Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 1c4rR2.1: CáikpZG aCYFnày ckpZGó tínc4rRh aqDFlà c4rRquấy rốiaCYF tìnc4rRh dụcNwno cônc4rRg cộNwnong khônc4rRg đấy????


Nwno""


(Bông lộNwnoc aqDFvừng trênkpZG saCYFân thiaqDFếu nhiaqDF, gkpZGần hồc4rR HoàaqDFn KiếkpZGm 25/9/11)
Điện thc4rRoại tNwnorong phc4rRòng kaCYFhách sạnkpZG chc4rRợt kpZGreo. Dưc4rRơng nhấcNwno máykpZG aCYFnghe. CôaqDF nNwnohíu maCYFày khc4rRi nc4rRhân kpZGviên kháckpZGh sạnaCYF vaqDFới giaCYFọng mikpZGền TNwnorung nhaqDFỏ nhkpZGẹ nóikpZG ckpZGó ngườiNwno aqDFmuốn gặpaCYF caCYFô. kpZGDương lậaCYFp c4rRtức nghĩkpZG naqDFgay đaCYFến QuânNwno nêkpZGn lạnhaCYF Nwnolùng trkpZGả lkpZGời kpZGlà côNwno khc4rRông muốnkpZG gặpc4rR Nwnoai hếaqDFt, aCYFcũng khônaqDFg qukpZGen c4rRai ởaCYF c4rRđây. NhưnNwnog giọc4rRng kpZGlễ tâaCYFn vaCYFẫn aCYFtiếp tụNwnoc c4rRngọt ngào.

“Dạ, ảnkpZGh nhkpZGờ nc4rRói ảnhaCYF têaCYFn kpZGĐịnh ạ!”

Sấm sétaqDF nổNwno đùngc4rR bênc4rR taaqDFi. ĐịnhaCYF sc4rRao? KhôngaCYF líc4rR nàoaqDF cáaqDFi ngườiaCYF caCYFô âmc4rR thầmc4rR nguyNwnoền raqDFủa nãaqDFy gaqDFiờ laCYFại laqDFò dòaCYF tNwnoới đâyc4rR tìmaCYF aqDFcô c4rRchứ? kpZGMà c4rRvì saCYFao c4rRanh lạikpZG bic4rRết đượcNwno chaCYFỗ phòc4rRng aqDFcô kpZGđược c4rRnhỉ? DươaCYFng nghĩNwno đaCYFến đủkpZG mọaCYFi khảc4rR năng,aCYF ckpZGuối cNwnoùng caCYFô tc4rRạm tìmaCYF đaCYFược giaqDFải pkpZGháp haCYFợp laqDFý. ChắckpZG Nwnolà NwnoTân, ônNwnog mốikpZG ngc4rRày xưaNwno vẫnNwno khônaqDFg quêkpZGn naCYFhiệm vụkpZG caCYFủa mình.Nwno ChỉaqDF cókpZG Tânc4rR aCYFmới biếtNwno phòNwnong cc4rRủa côaqDF ởaCYF cáikpZG tNwnohành aqDFphố biểNwnon này,aCYF vì &nbsaCYFp;chính akpZGnh tkpZGrực tiếpc4rR boc4rRok kpZGvé, booNwnok phc4rRòng chaqDFo Nwnocô c4rRở kkpZGhách sạnaqDF nàyaqDF mà.

Ý Nwnonghĩ ĐNwnoịnh đếnaCYF aCYFtìm laCYFàm aCYFcô quýnhc4rR lêNwnon. DươngaCYF hớtkpZG hc4rRải ckpZGhải kpZGsơ aCYFmái tóc,aCYF aCYFthay chiếaqDFc áaqDFo Nwnohai dkpZGây vaqDFà chikpZGếc quc4rRần alaqDFibaba màuc4rR hồngaqDF c4rRtím điệuc4rR đàaCYF kpZGrồi chạyc4rR naqDFhào raCYFa cửaNwno. ĐếnaCYF c4rRkhi Nwnocầm nắmNwno cửac4rR địnhNwno Nwnoxoay, Dươngc4rR mới  sựcNwno nkpZGhớ, caqDFô lạiaqDF chạy &aqDFnbsp;bổ vàc4rRo paqDFhòng, lôNwnoi aCYFtúi raaqDF, lấNwnoy thỏiaqDF saCYFon môiNwno quẹaCYFt nhankpZGh mộtc4rR cái.aqDF LNwnoúc nhìaCYFn gương,  mímaqDF mímc4rR mNwnoôi chNwnoo sNwnoon lac4rRn đềaCYFu, Dc4rRương mớic4rR giậtaqDF mình.

Ôi, lậpNwno trườngkpZG củakpZG côc4rR ckpZGhỉ c4rRcó thếc4rR tc4rRhôi sac4rRo? LỏngaqDF lẻoNwno đếaqDFn phNwnoát sc4rRợ. Vừac4rR mớNwnoi quyếtc4rR kpZGtâm khônc4rRg liêc4rRn qNwnouan đc4rRến cảkpZG ckpZGhú chác4rRu nhàkpZG anc4rRh cơaqDF mà.

Vả lại,aqDF akpZGnh đaCYFã c4rRcó “mối”.

Bang! kpZGBang! CáaCYFi ýaqDF nghĩc4rR “Địnhc4rR Nwnocó mối”kpZG khc4rRiến cc4rRô sựngaqDF lkpZGại, bỗngc4rR dưnc4rRg muốc4rRn aCYFchùi qc4rRuách aCYFtí aCYFson aCYFmôi đi.c4rR Nhưngc4rR sakpZGu ngaqDFhĩ mìnc4rRh thkpZGật trNwnoẻ coc4rRn trẻNwno maqDFỏ, mìnhaqDF c4rRxinh đâkpZGu kpZGphải cc4rRho dc4rRuy nkpZGhất c4rRmột ngườiNwno nhNwnoìn, thếNwno aqDFlà Dưc4rRơng nc4rRhe rănaCYFg cườNwnoi vNwnoới mìnhNwno taCYFrong gưkpZGơng Nwnomột cáiaqDF, aCYFrồi trc4rRái ngượcaCYF vớikpZG vẻNwno hớtc4rR hảiaqDF Nwnolúc nNwnoãy, kpZGcô đủnc4rRg đNwnoỉnh đikpZG aCYFra khc4rRỏi phòng.

Thế nkpZGhưng Nwnodù rNwnoa vẻaqDF aqDFbình tc4rRhản đc4rRến mấkpZGy thNwnoì aCYFkhi Nwnothang aqDFmáy “dingc4rR” mộtaCYF aqDFcái rồiaqDF mởaCYF kpZGra, DươnNwnog vẫnaCYF nhậnc4rR thấyaqDF aqDFtim mìnhNwno đangc4rR đậpc4rR thìnhNwno thịkpZGch. Cô  tiếkpZGn aCYFvề phíc4rRa qNwnouầy aqDFlễ Nwnotân củac4rR khaCYFách aqDFsạn, nc4rRhưng chc4rRỉ thấykpZG Nwnonhân vic4rRên đc4rRang cắaqDFm cúNwnoi aqDFnhập sổaqDF sách.aCYF Dươnc4rRg lướtNwno c4rRmắt nhìaqDFn quaCYFanh, nhưng&nbsaCYFp; cả khaqDFu tầc4rRng trệtc4rR aqDFchỉ Nwnothấy vàNwnoi Nwnoba kháchaqDF aCYFTây Nwnođang điNwno lạc4rRi, cònaCYF đc4rRâu khônNwnog Nwnothấy kpZGbóng dánc4rRg củaCYFa kNwnoẻ chuaCYFyên maCYFặc saqDFơ kpZGmi aqDFđen ấc4rRy Nwnođâu aCYFhết. KhôaqDFng kpZGlẽ c4rRanh c4rRđợi lâaCYFu c4rRquá đãkpZG điaqDF rồi?&nbc4rRsp; Dương aCYFđi vaqDFề phkpZGía lễNwno tâkpZGn, địkpZGnh hỏaCYFi hakpZGn maCYFột câkpZGu aqDFthì độc4rRt ngaqDFột caqDFó baCYFàn tNwnoay vỗaCYF nhẹaqDF aqDFvào vaNwnoi cô.

“Ở đây”.

Dương quaaqDFy pkpZGhắt c4rRlại nhìn.kpZG KhôngkpZG c4rRthể tikpZGn đaqDFược vàoaCYF mắaqDFt mìnhc4rR, trướcNwno mặtNwno côc4rR Nwnolà mộtc4rR khuônaCYF mặc4rRt màkpZG côaCYF aCYFchỉ muốnaCYF …c4rR aqDFđấm Nwnocho mộaCYFt nhátkpZG. QuNwnoân nhaqDFướn nhướnkpZG đôikpZG lônaCYFg màaqDFy, kpZGnhìn côaCYF nNwnohe rănaqDFg raqDFa cười.

“Ô, lNwnoàm gkpZGì nc4rRhư mc4rRuốn giếNwnot ngườiaCYF thếkpZG kia?”

Dương taCYFức aCYFđến mứckpZG maCYFuốn xịtaCYF khóiaqDF lỗNwno taqDFai. TứcaCYF cáikpZG thaqDFằng trờNwnoi đánaqDFh naqDFày aqDFmột, tứckpZG caCYFhính bảc4rRn tNwnohân aqDFmình mườiaCYF. Sc4rRao caCYFô ckpZGó thểaqDF ngaqDFu skpZGi kìc4rR diệuaqDF vậaCYFy caqDFơ chaCYFứ, kaCYFhông nghĩkpZG đếaCYFn chiêc4rRu lừaaqDF kpZGquá Nwnomức c4rRđơn giảnc4rR nkpZGày. NhưaqDFng biếtkpZG tứcc4rR taqDFối chNwnoỉ Nwnotổ làc4rRm mc4rRình c4rRthêm c4rRuất, khaqDFông giảkpZGi quyếtNwno đượcaCYF gìaCYF naqDFên c4rRcô hấtaCYF mặt.

“Ra  người mc4rRuốn gaCYFặp tôiaqDF laqDFà cậaCYFu đkpZGó à?”

Quân aqDFgật gậkpZGt đầu,c4rR kpZGcòn cườiNwno tkpZGoe rNwnoa vẻaCYF rấtkpZG ngâyc4rR thơ.

Dương cườic4rR cườikpZG bỡkpZGn cợtaCYF “Tc4rRhế mớkpZGi thc4rRay tênaqDF aCYFđổi hộaCYF khẩc4rRu à?”

Quân xaqDFịt nục4rR cNwnoười, lúc4rRc sau &nbsaqDFp;bĩu Nwnomôi ấmkpZG ức.

“Hừ. NwnoTức vkpZGì đâyaCYF mạoaqDF danaCYFh chc4rRú ĐịnhaqDF à?aqDF NhaqDFưng đâyaqDF khaCYFông nóic4rR thếNwno taCYFhì c4rRcó xuốkpZGng không?”

Dương nghiếnaCYF răng.

“Đồ láuNwno cáaCYF láuNwno tôm”.

“Ôi, láNwnou gìkpZG chẳngaCYF được,kpZG kpZGláu cá,kpZG lNwnoáu tôc4rRm, laCYFáu Nwnoốc, kpZGláu aCYFếch, lc4rRáu caqDFả nháikpZG kpZGbén aCYFluôn… Hc4rRa hNwnoa “

Thấy mìaCYFnh laqDFại skpZGắp phátaCYF điên,aqDF DươnaCYFg Nwnoquay phaqDFắt ngưaCYFời đaCYFi. Nc4rRhưng maqDFột ýkpZG nNwnoghĩ lướaCYFt qaCYFua khiếnNwno Dc4rRương sc4rRựng lại.aCYF CkpZGô quaNwnoy naqDFgoắt trởNwno lc4rRại vàkpZG c4rRva thẳngc4rR vc4rRào cáiaCYF ngườic4rR đangNwno hămc4rR hởc4rR aCYFđi aCYFđến, khaCYFiến cNwnoô taqDFối sầNwnom mặc4rRt mũi.

“Làm aCYFcái c4rRgì Nwnothế hả?”

Vừa Nwnoxoa trác4rRn DươngkpZG vừaNwno gắNwnot lên.Nwno QuaCYFân lúc4rRng túngc4rR thaaqDFnh minh.

  “Ai bảc4rRo đangaCYF đc4rRi tựNwno aCYFdưng đức4rRng lại?c4rR NwnoCó làc4rRm sc4rRao không?”

“Sao trăngaqDF cáikpZG gaqDFì. Trc4rRả đây?”

Dương trc4rRừng mắaCYFt xaqDFòe taNwnoy ra

Quân ngNwnoẩn nkpZGgơ nhìaCYFn khuaqDFôn mặtaCYF aqDFDương, rồikpZG lạaCYFi nhìnc4rR bc4rRàn tNwnoay xaCYFòe rNwnoa củaaqDF cô.

“Trả gì.kpZG aqDFTrả kpZGnợ tìnaCYFh aqDFxa aqDFà? aqDFhí hí”

“Còn dáaqDFm cườic4rR kpZGhả? TkpZGrả chứnNwnog aCYFminh thaqDFư củaaqDF tôkpZGi. CậuNwno cóc4rR biNwnoết tôiNwno aqDFphải aqDFmang pasNwnosport đểaqDF ởNwno khácaCYFh kpZGsạn khônaqDFg hả?”

Quân cưaqDFời tc4rRít cảc4rR mắt.

“Có passport kpZG rồi thìkpZG cầnc4rR kpZGgì chứngc4rR minaCYFh taqDFhư nữac4rR. ĐểaqDF đâyaqDF Nwnogiữ làmaCYF tiaqDFn cho?”

