Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 12.1MxTB: CáiBCcu MxTBnày c7vu7ó tpzj3ính làtbFm quấBCcuy rốipzj3 tìnhMxTB BCcudục cônBCcug cộ7vu7ng pzj3không đấy????

(Bông l7vu7ộc vừnBCcug trBCcuên sânMxTB thiếuBCcu nhi7vu7, gần7vu7 htbFmồ Hopzj3àn pzj3Kiếm 25/9/11)
Điện thpzj3oại trotbFmng p7vu7hòng kháchpzj3 MxTBsạn chBCcuợt reo7vu7. BCcuDương nh7vu7ấc mtbFmáy ntbFmghe. MxTBCô nBCcuhíu mpzj3ày BCcukhi npzj3hân 7vu7viên kháchtbFm sạn7vu7 7vu7với tbFmgiọng miMxTBền TBCcurung nhpzj3ỏ nh7vu7ẹ 7vu7nói tbFmcó ngườitbFm muốntbFm MxTBgặp côBCcu. Dươnpzj3g lpzj3ập MxTBtức ngMxTBhĩ BCcungay đếBCcun Qu7vu7ân 7vu7nên lạnBCcuh lùngpzj3 tMxTBrả lờitbFm lpzj3à cBCcuô khôMxTBng muốntbFm gặptbFm aMxTBi hếtbFmt, BCcucũng khôngpzj3 tbFmquen atbFmi MxTBở đây.MxTB NhưnMxTBg pzj3giọng lBCcuễ 7vu7tân 7vu7vẫn MxTBtiếp MxTBtục nMxTBgọt ngào.

“Dạ, pzj3ảnh nhtbFmờ ntbFmói ảnhtbFm tênBCcu ĐịnhMxTB ạ!”

Sấm sétbFmt BCcunổ đùtbFmng 7vu7bên taitbFm. Định7vu7 7vu7sao? KhôngtbFm lítbFm nMxTBào cái7vu7 ngưtbFmời ctbFmô âMxTBm thầmMxTB nBCcuguyền rủtbFma nãy7vu7 giờMxTB lạiBCcu pzj3lò dBCcuò tớBCcui đâyBCcu tìMxTBm cpzj3ô 7vu7chứ? MàBCcu vBCcuì stbFmao a7vu7nh lạiMxTB bpzj3iết 7vu7được chỗ7vu7 phòMxTBng cMxTBô đượcMxTB nhỉtbFm? DươntbFmg ngMxTBhĩ đếnpzj3 7vu7đủ BCcumọi kpzj3hả năng7vu7, cuốBCcui 7vu7cùng MxTBcô tạmMxTB tbFmtìm đBCcuược gpzj3iải phá7vu7p tbFmhợp BCculý. ChMxTBắc BCculà Tân,tbFm tbFmông pzj3mối pzj3ngày xtbFmưa vẫBCcun khMxTBông quêBCcun nhi7vu7ệm vụpzj3 củpzj3a mìnpzj3h. Chỉpzj3 tbFmcó TântbFm mới7vu7 biếMxTBt BCcuphòng củatbFm MxTBcô ởpzj3 cá7vu7i thàntbFmh ptbFmhố btbFmiển pzj3này, vì  chínhpzj3 a7vu7nh trBCcuực ttbFmiếp booMxTBk tbFmvé, tbFmbook phònMxTBg c7vu7ho MxTBcô ở7vu7 kháchBCcu tbFmsạn nàtbFmy mà.

Ý ngpzj3hĩ BCcuĐịnh đếBCcun t7vu7ìm BCculàm pzj3cô quýnBCcuh 7vu7lên. Dươn7vu7g hớtMxTB hảiMxTB cBCcuhải sơMxTB máiMxTB tBCcuóc, t7vu7hay chpzj3iếc ápzj3o pzj3hai dâMxTBy 7vu7và chiếcMxTB qu7vu7ần MxTBalibaba màuMxTB hpzj3ồng BCcutím MxTBđiệu đàMxTB r7vu7ồi chạpzj3y nhào7vu7 MxTBra cửa.BCcu ĐếntbFm kMxTBhi cBCcuầm npzj3ắm ctbFmửa địnhMxTB x7vu7oay, DươngBCcu mới&nbMxTBsp; sực nhớ7vu7, 7vu7cô lạipzj3 chạy &nBCcubsp;bổ và7vu7o phòngtbFm, lpzj3ôi tú7vu7i raMxTB, lMxTBấy thỏpzj3i tbFmson môipzj3 pzj3quẹt tbFmnhanh mộtpzj3 c7vu7ái. Lú7vu7c nhMxTBìn gương, &MxTBnbsp;mím mímtbFm mtbFmôi chMxTBo pzj3son tbFmlan đều,7vu7 MxTBDương 7vu7mới giậttbFm mình.

Ôi, lậppzj3 trườnBCcug củ7vu7a MxTBcô chỉpzj3 tbFmcó thếMxTB thôtbFmi sBCcuao? LỏntbFmg lpzj3ẻo đến7vu7 ph7vu7át pzj3sợ. Vừapzj3 mớiBCcu quyBCcuết tâm7vu7 ktbFmhông MxTBliên quaMxTBn đế7vu7n MxTBcả BCcuchú chápzj3u nhà7vu7 aBCcunh cơ7vu7 mà.

Vả lạ7vu7i, aMxTBnh đBCcuã c7vu7ó “mối”.

Bang! BangBCcu! CáitbFm ý7vu7 npzj3ghĩ 7vu7“Định ctbFmó mối”pzj3 khiếBCcun cBCcuô sự7vu7ng tbFmlại, bỗngtbFm BCcudưng muBCcuốn chùiMxTB quá7vu7ch tBCcuí tbFmson mBCcuôi đi.BCcu NBCcuhưng satbFmu BCcunghĩ mìnhBCcu thậttbFm tMxTBrẻ cMxTBon tpzj3rẻ mỏ7vu7, mBCcuình xinpzj3h đBCcuâu pBCcuhải chpzj3o dupzj3y nhtbFmất MxTBmột ngườtbFmi nhìBCcun, thếpzj3 làMxTB DươnBCcug 7vu7nhe 7vu7răng cườitbFm vpzj3ới pzj3mình ttbFmrong g7vu7ương tbFmmột cáiBCcu, rồi7vu7 trtbFmái ntbFmgược với7vu7 vẻBCcu BCcuhớt hảiBCcu lMxTBúc ntbFmãy, cpzj3ô BCcuđủng đỉntbFmh đipzj3 7vu7ra 7vu7khỏi phòng.

Thế npzj3hưng dù7vu7 r7vu7a BCcuvẻ bình7vu7 MxTBthản đếMxTBn mấ7vu7y 7vu7thì BCcukhi thtbFmang máy7vu7 “dinpzj3g” mộtpzj3 cpzj3ái rồipzj3 mBCcuở rtbFma, Dưpzj3ơng vẫntbFm nhậ7vu7n tMxTBhấy tipzj3m mìnhMxTB đaMxTBng đậMxTBp ttbFmhình pzj3thịch. Cô  tiếnpzj3 vềBCcu phMxTBía q7vu7uầy lễ7vu7 7vu7tân củMxTBa kMxTBhách sạn,BCcu n7vu7hưng MxTBchỉ thấypzj3 tbFmnhân viêtbFmn đanpzj3g pzj3cắm cúpzj3i nMxTBhập sổtbFm BCcusách. DtbFmương lướpzj3t mpzj3ắt nhìnMxTB MxTBquanh, MxTBnhưng  cả 7vu7khu tầngtbFm tBCcurệt chỉMxTB t7vu7hấy vàipzj3 7vu7ba kháchtbFm T7vu7ây đangBCcu tbFmđi BCculại, còn7vu7 đâu7vu7 pzj3không MxTBthấy bó7vu7ng dá7vu7ng củMxTBa kẻpzj3 chuyênpzj3 mặtbFmc stbFmơ m7vu7i đBCcuen ấBCcuy đâuBCcu hết.pzj3 Khôpzj3ng lẽBCcu pzj3anh đợi7vu7 lâMxTBu quá7vu7 pzj3đã đMxTBi rồi? &MxTBnbsp;Dương đMxTBi vềtbFm 7vu7phía lễBCcu tBCcuân, tbFmđịnh hpzj3ỏi hapzj3n mtbFmột c7vu7âu 7vu7thì 7vu7đột ngộttbFm cóBCcu bMxTBàn ta7vu7y tbFmvỗ tbFmnhẹ 7vu7vào vatbFmi cô.

“Ở đây”.

Dương q7vu7uay phắtpzj3 lạpzj3i nhpzj3ìn. Không7vu7 thMxTBể tipzj3n đượcpzj3 vàopzj3 tbFmmắt mình7vu7, trMxTBước BCcumặt MxTBcô lMxTBà mộ7vu7t khuôntbFm mặtbFmt màMxTB côpzj3 chỉBCcu muốnpzj3 pzj3… đấMxTBm cpzj3ho mộtbFmt nh7vu7át. QBCcuuân nhưpzj3ớn nhướnpzj3 đôitbFm lônBCcug màtbFmy, nhìntbFm c7vu7ô tbFmnhe ră7vu7ng pzj3ra cười.

“Ô, làBCcum gìMxTB BCcunhư mupzj3ốn gipzj3ết ngpzj3ười t7vu7hế kia?”

Dương tứMxTBc tbFmđến mứcBCcu muBCcuốn xịt7vu7 khMxTBói 7vu7lỗ taitbFm. Tứpzj3c cáiBCcu thằng7vu7 trờitbFm đántbFmh 7vu7này tbFmmột, tứcBCcu ch7vu7ính bản7vu7 thtbFmân mìBCcunh 7vu7mười. StbFmao côBCcu cBCcuó tbFmthể ng7vu7u 7vu7si 7vu7kì tbFmdiệu vậyMxTB cpzj3ơ chứ,MxTB khôBCcung MxTBnghĩ đếnBCcu chiê7vu7u lừtbFma tbFmquá mứcBCcu đơn7vu7 giảnpzj3 này.MxTB NhMxTBưng biếtBCcu tứpzj3c tốiMxTB cBCcuhỉ 7vu7tổ MxTBlàm 7vu7mình thêpzj3m uất,tbFm không7vu7 giảpzj3i quytbFmết đượtbFmc gìtbFm ntbFmên cMxTBô hất7vu7 mặt.

“Ra  người muốnpzj3 gặp7vu7 MxTBtôi làtbFm c7vu7ậu 7vu7đó à?”

Quân gậ7vu7t BCcugật đầu,pzj3 tbFmcòn cườipzj3 t7vu7oe r7vu7a BCcuvẻ MxTBrất n7vu7gây thơ.

Dương cườitbFm cười7vu7 bpzj3ỡn pzj3cợt “ThMxTBế mớiMxTB pzj3thay t7vu7ên đổpzj3i BCcuhộ k7vu7hẩu à?”

Quân xMxTBịt nụBCcu cười7vu7, lú7vu7c sau &nbtbFmsp;bĩu BCcumôi BCcuấm ức.

“Hừ. MxTBTức BCcuvì đpzj3ây mạtbFmo dMxTBanh 7vu7chú ĐịnhBCcu à7vu7? Npzj3hưng 7vu7đây kpzj3hông nóipzj3 thBCcuế pzj3thì cóMxTB MxTBxuống không?”

Dương ngMxTBhiến răng.

“Đồ lápzj3u cátbFm láutbFm tôm”.

“Ôi, lMxTBáu 7vu7gì chẳBCcung được,pzj3 7vu7láu cáBCcu, láBCcuu tMxTBôm, láutbFm ốc,7vu7 lápzj3u ếch,7vu7 láuBCcu cpzj3ả nháBCcui bénMxTB luôn7vu7… MxTBHa h7vu7a “

Thấy mìnhpzj3 lạipzj3 sBCcuắp BCcuphát điênMxTB, DươngtbFm quatbFmy pzj3phắt nMxTBgười đpzj3i. NhưnMxTBg BCcumột pzj3ý ngMxTBhĩ lướtMxTB qupzj3a khiến7vu7 DưMxTBơng sựBCcung lại7vu7. CBCcuô qtbFmuay ngoắtBCcu 7vu7trở lạBCcui vtbFmà vpzj3a thẳngBCcu vtbFmào cáMxTBi ngưpzj3ời đantbFmg hăMxTBm h7vu7ở đMxTBi đến,7vu7 khitbFmến ctbFmô tốiBCcu stbFmầm 7vu7mặt mũi.

“Làm cBCcuái gtbFmì 7vu7thế hả?”

Vừa xpzj3oa tránMxTB Dươpzj3ng vMxTBừa gắt7vu7 lên.MxTB Quânpzj3 tbFmlúng túngBCcu thpzj3anh minh.

  “Ai bảopzj3 đang7vu7 đtbFmi tựMxTB dưnpzj3g đứngtbFm lạ7vu7i? C7vu7ó làpzj3m satbFmo không?”

“Sao trăpzj3ng ctbFmái gìBCcu. TrảBCcu đây?”

Dương MxTBtrừng m7vu7ắt xòeMxTB tatbFmy ra

Quân ngẩBCcun nMxTBgơ tbFmnhìn khBCcuuôn pzj3mặt Dưpzj3ơng, rồMxTBi lạiMxTB nhìnBCcu bBCcuàn taMxTBy 7vu7xòe tbFmra củaMxTB cô.

“Trả g7vu7ì. Tr7vu7ả n7vu7ợ BCcutình BCcuxa tbFmà? tbFmhí hí”

“Còn 7vu7dám cườiMxTB hả?BCcu TrtbFmả BCcuchứng mMxTBinh thBCcuư cBCcuủa tôpzj3i. Cậ7vu7u có7vu7 biết7vu7 t7vu7ôi phBCcuải mpzj3ang passporBCcut đểBCcu ởBCcu kháchMxTB sạnMxTB khôMxTBng hả?”

Quân MxTBcười tíBCcut cảMxTB mắt.

“Có passpMxTBort  rồi thì7vu7 cầnpzj3 gìBCcu chứnMxTBg minMxTBh thưpzj3 nữBCcua. ĐMxTBể đâytbFm pzj3giữ 7vu7làm titbFmn cho?”

Hai nắmtbFm đấmBCcu c7vu7ủa DươntbFmg đãpzj3 siếtpzj3 pzj3chặt, gân7vu7 xapzj3nh chắcMxTB c7vu7ũng pMxTBhải nBCcuổi lênBCcu cBCcuuồn cuộn,tbFm côBCcu trừng7vu7 trừBCcung BCcumắt MxTBnhìn MxTBcái kẻ7vu7 tbFmmặt đan7vu7g vMxTBô cùngpzj3 MxTBtoe toét.

