You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương Yq4e6 7aidvDHy- MÓNYq4eG VUỐ4P3Udq4yT V7aidvDHyÀ L4P3Udq4yÁ TRÀ
hi 4P3Udq4y Ha4P3Udq4yrry, R7aidvDHyon vàYq4e HYq4eermione bước7aidvDHy và7aidvDHyo Đ4P3Udq4yại S4P3Udq4yảnh đường4P3Udq4y để7aidvDHy ăn7aidvDHy điểm7aidvDHy 4P3Udq4ytâm vàYq4eo sán4P3Udq4yg 4P3Udq4y 7aidvDHyhôm sau4P3Udq4y, t4P3Udq4yhì người4P3Udq4y đầu7aidvDHy tiYq4eên mYq4eà tụi7aidvDHy nóYq4e thấyYq4e lYq4eà Dr7aidvDHyaco Malfoy4P3Udq4y. C7aidvDHyó 7aidvDHyvẻ như7aidvDHy 7aidvDHy Mal7aidvDHyfoy đa7aidvDHyng m4P3Udq4yua vu4P3Udq4yi ch7aidvDHyo mộtYq4e nhómYq4e họcYq4e sin4P3Udq4yh n7aidvDHyhà Slyther4P3Udq4yin bằn4P3Udq4yg mộtYq4e câ7aidvDHyu Yq4e cYq4ehuyện cYq4ehọc cưYq4eời. Lúc7aidvDHy 7aidvDHyHarry, RoYq4en vYq4eà Hermio4P3Udq4yne đYq4ei nYq4egang 4P3Udq4yqua, MYq4ealfoy đ4P3Udq4yang Yq4e nhạiYq4e mộtYq4e vẻ4P3Udq4y mặt4P3Udq4y đau7aidvDHy đớYq4en đ4P3Udq4yến bất7aidvDHy tỉnhYq4e kh7aidvDHyá khYq4eôi h7aidvDHyài, thế7aidvDHy l4P3Udq4yà quYq4eanh 4P3Udq4ynó nổYq4e 7aidvDHyra 4P3Udq4y mộYq4et tràYq4eng cười.
Hermione 7aidvDHyđi nYq4egay Yq4esau l7aidvDHyưng Harr7aidvDHyy, nói:
"Kệ xác7aidvDHy nó.7aidvDHy CYq4eứ mặc4P3Udq4y kệ4P3Udq4y n7aidvDHyó 4P3Udq4yđi, nYq4eó chẳng4P3Udq4y đánYq4eg đểYq4e mình7aidvDHy bận4P3Udq4y 7aidvDHytâm đâu..."
Nhưng Yq4ePancy ParkinsoYq4en, m7aidvDHyột co4P3Udq4yn b7aidvDHyé n4P3Udq4yhà S7aidvDHylytherin, m7aidvDHyặt 4P3Udq4ytẹt d7aidvDHya nYq4ehăn n4P3Udq4yhư mặ4P3Udq4yt c7aidvDHyhó Pu4P3Udq4yg chợtYq4e rítYq4e lê4P3Udq4yn 7aidvDHythe thé:
"Ê, Potter7aidvDHy! 4P3Udq4yPotter ơi,7aidvDHy viêYq4en giá4P3Udq4ym ngụYq4ec 4P3Udq4yAzkaban đang7aidvDHy t4P3Udq4yới k4P3Udq4yìa! Po4P3Udq4ytter, Hùuuuu!"
Harr4P3Udq4yy Yq4engồi 4P3Udq4yphịch x4P3Udq4yuống cái4P3Udq4y ghế4P3Udq4y b7aidvDHyên cạYq4enh Geo4P3Udq4yrge 4P3Udq4yở bàn4P3Udq4y Yq4eăn của7aidvDHy Yq4enhà Gryffin7aidvDHydor. 7aidvDHyGeorge ph4P3Udq4yát c7aidvDHyho t7aidvDHyụi nó7aidvDHy mấy7aidvDHy t4P3Udq4yờ giấy:
"Thời khóa7aidvDHy biểuYq4e củaYq4e họcYq4e si7aidvDHynh nYq4eăm th4P3Udq4yứ Yq4eba đây.7aidvDHy Ủa,4P3Udq4y 4P3Udq4ycó chuy4P3Udq4yện g7aidvDHyì vậyYq4e Harry?"
Ron ngồi4P3Udq4y xu7aidvDHyống 4P3Udq4yghế 4P3Udq4ybên Yq4ekia Georg7aidvDHye, trừ7aidvDHyng mắYq4et 4P3Udq4ynhìn q4P3Udq4yua p7aidvDHyhía bYq4eàn ăYq4en 4P3Udq4ynhà Slytherin7aidvDHy, nói:
"Thằng Malfoy."
7aidvDHyGeorge nYq4egước nhì7aidvDHyn 7aidvDHyqua, Yq4evừa 7aidvDHyđúng l7aidvDHyúc th7aidvDHyấy MalfYq4eoy lạYq4ei đYq4eang mộtYq4e lầnYq4e n7aidvDHyữa gi4P3Udq4yả 4P3Udq4ybộ xỉu7aidvDHy 7aidvDHymột các4P3Udq4yh Yq4eđầy 4P3Udq4ysợ hã7aidvDHyi. GeoYq4erge bình7aidvDHy thả7aidvDHyn nói:
"Thằng 4P3Udq4ynhãi ranYq4eh. NóYq4e cũ7aidvDHyng đYq4eâu c4P3Udq4yó Yq4eoai phYq4eong 7aidvDHylẫm 4P3Udq4y liệt4P3Udq4y gì7aidvDHy Yq4echo lắmYq4e 4P3Udq4ykhi viê4P3Udq4yn 7aidvDHygiám n4P3Udq4ygục Az7aidvDHykaban kiYq4eểm t4P3Udq4yra đoàn7aidvDHy tàu7aidvDHy tYq4eối hôm4P3Udq4y Yq4equa Yq4e 7aidvDHyđâu. NYq4eó cũ7aidvDHyng chạy4P3Udq4y tọt4P3Udq4y q4P3Udq4yua Yq4etoa của7aidvDHy tụ4P3Udq4yi mìn7aidvDHyh, phả7aidvDHyi khônYq4eg Fred?"
Fred 4P3Udq4ykhinh b7aidvDHyỉ 7aidvDHyliếc 7aidvDHymắt nh7aidvDHyìn 7aidvDHysang Malfoy:
"Đồ s4P3Udq4yém 7aidvDHytè Yq4etrong quần."
George nói:
"N7aidvDHygay như7aidvDHy an7aidvDHyh đâ4P3Udq4yy c7aidvDHyũng kYq4ehông 4P3Udq4ykhoái c4P3Udq4yho lắm.Yq4e HọYq4e đ7aidvDHyúng là7aidvDHy kiYq4enh 7aidvDHytởm thiệt4P3Udq4y, m7aidvDHyấy viê4P3Udq4yn 7aidvDHygiám ngục7aidvDHy Azk4P3Udq4yaban ấy..."
Fred nói:
"Họ4P3Udq4y 4P3Udq4ylàm rYq4euột 4P3Udq4ygan mìn4P3Udq4yh thi7aidvDHyếu điều4P3Udq4y bYq4eị đông4P3Udq4y Yq4elạnh hếtYq4e Yq4evậy há?"
Harry nYq4eói nhỏ:
"Nhưng7aidvDHy mYq4eà cáYq4ec Yq4eanh đâ4P3Udq4yu có4P3Udq4y xỉu4P3Udq4y, phải7aidvDHy không?"
George nYq4eói m7aidvDHyạnh mẽ:
"QYq4euên cYq4ehuyện đó7aidvDHy đi,Yq4e Yq4eHarry. CYq4eó mộtYq4e lYq4eần bYq4ea p7aidvDHyhải Yq4eđi Yq4e t4P3Udq4yới Yq4enhà 4P3Udq4yngục AzYq4ekaban, n7aidvDHyhớ khôngYq4e FreYq4ed? BYq4ea n4P3Udq4yói đó4P3Udq4y Yq4elà Yq4enơi tồi7aidvDHy tYq4eệ n4P3Udq4yhứt mà7aidvDHy Yq4e ô7aidvDHyng tYq4eừng bi7aidvDHyết 4P3Udq4yđến. Yq4eBa trở4P3Udq4y về7aidvDHy n7aidvDHyhà t7aidvDHyay c7aidvDHyhân 4P3Udq4yrun rẩy7aidvDHy 4P3Udq4yrồi pháYq4et bệnh4P3Udq4y luô4P3Udq4yn Yq4e mà...Yq4e MYq4eấy viên7aidvDHy giámYq4e ngụ7aidvDHyc AYq4ezkaban Yq4ehút h4P3Udq4yết n7aidvDHyiềm v4P3Udq4yui 7aidvDHykhỏi cYq4eái n4P3Udq4yhà ngụcYq4e đ7aidvDHyó. Ở4P3Udq4y 4P3Udq4y t4P3Udq4yrong đó,4P3Udq4y hầu7aidvDHy như4P3Udq4y tYq4eất cả7aidvDHy 4P3Udq4ycác 7aidvDHytù nh4P3Udq4yân ngụcYq4e A4P3Udq4yzkaban đ4P3Udq4yều 7aidvDHyphát điêYq4en lênYq4e 4P3Udq4y hết."
Yq4eFred đYq4eổi đYq4eề tài:
"Ừ, để4P3Udq4y Yq4ecoi th4P3Udq4yằng MYq4ealfoy s4P3Udq4yẽ vuYq4ei 4P3Udq4ynhư thế4P3Udq4y nà7aidvDHyo 7aidvDHysau 7aidvDHy trậ4P3Udq4yn QuYq4eidditch đầu7aidvDHy tiênYq4e. Nhớ7aidvDHy không?4P3Udq4y T4P3Udq4yrận Q7aidvDHyuidditch 7aidvDHyđầu mùYq4ea lYq4eà 4P3Udq4ytrận Yq4egiữa 4P3Udq4y đYq4eội nhYq4eà GryffindoYq4er vàYq4e n7aidvDHyhà Slytherin."
Lần Yq4eduy nh7aidvDHyứt mà7aidvDHy Harr4P3Udq4yy 7aidvDHyvà Malfo7aidvDHyy đ4P3Udq4yối đầu7aidvDHy nha7aidvDHyu 4P3Udq4y tr4P3Udq4yong 7aidvDHymột tYq4erận QuYq4eidditch cũ4P3Udq4yng 7aidvDHylà lần7aidvDHy Yq4eMalfoy Yq4eđã bịthu7aidvDHya tYq4ee Yq4etua xiểngYq4e 7aidvDHy liểnYq4eg. Nh4P3Udq4yớ 7aidvDHylại trậ7aidvDHyn đóYq4e, Yq4eHarry 4P3Udq4ythấy phấYq4en khởi7aidvDHy lYq4eên chú4P3Udq4yt đỉn4P3Udq4yh, bèn7aidvDHy tự7aidvDHy lấ4P3Udq4yy 4P3Udq4y chYq4eo Yq4emình mYq4eấy kYq4ehúc xú7aidvDHyc xíchYq4e v7aidvDHyà c7aidvDHyà Yq4echua chiên.
Hermione Yq4ecòn mảiYq4e ngYq4ehiên cứYq4eu cái7aidvDHy thờiYq4e kYq4ehóa biểu7aidvDHy mới4P3Udq4y củ7aidvDHya mìn4P3Udq4yh. 4P3Udq4yCô bé7aidvDHy mừnYq4eg r4P3Udq4yỡ kê7aidvDHyu lên:
7aidvDHy"Ôi, 4P3Udq4yhay Yq4equá! Tụi4P3Udq4y m7aidvDHyình 7aidvDHybắt đầuYq4e h4P3Udq4yọc Yq4emấy môYq4en mớiYq4e ngaYq4ey 7aidvDHyhôm nay."
Ron ng4P3Udq4yó 7aidvDHyqua v7aidvDHyai Herm7aidvDHyione đ7aidvDHyọc ké7aidvDHy, Yq4emặt 7aidvDHymày nghi7aidvDHyêm tranYq4eg 7aidvDHyhẳn r4P3Udq4ya. 7aidvDHyNó nói:
7aidvDHy"Hermione ơi,4P3Udq4y 7aidvDHyngười 4P3Udq4yta làm7aidvDHy rố7aidvDHyi Yq4ebeng cáiYq4e tYq4ehời 7aidvDHy khó4P3Udq4ya biểu7aidvDHy củaYq4e 4P3Udq4ybồ rồi.4P3Udq4y C7aidvDHyoi nè7aidvDHy, họYq4e xếpYq4e chYq4eo bồ7aidvDHy tớ7aidvDHyi m4P3Udq4yười m7aidvDHyôn hYq4eọc mộtYq4e Yq4engày. Yq4e Là7aidvDHym gì7aidvDHy có7aidvDHy đủ7aidvDHy thờiYq4e giờ."
"Mình sẽ4P3Udq4y xoa4P3Udq4yy sở.4P3Udq4y MìnYq4eh đ4P3Udq4yã dYq4eàn 4P3Udq4yxếp xo4P3Udq4yng với4P3Udq4y giáo7aidvDHy sYq4eư McGonagal4P3Udq4yl rồi."
Ron vẫn4P3Udq4y cười,Yq4e nói:
"Nhưng4P3Udq4y màYq4e c7aidvDHyoi nè,4P3Udq4y b7aidvDHyồ thYq4eấy 7aidvDHythời khóaYq4e biểuYq4e sángYq4e n7aidvDHyay khô7aidvDHyng? ChíYq4en gi7aidvDHyờ môn4P3Udq4y TYq4eiên t4P3Udq4yri. VàYq4e nga7aidvDHyy 4P3Udq4yphía dưới,7aidvDHy chín4P3Udq4y Yq4egiờ, Muggle-học.Yq4e Và..."
Ron chồ7aidvDHym tớ4P3Udq4yi, ghé4P3Udq4y sát7aidvDHy cáYq4ei thYq4eời khóYq4ea b7aidvDHyiểu hơnYq4e, Yq4evẻ 4P3Udq4ykhông t4P3Udq4yhể 7aidvDHynào ti4P3Udq4yn được:
"Coi Yq4enè, 7aidvDHyngay dưới4P3Udq4y dòng7aidvDHy đó7aidvDHy: mYq4eôn S4P3Udq4yố học,7aidvDHy cũn7aidvDHyg Yq4e Yq4echín giờ.7aidvDHy Ý4P3Udq4y mìnYq4eh nYq4eói l7aidvDHyà mìnYq4eh b7aidvDHyiết bồYq4e 4P3Udq4ygiỏi, Her7aidvDHymione Yq4eà, nhưnYq4eg khô7aidvDHyng 4P3Udq4yai c4P3Udq4yó 7aidvDHy thểYq4e giỏi7aidvDHy đến4P3Udq4y n4P3Udq4yhư vậy.4P3Udq4y LàmYq4e sYq4eao cùngYq4e 7aidvDHymột l4P3Udq4yúc m4P3Udq4yà bồYq4e có4P3Udq4y 4P3Udq4ythể họ4P3Udq4yc ở4P3Udq4y 4P3Udq4yba lớ7aidvDHyp Yq4e chứ?"
Herm4P3Udq4yione Yq4enói Yq4ecộc lốc:
"Đừng cYq4eó nYq4egu. DĩYq4e nhiênYq4e mìn7aidvDHyh sẽYq4e khôn7aidvDHyg 7aidvDHyngồi họ4P3Udq4yc ởYq4e tro4P3Udq4yng cả7aidvDHy Yq4eba lớ7aidvDHyp cùn4P3Udq4yg một4P3Udq4y lúc."
4P3Udq4y"Vậy thì..."
Her7aidvDHymione ngắtYq4e lời:
"Làm 7aidvDHyơn đưa4P3Udq4y giù7aidvDHym mì4P3Udq4ynh hũ4P3Udq4y mứt."
"Nhưng..."
Hermione gắYq4et lên:
"Ôi, Ro7aidvDHyn ơ7aidvDHyi, nế4P3Udq4yu thời4P3Udq4y k7aidvDHyhóa biểu4P3Udq4y c7aidvDHyủa mình7aidvDHy hơi7aidvDHy đầ7aidvDHyy Yq4e mộtYq4e Yq4echút t7aidvDHyhì mắc7aidvDHy mYq4eớ gìYq4e t7aidvDHyới bồ4P3Udq4y hả?4P3Udq4y MìnYq4eh Yq4eđã 4P3Udq4ynói vYq4eới bồYq4e rồiYq4e, mìn4P3Udq4yh đãYq4e 4P3Udq4ydàn Yq4e x7aidvDHyếp xo4P3Udq4yng hếYq4et với4P3Udq4y giáo4P3Udq4y 7aidvDHysư 7aidvDHyMcGonagall rồi!"
Vừa lúYq4ec 4P3Udq4yđó, lã7aidvDHyo 4P3Udq4yHagrid bướcYq4e vàoYq4e Đại4P3Udq4y Sảnh4P3Udq4y đường.7aidvDHy 7aidvDHy LYq4eão mặc7aidvDHy cYq4eái áo4P3Udq4y kh7aidvDHyoác d4P3Udq4yài 7aidvDHybằng l7aidvDHyông c7aidvDHyhuột chũi4P3Udq4y, Yq4evà Yq4elão Yq4ecứ lơ4P3Udq4y đễ4P3Udq4ynh vYq4eung 4P3Udq4y 7aidvDHyvẫy 4P3Udq4yxác một7aidvDHy c4P3Udq4yon chồn7aidvDHy hô4P3Udq4yi Yq4etrong bYq4eàn ta7aidvDHyy tYq4eo kYq4eếch xù4P3Udq4y của4P3Udq4y mình.
Trên đườngYq4e đYq4ei Yq4etới bànYq4e g4P3Udq4yiáo Yq4eviên, lão7aidvDHy Yq4edừng bướ7aidvDHyc nói4P3Udq4y vớiYq4e 4P3Udq4ybọn trẻ:
"Ổn c7aidvDHyả Yq4echứ Yq4ehả? Cá7aidvDHyc cháuYq4e Yq4elà nhữn7aidvDHyg Yq4ehọc trYq4eò t7aidvDHyrong Yq4e Yq4elớp 4P3Udq4yhọc đầu4P3Udq4y t4P3Udq4yiên Yq4emà bác7aidvDHy đượcYq4e d4P3Udq4yạy đó4P3Udq4y Yq4enghe! LớpYq4e bắ4P3Udq4yt đầ4P3Udq4yu ngaYq4ey saYq4eu bữaYq4e ănYq4e 4P3Udq4y 4P3Udq4ytrưa! B7aidvDHyác phải4P3Udq4y thức7aidvDHy 4P3Udq4ydậy từYq4e Yq4elúc nă4P3Udq4ym giờ4P3Udq4y s4P3Udq4yáng 4P3Udq4yđể chuẩnYq4e Yq4ebị mọYq4ei th4P3Udq4yứ sẵn7aidvDHy 7aidvDHy sàng...Yq4e H7aidvDHyy vọYq4eng đâu4P3Udq4y đãYq4e vô4P3Udq4y 7aidvDHyđó rồ7aidvDHyi... bá7aidvDHyc đây7aidvDHy, Yq4emột tYq4ehầy giáYq4eo... thiệt7aidvDHy 4P3Udq4y tình..."
L7aidvDHyão n7aidvDHygoác 7aidvDHymiệng cườYq4ei to4P3Udq4ye toéYq4et vớYq4ei bYq4eọn tYq4erẻ Yq4evà đ4P3Udq4yi tiếYq4ep tớiYq4e bàYq4en ă4P3Udq4yn 4P3Udq4ydành c4P3Udq4yho giáo7aidvDHy viên,7aidvDHy v7aidvDHyẫn vuYq4eng v4P3Udq4yẩy xá7aidvDHyc coYq4en chYq4eồn hôi.
VYq4eới 7aidvDHymột chúYq4et 7aidvDHylo âuYq4e trYq4eong Yq4egiọng Yq4enói, R4P3Udq4yon th7aidvDHyắc mắc:
"Không biếYq4et 4P3Udq4ybác ấYq4ey cYq4ehuẩn bị4P3Udq4y sẵn7aidvDHy sà7aidvDHyng cáYq4ei gì7aidvDHy l7aidvDHyà cYq4eái g7aidvDHyì nhỉ?"
Sảnh ĐườnYq4eg bắ4P3Udq4yt đầuYq4e Yq4evắng b7aidvDHyớt kh7aidvDHyi mọ7aidvDHyi người4P3Udq4y 4P3Udq4ylục tục7aidvDHy 7aidvDHyđến Yq4elớp học7aidvDHy đầ4P3Udq4yu tiên4P3Udq4y của7aidvDHy mình.7aidvDHy RYq4eon x7aidvDHyem thờiYq4e 7aidvDHykhóa b7aidvDHyiểu củaYq4e nó:
"Tụi m7aidvDHyình ph7aidvDHyải đi7aidvDHy tYq4ehôi, để7aidvDHy coiYq4e, lớpYq4e 7aidvDHyTiên t7aidvDHyri ởYq4e 4P3Udq4ytầng tr4P3Udq4yên cùnYq4eg của7aidvDHy Thá7aidvDHyp BYq4eắc. TụiYq4e mYq4eình s7aidvDHyẽ mấ4P3Udq4yt m7aidvDHyười phútYq4e mớYq4ei đếnYq4e đượYq4ec nơ7aidvDHyi đó..."
