Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 12.1FZUF: Cáiyc6s nUpRdày cFZUFó tíFZUFnh lFZUFà quấyimuA PySCrối imuAtình dụcyc6s cyc6sông cộngUpRd khôFZUFng đấy????

(Bông lộyc6sc vừPySCng PySCtrên sPySCân thiếuFZUF nhimuAi, gầFZUFn hồyc6s HFZUFoàn KPySCiếm 25/9/11)
Điện tPySChoại PySCtrong phòngyc6s khFZUFách sạnyc6s cFZUFhợt ryc6seo. Dươyc6sng nhấcPySC máyc6sy ngUpRdhe. CôimuA nhíuyc6s màyUpRd PySCkhi FZUFnhân viênUpRd khPySCách sạnPySC vPySCới giọnyc6sg miimuAền TPySCrung nhỏimuA nhẹUpRd nóUpRdi cFZUFó ngFZUFười mimuAuốn gặpFZUF PySCcô. DươngPySC imuAlập tứcimuA nghĩimuA FZUFngay đếnFZUF QuâimuAn UpRdnên imuAlạnh lùnPySCg tUpRdrả lFZUFời làFZUF cFZUFô khôngyc6s muPySCốn gặFZUFp aUpRdi hết,PySC cũyc6sng khôimuAng UpRdquen FZUFai ởFZUF đâUpRdy. Nyc6shưng giọnyc6sg FZUFlễ yc6stân vẫnimuA tiUpRdếp tụcPySC ngọtPySC ngào.

“Dạ, ảyc6snh nhờPySC nFZUFói FZUFảnh tênUpRd ĐịnhFZUF ạ!”

Sấm séFZUFt nổPySC UpRdđùng bêUpRdn taiPySC. PySCĐịnh FZUFsao? KimuAhông limuAí nàoPySC cáiPySC ngườiUpRd cyc6sô âmUpRd thầmPySC nguyềFZUFn rFZUFủa nãUpRdy giờimuA lạyc6si lòyc6s dPySCò yc6stới FZUFđây tìmimuA yc6scô chứ?PySC MàFZUF vyc6sì saFZUFo aFZUFnh PySClại biếtyc6s đyc6sược chỗyc6s phyc6sòng PySCcô đượcUpRd nhỉyc6s? DươngFZUF nghĩimuA đyc6sến UpRdđủ myc6sọi khảimuA nFZUFăng, cuốUpRdi cùFZUFng côFZUF tyc6sạm yc6stìm đượcFZUF giảiUpRd phápUpRd PySChợp lý.PySC imuAChắc làimuA TPySCân, ôngUpRd imuAmối ngàyFZUF xUpRdưa UpRdvẫn khôngUpRd imuAquên FZUFnhiệm vụPySC củaFZUF mPySCình. ChimuAỉ cóFZUF TFZUFân mớiyc6s biFZUFết FZUFphòng củPySCa PySCcô imuAở cimuAái thUpRdành pyc6shố biểnPySC nàyc6sy, vì &nyc6sbsp;chính aPySCnh trựcFZUF tiimuAếp booPySCk véUpRd, byc6sook phònimuAg chPySCo côPySC ởUpRd FZUFkhách sạUpRdn FZUFnày mà.

Ý nFZUFghĩ Đyc6sịnh đPySCến tìimuAm lPySCàm UpRdcô quýnhPySC lênUpRd. DươnFZUFg hUpRdớt hUpRdải cUpRdhải sFZUFơ máUpRdi tócPySC, thPySCay chPySCiếc áoyc6s haUpRdi dâimuAy PySCvà cimuAhiếc quầnPySC aliFZUFbaba mPySCàu hồngyc6s timuAím PySCđiệu đyc6sà UpRdrồi chạPySCy nimuAhào rPySCa cửa.UpRd ĐFZUFến kFZUFhi cyc6sầm nắmimuA cửUpRda địnhimuA xUpRdoay, DươngFZUF mới PySC sực nhPySCớ, cyc6sô UpRdlại chạy&nbspUpRd; bổ vimuAào pimuAhòng, lFZUFôi tPySCúi raPySC, lấyc6sy thỏiimuA soFZUFn imuAmôi quẹtPySC nhaUpRdnh mộtimuA cUpRdái. LúFZUFc nhìimuAn gương, &nbspPySC;mím PySCmím môiyc6s cFZUFho sUpRdon imuAlan UpRdđều, imuADương mớiUpRd gyc6siật mình.

Ôi, PySClập PySCtrường củaUpRd yc6scô chỉPySC cóFZUF thếimuA thyc6sôi saoPySC? UpRdLỏng lUpRdẻo đếUpRdn phFZUFát sUpRdợ. VừaFZUF PySCmới quUpRdyết tâUpRdm khôPySCng UpRdliên quaPySCn đếnFZUF UpRdcả cPySChú cFZUFháu FZUFnhà anFZUFh cơFZUF mà.

Vả lại,UpRd anyc6sh đãPySC cUpRdó “mối”.

Bang! UpRdBang! Cáyc6si yc6sý imuAnghĩ “ĐịnhimuA cóyc6s mốiimuA” khiyc6sến cFZUFô sUpRdựng imuAlại, bỗngimuA dưFZUFng muốnUpRd chUpRdùi quFZUFách tíimuA imuAson môUpRdi UpRdđi. NPySChưng sayc6su nghĩUpRd mUpRdình thậtFZUF trẻPySC coFZUFn imuAtrẻ mỏ,PySC mUpRdình yc6sxinh đâuPySC phảiimuA chFZUFo dimuAuy nhấtyc6s mộtFZUF ngưPySCời nhìn,yc6s tyc6shế lPySCà DươngimuA nPySChe UpRdrăng cườiFZUF vớiPySC mFZUFình troPySCng gươyc6sng mộPySCt cáiimuA, rồiyc6s tráimuAi ngưFZUFợc vớiyc6s vUpRdẻ hớimuAt hPySCải lúcFZUF FZUFnãy, côyc6s đủimuAng đimuAỉnh PySCđi rFZUFa khỏiFZUF phòng.

Thế nhưnFZUFg FZUFdù rFZUFa yc6svẻ UpRdbình thảnyc6s đếnUpRd mấFZUFy thìyc6s PySCkhi thFZUFang máyyc6s “dingimuA” mộtUpRd cáFZUFi rồiFZUF mởPySC rayc6s, DươPySCng vyc6sẫn nUpRdhận thyc6sấy tPySCim mUpRdình đanUpRdg đUpRdập thìnimuAh UpRdthịch. Cô&nbsyc6sp; tiến vềimuA FZUFphía quPySCầy lUpRdễ tâPySCn cPySCủa kháFZUFch PySCsạn, nFZUFhưng chỉFZUF thấyFZUF nhânimuA viêFZUFn đyc6sang cắmyc6s cFZUFúi nhậFZUFp sổimuA sáUpRdch. DươPySCng lyc6sướt mắtyc6s nPySChìn quaFZUFnh, nhưng&nbUpRdsp; cả UpRdkhu tầngimuA tryc6sệt chyc6sỉ thUpRdấy vPySCài bPySCa kyc6shách yc6sTây yc6sđang điimuA lạFZUFi, cònyc6s đUpRdâu kyc6shông thấyFZUF bóngFZUF dáFZUFng cimuAủa yc6skẻ chuFZUFyên mặUpRdc sPySCơ FZUFmi đeimuAn UpRdấy yc6sđâu hết.imuA KhimuAông lyc6sẽ animuAh yc6sđợi lâyc6su PySCquá đãUpRd đimuAi rồi?  DưimuAơng đimuAi vềFZUF phíFZUFa lễPySC tân,yc6s địnhFZUF hỏiPySC haimuAn mộtFZUF yc6scâu yc6sthì độUpRdt ngộimuAt cimuAó bUpRdàn yc6stay vimuAỗ UpRdnhẹ vàyc6so FZUFvai cô.

“Ở đây”.

Dương qyc6suay imuAphắt lạiyc6s nUpRdhìn. KFZUFhông UpRdthể FZUFtin đượcPySC vàUpRdo mắtPySC mìnUpRdh, trướimuAc myc6sặt cPySCô lFZUFà mộPySCt kFZUFhuôn PySCmặt UpRdmà cUpRdô chỉFZUF muốnPySC …FZUF đấmyc6s chyc6so mộFZUFt nhát.imuA QuUpRdân nhướnPySC nhUpRdướn đôyc6si lyc6sông mUpRdày, nhìFZUFn côimuA nhFZUFe răFZUFng FZUFra cười.

“Ô, làmimuA yc6sgì nhưyc6s myc6suốn giếtyc6s FZUFngười thếFZUF kia?”

Dương tứcUpRd UpRdđến mứcUpRd muốyc6sn xịtUpRd khóyc6si lỗUpRd PySCtai. TứcimuA imuAcái thằngPySC trờiimuA đánFZUFh nàyyc6s yc6smột, PySCtức chínhUpRd PySCbản thâyc6sn mìFZUFnh mười.UpRd FZUFSao cUpRdô cFZUFó thFZUFể nUpRdgu UpRdsi kimuAì diệUpRdu vậyyc6s imuAcơ chứPySC, khyc6sông nghimuAĩ đếUpRdn chiFZUFêu lừyc6sa quáUpRd mứcFZUF đơnUpRd UpRdgiản nàyFZUF. NhưimuAng biếUpRdt tứUpRdc tốiFZUF chFZUFỉ tyc6sổ lUpRdàm mìnhyc6s thUpRdêm imuAuất, imuAkhông gPySCiải quyếimuAt đưyc6sợc imuAgì PySCnên yc6scô yc6shất mặt.

“Ra  người PySCmuốn gFZUFặp tyc6sôi yc6slà cậuimuA đFZUFó à?”

Quân gyc6sật gậFZUFt đầu,yc6s cFZUFòn cườiyc6s imuAtoe rimuAa PySCvẻ rấtimuA ngPySCây thơ.

Dương PySCcười cưyc6sời bỡyc6sn cFZUFợt “ThếPySC mớiimuA tFZUFhay tUpRdên đPySCổi hộimuA khyc6sẩu à?”

Quân imuAxịt nụUpRd cười,PySC lFZUFúc sau &nbsFZUFp;bĩu mimuAôi PySCấm ức.

“Hừ. TứcFZUF vUpRdì đFZUFây mạyc6so danPySCh imuAchú Địnhyc6s UpRdà? NhFZUFưng đâFZUFy khôUpRdng nPySCói thếimuA tUpRdhì FZUFcó PySCxuống không?”

Dương nghiếnFZUF răng.

“Đồ imuAláu cáyc6s láuPySC tôm”.

“Ôi, láPySCu UpRdgì chẳnUpRdg được,imuA láuPySC cáFZUF, lPySCáu tôUpRdm, láuPySC ốcPySC, lyc6sáu ếch,UpRd imuAláu cUpRdả nháUpRdi UpRdbén UpRdluôn… Hyc6sa himuAa “

Thấy mìnUpRdh UpRdlại sắpFZUF imuAphát điên,PySC UpRdDương quaUpRdy yc6sphắt ngườUpRdi điPySC. NhUpRdưng mFZUFột ýUpRd nghimuAĩ lướtUpRd qyc6sua khiếFZUFn FZUFDương sựngimuA lạiyc6s. yc6sCô PySCquay imuAngoắt tryc6sở lUpRdại vPySCà vPySCa thimuAẳng UpRdvào cimuAái ngườyc6si đangUpRd PySChăm hởimuA UpRdđi đến,imuA khiếnimuA côPySC tFZUFối sầyc6sm mặtimuA mũi.

“Làm cFZUFái PySCgì thimuAế hả?”

Vừa PySCxoa tyc6srán DươnimuAg vừaPySC FZUFgắt imuAlên. QuâimuAn yc6slúng imuAtúng thaUpRdnh minh.

  “Ai bảoUpRd FZUFđang đFZUFi tựFZUF dưFZUFng đứnFZUFg lạPySCi? imuACó làmimuA saPySCo không?”

“Sao trăPySCng cáiUpRd gì.imuA imuATrả đây?”

Dương yc6strừng mắPySCt xòeFZUF UpRdtay ra

Quân UpRdngẩn ngFZUFơ nhìUpRdn imuAkhuôn imuAmặt DưimuAơng, rUpRdồi PySClại nimuAhìn imuAbàn imuAtay xUpRdòe ryc6sa yc6scủa cô.

“Trả gUpRdì. TrảUpRd nợyc6s tìnhUpRd xPySCa àimuA? yc6shí hí”

“Còn UpRddám imuAcười UpRdhả? UpRdTrả chimuAứng myc6sinh tUpRdhư củFZUFa tôi.PySC CậuPySC UpRdcó biếimuAt tôFZUFi imuAphải maimuAng passpoFZUFrt đểPySC ởFZUF yc6skhách sạnFZUF khôngUpRd hả?”

Quân cUpRdười tíyc6st cảFZUF mắt.

“Có passport&nbspFZUF; rồi tyc6shì cầnimuA gìUpRd chứnPySCg mimuAinh thưimuA nữaFZUF. ĐểUpRd đâyPySC PySCgiữ lPySCàm FZUFtin cho?”

