cảyASr m8YJCình nữayASr”. Một8YJC thx45mân hìjqrLnh 8YJCvạm vỡ8YJC jqrLđầy cơY8dm bjqrLắp, Y8dmcô híjqrL Y8dmhí nhìnjqrL jqrLxuống bx45mộ phậY8dmn pjqrLhía dướiY8dm rồix45m yASrthở yASrra Y8dmmột cyASrái, tjqrLhì Y8dmra hx45mắn jqrLta x45mcó 8YJCmặt quầnx45m bơi.

Nói gx45mì Y8dmthì nóiyASr, njqrLhìn cjqrLái thyASrân hjqrLình hoY8dmàn myASrỹ yASrnày làjqrLm yASrcô 8YJCđánh 8YJCực myASrột cáyASri, jqrLâm thyASranh phyASrát yASrra khiyASrến cyASrô cự8YJCc kyASrì xấuY8dm hổ.jqrL QyASruốc bx45mảo x45mcười nhjqrLạt yASrmột cx45mái rồyASri nói:

- ChyASruẩn bịY8dm đồx45m chjqrLo x45mtôi. BơY8dmi jqrLxong tyASrôi sẽY8dm thay.

Nói rồix45m Quốc8YJC Bảx45mo đY8dmi tY8dmhẳng Y8dmra vườnjqrL, nơx45mi jqrLcó đặtyASr mộtY8dm jqrLcái hx45mồ Y8dmbơi yASrto lx45mớn 8YJCvà nưY8dmớc xayASrnh trY8dmong. CậjqrLu nh8YJCảy 8YJCùm xuốx45mng hồ,8YJC jqrLtung tăngjqrL 8YJCbơi thoải8YJC mái.8YJC 8YJCMinh Thx45mấy tY8dmhấy QuốcY8dm Bảx45mo đ8YJCi ryASra tyASrhì yASrbắt cY8dmhước jqrLgiọng đyASriệu củax45m cậuY8dm nhY8dmái lạiY8dm một8YJC câu:

- Bà8YJC đâyY8dm khôngjqrL jqrLthích chu8YJCẩn byASrị, x45mbơi xox45mng thìY8dm cứx45m cởjqrLi truồjqrLng 8YJCđi. (>O<)

Nói yASrthì nói8YJC, jqrLnhưng 8YJCMinh T8YJChùy vẫjqrLn mởyASr tủyASr lấyjqrL đjqrLồ chx45mo jqrLQuốc BảY8dmo. Lần8YJC 8YJCnày x45mcô yASrkhông ngx45mạc nhY8dmiên nY8dmhư trướcY8dm đjqrLây. CáY8dmi tjqrLên nY8dmày mặc8YJC toàn8YJC hànjqrLg hiệu,jqrL myASrà hắnY8dm đY8dmâu chY8dmỉ một8YJC cáx45mi tủ.jqrL Tủ8YJC quầnY8dm áox45m 8YJCcủa hắn8YJC yASrcó tyASrhể myASrở mộyASrt cửa8YJC hà8YJCng thời8YJC tranyASrg jqrLcao yASrcấp. Cô8YJC chọnY8dm đạiY8dm mộtyASr bộ,yASr 8YJCrồi đix45m tìm….

Cũng làx45m cjqrLầm 8YJCđại mộjqrLt cjqrLái quầx45mn cY8dmhíp nàx45mo đó.jqrL MjqrLinh Tx45mhùy x45mquăng yASrra x45mcái ghế8YJC ởyASr tyASrrên bx45mể yASrbơi. CôjqrL nhjqrLìn QuốcY8dm BjqrLảo yASrđang jqrLsay sx45mưa bơijqrL lội8YJC tyASrhì bỉjqrLu môi.

- 8YJCMuốn xuốx45mng yASrtắm cùnx45mg tôiY8dm không?x45m Y8dm– QuốcjqrL yASrBảo nhx45mìn cyASrô cườijqrL cợt.

Minh Thx45mùy nh8YJCìn k8YJChinh bx45mỉ myASrột cájqrLi rồix45m điY8dm vàoY8dm tron8YJCg, phY8dmía sajqrLu cóx45m tiếngx45m cjqrLười vanY8dmg củax45m Quốc8YJC Bảx45mo. MY8dminh TyASrhùy r8YJCất 8YJCtức giận8YJC, côjqrL p8YJChải 8YJCtìm cácyASrh tY8dmhoát kjqrLhỏi 8YJCtên kyASrhốn n8YJCày mớiyASr đư8YJCợc. MjqrLà cáchY8dm tố8YJCt nhất8YJC jqrLlà tìjqrLm rY8dma băjqrLng ghY8dmi yASrhình x45mvà tờY8dm x45mgiấy nợ8YJC yASrcủa Y8dmcô. Mx45minh T8YJChùy n8YJCghĩ jqrLvậy, vộiY8dm vàngjqrL chjqrLãy 8YJCvào tx45mrong jqrLphòng QuyASrốc Y8dmBảo lyASrục tìmx45m. NhưnyASrg tìmx45m x45mmãi vx45mẫn khôjqrLng thấy,x45m pyASrhần thìY8dm pyASrhập phồngjqrL yASrlo jqrLsợ Quốc8YJC 8YJCBảo Y8dmđi vyASrào cx45mho Y8dmnên chỉjqrL x45mlát sayASru c8YJCô đãx45m mệt8YJC phờ.

- Y8dmOa, mệt8YJC chếY8dmt được,jqrL tìmY8dm khắyASrp mọ8YJCi nơi8YJC myASrà chẳng8YJC tyASrhấy gx45mì cảyASr Y8dm– 8YJCMinh Thùy8YJC chájqrLn nx45mản byASrò đếnx45m bêx45mn c8YJChiếc giư8YJCờng tY8dmrải ryASra trắngx45m tinx45mh nằY8dmm nghỉ.

Cô Y8dmphát h8YJCiện chiếc8YJC giY8dmường thậtY8dm mềm8YJC mạiY8dm vx45mà Y8dmêm ájqrLi, máY8dmt rưjqrLợi. Mi8YJCnh ThùjqrLy thx45mích x45mchí lănjqrL lăyASrn mấyyASr vòjqrLng trjqrLên giường.

- Là8YJCm yASrsao mớx45mi lấyASry lạix45m được8YJC mấyx45m tjqrLhứ đójqrL từ8YJC cáiY8dm têjqrLn há8YJCm g8YJCái đâyyASr –x45m MinY8dmh jqrLThùy Y8dmthan thở.

Cô cyASrhăm yASrchú nhìnyASr l8YJCên tr8YJCần nh8YJCà Y8dmnghĩ ngợi.

- HaY8dmy jqrLlà dùngjqrL mjqrLĩ nyASrhân kếx45m quyếyASrn rũY8dm hắn8YJC tY8dma, x45mdụ cjqrLho hắyASrn tx45ma Y8dmtrả lạiyASr hế8YJCt cx45mho mìnyASrh rồi8YJC lậpjqrL tứjqrLc đáx45m 8YJChắn tY8dma, chjqrLo hắnjqrL tjqrLa kjqrLhóc hậnjqrL lY8dmuôn .

Minh ThY8dmùy suyASry nghĩ,Y8dm rồiyASr cườiY8dm px45mhá lyASrên trưjqrLớc yASrkế 8YJChoạch c8YJCủa mìx45mnh. CyASrô đắcx45m c8YJChí Y8dmđến độ8YJC chìY8dmm vàY8dmo gijqrLấc nyASrgủ lúY8dmc nào8YJC yASrkhông x45mhay biết.jqrL Đx45mến khyASri jqrLnghe tjqrLiếng nướcx45m cx45mhảy vyASrang lênyASr mớjqrLi giyASrật m8YJCình tỉnh8YJC dyASrậy. Đầux45m yASróc mơx45m hjqrLồ, x45mcô x45mđi vàoY8dm nh8YJCà yASrtắm 8YJCđể rửaY8dm mặ8YJCt. NhưnY8dmg x45mkhi cánhjqrL yASrcửa vừax45m đóngY8dm lạyASri Y8dmthì ….

- x45mÁ 8YJC….. jqrL– M8YJCinh TjqrLhùy 8YJCthét jqrLlên ryASrồi njqrLhắm 8YJCmắt x45mlại yASrkhi thấY8dmy Quố8YJCc BảoY8dm đang8YJC ởyASr tyASrrong đjqrLó Y8dmtrên người8YJC không8YJC c8YJCó mảnhyASr vải8YJC chyASre thân.

Cô k8YJCinh hãyASri miệngx45m jqrLlắp bắpyASr xoyASray ngườiY8dm lại8YJC nói:

- yASrXin lỗi!x45m XiY8dmn ljqrLỗi! Tôi8YJC kjqrLhông x45mcố ý.

Cô ljqrLần t8YJCìm nắ8YJCm cửjqrLa đểx45m m8YJCở 8YJCra nhưng8YJC 8YJCmở yASrhoài kh8YJCông đượcY8dm rồijqrL, côY8dm thửyASr x45mmở mắx45mt ryASra nyASrhìn tyASrhì tY8dmhấy Y8dmbàn tayASry QuốcyASr yASrBảo đãjqrL chặnx45m jqrLcánh cửayASr lY8dmại. Cảmx45m x45mthấy làY8dmn 8YJChơi thởjqrL ấmyASr 8YJCấm từyASr sax45mu lưnyASrg mjqrLình cù8YJCng hơijqrL nướcjqrL myASrát lạ8YJCnh jqrLcùng tY8dmỏa jqrLra. MiyASrnh thùyY8dm lạnh8YJC toáx45mt cảjqrL người.

Cô sợY8dm hãyASri yASrquay n8YJCgười lạY8dmi, mắY8dmt cốyASr ngướcY8dm nh8YJCìn lY8dmên tr8YJCên cx45mao, lx45mo sjqrLợ hỏi:

- Anh…anh…jqrLanh x45mmuốn Y8dmlàm gì?

- x45mCô nghjqrLĩ x8YJCem, yASrtôi phảiY8dm làmjqrL sx45mao khyASri bị8YJC côx45m nhY8dmìn thấ8YJCy 8YJChết t8YJCừ trY8dmên xuốngY8dm jqrLdưới x45mhả –x45m Qux45mốc x45mBảo gầmjqrL gừjqrL hỏi.

- TjqrLôi nóx45mi rồi,x45m tôijqrL k8YJChông cốY8dm 8YJCý m8YJCà –jqrL MiY8dmnh thùyyASr 8YJClo s8YJCợ ch8YJCớp chớyASrp mắtyASr nhx45mìn x45mQuốc BảoyASr, côyASr x45mchỉ thấyx45m n8YJCụ cư8YJCời nửayASr miệngjqrL củayASr Quốc8YJC Bảo8YJC đjqrLang yASrnhìn jqrLcô cx45mhế giễu.

Nụ cười8YJC rY8dmất đẹp,x45m Y8dmrất cuốjqrLn hút8YJC khijqrLến tix45mm côyASr Y8dmđập 8YJCliên tục,jqrL cyASrô cY8dmố gắY8dmng x45mhít thởx45m đểY8dm điều8YJC hx45mòa tx45mâm tryASrạng nhưnx45mg cY8dmàng khjqrLiến cx45mho khôx45mng khí8YJC x45mxung quajqrLnh yASrmờ ámyASr nY8dmhiều hơyASrn. CôyASr x45mlo sjqrLợ n8YJCuốc nướcjqrL bọtx45m cáix45m ựcjqrL nhx45mìn QuY8dmốc Bảox45m. Y8dmCậu yASrđã gx45miơ cáyASri jqrLquần nhỏx45m củax45m mình8YJC lY8dmên trướ8YJCc mặtjqrL cjqrLô, cái8YJC quầnjqrL mjqrLà lúcY8dm yASrnãy cY8dmô lx45mấy cx45mho cậu,jqrL cườiY8dm giajqrLn xảo8YJC nói:

- Kx45mhông nx45mgờ côY8dm cũngY8dm thícY8dmh ljqrLoại qu8YJCần này.

Minh jqrLThùy mởyASr 8YJCto Y8dmmắt nh8YJCìn v8YJCề cá8YJCi quầnjqrL đyASrang tòjqrLn jqrLten t8YJCrên t8YJCay QuốcY8dm Bả8YJCo. CáY8dmi quầjqrLn ngY8dmoài lằnY8dm th8YJCun màyASru đjqrLỏ r8YJCa thì8YJC cònY8dm lại8YJC yASrnhư jqrLlà yASrmột jqrLtấm yASrlưới Y8dmtrong suY8dmốt. Mi8YJCnh T8YJChùy cyASrhỉ muốnjqrL cắyASrn lưỡix45m chếtjqrL chY8dmo rồi.x45m CyASrô thầmY8dm nguyềnyASr 8YJCrủa cáx45mi tên8YJC nhàx45m x45mthiết kx45mế 8YJCnào biếnjqrL jqrLthái đếnyASr yASrnỗi thiếyASrt x45mkế ryASra yASrcái quầnx45m khinY8dmh khủY8dmng nhjqrLư thếyASr .

- Cáx45mi yASrđó l8YJCà tjqrLôi lấyx45m đạyASri t8YJChôi màjqrL, nY8dmó cjqrLũng lx45mà củax45m an8YJCh cònjqrL gìyASr –x45m Y8dmCô ấjqrLp úngY8dm giảijqrL thích.

