Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 12QwW9dx.1: Q4Cái nàyJSceDJ cQ4ó QwW9dxtính lQ4à qQwW9dxuấy Q4rối ttVtzerình dụcQwW9dx JSceDJcông cộngtVtzer kQwW9dxhông đấy????


QwW9dx


(Bông Q4lộc QwW9dxvừng tVtzertrên QwW9dxsân QwW9dxthiếu nQwW9dxhi, gầnJSceDJ hồJSceDJ HQwW9dxoàn KiếtVtzerm 25/9/11)
Điện thoạQ4i ttVtzerrong phòQwW9dxng kháchQ4 sJSceDJạn tVtzerchợt reoJSceDJ. DươngJSceDJ nhấcJSceDJ máQ4y nQ4ghe. QwW9dxCô Q4nhíu mQwW9dxày Q4khi nhânQ4 viêQwW9dxn kJSceDJhách sạJSceDJn Q4với giJSceDJọng miQwW9dxền TQwW9dxrung nhJSceDJỏ nhJSceDJẹ Q4nói JSceDJcó JSceDJngười muốnQwW9dx gặJSceDJp QwW9dxcô. DươngQ4 lậpJSceDJ JSceDJtức nJSceDJghĩ tVtzerngay đếtVtzern Q4Quân nêntVtzer lạnhQwW9dx lùnJSceDJg Q4trả JSceDJlời làJSceDJ cQwW9dxô Q4không muốnQ4 gặtVtzerp tVtzerai hết,QwW9dx cũngQ4 kQwW9dxhông quQwW9dxen tVtzerai ởJSceDJ đây.QwW9dx JSceDJNhưng gQwW9dxiọng lJSceDJễ tQ4ân vẫntVtzer tiếtVtzerp tụJSceDJc tVtzerngọt ngào.

“Dạ, ảnhQ4 tVtzernhờ nóiQwW9dx QwW9dxảnh têJSceDJn ĐịnhQwW9dx ạ!”

Sấm sQ4ét nổQwW9dx đùngJSceDJ bêJSceDJn tJSceDJai. ĐịnhJSceDJ satVtzero? KhôJSceDJng lítVtzer nàtVtzero cáQ4i ngQwW9dxười QwW9dxcô âmQ4 thầtVtzerm ngQ4uyền rủJSceDJa QwW9dxnãy gQ4iờ lạQ4i QwW9dxlò dòtVtzer tớiQwW9dx đâytVtzer QwW9dxtìm tVtzercô cQwW9dxhứ? tVtzerMà vìQ4 sJSceDJao atVtzernh lạiJSceDJ biếtJSceDJ đưQwW9dxợc tVtzerchỗ JSceDJphòng Q4cô đượcQ4 nQwW9dxhỉ? DươQwW9dxng nghĩtVtzer JSceDJđến đủJSceDJ mọitVtzer JSceDJkhả năngtVtzer, cuốiQ4 cùnQ4g côQ4 JSceDJtạm tìJSceDJm đưQ4ợc JSceDJgiải pháQwW9dxp hợQwW9dxp lýQwW9dx. ChắcQ4 ltVtzerà Tân,QwW9dx ôQ4ng mốJSceDJi ngàQwW9dxy xưaQwW9dx vQ4ẫn kQwW9dxhông JSceDJquên nhiệQwW9dxm vụQ4 ctVtzerủa Q4mình. ChỉQ4 tVtzercó TâQ4n mớtVtzeri bQ4iết phòtVtzerng củaJSceDJ Q4cô ởQwW9dx cátVtzeri thàntVtzerh phốQwW9dx biểntVtzer QwW9dxnày, vì&QwW9dxnbsp; chính JSceDJanh tVtzertrực tiếpQ4 bJSceDJook vtVtzeré, booQ4k pQ4hòng chQwW9dxo cQwW9dxô ởJSceDJ QwW9dxkhách sạnQ4 nàyQ4 mà.

Ý nJSceDJghĩ tVtzerĐịnh đQwW9dxến tìQwW9dxm làmQwW9dx JSceDJcô quQwW9dxýnh lên.QwW9dx DưJSceDJơng QwW9dxhớt hảtVtzeri chảiQwW9dx sơQ4 mátVtzeri tóctVtzer, tJSceDJhay chiếtVtzerc áoQ4 haQwW9dxi dQ4ây vQwW9dxà JSceDJchiếc quầnQ4 alQwW9dxibaba QwW9dxmàu hồntVtzerg QwW9dxtím điệuJSceDJ tVtzerđà rồiQ4 JSceDJchạy tVtzernhào rQ4a cửatVtzer. Q4Đến ktVtzerhi cầtVtzerm nắQwW9dxm cửQ4a địnhQwW9dx xoQwW9dxay, DươngtVtzer mới &nbspQ4;sực nhớQ4, QwW9dxcô lạiQwW9dx chạy Q4 bổ JSceDJvào phònQ4g, lôitVtzer túQwW9dxi JSceDJra, lấyQ4 thQwW9dxỏi soJSceDJn môiJSceDJ quQ4ẹt nhanJSceDJh mộtQwW9dx cái.JSceDJ LúcQ4 nhQwW9dxìn gương,  tVtzermím míQwW9dxm mQwW9dxôi JSceDJcho soQwW9dxn Q4lan đềtVtzeru, DưJSceDJơng mớiJSceDJ giQwW9dxật mình.

Ôi, JSceDJlập trưQ4ờng củaQwW9dx côQwW9dx cQwW9dxhỉ cóQ4 thếJSceDJ thQwW9dxôi satVtzero? LỏtVtzerng tVtzerlẻo đếQwW9dxn pQ4hát sợ.JSceDJ JSceDJVừa mớJSceDJi qQ4uyết Q4tâm kQ4hông litVtzerên qJSceDJuan đếQwW9dxn cQ4ả chJSceDJú chJSceDJáu nhtVtzerà anJSceDJh QwW9dxcơ mà.

Vả lại,tVtzer aQ4nh đãJSceDJ JSceDJcó “mối”.

Bang! BangQwW9dx! CáiQwW9dx QwW9dxý nghtVtzerĩ “ĐịnQwW9dxh cóQ4 mtVtzerối” khiếnQ4 côtVtzer sựtVtzerng lại,tVtzer bỗngtVtzer dtVtzerưng muốJSceDJn chùQ4i tVtzerquách Q4tí soQwW9dxn mtVtzerôi đi.Q4 NhưngtVtzer saJSceDJu ntVtzerghĩ mìnhJSceDJ tQwW9dxhật trẻQ4 coQ4n trẻQwW9dx mQwW9dxỏ, mQ4ình QwW9dxxinh đâJSceDJu phQwW9dxải ctVtzerho QwW9dxduy nhấJSceDJt JSceDJmột ngQwW9dxười nhìn,JSceDJ thJSceDJế lQwW9dxà tVtzerDương tVtzernhe răngQwW9dx cườiJSceDJ vJSceDJới mìnQ4h tJSceDJrong gQ4ương mộtQwW9dx QwW9dxcái, rồQwW9dxi trtVtzerái ngượcQwW9dx vớiJSceDJ vtVtzerẻ hớQwW9dxt tVtzerhải JSceDJlúc nãy,JSceDJ QwW9dxcô Q4đủng QwW9dxđỉnh điQwW9dx tVtzerra khỏiJSceDJ phòng.

Thế nhưngJSceDJ dQwW9dxù rJSceDJa vẻtVtzer bJSceDJình tQ4hản đếnQwW9dx mấtVtzery tQwW9dxhì khtVtzeri thaQ4ng máQ4y QwW9dx“ding” JSceDJmột Q4cái rQ4ồi mởtVtzer rQ4a, DươngJSceDJ vẫJSceDJn nhtVtzerận Q4thấy tVtzertim mìnQwW9dxh đangQwW9dx tVtzerđập ttVtzerhình thịJSceDJch. Cô  tiếntVtzer vJSceDJề pQwW9dxhía quầyQwW9dx QwW9dxlễ Q4tân củtVtzera Q4khách sJSceDJạn, nhưngQwW9dx chỉtVtzer thấytVtzer nhânQ4 vJSceDJiên đQ4ang cQwW9dxắm ctVtzerúi nhQ4ập QwW9dxsổ JSceDJsách. DươngQwW9dx lJSceDJướt mắtQwW9dx JSceDJnhìn quaQ4nh, nhưng&nbspQwW9dx; cả kJSceDJhu QwW9dxtầng trệtQwW9dx chQwW9dxỉ tQ4hấy vàtVtzeri bQ4a khtVtzerách TtVtzerây đangJSceDJ điJSceDJ ltVtzerại, cQwW9dxòn đâuJSceDJ khQwW9dxông thQ4ấy bótVtzerng dQwW9dxáng Q4của kẻQwW9dx chuyêQwW9dxn QwW9dxmặc sQwW9dxơ mtVtzeri tVtzerđen ấyQ4 đâuJSceDJ hếtQwW9dx. KhQwW9dxông lQ4ẽ atVtzernh đợiJSceDJ lQ4âu quQwW9dxá đãQwW9dx đQwW9dxi rồi?  DtVtzerương điJSceDJ tVtzervề phíJSceDJa ltVtzerễ tân,JSceDJ địntVtzerh hQ4ỏi hatVtzern mộtQwW9dx cQwW9dxâu thtVtzerì đJSceDJột ngộtQ4 ctVtzeró bJSceDJàn JSceDJtay QwW9dxvỗ nhQ4ẹ vàQ4o vtVtzerai cô.

“Ở đây”.

Dương quaQ4y QwW9dxphắt lạiQ4 tVtzernhìn. KhQwW9dxông Q4thể QwW9dxtin JSceDJđược QwW9dxvào mắttVtzer mìnQ4h, trướQ4c mJSceDJặt côQ4 JSceDJlà mJSceDJột QwW9dxkhuôn mJSceDJặt QwW9dxmà côtVtzer chỉQ4 muốQ4n tVtzer… đấmQwW9dx tVtzercho mộttVtzer nhQwW9dxát. QutVtzerân nhướnJSceDJ nhướtVtzern đQ4ôi lônQwW9dxg JSceDJmày, nQwW9dxhìn cJSceDJô nhQwW9dxe răngQwW9dx Q4ra cười.

“Ô, QwW9dxlàm JSceDJgì nhưJSceDJ muốnQwW9dx giếtQwW9dx QwW9dxngười ttVtzerhế kia?”

Dương tVtzertức đếQ4n mứctVtzer muốnQwW9dx xịtQwW9dx khQ4ói lỗQwW9dx tJSceDJai. TQwW9dxức ctVtzerái thằJSceDJng trờiJSceDJ đántVtzerh nàtVtzery một,Q4 tJSceDJức chítVtzernh bảntVtzer ttVtzerhân mìnhJSceDJ QwW9dxmười. SaQ4o cJSceDJô Q4có thQwW9dxể nJSceDJgu sQwW9dxi JSceDJkì Q4diệu vậyJSceDJ cJSceDJơ JSceDJchứ, khônQ4g nghJSceDJĩ đếntVtzer ctVtzerhiêu lừaJSceDJ qutVtzerá mtVtzerức đơQ4n JSceDJgiản này.tVtzer NhưJSceDJng biếttVtzer tứcQ4 tốitVtzer chỉtVtzer tổQ4 làtVtzerm mìnhJSceDJ JSceDJthêm uất,JSceDJ tVtzerkhông giảtVtzeri qJSceDJuyết đượcQwW9dx QwW9dxgì nênQ4 côQ4 hấtVtzert mặt.

“Ra  người muốJSceDJn gtVtzerặp tôiJSceDJ QwW9dxlà cậuJSceDJ đóQ4 à?”

Quân tVtzergật gậtQwW9dx đQwW9dxầu, cònQwW9dx cườiQwW9dx tQ4oe rtVtzera vẻtVtzer rấJSceDJt nJSceDJgây thơ.

Dương tVtzercười cườiQ4 bỡnQ4 cợQwW9dxt JSceDJ“Thế mJSceDJới thJSceDJay têQ4n đổiQwW9dx hJSceDJộ khẩuQ4 à?”

Quân xịttVtzer nụtVtzer cQ4ười, lúQwW9dxc sau  bĩuQ4 tVtzermôi ấmtVtzer ức.

“Hừ. TứJSceDJc tVtzervì đQwW9dxây mạoQ4 daQwW9dxnh chúJSceDJ ĐịnhJSceDJ tVtzerà? QwW9dxNhưng đtVtzerây khôngQwW9dx nQwW9dxói thếQwW9dx tQ4hì cóQ4 xuốnQwW9dxg không?”

Dương nQ4ghiến răng.

“Đồ QwW9dxláu Q4cá ltVtzeráu tôm”.

“Ôi, lJSceDJáu gìJSceDJ cJSceDJhẳng được,JSceDJ lQ4áu cáJSceDJ, lJSceDJáu tômQwW9dx, láQ4u ốtVtzerc, láuQ4 JSceDJếch, láJSceDJu cQ4ả nháiQ4 bQwW9dxén luôn…JSceDJ JSceDJHa JSceDJha “

Thấy mìtVtzernh lạiJSceDJ sắpQwW9dx pQwW9dxhát điên,Q4 DưQ4ơng qQwW9dxuay phắtQwW9dx ngưQwW9dxời điQ4. NtVtzerhưng mộttVtzer ýtVtzer nghĩJSceDJ lướtJSceDJ QwW9dxqua khiếnJSceDJ DươntVtzerg sựnQ4g lại.QwW9dx CôQwW9dx qQwW9dxuay ngoắtJSceDJ trởJSceDJ lạitVtzer Q4và Q4va thẳnQ4g vàtVtzero cáitVtzer ngườiJSceDJ đangQwW9dx htVtzerăm hởQ4 đQ4i đQwW9dxến, khQwW9dxiến côJSceDJ tốQ4i sJSceDJầm mQwW9dxặt mũi.

“Làm QwW9dxcái tVtzergì tQ4hế hả?”

Vừa JSceDJxoa trQ4án DưQwW9dxơng vừtVtzera gắtQwW9dx lêntVtzer. QQ4uân tVtzerlúng tQ4úng thaQ4nh minh.

  “Ai bảoJSceDJ JSceDJđang đQwW9dxi tựQ4 dưngQ4 đứngJSceDJ QwW9dxlại? QwW9dxCó làtVtzerm tVtzersao không?”

“Sao trăngQ4 JSceDJcái gì.JSceDJ TrảJSceDJ đây?”

Dương tVtzertrừng Q4mắt xòQwW9dxe JSceDJtay ra

Quân ngẩtVtzern tVtzerngơ nhQ4ìn khuôtVtzern Q4mặt Q4Dương, rồQwW9dxi lạtVtzeri ntVtzerhìn bàJSceDJn tatVtzery xQ4òe QwW9dxra củaQ4 cô.

“Trả gì.Q4 QwW9dxTrả nợJSceDJ tìnhJSceDJ Q4xa à?JSceDJ híQ4 hí”

“Còn dámQwW9dx cQwW9dxười hả?QwW9dx TrảtVtzer chứntVtzerg Q4minh thQwW9dxư cQwW9dxủa tJSceDJôi. CQwW9dxậu cQ4ó biếQwW9dxt tVtzertôi pQ4hải maQ4ng passptVtzerort đQ4ể JSceDJở khJSceDJách sạnQ4 khônQ4g hả?”

Quân cườiQwW9dx tJSceDJít cảtVtzer mắt.

“Có passpJSceDJort  rồi thìtVtzer cầnQwW9dx JSceDJgì QwW9dxchứng minQ4h tQwW9dxhư nữtVtzera. ĐQwW9dxể đâytVtzer gitVtzerữ làQwW9dxm ttVtzerin cho?”

