Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 12fWwW.1: CáifWwW ngPMdày gPMdcó tgPMdính fWwWlà qmqkzuấy rốimqkz DBzctình dụcfWwW mqkzcông fWwWcộng khônggPMd đấy????

(Bông lộpJ5Cc vừngfWwW tfWwWrên sâfWwWn DBzcthiếu nhiDBzc, gpJ5Cần hồpJ5C HoàngPMd KfWwWiếm 25/9/11)
Điện thoạipJ5C gPMdtrong fWwWphòng khápJ5Cch sgPMdạn chfWwWợt rDBzceo. DươfWwWng nhấcgPMd mgPMdáy mqkznghe. pJ5CCô nhígPMdu fWwWmày khpJ5Ci nhfWwWân viênpJ5C kháDBzcch smqkzạn vớpJ5Ci gPMdgiọng mqkzmiền pJ5CTrung gPMdnhỏ nhmqkzẹ nóifWwW cgPMdó nmqkzgười muốnmqkz gặppJ5C côpJ5C. pJ5CDương lậpgPMd tứDBzcc DBzcnghĩ ngDBzcay fWwWđến QuDBzcân npJ5Cên lạnhgPMd lùnggPMd trpJ5Cả lờipJ5C làpJ5C côfWwW khôngpJ5C DBzcmuốn gặpDBzc amqkzi hgPMdết, cũgPMdng pJ5Ckhông qufWwWen agPMdi pJ5Cở đây.DBzc Nhmqkzưng giọDBzcng lễmqkz tâfWwWn pJ5Cvẫn DBzctiếp tụDBzcc nmqkzgọt ngào.

“Dạ, ảpJ5Cnh ngPMdhờ nmqkzói ảDBzcnh têngPMd DBzcĐịnh ạ!”

Sấm sgPMdét gPMdnổ fWwWđùng bêngPMd pJ5Ctai. ĐịnhDBzc saofWwW? Kmqkzhông lípJ5C nàDBzco gPMdcái ngườipJ5C mqkzcô âDBzcm tfWwWhầm nfWwWguyền rủpJ5Ca nãpJ5Cy pJ5Cgiờ lạmqkzi lòDBzc dgPMdò tớifWwW đpJ5Cây gPMdtìm cDBzcô chứ?pJ5C MgPMdà vìDBzc sagPMdo anDBzch lạmqkzi biếDBzct đượcfWwW chmqkzỗ phòngpJ5C cmqkzô đưmqkzợc pJ5Cnhỉ? DươnDBzcg ngDBzchĩ đDBzcến đủgPMd mqkzmọi DBzckhả gPMdnăng, cpJ5Cuối cfWwWùng cDBzcô tạDBzcm tìpJ5Cm đượcgPMd giảigPMd gPMdpháp hgPMdợp fWwWlý. Chắcmqkz làpJ5C TDBzcân, ônpJ5Cg fWwWmối ngmqkzày xfWwWưa gPMdvẫn khôngpJ5C pJ5Cquên nhiệmpJ5C vfWwWụ củfWwWa mìngPMdh. ChfWwWỉ cpJ5Có TânfWwW mớimqkz biếtfWwW phòngPMdg củDBzca fWwWcô ởmqkz cáigPMd thàngPMdh pfWwWhố bifWwWển nàgPMdy, vì DBzc chính agPMdnh trựcmqkz tfWwWiếp boomqkzk vé,pJ5C boofWwWk phmqkzòng chfWwWo fWwWcô ởgPMd kháfWwWch sạngPMd nàDBzcy mà.

Ý nghDBzcĩ ĐịnhDBzc pJ5Cđến gPMdtìm làmmqkz cfWwWô quýmqkznh lpJ5Cên. DươngfWwW hớtfWwW hảgPMdi chảpJ5Ci sơDBzc pJ5Cmái fWwWtóc, thgPMday chiếcpJ5C gPMdáo DBzchai dâDBzcy vDBzcà chiếcmqkz quDBzcần alibamqkzba màufWwW mqkzhồng tífWwWm điệupJ5C đàgPMd gPMdrồi chạfWwWy nhàomqkz DBzcra pJ5Ccửa. ĐgPMdến kfWwWhi cầmmqkz mqkznắm cfWwWửa địnhDBzc xogPMday, DưDBzcơng mới &gPMdnbsp;sực nhớmqkz, côfWwW lmqkzại chạy&nbsDBzcp; bổ vàfWwWo pfWwWhòng, mqkzlôi túfWwWi pJ5Cra, lấyDBzc thỏimqkz sopJ5Cn mmqkzôi qufWwWẹt nhgPMdanh mộtDBzc pJ5Ccái. LúpJ5Cc nhìDBzcn gương, &nmqkzbsp;mím mímfWwW DBzcmôi fWwWcho somqkzn fWwWlan đềuDBzc, Dươngmqkz mớiDBzc giậtDBzc mình.

Ôi, lậpDBzc pJ5Ctrường mqkzcủa côgPMd chỉfWwW cómqkz thếgPMd DBzcthôi saomqkz? LỏngpJ5C lẻDBzco đgPMdến pDBzchát sgPMdợ. VDBzcừa DBzcmới qDBzcuyết tâmqkzm kpJ5Chông lgPMdiên mqkzquan đDBzcến mqkzcả gPMdchú chDBzcáu nDBzchà fWwWanh cơpJ5C mà.

Vả lại,mqkz aDBzcnh pJ5Cđã pJ5Ccó “mối”.

Bang! BafWwWng! CáigPMd DBzcý nghĩDBzc “ĐDBzcịnh mqkzcó mốimqkz” khDBzciến fWwWcô pJ5Csựng lạgPMdi, bỗngmqkz mqkzdưng mmqkzuốn chùmqkzi quácmqkzh pJ5Ctí mqkzson môDBzci đgPMdi. NpJ5Chưng gPMdsau nghĩpJ5C mìnhDBzc thgPMdật trẻgPMd copJ5Cn gPMdtrẻ mỏ,mqkz mfWwWình xiDBzcnh fWwWđâu phảmqkzi mqkzcho dmqkzuy gPMdnhất mộtmqkz ngườifWwW nhìn,pJ5C thếmqkz fWwWlà DBzcDương DBzcnhe răngDBzc cườmqkzi vớiDBzc mgPMdình trongPMdg ggPMdương fWwWmột cmqkzái, rồmqkzi trámqkzi fWwWngược vớiDBzc vẻgPMd hớtDBzc gPMdhải lgPMdúc nãy,fWwW fWwWcô đủngpJ5C đỉnhgPMd đgPMdi rfWwWa khỏDBzci phòng.

Thế nhưngDBzc dfWwWù pJ5Cra vDBzcẻ bìmqkznh DBzcthản đếDBzcn fWwWmấy DBzcthì kmqkzhi thanmqkzg máypJ5C “dmqkzing” mDBzcột cáigPMd rgPMdồi fWwWmở rpJ5Ca, DgPMdương vẫnfWwW nhfWwWận thấygPMd tiDBzcm mìgPMdnh gPMdđang đgPMdập thgPMdình thpJ5Cịch. Cô&nbfWwWsp; tiến vềDBzc phgPMdía fWwWquầy lễfWwW gPMdtân củagPMd khágPMdch sạnpJ5C, nhưnpJ5Cg chmqkzỉ thfWwWấy npJ5Chân vifWwWên đagPMdng cfWwWắm cúgPMdi nhậpDBzc sổgPMd sáchmqkz. DươnDBzcg lDBzcướt mắtfWwW pJ5Cnhìn qugPMdanh, nhưng  cảgPMd mqkzkhu tầnfWwWg trệtDBzc cpJ5Chỉ thấypJ5C pJ5Cvài DBzcba khámqkzch mqkzTây đafWwWng đfWwWi lại,mqkz cDBzcòn đâugPMd fWwWkhông thấymqkz mqkzbóng dánggPMd củmqkza kmqkzẻ chuyênfWwW mặcmqkz sơmqkz mgPMdi đeDBzcn ấyDBzc đâupJ5C hếmqkzt. KhôDBzcng fWwWlẽ angPMdh đợigPMd gPMdlâu quáfWwW đmqkzã DBzcđi rồi?  DươnggPMd đfWwWi vDBzcề phígPMda lmqkzễ DBzctân, địnhpJ5C hỏpJ5Ci hfWwWan pJ5Cmột câDBzcu tfWwWhì mqkzđột ngmqkzột cmqkzó bpJ5Càn gPMdtay vpJ5Cỗ gPMdnhẹ vpJ5Cào pJ5Cvai cô.

“Ở đây”.

Dương quDBzcay DBzcphắt lạfWwWi nhìnfWwW. mqkzKhông thểpJ5C fWwWtin đượcpJ5C vàofWwW mắtmqkz mDBzcình, trpJ5Cước mặtpJ5C cDBzcô làfWwW mộtfWwW khuôfWwWn mặtmqkz fWwWmà côpJ5C chỉfWwW DBzcmuốn gPMd… đấmmqkz cmqkzho mộtfWwW nhgPMdát. QDBzcuân nhướfWwWn npJ5Chướn đôgPMdi mqkzlông màgPMdy, nhgPMdìn cpJ5Cô npJ5Che mqkzrăng rpJ5Ca cười.

“Ô, lDBzcàm ggPMdì nhmqkzư muốDBzcn ggPMdiết nfWwWgười thếmqkz kia?”

Dương tDBzcức đmqkzến mgPMdức mugPMdốn xịtgPMd khDBzcói lỗfWwW tmqkzai. fWwWTức cfWwWái thằngPMdg trờimqkz mqkzđánh DBzcnày một,gPMd tứmqkzc chínhfWwW bảnmqkz thDBzcân mmqkzình mười.fWwW pJ5CSao cfWwWô cópJ5C thmqkzể DBzcngu DBzcsi kDBzcì dipJ5Cệu vmqkzậy cgPMdơ chứmqkz, khmqkzông nghDBzcĩ đgPMdến cmqkzhiêu lừapJ5C quáDBzc mpJ5Cức đơnfWwW giảnfWwW này.DBzc Nhưngmqkz bmqkziết tứcpJ5C tốiDBzc cmqkzhỉ tổgPMd làmqkzm mìnhfWwW tDBzchêm gPMduất, khôgPMdng gPMdgiải qufWwWyết đượcmqkz gmqkzì pJ5Cnên cpJ5Cô hấtmqkz mặt.

“Ra  người muốnpJ5C gặmqkzp tôiDBzc mqkzlà cgPMdậu pJ5Cđó à?”

Quân mqkzgật gậfWwWt fWwWđầu, cpJ5Còn cưgPMdời tgPMdoe gPMdra vgPMdẻ rDBzcất nmqkzgây thơ.

Dương cườigPMd cườpJ5Ci bỡnfWwW cợtDBzc “ThếDBzc mớifWwW tmqkzhay mqkztên đổifWwW hộmqkz khẩmqkzu à?”

Quân DBzcxịt pJ5Cnụ cười,pJ5C lúmqkzc sau &nbmqkzsp;bĩu DBzcmôi ấmgPMd ức.

“Hừ. TứcfWwW pJ5Cvì đâygPMd DBzcmạo mqkzdanh cgPMdhú ĐịnhDBzc pJ5Cà? Nhmqkzưng đâpJ5Cy khôngpJ5C fWwWnói thếfWwW thìfWwW cófWwW xuốnfWwWg không?”

Dương nghfWwWiến răng.

“Đồ mqkzláu cDBzcá pJ5Cláu tôm”.

“Ôi, lpJ5Cáu gmqkzì chẳnfWwWg được,DBzc pJ5Cláu cáDBzc, fWwWláu tômfWwW, lpJ5Cáu ốcDBzc, lDBzcáu ếch,fWwW láugPMd cảmqkz nháimqkz bénmqkz luôn…mqkz HpJ5Ca pJ5Cha “

Thấy mìDBzcnh lạiDBzc gPMdsắp pháfWwWt điênDBzc, DưDBzcơng fWwWquay pDBzchắt nggPMdười đi.mqkz NgPMdhưng mộDBzct mqkzý nfWwWghĩ lướtmqkz mqkzqua khiDBzcến DươpJ5Cng mqkzsựng lgPMdại. fWwWCô quapJ5Cy nmqkzgoắt trpJ5Cở mqkzlại vàpJ5C pJ5Cva thẳmqkzng vàogPMd fWwWcái ngmqkzười đangfWwW hpJ5Căm hpJ5Cở đfWwWi đếgPMdn, kpJ5Chiến cpJ5Cô tốigPMd gPMdsầm mDBzcặt mũi.

“Làm cmqkzái gfWwWì thếmqkz hả?”

Vừa xofWwWa DBzctrán gPMdDương vừapJ5C gắDBzct DBzclên. QuânpJ5C lúngDBzc túngmqkz thapJ5Cnh minh.

  “Ai bfWwWảo đpJ5Cang đipJ5C tựmqkz dpJ5Cưng đứnDBzcg lpJ5Cại? mqkzCó làgPMdm saDBzco không?”

“Sao gPMdtrăng gPMdcái gDBzcì. Trảmqkz đây?”

Dương trừpJ5Cng mắtfWwW xDBzcòe gPMdtay ra

Quân ngẩgPMdn gPMdngơ nhfWwWìn fWwWkhuôn mDBzcặt gPMdDương, gPMdrồi lạiDBzc nhìgPMdn bànDBzc gPMdtay xpJ5Còe DBzcra fWwWcủa cô.

“Trả mqkzgì. TrảfWwW gPMdnợ tìnfWwWh xgPMda àgPMd? hífWwW hí”

“Còn dáDBzcm cườpJ5Ci mqkzhả? TrgPMdả chứpJ5Cng mingPMdh mqkzthư củamqkz DBzctôi. CậfWwWu cófWwW biếfWwWt tDBzcôi phgPMdải manpJ5Cg passfWwWport đểDBzc pJ5Cở khgPMdách sạgPMdn khmqkzông hả?”

Quân cườipJ5C típJ5Ct cảfWwW mắt.

“Có passport &nbmqkzsp;rồi tpJ5Chì gPMdcần pJ5Cgì chứngfWwW migPMdnh DBzcthư nữapJ5C. ĐgPMdể fWwWđây giữfWwW lmqkzàm tiDBzcn cho?”

Hai nắmfWwW đấmpJ5C cmqkzủa DươngfWwW đãgPMd siếmqkzt chpJ5Cặt, gângPMd xaDBzcnh DBzcchắc cũnmqkzg pfWwWhải nổiDBzc lmqkzên cmqkzuồn cuộDBzcn, DBzccô trừpJ5Cng trừmqkzng pJ5Cmắt fWwWnhìn cáipJ5C kfWwWẻ mgPMdặt đangpJ5C pJ5Cvô cùnmqkzg pJ5Ctoe toét.

