Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 12.h9fMXr1: zZJoucCái egnày ZRpX6Zcó tZRpX6Zính ZRpX6Zlà quzZJoucấy egrối tegình dzZJoucục côngZRpX6Z cộZRpX6Zng kzZJouchông đấy????

(Bông lộch9fMXr egvừng trZRpX6Zên ZRpX6Zsân thiếuZRpX6Z nhiZRpX6Z, gầnZRpX6Z hồeg HZRpX6Zoàn Kiếmh9fMXr 25/9/11)
Điện thoạizZJouc tzZJoucrong phònzZJoucg kh9fMXrhách szZJoucạn ceghợt reoh9fMXr. DươngzZJouc nhegấc máZRpX6Zy h9fMXrnghe. ZRpX6ZCô nZRpX6Zhíu màyzZJouc egkhi ZRpX6Znhân viZRpX6Zên kháh9fMXrch sạneg vớih9fMXr giọegng mh9fMXriền TZRpX6Zrung nhỏzZJouc h9fMXrnhẹ nóih9fMXr cóZRpX6Z ngưZRpX6Zời mh9fMXruốn gặpzZJouc czZJoucô. Dươegng lậpZRpX6Z egtức egnghĩ zZJoucngay đếnh9fMXr QuânZRpX6Z nêegn lạnhzZJouc zZJouclùng trảeg lờih9fMXr eglà czZJoucô khegông muegốn gặph9fMXr zZJoucai hZRpX6Zết, cũh9fMXrng khônh9fMXrg quezZJoucn h9fMXrai ởZRpX6Z zZJoucđây. Nhưnegg giọh9fMXrng zZJouclễ tegân vegẫn tiếpeg tụch9fMXr neggọt ngào.

“Dạ, ảnhh9fMXr h9fMXrnhờ nóieg ảnheg têZRpX6Zn Đegịnh ạ!”

Sấm sh9fMXrét negổ đegùng bh9fMXrên taegi. Đegịnh saego? Khônh9fMXrg eglí nZRpX6Zào ch9fMXrái ngườh9fMXri ch9fMXrô egâm thầh9fMXrm nguyềneg rủah9fMXr nãyeg gZRpX6Ziờ legại lòh9fMXr dòzZJouc th9fMXrới đâyh9fMXr th9fMXrìm cegô chứ?ZRpX6Z ZRpX6ZMà vh9fMXrì saZRpX6Zo anegh lạih9fMXr zZJoucbiết đưh9fMXrợc chỗzZJouc peghòng côeg đượZRpX6Zc nhh9fMXrỉ? Dươnegg ngZRpX6Zhĩ đếnh9fMXr đzZJoucủ mọzZJouci h9fMXrkhả năngeg, czZJoucuối ch9fMXrùng zZJouccô tạmZRpX6Z egtìm đượcZRpX6Z giảiZRpX6Z pZRpX6Zháp hợegp ZRpX6Zlý. ChắczZJouc lZRpX6Zà Tegân, ôngh9fMXr mzZJoucối zZJoucngày h9fMXrxưa vẫnh9fMXr khôngzZJouc quegên nhh9fMXriệm ZRpX6Zvụ củh9fMXra mìZRpX6Znh. h9fMXrChỉ egcó Tâneg h9fMXrmới biếteg phòZRpX6Zng củzZJouca czZJoucô h9fMXrở egcái thànhzZJouc phốh9fMXr biểnZRpX6Z nàh9fMXry, vì&nbegsp; chính ah9fMXrnh tregực tih9fMXrếp boh9fMXrok véh9fMXr, bh9fMXrook peghòng chego cZRpX6Zô egở h9fMXrkhách sZRpX6Zạn nàZRpX6Zy mà.

Ý ZRpX6Znghĩ Địnhh9fMXr ZRpX6Zđến tìh9fMXrm ZRpX6Zlàm côzZJouc quýh9fMXrnh lên.eg DươngZRpX6Z hớtzZJouc zZJouchải chảih9fMXr egsơ mázZJouci tóc,h9fMXr thaegy chzZJouciếc h9fMXráo haegi dâyeg vàeg chih9fMXrếc qh9fMXruần alegibaba màZRpX6Zu hồnzZJoucg tíh9fMXrm ZRpX6Zđiệu zZJoucđà rồiZRpX6Z zZJoucchạy nhàoh9fMXr ZRpX6Zra cửa.eg Đếneg keghi cầmZRpX6Z negắm cửzZJouca địnhZRpX6Z xoazZJoucy, DươngzZJouc mới  sựceg nhớZRpX6Z, cZRpX6Zô zZJouclại chạy  bZRpX6Zổ egvào egphòng, lôiZRpX6Z túih9fMXr rah9fMXr, lấZRpX6Zy teghỏi soZRpX6Zn zZJoucmôi quẹegt zZJoucnhanh mộtzZJouc cáiZRpX6Z. Lúceg nhìnzZJouc gương,  mímeg míZRpX6Zm môh9fMXri zZJouccho soZRpX6Zn lah9fMXrn ZRpX6Zđều, Dưegơng mh9fMXrới giegật mình.

Ôi, h9fMXrlập trườzZJoucng củah9fMXr côeg egchỉ cZRpX6Zó thZRpX6Zế h9fMXrthôi sh9fMXrao? Lỏngh9fMXr legẻo đếnh9fMXr pháteg sh9fMXrợ. VzZJoucừa mh9fMXrới egquyết ZRpX6Ztâm ZRpX6Zkhông liênh9fMXr quah9fMXrn đếzZJoucn cảzZJouc chúZRpX6Z cháuzZJouc nh9fMXrhà aZRpX6Znh cơh9fMXr mà.

Vả ZRpX6Zlại, anh9fMXrh đãZRpX6Z cóeg “mối”.

Bang! ZRpX6ZBang! ZRpX6ZCái egý ngZRpX6Zhĩ “Địegnh cóeg mốizZJouc” khiếnh9fMXr h9fMXrcô sựngzZJouc lạh9fMXri, h9fMXrbỗng dưegng muốnh9fMXr zZJoucchùi qZRpX6Zuách tíh9fMXr segon egmôi zZJoucđi. Nhưngeg sh9fMXrau nzZJoucghĩ mìnzZJouch thậth9fMXr h9fMXrtrẻ coh9fMXrn trẻh9fMXr mzZJoucỏ, mìnhh9fMXr ZRpX6Zxinh đâegu phZRpX6Zải chzZJouco duZRpX6Zy neghất mộtzZJouc nZRpX6Zgười neghìn, thếZRpX6Z legà DươZRpX6Zng ZRpX6Znhe rănzZJoucg cườih9fMXr vớieg mìzZJoucnh tronegg gươegng mộh9fMXrt cái,zZJouc regồi trh9fMXrái zZJoucngược vegới vẻzZJouc hớth9fMXr hảieg lzZJoucúc nãZRpX6Zy, h9fMXrcô đzZJoucủng ZRpX6Zđỉnh đzZJouci rZRpX6Za egkhỏi phòng.

Thế nhưnh9fMXrg dùZRpX6Z rega vẻZRpX6Z bìnegh thảnh9fMXr zZJoucđến mấzZJoucy egthì khh9fMXri thegang máyh9fMXr zZJouc“ding” mộtZRpX6Z cáZRpX6Zi rồih9fMXr megở raZRpX6Z, DươngzZJouc h9fMXrvẫn nhegận thấyzZJouc th9fMXrim zZJoucmình đegang đậpzZJouc thìnheg egthịch. Cô &ZRpX6Znbsp;tiến vềZRpX6Z egphía quầh9fMXry lễZRpX6Z tâh9fMXrn củazZJouc kháchh9fMXr sạneg, nhưnZRpX6Zg egchỉ thấyh9fMXr nhânzZJouc egviên đaZRpX6Zng cắmeg czZJoucúi h9fMXrnhập sổzZJouc sách.h9fMXr Dươngh9fMXr lướtzZJouc zZJoucmắt nhìnzZJouc quzZJoucanh, nhưng &nbzZJoucsp;cả kh9fMXrhu tầngh9fMXr trệtZRpX6Z h9fMXrchỉ teghấy vzZJoucài h9fMXrba kháchZRpX6Z egTây đegang ZRpX6Zđi lạh9fMXri, còh9fMXrn đâuZRpX6Z khôngzZJouc thấyh9fMXr bóngeg dángeg củaZRpX6Z kZRpX6Zẻ chuyêneg mặh9fMXrc h9fMXrsơ mh9fMXri egđen h9fMXrấy đâuzZJouc hết.zZJouc KhôngzZJouc lẽeg zZJoucanh đZRpX6Zợi lZRpX6Zâu h9fMXrquá đh9fMXrã đh9fMXri rồi?&egnbsp; Dương đizZJouc vh9fMXrề phíazZJouc ZRpX6Zlễ ZRpX6Ztân, địnheg hỏizZJouc hzZJoucan mzZJoucột czZJoucâu thìeg độteg nZRpX6Zgột czZJoucó bàzZJoucn th9fMXray ZRpX6Zvỗ nhẹeg vàego egvai cô.

“Ở đây”.

Dương quazZJoucy phắegt lZRpX6Zại nhzZJoucìn. Khônegg zZJoucthể tiZRpX6Zn đượceg ZRpX6Zvào mắegt mìnZRpX6Zh, zZJouctrước megặt côeg lzZJoucà mộtzZJouc khh9fMXruôn mzZJoucặt megà h9fMXrcô chỉh9fMXr zZJoucmuốn …zZJouc đấmzZJouc chZRpX6Zo mộh9fMXrt nhzZJoucát. zZJoucQuân nhegướn nhướegn đôh9fMXri lôegng màyeg, nhìh9fMXrn côeg nzZJouche rzZJoucăng zZJoucra cười.

“Ô, lzZJoucàm ZRpX6Zgì nhưzZJouc muZRpX6Zốn gh9fMXriết ngườizZJouc th9fMXrhế kia?”

Dương tứegc đếneg mứch9fMXr muốnh9fMXr xịtzZJouc kZRpX6Zhói lh9fMXrỗ taih9fMXr. ZRpX6ZTức h9fMXrcái thZRpX6Zằng tzZJoucrời đh9fMXránh ZRpX6Znày một,zZJouc tứh9fMXrc chZRpX6Zính bZRpX6Zản thZRpX6Zân mìZRpX6Znh mười.eg ZRpX6ZSao ZRpX6Zcô ch9fMXró teghể ngzZJoucu sZRpX6Zi kZRpX6Zì diệzZJoucu vzZJoucậy zZJouccơ chứ,zZJouc khônh9fMXrg nghZRpX6Zĩ đếnZRpX6Z czZJouchiêu lừazZJouc quh9fMXrá mứch9fMXr đơnZRpX6Z zZJoucgiản nàyeg. NhưnZRpX6Zg h9fMXrbiết tứch9fMXr tốiZRpX6Z egchỉ tổeg h9fMXrlàm egmình thh9fMXrêm uấh9fMXrt, khônZRpX6Zg giảih9fMXr quh9fMXryết đượch9fMXr h9fMXrgì negên czZJoucô h9fMXrhất mặt.

“Ra  người muốnZRpX6Z gặZRpX6Zp tôiZRpX6Z làZRpX6Z cậZRpX6Zu đóeg à?”

Quân gh9fMXrật gZRpX6Zật đầZRpX6Zu, còegn cườiZRpX6Z egtoe zZJoucra vẻeg regất nZRpX6Zgây thơ.

Dương cườieg cưegời bỡnZRpX6Z cợth9fMXr “egThế mzZJoucới zZJoucthay têzZJoucn đổih9fMXr hh9fMXrộ khẩzZJoucu à?”

Quân xZRpX6Zịt negụ zZJouccười, lúh9fMXrc sau  bzZJoucĩu mZRpX6Zôi ấh9fMXrm ức.

“Hừ. TZRpX6Zức vìzZJouc egđây ZRpX6Zmạo daegnh chúh9fMXr ĐZRpX6Zịnh à?eg NhưnZRpX6Zg đâyZRpX6Z egkhông nóegi tzZJouchế tzZJouchì cózZJouc xuốngZRpX6Z không?”

Dương nghiếnzZJouc răng.

“Đồ láegu cegá ZRpX6Zláu tôm”.

“Ôi, láegu gegì chẳngzZJouc được,zZJouc láuzZJouc cá,eg láh9fMXru tôegm, láueg ốczZJouc, láh9fMXru ếch,h9fMXr láuh9fMXr ch9fMXrả h9fMXrnhái béegn lZRpX6Zuôn… HZRpX6Za hzZJouca “

Thấy mìnhzZJouc lzZJoucại sắegp egphát điênZRpX6Z, DươngZRpX6Z quh9fMXray phh9fMXrắt ngườih9fMXr điZRpX6Z. Nhưnegg mộh9fMXrt ýzZJouc nghzZJoucĩ lướth9fMXr qzZJoucua zZJouckhiến Dưh9fMXrơng sựnh9fMXrg lạZRpX6Zi. Ch9fMXrô qZRpX6Zuay ngoắteg tzZJoucrở ZRpX6Zlại vàeg vZRpX6Za teghẳng vàoeg cázZJouci ngegười đh9fMXrang hăzZJoucm hởZRpX6Z điZRpX6Z đếh9fMXrn, khizZJoucến ch9fMXrô tegối sầmh9fMXr mặtzZJouc mũi.

“Làm cegái gìzZJouc thếzZJouc hả?”

Vừa xZRpX6Zoa tzZJoucrán zZJoucDương zZJoucvừa gegắt lên.h9fMXr ZRpX6ZQuân lúnzZJoucg túnZRpX6Zg thanZRpX6Zh minh.

  “Ai bảoeg đanzZJoucg đZRpX6Zi tựZRpX6Z dưh9fMXrng đứngZRpX6Z lạZRpX6Zi? CózZJouc làegm ZRpX6Zsao không?”

“Sao trănZRpX6Zg cegái eggì. Tregả đây?”

Dương trừngh9fMXr egmắt egxòe tzZJoucay ra

Quân ngẩnZRpX6Z ngh9fMXrơ nh9fMXrhìn kheguôn mặZRpX6Zt DưZRpX6Zơng, zZJoucrồi legại nhzZJoucìn bàzZJoucn tZRpX6Zay xòh9fMXre egra czZJoucủa cô.

“Trả gìeg. h9fMXrTrả nợeg tìnhh9fMXr h9fMXrxa egà? hh9fMXrí hí”

“Còn dámzZJouc cườiZRpX6Z hzZJoucả? Trảeg chZRpX6Zứng minegh thh9fMXrư củaeg tôi.h9fMXr CậuZRpX6Z cózZJouc biếtzZJouc tôiZRpX6Z phảieg manzZJoucg pasegsport h9fMXrđể h9fMXrở khácheg sạZRpX6Zn khôngh9fMXr hả?”

Quân czZJoucười títeg czZJoucả mắt.

“Có passport&ZRpX6Znbsp; rồi thìZRpX6Z cầzZJoucn gìh9fMXr chứngeg mzZJoucinh tzZJouchư nữah9fMXr. zZJoucĐể đâyZRpX6Z gh9fMXriữ lZRpX6Zàm tih9fMXrn cho?”

Hai nắmzZJouc đấZRpX6Zm cegủa ZRpX6ZDương zZJoucđã siếteg zZJoucchặt, gânzZJouc ZRpX6Zxanh ceghắc cũnh9fMXrg phzZJoucải nzZJoucổi zZJouclên cuồneg czZJoucuộn, czZJoucô trừngeg tregừng mắth9fMXr nhìegn cegái kZRpX6Zẻ mzZJoucặt đzZJoucang vegô cùngzZJouc th9fMXroe toét.

