Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 1TRaM2.1: FnuxCái nàyTRaM cóTRaM tínVwq9h làFnux quấFnuxy rốVwq9i tìnFnuxh TRaMdục cFnuxông Vwq9cộng khôngVwq9 đấy????

(Bông lTRaMộc vừnTRaMg trêTLSTn TLSTsân thiếuVwq9 TLSTnhi, gầnTRaM hồFnux HoYAZ7àn FnuxKiếm 25/9/11)
Điện thoVwq9ại troFnuxng phVwq9òng TRaMkhách sạnFnux chợtFnux rTLSTeo. DFnuxương TLSTnhấc máYAZ7y nVwq9ghe. CTRaMô nhíuTRaM mFnuxày TLSTkhi nhTLSTân vTRaMiên khácVwq9h sạnYAZ7 vớiVwq9 giTLSTọng miềnVwq9 TRaMTrung TRaMnhỏ nhẹVwq9 nóiYAZ7 cFnuxó ngườiFnux muốFnuxn gặVwq9p cô.TRaM DTRaMương YAZ7lập tứcTRaM nghĩTLST ngFnuxay Vwq9đến QuânTRaM nêTRaMn Fnuxlạnh lùnTRaMg TRaMtrả lờTRaMi lYAZ7à cTRaMô khôFnuxng Vwq9muốn gFnuxặp aYAZ7i hVwq9ết, cũYAZ7ng khôngTLST quYAZ7en Fnuxai ởVwq9 đây.Vwq9 NhưnYAZ7g giọngTRaM Fnuxlễ TLSTtân vVwq9ẫn tiếpTLST tụFnuxc ngọtFnux ngào.

“Dạ, ảYAZ7nh nhờVwq9 nóiYAZ7 TLSTảnh tênTLST ĐịnhYAZ7 ạ!”

Sấm TLSTsét nổYAZ7 đùnTLSTg bênTLST taiTRaM. TRaMĐịnh saTRaMo? KhôTRaMng TRaMlí nTLSTào Fnuxcái nTRaMgười Fnuxcô âTRaMm thầmTLST nguyềnTRaM TLSTrủa nãyTLST giờYAZ7 Vwq9lại lòFnux dòTLST tFnuxới đâTLSTy tYAZ7ìm Vwq9cô TRaMchứ? MàTRaM vFnuxì Fnuxsao anTRaMh lYAZ7ại biếFnuxt đượTLSTc TLSTchỗ TRaMphòng côYAZ7 đượcTRaM nTRaMhỉ? DươnVwq9g Vwq9nghĩ đTRaMến đủTRaM mFnuxọi kTLSThả nănTRaMg, cuốYAZ7i cùngFnux TLSTcô tạmFnux tìmYAZ7 đượYAZ7c giảiTRaM phápTRaM hVwq9ợp lý.Fnux ChTRaMắc lFnuxà Vwq9Tân, ônTLSTg mFnuxối ngYAZ7ày xTLSTưa TLSTvẫn khôngYAZ7 quênYAZ7 nhiệmTLST vụVwq9 củVwq9a mìnhVwq9. CTLSThỉ Vwq9có TâTLSTn YAZ7mới bVwq9iết pTLSThòng YAZ7của cTLSTô ởVwq9 Fnuxcái thàTRaMnh pTLSThố biTRaMển YAZ7này, vì  chíYAZ7nh anFnuxh trVwq9ực tiếpTRaM TRaMbook vé,Fnux booFnuxk phòngYAZ7 Fnuxcho cTLSTô ởTLST kháchTLST sạnFnux nàyTRaM mà.

Ý nTRaMghĩ TRaMĐịnh đếnVwq9 tFnuxìm lFnuxàm cTLSTô quFnuxýnh lên.Fnux DươnYAZ7g hVwq9ớt Vwq9hải cTRaMhải Fnuxsơ máYAZ7i tóVwq9c, thaVwq9y chiếcTRaM áoVwq9 haFnuxi TRaMdây vTLSTà chiếcYAZ7 quầnVwq9 aTLSTlibaba màTLSTu hVwq9ồng TLSTtím điệuTLST đàTLST rFnuxồi cFnuxhạy TRaMnhào YAZ7ra cửa.TRaM Vwq9Đến Vwq9khi cTRaMầm nắmTRaM cửaYAZ7 địnhFnux xYAZ7oay, TLSTDương mới &nYAZ7bsp;sực nhớ,Fnux cFnuxô lạVwq9i chạy  Vwq9bổ vàoTRaM phòTLSTng, lVwq9ôi tVwq9úi rVwq9a, lấyTRaM thỏiTLST soTLSTn môiTRaM qYAZ7uẹt nhaYAZ7nh mộtVwq9 Fnuxcái. Vwq9Lúc Vwq9nhìn gương,&nbYAZ7sp; mím mímYAZ7 mTRaMôi cYAZ7ho soYAZ7n lTLSTan Fnuxđều, DươngYAZ7 mớiYAZ7 YAZ7giật mình.

Ôi, lậpVwq9 trườngTLST cYAZ7ủa côFnux chỉYAZ7 TRaMcó thếTRaM TRaMthôi Vwq9sao? TRaMLỏng lẻoTLST đếnVwq9 pháTLSTt sợTLST. VTLSTừa mớTRaMi quFnuxyết tâVwq9m kFnuxhông YAZ7liên TRaMquan đếnVwq9 TRaMcả chúTLST cháTRaMu nFnuxhà aYAZ7nh cơFnux mà.

Vả lạTLSTi, anYAZ7h Fnuxđã cóFnux “mối”.

Bang! BaFnuxng! TLSTCái ýTRaM ngVwq9hĩ “ĐTLSTịnh cTLSTó mối”TLST khiếnTRaM cFnuxô sựTRaMng lTLSTại, bỗVwq9ng dưngFnux muTRaMốn chFnuxùi quYAZ7ách tíTLST sFnuxon môYAZ7i Vwq9đi. NhTLSTưng YAZ7sau YAZ7nghĩ Vwq9mình tVwq9hật trẻTLST TRaMcon TRaMtrẻ mỏTLST, YAZ7mình xinTLSTh đâuVwq9 TRaMphải TLSTcho TRaMduy nTLSThất mộtTLST ngườVwq9i nhVwq9ìn, tVwq9hế TRaMlà FnuxDương Fnuxnhe rVwq9ăng cườiTLST vớVwq9i Fnuxmình trTRaMong gươTLSTng mộtVwq9 cáYAZ7i, TRaMrồi trVwq9ái ngượcYAZ7 vFnuxới vẻVwq9 hVwq9ớt hảiTLST lúcFnux nVwq9ãy, côVwq9 đủnYAZ7g YAZ7đỉnh điTLST Vwq9ra YAZ7khỏi phòng.

Thế nhưFnuxng TRaMdù rYAZ7a vẻFnux TLSTbình thảnTLST đếYAZ7n mấyFnux tFnuxhì TRaMkhi thanVwq9g TRaMmáy “ding”YAZ7 mộYAZ7t cáTLSTi rồiFnux mởYAZ7 Vwq9ra, DươngFnux YAZ7vẫn nhậnTRaM tTRaMhấy Fnuxtim mìFnuxnh đaVwq9ng đậTLSTp tTLSThình thịcYAZ7h. Cô YAZ7 tiến vềTRaM phVwq9ía qFnuxuầy lễTLST Fnuxtân củaFnux kVwq9hách sạTLSTn, nhưnTLSTg chỉFnux thấyFnux nhânTRaM viênTRaM đaFnuxng YAZ7cắm cYAZ7úi YAZ7nhập sổFnux sFnuxách. DươngFnux lướtTLST mắYAZ7t YAZ7nhìn quYAZ7anh, nhưng&nFnuxbsp; cả TRaMkhu tầnTRaMg tTLSTrệt cYAZ7hỉ thấyFnux vàiTRaM YAZ7ba TRaMkhách FnuxTây đYAZ7ang đTRaMi lạTRaMi, cònVwq9 Fnuxđâu khôTLSTng thấYAZ7y bóTRaMng Vwq9dáng củaTLST kẻTLST chuyêFnuxn mặcTRaM Vwq9sơ Fnuxmi đenTLST TLSTấy đâuVwq9 hết.TLST KVwq9hông lẽYAZ7 TLSTanh đợiVwq9 lâYAZ7u qFnuxuá đTRaMã điTRaM rồi? TLST Dương đVwq9i TLSTvề phíaTRaM TRaMlễ tânVwq9, địnhTLST hTRaMỏi TRaMhan mộtTLST câYAZ7u Fnuxthì độtVwq9 ngộTRaMt cóFnux bTRaMàn taVwq9y vỗYAZ7 nVwq9hẹ TLSTvào vaVwq9i cô.

“Ở đây”.

Dương qVwq9uay pTLSThắt lạiTLST nhìnVwq9. KhôngFnux thTRaMể tFnuxin đượcTRaM vTLSTào mYAZ7ắt mìnYAZ7h, trướTLSTc mặtYAZ7 YAZ7cô lTRaMà mộtVwq9 khuYAZ7ôn Fnuxmặt YAZ7mà côTRaM TLSTchỉ mVwq9uốn …YAZ7 đấmFnux cTRaMho TRaMmột Vwq9nhát. QuYAZ7ân nhướVwq9n nhướnYAZ7 đôiFnux lôFnuxng Vwq9mày, nhìTLSTn cVwq9ô nVwq9he Vwq9răng YAZ7ra cười.

“Ô, làFnuxm TRaMgì nFnuxhư mFnuxuốn YAZ7giết ngTLSTười thTRaMế kia?”

Dương tứFnuxc đếYAZ7n mứcVwq9 muốFnuxn TRaMxịt khóiTLST lỗTRaM tFnuxai. TRaMTức cáFnuxi tVwq9hằng trờiTLST Vwq9đánh nFnuxày mYAZ7ột, tứVwq9c YAZ7chính bảnVwq9 thFnuxân TLSTmình mườiYAZ7. TLSTSao TLSTcô cóTRaM thFnuxể nVwq9gu TRaMsi TRaMkì diệuTLST vậTRaMy cYAZ7ơ chứ,TLST khônVwq9g nFnuxghĩ Fnuxđến chiêTLSTu lVwq9ừa quáFnux Vwq9mức đơVwq9n giảnYAZ7 nYAZ7ày. TLSTNhưng YAZ7biết Vwq9tức tốiTLST chYAZ7ỉ tổFnux lTRaMàm mìTLSTnh thFnuxêm uất,Vwq9 YAZ7không giảiTRaM quyếTLSTt đượcVwq9 TRaMgì nêFnuxn côVwq9 Vwq9hất mặt.

“Ra  người muTRaMốn gYAZ7ặp tôiTRaM Fnuxlà cYAZ7ậu đóVwq9 à?”

Quân Vwq9gật gậTRaMt đầu,Fnux cFnuxòn cườiTRaM toTRaMe TLSTra vYAZ7ẻ rTLSTất ngâTLSTy thơ.

Dương cườiYAZ7 cườTLSTi Vwq9bỡn cợtTLST “ThếTLST Vwq9mới tTLSThay tênYAZ7 đổiTRaM hVwq9ộ kFnuxhẩu à?”

Quân xịtTLST nụFnux cườiTRaM, lúcFnux sau &nTLSTbsp;bĩu TRaMmôi ấmFnux ức.

“Hừ. TứcVwq9 vìTLST đYAZ7ây mVwq9ạo dTRaManh chTLSTú ĐYAZ7ịnh TLSTà? NYAZ7hưng đâyTRaM kTLSThông TRaMnói thếVwq9 tYAZ7hì cóTLST xuVwq9ống không?”

Dương nTRaMghiến răng.

“Đồ lTLSTáu cáTLST TLSTláu tôm”.

“Ôi, láVwq9u gìVwq9 chẳnTRaMg đYAZ7ược, láuFnux cá,TRaM láYAZ7u tTLSTôm, láVwq9u ốcTLST, YAZ7láu Fnuxếch, láuFnux cảYAZ7 nháiYAZ7 bTLSTén luôn…TRaM FnuxHa TLSTha “

Thấy mTRaMình lạiTRaM sFnuxắp TLSTphát điên,Vwq9 DFnuxương Fnuxquay Fnuxphắt ngườYAZ7i điFnux. NhưnTLSTg mTRaMột ýTRaM TRaMnghĩ lưFnuxớt qVwq9ua khiTRaMến DươngVwq9 sựTRaMng lạFnuxi. CôTLST quYAZ7ay ngoắtVwq9 TLSTtrở lạiVwq9 vàTLST TRaMva thẳTRaMng Vwq9vào cTLSTái YAZ7người đTLSTang hămTRaM hTLSTở Vwq9đi đến,YAZ7 kFnuxhiến côTRaM YAZ7tối sầVwq9m mặtFnux mũi.

“Làm YAZ7cái gVwq9ì Vwq9thế hả?”

Vừa xTLSToa tTLSTrán DưTLSTơng Fnuxvừa gắtTLST lênYAZ7. QTLSTuân lúngTLST túnVwq9g thaVwq9nh minh.

  “Ai bảoFnux đaFnuxng đVwq9i tTRaMự dTLSTưng đứngYAZ7 lại?TRaM CFnuxó làTLSTm sFnuxao không?”

“Sao Fnuxtrăng cFnuxái gìTRaM. TrảTLST đây?”

Dương trừngTLST TLSTmắt xòVwq9e taFnuxy ra

Quân nTRaMgẩn nTLSTgơ nhFnuxìn khFnuxuôn mYAZ7ặt DươnYAZ7g, rồTRaMi lTLSTại nhVwq9ìn bànTRaM taVwq9y xòVwq9e YAZ7ra Vwq9của cô.

“Trả gYAZ7ì. Vwq9Trả nợTLST tTLSTình xVwq9a à?TRaM hTLSTí hí”

“Còn YAZ7dám cườiFnux hTRaMả? TRaMTrả cYAZ7hứng minYAZ7h thYAZ7ư củaVwq9 tôiTRaM. CậuVwq9 cóTLST bYAZ7iết YAZ7tôi phảYAZ7i TRaMmang paTRaMssport đểYAZ7 ởFnux kháchTLST sạTRaMn kFnuxhông hả?”

Quân cườiVwq9 TLSTtít cYAZ7ả mắt.

“Có passport &TRaMnbsp;rồi thFnuxì cầnYAZ7 Vwq9gì chứngYAZ7 miVwq9nh thưYAZ7 nữa.YAZ7 ĐểFnux đVwq9ây giữVwq9 làmYAZ7 Vwq9tin cho?”

Hai nắmFnux đTRaMấm YAZ7của DVwq9ương YAZ7đã siếTLSTt chặt,Fnux gFnuxân TLSTxanh cTRaMhắc cYAZ7ũng pTLSThải nổiYAZ7 lTLSTên cuồnFnux cFnuxuộn, cTLSTô trừVwq9ng trVwq9ừng mắTLSTt nhìTRaMn TLSTcái kẻTLST mặtVwq9 đangTRaM vôTRaM YAZ7cùng toVwq9e toét.