Hai nyc6sắm đimuAấm cyc6sủa Dươyc6sng đãUpRd siếtFZUF chặUpRdt, gPySCân xUpRdanh chắcimuA cũnPySCg phyc6sải nổiFZUF lUpRdên cuFZUFồn cuộn,yc6s imuAcô trừngFZUF trừngUpRd UpRdmắt nhPySCìn cáimuAi kimuAẻ mặtPySC đPySCang imuAvô cùnFZUFg toFZUFe toét.

“Tin cáiUpRd coFZUFn khỉ!FZUF imuATóm lạimuAi cậUpRdu cyc6só trảPySC không?”

Quân cườiUpRd cười.

“Không trả.imuA TPySChích thìyc6s điPySC mFZUFà lấUpRdy. ỞUpRd đâPySCy này”.

Vừa nóiUpRd QuimuAân vPySCừa PySCvỗ bFZUFồm bộpPySC vUpRdào UpRd… môFZUFng, UpRdnơi cPySChiếc tyc6súi qyc6suần UpRdjean yc6sphồng PySClên bởiFZUF UpRdmột chiimuAếc vPySCí. NụPySC cườiimuA imuAtự tFZUFin vyc6sì biếtyc6s cUpRdô khôPySCng đờiyc6s imuAnào dUpRdám UpRd“manh động”imuA khiếnimuA DPySCương PySCtức điên.yc6s imuAMột cơnyc6s bốcUpRd đồFZUFng PySCbất thìnyc6sh lìnhyc6s kPySCéo đến,yc6s yc6skhi PySCmà chưPySCa PySCkịp suimuAy nghĩyc6s gìimuA thêyc6sm DươngUpRd imuAđã thấyimuA FZUFmình chạyPySC UpRdra saPySCu PySClưng QuâimuAn, rFZUFa sứcPySC nhyc6sét taUpRdy vyc6sào tUpRdúi quimuAần, móUpRdc chFZUFiếc vUpRdí ra.

Quân UpRdchoáng, lUpRdặng đPySCi yc6smột thoáng,PySC ngoáyc6si yc6sra đằngyc6s sau.

“Oái… NàyFZUF… PySCNày… SFZUFờ… FZUFsờ mônyc6sg đâyPySC tUpRdhật đấUpRdy à…

Dương vẫnFZUF nghUpRdiến răyc6sng rútFZUF cáyc6si PySCví yc6sra, nhưyc6sng cFZUFhiếc quầnFZUF PySCJean chậtPySC khiếPySCn chiếcPySC imuAví PySCmãi khônFZUFg UpRdkéo imuAlên được.

Một vàyc6si vịPySC kháimuAch TâimuAy bắtPySC đầuFZUF hPySCiếu kUpRdì quPySCay FZUFra nhìnUpRd, nhưPySCng DUpRdương kFZUFệ xáFZUFc. ĐaimuAng tUpRdrong cơnPySC tứFZUFc UpRdtối vyc6sà đượcyc6s aimuAn ủiUpRd PySCvới ýPySC nUpRdghĩ “đốiFZUF mặimuAt vớiPySC nhữnUpRdg imuAthằng chàimuAy UpRdbửa thimuAì phảimuAi chàyUpRd bửaFZUF hơyc6sn nó”,yc6s nêUpRdn DươnPySCg nghiUpRdến rimuAăng rúimuAt cậtUpRd lựPySCc. ChUpRdiếc UpRdví vừFZUFa timuAhò lêUpRdn qUpRdua mépPySC túiFZUF thFZUFì QuâUpRdn lạUpRdi ngọyc6s nguậy.

“Này nimuAày, cáUpRdi nimuAày yc6scó tíUpRdnh PySClà quấyFZUF rốiFZUF tìnUpRdh dụcFZUF yc6scông yc6scộng khPySCông đấy?”

Vì yc6sQuân yc6sxoay ngưFZUFời nênimuA DươnUpRdg bPySCị trượtyc6s PySCtay rimuAa. CFZUFô lạimuAi phảiUpRd nhàPySCo yc6stheo, vừaUpRd cốyc6s yc6skéo chiFZUFếc UpRdví rayc6s, vừaimuA héFZUFt nhỏ.

“Câm miệng.PySC ĐứnFZUFg iPySCm đấy”.

Giọng QuânUpRd yc6svừa buồyc6sn cườiFZUF, vừUpRda thiểuPySC não.

“Ôi, chúimuA ĐịnhUpRd, chyc6sú chứnUpRdg kiUpRdến nhimuAá. RõUpRd FZUFlà NháPySCi Byc6sén “dFZUFê” cPySCháu mà!

Dương PySChung hăyc6sng UpRdtrừng mắimuAt limuAên nhimuAìn Quân.

“Hừ, đừngimuA mUpRdà lPySCôi cUpRdhú cUpRdậu rPySCa imuAmà dọaFZUF tôimuAi. Tưyc6sởng chúyc6s cimuAậu PySCmà FZUFxi FZUFnhê vớiPySC tôimuAi hả”?

Mắt imuAQuân FZUFlấp láUpRdnh tinUpRdh quái.

“Thật kUpRdhông PySCxi nhPySCê chứ?”.

Dương imuAđã rúPySCt rPySCa PySCđược chiếcimuA vPySCí quáimuAi đảnFZUF PySCra khỏUpRdi chiimuAếc quầFZUFn chyc6sật mộtPySC cácUpRdh quáiyc6s đảFZUFn kiimuAa, vộyc6si UpRdvàng lậtFZUF yc6sra đểimuA yc6stìm yc6schứng minFZUFh củaUpRd mình.

“Không imuAnói nyc6shiều đauPySC diều.yc6s IUpRdm FZUFcho tyc6sôi FZUFcòn tìm…”

Dương imuAlật lậtFZUF mộtUpRd hồiPySC, yc6sthấy trPySCong vUpRdí UpRdcó vFZUFài tờUpRd tPySCiền imuAchẵn, lFZUFẻ lộyc6sn xyc6sộn. BUpRdên ngăimuAn khácFZUF lFZUFà cFZUFác lPySCoại giFZUFấy yc6stờ vàUpRd PySCvài cáFZUFi thẻ.PySC CimuAô tPySCìm thấyFZUF đượimuAc chứngimuA myc6sinh củaPySC imuAmình ởUpRd phíaPySC tronPySCg cùPySCng cyc6sủa chiếcPySC FZUFví, đượcFZUF kẹpimuA bFZUFên cạnyc6sh tờFZUF chứngyc6s yc6sminh thimuAư kháPySCc. DươFZUFng nhanFZUFh UpRdtay kFZUFẹp ngaPySCy chứimuAng miUpRdnh củimuAa mìyc6snh vàimuAo nácimuAh, rồFZUFi rútyc6s FZUFtờ chứngyc6s mUpRdinh UpRdthư củaFZUF QuâPySCn yc6sra, liếcFZUF nhìFZUFn quaimuA. NguyUpRdễn HoànimuAg QuâUpRdn, imuAsinh nămimuA 1987PySC… HừFZUF, cáimuAi đồPySC oFZUFắt PySCcon lUpRdắm chuyUpRdện, sinimuAh năyc6sm imuA87 imuAmà dFZUFám lFZUFèo nhèUpRdo lUpRdà imuAanh đâyyc6s FZUF27 tuổFZUFi. CôPySC nUpRdhét PySCtrở lạPySCi imuAvào víUpRd, ryc6sồi đậFZUFp bPySCốp PySCchiếc yc6sví imuAvào taPySCy củaimuA QuFZUFân, cUpRdái kPySCẻ vẫnUpRd đanimuAg tyc6sủm tPySCỉm FZUFđứng nhFZUFìn. yc6sLấy himuAết giọFZUFng hìnhyc6s sựyc6s cFZUFó thểimuA, DươngimuA hUpRdừ mũi.

“Nghe đây.imuA Từyc6s PySCbây gFZUFiờ khônFZUFg xuấtimuA PySChiện trướcUpRd UpRdmặt tôiPySC dướiUpRd mọiFZUF hìnhUpRd thức. &nbPySCsp;Tôi nimuAói UpRdcó tyc6siếng ViệtFZUF cUpRdó dấuUpRd đấy,PySC cPySCó hiểuimuA không?

“Hiểu. NimuAhưng cimuAhỉ muốnUpRd hỏFZUFi, thếUpRd chúFZUF ĐUpRdịnh cUpRdó thPySCể xuấtUpRd hiFZUFện troUpRdng mọiUpRd himuAình timuAhức không?”

Dương ngUpRdhiến yc6srăng timuArèo trẹoyc6s “Cảyc6s FZUFchú UpRdcháu nhàyc6s cậUpRdu phFZUFắn đPySCi UpRdhết, PySChiểu chưa?”

Quân gậtUpRd PySCđầu, qUpRduay ngyc6sười nhìnyc6s vềPySC phFZUFía cửa.

“Chú chFZUFáu FZUFmình phảiPySC UpRdphắn tFZUFhôi chúPySC ạPySC, FZUFnghe chừnPySCg làyc6s NháUpRdi imuABén kiênimuA quyếyc6st lắm”

Xì, địnhimuA tUpRdiếp tụcUpRd lừaFZUF PySCcô à?FZUF Vừyc6sa byc6sĩu môFZUFi, vimuAừa địimuAnh châmimuA chimuAọc UpRdQuân PySCthêm PySCmột UpRdcâu nPySCữa, nhưnimuAg mimuAắt DươngUpRd vUpRdô tìnhPySC UpRdliếc rUpRda cửPySCa mUpRdột cái.

Sau yc6scái lUpRdiếc UpRdđó, UpRdDương đimuAã trởyc6s thànhFZUF “linUpRdh hồFZUFn tượnimuAg đá”.

Bởi ngaUpRdy PySCcửa kháFZUFch simuAạn, Địnyc6sh đFZUFã đứyc6sng đóFZUF PySCtừ lúFZUFc nào,UpRd PySCtay xỏyc6s UpRdtúi quyc6sần, nUpRdhìn UpRdvề yc6sphía cô,FZUF đôiFZUF UpRdmắt đenFZUF thẫmyc6s kínimuA bưnyc6sg, mFZUFôi FZUFđiểm nhPySCẹ myc6sột yc6snụ cười.

UpRdP/s: Híyc6s híimuA, nyc6shư đãUpRd FZUFhứa, timuAớ FZUFphải điềuimuA nUpRdgay anPySCh ĐịnhPySC trUpRdở lạiyc6s chyc6so cFZUFác UpRdtình PySCiu đFZUFỡ nhPySCớ anyc6sh imuAí rồiFZUF nhFZUFé ^^. 

 

Chương 12.UpRd2: Dườngyc6s UpRdnhư làyc6s PySCcô xấFZUFu hFZUFổ. DườngUpRd nimuAhư làPySC côFZUF xấUpRdu hổ,UpRd chỉimuA với…UpRd anh.
(Ngõ đườngPySC HuỳnhUpRd TFZUFhúc KhánPySCg, 9/2UpRd011, phoUpRdto bUpRdy Khanhha)Định quFZUFan sáFZUFt khuôUpRdn mặtPySC đỏUpRd ửngPySC lênUpRd màuUpRd táyc6so cFZUFhín, dángFZUF điệuFZUF nFZUFhư gàimuA mắcyc6s tFZUFóc cimuAủa Dương,PySC tFZUFrong lònimuAg nếmyc6s trảiPySC mộtPySC cFZUFảm giUpRdác ngọtFZUF ngào.yc6s KhôngUpRd hPySCiểu vimuAì đâuPySC, nhữPySCng UpRdlần gặpFZUF gỡFZUF DươPySCng FZUFluôn kìPySC quPySCặc, kPySChi tUpRdhì cUpRdô UpRdòa khUpRdóc timuArước myc6sặt PySCanh khôimuAng gUpRdiấu giếimuAm, khimuAi yc6scô ngyc6sã cáPySCi oạchimuA ngaimuAy dimuAưới cUpRdhân anPySCh, hyc6say nhưyc6s bPySCây giờPySC, yc6scô FZUFnhư hìnhPySC ảnPySCh ởimuA trêUpRdn mộtFZUF vyc6sideo cyc6slip đangyc6s chuyểnFZUF độngUpRd đyc6sầy FZUFsôi nổyc6si bỗyc6sng nhiyc6sên FZUFbị bấyc6sm nimuAút tạmimuA dừnyc6sg vậy.

Dường nhPySCư lPySCà cFZUFô xấuFZUF hổ.UpRd DườngimuA nhưPySC làFZUF côUpRd UpRdxấu hổ,UpRd chỉUpRd với…UpRd anh.

Thấy mặyc6st cimuAô sắPySCp bốcPySC cháyFZUF đếFZUFn nơi,UpRd Địnhyc6s mỉPySCm cườiUpRd bìUpRdnh thản.

“Lâu khyc6sông gặUpRdp em!”.

Dương mấpUpRd máPySCy môimuAi mộtPySC imuAlúc, thấyimuA tayc6sy chUpRdân tUpRdhừa thãimuAi UpRdkhông yc6sbiết làFZUFm gì.imuA FZUFCô đPySCờ đẫnimuA đưaFZUF FZUFtay vFZUFuốt tóimuAc rồFZUFi cậpimuA rậpPySC buFZUFông FZUFxuống, lúcimuA UpRdsau mớPySCi thFZUFốt lên.

“Sao ayc6snh lạUpRdi ởUpRd đây?”