“Tin 7vu7cái ctbFmon khỉBCcu! TótbFmm lạitbFm cBCcuậu cótbFm trả7vu7 không?”

Quân cườMxTBi cười.

“Không MxTBtrả. tbFmThích th7vu7ì MxTBđi màMxTB lấy.MxTB pzj3Ở pzj3đây này”.

Vừa BCcunói pzj3Quân vừaMxTB vỗ7vu7 bồmpzj3 bpzj3ộp và7vu7o …7vu7 7vu7mông, BCcunơi chiếctbFm túpzj3i qtbFmuần jeBCcuan pzj3phồng MxTBlên bBCcuởi mộtMxTB chipzj3ếc tbFmví. NBCcuụ cườiMxTB tpzj3ự titbFmn vMxTBì biếtBCcu BCcucô BCcukhông đời7vu7 nào7vu7 dáMxTBm “manh7vu7 động”pzj3 khiếnMxTB DưMxTBơng tứpzj3c điêtbFmn. Một7vu7 7vu7cơn pzj3bốc đồngMxTB MxTBbất thìntbFmh lìnBCcuh BCcukéo đếpzj3n, khtbFmi mtbFmà BCcuchưa kịtbFmp s7vu7uy MxTBnghĩ 7vu7gì thêmtbFm DươngMxTB BCcuđã tMxTBhấy mìn7vu7h chtbFmạy rBCcua sa7vu7u pzj3lưng Qpzj3uân, rtbFma BCcusức nhépzj3t tpzj3ay vàopzj3 túpzj3i tbFmquần, móMxTBc chiếc7vu7 BCcuví ra.

Quân choáng,pzj3 lặngBCcu pzj3đi mtbFmột tpzj3hoáng, ngoáitbFm MxTBra đằngpzj3 sau.

“Oái… Này…tbFm NàBCcuy… 7vu7Sờ… MxTBsờ m7vu7ông đMxTBây thậtBCcu đấypzj3 à…

Dương vBCcuẫn nBCcughiến BCcurăng rútbFmt pzj3cái vtbFmí ratbFm, nhưngBCcu chitbFmếc BCcuquần tbFmJean chậttbFm k7vu7hiến chi7vu7ếc vMxTBí mãpzj3i khô7vu7ng pzj3kéo l7vu7ên được.

Một vàipzj3 vịtbFm kháchtbFm Tâ7vu7y bắtMxTB 7vu7đầu hiếuMxTB tbFmkì qutbFmay MxTBra nh7vu7ìn, nMxTBhưng Dươn7vu7g 7vu7kệ xáBCcuc. ĐantbFmg tbFmtrong cơMxTBn tứtbFmc tốiBCcu v7vu7à đưMxTBợc BCcuan ủipzj3 với7vu7 ýtbFm nghMxTBĩ “đốtbFmi mặtBCcu tbFmvới những7vu7 thằMxTBng MxTBchày pzj3bửa tMxTBhì 7vu7phải BCcuchày bửatbFm hơnBCcu 7vu7nó”, n7vu7ên DMxTBương nghiếnpzj3 rpzj3ăng BCcurút cật7vu7 lBCcuực. tbFmChiếc vMxTBí MxTBvừa tMxTBhò lêntbFm q7vu7ua méBCcup tpzj3úi t7vu7hì QuBCcuân lạitbFm nMxTBgọ nguậy.

“Này này,tbFm cá7vu7i 7vu7này ctbFmó tMxTBính ltbFmà pzj3quấy rốMxTBi 7vu7tình pzj3dục côBCcung cộ7vu7ng kh7vu7ông đấy?”

Vì QtbFmuân pzj3xoay ngưMxTBời nênMxTB MxTBDương bịBCcu trtbFmượt tpzj3ay rBCcua. CMxTBô lạiBCcu pzj3phải nBCcuhào tpzj3heo, vpzj3ừa cpzj3ố kéopzj3 ctbFmhiếc víMxTB r7vu7a, vBCcuừa hpzj3ét nhỏ.

“Câm miệngpzj3. ĐứtbFmng 7vu7im đấy”.

Giọng Q7vu7uân vtbFmừa buồBCcun cười,7vu7 MxTBvừa thipzj3ểu não.

“Ôi, chBCcuú Đị7vu7nh, chúMxTB MxTBchứng tbFmkiến nhtbFmá. RõtbFm làtbFm NhtbFmái 7vu7Bén BCcu“dê” cpzj3háu mà!

Dương 7vu7hung hătbFmng 7vu7trừng mắtpzj3 ltbFmên nhìMxTBn Quân.

“Hừ, đừpzj3ng mtbFmà 7vu7lôi chMxTBú cpzj3ậu pzj3ra màBCcu dọa7vu7 7vu7tôi. TưởnMxTBg chúMxTB c7vu7ậu MxTBmà xBCcui nMxTBhê với7vu7 tôiMxTB hả”?

Mắt Q7vu7uân lấp7vu7 MxTBlánh tiBCcunh quái.

“Thật khôngBCcu xBCcui nMxTBhê chứ?”.

Dương đMxTBã tbFmrút BCcura đtbFmược chiếpzj3c víMxTB quáiBCcu đảnpzj3 rMxTBa khỏiBCcu pzj3chiếc quầnpzj3 pzj3chật MxTBmột cBCcuách pzj3quái đảntbFm kiapzj3, vộiMxTB vàngtbFm lậtpzj3 pzj3ra đtbFmể tìpzj3m chtbFmứng BCcuminh của7vu7 mình.

“Không MxTBnói nhiMxTBều pzj3đau diềutbFm. MxTBIm ctbFmho tôitbFm còpzj3n tìm…”

Dương lậtBCcu lậMxTBt mpzj3ột hpzj3ồi, thấpzj3y tronpzj3g 7vu7ví ctbFmó vàiMxTB tMxTBờ tiền7vu7 chtbFmẵn, MxTBlẻ lộn7vu7 xtbFmộn. Bê7vu7n ngătbFmn khác7vu7 tbFmlà cáBCcuc loạipzj3 gMxTBiấy tờ7vu7 BCcuvà vàipzj3 cá7vu7i thẻ7vu7. pzj3Cô pzj3tìm thấtbFmy đượctbFm cBCcuhứng miMxTBnh củpzj3a mMxTBình tbFmở phíBCcua ttbFmrong cùpzj3ng củaBCcu ctbFmhiếc v7vu7í, đưtbFmợc kẹtbFmp MxTBbên cạnMxTBh tờ7vu7 chứnMxTBg minMxTBh thưtbFm MxTBkhác. Dươn7vu7g nhaMxTBnh MxTBtay kẹppzj3 ng7vu7ay 7vu7chứng mintbFmh tbFmcủa mìtbFmnh vMxTBào n7vu7ách, rồi7vu7 7vu7rút tờMxTB cMxTBhứng 7vu7minh thư7vu7 củaMxTB Quânpzj3 raBCcu, liế7vu7c nBCcuhìn BCcuqua. Nguyễpzj3n HoàngMxTB QuânMxTB, pzj3sinh tbFmnăm 198MxTB7… H7vu7ừ, BCcucái đồMxTB opzj3ắt tbFmcon lắ7vu7m chuyện,MxTB sintbFmh nă7vu7m 8tbFm7 mpzj3à dtbFmám lèoBCcu nhèo7vu7 làBCcu anMxTBh đ7vu7ây 2MxTB7 7vu7tuổi. CôtbFm ntbFmhét tMxTBrở lMxTBại vpzj3ào ví,MxTB BCcurồi đậpBCcu bốppzj3 pzj3chiếc v7vu7í tbFmvào BCcutay cpzj3ủa QuâBCcun, cáBCcui kẻ7vu7 vẫn7vu7 đang7vu7 tủmtbFm tỉmpzj3 đứ7vu7ng nMxTBhìn. L7vu7ấy hếttbFm giọntbFmg h7vu7ình sựBCcu c7vu7ó tMxTBhể, Dư7vu7ơng h7vu7ừ mũi.

“Nghe đây.MxTB Từpzj3 pzj3bây giờ7vu7 khôtbFmng xuất7vu7 hiMxTBện trướctbFm mặBCcut tpzj3ôi dưMxTBới mpzj3ọi hìnhBCcu thức.  MxTBTôi ntbFmói MxTBcó tiMxTBếng ViệtBCcu cópzj3 dấBCcuu đấy,MxTB BCcucó MxTBhiểu không?

“Hiểu. NhưnBCcug chMxTBỉ m7vu7uốn BCcuhỏi, thMxTBế chútbFm ĐtbFmịnh ctbFmó t7vu7hể xuMxTBất hitbFmện tro7vu7ng mọipzj3 hìnhMxTB tMxTBhức không?”

Dương n7vu7ghiến rănpzj3g trèo7vu7 trMxTBẹo “CảMxTB BCcuchú ctbFmháu nhàpzj3 cậuMxTB phắnMxTB MxTBđi hế7vu7t, hiểutbFm chưa?”

Quân gật7vu7 đầ7vu7u, BCcuquay người7vu7 pzj3nhìn vềpzj3 phíatbFm cửa.

“Chú cháMxTBu mình7vu7 phBCcuải phắnMxTB thôBCcui 7vu7chú ạ,pzj3 nghBCcue chừngpzj3 ltbFmà Nhpzj3ái BétbFmn ki7vu7ên qtbFmuyết lắm”

Xì, địnMxTBh tiếMxTBp tbFmtục BCculừa cô7vu7 àpzj3? Vpzj3ừa bĩ7vu7u mBCcuôi, vtbFmừa 7vu7định chpzj3âm chọMxTBc 7vu7Quân tbFmthêm BCcumột cpzj3âu nữa,BCcu nhưng7vu7 mắt7vu7 DươnBCcug vMxTBô tMxTBình liếcBCcu rtbFma cửapzj3 tbFmmột cái.

Sau cpzj3ái liếtbFmc đóBCcu, Dươnpzj3g 7vu7đã tpzj3rở thtbFmành “lintbFmh htbFmồn tượngpzj3 đá”.

Bởi nMxTBgay cửaMxTB khátbFmch sạBCcun, BCcuĐịnh đãtbFm đtbFmứng đópzj3 từtbFm l7vu7úc n7vu7ào, tapzj3y tbFmxỏ BCcutúi quầ7vu7n, n7vu7hìn vềMxTB phíaBCcu ctbFmô, đôiBCcu mắtpzj3 đenMxTB pzj3thẫm kín7vu7 tbFmbưng, môitbFm BCcuđiểm tbFmnhẹ mộtMxTB nụtbFm cười.

P/s: 7vu7Hí MxTBhí, npzj3hư đtbFmã htbFmứa, tớMxTB ph7vu7ải điềutbFm ngpzj3ay aBCcunh pzj3Định trởMxTB pzj3lại 7vu7cho cáctbFm tình7vu7 MxTBiu đỡBCcu nhớBCcu an7vu7h ípzj3 tbFmrồi nhpzj3é ^^. 

 

Chương 12tbFm.2: DườngBCcu nhưpzj3 là7vu7 cMxTBô xấuMxTB hpzj3ổ. BCcuDường nhưMxTB pzj3là c7vu7ô xấBCcuu hổpzj3, chỉ7vu7 vớBCcui… anh.
(Ngõ tbFmđường HBCcuuỳnh ThúctbFm pzj3Kháng, 9/2MxTB011, pMxTBhoto b7vu7y Khanhha)Định qtbFmuan sátbFmt k7vu7huôn mặtBCcu đỏtbFm ửn7vu7g lêMxTBn MxTBmàu MxTBtáo chtbFmín, dántbFmg điệupzj3 MxTBnhư gàBCcu pzj3mắc tBCcuóc MxTBcủa Dương,BCcu tronBCcug lòngBCcu nếmBCcu trảBCcui mộBCcut cảpzj3m giáMxTBc tbFmngọt ng7vu7ào. KhôngBCcu hiểupzj3 vìMxTB đâuBCcu, nhữnpzj3g lầBCcun tbFmgặp gỡMxTB Dươngpzj3 lutbFmôn MxTBkì quặc,pzj3 khBCcui th7vu7ì côMxTB òapzj3 khpzj3óc trưBCcuớc mặt7vu7 anBCcuh khôBCcung pzj3giấu giếm,MxTB khpzj3i côtbFm pzj3ngã c7vu7ái oạtbFmch ngMxTBay dtbFmưới 7vu7chân BCcuanh, haBCcuy BCcunhư bMxTBây 7vu7giờ, ctbFmô nhtbFmư hBCcuình ảnhMxTB ở7vu7 trêMxTBn mộtMxTB vBCcuideo BCcuclip đantbFmg chuy7vu7ển độngtbFm đ7vu7ầy sôipzj3 nổi7vu7 bỗnBCcug ntbFmhiên bịBCcu bấmBCcu núBCcut tạtbFmm dừnBCcug vậy.

Dường n7vu7hư làpzj3 cpzj3ô xấu7vu7 hổBCcu. D7vu7ường nMxTBhư ltbFmà MxTBcô xấutbFm hBCcuổ, chỉMxTB tbFmvới… anh.

Thấy mặBCcut côMxTB MxTBsắp bốcMxTB cháBCcuy đếnBCcu nơBCcui, Đpzj3ịnh mpzj3ỉm cườipzj3 bìnhpzj3 thản.

“Lâu khônpzj3g gặpMxTB em!”.

Dương pzj3mấp MxTBmáy pzj3môi một7vu7 lúc7vu7, thấypzj3 tapzj3y pzj3chân thBCcuừa BCcuthãi BCcukhông 7vu7biết MxTBlàm gMxTBì. CôtbFm MxTBđờ tbFmđẫn MxTBđưa ta7vu7y vuốtBCcu tó7vu7c rBCcuồi cậptbFm rMxTBập buôngBCcu xuốnMxTBg, lúcpzj3 saMxTBu mớitbFm tpzj3hốt lên.

“Sao atbFmnh lạipzj3 ở7vu7 đây?”

Định chưaBCcu kịppzj3 BCcutrả lờitbFm, tbFmthì QuâtbFmn đpzj3ã nhảy7vu7 vàopzj3, giọnBCcug dàiBCcu ra.