“Tin czZJoucái coh9fMXrn khZRpX6Zỉ! Tómeg lạieg cậuZRpX6Z cegó trh9fMXrả không?”

Quân cườegi cười.

“Không egtrả. Thíchh9fMXr thZRpX6Zì đieg zZJoucmà lấyeg. Ởeg đâegy này”.

Vừa negói Quânh9fMXr vừazZJouc zZJoucvỗ bồmzZJouc bộZRpX6Zp vàoZRpX6Z ZRpX6Z… mông,ZRpX6Z nh9fMXrơi chZRpX6Ziếc tzZJoucúi quầneg jzZJoucean phồngeg lêZRpX6Zn bởih9fMXr mộzZJouct zZJoucchiếc vegí. Negụ h9fMXrcười tựZRpX6Z egtin zZJoucvì bzZJouciết côzZJouc h9fMXrkhông đờh9fMXri h9fMXrnào zZJoucdám “manegh độZRpX6Zng” khiếh9fMXrn DươnZRpX6Zg egtức điên.ZRpX6Z zZJoucMột ch9fMXrơn bốzZJoucc zZJoucđồng egbất tZRpX6Zhình lzZJoucình kh9fMXréo đến,zZJouc zZJouckhi mh9fMXrà chưh9fMXra kịph9fMXr egsuy nZRpX6Zghĩ h9fMXrgì thêmh9fMXr Dươngh9fMXr đãeg egthấy mìnZRpX6Zh ZRpX6Zchạy rzZJouca szZJoucau lzZJoucưng Qeguân, egra egsức nh9fMXrhét tah9fMXry vàzZJouco túizZJouc egquần, móceg chiếceg vízZJouc ra.

Quân egchoáng, lặnegg đZRpX6Zi mộtzZJouc thoángeg, ngoegái rzZJouca đằngZRpX6Z sau.

“Oái… h9fMXrNày… Nàyeg… Sh9fMXrờ… sZRpX6Zờ mZRpX6Zông ZRpX6Zđây ZRpX6Zthật đấyh9fMXr à…

Dương h9fMXrvẫn nzZJoucghiến regăng ZRpX6Zrút cáegi zZJoucví rega, nhưzZJoucng chiZRpX6Zếc quzZJoucần JezZJoucan chậteg khiếneg chiếcZRpX6Z vízZJouc megãi khôngh9fMXr kZRpX6Zéo lzZJoucên được.

Một vegài vịzZJouc kháegch TâZRpX6Zy bắegt đegầu hiếegu kh9fMXrì quh9fMXray zZJoucra nhìh9fMXrn, neghưng DZRpX6Zương kegệ xzZJoucác. ĐazZJoucng trZRpX6Zong ZRpX6Zcơn egtức zZJouctối vàh9fMXr đượh9fMXrc ZRpX6Zan ủieg vớegi ýZRpX6Z negghĩ zZJouc“đối mặth9fMXr vZRpX6Zới nhữngeg thằngzZJouc chàyZRpX6Z bửega thìeg phzZJoucải ceghày bửazZJouc hơnzZJouc nó”zZJouc, nêZRpX6Zn Dươnegg nghiếnzZJouc regăng zZJoucrút egcật lựegc. ChiZRpX6Zếc víZRpX6Z zZJoucvừa thòh9fMXr lZRpX6Zên ZRpX6Zqua méh9fMXrp túZRpX6Zi thìh9fMXr h9fMXrQuân ZRpX6Zlại h9fMXrngọ nguậy.

“Này này,ZRpX6Z cáieg h9fMXrnày cózZJouc tízZJoucnh lzZJoucà quh9fMXrấy zZJoucrối tìh9fMXrnh dụcZRpX6Z côzZJoucng h9fMXrcộng khôngZRpX6Z đấy?”

Vì Quâneg xegoay ngZRpX6Zười h9fMXrnên Dh9fMXrương bịeg trượtZRpX6Z tazZJoucy raZRpX6Z. Côeg lạih9fMXr zZJoucphải nhzZJoucào th9fMXrheo, ZRpX6Zvừa cốeg egkéo chiếczZJouc egví rah9fMXr, vh9fMXrừa hZRpX6Zét nhỏ.

“Câm miệnZRpX6Zg. Đứngh9fMXr zZJoucim đấy”.

Giọng egQuân ZRpX6Zvừa buồh9fMXrn cười,eg vừaeg tzZJouchiểu não.

“Ôi, chh9fMXrú ĐịnhzZJouc, chúzZJouc chứzZJoucng egkiến zZJoucnhá. RõzZJouc lh9fMXrà NháizZJouc BénZRpX6Z “dê”eg ch9fMXrháu mà!

Dương hZRpX6Zung hh9fMXrăng trừngh9fMXr zZJoucmắt lêzZJoucn nzZJouchìn Quân.

“Hừ, đừegng h9fMXrmà lôh9fMXri chúh9fMXr cậuzZJouc rega egmà dọaeg tôi.ZRpX6Z Th9fMXrưởng ch9fMXrhú cậuh9fMXr màzZJouc xzZJouci nZRpX6Zhê zZJoucvới tôih9fMXr hả”?

Mắt h9fMXrQuân lấpZRpX6Z lánhzZJouc tizZJoucnh quái.

“Thật khôegng h9fMXrxi nhêh9fMXr chứ?”.

Dương đãZRpX6Z rúZRpX6Zt rh9fMXra đưh9fMXrợc chiếch9fMXr h9fMXrví quZRpX6Zái đảnzZJouc rega h9fMXrkhỏi chiếceg zZJoucquần chậzZJouct mộZRpX6Zt h9fMXrcách qeguái đảneg kiaZRpX6Z, ZRpX6Zvội vànZRpX6Zg lậzZJouct ZRpX6Zra đểh9fMXr tìzZJoucm czZJouchứng ZRpX6Zminh củZRpX6Za mình.

“Không nóZRpX6Zi nhiềuZRpX6Z egđau diềuh9fMXr. IZRpX6Zm ch9fMXrho tzZJoucôi còZRpX6Zn tìm…”

Dương lậtZRpX6Z lậtZRpX6Z megột hồegi, thzZJoucấy trh9fMXrong vZRpX6Zí ch9fMXró h9fMXrvài tờZRpX6Z ZRpX6Ztiền chẵnzZJouc, lZRpX6Zẻ eglộn xộnzZJouc. Bênh9fMXr ngănzZJouc kZRpX6Zhác lzZJoucà cáceg lzZJoucoại gegiấy tờeg zZJoucvà egvài cáih9fMXr thẻ.zZJouc ZRpX6ZCô tìZRpX6Zm ZRpX6Zthấy đượceg chứzZJoucng miegnh củaeg mìnzZJouch ởeg pZRpX6Zhía tronegg cùngZRpX6Z củZRpX6Za chiếch9fMXr vízZJouc, đượczZJouc kẹpzZJouc bêegn cạnhh9fMXr tờh9fMXr h9fMXrchứng meginh teghư kháZRpX6Zc. DươngzZJouc zZJoucnhanh tZRpX6Zay kẹpeg nh9fMXrgay chegứng h9fMXrminh củZRpX6Za mìnhZRpX6Z zZJoucvào nácegh, zZJoucrồi rh9fMXrút tzZJoucờ ceghứng miegnh thegư củaZRpX6Z Quânh9fMXr h9fMXrra, liếch9fMXr egnhìn quazZJouc. zZJoucNguyễn HoàZRpX6Zng QZRpX6Zuân, sinh9fMXrh năZRpX6Zm 1987ZRpX6Z… Hừ,eg h9fMXrcái đồzZJouc oh9fMXrắt coh9fMXrn lắmeg chuyệh9fMXrn, seginh nh9fMXrăm h9fMXr87 màZRpX6Z dZRpX6Zám h9fMXrlèo nhegèo lZRpX6Zà h9fMXranh đâyZRpX6Z 2eg7 tuổi.ZRpX6Z zZJoucCô nhegét trZRpX6Zở ZRpX6Zlại vàoh9fMXr vZRpX6Zí, rồiZRpX6Z đZRpX6Zập bốh9fMXrp chiZRpX6Zếc vZRpX6Zí vh9fMXrào th9fMXray củh9fMXra ZRpX6ZQuân, cáZRpX6Zi kẻZRpX6Z vẫnh9fMXr ZRpX6Zđang tZRpX6Zủm tỉzZJoucm đứZRpX6Zng nhìn.zZJouc Lh9fMXrấy eghết giọh9fMXrng hìnhzZJouc sựh9fMXr h9fMXrcó thể,ZRpX6Z DươzZJoucng h9fMXrhừ mũi.

“Nghe đâyZRpX6Z. Từeg ZRpX6Zbây giờh9fMXr khônZRpX6Zg xuấtzZJouc hiệneg zZJouctrước mặtzZJouc egtôi dưegới mh9fMXrọi ZRpX6Zhình thức.&nzZJoucbsp; Tôi nóh9fMXri h9fMXrcó tiếzZJoucng zZJoucViệt cóeg zZJoucdấu zZJoucđấy, egcó hiểuh9fMXr không?

“Hiểu. NhzZJoucưng chỉzZJouc mh9fMXruốn hỏzZJouci, thếzZJouc chegú Đh9fMXrịnh ch9fMXró thểeg xuấtzZJouc hiệegn trzZJoucong mzZJoucọi hzZJoucình thegức không?”

Dương nghiếneg răegng tregèo tegrẹo “Cegả ceghú cházZJoucu nZRpX6Zhà cậueg egphắn đzZJouci hếtZRpX6Z, hegiểu chưa?”

Quân gậtzZJouc đầuh9fMXr, quh9fMXray nZRpX6Zgười nzZJouchìn vềzZJouc pZRpX6Zhía cửa.

“Chú czZJoucháu ZRpX6Zmình phh9fMXrải pZRpX6Zhắn th9fMXrhôi egchú egạ, h9fMXrnghe chừnegg làZRpX6Z h9fMXrNhái Béh9fMXrn kZRpX6Ziên quyếtZRpX6Z lắm”

Xì, địnhZRpX6Z tZRpX6Ziếp tụcZRpX6Z ZRpX6Zlừa ch9fMXrô àeg? VừazZJouc bĩegu mzZJoucôi, vZRpX6Zừa địnhZRpX6Z ceghâm chZRpX6Zọc zZJoucQuân egthêm mộtzZJouc egcâu nữa,ZRpX6Z neghưng megắt Degương vZRpX6Zô th9fMXrình egliếc h9fMXrra cửazZJouc mộZRpX6Zt cái.

Sau cáegi lzZJouciếc đóh9fMXr, Dươnh9fMXrg đãeg tzZJoucrở thànzZJouch “liZRpX6Znh hzZJoucồn tượngeg đá”.

Bởi ngah9fMXry egcửa ZRpX6Zkhách segạn, ĐịnhzZJouc h9fMXrđã đứnh9fMXrg ZRpX6Zđó từzZJouc lh9fMXrúc nàego, h9fMXrtay xzZJoucỏ tzZJoucúi quh9fMXrần, nhìZRpX6Zn vềeg zZJoucphía h9fMXrcô, đôegi zZJoucmắt đzZJoucen thẫmh9fMXr kính9fMXr h9fMXrbưng, môizZJouc egđiểm nhẹzZJouc mộZRpX6Zt egnụ cười.

Peg/s: ZRpX6ZHí híZRpX6Z, nhegư đãZRpX6Z hứa,zZJouc tớZRpX6Z phzZJoucải điềh9fMXru ngazZJoucy aegnh zZJoucĐịnh trởeg lh9fMXrại h9fMXrcho zZJouccác tZRpX6Zình iZRpX6Zu đh9fMXrỡ nhớeg azZJoucnh íh9fMXr rồZRpX6Zi nhéZRpX6Z ^^. 

 

Chương 12ZRpX6Z.2: DườngzZJouc nhưzZJouc lZRpX6Zà côzZJouc xấuZRpX6Z hegổ. Dưegờng zZJoucnhư eglà côeg xh9fMXrấu eghổ, chỉZRpX6Z với…ZRpX6Z anh.
(Ngõ đưegờng HzZJoucuỳnh ThúczZJouc Khegáng, 9/zZJouc2011, phoZRpX6Zto ZRpX6Zby Khanhha)Định quh9fMXran ZRpX6Zsát kheguôn mh9fMXrặt đỏzZJouc zZJoucửng lênh9fMXr mh9fMXràu tzZJoucáo ceghín, dZRpX6Záng đizZJoucệu zZJoucnhư eggà mắczZJouc h9fMXrtóc ZRpX6Zcủa DươzZJoucng, egtrong zZJouclòng nếZRpX6Zm trh9fMXrải mộegt cảmeg giegác ngọteg nZRpX6Zgào. Khôh9fMXrng hiểueg vzZJoucì đâuh9fMXr, nhữngzZJouc lầh9fMXrn gzZJoucặp h9fMXrgỡ DưzZJoucơng luegôn kìZRpX6Z quặzZJoucc, ZRpX6Zkhi thzZJoucì côzZJouc òah9fMXr zZJouckhóc trh9fMXrước egmặt anZRpX6Zh khôh9fMXrng gegiấu gh9fMXriếm, kzZJouchi côeg neggã cáieg oạcegh ZRpX6Zngay dướiZRpX6Z châzZJoucn aegnh, eghay h9fMXrnhư bâZRpX6Zy gZRpX6Ziờ, czZJoucô egnhư zZJouchình ảnZRpX6Zh ởeg trênh9fMXr mộth9fMXr vzZJoucideo clZRpX6Zip đanZRpX6Zg chuyZRpX6Zển zZJoucđộng h9fMXrđầy sôizZJouc nổZRpX6Zi bỗngZRpX6Z nhiênZRpX6Z bịeg bấh9fMXrm núteg egtạm dừegng vậy.

Dường nzZJouchư legà côh9fMXr ZRpX6Zxấu hổZRpX6Z. DườngzZJouc nhegư eglà ZRpX6Zcô egxấu eghổ, chỉzZJouc vớegi… anh.

Thấy mặth9fMXr côZRpX6Z sh9fMXrắp bốceg ch9fMXrháy h9fMXrđến nơizZJouc, Địnhh9fMXr ZRpX6Zmỉm ch9fMXrười ZRpX6Zbình thản.

“Lâu khZRpX6Zông zZJoucgặp em!”.

Dương mấpZRpX6Z mh9fMXráy môiZRpX6Z mộtzZJouc eglúc, thấyeg taZRpX6Zy egchân thừega thZRpX6Zãi kzZJouchông bh9fMXriết làmh9fMXr gìh9fMXr. Cegô h9fMXrđờ đẫnh9fMXr đưazZJouc th9fMXray vuzZJoucốt h9fMXrtóc regồi cậzZJoucp rậpZRpX6Z buZRpX6Zông xzZJoucuống, lúh9fMXrc zZJoucsau mớieg h9fMXrthốt lên.

“Sao aZRpX6Znh lạih9fMXr ởh9fMXr đây?”

Định cZRpX6Zhưa kịpzZJouc trảeg lời,ZRpX6Z thìh9fMXr QuâzZJoucn đZRpX6Zã nhảzZJoucy vàoh9fMXr, gzZJouciọng dàieg ra.

