You are here

Sẽ để em yêu anh lần nữa: Chương 29

Chương 29

Giả RsnVuuravờ yêu

Hiểu ĐồRyGpng nRyGpghĩ nRsnVuuragơi tWWPzVX79hêm mộtRyGp RsnVuurangày WWPzVX79ở bệWWPzVX79nh vWWPzVX79iện rRyGpồi RsnVuuramới vWWPzVX79ề nRsnVuurahà. BáRsnVuurac HàRsnVuura mẹWWPzVX79 ĐìWWPzVX79nh RyGpÂn lRsnVuuraà ngườiRsnVuura cRyGphạy đếmRsnVuura RsnVuurachăm sóWWPzVX79c cRyGpho RsnVuuracô. CRsnVuuraả mộtRyGp RsnVuurangày RyGpHiểu ĐồngRyGp WWPzVX79trông ngónWWPzVX79 bóngRsnVuura hìRyGpnh aRyGpi nhưRyGpng VRsnVuuraĩnh WWPzVX79Phong tuyệtRsnVuura khôngRyGp WWPzVX79hề đếWWPzVX79n lấyRsnVuura mộWWPzVX79t lRsnVuuraần WWPzVX79( chRyGpo mọRyGpi nWWPzVX79gười mộRyGpt pheWWPzVX79n mừngWWPzVX79 hụtRyGp cRsnVuurahơi WWPzVX79), cRsnVuuraô cuốRyGpi cùnRsnVuurag thWWPzVX79ất vọnRsnVuurag xuấRsnVuurat việnWWPzVX79 RsnVuurara về.

Sáng hômRsnVuura sRsnVuuraau, HiWWPzVX79ểu ĐồngWWPzVX79 đRsnVuurai đếnRyGp WWPzVX79công RsnVuuraty, côRyGp troRsnVuurang lWWPzVX79òng bỗnWWPzVX79g thấWWPzVX79p thỏRsnVuuram khRyGpông yên.RsnVuura WWPzVX79Hai ngàyRsnVuura cRsnVuuraô nghỉWWPzVX79 việcRyGp RyGpmà khôngWWPzVX79 hềRyGp xiWWPzVX79n phRsnVuuraép. TWWPzVX79hế nRyGpào RyGpvào phRsnVuuraòng cũnRsnVuurag bịRyGp mọiRyGp ngườWWPzVX79i RsnVuurasoi mWWPzVX79ói. WWPzVX79Nhưng WWPzVX79khi cRyGpô vàoRsnVuura phòngWWPzVX79 khôngWWPzVX79 WWPzVX79ai RsnVuuranói RyGpgì RyGpvới WWPzVX79cô cũngRyGp RsnVuurachẳng aWWPzVX79i soWWPzVX79i móRyGpi cRyGpô lấyRyGp mộRyGpt lầRsnVuuran. WWPzVX79Ngay cảRsnVuura phòRyGpng RyGpquản lWWPzVX79í nhâRsnVuuran sRsnVuuraự cRsnVuuraũng WWPzVX79không lêRyGpn tiWWPzVX79ếng. HiểuRyGp ĐồngRsnVuura cảmRsnVuura thWWPzVX79ấy hơiRsnVuura lRsnVuuraạ, RyGpánh mắWWPzVX79t bỗngRyGp lưRsnVuuraớt nhRsnVuuraẹ vềRyGp RyGpphía cửaRyGp phònWWPzVX79g RsnVuurakia. NhưngRyGp RsnVuurangười tRsnVuurarong đóWWPzVX79 RyGphình nhưWWPzVX79 chưaWWPzVX79 đến.

Đêm RsnVuurakia RsnVuurakhi côRyGp RyGplại mWWPzVX79ê maRsnVuuran lầnRsnVuura nữaRyGp RsnVuuratrong bệnhWWPzVX79 WWPzVX79viện, cơRsnVuura hồRyGp cảmWWPzVX79 nhậnRsnVuura đượWWPzVX79c RsnVuurabàn tRyGpay ấRyGpm ápRyGp RsnVuuravuốt WWPzVX79ve RyGpgương WWPzVX79mặt mìRyGpnh, rRsnVuuraồi cRyGpảm RyGpnhận đượcRsnVuura RsnVuuralàm RsnVuuramôi ấmWWPzVX79 RsnVuuraáp RsnVuurachế tWWPzVX79rụ tRsnVuurarên môRsnVuurai cRyGpô, tRsnVuurarong lònRsnVuurag cWWPzVX79ảm RsnVuurathấy thậtWWPzVX79 ấRsnVuuram ápRsnVuura, kRyGphiến RyGptim côWWPzVX79 lWWPzVX79ần nữRsnVuuraa RyGprun động.RyGp WWPzVX79Khi thRsnVuuraức dậy,WWPzVX79 WWPzVX79chỉ tWWPzVX79hấy mộtWWPzVX79 WWPzVX79màu trắngRyGp, mRyGpà khôRsnVuurang hềRsnVuura thấyWWPzVX79 bóWWPzVX79ng dánRyGpg VĩnhRyGp PWWPzVX79hong RyGpở đâuRyGp, tronRyGpg lòngWWPzVX79 cóRsnVuura cWWPzVX79hút hụRyGpt hẫng,WWPzVX79 nuốiRsnVuura tiếRyGpc RsnVuuravà thấtRsnVuura vọng.

Cuối cùRsnVuurang VRsnVuuraĩnh PRyGphong cũnWWPzVX79g đếRsnVuuran RsnVuuranhưng RyGpthái độWWPzVX79 vRyGpẫn nRyGphư trướcWWPzVX79 thờRyGp ơRsnVuura lãRyGpnh đạmWWPzVX79 khôRsnVuurang hềRyGp WWPzVX79nhìn cRyGpô lấWWPzVX79y RsnVuuramột cáWWPzVX79i. WWPzVX79Tự nhRsnVuuraiên RyGpHiểu ĐồRyGpng RsnVuurathấy mộtRyGp WWPzVX79nỗi buồnWWPzVX79 xRsnVuuraâm chiếWWPzVX79m RyGpvào tim.

Hết gRyGpiờ làRyGpm, HiểuRsnVuura ĐRsnVuuraồng buồnRsnVuura bRsnVuuraã điRyGp đRsnVuuraến trạWWPzVX79m xWWPzVX79e RyGpbuýt đợWWPzVX79i xRyGpe đếRsnVuuran RsnVuurathì RsnVuuramột chRsnVuuraiếc WWPzVX79xe WWPzVX79màu đenWWPzVX79 quRsnVuuraen thuộRsnVuurac RyGpchờ tớiRsnVuura RyGpdừng lạiWWPzVX79 nRsnVuuragay WWPzVX79bên cRsnVuuraạnh côWWPzVX79. TRyGpấm kíRsnVuuranh RsnVuuraxe hạRsnVuura xuống,RyGp ngườRsnVuurai WWPzVX79trong WWPzVX79xe khôngWWPzVX79 thèmRyGp quRyGpay WWPzVX79mặt RsnVuuralại nRsnVuurahìn côWWPzVX79 mWWPzVX79à lạnhWWPzVX79 lùngRyGp rRyGpa lệnh:

- LRsnVuuraên xRyGpe đi.

- KhôngRsnVuura cầnWWPzVX79 –RyGp RsnVuuraHiểu ĐồngRyGp cRyGpắn môiRsnVuura WWPzVX79nói –WWPzVX79 RsnVuuraTôi tRyGpự đóWWPzVX79n xWWPzVX79e được.

- CôWWPzVX79 đừnRsnVuurag hiểuRsnVuura RyGplầm, lRyGpà tạRsnVuurai tôWWPzVX79i RyGpcó WWPzVX79chuyện muWWPzVX79ốn nRsnVuuraói vớRsnVuurai cô.RyGp LWWPzVX79ên WWPzVX79xe RyGp– VRyGpĩnh PhWWPzVX79ong hRsnVuuraất hàmRyGp rRsnVuuraa lệWWPzVX79nh lầnRyGp nữa.
HiểuRyGp ĐồngRsnVuura WWPzVX79đứng trừngRsnVuura mắRsnVuurat nhRyGpìn VĩnRsnVuurah PWWPzVX79hong, mộRsnVuurat bướcRyGp cũnWWPzVX79g khôRsnVuurang cWWPzVX79hịu RyGpnhúc RyGpnhích. ThRyGpấy vậyWWPzVX79 VRyGpĩnh PWWPzVX79hong cũRyGpng trừnRyGpg mắtRsnVuura nWWPzVX79hìn cRyGpô rồWWPzVX79i nói.

- LêWWPzVX79n xWWPzVX79e haRyGpy RyGpđể tôWWPzVX79i bếRyGp RsnVuuracô lên.

Hiểu ĐRsnVuuraồng nRyGpghe nóRyGpi thếWWPzVX79, đànhRsnVuura miễWWPzVX79n cưỡngWWPzVX79 bướcRsnVuura lRsnVuuraên xRyGpe. ChiRsnVuuraếc xRsnVuurae nWWPzVX79hanh chónWWPzVX79g RyGplao vúRsnVuurat đWWPzVX79i. WWPzVX79Trên RyGpđường đRyGpi, cWWPzVX79ả haWWPzVX79i RyGpđều iRsnVuuram WWPzVX79lặng, kRsnVuurahông aWWPzVX79i RyGpnói gRyGpì, chỉRsnVuura cóRyGp tiếngWWPzVX79 thởWWPzVX79 đRyGpáp lờiRyGp nhaRsnVuurau. CuốiRsnVuura cùnRyGpg chWWPzVX79iếc RsnVuuraxe cũRsnVuurang dừngWWPzVX79 lạiWWPzVX79, RyGpHiểu ĐồngRyGp đRyGpưa mắtWWPzVX79 nhìnRsnVuura rWWPzVX79a. CRsnVuuraô hơiWWPzVX79 ngạcRsnVuura nhiêRsnVuuran kWWPzVX79hi thấyRsnVuura VĩRsnVuuranh RsnVuuraPhong đưRyGpa cRsnVuuraô đếRsnVuuran bRyGpên dWWPzVX79ưới nhàWWPzVX79 chuRsnVuurang cWWPzVX79ư củaWWPzVX79 RsnVuuracậu. CôRyGp WWPzVX79nhăn RyGpmặt hỏi:

- SaRsnVuurao WWPzVX79lại RsnVuurađưa tôRyGpi WWPzVX79đến đây?

- LRsnVuuraên nhàRsnVuura điRyGp rồiRsnVuura nói.

Hiểu ĐồWWPzVX79ng lWWPzVX79ại pRsnVuurahải cùWWPzVX79ng VĩRsnVuuranh PhRsnVuuraong đRsnVuurai lRsnVuuraên, trRsnVuuraong WWPzVX79thang WWPzVX79máy, VRsnVuuraĩnh PhoWWPzVX79ng RsnVuuraim RyGplặng tựaRsnVuura ngườiWWPzVX79 vWWPzVX79ào vácRyGph tWWPzVX79hang máRyGpy, HiểuRyGp WWPzVX79Đồng cRsnVuuraũng đứRsnVuurang vàRsnVuurao mộtRyGp RsnVuurabên, WWPzVX79âm thầmWWPzVX79 quaRyGpn sáRsnVuurat VĩnhWWPzVX79 PhonRyGpg. RyGpHình nhưRsnVuura sắcRyGp mặRyGpt VĩnRyGph PWWPzVX79hong khRyGpông tốtWWPzVX79 lắm,RyGp hơRyGpi xanRsnVuurah RsnVuuravà mRyGpồ RsnVuurahôi rơiRyGp RyGpra nhiều.RyGp DườRsnVuurang nhRyGpư cRsnVuuraậu đangRsnVuura kìWWPzVX79m nRsnVuuraén cWWPzVX79ái WWPzVX79gì đó.RyGp HiểRyGpu ĐồRyGpng muốRsnVuuran mRsnVuuraở lờRsnVuurai hWWPzVX79ỏi nhRyGpưng lạiWWPzVX79 khônWWPzVX79g tàRsnVuurai nàoWWPzVX79 nóiWWPzVX79 rWWPzVX79a mRsnVuuraiệng được.

Vừa vWWPzVX79ào đếRyGpn RyGpnhà, VĩnhRyGp PhWWPzVX79ong tRyGphả ngườRsnVuurai RyGplên gWWPzVX79hế WWPzVX79nhắm mRsnVuuraắt lại,WWPzVX79 răngRyGp cRsnVuuraắn nhẹRsnVuura WWPzVX79môi hơRsnVuurai RyGpthở bắWWPzVX79t đầuRyGp gRyGpấp. HiểuRyGp ĐồRyGpng vẫnRyGp đứngRyGp ởWWPzVX79 cửRyGpa nRsnVuurahà nhRyGpìn vào,RsnVuura khRyGpông biếtWWPzVX79 lRyGpà cóRyGp RsnVuuranên vàoWWPzVX79 tRsnVuurarong RyGphay không?

Lát sRyGpau VĩRsnVuuranh PhoRsnVuurang thấyWWPzVX79 mWWPzVX79ột bàRsnVuuran taRsnVuuray WWPzVX79nhỏ cầRyGpm mWWPzVX79ột chiếcWWPzVX79 RyGpkhăn laRyGpu WWPzVX79mồ WWPzVX79hôi trênRsnVuura RsnVuuramặt chRyGpo cậu.RsnVuura GWWPzVX79iọng dịuRyGp dàngRyGp RyGplo lắng:

- VĩnhWWPzVX79 PhonWWPzVX79g! RsnVuuraAnh sWWPzVX79ao rồRsnVuurai, đauRsnVuura lắmWWPzVX79 àRsnVuura, anRyGph RsnVuurađể thuốWWPzVX79c RyGpở WWPzVX79đâu đểWWPzVX79 eWWPzVX79m điRyGp RyGplấy WWPzVX79cho anh.

Vĩnh PRyGphong vRsnVuuraẫn WWPzVX79im RyGplặng kRsnVuurahông tWWPzVX79rả lRsnVuuraời. BàRyGpn tRyGpay HiểRsnVuurau WWPzVX79Đồng rờRyGpi khRsnVuuraỏi gươRsnVuurang mRsnVuuraặt cậuRsnVuura, gRyGpiúp RsnVuuracậu WWPzVX79nới RsnVuuralỏng càRsnVuura vạWWPzVX79t vàWWPzVX79 áoWWPzVX79 kRsnVuurahoát đểWWPzVX79 cậuWWPzVX79 thấyWWPzVX79 dễRsnVuura chịuRyGp RsnVuurahơn. LáRsnVuurat sRsnVuuraau, côRsnVuura lạiRyGp RsnVuuralên tiếng:

- RsnVuuraAnh ngồRyGpi nghỉRsnVuura RyGpmột cRyGphút WWPzVX79đi. EWWPzVX79m đRyGpi muWWPzVX79a thuốcRyGp chWWPzVX79o anh.

Hiểu ĐWWPzVX79ồng vừaRyGp địnhRsnVuura quRyGpay RyGplưng bRyGpỏ điWWPzVX79 tRyGphì RsnVuuraVĩnh PhoWWPzVX79ng đãRsnVuura nắWWPzVX79m lWWPzVX79ấy tWWPzVX79ay côWWPzVX79 kWWPzVX79éo WWPzVX79cô RyGpvào lòngRyGp, ômRyGp chầmWWPzVX79 lấyRsnVuura RyGpcô thWWPzVX79ì thWWPzVX79ào nói:

- EWWPzVX79m đừngWWPzVX79 đi.

Hiểu ĐồWWPzVX79ng RyGpkinh WWPzVX79hãi vộiRsnVuura đẩWWPzVX79y tRsnVuuraay WWPzVX79Vĩnh PRyGphong WWPzVX79ra, nhưngRyGp đãWWPzVX79 bịWWPzVX79 cWWPzVX79ậu gRyGpiữ chặt.

- HiRyGpểu Đồng!RyGp WWPzVX79Anh rấtWWPzVX79 đRsnVuuraau RyGp. ChỉWWPzVX79 mWWPzVX79ột chRsnVuuraút thôi,RyGp eRyGpm ngWWPzVX79oan ngoãWWPzVX79n nWWPzVX79gồi yêRsnVuuran mộtRyGp chRyGpút thôRsnVuurai RsnVuura– VĩnRsnVuurah RsnVuuraPhong tRyGphều thàoRsnVuura, WWPzVX79trong hơiRyGp RsnVuurathở phảngRsnVuura phấRsnVuurat mùiRyGp rượu.

Nghe VĩRsnVuuranh PRsnVuurahong nóRyGpi, lWWPzVX79ại tRsnVuurahấy cảWWPzVX79 thânRyGp ngườWWPzVX79i hơWWPzVX79i rRyGpun rẩRsnVuuray vìRsnVuura đauRsnVuura WWPzVX79của cậu,WWPzVX79 RsnVuuraHiểu ĐồnWWPzVX79g RyGpcảm thấyRsnVuura WWPzVX79rất đauRyGp RyGplòng. VĩRsnVuuranh PhoWWPzVX79ng bịWWPzVX79 đauRsnVuura dạRsnVuura dàyRsnVuura WWPzVX79nhưng gầnRyGp RyGpđây ăRyGpn uốngRsnVuura thấtRyGp RyGpthường lạiRyGp phảWWPzVX79i thườnWWPzVX79g xuyêRsnVuuran RyGptham dựRyGp WWPzVX79tiệc tùnRyGpg, uốnRsnVuurag WWPzVX79rượu vàWWPzVX79o càngWWPzVX79 khóRyGp chịRsnVuurau nhiềRsnVuurau hơRsnVuuran. CRyGpô khônWWPzVX79g giãyRsnVuura giụWWPzVX79a WWPzVX79nữa WWPzVX79mà ngRsnVuuraoan nWWPzVX79goãn nWWPzVX79gồi yRyGpên cWWPzVX79ho VĩnRsnVuurah RsnVuuraPhong RyGpôm RsnVuuravào lòng.

Một lRsnVuuraát sWWPzVX79au, dườngRsnVuura nhRsnVuuraư cơRyGpn đaRyGpu đãWWPzVX79 dWWPzVX79ịu RsnVuurađi rấRsnVuurat nRyGphiều. VĩnRyGph PhRyGpong buRsnVuuraông HiRsnVuuraểu ĐồngRyGp rRsnVuuraa rồiRyGp nói:

- CóWWPzVX79 RsnVuurathể nấuRsnVuura RyGpcơm chRsnVuurao RyGpanh RsnVuurakhông? WWPzVX79Anh đóRyGpi bRyGpụng rồiRsnVuura, cWWPzVX79ả ngàyWWPzVX79 hômRyGp naRsnVuuray aRsnVuuranh chưRyGpa RyGpăn gì.

Hiểu ĐồRsnVuurang nhẹWWPzVX79 gậtRsnVuura đầuRyGp WWPzVX79rồi đRsnVuuraứng RsnVuuradậy đRyGpi nấuRsnVuura cơmRyGp chRsnVuurao VĩnhRyGp RsnVuuraPhong ăRyGpn. HRsnVuuraôm nRsnVuuraay côWWPzVX79 xãRyGp tócRyGp chWWPzVX79o nênRyGp cRyGpô đRyGpã quấnWWPzVX79 tóRsnVuurac lRsnVuuraên WWPzVX79và WWPzVX79dùng mộtRsnVuura RyGpchiếc đũaRsnVuura xuyRyGpên quaRsnVuura. ĐểRyGp WWPzVX79lộ cáiWWPzVX79 RsnVuuracổ caRsnVuurao RyGpcao trắngRyGp nWWPzVX79gần đWWPzVX79ầy gRsnVuuraợi cảWWPzVX79m. CôRsnVuura RyGpchuyên RyGptâm nấuWWPzVX79 WWPzVX79cơm, nấuWWPzVX79 nhữRyGpn tRyGphức WWPzVX79ăn nRsnVuurahẹ dễWWPzVX79 WWPzVX79tiêu cRsnVuuraho VĩRyGpnh Phong.

Vĩnh PhonRyGpg đứngRyGp dựRyGpa tườnRsnVuurag nhWWPzVX79ìn HiểRsnVuurau ĐồnRsnVuurag nấuWWPzVX79 WWPzVX79ăn, ánhWWPzVX79 mRsnVuuraắt lóWWPzVX79a lêRyGpn ánWWPzVX79h WWPzVX79cười hạnhRyGp phúc.RsnVuura CáRsnVuurai cWWPzVX79ảm giácRyGp nRsnVuuraày đãRyGp lâuRsnVuura WWPzVX79rồi cậWWPzVX79u kRyGphông thRyGpấy, cWWPzVX79ái cảRyGpm RsnVuuragiác đãRyGp mRyGpong chWWPzVX79ờ RyGptừ lWWPzVX79âu. VĩnhRyGp PhRsnVuuraong rấtRsnVuura muốnRyGp giRsnVuuraữ lạiRyGp khWWPzVX79oảng khoắRsnVuurac nWWPzVX79ày mRsnVuuraãi mãiWWPzVX79. CWWPzVX79ậu muốnRyGp cRyGphạy đếnRsnVuura RsnVuuraôm lRsnVuuraấy eRyGpo RyGpcô từRsnVuura RsnVuuraphía sRsnVuuraau nhWWPzVX79ư RyGptrước RsnVuuranhưng cRyGpậu khRsnVuuraông dám.WWPzVX79 CậWWPzVX79u sWWPzVX79ợ, sợWWPzVX79 rằngRyGp mìnhRyGp quáRyGp thRsnVuuraam laRyGpm, WWPzVX79được RyGpmột WWPzVX79lần lạiWWPzVX79 muRyGpốn đượcRyGp lầRyGpn WWPzVX79thứ haiRsnVuura, rRsnVuuraồi lạiWWPzVX79 tiếRsnVuurap tụcRsnVuura muWWPzVX79ốn, RyGpmãi mãiWWPzVX79 WWPzVX79ham WWPzVX79muốn nRyGpày khRyGpông thểRsnVuura dừnWWPzVX79g lại.

Bởi RyGpvì cWWPzVX79ậu bRsnVuuraiết, HiểuRyGp ĐồnRsnVuurag khRsnVuuraông cònRyGp thuộWWPzVX79c vềRyGp cậRyGpu, côRsnVuura WWPzVX79thuộc RsnVuuravề mộtRyGp ngườiRsnVuura WWPzVX79khác. NWWPzVX79ghĩ đRsnVuuraến đây,RyGp áRsnVuuranh mRyGpắt hạnhRsnVuura phúRsnVuurac vụRsnVuurat RyGptắt, nRyGpét mặWWPzVX79t trởRyGp nêRyGpn tớRsnVuurai RsnVuurasầm lạiRsnVuura. NhưngRyGp RyGpkhi HiểuRsnVuura ĐWWPzVX79ồng qRyGpuay lưRyGpng lRyGpại rồRsnVuurai cườiRsnVuura dịWWPzVX79u dàngRsnVuura RsnVuuravới RsnVuuracậu nói:

- RsnVuuraChờ RsnVuuramột chútWWPzVX79 nRyGpữa thôi,WWPzVX79 cWWPzVX79ơm RsnVuurasắp chínRsnVuura rồi.

Vĩnh PhRsnVuuraong gậRyGpt đầuWWPzVX79 rồiWWPzVX79 cườiRsnVuura đápRyGp RyGplại WWPzVX79cô. GRsnVuuraiậy phútWWPzVX79 đóWWPzVX79, cậuRsnVuura mWWPzVX79uốn rRsnVuuraũ bỏRsnVuura tấtWWPzVX79 cảRsnVuura đRyGpể ởRyGp RsnVuuramãi bRyGpên RsnVuuracạnh côWWPzVX79. CậuRyGp biếtRyGp mìnhWWPzVX79 cóRyGp lỗiWWPzVX79 vớiWWPzVX79 VĩnRsnVuurah ThàRsnVuuranh, nhưnRsnVuurag RyGpchỉ RyGphôm naWWPzVX79y tWWPzVX79hôi, VĩnhWWPzVX79 PhoRsnVuurang tựRsnVuura nhRsnVuuraủ, cRsnVuurahỉ hôWWPzVX79m WWPzVX79nay thôRyGpi, cWWPzVX79ậu chRyGpỉ muốnWWPzVX79 đRyGpộc cRsnVuurahiếm cWWPzVX79ô hôRyGpm RsnVuuranay WWPzVX79mà thôi.

Bữa RyGpcơm nàRsnVuuray RyGpVĩnh PhonRsnVuurag WWPzVX79ăn rấtRyGp WWPzVX79ngon miệng,RsnVuura lâuRyGp lắmWWPzVX79 rồWWPzVX79i cậWWPzVX79u mWWPzVX79ới ănRsnVuura ngWWPzVX79on nhRyGpư vậy.WWPzVX79 LRyGpần trWWPzVX79ước, cRsnVuuraó AWWPzVX79nh KRsnVuuraỳ, dWWPzVX79ù RsnVuuralà cơmWWPzVX79 cRsnVuuraô WWPzVX79nấu cậuRsnVuura cRsnVuuraũng khôngRyGp cảRsnVuuram nhậWWPzVX79n đượcRyGp RyGpđiều RsnVuuragì hếRyGpt. LầnRyGp nWWPzVX79ày, côRsnVuura tRyGpự tWWPzVX79ay làRsnVuuram, WWPzVX79tự taRsnVuuray gấpRyGp đWWPzVX79ồ ăWWPzVX79n bỏWWPzVX79 vàoRyGp WWPzVX79bát cRsnVuuraậu, RyGpVĩnh PWWPzVX79hong WWPzVX79cảm thấyRsnVuura WWPzVX79ấm áRsnVuurap lắm.

Hiểu ĐồngRyGp thấRyGpy VWWPzVX79ĩnh PhRsnVuuraong ăRyGpn ngWWPzVX79on RsnVuuramiệng, troWWPzVX79ng lòngRyGp thấRyGpy hạnhRyGp pRyGphúc RyGpvà vWWPzVX79ui WWPzVX79vẻ. CôRyGp liênWWPzVX79 tụcWWPzVX79 gấWWPzVX79p thứcWWPzVX79 RsnVuuraăn WWPzVX79cho WWPzVX79Vĩnh PRyGphong. VĩnhRyGp PhonRyGpg ănWWPzVX79 sạchRyGp WWPzVX79sẽ nhữngWWPzVX79 gRyGpì HWWPzVX79iểu ĐồngRyGp gRsnVuuraấp WWPzVX79cho cậu.WWPzVX79 KhRyGpông gRsnVuuraian quanRyGph hRyGpọ toàWWPzVX79n màuRsnVuura hồRyGpng hRsnVuuraạnh phúc.WWPzVX79 KhWWPzVX79i mắtWWPzVX79 họRyGp gặpRyGp nWWPzVX79hau côWWPzVX79 khWWPzVX79ông RyGplẫn tránhWWPzVX79, VĩWWPzVX79nh WWPzVX79Phong cũRyGpng khôRyGpng lẩRyGpn trRsnVuuraánh, haWWPzVX79i ngườiRyGp nRsnVuurahìn nhWWPzVX79au WWPzVX79trìu mRyGpến, RyGpcơ WWPzVX79hồ nhWWPzVX79ư cWWPzVX79ó rRsnVuuraất nRyGphiều điRyGpều muốRyGpn nóWWPzVX79i cRsnVuuraùng nhau.

Khi HWWPzVX79iểu ĐồRsnVuurang rửWWPzVX79a chéRyGpn WWPzVX79xong, điRsnVuura rRyGpa thWWPzVX79ì thấyWWPzVX79 VWWPzVX79ĩnh PhRsnVuuraong đangRyGp ngRsnVuuraồi xWWPzVX79em tiRyGpvi, thấRsnVuuray WWPzVX79cô RyGpra RyGpcậu lạWWPzVX79nh lùngWWPzVX79 nói:

- XoRsnVuurang WWPzVX79rồi, eRyGpm vWWPzVX79ề đi.

Hiểu RyGpĐồng bỗnRyGpg thấWWPzVX79y buWWPzVX79ồn, RyGpcô RyGpcúi đầRsnVuurau nhìnRsnVuura RyGpxuống dướiRsnVuura, gRsnVuuraiây phúRyGpt bênRyGp RyGpnhau quRsnVuuraá ngắnRyGp ngủRsnVuurai, gầnWWPzVX79 nWWPzVX79hư kRsnVuurahông thểRsnVuura tRsnVuurahỏa mãnWWPzVX79 WWPzVX79bao nhớRyGp thươWWPzVX79ng WWPzVX79chờ WWPzVX79đợi tronWWPzVX79g cô.RsnVuura NhưngRsnVuura VĩWWPzVX79nh WWPzVX79Phong đRsnVuuraã lạRyGpnh lùngRsnVuura WWPzVX79xua đuổi,WWPzVX79 WWPzVX79cô WWPzVX79cũng khônRyGpg tRyGphể mặtRsnVuura dàyRyGp ơRsnVuura lạiRsnVuura đWWPzVX79ược nữa.WWPzVX79 lWWPzVX79ặng lẽRyGp cầmRsnVuura WWPzVX79giỏ xácRyGph đRyGpi ra.

Khi cánhRsnVuura RyGpcửa dRsnVuuraần khWWPzVX79ép lại,WWPzVX79 bRsnVuuraóng HiểuRyGp WWPzVX79Đồng khuấtRyGp WWPzVX79sau RyGpcánh cửa,RyGp VĩWWPzVX79nh WWPzVX79Phong RsnVuurangã WWPzVX79vật WWPzVX79xuống ghếRsnVuura thởWWPzVX79 hổnRsnVuura hểRyGpn. WWPzVX79Lúc nãWWPzVX79y cậRsnVuurau ănRyGp quáRyGp nhiềRyGpu nênWWPzVX79 dạWWPzVX79 dWWPzVX79ày vRsnVuuraì RyGpthế lạiRyGp RsnVuurađau. RsnVuuraMắt RsnVuuranhắm ghiWWPzVX79ền, rănWWPzVX79g cWWPzVX79ắn chặtWWPzVX79 nhưngRyGp RsnVuuracơn đaWWPzVX79u vẫnRsnVuura WWPzVX79không chịRyGpu dứt.RyGp VĩRyGpnh PhRsnVuuraong tRsnVuuraoàn RsnVuurathân RyGpđổ mồiRyGp hôiRyGp ruRyGpn rẩy.

Bỗng RyGpbàn tRsnVuuraay tWWPzVX79hân qWWPzVX79uen lạiRsnVuura vWWPzVX79uốt nWWPzVX79hẹ RyGptrán cậu,RsnVuura lWWPzVX79au RsnVuurađi mồWWPzVX79 WWPzVX79hôi đangWWPzVX79 rRyGpịn trêRsnVuuran đó.WWPzVX79 VĩnhWWPzVX79 PWWPzVX79hong RyGpmở mắtRsnVuura nWWPzVX79hìn HiểWWPzVX79u RsnVuuraĐồng, môiRsnVuura mấWWPzVX79p máy,WWPzVX79 rWWPzVX79ồi khRsnVuuraông cRyGphờ WWPzVX79cô RyGplên tRyGpiếng cậuRsnVuura nWWPzVX79gã đầWWPzVX79u vRsnVuuraào đRyGpùi côRsnVuura tRyGpìm chỗRyGp thoảiRyGp mái,WWPzVX79 RsnVuuracũng khôRsnVuurang RyGphỏi vWWPzVX79ì saRyGpo RyGpcô RsnVuuralại quaRsnVuuray trởRsnVuura lRyGpại. HiWWPzVX79ểu ĐồRyGpng WWPzVX79cứ đểWWPzVX79 RsnVuurayên cWWPzVX79ho VĩnhWWPzVX79 PhWWPzVX79ong gốiRyGp đRyGpầu trêRsnVuuran đùiRyGp RsnVuuramình, gươRsnVuurang mặtRyGp lRsnVuurao RyGplắng, WWPzVX79dùng RsnVuuratay RsnVuuraxoa RsnVuuraxoa nhWWPzVX79ẹ bụnWWPzVX79g VRsnVuuraĩnh RsnVuuraPhong. HiRyGpểu WWPzVX79Đồng nóWWPzVX79i vớiWWPzVX79 vẻRsnVuura ănRsnVuura RyGpnăn tWWPzVX79ội nghiệp:

- ERsnVuuram xiWWPzVX79n lỗi,RyGp eRsnVuuram qRsnVuurauên mấtRsnVuura làRyGp RsnVuuraanh bWWPzVX79ị đWWPzVX79au dWWPzVX79ạ WWPzVX79dày khônWWPzVX79g nRyGpên ănRyGp quáRyGp nhiều.

Là vRsnVuuraì WWPzVX79lời nóRyGpi hốiRyGp RsnVuuralỗi cRyGpủa RsnVuuracô nRyGpghe thRyGpa thiếtWWPzVX79 quá,RyGp RyGphay làRsnVuura vRyGpì cRsnVuuraử chỉRyGp RyGpâu yếmRyGp củRyGpa côRsnVuura WWPzVX79mà VĩRsnVuuranh PhRyGpong dWWPzVX79ầm cảmWWPzVX79 tRyGphấy khỏeRsnVuura hơRyGpn, cơnWWPzVX79 đauWWPzVX79 dịuRsnVuura bớt,RyGp rRyGpồi cậRyGpu chìWWPzVX79m vWWPzVX79ào giRyGpấc ngủ.

Hiểu ĐồngRyGp bướcRyGp RsnVuurara khỏiRsnVuura cRyGpửa, ngẫmRyGp nghĩRyGp vẻRyGp RsnVuuramặt cWWPzVX79ủa VRyGpĩnh PhonRyGpg cRyGpó RyGpgì đóRsnVuura chRsnVuurao nRyGpên RsnVuuracô WWPzVX79lo lắngRsnVuura quaRsnVuuray tRyGprở lWWPzVX79ại. QuRsnVuuraả nhiRyGpên cRyGpô đoRsnVuuraán đúngWWPzVX79, RyGpVĩnh RyGpPhong RyGplại bRsnVuuraị đaRsnVuurau dạWWPzVX79 dàRyGpy lầnRsnVuura nRyGpữa. RsnVuuraMà RsnVuuralà lầnRsnVuura nRsnVuuraày lRyGpà dRyGpo côRyGp bắtRyGp cậuRyGp ănWWPzVX79 qRsnVuurauá nhiều.WWPzVX79 CắnRsnVuura chặtWWPzVX79 môiWWPzVX79 WWPzVX79tự trácWWPzVX79h bảnRyGp thâWWPzVX79n WWPzVX79mình RyGprồi RyGpcô vộiRyGp vàngRyGp chạRyGpy đếnRyGp RyGpbên VĩnhRyGp RyGpPhong WWPzVX79mà khôngWWPzVX79 khRyGpép chWWPzVX79ặt cửa.

Cho nêWWPzVX79n kRsnVuurahi VRyGpĩnh PhRsnVuuraong cứRsnVuura tRsnVuurahế RyGpngủ RyGpvùi troRsnVuurang châRsnVuuran HRyGpiểu ĐồngRsnVuura, RsnVuuraqua kRsnVuurahe cWWPzVX79ửa kiRyGpa, WWPzVX79có áRsnVuuranh RyGpmắt RyGpđầy gRsnVuuraiận dữ.

***

Quốc BWWPzVX79ảo RsnVuuracứ RyGpđi tớiRyGp đWWPzVX79i luWWPzVX79i troRyGpng căWWPzVX79n bRyGpiệt tRyGphự củRyGpa mRyGpình, cWWPzVX79ậu đãRsnVuura chWWPzVX79o ngườiWWPzVX79 lRyGpàm nghRyGpỉ việcRsnVuura vềWWPzVX79 nhàWWPzVX79 cRsnVuurahơi. RyGpỞ nhWWPzVX79à đắcWWPzVX79 WWPzVX79ý chờRsnVuura WWPzVX79đợi MinRyGph ThRyGpùy WWPzVX79đến đểRsnVuura đRsnVuuraùa gWWPzVX79iỡn RyGpcô. NhRyGpưng RyGpnào nWWPzVX79gờ cậRyGpu chWWPzVX79ờ RsnVuurahoài vRyGpẫn WWPzVX79không thấyRyGp WWPzVX79Minh ThùWWPzVX79y đến,RsnVuura tứcRyGp gRyGpiận gôiWWPzVX79 điệnWWPzVX79 tRyGphoại RsnVuuracho cô,RsnVuura nRsnVuuraào ngờRsnVuura bịWWPzVX79 WWPzVX79cô qWWPzVX79uát lớn:

- RsnVuuraKêu cRsnVuuraái gRyGpì WWPzVX79mà kêuRsnVuura. RyGpTôi cóRyGp RyGpnói vớiWWPzVX79 aRyGpnh làRyGp RsnVuurađến bWWPzVX79ây giRsnVuuraờ RyGpà. TôWWPzVX79i RyGpcũng phảiRyGp làmWWPzVX79 RyGpviệc đểWWPzVX79 kiWWPzVX79ếm RsnVuuracơm cRyGphứ. NếuRyGp khôRsnVuurang aRyGpnh bảoRyGp tôRsnVuurai tôRyGpi WWPzVX79ăn RsnVuurakhông RyGpkhí WWPzVX79à. CóWWPzVX79 việcRsnVuura gWWPzVX79ì thìRyGp đợiWWPzVX79 tôWWPzVX79i hếtRsnVuura việRsnVuurac RsnVuurarồi nRyGpói. VậyRyGp điRyGp nha.

Nói xonRyGpg MWWPzVX79inh ThRsnVuuraùy RsnVuurangang nhiêRyGpn gácWWPzVX79 máy,RyGp mặcRsnVuura kệRsnVuura cơnRsnVuura giậnWWPzVX79 dữRyGp củaWWPzVX79 QuốcRsnVuura BảoRsnVuura bốRyGpc RyGplên. RyGpQuốc BWWPzVX79ảo tWWPzVX79rừng mắtWWPzVX79 nRyGphìn cáiWWPzVX79 điRsnVuuraện thoạiWWPzVX79 đãRyGp tắRyGpt, cậuWWPzVX79 giơRsnVuura taRyGpy lênWWPzVX79 địnhWWPzVX79 qRyGpuăng cáiRsnVuura điệnWWPzVX79 thoạRyGpi RyGpvào tườngRyGp WWPzVX79cho hRyGpả cRsnVuuraơn giậRyGpn WWPzVX79nhưng saWWPzVX79u đóRyGp RyGpmột RyGpý nghĩWWPzVX79 thoánRyGpg quRyGpa troRsnVuuragn đầuRyGp cậRsnVuurau, làRsnVuuram cậWWPzVX79u bRyGpỏ tRyGpay xuốnRyGpg. RsnVuuraKhóe miệngRyGp nRyGpở nụRsnVuura cườiRsnVuura gian.

- RaRsnVuuranh RsnVuuracon, RyGpđể RyGpxem lầnRsnVuura RsnVuurasau côRyGp dáWWPzVX79m khôWWPzVX79ng WWPzVX79nghe lờiRsnVuura tôRsnVuurai nRyGpữa hWWPzVX79ay không.
Khi MiRyGpnh ThRyGpùy làRsnVuuram xoRsnVuurang viRsnVuuraệc RsnVuuracô chạyWWPzVX79 RsnVuuraxe vRyGpù vùRsnVuura đếnRsnVuura địaRsnVuura WWPzVX79chỉ mRsnVuuraà QRyGpuốc BảRyGpo đãRyGp đưaWWPzVX79. CRsnVuuraô quyếtRyGp tâmWWPzVX79 hôRyGpm RyGpnay nhRsnVuuraất địnhWWPzVX79 pRyGphải lấyWWPzVX79 lRyGpại đượRyGpc bìRyGpa hồWWPzVX79 sơ.

Khi đếnRsnVuura nơi,WWPzVX79 trướcRsnVuura mặtRsnVuura cRsnVuuraô lRyGpà cRyGpăn biệtRyGp tRsnVuurahự RsnVuurato đRyGpùng vàRsnVuura mộtWWPzVX79 mảRsnVuuranh vườnWWPzVX79 rộnRsnVuurag. CRsnVuuraô sữngRyGp RsnVuurasờ nhRsnVuuraìn WWPzVX79ngắm mộRsnVuurat lúcWWPzVX79 rRsnVuuraồi mớiRsnVuura bừngWWPzVX79 tĩRyGpnh bấmRsnVuura chuông.WWPzVX79 QuốcRyGp RsnVuuraBảo lRsnVuuraà ngườiWWPzVX79 rWWPzVX79a mởWWPzVX79 cửRyGpa, cRyGpậu lWWPzVX79ừ mRyGpắt nhWWPzVX79ìn RsnVuuraMinh TRyGphùy RyGptừ đWWPzVX79ầu WWPzVX79tới chânWWPzVX79 rồiRsnVuura kéoRsnVuura rộngWWPzVX79 cửaRsnVuura hWWPzVX79ất đầRsnVuurau RyGpra hiệuWWPzVX79 cWWPzVX79ho RsnVuuracô điRsnVuura vào.

Minh TRyGphùy lữnRsnVuurag thữngRyGp theRyGpo QuốcRsnVuura BRyGpảo WWPzVX79vào RsnVuurabên tronRsnVuurag, khônWWPzVX79g RyGpngừng suýtRyGp WWPzVX79xoa tRsnVuurarước nhữngRyGp hiệnRsnVuura vậtRsnVuura trưngRsnVuura RyGpbày bêWWPzVX79n tRyGprong nhà.WWPzVX79 WWPzVX79Mọi tiệnRyGp ngRyGphi đềuRsnVuura sRyGpang trọRsnVuurang RsnVuuravà rấtWWPzVX79 đẹpRyGp, MWWPzVX79inh TRsnVuurahùy háRsnVuura RsnVuurahốc miệnRsnVuurag sRsnVuuraửng sốtWWPzVX79 vìRsnVuura WWPzVX79chưa RyGpbao giờRyGp côWWPzVX79 bRyGpước chânWWPzVX79 vàoRsnVuura WWPzVX79một ngRsnVuuraôi nhRsnVuuraà thếRyGp này.

- NgậmRsnVuura RyGpcái RyGpmỏ cRyGpủa WWPzVX79cô RsnVuuralại đRyGpi, RyGpkẻo nưRsnVuuraớc miếngWWPzVX79 củRsnVuuraa cRsnVuuraô làWWPzVX79m dơRsnVuura nRyGphà WWPzVX79của tWWPzVX79ôi RyGp– QuốcRsnVuura BảoWWPzVX79 nóiRyGp giọWWPzVX79ng giễuRsnVuura cợt.
MìnhWWPzVX79 ThùyRyGp vRsnVuuraội vRyGpàng khépRyGp RyGpmiệng lRsnVuuraại rồiRsnVuura saWWPzVX79u đóRyGp lớnRsnVuura giRsnVuuraọng hỏi:

- AWWPzVX79nh gRyGpọi WWPzVX79tôi đếWWPzVX79n RsnVuurađây làWWPzVX79m gì?

- CứRyGp RyGpđi theWWPzVX79o tôWWPzVX79i –WWPzVX79 QuốRsnVuurac BảWWPzVX79o RsnVuurara lệnh.

Hai ngưRsnVuuraời RyGpcùng điWWPzVX79 lêRyGpn lầWWPzVX79u, rồiRsnVuura bướRsnVuurac vàWWPzVX79o mRyGpột cănWWPzVX79 RsnVuuraphòng rấRyGpt rộngRyGp rWWPzVX79ãi RsnVuuranhưng màRsnVuura RyGpnó lRyGpại WWPzVX79rất là….ThậtRsnVuura RsnVuuralà mộtRsnVuura sựRsnVuura khácWWPzVX79 biệRyGpt rRyGpõ rRyGpàng giữWWPzVX79a bênRyGp tRyGprong vWWPzVX79à bRsnVuuraên ngoài.

- BiếtRyGp phảWWPzVX79i làmWWPzVX79 gWWPzVX79ì rồRsnVuurai chứRsnVuura RsnVuura? –RyGp QWWPzVX79uốc BảRsnVuurao quaWWPzVX79y lưnRyGpg lạiWWPzVX79 cườiWWPzVX79 cWWPzVX79ười hỏi.

- DọnWWPzVX79 RsnVuuradẹp RyGp– QuốRyGpc WWPzVX79Bảo trRyGpả lờRsnVuurai nWWPzVX79gắn gọn.

- ARsnVuurai? RyGp– WWPzVX79Minh ThùyRyGp RyGptrố mắtRyGp hỏi.

- CôRyGp RyGpchứ WWPzVX79ai nRsnVuuraữa hRyGpả đWWPzVX79ồ ngốc.

- Tôi!RyGp ….AnhRsnVuura bWWPzVX79ị thầRsnVuuran kinRsnVuurah àRyGp. SaWWPzVX79o tôRyGpi phảiRsnVuura dọnRyGp dRyGpẹp chRsnVuurao WWPzVX79anh chứRsnVuura –WWPzVX79 MinRyGph thùRyGpy kWWPzVX79hinh khỉnhRyGp hỏi.

- TạiRyGp vWWPzVX79ì cáWWPzVX79i nWWPzVX79ày RsnVuura– QuốRyGpc BRyGpảo cầmWWPzVX79 RyGpcái RyGpbìa hRyGpồ sơWWPzVX79 màuRyGp tímWWPzVX79 giơRyGp RsnVuuralên vẩRyGpy vẩWWPzVX79y trướcWWPzVX79 mWWPzVX79ặt MRyGpinh Thùy.

Minh ThùyRsnVuura vừRsnVuuraa thấRyGpy bRyGpìa hồRsnVuura sơRyGp liềnRsnVuura lRsnVuuraao đếnWWPzVX79 bWWPzVX79ên QuốRyGpc BảoWWPzVX79 đoạtRyGp lWWPzVX79ại, nhưgRsnVuuran QuốcRsnVuura RsnVuuraBảo RyGpnhanh RsnVuuratay đưRyGpa WWPzVX79lên trRyGpên cao.

- TrảRyGp đâRsnVuuray! RyGp– CôRyGp tứRsnVuurac giậnRsnVuura WWPzVX79gằn từnRyGpg chữRsnVuura nói.

- CRyGpó bảnRyGp lĩnWWPzVX79h tWWPzVX79hì RsnVuuralấy lRsnVuuraại WWPzVX79đi –RyGp QuốcRyGp BảRsnVuurao cườWWPzVX79i lớnRsnVuura nói.

Minh ThùWWPzVX79y tứWWPzVX79c WWPzVX79quá, cRyGpô nhónRsnVuura chRsnVuuraân cốRyGp lấRyGpy nRyGphưng khRsnVuuraông được.WWPzVX79 NhRsnVuuraìn vẻRyGp mặtWWPzVX79 RyGpgiương giươRyGpng tựWWPzVX79 đắcRyGp RsnVuuracủa nhWWPzVX79ìn WWPzVX79cô trRyGpêu ghẹoWWPzVX79 :

- Haha…WWPzVX79bí đaoRyGp lùnRyGp à,RsnVuura tRyGpốt nRsnVuurahất nênRsnVuura RsnVuuravề WWPzVX79mua sữRyGpa hươuRyGp cRsnVuuraao cổRsnVuura mWWPzVX79à uRsnVuuraống đRyGpi rồiRsnVuura quRyGpay lRsnVuuraại RsnVuurađây lRsnVuuraấy lạiWWPzVX79 cáiWWPzVX79 này.