Ba đứaYq4e vộiYq4e v7aidvDHyàng ă7aidvDHyn c7aidvDHyho x4P3Udq4yong b7aidvDHyữa điểYq4em tâmYq4e, c7aidvDHyhào Yq4e tạ4P3Udq4ym biệtYq4e 7aidvDHyFred v4P3Udq4yà Geo7aidvDHyrge, 7aidvDHyrồi 7aidvDHyđi 7aidvDHytrở Yq4era, 7aidvDHybăng qu4P3Udq4ya Sảnh4P3Udq4y đYq4eường. 7aidvDHyKhi tYq4eụi nYq4eó 4P3Udq4y đi4P3Udq4y ng4P3Udq4yang bYq4eàn ă7aidvDHyn cYq4eủa 7aidvDHynhà Slyt4P3Udq4yherin, 7aidvDHyMalfoy lạYq4ei biểu7aidvDHy Yq4ediễn 4P3Udq4ytrò n7aidvDHyhái Yq4emột cYq4eơn 4P3Udq4y 4P3Udq4yxỉu n7aidvDHyữa. Yq4eTiếng c7aidvDHyười rú4P3Udq4y lên4P3Udq4y đYq4euổi thYq4eeo Har7aidvDHyry Yq4evào t4P3Udq4yận 7aidvDHytiền sảnh.
Hành trYq4eình 4P3Udq4yxuyên qu4P3Udq4ya t4P3Udq4yòa lâu7aidvDHy 4P3Udq4yđài đểYq4e đ7aidvDHyến 7aidvDHyTháp BắYq4ec 4P3Udq4y 7aidvDHylà 7aidvDHymột hà4P3Udq4ynh 4P3Udq4ytrình d7aidvDHyài. 7aidvDHyHai năYq4em ởYq4e H7aidvDHyogwarts c4P3Udq4yhưa đủ4P3Udq4y 4P3Udq4yđể bọn4P3Udq4y trẻ4P3Udq4y biếtYq4e h4P3Udq4yết 7aidvDHy mọYq4ei th7aidvDHyứ vềYq4e Yq4etòa l7aidvDHyâu đài:4P3Udq4y trư4P3Udq4yớc đâyYq4e t7aidvDHyụi nó7aidvDHy chư7aidvDHya từn4P3Udq4yg được7aidvDHy Yq4evào bê7aidvDHyn 4P3Udq4ytrong Yq4e Thá4P3Udq4yp Bắc.
Tụi 4P3Udq4ynhỏ t4P3Udq4yrèo lYq4eên 4P3Udq4ytới cầ7aidvDHyu tha4P3Udq4yng thứ7aidvDHy bảy,7aidvDHy đến4P3Udq4y Yq4emột Yq4e đ4P3Udq4yầu cầu7aidvDHy than7aidvDHyg khô7aidvDHyng t7aidvDHyhấy qu7aidvDHyen chúYq4et nYq4eào, Yq4eở Yq4eđó k4P3Udq4yhông Yq4ecó cáYq4ei Yq4egì khá7aidvDHyc ngoàYq4ei 7aidvDHy m7aidvDHyột bYq4eức t7aidvDHyranh lớYq4en 4P3Udq4yvẽ một7aidvDHy bãiYq4e c4P3Udq4yỏ trống7aidvDHy tYq4erơ tr4P3Udq4yeo trênYq4e bức7aidvDHy tư7aidvDHyờng đáYq4e, Yq4eRon 7aidvDHy vừaYq4e t4P3Udq4yhở hổn7aidvDHy h7aidvDHyển 4P3Udq4yvừa nói:
"Phải... c4P3Udq4yó... 7aidvDHymột... Yq4elối... đi.4P3Udq4y.. tắt.7aidvDHy.. chứ!"
Hermione 4P3Udq4yngó xuống7aidvDHy một7aidvDHy 7aidvDHyhành 7aidvDHylang vắngYq4e bên4P3Udq4y phải:
"Chắc 7aidvDHylà l7aidvDHyối này."
7aidvDHyNhưng RoYq4en nói:
"Không phải7aidvDHy 7aidvDHyđâu. Đ4P3Udq4yó l4P3Udq4yà hướng7aidvDHy nYq4eam Yq4emà. Yq4eMấy bồYq4e ngóYq4e coi4P3Udq4y, tụ4P3Udq4yi mì4P3Udq4ynh c7aidvDHyó 7aidvDHythể 4P3Udq4ynhìn 4P3Udq4ythấy mộ7aidvDHyt mả4P3Udq4yng hồ4P3Udq4y nước7aidvDHy 4P3Udq4ybên 4P3Udq4yngoài Yq4ecửa 4P3Udq4ysổ kìa..."
Harry nYq4egắm bứcYq4e 7aidvDHytranh. Mộ4P3Udq4yt chú7aidvDHy nYq4egựa lùnYq4e mũ4P3Udq4ym 7aidvDHymĩm, Yq4e lông7aidvDHy 4P3Udq4yxám lốm4P3Udq4y đốm,Yq4e v4P3Udq4yừa mới7aidvDHy 7aidvDHythong d4P3Udq4yong Yq4edẫm lêYq4en bYq4eãi cỏ4P3Udq4y và7aidvDHy tYq4ehơ thẩnYq4e nhấmYq4e Yq4e nhápYq4e 7aidvDHycỏ xa7aidvDHynh. Tu4P3Udq4yy đãYq4e que4P3Udq4yn Yq4evới 7aidvDHyviệc các7aidvDHy nh7aidvDHyân vậ4P3Udq4yt Yq4etrong Yq4enhững bứ4P3Udq4yc tra7aidvDHynh ở7aidvDHy 4P3Udq4y trườngYq4e Hogw7aidvDHyarts 7aidvDHycứ 4P3Udq4ydi chuyển7aidvDHy Yq4elung Yq4etung 7aidvDHyvà thỉYq4enh thoảng7aidvDHy bYq4eỏ kYq4ehung tranYq4eh mYq4eà Yq4e 7aidvDHyđi thăYq4em Yq4eviếng l7aidvDHyẫn 4P3Udq4ynhau, 4P3Udq4ynhưng Harr4P3Udq4yy 4P3Udq4yvẫn cứ7aidvDHy khoái7aidvDHy nhìn4P3Udq4y chú4P3Udq4yng. 7aidvDHyMột 7aidvDHylát 7aidvDHy sa7aidvDHyu, 4P3Udq4ymột h4P3Udq4yiệp 7aidvDHysĩ lù7aidvDHyn b7aidvDHyè b7aidvDHyè mặc7aidvDHy bộ7aidvDHy 7aidvDHyáo Yq4egiáp cứ7aidvDHy Yq4ekêu xủng7aidvDHy xoẻ7aidvDHyng 4P3Udq4ykhi ông4P3Udq4y bư4P3Udq4yớc 7aidvDHy vYq4eào Yq4ebức tra7aidvDHynh, t4P3Udq4yheo Yq4esau là7aidvDHy Yq4econ ngYq4eựa l7aidvDHyùn. Căn4P3Udq4y 7aidvDHycứ và4P3Udq4yo dấ7aidvDHyu vếYq4et cỏYq4e dậ4P3Udq4yp cò7aidvDHyn 4P3Udq4y 4P3Udq4ydính ở7aidvDHy đầu4P3Udq4y gối4P3Udq4y 4P3Udq4ycủa 4P3Udq4ybộ đồYq4e giYq4eáp k4P3Udq4yim lYq4eoại ônYq4eg đan4P3Udq4yg mặ4P3Udq4yc, t4P3Udq4yhì c4P3Udq4yó tYq4ehể nYq4eói c7aidvDHyhắc 4P3Udq4y l4P3Udq4yà ôYq4eng vừ4P3Udq4ya té4P3Udq4y ngựa.
Nhìn t7aidvDHyhấy HarryYq4e, Yq4eRon 7aidvDHyvà Hermion7aidvDHye, ôn7aidvDHyg hiệp4P3Udq4y 4P3Udq4ysĩ gào7aidvDHy lên:
"A! QuYq4eân bYq4eất lươnYq4eg 7aidvDHynào dám4P3Udq4y xâ4P3Udq4ym nhậ7aidvDHyp lYq4eãnh đ7aidvDHyịa 4P3Udq4y riêngYq4e củ7aidvDHya tYq4ea hả?Yq4e 4P3Udq4yPhải chăng7aidvDHy 4P3Udq4ycác ngYq4eươi 7aidvDHyđến c4P3Udq4yười nhạYq4eo 4P3Udq4yta nYq4egã ngựa?7aidvDHy 4P3Udq4yHãy rú4P3Udq4yt 4P3Udq4y gươmYq4e ra7aidvDHy, đồYq4e bấtYq4e lươYq4eng, đồYq4e chó!"
Ba đYq4eứa nYq4ehỏ sửn7aidvDHyg Yq4esốt đứYq4eng ng7aidvDHyớ 4P3Udq4yra nhì4P3Udq4yn 7aidvDHyông 4P3Udq4yhiệp Yq4esĩ Yq4e lù7aidvDHyn đ7aidvDHyang rYq4eút tha7aidvDHynh gươYq4em r4P3Udq4ya khỏ7aidvDHyi Yq4ecái vỏ7aidvDHy kiYq4eếm và4P3Udq4y bắtYq4e đầuYq4e vunYq4eg gươmYq4e tr4P3Udq4yong Yq4e ta7aidvDHyy một7aidvDHy 4P3Udq4ycách h7aidvDHyung hăYq4eng, 7aidvDHycòn châYq4en 4P3Udq4ycẳng tYq4ehì n4P3Udq4yhảy lYq4eoi 7aidvDHychoi troYq4eng c4P3Udq4yơn 7aidvDHygiận Yq4e 7aidvDHyđiên cuồ4P3Udq4yng. Nhưng7aidvDHy lưỡi7aidvDHy gư4P3Udq4yơm quá4P3Udq4y dàiYq4e 7aidvDHyso vớ7aidvDHyi thâ4P3Udq4yn hìYq4enh cụt4P3Udq4y ngủn4P3Udq4y cYq4eủa ông,4P3Udq4y 4P3Udq4y thành4P3Udq4y Yq4era kh4P3Udq4yi 7aidvDHyông 4P3Udq4ychém mộ4P3Udq4yt đường7aidvDHy gư7aidvDHyơm Yq4eác liệt7aidvDHy thì7aidvDHy đà7aidvDHy gươmYq4e đ7aidvDHyi l4P3Udq4yàm ôn4P3Udq4yg mấYq4et 7aidvDHy 4P3Udq4ycả thăn4P3Udq4yg b4P3Udq4yằng, 4P3Udq4yté lăn7aidvDHy đùnYq4eg, sấ4P3Udq4yp mặ4P3Udq4yt xuống4P3Udq4y bãi7aidvDHy cỏ.
Harry 7aidvDHytiến tớiYq4e gần4P3Udq4y bức7aidvDHy trYq4eanh hơn7aidvDHy, nóYq4e hỏi:
"Ông có7aidvDHy s7aidvDHyao không?"
"Lùi lại!Yq4e Q7aidvDHyuân k4P3Udq4yhoác 7aidvDHylác đê7aidvDHy tiện!4P3Udq4y 7aidvDHyLùi! ĐYq4eồ Yq4exỏ lá!"
Ông h4P3Udq4yiệp sĩYq4e l7aidvDHyại nYq4eắm cYq4ehặt than4P3Udq4yh gươm4P3Udq4y, chốnYq4eg gưYq4eơm 4P3Udq4y 4P3Udq4yxuống đ4P3Udq4yể đứn7aidvDHyg 7aidvDHylên, như7aidvDHyng lưYq4eỡi gươm4P3Udq4y lú4P3Udq4yn sâ4P3Udq4yu Yq4ethêm vàYq4eo lớp7aidvDHy 7aidvDHycỏ, 7aidvDHyvà 7aidvDHykhi ôn7aidvDHyg Yq4e đứngYq4e dYq4eậy đượYq4ec rYq4eồi thì4P3Udq4y ch7aidvDHyo d7aidvDHyù đã7aidvDHy c4P3Udq4yố gắn4P3Udq4yg hết7aidvDHy sứcYq4e mYq4eình, Yq4eông kh7aidvDHyông th4P3Udq4yể nYq4eào Yq4e rút4P3Udq4y lưỡiYq4e gươ7aidvDHym 4P3Udq4yra đượcYq4e nữa4P3Udq4y. C4P3Udq4yuối cùYq4eng ôn4P3Udq4yg phảiYq4e Yq4etự quăn7aidvDHyg m4P3Udq4yình xuốngYq4e Yq4ecỏ, 4P3Udq4y đẩy4P3Udq4y cái7aidvDHy mạng4P3Udq4y cYq4ehe 4P3Udq4ymặt trên7aidvDHy c7aidvDHyái Yq4enón giáYq4ep sắtYq4e r7aidvDHya đ4P3Udq4yể la4P3Udq4yu 4P3Udq4ymồ hôiYq4e Yq4eđang Yq4erịn đYq4eầm Yq4e đìa.
Thừa 7aidvDHydịp ôn4P3Udq4yg hiệpYq4e 7aidvDHysĩ nghỉ4P3Udq4y m7aidvDHyệt, HarYq4ery phâ7aidvDHyn trần:
"NYq4ehư vầyYq4e nèYq4e, tụ7aidvDHyi tôiYq4e đYq4eang điYq4e Yq4etìm TYq4eháp Bắc.4P3Udq4y Chắ4P3Udq4yc ông4P3Udq4y đâ4P3Udq4yu biết4P3Udq4y chỗYq4e đóYq4e ở7aidvDHy đâ4P3Udq4yu hả?"
Cơn giậ4P3Udq4yn củaYq4e 7aidvDHyông hiệp4P3Udq4y 4P3Udq4ysĩ dường4P3Udq4y n7aidvDHyhư t4P3Udq4yan biếnYq4e đYq4ei 4P3Udq4ytức t4P3Udq4yhì. Yq4eÔng lá7aidvDHych cáchYq4e đứn7aidvDHyg 7aidvDHydậy v4P3Udq4yà dõng4P3Udq4y d4P3Udq4yạc hô:
"Một cuYq4eộc tr4P3Udq4yuy tìm!7aidvDHy Hãy7aidvDHy 4P3Udq4ytheo ta7aidvDHy, Yq4ehỡi cYq4eác bằ4P3Udq4yng Yq4e hữuYq4e t4P3Udq4yhân thiết!4P3Udq4y C4P3Udq4yhúng t7aidvDHya 4P3Udq4ysẽ Yq4etìm 4P3Udq4yra Yq4emục tiê4P3Udq4yu 7aidvDHycủa cá4P3Udq4yc bYq4eạn, 7aidvDHyhoặc Yq4elà chúYq4eng Yq4e 4P3Udq4yta 4P3Udq4ysẽ dYq4eũng cảm7aidvDHy bỏ4P3Udq4y mYq4eạng 4P3Udq4yvì nhiệYq4em vụ!"
Ông h4P3Udq4yiệp 7aidvDHysĩ lại4P3Udq4y 4P3Udq4ymột lần7aidvDHy 7aidvDHynữa c4P3Udq4yố gắn7aidvDHyg rYq4eút t4P3Udq4yhanh 4P3Udq4y gư7aidvDHyơm r7aidvDHya một7aidvDHy cá4P3Udq4ych kYq4ehông h4P3Udq4yiệu q4P3Udq4yuả, rồ4P3Udq4yi c7aidvDHyố trèo7aidvDHy lên4P3Udq4y c7aidvDHyon ngựa4P3Udq4y m4P3Udq4yập, nhYq4eưng lYq4eại 4P3Udq4y n4P3Udq4ygã xuốYq4eng. 7aidvDHyÔng bè7aidvDHyn khí4P3Udq4y khá7aidvDHyi 4P3Udq4yla to:
"Đ4P3Udq4yành đ7aidvDHyi bộ4P3Udq4y vậy,7aidvDHy t4P3Udq4yhưa quíYq4e ngài4P3Udq4y v4P3Udq4yà Yq4equí nư7aidvDHyơng! Lê7aidvDHyn đ7aidvDHyường! Tiến4P3Udq4y lên!"
Và, trYq4eong bộ7aidvDHy 4P3Udq4yáo giáp7aidvDHy sYq4eắt 7aidvDHykêu xYq4eủng xo4P3Udq4yẻng ầmYq4e ĩ4P3Udq4y, Yq4e ôn4P3Udq4yg Yq4eta chạ4P3Udq4yy 4P3Udq4yvô cạnh7aidvDHy trá7aidvDHyi Yq4ecủa cáYq4ei kYq4ehung tran7aidvDHyh v4P3Udq4yà biYq4eến m7aidvDHyất khỏYq4ei cản4P3Udq4yh t4P3Udq4yrí 7aidvDHy Yq4ecủa bức4P3Udq4y tranh.
7aidvDHyBa đứaYq4e Yq4enhỏ vộ7aidvDHyi vYq4eã chạ7aidvDHyy t4P3Udq4yheo ônYq4eg hiệp4P3Udq4y 7aidvDHysĩ dọcYq4e hà4P3Udq4ynh Yq4e langYq4e, căYq4en 7aidvDHycứ tYq4eheo â7aidvDHym thYq4eanh xủng4P3Udq4y xoẻng7aidvDHy phá4P3Udq4yt r4P3Udq4ya 7aidvDHytừ b4P3Udq4yộ áo4P3Udq4y 7aidvDHygiáp củYq4ea ô7aidvDHyng. Yq4e 4P3Udq4yThỉnh thoả7aidvDHyng tụiYq4e nó4P3Udq4y nhìnYq4e t7aidvDHyhấy ôYq4eng chạyYq4e Yq4engang 7aidvDHyqua 4P3Udq4ymột bức4P3Udq4y tr4P3Udq4yanh ởYq4e phYq4eía 7aidvDHy trước.
"Hã7aidvDHyy 7aidvDHycố mYq4eà ca4P3Udq4yn đảm4P3Udq4y lên4P3Udq4y nhé,7aidvDHy 4P3Udq4yđiều t7aidvDHyệ nh7aidvDHyứt cò4P3Udq4yn ch4P3Udq4yưa 7aidvDHyxảy r7aidvDHya đâu!"
Ông 4P3Udq4yhiệp 4P3Udq4ysĩ gàoYq4e Yq4eto, vàYq4e tụiYq4e nó7aidvDHy th4P3Udq4yấy ônYq4eg t4P3Udq4yái Yq4exuất 7aidvDHy 4P3Udq4yhiện 4P3Udq4yphía trước7aidvDHy mộtYq4e nh4P3Udq4yóm các7aidvDHy bàYq4e mYq4eặc váyYq4e phồnYq4eg vẻ4P3Udq4y nhớn4P3Udq4y nhác4P3Udq4y. TrYq4eanh 7aidvDHycủa 4P3Udq4y các7aidvDHy Yq4ebà tre4P3Udq4yo trê7aidvDHyn v7aidvDHyách của4P3Udq4y một4P3Udq4y 7aidvDHycầu Yq4ethang Yq4exoắn chônYq4eg chênh.
Harry, Ro7aidvDHyn v4P3Udq4yà H4P3Udq4yermione 4P3Udq4ythở hổ7aidvDHyn hển7aidvDHy tr7aidvDHyèo lênYq4e Yq4e Yq4enhững 4P3Udq4ybậc 4P3Udq4ythang xoắn4P3Udq4y 7aidvDHysít 4P3Udq4ysao, Yq4ecàng lúcYq4e càngYq4e thấy4P3Udq4y chóng4P3Udq4y mặYq4et hơn4P3Udq4y, c7aidvDHyho đến7aidvDHy Yq4e Yq4ekhi 7aidvDHynghe Yq4eđược tiến4P3Udq4yg nóYq4ei rYq4eì rầm4P3Udq4y phYq4eía 4P3Udq4ytrên đầu,4P3Udq4y t4P3Udq4yhì tụi4P3Udq4y n4P3Udq4yó biết4P3Udq4y chắc7aidvDHy 4P3Udq4ymình 4P3Udq4y đã4P3Udq4y t4P3Udq4yới đưYq4eợc lớpYq4e học.
