You are here

Sẽ để em yêu anh lần nữa: Chương 29

Chương 29

Giả vờhDom yêu

Hiểu ĐồV76Png nMXygghĩ ngơqPeyi thckVfêm mộtqPey nqPeygày ởV76P bckVfệnh vqPeyiện rqPeyồi mớqPeyi vhDomề nhàckVf. BV76Pác HàckVf mẹMXyg ĐìnMXygh ÂMXygn làMXyg nV76Pgười chạqPeyy đqPeyếm qPeychăm sqPeyóc qPeycho qPeycô. MXygCả mộtckVf nckVfgày HiểhDomu ĐồngqPey trqPeyông ngóhDomn bóngqPey hhDomình ckVfai nhưqPeyng VV76Pĩnh PhonV76Pg thDomuyệt kMXyghông hềqPey đếnMXyg lV76Pấy mckVfột lầnhDom MXyg( cckVfho mqPeyọi ngưqPeyời mộtV76P phDomhen V76Pmừng hụthDom chDomhơi V76P), qPeycô ckVfcuối cùnMXygg thấckVft vqPeyọng qPeyxuất việV76Pn rckVfa về.

Sáng hckVfôm sckVfau, HiểV76Pu V76PĐồng đckVfi đếnckVf V76Pcông tMXygy, V76Pcô hDomtrong lòngV76P MXygbỗng hDomthấp thỏmV76P khôngMXyg yênMXyg. hDomHai nV76Pgày côMXyg nqPeyghỉ vckVfiệc MXygmà khôV76Png hềckVf xckVfin MXygphép. ThhDomế nàV76Po vMXygào phMXygòng cũhDomng bịV76P mckVfọi ngưMXygời V76Psoi móiqPey. NhưnckVfg khqPeyi côqPey vhDomào phMXygòng khckVfông hDomai nóV76Pi ghDomì ckVfvới cqPeyô cũnV76Pg chhDomẳng aqPeyi soqPeyi móiV76P cV76Pô hDomlấy mqPeyột lV76Pần. NgaV76Py cảMXyg phònMXygg hDomquản lhDomí ckVfnhân sựV76P cũnckVfg khôngqPey lêckVfn tqPeyiếng. HiểV76Pu ĐồV76Png cảmV76P hDomthấy hckVfơi lạ,hDom qPeyánh mắMXygt bỗnckVfg lqPeyướt nhẹckVf vqPeyề phíahDom MXygcửa phòngMXyg kiaqPey. hDomNhưng ckVfngười tronhDomg đóhDom V76Phình MXygnhư V76Pchưa đến.

Đêm kV76Pia kV76Phi qPeycô lạqPeyi MXygmê maMXygn lầnqPey nữaV76P V76Ptrong bệnhhDom việV76Pn, qPeycơ hồMXyg ckVfcảm nhMXygận đượcckVf MXygbàn tqPeyay ấmhDom hDomáp vuốV76Pt MXygve ghDomương mặtMXyg mìnhV76P, rMXygồi cqPeyảm nhậnhDom đượcckVf MXyglàm mV76Pôi qPeyấm ckVfáp chếckVf trụckVf trênqPey môMXygi cô,ckVf tV76Prong ckVflòng cảqPeym tV76Phấy thậthDom ấmV76P hDomáp, khiếnqPey tihDomm côV76P lầnckVf nữackVf ruqPeyn độnqPeyg. KhMXygi thckVfức qPeydậy, chỉqPey thấyMXyg mckVfột mhDomàu trắngqPey, V76Pmà khôngckVf hềckVf thấyV76P bónMXygg dánqPeyg VĩnhDomh qPeyPhong ởMXyg đâqPeyu, tronMXygg ckVflòng cMXygó chútV76P hụqPeyt hV76Pẫng, hDomnuối tiếcckVf vàMXyg thấV76Pt vọng.

Cuối cùnMXygg VqPeyĩnh PhMXygong cũnghDom đếnMXyg nhưqPeyng thV76Pái độckVf MXygvẫn nhV76Pư trướcckVf tckVfhờ hDomơ lãnhhDom đạqPeym khônhDomg hềckVf nhMXygìn MXygcô lhDomấy mộckVft cáhDomi. TựhDom nhiênV76P HV76Piểu ĐồckVfng thấyV76P mộtV76P nỗiV76P buồnMXyg qPeyxâm chckVfiếm vckVfào tim.

Hết gV76Piờ V76Plàm, HiểuV76P ĐồngMXyg buồnMXyg bV76Pã điV76P đếMXygn trạhDomm xqPeye buýtV76P V76Pđợi xMXyge MXygđến tV76Phì V76Pmột chMXygiếc MXygxe màuckVf đeV76Pn ckVfquen thuhDomộc chckVfờ thDomới MXygdừng lạihDom V76Pngay bêckVfn ckVfcạnh cqPeyô. TấMXygm ckVfkính xMXyge qPeyhạ xV76Puống, ngMXygười trckVfong hDomxe khônqPeyg tckVfhèm quackVfy mặtckVf lạiV76P nhìV76Pn chDomô ckVfmà lạhDomnh lùnckVfg rckVfa lệnh:

- LêV76Pn xckVfe đi.

- hDomKhông cầnMXyg qPey– HiểuqPey ĐồnV76Pg cắqPeyn môhDomi MXygnói –qPey TckVfôi tựV76P MXygđón xV76Pe được.

- MXygCô đừV76Png hqPeyiểu lầm,ckVf làhDom tV76Pại tôckVfi cckVfó chckVfuyện MXygmuốn nV76Pói vớiV76P côqPey. LV76Pên xhDome –ckVf VĩV76Pnh PhV76Pong MXyghất hàckVfm ckVfra lệnckVfh lầnhDom nữa.
HiểuhDom ckVfĐồng đứMXygng trừngMXyg mắtqPey nhìqPeyn VqPeyĩnh PhoV76Png, mhDomột bưckVfớc cũnqPeyg khMXygông chV76Pịu nhDomhúc nhíchDomh. V76PThấy hDomvậy VĩqPeynh PhMXygong cũngqPey trừngV76P mắthDom qPeynhìn cqPeyô rồickVf nói.

- LêqPeyn ckVfxe hackVfy đểckVf tôiMXyg hDombế côhDom lên.

Hiểu ĐqPeyồng ngV76Phe nóiqPey V76Pthế, đhDomành miễqPeyn cưỡnMXygg bướchDom lqPeyên xV76Pe. ChMXygiếc xckVfe nV76Phanh cMXyghóng laMXygo vúckVft đi.MXyg TrêV76Pn đườngV76P đhDomi, cảckVf hMXygai đqPeyều iqPeym lặng,hDom kMXyghông ckVfai nV76Pói gìqPey, chỉMXyg cóqPey tqPeyiếng thởckVf qPeyđáp lờiqPey nhqPeyau. CuhDomối cùngV76P chiMXygếc qPeyxe cũqPeyng dừngckVf lạMXygi, HiểckVfu ĐồngqPey đV76Pưa mắtqPey V76Pnhìn rMXyga. hDomCô hơiV76P ngạMXygc nhiênqPey khqPeyi thấyhDom MXygVĩnh PhckVfong đckVfưa V76Pcô đếnckVf ckVfbên dướiMXyg nV76Phà chunckVfg hDomcư củackVf cậu.qPey ckVfCô hDomnhăn mckVfặt hỏi:

- MXygSao lV76Pại qPeyđưa tMXygôi hDomđến đây?

- LMXygên ckVfnhà đqPeyi rồiqPey nói.

Hiểu ĐồV76Png lạiMXyg phảiqPey cùngckVf VĩckVfnh V76PPhong điMXyg lên,ckVf tronhDomg tqPeyhang máqPeyy, VĩnV76Ph PhonV76Pg iqPeym lặMXygng V76Ptựa V76Pngười ckVfvào vckVfách thanV76Pg máyckVf, HiqPeyểu ĐMXygồng cMXygũng đứV76Png vàckVfo mMXygột bênMXyg, MXygâm thầmqPey quckVfan V76Psát VĩMXygnh PhockVfng. qPeyHình nckVfhư sckVfắc mV76Pặt V76PVĩnh PhonqPeyg khqPeyông tốV76Pt lắm,hDom ckVfhơi xckVfanh vckVfà mồV76P hôMXygi rơiMXyg ckVfra nhiềuqPey. DườnghDom nhDomhư cậuqPey đanqPeyg hDomkìm qPeynén cáickVf gckVfì đó.ckVf HiểuMXyg ĐồngqPey muốnqPey mởV76P lờiV76P hỏiMXyg nqPeyhưng lạV76Pi khôhDomng MXygtài nàhDomo nV76Pói rMXyga miệnhDomg được.

Vừa V76Pvào ckVfđến nhà,ckVf VckVfĩnh PhDomhong thảhDom ngườiqPey lckVfên ckVfghế nhắV76Pm mắtV76P lại,V76P răngMXyg cắqPeyn nhhDomẹ môV76Pi hơiV76P thởV76P bắhDomt đầuckVf MXyggấp. HiểuckVf ĐồngMXyg vẫnckVf đqPeyứng ởhDom MXygcửa nhàhDom nhìMXygn vàMXygo, khMXygông biếthDom V76Plà cóqPey nênqPey vckVfào tronMXygg haV76Py không?

Lát sV76Pau VĩckVfnh ckVfPhong thấyMXyg mckVfột bckVfàn ckVftay qPeynhỏ hDomcầm mộthDom chiếcqPey khăqPeyn hDomlau mckVfồ hMXygôi trêhDomn mặtMXyg chhDomo ckVfcậu. GiqPeyọng dịuqPey dckVfàng MXyglo lắng:

- VqPeyĩnh PhhDomong! AhDomnh sMXygao rồi,V76P đMXygau lắmckVf àMXyg, qPeyanh đểckVf thuV76Pốc ởckVf V76Pđâu đểqPey eckVfm đickVf lMXygấy chhDomo anh.

Vĩnh PhqPeyong vMXygẫn ckVfim lặckVfng khônckVfg tckVfrả lờckVfi. BànhDom tV76Pay HiểuV76P ĐồMXygng rckVfời khDomhỏi gươngqPey mV76Pặt cậuckVf, hDomgiúp MXygcậu nớiqPey lV76Pỏng cqPeyà vạckVft vMXygà hDomáo ckVfkhoát đểqPey chDomậu tqPeyhấy hDomdễ qPeychịu hơn.V76P LhDomát saMXygu, cqPeyô lạiV76P MXyglên tiếng:

- V76PAnh nqPeygồi MXygnghỉ mộhDomt cMXyghút đqPeyi. V76PEm điqPey muckVfa thuốcV76P cMXygho anh.

Hiểu ĐồngMXyg vừahDom địnhqPey quckVfay lưnckVfg bỏhDom đV76Pi tckVfhì VĩnV76Ph PhDomhong V76Pđã nắmhDom lV76Pấy MXygtay cqPeyô kéhDomo côhDom qPeyvào lònckVfg, ôMXygm chầmhDom lấhDomy côckVf qPeythì thàqPeyo nói:

- EckVfm đqPeyừng đi.

Hiểu ĐồngqPey ckVfkinh hãiV76P vộMXygi đẩyMXyg tckVfay VĩnhhDom PhonMXygg rqPeya, nhưhDomng đãqPey V76Pbị cậuV76P gqPeyiữ chặt.

- HiểqPeyu qPeyĐồng! AnMXygh rấV76Pt hDomđau ckVf. ChV76Pỉ mộtMXyg chútV76P thôiMXyg, MXygem ngckVfoan ngoãqPeyn ngồV76Pi V76Pyên mckVfột cMXyghút thhDomôi –ckVf VĩnhV76P hDomPhong thềqPeyu thàoMXyg, tronV76Pg hơiV76P hDomthở phảngqPey phấtV76P mùiqPey rượu.

Nghe VĩhDomnh PV76Phong nói,qPey qPeylại thấyckVf cV76Pả thqPeyân ngườihDom V76Phơi rckVfun rqPeyẩy vMXygì đaV76Pu củaqPey cậV76Pu, HiểuckVf ĐồngMXyg cảckVfm thấyV76P rqPeyất đV76Pau lhDomòng. VhDomĩnh MXygPhong bịV76P đckVfau ckVfdạ dV76Pày nhưhDomng ckVfgần đâyhDom ănV76P uốMXygng thấthDom thườngckVf lạiMXyg phảickVf thưckVfờng xuyênqPey qPeytham dqPeyự tiệMXygc tùV76Png, hDomuống rượuhDom V76Pvào cV76Pàng kV76Phó hDomchịu nhiềuhDom qPeyhơn. CckVfô khV76Pông giãMXygy gckVfiụa nữaqPey mMXygà ngoackVfn ckVfngoãn ngồihDom ckVfyên chqPeyo VĩnhDomh V76PPhong ckVfôm vàqPeyo lòng.

Một lhDomát V76Psau, dườngckVf hDomnhư cơnckVf đaMXygu qPeyđã MXygdịu đckVfi rV76Pất nhiều.hDom qPeyVĩnh PMXyghong qPeybuông HckVfiểu V76PĐồng rMXyga rckVfồi nói:

- MXygCó thểhDom nqPeyấu cqPeyơm qPeycho anV76Ph khhDomông? AhDomnh qPeyđói bụnqPeyg rồi,V76P cảhDom ngckVfày hôqPeym hDomnay aqPeynh chMXygưa ăV76Pn gì.

Hiểu ĐồngckVf ckVfnhẹ gckVfật đầuV76P rồickVf đứnghDom dậMXygy đMXygi nấuqPey cqPeyơm chDomho V76PVĩnh qPeyPhong V76Păn. HômV76P V76Pnay cMXygô xV76Pã MXygtóc chDomho hDomnên V76Pcô đV76Pã MXygquấn qPeytóc lênV76P vhDomà dV76Pùng mộqPeyt chMXygiếc V76Pđũa qPeyxuyên V76Pqua. ĐMXygể lộV76P chDomái cổV76P cahDomo cckVfao trqPeyắng ngMXygần ckVfđầy gMXygợi cảm.ckVf CôhDom cckVfhuyên tâhDomm nV76Pấu cơm,qPey nấuV76P nMXyghữn thứcckVf ănqPey MXygnhẹ dqPeyễ tiêckVfu chckVfo VĩnhhDom Phong.

Vĩnh PqPeyhong đứnghDom dựhDoma tườnghDom nhDomhìn HiểuhDom ĐồngV76P nấuckVf ăn,qPey ánhckVf ckVfmắt V76Plóa lhDomên ánhDomh cườiqPey hDomhạnh phúc.hDom qPeyCái ckVfcảm giáqPeyc qPeynày đãckVf MXyglâu rồihDom cậuV76P hDomkhông thấMXygy, cáickVf cMXygảm giáchDom đãckVf mV76Pong MXygchờ hDomtừ lV76Pâu. VĩqPeynh hDomPhong rMXygất muMXygốn gMXygiữ lạiqPey khoqPeyảng khoắMXygc nckVfày mãMXygi MXygmãi. CMXygậu MXygmuốn chạyhDom đếhDomn ômckVf lấhDomy ckVfeo cqPeyô V76Ptừ phíahDom qPeysau nhckVfư trướcckVf nhưnMXygg ckVfcậu khôMXygng dV76Pám. CậckVfu sợ,ckVf V76Psợ rằngV76P mìnckVfh quhDomá thV76Pam lamqPey, đượcckVf mộtMXyg lầnqPey qPeylại muốnMXyg đượqPeyc lầV76Pn ckVfthứ hackVfi, rồiV76P lạV76Pi tiMXygếp tụcckVf muMXygốn, mãMXygi mãqPeyi qPeyham muốnhDom ckVfnày khôhDomng hDomthể dừV76Png lại.

Bởi vìqPey cậuqPey biqPeyết, ckVfHiểu ĐqPeyồng kckVfhông cqPeyòn hDomthuộc vềV76P cậuhDom, cqPeyô tqPeyhuộc vV76Pề mộV76Pt ngườihDom kV76Phác. NghckVfĩ hDomđến đâhDomy, ánhV76P mắhDomt hạnhDomh phúV76Pc qPeyvụt tắV76Pt, néV76Pt V76Pmặt tV76Prở nêckVfn tqPeyới sầmqPey qPeylại. NhhDomưng kckVfhi HqPeyiểu ĐồnV76Pg quhDomay lưnMXygg lạickVf rồihDom cườiMXyg dịuckVf MXygdàng vớV76Pi V76Pcậu nói:

- ckVfChờ MXygmột chV76Pút nckVfữa thqPeyôi, cckVfơm sckVfắp hDomchín rồi.

Vĩnh V76PPhong gậtckVf đầuqPey rckVfồi cưqPeyời ckVfđáp MXyglại côMXyg. GV76Piậy phúV76Pt đckVfó, cậuV76P muhDomốn rũV76P bỏV76P tấthDom cảV76P đểqPey hDomở mV76Pãi bêqPeyn cạV76Pnh côckVf. ckVfCậu biếV76Pt mìckVfnh cMXygó lỗickVf vqPeyới VĩnMXygh ThMXygành, nckVfhưng chỉMXyg hhDomôm nqPeyay thôickVf, hDomVĩnh PhoV76Png ckVftự nhủV76P, chhDomỉ hôhDomm nqPeyay V76Pthôi, cậuV76P chỉMXyg MXygmuốn ckVfđộc chiMXygếm ckVfcô hômV76P nahDomy màqPey thôi.

Bữa cơhDomm MXygnày VĩnhV76P PqPeyhong ănV76P hDomrất nhDomgon miệng,MXyg lckVfâu lắMXygm rồickVf cậuckVf mớiV76P ăMXygn ngqPeyon nhưqPey vậyhDom. LầnMXyg trước,ckVf cóckVf AhDomnh Kỳ,ckVf ckVfdù MXyglà cơqPeym cqPeyô nấqPeyu cậhDomu ckVfcũng khckVfông cảMXygm nhDomhận đưckVfợc điềMXygu gìMXyg qPeyhết. LhDomần nàqPeyy, côV76P tựqPey MXygtay V76Plàm, tựqPey tackVfy gấMXygp đồhDom ăhDomn ckVfbỏ qPeyvào ckVfbát cậu,MXyg VĩMXygnh PhDomhong cảmhDom thấyqPey ấmhDom ápckVf lắm.

Hiểu ĐồngqPey thV76Pấy VĩckVfnh hDomPhong ănV76P nckVfgon miệngMXyg, trckVfong lqPeyòng V76Pthấy hạnhqPey phúqPeyc vqPeyà vuMXygi vẻ.V76P qPeyCô MXygliên tqPeyục gMXygấp thứchDom hDomăn V76Pcho VV76Pĩnh PhoqPeyng. V76PVĩnh PV76Phong hDomăn V76Psạch sẽckVf MXygnhững ghDomì HiểuV76P ĐồnMXygg gV76Pấp chDomho cậu.V76P hDomKhông gMXygian quackVfnh họV76P toàhDomn mckVfàu qPeyhồng hạnhV76P phúV76Pc. hDomKhi mắtckVf họMXyg ghDomặp ckVfnhau hDomcô khhDomông ckVflẫn tráV76Pnh, VĩnhMXyg PqPeyhong cũV76Png khôqPeyng lMXygẩn tckVfránh, MXyghai ckVfngười nckVfhìn nqPeyhau qPeytrìu mMXygến, cckVfơ hqPeyồ nhckVfư qPeycó rV76Pất V76Pnhiều điềV76Pu ckVfmuốn nóiMXyg cùnckVfg nhau.

Khi HiểV76Pu ĐồngckVf rửahDom cV76Phén xoV76Png, đickVf MXygra thDomhì tV76Phấy VĩnqPeyh PhV76Pong đckVfang ngMXygồi xeMXygm tivqPeyi, qPeythấy ckVfcô ckVfra cậuV76P lạnMXygh lqPeyùng nói:

- ckVfXong rồi,qPey hDomem vV76Pề đi.

Hiểu ĐồngV76P bỗnckVfg thấckVfy bMXyguồn, hDomcô cúMXygi đầckVfu V76Pnhìn xuốnckVfg dướMXygi, V76Pgiây phúMXygt bêV76Pn nhaV76Pu quáMXyg ngqPeyắn ngủi,ckVf gqPeyần nhưV76P khônghDom thểqPey thDomhỏa mMXygãn bahDomo nMXyghớ thưqPeyơng hDomchờ đợiV76P tronV76Pg cqPeyô. NhưngV76P ckVfVĩnh PhoMXygng đqPeyã lạnhMXyg lùV76Png xuckVfa đuổi,MXyg qPeycô cũMXygng khônckVfg thểckVf qPeymặt dàckVfy ckVfơ lạhDomi đượcqPey nữa.qPey lặngMXyg ckVflẽ cầmV76P giqPeyỏ xáhDomch điV76P ra.

Khi cánMXygh cửaqPey ckVfdần khMXygép lạckVfi, qPeybóng HiểuV76P ĐồngV76P kV76Phuất hDomsau cánhhDom cửa,V76P VĩnMXygh MXygPhong ngckVfã vậtMXyg xckVfuống ghếMXyg thởMXyg hổnckVf hV76Pển. LúhDomc nhDomãy cậuV76P ănckVf quV76Pá qPeynhiều nckVfên dạqPey qPeydày vckVfì thếqPey lạiV76P đau.MXyg MắtqPey nhDomhắm ghckVfiền, rckVfăng hDomcắn chckVfặt hDomnhưng cơhDomn đahDomu vẫnqPey khôhDomng ckVfchịu dứt.ckVf VĩV76Pnh PhqPeyong toànMXyg MXygthân đổMXyg ckVfmồi MXyghôi V76Prun rẩy.

Bỗng hDombàn taV76Py tqPeyhân quehDomn MXyglại vhDomuốt nhDomhẹ tránckVf cậu,MXyg V76Plau điMXyg mồMXyg hôhDomi ckVfđang rhDomịn trêqPeyn đqPeyó. qPeyVĩnh PhonckVfg mởckVf mckVfắt qPeynhìn HiểuhDom ĐồV76Png, mqPeyôi mMXygấp máy,MXyg rồV76Pi khV76Pông chV76Pờ côhDom hDomlên tiếnMXygg cậqPeyu hDomngã đầuqPey vàoV76P đùickVf côhDom tìhDomm chỗckVf thV76Poải ckVfmái, cqPeyũng khôckVfng hMXygỏi vìqPey qPeysao côckVf hDomlại quaqPeyy trckVfở lMXygại. HiểuckVf ĐồngMXyg MXygcứ qPeyđể yênMXyg cMXygho VĩnckVfh hDomPhong ghDomối đầuqPey trMXygên đV76Pùi mìMXygnh, gckVfương qPeymặt ckVflo lắckVfng, dqPeyùng MXygtay hDomxoa xqPeyoa nMXyghẹ bụqPeyng VĩqPeynh PhckVfong. hDomHiểu ĐồqPeyng nóV76Pi vớickVf vẻckVf ăV76Pn nănV76P tộhDomi nghiệp:

- V76PEm xMXygin lỗi,hDom eMXygm quhDomên mấtckVf lhDomà anV76Ph hDombị V76Pđau dạckVf dàqPeyy khônghDom ckVfnên ănV76P hDomquá nhiều.

Là vqPeyì lMXygời nóckVfi hốihDom lỗiMXyg qPeycủa cckVfô nqPeyghe qPeytha tckVfhiết quckVfá, hqPeyay làqPey vV76Pì cqPeyử chỉckVf âuckVf yV76Pếm củackVf côckVf ckVfmà VĩqPeynh PhoV76Png dầmV76P chDomảm thấyV76P hDomkhỏe ckVfhơn, cơqPeyn đackVfu dịuhDom bớt,ckVf ckVfrồi cậhDomu chìmMXyg vàockVf gMXygiấc ngủ.

Hiểu ĐồnckVfg qPeybước rMXyga khỏiMXyg V76Pcửa, nghDomẫm nghhDomĩ vẻhDom mặtqPey cV76Pủa VqPeyĩnh PhockVfng cqPeyó MXyggì đóqPey chhDomo nckVfên cckVfô MXyglo lắMXygng quackVfy trqPeyở lại.hDom QuảckVf nhickVfên chDomô đoMXygán đúng,ckVf VĩnhMXyg qPeyPhong lạickVf bịhDom đahDomu ckVfdạ dqPeyày MXyglần nV76Pữa. MàhDom làMXyg qPeylần nV76Pày lckVfà qPeydo chDomô bắtckVf cậqPeyu ănhDom quMXygá qPeynhiều. CMXygắn chặtqPey môMXygi MXygtự trckVfách bảnqPey thDomhân mV76Pình rồiMXyg qPeycô vộckVfi vàckVfng chhDomạy đếnckVf bêhDomn VĩV76Pnh PhqPeyong hDommà khônMXygg khDomhép hDomchặt cửa.

Cho nêMXygn ckVfkhi hDomVĩnh PMXyghong cứV76P thDomhế ngủV76P vV76Pùi trV76Pong châhDomn HiểhDomu ĐồngV76P, MXygqua qPeykhe cửMXyga kihDoma, cckVfó V76Pánh qPeymắt V76Pđầy giMXygận dữ.

***

Quốc BảohDom hDomcứ điV76P tớiqPey điqPey lMXygui tckVfrong căMXygn bickVfệt thựhDom MXygcủa mình,MXyg ckVfcậu đãhDom chMXygo ngườV76Pi lV76Pàm nghỉckVf vV76Piệc vhDomề hDomnhà cqPeyhơi. ỞV76P nhàMXyg đắcqPey ckVfý chờMXyg đV76Pợi hDomMinh ThùyckVf đqPeyến đểqPey MXygđùa giỡqPeyn cô.ckVf NhhDomưng nàoV76P ngV76Pờ cậMXygu chờMXyg hoàMXygi qPeyvẫn khôMXygng ckVfthấy MhDominh ThùV76Py đến,MXyg tV76Pức giậnV76P V76Pgôi điệnV76P thoạiV76P MXygcho cV76Pô, nàMXygo MXygngờ bịhDom côMXyg quckVfát lớn:

- ckVfKêu cáickVf gqPeyì ckVfmà kckVfêu. TôMXygi cMXygó MXygnói MXygvới aqPeynh hDomlà đếnhDom bqPeyây ghDomiờ à.V76P V76PTôi cũckVfng phảhDomi làV76Pm V76Pviệc đểV76P hDomkiếm hDomcơm chMXygứ. NếhDomu khôqPeyng qPeyanh bảoV76P tôickVf tôiqPey ăckVfn khDomhông khíckVf àqPey. CqPeyó vMXygiệc MXyggì tMXyghì đợickVf tôckVfi hếtMXyg việMXygc rồihDom nói.qPey ckVfVậy V76Pđi nha.

Nói xonqPeyg MinckVfh ThDomhùy nckVfgang nhiqPeyên V76Pgác máy,V76P qPeymặc kV76Pệ cqPeyơn giậnckVf dữqPey V76Pcủa MXygQuốc BảMXygo bốcqPey lênV76P. QckVfuốc BảoV76P trừngMXyg mhDomắt MXygnhìn cáiMXyg điệnMXyg thoạihDom đãckVf MXygtắt, cậhDomu giơqPey tqPeyay lênMXyg địnhqPey quănghDom cV76Pái điệnMXyg thoạihDom vhDomào tưMXygờng ckVfcho hhDomả hDomcơn hDomgiận nhqPeyưng MXygsau đóV76P mộtV76P ýV76P V76Pnghĩ thoánqPeyg V76Pqua troghDomn đầuqPey chDomậu, làqPeym hDomcậu bỏhDom qPeytay xV76Puống. qPeyKhóe hDommiệng ckVfnở nụckVf cườickVf gian.

- RMXyganh coV76Pn, qPeyđể xeV76Pm lầnhDom saqPeyu cckVfô dáhDomm khônghDom nghDomhe lờiV76P tôckVfi nữaqPey haqPeyy không.
qPeyKhi MckVfinh ThùckVfy làckVfm xqPeyong việMXygc cMXygô chạyhDom qPeyxe hDomvù vckVfù MXygđến địV76Pa hDomchỉ hDommà QuốV76Pc BảckVfo đãMXyg đưa.MXyg MXygCô quyếtqPey tâqPeym hômMXyg nhDomay nhấtckVf qPeyđịnh phảiMXyg lấyhDom lạickVf đưMXygợc bìackVf hồMXyg sơ.

Khi đếnqPey nơV76Pi, trướcqPey V76Pmặt qPeycô hDomlà cănV76P V76Pbiệt thựMXyg MXygto đùnckVfg vqPeyà mộtV76P mảnhV76P vườnV76P rộng.qPey qPeyCô sckVfững MXygsờ nhMXygìn ngắmV76P mộV76Pt lqPeyúc rồhDomi mớiV76P bừqPeyng tĩckVfnh bấmMXyg chuônV76Pg. QuốcMXyg BckVfảo làqPey ngưhDomời rV76Pa mởhDom cửa,MXyg cậuqPey MXyglừ V76Pmắt nhckVfìn MckVfinh TckVfhùy từMXyg MXygđầu tớihDom châMXygn rồiV76P kéoqPey rộngMXyg MXygcửa hấhDomt đầuMXyg ckVfra hiệqPeyu chDomho cV76Pô điV76P vào.

Minh ThV76Pùy lữngV76P thữngckVf thV76Peo QV76Puốc BhDomảo hDomvào bêMXygn trhDomong, khDomhông ngV76Pừng suýtckVf qPeyxoa qPeytrước nckVfhững hV76Piện vậhDomt trqPeyưng MXygbày MXygbên tronqPeyg nhhDomà. MọihDom thDomiện qPeynghi đềMXygu MXygsang trMXygọng vàMXyg rấthDom đẹhDomp, MinckVfh MXygThùy hMXygá hốqPeyc miệMXygng hDomsửng sốckVft V76Pvì hDomchưa MXygbao giMXygờ côV76P bướcqPey qPeychân vàqPeyo mộMXygt nV76Pgôi nhqPeyà thếhDom này.

- qPeyNgậm cáMXygi mckVfỏ qPeycủa chDomô lạV76Pi đickVf, MXygkẻo nướcckVf miếngckVf cqPeyủa ckVfcô làmqPey dqPeyơ qPeynhà củaMXyg MXygtôi –qPey QV76Puốc BảockVf nóiqPey giọnqPeyg gickVfễu cợt.
MìnMXygh ThùV76Py ckVfvội qPeyvàng khépckVf qPeymiệng lạhDomi MXygrồi shDomau đhDomó lớnV76P giọngqPey hỏi:

- AV76Pnh MXyggọi qPeytôi ckVfđến đâyV76P lckVfàm gì?

- CứqPey V76Pđi thMXygeo hDomtôi –MXyg QckVfuốc BảV76Po hDomra lệnh.

Hai ngườckVfi cùnhDomg điV76P lckVfên lqPeyầu, rồihDom hDombước vàoV76P mộthDom cMXygăn phV76Pòng rckVfất rộngV76P rãiqPey nhhDomưng mckVfà MXygnó lạiV76P MXygrất là….ThậqPeyt làMXyg mộckVft sqPeyự kháhDomc biệhDomt ckVfrõ rànqPeyg giữaV76P V76Pbên qPeytrong vàckVf bckVfên ngoài.

- BqPeyiết phảMXygi làmhDom gìqPey rqPeyồi chV76Pứ hDom? –MXyg ckVfQuốc BckVfảo quMXygay lưV76Png V76Plại cưckVfời cườiV76P hỏi.

- DọnckVf dhDomẹp hDom– QhDomuốc BảoqPey trhDomả MXyglời ckVfngắn gọn.

- AiMXyg? –hDom qPeyMinh TqPeyhùy MXygtrố mqPeyắt hỏi.

- ckVfCô cV76Phứ aqPeyi nữackVf hảhDom đồhDom ngốc.

- TôqPeyi! …V76P.Anh bịMXyg thầnqPey kqPeyinh àqPey. ckVfSao MXygtôi pMXyghải dọnMXyg dckVfẹp ckVfcho ackVfnh chứckVf –ckVf qPeyMinh tMXyghùy khDomhinh khỉckVfnh hỏi.

- TạckVfi vhDomì cV76Pái nàyqPey –hDom QuốcqPey BhDomảo cầMXygm ckVfcái ckVfbìa hồhDom sơckVf màckVfu ckVftím giơV76P lênqPey vẩqPeyy vẩckVfy qPeytrước mặckVft MiMXygnh Thùy.

Minh ThckVfùy vckVfừa tqPeyhấy bìaqPey hV76Pồ sơhDom liềMXygn ckVflao đckVfến bêhDomn QuhDomốc BảohDom V76Pđoạt lạqPeyi, nhưckVfgn QuốchDom BảohDom nhanhDomh tckVfay đưackVf lêMXygn trênhDom cao.

- TrảckVf hDomđây! –qPey MXygCô tứcckVf giV76Pận gằckVfn thDomừng chữhDom nói.

- V76PCó hDombản lĩnhV76P thìqPey lấqPeyy lạiMXyg điqPey V76P– QuốckVfc BV76Pảo chDomười lớnV76P nói.

Minh ThùyhDom tứhDomc qMXyguá, qPeycô nhónMXyg châV76Pn cốV76P MXyglấy nhDomhưng khôckVfng được.V76P NhìhDomn vẻhDom mặtckVf qPeygiương giưckVfơng tựckVf đắchDom hDomcủa nhìckVfn qPeycô trêhDomu gV76Phẹo :

- HahaqPey…bí đaockVf lMXygùn àhDom, tốhDomt qPeynhất nênhDom MXygvề ckVfmua shDomữa hươuMXyg V76Pcao cqPeyổ ckVfmà uốnqPeyg đckVfi rồiqPey quaMXygy lạiqPey đMXygây lấqPeyy lạiqPey cáckVfi này.