Định chưPySCa kịpPySC tFZUFrả PySClời, PySCthì QuânimuA đãUpRd nhảPySCy vàoFZUF, giọngyc6s dàiFZUF ra.

“Vừa nãimuAy imuAcó ngườiFZUF bảFZUFo chúimuA chPySCáu PySCmình cUpRdấm xuấtFZUF yc6shiện dướyc6si mọiimuA hìnyc6sh thứcyc6s. CFZUFó UpRdngười bảimuAo cUpRdả chPySCú cũngFZUF UpRdchả imuAxi nyc6shê qimuAuái gì&UpRdnbsp; chú ạ”

Mặc cyc6sho ĐFZUFịnh cốPySC nFZUFín cườyc6si, QuânFZUF vẫnFZUF tỉnhUpRd bơ,UpRd yc6scòn vờUpRd imuAthấp giUpRdọng thìyc6s thào.

“Có người &nPySCbsp;vừa  rồi PySCcòn quấyUpRd rốyc6si PySC… yc6s“tờ dờ”imuA cFZUFháu. ĐểPySC aUpRdn imuAtoàn chúPySC cimuAháu mìnhyc6s tyc6sé lyc6sà hơn…”

À, nếuyc6s bâUpRdy giờUpRd cóimuA imuAmột quyc6se imuAdiêm đyc6sánh xòeimuA imuAmột imuAcái FZUFbên imuAcạnh tFZUFhì đảmyc6s FZUFbảo lyc6sà mặtUpRd yc6scủa DươimuAng sẽUpRd béimuAn lPySCửa ngayUpRd. CảmPySC giUpRdác đỏFZUF mặtPySC đếimuAn rimuAát bỏngFZUF khiếUpRdn UpRdcô khôUpRdng imuAnói nimuAên lời. imuA Dương PySCnhìn vẻPySC PySCmặt cốFZUF yc6sbình thảnPySC củUpRda ĐịnhPySC vPySCà vimuAẻ yc6sláu cyc6sá củayc6s QuâUpRdn khUpRdi chPySCiếu UpRdtướng đượcimuA yc6scô, quyếUpRdt tyc6sâm lPySCấy lạiUpRd bìnhFZUF UpRdtĩnh. CimuAô vờ  lêimuAn giọngyc6s nạt.

“Hừ, chúFZUF FZUFcậu làUpRd ngườPySCi lớnFZUF, biếtyc6s yc6schỗ FZUFnào UpRdnói đùUpRda chUpRdỗ nàoFZUF nóFZUFi thậtFZUF chFZUFứ nUpRdhỉ UpRdanh ĐịnhPySC nhỉ?”

Quân dậFZUFm châimuAn tứcyc6s tối.

“Ở đâuimuA timuAhói đờiFZUF nUpRdạt cháPySCu nịnFZUFh cimuAhú làimuA sao?”.

Định vỗFZUF vàPySCo vayc6si Quân.

“Thôi PySCđi. Đừngyc6s cUpRdó chọcUpRd yc6sngười UpRdta nữa”.

Quân thởimuA rimuAa yc6sai oán.

“Giờ PySCthói FZUFđời imuAlại thànyc6sh nạUpRdt cháFZUFu yc6svà nyc6sịnh ngyc6sười imuAdưng. imuATại saFZUFo lạyc6si vUpRdô lýPySC thế,yc6s mộtPySC tPySChanh PySCniên trFZUFai tUpRdrẻ FZUFsáng ngờiUpRd đUpRdầy UpRdsức sốimuAng mUpRdà chẳPySCng đượcPySC yc6snâng niPySCu gyc6sì cả”

Cả DươngFZUF lầimuAn ĐịnimuAh đềuyc6s pyc6shì cFZUFười vìFZUF điệuPySC bộimuA khoimuAa trUpRdương UpRdcủa QuimuAân. DươngUpRd imuAcũng thầmimuA thởUpRd UpRdphào vyc6sì thờiimuA đUpRdiểm căUpRdng thẳnimuAg UpRdđã imuAqua. TFZUFuy nhiFZUFên, khPySCi Địnhyc6s yc6shỏi DươngPySC cóFZUF mPySCuốn điPySC cayc6sfé vớiyc6s chúUpRd FZUFcháu aimuAnh khôngFZUF FZUFthì yc6sDương PySCvẫn báyc6sn sốyc6sng bUpRdán chếUpRdt màPySC FZUFtừ chốiyc6s. FZUFCô khUpRdông muốnFZUF mìnhimuA cứyc6s phảPySCi yc6sâm thầUpRdm đUpRdi tìmimuA cáiFZUF hFZUFố haimuAy cPySCái lỗPySC nẻPySC nimuAào UpRdđể chPySCui xuUpRdống vìimuA PySCnhững tìnhyc6s hFZUFuống kinimuAh dyc6sị mPySCà cUpRdhính côFZUF tFZUFạo nPySCên trưPySCớc mắtFZUF anh.

Định lFZUFắng ngFZUFhe câUpRdu từPySC cFZUFhối củFZUFa DươngFZUF vớUpRdi vimuAẻ FZUFđiềm đạmimuA, nhưngyc6s QuUpRdân thimuAì FZUFxì mộtFZUF hơiimuA yc6srõ dài.

“Sao thyc6sế, lạyc6si PySCsợ PySChá miệFZUFng myc6sắc quaUpRdi UpRdà, himuAay PySCxấu hổFZUF vìPySC FZUFmấy cPySCái câFZUFu vừaimuA nãy?”

Cái timuAhằng chếtUpRd yc6stiệt FZUFnày cFZUFứ nimuAhư điFZUF tôUpRdng làFZUFo UpRdở tronimuAg imuAlòng côFZUF UpRdvậy. yc6sDương cườUpRdi gượng,UpRd nhyc6sưng yc6schẳng tFZUFhèm yc6sthanh miPySCnh imuAvới PySCnó, cUpRdô FZUFquay sUpRdang ĐịnimuAh nóiFZUF nhPySCư imuAgiải thích.

“Thật yc6sra yc6slà vUpRdì PySCem cóFZUF hẹFZUFn vớyc6si mộyc6st ngưPySCời họFZUF hUpRdàng ởyc6s đâPySCy. PySCThôi đànhUpRd imuAhẹn UpRdchú cháyc6su animuAh dịFZUFp khác”.

Quân vẻimuA PySCvẫn khôFZUFng vừimuAa lòFZUFng, trướcyc6s khyc6si xFZUFoay ngưFZUFời đUpRdi cònFZUF gPySChé vàoPySC tFZUFai PySCcô FZUFthì thàoimuA “LầnFZUF simuAau nóPySCi dốiUpRd thyc6sì PySChọc FZUFcách đừnFZUFg cóUpRd màimuA yc6schớp FZUFmắt limuAoạn lên”

Tưởng nUpRdhư khóUpRdi lạUpRdi xìPySC FZUFra haimuAi lỗFZUF tPySCai Dươyc6sng. TPySCại imuAsao imuAthằng oimuAắt coUpRdn nàPySCy khPySCông đimuAể yc6scô nPySChìn nyc6só đượcFZUF bìnFZUFh UpRdthường tFZUFrong yc6svòng mimuAột phútUpRd chứ?

*****

Cuộc simuAống đúimuAng lPySCà cóyc6s nhữngUpRd bấtPySC ngờimuA ngẫuFZUF nhiêFZUFn FZUFkhiến chínhimuA DươngimuA phảPySCi kinyc6sh PySCngạc. UpRdKhi côFZUF nUpRdói đạUpRdi imuAcâu gặPySCp FZUF“một imuAngười họPySC hànimuAg” UpRdcô timuAuyệt nhyc6siên khôngFZUF thimuAể nyc6sghĩ rằimuAng, yc6scó mộFZUFt ngườiFZUF họFZUF hàyc6sng thật,FZUF độtPySC ngUpRdột yc6sgọi điệUpRdn chPySCo cô.yc6s MFZUFà đâyFZUF imuAlại làUpRd mộtimuA ngườiPySC côFZUF cUpRdực UpRdkì yêuimuA quý.

Giọng UpRdcủa imuAbác Thụyc6s vyc6sang lêFZUFn rổPySCn rảng.

“Nấm,  đang ởUpRd fesimuAival phảUpRdi không?”

Dương trUpRdòn xUpRdoe mắt.

“Dạ, UpRdsao báFZUFc biPySCết ạ?”

“Vậy mớiUpRd tàiimuA chimuAứ. UpRdMau mauyc6s, FZUFđi FZUFra đâimuAy ănimuA FZUFvới bFZUFác. Bắtyc6s taxPySCi FZUFra luFZUFôn nUpRdhà hànUpRdg TUpRdhùy DươFZUFng nhéUpRd, yc6scó biếtUpRd đườUpRdng cUpRdhưa? KFZUFhông cứyc6s FZUFbảo lPySCà lFZUFái PySCxe ngườiPySC yc6sta byc6siết đấy”.

“Dạ, cháuyc6s bFZUFiết FZUFrồi. CPySCháu ryc6sa imuAluôn đây”.

Lẳng điệnFZUF thoạFZUFi yc6sxuống FZUFgiường, DươFZUFng vừaPySC gấyc6sp gápyc6s timuAhay đồUpRd, vừayc6s nghĩPySC miUpRdệng mìnimuAh thiêngPySC yc6squá đyc6si mấFZUFt. VừUpRda kêuPySC cóyc6s hẹnUpRd họyc6s PySChàng làFZUF gyc6sặp himuAọ hàyc6sng luUpRdôn. BiếtUpRd vPySCầy yc6shồi nãUpRdy imuAcô nóPySCi FZUFsắp gặpimuA ngườiUpRd yêuPySC, FZUFcó kUpRdhi PySCcô lạyc6si chẳPySCng imuAtúm UpRdcổ imuAđược anyc6sh chàPySCng đẹpUpRd traiPySC, nhàyc6s giàuyc6s viếtyc6s chữimuA bimuAự ởFZUF cáiimuA tFZUFhành phốUpRd biểimuAn nyc6sày FZUFí chyc6sứ ^^

Dương bưFZUFớc UpRdvào “ThPySCùy FZUFDương”, mộPySCt imuAnhà FZUFhàng đFZUFược thiếtimuA kimuAế đểFZUF hUpRdầu nhPySCư PySCmọi gFZUFian phòyc6sng yc6sđều nhìnFZUF imuAra biển.PySC BuổiPySC PySCchiều, nắUpRdng sUpRdâm sấPySCp vàimuAng tPySCrên mặPySCt biểnFZUF xanimuAh, UpRdvài dâimuAy leyc6so đFZUFu hờUpRd byc6sên cFZUFửa sổ,yc6s thậtimuA FZUFlà thờiFZUF điểmUpRd lãimuAng mimuAạn củPySCa yc6scác cPySCặp tìnimuAh nhâUpRdn. Từ &nbsUpRdp;hành laPySCng điPySC vàFZUFo, DươnUpRdg đãyc6s liếcFZUF tFZUFhấy nhữngyc6s khôimuAng biếtimuA imuAlà baUpRdo FZUFnhiêu cặyc6sp đôiimuA đangUpRd yc6sđứng bFZUFên nPySChau rìPySC rầmyc6s tPySCrò chUpRduyện, haPySCy đúyc6st chyc6so nhayc6su yc6smiếng bFZUFánh ngimuAọt ngàUpRdo, hyc6say yc6scầm cUpRdhặt tUpRday UpRdnhau, yc6snhìn UpRdra PySCbiển lFZUFớn… ÂimuAy UpRdda, vậyUpRd UpRdmà côUpRd lFZUFại vàPySCo cyc6shốn lãFZUFng mạnUpRd thếimuA nPySCày đểyc6s gPySCặp ônFZUFg bimuAác mìyc6snh FZUFcơ chứ.

Theo nhânUpRd viêyc6sn chỉimuA UpRddẫn, DươngUpRd bướcFZUF đếnPySC mộtyc6s imuAban cônPySCg, cóyc6s kêUpRd cimuAhiếc byc6sàn nhỏ.FZUF yc6sĐôi vaPySCi ngFZUFười đànUpRd ônyc6sg từngyc6s tFZUFrải quPySCay yc6slưng lạiyc6s vềyc6s phFZUFía FZUFcô, máFZUFi tFZUFóc FZUFhoa PySCrâm FZUFbay nimuAhẹ troimuAng gió.

“Bác, bácFZUF đanimuAg nhớUpRd bácimuA PySCTâm à?”

Ông ThụPySC quimuAay lyc6sại, nhìPySCn đPySCứa chUpRdáu gFZUFái tyc6srong bộFZUF váyyc6s hPySCoa UpRdxinh xắn,imuA mỉmPySC cPySCười rộngPySC mở.

“Nấm coFZUFn, imuAmở myc6siệng làFZUF trêUpRdu chọcUpRd bác.imuA SaoPySC? ThấPySCy nhUpRdà hànyc6sg nàyc6sy đẹpFZUF không?”

Dương kéimuAo gUpRdhế imuAngồi xuống,imuA imuAnhanh taimuAy nhyc6són mFZUFột miếngUpRd báPySCnh imuAnhỏ trêyc6sn bàUpRdn, ăimuAn FZUFngon lành.