“Vừa nãyMxTB BCcucó ngư7vu7ời bMxTBảo chúMxTB chBCcuáu mìnhpzj3 BCcucấm MxTBxuất hiệnpzj3 dướtbFmi mtbFmọi MxTBhình 7vu7thức. C7vu7ó ngBCcuười BCcubảo cảBCcu chtbFmú cũtbFmng cMxTBhả xMxTBi nhêMxTB qu7vu7ái gìtbFm  chú ạ”

Mặc cpzj3ho Địn7vu7h cốpzj3 nín7vu7 cườiBCcu, Quân7vu7 vẫn7vu7 tỉ7vu7nh bMxTBơ, 7vu7còn vBCcuờ tbFmthấp giọ7vu7ng tMxTBhì thào.

“Có người  vừa &nbspBCcu;rồi ctbFmòn 7vu7quấy r7vu7ối …tbFm “tờtbFm dờ”pzj3 7vu7cháu. Đểpzj3 a7vu7n toà7vu7n chúMxTB ch7vu7áu m7vu7ình tépzj3 làBCcu hơn…”

À, tbFmnếu bâyMxTB gMxTBiờ MxTBcó mộ7vu7t tbFmque diêtbFmm tbFmđánh 7vu7xòe mpzj3ột cáiMxTB bêtbFmn cạnh7vu7 pzj3thì đảmtbFm pzj3bảo l7vu7à mặt7vu7 MxTBcủa DươngBCcu tbFmsẽ bénpzj3 lử7vu7a pzj3ngay. CảmtbFm gpzj3iác đ7vu7ỏ tbFmmặt đếntbFm rátBCcu bỏnMxTBg kMxTBhiến MxTBcô tbFmkhông MxTBnói nêntbFm lời.&npzj3bsp; Dương nhìn7vu7 vẻMxTB mặBCcut cpzj3ố bBCcuình thảtbFmn củaBCcu Địnhpzj3 tbFmvà vẻtbFm l7vu7áu cBCcuá BCcucủa Qu7vu7ân khpzj3i chipzj3ếu tướnMxTBg đượcMxTB cMxTBô, quyếtpzj3 tâBCcum BCculấy lạipzj3 7vu7bình tĩnh.7vu7 tbFmCô vờ  lBCcuên giọng7vu7 nạt.

“Hừ, tbFmchú cậu7vu7 MxTBlà ngườ7vu7i ltbFmớn, biếtpzj3 cpzj3hỗ n7vu7ào BCcunói đMxTBùa cBCcuhỗ MxTBnào ntbFmói thậtbFmt chứBCcu 7vu7nhỉ anpzj3h ĐịnhMxTB nhỉ?”

Quân dậmtbFm chânMxTB tứpzj3c tối.

“Ở đâu7vu7 ttbFmhói đờiBCcu nạttbFm chá7vu7u nịnhpzj3 tbFmchú làpzj3 sao?”.

Định vỗpzj3 BCcuvào vMxTBai Quân.

“Thôi đtbFmi. tbFmĐừng c7vu7ó chMxTBọc ngườtbFmi t7vu7a nữa”.

Quân th7vu7ở tbFmra MxTBai oán.

“Giờ t7vu7hói đờitbFm lpzj3ại pzj3thành ntbFmạt c7vu7háu pzj3và tbFmnịnh ngườipzj3 BCcudưng. Tạipzj3 sapzj3o lạitbFm vMxTBô lpzj3ý tpzj3hế, một7vu7 7vu7thanh nitbFmên tr7vu7ai tr7vu7ẻ sáng7vu7 ngời7vu7 pzj3đầy sứtbFmc tbFmsống mà7vu7 chẳngBCcu BCcuđược nânpzj3g 7vu7niu g7vu7ì cả”

Cả Dươngpzj3 lầntbFm ĐịnhBCcu đBCcuều pMxTBhì cMxTBười tbFmvì điệupzj3 bộ7vu7 khoBCcua trươn7vu7g 7vu7của Qpzj3uân. DươBCcung cũ7vu7ng ttbFmhầm thMxTBở phàBCcuo v7vu7ì thời7vu7 điểmMxTB 7vu7căng thẳ7vu7ng đãMxTB quBCcua. TuBCcuy n7vu7hiên, kBCcuhi Địn7vu7h hỏiMxTB DươngtbFm ctbFmó muMxTBốn đi7vu7 cafépzj3 với7vu7 chú7vu7 cháBCcuu atbFmnh khôtbFmng thtbFmì Dương7vu7 tbFmvẫn bápzj3n BCcusống bán7vu7 chếttbFm MxTBmà tMxTBừ chối.tbFm Côpzj3 BCcukhông muố7vu7n MxTBmình BCcucứ phả7vu7i âmBCcu thầmMxTB đitbFm tìpzj3m cáiBCcu hốpzj3 ha7vu7y cátbFmi lỗpzj3 npzj3ẻ nBCcuào đ7vu7ể ctbFmhui BCcuxuống vìpzj3 npzj3hững MxTBtình huống7vu7 kBCcuinh dịtbFm tbFmmà chính7vu7 pzj3cô MxTBtạo nBCcuên trướcpzj3 7vu7mắt anh.

Định lắnBCcug pzj3nghe câu7vu7 ttbFmừ chốBCcui ctbFmủa Dư7vu7ơng vớiMxTB 7vu7vẻ điMxTBềm đạm,BCcu nhưn7vu7g QuMxTBân ttbFmhì xìpzj3 BCcumột tbFmhơi MxTBrõ dài.

“Sao tpzj3hế, l7vu7ại BCcusợ pzj3há miMxTBệng mắcBCcu MxTBquai à7vu7, htbFmay xấuMxTB htbFmổ vtbFmì mấypzj3 cái7vu7 câuMxTB vừaMxTB nãy?”

Cái thằntbFmg 7vu7chết tiệttbFm nàtbFmy ctbFmứ nhBCcuư tbFmđi t7vu7ông làMxTBo tbFmở tBCcurong lòtbFmng tbFmcô vMxTBậy. DưMxTBơng cMxTBười gượtbFmng, nhưngtbFm chẳnBCcug thMxTBèm thatbFmnh miMxTBnh vớMxTBi tbFmnó, MxTBcô quBCcuay saMxTBng Địnhpzj3 n7vu7ói nhưpzj3 MxTBgiải thích.

“Thật rBCcua lpzj3à vìMxTB tbFmem MxTBcó hẹ7vu7n 7vu7với mộtMxTB ngMxTBười 7vu7họ hànpzj3g ởBCcu đâytbFm. ThtbFmôi pzj3đành hẹpzj3n 7vu7chú ch7vu7áu anpzj3h MxTBdịp khác”.

Quân vẻBCcu 7vu7vẫn khôMxTBng vừa7vu7 lMxTBòng, trướcMxTB khBCcui xoBCcuay ngườiMxTB đi7vu7 còtbFmn ghpzj3é MxTBvào taMxTBi cô7vu7 tBCcuhì thtbFmào “Lầ7vu7n sBCcuau nóipzj3 dốiBCcu thìpzj3 tbFmhọc 7vu7cách đừ7vu7ng cóMxTB tbFmmà chớptbFm mắBCcut lotbFmạn lên”

Tưởng npzj3hư khóipzj3 tbFmlại xìpzj3 rBCcua hBCcuai lỗMxTB MxTBtai DươntbFmg. Tại7vu7 pzj3sao thằngtbFm pzj3oắt coBCcun MxTBnày khôngBCcu đểpzj3 MxTBcô 7vu7nhìn nó7vu7 đượMxTBc btbFmình thBCcuường trpzj3ong vònBCcug mộtpzj3 BCcuphút chứ?

*****

Cuộc MxTBsống đ7vu7úng làtbFm BCcucó nhữngMxTB bMxTBất tbFmngờ ngẫupzj3 ntbFmhiên khiếnBCcu chínMxTBh MxTBDương phảipzj3 kipzj3nh ngạpzj3c. pzj3Khi côtbFm nóBCcui đạipzj3 câuBCcu gặptbFm “mộpzj3t ngườtbFmi họpzj3 hàng”BCcu ctbFmô tuyệBCcut nhiBCcuên MxTBkhông BCcuthể nghtbFmĩ rBCcuằng, cpzj3ó mộttbFm ngư7vu7ời họMxTB MxTBhàng thật,pzj3 độttbFm ngộtbFmt gọi7vu7 điệntbFm MxTBcho cô.BCcu MxTBMà 7vu7đây ltbFmại lMxTBà tbFmmột ngBCcuười c7vu7ô cựBCcuc tbFmkì ypzj3êu quý.

Giọng của7vu7 bácBCcu ThụBCcu vanMxTBg lêpzj3n rổpzj3n rảng.

“Nấm,  đang ởBCcu fesitbFmval phảiMxTB không?”

Dương t7vu7ròn xBCcuoe mắt.

“Dạ, spzj3ao bá7vu7c bpzj3iết ạ?”

“Vậy mpzj3ới tMxTBài chMxTBứ. MtbFmau matbFmu, MxTBđi 7vu7ra đây7vu7 ăBCcun vMxTBới báBCcuc. 7vu7Bắt BCcutaxi rBCcua lu7vu7ôn pzj3nhà hàBCcung ThùyMxTB DươntbFmg ntbFmhé, cópzj3 bi7vu7ết đườntbFmg chưa?7vu7 KhônMxTBg tbFmcứ bảoMxTB pzj3là lápzj3i 7vu7xe ngườiBCcu ttbFma biếtBCcu đấy”.

“Dạ, cpzj3háu biếtpzj3 rồi.BCcu CBCcuháu pzj3ra luôtbFmn đây”.

Lẳng điệnBCcu thopzj3ại xuốngMxTB giường,7vu7 DươntbFmg vừ7vu7a gtbFmấp g7vu7áp thtbFmay đồ7vu7, vừatbFm ng7vu7hĩ miệng7vu7 mtbFmình thiêMxTBng qutbFmá đMxTBi mất.tbFm pzj3Vừa 7vu7kêu cópzj3 hẹntbFm MxTBhọ BCcuhàng lpzj3à gBCcuặp họ7vu7 h7vu7àng luônpzj3. BBCcuiết vầy7vu7 hồitbFm nãypzj3 cMxTBô npzj3ói sắptbFm gặpzj3p ngườBCcui yêu,7vu7 BCcucó kBCcuhi côtbFm ltbFmại cMxTBhẳng túmtbFm cổpzj3 đtbFmược anMxTBh BCcuchàng đBCcuẹp ttbFmrai, nhà7vu7 giàuBCcu vi7vu7ết cBCcuhữ bpzj3ự ởtbFm tbFmcái thtbFmành phtbFmố biểMxTBn 7vu7này 7vu7í chứBCcu ^^

Dương bưtbFmớc vàopzj3 “Thpzj3ùy DươngBCcu”, 7vu7một nBCcuhà hpzj3àng tbFmđược MxTBthiết kếBCcu đểMxTB hầuMxTB 7vu7như mọipzj3 gia7vu7n tbFmphòng MxTBđều nhìnpzj3 rBCcua 7vu7biển. BBCcuuổi chipzj3ều, nBCcuắng sâmtbFm sấpBCcu vàngMxTB trpzj3ên pzj3mặt biể7vu7n xtbFmanh, vàitbFm dâ7vu7y lBCcueo đtbFmu hờBCcu tbFmbên BCcucửa sổ,tbFm pzj3thật làpzj3 tBCcuhời điểmpzj3 lpzj3ãng m7vu7ạn củaBCcu BCcucác cặp7vu7 ttbFmình n7vu7hân. Từ &nbstbFmp;hành lpzj3ang đBCcui vBCcuào, DươngBCcu pzj3đã tbFmliếc 7vu7thấy tbFmnhững khôtbFmng tbFmbiết làtbFm b7vu7ao 7vu7nhiêu cBCcuặp đôipzj3 đantbFmg đứntbFmg bên7vu7 nhpzj3au r7vu7ì rBCcuầm tbFmtrò chtbFmuyện, ha7vu7y đút7vu7 BCcucho pzj3nhau mitbFmếng bánpzj3h ngọtBCcu ngBCcuào, ha7vu7y cầmBCcu chặtBCcu tbFmtay nBCcuhau, nhìBCcun rMxTBa biểnBCcu lớn…BCcu Â7vu7y dapzj3, vậyBCcu màtbFm pzj3cô lạiBCcu vBCcuào chMxTBốn tbFmlãng mạMxTBn thế7vu7 nàBCcuy đBCcuể gặMxTBp tbFmông báBCcuc mBCcuình 7vu7cơ chứ.

Theo nhânMxTB v7vu7iên chỉMxTB dẫMxTBn, Dươn7vu7g bpzj3ước đpzj3ến một7vu7 bBCcuan cô7vu7ng, có7vu7 7vu7kê cBCcuhiếc bBCcuàn BCcunhỏ. Đô7vu7i vpzj3ai ngườitbFm đàntbFm ôtbFmng tpzj3ừng trảiBCcu qpzj3uay l7vu7ưng pzj3lại vềMxTB ph7vu7ía pzj3cô, mBCcuái BCcutóc pzj3hoa rpzj3âm tbFmbay nhẹMxTB trotbFmng gió.

“Bác, b7vu7ác tbFmđang nBCcuhớ bácpzj3 TMxTBâm à?”

Ông TtbFmhụ 7vu7quay ltbFmại, nhìpzj3n đứa7vu7 c7vu7háu gpzj3ái trpzj3ong bộtbFm vápzj3y hoMxTBa xpzj3inh xpzj3ắn, MxTBmỉm cườBCcui r7vu7ộng mở.

“Nấm contbFm, mởMxTB miệnBCcug làtbFm tMxTBrêu cpzj3học bácpzj3. Spzj3ao? MxTBThấy npzj3hà pzj3hàng nàtbFmy đẹppzj3 không?”

Dương kMxTBéo gBCcuhế ngồitbFm xuống,pzj3 nBCcuhanh tbFmtay nhóntbFm mMxTBột miếngMxTB bántbFmh nhỏpzj3 tMxTBrên bàtbFmn, ănMxTB nBCcugon lành.

“Dạ đẹp.7vu7 CMxTBơ dBCcuưng mtbFmà hpzj3ơi xtbFma 7vu7chỗ khácBCcuh sạnpzj3 chápzj3u. NhưngBCcu sMxTBao báMxTBc biBCcuết 7vu7chỗ này?”

“Đoán xem”.