- x45mNhưng jqrLdù g8YJCì côY8dm cũnx45mg t8YJChấy tôY8dmi rồix45m, vậyjqrL thìY8dm đx45mể jqrLcho côngx45m bằng,Y8dm yASrcô c8YJCũng jqrLnên cjqrLho tôjqrLi tx45mhấy lạijqrL –x45m QyASruốc Bảx45mo tijqrLếp tụcyASr giễuyASr cY8dmợt. Vx45mừa nóx45mi Y8dmcậu vừx45ma 8YJCáp sátyASr Mx45minh x45mThùy khiếnjqrL c8YJCô bấ8YJCn loyASrạn cảx45m lên.x45m T8YJCrong jqrLlúc sY8dmợ hãi,jqrL Mx45minh thùyY8dm cyASrắn răY8dmng Y8dmvận sứcyASr đjqrLá yASrmột phx45mát vào8YJC tiểuY8dm bảyASro bốijqrL bê8YJCn dưjqrLới củaY8dm QuốcY8dm Bả8YJCo khi8YJCến cậuY8dm bịY8dm đa8YJCu đY8dmiếng muốncY8dm Y8dmhết điY8dm đượ8YJCc ngã8YJC vậtx45m xu8YJCống sàn8YJC. NhưnjqrLg ngx45may lx45múc đx45mó, Min8YJCh Y8dmThùy x45mmới b8YJCiết thìjqrL rY8dma Qx45muốc BảoyASr cY8dmó cyASrhoàng mộtyASr cáijqrL kjqrLhăn tắmyASr bên8YJC Y8dmdưới. 8YJCMinh tx45mhùy mY8dmới bix45mết jqrLtừ x45mnãy giờyASr x45mcô bịjqrL Qx45muốc Bả8YJCo trêY8dmu chọc.

Quốc BảjqrLo vừx45ma ôY8dmm Y8dmlấy bộjqrL 8YJCphận jqrLbị đax45mu củaY8dm mìnhY8dm, đayASru x45mđớn nhx45mìn MiyASrnh Tx45mhùy đầyyASr cămx45m phẫn:

- x45mCô dámjqrL Y8dm….cô dám….

- Ch8YJCo đángx45m đờix45m anjqrLh, ax45mi bjqrLảo x45manh dámjqrL trêx45mu chyASrọc tôi8YJC. NếujqrL a8YJCnh cònx45m dáyASrm trêujqrL tôiY8dm nữajqrL x45mthì 8YJClần sx45mau tôY8dmi sẽjqrL 8YJCra taY8dmy jqrLmạnh hơnyASr nữa,x45m Y8dmkhiến aY8dmnh tuyệjqrLt jqrLhậu luôn.

Nói yASrxong x45mMinh 8YJCThùy mY8dmở c8YJCửa byASrỏ đY8dmi x45mvới nx45mụ cườix45m đY8dmắc chí.

 ***

Các báx45mo điệ8YJCn ảnh8YJC dạ8YJCo gầnY8dm yASrđây đãx45m chụpx45m đượcx45m ảnx45mh c8YJCủa jqrLnữ dijqrLễn viêx45mn xinyASrh jqrLđẹp jqrLAnh Kx45mỳ tyASray tx45mrong tjqrLay Y8dmvới chà8YJCng hoàngY8dm tjqrLử VĩnhY8dm Ph8YJCong yASrcủa tậpyASr jqrLđoàn Nguyên8YJC Thànhx45m PhojqrLng. Vậx45my lyASrà mọi8YJC ngY8dmười ayASri cũngY8dm đoáx45mn jqrLđược, jqrLchàng trx45mai m8YJCà jqrLAnh Kỳ8YJC thY8dmeo đux45mổi yASrlà ajqrLi. Tất8YJC cyASrả mọi8YJC ngườiY8dm đếujqrL cảmyASr 8YJCthấy hjqrLọ xY8dmứng đôi.

– Chị!x45m CjqrLhị myASrau yASrđến 8YJCđây đijqrL. Ex45mm v8YJCà cjqrLhị x45mĐình yASrÂn đanx45mg ởyASr 8YJCnhà –jqrL Tiếng8YJC Min8YJCh Thùx45my Y8dmhớt x45mhải tronyASrg điệnjqrL tjqrLhoại khiếjqrLn HiểuY8dm Đồng8YJC cảmY8dm thx45mấy bấY8dmt an.

Cô vộyASri x45mvàng yASrbắt taY8dmxi đY8dmến đjqrLó x45m( Y8dmHĐ càngjqrL jqrLlúc càng8YJC nY8dmghèo tyASriền vY8dmì pyASrhải tY8dmrả tiềjqrLn Y8dmtaxi mY8dmiết jqrL). VY8dmừa 8YJCđến x45mnơi, Min8YJCh Thù8YJCy đãY8dm Y8dmra mjqrLở cửayASr yASrcho côjqrL rồix45m. NhìnY8dm x45mvẻ mx45mặt bơY8dm yASrphờ củax45m Y8dmMinh TyASrhùy, HiểuyASr ĐồnyASrg vộ8YJCi hỏi:

- Đ8YJCã xảyjqrL Y8dmra Y8dmchuyện gì.

- 8YJCChị v8YJCào tjqrLrong x8YJCem Y8dmsẽ 8YJCrõ –8YJC Minx45mh jqrLThùy Y8dmbuồn bY8dmã nói.

Hiểu ĐồngyASr vộiY8dm láyASrch jqrLqua ngườx45mi MiY8dmnh ThyASrùy đ8YJCi vàoY8dm tronyASrg, vừaY8dm jqrLđến nơi,8YJC 8YJCcô đãY8dm thấyjqrL ĐìY8dmnh yASrÂn đax45mng s8YJCay sư8YJCa bênx45m mex45mn rưyASrợu nằm8YJC vắtjqrL vẻoyASr Y8dmtrên x45mlưng ghế,yASr miệngY8dm lx45mảm nhx45mảm. HyASriểu ĐồngY8dm vộix45m chạyY8dm đếnjqrL la8YJCy ngưyASrời 8YJCĐình ÂyASrn, jqrLgọi mại8YJC cuốiY8dm jqrLcùng x45mcô cũngjqrL mở8YJC mắx45mt. Đìnhx45m ÂjqrLn x45mvừa 8YJCthấy HjqrLiểu ĐồngjqrL liềx45mn ôY8dmm chầm8YJC nói:

- HiểujqrL Đồng!yASr 8YJCĐến yASrđây uốngY8dm rượu8YJC Y8dmcùng mìY8dmnh đY8dmi. Mìnhx45m buồnx45m quá.

- ĐãY8dm xảyjqrL 8YJCra cyASrhuyện g8YJCì rồx45mi, jqrLmau nx45mói c8YJCho mìnhjqrL yASrnghe Y8dmđi –jqrL HjqrLiểu Đồng8YJC vỗY8dm nhẹY8dm yASrlưng Đìnhx45m Ânx45m 8YJCan ủijqrL. HiểuY8dm Đồng8YJC biếtY8dm Đìn8YJCh ÂyASrn khônx45mg p8YJChải là8YJC Y8dmngười tùyyASr tiyASrện uốnx45mg x45msay đếnY8dm mứyASrc x45mnày. CànyASrg tjqrLrở nêyASrn nổi8YJC tiếngx45m t8YJChì Đx45mình x45mÂn 8YJCcàng Y8dmchú ýyASr giữx45m x45mgìn hìnhY8dm tư8YJCợng 8YJCcủa jqrLmình. KhônjqrLg bx45mao giờ8YJC cx45mô ấyASry lạijqrL yASrbê tjqrLha bảjqrLn thân.

Nhưng Đìx45mnh chỉY8dm lắcY8dm đầ8YJCu khócjqrL nyASrức nởyASr m8YJCà k8YJChông nyASrói gY8dmì hết.8YJC 8YJCHiểu ĐồngY8dm cũnx45mg k8YJChông vộiyASr trx45muy hỏi8YJC, chjqrLỉ nhY8dmẹ lx45mời aY8dmn ủyASri chyASro đếnx45m kjqrLhi ĐìY8dmnh Ânx45m cjqrLhìm vàjqrLo gix45mấc ngủ.

Khi Đì8YJCnh Â8YJCn yASrngủ rồijqrL, HiểyASru Đồng8YJC mớix45m Y8dmquay Y8dmnhìn MinY8dmh Tx45mhùy hỏi:

- Đ8YJCã xảyjqrL rx45ma yASrchuyện gjqrLì rồi.

- 8YJCChị ấy8YJC x45mbị cắtY8dm jqrLhợp đồngyASr quảngyASr c8YJCáo mớijqrL rồi8YJC –yASr jqrLMinh ThY8dmùy cháY8dmn nản8YJC tY8dmhả nyASrgười xuốngx45m Y8dmsofa trảx45m lời.

- Y8dmTại 8YJCsao –Y8dm x45mHiểu yASrĐồng ngyASrạc nhiênY8dm hỏi.

- VjqrLì đ8YJCi 8YJCtrễ, lx45màm ảnhjqrL hưY8dmởng đếnjqrL buY8dmổi quayjqrL, l8YJCàm cô8YJCng tY8dmy lỗyASr khô8YJCng ít.

- BìnhjqrL thườngx45m Đình8YJC ÂyASrn lY8dmuôn đ8YJCến jqrLsớm hơnyASr x45mmà, tạyASri sa8YJCo x45mlại đyASrến yASrtrễ nhưjqrL thếY8dm –Y8dm yASrHiểu ĐồngjqrL thắc8YJC 8YJCmắc hỏi.

- x45mTại eyASrm Y8dmlàm cY8dmhị ấyyASr trễY8dm g8YJCiờ, ex45mm giữjqrL thẻY8dm cyASrủa cx45mhị ấy8YJC –jqrL yASrMinh Th8YJCùy 8YJCmếu x45mmáo nói.

- Bỏx45m x45mđi, cY8dmhỉ jqrLlà mấtY8dm mộtjqrL Y8dmhợp đồx45mng quảnjqrLg cáx45mo thôjqrLi màY8dm –8YJC HiểujqrL Đồ8YJCng trấn8YJC an.

- VyASrấn đềY8dm làjqrL cjqrLhuyện 8YJCbồi x45mthường –x45m Mix45mnh ThùyjqrL ájqrLi ngạix45m nói.

- Bx45mồi thườn8YJCg! HọyASr kyASrhông chịujqrL bồix45m thjqrLường àjqrL ?8YJC- HiểyASru Đồx45mng ng8YJChiêng đầux45m nhx45mìn MinjqrLh Thùy.

- Người8YJC bồi8YJC thyASrường jqrLphải làyASr jqrLchúng x45mta, bởi8YJC vìyASr x45mtrong hợpjqrL đồng8YJC gjqrLhi r8YJCõ khônx45mg đượcx45m đếx45mn trễY8dm. jqrLVì cyASrhị Đìx45mnh ÂY8dmn đếnjqrL trễjqrL nY8dmên phải8YJC bY8dmồi thưY8dmờng yASr– MìnhyASr x45mThùy gY8dmiải thích.

- CáiyASr gyASrì, rY8dmõ ràngyASr x45mlà chY8dmỉ cóx45m m8YJCột x45mlần x45mđi trễY8dm yASrthôi màyASr. CóY8dm 8YJCai 8YJCmà chưaY8dm x45mtừng đ8YJCi jqrLtrễ chY8dmứ –x45m HiểuY8dm ĐồyASrng bấtY8dm yASrbình nói.
– ĐâyyASr Y8dmchỉ ljqrLà cáY8dmi cớjqrL mY8dmà thôi8YJC, thựyASrc chấ8YJCt l8YJCà hx45mọ muốnY8dm Y8dmthay nx45mgười nêjqrLn mớix45m dyASrùng cớyASr đY8dmó đểyASr b8YJCắt bẽyASr cx45mhúng tyASra x45m– MinjqrLh ThùjqrLy yASrcũng x45mbất bY8dmình kể.

- HọyASr x45mmuốn th8YJCay 8YJCai Y8dm? –yASr HiểujqrL ĐồngyASr tứcY8dm giậnyASr hỏi.

- jqrLNữ mY8dminh Y8dmtinh Ax45mnh Y8dmKỳ .

Khi MinyASrh ThyASrùy x45mnói 8YJCra cY8dmái tên8YJC đó,jqrL HiểjqrLu Đồnx45mg cx45mảm tx45mhấy rấtY8dm hụtyASr hẫx45mng. NjqrLhưng x45mđiều lY8dmàm jqrLcô thấyx45m đa8YJCu nhấtjqrL jqrLkhi nghyASre jqrLMình x45mThùy nóijqrL thêY8dmm jqrLmột trànjqrLg dài:

- NgườiyASr đềyASr nx45mghị hủjqrLy hợpjqrL đồngjqrL chíY8dmnh làY8dm yASranh VĩnjqrLh PhyASrong. Chị8YJC Đx45mình ÂnjqrL vốnjqrL khôngyASr cyASrho eY8dmm jqrLnói yASrra, nhưngyASr mx45mà cơx45mn yASrgiận yASrnày jqrLem nuốt8YJC khôyASrng trôjqrLi. Cx45mho x45mdù jqrLanh 8YJCta mx45muốn bạx45mn gx45mái mY8dmình là8YJCm ngườiY8dm 8YJCmẫu đạijqrL diệx45mn th8YJCì c8YJCũng khôY8dmng cầY8dmn thủY8dm đ8YJCoạn nhx45mư th8YJCế vớiyASr c8YJChị ĐìnyASrh jqrLÂn. Người8YJC báx45mo gi8YJCờ chụ8YJCp hyASrình 8YJCcho Y8dmem làjqrL cyASrhị Hươn8YJCg, 8YJCem yASrkhông nghĩjqrL jqrLchị ấx45my 8YJCnói dốY8dmi n8YJCên không8YJC kx45miểm trjqrLa lạjqrLi. 8YJCBây giờjqrL nghĩjqrL lại8YJC, trưY8dmớc jqrLđó x45mem jqrLcó th8YJCấy chịyASr ấy8YJC thầmyASr t8YJChì x45mto nhY8dmỏ vớijqrL quảnjqrL Y8dmlí củaY8dm AnjqrLh Kỳ.
Cho nênx45m yASrchắc chắnjqrL Y8dmbọn hyASrọ cốx45m tình8YJC g8YJCài bẫyASry. Bâ8YJCy gix45mờ còjqrLn bắtjqrL Y8dmchị ĐìnhjqrL ÂyASrn bồiY8dm thườngY8dm tY8dmiền hợyASrp đồngx45m jqrLgấp jqrL10 lầnY8dm. Chx45mị xeyASrm cójqrL quY8dmá Y8dmđáng h8YJCay không.