Ông hiệp4P3Udq4y Yq4esĩ b4P3Udq4yấy Yq4egiờ mớYq4ei thòYq4e Yq4eđầu vôYq4e 4P3Udq4ybức 4P3Udq4ytranh c7aidvDHyủa m7aidvDHyột ông7aidvDHy thYq4eầy 4P3Udq4ytu c4P3Udq4yó 7aidvDHyvẻ m7aidvDHyặt hết4P3Udq4y s4P3Udq4yức 4P3Udq4ynham hiểm,7aidvDHy lYq4ea lớn:
"Tạm 7aidvDHybiệt! 7aidvDHyTạm biệt7aidvDHy Yq4enhé, 7aidvDHycác chi7aidvDHyến hữYq4eu củaYq4e t4P3Udq4ya! 4P3Udq4y Bấ7aidvDHyt c7aidvDHyứ kh7aidvDHyi nào7aidvDHy 4P3Udq4ycác bạ4P3Udq4yn cầnYq4e đến7aidvDHy mYq4eột t7aidvDHyrái Yq4etim caYq4eo thượngYq4e v7aidvDHyà nhữngYq4e bắp7aidvDHy th4P3Udq4yịt 4P3Udq4y sắYq4et thépYq4e, 4P3Udq4ythì cứYq4e tìm7aidvDHy đ4P3Udq4yến NYq4egài Cadogan!"
Khi ôn7aidvDHyg h7aidvDHyiệp Yq4esĩ biến4P3Udq4y đ7aidvDHyi rồiYq4e, Ro7aidvDHyn 4P3Udq4ylầm bầm:
"Ừ, chừng7aidvDHy Yq4enào tYq4eụi nà7aidvDHyy Yq4ecần đ7aidvDHyến mYq4eột người7aidvDHy g4P3Udq4yàn d4P3Udq4yở, thYq4eế nàYq4eo tụi7aidvDHy nYq4eày cũnYq4eg kêu7aidvDHy tYq4eới ông."
Ba đứa4P3Udq4y Yq4etrèo 7aidvDHynốt mấ7aidvDHyy b7aidvDHyậc than7aidvDHyg cuối4P3Udq4y cùng4P3Udq4y, đặt7aidvDHy Yq4e chân7aidvDHy lêYq4en mộ7aidvDHyt đYq4eầu cYq4eầu t4P3Udq4yhang 7aidvDHynhỏ 4P3Udq4yxíu, ở7aidvDHy đ4P3Udq4yó hầu7aidvDHy nhưYq4e cả7aidvDHy lớp7aidvDHy Yq4ehọc T4P3Udq4yiên tYq4eri đềuYq4e 4P3Udq4y đãYq4e tụ4P3Udq4y 4P3Udq4ytập đông4P3Udq4y 7aidvDHyđủ. Khôn7aidvDHyg thấyYq4e cánh7aidvDHy cử7aidvDHya 4P3Udq4ynào 4P3Udq4ymở 7aidvDHyra tYq4eừ đầ4P3Udq4yu cầuYq4e t7aidvDHyhang này4P3Udq4y. Yq4e 4P3Udq4yRon huých7aidvDHy cùi7aidvDHy chỏYq4e vYq4eô HYq4earry, ch7aidvDHyỉ lên7aidvDHy trần4P3Udq4y nhà,4P3Udq4y trên4P3Udq4y đ7aidvDHyó 7aidvDHycó mộtYq4e cái7aidvDHy giố4P3Udq4yng 7aidvDHy nhYq4eư 7aidvDHycửa bẫ7aidvDHyy sYq4eập hYq4eình t4P3Udq4yròn, Yq4ecó đí4P3Udq4ynh 4P3Udq4ymột c7aidvDHyái thể7aidvDHy Yq4ebài b4P3Udq4yằng đồnYq4eg. H7aidvDHyarry đọc:
"Sybill T4P3Udq4yrelawney, Yq4egiáo viê7aidvDHyn b4P3Udq4yộ Yq4emôn T7aidvDHyiên TYq4eri học.Yq4e.. Yq4eLàm Yq4esao t7aidvDHyụi mì7aidvDHynh lêYq4en đYq4eược t7aidvDHyrên đó7aidvDHy bâYq4ey giờ?"
Như t7aidvDHyhể đ7aidvDHyể tYq4erả Yq4elời c7aidvDHyâu hỏi7aidvDHy củ4P3Udq4ya HYq4earry, cánYq4eh c4P3Udq4yửa 7aidvDHy 4P3Udq4ybẫy sậpYq4e bỗn7aidvDHyg nhiYq4eên mởYq4e r4P3Udq4ya, vYq4eà một7aidvDHy cá7aidvDHyi 7aidvDHythang bằng7aidvDHy bạ4P3Udq4yc đượ4P3Udq4yc thảYq4e xuốYq4eng n7aidvDHygay 7aidvDHy 4P3Udq4ybên chânYq4e Yq4eHarry. Mọ7aidvDHyi Yq4engười 4P3Udq4ychợt Yq4eim bặt.
Ron 4P3Udq4ynhe Yq4erăng cười:
"Nhường bồ7aidvDHy l7aidvDHyên Yq4etrước đó."
HaYq4erry đ4P3Udq4yành 4P3Udq4yleo lên4P3Udq4y trước7aidvDHy tiê4P3Udq4yn, bướ7aidvDHyc Yq4evào m7aidvDHyột 7aidvDHy phòn7aidvDHyg 4P3Udq4yhọc trông4P3Udq4y lạ7aidvDHy lùYq4eng n7aidvDHyhất từ7aidvDHy trưYq4eớc tới7aidvDHy nayYq4e. Thật7aidvDHy ra4P3Udq4y, Yq4enó c7aidvDHyhẳng gi7aidvDHyống 4P3Udq4y phòng4P3Udq4y hYq4eọc Yq4echút 7aidvDHyxíu nà7aidvDHyo hết;4P3Udq4y 7aidvDHymà Yq4elại đâu4P3Udq4y đó7aidvDHy vừa7aidvDHy giốngYq4e m4P3Udq4yột 7aidvDHycái k4P3Udq4yho á7aidvDHyp Yq4emái 4P3Udq4y của7aidvDHy một7aidvDHy cănYq4e nhàYq4e, vYq4eừa giốngYq4e một7aidvDHy cá7aidvDHyi tiệm7aidvDHy 4P3Udq4ytrà kiể7aidvDHyu xưa4P3Udq4y. Tr7aidvDHyong phòYq4eng cYq4eó ít4P3Udq4y Yq4e nhứtYq4e h7aidvDHyai chụcYq4e c7aidvDHyái bà4P3Udq4yn tròn7aidvDHy nhỏYq4e bàyYq4e biện7aidvDHy l7aidvDHyộn xộnYq4e, 4P3Udq4ychung qu7aidvDHyanh đặt7aidvDHy mấ4P3Udq4yy 4P3Udq4ycái Yq4e ghếYq4e bà4P3Udq4ynh 4P3Udq4ybọc v4P3Udq4yải hYq4eoa sặc7aidvDHy sỡ7aidvDHy 4P3Udq4yvà m7aidvDHyấy cái4P3Udq4y gối7aidvDHy nệmYq4e nhỏ4P3Udq4y mà4P3Udq4y dàYq4ey. Mọi4P3Udq4y th4P3Udq4yứ đượ7aidvDHyc 7aidvDHy s4P3Udq4yoi sá7aidvDHyng bằn4P3Udq4yg 7aidvDHyánh 4P3Udq4yđèn đ4P3Udq4yỏ thắm4P3Udq4y. Tấ4P3Udq4yt cả4P3Udq4y màYq4en c4P3Udq4yửa s4P3Udq4yổ đềYq4eu kYq4eéo kíYq4en l4P3Udq4yại Yq4evà 7aidvDHy nhiều7aidvDHy n4P3Udq4ygọn đèn7aidvDHy đ7aidvDHyược chụYq4ep kín7aidvDHy 4P3Udq4ybằng n7aidvDHyhững cYq4eái khYq4eăn quàYq4eng đỏ4P3Udq4y sậm.4P3Udq4y Yq4eCăn phòngYq4e Yq4e ấYq4em 7aidvDHymột c4P3Udq4yách ngột4P3Udq4y ngạt,7aidvDHy vYq4eà dướiYq4e b7aidvDHyệ lYq4eò s4P3Udq4yưởi chấtYq4e Yq4eđầy nhóc7aidvDHy cácYq4e t7aidvDHyhứ, mộ7aidvDHyt 7aidvDHy ngọnYq4e lửaYq4e đanYq4eg đ4P3Udq4yun một7aidvDHy 4P3Udq4ycái ấm7aidvDHy đồng4P3Udq4y tYq4eo tướng,7aidvDHy tỏYq4ea 7aidvDHyra m4P3Udq4yột thứYq4e mùi4P3Udq4y hăYq4eng nồng7aidvDHy 7aidvDHy 4P3Udq4yđến phátYq4e bệnhYq4e. Mấy7aidvDHy c7aidvDHyái kệYq4e đặ7aidvDHyt dọYq4ec 7aidvDHybức tư7aidvDHyờng trò4P3Udq4yn qu7aidvDHyây cYq4ehất lộ4P3Udq4yn x4P3Udq4yộn 7aidvDHy nh7aidvDHyững Yq4elông Yq4echim đầ7aidvDHyy bụ4P3Udq4yi bYq4eám, nhYq4eững mẩu7aidvDHy n4P3Udq4yến cụt,4P3Udq4y nh7aidvDHyiều xấp7aidvDHy b4P3Udq4yài l7aidvDHyá 4P3Udq4yte tua7aidvDHy, 4P3Udq4y vYq4eô 4P3Udq4ysố nh7aidvDHyững Yq4etrái cầ7aidvDHyu thủ7aidvDHyy tinYq4eh ónYq4eg 4P3Udq4yánh bYq4eạc, v7aidvDHyà cả4P3Udq4y 4P3Udq4ymột đo4P3Udq4yàn quâ4P3Udq4yn t4P3Udq4yách 4P3Udq4y 4P3Udq4ytrà hùng4P3Udq4y hậu.
Cả lớYq4ep đan7aidvDHyg tập7aidvDHy tYq4erung tr7aidvDHyong ph4P3Udq4yòng 4P3Udq4yquanh, m4P3Udq4yọi ngYq4eười nYq4eói nănYq4eg Yq4ethì thào.4P3Udq4y Yq4eRon đế4P3Udq4yn Yq4esát bênYq4e v7aidvDHyai HYq4earry, hỏi:
"Cô gYq4eiáo đâu?"
Th7aidvDHyình 4P3Udq4ylình một7aidvDHy giọng4P3Udq4y nYq4eói vọng7aidvDHy Yq4era từ7aidvDHy bó4P3Udq4yng tối7aidvDHy, m7aidvDHyột thYq4eứ giọngYq4e m4P3Udq4yơ hồYq4e nhỏ7aidvDHy nhẹ:
"Chào cáYq4ec t7aidvDHyrò. ThậtYq4e 7aidvDHyhân h7aidvDHyạnh đư4P3Udq4yợc Yq4egặp c7aidvDHyác t7aidvDHyrò Yq4etrong tYq4ehế giớ7aidvDHyi 4P3Udq4yvật chất."
Ấn tượ7aidvDHyng Yq4ecủa 7aidvDHyHarry n4P3Udq4ygay 7aidvDHylúc đó7aidvDHy Yq4elà về4P3Udq4y mộtYq4e loà4P3Udq4yi Yq4e 7aidvDHycôn trù7aidvDHyng Yq4eto tướn7aidvDHyg rực4P3Udq4y Yq4erỡ. Giáo4P3Udq4y 7aidvDHysư Tr7aidvDHyelawney dYq4ei chuyểnYq4e vào7aidvDHy Yq4evùng cYq4eó ánhYq4e Yq4e lử4P3Udq4ya soYq4ei, và4P3Udq4y bYq4eọn 7aidvDHytrẻ nhậ4P3Udq4yn thấYq4ey bYq4eà g4P3Udq4yiáo ốm4P3Udq4y 7aidvDHycà to4P3Udq4yng c4P3Udq4yà teo7aidvDHy, cặp7aidvDHy m4P3Udq4yắt kiYq4eếng 4P3Udq4y làm4P3Udq4y phóng4P3Udq4y đại7aidvDHy đ4P3Udq4yôi m7aidvDHyắt Yq4ecủa bàYq4e t4P3Udq4yo h7aidvDHyơn kíYq4ech thước7aidvDHy 7aidvDHytự nhiê7aidvDHyn rất4P3Udq4y nhYq4eiều l7aidvDHyần, 4P3Udq4y v7aidvDHyà bYq4eà quấnYq4e mYq4eột cá4P3Udq4yi kh7aidvDHyăn chYq4eoàng đYq4eầu mỏngYq4e 4P3Udq4ycó dYq4eát tr4P3Udq4yang kiYq4em óng4P3Udq4y áYq4enh. QYq4euanh Yq4e cYq4eái cổYq4e mảnh7aidvDHy khảnh4P3Udq4y của7aidvDHy 4P3Udq4ybà 4P3Udq4ylà vô7aidvDHy 7aidvDHysố n7aidvDHyhững dâ4P3Udq4yy chuy7aidvDHyền Yq4evà c7aidvDHyhuỗi hạt7aidvDHy, cYq4eòn 4P3Udq4y cán4P3Udq4yh ta7aidvDHyy, b7aidvDHyàn 7aidvDHytay v4P3Udq4yà ngó7aidvDHyn tYq4eay củaYq4e b7aidvDHyà thì4P3Udq4y đeo4P3Udq4y đầy4P3Udq4y nhữ7aidvDHyng vònYq4eg v4P3Udq4yới Yq4enhẫn. BYq4eà Yq4e nói:
"Ngồi xuốn7aidvDHyg đi4P3Udq4y 4P3Udq4ycác 4P3Udq4ytrò, 7aidvDHyngồi xuốYq4eng nào."
Bọn trẻ7aidvDHy vụn7aidvDHyg về7aidvDHy t4P3Udq4yrèo lê7aidvDHyn 4P3Udq4ymấy 7aidvDHychiếc 4P3Udq4yghế b7aidvDHyành hoặcYq4e 4P3Udq4y n4P3Udq4ygồi 4P3Udq4ylọt thỏm7aidvDHy 7aidvDHytrong mấyYq4e cái7aidvDHy gYq4eối nệm.7aidvDHy Harry7aidvDHy, Yq4eRon v4P3Udq4yà HermYq4eione cùYq4eng ng7aidvDHyồi 4P3Udq4y quYq4eanh mộ7aidvDHyt c4P3Udq4yái 4P3Udq4ybàn tròn.
Giáo 7aidvDHysư Trel7aidvDHyawney 7aidvDHythì Yq4etự mình4P3Udq4y ngồi7aidvDHy v7aidvDHyào mYq4eột Yq4ecái Yq4eghế bành7aidvDHy có7aidvDHy 4P3Udq4ycánh đặt4P3Udq4y trướ4P3Udq4yc Yq4elò sưở7aidvDHyi. 7aidvDHyBà nói:
"Chào mừn4P3Udq4yg cá7aidvDHyc trYq4eò đếnYq4e vớ4P3Udq4yi bộYq4e 7aidvDHymôn T4P3Udq4yiên 4P3Udq4ytri họ7aidvDHyc. Yq4e Tê7aidvDHyn của4P3Udq4y Yq4etôi là4P3Udq4y g7aidvDHyiáo Yq4esư TrelawneYq4ey. TrướYq4ec đây4P3Udq4y 7aidvDHycó lẽ4P3Udq4y 4P3Udq4ycác t4P3Udq4yrò cYq4ehưa từngYq4e gặ7aidvDHyp 4P3Udq4y tôi7aidvDHy. 7aidvDHyVì tô4P3Udq4yi thấyYq4e nếuYq4e xuống7aidvDHy dướiYq4e thườnYq4eg xu7aidvDHyyên quá7aidvDHy th4P3Udq4yì bYq4ea mớYq4e bo7aidvDHyn c4P3Udq4yhen chộ4P3Udq4yn 7aidvDHy rộn4P3Udq4y củaYq4e Yq4ecái trườ4P3Udq4yng 4P3Udq4ycó thểYq4e làm7aidvDHy mYq4eờ Yq4eđi NộiYq4e NhãnYq4e của7aidvDHy tôi."
Không aYq4ei n4P3Udq4yói g4P3Udq4yì để7aidvDHy đáp7aidvDHy l4P3Udq4yại cái7aidvDHy thYq4eông b4P3Udq4yáo Yq4ekhác 4P3Udq4y thườnYq4eg 7aidvDHyđó. GiáYq4eo 4P3Udq4ysư Yq4eTrelawney 7aidvDHykhéo 7aidvDHyléo nh7aidvDHyẹ 7aidvDHynhàng 7aidvDHysửa lạiYq4e cái4P3Udq4y khă4P3Udq4yn chYq4eoàng 4P3Udq4y rồi7aidvDHy 4P3Udq4ynói tiếp:
"Vậy là7aidvDHy các4P3Udq4y tYq4erò đ7aidvDHyã ch4P3Udq4yọn học7aidvDHy m4P3Udq4yôn Tiên4P3Udq4y triYq4e, 7aidvDHybộ 7aidvDHymôn 4P3Udq4y kh4P3Udq4yó khăYq4en nYq4ehứt tr4P3Udq4yong c4P3Udq4yác n7aidvDHygành Yq4enghệ 7aidvDHythuật huyềnYq4e 4P3Udq4ybí. Tôi4P3Udq4y mYq4euốn lưu7aidvDHy 4P3Udq4yý các7aidvDHy 7aidvDHy tròYq4e 4P3Udq4yngay từYq4e bu4P3Udq4yổi baYq4en sơ4P3Udq4y lYq4eà nếu7aidvDHy cácYq4e trYq4eò Yq4ekhông c4P3Udq4yó Yq4ecái N4P3Udq4yhìn, th7aidvDHyì t7aidvDHyôi sYq4eẽ 4P3Udq4y ch4P3Udq4yẳng th7aidvDHyể dạy7aidvDHy d7aidvDHyỗ c4P3Udq4yác trò4P3Udq4y đ7aidvDHyược 7aidvDHynhiều nYq4ehỏi g7aidvDHyì cYq4eho lắ4P3Udq4ym. Yq4eSách vở7aidvDHy cũ4P3Udq4yng chẳngYq4e 4P3Udq4y g4P3Udq4yiúp đỡYq4e cá4P3Udq4yc trò7aidvDHy b4P3Udq4yao nhiêu7aidvDHy tr4P3Udq4yong l4P3Udq4yĩnh vYq4eực nàYq4ey đâu..."
Nghe mấYq4ey c4P3Udq4yâu 4P3Udq4ynày, 7aidvDHyHarry v4P3Udq4yà R4P3Udq4yon 4P3Udq4ycùng n4P3Udq4yhe rănYq4eg 7aidvDHy cườYq4ei vYq4eà liếcYq4e mắt7aidvDHy nhìYq4en He4P3Udq4yrmione, cô7aidvDHy bYq4eé tỏ7aidvDHy Yq4era sửngYq4e Yq4esốt 7aidvDHyvề cái7aidvDHy đ4P3Udq4yiều 7aidvDHylà sáchYq4e 7aidvDHy th4P3Udq4yì 4P3Udq4ycũng không7aidvDHy giYq4eúp íchYq4e g7aidvDHyì tYq4erong viYq4eệc học7aidvDHy bộYq4e môn7aidvDHy này.
"Nhiều ph7aidvDHyù thủy7aidvDHy 4P3Udq4yvà Yq4epháp 4P3Udq4ysư, 4P3Udq4ymặc d7aidvDHyù tài7aidvDHy 7aidvDHyba tron7aidvDHyg 7aidvDHy nhữ4P3Udq4yng lĩnh4P3Udq4y vực7aidvDHy nh4P3Udq4yư nổ7aidvDHy to4P3Udq4y, ước4P3Udq4y đo4P3Udq4yán giỏi7aidvDHy Yq4evà biếYq4en m7aidvDHyất độ7aidvDHyt 7aidvDHyngột, 7aidvDHynhưng vẫn7aidvDHy 7aidvDHy khôn7aidvDHyg 7aidvDHythể nàYq4eo nhìn7aidvDHy Yq4exuyên q7aidvDHyua được7aidvDHy những4P3Udq4y 7aidvDHybí mật7aidvDHy 7aidvDHybị 4P3Udq4yche phủ4P3Udq4y của7aidvDHy tương4P3Udq4y 7aidvDHy lai."
Đôi mắt7aidvDHy tYq4eo cộ4P3Udq4y m7aidvDHyơ mà4P3Udq4yng của7aidvDHy g4P3Udq4yiáo 7aidvDHysư lướt4P3Udq4y từ4P3Udq4y gư7aidvDHyơng mYq4eặt căng4P3Udq4y tYq4ehẳng nàYq4ey 7aidvDHyđến g4P3Udq4yương m4P3Udq4yặt Yq4elo âYq4eu 7aidvDHykhác 7aidvDHycủa lũ4P3Udq4y học7aidvDHy tYq4erò, bà7aidvDHy 4P3Udq4ytiếp tục:
"Đó Yq4elà Yq4ethiên phú4P3Udq4y, chYq4eỉ dYq4eành 7aidvDHyriêng ch7aidvDHyo Yq4emột 4P3Udq4yít ngưYq4eời m4P3Udq4yà thôi."
Bỗng nhiên4P3Udq4y b4P3Udq4yà n4P3Udq4yói v7aidvDHyới Neville:
"Tr4P3Udq4yò n7aidvDHyày, bYq4eà nộYq4ei của7aidvDHy 7aidvDHytrò 7aidvDHycó k4P3Udq4yhỏe không?"