Vừa nóRyGpi WWPzVX79cậu còWWPzVX79n làmWWPzVX79 độnRyGpg táWWPzVX79c RyGpdùng taRsnVuuray đRsnVuurao chiềuWWPzVX79 cWWPzVX79ao trêRsnVuuran tráWWPzVX79n côRyGp RyGprồi đặtRyGp ngRyGpay WWPzVX79thắt WWPzVX79lưng cRsnVuuraủa cậu,RyGp ýRyGp nóRsnVuurai MWWPzVX79inh ThùyWWPzVX79 lRsnVuuraùn cWWPzVX79hỉ đứngRyGp tRyGpới eRsnVuurao củRsnVuuraa cRyGpậu mRsnVuuraà thôi.

Đó RsnVuuracoi nRsnVuurahư WWPzVX79là mộRyGpt WWPzVX79sự RsnVuurasỉ nhWWPzVX79ục cRyGpho chiRyGpều RsnVuuracao khiêRsnVuuram RsnVuuratốn củaRsnVuura MinWWPzVX79h ThùRsnVuuray. CRyGpô tứcRyGp giWWPzVX79ận RyGpđến xámWWPzVX79 RyGpcả mặtRsnVuura, qWWPzVX79uyết tâRsnVuuram lấyRyGp RsnVuuracho bWWPzVX79ằng được,WWPzVX79 côRyGp tRsnVuuraúm RyGplấy WWPzVX79áo củaRsnVuura RyGpQuốc BảRyGpo RsnVuuracố kéoRyGp RyGpcho cậuRyGp thấRsnVuurap xuốnRsnVuurag rồiRyGp nhảyRyGp RsnVuuralên lấRsnVuuray lại,RsnVuura nWWPzVX79hưng QuốWWPzVX79c BảoRyGp WWPzVX79nhanh tWWPzVX79ay truyềnWWPzVX79 quWWPzVX79a RsnVuuratay kiRyGpa RsnVuurarồi. CRyGpả hWWPzVX79ai giằngRsnVuura cWWPzVX79o mộtRyGp lát,WWPzVX79 MinRsnVuurah TRsnVuurahùy WWPzVX79vô tìnRyGph trưRsnVuuraợt WWPzVX79chân trêRsnVuuran tấmRsnVuura tRyGphảm RyGpngả ngườiRsnVuura vềRsnVuura phíaRyGp sauRyGp. CRyGpứ tưởngWWPzVX79 lWWPzVX79à ngRyGpã đậRsnVuurap đầuRyGp RyGpđến nRyGpơi, WWPzVX79Minh TWWPzVX79hùy đànhRsnVuura nhắmRyGp mắtRyGp lRyGpại chờWWPzVX79 đợiWWPzVX79 RsnVuuracú ngã.

Nhưng sRsnVuuraau đóWWPzVX79, WWPzVX79cô thấRyGpy cóRyGp mộtWWPzVX79 vòRyGpng RyGptay ômWWPzVX79 lRyGpấy cô,WWPzVX79 kéoWWPzVX79 côRsnVuura vRsnVuuraề phíRsnVuuraa ngườiWWPzVX79 đó,RsnVuura cWWPzVX79ứu cRyGpô RsnVuurathoát khỏRyGpi cúWWPzVX79 ngRyGpã, côRsnVuura WWPzVX79cũng nRyGphanh tWWPzVX79ay WWPzVX79ôm chặtRsnVuura lấyRyGp ngườiRsnVuura đóRyGp đểWWPzVX79 RsnVuurakhỏi WWPzVX79ngã. NhưngRyGp saRyGpu đó,WWPzVX79 MiRyGpnh ThùRyGpy thấyWWPzVX79 cáiWWPzVX79 RyGpgì đóWWPzVX79 chWWPzVX79ạm vàoWWPzVX79 môRyGpi RsnVuuracô WWPzVX79rất WWPzVX79mềm. MWWPzVX79ở mắtWWPzVX79 rRsnVuuraa nhRsnVuuraìn, WWPzVX79cô tWWPzVX79hấy RyGpmình vRsnVuuraà QuốcRyGp BảoRsnVuura RyGpđang môRyGpi chạRyGpm môRsnVuurai, RsnVuuramắt nhìWWPzVX79n mắtRsnVuura. TrWWPzVX79ong RyGpgiây phúRsnVuurat RyGpđó, cảWWPzVX79 haWWPzVX79i đềuRyGp RsnVuurađỏ WWPzVX79mặt, RyGptim RyGpđập thìnRsnVuurah thịRyGpch, WWPzVX79lỗ RsnVuuratai nónRsnVuurag bừng.

Một látRyGp sRsnVuuraau, RsnVuurahai ngưRyGpời xấuWWPzVX79 WWPzVX79hổ WWPzVX79buông nhaWWPzVX79u rRyGpa. RsnVuuraHọ đềuRyGp WWPzVX79quay lưWWPzVX79ng RsnVuuralại vớiRyGp RyGpnhau, đứngRsnVuura WWPzVX79im RyGpkhông RyGpnói WWPzVX79gì, WWPzVX79chỉ nRyGpghe RyGptim mìnRsnVuurah đRsnVuuraập mRsnVuuraạnh. CuRyGpối cùRsnVuurang QuWWPzVX79ốc BảRsnVuurao WWPzVX79lên tRsnVuuraiếng trước:

- WWPzVX79Cô WWPzVX79mau dọnWWPzVX79 dẹWWPzVX79p RyGpcho sạchRsnVuura điRsnVuura, látRyGp nữaWWPzVX79 WWPzVX79tôi RyGpvào kiểmRsnVuura WWPzVX79tra. WWPzVX79Nếu RsnVuuracô lRsnVuuraàm khôRsnVuurang xonRsnVuurag thìWWPzVX79 đừngWWPzVX79 RsnVuuramong tôRsnVuurai RyGptrả lạRyGpi chRyGpo cô.

Quốc RyGpBảo nóRyGpi xRsnVuuraong RsnVuurathì đRsnVuurai rRyGpa ngoàiRsnVuura phòRyGpng đWWPzVX79óng RyGpsầm cWWPzVX79ửa lWWPzVX79ại đểRsnVuura mặcRsnVuura RsnVuuraMinh RsnVuuraThùy vớRsnVuurai mWWPzVX79ột RsnVuurađống nhùRyGpn nhằnRsnVuura đếnRyGp WWPzVX79chóng mặRsnVuurat mRsnVuuraà cRyGpậu tạoRsnVuura rRsnVuuraa RsnVuurađể ứcWWPzVX79 hRyGpiếp côRyGp. MiRyGpnh thùyRyGp tRsnVuuraức giRyGpận RyGpđá mạnhWWPzVX79 đWWPzVX79ống đồRsnVuura màRyGp QuRsnVuuraốc BảRsnVuurao quăngRsnVuura RsnVuuradưới đất,RsnVuura mỗRsnVuurai WWPzVX79cái mWWPzVX79ột nơiRsnVuura. SWWPzVX79au đóRsnVuura WWPzVX79trong đầuWWPzVX79 xuWWPzVX79ất hiệnWWPzVX79 RsnVuuramột ýRsnVuura tưởngRsnVuura RyGptinh nghịch.

- RyGpBắt RyGptôi RsnVuuralàm cRsnVuurau RsnVuurali RyGpkhông cônRsnVuurag cRyGpho anWWPzVX79h RsnVuuraà, đừWWPzVX79ng hòRsnVuurang –WWPzVX79 MinWWPzVX79h ThùWWPzVX79y RyGphướng cửaWWPzVX79 mắng.

Cô chẳWWPzVX79ng nhữWWPzVX79ng khôRyGpng dọnRyGp dẹpRsnVuura WWPzVX79cho sạWWPzVX79ch sRsnVuuraẽ mRyGpà còWWPzVX79n cWWPzVX79hà sWWPzVX79át cRyGphúng dWWPzVX79ưới châWWPzVX79n cWWPzVX79ô. RyGpNhìn nhRyGpãn mấyRsnVuura cRsnVuuraái RyGpcáo sơRsnVuura mRsnVuurai RsnVuura, RyGpcô biếRsnVuurat nóRyGp đắtRyGp tiềnRyGp RsnVuurathế nào,RsnVuura côWWPzVX79 dWWPzVX79ùng taWWPzVX79y vòWWPzVX79 nátRyGp chúnRyGpg lRsnVuuraàm cRsnVuurahúng RsnVuuranhăn nRsnVuurahúm đếnWWPzVX79 khRsnVuuraông thểWWPzVX79 nhWWPzVX79ận ra.
RsnVuuraCô đWWPzVX79á hếRyGpt tấWWPzVX79t cảWWPzVX79 mRyGpền gốiWWPzVX79 xuốnRsnVuurag đất,RyGp nhảyRyGp WWPzVX79lên đRyGpó RsnVuuradẫm dẫWWPzVX79m vàRyGpi WWPzVX79cái RsnVuuracho đRyGpở ghRyGpét. NhớRsnVuura lạiWWPzVX79 tRyGprong RyGptúi RyGpmình còWWPzVX79n mấRyGpy RyGpchai keRsnVuurao mWWPzVX79àu dùWWPzVX79ng RsnVuurađể lRsnVuuraàm tRsnVuuraóc, RyGpcô lWWPzVX79ấy WWPzVX79ra pRsnVuurahun RyGpđầy mWWPzVX79ột tấRyGpm tWWPzVX79hảm dàRsnVuuray rấtRsnVuura đẹpRsnVuura vàRsnVuura mấyRyGp cáiRyGp áWWPzVX79o đượcRsnVuura chRyGpo làWWPzVX79 RsnVuurađắc giWWPzVX79á nhất.

Sau RyGpđó, MRsnVuurainh ThùyRsnVuura cònRsnVuura pháRyGp RyGphoại tRyGphêm RyGpmột chúWWPzVX79t nữaWWPzVX79 rRsnVuuraồi mớiWWPzVX79 đRsnVuuraắc cRsnVuurahí phủiRyGp tWWPzVX79ay điRyGp xuốnRyGpg dRsnVuuraưới nWWPzVX79hà. RsnVuuraQuốc BảoWWPzVX79 vWWPzVX79ừa WWPzVX79nhìn RyGpthấy RsnVuuracô bRyGpước xuốngRsnVuura thWWPzVX79ì nhìnRsnVuura đWWPzVX79ồng hồWWPzVX79. MớiWWPzVX79 hơnWWPzVX79 nữWWPzVX79a tiRsnVuuraếng, cậuWWPzVX79 nhănWWPzVX79 mWWPzVX79ặt hỏi:

- RsnVuuraCô WWPzVX79dọn WWPzVX79xong RyGprồi à.

- XonRyGpg rồi.RsnVuura TWWPzVX79rả chRyGpo tRyGpôi –WWPzVX79 RsnVuuraMinh TRsnVuurahùy WWPzVX79lừ mắtWWPzVX79 WWPzVX79đáp WWPzVX79, rồiWWPzVX79 xRyGpóe tRsnVuuraay trưRsnVuuraớc mRsnVuuraặt RsnVuuraQuốc Bảo.

Cậu gạtRyGp tRyGpay côWWPzVX79 rWWPzVX79a nói:

- TôWWPzVX79i phảRyGpi kiWWPzVX79ểm trRsnVuuraa đãWWPzVX79. NếuWWPzVX79 kWWPzVX79hông ưngRyGp bụngWWPzVX79 WWPzVX79thì đừngWWPzVX79 hòngRsnVuura WWPzVX79tôi trả.

Nói xWWPzVX79ong cậWWPzVX79u WWPzVX79đi lêRyGpn RyGpphòng, RyGpMinh ThRsnVuuraùy WWPzVX79ở dướiRsnVuura nRsnVuuraày nWWPzVX79hìn thRsnVuuraeo bóRsnVuurang QuốcRsnVuura BảoRyGp cườiWWPzVX79 WWPzVX79thầm đWWPzVX79ếm nhRyGpịp. RsnVuuraChẳng đượcWWPzVX79 mấWWPzVX79y nhịRsnVuurap cWWPzVX79ô đãRyGp nWWPzVX79ghe thấyWWPzVX79 tiếRsnVuurang gầWWPzVX79m gừWWPzVX79 tRsnVuurahét lRsnVuuraên ởRsnVuura trêRyGpn lầRsnVuurau rWWPzVX79ồi thấyRyGp QuWWPzVX79ốc RyGpBảo lWWPzVX79ao xuốnRyGpg RsnVuuranhanh nhưRsnVuura RsnVuuramột coRyGpn báo.WWPzVX79 CWWPzVX79ậu chRyGpụp lấuWWPzVX79 tWWPzVX79ay côRyGp siRsnVuuraết chặRyGpt, giậnnRyGp dữWWPzVX79 nói:

- CôRsnVuura đãRyGp làmRyGp gWWPzVX79ì cRsnVuuraái phòngWWPzVX79 củWWPzVX79a tWWPzVX79ôi hả.

- TôiWWPzVX79 RsnVuuracó làWWPzVX79m gRyGpì đâRyGpu chứWWPzVX79 –RsnVuura MRsnVuurainh WWPzVX79Thùy giWWPzVX79ương đRyGpôi RyGpmắt tWWPzVX79ròn đenRyGp cRsnVuurahớp chớpWWPzVX79 tỏWWPzVX79 vẻWWPzVX79 nWWPzVX79gây RyGpthơ vôWWPzVX79 RyGptội nói.

- CòRsnVuuran RyGpnói khôngRsnVuura, phònWWPzVX79g cRyGpủa tôRyGpi lúcRyGp nãWWPzVX79y đRsnVuuraâu cRyGpó tệWWPzVX79 RyGpnhư RsnVuuravậy đâuWWPzVX79. CòRyGpn mấyWWPzVX79 RyGpmàu WWPzVX79sơn đRyGpó RyGplà gìRyGp hả.

- NRsnVuuraè, aWWPzVX79nh cóRyGp bằnWWPzVX79g chứnWWPzVX79g RyGpgì RsnVuuranói rằRyGpng tRyGpôi lWWPzVX79àm hRyGpả, WWPzVX79biết đâuRsnVuura RyGpanh lRyGpàm rồRyGpi nhưWWPzVX79ng khônRsnVuurag nhớRsnVuura thRsnVuuraì sRyGpao RyGp– RyGpMinh thRsnVuuraùy ngôRyGpng nghênRyGph cãRyGpi lại.

Khóe RsnVuuramôi QuWWPzVX79ốc RsnVuuraBảo RsnVuuralập tứRsnVuurac coWWPzVX79ng RsnVuuralên cườiRsnVuura giaWWPzVX79n xWWPzVX79ảo nói:

- TôiRsnVuura sẽWWPzVX79 RsnVuuracho RyGpcô xRyGpem bằngRsnVuura chứng.

Nói WWPzVX79xong cầmWWPzVX79 cáRyGpi remotWWPzVX79e bRsnVuuraấm bRsnVuuraấm RyGpmột lát,WWPzVX79 RsnVuurahình ảRyGpnh MinWWPzVX79h TWWPzVX79hùy phRsnVuuraá hoạiWWPzVX79 hRyGpiện rRsnVuuraõ rWWPzVX79a khiếRsnVuuran côRsnVuura đóWWPzVX79 lWWPzVX79ưỡi lấpWWPzVX79 RsnVuurabắp nói:

- CWWPzVX79ái đó….cáiRsnVuura RyGpđó …

Minh ThùRsnVuuray vừaRsnVuura nhìnRyGp thWWPzVX79ấy tRyGphì chWWPzVX79ỉ muốnWWPzVX79 cắnRyGp lưỡiRsnVuura RyGpchết quáRsnVuurach RsnVuurađi RsnVuuracho xonWWPzVX79g. KhôngRyGp ngờRsnVuura tRyGprong WWPzVX79phòng ngủRsnVuura WWPzVX79của RsnVuurahắn WWPzVX79ta mWWPzVX79à cũngWWPzVX79 đặRyGpt cameraWWPzVX79. CWWPzVX79ô hếRyGpt đườWWPzVX79ng chốiRsnVuura tRyGpội, RsnVuuranhưng côWWPzVX79 nhấRsnVuurat quRyGpyết khôRsnVuurang cRyGphịu đểRyGp bịRsnVuura épRsnVuura cRyGpho nWWPzVX79ên đànhRyGp cốRsnVuura gRyGpắng ưỡngRsnVuura ngựRyGpc RsnVuuralên nói:

- TôiRsnVuura làmWWPzVX79 đRsnVuuraó thìRsnVuura sao.

- RsnVuuraTôi cWWPzVX79ó RsnVuurathể đeRsnVuuram bằRyGpng chứnWWPzVX79g nàyRsnVuura đếnWWPzVX79 RsnVuurađồn cảnhRyGp sRyGpát WWPzVX79kiện cRyGpô RyGp– QWWPzVX79uốc BRsnVuuraảo cườiRyGp xảRyGpo qWWPzVX79uyệt nói.

Minh TRsnVuurahùy vừaRyGp nghRyGpe RsnVuuraxong WWPzVX79thì RyGpnuốt RsnVuurakhan nướcWWPzVX79 miWWPzVX79ếng mộtRyGp cái,WWPzVX79 côWWPzVX79 sợRsnVuura WWPzVX79sệt nói:

- RsnVuuraBất RsnVuuraquá tôiWWPzVX79 dRyGpọn RsnVuuradẹp sạWWPzVX79ch sẽRsnVuura RyGplại giúpRyGp anhWWPzVX79. CònRyGp RyGpmấy RyGpcái RyGpáo WWPzVX79hàng hiệuWWPzVX79 vWWPzVX79à tấRsnVuuram tRyGphảm cWWPzVX79ủa RyGpanh tWWPzVX79ôi sRsnVuuraẽ đềnWWPzVX79 cRyGpho aWWPzVX79nh đượcRsnVuura không.

- RsnVuuraĐền cWWPzVX79ho tRsnVuuraôi. CWWPzVX79hỉ RyGpe RsnVuuracô lựRsnVuurac RyGpbất tònRsnVuurag tâmWWPzVX79. MấRyGpy cáiWWPzVX79 WWPzVX79áo thìRyGp chRsnVuuraưa tíRsnVuuranh RyGptới điRsnVuura, nhWWPzVX79ưng tấWWPzVX79m RyGpthảm đóRsnVuura RyGpcô biRyGpết RyGpđáng RsnVuuragiá baRyGpo nhiêuWWPzVX79 RyGphay RsnVuurakhông hRsnVuuraả. TôiWWPzVX79 RsnVuuramua troRyGpng mộtWWPzVX79 cuộcRyGp đấuRsnVuura gWWPzVX79iá, gRsnVuuraiá củaRsnVuura nWWPzVX79ó RsnVuuralà 25RyGp0 triệuRyGp. CRyGpô liRyGpệu RsnVuuracó RsnVuurađền RyGpnổi kRyGphông hả.

- CáiWWPzVX79 gRyGpì? –RyGp MinRyGph TRyGphùy mRyGpở RsnVuurato mRyGpắt WWPzVX79nhìn QuốcRyGp BảoRsnVuura kiRyGpnh ngạcRyGp –RyGp CáRsnVuurai tấRsnVuuram thảmWWPzVX79 đRsnVuuraó màRsnVuura tWWPzVX79ới 2RyGp50 triệuRsnVuura ư.

- WWPzVX79Cô khWWPzVX79ông RsnVuuratin, RyGptôi cóRyGp thểRsnVuura lấWWPzVX79y hWWPzVX79óa đơnRyGp cRsnVuuraho WWPzVX79cô coi.

- RyGpTấm thảRsnVuuram đángRyGp RyGpgiá nWWPzVX79hư thếRyGp WWPzVX79mà RsnVuuraanh RyGplại RyGpđể dướRsnVuurai cRyGphân à.

- TôWWPzVX79i thícWWPzVX79h đóRyGp tRyGphì saRyGpo, cRsnVuuraủa tôi,RsnVuura RsnVuuratôi muWWPzVX79ốn RyGplàm RsnVuuragì WWPzVX79thì lWWPzVX79àm RyGp– QuốcRsnVuura BảoRsnVuura giươngRsnVuura mắtRyGp cưRyGpời nóRyGpi –RyGp BRyGpây gRyGpiờ RyGpcô tínhWWPzVX79 saWWPzVX79o, nếuRyGp khWWPzVX79ông ngàyRyGp maRyGpi tRsnVuuraôi WWPzVX79đi RsnVuurabáo côngRsnVuura an.

Minh ThùRsnVuuray vừRsnVuuraa sợRyGp RyGphãi vừaWWPzVX79 tứcRsnVuura giậWWPzVX79n, cWWPzVX79ô RyGpcắn mWWPzVX79ôi tựWWPzVX79 trácRyGph chRyGpo RyGphành độWWPzVX79ng nWWPzVX79hất thờiRyGp nôWWPzVX79ng nổiRsnVuura WWPzVX79của mình.RyGp SRsnVuuraau WWPzVX79đó côWWPzVX79 WWPzVX79lí RyGpnhí nói:

- TRyGpôi khôWWPzVX79ng cRyGpó đủRyGp tiềnWWPzVX79 RsnVuuratrả RsnVuuracho anhRsnVuura, RyGptôi càngWWPzVX79 khônRsnVuurag muốRyGpn vàWWPzVX79o tù.RyGp WWPzVX79Cho nRsnVuuraên tôiWWPzVX79 sẽRsnVuura viếtRsnVuura giRyGpấy nợRsnVuura cRyGpho anhRsnVuura, tôWWPzVX79i sRsnVuuraẽ WWPzVX79cố RsnVuuragắng trảRyGp chRyGpo aWWPzVX79nh chWWPzVX79o tớiRyGp RsnVuurakhi WWPzVX79nào hếtRsnVuura RyGpthì thôi.

Quốc BảoRyGp cườiRyGp RsnVuurathầm tronRsnVuurag bụngRyGp khWWPzVX79i mRyGpà côRsnVuura từRsnVuura từRsnVuura rRsnVuuraơi vRyGpào cáiRsnVuura bẫyRyGp RyGpcủa cậu.

***

Vĩnh PhoWWPzVX79ng mởRsnVuura mắtRyGp RyGptỉnh lRyGpại thìWWPzVX79 đãRsnVuura hơnRyGp 1RsnVuura0 gRyGpiờ RyGptối. CRsnVuuraậu ngWWPzVX79ẩng WWPzVX79đầu nhìnWWPzVX79 RyGplên nRyGpgười WWPzVX79con gáWWPzVX79i phíaWWPzVX79 tRyGprên WWPzVX79. HWWPzVX79iểu WWPzVX79Đồng đãWWPzVX79 ngủRyGp quên.WWPzVX79 NgRsnVuuraười RsnVuuracô tựWWPzVX79a vRyGpào thànhRsnVuura ghếWWPzVX79, aWWPzVX79n làRyGpnh ngRyGpủ. VĩRsnVuuranh PhonRyGpg nhìWWPzVX79n RsnVuurangắm gWWPzVX79ương mWWPzVX79ặt RsnVuurasay ngRsnVuuraủ WWPzVX79của côRsnVuura, RsnVuuracậu RsnVuuracảm thấRyGpy thậtWWPzVX79 ấmRsnVuura áp.WWPzVX79 VĩnhRyGp RyGpPhong khônWWPzVX79g WWPzVX79ngồi dRsnVuuraậy, cRsnVuuraậu RyGpmuốn tậnWWPzVX79 hRsnVuuraưởng khoảWWPzVX79ng thờiRsnVuura giaRsnVuuran hạRyGpnh phúWWPzVX79c này.

Đột nRsnVuurahiên tWWPzVX79iếng điRsnVuuraện thoạiWWPzVX79 rRyGpeo RyGplên pRsnVuurahá RsnVuuratan khôRyGpng giRyGpan hạWWPzVX79nh phúcWWPzVX79 đó,RyGp HiểuWWPzVX79 ĐồnRsnVuurag RyGpgiật mìnhRsnVuura tỉnhWWPzVX79 giấc,RyGp nWWPzVX79ét mặtRsnVuura WWPzVX79hơi bWWPzVX79àng hoàRyGpng. WWPzVX79Vĩnh PhRsnVuuraong RsnVuuranhanh chóngRsnVuura RyGpngồi dậyRsnVuura lRyGpãnh đWWPzVX79ạm nói:

- WWPzVX79Nghe điệRyGpn thoạiRyGp đi.

Hiểu ĐRsnVuuraồng lúnWWPzVX79g túRyGpng đứnWWPzVX79g dậyRsnVuura WWPzVX79tìm đWWPzVX79iện thoWWPzVX79ại tronRsnVuurag túiRsnVuura WWPzVX79xách, vWWPzVX79ừa nRsnVuurahìn thRyGpấy điệnWWPzVX79 thoại,RyGp côRsnVuura RsnVuuraquay ngRsnVuuraười nhRyGpìn RsnVuuraVĩnh WWPzVX79Phong mộtRsnVuura cRyGpái, WWPzVX79cậu tWWPzVX79hấy vRsnVuuraậy qRsnVuurauay RyGplưng điRyGp, HRsnVuuraiểu ĐồnRyGpg RyGpcúi đầRsnVuurau nói:

- RyGpMẹ đâWWPzVX79y, hôRsnVuuram nRsnVuuraay RyGpcon WWPzVX79đi WWPzVX79chơi WWPzVX79vui không.

Tiếng béRsnVuura PhonRyGpg vRsnVuuraà béRyGp WWPzVX79Đường ởWWPzVX79 đầuWWPzVX79 dâWWPzVX79y bênRyGp kRsnVuuraia ồWWPzVX79n ào.RsnVuura VuRyGpi vRyGpẻ RsnVuurakhoe cRyGphuyện tWWPzVX79rên trường.

- MẹRyGp cũnRsnVuurag nhRyGpớ coWWPzVX79n nhiềuRyGp lWWPzVX79ắm. BéWWPzVX79 ĐRsnVuuraường đừngRsnVuura giRsnVuuraành đồRsnVuura cRsnVuurahơi vWWPzVX79ới RsnVuurabé WWPzVX79Phong ngWWPzVX79he chưa.

……………….

- ỪRsnVuurahmm, mẹRyGp RsnVuuracũng nhớRyGp WWPzVX79bé WWPzVX79Phong. NWWPzVX79gày mWWPzVX79ai mẹRyGp sRyGpẽ đRsnVuuraón RsnVuuracon vềWWPzVX79 nWWPzVX79gủ vớRyGpi RsnVuuramẹ. CRyGpon mRsnVuuraau WWPzVX79đi nWWPzVX79gủ đRsnVuurai, phRyGpải nghRyGpe lờiRsnVuura ônRsnVuurag bWWPzVX79à nghRsnVuurae chưa.

………………..

Vĩnh PhoRyGpng nghRyGpe WWPzVX79mấy lờiWWPzVX79 vừaWWPzVX79 rồiWWPzVX79 thRyGpì cảRyGpm WWPzVX79thấy cRsnVuurahua xótWWPzVX79 RyGpvô hạn.WWPzVX79 TWWPzVX79ừng WWPzVX79lời nóRyGpi RsnVuuranhư lưỡiWWPzVX79 daRsnVuurao cRsnVuuraứa vàWWPzVX79o tiWWPzVX79m RsnVuuracậu. VĩnhWWPzVX79 PhWWPzVX79ong chuRsnVuuraa xWWPzVX79ót nhWWPzVX79ận RsnVuurara, WWPzVX79vách ngănRyGp WWPzVX79giữa cRsnVuuraậu kWWPzVX79hông RsnVuuraphải chỉRsnVuura cóRsnVuura VĩnRyGph RsnVuuraThành RyGpmà cònWWPzVX79 WWPzVX79hai đRyGpứa cRsnVuuraon cRsnVuuraủa côWWPzVX79 nữRyGpa. VRyGpĩnh PhRsnVuuraong thấyRsnVuura RsnVuuratim mìnhRyGp bắtRsnVuura đầuWWPzVX79 lWWPzVX79ạnh ngắt,WWPzVX79 đôWWPzVX79i mắRsnVuurat cònRyGp WWPzVX79chìm tRyGprong hạRsnVuuranh phúRyGpc lWWPzVX79úc WWPzVX79nãy đãWWPzVX79 tRsnVuurarở tRsnVuurahành WWPzVX79một mRsnVuuraàu đeWWPzVX79n tốRyGpi sầm.

Hiểu ĐồWWPzVX79ng nóWWPzVX79i điệnRyGp thWWPzVX79oại xoRyGpng thWWPzVX79ì tắWWPzVX79t mRsnVuuraáy RyGpquay lạiRsnVuura nhWWPzVX79ìn VĩnRsnVuurah PhWWPzVX79ong WWPzVX79lo lắnRsnVuurag hỏi:

- RyGpAnh đãRyGp RsnVuurahết đRsnVuuraau chưa.

- CRyGpô WWPzVX79mau vRsnVuuraề nRsnVuurahà RsnVuurađi –WWPzVX79 VĩnRyGph PRsnVuurahong khRyGpông trảRsnVuura lờiRsnVuura RyGpmà cRyGphỉ đáp.

- ERsnVuuram lRyGpấy RyGpthuốc chWWPzVX79o WWPzVX79anh uốngWWPzVX79 xonWWPzVX79g thWWPzVX79ì RsnVuuravề RsnVuura– HiểuRsnVuura ĐồRyGpng WWPzVX79liếc WWPzVX79nhìn đRsnVuuraồng hồRyGp WWPzVX79một cáWWPzVX79i rồiRyGp nRyGpói, khôngWWPzVX79 RyGphề đRyGpể RsnVuuraý sWWPzVX79ắc mặtWWPzVX79 củaWWPzVX79 WWPzVX79Vĩnh PhoWWPzVX79ng, RyGpcô chỉWWPzVX79 ngRyGphĩ rằWWPzVX79ng cậuWWPzVX79 cònWWPzVX79 RyGpđau nRsnVuuraên khRyGpó chịu.

- KRyGphông cRsnVuuraần. WWPzVX79Mau vềWWPzVX79 đRyGpi WWPzVX79– RsnVuuraVĩnh PhoRyGpng lớnWWPzVX79 tiếngWWPzVX79 RyGpxua đuổi.

Hiểu ĐồWWPzVX79ng RsnVuurathấy RsnVuurathái độRyGp VWWPzVX79ĩnh PhoRsnVuurang thaRyGpy đổi,RyGp cũngWWPzVX79 khôWWPzVX79ng RyGpbiết nRyGpói gWWPzVX79ì nữa,RsnVuura WWPzVX79chỉ RsnVuuralặng lWWPzVX79ẽ cầmRsnVuura túRyGpi RyGpra về.

Vĩnh WWPzVX79Phong thRyGpấy HiểuWWPzVX79 ĐồngRyGp WWPzVX79đã điWWPzVX79 khỏiWWPzVX79 RsnVuuranhà trWWPzVX79ong lòngRsnVuura buWWPzVX79ồn RyGpbã WWPzVX79thở dàRyGpi, ngãRyGp xuốnWWPzVX79g sofWWPzVX79a RyGpngước RyGpmặt nhRsnVuuraìn RsnVuuratrần nhWWPzVX79à màRyGp cảWWPzVX79m thấyRsnVuura đắngWWPzVX79 lònRyGpg. RsnVuuraSau đóRsnVuura cậRyGpu bWWPzVX79ật dậyWWPzVX79 cRyGphạy RsnVuurara phíRsnVuuraa baRyGpn côngRsnVuura đảoRyGp mWWPzVX79ắt tìm,WWPzVX79 cuốiRsnVuura cùWWPzVX79ng cũRsnVuurang thấyRsnVuura RsnVuurađược RsnVuuracái bóRyGpng dánRyGph nhỏRyGp RsnVuurabé RyGpcô đWWPzVX79ọc RyGpkia đangRsnVuura đRyGpứng đónRyGp xWWPzVX79e. NRyGphưng chiếWWPzVX79c RyGpxe tRsnVuuraaxi RyGplao nRyGphanh quWWPzVX79a, mặcRyGp kệRyGp bàRyGpn RyGptay giRyGpơ lêRyGpn ngoắcWWPzVX79 củaWWPzVX79 cRyGpô. RyGpCậu muốnRsnVuura chạyRsnVuura xuốngRyGp lWWPzVX79ái xRyGpe RsnVuurađưa cRyGpô vWWPzVX79ề, nhưRsnVuurang cWWPzVX79ậu sRyGpợ WWPzVX79quyết RyGptâm cRsnVuuraủa mìnRsnVuurah lRsnVuuraần nữaRyGp RsnVuurabị lunWWPzVX79g laRyGpy. RyGpNên đRyGpành đứngRsnVuura WWPzVX79trên caRsnVuurao nhWWPzVX79ìn xuRsnVuuraống RsnVuuracho đRsnVuuraến khRyGpi RyGpcô bướcRyGp lênRsnVuura mộRyGpt chiếcWWPzVX79 taWWPzVX79xi RyGpvà RsnVuurađi mất.

Vĩnh PWWPzVX79hong tứcWWPzVX79 giậWWPzVX79n đRyGpấm mạnhRsnVuura vRyGpào tRyGpường mấyWWPzVX79 cáiRsnVuura RyGpcho đRyGpến khWWPzVX79i taWWPzVX79y tRyGpê RsnVuuradại điWWPzVX79, trầRsnVuuray trWWPzVX79ụa, rướmRyGp WWPzVX79máu. NhRsnVuuraưng RsnVuurasao WWPzVX79tim vẫnWWPzVX79 cứWWPzVX79 đau.
Hôm sauRyGp, tRyGphái RsnVuurađộ VĩnWWPzVX79h PhonWWPzVX79g càRsnVuuranh lạnWWPzVX79h lùWWPzVX79ng hơRsnVuuran trưWWPzVX79ớc RyGpnữa khiếRsnVuuran RsnVuuracho cáRyGpc nhâRyGpn viênRsnVuura aWWPzVX79i cRyGpũng sợRyGp RsnVuurahãi, RsnVuuravừa làmRsnVuura việRsnVuurac vừaWWPzVX79 WWPzVX79thật tWWPzVX79hò WWPzVX79ngó vWWPzVX79ào phòWWPzVX79ng WWPzVX79của cậu.RyGp ChWWPzVX79o tớiRyGp RsnVuurakhi VĩnWWPzVX79h RyGpPhong bỏWWPzVX79 đWWPzVX79i họRsnVuura mớiRsnVuura thởWWPzVX79 phàRyGpo WWPzVX79nhẹ nhỏm.

Vĩnh PhonRsnVuurag RyGpđi tiếpWWPzVX79 kháchRsnVuura rRyGpồi lRsnVuuraảo đảWWPzVX79o trRsnVuuraở WWPzVX79về nhàRsnVuura, dạWWPzVX79 dàyWWPzVX79 lạiRsnVuura RsnVuurabị đWWPzVX79au dữRsnVuura dội.WWPzVX79 CRyGpố WWPzVX79gắng RsnVuuramãi RsnVuuramới vềRsnVuura tớiRsnVuura RyGpnhà. VừaRyGp vWWPzVX79ào RsnVuuranhà, áRyGpnh sángRsnVuura đèRsnVuuran đãWWPzVX79 ậpRyGp vWWPzVX79ào mắRsnVuurat cậRyGpu vàRsnVuura mRyGpùi WWPzVX79hương tWWPzVX79hơm lừngRyGp WWPzVX79bao WWPzVX79quây lấRsnVuuray RsnVuuramũi cậu.

Hiểu RsnVuuraĐồng nghRyGpe tiếngRyGp mởWWPzVX79 cửaWWPzVX79 thìRsnVuura vộiRyGp chạyWWPzVX79 rWWPzVX79a. RyGpVĩnh PRyGphong nhìRsnVuuran RyGpcô mặcRyGp tRyGpạp RsnVuuradề, máWWPzVX79i tRsnVuuraóc búiWWPzVX79 caRyGpo rRsnVuuraất WWPzVX79xinh đẹWWPzVX79p thRyGpật RsnVuurasự chỉRsnVuura muRsnVuuraốn RsnVuuraôm lRyGpấy RsnVuuracô chRsnVuurao RsnVuurathỏa lònRsnVuurag monRsnVuurag nhRsnVuuraớ. NhRyGpưng cRsnVuuraậu biếtRsnVuura giữWWPzVX79a họRyGp mãiRsnVuura RsnVuuramãi khôngWWPzVX79 thểWWPzVX79 WWPzVX79nào, cậuRyGp lạnhRyGp lRsnVuuraùng hỏi:

- SWWPzVX79ao RyGpcô lạiRsnVuura ởWWPzVX79 đây.

- V.úRsnVuura NăRsnVuuram đưaRsnVuura cRsnVuurahìa khóRsnVuuraa nhàRyGp chRyGpo emRyGp, RyGpem nhậnWWPzVX79 lờiWWPzVX79 V.WWPzVX79ú cRyGphăm WWPzVX79sóc anh.

- RsnVuuraChăm RyGpsóc tôi,RyGp tôRyGpi cRyGpó phWWPzVX79ải đWWPzVX79ứa trẻRyGp RyGplên bRsnVuuraa đâuRsnVuura mRsnVuuraà cầnWWPzVX79 côWWPzVX79 chămRyGp RyGpsóc RsnVuura– VĩnhWWPzVX79 PhRsnVuuraong RyGpcười nhạt.

Cậu RsnVuurađi lảoRsnVuura đảoRsnVuura RyGpvào trRyGpong, HiWWPzVX79ểu ĐồnWWPzVX79g vộWWPzVX79i cRsnVuurahạy đWWPzVX79ến RsnVuurađỡ cậuRsnVuura nhưngRyGp VĩnWWPzVX79h PRyGphong RsnVuuragạt ra.

- TRyGpránh rRyGpa điWWPzVX79. TôiRyGp RsnVuurakhông RsnVuuracần RsnVuuraai thươngRsnVuura hại.WWPzVX79 CWWPzVX79ô mRsnVuuraau vRsnVuuraề đi.

Hiểu ĐồnWWPzVX79g địnhRyGp RyGpmở miệWWPzVX79ng nóiWWPzVX79 cRsnVuuraâu gWWPzVX79ì đRsnVuuraó nhưRsnVuurang RyGprồi RyGplại thRyGpôi. WWPzVX79Cô thấyRyGp VĩnRsnVuurah PhWWPzVX79ong ngWWPzVX79ã nRyGpgười xRsnVuurauống ghếWWPzVX79 thìWWPzVX79 vộWWPzVX79i đếRyGpn giúRyGpp cRyGpậu nớiWWPzVX79 lỏngRsnVuura RyGpcà vạWWPzVX79t rWWPzVX79a nhưWWPzVX79ng VWWPzVX79ĩnh phRsnVuuraong lạiRsnVuura RyGpgạt rRyGpa nói:

- WWPzVX79Sao RsnVuuracòn chưaRyGp về.

Hiểu ĐồngWWPzVX79 nhìRsnVuuran bộRsnVuura dạngRyGp VĩWWPzVX79nh PhonWWPzVX79g nRsnVuurahư thRyGpế thWWPzVX79ì đRyGpau lònRsnVuurag lắm.RsnVuura RyGpCô liRsnVuuraền nói:

- ERsnVuuram nhWWPzVX79ìn thấyWWPzVX79 aWWPzVX79nh ăRsnVuuran cơmWWPzVX79 uốngRyGp thuWWPzVX79ốc xRyGpong rồiWWPzVX79 eWWPzVX79m về.

- TạiRyGp saRsnVuurao, RyGptại RsnVuurasao phRyGpải làmRyGp vậy,RsnVuura vìRsnVuura lờiRsnVuura hứaRyGp vớiRsnVuura V.WWPzVX79ú à.

- VìRyGp RsnVuuraem làWWPzVX79 ngườiRsnVuura giúpWWPzVX79 RyGpviệc RsnVuuracho aRsnVuuranh WWPzVX79– HWWPzVX79iểu ĐồngWWPzVX79 đáp.

Vĩnh PhRyGpong nghRsnVuurae HiểRsnVuurau ĐồngWWPzVX79 nóiRyGp RyGpvậy WWPzVX79thì RyGpngạc nhiêRyGpn nRyGphìn cô,RsnVuura WWPzVX79lát saWWPzVX79u cưWWPzVX79ời nRsnVuurahạt nói:

- LầRyGpn tRsnVuurarước RyGptôi WWPzVX79không RyGpmuốn bạnWWPzVX79 gáiWWPzVX79 tRyGpôi WWPzVX79hiểu lầmWWPzVX79 mớiRyGp nóWWPzVX79i côRsnVuura lWWPzVX79à ngườiRyGp giRsnVuuraúp việRyGpc, côRsnVuura cũnRyGpg đừngRyGp tiRsnVuuran RyGplà nhRsnVuuraư thế.

- HồiRsnVuura trướcRsnVuura, anRsnVuurah đRsnVuuraưa eWWPzVX79m WWPzVX79một sRyGpố tiền,RyGp sWWPzVX79ố tiềWWPzVX79n đóWWPzVX79 RsnVuuravẫn chưaRyGp WWPzVX79dùng hếtRsnVuura cRsnVuuraho WWPzVX79nên coRyGpi nhưWWPzVX79 RsnVuuraem tiRsnVuuraếp tụcRyGp làm.

- SRsnVuuraố tiềRsnVuuran đóWWPzVX79 ….Được,RyGp vRyGpậy tWWPzVX79hì mộtRsnVuura lRsnVuuraần RyGptrả dứtWWPzVX79 luônRyGp đi.

Nói RsnVuurarồi cRsnVuuraậu RsnVuurakéo HiểuRyGp ĐWWPzVX79ồng lạRyGpi đèRsnVuura côRsnVuura xWWPzVX79uống ghRsnVuuraế sRsnVuuraau RsnVuurađó WWPzVX79thô bWWPzVX79ạo chWWPzVX79iếm lấyRsnVuura môiWWPzVX79 cô.WWPzVX79 HiểuRsnVuura WWPzVX79Đồng bịRsnVuura bấtRsnVuura ngờRyGp WWPzVX79nên khôngRyGp kịpWWPzVX79 pRyGphản ứng,WWPzVX79 đànhWWPzVX79 nWWPzVX79ằm iWWPzVX79m bấRsnVuurat độnWWPzVX79g. NhưWWPzVX79ng VĩnhRsnVuura RsnVuuraPhong RyGpkhông WWPzVX79chỉ dừngWWPzVX79 lRsnVuuraại RyGpở đó,WWPzVX79 bàRyGpn tRsnVuuraay RyGpcậu bắtRsnVuura RsnVuurađầu RsnVuuraxâm chiếmRsnVuura cRsnVuuraơ RyGpthể cWWPzVX79ô. BànRsnVuura tRsnVuuraay tiếnRsnVuura RyGpsấu vàRyGpo WWPzVX79ngực côRyGp dàyRyGp vRyGpò mộRyGpt cRsnVuuraách tRyGphô bRyGpạo, đôiRsnVuura môiRyGp khônRsnVuurag mWWPzVX79ột chútWWPzVX79 thươRyGpng WWPzVX79tình hànhWWPzVX79 hRsnVuuraạ môiRsnVuura cRsnVuuraô RyGpkhiến HiWWPzVX79ểu ĐồRyGpng đRsnVuuraau đớn,RyGp côRsnVuura dùnRsnVuurag hếtWWPzVX79 sứcRyGp đWWPzVX79ẩy mạnhWWPzVX79 VĩRyGpnh phRyGpong RsnVuurara RsnVuurarồi tátWWPzVX79 vRsnVuuraào mặtRyGp RyGpcậu mộRyGpt cáiRsnVuura mắng:

- RsnVuuraVô sĩ…

Nói rồiWWPzVX79 côRsnVuura tháoWWPzVX79 tạpRyGp dWWPzVX79ề rRyGpa RyGpquăng WWPzVX79xuống đấWWPzVX79t bỏRyGp đi.

Vĩnh PhWWPzVX79ong bấtRsnVuura WWPzVX79động nRyGpgồi đWWPzVX79ó rồRsnVuurai cưWWPzVX79ời WWPzVX79điên dại.
– RsnVuuraVô sRsnVuuraĩ, cRsnVuuraậu đRsnVuuraúng làRyGp vRsnVuuraô sĩ.

Rõ ràRyGpng lWWPzVX79à cRyGpậu lRsnVuuraàm đaRyGpu HiểuWWPzVX79 ĐWWPzVX79ồng, vWWPzVX79ậy mRsnVuuraà RsnVuuratim RsnVuuracậu RsnVuuralại RsnVuurathấy đaRyGpu WWPzVX79gấp tRyGprăm RyGpngàn lần.RsnVuura CơWWPzVX79n RsnVuurađau RyGpdạ dàWWPzVX79y RyGplại ậRsnVuurap xuốRyGpng kRsnVuurahiến cậWWPzVX79u phảiRsnVuura chạyRyGp vàRyGpo toleRyGpt tốnRyGpg hếtRsnVuura nhRsnVuuraững thứRsnVuura tronRyGpg bRsnVuuraụng RsnVuurara. CRsnVuuraô họngRyGp kWWPzVX79hô khRyGpang vRsnVuuraà đắWWPzVX79ng gRyGphét WWPzVX79nhưng vẫnRyGp RsnVuurakhông bRsnVuuraằng WWPzVX79vị đắngWWPzVX79 tronWWPzVX79g lòng.

Hiểu ĐồngWWPzVX79 lWWPzVX79eo lêRsnVuuran RyGpxe taRyGpxi trởWWPzVX79 vWWPzVX79ề, RsnVuuracô cảmRsnVuura thấRyGpy RsnVuurarất đRsnVuuraau RsnVuurađớn. CRyGpô khônRsnVuurag phảiRsnVuura đaWWPzVX79u vWWPzVX79ì bịRyGp RsnVuuraVĩnh PhRyGpong hàRyGpnh hạRsnVuura tRyGphân RyGpxác, mWWPzVX79à đRyGpau vRsnVuuraì bWWPzVX79ị VWWPzVX79ĩnh PhoWWPzVX79ng xWWPzVX79em thườWWPzVX79ng. TrWWPzVX79ong mắtRsnVuura cậuWWPzVX79, RyGpcô vẫnWWPzVX79 lWWPzVX79à RsnVuuramột côRsnVuura gáWWPzVX79i bWWPzVX79án hoRyGpa vRyGpô WWPzVX79liêm RsnVuurasỉ. CRsnVuuraái cảRyGpm giáWWPzVX79c vWWPzVX79ừa tứRyGpc RsnVuuragiận vừaRsnVuura đRyGpau đWWPzVX79ớn nRyGpày làRyGpm WWPzVX79tim côRsnVuura nRyGphứt nhói.

Về đếnWWPzVX79 nhWWPzVX79à, HiểuRyGp ĐồngRsnVuura mWWPzVX79ệt mỏRyGpi vùiRsnVuura RyGpmình tRsnVuurarong chănRsnVuura, lòngWWPzVX79 đaRsnVuurau RyGpnhư cắt,WWPzVX79 cWWPzVX79ô WWPzVX79cứ đRsnVuuraể WWPzVX79mặc nướRyGpc mắRyGpt WWPzVX79lăn dàWWPzVX79i quRyGpa khóeWWPzVX79 mi.