“Vừa nZRpX6Zãy ZRpX6Zcó ngegười bảego ceghú ZRpX6Zcháu mìegnh h9fMXrcấm egxuất hiệnzZJouc dướh9fMXri mọiZRpX6Z h9fMXrhình thZRpX6Zức. h9fMXrCó nzZJoucgười bh9fMXrảo cảzZJouc ch9fMXrhú cũnzZJoucg egchả xh9fMXri nhêeg quáieg gì  zZJoucchú ạ”

Mặc cZRpX6Zho h9fMXrĐịnh cZRpX6Zố nínzZJouc cegười, Quânh9fMXr vẫh9fMXrn tỉnhZRpX6Z bơ,ZRpX6Z còzZJoucn vờzZJouc thzZJoucấp ZRpX6Zgiọng thegì thào.

“Có người  vừa  rồih9fMXr còzZJoucn quấzZJoucy rốieg …zZJouc “tegờ dờ”h9fMXr ZRpX6Zcháu. Đểeg zZJoucan toàneg egchú chh9fMXráu mìh9fMXrnh tZRpX6Zé lzZJoucà hơn…”

À, nZRpX6Zếu egbây giờeg cóh9fMXr mộZRpX6Zt egque dh9fMXriêm đánheg ZRpX6Zxòe mộZRpX6Zt zZJouccái bênh9fMXr h9fMXrcạnh thìzZJouc đảh9fMXrm begảo lh9fMXrà mặtZRpX6Z h9fMXrcủa DưzZJoucơng sẽzZJouc béegn lửazZJouc ngayeg. Cảmh9fMXr giáceg đỏeg megặt đZRpX6Zến ráegt bỏnegg khiếegn h9fMXrcô h9fMXrkhông nóih9fMXr nênh9fMXr lời.  DươngzZJouc nzZJouchìn ZRpX6Zvẻ mặtZRpX6Z cốzZJouc bìnhh9fMXr thảZRpX6Zn cegủa Địnegh vZRpX6Zà vẻh9fMXr egláu cáZRpX6Z zZJouccủa Quegân khh9fMXri chiZRpX6Zếu tzZJoucướng đưegợc côeg, quyzZJoucết tZRpX6Zâm lấyzZJouc lạih9fMXr bình9fMXrh tĩh9fMXrnh. Côh9fMXr vờ&nh9fMXrbsp; lên giọh9fMXrng nạt.

“Hừ, chúeg cegậu legà ngườizZJouc lớnZRpX6Z, biếh9fMXrt ZRpX6Zchỗ nàoh9fMXr zZJoucnói egđùa zZJoucchỗ nh9fMXrào ZRpX6Znói thậth9fMXr chh9fMXrứ nhzZJoucỉ eganh ĐịzZJoucnh nhỉ?”

Quân dậmh9fMXr chZRpX6Zân tứegc tối.

“Ở đâzZJoucu h9fMXrthói đờiZRpX6Z egnạt ZRpX6Zcháu nịnh9fMXrh chzZJoucú lh9fMXrà sao?”.

Định ZRpX6Zvỗ vàzZJouco vaegi Quân.

“Thôi đZRpX6Zi. ĐừnZRpX6Zg egcó ceghọc ngườizZJouc egta nữa”.

Quân h9fMXrthở ZRpX6Zra ZRpX6Zai oán.

“Giờ egthói đờzZJouci lạegi zZJoucthành zZJoucnạt egcháu vzZJoucà nịnhZRpX6Z ngườiZRpX6Z egdưng. Tạieg sh9fMXrao lạizZJouc vegô lýeg egthế, mộth9fMXr thZRpX6Zanh nizZJoucên trazZJouci tegrẻ szZJoucáng ngờZRpX6Zi đầyZRpX6Z szZJoucức ZRpX6Zsống màeg chẳzZJoucng đượZRpX6Zc nânZRpX6Zg nizZJoucu gìzZJouc cả”

Cả Dh9fMXrương lầnzZJouc zZJoucĐịnh đh9fMXrều phzZJoucì cườiZRpX6Z vìzZJouc điZRpX6Zệu bh9fMXrộ kZRpX6Zhoa tegrương củazZJouc h9fMXrQuân. DươnZRpX6Zg zZJouccũng thầmZRpX6Z zZJoucthở phàoZRpX6Z ZRpX6Zvì thờegi điểmh9fMXr zZJouccăng th9fMXrhẳng đãzZJouc quah9fMXr. TuZRpX6Zy nh9fMXrhiên, khh9fMXri Địnhh9fMXr hỏegi ZRpX6ZDương ZRpX6Zcó muốneg đZRpX6Zi egcafé vớieg cZRpX6Zhú cházZJoucu ah9fMXrnh ZRpX6Zkhông thìeg DZRpX6Zương vegẫn bZRpX6Zán sốegng bánh9fMXr cZRpX6Zhết màZRpX6Z ZRpX6Ztừ cZRpX6Zhối. ZRpX6ZCô h9fMXrkhông zZJoucmuốn zZJoucmình ZRpX6Zcứ phảieg âmeg ZRpX6Zthầm đih9fMXr th9fMXrìm cZRpX6Zái hốzZJouc h9fMXrhay cáh9fMXri lỗzZJouc nzZJoucẻ nàozZJouc ZRpX6Zđể cZRpX6Zhui xuốzZJoucng ZRpX6Zvì nhữh9fMXrng zZJouctình huốZRpX6Zng kinzZJouch dh9fMXrị màh9fMXr chínhZRpX6Z côh9fMXr th9fMXrạo egnên ZRpX6Ztrước mZRpX6Zắt anh.

Định zZJouclắng nzZJoucghe zZJouccâu từzZJouc chốieg ch9fMXrủa ZRpX6ZDương zZJoucvới vẻeg điềmh9fMXr zZJoucđạm, nhưngzZJouc egQuân tZRpX6Zhì zZJoucxì ZRpX6Zmột hh9fMXrơi rzZJoucõ dài.

“Sao thế,h9fMXr legại szZJoucợ zZJouchá miệngZRpX6Z h9fMXrmắc egquai à,h9fMXr hzZJoucay xấuzZJouc hổZRpX6Z vzZJoucì mấyeg cáZRpX6Zi h9fMXrcâu vừaZRpX6Z nãy?”

Cái thằngZRpX6Z ZRpX6Zchết tiệtZRpX6Z nàyzZJouc cegứ nhưh9fMXr đizZJouc tônh9fMXrg zZJouclào ởeg trozZJoucng lh9fMXròng cZRpX6Zô vậyzZJouc. Dưh9fMXrơng cườiZRpX6Z gượngeg, nhh9fMXrưng chẳngZRpX6Z thèmh9fMXr thanegh minegh vớzZJouci egnó, ZRpX6Zcô quzZJoucay sanegg ZRpX6ZĐịnh egnói nhưh9fMXr gzZJouciải thích.

“Thật rega legà vzZJoucì h9fMXrem cóeg hzZJoucẹn vớieg megột ngườh9fMXri ZRpX6Zhọ hàngeg ZRpX6Zở ZRpX6Zđây. ThôiZRpX6Z đànZRpX6Zh hẹnZRpX6Z h9fMXrchú cháuh9fMXr eganh dịpeg khác”.

Quân vẻeg vẫnzZJouc khônegg vừah9fMXr lzZJoucòng, trưZRpX6Zớc kzZJouchi xegoay ngườiZRpX6Z đih9fMXr zZJouccòn gZRpX6Zhé h9fMXrvào tZRpX6Zai h9fMXrcô thìh9fMXr tzZJouchào “Lầneg szZJoucau zZJoucnói dzZJoucối thìZRpX6Z hZRpX6Zọc cácheg đừzZJoucng zZJouccó zZJoucmà chớph9fMXr mắth9fMXr lZRpX6Zoạn lên”

Tưởng nhh9fMXrư khegói lạizZJouc xìh9fMXr ZRpX6Zra zZJouchai lỗeg tegai Dh9fMXrương. Tạih9fMXr ZRpX6Zsao thằngh9fMXr oắtzZJouc czZJoucon egnày khôngzZJouc h9fMXrđể cZRpX6Zô nhình9fMXr nZRpX6Zó đượh9fMXrc bìZRpX6Znh thườZRpX6Zng zZJouctrong vòZRpX6Zng mộth9fMXr egphút chứ?

*****

Cuộc sốngeg đúnh9fMXrg lzZJoucà h9fMXrcó nhh9fMXrững bấteg nzZJoucgờ neggẫu nhizZJoucên kZRpX6Zhiến chínhzZJouc DZRpX6Zương pzZJouchải h9fMXrkinh h9fMXrngạc. egKhi egcô egnói đạh9fMXri zZJouccâu gặpzZJouc “mộteg ngegười họeg hàngZRpX6Z” côh9fMXr tuyệtZRpX6Z nhiZRpX6Zên khônegg teghể zZJoucnghĩ rằngh9fMXr, czZJoucó zZJoucmột ngườih9fMXr hzZJoucọ hàngeg thậZRpX6Zt, độth9fMXr ZRpX6Zngột gegọi điệnZRpX6Z ZRpX6Zcho czZJoucô. zZJoucMà đâZRpX6Zy ZRpX6Zlại lzZJoucà mộteg nzZJoucgười zZJouccô ZRpX6Zcực kzZJoucì yZRpX6Zêu quý.

Giọng h9fMXrcủa bh9fMXrác TZRpX6Zhụ vah9fMXrng legên h9fMXrrổn rảng.

“Nấm,  đang ởzZJouc feszZJoucival phảZRpX6Zi không?”

Dương h9fMXrtròn h9fMXrxoe mắt.

“Dạ, ZRpX6Zsao ZRpX6Zbác bzZJouciết ạ?”

“Vậy mớizZJouc tàieg chứ.h9fMXr ZRpX6ZMau megau, đzZJouci rzZJouca ZRpX6Zđây zZJoucăn vớieg bác.ZRpX6Z egBắt tZRpX6Zaxi rh9fMXra lZRpX6Zuôn h9fMXrnhà hànegg zZJoucThùy Dh9fMXrương nhé,zZJouc ch9fMXró bZRpX6Ziết đườngh9fMXr cZRpX6Zhưa? KhôngZRpX6Z cứeg ZRpX6Zbảo làzZJouc zZJouclái xzZJouce ngườiZRpX6Z tzZJouca biếteg đấy”.

“Dạ, cZRpX6Zháu biZRpX6Zết rồieg. Cegháu rh9fMXra ZRpX6Zluôn đây”.

Lẳng điZRpX6Zện tZRpX6Zhoại xuốngh9fMXr gizZJoucường, Dươngh9fMXr vegừa gấpZRpX6Z gápzZJouc thzZJoucay đồ,eg vừaZRpX6Z nghĩh9fMXr miệngh9fMXr zZJoucmình thiZRpX6Zêng quáeg ZRpX6Zđi ZRpX6Zmất. Vh9fMXrừa kêZRpX6Zu cóeg hẹnzZJouc zZJouchọ hzZJoucàng eglà gặpZRpX6Z zZJouchọ hegàng luôn.h9fMXr Biếh9fMXrt vầh9fMXry hegồi nh9fMXrãy côzZJouc nózZJouci sắph9fMXr gặzZJoucp nzZJoucgười yh9fMXrêu, czZJoucó keghi ch9fMXrô lạegi chh9fMXrẳng egtúm cổeg đưZRpX6Zợc azZJoucnh chzZJoucàng đẹZRpX6Zp tZRpX6Zrai, nhegà giàegu viZRpX6Zết czZJouchữ bựzZJouc ởZRpX6Z h9fMXrcái zZJoucthành phốh9fMXr bih9fMXrển zZJoucnày zZJoucí ceghứ ^^

Dương bzZJoucước h9fMXrvào “ThùyzZJouc DưzZJoucơng”, mộzZJouct nhegà hh9fMXràng đượcZRpX6Z thiếzZJouct kzZJoucế đegể zZJouchầu nZRpX6Zhư mọegi giaegn phònZRpX6Zg đềegu nhìh9fMXrn rega biển.ZRpX6Z BuổzZJouci chiều,eg nắngh9fMXr h9fMXrsâm h9fMXrsấp h9fMXrvàng tZRpX6Zrên egmặt bizZJoucển xanZRpX6Zh, vh9fMXrài degây ZRpX6Zleo egđu hờeg bênzZJouc cửzZJouca sổh9fMXr, thậth9fMXr làeg thờieg điZRpX6Zểm h9fMXrlãng mạnh9fMXr củazZJouc cáh9fMXrc ZRpX6Zcặp ZRpX6Ztình ZRpX6Znhân. ZRpX6ZTừ  hành eglang đh9fMXri vàZRpX6Zo, Dươngh9fMXr đãzZJouc lih9fMXrếc thấzZJoucy nhữnzZJoucg zZJouckhông ZRpX6Zbiết eglà ZRpX6Zbao nhiêuh9fMXr cặZRpX6Zp đôzZJouci h9fMXrđang đứegng bênzZJouc nhazZJoucu h9fMXrrì rh9fMXrầm tròeg h9fMXrchuyện, hZRpX6Zay zZJoucđút h9fMXrcho nzZJouchau miếZRpX6Zng bánhZRpX6Z nh9fMXrgọt ngàh9fMXro, haegy czZJoucầm chặZRpX6Zt tzZJoucay nhazZJoucu, h9fMXrnhìn ZRpX6Zra biểneg lớnZRpX6Z… ÂzZJoucy dzZJouca, egvậy màZRpX6Z côZRpX6Z lạh9fMXri vàh9fMXro ceghốn eglãng h9fMXrmạn thzZJoucế zZJoucnày zZJoucđể gặpZRpX6Z ônh9fMXrg egbác mìnhh9fMXr cơZRpX6Z chứ.

Theo nzZJouchân vh9fMXriên chỉzZJouc dẫn,zZJouc DươngZRpX6Z bưZRpX6Zớc đếnh9fMXr mộh9fMXrt zZJoucban h9fMXrcông, ZRpX6Zcó kegê chh9fMXriếc bành9fMXr nhỏ.zZJouc Đôh9fMXri zZJoucvai ngườegi đZRpX6Zàn ônh9fMXrg tegừng tZRpX6Zrải qeguay lưnzZJoucg lạegi vềeg phíaZRpX6Z côZRpX6Z, máh9fMXri tzZJoucóc hoega râmZRpX6Z bh9fMXray egnhẹ trzZJoucong gió.

“Bác, egbác đah9fMXrng nhớeg zZJoucbác TzZJoucâm à?”

Ông Th9fMXrhụ qZRpX6Zuay lạZRpX6Zi, neghìn đứega chh9fMXráu gáh9fMXri troZRpX6Zng bộzZJouc ZRpX6Zváy hZRpX6Zoa xinegh xắneg, mỉmeg cườh9fMXri rộegng mở.

“Nấm coegn, ZRpX6Zmở miệngh9fMXr ZRpX6Zlà tzZJoucrêu chọceg bác.h9fMXr h9fMXrSao? ZRpX6ZThấy nhh9fMXrà hzZJoucàng negày đẹpZRpX6Z không?”

Dương kéZRpX6Zo ghZRpX6Zế ngồiZRpX6Z xuống,eg zZJoucnhanh ZRpX6Ztay nhónh9fMXr mộtzZJouc mizZJoucếng bánhzZJouc egnhỏ trêneg bZRpX6Zàn, ăzZJoucn egngon lành.

“Dạ đẹp.eg Cơh9fMXr egdưng megà hơegi xega chỗh9fMXr kzZJouchách zZJoucsạn chegáu. Nh9fMXrhưng saZRpX6Zo ZRpX6Zbác bizZJoucết chỗzZJouc này?”

“Đoán xem”.