Hai aqDFnắm đaCYFấm cNwnoủa Dưc4rRơng đc4rRã skpZGiết chặtc4rR, gâaqDFn xanc4rRh chắkpZGc c4rRcũng phảiNwno nổaCYFi laqDFên cuồnaqDF cuộaCYFn, côNwno trừngc4rR trừaqDFng mNwnoắt nkpZGhìn aCYFcái kẻNwno kpZGmặt đangNwno c4rRvô cùngNwno toaqDFe toét.

“Tin cáaqDFi ckpZGon khỉc4rR! TaqDFóm lạiaqDF cậc4rRu cNwnoó trảNwno không?”

Quân cc4rRười cười.

“Không trNwnoả. ThíchNwno tNwnohì đaqDFi màaqDF kpZGlấy. ỞaCYF đâyc4rR này”.

Vừa nkpZGói QNwnouân vừaaCYF vỗc4rR kpZGbồm bộpc4rR aCYFvào kpZG… môngc4rR, c4rRnơi chiếcNwno tkpZGúi quầnkpZG Nwnojean phaCYFồng lênNwno bc4rRởi mộc4rRt chiếckpZG c4rRví. Nục4rR aCYFcười aqDFtự taCYFin Nwnovì biếtc4rR caqDFô khôkpZGng đờiNwno aqDFnào dáaCYFm aCYF“manh động”kpZG khiếnaCYF Dươngc4rR tứcaCYF đaCYFiên. MộtaqDF kpZGcơn kpZGbốc đaCYFồng bấNwnot tc4rRhình c4rRlình kéc4rRo đếaqDFn, khaqDFi aCYFmà chưac4rR kịpaCYF Nwnosuy nghkpZGĩ gkpZGì thêmNwno DươngaCYF c4rRđã thấyNwno mìnhc4rR chạyaCYF aqDFra kpZGsau lưnaCYFg Quân,Nwno rNwnoa sứckpZG nhéaqDFt aqDFtay vàoNwno túiNwno quầaCYFn, móNwnoc kpZGchiếc vaCYFí ra.

Quân choác4rRng, lặngaCYF đaCYFi mc4rRột thoángaqDF, ngoáiNwno aCYFra đằNwnong sau.

“Oái… kpZGNày… aCYFNày… SờaCYF… saCYFờ môngaCYF đâyc4rR thc4rRật aCYFđấy à…

Dương vaCYFẫn nghiếnNwno rănc4rRg rútkpZG cNwnoái kpZGví rNwnoa, Nwnonhưng c4rRchiếc qukpZGần aCYFJean cc4rRhật khiếnaCYF c4rRchiếc c4rRví aqDFmãi khôngaCYF Nwnokéo aCYFlên được.

Một vkpZGài vịkpZG kháchaqDF c4rRTây bắtaqDF đaqDFầu hiếuaqDF c4rRkì qc4rRuay rkpZGa naCYFhìn, nhưnaqDFg DNwnoương kaqDFệ xaqDFác. NwnoĐang tronaCYFg Nwnocơn kpZGtức tốic4rR vàc4rR đượkpZGc Nwnoan ủiNwno vớikpZG aCYFý ngaCYFhĩ “Nwnođối mặtkpZG c4rRvới nhữngc4rR thằnNwnog aCYFchày bửc4rRa taqDFhì c4rRphải ckpZGhày bửaNwno aqDFhơn nó”Nwno, nêaCYFn Dươnc4rRg nghiếnNwno răngkpZG aCYFrút cậc4rRt c4rRlực. Chiếcc4rR aqDFví vaqDFừa thkpZGò laCYFên quc4rRa méc4rRp tc4rRúi thìc4rR QuânkpZG lNwnoại naqDFgọ nguậy.

“Này nkpZGày, Nwnocái nàaqDFy cóaqDF tíNwnonh lNwnoà c4rRquấy rNwnoối aqDFtình dụcaCYF cc4rRông aqDFcộng kc4rRhông đấy?”

Vì QuâkpZGn xoaaCYFy ngườic4rR naCYFên DươnaCYFg bkpZGị tNwnorượt Nwnotay raqDFa. CôaCYF c4rRlại aCYFphải nhàoaqDF theoc4rR, vừaaqDF aqDFcố kéoaCYF chkpZGiếc víNwno rkpZGa, vừNwnoa Nwnohét nhỏ.

“Câm miệnaqDFg. Đứnc4rRg iaqDFm đấy”.

Giọng QuânNwno vừaCYFa bukpZGồn cưkpZGời, vừaCYFa thiểkpZGu não.

“Ôi, ckpZGhú ĐịNwnonh, chúaqDF chkpZGứng kiếnaCYF aCYFnhá. RNwnoõ aCYFlà NháNwnoi BNwnoén “daCYFê” cháNwnou mà!

Dương haCYFung aCYFhăng trừngaCYF maqDFắt lNwnoên nhìnaqDF Quân.

“Hừ, đừngaqDF màNwno aCYFlôi chkpZGú cậNwnou raqDFa aCYFmà kpZGdọa tôiNwno. Tc4rRưởng chaqDFú cậuNwno aqDFmà kpZGxi aCYFnhê vớiaCYF aqDFtôi hả”?

Mắt QuâaqDFn laqDFấp lánhaCYF tinaqDFh quái.

“Thật kc4rRhông aqDFxi nhc4rRê chứ?”.

Dương aCYFđã Nwnorút c4rRra đượaqDFc chkpZGiếc víaqDF qukpZGái đNwnoản rc4rRa khỏic4rR chNwnoiếc quầnaqDF c4rRchật mộaqDFt cc4rRách qkpZGuái kpZGđản aqDFkia, vộNwnoi vànaCYFg kpZGlật kpZGra đểkpZG kpZGtìm chức4rRng miaCYFnh củakpZG mình.

“Không aCYFnói nhiNwnoều aCYFđau diều.Nwno aCYFIm kpZGcho Nwnotôi aCYFcòn tìm…”

Dương lậc4rRt lNwnoật mộtc4rR aCYFhồi, thấkpZGy tronaqDFg vNwnoí cókpZG vc4rRài Nwnotờ c4rRtiền chaqDFẵn, lẻkpZG lộnc4rR aCYFxộn. kpZGBên aqDFngăn Nwnokhác lc4rRà các4rRc loạikpZG gc4rRiấy aCYFtờ vkpZGà aCYFvài aqDFcái thẻ.kpZG CaCYFô tìmkpZG c4rRthấy đưc4rRợc chứaqDFng mNwnoinh Nwnocủa mìnhNwno ởkpZG c4rRphía traqDFong c4rRcùng củaaqDF chiếcaCYF víaCYF, đượcc4rR kẹpkpZG bêNwnon cạnaCYFh tờc4rR chc4rRứng mikpZGnh thưkpZG kNwnohác. aqDFDương nhankpZGh tc4rRay kẹpaqDF nNwnogay chc4rRứng miaCYFnh cc4rRủa maCYFình vàoaCYF náchNwno, rồic4rR rútkpZG tờaCYF Nwnochứng mic4rRnh kpZGthư củaNwno QuâkpZGn rac4rR, laqDFiếc Nwnonhìn aqDFqua. NguyễnkpZG NwnoHoàng QaCYFuân, sc4rRinh nămaqDF 1987…kpZG aCYFHừ, Nwnocái aqDFđồ aCYFoắt coaCYFn laCYFắm chuyện,kpZG saCYFinh kpZGnăm aCYF87 màaqDF dác4rRm c4rRlèo naCYFhèo lc4rRà akpZGnh đâyNwno aCYF27 tuổi.aqDF CôaCYF c4rRnhét trởaCYF lạaqDFi vàoNwno víc4rR, rồikpZG đaqDFập bốpaqDF chiaCYFếc aCYFví vàoNwno aCYFtay củkpZGa Quân,kpZG cáNwnoi kaCYFẻ vẫnaqDF đangaqDF tủNwnom aqDFtỉm đứngNwno nhìnaCYF. aqDFLấy hkpZGết giNwnoọng hìaqDFnh saCYFự aCYFcó tc4rRhể, DưaCYFơng hừNwno mũi.

“Nghe đây.kpZG NwnoTừ bâyNwno gaCYFiờ khôngc4rR xuấNwnot Nwnohiện aqDFtrước maqDFặt Nwnotôi dướikpZG mọaCYFi haCYFình thức.  TôiNwno nóiNwno cNwnoó tikpZGếng VaqDFiệt Nwnocó daqDFấu đấy,aCYF cóaCYF hiểaCYFu không?

“Hiểu. NaCYFhưng caqDFhỉ muốnaCYF hỏi,aqDF thếaCYF Nwnochú ĐịnhaCYF cc4rRó thNwnoể xuấaCYFt aCYFhiện traqDFong aqDFmọi aCYFhình tNwnohức không?”

Dương nghiếnkpZG rănaqDFg trèaqDFo taqDFrẹo “Cảc4rR cNwnohú cháuaCYF nhaqDFà aqDFcậu Nwnophắn c4rRđi hếNwnot, hkpZGiểu chưa?”

Quân kpZGgật đầuaqDF, kpZGquay ngườiNwno nhìnaqDF c4rRvề phíNwnoa cửa.

“Chú caCYFháu mc4rRình phảiaCYF phaCYFắn tkpZGhôi chaqDFú ạ,c4rR aCYFnghe chừnc4rRg lc4rRà NkpZGhái BéaCYFn kpZGkiên qaqDFuyết lắm”

Xì, địnaCYFh tiếpNwno tụcc4rR lừaNwno aqDFcô à?kpZG VừaaqDF bĩuaqDF môNwnoi, vc4rRừa địnhkpZG cc4rRhâm aCYFchọc aqDFQuân taqDFhêm mộaCYFt aqDFcâu nữa,aCYF nhNwnoưng mắtNwno DươngkpZG Nwnovô tìnNwnoh liếcaqDF raqDFa ckpZGửa mộtkpZG cái.

Sau cáaCYFi likpZGếc aCYFđó, DươngkpZG đãaCYF trởkpZG thànhaqDF “Nwnolinh hồnc4rR aCYFtượng đá”.

Bởi ngaaCYFy cửaNwno aqDFkhách kpZGsạn, ĐịnhaCYF c4rRđã đứngkpZG đóaCYF tNwnoừ laqDFúc nàoc4rR, takpZGy xc4rRỏ c4rRtúi aqDFquần, aCYFnhìn Nwnovề phíaqDFa cô,Nwno đôiNwno mắNwnot đenaqDF tkpZGhẫm Nwnokín bkpZGưng, môiaCYF điểNwnom naCYFhẹ mộtkpZG aCYFnụ cười.

P/c4rRs: HíaCYF hí,kpZG aCYFnhư aCYFđã hứNwnoa, tớaqDF phảiaCYF điềuaCYF ngc4rRay akpZGnh ĐịnhaCYF taqDFrở lạic4rR chNwnoo cácNwno tìnhNwno iNwnou đNwnoỡ nhaqDFớ anc4rRh íaqDF raCYFồi nc4rRhé ^^. 

 

Chương 1c4rR2.2: Dườc4rRng nhưNwno lNwnoà côaqDF xấNwnou hổ.aqDF DườkpZGng Nwnonhư Nwnolà côaCYF xấuaCYF hc4rRổ, chỉNwno vkpZGới… anh.


Nwno""

(Ngõ đườnaCYFg HaqDFuỳnh kpZGThúc Kháng,aqDF 9c4rR/2011, photc4rRo kpZGby Khanhha)Định kpZGquan sáaCYFt kNwnohuôn mặaCYFt đc4rRỏ ửngaCYF lênNwno aqDFmàu Nwnotáo aqDFchín, c4rRdáng điệuaCYF nc4rRhư c4rRgà mc4rRắc tóaqDFc củaaqDF DưaCYFơng, Nwnotrong lònaqDFg nếmNwno tNwnorải mộkpZGt cảmNwno aCYFgiác c4rRngọt aCYFngào. kpZGKhông c4rRhiểu vaqDFì đaqDFâu, nhữngc4rR lầnc4rR gặpNwno gỡNwno NwnoDương luaqDFôn kaCYFì quặc,aqDF kaCYFhi tkpZGhì aqDFcô òc4rRa khóckpZG tkpZGrước mặtkpZG anNwnoh khôkpZGng giấukpZG gikpZGếm, aqDFkhi kpZGcô ngãNwno cNwnoái aCYFoạch ngaqDFay dưNwnoới châaCYFn anhkpZG, hc4rRay aqDFnhư bâaCYFy giờ,c4rR cNwnoô nhNwnoư hNwnoình Nwnoảnh ởaCYF tNwnorên mộaqDFt vidc4rReo clc4rRip đangaqDF chuyểnNwno độngaqDF đầyaCYF sôaqDFi nổikpZG bỗaqDFng nhaCYFiên Nwnobị bấmaqDF naCYFút Nwnotạm dừngNwno vậy.

Dường nhưkpZG làkpZG caCYFô xấukpZG hổNwno. DườngaqDF nhaqDFư lkpZGà côaCYF xấuaqDF hổ,aCYF kpZGchỉ aqDFvới… anh.

Thấy mặaqDFt côc4rR sắpaCYF bốcaCYF chc4rRáy đếnaqDF nơiaqDF, kpZGĐịnh mỉaCYFm cườic4rR baCYFình thản.

“Lâu khôngc4rR Nwnogặp em!”.

Dương mấpc4rR aCYFmáy môkpZGi kpZGmột lúcc4rR, thaqDFấy aCYFtay chaCYFân tc4rRhừa taqDFhãi khônaCYFg kpZGbiết làmkpZG gaCYFì. CkpZGô đờaqDF đẫnNwno aqDFđưa aqDFtay vuốtaCYF tc4rRóc raqDFồi cậpNwno c4rRrập buôngaqDF xuốkpZGng, kpZGlúc c4rRsau mớikpZG thốtaqDF lên.

“Sao ankpZGh lạiNwno aCYFở đây?”

Định chưaaqDF kpZGkịp taqDFrả lờikpZG, thkpZGì aCYFQuân đc4rRã naCYFhảy vàokpZG, giNwnoọng dàaqDFi ra.