“Tin cfWwWái copJ5Cn mqkzkhỉ! TóDBzcm lạDBzci cậgPMdu cfWwWó trpJ5Cả không?”

Quân cườmqkzi cười.

“Không trả.gPMd Thíchmqkz thfWwWì đigPMd pJ5Cmà pJ5Clấy. Ởmqkz fWwWđây này”.

Vừa nóiDBzc pJ5CQuân pJ5Cvừa vfWwWỗ bồgPMdm bgPMdộp vfWwWào DBzc… môngPMdg, nơmqkzi chiếmqkzc gPMdtúi quầnDBzc jfWwWean phồpJ5Cng lmqkzên bởipJ5C mộtgPMd chiếcmqkz vmqkzí. fWwWNụ cmqkzười tựmqkz tDBzcin DBzcvì bgPMdiết cmqkzô khôngDBzc đờimqkz nàDBzco dámDBzc “mapJ5Cnh động”mqkz khfWwWiến DươfWwWng pJ5Ctức điêmqkzn. MộtDBzc cơpJ5Cn gPMdbốc đồnmqkzg bấtgPMd thìngPMdh lìnhmqkz pJ5Ckéo đếDBzcn, khgPMdi mpJ5Cà gPMdchưa fWwWkịp sDBzcuy DBzcnghĩ gDBzcì DBzcthêm DươDBzcng đãgPMd thấgPMdy mìnhmqkz chạyfWwW rgPMda DBzcsau lưnggPMd Quân,pJ5C DBzcra spJ5Cức nhéfWwWt tgPMday vàoDBzc túigPMd qpJ5Cuần, DBzcmóc chifWwWếc mqkzví ra.

Quân fWwWchoáng, lặngfWwW đDBzci mộtpJ5C tfWwWhoáng, ngoáipJ5C rDBzca pJ5Cđằng sau.

“Oái… Này…fWwW NàfWwWy… Sờ…mqkz sờgPMd môngPMdg mqkzđây thậDBzct đấpJ5Cy à…

Dương vẫnpJ5C ngpJ5Chiến rănDBzcg rútfWwW cáigPMd vfWwWí pJ5Cra, gPMdnhưng pJ5Cchiếc quầngPMd JeapJ5Cn chậtpJ5C kgPMdhiến chiếcfWwW vímqkz mfWwWãi khôpJ5Cng mqkzkéo lêDBzcn được.

Một pJ5Cvài pJ5Cvị DBzckhách Tâymqkz bắtDBzc đầufWwW hiếupJ5C fWwWkì mqkzquay rgPMda pJ5Cnhìn, mqkznhưng DfWwWương kệpJ5C xác.pJ5C ĐangPMdg fWwWtrong cDBzcơn tứcmqkz tốfWwWi mqkzvà đưDBzcợc amqkzn ủigPMd vớipJ5C ýfWwW nghĩfWwW mqkz“đối mặDBzct vớimqkz nhữnmqkzg tfWwWhằng chàyfWwW bửafWwW thìmqkz pDBzchải chpJ5Cày bmqkzửa hơnDBzc npJ5Có”, nêgPMdn DpJ5Cương nghiếmqkzn rănDBzcg rpJ5Cút cgPMdật lực.fWwW ChifWwWếc mqkzví vDBzcừa thpJ5Cò DBzclên pJ5Cqua mgPMdép túpJ5Ci tDBzchì QufWwWân lạiDBzc ngọmqkz nguậy.

“Này mqkznày, cáipJ5C pJ5Cnày fWwWcó pJ5Ctính pJ5Clà quấyfWwW rốigPMd tìnhgPMd dụmqkzc cônggPMd cộngmqkz mqkzkhông đấy?”

Vì QuânfWwW xgPMdoay nfWwWgười gPMdnên Dmqkzương bpJ5Cị tfWwWrượt tamqkzy fWwWra. CôgPMd lạgPMdi phảigPMd fWwWnhào theogPMd, vừaDBzc gPMdcố kéopJ5C chiếgPMdc gPMdví ramqkz, vmqkzừa hétpJ5C nhỏ.

“Câm miệng.fWwW ĐứngDBzc fWwWim đấy”.

Giọng QuângPMd vừgPMda buồnpJ5C cườigPMd, vpJ5Cừa thiểupJ5C não.

“Ôi, cfWwWhú ĐDBzcịnh, chmqkzú chứngpJ5C kiếnmqkz nhá.pJ5C RõgPMd pJ5Clà NháifWwW gPMdBén “dê”fWwW chápJ5Cu mà!

Dương mqkzhung hpJ5Căng trừngDBzc DBzcmắt lênmqkz npJ5Chìn Quân.

“Hừ, đừngmqkz mqkzmà lôgPMdi chúDBzc cậuDBzc rfWwWa màfWwW dọamqkz tmqkzôi. TưởngpJ5C chDBzcú pJ5Ccậu mmqkzà xmqkzi nhgPMdê vớiDBzc fWwWtôi hả”?

Mắt QufWwWân lấpmqkz lánhpJ5C tpJ5Cinh quái.

“Thật kmqkzhông gPMdxi nhpJ5Cê chứ?”.

Dương pJ5Cđã fWwWrút rmqkza đgPMdược chifWwWếc DBzcví quágPMdi đgPMdản rfWwWa khỏmqkzi mqkzchiếc quầnpJ5C chậtDBzc mộtgPMd cáchmqkz quDBzcái đảnpJ5C kiapJ5C, vộiDBzc vàmqkzng lậtfWwW pJ5Cra đểpJ5C tDBzcìm cgPMdhứng mmqkzinh cmqkzủa mình.

“Không nóiDBzc nhpJ5Ciều DBzcđau diều.pJ5C fWwWIm DBzccho fWwWtôi fWwWcòn tìm…”

Dương lậtgPMd lmqkzật mộgPMdt hồi,fWwW gPMdthấy tropJ5Cng gPMdví cógPMd DBzcvài tDBzcờ tmqkziền chẵpJ5Cn, pJ5Clẻ lộmqkzn xfWwWộn. Bênmqkz ngăDBzcn khDBzcác mqkzlà cácDBzc lpJ5Coại giấpJ5Cy tmqkzờ vmqkzà vgPMdài cpJ5Cái gPMdthẻ. DBzcCô tìfWwWm thgPMdấy đưmqkzợc gPMdchứng mfWwWinh củapJ5C mìnhfWwW ởmqkz DBzcphía tropJ5Cng cùDBzcng củafWwW chiếcmqkz vDBzcí, đưmqkzợc kgPMdẹp bênfWwW cạnhmqkz tờgPMd cpJ5Chứng miDBzcnh thưpJ5C khác.pJ5C DươngDBzc nhamqkznh taDBzcy kfWwWẹp ngamqkzy DBzcchứng mmqkzinh củpJ5Ca mpJ5Cình DBzcvào náchDBzc, rồigPMd rúpJ5Ct fWwWtờ chứnggPMd fWwWminh gPMdthư fWwWcủa pJ5CQuân rgPMda, liếcpJ5C DBzcnhìn quapJ5C. NguyễDBzcn gPMdHoàng fWwWQuân, gPMdsinh năfWwWm 19fWwW87… Hmqkzừ, cápJ5Ci fWwWđồ oắDBzct cpJ5Con lắgPMdm chuymqkzện, sfWwWinh nmqkzăm gPMd87 mqkzmà dámmqkz lèogPMd npJ5Chèo lfWwWà gPMdanh gPMdđây DBzc27 tuổifWwW. DBzcCô nfWwWhét gPMdtrở pJ5Clại vpJ5Cào vífWwW, rgPMdồi đậpDBzc bgPMdốp fWwWchiếc vpJ5Cí vfWwWào tmqkzay củfWwWa QuDBzcân, cfWwWái kfWwWẻ vẫpJ5Cn đanpJ5Cg tủmDBzc tỉmfWwW đứngmqkz nhìfWwWn. LấgPMdy hếtpJ5C giọDBzcng gPMdhình sựpJ5C mqkzcó tfWwWhể, DươfWwWng hgPMdừ mũi.

“Nghe đâfWwWy. TDBzcừ bmqkzây mqkzgiờ khônggPMd xuấfWwWt hiệDBzcn trướmqkzc mặDBzct tfWwWôi mqkzdưới mqkzmọi hìmqkznh thức.  TôiDBzc nóimqkz mqkzcó pJ5Ctiếng Vimqkzệt cópJ5C dấfWwWu đấDBzcy, cgPMdó gPMdhiểu không?

“Hiểu. NfWwWhưng pJ5Cchỉ muDBzcốn hỏi,pJ5C tmqkzhế chúmqkz ĐịnfWwWh cpJ5Có pJ5Cthể xuấtpJ5C hiệnfWwW tronmqkzg mọDBzci hìgPMdnh pJ5Cthức không?”

Dương nghiếnmqkz rgPMdăng trèopJ5C pJ5Ctrẹo mqkz“Cả chúgPMd chápJ5Cu nhDBzcà fWwWcậu phắDBzcn mqkzđi hết,DBzc hiểumqkz chưa?”

Quân gDBzcật pJ5Cđầu, qugPMday ngườigPMd nhìpJ5Cn vfWwWề pJ5Cphía cửa.

“Chú DBzccháu mìfWwWnh phDBzcải phắnpJ5C thômqkzi chgPMdú ạ,mqkz pJ5Cnghe chừmqkzng lpJ5Cà Nhámqkzi BpJ5Cén kDBzciên quyếtfWwW lắm”

Xì, địnhDBzc tgPMdiếp fWwWtục lừpJ5Ca cômqkz pJ5Cà? VừafWwW bmqkzĩu môi,pJ5C vừamqkz địnhmqkz châmfWwW chọmqkzc gPMdQuân tDBzchêm mộtgPMd DBzccâu nữa,mqkz nhưnmqkzg mắtpJ5C DươngPMdg vômqkz tìnpJ5Ch liếpJ5Cc rmqkza cửagPMd mộtfWwW cái.

Sau cámqkzi liếcfWwW đDBzcó, DươnggPMd DBzcđã trởgPMd thfWwWành “lmqkzinh gPMdhồn tDBzcượng đá”.

Bởi gPMdngay cửfWwWa khpJ5Cách DBzcsạn, ĐịnfWwWh đãDBzc gPMdđứng đómqkz fWwWtừ mqkzlúc nàoDBzc, DBzctay xỏpJ5C tDBzcúi quầpJ5Cn, nfWwWhìn vgPMdề phfWwWía cpJ5Cô, đôigPMd mgPMdắt đenmqkz thẫmfWwW kífWwWn bưfWwWng, DBzcmôi điểmmqkz gPMdnhẹ mộtpJ5C nụmqkz cười.

P/sDBzc: mqkzHí hí,fWwW mqkznhư DBzcđã pJ5Chứa, tớDBzc phảifWwW điềumqkz nmqkzgay pJ5Canh ĐịDBzcnh trởpJ5C lạipJ5C chgPMdo cácgPMd tìnhgPMd gPMdiu đỡpJ5C fWwWnhớ amqkznh pJ5Cí rDBzcồi DBzcnhé ^^. 

 

Chương 1pJ5C2.2: fWwWDường nhfWwWư pJ5Clà DBzccô xấDBzcu mqkzhổ. DpJ5Cường fWwWnhư làmqkz cpJ5Cô xấfWwWu hổ,gPMd chỉDBzc DBzcvới… anh.
(Ngõ đườngpJ5C fWwWHuỳnh ThúDBzcc gPMdKháng, 9/2011DBzc, mqkzphoto bfWwWy Khanhha)Định pJ5Cquan ságPMdt khuôpJ5Cn pJ5Cmặt fWwWđỏ mqkzửng fWwWlên màmqkzu táDBzco chífWwWn, dángmqkz điệugPMd nfWwWhư mqkzgà mắcfWwW DBzctóc cfWwWủa Dương,gPMd tgPMdrong lmqkzòng nếmpJ5C trgPMdải mDBzcột gPMdcảm gfWwWiác ngDBzcọt mqkzngào. mqkzKhông hiểuDBzc vìgPMd đâu,fWwW nhữngDBzc lầfWwWn gặpfWwW gỡmqkz Dươngmqkz luômqkzn DBzckì quặDBzcc, khfWwWi thìmqkz côgPMd ògPMda kmqkzhóc tgPMdrước mDBzcặt anDBzch DBzckhông giấuDBzc giếm,mqkz fWwWkhi cDBzcô ngãpJ5C pJ5Ccái oạchgPMd pJ5Cngay dgPMdưới chfWwWân anhfWwW, DBzchay nhmqkzư mqkzbây gimqkzờ, cmqkzô mqkznhư hìpJ5Cnh ảnhDBzc ởgPMd trfWwWên mmqkzột vidpJ5Ceo cligPMdp đamqkzng chuyểmqkzn độnggPMd đầypJ5C fWwWsôi nổifWwW bỗngpJ5C nhiênmqkz bịpJ5C bấmpJ5C nmqkzút tạDBzcm dừngfWwW vậy.

Dường npJ5Chư DBzclà cpJ5Cô xDBzcấu hổ.mqkz DườngpJ5C nhưmqkz fWwWlà cômqkz gPMdxấu hổgPMd, cDBzchỉ vớifWwW… anh.

Thấy mặgPMdt cmqkzô sắpgPMd bốcfWwW mqkzcháy đếmqkzn nơmqkzi, ĐịnhpJ5C mỉmpJ5C cườiDBzc pJ5Cbình thản.

“Lâu khmqkzông gfWwWặp em!”.

Dương pJ5Cmấp máypJ5C mqkzmôi mộgPMdt lúcDBzc, thấyfWwW tagPMdy DBzcchân tpJ5Chừa thgPMdãi pJ5Ckhông bifWwWết làpJ5Cm ggPMdì. CôfWwW đờDBzc đfWwWẫn đưpJ5Ca gPMdtay vufWwWốt tócDBzc rồfWwWi pJ5Ccập rậpmqkz pJ5Cbuông xDBzcuống, lúcpJ5C sapJ5Cu mqkzmới thốgPMdt lên.

“Sao anmqkzh lạimqkz pJ5Cở đây?”

Định chưaDBzc kịmqkzp trảpJ5C lờmqkzi, pJ5Cthì Quânmqkz đãDBzc nhảygPMd vfWwWào, giDBzcọng dpJ5Cài ra.

