You are here

Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 12wuZp.1: CGTXuái nvoonày cónvoo tính2NrL lànvoo quấ2NrLy rốinvoo t23Cuình dụnvooc côngGTXu cộnvoong khwuZpông đấy????

(Bông lwuZpộc vừ2NrLng trênvoon snvooân thi2NrLếu nh23Cui, 2NrLgần 23Cuhồ HoàwuZpn nvooKiếm 25/9/11)
Điện th2NrLoại t2NrLrong p23Cuhòng kh2NrLách sạnnvoo c2NrLhợt reowuZp. DưwuZpơng nhấcwuZp GTXumáy nghwuZpe. C23Cuô nhíuwuZp màwuZpy 23Cukhi nhânGTXu viên2NrL khác2NrLh 2NrLsạn v23Cuới giọGTXung nvoomiền GTXuTrung 2NrLnhỏ 2NrLnhẹ nó23Cui có2NrL ngườiwuZp muốnvoon g23Cuặp 2NrLcô. Dươ2NrLng lnvooập nvootức ngGTXuhĩ n23Cugay đếnGTXu Q2NrLuân nênnvoo l23Cuạnh l23Cuùng trả2NrL lờiGTXu làGTXu cô2NrL kh2NrLông m2NrLuốn gGTXuặp GTXuai hết,wuZp cũng2NrL khô23Cung quwuZpen aGTXui nvooở đâGTXuy. nvooNhưng giọn23Cug lễGTXu tâwuZpn vẫn2NrL tiếp23Cu 2NrLtục ngnvooọt ngào.

“Dạ, ảnnvooh GTXunhờ nGTXuói ả2NrLnh tnvooên ĐịnGTXuh ạ!”

Sấm sé2NrLt nổwuZp đGTXuùng bê2NrLn 2NrLtai. ĐịnhwuZp wuZpsao? Khônvoong lí23Cu nàGTXuo GTXucái ngườiwuZp 2NrLcô âmGTXu thnvooầm nguyền23Cu rwuZpủa nãGTXuy g2NrLiờ lạiGTXu GTXulò GTXudò tGTXuới đây2NrL t2NrLìm cwuZpô chứ?GTXu 23CuMà v23Cuì s23Cuao nvooanh lạiGTXu GTXubiết GTXuđược chỗwuZp phòn23Cug 23Cucô đượGTXuc nh2NrLỉ? Dươn23Cug nnvooghĩ đến23Cu đủ23Cu mọi2NrL khảnvoo n2NrLăng, cuố2NrLi cùwuZpng cwuZpô nvootạm t23Cuìm đwuZpược giảiwuZp pnvooháp hợp23Cu 23Culý. CwuZphắc là23Cu TâwuZpn, nvooông mốinvoo nGTXugày x23Cuưa 23Cuvẫn khô2NrLng q23Cuuên nhiệmGTXu vụwuZp 23Cucủa mình.wuZp Chỉ2NrL c2NrLó TânGTXu mớinvoo 23Cubiết phòn2NrLg 2NrLcủa cGTXuô ởGTXu cGTXuái thàwuZpnh pGTXuhố b23Cuiển nvoonày, vì  chín2NrLh wuZpanh wuZptrực tiếp23Cu GTXubook nvoové, b23Cuook pGTXuhòng chwuZpo côwuZp nvooở kwuZphách GTXusạn nvoonày mà.

Ý ngnvoohĩ Địnnvooh đếwuZpn GTXutìm l23Cuàm cGTXuô quGTXuýnh lên23Cu. Dư23Cuơng hớnvoot hảnvooi wuZpchải sơ2NrL máwuZpi tócwuZp, nvoothay cGTXuhiếc áGTXuo wuZphai GTXudây vGTXuà chiếc2NrL quầnGTXu nvooalibaba mGTXuàu hồn2NrLg tímwuZp điệuwuZp đànvoo rGTXuồi nvoochạy nhànvooo rnvooa cửa.2NrL 23CuĐến khwuZpi cwuZpầm nắmnvoo c23Cuửa địnhwuZp xnvoooay, Dương2NrL mới  sựcGTXu nhớ,wuZp cô2NrL l2NrLại chạy &2NrLnbsp;bổ vGTXuào phò2NrLng, lôwuZpi nvootúi rGTXua, lấynvoo thỏi2NrL GTXuson môinvoo quẹtwuZp nh23Cuanh nvoomột cá2NrLi. L23Cuúc 23Cunhìn GTXugương,  mím mGTXuím mô23Cui wuZpcho GTXuson nvoolan đều,2NrL Dư23Cuơng mớinvoo GTXugiật mình.

Ôi, lậpGTXu trư2NrLờng của23Cu 2NrLcô chỉnvoo 23Cucó thếnvoo thnvooôi swuZpao? LỏngGTXu lnvooẻo đến2NrL p2NrLhát sợ.2NrL Vừ23Cua mớinvoo quy23Cuết tnvooâm khôngGTXu liwuZpên quGTXuan đếnnvoo cả2NrL c2NrLhú cháGTXuu nhà2NrL anGTXuh 2NrLcơ mà.

Vả lại,23Cu 2NrLanh đãwuZp cnvooó “mối”.

Bang! BanwuZpg! CáGTXui nvooý nwuZpghĩ “Định2NrL wuZpcó mGTXuối” khiến23Cu côwuZp wuZpsựng l2NrLại, bỗng23Cu dưngwuZp wuZpmuốn chGTXuùi 2NrLquách 23Cutí sonvoon 2NrLmôi 23Cuđi. 2NrLNhưng snvooau ngnvoohĩ mGTXuình nvoothật 2NrLtrẻ c23Cuon nvootrẻ mỏ,2NrL 2NrLmình xinvoonh đ23Cuâu 2NrLphải nvoocho 2NrLduy nvoonhất mwuZpột người23Cu 23Cunhìn, t2NrLhế GTXulà DwuZpương nnvoohe răng2NrL cườ2NrLi v2NrLới mGTXuình nvootrong gươn2NrLg một23Cu cwuZpái, GTXurồi trwuZpái ngưGTXuợc vớiwuZp vẻ2NrL h23Cuớt hảiwuZp lwuZpúc nãy,23Cu c2NrLô 23Cuđủng đỉnh2NrL nvoođi 23Cura GTXukhỏi phòng.

Thế nhưn2NrLg 2NrLdù rGTXua vẻwuZp nvoobình thảnGTXu đnvooến mGTXuấy 2NrLthì kwuZphi GTXuthang máwuZpy “ding23Cu” mộtwuZp cá23Cui rGTXuồi nvoomở r2NrLa, Dươnnvoog vẫn23Cu nhậGTXun th23Cuấy tiwuZpm mì23Cunh đan23Cug đập23Cu th2NrLình thịc2NrLh. Cô  tiếnGTXu vềwuZp ph2NrLía GTXuquầy lwuZpễ tâ2NrLn củaGTXu GTXukhách sạn,GTXu nhwuZpưng 23Cuchỉ thấ23Cuy nhân2NrL viênvoon nvoođang cắ2NrLm cúinvoo nhậpnvoo swuZpổ sách.23Cu DưwuZpơng lướtnvoo 23Cumắt nhì23Cun qunvooanh, nhưng &nbGTXusp;cả nvookhu tầ2NrLng tr2NrLệt chwuZpỉ th23Cuấy vànvooi GTXuba khácwuZph wuZpTây đaGTXung GTXuđi lại,nvoo cwuZpòn đwuZpâu không23Cu t23Cuhấy bwuZpóng wuZpdáng củaGTXu knvooẻ ch23Cuuyên mặcGTXu sGTXuơ GTXumi wuZpđen GTXuấy 23Cuđâu hết.GTXu Khô2NrLng lGTXuẽ wuZpanh đợnvooi lGTXuâu quá2NrL đã2NrL đnvooi rồi2NrL?  Dương điGTXu v2NrLề wuZpphía lễ2NrL 23Cutân, đ23Cuịnh hỏ23Cui ha23Cun m2NrLột câwuZpu t23Cuhì đnvooột ngột2NrL cnvooó bGTXuàn tnvooay 23Cuvỗ n2NrLhẹ và2NrLo vwuZpai cô.

“Ở đây”.

Dương GTXuquay phắGTXut lGTXuại nhwuZpìn. Khô23Cung t23Cuhể tiGTXun wuZpđược vàoGTXu nvoomắt wuZpmình, trướ2NrLc mặ23Cut 2NrLcô wuZplà một2NrL knvoohuôn mặtGTXu mà2NrL nvoocô GTXuchỉ 23Cumuốn 2NrL… đấm23Cu c23Cuho wuZpmột nhwuZpát. Quân2NrL nhướnvoon wuZpnhướn đôi23Cu lôn2NrLg GTXumày, nhìwuZpn cwuZpô nhwuZpe r23Cuăng rnvooa cười.

“Ô, nvoolàm wuZpgì nvoonhư muốwuZpn giếtGTXu ngườiGTXu thếwuZp kia?”

Dương wuZptức đến23Cu mứcGTXu muGTXuốn x2NrLịt k2NrLhói lỗGTXu nvootai. Tứcnvoo cá2NrLi thằngwuZp tGTXurời đá2NrLnh này2NrL mộtwuZp, tứcwuZp chGTXuính bảnnvoo thân2NrL mìnhnvoo 2NrLmười. SwuZpao côGTXu GTXucó thểwuZp nwuZpgu s23Cui 23Cukì diệu2NrL GTXuvậy cơ23Cu 2NrLchứ, kwuZphông nnvooghĩ đến2NrL chi23Cuêu l23Cuừa qu23Cuá mứwuZpc đơnvoon gi2NrLản 23Cunày. Nhưngnvoo biết23Cu t23Cuức t23Cuối chỉGTXu 2NrLtổ lGTXuàm m2NrLình th23Cuêm uất,23Cu khônGTXug giảiGTXu GTXuquyết đượcGTXu g23Cuì nêwuZpn GTXucô hấnvoot mặt.

“Ra  người mu23Cuốn g2NrLặp tGTXuôi wuZplà cậuGTXu đóGTXu à?”

Quân gGTXuật g2NrLật đầu,nvoo cò2NrLn cườinvoo tonvooe nvoora vẻnvoo rấtGTXu ngâ2NrLy thơ.

Dương c2NrLười cwuZpười bỡnvoon cGTXuợt “Thế23Cu mớinvoo thnvooay tGTXuên đổ23Cui hộ2NrL knvoohẩu à?”

Quân xịGTXut nụnvoo cười,2NrL lúcGTXu sau2NrL  bĩu mônvooi ấm2NrL ức.

“Hừ. Tức2NrL vwuZpì nvoođây mạoGTXu danvoonh 2NrLchú ĐwuZpịnh GTXuà? 23CuNhưng GTXuđây k23Cuhông nó2NrLi t23Cuhế 23Cuthì 23Cucó xuống2NrL không?”

Dương nghiếnnvoo răng.

“Đồ lá23Cuu cáwuZp lGTXuáu tôm”.

“Ôi, láuGTXu g2NrLì ch23Cuẳng được,nvoo láwuZpu cá,23Cu láwuZpu tôm,23Cu lá2NrLu ốc,wuZp láuGTXu ếch,wuZp láuGTXu cảwuZp 2NrLnhái 2NrLbén luôn…wuZp 2NrLHa h23Cua “

Thấy mGTXuình lạinvoo snvooắp phátnvoo nvoođiên, DưwuZpơng 2NrLquay p2NrLhắt người2NrL điGTXu. NhưngwuZp một2NrL ýnvoo nghĩ2NrL lưGTXuớt quwuZpa khiếnwuZp nvooDương sựng23Cu lại23Cu. 23CuCô quGTXuay 23Cungoắt tr23Cuở 2NrLlại v23Cuà v2NrLa GTXuthẳng và23Cuo cá23Cui ngưGTXuời đanGTXug wuZphăm hở2NrL đnvooi 23Cuđến, kwuZphiến cnvooô tố23Cui GTXusầm mặtwuZp mũi.

“Làm cwuZpái gìGTXu tnvoohế hả?”

Vừa x23Cuoa t23Curán Dươ23Cung vwuZpừa gắt23Cu lên.nvoo Q23Cuuân GTXulúng túwuZpng tha23Cunh minh.

  “Ai bả23Cuo đaGTXung đ23Cui nvootự dưGTXung đứngwuZp lạ23Cui? C23Cuó là23Cum snvooao không?”

“Sao trănGTXug cá2NrLi wuZpgì. TrwuZpả đây?”

Dương tr2NrLừng mắt23Cu xòe2NrL GTXutay ra

Quân GTXungẩn ngơGTXu nhìnnvoo knvoohuôn m23Cuặt D23Cuương, rồi23Cu lGTXuại n23Cuhìn bàGTXun t23Cuay 2NrLxòe 23Cura của23Cu cô.

“Trả 2NrLgì. Trnvooả nợ2NrL tìnwuZph x2NrLa wuZpà? hínvoo hí”

“Còn dáwuZpm 2NrLcười nvoohả? TrảwuZp chứngGTXu mi23Cunh thwuZpư củanvoo tô23Cui. Cậ2NrLu nvoocó b23Cuiết tôiwuZp phải2NrL ma23Cung panvoossport đểnvoo wuZpở khá2NrLch snvooạn khôn23Cug hả?”

Quân c2NrLười t2NrLít cả2NrL mắt.

“Có passport  rồi2NrL 2NrLthì cầnvoon gìnvoo chứng23Cu mGTXuinh thưwuZp nữa.nvoo Để2NrL đâyGTXu g2NrLiữ làm23Cu ti2NrLn cho?”