Hai nắmtVtzer đấmQwW9dx cQ4ủa DươJSceDJng đãtVtzer siếtVtzert chặttVtzer, QwW9dxgân xQwW9dxanh chắcQ4 cJSceDJũng pJSceDJhải nổiQ4 lêtVtzern JSceDJcuồn Q4cuộn, côtVtzer tJSceDJrừng trừQ4ng mJSceDJắt nQ4hìn cáQ4i kẻQ4 mQ4ặt đJSceDJang vôtVtzer cJSceDJùng tQwW9dxoe toét.

“Tin cáiQwW9dx coQ4n khJSceDJỉ! TóQwW9dxm lạiQ4 cậQwW9dxu cóQ4 trJSceDJả không?”

Quân cườiJSceDJ cười.

“Không QwW9dxtrả. QwW9dxThích QwW9dxthì đQ4i màQ4 QwW9dxlấy. Q4Ở đâyJSceDJ này”.

Vừa nóiJSceDJ QtVtzeruân vừJSceDJa vỗJSceDJ bồQwW9dxm bộpQ4 vtVtzerào QwW9dx… mông,JSceDJ nơJSceDJi chiJSceDJếc QwW9dxtúi JSceDJquần jeaJSceDJn phồngtVtzer lQ4ên bởitVtzer mQwW9dxột chiếcQ4 vJSceDJí. QwW9dxNụ ctVtzerười tựQwW9dx tiQ4n vtVtzerì biếtJSceDJ côQ4 khôQ4ng đờiQwW9dx Q4nào QwW9dxdám “manJSceDJh đQ4ộng” khiếQ4n DươngJSceDJ JSceDJtức điQwW9dxên. MộQwW9dxt cơQwW9dxn JSceDJbốc Q4đồng bQ4ất thìnQ4h lìntVtzerh kQ4éo đếntVtzer, JSceDJkhi màQwW9dx QwW9dxchưa kQ4ịp sQwW9dxuy nghĩQ4 gìQwW9dx QwW9dxthêm DươngJSceDJ đãQ4 thấyJSceDJ mìnhtVtzer tVtzerchạy QwW9dxra sQ4au Q4lưng Q4Quân, JSceDJra stVtzerức nhéttVtzer Q4tay vQ4ào tQwW9dxúi quJSceDJần, móJSceDJc cQwW9dxhiếc JSceDJví ra.

Quân cJSceDJhoáng, lặngtVtzer đJSceDJi mộQ4t thoáng,tVtzer ngoJSceDJái rQ4a đằngtVtzer sau.

“Oái… NàyQ4… Này…Q4 Sờ…Q4 sJSceDJờ Q4mông QwW9dxđây thJSceDJật đấtVtzery à…

Dương vẫJSceDJn nJSceDJghiến rQ4ăng rútQwW9dx ctVtzerái vJSceDJí rJSceDJa, nhưngQ4 chiếcQwW9dx quầntVtzer JJSceDJean chậtVtzert tVtzerkhiến chiếcQwW9dx víQwW9dx mãiQwW9dx khôJSceDJng kQ4éo lênQwW9dx được.

Một QwW9dxvài vịtVtzer khJSceDJách TâyQwW9dx tVtzerbắt đầuQ4 hiJSceDJếu JSceDJkì quJSceDJay rtVtzera nhtVtzerìn, nhưngQwW9dx tVtzerDương kQwW9dxệ xáQwW9dxc. ĐantVtzerg trotVtzerng cJSceDJơn tứcJSceDJ tốQ4i vàQwW9dx đượcJSceDJ aQ4n JSceDJủi vớiQ4 ýQwW9dx ngQ4hĩ “đốitVtzer mJSceDJặt Q4với nhữQ4ng thằJSceDJng cQ4hày bJSceDJửa thìQ4 phảitVtzer ctVtzerhày bửaQ4 hJSceDJơn JSceDJnó”, Q4nên DươtVtzerng nghiếJSceDJn rJSceDJăng rQwW9dxút cậtQ4 ltVtzerực. tVtzerChiếc vQwW9dxí vừaQwW9dx ttVtzerhò tVtzerlên Q4qua mtVtzerép tVtzertúi thìJSceDJ QuQwW9dxân lạiJSceDJ ngJSceDJọ nguậy.

“Này nQ4ày, cJSceDJái nàtVtzery cótVtzer JSceDJtính Q4là qutVtzerấy rốQwW9dxi Q4tình dtVtzerục côQwW9dxng QwW9dxcộng khôtVtzerng đấy?”

Vì QuânQwW9dx xoQwW9dxay ngưQ4ời nQ4ên JSceDJDương bQ4ị trượttVtzer taQ4y rJSceDJa. CJSceDJô lạitVtzer phảiQ4 nQwW9dxhào thQwW9dxeo, vừaJSceDJ cốtVtzer ktVtzeréo Q4chiếc vQwW9dxí raQwW9dx, vừJSceDJa JSceDJhét nhỏ.

“Câm miệng.JSceDJ ĐQwW9dxứng tVtzerim đấy”.

Giọng QuQ4ân vQwW9dxừa buồntVtzer cười,QwW9dx vừatVtzer thtVtzeriểu não.

“Ôi, Q4chú ĐịJSceDJnh, chtVtzerú chứnQwW9dxg JSceDJkiến nháQwW9dx. tVtzerRõ QwW9dxlà tVtzerNhái tVtzerBén “dêQwW9dx” cháuQwW9dx mà!

Dương huntVtzerg hăntVtzerg tQ4rừng mắQwW9dxt lêntVtzer nhQwW9dxìn Quân.

“Hừ, đừJSceDJng màtVtzer ltVtzerôi chútVtzer JSceDJcậu rJSceDJa mJSceDJà dọaJSceDJ tôtVtzeri. TưởQwW9dxng JSceDJchú QwW9dxcậu tVtzermà xQ4i QwW9dxnhê vtVtzerới tJSceDJôi hả”?

Mắt tVtzerQuân lấpQ4 lQ4ánh JSceDJtinh quái.

“Thật tVtzerkhông Q4xi nhêtVtzer chứ?”.

Dương đJSceDJã rúttVtzer JSceDJra đượcQwW9dx chitVtzerếc Q4ví quáiQwW9dx đảQwW9dxn rtVtzera QwW9dxkhỏi chiQwW9dxếc qtVtzeruần chậQwW9dxt mQ4ột JSceDJcách quQwW9dxái đảtVtzern tVtzerkia, vộQ4i vàngJSceDJ lậtJSceDJ rtVtzera đểQwW9dx JSceDJtìm chứngJSceDJ mQwW9dxinh củtVtzera mình.

“Không nóiJSceDJ nhiềuQwW9dx đauQ4 ditVtzerều. tVtzerIm QwW9dxcho ttVtzerôi cQwW9dxòn tìm…”

Dương lậtJSceDJ lậtVtzert mộtQ4 hồi,Q4 tVtzerthấy tronQwW9dxg QwW9dxví cóJSceDJ vQ4ài tQwW9dxờ tiềntVtzer chẵn,QwW9dx lJSceDJẻ lộnQ4 xộnQwW9dx. QwW9dxBên ntVtzergăn khácJSceDJ ltVtzerà cácQwW9dx loQ4ại giấytVtzer Q4tờ vtVtzerà vàQ4i tVtzercái thẻJSceDJ. CôQ4 tVtzertìm thấtVtzery đượcQ4 QwW9dxchứng mQ4inh củtVtzera mìnQwW9dxh JSceDJở JSceDJphía troQwW9dxng cùngJSceDJ tVtzercủa JSceDJchiếc tVtzerví, đưJSceDJợc kẹQwW9dxp bêJSceDJn tVtzercạnh tờJSceDJ chứngJSceDJ QwW9dxminh thưQ4 kháJSceDJc. Q4Dương nQ4hanh JSceDJtay JSceDJkẹp ngaJSceDJy chJSceDJứng mitVtzernh JSceDJcủa Q4mình vQwW9dxào náJSceDJch, rồQwW9dxi rtVtzerút tờQwW9dx chứnQwW9dxg mQ4inh tVtzerthư củJSceDJa QuântVtzer rtVtzera, liếQ4c nhìQwW9dxn quQ4a. NgutVtzeryễn HoàtVtzerng Quân,JSceDJ sinQwW9dxh nQwW9dxăm 1JSceDJ987… HừQ4, cQ4ái đồQwW9dx oắtJSceDJ coQwW9dxn lắmJSceDJ QwW9dxchuyện, Q4sinh nătVtzerm 8JSceDJ7 QwW9dxmà dámJSceDJ lQ4èo nhèQ4o Q4là antVtzerh đâyJSceDJ 2QwW9dx7 tuổiJSceDJ. CôQwW9dx nhéQwW9dxt trQ4ở lạitVtzer vàtVtzero JSceDJví, rồiQwW9dx đậtVtzerp bốQ4p chiJSceDJếc vQwW9dxí QwW9dxvào Q4tay củatVtzer QQwW9dxuân, cáiQ4 kẻtVtzer vQwW9dxẫn đQwW9dxang tủmQ4 tỉmJSceDJ đứngQ4 nhìQwW9dxn. LấJSceDJy Q4hết giQ4ọng hìQwW9dxnh tVtzersự Q4có tQwW9dxhể, DưJSceDJơng hJSceDJừ mũi.

“Nghe đâyQ4. TừQ4 tVtzerbây giờJSceDJ khôntVtzerg xuấtQwW9dx QwW9dxhiện trQwW9dxước mtVtzerặt Q4tôi QwW9dxdưới mọJSceDJi htVtzerình thức. &nbtVtzersp;Tôi nóQ4i cóQwW9dx tiếngQwW9dx VQ4iệt Q4có dấuQ4 đấy,Q4 Q4có hQwW9dxiểu không?

“Hiểu. NtVtzerhưng QwW9dxchỉ muJSceDJốn hỏiQ4, tQ4hế chQ4ú ĐịJSceDJnh cóJSceDJ thtVtzerể xuấQ4t hitVtzerện troQwW9dxng mQwW9dxọi QwW9dxhình thJSceDJức không?”

Dương nghiếtVtzern răngtVtzer trèoQwW9dx trẹoQwW9dx “Q4Cả tVtzerchú cháutVtzer nhàtVtzer cậuQwW9dx pQwW9dxhắn tVtzerđi hết,JSceDJ hiểuJSceDJ chưa?”

Quân gậJSceDJt đầuQ4, qQwW9dxuay ngJSceDJười nhìnJSceDJ vtVtzerề phtVtzería cửa.

“Chú chátVtzeru QwW9dxmình pJSceDJhải JSceDJphắn thôQwW9dxi cQ4hú QwW9dxạ, nghQ4e chừQwW9dxng làJSceDJ NJSceDJhái BtVtzerén kQwW9dxiên quyếttVtzer lắm”

Xì, QwW9dxđịnh Q4tiếp QwW9dxtục lQwW9dxừa cQwW9dxô àJSceDJ? VừaQ4 bĩuQ4 mQ4ôi, vừaQ4 đtVtzerịnh châmQwW9dx chọcQwW9dx JSceDJQuân thêQ4m mộtQ4 Q4câu nữaJSceDJ, nhQ4ưng mắQ4t DQ4ương vôJSceDJ tìnhQ4 liếcJSceDJ rtVtzera cửaJSceDJ mQ4ột cái.

Sau cáJSceDJi tVtzerliếc đtVtzeró, DưJSceDJơng đtVtzerã JSceDJtrở thàQwW9dxnh “linhJSceDJ hJSceDJồn tJSceDJượng đá”.

Bởi JSceDJngay JSceDJcửa Q4khách sạnQ4, ĐịnhtVtzer đãQwW9dx đứngQ4 JSceDJđó tQwW9dxừ Q4lúc nào,QwW9dx tVtzertay xỏQ4 túiJSceDJ qQ4uần, nQwW9dxhìn vềQwW9dx phJSceDJía cQ4ô, QwW9dxđôi mắtQ4 đetVtzern thẫtVtzerm kíJSceDJn Q4bưng, môiJSceDJ đJSceDJiểm nhẹJSceDJ QwW9dxmột JSceDJnụ cười.

tVtzerP/s: HQwW9dxí JSceDJhí, nQwW9dxhư đãQwW9dx hứa,tVtzer QwW9dxtớ pQ4hải Q4điều ngaQwW9dxy anQ4h ĐịJSceDJnh trởJSceDJ Q4lại cQwW9dxho Q4các tìnhtVtzer Q4iu đỡtVtzer ntVtzerhớ Q4anh QwW9dxí rtVtzerồi QwW9dxnhé ^^. 

 

Chương 12.QwW9dx2: DườngJSceDJ ntVtzerhư QwW9dxlà ctVtzerô xấuQwW9dx hổ.tVtzer JSceDJDường nQ4hư làtVtzer cQ4ô xấtVtzeru hổQ4, ctVtzerhỉ vQ4ới… anh.
(Ngõ đườngtVtzer HuỳnhtVtzer JSceDJThúc KhánQwW9dxg, 9/201QwW9dx1, photJSceDJo QwW9dxby Khanhha)Định quatVtzern JSceDJsát khQwW9dxuôn Q4mặt đJSceDJỏ ửnQwW9dxg lêQwW9dxn màQwW9dxu táoQwW9dx chínQ4, Q4dáng điệutVtzer tVtzernhư gàJSceDJ mắcQwW9dx tótVtzerc tVtzercủa Dương,QwW9dx Q4trong lQwW9dxòng Q4nếm trảitVtzer mJSceDJột cảmJSceDJ gitVtzerác tVtzerngọt ngàQ4o. KtVtzerhông hiJSceDJểu vìQwW9dx đâQwW9dxu, nhữngtVtzer lầnQ4 gặpJSceDJ gỡQwW9dx DưQ4ơng JSceDJluôn kQwW9dxì qQwW9dxuặc, kQ4hi QwW9dxthì ctVtzerô òtVtzera kQ4hóc trướcJSceDJ QwW9dxmặt aJSceDJnh khôngQwW9dx tVtzergiấu giếQ4m, khQ4i côJSceDJ ngãQwW9dx cJSceDJái oạchQ4 Q4ngay dQwW9dxưới chtVtzerân Q4anh, hJSceDJay nhưtVtzer bQwW9dxây giờ,JSceDJ côtVtzer nhưQwW9dx hìnQ4h QwW9dxảnh ởJSceDJ trênQwW9dx mtVtzerột QwW9dxvideo cQwW9dxlip đangQ4 chuyểnQ4 độngQwW9dx đầytVtzer sôiQwW9dx nổitVtzer bỗnQ4g nhQwW9dxiên Q4bị bQwW9dxấm nQwW9dxút tạJSceDJm dừntVtzerg vậy.

Dường nhtVtzerư JSceDJlà côQ4 Q4xấu hổ.tVtzer DưQ4ờng nJSceDJhư JSceDJlà côtVtzer JSceDJxấu JSceDJhổ, tVtzerchỉ vớitVtzer… anh.

Thấy mặtQ4 côQwW9dx sắQwW9dxp tVtzerbốc chJSceDJáy đếntVtzer nơi,QwW9dx ĐJSceDJịnh mtVtzerỉm cườQwW9dxi bìnQwW9dxh thản.

“Lâu tVtzerkhông gặJSceDJp em!”.

Dương mấptVtzer máyQwW9dx tVtzermôi Q4một tVtzerlúc, tJSceDJhấy tQ4ay cQ4hân thJSceDJừa ttVtzerhãi khtVtzerông Q4biết làmQ4 JSceDJgì. CtVtzerô đQwW9dxờ đJSceDJẫn đưaQwW9dx taQ4y vQ4uốt tótVtzerc Q4rồi cQwW9dxập rậptVtzer buJSceDJông xuQ4ống, lúQwW9dxc satVtzeru mQ4ới thốtQ4 lên.

“Sao aJSceDJnh lQ4ại JSceDJở đây?”

Định cQ4hưa kịptVtzer trảQwW9dx ltVtzerời, ttVtzerhì QuânJSceDJ đQwW9dxã ntVtzerhảy vQ4ào, JSceDJgiọng dàQwW9dxi ra.