“Vừa kpZGnãy cóc4rR ngườiaqDF bảoc4rR Nwnochú chaqDFáu mNwnoình cấNwnom aqDFxuất hc4rRiện Nwnodưới maqDFọi hìaCYFnh thức.aCYF CaqDFó ngNwnoười bảoc4rR cảNwno cNwnohú cũnkpZGg chc4rRả xNwnoi nhaqDFê quNwnoái gì &nbNwnosp;chú ạ”

Mặc chNwnoo Địc4rRnh aCYFcố Nwnonín cười,kpZG aqDFQuân vaCYFẫn taqDFỉnh bNwnoơ, cònc4rR aqDFvờ taCYFhấp giọngc4rR taqDFhì thào.

“Có người  vừa  rồaCYFi Nwnocòn quấaqDFy rốiNwno c4rR… “taqDFờ dờ”kpZG chaCYFáu. ĐNwnoể Nwnoan tc4rRoàn chúkpZG chc4rRáu mìkpZGnh Nwnoté làc4rR hơn…”

À, nếuaCYF bâyc4rR gNwnoiờ cóNwno mộtc4rR quaqDFe diêaqDFm đáaCYFnh xòekpZG mộtaqDF cákpZGi bêaqDFn cạnhc4rR thìaCYF đảmNwno bảokpZG làNwno mặtc4rR củkpZGa DươngaqDF sẽkpZG béaqDFn lửaaCYF nNwnogay. CảaCYFm giácaqDF đỏNwno mặc4rRt đếnaqDF kpZGrát aCYFbỏng khiếnaCYF cNwnoô khôngc4rR Nwnonói nNwnoên lời.&naCYFbsp; Dương nhìnc4rR vẻc4rR mặtkpZG Nwnocố bìnkpZGh thaqDFản củc4rRa ĐịnhNwno vNwnoà vẻkpZG lác4rRu Nwnocá caqDFủa QNwnouân khNwnoi chiếaCYFu tướngNwno kpZGđược c4rRcô, qaCYFuyết tâkpZGm aqDFlấy lạNwnoi bìnhc4rR tĩaqDFnh. Côc4rR vờ &nbaCYFsp;lên giọnaCYFg nạt.

“Hừ, c4rRchú cậc4rRu lc4rRà aqDFngười lớn,c4rR biếtaCYF caCYFhỗ nàaCYFo nNwnoói c4rRđùa chaCYFỗ aCYFnào naCYFói thậtaCYF chứkpZG nhỉc4rR aaqDFnh ĐaqDFịnh nhỉ?”

Quân daqDFậm chc4rRân taqDFức tối.

“Ở Nwnođâu Nwnothói đờkpZGi nạkpZGt chaCYFáu nịNwnonh chNwnoú làNwno sao?”.

Định vỗNwno aqDFvào vaNwnoi Quân.

“Thôi điaCYF. aCYFĐừng kpZGcó kpZGchọc ngườic4rR aCYFta nữa”.

Quân thởNwno aqDFra c4rRai oán.

“Giờ tNwnohói đờic4rR lạkpZGi thàc4rRnh aCYFnạt caCYFháu vaCYFà nịnhNwno ngườic4rR aCYFdưng. TạiaCYF Nwnosao lạiaCYF vaqDFô Nwnolý tkpZGhế, mộaCYFt thaCYFanh nic4rRên kpZGtrai kpZGtrẻ sNwnoáng ngaqDFời đc4rRầy skpZGức aCYFsống c4rRmà chẳnc4rRg c4rRđược naqDFâng nikpZGu gìaqDF cả”

Cả DươnkpZGg c4rRlần Địnhc4rR đềuNwno phc4rRì caCYFười kpZGvì kpZGđiệu bộc4rR kaqDFhoa traCYFương củaqDFa NwnoQuân. DươnaCYFg ckpZGũng aCYFthầm thởaqDF phàokpZG vNwnoì taCYFhời điểmkpZG căngaCYF thẳngaCYF đaCYFã Nwnoqua. kpZGTuy nhiêNwnon, khNwnoi ĐịkpZGnh hỏNwnoi DkpZGương cóc4rR muốnNwno đic4rR caCYFafé aCYFvới cc4rRhú cháaqDFu anc4rRh kc4rRhông thkpZGì DươnaqDFg kpZGvẫn kpZGbán kpZGsống bc4rRán aCYFchết aCYFmà từaCYF aCYFchối. CôaqDF khônc4rRg mkpZGuốn mìaqDFnh cứNwno phaqDFải aCYFâm thầaqDFm đNwnoi tìmaqDF c4rRcái hốaqDF haaCYFy kpZGcái lỗaqDF nNwnoẻ nàaqDFo đểaCYF chc4rRui aqDFxuống vìkpZG nhữaCYFng tc4rRình hNwnouống kic4rRnh aCYFdị Nwnomà c4rRchính caqDFô tạaqDFo nêc4rRn aqDFtrước mNwnoắt anh.

Định laCYFắng nghaqDFe aCYFcâu từNwno chốic4rR củac4rR DươngkpZG aCYFvới vc4rRẻ điềmNwno đc4rRạm, Nwnonhưng QuNwnoân thìkpZG aCYFxì maqDFột hơiaqDF rc4rRõ dài.

“Sao aqDFthế, lạiaCYF sNwnoợ c4rRhá mc4rRiệng Nwnomắc qNwnouai àkpZG, haaqDFy xaqDFấu c4rRhổ vìc4rR mấyc4rR caCYFái caCYFâu vừakpZG nãy?”

Cái tNwnohằng chếkpZGt tiNwnoệt nàNwnoy cứNwno nc4rRhư đaCYFi tôc4rRng laCYFào ởaqDF tronaqDFg lòaCYFng caCYFô vậy.aCYF DươngNwno cườaqDFi gượnc4rRg, nhưnaCYFg chẳnkpZGg thèkpZGm tc4rRhanh mNwnoinh c4rRvới nó,aqDF côaqDF quNwnoay sac4rRng Địnc4rRh c4rRnói nhưc4rR giảikpZG thích.

“Thật aqDFra lc4rRà c4rRvì eaCYFm cc4rRó c4rRhẹn vớic4rR Nwnomột ngc4rRười họaCYF hànkpZGg aqDFở đâyaqDF. ThkpZGôi đàaqDFnh hẹnNwno chkpZGú cháuNwno aNwnonh dịpc4rR khác”.

Quân vẻNwno kpZGvẫn khôaqDFng aCYFvừa lc4rRòng, trướcaCYF kc4rRhi aqDFxoay ngkpZGười điNwno cònNwno ghaqDFé kpZGvào Nwnotai Nwnocô thìaCYF thaCYFào “Lầnc4rR Nwnosau kpZGnói dốiaCYF tkpZGhì họckpZG cácaqDFh kpZGđừng cóaCYF kpZGmà chkpZGớp mắtkpZG c4rRloạn lên”

Tưởng naCYFhư Nwnokhói lạiNwno xìc4rR Nwnora hc4rRai lỗaCYF tNwnoai DươaqDFng. TạikpZG saaCYFo thằaCYFng oaCYFắt caqDFon nkpZGày khNwnoông đểkpZG ckpZGô c4rRnhìn nkpZGó đượcc4rR bìNwnonh thườngc4rR taqDFrong vc4rRòng mộtc4rR phútaqDF chứ?

*****

Cuộc sốngc4rR đaqDFúng lNwnoà cóaCYF nkpZGhững bNwnoất ngờkpZG ngẫukpZG nhiênNwno khiếkpZGn cNwnohính DươnkpZGg aCYFphải kiaCYFnh ngạc.kpZG KaCYFhi côkpZG nc4rRói đaqDFại câukpZG gặpaqDF Nwno“một ngườiNwno hNwnoọ hànaCYFg” Nwnocô tuyệaCYFt nNwnohiên khônaCYFg thểNwno naCYFghĩ rằnc4rRg, cNwnoó Nwnomột ngườic4rR Nwnohọ haqDFàng thậaCYFt, Nwnođột ngộtkpZG gọiaCYF đkpZGiện chkpZGo kpZGcô. NwnoMà Nwnođây lạikpZG laqDFà mNwnoột aqDFngười côaqDF c4rRcực kkpZGì kpZGyêu quý.

Giọng cNwnoủa bácc4rR Thục4rR vakpZGng lêNwnon rổnaCYF rảng.

“Nấm,  đang ởaCYF fesc4rRival phảc4rRi không?”

Dương traCYFòn xokpZGe mắt.

“Dạ, Nwnosao báaqDFc biếtc4rR ạ?”

“Vậy mớiNwno tàc4rRi chNwnoứ. c4rRMau mauNwno, đkpZGi kpZGra đaCYFây ăaCYFn vớiaCYF bác.kpZG BắtaCYF taxaCYFi rNwnoa aqDFluôn nhàaCYF hàngkpZG ThùykpZG c4rRDương nhéaCYF, cóaqDF bic4rRết đườngNwno chưa?c4rR KhôaCYFng kpZGcứ bảNwnoo aqDFlà láaCYFi aCYFxe aCYFngười tc4rRa biNwnoết đấy”.

“Dạ, chkpZGáu biếtc4rR rồkpZGi. CaCYFháu raCYFa luNwnoôn đây”.

Lẳng c4rRđiện thoạc4rRi xuốc4rRng giường,aCYF DưkpZGơng vừakpZG gấNwnop gc4rRáp thNwnoay đồ,c4rR vkpZGừa naCYFghĩ miệngNwno mìnNwnoh thiêc4rRng qNwnouá aCYFđi mất.Nwno VừaNwno kêaqDFu c4rRcó hẹnNwno học4rR hànkpZGg làkpZG gặpaqDF aCYFhọ aCYFhàng luôNwnon. Biếc4rRt vầyaCYF hồiaqDF nãkpZGy côNwno kpZGnói sắpaqDF gặpNwno kpZGngười yêu,Nwno aCYFcó Nwnokhi aqDFcô lạic4rR chaqDFẳng túmaCYF caCYFổ đượcaqDF kpZGanh chànc4rRg aCYFđẹp trc4rRai, naqDFhà giàaqDFu viếtNwno aCYFchữ bkpZGự ởkpZG cáiaqDF thànc4rRh phNwnoố aCYFbiển nàaCYFy Nwnoí caCYFhứ ^^

Dương bướckpZG vàoaqDF “ThùaqDFy DươngaqDF”, mộtaqDF nhàNwno aqDFhàng đNwnoược thiếtaCYF kpZGkế kpZGđể c4rRhầu nNwnohư kpZGmọi gkpZGian phaCYFòng đềuaqDF nkpZGhìn rNwnoa biển.aqDF NwnoBuổi aqDFchiều, aqDFnắng sâmaCYF sc4rRấp vàaqDFng trNwnoên mặc4rRt bkpZGiển xakpZGnh, vàic4rR dâaCYFy laCYFeo đc4rRu hờaqDF bkpZGên cửaaqDF sổ,c4rR thậNwnot aCYFlà thờikpZG đaqDFiểm Nwnolãng mkpZGạn caCYFủa c4rRcác cặpkpZG kpZGtình nhkpZGân. Từ &naCYFbsp;hành laaCYFng đNwnoi vaqDFào, DươngaCYF aCYFđã liếcaCYF thaCYFấy nhkpZGững khôNwnong biếtaCYF laCYFà Nwnobao nhic4rRêu aCYFcặp đôkpZGi đangaqDF đứnkpZGg Nwnobên nhaCYFau raCYFì rầmaqDF tròc4rR chc4rRuyện, haCYFay đútkpZG chkpZGo nNwnohau c4rRmiếng bánhc4rR kpZGngọt ngàoaCYF, hac4rRy cNwnoầm chặtc4rR tkpZGay nhauaqDF, nhìnNwno c4rRra biểnaCYF lớn…kpZG ÂNwnoy daaCYF, vậc4rRy màaqDF c4rRcô lạiNwno vàoNwno chốnaqDF lãNwnong mc4rRạn tc4rRhế nc4rRày đểNwno Nwnogặp ônc4rRg c4rRbác mìnhc4rR cơaqDF chứ.

Theo naCYFhân viêaqDFn chỉkpZG aCYFdẫn, Dc4rRương Nwnobước đếnaqDF mộtc4rR bc4rRan caqDFông, cóaqDF aqDFkê chiaqDFếc baqDFàn nhaqDFỏ. ĐôiNwno kpZGvai ngườic4rR c4rRđàn aqDFông c4rRtừng trảiaCYF quNwnoay c4rRlưng lạiaqDF vkpZGề phíkpZGa côaqDF, mác4rRi tóc4rRc aqDFhoa râmkpZG baNwnoy nhẹaCYF tronNwnog gió.

“Bác, aCYFbác đangc4rR nhớaqDF bác4rRc TaqDFâm à?”

Ông TaCYFhụ quac4rRy lkpZGại, naCYFhìn đứaaCYF aCYFcháu gaCYFái tc4rRrong bộc4rR váyaqDF hoc4rRa xNwnoinh aqDFxắn, mỉmNwno cưaqDFời Nwnorộng mở.

“Nấm aCYFcon, mởkpZG miệc4rRng lc4rRà trêukpZG chọcaqDF baqDFác. SaCYFao? ThaqDFấy nc4rRhà hkpZGàng nàykpZG đẹpNwno không?”

Dương c4rRkéo aqDFghế ngồiaqDF xukpZGống, nhaNwnonh tc4rRay nhónkpZG mộaCYFt miếngaCYF bc4rRánh nhỏNwno trc4rRên bànNwno, ăkpZGn kpZGngon lành.

“Dạ đaqDFẹp. CaqDFơ dưnaqDFg maCYFà hơiaqDF xkpZGa cNwnohỗ kháchaCYF sạNwnon cháu.Nwno NhưnNwnog c4rRsao bác4rRc biếtaqDF chc4rRỗ này?”

“Đoán xem”.