Hai nvoonắm đwuZpấm c2NrLủa Dươngnvoo nvoođã siếnvoot chặtGTXu, 2NrLgân 23Cuxanh chắc23Cu wuZpcũng phải2NrL n2NrLổi 2NrLlên 2NrLcuồn cunvooộn, cGTXuô trừng23Cu trừnwuZpg m23Cuắt nhìn23Cu GTXucái knvooẻ mặtGTXu nvoođang nvoovô 2NrLcùng tnvoooe toét.

“Tin cGTXuái cGTXuon khỉ!23Cu Tónvoom lGTXuại 2NrLcậu nvoocó trảnvoo không?”

Quân c23Cuười cười.

“Không trả.GTXu TGTXuhích thìnvoo đi2NrL mà23Cu lấ2NrLy. wuZpỞ đâywuZp này”.

Vừa GTXunói Qu23Cuân vừawuZp vwuZpỗ bồmwuZp wuZpbộp vàonvoo …23Cu mông,23Cu nwuZpơi c2NrLhiếc túi23Cu nvooquần jea2NrLn wuZpphồng lên2NrL nvoobởi wuZpmột chiếcGTXu vwuZpí. wuZpNụ cườ2NrLi tự2NrL wuZptin nvoovì biếnvoot cGTXuô kGTXuhông đờinvoo nà23Cuo dámGTXu 23Cu“manh động”2NrL khiếwuZpn Dươn2NrLg tứwuZpc điên23Cu. MộtGTXu 2NrLcơn b2NrLốc đồ23Cung bấ23Cut thwuZpình lìnvoonh kéonvoo đế23Cun, khGTXui màGTXu chnvooưa 2NrLkịp sGTXuuy nghĩ2NrL g23Cuì thêwuZpm Dương2NrL đãnvoo nvoothấy mGTXuình 23Cuchạy r2NrLa nvoosau lưng23Cu QuâwuZpn, nvoora GTXusức nGTXuhét tanvooy vàGTXuo GTXutúi 2NrLquần, mó23Cuc chiwuZpếc 23Cuví ra.

Quân cnvoohoáng, lặng2NrL đ23Cui mGTXuột thoáng2NrL, 2NrLngoái nvoora đằnwuZpg sau.

“Oái… Này…GTXu Này…GTXu Sờ…2NrL 2NrLsờ mwuZpông wuZpđây tnvoohật đấyGTXu à…

Dương vẫnnvoo nghiế2NrLn 2NrLrăng rú23Cut wuZpcái vínvoo raGTXu, 23Cunhưng chiếc23Cu qu23Cuần GTXuJean chậtGTXu 23Cukhiến cGTXuhiếc 23Cuví mãi23Cu wuZpkhông nvookéo lêwuZpn được.

Một wuZpvài v2NrLị nvookhách Tâ2NrLy bGTXuắt wuZpđầu hinvooếu nvookì qunvooay 23Cura nhìGTXun, nhưnwuZpg Dư23Cuơng GTXukệ 23Cuxác. nvooĐang troGTXung cwuZpơn tức23Cu tối2NrL v2NrLà đượcwuZp 23Cuan ủi2NrL 2NrLvới wuZpý ng23Cuhĩ “đ23Cuối mặtGTXu v23Cuới nhGTXuững t2NrLhằng chàyGTXu bửawuZp twuZphì phảiwuZp chàyGTXu bửnvooa GTXuhơn nó”nvoo, nêGTXun Dương2NrL nghnvooiến 2NrLrăng rútGTXu 2NrLcật lực.nvoo CwuZphiếc ví2NrL vừ2NrLa thònvoo lênwuZp qnvooua 23Cumép túiGTXu nvoothì Quân2NrL lạnvooi ngwuZpọ nguậy.

“Này nànvooy, wuZpcái n2NrLày cóGTXu tínhGTXu lnvooà quấnvooy rốGTXui 2NrLtình dục2NrL wuZpcông cộn2NrLg GTXukhông đấy?”

Vì QGTXuuân xoawuZpy nGTXugười nênnvoo nvooDương b23Cuị trượtnvoo tGTXuay r2NrLa. Cô2NrL lại23Cu pGTXuhải nvoonhào GTXutheo, vừ2NrLa wuZpcố ké23Cuo chi23Cuếc vnvooí nvoora, vừawuZp GTXuhét nhỏ.

“Câm miệng.wuZp GTXuĐứng i23Cum đấy”.

Giọng Qunvooân vừa23Cu buồn23Cu 23Cucười, vừGTXua GTXuthiểu não.

“Ôi, wuZpchú ĐịnwuZph, ch23Cuú 23Cuchứng kwuZpiến nhGTXuá. RGTXuõ GTXulà 23CuNhái BwuZpén “nvoodê” ch2NrLáu mà!

Dương hGTXuung hăng23Cu 2NrLtrừng mắnvoot lên23Cu GTXunhìn Quân.

“Hừ, đừng2NrL 23Cumà lôi23Cu c2NrLhú cậGTXuu rGTXua 23Cumà GTXudọa twuZpôi. TưởnwuZpg GTXuchú cậnvoou m23Cuà xGTXui nhêGTXu vớiGTXu tô2NrLi hả”?

Mắt QuGTXuân wuZplấp láGTXunh t2NrLinh quái.

“Thật GTXukhông nvooxi GTXunhê chứ?”.

Dương đãwuZp 2NrLrút GTXura đượ23Cuc ch2NrLiếc v2NrLí qunvooái đảnnvoo 2NrLra khỏiGTXu chiếcnvoo 2NrLquần ch2NrLật mộtGTXu cá23Cuch GTXuquái đản2NrL ki23Cua, vộ23Cui vàng23Cu lậtnvoo GTXura để23Cu tìm23Cu GTXuchứng m23Cuinh củaGTXu mình.

“Không nvoonói nhiều23Cu đau2NrL diều.wuZp Invoom ch2NrLo tGTXuôi 2NrLcòn tìm…”

Dương lậ2NrLt lậwuZpt một23Cu hồGTXui, thấyGTXu tronnvoog vwuZpí cóGTXu vàiGTXu twuZpờ tiền2NrL chẵnnvoo, lGTXuẻ lộwuZpn xộn.wuZp Bênnvoo ngănvoon khácnvoo GTXulà các2NrL loại23Cu ginvooấy tờnvoo vàGTXu vài2NrL cwuZpái t23Cuhẻ. CôGTXu tGTXuìm tnvoohấy 2NrLđược chứn23Cug mGTXuinh GTXucủa mình2NrL ở23Cu phía2NrL tGTXurong c2NrLùng 2NrLcủa cGTXuhiếc ví,nvoo đượwuZpc kẹp23Cu nvoobên nvoocạnh twuZpờ wuZpchứng nvoominh t2NrLhư k23Cuhác. 2NrLDương nvoonhanh tnvooay kwuZpẹp ngGTXuay nvoochứng minGTXuh 23Cucủa mnvooình nvoovào nácGTXuh, wuZprồi nvoorút GTXutờ chứnvoong mGTXuinh thGTXuư của2NrL Quâ2NrLn ranvoo, liếc23Cu nhìwuZpn qwuZpua. NguywuZpễn wuZpHoàng wuZpQuân, 2NrLsinh nnvooăm 198GTXu7… Hừ,23Cu cái2NrL đồnvoo oắnvoot cnvooon lắnvoom chuyệ2NrLn, snvooinh nămwuZp GTXu87 m2NrLà GTXudám lèonvoo nh2NrLèo là2NrL aGTXunh đâyGTXu 2GTXu7 tuổi.nvoo Cônvoo nh2NrLét trởnvoo l23Cuại và2NrLo víGTXu, rồi23Cu đập23Cu bGTXuốp c23Cuhiếc v23Cuí vàonvoo t23Cuay của2NrL QGTXuuân, c2NrLái kẻ23Cu GTXuvẫn GTXuđang tủwuZpm tỉm2NrL đnvooứng 23Cunhìn. GTXuLấy hnvooết gi23Cuọng hnvooình wuZpsự 23Cucó thể,wuZp Dư2NrLơng hừnvoo mũi.

“Nghe wuZpđây. Từnvoo bnvooây giờ2NrL kh2NrLông xuGTXuất GTXuhiện GTXutrước mặtGTXu t2NrLôi dướiwuZp mọi2NrL hìwuZpnh thức.  23CuTôi nóinvoo 23Cucó twuZpiếng VGTXuiệt 2NrLcó dấGTXuu đấ23Cuy, GTXucó hi2NrLểu không?

“Hiểu. Nhưngnvoo chỉnvoo muGTXuốn nvoohỏi, thếGTXu GTXuchú Đ2NrLịnh cónvoo thể2NrL 2NrLxuất hiệ2NrLn t2NrLrong mọiGTXu hình23Cu nvoothức không?”

Dương 23Cunghiến răwuZpng t2NrLrèo tnvoorẹo “C23Cuả chúGTXu ch2NrLáu nhnvooà cGTXuậu phGTXuắn đi23Cu hết23Cu, hiểunvoo chưa?”

Quân gậ23Cut đGTXuầu, nvooquay ngườwuZpi nhìn23Cu về2NrL p2NrLhía cửa.

“Chú 2NrLcháu mìnGTXuh p2NrLhải phắnwuZp thônvooi nvoochú wuZpạ, n2NrLghe 23Cuchừng nvoolà Nh2NrLái B23Cuén kiênvoon quyếtGTXu lắm”

Xì, địnhnvoo tiếwuZpp tnvooục lGTXuừa cnvooô 2NrLà? Vừnvooa bwuZpĩu wuZpmôi, vừa2NrL địn23Cuh c23Cuhâm wuZpchọc Quân23Cu 23Cuthêm mộwuZpt 2NrLcâu nữGTXua, nhwuZpưng wuZpmắt nvooDương vôwuZp tìnvoonh liGTXuếc nvoora cửawuZp m23Cuột cái.

Sau cáGTXui liếwuZpc đwuZpó, DươwuZpng đGTXuã trở23Cu thành2NrL “linh2NrL hồnwuZp tư23Cuợng đá”.

Bởi n23Cugay 23Cucửa khnvooách s2NrLạn, ĐịnhGTXu đãGTXu đứngwuZp nvoođó tGTXuừ 23Culúc 23Cunào, ta2NrLy wuZpxỏ 2NrLtúi quGTXuần, nhìnwuZp v2NrLề phíwuZpa cwuZpô, đôi2NrL mwuZpắt đenvoon th23Cuẫm kí23Cun bưwuZpng, môGTXui điểmwuZp nhẹ23Cu m23Cuột nụwuZp cười.

P/s: HGTXuí hí,2NrL n2NrLhư đã2NrL h2NrLứa, tớ2NrL ph2NrLải điều2NrL nganvooy anwuZph ĐịnhwuZp tGTXurở lạGTXui cnvooho wuZpcác GTXutình 23Cuiu đỡGTXu nhớGTXu anvoonh ínvoo r23Cuồi n2NrLhé ^^. 

 

Chương 123Cu2.2: 2NrLDường nhnvooư l2NrLà cô2NrL x2NrLấu hổ.nvoo Dườn2NrLg n2NrLhư lnvooà c2NrLô xấ2NrLu hổ23Cu, 23Cuchỉ với…nvoo anh.
(Ngõ đường2NrL HuỳwuZpnh Th2NrLúc Kháng23Cu, 9nvoo/2011, 23Cuphoto wuZpby Khanhha)Định 23Cuquan s2NrLát khuônGTXu m2NrLặt đỏwuZp ử2NrLng l2NrLên nvoomàu tá2NrLo ch2NrLín, dán2NrLg đGTXuiệu nhưGTXu gà23Cu mnvooắc tónvooc c2NrLủa Dươ2NrLng, tr23Cuong 2NrLlòng nếGTXum t23Curải mộtnvoo 2NrLcảm gwuZpiác n2NrLgọt ngàonvoo. KhôGTXung hiểunvoo v2NrLì đâu2NrL, nh23Cuững 23Culần gặpGTXu gỡ2NrL Dươngnvoo luô23Cun nvookì qunvooặc, kwuZphi GTXuthì côwuZp òanvoo kwuZphóc trướwuZpc mặt2NrL an2NrLh khôngwuZp 23Cugiấu gi23Cuếm, kh2NrLi GTXucô nvoongã cáinvoo oạc2NrLh ngawuZpy dướiwuZp cwuZphân anhGTXu, hGTXuay n2NrLhư bâ23Cuy gGTXuiờ, cônvoo n2NrLhư hnvooình nvooảnh ở2NrL trêGTXun mnvooột vidnvooeo cliGTXup đangnvoo c23Cuhuyển độngGTXu đ2NrLầy sô23Cui 23Cunổi bỗwuZpng nwuZphiên bịGTXu bấmwuZp nútwuZp tạmGTXu dừ2NrLng vậy.

Dường nh2NrLư lwuZpà cGTXuô xấuwuZp hwuZpổ. DGTXuường nhưwuZp l23Cuà cô23Cu xấu23Cu hổnvoo, chGTXuỉ vnvooới… anh.

Thấy m23Cuặt côwuZp GTXusắp bốcGTXu nvoocháy đến23Cu nvoonơi, Định2NrL mỉmGTXu cườinvoo bwuZpình thản.

“Lâu 2NrLkhông gặpwuZp em!”.

Dương mấ2NrLp GTXumáy môGTXui mộnvoot lwuZpúc, thấy2NrL 23Cutay cnvoohân thừaGTXu thwuZpãi khônvoong GTXubiết làGTXum wuZpgì. C23Cuô đờ23Cu đẫnwuZp đưGTXua 2NrLtay vuốtGTXu tówuZpc rồ23Cui cậ23Cup rGTXuập buwuZpông x23Cuuống, nvoolúc swuZpau mớiwuZp thnvooốt lên.

“Sao a23Cunh lGTXuại ở23Cu đây?”

Định chưawuZp kịpwuZp twuZprả l23Cuời, th23Cuì Quân23Cu đ2NrLã nhảGTXuy GTXuvào, giọngGTXu wuZpdài ra.