“Tin cáiTRaM TLSTcon khFnuxỉ! TómTRaM lạiFnux cậuTRaM TLSTcó trảYAZ7 không?”

Quân cườiVwq9 cười.

“Không trTRaMả. TFnuxhích thìTRaM Vwq9đi Fnuxmà lấyTRaM. ỞFnux TRaMđây này”.

Vừa nóiVwq9 QuVwq9ân vừaFnux Vwq9vỗ bTRaMồm bTRaMộp YAZ7vào …TLST YAZ7mông, nơYAZ7i YAZ7chiếc túFnuxi Fnuxquần jTRaMean phồnTLSTg TLSTlên TLSTbởi YAZ7một chiếcTRaM víTRaM. NYAZ7ụ cFnuxười tựYAZ7 tiYAZ7n vìFnux biếtYAZ7 TLSTcô kFnuxhông đờiVwq9 nFnuxào TLSTdám “manhFnux YAZ7động” kVwq9hiến YAZ7Dương tứcFnux điên.TRaM MộtTLST TLSTcơn bYAZ7ốc đồngTRaM bấtTRaM thìFnuxnh lìFnuxnh kéoYAZ7 đến,TRaM Fnuxkhi mFnuxà cVwq9hưa Fnuxkịp sYAZ7uy nghTLSTĩ TLSTgì thêmTRaM DươngFnux YAZ7đã thấYAZ7y mìnhTRaM cTLSThạy TRaMra TRaMsau lVwq9ưng QuVwq9ân, rVwq9a sTRaMức YAZ7nhét taVwq9y vTRaMào tFnuxúi Fnuxquần, móTRaMc Fnuxchiếc TRaMví ra.

Quân choFnuxáng, lặnYAZ7g đYAZ7i mộtVwq9 thoFnuxáng, ngFnuxoái rYAZ7a đằYAZ7ng sau.

“Oái… Này…TLST Này…Fnux SờYAZ7… sờTLST mFnuxông đâyFnux thậVwq9t đấTRaMy à…

Dương TRaMvẫn nghiếnTLST răngVwq9 rFnuxút cáiVwq9 víVwq9 rTRaMa, nhưTLSTng chiFnuxếc quầYAZ7n JFnuxean chTLSTật khiếTRaMn chiếcTRaM víFnux Vwq9mãi khTRaMông kFnuxéo lêTLSTn được.

Một vàTLSTi vFnuxị kYAZ7hách TYAZ7ây bYAZ7ắt đYAZ7ầu hiếuTLST TRaMkì Vwq9quay YAZ7ra nhìn,YAZ7 nhTRaMưng DươnVwq9g YAZ7kệ xác.YAZ7 ĐaTLSTng trVwq9ong cơnYAZ7 tứcTRaM tốiTRaM vàTRaM đượcVwq9 aTRaMn ủiVwq9 vớiTRaM ýYAZ7 nghĩTRaM Vwq9“đối mặtFnux vớVwq9i nhYAZ7ững thYAZ7ằng chàTRaMy bửaFnux tTLSThì phFnuxải chàFnuxy Fnuxbửa hơYAZ7n nó”,TLST Vwq9nên DưTRaMơng nghiếTLSTn rănTLSTg rútTRaM cTRaMật Vwq9lực. ChiếcVwq9 víVwq9 TRaMvừa TLSTthò lVwq9ên quTLSTa TLSTmép tTRaMúi thìTLST QuâFnuxn lạTLSTi ngọFnux nguậy.

“Này này,Vwq9 cFnuxái nàyTLST cóYAZ7 Vwq9tính lFnuxà quấyVwq9 rốiTRaM tìVwq9nh dụcTLST cTRaMông cộnTRaMg khôFnuxng đấy?”

Vì QuTRaMân xoaTLSTy ngVwq9ười Vwq9nên TRaMDương YAZ7bị trượtFnux tTLSTay rFnuxa. TLSTCô lạVwq9i pTRaMhải nTLSThào YAZ7theo, vừaVwq9 TRaMcố kéoTRaM chiếTRaMc víYAZ7 raYAZ7, vừaYAZ7 hétYAZ7 nhỏ.

“Câm TLSTmiệng. ĐứVwq9ng iTLSTm đấy”.

Giọng QFnuxuân vTLSTừa buTLSTồn cười,Vwq9 vTLSTừa thTLSTiểu não.

“Ôi, chTRaMú ĐịnhFnux, Fnuxchú Vwq9chứng kTRaMiến nhTRaMá. RõVwq9 lFnuxà NhFnuxái BénVwq9 “dê”TRaM TRaMcháu mà!

Dương huTRaMng hănYAZ7g trừnYAZ7g mắFnuxt lênYAZ7 nhìTRaMn Quân.

“Hừ, đừVwq9ng màTLST lôiTLST chVwq9ú TRaMcậu Vwq9ra mYAZ7à dTRaMọa tôi.TLST TLSTTưởng chVwq9ú cTRaMậu mVwq9à xVwq9i nhêTRaM vớiTRaM tôiTLST hả”?

Mắt QuâVwq9n lấpFnux láTRaMnh tVwq9inh quái.

“Thật khônYAZ7g TRaMxi nhêTLST chứ?”.

Dương đãYAZ7 rútTRaM rFnuxa đượFnuxc YAZ7chiếc víYAZ7 TLSTquái đảnTRaM TLSTra khỏiTRaM chiếcFnux Fnuxquần chậtYAZ7 TLSTmột YAZ7cách quáiVwq9 đảnVwq9 kiaTLST, Fnuxvội vànTRaMg TLSTlật rTRaMa Vwq9để TRaMtìm chTRaMứng TRaMminh củFnuxa mình.

“Không nTLSTói nTLSThiều đauFnux diềVwq9u. IFnuxm cVwq9ho tôiTLST cònTLST tìm…”

Dương lậtTRaM lậtTLST mTRaMột hTLSTồi, TLSTthấy trFnuxong víYAZ7 cTRaMó vVwq9ài tờFnux tiềnTRaM YAZ7chẵn, lTLSTẻ lộTRaMn TLSTxộn. BêVwq9n ngăTLSTn kYAZ7hác lTLSTà cVwq9ác YAZ7loại giấyYAZ7 tờTLST vàFnux Vwq9vài cáFnuxi thẻ.Vwq9 TRaMCô tVwq9ìm thTLSTấy đYAZ7ược cYAZ7hứng miTLSTnh củaTRaM mìnhTRaM ởTRaM phíaYAZ7 tronYAZ7g cYAZ7ùng cTLSTủa chiYAZ7ếc víFnux, đượcYAZ7 kẹYAZ7p bVwq9ên cạVwq9nh tờVwq9 chứFnuxng Fnuxminh tTRaMhư kFnuxhác. DFnuxương TRaMnhanh Fnuxtay kẹpTLST ngaTLSTy chTLSTứng miYAZ7nh cTRaMủa mìnhYAZ7 vàoTLST nácVwq9h, TRaMrồi rútFnux tFnuxờ chứTLSTng mVwq9inh thưTLST củaYAZ7 QuâVwq9n rTLSTa, lVwq9iếc YAZ7nhìn quTLSTa. Vwq9Nguyễn HoTRaMàng QYAZ7uân, siFnuxnh nămTLST 1987Fnux… Hừ,TRaM cáiTRaM đồVwq9 oắTLSTt cFnuxon lTRaMắm chuyện,TLST sinYAZ7h nTLSTăm TLST87 Vwq9mà dáTLSTm lèTRaMo nhèoVwq9 lTLSTà anFnuxh đâyYAZ7 Fnux27 tuổTRaMi. CôTRaM nTRaMhét tTRaMrở lạTRaMi YAZ7vào víTLST, rYAZ7ồi đYAZ7ập bTRaMốp Fnuxchiếc víVwq9 vàoVwq9 Fnuxtay củTLSTa QuânTRaM, cTLSTái Vwq9kẻ vẫFnuxn đangTRaM tYAZ7ủm tỉmYAZ7 đứnFnuxg nhìn.YAZ7 FnuxLấy hếtTRaM giọTLSTng hìnhFnux sYAZ7ự cYAZ7ó tFnuxhể, DươngYAZ7 hừTRaM mũi.

“Nghe đâyFnux. TTLSTừ bVwq9ây giFnuxờ khônYAZ7g xuấVwq9t hiệnVwq9 trướcVwq9 mặtFnux Vwq9tôi dướTLSTi mọTRaMi hYAZ7ình thức.&nFnuxbsp; Tôi nóTRaMi Fnuxcó tiếVwq9ng ViệtYAZ7 cTRaMó TRaMdấu Vwq9đấy, cóYAZ7 hiTLSTểu không?

“Hiểu. NhFnuxưng chỉVwq9 muốnFnux hFnuxỏi, tVwq9hế Vwq9chú ĐịnhYAZ7 cóTRaM Fnuxthể xuấtVwq9 hTRaMiện tronTLSTg YAZ7mọi YAZ7hình thứcTLST không?”

Dương nghFnuxiến rănFnuxg trèoVwq9 trẹFnuxo TRaM“Cả chúFnux cháVwq9u TLSTnhà cậuFnux phắnTLST điTRaM hếYAZ7t, hiểVwq9u chưa?”

Quân gậtVwq9 đầu,TLST qTRaMuay ngườiTRaM nhVwq9ìn vềTRaM phíaYAZ7 cửa.

“Chú Vwq9cháu Vwq9mình phFnuxải pTRaMhắn thFnuxôi cTLSThú ạYAZ7, nYAZ7ghe chừnYAZ7g làTRaM NhTRaMái BTRaMén kVwq9iên quyếtTRaM lắm”

Xì, địnhTLST tiếpVwq9 tTRaMục lừTLSTa cYAZ7ô àYAZ7? TRaMVừa bTLSTĩu Vwq9môi, vừVwq9a địnhFnux châmTRaM chTRaMọc Vwq9Quân thêYAZ7m mộtTLST cVwq9âu nVwq9ữa, nhưngYAZ7 Fnuxmắt DươnVwq9g Vwq9vô tìnhVwq9 lYAZ7iếc Vwq9ra cửaYAZ7 mộtTLST cái.

Sau cáiTRaM liếTRaMc đó,TLST DươngVwq9 đãFnux trTRaMở thànhFnux “linhTRaM hồnVwq9 tượngYAZ7 đá”.

Bởi nVwq9gay cửaTLST khácYAZ7h sTLSTạn, ĐịnhTRaM đãYAZ7 đTLSTứng đóTRaM từYAZ7 lúYAZ7c TRaMnào, TRaMtay xYAZ7ỏ TRaMtúi quầnTRaM, TRaMnhìn vềVwq9 phíVwq9a côYAZ7, TLSTđôi mắtYAZ7 đTRaMen thFnuxẫm kTLSTín bTRaMưng, mFnuxôi đFnuxiểm nhVwq9ẹ mVwq9ột nụYAZ7 cười.

P/YAZ7s: Vwq9Hí híVwq9, nFnuxhư đFnuxã hứa,Fnux TRaMtớ phảVwq9i điềYAZ7u Vwq9ngay anTLSTh TRaMĐịnh trởTLST lạiTRaM TLSTcho YAZ7các tìTRaMnh iTRaMu đỡYAZ7 nFnuxhớ TRaManh íFnux rTRaMồi Vwq9nhé ^^. 

 

Chương 12YAZ7.2: DườnTLSTg Fnuxnhư làYAZ7 cTRaMô xấVwq9u YAZ7hổ. DườngVwq9 Vwq9như làFnux côYAZ7 xấTLSTu YAZ7hổ, chỉTRaM với…Vwq9 anh.
(Ngõ đườngFnux HuYAZ7ỳnh FnuxThúc KhánFnuxg, 9/2011Fnux, phVwq9oto TRaMby Khanhha)Định Fnuxquan sátYAZ7 khTLSTuôn mặVwq9t đỏFnux ửnTRaMg Vwq9lên màVwq9u tFnuxáo chín,YAZ7 dTRaMáng YAZ7điệu nTRaMhư YAZ7gà mắcTLST YAZ7tóc củaYAZ7 Dương,TRaM trFnuxong lònTRaMg nếFnuxm Vwq9trải mộtVwq9 cFnuxảm Fnuxgiác nFnuxgọt ngàFnuxo. KYAZ7hông hiTLSTểu vìTRaM đâu,YAZ7 TLSTnhững lầnYAZ7 gặpTLST gTLSTỡ DươYAZ7ng luôTLSTn kVwq9ì quYAZ7ặc, Fnuxkhi Fnuxthì côVwq9 òaYAZ7 khóTRaMc trTLSTước mFnuxặt aFnuxnh khônTLSTg gTLSTiấu giếm,TLST khTLSTi cVwq9ô ngãYAZ7 cFnuxái oạchFnux ngTRaMay dướiFnux châFnuxn aTLSTnh, hVwq9ay Vwq9như bâyVwq9 Vwq9giờ, Fnuxcô TRaMnhư hìnhTRaM ảnFnuxh ởTLST tTRaMrên mộtTRaM viTLSTdeo Fnuxclip đangYAZ7 chuyểFnuxn độTRaMng đầyTLST sôiYAZ7 YAZ7nổi bỗnFnuxg nYAZ7hiên bTRaMị bấmYAZ7 núVwq9t tạVwq9m dừngFnux vậy.

Dường nhưTLST làYAZ7 côYAZ7 xấuFnux TRaMhổ. DườTRaMng nhFnuxư làVwq9 TLSTcô xấuTLST hFnuxổ, chỉFnux vTRaMới… anh.

Thấy mặtVwq9 côYAZ7 YAZ7sắp bYAZ7ốc cháTRaMy đếnTLST nơYAZ7i, ĐịnhYAZ7 mỉmFnux cYAZ7ười TLSTbình thản.

“Lâu kYAZ7hông gặpTLST em!”.

Dương TLSTmấp máyFnux môYAZ7i Vwq9một lúcTRaM, thTRaMấy Fnuxtay YAZ7chân thừaVwq9 thãiVwq9 khôYAZ7ng biếtYAZ7 làYAZ7m gTRaMì. CôFnux đờYAZ7 đẫnTLST đTLSTưa Fnuxtay vTRaMuốt tVwq9óc TLSTrồi cậpFnux rVwq9ập buôngTRaM xuốTLSTng, Fnuxlúc sVwq9au mVwq9ới thốtTRaM lên.

“Sao anTLSTh YAZ7lại ởFnux đây?”

Định cFnuxhưa kịpVwq9 tTRaMrả lFnuxời, tFnuxhì QuâYAZ7n Vwq9đã TLSTnhảy vTRaMào, giọngVwq9 dàiTRaM ra.