“Vừa ngPMdãy cmqkzó nmqkzgười bảomqkz chúpJ5C cmqkzháu mìnmqkzh cấmDBzc xuấDBzct hipJ5Cện dDBzcưới mọgPMdi hìnhfWwW thứcmqkz. CógPMd ngườimqkz bảoDBzc cảgPMd cmqkzhú cmqkzũng chảfWwW xpJ5Ci nhêmqkz qupJ5Cái gì&nbsgPMdp; chú ạ”

Mặc fWwWcho pJ5CĐịnh cốDBzc nDBzcín cườmqkzi, DBzcQuân vẫgPMdn tDBzcỉnh bơ,pJ5C cDBzcòn vờmqkz thấpmqkz giọnfWwWg thDBzcì thào.

“Có người&ngPMdbsp; vừa  rồi mqkzcòn quấDBzcy rốiDBzc DBzc… “tfWwWờ dờmqkz” cháugPMd. gPMdĐể gPMdan topJ5Càn mqkzchú cháfWwWu mìpJ5Cnh tDBzcé lpJ5Cà hơn…”

À, fWwWnếu bâyfWwW giờfWwW cóDBzc mộtDBzc quDBzce dipJ5Cêm fWwWđánh xòDBzce mộtDBzc cáifWwW bpJ5Cên cạgPMdnh thìfWwW đảmpJ5C bDBzcảo DBzclà mặtgPMd củapJ5C DươngpJ5C sẽfWwW béDBzcn lfWwWửa ngafWwWy. Cảmmqkz giácfWwW DBzcđỏ mpJ5Cặt đếnDBzc gPMdrát bỏnpJ5Cg khiếnfWwW cpJ5Cô khônmqkzg fWwWnói nêfWwWn lời.&nbspmqkz; Dương nhìfWwWn pJ5Cvẻ mặgPMdt cốmqkz bìngPMdh thgPMdản củmqkza ĐịnhfWwW fWwWvà gPMdvẻ lfWwWáu cDBzcá pJ5Ccủa QuâfWwWn DBzckhi DBzcchiếu tướngDBzc đượcmqkz pJ5Ccô, quyfWwWết tgPMdâm lấgPMdy pJ5Clại bìDBzcnh fWwWtĩnh. pJ5CCô vờ &nbpJ5Csp;lên giọnfWwWg nạt.

“Hừ, mqkzchú cpJ5Cậu lpJ5Cà ngưmqkzời lớngPMd, bipJ5Cết chgPMdỗ gPMdnào nóifWwW đùagPMd mqkzchỗ mqkznào DBzcnói thậtfWwW chứmqkz ngPMdhỉ anfWwWh ĐDBzcịnh nhỉ?”

Quân fWwWdậm cfWwWhân tứcgPMd tối.

“Ở DBzcđâu thómqkzi pJ5Cđời nạtgPMd chDBzcáu npJ5Cịnh cmqkzhú lDBzcà sao?”.

Định mqkzvỗ vmqkzào DBzcvai Quân.

“Thôi mqkzđi. ĐDBzcừng fWwWcó chọcgPMd ngưgPMdời tmqkza nữa”.

Quân tDBzchở rmqkza amqkzi oán.

“Giờ tDBzchói đờifWwW lmqkzại thànpJ5Ch nạDBzct cháfWwWu fWwWvà pJ5Cnịnh ngườiDBzc dpJ5Cưng. TạifWwW sgPMdao lạifWwW vôgPMd lýfWwW DBzcthế, mộtgPMd thanDBzch pJ5Cniên trfWwWai trẻmqkz sDBzcáng mqkzngời đầygPMd sứgPMdc sốnmqkzg mgPMdà cpJ5Chẳng đượcDBzc npJ5Câng nipJ5Cu gìfWwW cả”

Cả DưpJ5Cơng lầnpJ5C mqkzĐịnh đgPMdều phpJ5Cì cườifWwW vìpJ5C điệupJ5C bDBzcộ khogPMda DBzctrương củfWwWa QgPMduân. DưDBzcơng cDBzcũng thầfWwWm thmqkzở fWwWphào vìmqkz thờmqkzi điểmmqkz cănggPMd thẳngpJ5C đmqkzã quDBzca. fWwWTuy nfWwWhiên, kmqkzhi ĐịngPMdh hỏgPMdi DươngDBzc cmqkzó mupJ5Cốn DBzcđi cafépJ5C vfWwWới chúmqkz chágPMdu angPMdh pJ5Ckhông mqkzthì Dmqkzương fWwWvẫn bápJ5Cn sốnDBzcg bmqkzán fWwWchết màpJ5C tfWwWừ chốiDBzc. DBzcCô khôngmqkz mupJ5Cốn DBzcmình cmqkzứ phảpJ5Ci âgPMdm thầmfWwW đfWwWi DBzctìm cápJ5Ci hgPMdố hmqkzay cfWwWái DBzclỗ nẻmqkz fWwWnào đểpJ5C fWwWchui xuốnpJ5Cg vìmqkz pJ5Cnhững gPMdtình fWwWhuống kimqkznh dịmqkz màmqkz cDBzchính cfWwWô tạopJ5C nênpJ5C trướcgPMd mqkzmắt anh.

Định lắmqkzng DBzcnghe câugPMd tgPMdừ cpJ5Chối củamqkz DpJ5Cương vớgPMdi vẻmqkz đDBzciềm đạmfWwW, nhưnmqkzg QpJ5Cuân thìDBzc xgPMdì mộDBzct pJ5Chơi DBzcrõ dài.

“Sao tpJ5Chế, lạipJ5C gPMdsợ hámqkz mipJ5Cệng DBzcmắc quapJ5Ci mqkzà, DBzchay xấumqkz hổpJ5C vmqkzì mgPMdấy cpJ5Cái cpJ5Câu vừpJ5Ca nãy?”

Cái pJ5Cthằng DBzcchết tiDBzcệt nfWwWày cứpJ5C nhưpJ5C điDBzc tônDBzcg pJ5Clào ởfWwW trongPMdg DBzclòng cômqkz vậy.gPMd Dươngmqkz cườfWwWi gượng,fWwW nhưnDBzcg chẳnDBzcg thèmqkzm thafWwWnh mifWwWnh vớipJ5C nógPMd, côDBzc quafWwWy sanfWwWg ĐịnhfWwW pJ5Cnói nhfWwWư giảiDBzc thích.

“Thật rpJ5Ca làmqkz vmqkzì emqkzm cDBzcó hẹnmqkz vớifWwW mộtpJ5C ngườipJ5C họpJ5C fWwWhàng ởDBzc đpJ5Cây. ThgPMdôi đmqkzành fWwWhẹn chfWwWú mqkzcháu pJ5Canh dịfWwWp khác”.

Quân vẻpJ5C vẫnpJ5C kfWwWhông DBzcvừa lfWwWòng, trướcmqkz DBzckhi xpJ5Coay ngưgPMdời đfWwWi pJ5Ccòn gfWwWhé pJ5Cvào tamqkzi pJ5Ccô fWwWthì gPMdthào “Lmqkzần spJ5Cau ngPMdói DBzcdối pJ5Cthì pJ5Chọc cáchpJ5C đừpJ5Cng pJ5Ccó màfWwW cDBzchớp mqkzmắt loDBzcạn lên”

Tưởng nhpJ5Cư khóifWwW lmqkzại DBzcxì rpJ5Ca hafWwWi lỗDBzc fWwWtai DươnDBzcg. TDBzcại spJ5Cao thằpJ5Cng fWwWoắt cDBzcon nàygPMd kfWwWhông đDBzcể cfWwWô nhpJ5Cìn nóDBzc đượcfWwW bìnhpJ5C thườngDBzc mqkztrong mqkzvòng mfWwWột phútfWwW chứ?

*****

Cuộc sgPMdống đúnfWwWg pJ5Clà cópJ5C nDBzchững bấtpJ5C ngờDBzc fWwWngẫu gPMdnhiên khDBzciến chDBzcính pJ5CDương pDBzchải kinpJ5Ch ngạc.fWwW DBzcKhi côgPMd nóigPMd đạfWwWi cfWwWâu gặpgPMd “fWwWmột mqkzngười hDBzcọ fWwWhàng” pJ5Ccô tuyệtDBzc nhiênDBzc khfWwWông thmqkzể nggPMdhĩ rằnDBzcg, cómqkz mộtDBzc mqkzngười họgPMd hgPMdàng thậtmqkz, DBzcđột ngmqkzột gọifWwW điệnpJ5C chfWwWo côDBzc. MDBzcà đâgPMdy lạigPMd fWwWlà mDBzcột ngườipJ5C pJ5Ccô cpJ5Cực kgPMdì yêufWwW quý.

Giọng củamqkz bácfWwW ThụfWwW fWwWvang lfWwWên rổnfWwW rảng.

“Nấm,  đang ởpJ5C fesigPMdval phfWwWải không?”

Dương tròfWwWn xopJ5Ce mắt.

“Dạ, DBzcsao mqkzbác biếpJ5Ct ạ?”

“Vậy mpJ5Cới mqkztài chứ.DBzc MafWwWu maDBzcu, đDBzci rmqkza đâygPMd ămqkzn vớiDBzc mqkzbác. BắtfWwW taxfWwWi rgPMda mqkzluôn npJ5Chà hànpJ5Cg ThùpJ5Cy DươnpJ5Cg mqkznhé, cópJ5C bifWwWết đườngDBzc chmqkzưa? Khômqkzng cpJ5Cứ bảDBzco mqkzlà láigPMd gPMdxe npJ5Cgười gPMdta biếtgPMd đấy”.

“Dạ, cpJ5Cháu bipJ5Cết rồi.DBzc Cháumqkz rpJ5Ca lumqkzôn đây”.

Lẳng điệngPMd thomqkzại xuốDBzcng giưfWwWờng, DưDBzcơng vừpJ5Ca fWwWgấp gáppJ5C thgPMday đồgPMd, vừgPMda npJ5Cghĩ mqkzmiệng mìngPMdh thiêngDBzc gPMdquá fWwWđi pJ5Cmất. VừapJ5C DBzckêu cófWwW hẹgPMdn hpJ5Cọ hgPMdàng lfWwWà gặpDBzc họmqkz hàgPMdng luôDBzcn. BiếtpJ5C vgPMdầy hmqkzồi nãpJ5Cy cômqkz nóigPMd sắfWwWp gặgPMdp ngưgPMdời yêgPMdu, cóDBzc kgPMdhi mqkzcô lpJ5Cại cgPMdhẳng túgPMdm cgPMdổ đượcpJ5C fWwWanh chànggPMd đẹpgPMd traipJ5C, nhpJ5Cà gDBzciàu vigPMdết chữmqkz bựpJ5C gPMdở cáimqkz thDBzcành pDBzchố pJ5Cbiển nàygPMd DBzcí chứgPMd ^^

Dương bướcpJ5C vàogPMd “Thùymqkz Dưmqkzơng”, mộpJ5Ct nmqkzhà hàngmqkz đượcDBzc tpJ5Chiết kpJ5Cế đểfWwW hầfWwWu pJ5Cnhư mọiDBzc gimqkzan pJ5Cphòng đềugPMd ngPMdhìn pJ5Cra bgPMdiển. pJ5CBuổi DBzcchiều, nắnggPMd gPMdsâm sấpJ5Cp vàDBzcng DBzctrên mặtmqkz bimqkzển xaDBzcnh, vàfWwWi dâmqkzy lgPMdeo gPMdđu hmqkzờ bênpJ5C cửagPMd sổpJ5C, thậtpJ5C lmqkzà fWwWthời đimqkzểm lãnDBzcg mạnmqkz cDBzcủa cgPMdác cặpfWwW tmqkzình nhâpJ5Cn. Từ&nbDBzcsp; hành lanDBzcg đfWwWi vào,DBzc fWwWDương đãpJ5C liếcgPMd tmqkzhấy gPMdnhững khfWwWông bfWwWiết làpJ5C bapJ5Co ngPMdhiêu cặpgPMd đôDBzci đangDBzc đpJ5Cứng bênDBzc nhgPMdau rìpJ5C rgPMdầm tpJ5Crò chpJ5Cuyện, hfWwWay fWwWđút cgPMdho DBzcnhau miếpJ5Cng mqkzbánh npJ5Cgọt ngmqkzào, hafWwWy cầmpJ5C chặtpJ5C tfWwWay nhaufWwW, nhmqkzìn gPMdra biểnfWwW lớngPMd… ÂgPMdy dapJ5C, vậymqkz DBzcmà cmqkzô lạDBzci vàDBzco chốnpJ5C lãnpJ5Cg mạnDBzc tgPMdhế nàgPMdy đgPMdể gặpgPMd ônDBzcg báDBzcc mìnhpJ5C cơgPMd chứ.

Theo nhânfWwW viênpJ5C pJ5Cchỉ dẫnfWwW, DươnpJ5Cg bmqkzước đếnDBzc mmqkzột DBzcban mqkzcông, fWwWcó gPMdkê chiếcgPMd gPMdbàn nhfWwWỏ. Đôimqkz vfWwWai ngườifWwW đpJ5Càn ôgPMdng từngpJ5C trgPMdải qufWwWay fWwWlưng lạiDBzc gPMdvề phíamqkz cô,fWwW mgPMdái tófWwWc hmqkzoa DBzcrâm gPMdbay nhẹpJ5C trmqkzong gió.

“Bác, bpJ5Các đangPMdg npJ5Chớ bápJ5Cc TpJ5Câm à?”

Ông Thmqkzụ qpJ5Cuay lại,mqkz DBzcnhìn fWwWđứa cháufWwW gPMdgái tronmqkzg bộgPMd váypJ5C mqkzhoa xingPMdh mqkzxắn, mfWwWỉm cườipJ5C mqkzrộng mở.

“Nấm conpJ5C, mởfWwW miệnggPMd làgPMd trpJ5Cêu chọcfWwW báfWwWc. pJ5CSao? ThấgPMdy nhàpJ5C hfWwWàng nmqkzày fWwWđẹp không?”

Dương fWwWkéo gmqkzhế ngồiDBzc xuống,pJ5C nhanfWwWh pJ5Ctay nhgPMdón mqkzmột miếnpJ5Cg fWwWbánh nhỏpJ5C trgPMdên gPMdbàn, ăpJ5Cn fWwWngon lành.

“Dạ đmqkzẹp. pJ5CCơ dưDBzcng mmqkzà hơpJ5Ci gPMdxa pJ5Cchỗ khácDBzch sạnmqkz chágPMdu. pJ5CNhưng sfWwWao bfWwWác biDBzcết fWwWchỗ này?”

“Đoán xem”.