Neville s4P3Udq4yuýt téYq4e Yq4elăn 7aidvDHyra 7aidvDHykhỏi đống4P3Udq4y gối7aidvDHy nệ4P3Udq4ym Yq4emà 7aidvDHynó đaYq4eng Yq4engồi. 4P3Udq4yNó 4P3Udq4yrun rYq4eun vìYq4e Yq4ehoảng hồn:
"4P3Udq4yDạ, coYq4en nghYq4eĩ b7aidvDHyà co7aidvDHyn khỏe7aidvDHy ạ."
Giáo Yq4esư TrelawnYq4eey lắcYq4e đầu,Yq4e Yq4eánh Yq4elửa phả4P3Udq4yn chiếuYq4e lấp7aidvDHy lánh7aidvDHy tr7aidvDHyên đYq4eôi ho4P3Udq4ya tYq4eai ngọ4P3Udq4yc Yq4elục Yq4ebảo bàYq4e đeo7aidvDHy lủn4P3Udq4yg lẳng:
"Nếu tôiYq4e là7aidvDHy trYq4eò, 7aidvDHythì t7aidvDHyôi không7aidvDHy dáYq4em chắc4P3Udq4y như7aidvDHy Yq4evậy đâu."
Neville nghẹn4P3Udq4y 7aidvDHyhọng. GiYq4eáo s7aidvDHyư Trel7aidvDHyawney v7aidvDHyẫn Yq4eđiềm n4P3Udq4yhiên 7aidvDHytĩnh tại:
"4P3Udq4yChúng 7aidvDHyta sẽ4P3Udq4y nghYq4eiên cứu7aidvDHy nhữn4P3Udq4yg phương4P3Udq4y Yq4epháp cơ7aidvDHy bản7aidvDHy 4P3Udq4y của7aidvDHy bộYq4e mYq4eôn 7aidvDHyTiên TYq4eri troYq4eng 7aidvDHynăm họcYq4e n7aidvDHyày. HYq4eọc kỳ4P3Udq4y mYq4eột 4P3Udq4ysẽ dYq4eành để7aidvDHy học7aidvDHy cách7aidvDHy 4P3Udq4y đ7aidvDHyọc cácYq4e 7aidvDHylá tr7aidvDHyà. Học7aidvDHy 4P3Udq4ykỳ 7aidvDHysau cYq4ehúng t7aidvDHya sYq4eẽ tiếnYq4e tớ4P3Udq4yi m7aidvDHyôn Co4P3Udq4yi Chỉ4P3Udq4y ta4P3Udq4yy. N7aidvDHyhân 7aidvDHy tiện7aidvDHy tYq4ea bảoYq4e 4P3Udq4ycho 4P3Udq4ytrò này..Yq4e." Giáo4P3Udq4y s7aidvDHyư 4P3Udq4ythình lình4P3Udq4y hướng7aidvDHy cá7aidvDHyi nh4P3Udq4yìn vàYq4eo Yq4e Par4P3Udq4yvati 4P3Udq4yPatil. "..4P3Udq4y. Yq4eHãy 7aidvDHycoi chYq4eừng m4P3Udq4yột gãYq4e tóYq4ec đỏ."
Parvati kYq4einh Yq4engạc q7aidvDHyuay 4P3Udq4yqua nh7aidvDHyìn Ro4P3Udq4yn đangYq4e ngYq4eồi bên7aidvDHy cạnh,Yq4e rồi4P3Udq4y đẩy4P3Udq4y gYq4ehế 4P3Udq4ycủa mìn4P3Udq4yh x4P3Udq4ya 7aidvDHyra. Giáo7aidvDHy 4P3Udq4ysư TreYq4elawney vẫn4P3Udq4y tiếp7aidvDHy tục:
"Tro4P3Udq4yng họYq4ec kỳ7aidvDHy mùaYq4e h7aidvDHyè tới,Yq4e ch4P3Udq4yúng t4P3Udq4ya họ7aidvDHyc l7aidvDHyên 4P3Udq4ytới 4P3Udq4y b4P3Udq4yộ 4P3Udq4ymôn ngYq4ehiên cứu4P3Udq4y 4P3Udq4ytrái Yq4ecầu p4P3Udq4yha l4P3Udq4yê 7aidvDHy- 4P3Udq4yấy lYq4eà 4P3Udq4ysau k7aidvDHyhi chú7aidvDHyng t7aidvDHya đã4P3Udq4y hoàYq4en 4P3Udq4ytất Yq4e đượYq4ec 7aidvDHymôn đoYq4eán điềYq4em lửa.4P3Udq4y ThYq4eật k4P3Udq4yhông ma7aidvDHyy 4P3Udq4ylà Yq4elớp họcYq4e củ7aidvDHya chúng4P3Udq4y 4P3Udq4yta sYq4eẽ Yq4ebị tạ4P3Udq4ym Yq4e ngưngYq4e vàoYq4e 7aidvDHytháng ha7aidvDHyi vYq4eì Yq4emột trận4P3Udq4y cúYq4em 4P3Udq4ykhó 4P3Udq4ychịu. B4P3Udq4yản Yq4ethân t4P3Udq4ya s4P3Udq4yẽ bYq4eị 4P3Udq4ymất 4P3Udq4y giọng.Yq4e V7aidvDHyà Yq4evào kh4P3Udq4yoảng gần4P3Udq4y l7aidvDHyễ 7aidvDHyPhục Si4P3Udq4ynh, mộYq4et n7aidvDHygười tro4P3Udq4yng số4P3Udq4y c4P3Udq4yhúng t7aidvDHya 7aidvDHysẽ 4P3Udq4y lYq4eìa x7aidvDHya chún4P3Udq4yg t7aidvDHya vĩ4P3Udq4ynh viễn."
7aidvDHySau lờ7aidvDHyi tiYq4eên tYq4eri n4P3Udq4yày là4P3Udq4y mYq4eột kh4P3Udq4yoảng 7aidvDHyim lặngYq4e căn4P3Udq4yg 7aidvDHy thẳng,4P3Udq4y như7aidvDHyng giá4P3Udq4yo s7aidvDHyư Trel4P3Udq4yawney 4P3Udq4ykhông có7aidvDHy vẻ7aidvDHy gì7aidvDHy nhận4P3Udq4y th4P3Udq4yấy điYq4eều đó.4P3Udq4y B7aidvDHyà nó4P3Udq4yi 4P3Udq4y v7aidvDHyới Lavend4P3Udq4yer Bro7aidvDHywn, người4P3Udq4y ngYq4eồi 7aidvDHygần bYq4eà nhứt4P3Udq4y v7aidvDHyà Yq4egần nh7aidvDHyư đã7aidvDHy c4P3Udq4yo rúm4P3Udq4y l7aidvDHyại 7aidvDHy 7aidvDHytrong cáYq4ei ghế7aidvDHy bành:
"Trò Yq4elàm ơn7aidvDHy đưaYq4e ch4P3Udq4yo tYq4eôi 4P3Udq4ycái bìYq4enh t4P3Udq4yrà 4P3Udq4ybằng bạ4P3Udq4yc lớn4P3Udq4y nhứt."
LavenYq4eder c7aidvDHyó vẻ7aidvDHy hú7aidvDHy vía,4P3Udq4y b7aidvDHyèn đứng4P3Udq4y d7aidvDHyậy, lấ7aidvDHyy cYq4eái ấmYq4e tr4P3Udq4yà Yq4etổ cYq4ehảng 4P3Udq4ytrên kệYq4e xuống7aidvDHy v7aidvDHyà 7aidvDHyđặt Yq4enó lê7aidvDHyn cá7aidvDHyi bàYq4en trước4P3Udq4y mặ7aidvDHyt giáo4P3Udq4y 7aidvDHysư Trelawney.
"Cám ơ7aidvDHyn 7aidvDHytrò. Tì4P3Udq4ynh c7aidvDHyờ thôiYq4e, Yq4ecái điề4P3Udq4yu mà4P3Udq4y t4P3Udq4yrò đaYq4eng 7aidvDHykhiếp 7aidvDHysợ... cái4P3Udq4y điều4P3Udq4y đóYq4e sẽ4P3Udq4y xYq4eảy rYq4ea vàoYq4e t7aidvDHyhứ sáu,4P3Udq4y n4P3Udq4ygày 4P3Udq4y16 thYq4eáng 10."
Lavender ru7aidvDHyn lẩYq4ey bẩy.
"Bây7aidvDHy giờ,7aidvDHy tô7aidvDHyi muố7aidvDHyn cáYq4ec 4P3Udq4ytrò ch4P3Udq4yia Yq4era thàYq4enh Yq4etừng 7aidvDHy Yq4ecặp. 7aidvDHyHãy lấyYq4e tác4P3Udq4yh tràYq4e ởYq4e t7aidvDHyrên kYq4eệ xuống,Yq4e rồi4P3Udq4y 7aidvDHylại 4P3Udq4yđây 7aidvDHyta 7aidvDHyrót đầy7aidvDHy trà7aidvDHy 4P3Udq4ycho. Yq4e Yq4eXong cYq4eác t4P3Udq4yrò ngồiYq4e xuốnYq4eg mà7aidvDHy uống;7aidvDHy uốn4P3Udq4yg đến7aidvDHy 4P3Udq4ykhi 7aidvDHynào chYq4eỉ còn7aidvDHy lạ4P3Udq4yi b7aidvDHyã Yq4etrà 7aidvDHy tro7aidvDHyng tác7aidvDHyh. D4P3Udq4yùng 4P3Udq4ytay trái4P3Udq4y sú7aidvDHyc 7aidvDHybã 7aidvDHytrà tr4P3Udq4yong tách4P3Udq4y Yq4eba lầ7aidvDHyn, rồi4P3Udq4y úp4P3Udq4y tácYq4eh 7aidvDHy xuốYq4eng dĩa;Yq4e 4P3Udq4yđợi chYq4eo t7aidvDHyrà kiYq4eệt đến7aidvDHy g4P3Udq4yiọt nước4P3Udq4y cYq4euối Yq4ecùng t4P3Udq4yhì đưa7aidvDHy 7aidvDHycái t7aidvDHyách củaYq4e Yq4e mìn7aidvDHyh ch7aidvDHyo bạ4P3Udq4yn củaYq4e mình7aidvDHy b4P3Udq4yói. Các4P3Udq4y t4P3Udq4yrò sẽ7aidvDHy th7aidvDHyeo tr7aidvDHyang 7aidvDHy5 và4P3Udq4y Yq4e6 của7aidvDHy quyển7aidvDHy Yq4eVén 7aidvDHy Màn4P3Udq4y TươYq4eng LYq4eai 7aidvDHyđể diễn7aidvDHy dịYq4ech 4P3Udq4yý n7aidvDHyghĩa nhữYq4eng d7aidvDHyạng 4P3Udq4ybã tr4P3Udq4yà. Tôi4P3Udq4y sẽYq4e điYq4e quYq4eanh Yq4e các7aidvDHy tr4P3Udq4yò để7aidvDHy giú4P3Udq4yp đYq4eỡ, hư7aidvDHyớng dYq4eẫn. Ô7aidvDHyi, c7aidvDHyon ơi..."
Giáo s7aidvDHyư t4P3Udq4yóm lấ4P3Udq4yy Yq4ecánh Yq4etay Nevil4P3Udq4yle, k4P3Udq4yéo 4P3Udq4ynó đứngYq4e lên,
"... s7aidvDHyau kYq4ehi cYq4eon lYq4eàm b4P3Udq4yể cáiYq4e tác4P3Udq4yh 4P3Udq4yđầu ti4P3Udq4yên, Yq4econ làmYq4e ơn4P3Udq4y chọn4P3Udq4y m7aidvDHyột 7aidvDHycái táYq4ech Yq4ecó hYq4eoa văn4P3Udq4y mà4P3Udq4yu x7aidvDHyanh. TôiYq4e thYq4eì 4P3Udq4yhợp với4P3Udq4y màYq4eu hồng7aidvDHy hơn."
Liền sa7aidvDHyu đYq4eó, NevillYq4ee vừ4P3Udq4ya mới4P3Udq4y vói7aidvDHy 7aidvDHylên kệ4P3Udq4y để7aidvDHy l7aidvDHyấy 7aidvDHy tác7aidvDHyh tr7aidvDHyà t7aidvDHyhì ngh7aidvDHye 7aidvDHymột tiếng7aidvDHy xoYq4eảng củYq4ea đồ7aidvDHy bể.Yq4e 4P3Udq4yGiáo Yq4esư Tre4P3Udq4ylawney r7aidvDHyảo bướcYq4e 4P3Udq4y đ7aidvDHyến bêYq4en Neville7aidvDHy, 4P3Udq4ycầm 4P3Udq4ytheo mộ7aidvDHyt cáiYq4e đồYq4e h7aidvDHyốt r4P3Udq4yác v7aidvDHyà chổi,Yq4e rồ4P3Udq4yi nói:
"Một 7aidvDHytrong nh7aidvDHyững Yq4ecái 4P3Udq4ymàu x4P3Udq4yanh 7aidvDHylam ấ7aidvDHyy, 4P3Udq4yđúng rồ7aidvDHyi đó,Yq4e con..4P3Udq4y. nếu4P3Udq4y coYq4en không4P3Udq4y ph7aidvDHyiền... c7aidvDHyám ơnYq4e con..."
Khi tácYq4eh trà4P3Udq4y cYq4eủa Har7aidvDHyry vYq4eà RYq4eon đư7aidvDHyợc ró4P3Udq4yt đầy7aidvDHy t4P3Udq4yrà 7aidvDHy rồiYq4e, haYq4ei đYq4eứa qua4P3Udq4yy trở7aidvDHy 7aidvDHylại bà4P3Udq4yn của7aidvDHy mình4P3Udq4y, 7aidvDHycố 7aidvDHygắng uốngYq4e thật4P3Udq4y nh4P3Udq4yanh mó4P3Udq4yn tr4P3Udq4yà 7aidvDHy 4P3Udq4yphỏng Yq4elưỡi ấyYq4e. R7aidvDHyồi tYq4eụi nóYq4e s7aidvDHyúc 7aidvDHycặn trà4P3Udq4y Yq4etrong táchYq4e đúng7aidvDHy như7aidvDHy lờ7aidvDHyi ch7aidvDHyỉ dẫn7aidvDHy 4P3Udq4y c4P3Udq4yủa giá7aidvDHyo sư4P3Udq4y Trelaw7aidvDHyney, Yq4erồi 4P3Udq4yúp ngượ4P3Udq4yc tá7aidvDHych trà7aidvDHy xuYq4eống ch7aidvDHyo r4P3Udq4yáo nướcYq4e xoYq4eng đổ4P3Udq4yi Yq4e c7aidvDHyho n4P3Udq4yhau đểYq4e bói.
Cả haYq4ei 7aidvDHyđứa đều7aidvDHy Yq4emở sách7aidvDHy đếnYq4e tranYq4eg Yq4e5 và7aidvDHy 64P3Udq4y. Ro7aidvDHyn nói:
4P3Udq4y"Đây rồi.4P3Udq4y BYq4eồ Yq4ethấy cá4P3Udq4yi gìYq4e ở7aidvDHy trYq4eong t7aidvDHyách Yq4etrà 4P3Udq4ycủa mình?"
Harry đáp:
"Mộ4P3Udq4yt m7aidvDHyớ c4P3Udq4yhèm nhẹp4P3Udq4y mYq4eàu nâu."
Một là4P3Udq4yn khó4P3Udq4yi t7aidvDHyỏa mùiYq4e 7aidvDHynồng nặc7aidvDHy troYq4eng Yq4ecăn phòngYq4e Yq4e 4P3Udq4ychợt kh7aidvDHyiến c4P3Udq4yho HaYq4erry thấyYq4e bu7aidvDHyồn 4P3Udq4yngủ v7aidvDHyà đờ7aidvDHy đẫYq4en 4P3Udq4yđi. TYq4eiếng giáo4P3Udq4y sYq4eư 7aidvDHyTrelawney 4P3Udq4y kê4P3Udq4yu gọiYq4e 4P3Udq4ysau là4P3Udq4yn khói4P3Udq4y tr4P3Udq4yà m4P3Udq4yờ mịt:
"Các tròYq4e hãyYq4e mở4P3Udq4y rộngYq4e đầ7aidvDHyu ó7aidvDHyc ra4P3Udq4y, hã7aidvDHyy đ7aidvDHyể 7aidvDHycho mắYq4et của7aidvDHy 4P3Udq4ymình nh7aidvDHyìn xuy4P3Udq4yên q7aidvDHyua cõi7aidvDHy trYq4eần tục!"
Harry cố4P3Udq4y gắn4P3Udq4yg tập7aidvDHy tru7aidvDHyng. SaYq4eu kh4P3Udq4yi t4P3Udq4yham Yq4ekhảo cuốn4P3Udq4y 4P3Udq4yVén MàYq4en Tư4P3Udq4yơng L4P3Udq4yai, nóYq4e nói:
"Đúng Yq4erồi, bYq4eồ 4P3Udq4ycó Yq4emột dấ4P3Udq4yu thậ4P3Udq4yp Yq4ehơi l4P3Udq4yung lay.4P3Udq4y.. Yq4e n4P3Udq4yghĩa là7aidvDHy bồ4P3Udq4y sắp4P3Udq4y phải4P3Udq4y trảiYq4e qu4P3Udq4ya "th4P3Udq4yử tYq4ehách vàYq4e đa4P3Udq4yu khổ"Yq4e 4P3Udq4y- Yq4exin lYq4eỗi ngh7aidvDHye 7aidvDHy- 7aidvDHy nhưYq4eng có7aidvDHy một7aidvDHy dYq4eấu hiệuYq4e có4P3Udq4y th7aidvDHyể là4P3Udq4y mặtYq4e t4P3Udq4yrời. Để7aidvDHy coi..4P3Udq4y. Yq4enó c4P3Udq4yó ng7aidvDHyhĩa là4P3Udq4y "h7aidvDHyạnh 4P3Udq4y Yq4ephúc lớn"...Yq4e vậyYq4e 4P3Udq4ylà bYq4eồ sắ7aidvDHyp phảiYq4e chYq4eịu 4P3Udq4yđau khổ7aidvDHy 7aidvDHynhưng m7aidvDHyà 4P3Udq4ysẽ r7aidvDHyất vui..."
RYq4eon nói:
"Theo ý7aidvDHy 7aidvDHymình t4P3Udq4yhì bồYq4e 7aidvDHycần Yq4ephải 7aidvDHyđi kiể4P3Udq4ym tr7aidvDHya lạiYq4e 4P3Udq4ycái 4P3Udq4yNội Nh7aidvDHyãn của7aidvDHy bồ."
Cả h4P3Udq4yai đứa7aidvDHy phả4P3Udq4yi né7aidvDHyn tiếngYq4e cườiYq4e củaYq4e m7aidvDHyình 4P3Udq4ylại vìYq4e giáoYq4e sư4P3Udq4y Trelawne7aidvDHyy đa7aidvDHyng nhìYq4en trừng4P3Udq4y 7aidvDHytrừng về7aidvDHy phí7aidvDHya 7aidvDHytụi nó.
"Bây gi4P3Udq4yờ đếnYq4e phiYq4eên mình..."
Ro7aidvDHyn ngYq4eó 7aidvDHyvô cái4P3Udq4y tách7aidvDHy của7aidvDHy Ha7aidvDHyrry, trán7aidvDHy Yq4enó Yq4enhăn l4P3Udq4yại Yq4era điềuYq4e su7aidvDHyy tư7aidvDHy dYq4eữ lắm.
"Có mộ4P3Udq4yt đ7aidvDHyốm 4P3Udq4ytròn Yq4ehơi giống7aidvDHy m7aidvDHyột 7aidvDHycái n4P3Udq4yón 7aidvDHytrái dư7aidvDHya. K7aidvDHyhông chừ4P3Udq4yng bồ4P3Udq4y sắp4P3Udq4y làm7aidvDHy việc7aidvDHy c4P3Udq4yho Bộ7aidvDHy PYq4eháp Thuật..."
Nó xYq4eoay tác7aidvDHyh Yq4etrà để7aidvDHy nh4P3Udq4yìn ngượcYq4e lại.
"Nhưng mà7aidvDHy nh7aidvDHyìn nh7aidvDHyư vầy7aidvDHy thì7aidvDHy nóYq4e giống4P3Udq4y một7aidvDHy t4P3Udq4yrái Yq4esồi hơn..4P3Udq4y. cái7aidvDHy gì4P3Udq4y vậy7aidvDHy ta?"
Ron dòYq4e cuốn7aidvDHy V7aidvDHyén Màn4P3Udq4y TươngYq4e Lai.
"Vàng trờYq4ei 4P3Udq4ycho 4P3Udq4ybất ngờ7aidvDHy." T4P3Udq4yuyệt c4P3Udq4yú mèo7aidvDHy. B7aidvDHyồ có7aidvDHy thểYq4e 7aidvDHycho mì7aidvDHynh mượn4P3Udq4y mộtYq4e Yq4eít chứ7aidvDHy? ỞYq4e đây7aidvDHy 7aidvDHycòn có4P3Udq4y cá7aidvDHyi 7aidvDHygì nữa7aidvDHy nè."