- 8YJCLà VĩnhyASr PhoY8dmng đề8YJC ng8YJChị sao8YJC? –8YJC HiểuY8dm Đồngx45m vẻ8YJC khônx45mg jqrLtin hỏiY8dm lại.

- yASrChính jqrLlà anjqrLh tyASra –x45m Mi8YJCnh TyASrhùy gx45mật Y8dmđầu xyASrác nhận.

Hiểu ĐồyASrng lyASrặng yASrlẽ n8YJChắm m8YJCắt hítjqrL 8YJCvào 8YJCthật sâY8dmu yASrkiềm chếjqrL x45mnỗi buồn:jqrL” VĩY8dmnh yASrPhong ngườjqrLi anyASrh hyASrận làjqrL 8YJCem, háyASr cớyASr gìY8dm lạijqrL lyASrôi Đìx45mnh ÂjqrLn vào”8YJC. 8YJCCô mở8YJC jqrLmắt ryASra, nY8dmhìn Min8YJCh TyASrhùy nói:

- 8YJCEm chă8YJCm jqrLsóc chyASro 8YJCĐình ÂnjqrL gijqrLùm 8YJCchị. Chị8YJC jqrLđi 8YJChỏi jqrLrõ x45mmọi chyASruyện xY8dmem sao.

Hiểu ĐồngY8dm liềnx45m đứngyASr dậyY8dm khôngyASr kịpyASr đx45mể Mx45minh T8YJChùy nx45mói thêjqrLm gìY8dm, Y8dmnhưng jqrLvừa đY8dmi 8YJCra kh8YJCỏi cx45mửa côx45m đãY8dm Y8dmgặp Thix45mên MinyASrh đi8YJC 8YJCvào. VY8dmẻ mặyASrt ThiY8dmên MiY8dmnh 8YJCvô cx45mùng Y8dmlo ljqrLắng, 8YJCđi thậyASrt nhanY8dmh vàjqrLo jqrLtrong. CY8dmậu vừjqrLa vàoyASr x45mnhìn thấyY8dm HiểujqrL Đồ8YJCng tY8dmhì rjqrLất ngạY8dmc nhiên,jqrL saY8dmu đóY8dm k8YJCêu x45mlên mộjqrLt tiếng:

- yASrHiểu Đồng!

- ChàoyASr anh8YJC, Y8dmThiên Minh8YJC! x45mĐã jqrLlâu khôngjqrL gặpjqrL yASr– yASrHiểu ĐồngY8dm nhyASrìn ThiêY8dmn 8YJCMinh x45mnhẹ yASrnhàng yASrgật x45mđầu chào.

- LâyASru nY8dmay Y8dmem 8YJCở đ8YJCâu? Ax45mnh Y8dmcho ngjqrLười tyASrìm 8YJCem rấY8dmt lY8dmâu. jqrLCả Tr8YJCúc DiY8dmễm nữyASra, cY8dmô ấyjqrL bY8dmây giờjqrL sax45mo rồi?Y8dm –x45m Tx45mhiên Y8dmMinh qY8dmuan tY8dmâm hjqrLỏi yASrdồn dập.

- EjqrLm vyASrà chyASrị Trú8YJCc Diễ8YJCm dọn8YJC vềx45m ngjqrLoại x45mthành sốnx45mg vàY8dm x45mbuôn bjqrLán. Y8dmNhưng sa8YJCu đójqrL, mẹyASr chx45mị ấyx45m jqrLbị byASrệnh cY8dmho yASrnên c8YJChị ấyASry tr8YJCở vềjqrL c8YJChăm sócx45m cyASrho mẹ8YJC chx45mị 8YJCấy. E8YJCm cY8dmũng bậjqrLn rộn8YJC nY8dmên dọnjqrL nhàx45m đjqrLến gầyASrn nhàyASr ĐìnhyASr Y8dmÂn sống,Y8dm nhớx45m yASrbác HY8dmà vàY8dm bx45mác yASrTrung cjqrLhăm sóx45mc béY8dm Đường8YJC 8YJCdùm 8YJCem. Vì8YJC e8YJCm khônY8dmg muốnjqrL yASrgặp ljqrLại mọi8YJC yASrngười cx45mho nênY8dm mớiY8dm jqrLbảo ĐìY8dmnh ÂnjqrL giấuyASr dY8dmùm em.

- Đìnhx45m ÂnY8dm Y8dmsao 8YJCrồi x45m? –x45m ThjqrLiên MyASrinh lx45mo lắngjqrL hỏi.

- CôY8dm ấyx45m uốY8dmng sa8YJCy nê8YJCn ngủjqrL rồi.

- AY8dmnh jqrLvào th8YJCăm c8YJCô ấ8YJCy mộyASrt lát.

Nói xoyASrng Thiênx45m jqrLMinh vộiyASr đY8dmi Y8dmvào, ĐyASrình ÂnyASr Y8dmcũng jqrLlờ mx45mờ yASrtỉnh dậY8dmy. yASrThấy ThiY8dmên Min8YJCh, ĐìY8dmnh ÂjqrLn 8YJCôm chY8dmầm lấyjqrL c8YJCậu kx45mhóc nứcjqrL 8YJCnở tronjqrLg lòyASrng cậyASru. ThijqrLên Mix45mnh jqrLdịu djqrLàng yASran x45mủi cô,jqrL Y8dmgiang rộngx45m bờx45m vaY8dmi ômY8dm lấyY8dm c8YJCô, nhY8dmư x45mmuốn cY8dmhe chjqrLở yASrcho x45mcô khỏi8YJC nhữnY8dmg ngY8dmuy hijqrLểm x45mxung quanhY8dm. HiểujqrL ĐồnY8dmg nyASrhìn tấhyyASr cảnyASrh tyASrượng ấyY8dm, cY8dmô khẽjqrL cười.jqrL CôY8dm mx45mừng Y8dmvì Đìnhx45m ÂnjqrL yASrđã jqrLtìm đượcjqrL njqrLơi nưyASrơng tựjqrLa vững8YJC chắc.

Hiểu Đồx45mng đi8YJC thẳngY8dm đếnY8dm nY8dmhà tìmY8dm VĩjqrLnh jqrLPhong 8YJCnhưng bx45mảo vệyASr khôn8YJCg c8YJCho yASrcô vào.

- TạyASri saoyASr, trY8dmước đâyx45m tjqrLôi ryASra Y8dmvào Y8dmra vjqrLào jqrLnơi nàjqrLy màx45m –jqrL HyASriểu Đồnx45mg nhìn8YJC ngyASrười Y8dmbảo vệyASr chất8YJC vấn.

- LyASrà cậuY8dm Vĩx45mnh PyASrhong bảox45m tx45mụi tô8YJCi khô8YJCng đượcyASr 8YJCcho yASrcô jqrLvào –x45m x45mNgười 8YJCbảo vY8dmệ khổx45m sjqrLở phjqrLân trần.

- Vậx45my cóY8dm thểY8dm chx45mo tôjqrLi Y8dmbiết, anx45mh ấyyASr đãx45m yASrvề nhx45mà chưa?

- Cậu8YJC ấyY8dm cx45mhưa về.

- yASrCám ơn.

Hiểu ĐồngY8dm nY8dmói x8YJCong tx45mhì l8YJCiền đix45m rY8dma bêjqrLn ngox45mài đứngY8dm jqrLchờ. yASrTrong k8YJChi cô8YJC cyASrhờ, cô8YJC đãx45m gọiyASr đi8YJCện cjqrLho x45mVĩnh PhongyASr, jqrLnhưng VĩY8dmnh Phox45mng khyASrông bốcjqrL máyx45m. SjqrLau đóyASr, cx45mậu yASrtắt máyASry luôn.8YJC Hiểux45m Đồng8YJC cứjqrL Y8dmthế jqrLđứng cY8dmhờ cyASrho tớx45mi kx45mhi trời8YJC tối8YJC mịt,8YJC bầyASru x45mtrời bắtyASr đY8dmầu yASrkéo mâyyASr, sY8dmau đóx45m yASrtrút yASrhát mưaY8dm 8YJCrơi yASrxuống. yASrCô 8YJCvẫn đứngY8dm yASrchờ ởyASr đó,x45m chỉ8YJC jqrLsợ xjqrLe jqrLVĩnh Phonx45mg đ8YJCi x45mvào màx45m cyASrô khY8dmông hjqrLay biết.jqrL NgyASrười bảx45mo vệjqrL thjqrLấy cY8dmô bịjqrL 8YJCướt 8YJCmưa đajqrLng Y8dmrun lênyASr x45mcầm cậpjqrL x45mthì vộiyASr vàngx45m gọix45m điệjqrLn chyASro x45mVĩnh PhoyASrng. SaY8dmu đóyASr ônjqrLg yASrta x45mchạy r8YJCa bảox45m HiểY8dmu ĐồngjqrL vjqrLào tro8YJCng mà8YJC chờY8dm đợi.

Cả nY8dmgười Y8dmHiểu ĐồngyASr rY8dmun lên,8YJC x45mmôi cô8YJC vY8dma 8YJCvào nhaY8dmu rujqrLn r8YJCẩy. yASrCô yASrđi 8YJClên căx45mn hộY8dm củax45m Vĩnx45mh PhongjqrL, dù8YJCng chìjqrLa x45mkhóa x45mmở c8YJCửa 8YJCnhưng khôx45mng đưY8dmợc. VjqrLĩnh Phox45mng triệx45mt đểx45m khôngjqrL muốnjqrL gặpY8dm cô,x45m cậuY8dm thayASry khóayASr cx45mửa, nóix45m bjqrLảo vệY8dm kyASrhông yASrcho yASrcô yASrlên yASrnhà, khyASróa máx45my điệjqrLn thoạix45m. jqrLHiểu yASrĐồng cx45mảm tx45mhấy đajqrLu đớnx45m 8YJCvô cx45mùng. CôjqrL yASrtì ngưx45mời vàoyASr jqrLvách tY8dmường chờyASr đợi8YJC VĩyASrnh PhonyASrg v8YJCề. yASrGió khuyASrya yASrlạnh lẽox45m Y8dmcứ thổijqrL vàx45mo người,Y8dm yASrcăn jqrLhộ của8YJC VjqrLĩnh Y8dmPhong lạ8YJCi ởY8dm tY8dmrên cayASro, càY8dmng ngjqrLhe tiếngyASr yASrgió dyASrữ 8YJCdội, cứx45m Y8dmquật vàY8dmo người8YJC HyASriểu ĐồngY8dm từngx45m c8YJCơn yASrkhiến jqrLcô rùnY8dmg jqrLmình, nhấx45mt lyASrà jqrLkhi Y8dmcô đan8YJCg mặx45mc một8YJC byASrộ đồx45m ướt.yASr SựyASr chờY8dm đợiyASr kjqrLhiến côx45m x45mcàng lújqrLc cY8dmàng x45mmệt mỏY8dmi, quY8dmần 8YJCáo cũngjqrL bắtyASr đầujqrL khx45mô lạY8dmi trướcjqrL nhữnx45mg x45mcơn gió.

Hơn mườx45mi giờ8YJC khuyASrya VĩnY8dmh P8YJChong mớY8dmi về.Y8dm CậuyASr Y8dmtay troyASrng jqrLtay yASrvới 8YJCAnh KY8dmỳ rấjqrLt yASrthân mậtyASr, AnjqrLh KỳY8dm 8YJCngã hẳnY8dm vàojqrL ljqrLòng cậjqrLu. 8YJCĐi đếjqrLn trướjqrLc cY8dmửa nhàY8dm, h8YJCọ jqrLnhìn Y8dmthấy myASrột 8YJCbong đex45mn x45mđang đổyASr ậpx45m dướx45mi đất,Y8dm đầ8YJCu yASrgục dướijqrL gốix45m. yASrVĩnh Ph8YJCong khjqrLẽ lướtY8dm nhyASrìn người8YJC 8YJCđó mộ8YJCt cáijqrL rjqrLồi bìn8YJCh 8YJCthản bx45mước yASrqua. ChY8dmo đY8dmến kyASrhi tiếng8YJC mjqrLở cửayASr lY8dmách jqrLcách vaY8dmng lêY8dmn, yASrHiểu DY8dm(ồng mớix45m bắtx45m đầu8YJC nx45mgồi dậy,jqrL x45mcô nyASrhìn VY8dmĩnh P8YJChong đanY8dmg mởY8dm jqrLcửa chY8dmuẩn jqrLbị bướx45mc jqrLvào nói:

- Tô8YJCi cóx45m cyASrhuyện muốyASrn njqrLói Y8dmvới anh.

- ChjqrLúng Y8dmta và8YJCo njqrLhà thôiY8dm x45mem x45m– VĩnY8dmh PhyASrong x45mlàm yASrnhư khx45mông ngyASrhe 8YJCthấy Hiểx45mu ĐồngyASr nói,8YJC cậujqrL n8YJChìn 8YJCAnh Kỳ8YJC cưyASrời giục.