“Vừa nVwq9ãy Fnuxcó nFnuxgười TRaMbảo chTLSTú chFnuxáu Vwq9mình cấTLSTm YAZ7xuất hiệnVwq9 dướiVwq9 mọVwq9i Vwq9hình thức.YAZ7 Vwq9Có ngườiTLST bảTRaMo cảVwq9 cTRaMhú cũngTRaM chFnuxả xVwq9i nhêTRaM TRaMquái gì  chúVwq9 ạ”

Mặc chVwq9o ĐịnTRaMh cVwq9ố nínFnux cườiTRaM, TLSTQuân vẫnTLST tỉnTLSTh TRaMbơ, còYAZ7n vTRaMờ YAZ7thấp giọngTRaM thìYAZ7 thào.

“Có ngưYAZ7ời  vừa  rồi còYAZ7n quấFnuxy TRaMrối …YAZ7 “tờTLST dờ”TLST cháu.TLST ĐểTLST YAZ7an toàVwq9n chúYAZ7 cháuYAZ7 mìnVwq9h téVwq9 lYAZ7à hơn…”

À, nếFnuxu bâyTRaM giYAZ7ờ TLSTcó mộtVwq9 quVwq9e Vwq9diêm đTRaMánh xFnuxòe mộtYAZ7 Vwq9cái bênYAZ7 cạnTLSTh thTLSTì đFnuxảm bảVwq9o lFnuxà mặtTRaM cTRaMủa DươnTRaMg sẽTLST bénYAZ7 lTRaMửa TLSTngay. CảYAZ7m giTLSTác đỏFnux mặFnuxt đếnTRaM ráYAZ7t bTRaMỏng khiếYAZ7n cTLSTô khôngVwq9 nóTLSTi nênTLST lờTLSTi.  Dương nhFnuxìn vẻTLST mặtTRaM cFnuxố bìTRaMnh thảYAZ7n cFnuxủa ĐịnhYAZ7 TRaMvà YAZ7vẻ Vwq9láu cYAZ7á cTRaMủa QuTRaMân kVwq9hi chiếuTRaM tướngFnux đượcYAZ7 cYAZ7ô, qYAZ7uyết Vwq9tâm lấyFnux Vwq9lại bFnuxình tĩnh.Fnux YAZ7Cô vờ  lênVwq9 giọngFnux nạt.

“Hừ, chTLSTú cậFnuxu Fnuxlà ngưTRaMời lớnYAZ7, biếtYAZ7 chỗTRaM nàYAZ7o nóiTLST YAZ7đùa TLSTchỗ YAZ7nào nóiFnux thậtVwq9 chứVwq9 Vwq9nhỉ TLSTanh TRaMĐịnh nhỉ?”

Quân dậmTLST Fnuxchân tTRaMức tối.

“Ở Fnuxđâu Vwq9thói đTRaMời nFnuxạt cháuFnux nịnhTRaM cTLSThú TRaMlà sao?”.

Định Fnuxvỗ vàFnuxo vaVwq9i Quân.

“Thôi đi.YAZ7 ĐừngTLST cTRaMó chọcVwq9 nYAZ7gười Fnuxta nữa”.

Quân thởFnux YAZ7ra aFnuxi oán.

“Giờ tFnuxhói đTLSTời lạiTLST thàTRaMnh nạtFnux cVwq9háu TRaMvà nịnYAZ7h ngườiTRaM TLSTdưng. TạiTRaM sYAZ7ao lạFnuxi YAZ7vô TLSTlý tFnuxhế, mộtTLST thanVwq9h TLSTniên traYAZ7i trẻFnux sánVwq9g ngFnuxời đầyTRaM sVwq9ức sốngTRaM màTRaM chẳngTLST đượYAZ7c nâTLSTng nTLSTiu gìTLST cả”

Cả YAZ7Dương lTRaMần ĐịTRaMnh TRaMđều pVwq9hì cườiVwq9 vìVwq9 điệuFnux bTLSTộ kFnuxhoa trươnFnuxg củaTRaM QFnuxuân. DươnYAZ7g cũngTLST tYAZ7hầm thTLSTở Vwq9phào vTRaMì thờiYAZ7 điểmVwq9 căTLSTng tFnuxhẳng đãVwq9 quaTRaM. TLSTTuy nhYAZ7iên, kTLSThi ĐFnuxịnh hỏTRaMi DươngVwq9 cóFnux mTRaMuốn YAZ7đi YAZ7café vớiVwq9 cTLSThú cVwq9háu anTRaMh khVwq9ông TLSTthì DTLSTương vVwq9ẫn TLSTbán TLSTsống báYAZ7n cTLSThết TLSTmà từTRaM chVwq9ối. CôFnux khTLSTông muốVwq9n TLSTmình cứTLST TRaMphải âmFnux thầFnuxm Vwq9đi tìTRaMm Fnuxcái hốFnux haTRaMy cáiFnux Fnuxlỗ nẻTRaM nFnuxào đểTRaM chuYAZ7i xuốnVwq9g vVwq9ì nhữngFnux Fnuxtình huốnFnuxg kinFnuxh dTRaMị mFnuxà chFnuxính cFnuxô tạVwq9o nêFnuxn trướcTRaM mắTLSTt anh.

Định lTLSTắng nVwq9ghe cVwq9âu từTRaM Vwq9chối củVwq9a DươngFnux Fnuxvới vVwq9ẻ điềmYAZ7 đạm,TRaM nTLSThưng QuâYAZ7n thìVwq9 xìFnux TRaMmột hơiTLST rõFnux dài.

“Sao TLSTthế, lTRaMại Vwq9sợ háYAZ7 YAZ7miệng TLSTmắc qVwq9uai àFnux, haVwq9y xấuVwq9 hổTLST Vwq9vì mấyFnux cáiVwq9 câuVwq9 vừaYAZ7 nãy?”

Cái Fnuxthằng TRaMchết TRaMtiệt TRaMnày cứTRaM nhFnuxư điTRaM tônVwq9g làoTLST ởTLST TLSTtrong YAZ7lòng côYAZ7 vậy.Vwq9 DươnVwq9g cườiVwq9 YAZ7gượng, nhưngTRaM chẳngYAZ7 Vwq9thèm Vwq9thanh TRaMminh vớiYAZ7 nó,Vwq9 cTRaMô qTLSTuay saTLSTng ĐịnVwq9h nFnuxói nTRaMhư giảiTRaM thích.

“Thật rYAZ7a Vwq9là vìYAZ7 eTRaMm cVwq9ó hẹnVwq9 vớiVwq9 mộtTLST ngưTRaMời họYAZ7 hàFnuxng ởTRaM đây.Vwq9 TTLSThôi đànhTRaM hẹTLSTn TLSTchú TRaMcháu aVwq9nh dTRaMịp khác”.

Quân vTRaMẻ vẫnTRaM khônTLSTg vừaFnux lònFnuxg, TRaMtrước kTLSThi TLSTxoay nTLSTgười điYAZ7 còTLSTn ghYAZ7é Vwq9vào taTLSTi cFnuxô thYAZ7ì tVwq9hào TRaM“Lần Vwq9sau nVwq9ói dốiTLST thìFnux họcTRaM cáchTRaM đừngYAZ7 Fnuxcó mVwq9à cTLSThớp mTRaMắt Vwq9loạn lên”

Tưởng nVwq9hư khóVwq9i lVwq9ại xìTLST TRaMra TRaMhai lFnuxỗ tFnuxai DươTLSTng. TạTRaMi TLSTsao thằTLSTng Vwq9oắt TLSTcon nàyTRaM TRaMkhông đểVwq9 côFnux nhTLSTìn nóVwq9 đượcTRaM bìnhTRaM thưFnuxờng trYAZ7ong vònYAZ7g mộtYAZ7 pFnuxhút chứ?

*****

Cuộc sốnTLSTg Vwq9đúng làYAZ7 cóYAZ7 nhữngVwq9 bấtVwq9 ngờFnux nVwq9gẫu nhiênYAZ7 khiếnVwq9 chínhTRaM FnuxDương phảiYAZ7 YAZ7kinh ngạc.TLST FnuxKhi Fnuxcô YAZ7nói Vwq9đại câuTRaM gVwq9ặp “mộtFnux ngườiTRaM họVwq9 Vwq9hàng” cYAZ7ô tuyệtTLST nhVwq9iên khVwq9ông thTRaMể nYAZ7ghĩ rằnFnuxg, TLSTcó TRaMmột ngYAZ7ười Vwq9họ hànYAZ7g thật,TLST YAZ7đột nTRaMgột gọVwq9i TLSTđiện cTLSTho Vwq9cô. Vwq9Mà đâyFnux lạTLSTi lVwq9à Vwq9một ngườiFnux côYAZ7 Fnuxcực kìTRaM yêuTRaM quý.

Giọng củaTRaM TLSTbác ThụFnux vanFnuxg lêTRaMn YAZ7rổn rảng.

“Nấm,  đang ởYAZ7 fFnuxesival phVwq9ải không?”

Dương TLSTtròn xYAZ7oe mắt.

“Dạ, saTRaMo bácTRaM biếVwq9t ạ?”

“Vậy Fnuxmới tàYAZ7i chYAZ7ứ. MFnuxau TLSTmau, đVwq9i rVwq9a đâFnuxy ăVwq9n vớiTRaM báVwq9c. BắYAZ7t taTLSTxi Fnuxra luVwq9ôn TLSTnhà hàngVwq9 ThTLSTùy DươnTRaMg nhé,Vwq9 cTLSTó biTRaMết đYAZ7ường chVwq9ưa? KhônTRaMg cứTRaM bảoFnux TLSTlà láiFnux xFnuxe ngườiYAZ7 tVwq9a biếtFnux đấy”.

“Dạ, cFnuxháu biTRaMết rồi.YAZ7 ChFnuxáu rVwq9a lFnuxuôn đây”.

Lẳng điTRaMện thoTRaMại xTLSTuống giườnFnuxg, FnuxDương vừTRaMa gấpFnux TLSTgáp Vwq9thay đồ,TLST Fnuxvừa ngTRaMhĩ mTRaMiệng mìTRaMnh thiênYAZ7g quTRaMá điTRaM mấFnuxt. VừYAZ7a kêVwq9u TRaMcó hẹnYAZ7 họVwq9 hVwq9àng lFnuxà TLSTgặp họVwq9 hàVwq9ng luônTRaM. BiếtTLST vầyFnux hồYAZ7i nYAZ7ãy YAZ7cô nóiVwq9 sắpTRaM gặpFnux ngườiFnux yêu,Fnux cóFnux kTRaMhi côTRaM lạiFnux chẳngFnux tVwq9úm cổFnux Fnuxđược TLSTanh cFnuxhàng đẹTRaMp traiTRaM, Vwq9nhà gTRaMiàu TRaMviết chTRaMữ bYAZ7ự TRaMở YAZ7cái thYAZ7ành Vwq9phố biểYAZ7n TLSTnày Fnuxí Vwq9chứ ^^

Dương bướcTLST vàoVwq9 “ThùYAZ7y DươnVwq9g”, TLSTmột nhàTLST hàFnuxng đượVwq9c thTLSTiết kếVwq9 đểVwq9 hầYAZ7u nhVwq9ư mọYAZ7i TLSTgian phòVwq9ng đềuFnux nhTLSTìn YAZ7ra bTLSTiển. BuTRaMổi chiều,YAZ7 nắTLSTng sâVwq9m sấpTRaM vàFnuxng trênTRaM mTLSTặt biểnYAZ7 xaYAZ7nh, vTRaMài dâFnuxy lYAZ7eo đuYAZ7 hờTRaM Fnuxbên TRaMcửa Vwq9sổ, thậYAZ7t lTLSTà YAZ7thời điểmYAZ7 Fnuxlãng mạYAZ7n YAZ7của cáTLSTc cặpFnux tìnTLSTh nTLSThân. Từ&nbTRaMsp; hành laTLSTng đVwq9i vàTLSTo, DưTRaMơng đVwq9ã liếTLSTc thấyTLST nhYAZ7ững khônVwq9g biếtYAZ7 làFnux Vwq9bao nhiêTRaMu YAZ7cặp đôFnuxi TRaMđang đứngFnux bênTLST nhaFnuxu rFnuxì rầmTRaM trVwq9ò chuyệnTRaM, hTLSTay đútFnux cTLSTho nhVwq9au mFnuxiếng bánFnuxh nTRaMgọt ngàoFnux, TLSThay cầmTRaM chặtVwq9 TLSTtay nhauFnux, nhìVwq9n Fnuxra biểnTLST lớn…TLST ÂyTRaM TLSTda, vậyFnux màTLST côYAZ7 lạFnuxi vYAZ7ào chốnYAZ7 lãngVwq9 mạnTRaM TLSTthế nVwq9ày TLSTđể YAZ7gặp ôngYAZ7 báVwq9c Vwq9mình YAZ7cơ chứ.

Theo YAZ7nhân viVwq9ên chỉTRaM dTRaMẫn, DươngTRaM bVwq9ước đếnVwq9 mộtTRaM Fnuxban côngTLST, cóYAZ7 kVwq9ê chiếcYAZ7 bàTRaMn nhỏVwq9. TLSTĐôi vTLSTai ngTLSTười đàTLSTn ônFnuxg từnYAZ7g Fnuxtrải quYAZ7ay lYAZ7ưng lTRaMại vYAZ7ề Vwq9phía côTRaM, máFnuxi TRaMtóc hoFnuxa râVwq9m baTRaMy Fnuxnhẹ trYAZ7ong gió.

“Bác, báTRaMc đanVwq9g nhFnuxớ báYAZ7c TYAZ7âm à?”

Ông Vwq9Thụ quaFnuxy lạTLSTi, nTRaMhìn đứaFnux cVwq9háu gáYAZ7i tFnuxrong TLSTbộ váVwq9y hFnuxoa xinTRaMh xắn,Fnux mỉTLSTm cYAZ7ười rFnuxộng mở.

“Nấm coTRaMn, mởTRaM miệnVwq9g Fnuxlà TLSTtrêu Vwq9chọc báTLSTc. TLSTSao? Vwq9Thấy TLSTnhà hàngYAZ7 nàVwq9y đTRaMẹp không?”

Dương kTLSTéo TLSTghế ngồiVwq9 xuốngFnux, nhaFnuxnh YAZ7tay nhóFnuxn mYAZ7ột Vwq9miếng bTRaMánh nFnuxhỏ trênFnux bànVwq9, Fnuxăn nTLSTgon lành.

“Dạ đẹVwq9p. CơTLST dVwq9ưng TRaMmà Vwq9hơi Fnuxxa chTRaMỗ kháYAZ7ch sạnTLST cháuTRaM. NhưnYAZ7g sTLSTao bFnuxác bTLSTiết chVwq9ỗ này?”

“Đoán xem”.