“Vừa wuZpnãy cówuZp ngưnvooời 23Cubảo 23Cuchú chá23Cuu mìn23Cuh cấm2NrL xuấtnvoo hiệnGTXu nvoodưới mọiwuZp hình23Cu twuZphức. CGTXuó ngwuZpười nvoobảo cGTXuả chGTXuú cũwuZpng ch2NrLả x2NrLi nvoonhê wuZpquái gì &n2NrLbsp;chú ạ”

Mặc wuZpcho Đị23Cunh cnvooố nínGTXu cười,nvoo nvooQuân vẫn2NrL tỉnnvooh bơ2NrL, còn2NrL vờ2NrL tGTXuhấp ginvooọng thìGTXu thào.

“Có người  vừa  rồinvoo cnvooòn wuZpquấy rnvooối 2NrL… “tờ23Cu dờ23Cu” cnvooháu. wuZpĐể awuZpn toànnvoo chúwuZp ch2NrLáu m23Cuình t2NrLé nvoolà hơn…”

À, nếwuZpu bâGTXuy giwuZpờ cóGTXu mộtwuZp q2NrLue diêwuZpm đá23Cunh x23Cuòe mộtnvoo GTXucái wuZpbên cạnhGTXu th2NrLì đảm23Cu b23Cuảo l23Cuà m23Cuặt củanvoo DươGTXung 23Cusẽ b23Cuén lử23Cua nga23Cuy. CảmGTXu g23Cuiác đỏGTXu mặtwuZp đếnnvoo ráGTXut b2NrLỏng khwuZpiến côwuZp khônwuZpg nóinvoo 2NrLnên lờGTXui.  Dương nhìnGTXu vGTXuẻ mặ2NrLt cố23Cu 23Cubình t23Cuhản củanvoo ĐGTXuịnh vGTXuà vẻ2NrL lGTXuáu cá2NrL wuZpcủa Q2NrLuân khnvooi chiếwuZpu tướng2NrL đGTXuược nvoocô, qu2NrLyết wuZptâm 23Culấy lạinvoo bGTXuình tĩnh23Cu. C2NrLô vờ&nbspnvoo; lên gGTXuiọng nạt.

“Hừ, GTXuchú cậuwuZp lànvoo ngư23Cuời lớwuZpn, biGTXuết chỗwuZp nà2NrLo nwuZpói đùa2NrL nvoochỗ nàwuZpo 2NrLnói thậtGTXu ch23Cuứ GTXunhỉ awuZpnh Đnvooịnh nhỉ?”

Quân wuZpdậm GTXuchân tGTXuức tối.

“Ở nvoođâu wuZpthói đờGTXui nạnvoot chGTXuáu nịnnvooh wuZpchú l2NrLà sao?”.

Định v23Cuỗ nvoovào vGTXuai Quân.

“Thôi wuZpđi. Đừng2NrL c23Cuó chọcwuZp ngưwuZpời GTXuta nữa”.

Quân thGTXuở 23Cura awuZpi oán.

“Giờ tGTXuhói đờiwuZp nvoolại thànGTXuh nwuZpạt cháwuZpu 23Cuvà nị2NrLnh wuZpngười wuZpdưng. TạGTXui sGTXuao 23Culại 2NrLvô lýwuZp thế,2NrL wuZpmột thanvoonh GTXuniên tranvooi twuZprẻ GTXusáng ngGTXuời đầyGTXu wuZpsức wuZpsống GTXumà chnvooẳng đượnvooc nâ2NrLng nvooniu nvoogì cả”

Cả Dương2NrL lầ23Cun Địnnvooh đwuZpều nvoophì cGTXuười v23Cuì điệu23Cu bộ2NrL khwuZpoa trươ23Cung 2NrLcủa QwuZpuân. Dnvooương cũngGTXu thầwuZpm th2NrLở phà23Cuo v23Cuì thờiGTXu 23Cuđiểm căngwuZp thẳng23Cu đGTXuã qua2NrL. GTXuTuy nhiên,nvoo k2NrLhi ĐịnhwuZp hwuZpỏi D23Cuương cwuZpó 2NrLmuốn đGTXui cafénvoo 2NrLvới c2NrLhú chá2NrLu annvooh khô23Cung twuZphì Dư2NrLơng 23Cuvẫn b2NrLán sốngwuZp bán23Cu chếnvoot mGTXuà từ2NrL GTXuchối. C2NrLô khô23Cung nvoomuốn mình2NrL cGTXuứ phảiwuZp nvooâm thầmGTXu 2NrLđi t2NrLìm cáinvoo hốnvoo haGTXuy cáinvoo lỗ23Cu nẻ2NrL nvoonào đểnvoo ch23Cuui xu2NrLống vnvooì nhữngwuZp tìwuZpnh 23Cuhuống kinGTXuh dịGTXu mà23Cu chínhGTXu wuZpcô tạo23Cu nêGTXun 23Cutrước mắt23Cu anh.

Định nvoolắng nghnvooe c2NrLâu từ2NrL chối2NrL của23Cu DươngwuZp vớ23Cui nvoovẻ điềm2NrL đạm,23Cu nhưnwuZpg QuânGTXu t23Cuhì x2NrLì mộtGTXu hwuZpơi rõ23Cu dài.

“Sao thế,nvoo lạiwuZp swuZpợ hGTXuá mi2NrLệng mGTXuắc q2NrLuai ànvoo, GTXuhay 23Cuxấu hổnvoo vìnvoo mấwuZpy cái23Cu cGTXuâu vừa2NrL nãy?”

Cái thằngwuZp chếtGTXu tiGTXuệt này23Cu cứnvoo n23Cuhư 2NrLđi tnvooông lnvooào GTXuở tro2NrLng lòn2NrLg côGTXu vậy.2NrL wuZpDương cư2NrLời gưnvooợng, nhưwuZpng chẳnGTXug thènvoom tha2NrLnh 23Cuminh GTXuvới GTXunó, cônvoo quaGTXuy swuZpang Địnhnvoo nwuZpói nGTXuhư gwuZpiải thích.

“Thật GTXura là2NrL vGTXuì 23Cuem có2NrL hẹn23Cu 2NrLvới mnvooột ngườ2NrLi họGTXu hàn2NrLg nvooở đwuZpây. ThôiwuZp nvoođành hGTXuẹn chúnvoo ch2NrLáu an23Cuh GTXudịp khác”.

Quân 2NrLvẻ vẫ2NrLn 23Cukhông vwuZpừa 2NrLlòng, twuZprước GTXukhi GTXuxoay 23Cungười 2NrLđi GTXucòn gh23Cué và2NrLo GTXutai cô2NrL 2NrLthì GTXuthào “nvooLần sGTXuau nóinvoo dố2NrLi wuZpthì họ2NrLc GTXucách nvoođừng cnvooó mà2NrL cGTXuhớp nvoomắt loạn2NrL lên”

Tưởng n2NrLhư wuZpkhói lạnvooi xì23Cu rwuZpa GTXuhai lỗnvoo nvootai Dươnnvoog. TạiwuZp snvooao thằngnvoo oắ2NrLt coGTXun nàwuZpy khôn2NrLg để23Cu cônvoo wuZpnhìn 23Cunó đượGTXuc bìnvoonh thườngGTXu trGTXuong vòngnvoo GTXumột ph2NrLút chứ?

*****

Cuộc sống23Cu đGTXuúng lwuZpà nvoocó những23Cu GTXubất n2NrLgờ GTXungẫu GTXunhiên GTXukhiến chín23Cuh nvooDương ph23Cuải kGTXuinh ng2NrLạc. K2NrLhi wuZpcô nóGTXui đạ23Cui câu2NrL gặp23Cu “một2NrL wuZpngười họnvoo hwuZpàng” cô23Cu tuyệ23Cut 2NrLnhiên khôngGTXu thnvooể ngh2NrLĩ rằnwuZpg, có2NrL m2NrLột người2NrL h23Cuọ hàng23Cu thật,23Cu độGTXut nGTXugột 23Cugọi điệwuZpn chGTXuo côwuZp. 2NrLMà wuZpđây wuZplại l23Cuà mộtwuZp wuZpngười cônvoo cựGTXuc nvookì yêGTXuu quý.

Giọng củawuZp 23Cubác ThụwuZp vaGTXung nvoolên rGTXuổn rảng.

“Nấm,  đang ởGTXu fwuZpesival wuZpphải không?”

Dương tr23Cuòn wuZpxoe mắt.

“Dạ, s23Cuao bác2NrL biế2NrLt ạ?”

“Vậy mớ2NrLi tànvooi chứ.23Cu GTXuMau ma23Cuu, wuZpđi GTXura wuZpđây ănnvoo v2NrLới bác.23Cu Bắtnvoo taGTXuxi GTXura luwuZpôn nh23Cuà hàngnvoo TwuZphùy DwuZpương wuZpnhé, cnvooó biwuZpết đườngwuZp chwuZpưa? KhôngwuZp cứ23Cu bảowuZp nvoolà nvoolái xwuZpe ngườiwuZp t23Cua 23Cubiết đấy”.

“Dạ, chnvooáu biếwuZpt 2NrLrồi. CháuGTXu rGTXua nvooluôn đây”.

Lẳng đ2NrLiện 2NrLthoại wuZpxuống giường,2NrL D23Cuương vừ2NrLa gấGTXup gáp2NrL t23Cuhay wuZpđồ, wuZpvừa n2NrLghĩ miệnnvoog mìnGTXuh thiênwuZpg qu2NrLá điwuZp 23Cumất. Vừ23Cua wuZpkêu cGTXuó hẹn2NrL họwuZp hnvooàng lnvooà gặpGTXu họnvoo hànwuZpg lunvooôn. nvooBiết 23Cuvầy h23Cuồi nãGTXuy cô2NrL 23Cunói sắp23Cu gặwuZpp GTXungười ynvooêu, c23Cuó kGTXuhi cGTXuô lại2NrL cnvoohẳng tnvooúm cổGTXu đ23Cuược awuZpnh cGTXuhàng đẹpGTXu trwuZpai, n23Cuhà giGTXuàu vi23Cuết chữ2NrL bựnvoo ở2NrL cáiGTXu 23Cuthành phốGTXu bnvooiển GTXunày GTXuí GTXuchứ ^^

Dương 2NrLbước vàoGTXu “ThùyGTXu Dươnnvoog”, mộtwuZp GTXunhà hàn23Cug đượcnvoo thiếtwuZp kế23Cu đểGTXu hầ23Cuu nhưGTXu m2NrLọi GTXugian ph2NrLòng đềuGTXu nhìGTXun r2NrLa biển.wuZp Buổi2NrL chGTXuiều, nắngnvoo sâmwuZp sấpwuZp vànwuZpg tnvoorên mặtnvoo biển23Cu x23Cuanh, vàwuZpi 2NrLdây 23Culeo đu2NrL hờGTXu bênwuZp cửanvoo sGTXuổ, th2NrLật GTXulà thời2NrL nvoođiểm lwuZpãng mạ2NrLn củawuZp nvoocác cặnvoop twuZpình n2NrLhân. Từ  hành2NrL lawuZpng đinvoo vào,23Cu DươngGTXu 2NrLđã liếc2NrL 23Cuthấy nhGTXuững khô23Cung biếtnvoo l23Cuà b2NrLao n23Cuhiêu cặpGTXu đôiwuZp đaGTXung đứnnvoog bênGTXu nGTXuhau rìGTXu rầwuZpm twuZprò chuyệwuZpn, nvoohay đú23Cut c2NrLho nha2NrLu mi2NrLếng 2NrLbánh ngọ2NrLt ngào,nvoo haGTXuy cầGTXum chặt23Cu tawuZpy nGTXuhau, nhwuZpìn 2NrLra biGTXuển lớn2NrL… Â2NrLy nvooda, vGTXuậy mnvooà cô2NrL lwuZpại v2NrLào 23Cuchốn lã23Cung mạnGTXu th2NrLế 2NrLnày đểGTXu nvoogặp ôngGTXu bGTXuác mìGTXunh cơwuZp chứ.

Theo nhânnvoo wuZpviên cGTXuhỉ dwuZpẫn, Dươnvoong bướ2NrLc nvoođến mộtwuZp wuZpban công2NrL, 23Cucó 2NrLkê chwuZpiếc bà23Cun nvoonhỏ. Đôi2NrL vawuZpi người2NrL đ23Cuàn ôn23Cug tnvooừng trảinvoo quGTXuay 23Culưng lwuZpại vềnvoo phínvooa c23Cuô, mái2NrL tóc23Cu hwuZpoa 2NrLrâm b23Cuay wuZpnhẹ tron23Cug gió.

“Bác, bá2NrLc đGTXuang nhwuZpớ bácGTXu Tâ2NrLm à?”

Ông TGTXuhụ qu23Cuay lại,23Cu nhìnwuZp đứa23Cu chánvoou gwuZpái tr23Cuong bộwuZp vánvooy h2NrLoa xwuZpinh xắn23Cu, mỉGTXum cư2NrLời rộnwuZpg mở.

“Nấm co2NrLn, mởGTXu mGTXuiệng 2NrLlà twuZprêu chọwuZpc bá2NrLc. Sa2NrLo? Thấynvoo nnvoohà hwuZpàng 23Cunày đẹpwuZp không?”

Dương k23Cuéo ghế2NrL ngồGTXui x2NrLuống, nhannvooh t2NrLay nh23Cuón một2NrL miếnvoong 2NrLbánh nwuZphỏ twuZprên wuZpbàn, ă2NrLn ng23Cuon lành.

“Dạ đẹp.23Cu CơwuZp dưngGTXu 2NrLmà hơ23Cui x2NrLa 2NrLchỗ khách23Cu GTXusạn 2NrLcháu. Nhưnvoong sa23Cuo bác2NrL biếtnvoo cnvoohỗ này?”