Dương đảozZJouc mắzZJouct, h9fMXrcười zZJoucvui vegẻ “Chegáu đoánh9fMXr ZRpX6Zra rh9fMXrồi, thếzZJouc egnào chủZRpX6Z ZRpX6Znhà hh9fMXràng nàyZRpX6Z h9fMXrcũng làh9fMXr mộteg tuyệtZRpX6Z sắh9fMXrc ZRpX6Zgiai neghân, hzZJoucai ngườieg từngzZJouc ZRpX6Zcó mộh9fMXrt zZJouctình yêh9fMXru h9fMXrnhư hZRpX6Zoa nhh9fMXrư mộnzZJoucg kzZJouchiến báczZJouc khônZRpX6Zg thểZRpX6Z nàoh9fMXr quzZJoucên đượh9fMXrc….Thế rồi…

Dương czZJouchưa negói hết,zZJouc ôh9fMXrng zZJoucThụ cườizZJouc lớn.

“Cái ch9fMXron béZRpX6Z egnày. Chủeg nhzZJoucà hàngzZJouc nàegy làZRpX6Z mộZRpX6Zt legão bụnegg gầnh9fMXr rơZRpX6Zi xuốngzZJouc đầuh9fMXr gZRpX6Zối vàZRpX6Z tegóc ZRpX6Zthì lạieg chẳnegg cZRpX6Zòn cọngh9fMXr nh9fMXrào. NzZJoucghe ZRpX6Zcó giốnegg mộth9fMXr tuyệth9fMXr zZJoucsắc giah9fMXri nhâzZJoucn không?…”

Dương ZRpX6Zhi hzZJouci cười.

“Vậy th9fMXrhì đegơn gzZJouciản egrồi. h9fMXrNhà zZJouchàng h9fMXrnày chắceg h9fMXrlà ZRpX6Zdo báZRpX6Zc xâzZJoucy dựnh9fMXrg đZRpX6Zúng khôegng ạ?”.

“Thông miegnh đegấy. Nàoh9fMXr thíegch ăzZJoucn zZJoucgì h9fMXrthì chọneg đZRpX6Zi. Đh9fMXrồ egở đâyzZJouc đượch9fMXr eglắm đó”

Nhân vzZJouciên phụegc vegụ điZRpX6Z th9fMXrới, ghzZJouci lạih9fMXr ZRpX6Zvài móZRpX6Zn ăn&ZRpX6Znbsp; Dương ch9fMXrhọn. Ởh9fMXr biZRpX6Zển thìeg tộegi gegì khZRpX6Zông ăegn hảih9fMXr sảnZRpX6Z chứ,eg nhấtzZJouc ZRpX6Zlà mìnheg ZRpX6Zlại khôngh9fMXr phh9fMXrải tregả tiềnh9fMXr, vậyZRpX6Z nh9fMXrên egDương hỉzZJouc hảzZJouc zZJoucgọi đĩaeg ghzZJoucẹ hấzZJoucp, vàh9fMXr miegến xh9fMXrào egcua cùngzZJouc mộtzZJouc h9fMXrđĩa salzZJoucat miếegn tôm.

Dương vừZRpX6Za địnZRpX6Zh gấpzZJouc cuốnzZJouc mZRpX6Zenu, zZJoucđưa lạieg ZRpX6Zcho nhâh9fMXrn viegên th9fMXrhì ôegng zZJoucThụ egđã egvới tazZJoucy, ZRpX6Zlật cuốneg mezZJoucnu egra tiếp.

“Cứ gọih9fMXr nhih9fMXrều mzZJoucột chúegt. ZRpX6ZỞ đâyh9fMXr móZRpX6Zn tzZJoucôm nướngzZJouc hegay tZRpX6Zôm sốzZJouct h9fMXrbơ tzZJoucỏi zZJouccũng đượceg ZRpX6Zlắm. h9fMXrÀ, cóeg teghích egtu eghài không?”.

“Ui zZJouccó hegai ZRpX6Zbác cházZJoucu ZRpX6Zmình gh9fMXrọi làzZJoucm eggì nzZJouchiều ạ”.

Ông Thụh9fMXr mỉmeg cườih9fMXr, mộteg ceghút ranzZJouch mãnegh h9fMXrdâng lêh9fMXrn th9fMXrrong mắt.

“Có zZJoucthêm mộh9fMXrt thằngZRpX6Z đệeg củaZRpX6Z bázZJoucc nữa”.

Có lh9fMXrẽ vegì quáh9fMXr hiểuZRpX6Z ôzZJoucng bácZRpX6Z mìnegh, nh9fMXrên lzZJoucập tứch9fMXr DZRpX6Zương ngờZRpX6Z ngợ.

“Bác. KhzZJoucông h9fMXrphải bázZJoucc vẫnZRpX6Z zZJoucquyết tâmeg mốieg ZRpX6Zmai cegho cZRpX6Zháu đấyzZJouc chZRpX6Zứ ạ?”

Ông TZRpX6Zhụ cườzZJouci lớh9fMXrn, vòeg taegy zZJoucxoa đầh9fMXru Dương.

“Cái czZJoucon bézZJouc nàyzZJouc… SzZJoucao hiểueg ýZRpX6Z h9fMXrnhanh thếzZJouc hả?”

Dương đặtZRpX6Z phịchZRpX6Z tờZRpX6Z mh9fMXrenu h9fMXrxuống, h9fMXrkhổ sởzZJouc nhzZJoucìn ông.

“Bác, h9fMXrbác bzZJouciết làzZJouc cegháu khegông thíczZJouch mh9fMXrấy egtrò mốegi maZRpX6Zi mà”.

Ông h9fMXrThụ nhZRpX6Zìn côzZJouc vẻeg ZRpX6Zbao dung.

“Thì ch9fMXrứ thzZJoucử zZJoucmột lh9fMXrần xzZJoucem. KhZRpX6Zông zZJouctin báh9fMXrc à?

“Không phảZRpX6Zi kzZJouchông h9fMXrtin, zZJoucnhưng mà…”

Dương đanegg h9fMXrnói dởh9fMXr teghì cóeg tiếnegg bướegc czZJouchân đzZJouci tới.eg h9fMXrCô qeguay nhzZJoucìn tzZJouchì h9fMXrchợt nzZJoucgẩn h9fMXrra. egNgười bướch9fMXr vàozZJouc mặh9fMXrc chegiếc zZJoucsơ megi zZJoucđen kẻh9fMXr nhỏ,eg khh9fMXruôn mặegt trầmzZJouc ngZRpX6Zâm, kzZJouchóe miệh9fMXrng đah9fMXrng chuẩnZRpX6Z bịh9fMXr nhướnZRpX6Z eglên mộteg nụeg cườh9fMXri chh9fMXrào hỏi.

“Chú ạeg. Cháegu tớih9fMXr rồi”.

Dương kZRpX6Zín đázZJouco cấuZRpX6Z ZRpX6Zvào tegay mh9fMXrình megột cáh9fMXri, thấyh9fMXr đzZJoucau đegau, côeg ZRpX6Zmới ngướegc ZRpX6Zlên nh9fMXrhìn Đegịnh, cegười ngượngh9fMXr ngập.

“Lại gặph9fMXr ZRpX6Zanh rồi”.

 

Chương ZRpX6Z12.3: Vôeg líh9fMXr, chegưa h9fMXruống mh9fMXrà đãZRpX6Z zZJoucthấy th9fMXrây zZJouctây h9fMXrlà thegế nàh9fMXro nhỉ?(Tấm “màh9fMXrnh trzZJouceo” giữaZRpX6Z phốh9fMXr hegôm đizZJouc ZRpX6Zbộ 25/9)

Một ngưZRpX6Zời đượegc ZRpX6Zlàm mh9fMXrai chZRpX6Zo ZRpX6Zmình ZRpX6Zđến ZRpX6Zhai lầnzZJouc tZRpX6Zhì h9fMXrcó ZRpX6Zphải lh9fMXrà cózZJouc ZRpX6Zduyên không? &nbh9fMXrsp;Suy nZRpX6Zghĩ ấh9fMXry legướt quZRpX6Za egtrong đZRpX6Zầu Định.

Còn h9fMXrsuy negghĩ czZJoucủa Dươngh9fMXr thìZRpX6Z lạzZJouci lh9fMXrà: MzZJoucột ngưegời zZJoucđược h9fMXrlàm maZRpX6Zi czZJoucho mh9fMXrình đếh9fMXrn hh9fMXrai lầneg rZRpX6Zồi lạiZRpX6Z lizZJoucên ZRpX6Ztục gzZJoucặp nh9fMXrhau eghai lZRpX6Zần th9fMXrrong buổih9fMXr chiềZRpX6Zu ởeg mộh9fMXrt tZRpX6Zhành phốZRpX6Z ZRpX6Zxa lạ&nbzZJoucsp; thì egcó ph9fMXrhải rấtzZJouc rấth9fMXr rấteg h9fMXrrất h9fMXrrất rấteg cóh9fMXr duyênzZJouc không????

Vì rh9fMXrất zZJoucnhiều chữeg “rất”zZJouc cộngeg thZRpX6Zêm chữzZJouc “duyzZJoucên” ZRpX6Zto đùngZRpX6Z egkia mh9fMXrà DưZRpX6Zơng ZRpX6Zđờ đẫnZRpX6Z cảeg ngườegi. LZRpX6Zại pháegt hiệnzZJouc cáiZRpX6Z ngườizZJouc vốnZRpX6Z điZRpX6Zềm tZRpX6Zĩnh h9fMXrkia zZJouccũng bấtzZJouc ngờeg khônh9fMXrg kémzZJouc h9fMXrgì mìnzZJouch, Dươh9fMXrng lạh9fMXri càngh9fMXr …zZJouc h9fMXrđờ đẫn!

Quan sáth9fMXr thằegng đệzZJouc vzZJoucà cZRpX6Zô ch9fMXrháu ZRpX6Zgái mắteg tròZRpX6Zn mh9fMXrắt dẹteg nhìZRpX6Zn zZJoucnhau, ônzZJoucg TzZJouchụ cườiZRpX6Z h9fMXrsảng zZJouckhoái, h9fMXrkéo Địh9fMXrnh xuốnzZJoucg cạnhzZJouc mình.

“Sao, thếzZJouc hóh9fMXra rega lạih9fMXr biếth9fMXr cegon h9fMXrNấm nh9fMXrhà chúh9fMXr à?”

Định nhZRpX6Zìn Dươnh9fMXrg tủmzZJouc tỉmZRpX6Z zZJouc“Dạ, cháegu kzZJouchông biếteg h9fMXrNấm, cháegu chỉh9fMXr bzZJouciết Nh9fMXrhái BénzZJouc thôi”.

Nếu câegu củaZRpX6Z ôngzZJouc ThzZJoucụ zZJouclàm Dươnh9fMXrg h9fMXrhá hh9fMXrốc mồmeg ZRpX6Zđịnh phegản khángh9fMXr ZRpX6Zthì câuzZJouc củega ĐZRpX6Zịnh làZRpX6Zm cô&nzZJoucbsp; không thểeg egnào megà zZJoucngậm mh9fMXriệng được.ZRpX6Z Ôegi, zZJouccô chưZRpX6Za egtừng bZRpX6Ziết mộzZJouct ĐịnhzZJouc thếzZJouc này.eg KzZJoucẻ mặth9fMXr sZRpX6Zắt đzZJoucã biếzZJouct nóih9fMXr đùaZRpX6Z ^eg^. MàZRpX6Z ZRpX6Zcâu ZRpX6Zđùa zZJoucấy cònZRpX6Z nhzZJoucắm thẳngZRpX6Z vZRpX6Zào cô.

Ông ThụZRpX6Z thZRpX6Zì eghết nhìzZJoucn szZJoucang ZRpX6Zcô cháuzZJouc eggái, lạiZRpX6Z nhìneg sZRpX6Zang thZRpX6Zằng đzZJoucệ tửZRpX6Z ruột,ZRpX6Z vzZJoucẻ egnhư chưah9fMXr hiểuzZJouc ZRpX6Zhết. “ZRpX6ZNhái egBén ấyZRpX6Z à???h9fMXr CzZJoucháu zZJoucgặp cozZJoucn bZRpX6Zé lúh9fMXrc… h9fMXrlúc mh9fMXrặt nózZJouc xeganh nhưeg đZRpX6Zít h9fMXrnhái à???”

AkAkAk. DZRpX6Zương muegốn đh9fMXri chzZJoucết h9fMXrquá. egÔi egbác ơi,h9fMXr ZRpX6Zsao báh9fMXrc lạizZJouc egcó cegái liênzZJouc tưởngeg “ZRpX6Zlãng mzZJoucạn” zZJoucthế cơzZJouc ZRpX6Zchứ? ZRpX6ZĐịnh vẻZRpX6Z egnhư cZRpX6Zũng egquen vớizZJouc sựzZJouc bỗeg bzZJoucã dễzZJouc gầegn củazZJouc ônegg, h9fMXrmôi thh9fMXroáng nh9fMXrụ cười. &nbsh9fMXrp;“Dương lzZJoucà eghàng xóZRpX6Zm củah9fMXr cháu”.

Dương thấph9fMXr giọngh9fMXr zZJouclàu egbàu zZJouc“Nhái Béegn ZRpX6Zlà dh9fMXro thằZRpX6Zng cháegu aZRpX6Znh egấy gọih9fMXr cháh9fMXru đấy”.

Ông Thh9fMXrụ ngờh9fMXr ngợeg nhưeg cegố nhớh9fMXr “Chh9fMXráu zZJoucà? Phegải cáieg thằngzZJouc đợth9fMXr trướcZRpX6Z zZJoucđánh neghau egvào begệnh vZRpX6Ziện đấyZRpX6Z không?

“Dạ đúng”.

Định egđáp egngắn gọh9fMXrn. zZJoucDương thầmzZJouc teghở phZRpX6Zào kh9fMXrhi Địh9fMXrnh kh9fMXrhông zZJouclôi chZRpX6Zuyện czZJoucô egđã cắegp zZJoucnách thằngZRpX6Z cZRpX6Zháu quh9fMXrý hóh9fMXra egcủa ah9fMXrnh ZRpX6Zvào bệnhh9fMXr viegện thếzZJouc nàoh9fMXr, nếuh9fMXr khônegg th9fMXrhế nàh9fMXro báczZJouc ThZRpX6Zụ cũnegg hỏih9fMXr nzZJoucày negọ, h9fMXrdẫn đếneg ngọnh9fMXr ngànheg cơzZJouc zZJoucsự. Việceg cZRpX6Zô thh9fMXrỉnh thZRpX6Zoảng chuegi h9fMXrra chuZRpX6Zi vàoh9fMXr quánZRpX6Z egbi –ZRpX6Z ah9fMXr, mặczZJouc dzZJoucù zZJoucchỉ chegọc chọegc mấyeg vh9fMXriên ZRpX6Zbi h9fMXrtròn tròZRpX6Zn vh9fMXrô hạh9fMXri, nhưzZJoucng nZRpX6Zếu đếnZRpX6Z th9fMXrai cáceg egbậc phh9fMXrụ huynZRpX6Zh teghì vẫneg eglà mộth9fMXr chuh9fMXryện lZRpX6Zong trờieg lzZJoucở đấegt. RằngZRpX6Z, h9fMXrcon gáegi zZJouccon đứazZJouc egphải …zZJouc thếzZJouc negào mớZRpX6Zi ceghui vàzZJouco mấyzZJouc chh9fMXrỗ egthế ceghứ? h9fMXrRằng, egthôi h9fMXrchết rồegi, zZJouchay làeg h9fMXrnó khôzZJoucng ZRpX6Zcó thằngzZJouc zZJoucnào tZRpX6Zhèm rưegớc, nh9fMXrên sinegh egra h9fMXrbiến chứngZRpX6Z, mấtZRpX6Z egcân bằngeg nàZRpX6Zy nọZRpX6Z… KhôzZJoucng h9fMXrthể đZRpX6Zể zZJoucthế nh9fMXrày đượegc, tZRpX6Za phảZRpX6Zi zZJouckiếm nzZJoucgay chZRpX6Zo nóZRpX6Z mộtzZJouc h9fMXrthằng. Vàh9fMXr thh9fMXrế eglà lạih9fMXr egcó hệh9fMXr ZRpX6Zquả eglà ởzZJouc quánh9fMXr h9fMXrtrà ZRpX6Znọ, ởeg h9fMXrquán cah9fMXrfé kiZRpX6Za troh9fMXrng cảeg h9fMXrnhững ZRpX6Zngày egđẹp trh9fMXrời h9fMXrvà nzZJouchững ZRpX6Zngày khôngh9fMXr đẹegp tregời chzZJouco h9fMXrlắm, cóeg côh9fMXr h9fMXrnàng mZRpX6Zặt màh9fMXry degàu degàu zZJoucđi ZRpX6Zxem mắt.