- CuRyGpối cùnWWPzVX79g cũngWWPzVX79 đãWWPzVX79 cóRsnVuura WWPzVX79tin tứcRsnVuura WWPzVX79từ bênWWPzVX79 WWPzVX79công RyGpty RsnVuuraVĩnh PhátRsnVuura –RyGp KhRsnVuuraương TháRyGpi đRsnVuuraến nóiWWPzVX79 vớRyGpi VĩRsnVuuranh PRyGphong. BâRyGpy RyGpgiờ cậuRyGp WWPzVX79tạm tRsnVuurahời chuyểnWWPzVX79 quRyGpa làmRsnVuura tWWPzVX79rợ WWPzVX79lí chWWPzVX79o VĩRyGpnh PhWWPzVX79ong trRyGpong kRyGphi VĩnRyGph ThànRyGph điRsnVuura côngRyGp tácWWPzVX79, vRsnVuuraì WWPzVX79có WWPzVX79rất nhiềuRsnVuura viRyGpệc màRsnVuura WWPzVX79Vĩnh TRsnVuurahành vRyGpẫn chưRsnVuuraa giảiRsnVuura quyRsnVuuraết hWWPzVX79ết, cầnWWPzVX79 VRsnVuuraĩnh RsnVuuraPhong RsnVuuragiải quyết.

- Được,WWPzVX79 vậyRsnVuura aWWPzVX79nh WWPzVX79mau sắRsnVuurap xếRyGpp RyGpmột cuộcRsnVuura hRsnVuuraẹn vớiRyGp ôngWWPzVX79 RyGpấy đRsnVuurai –RsnVuura VĩnhRsnVuura PhonRyGpg rRsnVuuraa lệnh.

- ÔWWPzVX79ng ấyRyGp nóWWPzVX79i WWPzVX79ngày WWPzVX79mai sẽRyGp đíchWWPzVX79 tRyGphân đếnWWPzVX79 đâyRyGp WWPzVX79nói chRyGpuyện –WWPzVX79 KhRyGpương RyGpThái trRsnVuuraả lời.

- TWWPzVX79ốt! RyGpVậy thWWPzVX79ì anRyGph mRsnVuuraau chuẩWWPzVX79n bịWWPzVX79 chRsnVuurao tRyGphật tRsnVuuraốt RsnVuuracho cRyGpuộc đàmRsnVuura phRyGpán ngRyGpày mRyGpai. CRsnVuurahúng RyGpta nhấtWWPzVX79 địWWPzVX79nh phảiWWPzVX79 WWPzVX79lấy RyGpđược lRsnVuuraô đấtRyGp đóRyGp –WWPzVX79 VĩnWWPzVX79h PhonWWPzVX79g gậtWWPzVX79 WWPzVX79gù vuRsnVuurai mừnRsnVuurag nói.
Khi VĩnRsnVuurah PRsnVuurahong vềRsnVuura nhàRsnVuura, trWWPzVX79ên bànWWPzVX79 RyGpđã RsnVuurabày RyGpđồ ănRyGp vẫnRsnVuura cWWPzVX79òn bócWWPzVX79 khóRsnVuurai, trêRsnVuuran bànRsnVuura WWPzVX79còn đểRyGp thuốRsnVuurac đWWPzVX79au bRsnVuuraao tRyGpử RsnVuuravà mRsnVuuraột RyGply nướWWPzVX79c lọcRyGp, RsnVuuranhưng RyGplại khôngRyGp hRyGpề RsnVuurathấy bóngRyGp dRsnVuuraáng HRyGpiểu ĐồngRyGp WWPzVX79đâu hếRsnVuurat. VĩnRyGph PhonRyGpg thởWWPzVX79 dàiWWPzVX79 RyGpkhi nhìWWPzVX79n nhũRyGpng thứRyGp đó.ChWWPzVX79ẳng phRsnVuuraải cậuRyGp cốWWPzVX79 ýRyGp làmRsnVuura tổnRsnVuura RsnVuurathương RyGpcô RyGphay WWPzVX79sao, WWPzVX79chẳng phảiRyGp cậRsnVuurau cốRsnVuura WWPzVX79ý làRyGpm cRsnVuuraho côRsnVuura ghéWWPzVX79t cRsnVuuraậu haWWPzVX79y RyGpsao. TạiWWPzVX79 saRyGpo côRyGp vẫnWWPzVX79 qRyGpuan tâmRyGp đếRsnVuuran cRyGpậu, tạiRyGp saWWPzVX79o vẫRsnVuuran tỏWWPzVX79 rRyGpa ânRsnVuura cầnRyGp nRsnVuurahư WWPzVX79thế. VậRyGpy RsnVuurathì WWPzVX79làm WWPzVX79sao RsnVuuracậu cRsnVuuraó tWWPzVX79hể qWWPzVX79uên cRyGpô, vậWWPzVX79y WWPzVX79thì làmRyGp sRyGpao cậuRyGp cRyGpó RyGpthể thôiWWPzVX79 nRyGphung nhớ.

“ HiRsnVuuraểu RsnVuuraĐồng! ERyGpm cóWWPzVX79 biếtWWPzVX79 RsnVuuraem manRyGpg đếWWPzVX79n chRsnVuurao RsnVuuraanh nRyGphiều mậRsnVuurat ngọt,RsnVuura nhưRyGpng cũnRyGpg chíWWPzVX79nh RyGpem mWWPzVX79ang đếWWPzVX79n đắWWPzVX79ng cRyGpay chRsnVuurao anWWPzVX79h. NếRsnVuurau nhRsnVuuraư RyGpcó tRyGphể cWWPzVX79hung hRyGpòa mậtWWPzVX79 ngọRsnVuurat RyGpvà RsnVuuracay đắngRsnVuura vàoRsnVuura nhaWWPzVX79u RsnVuurathì cRsnVuuraó lẽRyGp tRsnVuuraình yRsnVuuraêu RyGpkhông RsnVuuratồn tại.RsnVuura NRyGphưng nỗRyGpi cRsnVuuraay đắngRsnVuura nàyRsnVuura RsnVuuralại WWPzVX79khiến anWWPzVX79h đaRsnVuurau đếnRsnVuura đRyGpiên dại.RyGp “

Nước mRyGpắt lặnRsnVuurag lRsnVuuraẽ lănRsnVuurag dWWPzVX79ài kRyGphi cậuWWPzVX79 cRsnVuuraầm đũa.RsnVuura RyGpVĩnh PhWWPzVX79ong WWPzVX79cũng khRyGpông ngờRsnVuura rằng,RsnVuura bWWPzVX79ản thRyGpân mìRyGpnh lạWWPzVX79i cRyGpó thWWPzVX79ể rơWWPzVX79i nhRyGpiều nướcRsnVuura mRyGpắt nRyGphư thế.TrướcRsnVuura WWPzVX79khi RyGpgặp HiểuRyGp ĐồWWPzVX79ng, RyGpmột RsnVuurathời giRsnVuuraan dàiWWPzVX79 đằRsnVuurang đẵRyGpng hRyGpai mươiWWPzVX79 WWPzVX79năm cậuRsnVuura khôngRsnVuura hềRyGp khóc.VậyRyGp mRsnVuuraà khRyGpi gặpRyGp cô,RyGp bịRsnVuura RsnVuuracô làRyGpm tổnWWPzVX79 thươnWWPzVX79g, VĩnhRsnVuura PRyGphong khWWPzVX79óc thRsnVuuraật nhiềuWWPzVX79, nRsnVuurahư RyGpkhóc chRyGpo 2RyGp0 nămRyGp chRsnVuuraưa RyGphề đượcRyGp khóc.RyGpNếu WWPzVX79như khócRyGp cWWPzVX79ó thểRyGp lWWPzVX79àm cậWWPzVX79u qRyGpuên đWWPzVX79i HiểuRsnVuura ĐRyGpồng WWPzVX79thì bắRyGpt cậRsnVuurau khRsnVuuraóc khRyGpô nRsnVuuraước mắt,WWPzVX79 cậRsnVuurau cũWWPzVX79ng cRyGpam lòng.

Đời ngưRyGpời cóRyGp thRsnVuuraể khócWWPzVX79 baWWPzVX79o WWPzVX79nhiêu RsnVuurađể cạnRyGp lệ

Đời WWPzVX79người pRsnVuurahải RsnVuuratrải WWPzVX79qua baRsnVuurao nhiWWPzVX79êu lệWWPzVX79 WWPzVX79mới thôiRyGp đauRsnVuura lRyGpòng nữa.
SánWWPzVX79g hômRyGp sWWPzVX79au, WWPzVX79Vĩnh PhoWWPzVX79ng tớWWPzVX79i sớmRyGp đểRyGp chuẩnWWPzVX79 RsnVuurabị cuộRyGpc gRsnVuuraặp mặtWWPzVX79 vớiRyGp chủWWPzVX79 tịRsnVuurach VWWPzVX79ĩnh RyGpPhát. VWWPzVX79ẫn WWPzVX79là mộRsnVuurat WWPzVX79phó tRyGpổng lãnhWWPzVX79 WWPzVX79đạm nhRsnVuuraưng oaRyGpi RyGpphong RyGpđẹp trRyGpai khiếnWWPzVX79 WWPzVX79cho mWWPzVX79ấy côRyGp nhRyGpân viêRyGpn bịRyGp RyGphớp hồnRyGp. NhưngRsnVuura RsnVuuracậu nRyGpgày cRsnVuuraàng lạnhRsnVuura lRsnVuuraùng WWPzVX79hơn nữaWWPzVX79. RyGpCàng lWWPzVX79àm ngườWWPzVX79i RsnVuurata RsnVuurachỉ dWWPzVX79ám đứnRyGpg RsnVuuratừ xWWPzVX79a nhìnRyGp WWPzVX79ngắm cRyGphứ khRsnVuuraông dRsnVuuraám đếRyGpn gần.

Cậu điRsnVuura ngaWWPzVX79ng quWWPzVX79a RyGpbàn HiểuWWPzVX79 ĐồnWWPzVX79g, cRyGpô RsnVuurakhông ngRsnVuuraồi ởWWPzVX79 đóRsnVuura, nRyGphưng chiRyGpếc RyGpgiỏ RsnVuuracô vẫRyGpn WWPzVX79đeo RyGpthì đanWWPzVX79g nằmWWPzVX79 trWWPzVX79ên ghRyGpế. RsnVuuraMột cRsnVuurahút daRyGpo độngRsnVuura thoWWPzVX79áng RyGpqua nhưnWWPzVX79g nhaWWPzVX79nh chónWWPzVX79g bìRyGp dìWWPzVX79m xuống,WWPzVX79 VRsnVuuraĩnh PhRyGpong điRyGp thẳngRyGp WWPzVX79vào phWWPzVX79òng mình.WWPzVX79 HRsnVuuraôm RsnVuuranay lWWPzVX79à ngàWWPzVX79y RsnVuurathứ WWPzVX79hai họRyGp RsnVuurakhông gặpRsnVuura nhau.

Từ WWPzVX79khi xRyGpảy WWPzVX79ra chuyệnWWPzVX79 WWPzVX79đó, HWWPzVX79iểu ĐồnRyGpg luRyGpôn tRyGpránh mặtWWPzVX79 VĩnhWWPzVX79 PhoWWPzVX79ng. TWWPzVX79rước WWPzVX79khi cậRyGpu đến,RsnVuura WWPzVX79cô lấWWPzVX79y WWPzVX79cớ đRsnVuurai pRyGpha cWWPzVX79à phRyGpê chRyGpo mọiRyGp người,RyGp chRsnVuurao WWPzVX79tới kWWPzVX79hi VWWPzVX79ĩnh PhonWWPzVX79g vàWWPzVX79o phWWPzVX79òng, cRsnVuuraô mớWWPzVX79i quaRyGpy trởWWPzVX79 WWPzVX79lại. WWPzVX79Khi WWPzVX79Vĩnh PhonRyGpg điRyGp RyGpra thìRyGp côWWPzVX79 RyGpcúi đầRyGpu xRyGpuống mặtRyGp bWWPzVX79àn vờWWPzVX79 cRsnVuurahăm chRsnVuuraỉ làmRyGp viWWPzVX79ệc. SaWWPzVX79u RyGpđó, RsnVuuraHiểu ĐồngWWPzVX79 xRsnVuuraung pRsnVuurahong đRyGpi RyGpđến kRyGpho hàRyGpng WWPzVX79để kiểmRsnVuura trRsnVuuraa hàngRyGp. WWPzVX79Việc nàRyGpy rấRyGpt mệRsnVuurat WWPzVX79nhọc nêRsnVuuran rấtRyGp ítRsnVuura ngườiRyGp WWPzVX79chịu điRsnVuura, RyGpcho nêWWPzVX79n RsnVuurakhi HiWWPzVX79ểu ĐRsnVuuraồng đRyGpề nghRsnVuuraị thWWPzVX79ì đRyGpược pRyGphép nWWPzVX79gay. VậyWWPzVX79 lRsnVuuraà cảRsnVuura chiềRsnVuurau RyGphôm đóRyGp, VĩnRyGph PhWWPzVX79ong khôngRyGp nhìnWWPzVX79 thấWWPzVX79y HiểuWWPzVX79 Đồng.

Các cRyGpấp RyGplãnh đạoWWPzVX79 đềuRsnVuura đWWPzVX79i theWWPzVX79o VĩnhRsnVuura PhonWWPzVX79g RsnVuuravào RyGpphòng RsnVuurahọp WWPzVX79để RyGpđón tRyGpiếp cRyGphủ RsnVuuratịch LâmWWPzVX79 VRyGpăn TrWWPzVX79ác cRyGpủa tậWWPzVX79p RsnVuurađoàn VĩnRyGph PháRyGpt. ĐRyGpúng giờRsnVuura hWWPzVX79ẹn, ônRsnVuurag RyGpVăn TWWPzVX79rác cùnWWPzVX79g coRsnVuuran tWWPzVX79rai RyGplà ôRsnVuurang TuấnRyGp KhaRyGpnh oRsnVuuraai phoWWPzVX79ng bưRyGpớc vàoWWPzVX79. HRyGpọ đưRyGpợc cWWPzVX79hào đónRsnVuura nhWWPzVX79ư nhữngRsnVuura vịWWPzVX79 khácWWPzVX79h WWPzVX79vô cùnRyGpg quý.

- CRsnVuurahào ngàRsnVuurai! RấtWWPzVX79 hâWWPzVX79n hRsnVuuraạnh đưRyGpợc đRsnVuuraón tiếRyGpp ngàiWWPzVX79 RsnVuura– VĩWWPzVX79nh PhonRsnVuurag đRsnVuuraưa tRsnVuuraay rWWPzVX79a bWWPzVX79ắt, vRyGpui vẻRsnVuura cRsnVuurahào ônRsnVuurag VănRyGp Trác.

- CWWPzVX79hào cậRyGpu! VẫnWWPzVX79 WWPzVX79nghe đồnRyGp RsnVuuracậu tRsnVuurauổi RyGptrẻ tàiRyGp caoWWPzVX79. HômRsnVuura RsnVuuranay RsnVuurađược RsnVuuragặp RyGpmặt thWWPzVX79ật RyGplà RyGpmay RsnVuuramắn –RyGp ÔWWPzVX79ng RsnVuuraVăn TrRsnVuuraác cRsnVuuraũng đWWPzVX79ưa tWWPzVX79ay rRyGpa bắtRyGp lRyGpại cưWWPzVX79ời nói.

- NgàRyGpi quRyGpá khRyGpen. MờiRsnVuura nRsnVuuragài ngRsnVuuraồi –RsnVuura vĩnhWWPzVX79 PhonWWPzVX79g chWWPzVX79ỉ tWWPzVX79ay vWWPzVX79ào ghếRsnVuura WWPzVX79lịch sRsnVuuraự ngồi.

Vĩnh PWWPzVX79hong cRyGpũng quaRyGpy saRsnVuurang bắRyGpt RyGptay ôRyGpng TuấRsnVuuran Khanh.

Sau RsnVuuramấy lờiRsnVuura xãWWPzVX79 giWWPzVX79ao khRsnVuuraách sáRsnVuurao, bRyGpa WWPzVX79người cùngRsnVuura RsnVuurangồi xuRyGpống RyGpnhìn nhauWWPzVX79, mỗiWWPzVX79 RsnVuurangười thWWPzVX79eo đuổiRsnVuura mộtRyGp sRsnVuurauy nghĩRyGp RsnVuura. SRyGpau cRsnVuuraùng WWPzVX79Vĩnh WWPzVX79Phong hỏi:

- ChẳngRsnVuura WWPzVX79biết RyGpcác WWPzVX79vị WWPzVX79thích dRyGpùng cWWPzVX79hi, tRyGpôi RyGplập tRyGpức chWWPzVX79o ngườWWPzVX79i RyGpđem đến.

- KhônWWPzVX79g RyGpcần kWWPzVX79hách WWPzVX79sáo WWPzVX79làm WWPzVX79gì. CWWPzVX79hỉ cầRyGpn RyGpmột RsnVuuratách tràWWPzVX79 RyGplà RyGpđược RsnVuura– ÔngWWPzVX79 VRyGpăn TRsnVuurarác cườRsnVuurai hàhàRsnVuura trảRyGp lời.

- BRyGpa WWPzVX79tôi RyGpchỉ thíchWWPzVX79 uốnRyGpg trWWPzVX79à RsnVuurathôi WWPzVX79– ÔRsnVuurang TuấnRsnVuura KhaWWPzVX79nh WWPzVX79giải thích.

- ChẳngRsnVuura hRsnVuuraay RsnVuuraông tWWPzVX79hích uốRsnVuurang tRsnVuurarà WWPzVX79gì. TôRsnVuurai WWPzVX79sẽ chWWPzVX79o ngườiWWPzVX79 pWWPzVX79ha ngWWPzVX79ay –RsnVuura VRyGpĩnh PhWWPzVX79ong liWWPzVX79ền hỏi.

- TràRsnVuura tôWWPzVX79i uốnWWPzVX79g rấRyGpt đặcRsnVuura WWPzVX79biệt. CWWPzVX79hắc côWWPzVX79ng tWWPzVX79y kRyGphông thíRyGpch RsnVuurauống lRsnVuuraoại RyGptrà đóRsnVuura đâu.RsnVuura RsnVuuraCứ pRyGpha mộRyGpt táchWWPzVX79 tRyGprà bRyGpình thRyGpường làRyGp WWPzVX79được –RyGp ÔngRyGp WWPzVX79Văn TWWPzVX79rác cườiRyGp cườiRyGp nói.

- WWPzVX79Lần đầuRsnVuura WWPzVX79chúng RyGpta gRyGpặp mặtRsnVuura lạiWWPzVX79 kRsnVuurahông thểRsnVuura tiRsnVuuraếp RsnVuurađãi ngWWPzVX79ài cRyGphu đáRsnVuurao rồRsnVuurai –RyGp VĩnWWPzVX79h PRyGphong RyGptỏ vẻRsnVuura hốiRsnVuura lỗi.

- ThậtRsnVuura kìWWPzVX79 lạRsnVuura làWWPzVX79, tRyGpôi lạiRyGp cóWWPzVX79 cảRsnVuuram giáRyGpc đãWWPzVX79 gặpRsnVuura cRyGpậu ởRsnVuura đâuWWPzVX79 rồiRsnVuura thìRyGp phảiRsnVuura –RsnVuura ÔRsnVuurang VănRsnVuura RsnVuuratrác nRyGphìn VĩnRyGph PhRsnVuuraong mộtWWPzVX79 láWWPzVX79t rồiRyGp RsnVuuratrả lời.

- TuRyGpổi trẻWWPzVX79 RyGpnông nổi,RyGp thưRyGpờng hRsnVuuraay WWPzVX79rong WWPzVX79chơi, quậRsnVuuray pWWPzVX79há. RsnVuuraChắc lRyGpà bịWWPzVX79 RyGpchủ tWWPzVX79ịch nhRsnVuuraìn thấyWWPzVX79 rồi,WWPzVX79 xiRsnVuuran đừngWWPzVX79 WWPzVX79chê cười.

- KhàkhàRsnVuura ….rấRyGpt thẳnWWPzVX79g thRyGpắn. VRsnVuuraừa gặRyGpp mRsnVuuraặt RsnVuuratôi đRsnVuuraã thíRyGpch cậuRsnVuura rồi.

- RsnVuuraTôi cũnRyGpg RsnVuuravậy RsnVuura– VĩnhRyGp PhoRsnVuurang đáp.WWPzVX79 SWWPzVX79au RyGpđó cậuRsnVuura quaWWPzVX79y đầuWWPzVX79 bảRsnVuurao –RyGp WWPzVX79Mau cWWPzVX79ho ngườiWWPzVX79 WWPzVX79pha trWWPzVX79à mờRsnVuurai WWPzVX79chủ tịchRyGp vRsnVuuraà tRsnVuuraổng gRyGpiám WWPzVX79đốc WWPzVX79nhanh lên.

- VRsnVuuraâng! –RsnVuura KhưRsnVuuraơng TháiWWPzVX79 gậtRyGp RyGpđầu RyGprồi RsnVuuravội vWWPzVX79àng đWWPzVX79i WWPzVX79ra ngoài.
VWWPzVX79ì phòWWPzVX79ng tRyGpiếp kRsnVuurahách gầnRsnVuura ngaWWPzVX79y RsnVuuraphòng kếWWPzVX79 hoRsnVuuraạch chRsnVuurao nRyGpên KhRsnVuuraương ThRsnVuuraái WWPzVX79ra bảoRsnVuura RsnVuurahọ điRyGp pWWPzVX79ha trRyGpà. MWWPzVX79ai WWPzVX79thi lRsnVuuraà ngườWWPzVX79i đượRyGpc lệWWPzVX79nh đRyGpi pRyGpha. RyGpCô cRsnVuuraũng biếtWWPzVX79 RyGpđây làRyGp cuộcWWPzVX79 gặpWWPzVX79 RsnVuuramặt qRsnVuurauan trọnRyGpg nênWWPzVX79 vộiWWPzVX79 vWWPzVX79àng đRsnVuurai RyGppha. NhWWPzVX79ưng chẳRsnVuurang maWWPzVX79y troRyGpng RsnVuuralúc lúnRyGpg túnRyGpg RyGpcô RsnVuuralàm RyGpđổ nRyGpguyên WWPzVX79hộp WWPzVX79trà xuRsnVuuraống đất.RsnVuura HoWWPzVX79ảng hốtRyGp, tìmRsnVuura RsnVuuratrà kWWPzVX79hác RyGpđể phaRyGp, nhưnWWPzVX79g chẳRyGpng còRsnVuuran loạRyGpi trRsnVuuraà nàoRyGp nữa,WWPzVX79 cRyGpô laRyGpnh WWPzVX79trí vộiWWPzVX79 chạyRyGp đếnRyGp tìmRsnVuura HiểuRyGp Đồng.

- HRsnVuuraiểu Đồng!RyGp CậRsnVuurau vẫWWPzVX79n WWPzVX79còn trWWPzVX79à hoRsnVuuraa hWWPzVX79ồng hRyGpay không?

Hiểu RsnVuuraĐồng nRyGpgẩng đầuRyGp lêWWPzVX79n ngạcRsnVuura nhiênRyGp hỏi:

- WWPzVX79Để lWWPzVX79àm gì,RyGp cậRsnVuurau tớiRsnVuura ngRsnVuuraày rồiRsnVuura à.

- KRyGphông phải,RyGp mìnhRyGp lWWPzVX79àm đổRyGp WWPzVX79hết RyGphộp trRyGpà xuốngRyGp WWPzVX79đất rồi.WWPzVX79 WWPzVX79Không còWWPzVX79n tràWWPzVX79 nàRsnVuurao hếtRyGp, cũRsnVuurang mRsnVuuraay mRyGpình nhRyGpớ cậuRsnVuura tRyGphích uốnRyGpg tràRsnVuura hoWWPzVX79a hồngRsnVuura nRyGpên haRyGpy manRyGpg RsnVuuratheo lRyGpiền chạRyGpy WWPzVX79đến WWPzVX79đây. RsnVuuraMau đRyGpưa RsnVuuracho mìnhRyGp đRyGpi, cWWPzVX79ậu cũngWWPzVX79 biếWWPzVX79t phóRsnVuura RyGptổng đWWPzVX79ang bRsnVuuraàn côngRyGp vRyGpiệc WWPzVX79với cWWPzVX79hỉ tịchRsnVuura WWPzVX79Vĩnh Trác.

- RyGpNhưng màRsnVuura dùnWWPzVX79g trRyGpà WWPzVX79hoa hồngWWPzVX79 đểWWPzVX79 đãiWWPzVX79 kWWPzVX79hách tWWPzVX79hì RyGpcó pWWPzVX79hải làRsnVuura ….

- RyGpCó WWPzVX79còn hơnWWPzVX79 RyGpkhông? NếuRyGp RsnVuurakhông mìnWWPzVX79h sẽRsnVuura bRsnVuuraị đuổiWWPzVX79 việWWPzVX79c mấWWPzVX79t RsnVuura– MaRsnVuurai ThRsnVuurai lWWPzVX79o lắRyGpng nói.

- ĐWWPzVX79ược RsnVuurarồi RyGpđể mWWPzVX79ình pRyGpha cWWPzVX79ho nếRyGpu khôWWPzVX79ng WWPzVX79cậu lRsnVuuraại RsnVuuralàm đRyGpổ nữaWWPzVX79 –RyGp RyGpHiểu ĐồngWWPzVX79 RyGpvội trấnWWPzVX79 aRyGpn MWWPzVX79ai thi.

Mai ThRyGpi gRsnVuuraật đầuRyGp. cảRsnVuura RyGphai nRsnVuurahanh chRsnVuuraóng RsnVuurađi đếnRyGp pRsnVuurahòng phWWPzVX79a trà.
VĩnRyGph RsnVuuraPhong RyGpvà ôRsnVuurang RsnVuuraVăn RsnVuuraTrác nóRyGpi thêRsnVuuram vRyGpài cRsnVuuraâu RyGpxã WWPzVX79giao RsnVuurarồi WWPzVX79liền RyGpxoay vRyGpào vấnRsnVuura đềRyGp RyGplô RsnVuurađất đó.

- CWWPzVX79ậu WWPzVX79hy RyGpvọng tRsnVuuraôi sẽRyGp nhườngRsnVuura lRyGpô đấtRsnVuura đóWWPzVX79 chRsnVuurao cậuWWPzVX79 –RsnVuura ÔWWPzVX79ng RyGpVăn WWPzVX79Trác mRsnVuuraĩm cườiRsnVuura hỏi.

- VậRsnVuurang RyGp– RyGpVĩnh PhRyGpong gậRyGpt đầu.

- NếuRsnVuura tRsnVuuraôi khôWWPzVX79ng RsnVuuranhường RyGpthì saRsnVuurao –RyGp ÔRyGpng VRyGpăn RyGpTrác vRsnVuuraẫn nụRsnVuura cườRsnVuurai bWWPzVX79í hiểWWPzVX79m nhìnRsnVuura VĩWWPzVX79nh PhonWWPzVX79g hỏi.

Sắc mRyGpặt VĩRsnVuuranh PhoRsnVuurang RsnVuurahơi tRsnVuuraối RsnVuuralại, cWWPzVX79ậu cũRsnVuurang biếtWWPzVX79 RsnVuuraông tRyGpa khWWPzVX79ông dễWWPzVX79 gRsnVuuraì nhườnRsnVuurag lạRyGpi lWWPzVX79ô đấWWPzVX79t đóRyGp. VRyGpẫn cRsnVuuraòn cRsnVuurahưa kịpRyGp nRyGpói RsnVuuragì RyGpthì RsnVuuracó tiếngWWPzVX79 gõRsnVuura cửa.

Mai TRsnVuurahi đãRyGp đWWPzVX79em tràRyGp vRsnVuuraào, cẩnRyGp RyGpthận đRsnVuuraặt xuốWWPzVX79ng bRyGpàn trướcRsnVuura mWWPzVX79ặt RsnVuuratừng ngườiWWPzVX79. VĩnRsnVuurah PhWWPzVX79ong nhânRsnVuura cơRsnVuura hộiRyGp nói:
– MRyGpời chủRsnVuura tịchRyGp WWPzVX79và RsnVuuratổng RyGpgiám đốcRsnVuura dùngWWPzVX79 trà.

Ông RsnVuuraVăn RyGpTrác lịchRsnVuura sựRyGp cầmRyGp RsnVuuraly trRsnVuuraà lêWWPzVX79n thRsnVuuraưởng thứWWPzVX79c. MRsnVuuraùi vRsnVuuraị tràRsnVuura qRyGpuen thuộcWWPzVX79 RyGpxông lênWWPzVX79 mũRyGpi ôngWWPzVX79. ÔnRsnVuurag RyGpnhìn VRyGpĩnh RyGpPhong cườiRsnVuura nói:

- XWWPzVX79em rRyGpa quýRyGp cRyGpông RyGpty cóWWPzVX79 RyGpđiều RyGptra mộtRyGp chRsnVuuraút WWPzVX79về WWPzVX79sở thícRsnVuurahc ủaRyGp tRsnVuuraôi tRyGphì phải.

Nói xonRyGpg ônRsnVuurag liềWWPzVX79n uốRyGpng thửWWPzVX79 mRyGpột ngụm.WWPzVX79 VừaRyGp WWPzVX79uống xWWPzVX79ong ôRsnVuurang WWPzVX79liền đưaRyGp lWWPzVX79y trWWPzVX79à rRsnVuuraa nhìnRsnVuura RsnVuurachăm cRsnVuurahú. SWWPzVX79au đóRyGp RsnVuurauống RyGpmột hWWPzVX79ơi RyGpcạn RsnVuuraly WWPzVX79rồi cườRyGpi mRsnVuuraột cáchRyGp sảnRyGpg RsnVuurakhoái WWPzVX79nhìn VĩnhRsnVuura PhRsnVuuraong cườiWWPzVX79 hỏi:

- RyGpCó thểWWPzVX79 chRsnVuurao tRyGpôi RsnVuuragặp ngWWPzVX79ười phRyGpa WWPzVX79trà không?

Vĩnh PWWPzVX79hong quaRyGpy đầuRyGp RyGpnhìn MaWWPzVX79i TRsnVuurahi hỏi:

- LWWPzVX79à côRyGp phRyGpa RyGptrà à.

- RsnVuuraTôi… –WWPzVX79 MaRyGpi TRyGphi néRsnVuurat mặtRyGp đầyRsnVuura sợRsnVuura hảRyGpi ấpRsnVuura úngWWPzVX79 khôngRsnVuura RyGpdám tWWPzVX79rả lờWWPzVX79i. CôRsnVuura khônRsnVuurag biếtRyGp tWWPzVX79ại sRyGpao ônRsnVuurag VănRsnVuura RsnVuuratrác RsnVuuralại mRsnVuurauốn WWPzVX79gặp ngườiRyGp pRyGpha tràRyGp, WWPzVX79không RyGpbiết cóRyGp phRsnVuuraải dRsnVuurao tWWPzVX79rà cWWPzVX79ó vấRsnVuuran đềRsnVuura haRyGpy kWWPzVX79hông. WWPzVX79Cô vừRyGpa WWPzVX79sợ bịRyGp đuổiRyGp việcWWPzVX79 vừaRsnVuura sợWWPzVX79 RsnVuuraliên lụyRsnVuura HiểRsnVuurau ĐồngWWPzVX79 càngRsnVuura khônRyGpg RyGpdám nói.
Vĩnh RyGpPhong nWWPzVX79hìn vẻWWPzVX79 RyGpấp WWPzVX79úng củaWWPzVX79 MaRyGpi TRyGphi tWWPzVX79hì lRyGpiền uốngWWPzVX79 RsnVuurathử RyGply tRsnVuurarà xeRyGpm cóRyGp phWWPzVX79ải WWPzVX79là RsnVuuracó RsnVuuravần đềWWPzVX79 gRsnVuuraì haRyGpy kWWPzVX79hông. RsnVuuraNhưng RyGpkhi cậWWPzVX79u vRyGpừa uốngRyGp vRyGpào. VWWPzVX79ị ngọRyGpt tRyGphấm RsnVuurangay đWWPzVX79ầu lưỡiRyGp lạRsnVuurai RsnVuurathêm WWPzVX79một chúWWPzVX79t vịRyGp chuRsnVuuraa WWPzVX79tỏa hưRyGpơng thơmRsnVuura nhWWPzVX79è nhẹWWPzVX79 RyGpcùng WWPzVX79với hưWWPzVX79ơng hWWPzVX79oa hồngWWPzVX79 khiWWPzVX79ến ngưRyGpời WWPzVX79ta sảngWWPzVX79 khoái.RyGp CậuRyGp biếtRyGp ngaRyGpy ngườRsnVuurai WWPzVX79pha trWWPzVX79à RyGplà ai:

- MRsnVuuraau rWWPzVX79a gọiRyGp cWWPzVX79ô ấyRyGp WWPzVX79vào đây.

Mai ThRyGpi luốRyGpng cuốngWWPzVX79 vộiRsnVuura RsnVuuralui RsnVuurara ngoài.RsnVuura VĩnhRyGp PhonWWPzVX79g nRsnVuurahìn ônWWPzVX79g VănRsnVuura WWPzVX79Trác ngWWPzVX79hi ngại,RyGp rRyGpồi vớiRyGp tRsnVuuraay WWPzVX79rót WWPzVX79thêm mộtRsnVuura tácRyGph RyGptrà kWWPzVX79hác chRyGpo ônRsnVuurag RsnVuurata. ÔngWWPzVX79 VăRsnVuuran TRsnVuurarác khRsnVuuraông ngWWPzVX79ần ngRyGpại cầRsnVuuram RsnVuurangay táRyGpch tràWWPzVX79 uốnWWPzVX79g RyGpcạn, RyGprồi cườiRyGp sảRyGpng khoái:

- RsnVuuraĐã lâuRyGp khôngWWPzVX79 đượcRsnVuura uốnRyGpg trWWPzVX79ả nàyRyGp rồWWPzVX79i, cRyGpũng WWPzVX79hơn RsnVuurahai nWWPzVX79ăm rồRsnVuurai. WWPzVX79Thật kRsnVuurahông ngờRsnVuura quýRsnVuura cRyGpông tRyGpy lWWPzVX79ại hiểuRsnVuura RyGprõ khRyGpách RyGpcủa mìnWWPzVX79h đếnRyGp vậy.

Vĩnh PhoWWPzVX79ng WWPzVX79nhìn thầWWPzVX79n RyGpthái ôngRyGp VRyGpăn TrRsnVuuraách nhWWPzVX79ư thRyGpế tRsnVuurahì kRyGpinh nRyGpgạc lắWWPzVX79m, ônWWPzVX79g TuRsnVuuraấn WWPzVX79Khanh thấyWWPzVX79 RsnVuuravậy mớWWPzVX79i nói:

- ĐRsnVuuraây RsnVuuralà RsnVuuraloại tRsnVuurarà đặcRyGp biWWPzVX79ệt RyGpmà lúRsnVuurac nãWWPzVX79y bRsnVuuraa WWPzVX79tôi nóiWWPzVX79 đến.

- VRyGpậy thRsnVuuraì mWWPzVX79ời ngàRsnVuurai uốRyGpng tRsnVuurahêm tRsnVuuraách RyGpnữa –RsnVuura VĩnhRsnVuura PRyGphong WWPzVX79cười nóiRyGp rồWWPzVX79i RsnVuurara hRsnVuuraiệu RyGpcho KhươngRsnVuura Thái.

Khương TháiRsnVuura RsnVuurahiểu RsnVuuraý liềnRsnVuura rótWWPzVX79 tRsnVuurahêm mộtWWPzVX79 táchRyGp tràRyGp RyGpnữa. TáchRsnVuura tràRyGp đầu,WWPzVX79 VWWPzVX79ĩnh PhonWWPzVX79g vRyGpì khRyGpách RsnVuurasáo WWPzVX79và cũngWWPzVX79 WWPzVX79để bRyGpày tRsnVuuraỏ lònRsnVuurag hiRyGpếu kWWPzVX79hách cRyGpủa WWPzVX79mình. RsnVuuraNhưng tRyGpách thRyGpứ haWWPzVX79i, cậRyGpu tuyRsnVuuraệt khônRsnVuurag thểRyGp róWWPzVX79t bởWWPzVX79i vWWPzVX79ì cậRyGpu RsnVuurakhông WWPzVX79thể đểWWPzVX79 ôRsnVuurang VăRyGpn TrWWPzVX79ác cWWPzVX79ho rRyGpằng cậuRyGp đaRsnVuurang WWPzVX79hạ mìRyGpnh trWWPzVX79ước ôngRyGp ấWWPzVX79y. NhWWPzVX79ư vậyRyGp kRsnVuurahi thỏaRyGp hiệpRyGp mớiRsnVuura khôngWWPzVX79 bWWPzVX79ị WWPzVX79ông RsnVuuraấy xửWWPzVX79 ép.

Ông VăRsnVuuran WWPzVX79Trác vRyGpới coRsnVuuran RsnVuuramắt lãoRyGp luRsnVuurayện cWWPzVX79ủa mìWWPzVX79nh WWPzVX79cũng hiểRyGpu WWPzVX79rõ WWPzVX79ý tWWPzVX79ứ này.WWPzVX79 ÔnRsnVuurag nhRsnVuuraeo nhRyGpeo mRsnVuuraắt nhRsnVuuraìn RsnVuuraVĩnh PhRsnVuuraong:” ThằngRsnVuura nhóWWPzVX79c nàyRyGp xRsnVuuraem rRsnVuuraa rấRyGpt cóRyGp bRyGpản lĩnh”

- RyGpCốc…cốc …

Cánh cRsnVuuraửa mRyGpở rRyGpa, HiWWPzVX79ểu ĐRsnVuuraồng bướcRsnVuura vào.RsnVuura RsnVuuraĐập vàoRyGp mWWPzVX79ặt cRyGpủa côRyGp làRsnVuura gươWWPzVX79ng mRsnVuuraặt củaRsnVuura RsnVuuraVĩnh PhoRyGpng, RyGpcậu WWPzVX79đang mRyGpở tWWPzVX79o mRyGpắt nhìnWWPzVX79 côWWPzVX79, khRyGpóe mWWPzVX79iệng khẽWWPzVX79 mĩmWWPzVX79 cưWWPzVX79ời. CậuWWPzVX79 quaRyGpy saRsnVuurang nhìRyGpn ôRyGpng VănRyGp TrRsnVuuraác nói:

- RyGpCô ấRyGpy chínhWWPzVX79 RsnVuuralà WWPzVX79người đãRyGp pRsnVuuraha trà.

Sau đóRyGp rấtRsnVuura RsnVuuratự nRyGphiên cậuRyGp đứWWPzVX79ng dậyRsnVuura kéoWWPzVX79 WWPzVX79Hiểu ĐồngRsnVuura RyGpvào sáWWPzVX79t ngRyGpười mìRyGpnh tRyGpỏ vWWPzVX79ẻ âWWPzVX79u yếm.RsnVuura HànWWPzVX79h độRsnVuurang củaRyGp cậuRsnVuura RyGpkhiến tấtWWPzVX79 cảRsnVuura mọRyGpi ngưWWPzVX79ời RyGpđều sửngRsnVuura sốt.RsnVuura NWWPzVX79gay cảWWPzVX79 HiRsnVuuraểu ĐồngWWPzVX79 cũRyGpng bịRsnVuura kiRsnVuuranh nRyGpgạc trừRyGpng mắtRsnVuura nhWWPzVX79ìn cRyGpậu ngRsnVuuraỡ ngàng.
ChỉRsnVuura RsnVuuracó ôngRsnVuura VăRsnVuuran TrWWPzVX79ác WWPzVX79ngồi RsnVuuranhìn RyGpthấy RyGpthì cưRsnVuuraời vang:

- Haha…RyGplúc WWPzVX79nãy RyGpta đãRsnVuura nóWWPzVX79i RsnVuuralà cảWWPzVX79m thấyWWPzVX79 cậRsnVuurau rấtWWPzVX79 quRyGpen. RyGpQuả nhWWPzVX79iên lRsnVuuraà khôngRyGp saRsnVuurai mà.

Hiểu ĐồngWWPzVX79 ngRyGphe tiếngWWPzVX79 quRsnVuuraen qRsnVuurauen thìRyGp liềRyGpn WWPzVX79quay đầRyGpu RyGplại nhìnWWPzVX79, thấyWWPzVX79 ônWWPzVX79g VăRsnVuuran RsnVuuraTrác RyGpđang nhìRyGpn mìnhRsnVuura cườiRsnVuura RsnVuurathì RyGpkinh nRsnVuuragạc kêuRsnVuura lên:

- Ông…

- HiểuWWPzVX79 ĐồRyGpng! WWPzVX79Con RyGpbé RyGpnày RyGpcòn nWWPzVX79hớ ôRsnVuurang sRyGpao? WWPzVX79– ÔnWWPzVX79g VănRsnVuura TrRyGpác cườRsnVuurai vWWPzVX79ui vẻWWPzVX79 nữWWPzVX79a RyGpnhư tRsnVuurarách móc.

- CRsnVuuraon rRyGpất RsnVuuranhớ RsnVuuraông –RsnVuura HiWWPzVX79ểu ĐồngWWPzVX79 RsnVuuracười hốRsnVuurai lỗi.

- ÔWWPzVX79ng RyGpđã tWWPzVX79ìm cháuRyGp mWWPzVX79ấy chụRsnVuurac lầWWPzVX79n nhưngRyGp khôngWWPzVX79 thRyGpấy. SWWPzVX79ao cWWPzVX79háu đRyGpột RsnVuurangột ngRsnVuurahỉ làmRsnVuura thế,WWPzVX79 lWWPzVX79àm RsnVuuraông thèmRsnVuura uốnRsnVuurag WWPzVX79trà mWWPzVX79à chẳngRsnVuura WWPzVX79có aRyGpi pRyGpha chRyGpo uống.WWPzVX79 CWWPzVX79hẳng aWWPzVX79i phRsnVuuraa RsnVuurahợp WWPzVX79ý ôngRsnVuura cả.

Hiểu ĐồngWWPzVX79 cũngRyGp khRsnVuuraông biếtRsnVuura RyGpnên nóRsnVuurai gì,WWPzVX79 cRsnVuuraô RsnVuuracúi đầuWWPzVX79 cườiRsnVuura nhRsnVuuraẹ. SaRsnVuurau đó,WWPzVX79 côRyGp bắRsnVuurat RsnVuurađầu RsnVuuraý thứcWWPzVX79 đượcRyGp rRsnVuuraằng mRyGpình đangRyGp bịRyGp WWPzVX79Vĩnh PRyGphong ôRyGpm chRsnVuuraặt, tRsnVuurahì cảWWPzVX79m WWPzVX79thấy xấuWWPzVX79 hWWPzVX79ổ điWWPzVX79 nhíRsnVuurach RyGpngười RsnVuurara xWWPzVX79a tWWPzVX79hì RsnVuuranào ngRsnVuuraờ cWWPzVX79àng RsnVuurabị VĩnRsnVuurah WWPzVX79Phong ômWWPzVX79 chRsnVuuraặt RyGpvà kéoRyGp RsnVuuracô cùnWWPzVX79g RyGpngồi xuốRyGpng. RyGpHiểu WWPzVX79Đồng RsnVuurabất đắcRsnVuura dĩRyGp RsnVuuraphải nWWPzVX79gồi xuốngRyGp cWWPzVX79ùng cậu.

Sau kRsnVuurahi đãRsnVuura giRyGpữ HiểuWWPzVX79 ĐồngRyGp yênRsnVuura phậWWPzVX79n tRsnVuurarong RsnVuuratay mRsnVuuraình thìWWPzVX79 VRyGpĩnh PhoRsnVuurang RsnVuuracười lWWPzVX79àm rRyGpa vẻRsnVuura ngWWPzVX79ạc nhWWPzVX79iên nói:

- TRsnVuurahì rWWPzVX79a ôngRsnVuura qWWPzVX79uen RsnVuurabiết vớRsnVuurai WWPzVX79người yêRsnVuurau WWPzVX79của cháu.

Lại WWPzVX79thêm mộtRsnVuura lầRsnVuuran nữWWPzVX79a, RyGptất cRsnVuuraả mọiRyGp ngườiRyGp RyGptrong pRsnVuurahòng bịRsnVuura kinRsnVuurah ngạcRyGp tộtWWPzVX79 độRyGp, HiểRsnVuurau RsnVuuraĐồng thìRsnVuura RsnVuuracảm thấWWPzVX79y WWPzVX79toàn thâWWPzVX79n ruRsnVuuran lênRyGp đầWWPzVX79y xWWPzVX79úc cảWWPzVX79m kWWPzVX79hi WWPzVX79Vĩnh PhRsnVuuraong WWPzVX79giới WWPzVX79thiệu côWWPzVX79 lRyGpà ngưWWPzVX79ời yêuRsnVuura RsnVuuracủa cậuRyGp côngRsnVuura khaRsnVuurai trướWWPzVX79c mặRyGpt WWPzVX79mọi người.

- WWPzVX79Hai đứRsnVuuraa trẻRsnVuura nàyRyGp quRsnVuuraả thậtWWPzVX79 WWPzVX79rất xWWPzVX79ứng đôiRsnVuura phRsnVuuraải khRsnVuuraông? –WWPzVX79 ÔngRsnVuura RsnVuuraVăn TWWPzVX79rác cườRsnVuurai quRyGpay RsnVuurasang cRyGpon tWWPzVX79rai hỏi.

- DRsnVuuraạ, RsnVuurađúng vậyRsnVuura –RsnVuura ÔngWWPzVX79 WWPzVX79Tuấn KhRyGpanh gWWPzVX79ật đầRsnVuurau cười.

- XRyGpem rWWPzVX79a, cWWPzVX79húng WWPzVX79ta rấtRsnVuura WWPzVX79có duRsnVuurayên vRsnVuuraới WWPzVX79nhau –RsnVuura VĩnRyGph PhoRyGpng chớpWWPzVX79 lấyWWPzVX79 WWPzVX79cơ hộRyGpi nàyWWPzVX79 liềnRyGp đWWPzVX79ề RyGpra yêRsnVuurau cầuWWPzVX79 WWPzVX79– ChủWWPzVX79 tịRsnVuurach, moRyGpng nWWPzVX79gài sWWPzVX79uy nWWPzVX79ghĩ lRyGpại đRyGpề nghWWPzVX79ị củaRsnVuura chúngRyGp tôWWPzVX79i. ChúnWWPzVX79g tôRsnVuurai RyGpsẽ thRyGpu muWWPzVX79a lạRsnVuurai vRyGpới giáRyGp caoWWPzVX79, WWPzVX79tuyệt đốiRsnVuura khôngRsnVuura đRsnVuuraể ngàiRsnVuura chRsnVuuraủ tịcWWPzVX79h bịRsnVuura lỗRyGp đâu.

- RyGpVề vấRyGpn RyGpđề nàRsnVuuray thậtRsnVuura RyGpkhó trRsnVuuraả lờiRsnVuura –RyGp ÔngWWPzVX79 VRyGpăn TrWWPzVX79ách giWWPzVX79ả vWWPzVX79ờ rWWPzVX79a chiềuRyGp RsnVuurasuy nghĩ.

- NgàRsnVuurai cWWPzVX79hủ tịchWWPzVX79 thWWPzVX79eo tôiWWPzVX79 đưRyGpợc biếWWPzVX79t cáRsnVuurac WWPzVX79ngài mRsnVuuraua RyGplô đấtRsnVuura đóRsnVuura cũnRyGpg WWPzVX79chẳng RyGpđể lRsnVuuraàm gìWWPzVX79 cả,RsnVuura vRsnVuuraậy saRsnVuurao kRsnVuurahông nhượnRyGpg lạiRyGp RsnVuuracho chWWPzVX79úng tôi.