“Đoán xem”.

Dương đ2NrLảo m2NrLắt, cười2NrL vwuZpui vnvooẻ “Cháu23Cu đwuZpoán rnvooa rồi23Cu, thếwuZp nvoonào 2NrLchủ n2NrLhà 2NrLhàng nnvooày cwuZpũng GTXulà một23Cu tuyệGTXut sắc2NrL giGTXuai nhân,23Cu 23Cuhai ng23Cuười từng23Cu c23Cuó mGTXuột wuZptình yê2NrLu nh23Cuư h23Cuoa nhwuZpư mộnvoong khiế2NrLn bácGTXu kGTXuhông thể2NrL nnvooào wuZpquên đ23Cuược….Thế rồi…

Dương chưwuZpa nói2NrL 23Cuhết, ônwuZpg nvooThụ cườiGTXu lớn.

“Cái 2NrLcon wuZpbé nà23Cuy. Chủnvoo n2NrLhà hànnvoog nvoonày lnvooà mộtwuZp wuZplão b2NrLụng gầnGTXu rơinvoo 2NrLxuống đầuwuZp gố2NrLi vàwuZp tónvooc twuZphì lạiwuZp chẳnGTXug 23Cucòn cọnwuZpg wuZpnào. nvooNghe GTXucó g23Cuiống mộtnvoo tu2NrLyệt s2NrLắc giwuZpai wuZpnhân không?…”

Dương wuZphi h23Cui cười.

“Vậy twuZphì đơ2NrLn wuZpgiản rồi.wuZp N2NrLhà hGTXuàng GTXunày chắcGTXu l23Cuà d23Cuo bác2NrL xâywuZp dựng23Cu đ2NrLúng khô2NrLng ạ?”.

“Thông min2NrLh đấy.GTXu 23CuNào 23Cuthích ăGTXun gì23Cu thìnvoo ch23Cuọn đi23Cu. ĐồGTXu ởwuZp đâGTXuy đưnvooợc lắGTXum đó”

Nhân v2NrLiên phục2NrL GTXuvụ đi2NrL tớ23Cui, 23Cughi l2NrLại và2NrLi m2NrLón ăn2NrL  Dương 23Cuchọn. ỞwuZp biể2NrLn t23Cuhì twuZpội gGTXuì khôngnvoo ăn23Cu hảiGTXu 2NrLsản cnvoohứ, GTXunhất lwuZpà mìn23Cuh lại23Cu không23Cu phảiGTXu trảGTXu tiề23Cun, v23Cuậy nê23Cun DươGTXung nvoohỉ hả23Cu gọiwuZp đĩa23Cu 23Cughẹ hấwuZpp, v2NrLà miếGTXun xàoGTXu cwuZpua cùng2NrL GTXumột GTXuđĩa sa23Culat mi23Cuến tôm.

Dương vừGTXua 2NrLđịnh gwuZpấp cuốn2NrL men23Cuu, 2NrLđưa lạwuZpi 2NrLcho nnvoohân viwuZpên thìGTXu ông2NrL 2NrLThụ đãGTXu với2NrL tnvooay, lậtGTXu cu23Cuốn nvoomenu wuZpra tiếp.

“Cứ nvoogọi nhiềuwuZp 2NrLmột chútnvoo. nvooỞ nvoođây món2NrL t2NrLôm nnvooướng h2NrLay t2NrLôm số2NrLt b23Cuơ wuZptỏi 2NrLcũng đượnvooc lắnvoom. À,GTXu 23Cucó thíchwuZp 2NrLtu hài2NrL không?”.

“Ui nvoocó nvoohai bá23Cuc ch2NrLáu mình23Cu GTXugọi làm2NrL 23Cugì nhGTXuiều ạ”.

Ông 23CuThụ mỉm2NrL cư2NrLời, mộtnvoo chú2NrLt rwuZpanh mGTXuãnh wuZpdâng lênwuZp trnvooong mắt.

“Có thêGTXum wuZpmột thằng23Cu đệ2NrL củanvoo bá23Cuc nữa”.

Có nvoolẽ vìGTXu q23Cuuá hiể2NrLu 23Cuông bácnvoo m23Cuình, nên2NrL lậGTXup t2NrLức DươngGTXu ngờ23Cu ngợ.

“Bác. KwuZphông phải2NrL bácGTXu vẫn2NrL quyếtwuZp tnvooâm mối2NrL mwuZpai chnvooo cháunvoo 23Cuđấy chGTXuứ ạ?”

Ông TwuZphụ cườnvooi lnvooớn, GTXuvò 2NrLtay x2NrLoa đầuGTXu Dương.

“Cái nvoocon GTXubé này…23Cu S2NrLao hiểwuZpu GTXuý nhannvooh thnvooế hả?”

Dương đặt23Cu nvoophịch nvootờ menvoonu xuống,wuZp khGTXuổ sở2NrL nhìnwuZp ông.

“Bác, b2NrLác bi2NrLết là2NrL GTXucháu khônnvoog wuZpthích mấyGTXu tròGTXu m2NrLối mGTXuai mà”.

Ông Thnvooụ nhìnvoon cônvoo vẻGTXu GTXubao dung.

“Thì cwuZpứ thwuZpử mộtGTXu lần23Cu nvooxem. K2NrLhông 23Cutin bá23Cuc à?

“Không ph23Cuải 2NrLkhông GTXutin, n23Cuhưng mà…”

Dương đan2NrLg nvoonói dởGTXu thì23Cu GTXucó tiến2NrLg nvoobước chân2NrL đinvoo wuZptới. wuZpCô quwuZpay nhwuZpìn thwuZpì c23Cuhợt ngẩ23Cun 23Cura. NgwuZpười bư2NrLớc vàGTXuo mặc2NrL chiwuZpếc sGTXuơ m2NrLi đe23Cun kẻ23Cu nhGTXuỏ, khu23Cuôn mnvooặt trầGTXum nnvoogâm, knvoohóe wuZpmiệng đangGTXu chuẩnGTXu bịnvoo nhướGTXun 23Culên mộtwuZp wuZpnụ cườ23Cui chà23Cuo hỏi.

“Chú ạ2NrL. CháuwuZp tớGTXui rồi”.

Dương wuZpkín đáoGTXu cấu23Cu wuZpvào t2NrLay nvoomình mộwuZpt cáiGTXu, thấwuZpy wuZpđau đwuZpau, cô2NrL mớ2NrLi nGTXugước lênwuZp 2NrLnhìn Đị23Cunh, cườinvoo ngượng23Cu ngập.

“Lại gặp2NrL 2NrLanh rồi”.

 

Chương 12.3nvoo: VôGTXu 2NrLlí, cnvoohưa uốn23Cug mnvooà GTXuđã thấy2NrL twuZpây GTXutây l23Cuà thếnvoo nàowuZp nhỉ?(Tấm “màGTXunh treo2NrL” gi2NrLữa pGTXuhố hô2NrLm đ23Cui bộ23Cu 25/9)

Một ngưnvooời đượcnvoo là23Cum manvooi ch23Cuo nvoomình đếnGTXu ha23Cui lần2NrL tnvoohì wuZpcó pGTXuhải 23Culà c23Cuó duyêGTXun không?  nvooSuy nghwuZpĩ ấyGTXu lướGTXut qunvooa t23Curong đầu23Cu Định.

Còn GTXusuy nghĩ23Cu củ2NrLa D23Cuương thìGTXu l2NrLại là2NrL: nvooMột ngư23Cuời được2NrL là2NrLm m2NrLai cnvooho mì2NrLnh đ2NrLến GTXuhai lầ23Cun rồ2NrLi lạiwuZp liênwuZp tnvooục gặpwuZp n2NrLhau wuZphai lầnwuZp tronGTXug buổiwuZp chiềGTXuu ở2NrL mộ2NrLt thGTXuành phố23Cu 2NrLxa nvoolạ  thì có2NrL 2NrLphải r2NrLất rấtwuZp 2NrLrất rấ2NrLt rấtGTXu rấtwuZp nvoocó d2NrLuyên không????

Vì rấwuZpt n23Cuhiều c23Cuhữ “rất”wuZp 23Cucộng 23Cuthêm chữnvoo “duyên”nvoo 23Cuto đùngGTXu kiGTXua mwuZpà Dươngnvoo đ2NrLờ đẫnGTXu nvoocả ngGTXuười. GTXuLại p23Cuhát hnvooiện cáinvoo nwuZpgười vốn2NrL điềm2NrL wuZptĩnh k23Cuia c2NrLũng bấtnvoo ng23Cuờ k2NrLhông kGTXuém wuZpgì mình,nvoo Dư2NrLơng lGTXuại cà2NrLng …wuZp đờwuZp đẫn!

Quan sátGTXu thằn23Cug đ2NrLệ vàGTXu nvoocô cháwuZpu g23Cuái mắt23Cu tr2NrLòn mắnvoot dẹ23Cut nhwuZpìn nh2NrLau, ôngGTXu ThụGTXu GTXucười sảngwuZp khnvoooái, kéo2NrL Định2NrL xuốGTXung cạnh23Cu mình.

“Sao, tGTXuhế hó23Cua rnvooa 2NrLlại wuZpbiết coGTXun NấmwuZp nhànvoo c23Cuhú à?”

Định nhìnnvoo Dươnnvoog tủGTXum tỉnvoom “Dạ23Cu, chánvoou không23Cu biếtGTXu Nấm,GTXu cháu2NrL chỉ23Cu biếtGTXu NhGTXuái BGTXuén thôi”.

Nếu câuwuZp củwuZpa ông2NrL nvooThụ làGTXum Dươ2NrLng h2NrLá hnvooốc 2NrLmồm định23Cu phảnwuZp nvookháng thwuZpì câu2NrL nvoocủa Định23Cu làm2NrL cô  23Cukhông wuZpthể wuZpnào wuZpmà ngậmGTXu miệng23Cu được.2NrL wuZpÔi, 23Cucô c2NrLhưa twuZpừng biết2NrL một23Cu ĐịnGTXuh thếGTXu nàwuZpy. KwuZpẻ mGTXuặt sGTXuắt 2NrLđã 2NrLbiết nói23Cu 2NrLđùa ^2NrL^. Mà23Cu nvoocâu đùa23Cu ấGTXuy còn23Cu nhắmwuZp thnvooẳng vwuZpào cô.

Ông wuZpThụ nvoothì h2NrLết nnvoohìn nvoosang nvoocô ch23Cuáu gGTXuái, lạiGTXu nhìnvoon s2NrLang thằng2NrL đệwuZp tửnvoo nvooruột, vẻ2NrL như2NrL ch2NrLưa h23Cuiểu hếtnvoo. “23CuNhái BéwuZpn ấy23Cu GTXuà??? CwuZpháu gặpwuZp cowuZpn bé23Cu lúcwuZp… GTXulúc mặt2NrL nówuZp nvooxanh nhưnvoo nvoođít nhánvooi à???”

AkAkAk. Dnvooương muốn23Cu 2NrLđi chếGTXut quá.GTXu wuZpÔi 23Cubác ơGTXui, swuZpao nvoobác lại23Cu 23Cucó 23Cucái lnvooiên tư23Cuởng “lãngGTXu mạwuZpn” thGTXuế cơ2NrL cGTXuhứ? Địnnvooh wuZpvẻ nwuZphư c23Cuũng qnvoouen v2NrLới snvooự bỗGTXu 2NrLbã dễwuZp GTXugần GTXucủa wuZpông, 23Cumôi thoánnvoog nnvooụ cười.  “wuZpDương là23Cu hà2NrLng xómwuZp củ2NrLa cháu”.

Dương thấp23Cu gi23Cuọng lwuZpàu nvoobàu “nvooNhái BénGTXu là2NrL wuZpdo 2NrLthằng GTXucháu awuZpnh nvooấy gọGTXui chnvooáu đấy”.

Ông T2NrLhụ nnvoogờ ngợwuZp GTXunhư cnvooố nhớGTXu “ChwuZpáu nvooà? Phảinvoo cái23Cu t23Cuhằng đợwuZpt trướwuZpc đánh2NrL GTXunhau vàGTXuo bệ23Cunh việnGTXu đấy2NrL không?

“Dạ đúng”.

Định đáp2NrL nwuZpgắn gọnwuZp. DưwuZpơng nvoothầm thở23Cu p2NrLhào khwuZpi ĐịnhwuZp khwuZpông lôiwuZp nvoochuyện GTXucô đ2NrLã 2NrLcắp 23Cunách GTXuthằng chwuZpáu q23Cuuý nvoohóa c2NrLủa wuZpanh nvoovào bệwuZpnh viện23Cu thwuZpế nàGTXuo, nếuwuZp nvookhông thế2NrL n2NrLào nvoobác ThGTXuụ cũngwuZp hỏ2NrLi wuZpnày nvoonọ, dẫnvoon đế23Cun nvoongọn ngànGTXuh cơ2NrL sự.23Cu Việc2NrL wuZpcô tGTXuhỉnh thoảngnvoo chunvooi rwuZpa nvoochui vào2NrL 2NrLquán GTXubi –wuZp GTXua, 2NrLmặc dù23Cu c23Cuhỉ chọc2NrL chọc2NrL mấy2NrL viwuZpên nvoobi nvootròn 2NrLtròn v2NrLô hwuZpại, GTXunhưng GTXunếu đGTXuến tanvooi cá23Cuc bwuZpậc phụ2NrL huynwuZph t23Cuhì vẫn23Cu lànvoo wuZpmột chuynvooện lon2NrLg tr2NrLời lởGTXu đất.23Cu 23CuRằng, c2NrLon 23Cugái coGTXun đứawuZp phảGTXui …23Cu thnvooế nà2NrLo mới23Cu chu2NrLi v23Cuào mwuZpấy chỗ23Cu GTXuthế chứ?2NrL Rằ2NrLng, tGTXuhôi 2NrLchết rồi,wuZp haGTXuy nvoolà nwuZpó khônvoong có2NrL t23Cuhằng nGTXuào thèwuZpm GTXurước, nê2NrLn GTXusinh nvoora biếwuZpn chứng,wuZp mấtwuZp cwuZpân bằwuZpng này23Cu nọ…GTXu GTXuKhông thểnvoo đ2NrLể thế23Cu nàwuZpy đượnvooc, tGTXua phảinvoo kiếmnvoo ngawuZpy wuZpcho nGTXuó mwuZpột thnvooằng. VwuZpà thếwuZp nvoolà lạinvoo cwuZpó 2NrLhệ qwuZpuả nvoolà 2NrLở qu23Cuán tGTXurà nọGTXu, 23Cuở nvooquán canvoofé k2NrLia nvootrong cảnvoo nhữnwuZpg ngà23Cuy đ23Cuẹp trờiwuZp vnvooà nhữngGTXu nGTXugày khwuZpông đẹp23Cu t23Curời chnvooo lnvooắm, c23Cuó cwuZpô 2NrLnàng mặtwuZp màyGTXu dàu2NrL dwuZpàu đi23Cu wuZpxem mắt.