Dương đảoaCYF mắtaqDF, aqDFcười vuNwnoi Nwnovẻ “CháuaCYF c4rRđoán raCYFa c4rRrồi, thếaCYF nàokpZG chc4rRủ nhaqDFà hkpZGàng nàaCYFy cũnaqDFg laqDFà mộtNwno tuykpZGệt sNwnoắc c4rRgiai nhâc4rRn, haqDFai kpZGngười từNwnong caqDFó aCYFmột tNwnoình kpZGyêu nNwnohư haCYFoa c4rRnhư maCYFộng khiếnNwno c4rRbác kaqDFhông taCYFhể nNwnoào kpZGquên kpZGđược….Thế rồi…

Dương aqDFchưa nóaqDFi hc4rRết, ôngkpZG ThụaqDF cc4rRười lớn.

“Cái aqDFcon aqDFbé aCYFnày. ChủaqDF nhàaqDF hànaqDFg aCYFnày làaqDF mộaCYFt lãokpZG bkpZGụng gầnkpZG rơNwnoi xuốngaqDF c4rRđầu gốaqDFi vNwnoà tókpZGc thNwnoì lạikpZG chẳngaqDF cònc4rR cọkpZGng nNwnoào. Nc4rRghe Nwnocó giốnc4rRg aqDFmột tuyệtc4rR sắcaCYF aqDFgiai nkpZGhân không?…”

Dương haCYFi kpZGhi cười.

“Vậy tNwnohì aqDFđơn aCYFgiản rồkpZGi. NNwnohà haCYFàng nàNwnoy chắaqDFc làNwno dNwnoo bácaqDF xâc4rRy dựnaCYFg đúnkpZGg khônkpZGg ạ?”.

“Thông minaqDFh đấc4rRy. NàkpZGo thíchaCYF aqDFăn gaqDFì aqDFthì chọnNwno điNwno. ĐaqDFồ ởaqDF đâyc4rR đc4rRược lắmNwno đó”

Nhân viêNwnon phNwnoục Nwnovụ điNwno tkpZGới, gaqDFhi lạic4rR vàaCYFi mkpZGón ăn  aCYFDương cc4rRhọn. kpZGỞ bNwnoiển thkpZGì tộikpZG Nwnogì kNwnohông ăaqDFn hc4rRải sảnkpZG chứ,kpZG nhấtNwno laqDFà mìaCYFnh lạiaqDF khônc4rRg paCYFhải trkpZGả tiền,c4rR Nwnovậy nêaqDFn DươaCYFng hỉaCYF haqDFả gọiaqDF đĩaNwno ghẹkpZG hấaqDFp, vàaCYF Nwnomiến aCYFxào cukpZGa cùngaqDF Nwnomột đĩc4rRa sc4rRalat miaCYFến tôm.

Dương aqDFvừa địnhkpZG gấNwnop cuốnaqDF meaqDFnu, đưaNwno lạNwnoi chNwnoo nhaCYFân vic4rRên taqDFhì ônkpZGg ThụaCYF đãaqDF aCYFvới aqDFtay, aCYFlật cuốnkpZG meaqDFnu raCYFa tiếp.

“Cứ gọikpZG nhiềuaqDF mkpZGột chút.Nwno kpZGỞ đâyNwno mónaqDF Nwnotôm nưNwnoớng aqDFhay tôaqDFm sốtNwno aqDFbơ tNwnoỏi cũnc4rRg đượckpZG lắmaqDF. À,aCYF cóNwno thc4rRích aqDFtu hàiaCYF không?”.

“Ui caCYFó haCYFai báNwnoc cc4rRháu mìnhaCYF gọic4rR lc4rRàm gìc4rR kpZGnhiều ạ”.

Ông ThNwnoụ mỉmaqDF cườkpZGi, mộtaCYF chúc4rRt kpZGranh mãnhaCYF dkpZGâng lênaCYF tc4rRrong mắt.

“Có aqDFthêm Nwnomột thaqDFằng đệc4rR caCYFủa báaCYFc nữa”.

Có lẽaqDF aCYFvì quác4rR hiểukpZG c4rRông c4rRbác aqDFmình, nênNwno lc4rRập tứcaqDF DưaCYFơng Nwnongờ ngợ.

“Bác. KaCYFhông phảikpZG báckpZG vẫaqDFn quyếtkpZG aCYFtâm mốic4rR maCYFai kpZGcho aqDFcháu đấyaCYF c4rRchứ ạ?”

Ông ThụaCYF cưaqDFời lớn,kpZG c4rRvò taCYFay xc4rRoa đầc4rRu Dương.

“Cái caqDFon béNwno naqDFày… SakpZGo hc4rRiểu aqDFý nhaCYFanh tNwnohế hả?”

Dương đặtc4rR phịcaqDFh tkpZGờ menkpZGu xuốnaqDFg, kaqDFhổ saCYFở naCYFhìn ông.

“Bác, c4rRbác biếaqDFt lkpZGà cháuNwno khôaCYFng c4rRthích mấyaqDF tròNwno mốkpZGi aCYFmai mà”.

Ông ThụaCYF nhkpZGìn Nwnocô vẻNwno bc4rRao dung.

“Thì cứNwno aqDFthử Nwnomột lầnc4rR xkpZGem. kpZGKhông taCYFin báckpZG à?

“Không phảkpZGi khônNwnog tNwnoin, nhưaCYFng mà…”

Dương đaCYFang nóc4rRi dởaqDF aqDFthì aqDFcó tiếngc4rR bướckpZG aqDFchân c4rRđi tới.Nwno NwnoCô kpZGquay aCYFnhìn kpZGthì chợaCYFt naCYFgẩn raaCYF. NgườikpZG bc4rRước vàoaqDF mkpZGặc chaqDFiếc kpZGsơ mc4rRi đeaqDFn kẻNwno Nwnonhỏ, kc4rRhuôn mặtkpZG trầaqDFm ngaCYFâm, c4rRkhóe miệngaCYF đac4rRng chuẩnaqDF baqDFị nhướnNwno lêaCYFn maqDFột aCYFnụ cườiNwno chàNwnoo hỏi.

“Chú ạ.c4rR Chác4rRu tớiaqDF rồi”.

Dương kaCYFín đkpZGáo aqDFcấu vNwnoào kpZGtay mìnhNwno mộtaCYF caqDFái, thấykpZG đaNwnou đaaqDFu, caqDFô mớic4rR ngkpZGước aCYFlên nhìnNwno Định,aqDF c4rRcười ngượNwnong ngập.

“Lại gặpNwno Nwnoanh rồi”.

 

Chương 12aCYF.3: aqDFVô laCYFí, aCYFchưa kpZGuống aCYFmà đãkpZG thNwnoấy tâkpZGy tkpZGây làkpZG thc4rRế aqDFnào nhỉ?(Tấm “aCYFmành treaqDFo” giaCYFữa aCYFphố hNwnoôm đaCYFi c4rRbộ 25/9)

Một ngưaCYFời đượaCYFc làmNwno aCYFmai chc4rRo maCYFình đếnkpZG kpZGhai aqDFlần tkpZGhì cNwnoó phNwnoải lNwnoà caqDFó duyêkpZGn khônc4rRg?  Suy nNwnoghĩ aqDFấy lưaqDFớt c4rRqua trkpZGong đầuaqDF Định.

Còn suc4rRy nghaCYFĩ củc4rRa Dươc4rRng thaCYFì lạiaqDF làc4rR: MộkpZGt ngườNwnoi đượcaCYF lNwnoàm Nwnomai aqDFcho mìnhkpZG đếnNwno hakpZGi lầnkpZG rồaqDFi lạaCYFi lc4rRiên tụcc4rR gkpZGặp aCYFnhau Nwnohai lầNwnon traCYFong bNwnouổi chiaqDFều ởaqDF mộtNwno Nwnothành aCYFphố Nwnoxa lạ&nbsNwnop; thì cNwnoó phảikpZG rấtaqDF aCYFrất c4rRrất rấkpZGt rấtc4rR rấc4rRt cóaCYF duaCYFyên không????

Vì raqDFất nhiaqDFều Nwnochữ “rấaqDFt” cộNwnong aCYFthêm caCYFhữ “duyêaCYFn” kpZGto đùngkpZG kaqDFia aqDFmà DươkpZGng đaqDFờ đẫNwnon Nwnocả Nwnongười. Lạic4rR paqDFhát hNwnoiện cáiaqDF ngườiaqDF vc4rRốn đkpZGiềm tĩnaCYFh aqDFkia cc4rRũng bấtNwno ngc4rRờ aCYFkhông kémaqDF gaCYFì mình,kpZG DươngaqDF lạic4rR càngaCYF …Nwno Nwnođờ đẫn!

Quan sátaqDF thkpZGằng đaqDFệ vàkpZG ckpZGô caCYFháu gáaqDFi mắtkpZG traqDFòn mkpZGắt dẹtc4rR nhìNwnon nNwnohau, ôNwnong TkpZGhụ cườc4rRi sảngNwno khoác4rRi, kpZGkéo ĐịnkpZGh Nwnoxuống cNwnoạnh mình.

“Sao, c4rRthế kpZGhóa kpZGra lạic4rR biếNwnot caCYFon Nc4rRấm nhNwnoà chc4rRú à?”

Định nhìkpZGn DươngaqDF tủc4rRm tỉmc4rR “Dạ,aCYF cháNwnou khNwnoông biếtNwno Nấc4rRm, aqDFcháu Nwnochỉ biếtNwno NháaqDFi BénaqDF thôi”.

Nếu câukpZG củkpZGa ôngkpZG ThụaqDF làNwnom Dưc4rRơng hc4rRá hốcaCYF mồmNwno địnhaqDF phảnNwno kháaCYFng tkpZGhì câc4rRu củakpZG ĐịnNwnoh làmc4rR cô&nbsNwnop; không thaqDFể c4rRnào màkpZG nkpZGgậm miệnc4rRg đượkpZGc. Ôi,c4rR côNwno chưkpZGa từnc4rRg biếtc4rR mNwnoột ĐịnhNwno thkpZGế nàyNwno. aqDFKẻ mặtaqDF saCYFắt đãNwno baqDFiết nóiNwno đùaNwno ^^Nwno. MkpZGà aCYFcâu đùac4rR aCYFấy cònNwno nhắkpZGm taqDFhẳng aqDFvào cô.

Ông ThaqDFụ thaCYFì aqDFhết nhkpZGìn saaqDFng Nwnocô cháuaCYF gáaqDFi, lNwnoại nc4rRhìn sanaqDFg thằngNwno kpZGđệ c4rRtử ruột,kpZG vaqDFẻ nhc4rRư cNwnohưa hiNwnoểu haqDFết. aqDF“Nhái Bénc4rR aqDFấy àNwno??? CháuNwno gặpNwno coNwnon baCYFé lNwnoúc… c4rRlúc kpZGmặt nNwnoó xaNwnonh nc4rRhư đíNwnot nhkpZGái à???”

AkAkAk. DươngaqDF muốc4rRn đic4rR chếtNwno quákpZG. ÔkpZGi aCYFbác ơiaqDF, sNwnoao bkpZGác lNwnoại aCYFcó cNwnoái aCYFliên tưkpZGởng “lãaqDFng mạn”c4rR tNwnohế c4rRcơ cNwnohứ? ĐịnhNwno vNwnoẻ nhaCYFư cũngc4rR quaqDFen vớNwnoi Nwnosự bỗkpZG bNwnoã dNwnoễ gaCYFần củaaqDF ông,aqDF môic4rR thc4rRoáng nục4rR cười.  “Dươngc4rR làaqDF hàngNwno xkpZGóm aCYFcủa cháu”.

Dương tc4rRhấp giọnaCYFg làc4rRu bàc4rRu “NháiaCYF BénNwno aCYFlà dc4rRo thằngaqDF cNwnoháu ac4rRnh ấyc4rR gọNwnoi cháaCYFu đấy”.

Ông aCYFThụ ngờaqDF ngợkpZG Nwnonhư cốNwno nhớaqDF “CháuNwno aCYFà? PhảaCYFi kpZGcái taqDFhằng Nwnođợt trưaCYFớc đánhaCYF nhkpZGau vàoNwno bkpZGệnh aqDFviện aqDFđấy không?

“Dạ đúng”.

Định đápNwno Nwnongắn Nwnogọn. Dc4rRương thầmaCYF Nwnothở paqDFhào aqDFkhi ĐịnhkpZG kpZGkhông lNwnoôi c4rRchuyện caqDFô đãaqDF cắaCYFp nákpZGch thằkpZGng kpZGcháu qaqDFuý hóc4rRa Nwnocủa anaqDFh vàoaCYF bệnhaCYF vaCYFiện thNwnoế nàkpZGo, nếuaCYF khônNwnog aqDFthế nàNwnoo bácc4rR TaCYFhụ cũnNwnog haqDFỏi nàaqDFy nọ,kpZG dẫnaCYF đkpZGến ngọkpZGn nc4rRgành Nwnocơ sực4rR. ViệaqDFc côNwno thỉnhaqDF thoảkpZGng caCYFhui c4rRra chNwnoui vaqDFào c4rRquán baCYFi –c4rR Nwnoa, mặcNwno dùaCYF chaqDFỉ c4rRchọc chọNwnoc mấyaqDF aqDFviên bkpZGi taqDFròn traCYFòn Nwnovô haqDFại, nhưngc4rR aCYFnếu kpZGđến taCYFai aqDFcác bậckpZG phNwnoụ huaCYFynh thaqDFì vNwnoẫn lc4rRà aCYFmột chukpZGyện lonkpZGg trc4rRời lởaqDF Nwnođất. RaqDFằng, Nwnocon aqDFgái coaCYFn đứakpZG phảc4rRi …c4rR thNwnoế nàc4rRo mớiNwno chuaqDFi vNwnoào mấyNwno chỗkpZG thếaCYF cc4rRhứ? RkpZGằng, thôiaqDF chếtNwno kpZGrồi, Nwnohay lNwnoà nc4rRó kaqDFhông c4rRcó thằngc4rR naqDFào thèc4rRm rước,kpZG naCYFên sNwnoinh rNwnoa Nwnobiến chứng,aCYF mấc4rRt cNwnoân bằngaCYF naqDFày Nwnonọ… Khôc4rRng thểNwno c4rRđể thếaCYF aCYFnày được,kpZG tc4rRa pkpZGhải kiếmaqDF nNwnogay Nwnocho nókpZG mộkpZGt thằnaCYFg. VàkpZG thkpZGế làaqDF aCYFlại cc4rRó hệkpZG quảkpZG kpZGlà ởaqDF aqDFquán traqDFà nọ,aCYF Nwnoở qukpZGán cc4rRafé kc4rRia troc4rRng cảkpZG nhNwnoững nNwnogày đẹpaqDF tNwnorời vàaqDF aqDFnhững ngc4rRày khôaqDFng đẹkpZGp tkpZGrời Nwnocho Nwnolắm, cókpZG côkpZG nàaqDFng mặtaCYF aqDFmày dàaCYFu dàNwnou đaqDFi Nwnoxem mắt.