Dương YAZ7đảo mắTRaMt, cưYAZ7ời vuFnuxi vẻYAZ7 Fnux“Cháu Vwq9đoán Vwq9ra rồiTRaM, tFnuxhế nYAZ7ào YAZ7chủ nTLSThà Vwq9hàng TLSTnày cTRaMũng lVwq9à Vwq9một tuyệYAZ7t TLSTsắc giaTRaMi nhâYAZ7n, haYAZ7i ngườTLSTi Vwq9từng cóTLST mộtYAZ7 tTRaMình yFnuxêu nhTLSTư hoTRaMa nhFnuxư mộngVwq9 TLSTkhiến báFnuxc khôngFnux thTLSTể nFnuxào qYAZ7uên được….ThếTLST rồi…

Dương chưFnuxa nóiFnux hTRaMết, ôVwq9ng ThFnuxụ Fnuxcười lớn.

“Cái TLSTcon béTRaM YAZ7này. ChVwq9ủ Fnuxnhà TLSThàng nàyTLST làFnux mộTLSTt lãoTRaM bụngVwq9 gầFnuxn rơiTRaM xuốngFnux đYAZ7ầu gốTLSTi vFnuxà tóTLSTc TRaMthì lTRaMại chẳTLSTng còTLSTn TLSTcọng nàoTLST. NghTLSTe cYAZ7ó TRaMgiống YAZ7một YAZ7tuyệt Fnuxsắc giaVwq9i nhânTRaM không?…”

Dương hTLSTi hYAZ7i cười.

“Vậy thTRaMì TRaMđơn giảnVwq9 rồiVwq9. FnuxNhà TRaMhàng nàyVwq9 chắcYAZ7 làTRaM dTRaMo bácYAZ7 xVwq9ây dựnFnuxg đúngTLST khônVwq9g ạ?”.

“Thông mTLSTinh đấy.TLST NàTLSTo Fnuxthích Fnuxăn gTLSTì tTLSThì cFnuxhọn đTRaMi. ĐFnuxồ Fnuxở đTLSTây YAZ7được lắmYAZ7 đó”

Nhân viVwq9ên phụcYAZ7 Vwq9vụ đVwq9i tTLSTới, ghTLSTi lạiTLST vàiTRaM Fnuxmón ăn TLST Dương chVwq9ọn. ỞTLST biểnFnux TRaMthì tTRaMội Vwq9gì khôVwq9ng ăVwq9n hTRaMải sảTLSTn chứFnux, TLSTnhất làYAZ7 mìnTRaMh TRaMlại khôTLSTng phảiTLST Vwq9trả tiền,Fnux vậyTRaM nVwq9ên DươngYAZ7 hTLSTỉ hảYAZ7 gọTRaMi đTRaMĩa ghFnuxẹ hấpTLST, TRaMvà miếTLSTn TRaMxào YAZ7cua cùnFnuxg mộVwq9t đĩFnuxa salVwq9at TLSTmiến tôm.

Dương vừaTLST địnhTLST gấFnuxp cuốVwq9n meTRaMnu, YAZ7đưa lạTLSTi TRaMcho nhânFnux vTRaMiên TRaMthì Vwq9ông ThụVwq9 TLSTđã vớTRaMi Fnuxtay, lậtYAZ7 cuốnTRaM mFnuxenu rYAZ7a tiếp.

“Cứ gọYAZ7i nhiềuTRaM mộYAZ7t Fnuxchút. TLSTỞ đFnuxây móVwq9n tômFnux nướYAZ7ng haYAZ7y Vwq9tôm sVwq9ốt bơYAZ7 tỏiTRaM cVwq9ũng đượcVwq9 lắm.Vwq9 À,TRaM cYAZ7ó thVwq9ích YAZ7tu Vwq9hài không?”.

“Ui cYAZ7ó haYAZ7i bácVwq9 cháTRaMu mìYAZ7nh gọiTRaM làmVwq9 TRaMgì nhTRaMiều ạ”.

Ông ThụTRaM mỉmVwq9 cTLSTười, mộTLSTt Vwq9chút rTRaManh mãYAZ7nh Fnuxdâng lêTRaMn TLSTtrong mắt.

“Có tTLSThêm mTRaMột thằngFnux đệTRaM củTRaMa Fnuxbác nữa”.

Có TRaMlẽ vìFnux qFnuxuá hiểuTLST Fnuxông bácTLST YAZ7mình, nênVwq9 YAZ7lập Fnuxtức DươTLSTng ngFnuxờ ngợ.

“Bác. KhônTRaMg phFnuxải TLSTbác vẫFnuxn quyếTLSTt tâTRaMm mốiTLST mYAZ7ai chTLSTo cVwq9háu đấTRaMy chTLSTứ ạ?”

Ông Vwq9Thụ cườiTLST lFnuxớn, vòTRaM tFnuxay TLSTxoa đầuYAZ7 Dương.

“Cái coTLSTn bTLSTé này…Fnux SaFnuxo Vwq9hiểu ýFnux nhTRaManh thYAZ7ế hả?”

Dương đặtTLST phịcFnuxh YAZ7tờ meTRaMnu xuống,TRaM kFnuxhổ sởFnux TLSTnhìn ông.

“Bác, bácTLST Fnuxbiết làTRaM cháYAZ7u khônFnuxg tTRaMhích mVwq9ấy Vwq9trò Vwq9mối Fnuxmai mà”.

Ông ThụVwq9 nVwq9hìn côVwq9 vẻFnux TRaMbao dung.

“Thì cứYAZ7 thửYAZ7 mFnuxột YAZ7lần Vwq9xem. FnuxKhông tiFnuxn YAZ7bác à?

“Không Fnuxphải khôFnuxng tiFnuxn, YAZ7nhưng mà…”

Dương đangYAZ7 nóVwq9i Vwq9dở thìTRaM cTLSTó Vwq9tiếng bướcTRaM chYAZ7ân điVwq9 tớVwq9i. TLSTCô quTRaMay nhìTRaMn tFnuxhì chFnuxợt Fnuxngẩn Vwq9ra. NgườiFnux bướVwq9c vàTRaMo Vwq9mặc chiếcYAZ7 sơFnux mTLSTi Fnuxđen TRaMkẻ nhỏ,Vwq9 Fnuxkhuôn mặtTLST trầFnuxm ngâm,Vwq9 khTRaMóe miệTLSTng đaTRaMng cYAZ7huẩn Fnuxbị nhướYAZ7n lFnuxên mFnuxột nụFnux cườTRaMi cFnuxhào hỏi.

“Chú ạ.TLST CháVwq9u tớiFnux rồi”.

Dương YAZ7kín đáoVwq9 cấuTLST Fnuxvào tFnuxay TLSTmình mộVwq9t cYAZ7ái, TLSTthấy YAZ7đau đauTLST, côTRaM mớiYAZ7 ngướTLSTc lêTLSTn nhìVwq9n ĐịnVwq9h, cFnuxười Fnuxngượng ngập.

“Lại gặTLSTp aVwq9nh rồi”.

 

Chương 12Fnux.3: TLSTVô lí,TRaM cTLSThưa uốngFnux màTLST Fnuxđã Vwq9thấy tâyVwq9 tFnuxây lVwq9à thTLSTế nàoTRaM nhỉ?

Fnux""

(Tấm “mànhYAZ7 treVwq9o” gFnuxiữa pFnuxhố hFnuxôm Fnuxđi TLSTbộ 25/9)

Một ngườFnuxi TRaMđược làmTRaM Vwq9mai cYAZ7ho mìnFnuxh đYAZ7ến YAZ7hai lầnTRaM thìFnux cóTRaM phảTRaMi lTRaMà TLSTcó duFnuxyên không?  SuTRaMy nghYAZ7ĩ TLSTấy lướtTLST TLSTqua trYAZ7ong đầuVwq9 Định.

Còn suTRaMy ngTLSThĩ cFnuxủa DươngTRaM tVwq9hì YAZ7lại làFnux: MộTRaMt ngườiTLST đTLSTược lFnuxàm maFnuxi chTRaMo mìnhFnux YAZ7đến haYAZ7i lầnFnux rồFnuxi lạFnuxi lTRaMiên tụcFnux gặpVwq9 nhTLSTau haFnuxi lầnTRaM troTRaMng buVwq9ổi chiềTRaMu ởTLST mYAZ7ột thFnuxành phốTLST TRaMxa lạ &nbsTRaMp;thì cYAZ7ó TLSTphải TRaMrất rVwq9ất rấTRaMt Fnuxrất YAZ7rất rấTLSTt cTRaMó duyFnuxên không????

Vì rấTRaMt nTRaMhiều cYAZ7hữ “rấtVwq9” TRaMcộng thêVwq9m chữYAZ7 “TRaMduyên” tFnuxo đùngTLST kYAZ7ia mTLSTà DươnTRaMg đờTRaM TLSTđẫn cảVwq9 ngườiVwq9. LạiVwq9 pháFnuxt hiệYAZ7n cFnuxái ngưFnuxời Vwq9vốn đTRaMiềm tĩnhTRaM kFnuxia cũngTRaM bấtTLST nVwq9gờ khônTLSTg kFnuxém YAZ7gì mình,YAZ7 DươnVwq9g lTRaMại càTLSTng …TRaM đờVwq9 đẫn!

Quan sáYAZ7t thằngVwq9 đệFnux YAZ7và cYAZ7ô cVwq9háu gáTRaMi mYAZ7ắt tTLSTròn mắtFnux dẹTLSTt nhìnVwq9 nhaTLSTu, TRaMông ThụYAZ7 cườiFnux sảngTLST khoái,YAZ7 kéTRaMo ĐịnhTRaM xuốngYAZ7 cạnhTLST mình.

“Sao, TRaMthế hFnuxóa rFnuxa lạTRaMi biếtTLST coFnuxn YAZ7Nấm nVwq9hà chúTRaM à?”

Định Vwq9nhìn DươTRaMng tủFnuxm TRaMtỉm “DYAZ7ạ, Fnuxcháu khôTRaMng biYAZ7ết NấTRaMm, TRaMcháu YAZ7chỉ biếYAZ7t Vwq9Nhái BénTLST thôi”.

Nếu cVwq9âu củTLSTa ôTRaMng ThYAZ7ụ lVwq9àm Vwq9Dương háFnux hốcFnux mTLSTồm đYAZ7ịnh phảFnuxn khángVwq9 TLSTthì câFnuxu Vwq9của ĐịnhTLST lTLSTàm Vwq9cô  không thVwq9ể nàYAZ7o Vwq9mà ngTRaMậm TLSTmiệng đưTLSTợc. Ôi,TLST TLSTcô chưTRaMa YAZ7từng biếYAZ7t mVwq9ột ĐịnFnuxh YAZ7thế nàyTRaM. KẻFnux mặtFnux TRaMsắt TLSTđã bTRaMiết TLSTnói đùYAZ7a ^^Vwq9. MVwq9à câuTLST đùaTLST ấYAZ7y YAZ7còn nFnuxhắm thẳnYAZ7g vàTRaMo cô.

Ông FnuxThụ tTRaMhì hếTLSTt nhìVwq9n saVwq9ng Fnuxcô cháYAZ7u TRaMgái, lạYAZ7i nhTRaMìn sYAZ7ang tVwq9hằng đệFnux tửFnux rTLSTuột, vẻFnux nhưTRaM chFnuxưa hiểFnuxu hết.Fnux YAZ7“Nhái BéYAZ7n ấyTLST à???TLST ChTLSTáu gặpYAZ7 cYAZ7on bTRaMé lTLSTúc… lTLSTúc mặtYAZ7 nóVwq9 xanFnuxh nhưTLST đítVwq9 nháYAZ7i à???”

AkAkAk. DươngFnux muốVwq9n điTLST cFnuxhết quá.YAZ7 FnuxÔi báVwq9c ơYAZ7i, Vwq9sao bTRaMác lạiTRaM cóTLST cáTLSTi TRaMliên tưYAZ7ởng TRaM“lãng mVwq9ạn” thếYAZ7 TRaMcơ cTRaMhứ? ĐịnhTLST vVwq9ẻ nYAZ7hư cũnTLSTg quYAZ7en vớFnuxi Fnuxsự bỗVwq9 bãYAZ7 dễFnux gầnYAZ7 cYAZ7ủa ônTRaMg, môiVwq9 TRaMthoáng nụTRaM cười.  “DưFnuxơng làYAZ7 Fnuxhàng xVwq9óm cYAZ7ủa cháu”.

Dương thấpTLST gYAZ7iọng TRaMlàu bàuYAZ7 “NTLSThái BéVwq9n lTRaMà dFnuxo thằngYAZ7 chTLSTáu anFnuxh ấyVwq9 YAZ7gọi TLSTcháu đấy”.

Ông ThFnuxụ ngTLSTờ ngợYAZ7 nVwq9hư cốFnux nhớFnux “CháuFnux à?Fnux PhVwq9ải cáFnuxi thằnFnuxg đợtVwq9 trưVwq9ớc đáVwq9nh nhTLSTau TRaMvào bệnhVwq9 việnTLST đấyTRaM không?

“Dạ đúng”.

Định TLSTđáp ngYAZ7ắn gọn.TRaM DYAZ7ương thVwq9ầm thởTRaM phàoFnux kYAZ7hi ĐịnhYAZ7 khFnuxông lôYAZ7i chuyệnYAZ7 TLSTcô đãVwq9 cắpFnux náchTRaM thằngFnux cháuVwq9 qTRaMuý hYAZ7óa củaTRaM Vwq9anh vTLSTào bệnFnuxh viTRaMện thếYAZ7 TLSTnào, nếuTRaM Fnuxkhông thếTRaM nàYAZ7o Fnuxbác TRaMThụ cũngTLST hTLSTỏi nTRaMày nọTLST, dẫnYAZ7 Fnuxđến nTLSTgọn nTRaMgành cFnuxơ sựFnux. ViVwq9ệc cFnuxô thỉnTRaMh tYAZ7hoảng chFnuxui TLSTra chuFnuxi vàoFnux qTLSTuán bTRaMi TRaM– TLSTa, mặVwq9c dYAZ7ù chỉFnux Fnuxchọc chọcVwq9 mấyTLST viênYAZ7 TLSTbi tTLSTròn trònTRaM vôYAZ7 hạTRaMi, nTLSThưng Vwq9nếu đếFnuxn YAZ7tai YAZ7các bậcYAZ7 TRaMphụ hYAZ7uynh thìTRaM vẫVwq9n làYAZ7 TRaMmột chuTRaMyện TRaMlong Vwq9trời Fnuxlở đFnuxất. Rằng,Vwq9 cTRaMon gáVwq9i coTLSTn đứaYAZ7 phảYAZ7i …TLST thếFnux YAZ7nào mFnuxới Vwq9chui vàFnuxo mấyTLST YAZ7chỗ thếTRaM cYAZ7hứ? Rằng,YAZ7 thôiTLST chếYAZ7t TRaMrồi, haVwq9y Vwq9là TRaMnó Fnuxkhông Fnuxcó thằnTRaMg TRaMnào tYAZ7hèm rước,Fnux nênTLST siTRaMnh Fnuxra biếnFnux chứng,TLST mYAZ7ất câFnuxn bằnYAZ7g nàyVwq9 nọ…TRaM YAZ7Không thVwq9ể đểTLST thếFnux nTLSTày được,TRaM TRaMta pTLSThải kiếTRaMm ngaTLSTy cTRaMho nFnuxó mộTRaMt tFnuxhằng. VàTRaM thVwq9ế làYAZ7 lạYAZ7i cFnuxó Vwq9hệ quảYAZ7 làYAZ7 ởYAZ7 quTLSTán Fnuxtrà nọ,Vwq9 ởFnux YAZ7quán cFnuxafé TRaMkia tVwq9rong cảFnux nhữnFnuxg nTRaMgày đẹpTLST trờiTLST vTLSTà nhFnuxững nYAZ7gày khônTLSTg Vwq9đẹp tTLSTrời chTLSTo lắTRaMm, cóVwq9 TRaMcô nàYAZ7ng mặTRaMt Vwq9mày Vwq9dàu dYAZ7àu Vwq9đi TLSTxem mắt.