Yq4eRon lại7aidvDHy xo4P3Udq4yay 4P3Udq4ycái táchYq4e tYq4erà một7aidvDHy lầ4P3Udq4yn nữa.
"Trông Yq4egiống n4P3Udq4yhư m4P3Udq4yột cYq4eon thú.7aidvDHy ỪYq4e, đ4P3Udq4yúng rồi4P3Udq4y, cái4P3Udq4y đầYq4eu t4P3Udq4yhú đây...Yq4e nó7aidvDHy gi7aidvDHyống một7aidvDHy Yq4econ h7aidvDHyà mã...Yq4e không,4P3Udq4y mộtYq4e coYq4en cừu..."
Harry 4P3Udq4yđể b4P3Udq4yật 7aidvDHyra mộtYq4e tiếngYq4e cườiYq4e 4P3Udq4yvào Yq4eđúng lú7aidvDHyc giáYq4eo Yq4esư TrelaYq4ewney đang4P3Udq4y đảoYq4e 4P3Udq4yquanh nó.4P3Udq4y B4P3Udq4yà nYq4eói với4P3Udq4y vẻ7aidvDHy quở4P3Udq4y m4P3Udq4yắng Ron:
"Đưa Yq4etôi xeYq4em nàoYq4e, t4P3Udq4yrò kia."
Giáo s7aidvDHyư r7aidvDHyảo bước4P3Udq4y đến,4P3Udq4y xo4P3Udq4yắn cái4P3Udq4y tá7aidvDHych của7aidvDHy Har4P3Udq4yry khỏYq4ei t7aidvDHyay Ro7aidvDHyn, mọ7aidvDHyi Yq4engười trởYq4e n4P3Udq4yên 7aidvDHyim lặn4P3Udq4yg, chờ7aidvDHy xem.
"Giáo sYq4eư chăYq4em c7aidvDHyhú n4P3Udq4yhìn vàoYq4e 7aidvDHycái táYq4ech, xoaYq4ey 4P3Udq4ynó ngượcYq4e chiều4P3Udq4y ki4P3Udq4ym đồng7aidvDHy hồ:
"Chim ưng..4P3Udq4y. co4P3Udq4yn 7aidvDHyyêu 7aidvDHydấu 7aidvDHyạ, coYq4en Yq4ecó mộ7aidvDHyt kẻ4P3Udq4y tYq4eử thù."
Hermione th4P3Udq4yì 7aidvDHythầm Yq4ehơi to:
"Nhưng4P3Udq4y Yq4emà a4P3Udq4yi Yq4ecũng bi4P3Udq4yết đi7aidvDHyều đó4P3Udq4y mà."
Giáo sưYq4e q7aidvDHyuay lYq4eại q7aidvDHyuắc mắtYq4e nhì4P3Udq4yn cYq4eô bé7aidvDHy. HYq4eermione vYq4eẫn nói4P3Udq4y tiếp:
"Dạ, Yq4eai 4P3Udq4ycũng biết7aidvDHy mà.Yq4e 7aidvDHyAi c7aidvDHyũng b7aidvDHyiết c4P3Udq4yhuyện HYq4earry Yq4evà KẻYq4e Yq4emà a7aidvDHyi cũYq4eng biết4P3Udq4y 4P3Udq4ylà a4P3Udq4yi đấy."
Harry và4P3Udq4y R4P3Udq4yon cùnYq4eg trốYq4e Yq4emắt 7aidvDHynhìn Hermi7aidvDHyone vớ7aidvDHyi sYq4eự 4P3Udq4y nYq4egạc Yq4enhiên trộn4P3Udq4y Yq4elẫn niề7aidvDHym th4P3Udq4yán phụcYq4e. T7aidvDHyụi n4P3Udq4yó cYq4ehưa 7aidvDHybao gYq4eiờ nghYq4ee 4P3Udq4yHermione 4P3Udq4y nóYq4ei c7aidvDHyhuyện với4P3Udq4y giáoYq4e viê7aidvDHyn bằ4P3Udq4yng cá4P3Udq4yi 4P3Udq4ygiọng n7aidvDHyhư vYq4eậy. Gi4P3Udq4yáo Yq4esư Trelawne4P3Udq4yy chọ4P3Udq4yn 4P3Udq4y c4P3Udq4yách phớt7aidvDHy lờYq4e c7aidvDHyô bé4P3Udq4y. Bà4P3Udq4y l7aidvDHyại 7aidvDHyhạ đôiYq4e Yq4emắt 7aidvDHyto Yq4ecộ c4P3Udq4yủa bàYq4e 4P3Udq4yxuống cái7aidvDHy tYq4eách củaYq4e 7aidvDHy Ha4P3Udq4yrry, v7aidvDHyà tiYq4eếp tục7aidvDHy x7aidvDHyoay t7aidvDHyrở cYq4eái tách.
"7aidvDHyDùi cu4P3Udq4yi... mộ4P3Udq4yt cuộc7aidvDHy tấYq4en công.Yq4e CoYq4en yêu7aidvDHy 4P3Udq4ydấu ơi,7aidvDHy đây4P3Udq4y khô7aidvDHyng phảiYq4e 4P3Udq4ylà 7aidvDHymột 4P3Udq4ytách 7aidvDHytrà 7aidvDHyvui vẻ4P3Udq4y lắm..."
Ron 4P3Udq4yrụt Yq4erè thưa:
"Con ngYq4ehĩ đ7aidvDHyó l4P3Udq4yà cá4P3Udq4yi nóYq4en tráiYq4e dưa."
"Đầu4P3Udq4y lâu4P3Udq4y... 7aidvDHyhiểm họ4P3Udq4ya t4P3Udq4yrên đườ4P3Udq4yng c7aidvDHyon đYq4ei, c4P3Udq4yon yêuYq4e ạ..."
Tất c7aidvDHyả bọ4P3Udq4yn tr4P3Udq4yẻ tro7aidvDHyng Yq4elớp giư7aidvDHyơng mắt7aidvDHy n4P3Udq4ygó giáo7aidvDHy s4P3Udq4yư Yq4e Trela4P3Udq4ywney với4P3Udq4y v7aidvDHyẻ 4P3Udq4ykinh hãi7aidvDHy chết7aidvDHy kh4P3Udq4yiếp đ4P3Udq4yi được.Yq4e Bà4P3Udq4y x7aidvDHyoay cái7aidvDHy tác7aidvDHyh 4P3Udq4ylần cuốiYq4e 7aidvDHy 7aidvDHycùng, h4P3Udq4yá h7aidvDHyốc miện4P3Udq4yg, rồi7aidvDHy th4P3Udq4yét lên.
Lại v7aidvDHyang lên4P3Udq4y một4P3Udq4y tiến7aidvDHyg xoảng7aidvDHy củaYq4e đYq4eồ sứ7aidvDHy Yq4ebể; 7aidvDHy N4P3Udq4yeville Yq4evừa lYq4eàm Yq4etiêu Yq4ecái 7aidvDHytách tYq4ehứ haYq4ei 7aidvDHycủa n4P3Udq4yó. Giáo4P3Udq4y 4P3Udq4ysư Yq4eTrelawney ngồ4P3Udq4yi 7aidvDHy thụpYq4e xuốngYq4e một4P3Udq4y cáiYq4e 4P3Udq4yghế bành4P3Udq4y trống4P3Udq4y, 7aidvDHybàn 4P3Udq4ytay 7aidvDHylóng lYq4eánh của7aidvDHy Yq4ebà đYq4eè lên4P3Udq4y pYq4ehía 4P3Udq4y trYq4eái t7aidvDHyim mìn7aidvDHyh v7aidvDHyà mắt4P3Udq4y bàYq4e nhắmYq4e Yq4etịt lại.
"Ôi, c4P3Udq4yon traYq4ei của4P3Udq4y tôi7aidvDHy, c4P3Udq4yon t7aidvDHyrai Yq4eyêu d7aidvDHyấu c4P3Udq4yủa Yq4etôi... khônYq4eg, 7aidvDHykhông nóYq4ei Yq4era thYq4eì t4P3Udq4yốt hơn..4P3Udq4y. 7aidvDHykhông, đừYq4eng Yq4ehỏi tô7aidvDHyi Yq4ethì hơn..."
Dean ThoYq4emas lậYq4ep tức4P3Udq4y hỏi:
"Cái gì4P3Udq4y vậy,4P3Udq4y thưa4P3Udq4y giáo4P3Udq4y sư?"
Mọi ng7aidvDHyười bYq4eây g7aidvDHyiờ đ4P3Udq4yã Yq4eđứng 7aidvDHylên, 7aidvDHytừ tYq4eừ x4P3Udq4yúm Yq4elại Yq4e Yq4eđông Yq4eđúc Yq4equanh Yq4ecái bà4P3Udq4yn củ4P3Udq4ya HarrYq4ey v7aidvDHyà Ron7aidvDHy, Yq4eép 7aidvDHysát v7aidvDHyô Yq4ecái ghế4P3Udq4y bànYq4eh màYq4e giá4P3Udq4yo Yq4e sư7aidvDHy TrelaYq4ewney đangYq4e ngồi,Yq4e để4P3Udq4y n7aidvDHygó vô7aidvDHy táYq4ech tràYq4e cYq4eủa Harry.
4P3Udq4yĐôi 7aidvDHymắt t4P3Udq4yo 7aidvDHycộ Yq4ecủa g4P3Udq4yiáo sYq4eư Trelawn4P3Udq4yey bỗng7aidvDHy Yq4emở r7aidvDHya đ7aidvDHyầy kịchYq4e tính:
"Con yêuYq4e ơi7aidvDHy, coYq4en Yq4ecó một4P3Udq4y H4P3Udq4yung tinh."
Harry 7aidvDHyhỏi lại:
"Một cái7aidvDHy gYq4eì ạ?"
Nó c7aidvDHyó thể7aidvDHy n4P3Udq4yói 4P3Udq4ychắc làYq4e khônYq4eg phảYq4ei ch7aidvDHyỉ Yq4emột m4P3Udq4yình n7aidvDHyó 4P3Udq4y kh7aidvDHyông biếYq4et HYq4eung Yq4etinh lYq4eà gYq4eì. 7aidvDHyDean Thoma4P3Udq4ys 7aidvDHynhún va7aidvDHyi vớ7aidvDHyi nó,7aidvDHy La7aidvDHyvender BroYq4ewn 4P3Udq4y thì4P3Udq4y lộ7aidvDHy 4P3Udq4yvẻ 4P3Udq4ybối rối.7aidvDHy N4P3Udq4yhưng r7aidvDHyất nhi4P3Udq4yều nhữ7aidvDHyng đứa7aidvDHy k7aidvDHyhác thì4P3Udq4y rõ4P3Udq4y ràn7aidvDHyg là7aidvDHy có7aidvDHy 7aidvDHy biết,Yq4e chú4P3Udq4yng đ7aidvDHyều gi7aidvDHyơ ta4P3Udq4yy lên7aidvDHy b7aidvDHyịt miệng4P3Udq4y với4P3Udq4y vẻ7aidvDHy hoả7aidvDHyng sợ4P3Udq4y 7aidvDHyvô cùng.
Giáo sư7aidvDHy TrelawYq4eney k7aidvDHyêu to:
"Hung tinYq4eh cYq4ehiếu, co4P3Udq4yn 4P3Udq4ythân y4P3Udq4yêu ơ4P3Udq4yi, 4P3Udq4ycon bịYq4e Hun4P3Udq4yg tin4P3Udq4yh chiếu!"
Trông g7aidvDHyiáo sưYq4e Trel4P3Udq4yawney 7aidvDHycó vẻ4P3Udq4y b4P3Udq4yị kích4P3Udq4y đ4P3Udq4yộng đếYq4en Yq4enỗi Harr7aidvDHyy 7aidvDHykhông tYq4ehể nào4P3Udq4y hiểu7aidvDHy được.4P3Udq4y 7aidvDHyBà nói:
"Con m7aidvDHya Yq4echó khổn7aidvDHyg lồ7aidvDHy thường4P3Udq4y lản4P3Udq4yg vảngYq4e tronYq4eg 4P3Udq4y n7aidvDHyghĩa địa!4P3Udq4y CYq4eon tr4P3Udq4yai yêu7aidvDHy ơi,Yq4e Yq4eđó 4P3Udq4ylà mộYq4et điềm7aidvDHy d7aidvDHyữ 4P3Udq4y- điềm7aidvDHy dữ7aidvDHy tYq4eệ hạiYq4e n7aidvDHyhứt Yq4e- 7aidvDHy 4P3Udq4yđiềm Yq4echết chóc!"
Bao tử7aidvDHy Ha7aidvDHyrry qu4P3Udq4yặn đau.Yq4e Co7aidvDHyn chó4P3Udq4y ấYq4ey, trênYq4e cá7aidvDHyi bìYq4ea 7aidvDHy của4P3Udq4y cuốnYq4e ĐiềYq4em BáYq4eo 7aidvDHyTử T7aidvDHyhần ởYq4e tiệmYq4e sácYq4eh P7aidvDHyhú quíYq4e Yq4evà CYq4eơ h4P3Udq4yàn 7aidvDHy- c4P3Udq4yon ch7aidvDHyó ấy,4P3Udq4y 7aidvDHyở 7aidvDHy 4P3Udq4ytrong Yq4ebóng tối4P3Udq4y của7aidvDHy đường4P3Udq4y MYq4eagnolia... Lavende4P3Udq4yr Br7aidvDHyown Yq4ecũng đư7aidvDHya tYq4eay bụm4P3Udq4y Yq4e m7aidvDHyiệng mì4P3Udq4ynh 7aidvDHylại. Mọ4P3Udq4yi ngườ7aidvDHyi đ4P3Udq4yều Yq4enhìn Har4P3Udq4yry. Mọi7aidvDHy ngườ4P3Udq4yi, ngoại7aidvDHy 7aidvDHytrừ H7aidvDHyermione. 4P3Udq4y C7aidvDHyô béYq4e đ4P3Udq4yứng 4P3Udq4ydậy, đi7aidvDHy v4P3Udq4yòng 7aidvDHyra s4P3Udq4yau c4P3Udq4yái 4P3Udq4yghế củ7aidvDHya g7aidvDHyiáo 7aidvDHysư Trelawney4P3Udq4y, nói7aidvDHy th7aidvDHyẳng 4P3Udq4y thừng:
"Con k4P3Udq4yhông th4P3Udq4yấy nóYq4e gYq4eiống HYq4eung tinYq4eh chút4P3Udq4y nào."
Giá7aidvDHyp sư4P3Udq4y Yq4eTrelawney dò4P3Udq4y x7aidvDHyét Her7aidvDHymione 7aidvDHyvới một7aidvDHy vẻ4P3Udq4y càn4P3Udq4yg 7aidvDHylúc 4P3Udq4ycàng k7aidvDHyhó ưa.
"Con t4P3Udq4yhân yê4P3Udq4yu ạ,4P3Udq4y cYq4eon 4P3Udq4ytha lỗi7aidvDHy ch4P3Udq4yo Yq4eta kYq4ehi 7aidvDHyta nói4P3Udq4y Yq4e r7aidvDHya đ4P3Udq4yiều này4P3Udq4y nh4P3Udq4yé, nhYq4eưng tYq4ea n4P3Udq4yhận thấ7aidvDHyy 7aidvDHyrất Yq4eít ti7aidvDHynh ho4P3Udq4ya p4P3Udq4yhát tiế4P3Udq4yt 4P3Udq4yquanh Yq4e người4P3Udq4y củaYq4e co4P3Udq4yn. Yq4eRất 7aidvDHyít khả7aidvDHy nă7aidvDHyng Yq4elĩnh hội4P3Udq4y đối7aidvDHy với7aidvDHy sựYq4e cộng7aidvDHy Yq4ehưởng củ4P3Udq4ya tươn4P3Udq4yg 7aidvDHy tai."
Seamu4P3Udq4ys cứYq4e hếtYq4e ngoYq4eẹo đầ4P3Udq4yu s7aidvDHyang bên4P3Udq4y này7aidvDHy lại7aidvDHy n7aidvDHygoẹo đầ4P3Udq4yu san7aidvDHyg bên7aidvDHy kia7aidvDHy. Nó4P3Udq4y nói,Yq4e m7aidvDHyột co4P3Udq4yn m7aidvDHyắt Yq4enheo kh7aidvDHyít lại:
"Nếu mì4P3Udq4ynh 7aidvDHynhìn như4P3Udq4y vầy4P3Udq4y tYq4ehì nó4P3Udq4y giốYq4eng một4P3Udq4y Hun7aidvDHyg tinh,"
Nó Yq4enghiêng mì7aidvDHynh 7aidvDHysang Yq4ebên trái7aidvDHy 7aidvDHynói tiếp:
"N4P3Udq4yhưng nếu7aidvDHy nh7aidvDHyìn từYq4e chYq4eỗ này4P3Udq4y t7aidvDHyhì l7aidvDHyại 7aidvDHygiống một4P3Udq4y c4P3Udq4yon lừa7aidvDHy hơn."
Harry t7aidvDHyhấy ch7aidvDHyính mìn4P3Udq4yh cũ7aidvDHyng ngạcYq4e nYq4ehiên. BâYq4ey gi7aidvDHyờ khôn4P3Udq4yg 4P3Udq4yai c4P3Udq4yó vẻ4P3Udq4y muYq4eốn n4P3Udq4yhìn nYq4eó cả.Yq4e 4P3Udq4yNó nói:
"Chừng nà7aidvDHyo c7aidvDHyô vYq4eà c4P3Udq4yác bYq4eạn mới4P3Udq4y quyếtYq4e đ7aidvDHyịnh xonYq4eg l4P3Udq4yà tôYq4ei 4P3Udq4ycó sắ4P3Udq4yp chếtYq4e hYq4eay không?"
4P3Udq4yGiáo s7aidvDHyư Trel4P3Udq4yawney Yq4elên ti7aidvDHyếng, bằn4P3Udq4yg giọ7aidvDHyng nóiYq4e mơYq4e hồ7aidvDHy 4P3Udq4ynhứt c4P3Udq4yủa bà:
"Tôi c4P3Udq4yho lYq4eà 7aidvDHychúng Yq4eta nên7aidvDHy ngưngYq4e b4P3Udq4yài h4P3Udq4yọc nYq4egày hô4P3Udq4ym n7aidvDHyay ở4P3Udq4y Yq4eđây. V4P3Udq4yâng... 7aidvDHyLàm 7aidvDHyơn trảYq4e lạiYq4e 7aidvDHyđồ đạYq4ec 7aidvDHyvề đúng7aidvDHy chỗ..."
Cả lớpYq4e lặng4P3Udq4y 4P3Udq4ylẽ manYq4eg mYq4eấy cá7aidvDHyi Yq4etách 4P3Udq4yđem trYq4eả lại4P3Udq4y c4P3Udq4yho Yq4e giáo4P3Udq4y 7aidvDHysư TrelaYq4ewney v4P3Udq4yà th7aidvDHyu dọYq4en sác4P3Udq4yh vở4P3Udq4y 7aidvDHyvô cặp4P3Udq4y. NYq4egay đYq4eến R4P3Udq4yon cũngYq4e tYq4eránh 4P3Udq4y ánYq4eh mắt7aidvDHy của7aidvDHy Harry.
Giáo sư4P3Udq4y Trel7aidvDHyawney n4P3Udq4yói mộ7aidvDHyt các4P3Udq4yh yế4P3Udq4yu ớt:
"Yq4eHẹn đến4P3Udq4y Yq4ekhi c4P3Udq4yhúng Yq4eta g4P3Udq4yặp lại,4P3Udq4y phYq4eúc là4P3Udq4ynh c4P3Udq4yho Yq4ecác trò7aidvDHy. 4P3Udq4yÔi, coYq4en 7aidvDHyyêu quíYq4e ơi..."
Giáo 7aidvDHysư ch7aidvDHyỉ vàYq4eo Neville:
"Lần 4P3Udq4ysau Yq4econ sẽ7aidvDHy trễ,4P3Udq4y chYq4eo 7aidvDHynên c4P3Udq4yon hã7aidvDHyy Yq4ecố gắng4P3Udq4y chă7aidvDHym hơnYq4e để7aidvDHy t7aidvDHyheo cYq4eho kịp."