Vừa nóiV76P cậuhDom còV76Pn lV76Pàm độV76Png qPeytác dùV76Png taMXygy đockVf chiềV76Pu qPeycao qPeytrên tráqPeyn côqPey rồiV76P đặV76Pt nhDomgay thắtckVf lưnMXygg củahDom ckVfcậu, ýqPey nóV76Pi MinqPeyh ThqPeyùy V76Plùn chỉhDom đV76Pứng tớhDomi qPeyeo củaqPey chDomậu mhDomà thôi.

Đó MXygcoi nV76Phư qPeylà mộtckVf qPeysự sỉckVf nhụchDom cckVfho chiềuMXyg cackVfo khiêmqPey hDomtốn củackVf MiMXygnh Thùy.MXyg CckVfô tứckVfc giậnV76P đếqPeyn xáqPeym cảMXyg mặV76Pt, quyckVfết tâMXygm qPeylấy hDomcho bằngqPey đượckVfc, hDomcô hDomtúm lqPeyấy V76Páo củckVfa QuốckVfc BMXygảo chDomố kéckVfo chhDomo cậuMXyg thấckVfp xuốnckVfg V76Prồi nqPeyhảy lqPeyên lấyV76P lại,ckVf nckVfhưng QuốcV76P BảoMXyg nhackVfnh thDomay truyềnMXyg V76Pqua tckVfay kickVfa rồi.qPey CảckVf ckVfhai giằV76Png chDomo mMXygột qPeylát, ckVfMinh ckVfThùy V76Pvô tìnV76Ph trượtV76P chânckVf tMXygrên tấmhDom tqPeyhảm ngảhDom ngưckVfời ckVfvề phíqPeya ckVfsau. CứMXyg tưởhDomng qPeylà ngãMXyg đqPeyập hDomđầu đckVfến nơi,qPey MqPeyinh ThùV76Py qPeyđành nhắqPeym mắV76Pt lạhDomi V76Pchờ hDomđợi cúqPey ngã.

Nhưng hDomsau đó,ckVf chDomô thấqPeyy V76Pcó mộhDomt vV76Pòng tackVfy ôV76Pm lhDomấy V76Pcô, kéV76Po côckVf vckVfề phíaMXyg nckVfgười đhDomó, cứuV76P cMXygô tqPeyhoát V76Pkhỏi cúMXyg ngqPeyã, ckVfcô qPeycũng nhanMXygh tV76Pay hDomôm chMXygặt MXyglấy ngườMXygi đckVfó đểMXyg khỏiV76P ngãckVf. NhV76Pưng shDomau hDomđó, MiMXygnh V76PThùy thấyckVf MXygcái ghDomì đhDomó chqPeyạm vhDomào môickVf côMXyg V76Prất V76Pmềm. MởMXyg mắMXygt rqPeya nhhDomìn, côqPey thấyckVf mìckVfnh hDomvà QuốcV76P MXygBảo đqPeyang mckVfôi chMXygạm mqPeyôi, MXygmắt V76Pnhìn mắtV76P. hDomTrong gqPeyiây hDomphút ckVfđó, qPeycả haMXygi đềuV76P đỏV76P mặt,hDom MXygtim qPeyđập thìMXygnh thịch,V76P lỗhDom thDomai nónV76Pg bừng.

Một lckVfát qPeysau, MXyghai nghDomười xấuhDom hMXygổ buônqPeyg nhaV76Pu rhDoma. HọV76P đềuqPey V76Pquay lqPeyưng lạiV76P vớiqPey nhhDomau, đứnV76Pg iV76Pm khôngckVf nóickVf gì,MXyg V76Pchỉ nghDomhe MXygtim mMXygình đậpckVf mạnh.ckVf CuốhDomi cùMXygng QuốcMXyg BảoMXyg lMXygên tiếngckVf trước:

- CôckVf maV76Pu dọnV76P dẹpckVf cqPeyho V76Psạch đi,MXyg látV76P nV76Pữa tôV76Pi vàoMXyg V76Pkiểm trckVfa. ckVfNếu hDomcô làmckVf khôngV76P xoV76Png tqPeyhì đừngV76P V76Pmong thDomôi trảqPey lạihDom qPeycho cô.

Quốc BảohDom nóckVfi xonhDomg thìckVf ckVfđi rckVfa ngoàckVfi phòqPeyng đónckVfg MXygsầm cửaMXyg lạihDom đckVfể mặckVfc V76PMinh TckVfhùy vớihDom mộtV76P đV76Pống nhMXygùn nhqPeyằn đMXygến chV76Póng mặtckVf mckVfà cMXygậu hDomtạo MXygra đểckVf ứhDomc hiếpV76P cô.V76P MinckVfh tckVfhùy tứckVfc ghDomiận đqPeyá mV76Pạnh đhDomống đồckVf màckVf hDomQuốc qPeyBảo quckVfăng dướV76Pi MXygđất, mỗhDomi cáiMXyg mộtMXyg nqPeyơi. qPeySau đqPeyó tronV76Pg đhDomầu xuấtckVf V76Phiện mộthDom ýckVf tưởnghDom tinhDomh nghịch.

- BắtckVf tMXygôi làmMXyg cckVfu lckVfi kV76Phông côV76Png qPeycho aV76Pnh àhDom, đừngV76P hòngqPey –qPey MqPeyinh ThùMXygy hướnqPeyg cckVfửa mắng.

Cô chẳngMXyg nhqPeyững ckVfkhông dọMXygn dẹpckVf chhDomo sạMXygch sẽckVf mMXygà còMXygn chàMXyg sáthDom chúnV76Pg dướMXygi cckVfhân chDomô. V76PNhìn nhãhDomn mấhDomy cMXygái MXygcáo qPeysơ mckVfi MXyg, ckVfcô biếckVft nqPeyó hDomđắt tqPeyiền thqPeyế nV76Pào, cqPeyô dMXygùng tckVfay vckVfò qPeynát cMXyghúng làmhDom cMXyghúng nMXyghăn nckVfhúm V76Pđến khhDomông thểqPey nhậnMXyg ra.
CôhDom đáqPey hếMXygt tấthDom hDomcả mềnMXyg gốiMXyg xuốnV76Pg đấckVft, qPeynhảy MXyglên đhDomó V76Pdẫm dckVfẫm ckVfvài hDomcái hDomcho đởqPey ghMXygét. NhqPeyớ lạqPeyi tronhDomg túiqPey mìnhDomh cV76Pòn mấyqPey ckVfchai khDomeo màckVfu ckVfdùng đểhDom làmckVf tV76Póc, cqPeyô hDomlấy qPeyra phhDomun đầyqPey mộqPeyt tấckVfm tMXyghảm dMXygày ckVfrất đẹV76Pp vàqPey mấyV76P cáqPeyi áockVf đMXygược cMXygho lV76Pà đắchDom giqPeyá nhất.

Sau đóMXyg, MinhDomh ckVfThùy cqPeyòn pqPeyhá hoV76Pại tMXyghêm mckVfột chúthDom nữV76Pa V76Prồi mớiqPey đắcMXyg V76Pchí pckVfhủi ckVftay ckVfđi xuốngMXyg dướiMXyg nhà.hDom QuốcMXyg BảohDom vừMXyga nhìnqPey thMXygấy MXygcô hDombước xuốnghDom thDomhì nhìnqPey ckVfđồng hMXygồ. MớiMXyg hơV76Pn nữqPeya tiếng,MXyg cậuckVf nMXyghăn mMXygặt hỏi:

- CôV76P dọV76Pn xonV76Pg rồickVf à.

- XonhDomg V76Prồi. TrảhDom chDomho tqPeyôi –hDom ckVfMinh ThMXygùy MXyglừ qPeymắt đáqPeyp MXyg, MXygrồi xóehDom taV76Py trướcV76P mặtckVf QuqPeyốc Bảo.

Cậu ckVfgạt tMXygay ckVfcô qPeyra nói:

- TôickVf phảickVf kckVfiểm tckVfra đhDomã. MXygNếu khDomhông ưMXygng bụngMXyg thìV76P đMXygừng MXyghòng V76Ptôi trả.

Nói xoqPeyng cậckVfu điMXyg lênV76P phhDomòng, MiV76Pnh ThùyckVf ởhDom dckVfưới V76Pnày ckVfnhìn thehDomo bóhDomng QuV76Pốc BảqPeyo cưckVfời ckVfthầm đếmhDom nckVfhịp. ChẳngqPey MXygđược mckVfấy nckVfhịp qPeycô đãhDom hDomnghe thấyhDom tqPeyiếng gqPeyầm V76Pgừ qPeythét lêMXygn ởV76P tqPeyrên lầckVfu qPeyrồi tMXyghấy QuqPeyốc BqPeyảo hDomlao xuốnhDomg nV76Phanh nqPeyhư qPeymột coMXygn hDombáo. CậuckVf chhDomụp lấqPeyu tckVfay cV76Pô sickVfết ckVfchặt, giậqPeynn dqPeyữ nói:

- ChDomô đãckVf làckVfm ckVfgì cMXygái V76Pphòng cV76Pủa tôV76Pi hả.

- TôickVf cqPeyó làmckVf MXyggì đâuMXyg cMXyghứ –V76P MinqPeyh ThùyqPey giqPeyương đôqPeyi mckVfắt trònMXyg đeMXygn hDomchớp chớpckVf MXygtỏ vhDomẻ nV76Pgây thDomhơ V76Pvô tckVfội nói.

- CMXygòn nhDomói khôngV76P, phònhDomg chDomủa hDomtôi lV76Púc nqPeyãy đâuMXyg chDomó tệckVf ckVfnhư vậyqPey đâu.V76P MXygCòn mấqPeyy màckVfu sơMXygn đóMXyg lV76Pà gV76Pì hả.

- Nè,ckVf ahDomnh cMXygó bằckVfng chhDomứng gìMXyg nóiqPey rằngckVf tckVfôi ckVflàm hckVfả, biếtckVf MXygđâu aqPeynh V76Plàm ckVfrồi nhưqPeyng ckVfkhông nhớqPey thìhDom sV76Pao –qPey MMXyginh thV76Pùy V76Pngông nghqPeyênh cãMXygi lại.

Khóe mV76Pôi QuốV76Pc V76PBảo lậMXygp tứchDom conV76Pg V76Plên cckVfười giackVfn xảoMXyg nói:

- ThDomôi sẽckVf chV76Po côMXyg hDomxem bằnqPeyg chứng.

Nói xonhDomg cckVfầm cáiV76P reqPeymote bấmMXyg ckVfbấm MXygmột lát,ckVf hqPeyình ảV76Pnh MickVfnh ThùMXygy pqPeyhá hoqPeyại hiệckVfn rõMXyg hDomra khckVfiến côV76P đV76Pó qPeylưỡi lấphDom bắpqPey nói:

- hDomCái MXygđó….cái đóqPey …

Minh V76PThùy vừaV76P MXygnhìn tV76Phấy thDomhì MXygchỉ muMXygốn cMXygắn lqPeyưỡi MXygchết quáchV76P đV76Pi qPeycho xongMXyg. KhônV76Pg ngờckVf tV76Prong phòqPeyng ckVfngủ MXygcủa hDomhắn tqPeya mckVfà cũnqPeyg đặckVft camerMXyga. ChDomô ckVfhết đườnghDom cqPeyhối tội,hDom nhMXygưng côhDom nhấV76Pt quyếtV76P ckVfkhông chịV76Pu đểhDom bịhDom éhDomp qPeycho nV76Pên đànV76Ph cốMXyg gắngckVf ưỡngqPey ngựchDom lênV76P nói:

- MXygTôi lhDomàm qPeyđó V76Pthì sao.

- TqPeyôi cóckVf thểqPey đemV76P bằngMXyg chqPeyứng hDomnày đếnV76P đồnMXyg cV76Pảnh sckVfát kqPeyiện cV76Pô –qPey QqPeyuốc qPeyBảo cườickVf xảV76Po quMXygyệt nói.

Minh ThDomhùy vừaV76P ngV76Phe xoqPeyng tqPeyhì nuốtV76P MXygkhan nướcqPey miếnghDom mMXygột cáqPeyi, côV76P ckVfsợ sệqPeyt nói:

- BấV76Pt quáV76P tôiV76P dọV76Pn dẹhDomp ckVfsạch sẽckVf lạickVf gMXygiúp ackVfnh. CqPeyòn mckVfấy hDomcái áhDomo hànghDom hiệuMXyg vàqPey ckVftấm tqPeyhảm củV76Pa anV76Ph tôMXygi sẽMXyg đckVfền cqPeyho anhDomh hDomđược không.

- MXygĐền qPeycho tôhDomi. ChỉhDom qPeye côV76P lckVfực ckVfbất tòckVfng tâhDomm. hDomMấy cMXygái áockVf thìckVf ckVfchưa tínhhDom thDomới điV76P, nhMXygưng tấmckVf thảmMXyg đóhDom V76Pcô biếtckVf đánMXygg V76Pgiá bqPeyao qPeynhiêu hckVfay kqPeyhông hả.hDom ThDomôi mhDomua troV76Png mqPeyột cuộchDom đấuMXyg MXyggiá, hDomgiá V76Pcủa nhDomó lckVfà 2qPey50 trckVfiệu. CqPeyô liqPeyệu cóckVf đềnhDom nổiqPey khôngMXyg hả.

- CáiV76P gckVfì? –V76P ckVfMinh ThùhDomy mởhDom ckVfto mắtV76P nhMXygìn QuốcckVf BảohDom kqPeyinh ngạcckVf –ckVf CV76Pái tMXygấm tV76Phảm hDomđó MXygmà ckVftới 2qPey50 V76Ptriệu ư.

- CckVfô khckVfông MXygtin, tôihDom hDomcó thểMXyg MXyglấy qPeyhóa qPeyđơn chMXygo hDomcô coi.

- TấMXygm tqPeyhảm đV76Páng MXyggiá nV76Phư tckVfhế mqPeyà MXyganh lạMXygi đểMXyg dướiV76P châckVfn à.

- TV76Pôi thDomhích đóMXyg qPeythì saqPeyo, củackVf hDomtôi, qPeytôi muốnqPey lMXygàm qPeygì thqPeyì làmMXyg –qPey QuốcqPey BMXygảo qPeygiương mhDomắt cườiqPey nqPeyói –qPey BhDomây giV76Pờ chDomô ckVftính sMXygao, nếhDomu khônMXygg nV76Pgày maMXygi hDomtôi đhDomi báhDomo cMXygông an.

Minh ThV76Pùy vừaqPey MXygsợ hãqPeyi vừaMXyg tứchDom gMXygiận, V76Pcô chDomắn môiV76P tựV76P V76Ptrách chV76Po hànhMXyg độngMXyg nhấMXygt thờiMXyg nôngckVf nổqPeyi củqPeya mìnhMXyg. SckVfau đóV76P cckVfô líqPey nhqPeyí nói:

- V76PTôi khV76Pông cMXygó MXygđủ tiềqPeyn trảqPey chV76Po aqPeynh, ckVftôi càngckVf kMXyghông muốnV76P MXygvào tùhDom. ChMXygo nêV76Pn ckVftôi sẽqPey vqPeyiết giấyV76P V76Pnợ hDomcho aV76Pnh, tV76Pôi sẽMXyg cV76Pố gắnghDom trckVfả chDomho anhDomh cqPeyho tớiqPey kqPeyhi V76Pnào hDomhết thDomhì thôi.

Quốc BảoV76P cMXygười tV76Phầm tronckVfg bụngMXyg kV76Phi mhDomà cckVfô tqPeyừ V76Ptừ rơickVf qPeyvào chDomái qPeybẫy qPeycủa cậu.

***

Vĩnh PhckVfong V76Pmở qPeymắt tckVfỉnh lMXygại tckVfhì đãV76P qPeyhơn 1qPey0 V76Pgiờ ckVftối. CậMXygu ngckVfẩng đầqPeyu nqPeyhìn ckVflên ngưMXygời cV76Pon gáickVf phíhDoma tckVfrên hDom. HiểMXygu ĐồngMXyg đãV76P ngủckVf quênqPey. hDomNgười cqPeyô tựackVf vàoV76P thànqPeyh ghế,qPey V76Pan lV76Pành ngủ.V76P VĩhDomnh PhonMXygg nqPeyhìn ngắckVfm gqPeyương mặtckVf ckVfsay V76Pngủ cV76Pủa cMXygô, cMXygậu cảmMXyg thấckVfy thậthDom ấmckVf áphDom. VĩnhqPey PhDomhong khôngckVf hDomngồi dậckVfy, qPeycậu muốnhDom hDomtận hưởngqPey khockVfảng thờiMXyg qPeygian hhDomạnh phV76Púc này.

Đột nhiênhDom tiếngV76P điệhDomn thoạiqPey reckVfo lêMXygn pháV76P taqPeyn khôngckVf giqPeyan hạhDomnh phhDomúc đóV76P, HiểV76Pu ĐồnghDom giV76Pật hDommình tỉnV76Ph giMXygấc, nMXygét mckVfặt hơhDomi bànqPeyg hoànqPeyg. VMXygĩnh V76PPhong nqPeyhanh chónckVfg nqPeygồi dậhDomy lãckVfnh đạmV76P nói:

- MXygNghe điMXygện thoạV76Pi đi.

Hiểu ĐồngckVf lúnMXygg MXygtúng đứngV76P dậyckVf tìmckVf điệhDomn thoMXygại V76Ptrong túqPeyi xáchMXyg, vV76Pừa nhìnMXyg thấyMXyg điệnV76P thoại,MXyg cV76Pô qV76Puay ngườihDom nV76Phìn VĩnhhDom PhoqPeyng mhDomột cáiMXyg, cậuqPey thấyV76P vậyhDom qV76Puay lMXygưng đi,hDom HiểuckVf ĐV76Pồng cúV76Pi đầqPeyu nói:

- MẹV76P đV76Pây, hômckVf hDomnay hDomcon đhDomi chMXygơi vuMXygi không.

Tiếng bhDomé PhonV76Pg vckVfà béqPey ĐườnghDom MXygở đầuqPey dâyqPey hDombên ckVfkia ồnqPey ào.hDom VqPeyui hDomvẻ khckVfoe chhDomuyện trênhDom trường.

- MẹqPey V76Pcũng nhớV76P cohDomn qPeynhiều lắckVfm. BéqPey ĐườngMXyg đừnV76Pg giànqPeyh đồhDom chơickVf qPeyvới béqPey PhoV76Png ngV76Phe chưa.

……………….

- ỪV76Phmm, mhDomẹ chDomũng qPeynhớ bV76Pé PqPeyhong. hDomNgày maV76Pi mẹMXyg V76Psẽ đóckVfn cV76Pon vềMXyg MXygngủ vớiV76P mẹ.hDom ChDomon V76Pmau MXygđi V76Pngủ đi,qPey hDomphải ngckVfhe lờiMXyg ckVfông V76Pbà ngqPeyhe chưa.

………………..

Vĩnh PMXyghong ngqPeyhe mấV76Py lMXygời vừaqPey rckVfồi tqPeyhì qPeycảm thDomhấy chuMXyga MXygxót hDomvô hạn.MXyg TừngV76P lờiqPey MXygnói nhưckVf lưỡiMXyg dhDomao cứMXyga vàckVfo ckVftim cậMXygu. VV76Pĩnh PhhDomong chuV76Pa xhDomót nhậnhDom rqPeya, vácMXygh ckVfngăn giữackVf cậuV76P qPeykhông phảiqPey chỉMXyg cckVfó VckVfĩnh TqPeyhành mV76Pà còqPeyn hhDomai đứahDom hDomcon củckVfa cV76Pô nữa.hDom VĩckVfnh PhoqPeyng tqPeyhấy hDomtim mìnhV76P bắthDom đầuhDom lạnhDomh ngắt,MXyg đôihDom mMXygắt qPeycòn cV76Phìm tV76Prong hạMXygnh phúcckVf V76Plúc nMXygãy qPeyđã thDomrở MXygthành V76Pmột mV76Pàu đenhDom tốiqPey sầm.

Hiểu ĐồhDomng nóqPeyi điệnhDom tckVfhoại xonqPeyg tV76Phì tqPeyắt mV76Páy quaqPeyy hDomlại nhMXygìn VĩV76Pnh PhonckVfg V76Plo MXyglắng hỏi:

- MXygAnh đckVfã hếtckVf đauhDom chưa.

- CôV76P mMXygau vckVfề nhV76Pà đqPeyi ckVf– VĩnckVfh hDomPhong khôhDomng trảckVf lờickVf ckVfmà cqPeyhỉ đáp.

- EhDomm lấckVfy tMXyghuốc cV76Pho ackVfnh uốngMXyg xoqPeyng thìhDom vMXygề –MXyg HiqPeyểu ĐồnqPeyg lMXygiếc nhMXygìn đV76Pồng hồhDom mộtMXyg cáihDom rồiqPey nói,MXyg khV76Pông hềhDom MXygđể MXygý sắchDom mặtMXyg củhDoma VĩnV76Ph PhhDomong, V76Pcô chỉckVf nghV76Pĩ rV76Pằng cậuckVf V76Pcòn qPeyđau nV76Pên khMXygó chịu.

- V76PKhông cầnV76P. MaMXygu vềMXyg đV76Pi –V76P VĩnhDomh PhqPeyong lớnhDom tihDomếng xuMXyga đuổi.

Hiểu ĐồngV76P thấyhDom tMXyghái độckVf VĩnV76Ph PhMXygong tMXyghay đổiMXyg, cũckVfng khôngqPey biếtV76P nóhDomi qPeygì nqPeyữa, chỉckVf lặngV76P lẽV76P cầmhDom MXygtúi rV76Pa về.

Vĩnh qPeyPhong thấyqPey HiểuqPey ĐồngMXyg đckVfã đihDom khỏhDomi nckVfhà troqPeyng lòMXygng buồMXygn bãMXyg thởqPey dckVfài, ngãhDom xuốnckVfg soV76Pfa ngướMXygc qPeymặt nhqPeyìn thDomrần nhàckVf mhDomà cảmhDom thấhDomy đắhDomng lòMXygng. SMXygau đóV76P cV76Pậu bậtckVf dậyqPey chạhDomy rV76Pa phíMXyga ckVfban côhDomng đảoV76P qPeymắt tìmckVf, cuốihDom hDomcùng cqPeyũng thhDomấy đưV76Pợc cáihDom bónqPeyg dánMXygh nhỏMXyg béMXyg cMXygô đhDomọc hDomkia đangqPey đứngqPey đqPeyón xeMXyg. NhưhDomng chiếcckVf hDomxe tackVfxi MXyglao nhckVfanh quhDoma, mqPeyặc kckVfệ bànV76P tahDomy giơckVf lêqPeyn ngckVfoắc củahDom qPeycô. ckVfCậu muMXygốn hDomchạy xMXyguống lV76Pái hDomxe đưaqPey cMXygô vqPeyề, nhưngMXyg cậV76Pu hDomsợ qV76Puyết tâmhDom củahDom mìckVfnh ckVflần hDomnữa bịMXyg lqPeyung layV76P. NckVfên hDomđành qPeyđứng trhDomên cahDomo nhìnhDom hDomxuống chhDomo đqPeyến V76Pkhi chDomô bướcqPey lV76Pên mộtV76P ckVfchiếc tqPeyaxi vqPeyà điV76P mất.

Vĩnh PhonMXygg tứcckVf gV76Piận đấmMXyg mạnhV76P vhDomào tưqPeyờng mấyV76P cáqPeyi hDomcho đhDomến khMXygi taMXygy têqPey dạiqPey đV76Pi, trầyhDom trụahDom, rướmqPey mqPeyáu. NhV76Pưng sqPeyao MXygtim vckVfẫn cứqPey đau.
HômckVf sV76Pau, MXygthái hDomđộ VĩnhV76P PhohDomng càqPeynh lhDomạnh lùckVfng hơckVfn trckVfước nữackVf khiếckVfn ckVfcho cácckVf nckVfhân viêV76Pn ackVfi cũngV76P ckVfsợ hV76Pãi, vừaV76P hDomlàm việcqPey qPeyvừa thMXygật thDomhò hDomngó MXygvào phòngckVf hDomcủa cậu.ckVf ChMXygo tớickVf khckVfi VĩnMXygh PhqPeyong V76Pbỏ đickVf hV76Pọ mV76Pới ckVfthở phàoMXyg nhẹckVf nhỏm.

Vĩnh PhockVfng đickVf qPeytiếp khácckVfh rồiV76P lảoV76P đảoMXyg trởMXyg vềckVf nhà,qPey dạhDom dhDomày lạiMXyg V76Pbị đackVfu dữMXyg dội.MXyg CckVfố gắnghDom mãV76Pi mớiMXyg vqPeyề tớihDom nhàqPey. qPeyVừa ckVfvào nhàMXyg, V76Pánh sánhDomg đqPeyèn ckVfđã ậpckVf vhDomào mắthDom V76Pcậu vàhDom mùickVf hươV76Png hDomthơm lMXygừng baMXygo qqPeyuây lấyMXyg MXygmũi cậu.

Hiểu ĐồnqPeyg nghV76Pe tiV76Pếng mởV76P cửaqPey thìckVf qPeyvội chạyhDom rqPeya. VĩnV76Ph PhockVfng nhìnqPey hDomcô mặcV76P tạhDomp ckVfdề, máckVfi tóckVfc búhDomi cMXygao rấtMXyg xV76Pinh đẹpMXyg thậtMXyg sựqPey chỉMXyg muckVfốn ômV76P V76Plấy cqPeyô chqPeyo thMXygỏa lòhDomng hDommong nV76Phớ. NhckVfưng V76Pcậu biếtckVf V76Pgiữa V76Phọ hDommãi V76Pmãi khôngV76P tckVfhể nàV76Po, cậhDomu lạhDomnh lùckVfng hỏi:

- V76PSao MXygcô lạqPeyi qPeyở đây.

- hDomV.ú NMXygăm đưaV76P chìackVf khóahDom nhV76Pà chckVfo emhDom, eMXygm nhDomhận lV76Pời V.úMXyg chDomhăm sóV76Pc anh.

- ChhDomăm sV76Póc V76Ptôi, V76Ptôi cckVfó phảMXygi đứaMXyg V76Ptrẻ ckVflên bckVfa đhDomâu màqPey cầnckVf côMXyg chămV76P sócqPey –MXyg V76PVĩnh hDomPhong cườqPeyi nhạt.

Cậu hDomđi lảohDom đảhDomo vàoqPey trongV76P, HihDomểu ĐồngMXyg vộickVf cqPeyhạy MXygđến hDomđỡ cậuV76P nhckVfưng VĩqPeynh hDomPhong hDomgạt ra.

- TckVfránh V76Pra đi.MXyg ckVfTôi khôngqPey ckVfcần aV76Pi thươnghDom ckVfhại. CMXygô hDommau vềqPey đi.

Hiểu ĐồngqPey địnhckVf mởhDom mV76Piệng nóiqPey cckVfâu gìqPey đóV76P ckVfnhưng rồickVf lạqPeyi qPeythôi. CMXygô thấyqPey VĩV76Pnh MXygPhong hDomngã ngV76Pười qPeyxuống ghhDomế thìckVf V76Pvội đếckVfn gqPeyiúp cậuhDom nMXygới lỏnMXygg càhDom vạtqPey rhDoma nV76Phưng VĩqPeynh phoV76Png lV76Pại gV76Pạt rhDoma nói:

- SckVfao cònckVf chưahDom về.

Hiểu ĐồqPeyng nV76Phìn bộV76P dạngqPey VĩnV76Ph MXygPhong nhưqPey MXygthế thìV76P MXygđau lòMXygng lắm.qPey CqPeyô liMXygền nói:

- EMXygm nhckVfìn thấyV76P aV76Pnh ăqPeyn hDomcơm uMXygống thuốhDomc xonV76Pg rckVfồi MXygem về.

- ckVfTại sackVfo, tạhDomi sckVfao phDomhải V76Plàm ckVfvậy, vV76Pì lờV76Pi hV76Pứa vớiqPey qPeyV.ú à.

- VhDomì V76Pem làqPey ckVfngười giV76Púp việcckVf chqPeyo anhDomh –V76P HiểuqPey ĐồnghDom đáp.

Vĩnh hDomPhong nghqPeye HiểuV76P ĐồnghDom qPeynói MXygvậy ckVfthì ngạcMXyg nhiêMXygn nhìnV76P V76Pcô, ckVflát saV76Pu cườiqPey nMXyghạt nói:

- LầqPeyn trưMXygớc tôiMXyg khôngV76P muhDomốn qPeybạn gMXygái thDomôi hiểhDomu lầV76Pm mớiqPey nckVfói chDomô lhDomà ngườckVfi gihDomúp vckVfiệc, hDomcô cMXygũng đừngV76P tckVfin V76Plà nV76Phư thế.

- HồickVf trước,MXyg aV76Pnh đưackVf eMXygm MXygmột sqPeyố ckVftiền, sốMXyg tiềnckVf đóhDom MXygvẫn chưaqPey dhDomùng hV76Pết chhDomo nêqPeyn chDomoi MXygnhư ckVfem tiếhDomp ckVftục làm.

- SốMXyg tiềnMXyg đóV76P ….hDomĐược, vậyMXyg thV76Pì mộtckVf lầnhDom trV76Pả dhDomứt lV76Puôn đi.

Nói rqPeyồi cậuqPey kMXygéo HiểV76Pu ĐồMXygng lạiMXyg đèqPey côckVf xuốngV76P gMXyghế shDomau qPeyđó tV76Phô V76Pbạo chiếmqPey lhDomấy hDommôi cqPeyô. HiểhDomu ckVfĐồng bckVfị hDombất ngckVfờ nênMXyg khônhDomg kịphDom pV76Phản ứngV76P, đàV76Pnh nhDomằm qPeyim bMXygất động.V76P NhưnMXygg VĩnckVfh hDomPhong khôngMXyg cqPeyhỉ dhDomừng lạickVf qPeyở qPeyđó, V76Pbàn V76Ptay cậqPeyu bắtV76P hDomđầu V76Pxâm chiếmckVf cơqPey thểhDom côV76P. BckVfàn qPeytay hDomtiến sấMXygu vV76Pào ngựcV76P chDomô dckVfày vhDomò mộtqPey V76Pcách tckVfhô bạoMXyg, đôMXygi mhDomôi ckVfkhông MXygmột chhDomút thckVfương tV76Pình hàhDomnh hckVfạ V76Pmôi côV76P khiếnMXyg HhDomiểu V76PĐồng đauqPey đớn,MXyg côqPey dùckVfng hqPeyết sV76Pức đẩyqPey mạnckVfh VhDomĩnh phonV76Pg rhDoma rồV76Pi tátMXyg vàohDom mckVfặt cậuMXyg mộV76Pt cáqPeyi mắng:

- ckVfVô sĩ…

Nói rồMXygi cV76Pô tháockVf tqPeyạp dềqPey rckVfa qqPeyuăng xuốngV76P đV76Pất hDombỏ đi.

Vĩnh PhonMXygg qPeybất độngV76P nMXyggồi MXygđó rV76Pồi cườiV76P đV76Piên dại.
–qPey qPeyVô V76Psĩ, cMXygậu đúMXygng làqPey vôckVf sĩ.

Rõ rànckVfg ckVflà cckVfậu làV76Pm V76Pđau HiểuqPey ĐồnV76Pg, V76Pvậy V76Pmà qPeytim cMXygậu lqPeyại thqPeyấy đauMXyg ckVfgấp tckVfrăm ngàqPeyn lần.hDom CơMXygn đaV76Pu qPeydạ qPeydày MXyglại qPeyập MXygxuống khiếnqPey cậhDomu hDomphải chạyckVf vckVfào tolV76Pet tốnMXygg MXyghết nV76Phững thứckVf trV76Pong bụV76Png V76Pra. hDomCô hDomhọng khckVfô khhDomang qPeyvà V76Pđắng ghqPeyét nhưhDomng MXygvẫn khMXygông bằnV76Pg hDomvị đắnqPeyg trockVfng lòng.

Hiểu ĐồckVfng lqPeyeo V76Plên xqPeye taMXygxi trởV76P về,ckVf cMXygô chDomảm tqPeyhấy rV76Pất đaV76Pu đV76Pớn. CôV76P khV76Pông phảiV76P đaMXygu qPeyvì V76Pbị V76PVĩnh PhonckVfg hV76Pành hạckVf thânckVf xác,MXyg mhDomà đauhDom vìhDom bịV76P VĩnhhDom PhV76Pong xeckVfm hDomthường. TrhDomong mắtV76P cậu,V76P chDomô vẫhDomn làqPey ckVfmột côMXyg gáiV76P bV76Pán hoMXyga vckVfô lickVfêm sỉ.MXyg CáiV76P cảqPeym giáchDom vV76Pừa tứcV76P giậnqPey vừackVf đauckVf đớnV76P nqPeyày làV76Pm qPeytim côckVf nhqPeyứt nhói.

Về đếnhDom nhàV76P, HiểuhDom ĐV76Pồng mqPeyệt mMXygỏi MXygvùi mìnhhDom V76Ptrong chăn,V76P lòhDomng đhDomau nhưV76P cắtV76P, cckVfô MXygcứ đểckVf mặcV76P nMXygước mqPeyắt lăV76Pn dàickVf quV76Pa khóeckVf mi.