Thực tếkpZG chứngc4rR minc4rRh, giaCYFai chaCYFưa vợNwno gikpZGờ aqDFcũng Nwnokhan hiếmaCYF lắaCYFm rc4rRồi. ChaCYFo nên,aqDF aCYFnhững ứngNwno cNwnoử viêaqDFn thậmaqDF aqDFchí aCYFcòn “haiNwno lầc4rRn kpZGtrong một”Nwno naqDFhư lNwnoà ĐịnaqDFh đâykpZG. CảNwno bkpZGác TaCYFhụ c4rRlẫn aCYFTân đềaqDFu mkpZGuốn c4rRdấm dkpZGúi aqDFanh c4rRcho kpZGcô vớNwnoi lc4rRời quảngaCYF cákpZGo “hànaCYFg ViệtaCYF NaaCYFm chấtNwno lượngaqDF cao”.c4rR Thậtc4rR c4rRra thkpZGì mắkpZGt nhìNwnon aqDFcủa aqDFhai ngc4rRười aCYFnày cNwnoô đềukpZG tkpZGin tưởnkpZGg aqDFcả. Thậc4rRt kpZGra Nwnohơn nữaNwno c4rRthì caCYFhính côaqDF c4rRcòn muốkpZGn dNwnoấm daCYFúi c4rRanh caCYFho mìaCYFnh Nwnokia maCYFà ^^.

Nhân viêNwnon xaCYFếp loaCYFạt đồNwno Nwnoăn lêaCYFn bàn.aCYF ĐịnhaqDF mc4rRở aCYFnút chaaqDFi rượuaqDF kpZGvang maqDFột Nwnocách taCYFhành thkpZGạo, xếpaCYF mấc4rRy chiếNwnoc laqDFy lạNwnoi kpZGrồi Nwnobắt đầuc4rR rókpZGt. ÔkpZGng ThụkpZG nhìnaqDF Định,c4rR lạic4rR aqDFnhìn vẻNwno mc4rRặt thoángNwno ửngNwno aqDFhồng aqDFcô cháaqDFu gái,aqDF giọaqDFng vuaCYFi vẻ.

“Ái chà!aCYF CaCYFoi aqDFnhư bácc4rR lc4rRàm chuaCYFyện thừaNwno Nwnorồi? ThaCYFế kpZGanh kpZGem hànaCYFg xómkpZG laqDFáng giềngaqDF Nwnoláng tkpZGỏi chắkpZGc quýkpZG nhc4rRau chc4rRứ hả?”

Bình aqDFtĩnh nhaqDFư Địnhc4rR c4rRmà chaqDFai rượuaqDF tNwnorong takpZGy aCYFcũng chệchaqDF đic4rR, khiếnaqDF rượu  kpZGsánh cảaqDF raqDFa maCYFép lyaCYF, Nwnotrong c4rRlúc đó,Nwno DươkpZGng Nwnonhư “đaCYFứng hìaqDFnh”. CôaqDF rầkpZGu raqDFĩ nhìc4rRn ôngkpZG TkpZGhụ, nhănNwno nhó.

“Trời, bNwnoác hỏikpZG Nwnogì khc4rRó thc4rRế ạ.kpZG QuýaCYF kic4rRếc aqDFgì Nwnocơ chứ?”

“Ơ haNwnoy cokpZGn béNwno c4rRnày. HaCYFàng xókpZGm thaqDFì aCYFhoặc Nwnoquý nhakpZGu hoặckpZG ghétNwno nhaqDFau. ThếNwno hc4rRai đkpZGứa chẳngaqDF lẽkpZG lạic4rR ghéc4rRt nhaaqDFu à?

Im lìmkpZG. IaCYFm lìm.

Dương trNwnoộm nhaqDFìn aqDFsang Định,c4rR chỉaqDF thNwnoấy anc4rRh cẩnc4rR trọnkpZGg đặkpZGt aqDFly rượuaCYF xuốNwnong taqDFrước aCYFmặt kpZGông ThụkpZG, khônaCYFg cóNwno vẻNwno gìkpZG lNwnoà sẽaqDF “phunc4rR châuc4rR nhảc4rR ngọkpZGc” giảiaCYF c4rRđáp aqDFthắc mắcc4rR chkpZGo ônNwnog bkpZGác maqDFình, c4rRthế nên  cNwnouối cùnaqDFg côkpZG đànNwnoh chéaqDFp miệngc4rR, ấpkpZG úng.

“Thì cũngNwno hàc4rRng xómkpZG Nwnobình aCYFthường maqDFà bác”.

Định hkpZGơi ngướckpZG nhìkpZGn aqDFcô khiếnaCYF DươngaqDF lựngkpZG khựnkpZGg, nhưaqDFng cuốikpZG kpZGcùng aaCYFnh Nwnochỉ nóc4rRi nhc4rRẹ nhàng.

“Em uốnaCYFg chúaqDFt vaqDFang nhé?”

“Dạ íaqDFt thôkpZGi ạ!”

Dương ckpZGầm lấyc4rR laqDFy rượkpZGu ĐịnhkpZG Nwnođưa, Nwnothấy màc4rRu rưaqDFợu saCYFóng sáNwnonh. Hìnhc4rR nhưc4rR tNwnorái taCYFim aCYFcô cNwnoũng đangaqDF cókpZG chúkpZGt sóngaCYF aCYFsánh trNwnoòng aCYFtrành. aqDFVô lí,aqDF Nwnochưa uốc4rRng màNwno đãaqDF thấNwnoy aCYFtây tc4rRây aqDFlà thếaCYF nàokpZG nhỉ?

Ông Thục4rR gaqDFiơ lkpZGy Nwnorượu lên,aCYF aCYFvui vẻkpZG “NàokpZG Nwnonào… UốngNwno mc4rRừng gặNwnop Nwnomặt nào!Nwno HữaCYFu daqDFuyên thìNwno mớkpZGi nNwnoăng tưc4rRơng ngộkpZG. c4rRHai đứac4rR lạc4rRi còaqDFn chuaCYFng vc4rRách nữkpZGa thìkpZG ckpZGhú khNwnoông cònc4rR gaqDFì phảiNwno lc4rRo nữakpZG rồi…”

Dương vừaCYFa cụnkpZGg laqDFy vừNwnoa nhủc4rR thầc4rRm kc4rRhông hiểc4rRu cáaCYFi ýaCYF tứkpZG “c4rRkhông cònaCYF gìNwno kpZGphải lkpZGo”của bNwnoác kpZGmình kpZGlà Nwnosao đâyNwno? HaCYFay bác4rRc aqDFnghĩ Nwnocô đưNwnoợc kpZGlàm hànaCYFg xkpZGóm củakpZG aCYFanh kpZGlà cc4rRoi nhưNwno chuc4rRột c4rRsa chĩaCYFnh aqDFgạo aqDFrồi, khônaqDFg c4rRphải laqDFo lắnNwnog aCYFcho aCYFnó nữaqDFa. Ôi,kpZG thếkpZG taCYFhì c4rRchắc báckpZG kpZGcô laqDFầm tkpZGo mấkpZGt rồikpZG. CNwnoô lạiaCYF lic4rRếc trộmNwno aqDFĐịnh aCYFqua vànhaCYF aqDFly. AkpZGnh nhkpZGấp ngụmkpZG rượu,c4rR cũnNwnog khôaqDFng aqDFđáp lờikpZG củaNwno ônaqDFg Thụ,kpZG nhưngaCYF vẻc4rR trầmNwno tĩnhc4rR kpZGvà taqDFhư thái.

Dương vốnaqDF làaCYF ngưNwnoời khôc4rRng Nwnogiỏi vaCYFề c4rRtâm lNwnoí đàkpZGn ôkpZGng. Nhc4rRững phc4rRán đoánaqDF Nwnocủa côNwno aCYFlúc nàoaCYF cũnkpZGg trậtaqDF lấtNwno. NênaCYF đôc4rRi aqDFkhi trựckpZG cảmc4rR củac4rR kpZGmình aCYFmách bảoaqDF mạnhNwno mẽ,aCYF DươaCYFng vẫnc4rR ckpZGố ghNwnoìm aqDFnó xuốnNwnog, sNwnoợ mìnhaqDF Nwnolại rc4rRơi vàkpZGo tìaCYFnh huốaqDFng c4rR“chạy vàoaCYF rừngaqDF mơNwno bắc4rRt aCYFcon tưởngaqDF bởkpZG”. NwnoNhưng, c4rRliệu c4rRcó skpZGai caqDFhút Nwnonào kpZGkhông nhỉ,  khic4rR cNwnoô kpZGnhận aCYFthấy đkpZGôi lúckpZG ĐịnNwnoh nhìnaCYF maCYFình vaqDFà đôiNwno mắNwnot tNwnohẫm đenaqDF c4rRkia thoánaqDFg ckpZGhút aqDFlại c4rRlấp lkpZGánh ánaqDFh cười.

Bữa ănc4rR aCYFvui vẻ,aqDF nhẹNwno nhànNwnog, bc4rRởi bNwnoác ThụaqDF liênaCYF tNwnoục kpZGpha taqDFrò vàaqDF “kaqDFể xấu”c4rR DươnNwnog. kpZGSự xuaqDFề xòaaqDF củakpZG c4rRbác khikpZGến mọic4rR thứNwno c4rRtrở nêaqDFn thaCYFân áikpZG, c4rRdù thỉnhc4rR aqDFthoảng âmaqDF mưuaqDF “gửiNwno gắm”kpZG NwnoDương ckpZGho ĐkpZGịnh báaCYFc Nwnovẫn Nwnođể Nwnolộ rNwnoõ Nwnomồn một.aCYF ỞaCYF kpZGbên c4rRcạnh bác,Nwno ĐịnhkpZG daCYFường nNwnohư ckpZGũng c4rRcởi mởaqDF hơn,kpZG aCYFanh cNwnoười nhiềuaqDF, naqDFói naqDFhiều kpZGhơn đôiaqDF chNwnoút. aqDFCô đaqDFặc kpZGbiệt kpZGthích aqDFkhi nNwnoghe haqDFai nNwnogười aqDFtrao đổaCYFi vềaCYF caCYFông vkpZGiệc, mặaCYFc dùaCYF mùaCYF aCYFtịt kc4rRhông hiaqDFểu tkpZGí tc4rReo c4rRgì, nhkpZGưng chỉNwno nhìnc4rR khukpZGôn Nwnomặt cươaqDFng naCYFghị c4rRkia saaCYFy c4rRsưa nóiaqDF vaqDFề bêaCYF tôngc4rR c4rRcốt tkpZGhép, nóc4rRi kpZGvề dkpZGầm aqDFdèo mkpZGóng mánNwnoh, cNwnoô cũnkpZGg thấyaCYF nhkpZGư maCYFình đangaCYF ngaCYFhe Nwnonhững kpZGcâu chuyNwnoện  ngọt ngaqDFào aCYFnhất trênc4rR đc4rRời. CôNwno cũnaqDFg nhkpZGận rac4rR, haqDFình nhNwnoư Nwnochỉ traCYFong côNwnong việckpZG, NwnoĐịnh Nwnomới c4rRthôi taCYFự kkpZGìm chếaCYF mNwnoình, Nwnoở đaCYFó, anNwnoh tNwnoự tkpZGin, qaCYFuyết đoNwnoán, vaCYFà kNwnohông còaqDFn kNwnoiệm lờNwnoi cNwnoho lắm.

Bữa ckpZGơm kéNwnoo daCYFài tkpZGừ chiềuaqDF đc4rRến khkpZGi trờaqDFi sẩaCYFm tối.c4rR Ánhc4rR nắngkpZG cc4rRhỉ aCYFcòn vàiNwno vệc4rRt aqDFrớt lạikpZG naqDFơi c4rRnhững thềaqDFm ckpZGửa lớn.aCYF ĐâyaqDF đóNwno pkpZGhục vục4rR bắtc4rR c4rRđầu bậtaCYF đènkpZG chùmaCYF lênNwno. Ôc4rRng ThụaqDF kpZGvà ĐịnhkpZG đãkpZG tNwnoiêu diệtc4rR hc4rRết gầc4rRn kpZGhai c4rRchai vac4rRng, cònaqDF DươaCYFng aqDFcũng bịkpZG hNwnoơi rượukpZG kpZGlàm chc4rRo vángaqDF vất.Nwno c4rRCô đangaCYF đaCYFịnh gkpZGiơ taaCYFy xaCYFin c4rRhàng thìaqDF đkpZGúng lúcNwno Nwnoấy “aqDFtuyệt sc4rRắc gaqDFiai nhâc4rRn” củaaCYF bNwnoác ThụNwno xuấtaCYF Nwnohiện, vàkpZG aCYFy hệkpZGt aCYFnhư môc4rR tảc4rR củaNwno bc4rRác, ngườikpZG nkpZGày bụngaqDF sc4rRắp aCYFrơi xuốnNwnog đầuNwno gkpZGối aCYFvà tNwnoóc chNwnoả caqDFó cọngc4rR nào.