- CWWPzVX79ậu cũnWWPzVX79g biếRsnVuurat chínhRsnVuura phWWPzVX79ủ đRyGpang rRsnVuuraa WWPzVX79dự ánRsnVuura xâyRsnVuura dựngWWPzVX79 đôRsnVuura RyGpthị mWWPzVX79ới ởRyGp lRsnVuuraô WWPzVX79đất đó.RsnVuura BâyRyGp gRsnVuuraiờ cóRyGp lRsnVuuraẽ RsnVuurachúng tôiRyGp khônRsnVuurag sửRyGp dụngRsnVuura RyGplô đấRsnVuurat đRyGpó, nhRyGpưng sRsnVuuraau WWPzVX79này RyGpbiết đâuRsnVuura RyGpcó RsnVuuralúc WWPzVX79lại cần.

- RyGpNhưng RyGptheo tôRsnVuurai đượcWWPzVX79 RyGpbiết tRsnVuurahì hìRsnVuuranh nRyGphư tRsnVuuraoàn bRsnVuuraộ vốnRsnVuura đRyGpầu tưRsnVuura củRyGpa cRyGpác RsnVuuravị đaWWPzVX79ng đWWPzVX79ổ vàWWPzVX79o kRsnVuuraế hoạchRyGp RsnVuurađầu RsnVuuratư ởRsnVuura RyGpmỹ. CóRyGp lWWPzVX79ẽ còWWPzVX79n khWWPzVX79á RyGplâu mớiWWPzVX79 cRsnVuuraó tRyGphể tiếRyGpn hànRyGph dựRyGp ánRyGp tRyGpiếp RsnVuuratheo. VWWPzVX79ậy tWWPzVX79hì lôRyGp đRyGpất đóRyGp bỏWWPzVX79 hoanRyGpg rWWPzVX79ất RyGpphí. NếuRyGp cônRsnVuurag tRsnVuuray cRsnVuurahịu nRsnVuurahượng lWWPzVX79ại RsnVuuracho cRsnVuuraông tWWPzVX79y tRyGpôi thìWWPzVX79 saRyGpu nRsnVuuraày côRyGpng tRyGpy củRyGpa ngWWPzVX79ài muWWPzVX79ốn tiếRyGpn hàRyGpnh RyGpkế hoạchWWPzVX79 kWWPzVX79hác, côngRyGp tWWPzVX79y tôiRsnVuura sRsnVuuraẽ hRyGpỗ tRyGprợ cWWPzVX79ho cáRyGpc ngàWWPzVX79i WWPzVX79lô đRyGpất khácRyGp. BảRyGpo đảRsnVuuram kRyGphông thuWWPzVX79a gRsnVuuraì lRsnVuuraô RyGpđất này.

- CậuRsnVuura thậWWPzVX79t lRyGpà nWWPzVX79gười maRyGpu WWPzVX79lẹ RsnVuura– ÔngRyGp RsnVuuraVăn trácRsnVuura WWPzVX79cười nRyGpói, xRyGpong qRyGpuay lRsnVuuraại nhWWPzVX79ìn HiểuWWPzVX79 ĐồWWPzVX79ng RsnVuuranói RyGp– TôRsnVuurai RsnVuuraxem HiểuRyGp ĐồnWWPzVX79g nRsnVuurahư cháRsnVuurau gáWWPzVX79i củRyGpa mìnhRyGp chWWPzVX79o RsnVuuranên tôWWPzVX79i mRyGpong RsnVuuracậu đốiRsnVuura xWWPzVX79ử tốtRsnVuura vớiRyGp cWWPzVX79on béRyGp. ChuyRsnVuuraện hợWWPzVX79p tRyGpác RsnVuuratôi sẽRyGp sRyGpuy nWWPzVX79ghĩ RyGplại WWPzVX79xem. NRsnVuurahưng troRsnVuurang thờiRsnVuura RsnVuuragian RsnVuurađó moRyGpng cWWPzVX79ậu RyGpcho tRyGpôi mượnRsnVuura RsnVuuraHiểu ĐồRyGpng íRsnVuurat hômRsnVuura. RyGpLâu rồiRsnVuura khWWPzVX79ông đượcWWPzVX79 uốngWWPzVX79 trRyGpà dRsnVuurao coRyGpn bWWPzVX79é phRyGpa, tôRsnVuurai cũRyGpng muốnRyGp cùRsnVuurang WWPzVX79con béRsnVuura RsnVuurahàn huyênRsnVuura tâRyGpm sự.

- Được!RsnVuura LúcRsnVuura RsnVuuranào ngàiRyGp rảRsnVuuranh rỗiWWPzVX79 cRyGpứ gọRyGpi HiểWWPzVX79u ĐồngRyGp đếnRyGp chơi.

Vĩnh PRsnVuurahong trRsnVuuraả lờiRsnVuura xonRsnVuurag lRyGpiền WWPzVX79quay WWPzVX79qua HiểuWWPzVX79 ĐWWPzVX79ồng, dùnWWPzVX79g WWPzVX79tay vịnhRsnVuura cằmRsnVuura củaRsnVuura HiRsnVuuraểu ĐồngRsnVuura WWPzVX79xoay mặtRyGp cRyGpô lạRyGpi nhìRsnVuuran WWPzVX79âu yếmRyGp WWPzVX79tình tứRyGp nói:

- RyGpEm yêu,WWPzVX79 RyGpem thấWWPzVX79y vậRyGpy đượcWWPzVX79 không?

Hiểu ĐồnRyGpg kRsnVuurahông biếtRyGp tạRsnVuurai sWWPzVX79ao VĩnhRsnVuura PRyGphong lRsnVuuraại làmWWPzVX79 vWWPzVX79ậy, nhưngWWPzVX79 trWWPzVX79ước mặtRyGp ônRsnVuurag VăRsnVuuran TrWWPzVX79ác, RyGpcô khônRyGpg tiệWWPzVX79n hWWPzVX79ỏi cũRsnVuurang khônRyGpg WWPzVX79dám WWPzVX79bày WWPzVX79tỏ WWPzVX79gì cRsnVuuraả đWWPzVX79àng nRyGpgoan ngWWPzVX79oãn RyGpgật đầWWPzVX79u, còWWPzVX79n pWWPzVX79hối hợRyGpp cRyGpùng WWPzVX79cậu mĩWWPzVX79m cRsnVuuraười nRsnVuurahìn nhau.

Ông VănRsnVuura TrWWPzVX79ác RyGpnhìn RsnVuurahai đứaRyGp trẻRyGp thWWPzVX79ì RsnVuurakhẽ cRsnVuuraười đứngRsnVuura dậy:

- RyGpĐược, hWWPzVX79ai WWPzVX79tuần sRsnVuuraau tôiRyGp sẽRsnVuura trRsnVuuraả lờiRyGp WWPzVX79cho cậu.

- RyGpHy vọngRyGp đượRsnVuurac nhậnRsnVuura sựWWPzVX79 đồngRsnVuura ýRyGp củWWPzVX79a RsnVuurangài RsnVuura– WWPzVX79Vĩnh PRyGphong cũnRyGpg đRsnVuuraứng dậWWPzVX79y chàRyGpo, RsnVuuratay vẫRsnVuuran RsnVuuraôm chặtWWPzVX79 RyGpeo HiểWWPzVX79u ĐồngWWPzVX79 kRyGphông rời.

Khi ônRsnVuurag VRyGpăn TrRyGpác vừaWWPzVX79 đRyGpi rWWPzVX79a RsnVuurangoài WWPzVX79. BànRsnVuura tWWPzVX79ay đặtRsnVuura RsnVuuralên RyGpeo củWWPzVX79a HiểuRyGp ĐRyGpồng buRyGpông thRyGpỏng xuốnWWPzVX79g, gWWPzVX79ương mặtRyGp dRyGpịu dWWPzVX79àng WWPzVX79lúc nãRsnVuuray lRsnVuuraập tRsnVuuraức trởRsnVuura lRsnVuuraại lạnhWWPzVX79 bWWPzVX79ăng. CậuRsnVuura quaRsnVuuray lạRsnVuurai nRsnVuuraói nhWWPzVX79ư rRyGpa lệnh:

- RyGpMọi WWPzVX79người RyGpnghe đây,RsnVuura chWWPzVX79uyện nàyWWPzVX79 chỉWWPzVX79 lRyGpà vRyGpì côngRsnVuura RyGpty thôiRyGp. WWPzVX79Cho nêRyGpn tWWPzVX79ôi khôRsnVuurang hRyGpi vọngRyGp mọRsnVuurai ngRyGpười đồnWWPzVX79 RsnVuurađại RyGplung RsnVuuratung rWWPzVX79a bênWWPzVX79 ngoàiRyGp, ảnhRyGp hưởngRsnVuura đếnWWPzVX79 côWWPzVX79ng tRsnVuuray. CóWWPzVX79 biRsnVuuraết chưa.

- ChúnRsnVuurag RsnVuuratôi biếtWWPzVX79 rồiRyGp phóWWPzVX79 tổnRsnVuurag RsnVuura– TRyGpất cWWPzVX79ả mọiWWPzVX79 ngườiRsnVuura RsnVuurađồng loạRsnVuurat nói.

- MọiRsnVuura ngườiWWPzVX79 rRsnVuuraa ngoàRyGpi RsnVuurađi RyGp– VĩRyGpnh PhonWWPzVX79g nWWPzVX79hẹ nhànRsnVuurag nói.

Tất cảWWPzVX79 mọiRyGp nRyGpgười đWWPzVX79ều RyGplần lượtRyGp RyGpra WWPzVX79ngoài. HiRyGpểu ĐRsnVuuraồng cũWWPzVX79ng đWWPzVX79ịnh WWPzVX79ra cRsnVuuraùng nWWPzVX79hưng WWPzVX79Vĩnh WWPzVX79Phong WWPzVX79đã gọiWWPzVX79 lại:

- CRyGpô RsnVuuraở lại,RsnVuura RyGptôi cRsnVuuraó chuyệnRyGp muốnWWPzVX79 WWPzVX79nói vWWPzVX79ới cô.

***

Tất cRsnVuuraả mọiRyGp ngườWWPzVX79i nhìnRsnVuura WWPzVX79hai ngườiWWPzVX79 mRsnVuuraột cáiWWPzVX79 rồiRyGp nhaWWPzVX79nh chónWWPzVX79g biếRsnVuuran RsnVuurađi. HiểuWWPzVX79 ĐồngWWPzVX79 đứnWWPzVX79g yênWWPzVX79 WWPzVX79tại cWWPzVX79hỗ chờRsnVuura RyGpmọi ngưWWPzVX79ời RsnVuurara hếWWPzVX79t WWPzVX79cô WWPzVX79mới xRyGpoay ngườiRsnVuura vRsnVuuraề phíWWPzVX79a VĩnhWWPzVX79 PhoRsnVuurang. NRsnVuurahưng VĩnhRsnVuura PhRyGpong xoaRsnVuuray lưRsnVuurang lạiRyGp phíaRsnVuura cô,WWPzVX79 iRyGpm lWWPzVX79ặng khôRyGpng nóRyGpi gWWPzVX79ì. WWPzVX79Hiểu ĐRsnVuuraồng cũngRsnVuura kRyGphông RyGpthúc giụcWWPzVX79, WWPzVX79cô cũWWPzVX79ng iRsnVuuram lặnRyGpg chờWWPzVX79 đợiRyGp. NWWPzVX79hưng khônRyGpg WWPzVX79gian xunWWPzVX79g quWWPzVX79anh nhưRsnVuura baRyGpo tRyGprùm lấyRyGp WWPzVX79họ đếnRyGp nRyGpghẹt tRyGphở. DườnRyGpg nhưWWPzVX79 chỉWWPzVX79 cRsnVuuraòn lạiWWPzVX79 tiếRyGpng tWWPzVX79im đập.

Khi WWPzVX79Vĩnh PhRyGpong kRyGphẽ xoaRyGpy ngườRyGpi lại,RsnVuura dườngWWPzVX79 nRyGphư ánhWWPzVX79 sáRyGpng WWPzVX79sau lưngRsnVuura cậRyGpu tỏaWWPzVX79 rWWPzVX79a RyGphai bên.

- CRyGpó biếRyGpt vRsnVuuraì saRyGpo tRyGpôi giRyGpữ côRyGp ởRyGp lạiWWPzVX79 không?

- BiếtWWPzVX79 –RyGp HiểuWWPzVX79 ĐồngRsnVuura RsnVuuracắn nhẹWWPzVX79 RsnVuuramôi RyGprồi RsnVuurabật ra.

- RyGpTốt, RsnVuurahy vọngRyGp tRsnVuurarong haWWPzVX79i tuầRyGpn nRsnVuuraày côRyGp RsnVuuravà tôiRyGp WWPzVX79sẽ RyGphợp tWWPzVX79ác tRsnVuuraốt vớiRsnVuura nhaRyGpu WWPzVX79– VWWPzVX79ĩnh RsnVuuraPhong khẽRyGp gậtWWPzVX79 đầRyGpu hàRsnVuurai lòng.

- TạiRyGp RyGpsao? –WWPzVX79 HiểuRyGp WWPzVX79Đồng WWPzVX79cuối cùRyGpng cũnWWPzVX79g lênRyGp tiếWWPzVX79ng hỏiRsnVuura rRsnVuuraa nhRsnVuuraững điềuRyGp giấRsnVuurau RsnVuurakín WWPzVX79nãy giờ.

- RyGpVì RyGpcô chíWWPzVX79nh làRsnVuura bàRsnVuuran đạpWWPzVX79 củaRsnVuura WWPzVX79tôi đểWWPzVX79 tiếpRsnVuura cậpRyGp RsnVuurachủ tịchRyGp RyGpVăn RsnVuuraTrác WWPzVX79– RsnVuuraVĩnh PhonRyGpg trảRyGp lWWPzVX79ời tRyGphẳng thừnRyGpg, vRyGpẻ WWPzVX79mặt khôngRyGp chúRsnVuurat thRyGpay đổRsnVuurai, dườngRsnVuura nRyGphư troRsnVuurang lòngRyGp khôngRyGp cóRyGp chúWWPzVX79t cảmWWPzVX79 giácRsnVuura gì.

“ BànRsnVuura đWWPzVX79ạp” –WWPzVX79 HiểuWWPzVX79 ĐồngRsnVuura RyGpcay đắngRyGp ngRsnVuurahĩ. TrWWPzVX79ong lòngRsnVuura RyGpcậu RyGpcô chWWPzVX79ỉ làRsnVuura RyGpbàn đạpWWPzVX79 kWWPzVX79hông RyGphơn kRyGphông kém.RyGp LRyGpúc trước,RsnVuura HiểuWWPzVX79 ĐồngWWPzVX79 từRyGpng kRsnVuuraể chRyGpo VWWPzVX79ĩnh PhoWWPzVX79ng nghRyGpe vềRyGp ôngWWPzVX79 VănWWPzVX79 Trác,WWPzVX79 RyGpchỉ làRsnVuura lúcRyGp RsnVuurađó RyGphai ngườRsnVuurai đềuRyGp khôngRsnVuura biếtWWPzVX79 ôngRsnVuura RsnVuurata cWWPzVX79hính WWPzVX79là chWWPzVX79ủ tịRsnVuurach tRsnVuuraập đWWPzVX79oàn RyGpVĩnh WWPzVX79Phát. LWWPzVX79úc RyGpVĩnh PhoRyGpng tựRsnVuura nhRsnVuuraiên tỏWWPzVX79 WWPzVX79ra thâRsnVuuran mWWPzVX79ật vớiRyGp cRyGpô, HiRsnVuuraểu ĐồnRsnVuurag đãRsnVuura đoáWWPzVX79n raWWPzVX79, VRyGpĩnh PhonRyGpg muốnRyGp giWWPzVX79ả vWWPzVX79ờ đRsnVuuraể WWPzVX79ông VănRsnVuura RsnVuuraTrác vRsnVuuraui vRyGpẻ đồngRyGp ýRyGp điềWWPzVX79u WWPzVX79kiện WWPzVX79của WWPzVX79cậu. RyGpNhưng côRsnVuura khôngRsnVuura ngờWWPzVX79 cậuWWPzVX79 lạRyGpi nóRsnVuurai tWWPzVX79hẳng rRyGpa RyGpcô chỉRsnVuura làWWPzVX79 cáRyGpi bRyGpàn WWPzVX79đạp. TiWWPzVX79m RyGpcảm thấyRyGp rRsnVuuraất đWWPzVX79au, cRyGpô muốnWWPzVX79 WWPzVX79kìm nWWPzVX79én nỗiRsnVuura đauRsnVuura RsnVuuralại, khôRyGpng muRyGpốn cRsnVuuraho RsnVuuraVĩnh PhoWWPzVX79ng pRsnVuurahát RsnVuuragiác RsnVuurara cõiRsnVuura RyGplòng đauWWPzVX79 đớnWWPzVX79 cRyGpủa côWWPzVX79 nRyGphưng màRyGp nỗiWWPzVX79 đaWWPzVX79u ậpRyGp đếnRsnVuura quWWPzVX79a nhanRyGph khiếnRyGp RsnVuuracô khôRsnVuurang tRsnVuurahể kìWWPzVX79m lạiRyGp. NétRsnVuura WWPzVX79đau bRyGpuồn thểRyGp hRsnVuuraiện RyGprõ tWWPzVX79rên nWWPzVX79ét mRsnVuuraặt WWPzVX79và đRsnVuuraôi mắtRyGp, chỉRyGp RsnVuuralà RyGpcuối cRyGpùng RsnVuuracô RsnVuurakhông rWWPzVX79ơi nưRyGpớc mắt.

- TôRsnVuurai khônRyGpg đồngWWPzVX79 RyGpý –WWPzVX79 HiểuRyGp ĐồngRsnVuura chợRsnVuurat buôRyGpng nhẹRsnVuura mộtWWPzVX79 câu.

Vĩnh PhRyGpong liềnRsnVuura giưWWPzVX79ơng đôiRyGp WWPzVX79mắt RyGpbén nRyGphọn nhìnRsnVuura HiểRsnVuurau Đồng.RsnVuura CRsnVuuraậu hRyGpừ RyGpnhẹ mộtRyGp cRsnVuuraái rRyGpồi nói:

- ChẳWWPzVX79ng phảRyGpi cWWPzVX79ô nóRsnVuurai cRyGpô RyGplà ngườWWPzVX79i WWPzVX79giúp việRyGpc củaRyGp tWWPzVX79ôi hRsnVuuraay saoRsnVuura. CRsnVuuraô vẫnRsnVuura cRsnVuuraòn giữRyGp tWWPzVX79iền RyGpcủa tôRsnVuurai màRyGp. WWPzVX79Vậy thìWWPzVX79 cWWPzVX79hỉ cWWPzVX79ần RsnVuuracô đRsnVuuraồng WWPzVX79ý thìRsnVuura sRyGpau RyGpkhi xRyGpong tôiRsnVuura sẽRyGp xóRsnVuuraa hWWPzVX79ết RsnVuuranợ nầRyGpn chRyGpo cô.

- TWWPzVX79iền củaWWPzVX79 aWWPzVX79nh tôiRsnVuura khRyGpông RyGphề sàWWPzVX79i đếnRyGp mộtRsnVuura đồngRyGp. TWWPzVX79ôi RyGpsẽ tWWPzVX79rả lRyGpại WWPzVX79cho aRsnVuuranh RsnVuura– HiểuRyGp ĐồngRsnVuura chWWPzVX79ỉ cRsnVuuraòn RyGpcách giRyGpữ lạiRsnVuura cRsnVuuraho RyGpmình chWWPzVX79út lònRyGpg tựRyGp trọnRyGpg WWPzVX79mà thôi.

- WWPzVX79Tôi khôRyGpng WWPzVX79cần cRsnVuuraô tRsnVuurarả lạiRsnVuura –RsnVuura VRsnVuuraĩnh PhonRyGpg WWPzVX79liếc nhìRsnVuuran RsnVuuracô nRyGpói –WWPzVX79 CRsnVuuraô RyGpquên rằngRyGp trRyGpong hợpRyGp đWWPzVX79ồng cWWPzVX79ô đãWWPzVX79 nóiWWPzVX79 sẽRyGp làmRyGp bấtRyGp cWWPzVX79ứ vRyGpiệc gìRsnVuura tôiRsnVuura WWPzVX79yêu cRyGpầu sao.

Hiểu ĐồngRyGp ngRyGphe VĩnRyGph PhonRsnVuurag RsnVuuranói thRyGpì thấtWWPzVX79 thầRsnVuuran, WWPzVX79cô kRsnVuurahông nRsnVuuragờ VWWPzVX79ĩnh WWPzVX79Phong vẫnWWPzVX79 cRyGpòn giữWWPzVX79 tờRsnVuura hợpRsnVuura đồRyGpng đó.WWPzVX79 LRsnVuuraúc WWPzVX79Vĩnh PhoRsnVuurang đưaRyGp thẻWWPzVX79 WWPzVX79cho côRsnVuura, HRsnVuuraiểu ĐồngWWPzVX79 khôngWWPzVX79 nhận,RyGp RyGpcho nRyGpên tRyGprong lúWWPzVX79c vuWWPzVX79i đùaWWPzVX79 RsnVuuracô mớiRyGp nRsnVuuraói, nếuRsnVuura muốRsnVuuran RyGpcô WWPzVX79nhận thìRyGp RyGpphải làRsnVuuram hợpWWPzVX79 đồWWPzVX79ng rõWWPzVX79 rRyGpàng. WWPzVX79Đó làWWPzVX79 hợRsnVuurap RyGpđồng thuêRyGp ngườRsnVuurai gRyGpiúp viRsnVuuraệc. TroWWPzVX79ng RyGphợp RyGpđồng VRyGpĩnh PhonRsnVuurag cốRyGp ýWWPzVX79 thRyGpêm WWPzVX79vào câu:RyGp “WWPzVX79 BêRsnVuuran WWPzVX79B WWPzVX79nhất RsnVuurađịnh phảRyGpi làRyGpm thRyGpeo bấtRyGp cứRyGp yêRsnVuurau cầWWPzVX79u nàRyGpo củaRyGp RyGpbên A”RyGp. WWPzVX79Lúc đWWPzVX79ó, HiểRsnVuurau ĐồRsnVuurang nghĩRyGp cRyGpả đờiRyGp cRsnVuuraô muốnWWPzVX79 RsnVuuraở bêRyGpn cạnhWWPzVX79 VĩRyGpnh PhongRsnVuura, vớiRsnVuura lRsnVuuraại lúRyGpc đóWWPzVX79 RyGpcả haWWPzVX79i hạnhRyGp phúcRyGp bênRsnVuura nRyGphau, tờRsnVuura hợWWPzVX79p đWWPzVX79ồng đRyGpó chỉWWPzVX79 lRsnVuuraà nhấRyGpt WWPzVX79thời đRyGpùa vuRsnVuurai. KhônWWPzVX79g ngờRyGp cRyGpậu lạWWPzVX79i RyGpdùng RyGpnó vRsnVuuraào việcRyGp éWWPzVX79p buRsnVuuraộc cô.

Vĩnh PhRyGpong cũngWWPzVX79 khWWPzVX79ông ngRyGpờ cậuWWPzVX79 lạRsnVuurai dRsnVuuraùng đRsnVuuraiều RyGpkhoản đóWWPzVX79 đểRyGp RyGpép WWPzVX79cô nhậRyGpn lWWPzVX79ời. CRyGphỉ làWWPzVX79 RsnVuuralúc HRsnVuuraiểu ĐRyGpồng nhắRyGpc đếRyGpn RsnVuurasố tiWWPzVX79ền đWWPzVX79ó, VĩRyGpnh PhoRsnVuurang đãWWPzVX79 lRsnVuuraôi tờRyGp hợWWPzVX79p đồngRsnVuura RyGpra đọcRsnVuura lWWPzVX79ại, chRyGpỉ đểRyGp ônWWPzVX79 lạWWPzVX79i nRyGphững hRsnVuuraồi ứcWWPzVX79 RsnVuurađẹp RsnVuurangày RyGpxưa mRsnVuuraà WWPzVX79thôi. NàoWWPzVX79 ngờRyGp lạiWWPzVX79 vậnWWPzVX79 dụngRyGp RyGpnhững điềuRyGp khoảnRyGp đóWWPzVX79 bâRsnVuuray giờ.

- RyGpAnh ….-WWPzVX79 HRyGpiểu ĐRyGpồng chWWPzVX79ỉ thốtRsnVuura lêRsnVuuran đRsnVuuraược mộWWPzVX79t lờiRsnVuura rồiRyGp RsnVuuraim bặt.

- VớWWPzVX79i lạiWWPzVX79, WWPzVX79cô lRsnVuuraà ngườiRsnVuura củaWWPzVX79 cWWPzVX79ông tyRyGp, cRsnVuuraô pRyGphải cóRsnVuura trRsnVuuraách nhRyGpiệm giúWWPzVX79p đỡRyGp cônWWPzVX79g tWWPzVX79y WWPzVX79trong lRsnVuuraúc khóWWPzVX79 khănRyGp –WWPzVX79 VĩnhWWPzVX79 WWPzVX79Phong sắcWWPzVX79 lRyGpạnh nóRsnVuurai WWPzVX79với HiểRyGpu ĐWWPzVX79ồng, sRyGpau đRsnVuuraó RsnVuuranhìn cRsnVuuraô mRsnVuuraột cáiWWPzVX79 WWPzVX79kìm nRyGpén mớRsnVuurai WWPzVX79nói tiếRsnVuurap WWPzVX79– WWPzVX79Điều RsnVuuranày cũngRsnVuura làRsnVuura lWWPzVX79àm vìRsnVuura VĩnhRsnVuura WWPzVX79Thành. AnRyGph ấRyGpy làRsnVuura tổngRsnVuura RyGpgiám đốcRyGp củRyGpa côngRsnVuura tyWWPzVX79. RsnVuuraNếu cRyGpó RyGpbề RyGpgì tWWPzVX79hì RsnVuuraanh RyGpấy RsnVuuralà ngườWWPzVX79i WWPzVX79chịu tráWWPzVX79ch nWWPzVX79hiệm nhiềuRyGp nhất.

Vĩnh RyGpPhong nRyGphắc đếnRsnVuura VĩRsnVuuranh TRsnVuurahành lRsnVuuraàm HRyGpiểu ĐồngRsnVuura RyGptỉnh WWPzVX79ra, RyGpcô đRsnVuuraã WWPzVX79quên mấWWPzVX79t rRsnVuuraằng RsnVuuramình WWPzVX79đã nWWPzVX79guey65n cảRsnVuura đờiRyGp RyGpchăm sRsnVuuraóc VĩWWPzVX79nh ThànhRsnVuura. CôRyGp nhìnWWPzVX79 VĩnWWPzVX79h PhRyGpong kWWPzVX79iên RsnVuuraquyết nói:

- NếWWPzVX79u RyGplà WWPzVX79vì VĩnhRyGp ThànhRsnVuura thìWWPzVX79 tWWPzVX79ôi đồnRyGpg ý.

Vĩnh WWPzVX79Phong ngWWPzVX79he HRsnVuuraiểu ĐRyGpồng đồngRyGp ýWWPzVX79 thìRyGp cườiRsnVuura nhạt.

- KhôngRyGp WWPzVX79có WWPzVX79chuyện RyGpgì nữRyGpa đúngRyGp RsnVuurakhông? VậyWWPzVX79 tôRsnVuurai RyGpđi RsnVuurara ngoàWWPzVX79i đRsnVuuraây WWPzVX79– NWWPzVX79ói xoWWPzVX79ng HiểuRyGp ĐồWWPzVX79ng lậpRsnVuura RsnVuuratức WWPzVX79đi ra.

Vĩnh PhRsnVuuraong cRsnVuuraung tWWPzVX79ay RyGpđấm mạnhWWPzVX79 xuRyGpống mRyGpặt bRsnVuuraàn. BànRsnVuura tWWPzVX79ay lầnRsnVuura WWPzVX79trước đấmRyGp vàRsnVuurao tườRyGpng, naRyGpy lWWPzVX79ại tRyGpiếp tWWPzVX79ục chảyWWPzVX79 mWWPzVX79áy đếnRsnVuura têWWPzVX79 dại.
Các tờRsnVuura báoRsnVuura WWPzVX79đang xRyGpôn xaRyGpo vWWPzVX79ề việcWWPzVX79 WWPzVX79nữ mWWPzVX79inh tinRsnVuurah ARsnVuuranh KỳRyGp vừaRsnVuura mớRsnVuurai vềRsnVuura nRsnVuuraước đWWPzVX79ã thaRsnVuuram RsnVuuragia hWWPzVX79oạt độnRyGpg tWWPzVX79ừ thiệnRsnVuura rWWPzVX79ất nhiều.WWPzVX79 RấtRsnVuura nhiềuRsnVuura nRsnVuuraơi đRyGpược RyGpcô đếRsnVuuran thRyGpăm quRsnVuuraà tRyGprao quàRsnVuura cũngRsnVuura nRsnVuurahư tàWWPzVX79i trợ.WWPzVX79 MặRyGpt kWWPzVX79hác, WWPzVX79Anh KỳRsnVuura cũnRyGpg RyGplà coRyGpn RsnVuuragái dRyGpuy RyGpnhất củRyGpa mRsnVuuraột cRyGpông tWWPzVX79y lớnRyGp RsnVuurabên mWWPzVX79ỹ chRsnVuurao nRsnVuuraên dướiRyGp sựWWPzVX79 hỗRsnVuura trợWWPzVX79 WWPzVX79và tàiWWPzVX79 RsnVuuratrợ RsnVuuracủa côngRsnVuura RyGpty đóRyGp. NhữRsnVuurang trRyGpại trẻWWPzVX79 mWWPzVX79ồ côiWWPzVX79 đưRsnVuuraợc WWPzVX79tăng RyGpcường WWPzVX79thêm nRyGphững tWWPzVX79rang thWWPzVX79iết bịWWPzVX79 tốtRsnVuura hơn,RsnVuura hiệRsnVuuran WWPzVX79đại hRyGpơn. MRsnVuuraọi hWWPzVX79ành độngRsnVuura củaRyGp cRyGpô từRyGp khWWPzVX79i trWWPzVX79ở vRyGpề rấRyGpt WWPzVX79được ngườWWPzVX79i dâWWPzVX79n ủnRyGpg hRyGpộ. DaRyGpnh tRyGpiếng củaRyGp cRyGpô ởWWPzVX79 trRsnVuuraong nướcRsnVuura chẳnRsnVuurag mấWWPzVX79y chWWPzVX79ốc trởRsnVuura nRsnVuuraên caRyGpo. ChẳngWWPzVX79 nhữnWWPzVX79g vậy,RsnVuura chínRyGph pRsnVuurahủ cònRyGp tRyGprao RyGptặng bằRyGpng WWPzVX79khen côRyGpng RyGpdân vìWWPzVX79 tWWPzVX79ổ quốRyGpc RsnVuuracho côRyGp RyGp( hWWPzVX79ổng biếtRsnVuura cóRsnVuura cWWPzVX79ái bằRsnVuurang nàyRyGp khWWPzVX79ông nữaRyGp –RyGp tấtRsnVuura WWPzVX79cả chỉRyGp RyGplà WWPzVX79trí tưởngRsnVuura tượngRyGp củaRsnVuura cRsnVuuraon nRyGphỏ tRsnVuuraác gWWPzVX79iả mRyGpà tWWPzVX79hôi WWPzVX79) RsnVuura. ChRsnVuurao nênRsnVuura WWPzVX79tivi vWWPzVX79à WWPzVX79báo chWWPzVX79í WWPzVX79ngày nàRyGpo cũnRyGpg đănWWPzVX79g tảRyGpi hRyGpình ảnhRyGp RsnVuuracô đangRsnVuura RsnVuuralàm từWWPzVX79 thiện.

Rất RyGpnhiều RsnVuurabuổi WWPzVX79tiệc lớnRsnVuura đRyGpều mờiRyGp bằnRsnVuurag đượcWWPzVX79 cWWPzVX79ô đếnRyGp RyGptham dự.RsnVuura RsnVuuraCho nênRsnVuura AnRyGph KỳWWPzVX79 vôRsnVuura cùRyGpng bậnWWPzVX79 rộWWPzVX79n. WWPzVX79Cuối cùngRsnVuura côRyGp quyếtRsnVuura RyGpđịnh tWWPzVX79rốn khRyGpỏi mộtRyGp bữRyGpa tRsnVuuraiệc đểRyGp đếRsnVuuran nRyGphà RsnVuuraVĩnh RsnVuuraPhong. QuWWPzVX79ả nhưRsnVuura côRyGp đRsnVuuraịnh lWWPzVX79iệu, VRsnVuuraĩnh PhRyGpong mWWPzVX79ở cửRyGpa RyGpcho RsnVuuracô vớRsnVuurai RyGpvẻ mặWWPzVX79t kRyGphó chịu.

- AnRyGph đãRyGp bRsnVuuraảo eRsnVuuram đRyGpừng tùyRsnVuura tWWPzVX79iện RsnVuurađến đâyRsnVuura mà.

- MấRsnVuuray nRsnVuuragày RyGpnay RsnVuuraem mệtRyGp muốWWPzVX79n chếRsnVuurat, hômRsnVuura WWPzVX79nay RyGptrốn đếnWWPzVX79 nRsnVuurahà anRsnVuurah đểRyGp đRsnVuuraược nRsnVuuraghỉ nRsnVuuragơi, RsnVuuraanh kRsnVuurahông thểWWPzVX79 tiRsnVuuraếp RyGpđón eWWPzVX79m mộRyGpt cRsnVuurahút àWWPzVX79 –WWPzVX79 AnRsnVuurah KỳRsnVuura nWWPzVX79ũng RsnVuuranịu nhàWWPzVX79o RyGpđến ômRsnVuura chặRsnVuurat VĩRyGpnh PhonRsnVuurag nói.

Vĩnh PhonRyGpg bựcRsnVuura bộiRyGp xôRsnVuura RyGpcô rRyGpa RsnVuurakhỏi ngưRsnVuuraời mìnRsnVuurah, mắtRsnVuura khẽRyGp lưRsnVuuraớt nRyGphìn đRyGpồng hồWWPzVX79 tRyGprên tường,RyGp vRyGpẫn chưaWWPzVX79 WWPzVX79tới giờ,RyGp cậuRyGp bWWPzVX79ỗng thRyGpấy nhẹWWPzVX79 nRsnVuurahỏm tRsnVuurarong lòng.

- RsnVuuraEm đừnWWPzVX79g WWPzVX79có nhRsnVuuraư RsnVuuravậy nữaWWPzVX79, RsnVuuraphải biWWPzVX79ết giữWWPzVX79 RsnVuurahình tRsnVuuraượng củaRsnVuura mRsnVuuraình chứ.RsnVuura WWPzVX79Để WWPzVX79người tRsnVuuraa nhRyGpìn thấyRyGp thRyGpì sWWPzVX79ao? RsnVuura– VĩnhRsnVuura PhoRsnVuurang khóRyGp cWWPzVX79hịu cRyGpằn nhằn.

- ĐểRsnVuura ngưRsnVuuraời RsnVuurata thấWWPzVX79y thWWPzVX79ì saWWPzVX79o. RsnVuuraThấy RyGpthì cRsnVuuraàng RsnVuuratốt. WWPzVX79Dù RyGpgì eRyGpm cũnRyGpg côngRyGp khaRsnVuurai tWWPzVX79heo RsnVuurađuổi anRsnVuurah trưRsnVuuraớc báWWPzVX79o đàRyGpi rồiRsnVuura còWWPzVX79n RyGpgì –WWPzVX79 AnRyGph KỳRsnVuura cườiRsnVuura cRsnVuuraười tRyGprả lời.

Vĩnh RyGpPhong bWWPzVX79ất WWPzVX79lực đànRsnVuurah nói:

- VWWPzVX79ào nhWWPzVX79à RsnVuurangồi đi.

Anh KỳRyGp cưRyGpời hRyGpì hìWWPzVX79 thRyGpeo VĩWWPzVX79nh PRyGphong vàoRsnVuura nhàRyGp. HRyGpôm RsnVuuranay VĩnhRsnVuura PhonRsnVuurag thaRyGpm dWWPzVX79ự WWPzVX79một bữaRsnVuura tiệc,RsnVuura tiệRyGpc xoWWPzVX79ng cWWPzVX79ậu cảRsnVuuram thấyWWPzVX79 dRsnVuuraạ RsnVuuradày kWWPzVX79há RsnVuurađau nênWWPzVX79 vềRyGp thẳngWWPzVX79 nhàRyGp mRsnVuuraà khWWPzVX79ông đếnRyGp côngRsnVuura WWPzVX79ty. CậuRsnVuura cứRsnVuura thếWWPzVX79 ngồiRyGp vàoRsnVuura RyGpghế xeRyGpm tivRsnVuurai đểRsnVuura mặcRsnVuura AWWPzVX79nh RyGpKỳ muWWPzVX79ốn làRsnVuuram gRsnVuuraì thWWPzVX79ì RyGplàm. ARyGpnh KỳRsnVuura cũnRyGpg ngoaRyGpn ngoRyGpãn ngồRsnVuurai WWPzVX79xem tiviWWPzVX79, thỉnWWPzVX79h thRsnVuuraoảng RyGpngọ nguậRsnVuuray WWPzVX79chọc RyGpphá VĩWWPzVX79nh PhoWWPzVX79ng. RsnVuuraVĩnh PhoRyGpng RsnVuuratuy giRsnVuuraả vWWPzVX79ờ RsnVuurabình thRyGpản xeRyGpm tWWPzVX79ivi nhưWWPzVX79ng mắtRsnVuura cứRyGp liếWWPzVX79c nhìnWWPzVX79 đồRsnVuurang RsnVuurahồ. VĩnRyGph RyGpPhong khôRyGpng biếRyGpt hànhRsnVuura độnWWPzVX79g nàWWPzVX79y RyGpcủa cRyGpậu WWPzVX79đã WWPzVX79bị RyGpAnh RyGpKỳ đểRsnVuura ýWWPzVX79. WWPzVX79Cuối cùngWWPzVX79 RsnVuurađồng hồRsnVuura cRyGpũng RyGpsắp đếnRyGp WWPzVX79giờ, cậRsnVuurau vộiRyGp đứngWWPzVX79 dậyRyGp đuổiRyGp AnRyGph KỳWWPzVX79 về.

- ERsnVuuram kRsnVuurahông muốnWWPzVX79 vềRsnVuura –WWPzVX79 RyGpAnh WWPzVX79Kỳ giởWWPzVX79 gWWPzVX79iọng nhWWPzVX79õng nhẽo.

- KhôngWWPzVX79 đưRyGpợc, trễWWPzVX79 rồiRsnVuura eWWPzVX79m vềRsnVuura điRyGp RsnVuura– VĩnhRyGp PRyGphong kRsnVuuraiên quyếtWWPzVX79 xuRsnVuuraa đuổi.

- TWWPzVX79rễ thRyGpì RsnVuuracó saRsnVuurao đâRsnVuurau, WWPzVX79em WWPzVX79ngủ lạRsnVuurai ởRsnVuura đRyGpây WWPzVX79– AnWWPzVX79h RyGpKỳ đềRyGp nghị.

- RsnVuuraỞ đRsnVuuraây eRyGpm RyGpngủ khôRyGpng WWPzVX79quen đâRsnVuurau RsnVuura– VĩnhRsnVuura RsnVuuraPhong RsnVuuratừ chối.

Cả WWPzVX79hai giằngWWPzVX79 RyGpco mộtWWPzVX79 hồiWWPzVX79, cuốiRyGp cùWWPzVX79ng AnRsnVuurah RsnVuuraKỳ cũWWPzVX79ng đànWWPzVX79h phảiRyGp chịRyGpu thRyGpua, RsnVuuracô nói:

- VRsnVuuraậy aRyGpnh phảRyGpi hônRsnVuura RsnVuuraem mộRyGpt cWWPzVX79ái, WWPzVX79hôn xoWWPzVX79ng eWWPzVX79m WWPzVX79sẽ WWPzVX79ra RyGpvề –RsnVuura AWWPzVX79nh KỳRyGp cườiRsnVuura giaWWPzVX79n RsnVuurara điềuWWPzVX79 kiện.

Vĩnh RsnVuuraPhong WWPzVX79lại nhWWPzVX79ìn đồnWWPzVX79g WWPzVX79hồ, vWWPzVX79ẫn cRsnVuuraòn sớRsnVuuram. NWWPzVX79hưng cậuRyGp kRyGphông muốnRyGp RsnVuuraAnh KRsnVuuraỳ rWWPzVX79ầy ràWWPzVX79 ởRyGp lạiWWPzVX79, nênWWPzVX79 WWPzVX79đồng RsnVuuraý. CRyGpậu cúiRyGp WWPzVX79mặt địnhWWPzVX79 WWPzVX79hôn lạiRyGp WWPzVX79má ARsnVuuranh Kỳ,RyGp nàRsnVuurao WWPzVX79ngờ cậRsnVuurau lRsnVuuraại bWWPzVX79i ARyGpnh KỳRyGp ôRsnVuuram chầRyGpm lấRsnVuuray hônRsnVuura lêRyGpn môRyGpi. WWPzVX79Cô RyGpgiữ chặtRyGp lấRyGpy cộRyGp VĩWWPzVX79nh PWWPzVX79hong khRyGpông WWPzVX79chịu rời.RyGp NgWWPzVX79ay lWWPzVX79úc đóRsnVuura cánRsnVuurah WWPzVX79cửa WWPzVX79nhà VWWPzVX79ĩnh PhonWWPzVX79g RsnVuurabật ra.
Chiều nRsnVuuraay, RyGpHiểu ĐồngRsnVuura cRyGpó hẹWWPzVX79n cùnWWPzVX79g ôWWPzVX79ng WWPzVX79Văn TrWWPzVX79ác gặpRsnVuura mRyGpặt tròRyGp RyGpchuyện, vìWWPzVX79 vWWPzVX79iệc RsnVuuralấy lònWWPzVX79g RsnVuuraông cRyGpho nWWPzVX79ên HiểuWWPzVX79 ĐồRsnVuurang RsnVuuracó thRsnVuuraể tựWWPzVX79 RyGpý rờiRyGp khỏiWWPzVX79 cônRsnVuurag RyGpty đểWWPzVX79 đếWWPzVX79n gặRsnVuurap ôngWWPzVX79. WWPzVX79Khi WWPzVX79ra RsnVuuravề cWWPzVX79ô WWPzVX79ghé siêuRyGp tWWPzVX79hị điWWPzVX79 chợ,RsnVuura RyGpvì từRsnVuura siêRsnVuurau thịWWPzVX79 đếnWWPzVX79 nàRyGph vRyGpĩnh PhonRsnVuurag phảiWWPzVX79 RsnVuuraqua mấWWPzVX79y lượWWPzVX79t RyGpxe bRyGpuýt nênWWPzVX79 WWPzVX79Hiểu ĐồngWWPzVX79 đRsnVuurai taWWPzVX79xi đếnRyGp cWWPzVX79ho tiệRyGpn. ChRsnVuurao nRyGpên cRsnVuuraô đWWPzVX79ến sớmRyGp hRyGpơn mọRsnVuurai ngàRsnVuuray. DựRsnVuura địnhRyGp nấuWWPzVX79 cRsnVuuraơm sớmRyGp WWPzVX79rồi RsnVuurađi rướcWWPzVX79 WWPzVX79bé PhonRyGpg vWWPzVX79à béWWPzVX79 RyGpĐường RsnVuuracùng vềRsnVuura WWPzVX79nhà. RyGpCô RyGpvừa WWPzVX79mở cRsnVuuraửa bRsnVuuraước vàWWPzVX79o RsnVuurathì chWWPzVX79ứng kiếWWPzVX79n AnWWPzVX79h KRsnVuuraỳ RsnVuuravà VĩRsnVuuranh WWPzVX79Phong đangWWPzVX79 hWWPzVX79ôn nhauRsnVuura. RyGpTim côRsnVuura nhRyGpư chếtWWPzVX79 RyGpđi mộtRsnVuura nữa.

***

Hai RsnVuurangười kiRyGpa cũWWPzVX79ng bRyGpị bấtWWPzVX79 RyGpngờ WWPzVX79vội buôngRsnVuura RyGpnhau raWWPzVX79. NhưRsnVuurang VĩnWWPzVX79h PhoRsnVuurang lRyGpãnh đạWWPzVX79m thRsnVuuraờ WWPzVX79ơ nRyGphư khôRyGpng cóRsnVuura gì.RyGp RyGpAnh KỳWWPzVX79 tWWPzVX79hì thẹnRsnVuura thRsnVuuraùng WWPzVX79đỏ mặt.

- XiRsnVuuran lỗiWWPzVX79! TôRyGpi RyGplàm phRyGpiền RyGphai ngườiRyGp rồiWWPzVX79, RsnVuuratôi RsnVuurađi RyGpra ngoRyGpài RsnVuuramột lát.

Anh KRsnVuuraỳ WWPzVX79nhìn thấRyGpy HiểuWWPzVX79 RsnVuuraĐồng WWPzVX79tay xáRsnVuurach đồRyGp RsnVuuraăn tRyGphì nói:

- KhôngRsnVuura cWWPzVX79ần RyGpđâu. RsnVuuraBây giờWWPzVX79 WWPzVX79tôi phảRsnVuurai vWWPzVX79ề rWWPzVX79ồi, vWWPzVX79ừa rồiWWPzVX79 chWWPzVX79ỉ lRsnVuuraà hônRyGp tRsnVuuraạm biệtWWPzVX79 WWPzVX79thôi. NWWPzVX79ếu lúcRsnVuura nãRyGpy cRyGpô màWWPzVX79 đRyGpến sRsnVuuraớm RsnVuurathì đúngRyGp làRsnVuura RsnVuurangượng chếtRyGp đWWPzVX79ược RyGp– ARsnVuuranh RyGpKỳ giRyGpả WWPzVX79vờ mắtRsnVuura cỡWWPzVX79 nói,WWPzVX79 giWWPzVX79ọng điệuRsnVuura rRsnVuuraõ lRsnVuuraà RsnVuuracố tìnWWPzVX79h gRyGpây hRyGpiểu lầm.RyGp RyGpCô RsnVuurata cốRsnVuura ýRsnVuura RsnVuuralàm chRyGpo HiểuWWPzVX79 RyGpĐồng hiểRyGpu rằWWPzVX79ng RsnVuuracô tRyGpa vWWPzVX79à VĩnhRyGp PhonRyGpg vừWWPzVX79a làRyGpm chuyRsnVuuraện mWWPzVX79ờ RsnVuuraám xong.

Hiểu ĐồngWWPzVX79 cRyGpắn RsnVuuramôi cườRyGpi RyGpngượng rồiWWPzVX79 đứRsnVuurang népRyGp qRyGpua mộtRsnVuura bêWWPzVX79n nhưWWPzVX79ờng lRyGpối chRsnVuurao WWPzVX79Anh WWPzVX79Kỳ. RsnVuuraNhưng WWPzVX79Anh KỳRsnVuura RyGpkhông đWWPzVX79i rRyGpa liRyGpền màRyGp chạRsnVuuray đếWWPzVX79n hônRyGp trWWPzVX79ộm mộtWWPzVX79 cáRyGpi lRyGpên RsnVuuramá WWPzVX79Vĩnh PhoRyGpng rồiRyGp cườiWWPzVX79 nói:

- ERyGpm điWWPzVX79 vềRyGp đRsnVuuraây, RsnVuuraanh phảWWPzVX79i gRyGpọi đWWPzVX79iện tRyGphoại chRsnVuurao eWWPzVX79m đóRyGp nha.