Dương 7vu7đảo mắt7vu7, MxTBcười vBCcuui vpzj3ẻ “tbFmCháu MxTBđoán pzj3ra rồiMxTB, tMxTBhế nàtbFmo chMxTBủ nMxTBhà pzj3hàng nàytbFm cũn7vu7g tbFmlà mộttbFm tuMxTByệt sắcpzj3 gi7vu7ai nhân,pzj3 haMxTBi ngườBCcui 7vu7từng cópzj3 tbFmmột tìnhBCcu yMxTBêu ntbFmhư h7vu7oa BCcunhư m7vu7ộng khiếnpzj3 báctbFm khpzj3ông tbFmthể nMxTBào q7vu7uên được….ThếtbFm rồi…

Dương chưaBCcu 7vu7nói hết,MxTB ôntbFmg 7vu7Thụ cườBCcui lớn.

“Cái copzj3n béMxTB nàpzj3y. ChủBCcu MxTBnhà tbFmhàng nBCcuày lpzj3à mộtbFmt tbFmlão bụngtbFm pzj3gần rpzj3ơi xuốngtbFm đầuBCcu gốiBCcu 7vu7và tóBCcuc thtbFmì lạipzj3 chẳMxTBng còn7vu7 cọnBCcug nàoMxTB. Ngpzj3he BCcucó giốngBCcu tbFmmột tMxTBuyệt sắcpzj3 gBCcuiai nBCcuhân không?…”

Dương 7vu7hi 7vu7hi cười.

“Vậy MxTBthì đơpzj3n BCcugiản rồipzj3. NhàtbFm hànBCcug này7vu7 7vu7chắc MxTBlà BCcudo pzj3bác xpzj3ây dBCcuựng BCcuđúng khMxTBông ạ?”.

“Thông mBCcuinh pzj3đấy. NtbFmào t7vu7hích ănMxTB BCcugì thMxTBì chpzj3ọn 7vu7đi. ĐồtbFm 7vu7ở BCcuđây đượctbFm pzj3lắm đó”

Nhân viêtbFmn phụcMxTB vụ7vu7 đitbFm 7vu7tới, MxTBghi lạiBCcu vàBCcui móMxTBn ăn&npzj3bsp; Dương chọn.MxTB ỞtbFm 7vu7biển thìBCcu 7vu7tội 7vu7gì kMxTBhông ăntbFm hảipzj3 sảMxTBn chứpzj3, BCcunhất pzj3là pzj3mình lạitbFm kh7vu7ông phtbFmải tbFmtrả t7vu7iền, vậytbFm nêtbFmn D7vu7ương hMxTBỉ tbFmhả gọiBCcu đtbFmĩa gBCcuhẹ hấp,BCcu MxTBvà miMxTBến xpzj3ào cu7vu7a MxTBcùng tbFmmột đĩaMxTB salBCcuat mi7vu7ến tôm.

Dương vpzj3ừa địnhtbFm gấppzj3 cuốnMxTB menutbFm, đưa7vu7 lại7vu7 chMxTBo BCcunhân viênMxTB 7vu7thì BCcuông T7vu7hụ đã7vu7 v7vu7ới taBCcuy, lậBCcut cuốntbFm pzj3menu rMxTBa tiếp.

“Cứ gọiMxTB pzj3nhiều MxTBmột chút.MxTB Ởpzj3 đpzj3ây mótbFmn 7vu7tôm npzj3ướng haBCcuy tôtbFmm MxTBsốt bơ7vu7 tMxTBỏi cũn7vu7g đpzj3ược tbFmlắm. ÀMxTB, MxTBcó tpzj3hích tBCcuu hBCcuài không?”.

“Ui cóBCcu h7vu7ai MxTBbác cpzj3háu mìBCcunh gọitbFm lMxTBàm g7vu7ì nhiềupzj3 ạ”.

Ông Th7vu7ụ mỉm7vu7 tbFmcười, tbFmmột chútMxTB ranBCcuh mãpzj3nh dângMxTB lêMxTBn 7vu7trong mắt.

“Có thêpzj3m mBCcuột pzj3thằng đệBCcu củBCcua MxTBbác nữa”.

Có lMxTBẽ BCcuvì qMxTBuá hiểuBCcu pzj3ông bácpzj3 mpzj3ình, nên7vu7 lập7vu7 tứcpzj3 DươnMxTBg pzj3ngờ ngợ.

“Bác. Khôpzj3ng ptbFmhải BCcubác vBCcuẫn quyếtbFmt MxTBtâm mố7vu7i mpzj3ai chtbFmo ch7vu7áu tbFmđấy chứ7vu7 ạ?”

Ông TBCcuhụ cườ7vu7i lớnpzj3, vtbFmò 7vu7tay xBCcuoa đ7vu7ầu Dương.

“Cái 7vu7con MxTBbé này…pzj3 tbFmSao hi7vu7ểu ý7vu7 nhapzj3nh pzj3thế hả?”

Dương đặtBCcu pMxTBhịch tpzj3ờ men7vu7u xuống,MxTB khổBCcu sở7vu7 nBCcuhìn ông.

“Bác, bácBCcu biếtpzj3 7vu7là pzj3cháu khôn7vu7g thíBCcuch mấpzj3y MxTBtrò tbFmmối BCcumai mà”.

Ông Thụ7vu7 n7vu7hìn MxTBcô vBCcuẻ baBCcuo dung.

“Thì 7vu7cứ 7vu7thử mộttbFm lần7vu7 xemBCcu. KhôBCcung tiMxTBn b7vu7ác à?

“Không pBCcuhải BCcukhông tinMxTB, nhtbFmưng mà…”

Dương đangtbFm ntbFmói dởtbFm thìMxTB 7vu7có tiếngpzj3 bpzj3ước chtbFmân tbFmđi tới.7vu7 CMxTBô quaBCcuy nhMxTBìn BCcuthì tbFmchợt ngẩnMxTB ratbFm. Ngưpzj3ời bướtbFmc vàopzj3 mpzj3ặc chiBCcuếc sMxTBơ mBCcui BCcuđen kBCcuẻ nhỏtbFm, MxTBkhuôn mMxTBặt trầmBCcu ngâpzj3m, khtbFmóe miệng7vu7 BCcuđang ch7vu7uẩn BCcubị nhướBCcun 7vu7lên mộ7vu7t n7vu7ụ cư7vu7ời cMxTBhào hỏi.

“Chú BCcuạ. CBCcuháu tới7vu7 rồi”.

Dương tbFmkín đáoBCcu cấBCcuu vàBCcuo ta7vu7y mìMxTBnh mộ7vu7t cáBCcui, thấyMxTB đBCcuau đau,7vu7 ctbFmô mớipzj3 ngướcMxTB BCculên tbFmnhìn Định,pzj3 cườitbFm ngtbFmượng ngập.

“Lại gặpMxTB tbFmanh rồi”.

 

Chương 17vu72.3: tbFmVô pzj3lí, chư7vu7a uốnMxTBg mBCcuà đãtbFm thấ7vu7y tâypzj3 pzj3tây l7vu7à thếBCcu n7vu7ào nhỉ?(Tấm “mànhpzj3 treo”tbFm giữatbFm phốBCcu htbFmôm đtbFmi bộpzj3 25/9)

Một ngườitbFm được7vu7 làm7vu7 mapzj3i MxTBcho mìntbFmh đếnBCcu hBCcuai lầBCcun tbFmthì có7vu7 phảBCcui lMxTBà cópzj3 du7vu7yên không?&ntbFmbsp; Suy 7vu7nghĩ 7vu7ấy lướt7vu7 qMxTBua tbFmtrong đầupzj3 Định.

Còn suMxTBy ntbFmghĩ củtbFma DươntbFmg tbFmthì lạiBCcu l7vu7à: Mpzj3ột ngườipzj3 đượcpzj3 làMxTBm mBCcuai tbFmcho mìnMxTBh đếMxTBn hatbFmi lMxTBần rồ7vu7i lMxTBại pzj3liên tMxTBục gpzj3ặp nhaBCcuu pzj3hai lMxTBần tMxTBrong b7vu7uổi chiềtbFmu tbFmở mpzj3ột thMxTBành phốpzj3 BCcuxa lạ &nbsBCcup;thì cópzj3 MxTBphải rấttbFm rất7vu7 rấtMxTB rấtbFmt rpzj3ất rBCcuất có7vu7 duyê7vu7n không????

Vì r7vu7ất nhiềpzj3u pzj3chữ “rất”MxTB cMxTBộng th7vu7êm chữBCcu 7vu7“duyên” tpzj3o đùnpzj3g kiMxTBa màMxTB DươngtbFm đờpzj3 đtbFmẫn cảBCcu ntbFmgười. LMxTBại phát7vu7 hMxTBiện cái7vu7 7vu7người vMxTBốn điềmtbFm tĩnhBCcu pzj3kia cũ7vu7ng bấtBCcu ntbFmgờ BCcukhông képzj3m pzj3gì tbFmmình, DươngMxTB ltbFmại MxTBcàng tbFm… BCcuđờ đẫn!

Quan s7vu7át thằntbFmg đpzj3ệ 7vu7và cô7vu7 c7vu7háu gtbFmái mắ7vu7t pzj3tròn mắtMxTB BCcudẹt tbFmnhìn nhatbFmu, ô7vu7ng ThBCcuụ c7vu7ười sả7vu7ng kpzj3hoái, kétbFmo ĐịntbFmh xpzj3uống cBCcuạnh mình.

“Sao, pzj3thế hMxTBóa MxTBra tbFmlại biếtbFmt cBCcuon NấMxTBm MxTBnhà chBCcuú à?”

Định nhìn7vu7 DưtbFmơng tủm7vu7 tỉMxTBm “pzj3Dạ, cháutbFm kMxTBhông pzj3biết BCcuNấm, cháutbFm chỉBCcu biếBCcut NháiMxTB BéMxTBn thôi”.

Nếu MxTBcâu củaMxTB 7vu7ông Tpzj3hụ làmpzj3 DươngMxTB hpzj3á hố7vu7c mồmpzj3 định7vu7 BCcuphản kMxTBháng thì7vu7 câ7vu7u củaMxTB 7vu7Định pzj3làm tbFmcô  không thểtbFm nàoBCcu màpzj3 ngậBCcum miệMxTBng đượtbFmc. Ôi7vu7, 7vu7cô chBCcuưa từngtbFm biBCcuết mtbFmột ĐịnhtbFm t7vu7hế tbFmnày. pzj3Kẻ mặ7vu7t sBCcuắt đã7vu7 MxTBbiết nóiBCcu đùpzj3a ^pzj3^. M7vu7à cBCcuâu đpzj3ùa BCcuấy 7vu7còn nhắmBCcu thẳn7vu7g vàopzj3 cô.

Ông ThBCcuụ thìpzj3 BCcuhết nhìMxTBn sapzj3ng c7vu7ô c7vu7háu gái7vu7, lại7vu7 nh7vu7ìn sapzj3ng thằpzj3ng đệtbFm MxTBtử rMxTBuột, vẻpzj3 npzj3hư chBCcuưa tbFmhiểu hếtpzj3. “NháiMxTB BétbFmn MxTBấy àpzj3??? pzj3Cháu gặppzj3 ctbFmon b7vu7é lúc…BCcu 7vu7lúc mặ7vu7t nMxTBó xaMxTBnh nh7vu7ư đMxTBít nhtbFmái à???”

AkAkAk. DMxTBương mutbFmốn pzj3đi chếttbFm qupzj3á. Ôi7vu7 báctbFm ơi,BCcu sa7vu7o btbFmác lạiMxTB cBCcuó 7vu7cái lBCcuiên 7vu7tưởng “lãngtbFm mạn”tbFm thMxTBế BCcucơ cBCcuhứ? ĐMxTBịnh vtbFmẻ ntbFmhư cũngtbFm tbFmquen vớ7vu7i 7vu7sự bBCcuỗ bã7vu7 dễMxTB gầnpzj3 cBCcuủa 7vu7ông, môMxTBi tho7vu7áng nụpzj3 cười.  “DươngMxTB làBCcu hpzj3àng xóBCcum tbFmcủa cháu”.

Dương thtbFmấp g7vu7iọng làMxTBu bàpzj3u “tbFmNhái BBCcuén làBCcu dtbFmo thằn7vu7g tbFmcháu anMxTBh ấpzj3y gọpzj3i chMxTBáu đấy”.

Ông BCcuThụ nBCcugờ ngợBCcu ntbFmhư cố7vu7 7vu7nhớ “BCcuCháu à7vu7? PhảiMxTB BCcucái MxTBthằng đợtpzj3 7vu7trước đáBCcunh nhpzj3au vàpzj3o b7vu7ệnh 7vu7viện đấBCcuy không?

“Dạ đúng”.

Định đMxTBáp ngtbFmắn BCcugọn. Dươngpzj3 thpzj3ầm thởBCcu pzj3phào k7vu7hi Địpzj3nh khôngpzj3 lBCcuôi chu7vu7yện pzj3cô đãtbFm cắptbFm nác7vu7h thằMxTBng cpzj3háu qu7vu7ý 7vu7hóa của7vu7 apzj3nh vàMxTBo bện7vu7h việnBCcu th7vu7ế nào,MxTB nếuMxTB khônpzj3g ttbFmhế 7vu7nào BCcubác ThụBCcu BCcucũng hBCcuỏi n7vu7ày n7vu7ọ, dẫnpzj3 đếntbFm ngọpzj3n ngànMxTBh cpzj3ơ BCcusự. Việc7vu7 7vu7cô ttbFmhỉnh thoảngBCcu chu7vu7i r7vu7a ctbFmhui v7vu7ào pzj3quán b7vu7i –pzj3 MxTBa, mMxTBặc 7vu7dù chỉBCcu ctbFmhọc chBCcuọc mBCcuấy viêtbFmn BCcubi 7vu7tròn trBCcuòn 7vu7vô hạtbFmi, nhưnMxTBg nMxTBếu đếnBCcu MxTBtai cBCcuác bậcMxTB phụtbFm hutbFmynh th7vu7ì vẫnBCcu 7vu7là MxTBmột chuyệnpzj3 lo7vu7ng trờiMxTB tbFmlở đấBCcut. RằnMxTBg, copzj3n tbFmgái MxTBcon đứaMxTB pMxTBhải …MxTB thếtbFm nà7vu7o mpzj3ới 7vu7chui v7vu7ào mấyMxTB chỗMxTB thtbFmế chứ7vu7? RằBCcung, thôpzj3i chết7vu7 rồi,tbFm MxTBhay BCculà MxTBnó khônpzj3g MxTBcó thtbFmằng pzj3nào 7vu7thèm rước,MxTB tbFmnên sBCcuinh pzj3ra biến7vu7 chứpzj3ng, mấtMxTB cân7vu7 tbFmbằng ntbFmày nọ…MxTB Khôngpzj3 tbFmthể đểMxTB 7vu7thế 7vu7này được,MxTB tbFmta phảBCcui BCcukiếm nBCcugay tbFmcho ntbFmó pzj3một thằnBCcug. VàMxTB thế7vu7 l7vu7à BCculại cóMxTB hMxTBệ tbFmquả tbFmlà ởpzj3 quánBCcu ttbFmrà BCcunọ, ởBCcu quápzj3n tbFmcafé MxTBkia tpzj3rong cả7vu7 nhữMxTBng ngBCcuày đpzj3ẹp trờtbFmi pzj3và nhữnpzj3g ngBCcuày k7vu7hông đẹptbFm trtbFmời chtbFmo lắm,7vu7 c7vu7ó 7vu7cô nàn7vu7g mặttbFm màytbFm dàuMxTB dàuBCcu đMxTBi MxTBxem mắt.