Thực tnvooế wuZpchứng minh23Cu, ginvooai chưanvoo v2NrLợ gi2NrLờ 23Cucũng khanvoon wuZphiếm 23Culắm rwuZpồi. ChGTXuo nêwuZpn, nhGTXuững ứwuZpng cửnvoo vi23Cuên t2NrLhậm 2NrLchí còGTXun “2NrLhai lầnnvoo nvootrong một”2NrL GTXunhư lànvoo ĐịwuZpnh đây.23Cu C2NrLả bGTXuác Thụnvoo lẫnGTXu 2NrLTân đều2NrL 2NrLmuốn dấmnvoo dnvooúi anvoonh ch2NrLo cwuZpô vớinvoo lời2NrL quảngwuZp cáonvoo “hàngnvoo Việt23Cu N23Cuam cwuZphất lượng23Cu cao”2NrL. nvooThật GTXura th2NrLì mắtnvoo n2NrLhìn 23Cucủa 2NrLhai ngườinvoo này23Cu cwuZpô đGTXuều twuZpin tưwuZpởng cnvooả. Thật2NrL 23Cura h23Cuơn n2NrLữa thì2NrL ch2NrLính GTXucô GTXucòn mu2NrLốn dấmnvoo GTXudúi annvooh chnvooo nvoomình nvookia m23Cuà ^^.

Nhân vi23Cuên xếp23Cu loạt2NrL đồwuZp nvooăn lênnvoo bàn.2NrL Địnhnvoo wuZpmở núnvoot GTXuchai rượ23Cuu vanGTXug m2NrLột cách23Cu thànhnvoo thạo,wuZp xwuZpếp mấynvoo ch23Cuiếc lnvooy lGTXuại r2NrLồi bắtGTXu đầunvoo rót.wuZp Ônnvoog ThụGTXu nhìn2NrL Định23Cu, lạiGTXu nwuZphìn GTXuvẻ mặ23Cut thoán23Cug ửngnvoo 2NrLhồng côGTXu GTXucháu 23Cugái, giọng23Cu vGTXuui vẻ.

“Ái cnvoohà! 2NrLCoi nwuZphư nvoobác nvoolàm nvoochuyện thừaGTXu rồGTXui? T2NrLhế anGTXuh wuZpem hàngGTXu 23Cuxóm l2NrLáng giềng23Cu lá2NrLng twuZpỏi cwuZphắc qnvoouý nhaGTXuu ch2NrLứ hả?”

Bình tĩnhGTXu nhnvooư 23CuĐịnh m23Cuà cwuZphai rượunvoo 23Cutrong GTXutay cũng2NrL chGTXuệch wuZpđi, nvookhiến rượu&nbsGTXup; sánh cảnvoo rnvooa m23Cuép l2NrLy, wuZptrong GTXulúc đó,GTXu Dnvooương nhưnvoo “đứ2NrLng hình”.nvoo nvooCô rầunvoo rĩ23Cu nhìnvoon ônvoong Thụnvoo, nh2NrLăn nhó.

“Trời, 2NrLbác nvoohỏi gì2NrL khGTXuó th23Cuế ạ.nvoo Q2NrLuý kinvooếc gwuZpì cnvooơ chứ?”

“Ơ haGTXuy GTXucon béwuZp nàyGTXu. Hàng2NrL x2NrLóm tGTXuhì ho2NrLặc qu2NrLý nhnvooau GTXuhoặc ghénvoot nha2NrLu. Th2NrLế ha2NrLi đứGTXua chẳwuZpng nvoolẽ lạwuZpi ghéGTXut nhanvoou à?

Im lìnvoom. I23Cum lìm.

Dương trGTXuộm 23Cunhìn san2NrLg Địnnvooh, c2NrLhỉ th23Cuấy nvooanh cẩnwuZp trọngGTXu đặ23Cut l23Cuy rượuwuZp xuGTXuống trước23Cu mặtwuZp ôngnvoo T23Cuhụ, 2NrLkhông cóGTXu vnvooẻ g23Cuì wuZplà 2NrLsẽ “ph23Cuun châ23Cuu nhảGTXu ngọc”nvoo gnvooiải đáp2NrL twuZphắc mắc2NrL chnvooo ông2NrL b23Cuác mìnwuZph, nvoothế nên  nvoocuối 23Cucùng cGTXuô đành2NrL chGTXuép miệngnvoo, ấp23Cu úng.

“Thì cũwuZpng wuZphàng xó23Cum bìnGTXuh thwuZpường mGTXuà bác”.

Định hnvooơi ngGTXuước nh2NrLìn côGTXu khiếnnvoo wuZpDương lựGTXung k2NrLhựng, nhưng2NrL cuốiGTXu cùng23Cu nvooanh chỉ23Cu nói2NrL nhẹGTXu nhàng.

“Em uống2NrL chú2NrLt va2NrLng nhé?”

“Dạ GTXuít thô23Cui ạ!”

Dương cầmwuZp lấ2NrLy wuZply r23Cuượu Định2NrL đưGTXua, GTXuthấy màu23Cu rượwuZpu 2NrLsóng 23Cusánh. HwuZpình như23Cu trái23Cu tGTXuim cônvoo nvoocũng đanvoong cówuZp cGTXuhút sóngwuZp 23Cusánh t23Curòng trành23Cu. V23Cuô lí,wuZp chưnvooa uốwuZpng nvoomà đwuZpã thấynvoo 2NrLtây twuZpây lnvooà twuZphế nào2NrL nhỉ?

Ông Th23Cuụ giơ23Cu lwuZpy rượuGTXu lênwuZp, GTXuvui vẻwuZp 2NrL“Nào nào…GTXu Uống23Cu mừng23Cu gặp2NrL mặtnvoo nà23Cuo! GTXuHữu wuZpduyên t2NrLhì mớ2NrLi năngnvoo tươnGTXug ngộ.wuZp HawuZpi đứ23Cua lạiGTXu c23Cuòn cnvoohung váchnvoo nữGTXua th23Cuì cwuZphú khGTXuông cwuZpòn g23Cuì phảinvoo GTXulo nữa23Cu rồi…”

Dương vwuZpừa cụngwuZp lwuZpy nvoovừa nhGTXuủ thnvooầm khô23Cung hiểunvoo cái2NrL ý2NrL tứnvoo “không2NrL wuZpcòn gnvooì pnvoohải lowuZp”của 2NrLbác mwuZpình làGTXu nvoosao đây?GTXu HGTXuay bnvooác ngh2NrLĩ cwuZpô đư23Cuợc 2NrLlàm nvoohàng xómGTXu củanvoo a23Cunh làwuZp convooi nwuZphư chuộtGTXu swuZpa chĩnhGTXu 2NrLgạo rồi,23Cu k2NrLhông phảiGTXu wuZplo lắng2NrL wuZpcho nwuZpó nvoonữa. Ôi23Cu, thếGTXu nvoothì 23Cuchắc bác23Cu cwuZpô lwuZpầm t2NrLo mất2NrL rồGTXui. CôGTXu GTXulại liếcnvoo tnvoorộm Địnhnvoo qnvooua vnvooành lynvoo. An23Cuh nGTXuhấp ngụm23Cu r2NrLượu, cũn23Cug kGTXuhông wuZpđáp lời23Cu 23Cucủa ô23Cung TwuZphụ, 2NrLnhưng GTXuvẻ trnvooầm tĩnh2NrL vGTXuà 23Cuthư thái.

Dương 23Cuvốn là2NrL ngườiGTXu knvoohông giỏinvoo vềwuZp t2NrLâm líwuZp đàn23Cu ôn2NrLg. NhữngGTXu phánvoon đoánGTXu củGTXua wuZpcô lnvooúc nnvooào cGTXuũng trậtGTXu lất.23Cu NênwuZp đônvooi khnvooi trực23Cu cGTXuảm củanvoo GTXumình mác23Cuh nvoobảo mạnvoonh mẽ,wuZp Dươnvoong 23Cuvẫn cố23Cu ghnvooìm nóGTXu nvooxuống, sợ23Cu mìnwuZph lại23Cu wuZprơi vnvooào t23Cuình GTXuhuống “GTXuchạy vào23Cu rnvooừng nvoomơ b23Cuắt wuZpcon tư2NrLởng nvoobở”. NhwuZpưng, li2NrLệu c2NrLó GTXusai chútnvoo nàonvoo k23Cuhông nhỉ, &nbspnvoo;khi GTXucô nhGTXuận thấyGTXu đôi2NrL l2NrLúc ĐịnhwuZp 23Cunhìn GTXumình vGTXuà đô2NrLi mắtwuZp thẫGTXum đennvoo ki2NrLa tGTXuhoáng chGTXuút 23Culại 23Culấp lá23Cunh ánh23Cu cười.

Bữa ănwuZp v2NrLui vẻwuZp, nh2NrLẹ n2NrLhàng, 23Cubởi báwuZpc ThwuZpụ nvooliên tụcnvoo phnvooa tr23Cuò wuZpvà “kểwuZp xấu”wuZp DươnwuZpg. Snvooự xuề2NrL xòanvoo c2NrLủa bGTXuác 2NrLkhiến GTXumọi thứnvoo trởwuZp nGTXuên nvoothân áinvoo, dùnvoo wuZpthỉnh GTXuthoảng wuZpâm mưu2NrL “gửiwuZp gắ23Cum” DươngwuZp 2NrLcho ĐịnhGTXu bá23Cuc vẫnnvoo để2NrL lộGTXu rGTXuõ mồnnvoo một.23Cu 23CuỞ bnvooên cạnvoonh b2NrLác, wuZpĐịnh dường2NrL nnvoohư nvoocũng cởiwuZp GTXumở hơn,wuZp a23Cunh c23Cuười nh2NrLiều, n2NrLói GTXunhiều hơnGTXu đôiGTXu chút2NrL. C23Cuô đặcGTXu biệtnvoo thíc23Cuh kGTXuhi ng23Cuhe GTXuhai ngườwuZpi t23Curao đổiwuZp về2NrL côn23Cug việwuZpc, mặnvooc nvoodù GTXumù 2NrLtịt 23Cukhông hi23Cuểu tí23Cu tGTXueo gì,GTXu nvoonhưng GTXuchỉ wuZpnhìn 2NrLkhuôn mặt23Cu cnvooương ngwuZphị kGTXuia sawuZpy 2NrLsưa nóinvoo nvoovề 23Cubê twuZpông cố2NrLt tGTXuhép, nnvooói vềwuZp 23Cudầm dèo23Cu món23Cug nvoománh, cGTXuô cũnGTXug th23Cuấy nhnvooư GTXumình đanvoong ngwuZphe những2NrL câ2NrLu chuyện &2NrLnbsp;ngọt ngnvooào nhấtGTXu tGTXurên đời2NrL. CGTXuô c2NrLũng 2NrLnhận rGTXua, 2NrLhình nh2NrLư chỉ2NrL trnvooong côngnvoo viGTXuệc, Địn23Cuh mới23Cu tGTXuhôi twuZpự 23Cukìm chếwuZp mì2NrLnh, ởGTXu đnvooó, nvooanh tự23Cu tnvooin, quyết23Cu đoán23Cu, 23Cuvà khwuZpông còn2NrL kiệ2NrLm lời2NrL c23Cuho lắm.

Bữa cơmnvoo knvooéo d2NrLài từwuZp chi23Cuều 2NrLđến khGTXui trwuZpời s23Cuẩm tốiwuZp. Ánh2NrL nắwuZpng 23Cuchỉ cò23Cun vàinvoo vệt23Cu rớt2NrL 2NrLlại n23Cuơi những23Cu thềm23Cu cửawuZp lớnvoon. Đâ23Cuy đ2NrLó phnvooục 23Cuvụ bắtnvoo đầuwuZp bwuZpật đèn23Cu chwuZpùm wuZplên. ÔngGTXu ThwuZpụ GTXuvà Địnhnvoo đ2NrLã tiê23Cuu diệt23Cu hếtGTXu 2NrLgần 2NrLhai c2NrLhai vanwuZpg, còwuZpn Dươnnvoog cwuZpũng bị2NrL GTXuhơi rượuGTXu làmnvoo chnvooo vánvoong GTXuvất. 2NrLCô đangGTXu đ2NrLịnh gwuZpiơ 2NrLtay x23Cuin hàn2NrLg 23Cuthì đúng23Cu lúc23Cu ấwuZpy “tnvoouyệt 23Cusắc giGTXuai nhwuZpân” củaGTXu bác23Cu Thụ2NrL xuấtGTXu hiện,23Cu v2NrLà nvooy h23Cuệt 23Cunhư mô2NrL tả2NrL của2NrL b23Cuác, 23Cungười nànvooy bụngGTXu sắpGTXu r23Cuơi xuốnnvoog đnvooầu gwuZpối v2NrLà wuZptóc chảnvoo cóGTXu cọGTXung nào.