Vĩnh RyGpPhong vẫnRyGp iRsnVuuram lặngRsnVuura kRyGphông nóiRyGp gìWWPzVX79. CRyGpòn ARyGpnh WWPzVX79Kỳ điRsnVuura RyGpngang WWPzVX79qua HiểRyGpu RsnVuuraĐồng cốWWPzVX79 RsnVuuraý RyGpcười nói:

- NhờWWPzVX79 WWPzVX79cô chămRyGp RsnVuurasóc RsnVuuraanh VĩnRyGph PRyGphong củaWWPzVX79 RyGptôi dùm.

Khi WWPzVX79Anh KỳRsnVuura RyGpđi RyGpvề, RsnVuuraVĩnh WWPzVX79Phong WWPzVX79khẽ RsnVuuralườm HWWPzVX79iểu ĐồRsnVuurang mộtRsnVuura WWPzVX79cái RsnVuurarồi RyGpđi thẳnWWPzVX79g lêRyGpn lầWWPzVX79u. HiRsnVuuraểu RsnVuuraĐồng gưWWPzVX79ơng mặtRsnVuura tWWPzVX79ái nhợRsnVuurat nhRyGpìn tRyGpheo bWWPzVX79óng dRsnVuuraáng VRsnVuuraĩnh PhoWWPzVX79ng RsnVuurabuồn bRyGpã. RyGpRồi RsnVuuraxách đồWWPzVX79 điRyGp xuRyGpống bếp.

Cả buRsnVuuraổi nấuWWPzVX79 cơm,WWPzVX79 tâmRsnVuura WWPzVX79hồn HiWWPzVX79ểu ĐồngRyGp đềuRsnVuura RyGpđể nớiRsnVuura kháRyGpc. RsnVuuraTay lRyGpiên tụcWWPzVX79 bịRyGp WWPzVX79cứa đứtRyGp, RsnVuuralẫn lRyGpộn giWWPzVX79a vWWPzVX79ị, cRyGpô WWPzVX79thở dWWPzVX79ài WWPzVX79thẩn thRyGpờ RyGpđừng RsnVuurayên mộtRyGp chỗWWPzVX79 chRyGpo đRsnVuuraến khWWPzVX79i nồiWWPzVX79 cRyGpanh sRsnVuuraôi WWPzVX79tràn rWWPzVX79a ngRyGpoài RsnVuuracô RyGpvội WWPzVX79vàng dùRsnVuurang taWWPzVX79y bRsnVuuraốc nắWWPzVX79p nồRyGpi lênRsnVuura, RsnVuuraquên mấRsnVuurat cRyGpái nóngRsnVuura khiếnRsnVuura bàRsnVuuran tRyGpay bịRsnVuura bỏWWPzVX79ng ửngRyGp đRsnVuuraỏ RyGplên RyGpran rát.RyGp ChRsnVuuraỉ RsnVuurađến RsnVuurakhi taRsnVuuray cRyGpô bịRsnVuura RsnVuuraai đóRyGp RsnVuuranắm kRsnVuuraéo đếnRsnVuura bêRyGpn RyGpvòi nướcWWPzVX79 xRsnVuuraã mátWWPzVX79 RyGpcô mớWWPzVX79i thRsnVuuraấy dễRyGp chRsnVuuraịu lại.

- RyGpCô WWPzVX79là đồWWPzVX79 ngốWWPzVX79c àWWPzVX79 –RsnVuura VRyGpĩnh PRyGphong tứcRyGp giậRyGpn mắngRsnVuura –RsnVuura NồiWWPzVX79 nướcRsnVuura WWPzVX79sôi RsnVuuranhư vWWPzVX79ậy mRyGpà dùnWWPzVX79g RsnVuuraaty khRyGpông bốc.

Hiểu RsnVuuraĐồng ngướWWPzVX79c mắtRsnVuura WWPzVX79nhìn VRyGpĩnh PhonWWPzVX79g, gRsnVuuraương mWWPzVX79ặt RsnVuuravẫn lạnWWPzVX79h lùngRyGp nWWPzVX79hư thế,WWPzVX79 chRyGpỉ cóRyGp ánhRyGp mắRsnVuurat làWWPzVX79 cóWWPzVX79 cWWPzVX79hút RyGpđau lWWPzVX79òng. CRsnVuuraô đểRsnVuura yênRyGp tRyGpay mìnWWPzVX79h RsnVuuratrong RsnVuuratay VRyGpĩnh PWWPzVX79hong, bàRyGpn tRyGpay cậuRsnVuura vuốtWWPzVX79 nhRyGpẹ chỗRyGp RsnVuurabỏng rRsnVuuraát dướiWWPzVX79 vRsnVuuraòi WWPzVX79nước làWWPzVX79m tWWPzVX79ay cRyGpô RyGpdễ RyGpchịu vRsnVuuraô cùRsnVuurang, dườngWWPzVX79 nhRsnVuuraư chưaRsnVuura tRyGpừng bịRsnVuura bỏng.

Vĩnh PhRyGpong dùngRyGp khRyGpăn WWPzVX79nhẹ nhàngRyGp RsnVuuralau sáWWPzVX79ch tRsnVuuraay chWWPzVX79o WWPzVX79cô rồWWPzVX79i lạWWPzVX79i bôWWPzVX79i thuRyGpốc RsnVuuracho côRyGp, hRsnVuuraành độngRyGp rRyGpấr ânWWPzVX79 cầnWWPzVX79, rấtWWPzVX79 dịWWPzVX79u dàngRsnVuura, WWPzVX79cậu nhẹRsnVuura nWWPzVX79hàng thổRyGpi vWWPzVX79ào taRyGpy cRsnVuuraô cRyGpho thuốcWWPzVX79 maWWPzVX79u RyGpthấm vRyGpào. HiểuRyGp ĐồngRsnVuura RyGpvội rútWWPzVX79 taRsnVuuray lại.RyGp CRsnVuuraô sợWWPzVX79 mìRyGpnh khônWWPzVX79g WWPzVX79thể RyGpkìm nRyGpén cảmRsnVuura xúWWPzVX79c RsnVuuratrước RyGpsự ânWWPzVX79 cầnRyGp cRsnVuuraủa cậu.

- WWPzVX79Tôi RyGpđi dọWWPzVX79n cơmWWPzVX79 chRsnVuurao anh.

- RyGpCô ngồiRsnVuura nghỉWWPzVX79 đRyGpi, tôRyGpi RsnVuurasẽ WWPzVX79tự dọn.

Vĩnh PhWWPzVX79ong ăWWPzVX79n cơRsnVuuram xoRyGpng, cậuRyGp cũngWWPzVX79 dànhRyGp pRyGphần rRsnVuuraửa chéWWPzVX79n. RsnVuuraHiểu ĐồWWPzVX79ng ngRyGpồi RsnVuurađó lặWWPzVX79n lẽWWPzVX79 qWWPzVX79uan sWWPzVX79át cậu.RyGp RsnVuuraKhi VĩnRyGph PhoRyGpng rửaRyGp xoWWPzVX79ng, cWWPzVX79ô đRsnVuuraứng dậyRsnVuura cáoWWPzVX79 từRyGp rWWPzVX79a về.

- RsnVuuraĐể tRsnVuuraôi đưRyGpa cWWPzVX79ô vềRyGp –RsnVuura VĩnWWPzVX79h WWPzVX79Phong RsnVuuravội RsnVuuranói khRsnVuurai RsnVuuraHiểu RyGpĐồng địnRsnVuurah mởWWPzVX79 cửa.

- KhônRyGpg cầWWPzVX79n đâRyGpu. NhưnWWPzVX79g RsnVuuramà hRyGpi vọngRsnVuura WWPzVX79sau nàyWWPzVX79, nếuRyGp anRsnVuurah vRyGpà bạnRsnVuura gáiWWPzVX79 RsnVuuraở cRyGpùng nRyGphau thìRyGp hãRyGpy gọiRyGp đRyGpiện thạoWWPzVX79i RyGpbáo RyGpcho tôiRyGp biếtRyGp WWPzVX79một tiếnRyGpg –RsnVuura HiểuRsnVuura ĐWWPzVX79ồng nRyGpói xonWWPzVX79g thRyGpì mởRsnVuura cửWWPzVX79a đWWPzVX79ịnh RsnVuurađi rRsnVuuraa ngoài.

- RyGpRầm …

Cánh cRyGpửa vừaWWPzVX79 mởWWPzVX79 WWPzVX79ra liềnWWPzVX79 bịWWPzVX79 mWWPzVX79ột bàWWPzVX79n WWPzVX79tay WWPzVX79mạnh mẽRsnVuura đóWWPzVX79ng sầmRyGp lạRyGpi. MRsnVuuraột hơiRsnVuura thRsnVuuraở ámRsnVuura sáRyGpt sRsnVuuraau lưngRsnVuura HiểWWPzVX79u ĐồRsnVuurang làRsnVuuram cRyGpho tócRsnVuura gWWPzVX79áy cWWPzVX79ô RyGpdựng WWPzVX79lên. CRyGpô cốWWPzVX79 gRsnVuuraắng kWWPzVX79éo củWWPzVX79a rRsnVuuraa nhWWPzVX79ưng lựcRyGp củaWWPzVX79 ngưWWPzVX79ời WWPzVX79kia mạnhWWPzVX79 hơWWPzVX79n khiếRsnVuuran RyGpcô khôngRyGp tàRsnVuurai nàoRyGp WWPzVX79mở RsnVuurara được.

- TRsnVuuraôi phảiRyGp vềRsnVuura rồRsnVuurai –RyGp HiểuRyGp ĐRsnVuuraồng xRyGpoay mặtRyGp lRyGpại đốiWWPzVX79 diệnWWPzVX79 vớiRsnVuura VWWPzVX79ĩnh PhoWWPzVX79ng nói.

Lúc nàWWPzVX79y côRsnVuura mớiRyGp RsnVuurabiết mWWPzVX79ặt cWWPzVX79ô RsnVuuravà mặtRsnVuura VĩRyGpnh PRyGphong kềRyGp RsnVuurasát RyGpnhau, đếnWWPzVX79 độRsnVuura mũRsnVuurai haRsnVuurai ngườiRsnVuura cWWPzVX79hạm vàoRsnVuura nRsnVuurahau. ÁnhRsnVuura RyGpmắt củaRsnVuura VĩWWPzVX79nh PWWPzVX79hong nhìnWWPzVX79 cWWPzVX79ô RsnVuuramột cWWPzVX79ách cRyGpuồng dạiRyGp, hRsnVuuraơi tRsnVuurahở dồnRsnVuura RyGpdập. NgRyGpay RyGpsau giâWWPzVX79y WWPzVX79phút RsnVuurađó, VĩWWPzVX79nh PhoWWPzVX79ng cRyGpuối xuốRsnVuurang hônRyGp chWWPzVX79ặt lấRyGpy đôiRyGp RsnVuuramôi HRsnVuuraiểu ĐồRyGpng nRyGphư muốnWWPzVX79 nuốtRyGp chRyGpuẩn mRyGpôi RyGpcô vàoWWPzVX79 cậuRsnVuura. MộtRsnVuura WWPzVX79nụ hôRsnVuuran thậtRsnVuura sâWWPzVX79u, thậtRyGp mãWWPzVX79nh liệt.RyGp HiểuRsnVuura RyGpĐồng dRsnVuuraùng taRyGpy đRyGpẩy mạnWWPzVX79h WWPzVX79Vĩnh PhRyGpong rRsnVuuraa nWWPzVX79hưng WWPzVX79đã bịRsnVuura cậRsnVuurau bWWPzVX79ắt lấyWWPzVX79 rồiRyGp bẻWWPzVX79 quặtWWPzVX79 RsnVuurara saRyGpu lưWWPzVX79ng giữRsnVuura chặWWPzVX79t. CuốWWPzVX79i cùnRyGpg HiRyGpểu WWPzVX79Đồng cũRsnVuurang bịRyGp VĩRyGpnh PhonRsnVuurag hạRsnVuura gụcRsnVuura, côRyGp đãRsnVuura khônRsnVuurag còRsnVuuran WWPzVX79phản khánRsnVuurag nRsnVuuraữa, bắRsnVuurat đầRsnVuurau đónRyGp RsnVuuranhận nụRyGp hRyGpôn cWWPzVX79ủa VRyGpĩnh PhRyGpong. HaRsnVuurai bRsnVuuraàn taRyGpy bịRyGp RsnVuuraVĩnh PhRsnVuuraong RyGpgiữ chặtRsnVuura đượRyGpc dRsnVuuraần tWWPzVX79hả lRsnVuuraỏng raRsnVuura, hWWPzVX79ai WWPzVX79bàn taRyGpy bấWWPzVX79t gRsnVuuraiác đWWPzVX79ưa RsnVuuralên cổRsnVuura VĩnRyGph PhRyGpong ôWWPzVX79m chặRyGpt. GờRyGp phúRyGpt nRsnVuuraày HRyGpiểu ĐồnRsnVuurag đãRsnVuura đRsnVuuraể mặtRyGp chWWPzVX79o RyGptrái tRyGpim lấnRsnVuura átWWPzVX79 RsnVuuralí RsnVuuratrí. RyGpCô đRyGpể mặRsnVuurac cRyGpho tRyGpình WWPzVX79cảm dRsnVuuraồn néWWPzVX79n bRsnVuuraùng pRsnVuurahát, khRyGpông mWWPzVX79uốn WWPzVX79suy nWWPzVX79ghĩ nhiRsnVuuraều vềRsnVuura nWWPzVX79hững chuyRyGpện trướRyGpc kiRyGpa, muốnRyGp qWWPzVX79uên RyGpđi tRsnVuuraất cRsnVuuraả lạiRyGp lWWPzVX79ại từRsnVuura đầWWPzVX79u bênRyGp cạnhRyGp VĩRyGpnh PhonWWPzVX79g. GiờRsnVuura WWPzVX79phuát nRyGpày côRsnVuura WWPzVX79chỉ muốWWPzVX79n hòaWWPzVX79 làmRyGp mộtWWPzVX79 RyGpvới VĩnRsnVuurah Phong.

Cuối cRsnVuuraùng kRyGphi RyGpmà sắcRyGp RsnVuuramặt cWWPzVX79ả haRyGpi RsnVuurađều đỏWWPzVX79 bừngWWPzVX79 lRsnVuuraên WWPzVX79vì hWWPzVX79ô hRsnVuuraấp nRyGphanh, VĩnRsnVuurah PWWPzVX79hong mRsnVuuraới WWPzVX79rời khWWPzVX79ỏi môRyGpi HRsnVuuraiểu Đồng.WWPzVX79 CảWWPzVX79 RyGphai đứRyGpng sRsnVuuraát vàoRsnVuura nhWWPzVX79au RyGpcùng thởRyGp hWWPzVX79ổn hển.RsnVuura VĩnRyGph PhonWWPzVX79g dùngRsnVuura WWPzVX79ngón taRyGpy cRyGpái RyGpquệt lêRsnVuuran mRyGpôi HiểuWWPzVX79 ĐồnRsnVuurag rRsnVuuraồi cườWWPzVX79i nói:

- CRyGpũng khôWWPzVX79ng tWWPzVX79ệ. WWPzVX79Cô làWWPzVX79m bạnRsnVuura RsnVuuragái tôRsnVuurai bRsnVuuraỏ đRyGpi, RyGptôi đànRyGph WWPzVX79lấy cRsnVuuraô bRyGpù vàoRyGp. VậyWWPzVX79 thìWWPzVX79 sRyGpau nWWPzVX79ày, RyGpnếu bạnWWPzVX79 gWWPzVX79ái tôiRyGp khôngWWPzVX79 cóRyGp RsnVuuraở đâyWWPzVX79 trRsnVuuraong lúWWPzVX79c tWWPzVX79ôi cóWWPzVX79 nRyGpu WWPzVX79cầu thìRsnVuura RyGptôi sRyGpẽ RyGpsử RyGpdụng cô.

Hiểu ĐồngWWPzVX79 RsnVuuravừa nghWWPzVX79e thRyGpì lWWPzVX79iền tRyGphấy cRsnVuurahoáng WWPzVX79voáng vôRsnVuura cùng,RyGp đaRyGpu đRyGpớn vRsnVuuraô hạn.RyGp GươRyGpng mặWWPzVX79t từRsnVuura đỏRyGp bừnWWPzVX79g chuyểRyGpn sRyGpang tíRsnVuuram xaRyGpnh giậWWPzVX79n dRsnVuuraữ, WWPzVX79cô xWWPzVX79ô VĩnhWWPzVX79 PhonRyGpg rRsnVuuraa tátWWPzVX79 mạRyGpnh vàoRyGp mặtRsnVuura cRsnVuuraậu. RRsnVuuraồi nRyGphìn RyGptrừng trừnRyGpg RyGpcậu vớWWPzVX79i ánhRyGp mRyGpắt đầyWWPzVX79 giậnRsnVuura dựRsnVuura vàWWPzVX79 RsnVuurabi RyGpthương, cuốiWWPzVX79 cWWPzVX79ùng côRsnVuura RyGpđã khRyGpóc, khóRsnVuurac trWWPzVX79ong đaRsnVuurau đớn,RyGp kRyGphóc WWPzVX79vì RyGpbị xRyGpem thường,RyGp kRyGphóc vWWPzVX79ì RyGpbị lRyGpàm kRsnVuuraẻ thaRyGpy tRyGphế, kRyGphóc vìRyGp tRyGpình yêRyGpu cRyGpô vẫnRyGp còWWPzVX79n dànWWPzVX79h WWPzVX79cho RsnVuuracậu, kWWPzVX79hóc vRyGpì RyGpsự đWWPzVX79au khổRyGp chờWWPzVX79 đợiRsnVuura bấyRyGp lRyGpâu naWWPzVX79y. CuRsnVuuraối cùngWWPzVX79 côRsnVuura qRyGpuay lưRsnVuurang mRyGpở cửaRyGp bỏRyGp đi.

Vĩnh PhoWWPzVX79ng RsnVuuramuốn giữRyGp HiểRsnVuurau ĐồnRsnVuurag lạWWPzVX79i, WWPzVX79muốn RsnVuuranói rằnRyGpg tấtRsnVuura cRyGpả đềRyGpu khRyGpông phải,WWPzVX79 khônRsnVuurag RsnVuuraphải làWWPzVX79 sựRsnVuura RsnVuurathật. RsnVuuraCậu khôngRsnVuura xWWPzVX79em cRyGpô lWWPzVX79à ngườWWPzVX79i thRyGpay tWWPzVX79hế. NụRyGp hônRyGp lúcRsnVuura đRyGpó WWPzVX79cũng RyGpkhông phảiWWPzVX79 lRyGpà nụWWPzVX79 RsnVuurahôn đRyGpùa cRyGpợt màRyGp xRsnVuurauất phátRsnVuura từRyGp RsnVuuratình yRyGpêu RyGpcủa cậuWWPzVX79 dànhWWPzVX79 RyGpcho cRsnVuuraô, tWWPzVX79ừ nỗiRyGp xótRyGp xWWPzVX79a củaRsnVuura cậuWWPzVX79 RyGpkhi thRyGpấy cRsnVuuraô RyGpbị thươRsnVuurang, từRsnVuura nỗRyGpi nhRyGpung nhRyGpớ RyGpmong RyGpchờ bấyRyGp lâuWWPzVX79 nay.

Nhưng VĩnhRyGp PhoRyGpng chỉRyGp cWWPzVX79ó thRyGpể cườiRsnVuura đauWWPzVX79 RsnVuurakhổ nhìRsnVuuran HWWPzVX79iểu ĐồRyGpng RsnVuurabỏ đi.

 

Tại mộtWWPzVX79 PlWWPzVX79aza caWWPzVX79o cấp.

Một chàRyGpng WWPzVX79trai cRyGpao ráo,RyGp WWPzVX79gương mặtRyGp rấtRsnVuura RyGpđẹp, RyGpdáng ngườRsnVuurai RyGpchuẩn, WWPzVX79ăn mRyGpặc RyGpmodel kWWPzVX79hoát RyGptay mộtWWPzVX79 côWWPzVX79 RyGpgái cWWPzVX79ũng sànhWWPzVX79 điệuRyGp khônWWPzVX79g kémRyGp, trôngRsnVuura hWWPzVX79ai nRsnVuuragười RsnVuurarất đẹWWPzVX79p đôRyGpi. HRsnVuuraai ngưWWPzVX79ời vừaWWPzVX79 đRyGpi vừaRyGp tròRyGp chuyệnRyGp vuRsnVuurai RsnVuuravẻ vWWPzVX79ô cùng,RyGp WWPzVX79hoàn tWWPzVX79oàn phớtRyGp lờWWPzVX79 sRyGpự hiệnRyGp RsnVuuradiện RsnVuuracủa ngưWWPzVX79ời pRsnVuurahía sau.

Người phíaWWPzVX79 sRsnVuuraau làRsnVuura WWPzVX79một cWWPzVX79ô gáiRsnVuura WWPzVX79ăn mặtRyGp bìnhRsnVuura tWWPzVX79hường, tRyGpách WWPzVX79xách náWWPzVX79ch manRyGpg WWPzVX79rất nhWWPzVX79iều tRyGpúi lớnWWPzVX79 RyGptúi RyGpnhỏ. GươngRyGp mRyGpặt WWPzVX79có haRyGpi cáRyGpi RyGplúm đồngWWPzVX79 RsnVuuratiền đầWWPzVX79y mRsnVuuraồ hRyGpôi, tóRyGpc tWWPzVX79ai rũRyGp RyGprượi. CáRyGpi miệngRyGp mímRyGp RsnVuurachặt lạiRyGp cốWWPzVX79 gắnRsnVuurag RsnVuuracam chịu.RyGp ĐôiWWPzVX79 mRyGpắt RyGpbốc hỏaRyGp RsnVuuranhìn vWWPzVX79ề pRyGphía WWPzVX79hai ngườiRyGp WWPzVX79kia nWWPzVX79hư muốnWWPzVX79 WWPzVX79giết ngườRsnVuurai. SaRsnVuurau RsnVuurađó cáWWPzVX79i miệRyGpng WWPzVX79xinh đẹpWWPzVX79 củaRyGp cRyGpô buôngRsnVuura RyGpra mộRsnVuurat tràngRyGp rủaRsnVuura thầm.

- ĐiRyGp lẹRsnVuura RsnVuuralên –WWPzVX79 QRsnVuurauốc BảRyGpo chRyGpợt quaRyGpy lưngRsnVuura nhìnRsnVuura lạRyGpi RyGpngười phRsnVuuraía RsnVuurasau thRyGpúc giục.

- WWPzVX79Làm sRyGpao điRyGp lRsnVuuraẹ đây.RsnVuura HaRsnVuuray lRsnVuuraà WWPzVX79anh xWWPzVX79ách giùmWWPzVX79 tôRsnVuurai đi,RyGp RsnVuuratôi RsnVuurađi taRyGpy khRyGpông WWPzVX79sẽ nhaRyGpnh hơnWWPzVX79 RyGpanh gấpWWPzVX79 mWWPzVX79ấy lầRsnVuuran –RyGp MiWWPzVX79nh ThùyWWPzVX79 cũRsnVuurang khôngRyGp WWPzVX79vừa RyGpđốp RsnVuurachát lạiWWPzVX79 ngay.

- BâRsnVuuray giờRsnVuura cRyGpô đWWPzVX79ang RsnVuuracằn nRyGphằn cáiRyGp gRsnVuuraì vậy.WWPzVX79 LRsnVuuraà tựRsnVuura RyGpcô tìnWWPzVX79h nguyệnRyGp mà,RsnVuura tôiRsnVuura RsnVuurakhông hềRsnVuura éWWPzVX79p buộcRsnVuura cWWPzVX79ô RsnVuuraà nhRyGpa. NếuRsnVuura WWPzVX79cô thấyWWPzVX79 khônWWPzVX79g vừaRsnVuura lRyGpòng WWPzVX79thì cRyGpó thRsnVuuraể đWWPzVX79i về.

Minh ThùyWWPzVX79 vRsnVuuraừa ngRyGphe thấyRyGp vRsnVuuraậy liềnRyGp RyGpđịnh vWWPzVX79ăng mấyRyGp RyGpcái tWWPzVX79úi trêRsnVuuran WWPzVX79tay mìnRsnVuurah xuốnWWPzVX79g đấtRsnVuura WWPzVX79thì RyGplại RyGpgnhe thấyWWPzVX79 QuRsnVuuraốc BRsnVuuraảo nóRsnVuurai tiếp:

- NgRsnVuuraày mRsnVuuraai tRyGpôi vàWWPzVX79 cRyGpô hẹWWPzVX79n gặWWPzVX79p nRsnVuurahau ởRsnVuura đồn.

Mấy lờiRyGp nRyGpày nhWWPzVX79ư sétWWPzVX79 đánhWWPzVX79 vWWPzVX79ào ngườiRyGp MinWWPzVX79h TWWPzVX79hùy, côRyGp bRsnVuuraị luốnRyGp khRsnVuuraí đangRyGp tuôngRsnVuura RsnVuurara bRyGpỗng dRyGpội ngượcWWPzVX79 vàoRyGp lWWPzVX79àm WWPzVX79cho RyGpho RsnVuurasặc sụa.

- WWPzVX79Mình nhRsnVuuraịn, mìWWPzVX79nh phWWPzVX79ải nhịnWWPzVX79 RyGp– MiRyGpnh tRyGphùy tựRsnVuura nóRsnVuurai thầmRsnVuura vWWPzVX79ới chínhWWPzVX79 bRyGpản RsnVuurathân mình.

Từ kWWPzVX79hi bRyGpị cWWPzVX79ái RyGptên QRyGpuốc RsnVuuraBảo nRyGpày RyGpnắm đượcRsnVuura tRsnVuurahóp, RyGplại cònRsnVuura RyGpbị hắnRsnVuura tRsnVuuraa épWWPzVX79 kýWWPzVX79 tênWWPzVX79 vRyGpào RsnVuuragiấy nợWWPzVX79 WWPzVX79thì ngàyWWPzVX79 nàRsnVuurao MinRyGph ThùyRyGp cũngRyGp pWWPzVX79hải làmRyGp oRsnVuurasin cWWPzVX79ho QuốcWWPzVX79 BảRsnVuurao, mặRyGpc hắRsnVuuran WWPzVX79sai khiRsnVuuraến nRsnVuurahư trWWPzVX79âu ngựa.WWPzVX79 RyGpMà RyGpcái tênRsnVuura khốnRyGp QuRsnVuuraốc BRyGpảo khôWWPzVX79ng bWWPzVX79iết làRsnVuuram saWWPzVX79o WWPzVX79lại lấRsnVuuray đượcRyGp lịchRyGp hoạtRyGp đWWPzVX79ộng củaRsnVuura ĐìnhRyGp ÂnRyGp tWWPzVX79ừ RyGptay qRyGpuản lí,RsnVuura RsnVuurathành RyGpra khWWPzVX79i RsnVuuraĐình ÂRsnVuuran rảRsnVuuranh thRsnVuuraì tRyGprợ lWWPzVX79í WWPzVX79nhỏ béWWPzVX79 RsnVuuranhư RsnVuuracô cRsnVuuraũng đượWWPzVX79c nghỉ,RsnVuura cứWWPzVX79 tưởRsnVuurang RsnVuurasẽ RsnVuuracó mộtRsnVuura RsnVuurangày ngủRsnVuura nWWPzVX79gon giấcRsnVuura, mộRsnVuurat ngRsnVuuraày RyGpthảnh RsnVuurathơi khRyGpông vướWWPzVX79n bWWPzVX79ận tRsnVuurahì lạiRsnVuura RyGpnghe WWPzVX79tiếng điWWPzVX79ệnt hoạWWPzVX79i củRyGpa tWWPzVX79ên nRyGpày vanRyGpg lRyGpên. VậRsnVuuray RyGplà RyGpcô pRsnVuurahải cắnRsnVuura RyGprăng đếnWWPzVX79 nhRyGpà RyGphắn RyGpnghe RsnVuurahắn sRsnVuuraai bảo.

Nhìn gươngRyGp RsnVuuramặt quyếRsnVuurat chWWPzVX79í épRyGp WWPzVX79cô phảWWPzVX79i chếtRsnVuura củaRyGp QRyGpuốc Bảo,RyGp MinWWPzVX79h thùyRyGp liềnRyGp nRsnVuuraở mWWPzVX79ột nWWPzVX79ụ cườiWWPzVX79 tươiRsnVuura tRyGpắn mWWPzVX79à cóRyGp phầRsnVuuran ngốRsnVuurac nghRyGpếch cWWPzVX79ười vớiWWPzVX79 tRsnVuuraên này,WWPzVX79 nóWWPzVX79i giọngRyGp xWWPzVX79ua nịnh.

- RsnVuuraAnh RyGpđi chỉRsnVuura mấtRsnVuura thờiRsnVuura gRsnVuuraian RyGpthôi, chRsnVuurai bằnWWPzVX79g dùngRsnVuura WWPzVX79thời RyGpgian đóRyGp đRsnVuuraể sRyGpai bảRyGpo tRyGpôi làRsnVuura WWPzVX79tốt nhất.

- CôRyGp nghỉWWPzVX79 vRyGpậy àWWPzVX79 –RsnVuura QRsnVuurauốc BảoRsnVuura nhWWPzVX79eo nWWPzVX79heo mắt,RsnVuura nởWWPzVX79 nụWWPzVX79 RyGpcười giaRyGpn nRyGphìn MinWWPzVX79h ThùyRyGp kWWPzVX79hiến côWWPzVX79 chRsnVuuraột dạ.

- TấRyGpt nhiêRsnVuuran RsnVuuralà vậyRsnVuura rồiRsnVuura WWPzVX79– MiRyGpnh TRsnVuurahùy cườiWWPzVX79 tiWWPzVX79ếp WWPzVX79tục RyGpxua RsnVuuranịnh, cRyGpốt mRyGpong QWWPzVX79uốc BảWWPzVX79o bỏRsnVuura WWPzVX79ý địnhWWPzVX79 lêWWPzVX79n đWWPzVX79ồn kia.

- Tốt!RsnVuura VậyRsnVuura thWWPzVX79ì cRsnVuuraứ tiếRsnVuurap tụRsnVuurac RyGplàm OsRsnVuurain cRyGpho tôWWPzVX79i điWWPzVX79 –WWPzVX79 QuRsnVuuraốc BRyGpảo cườiRsnVuura WWPzVX79nói WWPzVX79rồi khoáRsnVuurat WWPzVX79tay ngRyGpười đẹpRyGp qRyGpuay lưnRyGpg bưWWPzVX79ớc đi.

Minh thùyRyGp tRyGpức RyGpmuốn nghẹnRsnVuura họWWPzVX79ng nhRyGpưng chỉRyGp đRyGpành iRyGpm lặnWWPzVX79g RyGpxách đồRyGp điWWPzVX79 sauRsnVuura. MWWPzVX79iệng khônWWPzVX79g WWPzVX79ngừng ***WWPzVX79* rửa.
CuốiRyGp cùnWWPzVX79g WWPzVX79cũng RyGpvề đếnRsnVuura nhàRsnVuura QuRsnVuuraốc Bảo,RsnVuura RsnVuuraMinh thRyGpùy mệtWWPzVX79 đWWPzVX79ến rWWPzVX79ã rRsnVuuraời, WWPzVX79cô khôRyGpng thèWWPzVX79m gRyGpiữ RsnVuuraý tứWWPzVX79 gìRsnVuura hếtWWPzVX79 cả.RyGp CứRyGp tWWPzVX79hế màWWPzVX79 nWWPzVX79ằm RyGplăn RsnVuurara WWPzVX79sofa thRyGpở hWWPzVX79ổn hRsnVuuraển. RyGpNhưng QuốcRyGp RyGpBảo RyGpnào đểRyGp cRsnVuuraho côRyGp yênRsnVuura, cậuWWPzVX79 dùnWWPzVX79g chânRyGp đáWWPzVX79 WWPzVX79đá lênRsnVuura chWWPzVX79ân RsnVuuraMinh ThùWWPzVX79y RyGptiếp tụcWWPzVX79 saRyGpi RsnVuurakhiến cô:

- NRyGpày WWPzVX79mau WWPzVX79đi lRyGpấy nướWWPzVX79c chWWPzVX79o WWPzVX79tôi uWWPzVX79ống đi.

Minh ThRyGpùy tRsnVuuraức đWWPzVX79iên ngườiRsnVuura, côRsnVuura liếRsnVuurac QRyGpuốc BảoRsnVuura mộWWPzVX79t cáiRyGp thầWWPzVX79m nghĩWWPzVX79, nRsnVuuraếu RsnVuuraánh mắtRsnVuura cWWPzVX79ó tRyGphể giếtRsnVuura ngườiWWPzVX79 thìRsnVuura cRsnVuuraô RyGpsẽ WWPzVX79dùng áRsnVuuranh mắWWPzVX79t mìWWPzVX79nh bWWPzVX79ăm RyGptên QuốcWWPzVX79 BWWPzVX79ảo nàyRyGp WWPzVX79ra thànWWPzVX79h ngRyGpàn mảnRsnVuurah. NWWPzVX79ghĩ thìRsnVuura nghĩ,WWPzVX79 cuốiRsnVuura cùnWWPzVX79g MiWWPzVX79nh TWWPzVX79hùy vRsnVuuraẫn phảiRyGp lếtWWPzVX79 tRsnVuurahân nRyGpgồi dậWWPzVX79y điWWPzVX79 lấyRsnVuura nướWWPzVX79c cRsnVuuraho QuốcRsnVuura Bảo.

- TRsnVuuraôi muốnWWPzVX79 uốngRsnVuura nưRyGpớc caRsnVuuram –RsnVuura QuốWWPzVX79c BảoRyGp độtWWPzVX79 nhiêWWPzVX79n RsnVuuralên tRyGpiếng nói.

Trời RyGpơi! RsnVuuraMinh RyGpThùy thậtRsnVuura mRyGpuốn chạyRyGp đWWPzVX79ến bópWWPzVX79 cổWWPzVX79 cáWWPzVX79i tRsnVuuraên QRyGpuốc BảoRyGp nàyRyGp chếWWPzVX79t chRsnVuurao rồi.WWPzVX79 RyGpCô chỉWWPzVX79 địnWWPzVX79h điWWPzVX79 WWPzVX79rót cWWPzVX79ho hWWPzVX79ắn mộRyGpt lRyGpy nướRyGpc lọcWWPzVX79 lạnhRyGp WWPzVX79là xongWWPzVX79, nàoRyGp nRyGpgờ hắnWWPzVX79 WWPzVX79đòi uốRyGpng nướRsnVuurac RyGpcam. VậRsnVuuray RyGplà cRsnVuuraô phảiRyGp tRsnVuurahêm WWPzVX79mấy WWPzVX79công đoRyGpạn, cắWWPzVX79t, vắt,RyGp khuấy…

Nhìn WWPzVX79ly nướcWWPzVX79 cRsnVuuraam mRyGpình vừaRsnVuura làmRsnVuura xongRyGp, MRsnVuurainh ThWWPzVX79ùy RyGpcảm thấyWWPzVX79 RyGpkhông cRsnVuuraam lòngWWPzVX79 chúRsnVuurat nàoRyGp cả.RyGp WWPzVX79Cô nRsnVuuraướn WWPzVX79mày nghĩRyGp rồRyGpi cườiRyGp gRsnVuuraian RsnVuuramột tiRyGpếng. SaRsnVuurau đóWWPzVX79 ….

Cô bưnRsnVuurag RsnVuuraly nướcWWPzVX79 RyGpcam đặtRsnVuura trướcRyGp mặtWWPzVX79 RyGpQuốc RsnVuuraBảo, miệnRyGpg nRyGpở nRsnVuuraụ cưRyGpời WWPzVX79ngọt RsnVuurangào RyGpxu nịnh:

- RsnVuuraTôi lRyGpàm nướcRsnVuura cRsnVuuraam xonRsnVuurag rồRyGpi, anRsnVuurah mRyGpau uốngWWPzVX79 đi.

Quốc BảoWWPzVX79 WWPzVX79đang xRsnVuuraem tivRyGpi thWWPzVX79ì tWWPzVX79hấy nụRsnVuura cườiWWPzVX79 đWWPzVX79ó củaRyGp MiRyGpnh ThWWPzVX79ùy tWWPzVX79hì nhếcRyGph RsnVuuramôi RyGpcười nhưWWPzVX79 RsnVuurakhông cười.WWPzVX79 WWPzVX79Sau RsnVuurađó cWWPzVX79ậu cầmRyGp lWWPzVX79ấy WWPzVX79ly RyGpnước RsnVuuracam, RsnVuurauống mộtRyGp hWWPzVX79ơi, vRsnVuuraì điWWPzVX79 cảWWPzVX79 ngàWWPzVX79y RyGpcảm thấWWPzVX79y mRyGpệt, nWWPzVX79hưng khRyGpi nWWPzVX79ước caWWPzVX79m vừaRyGp chuWWPzVX79i xuRyGpống tớiRyGp họngWWPzVX79 cRsnVuuraậu thRyGpì QuốcWWPzVX79 RyGpBảo lRsnVuuraiền phuRsnVuuran mạnWWPzVX79h rRsnVuuraa, làmRyGp vRyGpăng nướcRsnVuura caRyGpm khWWPzVX79ắp nơi.

Minh ThWWPzVX79ùy WWPzVX79từ lúWWPzVX79c QuốcWWPzVX79 RsnVuuraBảo khôWWPzVX79ng RyGpnghi ngờWWPzVX79 WWPzVX79gì cầRyGpm lRsnVuuray nướRyGpc cRsnVuuraam lWWPzVX79ên uRyGpống tRyGphì RsnVuuramắc cườiRsnVuura lắmRsnVuura nhưnRyGpg RsnVuuranín nhịn.WWPzVX79 RsnVuuraTới kWWPzVX79hi QuốcRyGp BảoRsnVuura pRsnVuurahun RyGpra thìRsnVuura côWWPzVX79 kRsnVuurahông thểWWPzVX79 nàoRyGp nhịnRyGp đượRyGpc nữRsnVuuraa RsnVuuramà cườiWWPzVX79 ầmWWPzVX79 lên.

- RyGpCô WWPzVX79đã RsnVuuracho gìRsnVuura RyGpvào nướcWWPzVX79 caWWPzVX79m vậyRyGp hảRsnVuura –RsnVuura QWWPzVX79uốc BRyGpảo hRsnVuuraét WWPzVX79lên đầyWWPzVX79 tRyGpức giận.

- TôiRsnVuura WWPzVX79cho giRyGpa vWWPzVX79ị cầRsnVuuran thRsnVuuraiết vàRyGpo tWWPzVX79rong nướRyGpc caRyGpm thôiWWPzVX79 màRsnVuura. ĐểRyGp xeWWPzVX79m WWPzVX79nào –WWPzVX79 MìRyGpnh WWPzVX79Thùy nínRyGp nhWWPzVX79ịn RyGpcười nóiRyGp, rồiRyGp WWPzVX79giả vờRyGp RyGpngẫm nghĩRyGp RsnVuura– MuốRyGpi, bộRsnVuurat WWPzVX79ngọt, tiêuRsnVuura, bRyGpột nêmWWPzVX79, KnWWPzVX79or, mRyGpột tíWWPzVX79 nướRsnVuurac rửaRsnVuura chén…RyGp hìRyGpnh nhRsnVuuraư khôWWPzVX79ng cóWWPzVX79 WWPzVX79đường vàWWPzVX79 nưRsnVuuraớc mắRyGpm tWWPzVX79hì phải.

- NướcRyGp rửWWPzVX79a chéWWPzVX79n, WWPzVX79bột ngọt…-RyGp QuốcRyGp bảoWWPzVX79 khôRsnVuurang tWWPzVX79in nổWWPzVX79i RsnVuuravào tRyGpai mìnRyGph, cWWPzVX79ậu tứRsnVuurac gWWPzVX79iận chRsnVuuraỉ WWPzVX79tay vàoWWPzVX79 RyGpMinh tRyGphùy nóWWPzVX79i WWPzVX79– CRsnVuuraô WWPzVX79giỏi lắm,WWPzVX79 cWWPzVX79ô WWPzVX79chờ đó.

Nói rồiWWPzVX79 RsnVuuracậu laRsnVuurao nhaRsnVuuranh RyGpvào nWWPzVX79hà RyGptắm màWWPzVX79 xúRsnVuurac miRyGpệng. CòRyGpn MRyGpinh ThùyWWPzVX79 cũngRsnVuura đWWPzVX79âu cóWWPzVX79 RyGpngu dạiWWPzVX79 WWPzVX79mà ởRsnVuura WWPzVX79lại, cWWPzVX79ô híWWPzVX79 hửRsnVuurang xáchRyGp RsnVuuratúi đRsnVuurai về.

Về RsnVuuranhà cWWPzVX79ô RyGpôm bRyGpụng cRsnVuuraười lăRyGpn lộnRyGp, tWWPzVX79hích cRsnVuurahí RyGpvui vẻRyGp RyGphát RyGphò ầmRsnVuura ỉWWPzVX79 khiếnRsnVuura ĐìnhRsnVuura ÂnRyGp cũRyGpng bRsnVuuraó tWWPzVX79ay. NhưWWPzVX79ng RyGpsau đRsnVuuraó, RsnVuuracô nhRyGpận đưRsnVuuraợc mộtRsnVuura tRsnVuurain RyGpnhắn khiếnWWPzVX79 cRsnVuuraô xaWWPzVX79nh mặWWPzVX79t. WWPzVX79Tối đêmRsnVuura đWWPzVX79ó ngRsnVuuraủ RyGpgặp WWPzVX79toàn RsnVuuraác mộng.
HômRsnVuura RsnVuurasau côRyGp WWPzVX79đến nhRyGpà WWPzVX79Quốc BRsnVuuraảo RyGpvới bộWWPzVX79 mặtRsnVuura yểuWWPzVX79 xìWWPzVX79u hơRyGpi sợRyGp hãi.WWPzVX79 CRyGpô trRsnVuuraưng ngRsnVuurauyên RsnVuuracái mặRyGpt RsnVuuranhư bánRsnVuurah RyGpbao cRyGphiều tRyGprước RyGpmặt QuốcRyGp BRsnVuuraảo lWWPzVX79àm cRsnVuuraậu kRsnVuurahông RyGpnén RsnVuuranổi RsnVuuranụ RsnVuuracười tWWPzVX79hầm. DườngRyGp nhWWPzVX79ư cậuRyGp thấyWWPzVX79 tiRyGpm RsnVuuramình đậpRsnVuura WWPzVX79mạnh trướcRsnVuura vẻRyGp RyGpmặt đángWWPzVX79 thRyGpương đóRsnVuura cRyGpủa côRsnVuura, trônWWPzVX79g thRsnVuuraật sựWWPzVX79 rấtRyGp RyGpđáng yêu.

Đáng RyGplí mRsnVuurauốn phạtRyGp côRsnVuura nhiềuRyGp RsnVuurahơn RsnVuuranhưng rRyGpồi lạiRyGp thRsnVuuraôi, WWPzVX79chỉ bắtRsnVuura côRyGp dọnRsnVuura phRyGpòng cRyGpậu nRsnVuurahư WWPzVX79mọi lầnWWPzVX79. CậuRsnVuura lơRyGp đãngWWPzVX79 nói:
WWPzVX79– MaRsnVuurau WWPzVX79dọn WWPzVX79dẹp sạRyGpch sẽWWPzVX79 cWWPzVX79ho tôi.

Nói xoRyGpng cậuWWPzVX79 vàRsnVuurao phònRyGpg vệWWPzVX79 sinWWPzVX79h, láRyGpt RsnVuurasau cậuRyGp bướcRsnVuura RyGpra ngoàiRsnVuura WWPzVX79với RyGpsự trRsnVuuraần nhưWWPzVX79 nhộRyGpng, WWPzVX79chỉ kRyGphoát trênRyGp RsnVuurangười RyGpmột cRsnVuuraái khWWPzVX79ăn tRsnVuuraắm màRsnVuura thRsnVuuraôi, RsnVuurakhiến MinWWPzVX79h WWPzVX79Thùy cảWWPzVX79 kiWWPzVX79nh. RsnVuuraCô vRsnVuuraội nhWWPzVX79ắm mRsnVuuraắt lạiRsnVuura lWWPzVX79ắp bắpRyGp nói:

- WWPzVX79Anh RyGp…anh …địnhRsnVuura lRyGpàm gì.

- ĐiWWPzVX79 bơiWWPzVX79 –RyGp QRyGpuốc RsnVuuraBảo thRsnVuuraản nhiêRyGpn trảRyGp lời.

Minh ThRsnVuuraùy lRyGpúc nàWWPzVX79y mớiRyGp bRyGpình tĩRyGpnh tRyGprở lạiWWPzVX79, RsnVuuratừ tRsnVuuraừ hRsnVuuraé mắRsnVuurat RyGpra nhìn.RyGp LànRsnVuura dRsnVuuraa RyGptrắng bRsnVuuraóc gầnWWPzVX79 WWPzVX79như rấtRyGp WWPzVX79mịn, côRyGp hồRyGp nRyGphư dRyGpa eWWPzVX79m RsnVuurabé. WWPzVX79Mình TRyGphùy ghiếRyGpn rRyGpăng thầmRsnVuura nRyGpghĩ :”RsnVuura CònRsnVuura trWWPzVX79ắng hơnWWPzVX79 cảRsnVuura RsnVuuramình nữRyGpa”. RyGpMột thâRsnVuuran hìRyGpnh vạRyGpm vỡWWPzVX79 đầyWWPzVX79 cơRsnVuura bắp,WWPzVX79 RsnVuuracô hWWPzVX79í híWWPzVX79 nRyGphìn WWPzVX79xuống WWPzVX79bộ phậRsnVuuran phíaRyGp dưRsnVuuraới RyGprồi thRsnVuuraở rWWPzVX79a mộtWWPzVX79 RsnVuuracái, thRyGpì rRyGpa hRsnVuuraắn WWPzVX79ta cRsnVuuraó RsnVuuramặt quầWWPzVX79n bơi.

Nói gìWWPzVX79 thRyGpì WWPzVX79nói, nWWPzVX79hìn cáiRyGp thâRsnVuuran hìnhRsnVuura hoàWWPzVX79n WWPzVX79mỹ RyGpnày WWPzVX79làm WWPzVX79cô đánRyGph ựRsnVuurac mWWPzVX79ột cái,WWPzVX79 âRsnVuuram thaRsnVuuranh phWWPzVX79át rWWPzVX79a khiếnWWPzVX79 côRyGp cựcRsnVuura kìRyGp xấuRyGp hổRyGp. QRyGpuốc bảoRyGp cưRsnVuuraời nhRsnVuuraạt mộWWPzVX79t cáRyGpi rồiRsnVuura nói:

- CWWPzVX79huẩn bịRyGp đồRsnVuura chWWPzVX79o tRsnVuuraôi. BơRsnVuurai xWWPzVX79ong tRyGpôi sẽRsnVuura thay.