Thực tếpzj3 chứ7vu7ng mintbFmh, MxTBgiai ch7vu7ưa vtbFmợ giờ7vu7 c7vu7ũng kha7vu7n hiếmpzj3 lpzj3ắm rồi.MxTB Ch7vu7o nêtbFmn, nhữngpzj3 ứBCcung c7vu7ử viMxTBên BCcuthậm cpzj3hí cpzj3òn “haitbFm lầnMxTB BCcutrong m7vu7ột” BCcunhư là7vu7 ĐịnBCcuh đây.7vu7 Cảpzj3 bátbFmc TMxTBhụ 7vu7lẫn TtbFmân đềpzj3u muốn7vu7 d7vu7ấm 7vu7dúi BCcuanh ctbFmho cBCcuô vớiMxTB lờMxTBi quảnBCcug BCcucáo “pzj3hàng ViệtBCcu Na7vu7m chtbFmất l7vu7ượng cao”.MxTB ThậtMxTB rMxTBa 7vu7thì mắBCcut 7vu7nhìn pzj3của hapzj3i ngườiBCcu 7vu7này côtbFm đềupzj3 tipzj3n tưởtbFmng cả.pzj3 Tpzj3hật rMxTBa hơnBCcu 7vu7nữa tpzj3hì chíBCcunh cpzj3ô tbFmcòn muMxTBốn dấmBCcu 7vu7dúi an7vu7h cpzj3ho mìMxTBnh BCcukia màBCcu ^^.

Nhân tbFmviên xếMxTBp loạtpzj3 tbFmđồ BCcuăn lêpzj3n 7vu7bàn. BCcuĐịnh MxTBmở MxTBnút cha7vu7i rượuBCcu vaBCcung mộ7vu7t cáchtbFm thMxTBành thạ7vu7o, xtbFmếp mấtbFmy chiếpzj3c ltbFmy l7vu7ại rBCcuồi bắtbFmt đầpzj3u rtbFmót. ÔntbFmg ThụtbFm nhìnBCcu Đ7vu7ịnh, lạiBCcu tbFmnhìn vtbFmẻ mặ7vu7t thoMxTBáng ửntbFmg hồ7vu7ng pzj3cô c7vu7háu gái,pzj3 giọtbFmng MxTBvui vẻ.

“Ái chàMxTB! BCcuCoi nhBCcuư btbFmác BCculàm chuBCcuyện thừaMxTB rồtbFmi? T7vu7hế apzj3nh e7vu7m hMxTBàng xótbFmm lángMxTB giền7vu7g tbFmláng BCcutỏi chắcBCcu tbFmquý nhMxTBau chứMxTB hả?”

Bình tĩnpzj3h MxTBnhư BCcuĐịnh màpzj3 pzj3chai rượuBCcu trotbFmng taBCcuy cũBCcung chệBCcuch đi,BCcu pzj3khiến MxTBrượu  sánh pzj3cả 7vu7ra mép7vu7 lMxTBy, tronBCcug lú7vu7c đpzj3ó, Dươ7vu7ng tbFmnhư “7vu7đứng hình”.BCcu tbFmCô MxTBrầu rĩtbFm nhìpzj3n ôpzj3ng ThụBCcu, nhăBCcun nhó.

“Trời, bátbFmc hỏiBCcu gìtbFm kMxTBhó thế7vu7 ạ.7vu7 Q7vu7uý kiếcMxTB gMxTBì pzj3cơ chứ?”

“Ơ 7vu7hay coMxTBn bétbFm nàytbFm. HàngBCcu xómtbFm thBCcuì hoặcBCcu qutbFmý nBCcuhau htbFmoặc ghBCcuét ntbFmhau. Th7vu7ế h7vu7ai đứapzj3 chẳngBCcu lẽBCcu lạiBCcu ghétBCcu nhapzj3u à?

Im lìm.BCcu pzj3Im lìm.

Dương trộmpzj3 tbFmnhìn stbFmang Định,pzj3 chỉ7vu7 thấytbFm antbFmh tbFmcẩn trọng7vu7 đặtBCcu ltbFmy rượutbFm xuống7vu7 pzj3trước mMxTBặt ôtbFmng Thụ,BCcu khôtbFmng cótbFm vẻBCcu 7vu7gì làMxTB sMxTBẽ “ptbFmhun MxTBchâu nhảpzj3 ngọc7vu7” tbFmgiải đápMxTB 7vu7thắc mBCcuắc MxTBcho ông7vu7 bBCcuác mtbFmình, BCcuthế nên&nMxTBbsp; cuối cùnBCcug MxTBcô đànhtbFm BCcuchép miệng,pzj3 ấ7vu7p úng.

“Thì cũngMxTB hàngMxTB xómMxTB bìtbFmnh thtbFmường pzj3mà bác”.

Định hơiBCcu ngướcMxTB tbFmnhìn pzj3cô khiếtbFmn DươngBCcu lựn7vu7g BCcukhựng, nhưtbFmng cBCcuuối cMxTBùng atbFmnh cMxTBhỉ nóBCcui npzj3hẹ nhàng.

“Em utbFmống cMxTBhút vtbFmang nhé?”

“Dạ íBCcut thôiMxTB ạ!”

Dương cầmpzj3 lấtbFmy lBCcuy rượuMxTB Định7vu7 đưa,tbFm ttbFmhấy màBCcuu rưtbFmợu pzj3sóng tbFmsánh. tbFmHình nBCcuhư tr7vu7ái tiBCcum côpzj3 BCcucũng 7vu7đang cópzj3 chút7vu7 sónpzj3g 7vu7sánh tròngpzj3 trtbFmành. BCcuVô lí,MxTB chư7vu7a uốtbFmng m7vu7à tbFmđã th7vu7ấy tâyBCcu t7vu7ây tbFmlà thếtbFm BCcunào nhỉ?

Ông tbFmThụ g7vu7iơ pzj3ly rtbFmượu lMxTBên, 7vu7vui pzj3vẻ “tbFmNào nàotbFm… Uốn7vu7g mpzj3ừng gpzj3ặp mặtpzj3 nào!tbFm tbFmHữu duyêMxTBn thMxTBì mới7vu7 nănMxTBg 7vu7tương ntbFmgộ. HatbFmi đứaMxTB lạiBCcu ctbFmòn cBCcuhung pzj3vách pzj3nữa tMxTBhì chúBCcu khpzj3ông cMxTBòn gBCcuì phảitbFm l7vu7o n7vu7ữa rồi…”

Dương tbFmvừa cMxTBụng 7vu7ly vừapzj3 n7vu7hủ ttbFmhầm khônBCcug hiểuMxTB cá7vu7i ýMxTB tMxTBứ MxTB“không cò7vu7n gMxTBì phảipzj3 7vu7lo”của báctbFm tbFmmình pzj3là saBCcuo đâytbFm? HatbFmy bácpzj3 nBCcughĩ c7vu7ô đượMxTBc BCculàm BCcuhàng xBCcuóm củaMxTB pzj3anh tbFmlà coMxTBi nhMxTBư chuộtBCcu stbFma chĩnBCcuh gạoBCcu MxTBrồi, khôngpzj3 phảiBCcu l7vu7o lắng7vu7 ctbFmho MxTBnó nữaBCcu. Ôi,pzj3 thếpzj3 thìtbFm chắcpzj3 báctbFm côpzj3 lầmpzj3 7vu7to mấtMxTB rồi.pzj3 CBCcuô lạiBCcu lMxTBiếc trộmBCcu ĐịBCcunh MxTBqua 7vu7vành ly7vu7. pzj3Anh nhấMxTBp BCcungụm rượu,7vu7 c7vu7ũng khôn7vu7g đápBCcu lờBCcui củatbFm ôngtbFm Th7vu7ụ, nhưngpzj3 vMxTBẻ trầmtbFm tĩnhpzj3 tbFmvà t7vu7hư thái.

Dương vtbFmốn l7vu7à npzj3gười khôn7vu7g giỏpzj3i vềMxTB BCcutâm lMxTBí đànpzj3 ông.BCcu NhữtbFmng phtbFmán đoáBCcun 7vu7của côBCcu lúcMxTB nàotbFm cũng7vu7 trậtpzj3 lất.BCcu NBCcuên đôipzj3 khMxTBi trựcpzj3 cảm7vu7 tbFmcủa pzj3mình mácpzj3h bpzj3ảo mạn7vu7h tbFmmẽ, Dương7vu7 vẫn7vu7 cốpzj3 ghìpzj3m MxTBnó xpzj3uống, sợMxTB mìnpzj3h lạiBCcu rơ7vu7i vàopzj3 tìnBCcuh hu7vu7ống “7vu7chạy vàotbFm r7vu7ừng 7vu7mơ bắt7vu7 cBCcuon tưởngpzj3 bở”.MxTB NhưBCcung, ltbFmiệu 7vu7có sa7vu7i chútpzj3 npzj3ào pzj3không nhỉ, &nbtbFmsp;khi cBCcuô nhậ7vu7n thpzj3ấy đôitbFm lúBCcuc ĐịnhBCcu tbFmnhìn mìpzj3nh vàpzj3 đôiMxTB mắt7vu7 thẫmpzj3 đeBCcun pzj3kia t7vu7hoáng 7vu7chút lạpzj3i lấp7vu7 lpzj3ánh MxTBánh cười.

Bữa 7vu7ăn vMxTBui vMxTBẻ, nhẹMxTB nhàn7vu7g, tbFmbởi báMxTBc ThụtbFm litbFmên tụcpzj3 MxTBpha trpzj3ò vtbFmà “kểMxTB xấu”7vu7 7vu7Dương. Sựpzj3 MxTBxuề xò7vu7a ctbFmủa báctbFm khiếBCcun mọpzj3i thứMxTB trởpzj3 nêMxTBn thâtbFmn ái,BCcu dpzj3ù thỉBCcunh thoảnBCcug âBCcum BCcumưu “gửi7vu7 gắm”7vu7 DtbFmương c7vu7ho Định7vu7 bápzj3c vẫnBCcu đểBCcu lộtbFm rõBCcu mồntbFm mMxTBột. Ở7vu7 bêtbFmn cạpzj3nh bác,MxTB ĐịnhtbFm 7vu7dường nhBCcuư cũnpzj3g ctbFmởi mMxTBở hơnpzj3, antbFmh BCcucười nhiều,pzj3 nói7vu7 nhiềupzj3 hơntbFm MxTBđôi 7vu7chút. pzj3Cô đtbFmặc biệ7vu7t thíctbFmh kMxTBhi ng7vu7he tbFmhai ngườipzj3 trpzj3ao đtbFmổi vMxTBề cMxTBông việc,MxTB mặ7vu7c pzj3dù mùpzj3 t7vu7ịt không7vu7 hiểupzj3 BCcutí te7vu7o g7vu7ì, MxTBnhưng chỉpzj3 nhì7vu7n MxTBkhuôn BCcumặt cMxTBương nghpzj3ị 7vu7kia 7vu7say sưpzj3a nóiBCcu vềpzj3 7vu7bê MxTBtông cốtBCcu thép,7vu7 nópzj3i vềtbFm dầmpzj3 d7vu7èo mBCcuóng mánh,7vu7 7vu7cô cũnBCcug thấytbFm pzj3như mìnhpzj3 đMxTBang ngBCcuhe nBCcuhững tbFmcâu chuyện&nbspBCcu; ngọt ngàoMxTB nhấtBCcu trênMxTB đờMxTBi. CtbFmô cũng7vu7 npzj3hận MxTBra, BCcuhình như7vu7 MxTBchỉ 7vu7trong cônBCcug vipzj3ệc, Định7vu7 mBCcuới thôiMxTB pzj3tự kBCcuìm chế7vu7 mình7vu7, ởMxTB đó,MxTB pzj3anh tMxTBự tiBCcun, qu7vu7yết đoáMxTBn, v7vu7à khônMxTBg còMxTBn kiệBCcum lpzj3ời cBCcuho lắm.

Bữa tbFmcơm kMxTBéo tbFmdài pzj3từ cBCcuhiều đếnpzj3 ktbFmhi t7vu7rời pzj3sẩm tối.BCcu Ánpzj3h nắntbFmg chỉtbFm cònMxTB vàitbFm vệtMxTB rớMxTBt lpzj3ại nBCcuơi nhữBCcung thềm7vu7 BCcucửa ltbFmớn. ĐtbFmây tbFmđó phụcpzj3 vụBCcu bắtpzj3 đầupzj3 bậtpzj3 BCcuđèn chùmBCcu lênMxTB. MxTBÔng ThBCcuụ vtbFmà Địnpzj3h đãpzj3 MxTBtiêu tbFmdiệt hMxTBết gầntbFm h7vu7ai tbFmchai van7vu7g, pzj3còn Dư7vu7ơng MxTBcũng tbFmbị BCcuhơi rượupzj3 làmBCcu cpzj3ho BCcuváng vất.tbFm CôtbFm đapzj3ng địnMxTBh giBCcuơ tMxTBay xBCcuin hàn7vu7g t7vu7hì đúngBCcu MxTBlúc MxTBấy “tuyệt7vu7 sắMxTBc gipzj3ai nhân”BCcu củaBCcu báctbFm tbFmThụ xupzj3ất hiện,7vu7 vàtbFm BCcuy 7vu7hệt n7vu7hư mpzj3ô tảBCcu củapzj3 báMxTBc, ngườitbFm nàyBCcu bụng7vu7 sắppzj3 MxTBrơi xuốngpzj3 đầupzj3 gốpzj3i và7vu7 MxTBtóc chảpzj3 cótbFm c7vu7ọng nào.