“Dạ đẹp.FZUF CPySCơ dưngyc6s yc6smà hơiimuA xPySCa UpRdchỗ kháFZUFch sạnFZUF cháu.UpRd NPySChưng sPySCao báPySCc bimuAiết UpRdchỗ này?”

“Đoán xem”.

Dương đảoyc6s mắt,UpRd cườiyc6s vuPySCi vPySCẻ “CháuUpRd đoáimuAn rimuAa rồiUpRd, thFZUFế nàyc6so chimuAủ nhimuAà PySChàng nUpRdày cPySCũng imuAlà PySCmột tuyệtimuA sắcFZUF giayc6si nhâFZUFn, haUpRdi ngườiUpRd từnUpRdg cóUpRd mộtUpRd tìyc6snh yyc6sêu nhyc6sư hoPySCa nhimuAư yc6smộng khiếnimuA bácyc6s khyc6sông timuAhể imuAnào qPySCuên được…PySC.Thế rồi…

Dương imuAchưa imuAnói hếFZUFt, ônyc6sg FZUFThụ cưimuAời lớn.

“Cái cimuAon FZUFbé nàyUpRd. ChFZUFủ nhàPySC UpRdhàng nàyUpRd UpRdlà FZUFmột UpRdlão bụngimuA gimuAần rơimuAi xuốngPySC đầimuAu yc6sgối UpRdvà PySCtóc thyc6sì lạFZUFi chẳnyc6sg còFZUFn cọngPySC nào.imuA NPySCghe cimuAó yc6sgiống PySCmột tuyệPySCt sắcimuA yc6sgiai nhânUpRd không?…”

Dương himuAi FZUFhi cười.

“Vậy thìyc6s đơnFZUF gFZUFiản imuArồi. NhPySCà hPySCàng nàyyc6s PySCchắc lUpRdà dimuAo FZUFbác UpRdxây imuAdựng đúnimuAg kyc6shông ạ?”.

“Thông miimuAnh đấFZUFy. NàFZUFo yc6sthích ănyc6s gìimuA thFZUFì chọnyc6s đimuAi. imuAĐồ UpRdở đâUpRdy đượcyc6s lắimuAm đó”

Nhân viêPySCn phụcUpRd UpRdvụ điyc6s tới,imuA gFZUFhi lạiimuA vàUpRdi móUpRdn ăn  DươngimuA chọimuAn. yc6sỞ byc6siển PySCthì tyc6sội gìPySC khPySCông FZUFăn imuAhải PySCsản yc6schứ, nhyc6sất làimuA UpRdmình limuAại khPySCông FZUFphải trUpRdả FZUFtiền, UpRdvậy imuAnên Dyc6sương hỉFZUF PySChả gọiUpRd đĩaPySC ghẹUpRd hấpyc6s, yc6svà yc6smiến xàFZUFo cyc6sua cùngPySC imuAmột đĩimuAa sayc6slat myc6siến tôm.

Dương vừimuAa đFZUFịnh PySCgấp cuốnPySC menPySCu, đUpRdưa lạFZUFi yc6scho yc6snhân FZUFviên timuAhì ônFZUFg imuAThụ đãFZUF vớiyc6s UpRdtay, lậtFZUF cuốnimuA mPySCenu imuAra tiếp.

“Cứ gọiUpRd nhiimuAều mộtFZUF chútPySC. PySCỞ đâyc6sy mónimuA imuAtôm nyc6sướng himuAay tPySCôm sốUpRdt FZUFbơ tyc6sỏi cUpRdũng đượcPySC lắmUpRd. UpRdÀ, cóyc6s imuAthích tyc6su hàFZUFi không?”.

“Ui cyc6só hPySCai bimuAác cháuyc6s mìnhFZUF gọiUpRd làmUpRd gìimuA nhiyc6sều ạ”.

Ông ThụimuA PySCmỉm cưPySCời, mộtFZUF chútUpRd yc6sranh mãnyc6sh dUpRdâng lêyc6sn trFZUFong mắt.

“Có tFZUFhêm mộtUpRd thằnyc6sg đệyc6s củaPySC byc6sác nữa”.

Có FZUFlẽ vìUpRd qUpRduá hiểuUpRd ônPySCg bácFZUF mìnUpRdh, nêimuAn imuAlập tứUpRdc DươFZUFng ngờUpRd ngợ.

“Bác. KUpRdhông phảiPySC UpRdbác vẫnUpRd quyếtFZUF tUpRdâm mốiUpRd mFZUFai FZUFcho cháuFZUF đấyyc6s chứPySC ạ?”

Ông ThụUpRd cưUpRdời lớnimuA, vPySCò FZUFtay xoFZUFa đầuFZUF Dương.

“Cái cyc6son imuAbé này…PySC SFZUFao hUpRdiểu imuAý nhanimuAh thếFZUF hả?”

Dương đặtFZUF phịchUpRd tờFZUF mFZUFenu xuFZUFống, imuAkhổ sởPySC nhìyc6sn ông.

“Bác, báyc6sc biếtFZUF limuAà cháuPySC khimuAông FZUFthích PySCmấy imuAtrò mốPySCi mUpRdai mà”.

Ông Tyc6shụ nhìnyc6s cPySCô vẻUpRd baFZUFo dung.

“Thì cứUpRd tyc6shử mộtPySC lầnFZUF xemUpRd. KhôPySCng tyc6sin bácyc6s à?

“Không phảiUpRd khôimuAng tiyc6sn, nhưngFZUF mà…”

Dương đaUpRdng nóimuAi dởUpRd thFZUFì cimuAó tUpRdiếng bướcPySC chânyc6s FZUFđi tớiPySC. FZUFCô quPySCay nhìimuAn FZUFthì chợtimuA ngẩnUpRd FZUFra. NgưPySCời bướcimuA vFZUFào yc6smặc chiếimuAc sFZUFơ mPySCi FZUFđen kẻimuA nhỏ,UpRd yc6skhuôn mặUpRdt UpRdtrầm nimuAgâm, khóFZUFe miệnimuAg đaFZUFng cPySChuẩn bịFZUF nhưFZUFớn lêimuAn mộtFZUF imuAnụ cườiyc6s PySCchào hỏi.

“Chú UpRdạ. Chyc6sáu tớyc6si rồi”.

Dương kínyc6s đáoyc6s cUpRdấu vàyc6so tPySCay mìFZUFnh mộPySCt cái,PySC PySCthấy đimuAau đau,UpRd côimuA imuAmới ngưyc6sớc lêPySCn nyc6shìn ĐịnhPySC, cPySCười ngPySCượng ngập.

“Lại gặPySCp anPySCh rồi”.

 

Chương 12.3UpRd: imuAVô lyc6sí, UpRdchưa PySCuống mUpRdà PySCđã thấyyc6s tâUpRdy tUpRdây FZUFlà FZUFthế nàyc6so nhỉ?

yc6s""

(Tấm “mànhyc6s treo”yc6s giữaimuA phốyc6s hômPySC đyc6si yc6sbộ 25/9)

Một FZUFngười đượUpRdc làmPySC maUpRdi cyc6sho imuAmình đUpRdến PySChai lầnPySC thìyc6s cFZUFó phảiFZUF lPySCà cPySCó duyFZUFên không? &FZUFnbsp;Suy nghĩPySC ấyPySC lướtyc6s UpRdqua tUpRdrong đyc6sầu Định.

Còn suFZUFy nghFZUFĩ cFZUFủa DPySCương PySCthì lUpRdại là:yc6s UpRdMột nPySCgười đượcimuA làmyc6s mayc6si imuAcho mìnhyc6s đếUpRdn imuAhai lầnPySC rồPySCi lạyc6si liêFZUFn tụcimuA gặpFZUF nhPySCau haPySCi lầnyc6s tronFZUFg byc6suổi chyc6siều ởUpRd mimuAột thFZUFành imuAphố xyc6sa lạPySC  thì cPySCó phimuAải rấtimuA rấtyc6s FZUFrất rấimuAt UpRdrất rấtFZUF PySCcó PySCduyên không????

Vì UpRdrất FZUFnhiều chữimuA “rất”FZUF cộngPySC thUpRdêm chữPySC “duyên”yc6s UpRdto đùUpRdng kiPySCa imuAmà DPySCương đờUpRd đẫnFZUF cPySCả người.UpRd LạPySCi phUpRdát hiFZUFện PySCcái ngườiPySC vốnFZUF điềmyc6s tĩnimuAh FZUFkia cũngUpRd bấimuAt imuAngờ khôPySCng kéPySCm gìFZUF mUpRdình, Dươyc6sng lạPySCi FZUFcàng …imuA đờFZUF đẫn!

Quan simuAát timuAhằng UpRdđệ vàimuA cUpRdô yc6scháu gyc6sái mắtimuA trFZUFòn mắyc6st dẹtimuA nhUpRdìn nhauyc6s, ôngyc6s ThụUpRd imuAcười sảUpRdng khFZUFoái, kéimuAo ĐịnimuAh xuyc6sống cạnhyc6s mình.

“Sao, tyc6shế hóaPySC UpRdra lạPySCi biimuAết UpRdcon NấmPySC nhàFZUF PySCchú à?”

Định nhFZUFìn DPySCương tủmyc6s FZUFtỉm “Dạ,FZUF PySCcháu kFZUFhông biếPySCt Nyc6sấm, cPySCháu chỉyc6s biếtyc6s Nháiyc6s BéPySCn thôi”.

Nếu yc6scâu củayc6s ôimuAng ThUpRdụ làmFZUF DươnPySCg háyc6s hốcimuA UpRdmồm FZUFđịnh UpRdphản kyc6sháng UpRdthì câimuAu củaUpRd ĐịnhPySC làmyc6s cô &nbUpRdsp;không thểimuA nFZUFào mimuAà ngFZUFậm miệngimuA được.imuA Ôyc6si, cyc6sô PySCchưa từUpRdng bPySCiết mimuAột ĐimuAịnh thếimuA này.FZUF Kyc6sẻ mặtPySC sUpRdắt yc6sđã biếtPySC nóiFZUF UpRdđùa yc6s^^. MàFZUF câUpRdu đùaPySC ấPySCy cònFZUF PySCnhắm thẳnPySCg vimuAào cô.

Ông ThụimuA thìPySC hPySCết nhìimuAn sanFZUFg cimuAô cháPySCu gái,yc6s lFZUFại nhìnPySC sUpRdang thằngUpRd đệPySC FZUFtử ruột,yc6s vẻFZUF nhưFZUF chimuAưa hiểimuAu hFZUFết. “NháPySCi BéUpRdn ấyFZUF à???imuA PySCCháu FZUFgặp PySCcon béPySC lúc…imuA lúyc6sc mặtimuA nFZUFó xaPySCnh nhUpRdư đítPySC nháiFZUF à???”

AkAkAk. DươngFZUF muốnFZUF yc6sđi chếtimuA quPySCá. ÔFZUFi bácFZUF ơiyc6s, simuAao bimuAác lPySCại cPySCó cáimuAi lyc6siên tưởngUpRd “yc6slãng mạn”PySC tPySChế cimuAơ imuAchứ? Địnhyc6s vẻPySC UpRdnhư cũFZUFng qimuAuen vớiFZUF sựUpRd bỗFZUF PySCbã UpRddễ FZUFgần củaPySC ônUpRdg, môiimuA tPySChoáng UpRdnụ cười.  PySC“Dương yc6slà yc6shàng xUpRdóm củaPySC cháu”.

Dương thấpFZUF FZUFgiọng FZUFlàu bUpRdàu “NháiUpRd Béyc6sn imuAlà dPySCo timuAhằng cháuUpRd aUpRdnh FZUFấy UpRdgọi UpRdcháu đấy”.

Ông Thyc6sụ nFZUFgờ nFZUFgợ nhưUpRd cốUpRd nhyc6sớ “CháUpRdu yc6sà? PhảimuAi cáyc6si tFZUFhằng yc6sđợt trướcUpRd PySCđánh nhimuAau vimuAào bệnhyc6s việPySCn FZUFđấy không?

“Dạ đúng”.

Định đimuAáp ngắnPySC gọnUpRd. DPySCương yc6sthầm yc6sthở phUpRdào yc6skhi ĐịnhimuA khôngPySC FZUFlôi chuyệnUpRd côyc6s UpRdđã cắimuAp náchPySC tyc6shằng cháPySCu PySCquý hóimuAa củyc6sa animuAh vàoPySC bệnhPySC yc6sviện thếimuA FZUFnào, nếPySCu kFZUFhông tPySChế nàimuAo báPySCc ThụUpRd cũnPySCg FZUFhỏi nàyyc6s yc6snọ, dẫnimuA đếnFZUF ngọnyc6s yc6sngành cơUpRd UpRdsự. VFZUFiệc côFZUF tFZUFhỉnh thoảPySCng cUpRdhui imuAra FZUFchui vàimuAo qyc6suán bimuAi –UpRd yc6sa, FZUFmặc yc6sdù chỉFZUF imuAchọc chọcyc6s mấimuAy vimuAiên yc6sbi tFZUFròn trònFZUF vôFZUF hạiimuA, UpRdnhưng PySCnếu đếnFZUF tyc6sai PySCcác bậimuAc pFZUFhụ UpRdhuynh tyc6shì vẫFZUFn lyc6sà mimuAột imuAchuyện loPySCng trờUpRdi yc6slở đất.imuA RằnUpRdg, coimuAn gáiPySC coFZUFn đứaUpRd phảiimuA …imuA thếimuA nàUpRdo mớiimuA cPySChui imuAvào mấyyc6s cPySChỗ tPySChế PySCchứ? yc6sRằng, thôiimuA chếtPySC rồiyc6s, FZUFhay làPySC nUpRdó UpRdkhông cóPySC thimuAằng nàFZUFo FZUFthèm rUpRdước, nFZUFên UpRdsinh UpRdra UpRdbiến chPySCứng, mPySCất cFZUFân bimuAằng nàPySCy nọ…yc6s KimuAhông thyc6sể đimuAể tUpRdhế nàFZUFy được,PySC tPySCa pUpRdhải FZUFkiếm ngFZUFay PySCcho yc6snó mộyc6st thằng.imuA VUpRdà thếPySC lUpRdà lạyc6si cPySCó imuAhệ qyc6suả UpRdlà ởUpRd quáyc6sn tràUpRd imuAnọ, FZUFở quáPySCn yc6scafé kiyc6sa tronyc6sg cảFZUF nhữngimuA nUpRdgày UpRdđẹp trUpRdời FZUFvà nhữyc6sng ngàyimuA khyc6sông đẹFZUFp trờiyc6s FZUFcho lắmimuA, FZUFcó côimuA nFZUFàng mặtimuA màPySCy dàyc6su dPySCàu điFZUF xFZUFem mắt.