Thực Vwq9tế chYAZ7ứng TLSTminh, gTLSTiai Fnuxchưa vợTLST giTLSTờ cVwq9ũng khVwq9an hiếTRaMm lắmYAZ7 rồi.TRaM CTRaMho nên,YAZ7 nhữngFnux ứYAZ7ng cửVwq9 viêTRaMn tTRaMhậm cFnuxhí còFnuxn “haiTRaM lầnYAZ7 troTLSTng một”Fnux nVwq9hư Fnuxlà ĐịnhVwq9 đâVwq9y. CảFnux bácYAZ7 Vwq9Thụ lẫnYAZ7 TânYAZ7 Fnuxđều TLSTmuốn dấVwq9m dúFnuxi anFnuxh chTLSTo cFnuxô TLSTvới lờYAZ7i qYAZ7uảng cYAZ7áo “hFnuxàng ViệtTLST FnuxNam cVwq9hất lFnuxượng cao”.Fnux ThậtTLST TLSTra thìVwq9 mắtVwq9 nTRaMhìn củaFnux haTLSTi nYAZ7gười nVwq9ày côVwq9 đềuTLST YAZ7tin tưởngTLST cả.TRaM ThậtVwq9 Vwq9ra Fnuxhơn nYAZ7ữa YAZ7thì chíFnuxnh TLSTcô còVwq9n muốnYAZ7 dấmTLST dúTLSTi TLSTanh Fnuxcho mYAZ7ình kiTRaMa màVwq9 ^^.

Nhân viêTRaMn xếYAZ7p loVwq9ạt đồTLST ănTLST lênVwq9 bàn.TLST ĐịnYAZ7h mFnuxở nYAZ7út chTLSTai rưVwq9ợu vanVwq9g mộtYAZ7 cácTLSTh thàTLSTnh thạo,TRaM xTRaMếp mấyTRaM chiếVwq9c TLSTly lạFnuxi YAZ7rồi bTLSTắt Vwq9đầu rYAZ7ót. ÔVwq9ng ThụFnux nFnuxhìn TRaMĐịnh, lạiVwq9 nhVwq9ìn vẻVwq9 mặtYAZ7 thoánTLSTg ửnFnuxg YAZ7hồng cTRaMô cháuYAZ7 gáYAZ7i, giọnVwq9g vuYAZ7i vẻ.

“Ái chTLSTà! YAZ7Coi nhưTRaM bácVwq9 làmTLST chuVwq9yện tFnuxhừa rồTRaMi? ThếYAZ7 YAZ7anh eYAZ7m hàngVwq9 xóTLSTm láFnuxng gTLSTiềng lVwq9áng tỏiFnux chắYAZ7c qTLSTuý nhFnuxau TRaMchứ hả?”

Bình tĩnhFnux nFnuxhư ĐịFnuxnh TLSTmà TRaMchai rưTRaMợu troTRaMng tTRaMay cũVwq9ng chệcVwq9h đTLSTi, khiếnYAZ7 rượu&nbspFnux; sánh cYAZ7ả rTLSTa TLSTmép lyFnux, troFnuxng lúYAZ7c đó,Vwq9 DươngFnux nhưTLST “đứFnuxng hình”.YAZ7 CôFnux rầFnuxu rĩTLST nFnuxhìn ôngVwq9 ThFnuxụ, nFnuxhăn nhó.

“Trời, bácTRaM hỏiTLST Fnuxgì kTRaMhó Fnuxthế ạVwq9. QuýVwq9 kiếcTLST gYAZ7ì cơTRaM chứ?”

“Ơ YAZ7hay cTLSTon Fnuxbé TLSTnày. HànFnuxg xómTLST tVwq9hì hoặcVwq9 quýFnux nhaYAZ7u hoặcFnux ghéTLSTt nhauVwq9. TLSTThế hYAZ7ai đứaYAZ7 chẳngTRaM lYAZ7ẽ lFnuxại ghTRaMét nhTLSTau à?

Im lìYAZ7m. TLSTIm lìm.

Dương trộmTRaM nhìnTLST TLSTsang Định,Vwq9 Vwq9chỉ thấTRaMy TRaManh Vwq9cẩn Vwq9trọng đặtFnux lTRaMy rượuTRaM xFnuxuống trướVwq9c Vwq9mặt YAZ7ông Thụ,TRaM khVwq9ông cTRaMó vẻVwq9 gìTRaM làTRaM sVwq9ẽ “phunFnux chVwq9âu nhảFnux ngọc”Fnux giTRaMải đáTRaMp thắcVwq9 mắcYAZ7 cFnuxho YAZ7ông Vwq9bác Vwq9mình, tYAZ7hế nên  cuTRaMối cùngTRaM côVwq9 đàFnuxnh cTRaMhép miệnTRaMg, YAZ7ấp úng.

“Thì Vwq9cũng hàngYAZ7 xVwq9óm bìnhVwq9 YAZ7thường màTRaM bác”.

Định hơVwq9i ngướcYAZ7 nhVwq9ìn Fnuxcô khiếnYAZ7 FnuxDương Fnuxlựng kVwq9hựng, nhTLSTưng cuốTLSTi TLSTcùng aTLSTnh cFnuxhỉ Fnuxnói nYAZ7hẹ nhàng.

“Em uốYAZ7ng chFnuxút vanTRaMg nhé?”

“Dạ Vwq9ít thYAZ7ôi ạ!”

Dương cầTLSTm Vwq9lấy lFnuxy rưFnuxợu ĐịnhTRaM đưa,YAZ7 thấFnuxy mYAZ7àu rượTLSTu Vwq9sóng sáTLSTnh. HìnTRaMh nhưFnux Vwq9trái Vwq9tim cVwq9ô Vwq9cũng đaYAZ7ng cóYAZ7 cVwq9hút sóngTRaM sánTLSTh tTRaMròng trYAZ7ành. VôTLST líTRaM, chưaFnux uVwq9ống mTLSTà đVwq9ã TRaMthấy tFnuxây tâyYAZ7 Vwq9là thếTLST nàVwq9o nhỉ?

Ông ThFnuxụ Vwq9giơ TLSTly rượTRaMu lên,TRaM YAZ7vui vTLSTẻ “NàYAZ7o nào…YAZ7 UốngYAZ7 TRaMmừng YAZ7gặp Fnuxmặt nàVwq9o! HữuTRaM duFnuxyên tVwq9hì mớiVwq9 nTLSTăng tươngTRaM ngộYAZ7. TRaMHai đứVwq9a Fnuxlại còVwq9n cVwq9hung váchTLST nữYAZ7a thìTRaM chVwq9ú kTRaMhông cònTLST gìYAZ7 pTRaMhải TRaMlo nYAZ7ữa rồi…”

Dương Fnuxvừa cụngTLST lTRaMy vừaTLST nhủTRaM Vwq9thầm khôVwq9ng hiểFnuxu cáFnuxi YAZ7ý tứYAZ7 “khôFnuxng còVwq9n gYAZ7ì phảiVwq9 lo”củaYAZ7 YAZ7bác mìYAZ7nh làFnux sVwq9ao đâVwq9y? HYAZ7ay YAZ7bác nYAZ7ghĩ Fnuxcô đượcYAZ7 Fnuxlàm hYAZ7àng Vwq9xóm củaYAZ7 YAZ7anh làFnux coFnuxi nVwq9hư chuộVwq9t TRaMsa cYAZ7hĩnh gạoTLST rồi,Fnux khôTRaMng phảiFnux lYAZ7o lắnTRaMg chVwq9o nóVwq9 nữaTRaM. ÔiTLST, thFnuxế thìVwq9 TLSTchắc bTLSTác cVwq9ô lTLSTầm TRaMto mấtYAZ7 rTLSTồi. TRaMCô lạYAZ7i liFnuxếc trộTRaMm TRaMĐịnh Vwq9qua vànVwq9h lyTLST. AYAZ7nh YAZ7nhấp ngTLSTụm rượu,Vwq9 cũngYAZ7 khônYAZ7g đápYAZ7 lTRaMời Vwq9của ôngTLST TLSTThụ, nhưTRaMng vẻYAZ7 trầmFnux tĩnVwq9h vàTRaM thYAZ7ư thái.

Dương TRaMvốn lVwq9à ngườiFnux khônTLSTg TLSTgiỏi vTLSTề tâVwq9m TLSTlí Fnuxđàn ông.Vwq9 NhữTLSTng pháFnuxn đoánFnux TLSTcủa cVwq9ô lTLSTúc nàoVwq9 cVwq9ũng YAZ7trật TRaMlất. NêVwq9n đôiTRaM YAZ7khi trựFnuxc cTLSTảm YAZ7của Vwq9mình mYAZ7ách Fnuxbảo mạVwq9nh Vwq9mẽ, DTRaMương vẫTLSTn cốTLST ghYAZ7ìm nóTRaM xuốFnuxng, Vwq9sợ mYAZ7ình Vwq9lại rTRaMơi vTLSTào tìnhVwq9 hYAZ7uống Vwq9“chạy vàFnuxo rừYAZ7ng YAZ7mơ bYAZ7ắt cYAZ7on tưởngTRaM bở”.TRaM NhTRaMưng, liệuVwq9 cóYAZ7 Fnuxsai chútYAZ7 nàoYAZ7 khôTRaMng nhỉ,  Vwq9khi côTLST nhậnTRaM tTRaMhấy đôiVwq9 Fnuxlúc ĐịnVwq9h nFnuxhìn mìnhVwq9 vVwq9à đôTLSTi mắtVwq9 thẫmTLST đeTLSTn kTRaMia thoáTRaMng chútTLST lạVwq9i lấYAZ7p lánhTLST ánYAZ7h cười.

Bữa ănTRaM vTRaMui vẻTLST, nhẹYAZ7 nhTRaMàng, bYAZ7ởi bácTRaM ThTLSTụ liêYAZ7n tụcFnux TLSTpha tròVwq9 Fnuxvà “kểYAZ7 xấu”TRaM Dương.TLST TLSTSự xuTLSTề xòaFnux củFnuxa bVwq9ác kFnuxhiến mọiVwq9 thứTLST trTLSTở nênTLST Vwq9thân Fnuxái, dùTLST tVwq9hỉnh thoảnYAZ7g Vwq9âm mTLSTưu “gFnuxửi gắm”Vwq9 DươnTRaMg cVwq9ho ĐịnTLSTh bFnuxác vẫnYAZ7 đểYAZ7 lYAZ7ộ rTLSTõ TLSTmồn Fnuxmột. Vwq9Ở bFnuxên cạVwq9nh bác,Vwq9 Vwq9Định dườnVwq9g nhưTRaM cũFnuxng cởYAZ7i mởTLST hơn,TLST Fnuxanh cườVwq9i nhiềuVwq9, Vwq9nói nhiềuFnux hFnuxơn đôYAZ7i Fnuxchút. CôTRaM đặcFnux biệtVwq9 thFnuxích YAZ7khi nVwq9ghe hTRaMai nVwq9gười tVwq9rao đổTRaMi vTLSTề côngFnux việc,Fnux mặTLSTc dTLSTù mùTRaM tịtVwq9 khTLSTông hiểYAZ7u tíVwq9 teFnuxo gTRaMì, nhTLSTưng chỉYAZ7 nTRaMhìn khuônTLST mặtVwq9 cươngTLST Fnuxnghị kiTLSTa saVwq9y sưTLSTa nóTRaMi TRaMvề bêTRaM tônVwq9g cTRaMốt thép,Vwq9 nóVwq9i vềVwq9 dầmTLST dTLSTèo mTRaMóng mTLSTánh, cTRaMô cũngFnux thấyTLST nhưTLST mìYAZ7nh đanTLSTg Fnuxnghe nFnuxhững cTRaMâu chuyTRaMện  ngọt ngàVwq9o nhấtTLST tTRaMrên Vwq9đời. FnuxCô Vwq9cũng nhTRaMận TLSTra, hìnYAZ7h nhưTRaM chỉTLST troYAZ7ng côngVwq9 vTLSTiệc, ĐịnhFnux mớTLSTi Fnuxthôi TLSTtự kTRaMìm Vwq9chế mìFnuxnh, ởYAZ7 đFnuxó, YAZ7anh Fnuxtự TRaMtin, quyếtVwq9 đoán,YAZ7 vTRaMà kFnuxhông còVwq9n kiệmVwq9 lờiYAZ7 Fnuxcho lắm.

Bữa cơmFnux kéoFnux dàFnuxi tYAZ7ừ chiềTLSTu đếnYAZ7 khYAZ7i Vwq9trời sẩmYAZ7 tốFnuxi. Vwq9Ánh nắngVwq9 cTLSThỉ cFnuxòn vVwq9ài vệFnuxt rớtTLST lạiTLST nơiTRaM nhữTLSTng thềFnuxm cửTLSTa lớTLSTn. TRaMĐây đVwq9ó phTLSTục vTRaMụ bVwq9ắt đầuVwq9 TRaMbật đVwq9èn chFnuxùm Fnuxlên. ÔngTRaM TFnuxhụ vYAZ7à ĐịnhTRaM đYAZ7ã tiVwq9êu YAZ7diệt hTLSTết gầVwq9n haVwq9i cTLSThai vTLSTang, còTLSTn TRaMDương cũngFnux bVwq9ị hVwq9ơi rượuYAZ7 làVwq9m chTRaMo vánFnuxg vất.Vwq9 TRaMCô đVwq9ang địnhTRaM gFnuxiơ tVwq9ay xiYAZ7n hYAZ7àng TRaMthì đFnuxúng lúcTLST YAZ7ấy “tVwq9uyệt sắTRaMc giaTRaMi nhâVwq9n” củaVwq9 báTRaMc ThTLSTụ xYAZ7uất hiện,Vwq9 vTLSTà YAZ7y hệVwq9t Vwq9như YAZ7mô TRaMtả củaFnux bácFnux, ngườTLSTi nYAZ7ày Fnuxbụng sắpYAZ7 rFnuxơi xuTLSTống TRaMđầu gVwq9ối vàYAZ7 tóTRaMc chVwq9ả cóTLST cọngYAZ7 nào.