Lại mộtMxTB màtbFmn BCcuchào hỏMxTBi tbFmtưng bừngMxTB chúcMxTB tpzj3ụng, lúMxTBc ấyMxTB, DươnBCcug 7vu7mới bi7vu7ết ĐịnBCcuh 7vu7là ngưpzj3ời thiếtMxTB kế7vu7 nhtbFmà pzj3hàng này7vu7, cònBCcu bácMxTB TBCcuhụ 7vu7trực tiếpzj3p cpzj3hỉ đạopzj3 tMxTBhi cBCcuông. Wowpzj3, tpzj3hảo nàoMxTB thảBCcuo nàpzj3o, MxTBông chMxTBủ nhtbFmà 7vu7hàng  này hồMxTB hởiBCcu vớiMxTB tbFmbác côBCcu MxTBvà ĐịnhMxTB thế.MxTB SBCcuau tbFmkhi 7vu7vung tatbFmy tbFmchém mpzj3ột câtbFmu nhưBCcu điBCcunh đóngMxTB cọc7vu7 lBCcuà bpzj3ữa ătbFmn nàtbFmy hotbFmàn toàn7vu7 fr7vu7ee, ôngBCcu 7vu7ta bènBCcu dùntbFmg đôitbFm tatbFmy núngBCcu níBCcunh l7vu7ôi 7vu7tuột bápzj3c TMxTBhụ đipzj3 “chơi7vu7” tănMxTBg haitbFm, lạMxTBi tbFmcòn cười7vu7 hBCcua BCcuhả ngoáiMxTB BCculại bảoBCcu p7vu7hải đ7vu7i cpzj3ho BCcuhai “đứBCcua tr7vu7ẻ” chúMxTBng mtbFmày BCcucó t7vu7í ritbFmêng tpzj3ư chứ.

Tất nhiêBCcun cái7vu7 “đứaBCcu trẻMxTB” 7vu7sơ mpzj3i đ7vu7en 7vu7thì chBCcuỉ lặngMxTB lẽtbFm cư7vu7ời còn7vu7 “đứatbFm ttbFmrẻ” mặc7vu7 vápzj3y thìBCcu tbFmtự dưntbFmg BCcutim BCcuđập lêtbFmn tMxTBhùm thụp.

Chương BCcu12.3: VBCcuô ltbFmí, chMxTBưa uốpzj3ng mtbFmà đãMxTB thấytbFm tâMxTBy tâMxTBy lBCcuà thếpzj3 tbFmnào nhỉ?

BCcu""

(Tấm “mBCcuành treo”7vu7 MxTBgiữa pzj3phố hMxTBôm đi7vu7 BCcubộ 25/9)

Một pzj3người pzj3được tbFmlàm MxTBmai chBCcuo mìnhtbFm đếntbFm hMxTBai lần7vu7 thpzj3ì cópzj3 phải7vu7 lMxTBà BCcucó duyêntbFm không?  Su7vu7y nghĩMxTB ấyMxTB l7vu7ướt 7vu7qua ttbFmrong đầtbFmu Định.

Còn s7vu7uy ntbFmghĩ của7vu7 DươngBCcu thpzj3ì lạMxTBi là:BCcu Mộ7vu7t ngườiBCcu đượcpzj3 lpzj3àm mapzj3i c7vu7ho mìnpzj3h đMxTBến pzj3hai lầntbFm rồipzj3 7vu7lại 7vu7liên tụcBCcu gặpBCcu tbFmnhau h7vu7ai lầntbFm trtbFmong buổiMxTB chiềutbFm pzj3ở tbFmmột thàMxTBnh BCcuphố MxTBxa lạ&pzj3nbsp; thì tbFmcó phpzj3ải rấttbFm r7vu7ất rấtpzj3 rấtBCcu rấttbFm rất7vu7 cpzj3ó BCcuduyên không????

Vì rtbFmất nhiều7vu7 ch7vu7ữ “rất”7vu7 pzj3cộng thêMxTBm MxTBchữ “duyên”7vu7 MxTBto đùngtbFm kipzj3a màpzj3 BCcuDương đờtbFm đpzj3ẫn cảBCcu người.7vu7 LạBCcui phátMxTB hi7vu7ện cá7vu7i ngườipzj3 pzj3vốn điềmBCcu tĩnpzj3h kiBCcua cũBCcung bBCcuất ngờpzj3 khôngMxTB k7vu7ém gBCcuì mìnhMxTB, DươngBCcu tbFmlại cà7vu7ng tbFm… đờtbFm đẫn!

Quan BCcusát thằng7vu7 đBCcuệ vpzj3à pzj3cô c7vu7háu gMxTBái 7vu7mắt pzj3tròn mắpzj3t dẹttbFm n7vu7hìn nhpzj3au, ôngpzj3 BCcuThụ cườitbFm pzj3sảng tbFmkhoái, kBCcuéo ĐịnhtbFm xMxTBuống cpzj3ạnh mình.

“Sao, ttbFmhế hótbFma rMxTBa pzj3lại bBCcuiết copzj3n BCcuNấm ntbFmhà tbFmchú à?”

Định nhMxTBìn BCcuDương ttbFmủm tbFmtỉm “Dạ,tbFm ch7vu7áu không7vu7 bBCcuiết NtbFmấm, chátbFmu 7vu7chỉ biếtpzj3 Nhá7vu7i BMxTBén thôi”.

Nếu BCcucâu củpzj3a ônBCcug 7vu7Thụ làmtbFm DưBCcuơng hpzj3á hốBCcuc mồmpzj3 7vu7định phảnpzj3 7vu7kháng th7vu7ì câtbFmu củaMxTB Đị7vu7nh l7vu7àm cô &MxTBnbsp;không thpzj3ể BCcunào màBCcu BCcungậm mBCcuiệng pzj3được. MxTBÔi, cMxTBô chưpzj3a tbFmtừng biếpzj3t mộttbFm ĐịnhMxTB tbFmthế này.pzj3 KBCcuẻ mBCcuặt sắttbFm đã7vu7 biếtMxTB n7vu7ói đùapzj3 ^^BCcu. Màpzj3 7vu7câu đùapzj3 ấyBCcu tbFmcòn nhắtbFmm thẳBCcung vàopzj3 cô.

Ông ThụMxTB 7vu7thì hếMxTBt nhìntbFm tbFmsang 7vu7cô cháu7vu7 gápzj3i, lạBCcui nhìBCcun sMxTBang tbFmthằng đệpzj3 tử7vu7 rBCcuuột, vẻtbFm nh7vu7ư MxTBchưa MxTBhiểu hếMxTBt. “NBCcuhái tbFmBén ấBCcuy 7vu7à??? pzj3Cháu gặBCcup copzj3n bétbFm lútbFmc… pzj3lúc mặtpzj3 nóBCcu xaMxTBnh nhpzj3ư 7vu7đít nháitbFm à???”

AkAkAk. DưMxTBơng muốpzj3n đpzj3i chếpzj3t qMxTBuá. MxTBÔi bác7vu7 ơMxTBi, BCcusao bácMxTB lpzj3ại cMxTBó cáiMxTB liê7vu7n pzj3tưởng “tbFmlãng mạn”7vu7 tbFmthế cpzj3ơ 7vu7chứ? ĐịnhMxTB pzj3vẻ pzj3như cũngtbFm pzj3quen vớBCcui sMxTBự bMxTBỗ tbFmbã MxTBdễ gầntbFm củBCcua BCcuông, môipzj3 t7vu7hoáng nụMxTB c7vu7ười.  “Dương làMxTB hàBCcung xópzj3m MxTBcủa cháu”.

Dương tBCcuhấp pzj3giọng làMxTBu bàupzj3 “Npzj3hái Bén7vu7 MxTBlà MxTBdo thằngpzj3 pzj3cháu anMxTBh ấytbFm gMxTBọi cháu7vu7 đấy”.

Ông ThụMxTB ngờMxTB ng7vu7ợ nhtbFmư pzj3cố nhớtbFm “Ch7vu7áu pzj3à? Phảipzj3 cáipzj3 t7vu7hằng đợ7vu7t 7vu7trước đátbFmnh tbFmnhau 7vu7vào b7vu7ệnh việnpzj3 đấypzj3 không?

“Dạ đúng”.

Định đáp7vu7 ng7vu7ắn pzj3gọn. DươngtbFm thpzj3ầm thởtbFm phtbFmào 7vu7khi ĐtbFmịnh khônBCcug lô7vu7i chuyệnpzj3 côMxTB đã7vu7 cắpBCcu nápzj3ch th7vu7ằng cháBCcuu qutbFmý hóaMxTB 7vu7của aBCcunh BCcuvào btbFmệnh việnMxTB thếBCcu nào,BCcu npzj3ếu khô7vu7ng thtbFmế nMxTBào pzj3bác pzj3Thụ cpzj3ũng MxTBhỏi nàtbFmy nọ,MxTB dẫn7vu7 đến7vu7 nBCcugọn MxTBngành cơ7vu7 sựMxTB. ViệcMxTB tbFmcô thỉBCcunh thoBCcuảng cBCcuhui BCcura BCcuchui vàpzj3o quáBCcun bBCcui –tbFm pzj3a, mặcBCcu dùpzj3 ctbFmhỉ chọcMxTB ch7vu7ọc mấ7vu7y vi7vu7ên 7vu7bi t7vu7ròn tBCcuròn vMxTBô hMxTBại, nhưMxTBng nếu7vu7 đế7vu7n ttbFmai ctbFmác bậcpzj3 ph7vu7ụ huyn7vu7h thìtbFm vẫntbFm MxTBlà mpzj3ột chuyệnpzj3 tbFmlong trờtbFmi lMxTBở đấMxTBt. pzj3Rằng, pzj3con gáiBCcu co7vu7n đBCcuứa phảiMxTB …BCcu thMxTBế nàopzj3 MxTBmới cMxTBhui vàotbFm mtbFmấy chỗpzj3 th7vu7ế chứ?BCcu Rằng,7vu7 tpzj3hôi ctbFmhết rồiBCcu, hatbFmy lMxTBà nóMxTB 7vu7không cótbFm 7vu7thằng npzj3ào tpzj3hèm r7vu7ước, npzj3ên sintbFmh pzj3ra BCcubiến chBCcuứng, mất7vu7 cânBCcu bBCcuằng ntbFmày nọ…BCcu tbFmKhông thểMxTB đMxTBể thếBCcu nàMxTBy đượcMxTB, tBCcua phMxTBải BCcukiếm ngBCcuay chtbFmo n7vu7ó mộtpzj3 thằntbFmg. VàMxTB thếMxTB lBCcuà l7vu7ại cMxTBó htbFmệ q7vu7uả lMxTBà 7vu7ở tbFmquán tpzj3rà nọ,tbFm ởtbFm qpzj3uán café7vu7 ki7vu7a pzj3trong BCcucả ntbFmhững npzj3gày đpzj3ẹp BCcutrời vBCcuà nhữn7vu7g npzj3gày kpzj3hông đẹMxTBp tbFmtrời ctbFmho tbFmlắm, 7vu7có tbFmcô nàntbFmg mặt7vu7 mMxTBày dàpzj3u dàupzj3 tbFmđi 7vu7xem mắt.

Thực pzj3tế chứnBCcug mi7vu7nh, giBCcuai c7vu7hưa vợtbFm gMxTBiờ cBCcuũng k7vu7han hiếmMxTB lắmMxTB rBCcuồi. Ch7vu7o tbFmnên, nBCcuhững BCcuứng pzj3cử viênpzj3 thậBCcum 7vu7chí cMxTBòn BCcu“hai ltbFmần pzj3trong mộpzj3t” nhưMxTB là7vu7 Địn7vu7h đây.pzj3 MxTBCả MxTBbác ThụtbFm lẫnBCcu TânBCcu MxTBđều muBCcuốn BCcudấm tbFmdúi anMxTBh tbFmcho côpzj3 vpzj3ới lời7vu7 quảpzj3ng cáBCcuo “hàngpzj3 ViệttbFm pzj3Nam chất7vu7 l7vu7ượng pzj3cao”. ThMxTBật tbFmra thMxTBì mắpzj3t nhtbFmìn củpzj3a haMxTBi ngườBCcui nàyMxTB BCcucô đềupzj3 ti7vu7n tưở7vu7ng cả.pzj3 Thật7vu7 tbFmra BCcuhơn nữpzj3a th7vu7ì cMxTBhính pzj3cô cònMxTB muốnBCcu dấmBCcu dúpzj3i tbFmanh cMxTBho mpzj3ình kiMxTBa m7vu7à ^^.

Nhân viênpzj3 7vu7xếp lpzj3oạt đồ7vu7 ăpzj3n lên7vu7 b7vu7àn. ĐịnhMxTB pzj3mở núpzj3t 7vu7chai BCcurượu vantbFmg m7vu7ột c7vu7ách thàntbFmh thạopzj3, 7vu7xếp mpzj3ấy chiếc7vu7 pzj3ly lạipzj3 rồpzj3i bắtpzj3 đầBCcuu rópzj3t. Ôpzj3ng TtbFmhụ BCcunhìn ĐBCcuịnh, lạ7vu7i nhìMxTBn vẻ7vu7 mặt7vu7 thopzj3áng ửng7vu7 hồpzj3ng cMxTBô chtbFmáu gái,7vu7 giọngBCcu vtbFmui vẻ.

“Ái pzj3chà! CMxTBoi npzj3hư bápzj3c làtbFmm chuyệnMxTB tpzj3hừa pzj3rồi? ThMxTBế a7vu7nh e7vu7m hàngtbFm xpzj3óm lMxTBáng gpzj3iềng látbFmng tỏ7vu7i chpzj3ắc quMxTBý nhMxTBau chtbFmứ hả?”

Bình tBCcuĩnh BCcunhư ĐBCcuịnh mpzj3à ctbFmhai rượutbFm tro7vu7ng ta7vu7y MxTBcũng chệchBCcu đtbFmi, kh7vu7iến r7vu7ượu  sánh cảBCcu tbFmra méptbFm ly7vu7, trotbFmng ltbFmúc đó,pzj3 DươnBCcug nhưtbFm “đứnpzj3g hìnBCcuh”. CôMxTB rầutbFm rtbFmĩ BCcunhìn ôMxTBng tbFmThụ, nh7vu7ăn nhó.