Nói rồRyGpi QuRyGpốc BRyGpảo đRyGpi WWPzVX79thẳng rRyGpa vườn,RyGp nơiWWPzVX79 cRsnVuuraó đặtRsnVuura mộWWPzVX79t WWPzVX79cái hồRsnVuura bRyGpơi WWPzVX79to lớRsnVuuran WWPzVX79và nướRsnVuurac xanWWPzVX79h tRyGprong. CRyGpậu nhảRyGpy ùRsnVuuram WWPzVX79xuống hồ,RyGp tuRsnVuurang RyGptăng bơRsnVuurai tRyGphoải máWWPzVX79i. MWWPzVX79inh ThấyRsnVuura RsnVuurathấy QuốcRyGp BảWWPzVX79o điRsnVuura rRsnVuuraa thRsnVuuraì bắtRyGp chướcRyGp giọWWPzVX79ng đRsnVuuraiệu RyGpcủa WWPzVX79cậu nháRsnVuurai lạiWWPzVX79 mộtRsnVuura câu:

- BRyGpà đâyRsnVuura khônRsnVuurag thíRsnVuurach RsnVuurachuẩn RsnVuurabị, bơiRyGp xRsnVuuraong thRyGpì cứRyGp cởRyGpi truồngRsnVuura đRsnVuurai. (>O<)

Nói tRyGphì nóiRyGp, nhWWPzVX79ưng MinRsnVuurah ThùRsnVuuray vẫnWWPzVX79 RyGpmở tủWWPzVX79 lấRsnVuuray RyGpđồ chRyGpo QuốRyGpc Bảo.WWPzVX79 LầnRsnVuura nàWWPzVX79y côRyGp khôngRsnVuura ngạcWWPzVX79 nhiêRyGpn nhRsnVuuraư tRsnVuurarước đâyWWPzVX79. CWWPzVX79ái tRyGpên nàRsnVuuray mặcRsnVuura WWPzVX79toàn hRyGpàng hiWWPzVX79ệu, WWPzVX79mà WWPzVX79hắn WWPzVX79đâu chỉWWPzVX79 mRsnVuuraột cáiWWPzVX79 tủ.RyGp TủRsnVuura qRyGpuần áRsnVuurao củaWWPzVX79 hắnRsnVuura cóWWPzVX79 thWWPzVX79ể mởRyGp mWWPzVX79ột cửaRsnVuura RyGphàng thờRyGpi RyGptrang cRyGpao cấp.RsnVuura CôRsnVuura WWPzVX79chọn đạRyGpi mộtWWPzVX79 bộ,RsnVuura rồRyGpi đWWPzVX79i tìm….

Cũng làRsnVuura cầmWWPzVX79 đạRyGpi mộtRsnVuura cáiWWPzVX79 quầRyGpn WWPzVX79chíp nàRyGpo đó.RsnVuura MRyGpinh ThRyGpùy quăWWPzVX79ng rRsnVuuraa cáRsnVuurai gWWPzVX79hế ởWWPzVX79 trêRsnVuuran bWWPzVX79ể bWWPzVX79ơi. CôWWPzVX79 nRsnVuurahìn WWPzVX79Quốc BảRyGpo đWWPzVX79ang RsnVuurasay RyGpsưa bRyGpơi lộiWWPzVX79 RsnVuurathì bỉuRsnVuura môi.

- MuốnWWPzVX79 xuốngRsnVuura tắWWPzVX79m cùngRyGp tRsnVuuraôi không?RsnVuura WWPzVX79– QuốcRsnVuura BảoWWPzVX79 nhìnWWPzVX79 côWWPzVX79 cườiWWPzVX79 cợt.

Minh ThùRsnVuuray nhRyGpìn WWPzVX79khinh bỉWWPzVX79 RsnVuuramột cáRsnVuurai rồRsnVuurai RyGpđi WWPzVX79vào trWWPzVX79ong, pRsnVuurahía saWWPzVX79u cRyGpó WWPzVX79tiếng cườiRyGp vRsnVuuraang củRyGpa QuốRsnVuurac Bảo.WWPzVX79 MiWWPzVX79nh ThWWPzVX79ùy rấtRyGp tứcWWPzVX79 giận,RyGp RsnVuuracô phảiRsnVuura tìRsnVuuram cáWWPzVX79ch tRsnVuurahoát kWWPzVX79hỏi tRsnVuuraên khốRyGpn nWWPzVX79ày mớRsnVuurai đWWPzVX79ược. MRsnVuuraà cáWWPzVX79ch tốWWPzVX79t nhRsnVuuraất làRsnVuura tìmRyGp RsnVuurara băRsnVuurang ghRyGpi WWPzVX79hình vàRsnVuura tờRsnVuura giWWPzVX79ấy nợRyGp củaRyGp WWPzVX79cô. MRyGpinh ThWWPzVX79ùy nghĩRyGp vậyRyGp, vộRsnVuurai vàngRsnVuura WWPzVX79chãy RyGpvào WWPzVX79trong RyGpphòng QuốRyGpc BảRyGpo WWPzVX79lục tìm.RyGp NhưngWWPzVX79 tìmRsnVuura mãiRsnVuura vRyGpẫn kRyGphông thấy,RyGp phRsnVuuraần RsnVuurathì phậpWWPzVX79 phRyGpồng RsnVuuralo sợRyGp RsnVuuraQuốc BảoWWPzVX79 đRsnVuurai vàoRsnVuura chRyGpo nênRsnVuura WWPzVX79chỉ lRsnVuuraát WWPzVX79sau RsnVuuracô đãWWPzVX79 mệtRyGp phờ.

- OWWPzVX79a, mệtRyGp chếRyGpt được,RyGp WWPzVX79tìm khắpRsnVuura mọiRyGp RyGpnơi mRyGpà chRsnVuuraẳng RyGpthấy gìWWPzVX79 WWPzVX79cả –WWPzVX79 MRsnVuurainh ThùyRyGp cháRyGpn nảnWWPzVX79 bWWPzVX79ò đếnRsnVuura bêRyGpn cRsnVuurahiếc giườnWWPzVX79g tWWPzVX79rải RsnVuurara trắngWWPzVX79 tRyGpinh nRsnVuuraằm nghỉ.

Cô pháRyGpt hiệWWPzVX79n cRsnVuurahiếc RyGpgiường RyGpthật RsnVuuramềm WWPzVX79mại RsnVuuravà RsnVuuraêm RyGpái, mátRsnVuura rượi.RyGp RsnVuuraMinh RsnVuuraThùy tWWPzVX79hích chíWWPzVX79 RsnVuuralăn RsnVuuralăn mấyWWPzVX79 vRyGpòng trênRsnVuura giường.

- LàRyGpm saRyGpo mớRyGpi lRyGpấy lạWWPzVX79i đưWWPzVX79ợc WWPzVX79mấy thứWWPzVX79 đóWWPzVX79 tRsnVuuraừ RsnVuuracái tênWWPzVX79 hámRsnVuura gRsnVuuraái đâWWPzVX79y –WWPzVX79 MinRsnVuurah ThùyRsnVuura tWWPzVX79han thở.

Cô cRyGphăm cRsnVuurahú RsnVuuranhìn lênRyGp trầnRsnVuura nhàWWPzVX79 RyGpnghĩ ngợi.

- HaRyGpy làRyGp dùnWWPzVX79g WWPzVX79mĩ nWWPzVX79hân kRsnVuuraế quyếWWPzVX79n rũWWPzVX79 hắWWPzVX79n taWWPzVX79, dụRyGp cRsnVuuraho hắnRsnVuura tRsnVuuraa trảRyGp lRsnVuuraại hếtWWPzVX79 RsnVuuracho mìRsnVuuranh rồiRyGp lậRyGpp tWWPzVX79ức WWPzVX79đá hRyGpắn WWPzVX79ta, chRyGpo RsnVuurahắn RyGpta khócWWPzVX79 hRsnVuuraận RsnVuuraluôn .

Minh RyGpThùy suWWPzVX79y ngRsnVuurahĩ, rồiWWPzVX79 cưWWPzVX79ời RyGpphá lêRsnVuuran trướcRyGp WWPzVX79kế WWPzVX79hoạch củaWWPzVX79 mìnWWPzVX79h. CôRsnVuura đắWWPzVX79c RsnVuurachí đếnWWPzVX79 độRsnVuura chRyGpìm vàoWWPzVX79 WWPzVX79giấc ngWWPzVX79ủ RyGplúc nàRyGpo khônRyGpg RyGphay biết.WWPzVX79 ĐếnRsnVuura RyGpkhi nghRsnVuurae tiếngWWPzVX79 RsnVuuranước RsnVuurachảy RsnVuuravang lWWPzVX79ên mớiRsnVuura gWWPzVX79iật mìnRsnVuurah WWPzVX79tỉnh dRyGpậy. RsnVuuraĐầu ócWWPzVX79 mRsnVuuraơ hồRyGp, cRsnVuuraô đWWPzVX79i vàRsnVuurao nhàRyGp tắmRyGp đWWPzVX79ể rửaWWPzVX79 mặt.WWPzVX79 NRsnVuurahưng kWWPzVX79hi cánRyGph RyGpcửa vRyGpừa đóngRyGp lạRsnVuurai tRyGphì ….

- RyGpÁ RyGp….. RyGp– MWWPzVX79inh ThùyRyGp thRyGpét lênWWPzVX79 WWPzVX79rồi nhRyGpắm mWWPzVX79ắt lạiRsnVuura khWWPzVX79i thRyGpấy QuốcRyGp BWWPzVX79ảo đaRsnVuurang RyGpở WWPzVX79trong đóRsnVuura trRsnVuuraên ngưRyGpời khWWPzVX79ông cóRsnVuura mRsnVuuraảnh vRyGpải cRyGphe thân.

Cô RsnVuurakinh RsnVuurahãi mRyGpiệng lRsnVuuraắp RyGpbắp xoaWWPzVX79y ngườiRyGp lWWPzVX79ại nói:

- XRyGpin lỗi!RyGp XiWWPzVX79n RsnVuuralỗi! TôRsnVuurai WWPzVX79không RsnVuuracố ý.

Cô WWPzVX79lần tìmWWPzVX79 nắmWWPzVX79 cửaWWPzVX79 đểRyGp WWPzVX79mở rRyGpa RsnVuuranhưng RsnVuuramở RyGphoài khRyGpông đRsnVuuraược rồRyGpi, côRsnVuura thửRyGp mởRyGp mRyGpắt rWWPzVX79a nhìnRyGp tWWPzVX79hì thấRsnVuuray bàRsnVuuran RyGptay QuốcRsnVuura BWWPzVX79ảo đRsnVuuraã chặnRsnVuura RsnVuuracánh cửWWPzVX79a lại.RsnVuura CảmRyGp tWWPzVX79hấy lànWWPzVX79 RsnVuurahơi RsnVuurathở ấmRyGp RsnVuuraấm tWWPzVX79ừ WWPzVX79sau lưnRsnVuurag mWWPzVX79ình WWPzVX79cùng hơiWWPzVX79 nướcWWPzVX79 mRsnVuuraát lạnWWPzVX79h cùRyGpng tỏWWPzVX79a RsnVuurara. MinWWPzVX79h RyGpthùy lạnhWWPzVX79 toWWPzVX79át cảRsnVuura người.

Cô sWWPzVX79ợ RyGphãi qWWPzVX79uay WWPzVX79người lạiRyGp, mắRyGpt cWWPzVX79ố nRyGpgước RsnVuuranhìn lWWPzVX79ên tWWPzVX79rên caRsnVuurao, RsnVuuralo sợRsnVuura hỏi:

- Anh…anh…aWWPzVX79nh mWWPzVX79uốn lRsnVuuraàm gì?

- CôRyGp nghRyGpĩ xemWWPzVX79, tôRsnVuurai pWWPzVX79hải làRsnVuuram RsnVuurasao khWWPzVX79i bịWWPzVX79 cRsnVuuraô nhRsnVuuraìn thấyWWPzVX79 RsnVuurahết WWPzVX79từ trRsnVuuraên xuốnRsnVuurag dưWWPzVX79ới hWWPzVX79ả –RyGp QuốcRyGp BảoWWPzVX79 gRyGpầm gừWWPzVX79 hỏi.

- RyGpTôi nRyGpói rồRyGpi, tWWPzVX79ôi RsnVuurakhông cốWWPzVX79 ýRsnVuura màWWPzVX79 –WWPzVX79 MiWWPzVX79nh tWWPzVX79hùy lWWPzVX79o RyGpsợ chWWPzVX79ớp chớpRsnVuura mắWWPzVX79t nRyGphìn QuốcRsnVuura Bảo,WWPzVX79 côRyGp chRsnVuuraỉ WWPzVX79thấy RyGpnụ cườRyGpi nửaWWPzVX79 miệngWWPzVX79 củRyGpa QRsnVuurauốc BảoRyGp đangRyGp RsnVuuranhìn côWWPzVX79 cRyGphế giễu.

Nụ cườiWWPzVX79 RyGprất RsnVuurađẹp, rWWPzVX79ất cuốnWWPzVX79 hútRsnVuura RyGpkhiến tRyGpim WWPzVX79cô đậpRsnVuura liRsnVuuraên RsnVuuratục, cWWPzVX79ô cốWWPzVX79 gắWWPzVX79ng WWPzVX79hít tWWPzVX79hở đểWWPzVX79 điềuWWPzVX79 hRsnVuuraòa tâRsnVuuram trạngRsnVuura nRsnVuurahưng cànWWPzVX79g khRsnVuuraiến cRyGpho RyGpkhông kRsnVuurahí xunWWPzVX79g quaWWPzVX79nh mRyGpờ áRyGpm WWPzVX79nhiều hơn.RyGp CWWPzVX79ô RyGplo sợWWPzVX79 nuốRyGpc nướWWPzVX79c RyGpbọt cáRyGpi ựcRyGp nhWWPzVX79ìn QWWPzVX79uốc BảoRyGp. CậRyGpu đãRyGp giRyGpơ RsnVuuracái quầnRsnVuura nhỏWWPzVX79 củRsnVuuraa WWPzVX79mình lRyGpên trưRsnVuuraớc mặtWWPzVX79 cRsnVuuraô, cáiRyGp quầnWWPzVX79 RsnVuuramà lúcRsnVuura nRyGpãy cRyGpô lấyRsnVuura cRsnVuuraho cậu,RsnVuura cườiRsnVuura giaRyGpn xảRsnVuurao nói:

- KhôRyGpng ngờWWPzVX79 RsnVuuracô cũnRyGpg tRsnVuurahích loạiRsnVuura quầnRyGp này.

Minh WWPzVX79Thùy mởRsnVuura RsnVuurato RsnVuuramắt WWPzVX79nhìn RyGpvề cáWWPzVX79i quầWWPzVX79n đaWWPzVX79ng RsnVuuratòn WWPzVX79ten trênRyGp WWPzVX79tay QuWWPzVX79ốc BảoWWPzVX79. CáiRsnVuura quRyGpần nRsnVuuragoài lWWPzVX79ằn RsnVuurathun mWWPzVX79àu đRyGpỏ RyGpra thìRyGp RyGpcòn lRsnVuuraại WWPzVX79như WWPzVX79là RyGpmột RsnVuuratấm WWPzVX79lưới tRsnVuurarong suốt.RsnVuura WWPzVX79Minh ThùRsnVuuray chỉWWPzVX79 muốWWPzVX79n cắnRyGp lưỡiRyGp chếtRyGp chWWPzVX79o rRyGpồi. RsnVuuraCô thầmWWPzVX79 nguWWPzVX79yền rủaRsnVuura WWPzVX79cái WWPzVX79tên nhWWPzVX79à tWWPzVX79hiết kếRyGp nWWPzVX79ào biếnWWPzVX79 RyGpthái đếnRyGp nỗiRyGp thiếtWWPzVX79 kếRyGp rRsnVuuraa WWPzVX79cái quầnRyGp khRyGpinh khủngRsnVuura RsnVuuranhư thếWWPzVX79 .

- CáRsnVuurai đRyGpó lWWPzVX79à RsnVuuratôi WWPzVX79lấy đạRyGpi thôiRsnVuura RsnVuuramà, RyGpnó cũngRsnVuura làRsnVuura cRsnVuuraủa aWWPzVX79nh RsnVuuracòn gRyGpì –WWPzVX79 WWPzVX79Cô ấRyGpp úRsnVuurang giRsnVuuraải thích.

- NhưRyGpng RsnVuuradù gRsnVuuraì côRsnVuura RyGpcũng thấyRyGp WWPzVX79tôi rRyGpồi, vậRsnVuuray WWPzVX79thì đRyGpể RsnVuuracho RsnVuuracông bằnWWPzVX79g, RyGpcô cũnRyGpg nênRyGp WWPzVX79cho tRyGpôi thấyRsnVuura lạRyGpi RyGp– RsnVuuraQuốc BảRsnVuurao tiếpRyGp tụWWPzVX79c giễuRyGp cợt.RyGp VừWWPzVX79a nóiRsnVuura RsnVuuracậu RyGpvừa áWWPzVX79p RyGpsát WWPzVX79Minh TRyGphùy khiếnRsnVuura cRyGpô bấnWWPzVX79 loRyGpạn cảRyGp lên.RsnVuura TroRsnVuurang lWWPzVX79úc sợWWPzVX79 hãRsnVuurai, MinRyGph thRsnVuuraùy RyGpcắn rWWPzVX79ăng vậnRsnVuura sứcRsnVuura RsnVuurađá mộRyGpt phRyGpát vàWWPzVX79o tiểuRsnVuura bảoRsnVuura WWPzVX79bối bRyGpên dưRyGpới củWWPzVX79a QuốcWWPzVX79 BảoRyGp khiếnWWPzVX79 cậuRsnVuura bịRyGp RsnVuurađau điRsnVuuraếng muốRyGpnc hWWPzVX79ết WWPzVX79đi đượcRyGp nRyGpgã vậtRyGp xuốngWWPzVX79 sàn.WWPzVX79 NhưRsnVuurang WWPzVX79ngay lRyGpúc đRsnVuuraó, MRyGpinh TRsnVuurahùy mớRsnVuurai biếtWWPzVX79 tRsnVuurahì RsnVuurara QuWWPzVX79ốc BRyGpảo WWPzVX79có choàRyGpng mộRsnVuurat WWPzVX79cái WWPzVX79khăn tắRsnVuuram RyGpbên dưới.RsnVuura MiRyGpnh thùyWWPzVX79 mớRyGpi bRyGpiết tRsnVuuraừ RyGpnãy giờWWPzVX79 cRyGpô bWWPzVX79ị QuốcWWPzVX79 BảRyGpo RsnVuuratrêu chọc.

Quốc RsnVuuraBảo vừaWWPzVX79 RsnVuuraôm lấyRyGp bộRsnVuura pRyGphận bRsnVuuraị đaRyGpu RyGpcủa mìRyGpnh, RyGpđau đớnRsnVuura RyGpnhìn MiRsnVuuranh ThùRyGpy đRyGpầy WWPzVX79căm phẫn:

- CôRsnVuura dámRsnVuura ….cWWPzVX79ô dám….

- RsnVuuraCho đRsnVuuraáng RyGpđời aWWPzVX79nh, aRyGpi RyGpbảo aRyGpnh dRyGpám trêRyGpu chWWPzVX79ọc tôRsnVuurai. NếuRyGp anRyGph cRsnVuuraòn dRyGpám trêRsnVuurau tWWPzVX79ôi nữaRsnVuura WWPzVX79thì lầnRyGp saRyGpu tôRsnVuurai sẽRyGp RsnVuurara taRsnVuuray mạnhRsnVuura RyGphơn nRyGpữa, khiếRsnVuuran WWPzVX79anh tuWWPzVX79yệt hậRyGpu luôn.

Nói WWPzVX79xong MiWWPzVX79nh ThWWPzVX79ùy mởWWPzVX79 cRsnVuuraửa bỏWWPzVX79 RyGpđi vớiWWPzVX79 nRsnVuuraụ cườRsnVuurai đắRsnVuurac chí.

 ***

Các bWWPzVX79áo đRsnVuuraiện RsnVuuraảnh dạoRsnVuura gầRyGpn đâyWWPzVX79 đãWWPzVX79 chRyGpụp đượRsnVuurac ảWWPzVX79nh củaRsnVuura RsnVuuranữ diễnRsnVuura viênWWPzVX79 WWPzVX79xinh đẹpRsnVuura WWPzVX79Anh RsnVuuraKỳ tRyGpay tronWWPzVX79g tRyGpay RsnVuuravới RsnVuurachàng hoRsnVuuraàng RyGptử VĩnRyGph PRyGphong WWPzVX79của tWWPzVX79ập RsnVuurađoàn NRyGpguyên ThànRsnVuurah PhongRyGp. RsnVuuraVậy lWWPzVX79à mọiWWPzVX79 ngườiRyGp aRyGpi cũRyGpng đoRsnVuuraán được,WWPzVX79 chRyGpàng RsnVuuratrai màRsnVuura AWWPzVX79nh KỳRyGp RsnVuuratheo đuRyGpổi RsnVuuralà aRyGpi. TấWWPzVX79t cảWWPzVX79 RsnVuuramọi nRsnVuuragười đếRsnVuurau WWPzVX79cảm thấyRsnVuura họRyGp RyGpxứng đôi.

– CRyGphị! ChịRyGp mRyGpau đếRyGpn đâyRyGp đRsnVuurai. ERyGpm vàRsnVuura chịRyGp ĐìnhWWPzVX79 ÂRsnVuuran đanRsnVuurag ởRsnVuura WWPzVX79nhà WWPzVX79– TRsnVuuraiếng WWPzVX79Minh TRsnVuurahùy RyGphớt hRyGpải trRsnVuuraong điWWPzVX79ện tWWPzVX79hoại khiWWPzVX79ến HiểuRsnVuura ĐWWPzVX79ồng cảmRyGp thấyWWPzVX79 bWWPzVX79ất an.

Cô vộRsnVuurai vRsnVuuraàng bắtRsnVuura taWWPzVX79xi đếnRyGp đóWWPzVX79 WWPzVX79( HĐWWPzVX79 cWWPzVX79àng RyGplúc cRyGpàng nRsnVuuraghèo tWWPzVX79iền vWWPzVX79ì phRyGpải RyGptrả RsnVuuratiền tRyGpaxi miếtWWPzVX79 RyGp). RyGpVừa RyGpđến RyGpnơi, MiRsnVuuranh RyGpThùy RsnVuurađã rRsnVuuraa mởRyGp cửaRsnVuura chWWPzVX79o WWPzVX79cô rồi.WWPzVX79 NhRsnVuuraìn RsnVuuravẻ mặWWPzVX79t RsnVuurabơ phờWWPzVX79 cRyGpủa WWPzVX79Minh TWWPzVX79hùy, HiểuRsnVuura ĐồnRsnVuurag RsnVuuravội hỏi:

- ĐRyGpã xảyWWPzVX79 rRyGpa chRsnVuurauyện gì.

- ChịRyGp vàoRyGp tRsnVuurarong RsnVuuraxem RyGpsẽ rRsnVuuraõ –RsnVuura MWWPzVX79inh ThùWWPzVX79y buồnWWPzVX79 bãRyGp nói.

Hiểu ĐồnWWPzVX79g vộWWPzVX79i láRsnVuurach quRyGpa ngườiRyGp MiRyGpnh ThùyRyGp đRyGpi RyGpvào tronRyGpg, RsnVuuravừa đếRsnVuuran nơi,WWPzVX79 côRsnVuura RsnVuurađã thRyGpấy ĐìnRyGph ÂnWWPzVX79 đRyGpang saWWPzVX79y sưaRsnVuura RsnVuurabên RyGpmen rượRsnVuurau nằWWPzVX79m RsnVuuravắt vẻoRsnVuura RyGptrên lưRyGpng gRyGphế, miRsnVuuraệng lảWWPzVX79m nhảRsnVuuram. RyGpHiểu ĐồRyGpng WWPzVX79vội cWWPzVX79hạy đếnRsnVuura WWPzVX79lay ngườiRsnVuura ĐìnRyGph RsnVuuraÂn, gWWPzVX79ọi RyGpmại RsnVuuracuối cùnRsnVuurag côWWPzVX79 cũnRsnVuurag mởRyGp mRyGpắt. ĐìnWWPzVX79h RyGpÂn vừRyGpa tRsnVuurahấy HWWPzVX79iểu ĐRyGpồng WWPzVX79liền ôRsnVuuram chầRsnVuuram nói:

- HiRyGpểu Đồng!WWPzVX79 ĐRyGpến đRyGpây RyGpuống rượuRsnVuura cùngWWPzVX79 mìnWWPzVX79h WWPzVX79đi. RsnVuuraMình buồnWWPzVX79 quá.

- ĐãRyGp RsnVuuraxảy RsnVuurara chuyệnRyGp WWPzVX79gì rồRyGpi, mRyGpau nóRyGpi cRyGpho mìnWWPzVX79h RsnVuuranghe RyGpđi –RsnVuura HiểuRsnVuura ĐồngRsnVuura vỗRsnVuura nhWWPzVX79ẹ lưngRyGp ĐìnRyGph ÂRsnVuuran WWPzVX79an ủiRsnVuura. HiểuWWPzVX79 ĐồWWPzVX79ng biếtRyGp ĐìRyGpnh ÂRyGpn khôWWPzVX79ng pRsnVuurahải lWWPzVX79à RsnVuurangười tRsnVuuraùy tiRsnVuuraện uốWWPzVX79ng sWWPzVX79ay đếnRsnVuura WWPzVX79mức nRyGpày. RsnVuuraCàng tRyGprở nêRsnVuuran nổiRyGp tiWWPzVX79ếng thìRsnVuura ĐìnRsnVuurah ÂRyGpn càngWWPzVX79 cRsnVuurahú RyGpý gRyGpiữ gìnRyGp hìWWPzVX79nh RsnVuuratượng củaWWPzVX79 mWWPzVX79ình. KhôngRyGp baRsnVuurao giờWWPzVX79 côRsnVuura ấyRsnVuura RsnVuuralại WWPzVX79bê tRsnVuuraha bảRyGpn thân.

Nhưng ĐRyGpình chỉWWPzVX79 lắcWWPzVX79 đRyGpầu khócWWPzVX79 WWPzVX79nức nRyGpở màWWPzVX79 khôRsnVuurang nóRsnVuurai RsnVuuragì WWPzVX79hết. HiểuWWPzVX79 ĐồWWPzVX79ng cũngRyGp WWPzVX79không vộiRyGp tRsnVuuraruy RsnVuurahỏi, chRyGpỉ nhẹRsnVuura lờiWWPzVX79 RyGpan ủiWWPzVX79 WWPzVX79cho đếnWWPzVX79 kRyGphi ĐìWWPzVX79nh RyGpÂn chRyGpìm vàRsnVuurao RsnVuuragiấc ngủ.

Khi ĐìnRsnVuurah ÂnRsnVuura RsnVuurangủ rồiRyGp, HiểuRsnVuura ĐWWPzVX79ồng mRyGpới qRsnVuurauay nhìnWWPzVX79 MiWWPzVX79nh ThùRyGpy hỏi:

- ĐãRyGp xảyWWPzVX79 rRsnVuuraa chuyRyGpện gìWWPzVX79 rồi.

- CRyGphị ấyRsnVuura RsnVuurabị cRyGpắt hợpRsnVuura đWWPzVX79ồng qRyGpuảng cáWWPzVX79o mớiWWPzVX79 rồRsnVuurai –RyGp MRyGpinh RyGpThùy RsnVuurachán nảnRyGp thảWWPzVX79 ngườRsnVuurai xuốnRsnVuurag sofRyGpa trảRyGp lời.

- TạRyGpi saRyGpo –RsnVuura HiểuWWPzVX79 ĐồnWWPzVX79g ngạcRsnVuura nRyGphiên hỏi.

- WWPzVX79Vì điRsnVuura trễ,RyGp lRsnVuuraàm ảnhRyGp hRsnVuuraưởng đếnWWPzVX79 buổWWPzVX79i quaRyGpy, làmRyGp cônRsnVuurag RsnVuuraty lỗRyGp khônRsnVuurag ít.

- BWWPzVX79ình thườRsnVuurang ĐRsnVuuraình ÂnWWPzVX79 lWWPzVX79uôn đếnWWPzVX79 sớmRyGp hơnRsnVuura mà,RsnVuura tạRsnVuurai sRsnVuuraao lạWWPzVX79i RsnVuurađến trễRyGp nRsnVuurahư thRsnVuuraế –WWPzVX79 HiểuRsnVuura ĐồnRyGpg thắcRyGp mắcRsnVuura hỏi.

- RyGpTại WWPzVX79em lWWPzVX79àm chRyGpị ấyRyGp trWWPzVX79ễ giờ,RyGp eRsnVuuram giữWWPzVX79 WWPzVX79thẻ củaRsnVuura cRyGphị RyGpấy –RyGp MiRsnVuuranh TRyGphùy mRyGpếu máoRsnVuura nói.

- BỏRsnVuura điRyGp, cWWPzVX79hỉ WWPzVX79là mấtRyGp mộtRsnVuura RyGphợp đồngRyGp qRyGpuảng cáRsnVuurao thôWWPzVX79i WWPzVX79mà –RsnVuura RyGpHiểu ĐWWPzVX79ồng trWWPzVX79ấn an.

- VấWWPzVX79n đềRyGp RyGplà WWPzVX79chuyện bồiRyGp thườnWWPzVX79g –WWPzVX79 MinWWPzVX79h RsnVuuraThùy áRyGpi ngạRsnVuurai nói.

- WWPzVX79Bồi tWWPzVX79hường! HọRsnVuura kWWPzVX79hông chịRyGpu bRsnVuuraồi thườRsnVuurang RsnVuuraà ?RsnVuura- HiWWPzVX79ểu ĐồWWPzVX79ng ngWWPzVX79hiêng RsnVuurađầu nhìRsnVuuran WWPzVX79Minh Thùy.

- NWWPzVX79gười bWWPzVX79ồi thườWWPzVX79ng phảiRyGp WWPzVX79là chRsnVuuraúng taWWPzVX79, RsnVuurabởi vRsnVuuraì troRyGpng hợpWWPzVX79 WWPzVX79đồng gWWPzVX79hi rWWPzVX79õ khônRyGpg đượcRyGp RyGpđến RsnVuuratrễ. RyGpVì cWWPzVX79hị ĐRyGpình ÂnWWPzVX79 đếnRyGp tRsnVuurarễ nWWPzVX79ên pWWPzVX79hải bWWPzVX79ồi tRyGphường –RyGp WWPzVX79Mình ThRsnVuuraùy RsnVuuragiải thích.

- CáWWPzVX79i RsnVuuragì, RsnVuurarõ ràngWWPzVX79 RyGplà cWWPzVX79hỉ cRyGpó mộWWPzVX79t lầnRyGp WWPzVX79đi RsnVuuratrễ thôiRsnVuura RyGpmà. CóRyGp aRyGpi mWWPzVX79à chưaRsnVuura từnWWPzVX79g RsnVuurađi tRsnVuurarễ RsnVuurachứ –RyGp HiRyGpểu ĐồngWWPzVX79 bấtWWPzVX79 bRyGpình nói.
WWPzVX79– ĐRyGpây cRyGphỉ lRyGpà cáiRyGp RyGpcớ mRyGpà thôiRsnVuura, WWPzVX79thực chấtRsnVuura làWWPzVX79 WWPzVX79họ mWWPzVX79uốn tRyGphay nRyGpgười nêRsnVuuran RyGpmới dRsnVuuraùng cớRyGp đRsnVuuraó đểRsnVuura bWWPzVX79ắt WWPzVX79bẽ chúWWPzVX79ng RsnVuurata –WWPzVX79 MiRyGpnh TRyGphùy cũnRyGpg bấtRyGp bìnRsnVuurah kể.

- HọRyGp mRyGpuốn tRyGphay aRsnVuurai RsnVuura? RyGp– HiWWPzVX79ểu ĐồngRyGp tWWPzVX79ức gRyGpiận hỏi.

- RyGpNữ miRsnVuuranh tinRsnVuurah RyGpAnh KRyGpỳ .

Khi RyGpMinh ThùWWPzVX79y nóiRyGp RsnVuurara cáRyGpi tênRsnVuura đóWWPzVX79, HiểuRsnVuura ĐWWPzVX79ồng cảRsnVuuram thấyRyGp rRsnVuuraất hWWPzVX79ụt hẫng.RsnVuura NhưngWWPzVX79 điRyGpều WWPzVX79làm RyGpcô thấyRsnVuura đRsnVuuraau nWWPzVX79hất RyGpkhi nRyGpghe RsnVuuraMình ThùyRsnVuura nóiRyGp tWWPzVX79hêm mRsnVuuraột tràWWPzVX79ng dài:

- RsnVuuraNgười đRsnVuuraề ngRsnVuurahị hủRyGpy hRsnVuuraợp đRsnVuuraồng chínhRsnVuura lWWPzVX79à RyGpanh VĩnhWWPzVX79 PhRsnVuuraong. ChịRsnVuura ĐìWWPzVX79nh ÂnRsnVuura vốWWPzVX79n khônRsnVuurag chWWPzVX79o WWPzVX79em nRsnVuuraói RyGpra, nhưngWWPzVX79 RyGpmà cơRyGpn giậnRyGp nàRyGpy eWWPzVX79m nuRsnVuuraốt khôRyGpng trôWWPzVX79i. CWWPzVX79ho dWWPzVX79ù anRsnVuurah RyGpta muốRyGpn RsnVuurabạn gWWPzVX79ái mìnhRsnVuura làmRsnVuura ngưRyGpời WWPzVX79mẫu đạiRyGp dWWPzVX79iện tRyGphì cũngRyGp RsnVuurakhông RsnVuuracần thRyGpủ RyGpđoạn nRsnVuurahư thRsnVuuraế vRyGpới chịWWPzVX79 ĐìnRsnVuurah ÂnRyGp. NgườRsnVuurai WWPzVX79báo giRsnVuuraờ chRyGpụp hRsnVuuraình chWWPzVX79o eRyGpm làRsnVuura chịRyGp HWWPzVX79ương, eRyGpm khôRyGpng nghWWPzVX79ĩ WWPzVX79chị ấyRsnVuura nRsnVuuraói dRsnVuuraối nêRyGpn khônWWPzVX79g kiểmWWPzVX79 tRsnVuurara lWWPzVX79ại. BâWWPzVX79y giWWPzVX79ờ nRyGpghĩ lRyGpại, trưRyGpớc đóWWPzVX79 RyGpem cWWPzVX79ó thRyGpấy chRyGpị WWPzVX79ấy thRyGpầm WWPzVX79thì tRsnVuurao nhỏWWPzVX79 vớiWWPzVX79 quảWWPzVX79n lRyGpí củaRyGp AnRsnVuurah Kỳ.
RsnVuuraCho nêRyGpn chắWWPzVX79c chắnWWPzVX79 bọnWWPzVX79 họRyGp cWWPzVX79ố tìnhRsnVuura gRyGpài bẫy.RyGp BâyRsnVuura gRsnVuuraiờ cònRyGp bRyGpắt cWWPzVX79hị ĐRyGpình ÂnRyGp bồiWWPzVX79 thườngRsnVuura tRyGpiền hợpWWPzVX79 đồngWWPzVX79 gRsnVuuraấp 1RsnVuura0 lRsnVuuraần. ChWWPzVX79ị RyGpxem cóWWPzVX79 qWWPzVX79uá đángRyGp WWPzVX79hay không.

- LàRyGp VRsnVuuraĩnh PWWPzVX79hong đềRsnVuura RyGpnghị saRyGpo? –RyGp HiRsnVuuraểu ĐồRsnVuurang vẻRyGp khôngWWPzVX79 tRyGpin hRyGpỏi lại.

- ChínWWPzVX79h lRyGpà aWWPzVX79nh tRyGpa –WWPzVX79 RsnVuuraMinh ThùWWPzVX79y gWWPzVX79ật đầuWWPzVX79 WWPzVX79xác nhận.

Hiểu ĐồnWWPzVX79g lặngRsnVuura RyGplẽ nhắRsnVuuram mắRyGpt WWPzVX79hít RyGpvào RyGpthật sâuRyGp kiềRsnVuuram RsnVuurachế RyGpnỗi buồn:”RsnVuura VĩnhRsnVuura PhRyGpong ngườiRyGp RsnVuuraanh hRsnVuuraận RyGplà emRyGp, háWWPzVX79 cớWWPzVX79 gìWWPzVX79 lạiRyGp RsnVuuralôi ĐìWWPzVX79nh RsnVuuraÂn vào”.RyGp CôRyGp mRsnVuuraở mắtWWPzVX79 rWWPzVX79a, nhìRyGpn MWWPzVX79inh ThùyWWPzVX79 nói:

- ERyGpm cRyGphăm sócWWPzVX79 chRyGpo ĐìnhRyGp WWPzVX79Ân RsnVuuragiùm chị.RyGp CRyGphị điRsnVuura RsnVuurahỏi rõRsnVuura mọRsnVuurai chuRyGpyện xWWPzVX79em sao.

Hiểu ĐồngWWPzVX79 WWPzVX79liền RyGpđứng dRyGpậy khôWWPzVX79ng kịpRyGp đRyGpể WWPzVX79Minh ThùRsnVuuray nóiRsnVuura RyGpthêm gì,RyGp nhưRsnVuurang vWWPzVX79ừa RyGpđi WWPzVX79ra kWWPzVX79hỏi cWWPzVX79ửa RyGpcô RsnVuurađã gặpRyGp ThWWPzVX79iên MiRsnVuuranh RsnVuurađi vào.WWPzVX79 VẻRyGp RyGpmặt ThiêRsnVuuran WWPzVX79Minh vRsnVuuraô cùngRyGp lWWPzVX79o lRyGpắng, đWWPzVX79i thậRsnVuurat nhanRsnVuurah vWWPzVX79ào tronWWPzVX79g. CậuWWPzVX79 vừRsnVuuraa RsnVuuravào nhWWPzVX79ìn thWWPzVX79ấy HiểuRyGp ĐWWPzVX79ồng WWPzVX79thì RsnVuurarất ngWWPzVX79ạc nhiRyGpên, sWWPzVX79au RsnVuurađó kêRsnVuurau lêRsnVuuran mộtRsnVuura tiếng:

- HiWWPzVX79ểu Đồng!

- ChàoRsnVuura anhRsnVuura, ThiêWWPzVX79n MinRsnVuurah! ĐãRyGp lâWWPzVX79u RyGpkhông gặRsnVuurap WWPzVX79– RsnVuuraHiểu ĐRsnVuuraồng RyGpnhìn RyGpThiên RyGpMinh RsnVuuranhẹ WWPzVX79nhàng RyGpgật đầuRyGp chào.

- WWPzVX79Lâu WWPzVX79nay RyGpem WWPzVX79ở đâu?RyGp ARyGpnh chRyGpo ngưWWPzVX79ời RsnVuuratìm eWWPzVX79m rWWPzVX79ất lâu.RsnVuura CảWWPzVX79 TrúWWPzVX79c DiễmRsnVuura nữa,WWPzVX79 cWWPzVX79ô ấRyGpy bâyRsnVuura giờRyGp RsnVuurasao rồiWWPzVX79? –WWPzVX79 TRsnVuurahiên MiWWPzVX79nh quaRyGpn tRyGpâm hỏWWPzVX79i dồnWWPzVX79 dập.

- RyGpEm vWWPzVX79à chịWWPzVX79 TWWPzVX79rúc DiễmWWPzVX79 dọnRyGp vềWWPzVX79 ngoRsnVuuraại tRyGphành sốRsnVuurang vRyGpà buôWWPzVX79n bán.WWPzVX79 NhưngRsnVuura sRyGpau đó,RyGp mẹWWPzVX79 chịRsnVuura ấWWPzVX79y bịRsnVuura bRsnVuuraệnh cWWPzVX79ho nRyGpên chRyGpị ấyRyGp WWPzVX79trở vềRyGp chRsnVuuraăm RsnVuurasóc RsnVuuracho RyGpmẹ cRyGphị ấy.WWPzVX79 RsnVuuraEm cRyGpũng bậnRsnVuura rWWPzVX79ộn nêRyGpn dWWPzVX79ọn nWWPzVX79hà RsnVuurađến gRyGpần nhRyGpà ĐìRsnVuuranh RsnVuuraÂn sRsnVuuraống, RsnVuuranhớ bWWPzVX79ác HàRsnVuura vWWPzVX79à bWWPzVX79ác TruRsnVuurang chăRsnVuuram sRyGpóc béRyGp ĐườngRyGp dRsnVuuraùm eWWPzVX79m. RyGpVì eRsnVuuram kRyGphông RsnVuuramuốn gặRsnVuurap lạWWPzVX79i mọiRyGp ngưWWPzVX79ời WWPzVX79cho nênRyGp mớiRsnVuura bảoRsnVuura ĐRyGpình RyGpÂn RyGpgiấu dùWWPzVX79m em.

- ĐìnRsnVuurah ÂnRyGp RyGpsao rRyGpồi RyGp? WWPzVX79– ThiêRsnVuuran MRyGpinh lRsnVuurao lắngRyGp hỏi.

- CôRsnVuura ấRyGpy uRsnVuuraống sWWPzVX79ay nWWPzVX79ên ngWWPzVX79ủ rồi.

- AnWWPzVX79h vàoWWPzVX79 WWPzVX79thăm côRsnVuura RyGpấy mộRyGpt lát.

Nói xoRyGpng ThiRsnVuuraên MRsnVuurainh vWWPzVX79ội điRsnVuura WWPzVX79vào, ĐRsnVuuraình ÂRsnVuuran cũngRyGp lờRsnVuura RsnVuuramờ tỉnRsnVuurah dậy.RsnVuura ThấyRyGp ThWWPzVX79iên MinWWPzVX79h, ĐWWPzVX79ình ÂnRsnVuura ômWWPzVX79 chầmRsnVuura lấyRyGp cậuRyGp kWWPzVX79hóc nứWWPzVX79c nởWWPzVX79 tronWWPzVX79g lònRsnVuurag cậuRsnVuura. WWPzVX79Thiên MiRsnVuuranh dịWWPzVX79u dànRyGpg RsnVuuraan ủWWPzVX79i cWWPzVX79ô, giaWWPzVX79ng rộngWWPzVX79 WWPzVX79bờ vRsnVuuraai ôWWPzVX79m lấyRsnVuura cRsnVuuraô, WWPzVX79như mWWPzVX79uốn RyGpche chởRyGp chRsnVuurao cRsnVuuraô khỏiWWPzVX79 nhữWWPzVX79ng WWPzVX79nguy WWPzVX79hiểm xWWPzVX79ung qRyGpuanh. HiểuRyGp ĐRsnVuuraồng nRsnVuurahìn tRsnVuuraấhy cảnRsnVuurah tượRyGpng WWPzVX79ấy, côWWPzVX79 khRsnVuuraẽ cườWWPzVX79i. CRyGpô mRsnVuuraừng RsnVuuravì ĐìnhRsnVuura ÂRyGpn đWWPzVX79ã tìRsnVuuram đượcWWPzVX79 WWPzVX79nơi nưRyGpơng tựRyGpa vữngRsnVuura chắc.

Hiểu ĐồngRsnVuura điRsnVuura thẳngWWPzVX79 đếnRsnVuura RyGpnhà WWPzVX79tìm VRyGpĩnh PhoRyGpng nhưWWPzVX79ng WWPzVX79bảo vệRyGp khRyGpông RyGpcho cRsnVuuraô vào.

- TạWWPzVX79i RsnVuurasao, trướcRyGp RsnVuurađây RyGptôi WWPzVX79ra vàWWPzVX79o rRyGpa vàWWPzVX79o nơiWWPzVX79 nRyGpày mRyGpà –RyGp HiểuRyGp ĐồngWWPzVX79 nWWPzVX79hìn ngưRsnVuuraời bảoWWPzVX79 vRsnVuuraệ chấtRsnVuura vấn.

- LRyGpà cậuRyGp VĩnhRsnVuura PhonRsnVuurag bảoRyGp tụiWWPzVX79 tôRsnVuurai khôngRsnVuura đượRsnVuurac WWPzVX79cho côRsnVuura vWWPzVX79ào RyGp– NgưRsnVuuraời bảoWWPzVX79 RyGpvệ RyGpkhổ sởRyGp pRyGphân trần.

- VậRyGpy cRsnVuuraó WWPzVX79thể chRyGpo tRsnVuuraôi biếtRsnVuura, aRsnVuuranh RyGpấy đãWWPzVX79 vềWWPzVX79 nhRsnVuuraà chưa?

- CậRsnVuurau ấRsnVuuray chRsnVuuraưa về.

- CáRyGpm ơn.

Hiểu ĐồWWPzVX79ng nóiRyGp xoRyGpng RsnVuurathì liềnRsnVuura điRsnVuura RsnVuurara bênWWPzVX79 ngoRyGpài đứnRsnVuurag chờ.WWPzVX79 TronRsnVuurag khRsnVuurai côWWPzVX79 chờ,RsnVuura WWPzVX79cô đãRyGp WWPzVX79gọi điệnWWPzVX79 chRsnVuurao VĩRyGpnh PhongRsnVuura, nRyGphưng VĩnhRyGp PhoWWPzVX79ng kRsnVuurahông bWWPzVX79ốc máy.RyGp SRyGpau đRsnVuuraó, cWWPzVX79ậu tắRyGpt RsnVuuramáy RyGpluôn. HiểRyGpu ĐồRyGpng cRsnVuuraứ thRyGpế đRsnVuuraứng chRyGpờ chRyGpo tWWPzVX79ới WWPzVX79khi RsnVuuratrời WWPzVX79tối mịt,RsnVuura bầRsnVuurau tRyGprời bắtRsnVuura đầuRsnVuura RyGpkéo mRsnVuuraây, RyGpsau đRsnVuuraó tRyGprút hWWPzVX79át mưRyGpa RyGprơi WWPzVX79xuống. WWPzVX79Cô vWWPzVX79ẫn đứnRyGpg chờRyGp ởRsnVuura WWPzVX79đó, chỉWWPzVX79 WWPzVX79sợ xWWPzVX79e WWPzVX79Vĩnh PhonRsnVuurag điWWPzVX79 vàRyGpo RyGpmà cWWPzVX79ô khôngRyGp WWPzVX79hay biết.RyGp NRsnVuuragười bảRyGpo RyGpvệ thấyRyGp côRyGp RyGpbị ưRsnVuuraớt mưaWWPzVX79 đangRyGp RsnVuurarun lêRsnVuuran RyGpcầm cậWWPzVX79p thRsnVuuraì vRsnVuuraội vRsnVuuraàng gRyGpọi đRsnVuuraiện cWWPzVX79ho VRsnVuuraĩnh PhongRsnVuura. SWWPzVX79au đóWWPzVX79 ôRyGpng RyGpta cRsnVuurahạy RsnVuurara bảRsnVuurao HiểWWPzVX79u RyGpĐồng vàoRsnVuura tWWPzVX79rong mRsnVuuraà chWWPzVX79ờ đợi.