- CuV76Pối cùnhDomg cũngckVf V76Pđã cV76Pó thDomin tứcV76P V76Ptừ bêMXygn côckVfng ckVfty VĩhDomnh PhMXygát qPey– KhươnghDom TqPeyhái đếnhDom nV76Pói V76Pvới VĩV76Pnh PhckVfong. BâhDomy giờckVf cậuMXyg MXygtạm tV76Phời V76Pchuyển quqPeya làmckVf trợckVf líMXyg cV76Pho VĩckVfnh PhqPeyong trckVfong ckVfkhi VĩnhckVf qPeyThành điV76P cônghDom tác,MXyg vìhDom cóV76P rấckVft nhiềqPeyu việcqPey màhDom VMXygĩnh V76PThành vẫnV76P chưckVfa giảqPeyi quyếtV76P ckVfhết, chDomần MXygVĩnh PV76Phong gihDomải quyết.

- ĐượckVfc, hDomvậy ackVfnh mhDomau ckVfsắp xếhDomp mộthDom cuộcMXyg MXyghẹn vớihDom ônghDom ấyMXyg ckVfđi –qPey VĩnhDomh PhohDomng V76Pra lệnh.

- qPeyÔng ấV76Py nóqPeyi ngàhDomy mMXygai MXygsẽ đícMXygh thâV76Pn đếqPeyn đâyMXyg nóickVf chV76Puyện –hDom KhươnghDom ckVfThái trảMXyg lời.

- TMXygốt! ckVfVậy thV76Pì anMXygh hDommau chuẩV76Pn bMXygị cV76Pho thậthDom ckVftốt chMXygo cuqPeyộc đMXygàm phqPeyán MXygngày maiMXyg. ChúckVfng MXygta nhấtckVf địnhckVf phảiMXyg lấMXygy đượcckVf qPeylô hDomđất đhDomó ckVf– VĩV76Pnh ckVfPhong hDomgật ckVfgù vV76Pui mừngqPey nói.
KhV76Pi VĩqPeynh PhqPeyong vềhDom nhà,MXyg ckVftrên bànhDom đãhDom MXygbày đồqPey ănhDom vẫckVfn V76Pcòn bócV76P kckVfhói, tMXygrên bV76Pàn còhDomn đqPeyể tMXyghuốc đaMXygu qPeybao thDomử vqPeyà mqPeyột hDomly nướcqPey V76Plọc, nhDomhưng lạqPeyi khônV76Pg hềMXyg thqPeyấy bckVfóng qPeydáng V76PHiểu ĐồnghDom đhDomâu ckVfhết. VĩnqPeyh PhV76Pong thhDomở dV76Pài khqPeyi nhìMXygn qPeynhũng thứckVf đó.ChẳngqPey phMXygải cqPeyậu cốMXyg qPeyý lqPeyàm tổnqPey thưMXygơng côckVf qPeyhay saoqPey, cV76Phẳng ckVfphải MXygcậu cốckVf MXygý lV76Pàm cV76Pho MXygcô ghétqPey cậuMXyg haqPeyy saMXygo. TạiV76P hDomsao hDomcô vẫMXygn quaV76Pn tckVfâm đếnckVf cậu,hDom MXygtại saV76Po vẫnckVf V76Ptỏ ckVfra MXygân cầV76Pn nhqPeyư thckVfế. VậqPeyy thìhDom làmckVf saMXygo cậuV76P V76Pcó thểMXyg quênqPey ckVfcô, vậhDomy thV76Pì V76Plàm V76Psao cậV76Pu ckVfcó thckVfể thqPeyôi qPeynhung nhớ.

“ HckVfiểu Đồng!hDom EckVfm cóMXyg V76Pbiết ehDomm mMXygang đếhDomn qPeycho anhDomh nhhDomiều mậtqPey ngọt,hDom nhqPeyưng cũnqPeyg chínhckVf qPeyem ckVfmang đếV76Pn đqPeyắng chDomay cckVfho ackVfnh. qPeyNếu nhV76Pư cckVfó thểMXyg chckVfung hckVfòa mckVfật nghDomọt vàV76P cckVfay đắnghDom vàckVfo nhDomhau hDomthì qPeycó hDomlẽ tìnhqPey yêuMXyg khckVfông tồckVfn tạickVf. NhưnckVfg nỗihDom ckVfcay đắngV76P nàyMXyg lạiqPey khDomhiến anMXygh ckVfđau đếnMXyg qPeyđiên dại.hDom “

Nước mắtMXyg lặngqPey qPeylẽ lăV76Png dqPeyài khqPeyi cqPeyậu hDomcầm đũa.V76P VĩnhDomh PhonqPeyg chDomũng khhDomông nqPeygờ rằnghDom, bảqPeyn tMXyghân qPeymình lạiqPey MXygcó ckVfthể rơMXygi nhiV76Pều nướqPeyc mắMXygt nhqPeyư thế.TrướcckVf kMXyghi ckVfgặp HiểuV76P MXygĐồng, qPeymột thờMXygi giaqPeyn dàickVf đằngV76P đẵngMXyg qPeyhai V76Pmươi nămqPey cậuqPey khôngV76P hqPeyề qPeykhóc.Vậy mV76Pà qPeykhi hDomgặp cô,V76P bV76Pị hDomcô làckVfm tổnV76P thDomhương, MXygVĩnh PhonckVfg khócckVf thckVfật nhiềckVfu, nV76Phư kV76Phóc cMXygho MXyg20 nhDomăm ckVfchưa hềhDom V76Pđược khóc.NếuhDom nMXyghư kMXyghóc chDomó tMXyghể làmckVf qPeycậu quêqPeyn ckVfđi HqPeyiểu ĐqPeyồng thìV76P bắtckVf cậqPeyu V76Pkhóc hDomkhô nướcqPey mckVfắt, cậuV76P cũnghDom ckVfcam lòng.

Đời ngườiMXyg cV76Pó thểqPey khhDomóc V76Pbao nhickVfêu đểMXyg cạnckVf lệ

Đời ngườiV76P phảckVfi trảiMXyg ckVfqua hDombao nhiêMXygu V76Plệ MXygmới thôiqPey đauV76P qPeylòng nữa.
SánhDomg MXyghôm sauV76P, VĩV76Pnh PhoMXygng tớMXygi MXygsớm đểMXyg cV76Phuẩn bckVfị V76Pcuộc gặphDom mặtqPey vớckVfi cqPeyhủ tckVfịch VĩnqPeyh PqPeyhát. V76PVẫn V76Plà mộtV76P phóhDom tổngqPey lãhDomnh đạckVfm MXygnhưng oV76Pai phqPeyong đckVfẹp tqPeyrai khiV76Pến chDomho V76Pmấy côMXyg nhhDomân viênMXyg bịckVf hV76Pớp hồnV76P. NhưngckVf cậuckVf nMXyggày càV76Png lạnhV76P lùnhDomg MXyghơn nữa.V76P CV76Pàng lhDomàm ngườiV76P ckVfta ckVfchỉ dámqPey đứngMXyg tqPeyừ ckVfxa nqPeyhìn nckVfgắm ckVfchứ khôV76Png V76Pdám đếnV76P gần.

Cậu đMXygi ngV76Pang qqPeyua bàV76Pn HiV76Pểu ĐồnMXygg, hDomcô khôqPeyng ngồckVfi ởckVf đV76Pó, nhưnqPeyg chiếcMXyg gV76Piỏ hDomcô vẫqPeyn đehDomo tckVfhì đackVfng nằmckVf trhDomên gckVfhế. ckVfMột chV76Pút dackVfo độnhDomg thoánMXygg qqPeyua nhưckVfng nV76Phanh chóngckVf qPeybì dìmqPey xuốnqPeyg, VhDomĩnh PckVfhong qPeyđi thẳngqPey vhDomào MXygphòng mV76Pình. HckVfôm nackVfy lqPeyà ngàckVfy V76Pthứ haMXygi hqPeyọ khônckVfg hDomgặp nhau.

Từ khMXygi hDomxảy rckVfa chuyMXygện đó,V76P HiểhDomu ĐồckVfng MXygluôn tránhV76P mặtV76P VĩhDomnh PhhDomong. TrưV76Pớc khMXygi cậV76Pu đếqPeyn, qPeycô lấyhDom MXygcớ đMXygi phhDoma cMXygà qPeyphê chckVfo V76Pmọi người,qPey chhDomo tớiMXyg khqPeyi VĩqPeynh PckVfhong qPeyvào phV76Pòng, cV76Pô mớickVf quackVfy trởMXyg lckVfại. KhhDomi VĩnhckVf PhoqPeyng đV76Pi rhDoma thìV76P côqPey hDomcúi đầMXygu xuốckVfng mặtckVf bckVfàn vờMXyg chămckVf chhDomỉ làmMXyg vV76Piệc. ckVfSau đqPeyó, HiểhDomu ĐồngqPey xuMXygng ckVfphong V76Pđi đV76Pến khDomho hànckVfg V76Pđể kckVfiểm tckVfra hàng.MXyg hDomViệc nàyhDom MXygrất mệtV76P nMXyghọc nckVfên rấqPeyt ítckVf hDomngười chịuV76P đqPeyi, cqPeyho ckVfnên qPeykhi HiểuMXyg ĐồngckVf đềV76P V76Pnghị thìV76P đượhDomc phépckVf qPeyngay. VhDomậy lqPeyà hDomcả qPeychiều hôV76Pm đó,qPey VĩMXygnh MXygPhong khôV76Png hDomnhìn thhDomấy HiểhDomu Đồng.

Các cấphDom lckVfãnh đạoMXyg đềMXygu V76Pđi theqPeyo VĩnhckVf PhonqPeyg vckVfào ckVfphòng hDomhọp đV76Pể đónMXyg tiếMXygp chMXygủ tịqPeych LqPeyâm MXygVăn TrácqPey củahDom tqPeyập đoàMXygn VqPeyĩnh PhátV76P. ĐúckVfng giờqPey hẹn,ckVf V76Pông VckVfăn ckVfTrác MXygcùng cV76Pon traV76Pi ckVflà V76Pông TuấnqPey qPeyKhanh oaMXygi V76Pphong qPeybước vàV76Po. HọMXyg đượchDom hDomchào đónhDom nhưhDom nhữMXygng vịqPey kháchV76P hDomvô cMXygùng quý.

- ChàqPeyo ngàiqPey! RấtV76P ckVfhân qPeyhạnh đượchDom đónqPey ckVftiếp nghDomài qPey– qPeyVĩnh PhonckVfg ckVfđưa tMXygay rckVfa bắtV76P, vMXygui MXygvẻ chàoMXyg ôhDomng VănhDom Trác.

- V76PChào cậuMXyg! VẫnhDom nckVfghe đồnqPey cậqPeyu tqPeyuổi tckVfrẻ tàiMXyg caoMXyg. HômMXyg nhDomay đượcqPey gặhDomp mặtMXyg V76Pthật V76Plà maV76Py mắnMXyg –V76P ÔnghDom hDomVăn TrqPeyác MXygcũng đưackVf taV76Py MXygra bắtckVf lạiMXyg cườiqPey nói.

- NghDomài qPeyquá khehDomn. MV76Pời ngckVfài ngMXygồi –qPey vĩqPeynh qPeyPhong chỉckVf qPeytay vàqPeyo ghếMXyg lV76Pịch sựhDom ngồi.

Vĩnh hDomPhong MXygcũng quckVfay sckVfang bắtckVf tackVfy ckVfông TuV76Pấn Khanh.

Sau mqPeyấy hDomlời MXygxã gickVfao kháchqPey hDomsáo, V76Pba nMXyggười cùngMXyg ngồqPeyi xhDomuống nhV76Pìn nhauMXyg, mỗihDom hDomngười theqPeyo đuổickVf mộtckVf MXygsuy nghhDomĩ ckVf. hDomSau cùnqPeyg VĩqPeynh PhohDomng hỏi:

- ckVfChẳng qPeybiết cáhDomc vịqPey tV76Phích dùhDomng hDomchi, tôickVf MXyglập tckVfức chDomho ngườiV76P đqPeyem đến.

- ckVfKhông ckVfcần kháchhDom sáockVf làqPeym gì.MXyg ChỉMXyg qPeycần mMXygột táchDomh V76Ptrà lMXygà đượcckVf –MXyg ÔnckVfg VănV76P TráckVfc cườiqPey MXyghàhà trV76Pả lời.

- BqPeya tôiV76P chỉhDom ckVfthích uV76Pống qPeytrà thV76Pôi –hDom ÔnqPeyg TuhDomấn KMXyghanh giảihDom thích.

- CqPeyhẳng hMXygay ônghDom thíchV76P uốnckVfg tMXygrà gì.qPey ThDomôi sqPeyẽ cV76Pho qPeyngười phqPeya ngahDomy –MXyg VqPeyĩnh PqPeyhong ckVfliền hỏi.

- TràckVf tôiV76P uốnqPeyg rấthDom đặcqPey biệthDom. ChắcckVf côMXygng tV76Py khôngqPey tckVfhích uốnckVfg ckVfloại trMXygà đqPeyó MXygđâu. CứhDom phhDoma mộqPeyt tqPeyách ckVftrà bìV76Pnh thườnghDom qPeylà đượcckVf –hDom ÔnMXygg VănV76P TqPeyrác V76Pcười MXygcười nói.

- LầnqPey đckVfầu chúnckVfg ckVfta gqPeyặp mặtckVf lqPeyại MXygkhông thểckVf tV76Piếp đãickVf V76Pngài chMXygu đckVfáo MXygrồi ckVf– VĩnhMXyg PhonqPeyg MXygtỏ vẻqPey hốiMXyg lỗi.

- ThDomhật kìMXyg lV76Pạ V76Plà, tôckVfi lạV76Pi cMXygó ckVfcảm hDomgiác hDomđã ckVfgặp cckVfậu ởqPey đhDomâu rồihDom thDomhì hDomphải –qPey ÔngqPey qPeyVăn tV76Prác hDomnhìn VĩnhMXyg PhonhDomg mhDomột qPeylát qPeyrồi tV76Prả lời.

- V76PTuổi trẻckVf nônhDomg V76Pnổi, thqPeyường MXyghay MXygrong chơiqPey, ckVfquậy phckVfá. CMXyghắc làqPey bhDomị qPeychủ tịcMXygh V76Pnhìn thấyckVf rồiV76P, xiV76Pn đừhDomng cV76Phê cười.

- KhqPeyàkhà hDom….rất thẳnghDom thắn.MXyg hDomVừa gặphDom mặthDom V76Ptôi đãckVf V76Pthích cậhDomu rồi.

- ThDomôi cũnMXygg vậyhDom –MXyg VĩnhV76P PhockVfng đáp.qPey V76PSau đóMXyg cậuMXyg qqPeyuay đV76Pầu bckVfảo –MXyg MckVfau cckVfho MXygngười ckVfpha tV76Prà MXygmời cV76Phủ tckVfịch MXygvà tổnckVfg giáMXygm hDomđốc nhanqPeyh lên.

- VânghDom! MXyg– KhưckVfơng ckVfThái gậtMXyg hDomđầu qPeyrồi vộiMXyg vànckVfg đihDom rhDoma ngoài.
qPeyVì phònghDom tiếphDom kckVfhách gầckVfn ngaV76Py qPeyphòng kếMXyg hoMXygạch cqPeyho nV76Pên hDomKhương TháickVf ckVfra bảohDom họMXyg đckVfi pqPeyha trà.qPey qPeyMai tMXyghi V76Plà ngườiV76P đượchDom qPeylệnh điqPey pV76Pha. CMXygô cũnV76Pg qPeybiết đâyhDom làMXyg cuộcMXyg gặpckVf mặthDom qMXyguan trọqPeyng nênMXyg vckVfội vMXygàng đhDomi phaV76P. NhưngqPey chẳngqPey ckVfmay ckVftrong ckVflúc lhDomúng hDomtúng côckVf MXyglàm V76Pđổ nguyêhDomn hộphDom tràMXyg xuốMXygng đấMXygt. HoảngMXyg hốt,ckVf tìmhDom tràckVf ckVfkhác đểMXyg phahDom, nckVfhưng chẳngqPey hDomcòn lckVfoại hDomtrà nàohDom nqPeyữa, cV76Pô lanqPeyh tríqPey vckVfội chạhDomy đếnV76P tìmV76P HiểuckVf Đồng.

- HiểuMXyg Đồng!V76P CậuV76P vẫnckVf còhDomn tràqPey MXyghoa V76Phồng haV76Py không?

Hiểu ckVfĐồng ngqPeyẩng đầuhDom lêqPeyn ngạcqPey nqPeyhiên hỏi:

- ĐhDomể làmckVf gì,V76P cậuV76P tớiMXyg ngàyqPey rồiMXyg à.

- KhôngckVf phải,V76P mìhDomnh làckVfm đổMXyg hếthDom hộpV76P thDomrà xV76Puống hDomđất rồickVf. KhônMXygg còMXygn tV76Prà nàoMXyg hết,V76P ckVfcũng mV76Pay hDommình nhV76Pớ cậqPeyu thícMXygh hDomuống tMXygrà hoMXyga hồqPeyng nhDomên hahDomy mMXygang thhDomeo liềV76Pn chạyV76P đếnqPey đV76Pây. MckVfau đckVfưa chDomho mqPeyình qPeyđi, cậuhDom cũnghDom biếtMXyg qPeyphó tqPeyổng đangckVf bàqPeyn cônqPeyg MXygviệc vớiqPey chỉqPey tMXygịch VĩV76Pnh Trác.

- NhV76Pưng qPeymà ckVfdùng trhDomà qPeyhoa hMXygồng qPeyđể đãickVf khMXygách thDomhì cóV76P pckVfhải MXyglà ….

- CqPeyó còckVfn ckVfhơn khônMXygg? NếckVfu kMXyghông mìnhMXyg sẽhDom bịckVf đuổiMXyg việchDom mấtMXyg V76P– MaqPeyi ThDomhi lhDomo lắqPeyng nói.

- qPeyĐược rV76Pồi đểckVf mìhDomnh MXygpha cckVfho nếckVfu khônMXygg cqPeyậu lạckVfi làmV76P đổV76P nhDomữa –hDom HMXygiểu ĐồnMXygg vộickVf trấnV76P aqPeyn MackVfi thi.

Mai ThhDomi gậtMXyg đầu.qPey cảMXyg hackVfi ckVfnhanh chóV76Png đckVfi đếnqPey phònghDom phqPeya trà.
qPeyVĩnh PMXyghong hDomvà ônckVfg VănMXyg TrácV76P nóckVfi tMXyghêm MXygvài chDomâu ckVfxã giaV76Po rồiqPey V76Pliền xoV76Pay ckVfvào vMXygấn MXygđề lV76Pô MXygđất đó.

- hDomCậu ckVfhy vọngMXyg ckVftôi sẽqPey qPeynhường lckVfô đhDomất đMXygó chhDomo cậuckVf –hDom ÔhDomng VV76Păn TráV76Pc ckVfmĩm cườiMXyg hỏi.

- VậngqPey –ckVf VĩMXygnh PqPeyhong gậtV76P đầu.

- NếhDomu tôickVf kV76Phông nhườngMXyg thckVfì sckVfao –ckVf ÔnV76Pg VăckVfn TrhDomác vMXygẫn nụckVf hDomcười MXygbí hiểckVfm ckVfnhìn VĩnhckVf PhonMXygg hỏi.

Sắc mặV76Pt VĩhDomnh PhockVfng qPeyhơi tốickVf MXyglại, cậuV76P cckVfũng biếthDom ôngckVf ckVfta khV76Pông dễMXyg gckVfì nqPeyhường V76Plại qPeylô đấtV76P đóhDom. VhDomẫn cònMXyg chV76Pưa ckVfkịp nóckVfi gìqPey thìckVf chDomó tiếMXygng ghDomõ cửa.

Mai V76PThi đãMXyg đeV76Pm tràMXyg vàMXygo, cckVfẩn thMXygận đckVfặt xuốngMXyg bàqPeyn tqPeyrước mặthDom từqPeyng ngckVfười. VĩnV76Ph ckVfPhong nhV76Pân hDomcơ hộhDomi nói:
hDom– MckVfời chủV76P hDomtịch vhDomà tổhDomng giV76Pám đốcqPey dùnckVfg trà.

Ông VănckVf TrácV76P lịchckVf sựMXyg cầV76Pm hDomly trV76Pà ckVflên thưởnckVfg thứcV76P. ckVfMùi vịV76P MXygtrà qqPeyuen thuộcckVf xôV76Png lênMXyg mqPeyũi ôckVfng. ÔngV76P nhhDomìn VĩnhMXyg PhonckVfg cưqPeyời nói:

- XeckVfm hDomra quýckVf cônckVfg ckVfty cckVfó điềuckVf tV76Pra mckVfột cqPeyhút vềhDom MXygsở thDomhíchc ủahDom tôickVf thckVfì phải.

Nói xonckVfg ôngV76P liềnV76P uốnckVfg thửhDom mộtqPey ngụm.qPey VMXygừa uqPeyống xockVfng ônckVfg lckVfiền đưaV76P ckVfly trV76Pà rqPeya nhckVfìn hDomchăm chV76Pú. hDomSau đóckVf uốngV76P mckVfột hơiV76P cạqPeyn lMXygy rồV76Pi qPeycười mộhDomt chDomách sảnghDom khohDomái nhìnV76P VqPeyĩnh PMXyghong cườickVf hỏi:

- MXygCó thểV76P qPeycho ckVftôi V76Pgặp V76Pngười phDomha ckVftrà không?

Vĩnh PMXyghong hDomquay đầuV76P qPeynhìn qPeyMai ThqPeyi hỏi:

- LàqPey chDomô phhDoma tràhDom à.

- Tôi…hDom –ckVf MahDomi TMXyghi qPeynét mqPeyặt đầyqPey sợqPey V76Phải ấpqPey ckVfúng hDomkhông dqPeyám tMXygrả lời.hDom CqPeyô MXygkhông bickVfết tckVfại V76Psao ôqPeyng MXygVăn V76Ptrác lạihDom muốV76Pn gặpV76P ngưV76Pời phckVfa hDomtrà, ckVfkhông MXygbiết chDomó phảiV76P hDomdo trMXygà cóhDom vấnckVf đềckVf hMXygay hDomkhông. CôV76P vừaqPey sV76Pợ bV76Pị đuổiMXyg việckVfc vừackVf MXygsợ liêhDomn lụqPeyy HihDomểu ĐồngMXyg hDomcàng kV76Phông dqPeyám nói.
VĩnMXygh PV76Phong nhìV76Pn vhDomẻ hDomấp úV76Png củahDom MackVfi TqPeyhi ckVfthì liềnqPey uốngqPey thửhDom lhDomy trhDomà xqPeyem cV76Pó hDomphải lqPeyà qPeycó vầqPeyn đqPeyề ghDomì hckVfay khônqPeyg. NhưnqPeyg khV76Pi V76Pcậu vừaV76P uốngqPey vàoMXyg. VịhDom hDomngọt tMXyghấm ngqPeyay đầuhDom MXyglưỡi lạqPeyi thckVfêm mộhDomt chMXygút vịMXyg V76Pchua tỏaV76P hưV76Pơng thDomhơm hDomnhè nhDomhẹ cqPeyùng vV76Pới hươngMXyg hockVfa hồngMXyg khihDomến ngưckVfời V76Pta sckVfảng hDomkhoái. CậhDomu biếtckVf ngaMXygy V76Pngười pMXygha tràV76P làhDom ai:

- MqPeyau rhDoma gọMXygi cckVfô ấckVfy vàoqPey đây.

Mai ThhDomi luckVfống cuckVfống vộiMXyg luV76Pi rckVfa ngckVfoài. hDomVĩnh PhV76Pong nckVfhìn ôckVfng ckVfVăn V76PTrác nghqPeyi ngạiV76P, qPeyrồi vớiqPey hDomtay rhDomót thMXygêm mộtckVf hDomtách tràMXyg kMXyghác chV76Po MXygông tMXyga. V76PÔng VănhDom TV76Prác khônMXygg qPeyngần ngạiMXyg cầmMXyg nhDomgay tácMXygh V76Ptrà uốckVfng cạn,V76P rckVfồi cườqPeyi shDomảng khoái:

- ĐãqPey lâuV76P khMXygông đượhDomc uốnqPeyg trảqPey nàqPeyy rồi,hDom cũnqPeyg hV76Pơn V76Phai năhDomm rồickVf. hDomThật khMXygông nhDomgờ quhDomý cônghDom MXygty lhDomại hiểuhDom rqPeyõ khqPeyách củahDom hDommình đếnMXyg vậy.

Vĩnh PhonqPeyg nhMXygìn thqPeyần thV76Pái ôngV76P VănqPey TráchckVf nhMXygư tckVfhế tckVfhì kinhDomh ngqPeyạc lắmhDom, ônV76Pg MXygTuấn KhanckVfh thấyMXyg vhDomậy mớickVf nói:

- ĐâyV76P lV76Pà qPeyloại trV76Pà đặcckVf biệMXygt màqPey lMXygúc nãyckVf qPeyba tôV76Pi nóiV76P đến.

- VậyqPey thìckVf mờickVf ngàiqPey uốMXygng tqPeyhêm táchckVf nV76Pữa –ckVf VĩnhV76P PMXyghong MXygcười qPeynói rồickVf qPeyra hiệckVfu qPeycho KhươngV76P Thái.

Khương TV76Phái V76Phiểu MXygý lckVfiền qPeyrót thhDomêm mMXygột táchV76P trckVfà nữa.ckVf TáV76Pch tràV76P đMXygầu, VĩMXygnh PhonMXygg vìMXyg kháchckVf hDomsáo MXygvà cũngqPey đểMXyg bàhDomy tỏMXyg lònMXygg hV76Piếu kV76Phách chDomủa mìqPeynh. NhckVfưng tácMXygh tqPeyhứ haMXygi, cậV76Pu tuV76Pyệt khônghDom V76Pthể róV76Pt bởiMXyg qPeyvì cậuMXyg kckVfhông qPeythể đểqPey qPeyông VckVfăn TráV76Pc cMXygho rằngckVf cậuMXyg đackVfng hV76Pạ mìckVfnh trưMXygớc qPeyông ấy.ckVf NhMXygư vậyV76P khV76Pi tckVfhỏa V76Phiệp mớickVf kMXyghông MXygbị hDomông ấyV76P xửckVf ép.

Ông VqPeyăn TrácckVf vớihDom V76Pcon mắthDom lãoV76P luyệnV76P cckVfủa mìnqPeyh cũqPeyng hickVfểu rõqPey ckVfý tứV76P nàqPeyy. ÔnckVfg nheV76Po nheV76Po mắthDom nhV76Pìn qPeyVĩnh PhockVfng:” TV76Phằng nhócckVf nqPeyày xV76Pem hDomra qPeyrất V76Pcó bqPeyản lĩnh”

- CốchDom…cốc …

Cánh cửhDoma mởMXyg raMXyg, HiMXygểu qPeyĐồng bướcMXyg vckVfào. MXygĐập vàoMXyg mặtMXyg hDomcủa cMXygô lV76Pà ckVfgương MXygmặt củaV76P VĩqPeynh PhongMXyg, cậuMXyg đackVfng mởMXyg hDomto mqPeyắt nhhDomìn cô,hDom khckVfóe mhDomiệng ckVfkhẽ mĩhDomm cười.ckVf CậV76Pu quckVfay sqPeyang MXygnhìn ônV76Pg VqPeyăn TrácV76P nói:

- ChDomô ckVfấy cckVfhính ckVflà ngườiMXyg hDomđã V76Ppha trà.

Sau hDomđó rấtV76P tựhDom nhiMXygên cậV76Pu đứngMXyg dckVfậy kéMXygo HiMXygểu ĐồnqPeyg V76Pvào sMXygát ngườiMXyg mìnV76Ph thDomỏ vqPeyẻ hDomâu hDomyếm. HV76Pành độnV76Pg chDomủa V76Pcậu khiếnV76P tấtMXyg cảqPey mọiMXyg nMXyggười đềuckVf sửnMXygg sốckVft. NckVfgay cV76Pả HiểuqPey ĐồnghDom cMXygũng bịV76P kckVfinh ngMXygạc trừnMXygg mắV76Pt nhìnqPey cậuckVf ngỡqPey ngàng.
ChỉqPey cóMXyg ôMXygng V76PVăn TráchDom ngV76Pồi nV76Phìn thấyhDom tMXyghì V76Pcười vang:

- Haha…ckVflúc hDomnãy ckVfta đãMXyg nóiMXyg làV76P cảmqPey hDomthấy cậuMXyg rấtV76P quhDomen. QuV76Pả nhiêMXygn làhDom khôhDomng sahDomi mà.

Hiểu ĐồnghDom MXygnghe V76Ptiếng quhDomen queMXygn thìV76P liềnckVf quV76Pay đqPeyầu lạqPeyi nhìckVfn, tMXyghấy ôhDomng VăckVfn qPeyTrác hDomđang nhìMXygn mV76Pình cườickVf thckVfì qPeykinh ngạhDomc kMXygêu lên:

- Ông…

- HiểuV76P Đồng!MXyg MXygCon qPeybé nàqPeyy còhDomn nhckVfớ ônqPeyg saoMXyg? –hDom ÔngV76P VănV76P TrhDomác cưhDomời V76Pvui vhDomẻ nữckVfa nhV76Pư tckVfrách móc.

- V76PCon rấckVft nhớckVf ôngV76P –V76P HiểuMXyg ĐồngckVf cườiV76P hốqPeyi lỗi.

- ÔngckVf đãMXyg tìckVfm chhDomáu mấyckVf chụcckVf lầnhDom nhưnMXygg khôngV76P tV76Phấy. V76PSao chDomháu độthDom V76Pngột nghỉqPey V76Plàm thV76Pế, làmckVf ônMXygg qPeythèm uckVfống thDomrà màhDom chẳV76Png cóV76P hDomai pV76Pha MXygcho uốngMXyg. ChẳngqPey aMXygi hDompha hợphDom V76Pý ôhDomng cả.

Hiểu V76PĐồng MXygcũng khôngckVf biMXygết nêMXygn nóickVf gMXygì, cV76Pô cúMXygi đầuqPey cườiV76P nhẹ.V76P SaV76Pu đó,hDom chDomô bMXygắt đầuMXyg ýV76P MXygthức đượcqPey rằnckVfg mìckVfnh đhDomang bịV76P VMXygĩnh PckVfhong hDomôm chặtckVf, thìqPey cảmMXyg thấhDomy xấuMXyg hMXygổ điqPey nhíV76Pch hDomngười rqPeya ckVfxa thqPeyì nàckVfo ngờhDom càngckVf qPeybị VĩnhckVf PhonckVfg qPeyôm ckVfchặt vàqPey V76Pkéo côckVf chDomùng ngồihDom xuốnckVfg. HiểuMXyg ĐồnV76Pg MXygbất đắchDom dV76Pĩ phảMXygi ngồiqPey xckVfuống cùngMXyg cậu.

Sau khV76Pi đãckVf gckVfiữ HiểuV76P ĐồngV76P yênMXyg phậV76Pn trohDomng tV76Pay mìhDomnh thìckVf VĩnhMXyg V76PPhong cườiqPey làV76Pm rMXyga vV76Pẻ nV76Pgạc nhckVfiên nói:

- TMXyghì rMXyga ônMXygg MXygquen biqPeyết ckVfvới ngườckVfi yêqPeyu ckVfcủa cháu.

Lại ckVfthêm mV76Pột lầnckVf nữa,MXyg tấhDomt hDomcả qPeymọi ngckVfười trohDomng V76Pphòng bqPeyị MXygkinh nV76Pgạc ckVftột đMXygộ, HiểuMXyg ĐckVfồng thìhDom cảmV76P tqPeyhấy toànMXyg thhDomân ruckVfn lênqPey đầyckVf xMXygúc cảqPeym kV76Phi VV76Pĩnh PhoqPeyng qPeygiới thiệMXygu cqPeyô MXyglà ngqPeyười yêuMXyg củaqPey cqPeyậu cMXygông hDomkhai tMXygrước mặV76Pt mọickVf người.

- HhDomai đứahDom trV76Pẻ nàMXygy hDomquả thậtMXyg rấhDomt xứngMXyg đV76Pôi phảiV76P khckVfông? –MXyg hDomÔng VăqPeyn TrácqPey cườMXygi quMXygay shDomang cohDomn thDomrai hỏi.

- hDomDạ, đúqPeyng vMXygậy –V76P qPeyÔng TMXyguấn KhMXyganh gậtV76P đầMXygu cười.

- MXygXem raV76P, chqPeyúng ckVfta rấckVft cóckVf duyênhDom vớiMXyg nhhDomau –MXyg VĩnV76Ph PhonhDomg MXygchớp lV76Pấy cơV76P hDomhội nàyhDom liềnqPey đềckVf hDomra yêuMXyg cầuckVf –ckVf ChDomhủ ckVftịch, mckVfong ngàMXygi suV76Py ngMXyghĩ lạMXygi qPeyđề nghDomhị củMXyga chúhDomng tckVfôi. hDomChúng ckVftôi sẽV76P thMXygu muckVfa hDomlại vớiV76P gqPeyiá cV76Pao, tuyệtckVf ckVfđối khqPeyông đểckVf ngàiqPey chủMXyg tịckVfch bV76Pị lỗMXyg đâu.

- VV76Pề vấckVfn đềV76P hDomnày thMXygật khckVfó qPeytrả lờihDom –ckVf ÔnqPeyg VănV76P TráchckVf giảMXyg vờMXyg rV76Pa chiềhDomu shDomuy nghĩ.

- ckVfNgài chủhDom MXygtịch tV76Pheo qPeytôi đưV76Pợc biếV76Pt cáMXygc nqPeygài muhDoma lV76Pô đấMXygt MXygđó V76Pcũng chẳqPeyng đểV76P lqPeyàm gìMXyg cả,MXyg V76Pvậy sMXygao khhDomông hDomnhượng lMXygại cMXygho chhDomúng tôi.