“Vừa nãyQwW9dx tVtzercó ngtVtzerười bQwW9dxảo chQ4ú ctVtzerháu mìJSceDJnh tVtzercấm xuấtQwW9dx tVtzerhiện dưQwW9dxới tVtzermọi QwW9dxhình thứJSceDJc. CJSceDJó ngưQwW9dxời bảQ4o cảQ4 cQwW9dxhú cJSceDJũng tVtzerchả xtVtzeri nhQ4ê QwW9dxquái gQwW9dxì  chú ạ”

Mặc QwW9dxcho ĐịnhQwW9dx tVtzercố níntVtzer cười,QwW9dx QuânJSceDJ vẫnQwW9dx tỉnhtVtzer QwW9dxbơ, tVtzercòn vờJSceDJ tJSceDJhấp giọnQ4g Q4thì thào.

“Có người &nbspJSceDJ;vừa  rồi tVtzercòn quấQ4y rốitVtzer …tVtzer “tJSceDJờ JSceDJdờ” chQ4áu. ĐểQwW9dx atVtzern toàtVtzern QwW9dxchú cháuQwW9dx mìtVtzernh ttVtzeré lQ4à hơn…”

À, nếuQwW9dx bJSceDJây gQwW9dxiờ cótVtzer JSceDJmột quJSceDJe dQwW9dxiêm đánhQ4 xòtVtzere mộQwW9dxt tVtzercái bêJSceDJn JSceDJcạnh thtVtzerì đảmQ4 bQwW9dxảo ltVtzerà mặtVtzert QwW9dxcủa DJSceDJương sẽJSceDJ Q4bén lJSceDJửa ngJSceDJay. CảmQ4 giQ4ác đỏJSceDJ mặtQ4 đếQwW9dxn rJSceDJát bỏtVtzerng khiQ4ến cJSceDJô khQwW9dxông ntVtzerói nQ4ên lời.  DưtVtzerơng nhìJSceDJn vẻQwW9dx QwW9dxmặt ctVtzerố Q4bình thảnJSceDJ củaQwW9dx ĐịnJSceDJh vQ4à vẻJSceDJ láJSceDJu JSceDJcá củtVtzera QuâQ4n ktVtzerhi chiJSceDJếu tướngJSceDJ đượQ4c ctVtzerô, quytVtzerết tâQwW9dxm lấQwW9dxy lạiJSceDJ bìJSceDJnh JSceDJtĩnh. Q4Cô vờ&nbJSceDJsp; lên giọngQ4 nạt.

“Hừ, chútVtzer cậuJSceDJ QwW9dxlà ngưQ4ời lớnQ4, biếtQ4 chỗQwW9dx nàQwW9dxo nóJSceDJi đùaQwW9dx JSceDJchỗ nJSceDJào tVtzernói thậtQwW9dx chứQ4 ntVtzerhỉ aJSceDJnh ĐịnhtVtzer nhỉ?”

Quân dậJSceDJm châQ4n QwW9dxtức tối.

“Ở đâutVtzer thóQwW9dxi đờiQwW9dx nạtVtzert cháutVtzer nịnQwW9dxh chúQ4 làtVtzer sao?”.

Định Q4vỗ vàtVtzero vJSceDJai Quân.

“Thôi điJSceDJ. ĐừngJSceDJ cQwW9dxó tVtzerchọc ngườiQ4 tVtzerta nữa”.

Quân tJSceDJhở Q4ra aJSceDJi oán.

“Giờ thQwW9dxói đQwW9dxời lQwW9dxại tVtzerthành tVtzernạt QwW9dxcháu vàtVtzer nịnhQwW9dx ngườiJSceDJ dưng.tVtzer TạiQ4 sQ4ao lạJSceDJi tVtzervô lýJSceDJ thếtVtzer, mộQ4t thanQ4h nQ4iên tQwW9dxrai trẻQwW9dx sánQwW9dxg ngờiQwW9dx đầytVtzer sứctVtzer sQwW9dxống mQ4à chQ4ẳng đượctVtzer nâQ4ng niJSceDJu QwW9dxgì cả”

Cả DJSceDJương QwW9dxlần ĐQwW9dxịnh đềuQ4 phtVtzerì ctVtzerười Q4vì đQ4iệu bộtVtzer JSceDJkhoa trtVtzerương củaQwW9dx tVtzerQuân. Q4Dương cũnQwW9dxg JSceDJthầm thJSceDJở phQ4ào vQwW9dxì thờQwW9dxi điểmQ4 JSceDJcăng thẳnQwW9dxg đãQwW9dx quaQ4. JSceDJTuy nhiQwW9dxên, ktVtzerhi ĐịnhQwW9dx hỏtVtzeri DươngtVtzer cQwW9dxó muốnJSceDJ QwW9dxđi caQ4fé vớiQwW9dx chtVtzerú chQwW9dxáu anJSceDJh khôQ4ng Q4thì DươngtVtzer vQwW9dxẫn bJSceDJán sốngQ4 bátVtzern chQwW9dxết JSceDJmà từQwW9dx chốQ4i. QwW9dxCô khtVtzerông muốnQ4 Q4mình tVtzercứ phảiQwW9dx âtVtzerm thầmQ4 điQwW9dx tìmQ4 tVtzercái hQwW9dxố hatVtzery cáQwW9dxi lỗJSceDJ nQ4ẻ nQ4ào đểQwW9dx chQ4ui xutVtzerống vJSceDJì nhữngJSceDJ tìnQ4h huốngQ4 tVtzerkinh dịJSceDJ Q4mà chínJSceDJh cQwW9dxô tạQwW9dxo nêQ4n trJSceDJước mắQ4t anh.

Định lắnJSceDJg ngQ4he câuJSceDJ Q4từ cQ4hối củaJSceDJ DươnQ4g vớiJSceDJ Q4vẻ đtVtzeriềm đạm,tVtzer QwW9dxnhưng tVtzerQuân QwW9dxthì xìtVtzer mQwW9dxột hơiJSceDJ Q4rõ dài.

“Sao tQwW9dxhế, lạQwW9dxi sJSceDJợ hQ4á JSceDJmiệng JSceDJmắc quaQwW9dxi à,Q4 Q4hay xJSceDJấu hổQwW9dx vQwW9dxì mQ4ấy cáJSceDJi câuQ4 vừaJSceDJ nãy?”

Cái thQwW9dxằng chtVtzerết tiệtQ4 nàQ4y cứQ4 nhưQ4 tVtzerđi tôngQwW9dx làJSceDJo ởJSceDJ troJSceDJng lQ4òng JSceDJcô JSceDJvậy. DươngQ4 QwW9dxcười gượntVtzerg, nhưngJSceDJ chẳtVtzerng thèmQwW9dx tQ4hanh mtVtzerinh vớQwW9dxi nó,JSceDJ ctVtzerô JSceDJquay sanQwW9dxg ĐịnhQ4 nóJSceDJi nhưQwW9dx giảiJSceDJ thích.

“Thật rQwW9dxa ltVtzerà vJSceDJì tVtzerem ctVtzeró hẹQ4n Q4với JSceDJmột ngườitVtzer họJSceDJ hànQwW9dxg ởtVtzer đâJSceDJy. ThôQwW9dxi đàntVtzerh hQwW9dxẹn Q4chú Q4cháu QwW9dxanh dịtVtzerp khác”.

Quân vẻQ4 vẫQ4n khôntVtzerg tVtzervừa lòtVtzerng, trướcJSceDJ QwW9dxkhi xoaQwW9dxy ngưtVtzerời điQ4 cJSceDJòn QwW9dxghé vàoQwW9dx JSceDJtai ctVtzerô thQwW9dxì thJSceDJào “LQwW9dxần saQwW9dxu JSceDJnói Q4dối tJSceDJhì JSceDJhọc cáctVtzerh đừnQwW9dxg cQ4ó mtVtzerà cQwW9dxhớp mắttVtzer loQwW9dxạn lên”

Tưởng JSceDJnhư khóitVtzer lJSceDJại xìJSceDJ rQ4a tVtzerhai lỗtVtzer taQ4i DươnQwW9dxg. TJSceDJại saQ4o thằngJSceDJ oắJSceDJt cQwW9dxon nàJSceDJy khôngQ4 Q4để cQwW9dxô tVtzernhìn ntVtzeró đượQ4c bJSceDJình thJSceDJường Q4trong vòQwW9dxng QwW9dxmột pJSceDJhút chứ?

*****

Cuộc sốnQ4g đJSceDJúng JSceDJlà JSceDJcó nhữngQwW9dx bấtQwW9dx ngờJSceDJ ngẫuQwW9dx nhiQwW9dxên Q4khiến chíQwW9dxnh DươngtVtzer pQwW9dxhải QwW9dxkinh ngạcQwW9dx. KJSceDJhi tVtzercô ntVtzerói đạitVtzer câtVtzeru gặptVtzer “mộttVtzer ngườiQ4 họQwW9dx hàQ4ng” Q4cô tuJSceDJyệt nhiêtVtzern khQ4ông thểJSceDJ ngQwW9dxhĩ rtVtzerằng, cótVtzer mQwW9dxột Q4người họQ4 hàQ4ng thậtJSceDJ, độttVtzer ngJSceDJột gọtVtzeri đQ4iện cQ4ho côQ4. MàQwW9dx QwW9dxđây lạiJSceDJ tVtzerlà mộtJSceDJ Q4người JSceDJcô cựctVtzer kìQwW9dx yêuQ4 quý.

Giọng củaQwW9dx QwW9dxbác ThụQwW9dx vQwW9dxang lQ4ên rổJSceDJn rảng.

“Nấm,  đang ởQwW9dx fesJSceDJival phảtVtzeri không?”

Dương tròQwW9dxn xotVtzere mắt.

“Dạ, Q4sao báQ4c biếtVtzert ạ?”

“Vậy mQwW9dxới tJSceDJài chứ.tVtzer MtVtzerau mauQ4, JSceDJđi rtVtzera đQwW9dxây Q4ăn vQ4ới báQ4c. JSceDJBắt taQwW9dxxi QwW9dxra ltVtzeruôn nhàQwW9dx QwW9dxhàng ThQ4ùy DươngJSceDJ nhéQ4, Q4có JSceDJbiết đườnQwW9dxg ctVtzerhưa? KtVtzerhông cQ4ứ bảtVtzero JSceDJlà láiJSceDJ JSceDJxe ngườiQwW9dx tJSceDJa biếtJSceDJ đấy”.

“Dạ, tVtzercháu btVtzeriết rồiQwW9dx. ChtVtzeráu JSceDJra Q4luôn đây”.

Lẳng điệnQwW9dx thJSceDJoại xQ4uống giườngJSceDJ, DtVtzerương vtVtzerừa gấpJSceDJ JSceDJgáp Q4thay đJSceDJồ, vừtVtzera nghĩJSceDJ miệngtVtzer mìnQwW9dxh thiêQ4ng QwW9dxquá QwW9dxđi mấQwW9dxt. VừJSceDJa kêtVtzeru cóQ4 hQwW9dxẹn QwW9dxhọ hàQwW9dxng Q4là gặptVtzer htVtzerọ hànQwW9dxg tVtzerluôn. BiếtVtzert vtVtzerầy tVtzerhồi QwW9dxnãy tVtzercô nótVtzeri sQwW9dxắp gặptVtzer ngườiQ4 yêu,QwW9dx JSceDJcó Q4khi ctVtzerô lQwW9dxại chẳngQwW9dx túmQwW9dx QwW9dxcổ đJSceDJược anQwW9dxh chàQ4ng JSceDJđẹp traQwW9dxi, nhQwW9dxà QwW9dxgiàu JSceDJviết chữQwW9dx Q4bự Q4ở cQwW9dxái QwW9dxthành phốJSceDJ biểnQ4 nQ4ày íJSceDJ cQwW9dxhứ ^^

Dương bQwW9dxước vàQ4o “ThùyJSceDJ DưJSceDJơng”, mQwW9dxột JSceDJnhà hànJSceDJg đượctVtzer thiếtQwW9dx JSceDJkế đểQ4 QwW9dxhầu nhtVtzerư mtVtzerọi giatVtzern phòngQ4 QwW9dxđều nhìnJSceDJ rJSceDJa Q4biển. BJSceDJuổi chiều,Q4 nắQ4ng sâQwW9dxm tVtzersấp vàQ4ng trtVtzerên JSceDJmặt bQwW9dxiển xanJSceDJh, tVtzervài dâyQwW9dx Q4leo đtVtzeru hờQwW9dx bJSceDJên cửaQwW9dx JSceDJsổ, ttVtzerhật lQwW9dxà thJSceDJời đQ4iểm lãnQwW9dxg JSceDJmạn củaQ4 Q4các cặJSceDJp tVtzertình nhân.tVtzer TừtVtzer  hành tVtzerlang đitVtzer vào,Q4 DươngJSceDJ đãQwW9dx liếJSceDJc thtVtzerấy JSceDJnhững JSceDJkhông Q4biết JSceDJlà batVtzero nQ4hiêu cJSceDJặp đôQwW9dxi đangQwW9dx đứngQ4 Q4bên nhaQ4u QwW9dxrì rtVtzerầm ttVtzerrò chuQwW9dxyện, haQwW9dxy đútQ4 tVtzercho Q4nhau miQwW9dxếng bántVtzerh ngọJSceDJt ngào,tVtzer haQ4y cQ4ầm chặtJSceDJ taQ4y nhQ4au, nhìQ4n JSceDJra biJSceDJển lớnJSceDJ… ÂytVtzer daJSceDJ, vậJSceDJy mQwW9dxà côJSceDJ lạiQ4 vàQwW9dxo chốnQ4 tVtzerlãng mạnQ4 thếQwW9dx nàQwW9dxy đJSceDJể gtVtzerặp ôQ4ng báQwW9dxc mìtVtzernh cJSceDJơ chứ.

Theo nhâQ4n viQwW9dxên chỉJSceDJ dQwW9dxẫn, DưJSceDJơng bQwW9dxước đếnJSceDJ QwW9dxmột bQ4an cônQ4g, Q4có kQwW9dxê chiếcJSceDJ bànQwW9dx nhỏ.QwW9dx ĐQwW9dxôi Q4vai ngườiQ4 đànJSceDJ ôJSceDJng ttVtzerừng trảQ4i qutVtzeray JSceDJlưng lạQ4i vềtVtzer phíQwW9dxa tVtzercô, máJSceDJi tócQwW9dx hJSceDJoa râQwW9dxm batVtzery nhQ4ẹ troQ4ng gió.

“Bác, bácQ4 đaQwW9dxng nhớJSceDJ Q4bác tVtzerTâm à?”

Ông ThụJSceDJ qtVtzeruay lạitVtzer, JSceDJnhìn đứaQ4 cJSceDJháu Q4gái trJSceDJong bQ4ộ váyJSceDJ hotVtzera QwW9dxxinh tVtzerxắn, mJSceDJỉm cườitVtzer rộngQwW9dx mở.

“Nấm coJSceDJn, mởQwW9dx miệngQ4 lQwW9dxà trêutVtzer chJSceDJọc bácQ4. JSceDJSao? ThấyJSceDJ nQ4hà hànQwW9dxg Q4này QwW9dxđẹp không?”

Dương tVtzerkéo ghếQ4 tVtzerngồi JSceDJxuống, nhanQ4h QwW9dxtay nQ4hón tVtzermột tVtzermiếng bánJSceDJh nhỏtVtzer tQwW9dxrên bJSceDJàn, ănQwW9dx ngoQ4n lành.

“Dạ đẹp.Q4 CtVtzerơ dưngtVtzer mQ4à hơQwW9dxi xtVtzera chỗQ4 khátVtzerch sạntVtzer chQwW9dxáu. NhưnQwW9dxg saJSceDJo báJSceDJc QwW9dxbiết chQ4ỗ này?”

“Đoán xem”.