Harry, Ro7aidvDHyn Yq4evà Hermion4P3Udq4ye Yq4etrèo 4P3Udq4yxuống 7aidvDHycái thYq4eang Yq4edây 4P3Udq4y củaYq4e gYq4eiáo sư4P3Udq4y Tr4P3Udq4yelawney rồYq4ei xuốngYq4e cYq4eái Yq4ecầu th4P3Udq4yang xoắn,7aidvDHy troYq4eng iYq4em lặ4P3Udq4yng, rồ7aidvDHyi Yq4e cùYq4eng điYq4e đếnYq4e lớp4P3Udq4y 7aidvDHyBiến củaYq4e 4P3Udq4ygiáo sư4P3Udq4y McGonagal4P3Udq4yl. T7aidvDHyụi nó4P3Udq4y mYq4eất nhiềuYq4e thì7aidvDHy Yq4egiờ 7aidvDHy tìm7aidvDHy p7aidvDHyhòng h4P3Udq4yọc đế4P3Udq4yn nỗ4P3Udq4yi m7aidvDHyặc dYq4eù đã4P3Udq4y r4P3Udq4yời lớp4P3Udq4y h4P3Udq4yọc Tiên4P3Udq4y trYq4ei khá4P3Udq4y sớm,7aidvDHy m7aidvDHyà khYq4ei 4P3Udq4y 7aidvDHybước v7aidvDHyào phò7aidvDHyng h4P3Udq4yọc mô4P3Udq4yn BYq4eiến, t4P3Udq4yhì Yq4ecũng v4P3Udq4yừa 4P3Udq4ylúc vàoYq4e t7aidvDHyiết hYq4eọc mới.
Harry chọnYq4e mYq4eột c7aidvDHyái ghYq4eế cYq4euối phòngYq4e học,4P3Udq4y có4P3Udq4y cYq4eảm Yq4e giácYq4e nhưYq4e thể4P3Udq4y 4P3Udq4ynó đ4P3Udq4yang ng4P3Udq4yồi Yq4eở một7aidvDHy v7aidvDHyị t7aidvDHyrí 7aidvDHyđược chiYq4eếu sán7aidvDHyg 4P3Udq4ytập tYq4erung; cả4P3Udq4y lớpYq4e Yq4e 4P3Udq4yhình 4P3Udq4ynhư cứ7aidvDHy pYq4ehóng nh4P3Udq4yững cYq4eái liếYq4ec tr7aidvDHyộm vYq4eề ph4P3Udq4yía n7aidvDHyó, 7aidvDHynhư thYq4eể nó7aidvDHy sắpYq4e n7aidvDHygã 7aidvDHy lăn7aidvDHy 4P3Udq4yra c7aidvDHyhết b7aidvDHyất cYq4eứ lYq4eúc nàoYq4e. Har4P3Udq4yry hầuYq4e nhYq4eư kh4P3Udq4yông ng4P3Udq4yhe giáo4P3Udq4y 4P3Udq4ysư McGonagalYq4el Yq4e giảYq4eng Yq4eđược đi7aidvDHyều g7aidvDHyì vYq4eề A4P3Udq4ymimagi Yq4e- n7aidvDHyhững phùYq4e t4P3Udq4yhủy Yq4ecó kh4P3Udq4yả n7aidvDHyăng b4P3Udq4yiến thàYq4enh 4P3Udq4y thú4P3Udq4y vật4P3Udq4y th7aidvDHyeo ýYq4e m4P3Udq4yuốn. Yq4eNó thậm4P3Udq4y Yq4echí c7aidvDHyũng 7aidvDHykhông n7aidvDHyhìn k7aidvDHyhi Yq4egiáo sYq4eư McGonagaYq4ell Yq4e tự7aidvDHy biến7aidvDHy mìnhYq4e th4P3Udq4yành một7aidvDHy Yq4econ mè4P3Udq4yo mướpYq4e cò7aidvDHyn dấYq4eu m4P3Udq4yắt k7aidvDHyiếng quanYq4eh Yq4eđôi mắYq4et n7aidvDHygay 4P3Udq4y trước7aidvDHy 4P3Udq4ymặt bọnYq4e trẻ.
Khi b4P3Udq4yà trở4P3Udq4y 7aidvDHylại nguyê7aidvDHyn h4P3Udq4yình s7aidvDHyau mộ4P3Udq4yt tiế7aidvDHyng 4P3Udq4ynổ ng7aidvDHyắn gọYq4en "bụp"4P3Udq4y nYq4eho nYq4ehỏ, bà7aidvDHy lạ4P3Udq4y lùn7aidvDHyg nhYq4eìn quan4P3Udq4yh 4P3Udq4ylũ họYq4ec trò:
"ThYq4eực 7aidvDHytình th4P3Udq4yì h4P3Udq4yôm nYq4eay tất7aidvDHy cả4P3Udq4y c4P3Udq4yác Yq4econ bịYq4e l7aidvDHyàm sYq4eao 7aidvDHy 7aidvDHyvậy? Khôn7aidvDHyg h7aidvDHyẳn c4P3Udq4yó vấn4P3Udq4y đề4P3Udq4y, 4P3Udq4ynhưng Yq4eđây lYq4eà lYq4eần 7aidvDHyđầu tiêYq4en mYq4eà lYq4eớp họcYq4e kYq4ehông vYq4eỗ 7aidvDHy tYq4eay trước7aidvDHy sự7aidvDHy biếYq4en h7aidvDHyình củaYq4e cô."
Đầu củYq4ea mọi4P3Udq4y ngườ4P3Udq4yi Yq4elại hướngYq4e về4P3Udq4y HarYq4ery, Yq4enhưng khô7aidvDHyng a7aidvDHyi nói4P3Udq4y gì.7aidvDHy 4P3Udq4yThế Yq4erồi, Yq4eHermione giơ7aidvDHy tay:
"Thưa côYq4e, tụYq4ei co7aidvDHyn vừ7aidvDHya mớYq4ei họ7aidvDHyc lớp4P3Udq4y 4P3Udq4yTiên tYq4eri đầu7aidvDHy ti7aidvDHyên của7aidvDHy tụYq4ei 7aidvDHycon, 7aidvDHyvà tụiYq4e c7aidvDHyon đã7aidvDHy 4P3Udq4yhọc 7aidvDHybài 7aidvDHybói Yq4elá trà7aidvDHy, và..."
Giáo s7aidvDHyư McGonagalYq4el bYq4eỗng ngYq4ehiêm tr7aidvDHyang lại:
"A, 4P3Udq4yra vậy.Yq4e Không7aidvDHy cYq4eần phả7aidvDHyi nó7aidvDHyi thêmYq4e nữYq4ea, H7aidvDHyermione 7aidvDHyà. 4P3Udq4yCác t7aidvDHyrò nóYq4ei 4P3Udq4ycho t7aidvDHyôi 7aidvDHynghe xemYq4e, 7aidvDHyai tYq4erong sốYq4e 4P3Udq4ycác t4P3Udq4yrò sẽYq4e chết4P3Udq4y Yq4etrong năm4P3Udq4y nay?"
Mọ4P3Udq4yi ngườ7aidvDHyi Yq4etròn mắt7aidvDHy nYq4ehìn s4P3Udq4yững giá7aidvDHyo sYq4eư McGonagall.
Cuối cùn7aidvDHyg H4P3Udq4yarry nói:
"Thưa cô,7aidvDHy Yq4econ ạ."
Giáo 4P3Udq4ysư McGYq4eonagall nhìn7aidvDHy chằYq4em Yq4echằm Har4P3Udq4yry bằng7aidvDHy đôi7aidvDHy m4P3Udq4yắt nhỏ4P3Udq4y sángYq4e 7aidvDHylong lanh:
"Thì r7aidvDHya vậy.4P3Udq4y VậYq4ey cYq4eon cũn7aidvDHyg 4P3Udq4ynên 4P3Udq4yhiểu, Yq4eHarry à4P3Udq4y, 7aidvDHytừ 7aidvDHy k4P3Udq4yhi gi7aidvDHyáo 7aidvDHysư 4P3Udq4yTrelawney đế4P3Udq4yn trường4P3Udq4y n4P3Udq4yày, Yq4emỗi nămYq4e 4P3Udq4ycô 7aidvDHyấy đề4P3Udq4yu Yq4etiên đo4P3Udq4yán cYq4eái Yq4e 4P3Udq4ychết củ7aidvDHya một7aidvDHy học7aidvDHy si7aidvDHynh. MàYq4e chYq4eưa a7aidvDHyi troYq4eng sốYq4e 4P3Udq4yđó c4P3Udq4yhết cả.7aidvDHy Nh4P3Udq4yìn th4P3Udq4yấy đ7aidvDHyiềm 7aidvDHy 7aidvDHybáo Yq4etử 7aidvDHythần Yq4elà c7aidvDHyái cáYq4ech 4P3Udq4ymà giáYq4eo Yq4esư Trelawn7aidvDHyey Yq4ekhoái 7aidvDHydùng 7aidvDHynhứt để4P3Udq4y c7aidvDHyhào 4P3Udq4y Yq4emừng 4P3Udq4ymột lớ4P3Udq4yp họcYq4e sin7aidvDHyh mớiYq4e. Cô7aidvDHy khôn4P3Udq4yg 7aidvDHybao gi4P3Udq4yờ mu7aidvDHyốn nói7aidvDHy xYq4eấu đồng7aidvDHy nghYq4eiệp, 7aidvDHy nhưng..."
Giáo s4P3Udq4yư M7aidvDHycGonagall chợt4P3Udq4y ngừng7aidvDHy nói,7aidvDHy mũiYq4e củaYq4e c4P3Udq4yô tYq4erắng nhợt4P3Udq4y đ4P3Udq4yi. Cô4P3Udq4y nó7aidvDHyi tiếp,7aidvDHy bình7aidvDHy tĩ7aidvDHynh hơn:
"Tiên 4P3Udq4ytri lYq4eà một7aidvDHy tro7aidvDHyng nh4P3Udq4yững nYq4egành ph7aidvDHyáp thu4P3Udq4yật Yq4e kYq4eém 4P3Udq4ychính Yq4exác nhứtYq4e. C4P3Udq4yô khôYq4eng giấu7aidvDHy co7aidvDHyn rằn7aidvDHyg 4P3Udq4ycô có7aidvDHy rấ4P3Udq4yt Yq4eít kiênYq4e n7aidvDHyhẫn vớYq4ei b7aidvDHyộ 7aidvDHy mô4P3Udq4yn đYq4eó. NhYq4eững nh4P3Udq4yà tiê7aidvDHyn t4P3Udq4yri t7aidvDHyhực s4P3Udq4yự rất4P3Udq4y hiế4P3Udq4ym 7aidvDHyvà giá4P3Udq4yo 7aidvDHysư Trelawney..."
Giáo7aidvDHy sưYq4e McGonag7aidvDHyall 4P3Udq4yngừng m7aidvDHyột 4P3Udq4ylần nữaYq4e, rồi4P3Udq4y lạiYq4e nó7aidvDHyi t7aidvDHyiếp vớYq4ei giọng7aidvDHy 7aidvDHyhai năm4P3Udq4y rõYq4e mười:
"Cô thấ7aidvDHyy s7aidvDHyức khỏYq4ee Yq4ecủa co7aidvDHyn rấ7aidvDHyt tốt,7aidvDHy H7aidvDHyarry à,7aidvDHy 7aidvDHycho Yq4e nên7aidvDHy cYq4eon sẽ4P3Udq4y bỏ7aidvDHy 4P3Udq4yquá 7aidvDHycho cô7aidvDHy Yq4enếu cYq4eô khYq4eông 4P3Udq4ytha c7aidvDHyho c7aidvDHyon 7aidvDHyphần bài7aidvDHy tậYq4ep hômYq4e naYq4ey. 7aidvDHy 4P3Udq4yCô c4P3Udq4yam đoa4P3Udq4yn làYq4e 4P3Udq4ynếu c7aidvDHyon cYq4ehết thYq4eì c4P3Udq4yon m7aidvDHyới không4P3Udq4y cần7aidvDHy Yq4enộp bYq4eài c7aidvDHyho cô."
Hermione bậtYq4e cười.7aidvDHy Yq4eHarry 4P3Udq4ycảm Yq4ethấy kh7aidvDHyá hơn7aidvDHy. 4P3Udq4yCũng 7aidvDHy kh7aidvDHyó m7aidvDHyà 7aidvDHycảm t7aidvDHyhấy sYq4eợ hãi7aidvDHy mộ7aidvDHyt d7aidvDHyúm lá4P3Udq4y 4P3Udq4ytrà k7aidvDHyhi mà4P3Udq4y ngườiYq4e t4P3Udq4ya khôn4P3Udq4yg c7aidvDHyòn ởYq4e Yq4etrong 4P3Udq4y bYq4eối 4P3Udq4ycảnh lớ7aidvDHyp họcYq4e của7aidvDHy giáo4P3Udq4y sư7aidvDHy TrelaYq4ewney: â7aidvDHym 4P3Udq4yu á4P3Udq4ynh đYq4eèn đỏ4P3Udq4y sậmYq4e 4P3Udq4yvà 7aidvDHytỏa 4P3Udq4yra 7aidvDHy một7aidvDHy t7aidvDHyhứ 4P3Udq4ymùi khiếnYq4e người7aidvDHy t4P3Udq4ya mụYq4e m4P3Udq4yẫm đi.
Tuy nYq4ehiên khônYq4eg phYq4eải 7aidvDHyai cũ7aidvDHyng ti4P3Udq4yn 7aidvDHytheo giá4P3Udq4yo Yq4esư McGonYq4eagall. Trô4P3Udq4yng R4P3Udq4yon v4P3Udq4yẫn 7aidvDHylo â4P3Udq4yu Yq4edữ lắm.Yq4e Cò7aidvDHyn LavendeYq4er thì4P3Udq4y v7aidvDHyẫn r7aidvDHyù rì:
"Vậy chứ4P3Udq4y mấy4P3Udq4y cái7aidvDHy t7aidvDHyách củaYq4e NeviYq4elle t4P3Udq4yhì sao?"
K7aidvDHyhi hếtYq4e gi7aidvDHyờ l7aidvDHyớp họ4P3Udq4yc BiếnYq4e, bọn4P3Udq4y tYq4erẻ nYq4ehập vào4P3Udq4y Yq4eđám 7aidvDHy đ7aidvDHyông Yq4eđang 7aidvDHyrần 4P3Udq4yrần Yq4ekéo tới7aidvDHy Đạ4P3Udq4yi Sảnh4P3Udq4y đườ7aidvDHyng để4P3Udq4y ăn4P3Udq4y t4P3Udq4yrưa. 4P3Udq4yHermione đ4P3Udq4yẩy Yq4emột 7aidvDHy cYq4eái d7aidvDHyĩa th4P3Udq4yịt hầm7aidvDHy v7aidvDHyề phíaYq4e Ron:
"Vui lên4P3Udq4y đ7aidvDHyi chứ4P3Udq4y, RoYq4en. Yq4eBồ đã7aidvDHy nghYq4ee gi7aidvDHyáo Yq4esư McGon7aidvDHyagall nYq4eói rồi4P3Udq4y đó."
Ron mú4P3Udq4yc mấy7aidvDHy mYq4euỗng thịt7aidvDHy h4P3Udq4yầm ch4P3Udq4yo vôYq4e dĩaYq4e củYq4ea nóYq4e, cầ4P3Udq4ym nĩYq4ea lên4P3Udq4y, nhưng7aidvDHy k4P3Udq4yhông ănYq4e nổi7aidvDHy. NYq4eó n4P3Udq4yói b7aidvDHyằng m4P3Udq4yột giọn4P3Udq4yg 7aidvDHynhỏ và7aidvDHy ng7aidvDHyhiêm túc:
"Harry, bồ4P3Udq4y chưa4P3Udq4y Yq4etừng nhì7aidvDHyn thấy7aidvDHy m7aidvDHyột 7aidvDHycon c7aidvDHyhó đe7aidvDHyn 4P3Udq4yto lớn7aidvDHy Yq4eở 4P3Udq4ybất 7aidvDHycứ đâu,7aidvDHy p7aidvDHyhải không?"
Harry nói:
"Có, mình7aidvDHy thấyYq4e rồi.4P3Udq4y CYq4eái đêm7aidvDHy 7aidvDHymà 4P3Udq4ymình bỏYq4e nhàYq4e d4P3Udq4yì dượng7aidvDHy DurYq4esley rYq4ea 7aidvDHyđi, mìnhYq4e đãYq4e Yq4enhìn thYq4eấy Yq4emột con."
Ron b4P3Udq4yuông n7aidvDHyĩa k4P3Udq4yhiến c4P3Udq4yhiếc nĩaYq4e rYq4eơi xYq4euống, kê4P3Udq4yu leYq4eng keng.
Hermione v7aidvDHyẫn b7aidvDHyình tĩnh:
"Có l7aidvDHyẽ lYq4eà mYq4eột coYq4en c4P3Udq4yhó hoang."
Ron nhYq4eìn HeYq4ermione nh7aidvDHyư thể4P3Udq4y cô7aidvDHy bé4P3Udq4y này4P3Udq4y đã7aidvDHy mất4P3Udq4y Yq4etrí rồi.
"Hermione, nếu7aidvDHy HarrYq4ey từ4P3Udq4yng 4P3Udq4ynhìn thấy7aidvDHy Hun4P3Udq4yg t7aidvDHyinh, 4P3Udq4y thì.7aidvDHy.. t7aidvDHyhì xu7aidvDHyi lắm.7aidvDHy Cậu..7aidvDHy. cậYq4eu BiYq4elius của4P3Udq4y mì7aidvDHynh Yq4etừng thấy4P3Udq4y Yq4emột coYq4en và...4P3Udq4y Yq4e c4P3Udq4yậu 7aidvDHyấy chếYq4et tron7aidvDHyg v7aidvDHyòng haYq4ei mươ4P3Udq4yi bốn4P3Udq4y ti7aidvDHyếng đồng7aidvDHy hYq4eồ sau!"
Hermione vừa7aidvDHy t7aidvDHyự róYq4et cYq4eho mình7aidvDHy m7aidvDHyón nướ7aidvDHyc épYq4e bí7aidvDHy rợ,7aidvDHy vừa7aidvDHy vu4P3Udq4yi vẻYq4e nói:
"Ngẫu nhi4P3Udq4yên trù4P3Udq4yng hợYq4ep ấy4P3Udq4y mà!"
Ron 7aidvDHybắt đầu7aidvDHy 4P3Udq4ynổi nóng:
"BYq4eồ khôngYq4e biế7aidvDHyt b4P3Udq4yồ 4P3Udq4yđang n4P3Udq4yói vềYq4e c4P3Udq4yái gìYq4e s7aidvDHyao? Hun4P3Udq4yg tinYq4eh khYq4eiến 4P3Udq4ycho p7aidvDHyhù t7aidvDHyhủy n4P3Udq4yào Yq4ecũng phải7aidvDHy 4P3Udq4ysợ t7aidvDHyé 4P3Udq4ykhói l7aidvDHyuôn ấy."
Hermione lYq4eên giọng7aidvDHy 7aidvDHychị Hai:
"Vậy th7aidvDHyì bồYq4e nóiYq4e đ4P3Udq4yúng 7aidvDHyđó, Yq4ehọ nhìn4P3Udq4y thấy4P3Udq4y Hu4P3Udq4yng tiYq4enh, Yq4e 4P3Udq4yvà họ4P3Udq4y chYq4eết v7aidvDHyì s4P3Udq4yợ. HunYq4eg Yq4etinh khôn7aidvDHyg Yq4ephải là4P3Udq4y mộYq4et đi7aidvDHyềm c4P3Udq4yhết ch7aidvDHyóc 4P3Udq4ymà l7aidvDHyà 4P3Udq4y ng7aidvDHyuyên nhân4P3Udq4y 4P3Udq4ychết c4P3Udq4yhóc! Và7aidvDHy Harr7aidvDHyy vẫn4P3Udq4y cYq4eòn Yq4ebên cạn7aidvDHyh chYq4eúng tYq4ea lYq4eà Yq4ebởi 4P3Udq4yvì bạn7aidvDHy Yq4e ấyYq4e khôngYq4e ngYq4eu đYq4eến m4P3Udq4yức nhìn7aidvDHy thấy4P3Udq4y mộ7aidvDHyt HuYq4eng t7aidvDHyinh làYq4e ngYq4ehĩ: thô7aidvDHyi rồi,Yq4e mYq4eình 4P3Udq4y chế7aidvDHyt phứt7aidvDHy 4P3Udq4ycho rồi."
Ron 7aidvDHyhá 4P3Udq4ymiệng v7aidvDHyề phí4P3Udq4ya Herm4P3Udq4yione nhưn7aidvDHyg không4P3Udq4y t7aidvDHyhốt 4P3Udq4y đ4P3Udq4yược lờiYq4e 7aidvDHynào. Yq4eCòn 4P3Udq4yHermione 7aidvDHythì mở7aidvDHy túiYq4e xác4P3Udq4yh củ7aidvDHya mì4P3Udq4ynh lấ4P3Udq4yy r4P3Udq4ya mYq4eột cuốnYq4e 4P3Udq4ySố 4P3Udq4y Học4P3Udq4y mớYq4ei Yq4etoanh, m4P3Udq4yở 4P3Udq4yra và4P3Udq4y tựa7aidvDHy qu7aidvDHyyển sáchYq4e và4P3Udq4yo bình4P3Udq4y đựn4P3Udq4yg nước7aidvDHy Yq4etrái c4P3Udq4yây 4P3Udq4yép. 7aidvDHy 4P3Udq4yCô 7aidvDHybé vừ7aidvDHya d4P3Udq4yò t7aidvDHyìm traYq4eng sách7aidvDHy vừ7aidvDHya nói:
"Mình thấ4P3Udq4yy mô7aidvDHyn TiêYq4en t4P3Udq4yri có7aidvDHy vYq4eẻ Yq4emơ 4P3Udq4yhồ q7aidvDHyuá. TheYq4eo ý4P3Udq4y mì4P3Udq4ynh thì7aidvDHy nhiều7aidvDHy ước7aidvDHy đoán7aidvDHy quá."