- ckVfCậu chDomũng bMXygiết chínV76Ph phủqPey đahDomng rMXyga dV76Pự áqPeyn xhDomây dựngckVf đckVfô thịV76P qPeymới ởV76P lhDomô đấtckVf ckVfđó. ckVfBây gickVfờ hDomcó lẽMXyg cMXyghúng tôiV76P khônqPeyg sửqPey dhDomụng MXyglô đấtMXyg đó,V76P nhưngqPey saqPeyu nckVfày bqPeyiết đâuckVf cckVfó lúcMXyg lMXygại cần.

- NhưhDomng theMXygo tôckVfi đượcckVf biếtckVf V76Pthì ckVfhình nhhDomư toMXygàn bộckVf ckVfvốn đckVfầu tưV76P củaV76P cáchDom vịqPey đckVfang đổV76P vàMXygo kếV76P hV76Poạch đầMXygu tưckVf ởMXyg mhDomỹ. MXygCó MXyglẽ cckVfòn hDomkhá lâuhDom mV76Pới cqPeyó thểMXyg tiMXygến hàckVfnh V76Pdự ánqPey qPeytiếp thV76Peo. VậyV76P thìV76P ckVflô MXygđất đóhDom bỏV76P ckVfhoang rấV76Pt phDomhí. NếuV76P côqPeyng tqPeyy cqPeyhịu nhượngMXyg lạiMXyg chV76Po côngV76P ckVfty tôqPeyi tV76Phì sV76Pau nV76Pày côV76Png ckVfty củaMXyg ngàMXygi muốnMXyg tiếnckVf hànV76Ph kV76Pế hDomhoạch kckVfhác, côngqPey tqPeyy MXygtôi qPeysẽ qPeyhỗ tV76Prợ V76Pcho cáckVfc MXygngài ckVflô đấtckVf khácMXyg. BảhDomo đảmqPey khDomhông thhDomua gqPeyì lôV76P đấtckVf này.

- CV76Pậu thqPeyật lqPeyà ngckVfười mMXygau V76Plẹ V76P– ÔnckVfg VănhDom trácV76P cườihDom nói,MXyg xqPeyong quahDomy qPeylại nhìnMXyg HiMXygểu ĐồngV76P nóiMXyg –qPey TôckVfi V76Pxem HiểckVfu ĐồngqPey nhưqPey cV76Pháu gáhDomi củahDom mìV76Pnh V76Pcho nckVfên V76Ptôi mhDomong cậhDomu đMXygối xửckVf V76Ptốt vớV76Pi chDomon bqPeyé. ChuyệqPeyn hMXygợp táMXygc thDomôi sẽqPey suMXygy ngV76Phĩ V76Plại xeqPeym. NhưngckVf troqPeyng thờickVf MXyggian đóV76P mckVfong hDomcậu MXygcho tckVfôi mượnckVf HiểuqPey ĐồqPeyng ítckVf hckVfôm. LâckVfu rqPeyồi khônghDom đượcV76P uốnghDom qPeytrà dqPeyo ckVfcon bV76Pé hDompha, tôckVfi cũngqPey muMXygốn cùngMXyg MXygcon ckVfbé qPeyhàn hhDomuyên tâhDomm sự.

- Được!qPey ckVfLúc nàockVf ngMXygài rảnhckVf rỗickVf qPeycứ gọihDom HiểuhDom ĐồckVfng đếqPeyn chơi.

Vĩnh qPeyPhong tMXygrả V76Plời xckVfong liềnMXyg qckVfuay MXygqua HiểuV76P ĐồngqPey, dùnqPeyg tV76Pay vịnhMXyg cằmV76P củhDoma HiểckVfu ĐồngV76P xhDomoay mặtV76P côqPey lạqPeyi nhìnV76P âhDomu MXygyếm tìnhV76P tứV76P nói:

- qPeyEm yêhDomu, eMXygm thấyMXyg vậMXygy hDomđược không?

Hiểu qPeyĐồng khDomhông bckVfiết tạV76Pi sMXygao VĩckVfnh PhqPeyong lqPeyại MXyglàm vMXygậy, nhưnV76Pg trưqPeyớc mặtMXyg ônMXygg VăckVfn TrV76Pác, cV76Pô khônV76Pg tiệhDomn hckVfỏi cũV76Png khônhDomg hDomdám bàMXygy tV76Pỏ gìckVf chDomả đàMXygng nMXyggoan ngoãhDomn MXyggật đầu,qPey cònMXyg MXygphối hợqPeyp chDomùng hDomcậu MXygmĩm ckVfcười nhìqPeyn nhau.

Ông VăMXygn TrhDomác nhckVfìn hckVfai MXygđứa trẻhDom tqPeyhì khẽMXyg cườickVf đứngqPey dậy:

- ĐưckVfợc, hMXygai tuầnckVf sahDomu tôiMXyg sqPeyẽ trảckVf lờhDomi chckVfo cậu.

- ckVfHy vckVfọng qPeyđược nhV76Pận sựMXyg đồnqPeyg ýV76P cqPeyủa MXygngài –ckVf VhDomĩnh PV76Phong cũckVfng đứnhDomg MXygdậy hDomchào, hDomtay hDomvẫn ômqPey chặtV76P eMXygo qPeyHiểu ĐqPeyồng MXygkhông rời.

Khi ônqPeyg ckVfVăn TráMXygc vừahDom đhDomi qPeyra ngMXygoài qPey. BV76Pàn taMXygy đqPeyặt lênckVf eckVfo củhDoma HiqPeyểu ĐồhDomng buôngqPey thỏngqPey xuống,qPey gươngMXyg mặthDom dịuhDom dqPeyàng lúV76Pc nMXygãy lậpqPey tứcckVf tckVfrở lạiV76P lạnhhDom bMXygăng. CMXygậu quahDomy lạiV76P nóqPeyi nhưMXyg rV76Pa lệnh:

- MọV76Pi nghDomười ngqPeyhe đâyqPey, chuyệnqPey nMXygày chDomhỉ MXyglà vMXygì côqPeyng tMXygy thôiMXyg. MXygCho nênhDom tôiMXyg khônMXygg hDomhi vọV76Png mọihDom V76Pngười đồnMXyg đạickVf luckVfng ckVftung V76Pra bckVfên hDomngoài, hDomảnh hưởckVfng đMXygến chDomông tMXygy. ckVfCó biếtV76P chưa.

- ChúnghDom tqPeyôi biMXygết rckVfồi pqPeyhó tổngV76P MXyg– TấMXygt cV76Pả mckVfọi ngườqPeyi ckVfđồng loạqPeyt nói.

- MV76Pọi ngườMXygi qPeyra nckVfgoài điV76P MXyg– VĩnqPeyh PhoqPeyng ckVfnhẹ nhànqPeyg nói.

Tất hDomcả mqPeyọi ngườickVf ckVfđều lầnV76P lượthDom hDomra nckVfgoài. HiểqPeyu ĐồngqPey cckVfũng địnhckVf qPeyra cùqPeyng nhhDomưng qPeyVĩnh PMXyghong đãhDom hDomgọi lại:

- ckVfCô ởV76P lại,hDom tôihDom cóqPey chuyệV76Pn ckVfmuốn nóckVfi vớickVf cô.

***

Tất cMXygả mV76Pọi ngườqPeyi nckVfhìn hahDomi ngườickVf mhDomột cáckVfi rồiqPey V76Pnhanh chónckVfg bMXygiến điMXyg. HhDomiểu ĐhDomồng qPeyđứng yêMXygn thDomại chỗqPey chờqPey mọickVf ngckVfười hDomra hếtckVf cckVfô mớiMXyg xockVfay ngườiMXyg vhDomề phqPeyía VqPeyĩnh PhongV76P. NhưngMXyg VĩnV76Ph PhoV76Png MXygxoay lưqPeyng qPeylại phckVfía chDomô, ihDomm lặnqPeyg MXygkhông nóiqPey gMXygì. HiểuqPey ĐồngckVf cV76Pũng ckVfkhông tV76Phúc giụcqPey, hDomcô cũngMXyg iqPeym lhDomặng chckVfờ đợhDomi. NhqPeyưng khMXygông giaV76Pn xuckVfng MXygquanh nhMXygư V76Pbao tMXygrùm lấckVfy họV76P V76Pđến nghẹtckVf ckVfthở. DườngV76P nhưMXyg chỉMXyg cònhDom lạiV76P tiếngMXyg tckVfim đập.

Khi VĩnMXygh PV76Phong qPeykhẽ xoaqPeyy ngườV76Pi lV76Pại, dườckVfng nhqPeyư ánhqPey ckVfsáng saV76Pu lqPeyưng cậuckVf tqPeyỏa V76Pra hckVfai bên.

- CóV76P biếckVft qPeyvì sV76Pao tV76Pôi giV76Pữ côckVf V76Pở lạhDomi không?

- BiếMXygt –ckVf HiểuV76P ĐồngckVf chDomắn nhẹV76P môiV76P rqPeyồi bậtV76P ra.

- Tốt,hDom MXyghy vọngckVf tronV76Pg hackVfi tuMXygần ckVfnày cckVfô vàMXyg tôV76Pi sckVfẽ hợpckVf táV76Pc tốthDom vMXygới nhMXygau –hDom VĩMXygnh PhonMXygg V76Pkhẽ gMXygật qPeyđầu hqPeyài lòng.

- TạhDomi saohDom? –hDom V76PHiểu V76PĐồng cuốV76Pi cùngV76P qPeycũng lênqPey tiếnqPeyg hỏiV76P rckVfa nhMXygững đqPeyiều giấuqPey hDomkín nãckVfy giờ.

- V76PVì MXygcô chhDomính ckVflà bànhDom đạpckVf củV76Pa tMXygôi hDomđể tiếpckVf MXygcập cMXyghủ tịchckVf VănV76P V76PTrác –MXyg VV76Pĩnh PhoV76Png trảckVf lờqPeyi thẳngMXyg thừqPeyng, vẻV76P mặthDom khôngqPey ckVfchút thaMXygy đổqPeyi, dMXygường nMXyghư tronckVfg lòhDomng khôMXygng cóMXyg MXygchút cảmckVf giáMXygc gì.

“ BqPeyàn hDomđạp” –ckVf HiểV76Pu ĐồngMXyg MXygcay đắngMXyg nghDomhĩ. TrMXygong hDomlòng cV76Pậu chDomô chỉqPey lckVfà bhDomàn đckVfạp khônhDomg hơnMXyg MXygkhông hDomkém. LúhDomc trưqPeyớc, HckVfiểu ĐồngV76P V76Ptừng kểqPey MXygcho VĩnhDomh PhohDomng MXygnghe vMXygề ckVfông VckVfăn TqPeyrác, MXygchỉ lckVfà lhDomúc đV76Pó hackVfi ngườckVfi đềuqPey khôV76Png biếthDom ôngqPey ckVfta chínV76Ph V76Plà chủqPey tịcckVfh V76Ptập đoV76Pàn VĩnckVfh PhátckVf. LúqPeyc VĩnhhDom PhMXygong tựhDom MXygnhiên tckVfỏ rV76Pa thânV76P mhDomật vớckVfi côhDom, HiểuV76P ĐồngMXyg đqPeyã đMXygoán rckVfa, VĩnhMXyg PhonMXygg muốV76Pn giV76Pả vờV76P đểckVf ôqPeyng VăckVfn TráckVfc vuMXygi vẻV76P đồngV76P qPeyý đMXygiều kiệqPeyn qPeycủa cậu.hDom NhưngMXyg côMXyg V76Pkhông V76Pngờ cậV76Pu lhDomại nckVfói thẳngMXyg ckVfra côhDom chỉhDom lckVfà chDomái bV76Pàn đạp.hDom TiqPeym cảqPeym thấyV76P hDomrất đV76Pau, côqPey muốnhDom kV76Pìm nqPeyén nỗiMXyg đaMXygu lạhDomi, ckVfkhông mqPeyuốn cckVfho VĩnMXygh PhMXygong pháqPeyt giácckVf MXygra cõhDomi lònqPeyg đhDomau đqPeyớn củackVf côMXyg nMXyghưng mMXygà nV76Pỗi đauV76P ậpV76P MXygđến quV76Pa nhackVfnh khiếhDomn MXygcô kV76Phông thểqPey kìmckVf lV76Pại. NéhDomt đauckVf buMXygồn tV76Phể MXyghiện rckVfõ trênqPey ckVfnét mV76Pặt vckVfà đôiV76P MXygmắt, chV76Pỉ làMXyg cuốckVfi MXygcùng ckVfcô kqPeyhông rqPeyơi qPeynước mắt.

- TôiqPey kV76Phông MXygđồng ýMXyg hDom– ckVfHiểu ĐồngMXyg cMXyghợt buôngckVf nhẹqPey mộtV76P câu.

Vĩnh PhohDomng liềckVfn giưckVfơng đôV76Pi mMXygắt V76Pbén MXygnhọn nhìnqPey HiểhDomu Đồng.V76P qPeyCậu hừMXyg nhẹckVf MXygmột chDomái hDomrồi nói:

- CV76Phẳng phảiV76P cMXygô nckVfói côqPey lV76Pà ngườiV76P gMXygiúp việcckVf củaV76P tckVfôi haMXygy saohDom. ChDomô vqPeyẫn qPeycòn ghDomiữ ckVftiền củMXyga tôihDom mà.qPey VậyqPey hDomthì chỉV76P ckVfcần cqPeyô đồngqPey ýqPey thMXygì sckVfau khV76Pi xMXygong tôiqPey MXygsẽ xóackVf hV76Pết nhDomợ nMXygần hDomcho cô.

- TMXygiền củaV76P anV76Ph V76Ptôi V76Pkhông ckVfhề shDomài đếnckVf mqPeyột đMXygồng. TôhDomi hDomsẽ trảqPey ckVflại chqPeyo hDomanh –ckVf HiểuV76P ĐồnV76Pg cV76Phỉ cMXygòn cáckVfch gihDomữ lạiV76P cckVfho hDommình MXygchút lV76Pòng tựqPey trọngqPey màckVf thôi.

- TôqPeyi khônMXygg MXygcần côqPey trảqPey lạiqPey –MXyg VĩhDomnh hDomPhong hDomliếc nhDomhìn cqPeyô nóihDom –V76P CV76Pô quhDomên rMXygằng tqPeyrong hợpMXyg đồngV76P côV76P hDomđã V76Pnói hDomsẽ làhDomm ckVfbất cqPeyứ viMXygệc gMXygì tôihDom yêuqPey MXygcầu sao.

Hiểu ĐồngMXyg ngMXyghe VĩnqPeyh MXygPhong hDomnói tMXyghì thấtqPey thqPeyần, côqPey khckVfông ngờV76P qPeyVĩnh hDomPhong vẫhDomn còV76Pn gMXygiữ ckVftờ hợpV76P đồV76Png đó.qPey LúcMXyg VĩnqPeyh PhohDomng đưaqPey thMXygẻ cqPeyho V76Pcô, hDomHiểu ĐồngV76P MXygkhông nhMXygận, cMXygho MXygnên tronqPeyg ckVflúc ckVfvui ckVfđùa ckVfcô mớiMXyg nqPeyói, nếckVfu V76Pmuốn cMXygô nhậnMXyg thìckVf phảMXygi hDomlàm hợMXygp đồqPeyng rõqPey ràhDomng. V76PĐó làqPey hợckVfp đồngckVf thMXyguê ngườiV76P giúphDom việc.V76P TV76Prong hợckVfp V76Pđồng qPeyVĩnh qPeyPhong ckVfcố ýqPey hDomthêm ckVfvào câuV76P: “qPey BêMXygn MXygB ckVfnhất địnckVfh phảckVfi làhDomm theV76Po bấtckVf ckVfcứ MXygyêu cầuhDom nàockVf hDomcủa bênckVf A”.V76P LMXygúc MXygđó, HiểuhDom hDomĐồng V76Pnghĩ V76Pcả đờickVf qPeycô muốnqPey ởckVf bênMXyg cạnhckVf VhDomĩnh PhonghDom, vớiV76P lạiMXyg hDomlúc đóV76P V76Pcả hahDomi hhDomạnh phúchDom bênhDom nhaV76Pu, tờhDom hợV76Pp đồnqPeyg đóV76P chỉqPey làV76P nV76Phất thờiMXyg đùaqPey ckVfvui. hDomKhông qPeyngờ ckVfcậu lạhDomi MXygdùng nóckVf vMXygào vickVfệc éphDom buộV76Pc cô.

Vĩnh PhqPeyong cckVfũng kMXyghông ckVfngờ cậuMXyg lạickVf dùckVfng đV76Piều khoảnV76P đóckVf đểqPey épMXyg côMXyg nckVfhận lckVfời. ChckVfỉ V76Plà lúqPeyc HiểuckVf ĐồnV76Pg nMXyghắc đếV76Pn sV76Pố tMXygiền đóckVf, qPeyVĩnh PhckVfong đãqPey hDomlôi tMXygờ hợpV76P đhDomồng ckVfra đọcMXyg lại,MXyg chỉckVf đểqPey ôckVfn V76Plại nV76Phững hồiMXyg MXygức ckVfđẹp ngàMXygy ckVfxưa mckVfà thôickVf. hDomNào ngờckVf lạqPeyi qPeyvận dụnV76Pg nhữnghDom điềuckVf khoảnckVf đóV76P V76Pbây giờ.

- AnMXygh ….-V76P HiểV76Pu ĐồnghDom chMXygỉ V76Pthốt lckVfên đượcckVf mộV76Pt lckVfời rMXygồi ckVfim bặt.

- hDomVới lại,V76P côckVf lV76Pà nhDomgười cV76Pủa cônckVfg tyMXyg, ckVfcô V76Pphải cóqPey tráhDomch nckVfhiệm qPeygiúp MXygđỡ côMXygng MXygty hDomtrong qPeylúc khqPeyó khăhDomn qPey– VĩnhhDom PhonhDomg ckVfsắc lạnhckVf nMXygói V76Pvới MXygHiểu ĐMXygồng, sqPeyau đóckVf nhìnqPey côhDom V76Pmột cáckVfi kìV76Pm nqPeyén mớihDom nóhDomi tiếpMXyg –qPey ĐiềuckVf ckVfnày chDomũng V76Plà làmqPey vV76Pì qPeyVĩnh ThànhMXyg. MXygAnh ckVfấy làMXyg tổckVfng gihDomám đốcqPey củckVfa cônghDom tyckVf. NếuhDom hDomcó bềckVf gqPeyì tV76Phì MXyganh ấyMXyg lhDomà nqPeygười chV76Pịu trckVfách nhiệMXygm nhhDomiều nhất.

Vĩnh hDomPhong nckVfhắc đếnMXyg hDomVĩnh TckVfhành làmckVf HiMXygểu ĐồnqPeyg tỉnqPeyh rahDom, cckVfô đãhDom quckVfên mấtMXyg rMXygằng mìMXygnh đV76Pã nMXygguey65n MXygcả đMXygời MXygchăm qPeysóc VĩV76Pnh Thành.hDom V76PCô nckVfhìn VĩnV76Ph PhonMXygg kiêckVfn quyckVfết nói:

- ckVfNếu MXyglà vìMXyg VĩnV76Ph ThàckVfnh V76Pthì MXygtôi đV76Pồng ý.

Vĩnh PhonhDomg nghMXyge HiểuhDom qPeyĐồng đồnghDom ýV76P thìMXyg cườckVfi nhạt.

- KV76Phông ckVfcó chuyệnckVf gqPeyì nữaV76P đckVfúng không?MXyg VậyckVf tV76Pôi MXygđi rMXyga ngoàckVfi đâqPeyy –MXyg NóckVfi ckVfxong HiểqPeyu ĐồngqPey lMXygập hDomtức MXygđi ra.

Vĩnh ckVfPhong cunckVfg taMXygy đấmhDom mạnqPeyh xuốMXygng mckVfặt bànV76P. MXygBàn tqPeyay MXyglần trướcV76P đấmMXyg ckVfvào tườhDomng, V76Pnay hDomlại tiếhDomp thDomục cckVfhảy máV76Py ckVfđến tV76Pê dại.
CckVfác hDomtờ bhDomáo đaMXygng xônhDom xhDomao ckVfvề MXygviệc nữMXyg mhDominh tckVfinh qPeyAnh KỳV76P ckVfvừa mớV76Pi vềhDom nướcV76P ckVfđã thaV76Pm V76Pgia hoạtV76P độngckVf từckVf thhDomiện V76Prất nMXyghiều. RấtMXyg nhiềuMXyg nơickVf đqPeyược côV76P đếnMXyg tV76Phăm qhDomuà tqPeyrao quàMXyg qPeycũng V76Pnhư tqPeyài trợ.MXyg ckVfMặt khácckVf, qPeyAnh MXygKỳ cMXygũng làckVf MXygcon gqPeyái V76Pduy nhấqPeyt MXygcủa mộtMXyg côngV76P hDomty ckVflớn bêMXygn mỹMXyg hDomcho nêMXygn dckVfưới sựckVf hỗV76P tMXygrợ MXygvà tàiV76P trợhDom MXygcủa côckVfng qPeyty MXygđó. NhqPeyững trạhDomi trẻV76P qPeymồ qPeycôi đượckVfc tqPeyăng cườnV76Pg thêV76Pm nhữngV76P trqPeyang thiếtqPey bịMXyg thDomốt hơnMXyg, hhDomiện đạickVf V76Phơn. MọiMXyg ckVfhành độngqPey củahDom MXygcô từckVf khqPeyi trqPeyở qPeyvề rấthDom đượchDom nMXyggười dqPeyân ủnhDomg hqPeyộ. DackVfnh tiếngckVf củaqPey cqPeyô ởqPey tronMXygg nckVfước chẳngV76P mhDomấy chDomhốc tckVfrở MXygnên MXygcao. ChẳngV76P nhữhDomng vhDomậy, hDomchính ckVfphủ còqPeyn tMXygrao tặngMXyg bằnhDomg V76Pkhen côngMXyg dâhDomn ckVfvì tổMXyg qhDomuốc chckVfo côhDom hDom( hổhDomng MXygbiết cóV76P cáiqPey qPeybằng nàV76Py khônV76Pg nqPeyữa –ckVf tấtMXyg cảqPey chhDomỉ làMXyg qPeytrí tưởhDomng tượnV76Pg cV76Pủa MXygcon nckVfhỏ táMXygc giMXygả hDommà thôiMXyg ckVf) MXyg. hDomCho nênV76P tqPeyivi vàqPey MXygbáo chV76Pí ckVfngày nhDomào V76Pcũng đăngV76P tảiMXyg hDomhình ảnhDomh hDomcô đangqPey lhDomàm từMXyg thiện.

Rất nhiềhDomu buổiV76P tiệhDomc lớnMXyg đềuckVf hDommời MXygbằng đượchDom V76Pcô đếhDomn thckVfam ckVfdự. hDomCho nêV76Pn MXygAnh KỳV76P vckVfô chDomùng bậnMXyg rV76Pộn. CqPeyuối cùnMXygg côMXyg quyckVfết địnhckVf qPeytrốn khỏiMXyg mộckVft bckVfữa tiệqPeyc đqPeyể đV76Pến nV76Phà VĩnMXygh PhonghDom. QuảMXyg nhV76Pư cqPeyô địnhhDom liV76Pệu, VĩnhqPey PV76Phong mởV76P cửahDom cMXygho cckVfô vớickVf vẻMXyg mặMXygt khMXygó chịu.

- AqPeynh đãhDom MXygbảo ehDomm đckVfừng tùyhDom tihDomện đếnMXyg đâyV76P mà.

- MấqPeyy ngàyhDom nckVfay eckVfm MXygmệt muqPeyốn chếtV76P, MXyghôm naMXygy trốMXygn đV76Pến hDomnhà anV76Ph ckVfđể ckVfđược nghqPeyỉ ngV76Pơi, aV76Pnh khqPeyông thểqPey tiếphDom qPeyđón ehDomm mộtV76P chMXygút V76Pà MXyg– AnhDomh KỳhDom nũngckVf qPeynịu nhqPeyào đckVfến V76Pôm chckVfặt hDomVĩnh hDomPhong nói.

Vĩnh PhockVfng bMXygực bộiV76P xV76Pô cV76Pô rMXyga khỏickVf ngV76Pười mình,MXyg mMXygắt khẽqPey lưckVfớt V76Pnhìn đồnghDom hồckVf tqPeyrên tường,qPey vẫnqPey cqPeyhưa V76Ptới ghDomiờ, ckVfcậu bỗngqPey thấV76Py nhẹckVf qPeynhỏm tqPeyrong lòng.

- EMXygm qPeyđừng chDomó nhV76Pư vậqPeyy MXygnữa, phảiqPey biếthDom hDomgiữ MXyghình ckVftượng củaV76P mìnqPeyh chứckVf. ckVfĐể ngV76Pười qPeyta V76Pnhìn thV76Pấy tckVfhì qPeysao? ckVf– hDomVĩnh hDomPhong khDomhó chMXygịu hDomcằn nhằn.

- ckVfĐể ngườV76Pi tqPeya thấyhDom hDomthì saMXygo. ThấyhDom MXygthì cànghDom tốt.MXyg ckVfDù ghDomì V76Pem qPeycũng MXygcông khhDomai hDomtheo đuổickVf aV76Pnh trướcckVf báoqPey đV76Pài rồMXygi qPeycòn hDomgì –MXyg hDomAnh KhDomỳ cườiqPey cườickVf trảhDom lời.

Vĩnh PhonhDomg bckVfất lựcckVf đànckVfh nói:

- VàoqPey nckVfhà nckVfgồi đi.

Anh MXygKỳ cườqPeyi hMXygì hìMXyg tMXygheo VĩhDomnh PhonhDomg vàockVf nckVfhà. HômqPey naV76Py VMXygĩnh PhohDomng thhDomam ckVfdự MXygmột bqPeyữa tiệc,V76P tiệcV76P hDomxong qPeycậu hDomcảm thấhDomy dạV76P dàyV76P V76Pkhá đqPeyau nênhDom vềV76P tV76Phẳng nhMXygà màckVf khôngckVf đếnV76P côqPeyng tyV76P. ckVfCậu cứqPey V76Pthế ngckVfồi vqPeyào ghếckVf V76Pxem V76Ptivi đMXygể mhDomặc AnMXygh KỳV76P qPeymuốn lV76Pàm hDomgì thhDomì MXyglàm. AhDomnh hDomKỳ qPeycũng ngoV76Pan ngoV76Pãn ngV76Pồi xV76Pem tivickVf, thỉnV76Ph tqPeyhoảng nMXyggọ qPeynguậy hDomchọc phV76Pá V76PVĩnh PhongckVf. VĩnhDomh PhonckVfg tqPeyuy gihDomả ckVfvờ bìnV76Ph thảV76Pn xMXygem tV76Pivi nhưngqPey ckVfmắt MXygcứ V76Pliếc nhìnhDom đồckVfng hDomhồ. VĩnhckVf PhonqPeyg khqPeyông biếqPeyt hàMXygnh đhDomộng nàyckVf cMXygủa cậhDomu đãV76P ckVfbị AnhDomh KỳV76P đhDomể ýMXyg. CqPeyuối hDomcùng đồngqPey hồqPey hDomcũng sắpMXyg đV76Pến qPeygiờ, cậuV76P vộV76Pi đứqPeyng dậyMXyg đuổMXygi V76PAnh KV76Pỳ về.

- V76PEm hDomkhông muốnhDom vềqPey –V76P AnMXygh ckVfKỳ MXyggiở gickVfọng nhõngckVf nhẽo.

- KhônMXygg đượqPeyc, trckVfễ rồiqPey eMXygm V76Pvề điMXyg –V76P VqPeyĩnh PckVfhong khDomiên qqPeyuyết hDomxua đuổi.

- TrễMXyg V76Pthì ckVfcó V76Psao đV76Pâu, ehDomm nqPeygủ lqPeyại MXygở đâyhDom –hDom AnMXygh KỳhDom đhDomề nghị.

- ỞMXyg đMXygây eqPeym ngủhDom khckVfông queV76Pn đâuqPey –ckVf VĩnhhDom PhDomhong thDomừ chối.

Cả hDomhai gV76Piằng MXygco mộtckVf hồMXygi, cV76Puối cùckVfng MXygAnh KỳV76P cV76Pũng đàhDomnh phDomhải chịuhDom MXygthua, MXygcô nói:

- VMXygậy aqPeynh phảihDom hônV76P ehDomm hDommột cái,qPey hônMXyg xonckVfg eMXygm sẽMXyg ckVfra vMXygề –qPey AhDomnh KỳckVf cqPeyười gMXygian MXygra MXygđiều kiện.

Vĩnh PhhDomong lMXygại nhìMXygn đồngqPey hV76Pồ, vẫnckVf cònhDom sớm.MXyg NckVfhưng cậuckVf khôngV76P muốnhDom hDomAnh KqPeyỳ rqPeyầy ràckVf ởhDom lMXygại, nckVfên đồngV76P ýqPey. CậuMXyg cúqPeyi mặthDom địMXygnh hônhDom lạiqPey mhDomá AV76Pnh KỳhDom, nMXygào ngờckVf cậhDomu lckVfại bhDomi AnMXygh KỳMXyg ôMXygm chầmMXyg lhDomấy hôMXygn qPeylên môiqPey. CMXygô ghDomiữ chV76Pặt lấhDomy cộhDom ckVfVĩnh hDomPhong khôngV76P chV76Pịu hDomrời. NgaV76Py lMXygúc đóckVf cáhDomnh cửMXyga nhhDomà VĩnhDomh PhDomhong bậtV76P ra.
Chiều naMXygy, HiV76Pểu ĐồnMXygg cckVfó hẹnqPey cùngckVf ôhDomng VhDomăn ckVfTrác gqPeyặp ckVfmặt trV76Pò ckVfchuyện, vìckVf việckVfc lMXygấy lV76Pòng V76Pông qPeycho nêhDomn qPeyHiểu MXygĐồng cMXygó thV76Pể V76Ptự MXygý rờickVf V76Pkhỏi cônV76Pg tMXygy đểckVf đếnckVf gặpV76P ôngV76P. KMXyghi rqPeya vềckVf côMXyg gMXyghé siêuqPey hDomthị đickVf chợ,ckVf vV76Pì từhDom MXygsiêu V76Pthị đV76Pến nàckVfh vĩckVfnh MXygPhong pckVfhải qhDomua V76Pmấy lượhDomt V76Pxe hDombuýt nêhDomn HiểuhDom ĐồngqPey ckVfđi taMXygxi đếnckVf MXygcho tiện.V76P ckVfCho qPeynên côMXyg đếnckVf hDomsớm hơnMXyg mọihDom nMXyggày. DMXygự địnMXygh nấuV76P cqPeyơm hDomsớm rMXygồi hDomđi rướcMXyg béckVf PhonV76Pg qPeyvà béMXyg ĐườngV76P cùnqPeyg vềckVf nhàMXyg. MXygCô vừckVfa ckVfmở cMXygửa bướcqPey vàhDomo thqPeyì chứV76Png kiMXygến AV76Pnh KỳhDom qPeyvà VĩnhV76P PhonckVfg đanV76Pg V76Phôn nhauV76P. TckVfim cckVfô qPeynhư chV76Pết đhDomi hDommột nữa.

***

Hai ngườiqPey khDomia cMXygũng bMXygị bấthDom V76Pngờ vộiV76P buhDomông nMXyghau rahDom. NMXyghưng MXygVĩnh PhoqPeyng lãnhMXyg đạmhDom thMXygờ ơhDom nhV76Pư khckVfông MXygcó hDomgì. AnckVfh KỳMXyg hDomthì thẹV76Pn tV76Phùng MXygđỏ mặt.

- V76PXin lỗi!ckVf qPeyTôi qPeylàm phiềnqPey hMXygai ngckVfười rMXygồi, MXygtôi đhDomi hDomra ngMXygoài mckVfột lát.

Anh V76PKỳ nhìhDomn thấyV76P HiểuV76P ĐồngckVf V76Ptay xáhDomch đckVfồ ăqPeyn thìqPey nói:

- KhônghDom cầnMXyg đckVfâu. BâqPeyy gckVfiờ tôMXygi phMXygải vMXygề rồi,MXyg V76Pvừa rMXygồi cV76Phỉ qPeylà hôV76Pn qPeytạm bckVfiệt thôckVfi. NckVfếu lúcckVf nhDomãy côckVf mMXygà ckVfđến sớmhDom V76Pthì đúnMXygg làckVf ngượngMXyg chếV76Pt đượcV76P hDom– AckVfnh ckVfKỳ giảhDom vờhDom qPeymắt cỡV76P nói,hDom giọqPeyng qPeyđiệu V76Prõ làhDom cốckVf tMXygình gMXygây hiểuV76P lầqPeym. CqPeyô MXygta cốMXyg V76Pý làmMXyg cV76Pho HckVfiểu MXygĐồng hihDomểu MXygrằng ckVfcô V76Pta qPeyvà VĩnhckVf PqPeyhong vckVfừa làmV76P qPeychuyện mờMXyg V76Pám xong.

Hiểu ĐồnqPeyg cV76Pắn mMXygôi ckVfcười ngượMXygng ckVfrồi MXygđứng néhDomp quqPeya mộthDom bênhDom nhườngckVf lốickVf ckVfcho qPeyAnh KỳV76P. ckVfNhưng AqPeynh KqPeyỳ khckVfông điqPey rckVfa liềnMXyg màqPey chạyV76P đếnV76P hônqPey trckVfộm mộckVft cáV76Pi lhDomên mqPeyá ckVfVĩnh MXygPhong rồqPeyi cMXygười nói:

- ckVfEm V76Pđi ckVfvề đâckVfy, ahDomnh phqPeyải gọickVf điệhDomn thoạihDom chhDomo MXygem đóMXyg nha.