Thực h9fMXrtế cZRpX6Zhứng mizZJoucnh, eggiai chegưa vh9fMXrợ gZRpX6Ziờ cZRpX6Zũng khh9fMXran hiZRpX6Zếm lắmZRpX6Z rồegi. Chego nêneg, nhữZRpX6Zng zZJoucứng ch9fMXrử viêegn thậmzZJouc chíh9fMXr còh9fMXrn “haiZRpX6Z lầZRpX6Zn ZRpX6Ztrong mộtzZJouc” ZRpX6Znhư lzZJoucà h9fMXrĐịnh đâyeg. ZRpX6ZCả bácZRpX6Z ThụZRpX6Z lẫh9fMXrn h9fMXrTân egđều muốnzZJouc dzZJoucấm dúegi anegh ZRpX6Zcho ch9fMXrô egvới lờiZRpX6Z qzZJoucuảng cáoh9fMXr “hànegg ViệZRpX6Zt NaZRpX6Zm chấZRpX6Zt lượzZJoucng cao”.h9fMXr TZRpX6Zhật rega thìzZJouc mắtZRpX6Z nhìZRpX6Zn cegủa h9fMXrhai h9fMXrngười nàyZRpX6Z côh9fMXr đềuh9fMXr tegin tưởZRpX6Zng cả.eg ThậtzZJouc ZRpX6Zra hơnZRpX6Z nữaeg thzZJoucì chínhh9fMXr côh9fMXr cegòn muốh9fMXrn dh9fMXrấm dZRpX6Zúi anh9fMXrh ch9fMXrho egmình kegia màZRpX6Z ^^.

Nhân viZRpX6Zên xzZJoucếp lZRpX6Zoạt đồeg ănh9fMXr legên bànzZJouc. ĐịnhZRpX6Z mởeg núh9fMXrt chah9fMXri rượuh9fMXr vazZJoucng egmột cáZRpX6Zch tZRpX6Zhành h9fMXrthạo, xếph9fMXr mấyZRpX6Z czZJouchiếc lh9fMXry lZRpX6Zại ZRpX6Zrồi bắegt đầueg regót. egÔng egThụ nhìh9fMXrn Định,ZRpX6Z legại nzZJouchìn vegẻ mặtZRpX6Z thoángZRpX6Z ửnh9fMXrg hồegng côzZJouc cháuZRpX6Z gáegi, eggiọng vuh9fMXri vẻ.

“Ái chàeg! h9fMXrCoi neghư begác làzZJoucm chZRpX6Zuyện thừZRpX6Za zZJoucrồi? zZJoucThế zZJoucanh eegm zZJouchàng xómzZJouc láegng gih9fMXrềng lZRpX6Záng th9fMXrỏi chzZJoucắc egquý nzZJouchau chứzZJouc hả?”

Bình tĩnhh9fMXr nhưeg Địnheg megà cZRpX6Zhai rượuh9fMXr trozZJoucng tah9fMXry cũh9fMXrng chệcegh đegi, egkhiến rượu  ZRpX6Zsánh cảZRpX6Z rzZJouca mépzZJouc lyzZJouc, trzZJoucong lZRpX6Zúc đóeg, Dh9fMXrương neghư “đứngh9fMXr hh9fMXrình”. Cegô ZRpX6Zrầu rĩZRpX6Z zZJoucnhìn ôegng Thụ,ZRpX6Z nhzZJoucăn nhó.

“Trời, bách9fMXr h9fMXrhỏi gìzZJouc kzZJouchó thh9fMXrế ạ.eg QzZJoucuý zZJouckiếc zZJoucgì ch9fMXrơ chứ?”

“Ơ hah9fMXry cegon béeg nàyzZJouc. HàngZRpX6Z zZJoucxóm th9fMXrhì hoặch9fMXr quýh9fMXr nhah9fMXru hoặceg ZRpX6Zghét nhZRpX6Zau. ThếzZJouc haZRpX6Zi zZJoucđứa chzZJoucẳng lẽZRpX6Z lạZRpX6Zi ghézZJouct nzZJouchau à?

Im legìm. Ih9fMXrm lìm.

Dương tregộm nhh9fMXrìn sh9fMXrang Đh9fMXrịnh, czZJouchỉ thấyZRpX6Z azZJoucnh zZJouccẩn th9fMXrrọng đegặt egly ZRpX6Zrượu xuh9fMXrống trướczZJouc megặt ôngzZJouc Thụh9fMXr, egkhông cóZRpX6Z vZRpX6Zẻ gìZRpX6Z h9fMXrlà sẽZRpX6Z “phuneg chh9fMXrâu nhảZRpX6Z zZJoucngọc” h9fMXrgiải egđáp zZJoucthắc mắceg h9fMXrcho ôh9fMXrng bZRpX6Zác mìnegh, tzZJouchế nên  cuốih9fMXr cùngzZJouc cegô đànZRpX6Zh h9fMXrchép ZRpX6Zmiệng, ZRpX6Zấp úng.

“Thì cũnh9fMXrg zZJouchàng xómeg bìnZRpX6Zh thZRpX6Zường mzZJoucà bác”.

Định hZRpX6Zơi ngưzZJoucớc nhh9fMXrìn côh9fMXr khiếnh9fMXr DưzZJoucơng lựnzZJoucg khựng,zZJouc nhưnegg cuốih9fMXr cZRpX6Zùng ZRpX6Zanh egchỉ h9fMXrnói nhẹzZJouc nhàng.

“Em uốngZRpX6Z chúh9fMXrt vanZRpX6Zg nhé?”

“Dạ ítzZJouc thôegi ạ!”

Dương cZRpX6Zầm legấy lZRpX6Zy rưh9fMXrợu Đh9fMXrịnh đưa,h9fMXr thegấy mh9fMXràu rượuzZJouc sónzZJoucg szZJoucánh. Hìnegh zZJoucnhư egtrái egtim côh9fMXr cũngZRpX6Z đh9fMXrang zZJouccó chúh9fMXrt sóngzZJouc sánh9fMXrh trZRpX6Zòng trànheg. Vh9fMXrô legí, cZRpX6Zhưa uốnh9fMXrg màeg đZRpX6Zã thấegy tâh9fMXry tâyeg làZRpX6Z thzZJoucế nàh9fMXro nhỉ?

Ông ZRpX6ZThụ giơh9fMXr zZJoucly rưegợu eglên, vuZRpX6Zi h9fMXrvẻ “Nàoeg egnào… zZJoucUống mừngzZJouc eggặp megặt egnào! HữzZJoucu dzZJoucuyên thegì ZRpX6Zmới năzZJoucng tươngh9fMXr ngzZJoucộ. HazZJouci h9fMXrđứa lạiZRpX6Z zZJouccòn chunZRpX6Zg egvách nữah9fMXr thìeg ch9fMXrhú khh9fMXrông ZRpX6Zcòn gh9fMXrì peghải lZRpX6Zo nh9fMXrữa rồi…”

Dương vừaZRpX6Z egcụng zZJoucly zZJoucvừa neghủ thầmh9fMXr khônzZJoucg hiểuzZJouc cáZRpX6Zi ZRpX6Zý tứh9fMXr “ZRpX6Zkhông còh9fMXrn gìh9fMXr phảZRpX6Zi lo”củah9fMXr begác mzZJoucình lh9fMXrà egsao đZRpX6Zây? ZRpX6ZHay báZRpX6Zc nghZRpX6Zĩ egcô đegược h9fMXrlàm hàngeg xómeg ch9fMXrủa anZRpX6Zh làZRpX6Z ZRpX6Zcoi nhưzZJouc chuZRpX6Zột zZJoucsa czZJouchĩnh gạoeg rồizZJouc, khôngeg phZRpX6Zải lzZJouco lắnegg ch9fMXrho negó nữa.h9fMXr Ôi,h9fMXr thếZRpX6Z thzZJoucì chắZRpX6Zc báegc côeg lầh9fMXrm tZRpX6Zo zZJoucmất h9fMXrrồi. Côeg h9fMXrlại liếczZJouc trộZRpX6Zm Định9fMXrh quh9fMXra vành9fMXrh lh9fMXry. AnZRpX6Zh nhzZJoucấp ngụmZRpX6Z rượuzZJouc, cũnh9fMXrg khônzZJoucg đápeg eglời củah9fMXr h9fMXrông Thụ,eg nhưnh9fMXrg h9fMXrvẻ trầmeg tĩnZRpX6Zh zZJoucvà zZJoucthư thái.

Dương ZRpX6Zvốn làzZJouc ngườizZJouc khôngh9fMXr gegiỏi h9fMXrvề tâegm líeg đàzZJoucn ônZRpX6Zg. zZJoucNhững phegán đoZRpX6Zán zZJouccủa côh9fMXr legúc nh9fMXrào cũZRpX6Zng trậth9fMXr lấtZRpX6Z. Negên đôegi khh9fMXri trựch9fMXr h9fMXrcảm cZRpX6Zủa mìnheg máchh9fMXr bảoeg zZJoucmạnh mh9fMXrẽ, Dươegng vẫnZRpX6Z cốzZJouc ghzZJoucìm nóeg xuốh9fMXrng, sợh9fMXr mìnzZJouch lạzZJouci rơieg vàoeg tìnegh huegống “chạyh9fMXr vZRpX6Zào rừngeg mơzZJouc egbắt h9fMXrcon tưởZRpX6Zng bởeg”. NhưZRpX6Zng, lZRpX6Ziệu cóeg sazZJouci chúzZJouct nàzZJouco khegông nhỉ,&nbZRpX6Zsp; khi cegô nh9fMXrhận thấyZRpX6Z đôizZJouc lúch9fMXr Đh9fMXrịnh nzZJouchìn megình vh9fMXrà đôih9fMXr megắt thẫmZRpX6Z đzZJoucen kegia thoegáng egchút lạih9fMXr zZJouclấp láZRpX6Znh áh9fMXrnh cười.

Bữa ăzZJoucn vzZJoucui egvẻ, nhzZJoucẹ nhh9fMXràng, zZJoucbởi bZRpX6Zác ThụzZJouc lih9fMXrên tụcZRpX6Z pegha tròZRpX6Z egvà “kểzZJouc xấu”eg h9fMXrDương. SzZJoucự zZJoucxuề xòzZJouca egcủa ZRpX6Zbác khiếh9fMXrn mh9fMXrọi egthứ trởzZJouc nênZRpX6Z thzZJoucân ázZJouci, degù thzZJoucỉnh thoảngh9fMXr âmh9fMXr egmưu “gửieg gắm”ZRpX6Z DươnzZJoucg ch9fMXrho ĐịnhzZJouc báegc vẫh9fMXrn đểh9fMXr lộZRpX6Z rõeg mồnzZJouc một.ZRpX6Z egỞ bêZRpX6Zn cegạnh ZRpX6Zbác, ĐịnhzZJouc dườh9fMXrng egnhư cũnZRpX6Zg ch9fMXrởi egmở hơnzZJouc, ZRpX6Zanh cườiZRpX6Z nhiều,zZJouc nóegi nhiềueg hơzZJoucn egđôi chZRpX6Zút. CôZRpX6Z đặch9fMXr biegệt ZRpX6Zthích khzZJouci negghe eghai ngườh9fMXri h9fMXrtrao đổZRpX6Zi ZRpX6Zvề côngZRpX6Z h9fMXrviệc, mặcZRpX6Z ZRpX6Zdù ZRpX6Zmù tZRpX6Zịt khôzZJoucng hiểuzZJouc tíeg ZRpX6Zteo gì,zZJouc nhưngh9fMXr chỉZRpX6Z nhình9fMXr keghuôn mặtZRpX6Z cươngzZJouc nghzZJoucị kiega saZRpX6Zy egsưa nzZJoucói vềZRpX6Z bh9fMXrê zZJouctông cegốt th9fMXrhép, nZRpX6Zói vZRpX6Zề dầmzZJouc ZRpX6Zdèo móngZRpX6Z mánh,h9fMXr côeg ch9fMXrũng h9fMXrthấy nh9fMXrhư mìnheg đah9fMXrng nzZJoucghe nhữngzZJouc cZRpX6Zâu chuyện  ngọtzZJouc nh9fMXrgào nhấteg egtrên đegời. ZRpX6ZCô cũegng nhậneg egra, zZJouchình nZRpX6Zhư chegỉ tregong ch9fMXrông việzZJoucc, Địnhh9fMXr mớZRpX6Zi thôih9fMXr tựeg kZRpX6Zìm chếh9fMXr mh9fMXrình, ZRpX6Zở h9fMXrđó, ZRpX6Zanh tựh9fMXr tzZJoucin, qeguyết đozZJoucán, egvà keghông czZJoucòn kiệmZRpX6Z eglời h9fMXrcho lắm.

Bữa ZRpX6Zcơm kéoh9fMXr dZRpX6Zài từzZJouc chizZJoucều đếnh9fMXr ZRpX6Zkhi trờih9fMXr sẩmh9fMXr tối.ZRpX6Z ZRpX6ZÁnh zZJoucnắng chỉZRpX6Z còZRpX6Zn vàieg vệZRpX6Zt rớth9fMXr lạZRpX6Zi nơegi nhữngeg thềmzZJouc cegửa lớnh9fMXr. ĐzZJoucây đóZRpX6Z phụceg vegụ bắZRpX6Zt đầuZRpX6Z begật đèneg chùmeg h9fMXrlên. zZJoucÔng Teghụ vàZRpX6Z ĐịZRpX6Znh ZRpX6Zđã th9fMXriêu diệZRpX6Zt hếZRpX6Zt gầneg h9fMXrhai egchai vah9fMXrng, còzZJoucn zZJoucDương ch9fMXrũng h9fMXrbị hơih9fMXr rưzZJoucợu làzZJoucm chzZJouco vánZRpX6Zg vất.ZRpX6Z h9fMXrCô đaZRpX6Zng h9fMXrđịnh giZRpX6Zơ tZRpX6Zay xZRpX6Zin hàzZJoucng thìeg đúngeg legúc ấzZJoucy “tuyegệt sZRpX6Zắc gZRpX6Ziai nhâZRpX6Zn” czZJoucủa bzZJoucác Thụh9fMXr ZRpX6Zxuất hiệzZJoucn, egvà egy hệh9fMXrt nhưZRpX6Z ZRpX6Zmô zZJouctả củah9fMXr bZRpX6Zác, ngườizZJouc ZRpX6Znày bụngh9fMXr sắpZRpX6Z rơih9fMXr xuốZRpX6Zng đầueg gốieg vàh9fMXr tóch9fMXr chảzZJouc cZRpX6Zó cọnzZJoucg nào.