Dương đảopJ5C mắt,gPMd cườipJ5C pJ5Cvui vẻfWwW gPMd“Cháu đoánDBzc rpJ5Ca rpJ5Cồi, thếgPMd ngPMdào chgPMdủ nhgPMdà hàgPMdng nàyfWwW cũnfWwWg fWwWlà mộgPMdt tfWwWuyệt sắDBzcc gpJ5Ciai DBzcnhân, hpJ5Cai ngườigPMd từngpJ5C cómqkz mộDBzct DBzctình yêufWwW gPMdnhư fWwWhoa nmqkzhư mDBzcộng kpJ5Chiến bácfWwW khômqkzng tpJ5Chể ngPMdào DBzcquên được….ThếDBzc rồi…

Dương chpJ5Cưa nDBzcói hếtpJ5C, pJ5Công DBzcThụ cưmqkzời lớn.

“Cái cogPMdn béDBzc này.gPMd ChfWwWủ nhDBzcà hànggPMd nàmqkzy làfWwW mfWwWột lãgPMdo gPMdbụng gầnfWwW rDBzcơi xpJ5Cuống pJ5Cđầu gốigPMd vpJ5Cà tócmqkz tmqkzhì lạiDBzc chgPMdẳng gPMdcòn cDBzcọng nàopJ5C. Nghmqkze cgPMdó gpJ5Ciống mộtfWwW tuygPMdệt pJ5Csắc gDBzciai ngPMdhân không?…”

Dương hmqkzi DBzchi cười.

“Vậy thmqkzì đgPMdơn mqkzgiản rồi.mqkz NpJ5Chà hàngmqkz nàypJ5C DBzcchắc làgPMd dmqkzo báfWwWc xâymqkz dựngmqkz mqkzđúng khômqkzng ạ?”.

“Thông mDBzcinh đấy.pJ5C fWwWNào thíchDBzc mqkzăn gDBzcì thmqkzì chọfWwWn đpJ5Ci. ĐồDBzc ởmqkz đâyfWwW đượpJ5Cc fWwWlắm đó”

Nhân viênpJ5C phụcmqkz vụpJ5C đigPMd tfWwWới, ghmqkzi pJ5Clại vpJ5Cài móngPMd ăn&nbsmqkzp; Dương chgPMdọn. mqkzỞ DBzcbiển thìpJ5C tộigPMd pJ5Cgì khôDBzcng ănmqkz hảipJ5C sgPMdản cDBzchứ, nhmqkzất làgPMd mìnhpJ5C lạiDBzc khôngmqkz DBzcphải trDBzcả tpJ5Ciền, vậygPMd ngPMdên DươDBzcng mqkzhỉ hfWwWả gọipJ5C đĩaDBzc ghẹDBzc hmqkzấp, DBzcvà miếngPMd xgPMdào mqkzcua pJ5Ccùng mộmqkzt đĩamqkz smqkzalat mfWwWiến tôm.

Dương vmqkzừa địnhfWwW fWwWgấp cfWwWuốn menDBzcu, đưaDBzc lạgPMdi mqkzcho nhânpJ5C vgPMdiên thìmqkz ôpJ5Cng ThpJ5Cụ đãgPMd vớigPMd taDBzcy, pJ5Clật cuốnDBzc DBzcmenu rDBzca tiếp.

“Cứ ggPMdọi fWwWnhiều mộtmqkz fWwWchút. Ởmqkz đâygPMd mDBzcón tDBzcôm nướnDBzcg hamqkzy tômmqkz sốDBzct bơpJ5C tDBzcỏi cũnmqkzg đgPMdược lDBzcắm. ÀDBzc, cpJ5Có thíchmqkz tpJ5Cu DBzchài không?”.

“Ui cpJ5Có DBzchai báDBzcc chpJ5Cáu mìDBzcnh gọimqkz lDBzcàm gDBzcì nhpJ5Ciều ạ”.

Ông ThụpJ5C mỉmmqkz cười,mqkz mộtfWwW chúpJ5Ct gPMdranh mãnfWwWh dâgPMdng lênDBzc tronpJ5Cg mắt.

“Có thêpJ5Cm mộmqkzt thằnggPMd đmqkzệ fWwWcủa bácgPMd nữa”.

Có lfWwWẽ vDBzcì quáDBzc hiểpJ5Cu ônfWwWg bmqkzác mìngPMdh, npJ5Cên lậpmqkz tứcfWwW DươngpJ5C ngờpJ5C ngợ.

“Bác. Khmqkzông phảipJ5C fWwWbác vẫpJ5Cn qugPMdyết tmqkzâm mốiDBzc mafWwWi chmqkzo mqkzcháu đmqkzấy chứmqkz ạ?”

Ông ThụfWwW cườimqkz lgPMdớn, vòfWwW fWwWtay mqkzxoa đfWwWầu Dương.

“Cái cofWwWn bmqkzé này…pJ5C fWwWSao DBzchiểu ýDBzc nhDBzcanh thmqkzế hả?”

Dương đặDBzct pmqkzhịch tmqkzờ mqkzmenu mqkzxuống, khổmqkz sởmqkz nhìnpJ5C ông.

“Bác, bácmqkz biếfWwWt làgPMd cgPMdháu mqkzkhông pJ5Cthích mấpJ5Cy trògPMd mốiDBzc DBzcmai mà”.

Ông Thmqkzụ nhpJ5Cìn cpJ5Cô vẻmqkz bapJ5Co dung.

“Thì cứfWwW thửmqkz mpJ5Cột lfWwWần xmqkzem. pJ5CKhông tifWwWn bácfWwW à?

“Không phảfWwWi khôngfWwW tinmqkz, mqkznhưng mà…”

Dương đangpJ5C nófWwWi dởpJ5C pJ5Cthì DBzccó tiếnpJ5Cg bướcgPMd cDBzchân mqkzđi tớiDBzc. pJ5CCô quapJ5Cy fWwWnhìn tgPMdhì mqkzchợt ngPMdgẩn ragPMd. NgườfWwWi bưfWwWớc pJ5Cvào mặcgPMd chiếcpJ5C sơmqkz gPMdmi đegPMdn kẻfWwW nhfWwWỏ, kfWwWhuôn mặpJ5Ct trầpJ5Cm ngâm,fWwW khfWwWóe miệnDBzcg đaDBzcng chuẩnpJ5C bịpJ5C nhpJ5Cướn DBzclên mộtpJ5C nụpJ5C cườgPMdi gPMdchào hỏi.

“Chú ạ.mqkz Chámqkzu tớimqkz rồi”.

Dương kínfWwW mqkzđáo cấfWwWu vgPMdào tamqkzy mìmqkznh mộtgPMd cái,gPMd thấyfWwW đgPMdau fWwWđau, cômqkz mớipJ5C ngướmqkzc lênpJ5C nhfWwWìn ĐpJ5Cịnh, fWwWcười ngpJ5Cượng ngập.

“Lại gặpDBzc aDBzcnh rồi”.

 

Chương pJ5C12.3: DBzcVô pJ5Clí, chưamqkz uốgPMdng mDBzcà đmqkzã thmqkzấy tâDBzcy tâygPMd lgPMdà thếgPMd nmqkzào nhỉ?(Tấm “mpJ5Cành trfWwWeo” gDBzciữa phốfWwW hmqkzôm điDBzc bgPMdộ 25/9)

Một ngườigPMd đượcfWwW làmDBzc magPMdi pJ5Ccho mfWwWình đếnmqkz hpJ5Cai lfWwWần thìfWwW cDBzcó phảimqkz làDBzc cfWwWó fWwWduyên không?&nbsDBzcp; Suy nghmqkzĩ ấypJ5C lướfWwWt fWwWqua fWwWtrong đầDBzcu Định.

Còn sugPMdy ngDBzchĩ củamqkz DươngDBzc tfWwWhì lDBzcại làfWwW: MộtfWwW ngưmqkzời đượcDBzc làpJ5Cm mgPMdai fWwWcho mìnmqkzh đếgPMdn mqkzhai lầnfWwW rồpJ5Ci mqkzlại limqkzên tụcfWwW gặfWwWp nmqkzhau hgPMdai lầnDBzc tronDBzcg buổimqkz gPMdchiều ởfWwW mmqkzột thànpJ5Ch phốpJ5C DBzcxa lạ  thìmqkz cpJ5Có phảipJ5C mqkzrất fWwWrất rấpJ5Ct rấDBzct rấmqkzt rmqkzất cpJ5Có dpJ5Cuyên không????

Vì rpJ5Cất nhiềugPMd chữpJ5C “rất”mqkz cộngpJ5C thDBzcêm chữmqkz “duyên”DBzc fWwWto đùngDBzc DBzckia fWwWmà DưpJ5Cơng đờgPMd DBzcđẫn cảmqkz ngườipJ5C. LpJ5Cại fWwWphát hiệnfWwW mqkzcái ngườiDBzc vốnpJ5C đDBzciềm gPMdtĩnh DBzckia mqkzcũng bấtpJ5C ngờgPMd khgPMdông gPMdkém fWwWgì mìmqkznh, DpJ5Cương DBzclại mqkzcàng …gPMd đờDBzc đẫn!

Quan sfWwWát mqkzthằng đệmqkz vfWwWà cpJ5Cô pJ5Ccháu gpJ5Cái mắmqkzt trpJ5Còn gPMdmắt dẹtmqkz nDBzchìn npJ5Chau, ôfWwWng TfWwWhụ cườifWwW sảgPMdng gPMdkhoái, fWwWkéo ĐịnfWwWh fWwWxuống cmqkzạnh mình.

“Sao, tfWwWhế hófWwWa fWwWra lạimqkz DBzcbiết mqkzcon NấpJ5Cm gPMdnhà cfWwWhú à?”

Định nhìfWwWn DươnfWwWg tủfWwWm tDBzcỉm “Dạ,mqkz chágPMdu khônDBzcg biếpJ5Ct Nấm,gPMd pJ5Ccháu DBzcchỉ biếmqkzt NhDBzcái BénpJ5C thôi”.

Nếu DBzccâu cfWwWủa ôngPMdg Thmqkzụ làfWwWm Dưmqkzơng DBzchá gPMdhốc mfWwWồm đgPMdịnh phmqkzản khpJ5Cáng thDBzcì câDBzcu cpJ5Của Địnhmqkz làgPMdm cmqkzô  không thểpJ5C nàfWwWo DBzcmà ngậmmqkz mDBzciệng đpJ5Cược. Ôimqkz, cDBzcô chưgPMda từnmqkzg biếtmqkz mDBzcột ĐịnhgPMd thpJ5Cế này.pJ5C KẻgPMd pJ5Cmặt sắmqkzt đãpJ5C biếgPMdt nófWwWi đDBzcùa gPMd^^. gPMdMà câfWwWu fWwWđùa ấypJ5C còngPMd nhmqkzắm thpJ5Cẳng vàoDBzc cô.

Ông TgPMdhụ thgPMdì mqkzhết nfWwWhìn gPMdsang cpJ5Cô cháupJ5C gDBzcái, lạDBzci nhìnpJ5C sangPMdg fWwWthằng đệpJ5C DBzctử ruột,gPMd mqkzvẻ nhưgPMd DBzcchưa pJ5Chiểu hết.mqkz “Nmqkzhái Bénmqkz ấyDBzc à?mqkz?? mqkzCháu gặpgPMd gPMdcon bgPMdé lúpJ5Cc… mqkzlúc mặDBzct nmqkzó fWwWxanh nDBzchư đDBzcít nhpJ5Cái à???”

AkAkAk. DươDBzcng muốnmqkz mqkzđi chếtmqkz quápJ5C. gPMdÔi bfWwWác ơi,fWwW gPMdsao fWwWbác fWwWlại DBzccó cápJ5Ci lfWwWiên tưởngfWwW “lDBzcãng mạn”DBzc thDBzcế cDBzcơ chDBzcứ? ĐịnhfWwW vẻDBzc nfWwWhư cũnfWwWg qugPMden vớfWwWi sựpJ5C bỗDBzc gPMdbã dễfWwW gầnmqkz củapJ5C ômqkzng, môgPMdi thoDBzcáng nụDBzc cười.  “DươnggPMd mqkzlà hàgPMdng DBzcxóm củapJ5C cháu”.

Dương thấpmqkz gpJ5Ciọng làmqkzu bmqkzàu “NháiDBzc BéfWwWn lgPMdà dDBzco thằngpJ5C cfWwWháu aDBzcnh ấygPMd gọDBzci cháupJ5C đấy”.

Ông TpJ5Chụ DBzcngờ ngợmqkz nhpJ5Cư cốDBzc nhớpJ5C “pJ5CCháu fWwWà? PhDBzcải cáimqkz thằnmqkzg đợtmqkz trpJ5Cước gPMdđánh nhgPMdau vgPMdào bệpJ5Cnh pJ5Cviện đấyfWwW không?

“Dạ đúng”.

Định đápmqkz ngắngPMd gọn.gPMd DưgPMdơng thầgPMdm thởpJ5C pJ5Cphào kDBzchi ĐịnhDBzc khôgPMdng lôimqkz chuyệnDBzc mqkzcô đãmqkz cắppJ5C náchfWwW thằngfWwW cháfWwWu qugPMdý hóDBzca củapJ5C agPMdnh DBzcvào bệnhgPMd vpJ5Ciện thếDBzc nàopJ5C, ngPMdếu khôngPMdg pJ5Cthế nDBzcào bmqkzác ThụgPMd cũngDBzc hỏipJ5C nfWwWày nọ,fWwW dẫngPMd đếnfWwW ngọnDBzc pJ5Cngành gPMdcơ sự.pJ5C ViệcfWwW cDBzcô tfWwWhỉnh pJ5Cthoảng fWwWchui rDBzca chupJ5Ci vmqkzào mqkzquán gPMdbi gPMd– DBzca, pJ5Cmặc dpJ5Cù chmqkzỉ chọcmqkz mqkzchọc mmqkzấy viênpJ5C bDBzci tpJ5Cròn DBzctròn vôpJ5C hạDBzci, nhưngmqkz nếuDBzc đếmqkzn pJ5Ctai cácfWwW bậcpJ5C fWwWphụ huynDBzch DBzcthì vẫgPMdn lmqkzà gPMdmột chuyệnDBzc fWwWlong trờmqkzi lởpJ5C đất.fWwW RằngDBzc, gPMdcon gáDBzci cpJ5Con đứapJ5C phmqkzải …mqkz thgPMdế nDBzcào mpJ5Cới DBzcchui vàDBzco mấyDBzc cfWwWhỗ thếDBzc chứmqkz? RfWwWằng, gPMdthôi chếtpJ5C rồmqkzi, hagPMdy lpJ5Cà DBzcnó khôpJ5Cng gPMdcó mqkzthằng pJ5Cnào tgPMdhèm rước,fWwW nêmqkzn sinmqkzh rDBzca fWwWbiến chứng,fWwW mqkzmất DBzccân fWwWbằng nàmqkzy nọ…DBzc KhôngDBzc gPMdthể đểDBzc tfWwWhế DBzcnày đượcfWwW, mqkzta DBzcphải kDBzciếm ngDBzcay chgPMdo nDBzcó mộtpJ5C thằngfWwW. VàpJ5C thếfWwW làgPMd lạDBzci gPMdcó hệDBzc quảpJ5C làmqkz ởgPMd qDBzcuán DBzctrà ngPMdọ, ởfWwW quángPMd fWwWcafé kgPMdia tpJ5Crong cảgPMd nhDBzcững mqkzngày đẹpDBzc trgPMdời vmqkzà nmqkzhững nfWwWgày khmqkzông đẹpfWwW tpJ5Crời mqkzcho lắpJ5Cm, cógPMd cmqkzô nàDBzcng mfWwWặt pJ5Cmày DBzcdàu dàpJ5Cu DBzcđi xemqkzm mắt.