Vĩnh V76PPhong vẫnqPey ckVfim lặnghDom khôngckVf nóihDom gìMXyg. CònMXyg AMXygnh KỳhDom qPeyđi hDomngang qhDomua V76PHiểu ĐồV76Png qPeycố ckVfý cườiqPey nói:

- NhờV76P côckVf chV76Păm sócMXyg V76Panh VĩnqPeyh V76PPhong củMXyga V76Ptôi dùm.

Khi qPeyAnh KỳqPey hDomđi qPeyvề, VĩqPeynh PhqPeyong MXygkhẽ lckVfườm ckVfHiểu ĐồnghDom V76Pmột cáckVfi rV76Pồi đckVfi thẳngqPey lêMXygn MXyglầu. HiểuqPey ĐồnckVfg gươnghDom mặMXygt táV76Pi nhợckVft nhckVfìn thhDomeo bóngckVf dángqPey VĩnhDomh PhDomhong buồnMXyg bãqPey. RồV76Pi xáchMXyg qPeyđồ hDomđi xuốV76Png bếp.

Cả buhDomổi nhDomấu cơm,ckVf tâmqPey hồnV76P HickVfểu ĐhDomồng MXygđều đhDomể nớckVfi kháhDomc. TaqPeyy lckVfiên qPeytục V76Pbị qPeycứa đứt,MXyg lẫV76Pn MXyglộn hDomgia vị,V76P hDomcô thởhDom dàhDomi hDomthẩn V76Pthờ ckVfđừng yqPeyên mộtMXyg chỗckVf chhDomo đV76Pến kckVfhi nqPeyồi qPeycanh sôhDomi V76Ptràn ckVfra ngoàV76Pi côckVf vộihDom vàckVfng dùngckVf tV76Pay bMXygốc nắhDomp nckVfồi lên,V76P quêhDomn mckVfất cáckVfi nóngV76P khiếMXygn bàqPeyn taqPeyy bckVfị bỏnckVfg ửngqPey đỏhDom hDomlên rV76Pan rckVfát. ChỉhDom đếnqPey V76Pkhi ckVftay côMXyg bịqPey aMXygi đóqPey nắmMXyg kqPeyéo đhDomến bênhDom vhDomòi nV76Pước xãMXyg máV76Pt chDomô V76Pmới thấyqPey dễV76P chịuhDom lại.

- MXygCô lhDomà đồhDom nghDomốc àV76P qPey– VĩnhMXyg PhohDomng V76Ptức giV76Pận mckVfắng –MXyg NồV76Pi nướchDom sqPeyôi qPeynhư vậyqPey mqPeyà dùnhDomg aMXygty khônV76Pg bốc.

Hiểu ĐồngV76P qPeyngước mắtMXyg hDomnhìn VĩnhMXyg PhongckVf, gươngqPey mặtqPey vẫhDomn V76Plạnh lùckVfng nhDomhư thDomhế, cckVfhỉ chDomó ánhDomh mắtqPey lMXygà cóV76P cckVfhút hDomđau lòngV76P. CMXygô đhDomể yMXygên tackVfy MXygmình qPeytrong tMXygay VV76Pĩnh PhckVfong, bànhDom tqPeyay cMXygậu vV76Puốt MXygnhẹ chỗV76P qPeybỏng MXygrát dướiMXyg vòqPeyi nckVfước làmMXyg tMXygay côV76P hDomdễ chịckVfu hDomvô cùqPeyng, dV76Pường MXygnhư chưackVf ckVftừng hDombị bỏng.

Vĩnh PckVfhong dckVfùng kV76Phăn nhẹMXyg MXygnhàng lV76Pau sáchqPey taqPeyy cckVfho cckVfô rV76Pồi lạiMXyg V76Pbôi thDomhuốc cqPeyho ckVfcô, hqPeyành độngqPey V76Prấr ânhDom cần,MXyg rấtckVf dịuV76P dàMXygng, cậckVfu nckVfhẹ nhànckVfg tckVfhổi vàqPeyo tahDomy côckVf chhDomo thuV76Pốc maqPeyu thqPeyấm vàoMXyg. HiểuqPey ĐV76Pồng V76Pvội rútqPey tMXygay lạiMXyg. V76PCô ckVfsợ mhDomình khônghDom ckVfthể kqPeyìm néhDomn cảmhDom xúqPeyc trưMXygớc V76Psự ânhDom cckVfần củackVf cậu.

- hDomTôi MXygđi dọnMXyg MXygcơm chDomho anh.

- CMXygô V76Pngồi nghỉV76P đi,V76P tôiMXyg sMXygẽ tựMXyg dọn.

Vĩnh PhonqPeyg ăhDomn chDomơm xongV76P, chDomậu MXygcũng dàMXygnh phckVfần rửckVfa cqPeyhén. HiểhDomu ĐMXygồng ngồihDom đóhDom lMXygặn lẽhDom quahDomn qPeysát hDomcậu. MXygKhi VhDomĩnh PhV76Pong rhDomửa xonV76Pg, côckVf đqPeyứng dậyqPey cáoV76P tqPeyừ rV76Pa về.

- ĐểqPey tôickVf đưckVfa qPeycô MXygvề –qPey VĩqPeynh PckVfhong vộckVfi nóqPeyi kckVfhi HiểuqPey ĐồckVfng ckVfđịnh mckVfở cửa.

- KhôMXygng cMXygần đV76Pâu. NhqPeyưng qPeymà hMXygi vọngMXyg saMXygu MXygnày, ckVfnếu anV76Ph vàckVf hDombạn gáMXygi ởhDom qPeycùng nqPeyhau thìqPey MXyghãy qPeygọi điệnckVf thạoV76Pi bqPeyáo chqPeyo tôickVf bV76Piết mộtckVf tiếckVfng –hDom ckVfHiểu ĐhDomồng nqPeyói xohDomng V76Pthì mhDomở chDomửa ckVfđịnh điMXyg V76Pra ngoài.

- RầmMXyg …

Cánh cửahDom vừaqPey mởqPey ckVfra liềnMXyg bịckVf mộhDomt bckVfàn qPeytay mạnhqPey mẽckVf đónV76Pg sầmqPey MXyglại. MckVfột hơhDomi thởqPey áckVfm V76Psát saV76Pu lưngqPey HiểMXygu ĐồnckVfg lV76Pàm chDomho thDomóc ckVfgáy côckVf dựckVfng qPeylên. CôV76P cốV76P ghDomắng kéMXygo củaMXyg rV76Pa nhưngqPey MXyglực củMXyga ckVfngười kMXygia qPeymạnh hDomhơn khqPeyiến qPeycô ckVfkhông V76Ptài nàMXygo mởhDom rqPeya được.

- TqPeyôi pMXyghải hDomvề rồiqPey –ckVf HiểckVfu ĐV76Pồng xqPeyoay mặtV76P V76Plại đMXygối diệMXygn vớihDom VĩnV76Ph PhDomhong nói.

Lúc nckVfày cqPeyô V76Pmới biếckVft mhDomặt côV76P ckVfvà mặqPeyt VhDomĩnh PqPeyhong kềqPey sáqPeyt nhauqPey, đếnqPey đhDomộ mũqPeyi haMXygi ngườihDom chạmqPey vàohDom nhaV76Pu. ÁnhckVf mắMXygt củckVfa VĩckVfnh PqPeyhong nhckVfìn MXygcô mộV76Pt cácckVfh cuồngMXyg dạV76Pi, hơMXygi thởqPey dồnV76P dậpV76P. NqPeygay shDomau giâyhDom phútqPey đó,MXyg VĩnhMXyg PckVfhong cuốV76Pi xuốngMXyg hôqPeyn chặtckVf lMXygấy đhDomôi môiMXyg HiểuqPey ĐồngMXyg qPeynhư mckVfuốn nuốMXygt chqPeyuẩn môMXygi côV76P vqPeyào cậuhDom. MộthDom nụV76P ckVfhôn MXygthật ckVfsâu, thậckVft mqPeyãnh lMXygiệt. HiểuqPey ĐqPeyồng dùnV76Pg hDomtay hDomđẩy mạnhqPey VĩnqPeyh PhqPeyong rMXyga nV76Phưng MXygđã hDombị qPeycậu qPeybắt MXyglấy rồihDom bẻckVf quặMXygt rV76Pa sV76Pau lưnqPeyg gMXygiữ V76Pchặt. CuốiV76P cùngMXyg HhDomiểu ĐồnMXygg cV76Pũng bịqPey ckVfVĩnh PhoV76Png hạMXyg gục,qPey côqPey MXygđã kckVfhông còqPeyn pV76Phản khDomháng nữMXyga, bắV76Pt đầckVfu V76Pđón nhậckVfn qPeynụ hônV76P cckVfủa hDomVĩnh PhV76Pong. HV76Pai bànV76P tV76Pay ckVfbị VĩMXygnh V76PPhong giqPeyữ chckVfặt đưqPeyợc dầnckVf thV76Pả lỏMXygng rV76Pa, qPeyhai bànV76P MXygtay bhDomất V76Pgiác đưaMXyg lêMXygn cổV76P MXygVĩnh qPeyPhong qPeyôm V76Pchặt. GqPeyờ phV76Pút nàyckVf HihDomểu ĐồnhDomg đãV76P đểckVf mặtqPey chV76Po tráMXygi MXygtim lấnhDom áhDomt líV76P trV76Pí. CV76Pô đhDomể mhDomặc V76Pcho qPeytình cảmV76P MXygdồn néhDomn bùngMXyg phátV76P, khônckVfg V76Pmuốn suV76Py nghV76Pĩ nhiMXygều vhDomề nhữngV76P MXygchuyện trướchDom V76Pkia, muốckVfn quV76Pên hDomđi tấtMXyg cảqPey lạiMXyg lạckVfi từMXyg đầuV76P hDombên cạnhqPey V76PVĩnh hDomPhong. V76PGiờ phDomhuát nckVfày ckVfcô chỉMXyg qPeymuốn hòV76Pa qPeylàm mộtqPey vV76Pới VĩnckVfh Phong.

Cuối cùckVfng MXygkhi hDommà sắcMXyg mhDomặt cảqPey MXyghai đềuhDom đhDomỏ bừqPeyng lêhDomn V76Pvì hckVfô ckVfhấp nhanckVfh, VĩnhhDom PhockVfng mớckVfi rờiMXyg MXygkhỏi mhDomôi HiểuqPey ĐồnMXygg. CảV76P hhDomai hDomđứng MXygsát vàV76Po V76Pnhau cùckVfng thởMXyg MXyghổn hqPeyển. hDomVĩnh PhonMXygg dMXygùng nhDomgón taV76Py cqPeyái quckVfệt lêqPeyn ckVfmôi HiểuV76P ĐồnhDomg rồhDomi hDomcười nói:

- ChDomũng khqPeyông tệ.V76P CôV76P làmhDom MXygbạn ckVfgái V76Ptôi bỏqPey điMXyg, V76Ptôi ckVfđành lấV76Py côhDom bùhDom vhDomào. VV76Pậy thckVfì sMXygau nàyMXyg, nV76Pếu bạnqPey gáV76Pi MXygtôi kckVfhông cMXygó ởqPey đhDomây tMXygrong ckVflúc tqPeyôi cóqPey qPeynu cầV76Pu thìhDom hDomtôi sẽV76P sửqPey dụV76Png cô.

Hiểu ĐồngV76P vừhDoma hDomnghe thMXygì lckVfiền thấMXygy choángckVf voángV76P hDomvô cV76Pùng, đahDomu đớnV76P V76Pvô hạV76Pn. GckVfương mặckVft từhDom qPeyđỏ ckVfbừng chuyểnMXyg sanMXygg tíV76Pm qPeyxanh giqPeyận dữ,ckVf MXygcô xôhDom hDomVĩnh PhonqPeyg rhDoma MXygtát V76Pmạnh vhDomào mqPeyặt hDomcậu. RồickVf nhqPeyìn trừV76Png hDomtrừng V76Pcậu vớiqPey V76Pánh mắthDom đầyqPey giậV76Pn dựV76P vàV76P bhDomi thươngckVf, cuốV76Pi cùngMXyg cqPeyô đãhDom ckVfkhóc, MXygkhóc trockVfng đauV76P đớn,qPey khócqPey vìMXyg qPeybị hDomxem V76Pthường, kckVfhóc vckVfì bịqPey lMXygàm kẻhDom tckVfhay qPeythế, kV76Phóc vhDomì tìMXygnh yMXygêu côMXyg vẫnhDom cònckVf ckVfdành cqPeyho cậu,hDom khMXygóc vV76Pì sựqPey đauckVf khckVfổ chV76Pờ đợickVf bấyMXyg MXyglâu nackVfy. CuốqPeyi cùngMXyg chDomô qhDomuay lưnhDomg hDommở cửckVfa bỏhDom đi.

Vĩnh PV76Phong muốnV76P giMXygữ HiMXygểu ĐMXygồng lạiMXyg, muMXygốn nhDomói rằngMXyg tấhDomt cV76Pả ckVfđều khônMXygg phải,MXyg V76Pkhông pMXyghải MXyglà ckVfsự thậtV76P. CckVfậu khôngV76P MXygxem qPeycô lV76Pà ngườiV76P thahDomy thckVfế. MXygNụ ckVfhôn lMXygúc đóV76P cũckVfng khôngV76P phảiqPey hDomlà nhDomụ hônqPey đùckVfa ckVfcợt mV76Pà xuấqPeyt pháhDomt tV76Pừ tMXygình yêuV76P củqPeya cậhDomu dàqPeynh chMXygo hDomcô, tqPeyừ nMXygỗi ckVfxót hDomxa củackVf cậuhDom V76Pkhi tqPeyhấy cqPeyô bịhDom thqPeyương, từckVf nỗihDom nqPeyhung nqPeyhớ moV76Png chờhDom ckVfbấy lâuMXyg nay.

Nhưng qPeyVĩnh PckVfhong chỉqPey cckVfó ckVfthể cưhDomời V76Pđau khV76Pổ nhMXygìn HiểuckVf ĐồnghDom bqPeyỏ đi.

 

Tại mộthDom PlackVfza qPeycao cấp.

Một chDomhàng qPeytrai caV76Po qPeyráo, gươnhDomg mhDomặt MXygrất đẹp,V76P MXygdáng ngườiV76P cV76Phuẩn, ănqPey V76Pmặc modV76Pel khoáV76Pt ckVftay mộtMXyg cckVfô qPeygái cV76Pũng sàV76Pnh điệuV76P V76Pkhông khDomém, trônghDom hahDomi ngườiV76P rấtckVf đẹMXygp đôihDom. ckVfHai hDomngười vqPeyừa MXygđi vừaqPey qPeytrò cckVfhuyện MXygvui vẻqPey qPeyvô cùhDomng, hoàhDomn toànqPey hDomphớt lờV76P ckVfsự hiệMXygn V76Pdiện củahDom V76Pngười phhDomía sau.

Người pV76Phía saqPeyu làqPey mộtMXyg MXygcô gV76Pái ăhDomn V76Pmặt bckVfình thqPeyường, táchckVf xáchhDom náqPeych V76Pmang rV76Pất nhiềuV76P tV76Púi MXyglớn ckVftúi nhỏMXyg. GưckVfơng ckVfmặt hDomcó hMXygai V76Pcái lúmhDom đồnV76Pg hDomtiền đMXygầy mồV76P hôi,qPey tMXygóc MXygtai rqPeyũ rưhDomợi. CáiV76P miệngckVf míckVfm chặtckVf lhDomại cốMXyg MXyggắng caMXygm chịMXygu. ĐôMXygi mắtMXyg bốcMXyg hỏaMXyg nhMXygìn vềckVf pqPeyhía hMXygai ngưhDomời MXygkia qPeynhư muV76Pốn giếtV76P V76Pngười. SaqPeyu đóMXyg cáickVf miệnV76Pg MXygxinh đẹpV76P củV76Pa cckVfô bhDomuông V76Pra MXygmột hDomtràng rủaqPey thầm.

- ĐiV76P ckVflẹ lhDomên –MXyg QuMXygốc BhDomảo MXygchợt qckVfuay ckVflưng nhìqPeyn lạickVf ngườickVf phV76Pía qPeysau thúchDom giục.

- V76PLàm saMXygo đMXygi lhDomẹ đâyV76P. HckVfay làqPey ckVfanh xMXygách giùmhDom tôiqPey đi,qPey tqPeyôi V76Pđi ckVftay khôngMXyg sẽV76P nhMXyganh hơnckVf aV76Pnh gấV76Pp mấhDomy V76Plần qPey– MinckVfh ThV76Pùy cũqPeyng ckVfkhông MXygvừa đốpMXyg cqPeyhát lạckVfi ngay.

- BhDomây gMXygiờ côqPey đangMXyg cMXygằn nhqPeyằn V76Pcái gìckVf vậyqPey. LhDomà ckVftự hDomcô ckVftình nguqPeyyện mckVfà, tV76Pôi V76Pkhông hềckVf V76Pép bqPeyuộc V76Pcô hDomà nckVfha. ckVfNếu cV76Pô qPeythấy khôMXygng vừaV76P MXyglòng qPeythì qPeycó thDomhể MXygđi về.

Minh qPeyThùy MXygvừa hDomnghe thấyhDom vhDomậy MXygliền V76Pđịnh MXygvăng V76Pmấy cáckVfi tV76Púi qPeytrên MXygtay qPeymình xuốqPeyng đấtqPey thìckVf lạihDom gnhV76Pe tMXyghấy QuốcqPey BảockVf ckVfnói tiếp:

- MXygNgày mV76Pai tckVfôi vqPeyà cV76Pô hẹnV76P gMXygặp hDomnhau ởhDom đồn.

Mấy lờiV76P nckVfày nV76Phư hDomsét V76Pđánh vàoMXyg ngườhDomi MihDomnh ThùyV76P, hDomcô qPeybị luốnckVf kckVfhí đqPeyang hDomtuông rckVfa bỗngckVf dộickVf ngượckVfc V76Pvào làhDomm chhDomo qPeyho V76Psặc sụa.

- MMXygình nhịn,qPey mìnhqPey phhDomải nhịV76Pn –qPey MiMXygnh thqPeyùy hDomtự nV76Pói qPeythầm vớqPeyi chíMXygnh bảnV76P thâckVfn mình.

Từ khDomhi MXygbị cckVfái tênckVf QuốcMXyg BảV76Po nàyhDom nắmMXyg đượchDom thhDomóp, lạiqPey còMXygn hDombị hắnV76P tqPeya éhDomp kV76Pý tckVfên vàhDomo giấyqPey nMXygợ hDomthì nghDomày nhDomào ckVfMinh hDomThùy cckVfũng phMXygải làmhDom V76Posin chV76Po QuốcMXyg BảhDomo, mckVfặc hhDomắn sV76Pai kV76Phiến nhưV76P trâMXygu ngựa.ckVf ckVfMà cáiMXyg tênMXyg khốnV76P QuốckVfc BảMXygo khôMXygng biếhDomt lckVfàm saV76Po lạiqPey lấhDomy đMXygược lịchckVf hoV76Pạt độngqPey củV76Pa ĐìnhMXyg ÂnV76P qPeytừ tqPeyay quảnhDom líMXyg, hDomthành hDomra khckVfi ĐìnMXygh V76PÂn rảnckVfh thckVfì trMXygợ lhDomí MXygnhỏ bhDomé nhưMXyg cqPeyô cũnghDom đượcqPey nghV76Pỉ, cứqPey tưởngqPey sqPeyẽ cóqPey qPeymột ngckVfày nckVfgủ ckVfngon MXyggiấc, qPeymột nhDomgày thảnhV76P thơV76Pi khôngMXyg vMXygướn ckVfbận thìckVf lạMXygi nMXygghe tiếngqPey điệntMXyg hhDomoại cqPeyủa qPeytên nàMXygy vanckVfg lêV76Pn. VậyhDom lqPeyà cqPeyô phảiqPey cắV76Pn rckVfăng qPeyđến nhDomhà hắnhDom nhDomghe hV76Pắn sMXygai bảo.

Nhìn gMXygương mặhDomt qckVfuyết chckVfí hDomép cqPeyô phảiMXyg chếthDom hDomcủa hDomQuốc BảoqPey, qPeyMinh thùV76Py liềnhDom nMXygở mqPeyột nụckVf cườV76Pi tươiMXyg tắnhDom mckVfà chDomó pqPeyhần nMXyggốc nghếMXygch cườhDomi vớiV76P têqPeyn nqPeyày, nóV76Pi giọngckVf MXygxua nịnh.

- AnV76Ph ckVfđi chỉV76P mấtMXyg thờiqPey gckVfian thôi,qPey qPeychi bằngV76P dùnckVfg thMXygời gV76Pian đóckVf đqPeyể saqPeyi bảockVf hDomtôi làhDom tốtV76P nhất.

- CV76Pô V76Pnghỉ vậyckVf ckVfà –MXyg QuốchDom hDomBảo nqPeyheo nheMXygo mắMXygt, nởMXyg nụV76P cckVfười giahDomn ckVfnhìn MiqPeynh ThV76Pùy khhDomiến côqPey MXygchột dạ.

- TấtV76P nckVfhiên làV76P vV76Pậy rồiV76P –ckVf V76PMinh ThMXygùy cườiqPey tckVfiếp tckVfục xckVfua nịnh,V76P qPeycốt mhDomong QuốchDom BảohDom bỏV76P ýhDom địnckVfh lêqPeyn đồnV76P kia.

- TMXygốt! ckVfVậy thMXygì cứhDom thDomiếp tụchDom làmckVf OshDomin chqPeyo ckVftôi đhDomi –MXyg MXygQuốc ckVfBảo cườickVf nóckVfi V76Prồi khoáV76Pt qPeytay ngườiMXyg đẹpV76P qV76Puay lưhDomng bướcqPey đi.

Minh thhDomùy thDomức hDommuốn nghMXygẹn hV76Pọng ckVfnhưng chckVfỉ đànhqPey iV76Pm lqPeyặng ckVfxách đồckVf đMXygi sahDomu. MiMXygệng khôckVfng ngckVfừng ***qPey* rửa.
Cuối cùnMXygg ckVfcũng vqPeyề đếnhDom nhàhDom QuốchDom Bảo,ckVf V76PMinh thùV76Py MXygmệt đếnqPey rMXygã rờckVfi, MXygcô kMXyghông thèckVfm gickVfữ ýckVf tMXygứ gìMXyg hếV76Pt cMXygả. CứqPey thếMXyg ckVfmà nằV76Pm lhDomăn V76Pra MXygsofa MXygthở hổckVfn hckVfển. NhưhDomng QuốcckVf BảV76Po ckVfnào đqPeyể ckVfcho côhDom hDomyên, V76Pcậu dùngqPey châckVfn V76Pđá hDomđá qPeylên chânMXyg MqPeyinh TMXyghùy tiếV76Pp tụcV76P saMXygi kckVfhiến cô:

- hDomNày hDommau hDomđi lấyhDom nướqPeyc chV76Po thDomôi uốngqPey đi.

Minh ThV76Pùy tứcckVf đihDomên nckVfgười, côhDom liếqPeyc QV76Puốc BảMXygo mộtqPey cMXygái thầMXygm nhDomghĩ, nếuMXyg ánhDomh mMXygắt cV76Pó MXygthể giếtqPey ngưckVfời tMXyghì côckVf sẽMXyg dùhDomng ánqPeyh mắthDom mìnhDomh bhDomăm hDomtên QV76Puốc BqPeyảo ckVfnày MXygra tckVfhành ngàV76Pn mảnh.hDom NghĩV76P thìV76P qPeynghĩ, cuốiV76P cùngMXyg MinV76Ph ThhDomùy vẫnV76P pckVfhải lếqPeyt thqPeyân ngV76Pồi dậyqPey đqPeyi MXyglấy nướhDomc chMXygo QuốhDomc Bảo.

- TôiqPey muốnV76P uốngqPey nướMXygc chDomam –ckVf MXygQuốc BqPeyảo độtV76P nV76Phiên lV76Pên tqPeyiếng nói.

Trời ơi!V76P MickVfnh MXygThùy thậtckVf muốnV76P chạyqPey hDomđến bópV76P cckVfổ cáqPeyi ckVftên hDomQuốc BảoMXyg nàyhDom chếthDom chckVfo rồi.MXyg CôckVf chV76Pỉ địnhMXyg qPeyđi rótqPey cV76Pho hDomhắn mộV76Pt lV76Py nướcV76P lọcMXyg lạnhqPey lV76Pà xohDomng, nàMXygo ngMXygờ hDomhắn đòickVf uMXygống nưhDomớc cackVfm. VậyV76P làhDom cqPeyô phảihDom MXygthêm mckVfấy côngckVf đoạn,MXyg cắt,MXyg vắtMXyg, khuấy…

Nhìn lV76Py nưqPeyớc cV76Pam mìnckVfh vừaMXyg làmMXyg ckVfxong, MqPeyinh ThDomhùy cảmqPey thhDomấy khMXygông caMXygm lònckVfg chMXygút hDomnào V76Pcả. CV76Pô nưMXygớn màckVfy nghMXygĩ rckVfồi cV76Pười gqPeyian mộthDom MXygtiếng. qPeySau đóckVf ….

Cô bưnMXygg lhDomy nướcckVf V76Pcam đặtckVf trưckVfớc mckVfặt QuốcckVf BMXygảo, miệngqPey MXygnở ckVfnụ chDomười nMXyggọt ngckVfào MXygxu nịnh:

- hDomTôi lckVfàm V76Pnước cV76Pam xohDomng rồickVf, qPeyanh maMXygu uốngV76P đi.

Quốc BảoV76P đangckVf xMXygem V76Ptivi thV76Pì thấckVfy nụV76P cườiMXyg đóhDom củaMXyg MiqPeynh TMXyghùy tMXyghì nhếcqPeyh môMXygi cqPeyười hDomnhư khôV76Png cườqPeyi. ShDomau ckVfđó cậuckVf cầmckVf lMXygấy lhDomy nướV76Pc cackVfm, uốnghDom qPeymột hơckVfi, vìV76P đhDomi cảckVf ngàMXygy cảhDomm thV76Pấy MXygmệt, nhưnckVfg ckVfkhi nMXygước V76Pcam vừaV76P chV76Pui xuốngV76P tqPeyới họnMXygg chDomậu hDomthì ckVfQuốc BqPeyảo V76Pliền phDomhun hDommạnh qPeyra, làmhDom vănhDomg nướcV76P caqPeym khV76Pắp nơi.

Minh V76PThùy V76Ptừ lúcMXyg QuốchDom BảckVfo ckVfkhông nhDomghi ngV76Pờ gV76Pì cầmMXyg V76Ply nướcV76P caqPeym lqPeyên uốngV76P hDomthì mắMXygc cườiqPey lắmV76P nhưhDomng níV76Pn ckVfnhịn. TớiV76P khMXygi QqPeyuốc BảoqPey MXygphun ckVfra thìqPey cV76Pô khqPeyông thểckVf nàoqPey nhqPeyịn đhDomược nữaV76P màckVf cườickVf ầMXygm lên.

- V76PCô đãckVf ckVfcho MXyggì vàhDomo nướchDom cMXygam vậMXygy hqPeyả –V76P hDomQuốc BảockVf hétqPey lêqPeyn đầhDomy tứcqPey giận.

- TôiqPey chDomho gV76Pia vhDomị cầnqPey tqPeyhiết vàoV76P tronhDomg nV76Pước caMXygm thôqPeyi qPeymà. V76PĐể xeqPeym nàoV76P V76P– MqPeyình ThùqPeyy nhDomín nhịhDomn cườckVfi nóMXygi, rồMXygi gV76Piả hDomvờ ngẫmV76P ngckVfhĩ V76P– MuốiMXyg, qPeybột ngọt,hDom hDomtiêu, bộtV76P nêmckVf, KnorMXyg, MXygmột V76Ptí nướcV76P ckVfrửa chéhDomn… MXyghình nhưV76P khDomhông ckVfcó đườMXygng vMXygà nướMXygc mắhDomm MXygthì phải.

- ckVfNước rửMXyga cV76Phén, bộtckVf ngọtckVf…- QuốcckVf bảockVf kV76Phông tqPeyin nổickVf vàMXygo ckVftai mìnhV76P, chDomậu tứcMXyg gihDomận cckVfhỉ qPeytay vàohDom MMXyginh thùyhDom ckVfnói qPey– CV76Pô qPeygiỏi lắmqPey, côckVf cqPeyhờ đó.

Nói rồiqPey cậuqPey lahDomo nhahDomnh ckVfvào nhckVfà ckVftắm hDommà xúcMXyg miệng.ckVf CònqPey MickVfnh MXygThùy cckVfũng V76Pđâu cV76Pó MXygngu dMXygại mckVfà qPeyở lại,ckVf cckVfô hqPeyí hửngqPey xáchckVf túV76Pi đhDomi về.

Về nhqPeyà cckVfô ôqPeym bụnhDomg cckVfười lqPeyăn V76Plộn, thqPeyích MXygchí qPeyvui vckVfẻ MXyghát hhDomò ckVfầm ỉV76P MXygkhiến qPeyĐình V76PÂn V76Pcũng bóMXyg tahDomy. NhưnckVfg sahDomu đckVfó, cqPeyô nhậckVfn đượV76Pc ckVfmột tMXygin nhắnMXyg khiếnckVf chDomô xV76Panh mặt.qPey TốqPeyi đêmhDom đóqPey ngủMXyg gặpMXyg thDomoàn ácV76P mộng.
Hôm shDomau ckVfcô đếckVfn nMXyghà QuốcckVf BảMXygo vớhDomi bộckVf mặtqPey hDomyểu ckVfxìu hV76Pơi V76Psợ hãi.hDom CckVfô tV76Prưng nguyênMXyg cáiqPey mhDomặt nhưhDom bánhhDom bqPeyao chMXygiều trưckVfớc mặtqPey ckVfQuốc BảV76Po lV76Pàm cMXygậu khôV76Png ckVfnén nổhDomi MXygnụ cườqPeyi thMXygầm. DườnMXygg nckVfhư cậuV76P thDomhấy tickVfm mìnckVfh đậphDom mạnMXygh trướcckVf vẻMXyg mặtV76P đhDománg thươngqPey đMXygó củackVf côMXyg, hDomtrông tckVfhật sựqPey V76Prất đáV76Png yêu.

Đáng lMXygí muốnhDom phMXygạt côckVf nhiềuV76P hơckVfn nhưnMXygg rMXygồi lạiMXyg MXygthôi, chỉMXyg bắckVft MXygcô dọMXygn phòngckVf cậuqPey V76Pnhư mọiV76P qPeylần. CậuckVf MXyglơ đãngckVf nói:
–hDom MXygMau dMXygọn dẹpckVf sạchDomh sẽckVf cMXygho tôi.

Nói qPeyxong chDomậu qPeyvào phòngV76P ckVfvệ sV76Pinh, látqPey saqPeyu cV76Pậu bướcqPey rhDoma ngoàiV76P vớiqPey sựckVf trMXygần nqPeyhư nhộng,qPey chỉckVf qPeykhoát trêMXygn ngườckVfi mộtMXyg cckVfái khănV76P tắqPeym qPeymà thôhDomi, qPeykhiến MinckVfh ThMXygùy cV76Pả kinMXygh. qPeyCô MXygvội V76Pnhắm mắqPeyt lạiqPey lắpckVf bắV76Pp nói:

- AhDomnh …V76Panh …địnhckVf làmV76P gì.

- ĐV76Pi bơV76Pi –ckVf QuV76Pốc V76PBảo MXygthản MXygnhiên V76Ptrả lời.

Minh ThùyV76P lV76Púc nàV76Py mớhDomi bìnckVfh tĩnhMXyg trởV76P lại,hDom tqPeyừ từMXyg hqPeyé mắtV76P hDomra MXygnhìn. LhDomàn dhDoma trắngMXyg bócqPey gầnqPey nhV76Pư rqPeyất hDommịn, hDomcô qPeyhồ nhhDomư dhDoma eV76Pm bé.V76P MìnckVfh ThùyhDom ckVfghiến rhDomăng thDomhầm nghDomhĩ :”hDom CònckVf trắnhDomg hơnV76P hDomcả mV76Pình nhDomữa”. MộtV76P thânV76P hV76Pình vạmMXyg vỡV76P đhDomầy cơqPey MXygbắp, cV76Pô hqPeyí hhDomí nhMXygìn xuốngV76P bhDomộ pqPeyhận phDomhía dMXygưới rồiV76P thởqPey rV76Pa hDommột cái,ckVf thckVfì MXygra hắnV76P thDoma cóMXyg mặqPeyt quầnckVf bơi.

Nói gìMXyg thhDomì nV76Pói, nhDomhìn cMXygái thMXygân V76Phình hockVfàn mỹhDom nàyckVf lqPeyàm chDomô đánMXygh ựhDomc mộtMXyg cái,V76P âqPeym thackVfnh phDomhát rV76Pa khMXygiến côqPey qPeycực kV76Pì xấMXygu hổckVf. QuốhDomc bảoMXyg cườMXygi nqPeyhạt mộtMXyg hDomcái rồickVf nói:

- ckVfChuẩn bịckVf đồMXyg qPeycho tôiMXyg. BơihDom xonqPeyg tqPeyôi sckVfẽ thay.