Dương JSceDJđảo mắt,tVtzer cườitVtzer JSceDJvui vẻQ4 “CháJSceDJu đoJSceDJán JSceDJra rồi,tVtzer thếQwW9dx nàoQwW9dx chủQ4 nQwW9dxhà hàngQwW9dx nàyQwW9dx cQ4ũng lJSceDJà mộQwW9dxt tuyệtQ4 sắcQwW9dx giQwW9dxai nhâJSceDJn, htVtzerai nQwW9dxgười từQ4ng cóQwW9dx tVtzermột tVtzertình JSceDJyêu nhưQ4 hQwW9dxoa nhưJSceDJ mộnQwW9dxg khiếQwW9dxn QwW9dxbác khôngQ4 thtVtzerể nàoJSceDJ qJSceDJuên được….TtVtzerhế rồi…

Dương chưaQwW9dx Q4nói hết,JSceDJ ônQ4g TQwW9dxhụ cườitVtzer lớn.

“Cái coQwW9dxn béQwW9dx này.QwW9dx ChủQ4 nhtVtzerà hànJSceDJg tVtzernày QwW9dxlà mộtQ4 QwW9dxlão JSceDJbụng gầQ4n Q4rơi xuốnQwW9dxg đầQwW9dxu JSceDJgối vàQ4 ttVtzeróc tJSceDJhì lạJSceDJi chẳngQwW9dx cQ4òn cọngtVtzer ntVtzerào. NQwW9dxghe QwW9dxcó giốtVtzerng tVtzermột tuyQ4ệt Q4sắc JSceDJgiai Q4nhân không?…”

Dương tVtzerhi htVtzeri cười.

“Vậy thìJSceDJ đơntVtzer giQ4ản rồiJSceDJ. NhJSceDJà hàngQ4 nQ4ày cQ4hắc lQwW9dxà dQ4o tVtzerbác xâyQwW9dx dựngQ4 đJSceDJúng khôQ4ng ạ?”.

“Thông miQwW9dxnh đấy.JSceDJ JSceDJNào tVtzerthích ătVtzern gìQwW9dx thJSceDJì tVtzerchọn tVtzerđi. Q4Đồ ởQwW9dx đâQwW9dxy đượcQwW9dx lJSceDJắm đó”

Nhân viQ4ên phụcJSceDJ vQ4ụ đQwW9dxi tVtzertới, tVtzerghi lQ4ại vàitVtzer Q4món ăn &nQwW9dxbsp;Dương chọtVtzern. JSceDJỞ biểntVtzer ttVtzerhì tộiQ4 gìQwW9dx khôntVtzerg ăJSceDJn hảQ4i sảtVtzern chứtVtzer, tVtzernhất lQ4à mìtVtzernh lạiQ4 QwW9dxkhông phảJSceDJi trtVtzerả tiềnQ4, vtVtzerậy nêJSceDJn QwW9dxDương hỉtVtzer hQwW9dxả gọiQ4 đĩaJSceDJ ghẹQ4 hấp,JSceDJ vàQwW9dx miếnQ4 xQ4ào Q4cua cùngtVtzer mộtVtzert đĩaQ4 sQwW9dxalat miếnQwW9dx tôm.

Dương vừatVtzer đJSceDJịnh Q4gấp Q4cuốn Q4menu, đưaJSceDJ lạiQ4 cQ4ho nhâQ4n viêQ4n thìtVtzer ônQwW9dxg ThJSceDJụ đQ4ã vớJSceDJi JSceDJtay, lậtQwW9dx cQ4uốn mQwW9dxenu rtVtzera tiếp.

“Cứ gQ4ọi nhiềJSceDJu mộtJSceDJ QwW9dxchút. Q4Ở đJSceDJây móQ4n tQ4ôm nướngtVtzer haQwW9dxy tômQ4 sốQ4t bQ4ơ tỏitVtzer ctVtzerũng đưQwW9dxợc lắmQ4. ÀJSceDJ, tVtzercó thíJSceDJch tQ4u JSceDJhài không?”.

“Ui ctVtzeró tVtzerhai btVtzerác cháuQwW9dx mìnQwW9dxh JSceDJgọi Q4làm gìQwW9dx nhiJSceDJều ạ”.

Ông ThụQ4 mỉmQwW9dx cJSceDJười, mQ4ột ctVtzerhút raQwW9dxnh mãnJSceDJh Q4dâng lêQwW9dxn trtVtzerong mắt.

“Có thêQwW9dxm tVtzermột thJSceDJằng đệJSceDJ củaQ4 bQwW9dxác nữa”.

Có lẽQwW9dx vìJSceDJ qJSceDJuá hiểutVtzer ôngtVtzer báctVtzer mìnhJSceDJ, nQwW9dxên lậJSceDJp JSceDJtức DưJSceDJơng ngờtVtzer ngợ.

“Bác. KQwW9dxhông phảiQ4 bJSceDJác vQwW9dxẫn quQwW9dxyết ttVtzerâm mốQwW9dxi QwW9dxmai chJSceDJo cháutVtzer đQwW9dxấy tVtzerchứ ạ?”

Ông ThJSceDJụ cườiQ4 ltVtzerớn, vtVtzerò QwW9dxtay xtVtzeroa đầtVtzeru Dương.

“Cái coQ4n béQwW9dx nàyQwW9dx… SaQ4o hiểutVtzer ýtVtzer nhJSceDJanh tVtzerthế hả?”

Dương đặttVtzer phịchtVtzer tJSceDJờ mQ4enu xuốngQwW9dx, JSceDJkhổ tVtzersở nhìnQ4 ông.

“Bác, bQ4ác bQ4iết JSceDJlà cháQ4u khôntVtzerg thíJSceDJch mấytVtzer tròQwW9dx mtVtzerối matVtzeri mà”.

Ông ThụQwW9dx nhtVtzerìn côtVtzer vẻQ4 QwW9dxbao dung.

“Thì cứtVtzer tJSceDJhử mộQwW9dxt JSceDJlần xQ4em. KhônQ4g QwW9dxtin báQ4c à?

“Không phảiJSceDJ khôQ4ng tiQwW9dxn, QwW9dxnhưng mà…”

Dương đangQ4 nóitVtzer dởJSceDJ QwW9dxthì cQwW9dxó tiJSceDJếng bướcQwW9dx cQwW9dxhân Q4đi tQwW9dxới. Q4Cô JSceDJquay nhìnQ4 thìtVtzer cQ4hợt ngẩnJSceDJ rQ4a. NgườiJSceDJ bướcQ4 vàtVtzero mQ4ặc chiếJSceDJc sQ4ơ tVtzermi đentVtzer kẻJSceDJ nhỏ,JSceDJ ktVtzerhuôn mặtQ4 trJSceDJầm ngâmQwW9dx, kQwW9dxhóe mJSceDJiệng đanJSceDJg chuẩnQwW9dx bịQwW9dx nhQwW9dxướn ltVtzerên mQ4ột nJSceDJụ cườiQwW9dx cQwW9dxhào hỏi.

“Chú ạQwW9dx. CháuQwW9dx tớQwW9dxi rồi”.

Dương kQwW9dxín đátVtzero cấutVtzer vàQwW9dxo tatVtzery mìntVtzerh mộtJSceDJ cái,QwW9dx thấyQwW9dx đQ4au đaJSceDJu, Q4cô mtVtzerới ngQwW9dxước lêntVtzer nhQwW9dxìn JSceDJĐịnh, cườiQ4 ngượngtVtzer ngập.

“Lại gQ4ặp Q4anh rồi”.

 

Chương 12.3JSceDJ: VtVtzerô líQ4, chưQ4a uốngQ4 màQwW9dx đãJSceDJ thấQwW9dxy tâyJSceDJ tâyQ4 ltVtzerà thQwW9dxế nQ4ào nhỉ?

tVtzer""

(Tấm “Q4mành JSceDJtreo” giữaQ4 phQwW9dxố hômJSceDJ đitVtzer btVtzerộ 25/9)

Một ngưtVtzerời đượJSceDJc tVtzerlàm maJSceDJi tVtzercho mìQ4nh đJSceDJến tVtzerhai lQwW9dxần thQwW9dxì cQwW9dxó pJSceDJhải làJSceDJ Q4có duyêntVtzer không? QwW9dx Suy nJSceDJghĩ ấQwW9dxy lướtJSceDJ qQ4ua troQ4ng đầuQ4 Định.

Còn JSceDJsuy ngQwW9dxhĩ củJSceDJa DươngJSceDJ tJSceDJhì lQwW9dxại ltVtzerà: QwW9dxMột ntVtzergười đượcQwW9dx làJSceDJm maQwW9dxi cQwW9dxho mìJSceDJnh đQwW9dxến QwW9dxhai lầtVtzern rồiJSceDJ lạtVtzeri lJSceDJiên tụctVtzer gJSceDJặp ntVtzerhau hQwW9dxai lQwW9dxần tronQ4g butVtzerổi chiQ4ều ởQ4 mộtJSceDJ tQ4hành phQ4ố xQwW9dxa lạ  thìJSceDJ cóQwW9dx tVtzerphải rấtQwW9dx rấtJSceDJ rấtQwW9dx rấtJSceDJ rấttVtzer rJSceDJất tVtzercó duyênQwW9dx không????

Vì rấQ4t nhiQ4ều chữJSceDJ “rất”QwW9dx cộQ4ng tQwW9dxhêm QwW9dxchữ JSceDJ“duyên” tQ4o đQ4ùng Q4kia Q4mà DưQwW9dxơng đờtVtzer Q4đẫn cảtVtzer ngườiQwW9dx. LạQwW9dxi phQwW9dxát hiệnQ4 JSceDJcái nJSceDJgười vốQwW9dxn QwW9dxđiềm QwW9dxtĩnh kQwW9dxia tVtzercũng tVtzerbất ngờJSceDJ kQ4hông kémJSceDJ gQwW9dxì mìnJSceDJh, DươngJSceDJ lQwW9dxại QwW9dxcàng …QwW9dx đờJSceDJ đẫn!

Quan sátVtzert thằtVtzerng đệQ4 vàJSceDJ cJSceDJô chQwW9dxáu Q4gái mJSceDJắt tVtzertròn mắtVtzert dẹtJSceDJ nhìJSceDJn nhatVtzeru, ôJSceDJng ThụQ4 ctVtzerười stVtzerảng JSceDJkhoái, kéJSceDJo Q4Định xtVtzeruống cQwW9dxạnh mình.

“Sao, thQwW9dxế htVtzeróa Q4ra lQ4ại Q4biết cotVtzern NấmQwW9dx nhàtVtzer JSceDJchú à?”

Định QwW9dxnhìn DươnQwW9dxg tủJSceDJm ttVtzerỉm “tVtzerDạ, chQwW9dxáu khôngQ4 biếtQwW9dx NấmJSceDJ, cQ4háu JSceDJchỉ biếtJSceDJ NháiQwW9dx BtVtzerén thôi”.

Nếu QwW9dxcâu củaQwW9dx ôngQwW9dx ThQwW9dxụ làQ4m Q4Dương htVtzerá htVtzerốc mồJSceDJm địnhJSceDJ pJSceDJhản khángQwW9dx ttVtzerhì cJSceDJâu Q4của ĐịnhJSceDJ tVtzerlàm cô &JSceDJnbsp;không JSceDJthể nàtVtzero tVtzermà ngậtVtzerm mQ4iệng đQ4ược. JSceDJÔi, côQwW9dx cQ4hưa từngtVtzer biếJSceDJt mộttVtzer ĐịnhQ4 thếJSceDJ nàQwW9dxy. QwW9dxKẻ mQ4ặt QwW9dxsắt đtVtzerã biếttVtzer nJSceDJói đùQwW9dxa tVtzer^^. MàQwW9dx cQwW9dxâu đùaQ4 ấyQ4 còQwW9dxn nhắQwW9dxm thẳQ4ng vàtVtzero cô.

Ông ThQ4ụ thtVtzerì hQ4ết JSceDJnhìn satVtzerng QwW9dxcô QwW9dxcháu gáiQ4, lạiJSceDJ nQ4hìn Q4sang thằntVtzerg đJSceDJệ Q4tử rtVtzeruột, vẻtVtzer nhJSceDJư Q4chưa QwW9dxhiểu hQ4ết. “NháitVtzer JSceDJBén Q4ấy à???Q4 JSceDJCháu gặpJSceDJ tVtzercon béQwW9dx lúc…Q4 lQ4úc mặtJSceDJ nQwW9dxó Q4xanh nJSceDJhư tVtzerđít JSceDJnhái à???”

AkAkAk. JSceDJDương JSceDJmuốn điQ4 Q4chết Q4quá. QwW9dxÔi bQ4ác ơi,QwW9dx saJSceDJo tVtzerbác Q4lại cóQwW9dx cáJSceDJi litVtzerên tưởngtVtzer “lãngQ4 mạn”Q4 tVtzerthế cơQwW9dx chứJSceDJ? ĐtVtzerịnh vQ4ẻ nhJSceDJư QwW9dxcũng qJSceDJuen vớiQwW9dx Q4sự bỗtVtzer JSceDJbã dQ4ễ gầnJSceDJ củaQwW9dx JSceDJông, môiQ4 thQwW9dxoáng tVtzernụ cườQwW9dxi.  “Dương ltVtzerà hàQwW9dxng Q4xóm củaJSceDJ cháu”.

Dương ttVtzerhấp giọngQ4 lQ4àu bàutVtzer “NháitVtzer BéntVtzer Q4là dQ4o thằngJSceDJ chQ4áu antVtzerh ấJSceDJy gQ4ọi chQwW9dxáu đấy”.

Ông ThụJSceDJ ngQ4ờ ngợQwW9dx nhJSceDJư tVtzercố nhớJSceDJ “CtVtzerháu à?QwW9dx PhtVtzerải cJSceDJái thằnQ4g QwW9dxđợt trưQwW9dxớc đátVtzernh Q4nhau Q4vào tVtzerbệnh việQ4n đấyJSceDJ không?

“Dạ đúng”.

Định đápJSceDJ ngắntVtzer gJSceDJọn. DưQ4ơng thtVtzerầm thQ4ở phàoJSceDJ kJSceDJhi ĐịnhJSceDJ khJSceDJông lôitVtzer Q4chuyện JSceDJcô đQ4ã cắpQwW9dx Q4nách thằQ4ng chtVtzeráu Q4quý hótVtzera củJSceDJa tVtzeranh vQ4ào bệnJSceDJh việnQ4 Q4thế nàJSceDJo, nếutVtzer khJSceDJông thJSceDJế ntVtzerào Q4bác ThtVtzerụ cũtVtzerng hJSceDJỏi Q4này nQwW9dxọ, dtVtzerẫn đQ4ến ngọnQwW9dx ngànhQ4 QwW9dxcơ tVtzersự. QwW9dxViệc côtVtzer thỉnJSceDJh thtVtzeroảng Q4chui tVtzerra ctVtzerhui vàQwW9dxo quQ4án bQ4i –JSceDJ aJSceDJ, mtVtzerặc QwW9dxdù chỉJSceDJ Q4chọc chọcQ4 mấQwW9dxy Q4viên JSceDJbi trQwW9dxòn trònQ4 vôQwW9dx hạQwW9dxi, nJSceDJhưng Q4nếu đQ4ến tVtzertai cJSceDJác JSceDJbậc phJSceDJụ JSceDJhuynh tVtzerthì vẫJSceDJn ltVtzerà mộQ4t chuyệnQwW9dx lonQ4g trờiJSceDJ JSceDJlở đấQwW9dxt. Rằng,tVtzer Q4con QwW9dxgái JSceDJcon đứatVtzer phtVtzerải …QwW9dx JSceDJthế nàtVtzero mớiJSceDJ ctVtzerhui vQwW9dxào mấJSceDJy chtVtzerỗ tQ4hế JSceDJchứ? RằJSceDJng, tVtzerthôi chếtQwW9dx rồi,QwW9dx haJSceDJy làQwW9dx nJSceDJó khôQwW9dxng cóQwW9dx thằJSceDJng nàoQ4 thQwW9dxèm rJSceDJước, nênQwW9dx sinJSceDJh rQwW9dxa btVtzeriến chứng,Q4 mấttVtzer cQ4ân bằngJSceDJ nQwW9dxày nọQ4… KhôJSceDJng JSceDJthể Q4để thếtVtzer nJSceDJày được,QwW9dx tVtzerta phQ4ải kiếmtVtzer ngtVtzeray ctVtzerho nQ4ó mJSceDJột tVtzerthằng. VQwW9dxà thQ4ế ltVtzerà lạiQwW9dx cQ4ó Q4hệ quảtVtzer QwW9dxlà tVtzerở quJSceDJán JSceDJtrà nọ,Q4 ởQwW9dx quJSceDJán ctVtzerafé kiQ4a tronQwW9dxg cảQwW9dx nhữngtVtzer ngàtVtzery đẹpQ4 trờtVtzeri vQ4à Q4những ngQwW9dxày tVtzerkhông đẹpQ4 trJSceDJời JSceDJcho ltVtzerắm, cóQ4 tVtzercô nJSceDJàng mặtJSceDJ màytVtzer dàQwW9dxu dàQwW9dxu điJSceDJ Q4xem mắt.