Lại mộtnvoo mà23Cun cGTXuhào hỏi23Cu tưngwuZp bừwuZpng c23Cuhúc tụn23Cug, 23Culúc ấGTXuy, DươnwuZpg mớwuZpi binvooết Định2NrL lànvoo ngườiGTXu thi2NrLết kế23Cu nhGTXuà hànGTXug n2NrLày, cGTXuòn bác23Cu T2NrLhụ trựGTXuc tinvooếp c23Cuhỉ đạowuZp wuZpthi công.2NrL WowGTXu, thảoGTXu nànvooo tnvoohảo nào23Cu, ông23Cu 2NrLchủ n23Cuhà wuZphàng  này wuZphồ GTXuhởi vớiGTXu bwuZpác GTXucô v2NrLà ĐịnhGTXu thếGTXu. Sanvoou khnvooi vuGTXung wuZptay chnvooém một23Cu c23Cuâu nhnvooư điwuZpnh đóngGTXu 2NrLcọc nvoolà bữawuZp ăGTXun 2NrLnày hoàn2NrL twuZpoàn f2NrLree, wuZpông tGTXua bènGTXu dùnvoong đ23Cuôi ta23Cuy núnGTXug n23Cuính lôGTXui tGTXuuột GTXubác nvooThụ đ2NrLi “chơ23Cui” tănwuZpg 23Cuhai, lạwuZpi cnvooòn cư23Cuời hwuZpa hảGTXu ngoGTXuái lại23Cu bwuZpảo phGTXuải wuZpđi nvoocho wuZphai “đứGTXua trẻ”2NrL cwuZphúng màywuZp cGTXuó 23Cutí rwuZpiêng t2NrLư chứ.

Tất nvoonhiên cá2NrLi “đ23Cuứa trẻ”wuZp s2NrLơ GTXumi đGTXuen 23Cuthì chỉ23Cu lặng2NrL lẽ23Cu cườinvoo cwuZpòn “wuZpđứa trẻwuZp” mặcGTXu nvoováy thnvooì GTXutự GTXudưng tiGTXum đập2NrL 2NrLlên thùm23Cu thụp.

Chương wuZp12.3: VôwuZp lí,2NrL ch23Cuưa uống23Cu màGTXu đ23Cuã thấynvoo 23Cutây tâynvoo lGTXuà thếGTXu nà23Cuo nhỉ?(Tấm “màn23Cuh nvootreo” giữawuZp phốnvoo hôwuZpm đ23Cui bộnvoo 25/9)

Một nvoongười được23Cu làGTXum manvooi GTXucho mìnhwuZp đ2NrLến 23Cuhai wuZplần thì2NrL wuZpcó phải23Cu GTXulà cówuZp dGTXuuyên không?  Suynvoo ngh23Cuĩ ấnvooy lư2NrLớt qGTXuua troGTXung đ23Cuầu Định.

Còn snvoouy nghGTXuĩ wuZpcủa Dươn2NrLg tGTXuhì nvoolại là:wuZp Mộtnvoo n23Cugười được23Cu làm23Cu 2NrLmai chwuZpo mìnwuZph đ2NrLến hwuZpai lnvooần rnvooồi lại23Cu linvooên tGTXuục gặpnvoo wuZpnhau hGTXuai lầ2NrLn tnvoorong GTXubuổi chi2NrLều nvooở mộtGTXu tnvoohành wuZpphố xGTXua GTXulạ  thì GTXucó phảiGTXu rấtGTXu rất2NrL nvoorất rấtwuZp rấ23Cut rấtGTXu GTXucó duyGTXuên không????

Vì rấtnvoo nhiều2NrL ch2NrLữ “rất”2NrL cộn23Cug th23Cuêm cnvoohữ “duynvooên” t2NrLo đù23Cung k2NrLia m23Cuà DươngGTXu đờ2NrL 2NrLđẫn cả23Cu ngưwuZpời. Lại23Cu phátwuZp hiệnnvoo cáGTXui n23Cugười vốnGTXu đwuZpiềm tĩnwuZph knvooia cũn2NrLg bGTXuất ngwuZpờ khônwuZpg kémGTXu gnvooì GTXumình, D23Cuương l2NrLại c23Cuàng …GTXu đờGTXu đẫn!

Quan 23Cusát twuZphằng đệ23Cu 2NrLvà cônvoo cháGTXuu GTXugái 23Cumắt trònGTXu 2NrLmắt nvoodẹt nvoonhìn nhnvooau, 2NrLông Thụ23Cu cườwuZpi sảngwuZp khonvooái, kéGTXuo ĐịnGTXuh xuốngnvoo 23Cucạnh mình.

“Sao, thế2NrL hóawuZp r23Cua lạiwuZp b23Cuiết wuZpcon N2NrLấm nhà23Cu chúnvoo à?”

Định nhìwuZpn nvooDương wuZptủm tỉmGTXu “wuZpDạ, chánvoou khôGTXung bnvooiết N2NrLấm, cnvooháu chỉwuZp wuZpbiết Nnvoohái Bén2NrL thôi”.

Nếu c23Cuâu củ23Cua ônGTXug TGTXuhụ l2NrLàm GTXuDương há23Cu hốcnvoo m2NrLồm địnhwuZp 23Cuphản khángwuZp th2NrLì câ23Cuu cnvooủa GTXuĐịnh GTXulàm cô &nbswuZpp;không 23Cuthể nnvooào màGTXu ngậmwuZp miGTXuệng được.wuZp ÔGTXui, cGTXuô chnvooưa t2NrLừng b23Cuiết mộtwuZp Đ2NrLịnh nvoothế nàwuZpy. GTXuKẻ mặGTXut sắtGTXu đãwuZp nvoobiết 23Cunói đùaGTXu ^nvoo^. 23CuMà cânvoou đùa23Cu 23Cuấy cònvoon nhắmwuZp thẳngGTXu v23Cuào cô.

Ông 2NrLThụ t23Cuhì hếnvoot nhGTXuìn sawuZpng cwuZpô 23Cucháu nvoogái, lạiwuZp nhì23Cun sa23Cung thằngnvoo wuZpđệ tử23Cu rGTXuuột, vẻnvoo nhnvooư c2NrLhưa hiểwuZpu hếtnvoo. “Nh2NrLái GTXuBén 2NrLấy à???2NrL CháGTXuu gặpGTXu cwuZpon béGTXu lúcwuZp… lwuZpúc nvoomặt wuZpnó xnvooanh nh2NrLư nvoođít nhGTXuái à???”

AkAkAk. DươGTXung wuZpmuốn đ23Cui chếnvoot quGTXuá. ÔiwuZp bGTXuác ơwuZpi, wuZpsao bá2NrLc wuZplại cóGTXu GTXucái liê2NrLn tưởng2NrL “lãn2NrLg mạn”wuZp thế2NrL cGTXuơ ch2NrLứ? 2NrLĐịnh vẻnvoo nh2NrLư wuZpcũng quewuZpn với23Cu sGTXuự bGTXuỗ bã23Cu dễwuZp 2NrLgần củaGTXu ông,wuZp môGTXui t23Cuhoáng nnvooụ cnvooười.  “Dương lwuZpà hwuZpàng 2NrLxóm củ2NrLa cháu”.

Dương thấp23Cu giọnnvoog lwuZpàu b23Cuàu “Nnvoohái Bénnvoo là23Cu dGTXuo t2NrLhằng cwuZpháu aGTXunh ấy2NrL 2NrLgọi cháunvoo đấy”.

Ông TGTXuhụ nnvoogờ n23Cugợ nhwuZpư cố23Cu nh23Cuớ “GTXuCháu 2NrLà? P2NrLhải cGTXuái th23Cuằng đwuZpợt tr2NrLước đánhnvoo n23Cuhau vàGTXuo b23Cuệnh việnGTXu đấynvoo không?

“Dạ đúng”.

Định GTXuđáp GTXungắn gọnvoon. GTXuDương tnvoohầm thởwuZp phà23Cuo k23Cuhi Định23Cu wuZpkhông lnvooôi chu23Cuyện côwuZp đãwuZp wuZpcắp náchnvoo t2NrLhằng cháuwuZp q23Cuuý wuZphóa c23Cuủa a2NrLnh vào2NrL bệnhGTXu viện23Cu tnvoohế nwuZpào, 2NrLnếu kh23Cuông thếGTXu nàowuZp bác2NrL ThụwuZp cũn2NrLg hỏi23Cu nà23Cuy nọ,2NrL dẫnwuZp đ23Cuến n2NrLgọn ngànhGTXu c2NrLơ GTXusự. VGTXuiệc c23Cuô tnvoohỉnh thoả2NrLng cnvoohui r2NrLa cGTXuhui vào2NrL quwuZpán GTXubi –GTXu GTXua, mặcnvoo 2NrLdù chnvooỉ chọwuZpc chọc2NrL mấy23Cu vnvooiên bwuZpi trò23Cun trò2NrLn vwuZpô h23Cuại, nhGTXuưng nếwuZpu đến23Cu wuZptai nvoocác bậcwuZp phnvooụ hunvooynh tnvoohì vwuZpẫn l2NrLà mnvooột 23Cuchuyện lnvooong trờGTXui l23Cuở đất.wuZp Rằng23Cu, c23Cuon gá23Cui nvoocon đứa23Cu phảnvooi 23Cu… thnvooế nà2NrLo mớwuZpi cGTXuhui vàowuZp mấynvoo nvoochỗ t2NrLhế chứ?2NrL GTXuRằng, wuZpthôi chnvooết rồi,2NrL GTXuhay nvoolà nwuZpó khô23Cung có2NrL thằnnvoog nàGTXuo thèmGTXu rước,2NrL nê2NrLn swuZpinh nvoora bnvooiến wuZpchứng, mất2NrL câ23Cun bằn23Cug 23Cunày nọ…wuZp KhônwuZpg thểGTXu đểnvoo thế23Cu này23Cu wuZpđược, tnvooa pnvoohải kiếmGTXu ng23Cuay nvoocho nó23Cu nvoomột thằng.nvoo wuZpVà thế2NrL wuZplà lạinvoo wuZpcó 23Cuhệ qunvooả lGTXuà ở23Cu quáGTXun tnvoorà nwuZpọ, ở2NrL quwuZpán caGTXufé kiwuZpa 23Cutrong cảGTXu nhữnGTXug ngàwuZpy đ23Cuẹp trờwuZpi nvoovà 23Cunhững wuZpngày kGTXuhông GTXuđẹp twuZprời cwuZpho l2NrLắm, 2NrLcó cônvoo wuZpnàng mặtwuZp mGTXuày dGTXuàu d23Cuàu GTXuđi nvooxem mắt.

Thực tnvooế wuZpchứng minh2NrL, g23Cuiai chư23Cua vợ2NrL giờ23Cu wuZpcũng knvoohan hi2NrLếm lắmwuZp rồi2NrL. 23CuCho GTXunên, nhữnvoong ứng23Cu cửwuZp viênvoon thậm23Cu cwuZphí còn2NrL “hawuZpi wuZplần tnvoorong 23Cumột” n23Cuhư l23Cuà wuZpĐịnh đây.2NrL nvooCả b23Cuác T23Cuhụ lẫn23Cu TGTXuân đềuwuZp wuZpmuốn dấmwuZp d23Cuúi awuZpnh GTXucho cGTXuô vớ2NrLi lờGTXui quảngnvoo cá2NrLo “hàng2NrL Việt23Cu GTXuNam chấtnvoo wuZplượng 2NrLcao”. ThwuZpật rwuZpa thnvooì mắwuZpt nhìn2NrL cnvooủa wuZphai người2NrL nvoonày 23Cucô đề2NrLu tiGTXun tưởngwuZp cả.wuZp ThwuZpật r23Cua hơwuZpn nữa2NrL nvoothì chính2NrL cnvooô cGTXuòn muốn2NrL dấm2NrL dwuZpúi an23Cuh chwuZpo mGTXuình k2NrLia m23Cuà ^^.

Nhân viênnvoo xếpnvoo GTXuloạt đồ2NrL ănGTXu 2NrLlên bànGTXu. ĐịnhwuZp mởnvoo nút2NrL wuZpchai rượu23Cu vnvooang mộ23Cut c23Cuách thàn2NrLh tGTXuhạo, xế2NrLp mấy2NrL chwuZpiếc lGTXuy lại2NrL GTXurồi bắtwuZp đầuwuZp rótwuZp. ÔwuZpng ThụwuZp nhìnnvoo Định2NrL, lnvooại nvoonhìn vẻwuZp mặwuZpt thoá23Cung ử2NrLng hồ2NrLng cnvooô chnvooáu nvoogái, giọngwuZp 2NrLvui vẻ.

“Ái cwuZphà! Co2NrLi GTXunhư nvoobác lànvoom chuyGTXuện thừa2NrL wuZprồi? ThếGTXu annvooh e2NrLm hànnvoog xwuZpóm lánvoong giềGTXung lwuZpáng tnvooỏi chắcnvoo qu2NrLý nhnvooau ch2NrLứ hả?”

Bình tĩnGTXuh n23Cuhư nvooĐịnh m23Cuà ch2NrLai GTXurượu tGTXurong wuZptay cũnwuZpg c2NrLhệch đGTXui, khnvooiến rượu  sán23Cuh cnvooả 23Cura mé2NrLp 23Culy, tronGTXug lnvooúc đ23Cuó, DưGTXuơng nwuZphư “đứngwuZp hìnGTXuh”. GTXuCô rầwuZpu 23Curĩ nhìn23Cu ôngnvoo T2NrLhụ, n23Cuhăn nhó.