Nói rồiMXyg QhDomuốc BảqPeyo đhDomi thẳnV76Pg MXygra vườqPeyn, nMXygơi ckVfcó đặtqPey mộqPeyt cáiqPey hồV76P bơickVf MXygto lớnV76P vhDomà nướchDom xaqPeynh trMXygong. V76PCậu nhảyV76P hDomùm qPeyxuống hồ,V76P qPeytung ckVftăng bơiV76P thoảckVfi máiV76P. qPeyMinh ThấckVfy thấqPeyy MXygQuốc BảoqPey đhDomi hDomra thMXygì V76Pbắt chướchDom giọckVfng điệV76Pu củaMXyg cậMXygu nhDomhái qPeylại mộtqPey câu:

- BMXygà đâyMXyg khôckVfng thíchDomh chuẩnhDom V76Pbị, bMXygơi xhDomong tckVfhì ckVfcứ cởV76Pi trckVfuồng đi.qPey (>O<)

Nói thìhDom V76Pnói, nhưqPeyng MinqPeyh ThùyMXyg vV76Pẫn mMXygở tủqPey lấyhDom đồhDom MXygcho MXygQuốc BảqPeyo. LầnV76P nckVfày qPeycô khôngMXyg qPeyngạc nhiêckVfn nhưqPey trMXygước đV76Pây. CckVfái tMXygên nàyMXyg mặhDomc toqPeyàn hckVfàng MXyghiệu, mqPeyà ckVfhắn đâuhDom chDomhỉ mộtckVf cáiV76P tủMXyg. TủV76P quầnMXyg áMXygo củaMXyg hắhDomn chDomó thểV76P ckVfmở mộtV76P chDomửa hàMXygng tV76Phời tckVfrang caMXygo cấpMXyg. CqPeyô chọnqPey đạiqPey mộtqPey bộ,MXyg rồiMXyg qPeyđi tìm….

Cũng làMXyg cV76Pầm đạiV76P mộtqPey hDomcái qMXyguần ckVfchíp nàqPeyo đhDomó. MXygMinh ThùckVfy quănMXygg qPeyra cáhDomi ghếckVf ởV76P ckVftrên bhDomể bơiMXyg. CV76Pô nV76Phìn MXygQuốc BảoV76P đangckVf sackVfy qPeysưa bơickVf lộihDom tMXyghì bMXygỉu môi.

- hDomMuốn xuốngMXyg MXygtắm cV76Pùng tôckVfi khckVfông? –qPey QqPeyuốc hDomBảo nhckVfìn côV76P cưV76Pời cợt.

Minh ThhDomùy nhìnhDom kMXyghinh bqPeyỉ mhDomột cáiMXyg rồMXygi hDomđi qPeyvào trongckVf, phíahDom shDomau ckVfcó tiếnghDom cườMXygi vanhDomg củV76Pa ckVfQuốc qPeyBảo. MqPeyinh ThùhDomy rấthDom tckVfức qPeygiận, cckVfô phMXygải V76Ptìm chDomách thoMXygát khDomhỏi têhDomn hDomkhốn nàyMXyg mớickVf được.MXyg MMXygà cáMXygch tốckVft qPeynhất lqPeyà tV76Pìm rqPeya băckVfng ghhDomi hckVfình ckVfvà MXygtờ giấyhDom nợV76P củaMXyg cô.MXyg MiMXygnh ThckVfùy V76Pnghĩ vậqPeyy, ckVfvội vV76Pàng chV76Pãy vàoMXyg tronhDomg pckVfhòng QuốcMXyg V76PBảo lV76Pục tìMXygm. NhưngqPey tìMXygm mãiMXyg vhDomẫn khôngckVf thấyckVf, phầnckVf thìMXyg phậqPeyp phồqPeyng lV76Po sMXygợ qPeyQuốc MXygBảo V76Pđi vàckVfo MXygcho nckVfên chV76Pỉ látqPey sqPeyau cMXygô đhDomã mệckVft phờ.

- OahDom, mệMXygt chếtV76P được,ckVf V76Ptìm hDomkhắp mọV76Pi qPeynơi MXygmà chqPeyẳng thấyMXyg gìMXyg cảMXyg –hDom MiMXygnh MXygThùy cV76Phán nảhDomn hDombò đếnqPey bênhDom chiếMXygc giườngV76P trảickVf MXygra trckVfắng tiMXygnh nqPeyằm nghỉ.

Cô pháhDomt hiệMXygn cV76Phiếc giườnqPeyg thhDomật mềmV76P mqPeyại MXygvà êckVfm áiqPey, máqPeyt rưV76Pợi. MinV76Ph ThùqPeyy hDomthích chíckVf qPeylăn MXyglăn mckVfấy vòngV76P trênqPey giường.

- LMXygàm qPeysao mớickVf lấMXygy lhDomại đượcV76P mấyV76P thMXygứ qPeyđó tckVfừ cMXygái tV76Pên háV76Pm gáqPeyi đqPeyây V76P– MinMXygh TqPeyhùy V76Pthan thở.

Cô chăqPeym chV76Pú MXygnhìn lqPeyên trầnqPey hDomnhà ngqPeyhĩ ngợi.

- HckVfay hDomlà dùnV76Pg mckVfĩ nV76Phân kếhDom ckVfquyến rMXygũ hắMXygn taMXyg, dụckVf cMXygho hắMXygn tqPeya tMXygrả V76Plại hMXygết chckVfo mìnhMXyg rồihDom qPeylập tMXygức đV76Pá hắckVfn taMXyg, ckVfcho V76Phắn qPeyta hDomkhóc MXyghận luhDomôn .

Minh V76PThùy V76Psuy nghĩMXyg, V76Prồi cưMXygời V76Pphá lêqPeyn trhDomước kMXygế hoạqPeych V76Pcủa mMXygình. MXygCô đắMXygc chckVfí đếV76Pn độV76P cMXyghìm vàoqPey MXyggiấc ngủhDom qPeylúc nàMXygo khôhDomng hahDomy biếtckVf. ĐếnckVf hDomkhi V76Pnghe tiếV76Png nướckVfc chDomhảy vaV76Png lV76Pên qPeymới giậthDom mìnhDomh tỉMXygnh dậhDomy. ĐầhDomu hDomóc mơhDom hồ,MXyg ckVfcô điV76P vMXygào nhV76Pà thDomắm đểV76P rửaqPey mV76Pặt. NhưV76Png khhDomi hDomcánh qPeycửa vMXygừa đónMXygg lMXygại tqPeyhì ….

- MXygÁ V76P….. –V76P MckVfinh ThùyckVf théqPeyt lckVfên rhDomồi nhắhDomm V76Pmắt lhDomại V76Pkhi thV76Pấy QuốcckVf MXygBảo đMXygang ởMXyg tronhDomg đóqPey V76Ptrên ngckVfười khV76Pông cóV76P mảnhMXyg vảiV76P MXygche thân.

Cô kinMXygh hãiqPey ckVfmiệng lhDomắp qPeybắp xV76Poay ngườiqPey lạickVf nói:

- XihDomn lỗiMXyg! XihDomn lỗi!qPey TôiV76P khôngV76P cckVfố ý.

Cô qPeylần hDomtìm nắmMXyg cửahDom đểhDom mởckVf rMXyga nhV76Pưng MXygmở hoàckVfi khôV76Png đượcqPey rV76Pồi, hDomcô tV76Phử mởqPey hDommắt rckVfa nqPeyhìn thìckVf thqPeyấy bàMXygn tahDomy QuốcckVf BảV76Po đãckVf chqPeyặn cáqPeynh cV76Pửa lạiV76P. CqPeyảm MXygthấy làV76Pn hhDomơi hDomthở ấmqPey ấmqPey từqPey sckVfau lhDomưng mìhDomnh cùngckVf hơqPeyi nướckVfc hDommát lạnMXygh cùnV76Pg tỏaMXyg ckVfra. MMXyginh hDomthùy lạnhV76P toáV76Pt MXygcả người.

Cô sợqPey hhDomãi quMXygay MXygngười lại,qPey mV76Pắt cốckVf MXygngước nhV76Pìn lêckVfn trckVfên cV76Pao, lhDomo sqPeyợ hỏi:

- Anh…anh…anhqPey muốnqPey hDomlàm gì?

- CV76Pô ngqPeyhĩ hDomxem, qPeytôi phảiV76P lckVfàm hDomsao kqPeyhi bịhDom cMXygô nhìnMXyg thMXygấy hếtMXyg từV76P trêckVfn xuốngMXyg dướiMXyg hảckVf –ckVf QuMXygốc BảockVf V76Pgầm gừV76P hỏi.

- ckVfTôi nóiqPey V76Prồi, tôiqPey khôngV76P cốV76P qPeyý màhDom –qPey MqPeyinh tckVfhùy ckVflo ckVfsợ chớpMXyg chớV76Pp V76Pmắt nhckVfìn QV76Puốc BảohDom, qPeycô chỉckVf thDomhấy nckVfụ chDomười nV76Pửa miệnV76Pg củckVfa QuốV76Pc BảoMXyg đangqPey nhìnckVf cqPeyô chếV76P giễu.

Nụ cMXygười rấtqPey đẹp,MXyg rckVfất cuV76Pốn hútqPey khiếnMXyg qPeytim V76Pcô đậV76Pp lqPeyiên tục,hDom ckVfcô MXygcố gắnckVfg hítV76P tV76Phở hDomđể điềuqPey MXyghòa tckVfâm trạnghDom nhDomhưng cànMXygg khiếhDomn chckVfo khckVfông qPeykhí xunhDomg quanMXygh V76Pmờ MXygám nhMXygiều hơMXygn. CôqPey lhDomo sV76Pợ nV76Puốc nướcckVf bọtMXyg cáickVf ựMXygc nhìMXygn QuốcqPey BảV76Po. CậuqPey đV76Pã giơckVf cáiMXyg qV76Puần nhỏhDom củaMXyg mìnckVfh lênMXyg trướcckVf mặtV76P côhDom, MXygcái qckVfuần màV76P lúqPeyc nhDomãy MXygcô lấyckVf cMXygho cậuMXyg, cMXygười gickVfan xV76Pảo nói:

- KckVfhông nghDomờ cMXygô V76Pcũng thíMXygch loạMXygi hDomquần này.

Minh ThùqPeyy ckVfmở thDomo mắtMXyg nqPeyhìn vềqPey cáiMXyg quhDomần đangV76P MXygtòn teV76Pn trV76Pên thDomay ckVfQuốc BảMXygo. MXygCái quầnMXyg MXygngoài lckVfằn thV76Pun mMXygàu đMXygỏ rV76Pa tqPeyhì cqPeyòn lạihDom qPeynhư làqPey mộckVft tấhDomm lqPeyưới tckVfrong suốtqPey. ckVfMinh ThckVfùy chỉckVf ckVfmuốn cqPeyắn lưỡiqPey chếthDom V76Pcho rhDomồi. hDomCô thầmV76P hDomnguyền rủaMXyg cáhDomi MXygtên nhqPeyà thDomhiết ckVfkế MXygnào biếnMXyg tháiqPey đếnV76P nỗckVfi thiếV76Pt V76Pkế rV76Pa cáckVfi quầnqPey qPeykhinh khủnMXygg nhưMXyg thếhDom .

- CckVfái MXygđó ckVflà tôhDomi lấqPeyy đạickVf tMXyghôi màMXyg, qPeynó V76Pcũng lhDomà qPeycủa aV76Pnh cònqPey gìV76P –MXyg CqPeyô ấpV76P úMXygng giảickVf thích.

- NhưnqPeyg dùhDom gìqPey chDomô qPeycũng thấyqPey tôhDomi MXygrồi, vậyckVf thV76Pì đểhDom hDomcho cônV76Pg bằng,hDom côV76P V76Pcũng ckVfnên chhDomo thDomôi thqPeyấy lạMXygi –hDom QckVfuốc BảhDomo tiếphDom tụcqPey gV76Piễu cợtckVf. VừqPeya MXygnói hDomcậu MXygvừa ápV76P sMXygát MinV76Ph ThùMXygy qPeykhiến cMXygô bấckVfn lqPeyoạn cảhDom hDomlên. TroV76Png hDomlúc hDomsợ hãhDomi, qPeyMinh tckVfhùy cV76Pắn rckVfăng vậckVfn sqPeyức đckVfá mộthDom pháthDom vàckVfo qPeytiểu ckVfbảo hDombối MXygbên dV76Pưới cMXygủa QqPeyuốc BqPeyảo khqPeyiến cậV76Pu bV76Pị đckVfau điếnghDom muốncqPey qPeyhết MXygđi MXygđược MXygngã vậMXygt xuốV76Png sàn.V76P hDomNhưng nMXyggay lúV76Pc đó,ckVf MMXyginh ThùV76Py mMXygới biếthDom thìckVf rhDoma QV76Puốc BảqPeyo cóckVf choànMXygg mộtckVf V76Pcái khănqPey qPeytắm hDombên dướqPeyi. MMXyginh V76Pthùy mớckVfi biếtqPey từMXyg nãhDomy hDomgiờ côckVf qPeybị QV76Puốc BqPeyảo tMXygrêu chọc.

Quốc BảoqPey vừahDom ôMXygm lấckVfy bộV76P phậhDomn bịMXyg đqPeyau củahDom mìnhV76P, qPeyđau đớnhDom ckVfnhìn MinqPeyh TMXyghùy đầyMXyg căqPeym phẫn:

- CMXygô dámckVf …MXyg.cô dám….

- CV76Pho đáMXygng đờickVf anhqPey, aV76Pi bhDomảo ckVfanh hDomdám trêckVfu chọhDomc MXygtôi. NếckVfu anckVfh V76Pcòn dáMXygm MXygtrêu tôiqPey nữckVfa tMXyghì lầMXygn saV76Pu thDomôi sẽqPey MXygra tV76Pay mạqPeynh ckVfhơn nữckVfa, khiếnV76P aMXygnh tuyệtV76P hậckVfu luôn.

Nói hDomxong MiMXygnh TMXyghùy mởhDom cửackVf qPeybỏ đMXygi vớickVf MXygnụ cườhDomi đckVfắc chí.

 ***

Các ckVfbáo điệV76Pn ảqPeynh dckVfạo gMXygần đâyhDom đãhDom cqPeyhụp đhDomược ảMXygnh củackVf nữqPey diễnV76P viêhDomn xinckVfh hDomđẹp AnV76Ph KỳhDom hDomtay tronMXygg tV76Pay vớhDomi chàngV76P hohDomàng tửckVf VĩqPeynh PhohDomng củaMXyg tậpV76P đoàckVfn NguyV76Pên MXygThành PV76Phong. VậMXygy làqPey mọihDom nhDomgười hDomai cũngV76P đV76Poán được,V76P MXygchàng trahDomi mckVfà AnhDomh KỳMXyg theckVfo đuổihDom làMXyg aqPeyi. TấtMXyg cảckVf mọckVfi MXygngười đếuMXyg cảmhDom hDomthấy hhDomọ xckVfứng đôi.

– ckVfChị! ckVfChị mckVfau đếnhDom V76Pđây đqPeyi. hDomEm vàV76P chịMXyg ĐìnhDomh ÂhDomn đaqPeyng qPeyở nhV76Pà –V76P TiếnV76Pg MiV76Pnh ThùckVfy hớtqPey V76Phải qPeytrong đMXygiện thockVfại qPeykhiến HV76Piểu ĐồngV76P cảmhDom hDomthấy bấV76Pt an.

Cô vộiMXyg vMXygàng bắtckVf taxV76Pi đếnV76P hDomđó MXyg( HV76PĐ cànhDomg lúV76Pc càckVfng nhDomghèo tiềhDomn V76Pvì V76Pphải tV76Prả tiềnV76P taxckVfi miếtckVf V76P). VừV76Pa đếnckVf hDomnơi, MiV76Pnh TMXyghùy đV76Pã V76Pra mởV76P cửahDom cckVfho côV76P rồiV76P. NqPeyhìn vẻhDom mckVfặt bơckVf phờMXyg củaV76P MiqPeynh ThV76Pùy, HiểuckVf ĐồnV76Pg vộqPeyi hỏi:

- ĐMXygã xảV76Py MXygra chuV76Pyện gì.

- ChịckVf qPeyvào tronqPeyg xqPeyem shDomẽ rõMXyg –qPey MinhDomh TqPeyhùy V76Pbuồn qPeybã nói.

Hiểu ĐV76Pồng vộiV76P láhDomch quhDoma ngườiV76P MinMXygh ckVfThùy điV76P vMXygào tronMXygg, vừaqPey đếnqPey nơihDom, V76Pcô đãMXyg thDomhấy MXygĐình ÂnV76P đaqPeyng saqPeyy sV76Pưa bêqPeyn mqPeyen ckVfrượu nằmckVf vMXygắt vhDomẻo trênhDom ckVflưng ghế,hDom mhDomiệng qPeylảm nhảckVfm. ckVfHiểu ĐồckVfng vV76Pội chạckVfy ckVfđến lMXygay ngườihDom hDomĐình ÂqPeyn, MXyggọi mạiMXyg cqPeyuối cqPeyùng côqPey cũnghDom hDommở qPeymắt. ĐìnhMXyg qPeyÂn vMXygừa thV76Pấy HiểhDomu ĐồngckVf lhDomiền ôMXygm chhDomầm nói:

- HiểqPeyu ĐồngckVf! hDomĐến đckVfây uqPeyống rượuMXyg ckVfcùng mìnqPeyh đhDomi. MìnhV76P buồnqPey quá.

- ĐãqPey xckVfảy rV76Pa chckVfuyện gckVfì rồhDomi, maqPeyu nhDomói cV76Pho mìnMXygh ckVfnghe V76Pđi qPey– HiểuhDom qPeyĐồng vỗckVf nhẹckVf lưngqPey ĐìhDomnh ÂhDomn ackVfn ủV76Pi. HqPeyiểu ĐồngV76P bMXygiết MXygĐình MXygÂn MXygkhông phảickVf lV76Pà ngưckVfời tùMXygy tiệnqPey uốngMXyg sMXygay đqPeyến qPeymức MXygnày. V76PCàng MXygtrở hDomnên nổMXygi tqPeyiếng thckVfì ĐìhDomnh ÂnV76P MXygcàng ckVfchú ýhDom qPeygiữ gMXygìn hìnhMXyg tượnghDom củahDom mình.V76P KckVfhông backVfo gckVfiờ cckVfô ấyV76P V76Plại bhDomê V76Ptha bảnckVf thân.

Nhưng ĐìnhhDom cckVfhỉ lắhDomc đMXygầu kckVfhóc nhDomức nởV76P MXygmà khMXygông ckVfnói hDomgì hếthDom. HiểuhDom ĐV76Pồng cũngMXyg khôV76Png vckVfội trV76Puy ckVfhỏi, MXygchỉ nhẹMXyg lqPeyời MXygan ủiqPey cckVfho đếV76Pn hDomkhi ĐìnhckVf hDomÂn chìhDomm vMXygào giấcV76P ngủ.

Khi MXygĐình ÂMXygn qPeyngủ rồihDom, HiểuckVf ĐồnckVfg mhDomới qckVfuay ckVfnhìn MinhDomh ThùyV76P hỏi:

- ĐãhDom xảyqPey MXygra chuyệnckVf ckVfgì rồi.

- qPeyChị MXygấy bịckVf cV76Pắt hợpV76P đồnghDom quảnghDom ckVfcáo mớickVf ckVfrồi –hDom MinqPeyh ThùhDomy cháqPeyn nảnckVf thhDomả ngV76Pười xuốhDomng soV76Pfa trảMXyg lời.

- TạqPeyi sMXygao –qPey HqPeyiểu ĐồqPeyng ngckVfạc nhMXygiên hỏi.

- VhDomì đhDomi trễqPey, làmhDom ảnhMXyg hưởnghDom đếMXygn buổiMXyg quMXygay, làmckVf cônV76Pg hDomty ckVflỗ khV76Pông ít.

- BìnckVfh hDomthường qPeyĐình V76PÂn luônMXyg đếnqPey sớqPeym hơhDomn màqPey, tạMXygi saqPeyo lqPeyại ckVfđến trMXygễ nhckVfư thếqPey –ckVf HiểckVfu ĐồnckVfg thqPeyắc mhDomắc hỏi.

- ckVfTại eV76Pm làmMXyg MXygchị ấyckVf trễhDom gckVfiờ, eV76Pm qPeygiữ thẻhDom qPeycủa V76Pchị ấqPeyy –ckVf MinckVfh ckVfThùy mếuV76P máV76Po nói.

- V76PBỏ V76Pđi, chckVfỉ làV76P mấtV76P mộckVft MXyghợp đồnghDom quảnghDom cáoMXyg thMXygôi qPeymà MXyg– HihDomểu ĐồngckVf trấnckVf an.

- VấnckVf đềhDom làqPey chuyệnqPey qPeybồi thườMXygng –qPey MqPeyinh ThhDomùy áickVf ngạckVfi nói.

- BV76Pồi tV76Phường! HọhDom khônV76Pg MXygchịu bồV76Pi thườMXygng qPeyà ?MXyg- HiểuqPey ĐồnqPeyg nghiênckVfg MXygđầu nhìnV76P qPeyMinh Thùy.

- NgườiqPey bckVfồi thhDomường phảickVf làckVf chMXygúng tckVfa, bởickVf vV76Pì MXygtrong qPeyhợp đồngckVf gckVfhi MXygrõ khôMXygng đượcMXyg đếnckVf hDomtrễ. hDomVì ckVfchị ĐìnhqPey qPeyÂn đếhDomn tV76Prễ nênqPey phảickVf bồiV76P thườngMXyg –hDom MìMXygnh ThMXygùy giảMXygi thích.

- V76PCái gMXygì, rõqPey V76Pràng MXyglà MXygchỉ cqPeyó MXygmột lầnckVf ckVfđi trễhDom MXygthôi V76Pmà. CV76Pó ahDomi hDommà chưaqPey từV76Png qPeyđi thDomrễ chứqPey –MXyg qPeyHiểu ĐồngckVf bấV76Pt bìnhMXyg nói.
–hDom ĐâhDomy chỉhDom làV76P cV76Pái cớMXyg MXygmà thôi,MXyg thựcMXyg chV76Pất làckVf ckVfhọ muV76Pốn thackVfy ngưV76Pời MXygnên mớiV76P dqPeyùng cớhDom hDomđó đểckVf bắhDomt qPeybẽ chúhDomng tckVfa –qPey MinckVfh TMXyghùy cũnMXygg hDombất bìnhMXyg kể.

- HV76Pọ muốnV76P ckVfthay aMXygi V76P? qPey– HiểuqPey ĐồngMXyg tứqPeyc gMXygiận hỏi.

- hDomNữ mqPeyinh tckVfinh AnqPeyh V76PKỳ .

Khi MinqPeyh ThV76Pùy qPeynói rckVfa cáiV76P têhDomn MXygđó, HiểckVfu ĐồnghDom cảckVfm thV76Pấy V76Prất MXyghụt hẫngckVf. NhưngV76P điềV76Pu lckVfàm cqPeyô thấhDomy đqPeyau nhấthDom kckVfhi nhDomghe MìnckVfh MXygThùy nóiV76P thêmckVf mhDomột thDomràng dài:

- NgườihDom đềqPey nghịhDom hủMXygy hợckVfp đồnckVfg chMXygính ckVflà MXyganh ckVfVĩnh PhDomhong. hDomChị ĐìnhhDom ÂnhDom MXygvốn hDomkhông cckVfho MXygem nóickVf rqPeya, nhưnghDom mMXygà cqPeyơn qPeygiận nàyhDom hDomem nuqPeyốt khDomhông trôMXygi. V76PCho dMXygù anckVfh MXygta mMXyguốn bckVfạn gáhDomi mìnhMXyg lMXygàm ngườiqPey mẫuV76P đạihDom diệnhDom thhDomì hDomcũng khqPeyông cầnckVf thủV76P đoạnhDom nhưckVf thDomhế vớihDom cV76Phị ĐìqPeynh hDomÂn. ckVfNgười báV76Po qPeygiờ chụpqPey hìnckVfh chckVfo qPeyem làMXyg cV76Phị HưMXygơng, eV76Pm khqPeyông nghĩV76P MXygchị ấMXygy nMXygói dhDomối MXygnên khôckVfng kiểmMXyg trV76Pa lMXygại. hDomBây giqPeyờ nghckVfĩ lại,MXyg trướhDomc đóqPey eckVfm chDomó tckVfhấy chV76Pị V76Pấy thầmV76P thckVfì tMXygo nhhDomỏ vớV76Pi qhDomuản ckVflí củackVf qPeyAnh Kỳ.
Cho nênckVf qPeychắc chắnMXyg bọqPeyn họqPey ckVfcố qPeytình gàihDom bẫy.MXyg qPeyBây MXyggiờ còMXygn bMXygắt cV76Phị ĐìnhMXyg ÂnV76P V76Pbồi thDomhường qPeytiền hợhDomp qPeyđồng MXyggấp ckVf10 lckVfần. CqPeyhị xqPeyem cóckVf quáhDom đhDománg hahDomy không.

- LqPeyà VĩnV76Ph PckVfhong đềMXyg ngMXyghị saqPeyo? –V76P HiểuV76P ĐồnckVfg vẻckVf khhDomông thDomin hỏihDom lại.

- ChDomhính ckVflà V76Panh ckVfta –V76P MihDomnh ThùyhDom gqPeyật đầuhDom MXygxác nhận.

Hiểu ĐồngV76P lqPeyặng lẽqPey nhắckVfm mắtqPey hDomhít vàMXygo V76Pthật qPeysâu kiềqPeym MXygchế nỗhDomi buồckVfn:” VĩckVfnh PhonV76Pg nV76Pgười qPeyanh hckVfận làckVf emV76P, ckVfhá cớV76P ckVfgì lạMXygi lhDomôi ĐìnhMXyg MXygÂn vàV76Po”. ckVfCô mởhDom mắckVft raV76P, nhDomhìn MiMXygnh ThùyMXyg nói:

- EhDomm cckVfhăm sócqPey cqPeyho ĐìnhckVf ÂV76Pn gV76Piùm qPeychị. ChMXygị đhDomi hV76Pỏi rõMXyg mọhDomi chhDomuyện xMXygem sao.

Hiểu ĐồnMXygg liV76Pền đMXygứng ckVfdậy khônhDomg kịpMXyg đểckVf V76PMinh ThqPeyùy ckVfnói thqPeyêm gìqPey, nhưMXygng vừckVfa ckVfđi V76Pra kqPeyhỏi cửMXyga côV76P V76Pđã gặpckVf ThiênMXyg MinckVfh qPeyđi vhDomào. VckVfẻ mặthDom ThMXygiên MckVfinh V76Pvô cùngMXyg hDomlo lắng,ckVf đV76Pi thậV76Pt nMXyghanh vàhDomo troqPeyng. V76PCậu qPeyvừa vàoqPey nhqPeyìn thấV76Py HiểuckVf ĐồngckVf thV76Pì rhDomất ngạchDom MXygnhiên, saV76Pu đóhDom kêuqPey qPeylên MXygmột tiếng:

- hDomHiểu Đồng!

- ChàhDomo anhDomh, ThihDomên MinhqPey! V76PĐã lckVfâu kV76Phông gặpckVf –hDom qPeyHiểu ĐồnghDom nhV76Pìn ThiV76Pên qPeyMinh nhẹMXyg nhàqPeyng ghDomật đầuckVf chào.

- LqPeyâu nqPeyay V76Pem MXygở đâMXygu? hDomAnh qPeycho ngườhDomi tìckVfm ehDomm rấckVft lâuMXyg. MXygCả TrúcqPey DiễqPeym nữckVfa, côV76P hDomấy bqPeyây gckVfiờ sV76Pao rồi?ckVf MXyg– V76PThiên MV76Pinh quckVfan tâMXygm hV76Pỏi dồnhDom dập.

- MXygEm vqPeyà V76Pchị TMXygrúc DiễV76Pm dọnhDom vềMXyg ngoạiqPey tckVfhành sốngMXyg vMXygà MXygbuôn V76Pbán. NhưnMXygg sqPeyau đóV76P, mẹMXyg V76Pchị ấyqPey bịqPey bV76Pệnh cckVfho nênMXyg cMXyghị hDomấy trởV76P vckVfề chămqPey sóV76Pc chhDomo qPeymẹ chịV76P ấy.ckVf qPeyEm chDomũng bậnqPey rộnqPey nV76Pên dọnV76P ckVfnhà đếnV76P gầMXygn nhqPeyà ĐìnhhDom V76PÂn hDomsống, V76Pnhớ báV76Pc HhDomà ckVfvà hDombác TckVfrung chăV76Pm sócMXyg bckVfé ĐMXygường dùV76Pm ehDomm. MXygVì hDomem khôngqPey ckVfmuốn ckVfgặp lạiV76P mọickVf ngườhDomi ckVfcho V76Pnên mớickVf bảohDom ĐìnhDomh ÂMXygn giấuckVf dV76Pùm em.

- V76PĐình ÂnhDom ckVfsao rồiMXyg qPey? –V76P ThqPeyiên MinqPeyh ckVflo hDomlắng hỏi.

- CôhDom ấqPeyy uV76Pống shDomay nêhDomn ngủV76P rồi.

- AnV76Ph vàV76Po thăV76Pm côqPey ckVfấy mV76Pột lát.

Nói xhDomong ckVfThiên MinhDomh V76Pvội MXygđi qPeyvào, ĐìnhV76P ÂqPeyn cũngMXyg qPeylờ mờckVf tqPeyỉnh dậMXygy. V76PThấy TMXyghiên MV76Pinh, ĐìMXygnh ÂMXygn ôV76Pm V76Pchầm lấyhDom ckVfcậu khócV76P nứV76Pc nởqPey tV76Prong lòqPeyng cckVfậu. ThiênMXyg MihDomnh dịuV76P dànckVfg MXygan ủqPeyi cô,MXyg ckVfgiang rộnMXygg bờqPey vaMXygi ckVfôm lấyV76P côMXyg, ckVfnhư mhDomuốn V76Pche ckVfchở cckVfho côqPey MXygkhỏi hDomnhững ngMXyguy hiểmhDom xuckVfng quaV76Pnh. ckVfHiểu ĐồnckVfg nhhDomìn tckVfấhy qPeycảnh tượngMXyg hDomấy, V76Pcô khẽhDom cưhDomời. CMXygô ckVfmừng vìhDom MXygĐình ÂnV76P đãhDom tìqPeym MXygđược nơMXygi V76Pnương tựackVf ckVfvững chắc.

Hiểu MXygĐồng đckVfi thẳckVfng đếnckVf nhDomhà tìmckVf ckVfVĩnh PhDomhong nhưnMXygg qPeybảo vệhDom khônMXygg cckVfho MXygcô vào.

- TạihDom ckVfsao, trV76Pước đâyckVf tôV76Pi rckVfa vàoV76P rckVfa vàMXygo qPeynơi nàhDomy màqPey V76P– HiểuV76P ĐồnckVfg nhìnMXyg ngườihDom MXygbảo vệckVf cqPeyhất vấn.

- LàckVf cqPeyậu VĩnMXygh PhMXygong bảqPeyo tụiMXyg tôqPeyi khônckVfg đqPeyược chqPeyo cV76Pô vàoqPey –hDom NgườiqPey bảockVf V76Pvệ khổqPey qPeysở phâV76Pn trần.

- VậyMXyg MXygcó thckVfể chMXygo tôihDom biết,qPey aMXygnh qPeyấy đãckVf vềqPey nqPeyhà chưa?

- CậqPeyu MXygấy chưaMXyg về.

- CámV76P ơn.

Hiểu qPeyĐồng nóiMXyg xonqPeyg ckVfthì liềnckVf điV76P qPeyra qPeybên ngoàickVf đứnqPeyg chckVfờ. TronckVfg khDomhi MXygcô chờckVf, côqPey đckVfã gọiMXyg điệckVfn MXygcho VĩnhDomh MXygPhong, nhưhDomng VĩnqPeyh PhonMXygg MXygkhông ckVfbốc mV76Páy. MXygSau đó,V76P cckVfậu ckVftắt máyckVf lMXyguôn. HiểuMXyg ĐồngV76P cV76Pứ thếckVf đứngV76P chV76Pờ chqPeyo hDomtới kMXyghi trờiqPey tốiV76P mhDomịt, bầMXygu trờiqPey bhDomắt đầuhDom kqPeyéo mâyckVf, V76Psau đóckVf tMXygrút háMXygt mưackVf rMXygơi xhDomuống. CôckVf vẫnhDom đứngMXyg cckVfhờ ởV76P đó,qPey chỉqPey sợV76P hDomxe VhDomĩnh V76PPhong đV76Pi vàoMXyg mMXygà cckVfô kqPeyhông hahDomy biếV76Pt. NgckVfười bảohDom vệV76P thqPeyấy qPeycô MXygbị ướqPeyt mưqPeya hDomđang ckVfrun lckVfên hDomcầm cậpMXyg thqPeyì vộhDomi vV76Pàng ckVfgọi điệnV76P cMXygho V76PVĩnh PhonMXygg. SahDomu đóqPey ônV76Pg hDomta chạyckVf rV76Pa bảockVf HMXygiểu ĐồV76Png vV76Pào tqPeyrong màhDom cMXyghờ đợi.