Anh 8YJCKỳ nhìY8dmn HiểuyASr yASrĐồng mộtjqrL x45mcái rồx45mi dyASrịu dà8YJCng nói:

- Vĩnhx45m PjqrLhong, côjqrL ấyyASr bảox45m muốn8YJC n8YJCói 8YJCchuyện với8YJC anhyASr, jqrLanh phx45mải tỏyASr 8YJCra lịch8YJC jqrLsự mx45một x45mchút chứ.Y8dm jqrLDù sayASro cx45mô Y8dmấy c8YJCũng là8YJC ngườiY8dm giúx45mp việcx45m cx45mủa a8YJCnh mà.

Chẳng biY8dmết AY8dmnh KỳY8dm cóyASr c8YJCố x45mý yASrhay khô8YJCng myASrà x45mba 8YJCtừ ngườiY8dm giyASrúp yASrviệc nY8dmhư đượcY8dm jqrLkéo dx45mài x45mra. x45mToàn thjqrLân HiểjqrLu Đồx45mng ruyASrn yASrlên, x45mcô 8YJCcảm thấyY8dm đầu8YJC ó8YJCc qux45may cuồng,yASr bonx45mg yASrVĩnh Pho8YJCng 8YJCvà AyASrnh KỳyASr tx45mrước mặtx45m yASrcô gầx45mn nhưjqrL yASrnhòe đjqrLi. 8YJCMặt côyASr Y8dmnóng 8YJCbừng bừnY8dmg, yASrhai bànyASr tax45my lạnhyASr buốtY8dm, yASrmôi cY8dmô jqrLtím x45mtái, cjqrLả ngườix45m gầnY8dm Y8dmnhư mx45muốn đổyASr xuống.8YJC CôY8dm jqrLcố yASrgắng cY8dmầm cựjqrL, án8YJCh yASrmắt nhì8YJCn 8YJCVĩnh PhoyASrng đầx45my moY8dmng đợi.

Vĩnh PhonyASrg khôngY8dm nhìyASrn HiểujqrL ĐồngY8dm màY8dm ánx45mh m8YJCắt cậuyASr tyASrập tru8YJCng yASrtrên nY8dmgười AnY8dmh Kỳ.x45m AY8dmnh x45mKỳ cưyASrời nói:

- 8YJCHai ngưY8dmời cứx45m tx45mự nhiY8dmên njqrLói chuyệY8dmn đjqrLi. Ex45mm v8YJCề đây.

- 8YJCChẳng phảiyASr 8YJCem đãY8dm h8YJCứa tốjqrLi yASrnay ởY8dm lY8dmại yASrvới ajqrLnh x45mà! Y8dm– Vĩnh8YJC x45mPhong n8YJCắm tyASray yASrAnh Y8dmKỳ thâx45mn mật8YJC nói.

- ThôiyASr x45mđi. ĐểjqrL Y8dmphóng vY8dmiên Y8dmbắt gặpx45m lY8dmại vix45mết Y8dmlinh tjqrLinh. Mấyx45m bữY8dma 8YJCnay, hìnhyASr yASrem vjqrLà x45manh trênx45m báo8YJC vẫnyASr chưayASr đ8YJCủ sY8dmao –Y8dm AY8dmnh yASrKỳ Y8dmcười nó8YJCi giọngY8dm 8YJCvừa nũY8dmng nịY8dmu vừax45m Y8dmtrách móc.

- TyASrhì cóx45m sayASro đâjqrLu, họY8dm 8YJCnói sx45mự jqrLthật màY8dm –Y8dm VY8dmĩnh PhoY8dmng cườ8YJCi hajqrLha njqrLói Y8dm– ChẳyASrng x45mphải chúx45mn tjqrLa yASrđang cặjqrLp jqrLbồ x45mvới yASrnhau sau.

- Thấyx45m ghéY8dmt 8YJC– AnY8dmh Kỳ8YJC đY8dmưa ngắtyASr VĩnyASrh jqrLPhong m8YJCột cáijqrL trôngx45m như8YJC đan8YJCg âyASru yếmx45m nhau.

Hiểu ĐY8dmồng chỉx45m lặngY8dm lẽjqrL đứng8YJC nyASrhìn họ,yASr khôn8YJCg n8YJCói 8YJCthêm câ8YJCu njqrLào c8YJCả. ChẳnY8dmg ajqrLi biết8YJC tyASrrong l8YJCòng cx45mô đajqrLng rấyASrt đau.

- jqrLEm vềyASr đâyASry Y8dm– jqrLAnh KỳjqrL 8YJCvừa nóY8dmi vừajqrL Y8dmhôn lêjqrLn m8YJCá Vĩn8YJCh Px45mhong mộY8dmt Y8dmcái Y8dmrất ngọY8dmt ngào.

- ĐểY8dm aY8dmnh tix45mễn em.

- KjqrLhông cầyASrn x45mđâu. Ax45mnh 8YJCvà côjqrL jqrLấy cứx45m nó8YJCi Y8dmchuyện đi.

Nói xon8YJCg AjqrLnh Kỳ8YJC x45mbỏ đi.jqrL VĩnyASrh Phonx45mg chẳng8YJC nó8YJCi thY8dmêm x45mcâu x45mgì lẳngyASr lặnx45mg jqrLbỏ yASrvào nhàjqrL, njqrLhưng cậjqrLu khôngx45m Y8dmđóng c8YJCửa, ch8YJCo jqrLnên HY8dmiểu ĐjqrLồng đijqrL vàjqrLo tx45mheo. Vĩnhx45m phon8YJCg jqrLđi thẳjqrLng 8YJCvào 8YJCphòng m8YJCình đóngY8dm sY8dmầm cửajqrL yASrlại. x45mHiểu ĐyASrồng đứngyASr b8YJCên dx45mưới nh8YJCìn lY8dmên rấtyASr Y8dmlâu nhưng8YJC vẫnx45m kjqrLhông thấyjqrL jqrLVĩnh Phonx45mg tryASrở xuốngY8dm. CôjqrL híx45mt mộY8dmt hơyASri thậtyASr sâujqrL, quyếtY8dm đyASrịnh đi8YJC lên.

Hiểu Đ8YJCồng khô8YJCng gY8dmõ cửajqrL, 8YJCcô cứY8dm thếx45m x45mmở cửajqrL x45mđi vàyASro. Qx45muả nh8YJCiên vừajqrL vàoyASr đã8YJC thấy8YJC Y8dmVĩnh PhonyASrg đyASrang ngồiY8dm trY8dmên jqrLsofa hútyASr t8YJChuốc, Y8dmdáng vẻx45m nhưx45m cyASrhờ đợi.x45m ThấyjqrL cY8dmô vàjqrLo, cjqrLậu lặY8dmng lx45mẽ dụY8dmi tắtY8dm điyASrều thjqrLuốc rồijqrL hyASrất đầu8YJC nói:

- N8YJCói 8YJCđi! TyASrìm tôY8dmi c8YJCó viyASrệc gì.

- ChắY8dmc ayASrnh 8YJCcũng biếtyASr e8YJCm tìm8YJC aY8dmnh đểY8dm nó8YJCi việcyASr 8YJCgì jqrLmà, hàY8dm tjqrLất phảiY8dm gjqrLiả vyASrờ hỏjqrLi –8YJC HijqrLểu Đx45mồng nhìY8dmn thẳng8YJC VĩY8dmnh Px45mhong trjqrLả lời.

- LY8dmà x45mviệc cjqrLủa Đìnhx45m 8YJCÂn jqrL? 8YJC– Vĩnh8YJC PjqrLhong nhướjqrLn màx45my hỏi.

Hiểu ĐY8dmồng gY8dmật đY8dmầu. VĩnhyASr PjqrLhong nhếx45mch môyASri cườijqrL nói:

- yASrTôi chẳyASrng Y8dmcó gìx45m phảx45mi bàx45mn vớix45m cyASrô cả.

- SayASro ax45mnh cjqrLó Y8dmthể đốiY8dm Y8dmxử nyASrhư jqrLthế vớiY8dm ĐìyASrnh Âx45mn, chyASrẳng lẻyASr x45mchỉ vY8dmì bx45mạn gáyASri a8YJCnh mY8dmà anx45mh s8YJCẵn sàngY8dm hất8YJC đjqrLổ ngườiY8dm kh8YJCác yASrxuống Y8dmđất nhưx45m 8YJCvậy àx45m –jqrL 8YJCHiểu ĐồngjqrL tứcjqrL giận8YJC nói.

- VậY8dmy thìjqrL sao8YJC? –Y8dm VĩnjqrLh PhonY8dmg h8YJCỏi lạ8YJCi vjqrLới x45mvẻ mặtY8dm bìnyASrh thản.

Hiểu Đồngx45m nx45mhìn Vĩnh8YJC Px45mhong trân8YJC trânyASr, vY8dmẻ mặt8YJC jqrLcậu vẫnx45m vậyx45m, vẫyASrn lạnY8dmh x45mlùng tY8dmhờ yASrơ. jqrLCuối cyASrùng HiểuY8dm ĐY8dmồng lên8YJC tiếng:

- Vĩ8YJCnh Phon8YJCg! yASrEm biếtyASr x45manh Y8dmhận Y8dmem. N8YJChưng jqrLmà đóx45m lyASrà chuyệnY8dm giữaY8dm h8YJCai ch8YJCúng yASrta. Y8dmAnh muốn8YJC chY8dmà Y8dmđạp e8YJCm thyASrế nàoY8dm 8YJCcũng đưyASrợc nhưY8dmng màjqrL xY8dmin Y8dmanh, xijqrLn anY8dmh h8YJCãy tx45mha 8YJCcho x45mĐình ÂnyASr cx45mó đượcjqrL không.8YJC C8YJCô ấy8YJC vôyASr tội.

- Chx45mà đạpY8dm x45mcô? yASrCô Y8dmxứng saojqrL? –x45m Vĩ8YJCnh PhjqrLong nhướnyASr màyASry nói.

- AjqrLnh nóiyASr đi,yASr Y8dmphải làjqrLm sax45mo 8YJCanh mớijqrL Y8dmtha 8YJCcho Đ8YJCình yASrÂn Y8dm– H8YJCiểu ĐồngyASr hỏi8YJC VĩY8dmnh 8YJCPhong, nướ8YJCc mắtx45m côyASr cứ8YJC trực8YJC chàyASro rơiY8dm 8YJCxuống nơix45m khóe8YJC mắt.

- 8YJCCô mY8dmuốn biết8YJC à.jqrL Được8YJC thôjqrLi, jqrLtôi cũnyASrg kx45mhông ngại8YJC nY8dmói x45mthẳng v8YJCới cx45mô. Cx45mô cx45mó biY8dmết x45mnhững diễn8YJC viênY8dm jqrLđể đx45mược nổiyASr t8YJCiếng p8YJChải bY8dmán thâjqrLn mình8YJC nhx45mư thyASrế nàyASro khyASrông? AjqrLi cjqrLũng mu8YJCốn đjqrLược làx45mm ngườijqrL myASrẫu đạijqrL yASrdiện yASrcho t8YJCập yASrđoàn. CjqrLhỉ cầnyASr mộ8YJCt bước8YJC l8YJCên tiêyASrn, Y8dmhọ sẵY8dmn 8YJCsàng jqrLlao yASrvào vòng8YJC tayASry 8YJCngười khác8YJC mặcx45m tìnY8dmh 8YJChọ chyASrà đ8YJCạp nhưyASr 8YJCthế nàojqrL. MiễnY8dm là8YJC yASrhọ có8YJC jqrLthể 8YJCtrở nêyASrn njqrLổi tyASriếng. Đx45mình ÂnyASr x45mcũng 8YJCvậy 8YJCthôi, Y8dmnếu côyASr ấyjqrL muốnY8dm chY8dmiến thắng,jqrL yASrcó thểyASr trởyASr th8YJCành ngườijqrL mY8dmẫu đạjqrLi diệnjqrL tyASrhì cácY8dmh hajqrLy nhấx45mt jqrLlà jqrLbán tyASrhân. ChỉjqrL cầnjqrL cjqrLô ấY8dmy tr8YJCở tY8dmhành ngườiY8dm mY8dmẫu đY8dmại diệyASrn tx45mhì khyASrông cầnjqrL pY8dmhải bồijqrL thườyASrng hợp8YJC đồx45mng nữa.

- ĐìnY8dmh 8YJCÂn khôngx45m phảiY8dm yASrloại ngx45mười báyASrn tyASrhân đyASrể được8YJC n8YJCổ tiếngx45m –x45m jqrLHiểu ĐồnjqrLg tức8YJC gyASriận nói.

- 8YJCNhưng đY8dmó làx45m các8YJCh dujqrLy 8YJCnhất. NjqrLếu cô8YJC sx45mợ 8YJCcô ấyyASr bY8dmị tyASrổn tx45mhương, vậyjqrL yASrthì côx45m thjqrLay côjqrL ấyjqrL bànY8dm thâx45mn Y8dmđi. DjqrLù gìY8dm thjqrLì c8YJCô yASrcó jqrLbán yASrthêm lầnx45m nữaY8dm cũnjqrLg cx45mhẳng yASrmất màtyASr gì.

Hiểu ĐồngjqrL Y8dmnghe njqrLhững l8YJCời V8YJCĩnh PhoyASrng nyASrói, tứcx45m giyASrận x45mvô 8YJCcùng. Y8dmCô muốx45mn Y8dmgiang 8YJCtay táY8dmt vàY8dmo mặY8dmt cyASrậu mộtjqrL cái.Y8dm Nh8YJCưng bà8YJCn tyASray nắmY8dm c8YJChặt lạix45m kìmx45m chế.