Lại mộTLSTt mTRaMàn chàoYAZ7 hỏiTRaM tưngYAZ7 bừTLSTng chúYAZ7c tụng,TRaM lYAZ7úc Vwq9ấy, DươYAZ7ng mớFnuxi YAZ7biết YAZ7Định lVwq9à ngườiYAZ7 thTRaMiết TRaMkế nhàVwq9 hYAZ7àng nàyVwq9, cFnuxòn báTRaMc TYAZ7hụ trựcTLST tiếTLSTp cTRaMhỉ đạoTLST Vwq9thi côTLSTng. WoFnuxw, tYAZ7hảo nTLSTào thảoFnux nFnuxào, YAZ7ông chủTLST TLSTnhà hàng &nbTLSTsp;này hồVwq9 hởiTRaM Fnuxvới bYAZ7ác côFnux vàTRaM ĐịnhFnux thTRaMế. Vwq9Sau kTRaMhi Vwq9vung Fnuxtay chFnuxém mộtVwq9 câuFnux Fnuxnhư TRaMđinh đónTRaMg cọYAZ7c Fnuxlà Vwq9bữa ăYAZ7n nàyYAZ7 hoànTRaM toàTLSTn Vwq9free, Fnuxông tVwq9a bèVwq9n dTLSTùng TLSTđôi taTRaMy núnFnuxg nTRaMính Fnuxlôi tuFnuxột YAZ7bác TRaMThụ điTRaM “TLSTchơi” tăFnuxng Vwq9hai, lạTRaMi cFnuxòn cườiVwq9 hYAZ7a hTLSTả ngoáiTRaM lạiTRaM TRaMbảo phVwq9ải TLSTđi cTLSTho hFnuxai “đứaVwq9 trẻ”Fnux chúngYAZ7 màyTLST cóFnux tíVwq9 TLSTriêng tTLSTư chứ.

Tất nhiênFnux cVwq9ái “đứTLSTa trẻ”YAZ7 TRaMsơ Vwq9mi đeTRaMn Fnuxthì chỉVwq9 lặnYAZ7g lẽTLST cưTLSTời còFnuxn YAZ7“đứa trẻ”TLST mTLSTặc váyVwq9 tFnuxhì TRaMtự TLSTdưng TLSTtim YAZ7đập lêFnuxn TLSTthùm thụp.

Chương 1Vwq92.3: Vwq9Vô YAZ7lí, chưaFnux uốngVwq9 màYAZ7 đTLSTã thấVwq9y tâYAZ7y tâyYAZ7 TRaMlà thTLSTế nàoTRaM nhỉ?

YAZ7""

(Tấm “mànhVwq9 treoTLST” giFnuxữa pVwq9hố hômYAZ7 TLSTđi bộTRaM 25/9)

Một ngưTRaMời đYAZ7ược làTRaMm TRaMmai Vwq9cho mìnhTRaM đếnTRaM haFnuxi lầVwq9n TRaMthì TLSTcó phTLSTải TRaMlà cVwq9ó duyêFnuxn không? &nbTRaMsp;Suy ngYAZ7hĩ YAZ7ấy lướtTRaM TRaMqua troYAZ7ng Fnuxđầu Định.

Còn TRaMsuy nghTLSTĩ củaYAZ7 DươnYAZ7g tYAZ7hì lVwq9ại YAZ7là: MYAZ7ột ngTRaMười Vwq9được làmTRaM mYAZ7ai Vwq9cho YAZ7mình đếnTRaM Vwq9hai lYAZ7ần rYAZ7ồi lạiYAZ7 liênFnux tụcFnux TRaMgặp TLSTnhau haTLSTi lầTRaMn TLSTtrong Vwq9buổi chFnuxiều ởFnux Fnuxmột thàFnuxnh Vwq9phố TLSTxa lạ  tTRaMhì cVwq9ó phảFnuxi rấtVwq9 rấTRaMt TLSTrất rấTLSTt rấVwq9t rấtTLST cFnuxó duyênTRaM không????

Vì rấtTRaM nhFnuxiều chTLSTữ “rất”Vwq9 cộngVwq9 thêmFnux chTLSTữ “duyên”Fnux TRaMto đùTRaMng kTRaMia màYAZ7 DươnVwq9g đờTRaM đẫnTLST Vwq9cả ngườTLSTi. LạiYAZ7 phátYAZ7 hiệnYAZ7 cáVwq9i nTRaMgười YAZ7vốn điềFnuxm tĩnhYAZ7 kTLSTia cũngTRaM bVwq9ất ngờYAZ7 khônVwq9g kYAZ7ém gYAZ7ì mìFnuxnh, DươngFnux TLSTlại Vwq9càng Fnux… đờFnux đẫn!

Quan Fnuxsát thằnTRaMg TRaMđệ vTRaMà YAZ7cô cháYAZ7u gáiTLST mắFnuxt tYAZ7ròn mVwq9ắt TRaMdẹt TRaMnhìn nhaTRaMu, ôngYAZ7 ThVwq9ụ cVwq9ười sảngYAZ7 khoáiTRaM, kéoFnux ĐYAZ7ịnh xYAZ7uống cạnhTRaM mình.

“Sao, tFnuxhế hTLSTóa Vwq9ra lFnuxại biếtFnux cFnuxon NấTLSTm nTRaMhà TLSTchú à?”

Định nhìYAZ7n DươVwq9ng Fnuxtủm Fnuxtỉm “DFnuxạ, TRaMcháu khFnuxông biYAZ7ết Nấm,Vwq9 chTRaMáu chỉTRaM biTLSTết NhYAZ7ái BénYAZ7 thôi”.

Nếu câuYAZ7 cVwq9ủa ôngYAZ7 ThTRaMụ TLSTlàm DTLSTương háFnux hốcTRaM mồmTRaM địnhTLST phảnFnux khánVwq9g thFnuxì TRaMcâu TRaMcủa ĐịnhTRaM Fnuxlàm cô  khônTRaMg Fnuxthể Fnuxnào màFnux ngậmFnux miệnTLSTg đượcFnux. ÔiFnux, côFnux chưTLSTa Fnuxtừng biếtFnux mYAZ7ột ĐịTRaMnh TLSTthế nàYAZ7y. KẻTLST Vwq9mặt sắtYAZ7 đãVwq9 bVwq9iết Vwq9nói đùaVwq9 Vwq9^^. Vwq9Mà cTRaMâu TRaMđùa ấFnuxy YAZ7còn nhắTRaMm thYAZ7ẳng vàoYAZ7 cô.

Ông ThTRaMụ tFnuxhì hếtTLST nhìnFnux TRaMsang côYAZ7 cháuTRaM gáiYAZ7, lạiTRaM YAZ7nhìn Vwq9sang TRaMthằng đệVwq9 Vwq9tử ruộtTRaM, vẻTRaM TRaMnhư chTRaMưa hiểTLSTu hVwq9ết. “NháFnuxi BéTLSTn ấFnuxy à?TRaM?? CTLSTháu gặpTLST TRaMcon béVwq9 lúc…YAZ7 lFnuxúc mặtTRaM TRaMnó Vwq9xanh nVwq9hư TLSTđít nVwq9hái à???”

AkAkAk. DươngYAZ7 mTRaMuốn TLSTđi TLSTchết TRaMquá. FnuxÔi Vwq9bác Vwq9ơi, sTLSTao bácVwq9 lạFnuxi cóTLST TRaMcái lFnuxiên tưởnTLSTg “lãngTLST mạTRaMn” thTLSTế cơVwq9 YAZ7chứ? ĐịnhTRaM vVwq9ẻ nhưFnux cũTLSTng queTLSTn Fnuxvới sựYAZ7 bỗVwq9 bãTRaM dễTLST gầYAZ7n YAZ7của TLSTông, mVwq9ôi tFnuxhoáng nụYAZ7 cười. &YAZ7nbsp;“Dương làFnux hFnuxàng xómTRaM củaTRaM cháu”.

Dương tFnuxhấp TRaMgiọng TRaMlàu YAZ7bàu “NháVwq9i BénVwq9 lYAZ7à YAZ7do thằnFnuxg Fnuxcháu aTLSTnh ấTRaMy gọiVwq9 cVwq9háu đấy”.

Ông ThụYAZ7 ngờYAZ7 nYAZ7gợ Fnuxnhư cốFnux nTLSThớ Fnux“Cháu Vwq9à? FnuxPhải cáYAZ7i thằnVwq9g đYAZ7ợt trưTLSTớc Fnuxđánh Fnuxnhau Vwq9vào bệYAZ7nh việnVwq9 đấyYAZ7 không?

“Dạ đúng”.

Định TLSTđáp nFnuxgắn gọn.Fnux DươnYAZ7g Vwq9thầm Vwq9thở phàVwq9o kYAZ7hi ĐịnhYAZ7 khVwq9ông TLSTlôi cTRaMhuyện TLSTcô đãTRaM cTLSTắp náchFnux thằngTRaM cháYAZ7u qFnuxuý hóaTLST YAZ7của Vwq9anh vàoTLST bệnTLSTh vYAZ7iện tFnuxhế nàTLSTo, nếYAZ7u Fnuxkhông thếFnux nàoYAZ7 báYAZ7c ThụTRaM cũnFnuxg hỏTLSTi nàyTLST nọYAZ7, dFnuxẫn đếYAZ7n ngọnVwq9 ngànhTRaM TLSTcơ sựTLST. VTLSTiệc côTRaM thỉnVwq9h Fnuxthoảng cYAZ7hui TRaMra cYAZ7hui vàTRaMo quTRaMán bVwq9i –Fnux aTRaM, TLSTmặc TRaMdù chỉVwq9 chọFnuxc Fnuxchọc mấYAZ7y viênTLST Fnuxbi trTLSTòn trVwq9òn TRaMvô hại,Vwq9 nYAZ7hưng nếVwq9u đFnuxến taFnuxi cácTRaM bVwq9ậc phụYAZ7 YAZ7huynh TLSTthì vẫnTRaM làYAZ7 mFnuxột chVwq9uyện Vwq9long trờiTRaM lTRaMở đất.YAZ7 RằngFnux, TLSTcon gáTRaMi cYAZ7on đứaFnux phảiYAZ7 YAZ7… tYAZ7hế nàoFnux mớiTRaM chTRaMui vàoVwq9 mấyVwq9 chỗTRaM thếVwq9 chứ?Fnux TRaMRằng, thôiVwq9 cFnuxhết rồTRaMi, hFnuxay làYAZ7 TRaMnó khônYAZ7g cTLSTó YAZ7thằng nàYAZ7o thèTRaMm rướcTLST, Fnuxnên sTRaMinh rFnuxa biTLSTến chứng,TLST mấtTLST câTLSTn bằnTLSTg nVwq9ày nọ…TRaM KhôYAZ7ng thVwq9ể đểYAZ7 thTLSTế TRaMnày Fnuxđược, Fnuxta phảYAZ7i kiếYAZ7m nTLSTgay cTRaMho nóTRaM mộVwq9t thằnYAZ7g. VTRaMà thếYAZ7 Fnuxlà lạTRaMi TRaMcó hệTLST qVwq9uả làTLST ởFnux quVwq9án YAZ7trà Vwq9nọ, TRaMở quáVwq9n cafTRaMé kTRaMia tFnuxrong TLSTcả nhữnTLSTg ngYAZ7ày đẹpTRaM trYAZ7ời vàFnux nhữVwq9ng ngYAZ7ày khVwq9ông đẹpTLST tYAZ7rời chYAZ7o lắmTLST, YAZ7có cTLSTô nVwq9àng mặtYAZ7 TLSTmày dàuYAZ7 dàFnuxu điFnux xFnuxem mắt.

Thực YAZ7tế cTLSThứng minTRaMh, YAZ7giai chưaYAZ7 vợTLST gTRaMiờ cũYAZ7ng khVwq9an hiếVwq9m lắYAZ7m Fnuxrồi. ChVwq9o nênTLST, TRaMnhững ứngFnux YAZ7cử viêVwq9n YAZ7thậm chTRaMí còTLSTn “haTRaMi lầnYAZ7 tronFnuxg một”TLST nhưTRaM lYAZ7à ĐịnTRaMh đâyTRaM. CảVwq9 Fnuxbác ThụFnux lVwq9ẫn TânTLST đềuTLST muFnuxốn TRaMdấm dYAZ7úi anFnuxh Vwq9cho côTRaM vớiTRaM Fnuxlời qVwq9uảng cáVwq9o “hàVwq9ng VFnuxiệt NaTLSTm YAZ7chất lượngVwq9 caoTLST”. TLSTThật Fnuxra tTLSThì mắtTLST Fnuxnhìn củYAZ7a hVwq9ai nVwq9gười nVwq9ày cVwq9ô đềVwq9u TLSTtin tFnuxưởng cTRaMả. ThậtYAZ7 rYAZ7a hYAZ7ơn nYAZ7ữa tYAZ7hì chFnuxính YAZ7cô Vwq9còn muốTLSTn dấYAZ7m YAZ7dúi anTLSTh cYAZ7ho Vwq9mình Fnuxkia màTRaM ^^.

Nhân TLSTviên TLSTxếp loFnuxạt đYAZ7ồ Vwq9ăn TLSTlên bànTLST. ĐịFnuxnh mởYAZ7 TRaMnút chaYAZ7i rượuTLST vanVwq9g mYAZ7ột cáchTRaM thànhTRaM thạoYAZ7, xếpTRaM mTRaMấy chiếcTLST lTRaMy TLSTlại rồTLSTi bắtFnux đầYAZ7u rFnuxót. ÔngYAZ7 ThụVwq9 nhìYAZ7n ĐịnhTLST, lạiTLST nhìTLSTn vTLSTẻ mặVwq9t thoTLSTáng ửFnuxng hồTLSTng côYAZ7 cháuVwq9 gTLSTái, giọnVwq9g vTLSTui vẻ.

“Ái chàFnux! FnuxCoi Vwq9như bácTRaM Vwq9làm chuyệTLSTn Fnuxthừa rVwq9ồi? ThếTLST TRaManh eTRaMm YAZ7hàng xóTLSTm lFnuxáng gYAZ7iềng lánTRaMg tYAZ7ỏi chFnuxắc qFnuxuý nTLSThau TRaMchứ hả?”

Bình Fnuxtĩnh nFnuxhư ĐịnhTRaM màTRaM TLSTchai Fnuxrượu trVwq9ong taVwq9y cũngYAZ7 chệcVwq9h đi,YAZ7 khiếFnuxn rượu&TRaMnbsp; sánh cảVwq9 rVwq9a mépVwq9 lyFnux, tronYAZ7g lTLSTúc đó,TLST DYAZ7ương nhVwq9ư “đứngFnux hìnVwq9h”. CYAZ7ô rFnuxầu rĩYAZ7 nhìTRaMn Fnuxông Thụ,Vwq9 TLSTnhăn nhó.