Lại mkpZGột mànkpZG chNwnoào Nwnohỏi aCYFtưng aqDFbừng chúcc4rR tkpZGụng, lúcc4rR aqDFấy, DươnaqDFg mc4rRới Nwnobiết ĐịnhNwno làaqDF ngườiaqDF thiếtkpZG kếaqDF naCYFhà kpZGhàng nàyc4rR, cònNwno bc4rRác c4rRThụ aqDFtrực tiNwnoếp chỉNwno đạoNwno kpZGthi côaqDFng. Wowc4rR, thảNwnoo nàkpZGo c4rRthảo nàc4rRo, ônaqDFg caqDFhủ nhàNwno hàng&nbspaCYF; này hồkpZG haqDFởi vaCYFới bácc4rR côaqDF vàc4rR ĐịnNwnoh tc4rRhế. aCYFSau kaqDFhi c4rRvung tkpZGay caCYFhém mộtc4rR caqDFâu aqDFnhư đinhaqDF đónaqDFg ckpZGọc laCYFà bữac4rR ănaqDF nàyc4rR hc4rRoàn aCYFtoàn frc4rRee, ôngaCYF tc4rRa bènkpZG aqDFdùng đôic4rR tNwnoay núc4rRng Nwnonính lôkpZGi tuộaqDFt bákpZGc ThkpZGụ điaCYF “chơi”aCYF tănc4rRg Nwnohai, Nwnolại còaCYFn cưaCYFời aqDFha Nwnohả kpZGngoái lạic4rR bkpZGảo phảaCYFi điaqDF cc4rRho hac4rRi aqDF“đứa trẻ”Nwno chc4rRúng mkpZGày cóc4rR c4rRtí riêngaqDF tc4rRư chứ.

Tất nhiênaqDF cáaCYFi “đứaaCYF tc4rRrẻ” sơaCYF c4rRmi c4rRđen c4rRthì cc4rRhỉ lặngNwno c4rRlẽ caCYFười kpZGcòn c4rR“đứa trẻ”aqDF mNwnoặc váyaCYF thaqDFì tựNwno dkpZGưng tiNwnom đậpaCYF lêaCYFn thùmc4rR thụp.

Chương 12.3aqDF: Vôc4rR c4rRlí, chaqDFưa uốaqDFng mkpZGà đãaqDF thkpZGấy tâaqDFy taCYFây làc4rR thkpZGế nàoaqDF nhỉ?

aqDF""

(Tấm “mànhaCYF aqDFtreo” Nwnogiữa phốc4rR aqDFhôm đNwnoi bộc4rR 25/9)

Một ngườkpZGi c4rRđược làmc4rR maqDFai chaCYFo mìnhNwno kpZGđến hkpZGai lkpZGần taqDFhì cókpZG phảiNwno laCYFà cóaqDF duykpZGên khônc4rRg?  Suy aqDFnghĩ ấaCYFy lưaCYFớt qaqDFua troc4rRng aCYFđầu Định.

Còn sNwnouy naCYFghĩ Nwnocủa DaCYFương c4rRthì lạNwnoi kpZGlà: MộtNwno ngườic4rR đượcc4rR laqDFàm maaCYFi aqDFcho aCYFmình đếnaqDF hac4rRi lầnc4rR c4rRrồi lạiaqDF liênc4rR tụaqDFc gặpNwno nhNwnoau Nwnohai lầnc4rR troaqDFng buNwnoổi kpZGchiều aqDFở mNwnoột thàc4rRnh phốkpZG aCYFxa lạ &nbsaCYFp;thì kpZGcó phảiaCYF rấtNwno rấkpZGt rNwnoất rc4rRất rấtc4rR rấaqDFt cókpZG duyênaCYF không????

Vì rấtc4rR nhikpZGều caqDFhữ “rất”aqDF ckpZGộng tkpZGhêm aqDFchữ “duaCYFyên” Nwnoto đùnkpZGg kaCYFia mkpZGà Dươngc4rR đờNwno đẫnNwno cảaqDF người.c4rR Lạic4rR pNwnohát hiệkpZGn caCYFái kpZGngười vaqDFốn điaqDFềm aCYFtĩnh kiNwnoa cũngkpZG Nwnobất ngc4rRờ khc4rRông kémc4rR gNwnoì aqDFmình, DươngkpZG lạikpZG aqDFcàng …c4rR đờNwno đẫn!

Quan sc4rRát kpZGthằng aCYFđệ aCYFvà aqDFcô cháaCYFu gaqDFái mắtc4rR taqDFròn mắtaqDF dẹaCYFt nhìnkpZG naCYFhau, ôngNwno ThụkpZG cườaqDFi sảngkpZG khoáiaCYF, kaCYFéo ĐịnhNwno xkpZGuống cạnkpZGh mình.

“Sao, thếkpZG hóc4rRa rkpZGa lạaqDFi biaqDFết coNwnon kpZGNấm naCYFhà aCYFchú à?”

Định Nwnonhìn DươaCYFng tủaCYFm tỉmaqDF “Dạ,aCYF cháuaqDF khNwnoông biếtc4rR Nấm,Nwno cháaqDFu chỉc4rR biNwnoết NhákpZGi c4rRBén thôi”.

Nếu caqDFâu kpZGcủa kpZGông TkpZGhụ làc4rRm DươngaqDF aCYFhá hốckpZG mồmkpZG địnkpZGh aqDFphản khánaCYFg tc4rRhì câc4rRu củaaCYF Đc4rRịnh aqDFlàm cô &nbc4rRsp;không thểaCYF nàkpZGo Nwnomà ngậmc4rR miệaqDFng đượcc4rR. Ôic4rR, cNwnoô caqDFhưa từngkpZG biaqDFết mộtc4rR aCYFĐịnh c4rRthế Nwnonày. c4rRKẻ mặaCYFt sắkpZGt đaqDFã biếc4rRt nóc4rRi đaqDFùa aCYF^^. kpZGMà Nwnocâu Nwnođùa Nwnoấy cònc4rR nhaCYFắm tNwnohẳng vkpZGào cô.

Ông Thục4rR tc4rRhì hếaCYFt nhc4rRìn sanc4rRg c4rRcô ckpZGháu gái,kpZG lạic4rR naCYFhìn sanaqDFg thằnNwnog đc4rRệ tNwnoử ruộtaCYF, aqDFvẻ nhưkpZG chkpZGưa hiaCYFểu hết.c4rR aCYF“Nhái aqDFBén ấc4rRy à???aqDF Cc4rRháu gc4rRặp aCYFcon béNwno lúc…aqDF lNwnoúc kpZGmặt c4rRnó xankpZGh nhaqDFư đíaqDFt nhkpZGái à???”

AkAkAk. DưNwnoơng muốnNwno điaCYF aqDFchết quá.kpZG ÔaqDFi bc4rRác ơi,aqDF aqDFsao báckpZG lạiaCYF cNwnoó cáaqDFi c4rRliên tưởnkpZGg “lãngaCYF mạNwnon” thếc4rR caCYFơ chkpZGứ? ĐịNwnonh vẻNwno nhưkpZG cũngc4rR queaCYFn vớikpZG sựaqDF bkpZGỗ baqDFã dễc4rR gầnaqDF củac4rR Nwnoông, mkpZGôi thoáNwnong nụaCYF cười. Nwno “Dương laqDFà kpZGhàng xc4rRóm củaCYFa cháu”.

Dương thấkpZGp gaCYFiọng làuNwno Nwnobàu “NháiaCYF BénNwno c4rRlà aqDFdo thằnaCYFg cháukpZG anaqDFh aqDFấy gọaqDFi cháuaCYF đấy”.

Ông ThaqDFụ ngờaCYF ngợc4rR nhưNwno cốc4rR nkpZGhớ aqDF“Cháu c4rRà? PaqDFhải caCYFái taqDFhằng đợaCYFt trướcNwno đaqDFánh nhac4rRu kpZGvào bệc4rRnh vic4rRện đaqDFấy không?

“Dạ đúng”.

Định đápc4rR nc4rRgắn gọaqDFn. DưkpZGơng thNwnoầm thởaCYF phaCYFào aCYFkhi ĐịnhaCYF khôc4rRng kpZGlôi chaqDFuyện côNwno đaqDFã cắpNwno nácNwnoh thằnaCYFg cháuc4rR aqDFquý hóNwnoa củaaqDF akpZGnh Nwnovào bệc4rRnh việaCYFn tNwnohế nàkpZGo, kpZGnếu kpZGkhông thếaCYF aqDFnào báaCYFc TkpZGhụ kpZGcũng hỏikpZG kpZGnày nọ,Nwno c4rRdẫn đếaqDFn aCYFngọn naqDFgành cNwnoơ sự.Nwno Vc4rRiệc aCYFcô kpZGthỉnh thNwnooảng cNwnohui aqDFra caCYFhui vàokpZG quNwnoán kpZGbi –kpZG aaCYF, mặc4rRc c4rRdù chỉc4rR chọcc4rR caCYFhọc aqDFmấy vkpZGiên bNwnoi c4rRtròn trònkpZG vôaCYF hại,aqDF nhưnc4rRg nếukpZG đếnkpZG tc4rRai cáNwnoc Nwnobậc phụaCYF huync4rRh thaCYFì vẫaCYFn laqDFà mộtkpZG chkpZGuyện c4rRlong trờaCYFi laqDFở c4rRđất. Rằng,Nwno caqDFon gáaqDFi aCYFcon aCYFđứa phảaCYFi aqDF… thếkpZG nc4rRào mớiaCYF chc4rRui vNwnoào mc4rRấy chỗNwno tNwnohế chứ?c4rR RằkpZGng, tc4rRhôi chếtaqDF rồi,aCYF kpZGhay làaqDF nókpZG khôngc4rR caCYFó aqDFthằng kpZGnào aqDFthèm rướcNwno, Nwnonên saCYFinh raCYFa bic4rRến chứng,aqDF maCYFất kpZGcân bằaCYFng nàyaqDF nNwnoọ… KaCYFhông thaqDFể kpZGđể thếc4rR nàyaqDF được,c4rR aqDFta phảiaCYF aqDFkiếm ngaaCYFy chc4rRo nóaCYF mộtaqDF thằngkpZG. VaCYFà Nwnothế làNwno Nwnolại aCYFcó hệaqDF qNwnouả kpZGlà ởc4rR quc4rRán trkpZGà aqDFnọ, ởaCYF aqDFquán Nwnocafé kikpZGa troaCYFng aqDFcả nhữnaqDFg aCYFngày đc4rRẹp kpZGtrời vàaqDF Nwnonhững ngkpZGày khônc4rRg đẹpNwno tkpZGrời caqDFho lắm,Nwno kpZGcó Nwnocô naqDFàng mặtaCYF màc4rRy dàuNwno c4rRdàu aCYFđi xaqDFem mắt.

Thực tếaCYF chứngaqDF minhNwno, aqDFgiai cNwnohưa vợc4rR gNwnoiờ cũaqDFng kaCYFhan hiếaqDFm lắmc4rR rồNwnoi. ChkpZGo nên,c4rR nhc4rRững ứaCYFng c4rRcử vc4rRiên thậmaqDF c4rRchí cònaCYF c4rR“hai lầkpZGn trNwnoong một”c4rR nhưkpZG aqDFlà ĐaCYFịnh đây.aCYF c4rRCả aqDFbác ThụaqDF lẫc4rRn aqDFTân đềkpZGu maqDFuốn daqDFấm dNwnoúi anNwnoh caqDFho côaqDF vớiaCYF lờaCYFi quảngaqDF cáoaCYF “hc4rRàng VaqDFiệt NNwnoam chkpZGất lượngaCYF c4rRcao”. aqDFThật aqDFra aqDFthì kpZGmắt nhìaCYFn củakpZG haaqDFi ngưkpZGời nàaqDFy caCYFô đềuNwno aCYFtin tưởkpZGng cảkpZG. ThkpZGật rkpZGa hơnc4rR nữaaCYF taCYFhì caCYFhính côaCYF ckpZGòn aCYFmuốn dấmNwno kpZGdúi aNwnonh Nwnocho mìNwnonh c4rRkia kpZGmà ^^.

Nhân viNwnoên xếpaqDF loạtNwno c4rRđồ ăaqDFn aqDFlên bkpZGàn. ĐịnhkpZG mNwnoở kpZGnút Nwnochai rkpZGượu Nwnovang maqDFột cáchaqDF thànhaqDF aCYFthạo, xếpaCYF mấyNwno chiếcaqDF c4rRly lạaqDFi rồaqDFi bắtNwno aCYFđầu aqDFrót. ÔaqDFng ThụNwno aCYFnhìn aCYFĐịnh, lc4rRại nkpZGhìn vẻaCYF mkpZGặt thoáaqDFng ửngNwno hồaqDFng Nwnocô cháaCYFu gáNwnoi, giọngNwno vuaqDFi vẻ.

“Ái chà!Nwno c4rRCoi nhc4rRư bácaCYF c4rRlàm chuaCYFyện thừaNwno rồNwnoi? aqDFThế akpZGnh ekpZGm hc4rRàng xNwnoóm lángaqDF giNwnoềng láaqDFng tỏkpZGi cc4rRhắc quc4rRý Nwnonhau ckpZGhứ hả?”

Bình tĩnc4rRh naqDFhư ĐịnhaqDF mc4rRà chac4rRi rượuc4rR tc4rRrong tac4rRy cc4rRũng chệchaCYF đaqDFi, khikpZGến rượu &c4rRnbsp;sánh cảkpZG raCYFa Nwnomép aqDFly, tronaCYFg lúkpZGc kpZGđó, DươNwnong nhNwnoư “đứngaqDF hình”.aqDF CNwnoô Nwnorầu Nwnorĩ kpZGnhìn ôngaCYF NwnoThụ, nhăc4rRn nhó.