- Bá8YJCn Y8dmcho Y8dmai, bY8dmán 8YJCcho ajqrLnh à.jqrL yASrTôi jqrLchẳng Y8dmthà ljqrLà cjqrLho yASrkhông mộtY8dm jqrLtên Y8dmăn màx45my còjqrLn hơnyASr b8YJCán Y8dmcho loạiyASr nyASrgười như8YJC Y8dmanh –Y8dm Hx45miểu Đx45mồng cyASrười jqrLchế giễu.

Lập tx45mức VyASrĩnh PhY8dmong lx45mao đếnY8dm ôY8dmm chx45mặt lấyjqrL jqrLcô, chiếmx45m jqrLlấy jqrLbờ môix45m cô8YJC đyASrầy căjqrLm Y8dmphẫn vY8dmà hyASrung hãn.8YJC MùjqrLi máuyASr tajqrLnh bắY8dmt đầux45m 8YJCtrào r8YJCa tryASràn trx45mong miệngY8dm HjqrLiểu Đx45mồng, chY8dmẳng yASrmấy ch8YJCốc 8YJCmôi cyASrô sưng8YJC lêjqrLn. HiểujqrL ĐồngyASr muốY8dmn thoát8YJC rx45ma, cjqrLô Y8dmngửa x45mcổ jqrLra phía8YJC x45msau x45mquay mY8dmặt x45mđi nơyASri khácjqrL, nY8dmhưng VyASrĩnh Px45mhong yASrđã giữjqrL chY8dmặt jqrLgáy cô,x45m môiY8dm cậ8YJCu cítY8dm chặx45mt myASrôi cô8YJC, quyếx45mt liệyASrt chiếmyASr giữx45m kY8dmhông yASrbuôn, jqrLép côjqrL đijqrL đếnY8dm bx45mên giường,x45m x45mđè cx45mô x8YJCuống dướyASri. C8YJCả ngườix45m jqrLcậu nằx45mm tY8dmrên ngY8dmười 8YJCcô, 8YJCtham l8YJCam hunyASrg hY8dmãn njqrLgấu ghiếnY8dm môi8YJC cô.

Đây chínx45mh 8YJClà cyASrơn thịjqrLnh n8YJCộ củaY8dm cậu,8YJC lyASrà jqrLnỗi hậnY8dm chấY8dmt chứ8YJCa đY8dmầy sựx45m nhjqrLớ nhung.

- S8YJCao hả?jqrL x45mCô nY8dmhẫn tâY8dmm đểjqrL bạjqrLn mìyASrnh bjqrLị cx45mhà đ8YJCạp Y8dmà x45m– VĩyASrnh PhoyASrng ng8YJCẩng x45mđầu nhìjqrLn HiểyASru Đx45mồng vẻyASr cười8YJC cợx45mt chếyASr giễux45m nói.

Hiểu Đ8YJCồng tx45mrừng mắtjqrL nhx45mìn c8YJCậu, đY8dmôi mx45mắt đỏyASr ngầu,jqrL khóyASre môix45m cóY8dm vx45mài x45mvệt yASrmáu, mx45môi Y8dmmím chặtyASr, 8YJCcô đjqrLau đY8dmớn nói:

- jqrLNếu 8YJCanh chyASrịu t8YJCha chjqrLo ĐìnY8dmh ÂyASrn, x45mvậy x45mthì tY8dmôi bájqrLn cx45mho anh.

Vĩnh PhY8dmong lyASrặp jqrLtức cuố8YJCi Y8dmxuống jqrLcuốn lấY8dmy môx45mi 8YJCcô Y8dmtiếp 8YJCtục x45mthô bx45mạo ghiền8YJC nát.jqrL x45mBàn jqrLtay 8YJCcũng Y8dmchẳng k8YJCiêng jqrLnể bắtY8dm đ8YJCầu jqrLhành h8YJCạ x45mcơ 8YJCthể côjqrL, đôjqrLi mắx45mt Y8dmcậu đỏ8YJC nY8dmgầu x45mlên rjqrLồi xájqrLm xịt.8YJC T8YJCừng n8YJCút, từnjqrLg nY8dmút áojqrL củajqrL côx45m đjqrLược mở8YJC 8YJCra, cjqrLậu cuốijqrL xuống8YJC hônx45m lêyASrn cY8dmổ Y8dmlên ngựcjqrL cx45mô. Nx45mhưng rồi8YJC cậuY8dm ch8YJCạm yASrvào x45mmột jqrLcái gìyASr đóY8dm yASrmát lY8dmạnh. ÁnhY8dm mắyASrt qujqrLét qyASrua cáY8dmi x45mthứ mát8YJC lạnh8YJC 8YJCđó. x45mNó đax45mng ngựjqrL jqrLtrị tx45mrên cx45mái cổx45m jqrLthon tjqrLrắng củaY8dm jqrLcô. Sx45mợi dây8YJC truyASryền mjqrLàu x45mtrắng hìnjqrLh cx45mon Y8dmcá heox45m, nhưngx45m thứyASr khiếY8dmn yASrtim x45mcậu rx45mun rẩyY8dm chínY8dmh là8YJC cá8YJCi vậY8dmt m8YJCàu n8YJCâu nx45mhỏ tròn8YJC: ChiếY8dmc nhx45mẫn hì8YJCnh coyASrn cáyASr x45mheo yASrmà yASrcậu đãyASr làmx45m jqrLtặng jqrLcô. Năx45mm đóyASr chẳnx45mg x45mphải jqrLchính tY8dmay côx45m đãjqrL qY8dmuăng nójqrL đ8YJCi r8YJCồi x45mhay s8YJCao, tạijqrL sax45mo côx45m jqrLlại tìx45mm nóY8dm về.

Vĩnh Pho8YJCng njqrLắm chặyASrt Y8dmtay lạiyASr, n8YJChìn Y8dmchằm c8YJChằm Y8dmvào cY8dmhiếc n8YJChẫn, 8YJCtim cậx45mu đa8YJCng rx45mun, cậux45m sợx45m, cậuyASr Y8dmkhông dáY8dmm nghĩyASr. ChỉY8dm sợ8YJC đójqrL lại8YJC l8YJCà jqrLmột jqrLsự saY8dmi lầm8YJC nữa.jqrL Cậx45mu từ8YJC yASrtừ rồiyASr khjqrLỏi cô,x45m rx45mồi cư8YJCời nhạt8YJC nói:

- x45mCô cx45mhỉ làx45m mộtjqrL jqrLchiếc giàyASry 8YJCrách. Y8dmTôi kjqrLhông muố8YJCn 8YJCđi một8YJC c8YJChiếc gijqrLày jqrLrách cójqrL biếtyASr bajqrLo ngưY8dmời xỏjqrL vào.

Nói Y8dmrồi cx45mậu vơjqrL cái8YJC jqrLáo x45mkhoác byASrỏ đY8dmi ryASra ngoài.

***

Hiểu Đồ8YJCng n8YJCằm ởyASr x45mlại njqrLghe tijqrLm mình8YJC x45mchảy mY8dmáu. Côx45m cười,yASr cườiyASr 8YJCrất nhiềujqrL, cườijqrL đế8YJCn dạY8dm 8YJCdày quặn8YJC t8YJChắt lại8YJC, đujqrLa đjqrLớn. CjqrLô ngjqrLhiêng người8YJC x45môm x45mlấy bụnY8dmg, khôngx45m nx45mgờ nhữyASrng giọtY8dm nướcY8dm mắt8YJC côx45m kx45miềm chếjqrL nãyjqrL giờ,x45m lạiY8dm bắ8YJCt jqrLđầu tjqrLhi x45mnha chảyjqrL xuốnx45mg gY8dmối, ướt8YJC đY8dmẫm. 8YJCCô mjqrLuốn ng8YJCồi dậyx45m nhY8dmưng lạix45m kh8YJCông cjqrLòn sứcyASr. CámY8dm gY8dmiác yASrcơ jqrLthể ng8YJCày cànyASrg nóngyASr bừng8YJC lx45mên x45mgần nhjqrLư x45mbốc cháy,jqrL cjqrLái nóng8YJC xY8dmé náY8dmt ruộyASrt gY8dman c8YJCô. Cô8YJC cốY8dm yASrgắng thởx45m nyASrhưng dườnyASrg nY8dmhư khjqrLông yASrcòn sức.yASr Cuốix45m cùnjqrLg khóex45m mắjqrLt yASrnhắm ghiềyASrn Y8dmlại c8YJCho chx45mìm vàY8dmo 8YJCmê man.

Vĩnh PhoY8dmng lái8YJC yASrxe phóng8YJC thậtY8dm njqrLhanh 8YJCra đườngY8dm quốY8dmc lộ,8YJC trờyASri khuy8YJCa nhưngx45m vẫjqrLn Y8dmnhiều xyASre, nhjqrLất làjqrL Y8dmxe tải8YJC. cậY8dmu điêyASrn cuồngx45m bójqrLp x45mcòi khiếY8dmn njqrLhững nơi8YJC cậux45m điyASr qux45ma đềux45m đọngjqrL lại8YJC jqrLâm yASrthanh đY8dminh t8YJCai x45mnhức ó8YJCc. Cuố8YJCi cùngY8dm cậyASru cũngx45m Y8dmchạy 8YJCra ngoạiY8dm Y8dmô vx45mắng vẻ.jqrL DướiyASr á8YJCnh trănyASrg Y8dmmờ Y8dmảo cậuyASr khônyASrg gừnx45mg ljqrLa héY8dmt, mjqrLuốn xé8YJC jqrLtoạt buồngx45m phổiY8dm raY8dm, muốnx45m héjqrLt yASrcho đjqrLến k8YJChi x45mtim vỡyASr nájqrLt. CuyASrối cY8dmùng cx45mậu gụcjqrL xuốnY8dmg đất,jqrL nướY8dmc x45mmắt yASrrơi xuốngx45m đầyyASr đaux45m 8YJCkhổ vyASrà tuyệtyASr vọng.
jqrLKhi cậuyASr 8YJCtrở yASrvề, trờyASri đãjqrL q8YJCua njqrLgày mớx45mi. Cx45măn nhx45mà ljqrLạnh ngx45mắt khôyASrng jqrLmột hơiY8dm người,jqrL cyASrô đơnY8dm tịchx45m liêx45mu. Như8YJCng VĩyASrnh PhyASrong yASrphát hY8dmiện jqrLmột đY8dmôi giàY8dmy nữY8dm vjqrLẫn c8YJCòn 8YJCđể Y8dmở cạnhyASr cửa.jqrL ĐY8dmôi giyASrày củyASra hiểuY8dm Đồng:”8YJC C8YJCô vẫY8dmn chưa8YJC đi”

Vĩnh PhjqrLong liềnY8dm chạyx45m ùyASr lyASrên trênx45m, cậuY8dm nhẹx45m n8YJChàng Y8dmmở yASrcánh cử8YJCa rayASr, cx45mảm thấ8YJCy vyASrô cùx45mng hồjqrLi hộpjqrL. Cậ8YJCu c8YJCũng cx45mhẳng biếtyASr bả8YJCn jqrLthân đan8YJCg ch8YJCờ x45mđợi x45mgì sajqrLu cx45mánh cửayASr. Như8YJCng c8YJCậu nhY8dmìn tyASrhấy HiểujqrL Y8dmĐồng đajqrLng nằmjqrL jqrLgập ngườjqrLi lạiY8dm, hơiY8dm thởjqrL đx45mứa quảng,Y8dm px45mhả rjqrLa hơjqrLi nY8dmóng đx45máng sjqrLợ. VĩnhY8dm PhonjqrLg đ8YJCưa taY8dmy sờjqrL trx45mán jqrLcô, tránx45m côY8dm yASrrất yASrnóng. VĩjqrLnh PhyASrong lạY8dmnh Y8dmcả nyASrgười vộ8YJCi vàY8dmng x45mbế HiY8dmểu ĐồngyASr đ8YJCến b8YJCệnh viện.
Khi HiểujqrL Đồng8YJC mjqrLở mắtyASr ryASra, côjqrL đãyASr thyASrấy yASrmình nằmx45m 8YJCở x45mbệnh viện,x45m 8YJCtay đaY8dmng x45mtruyền 8YJCdịch. ĐìjqrLnh ÂyASrn đa8YJCng ngồi8YJC bêjqrLn yASrcạnh cô8YJC, gương8YJC mặx45mt jqrLlắm l8YJCem nướcY8dm mx45mắt, tx45mrên ghjqrLế syASrofa, yASrThiên MinjqrLh Y8dmvà MinjqrLh TyASrhùy đaY8dmng ngồijqrL ix45mm lặng8YJC. Đình8YJC Y8dmÂn vừax45m thấy8YJC HiểjqrLu Đồn8YJCg thY8dmức dậy,x45m Đ8YJCình yASrÂn mừnx45mg rỡ8YJC Y8dmreo lên:

- Cậ8YJCu 8YJCtỉnh r8YJCồi. CjqrLậu là8YJCm mìnY8dmh jqrLlo cY8dmhết đjqrLi được.

- SjqrLao mìnhjqrL lạyASri ởyASr đ8YJCây jqrL– HiểujqrL ĐồnyASrg cốY8dm 8YJCgắng nY8dmgồi yASrdậy, nhx45mìn xY8dmung yASrquanh hỏi.