“Trời, bYAZ7ác hỏiFnux gìTRaM khóVwq9 thTRaMế ạ.TRaM QuFnuxý kiếTRaMc gìYAZ7 TRaMcơ chứ?”

“Ơ YAZ7hay Vwq9con béFnux Vwq9này. HàngTRaM xFnuxóm TRaMthì hoặYAZ7c TLSTquý nhVwq9au hoặFnuxc ghéFnuxt nhFnuxau. TTLSThế Fnuxhai đứaFnux cVwq9hẳng Fnuxlẽ lạiTRaM ghétYAZ7 nTRaMhau à?

Im lTLSTìm. YAZ7Im lìm.

Dương trTLSTộm nhTRaMìn TRaMsang ĐịnYAZ7h, chTRaMỉ tYAZ7hấy aFnuxnh cTRaMẩn trọnTLSTg đặtVwq9 lVwq9y rượuTLST xuốnTRaMg trướcYAZ7 mặTRaMt ôngYAZ7 ThụFnux, Vwq9không cTLSTó vẻYAZ7 gVwq9ì làTRaM YAZ7sẽ Vwq9“phun chYAZ7âu nTRaMhả ngọc”TRaM giảFnuxi TLSTđáp tTLSThắc mắTRaMc cTRaMho ôTLSTng báYAZ7c Fnuxmình, thếVwq9 nên  cuốiTLST cùngYAZ7 cYAZ7ô đànYAZ7h chépYAZ7 miệng,TLST ấpTLST úng.

“Thì cũngYAZ7 hàngTRaM xóTLSTm bTRaMình thườVwq9ng mTRaMà bác”.

Định hơVwq9i ngFnuxước nhFnuxìn côFnux khFnuxiến DưYAZ7ơng Fnuxlựng khựng,YAZ7 nhưnVwq9g cuốVwq9i cùnTLSTg anTRaMh chỉFnux TLSTnói nhẹVwq9 nhàng.

“Em uốnTLSTg chYAZ7út vaYAZ7ng nhé?”

“Dạ TLSTít tVwq9hôi ạ!”

Dương cầmVwq9 lấYAZ7y lFnuxy rượuVwq9 ĐịnhFnux đưaTLST, thấyTLST màVwq9u rượuYAZ7 sVwq9óng sánYAZ7h. YAZ7Hình nhưYAZ7 tráiTRaM tFnuxim côTRaM Fnuxcũng đangYAZ7 cVwq9ó chúTLSTt sóngTRaM Vwq9sánh tròVwq9ng tràFnuxnh. VVwq9ô lí,TRaM chTRaMưa Fnuxuống màTRaM đFnuxã thTRaMấy tTLSTây tFnuxây lYAZ7à thếTRaM nYAZ7ào nhỉ?

Ông TTLSThụ giYAZ7ơ TRaMly rYAZ7ượu lên,Fnux vuTLSTi vTRaMẻ “NàoTRaM nTRaMào… UTLSTống mVwq9ừng TLSTgặp mặtFnux nVwq9ào! HVwq9ữu duyVwq9ên Fnuxthì mớFnuxi năVwq9ng tFnuxương TRaMngộ. HaFnuxi đTLSTứa lFnuxại còVwq9n chunYAZ7g vYAZ7ách nữFnuxa tYAZ7hì chúVwq9 khônVwq9g cYAZ7òn gìYAZ7 Fnuxphải lFnuxo nữaVwq9 rồi…”

Dương vừTLSTa cụngVwq9 Fnuxly vừaYAZ7 YAZ7nhủ thầmTLST khôngFnux hiểTRaMu cVwq9ái ýYAZ7 Fnuxtứ “khôngTRaM YAZ7còn gYAZ7ì pFnuxhải lo”củVwq9a bácTLST mTRaMình làFnux saYAZ7o đVwq9ây? HTRaMay TRaMbác nFnuxghĩ cTRaMô đưYAZ7ợc lTRaMàm TLSThàng TLSTxóm cFnuxủa anVwq9h Vwq9là Fnuxcoi nhưTRaM chuộVwq9t Vwq9sa cTLSThĩnh gạoFnux rồiTRaM, khônTRaMg pTRaMhải TLSTlo lTRaMắng Fnuxcho nFnuxó nữaTLST. Vwq9Ôi, TLSTthế thìYAZ7 chắTLSTc báVwq9c YAZ7cô lTRaMầm YAZ7to mTRaMất rồi.TLST TRaMCô Fnuxlại TRaMliếc trộVwq9m ĐịnTRaMh Vwq9qua vànFnuxh Vwq9ly. Vwq9Anh YAZ7nhấp ngTLSTụm rượu,Vwq9 cũTRaMng khYAZ7ông TLSTđáp lTRaMời củTLSTa ôTLSTng ThụYAZ7, nTRaMhưng TLSTvẻ trầmVwq9 tĩnYAZ7h vTRaMà thTLSTư thái.

Dương vốnYAZ7 làVwq9 ngườTLSTi khônYAZ7g giVwq9ỏi vVwq9ề tâmYAZ7 Fnuxlí đàYAZ7n ôVwq9ng. FnuxNhững YAZ7phán đoánYAZ7 củaFnux côFnux lúcYAZ7 YAZ7nào cũnVwq9g trFnuxật lất.YAZ7 TRaMNên đôiTRaM YAZ7khi tTLSTrực cảmTLST cYAZ7ủa mìnFnuxh mácVwq9h bTLSTảo Fnuxmạnh mẽ,YAZ7 DYAZ7ương vẫnVwq9 cốFnux TLSTghìm Fnuxnó xuốngVwq9, sVwq9ợ mìnTLSTh lTLSTại TLSTrơi vYAZ7ào tìnYAZ7h huốnTRaMg “chVwq9ạy vTRaMào rừnTLSTg TLSTmơ bYAZ7ắt coFnuxn tưởYAZ7ng bở”.TRaM NhưnYAZ7g, liệuFnux cYAZ7ó saTLSTi chTRaMút nTRaMào khôngYAZ7 nhỉ,&Fnuxnbsp; khi cTLSTô nhFnuxận TLSTthấy đôiFnux lVwq9úc ĐịnhYAZ7 nhFnuxìn mìnhFnux Vwq9và đôVwq9i mắtFnux tTRaMhẫm đVwq9en kFnuxia thoáTLSTng chúFnuxt TRaMlại lấpFnux lánTLSTh ánTRaMh cười.

Bữa Fnuxăn Vwq9vui vẻ,YAZ7 nhẹTRaM nhàngFnux, bởiTLST báTRaMc ThTRaMụ liêYAZ7n tTLSTục pYAZ7ha trVwq9ò Fnuxvà “kểYAZ7 xấu”Vwq9 YAZ7Dương. SựTRaM xuVwq9ề Fnuxxòa củaYAZ7 báTLSTc kFnuxhiến mọYAZ7i tFnuxhứ trởVwq9 nênFnux thâTLSTn Vwq9ái, dùTRaM thỉnVwq9h thoảVwq9ng âTLSTm mưuTRaM “gYAZ7ửi gắTRaMm” DươngTRaM cTRaMho ĐịTRaMnh bácVwq9 vẫVwq9n đFnuxể YAZ7lộ rõTRaM mồnTLST Fnuxmột. Vwq9Ở YAZ7bên cYAZ7ạnh bác,TLST ĐịnhFnux dườngTLST nFnuxhư cũVwq9ng cFnuxởi mYAZ7ở hơn,Vwq9 YAZ7anh cườiYAZ7 TLSTnhiều, nTRaMói nhiềuVwq9 hơnVwq9 đôTRaMi chúTLSTt. CFnuxô đặcFnux biệtYAZ7 thíTRaMch kYAZ7hi nYAZ7ghe haFnuxi ngườYAZ7i tFnuxrao đổiFnux vềFnux cFnuxông việc,TRaM TLSTmặc Vwq9dù mùYAZ7 TLSTtịt Vwq9không hiVwq9ểu tíTRaM tFnuxeo gì,Fnux nhưTLSTng cYAZ7hỉ nhìYAZ7n kFnuxhuôn Vwq9mặt cươnTRaMg nghịYAZ7 kTRaMia sTLSTay sưaVwq9 YAZ7nói vTLSTề bFnuxê tôTRaMng cốtFnux thFnuxép, nóiVwq9 vTLSTề dầTLSTm dèVwq9o mFnuxóng mánhTRaM, Fnuxcô Vwq9cũng thấyYAZ7 nVwq9hư mìnhYAZ7 đTLSTang nVwq9ghe nhữnTRaMg TRaMcâu chuyện&nTRaMbsp; ngọt ngàTLSTo nhFnuxất TRaMtrên đời.Fnux CVwq9ô cTLSTũng TLSTnhận YAZ7ra, hVwq9ình nhFnuxư chỉTRaM troTRaMng côngFnux TRaMviệc, ĐịFnuxnh TRaMmới thôiTLST tTRaMự kìFnuxm cYAZ7hế Vwq9mình, ởTRaM đVwq9ó, TLSTanh tYAZ7ự tinTRaM, quyếtTLST Vwq9đoán, vàTRaM khônFnuxg còVwq9n kTLSTiệm lTLSTời cYAZ7ho lắm.

Bữa cơmYAZ7 kéYAZ7o dàTRaMi YAZ7từ chiềuTRaM đếFnuxn Fnuxkhi trYAZ7ời sẩmTLST tối.YAZ7 ÁnTLSTh TRaMnắng cFnuxhỉ còTLSTn vàiTRaM vVwq9ệt TRaMrớt lạVwq9i TLSTnơi nhữTRaMng thềmTRaM cửVwq9a lVwq9ớn. ĐâyTRaM đTLSTó phụcYAZ7 vụTRaM TRaMbắt đầVwq9u bậFnuxt đènYAZ7 YAZ7chùm lên.TLST ÔnTRaMg TRaMThụ Vwq9và ĐVwq9ịnh đãTLST tiFnuxêu diệtVwq9 hếtVwq9 gầnTLST haVwq9i chTRaMai vaTRaMng, còFnuxn TLSTDương cTRaMũng Vwq9bị Fnuxhơi rượuTLST TRaMlàm TLSTcho vánVwq9g vất.Fnux CTLSTô đangFnux địnhVwq9 TLSTgiơ taTLSTy xiTLSTn hàngYAZ7 TRaMthì đúngTRaM lúcTRaM ấVwq9y “tuyệFnuxt sắcVwq9 giaTLSTi nhânVwq9” củaTRaM Vwq9bác TTRaMhụ xuFnuxất hiện,Fnux vàTLST Vwq9y hệYAZ7t nhFnuxư môTLST tFnuxả cYAZ7ủa bácTRaM, ngườiVwq9 nàFnuxy bụTLSTng sVwq9ắp rTLSTơi xuốngVwq9 đầuVwq9 Vwq9gối YAZ7và tVwq9óc chảYAZ7 cóVwq9 cọFnuxng nào.

Lại mộtVwq9 mVwq9àn chàoTRaM hỏTLSTi tYAZ7ưng Vwq9bừng chFnuxúc tFnuxụng, TRaMlúc TRaMấy, DươngTRaM mớiTRaM biếtVwq9 ĐịnhVwq9 Fnuxlà Fnuxngười Fnuxthiết kếYAZ7 nTLSThà hàVwq9ng nTLSTày, cVwq9òn bácVwq9 YAZ7Thụ trựcTRaM tiếpVwq9 cYAZ7hỉ đạoTRaM tVwq9hi công.YAZ7 YAZ7Wow, TRaMthảo TRaMnào TLSTthảo nàTLSTo, ôVwq9ng chủVwq9 nhVwq9à hàng&nVwq9bsp; này hồTRaM hởiTLST vớiFnux bTLSTác cYAZ7ô TLSTvà ĐịnhFnux tYAZ7hế. STLSTau khTLSTi TLSTvung taFnuxy cYAZ7hém mộtVwq9 câFnuxu nhFnuxư điTLSTnh đóngFnux cọcTRaM làFnux TRaMbữa ănYAZ7 nTRaMày hoàYAZ7n toàVwq9n fVwq9ree, Fnuxông Fnuxta TRaMbèn Vwq9dùng đVwq9ôi taYAZ7y Vwq9núng TRaMnính lôiYAZ7 tuTRaMột TRaMbác ThụTLST Vwq9đi “chYAZ7ơi” tVwq9ăng haTLSTi, lạiVwq9 cònTRaM cườiYAZ7 hTRaMa hảYAZ7 ngoáiYAZ7 lạTRaMi bảoTLST Fnuxphải đTRaMi cTLSTho hVwq9ai YAZ7“đứa trẻTLST” chúTRaMng màyTLST cóVwq9 tFnuxí riênFnuxg tTLSTư chứ.

Tất nTLSThiên cVwq9ái “đứaFnux tTLSTrẻ” sVwq9ơ mYAZ7i TRaMđen thFnuxì chỉTRaM lặngTLST Vwq9lẽ cườiVwq9 cFnuxòn TRaM“đứa trẻ”TLST mặcYAZ7 váyYAZ7 thTLSTì tYAZ7ự dưngVwq9 tiTLSTm đậpYAZ7 lêFnuxn tTLSThùm thụp.

 

Chương 1YAZ72.4: NhẹFnux nhàVwq9ng TRaMmà TRaMrát bYAZ7ỏng ^^


Vwq9

(ChVwq9áu gFnuxái BốngTLST BanFnuxg củVwq9a dìTRaM, ngưVwq9ời Vwq9có cáiFnux têTLSTn gTLSTiống nTRaMhư TLSTcái Vwq9cô gáTRaMi TRaMgià troTLSTng truVwq9yện này,Fnux hFnuxe hTLSTe Fnuxhe he)
Không TLSTgian YAZ7dần trởVwq9 nTRaMên lVwq9ặng Fnuxlẽ kFnuxhiến DươVwq9ng  thấy lFnuxúng túng,YAZ7 chỉFnux còVwq9n cáFnuxch ngậmTLST lTLSTy rượuYAZ7 vangYAZ7, nhấpYAZ7 từFnuxng chútVwq9 YAZ7một. ĐịnhFnux TRaMđột Fnuxnhiên mỉYAZ7m cười.

“Cẩn thTRaMận YAZ7say đó”.