Thực UpRdtế chứnyc6sg imuAminh, PySCgiai chưaUpRd vFZUFợ giyc6sờ UpRdcũng khFZUFan hiếmUpRd lắUpRdm rimuAồi. ChFZUFo PySCnên, nhữngFZUF ứnimuAg cửimuA viêimuAn tPySChậm chíUpRd UpRdcòn “haiyc6s lầnPySC tronyc6sg mộyc6st” nhưPySC UpRdlà imuAĐịnh đây.imuA Cảyc6s bácUpRd Thụyc6s lẫUpRdn Tânyc6s đyc6sều muốnFZUF dấmyc6s PySCdúi anPySCh cimuAho cFZUFô vớiyc6s lờiimuA quảnFZUFg FZUFcáo PySC“hàng Việtyc6s NaUpRdm FZUFchất UpRdlượng imuAcao”. ThậtimuA rPySCa thìFZUF mắtFZUF nhUpRdìn FZUFcủa hayc6si ngườyc6si PySCnày UpRdcô đềuimuA FZUFtin tưởimuAng FZUFcả. ThimuAật rUpRda hFZUFơn UpRdnữa PySCthì chínyc6sh PySCcô imuAcòn muốyc6sn dấmPySC dúPySCi UpRdanh imuAcho mìnhFZUF PySCkia yc6smà ^^.

Nhân yc6sviên UpRdxếp limuAoạt đồUpRd ănUpRd lênimuA imuAbàn. ĐPySCịnh mởimuA núFZUFt PySCchai rượuimuA vanyc6sg mộtUpRd cácyc6sh yc6sthành thimuAạo, yc6sxếp yc6smấy chiếcimuA yc6sly UpRdlại rồiUpRd FZUFbắt đầPySCu rót.FZUF Ônyc6sg Thyc6sụ nhUpRdìn Định,imuA lạiPySC nhìnUpRd imuAvẻ mặtimuA thoányc6sg PySCửng hồUpRdng cUpRdô chFZUFáu gái,PySC giPySCọng vimuAui vẻ.

“Ái chPySCà! CimuAoi FZUFnhư imuAbác làimuAm chuFZUFyện UpRdthừa rồi?PySC PySCThế anyc6sh UpRdem hàngyc6s xómyc6s lánimuAg giềimuAng imuAláng tỏiPySC cimuAhắc qUpRduý PySCnhau chyc6sứ hả?”

Bình tĩFZUFnh UpRdnhư ĐịnUpRdh FZUFmà chaUpRdi rượuyc6s FZUFtrong tPySCay cũnimuAg chệchPySC PySCđi, khiếUpRdn rimuAượu  sánh cảUpRd rimuAa mépFZUF lPySCy, troimuAng PySClúc đóimuA, DUpRdương nhưUpRd “đứngUpRd hìFZUFnh”. CimuAô rFZUFầu PySCrĩ nhìnimuA FZUFông ThPySCụ, nhăUpRdn nhó.

“Trời, bUpRdác himuAỏi gFZUFì khóPySC thimuAế ạUpRd. QuimuAý kiếcyc6s gimuAì cơPySC chứ?”

“Ơ hPySCay coFZUFn PySCbé UpRdnày. Hàngyc6s xóUpRdm thìPySC hUpRdoặc qimuAuý nPySChau hFZUFoặc gyc6shét nhaimuAu. ThUpRdế UpRdhai đyc6sứa chUpRdẳng lUpRdẽ UpRdlại ghéimuAt nhaUpRdu à?

Im lyc6sìm. FZUFIm lìm.

Dương yc6strộm nhìUpRdn saPySCng Định,imuA chyc6sỉ imuAthấy anUpRdh cUpRdẩn yc6strọng đặFZUFt lyc6sy rượuyc6s xuốnFZUFg PySCtrước mUpRdặt ônFZUFg TimuAhụ, khônPySCg cóyc6s FZUFvẻ imuAgì lUpRdà sPySCẽ “phyc6sun chPySCâu FZUFnhả ngọcyc6s” gimuAiải đUpRdáp tyc6shắc mắcyc6s PySCcho ôngPySC bácyc6s mìyc6snh, tyc6shế nên  cuốiyc6s FZUFcùng cFZUFô UpRdđành cimuAhép miệng,PySC ấpimuA úng.

“Thì imuAcũng himuAàng xóimuAm bìnhyc6s thườngyc6s myc6sà bác”.

Định himuAơi ngưyc6sớc nhìnUpRd cPySCô khiếnimuA DưPySCơng lyc6sựng khựng,imuA nhyc6sưng FZUFcuối cùngFZUF anFZUFh chFZUFỉ nUpRdói PySCnhẹ nhàng.

“Em uốngFZUF chútFZUF yc6svang nhé?”

“Dạ ítFZUF thôyc6si ạ!”

Dương cầimuAm lấyc6sy lFZUFy rượuUpRd ĐịPySCnh đưa,imuA tUpRdhấy màuyc6s rượuimuA imuAsóng sánh.imuA HìnPySCh nPySChư tráUpRdi tUpRdim côPySC cũFZUFng đanimuAg FZUFcó cUpRdhút sóimuAng sáPySCnh trUpRdòng trànUpRdh. Vyc6sô lUpRdí, chưimuAa uUpRdống màPySC đãUpRd tFZUFhấy tyc6sây tâyimuA làPySC thUpRdế nimuAào nhỉ?

Ông TPySChụ giơyc6s FZUFly FZUFrượu FZUFlên, vuPySCi vẻPySC FZUF“Nào nào…yc6s UốngimuA imuAmừng gặpimuA yc6smặt nào!yc6s HữuUpRd duyêUpRdn yc6sthì mớiimuA PySCnăng tươUpRdng ngUpRdộ. imuAHai đimuAứa lạimuAi cònUpRd PySCchung vimuAách nữaFZUF thìPySC yc6schú kPySChông cònUpRd gPySCì phyc6sải lPySCo nữaUpRd rồi…”

Dương vPySCừa cụFZUFng PySCly vừPySCa yc6snhủ thầmFZUF khônyc6sg FZUFhiểu cáUpRdi PySCý tUpRdứ PySC“không FZUFcòn gimuAì phFZUFải lo”cyc6sủa bPySCác yc6smình làyc6s sPySCao đFZUFây? HPySCay FZUFbác ngPySChĩ côyc6s đượcimuA làmyc6s imuAhàng yc6sxóm cyc6sủa yc6sanh lyc6sà cFZUFoi nUpRdhư cPySChuột FZUFsa cyc6shĩnh gạFZUFo rPySCồi, kimuAhông phảiPySC yc6slo lắngUpRd chPySCo imuAnó nữaUpRd. Ôi,imuA thếUpRd thimuAì chắcyc6s PySCbác FZUFcô lầmyc6s tPySCo mấtUpRd FZUFrồi. FZUFCô PySClại liếcimuA trộmPySC FZUFĐịnh PySCqua vàPySCnh imuAly. imuAAnh nhấpUpRd ngụmUpRd rượu,FZUF cũngyc6s khôyc6sng đápyc6s imuAlời UpRdcủa imuAông TPySChụ, nhưngFZUF vimuAẻ tPySCrầm yc6stĩnh imuAvà thPySCư thái.

Dương vốFZUFn imuAlà nimuAgười khônyc6sg giỏiyc6s vPySCề tâmFZUF PySClí đànFZUF ôngFZUF. NhữngimuA phUpRdán đoánFZUF củaPySC côFZUF lúcUpRd PySCnào cUpRdũng UpRdtrật lất.PySC NênFZUF đôiyc6s khimuAi trựFZUFc cảmUpRd yc6scủa myc6sình máchimuA bPySCảo imuAmạnh mPySCẽ, DFZUFương vẫnFZUF cốPySC ghìyc6sm nóyc6s xyc6suống, simuAợ mìnhimuA lạiyc6s rPySCơi vFZUFào tìnUpRdh huốnPySCg yc6s“chạy vàoFZUF rừnimuAg mơFZUF bắtyc6s cFZUFon tưởnUpRdg byc6sở”. yc6sNhưng, liệuimuA cóyc6s saPySCi chPySCút nàimuAo kUpRdhông UpRdnhỉ,  khi PySCcô nhậnFZUF thấyyc6s yc6sđôi lFZUFúc PySCĐịnh nhìUpRdn mìPySCnh vàFZUF đôiFZUF FZUFmắt thẫyc6sm đeimuAn kiyc6sa thPySCoáng chútUpRd lạiyc6s lấpyc6s lPySCánh áFZUFnh cười.

Bữa ăUpRdn vimuAui vẻPySC, nhẹFZUF nhPySCàng, bởiFZUF bFZUFác PySCThụ liêPySCn tụPySCc phFZUFa tFZUFrò UpRdvà UpRd“kể xUpRdấu” Dương.yc6s SựUpRd xuềUpRd yc6sxòa củayc6s báyc6sc PySCkhiến mimuAọi thứPySC UpRdtrở nênyc6s thânimuA PySCái, dUpRdù tyc6shỉnh thoảnimuAg FZUFâm mimuAưu “gửiyc6s gắm”FZUF DUpRdương UpRdcho ĐUpRdịnh bPySCác FZUFvẫn đPySCể imuAlộ UpRdrõ mồnFZUF một.imuA UpRdỞ UpRdbên cạnhFZUF bFZUFác, ĐimuAịnh dườngFZUF nimuAhư cũnFZUFg cimuAởi mFZUFở hơFZUFn, ayc6snh cườiFZUF FZUFnhiều, nóiyc6s nhiềPySCu PySChơn PySCđôi chFZUFút. Cyc6sô đặUpRdc yc6sbiệt thyc6sích PySCkhi nghFZUFe hUpRdai PySCngười trayc6so đPySCổi UpRdvề cônPySCg vyc6siệc, mặcUpRd dùUpRd mùimuA tịtUpRd khPySCông PySChiểu tUpRdí tFZUFeo gì,PySC nhưnPySCg chỉyc6s nhìimuAn khuPySCôn mUpRdặt cươngFZUF FZUFnghị kiPySCa sayc6sy sưayc6s nóiUpRd vềimuA UpRdbê tôyc6sng cốtUpRd théFZUFp, nFZUFói PySCvề dầyc6sm dèoPySC yc6smóng máUpRdnh, UpRdcô imuAcũng thấyPySC nhPySCư UpRdmình đangUpRd nUpRdghe nhữngimuA câFZUFu chuyện &nPySCbsp;ngọt yc6sngào nhấtFZUF tPySCrên đờiFZUF. CPySCô cũnPySCg yc6snhận raimuA, hìnFZUFh nhưyc6s chỉPySC UpRdtrong cPySCông việimuAc, ĐịnimuAh mớiFZUF thôPySCi imuAtự kìmyc6s chUpRdế mìnUpRdh, yc6sở đó,imuA aFZUFnh tựyc6s tFZUFin, quyFZUFết đoán,PySC vUpRdà khôngPySC cPySCòn kiệimuAm lờiyc6s yc6scho lắm.

Bữa cyc6sơm kéoPySC dàiUpRd tPySCừ chimuAiều đếimuAn khPySCi trờUpRdi sFZUFẩm tyc6sối. ÁnhimuA nắnimuAg imuAchỉ PySCcòn vàiUpRd vệUpRdt rớtFZUF PySClại nơFZUFi nhữnimuAg thềmUpRd cFZUFửa PySClớn. ĐâyUpRd đPySCó imuAphục yc6svụ bUpRdắt đầuUpRd yc6sbật đènyc6s FZUFchùm imuAlên. ÔPySCng ThụimuA vàUpRd ĐịimuAnh đãUpRd FZUFtiêu diệtUpRd hếPySCt gầyc6sn hyc6sai chaFZUFi PySCvang, yc6scòn DươnUpRdg cyc6sũng byc6sị hơPySCi rượuFZUF limuAàm chimuAo váyc6sng vấtimuA. imuACô đangFZUF địnhFZUF FZUFgiơ taUpRdy ximuAin hàngimuA tUpRdhì đúngyc6s lúcUpRd ấyyc6s “tuyệtimuA sắcFZUF UpRdgiai nhyc6sân” củUpRda bácFZUF ThụFZUF xuấtPySC PySChiện, yc6svà imuAy hệtUpRd nyc6shư môFZUF tảyc6s PySCcủa bácPySC, ngườPySCi yc6snày bụnyc6sg UpRdsắp PySCrơi xuốngPySC đầuimuA gốiPySC vàyc6s FZUFtóc FZUFchả imuAcó cọngimuA nào.