Lại mộth9fMXr egmàn chegào hỏzZJouci tưngh9fMXr bừngzZJouc ceghúc egtụng, zZJouclúc ấy,zZJouc DươnzZJoucg mớih9fMXr biếtzZJouc ĐịnhzZJouc làzZJouc h9fMXrngười thiếtZRpX6Z kzZJoucế nhàeg eghàng nZRpX6Zày, czZJoucòn h9fMXrbác TZRpX6Zhụ ZRpX6Ztrực tiếpeg chỉzZJouc egđạo tZRpX6Zhi côh9fMXrng. Woh9fMXrw, thảozZJouc nàZRpX6Zo zZJoucthảo nào,ZRpX6Z ônZRpX6Zg cZRpX6Zhủ nhàh9fMXr hàng ZRpX6Z này hzZJoucồ hZRpX6Zởi vớZRpX6Zi báczZJouc côh9fMXr vh9fMXrà ĐịnhZRpX6Z thế.h9fMXr Sh9fMXrau kzZJouchi h9fMXrvung tazZJoucy chZRpX6Zém mộh9fMXrt cZRpX6Zâu nhegư đinegh đóngZRpX6Z egcọc làZRpX6Z bZRpX6Zữa ăegn nZRpX6Zày eghoàn toh9fMXràn frezZJouce, ôngzZJouc h9fMXrta bèegn dùnZRpX6Zg đôiZRpX6Z zZJouctay egnúng nínhZRpX6Z lôizZJouc ZRpX6Ztuột báczZJouc ThụZRpX6Z đZRpX6Zi ZRpX6Z“chơi” tăzZJoucng haih9fMXr, lZRpX6Zại còegn cườih9fMXr egha hZRpX6Zả ngzZJoucoái h9fMXrlại bảoeg phảieg zZJoucđi egcho haegi “đứaeg th9fMXrrẻ” chúegng màegy h9fMXrcó tíeg riêegng tưZRpX6Z chứ.

Tất ZRpX6Znhiên cáZRpX6Zi “đứaZRpX6Z th9fMXrrẻ” ZRpX6Zsơ h9fMXrmi egđen ZRpX6Zthì chỉh9fMXr lặzZJoucng lZRpX6Zẽ cưh9fMXrời ch9fMXròn “đZRpX6Zứa tZRpX6Zrẻ” h9fMXrmặc vzZJoucáy thegì tựeg degưng h9fMXrtim đZRpX6Zập lh9fMXrên th9fMXrhùm thụp.

Chương 12.3ZRpX6Z: Vôh9fMXr líh9fMXr, chegưa uốegng màzZJouc ZRpX6Zđã tzZJouchấy ZRpX6Ztây th9fMXrây h9fMXrlà thếh9fMXr nàh9fMXro nhỉ?(Tấm “mànhh9fMXr trh9fMXreo” ZRpX6Zgiữa phốZRpX6Z hZRpX6Zôm đizZJouc bZRpX6Zộ 25/9)

Một ngườizZJouc đượceg làmZRpX6Z zZJoucmai zZJouccho mzZJoucình ZRpX6Zđến eghai lầnZRpX6Z egthì cZRpX6Zó ph9fMXrhải zZJouclà cZRpX6Zó deguyên khôZRpX6Zng?  Suy ngeghĩ ấyh9fMXr eglướt ZRpX6Zqua trh9fMXrong đầuzZJouc Định.

Còn suegy ngh9fMXrhĩ zZJouccủa Dh9fMXrương thh9fMXrì lạieg h9fMXrlà: Mộth9fMXr ngưZRpX6Zời đưegợc làmZRpX6Z egmai h9fMXrcho mìnhzZJouc đếneg zZJouchai lầneg rồieg lZRpX6Zại legiên tụZRpX6Zc gặpzZJouc nhegau haegi lầnZRpX6Z tronegg buZRpX6Zổi chiềuzZJouc ởzZJouc mh9fMXrột thàzZJoucnh phốh9fMXr egxa lạzZJouc  thì cóh9fMXr phảih9fMXr rấtzZJouc rấtZRpX6Z rấegt h9fMXrrất rấtZRpX6Z rh9fMXrất egcó duyênzZJouc không????

Vì rấth9fMXr ZRpX6Znhiều chữZRpX6Z “rất”h9fMXr cộngzZJouc thêmeg zZJoucchữ “zZJoucduyên” ZRpX6Zto đùngzZJouc kiZRpX6Za egmà Dh9fMXrương h9fMXrđờ đZRpX6Zẫn egcả ngưZRpX6Zời. h9fMXrLại pzZJouchát hiệZRpX6Zn h9fMXrcái ngườih9fMXr ZRpX6Zvốn h9fMXrđiềm tegĩnh kiZRpX6Za egcũng bấth9fMXr nZRpX6Zgờ khôh9fMXrng zZJouckém gzZJoucì mình,zZJouc Dươngh9fMXr h9fMXrlại càh9fMXrng …h9fMXr đờZRpX6Z đẫn!

Quan sázZJouct thegằng đệh9fMXr vàzZJouc zZJouccô cháuh9fMXr gáizZJouc mắteg th9fMXrròn mắtZRpX6Z dẹtzZJouc nhegìn egnhau, ôegng Teghụ egcười sảh9fMXrng khoáegi, kéh9fMXro Địnegh xh9fMXruống cạegnh mình.

“Sao, h9fMXrthế hóah9fMXr rzZJouca lạh9fMXri egbiết cZRpX6Zon NấmzZJouc ZRpX6Znhà chZRpX6Zú à?”

Định nhìneg DươzZJoucng tủmZRpX6Z h9fMXrtỉm ZRpX6Z“Dạ, cháuh9fMXr egkhông biếteg h9fMXrNấm, chzZJoucáu chỉzZJouc biếZRpX6Zt Nháh9fMXri BénzZJouc thôi”.

Nếu câh9fMXru củazZJouc ôh9fMXrng ZRpX6ZThụ làZRpX6Zm DươzZJoucng h9fMXrhá h9fMXrhốc megồm địh9fMXrnh egphản egkháng tzZJouchì ZRpX6Zcâu ZRpX6Zcủa ĐịnhzZJouc lzZJoucàm zZJouccô  không thểZRpX6Z nàoh9fMXr h9fMXrmà zZJoucngậm miệngZRpX6Z được.ZRpX6Z Ôi,h9fMXr côZRpX6Z ceghưa zZJouctừng biZRpX6Zết mộth9fMXr h9fMXrĐịnh thếzZJouc egnày. Kegẻ ZRpX6Zmặt sh9fMXrắt đãh9fMXr zZJoucbiết nóegi đùazZJouc ^h9fMXr^. MàzZJouc egcâu đzZJoucùa ấyZRpX6Z ZRpX6Zcòn nhắZRpX6Zm thẳnzZJoucg egvào cô.

Ông ThZRpX6Zụ egthì hếzZJouct nzZJouchìn egsang cegô chegáu gáh9fMXri, lạizZJouc egnhìn segang h9fMXrthằng zZJoucđệ tzZJoucử rh9fMXruột, vẻzZJouc nhzZJoucư chZRpX6Zưa hzZJouciểu hết.h9fMXr “Nháh9fMXri BZRpX6Zén egấy àeg??? Chh9fMXráu gặpeg cegon h9fMXrbé lúczZJouc… lúczZJouc h9fMXrmặt egnó zZJoucxanh nhưh9fMXr đzZJoucít nháegi à???”

AkAkAk. DươngZRpX6Z muốnZRpX6Z điZRpX6Z h9fMXrchết quáeg. egÔi bázZJoucc ơZRpX6Zi, h9fMXrsao báh9fMXrc lạieg egcó cáh9fMXri egliên tưởngeg “lãngeg zZJoucmạn” egthế cơZRpX6Z chh9fMXrứ? Địnheg vh9fMXrẻ nzZJouchư cũzZJoucng ZRpX6Zquen egvới h9fMXrsự bỗzZJouc bãeg dzZJoucễ gầneg củega ônzZJoucg, môiZRpX6Z thoánZRpX6Zg nụzZJouc cười.  “Dươngeg h9fMXrlà hàzZJoucng zZJoucxóm củaZRpX6Z cháu”.

Dương thzZJoucấp giọnZRpX6Zg lh9fMXràu bàuzZJouc zZJouc“Nhái BézZJoucn legà h9fMXrdo teghằng chzZJoucáu ah9fMXrnh ấyzZJouc gọiZRpX6Z egcháu đấy”.

Ông Thụeg ZRpX6Zngờ ngegợ egnhư ZRpX6Zcố nZRpX6Zhớ “Cháueg à?h9fMXr Phảieg cáZRpX6Zi thằngZRpX6Z đợth9fMXr trướch9fMXr đánhzZJouc nhegau vh9fMXrào bệnhzZJouc vih9fMXrện đấzZJoucy không?

“Dạ đúng”.

Định zZJoucđáp ngắnzZJouc gọn.zZJouc Dưh9fMXrơng h9fMXrthầm teghở phZRpX6Zào h9fMXrkhi Địnegh khônh9fMXrg lh9fMXrôi cheguyện cZRpX6Zô đZRpX6Zã czZJoucắp náczZJouch th9fMXrhằng egcháu h9fMXrquý hZRpX6Zóa củaeg ZRpX6Zanh vàoZRpX6Z bệnh9fMXrh việnh9fMXr thếh9fMXr nàoZRpX6Z, h9fMXrnếu h9fMXrkhông tzZJouchế egnào h9fMXrbác TZRpX6Zhụ ch9fMXrũng hỏzZJouci nàh9fMXry nọeg, dẫh9fMXrn ZRpX6Zđến ngọnZRpX6Z ngzZJoucành egcơ sự.h9fMXr Vegiệc côzZJouc thỉegnh thoảh9fMXrng egchui rh9fMXra cZRpX6Zhui ZRpX6Zvào qzZJoucuán egbi –ZRpX6Z ega, h9fMXrmặc dh9fMXrù cZRpX6Zhỉ chọzZJoucc h9fMXrchọc h9fMXrmấy egviên bZRpX6Zi tròzZJoucn trZRpX6Zòn vzZJoucô hạZRpX6Zi, h9fMXrnhưng nếuZRpX6Z đếneg tazZJouci cZRpX6Zác bậczZJouc pzZJouchụ h9fMXrhuynh thìh9fMXr vẫnZRpX6Z eglà megột chuegyện ZRpX6Zlong trh9fMXrời zZJouclở đất.ZRpX6Z Rằnh9fMXrg, h9fMXrcon h9fMXrgái cZRpX6Zon đứaeg phảiZRpX6Z …zZJouc thh9fMXrế nàozZJouc mZRpX6Zới czZJouchui vàoh9fMXr mấyh9fMXr chỗeg thếeg chứ?zZJouc Rằegng, thôizZJouc ch9fMXrhết rồiZRpX6Z, hh9fMXray eglà zZJoucnó egkhông h9fMXrcó zZJoucthằng ZRpX6Znào egthèm rướZRpX6Zc, nênh9fMXr sinegh rh9fMXra biếneg chứng,eg mzZJoucất zZJouccân bằngh9fMXr nZRpX6Zày nzZJoucọ… h9fMXrKhông ZRpX6Zthể ZRpX6Zđể ZRpX6Zthế zZJoucnày đegược, ZRpX6Zta phảegi kiếh9fMXrm ngah9fMXry cZRpX6Zho nózZJouc mộteg ZRpX6Zthằng. VàZRpX6Z thếZRpX6Z legà zZJouclại cóh9fMXr hệeg quảeg làZRpX6Z ởzZJouc h9fMXrquán tràeg nọ,h9fMXr ởeg quánzZJouc caféeg kiega zZJouctrong cảzZJouc nhZRpX6Zững nZRpX6Zgày đẹegp th9fMXrrời vàZRpX6Z nhzZJoucững ngàh9fMXry zZJouckhông đZRpX6Zẹp trờiZRpX6Z chzZJouco lắmeg, ch9fMXró czZJoucô nàngzZJouc mZRpX6Zặt màzZJoucy degàu dzZJoucàu ZRpX6Zđi xezZJoucm mắt.

Thực tếh9fMXr ZRpX6Zchứng h9fMXrminh, eggiai cZRpX6Zhưa vợeg giờh9fMXr czZJoucũng ZRpX6Zkhan h9fMXrhiếm lzZJoucắm rồi.zZJouc Ch9fMXrho negên, nhữnZRpX6Zg ứnzZJoucg cửzZJouc viêzZJoucn thậmeg ch9fMXrhí cònZRpX6Z “hegai lzZJoucần trh9fMXrong một”zZJouc nhZRpX6Zư lzZJoucà Địnheg đZRpX6Zây. Cảeg bh9fMXrác Thegụ ZRpX6Zlẫn TZRpX6Zân đềueg muegốn dấmzZJouc dúZRpX6Zi aZRpX6Znh cZRpX6Zho côh9fMXr vZRpX6Zới ZRpX6Zlời qZRpX6Zuảng cZRpX6Záo zZJouc“hàng Vih9fMXrệt Nh9fMXram chấegt lượnh9fMXrg caoeg”. Th9fMXrhật rega thZRpX6Zì ZRpX6Zmắt nZRpX6Zhìn củzZJouca zZJouchai ngườih9fMXr nàyZRpX6Z cegô đềueg ZRpX6Ztin tưởegng egcả. TzZJouchật rh9fMXra hơnzZJouc nzZJoucữa thzZJoucì chínheg ch9fMXrô còegn muốnh9fMXr dzZJoucấm dzZJoucúi aZRpX6Znh cegho mìZRpX6Znh kih9fMXra màeg ^^.

Nhân egviên xếZRpX6Zp legoạt đồeg ăzZJoucn lêneg bàn.h9fMXr Địnheg mởeg núZRpX6Zt chZRpX6Zai rưZRpX6Zợu egvang megột cZRpX6Zách thànhh9fMXr thạo,h9fMXr xếh9fMXrp ZRpX6Zmấy ch9fMXrhiếc lZRpX6Zy lzZJoucại rồZRpX6Zi bắZRpX6Zt đầuZRpX6Z rzZJoucót. ÔzZJoucng ThụzZJouc nhZRpX6Zìn Địnegh, lh9fMXrại nZRpX6Zhìn vẻzZJouc mặzZJouct thoánzZJoucg ửzZJoucng hồngzZJouc ZRpX6Zcô cházZJoucu gzZJoucái, giọngzZJouc h9fMXrvui vẻ.

“Ái ceghà! CozZJouci nhưh9fMXr báZRpX6Zc làegm chZRpX6Zuyện thừega rồi?h9fMXr ThZRpX6Zế anh9fMXrh eZRpX6Zm hànZRpX6Zg xóegm lánzZJoucg giềnegg lángeg tỏizZJouc chắzZJoucc ZRpX6Zquý nhzZJoucau ZRpX6Zchứ hả?”

Bình tĩnzZJouch nhưh9fMXr Địnhh9fMXr megà chaZRpX6Zi rượuh9fMXr tzZJoucrong tegay ZRpX6Zcũng chệcheg đi,h9fMXr khiếh9fMXrn rượu  sánhzZJouc cảzZJouc zZJoucra méegp h9fMXrly, tZRpX6Zrong lúczZJouc đó,zZJouc DươnzZJoucg egnhư “đzZJoucứng hình”.h9fMXr CzZJoucô rh9fMXrầu egrĩ nhìneg ônh9fMXrg Thụeg, h9fMXrnhăn nhó.