Giọng nóYAZ7i bVwq9ất cTRaMhợt TRaMdịu TRaMdàng củaYAZ7 ĐịnhFnux kVwq9hiến FnuxDương còTRaMn thấVwq9y TLST… TLSTsay hTLSTơn lVwq9à rượFnuxu. TrVwq9ong chútYAZ7 miênTRaM maYAZ7n YAZ7váng vất,YAZ7 YAZ7có mộtFnux Fnuxsuy nVwq9ghĩ lTLSTướt Fnuxqua khiếnTLST DươngTLST sFnuxực nhớ.Vwq9 YAZ7Khi tỉnYAZ7h táoTLST côTRaM đTLSTã TLSTlàm đủVwq9 tròTLST TRaMmất Fnuxmặt rồFnuxi. CóTLST tíTLST meTRaMn vàoYAZ7 khônTRaMg biếtTLST Vwq9cô cònYAZ7 gâyFnux nhYAZ7ững chuyệnYAZ7 gTLSTì nữYAZ7a. ÝTLST TRaMnghĩ đóYAZ7 khiVwq9ến DươTLSTng lậpFnux tTLSTức thTRaMẳng lưng,TLST tay  cYAZ7ập rTLSTập Vwq9buông nYAZ7gay lTRaMy rưYAZ7ợu xuốngTRaM bàn.

Định nhYAZ7ìn hFnuxành độngVwq9 củaFnux cô,&nVwq9bsp; khóe môVwq9i TRaMvốn điềmTRaM đạmTLST chợtVwq9 YAZ7cong khTLSTẽ lênYAZ7 troFnuxng mộtTLST nFnuxụ cườiTLST. KhFnuxi bVwq9ắt gặpTLST cFnuxái TLSTnhìn nYAZ7gơ ngYAZ7ác củTLSTa DươngVwq9, nTRaMụ cưFnuxời YAZ7đó khTRaMông tắVwq9t đYAZ7i, TRaMtrái lạTLSTi, troYAZ7ng đôiTRaM mTRaMắt thVwq9ẫm TRaMtối, lạTLSTi lấTRaMp lYAZ7ánh nVwq9hững Fnuxánh sáVwq9ng cTRaMó phVwq9ần Vwq9trêu chọc.Fnux TLSTDương hYAZ7ơi đờTLST TRaMra, TRaMcảm Vwq9giác cáTLSTi khônYAZ7g khTRaMí mờVwq9 áTRaMm nVwq9ày kYAZ7hiến cFnuxô cFnuxó chúVwq9t khônYAZ7g tựFnux nhiVwq9ên, tVwq9ay côFnux lFnuxại muốnTRaM tTLSThò YAZ7ra cTLSTầm lVwq9y rTRaMượu cVwq9ho bTRaMớt thừaYAZ7 thãiVwq9, nhưngFnux TLSTrồi lạiTLST Vwq9rụt lạiTLST Vwq9không dám.

Khi nhữngFnux sYAZ7ợi TLSTtơ cảTRaMm Vwq9xúc YAZ7cứ gTLSTiăng mắcTRaM đâVwq9u đóTLST YAZ7quanh haTRaMi ngưTRaMời, ĐịnhFnux độtVwq9 ngộtFnux Fnuxrủ DTRaMương điVwq9 vYAZ7òng qTLSTuanh khTLSTu nhàVwq9 hàngTLST. DươVwq9ng đứngTLST dậyYAZ7, cảYAZ7 ngườiTLST TLSTnhư đFnuxược thảFnux lỏnYAZ7g, khTRaMông néVwq9n YAZ7được Vwq9cô tTRaMhở pTRaMhào mộYAZ7t cáiTLST, đFnuxi tTRaMheo ĐịTRaMnh. ATLSTnh bướcYAZ7 chậmFnux Fnuxrãi, đTLSTủ đYAZ7ể đFnuxôi giàFnuxy TRaM5 phTLSTân TRaMcủa DYAZ7ương khôVwq9ng YAZ7bị quáTLST TLSTtải Vwq9khi YAZ7cô TLSTbước Fnuxtheo Fnuxanh. VFnuxừa điYAZ7 ĐịnhYAZ7 vừaTRaM cTRaMhỉ TLSTdẫn Vwq9cho DFnuxương nhữnTRaMg điểmVwq9 đặcVwq9 biYAZ7ệt nTLSTho nTLSThỏ củaFnux nhàTRaM hàVwq9ng Fnuxnày, nhTRaMư kVwq9hu TLSThầm rưTRaMợu, “cTLSTăn phYAZ7òng sTRaMao rơi”,TRaM “hồFnux rửaTLST chân”Fnux khiếnVwq9 DươYAZ7ng mắtTRaM tròYAZ7n mTRaMắt dẹt.Vwq9 KhôngTRaM kTRaMhí TLSTdần trởTLST lạFnuxi sựFnux tTLSTự nhiTLSTên, DươngFnux cũnYAZ7g vôFnux tưVwq9 hỏTLSTi hYAZ7an đủTLST chuyệTLSTn. MặYAZ7c nhữnVwq9g thFnuxắc mYAZ7ắc ngYAZ7ô nFnuxghê cVwq9ủa côTRaM, ĐịnhTLST thonYAZ7g thảVwq9 trTRaMả TRaMlời cẩnVwq9 thậnTLST tFnuxừng cYAZ7hút một.

Nhà hàngVwq9 đFnuxã lênYAZ7 TRaMđèn. DFnuxương cảmYAZ7 nhVwq9ận dưTLSTờng nTRaMhư YAZ7Định Fnuxrất TRaMđể tâmYAZ7 đếnTRaM TRaMviệc thiếtTRaM kếTRaM áTLSTnh TLSTsáng trFnuxong nhữngFnux cFnuxông trìnhTLST củaFnux mìnYAZ7h, nYAZ7ên TLSTtừ khYAZ7u rTLSTesort FnuxRainbow đếnTRaM nFnuxhà hVwq9àng này,Fnux TLSTánh sánTRaMg đềuTRaM rấVwq9t đẹpTRaM mắt,Fnux Fnuxđều TRaMlà thứTRaM YAZ7màu vànTRaMg ấFnuxm Vwq9áp, sónFnuxg sáTLSTnh nhVwq9ư TLSTmật ong.  TYAZ7ừng cFnuxăn phòTRaMng nTLSThư tTLSTừng ôFnux nhTLSTỏ pTLSThát sáYAZ7ng, ngọVwq9t Vwq9ngào vYAZ7à YAZ7bí mậVwq9t. DươnTLSTg TLSTcứ tưởTLSTng ĐịnhYAZ7 sẽTRaM dắYAZ7t cFnuxô TRaMvào mộtVwq9 căFnuxn phòFnuxng nàoYAZ7 TLSTđó, nhưTRaMng cuYAZ7ối cùnTRaMg nYAZ7ơi dừnYAZ7g lạFnuxi củaTRaM hFnuxọ lạiTRaM làTRaM TLSTmột câyYAZ7 cầuFnux YAZ7gỗ TRaMnhỏ nVwq9hưng Vwq9chắc chắn,YAZ7 nằmFnux bênFnux TRaMrìa củaYAZ7 TRaMkhu nTRaMhà TRaMhàng. TFnuxhấy bãTRaMi Fnuxcát dưFnuxới TLSTchân mTLSTịn màTLSTng, TRaMDương khVwq9ông ngTRaMại TLSTngần cVwq9ởi giTLSTầy raVwq9, rồiYAZ7 điYAZ7 Fnuxtrên cát.

Trăng noFnuxn vừaFnux lêVwq9n. NhữngYAZ7 bFnuxước cFnuxhân củVwq9a Vwq9Dương hơiTRaM Fnuxlún xuốngVwq9 trênTLST nTLSTền cTRaMát lấTLSTp lFnuxánh sángYAZ7 bạcFnux bởiVwq9 YAZ7ánh trăngTLST Fnuxvà áTRaMnh Fnuxđiện vFnuxàng hắYAZ7t rTLSTa tFnuxừ khYAZ7u nFnuxhà lớVwq9n. BênTRaM cạnh,TLST ĐịnTLSTh Vwq9vẫn đTRaMi giTLSTầy, aVwq9nh nhẹVwq9 nhàngYAZ7 cầmTLST lấyYAZ7 đôiTLST gYAZ7iầy tVwq9rong TLSTtay DươTRaMng khiếnFnux cFnuxô hơiYAZ7 Fnuxngỡ ngàngFnux vàTLST cóTLST YAZ7chút bốTRaMi rốTLSTi. FnuxỪ thìFnux tTRaMhừa Vwq9nhận điTLST, nhữngTLST chămFnux sócTLST YAZ7có phầnTRaM TLSTnhỏ béTRaM Vwq9như Vwq9vậy khiếnTLST YAZ7cô …YAZ7 tTRaMhích Fnuxkinh lênVwq9 đượcTLST ^^

Gió bTLSTiển manTRaMg TRaMthêm mộtYAZ7 cTRaMhút lạYAZ7nh kVwq9hiến máFnuxi TLSTtóc DươngFnux bTLSTay lVwq9òa xòaTLST. ỞTLST mVwq9ột nơiTLST kYAZ7hông khFnuxí lãngTLST mTRaMạn nhVwq9ư YAZ7vậy, DưYAZ7ơng Vwq9rất muYAZ7ốn nóiYAZ7 điềFnuxu gFnuxì đó,Fnux tựaYAZ7 nhưVwq9 mộTRaMt sTRaMự hỏFnuxi hYAZ7an âTRaMn cầnTLST, YAZ7nhưng rTRaMất sợVwq9 Vwq9mình sẽTLST lạiTRaM buộtVwq9 miTLSTệng rFnuxa TRaMmột câTLSTu TRaMnói vôVwq9 duyên.Fnux CuốiTLST cùngYAZ7 DươFnuxng TRaMchọn TRaMsự iVwq9m lặng.

“Hôm naVwq9y DươnTLSTg TRaMít YAZ7nói nhỉ?”

Dương ngTRaMước YAZ7lên, hơFnuxi bấtTLST ngờVwq9 vìVwq9 Vwq9câu nhậVwq9n Vwq9xét củaTRaM Định,TLST chỉTLST TLSTđịnh TLSTnói lạTRaMi mVwq9ột TLSTcâu đạiYAZ7 loạiTLST cTLSTô Fnuxít nTLSTói saYAZ7o TRaMbằng anYAZ7h, nTLSThưng cYAZ7uối cùng,Fnux vẫTRaMn cứYAZ7 TRaMthấy thếFnux nàFnuxo đFnuxó, côTLST cườiTRaM ngượngFnux ngùng.

“Tại Vwq9em Vwq9đang suVwq9y nghĩ”

Định khTRaMông Vwq9hỏi TRaMtiếp, TLSTmà YAZ7chỉ nFnuxhìn TRaMcô, tựaVwq9 nYAZ7hư đợiTRaM cYAZ7ô Fnuxnói Vwq9thêm. FnuxDương bYAZ7ật cười.

“Em Vwq9đang TRaMsuy ngTRaMhĩ Vwq9xem tráTLSTi đấtTRaM nàyVwq9 TLSThẹp đFnuxến cFnuxỡ nYAZ7ào Vwq9mà Fnuxem bFnuxị dấTLSTm dTLSTúi Fnuxcho aVwq9nh nhữYAZ7ng hTRaMai lần?”

Định chYAZ7ợt Fnuxnhìn bâTRaMng quYAZ7ơ TRaMxa YAZ7xa Fnux“À, nhFnuxư cYAZ7hú ThYAZ7ụ nYAZ7ói, cVwq9ái YAZ7đó ngTLSTười tVwq9a gọiFnux lVwq9à “hữuTRaM duyên””

Dương iFnuxm bặt.Fnux LiTRaMếm đTLSTôi mVwq9ôi cảmVwq9 giFnuxác đaYAZ7ng YAZ7khô đTRaMi vìYAZ7 gióVwq9 biểnFnux, DươngFnux TLSThồi hộYAZ7p nhìnTLST kFnuxhuôn mặTLSTt nghiênVwq9g nTLSTghiêng củVwq9a Định,YAZ7 nhữnYAZ7g đườngFnux TLSTnét YAZ7trong sVwq9ự kFnuxhắc Fnuxchạm dịuTLST dVwq9àng củaTLST TLSTánh sángYAZ7 kTRaMhiến lòTLSTng côFnux bỗnTLSTg nFnuxhiên tràFnuxo dângYAZ7 mFnuxột cảmTLST giVwq9ác êmFnux TRaMả lạTRaM lùngTRaM. DươnTLSTg đangVwq9 tínFnuxh hTLSTỏi aYAZ7nh “hữuYAZ7 dVwq9uyên Fnuxthì saTLSTo” nhTRaMưng chưaYAZ7 kịpYAZ7 YAZ7mở Fnuxlời, Vwq9Định đVwq9ã qTRaMuay nhYAZ7ìn cYAZ7ô, đôTRaMi mắtFnux đenYAZ7 TRaMbình tTLSThản hỏVwq9i mộTLSTt câFnuxu rYAZ7ất Fnux… TLSTkhông Fnuxliên quan.

“Có TLSTthật thVwq9ế không?”

Dương sữYAZ7ng YAZ7ra TRaMngơ nYAZ7gác Fnux“Thật Fnuxgì ạ?”

Định đặtTLST đôiFnux giầyTLST củaFnux DTRaMương xuốnFnuxg thVwq9ành cầuVwq9, TRaMrồi TLSTxỏ Vwq9tay tTRaMúi quần,Vwq9 nétYAZ7 mặtYAZ7 vVwq9ẫn khTRaMông đổi.

“À TLSTchuyện chiVwq9ều nayVwq9. CóTLST Fnuxthật Vwq9là tôiFnux khônTRaMg cóYAZ7 …Fnux xVwq9i Vwq9nhê gYAZ7ì vớiVwq9 eFnuxm không?”

Ôi máTLST ơiFnux. TLSTCô TRaMcó nênFnux nTRaMhảy luônTRaM xuốVwq9ng bTLSTiển cYAZ7ho xonTLSTg đờiYAZ7 kTRaMhông? DươnYAZ7g bặmFnux Vwq9chặt môi,Vwq9 TRaMcố Fnuxnén cTRaMảm giTLSTác TLSTxấu hổVwq9 đếYAZ7n YAZ7tận chânYAZ7 tóc.

“Lúc đóTLST… LúTLSTc đóFnux lTLSTà cháVwq9u TLSTanh chTLSTọc eVwq9m mà…”

Định vẫnYAZ7 khônFnuxg buYAZ7ông tha.

“Vậy nghĩaTRaM lFnuxà tôiTLST cYAZ7ó… TLSTxi nTRaMhê à???”

Gì YAZ7thế nVwq9ày? SYAZ7ao cVwq9âu chuVwq9yện TRaMnó lYAZ7ại dẫnTRaM TLSTvề cáiTRaM chTLSTủ đTLSTề Vwq9oái oTLSTăm Vwq9này chFnuxứ. ChẳnYAZ7g TRaMlẽ côFnux lạiFnux điTRaM Fnux… Fnuxgật đFnuxầu? MàTRaM lắFnuxc thYAZ7ì thVwq9à xúTRaMi Vwq9cô đi…Vwq9 TLSTchết cTRaMòn hơn!!!!

Dương cắmFnux mặVwq9t xuTLSTống đất,Vwq9 nhìTRaMn YAZ7xuống …Vwq9 YAZ7ngón chânVwq9 mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”