Thực tVtzertế chứJSceDJng mQ4inh, Q4giai QwW9dxchưa vợQwW9dx giờtVtzer cũJSceDJng tVtzerkhan hJSceDJiếm lắmQ4 rồi.tVtzer CQwW9dxho nên,QwW9dx nhữQ4ng ứtVtzerng cửQ4 viêQ4n thậmQ4 chQ4í tVtzercòn “hJSceDJai Q4lần QwW9dxtrong mộtQwW9dx” nJSceDJhư lJSceDJà ĐịnhQ4 đâytVtzer. JSceDJCả báQwW9dxc ThụJSceDJ ltVtzerẫn Q4Tân đềtVtzeru muốntVtzer dQwW9dxấm dúQwW9dxi tVtzeranh chQwW9dxo JSceDJcô vớitVtzer lQwW9dxời quQ4ảng cáoQwW9dx tVtzer“hàng ViệtQ4 NaJSceDJm chtVtzerất Q4lượng caQ4o”. ThtVtzerật Q4ra QwW9dxthì mắttVtzer nhìQ4n củaQwW9dx hQwW9dxai ngườitVtzer Q4này QwW9dxcô đềJSceDJu JSceDJtin ttVtzerưởng cả.QwW9dx ThJSceDJật Q4ra hơtVtzern nữaQ4 thìQwW9dx chtVtzerính cQwW9dxô Q4còn muốQ4n dấQ4m dútVtzeri JSceDJanh chQwW9dxo Q4mình Q4kia QwW9dxmà ^^.

Nhân QwW9dxviên xQ4ếp loạtJSceDJ đồQ4 ăQ4n lQ4ên bQwW9dxàn. ĐịnhJSceDJ JSceDJmở nútQ4 chaJSceDJi tVtzerrượu vaJSceDJng mộttVtzer Q4cách JSceDJthành tQwW9dxhạo, xếpJSceDJ mấQwW9dxy chiếcJSceDJ QwW9dxly tVtzerlại rồiQ4 bắtQ4 tVtzerđầu rót.Q4 ÔngQ4 ThụQwW9dx QwW9dxnhìn JSceDJĐịnh, JSceDJlại nQwW9dxhìn vẻJSceDJ mặtJSceDJ thoátVtzerng ửQ4ng hồngQwW9dx côtVtzer QwW9dxcháu gáJSceDJi, QwW9dxgiọng Q4vui vẻ.

“Ái cQ4hà! tVtzerCoi QwW9dxnhư bácQwW9dx làJSceDJm chuyệnQwW9dx thtVtzerừa rồQ4i? Q4Thế anJSceDJh tVtzerem hànQwW9dxg QwW9dxxóm láJSceDJng giềngtVtzer JSceDJláng tQwW9dxỏi chắtVtzerc quýQwW9dx nhaQwW9dxu chtVtzerứ hả?”

Bình tĩnQ4h JSceDJnhư ĐịnhQwW9dx màtVtzer cJSceDJhai rưJSceDJợu tQwW9dxrong tQ4ay cũJSceDJng chtVtzerệch đtVtzeri, khiếnQ4 rượu&tVtzernbsp; sánh JSceDJcả tVtzerra méptVtzer lQ4y, troQwW9dxng ltVtzerúc đó,Q4 DươngQwW9dx nhưJSceDJ “đứngQwW9dx hình”.JSceDJ CQwW9dxô rầuQ4 tVtzerrĩ nhìQwW9dxn Q4ông ThJSceDJụ, nhJSceDJăn nhó.

“Trời, bácJSceDJ tVtzerhỏi gQwW9dxì kQwW9dxhó JSceDJthế ạ.JSceDJ QQwW9dxuý kiếQwW9dxc gJSceDJì cơJSceDJ chứ?”

“Ơ haQ4y cotVtzern Q4bé nàQwW9dxy. HJSceDJàng xóJSceDJm tVtzerthì hoặcQwW9dx QwW9dxquý nhaJSceDJu hoặQwW9dxc gQ4hét nhauQ4. TQwW9dxhế haJSceDJi đứQ4a chẳngJSceDJ lQ4ẽ Q4lại gQwW9dxhét nhaQ4u à?

Im lìQ4m. QwW9dxIm lìm.

Dương trQwW9dxộm nhìQwW9dxn saJSceDJng Định,Q4 tVtzerchỉ thấtVtzery antVtzerh cẩnQwW9dx trtVtzerọng đặtVtzert tVtzerly rượtVtzeru QwW9dxxuống trướtVtzerc mQ4ặt ôngQ4 ThtVtzerụ, Q4không cóQ4 vẻQ4 tVtzergì lJSceDJà JSceDJsẽ “pQwW9dxhun châQ4u nhảJSceDJ ngọcQwW9dx” giảitVtzer đápQwW9dx JSceDJthắc mQ4ắc chtVtzero ôQ4ng báJSceDJc mìnhtVtzer, JSceDJthế tVtzernên  cuối cJSceDJùng ctVtzerô đàQwW9dxnh chQwW9dxép miJSceDJệng, ấpJSceDJ úng.

“Thì cũQ4ng hàtVtzerng xómQ4 bìQ4nh thườJSceDJng màJSceDJ bác”.

Định tVtzerhơi ngướcQwW9dx nhìtVtzern côQ4 khiếntVtzer DươJSceDJng lựngJSceDJ khựnJSceDJg, tVtzernhưng ctVtzeruối cQ4ùng JSceDJanh chỉQ4 JSceDJnói nhẹQ4 nhàng.

“Em uQ4ống chúQ4t vQwW9dxang nhé?”

“Dạ íJSceDJt QwW9dxthôi ạ!”

Dương cầmtVtzer lấytVtzer lJSceDJy rượuQ4 ĐịnhJSceDJ đưJSceDJa, thấytVtzer tVtzermàu rượQwW9dxu sónJSceDJg sáQ4nh. Q4Hình nhưQwW9dx tQwW9dxrái tiQwW9dxm côtVtzer QwW9dxcũng Q4đang cQ4ó chúQwW9dxt JSceDJsóng sáJSceDJnh tròntVtzerg tràJSceDJnh. JSceDJVô lQwW9dxí, tVtzerchưa uốQ4ng tVtzermà đQ4ã JSceDJthấy tJSceDJây tQwW9dxây JSceDJlà thQ4ế nàtVtzero nhỉ?

Ông ThụQ4 gitVtzerơ lJSceDJy rượutVtzer lQwW9dxên, QwW9dxvui vẻQwW9dx “Q4Nào nào…tVtzer UốngJSceDJ mừnJSceDJg gJSceDJặp mặQwW9dxt nQ4ào! Q4Hữu duyQ4ên thJSceDJì mớiQwW9dx ntVtzerăng tươngtVtzer ngộ.Q4 tVtzerHai đứQwW9dxa lạiQwW9dx cònQwW9dx ctVtzerhung vtVtzerách nữaQ4 thìQ4 chúQ4 khônQwW9dxg cònQwW9dx gQwW9dxì phảiQ4 ltVtzero nữaQ4 rồi…”

Dương vừaQ4 cụQ4ng JSceDJly vJSceDJừa nhtVtzerủ thầmQ4 kQwW9dxhông hiểJSceDJu cQwW9dxái JSceDJý tứQ4 “khQwW9dxông cJSceDJòn QwW9dxgì phảiQ4 loQwW9dx”của bátVtzerc mQ4ình làtVtzer JSceDJsao đâQ4y? tVtzerHay btVtzerác nghQ4ĩ Q4cô đượcJSceDJ làmQwW9dx hàJSceDJng xtVtzeróm củaJSceDJ aQ4nh lQwW9dxà cQ4oi QwW9dxnhư chuộQwW9dxt sJSceDJa ctVtzerhĩnh gạotVtzer rồQwW9dxi, khôtVtzerng pQwW9dxhải lQ4o lắngJSceDJ JSceDJcho nóQ4 nữQwW9dxa. ÔiQ4, thếQwW9dx thìQ4 chắctVtzer bQwW9dxác ctVtzerô JSceDJlầm QwW9dxto mấQ4t tVtzerrồi. tVtzerCô lạiJSceDJ liếQ4c tQwW9dxrộm ĐịnhtVtzer quQwW9dxa vànQwW9dxh ltVtzery. QwW9dxAnh tVtzernhấp ngụmtVtzer rQ4ượu, cũngtVtzer kQwW9dxhông đQwW9dxáp tVtzerlời Q4của ôngtVtzer ThụJSceDJ, JSceDJnhưng vẻQ4 trQwW9dxầm JSceDJtĩnh vàQwW9dx tJSceDJhư thái.

Dương JSceDJvốn làJSceDJ ngườitVtzer khônJSceDJg JSceDJgiỏi vềJSceDJ tâmtVtzer tVtzerlí tVtzerđàn ôngJSceDJ. NhữngQwW9dx QwW9dxphán đoánJSceDJ ctVtzerủa ctVtzerô lútVtzerc nàQwW9dxo cũngtVtzer tVtzertrật lất.JSceDJ NênJSceDJ đtVtzerôi khQwW9dxi tQ4rực Q4cảm Q4của mJSceDJình mJSceDJách btVtzerảo mạnhJSceDJ mQwW9dxẽ, DươnJSceDJg vẫntVtzer cốQ4 gQwW9dxhìm JSceDJnó xuốnQwW9dxg, sợQwW9dx mìnQ4h lQ4ại rơQwW9dxi vàJSceDJo tìnQ4h hQ4uống “chạQ4y vàoQ4 rừtVtzerng mơQwW9dx bQwW9dxắt tVtzercon tưởngQwW9dx bở”.QwW9dx NhưngJSceDJ, liệutVtzer cóJSceDJ tVtzersai chJSceDJút nàoJSceDJ khôngQ4 ntVtzerhỉ,  khi côJSceDJ nQwW9dxhận thấyJSceDJ đôQ4i lúQ4c ĐịnQwW9dxh JSceDJnhìn mìnhQ4 tVtzervà đôJSceDJi mắQ4t thẫmJSceDJ đentVtzer Q4kia thoJSceDJáng cQwW9dxhút ltVtzerại lấpQ4 lánhJSceDJ ánhQwW9dx cười.

Bữa QwW9dxăn vuJSceDJi vẻtVtzer, Q4nhẹ nhtVtzeràng, bởiQ4 bQ4ác ThụJSceDJ liJSceDJên tụcQ4 pJSceDJha ttVtzerrò vàQ4 “kểtVtzer xtVtzerấu” DJSceDJương. JSceDJSự xutVtzerề xòatVtzer cJSceDJủa QwW9dxbác khiếntVtzer Q4mọi thứtVtzer tVtzertrở nêQwW9dxn thânQ4 ái,Q4 dùtVtzer thỉQ4nh tVtzerthoảng JSceDJâm mưtVtzeru “gửiQwW9dx gắJSceDJm” DươtVtzerng ctVtzerho tVtzerĐịnh bQ4ác vtVtzerẫn đểtVtzer lộtVtzer rQ4õ mồQwW9dxn mộJSceDJt. tVtzerỞ bêQwW9dxn cạnhQwW9dx QwW9dxbác, ĐịnhQwW9dx dườnQwW9dxg nhưJSceDJ cũngQ4 cởiQwW9dx mởQ4 hơn,tVtzer aQ4nh JSceDJcười nhiều,tVtzer nóQwW9dxi nhiềQ4u hơnQwW9dx đtVtzerôi chútQwW9dx. tVtzerCô đặctVtzer tVtzerbiệt thícQ4h khtVtzeri ntVtzerghe hQwW9dxai JSceDJngười JSceDJtrao đQ4ổi vềQ4 cQwW9dxông việc,JSceDJ mặcJSceDJ dùtVtzer mQ4ù tVtzertịt khôJSceDJng hQwW9dxiểu Q4tí teQwW9dxo gQwW9dxì, nhưntVtzerg chQ4ỉ nhìQ4n khuônQwW9dx mặtJSceDJ cươngtVtzer ntVtzerghị kiQ4a QwW9dxsay sưQwW9dxa nóiQwW9dx vJSceDJề bêtVtzer tôngtVtzer QwW9dxcốt Q4thép, nóitVtzer vềtVtzer dtVtzerầm JSceDJdèo mónQ4g mánQ4h, cQwW9dxô cũntVtzerg thấtVtzery nhưQwW9dx mìnhQwW9dx đatVtzerng nghtVtzere nJSceDJhững JSceDJcâu chuyện  ngọtQ4 ngàtVtzero nhấJSceDJt ttVtzerrên Q4đời. CtVtzerô cũngJSceDJ nhậntVtzer raQwW9dx, hQ4ình nhưJSceDJ ctVtzerhỉ trJSceDJong tVtzercông vJSceDJiệc, ĐịnhJSceDJ tVtzermới thôtVtzeri tựQ4 ktVtzerìm chếQ4 mQ4ình, JSceDJở đóQ4, atVtzernh tựtVtzer tiQ4n, QwW9dxquyết JSceDJđoán, vàQwW9dx khQ4ông cQwW9dxòn kiJSceDJệm Q4lời QwW9dxcho lắm.

Bữa cơJSceDJm ktVtzeréo dàiQwW9dx từQwW9dx cQwW9dxhiều đếnQ4 khtVtzeri trờiQ4 sẩmQ4 Q4tối. QwW9dxÁnh nắngtVtzer chỉJSceDJ còJSceDJn Q4vài vệtVtzert rớttVtzer ltVtzerại nơiJSceDJ nhữngJSceDJ thQ4ềm JSceDJcửa lớnQ4. tVtzerĐây đóJSceDJ phụQ4c vụQwW9dx bắtVtzert đầJSceDJu bậttVtzer JSceDJđèn Q4chùm lênQwW9dx. ÔntVtzerg ThQwW9dxụ vàQ4 ĐịnQ4h JSceDJđã tiêJSceDJu diệtQwW9dx hếQwW9dxt gJSceDJần hQ4ai chJSceDJai QwW9dxvang, còJSceDJn DQ4ương cũngJSceDJ QwW9dxbị hơtVtzeri rượutVtzer làQwW9dxm ctVtzerho váJSceDJng vất.QwW9dx CQwW9dxô đaQ4ng địJSceDJnh giJSceDJơ tVtzertay Q4xin hàntVtzerg thtVtzerì đúnQ4g QwW9dxlúc ấyJSceDJ JSceDJ“tuyệt sắtVtzerc giaJSceDJi nhân”Q4 cQwW9dxủa Q4bác tVtzerThụ xuấtQ4 hiệnJSceDJ, vQ4à JSceDJy hệtVtzert nhJSceDJư mQ4ô tảQ4 củatVtzer QwW9dxbác, Q4người nQ4ày bụngQ4 Q4sắp rơQwW9dxi xuốtVtzerng JSceDJđầu gốiQwW9dx Q4và ttVtzeróc chJSceDJả cóQ4 cọngQwW9dx nào.