- x45mCậu 8YJCbị sốtY8dm cax45mo nêx45mn ngY8dmất đix45m, làx45m….là V8YJCĩnh jqrLPhong x45mđưa 8YJCcậu Y8dmvào đâY8dmy. jqrLAnh ấjqrLy đãY8dm ởY8dm vjqrLới yASrcậu cảjqrL đêmjqrL, tớiY8dm sánx45mg thìyASr gọiyASr yASrđiện x45mcho ThijqrLên MinyASrh jqrLvà myASrình Y8dmđến –x45m ĐjqrLình yASrÂn Y8dmtrả lờ8YJCi rồ8YJCi nx45mhìn 8YJCHiểu Đ8YJCồng cảmx45m kíjqrLch đếnjqrL myASruốn khócjqrL –yASr Cx45mậu tjqrLhật làjqrL ngốyASrc, yASrhà tấtyASr x45mvì c8YJChuyện cjqrLủa 8YJCmình màY8dm đứngjqrL yASrđợi dưyASrới mư8YJCa đểyASr ryASrồi p8YJChát bệY8dmnh Y8dmthế này.

- NgốyASrc quY8dmá! Y8dmĐâu hẳngjqrL yASrlà mìnyASrh vx45mì cjqrLậu đY8dmâu –yASr Hiểu8YJC Đồng8YJC yASrcười khjqrLuyên nhủx45m Đx45mình ÂY8dmn đểjqrL cY8dmô khôngjqrL ájqrLy nyASráy .

- HiểuY8dm Đồng8YJC! –yASr jqrLThiên Y8dmMinh đ8YJCi đếnyASr bêx45mn h8YJCọ lêY8dmn tiếngY8dm x45m– A8YJCnh đãyASr hỏi8YJC VĩnhjqrL Phonx45mg rồi.jqrL KY8dmHông phảix45m lỗjqrLi củ8YJCa c8YJCậu ấY8dmy 8YJCđâu. yASrLà bàx45m 8YJCMai HyASroa gọi8YJC yASrđiện yê8YJCu cjqrLầu cájqrLc jqrLcổ đôngjqrL phải8YJC thx45may đyASrổi ngườijqrL 8YJCđại diyASrện. VĩjqrLnh Phon8YJCg chyASrỉ jqrLbị buộcyASr phả8YJCi đ8YJCưa rjqrLa yêx45mu jqrLcầu đY8dmó màY8dm thôY8dmi. Y8dmEm cũngjqrL đừnjqrLg tráchjqrL họjqrL, họY8dm làx45m nhữnY8dmg ngưyASrời kinyASrh dox45manh, cjqrLhạy thejqrLo jqrLlợi nY8dmhuận jqrLlà ch8YJCính. SyASro vớyASri Đì8YJCnh ÂyASrn, Anx45mh jqrLkỳ cójqrL đY8dmộ nổY8dmi tiếngY8dm yASrhơn. Chx45muyện hjqrLợp đồng,Y8dm e8YJCm đừngyASr lx45mo nữa,x45m ayASrnh 8YJCvà Vx45mĩnh Ph8YJCong sẽyASr giảijqrL quyết.

Mai HoY8dma yASr– CájqrLi yASrtên yASrnày đã8YJC x45mlâu rồi8YJC cY8dmô khyASrông ngjqrLhe yASrthấy. BâyjqrL giờyASr nY8dmghe nh8YJCắc đếY8dmn yASrtrong l8YJCòng côx45m x45mbỗng nhx45mư dậjqrLy syASróng. Y8dmÁnh mắtY8dm yASrlóe lêx45mn mộjqrLt nyASrgọn lY8dmửa. jqrLCô q8YJCuay sY8dmang n8YJChìn jqrLĐình ÂjqrLn, rồiY8dm yASrThiên Minx45mh vY8dmà yASrMinh ThY8dmùy, yASrchậm x45mrãi buônx45mg ryASra mộtx45m câu:

- x45mMình jqrLnhất đị8YJCnh giúpY8dm cậujqrL lấyASry lạx45mi 8YJChợp đồng8YJC đó.

PP: màyx45m đúng8YJC yASrlà lyASriều mạx45mng màx45m, cY8dmó biếY8dmt yASrlấy lại8YJC bằnjqrLg các8YJCh n8YJCào không?
TG: C8YJCái nx45mày x45mtao cjqrLhưa Y8dmnghĩ jqrLra (8YJCv –x45m v)

Tập đoànjqrL yASrVĩnh Phát.

- MY8dmời yASrcô Y8dmvào đây.jqrL Chủ8YJC tịch8YJC đx45mang ởjqrL tryASrong đóY8dm –x45m x45mCô t8YJChư k8YJCí giọY8dmng yASrnhẹ nh8YJCàng mờijqrL HiểuY8dm jqrLĐồng vàoyASr phòn8YJCg x45mông chủY8dm Y8dmtịch mjqrLột cáchjqrL lịchx45m sự.

Hiểu Đồngx45m c8YJCũng mĩmx45m x45mcười nyASrhẹ nhàng8YJC lịcyASrh sựjqrL gậtx45m đầu8YJC chjqrLào cjqrLô ryASrồi thẳngx45m lưY8dmng đ8YJCi vàoY8dm pyASrhòng x45mông jqrLVăn 8YJCTrác. ĐâY8dmy 8YJClà lyASrần đầ8YJCu tiênyASr cjqrLô bướyASrc chjqrLân yASrvào jqrLđây. 8YJCCô vx45mừa mởjqrL cử8YJCa rjqrLa jqrLthì đ8YJCã thấjqrLy yASrnụ cườiyASr củax45m ônjqrLg 8YJCVăn Trác8YJC 8YJC, tryASrong yASrphòng 8YJCcòn cY8dmó tx45mổng gx45miám đốc,jqrL cx45mon jqrLtrai ôY8dmng Văx45mn Trác8YJC –yASr Y8dmông Tuấn8YJC KhajqrLnh .

- CoyASrn b8YJCé này,Y8dm chá8YJCu yASrlàm ôY8dmng bấyASrt jqrLngờ quá.

- Cx45mon cyASrhào ông.

- M8YJCau 8YJCđến 8YJCđây ngồi8YJC jqrL– Ôn8YJCg V8YJCăn Tx45mrác đứngyASr dậyASry điyASr lạijqrL ghếY8dm x45msofa vàx45m cx45mhỉ tx45may bảx45mo Hix45mểu ĐồjqrLng ngồiyASr xuống.

Hiểu Đồnx45mg ngoaY8dmn ngoY8dmãn bước8YJC đếnY8dm vàx45m nY8dmgồi xuống.x45m ÔngY8dm V8YJCăn yASrTrác vớY8dmi yASrtay jqrLđịnh r8YJCót tryASrà jqrLcho cyASrô nx45mhưng HiểuyASr Y8dmĐồng x45mđã chyASrặn lạix45m, cười8YJC nói:

- PhảyASri làyASr ch8YJCáu rótY8dm tr8YJCà mời8YJC yASrông mớY8dmi đúngY8dm ạ.

- Y8dmQuả nhi8YJCên lY8dmà chyASráu có8YJC cjqrLhuyện Y8dmmuốn nyASrhờ vảyASr ôngjqrL rồijqrL. Đượcx45m chY8dmáu 8YJCmau n8YJCói đi,x45m giúpjqrL đượx45mc tyASrhì yASrông x45msẽ sẵ8YJCn sàngY8dm jqrLgiúp ch8YJCáu –8YJC ÔnjqrLg V8YJCăn Y8dmTrác cx45mười phá8YJC lênY8dm, án8YJCh mắtyASr yASrhiền từ8YJC nx45mhìn cô.

Hiểu Đ8YJCồng cẩnx45m thậjqrLn rjqrLót cyASrho 8YJCông Văn8YJC Trá8YJCc mộjqrLt tx45mách yASrtrà, r8YJCồi rójqrLt jqrLcho mìx45mnh mộtyASr tY8dmách kyASrhác, Y8dmmới nY8dmhẹ nhàx45mng đặtjqrL bìjqrLng tr8YJCà xuống,yASr 8YJCcô ngồiY8dm jqrLthẳng 8YJClưng, nhìnY8dm thY8dmẳng ônY8dmg VyASrăn TrY8dmác nói:

- KhôY8dmng ph8YJCải 8YJCnhờ vả.jqrL Cháx45mu muốY8dmn cyASrùng ôn8YJCg giyASrao dịch.

Ông VY8dmăn TrácjqrL kx45mhá 8YJCbất ngờjqrL trướcx45m jqrLcâu jqrLnói củ8YJCa Hiểu8YJC Đồng,jqrL ôx45mng Y8dmnhướn Y8dmmày nhìY8dmn cx45mô qjqrLuan sátyASr. HiểuyASr ĐồngY8dm khyASrông Y8dmhề b8YJCối rY8dmối tryASrước ánh8YJC mắx45mt cjqrLủa jqrLông yASrVăn TryASrác, yASrcô bY8dmình thản,x45m ánY8dmh 8YJCmắt vẫn8YJC nhìyASrn thyASrẳng, đôijqrL mắtY8dm trox45mng suốt.yASr SayASru mộyASrt hồiyASr quayASrn sátx45m, thấjqrLy Hix45mểu ĐjqrLồng kY8dmhông cyASró vẻyASr gìx45m lY8dmà 8YJCđang đùayASr Y8dmvới ông,jqrL ônY8dmg VjqrLăn Trá8YJCc mớix45m nx45mghi ngY8dmờ hỏi:

- CháyASru mux45mốn cùng8YJC Y8dmông gY8dmiao djqrLịch cáix45m gì?

- ChyASriếc x45mghế cY8dmhủ Y8dmtịch cyASrủa tập8YJC x45mđoàn NgY8dmuyên Thành8YJC Phox45mng –jqrL HY8dmiểu Y8dmĐồng trx45mả lx45mời ngY8dmay Y8dmlặp tức.

Ông jqrLVăn Tr8YJCác yASrquá bấtyASr ngờ8YJC x45mtrước lờiyASr đềjqrL n8YJCghị củajqrL HiểuyASr Đồx45mng. ÔjqrLng dựayASr Y8dmhẳn vàx45mo t8YJChành ghx45mế nhìnx45m yASrcô đăx45mm đx45măm myASrột lầnjqrL nữaY8dm yASrđầy ngx45mhi nyASrgờ. SắcyASr mặtyASr HiểuY8dm ĐyASrồng vẫnY8dm kyASriên địnhjqrL khônjqrLg hề8YJC tha8YJCy đổi.

- CháuY8dm cóyASr biY8dmết, chủyASr yASrtịch TriệuyASr VĩnhyASr NguyêjqrLn l8YJCà ngưx45mời nắmY8dm Y8dmgiữ yASr25% yASrsố yASrcổ pyASrhần, vợyASr ôngyASr tY8dma nắmY8dm giữY8dm jqrL15 x45m% 8YJCsố cjqrLổ phầyASrn, Y8dmhai ngườx45mi cY8dmon jqrLtrai củx45ma họ8YJC mx45mỗi yASrngười yASrnắm giY8dmữ 108YJC% x45mcổ ph8YJCần. CY8dmháu nghyASrỉ xyASrem l8YJCàm yASrsao cháx45mu cx45mó thể8YJC tyASrhay đổjqrLi đượcjqrL chix45mếc 8YJCghế ch8YJCủ tịY8dmch cY8dmủa tậ8YJCp đoà8YJCn họ8YJC yASrchứ yASr– jqrLÔng yASrVăn TrY8dmác bìn8YJCh tY8dmĩnh phY8dmân tích.

- VậyjqrL chájqrLu hỏi8YJC 8YJCông, tronjqrLg jqrLtay ônyASrg nắmY8dm giữY8dm b8YJCao nyASrhiêu Y8dm% cổY8dm phầnY8dm cx45mủa tx45mập đoàn8YJC NguyêY8dmn TyASrhành Phonx45mg –yASr Hiểu8YJC ĐồngjqrL mĩmyASr jqrLcười nhìnx45m ôyASrng yASrhỏi thẳng.

Sắc mặyASrt ônyASrg yASrVăn T8YJCrác yASrbỗng tốix45m sầmjqrL lạix45m, ônx45mg khjqrLàn giọngx45m hỏi:

- LyASràm sax45mo yASrcháu biết.

- 8YJCCháu khônY8dmg x45mbiết. Chỉx45m yASrvì tx45mrên đời8YJC nàY8dmy cóx45m x45mcái gọijqrL làjqrL giá8YJCn đix45mệp kjqrLinh tY8dmế c8YJCho nY8dmên ch8YJCáu đoánY8dm nhưx45m vậy.

Ông Y8dmVăn TrY8dmác vẫ8YJCn jqrLtrầm nY8dmgâm nhìn8YJC Y8dmHiểu ĐjqrLồng khôngY8dm x45mnói gY8dmì. CY8dmô myASrĩm cườix45m khẽjqrL mộtY8dm c8YJCái rồY8dmi jqrLnói tiếp.

- XjqrLét 8YJCtheo tìnx45mh hìnhyASr củaY8dm tậpyASr yASrđoàn ônjqrLg myASrà thấx45my, v8YJCiệc ôngyASr mux45ma lôjqrL 8YJCđất đóx45m th8YJCì đú8YJCng lx45mà x45mquá Y8dmkì l8YJCạ. NhưnyASrg mộtx45m người8YJC lã8YJCo lujqrLyện trênx45m thươngyASr trườngyASr nhưY8dm jqrLông lạijqrL tìx45mm mọiY8dm cácyASrh m8YJCua x45mbằng đượcY8dm lY8dmô đấtx45m đó.8YJC NhấtyASr lY8dmà kh8YJCi tậY8dmp đòanY8dm NjqrLguyên TyASrhành Phon8YJCg đanY8dmg dựx45m địnhyASr tjqrLhu m8YJCua đjqrLể l8YJCập nh8YJCà máy.8YJC VấnY8dm x45mđề lyASrà, tậpY8dm đoà8YJCn đajqrLng x45mvẫn yASrchưa tiếyASrn hành8YJC xjqrLong Y8dmthì đãx45m bịjqrL ôY8dmng hớt8YJC tyASray tY8dmrên rồi.8YJC Vx45mấn yASrđề đặt8YJC 8YJCra Y8dmlà, tạiyASr sax45mo ôyASrng lạix45m Y8dmbiết khjqrLi mjqrLà cuộyASrc hyASrọp đó8YJC yASrchỉ to8YJCàn làx45m c8YJCác cjqrLổ đôngx45m vớjqrLi nhyASrau. SjqrLuy jqrLra m8YJCột tronyASrg cájqrLc cổ8YJC đôx45mng jqrLđó Y8dmlà giá8YJCn yASrđệp jqrLcủa ônyASrg. VậyyASr thx45mì cổyASr phần8YJC củ8YJCa ngjqrLười 8YJCđó cũngY8dm jqrLthuộc x45mvề ông.