Ron nóng4P3Udq4y 7aidvDHynảy bảo:
"Không cóYq4e gìYq4e lYq4eà Yq4emơ hYq4eồ về4P3Udq4y 4P3Udq4yHung t4P3Udq4yinh t4P3Udq4yrong cá4P3Udq4yi tá7aidvDHych đó4P3Udq4y hết7aidvDHy á!"
Hermione Yq4eđiềm đạm:
"Bồ đâYq4eu cóYq4e tựYq4e tYq4ein như4P3Udq4y vậy4P3Udq4y l4P3Udq4yúc bYq4eồ n4P3Udq4yói vớiYq4e Ha7aidvDHyrry đó7aidvDHy 7aidvDHylà một4P3Udq4y 7aidvDHycon cừu."
"Giáo sYq4eư Trel4P3Udq4yawney nói4P3Udq4y bồYq4e pYq4ehát tiết7aidvDHy r4P3Udq4yất 7aidvDHyít t4P3Udq4yinh hYq4eoa! Chẳng7aidvDHy q4P3Udq4yua bồ4P3Udq4y khYq4eông thíc7aidvDHyh b4P3Udq4yị dYq4eở 4P3Udq4ymột 4P3Udq4ymôn nào7aidvDHy Yq4ehết mà4P3Udq4y thôi."
Ron đã7aidvDHy chạ4P3Udq4ym đ7aidvDHyúng nọcYq4e. Herm7aidvDHyione quănYq4eg p7aidvDHyhịch cuYq4eốn sáYq4ech SốYq4e HọcYq4e xuốngYq4e Yq4ebàn ăn4P3Udq4y, mYq4eạnh đ4P3Udq4yến nYq4eỗi m7aidvDHyấy mYq4eẩu tYq4ehịt h4P3Udq4yầm v7aidvDHyà c4P3Udq4yà rYq4eốt văn4P3Udq4yg tứ7aidvDHy tán.
"Nếu giYq4eỏi m4P3Udq4yôn Tiê7aidvDHyn tr4P3Udq4yi có4P3Udq4y nghĩa4P3Udq4y l4P3Udq4yà Yq4etôi phải7aidvDHy giả7aidvDHy 7aidvDHy bộ7aidvDHy n4P3Udq4yhìn thấ4P3Udq4yy điềm7aidvDHy bá4P3Udq4yo Yq4ecái cYq4ehết tro4P3Udq4yng một7aidvDHy Yq4edúm lYq4eá 7aidvDHytrà saYq4eo? Yq4eNếu vậ4P3Udq4yy Yq4ethì tô7aidvDHyi 7aidvDHy khô4P3Udq4yng chắc4P3Udq4y Yq4elà 7aidvDHytôi sẽYq4e cò7aidvDHyn 7aidvDHytiếp tụ7aidvDHyc họ7aidvDHyc 4P3Udq4ymôn đ4P3Udq4yó nữaYq4e khôYq4eng! Bài4P3Udq4y h4P3Udq4yọc đóYq4e 4P3Udq4ymà 7aidvDHy 4P3Udq4yso vớiYq4e lớp7aidvDHy S4P3Udq4yố HYq4eọc của7aidvDHy tYq4eôi thìYq4e c7aidvDHyhẳng khác7aidvDHy gYq4eì đốngYq4e rác!"
Cô béYq4e vớYq4e l7aidvDHyấy 4P3Udq4ycái tYq4eúi xách7aidvDHy 4P3Udq4ycủa mìYq4enh và4P3Udq4y bỏ7aidvDHy đi.
Ron Yq4ecau c7aidvDHyó nhì4P3Udq4yn t7aidvDHyheo c4P3Udq4yô b4P3Udq4yé, nóYq4e nói4P3Udq4y 4P3Udq4yvới Harry:
"Hermione nói4P3Udq4y cái7aidvDHy gìYq4e vậYq4ey? 7aidvDHyNó đã4P3Udq4y họ4P3Udq4yc qu4P3Udq4ya lớ4P3Udq4yp S4P3Udq4yố hYq4eọc n4P3Udq4yào đâu?"
*****
Sau b7aidvDHyữa 4P3Udq4yăn trYq4eưa, H7aidvDHyarry mừ4P3Udq4yng Yq4elà 4P3Udq4yđược 7aidvDHyra khỏYq4ei tò7aidvDHya 4P3Udq4y l4P3Udq4yâu đYq4eài. 7aidvDHyCơn 7aidvDHymưa đêm4P3Udq4y Yq4equa đã7aidvDHy tạnh;Yq4e bầu4P3Udq4y tYq4erời quan4P3Udq4yg đ4P3Udq4yãng, vàYq4e cỏ7aidvDHy 7aidvDHythì xa7aidvDHynh Yq4e mềYq4em, ướ7aidvDHyt mượ4P3Udq4yt dưới7aidvDHy chân4P3Udq4y khYq4ei Yq4ebọn trẻ7aidvDHy bănYq4eg quYq4ea sânYq4e đểYq4e đYq4eến bu4P3Udq4yổi họ4P3Udq4yc đầuYq4e 7aidvDHy t7aidvDHyiên củYq4ea 4P3Udq4ylớp 4P3Udq4yChăm 7aidvDHysóc SinYq4eh vậtYq4e Huyề7aidvDHyn bí.
Ron 7aidvDHyvà He7aidvDHyrmione khYq4eông thèYq4em 7aidvDHynói chuyện4P3Udq4y với4P3Udq4y nha7aidvDHyu 4P3Udq4y nữa.4P3Udq4y Yq4eHarry i4P3Udq4ym lặn7aidvDHyg đi4P3Udq4y 7aidvDHybên cạn7aidvDHyh ha4P3Udq4yi 7aidvDHybạn khYq4ei cYq4eả b4P3Udq4yọn 4P3Udq4ycùng đYq4ei xuố7aidvDHyng dốc4P3Udq4y cỏ4P3Udq4y 7aidvDHy đ7aidvDHyể Yq4eđến că4P3Udq4yn ch4P3Udq4yòi của7aidvDHy Yq4elão Hagr4P3Udq4yid nằ4P3Udq4ym bênYq4e bYq4eìa khYq4eu Rừng7aidvDHy CấYq4em. Đến4P3Udq4y 7aidvDHykhi nhìn4P3Udq4y Yq4e t7aidvDHyhấy Yq4eba cáYq4ei Yq4elưng qYq4euá ưYq4e Yq4equen thuộ7aidvDHyc ở7aidvDHy đằn7aidvDHyg trướcYq4e tụ7aidvDHyi n7aidvDHyó, 4P3Udq4yHarry mớiYq4e nhận4P3Udq4y Yq4era 4P3Udq4y rằng4P3Udq4y tụi4P3Udq4y Yq4enó 4P3Udq4ysẽ phảYq4ei học7aidvDHy m4P3Udq4yôn này7aidvDHy c7aidvDHyhung 7aidvDHyvới b4P3Udq4yọn học4P3Udq4y Yq4esinh b7aidvDHyên nh4P3Udq4yà 7aidvDHy Sly7aidvDHytherin. Mal7aidvDHyfoy đYq4eang hYq4eào hứng4P3Udq4y n4P3Udq4yói chuy4P3Udq4yện vớiYq4e Crabb7aidvDHye v4P3Udq4yà Goyl4P3Udq4ye, Yq4elàm ch7aidvDHyo Yq4e haYq4ei 4P3Udq4yđứa đYq4eó cườ7aidvDHyi nhYq4eư nắ4P3Udq4yc nYq4eẻ. HaYq4erry 4P3Udq4yđoan chắcYq4e là4P3Udq4y mình7aidvDHy bi4P3Udq4yết t7aidvDHyụi ki7aidvDHya 7aidvDHyđang 4P3Udq4y nói7aidvDHy 4P3Udq4yvề 7aidvDHychuyện gì.
Lão Hagri7aidvDHyd đứ7aidvDHyng n7aidvDHygay trướ4P3Udq4yc c7aidvDHyăn c4P3Udq4yhòi đểYq4e ch4P3Udq4yào đ4P3Udq4yón 7aidvDHy họcYq4e si7aidvDHynh đế7aidvDHyn lớp7aidvDHy cYq4eủa 4P3Udq4ymình, sừ7aidvDHyng sữnYq4eg tron4P3Udq4yg tấm4P3Udq4y á4P3Udq4yo kh4P3Udq4yoác Yq4ebằng 4P3Udq4yda 4P3Udq4ychuột Yq4e chũi,4P3Udq4y 4P3Udq4ycon chó4P3Udq4y sănYq4e Yq4eFang 7aidvDHyđứng sYq4eát g4P3Udq4yót chủ,4P3Udq4y c4P3Udq4yó vẻYq4e bồn7aidvDHy chồn4P3Udq4y nhưYq4e 7aidvDHythể khôYq4eng Yq4e c4P3Udq4yhờ được4P3Udq4y nYq4eữa phút7aidvDHy bắ7aidvDHyt đầu.
Lão HagrYq4eid gọi:
"Lại đ7aidvDHyây, nYq4eào, t4P3Udq4yiến lạiYq4e gần4P3Udq4y đây!"
Học tròYq4e ti4P3Udq4yến đ7aidvDHyến g7aidvDHyần b4P3Udq4yên lão.
"BữYq4ea naYq4ey, tô4P3Udq4yi đãiYq4e c4P3Udq4yác tYq4erò 7aidvDHymột bữaYq4e r7aidvDHya Yq4ehồn! 4P3Udq4yCác 7aidvDHy Yq4etrò sắp7aidvDHy họ4P3Udq4yc một7aidvDHy 4P3Udq4ybài hYq4eọc v4P3Udq4yĩ đạiYq4e! MọYq4ei người7aidvDHy c7aidvDHyó mặ4P3Udq4yt đông7aidvDHy 4P3Udq4yđủ chYq4eưa? ĐượcYq4e rồi,7aidvDHy 4P3Udq4y điYq4e th4P3Udq4yeo tôi."
Trong một7aidvDHy t4P3Udq4yhoáng khYq4eó c4P3Udq4yhịu, Yq4eHarry ngh7aidvDHyĩ không7aidvDHy Yq4e chừng7aidvDHy lã7aidvDHyo H7aidvDHyagrid 7aidvDHyđang dắt4P3Udq4y c7aidvDHyả 7aidvDHybọn vYq4eô r7aidvDHyừng. Yq4eNhững k4P3Udq4yinh n7aidvDHyghiệm khốnYq4e Yq4ekhổ m4P3Udq4yà 4P3Udq4y Har7aidvDHyry đã4P3Udq4y từngYq4e nếYq4em trải4P3Udq4y Yq4eở tro7aidvDHyng khYq4eu Yq4erừng đó7aidvDHy Yq4ekể như4P3Udq4y đủYq4e để4P3Udq4y 7aidvDHynó nYq4ehớ Yq4esuốt đờiYq4e 4P3Udq4y rồi7aidvDHy. Yq4eTuy nYq4ehiên, Yq4elão Hagr7aidvDHyid dẫn7aidvDHy chún7aidvDHyg đYq4ei vòn7aidvDHyg q7aidvDHyua rặnYq4eg Yq4ecây, v4P3Udq4yà nă4P3Udq4ym 7aidvDHyphút Yq4e saYq4eu thYq4eì mọiYq4e người7aidvDHy 7aidvDHynhận Yq4ethấy Yq4emình đanYq4eg 4P3Udq4yđứng bYq4eên ngoài7aidvDHy mộ7aidvDHyt nơ4P3Udq4yi cYq4eó vẻ4P3Udq4y nh4P3Udq4yư 4P3Udq4y m7aidvDHyột bãiYq4e chăn4P3Udq4y ng4P3Udq4yựa 7aidvDHynho nhỏ.Yq4e 4P3Udq4yNhưng 7aidvDHymà bêYq4en tro4P3Udq4yng b7aidvDHyãi chYq4eăn 4P3Udq4ykhông thấyYq4e cYq4eó co7aidvDHyn Yq4e g4P3Udq4yì hết.
Yq4eLão HYq4eagrid gọi:
"Mọi ngườ7aidvDHyi 7aidvDHyhãy lạiYq4e đây7aidvDHy tập4P3Udq4y trun7aidvDHyg quanYq4eh hàYq4eng ràoYq4e! 7aidvDHy NhYq4eư 4P3Udq4yvậy đó4P3Udq4y 4P3Udq4y- Sa7aidvDHyo 7aidvDHycho chắc7aidvDHy cYq4ehắn Yq4enhìn t4P3Udq4yhấy rõ4P3Udq4y nhYq4ea. 4P3Udq4yBây giờ,Yq4e 4P3Udq4yviệc đYq4eầu 7aidvDHytiên Yq4e tấ4P3Udq4yt 7aidvDHycả cá7aidvDHyc tròYq4e cần4P3Udq4y lYq4eàm Yq4elà Yq4emở sáchYq4e ra..."
"Bằng cách7aidvDHy nào?"
Giọng4P3Udq4y Malf4P3Udq4yoy vanYq4eg lêYq4en nhừa4P3Udq4y nhựa,Yq4e lạnh7aidvDHy lùYq4eng. L4P3Udq4yão HagriYq4ed hỏiYq4e lại:
"Hả?"
Malfoy lập7aidvDHy lại:
"Làm s7aidvDHyao mà7aidvDHy mởYq4e sác7aidvDHyh r7aidvDHya đ7aidvDHyược chứ?"
Malfoy r7aidvDHyút cuốnYq4e Yq4eQuái ThưYq4e VềYq4e Quái4P3Udq4y VậtYq4e của7aidvDHy 4P3Udq4ynó 4P3Udq4yra. Yq4e 7aidvDHyCuốn 7aidvDHysách 7aidvDHyđã Yq4ebị t7aidvDHyró 4P3Udq4ygô bằ4P3Udq4yng 4P3Udq4ymột sYq4eợi 4P3Udq4ydây Yq4ethừng dài.Yq4e Mấ4P3Udq4yy Yq4eđứa họYq4ec tr7aidvDHyò khYq4eác 7aidvDHy 4P3Udq4ycũng 7aidvDHylôi sách7aidvDHy củ4P3Udq4ya mìnYq4eh rYq4ea, và7aidvDHyi 7aidvDHyđứa cũYq4eng giốYq4eng 7aidvDHynhư Har7aidvDHyry đã4P3Udq4y dùngYq4e dây4P3Udq4y nị4P3Udq4yt Yq4e m4P3Udq4yà 4P3Udq4ykhớp mYq4eõm cuốnYq4e sá7aidvDHych l7aidvDHyại. Yq4eMấy đứ7aidvDHya khá7aidvDHyc 7aidvDHytống 7aidvDHycuốn sác4P3Udq4yh v7aidvDHyô 4P3Udq4ytrong nhữn7aidvDHyg 4P3Udq4y cáYq4ei b4P3Udq4yao chậ4P3Udq4yt, haYq4ey kẹ4P3Udq4yp chặ7aidvDHyt 4P3Udq4ychúng Yq4elại bằn4P3Udq4yg Yq4emấy cáiYq4e kẹp7aidvDHy giYq4eấy t4P3Udq4yổ chảng.
Lão Ha4P3Udq4ygrid trôngYq4e c7aidvDHyó vẻ4P3Udq4y t7aidvDHyiu nghỉu:
"Không 7aidvDHyai có4P3Udq4y t7aidvDHyhể m7aidvDHyở đư4P3Udq4yợc s4P3Udq4yách rYq4ea sao?"
Cả lớp7aidvDHy l7aidvDHyắc đầu.4P3Udq4y 4P3Udq4yLão Hag4P3Udq4yrid nói:
"Các tr4P3Udq4yò phải7aidvDHy vuốtYq4e v4P3Udq4ye ch4P3Udq4yúng. CYq4eoi nè..."
Nghe giọng4P3Udq4y lãYq4eo HaYq4egrid tYq4ehì 4P3Udq4yđó là4P3Udq4y đi7aidvDHyều hYq4eiển nhYq4eiên 4P3Udq4y nhứ7aidvDHyt 7aidvDHythế giới7aidvDHy. Lã4P3Udq4yo 4P3Udq4ycầm 4P3Udq4ycuốn sáYq4ech củaYq4e Herm7aidvDHyione lê7aidvDHyn, lộ7aidvDHyt bỏYq4e lớp4P3Udq4y băn7aidvDHyg Yq4ekeo 7aidvDHy bYq4eùa Yq4echú Yq4edán 7aidvDHyrịt bên4P3Udq4y ng7aidvDHyoài. 4P3Udq4yCuốn s7aidvDHyách tìYq4em c4P3Udq4yách c4P3Udq4yắn, 4P3Udq4ynhưng lYq4eão Hag7aidvDHyrid đã4P3Udq4y Yq4e vuốt4P3Udq4y ngó4P3Udq4yn taYq4ey tr7aidvDHyỏ Yq4ekhổng 4P3Udq4ylồ 4P3Udq4ycủa lãYq4eo Yq4edọc the4P3Udq4yo 4P3Udq4ygáy sá7aidvDHych, cuốn4P3Udq4y sách7aidvDHy rYq4eùng 7aidvDHy mình,4P3Udq4y rồ7aidvDHyi Yq4emở 4P3Udq4yra và4P3Udq4y nằYq4em yê4P3Udq4yn lặn7aidvDHyg 7aidvDHytrong ta4P3Udq4yy l4P3Udq4yão Hagrid.
Malfoy c7aidvDHyhế nhạo:
"Ôi, 7aidvDHylũ 4P3Udq4ychúng mình7aidvDHy mới4P3Udq4y nYq4egu n4P3Udq4ygốc Yq4elàm Yq4esao! LẽYq4e Yq4era 4P3Udq4ychúng 7aidvDHymình phYq4eải Yq4evuốt 4P3Udq4yve chú4P3Udq4yng! Sa7aidvDHyo 7aidvDHymà cYq4ehúng mìYq4enh khôngYq4e 4P3Udq4yđoán r4P3Udq4ya được7aidvDHy nhỉ?"
L4P3Udq4yão Ha4P3Udq4ygrid n7aidvDHygập ngừn7aidvDHyg Yq4enói v4P3Udq4yới Hermione:
"TYq4eôi... tô7aidvDHyi ngYq4ehĩ Yq4etụi nó7aidvDHy cũYq4eng vYq4eui chứ?"
Ma4P3Udq4ylfoy nói7aidvDHy hớt:
"Ôi, vu4P3Udq4yi kinYq4eh khủn7aidvDHyg khiYq4eếp Yq4eđi Yq4eấy chứYq4e! Qu4P3Udq4yả l7aidvDHyà khôn7aidvDHy 7aidvDHyngoan, t7aidvDHyống 4P3Udq4ycho tụi4P3Udq4y này7aidvDHy những7aidvDHy cuốYq4en sá4P3Udq4ych cYq4eứ 7aidvDHylăm l7aidvDHye c7aidvDHyắn Yq4eđứt tYq4eay 7aidvDHytụi n4P3Udq4yày ra."
Harr7aidvDHyy nói4P3Udq4y nhỏ:
"Im đ7aidvDHyi, Malfoy!"
Lã4P3Udq4yo Hagri7aidvDHyd 7aidvDHytỏ r4P3Udq4ya chYq4eán nản,4P3Udq4y 4P3Udq4ymà Har7aidvDHyry thì4P3Udq4y mYq4euốn ch7aidvDHyo 7aidvDHy bYq4euổi dạyYq4e đầ4P3Udq4yu t7aidvDHyiên c4P3Udq4yủa lão4P3Udq4y được7aidvDHy thà4P3Udq4ynh cô4P3Udq4yng tốYq4et đẹ4P3Udq4yp. L4P3Udq4yão HYq4eagrid dYq4eường n7aidvDHyhư 7aidvDHy đ7aidvDHyã mYq4eất hứng.
"Vậy tYq4ehôi... vậy4P3Udq4y 7aidvDHylà cáYq4ec trò4P3Udq4y đã4P3Udq4y 7aidvDHycó s7aidvDHyách và.7aidvDHy.. Yq4evà 7aidvDHy 4P3Udq4ybây giờ7aidvDHy th4P3Udq4yì 4P3Udq4ycác trò4P3Udq4y cầnYq4e S4P3Udq4yinh v4P3Udq4yật Huyền4P3Udq4y bYq4eí. P7aidvDHyhải. 7aidvDHyVậy để7aidvDHy tôi4P3Udq4y 7aidvDHyđi dắt7aidvDHy chú7aidvDHyng 4P3Udq4y lại.Yq4e C7aidvDHyhờ 4P3Udq4ymột chút..."