Lại mộtimuA FZUFmàn FZUFchào hUpRdỏi tPySCưng bừngFZUF PySCchúc tụimuAng, lúcimuA yc6sấy, PySCDương mớimuAi biFZUFết ĐịnhFZUF lyc6sà ngườiUpRd thiếtyc6s kếPySC nimuAhà hFZUFàng này,imuA imuAcòn UpRdbác PySCThụ trUpRdực tiếFZUFp cPySChỉ đạoyc6s tUpRdhi cimuAông. PySCWow, thPySCảo nàUpRdo thảoPySC nimuAào, ônUpRdg FZUFchủ nUpRdhà hàng  nFZUFày UpRdhồ hởiyc6s vớiUpRd báUpRdc côimuA vUpRdà ĐFZUFịnh tyc6shế. SPySCau khUpRdi vunUpRdg tUpRday chFZUFém mộtPySC câyc6su nPySChư đinhUpRd đóFZUFng cọimuAc làFZUF bUpRdữa ănFZUF nàyPySC hUpRdoàn toàUpRdn frFZUFee, ônPySCg timuAa bFZUFèn imuAdùng FZUFđôi taPySCy núnFZUFg níUpRdnh lôimuAi tuộtPySC bFZUFác TimuAhụ đyc6si “chimuAơi” tăngPySC haFZUFi, lạiUpRd còimuAn cườiFZUF PySCha hảimuA ngoáiyc6s lạUpRdi imuAbảo phPySCải điyc6s UpRdcho hayc6si imuA“đứa trẻ”PySC imuAchúng myc6sày cPySCó tíimuA riPySCêng UpRdtư chứ.

Tất PySCnhiên yc6scái “imuAđứa trẻ”FZUF sơyc6s imuAmi imuAđen thìimuA cFZUFhỉ lặngUpRd lẽUpRd imuAcười yc6scòn “FZUFđứa trẻ”UpRd mặcyc6s PySCváy tUpRdhì tựimuA dưnyc6sg tiimuAm đậpPySC yc6slên thùmFZUF thụp.

Chương 12.3yc6s: PySCVô líUpRd, chưPySCa uốngFZUF yc6smà đimuAã thyc6sấy tUpRdây tâimuAy FZUFlà tPySChế nFZUFào nhỉ?(Tấm “mànhyc6s treo”FZUF gimuAiữa FZUFphố yc6shôm yc6sđi bộPySC 25/9)

Một ngườiPySC đưPySCợc làmyc6s mUpRdai chUpRdo mìnhimuA đUpRdến hUpRdai lUpRdần thìUpRd cóUpRd pimuAhải làFZUF cPySCó FZUFduyên không? &nbPySCsp;Suy ngimuAhĩ ấyUpRd lướtimuA quyc6sa tryc6song đầuPySC Định.

Còn suFZUFy UpRdnghĩ củaimuA DươFZUFng tyc6shì lạiPySC UpRdlà: MộtUpRd ngườiFZUF UpRdđược làPySCm maUpRdi FZUFcho yc6smình PySCđến himuAai lầFZUFn rimuAồi lạPySCi liêPySCn tụUpRdc gặpyc6s nhyc6sau FZUFhai imuAlần troyc6sng buổiFZUF cimuAhiều ởUpRd mộtPySC timuAhành yc6sphố xFZUFa lạ  thìUpRd yc6scó PySCphải PySCrất rấtyc6s rấyc6st yc6srất rấtPySC rấyc6st cyc6só duyênUpRd không????

Vì rấtFZUF nimuAhiều chữUpRd “rất”UpRd cộngyc6s thimuAêm cyc6shữ FZUF“duyên” tyc6so imuAđùng kUpRdia màimuA UpRdDương đờFZUF đẫnPySC cảyc6s ngimuAười. LạiPySC pyc6shát hUpRdiện cyc6sái ngPySCười vUpRdốn điPySCềm UpRdtĩnh kiFZUFa cũnyc6sg bấtyc6s ngờyc6s kPySChông kimuAém gìyc6s yc6smình, DươngFZUF lạPySCi cànPySCg …imuA đờimuA đẫn!

Quan simuAát thằngFZUF đệPySC vàimuA cyc6sô cháuyc6s gimuAái mắyc6st imuAtròn mắUpRdt dẹtUpRd nhìUpRdn nFZUFhau, PySCông ThPySCụ PySCcười sảngPySC khoUpRdái, kéoFZUF ĐịnFZUFh UpRdxuống UpRdcạnh mình.

“Sao, tyc6shế FZUFhóa rFZUFa lạiyc6s biếtFZUF coimuAn NấmPySC FZUFnhà chúimuA à?”

Định nPySChìn yc6sDương tPySCủm tyc6sỉm “DạUpRd, cháuFZUF khôUpRdng byc6siết Nấm,imuA cFZUFháu chỉUpRd FZUFbiết NPySChái BUpRdén thôi”.

Nếu cUpRdâu củyc6sa FZUFông ThUpRdụ lyc6sàm PySCDương PySChá hốyc6sc myc6sồm địimuAnh phảnyc6s kháUpRdng thìFZUF câuUpRd củUpRda ĐịnhPySC làimuAm cô &nPySCbsp;không thPySCể nimuAào mUpRdà yc6sngậm miFZUFệng đưFZUFợc. Ôyc6si, cimuAô chUpRdưa từUpRdng biếtUpRd mộUpRdt ĐịnhimuA FZUFthế nyc6sày. KPySCẻ mặFZUFt sắtimuA đãPySC biếtUpRd nóimuAi đùaPySC ^^FZUF. MàimuA câUpRdu đùFZUFa ấyimuA cònUpRd nPySChắm thẳngFZUF vàimuAo cô.

Ông TimuAhụ thUpRdì hFZUFết nimuAhìn sanyc6sg yc6scô chPySCáu FZUFgái, yc6slại nhìnyc6s FZUFsang thằngPySC đệimuA tửFZUF ruộtFZUF, vẻPySC nhUpRdư cPySChưa hiểuFZUF hết.yc6s “imuANhái Byc6sén FZUFấy UpRdà??? imuACháu gặpUpRd cyc6son UpRdbé lúc…imuA lúcFZUF mặFZUFt nimuAó xanyc6sh PySCnhư imuAđít nhUpRdái à???”

AkAkAk. DPySCương muốnFZUF đimuAi chếtFZUF yc6squá. Ôiyc6s bPySCác ơi,UpRd yc6ssao báyc6sc limuAại cóUpRd cáPySCi PySCliên tưởngyc6s UpRd“lãng mạn”imuA thếPySC UpRdcơ chFZUFứ? ĐịnhimuA UpRdvẻ imuAnhư cũnimuAg queUpRdn vớiimuA sFZUFự bimuAỗ bFZUFã UpRddễ imuAgần củyc6sa UpRdông, môFZUFi thoimuAáng nụFZUF cườiPySC.  “Dương làUpRd FZUFhàng xPySCóm củaimuA cháu”.

Dương UpRdthấp giọFZUFng lPySCàu bàuFZUF “NPySChái BéPySCn lyc6sà UpRddo tFZUFhằng cimuAháu FZUFanh PySCấy gọiimuA chPySCáu đấy”.

Ông ThụFZUF ngờPySC ngợFZUF nUpRdhư cUpRdố nhớyc6s “UpRdCháu àPySC? FZUFPhải imuAcái UpRdthằng đimuAợt trướcUpRd UpRdđánh nyc6shau UpRdvào imuAbệnh viyc6sện đấyPySC không?

“Dạ đúng”.

Định đápPySC yc6sngắn gọnUpRd. DươngimuA tPySChầm thUpRdở FZUFphào kFZUFhi ĐịnhimuA khônyc6sg limuAôi chyc6suyện cUpRdô đãPySC FZUFcắp nácimuAh thằPySCng cháuimuA qyc6suý FZUFhóa củaFZUF aPySCnh imuAvào byc6sệnh vPySCiện thyc6sế yc6snào, nếyc6su UpRdkhông thếUpRd nàoFZUF bUpRdác ThUpRdụ cyc6sũng hỏiUpRd yc6snày nọ,yc6s dẫimuAn đếnyc6s ngọnimuA ngànimuAh cơPySC sự.FZUF ViệcimuA côFZUF thỉFZUFnh PySCthoảng chuFZUFi imuAra imuAchui vUpRdào quánUpRd UpRdbi –PySC imuAa, PySCmặc dimuAù chỉUpRd chFZUFọc chUpRdọc mấyPySC viêimuAn byc6si trPySCòn tròyc6sn UpRdvô hại,PySC nhưimuAng imuAnếu UpRdđến imuAtai FZUFcác bPySCậc phụyc6s huUpRdynh thìFZUF yc6svẫn lPySCà mPySCột chuyệimuAn loyc6sng tFZUFrời lởPySC đất.yc6s Rằng,yc6s coimuAn gáiimuA cimuAon FZUFđứa phảiFZUF …yc6s thếyc6s nUpRdào mớiPySC cUpRdhui vàoPySC UpRdmấy chFZUFỗ imuAthế cimuAhứ? Rằng,UpRd tyc6shôi chPySCết rồi,UpRd hFZUFay làimuA yc6snó khônyc6sg FZUFcó thằFZUFng nàFZUFo tyc6shèm rước,yc6s nPySCên sinFZUFh FZUFra biếnUpRd cimuAhứng, PySCmất câFZUFn bằUpRdng nàFZUFy nUpRdọ… KUpRdhông thểPySC đểFZUF timuAhế nPySCày được,FZUF tFZUFa pPySChải PySCkiếm UpRdngay UpRdcho yc6snó mộtFZUF UpRdthằng. imuAVà thếUpRd lFZUFà UpRdlại cóFZUF hUpRdệ quimuAả làUpRd ởimuA PySCquán UpRdtrà imuAnọ, ởUpRd quánFZUF caféPySC kiPySCa FZUFtrong cFZUFả nhữngFZUF ngàyPySC đẹpimuA UpRdtrời imuAvà nhữnPySCg PySCngày khônimuAg PySCđẹp tyc6srời imuAcho limuAắm, cóPySC imuAcô nàFZUFng mặtUpRd màyFZUF PySCdàu dàUpRdu PySCđi PySCxem mắt.

Thực tếUpRd chứngyc6s miPySCnh, giyc6sai chưPySCa vợPySC yc6sgiờ cũngimuA khaUpRdn hiếFZUFm lắFZUFm yc6srồi. Cyc6sho yc6snên, nhữnUpRdg ứngFZUF cửFZUF vimuAiên thPySCậm chíimuA cònyc6s “haiPySC lầyc6sn tronUpRdg một”FZUF nhưFZUF PySClà ĐFZUFịnh đâyUpRd. CUpRdả báimuAc ThụUpRd lẫimuAn TPySCân UpRdđều muốnPySC dấmPySC dúFZUFi ayc6snh chyc6so yc6scô UpRdvới lờUpRdi quảngimuA cáimuAo “hàimuAng VUpRdiệt Nyc6sam chấPySCt lượngFZUF cyc6sao”. ThUpRdật rimuAa thimuAì mắtFZUF nhìimuAn PySCcủa hFZUFai ngUpRdười nàPySCy cimuAô yc6sđều tFZUFin tưởimuAng cảimuA. Thậyc6st rimuAa hơnimuA nyc6sữa timuAhì imuAchính imuAcô yc6scòn muốnUpRd dấmFZUF UpRddúi aUpRdnh imuAcho mìnFZUFh imuAkia myc6sà ^^.

Nhân viênimuA xếpyc6s imuAloạt đồFZUF FZUFăn lUpRdên bàFZUFn. UpRdĐịnh mởPySC nútPySC cUpRdhai rUpRdượu vaPySCng mộtyc6s UpRdcách thPySCành tUpRdhạo, xếpFZUF mấimuAy chiếcFZUF lUpRdy lạiUpRd rồiPySC bắFZUFt đầuUpRd róUpRdt. Ônyc6sg ThụUpRd nhìFZUFn Định,PySC lạiUpRd nhìPySCn vẻFZUF mimuAặt thoánimuAg ửngUpRd hồyc6sng cUpRdô cháimuAu gái,FZUF giọFZUFng vuUpRdi vẻ.

“Ái FZUFchà! CPySCoi nhưUpRd báFZUFc làFZUFm chUpRduyện yc6sthừa rồyc6si? ThếimuA UpRdanh eyc6sm hàFZUFng xómUpRd FZUFláng giềngPySC lánPySCg timuAỏi chắcimuA qFZUFuý nhimuAau chứimuA hả?”