Lại mộtQ4 mànQ4 Q4chào hỏitVtzer tưngtVtzer bừQ4ng chJSceDJúc tụQ4ng, lúQwW9dxc tVtzerấy, DươngJSceDJ mớQwW9dxi biếQ4t ĐịnQwW9dxh làQwW9dx ngườitVtzer ttVtzerhiết kếQwW9dx nhtVtzerà QwW9dxhàng tVtzernày, ctVtzeròn bátVtzerc ThụQwW9dx tVtzertrực tiếpJSceDJ chỉQwW9dx đạQwW9dxo tJSceDJhi côngQwW9dx. WoQwW9dxw, Q4thảo tVtzernào ttVtzerhảo nQwW9dxào, ôngQwW9dx chủJSceDJ QwW9dxnhà hàng  nQ4ày hồQ4 hởtVtzeri JSceDJvới tVtzerbác cQwW9dxô vQwW9dxà ĐịnhJSceDJ thế.tVtzer SaQ4u kJSceDJhi vtVtzerung tQwW9dxay JSceDJchém mộJSceDJt cQwW9dxâu nhưJSceDJ đQwW9dxinh đóngQwW9dx cọcQ4 làQwW9dx QwW9dxbữa ănQ4 nàtVtzery hotVtzeràn tQ4oàn freQ4e, ôJSceDJng QwW9dxta QwW9dxbèn dùntVtzerg đôitVtzer taJSceDJy tVtzernúng nQ4ính lQwW9dxôi tVtzertuột bácQ4 ThQwW9dxụ đQ4i “chơi”tVtzer tăntVtzerg hJSceDJai, lạiQwW9dx còQ4n cườiQwW9dx tVtzerha hảQwW9dx ngoáQ4i lạiJSceDJ bảoQwW9dx phQ4ải điJSceDJ chQwW9dxo hJSceDJai “đtVtzerứa trẻ”Q4 cQwW9dxhúng Q4mày cóQ4 tíQ4 JSceDJriêng tQ4ư chứ.

Tất nhQwW9dxiên cáiQwW9dx “đứQ4a trẻ”Q4 sơtVtzer mtVtzeri đentVtzer thJSceDJì tVtzerchỉ QwW9dxlặng lẽQwW9dx Q4cười Q4còn “đứaJSceDJ trẻ”JSceDJ QwW9dxmặc vQ4áy thìQ4 tựQwW9dx dưQwW9dxng titVtzerm đậpQ4 tVtzerlên JSceDJthùm thụp.

Chương 1QwW9dx2.3: VQwW9dxô QwW9dxlí, ctVtzerhưa uốnJSceDJg màtVtzer đãJSceDJ thấQwW9dxy tâyJSceDJ tâytVtzer làQ4 tVtzerthế nàJSceDJo nhỉ?

tVtzer

(Tấm “mànhQwW9dx treo”QwW9dx giữtVtzera phốQwW9dx hôQwW9dxm đitVtzer bộtVtzer 25/9)

Một nQwW9dxgười đưJSceDJợc JSceDJlàm QwW9dxmai chtVtzero tVtzermình JSceDJđến haQwW9dxi tVtzerlần thQ4ì QwW9dxcó phQ4ải lJSceDJà QwW9dxcó duyêQ4n không? &nbspQ4;Suy nJSceDJghĩ QwW9dxấy QwW9dxlướt quQ4a tronQ4g đầJSceDJu Định.

Còn suQwW9dxy ngJSceDJhĩ JSceDJcủa DươngJSceDJ tQwW9dxhì JSceDJlại lQwW9dxà: MộQwW9dxt ngJSceDJười đtVtzerược lQwW9dxàm maQwW9dxi chtVtzero mQ4ình đếQ4n haQwW9dxi lQwW9dxần rQwW9dxồi lạJSceDJi liJSceDJên tụtVtzerc Q4gặp nhatVtzeru JSceDJhai lầnQwW9dx tronJSceDJg buổiQ4 chiềQ4u ởQ4 mộQ4t thàntVtzerh JSceDJphố xQwW9dxa lạ &tVtzernbsp;thì cJSceDJó phảJSceDJi rấttVtzer tVtzerrất rQwW9dxất rấtQ4 rấttVtzer tVtzerrất ctVtzeró duQ4yên không????

Vì rấtJSceDJ nhiềQwW9dxu chtVtzerữ “rất”tVtzer JSceDJcộng tVtzerthêm tVtzerchữ “duyên”tVtzer tVtzerto đtVtzerùng Q4kia mQ4à DươntVtzerg đờJSceDJ đQ4ẫn cảQ4 người.QwW9dx LQwW9dxại Q4phát JSceDJhiện cáiJSceDJ ngườiQ4 vốntVtzer điềmJSceDJ tQ4ĩnh kiQwW9dxa cũngJSceDJ QwW9dxbất ngờtVtzer khJSceDJông kQwW9dxém gìJSceDJ mìnhQwW9dx, DươnQ4g tVtzerlại JSceDJcàng …JSceDJ đờtVtzer đẫn!

Quan sátVtzert thằnJSceDJg đQwW9dxệ vJSceDJà ctVtzerô cháQwW9dxu JSceDJgái mắQwW9dxt trQwW9dxòn mắtQwW9dx dẹtQwW9dx nQ4hìn QwW9dxnhau, ôngQ4 ThQ4ụ cưJSceDJời sảQ4ng ktVtzerhoái, ktVtzeréo ĐịnhQ4 xtVtzeruống cJSceDJạnh mình.

“Sao, thếtVtzer hóJSceDJa rQwW9dxa lạtVtzeri biếttVtzer ctVtzeron QwW9dxNấm nhtVtzerà Q4chú à?”

Định nhìnQwW9dx DươngJSceDJ JSceDJtủm tỉmJSceDJ Q4“Dạ, cháJSceDJu QwW9dxkhông biếtQ4 NấQ4m, cQ4háu chQ4ỉ biếQ4t NhátVtzeri JSceDJBén thôi”.

Nếu cQwW9dxâu JSceDJcủa ôngQ4 Q4Thụ Q4làm JSceDJDương hátVtzer hQ4ốc mồmJSceDJ địnhQwW9dx phảnJSceDJ khQwW9dxáng Q4thì ctVtzerâu củatVtzer ĐịnhQ4 làmJSceDJ cô  khôngtVtzer JSceDJthể nàJSceDJo tVtzermà nQ4gậm mtVtzeriệng được.JSceDJ Ôi,tVtzer ctVtzerô chưQ4a tVtzertừng biếtQwW9dx mộtVtzert ĐịnhQwW9dx thtVtzerế nàQwW9dxy. KtVtzerẻ mặQ4t sắttVtzer đãQ4 biQ4ết nóJSceDJi QwW9dxđùa ^^tVtzer. tVtzerMà câJSceDJu đtVtzerùa ấytVtzer QwW9dxcòn ntVtzerhắm tVtzerthẳng vàoQwW9dx cô.

Ông tVtzerThụ tQ4hì Q4hết nhìQwW9dxn saQwW9dxng ctVtzerô cháQwW9dxu gtVtzerái, lạiJSceDJ nhìnJSceDJ saQwW9dxng thằngQ4 đệJSceDJ tQ4ử ruột,QwW9dx vJSceDJẻ nhưtVtzer chưaQ4 hiểtVtzeru hếQwW9dxt. “NháiJSceDJ tVtzerBén ấytVtzer àQwW9dx??? ChJSceDJáu gặpJSceDJ ctVtzeron béJSceDJ lúc…QwW9dx lúctVtzer mặtQwW9dx nótVtzer xantVtzerh ntVtzerhư Q4đít nháiJSceDJ à???”

AkAkAk. DươngJSceDJ muốnQwW9dx đJSceDJi chếtJSceDJ tVtzerquá. ÔtVtzeri bQwW9dxác ơiJSceDJ, stVtzerao bácJSceDJ lạitVtzer cóQ4 JSceDJcái liQwW9dxên tQwW9dxưởng “lãJSceDJng mạnJSceDJ” thJSceDJế tVtzercơ cQwW9dxhứ? ĐtVtzerịnh vẻtVtzer nhưtVtzer cũnQwW9dxg tVtzerquen vớiJSceDJ QwW9dxsự bỗJSceDJ bãQwW9dx dQ4ễ gầnQ4 củaQwW9dx tVtzerông, mJSceDJôi tVtzerthoáng nQwW9dxụ cườiQwW9dx.  “Dương làJSceDJ hàntVtzerg xQ4óm cJSceDJủa cháu”.

Dương QwW9dxthấp giọnQ4g làQwW9dxu bQ4àu “JSceDJNhái BénJSceDJ lQ4à dQ4o tVtzerthằng chtVtzeráu antVtzerh ấyQ4 gọtVtzeri chJSceDJáu đấy”.

Ông ThtVtzerụ ntVtzergờ ngợQ4 nhtVtzerư Q4cố nhQwW9dxớ “QwW9dxCháu tVtzerà? PQ4hải cáQwW9dxi thằQ4ng QwW9dxđợt trướQ4c JSceDJđánh nhtVtzerau JSceDJvào bQwW9dxệnh việJSceDJn đJSceDJấy không?

“Dạ đúng”.

Định đápQwW9dx nJSceDJgắn gọnQwW9dx. DươQ4ng Q4thầm thởtVtzer pQwW9dxhào kQwW9dxhi ĐịnhQ4 kQ4hông Q4lôi chJSceDJuyện côQwW9dx đãQwW9dx cắptVtzer nácQwW9dxh Q4thằng chtVtzeráu JSceDJquý hóQwW9dxa củaQwW9dx anJSceDJh vàJSceDJo bệnQwW9dxh vQ4iện JSceDJthế nàoQwW9dx, nếQwW9dxu khônQ4g thếQwW9dx nàtVtzero báQ4c ThJSceDJụ cũtVtzerng hJSceDJỏi nàyJSceDJ nọtVtzer, dJSceDJẫn đếnQ4 ngJSceDJọn ngànQwW9dxh cQwW9dxơ sự.Q4 ViệctVtzer côtVtzer thỉnhQwW9dx ttVtzerhoảng tVtzerchui rtVtzera cJSceDJhui vàJSceDJo qJSceDJuán btVtzeri Q4– tVtzera, mặcQwW9dx dùJSceDJ chỉtVtzer chọcQwW9dx tVtzerchọc JSceDJmấy QwW9dxviên bQwW9dxi tròntVtzer trònJSceDJ vôtVtzer hạJSceDJi, nhưJSceDJng nếQ4u JSceDJđến tQ4ai cQwW9dxác Q4bậc phụJSceDJ hJSceDJuynh thQwW9dxì vQ4ẫn làJSceDJ tVtzermột chuyệQ4n lontVtzerg trJSceDJời lởJSceDJ đấtJSceDJ. Rằng,QwW9dx QwW9dxcon gQwW9dxái cQwW9dxon đtVtzerứa phtVtzerải …JSceDJ Q4thế nàotVtzer mớiJSceDJ ctVtzerhui vàoJSceDJ mQwW9dxấy cQ4hỗ thQ4ế chứ?tVtzer RằQ4ng, thôitVtzer cQwW9dxhết tVtzerrồi, QwW9dxhay Q4là nJSceDJó khôntVtzerg cótVtzer thằnQwW9dxg ntVtzerào thtVtzerèm Q4rước, ntVtzerên siJSceDJnh JSceDJra Q4biến chứngQwW9dx, mấtVtzert tVtzercân bJSceDJằng nQ4ày nọ…JSceDJ KhQwW9dxông thểJSceDJ đểJSceDJ thếJSceDJ nàtVtzery đQ4ược, Q4ta QwW9dxphải kiếmJSceDJ ntVtzergay cQ4ho tVtzernó mtVtzerột thằng.tVtzer VQwW9dxà thếQ4 làQwW9dx lạiQwW9dx ctVtzeró hệJSceDJ qQ4uả tVtzerlà ởJSceDJ tVtzerquán tQwW9dxrà nQ4ọ, tVtzerở qutVtzerán QwW9dxcafé kQwW9dxia troJSceDJng QwW9dxcả nhữJSceDJng ngàJSceDJy đẹpQwW9dx Q4trời JSceDJvà nhữnQ4g ntVtzergày khôtVtzerng đQ4ẹp trQwW9dxời cJSceDJho lQwW9dxắm, ctVtzeró côQ4 nànJSceDJg mQwW9dxặt JSceDJmày dQ4àu dàQwW9dxu điQ4 xeQwW9dxm mắt.

Thực tếJSceDJ cQwW9dxhứng minQwW9dxh, JSceDJgiai chưaQwW9dx Q4vợ giờQwW9dx cũtVtzerng kQwW9dxhan hiếmtVtzer lắQ4m rồi.Q4 ChQwW9dxo ntVtzerên, JSceDJnhững Q4ứng JSceDJcử tVtzerviên thJSceDJậm chíQwW9dx còQ4n “tVtzerhai lQ4ần ttVtzerrong mJSceDJột” ntVtzerhư JSceDJlà ĐịnQ4h đâyQ4. CtVtzerả bácQwW9dx ThJSceDJụ lẫtVtzern TâJSceDJn đềuQwW9dx muQwW9dxốn dtVtzerấm tVtzerdúi aQwW9dxnh ctVtzerho cQ4ô vtVtzerới Q4lời quảtVtzerng cáoQ4 “htVtzeràng VtVtzeriệt NaQ4m cQwW9dxhất lượngQ4 cao”.JSceDJ ThQwW9dxật rtVtzera QwW9dxthì mắtQwW9dx nhìntVtzer cQwW9dxủa QwW9dxhai tVtzerngười Q4này cQwW9dxô đềuQ4 QwW9dxtin tưởnQwW9dxg cả.QwW9dx ThQ4ật rQ4a QwW9dxhơn nJSceDJữa thQwW9dxì chítVtzernh côQ4 cònJSceDJ muQ4ốn dấmtVtzer dúiQwW9dx QwW9dxanh JSceDJcho mìnhtVtzer kQ4ia Q4mà ^^.

Nhân viêtVtzern xếpQ4 loạtJSceDJ QwW9dxđồ tVtzerăn JSceDJlên bànQ4. ĐịJSceDJnh mởJSceDJ nútVtzert chtVtzerai tVtzerrượu vanQ4g mQwW9dxột cácQwW9dxh tQwW9dxhành thạo,JSceDJ xQ4ếp JSceDJmấy chQwW9dxiếc lQwW9dxy lạQwW9dxi rQ4ồi bắJSceDJt JSceDJđầu róttVtzer. ÔngtVtzer TtVtzerhụ nhìtVtzern Định,QwW9dx JSceDJlại nhìJSceDJn Q4vẻ mặtQwW9dx tJSceDJhoáng ửngJSceDJ hồnQwW9dxg cQ4ô JSceDJcháu gái,JSceDJ gtVtzeriọng vuQ4i vẻ.

“Ái cQ4hà! CQ4oi nhtVtzerư btVtzerác làmJSceDJ chuyJSceDJện QwW9dxthừa rJSceDJồi? ThếQ4 QwW9dxanh Q4em QwW9dxhàng xómJSceDJ láJSceDJng giềnQwW9dxg Q4láng tVtzertỏi chắctVtzer JSceDJquý nQ4hau Q4chứ hả?”

Bình tĩnhJSceDJ nQwW9dxhư ĐịQ4nh tVtzermà QwW9dxchai rượQwW9dxu tronQwW9dxg tQwW9dxay cũJSceDJng chệctVtzerh đi,Q4 khtVtzeriến rượu &QwW9dxnbsp;sánh cảtVtzer Q4ra méQwW9dxp Q4ly, trotVtzerng lúQ4c đQ4ó, DưQ4ơng nJSceDJhư “đQ4ứng hìnhQ4”. CôJSceDJ rầQ4u rĩtVtzer nhQwW9dxìn QwW9dxông tVtzerThụ, ntVtzerhăn nhó.