“Trời, báBCcuc hỏitbFm gìMxTB khBCcuó thếtbFm pzj3ạ. QuBCcuý kiMxTBếc gìtbFm 7vu7cơ chứ?”

“Ơ hBCcuay c7vu7on pzj3bé này.MxTB BCcuHàng xómpzj3 thìpzj3 pzj3hoặc quýpzj3 pzj3nhau tbFmhoặc gpzj3hét nha7vu7u. Thếpzj3 7vu7hai đứapzj3 chẳ7vu7ng lẽBCcu lạiBCcu ghpzj3ét BCcunhau à?

Im l7vu7ìm. BCcuIm lìm.

Dương trộtbFmm n7vu7hìn tbFmsang tbFmĐịnh, chỉpzj3 tpzj3hấy atbFmnh cẩnMxTB MxTBtrọng đặtpzj3 lBCcuy rtbFmượu xtbFmuống trướcpzj3 mMxTBặt 7vu7ông TtbFmhụ, khôntbFmg cpzj3ó vẻpzj3 g7vu7ì l7vu7à 7vu7sẽ “phuntbFm 7vu7châu pzj3nhả ngọctbFm” giảipzj3 đáppzj3 th7vu7ắc mắcBCcu ch7vu7o ôngBCcu BCcubác m7vu7ình, pzj3thế nên  cutbFmối cùMxTBng cBCcuô đàBCcunh chBCcuép mi7vu7ệng, ấptbFm úng.

“Thì cũntbFmg hàngMxTB pzj3xóm bì7vu7nh thườntbFmg m7vu7à bác”.

Định hơiBCcu ngước7vu7 nBCcuhìn 7vu7cô khiếBCcun Dư7vu7ơng pzj3lựng khtbFmựng, nhưnMxTBg cuốtbFmi cùBCcung apzj3nh MxTBchỉ nópzj3i nhMxTBẹ nhàng.

“Em uốntbFmg chúBCcut 7vu7vang nhé?”

“Dạ tbFmít thôpzj3i ạ!”

Dương cầmMxTB lấy7vu7 l7vu7y rBCcuượu pzj3Định đưa,BCcu ttbFmhấy BCcumàu rư7vu7ợu s7vu7óng sánh.7vu7 BCcuHình ntbFmhư trtbFmái tMxTBim côBCcu pzj3cũng đ7vu7ang cpzj3ó cpzj3hút sóMxTBng pzj3sánh trBCcuòng t7vu7rành. BCcuVô líMxTB, c7vu7hưa uốngpzj3 MxTBmà đãpzj3 t7vu7hấy BCcutây tâBCcuy lMxTBà pzj3thế nàopzj3 nhỉ?

Ông ThụMxTB gtbFmiơ BCculy rpzj3ượu lên,7vu7 vutbFmi vẻpzj3 “Nào7vu7 nào…7vu7 UốnMxTBg mừngpzj3 gặpBCcu m7vu7ặt nàoBCcu! HữuBCcu BCcuduyên thBCcuì mớiMxTB MxTBnăng tươngMxTB ngộ.pzj3 7vu7Hai đứtbFma lạitbFm tbFmcòn cMxTBhung 7vu7vách nữaBCcu thìtbFm pzj3chú khôngtbFm BCcucòn gì7vu7 phảipzj3 BCculo nữaMxTB rồi…”

Dương vMxTBừa cụngBCcu BCculy vừaBCcu nhủMxTB thầMxTBm tbFmkhông hiểMxTBu cápzj3i ýpzj3 tứ7vu7 “kpzj3hông còn7vu7 g7vu7ì phMxTBải lo”củapzj3 pzj3bác BCcumình 7vu7là tbFmsao pzj3đây? HtbFmay MxTBbác n7vu7ghĩ côMxTB đượpzj3c làmpzj3 h7vu7àng xópzj3m củaMxTB anpzj3h làMxTB c7vu7oi nh7vu7ư chuộtpzj3 7vu7sa chĩBCcunh pzj3gạo rồBCcui, khMxTBông phả7vu7i lBCcuo lắngMxTB ctbFmho nóMxTB nữBCcua. Ôi,MxTB thtbFmế thìMxTB cpzj3hắc báctbFm côBCcu lầm7vu7 MxTBto mpzj3ất r7vu7ồi. CMxTBô lạtbFmi 7vu7liếc trộ7vu7m Định7vu7 q7vu7ua 7vu7vành 7vu7ly. tbFmAnh nhấpMxTB ngụBCcum rượutbFm, cpzj3ũng khpzj3ông đpzj3áp lời7vu7 củaMxTB ôMxTBng Thụ,7vu7 nhưng7vu7 vẻtbFm trầm7vu7 7vu7tĩnh vàMxTB tBCcuhư thái.

Dương 7vu7vốn làpzj3 ngtbFmười khpzj3ông pzj3giỏi vềpzj3 tâBCcum líMxTB đàpzj3n ông.tbFm Nhữnpzj3g phBCcuán đoápzj3n củtbFma côpzj3 lúcMxTB nà7vu7o cũnMxTBg MxTBtrật lất.MxTB NêntbFm đôipzj3 khBCcui trựctbFm cBCcuảm củ7vu7a mMxTBình m7vu7ách bảopzj3 mpzj3ạnh mẽtbFm, DươngtbFm pzj3vẫn ctbFmố ghìmMxTB npzj3ó xuốtbFmng, sMxTBợ mìnMxTBh lMxTBại rơ7vu7i MxTBvào tbFmtình huống7vu7 “tbFmchạy vàpzj3o rừnBCcug mơpzj3 tbFmbắt coMxTBn tưtbFmởng bở”.pzj3 NhưMxTBng, liệutbFm tbFmcó sMxTBai ctbFmhút tbFmnào khônMxTBg nhỉ,&7vu7nbsp; khi c7vu7ô nhậ7vu7n thấBCcuy đôpzj3i lúBCcuc ĐịnhMxTB nhìBCcun mìntbFmh vàpzj3 đôiMxTB 7vu7mắt tbFmthẫm đMxTBen kMxTBia t7vu7hoáng pzj3chút lạipzj3 lấtbFmp MxTBlánh pzj3ánh cười.

Bữa ăn7vu7 vuBCcui vBCcuẻ, nhẹMxTB ntbFmhàng, tbFmbởi bMxTBác Thpzj3ụ lMxTBiên tụcBCcu phMxTBa pzj3trò vpzj3à “pzj3kể xấu”tbFm DươnBCcug. tbFmSự BCcuxuề xòa7vu7 củtbFma pzj3bác khipzj3ến mọiMxTB thMxTBứ tbFmtrở nêMxTBn t7vu7hân ái,7vu7 dMxTBù thỉnBCcuh thtbFmoảng BCcuâm mưMxTBu BCcu“gửi gắm”pzj3 DươntbFmg MxTBcho ĐịnhMxTB tbFmbác vtbFmẫn để7vu7 lMxTBộ rõtbFm tbFmmồn mộpzj3t. Ởpzj3 bên7vu7 cBCcuạnh tbFmbác, ĐịnhMxTB dườngpzj3 tbFmnhư cũngMxTB cMxTBởi mpzj3ở hMxTBơn, a7vu7nh cBCcuười nMxTBhiều, nóiBCcu nhiềuBCcu h7vu7ơn đôpzj3i chBCcuút. CôBCcu đặcpzj3 pzj3biệt 7vu7thích khtbFmi nghtbFme tbFmhai ngưpzj3ời BCcutrao tbFmđổi về7vu7 côngpzj3 vitbFmệc, mặc7vu7 dùMxTB mpzj3ù tị7vu7t khôBCcung hiểuBCcu tpzj3í teBCcuo gì,7vu7 nhưngtbFm chỉMxTB nhìnpzj3 khpzj3uôn mặtbFmt cư7vu7ơng nghMxTBị kiBCcua tbFmsay sBCcuưa 7vu7nói 7vu7về bBCcuê tôBCcung cốtBCcu thépzj3p, nóiMxTB về7vu7 dầmtbFm dètbFmo mónMxTBg mtbFmánh, MxTBcô cũngMxTB thMxTBấy nhBCcuư BCcumình đapzj3ng MxTBnghe 7vu7những câpzj3u chuyện  BCcungọt ngàBCcuo nhpzj3ất trê7vu7n đời.tbFm tbFmCô cũnMxTBg nhBCcuận pzj3ra, hìpzj3nh npzj3hư c7vu7hỉ ttbFmrong côngBCcu viBCcuệc, MxTBĐịnh 7vu7mới thtbFmôi ttbFmự kBCcuìm chếBCcu mìnhtbFm, ởMxTB đó,pzj3 antbFmh ttbFmự pzj3tin, tbFmquyết MxTBđoán, vàBCcu khô7vu7ng còBCcun kiệmMxTB lờitbFm ctbFmho lắm.

Bữa cơMxTBm kéBCcuo dtbFmài từtbFm chiềupzj3 đếntbFm khpzj3i MxTBtrời MxTBsẩm 7vu7tối. Ánpzj3h nắngMxTB BCcuchỉ MxTBcòn vàipzj3 vBCcuệt rớtMxTB tbFmlại n7vu7ơi nhữMxTBng thMxTBềm cửBCcua lớn.BCcu Đâ7vu7y đópzj3 phụcMxTB vpzj3ụ BCcubắt đầtbFmu bậMxTBt đèn7vu7 chùpzj3m lên.7vu7 ÔngMxTB ThụBCcu tbFmvà Địnhpzj3 đãpzj3 tbFmtiêu diệpzj3t hếtBCcu gầntbFm MxTBhai chpzj3ai vMxTBang, còntbFm DươngBCcu 7vu7cũng bMxTBị MxTBhơi rượutbFm ltbFmàm MxTBcho vángMxTB vBCcuất. CôtbFm pzj3đang địntbFmh giơMxTB taMxTBy xpzj3in hàtbFmng tpzj3hì đ7vu7úng lútbFmc ấytbFm “tuyệtbFmt sắcBCcu gpzj3iai nhân”pzj3 cpzj3ủa tbFmbác ThBCcuụ xuấttbFm hiện,pzj3 vMxTBà 7vu7y hệ7vu7t nhpzj3ư môtbFm tảpzj3 củaBCcu tbFmbác, ngườiBCcu pzj3này bụtbFmng sắBCcup rơ7vu7i xuốngBCcu pzj3đầu gBCcuối và7vu7 tMxTBóc chảMxTB cóBCcu cọpzj3ng nào.

Lại MxTBmột tbFmmàn chMxTBào hỏiBCcu tưntbFmg bừngtbFm chúBCcuc BCcutụng, MxTBlúc ấtbFmy, DươnMxTBg MxTBmới b7vu7iết ĐMxTBịnh lBCcuà ngườiBCcu thiếpzj3t kếMxTB nhpzj3à hànBCcug này,BCcu còBCcun 7vu7bác MxTBThụ trựcBCcu tipzj3ếp chBCcuỉ đạopzj3 t7vu7hi công7vu7. WoBCcuw, thtbFmảo tbFmnào th7vu7ảo nào,7vu7 ô7vu7ng chMxTBủ nBCcuhà hàng  nàyBCcu hồ7vu7 7vu7hởi vớBCcui btbFmác 7vu7cô vMxTBà Định7vu7 thMxTBế. BCcuSau BCcukhi vtbFmung t7vu7ay 7vu7chém pzj3một cMxTBâu 7vu7như đinhMxTB đóngBCcu cọcMxTB là7vu7 tbFmbữa ănpzj3 BCcunày hoàtbFmn toànMxTB freeBCcu, ôtbFmng BCcuta tbFmbèn pzj3dùng đôtbFmi tBCcuay nútbFmng tbFmnính lô7vu7i tBCcuuột bMxTBác TBCcuhụ đMxTBi “chơi”BCcu pzj3tăng BCcuhai, lạitbFm tbFmcòn cườitbFm hMxTBa hảtbFm ngoMxTBái lạipzj3 bảMxTBo phảpzj3i đi7vu7 ch7vu7o hBCcuai MxTB“đứa trẻ”MxTB chúnMxTBg màpzj3y c7vu7ó tíMxTB 7vu7riêng tpzj3ư chứ.

Tất 7vu7nhiên cái7vu7 “đứatbFm trẻ”MxTB sơpzj3 pzj3mi đeBCcun pzj3thì chMxTBỉ lặngBCcu BCculẽ cBCcuười ctbFmòn “đứaBCcu 7vu7trẻ” MxTBmặc váyMxTB thìBCcu t7vu7ự dưntbFmg tpzj3im đậptbFm MxTBlên thùmpzj3 thụp.

 

Chương 7vu712.4: tbFmNhẹ nhtbFmàng mà7vu7 rátbFmt bBCcuỏng ^^
(CháuMxTB gáMxTBi pzj3Bống BanMxTBg củ7vu7a d7vu7ì, ngMxTBười có7vu7 cMxTBái tpzj3ên giốtbFmng nhưMxTB cáiBCcu côpzj3 gáMxTBi pzj3già pzj3trong truyệnMxTB nBCcuày, 7vu7he hpzj3e h7vu7e he)
Không giaBCcun dầntbFm trtbFmở nênMxTB lặpzj3ng BCculẽ MxTBkhiến Dươnpzj3g  thấy ltbFmúng tútbFmng, tbFmchỉ cBCcuòn cáchpzj3 ntbFmgậm MxTBly rtbFmượu vaMxTBng, nh7vu7ấp ttbFmừng pzj3chút một.MxTB ĐMxTBịnh đtbFmột nhiênBCcu mỉmtbFm cười.

“Cẩn thậnpzj3 stbFmay đó”.

Giọng tbFmnói bấtBCcu chợtBCcu dịMxTBu dàn7vu7g MxTBcủa ĐịnhtbFm kh7vu7iến BCcuDương MxTBcòn thBCcuấy …tbFm saMxTBy hơpzj3n làtbFm 7vu7rượu. Tro7vu7ng ctbFmhút mpzj3iên mMxTBan vánBCcug pzj3vất, cóBCcu mộtpzj3 7vu7suy nghĩBCcu lưBCcuớt qutbFma khiBCcuến tbFmDương sựcMxTB tbFmnhớ. tbFmKhi tỉnhBCcu MxTBtáo cpzj3ô đãpzj3 ltbFmàm đMxTBủ tbFmtrò mấtMxTB mặtMxTB rồpzj3i. C7vu7ó BCcutí 7vu7men vàtbFmo kpzj3hông biếMxTBt pzj3cô pzj3còn gpzj3ây nhữ7vu7ng pzj3chuyện gìtbFm pzj3nữa. 7vu7Ý nghĩpzj3 đtbFmó khiếBCcun Dươngpzj3 lậBCcup pzj3tức tpzj3hẳng lưngBCcu, tay&n7vu7bsp; cập rpzj3ập buôpzj3ng npzj3gay tbFmly rượuBCcu MxTBxuống bàn.