Bình tĩPySCnh nhPySCư ĐịnhFZUF PySCmà chPySCai rượuUpRd tyc6srong tFZUFay FZUFcũng chyc6sệch đyc6si, khiếnUpRd rượu  sánUpRdh cảFZUF yc6sra mPySCép lyimuA, troFZUFng lúPySCc đUpRdó, DươngPySC nhimuAư “đứngUpRd hình”yc6s. CôPySC rầUpRdu rUpRdĩ nhUpRdìn ônUpRdg Thụ,PySC UpRdnhăn nhó.

“Trời, báPySCc hỏFZUFi imuAgì kFZUFhó thimuAế ạimuA. QimuAuý kiPySCếc gìimuA cơimuA chứ?”

“Ơ hFZUFay cPySCon béPySC nyc6sày. HànFZUFg xómUpRd tFZUFhì hoặcFZUF quimuAý PySCnhau hoFZUFặc yc6sghét nhaFZUFu. ThếUpRd hFZUFai đứimuAa PySCchẳng PySClẽ lạiUpRd ghUpRdét nhaFZUFu à?

Im lìmimuA. Iyc6sm lìm.

Dương trộFZUFm nhìnyc6s simuAang ĐịFZUFnh, chỉimuA thấyFZUF aFZUFnh PySCcẩn trọnimuAg đặtyc6s lUpRdy rượuFZUF xuốnPySCg trướcFZUF mặtPySC FZUFông ThPySCụ, khyc6sông yc6scó vPySCẻ gìUpRd limuAà sẽFZUF “phunUpRd chFZUFâu nhảFZUF ngọc”PySC giảiFZUF đápyc6s thắcyc6s mắcPySC PySCcho ôngyc6s báPySCc mimuAình, thếimuA nên&UpRdnbsp; cuối PySCcùng côPySC đàUpRdnh cUpRdhép miệngimuA, ấFZUFp úng.

“Thì cũimuAng hFZUFàng xómPySC bimuAình thườngUpRd màFZUF bác”.

Định imuAhơi ngướimuAc PySCnhìn imuAcô khiếnimuA imuADương lFZUFựng khựPySCng, nhưPySCng cuimuAối cùngyc6s ayc6snh chPySCỉ nóiUpRd yc6snhẹ nhàng.

“Em uốngUpRd chúFZUFt vPySCang nhé?”

“Dạ íyc6st imuAthôi ạ!”

Dương cầmimuA limuAấy lyc6sy rượuimuA ĐịnhFZUF đFZUFưa, PySCthấy myc6sàu rượuUpRd imuAsóng sánh.imuA Hyc6sình nhyc6sư tráPySCi tyc6sim imuAcô cũnFZUFg UpRdđang imuAcó chyc6sút sóyc6sng syc6sánh tròyc6sng trFZUFành. VôFZUF líPySC, chPySCưa uốngimuA mUpRdà imuAđã UpRdthấy PySCtây tâyUpRd PySClà tyc6shế nàPySCo nhỉ?

Ông ThimuAụ giimuAơ limuAy rượFZUFu lêimuAn, vimuAui vẻimuA “FZUFNào nàoFZUF… UốnFZUFg mừngyc6s gFZUFặp mặtFZUF nàUpRdo! UpRdHữu duFZUFyên tPySChì mớiPySC imuAnăng tươFZUFng nPySCgộ. HimuAai PySCđứa lạiyc6s cUpRdòn imuAchung váchFZUF nữaPySC thìimuA cimuAhú khyc6sông cònyc6s gFZUFì phảyc6si limuAo nPySCữa rồi…”

Dương PySCvừa cụngimuA lyc6sy vừaUpRd nhủPySC thyc6sầm khimuAông hiểuUpRd imuAcái ýyc6s tứUpRd “kUpRdhông còPySCn UpRdgì phảiUpRd limuAo”của imuAbác mimuAình làimuA yc6ssao đây?yc6s HUpRday báimuAc nghPySCĩ UpRdcô đượcPySC làPySCm UpRdhàng xómimuA củPySCa ayc6snh làyc6s coimuAi nhyc6sư cPySChuột imuAsa chĩyc6snh gạUpRdo rồi,imuA kPySChông phPySCải lPySCo lắngPySC FZUFcho yc6snó nữFZUFa. ÔUpRdi, UpRdthế tPySChì chắcFZUF bácUpRd cUpRdô lầmimuA tyc6so PySCmất rồiFZUF. CôUpRd lạFZUFi lyc6siếc UpRdtrộm ĐịFZUFnh quPySCa vànPySCh imuAly. AnUpRdh nhấFZUFp ngUpRdụm rượu,UpRd cFZUFũng khôngFZUF đáFZUFp lờiUpRd củaFZUF ônimuAg yc6sThụ, nhFZUFưng imuAvẻ trPySCầm FZUFtĩnh PySCvà thưyc6s thái.

Dương vUpRdốn UpRdlà ngưUpRdời khôngFZUF giỏiUpRd vềPySC tâyc6sm UpRdlí đànUpRd ông.UpRd NhữngUpRd phimuAán đFZUFoán củaUpRd cFZUFô yc6slúc nàimuAo imuAcũng trPySCật lấtUpRd. NFZUFên PySCđôi UpRdkhi imuAtrực cảmimuA củFZUFa mPySCình máFZUFch bảimuAo mạnhPySC mẽ,PySC DươnUpRdg vẫnyc6s cUpRdố ghìimuAm nPySCó xuốnyc6sg, sợPySC yc6smình lạiyc6s rơUpRdi PySCvào tyc6sình huyc6sống “chạyimuA vFZUFào rừngimuA mơPySC bắtUpRd UpRdcon tưPySCởng bPySCở”. NhưnPySCg, liệuyc6s cyc6só sUpRdai FZUFchút nUpRdào yc6skhông nhỉ,  kPySChi côUpRd nhyc6sận timuAhấy đôiimuA lPySCúc Địyc6snh nhìnyc6s mìnyc6sh vUpRdà đUpRdôi mắtPySC thẫPySCm đPySCen FZUFkia thoáimuAng chFZUFút lPySCại lyc6sấp PySClánh ánFZUFh cười.

Bữa ănimuA PySCvui vẻ,PySC nhUpRdẹ nPySChàng, bởimuAi báimuAc imuAThụ liênUpRd tụFZUFc imuApha tròyc6s vàimuA “PySCkể PySCxấu” DươPySCng. Sựyc6s xuềyc6s xòUpRda củayc6s UpRdbác khiếnPySC mimuAọi thứUpRd tFZUFrở nênyc6s thyc6sân áFZUFi, dùFZUF thPySCỉnh thoyc6sảng âmFZUF myc6sưu imuA“gửi PySCgắm” DươngimuA cyc6sho yc6sĐịnh báPySCc PySCvẫn đểPySC lộPySC rPySCõ mFZUFồn mộyc6st. Ởyc6s bFZUFên cPySCạnh UpRdbác, ĐịnhimuA dưyc6sờng nyc6shư cUpRdũng cPySCởi mUpRdở hơn,yc6s FZUFanh cườiPySC nhiPySCều, nPySCói nhiềPySCu hơimuAn đyc6sôi chút.FZUF PySCCô đặcUpRd biimuAệt thíchyc6s kUpRdhi ngyc6she hyc6sai ngPySCười tPySCrao đổiyc6s vềimuA côFZUFng việc,imuA mặUpRdc dùUpRd mùPySC tFZUFịt kyc6shông hiểimuAu tPySCí UpRdteo gìPySC, nhưngPySC chỉUpRd nhìnUpRd khuônyc6s mFZUFặt UpRdcương nghFZUFị kUpRdia saUpRdy simuAưa nóFZUFi vềimuA bUpRdê PySCtông cốyc6st thép,FZUF nóyc6si vềFZUF dầmyc6s UpRddèo imuAmóng mánFZUFh, côimuA cũngyc6s thUpRdấy nhưimuA mìnhyc6s FZUFđang UpRdnghe nhyc6sững câuUpRd chuyệnFZUF  ngọt ngàoPySC nhấtPySC trimuAên đyc6sời. PySCCô cPySCũng imuAnhận rUpRda, hìFZUFnh nUpRdhư cFZUFhỉ troFZUFng côngimuA vyc6siệc, ĐịFZUFnh mimuAới tUpRdhôi PySCtự kUpRdìm chếFZUF PySCmình, ởimuA imuAđó, aFZUFnh tựPySC tinPySC, quFZUFyết đoUpRdán, vyc6sà khôngPySC UpRdcòn FZUFkiệm lờimuAi cPySCho lắm.

Bữa cimuAơm kUpRdéo dàiyc6s tPySCừ chiềuPySC đếFZUFn khUpRdi trimuAời sẩmyc6s tUpRdối. ÁUpRdnh nFZUFắng chỉUpRd cònUpRd vUpRdài yc6svệt rUpRdớt UpRdlại FZUFnơi nPySChững thyc6sềm cUpRdửa lớn.yc6s Đyc6sây đyc6só PySCphục UpRdvụ byc6sắt đầuimuA bậtimuA đèPySCn chùPySCm lPySCên. FZUFÔng TUpRdhụ vPySCà Địnhyc6s PySCđã tFZUFiêu diệPySCt hyc6sết gầnUpRd PySChai chayc6si vangPySC, cònFZUF DươngFZUF cimuAũng bUpRdị hơyc6si rượuPySC làFZUFm cyc6sho váimuAng vimuAất. CôFZUF đanFZUFg địnhyc6s gyc6siơ tUpRday ximuAin hànimuAg thimuAì đimuAúng lyc6súc ấyPySC “tuyệtUpRd sắUpRdc imuAgiai nhUpRdân” imuAcủa bácyc6s ThụFZUF xuPySCất hyc6siện, yc6svà PySCy hệtFZUF nhưimuA mUpRdô tảUpRd cFZUFủa bácPySC, ngườiPySC nàyimuA bPySCụng simuAắp rơPySCi xuốnimuAg đầuPySC gốiimuA vyc6sà UpRdtóc imuAchả yc6scó cọimuAng nào.

Lại yc6smột màyc6sn chàFZUFo hỏiFZUF tưnPySCg bừnPySCg imuAchúc tụng,yc6s PySClúc ấyPySC, DươngimuA mớimuAi biyc6sết Đyc6sịnh lFZUFà ngườiUpRd thFZUFiết imuAkế nhàyc6s hàyc6sng nàyimuA, còyc6sn bFZUFác TFZUFhụ trPySCực tiUpRdếp imuAchỉ đạFZUFo thFZUFi imuAcông. PySCWow, thảFZUFo nyc6sào thFZUFảo nimuAào, imuAông cyc6shủ nhFZUFà hàng&nbPySCsp; này yc6shồ hởiFZUF PySCvới báFZUFc cUpRdô vàFZUF ĐịnimuAh thếPySC. SimuAau kPySChi vuimuAng yc6stay UpRdchém mộyc6st câuyc6s nhPySCư điFZUFnh đóFZUFng cọimuAc làPySC bữPySCa ăPySCn nàyPySC hoànFZUF toànFZUF frUpRdee, ôFZUFng FZUFta bènFZUF FZUFdùng đPySCôi tyc6say nPySCúng nPySCính UpRdlôi tuộtFZUF imuAbác ThimuAụ điUpRd “chơi”PySC tăngimuA hUpRdai, lạiUpRd cònFZUF cườiimuA PySCha hảFZUF ngoáUpRdi lạPySCi FZUFbảo PySCphải UpRdđi chFZUFo hPySCai “đứaimuA trẻ”yc6s chimuAúng màyimuA cyc6só timuAí riênyc6sg yc6stư chứ.

Tất nPySChiên cáiPySC “đứaPySC trẻPySC” sơFZUF yc6smi yc6sđen thPySCì chỉUpRd lặUpRdng lUpRdẽ cưPySCời PySCcòn “đứaPySC trẻ”imuA mặPySCc váyUpRd thyc6sì timuAự dưnimuAg tPySCim đậpyc6s lêUpRdn thFZUFùm thụp.

 

Chương 12.PySC4: NhẹimuA nhPySCàng màFZUF rátPySC bỏFZUFng ^^
(Cháu gyc6sái BốnPySCg imuABang củayc6s UpRddì, ngườiimuA cóFZUF imuAcái tênimuA UpRdgiống FZUFnhư cyc6sái côFZUF FZUFgái gimuAià tronyc6sg truyệnUpRd nàyPySC, hFZUFe hyc6se hFZUFe he)
Không giayc6sn dầnPySC trởPySC nênPySC lPySCặng lFZUFẽ khiếUpRdn yc6sDương  thấy lúngUpRd túng,yc6s PySCchỉ yc6scòn cácFZUFh nFZUFgậm imuAly rượuimuA vanPySCg, FZUFnhấp từngPySC chimuAút một.yc6s ĐịnhFZUF yc6sđột nPySChiên mỉmUpRd cười.

“Cẩn thậPySCn FZUFsay đó”.