Thực tếDBzc gPMdchứng mifWwWnh, gifWwWai cgPMdhưa vợfWwW gigPMdờ cũngPMdg DBzckhan mqkzhiếm lắmmqkz rồi.DBzc Cmqkzho nêpJ5Cn, nhữpJ5Cng ứngDBzc cửgPMd gPMdviên thậfWwWm chgPMdí còpJ5Cn “haDBzci lầmqkzn tronfWwWg mộtDBzc” mqkznhư fWwWlà ĐịfWwWnh gPMdđây. CfWwWả bmqkzác ThụgPMd lfWwWẫn TângPMd đềpJ5Cu muốngPMd pJ5Cdấm dúipJ5C angPMdh mqkzcho côDBzc vớimqkz lờiDBzc DBzcquảng mqkzcáo “hàngpJ5C ViệpJ5Ct NgPMdam cmqkzhất lượngfWwW cao”.pJ5C ThậtfWwW fWwWra tgPMdhì mắtpJ5C fWwWnhìn củagPMd hafWwWi ngườigPMd nàygPMd cpJ5Cô đDBzcều fWwWtin tưởngmqkz cả.fWwW fWwWThật fWwWra hDBzcơn nữfWwWa DBzcthì cDBzchính côgPMd cònfWwW muốgPMdn dấmmqkz dúDBzci anDBzch gPMdcho mìngPMdh kfWwWia mpJ5Cà ^^.

Nhân vfWwWiên gPMdxếp loạtfWwW đồgPMd ăngPMd pJ5Clên bàn.DBzc pJ5CĐịnh fWwWmở nútfWwW chgPMdai rượufWwW vanpJ5Cg mộtDBzc cmqkzách thàfWwWnh fWwWthạo, xếgPMdp mDBzcấy chiếcDBzc DBzcly lạgPMdi rfWwWồi bắmqkzt đầpJ5Cu DBzcrót. gPMdÔng ThụDBzc nhpJ5Cìn ĐfWwWịnh, lạifWwW ngPMdhìn vgPMdẻ mặtfWwW gPMdthoáng ửngDBzc mqkzhồng mqkzcô cháufWwW gáimqkz, gPMdgiọng vmqkzui vẻ.

“Ái chàDBzc! DBzcCoi nhưpJ5C bácfWwW mqkzlàm chuypJ5Cện tpJ5Chừa rmqkzồi? TgPMdhế apJ5Cnh pJ5Cem hàngmqkz pJ5Cxóm láDBzcng gigPMdềng láDBzcng fWwWtỏi cfWwWhắc DBzcquý nmqkzhau chgPMdứ hả?”

Bình tĩnfWwWh ngPMdhư ĐịnhfWwW màmqkz DBzcchai rượugPMd trgPMdong tgPMday cũnggPMd chệcpJ5Ch đi,fWwW kDBzchiến rượu &pJ5Cnbsp;sánh gPMdcả rfWwWa méppJ5C DBzcly, trDBzcong lúcpJ5C đDBzcó, DươnDBzcg DBzcnhư “đứngpJ5C hình”.gPMd CpJ5Cô rmqkzầu fWwWrĩ nfWwWhìn fWwWông ThụgPMd, npJ5Chăn nhó.

“Trời, bfWwWác hỏgPMdi gìpJ5C kDBzchó thgPMdế ạpJ5C. QuýDBzc gPMdkiếc pJ5Cgì cpJ5Cơ chứ?”

“Ơ hafWwWy DBzccon bDBzcé nàygPMd. DBzcHàng xpJ5Cóm thgPMdì hopJ5Cặc qfWwWuý nhDBzcau hoặgPMdc ghépJ5Ct fWwWnhau. Tmqkzhế fWwWhai đứagPMd chfWwWẳng gPMdlẽ lạifWwW ghégPMdt nhaDBzcu à?

Im lìpJ5Cm. gPMdIm lìm.

Dương trộmfWwW nhìpJ5Cn samqkzng Địnmqkzh, chỉpJ5C mqkzthấy anmqkzh mqkzcẩn tpJ5Crọng mqkzđặt DBzcly rượuDBzc fWwWxuống trpJ5Cước pJ5Cmặt ôgPMdng DBzcThụ, khfWwWông cgPMdó mqkzvẻ gDBzcì lDBzcà spJ5Cẽ “phfWwWun fWwWchâu nhảmqkz ngọc”gPMd gifWwWải đáfWwWp tfWwWhắc fWwWmắc chDBzco ônDBzcg bácDBzc gPMdmình, tmqkzhế ngPMdên  cuối cùpJ5Cng cDBzcô pJ5Cđành chégPMdp miệng,mqkz ấpDBzc úng.

“Thì mqkzcũng hàngmqkz xómgPMd fWwWbình thườngfWwW màgPMd bác”.

Định hơifWwW ngướcDBzc fWwWnhìn fWwWcô kpJ5Chiến Dươnmqkzg mqkzlựng kgPMdhựng, nhưngPMdg gPMdcuối gPMdcùng DBzcanh chỉDBzc nófWwWi nhẹmqkz nhàng.

“Em uốnfWwWg mqkzchút vanmqkzg nhé?”

“Dạ DBzcít thôimqkz ạ!”

Dương cầpJ5Cm lấfWwWy lfWwWy rượfWwWu ĐịnhfWwW đưfWwWa, thấpJ5Cy màmqkzu rượumqkz fWwWsóng sánhpJ5C. HgPMdình nhưmqkz gPMdtrái tgPMdim gPMdcô cũgPMdng đanmqkzg cDBzcó mqkzchút sónpJ5Cg sánhmqkz fWwWtròng trànfWwWh. fWwWVô lgPMdí, cfWwWhưa uốngDBzc fWwWmà pJ5Cđã thấpJ5Cy tDBzcây tDBzcây lgPMdà tpJ5Chế DBzcnào nhỉ?

Ông mqkzThụ gDBzciơ lgPMdy rượuDBzc lênmqkz, vugPMdi pJ5Cvẻ “DBzcNào nmqkzào… UốnggPMd mừngDBzc DBzcgặp pJ5Cmặt pJ5Cnào! mqkzHữu duDBzcyên tfWwWhì mmqkzới nănDBzcg tưpJ5Cơng nmqkzgộ. Hmqkzai đứapJ5C lạDBzci cònDBzc fWwWchung vDBzcách nữapJ5C thìfWwW chúgPMd khôngmqkz mqkzcòn mqkzgì phảigPMd DBzclo nfWwWữa rồi…”

Dương vừfWwWa mqkzcụng pJ5Cly vừDBzca nhủpJ5C thầmDBzc khônpJ5Cg hiểpJ5Cu pJ5Ccái DBzcý tứpJ5C “khôgPMdng cònDBzc gìmqkz pgPMdhải lo”củafWwW bágPMdc gPMdmình lpJ5Cà mqkzsao đgPMdây? HgPMday bDBzcác ngfWwWhĩ cgPMdô đượcmqkz lDBzcàm DBzchàng xgPMdóm cfWwWủa anmqkzh lpJ5Cà pJ5Ccoi ngPMdhư cpJ5Chuột mqkzsa chpJ5Cĩnh ggPMdạo rồifWwW, khDBzcông phảDBzci gPMdlo lpJ5Cắng chfWwWo nmqkzó nữmqkza. ÔigPMd, thếgPMd tDBzchì chắpJ5Cc bágPMdc côDBzc lDBzcầm tgPMdo mấtmqkz pJ5Crồi. Cmqkzô lfWwWại liếcmqkz trmqkzộm ĐịnhfWwW qmqkzua vàmqkznh gPMdly. AfWwWnh nhấgPMdp ngụpJ5Cm rượu,gPMd cũnfWwWg khôngpJ5C đápgPMd lờimqkz cmqkzủa mqkzông ThụpJ5C, nhưDBzcng DBzcvẻ trfWwWầm tpJ5Cĩnh vàfWwW mqkzthư thái.

Dương vốfWwWn làpJ5C ngườmqkzi kpJ5Chông giỏimqkz vgPMdề tâfWwWm fWwWlí đànfWwW pJ5Công. Nhữngmqkz pháDBzcn gPMdđoán củafWwW cfWwWô DBzclúc nfWwWào cũnDBzcg DBzctrật lấtDBzc. NDBzcên đôigPMd khDBzci trựfWwWc cảmfWwW cpJ5Của mìnhgPMd mácgPMdh bảomqkz mạnpJ5Ch mẽ,fWwW DươnpJ5Cg vẫmqkzn cốpJ5C gDBzchìm nfWwWó xpJ5Cuống, sợgPMd mìDBzcnh lạimqkz rơDBzci vàfWwWo tìnhmqkz huốgPMdng “chạDBzcy vpJ5Cào rừngDBzc mơmqkz bpJ5Cắt cofWwWn tưởngpJ5C bở”gPMd. gPMdNhưng, liệufWwW pJ5Ccó sagPMdi chpJ5Cút npJ5Cào khônggPMd nhỉ,&nmqkzbsp; khi fWwWcô nhậngPMd thấgPMdy DBzcđôi lgPMdúc ĐịnhDBzc nmqkzhìn mìnhmqkz pJ5Cvà đôimqkz mắtfWwW pJ5Cthẫm đpJ5Cen kiDBzca thomqkzáng chpJ5Cút lạimqkz lpJ5Cấp pJ5Clánh ánpJ5Ch cười.

Bữa mqkzăn vpJ5Cui vẻpJ5C, nhẹfWwW nhàng,fWwW bởigPMd bDBzcác ThfWwWụ liêmqkzn tụcDBzc pmqkzha trmqkzò vDBzcà “kểgPMd xấu”pJ5C DươfWwWng. SựgPMd xmqkzuề xDBzcòa mqkzcủa bácDBzc khmqkziến fWwWmọi thứgPMd fWwWtrở nênfWwW fWwWthân ái,fWwW dùgPMd thmqkzỉnh thgPMdoảng DBzcâm mưupJ5C “gửDBzci gắm”pJ5C Dươnmqkzg cgPMdho ĐịngPMdh bápJ5Cc vẫngPMd đfWwWể lmqkzộ rmqkzõ mồnmqkz mmqkzột. ỞfWwW fWwWbên cạnhgPMd bmqkzác, fWwWĐịnh dườngfWwW pJ5Cnhư cũfWwWng cmqkzởi gPMdmở mqkzhơn, apJ5Cnh cườigPMd nhiều,pJ5C DBzcnói nhiềgPMdu hơnfWwW đôpJ5Ci chúgPMdt. CôfWwW đặcfWwW bfWwWiệt fWwWthích kpJ5Chi pJ5Cnghe hDBzcai ngườigPMd trpJ5Cao đổipJ5C vềDBzc côfWwWng việc,mqkz mpJ5Cặc dùgPMd fWwWmù tịgPMdt kfWwWhông hiểumqkz tDBzcí tepJ5Co gìDBzc, nhưnfWwWg mqkzchỉ gPMdnhìn khuôDBzcn mqkzmặt cươnggPMd nghDBzcị kmqkzia fWwWsay fWwWsưa nómqkzi vmqkzề bêgPMd tôpJ5Cng cốDBzct thépmqkz, nófWwWi vềgPMd dầmmqkz dèogPMd mófWwWng mánhgPMd, côDBzc cgPMdũng thấypJ5C npJ5Chư mìngPMdh đanmqkzg nghDBzce nhữngpJ5C pJ5Ccâu chuyện  ngPMdgọt nmqkzgào nhấtDBzc trfWwWên gPMdđời. CfWwWô cũngmqkz nhậnmqkz fWwWra, hìnfWwWh mqkznhư chgPMdỉ tropJ5Cng fWwWcông việc,mqkz ĐfWwWịnh mfWwWới thôigPMd tựmqkz kìgPMdm cDBzchế mìnDBzch, ởpJ5C đópJ5C, DBzcanh pJ5Ctự tifWwWn, qumqkzyết pJ5Cđoán, vàDBzc khônDBzcg cògPMdn kiệmpJ5C lờifWwW chfWwWo lắm.

Bữa cDBzcơm kéoDBzc dDBzcài từfWwW chiềfWwWu đếngPMd mqkzkhi trờpJ5Ci sẩmfWwW tối.pJ5C ÁnfWwWh nắngmqkz chpJ5Cỉ cònpJ5C fWwWvài fWwWvệt rớtfWwW lạiDBzc nơiDBzc nhữngfWwW thềmfWwW cửDBzca DBzclớn. ĐâyfWwW đópJ5C ppJ5Chục DBzcvụ bắtfWwW đầufWwW gPMdbật đèDBzcn chmqkzùm lên.DBzc ÔgPMdng TDBzchụ vDBzcà ĐịnhDBzc đgPMdã gPMdtiêu diệDBzct hếgPMdt gầfWwWn pJ5Chai cfWwWhai fWwWvang, còfWwWn DươnggPMd cũngfWwW mqkzbị hơmqkzi rưmqkzợu làmqkzm gPMdcho pJ5Cváng vất.gPMd Cmqkzô đanDBzcg fWwWđịnh gipJ5Cơ tfWwWay gPMdxin hgPMdàng thìDBzc đúngDBzc lpJ5Cúc ấfWwWy “tuyệtgPMd DBzcsắc giDBzcai nhânpJ5C” củaDBzc báfWwWc fWwWThụ xuấfWwWt hgPMdiện, vmqkzà fWwWy hgPMdệt nhưDBzc mômqkz tảmqkz mqkzcủa DBzcbác, ngPMdgười fWwWnày bmqkzụng sắpgPMd rơiDBzc xuốngpJ5C đầugPMd gốDBzci vmqkzà tócfWwW cgPMdhả cóDBzc mqkzcọng nào.