Cả ngưRyGpời HiểuRsnVuura ĐồWWPzVX79ng ruWWPzVX79n lêWWPzVX79n, RsnVuuramôi côRsnVuura RyGpva vàoRsnVuura RsnVuuranhau ruRsnVuuran rRyGpẩy. CôRsnVuura điWWPzVX79 lênWWPzVX79 cRsnVuuraăn WWPzVX79hộ củaRsnVuura VRsnVuuraĩnh PhonRsnVuurag, dùnRyGpg RsnVuurachìa WWPzVX79khóa mRyGpở cửaRsnVuura nRyGphưng khôngRsnVuura đượcRyGp. VĩnhRsnVuura PhonRyGpg triệtWWPzVX79 đRyGpể khWWPzVX79ông mRsnVuurauốn gặpWWPzVX79 RsnVuuracô, cậuRsnVuura thaRyGpy khóWWPzVX79a cửa,RsnVuura nóWWPzVX79i bRsnVuuraảo vệRyGp kRsnVuurahông WWPzVX79cho cWWPzVX79ô lêRsnVuuran nhà,RyGp khóWWPzVX79a máRsnVuuray đRyGpiện thoại.RyGp RyGpHiểu ĐồngRyGp RsnVuuracảm tRyGphấy đaRsnVuurau đớWWPzVX79n vRyGpô cùngRyGp. WWPzVX79Cô tìRsnVuura ngườiRyGp vàRsnVuurao váchWWPzVX79 tườngWWPzVX79 chờRyGp WWPzVX79đợi VĩnRyGph PhoRyGpng vềWWPzVX79. GiWWPzVX79ó khuRyGpya lạWWPzVX79nh lẽoWWPzVX79 RyGpcứ thRyGpổi vWWPzVX79ào ngườiRyGp, căRsnVuuran RsnVuurahộ củaRyGp VRyGpĩnh PhonWWPzVX79g lạiRyGp ởWWPzVX79 trêWWPzVX79n caRsnVuurao, WWPzVX79càng ngRyGphe tiRsnVuuraếng giRyGpó dữRyGp dội,WWPzVX79 cứRsnVuura quậtRyGp RsnVuuravào ngườiRsnVuura HRyGpiểu ĐồWWPzVX79ng từngWWPzVX79 cRsnVuuraơn khRyGpiến côRsnVuura rùngRsnVuura mìWWPzVX79nh, nRyGphất làRyGp khRyGpi côRyGp đRsnVuuraang mặcRsnVuura RyGpmột bộRsnVuura đồWWPzVX79 ướtRsnVuura. SRyGpự chờRsnVuura đợiRyGp RyGpkhiến cRsnVuuraô RsnVuuracàng lúRyGpc cRsnVuuraàng mệtWWPzVX79 mWWPzVX79ỏi, quầnWWPzVX79 áWWPzVX79o cũngRsnVuura bắRyGpt đầuRyGp RyGpkhô lạiWWPzVX79 trưRsnVuuraớc nhữngRsnVuura RsnVuuracơn gió.

Hơn WWPzVX79mười RsnVuuragiờ RsnVuurakhuya WWPzVX79Vĩnh PhoRsnVuurang mRsnVuuraới vềRyGp. CậuRsnVuura WWPzVX79tay RyGptrong taRsnVuuray vớRsnVuurai ARyGpnh RsnVuuraKỳ rấWWPzVX79t thânRsnVuura mậRyGpt, RyGpAnh KWWPzVX79ỳ ngRyGpã hẳnRyGp vàWWPzVX79o lònWWPzVX79g cậu.RyGp ĐRyGpi đếnRsnVuura trRyGpước RyGpcửa nhà,WWPzVX79 RsnVuurahọ nhWWPzVX79ìn thấyRyGp mộtWWPzVX79 boWWPzVX79ng đWWPzVX79en WWPzVX79đang RyGpđổ RyGpập dRyGpưới đất,RsnVuura đầuWWPzVX79 gụcWWPzVX79 dWWPzVX79ưới gối.WWPzVX79 WWPzVX79Vĩnh PhRsnVuuraong RsnVuurakhẽ lướWWPzVX79t nhRyGpìn ngRyGpười đRsnVuuraó mộtRsnVuura cWWPzVX79ái rRsnVuuraồi RyGpbình RyGpthản WWPzVX79bước WWPzVX79qua. WWPzVX79Cho đếWWPzVX79n RyGpkhi tiếngWWPzVX79 WWPzVX79mở cRyGpửa RyGplách cáRsnVuurach RsnVuuravang lên,RsnVuura HiWWPzVX79ểu D(ồngRsnVuura RyGpmới bắWWPzVX79t RsnVuurađầu ngWWPzVX79ồi dậyRyGp, RyGpcô nhWWPzVX79ìn RyGpVĩnh RsnVuuraPhong đaRsnVuurang RyGpmở cửaRsnVuura chRsnVuurauẩn bịRyGp bướcRyGp vRyGpào nói:

- TôRyGpi cóRyGp chuWWPzVX79yện muốnWWPzVX79 WWPzVX79nói vớiRsnVuura anh.

- WWPzVX79Chúng WWPzVX79ta vàRyGpo nhRyGpà thôWWPzVX79i RyGpem –RyGp VĩnRyGph PhoWWPzVX79ng lRsnVuuraàm nhưRsnVuura WWPzVX79không ngRyGphe tRyGphấy HiểuWWPzVX79 ĐồRyGpng RsnVuuranói, cậuRyGp nRsnVuurahìn AWWPzVX79nh KỳRyGp cườiRyGp giục.

Anh KỳRyGp nhRsnVuuraìn HiểuRyGp ĐồngRsnVuura mRyGpột cáiWWPzVX79 rồWWPzVX79i dịuWWPzVX79 dWWPzVX79àng nói:

- RsnVuuraVĩnh PhonWWPzVX79g, WWPzVX79cô ấyRyGp RsnVuurabảo muốWWPzVX79n WWPzVX79nói chuyệnRyGp vớRsnVuurai anWWPzVX79h, WWPzVX79anh WWPzVX79phải RsnVuuratỏ RyGpra lịchRsnVuura RyGpsự mộtRyGp chútWWPzVX79 chứ.RsnVuura WWPzVX79Dù saRsnVuurao WWPzVX79cô ấyWWPzVX79 cũnRsnVuurag làRsnVuura ngườiWWPzVX79 giRyGpúp RsnVuuraviệc cWWPzVX79ủa aWWPzVX79nh mà.

Chẳng biếtRsnVuura AnRyGph KRyGpỳ RsnVuuracó WWPzVX79cố RyGpý haRyGpy khôngRsnVuura màRyGp RsnVuuraba RyGptừ ngườiRsnVuura giúRyGpp vWWPzVX79iệc RyGpnhư RyGpđược kWWPzVX79éo dàRyGpi raRyGp. RyGpToàn thânRsnVuura HiểuRsnVuura ĐồRyGpng WWPzVX79run lêRsnVuuran, côRsnVuura cRsnVuuraảm tRyGphấy đRsnVuuraầu ócRsnVuura qWWPzVX79uay cuRyGpồng, RyGpbong VĩRyGpnh PhoRsnVuurang vàRsnVuura RyGpAnh RsnVuuraKỳ trưRsnVuuraớc mặtRyGp côRsnVuura gầWWPzVX79n RyGpnhư RsnVuuranhòe đWWPzVX79i. MặtRsnVuura WWPzVX79cô nRsnVuuraóng RyGpbừng bRyGpừng, hWWPzVX79ai bRyGpàn taRsnVuuray lWWPzVX79ạnh buốt,WWPzVX79 RyGpmôi cRyGpô RyGptím táWWPzVX79i, RyGpcả nWWPzVX79gười gầRsnVuuran RyGpnhư muốnWWPzVX79 đổWWPzVX79 xuống.WWPzVX79 WWPzVX79Cô cốRyGp gắngWWPzVX79 RyGpcầm RsnVuuracự, ánRyGph RsnVuuramắt nhRsnVuuraìn VĩnRyGph PhWWPzVX79ong đầyRyGp mRyGpong đợi.

Vĩnh PhoWWPzVX79ng kWWPzVX79hông nWWPzVX79hìn HRsnVuuraiểu ĐồnWWPzVX79g RsnVuuramà RsnVuuraánh WWPzVX79mắt cậuRyGp RyGptập trRsnVuuraung trWWPzVX79ên ngWWPzVX79ười WWPzVX79Anh Kỳ.RyGp RsnVuuraAnh RsnVuuraKỳ cườiRsnVuura nói:

- HWWPzVX79ai ngườiWWPzVX79 WWPzVX79cứ tWWPzVX79ự nhiRsnVuuraên nRsnVuuraói chuRsnVuurayện đRyGpi. RyGpEm RsnVuuravề đây.

- RsnVuuraChẳng phảRyGpi RyGpem đãWWPzVX79 WWPzVX79hứa tốRyGpi RsnVuuranay ởWWPzVX79 lạiWWPzVX79 vớWWPzVX79i anRyGph à!WWPzVX79 –WWPzVX79 RsnVuuraVĩnh WWPzVX79Phong nắmWWPzVX79 tRsnVuuraay RsnVuuraAnh RsnVuuraKỳ thânWWPzVX79 mậtRsnVuura nói.

- ThôiWWPzVX79 đi.RyGp ĐRsnVuuraể RyGpphóng viêRyGpn bắtRsnVuura RsnVuuragặp lạWWPzVX79i viếtRsnVuura lRyGpinh tiRyGpnh. MRsnVuuraấy bữRsnVuuraa WWPzVX79nay, hìnhRyGp eRyGpm vàRsnVuura anWWPzVX79h RyGptrên RyGpbáo vẫnRyGp cRyGphưa đRyGpủ saWWPzVX79o WWPzVX79– RyGpAnh RsnVuuraKỳ cưRyGpời RsnVuuranói giọngRyGp vRyGpừa nũngWWPzVX79 nRsnVuuraịu vRsnVuuraừa trRsnVuuraách móc.

- TWWPzVX79hì cRsnVuuraó saRyGpo đRyGpâu, RsnVuurahọ WWPzVX79nói sWWPzVX79ự thậRyGpt màRyGp RyGp– VĩnRsnVuurah PhoRsnVuurang cườWWPzVX79i hRyGpaha nóRsnVuurai –RyGp ChẳnRyGpg phRsnVuuraải chúRyGpn RyGpta đWWPzVX79ang RsnVuuracặp bRyGpồ vWWPzVX79ới nRsnVuurahau sau.

- WWPzVX79Thấy ghétRyGp –RsnVuura AnRyGph KWWPzVX79ỳ đưaRyGp WWPzVX79ngắt VĩnRsnVuurah PhoRsnVuurang mRyGpột cRsnVuuraái trôngRsnVuura nWWPzVX79hư RsnVuurađang âRsnVuurau RsnVuurayếm nhau.

Hiểu ĐồngRyGp cRsnVuurahỉ lWWPzVX79ặng lRsnVuuraẽ đứWWPzVX79ng nRsnVuurahìn hWWPzVX79ọ, RyGpkhông nóRsnVuurai thêRyGpm RsnVuuracâu nRsnVuuraào cả.RsnVuura RsnVuuraChẳng WWPzVX79ai biếtRyGp tronWWPzVX79g lWWPzVX79òng cRyGpô đangRyGp rấtWWPzVX79 đau.

- WWPzVX79Em RsnVuuravề RyGpđây –RyGp AnRyGph KWWPzVX79ỳ vWWPzVX79ừa nóRsnVuurai vừaRyGp hRsnVuuraôn lêRsnVuuran máRyGp VĩnWWPzVX79h PhRsnVuuraong WWPzVX79một cáiRsnVuura rWWPzVX79ất ngọtWWPzVX79 ngào.

- ĐểRsnVuura anRsnVuurah tiễRsnVuuran em.

- KhôRyGpng cầnWWPzVX79 đâRsnVuurau. AnRyGph RsnVuuravà RyGpcô ấWWPzVX79y cRyGpứ nóRsnVuurai chuyệnRsnVuura đi.

Nói xoWWPzVX79ng ARsnVuuranh KWWPzVX79ỳ RsnVuurabỏ điRyGp. VĩnhWWPzVX79 PhoRsnVuurang chWWPzVX79ẳng nóiRsnVuura thêmRyGp câuWWPzVX79 gìWWPzVX79 lWWPzVX79ẳng lặngRyGp bRyGpỏ WWPzVX79vào RsnVuuranhà, nhưRsnVuurang cậuRyGp khôngRsnVuura đóRyGpng cửaWWPzVX79, WWPzVX79cho WWPzVX79nên HiWWPzVX79ểu ĐồngWWPzVX79 RyGpđi vRsnVuuraào theoRsnVuura. VWWPzVX79ĩnh pRsnVuurahong đWWPzVX79i tWWPzVX79hẳng vàoRyGp phònRyGpg mWWPzVX79ình đóRyGpng RyGpsầm WWPzVX79cửa lại.RsnVuura HRyGpiểu ĐồngRsnVuura đứnWWPzVX79g RsnVuurabên dướRsnVuurai nhRyGpìn RyGplên WWPzVX79rất RyGplâu RyGpnhưng vẫnRsnVuura khôngWWPzVX79 thWWPzVX79ấy VĩnhRsnVuura PRyGphong trởRsnVuura xuốRsnVuurang. WWPzVX79Cô híWWPzVX79t mWWPzVX79ột hơiRyGp thậtRyGp sâu,WWPzVX79 RyGpquyết địnhWWPzVX79 điRsnVuura lên.

Hiểu ĐồngRsnVuura khônWWPzVX79g gõRsnVuura cửaWWPzVX79, RsnVuuracô cứRyGp RyGpthế mởRyGp WWPzVX79cửa RyGpđi WWPzVX79vào. QuảWWPzVX79 RyGpnhiên RyGpvừa RyGpvào đRyGpã thấWWPzVX79y WWPzVX79Vĩnh PhoRsnVuurang WWPzVX79đang nRyGpgồi trênWWPzVX79 soRyGpfa RyGphút thuốc,WWPzVX79 dángWWPzVX79 vRsnVuuraẻ nWWPzVX79hư chRsnVuuraờ đRsnVuuraợi. TRyGphấy cRyGpô vào,RsnVuura cậuRyGp WWPzVX79lặng lẽWWPzVX79 RyGpdụi tắtRyGp điềRyGpu thuốRsnVuurac RsnVuurarồi hấRsnVuurat RyGpđầu nói:

- NóRsnVuurai RyGpđi! RsnVuuraTìm tôRsnVuurai RsnVuuracó WWPzVX79việc gì.

- ChWWPzVX79ắc aWWPzVX79nh cũRsnVuurang biếtWWPzVX79 RsnVuuraem RyGptìm anWWPzVX79h đRsnVuuraể nWWPzVX79ói vWWPzVX79iệc gìRsnVuura mà,WWPzVX79 hàRyGp tấtWWPzVX79 pRyGphải giRyGpả WWPzVX79vờ hỏiRyGp –RyGp HiểuRyGp ĐồRyGpng nhWWPzVX79ìn RyGpthẳng VĩnRsnVuurah RyGpPhong trRyGpả lời.

- RsnVuuraLà WWPzVX79việc RyGpcủa ĐìRsnVuuranh ÂRyGpn RyGp? –WWPzVX79 VĩRsnVuuranh RsnVuuraPhong nhRsnVuuraướn mRyGpày hỏi.

Hiểu ĐồngRsnVuura gậtRsnVuura đầu.RyGp VWWPzVX79ĩnh PhoRsnVuurang nhếchRyGp môRyGpi cườWWPzVX79i nói:

- TWWPzVX79ôi RsnVuurachẳng cóRyGp gìRsnVuura phRyGpải bànRyGp vWWPzVX79ới cRyGpô cả.

- SWWPzVX79ao aRsnVuuranh cóRsnVuura thểRsnVuura đRsnVuuraối xRyGpử nRyGphư RyGpthế WWPzVX79với ĐìWWPzVX79nh WWPzVX79Ân, chẳnRsnVuurag lẻRsnVuura WWPzVX79chỉ vìRyGp RsnVuurabạn gáiRsnVuura anRyGph RsnVuuramà aWWPzVX79nh sẵnRyGp sWWPzVX79àng hấtWWPzVX79 RyGpđổ ngRsnVuuraười WWPzVX79khác xuốnRyGpg đấtRsnVuura RyGpnhư vậyRyGp àRyGp RsnVuura– HiWWPzVX79ểu ĐồnRsnVuurag tRyGpức giậnWWPzVX79 nói.

- VậyWWPzVX79 tRyGphì sRsnVuuraao? –RsnVuura VĩnhRyGp PhonRsnVuurag hỏRyGpi lRsnVuuraại vớiWWPzVX79 vẻWWPzVX79 mặtRyGp bìnhRsnVuura thản.

Hiểu ĐồngRsnVuura nhìnRsnVuura VRyGpĩnh PhWWPzVX79ong trânRyGp WWPzVX79trân, vRyGpẻ mặtRsnVuura cậRyGpu vẫnRyGp vậWWPzVX79y, vẫWWPzVX79n lWWPzVX79ạnh lùWWPzVX79ng RsnVuurathờ ơ.RyGp CuốiRsnVuura cWWPzVX79ùng HiRyGpểu ĐồWWPzVX79ng lênRsnVuura tiếng:

- VĩWWPzVX79nh RsnVuuraPhong! ERsnVuuram bRsnVuuraiết aRyGpnh hậnWWPzVX79 emWWPzVX79. WWPzVX79Nhưng mWWPzVX79à đóWWPzVX79 RsnVuuralà chuyệnRsnVuura giữWWPzVX79a RyGphai chúWWPzVX79ng tWWPzVX79a. ARsnVuuranh muốWWPzVX79n RyGpchà đạpRsnVuura eRsnVuuram thRsnVuuraế nàRyGpo cũnWWPzVX79g đượcRsnVuura nWWPzVX79hưng màRyGp xWWPzVX79in RyGpanh, RyGpxin anRsnVuurah hãyWWPzVX79 RsnVuuratha WWPzVX79cho RyGpĐình ÂnRyGp cWWPzVX79ó WWPzVX79được không.RyGp RyGpCô RsnVuuraấy vôRyGp tội.

- CWWPzVX79hà RsnVuurađạp WWPzVX79cô? RyGpCô xứngWWPzVX79 sRyGpao? –RsnVuura RsnVuuraVĩnh PhRyGpong nhRyGpướn RsnVuuramày nói.

- WWPzVX79Anh nWWPzVX79ói đi,RsnVuura phảRsnVuurai lRyGpàm saRsnVuurao aRyGpnh mớiRyGp thRsnVuuraa chWWPzVX79o ĐìnWWPzVX79h ÂnRsnVuura –WWPzVX79 HiWWPzVX79ểu ĐRsnVuuraồng hỏiWWPzVX79 VĩRyGpnh PhRsnVuuraong, nưRyGpớc RyGpmắt côRyGp WWPzVX79cứ trựcRyGp RyGpchào rRyGpơi RyGpxuống RyGpnơi khWWPzVX79óe mắt.

- RyGpCô muWWPzVX79ốn biWWPzVX79ết àRyGp. RyGpĐược thRsnVuuraôi, tôRsnVuurai RsnVuuracũng khWWPzVX79ông ngạiWWPzVX79 RyGpnói tRsnVuurahẳng vớiWWPzVX79 côWWPzVX79. WWPzVX79Cô WWPzVX79có RyGpbiết nhữRsnVuurang diễnRyGp viRyGpên đểRyGp đượRsnVuurac nRsnVuuraổi RsnVuuratiếng phảiRyGp bánWWPzVX79 thânWWPzVX79 mìnRyGph nWWPzVX79hư thếRsnVuura nWWPzVX79ào khônRsnVuurag? AWWPzVX79i cũngRyGp RsnVuuramuốn đượcRyGp lWWPzVX79àm ngRyGpười mẫuRsnVuura đạRyGpi diRsnVuuraện chWWPzVX79o tậRsnVuurap RyGpđoàn. ChỉRyGp cRyGpần WWPzVX79một bưWWPzVX79ớc WWPzVX79lên tiênWWPzVX79, họRsnVuura WWPzVX79sẵn sànRsnVuurag laRsnVuurao vàoWWPzVX79 vRsnVuuraòng taWWPzVX79y ngườWWPzVX79i kháRsnVuurac RsnVuuramặc tìRsnVuuranh hRyGpọ cRsnVuurahà đạpRsnVuura nhưRsnVuura thếRsnVuura WWPzVX79nào. MiễnRyGp làRsnVuura hRyGpọ cóRsnVuura RsnVuurathể trởRsnVuura nênRsnVuura nRyGpổi tiếng.RyGp ĐWWPzVX79ình ÂRsnVuuran cũnRsnVuurag vRsnVuuraậy thôi,WWPzVX79 WWPzVX79nếu cRyGpô ấyWWPzVX79 muWWPzVX79ốn chiếnRsnVuura thắnRyGpg, cóWWPzVX79 tRyGphể trởRsnVuura thàRsnVuuranh ngưRyGpời mẫWWPzVX79u đạWWPzVX79i diRsnVuuraện thWWPzVX79ì cáchRyGp hWWPzVX79ay nhấWWPzVX79t RyGplà RyGpbán tRyGphân. ChỉWWPzVX79 WWPzVX79cần RyGpcô ấyRsnVuura tWWPzVX79rở thRyGpành RyGpngười RsnVuuramẫu đạRyGpi diệnWWPzVX79 thWWPzVX79ì khWWPzVX79ông cRsnVuuraần RsnVuuraphải bồWWPzVX79i tWWPzVX79hường hợWWPzVX79p đồRsnVuurang nữa.

- ĐìnhRyGp WWPzVX79Ân RsnVuurakhông phảiWWPzVX79 lRyGpoại ngườiRsnVuura báRsnVuuran thâWWPzVX79n đểWWPzVX79 đưRyGpợc nổRsnVuura tiWWPzVX79ếng –RsnVuura HiWWPzVX79ểu ĐồngRyGp tứcRsnVuura giậnRyGp nói.

- NhưRyGpng đRsnVuuraó làRyGp cáRsnVuurach WWPzVX79duy WWPzVX79nhất. NRyGpếu RyGpcô sợRyGp WWPzVX79cô RyGpấy bịRsnVuura tổnWWPzVX79 thưRsnVuuraơng, vậyWWPzVX79 thRsnVuuraì côWWPzVX79 thaRyGpy côWWPzVX79 ấWWPzVX79y bWWPzVX79àn RyGpthân đi.WWPzVX79 DRsnVuuraù RsnVuuragì thWWPzVX79ì WWPzVX79cô cóWWPzVX79 bWWPzVX79án thêWWPzVX79m lầRsnVuuran nữWWPzVX79a cũRsnVuurang WWPzVX79chẳng mấtRsnVuura WWPzVX79màt gì.

Hiểu ĐồngRsnVuura nghRsnVuurae nhữnWWPzVX79g lRyGpời VĩnhWWPzVX79 WWPzVX79Phong nRyGpói, RyGptức gRyGpiận vôRyGp cùRsnVuurang. RyGpCô muốnWWPzVX79 gianRsnVuurag tWWPzVX79ay táWWPzVX79t vàRsnVuurao mặtWWPzVX79 cậuWWPzVX79 RsnVuuramột WWPzVX79cái. NhưRsnVuurang RyGpbàn RsnVuuratay nắmWWPzVX79 WWPzVX79chặt lạWWPzVX79i kìmRsnVuura chế.

- RyGpBán chRsnVuurao RsnVuuraai, báRsnVuuran chRsnVuurao anRsnVuurah àRyGp. RsnVuuraTôi chẳngRsnVuura thàWWPzVX79 WWPzVX79là cWWPzVX79ho RsnVuurakhông RsnVuuramột tWWPzVX79ên ănRsnVuura màyRyGp WWPzVX79còn hRyGpơn báWWPzVX79n RsnVuuracho loạiRsnVuura ngưRyGpời RsnVuuranhư aRyGpnh –RyGp HiểuRyGp ĐồngWWPzVX79 cRyGpười chếRyGp giễu.

Lập tứcRsnVuura VRyGpĩnh PhRsnVuuraong laRyGpo đRsnVuuraến RsnVuuraôm RyGpchặt lấyRsnVuura côRyGp, chiếmRyGp lấyRsnVuura bờRyGp WWPzVX79môi côRsnVuura RsnVuurađầy WWPzVX79căm RsnVuuraphẫn vàRsnVuura RyGphung hãWWPzVX79n. RsnVuuraMùi máWWPzVX79u RsnVuuratanh bắtRyGp đầuRsnVuura tràRsnVuurao rWWPzVX79a tWWPzVX79ràn trWWPzVX79ong miệnRsnVuurag HiểuRyGp Đồng,RyGp chRsnVuuraẳng mấRsnVuuray cRyGphốc môRsnVuurai WWPzVX79cô sưnRsnVuurag lên.RsnVuura HRsnVuuraiểu ĐRyGpồng muốnWWPzVX79 WWPzVX79thoát rRsnVuuraa, cRyGpô WWPzVX79ngửa cổRyGp WWPzVX79ra pRsnVuurahía saRsnVuurau qRsnVuurauay mặtRyGp điRyGp RsnVuuranơi kRsnVuurahác, RsnVuuranhưng VRyGpĩnh PhWWPzVX79ong RyGpđã giữRyGp chặtRyGp RyGpgáy côWWPzVX79, môiRyGp cậuRsnVuura cWWPzVX79ít RsnVuurachặt môiRyGp WWPzVX79cô, quRsnVuurayết liệWWPzVX79t chiếmRyGp gWWPzVX79iữ RsnVuurakhông RyGpbuôn, RyGpép côWWPzVX79 điRsnVuura đếRsnVuuran bêWWPzVX79n giưRyGpờng, đèWWPzVX79 cRsnVuuraô RsnVuuraxuống dướiRsnVuura. CảWWPzVX79 ngườiRsnVuura cậuRyGp nằmWWPzVX79 tRyGprên RsnVuurangười cô,RyGp thRyGpam lWWPzVX79am hWWPzVX79ung hRsnVuuraãn RyGpngấu ghiếnRsnVuura mWWPzVX79ôi cô.

Đây chínhWWPzVX79 lRyGpà WWPzVX79cơn thịWWPzVX79nh WWPzVX79nộ cRsnVuuraủa cRsnVuuraậu, làWWPzVX79 nRsnVuuraỗi hậnRyGp chấtWWPzVX79 chứaWWPzVX79 đầyRyGp RyGpsự nhRsnVuuraớ nhung.

- SaRsnVuurao hả?RsnVuura RyGpCô nhRyGpẫn RsnVuuratâm RsnVuurađể bạnRsnVuura mìnRyGph bịWWPzVX79 cRyGphà đạpWWPzVX79 àRyGp RyGp– VĩnRsnVuurah PhonWWPzVX79g ngẩngRyGp đầuRsnVuura RyGpnhìn HiRsnVuuraểu ĐồngRsnVuura RyGpvẻ cườiRyGp RsnVuuracợt chếRyGp giễRyGpu nói.

Hiểu ĐồnRsnVuurag trừngRsnVuura mWWPzVX79ắt nWWPzVX79hìn cậuWWPzVX79, đRsnVuuraôi mắtRyGp WWPzVX79đỏ ngầuRsnVuura, khóWWPzVX79e RyGpmôi cóRyGp vàWWPzVX79i vWWPzVX79ệt máuRyGp, WWPzVX79môi mWWPzVX79ím chặtRyGp, RyGpcô đauRyGp WWPzVX79đớn nói:

- NếWWPzVX79u anRsnVuurah cRsnVuurahịu RyGptha chWWPzVX79o ĐìnhRyGp Ân,RsnVuura vậyWWPzVX79 thìRsnVuura tRyGpôi bánRyGp RsnVuuracho anh.

Vĩnh PhRsnVuuraong lặRsnVuurap tRsnVuuraức cuốRyGpi xuốngRsnVuura cWWPzVX79uốn WWPzVX79lấy WWPzVX79môi cRyGpô tiếpWWPzVX79 tRyGpục thWWPzVX79ô bRyGpạo ghiềnWWPzVX79 náWWPzVX79t. BàWWPzVX79n tWWPzVX79ay cũRyGpng chẳngWWPzVX79 kiRsnVuuraêng nểRsnVuura bắRyGpt đầuRsnVuura hànhWWPzVX79 hRyGpạ cRsnVuuraơ thRyGpể côRyGp, đôiRsnVuura WWPzVX79mắt cậuRyGp đWWPzVX79ỏ ngầuRyGp lênRsnVuura RsnVuurarồi RyGpxám xịt.RyGp TừRyGpng nWWPzVX79út, RyGptừng RsnVuuranút áRsnVuurao củRyGpa WWPzVX79cô đượcWWPzVX79 mởRsnVuura RyGpra, cậuRyGp cuốiRsnVuura xuốnRyGpg RyGphôn lêRyGpn cổWWPzVX79 lênRyGp ngRyGpực côRsnVuura. NhRyGpưng rồiWWPzVX79 cậuWWPzVX79 chRsnVuuraạm vRyGpào mộtRsnVuura cáiRsnVuura RyGpgì RyGpđó mátWWPzVX79 lạnhRsnVuura. WWPzVX79Ánh mắWWPzVX79t RyGpquét RsnVuuraqua RsnVuuracái thRyGpứ máRsnVuurat lạnhRyGp đó.WWPzVX79 NóRyGp đanRyGpg ngRyGpự trịRyGp trêRsnVuuran cáiRsnVuura cổWWPzVX79 thWWPzVX79on trRsnVuuraắng củaWWPzVX79 WWPzVX79cô. SợiRsnVuura RsnVuuradây RyGptruyền mRyGpàu tWWPzVX79rắng hìnhRyGp coRsnVuuran cáRsnVuura RyGpheo, WWPzVX79nhưng RyGpthứ khRyGpiến RsnVuuratim cWWPzVX79ậu ruRsnVuuran rRyGpẩy WWPzVX79chính WWPzVX79là RsnVuuracái RsnVuuravật màRyGpu nRsnVuuraâu nRsnVuurahỏ tRsnVuuraròn: RsnVuuraChiếc nhẫWWPzVX79n hRyGpình coRsnVuuran cWWPzVX79á hRsnVuuraeo mRyGpà cRsnVuuraậu RsnVuurađã làWWPzVX79m tặngRsnVuura côRsnVuura. NăWWPzVX79m đRyGpó chẳRsnVuurang pRsnVuurahải RyGpchính taRsnVuuray côRsnVuura đãRsnVuura quăRsnVuurang nóWWPzVX79 WWPzVX79đi rồWWPzVX79i hWWPzVX79ay saRsnVuurao, tạiWWPzVX79 WWPzVX79sao cRsnVuuraô RyGplại RsnVuuratìm nWWPzVX79ó về.

Vĩnh PWWPzVX79hong nắWWPzVX79m chặtRsnVuura tWWPzVX79ay lại,RsnVuura nWWPzVX79hìn chằRyGpm cWWPzVX79hằm RyGpvào chiếcRyGp RyGpnhẫn, RsnVuuratim cậWWPzVX79u đaRsnVuurang ruRyGpn, cậuRyGp WWPzVX79sợ, cậuRyGp khôRsnVuurang RsnVuuradám nghĩRsnVuura. ChWWPzVX79ỉ sRyGpợ đRsnVuuraó lạiWWPzVX79 lRyGpà RsnVuuramột RsnVuurasự saRsnVuurai RsnVuuralầm nữRyGpa. CRsnVuuraậu từWWPzVX79 tRsnVuuraừ rồRsnVuurai khỏiRsnVuura cô,RsnVuura rồiRsnVuura cWWPzVX79ười nhạtRyGp nói:

- RsnVuuraCô chWWPzVX79ỉ RyGplà mộtRyGp chRyGpiếc gRyGpiày ráRsnVuurach. TRsnVuuraôi khônRyGpg muốnWWPzVX79 RyGpđi mộtWWPzVX79 chWWPzVX79iếc giRyGpày rRsnVuuraách cRsnVuuraó biếtWWPzVX79 baWWPzVX79o ngườiRsnVuura xỏWWPzVX79 vào.

Nói rWWPzVX79ồi RyGpcậu vơRsnVuura RsnVuuracái WWPzVX79áo khoáRsnVuurac bỏWWPzVX79 đRsnVuurai rWWPzVX79a ngoài.

***

Hiểu RyGpĐồng nằmRsnVuura ởRyGp lạiWWPzVX79 nghRyGpe tiRyGpm RyGpmình chảyWWPzVX79 máuRsnVuura. CRyGpô cười,RyGp cườiRsnVuura RyGprất nhiều,RyGp cRsnVuuraười đếnWWPzVX79 dRsnVuuraạ dàyRyGp quRyGpặn WWPzVX79thắt lạiRyGp, đuaRsnVuura đớn.RyGp CôRsnVuura ngWWPzVX79hiêng ngưWWPzVX79ời ômWWPzVX79 lấyWWPzVX79 bRyGpụng, khôngRsnVuura ngRyGpờ nhữnRyGpg giRsnVuuraọt nướcRyGp mắRyGpt côRyGp kiềmRyGp chRyGpế nãWWPzVX79y gRyGpiờ, lạRyGpi RsnVuurabắt đầuWWPzVX79 tWWPzVX79hi nhRsnVuuraa chWWPzVX79ảy xWWPzVX79uống gRsnVuuraối, ướtWWPzVX79 đẫmWWPzVX79. RsnVuuraCô mRyGpuốn nRyGpgồi dậyRyGp RyGpnhưng lạRsnVuurai khôRyGpng cònRsnVuura sức.RsnVuura CáRsnVuuram giácWWPzVX79 cơWWPzVX79 tWWPzVX79hể ngàWWPzVX79y WWPzVX79càng nóWWPzVX79ng bừRyGpng RyGplên gầnRyGp nRyGphư bốcWWPzVX79 cRsnVuuraháy, cáiWWPzVX79 RsnVuuranóng xéRyGp RsnVuuranát ruộtRyGp gWWPzVX79an cô.WWPzVX79 CWWPzVX79ô cWWPzVX79ố gắRyGpng thởRsnVuura nhRsnVuuraưng dườRyGpng nWWPzVX79hư RsnVuurakhông còRyGpn sức.RsnVuura CRsnVuurauối cWWPzVX79ùng kWWPzVX79hóe RyGpmắt nhắWWPzVX79m WWPzVX79ghiền lWWPzVX79ại RyGpcho WWPzVX79chìm vRsnVuuraào mêRyGp man.

Vĩnh PhRyGpong láiRsnVuura xRsnVuurae phRsnVuuraóng tRsnVuurahật nRsnVuurahanh rRsnVuuraa đườngWWPzVX79 qRsnVuurauốc lWWPzVX79ộ, trờiRsnVuura khuRyGpya nRyGphưng RsnVuuravẫn nRyGphiều xRyGpe, nhấtWWPzVX79 RsnVuuralà xRsnVuurae tải.WWPzVX79 cWWPzVX79ậu điênWWPzVX79 cuồnRsnVuurag bRyGpóp RsnVuuracòi kRyGphiến nRyGphững nơiRsnVuura cậRyGpu RyGpđi qRsnVuuraua đềWWPzVX79u đọngRyGp lạRyGpi âRsnVuuram thanRyGph đinRsnVuurah taWWPzVX79i nRsnVuurahức RsnVuuraóc. CuốiWWPzVX79 cWWPzVX79ùng WWPzVX79cậu cũnRyGpg chạyRyGp WWPzVX79ra ngoRyGpại ôRsnVuura vắnWWPzVX79g vWWPzVX79ẻ. DướWWPzVX79i ánhWWPzVX79 trănRyGpg mWWPzVX79ờ RsnVuuraảo cậWWPzVX79u khôngRyGp gWWPzVX79ừng lWWPzVX79a hétRsnVuura, muốnWWPzVX79 xéRsnVuura RsnVuuratoạt buồngRsnVuura phWWPzVX79ổi raWWPzVX79, mRsnVuurauốn WWPzVX79hét RsnVuuracho WWPzVX79đến RsnVuurakhi RyGptim RsnVuuravỡ nát.RyGp CuốRsnVuurai cRsnVuuraùng cậuWWPzVX79 gụcRyGp xuốRyGpng đấtWWPzVX79, WWPzVX79nước WWPzVX79mắt rơWWPzVX79i xuRyGpống đầyRsnVuura RyGpđau khổRsnVuura vàRyGp tuyệtRyGp vọng.
KhRsnVuurai cậWWPzVX79u WWPzVX79trở vWWPzVX79ề, RyGptrời đãRsnVuura quRyGpa ngàRyGpy mRsnVuuraới. RsnVuuraCăn RyGpnhà lạnhWWPzVX79 ngắtRyGp khônRyGpg mộtRyGp hơRsnVuurai nWWPzVX79gười, cWWPzVX79ô đRyGpơn tRsnVuuraịch liêu.WWPzVX79 NhưngRyGp RyGpVĩnh PhoRsnVuurang RyGpphát WWPzVX79hiện mộtRyGp đôiRsnVuura giàRsnVuuray nRsnVuuraữ WWPzVX79vẫn cònWWPzVX79 RsnVuurađể ởRsnVuura cạRyGpnh cửa.WWPzVX79 ĐôiRyGp WWPzVX79giày củRsnVuuraa hiểRsnVuurau ĐồngRsnVuura:” CôWWPzVX79 vẫRsnVuuran chưWWPzVX79a đi”

Vĩnh PhonWWPzVX79g liềRyGpn RsnVuurachạy WWPzVX79ù RsnVuuralên trêRsnVuuran, cRsnVuuraậu nhẹWWPzVX79 nRyGphàng mRyGpở cáWWPzVX79nh cửRyGpa raRsnVuura, cảmWWPzVX79 RyGpthấy vRyGpô cùngWWPzVX79 hồiRyGp hộp.RyGp RyGpCậu cũRyGpng chRyGpẳng bWWPzVX79iết bRsnVuuraản RyGpthân đaRsnVuurang chờRyGp đợiRsnVuura gRsnVuuraì saRsnVuurau cWWPzVX79ánh cửWWPzVX79a. NhWWPzVX79ưng cậuWWPzVX79 WWPzVX79nhìn thấyRyGp HiểuWWPzVX79 ĐồngRyGp đaWWPzVX79ng nằRsnVuuram gậpRyGp ngRsnVuuraười lại,RyGp RsnVuurahơi tRyGphở đứaRsnVuura WWPzVX79quảng, phRsnVuuraả RsnVuurara hơRsnVuurai nóRyGpng đáWWPzVX79ng WWPzVX79sợ. RsnVuuraVĩnh PRyGphong đWWPzVX79ưa tRsnVuuraay sờRsnVuura tRyGprán cô,RsnVuura trRyGpán RsnVuuracô RsnVuurarất nRsnVuuraóng. RyGpVĩnh RsnVuuraPhong lạnRsnVuurah cảRyGp ngườiRyGp vRyGpội vàRsnVuurang bếWWPzVX79 RsnVuuraHiểu ĐồngWWPzVX79 đRsnVuuraến bệnhRyGp viện.
Khi HiWWPzVX79ểu ĐồnRsnVuurag mởRsnVuura mắRyGpt raWWPzVX79, cRsnVuuraô đãWWPzVX79 thWWPzVX79ấy mìnhRyGp nằmRyGp RyGpở bệRsnVuuranh vRyGpiện, WWPzVX79tay đaRsnVuurang truyềnWWPzVX79 dịch.RsnVuura ĐìnhRsnVuura ÂnWWPzVX79 đaRyGpng ngồRyGpi bRsnVuuraên cạnhRyGp cô,RyGp gươngRsnVuura mặtRyGp lắWWPzVX79m lRyGpem nướcRsnVuura mắt,RsnVuura RyGptrên ghRyGpế WWPzVX79sofa, ThWWPzVX79iên MiRyGpnh vàWWPzVX79 MiRsnVuuranh ThRsnVuuraùy đRsnVuuraang nWWPzVX79gồi RyGpim lặng.RsnVuura WWPzVX79Đình RyGpÂn vừaWWPzVX79 tRyGphấy HiểuRyGp ĐồngRyGp WWPzVX79thức RsnVuuradậy, ĐRyGpình ÂRyGpn mWWPzVX79ừng rRsnVuuraỡ rRsnVuuraeo lên:

- CậRsnVuurau tỉnRsnVuurah RsnVuurarồi. CậRsnVuurau làRsnVuuram mìRyGpnh WWPzVX79lo chếtWWPzVX79 RyGpđi được.

- SWWPzVX79ao mRyGpình RyGplại ởRsnVuura WWPzVX79đây RyGp– HiểRsnVuurau ĐồWWPzVX79ng cốRsnVuura gắngRsnVuura ngồiRsnVuura dậy,RsnVuura nRsnVuurahìn xuRyGpng quaRyGpnh hỏi.

- CậuWWPzVX79 RyGpbị RsnVuurasốt caRyGpo nênRyGp ngấtRyGp điRsnVuura, là….lWWPzVX79à VĩnRsnVuurah PhRsnVuuraong đưaRsnVuura cậuRyGp vàoWWPzVX79 đRsnVuuraây. RyGpAnh ấyRyGp đRyGpã ởRsnVuura RsnVuuravới WWPzVX79cậu cRyGpả WWPzVX79đêm, tRsnVuuraới WWPzVX79sáng thìRsnVuura gọRyGpi RsnVuurađiện chRyGpo ThiêWWPzVX79n MRyGpinh vàRyGp mìWWPzVX79nh đếnWWPzVX79 –RyGp ĐìRyGpnh ÂnRyGp trảRyGp WWPzVX79lời rồWWPzVX79i RsnVuuranhìn HiểuRyGp ĐồRyGpng cWWPzVX79ảm kíchRyGp đWWPzVX79ến muốWWPzVX79n kWWPzVX79hóc –RyGp WWPzVX79Cậu thậtRsnVuura làRyGp ngốRsnVuurac, hàRsnVuura tấtWWPzVX79 vìRyGp chuyệRyGpn củWWPzVX79a mìnRyGph RsnVuuramà đứngRsnVuura đợiRsnVuura dướiWWPzVX79 mWWPzVX79ưa RsnVuurađể RyGprồi RyGpphát bệnRsnVuurah thWWPzVX79ế này.

- NWWPzVX79gốc quWWPzVX79á! ĐâuWWPzVX79 hẳngWWPzVX79 lRsnVuuraà RyGpmình RyGpvì WWPzVX79cậu RyGpđâu RsnVuura– HiểuWWPzVX79 WWPzVX79Đồng WWPzVX79cười khuyênRyGp nhủRsnVuura ĐìnhRyGp ÂRsnVuuran đểWWPzVX79 côRyGp khWWPzVX79ông RsnVuuraáy náyRsnVuura .

- HRyGpiểu ĐồnWWPzVX79g! –RyGp ThiêRyGpn MinRyGph điWWPzVX79 đếnRyGp bênRyGp RyGphọ lêRsnVuuran tiRsnVuuraếng –WWPzVX79 WWPzVX79Anh RsnVuurađã hỏiWWPzVX79 VĩnhRyGp RsnVuuraPhong rRyGpồi. WWPzVX79KHông phảWWPzVX79i lỗiRsnVuura RyGpcủa cRyGpậu ấyRsnVuura đâu.WWPzVX79 RyGpLà bWWPzVX79à RyGpMai WWPzVX79Hoa gWWPzVX79ọi đWWPzVX79iện WWPzVX79yêu cầRsnVuurau RsnVuuracác cRyGpổ đônRsnVuurag pRsnVuurahải RsnVuurathay đổiRyGp nWWPzVX79gười đạiRsnVuura dRsnVuuraiện. VĩWWPzVX79nh PRyGphong chRsnVuuraỉ bịRyGp buộcRyGp WWPzVX79phải đWWPzVX79ưa rRsnVuuraa yêuWWPzVX79 WWPzVX79cầu đóWWPzVX79 màRsnVuura WWPzVX79thôi. ERyGpm cũnRyGpg đừnWWPzVX79g RyGptrách họ,RsnVuura hRsnVuuraọ lWWPzVX79à nhữRsnVuurang ngưRyGpời kiWWPzVX79nh doRsnVuuraanh, chRsnVuuraạy theRsnVuurao lợRyGpi nhuậnRsnVuura RsnVuuralà chíRsnVuuranh. WWPzVX79So vớiRsnVuura ĐìnhRsnVuura ÂWWPzVX79n, RsnVuuraAnh kRsnVuuraỳ RyGpcó đRyGpộ nổiRsnVuura tiRsnVuuraếng hơn.WWPzVX79 ChuyệRsnVuuran RsnVuurahợp WWPzVX79đồng, RyGpem đừngRsnVuura lRsnVuurao RsnVuuranữa, anRsnVuurah vàRyGp WWPzVX79Vĩnh PhWWPzVX79ong RyGpsẽ giảiWWPzVX79 quyết.

Mai WWPzVX79Hoa –WWPzVX79 CWWPzVX79ái têRsnVuuran nàyRyGp đãRyGp lWWPzVX79âu rồWWPzVX79i cRsnVuuraô khônRsnVuurag nghRyGpe thấWWPzVX79y. RyGpBây WWPzVX79giờ ngWWPzVX79he nRyGphắc RyGpđến RsnVuuratrong lòngRyGp côRyGp bỗRsnVuurang nhRyGpư dậyWWPzVX79 sWWPzVX79óng. ÁnRyGph mắtRsnVuura lóWWPzVX79e lêRyGpn RyGpmột ngọnRyGp lửa.WWPzVX79 CRyGpô quaRyGpy sRyGpang nWWPzVX79hìn ĐìnRyGph ÂnWWPzVX79, rồiRsnVuura TRyGphiên MiRyGpnh vàRsnVuura MRsnVuurainh ThùRyGpy, chRyGpậm rãWWPzVX79i buôRsnVuurang WWPzVX79ra mWWPzVX79ột câu:

- MìnhRyGp nhấtRsnVuura địnhRsnVuura gRyGpiúp cậuWWPzVX79 WWPzVX79lấy RyGplại hợpWWPzVX79 WWPzVX79đồng đó.

PP: màRyGpy đWWPzVX79úng lRyGpà lWWPzVX79iều mạRsnVuurang màRsnVuura, cRsnVuuraó biRsnVuuraết lấyWWPzVX79 WWPzVX79lại RyGpbằng WWPzVX79cách nàoWWPzVX79 không?
TRyGpG: CRyGpái WWPzVX79này taRsnVuurao WWPzVX79chưa nWWPzVX79ghĩ rRsnVuuraa (WWPzVX79v RsnVuura– v)

Tập đoRsnVuuraàn RsnVuuraVĩnh Phát.

- MờiWWPzVX79 cRyGpô RsnVuuravào RyGpđây. ChủRyGp tịchWWPzVX79 đanRyGpg RsnVuuraở tWWPzVX79rong đóRsnVuura –WWPzVX79 RsnVuuraCô tRsnVuurahư kíRyGp RyGpgiọng WWPzVX79nhẹ RsnVuuranhàng WWPzVX79mời HWWPzVX79iểu WWPzVX79Đồng RyGpvào pRyGphòng ôngRsnVuura cWWPzVX79hủ tịchRyGp mộtWWPzVX79 cRyGpách lịchRsnVuura sự.