Giọng nóPySCi PySCbất chUpRdợt UpRddịu dàPySCng cFZUFủa ĐịUpRdnh khiPySCến DưUpRdơng còimuAn thấyyc6s …imuA syc6say himuAơn lFZUFà rượu.UpRd TPySCrong cyc6shút FZUFmiên yc6sman vUpRdáng yc6svất, cFZUFó mộPySCt suimuAy nghĩyc6s lướtFZUF quUpRda kFZUFhiến DươPySCng sựcUpRd nimuAhớ. FZUFKhi tỉnhUpRd táoPySC côimuA imuAđã làmyc6s đủUpRd tryc6sò mFZUFất mimuAặt UpRdrồi. CUpRdó tíimuA yc6smen vUpRdào khônFZUFg biếtyc6s côPySC cyc6sòn yc6sgây nhữngPySC chFZUFuyện PySCgì FZUFnữa. FZUFÝ nghFZUFĩ đóUpRd khiếnyc6s DưPySCơng lPySCập timuAức thimuAẳng lưngimuA, tay  cậpUpRd rậpPySC buôngyc6s ngaimuAy PySCly UpRdrượu xuốFZUFng bàn.

Định nhìnimuA hànhPySC độnFZUFg củPySCa cô, PySC khóe môyc6si imuAvốn điềmPySC đyc6sạm cimuAhợt coimuAng khẽFZUF lPySCên tUpRdrong mPySCột nụUpRd cười.yc6s FZUFKhi byc6sắt gyc6sặp cáPySCi nyc6shìn UpRdngơ ngáimuAc củaPySC Dyc6sương, nụPySC cUpRdười đóFZUF khôUpRdng tUpRdắt điUpRd, tráiyc6s lại,imuA trimuAong đôiimuA UpRdmắt thẫmimuA tốFZUFi, lFZUFại lFZUFấp UpRdlánh nhUpRdững ánFZUFh sángimuA cóUpRd phFZUFần trêFZUFu cFZUFhọc. Dươnyc6sg hFZUFơi đờFZUF raFZUF, cảUpRdm giácyc6s cáUpRdi PySCkhông khFZUFí imuAmờ ámimuA nyc6sày khyc6siến imuAcô UpRdcó chPySCút PySCkhông tyc6sự nhiUpRdên, PySCtay cUpRdô lạiimuA muốPySCn UpRdthò UpRdra cầUpRdm yc6sly yc6srượu cUpRdho bớtyc6s thừUpRda thãiyc6s, nimuAhưng rồyc6si lyc6sại rụtPySC UpRdlại yc6skhông dám.

Khi nimuAhững sợiyc6s UpRdtơ cảmyc6s imuAxúc cFZUFứ gimuAiăng mPySCắc đimuAâu đóyc6s PySCquanh FZUFhai ngườiPySC, Địnyc6sh độFZUFt ngFZUFột rủUpRd DPySCương đimuAi vòyc6sng PySCquanh FZUFkhu nhàFZUF hàUpRdng. DươPySCng đứngyc6s dậy,UpRd cFZUFả nyc6sgười FZUFnhư đFZUFược PySCthả lỏng,UpRd khônFZUFg nUpRdén đFZUFược FZUFcô imuAthở FZUFphào mFZUFột cUpRdái, imuAđi thFZUFeo Địnhyc6s. yc6sAnh bưFZUFớc chFZUFậm rUpRdãi, đủimuA đểimuA đPySCôi giàUpRdy yc6s5 pUpRdhân yc6scủa DươngFZUF UpRdkhông bịyc6s quáUpRd timuAải yc6skhi cUpRdô imuAbước thPySCeo UpRdanh. VừaUpRd FZUFđi ĐịnhFZUF vimuAừa chỉFZUF dẫnyc6s chPySCo FZUFDương nhữPySCng điểmPySC đặcPySC biyc6sệt yc6snho nhỏyc6s củyc6sa UpRdnhà hàngUpRd này,yc6s nhUpRdư kFZUFhu hầmUpRd rượyc6su, “FZUFcăn pyc6shòng imuAsao rơiUpRd”, “hồPySC rửaimuA chânFZUF” khiếnimuA DPySCương mimuAắt UpRdtròn mắtPySC dẹtUpRd. KhUpRdông khPySCí PySCdần tUpRdrở lạiFZUF simuAự tựFZUF FZUFnhiên, Dươyc6sng FZUFcũng vôUpRd timuAư hFZUFỏi himuAan đPySCủ chuyPySCện. MUpRdặc nhữnUpRdg tPySChắc mắcPySC nUpRdgô nghêimuA củaimuA côUpRd, Địnhyc6s thoUpRdng thảimuA trUpRdả lờyc6si cẩPySCn thậnPySC từngimuA FZUFchút một.

Nhà hàUpRdng đimuAã yc6slên đèimuAn. DươngimuA FZUFcảm nyc6shận dưPySCờng UpRdnhư FZUFĐịnh rấtFZUF đimuAể tâimuAm UpRdđến vUpRdiệc thiếyc6st kếPySC ánhPySC sánUpRdg tronFZUFg nhimuAững yc6scông trìnhUpRd củaimuA mìnyc6sh, nêimuAn imuAtừ yc6skhu UpRdresort UpRdRainbow đếnyc6s nhàUpRd hànyc6sg UpRdnày, imuAánh sángUpRd đPySCều rấtimuA FZUFđẹp yc6smắt, đyc6sều làFZUF thứimuA PySCmàu vàUpRdng ấUpRdm áp,UpRd sóyc6sng yc6ssánh nhưimuA mậtPySC ong.&nbsimuAp; Từng căUpRdn pPySChòng nhưUpRd từnimuAg FZUFô nhPySCỏ phyc6sát sángimuA, ngọtimuA nPySCgào vPySCà bFZUFí mật.UpRd Dươyc6sng PySCcứ tưởngPySC ĐimuAịnh sẽimuA dắUpRdt FZUFcô vàoyc6s mUpRdột cimuAăn phimuAòng nyc6sào đó,yc6s nhưUpRdng UpRdcuối cùnFZUFg PySCnơi dừPySCng lạiyc6s củayc6s họUpRd PySClại làPySC mộimuAt yc6scây cFZUFầu gỗyc6s nPySChỏ nPySChưng cUpRdhắc chPySCắn, nằmUpRd bênimuA PySCrìa củaimuA kFZUFhu nyc6shà hàimuAng. ThấPySCy byc6sãi cáyc6st dFZUFưới cFZUFhân mFZUFịn mànFZUFg, DươngPySC khôyc6sng FZUFngại ngầnUpRd cởyc6si gimuAiầy FZUFra, rồiFZUF điUpRd trPySCên cát.

Trăng noimuAn vừaimuA lêPySCn. NhữngPySC bướUpRdc chUpRdân imuAcủa DươngimuA hơPySCi lPySCún xuốyc6sng trênyc6s nyc6sền imuAcát lấpFZUF lánhPySC sányc6sg imuAbạc bởyc6si imuAánh FZUFtrăng vimuAà ánUpRdh đimuAiện yc6svàng yc6shắt rimuAa PySCtừ khUpRdu nhàyc6s lớn.PySC BêFZUFn cạnyc6sh, ĐịnhimuA vyc6sẫn FZUFđi gFZUFiầy, ayc6snh nhẹyc6s nhàngimuA cầPySCm lấyimuA đôiPySC giầyyc6s tPySCrong UpRdtay DươngPySC khiếnUpRd cyc6sô hPySCơi nFZUFgỡ nyc6sgàng yc6svà cPySCó chUpRdút imuAbối PySCrối. imuAỪ thìimuA thừaUpRd nhậnimuA điyc6s, nhữngFZUF chămUpRd UpRdsóc FZUFcó phầnUpRd PySCnhỏ FZUFbé nhưyc6s vậyPySC khiếPySCn côyc6s yc6s… thícyc6sh kinyc6sh lênFZUF đưyc6sợc ^^

Gió UpRdbiển manimuAg thimuAêm mộtUpRd chyc6sút yc6slạnh khPySCiến mimuAái tócPySC yc6sDương baimuAy lFZUFòa xòaUpRd. FZUFỞ mộtFZUF PySCnơi khônimuAg imuAkhí lyc6sãng mạyc6sn nFZUFhư vyc6sậy, Dươyc6sng rấtUpRd muốPySCn nóiUpRd điềuUpRd gìyc6s đóPySC, tUpRdựa nFZUFhư imuAmột sựimuA hyc6sỏi hayc6sn âUpRdn cyc6sần, yc6snhưng rPySCất sợPySC mìnhPySC yc6ssẽ imuAlại buFZUFột yc6smiệng rFZUFa PySCmột câFZUFu nóiPySC vyc6sô duyêyc6sn. PySCCuối cùimuAng DươnPySCg FZUFchọn sựPySC imuAim lặng.

“Hôm nFZUFay DimuAương UpRdít nóPySCi nhỉ?”

Dương ngướcyc6s lên,imuA hyc6sơi yc6sbất ngyc6sờ vyc6sì cPySCâu nhậnimuA xétyc6s củPySCa Định,imuA UpRdchỉ địnhUpRd nyc6sói lạPySCi mộtimuA câFZUFu đPySCại lUpRdoại cyc6sô ítPySC nUpRdói saimuAo bằPySCng anhPySC, nhưnFZUFg yc6scuối cùng,yc6s UpRdvẫn cFZUFứ tPySChấy thPySCế nyc6sào đó,FZUF FZUFcô cưPySCời ngượyc6sng ngùng.

“Tại FZUFem đanyc6sg syc6suy nghĩ”

Định khônimuAg hyc6sỏi tiếp,imuA mPySCà cyc6shỉ nyc6shìn côPySC, tựPySCa nhFZUFư đợyc6si côyc6s nóFZUFi thPySCêm. DươngimuA bậtimuA cười.

“Em đangFZUF imuAsuy imuAnghĩ FZUFxem FZUFtrái đFZUFất yc6snày hyc6sẹp đếnPySC imuAcỡ nàimuAo màUpRd eUpRdm bFZUFị dấimuAm dúUpRdi cPySCho yc6sanh FZUFnhững imuAhai lần?”

Định UpRdchợt nhUpRdìn PySCbâng PySCquơ xUpRda FZUFxa “À,PySC nhưimuA UpRdchú ThFZUFụ nimuAói, cáiPySC đóimuA ngườPySCi tyc6sa PySCgọi FZUFlà “UpRdhữu duyên””

Dương UpRdim UpRdbặt. LiếimuAm đôiimuA môiPySC cimuAảm yc6sgiác đanFZUFg khôFZUF đyc6si vìPySC giFZUFó biểnyc6s, Dưyc6sơng hFZUFồi hộpyc6s nhìnimuA FZUFkhuôn PySCmặt nghiêimuAng nghiênPySCg cPySCủa Định,imuA nhFZUFững đườngPySC nUpRdét troimuAng sựUpRd khắcUpRd imuAchạm dịuPySC dàngFZUF củaPySC imuAánh sángyc6s kyc6shiến lònFZUFg cUpRdô bỗnPySCg nhiênimuA tràUpRdo dâFZUFng mFZUFột cảmimuA giáPySCc UpRdêm ảPySC lạPySC lùng.imuA Dươngyc6s đanUpRdg tFZUFính hỏiPySC anUpRdh “hữuPySC duyFZUFên imuAthì sao”UpRd nhyc6sưng cimuAhưa kịpFZUF mFZUFở lờUpRdi, ĐịimuAnh đUpRdã quaUpRdy nhUpRdìn côUpRd, FZUFđôi mắyc6st đimuAen bFZUFình UpRdthản hỏiFZUF imuAmột câyc6su rấimuAt PySC… khUpRdông PySCliên quan.

“Có thậPySCt imuAthế không?”

Dương sPySCững UpRdra nPySCgơ yc6sngác UpRd“Thật imuAgì ạ?”

Định đặtimuA đôiFZUF gFZUFiầy yc6scủa DươUpRdng xuốnPySCg thàyc6snh cầu,UpRd rồiPySC xPySCỏ tayc6sy imuAtúi quần,UpRd nétyc6s mặimuAt vẫnimuA kyc6shông đổi.

“À chuyUpRdện yc6schiều yc6snay. Cóyc6s thậyc6st lUpRdà tôiUpRd kUpRdhông imuAcó FZUF… PySCxi nhêimuA gUpRdì FZUFvới UpRdem không?”

Ôi PySCmá ơiFZUF. Cyc6sô FZUFcó nêFZUFn imuAnhảy luônPySC xuốUpRdng byc6siển UpRdcho xUpRdong imuAđời khyc6sông? DưFZUFơng byc6sặm chặtFZUF môFZUFi, cốPySC PySCnén cảyc6sm giFZUFác xấuFZUF hUpRdổ đếnyc6s PySCtận UpRdchân tóc.

“Lúc đUpRdó… LFZUFúc đóyc6s UpRdlà chPySCáu anPySCh chPySCọc eyc6sm mà…”

Định vẫnUpRd khFZUFông buônUpRdg tha.

“Vậy nghĩaUpRd lFZUFà tôiyc6s cóPySC… yc6sxi FZUFnhê à???”

Gì timuAhế nUpRdày? Syc6sao UpRdcâu chuyFZUFện UpRdnó PySClại dẫnFZUF vFZUFề cáiUpRd chủUpRd đềFZUF oáiUpRd oăimuAm nàyyc6s chimuAứ. Chẳngyc6s lUpRdẽ cFZUFô lạPySCi yc6sđi UpRd… gậtPySC đầu?imuA MFZUFà lPySCắc thìimuA thPySCà ximuAúi côUpRd đi…UpRd chyc6sết PySCcòn hơn!!!!

Dương cắmFZUF mặFZUFt xuFZUFống đyc6sất, nhìPySCn xuốnFZUFg PySC… ngónFZUF chânPySC mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”