Định nMxTBhìn hànhpzj3 độBCcung ctbFmủa cô,&pzj3nbsp; khóe môitbFm vốMxTBn điềmMxTB đạmMxTB 7vu7chợt conpzj3g khtbFmẽ l7vu7ên trotbFmng mpzj3ột nụBCcu cười.BCcu MxTBKhi bắttbFm gặMxTBp tbFmcái nBCcuhìn nMxTBgơ ngáMxTBc c7vu7ủa Dương,MxTB nụBCcu c7vu7ười đ7vu7ó khpzj3ông tắ7vu7t tbFmđi, ttbFmrái lạtbFmi, tro7vu7ng đ7vu7ôi pzj3mắt thpzj3ẫm tối,MxTB lạiMxTB lấppzj3 BCculánh tbFmnhững átbFmnh pzj3sáng cópzj3 phầnMxTB MxTBtrêu chọBCcuc. DMxTBương hBCcuơi đờBCcu tbFmra, MxTBcảm g7vu7iác tbFmcái khMxTBông khBCcuí mMxTBờ ámBCcu này7vu7 khBCcuiến côtbFm ctbFmó chúpzj3t khôMxTBng tBCcuự nhiêBCcun, ta7vu7y cMxTBô lạipzj3 muMxTBốn thòMxTB rtbFma BCcucầm l7vu7y rưtbFmợu ctbFmho bớ7vu7t thừtbFma thãiMxTB, nhMxTBưng rồiMxTB lạBCcui rụttbFm lạiBCcu khôngMxTB dám.

Khi nhữnpzj3g stbFmợi BCcutơ cảm7vu7 xtbFmúc 7vu7cứ giăpzj3ng mắctbFm BCcuđâu đBCcuó qu7vu7anh hMxTBai ngưtbFmời, ĐMxTBịnh độtMxTB pzj3ngột rủtbFm MxTBDương đi7vu7 MxTBvòng qtbFmuanh khpzj3u nhàpzj3 hàng.7vu7 DtbFmương đứnBCcug dậ7vu7y, cảpzj3 ngư7vu7ời nhưtbFm 7vu7được thảMxTB l7vu7ỏng, 7vu7không nénMxTB MxTBđược cMxTBô thởtbFm phà7vu7o m7vu7ột cpzj3ái, đBCcui thMxTBeo ĐịMxTBnh. MxTBAnh bưMxTBớc tbFmchậm tbFmrãi, đMxTBủ đtbFmể đBCcuôi gpzj3iày tbFm5 phântbFm tbFmcủa DưtbFmơng không7vu7 bịpzj3 tbFmquá tảiMxTB kMxTBhi BCcucô bướtbFmc the7vu7o atbFmnh. pzj3Vừa đitbFm ĐịtbFmnh vừatbFm chỉpzj3 dẫMxTBn BCcucho DươngMxTB 7vu7những đi7vu7ểm đặc7vu7 biệtMxTB nBCcuho ntbFmhỏ cpzj3ủa nhtbFmà hBCcuàng nàypzj3, nhưtbFm khBCcuu BCcuhầm rượutbFm, “cănBCcu pMxTBhòng BCcusao rơi”,tbFm “h7vu7ồ rpzj3ửa chpzj3ân” pzj3khiến Dưpzj3ơng pzj3mắt 7vu7tròn mắ7vu7t dtbFmẹt. KhtbFmông khíMxTB dầpzj3n tr7vu7ở lạipzj3 spzj3ự tự7vu7 nhitbFmên, Dươn7vu7g cũngpzj3 vMxTBô tBCcuư hỏipzj3 htbFman đủpzj3 chuyệMxTBn. MặcBCcu BCcunhững tBCcuhắc mMxTBắc 7vu7ngô nghMxTBê củatbFm cMxTBô, tbFmĐịnh thonpzj3g thtbFmả tBCcurả lờipzj3 cẩnBCcu ttbFmhận từntbFmg chútpzj3 một.

Nhà hànMxTBg MxTBđã tbFmlên 7vu7đèn. Dưpzj3ơng 7vu7cảm nhậnMxTB dpzj3ường nhpzj3ư 7vu7Định 7vu7rất đểpzj3 t7vu7âm 7vu7đến 7vu7việc thiế7vu7t pzj3kế tbFmánh sángMxTB tbFmtrong nhữnMxTBg BCcucông ttbFmrình MxTBcủa MxTBmình, nênMxTB BCcutừ khBCcuu reMxTBsort RaiBCcunbow MxTBđến nMxTBhà hàngBCcu npzj3ày, ánBCcuh tbFmsáng đềutbFm rất7vu7 đẹp7vu7 mắt,pzj3 7vu7đều làtbFm thpzj3ứ màu7vu7 vàngtbFm ấ7vu7m áppzj3, tbFmsóng sBCcuánh pzj3như mậtMxTB ong.  TừngBCcu cpzj3ăn phMxTBòng nhtbFmư từngpzj3 BCcuô nhỏBCcu ppzj3hát sátbFmng, pzj3ngọt pzj3ngào vtbFmà bípzj3 mậtMxTB. DươBCcung tbFmcứ tBCcuưởng BCcuĐịnh sẽpzj3 dắttbFm MxTBcô vàotbFm mộttbFm cănMxTB phMxTBòng nàopzj3 đó,tbFm nhưnpzj3g cuốiBCcu cùnBCcug 7vu7nơi dừngMxTB lạ7vu7i củaMxTB hpzj3ọ lạpzj3i làtbFm mộttbFm câ7vu7y cMxTBầu gỗMxTB nhỏpzj3 nhBCcuưng cBCcuhắc chắn,MxTB nằm7vu7 bênpzj3 BCcurìa củ7vu7a kMxTBhu nhMxTBà hàngtbFm. Thpzj3ấy bã7vu7i cá7vu7t dướipzj3 BCcuchân mBCcuịn BCcumàng, 7vu7Dương khô7vu7ng ngạipzj3 ngầMxTBn MxTBcởi pzj3giầy pzj3ra, rồi7vu7 điMxTB trêBCcun cát.

Trăng notbFmn vừ7vu7a lên.BCcu NhữMxTBng BCcubước châMxTBn củtbFma BCcuDương hơipzj3 lúMxTBn xuốngpzj3 trê7vu7n nBCcuền cáMxTBt lấtbFmp lánBCcuh sánMxTBg bBCcuạc bởi7vu7 án7vu7h trtbFmăng và7vu7 án7vu7h điBCcuện vàn7vu7g hắtbFmt rtbFma pzj3từ k7vu7hu nhàMxTB lpzj3ớn. Bê7vu7n cạnh,7vu7 ĐịBCcunh vẫn7vu7 tbFmđi gtbFmiầy, 7vu7anh nBCcuhẹ nh7vu7àng c7vu7ầm 7vu7lấy tbFmđôi giầy7vu7 tpzj3rong taBCcuy DưBCcuơng khiMxTBến c7vu7ô hơtbFmi ngỡpzj3 ngàMxTBng pzj3và cótbFm tbFmchút BCcubối tbFmrối. ỪtbFm thMxTBì MxTBthừa nhậnMxTB điMxTB, nhữnMxTBg tbFmchăm sócpzj3 cpzj3ó phtbFmần nhỏBCcu bépzj3 nhưMxTB vậy7vu7 khiếMxTBn MxTBcô MxTB… thBCcuích MxTBkinh lêpzj3n đưtbFmợc ^^

Gió biểnBCcu mapzj3ng MxTBthêm mpzj3ột chMxTBút ltbFmạnh khiếnMxTB mápzj3i MxTBtóc DươntbFmg b7vu7ay lpzj3òa xòtbFma. ỞMxTB mộtMxTB npzj3ơi khôn7vu7g 7vu7khí pzj3lãng mạBCcun nhưpzj3 vậy,BCcu DươngBCcu rpzj3ất muố7vu7n MxTBnói điềuBCcu gìtbFm đó,BCcu tựpzj3a nh7vu7ư mtbFmột sựpzj3 h7vu7ỏi 7vu7han â7vu7n cầnBCcu, nhưtbFmng pzj3rất pzj3sợ mìntbFmh sẽBCcu lạitbFm buộtBCcu miệngtbFm BCcura BCcumột câu7vu7 tbFmnói vôtbFm tbFmduyên. Cpzj3uối cùng7vu7 Dương7vu7 chọMxTBn sựtbFm tbFmim lặng.

“Hôm na7vu7y Dươnpzj3g íBCcut nóiBCcu nhỉ?”

Dương 7vu7ngước MxTBlên, hơiMxTB bpzj3ất ngtbFmờ pzj3vì câu7vu7 nhận7vu7 xéttbFm BCcucủa ĐịnhtbFm, chỉtbFm đtbFmịnh nóipzj3 lại7vu7 7vu7một câuMxTB đạipzj3 lMxTBoại pzj3cô ítbFmt nóBCcui tbFmsao bằMxTBng antbFmh, nhưMxTBng cuốitbFm cù7vu7ng, vẫnBCcu cứBCcu tpzj3hấy tMxTBhế nàoMxTB đó,tbFm 7vu7cô pzj3cười npzj3gượng ngùng.

“Tại BCcuem đangBCcu suBCcuy nghĩ”

Định khôngtbFm hỏiBCcu tiếp,MxTB mBCcuà chMxTBỉ nhìnpzj3 cô,tbFm tựa7vu7 ntbFmhư pzj3đợi MxTBcô nóBCcui thêmpzj3. pzj3Dương bpzj3ật cười.

“Em đMxTBang 7vu7suy ngh7vu7ĩ xetbFmm tBCcurái đấtbFmt tbFmnày hẹ7vu7p đ7vu7ến ctbFmỡ nàBCcuo mtbFmà tbFmem bịMxTB tbFmdấm dúitbFm c7vu7ho tbFmanh nhữn7vu7g h7vu7ai lần?”

Định chMxTBợt BCcunhìn bpzj3âng qpzj3uơ xpzj3a xtbFma “ÀBCcu, nhBCcuư chBCcuú Thpzj3ụ nóitbFm, cáiMxTB đMxTBó ng7vu7ười 7vu7ta gọiBCcu làMxTB tbFm“hữu duyên””

Dương iBCcum bặt.BCcu L7vu7iếm đôipzj3 mtbFmôi 7vu7cảm giápzj3c đanBCcug pzj3khô đitbFm vìMxTB g7vu7ió biển,tbFm D7vu7ương hồtbFmi htbFmộp nhìnMxTB khuôMxTBn BCcumặt nghiêtbFmng nghiê7vu7ng cBCcuủa Địn7vu7h, BCcunhững đườngpzj3 nétBCcu troMxTBng pzj3sự khBCcuắc chạ7vu7m dịu7vu7 pzj3dàng của7vu7 ánMxTBh sBCcuáng khMxTBiến lBCcuòng c7vu7ô bỗnBCcug nhMxTBiên ttbFmrào dân7vu7g m7vu7ột cảm7vu7 gtbFmiác êmMxTB 7vu7ả lạMxTB lùnBCcug. 7vu7Dương đangtbFm tínhtbFm hỏiBCcu BCcuanh “hữuBCcu duyMxTBên thtbFmì MxTBsao” pzj3nhưng chưatbFm BCcukịp mMxTBở lờMxTBi, MxTBĐịnh đãMxTB pzj3quay nh7vu7ìn cô,tbFm đôMxTBi mắttbFm đBCcuen bìMxTBnh thảnpzj3 pzj3hỏi mộMxTBt BCcucâu rấtBCcu …MxTB khônpzj3g BCculiên quan.

“Có thậtMxTB tbFmthế không?”

Dương s7vu7ững rBCcua ngơBCcu ngácBCcu “ThậtBCcu gpzj3ì ạ?”

Định đpzj3ặt đô7vu7i giầypzj3 cBCcuủa D7vu7ương xuố7vu7ng thànpzj3h cầBCcuu, rồiBCcu xỏMxTB tBCcuay túBCcui pzj3quần, nét7vu7 BCcumặt vẫnBCcu kMxTBhông đổi.

“À chMxTBuyện chiềupzj3 n7vu7ay. Có7vu7 thậtBCcu lBCcuà tôiBCcu khôngpzj3 ctbFmó MxTB… xtbFmi nhêpzj3 7vu7gì v7vu7ới BCcuem không?”

Ôi 7vu7má ơi7vu7. CMxTBô cótbFm nên7vu7 nhảypzj3 lpzj3uôn xMxTBuống bipzj3ển cpzj3ho xontbFmg đờipzj3 MxTBkhông? DươntbFmg MxTBbặm chặtMxTB tbFmmôi, BCcucố n7vu7én cảmtbFm giáBCcuc xấu7vu7 MxTBhổ BCcuđến tậnpzj3 pzj3chân tóc.

“Lúc đó…MxTB L7vu7úc MxTBđó tbFmlà c7vu7háu atbFmnh cBCcuhọc epzj3m mà…”

Định vẫpzj3n khôngMxTB b7vu7uông tha.

“Vậy BCcunghĩa làtbFm tôi7vu7 có…MxTB x7vu7i 7vu7nhê à???”

Gì thếBCcu MxTBnày? SatbFmo tbFmcâu chuyệtbFmn nóBCcu lạitbFm d7vu7ẫn vBCcuề cáBCcui chủpzj3 đề7vu7 opzj3ái 7vu7oăm nàtbFmy chứ.tbFm ChẳngMxTB lBCcuẽ ctbFmô lạiMxTB đipzj3 …pzj3 gật7vu7 đầMxTBu? MMxTBà lắcBCcu thBCcuì tMxTBhà xBCcuúi 7vu7cô đi…MxTB cBCcuhết BCcucòn hơn!!!!

Dương cắmBCcu mặtpzj3 xuốngpzj3 đấBCcut, ntbFmhìn xuốpzj3ng …7vu7 ngóMxTBn chBCcuân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”