- Hiểux45m Đồng,jqrL chyASráu quY8dmả yASrlà mộtyASr người8YJC tY8dmhông 8YJCminh. CháujqrL x45mcòn biếtx45m gyASrì nữa.

- KhjqrLi tổ8YJCng giá8YJCm đốY8dmc chún8YJCg ch8YJCáu chyASro x45mngười liêyASrn lạ8YJCc vớijqrL Y8dmông, x45mông 8YJCđã hẹjqrLn jqrLhai tuần,x45m ôjqrLng đãyASr x45mcố tìnhY8dm đY8dmể họjqrL x45mnóng rujqrLột cx45mhờ x45mđợi, sẽ8YJC dễ8YJC d8YJCàng chx45mấp nhx45mận nhữngyASr yêux45m cầu8YJC củyASra ôngyASr đưx45ma Y8dmra đểyASr 8YJCđổi 8YJClấy l8YJCô đấyASrt đó.

Ông Y8dmVăn Y8dmTrác nhíujqrL Y8dmmày nhyASrìn x45mHiểu ĐY8dmồng, 8YJCcô chỉyASr cư8YJCời nh8YJCẹ nhàngjqrL 8YJCnói tiếp.

- KhjqrLi ô8YJCng đíjqrLch thâjqrLn Y8dmđi đến8YJC tậx45mp jqrLđoàn làx45m yASrquyết địY8dmnh khônY8dmg đểx45m chY8dmo họyASr mộtjqrL c8YJCơ hộiyASr sx45muy nY8dmghĩ x45mnào. NếujqrL khôyASrng x45mthì c8YJChỉ jqrLvì một8YJC chY8dmuyện n8YJChư v8YJCậy 8YJCthì khônjqrLg cx45mần ôY8dmng phảiyASr đíyASrch x45mthân đyASri ,jqrLmà jqrLchỉ cầnjqrL jqrLmột ngườjqrLi đyASrại diệjqrLn Y8dmđến thônY8dmg 8YJCbáo jqrLlà đượcyASr rồx45mi. YêjqrLu cầ8YJCu cyASrủa ônjqrLg chx45mắc chắnjqrL làjqrL đổi8YJC lx45mô đấtjqrL đójqrL đ8YJCể lấx45my mộtx45m 8YJCsố cổyASr phầ8YJCn của8YJC Y8dmcông tx45my. NhưngjqrL khyASri Y8dmông nhìnjqrL Y8dmthấy cháu,8YJC 8YJCông Y8dmđã quyASryết jqrLđịnh hoãnY8dm lY8dmại ýx45m địnhyASr 8YJCcủa mình.

- T8YJCại sa8YJCo cháuY8dm lạiyASr yASrnghĩ t8YJCa hoãnyASr 8YJClại ýjqrL địnhY8dm yASrcủa mjqrLình vx45mì cháu.

- Cháu8YJC hyASrỏi ôjqrLng, có8YJC phảY8dmi ôngjqrL đãyASr x45mcho x45mngười 8YJCđiều Y8dmtra vềx45m cY8dmháu Y8dmhay không?

Ông Y8dmVăn Trác8YJC tái8YJC xanx45mh cảY8dm mặx45mt, ônx45mg nhìx45mn H8YJCiểu Đồnx45mg cjqrLhằm chằjqrLm, 8YJCrồi sajqrLu đó8YJC 8YJCthở dài:

- LàmyASr yASrsao yASrcháu biết.

- CY8dmháu đãY8dm x45mnói ôngyASr rồi8YJC, tất8YJC c8YJCả đềuyASr làY8dm Y8dmsuy đyASroán củax45m cháu.Y8dm ÔyASrng ljqrLà bạnY8dm cY8dmủa ôx45mng bộx45m tjqrLrưởng t8YJChì chắY8dmc c8YJChắc ôn8YJCg biếtY8dm chá8YJCu lx45mà bạx45mn yASrgái cjqrLủa Vx45mĩnh TjqrLhành –Y8dm tổngY8dm giám8YJC đx45mốc cY8dmủa tậpjqrL đoàn.Y8dm NhưyASrng x45mkhi Y8dmông đến,jqrL Y8dmVĩnh PhjqrLong Y8dmvà cháx45mu ljqrLại x45mdiễn myASrột mjqrLàn Y8dmkịch 8YJCâu yx45mếm trướcY8dm yASrmặt 8YJCông. ChY8dmo nêyASrn ô8YJCng bjqrLiết cháuyASr có8YJC qyASruan hY8dmệ mậtY8dm tY8dmhiết vjqrLới haY8dmi anjqrLh yASrem njqrLhà 8YJCnày. yASrNói chínhjqrL xácx45m hơnyASr Y8dmlà Y8dmcả hjqrLai ngưx45mời Y8dmhọ jqrLđều yASryêu 8YJCcháu. CjqrLho nênyASr ôngyASr 8YJCbảo sẽ8YJC sY8dmuy ngx45mhĩ thêY8dmm Y8dmhai tuY8dmần yASrnữa x45mrồi mớ8YJCi trảY8dm yASrlời. MụcY8dm đíY8dmch ljqrLà cóY8dm thờjqrLi gia8YJCn đx45mể điềyASru Y8dmtra chájqrLu, rY8dmồi x45msau đóyASr lợY8dmi dụnjqrLg cháu.

Mặt ônx45mg 8YJCVăn Y8dmTrác tốiY8dm sầx45mm ljqrLại, njqrLụ cườiyASr gưyASrợng gạyASro mY8dmà ônY8dmg jqrLcố thjqrLể h8YJCiện yASrtắt ngx45múm, látjqrL jqrLsau jqrLông thởjqrL dài8YJC nói:
–Y8dm Xix45mn lỗix45m 8YJCcháu, Y8dmHiểu Đồng.8YJC Ôx45mng thậtjqrL lòyASrng ryASrất x45mquý mế8YJCn cháY8dmu nhưjqrLng jqrLthương trườyASrng jqrLlà yASrnơi dẫmx45m đạpyASr Y8dmnhau, lợix45m dụngY8dm ;ẫnx45m n8YJChau jqrLvà Y8dm*** hạ8YJCi n8YJChau. Ônx45mg buộc8YJC pyASrhải làx45mm nhưx45m vậy.

- CháY8dmu Y8dmbiết, c8YJCho nênx45m cháY8dmu khôx45mng tráchY8dm ông8YJC. Cx45mháu Y8dmtình nguyY8dmện để8YJC ông8YJC x45mlợi dụng.

- ChyASráu ngh8YJCĩ bâY8dmy giờ8YJC khY8dmi bjqrLị chY8dmáu biếtx45m rjqrLõ tấyASrt cảY8dm mọx45mi chux45myện, ôx45mng còjqrLn mặ8YJCt mũ8YJCi 8YJClợi dụngY8dm jqrLcháu sao.

- BởjqrLi yASrvậy cY8dmháu mY8dmới Y8dmđến đểyASr g8YJCiao dY8dmịch vớY8dmi ông.8YJC BjqrLởi Y8dmvì chá8YJCu cũngjqrL muốn8YJC x45mlợi dụn8YJCg ôY8dmng đểjqrL đạtyASr đ8YJCược mụcjqrL đ8YJCích cY8dmủa mìnx45mh –yASr HiểuyASr ĐồngjqrL đáp,jqrL Y8dmsau đó8YJC x45mcô njqrLhìn 8YJCthẳng ôngjqrL 8YJCVăn TráyASrc –8YJC Cái8YJC ôngY8dm cjqrLần bâ8YJCy gx45miờ lx45mà mộtjqrL jqrLgián điệp8YJC cóyASr thểY8dm tiếpjqrL c8YJCận trực8YJC tiếpjqrL yASrtổng giyASrám đốY8dmc c8YJCủa tậpY8dm đx45moàn Nguyên8YJC ThànyASrh Phx45mong. 8YJCMà cY8dmháu chínhx45m l8YJCà ng8YJCười x45mlí tưởngx45m nhất.

Hiểu 8YJCĐồng jqrLnhìn ôngjqrL VăY8dmn Y8dmTrác 8YJCđang ngâyASry x45mngười x45mim lặjqrLng. x45mCô lặngjqrL l8YJCẽ đặtjqrL lx45mên bànx45m myASrột tờx45m giấy:

- ĐjqrLây jqrLlà 8YJCsố điệnyASr thoạiY8dm c8YJCủa cháu.jqrL NếuyASr ôngjqrL cx45mần thyASrì hãyyASr Y8dmgọi đjqrLiện c8YJCho cháu.

Nói xonyASrg cyASrô đứnY8dmg 8YJCdậy qu8YJCay lưngyASr Y8dmbỏ đyASri. Ônx45mg V8YJCăn TryASrác x45mnhìn th8YJCeo côY8dm hỏi:

- ChjqrLo ôngY8dm biếx45mt l8YJCí Y8dmdo Y8dmcháu lạiyASr là8YJCm nh8YJCư vậy.

- VìjqrL cx45mháu muốyASrn Y8dmtrả tY8dmhù –x45m HiểjqrLu Đồngx45m x45mđáp màyASr khY8dmông quY8dmay đầx45mu lại.

Sau đóyASr cx45mô x45mmở cửajqrL rx45ma vY8dmề jqrLmà khyASrông chờyASr đợY8dmi tjqrLhêm yASrphút njqrLào nữa.yASr 8YJCÔng TY8dmuấn Y8dmKhanh 8YJCnãy giờyASr vẫjqrLn yASrim lx45mặng, bỗY8dmng x45mnhìn thjqrLeo dángyASr 8YJCHiểu Đồngx45m rồY8dmi lY8dmên tiếng:

- CôjqrL bY8dmé jqrLđó dườngx45m njqrLhư đanY8dmg m8YJCang nặngyASr mối8YJC thù.

- x45mPhải, ng8YJChe njqrLói x45mtrong thờiY8dm giax45mn qjqrLua, coyASrn 8YJCbé sx45mống rY8dmất vất8YJC vyASrả x45m– ÔngyASr VyASrăn yASrTrác jqrLtrả lờx45mi –jqrL jqrLBa cảmjqrL jqrLthấy hx45mổ thẹjqrLn kyASrhi x45mcó ýjqrL đ8YJCịnh lợi8YJC dụngx45m co8YJCn bé.

- 8YJCBa ngY8dmhĩ t8YJCâm x45mhồn cY8dmon béjqrL c8YJCó bị8YJC vẩnjqrL đụcyASr hayASry không?

- yASrBa khôngx45m yASrbiết, như8YJCng chắcY8dm x45mchắn jqrLcon bx45mé sẽ8YJC pY8dmhải chịjqrLu đajqrLu đớnx45m jqrLrất nyASrhiều nếY8dmu tiếpjqrL tụcyASr tjqrLrả thù.x45m ByASrởi vjqrLì á8YJCnh mắtx45m 8YJCnó khôngyASr hềY8dm đx45men jqrLtối màx45m lx45mại 8YJCsáng ngời8YJC. yASrDù hậyASrn yASrthù nhưngY8dm trx45mong lòngjqrL n8YJCó vẫnY8dm cóx45m tx45mình yêjqrLu bấtjqrL diệt.

Ông Vănx45m TrácyASr vjqrLà ôngx45m TuấjqrLn KY8dmhanh đ8YJCều thY8dmở dài.

- Cốc…cốx45mc …

- 8YJCVào đyASri –x45m 8YJCÔng TuấnyASr KhjqrLanh lx45mên tiếng.

Một côx45m 8YJCgái xin8YJCh đẹpjqrL, ăyASrn yASrmặc sanY8dmg trọnjqrLg Y8dmvà lịcjqrLh sựjqrL bướcyASr vàjqrLo. Cô8YJC x45mnhìn hyASrai ngườY8dmi jqrLđàn ônjqrLg tronx45mg phyASròng x45mcười nói:

- ÔnY8dmg, bajqrL, hjqrLai 8YJCngười cùngyASr ởjqrL đâY8dmy à.

- LY8dmà cháu8YJC àx45m –jqrL ÔngjqrL Y8dmVăn TrájqrLc thấY8dmy đứa8YJC cY8dmháu yêuY8dm byASrước vào8YJC thìY8dm mĩx45mm cười.

Cô gx45mái vừa8YJC vjqrLào th8YJCì x45msà đế8YJCn 8YJCôm ônY8dmg VănjqrL Trác8YJC nY8dmhõng nhẽo.jqrL ÔnY8dmg Tuấx45mn Kx45mhanh thấyY8dm cY8dmon gáiY8dm x45mlàm nũnx45mg th8YJCì lY8dmên t8YJCiếng trách:

- HyASrạ Khax45mnh! Y8dmCon gáiyASr jqrLlớn rồiY8dm mà8YJC cònjqrL làx45mm jqrLnũng, x45mngười tyASra biY8dmết đượcyASr t8YJChì sẽyASr jqrLkhông x45mai 8YJCdám cx45mưới đâu.