Cả ngqPeyười HiểuhDom ĐồngckVf qPeyrun lêckVfn, ckVfmôi côckVf vckVfa vàV76Po nhckVfau hDomrun rẩyqPey. CôckVf V76Pđi lênMXyg cănMXyg hộckVf cMXygủa VĩnhqPey PhonMXygg, dhDomùng cMXyghìa khóackVf V76Pmở cửckVfa nhưV76Png hDomkhông ckVfđược. VĩnhhDom PhckVfong trqPeyiệt ckVfđể khqPeyông mMXyguốn gặphDom côMXyg, cckVfậu thhDomay khóackVf cửa,qPey nóqPeyi V76Pbảo vệhDom khôqPeyng hDomcho cqPeyô lêqPeyn nhhDomà, ckVfkhóa mhDomáy điệnhDom thohDomại. HiểuhDom ĐồV76Png cảmMXyg qPeythấy đauhDom đMXygớn ckVfvô cùng.qPey MXygCô V76Ptì ngườiV76P vàohDom váMXygch qPeytường cqPeyhờ đợihDom VĩhDomnh PhonMXygg vckVfề. GióhDom hDomkhuya lạnqPeyh qPeylẽo cứhDom thổihDom vàoV76P người,V76P cănhDom hộckVf củaMXyg VMXygĩnh PV76Phong lạMXygi ckVfở ckVftrên caoMXyg, qPeycàng nghMXyge tiếngV76P gV76Pió dữMXyg dộqPeyi, hDomcứ quậhDomt vàoMXyg nMXyggười HiểuqPey hDomĐồng từnghDom ckVfcơn ckVfkhiến hDomcô rùhDomng mìMXygnh, nhấtckVf V76Plà qPeykhi MXygcô đanV76Pg mV76Pặc qPeymột bộV76P ckVfđồ ướt.ckVf ckVfSự chờhDom đợiMXyg khMXygiến V76Pcô cànhDomg lúV76Pc cànV76Pg mckVfệt mỏi,ckVf quầMXygn áV76Po cũnqPeyg bắckVft đMXygầu khôMXyg lV76Pại trưMXygớc nhữngV76P cơhDomn gió.

Hơn mườqPeyi ghDomiờ khDomhuya VĩnqPeyh PhonV76Pg mqPeyới ckVfvề. ckVfCậu qPeytay troqPeyng taqPeyy vớihDom qPeyAnh KhDomỳ rhDomất tV76Phân mậtqPey, AnckVfh KỳqPey nqPeygã hV76Pẳn vàoMXyg lòckVfng V76Pcậu. ĐckVfi đMXygến trMXygước cửqPeya nhàckVf, họckVf ckVfnhìn thấV76Py mMXygột bckVfong đenV76P đahDomng đMXygổ ậV76Pp dưqPeyới đấtV76P, đầV76Pu V76Pgục dướiqPey gqPeyối. VV76Pĩnh PhqPeyong khẽhDom ckVflướt nqPeyhìn ngườiMXyg MXygđó mqPeyột cáiV76P rhDomồi bV76Pình thảnV76P bưckVfớc qMXygua. CV76Pho đếnV76P kMXyghi hDomtiếng mhDomở V76Pcửa lácckVfh cáchV76P vMXygang lhDomên, qPeyHiểu DqPey(ồng hDommới qPeybắt đầuqPey ngồiMXyg dV76Pậy, V76Pcô hDomnhìn VĩnhMXyg PckVfhong ckVfđang mởhDom cửaMXyg chckVfuẩn bMXygị bướqPeyc vàoV76P nói:

- TôckVfi V76Pcó chuyhDomện ckVfmuốn nóihDom vớckVfi anh.

- qPeyChúng qPeyta vMXygào nMXyghà tckVfhôi qPeyem –ckVf VĩnhMXyg PV76Phong làmhDom nhhDomư khônhDomg V76Pnghe ckVfthấy HiểuqPey ĐồngckVf ckVfnói, cqPeyậu nqPeyhìn AqPeynh KỳhDom MXygcười giục.

Anh KỳhDom nhìMXygn HiểuqPey ĐồqPeyng mộthDom cáckVfi rồiV76P dịuqPey dqPeyàng nói:

- VMXygĩnh PhV76Pong, côV76P ấMXygy V76Pbảo muMXygốn MXygnói chV76Puyện vớhDomi ackVfnh, ahDomnh phảihDom tỏV76P rckVfa ckVflịch sqPeyự mckVfột ckVfchút chứqPey. V76PDù qPeysao côMXyg ấyMXyg qPeycũng lqPeyà ngckVfười giúMXygp việcV76P củaV76P ahDomnh mà.

Chẳng biếV76Pt AV76Pnh KỳV76P chDomó ckVfcố ýqPey hckVfay khônMXygg ckVfmà bqPeya thDomừ nghDomười gMXygiúp việchDom nhưhDom đqPeyược kéoV76P qPeydài rckVfa. ToàV76Pn thâV76Pn hDomHiểu ĐồnckVfg V76Prun lên,hDom MXygcô MXygcảm thMXygấy đầuhDom óqPeyc V76Pquay cuồng,hDom bohDomng VĩnhDomh PhonqPeyg vàqPey ckVfAnh KỳqPey trướcckVf V76Pmặt côMXyg gầnhDom nhMXygư nMXyghòe đckVfi. MặtV76P côqPey nóngMXyg bừqPeyng bMXygừng, hDomhai bànhDom taqPeyy lạnhV76P buckVfốt, mMXygôi MXygcô tV76Pím táV76Pi, cảckVf ngườqPeyi gầMXygn MXygnhư muqPeyốn đổV76P xuống.ckVf CôV76P V76Pcố gV76Pắng cqPeyầm cự,V76P ánhV76P mắthDom nhqPeyìn VĩnqPeyh PhMXygong ckVfđầy mohDomng đợi.

Vĩnh PhDomhong khôhDomng nhìnqPey qPeyHiểu ĐhDomồng qPeymà ánhqPey qPeymắt cckVfậu tMXygập trunV76Pg trênV76P nMXyggười AnMXygh qPeyKỳ. MXygAnh KỳckVf cườqPeyi nói:

- HqPeyai V76Pngười cứMXyg qPeytự nhiênhDom nóihDom chuyệnMXyg đckVfi. MXygEm vềMXyg đây.

- ChẳqPeyng phảV76Pi ckVfem đãV76P hứaMXyg thDomối naMXygy ởqPey lạhDomi vớiqPey ckVfanh àhDom! hDom– MXygVĩnh PqPeyhong nắckVfm hDomtay AMXygnh KỳqPey thânV76P mậtMXyg nói.

- ThôiV76P điV76P. hDomĐể phónhDomg vickVfên bắthDom hDomgặp lhDomại viqPeyết lickVfnh tiV76Pnh. ckVfMấy bữahDom nckVfay, hìnMXygh V76Pem V76Pvà aMXygnh trênMXyg bMXygáo MXygvẫn chMXygưa đV76Pủ sV76Pao hDom– AnV76Ph KỳV76P cườickVf nóiMXyg giọngqPey vừhDoma nqPeyũng nịuV76P vừaV76P tráchhDom móc.

- hDomThì qPeycó sqPeyao đckVfâu, hqPeyọ nóihDom sV76Pự thậthDom mV76Pà qPey– VV76Pĩnh PhqPeyong cưMXygời hhDomaha nóiMXyg ckVf– ChMXygẳng phV76Pải chúnV76P tMXyga qPeyđang cqPeyặp hDombồ vớckVfi nhaV76Pu sau.

- ThhDomấy ghckVfét –ckVf ckVfAnh KỳMXyg hDomđưa nqPeygắt VĩV76Pnh qPeyPhong mộV76Pt cáV76Pi thDomrông qPeynhư đqPeyang âhDomu yV76Pếm nhau.

Hiểu ĐckVfồng chỉckVf lặngckVf lẽV76P đV76Pứng nhìqPeyn hhDomọ, kMXyghông nóV76Pi MXygthêm MXygcâu nMXygào cả.V76P ChẳnghDom ahDomi biếthDom tronqPeyg lòngV76P cqPeyô đV76Pang rhDomất đau.

- qPeyEm MXygvề đâyckVf –hDom MXygAnh KV76Pỳ vừhDoma nMXygói vhDomừa hôhDomn qPeylên máckVf VMXygĩnh PhqPeyong mộtV76P cáhDomi rckVfất nghDomọt ngào.

- ĐểMXyg ckVfanh tiễqPeyn em.

- KhôhDomng cầnckVf đâckVfu. hDomAnh MXygvà cckVfô ấckVfy V76Pcứ nckVfói chuckVfyện đi.

Nói V76Pxong AnMXygh KỳqPey bỏckVf đMXygi. VckVfĩnh PhckVfong chẳngckVf nóickVf thêmckVf qPeycâu gìMXyg lẳckVfng V76Plặng bỏqPey vàockVf nqPeyhà, nhDomhưng ckVfcậu khôngMXyg đóMXygng cV76Pửa, ckVfcho nêMXygn HiểuV76P ĐckVfồng hDomđi vV76Pào theoMXyg. VĩV76Pnh phonhDomg đMXygi thẳnckVfg vV76Pào phònMXygg hDommình đónMXygg sầmckVf cV76Pửa hDomlại. HMXygiểu ĐồngqPey đứMXygng MXygbên dướiqPey qPeynhìn lênV76P rấtqPey lhDomâu nMXyghưng vẫMXygn khhDomông thMXygấy VĩnhV76P hDomPhong trởMXyg xuốV76Png. CôckVf híthDom V76Pmột hơhDomi tqPeyhật sâu,ckVf quyếtMXyg hDomđịnh đqPeyi lên.

Hiểu ĐckVfồng khôV76Png qPeygõ cửMXyga, cMXygô cứhDom qPeythế hDommở cửhDoma đhDomi vckVfào. QuhDomả nhiêqPeyn vừckVfa vckVfào đV76Pã thấyckVf VĩhDomnh PhhDomong đhDomang nckVfgồi tMXygrên sMXygofa hckVfút thuckVfốc, ckVfdáng vẻV76P qPeynhư qPeychờ đợiV76P. ThckVfấy cMXygô vàockVf, cMXygậu lặngV76P lhDomẽ dụV76Pi tắckVft điềuV76P thuốcMXyg rồickVf hqPeyất đầuMXyg nói:

- V76PNói điqPey! ThDomìm tV76Pôi MXygcó việV76Pc gì.

- ChắqPeyc ckVfanh cũnckVfg biếhDomt eqPeym tìmV76P anV76Ph đểhDom MXygnói vMXygiệc ckVfgì mà,qPey MXyghà MXygtất phảV76Pi giảhDom vMXygờ hỏickVf qPey– HiểuckVf ĐồngckVf nhV76Pìn thẳMXygng VĩnV76Ph PhckVfong trảV76P lời.

- LàckVf ckVfviệc MXygcủa ĐV76Pình hDomÂn MXyg? –ckVf VqPeyĩnh PMXyghong nhhDomướn ckVfmày hỏi.

Hiểu ĐồngV76P qPeygật đầV76Pu. VĩMXygnh PMXyghong qPeynhếch MXygmôi cườiqPey nói:

- TôihDom chẳnckVfg chDomó gV76Pì phckVfải bànV76P hDomvới cckVfô cả.

- SaV76Po ahDomnh cckVfó tckVfhể qPeyđối xMXygử nhMXygư thếV76P vqPeyới ĐìV76Pnh ÂhDomn, chckVfẳng lẻMXyg chỉckVf MXygvì bạnhDom gáihDom MXyganh màqPey hDomanh sẵnqPey sàqPeyng hấtMXyg hDomđổ ngườiqPey kháMXygc xuốhDomng qPeyđất nV76Phư vqPeyậy hDomà –ckVf HV76Piểu ĐồMXygng qPeytức gickVfận nói.

- ckVfVậy tckVfhì qPeysao? –hDom V76PVĩnh PqPeyhong hỏiqPey lạickVf MXygvới vhDomẻ mặhDomt V76Pbình thản.

Hiểu ĐồngqPey ckVfnhìn VĩnhqPey PhonhDomg tMXygrân trân,qPey vẻckVf mặV76Pt cậckVfu vhDomẫn vMXygậy, qPeyvẫn lạnqPeyh lùnckVfg thờV76P ơ.qPey CV76Puối chDomùng hDomHiểu ĐqPeyồng lhDomên tiếng:

- hDomVĩnh qPeyPhong! EqPeym biMXygết anV76Ph hậckVfn hDomem. NhV76Pưng hDommà đóV76P lV76Pà chuckVfyện giữaqPey hDomhai qPeychúng hDomta. AnMXygh muốV76Pn chàhDom đạpqPey eMXygm tckVfhế nV76Pào cũnMXygg đượchDom MXygnhưng màqPey V76Pxin MXyganh, xihDomn anhDomh qPeyhãy tckVfha hDomcho ĐìnhckVf ÂV76Pn ckVfcó đượcqPey khônMXygg. CôMXyg ấckVfy vMXygô tội.

- CV76Phà qPeyđạp cô?ckVf CV76Pô ckVfxứng qPeysao? –MXyg VĩnqPeyh MXygPhong nhMXygướn ckVfmày nói.

- AnV76Ph V76Pnói qPeyđi, phảiqPey làmhDom ckVfsao ahDomnh mớiMXyg thhDoma hDomcho ĐìV76Pnh hDomÂn MXyg– HiqPeyểu ĐồngqPey hỏV76Pi qPeyVĩnh PhoMXygng, MXygnước mắtckVf chDomô cứckVf tckVfrực chDomhào rơiMXyg MXygxuống nơiMXyg khMXygóe mắt.

- CôckVf muốnqPey bhDomiết qPeyà. ĐượcV76P thôickVf, tôiqPey cũnMXygg khôV76Png nV76Pgại nóqPeyi thẳngqPey vớickVf cô.ckVf MXygCô ckVfcó ckVfbiết nhMXygững qPeydiễn viênV76P đqPeyể đượcMXyg MXygnổi tiếnqPeyg ckVfphải bV76Pán thhDomân MXygmình nhưckVf hDomthế hDomnào khônghDom? AhDomi cũckVfng muốnMXyg đượchDom làmMXyg nghDomười mẫuckVf đạiV76P diệnckVf MXygcho tậpMXyg đoàV76Pn. V76PChỉ cầnMXyg mộtV76P bưV76Pớc lênckVf tiênqPey, hqPeyọ sẵMXygn sànckVfg MXyglao vàckVfo qPeyvòng tMXygay ngườiqPey kháMXygc mckVfặc tìnhhDom V76Phọ chMXygà đạqPeyp hDomnhư qPeythế nàV76Po. MiễnMXyg lckVfà họMXyg cóV76P thểqPey trởqPey V76Pnên nổiMXyg tiếnV76Pg. ĐìqPeynh hDomÂn cũngV76P vậyhDom thôiV76P, nếuMXyg cqPeyô ấckVfy muhDomốn hDomchiến thắngckVf, cV76Pó tV76Phể thDomrở thànhckVf ngườiMXyg mhDomẫu đạMXygi diệnhDom tqPeyhì cáchhDom hahDomy nhấMXygt ckVflà bhDomán ckVfthân. ChỉckVf cầMXygn cckVfô ấqPeyy trởMXyg thànhDomh ngưMXygời mẫMXygu đạckVfi diệnhDom qPeythì khV76Pông cầnMXyg phảhDomi bồV76Pi qPeythường hợqPeyp đồnghDom nữa.

- ĐìhDomnh ÂhDomn khMXygông pV76Phải loạV76Pi hDomngười báV76Pn tqPeyhân đqPeyể đMXygược nổckVf tiMXygếng –MXyg HiểuMXyg ĐồngqPey tMXygức giậnckVf nói.

- NhhDomưng V76Pđó làV76P cckVfách duV76Py nhất.hDom NhDomếu cqPeyô sqPeyợ cV76Pô ấyhDom V76Pbị tckVfổn thV76Pương, vhDomậy thV76Pì V76Pcô thDomhay cV76Pô MXygấy bV76Pàn tV76Phân đi.ckVf MXygDù gckVfì thìMXyg côckVf cóMXyg bánMXyg hDomthêm lqPeyần nữaqPey cMXygũng chẳV76Png mấtqPey MXygmàt gì.

Hiểu ĐồMXygng MXygnghe nqPeyhững lờqPeyi VqPeyĩnh PhohDomng nV76Pói, tứMXygc giậnqPey vMXygô MXygcùng. CMXygô muốhDomn qPeygiang tahDomy táthDom vhDomào mặqPeyt cậckVfu V76Pmột cV76Pái. NhưnV76Pg bàMXygn taqPeyy nắmMXyg chặtckVf lạiMXyg MXygkìm chế.

- BhDomán chMXygo ckVfai, bqPeyán chV76Po anMXygh à.ckVf TôihDom chẳngV76P thàMXyg V76Plà chV76Po qPeykhông mộckVft tênV76P MXygăn màyMXyg chDomòn V76Phơn báhDomn cqPeyho loMXygại ngưqPeyời nMXyghư hDomanh –hDom HiểuMXyg ĐồnghDom cườiqPey chếqPey giễu.

Lập tMXygức VĩnhDomh PhMXygong V76Plao V76Pđến ômqPey MXygchặt lấyV76P côhDom, chiếmckVf lMXygấy hDombờ môhDomi MXygcô đầyhDom cămckVf phV76Pẫn vàckVf hunhDomg hãckVfn. MùiMXyg mckVfáu taMXygnh bắMXygt đầMXygu tV76Prào rMXyga trànMXyg thDomrong miệnckVfg HqPeyiểu Đồng,V76P V76Pchẳng mấckVfy chốchDom môV76Pi chDomô sưhDomng lhDomên. HiV76Pểu ĐồV76Png muhDomốn thoátMXyg rMXyga, chDomô nckVfgửa cổckVf V76Pra phíhDoma sqPeyau MXygquay V76Pmặt đqPeyi nơckVfi kháhDomc, nhưhDomng VĩnhhDom V76PPhong đqPeyã ckVfgiữ chặtMXyg gáMXygy MXygcô, V76Pmôi cV76Pậu MXygcít hDomchặt môiqPey cô,V76P quyMXygết liệthDom chV76Piếm qPeygiữ khqPeyông qPeybuôn, éV76Pp côhDom ckVfđi đếhDomn bêV76Pn giường,V76P ckVfđè côhDom xuốV76Png dưới.ckVf qPeyCả ngườiqPey chDomậu V76Pnằm trhDomên nckVfgười cô,ckVf ckVftham laqPeym MXyghung ckVfhãn hDomngấu ghiếhDomn hDommôi cô.

Đây chínckVfh ckVflà cckVfơn thV76Pịnh nộMXyg cqPeyủa cậqPeyu, lMXygà nqPeyỗi hhDomận qPeychất chhDomứa đqPeyầy sckVfự nhqPeyớ nhung.

- MXygSao hhDomả? V76PCô V76Pnhẫn tckVfâm đểV76P bạqPeyn ckVfmình bịqPey chDomhà đạMXygp àckVf –ckVf VckVfĩnh PhonckVfg nckVfgẩng đầqPeyu V76Pnhìn HhDomiểu ĐV76Pồng MXygvẻ cưqPeyời cợtqPey cqPeyhế giễuV76P nói.

Hiểu ĐồngMXyg trừnghDom mqPeyắt nhìnqPey cckVfậu, đôqPeyi mắtckVf ckVfđỏ ngầuqPey, khóeckVf ckVfmôi qPeycó vV76Pài vệtV76P mV76Páu, mckVfôi MXygmím chặt,MXyg côckVf đauhDom đớnqPey nói:

- NếuqPey ackVfnh chDomhịu hDomtha chMXygo ĐhDomình Ân,V76P vậyV76P thDomhì tôV76Pi bánV76P ckVfcho anh.

Vĩnh PhonckVfg lặpckVf qPeytức cuV76Pối xuốngckVf cuMXygốn lấyV76P mckVfôi qPeycô ckVftiếp tckVfục thqPeyô MXygbạo gckVfhiền nát.MXyg BànckVf qPeytay cũnhDomg hDomchẳng kiêngckVf MXygnể bckVfắt V76Pđầu hànhMXyg hckVfạ qPeycơ thểckVf ckVfcô, MXygđôi mắtckVf cậuV76P đỏckVf nqPeygầu MXyglên rồickVf V76Pxám xqPeyịt. TừnqPeyg qPeynút, từnqPeyg núckVft áoqPey củackVf cV76Pô đưMXygợc mởckVf raqPey, cậuhDom cuốiV76P xuqPeyống hôV76Pn ckVflên ckVfcổ lMXygên nghDomực côckVf. NhưngqPey rồqPeyi cậckVfu cV76Phạm hDomvào mộthDom cqPeyái qPeygì qPeyđó mátckVf lhDomạnh. ÁnhMXyg mắthDom quqPeyét MXygqua chDomái thứckVf máMXygt lạnhckVf ckVfđó. NóV76P đangMXyg hDomngự trịMXyg trêV76Pn ckVfcái cổckVf ckVfthon V76Ptrắng cMXygủa cô.V76P SqPeyợi dâckVfy truyềnMXyg màckVfu V76Ptrắng hìnhDomh ckVfcon ckVfcá hV76Peo, nhưqPeyng thqPeyứ khV76Piến tqPeyim cV76Pậu rhDomun rckVfẩy chínckVfh làV76P qPeycái vậMXygt MXygmàu nhDomâu nqPeyhỏ tròn:qPey CqPeyhiếc nhẫnV76P MXyghình cqPeyon cáV76P MXygheo màqPey cqPeyậu đckVfã qPeylàm tặV76Png cô.MXyg MXygNăm đMXygó chẳnMXygg phảickVf chínhV76P tckVfay hDomcô đckVfã quăngqPey V76Pnó điqPey rMXygồi hqPeyay saoV76P, tckVfại qPeysao qPeycô lạiV76P tìmV76P nckVfó về.

Vĩnh PhMXygong nắmqPey chhDomặt MXygtay lạiqPey, nhìnqPey chằmMXyg chằmMXyg vàockVf hDomchiếc nhẫnhDom, tV76Pim cậuMXyg đaV76Png runhDom, cậMXygu sMXygợ, cậuV76P khôhDomng dámhDom nghĩckVf. ChỉV76P V76Psợ đóckVf lạhDomi hDomlà V76Pmột sựckVf MXygsai lầckVfm nữhDoma. CV76Pậu từhDom thDomừ rhDomồi khDomhỏi cô,ckVf rồihDom cườV76Pi ckVfnhạt nói:

- CMXygô ckVfchỉ làckVf mộthDom cMXyghiếc giàyqPey rácMXygh. hDomTôi khôqPeyng ckVfmuốn đMXygi mộtV76P cqPeyhiếc giàV76Py ckVfrách cóckVf V76Pbiết bahDomo ngườiqPey ckVfxỏ vào.

Nói rồihDom cậMXygu vV76Pơ cckVfái MXygáo khoáV76Pc bỏV76P ckVfđi hDomra ngoài.

***

Hiểu ĐồngMXyg nằmMXyg hDomở ckVflại V76Pnghe MXygtim mìhDomnh chhDomảy mckVfáu. CV76Pô cười,V76P qPeycười rấV76Pt nV76Phiều, cườiqPey đếnMXyg dạckVf dàckVfy quặnqPey thắthDom lhDomại, đuckVfa ckVfđớn. CôqPey nghiênqPeyg V76Pngười hDomôm lV76Pấy bụng,qPey khMXygông ngờMXyg nhữV76Png hDomgiọt nướchDom mắtqPey ckVfcô kiềV76Pm chếV76P nãV76Py qPeygiờ, lhDomại bqPeyắt qPeyđầu ckVfthi nhV76Pa cckVfhảy xuốngV76P gốihDom, ướthDom qPeyđẫm. CMXygô muhDomốn MXygngồi dậyckVf ckVfnhưng lạqPeyi khôngV76P hDomcòn MXygsức. CámhDom giáchDom ckVfcơ thểqPey V76Pngày cànhDomg nMXygóng bừnV76Pg lêV76Pn MXyggần nhhDomư ckVfbốc cháhDomy, cáV76Pi V76Pnóng xéhDom nátckVf rckVfuột gahDomn cckVfô. CôMXyg ckVfcố gắnV76Pg thởhDom nhV76Pưng dườckVfng nhưV76P khônqPeyg còqPeyn sckVfức. ChDomuối hDomcùng MXygkhóe mắthDom nhqPeyắm ghiềnhDom lạihDom MXygcho chìckVfm vhDomào mckVfê man.

Vĩnh PhonqPeyg lV76Pái xMXyge phDomhóng MXygthật nhDomhanh MXygra đườqPeyng quV76Pốc lộ,qPey trờiqPey khhDomuya nhưnMXygg vẫnhDom nhMXygiều xeqPey, nhấtMXyg V76Plà xMXyge tải.V76P cậuhDom điênhDom cuồnMXygg bóhDomp qPeycòi khckVfiến nhữngckVf nơiV76P cV76Pậu điV76P V76Pqua ckVfđều MXygđọng lạiV76P âqPeym tMXyghanh đinMXygh tMXygai nhứhDomc óqPeyc. CuốV76Pi cùqPeyng cậuqPey ckVfcũng cckVfhạy rMXyga ngoV76Pại qPeyô vắngckVf qPeyvẻ. DướqPeyi ánhMXyg trăngMXyg mờMXyg ảhDomo cậuhDom khônqPeyg gừnqPeyg lV76Pa héhDomt, muốhDomn xhDomé toạtqPey buồV76Png phV76Pổi ckVfra, mhDomuốn hhDomét cckVfho đếnckVf khqPeyi V76Ptim vỡqPey nckVfát. CckVfuối cùngV76P cậuMXyg gụcV76P xuốngMXyg đấtqPey, nướcV76P mMXygắt rơiV76P xuốMXygng đầyckVf qPeyđau khMXygổ qPeyvà tuyệtqPey vọng.
Khi cMXygậu trởMXyg về,MXyg V76Ptrời đãqPey qPeyqua qPeyngày mới.ckVf MXygCăn V76Pnhà lqPeyạnh V76Pngắt khônMXygg mqPeyột hơiV76P ngưMXygời, côckVf đơnV76P tV76Pịch liV76Pêu. qPeyNhưng VMXygĩnh PhonhDomg pckVfhát hqPeyiện mộtqPey đôiV76P gqPeyiày qPeynữ vẫnhDom MXygcòn đểhDom hDomở cạnhqPey cửa.hDom ĐV76Pôi giqPeyày MXygcủa hiểMXygu ĐồnckVfg:” CckVfô vẫqPeyn chưV76Pa đi”

Vĩnh ckVfPhong ckVfliền hDomchạy qPeyù qPeylên trêckVfn, MXygcậu nhẹMXyg qPeynhàng mởhDom cánV76Ph chDomửa rckVfa, hDomcảm thckVfấy vôqPey cùnckVfg hồckVfi V76Phộp. CậMXygu chDomũng cMXyghẳng bhDomiết bảnMXyg thV76Pân đaMXygng cV76Phờ đợckVfi gìqPey sahDomu cqPeyánh cửahDom. NhhDomưng qPeycậu nhìqPeyn thấyckVf HickVfểu ĐồV76Png đanghDom qPeynằm gậpV76P ngườihDom lạMXygi, hơihDom thởV76P MXygđứa quV76Pảng, phV76Pả rqPeya qPeyhơi ckVfnóng đáqPeyng sợ.V76P VV76Pĩnh PhonqPeyg đqPeyưa MXygtay sờqPey tráqPeyn cqPeyô, V76Ptrán côqPey rMXygất hDomnóng. VĩnhMXyg PhckVfong lhDomạnh chDomả ngườiV76P vộiV76P hDomvàng bMXygế HckVfiểu ĐồngckVf đếhDomn bệqPeynh viện.
KMXyghi HiểuhDom ĐồnghDom mV76Pở mckVfắt rV76Pa, côckVf đãV76P thấyMXyg mckVfình nằV76Pm ckVfở bệnV76Ph viện,ckVf taMXygy đaV76Png truyMXygền dịch.MXyg ĐìhDomnh ÂnckVf đangqPey ngckVfồi bêhDomn cạnhDomh cckVfô, ckVfgương mặhDomt lắmhDom leqPeym V76Pnước mắt,qPey tMXygrên ghếhDom sofMXyga, TqPeyhiên hDomMinh qPeyvà MinV76Ph ThùqPeyy đanghDom ngckVfồi ickVfm lặng.V76P V76PĐình hDomÂn vV76Pừa thấyV76P V76PHiểu ĐồngV76P thứchDom dhDomậy, ĐMXygình ÂnMXyg MXygmừng rỡckVf rhDomeo lên:

- CậuMXyg qPeytỉnh rồi.MXyg ckVfCậu lqPeyàm mìnhDomh V76Plo chếthDom đV76Pi được.

- V76PSao mìnhqPey qPeylại ởhDom đâyqPey –MXyg HiểuqPey ĐồnckVfg cốMXyg hDomgắng ngqPeyồi dậyhDom, nhckVfìn xunMXygg quanMXygh hỏi.

- CậuhDom bịV76P sốtckVf MXygcao nênhDom ngấtV76P đqPeyi, lckVfà….là VhDomĩnh PMXyghong đV76Pưa cậuckVf vàMXygo đây.qPey AV76Pnh ấyqPey đãV76P qPeyở vớV76Pi cậuMXyg cảV76P MXygđêm, tMXygới V76Psáng tqPeyhì V76Pgọi ckVfđiện cV76Pho TMXyghiên MV76Pinh hDomvà mckVfình đếnqPey –hDom ĐMXygình ÂhDomn trảV76P lMXygời rồiMXyg nhìnMXyg HiểuckVf ckVfĐồng cảmV76P kíchDomh ckVfđến muốnhDom hDomkhóc V76P– CậuqPey thậtckVf làqPey ngốc,V76P hDomhà tấthDom vckVfì chuMXygyện củaqPey V76Pmình V76Pmà đứngMXyg đợiqPey dưV76Pới mưqPeya đểMXyg qPeyrồi ckVfphát bệnhhDom thếckVf này.

- NqPeygốc quá!V76P ĐâMXygu hẳngMXyg làhDom mìnhckVf vìV76P V76Pcậu qPeyđâu –V76P ckVfHiểu ĐồnghDom cưhDomời MXygkhuyên V76Pnhủ MXygĐình hDomÂn V76Pđể chDomô khônghDom ckVfáy hDomnáy .

- HiểMXygu Đồng!V76P –MXyg ThckVfiên qPeyMinh V76Pđi đếnhDom bênV76P họckVf ckVflên hDomtiếng –qPey qPeyAnh đãqPey hỏV76Pi VĩhDomnh MXygPhong rồi.ckVf KHhDomông phảiV76P lỗckVfi chDomủa cậuhDom ấyqPey ckVfđâu. LMXygà hDombà MaMXygi HoMXyga gọiMXyg MXygđiện yMXygêu cầckVfu ckVfcác ckVfcổ đônV76Pg phảickVf thaqPeyy V76Pđổi nMXyggười đạiV76P diệckVfn. VĩnhhDom PV76Phong chckVfỉ bịV76P bhDomuộc phảiV76P ckVfđưa rMXyga yêuMXyg qPeycầu đckVfó qPeymà thôiMXyg. EqPeym cũnghDom đừckVfng tV76Prách họV76P, họMXyg lckVfà nhhDomững ngườqPeyi MXygkinh doanckVfh, chạyckVf thDomheo lợiqPey nhuqPeyận làhDom V76Pchính. qPeySo vớV76Pi ckVfĐình ÂV76Pn, V76PAnh kỳV76P cóhDom hDomđộ nổckVfi tiếnghDom hơn.MXyg CV76Phuyện hợpV76P đqPeyồng, eMXygm đhDomừng lV76Po nữa,ckVf anhDomh vckVfà VĩnhhDom PhoV76Png sckVfẽ giảickVf quyết.

Mai HoV76Pa V76P– MXygCái ckVftên nàyqPey đãV76P lâV76Pu rồiqPey cqPeyô khDomhông ngckVfhe MXygthấy. V76PBây qPeygiờ ngckVfhe nMXyghắc đếnMXyg tronckVfg lòhDomng côqPey bỗnqPeyg MXygnhư ckVfdậy sóngV76P. ÁhDomnh mắtckVf lóeckVf lckVfên mộqPeyt nghDomọn lửV76Pa. ChDomô MXygquay V76Psang nhckVfìn hDomĐình ÂMXygn, rồqPeyi hDomThiên qPeyMinh ckVfvà MhDominh Thùy,V76P qPeychậm qPeyrãi buôqPeyng hDomra mộtMXyg câu:

- MV76Pình ckVfnhất địnhhDom giúphDom cMXygậu lấyqPey lạckVfi hợpV76P đồngMXyg đó.

PP: màyV76P đúngckVf hDomlà liV76Pều mạnV76Pg màMXyg, hDomcó hDombiết lấyV76P lckVfại bằngV76P cqPeyách ckVfnào không?
TG: CáhDomi nqPeyày taMXygo chckVfưa nckVfghĩ rckVfa (MXygv ckVf– v)

Tập đMXygoàn VĩnhMXyg Phát.

- MờiMXyg ckVfcô vàoqPey đâckVfy. ChV76Pủ tịchhDom đanMXygg ởqPey trckVfong đV76Pó –ckVf CV76Pô V76Pthư kMXygí giọngqPey nhckVfẹ nhàV76Png mờiqPey HMXygiểu ĐồnV76Pg vàoqPey phònV76Pg ônghDom cMXyghủ qPeytịch hDommột cáV76Pch lịchqPey sự.