Lại mộDBzct màpJ5Cn cgPMdhào hpJ5Cỏi tưnfWwWg bừngpJ5C chúfWwWc tụnmqkzg, mqkzlúc ấfWwWy, DưfWwWơng mqkzmới bimqkzết Đmqkzịnh lmqkzà ngườigPMd thmqkziết kfWwWế gPMdnhà gPMdhàng nàfWwWy, cDBzcòn bgPMdác ThfWwWụ gPMdtrực tpJ5Ciếp chỉmqkz đạoDBzc tgPMdhi cDBzcông. gPMdWow, thảofWwW npJ5Cào tpJ5Chảo nmqkzào, fWwWông pJ5Cchủ nhàpJ5C hàng&nbmqkzsp; này pJ5Chồ hpJ5Cởi vớigPMd bácgPMd côpJ5C vàmqkz ĐịnDBzch tpJ5Chế. SapJ5Cu khgPMdi vunDBzcg DBzctay chémpJ5C mộfWwWt gPMdcâu mqkznhư đmqkzinh đóngmqkz cpJ5Cọc DBzclà gPMdbữa ăpJ5Cn pJ5Cnày fWwWhoàn gPMdtoàn fregPMde, DBzcông tgPMda bpJ5Cèn dùnpJ5Cg đôfWwWi tagPMdy pJ5Cnúng nmqkzính pJ5Clôi tuDBzcột bgPMdác ThụpJ5C đfWwWi “cpJ5Chơi” tăngPMdg hfWwWai, lạimqkz còpJ5Cn cườimqkz hmqkza fWwWhả DBzcngoái lmqkzại bảpJ5Co phảiDBzc đDBzci chmqkzo hmqkzai “gPMdđứa trẻ”gPMd chúngPMdg màfWwWy DBzccó gPMdtí riDBzcêng pJ5Ctư chứ.

Tất nhiêmqkzn cáDBzci “đứamqkz trẻ”mqkz DBzcsơ mDBzci đeDBzcn tfWwWhì DBzcchỉ lặnfWwWg DBzclẽ cườmqkzi cpJ5Còn “đfWwWứa trẻ”pJ5C mmqkzặc váyDBzc tpJ5Chì tgPMdự dưngpJ5C mqkztim đậpfWwW lêDBzcn thfWwWùm thụp.

Chương 1pJ5C2.3: gPMdVô lí,mqkz chDBzcưa gPMduống mpJ5Cà đmqkzã thfWwWấy tâyfWwW tâfWwWy lfWwWà DBzcthế nfWwWào nhỉ?

fWwW

(Tấm “mgPMdành mqkztreo” giữapJ5C phốDBzc hômmqkz đifWwW pJ5Cbộ 25/9)

Một ngưpJ5Cời đưpJ5Cợc làgPMdm gPMdmai chmqkzo mìpJ5Cnh đếnfWwW hpJ5Cai lầfWwWn tpJ5Chì DBzccó gPMdphải lDBzcà mqkzcó duyênmqkz không?  mqkzSuy nghDBzcĩ ấymqkz lướtgPMd fWwWqua fWwWtrong đDBzcầu Định.

Còn fWwWsuy nggPMdhĩ củfWwWa DưfWwWơng thìpJ5C lạmqkzi làfWwW: MộpJ5Ct ngườimqkz đượcpJ5C làfWwWm mapJ5Ci cgPMdho mfWwWình đếnpJ5C hgPMdai DBzclần rồifWwW lạiDBzc lfWwWiên tụcfWwW gặpmqkz npJ5Chau hamqkzi lầngPMd tronmqkzg buổpJ5Ci chiềuDBzc ởDBzc mộtDBzc thmqkzành phốfWwW pJ5Cxa lạ&nbsDBzcp; thì cfWwWó phảiDBzc rấfWwWt rấgPMdt pJ5Crất fWwWrất rgPMdất fWwWrất cgPMdó duyêDBzcn không????

Vì rấtmqkz pJ5Cnhiều chữgPMd “gPMdrất” cộpJ5Cng gPMdthêm fWwWchữ “pJ5Cduyên” fWwWto đmqkzùng pJ5Ckia mqkzmà Dươmqkzng DBzcđờ đgPMdẫn DBzccả ngDBzcười. LạgPMdi phátfWwW hiệnmqkz gPMdcái ngmqkzười vốmqkzn điềmgPMd gPMdtĩnh kDBzcia cũpJ5Cng bgPMdất ngờpJ5C khônggPMd gPMdkém pJ5Cgì fWwWmình, DưgPMdơng lDBzcại cpJ5Càng pJ5C… đờpJ5C đẫn!

Quan sátmqkz thằgPMdng đgPMdệ gPMdvà cpJ5Cô chámqkzu gáifWwW mDBzcắt trmqkzòn mắpJ5Ct gPMddẹt nhmqkzìn fWwWnhau, ôngDBzc TpJ5Chụ cườimqkz sảngmqkz kmqkzhoái, mqkzkéo ĐpJ5Cịnh xuốngPMdg cạnhpJ5C mình.

“Sao, thgPMdế hóDBzca DBzcra lạimqkz DBzcbiết coDBzcn NấmpJ5C mqkznhà gPMdchú à?”

Định nhDBzcìn fWwWDương tDBzcủm tỉmpJ5C “Dạ,pJ5C cpJ5Cháu gPMdkhông bipJ5Cết Nấm,fWwW chápJ5Cu fWwWchỉ biếtfWwW NhápJ5Ci BgPMdén thôi”.

Nếu câumqkz củamqkz ôgPMdng ThụfWwW làmfWwW DfWwWương pJ5Chá hmqkzốc mồfWwWm địnhpJ5C phfWwWản khángpJ5C tfWwWhì cDBzcâu cfWwWủa DBzcĐịnh gPMdlàm cô&nbpJ5Csp; không thểDBzc fWwWnào màmqkz ngmqkzậm miệngpJ5C được.mqkz pJ5CÔi, côfWwW cfWwWhưa tpJ5Cừng bifWwWết mộtfWwW ĐịfWwWnh thếmqkz nàDBzcy. Kẻmqkz mgPMdặt sắtDBzc mqkzđã biDBzcết nóiDBzc đDBzcùa ^DBzc^. MàfWwW câuDBzc đmqkzùa ấyDBzc DBzccòn nhắmgPMd thẳmqkzng vàomqkz cô.

Ông ThụDBzc pJ5Cthì hmqkzết nhìfWwWn spJ5Cang côfWwW chmqkzáu gái,mqkz gPMdlại npJ5Chìn DBzcsang thằmqkzng mqkzđệ fWwWtử ruộtDBzc, vẻmqkz DBzcnhư chưpJ5Ca hiểpJ5Cu hgPMdết. “NháigPMd BénpJ5C fWwWấy à??mqkz? ChDBzcáu gặpgPMd mqkzcon mqkzbé lúcmqkz… lúcDBzc mặgPMdt fWwWnó DBzcxanh fWwWnhư đímqkzt nhápJ5Ci à???”

AkAkAk. Dmqkzương muốnpJ5C pJ5Cđi chếtfWwW quáfWwW. ÔfWwWi bácfWwW pJ5Cơi, sagPMdo bámqkzc lạigPMd cóDBzc cáiDBzc liêmqkzn tưởmqkzng “lãngfWwW mạn”fWwW tgPMdhế DBzccơ chứgPMd? ĐịnhDBzc vẻfWwW nhfWwWư fWwWcũng qupJ5Cen vớipJ5C sgPMdự bỗmqkz mqkzbã dễpJ5C gầnpJ5C cmqkzủa pJ5Công, mqkzmôi thofWwWáng mqkznụ cười.  “DươngPMdg làpJ5C hàgPMdng DBzcxóm củgPMda cháu”.

Dương thấgPMdp giọngDBzc lDBzcàu bgPMdàu “NháDBzci BgPMdén lpJ5Cà pJ5Cdo thằnggPMd cDBzcháu DBzcanh DBzcấy gọpJ5Ci cháupJ5C đấy”.

Ông Thmqkzụ ngDBzcờ npJ5Cgợ nfWwWhư cốfWwW nhớDBzc “CháuDBzc DBzcà? PhảpJ5Ci cápJ5Ci thgPMdằng đợtpJ5C gPMdtrước đánpJ5Ch npJ5Chau gPMdvào bệnhfWwW mqkzviện đmqkzấy không?

“Dạ đúng”.

Định đápfWwW ngắnpJ5C gọn.pJ5C DươDBzcng thầDBzcm thmqkzở phàgPMdo pJ5Ckhi Địnmqkzh khDBzcông lôifWwW chuyDBzcện cpJ5Cô đãfWwW cắpgPMd náchfWwW thằngPMdg fWwWcháu qfWwWuý hóDBzca củaDBzc afWwWnh vàofWwW bpJ5Cệnh pJ5Cviện thDBzcế nDBzcào, gPMdnếu khôgPMdng thpJ5Cế nàopJ5C pJ5Cbác TDBzchụ fWwWcũng hỏifWwW nàyfWwW nọ,mqkz dgPMdẫn đếnpJ5C ngPMdgọn fWwWngành cơpJ5C sự.DBzc VipJ5Cệc côgPMd thỉnhfWwW thoDBzcảng cfWwWhui mqkzra chDBzcui mqkzvào quágPMdn bgPMdi –pJ5C DBzca, mặpJ5Cc dùpJ5C chỉfWwW chmqkzọc chmqkzọc mmqkzấy fWwWviên pJ5Cbi trpJ5Còn trògPMdn vgPMdô hDBzcại, nhưnggPMd fWwWnếu đpJ5Cến tafWwWi fWwWcác DBzcbậc phfWwWụ hgPMduynh pJ5Cthì DBzcvẫn pJ5Clà mộpJ5Ct chuyệnmqkz lpJ5Cong tfWwWrời lởmqkz đấtgPMd. Rằng,gPMd cgPMdon gápJ5Ci cfWwWon đứDBzca phfWwWải …pJ5C tDBzchế nàmqkzo mớiDBzc chupJ5Ci vàmqkzo gPMdmấy fWwWchỗ pJ5Cthế chứDBzc? RằgPMdng, thôiDBzc chpJ5Cết rồi,gPMd hDBzcay lpJ5Cà ngPMdó khôDBzcng DBzccó tDBzchằng nàofWwW tgPMdhèm rướcmqkz, nêfWwWn sinDBzch rmqkza biếnpJ5C chứmqkzng, mấtDBzc pJ5Ccân bgPMdằng nàygPMd nọ…pJ5C KhôngfWwW thểmqkz đểmqkz thếDBzc pJ5Cnày đượcfWwW, pJ5Cta phảigPMd kiếmfWwW nmqkzgay mqkzcho nmqkzó mộtfWwW pJ5Cthằng. VfWwWà thếpJ5C lfWwWà lạimqkz cófWwW hệDBzc qDBzcuả làpJ5C ởfWwW qpJ5Cuán tfWwWrà nọ,pJ5C ởDBzc quáfWwWn cafgPMdé mqkzkia trDBzcong cảDBzc nhữngmqkz ngfWwWày gPMdđẹp trờimqkz gPMdvà nhữnfWwWg ngàDBzcy DBzckhông đẹpgPMd trờfWwWi chmqkzo lắfWwWm, pJ5Ccó côgPMd nànpJ5Cg mặtpJ5C màypJ5C dgPMdàu dmqkzàu pJ5Cđi gPMdxem mắt.

Thực gPMdtế chứngmqkz minhpJ5C, pJ5Cgiai cgPMdhưa vợfWwW giDBzcờ cpJ5Cũng khaDBzcn hiếmgPMd lắmfWwW rồDBzci. CfWwWho nfWwWên, nfWwWhững ứnpJ5Cg cửpJ5C viêpJ5Cn thậmgPMd mqkzchí còngPMd “haimqkz mqkzlần troDBzcng mộfWwWt” gPMdnhư lmqkzà ĐịnhDBzc mqkzđây. CảpJ5C pJ5Cbác ThụfWwW lẫnpJ5C gPMdTân đềmqkzu mDBzcuốn dDBzcấm dmqkzúi amqkznh cfWwWho côpJ5C vớimqkz lờifWwW quảDBzcng pJ5Ccáo “hàDBzcng Việtmqkz NagPMdm chấtgPMd lượngDBzc DBzccao”. Tmqkzhật fWwWra thfWwWì mắtDBzc nhgPMdìn củDBzca pJ5Chai ngườifWwW ngPMdày gPMdcô đềuDBzc fWwWtin tưởnggPMd cảfWwW. pJ5CThật rmqkza hơgPMdn mqkznữa thDBzcì chDBzcính côDBzc DBzccòn mugPMdốn dấmgPMd dúigPMd anfWwWh gPMdcho mìgPMdnh kigPMda màDBzc ^^.

Nhân vpJ5Ciên xếDBzcp lopJ5Cạt đồDBzc ăgPMdn pJ5Clên bàn.mqkz Địnhmqkz mmqkzở DBzcnút cDBzchai rượumqkz vanmqkzg mgPMdột cDBzcách thànhpJ5C thạpJ5Co, xếpDBzc mấyDBzc cfWwWhiếc lmqkzy fWwWlại rồifWwW DBzcbắt mqkzđầu rpJ5Cót. Ômqkzng Thụmqkz nhìDBzcn ĐgPMdịnh, DBzclại nhfWwWìn vẻDBzc mặtpJ5C gPMdthoáng gPMdửng hồmqkzng côDBzc fWwWcháu DBzcgái, giọngpJ5C vmqkzui vẻ.

“Ái chàmqkz! Cmqkzoi nfWwWhư bpJ5Các làmfWwW chmqkzuyện thừaDBzc rồi?fWwW DBzcThế anpJ5Ch mqkzem hàmqkzng fWwWxóm láDBzcng gDBzciềng lgPMdáng tỏgPMdi chgPMdắc qupJ5Cý nhmqkzau cgPMdhứ hả?”

Bình tĩngPMdh nhưfWwW ĐịnhDBzc mpJ5Cà cgPMdhai rượuDBzc tgPMdrong tagPMdy cũngDBzc mqkzchệch đi,fWwW mqkzkhiến rượu &nbfWwWsp;sánh cảDBzc rDBzca fWwWmép DBzcly, tgPMdrong gPMdlúc đpJ5Có, DươnggPMd nhmqkzư “đứngmqkz hgPMdình”. Cmqkzô mqkzrầu rĩDBzc nhìpJ5Cn ôngpJ5C ThụfWwW, nhăfWwWn nhó.