“Trời, baCYFác hỏaqDFi gìc4rR khaCYFó thếc4rR ạ.aqDF QuýaqDF kiếNwnoc gaCYFì Nwnocơ chứ?”

“Ơ haqDFay cNwnoon béc4rR nàyaCYF. HàngkpZG aqDFxóm tkpZGhì hoặc4rRc quc4rRý nhaaqDFu hoaqDFặc ghc4rRét nhac4rRu. ThếaqDF c4rRhai Nwnođứa chẳkpZGng laqDFẽ lạic4rR gkpZGhét nkpZGhau à?

Im lìmNwno. IaqDFm lìm.

Dương trộmNwno nhNwnoìn sanNwnog kpZGĐịnh, chỉaCYF thấNwnoy Nwnoanh cẩnaqDF trkpZGọng đặtNwno lkpZGy rượuc4rR aqDFxuống trướcNwno Nwnomặt aCYFông TkpZGhụ, khôaqDFng kpZGcó vẻc4rR gkpZGì làkpZG aCYFsẽ “phunkpZG cNwnohâu c4rRnhả ngọaCYFc” gkpZGiải aCYFđáp taqDFhắc mắaqDFc Nwnocho ônNwnog bácaCYF Nwnomình, kpZGthế nên&aCYFnbsp; cuối aqDFcùng côaCYF đànhc4rR chéaCYFp c4rRmiệng, ấpaqDF úng.

“Thì cũaCYFng Nwnohàng kpZGxóm bìnhaqDF thkpZGường màaqDF bác”.

Định hc4rRơi aqDFngước nhaqDFìn kpZGcô khiếc4rRn DươaqDFng aqDFlựng aqDFkhựng, nhaCYFưng cuaCYFối cùnNwnog aaCYFnh kpZGchỉ kpZGnói aCYFnhẹ nhàng.

“Em uốngkpZG chútaCYF vankpZGg nhé?”

“Dạ c4rRít Nwnothôi ạ!”

Dương ckpZGầm aqDFlấy lc4rRy rược4rRu Địnhc4rR Nwnođưa, thấNwnoy màaCYFu rNwnoượu saqDFóng sánc4rRh. HìnNwnoh kpZGnhư c4rRtrái tc4rRim côaCYF cũnaCYFg kpZGđang Nwnocó chúaCYFt sónNwnog sákpZGnh trc4rRòng tkpZGrành. VôkpZG lí,aqDF chưkpZGa Nwnouống màc4rR đãkpZG tNwnohấy taCYFây tâkpZGy lNwnoà c4rRthế nàaCYFo nhỉ?

Ông ThụaqDF gaqDFiơ Nwnoly rượuc4rR lNwnoên, vaCYFui kpZGvẻ “NàoaCYF nào…kpZG UốaCYFng mNwnoừng gặpc4rR aqDFmặt nàoaqDF! HữkpZGu dkpZGuyên thNwnoì mớic4rR nkpZGăng kpZGtương kpZGngộ. Hc4rRai c4rRđứa Nwnolại còkpZGn chc4rRung kpZGvách c4rRnữa thìNwno caqDFhú kNwnohông cònaCYF kpZGgì phảikpZG lc4rRo c4rRnữa rồi…”

Dương vừakpZG cNwnoụng laqDFy vkpZGừa nhủaCYF thaCYFầm kkpZGhông c4rRhiểu ckpZGái kpZGý aqDFtứ “khkpZGông còaqDFn Nwnogì phc4rRải lo”củac4rR bác4rRc mìnkpZGh aCYFlà sac4rRo đây?aqDF HaaCYFy bácaCYF c4rRnghĩ ckpZGô đượckpZG làc4rRm hàngkpZG xc4rRóm aCYFcủa aCYFanh làaCYF cokpZGi nc4rRhư chuaqDFột aqDFsa chĩc4rRnh gkpZGạo rồi,aqDF khôaqDFng phảiaqDF lkpZGo lắaCYFng chaCYFo nóaCYF nữa.c4rR Ôi,Nwno thếNwno aqDFthì chắcNwno bác4rRc aqDFcô aqDFlầm tc4rRo mấkpZGt rồaqDFi. CôaqDF lạic4rR Nwnoliếc trộmc4rR ĐịnhNwno kpZGqua vaCYFành kpZGly. c4rRAnh naCYFhấp aqDFngụm c4rRrượu, cũNwnong kc4rRhông Nwnođáp laCYFời củac4rR c4rRông Thụ,aCYF kpZGnhưng vẻc4rR aCYFtrầm aqDFtĩnh vaqDFà tkpZGhư thái.

Dương aqDFvốn làaqDF ngườaqDFi Nwnokhông giaqDFỏi vNwnoề aqDFtâm líc4rR đàaCYFn kpZGông. NhữNwnong phákpZGn đoaCYFán củaaCYF c4rRcô laqDFúc naqDFào cũc4rRng trậkpZGt lất.c4rR NênaqDF đôiaCYF kNwnohi c4rRtrực cảmc4rR củc4rRa mìnaqDFh mác4rRch aqDFbảo aqDFmạnh mẽkpZG, DươaCYFng vẫnc4rR aqDFcố ghìaCYFm nkpZGó xaqDFuống, sNwnoợ kpZGmình lạiNwno raqDFơi vàoc4rR tìnaqDFh huNwnoống “chạykpZG vàoaqDF rừngkpZG Nwnomơ bắaqDFt aqDFcon tkpZGưởng bở”.aqDF Nhưnc4rRg, Nwnoliệu caCYFó sc4rRai caqDFhút aCYFnào khôNwnong nhỉ, aqDF khi aqDFcô nhậaCYFn thấyaCYF đôiaqDF Nwnolúc ĐịnaqDFh aqDFnhìn mìnaCYFh vaCYFà đôiaCYF mắtc4rR thẫmc4rR đc4rRen kiaCYFa thoánkpZGg caCYFhút lạiaCYF lấpkpZG lánkpZGh ánhaCYF cười.

Bữa kpZGăn vaqDFui vẻ,c4rR c4rRnhẹ nhàng,Nwno Nwnobởi bácc4rR Thục4rR Nwnoliên tụcaCYF aqDFpha tròaCYF kpZGvà “kểaCYF xấu”kpZG Dương.c4rR SựaqDF xNwnouề xkpZGòa củaaqDF aCYFbác kaCYFhiến mọiaCYF c4rRthứ trởc4rR aCYFnên taCYFhân ái,kpZG daqDFù thkpZGỉnh thoảngaqDF âNwnom maCYFưu “gửaCYFi gắaqDFm” DkpZGương caqDFho ĐịnaqDFh bkpZGác vẫc4rRn đểNwno lộaCYF rNwnoõ maCYFồn một.Nwno ỞNwno bênaCYF cạnaqDFh bácc4rR, Đc4rRịnh dưkpZGờng nhNwnoư cũnc4rRg c4rRcởi mởkpZG aqDFhơn, c4rRanh Nwnocười nhiềukpZG, nóNwnoi aCYFnhiều haCYFơn đôiaCYF ckpZGhút. kpZGCô đặcaqDF biệtc4rR Nwnothích c4rRkhi nghNwnoe hc4rRai ngườiaCYF c4rRtrao đổNwnoi vềc4rR côNwnong aCYFviệc, mặcaCYF dùc4rR maCYFù tịc4rRt kkpZGhông haqDFiểu kpZGtí taCYFeo c4rRgì, nhưngc4rR chỉc4rR nkpZGhìn khuôaCYFn mặaqDFt cươnkpZGg aqDFnghị kc4rRia saCYFay sưaaCYF nóiaqDF vc4rRề bkpZGê tônc4rRg cốNwnot tkpZGhép, nóic4rR vc4rRề dầaqDFm c4rRdèo móNwnong mánNwnoh, aCYFcô cũnkpZGg thấyNwno nNwnohư mìnhNwno đangkpZG nkpZGghe nhữnaCYFg caCYFâu chuyện&naqDFbsp; ngọt ngàoNwno nhkpZGất kpZGtrên đờikpZG. c4rRCô c4rRcũng Nwnonhận raCYFa, haCYFình nhaqDFư chỉNwno troc4rRng aqDFcông việc,kpZG ĐaqDFịnh mớic4rR aqDFthôi tực4rR kìmaqDF chaCYFế mìNwnonh, aqDFở đóNwno, aCYFanh tựaCYF aqDFtin, quyaCYFết đoáNwnon, aqDFvà kaqDFhông còc4rRn kiệNwnom lc4rRời chc4rRo lắm.

Bữa caqDFơm kéoNwno dàic4rR aqDFtừ chiềukpZG aqDFđến kc4rRhi trờiaCYF c4rRsẩm tốic4rR. ÁnNwnoh nắnc4rRg chỉc4rR còc4rRn aqDFvài vNwnoệt rớtc4rR lạkpZGi nNwnoơi nhữngaCYF aCYFthềm ckpZGửa c4rRlớn. Đc4rRây aCYFđó phNwnoục vụaCYF bắtkpZG đầukpZG bậtc4rR đènaCYF chùmkpZG aqDFlên. aqDFÔng ThụaCYF c4rRvà ĐịnhNwno đãc4rR tiêaCYFu daCYFiệt hếtkpZG gầnaqDF hkpZGai chaaqDFi kpZGvang, còc4rRn DưkpZGơng cũnaqDFg bịNwno hơNwnoi rượuaCYF làmkpZG caqDFho váaqDFng Nwnovất. NwnoCô đaCYFang Nwnođịnh gaCYFiơ kpZGtay Nwnoxin hànkpZGg aqDFthì đúngaCYF lúckpZG ấyNwno “tuyệaqDFt c4rRsắc giNwnoai nhâaCYFn” củNwnoa báaCYFc ThụNwno xuấc4rRt hiệNwnon, vàaCYF aqDFy hệkpZGt nhaqDFư mkpZGô tảc4rR kpZGcủa báaqDFc, ngườc4rRi c4rRnày bụngNwno sắpkpZG rơkpZGi xc4rRuống đầuNwno gốiaqDF vaqDFà tóc4rRc chảc4rR caqDFó cọnaqDFg nào.

Lại mộNwnot màaCYFn aqDFchào c4rRhỏi taCYFưng bừngc4rR chaqDFúc tụnNwnog, lúc4rRc ấykpZG, Dưc4rRơng mớiaCYF Nwnobiết kpZGĐịnh Nwnolà ngườikpZG thkpZGiết kaqDFế nhkpZGà hàc4rRng naqDFày, aCYFcòn báNwnoc ThụaqDF trựcaqDF tiếpaqDF ckpZGhỉ đkpZGạo aqDFthi công.kpZG WowNwno, thảoaqDF kpZGnào thảNwnoo nào,c4rR ôngaqDF chaCYFủ aqDFnhà hàng &nbaCYFsp;này hồkpZG aqDFhởi vớiaqDF bácaCYF côc4rR Nwnovà Địnc4rRh thkpZGế. SkpZGau khc4rRi Nwnovung c4rRtay Nwnochém mộtc4rR câuNwno aqDFnhư c4rRđinh đónaCYFg cọkpZGc làaqDF bữc4rRa c4rRăn nkpZGày hoàNwnon toànNwno frec4rRe, ôaCYFng kpZGta bèc4rRn dùnkpZGg đôiNwno taaCYFy núnkpZGg nínaqDFh lôikpZG tukpZGột bákpZGc ThụaCYF điaqDF “chơi”Nwno kpZGtăng haikpZG, lạc4rRi cònc4rR ckpZGười haCYFa kpZGhả ngoác4rRi kpZGlại bc4rRảo Nwnophải đNwnoi aqDFcho hac4rRi “đứakpZG trẻ”Nwno aCYFchúng kpZGmày cóaCYF tíc4rR riêaqDFng Nwnotư chứ.

Tất nhiênaCYF cáic4rR “đức4rRa kpZGtrẻ” sơNwno aCYFmi đenaCYF kpZGthì chaCYFỉ lkpZGặng lẽaqDF Nwnocười caCYFòn “đứaaCYF tNwnorẻ” mặcc4rR váaqDFy aCYFthì taqDFự dc4rRưng tikpZGm aCYFđập lêc4rRn thaCYFùm thụp.

 

Chương Nwno12.4: NhaCYFẹ nhàngkpZG mc4rRà rkpZGát bỏngNwno ^^


aCYF

(ChkpZGáu aqDFgái BốnkpZGg NwnoBang Nwnocủa dìaCYF, naqDFgười Nwnocó các4rRi aCYFtên giốnaCYFg nhưNwno cáikpZG c4rRcô gákpZGi gkpZGià aqDFtrong truyệNwnon nàyaCYF, Nwnohe hc4rRe hNwnoe he)
Không gNwnoian dc4rRần trởkpZG nênkpZG lặnNwnog lkpZGẽ khaqDFiến Dương  tc4rRhấy lúngc4rR túaCYFng, chc4rRỉ còc4rRn aCYFcách ngậmkpZG lNwnoy raqDFượu vaNwnong, nhaqDFấp taqDFừng chútaCYF c4rRmột. ĐịaqDFnh độtc4rR nhaqDFiên maCYFỉm cười.

“Cẩn tNwnohận saNwnoy đó”.

Giọng nóiaCYF bấtaCYF chợNwnot dịNwnou dàngaCYF củaqDFa ĐịNwnonh khiếaqDFn DươNwnong caCYFòn aCYFthấy kpZG… saqDFay hkpZGơn làaqDF rưNwnoợu. Tc4rRrong chNwnoút miêc4rRn mNwnoan aCYFváng kpZGvất, cNwnoó mộtc4rR saqDFuy kpZGnghĩ lc4rRướt qukpZGa khic4rRến aqDFDương skpZGực kpZGnhớ. KNwnohi tc4rRỉnh táoNwno côaCYF đãaCYF aqDFlàm đủaCYF traCYFò Nwnomất mkpZGặt rồi.c4rR CóaqDF c4rRtí mkpZGen vNwnoào aCYFkhông biaqDFết c4rRcô aCYFcòn gâyNwno nhữngaqDF kpZGchuyện Nwnogì naqDFữa. NwnoÝ nghaqDFĩ đóNwno khic4rRến Dươngc4rR lậaqDFp tứcNwno taqDFhẳng lưng,aqDF tay&nbspaCYF; cập rkpZGập buônaqDFg ngaCYFay laCYFy rượaCYFu xaCYFuống bàn.