“Trời, báZRpX6Zc hỏieg zZJoucgì kZRpX6Zhó tZRpX6Zhế ạ.h9fMXr ZRpX6ZQuý egkiếc gzZJoucì czZJoucơ chứ?”

“Ơ hazZJoucy czZJoucon bZRpX6Zé ZRpX6Znày. ZRpX6ZHàng xzZJoucóm th9fMXrhì hozZJoucặc quýeg nhah9fMXru zZJouchoặc ghétZRpX6Z nhaueg. h9fMXrThế hegai đứah9fMXr chzZJoucẳng eglẽ lạiZRpX6Z egghét nzZJouchau à?

Im lìzZJoucm. Iegm lìm.

Dương tregộm nhìnZRpX6Z ZRpX6Zsang Định,eg czZJouchỉ thấyh9fMXr anZRpX6Zh egcẩn trọzZJoucng đặth9fMXr h9fMXrly rượuzZJouc xZRpX6Zuống trzZJoucước mặtZRpX6Z ônZRpX6Zg zZJoucThụ, kZRpX6Zhông cZRpX6Zó egvẻ gìeg eglà h9fMXrsẽ “phuzZJoucn châuZRpX6Z h9fMXrnhả ngọc”zZJouc eggiải đáph9fMXr thzZJoucắc mắZRpX6Zc chzZJouco ônegg báZRpX6Zc egmình, egthế nên  ch9fMXruối cùnegg côh9fMXr đzZJoucành chéh9fMXrp mZRpX6Ziệng, ZRpX6Zấp úng.

“Thì egcũng hàzZJoucng xZRpX6Zóm bìnZRpX6Zh thườnh9fMXrg h9fMXrmà bác”.

Định hơZRpX6Zi zZJoucngước egnhìn côeg khiếh9fMXrn Dưegơng eglựng kh9fMXrhựng, nh9fMXrhưng cuZRpX6Zối ZRpX6Zcùng anh9fMXrh h9fMXrchỉ nzZJoucói nhẹh9fMXr nhàng.

“Em uốngZRpX6Z chúZRpX6Zt vaegng nhé?”

“Dạ íth9fMXr thôh9fMXri ạ!”

Dương cầmeg lZRpX6Zấy lzZJoucy rZRpX6Zượu Địnheg đegưa, thấyeg megàu rzZJoucượu sónegg zZJoucsánh. Hìnheg nhzZJoucư trh9fMXrái ZRpX6Ztim côeg ZRpX6Zcũng đangeg cóZRpX6Z zZJoucchút sóngh9fMXr sázZJoucnh tegròng trành9fMXrh. VZRpX6Zô lzZJoucí, chưah9fMXr uốh9fMXrng màeg đãeg thấyeg tâZRpX6Zy zZJouctây eglà thếZRpX6Z nzZJoucào nhỉ?

Ông Teghụ gh9fMXriơ legy rượuZRpX6Z lZRpX6Zên, vuZRpX6Zi vZRpX6Zẻ “Nàh9fMXro h9fMXrnào… Uegống megừng h9fMXrgặp mặZRpX6Zt h9fMXrnào! zZJoucHữu h9fMXrduyên thh9fMXrì mớih9fMXr negăng tươnzZJoucg h9fMXrngộ. HazZJouci đứaZRpX6Z lạizZJouc còZRpX6Zn chegung zZJoucvách nzZJoucữa thzZJoucì chúeg keghông egcòn gZRpX6Zì peghải lego nZRpX6Zữa rồi…”

Dương vZRpX6Zừa cụnegg h9fMXrly vừZRpX6Za nhZRpX6Zủ zZJoucthầm khônh9fMXrg hh9fMXriểu cáiZRpX6Z ZRpX6Zý zZJouctứ zZJouc“không còh9fMXrn gzZJoucì peghải lo”củazZJouc bácZRpX6Z mìZRpX6Znh làZRpX6Z h9fMXrsao h9fMXrđây? Haegy báZRpX6Zc nzZJoucghĩ zZJouccô đượczZJouc zZJouclàm eghàng h9fMXrxóm củh9fMXra ZRpX6Zanh làZRpX6Z ch9fMXroi nZRpX6Zhư chuzZJoucột zZJoucsa chĩnZRpX6Zh gạh9fMXro regồi, zZJouckhông phegải zZJouclo lắnh9fMXrg czZJoucho nóeg nữa.ZRpX6Z Ôi,zZJouc h9fMXrthế h9fMXrthì chzZJoucắc báceg egcô zZJouclầm h9fMXrto mấh9fMXrt rồi.eg ZRpX6ZCô lạzZJouci liegếc tZRpX6Zrộm ĐịnhZRpX6Z egqua vành9fMXrh egly. AnzZJouch nhấegp ngzZJoucụm rượuzZJouc, czZJoucũng khôngeg egđáp lờiZRpX6Z h9fMXrcủa ôngh9fMXr Thegụ, nhưnZRpX6Zg egvẻ trầmeg tZRpX6Zĩnh vàZRpX6Z thưh9fMXr thái.

Dương vốnh9fMXr làh9fMXr ngườih9fMXr egkhông ZRpX6Zgiỏi vềeg tzZJoucâm lZRpX6Zí zZJoucđàn egông. NhữngZRpX6Z pháegn ZRpX6Zđoán egcủa egcô ZRpX6Zlúc nZRpX6Zào cũnZRpX6Zg tegrật lất.h9fMXr NênzZJouc đôh9fMXri egkhi trh9fMXrực cảzZJoucm h9fMXrcủa mìnegh megách h9fMXrbảo mạnh9fMXrh mzZJoucẽ, DươzZJoucng vẫnZRpX6Z cốeg ghìmeg negó xuegống, zZJoucsợ mìnzZJouch lạih9fMXr rZRpX6Zơi vàZRpX6Zo ZRpX6Ztình huốngZRpX6Z “chh9fMXrạy vàego ZRpX6Zrừng mzZJoucơ bh9fMXrắt cZRpX6Zon ZRpX6Ztưởng h9fMXrbở”. Nhưng,h9fMXr zZJoucliệu cóeg h9fMXrsai zZJoucchút nZRpX6Zào khônZRpX6Zg nhỉ,&nbsZRpX6Zp; khi cegô nhậnzZJouc h9fMXrthấy đh9fMXrôi lúegc ĐịnzZJouch nhìnzZJouc egmình vàZRpX6Z đôieg zZJoucmắt ZRpX6Zthẫm đh9fMXren kZRpX6Zia thoegáng cZRpX6Zhút lạiZRpX6Z lấpeg láegnh áZRpX6Znh cười.

Bữa ăegn vuzZJouci vegẻ, nhh9fMXrẹ nhàng,ZRpX6Z ZRpX6Zbởi báh9fMXrc TZRpX6Zhụ liêegn tZRpX6Zục phzZJouca tzZJoucrò vàeg “kểh9fMXr xấu”zZJouc Dưh9fMXrơng. SựZRpX6Z egxuề xòah9fMXr egcủa báh9fMXrc ZRpX6Zkhiến mọh9fMXri th9fMXrhứ zZJouctrở nêegn egthân ázZJouci, dùeg thỉnhzZJouc thoảh9fMXrng âmZRpX6Z mưegu “gửih9fMXr gắmZRpX6Z” Dươegng ch9fMXrho ĐZRpX6Zịnh báczZJouc vegẫn egđể lộZRpX6Z rõZRpX6Z mồnh9fMXr một.eg Ởh9fMXr egbên cạzZJoucnh bác,h9fMXr Đh9fMXrịnh dườngzZJouc nZRpX6Zhư zZJouccũng cegởi zZJoucmở hơn,ZRpX6Z azZJoucnh cZRpX6Zười nhiềegu, nóh9fMXri nhiềuzZJouc hơneg đôh9fMXri chúh9fMXrt. Côeg đặch9fMXr biZRpX6Zệt thh9fMXrích kzZJouchi nzZJoucghe ZRpX6Zhai ngườizZJouc tregao đổih9fMXr vềh9fMXr côngzZJouc việc,zZJouc mặch9fMXr dùZRpX6Z mùzZJouc tịtzZJouc h9fMXrkhông hiểzZJoucu tíh9fMXr ZRpX6Zteo gì,zZJouc nhegưng cZRpX6Zhỉ nhìZRpX6Zn khzZJoucuôn mặh9fMXrt cưh9fMXrơng nghịeg kiega h9fMXrsay sưZRpX6Za nóizZJouc vềzZJouc h9fMXrbê tôngh9fMXr cốegt thép,eg nóZRpX6Zi vềh9fMXr dh9fMXrầm dèozZJouc mónh9fMXrg zZJoucmánh, zZJouccô cũh9fMXrng teghấy nhZRpX6Zư mìZRpX6Znh đanzZJoucg nzZJoucghe nhữngeg cegâu chuyện  ngZRpX6Zọt zZJoucngào nhZRpX6Zất h9fMXrtrên đời.zZJouc Côeg cZRpX6Zũng nhậnzZJouc rega, hìnegh ZRpX6Znhư egchỉ troh9fMXrng côegng viegệc, ĐịnhZRpX6Z zZJoucmới thôizZJouc tựeg kìmeg chếeg mìnhZRpX6Z, ởh9fMXr đó,ZRpX6Z ah9fMXrnh h9fMXrtự tZRpX6Zin, qh9fMXruyết đoázZJoucn, egvà khôzZJoucng zZJouccòn kegiệm ZRpX6Zlời chZRpX6Zo lắm.

Bữa zZJouccơm kéoeg dàzZJouci th9fMXrừ chiềuzZJouc đếneg ZRpX6Zkhi ZRpX6Ztrời sẩzZJoucm tối.zZJouc Ánh9fMXrh nzZJoucắng zZJoucchỉ cZRpX6Zòn vàh9fMXri vegệt ZRpX6Zrớt lạzZJouci nơieg zZJoucnhững thềzZJoucm cửazZJouc lớn.zZJouc Đâyh9fMXr đzZJoucó phụceg ZRpX6Zvụ bZRpX6Zắt đầueg bh9fMXrật đzZJoucèn h9fMXrchùm lênzZJouc. zZJoucÔng ThZRpX6Zụ egvà Địnheg đzZJoucã tih9fMXrêu diệtzZJouc hếteg gầegn haegi h9fMXrchai vangh9fMXr, còZRpX6Zn DươngzZJouc cũh9fMXrng h9fMXrbị hơizZJouc rượZRpX6Zu làh9fMXrm chZRpX6Zo vángh9fMXr vấegt. h9fMXrCô đazZJoucng đh9fMXrịnh gih9fMXrơ tah9fMXry xh9fMXrin hàh9fMXrng thìeg đúngZRpX6Z lzZJoucúc ấyeg “tuyệth9fMXr segắc giZRpX6Zai neghân” củaZRpX6Z bzZJoucác ThụzZJouc xuấtzZJouc hiện,zZJouc vàh9fMXr h9fMXry hệteg nh9fMXrhư egmô egtả củaZRpX6Z begác, ngườieg egnày bụngeg h9fMXrsắp rZRpX6Zơi xuốngh9fMXr đầuzZJouc gốih9fMXr egvà tóczZJouc chảh9fMXr zZJouccó h9fMXrcọng nào.

Lại mộzZJouct megàn chàZRpX6Zo hỏizZJouc egtưng bừnZRpX6Zg egchúc tegụng, legúc ấyZRpX6Z, DưzZJoucơng ZRpX6Zmới bizZJoucết ĐịnzZJouch zZJouclà ngườieg th9fMXrhiết kếeg nzZJouchà hàh9fMXrng nàegy, còzZJoucn báceg ThZRpX6Zụ trựZRpX6Zc tiegếp chỉh9fMXr đZRpX6Zạo zZJoucthi côngh9fMXr. zZJoucWow, th9fMXrhảo nàoZRpX6Z tZRpX6Zhảo nào,zZJouc ônh9fMXrg chZRpX6Zủ zZJoucnhà hzZJoucàng  này hồzZJouc hởiZRpX6Z vớizZJouc báegc cegô vh9fMXrà ĐzZJoucịnh thế.zZJouc egSau khZRpX6Zi zZJoucvung tazZJoucy chémh9fMXr mộteg câueg nhzZJoucư đinh9fMXrh đóngh9fMXr cọczZJouc h9fMXrlà bzZJoucữa ănzZJouc nzZJoucày h9fMXrhoàn toegàn frzZJoucee, ôh9fMXrng ZRpX6Zta bèZRpX6Zn zZJoucdùng zZJoucđôi egtay núngZRpX6Z negính lôh9fMXri tZRpX6Zuột egbác Thh9fMXrụ đizZJouc “chơi”h9fMXr tăh9fMXrng haizZJouc, lạiZRpX6Z cònzZJouc cưegời zZJoucha hảh9fMXr ngzZJoucoái lạizZJouc bảh9fMXro zZJoucphải đh9fMXri cegho hah9fMXri “đứazZJouc trẻ”eg zZJoucchúng màegy cózZJouc tZRpX6Zí rizZJoucêng tưZRpX6Z chứ.

Tất nhiênZRpX6Z cáizZJouc “đứaZRpX6Z trẻ”eg sơh9fMXr h9fMXrmi egđen thìeg chh9fMXrỉ lặngzZJouc h9fMXrlẽ cưzZJoucời cònzZJouc “đứah9fMXr trzZJoucẻ” mặZRpX6Zc váh9fMXry thìzZJouc tựeg dưh9fMXrng egtim đậph9fMXr lêneg h9fMXrthùm thụp.

 

Chương 1zZJouc2.4: Nhẹh9fMXr h9fMXrnhàng egmà egrát bỏh9fMXrng ^^
(CháuZRpX6Z gáegi BốngzZJouc ZRpX6ZBang cZRpX6Zủa dh9fMXrì, ngưzZJoucời ch9fMXró cegái têegn giốnh9fMXrg nhưeg cázZJouci cegô gáieg eggià zZJouctrong truyegện nzZJoucày, zZJouche hzZJouce ZRpX6Zhe he)
Không h9fMXrgian dầnzZJouc th9fMXrrở negên lặngh9fMXr lẽh9fMXr khiếnh9fMXr Dươngeg  thấy h9fMXrlúng túnZRpX6Zg, ZRpX6Zchỉ h9fMXrcòn cáchZRpX6Z ngậmeg legy rượuZRpX6Z vazZJoucng, nhấzZJoucp ZRpX6Ztừng chzZJoucút mộZRpX6Zt. h9fMXrĐịnh độh9fMXrt nh9fMXrhiên mỉmeg cười.

“Cẩn thậegn sazZJoucy đó”.

Giọng egnói bấtZRpX6Z chợtzZJouc zZJoucdịu dànzZJoucg ch9fMXrủa Đh9fMXrịnh khzZJouciến egDương còZRpX6Zn tZRpX6Zhấy …h9fMXr sZRpX6Zay ZRpX6Zhơn làZRpX6Z rượu.ZRpX6Z zZJoucTrong egchút mZRpX6Ziên megan vánegg vegất, zZJouccó mộh9fMXrt sZRpX6Zuy ngzZJouchĩ legướt quzZJouca ZRpX6Zkhiến Dươngeg sh9fMXrực nhớ.h9fMXr ZRpX6ZKhi th9fMXrỉnh zZJouctáo egcô đãh9fMXr làegm ZRpX6Zđủ zZJouctrò mzZJoucất h9fMXrmặt rồZRpX6Zi. h9fMXrCó egtí mzZJoucen vh9fMXrào khôngh9fMXr biZRpX6Zết czZJoucô cònzZJouc gâzZJoucy nh9fMXrhững chh9fMXruyện gh9fMXrì nữa.zZJouc Ýeg nghĩh9fMXr egđó khiếnh9fMXr DươngZRpX6Z lậpeg tứceg tZRpX6Zhẳng eglưng, tay  ZRpX6Zcập rậh9fMXrp buôzZJoucng ngegay egly regượu xuốZRpX6Zng bàn.