“Trời, bfWwWác hỏifWwW gfWwWì khfWwWó tpJ5Chế ạ.gPMd QufWwWý kgPMdiếc gfWwWì pJ5Ccơ chứ?”

“Ơ haDBzcy copJ5Cn bpJ5Cé DBzcnày. HfWwWàng xómpJ5C tpJ5Chì hDBzcoặc qfWwWuý nhapJ5Cu pJ5Choặc ghgPMdét fWwWnhau. ThếfWwW hgPMdai mqkzđứa chẳnggPMd lẽpJ5C lgPMdại ghépJ5Ct nhpJ5Cau à?

Im DBzclìm. mqkzIm lìm.

Dương tmqkzrộm gPMdnhìn sanDBzcg Địnmqkzh, chỉfWwW fWwWthấy pJ5Canh cẩnpJ5C trọngfWwW đfWwWặt fWwWly rượugPMd xpJ5Cuống trưmqkzớc mặtpJ5C ônfWwWg Thụ,fWwW khônfWwWg cóDBzc gPMdvẻ gìmqkz lDBzcà sẽmqkz “ppJ5Chun châufWwW nDBzchả ngọDBzcc” giảipJ5C đámqkzp thắcDBzc mắcpJ5C chfWwWo pJ5Công bDBzcác mìnhfWwW, pJ5Cthế nên  cuốifWwW cùfWwWng côgPMd đfWwWành chépJ5Cp miệng,gPMd ấpfWwW úng.

“Thì cũDBzcng hàngmqkz gPMdxóm bìnhgPMd thườDBzcng mgPMdà bác”.

Định hDBzcơi ngướmqkzc nhìpJ5Cn côDBzc gPMdkhiến mqkzDương lựnfWwWg khựng,mqkz nhưmqkzng cuốiDBzc cgPMdùng apJ5Cnh chỉpJ5C nmqkzói nhẹfWwW nhàng.

“Em ugPMdống chútgPMd vpJ5Cang nhé?”

“Dạ mqkzít thômqkzi ạ!”

Dương fWwWcầm lấyfWwW mqkzly rượuDBzc ĐịnhgPMd đDBzcưa, thấyfWwW mpJ5Càu rfWwWượu sónggPMd sánDBzch. HìnhpJ5C nhưDBzc tráimqkz tfWwWim cpJ5Cô cDBzcũng fWwWđang cDBzcó chúmqkzt sónggPMd sfWwWánh tròfWwWng trgPMdành. VDBzcô líDBzc, cpJ5Chưa uốnmqkzg mpJ5Cà đDBzcã DBzcthấy tâpJ5Cy pJ5Ctây fWwWlà thếgPMd pJ5Cnào nhỉ?

Ông Thụmqkz gmqkziơ pJ5Cly rfWwWượu lêngPMd, vuDBzci vmqkzẻ “NDBzcào nào…gPMd gPMdUống mừngpJ5C gDBzcặp pJ5Cmặt nào!fWwW HgPMdữu dgPMduyên tpJ5Chì mpJ5Cới pJ5Cnăng tgPMdương nDBzcgộ. HafWwWi đmqkzứa lạiDBzc fWwWcòn chunDBzcg vmqkzách pJ5Cnữa thgPMdì cgPMdhú khôngfWwW cònmqkz DBzcgì phảimqkz lDBzco gPMdnữa rồi…”

Dương DBzcvừa cụnmqkzg mqkzly vừpJ5Ca mqkznhủ thầpJ5Cm khôfWwWng hiểumqkz cámqkzi fWwWý tứgPMd “khôngDBzc fWwWcòn gfWwWì phảipJ5C lo”cgPMdủa báDBzcc DBzcmình lpJ5Cà sapJ5Co đây?mqkz HapJ5Cy gPMdbác nghgPMdĩ gPMdcô đượDBzcc làmpJ5C fWwWhàng pJ5Cxóm cgPMdủa gPMdanh làgPMd cogPMdi mqkznhư chugPMdột spJ5Ca cfWwWhĩnh gạomqkz rồi,fWwW gPMdkhông phảpJ5Ci mqkzlo mqkzlắng DBzccho nópJ5C gPMdnữa. ÔgPMdi, thếmqkz thìfWwW chắcmqkz bápJ5Cc côfWwW lfWwWầm DBzcto mấDBzct gPMdrồi. CôDBzc lgPMdại lpJ5Ciếc trộmDBzc DBzcĐịnh qupJ5Ca vànhfWwW lyfWwW. ApJ5Cnh DBzcnhấp nfWwWgụm rượu,pJ5C cũgPMdng khôgPMdng fWwWđáp lờigPMd củaDBzc ôngPMdg ThụfWwW, nhưngfWwW vẻgPMd fWwWtrầm tĩgPMdnh vDBzcà thpJ5Cư thái.

Dương fWwWvốn DBzclà ngfWwWười khônggPMd giỏDBzci vềpJ5C tâmmqkz lfWwWí mqkzđàn ôDBzcng. NhữngDBzc phánDBzc đoánpJ5C pJ5Ccủa cpJ5Cô fWwWlúc nmqkzào cũnpJ5Cg fWwWtrật lấfWwWt. NêDBzcn fWwWđôi fWwWkhi trpJ5Cực cảmfWwW củgPMda mìnhpJ5C máchgPMd bảogPMd mạpJ5Cnh mẽmqkz, DfWwWương vẫngPMd cfWwWố ghìfWwWm nmqkzó xuống,pJ5C DBzcsợ pJ5Cmình lạDBzci gPMdrơi vàoDBzc tìgPMdnh huốngpJ5C “chạymqkz mqkzvào rừngmqkz pJ5Cmơ bpJ5Cắt gPMdcon tưpJ5Cởng bDBzcở”. Nhưng,DBzc gPMdliệu cpJ5Có safWwWi chgPMdút nàoDBzc khôngPMdg nhỉ, &fWwWnbsp;khi pJ5Ccô gPMdnhận thấymqkz đDBzcôi lúcpJ5C ĐịnhDBzc nhìnDBzc fWwWmình mqkzvà đôigPMd mắtfWwW thẫpJ5Cm đepJ5Cn kpJ5Cia tDBzchoáng pJ5Cchút lạiDBzc lpJ5Cấp láfWwWnh ánmqkzh cười.

Bữa pJ5Căn gPMdvui vẻpJ5C, nhẹfWwW nhàngpJ5C, bởifWwW mqkzbác gPMdThụ liêfWwWn tgPMdục phmqkza tmqkzrò vfWwWà “kểgPMd xmqkzấu” Dmqkzương. SựpJ5C DBzcxuề xòagPMd củafWwW bpJ5Các kpJ5Chiến mọimqkz tmqkzhứ trởfWwW nfWwWên thânfWwW ái,pJ5C fWwWdù thỉpJ5Cnh thoảngfWwW âmpJ5C gPMdmưu “gửigPMd gắm”fWwW DươnDBzcg gPMdcho ĐịnhgPMd DBzcbác vDBzcẫn đểpJ5C lộfWwW fWwWrõ mqkzmồn mộfWwWt. Ởmqkz fWwWbên cạnhmqkz bácpJ5C, ĐpJ5Cịnh gPMddường nhmqkzư cũnmqkzg gPMdcởi mmqkzở DBzchơn, angPMdh cườigPMd nhiềgPMdu, ngPMdói nhimqkzều fWwWhơn đôigPMd pJ5Cchút. Cmqkzô đặcpJ5C fWwWbiệt thícfWwWh fWwWkhi ngpJ5Che fWwWhai ngườgPMdi tmqkzrao đổiDBzc DBzcvề côngfWwW viDBzcệc, mặDBzcc dùpJ5C mùmqkz tịtfWwW khôngPMdg hpJ5Ciểu tmqkzí mqkzteo gì,mqkz nhưngmqkz mqkzchỉ nhìgPMdn khgPMduôn mặtmqkz cươmqkzng ngPMdghị kmqkzia sDBzcay sưDBzca nópJ5Ci vềgPMd bêpJ5C tDBzcông cốtDBzc thfWwWép, npJ5Cói vềDBzc dmqkzầm dèomqkz mópJ5Cng mágPMdnh, cgPMdô gPMdcũng thấyfWwW nhưpJ5C mgPMdình đaDBzcng ngPMdghe nhDBzcững câugPMd chuyện  mqkzngọt nfWwWgào nfWwWhất trênDBzc đời.pJ5C CpJ5Cô cgPMdũng npJ5Chận raDBzc, fWwWhình nhmqkzư chmqkzỉ trgPMdong gPMdcông gPMdviệc, ĐịnhfWwW mDBzcới tpJ5Chôi tựmqkz kìfWwWm chếmqkz DBzcmình, mqkzở đógPMd, afWwWnh tựmqkz DBzctin, quypJ5Cết fWwWđoán, vDBzcà khôDBzcng còngPMd DBzckiệm lgPMdời cDBzcho lắm.

Bữa cơmqkzm kfWwWéo dpJ5Cài gPMdtừ chpJ5Ciều đếngPMd khpJ5Ci mqkztrời DBzcsẩm pJ5Ctối. ÁfWwWnh nắngDBzc chgPMdỉ cgPMdòn vàfWwWi vệtmqkz DBzcrớt lạipJ5C nơgPMdi nhgPMdững thềgPMdm cửamqkz lớnDBzc. ĐâyfWwW fWwWđó ppJ5Chục vgPMdụ bắgPMdt đầugPMd bậtpJ5C đènpJ5C chùfWwWm lêpJ5Cn. DBzcÔng ThfWwWụ vàDBzc ĐịngPMdh đDBzcã tiêumqkz diệtDBzc gPMdhết gầpJ5Cn haDBzci cpJ5Chai vanggPMd, cònfWwW DưpJ5Cơng cgPMdũng fWwWbị hơifWwW rgPMdượu làmfWwW chmqkzo vángpJ5C vấfWwWt. CpJ5Cô đaDBzcng địnhmqkz DBzcgiơ taDBzcy gPMdxin hànpJ5Cg tDBzchì đúfWwWng lúcmqkz ấgPMdy “DBzctuyệt sắcgPMd gfWwWiai nhfWwWân” cgPMdủa bfWwWác ThụDBzc xDBzcuất hiDBzcện, pJ5Cvà gPMdy hệtpJ5C mqkznhư fWwWmô tảmqkz củafWwW bpJ5Các, ngườfWwWi gPMdnày bụpJ5Cng sắpfWwW fWwWrơi xuốngmqkz đầumqkz gốgPMdi vàpJ5C tócfWwW chảfWwW cógPMd cọnmqkzg nào.

Lại mmqkzột fWwWmàn chàofWwW hDBzcỏi tưnfWwWg bừpJ5Cng chfWwWúc tmqkzụng, gPMdlúc ấy,pJ5C Dươngmqkz mớifWwW biếtgPMd ĐịgPMdnh làgPMd ngPMdgười thmqkziết kếDBzc nhàgPMd pJ5Chàng nàfWwWy, DBzccòn bmqkzác Thmqkzụ DBzctrực tiếpDBzc chgPMdỉ đạomqkz thDBzci cpJ5Công. pJ5CWow, thmqkzảo nàgPMdo thảfWwWo nàofWwW, ômqkzng cmqkzhủ nfWwWhà hàng &fWwWnbsp;này fWwWhồ hởigPMd vớiDBzc bácmqkz cpJ5Cô vfWwWà pJ5CĐịnh pJ5Cthế. SagPMdu mqkzkhi vuDBzcng gPMdtay cmqkzhém mfWwWột fWwWcâu nDBzchư điDBzcnh đóngmqkz cgPMdọc lgPMdà bữDBzca ăpJ5Cn nàfWwWy hoànpJ5C toàDBzcn freemqkz, gPMdông pJ5Cta bmqkzèn mqkzdùng pJ5Cđôi tfWwWay núnmqkzg nínhDBzc pJ5Clôi tuộtpJ5C bápJ5Cc mqkzThụ gPMdđi “chơi”gPMd pJ5Ctăng mqkzhai, lạmqkzi cònfWwW cườigPMd fWwWha hảpJ5C ngmqkzoái lạimqkz bDBzcảo phảiDBzc đpJ5Ci cfWwWho hagPMdi “đứapJ5C trẻ”pJ5C chúnggPMd màmqkzy pJ5Ccó fWwWtí riDBzcêng tgPMdư chứ.

Tất nhifWwWên pJ5Ccái pJ5C“đứa trẻgPMd” sDBzcơ mqkzmi đegPMdn DBzcthì chfWwWỉ lặngmqkz lẽpJ5C cườifWwW còngPMd “đpJ5Cứa fWwWtrẻ” mặfWwWc vfWwWáy mqkzthì pJ5Ctự fWwWdưng tpJ5Cim mqkzđập lDBzcên tgPMdhùm thụp.

 

Chương 12.4DBzc: NpJ5Chẹ nhgPMdàng pJ5Cmà rátpJ5C bỏnggPMd ^^


fWwW

gPMd(Cháu gáifWwW Bốngmqkz BagPMdng cfWwWủa dfWwWì, ngườipJ5C pJ5Ccó cáigPMd tgPMdên ggPMdiống nDBzchư cágPMdi fWwWcô gáigPMd gDBzcià tronDBzcg truyệfWwWn nàmqkzy, hfWwWe gPMdhe fWwWhe he)
Không gfWwWian dpJ5Cần trởfWwW ngPMdên lặnfWwWg lẽDBzc khiếDBzcn Dương  pJ5Cthấy DBzclúng túgPMdng, cmqkzhỉ còfWwWn cámqkzch ngpJ5Cậm fWwWly rfWwWượu vapJ5Cng, DBzcnhấp pJ5Ctừng chútfWwW mgPMdột. ĐịnhgPMd độtpJ5C nDBzchiên mỉfWwWm cười.

“Cẩn thậnfWwW safWwWy đó”.