Định nhaCYFìn aqDFhành độngNwno ckpZGủa cô,  khaCYFóe môiNwno vốc4rRn kpZGđiềm đạkpZGm chNwnoợt conaqDFg kpZGkhẽ Nwnolên tkpZGrong mộtkpZG nc4rRụ cườNwnoi. Kc4rRhi baCYFắt gặpc4rR cáikpZG nhìnkpZG ngaCYFơ aCYFngác củkpZGa DươngaqDF, nụNwno cườiNwno đc4rRó khaCYFông tắtaCYF c4rRđi, trNwnoái lNwnoại, troaCYFng đôiNwno maCYFắt aCYFthẫm tối,c4rR lạiaqDF lấpkpZG lánkpZGh nkpZGhững Nwnoánh sákpZGng cóaqDF phaCYFần taCYFrêu chọckpZG. DươnaqDFg hNwnoơi đờaCYF rc4rRa, cảmaqDF gkpZGiác cáaCYFi aqDFkhông kaqDFhí mờkpZG aqDFám Nwnonày khikpZGến caCYFô caqDFó cc4rRhút khôaCYFng tựkpZG nhiênc4rR, tkpZGay caCYFô c4rRlại muốnc4rR taqDFhò c4rRra cầmkpZG c4rRly rNwnoượu caCYFho bớaCYFt aCYFthừa thãi,kpZG nhưnkpZGg kpZGrồi lạiNwno c4rRrụt lạc4rRi kkpZGhông dám.

Khi nkpZGhững sợiNwno tkpZGơ caCYFảm xúkpZGc cức4rR gic4rRăng mắcaqDF đâuaCYF đóNwno qc4rRuanh hc4rRai người,aqDF aqDFĐịnh độaqDFt ngộtNwno rủaqDF DưkpZGơng điNwno vkpZGòng aCYFquanh kkpZGhu nhàkpZG hàng.aCYF DưaCYFơng đứngNwno dậy,aCYF cảNwno ngaCYFười nhưaCYF đưkpZGợc thc4rRả lỏng,aCYF khôaCYFng néaCYFn đượNwnoc côc4rR tkpZGhở phc4rRào mộaCYFt cái,c4rR điaCYF kpZGtheo ĐịnhkpZG. AkpZGnh bNwnoước chậmNwno rãi,aCYF đủkpZG đểaqDF đôaqDFi giàyc4rR c4rR5 phâaCYFn caqDFủa DươngaqDF kkpZGhông aqDFbị quáNwno tảiaqDF c4rRkhi c4rRcô bướcaCYF thekpZGo aaCYFnh. VừaaCYF aCYFđi kpZGĐịnh Nwnovừa caqDFhỉ dẫnc4rR caqDFho DươnNwnog nhữnkpZGg đikpZGểm đặcaqDF biệaCYFt naqDFho nhỏaqDF củac4rR nNwnohà kpZGhàng nàyc4rR, nhưNwno khaqDFu aCYFhầm rưNwnoợu, aCYF“căn pNwnohòng sNwnoao raqDFơi”, Nwno“hồ kpZGrửa aCYFchân” khiếnaCYF c4rRDương mắtc4rR trkpZGòn kpZGmắt aCYFdẹt. Khôc4rRng khíaCYF dầnaCYF trởc4rR lạiaqDF sựaCYF tựNwno nhiNwnoên, DNwnoương cũnc4rRg vNwnoô aqDFtư hỏiNwno hac4rRn aCYFđủ Nwnochuyện. aCYFMặc nhữngaCYF thắckpZG mắcaqDF ngôNwno naqDFghê cNwnoủa Nwnocô, ĐịaCYFnh thoaCYFng thaCYFả tkpZGrả lờiaqDF cẩaCYFn kpZGthận từngaqDF chkpZGút một.

Nhà c4rRhàng aCYFđã laCYFên đènNwno. DaCYFương cảaqDFm nhậNwnon daqDFường nhưNwno Đc4rRịnh raCYFất đaCYFể tâmkpZG đếkpZGn việcaCYF thiếtNwno kếaCYF ánaqDFh sángaqDF c4rRtrong nkpZGhững côNwnong tkpZGrình c4rRcủa mìaqDFnh, Nwnonên tkpZGừ kc4rRhu aCYFresort RainaCYFbow đếnNwno nhNwnoà hàaqDFng aqDFnày, ánc4rRh sáNwnong đềuaCYF rấaCYFt đẹkpZGp mắt,Nwno đềuc4rR lc4rRà thaCYFứ Nwnomàu vàngaCYF ấNwnom ápc4rR, sc4rRóng skpZGánh nhaCYFư mậtaCYF ong. &nbspaqDF;Từng cănc4rR c4rRphòng nhaCYFư từngkpZG kpZGô nhNwnoỏ pNwnohát sc4rRáng, ngọtNwno ngàaqDFo vàc4rR baqDFí mậtaCYF. Dc4rRương cứaCYF tưkpZGởng ĐịnhkpZG sẽNwno dắNwnot kpZGcô kpZGvào kpZGmột caqDFăn phònc4rRg kpZGnào đaCYFó, nhưNwnong c4rRcuối cùaqDFng kpZGnơi kpZGdừng lạic4rR củaNwno họaqDF lạNwnoi làNwno maCYFột Nwnocây aCYFcầu gỗc4rR nc4rRhỏ aCYFnhưng chắcc4rR chắn,kpZG nc4rRằm bênaqDF rìaCYFa củNwnoa kc4rRhu c4rRnhà hàngaCYF. Thấyc4rR bãc4rRi cátNwno kpZGdưới chânkpZG mịnc4rR mkpZGàng, aqDFDương khôngkpZG nNwnogại ngầnaCYF cởic4rR giầaqDFy kpZGra, rc4rRồi đaqDFi c4rRtrên cát.

Trăng naCYFon vừakpZG lêNwnon. Nhữngc4rR bướcc4rR chaCYFân ckpZGủa DưNwnoơng hc4rRơi lúaCYFn xaqDFuống kpZGtrên nềnkpZG cáaqDFt lấpkpZG laqDFánh sác4rRng bạcaCYF bởikpZG ánhNwno trăkpZGng vaCYFà aCYFánh điệnaqDF vàngaqDF haqDFắt kpZGra từaqDF aqDFkhu nhaCYFà lớn.aCYF aqDFBên cạnh,Nwno ĐaCYFịnh vc4rRẫn đNwnoi giầyc4rR, anNwnoh aqDFnhẹ aCYFnhàng cầkpZGm laCYFấy đôiaCYF gc4rRiầy taCYFrong c4rRtay Dươnc4rRg khikpZGến côNwno hc4rRơi ngỡaCYF ngàngaqDF kpZGvà cóc4rR chútc4rR aqDFbối rốaqDFi. ỪkpZG tNwnohì thừkpZGa nhậkpZGn đic4rR, nhữnc4rRg chăkpZGm sóc4rRc caqDFó kpZGphần nhỏc4rR Nwnobé c4rRnhư vậyaqDF khaqDFiến caCYFô …aCYF thaqDFích kc4rRinh lênc4rR đkpZGược ^^

Gió c4rRbiển aCYFmang tNwnohêm maqDFột caCYFhút lạaqDFnh khiếNwnon mkpZGái tócNwno DươnkpZGg bkpZGay lc4rRòa xòaNwno. kpZGỞ mộtaqDF nơiaCYF khaCYFông khíkpZG lãaCYFng mạnNwno nhưaqDF Nwnovậy, kpZGDương aCYFrất mNwnouốn naCYFói Nwnođiều gìNwno đóc4rR, aqDFtựa nc4rRhư aCYFmột sựaCYF hkpZGỏi haaqDFn aCYFân cầnaqDF, nhNwnoưng rấtkpZG sợc4rR mc4rRình sẽaqDF lạiaCYF baqDFuột aqDFmiệng rkpZGa mộaCYFt caqDFâu nóNwnoi vôNwno duyên.aCYF CuốNwnoi c4rRcùng DaCYFương chọaCYFn sựaCYF iaCYFm lặng.

“Hôm aCYFnay DươngaqDF aCYFít nóaCYFi nhỉ?”

Dương ngc4rRước lênNwno, hkpZGơi bc4rRất aqDFngờ Nwnovì câuaqDF nhậc4rRn aqDFxét c4rRcủa aCYFĐịnh, aqDFchỉ địnhaCYF nóc4rRi lạiaqDF mộtaCYF ckpZGâu đạiaCYF loạiaCYF c4rRcô c4rRít nóc4rRi aqDFsao bkpZGằng anaqDFh, nhưNwnong ckpZGuối cùngc4rR, vaqDFẫn c4rRcứ thấyc4rR c4rRthế nàNwnoo Nwnođó, cc4rRô cườiNwno nkpZGgượng ngùng.

“Tại ekpZGm đangc4rR sukpZGy nghĩ”

Định khkpZGông Nwnohỏi aCYFtiếp, màkpZG caCYFhỉ nhaCYFìn kpZGcô, Nwnotựa c4rRnhư đNwnoợi c4rRcô naqDFói thaqDFêm. DươngaqDF bNwnoật cười.

“Em đanNwnog aCYFsuy ngaqDFhĩ xeaqDFm tráiaCYF đaqDFất nàyaqDF hẹpc4rR đếnaCYF aqDFcỡ nàaqDFo c4rRmà eaCYFm baqDFị Nwnodấm aCYFdúi caqDFho anc4rRh nhữnkpZGg hkpZGai lần?”

Định chNwnoợt nhìnaqDF bângNwno qaCYFuơ xkpZGa aqDFxa “À,kpZG nc4rRhư caCYFhú ThkpZGụ nóikpZG, caqDFái đóc4rR ngNwnoười tNwnoa aCYFgọi c4rRlà “hc4rRữu duyên””

Dương iNwnom kpZGbặt. aqDFLiếm đôiNwno môiaqDF cảmaqDF kpZGgiác đangaCYF aqDFkhô aCYFđi aqDFvì giaCYFó biển,Nwno DươngaqDF hồic4rR hộkpZGp nhìkpZGn khuônaCYF mặtNwno nghiaCYFêng kpZGnghiêng cc4rRủa Định,c4rR aCYFnhững đưc4rRờng nétkpZG trkpZGong skpZGự kaqDFhắc chạc4rRm dc4rRịu dànc4rRg củkpZGa kpZGánh sNwnoáng khaqDFiến kpZGlòng cc4rRô bỗnkpZGg aCYFnhiên tràaCYFo dâc4rRng mộaCYFt cảNwnom c4rRgiác êmkpZG kpZGả lạNwno Nwnolùng. DkpZGương đNwnoang tínkpZGh haqDFỏi aaCYFnh “hữuNwno duyêkpZGn thc4rRì sao”c4rR c4rRnhưng chưac4rR kNwnoịp mởkpZG lc4rRời, ĐaqDFịnh đãkpZG quac4rRy kpZGnhìn côaqDF, đôic4rR maCYFắt đeaCYFn baqDFình c4rRthản hỏc4rRi maqDFột kpZGcâu aCYFrất …aqDF aqDFkhông liêaCYFn quan.

“Có thậtkpZG thếaCYF không?”

Dương kpZGsững aCYFra ngkpZGơ ngácaqDF “ThậaqDFt gNwnoì ạ?”

Định đc4rRặt đôikpZG gic4rRầy kpZGcủa Dươngc4rR xuốngaCYF tkpZGhành cầu,aCYF Nwnorồi xỏc4rR c4rRtay Nwnotúi quầaCYFn, c4rRnét Nwnomặt vẫnaqDF khônaqDFg đổi.

“À chuyệnaqDF chaCYFiều naaqDFy. CókpZG c4rRthật Nwnolà c4rRtôi khNwnoông kpZGcó …aqDF aqDFxi aqDFnhê aqDFgì vớiaCYF eNwnom không?”

Ôi kpZGmá ơi.Nwno CNwnoô cóaqDF nc4rRên nhaqDFảy luôaqDFn xuốc4rRng Nwnobiển chaCYFo aCYFxong đaqDFời kpZGkhông? Dươc4rRng bặc4rRm chặtNwno môNwnoi, caCYFố nkpZGén Nwnocảm gikpZGác c4rRxấu hổNwno đếaCYFn tc4rRận chânkpZG tóc.

“Lúc đó…c4rR Lúc4rRc đóc4rR aCYFlà caCYFháu aNwnonh chọcc4rR ec4rRm mà…”

Định vẫaCYFn khôngaCYF baCYFuông tha.

“Vậy c4rRnghĩa lkpZGà c4rRtôi cóaCYF… aqDFxi nhêc4rR à???”

Gì thkpZGế nkpZGày? SkpZGao cc4rRâu cc4rRhuyện aCYFnó lNwnoại dẫnc4rR vềc4rR Nwnocái Nwnochủ aqDFđề oáikpZG aqDFoăm nàyc4rR chaqDFứ. ChẳnNwnog lẽaCYF aqDFcô aqDFlại đc4rRi aCYF… gậtc4rR đầu?aqDF c4rRMà lắcaqDF thìaCYF thNwnoà xNwnoúi aqDFcô đi…kpZG chếkpZGt kpZGcòn hơn!!!!

Dương cắaqDFm mặtkpZG xuốnkpZGg đất,aCYF naqDFhìn xuốngaqDF …c4rR ngaqDFón caqDFhân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”