Định nhìh9fMXrn hegành độZRpX6Zng ZRpX6Zcủa cô,&nbsegp; khóe egmôi vốnh9fMXr egđiềm đegạm chợtzZJouc h9fMXrcong khegẽ lh9fMXrên tronzZJoucg mh9fMXrột nụZRpX6Z cười.eg KhZRpX6Zi egbắt gh9fMXrặp cáih9fMXr nzZJouchìn ngơh9fMXr ngZRpX6Zác ch9fMXrủa Dương,zZJouc nụh9fMXr cườh9fMXri đóh9fMXr khônZRpX6Zg tắth9fMXr h9fMXrđi, tegrái lại,h9fMXr tronZRpX6Zg đôizZJouc mắZRpX6Zt th9fMXrhẫm tốieg, lạegi lZRpX6Zấp láZRpX6Znh nhữegng áh9fMXrnh sZRpX6Záng cegó phầh9fMXrn tregêu chZRpX6Zọc. h9fMXrDương zZJouchơi đờzZJouc rah9fMXr, cảmh9fMXr h9fMXrgiác h9fMXrcái khôzZJoucng kZRpX6Zhí mờeg áegm zZJoucnày khiếnzZJouc h9fMXrcô czZJoucó chh9fMXrút khônzZJoucg egtự nhegiên, h9fMXrtay ZRpX6Zcô lạih9fMXr muZRpX6Zốn egthò egra cầmzZJouc legy rưegợu ch9fMXrho egbớt zZJoucthừa thegãi, nzZJouchưng rồizZJouc lạzZJouci rụteg lạizZJouc kh9fMXrhông dám.

Khi nhữnh9fMXrg egsợi ZRpX6Ztơ cảmZRpX6Z xúceg cứzZJouc giegăng mắh9fMXrc đâueg đegó queganh hZRpX6Zai người,h9fMXr Địnhh9fMXr độtZRpX6Z ngộtzZJouc regủ DươnzZJoucg đih9fMXr vòngeg qzZJoucuanh kzZJouchu nhZRpX6Zà h9fMXrhàng. h9fMXrDương đzZJoucứng dậegy, cảZRpX6Z ngzZJoucười nhh9fMXrư đượch9fMXr ZRpX6Zthả lzZJoucỏng, khôngh9fMXr zZJoucnén đh9fMXrược czZJoucô egthở phàoZRpX6Z megột cáizZJouc, đZRpX6Zi tZRpX6Zheo Địegnh. Anegh bh9fMXrước cZRpX6Zhậm rãzZJouci, đủh9fMXr đểZRpX6Z ZRpX6Zđôi gh9fMXriày h9fMXr5 pzZJouchân củazZJouc Dươh9fMXrng keghông bịzZJouc egquá tảegi khzZJouci ZRpX6Zcô bướczZJouc thegeo h9fMXranh. VừaZRpX6Z đZRpX6Zi ĐịZRpX6Znh vừaeg chỉZRpX6Z dẫh9fMXrn czZJoucho DZRpX6Zương nhh9fMXrững điểmeg đzZJoucặc bih9fMXrệt nhh9fMXro h9fMXrnhỏ ZRpX6Zcủa nhZRpX6Zà hZRpX6Zàng nzZJoucày, neghư kZRpX6Zhu eghầm rượzZJoucu, “căzZJoucn phònegg sazZJouco rơi”,ZRpX6Z “hZRpX6Zồ rửega chânzZJouc” keghiến Dươngeg mắtZRpX6Z egtròn mắth9fMXr dẹt.h9fMXr Khôegng egkhí dầzZJoucn trZRpX6Zở lạh9fMXri sựh9fMXr tựZRpX6Z nhiZRpX6Zên, ZRpX6ZDương cũngh9fMXr vôeg tzZJoucư hỏizZJouc haegn đủh9fMXr zZJoucchuyện. MZRpX6Zặc nhữegng thắcZRpX6Z h9fMXrmắc ngegô nghZRpX6Zê h9fMXrcủa cZRpX6Zô, Định9fMXrh thoh9fMXrng ZRpX6Zthả ZRpX6Ztrả lờegi cẩnh9fMXr teghận zZJouctừng zZJoucchút một.

Nhà hàegng đãh9fMXr lZRpX6Zên đèh9fMXrn. Dưh9fMXrơng cảmeg nhậZRpX6Zn ZRpX6Zdường nZRpX6Zhư ĐzZJoucịnh egrất đegể tzZJoucâm đếnh9fMXr vegiệc thiếtzZJouc kếzZJouc h9fMXránh sánzZJoucg troZRpX6Zng nhữngh9fMXr côngzZJouc trZRpX6Zình củaeg ZRpX6Zmình, nh9fMXrên từeg ZRpX6Zkhu reZRpX6Zsort RaizZJoucnbow h9fMXrđến egnhà hàngh9fMXr nzZJoucày, ánhZRpX6Z sángeg đềegu rấegt đẹph9fMXr mắt,ZRpX6Z đềh9fMXru h9fMXrlà zZJoucthứ mzZJoucàu vànegg zZJoucấm áh9fMXrp, sónh9fMXrg sánZRpX6Zh zZJoucnhư egmật ong. zZJouc Từng căneg phzZJoucòng ZRpX6Znhư từnzZJoucg egô nhỏzZJouc phh9fMXrát ZRpX6Zsáng, nZRpX6Zgọt ngàozZJouc vzZJoucà bíh9fMXr mật.eg egDương cứzZJouc tưởzZJoucng Địnegh zZJoucsẽ egdắt zZJouccô vàoZRpX6Z h9fMXrmột căZRpX6Zn phòegng nh9fMXrào đóZRpX6Z, h9fMXrnhưng cuzZJoucối ch9fMXrùng nơZRpX6Zi dừngZRpX6Z lạih9fMXr củaeg ZRpX6Zhọ lạih9fMXr lzZJoucà mộzZJouct câyZRpX6Z cầuh9fMXr gỗh9fMXr nhỏh9fMXr nhegưng chắegc chắneg, nZRpX6Zằm h9fMXrbên regìa củaZRpX6Z khegu zZJoucnhà hzZJoucàng. egThấy bZRpX6Zãi cátZRpX6Z dưzZJoucới chZRpX6Zân mịneg zZJoucmàng, DươnzZJoucg khôegng ngạizZJouc nZRpX6Zgần cởegi giZRpX6Zầy razZJouc, rồiZRpX6Z egđi trêzZJoucn cát.

Trăng nozZJoucn vừaZRpX6Z lh9fMXrên. NhữZRpX6Zng bzZJoucước châneg ch9fMXrủa DươnZRpX6Zg hơieg lh9fMXrún xuốngzZJouc trzZJoucên h9fMXrnền cázZJouct h9fMXrlấp eglánh sángZRpX6Z h9fMXrbạc bzZJoucởi ázZJoucnh th9fMXrrăng h9fMXrvà ánegh điệzZJoucn vàngeg zZJouchắt zZJoucra tzZJoucừ khegu egnhà lớh9fMXrn. Bênh9fMXr cạZRpX6Znh, ĐịnhzZJouc vẫnZRpX6Z egđi gizZJoucầy, ZRpX6Zanh nhzZJoucẹ nhành9fMXrg cầegm eglấy đôh9fMXri giầh9fMXry tzZJoucrong egtay DươngZRpX6Z h9fMXrkhiến zZJouccô eghơi ngỡZRpX6Z ngàh9fMXrng vàeg ch9fMXró chúZRpX6Zt bốiZRpX6Z rối.zZJouc h9fMXrỪ zZJoucthì thừazZJouc neghận đh9fMXri, nh9fMXrhững chh9fMXrăm zZJoucsóc ZRpX6Zcó phầneg nzZJouchỏ bézZJouc nhưh9fMXr vậyh9fMXr khizZJoucến zZJouccô …h9fMXr zZJoucthích kinh9fMXrh lêZRpX6Zn đượceg ^^

Gió biểZRpX6Zn zZJoucmang thêh9fMXrm mộtzZJouc ceghút eglạnh khiegến ZRpX6Zmái zZJouctóc Dươngh9fMXr egbay lòh9fMXra xòh9fMXra. Ởh9fMXr mộh9fMXrt ZRpX6Znơi khôh9fMXrng khíh9fMXr lãnzZJoucg mạneg neghư vậy,ZRpX6Z DươngZRpX6Z regất muốnZRpX6Z negói egđiều zZJoucgì đóeg, tựaZRpX6Z nZRpX6Zhư egmột segự ZRpX6Zhỏi hZRpX6Zan egân cần,eg zZJoucnhưng h9fMXrrất sợeg mìegnh sẽzZJouc lạiZRpX6Z h9fMXrbuột ZRpX6Zmiệng h9fMXrra zZJoucmột ch9fMXrâu nózZJouci vZRpX6Zô duyh9fMXrên. h9fMXrCuối cùZRpX6Zng h9fMXrDương chegọn segự iZRpX6Zm lặng.

“Hôm nzZJoucay DzZJoucương h9fMXrít nózZJouci nhỉ?”

Dương ngướczZJouc ZRpX6Zlên, hơizZJouc bấh9fMXrt ngờZRpX6Z vìzZJouc câh9fMXru nhậzZJoucn xétZRpX6Z củZRpX6Za Định,ZRpX6Z h9fMXrchỉ địnhh9fMXr nóieg lạih9fMXr mộh9fMXrt zZJouccâu đạegi egloại cegô h9fMXrít nzZJoucói sZRpX6Zao bằh9fMXrng eganh, nhegưng zZJouccuối cegùng, vẫnZRpX6Z cứzZJouc thấh9fMXry thếzZJouc h9fMXrnào đó,ZRpX6Z ZRpX6Zcô cườih9fMXr ngưh9fMXrợng ngùng.

“Tại eZRpX6Zm đh9fMXrang sh9fMXruy nghĩ”

Định egkhông hZRpX6Zỏi tiếzZJoucp, h9fMXrmà chỉZRpX6Z h9fMXrnhìn cegô, h9fMXrtựa zZJoucnhư đợih9fMXr côzZJouc nóZRpX6Zi thêm.zZJouc Dh9fMXrương bậtzZJouc cười.

“Em đanegg suegy ZRpX6Znghĩ xZRpX6Zem tráh9fMXri zZJoucđất nàyzZJouc hẹegp zZJoucđến cỡzZJouc h9fMXrnào mzZJoucà eh9fMXrm egbị dấegm dúZRpX6Zi chh9fMXro eganh nhữegng haZRpX6Zi lần?”

Định cZRpX6Zhợt nhìnZRpX6Z bânzZJoucg quơzZJouc zZJoucxa h9fMXrxa zZJouc“À, nhưzZJouc chúZRpX6Z ThụzZJouc h9fMXrnói, cáieg đóeg ngườiZRpX6Z tzZJouca gZRpX6Zọi làh9fMXr “h9fMXrhữu duyên””

Dương iZRpX6Zm ZRpX6Zbặt. Liếmh9fMXr đegôi h9fMXrmôi cảZRpX6Zm giZRpX6Zác đanzZJoucg kh9fMXrhô đZRpX6Zi vh9fMXrì gh9fMXrió zZJoucbiển, Dưegơng hồih9fMXr hegộp nhìh9fMXrn khuônh9fMXr mặtZRpX6Z nZRpX6Zghiêng nghiegêng cZRpX6Zủa egĐịnh, nhữnzZJoucg đườnZRpX6Zg néegt tregong zZJoucsự khắzZJoucc chạzZJoucm dịueg dzZJoucàng ch9fMXrủa ánhZRpX6Z sáZRpX6Zng kZRpX6Zhiến h9fMXrlòng ZRpX6Zcô bỗzZJoucng nhiegên tràoZRpX6Z dângh9fMXr ZRpX6Zmột zZJouccảm gizZJoucác zZJoucêm ảzZJouc eglạ lùng.ZRpX6Z Dươngh9fMXr đZRpX6Zang tíh9fMXrnh hỏh9fMXri aZRpX6Znh “ZRpX6Zhữu duyênZRpX6Z teghì saozZJouc” nhưnzZJoucg ch9fMXrhưa kzZJoucịp mởeg lZRpX6Zời, ĐịnhZRpX6Z đzZJoucã quzZJoucay nhìnZRpX6Z h9fMXrcô, đôzZJouci mắzZJouct đeh9fMXrn bìnZRpX6Zh h9fMXrthản hỏegi mộteg cZRpX6Zâu rấh9fMXrt zZJouc… khegông liêneg quan.

“Có thh9fMXrật thh9fMXrế không?”

Dương sữnzZJoucg rZRpX6Za nZRpX6Zgơ ngáZRpX6Zc “Thậh9fMXrt zZJoucgì ạ?”

Định đặtzZJouc đôzZJouci giầegy củaeg Degương xuốnzZJoucg thànzZJouch cầh9fMXru, ZRpX6Zrồi xỏzZJouc tah9fMXry túZRpX6Zi quầh9fMXrn, ZRpX6Znét mặth9fMXr vẫnzZJouc ZRpX6Zkhông đổi.

“À czZJouchuyện ZRpX6Zchiều naZRpX6Zy. Cóh9fMXr thậtzZJouc làh9fMXr tôieg kzZJouchông cZRpX6Zó …eg h9fMXrxi nh9fMXrhê gZRpX6Zì vớZRpX6Zi ezZJoucm không?”

Ôi zZJoucmá h9fMXrơi. Côeg czZJoucó h9fMXrnên nhegảy luh9fMXrôn xuốngeg ZRpX6Zbiển chego ZRpX6Zxong đờh9fMXri khegông? Dươegng bặmZRpX6Z chh9fMXrặt môi,zZJouc cốzZJouc néZRpX6Zn czZJoucảm gzZJouciác xấueg zZJouchổ đếnZRpX6Z tậnzZJouc egchân tóc.

“Lúc đó…zZJouc Legúc đegó làh9fMXr cháuh9fMXr azZJoucnh ZRpX6Zchọc zZJoucem mà…”

Định vzZJoucẫn kzZJouchông buegông tha.

“Vậy ngzZJouchĩa lZRpX6Zà tôZRpX6Zi có…eg h9fMXrxi nh9fMXrhê à???”

Gì teghế nZRpX6Zày? ZRpX6ZSao cegâu chuyệnzZJouc h9fMXrnó h9fMXrlại dẫnh9fMXr vềZRpX6Z cZRpX6Zái chủeg đh9fMXrề egoái ZRpX6Zoăm zZJoucnày chứzZJouc. Chegẳng lẽzZJouc ZRpX6Zcô lZRpX6Zại đih9fMXr eg… gậtZRpX6Z đh9fMXrầu? MzZJoucà lắZRpX6Zc teghì thh9fMXrà xúegi côeg đih9fMXr… chegết ZRpX6Zcòn hơn!!!!

Dương ch9fMXrắm mặzZJouct xuZRpX6Zống đất,zZJouc nhìnzZJouc xuốngZRpX6Z …ZRpX6Z ngózZJoucn cZRpX6Zhân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”