“Trời, tVtzerbác hỏtVtzeri JSceDJgì khQwW9dxó Q4thế tVtzerạ. QwW9dxQuý kQwW9dxiếc JSceDJgì ctVtzerơ chứ?”

“Ơ haQwW9dxy ctVtzeron bétVtzer này.Q4 HJSceDJàng xóQwW9dxm thJSceDJì hoặcQ4 tVtzerquý QwW9dxnhau hoQwW9dxặc ghétQwW9dx nhauJSceDJ. ThếJSceDJ hQwW9dxai đứaQwW9dx chẳngJSceDJ lẽtVtzer lạiQ4 ghQ4ét JSceDJnhau à?

Im lQ4ìm. JSceDJIm lìm.

Dương trộQwW9dxm nhìQ4n sanJSceDJg ĐịtVtzernh, chQwW9dxỉ thấyQwW9dx aQwW9dxnh cẩnQwW9dx trọngQ4 đặtVtzert QwW9dxly rượJSceDJu xtVtzeruống tQwW9dxrước mQwW9dxặt ônJSceDJg Thụ,QwW9dx khôngtVtzer cQwW9dxó Q4vẻ gJSceDJì Q4là sJSceDJẽ “JSceDJphun châutVtzer nhảQwW9dx ngọc”QwW9dx giảJSceDJi đápQ4 thắcJSceDJ mQwW9dxắc Q4cho ônJSceDJg báJSceDJc mìtVtzernh, Q4thế nên  cuốQwW9dxi cùngQwW9dx cJSceDJô đàtVtzernh chépJSceDJ Q4miệng, ấtVtzerp úng.

“Thì QwW9dxcũng hàQ4ng xótVtzerm btVtzerình thườngQ4 màJSceDJ bác”.

Định QwW9dxhơi ngướcJSceDJ nQ4hìn cJSceDJô JSceDJkhiến DưQwW9dxơng lựnQwW9dxg khựngtVtzer, nJSceDJhưng cuQwW9dxối cùQ4ng Q4anh chQwW9dxỉ nóJSceDJi ntVtzerhẹ nhàng.

“Em uốQwW9dxng chútQwW9dx vJSceDJang nhé?”

“Dạ Q4ít tJSceDJhôi ạ!”

Dương cầmtVtzer lấytVtzer lQwW9dxy rQ4ượu ĐịntVtzerh đưQ4a, thtVtzerấy màuQ4 tVtzerrượu QwW9dxsóng stVtzeránh. HìnJSceDJh nhưJSceDJ tJSceDJrái QwW9dxtim Q4cô cũngQ4 đatVtzerng tVtzercó chútVtzert JSceDJsóng sántVtzerh tròtVtzerng tràtVtzernh. tVtzerVô QwW9dxlí, Q4chưa uốnQ4g màQ4 đãJSceDJ tJSceDJhấy tâyJSceDJ QwW9dxtây làQwW9dx tVtzerthế QwW9dxnào nhỉ?

Ông ThụtVtzer giơJSceDJ QwW9dxly rượuQwW9dx lên,Q4 vuQ4i vẻQwW9dx “NàotVtzer nàQ4o… UốntVtzerg mừngtVtzer gặpJSceDJ mặttVtzer nàJSceDJo! tVtzerHữu dQ4uyên tJSceDJhì mớitVtzer năQ4ng JSceDJtương ngộ.Q4 QwW9dxHai đứQ4a tVtzerlại còtVtzern ctVtzerhung Q4vách nữaJSceDJ tJSceDJhì tVtzerchú khôntVtzerg cJSceDJòn gìQwW9dx phảiJSceDJ tVtzerlo nQ4ữa rồi…”

Dương vừaQwW9dx cụJSceDJng QwW9dxly vừaJSceDJ JSceDJnhủ thầmJSceDJ khôngtVtzer hiQwW9dxểu cáitVtzer ýtVtzer QwW9dxtứ “khôngQ4 còQwW9dxn gìQ4 QwW9dxphải lo”củatVtzer bácJSceDJ mìnJSceDJh ltVtzerà tVtzersao đâyJSceDJ? HaQwW9dxy báJSceDJc nghĩQwW9dx côQ4 đượcQ4 tVtzerlàm hàtVtzerng xómQwW9dx củQ4a anQwW9dxh làtVtzer cQwW9dxoi nhQwW9dxư Q4chuột stVtzera chĩnhtVtzer tVtzergạo rồi,Q4 khônQwW9dxg phảtVtzeri tVtzerlo lQ4ắng cJSceDJho nJSceDJó nJSceDJữa. ÔQ4i, thếJSceDJ tQwW9dxhì chQwW9dxắc bQwW9dxác côQwW9dx lầmJSceDJ ttVtzero mấttVtzer rtVtzerồi. QwW9dxCô ltVtzerại ltVtzeriếc trộmtVtzer ĐịnhJSceDJ quQwW9dxa QwW9dxvành lQwW9dxy. AnQ4h nhấpJSceDJ Q4ngụm rưQ4ợu, cũnJSceDJg khôntVtzerg đápQ4 lJSceDJời ctVtzerủa ôntVtzerg TtVtzerhụ, nhJSceDJưng vẻJSceDJ trtVtzerầm tĩtVtzernh QwW9dxvà tQ4hư thái.

Dương vốtVtzern lQ4à ngưQwW9dxời khôngJSceDJ tVtzergiỏi vềQwW9dx tâmQwW9dx lítVtzer đànQwW9dx QwW9dxông. NhQ4ững phQ4án đoJSceDJán củtVtzera cQ4ô lQ4úc nJSceDJào cũQ4ng trậQwW9dxt tVtzerlất. JSceDJNên Q4đôi kJSceDJhi trựQwW9dxc ctVtzerảm củaQ4 mìJSceDJnh máQ4ch Q4bảo mạtVtzernh mẽ,Q4 DQwW9dxương vẫnQ4 cQwW9dxố gQwW9dxhìm QwW9dxnó xuốJSceDJng, sQ4ợ mQ4ình tVtzerlại rơQ4i vQ4ào Q4tình huốngJSceDJ “chạyQwW9dx vàtVtzero rJSceDJừng JSceDJmơ bắttVtzer cJSceDJon tưởngtVtzer bở”.QwW9dx Nhưng,JSceDJ JSceDJliệu cóQwW9dx stVtzerai Q4chút nàJSceDJo khônQwW9dxg nhỉ,&nbstVtzerp; khi côJSceDJ nQ4hận QwW9dxthấy Q4đôi lúctVtzer Q4Định nhtVtzerìn QwW9dxmình vàQwW9dx đtVtzerôi mắtQ4 tQ4hẫm đentVtzer kitVtzera QwW9dxthoáng cQ4hút lạtVtzeri lấptVtzer Q4lánh ánJSceDJh cười.

Bữa ăntVtzer vuJSceDJi vJSceDJẻ, nhQ4ẹ nhQ4àng, bởJSceDJi báctVtzer ThụtVtzer litVtzerên tụtVtzerc tVtzerpha trQwW9dxò QwW9dxvà QwW9dx“kể xấtVtzeru” DưJSceDJơng. JSceDJSự xQwW9dxuề xtVtzeròa ctVtzerủa bQ4ác khiếnQwW9dx mọitVtzer JSceDJthứ tQwW9dxrở nêQwW9dxn JSceDJthân áiQwW9dx, dQ4ù thỉnQ4h thJSceDJoảng QwW9dxâm mQwW9dxưu “gửitVtzer gắm”JSceDJ DưQwW9dxơng chJSceDJo ĐịnhtVtzer báQ4c vẫnQ4 đQwW9dxể QwW9dxlộ rQ4õ mồnJSceDJ mộtQwW9dx. Q4Ở bJSceDJên cạQ4nh bJSceDJác, ĐịQwW9dxnh dưQ4ờng nhQwW9dxư cũngQwW9dx cởitVtzer tVtzermở hơQwW9dxn, antVtzerh cườitVtzer nhitVtzerều, nóJSceDJi nhiềutVtzer QwW9dxhơn đôiQwW9dx cJSceDJhút. CôtVtzer đặJSceDJc biJSceDJệt tQwW9dxhích kJSceDJhi nghQ4e haQwW9dxi ntVtzergười traJSceDJo đQwW9dxổi vềQ4 côtVtzerng việtVtzerc, mặcQwW9dx JSceDJdù mQ4ù tịttVtzer khônQwW9dxg hiểuJSceDJ tQwW9dxí QwW9dxteo JSceDJgì, nhưnQwW9dxg chỉtVtzer nJSceDJhìn khuônQ4 mặtQwW9dx cưQwW9dxơng QwW9dxnghị kiJSceDJa sJSceDJay sưaQwW9dx nóitVtzer vềtVtzer bêQwW9dx tôngJSceDJ cốtJSceDJ tQwW9dxhép, nQ4ói Q4về Q4dầm dèQ4o móJSceDJng máQwW9dxnh, cJSceDJô cũJSceDJng tQwW9dxhấy nhQ4ư QwW9dxmình đaQ4ng ngtVtzerhe QwW9dxnhững câQwW9dxu chuyện  ngọtQ4 nQ4gào nhấtQwW9dx trênQwW9dx đQwW9dxời. CtVtzerô cũnQ4g nhậnQwW9dx raQ4, hìnhQwW9dx nhưJSceDJ chQwW9dxỉ tronJSceDJg côngJSceDJ việctVtzer, ĐịtVtzernh mớtVtzeri thJSceDJôi tựQwW9dx kìJSceDJm chếJSceDJ mìnhQwW9dx, ởQwW9dx đó,tVtzer atVtzernh tựJSceDJ titVtzern, quyếtVtzert đoán,tVtzer vQwW9dxà kQ4hông còntVtzer kiQwW9dxệm lờiQwW9dx chtVtzero lắm.

Bữa cQwW9dxơm kéJSceDJo dàiQwW9dx từtVtzer Q4chiều đQ4ến Q4khi trờQ4i sẩQwW9dxm tốiJSceDJ. ÁntVtzerh tVtzernắng ctVtzerhỉ QwW9dxcòn vàiQ4 vệtQwW9dx rQwW9dxớt lạJSceDJi nơiQ4 nhữngQ4 thềmJSceDJ cửaJSceDJ lớn.QwW9dx QwW9dxĐây đótVtzer phQwW9dxục vQwW9dxụ bắttVtzer Q4đầu bậtQ4 đènQ4 JSceDJchùm ltVtzerên. JSceDJÔng ThQ4ụ vàQwW9dx ĐịnhtVtzer đãQ4 tiêutVtzer tVtzerdiệt htVtzerết gầnQwW9dx Q4hai JSceDJchai vanJSceDJg, còntVtzer JSceDJDương cũQwW9dxng bịtVtzer hJSceDJơi rượuQwW9dx làQwW9dxm QwW9dxcho vQ4áng vất.QwW9dx CJSceDJô QwW9dxđang địnhJSceDJ Q4giơ Q4tay xiJSceDJn hJSceDJàng tQ4hì đJSceDJúng lútVtzerc ấJSceDJy Q4“tuyệt sắcJSceDJ gQ4iai QwW9dxnhân” củtVtzera btVtzerác ThụJSceDJ xuấtJSceDJ hiện,Q4 vàQ4 QwW9dxy hệttVtzer QwW9dxnhư mQ4ô Q4tả củaJSceDJ bác,tVtzer nJSceDJgười nàJSceDJy bụJSceDJng sắpQ4 rơQ4i xuốngJSceDJ đầuQ4 tVtzergối vàQwW9dx Q4tóc chảJSceDJ QwW9dxcó cọngJSceDJ nào.

Lại mQ4ột JSceDJmàn chQwW9dxào JSceDJhỏi tưtVtzerng QwW9dxbừng chtVtzerúc tQwW9dxụng, lúcQ4 ấQ4y, DươngJSceDJ mtVtzerới biếtJSceDJ ĐịnhJSceDJ lQ4à nQ4gười thiếtQwW9dx kếQwW9dx nhJSceDJà hàJSceDJng nàytVtzer, còJSceDJn btVtzerác TJSceDJhụ trựctVtzer tQwW9dxiếp chỉtVtzer Q4đạo thJSceDJi công.JSceDJ WowJSceDJ, tVtzerthảo nQ4ào JSceDJthảo tVtzernào, tVtzerông cQ4hủ nhtVtzerà hàng JSceDJ này hồJSceDJ hởiJSceDJ vớtVtzeri bátVtzerc cJSceDJô vàQwW9dx ĐịntVtzerh thtVtzerế. SQ4au ktVtzerhi vuntVtzerg JSceDJtay cQwW9dxhém mộtQ4 QwW9dxcâu Q4như điQ4nh đóngJSceDJ cọQwW9dxc làJSceDJ bữatVtzer ăJSceDJn Q4này hoàtVtzern toàJSceDJn tVtzerfree, ôngJSceDJ tJSceDJa bèQwW9dxn tVtzerdùng đôiJSceDJ tQwW9dxay QwW9dxnúng ntVtzerính lôiJSceDJ tuộQwW9dxt báJSceDJc ThụQ4 điQwW9dx “chơi”tVtzer tătVtzerng QwW9dxhai, lạitVtzer ctVtzeròn tVtzercười Q4ha hảtVtzer nQ4goái tVtzerlại bảQ4o phảiJSceDJ đtVtzeri JSceDJcho hJSceDJai “đứJSceDJa trẻ”Q4 chúntVtzerg mtVtzerày tVtzercó QwW9dxtí rQwW9dxiêng tJSceDJư chứ.

Tất ntVtzerhiên cáiQwW9dx “QwW9dxđứa trQ4ẻ” stVtzerơ mQ4i đeJSceDJn thìJSceDJ QwW9dxchỉ lặngQ4 JSceDJlẽ cườtVtzeri còntVtzer “đứaJSceDJ tQwW9dxrẻ” mQwW9dxặc váyJSceDJ thìJSceDJ tựJSceDJ dưngJSceDJ titVtzerm đậptVtzer lêQ4n thtVtzerùm thụp.

 

Chương 1tVtzer2.4: NtVtzerhẹ nhànQ4g tVtzermà ráQ4t bỏngtVtzer ^^
(CJSceDJháu gJSceDJái Q4Bống BaQwW9dxng củQ4a dì,JSceDJ ngườiQ4 cóQwW9dx cáitVtzer JSceDJtên giốngJSceDJ QwW9dxnhư JSceDJcái cJSceDJô tVtzergái tVtzergià troQwW9dxng truyệnQ4 QwW9dxnày, tVtzerhe Q4he hJSceDJe he)
Không giatVtzern dầtVtzern ttVtzerrở nêJSceDJn lặngQ4 lQ4ẽ khiếnQ4 DươnJSceDJg  thấy lJSceDJúng túng,JSceDJ chtVtzerỉ còntVtzer JSceDJcách ngQwW9dxậm JSceDJly rượuQ4 vanJSceDJg, nhấQ4p từngQwW9dx QwW9dxchút tVtzermột. ĐịnJSceDJh độtVtzert ntVtzerhiên mỉmJSceDJ cười.

“Cẩn thậnQwW9dx saQ4y đó”.

Giọng JSceDJnói bấtQwW9dx chợQ4t dịJSceDJu dànJSceDJg cQwW9dxủa Q4Định khiếJSceDJn DưtVtzerơng còQ4n thấyJSceDJ …JSceDJ saQwW9dxy htVtzerơn làQwW9dx rượQ4u. TJSceDJrong cQ4hút Q4miên tVtzerman vángQwW9dx JSceDJvất, tVtzercó tVtzermột sQ4uy ngJSceDJhĩ lướtJSceDJ tVtzerqua khtVtzeriến DưJSceDJơng sựctVtzer nhớ.QwW9dx KhJSceDJi Q4tỉnh JSceDJtáo cQ4ô đãtVtzer Q4làm đJSceDJủ trtVtzerò JSceDJmất mặtJSceDJ rJSceDJồi. CótVtzer tíQ4 metVtzern vàQ4o khôngtVtzer JSceDJbiết cJSceDJô JSceDJcòn Q4gây nhữngJSceDJ chuyJSceDJện JSceDJgì nữaQwW9dx. QwW9dxÝ ntVtzerghĩ đóJSceDJ kQwW9dxhiến Q4Dương lậptVtzer tứcQ4 thQ4ẳng lưng,Q4 tay  JSceDJcập rậpQ4 buôngtVtzer ngatVtzery lJSceDJy rượuQwW9dx xuốQ4ng bàn.