Hiểu ĐRsnVuuraồng cRsnVuuraũng mĩRsnVuuram cưRsnVuuraời RsnVuuranhẹ nhànWWPzVX79g lịcRyGph sRsnVuuraự gậtRsnVuura đRsnVuuraầu chàoRsnVuura cRyGpô rồWWPzVX79i RyGpthẳng RyGplưng đWWPzVX79i vRyGpào phòRyGpng WWPzVX79ông VWWPzVX79ăn TrWWPzVX79ác. ĐRyGpây RsnVuuralà lầRyGpn RyGpđầu tWWPzVX79iên cRyGpô bướcWWPzVX79 RyGpchân vàoWWPzVX79 đâyWWPzVX79. CRyGpô vừaWWPzVX79 mởRyGp RsnVuuracửa RsnVuurara thRsnVuuraì đãRsnVuura thấyWWPzVX79 nWWPzVX79ụ cườiRyGp RsnVuuracủa ônRyGpg VRyGpăn TráWWPzVX79c RsnVuura, trRsnVuuraong pRsnVuurahòng còWWPzVX79n cRyGpó tổnRsnVuurag gWWPzVX79iám đốc,RyGp coRyGpn traWWPzVX79i ôngRyGp VăWWPzVX79n TrWWPzVX79ác RyGp– RyGpông TWWPzVX79uấn KRyGphanh .

- CRsnVuuraon WWPzVX79bé nàyRsnVuura, cháWWPzVX79u WWPzVX79làm ôWWPzVX79ng bấtWWPzVX79 ngờRyGp quá.

- RyGpCon chàoRyGp ông.

- RsnVuuraMau WWPzVX79đến đWWPzVX79ây nRsnVuuragồi RsnVuura– ÔRyGpng RsnVuuraVăn TráRyGpc RsnVuurađứng WWPzVX79dậy đRsnVuurai lRsnVuuraại ghWWPzVX79ế sRsnVuuraofa RsnVuuravà chRsnVuuraỉ taRsnVuuray bảoRyGp HiểuWWPzVX79 ĐồnRyGpg ngồRyGpi xuống.

Hiểu ĐồngRyGp RsnVuurangoan ngoãWWPzVX79n bướcRyGp đếnRsnVuura vRyGpà RyGpngồi xRsnVuurauống. ÔnRsnVuurag VănWWPzVX79 TrácRsnVuura vớRyGpi tWWPzVX79ay địnhRyGp RsnVuurarót trRyGpà RyGpcho RyGpcô nWWPzVX79hưng HiểuRyGp ĐồnWWPzVX79g đãRsnVuura RyGpchặn RsnVuuralại, cườRyGpi nói:

- PhảRsnVuurai lWWPzVX79à cRyGpháu rWWPzVX79ót tràRsnVuura mRsnVuuraời ôRsnVuurang mRsnVuuraới đRsnVuuraúng ạ.

- QuWWPzVX79ả nWWPzVX79hiên RyGplà cháWWPzVX79u cóRyGp chuyệnRsnVuura muốRsnVuuran nhờRyGp vảWWPzVX79 ônWWPzVX79g RsnVuurarồi. ĐượcRsnVuura cháuRyGp maWWPzVX79u nWWPzVX79ói đi,RyGp gWWPzVX79iúp đượcRsnVuura RsnVuurathì ônRyGpg sRsnVuuraẽ sRyGpẵn sàngWWPzVX79 giúRsnVuurap RsnVuuracháu –WWPzVX79 ÔngWWPzVX79 VRyGpăn TrácRsnVuura WWPzVX79cười phRyGpá RyGplên, ánhRyGp mWWPzVX79ắt hiềRyGpn từRyGp nWWPzVX79hìn cô.

Hiểu ĐồngWWPzVX79 cWWPzVX79ẩn thậRsnVuuran róWWPzVX79t cRsnVuuraho RyGpông WWPzVX79Văn TWWPzVX79rác mWWPzVX79ột tRsnVuuraách trà,WWPzVX79 rWWPzVX79ồi RyGprót WWPzVX79cho mìnRsnVuurah mRsnVuuraột táRsnVuurach kháWWPzVX79c, mớiWWPzVX79 RsnVuuranhẹ nhànWWPzVX79g đặRyGpt bìRyGpng RyGptrà xuốngRsnVuura, RsnVuuracô ngồRsnVuurai thẳngRyGp lưWWPzVX79ng, WWPzVX79nhìn thẳRsnVuurang ônRyGpg WWPzVX79Văn TrácWWPzVX79 nói:

- KhôWWPzVX79ng phảWWPzVX79i nRyGphờ RyGpvả. ChRsnVuuraáu muốWWPzVX79n cùngRsnVuura ôngRsnVuura RyGpgiao dịch.

Ông VRsnVuuraăn TrácRsnVuura kháRsnVuura bấtRsnVuura nWWPzVX79gờ trướWWPzVX79c WWPzVX79câu RyGpnói cRsnVuuraủa HiểRsnVuurau ĐồnWWPzVX79g, ôngRyGp nhướRsnVuuran màRsnVuuray RyGpnhìn cRsnVuuraô qWWPzVX79uan sát.WWPzVX79 HiểRyGpu ĐồnRyGpg khôngWWPzVX79 WWPzVX79hề RsnVuurabối rốiRsnVuura trướcRsnVuura ánhWWPzVX79 mắtRsnVuura cWWPzVX79ủa ôRyGpng VăRsnVuuran TrWWPzVX79ác, côRyGp bRsnVuuraình thản,WWPzVX79 áWWPzVX79nh mắtRsnVuura vWWPzVX79ẫn nhRsnVuuraìn thẳWWPzVX79ng, đôiRsnVuura mắtRyGp troWWPzVX79ng suRyGpốt. SRsnVuuraau mộtWWPzVX79 hồiWWPzVX79 qRyGpuan sát,RyGp thRyGpấy HiểuRyGp RyGpĐồng kRsnVuurahông cóRsnVuura vẻWWPzVX79 gìRyGp lRsnVuuraà đaWWPzVX79ng đùaRyGp WWPzVX79với ônRyGpg, ônRsnVuurag VănRyGp RyGpTrác mớRsnVuurai nWWPzVX79ghi ngRsnVuuraờ hỏi:

- RsnVuuraCháu muốnRyGp cRsnVuuraùng ôngWWPzVX79 gRsnVuuraiao dịcRyGph cáRsnVuurai gì?

- ChiRyGpếc ghếRyGp chWWPzVX79ủ tịRsnVuurach RsnVuuracủa RsnVuuratập RsnVuurađoàn NguyênRsnVuura RyGpThành RyGpPhong –RsnVuura HiểRyGpu ĐồnRyGpg tWWPzVX79rả lờiRyGp nWWPzVX79gay lặpWWPzVX79 tức.

Ông WWPzVX79Văn TRsnVuurarác quWWPzVX79á RsnVuurabất ngờWWPzVX79 tRyGprước lờWWPzVX79i đềRyGp nRsnVuuraghị RyGpcủa RsnVuuraHiểu Đồng.RsnVuura ÔnWWPzVX79g dWWPzVX79ựa hẳRyGpn RyGpvào tWWPzVX79hành RyGpghế nhWWPzVX79ìn cRsnVuuraô đRsnVuuraăm RyGpđăm mộtRyGp lầWWPzVX79n nRsnVuuraữa đầyRsnVuura RsnVuuranghi ngờ.RyGp SắcWWPzVX79 mặtRsnVuura WWPzVX79Hiểu WWPzVX79Đồng vWWPzVX79ẫn RyGpkiên địRsnVuuranh kRyGphông hềRsnVuura thRyGpay đổi.

- CWWPzVX79háu cóRsnVuura biết,RsnVuura WWPzVX79chủ RyGptịch TriệuRyGp RyGpVĩnh NgWWPzVX79uyên làWWPzVX79 ngườWWPzVX79i nắRsnVuuram RyGpgiữ 25RsnVuura% sốRyGp cổWWPzVX79 phần,WWPzVX79 vRsnVuuraợ ôngWWPzVX79 RyGpta nRsnVuuraắm giữWWPzVX79 RyGp15 RyGp% RyGpsố RsnVuuracổ pRsnVuurahần, WWPzVX79hai ngưWWPzVX79ời coWWPzVX79n RsnVuuratrai cRyGpủa họRsnVuura mỗRsnVuurai ngườiRyGp nắWWPzVX79m gWWPzVX79iữ RyGp10% WWPzVX79cổ phầWWPzVX79n. CRsnVuuraháu nghỉRsnVuura RyGpxem làmRsnVuura RsnVuurasao chWWPzVX79áu RyGpcó RyGpthể tRyGphay đổWWPzVX79i đượcRyGp chWWPzVX79iếc RsnVuuraghế chủWWPzVX79 tịchRsnVuura cWWPzVX79ủa tậpWWPzVX79 đoàWWPzVX79n RsnVuurahọ chWWPzVX79ứ –WWPzVX79 ÔWWPzVX79ng VănRsnVuura TrácRsnVuura bWWPzVX79ình tĩnWWPzVX79h WWPzVX79phân tích.

- WWPzVX79Vậy cháRyGpu hRsnVuuraỏi ôRyGpng, troRsnVuurang taWWPzVX79y ôRyGpng nắmRyGp RsnVuuragiữ RsnVuurabao nhiWWPzVX79êu RsnVuura% cổRsnVuura phầnWWPzVX79 củRyGpa tRsnVuuraập RyGpđoàn NguyRsnVuuraên ThàRyGpnh PWWPzVX79hong –WWPzVX79 HiểRyGpu ĐồngWWPzVX79 mĩWWPzVX79m cườiRyGp nhRsnVuuraìn ôngRyGp hỏiRsnVuura thẳng.

Sắc mRyGpặt ônRyGpg VăRyGpn TRyGprác bỗngRyGp tRsnVuuraối sầmRsnVuura lại,WWPzVX79 ônWWPzVX79g khànRsnVuura giọRyGpng hỏi:

- LàRsnVuuram sWWPzVX79ao cháuRsnVuura biết.

- RyGpCháu khôngWWPzVX79 biếtRsnVuura. ChỉWWPzVX79 vWWPzVX79ì RsnVuuratrên đRsnVuuraời WWPzVX79này RyGpcó cRyGpái WWPzVX79gọi lRsnVuuraà giánWWPzVX79 RsnVuurađiệp kiRyGpnh tếRsnVuura chRyGpo nênRsnVuura chRyGpáu đoáRyGpn nhưRyGp vậy.

Ông VWWPzVX79ăn TRsnVuurarác vRsnVuuraẫn tRsnVuurarầm nRsnVuuragâm nhìnRyGp HiểuRyGp ĐồngWWPzVX79 khRsnVuuraông nóiRsnVuura RyGpgì. RyGpCô RsnVuuramĩm cườRsnVuurai khRsnVuuraẽ mộRyGpt cáRyGpi rồRyGpi RyGpnói tiếp.

- XéWWPzVX79t RsnVuuratheo WWPzVX79tình hWWPzVX79ình RsnVuuracủa tậWWPzVX79p đoànRsnVuura ôngWWPzVX79 RyGpmà thấyRyGp, viWWPzVX79ệc RyGpông RyGpmua lRyGpô đấtRsnVuura đRsnVuuraó thìRsnVuura đúngWWPzVX79 lRyGpà RyGpquá kRsnVuuraì lạ.RsnVuura NhưngRsnVuura mộWWPzVX79t ngưWWPzVX79ời lãoRyGp luWWPzVX79yện trêRsnVuuran thươngRsnVuura trưRyGpờng RyGpnhư RyGpông lRyGpại WWPzVX79tìm mọiWWPzVX79 cácWWPzVX79h mRsnVuuraua bằnRsnVuurag đWWPzVX79ược lôRsnVuura đRsnVuuraất đóRyGp. NhấtRsnVuura RsnVuuralà khRyGpi tRyGpập đòaRsnVuuran NguyRyGpên TRyGphành PhonWWPzVX79g đanRsnVuurag dWWPzVX79ự địRyGpnh thRsnVuurau RsnVuuramua WWPzVX79để RyGplập RyGpnhà RsnVuuramáy. VấRyGpn RyGpđề làRsnVuura, tWWPzVX79ập đoRyGpàn đangWWPzVX79 vẫnRyGp chưaWWPzVX79 WWPzVX79tiến RyGphành xonWWPzVX79g tRyGphì đRsnVuuraã bịRsnVuura ôRyGpng hớtRyGp taRyGpy trêWWPzVX79n rồWWPzVX79i. VấRyGpn đềRsnVuura RsnVuurađặt RyGpra làWWPzVX79, tRyGpại WWPzVX79sao ôngRsnVuura lạiWWPzVX79 RyGpbiết kRsnVuurahi mRsnVuuraà cuWWPzVX79ộc hWWPzVX79ọp đRsnVuuraó cRyGphỉ tWWPzVX79oàn lRsnVuuraà cácRyGp cRsnVuuraổ RsnVuurađông vWWPzVX79ới nhWWPzVX79au. SuRsnVuuray RyGpra mRyGpột tRyGprong cRsnVuuraác cổRsnVuura đôngRsnVuura WWPzVX79đó lRsnVuuraà RyGpgián đệpRyGp củWWPzVX79a ôRsnVuurang. VậyRsnVuura thìRsnVuura cổRsnVuura phầnRyGp cWWPzVX79ủa ngườiRyGp WWPzVX79đó cWWPzVX79ũng thuộcWWPzVX79 vWWPzVX79ề ông.

- RyGpHiểu ĐồngWWPzVX79, cháRsnVuurau WWPzVX79quả lRsnVuuraà mộtRsnVuura RsnVuurangười thôngRyGp RyGpminh. ChRsnVuuraáu RsnVuuracòn bWWPzVX79iết gRsnVuuraì nữa.

- RsnVuuraKhi tổnRsnVuurag giRyGpám đốRyGpc chúngWWPzVX79 cWWPzVX79háu cWWPzVX79ho ngườiWWPzVX79 liRyGpên lạcRsnVuura vớRyGpi ôWWPzVX79ng, ôRsnVuurang đãRsnVuura hẹnWWPzVX79 RyGphai tuầnRsnVuura, ôWWPzVX79ng đRyGpã cốRsnVuura RsnVuuratình đểRsnVuura hWWPzVX79ọ nóRyGpng WWPzVX79ruột cRsnVuurahờ RsnVuurađợi, sẽRsnVuura dễWWPzVX79 RsnVuuradàng chWWPzVX79ấp nhRyGpận nhữnRyGpg yêuWWPzVX79 cầuRyGp củRyGpa ôRyGpng RsnVuurađưa RsnVuurara đểWWPzVX79 đổiRyGp lấyWWPzVX79 RsnVuuralô đấWWPzVX79t đó.

Ông VăRsnVuuran TrácRyGp nhWWPzVX79íu màyWWPzVX79 RyGpnhìn HRyGpiểu Đồng,RyGp cWWPzVX79ô chỉRsnVuura cườiRyGp nWWPzVX79hẹ WWPzVX79nhàng RyGpnói tiếp.

- WWPzVX79Khi RsnVuuraông đícRyGph RsnVuurathân điRyGp đếnRyGp tậpRyGp đoàWWPzVX79n làRsnVuura quyếtRsnVuura địnhRsnVuura RsnVuurakhông đểWWPzVX79 chRsnVuurao hRyGpọ mRsnVuuraột RsnVuuracơ hRyGpội RsnVuurasuy WWPzVX79nghĩ RyGpnào. NếuRyGp khôngRsnVuura RyGpthì chỉWWPzVX79 RsnVuuravì mộtWWPzVX79 cWWPzVX79huyện nRyGphư vậyRyGp thRyGpì khRyGpông cRsnVuuraần ôRsnVuurang phảiRsnVuura đícRyGph thâRsnVuuran điRsnVuura ,màWWPzVX79 RyGpchỉ cWWPzVX79ần mộWWPzVX79t ngRsnVuuraười đRyGpại diệRyGpn đếWWPzVX79n thônRyGpg báoWWPzVX79 lRsnVuuraà đượcWWPzVX79 WWPzVX79rồi. RyGpYêu cầWWPzVX79u cRsnVuuraủa RsnVuuraông cRsnVuurahắc chắnRyGp lWWPzVX79à đổRyGpi lôRyGp đấtWWPzVX79 RsnVuurađó WWPzVX79để lRsnVuuraấy mộRyGpt sốRyGp RyGpcổ phRyGpần củaRyGp WWPzVX79công RsnVuuraty. NhưnRyGpg WWPzVX79khi RsnVuuraông nhìnRyGp tRsnVuurahấy cháu,RsnVuura ôngRyGp đWWPzVX79ã quRyGpyết địRyGpnh hoãRsnVuuran lạiWWPzVX79 RyGpý địnhWWPzVX79 WWPzVX79của mình.

- TạRyGpi RsnVuurasao cháuWWPzVX79 RyGplại nghĩRsnVuura RyGpta hoãRsnVuuran lạiWWPzVX79 ýWWPzVX79 đRyGpịnh RyGpcủa mRyGpình RsnVuuravì cháu.

- CháRyGpu hỏiRyGp WWPzVX79ông, cWWPzVX79ó phảiWWPzVX79 RyGpông WWPzVX79đã cRsnVuuraho ngườiWWPzVX79 điềuRsnVuura tRsnVuurara vRsnVuuraề chRsnVuuraáu hRyGpay không?

Ông VRsnVuuraăn TWWPzVX79rác tWWPzVX79ái xaRsnVuuranh WWPzVX79cả mặtWWPzVX79, ôRyGpng RsnVuuranhìn HiểuRsnVuura ĐồngRsnVuura chằmRyGp chằm,WWPzVX79 rRsnVuuraồi saRyGpu đóWWPzVX79 thởWWPzVX79 dài:

- LàmRyGp WWPzVX79sao cháuRyGp biết.

- CháWWPzVX79u WWPzVX79đã nRsnVuuraói RsnVuuraông rồi,RyGp tấtRyGp cRsnVuuraả đềuRsnVuura làWWPzVX79 suRsnVuuray đoánRsnVuura củaRsnVuura cháuRsnVuura. ÔWWPzVX79ng làRsnVuura bạnRsnVuura củaWWPzVX79 ôngWWPzVX79 bWWPzVX79ộ trưRsnVuuraởng thìRsnVuura chRsnVuuraắc WWPzVX79chắc ôngRyGp biRsnVuuraết cWWPzVX79háu WWPzVX79là bạnWWPzVX79 gáiWWPzVX79 RyGpcủa VĩnWWPzVX79h ThRsnVuuraành RsnVuura– tổRsnVuurang giRyGpám đốcRsnVuura cRsnVuuraủa tậpWWPzVX79 đoànRsnVuura. RyGpNhưng RsnVuurakhi WWPzVX79ông đếnWWPzVX79, VWWPzVX79ĩnh PRsnVuurahong WWPzVX79và cRsnVuuraháu lRsnVuuraại diễnRyGp mộtWWPzVX79 màRyGpn kịchRyGp RsnVuuraâu RyGpyếm trướcWWPzVX79 mặtRyGp ônWWPzVX79g. RyGpCho RsnVuuranên ôRsnVuurang biếtRsnVuura cWWPzVX79háu cóRyGp quRyGpan hệRsnVuura WWPzVX79mật thiRyGpết RyGpvới WWPzVX79hai anWWPzVX79h RsnVuuraem RyGpnhà nàyWWPzVX79. NóRyGpi chínhRyGp RyGpxác hRsnVuuraơn WWPzVX79là cRyGpả haRyGpi ngRyGpười RyGphọ đềuWWPzVX79 yêRyGpu chRsnVuuraáu. ChRyGpo nênRyGp ôRsnVuurang bWWPzVX79ảo sWWPzVX79ẽ RsnVuurasuy nghĩRsnVuura RyGpthêm hRsnVuuraai tuầRsnVuuran nRyGpữa rồRsnVuurai mớiWWPzVX79 trảRsnVuura WWPzVX79lời. MụcRyGp đíchRyGp làRsnVuura cWWPzVX79ó thờRyGpi RyGpgian đWWPzVX79ể đRsnVuuraiều trRyGpa cháu,RsnVuura rồWWPzVX79i sWWPzVX79au đóRsnVuura lRsnVuuraợi dụngRsnVuura cháu.

Mặt ôngRyGp VRyGpăn TrWWPzVX79ác tRyGpối sRyGpầm lại,RsnVuura nụRyGp cườiRyGp gượRsnVuurang gạoWWPzVX79 màRsnVuura ônRsnVuurag cWWPzVX79ố thểRsnVuura hiệnRsnVuura tắtRyGp ngWWPzVX79úm, láRyGpt sRyGpau ôngRyGp thởRsnVuura dàRsnVuurai nói:
WWPzVX79– XRyGpin lỗiWWPzVX79 RsnVuuracháu, HiểRsnVuurau RyGpĐồng. ÔngRyGp thậRyGpt lòRsnVuurang rấtRyGp quýWWPzVX79 mếnRsnVuura RsnVuuracháu nhWWPzVX79ưng thươngRyGp trườRsnVuurang RyGplà nRyGpơi RsnVuuradẫm đạRyGpp nhauRsnVuura, lợiRyGp dRsnVuuraụng ;ẫnRyGp nhaRsnVuurau vRyGpà **RsnVuura* hRyGpại nhauRyGp. ÔngRyGp buộcRsnVuura pRyGphải lRsnVuuraàm nhRsnVuuraư vậy.

- CháuRyGp biRyGpết, cWWPzVX79ho nênRsnVuura chRsnVuuraáu khRsnVuuraông tráchWWPzVX79 ôRsnVuurang. ChRsnVuuraáu tìRsnVuuranh nguRsnVuurayện đWWPzVX79ể ôngRsnVuura lợiWWPzVX79 dụng.

- RsnVuuraCháu nghWWPzVX79ĩ bWWPzVX79ây RyGpgiờ RyGpkhi bịRyGp cRyGpháu WWPzVX79biết rõRsnVuura tấtRsnVuura RsnVuuracả mọiRsnVuura chuyện,WWPzVX79 ôRyGpng còRsnVuuran mặtRyGp mũiRyGp RsnVuuralợi dụngWWPzVX79 cWWPzVX79háu sao.

- BởiRyGp vậyWWPzVX79 cháRyGpu mRyGpới đWWPzVX79ến WWPzVX79để gWWPzVX79iao dịcWWPzVX79h WWPzVX79với RyGpông. BởRyGpi vìRsnVuura cháRyGpu cũngRsnVuura muốnWWPzVX79 lợiRyGp RsnVuuradụng ôngRyGp đWWPzVX79ể đạRsnVuurat đRsnVuuraược mụcRsnVuura đíchRsnVuura củaRyGp mìnRyGph –WWPzVX79 HiểuRsnVuura ĐồngRsnVuura đRyGpáp, WWPzVX79sau đóRyGp côRyGp nRsnVuurahìn thẳnRyGpg ônWWPzVX79g VRyGpăn TrácWWPzVX79 RsnVuura– CáWWPzVX79i ôWWPzVX79ng RyGpcần bRyGpây gWWPzVX79iờ lRsnVuuraà mộtRyGp giRyGpán điệpWWPzVX79 cóWWPzVX79 thểRsnVuura tiếpRsnVuura cậnWWPzVX79 RsnVuuratrực tiWWPzVX79ếp WWPzVX79tổng giRsnVuuraám đRsnVuuraốc cRyGpủa tậRsnVuurap WWPzVX79đoàn RyGpNguyên ThànhRsnVuura PhonRyGpg. MàRsnVuura cháuRyGp chínhRyGp RsnVuuralà ngườiWWPzVX79 WWPzVX79lí tưởWWPzVX79ng nhất.

Hiểu ĐồRyGpng nhRsnVuuraìn ônRyGpg VWWPzVX79ăn TRsnVuurarác đRsnVuuraang nWWPzVX79gây WWPzVX79người iRyGpm lặnRyGpg. CôRsnVuura lặnRyGpg lẽRsnVuura WWPzVX79đặt lênRsnVuura WWPzVX79bàn mộRsnVuurat tờRyGp giấy:

- ĐWWPzVX79ây RsnVuuralà sốWWPzVX79 điệnRyGp thoRyGpại củaRsnVuura cháu.RsnVuura NRsnVuuraếu ôngRyGp cầRyGpn tRsnVuurahì hãyWWPzVX79 gọiRyGp điệRsnVuuran cWWPzVX79ho cháu.

Nói xRyGpong cRsnVuuraô đWWPzVX79ứng dậyWWPzVX79 WWPzVX79quay RyGplưng bỏRyGp đWWPzVX79i. ÔWWPzVX79ng VănRyGp TrácWWPzVX79 nRyGphìn thWWPzVX79eo cWWPzVX79ô hỏi:

- ChWWPzVX79o ôWWPzVX79ng biếtRyGp lWWPzVX79í dRsnVuurao cRyGpháu lạiWWPzVX79 làmRsnVuura WWPzVX79như vậy.

- VRsnVuuraì chWWPzVX79áu muRsnVuuraốn trRyGpả WWPzVX79thù RyGp– HRyGpiểu ĐồngRsnVuura đápRyGp mRsnVuuraà khôngRsnVuura quaWWPzVX79y đầRsnVuurau lại.

Sau đWWPzVX79ó côRsnVuura mởWWPzVX79 WWPzVX79cửa RsnVuurara vWWPzVX79ề RsnVuuramà kWWPzVX79hông cRsnVuurahờ WWPzVX79đợi RyGpthêm phútRsnVuura nRyGpào WWPzVX79nữa. ÔngRsnVuura TuấWWPzVX79n KhaRsnVuuranh nãRsnVuuray giờRyGp vWWPzVX79ẫn RyGpim RsnVuuralặng, bWWPzVX79ỗng nhìRsnVuuran thRyGpeo dángRyGp HiểuRyGp ĐồnWWPzVX79g rồRsnVuurai lRsnVuuraên tiếng:

- CôWWPzVX79 bRyGpé đWWPzVX79ó WWPzVX79dường RsnVuuranhư WWPzVX79đang WWPzVX79mang nặngRsnVuura mốRsnVuurai thù.

- PWWPzVX79hải, nRyGpghe nóiWWPzVX79 troRsnVuurang tWWPzVX79hời giaRyGpn quRyGpa, coRsnVuuran bWWPzVX79é sốnRsnVuurag RyGprất WWPzVX79vất vảWWPzVX79 –RsnVuura ÔngRyGp RyGpVăn RsnVuuraTrác trảWWPzVX79 lờiRyGp –RyGp RsnVuuraBa cảmRyGp thWWPzVX79ấy RyGphổ thRyGpẹn kRsnVuurahi cRyGpó ýWWPzVX79 địnhRsnVuura lợiRyGp dụWWPzVX79ng cRsnVuuraon bé.

- BRsnVuuraa nghWWPzVX79ĩ tWWPzVX79âm WWPzVX79hồn coRsnVuuran WWPzVX79bé cóWWPzVX79 RsnVuurabị vẩnRsnVuura WWPzVX79đục hRyGpay không?

- WWPzVX79Ba khWWPzVX79ông RyGpbiết, nhRyGpưng chRyGpắc cWWPzVX79hắn RsnVuuracon WWPzVX79bé sẽRyGp phảiRyGp chịuRyGp đauRyGp RsnVuurađớn rấWWPzVX79t nhiềuRyGp WWPzVX79nếu tRsnVuuraiếp tụWWPzVX79c tRyGprả thù.RyGp BởiWWPzVX79 vìRyGp ánRyGph mắtRsnVuura nóRsnVuura khRyGpông WWPzVX79hề đeWWPzVX79n tốiWWPzVX79 RyGpmà RsnVuuralại sángRsnVuura ngời.RsnVuura DWWPzVX79ù hRsnVuuraận thùRyGp nhưnRsnVuurag troRsnVuurang lòRsnVuurang WWPzVX79nó vẫnRsnVuura cóWWPzVX79 tìnRsnVuurah yRsnVuuraêu bấtRsnVuura diệt.

Ông VRyGpăn WWPzVX79Trác RyGpvà ônRyGpg TuấnRyGp KRyGphanh đềuWWPzVX79 tRsnVuurahở dài.

- Cốc…cốRyGpc …

- VàoRsnVuura điRyGp –RyGp ÔngRyGp TuấWWPzVX79n KWWPzVX79hanh lênRyGp tiếng.

Một RyGpcô gáiRsnVuura xiRsnVuuranh đẹRyGpp, ăRyGpn mặWWPzVX79c sanRyGpg trọWWPzVX79ng vWWPzVX79à lịchRsnVuura RyGpsự bướRyGpc vàRyGpo. CôRyGp nRyGphìn hRsnVuuraai ngườiRsnVuura RsnVuurađàn RsnVuuraông RsnVuuratrong pRsnVuurahòng cườiWWPzVX79 nói:

- ÔWWPzVX79ng, bRyGpa, hWWPzVX79ai ngưRsnVuuraời RyGpcùng ởRsnVuura đâyRsnVuura à.

- WWPzVX79Là RyGpcháu àRyGp RyGp– RsnVuuraÔng WWPzVX79Văn TrácRsnVuura thấyRsnVuura đứaWWPzVX79 cháuRyGp RsnVuurayêu bRsnVuuraước vàoWWPzVX79 tRsnVuurahì mĩWWPzVX79m cười.

Cô gáRyGpi vRyGpừa vàoRyGp thìWWPzVX79 sRyGpà đếnRyGp RsnVuuraôm ôRyGpng RyGpVăn RyGpTrác nhõnWWPzVX79g nhRyGpẽo. ÔnWWPzVX79g RyGpTuấn KhaRyGpnh RsnVuurathấy coWWPzVX79n gRsnVuuraái WWPzVX79làm nũngRyGp RsnVuurathì lêWWPzVX79n tiếngRyGp trách:

- WWPzVX79Hạ KhanWWPzVX79h! RsnVuuraCon gRsnVuuraái lớRyGpn rồiRyGp mRsnVuuraà còRyGpn làmRsnVuura nũng,WWPzVX79 WWPzVX79người RyGpta biếtRsnVuura đưRsnVuuraợc thWWPzVX79ì sẽRyGp khRsnVuuraông RsnVuuraai RsnVuuradám cướiRsnVuura đâu.

Hạ RyGpKhanh cRyGpười hRyGpìhì nói:

- KhWWPzVX79ông RsnVuuraai cưWWPzVX79ới càRsnVuurang RsnVuuratốt, RsnVuuracon RsnVuuraở mãRyGpi bRyGpên RsnVuuraông vWWPzVX79à baRsnVuura, đểWWPzVX79 RyGphai ngườiRsnVuura nuôRsnVuurai cRyGpon suốtRyGp đời.

- RsnVuuraCháu gWWPzVX79ái củaRsnVuura ônRyGpg WWPzVX79xinh đẹpRsnVuura gRyGpiỏi RyGpgiang nhưRyGp RsnVuuravầy thìWWPzVX79 RyGplo gWWPzVX79ì RyGpmà khôngRyGp cóWWPzVX79 ngWWPzVX79ười cướWWPzVX79i –WWPzVX79 RsnVuuraÔng VRyGpăn TrácRyGp cưRyGpời lWWPzVX79ớn vỗRsnVuura vRyGpai cháRyGpu mìnWWPzVX79h nói.

Hạ KhanRyGph bRyGpuông ôngRyGp WWPzVX79Văn TrácRsnVuura RsnVuurara rồiRsnVuura ngồiWWPzVX79 xRyGpuống bĩuRsnVuura môWWPzVX79i nói:

- ÔngRsnVuura ơiWWPzVX79! RsnVuuraAi WWPzVX79lại khWWPzVX79en RyGpcháu gáiWWPzVX79 mìnRyGph chRyGpứ. VậRyGpy cWWPzVX79hẳng hRyGpóa RsnVuurara mèWWPzVX79o WWPzVX79khen RyGpmèo dàiRyGp đWWPzVX79uôi à.

Cả RsnVuurahai ngRyGpười đàRsnVuuran ônRsnVuurag ngRsnVuurahe RyGpcô RyGpnói vậyRsnVuura thìRyGp pWWPzVX79há rRyGpa cRyGpười. ĐRsnVuuraột nhiRyGpên RyGpHạ RsnVuuraKhanh qRsnVuurauay sRyGpang ôngRyGp RsnVuuraTuấn KRsnVuurahanh nói:
– WWPzVX79Ba, WWPzVX79lần nàyRsnVuura RsnVuuraba cWWPzVX79ho RsnVuuracon làRyGpm luRyGpật sưRsnVuura đWWPzVX79ại RsnVuuradiện chRyGpo viRyGpệc hRyGpọp tRyGpác củRsnVuuraa tậpRsnVuura đoàRyGpn mìnhRyGp vWWPzVX79ới RsnVuuratập đoànRyGp NgWWPzVX79uyên ThànWWPzVX79h PhonWWPzVX79g nha.

- RyGpHôm nWWPzVX79ay coWWPzVX79n WWPzVX79có hứngRsnVuura thúRsnVuura làmRsnVuura việcRsnVuura RyGpcho côRsnVuurang RsnVuuraty àRyGp –WWPzVX79 WWPzVX79Ông TuWWPzVX79ấn KRsnVuurahanh lườmRyGp coRsnVuuran gái.

- RyGpBa nàyRyGp RyGp! TWWPzVX79hì RsnVuuracon đãRsnVuura lWWPzVX79àm RsnVuuraluật sưWWPzVX79 cRsnVuuraho cRsnVuuraông tRyGpy rồRyGpi cRsnVuuraòn gìWWPzVX79 RyGp– HạRyGp KhanWWPzVX79h nhõWWPzVX79ng RyGpnhẽo vớiRyGp WWPzVX79a mình.

- RsnVuuraCháu gáRyGpi củRyGpa RyGpông lRyGpà ngoWWPzVX79an nhấtWWPzVX79. RsnVuuraAi nRsnVuurahư cRsnVuuraái thằWWPzVX79ng trWWPzVX79ời đánRsnVuurah kiaRsnVuura. TWWPzVX79ại sRsnVuuraao nóWWPzVX79 cWWPzVX79hưa chịuRsnVuura RsnVuuravề RyGpnhà hRyGpả –RyGp ÔRsnVuurang VRyGpăn TráRyGpc tWWPzVX79ức giậnRyGp hỏi.

- Dạ,RyGp WWPzVX79nó RyGpvề ViRyGpệt NaRyGpm rồiRsnVuura WWPzVX79nhưng RsnVuurachắc điRsnVuura lRyGpoanh hoRyGpanh RyGpđâu đóRyGp vẫnRyGp RyGpchưa vềRyGp nhWWPzVX79à thôiRyGp –RsnVuura ÔnRsnVuurag RsnVuuraTuấn KWWPzVX79hanh lWWPzVX79o sợRsnVuura nói.

- MaRyGpu lWWPzVX79ôi đầuRsnVuura RsnVuuranó vRyGpề đRsnVuuraây. NếuWWPzVX79 cRsnVuuraần WWPzVX79cứ bWWPzVX79ẻ gRyGpãy tRsnVuuraay chRyGpân nóWWPzVX79 RsnVuuraluôn rồiRyGp đRyGpem WWPzVX79về –WWPzVX79 ÔRyGpng RyGpVăn TRyGprác giậnRsnVuura dWWPzVX79ữ nói.

Hạ KhRsnVuuraanh RyGpkhẽ liRyGpếc nhRyGpìn bWWPzVX79a RyGpmình rồiRyGp nhúWWPzVX79n vai.
TạiRyGp WWPzVX79nghĩa RsnVuuratrang, mộtWWPzVX79 WWPzVX79cô gáiWWPzVX79 maWWPzVX79ng WWPzVX79sắc mặtWWPzVX79 WWPzVX79buồn RsnVuurabã RyGpđang quỳWWPzVX79 trướRyGpc WWPzVX79hai ngôRyGpi RyGpmộ, WWPzVX79được RyGpbao RsnVuuraquanh WWPzVX79bởi hRyGpoa tRsnVuurahạch thảoRyGp tím.

- Mẹ!RyGp RyGpCon xWWPzVX79in lỗiRsnVuura, cWWPzVX79on RsnVuurakhông tRyGphể quRsnVuuraên được.RsnVuura CWWPzVX79on cRyGpứ tưởnRsnVuurag làWWPzVX79 mWWPzVX79ình cWWPzVX79ó thểRsnVuura quênRyGp RsnVuurađi. RyGpNhưng bâyRsnVuura giờWWPzVX79 WWPzVX79con RsnVuuramới phRyGpát WWPzVX79hiện làRsnVuura khônRsnVuurag RsnVuuraphải cRsnVuuraon quWWPzVX79ên mRsnVuuraà lRsnVuuraà cRyGpon đangRsnVuura chRyGpờ đRsnVuuraợi cơRsnVuura hộiRyGp. CơWWPzVX79 hộWWPzVX79i RsnVuurađể trRyGpả thù.RyGp CWWPzVX79on RyGpmuốn ngRsnVuuraười đRyGpàn bàRyGp đãRsnVuura hạWWPzVX79i cRsnVuurahết mWWPzVX79ẹ RyGpphải thânRyGp bạiRsnVuura WWPzVX79danh RsnVuuraliệt. RyGpCon mRsnVuurauốn RsnVuurabà RsnVuurata phảiRyGp sốRsnVuurang đaRyGpu WWPzVX79khổ hơnRsnVuura nỗiWWPzVX79 đaRyGpu RsnVuuramà cWWPzVX79on RyGpphải cWWPzVX79hịu. WWPzVX79Cơ hộiRsnVuura củaWWPzVX79 coRyGpn đếnRyGp rồi.WWPzVX79 KWWPzVX79ế hoạchRsnVuura tRyGprả thùRyGp RsnVuuracủa cWWPzVX79on WWPzVX79vừa mWWPzVX79ới bắtRsnVuura đWWPzVX79ầu thôi.

- BWWPzVX79a! XiWWPzVX79n RyGpba WWPzVX79hãy phRyGpù RyGphộ WWPzVX79cho con.
HRsnVuuraiểu ĐồngWWPzVX79 xuRyGpống xWWPzVX79e RyGpbuýt, WWPzVX79cô điWWPzVX79 dạoWWPzVX79 đểRsnVuura tRsnVuurahư thảnRyGp, khRyGpông biếtRyGp tạiWWPzVX79 saRyGpo WWPzVX79chân WWPzVX79lại đưaRsnVuura côRsnVuura đếnWWPzVX79 tRyGprước qWWPzVX79uán WWPzVX79cà RyGpphê GRANTRsnVuuraTYLOVE. HRyGpiểu ĐồRsnVuurang đứngWWPzVX79 nhìRsnVuuran tRsnVuurahật WWPzVX79lâu trướcWWPzVX79 cRsnVuuraửa tiệm.WWPzVX79 CôRsnVuura vWWPzVX79à VRyGpĩnh RsnVuuraPhong cóRsnVuura rWWPzVX79ất nhiềuRsnVuura hRsnVuuraồi ứRyGpc ởRyGp qRyGpuán cRsnVuuraà RsnVuuraphê nàyRsnVuura. TrờiRsnVuura phRyGpun nhẹWWPzVX79 nhữngWWPzVX79 hạtWWPzVX79 mưaRsnVuura xuWWPzVX79ống đất.RsnVuura HiểuWWPzVX79 ĐồngWWPzVX79 quyếtWWPzVX79 địnhWWPzVX79 RsnVuurabước vàoWWPzVX79 bênRsnVuura trong.

Cảnh vậRyGpt WWPzVX79trong quWWPzVX79án vRsnVuuraẫn kWWPzVX79hông tWWPzVX79hay đổi,RyGp RsnVuurachỉ RyGplà nhữnRyGpg ngườiRsnVuura RyGpcũ đãWWPzVX79 kRyGphông cWWPzVX79òn. TrRyGpước mặtWWPzVX79 côRsnVuura đWWPzVX79ều làRsnVuura nhữWWPzVX79ng nhâWWPzVX79n viênRyGp mới.WWPzVX79 HọRsnVuura RsnVuuravẫn lWWPzVX79ích sựWWPzVX79, vRyGpẫn ânRsnVuura cần.WWPzVX79 CRyGpây đàRsnVuuran RyGppiano vẫnRyGp cWWPzVX79òn WWPzVX79y chRyGpỗ củ,RsnVuura RsnVuuravẫn sángWWPzVX79 WWPzVX79bóng. HRsnVuuraiểu ĐồRsnVuurang WWPzVX79đưa RyGptay bấRsnVuuram thửRyGp, âmRyGp thanRyGph quWWPzVX79en thuộcRsnVuura vWWPzVX79ang lêWWPzVX79n. ĐãRsnVuura lâRsnVuurau rồRyGpi côRyGp kWWPzVX79hông độRsnVuurang đếRsnVuuran pRyGphím đRyGpàn. TrướcWWPzVX79 đây,RyGp khWWPzVX79i RyGpquán đãRsnVuura WWPzVX79đóng cửaRyGp, cWWPzVX79ô vWWPzVX79à VĩnhWWPzVX79 PhonWWPzVX79g vẫWWPzVX79n ởRyGp lạiRyGp cùngWWPzVX79 nhaRyGpu đRsnVuuraánh đàn,WWPzVX79 tiếngRyGp đànRsnVuura WWPzVX79còn đóRyGp nhưngWWPzVX79 RsnVuurangười xWWPzVX79ưa đâuWWPzVX79 còn.

Hiểu ĐWWPzVX79ồng chRyGpọn WWPzVX79cái bànWWPzVX79 RyGpbên RsnVuuracửa kíRyGpnh, lúcWWPzVX79 trướcRyGp côRyGp haRsnVuuray cùnRyGpg VĩnhRyGp WWPzVX79Phong ngồiRyGp ởRyGp đâyRyGp ngắmWWPzVX79 nhìnRsnVuura mWWPzVX79ọi ngRsnVuuraười qRsnVuuraua lRsnVuuraại, cóWWPzVX79 RyGpkhi ngắmRyGp nRsnVuurahìn mưaWWPzVX79. NRyGphân RyGpviên maRsnVuurang đếnRsnVuura RsnVuuracho côWWPzVX79 mWWPzVX79ột tRsnVuuraách cRyGpà RyGpphê, mWWPzVX79ùi càRsnVuura phRyGpê nRyGpóng ấWWPzVX79m thơmRyGp lừngWWPzVX79 bốcRsnVuura lêRsnVuuran mRyGpũi. MWWPzVX79ột RsnVuurabài WWPzVX79hát nhẹRyGp WWPzVX79trữ tìnRsnVuurah RsnVuuravang lên:

Ngồi lặngRyGp tWWPzVX79hinh quáRsnVuuran vRsnVuuraằng tWWPzVX79ênh eRyGpm mộtRsnVuura mình
ChWWPzVX79ẳng RyGpcòn WWPzVX79anh nWWPzVX79hưng vẫWWPzVX79n kêuRsnVuura RsnVuuracafe đắng
CànhWWPzVX79 RyGphoa RsnVuuratrắng monRyGpg manh
rụng tWWPzVX79rên phWWPzVX79ím cWWPzVX79ây dưRyGpơng cầm
như chíRsnVuuranh RyGpe buồRsnVuuran heRsnVuurao hắtWWPzVX79 nRyGphững chWWPzVX79iều mưa.

Bài nhạWWPzVX79c xưRsnVuuraa eRsnVuuram đãWWPzVX79 nghWWPzVX79e WWPzVX79bao nhRyGpiêu lần
Là nRyGpỗi WWPzVX79cô đơRsnVuuran nỗRsnVuurai nRsnVuurahớ aRsnVuuranh nhRyGpiều bấyRyGp nhiêu
Cafe đắnRyGpg ởWWPzVX79 tRyGprên mRsnVuuraôi màRyGp WWPzVX79em đắRsnVuurang ởRsnVuura tronWWPzVX79g lòng
Không hiểWWPzVX79u saRyGpo eWWPzVX79m chẳnWWPzVX79g RsnVuurakhóc mRsnVuuraà mắtWWPzVX79 nhạtRyGp nhòa

Bỗng WWPzVX79vỡ òWWPzVX79a RyGpvì RsnVuuranhững xóRyGpt xa
KhRsnVuurai nhậnRyGp rRsnVuuraa mRsnVuuraình rRyGpất nhớ
NgWWPzVX79ỡ RyGpđã quêRyGpn hìRsnVuuranh RsnVuurabóng tWWPzVX79hân quen
mRyGpà RsnVuurahôm naWWPzVX79y WWPzVX79lại nhớRyGp thêm

Trách tráRyGpi tiWWPzVX79m mWWPzVX79ình chẳngRsnVuura RsnVuurađủ vWWPzVX79ô tình
RsnVuurađể phôiRyGp phRyGpai RyGpmàu kýRyGp ức
ĐãWWPzVX79 lRsnVuuraâu rRsnVuuraồi màWWPzVX79 cRsnVuuraứ mãiWWPzVX79 hWWPzVX79y vọng
RsnVuuraAnh biếtRsnVuura RsnVuurakhông eRsnVuuram chắcRsnVuura sRsnVuuraẽ thRsnVuuraôi chRsnVuuraờ mong
Bài nhạcRsnVuura xưaRyGp RyGpem RsnVuurađã RyGpnghe baRyGpo WWPzVX79nhiêu lần
LRyGpà nỗiRyGp cRsnVuuraô đWWPzVX79ơn nRsnVuuraỗi nhớRyGp WWPzVX79anh nhWWPzVX79iều bấWWPzVX79y nhiêu
CafWWPzVX79e đắngWWPzVX79 WWPzVX79ở trWWPzVX79ên môiRsnVuura WWPzVX79mà eRyGpm RsnVuurađắng ởRsnVuura RyGptrong lòng
KhôRsnVuurang hiWWPzVX79ểu RsnVuurasao RsnVuuraem chẳnRyGpg khóRsnVuurac RsnVuuramà mắtWWPzVX79 nhạtWWPzVX79 nhòa

Bỗng vRsnVuuraỡ òRyGpa vìRsnVuura nhữRyGpng xótWWPzVX79 xa
WWPzVX79Khi WWPzVX79nhận rRsnVuuraa mRyGpình rấtRyGp nhớ
RsnVuuraNgỡ đãWWPzVX79 RyGpquên hìnRyGph bóngWWPzVX79 thânWWPzVX79 quen
màRsnVuura hômRyGp naRsnVuuray lạiRyGp nhớWWPzVX79 thêm

Trách RyGptrái RsnVuuratim RsnVuuramình chRyGpẳng đủRsnVuura vWWPzVX79ô tình
đểRsnVuura phôWWPzVX79i pRsnVuurahai màWWPzVX79u kýRsnVuura ức
ĐãRyGp lRyGpâu rồWWPzVX79i màWWPzVX79 cRyGpứ hRsnVuuray vọng
RyGpAnh RyGpbiết khôngRsnVuura RsnVuuraem chắWWPzVX79c WWPzVX79sẽ …..

Bỗng vRsnVuuraỡ òaWWPzVX79 vìRyGp nhữngRsnVuura xótWWPzVX79 xa
WWPzVX79Khi nWWPzVX79hận RsnVuurara WWPzVX79mình RsnVuurarất nhớ
Ngỡ đRyGpã quêRyGpn hìWWPzVX79nh bóngRsnVuura thWWPzVX79ân quen
màRsnVuura hRsnVuuraôm WWPzVX79nay WWPzVX79lại nRsnVuurahớ thêm

Trách tRsnVuurarái tiRyGpm RyGpmình chẳngWWPzVX79 đủRyGp RyGpvô tình
đểRyGp phWWPzVX79ôi RsnVuuraphai màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong…

Nghe bài hát xong, Hiểu Đồng khẽ cười: “ Đúng vậy, cô vẫn chưa đủ vô tình nên không thể quên được Vĩnh Phong. Đã đến lúc phải quên đi”

Cô uống một hớp cà phê, quả thật lòng thấy đắng vô cùng.