Hạ KhyASranh 8YJCcười hìhìyASr nói:

- KhôjqrLng Y8dmai cx45mưới càng8YJC x45mtốt, co8YJCn x45mở m8YJCãi jqrLbên ônx45mg vY8dmà byASra, yASrđể h8YJCai jqrLngười nuôiY8dm 8YJCcon sx45muốt đời.

- Ch8YJCáu gjqrLái củ8YJCa ônY8dmg xiyASrnh đẹpY8dm gix45mỏi 8YJCgiang jqrLnhư vầy8YJC tjqrLhì jqrLlo gìyASr yASrmà jqrLkhông Y8dmcó ngườijqrL cx45mưới –yASr Ôngx45m VănY8dm Trác8YJC 8YJCcười l8YJCớn vỗ8YJC 8YJCvai ch8YJCáu mìx45mnh nói.

Hạ Y8dmKhanh bx45muông x45mông VănyASr Trác8YJC jqrLra rồi8YJC ngồiyASr xuốnY8dmg bĩuY8dm môi8YJC nói:

- ÔngjqrL yASrơi! Y8dmAi 8YJClại khex45mn chá8YJCu gá8YJCi mìjqrLnh chứ.jqrL Vậ8YJCy chẳngjqrL Y8dmhóa Y8dmra mx45mèo kx45mhen mèx45mo dàY8dmi 8YJCđuôi à.

Cả h8YJCai njqrLgười đàyASrn ônyASrg ngh8YJCe cyASrô nó8YJCi vậyjqrL thyASrì pyASrhá rY8dma cườ8YJCi. ĐộtyASr njqrLhiên HạjqrL Kh8YJCanh quY8dmay sa8YJCng ôn8YJCg jqrLTuấn KjqrLhanh nói:
yASr– Bx45ma, lầ8YJCn Y8dmnày Y8dmba cjqrLho cox45mn l8YJCàm luậtx45m sx45mư đạ8YJCi yASrdiện Y8dmcho v8YJCiệc hjqrLọp táY8dmc củ8YJCa tậpyASr đ8YJCoàn mìnx45mh với8YJC tậpjqrL đox45màn Ngu8YJCyên ThàyASrnh PhyASrong nha.

- HômY8dm nayASry c8YJCon Y8dmcó hứngY8dm t8YJChú làjqrLm yASrviệc cY8dmho cx45mông t8YJCy à8YJC –x45m Ô8YJCng yASrTuấn 8YJCKhanh lườ8YJCm yASrcon gái.

- 8YJCBa nàyASry yASr! x45mThì cx45mon đyASrã Y8dmlàm yASrluật sưyASr x45mcho x45mcông x45mty rjqrLồi cY8dmòn gx45mì –Y8dm H8YJCạ Kha8YJCnh Y8dmnhõng nhẽx45mo vớiyASr yASra mình.

- Chx45máu gáix45m cyASrủa ônx45mg yASrlà ngjqrLoan nhấyASrt. yASrAi nY8dmhư cáyASri thằnx45mg trờiY8dm đánhjqrL yASrkia. Tạx45mi sayASro nóY8dm cyASrhưa chịyASru vY8dmề nhàyASr x45mhả –x45m Ô8YJCng yASrVăn TrácY8dm tyASrức gix45mận hỏi.

- DạjqrL, yASrnó về8YJC ViệtY8dm Nx45mam rồi8YJC yASrnhưng chắcyASr đi8YJC lY8dmoanh hoY8dmanh đâujqrL đóY8dm vyASrẫn chưY8dma x45mvề nx45mhà t8YJChôi 8YJC– ÔngyASr TujqrLấn jqrLKhanh yASrlo sợx45m nói.

- yASrMau lôijqrL đầY8dmu 8YJCnó vềx45m đây.x45m NếuyASr cầx45mn Y8dmcứ bx45mẻ gãyx45m x45mtay chânx45m nóx45m lx45muôn rồx45mi jqrLđem vềY8dm yASr– ÔnY8dmg VjqrLăn x45mTrác gijqrLận djqrLữ nói.

Hạ yASrKhanh khẽyASr l8YJCiếc 8YJCnhìn yASrba mjqrLình yASrrồi nhúnx45m vai.
yASrTại nghĩaY8dm tranjqrLg, mộ8YJCt jqrLcô gjqrLái manyASrg yASrsắc mặt8YJC buồnyASr 8YJCbã jqrLđang quỳx45m 8YJCtrước yASrhai ngY8dmôi mộ,jqrL đưjqrLợc Y8dmbao qua8YJCnh yASrbởi ho8YJCa thạchY8dm jqrLthảo tím.

- Mẹ!yASr CyASron xijqrLn lỗyASri, cojqrLn 8YJCkhông thjqrLể quêx45mn được.8YJC CoyASrn cứjqrL 8YJCtưởng lY8dmà x45mmình c8YJCó thểx45m quên8YJC đyASri. NhưY8dmng bâyjqrL gyASriờ cY8dmon mớx45mi x45mphát hiyASrện lx45mà khjqrLông pyASrhải x45mcon Y8dmquên myASrà x45mlà cojqrLn đjqrLang 8YJCchờ đợijqrL jqrLcơ hjqrLội. Cơx45m hộix45m x45mđể trjqrLả thùY8dm. CyASron muốnY8dm ngườx45mi đàY8dmn bàx45m 8YJCđã hạix45m cyASrhết mẹx45m phyASrải thânx45m bY8dmại dx45manh liệt.yASr CoY8dmn muốjqrLn bjqrLà 8YJCta phảijqrL sốngY8dm đauyASr khổyASr h8YJCơn nỗi8YJC đ8YJCau x45mmà cx45mon phảiyASr chịu.yASr CơY8dm hộx45mi 8YJCcủa cox45mn yASrđến rồi.yASr KếY8dm hoạchx45m trx45mả tx45mhù củY8dma cY8dmon vừayASr yASrmới bắtY8dm đầujqrL thôi.

- BjqrLa! XiY8dmn byASra hãyY8dm phY8dmù hộx45m cY8dmho con.
HiyASrểu yASrĐồng jqrLxuống xjqrLe bY8dmuýt, cx45mô đ8YJCi dạojqrL đểjqrL thưY8dm jqrLthản, khô8YJCng bix45mết tại8YJC s8YJCao chân8YJC lạiyASr 8YJCđưa cY8dmô đếnY8dm tr8YJCước quányASr Y8dmcà pyASrhê GRAx45mNTTYLOVE. HiểjqrLu Đồng8YJC đứnx45mg nhx45mìn thyASrật l8YJCâu x45mtrước 8YJCcửa tiệjqrLm. Cô8YJC yASrvà yASrVĩnh Phox45mng có8YJC ryASrất nhyASriều hx45mồi yASrức ởjqrL yASrquán cjqrLà jqrLphê này.8YJC Trờx45mi phx45mun njqrLhẹ njqrLhững hạyASrt mưa8YJC xuống8YJC x45mđất. x45mHiểu Đồng8YJC q8YJCuyết địnhx45m 8YJCbước và8YJCo bêjqrLn trong.

Cảnh x45mvật troY8dmng qu8YJCán vjqrLẫn khôY8dmng tx45mhay đổi,jqrL cyASrhỉ làx45m nhjqrLững ngưjqrLời c8YJCũ đãY8dm kjqrLhông còn8YJC. yASrTrước myASrặt cY8dmô đềuyASr jqrLlà nhữnY8dmg nhânjqrL 8YJCviên myASrới. HọjqrL vẫyASrn 8YJClích yASrsự, vẫnjqrL âx45mn cầjqrLn. CY8dmây đyASràn px45miano vẫnjqrL còx45mn jqrLy chỗx45m củ,yASr vx45mẫn sáyASrng bY8dmóng. HiểujqrL ĐồnjqrLg đưayASr tax45my b8YJCấm Y8dmthử, jqrLâm thanY8dmh queY8dmn thuộc8YJC Y8dmvang lêyASrn. ĐãyASr 8YJClâu rồix45m côjqrL khônjqrLg Y8dmđộng đếyASrn Y8dmphím 8YJCđàn. Tr8YJCước đâyx45m, khjqrLi quánY8dm đã8YJC đó8YJCng cửa,8YJC cô8YJC Y8dmvà Vĩ8YJCnh x45mPhong vẫ8YJCn ởyASr 8YJClại cùx45mng yASrnhau đáY8dmnh 8YJCđàn, t8YJCiếng đànY8dm x45mcòn đó8YJC nhyASrưng njqrLgười xY8dmưa đâujqrL còn.

Hiểu Đồng8YJC chọnyASr cáiyASr bànjqrL 8YJCbên cửjqrLa kínhY8dm, lúyASrc trướcjqrL côY8dm hajqrLy cùngx45m VyASrĩnh PhonY8dmg ngồjqrLi jqrLở đây8YJC ngY8dmắm nhìnx45m yASrmọi ngưY8dmời 8YJCqua lyASrại, yASrcó kY8dmhi ngắx45mm njqrLhìn mưaY8dm. NY8dmhân vi8YJCên yASrmang đếnyASr ch8YJCo cY8dmô mộY8dmt táyASrch Y8dmcà jqrLphê, mù8YJCi 8YJCcà phêyASr nóx45mng ấ8YJCm Y8dmthơm lừngjqrL bốcyASr ljqrLên mũi8YJC. Mộx45mt bài8YJC hátx45m 8YJCnhẹ 8YJCtrữ tìnY8dmh yASrvang lên:

Ngồi lặng8YJC thinx45mh qux45mán vằjqrLng tênhx45m eY8dmm x45mmột mình
Chẳng cY8dmòn x45manh nhưng8YJC vẫyASrn kjqrLêu caf8YJCe đắng
Cành 8YJChoa tryASrắng myASrong manh
rụng t8YJCrên phímx45m cây8YJC dươ8YJCng cầm
như chínhx45m Y8dme buồyASrn hyASreo hắjqrLt nhữngY8dm chiềuyASr mưa.

Bài nhạc8YJC xưa8YJC e8YJCm đãx45m Y8dmnghe b8YJCao nhiêu8YJC lần
Là yASrnỗi cx45mô đơnyASr nx45mỗi nhớY8dm anyASrh nhiY8dmều bấyx45m nhiêu
CaY8dmfe đY8dmắng ở8YJC trênyASr môjqrLi màY8dm 8YJCem đắngjqrL 8YJCở tronY8dmg lòng
Không yASrhiểu sayASro ejqrLm chẳnY8dmg khójqrLc myASrà m8YJCắt nhạt8YJC nhòa

Bỗng Y8dmvỡ ò8YJCa 8YJCvì nyASrhững xóx45mt xa
KhY8dmi nhậnyASr r8YJCa mìnhyASr Y8dmrất nhớ
Ngỡ đyASrã yASrquên hìnhx45m bóngY8dm th8YJCân quen
8YJCmà Y8dmhôm x45mnay lạyASri nhjqrLớ thêm

Trách trájqrLi tjqrLim mìx45mnh chY8dmẳng đủY8dm x45mvô tình
đểjqrL jqrLphôi pha8YJCi x45mmàu Y8dmký ức
x45mĐã lY8dmâu rồiyASr màx45m cx45mứ mãiY8dm hjqrLy vọng
An8YJCh Y8dmbiết khônx45mg jqrLem chắc8YJC sẽY8dm t8YJChôi chờjqrL mong
Bx45mài nhạcyASr jqrLxưa eyASrm đã8YJC Y8dmnghe bayASro Y8dmnhiêu lần
Là nỗyASri cjqrLô đjqrLơn nỗix45m yASrnhớ yASranh nhyASriều b8YJCấy nhiêu
CafjqrLe đắngY8dm ởjqrL trêjqrLn jqrLmôi mx45mà Y8dmem đắnY8dmg ở8YJC t8YJCrong lòng
Kh8YJCông hjqrLiểu sajqrLo ex45mm chyASrẳng kh8YJCóc m8YJCà mắtY8dm nhạtY8dm nhòa

Bỗng vyASrỡ Y8dmòa jqrLvì nhY8dmững xyASrót xa
KhjqrLi x45mnhận rx45ma mìnhjqrL rấtjqrL nhớ
Ngỡ8YJC đx45mã qyASruên hì8YJCnh bónx45mg thâyASrn quen
mà hôjqrLm n8YJCay lY8dmại 8YJCnhớ thêm

Trách t8YJCrái tyASrim mjqrLình chẳyASrng đủx45m x45mvô tình
đểx45m px45mhôi pyASrhai myASràu kýY8dm ức
Đãx45m x45mlâu rjqrLồi màx45m cứ8YJC x45mhy vọng
Anh biếtjqrL khôY8dmng ejqrLm jqrLchắc sẽx45m …..

Bỗng vỡ8YJC 8YJCòa yASrvì nhữngyASr 8YJCxót xa
Khi nhậ8YJCn r8YJCa x45mmình rấ8YJCt nhớ
Ngỡ8YJC đãjqrL quêjqrLn yASrhình bóngyASr jqrLthân quen
mà8YJC hôm8YJC naY8dmy 8YJClại nhớx45m thêm

Trách tráx45mi jqrLtim mìjqrLnh chẳnyASrg đủjqrL vôx45m tình
đểY8dm phôyASri phY8dmai màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong…

Nghe bài hát xong, Hiểu Đồng khẽ cười: “ Đúng vậy, cô vẫn chưa đủ vô tình nên không thể quên được Vĩnh Phong. Đã đến lúc phải quên đi”

Cô uống một hớp cà phê, quả thật lòng thấy đắng vô cùng.