“Trời, bGTXuác hỏinvoo gì2NrL khnvooó 23Cuthế ạ.GTXu QuwuZpý 23Cukiếc GTXugì cwuZpơ chứ?”

“Ơ wuZphay c2NrLon bnvooé nà23Cuy. HàwuZpng xó23Cum tGTXuhì nvoohoặc quwuZpý nhGTXuau hoặcnvoo nvooghét nhau2NrL. T2NrLhế h23Cuai đứawuZp chẳGTXung lẽ2NrL lạinvoo ghétnvoo GTXunhau à?

Im lnvooìm. nvooIm lìm.

Dương trộwuZpm 2NrLnhìn 23Cusang Địnhnvoo, cGTXuhỉ thwuZpấy a23Cunh cẩGTXun trọng2NrL đặtwuZp wuZply 2NrLrượu 2NrLxuống trướcnvoo mặwuZpt ôn2NrLg T23Cuhụ, kGTXuhông cówuZp vẻ2NrL 2NrLgì là23Cu nvoosẽ “p23Cuhun cnvoohâu nhGTXuả ngọc”GTXu giả2NrLi đáp2NrL th2NrLắc mắc2NrL 2NrLcho ôngGTXu báwuZpc mìnvoonh, thếwuZp nên GTXu cuối cùGTXung cô23Cu đà2NrLnh 23Cuchép miện2NrLg, ấ2NrLp úng.

“Thì 2NrLcũng hGTXuàng x2NrLóm bìGTXunh tnvoohường 23Cumà bác”.

Định GTXuhơi n23Cugước wuZpnhìn cwuZpô k2NrLhiến DươGTXung lwuZpựng khự23Cung, nhưn23Cug cuốiwuZp cùng2NrL nvooanh wuZpchỉ nóinvoo 23Cunhẹ nhàng.

“Em 2NrLuống cnvoohút vanGTXug nhé?”

“Dạ ítnvoo 2NrLthôi ạ!”

Dương cầwuZpm lấywuZp 2NrLly rượ2NrLu GTXuĐịnh đưa,2NrL thấ23Cuy mwuZpàu rượ2NrLu GTXusóng 2NrLsánh. Hìnnvooh nwuZphư tráiGTXu ti2NrLm cGTXuô cũn2NrLg 2NrLđang wuZpcó nvoochút 23Cusóng sáwuZpnh trònwuZpg trnvooành. Vônvoo lí,23Cu chGTXuưa u23Cuống 2NrLmà đ2NrLã 23Cuthấy t23Cuây wuZptây lànvoo t23Cuhế nàGTXuo nhỉ?

Ông Thụ2NrL GTXugiơ lGTXuy rượuwuZp lênwuZp, vnvooui wuZpvẻ “Nnvooào nào…wuZp U23Cuống mừnwuZpg gặpwuZp mặGTXut wuZpnào! Hữ23Cuu dnvoouyên thìnvoo mới23Cu năngGTXu tươwuZpng 23Cungộ. Ha2NrLi đứanvoo lạnvooi cònwuZp GTXuchung vá23Cuch n23Cuữa tnvoohì ch23Cuú 23Cukhông 2NrLcòn g23Cuì phải2NrL nvoolo nữanvoo rồi…”

Dương vwuZpừa cụn23Cug l23Cuy v23Cuừa nhủGTXu tnvoohầm kGTXuhông wuZphiểu cái23Cu ý23Cu tứ23Cu “không2NrL còn23Cu 2NrLgì p2NrLhải lo”cGTXuủa bác23Cu mìwuZpnh làwuZp swuZpao 23Cuđây? HaGTXuy b2NrLác n2NrLghĩ cô23Cu wuZpđược làm2NrL hàngwuZp xóm2NrL củanvoo 2NrLanh là2NrL nvoocoi như23Cu nvoochuột s2NrLa cGTXuhĩnh gạoGTXu rồi23Cu, khônGTXug phải23Cu wuZplo lắng2NrL 23Cucho 23Cunó GTXunữa. Ôi,wuZp thế2NrL GTXuthì chắc2NrL bácwuZp 23Cucô 23Culầm twuZpo mấtnvoo rGTXuồi. nvooCô 23Culại linvooếc trộmwuZp ĐwuZpịnh nvooqua và23Cunh wuZply. nvooAnh nhấp2NrL ngụm23Cu 2NrLrượu, cũngwuZp khônGTXug đáp23Cu lời23Cu c2NrLủa ôngwuZp ThGTXuụ, nhwuZpưng GTXuvẻ trầmwuZp tĩnvoonh vwuZpà th2NrLư thái.

Dương vốnGTXu là23Cu ngưwuZpời khô2NrLng gGTXuiỏi nvoovề tnvooâm 2NrLlí wuZpđàn ônGTXug. NhwuZpững phánnvoo đoáGTXun của23Cu 2NrLcô lúc2NrL nà23Cuo 23Cucũng trậwuZpt 23Culất. nvooNên nvoođôi kGTXuhi trwuZpực 23Cucảm GTXucủa mìn2NrLh máchnvoo bảGTXuo wuZpmạnh mẽ,23Cu Dươnnvoog vẫnwuZp cGTXuố gGTXuhìm nnvooó xuốngGTXu, sợnvoo mình2NrL lại2NrL 2NrLrơi và23Cuo wuZptình GTXuhuống “2NrLchạy 23Cuvào 23Curừng 23Cumơ bắGTXut c23Cuon tưởngwuZp bởwuZp”. Nh23Cuưng, nvooliệu 2NrLcó s2NrLai 2NrLchút nàonvoo khôn2NrLg nhỉ,  k23Cuhi 2NrLcô nhậnnvoo thấy2NrL đGTXuôi lúwuZpc ĐịwuZpnh nhwuZpìn mwuZpình vànvoo đôiwuZp mắnvoot thẫmGTXu đ23Cuen ki2NrLa wuZpthoáng chútnvoo lạiwuZp lấwuZpp lánh23Cu GTXuánh cười.

Bữa ăGTXun 23Cuvui vGTXuẻ, nhẹ23Cu nhàngwuZp, bởinvoo wuZpbác ThụGTXu liêGTXun tụwuZpc GTXupha trò23Cu GTXuvà “kể2NrL xấGTXuu” DươnwuZpg. wuZpSự xuềnvoo GTXuxòa c2NrLủa 23Cubác kh2NrLiến mọi2NrL thứnvoo trở2NrL nênwuZp thâwuZpn ái23Cu, 2NrLdù thỉnhnvoo thoảnGTXug 23Cuâm m23Cuưu “GTXugửi gắGTXum” Dươnnvoog c23Cuho Định2NrL bácnvoo vGTXuẫn đ2NrLể l2NrLộ rõ23Cu mồn23Cu 23Cumột. 23CuỞ bnvooên cạn23Cuh b23Cuác, ĐịGTXunh dư23Cuờng nhưwuZp cũngGTXu cởiwuZp mở2NrL h2NrLơn, wuZpanh 23Cucười nhiều23Cu, nóiwuZp nhiều2NrL hơnvoon đônvooi wuZpchút. GTXuCô đGTXuặc bi2NrLệt t2NrLhích k23Cuhi nghnvooe nvoohai ngnvooười tranvooo đGTXuổi v2NrLề c2NrLông v23Cuiệc, mwuZpặc GTXudù mnvooù tịtwuZp khôn2NrLg hiểu23Cu tnvooí tenvooo g23Cuì, nhwuZpưng nvoochỉ nvoonhìn khuônnvoo mặnvoot cưwuZpơng nwuZpghị knvooia wuZpsay sư23Cua nnvooói 2NrLvề GTXubê tô2NrLng cốt23Cu thép,nvoo nó2NrLi vềwuZp dầGTXum dèo23Cu móngnvoo má2NrLnh, 23Cucô cũ2NrLng thấ2NrLy 2NrLnhư mìnvoonh đwuZpang ngwuZphe nhữnGTXug câGTXuu chuyện &nbsp2NrL;ngọt ngànvooo nhất2NrL trênwuZp đời.wuZp nvooCô cũng2NrL nnvoohận 23Cura, hìnvoonh như23Cu chỉ2NrL trnvooong côngnvoo việc,nvoo ĐịnhGTXu mớGTXui thônvooi tựwuZp GTXukìm ch2NrLế mình,nvoo 2NrLở đó,GTXu an2NrLh tựwuZp wuZptin, quyếtwuZp đoán,wuZp wuZpvà 23Cukhông GTXucòn ki2NrLệm lời23Cu ch23Cuo lắm.

Bữa c2NrLơm nvookéo dàGTXui tnvooừ 2NrLchiều đế2NrLn khGTXui trờwuZpi sGTXuẩm tốnvooi. ÁGTXunh nGTXuắng chỉGTXu cò23Cun vànvooi vệt23Cu rớ23Cut l23Cuại nGTXuơi nnvoohững thềGTXum cGTXuửa 2NrLlớn. ĐGTXuây đówuZp phục23Cu 23Cuvụ bắ2NrLt đầ2NrLu 23Cubật đ23Cuèn chùm23Cu lên2NrL. Ông2NrL Thụ23Cu vnvooà Địn23Cuh đãwuZp tiêu2NrL GTXudiệt hết23Cu gầ2NrLn ha2NrLi nvoochai nvoovang, cGTXuòn nvooDương cũ23Cung bnvooị hơi2NrL rGTXuượu lwuZpàm cnvooho vánvoong vấwuZpt. Cônvoo đaGTXung địnvoonh giGTXuơ tawuZpy xi23Cun h23Cuàng wuZpthì đúngwuZp lúcwuZp ấy2NrL “t2NrLuyệt sắcwuZp gnvooiai wuZpnhân” 23Cucủa GTXubác Thnvooụ xuất2NrL hiện,GTXu vàwuZp nvooy hệwuZpt nhưnvoo m23Cuô tả2NrL 2NrLcủa b2NrLác, ngườiGTXu n23Cuày bGTXuụng sắpnvoo nvoorơi xuống23Cu đầwuZpu gốnvooi v2NrLà tó23Cuc chảGTXu nvoocó cọn2NrLg nào.

Lại mwuZpột mGTXuàn chànvooo nvoohỏi GTXutưng bừng23Cu chúcwuZp tụGTXung, lúwuZpc 2NrLấy, GTXuDương mGTXuới bi2NrLết wuZpĐịnh GTXulà ngườiwuZp tnvoohiết k2NrLế nGTXuhà hGTXuàng này,2NrL cwuZpòn bác23Cu TGTXuhụ trựGTXuc tiếGTXup chỉ23Cu GTXuđạo th2NrLi 2NrLcông. Wow2NrL, thảo2NrL n2NrLào wuZpthảo nànvooo, ôGTXung cwuZphủ 2NrLnhà hàng &nnvoobsp;này hồ2NrL hởi2NrL vớiwuZp bác23Cu 23Cucô nvoovà 23CuĐịnh t23Cuhế. SaGTXuu 23Cukhi vwuZpung GTXutay GTXuchém mnvooột câ23Cuu nhnvooư nvoođinh đówuZpng nvoocọc l2NrLà bwuZpữa ănvoon nwuZpày hnvoooàn tnvoooàn GTXufree, nvooông nvoota bènGTXu dùGTXung đ2NrLôi tanvooy nú2NrLng GTXunính lôwuZpi tuộwuZpt b2NrLác wuZpThụ đinvoo “chơi”2NrL tăn2NrLg hawuZpi, lạwuZpi nvoocòn GTXucười hnvooa hảwuZp ngoá2NrLi lạiwuZp bảnvooo ph2NrLải wuZpđi 2NrLcho 2NrLhai “đứanvoo 2NrLtrẻ” chwuZpúng màywuZp 23Cucó nvootí riê23Cung tưnvoo chứ.

Tất nhinvooên cnvooái 23Cu“đứa trẻ”GTXu wuZpsơ nvoomi đenGTXu tnvoohì chỉnvoo lặn2NrLg lẽGTXu cườinvoo c23Cuòn “đứa2NrL trẻ”nvoo mGTXuặc váGTXuy thwuZpì tnvooự GTXudưng nvootim đập23Cu lênvoon tnvoohùm thụp.

 

Chương 12.23Cu4: NwuZphẹ n2NrLhàng màwuZp GTXurát bỏng23Cu ^^
wuZp(Cháu g23Cuái BốngwuZp BGTXuang củwuZpa 23Cudì, người23Cu có23Cu cGTXuái tên2NrL giốnvoong n2NrLhư cnvooái 23Cucô g2NrLái g23Cuià tro23Cung truyệnGTXu này2NrL, 2NrLhe h2NrLe GTXuhe he)
Không wuZpgian dầGTXun tnvoorở nêwuZpn lặn23Cug lẽ23Cu khnvooiến Dương  th23Cuấy l2NrLúng tún23Cug, chỉGTXu cwuZpòn cáGTXuch ngậmnvoo l23Cuy rượuwuZp vannvoog, 23Cunhấp từnwuZpg chú2NrLt mộtGTXu. 23CuĐịnh đột23Cu nhiê2NrLn GTXumỉm cười.

“Cẩn 2NrLthận sawuZpy đó”.

Giọng nóGTXui GTXubất chợtwuZp dGTXuịu dà23Cung củaGTXu ĐịnhGTXu kGTXuhiến Dươn23Cug wuZpcòn thấy23Cu …GTXu GTXusay hơnnvoo l23Cuà rượu.2NrL T2NrLrong chú2NrLt miên23Cu mnvooan vángGTXu vất,wuZp có23Cu GTXumột su2NrLy GTXunghĩ lướtwuZp 2NrLqua k2NrLhiến Dư23Cuơng sựcnvoo nhớ.nvoo KwuZphi tỉ2NrLnh tá2NrLo cnvooô đnvooã làmnvoo đ2NrLủ trò2NrL 23Cumất mặt2NrL rồi.wuZp 23CuCó tíGTXu me23Cun vàowuZp k2NrLhông bGTXuiết 23Cucô còwuZpn 2NrLgây những2NrL chu2NrLyện nvoogì nvoonữa. wuZpÝ ng23Cuhĩ đóGTXu khiếnnvoo wuZpDương l23Cuập tGTXuức thẳngwuZp nvoolưng, tay wuZp cập rậpwuZp buôn23Cug nga2NrLy 23Culy rượnvoou x23Cuuống bàn.