Định nhìnQ4 hàQwW9dxnh tVtzerđộng củaJSceDJ cô, &nbtVtzersp;khóe môiQwW9dx vốJSceDJn QwW9dxđiềm đạmQ4 chợQ4t cotVtzerng khtVtzerẽ JSceDJlên trontVtzerg mộQwW9dxt nụQwW9dx cưJSceDJời. KhQwW9dxi bắtQwW9dx gặQwW9dxp JSceDJcái nhìtVtzern nQ4gơ ngácJSceDJ củatVtzer Dương,QwW9dx QwW9dxnụ JSceDJcười đóQ4 khôngJSceDJ ttVtzerắt đitVtzer, tráQwW9dxi lại,tVtzer tronQwW9dxg đôiQ4 mắttVtzer thQ4ẫm tốiQwW9dx, QwW9dxlại JSceDJlấp lánJSceDJh nhữQ4ng áJSceDJnh sánQwW9dxg JSceDJcó phầnQ4 trêtVtzeru ctVtzerhọc. DJSceDJương JSceDJhơi đờtVtzer raQwW9dx, cảQwW9dxm giátVtzerc cáQ4i khônQwW9dxg khíJSceDJ QwW9dxmờ Q4ám nàtVtzery tVtzerkhiến tVtzercô QwW9dxcó ctVtzerhút khQwW9dxông tựQwW9dx tVtzernhiên, tatVtzery côQwW9dx ltVtzerại mJSceDJuốn thòJSceDJ JSceDJra cầtVtzerm JSceDJly rJSceDJượu cQwW9dxho bớtQ4 thừaJSceDJ thQwW9dxãi, nhưJSceDJng rồitVtzer lạitVtzer rtVtzerụt tVtzerlại QwW9dxkhông dám.

Khi nhữngQ4 sợJSceDJi Q4tơ cảmJSceDJ xúcJSceDJ ctVtzerứ giăJSceDJng mắtVtzerc Q4đâu đótVtzer Q4quanh hQ4ai ngưtVtzerời, ĐịQwW9dxnh độQwW9dxt ngộtJSceDJ rJSceDJủ DưtVtzerơng QwW9dxđi vònQ4g qQ4uanh kQ4hu JSceDJnhà hànJSceDJg. QwW9dxDương đứngJSceDJ dQwW9dxậy, cảtVtzer QwW9dxngười QwW9dxnhư đượcQ4 thJSceDJả lỏng,Q4 khônQ4g tVtzernén đượctVtzer ctVtzerô thtVtzerở phJSceDJào mộttVtzer cáQ4i, điQ4 tVtzertheo ĐịnhJSceDJ. AntVtzerh bướtVtzerc chQ4ậm rãi,QwW9dx đủtVtzer đJSceDJể JSceDJđôi giàytVtzer QwW9dx5 pQwW9dxhân củJSceDJa DươngJSceDJ khôngtVtzer bịQ4 tVtzerquá JSceDJtải tVtzerkhi côtVtzer bướtVtzerc theQwW9dxo QwW9dxanh. VừaQwW9dx đQwW9dxi JSceDJĐịnh vừaQwW9dx chQwW9dxỉ dẫQwW9dxn cQwW9dxho DươngQwW9dx nhJSceDJững điểmQwW9dx đJSceDJặc biệtQ4 nhQwW9dxo nhQ4ỏ củatVtzer QwW9dxnhà QwW9dxhàng này,JSceDJ nhtVtzerư kJSceDJhu JSceDJhầm rưQwW9dxợu, “căJSceDJn phònQ4g stVtzerao rơtVtzeri”, “hồJSceDJ rửtVtzera chânQ4” khQwW9dxiến DươnQwW9dxg mắttVtzer trònQ4 mắtQwW9dx dẹttVtzer. KhôtVtzerng khíQ4 QwW9dxdần Q4trở lQwW9dxại sựtVtzer QwW9dxtự nhiêntVtzer, DươngQwW9dx cũJSceDJng vôJSceDJ tQ4ư hỏiQwW9dx haQ4n đủQwW9dx chuyQwW9dxện. MặcQwW9dx nhJSceDJững thắcQwW9dx mắcQ4 ngôQwW9dx ngJSceDJhê củaJSceDJ côtVtzer, ĐịnJSceDJh thonQwW9dxg tQwW9dxhả JSceDJtrả lờiQ4 Q4cẩn tVtzerthận tJSceDJừng chúttVtzer một.

Nhà tVtzerhàng Q4đã lêQ4n đèJSceDJn. DươngJSceDJ ctVtzerảm nhậnQ4 dườngtVtzer Q4như JSceDJĐịnh rJSceDJất QwW9dxđể tâmJSceDJ đếnJSceDJ Q4việc thiếtJSceDJ kếQ4 JSceDJánh sántVtzerg tVtzertrong nhữngQwW9dx ctVtzerông Q4trình cQwW9dxủa mình,QwW9dx nêJSceDJn từtVtzer kQwW9dxhu restVtzerort RaiQ4nbow đếQwW9dxn Q4nhà QwW9dxhàng Q4này, ánhJSceDJ sátVtzerng đềutVtzer rQ4ất đẹptVtzer tVtzermắt, tVtzerđều làtVtzer QwW9dxthứ màutVtzer vàngtVtzer ấmQwW9dx áp,tVtzer sQ4óng sánQwW9dxh nhtVtzerư mậtJSceDJ ong.&nbsQwW9dxp; Từng căntVtzer QwW9dxphòng nJSceDJhư tVtzertừng ôQ4 Q4nhỏ JSceDJphát sáJSceDJng, ngọJSceDJt nQwW9dxgào vtVtzerà QwW9dxbí Q4mật. tVtzerDương cứQwW9dx tưởngtVtzer Q4Định tVtzersẽ JSceDJdắt Q4cô vàoJSceDJ mộJSceDJt cJSceDJăn JSceDJphòng QwW9dxnào đótVtzer, tVtzernhưng cuốiJSceDJ cùJSceDJng nơQwW9dxi dừtVtzerng lạitVtzer củaQ4 Q4họ JSceDJlại lJSceDJà mJSceDJột ctVtzerây cQwW9dxầu gỗQwW9dx nhỏJSceDJ Q4nhưng chắcQ4 QwW9dxchắn, Q4nằm bêQwW9dxn rtVtzerìa củaJSceDJ kJSceDJhu nhàtVtzer hQwW9dxàng. ThấytVtzer bãJSceDJi cQ4át dướJSceDJi cQwW9dxhân mJSceDJịn màJSceDJng, DQwW9dxương khôJSceDJng nJSceDJgại ngầQ4n cởitVtzer giầyQwW9dx raQ4, rồiQ4 tVtzerđi trQ4ên cát.

Trăng noQ4n vừaJSceDJ lên.Q4 NhữnQwW9dxg bQ4ước chQwW9dxân củJSceDJa DươntVtzerg hQwW9dxơi lúJSceDJn QwW9dxxuống ttVtzerrên JSceDJnền cáQwW9dxt lấpJSceDJ tVtzerlánh Q4sáng bạcQ4 bởiQwW9dx JSceDJánh trtVtzerăng vQ4à ánhJSceDJ điệnJSceDJ vàJSceDJng tVtzerhắt rQwW9dxa ttVtzerừ kQ4hu tVtzernhà JSceDJlớn. JSceDJBên JSceDJcạnh, JSceDJĐịnh vẫQwW9dxn JSceDJđi tVtzergiầy, anQ4h nhẹtVtzer nhàngQwW9dx cầmJSceDJ lấyQwW9dx đJSceDJôi giầyQ4 JSceDJtrong tJSceDJay DtVtzerương khQwW9dxiến côQwW9dx hQwW9dxơi ngỡQwW9dx nQ4gàng JSceDJvà cóQ4 chúttVtzer btVtzerối rốiJSceDJ. ỪJSceDJ tQ4hì thừaQwW9dx nhậnQwW9dx điJSceDJ, JSceDJnhững chQ4ăm sQ4óc JSceDJcó phQwW9dxần QwW9dxnhỏ bQ4é nQwW9dxhư vậQwW9dxy khiếnJSceDJ ctVtzerô Q4… thíJSceDJch kQwW9dxinh lêJSceDJn đượctVtzer ^^

Gió JSceDJbiển mtVtzerang QwW9dxthêm mộtQwW9dx chúQ4t lạnhQwW9dx khiếJSceDJn máJSceDJi tóQwW9dxc JSceDJDương QwW9dxbay Q4lòa xQwW9dxòa. Q4Ở mộQ4t nơtVtzeri Q4không JSceDJkhí lãQ4ng mạJSceDJn nhQwW9dxư vậQwW9dxy, DươJSceDJng rJSceDJất muQwW9dxốn tVtzernói điềuQwW9dx gJSceDJì đó,tVtzer tựaQwW9dx nhtVtzerư mộttVtzer sựQ4 hỏiQ4 haQwW9dxn tVtzerân cần,tVtzer nhưnJSceDJg rấtJSceDJ JSceDJsợ mìQwW9dxnh sẽJSceDJ lạiQwW9dx bQwW9dxuột QwW9dxmiệng rtVtzera mộttVtzer cQwW9dxâu nóJSceDJi QwW9dxvô duQwW9dxyên. CuốiJSceDJ cùngtVtzer DtVtzerương chọnQwW9dx sựQwW9dx itVtzerm lặng.

“Hôm ntVtzeray DươngQ4 Q4ít Q4nói nhỉ?”

Dương ngưJSceDJớc lêQ4n, hJSceDJơi bấttVtzer ngQwW9dxờ tVtzervì cJSceDJâu ntVtzerhận xéJSceDJt QwW9dxcủa ĐịnQ4h, chỉJSceDJ địntVtzerh tVtzernói lạJSceDJi mộQ4t cQ4âu đạitVtzer tVtzerloại ctVtzerô ítQwW9dx QwW9dxnói sQwW9dxao Q4bằng anJSceDJh, nJSceDJhưng JSceDJcuối tVtzercùng, vẫnJSceDJ QwW9dxcứ thtVtzerấy ttVtzerhế nàQ4o đtVtzeró, ctVtzerô ctVtzerười QwW9dxngượng ngùng.

“Tại eQwW9dxm đangJSceDJ sQwW9dxuy nghĩ”

Định kQ4hông hỏQwW9dxi tiếp,tVtzer màtVtzer chỉJSceDJ JSceDJnhìn cô,JSceDJ tựaQwW9dx JSceDJnhư Q4đợi côQwW9dx nQ4ói thêmQwW9dx. DưtVtzerơng bậQ4t cười.

“Em đangtVtzer suQwW9dxy tVtzernghĩ xeJSceDJm ttVtzerrái đQwW9dxất nàJSceDJy hẹQwW9dxp đếntVtzer cỡtVtzer nQwW9dxào màQ4 tVtzerem tVtzerbị tVtzerdấm dúJSceDJi QwW9dxcho aQwW9dxnh nhữngQwW9dx JSceDJhai lần?”

Định QwW9dxchợt nhtVtzerìn bâJSceDJng JSceDJquơ xtVtzera xQwW9dxa “À,tVtzer JSceDJnhư cQwW9dxhú ThụQwW9dx nói,tVtzer cáJSceDJi đóJSceDJ ngtVtzerười ttVtzera gọitVtzer tVtzerlà “htVtzerữu duyên””

Dương iQwW9dxm bặt.QwW9dx LiếmtVtzer đôiQ4 tVtzermôi QwW9dxcảm giácJSceDJ đangQ4 khtVtzerô điQwW9dx vìQwW9dx QwW9dxgió biển,JSceDJ DươngJSceDJ hồiJSceDJ hộpQwW9dx nhQwW9dxìn khuôtVtzern QwW9dxmặt nghJSceDJiêng tVtzernghiêng củaJSceDJ Định,tVtzer nhữngQwW9dx đưQ4ờng nétQ4 JSceDJtrong sJSceDJự kJSceDJhắc Q4chạm dtVtzerịu Q4dàng cQ4ủa áQwW9dxnh Q4sáng khiQwW9dxến lòJSceDJng cJSceDJô bỗngQwW9dx nhJSceDJiên JSceDJtrào QwW9dxdâng QwW9dxmột cQwW9dxảm giQwW9dxác Q4êm QwW9dxả lạQwW9dx lQwW9dxùng. DươnQwW9dxg đJSceDJang tínQ4h hJSceDJỏi anJSceDJh “hJSceDJữu dQwW9dxuyên tQwW9dxhì sao”tVtzer nhưQ4ng chưaJSceDJ kJSceDJịp QwW9dxmở lờiJSceDJ, ĐịnhtVtzer đQwW9dxã Q4quay nQ4hìn côtVtzer, đôiQwW9dx mắtJSceDJ đeQ4n bìJSceDJnh tJSceDJhản hỏiQ4 tVtzermột QwW9dxcâu rấtQwW9dx …JSceDJ khtVtzerông liênQ4 quan.

“Có thậtJSceDJ thếJSceDJ không?”

Dương sữngQwW9dx rtVtzera ngtVtzerơ ngáQwW9dxc “ThậJSceDJt gtVtzerì ạ?”

Định đJSceDJặt đôQwW9dxi giầytVtzer củaQwW9dx DươngQ4 xuốnQwW9dxg thQwW9dxành JSceDJcầu, rồQ4i xQwW9dxỏ JSceDJtay túiQ4 quần,tVtzer JSceDJnét mặtQ4 vẫnJSceDJ khôngQwW9dx đổi.

“À chuytVtzerện QwW9dxchiều JSceDJnay. Q4Có tQwW9dxhật QwW9dxlà tôQ4i kJSceDJhông QwW9dxcó …JSceDJ JSceDJxi nhQwW9dxê gQwW9dxì QwW9dxvới JSceDJem không?”

Ôi máQ4 ơi.Q4 JSceDJCô cóQwW9dx nênQwW9dx nhảyJSceDJ luôtVtzern xuốngQ4 biểnQ4 JSceDJcho xonQwW9dxg đtVtzerời khôntVtzerg? DươngQ4 QwW9dxbặm chặtQ4 Q4môi, cốtVtzer néntVtzer tVtzercảm giácQ4 xấutVtzer hổQwW9dx đếnQwW9dx tậtVtzern châQwW9dxn tóc.

“Lúc đó…Q4 LúctVtzer đótVtzer ltVtzerà cháuQwW9dx aJSceDJnh QwW9dxchọc eQ4m mà…”

Định vẫntVtzer khQ4ông buônJSceDJg tha.

“Vậy nghQwW9dxĩa lJSceDJà tôiJSceDJ có…QwW9dx tVtzerxi nJSceDJhê à???”

Gì tJSceDJhế này?tVtzer SaQ4o câuQwW9dx Q4chuyện nóQ4 lạitVtzer dẫJSceDJn vềJSceDJ cJSceDJái chQ4ủ QwW9dxđề oáiQ4 oămJSceDJ nàQwW9dxy chQ4ứ. ChQwW9dxẳng lẽQwW9dx QwW9dxcô lạiQwW9dx đQwW9dxi JSceDJ… tVtzergật đầtVtzeru? MàtVtzer lắctVtzer thtVtzerì thàtVtzer xúQ4i côJSceDJ JSceDJđi… chếtQwW9dx còQwW9dxn hơn!!!!

Dương cắmQ4 mặtQwW9dx xQwW9dxuống đất,QwW9dx nhQ4ìn Q4xuống …JSceDJ ngóJSceDJn chQwW9dxân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”