Giọng npJ5Cói bấtfWwW chợtDBzc dịDBzcu dànggPMd củaDBzc ĐịnhfWwW khifWwWến DưfWwWơng còDBzcn thấpJ5Cy …gPMd sgPMday hơpJ5Cn lpJ5Cà gPMdrượu. TronDBzcg chúgPMdt DBzcmiên DBzcman fWwWváng gPMdvất, cpJ5Có mộtgPMd mqkzsuy gPMdnghĩ lướtpJ5C qupJ5Ca khimqkzến DươngDBzc sựcDBzc gPMdnhớ. gPMdKhi tỉnhmqkz gPMdtáo DBzccô đãmqkz DBzclàm đủgPMd DBzctrò mDBzcất DBzcmặt rồifWwW. CDBzcó pJ5Ctí gPMdmen vàmqkzo khôfWwWng mqkzbiết DBzccô mqkzcòn ggPMdây nhữnmqkzg chuyệnpJ5C gPMdgì nữa.pJ5C ÝfWwW ngpJ5Chĩ đDBzcó khiếpJ5Cn DươngfWwW lmqkzập gPMdtức mqkzthẳng lDBzcưng, tay&nbsppJ5C; cập rậfWwWp bumqkzông mqkzngay lmqkzy rpJ5Cượu xuốngmqkz bàn.

Định nmqkzhìn hànfWwWh độnmqkzg mqkzcủa cômqkz,  khóe mômqkzi vfWwWốn điềfWwWm đạmgPMd cpJ5Chợt copJ5Cng khẽfWwW lênpJ5C DBzctrong mộtgPMd nDBzcụ cDBzcười. KhfWwWi bắgPMdt gặpfWwW cpJ5Cái nhìnfWwW npJ5Cgơ nmqkzgác cpJ5Của Dương,DBzc pJ5Cnụ cườigPMd đógPMd gPMdkhông tắtmqkz gPMdđi, trgPMdái lạiDBzc, tronfWwWg đôimqkz pJ5Cmắt thẫmpJ5C tối,DBzc lạimqkz lấpfWwW láfWwWnh mqkznhững ánDBzch spJ5Cáng gPMdcó phầnDBzc trêupJ5C pJ5Cchọc. DươDBzcng DBzchơi đmqkzờ raDBzc, cảmfWwW gfWwWiác gPMdcái khpJ5Công khpJ5Cí mờDBzc áDBzcm nàfWwWy khiếnfWwW côgPMd gPMdcó chpJ5Cút khôngpJ5C tựDBzc nhiên,pJ5C tfWwWay fWwWcô lạmqkzi muốgPMdn thòDBzc fWwWra cgPMdầm lgPMdy rượfWwWu cmqkzho bớfWwWt tgPMdhừa tDBzchãi, nhưgPMdng rpJ5Cồi lạfWwWi rfWwWụt lfWwWại khônggPMd dám.

Khi nhữnfWwWg sợigPMd tDBzcơ cảmDBzc pJ5Cxúc cứpJ5C giănmqkzg mgPMdắc đpJ5Câu gPMdđó qpJ5Cuanh gPMdhai pJ5Cngười, Địnmqkzh đpJ5Cột ngPMdgột rDBzcủ DươngfWwW gPMdđi vònmqkzg qpJ5Cuanh khDBzcu nhàDBzc DBzchàng. DươDBzcng đứnggPMd dậymqkz, cảpJ5C ngườimqkz nhưDBzc đượcDBzc DBzcthả lDBzcỏng, khônpJ5Cg nénpJ5C đượcDBzc gPMdcô gPMdthở phàomqkz pJ5Cmột cgPMdái, đgPMdi mqkztheo ĐịnDBzch. ApJ5Cnh bmqkzước chậmqkzm rgPMdãi, đDBzcủ đểDBzc đômqkzi pJ5Cgiày mqkz5 phDBzcân củapJ5C DươngPMdg khDBzcông bịfWwW qmqkzuá tảigPMd khgPMdi mqkzcô pJ5Cbước mqkztheo apJ5Cnh. VgPMdừa đipJ5C ĐịnDBzch vừagPMd pJ5Cchỉ dẫgPMdn cgPMdho Dươngmqkz nhữmqkzng điểmDBzc đpJ5Cặc mqkzbiệt nhDBzco nhỏgPMd cmqkzủa nhfWwWà hmqkzàng ngPMdày, nmqkzhư khfWwWu hầmmqkz rượpJ5Cu, “pJ5Ccăn phòngfWwW sapJ5Co rơi”,DBzc gPMd“hồ rửgPMda chân”mqkz khiếnmqkz Dươnmqkzg gPMdmắt tròpJ5Cn mắtDBzc dẹt.pJ5C KhônfWwWg khímqkz dgPMdần trởDBzc lạipJ5C sựpJ5C tựfWwW nhgPMdiên, Dươmqkzng cmqkzũng vôgPMd tgPMdư hỏimqkz pJ5Chan đủDBzc chuyện.mqkz MặcfWwW nhữDBzcng thắDBzcc mmqkzắc nggPMdô nghêDBzc củamqkz mqkzcô, ĐịnhpJ5C thomqkzng tmqkzhả DBzctrả lờpJ5Ci cẩDBzcn thậpJ5Cn tpJ5Cừng fWwWchút một.

Nhà hànfWwWg đãDBzc pJ5Clên đèn.gPMd DươnfWwWg gPMdcảm nhậnfWwW dưpJ5Cờng fWwWnhư ĐịnhDBzc rấtmqkz đểDBzc tmqkzâm đếnfWwW việcfWwW thipJ5Cết kmqkzế ánpJ5Ch sánpJ5Cg trpJ5Cong npJ5Chững cDBzcông tfWwWrình củamqkz mpJ5Cình, ngPMdên từDBzc mqkzkhu rfWwWesort DBzcRainbow đếpJ5Cn nhgPMdà hàngDBzc nàfWwWy, ángPMdh gPMdsáng đềmqkzu fWwWrất fWwWđẹp mắt,mqkz đmqkzều DBzclà tpJ5Chứ màpJ5Cu fWwWvàng ấmpJ5C DBzcáp, sógPMdng sgPMdánh nhgPMdư mậtfWwW ong.  DBzcTừng fWwWcăn phònDBzcg nhfWwWư từfWwWng fWwWô nhỏmqkz pJ5Cphát sáng,mqkz pJ5Cngọt ngàomqkz vmqkzà gPMdbí fWwWmật. DươngPMdg cpJ5Cứ tưởngpJ5C ĐfWwWịnh sẽfWwW dgPMdắt cmqkzô vàpJ5Co mộtgPMd cănfWwW DBzcphòng gPMdnào đfWwWó, npJ5Chưng cumqkzối cDBzcùng fWwWnơi dừnDBzcg fWwWlại củafWwW họDBzc lạiDBzc lmqkzà mộDBzct pJ5Ccây cầumqkz gỗgPMd gPMdnhỏ nhưpJ5Cng chgPMdắc chắn,fWwW gPMdnằm bfWwWên rìapJ5C củfWwWa DBzckhu nhàgPMd DBzchàng. fWwWThấy bmqkzãi cDBzcát dướgPMdi chânfWwW mịnmqkz DBzcmàng, DưgPMdơng khônpJ5Cg ngạiDBzc nfWwWgần cởifWwW gigPMdầy ramqkz, rồigPMd đgPMdi trêfWwWn cát.

Trăng gPMdnon vừafWwW lênfWwW. NhpJ5Cững pJ5Cbước châpJ5Cn cpJ5Của DBzcDương hơmqkzi lúnmqkz pJ5Cxuống fWwWtrên nềngPMd cáDBzct lấpmqkz lánhgPMd fWwWsáng bạgPMdc bởgPMdi ápJ5Cnh trDBzcăng gPMdvà ánDBzch mqkzđiện vgPMdàng hắmqkzt fWwWra DBzctừ kgPMdhu nmqkzhà DBzclớn. mqkzBên cạnh,fWwW Đmqkzịnh vẫfWwWn điDBzc giầy,gPMd anmqkzh nhẹgPMd nhàDBzcng cầmDBzc lấmqkzy đôifWwW gimqkzầy trfWwWong tpJ5Cay DươngpJ5C khiếnfWwW DBzccô gPMdhơi ngỡgPMd ngànfWwWg vfWwWà pJ5Ccó chfWwWút bốimqkz rối.mqkz ỪpJ5C thìDBzc thừamqkz nhậnDBzc đi,fWwW nhữngPMdg cgPMdhăm sócmqkz cógPMd ppJ5Chần nhgPMdỏ pJ5Cbé nfWwWhư DBzcvậy gPMdkhiến cfWwWô …mqkz thíchDBzc kifWwWnh pJ5Clên đưgPMdợc ^^

Gió bfWwWiển manmqkzg pJ5Cthêm mqkzmột pJ5Cchút mqkzlạnh khiếnpJ5C DBzcmái tómqkzc gPMdDương mqkzbay gPMdlòa xòfWwWa. ỞfWwW mgPMdột nơpJ5Ci khôpJ5Cng khífWwW gPMdlãng mạnmqkz nDBzchư vậypJ5C, DươnfWwWg rấmqkzt muốnpJ5C gPMdnói điềupJ5C gìmqkz đmqkzó, pJ5Ctựa nfWwWhư gPMdmột sgPMdự hỏpJ5Ci hapJ5Cn ânmqkz cầnmqkz, nhưnmqkzg mqkzrất sgPMdợ mìnhfWwW sẽgPMd fWwWlại bmqkzuột mqkzmiệng rpJ5Ca gPMdmột cpJ5Câu nóigPMd vôgPMd duypJ5Cên. DBzcCuối cùnggPMd DưgPMdơng chfWwWọn sựmqkz fWwWim lặng.

“Hôm pJ5Cnay DươpJ5Cng ítpJ5C nóifWwW nhỉ?”

Dương DBzcngước lênmqkz, hpJ5Cơi bmqkzất nfWwWgờ vìpJ5C câfWwWu nhgPMdận xgPMdét củamqkz ĐDBzcịnh, chỉmqkz địnhmqkz nóipJ5C lạifWwW mgPMdột câugPMd đmqkzại lopJ5Cại cgPMdô pJ5Cít ngPMdói gPMdsao bằngfWwW anpJ5Ch, nhưngfWwW cuốigPMd pJ5Ccùng, vgPMdẫn cứDBzc thấymqkz pJ5Cthế mqkznào đó,fWwW côpJ5C cườgPMdi gPMdngượng ngùng.

“Tại emqkzm đanpJ5Cg sumqkzy nghĩ”

Định fWwWkhông fWwWhỏi tiếpDBzc, gPMdmà DBzcchỉ nhìngPMd cDBzcô, tfWwWựa nmqkzhư đDBzcợi côgPMd fWwWnói thêfWwWm. Dươngmqkz bgPMdật cười.

“Em đanmqkzg sfWwWuy mqkznghĩ xemqkzm gPMdtrái đấgPMdt nàygPMd hẹpDBzc đếmqkzn cfWwWỡ nàDBzco mpJ5Cà emqkzm bgPMdị dấfWwWm dúDBzci mqkzcho anDBzch nhữfWwWng hpJ5Cai lần?”

Định chợgPMdt nhmqkzìn bângpJ5C qumqkzơ xgPMda mqkzxa “À,fWwW nhưfWwW chúmqkz ThpJ5Cụ nói,mqkz cáDBzci đópJ5C nDBzcgười fWwWta gọfWwWi làDBzc pJ5C“hữu duyên””

Dương ipJ5Cm bặt.pJ5C LigPMdếm đôimqkz môfWwWi mqkzcảm fWwWgiác đangDBzc khômqkz pJ5Cđi vìmqkz ggPMdió DBzcbiển, DươfWwWng fWwWhồi hfWwWộp nDBzchìn kfWwWhuôn mặtDBzc pJ5Cnghiêng nghiênDBzcg củagPMd Định,fWwW nhữngfWwW gPMdđường fWwWnét tpJ5Crong sựmqkz khắmqkzc gPMdchạm dịumqkz dàDBzcng củgPMda ánhmqkz sángfWwW khiếnfWwW lòngfWwW cfWwWô bmqkzỗng nhmqkziên tpJ5Crào pJ5Cdâng fWwWmột cảmfWwW giácDBzc êfWwWm ảDBzc lạgPMd lùng.fWwW DfWwWương đDBzcang tmqkzính hỏifWwW angPMdh “hữumqkz DBzcduyên thìDBzc sao”fWwW nhưngfWwW cfWwWhưa kịpgPMd mởmqkz lời,mqkz fWwWĐịnh đãmqkz qmqkzuay nhfWwWìn côDBzc, đfWwWôi mqkzmắt đenDBzc bìfWwWnh thmqkzản hỏmqkzi mộtgPMd fWwWcâu rấtpJ5C …fWwW khônggPMd lgPMdiên quan.

“Có thfWwWật tgPMdhế không?”

Dương sữgPMdng rfWwWa nggPMdơ pJ5Cngác “pJ5CThật pJ5Cgì ạ?”

Định đặtgPMd đôifWwW giầygPMd cpJ5Của Dưmqkzơng mqkzxuống tpJ5Chành cpJ5Cầu, pJ5Crồi xpJ5Cỏ tmqkzay gPMdtúi qumqkzần, npJ5Cét mặtfWwW vẫnpJ5C khôfWwWng đổi.

“À chmqkzuyện chifWwWều naygPMd. CógPMd tDBzchật lpJ5Cà tôpJ5Ci khôngDBzc cómqkz …mqkz fWwWxi nfWwWhê mqkzgì vớDBzci eDBzcm không?”

Ôi máDBzc ơmqkzi. Cômqkz pJ5Ccó pJ5Cnên nhảpJ5Cy luônDBzc xuốngfWwW gPMdbiển pJ5Ccho DBzcxong fWwWđời khôngmqkz? Dươngmqkz bfWwWặm cDBzchặt môifWwW, cốpJ5C néngPMd cảmgPMd gipJ5Các xấpJ5Cu hổmqkz đfWwWến tmqkzận cpJ5Chân tóc.

“Lúc đómqkz… DBzcLúc đógPMd lDBzcà cháfWwWu mqkzanh cgPMdhọc eDBzcm mà…”

Định vẫnfWwW kDBzchông fWwWbuông tha.

“Vậy nghfWwWĩa fWwWlà tmqkzôi có…fWwW xmqkzi nhêgPMd à???”

Gì thfWwWế nàygPMd? SpJ5Cao cgPMdâu chuyệnfWwW npJ5Có lạimqkz dDBzcẫn vềmqkz cáiDBzc fWwWchủ đềpJ5C gPMdoái gPMdoăm DBzcnày chứ.pJ5C ChẳngpJ5C lmqkzẽ côgPMd lfWwWại đigPMd fWwW… gpJ5Cật đầu?gPMd MàpJ5C lắcDBzc tfWwWhì thmqkzà xúfWwWi fWwWcô đi…gPMd cpJ5Chết cfWwWòn hơn!!!!

Dương cắmmqkz mặtDBzc xuốngmqkz mqkzđất, nhìnmqkz xuốngfWwW fWwW… DBzcngón châpJ5Cn mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”