Hiểu ĐồnhDomg cũngqPey mĩMXygm cườhDomi MXygnhẹ nhànMXygg lịchDomh sựqPey gậtV76P đqPeyầu chàoqPey côckVf V76Prồi qPeythẳng lưV76Png đickVf vàoV76P phqPeyòng ckVfông VăMXygn TrMXygác. ĐâckVfy lqPeyà lầhDomn ckVfđầu tickVfên MXygcô bướcMXyg ckVfchân vàoqPey đây.ckVf CqPeyô vừackVf ckVfmở cửaV76P MXygra qPeythì đqPeyã ckVfthấy nụhDom cườiMXyg củackVf ônckVfg VV76Păn TráMXygc qPey, V76Ptrong phòngV76P còhDomn cqPeyó tổngV76P giámV76P đMXygốc, chDomon hDomtrai V76Pông VMXygăn TráhDomc ckVf– ônV76Pg TckVfuấn KMXyghanh .

- ChDomon hDombé nV76Pày, cháckVfu V76Plàm ônMXygg bấthDom ngckVfờ quá.

- V76PCon chàV76Po ông.

- MaMXygu đếnhDom đqPeyây ngồiqPey –hDom ÔngckVf ckVfVăn qPeyTrác đứnckVfg dckVfậy đhDomi qPeylại V76Pghế soMXygfa vMXygà chỉqPey tV76Pay bảckVfo MXygHiểu ĐồnqPeyg ngMXygồi xuống.

Hiểu ĐồV76Png nqPeygoan ckVfngoãn bưqPeyớc đếnhDom vckVfà ngồV76Pi xuốnhDomg. ÔnghDom VV76Păn TráckVfc vMXygới taqPeyy địnhMXyg rótckVf trMXygà chDomho côV76P nhưnghDom qPeyHiểu qPeyĐồng đV76Pã ckVfchặn lại,hDom hDomcười nói:

- PhảiV76P hDomlà cháuckVf róqPeyt tqPeyrà mờhDomi ônhDomg MXygmới đúngckVf ạ.

- QuV76Pả nhiqPeyên ckVflà cqPeyháu cóhDom chuckVfyện mMXyguốn nhờMXyg vqPeyả ôckVfng V76Prồi. ĐượqPeyc cháhDomu mV76Pau nMXygói đickVf, MXyggiúp đượcMXyg V76Pthì ôngckVf sẽMXyg sẵnhDom sàqPeyng ghDomiúp qPeycháu hDom– qPeyÔng VăckVfn TrMXygác cườihDom phMXygá lên,V76P ánqPeyh V76Pmắt hckVfiền từhDom nqPeyhìn cô.

Hiểu ckVfĐồng qPeycẩn thậnMXyg rótckVf chDomho ôhDomng VănckVf TrqPeyác mộthDom táchckVf tràqPey, rồckVfi rV76Pót chckVfo mìnhhDom mộckVft táchV76P khV76Pác, mớiMXyg nhẹMXyg nhàckVfng đqPeyặt bìnV76Pg V76Ptrà xuống,hDom cqPeyô ngồckVfi thckVfẳng lưnghDom, nhìqPeyn tMXyghẳng ôhDomng VănV76P TrácV76P nói:

- qPeyKhông phảiV76P nMXyghờ hDomvả. hDomCháu muốnckVf cqPeyùng ôV76Png gV76Piao dịch.

Ông VăhDomn TrácMXyg khhDomá bấthDom qPeyngờ trướcckVf cckVfâu nMXygói củV76Pa HiểV76Pu Đồng,qPey ôngV76P nhưhDomớn V76Pmày nhìnV76P cqPeyô quaqPeyn sát.MXyg HiqPeyểu ĐồV76Png MXygkhông hềMXyg ckVfbối rốV76Pi trướhDomc áqPeynh mắtMXyg chDomủa ôqPeyng VănMXyg qPeyTrác, côckVf bìnhqPey thMXygản, ánhV76P mắthDom vẫnqPey nhDomhìn thckVfẳng, đôickVf MXygmắt trV76Pong suốV76Pt. SackVfu mV76Pột MXyghồi V76Pquan sckVfát, tqPeyhấy HMXygiểu ĐồMXygng kMXyghông cV76Pó vckVfẻ gMXygì làqPey đaMXygng đhDomùa hDomvới ông,MXyg ôngckVf VăhDomn TráckVfc hDommới ngMXyghi ngckVfờ hỏi:

- CháV76Pu MXygmuốn cqPeyùng ôckVfng giahDomo dịMXygch cáV76Pi gì?

- ChV76Piếc ghếhDom V76Pchủ V76Ptịch củackVf tậpckVf hDomđoàn NgqPeyuyên ThànhckVf hDomPhong qPey– HiểqPeyu ĐồMXygng trảV76P lờMXygi nckVfgay lặpMXyg tức.

Ông ckVfVăn MXygTrác quhDomá MXygbất ngờMXyg trưMXygớc lờiMXyg đckVfề ngqPeyhị cckVfủa V76PHiểu ĐV76Pồng. ÔnV76Pg dựahDom hẳnckVf vV76Pào thànhqPey ghếqPey nhhDomìn côqPey đMXygăm đămhDom mộhDomt lầnckVf nữaMXyg đầyV76P ckVfnghi ngqPeyờ. SắcqPey mặqPeyt HickVfểu ĐMXygồng vẫhDomn kiênckVf đV76Pịnh khqPeyông hềhDom thqPeyay đổi.

- CqPeyháu cckVfó biết,hDom chckVfủ hDomtịch TriV76Pệu VĩhDomnh NV76Pguyên làMXyg MXygngười nắckVfm gV76Piữ 2V76P5% sqPeyố cổckVf ckVfphần, vqPeyợ ôngMXyg tqPeya nqPeyắm giV76Pữ ckVf15 qPey% sốV76P cổV76P pMXyghần, haqPeyi MXygngười MXygcon traV76Pi cckVfủa họV76P mỗV76Pi ckVfngười MXygnắm giqPeyữ ckVf10% cổckVf phMXygần. CháMXygu nghỉV76P xeV76Pm V76Plàm MXygsao ckVfcháu MXygcó thểV76P MXygthay đổhDomi đqPeyược chV76Piếc qPeyghế chV76Pủ thDomịch củackVf tckVfập đoàhDomn họckVf chứqPey ckVf– ÔnhDomg qPeyVăn TráchDom bìnMXygh hDomtĩnh phânqPey tích.

- VậyckVf cháuMXyg hỏihDom ôqPeyng, V76Ptrong V76Ptay ônckVfg nắqPeym giqPeyữ ckVfbao nhiMXygêu qPey% chDomổ phầnV76P cV76Pủa ckVftập đoànhDom NgMXyguyên TV76Phành PhonMXygg –hDom HiểuhDom qPeyĐồng mqPeyĩm cườiV76P nhqPeyìn ckVfông qPeyhỏi thẳng.

Sắc ckVfmặt MXygông VăMXygn TqPeyrác bỗqPeyng tốiV76P sqPeyầm qPeylại, ônhDomg khàV76Pn giọhDomng hỏi:

- MXygLàm saqPeyo cháuckVf biết.

- ChhDomáu khqPeyông V76Pbiết. ChỉV76P vìckVf tMXygrên đờhDomi V76Pnày chDomó MXygcái ckVfgọi qPeylà giánhDom điệpV76P kinckVfh tếMXyg chMXygo nêhDomn cháuMXyg đoánV76P nhDomhư vậy.

Ông V76PVăn hDomTrác vV76Pẫn tqPeyrầm ngâmqPey nhDomhìn MXygHiểu ĐckVfồng ckVfkhông nóickVf ckVfgì. ckVfCô mĩmckVf cưV76Pời khẽqPey mộtV76P cckVfái rồiV76P nóhDomi tiếp.

- XV76Pét thV76Peo tìnV76Ph ckVfhình củahDom tậpqPey đoànhDom ôhDomng màMXyg thấy,MXyg vqPeyiệc ônghDom MXygmua hDomlô đấtV76P MXygđó tckVfhì đúngckVf lckVfà quáhDom V76Pkì lạ.hDom NhưhDomng V76Pmột ngưhDomời lãoV76P luyV76Pện trêV76Pn thươngV76P trườngckVf nhDomhư V76Pông lạihDom tìMXygm mọiMXyg chDomách muckVfa qPeybằng hDomđược qPeylô hDomđất V76Pđó. NhấtckVf lckVfà kMXyghi tậpckVf đckVfòan NguhDomyên ThànhhDom PckVfhong đaV76Png dựqPey địnhckVf thV76Pu MXygmua đMXygể lqPeyập nhàMXyg mMXygáy. ckVfVấn đềckVf là,ckVf tậpMXyg đoànV76P đaMXygng vẫckVfn MXygchưa tckVfiến hMXygành xoqPeyng thckVfì đãckVf bV76Pị qPeyông hDomhớt tV76Pay trênhDom rồiV76P. VấqPeyn đckVfề đặtckVf rckVfa hDomlà, tạiqPey sMXygao ôngckVf V76Plại biếtqPey ckVfkhi màqPey MXygcuộc hDomhọp đV76Pó chỉckVf thDomoàn làhDom cácqPey hDomcổ đôngckVf vớhDomi qPeynhau. MXygSuy ckVfra mộtqPey tronV76Pg cácckVf ckVfcổ đôngqPey đóV76P lckVfà giánhDom đệpV76P củahDom ôngqPey. VậyMXyg thhDomì cổV76P phckVfần củahDom ngqPeyười đóhDom chDomũng MXygthuộc vềV76P ông.

- ckVfHiểu ĐồngckVf, qPeycháu quảckVf lqPeyà mqPeyột ngườickVf thôqPeyng minckVfh. ChMXygáu V76Pcòn biếthDom gìhDom nữa.

- ckVfKhi tổV76Png giáqPeym đốcMXyg chckVfúng cháuhDom chqPeyo ngườhDomi MXygliên V76Plạc vớiV76P ôngMXyg, ckVfông đãckVf hẹnckVf hDomhai tuần,qPey ôngqPey qPeyđã cốqPey tV76Pình đểckVf hhDomọ qPeynóng ruMXygột MXygchờ V76Pđợi, shDomẽ dễMXyg qPeydàng chDomhấp nhậckVfn nhữMXygng yV76Pêu cầuMXyg ckVfcủa V76Pông đưaqPey rhDoma đểMXyg đckVfổi lấMXygy lckVfô đấhDomt đó.

Ông VMXygăn TráqPeyc nhDomhíu mckVfày nhckVfìn HiểhDomu ĐồV76Png, MXygcô chhDomỉ cườiqPey qPeynhẹ nhànMXygg nMXygói tiếp.

- KhDomhi ôckVfng đV76Pích ckVfthân qPeyđi V76Pđến tậV76Pp đoàhDomn làckVf quyếtckVf đMXygịnh khôngckVf đểckVf cqPeyho ckVfhọ mộtV76P hDomcơ hộMXygi suV76Py nckVfghĩ nqPeyào. NếV76Pu hDomkhông thìckVf chỉV76P vìhDom qPeymột V76Pchuyện nqPeyhư vqPeyậy thhDomì kV76Phông V76Pcần ckVfông pMXyghải đíchqPey thânMXyg ckVfđi ,hDommà chỉMXyg cầnMXyg mộV76Pt ngườiV76P đạMXygi dV76Piện đếnV76P thônhDomg bckVfáo làqPey đượchDom rồi.qPey YêqPeyu cầuV76P củhDoma ônghDom chắqPeyc chắhDomn qPeylà đổiV76P lôckVf đấtV76P đóMXyg đểhDom lV76Pấy mộhDomt sốMXyg cổMXyg phầnqPey củaqPey cônckVfg tMXygy. NhhDomưng kV76Phi ônhDomg nhMXygìn hDomthấy ckVfcháu, ôhDomng đãV76P quyếqPeyt địnhqPey hoãnV76P lạickVf V76Pý địckVfnh củckVfa mình.

- ckVfTại saqPeyo chqPeyáu lạckVfi nghĩV76P tckVfa hoMXygãn lạiqPey V76Pý hDomđịnh ckVfcủa mìnV76Ph vìckVf cháu.

- ChhDomáu hỏickVf ckVfông, cóckVf pMXyghải ôckVfng hDomđã chDomho hDomngười điềhDomu tV76Pra vềqPey cháckVfu hMXygay không?

Ông VăqPeyn ThDomrác táckVfi xanV76Ph cảV76P mặthDom, ôngckVf hDomnhìn V76PHiểu MXygĐồng chằmV76P chMXygằm, rhDomồi sackVfu đóMXyg tqPeyhở dài:

- LàmV76P sqPeyao chqPeyáu biết.

- MXygCháu qPeyđã nhDomói ôqPeyng qPeyrồi, hDomtất cảV76P đềuhDom hDomlà ckVfsuy hDomđoán cqPeyủa cháuhDom. MXygÔng lV76Pà bạnqPey hDomcủa qPeyông qPeybộ trưởnghDom hDomthì chckVfắc chắchDom ckVfông bMXygiết cháMXygu lckVfà bạnMXyg hDomgái củqPeya VĩnqPeyh ThànhV76P –ckVf tV76Pổng giMXygám đốcqPey cMXygủa tậhDomp đoàqPeyn. V76PNhưng khV76Pi MXygông đến,hDom VĩckVfnh hDomPhong V76Pvà cháMXygu lạMXygi dV76Piễn V76Pmột hDommàn kịMXygch âckVfu yếckVfm trưqPeyớc mặMXygt ôV76Png. ChDomho nênhDom ôngckVf bMXygiết chV76Páu chDomó ckVfquan hệhDom mậtckVf hDomthiết qPeyvới haV76Pi MXyganh ckVfem nhqPeyà nàhDomy. NóMXygi cqPeyhính MXygxác hơV76Pn MXyglà cảhDom V76Phai ngV76Pười họqPey đềuckVf yêuV76P chhDomáu. ChV76Po qPeynên V76Pông bảV76Po sẽV76P hDomsuy ckVfnghĩ thêmMXyg ckVfhai tuMXygần nữV76Pa rồihDom V76Pmới trảckVf lờqPeyi. MXygMục đhDomích làMXyg cóMXyg tV76Phời qPeygian đểhDom điV76Pều tV76Pra cháV76Pu, rồihDom sckVfau đqPeyó lợMXygi dụckVfng cháu.

Mặt ôngV76P ckVfVăn TráckVfc tqPeyối sqPeyầm lMXygại, hDomnụ cưqPeyời gượngV76P qPeygạo mckVfà ônckVfg cốckVf thMXygể hckVfiện thDomắt ngúqPeym, látMXyg sMXygau ôngqPey thởhDom dàickVf nói:
– XhDomin lỗiMXyg cháqPeyu, HMXygiểu ĐồnhDomg. ckVfÔng thqPeyật lònV76Pg rấMXygt qPeyquý mếnqPey cháV76Pu V76Pnhưng thươngckVf trườnckVfg ckVflà hDomnơi dV76Pẫm đạpV76P nhauckVf, lợihDom dụnghDom ;ẫV76Pn nhackVfu ckVfvà *V76P** hạhDomi nqPeyhau. ÔnghDom buMXygộc qPeyphải lMXygàm nhV76Pư vậy.

- CháuMXyg bckVfiết, ckVfcho nênhDom qPeycháu khônckVfg trV76Pách ông.V76P ChMXygáu tìnhckVf nguyệnV76P MXygđể ônghDom lợiMXyg dụng.

- CqPeyháu nghĩMXyg bâyhDom hDomgiờ hDomkhi hDombị chckVfáu ckVfbiết rõckVf tấtMXyg qPeycả hDommọi MXygchuyện, ôhDomng cMXygòn mV76Pặt mũiMXyg lợiV76P dụhDomng cháuqPey sao.

- hDomBởi vậyV76P V76Pcháu mớckVfi đếnhDom ckVfđể giMXygao dịchV76P vớMXygi ôngckVf. BởihDom vqPeyì chqPeyáu cckVfũng muMXygốn lợqPeyi dhDomụng qPeyông đểV76P đqPeyạt đượcMXyg mqPeyục đícMXygh hDomcủa mìckVfnh –MXyg MXygHiểu ĐồngqPey đáp,MXyg sMXygau đckVfó côV76P hDomnhìn tckVfhẳng ôngqPey VV76Păn TráV76Pc MXyg– qPeyCái ôV76Png cMXygần bâyqPey giờV76P V76Plà qPeymột giánqPey điệV76Pp qPeycó thểqPey tiếV76Pp cậnckVf trV76Pực tiếpV76P ckVftổng qPeygiám đốqPeyc củaMXyg tậpV76P đhDomoàn NMXygguyên ThàhDomnh PhonhDomg. MàckVf chV76Páu chhDomính lMXygà ckVfngười líckVf tưởnckVfg nhất.

Hiểu ĐồngV76P nhhDomìn MXygông VhDomăn TrácV76P hDomđang ngâyV76P ngqPeyười iMXygm lặnMXygg. ckVfCô lqPeyặng MXyglẽ đặMXygt ckVflên V76Pbàn mộtV76P tờV76P giấy:

- ĐâyMXyg làckVf sốckVf ckVfđiện thoqPeyại chDomủa cháuckVf. NếV76Pu ôngV76P chDomần V76Pthì hDomhãy gọiqPey điệnMXyg V76Pcho cháu.

Nói xonckVfg V76Pcô đứnghDom dậckVfy quahDomy lMXygưng hDombỏ V76Pđi. ÔnckVfg VckVfăn TrácMXyg nhìhDomn tMXygheo cMXygô hỏi:

- CV76Pho qPeyông biếMXygt qPeylí V76Pdo chDomháu lạiV76P lhDomàm nhqPeyư vậy.

- VqPeyì cckVfháu muMXygốn tckVfrả tckVfhù ckVf– HV76Piểu ĐồngMXyg MXygđáp mMXygà khôckVfng hDomquay ckVfđầu lại.

Sau đóqPey côqPey mởqPey cửahDom rMXyga vckVfề mckVfà khôqPeyng chờckVf đqPeyợi tqPeyhêm phúckVft nàoMXyg nữa.ckVf ÔV76Png TuấnhDom V76PKhanh nãhDomy gqPeyiờ V76Pvẫn iqPeym lặngMXyg, bỗMXygng nhìnhDom hDomtheo dánMXygg HiểMXygu ĐqPeyồng rồckVfi lckVfên tiếng:

- CôMXyg béckVf đóqPey dườnghDom hDomnhư đangckVf maqPeyng nhDomặng mốickVf thù.

- PhckVfải, ckVfnghe nV76Pói qPeytrong tV76Phời giV76Pan quMXyga, coqPeyn ckVfbé hDomsống hDomrất vhDomất hDomvả –MXyg MXygÔng VqPeyăn TMXygrác trV76Pả qPeylời qPey– V76PBa ckVfcảm thấyhDom hhDomổ qPeythẹn hDomkhi cóqPey V76Pý địnhV76P V76Plợi MXygdụng qPeycon bé.

- BV76Pa ckVfnghĩ MXygtâm hqPeyồn qPeycon bckVfé cckVfó V76Pbị vMXygẩn đụchDom hackVfy không?

- BqPeya khônckVfg bickVfết, qPeynhưng cckVfhắc cMXyghắn cqPeyon béckVf sẽV76P phMXygải chịuckVf V76Pđau đớnqPey qPeyrất nhiềhDomu nếMXygu tiếphDom hDomtục trảMXyg thMXygù. ckVfBởi vìV76P áMXygnh mắtMXyg hDomnó khôV76Png ckVfhề đeV76Pn tV76Pối ckVfmà lạiqPey sqPeyáng ngờiqPey. DqPeyù hậnhDom thùckVf nhưngqPey troMXygng lòngqPey nckVfó vẫhDomn cóqPey tìnhMXyg MXygyêu bấthDom diệt.

Ông V76PVăn TráqPeyc MXygvà ôngckVf TuấnckVf V76PKhanh đềuhDom qPeythở dài.

- CốchDom…cốc …

- V76PVào V76Pđi –V76P V76PÔng MXygTuấn KhanckVfh lêhDomn tiếng.

Một côhDom gáhDomi xqPeyinh đẹp,hDom ăhDomn mặcMXyg hDomsang trọngqPey ckVfvà hDomlịch sckVfự bướcV76P vàockVf. qPeyCô nhìnV76P haV76Pi ngườiMXyg đànMXyg ôngV76P tMXygrong phòMXygng cườV76Pi nói:

- ÔMXygng, MXygba, MXyghai ngưqPeyời cMXygùng ckVfở đMXygây à.

- LMXygà cháuMXyg àV76P –qPey ÔngqPey MXygVăn TráckVfc thMXygấy đứaV76P chV76Páu yêuqPey qPeybước qPeyvào thìMXyg mhDomĩm cười.

Cô gáckVfi vừqPeya vMXygào ckVfthì sàhDom đckVfến hDomôm ôngV76P MXygVăn TrV76Pác qPeynhõng nhDomhẽo. ÔngMXyg TuấV76Pn KhackVfnh thấyMXyg coMXygn gáiMXyg làckVfm qPeynũng thìMXyg lMXygên tihDomếng trách:

- V76PHạ KhqPeyanh! CqPeyon gáiV76P lớnckVf MXygrồi mV76Pà cqPeyòn MXyglàm nũng,ckVf ngưV76Pời tqPeya V76Pbiết đượcqPey thìMXyg sẽckVf khônghDom MXygai dáMXygm cướiMXyg đâu.

Hạ ckVfKhanh cườickVf hìhìckVf nói:

- KhV76Pông MXygai cướV76Pi càngMXyg ckVftốt, cohDomn ởckVf mhDomãi bênhDom MXygông vV76Pà bqPeya, ckVfđể hV76Pai ngườihDom nuôhDomi cockVfn suMXygốt đời.

- ChMXygáu gáV76Pi cqPeyủa ônV76Pg xckVfinh đẹpMXyg ckVfgiỏi giaV76Png nhMXygư V76Pvầy MXygthì ckVflo ghDomì màhDom MXygkhông cqPeyó ngườhDomi cckVfưới –ckVf ÔnhDomg VănMXyg TrckVfác cMXygười lớV76Pn vỗqPey vV76Pai cháuckVf mìMXygnh nói.

Hạ MXygKhanh buôhDomng ônckVfg VăhDomn ckVfTrác rV76Pa rồiqPey ngồiV76P xuốngqPey bĩckVfu môhDomi nói:

- ÔnMXygg ơihDom! AqPeyi qPeylại khehDomn cháqPeyu gqPeyái mìckVfnh chứqPey. VậyqPey chV76Pẳng hóaMXyg V76Pra mèockVf khqPeyen mèoqPey dàqPeyi đuôqPeyi à.

Cả V76Phai hDomngười đànckVf ônhDomg ckVfnghe V76Pcô nhDomói V76Pvậy thhDomì pháckVf rV76Pa cười.qPey ĐV76Pột ckVfnhiên V76PHạ KhMXyganh qqPeyuay sMXygang ôckVfng TuqPeyấn KhanV76Ph nói:
– BqPeya, MXyglần nàhDomy qPeyba chhDomo ckVfcon làmhDom luậthDom sưMXyg đạhDomi diệnckVf chDomho việcckVf họpV76P tckVfác hDomcủa thDomập đockVfàn V76Pmình vckVfới tậpMXyg đoànV76P NgV76Puyên ThàhDomnh hDomPhong nha.

- ckVfHôm naqPeyy V76Pcon cV76Pó hứckVfng thqPeyú làmhDom việMXygc chV76Po MXygcông tckVfy àqPey –hDom ÔhDomng TqPeyuấn MXygKhanh lưhDomờm coqPeyn gái.

- BMXyga hDomnày ckVf! ThhDomì coMXygn đckVfã làmqPey lV76Puật sckVfư hDomcho qPeycông MXygty rồiMXyg còMXygn gqPeyì –hDom HạckVf KckVfhanh nhõnckVfg nhẽoV76P MXygvới hDoma mình.

- CháV76Pu gáMXygi củckVfa V76Pông qPeylà ngoaMXygn nhất.qPey MXygAi hDomnhư cckVfái V76Pthằng trờiV76P đánV76Ph kV76Pia. TạickVf saqPeyo nqPeyó chưahDom chhDomịu vềV76P nV76Phà hảMXyg qPey– ÔnMXygg VăckVfn TV76Prác tứhDomc gihDomận hỏi.

- Dạ,V76P nóqPey vềckVf hDomViệt NckVfam ckVfrồi nhưngckVf chắqPeyc đqPeyi loackVfnh hoanMXygh đqPeyâu qPeyđó V76Pvẫn chqPeyưa vềhDom V76Pnhà thV76Pôi –qPey ÔngckVf TuckVfấn KhaMXygnh lMXygo sợMXyg nói.

- MaqPeyu V76Plôi đầuMXyg V76Pnó vềqPey đâMXygy. NếuhDom cầMXygn cứckVf qPeybẻ gãckVfy tckVfay châhDomn nqPeyó lhDomuôn rồiMXyg đehDomm vềMXyg –MXyg MXygÔng VănqPey TráckVfc giậhDomn qPeydữ nói.

Hạ hDomKhanh V76Pkhẽ liếcMXyg nhìV76Pn ckVfba mckVfình MXygrồi V76Pnhún vai.
hDomTại nghĩackVf trhDomang, MXygmột cckVfô hDomgái manhDomg sắchDom V76Pmặt buồhDomn MXygbã đanqPeyg qckVfuỳ trưMXygớc qPeyhai qPeyngôi mộhDom, đưckVfợc qPeybao qPeyquanh bhDomởi hMXygoa tMXyghạch tMXyghảo tím.

- Mẹ!ckVf ChDomon hDomxin lỗiMXyg, hDomcon khônMXygg thV76Pể quênhDom được.hDom ckVfCon cứhDom tưckVfởng lckVfà mV76Pình qPeycó MXygthể quqPeyên đqPeyi. NhưckVfng bâyV76P giờV76P qPeycon mckVfới phhDomát qPeyhiện làV76P khônMXygg phảihDom ckVfcon quêqPeyn mV76Pà làckVf hDomcon đaV76Png qPeychờ đợhDomi qPeycơ hộqPeyi. CckVfơ hộiqPey đểqPey thDomrả thù.ckVf hDomCon muốnckVf ngườiqPey đàqPeyn bV76Pà đãckVf hV76Pại chV76Pết mẹqPey pMXyghải thânV76P bV76Pại ckVfdanh lMXygiệt. CohDomn mhDomuốn hDombà ckVfta phảqPeyi sốckVfng đhDomau khổV76P hơnhDom nỗV76Pi đaV76Pu qPeymà cqPeyon pqPeyhải chMXygịu. CơMXyg hộhDomi củV76Pa qPeycon đếnV76P hDomrồi. KếMXyg hqPeyoạch hDomtrả thqPeyù củahDom hDomcon vừaqPey mớckVfi bắtckVf đV76Pầu thôi.

- V76PBa! XiqPeyn ckVfba hDomhãy phùhDom qPeyhộ cqPeyho con.
HiểuqPey ĐồnqPeyg qPeyxuống xhDome buýqPeyt, chDomô đV76Pi dạoV76P đhDomể thDomhư thảnckVf, V76Pkhông biếtckVf tạihDom qPeysao chMXygân hDomlại đưahDom cqPeyô đhDomến ckVftrước qqPeyuán cMXygà ckVfphê GRANqPeyTTYLOVE. HiểuhDom ĐồckVfng đứngMXyg nhìckVfn thậhDomt lhDomâu trMXygước chDomửa tickVfệm. CôqPey V76Pvà VĩMXygnh PckVfhong cMXygó rấthDom nhiềuqPey MXyghồi ứchDom ởMXyg quánhDom cMXygà pV76Phê nàyqPey. TrờihDom pV76Phun nhqPeyẹ nhhDomững hạtV76P mưaV76P xuốngqPey đất.V76P ckVfHiểu ĐồngV76P quyếtqPey ckVfđịnh bướcMXyg hDomvào V76Pbên trong.

Cảnh vậckVft trohDomng quMXygán vẫnckVf khV76Pông thMXygay đqPeyổi, chỉckVf hDomlà nhữngMXyg ngườiV76P cũV76P đãqPey V76Pkhông còhDomn. TrưhDomớc MXygmặt V76Pcô đềuckVf làckVf nhữMXygng nV76Phân viênhDom mới.hDom qPeyHọ vẫckVfn MXyglích sựV76P, vẫnV76P âhDomn cần.ckVf CckVfây qPeyđàn piaV76Pno vqPeyẫn còV76Pn ckVfy chV76Pỗ MXygcủ, vẫnMXyg sánMXygg ckVfbóng. HiểqPeyu ĐồnMXygg đckVfưa thDomay bấmV76P ckVfthử, V76Pâm thaqPeynh MXygquen tckVfhuộc vV76Pang lênqPey. ĐãqPey lâV76Pu rồiV76P cqPeyô khckVfông độngqPey đếnhDom phíV76Pm đàn.V76P TrướchDom đâMXygy, kqPeyhi quáckVfn đãhDom đónMXygg cửaV76P, côMXyg V76Pvà V76PVĩnh MXygPhong vẫnckVf ởV76P qPeylại cckVfùng ckVfnhau V76Pđánh đV76Pàn, tckVfiếng đàckVfn cònhDom qPeyđó nhưnV76Pg ngườickVf xV76Pưa đâuqPey còn.

Hiểu qPeyĐồng chhDomọn MXygcái bàqPeyn bckVfên cửMXyga kínV76Ph, lúcV76P trướqPeyc cqPeyô hV76Pay MXygcùng VĩckVfnh PckVfhong ngồckVfi ởV76P đâV76Py ngắmqPey qPeynhìn mọiMXyg ngMXygười quckVfa lại,V76P cóqPey MXygkhi V76Pngắm nhìnMXyg MXygmưa. MXygNhân vV76Piên mqPeyang đếV76Pn MXygcho MXygcô mộthDom táchDomh cqPeyà phê,qPey V76Pmùi MXygcà phêhDom ckVfnóng ấhDomm tqPeyhơm lừqPeyng bckVfốc V76Plên mũiqPey. MộtckVf bàiqPey qPeyhát nhẹqPey trữqPey hDomtình vhDomang lên:

Ngồi lMXygặng tMXyghinh qV76Puán vằqPeyng tckVfênh qPeyem mộthDom mình
Chẳng còckVfn aMXygnh nhưqPeyng vẫnhDom V76Pkêu cafhDome đắng
CànhDomh hDomhoa trMXygắng mqPeyong manh
rụng MXygtrên phímhDom câV76Py dckVfương cầm
như chínV76Ph MXyge ckVfbuồn hhDomeo hắtMXyg nMXyghững chMXygiều mưa.

Bài nhV76Pạc xưackVf ckVfem đãMXyg V76Pnghe ckVfbao nhiMXygêu lần
LV76Pà qPeynỗi chDomô đơnqPey nỗiqPey nhớqPey anhDomh nhiềuhDom bấqPeyy nhiêu
CahDomfe đắhDomng MXygở thDomrên qPeymôi màqPey eV76Pm đắckVfng V76Pở hDomtrong lòng
KckVfhông hihDomểu sMXygao qPeyem chV76Pẳng khóchDom màMXyg mckVfắt nhqPeyạt nhòa

Bỗng qPeyvỡ òackVf V76Pvì nhữnMXygg xóV76Pt xa
Khi nhậnqPey rMXyga mìnhDomh rấckVft nhớ
NckVfgỡ đãqPey qPeyquên hìnMXygh bhDomóng thâMXygn quen
V76Pmà hqPeyôm nckVfay lạihDom nhớhDom thêm

Trách tráiqPey tqPeyim mìnMXygh chẳMXygng đhDomủ ckVfvô tình
đMXygể phhDomôi phckVfai MXygmàu V76Pký ức
Đã lqPeyâu rồMXygi mMXygà cqPeyứ mãihDom hqPeyy vọng
Anh biếtV76P khôhDomng ehDomm chhDomắc ckVfsẽ thôiMXyg chDomhờ mong
Bài nhạcqPey xưaMXyg eqPeym đãhDom nghMXyge V76Pbao nhiêuqPey lần
Là nV76Pỗi côckVf đơnMXyg V76Pnỗi hDomnhớ qPeyanh nMXyghiều bấyhDom nhiêu
CaV76Pfe đắqPeyng ckVfở trêckVfn mckVfôi mMXygà eV76Pm ckVfđắng ởckVf trockVfng lòng
Không hiểuMXyg sackVfo ehDomm qPeychẳng ckVfkhóc qPeymà mắMXygt nhMXygạt nhòa

Bỗng V76Pvỡ V76Pòa V76Pvì nhữhDomng xóckVft xa
Khi nhậnhDom qPeyra mìckVfnh rMXygất nhớ
Ngỡ đãhDom qhDomuên hìnckVfh bhDomóng qPeythân quen
màMXyg hckVfôm ckVfnay lạiV76P nhớckVf thêm

Trách tráiqPey hDomtim mìnhV76P chẳngMXyg đủhDom vôV76P tình
để phôickVf phahDomi màuhDom kýV76P ức
ckVfĐã lâqPeyu rồiqPey qPeymà cứhDom hV76Py vọng
Anh bhDomiết hDomkhông ckVfem chắcqPey sẽV76P …..

Bỗng vckVfỡ òaMXyg vìV76P qPeynhững xóV76Pt xa
Khi nMXyghận rV76Pa mckVfình rqPeyất nhớ
NgV76Pỡ đãV76P quênckVf hìV76Pnh bqPeyóng thqPeyân quen
mà hômMXyg V76Pnay lạickVf nhckVfớ thêm

Trách tqPeyrái MXygtim mqPeyình V76Pchẳng V76Pđủ V76Pvô tình
đhDomể phckVfôi phaV76Pi màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong…

Nghe bài hát xong, Hiểu Đồng khẽ cười: “ Đúng vậy, cô vẫn chưa đủ vô tình nên không thể quên được Vĩnh Phong. Đã đến lúc phải quên đi”

Cô uống một hớp cà phê, quả thật lòng thấy đắng vô cùng.