Định nhìnwuZp hànhGTXu đwuZpộng củanvoo cô,&nbs2NrLp; khóe wuZpmôi vố2NrLn điGTXuềm đạ23Cum cnvoohợt co23Cung knvoohẽ nvoolên twuZprong mộGTXut nGTXuụ cưnvooời. KhGTXui wuZpbắt gặpGTXu cái2NrL GTXunhìn GTXungơ wuZpngác củnvooa Dương,23Cu 2NrLnụ c2NrLười đGTXuó khôn23Cug nvootắt đGTXui, trnvooái lại,wuZp 23Cutrong 23Cuđôi mắtnvoo th2NrLẫm tối,GTXu lại2NrL lấpwuZp wuZplánh nhữngnvoo ánhnvoo sángwuZp 2NrLcó GTXuphần trGTXuêu chọc.GTXu D23Cuương hnvooơi đờnvoo rnvooa, cnvooảm giá2NrLc cnvooái khônGTXug wuZpkhí mờ2NrL ámwuZp này2NrL khiến23Cu cônvoo cGTXuó chútwuZp kh2NrLông tựnvoo nhnvooiên, twuZpay cnvooô lại23Cu muốnwuZp t23Cuhò nvoora nvoocầm 23Culy rư23Cuợu c2NrLho b2NrLớt thừ2NrLa thã23Cui, nGTXuhưng rGTXuồi lại23Cu rGTXuụt l2NrLại kh2NrLông dám.

Khi những23Cu 2NrLsợi 2NrLtơ cnvooảm xúcwuZp GTXucứ giănGTXug mắnvooc đâ2NrLu wuZpđó quaGTXunh GTXuhai ngưwuZpời, ĐịnhwuZp độtnvoo ngộtwuZp 23Curủ DươnGTXug đi2NrL vònwuZpg qua23Cunh nvookhu n23Cuhà hàn23Cug. wuZpDương đứnwuZpg d23Cuậy, cGTXuả ngườnvooi nnvoohư được2NrL thả23Cu lỏng,wuZp k23Cuhông né23Cun đượcnvoo cô23Cu thở2NrL phànvooo một23Cu GTXucái, đnvooi t23Cuheo Định.23Cu 2NrLAnh bwuZpước c2NrLhậm rãinvoo, đủ23Cu GTXuđể đôiwuZp giàywuZp wuZp5 phânGTXu 23Cucủa Dư2NrLơng k23Cuhông bịwuZp quáGTXu tải23Cu k23Cuhi c23Cuô nvoobước 23Cutheo nvooanh. V2NrLừa nvoođi ĐịnhwuZp vừawuZp c23Cuhỉ dẫwuZpn 23Cucho DươnwuZpg nhữnnvoog đnvooiểm đwuZpặc 23Cubiệt nhnvooo n23Cuhỏ GTXucủa GTXunhà hànnvoog này,GTXu wuZpnhư nvookhu hầm23Cu 23Curượu, “cănwuZp phòGTXung wuZpsao rơi”,nvoo “hồ23Cu rnvooửa GTXuchân” knvoohiến Dươngnvoo mắtGTXu tròGTXun wuZpmắt dGTXuẹt. 2NrLKhông k2NrLhí dần2NrL trởGTXu lạiwuZp snvooự 23Cutự nvoonhiên, nvooDương cũnnvoog vwuZpô tư2NrL hnvooỏi hanvoon 2NrLđủ chuyện.nvoo nvooMặc nh2NrLững th2NrLắc mắc2NrL ngô23Cu n2NrLghê củaGTXu c23Cuô, Định2NrL 2NrLthong thả23Cu t2NrLrả l2NrLời cnvooẩn nvoothận từn2NrLg ch23Cuút một.

Nhà h23Cuàng 23Cuđã lên2NrL đèn.nvoo GTXuDương cảmGTXu nhGTXuận dườnwuZpg nhnvooư Địn23Cuh rwuZpất đểwuZp tâm23Cu đếnGTXu vnvooiệc thGTXuiết kGTXuế ánvoonh sá2NrLng trGTXuong nhữnnvoog 2NrLcông trìnGTXuh củanvoo mìnhnvoo, 2NrLnên từ2NrL kh23Cuu wuZpresort Ranvooinbow wuZpđến nhnvooà 2NrLhàng nàywuZp, 2NrLánh s23Cuáng đềnvoou 2NrLrất đẹpwuZp mắwuZpt, GTXuđều là23Cu thGTXuứ màuGTXu vnvooàng ấmnvoo GTXuáp, són2NrLg sánvoonh nhưGTXu mậ2NrLt ong.&nbspwuZp; Từng cGTXuăn phòngnvoo 2NrLnhư từngnvoo ôwuZp n2NrLhỏ 2NrLphát sángGTXu, ngGTXuọt ngàGTXuo vàGTXu bnvooí mật.GTXu Dương2NrL cứnvoo tưởng2NrL ĐịnhwuZp s23Cuẽ dắt2NrL wuZpcô vàoGTXu một2NrL căGTXun ph2NrLòng nào2NrL đó23Cu, như2NrLng nvoocuối cù2NrLng n2NrLơi dừGTXung l2NrLại cGTXuủa 2NrLhọ lạiGTXu làGTXu mộtwuZp cwuZpây 23Cucầu gỗ2NrL 2NrLnhỏ nhưngwuZp c2NrLhắc chắn,wuZp GTXunằm bênGTXu rìa2NrL của2NrL k23Cuhu nvoonhà hà2NrLng. Thấynvoo bãnvooi cátwuZp dGTXuưới chânvoon mịnwuZp màng,23Cu DươnwuZpg khôwuZpng nGTXugại n2NrLgần cởi23Cu GTXugiầy ranvoo, rồinvoo GTXuđi tr23Cuên cát.

Trăng noGTXun vừa2NrL GTXulên. NwuZphững 2NrLbước châwuZpn củanvoo Dươ2NrLng hơi23Cu wuZplún xuống2NrL wuZptrên nề23Cun cátwuZp lGTXuấp lá2NrLnh sángnvoo b2NrLạc bởiGTXu ánh23Cu trănGTXug vwuZpà ánh2NrL điệnwuZp vàng23Cu hắwuZpt GTXura tGTXuừ nvookhu wuZpnhà lớn.wuZp Bên23Cu cạnh,2NrL ĐịnhwuZp vẫnwuZp đnvooi g2NrLiầy, an2NrLh nwuZphẹ nhàn2NrLg cầ2NrLm lấywuZp đôinvoo g23Cuiầy tronvoong twuZpay GTXuDương khi2NrLến cnvooô hơi2NrL nvoongỡ ngnvooàng vnvooà cwuZpó chút2NrL bốiGTXu rwuZpối. 23CuỪ nvoothì thừa23Cu nhậnGTXu đi23Cu, 23Cunhững GTXuchăm s23Cuóc cóGTXu 2NrLphần nhỏGTXu b2NrLé GTXunhư v23Cuậy khiếnGTXu cônvoo …wuZp thíGTXuch kinvoonh 2NrLlên đư2NrLợc ^^

Gió nvoobiển maGTXung tGTXuhêm mộtnvoo chúwuZpt lạnh2NrL khiến2NrL má2NrLi tócwuZp DươnwuZpg banvooy lGTXuòa xòa2NrL. Ở23Cu m2NrLột GTXunơi khwuZpông khíwuZp l23Cuãng 23Cumạn nh23Cuư nvoovậy, DươngwuZp rấ23Cut mu2NrLốn nónvooi đi2NrLều g2NrLì đGTXuó, tựaGTXu nh23Cuư 2NrLmột sự2NrL hỏi23Cu hawuZpn ânGTXu cần23Cu, nhưnwuZpg rấtnvoo sợ2NrL mnvooình wuZpsẽ l23Cuại buộtGTXu miwuZpệng 23Cura mộ2NrLt câunvoo wuZpnói 2NrLvô du2NrLyên. Cuố23Cui nvoocùng Dươn23Cug chọ2NrLn sự23Cu 2NrLim lặng.

“Hôm nwuZpay Dương2NrL nvooít nóiGTXu nhỉ?”

Dương ngnvooước lênvoon, hơwuZpi bất23Cu ngờnvoo nvoovì nvoocâu nhậwuZpn 2NrLxét của23Cu GTXuĐịnh, GTXuchỉ đ23Cuịnh nóGTXui lGTXuại mộtwuZp câuGTXu đạiGTXu lwuZpoại c23Cuô ítGTXu 2NrLnói sa23Cuo bằng23Cu 23Cuanh, nhưn2NrLg cwuZpuối cùnGTXug, vẫn2NrL 2NrLcứ thấ23Cuy thếnvoo nGTXuào đó,wuZp nvoocô cười2NrL ngượng23Cu ngùng.

“Tại GTXuem đan2NrLg swuZpuy nghĩ”

Định nvookhông hỏinvoo tiếp,nvoo màwuZp ch23Cuỉ nhìn2NrL cô,GTXu tựnvooa nvoonhư đợinvoo cGTXuô nnvooói thwuZpêm. Dương2NrL bậtnvoo cười.

“Em đan23Cug sGTXuuy nGTXughĩ xe2NrLm tnvoorái đất2NrL nwuZpày hẹwuZpp đếnwuZp 23Cucỡ nàoGTXu mnvooà ewuZpm wuZpbị dấm2NrL GTXudúi GTXucho nvooanh 23Cunhững hnvooai lần?”

Định nvoochợt nGTXuhìn 23Cubâng q2NrLuơ xnvooa GTXuxa “À,GTXu nhưwuZp 2NrLchú Th2NrLụ GTXunói, cá2NrLi wuZpđó ng2NrLười twuZpa gọwuZpi 23Culà “nvoohữu duyên””

Dương iGTXum bặnvoot. LiếmGTXu đôiwuZp môiwuZp cả2NrLm giá23Cuc 23Cuđang kwuZphô điGTXu nvoovì gi23Cuó biển,2NrL Dươ2NrLng hồiwuZp hộwuZpp n23Cuhìn 2NrLkhuôn m23Cuặt nghiê2NrLng nghiê2NrLng GTXucủa nvooĐịnh, nGTXuhững đường2NrL nét2NrL tGTXurong nvoosự khắGTXuc chGTXuạm d23Cuịu dGTXuàng củanvoo án2NrLh snvooáng k23Cuhiến lònvoong cwuZpô bỗnwuZpg GTXunhiên trào23Cu dâ2NrLng mộwuZpt cả2NrLm g23Cuiác êGTXum ảwuZp GTXulạ wuZplùng. Dươnnvoog wuZpđang tGTXuính 23Cuhỏi wuZpanh “hữunvoo nvooduyên wuZpthì sawuZpo” n23Cuhưng chưGTXua kịpnvoo wuZpmở 2NrLlời, Đnvooịnh đãwuZp qu23Cuay nh2NrLìn cwuZpô, đôiwuZp mnvooắt đenGTXu bìn2NrLh 2NrLthản hỏiGTXu GTXumột câu23Cu rất23Cu …23Cu 23Cukhông l23Cuiên quan.

“Có thậ23Cut thế2NrL không?”

Dương sữngnvoo rwuZpa ngơ2NrL 23Cungác “ThwuZpật GTXugì ạ?”

Định đặt23Cu đôi23Cu gi23Cuầy củanvoo DươngGTXu x23Cuuống thGTXuành cầu,23Cu rwuZpồi nvooxỏ tawuZpy túi23Cu quần,23Cu nétnvoo mặt23Cu vẫnGTXu khônwuZpg đổi.

“À chuy2NrLện chiGTXuều nnvooay. CóGTXu tnvoohật 2NrLlà GTXutôi khônnvoog cwuZpó …wuZp xwuZpi nhGTXuê gìnvoo vwuZpới e23Cum không?”

Ôi mnvooá 23Cuơi. Cônvoo 23Cucó nênGTXu 23Cunhảy lunvooôn xu2NrLống biể2NrLn chGTXuo xonvoong đnvooời khôngnvoo? Dươ2NrLng bặmnvoo nvoochặt môi2NrL, GTXucố nGTXuén cnvooảm giácGTXu xGTXuấu hổwuZp đếnGTXu tậnnvoo chânnvoo tóc.

“Lúc đó…nvoo LGTXuúc đó23Cu làGTXu cwuZpháu an2NrLh chọc2NrL envoom mà…”

Định vẫ2NrLn khôGTXung buô23Cung tha.

“Vậy nghĩaGTXu lGTXuà tôi2NrL có…23Cu wuZpxi 23Cunhê à???”

Gì twuZphế này?23Cu 2NrLSao câ23Cuu chGTXuuyện nó23Cu lạiGTXu nvoodẫn vềwuZp 23Cucái wuZpchủ đ2NrLề oánvooi oăm2NrL này2NrL chứ.nvoo ChẳngwuZp 23Culẽ cô23Cu lạinvoo đwuZpi 2NrL… nvoogật đầu2NrL? MàGTXu lắc23Cu 2NrLthì 23Cuthà x23Cuúi cônvoo 23Cuđi… chế23Cut còwuZpn hơn!!!!

Dương cắmwuZp mặtwuZp xuống23Cu đất2NrL, wuZpnhìn xuGTXuống …2NrL GTXungón nvoochân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”