Lão s7aidvDHyải bướYq4ec xYq4ea khỏiYq4e bYq4eọn tr4P3Udq4yẻ, đ7aidvDHyi v7aidvDHyề phía4P3Udq4y kh7aidvDHyu rừngYq4e v7aidvDHyà biếYq4en mất.
Malfoy 7aidvDHynói to:
"Chúa Yq4eơi, Yq4enơi nàYq4ey điêuYq4e tà4P3Udq4yn 4P3Udq4yhết ch7aidvDHyỗ nói4P3Udq4y. LãYq4eo đần7aidvDHy 7aidvDHy Yq4eđó 7aidvDHybày đặt4P3Udq4y Yq4edạy học4P3Udq4y, taYq4eo 4P3Udq4ymà nóiYq4e 7aidvDHycho 4P3Udq4yba t7aidvDHyao biết,4P3Udq4y ổng7aidvDHy thế7aidvDHy nào4P3Udq4y cũng4P3Udq4y đ4P3Udq4yiên 4P3Udq4y tiế7aidvDHyt lên..."
Harr4P3Udq4yy lậpYq4e lại:
"4P3Udq4yIm Yq4eđi, Malfoy."
"Cẩn t4P3Udq4yhận đYq4eó, Harry4P3Udq4y, đằngYq4e sYq4eau m7aidvDHyày 7aidvDHycó một7aidvDHy viê4P3Udq4yn gi4P3Udq4yám ngục7aidvDHy AzYq4ekaban kìa..."
"Ối..."
Levender 4P3Udq4yrú lên,4P3Udq4y ch4P3Udq4yỉ vềYq4e phía7aidvDHy bênYq4e 7aidvDHykia của7aidvDHy Yq4ebãi Yq4echăn thả.
Một táYq4e sinYq4eh vậ4P3Udq4yt quáYq4ei dYq4eị nhứt7aidvDHy 7aidvDHymà Har7aidvDHyry t7aidvDHyừng nhìn4P3Udq4y 4P3Udq4y thấYq4ey đangYq4e chạyYq4e l4P3Udq4yon to7aidvDHyn 7aidvDHyvề p7aidvDHyhía bọnYq4e 7aidvDHyhọc trò4P3Udq4y. NhữngYq4e s7aidvDHyinh v7aidvDHyật này4P3Udq4y có4P3Udq4y th7aidvDHyân, 4P3Udq4y Yq4eđuôi 7aidvDHyvà Yq4echân của4P3Udq4y ngựYq4ea, như7aidvDHyng chânYq4e trước,7aidvDHy cánh7aidvDHy 4P3Udq4yvà đầu7aidvDHy làYq4e củaYq4e 4P3Udq4ymột 4P3Udq4ycon 4P3Udq4ygì 7aidvDHy giố4P3Udq4yng n4P3Udq4yhư cYq4eon đYq4eại 4P3Udq4ybàng khổnYq4eg lồ,7aidvDHy vớ4P3Udq4yi cái7aidvDHy mỏYq4e 4P3Udq4yto m4P3Udq4yàu th7aidvDHyép, hếYq4et sứ7aidvDHyc Yq4ehung 7aidvDHy t4P3Udq4yợn, 7aidvDHyvà đôi7aidvDHy mắt7aidvDHy m7aidvDHyàu Yq4ecam rựYq4ec. MYq4eóng vuố7aidvDHyt c4P3Udq4yủa châ7aidvDHyn trướ4P3Udq4yc d4P3Udq4yài cả7aidvDHy 7aidvDHymột tấc4P3Udq4y 4P3Udq4y rưỡi,7aidvDHy có7aidvDHy 4P3Udq4yvẻ như4P3Udq4y bấu4P3Udq4y c4P3Udq4yhết ngYq4eười nh7aidvDHyư chơi.4P3Udq4y M7aidvDHyỗi c7aidvDHyon qu4P3Udq4yái 7aidvDHythú ấYq4ey đềuYq4e 7aidvDHyđeo Yq4e 7aidvDHyvòng cổYq4e bằngYq4e Yq4eda dày,7aidvDHy nối7aidvDHy 7aidvDHyvới một4P3Udq4y 4P3Udq4ysợi xích7aidvDHy Yq4edài, 7aidvDHyvà đầuYq4e t4P3Udq4yất cYq4eả những7aidvDHy Yq4esợi Yq4e xíc7aidvDHyh đó7aidvDHy 7aidvDHyđều 4P3Udq4ynằm Yq4etrong b4P3Udq4yàn ta7aidvDHyy tYq4eo tYq4eướng củ4P3Udq4ya lãYq4eo 4P3Udq4yHagrid. LãYq4eo đanYq4eg lơn4P3Udq4y tơ7aidvDHyn 7aidvDHy Yq4echạy the4P3Udq4yo sa4P3Udq4yu đám7aidvDHy qYq4euái thú4P3Udq4y vàoYq4e 4P3Udq4ybãi chănYq4e thả.
Lão Hagri7aidvDHyd giật7aidvDHy nhYq4eững sợiYq4e 4P3Udq4ydây xí4P3Udq4ych, 4P3Udq4ythúc l4P3Udq4yũ qu7aidvDHyái tYq4ehú h4P3Udq4yướng Yq4evề p4P3Udq4yhía 4P3Udq4yhàng rào4P3Udq4y Yq4emà lũ4P3Udq4y học4P3Udq4y trò4P3Udq4y đYq4eang đứngYq4e, Yq4elão 7aidvDHygầm lên:
"Đi nào,4P3Udq4y tYq4eiến tới!"
Bọn trẻYq4e h4P3Udq4yơi lùi7aidvDHy l4P3Udq4yại k4P3Udq4yhi l4P3Udq4yão Hag4P3Udq4yrid tiYq4eến 4P3Udq4yđến gần4P3Udq4y chún7aidvDHyg để7aidvDHy 7aidvDHybuộc mớ4P3Udq4y d4P3Udq4yây xíc7aidvDHyh vào4P3Udq4y hàYq4eng ràYq4eo. Lão4P3Udq4y v4P3Udq4yẫy Yq4etụi h7aidvDHyọc trò,7aidvDHy v7aidvDHyui vẻ4P3Udq4y 4P3Udq4ygào to:
"Đây l4P3Udq4yà nh4P3Udq4yững 4P3Udq4ycon Bằn4P3Udq4yg 4P3Udq4yMã! Thấy7aidvDHy Yq4echúng đẹp7aidvDHy không?"
HaYq4erry đ4P3Udq4yại k4P3Udq4yhái hiểYq4eu lã4P3Udq4yo Hagri7aidvDHyd m7aidvDHyuốn nóYq4ei gì.4P3Udq4y 4P3Udq4ySau 7aidvDHy 4P3Udq4ykhi quYq4ea khỏiYq4e cơ7aidvDHyn k7aidvDHyinh ho7aidvDHyàng đối7aidvDHy diệ4P3Udq4yn v4P3Udq4yới m4P3Udq4yột thứ7aidvDHy nửa7aidvDHy ngựYq4ea nửa7aidvDHy chimYq4e, 4P3Udq4y 4P3Udq4yngười Yq4eta bắtYq4e đầu4P3Udq4y ngYq4eưỡng mộ4P3Udq4y lớ7aidvDHyp áYq4eo khoYq4eác 7aidvDHyóng ả4P3Udq4y củaYq4e những7aidvDHy cYq4eon BYq4eằng Mã,4P3Udq4y Yq4e cYq4ehuyển tiếYq4ep hếtYq4e sứYq4ec Yq4emượt 7aidvDHymà từ7aidvDHy lYq4eông Yq4evũ sanYq4eg lônYq4eg t4P3Udq4yhú, mỗ7aidvDHyi 4P3Udq4ycon mộtYq4e Yq4emàu Yq4e khá7aidvDHyc nhau4P3Udq4y: Yq4emàu 4P3Udq4yxám bYq4eão tố,7aidvDHy màuYq4e đồnYq4eg, màu4P3Udq4y la4P3Udq4yng ử4P3Udq4yng hồng4P3Udq4y, m7aidvDHyàu 7aidvDHyhột dYq4eẻ b4P3Udq4yóng 4P3Udq4y l4P3Udq4yưỡng và4P3Udq4y m7aidvDHyàu 7aidvDHyđen Yq4emun 7aidvDHynhư mực.
Lão Ha4P3Udq4ygrid Yq4exoa Yq4ehai 7aidvDHybàn 4P3Udq4ytay Yq4evào nhau7aidvDHy, tươi4P3Udq4y cườYq4ei vớ7aidvDHyi bYq4eọn trẻ7aidvDHy cYq4ehung quanh:
"Vậy đ4P3Udq4yó, cáYq4ec 7aidvDHytrò là7aidvDHym ơYq4en xíchYq4e tớiYq4e gầYq4en t4P3Udq4yhêm Yq4emột chút..."
Không 7aidvDHyai cYq4eó vẻ7aidvDHy muốn4P3Udq4y 4P3Udq4ylàm t7aidvDHyheo lão7aidvDHy Ha4P3Udq4ygrid. TuYq4ey Yq4e nhiYq4eên, Harr4P3Udq4yy, Ro4P3Udq4yn vYq4eà HermioYq4ene cũYq4eng cYq4eẩn thận4P3Udq4y bướYq4ec đến7aidvDHy gầnYq4e 7aidvDHycái hà7aidvDHyng rào.7aidvDHy Yq4e Yq4eLão HagrYq4eid nói:
"BYq4eây 4P3Udq4ygiờ, điềuYq4e 4P3Udq4ytrước tiê4P3Udq4yn các7aidvDHy tr4P3Udq4yò p4P3Udq4yhải biếtYq4e về4P3Udq4y 7aidvDHy Bằn4P3Udq4yg MãYq4e Yq4elà chúYq4eng rất7aidvDHy kiYq4eêu hãnh4P3Udq4y, rấtYq4e d7aidvDHyễ 4P3Udq4ybị tổn7aidvDHy thươ4P3Udq4yng. Đừng7aidvDHy 7aidvDHybao gi7aidvDHyờ Yq4exúc Yq4e phạmYq4e chúng7aidvDHy, kẻoYq4e to7aidvDHyi mạng7aidvDHy nh7aidvDHyư chơi."
Malfoy, Crab7aidvDHybe Yq4evà 7aidvDHyGoyle chẳngYq4e buồn4P3Udq4y lắ7aidvDHyng ta7aidvDHyi Yq4e n4P3Udq4yghe, chỉ4P3Udq4y mả7aidvDHyi rì4P3Udq4y rầm7aidvDHy trò7aidvDHy chuyện,7aidvDHy vYq4eà Harr7aidvDHyy c4P3Udq4yó c7aidvDHyái cảm4P3Udq4y giá4P3Udq4yc kh7aidvDHyó chịu4P3Udq4y 4P3Udq4ylà Yq4e cYq4ehúng đ4P3Udq4yang 4P3Udq4yâm mư4P3Udq4yu phá7aidvDHy hỏ7aidvDHyng b7aidvDHyuổi Yq4ehọc nà7aidvDHyy. 4P3Udq4yLão HagYq4erid vẫn4P3Udq4y t7aidvDHyiếp t4P3Udq4yục giảng:
"Các Yq4etrò ph7aidvDHyải đợi7aidvDHy đến7aidvDHy k7aidvDHyhi nhữngYq4e 4P3Udq4ycon B4P3Udq4yằng MãYq4e tỏYq4e 4P3Udq4y dấuYq4e hiYq4eệu tYq4erước tYq4eiên. Ph4P3Udq4yép lịcYq4eh sự,7aidvDHy hi7aidvDHyểu khôngYq4e? CácYq4e trò4P3Udq4y bước4P3Udq4y 7aidvDHyvề phíaYq4e mộYq4et 4P3Udq4y co7aidvDHyn Yq4eBằng M7aidvDHyã, nghiêYq4eng mìn7aidvDHyh chà7aidvDHyo và4P3Udq4y chờ7aidvDHy đợi.Yq4e N7aidvDHyếu nh4P3Udq4yư coYq4en Bằn7aidvDHyg Mã4P3Udq4y cú7aidvDHyi c4P3Udq4yhào 7aidvDHy l7aidvDHyại thìYq4e 7aidvDHycác tYq4erò được4P3Udq4y phép7aidvDHy chạmYq4e v4P3Udq4yào n4P3Udq4yó. 4P3Udq4yNếu nóYq4e khônYq4eg cúi4P3Udq4y c4P3Udq4yhào th7aidvDHyì liệuYq4e Yq4e hồn4P3Udq4y 4P3Udq4ymà tránh4P3Udq4y Yq4exa móngYq4e vuố4P3Udq4yt sắc4P3Udq4y 4P3Udq4ycủa 4P3Udq4ynó, bởiYq4e vìYq4e m4P3Udq4yấy Yq4ecái món4P3Udq4yg vuốt7aidvDHy đó7aidvDHy gYq4eây 7aidvDHy tYq4ehương tYq4eích đauYq4e Yq4eđớn lắm7aidvDHy đó.4P3Udq4y RồiYq4e, 7aidvDHybây giờ7aidvDHy a4P3Udq4yi m4P3Udq4yuốn 4P3Udq4yxung phoYq4eng nào?"
Nghe đến4P3Udq4y câYq4eu Yq4ehỏi này,Yq4e gần4P3Udq4y nhưYq4e cYq4eả lớpYq4e lù4P3Udq4yi 7aidvDHyra xYq4ea Yq4e 7aidvDHyhơn. NgaYq4ey đ7aidvDHyến 4P3Udq4yHarry, Ro7aidvDHyn Yq4evà HermYq4eione cũng4P3Udq4y 7aidvDHynghi ngại.7aidvDHy MYq4eấy cYq4eon Yq4eBằng 7aidvDHyMã Yq4e đaYq4eng 4P3Udq4yhung hăn7aidvDHyg hấtYq4e hấ7aidvDHyt mấ7aidvDHyy cYq4eái đầu4P3Udq4y Yq4edữ tợn,4P3Udq4y nYq4ehững 7aidvDHyđôi cánh4P3Udq4y mạ4P3Udq4ynh mẽ4P3Udq4y gồng4P3Udq4y Yq4e l7aidvDHyên, x4P3Udq4yem 4P3Udq4yra chúnYq4eg khôn4P3Udq4yg thíc7aidvDHyh tYq4ehú 4P3Udq4ybị 4P3Udq4yxiềng 4P3Udq4ybuộc nhưYq4e 7aidvDHyvầy chYq4eo lắm.
Lão Hagr7aidvDHyid nó4P3Udq4yi 4P3Udq4yvới c7aidvDHyái n4P3Udq4yhìn 4P3Udq4ynài nỉ:
"Không 7aidvDHyai là7aidvDHym thửYq4e sao?"
HaYq4erry nói:
"Con sẽYq4e làm."
Đằng sa7aidvDHyu l7aidvDHyưng 4P3Udq4yHarry có4P3Udq4y t4P3Udq4yiếng h7aidvDHyít h7aidvDHyơi sâ7aidvDHyu v4P3Udq4yà 4P3Udq4ycả LavendYq4eer lẫnYq4e ParYq4evati đều4P3Udq4y thYq4eì thầm:
"Ôi, đừnYq4eg, Harry7aidvDHy. BạnYq4e khô4P3Udq4yng nhớYq4e lời4P3Udq4y bó7aidvDHyi tràYq4e của4P3Udq4y 7aidvDHybạn sao?"
HarrYq4ey b7aidvDHyỏ ngoàYq4ei ta7aidvDHyi, cứ4P3Udq4y trè4P3Udq4yo Yq4equa cYq4eái hàYq4eng 7aidvDHyrào vàoYq4e bãi7aidvDHy chYq4eăn thả.
Lão Hagri7aidvDHyd vuYq4ei mừn4P3Udq4yg 4P3Udq4yla lớn:
"Giỏi lắmYq4e, 7aidvDHyHarry! Được4P3Udq4y 4P3Udq4yrồi... đ7aidvDHyể 7aidvDHycoi 4P3Udq4ytrò lYq4eàm ăYq4en r4P3Udq4ya 7aidvDHysao vớ4P3Udq4yi c4P3Udq4yon Buckbeak."
Lão t7aidvDHyháo mộtYq4e tYq4erong nYq4ehững 7aidvDHysợi 7aidvDHydây 7aidvDHyxích, kéo4P3Udq4y một4P3Udq4y 4P3Udq4y coYq4en B4P3Udq4yằng MYq4eã 4P3Udq4ymàu xám7aidvDHy r4P3Udq4ya 7aidvDHykhỏi 4P3Udq4ybầy, rồ7aidvDHyi t7aidvDHyháo vòn7aidvDHyg Yq4ecổ chYq4eo nó.7aidvDHy Cả4P3Udq4y đámYq4e 4P3Udq4yhọc trò7aidvDHy 4P3Udq4y đứng4P3Udq4y bên7aidvDHy Yq4ekia 7aidvDHyhàng 7aidvDHyrào dường7aidvDHy 7aidvDHynhư cùng4P3Udq4y nYq4eín 7aidvDHythở. MYq4eắt Mal4P3Udq4yfoy nh7aidvDHyeo lạYq4ei 7aidvDHymột Yq4e cácYq4eh Yq4enham hiểm.
Lão HaYq4egrid nói4P3Udq4y 4P3Udq4ynhỏ vớiYq4e Harry:
"Bây giờ7aidvDHy cứ4P3Udq4y t4P3Udq4yhoải mYq4eái tựYq4e nhiê4P3Udq4yn. T7aidvDHyrò nhìnYq4e v4P3Udq4yào mắtYq4e 7aidvDHy c7aidvDHyon Bằn7aidvDHyg M7aidvDHyã, cYq4eố gắng4P3Udq4y Yq4eđừng 4P3Udq4ycó 7aidvDHychớp mYq4eắt Yq4e- 7aidvDHyBằng M4P3Udq4yã khôYq4eng 7aidvDHytin tưởng7aidvDHy trò7aidvDHy đâu7aidvDHy 7aidvDHy 7aidvDHynếu 4P3Udq4ytrò cứ4P3Udq4y chớpYq4e mắYq4et Yq4elia lịa..."
Mắt HarrYq4ey lập7aidvDHy tức7aidvDHy ứ4P3Udq4ya nước4P3Udq4y caYq4ey xè,Yq4e nYq4ehưng 7aidvDHynó gi4P3Udq4yữ 4P3Udq4y c4P3Udq4yho 4P3Udq4ymắt đừng7aidvDHy nhắmYq4e lại.Yq4e C7aidvDHyon B7aidvDHyuckbeak 7aidvDHyđã x4P3Udq4yoay cái4P3Udq4y đầuYq4e bự4P3Udq4y vàYq4e nh4P3Udq4yọn vYq4eề phíYq4ea Yq4e HarrYq4ey, Yq4evà đămYq4e đă4P3Udq4ym nhYq4eìn n7aidvDHyó b4P3Udq4yằng một4P3Udq4y 7aidvDHycon 4P3Udq4ymắt màYq4eu Yq4ecam 7aidvDHydữ tợn.
Lão Yq4eHagrid nói:
"Như vậy7aidvDHy đó.4P3Udq4y Đ4P3Udq4yúng đóYq4e, Harry..4P3Udq4y. b4P3Udq4yây gYq4eiờ, c7aidvDHyúi chào..."
Harry cảmYq4e tYq4ehấy khôn4P3Udq4yg k7aidvDHyhoái lắm7aidvDHy ch7aidvDHyuyện đYq4eưa cổ4P3Udq4y 4P3Udq4yhay Yq4e giơ4P3Udq4y lưng4P3Udq4y 4P3Udq4yra Yq4engay tầm7aidvDHy m4P3Udq4yổ c7aidvDHyủa 4P3Udq4ycái mỏ7aidvDHy co7aidvDHyn BuckbeYq4eak, 4P3Udq4ynhưng nóYq4e 4P3Udq4ycũng cố7aidvDHy làYq4em 7aidvDHy theYq4eo lờYq4ei lão4P3Udq4y H4P3Udq4yagrid dạ7aidvDHyy bảoYq4e. Nó4P3Udq4y 7aidvDHycúi chàoYq4e thYq4eật nhan4P3Udq4yh rồi4P3Udq4y ngYq4eước đầYq4eu n4P3Udq4yhìn 4P3Udq4y 4P3Udq4ylên. Yq4eCon B7aidvDHyằng MãYq4e 7aidvDHyvẫn cYq4eao ngạoYq4e nYq4ehìn nYq4eó đăm7aidvDHy đăm,7aidvDHy khô4P3Udq4yng bYq4euồn 7aidvDHynhúc nhích.
Lão Hagr4P3Udq4yid kêuYq4e 4P3Udq4ylên, cYq4eó vẻ7aidvDHy 7aidvDHylo lắng:
"À, 7aidvDHythôi Yq4eđược. Yq4eLùi 4P3Udq4ylại n7aidvDHygay, Ha7aidvDHyrry, cứ7aidvDHy Yq4ethoải mYq4eái thôi..."
N4P3Udq4yhưng vừaYq4e 4P3Udq4ylúc đó,Yq4e Har4P3Udq4yry ngYq4eạc nhi7aidvDHyên vYq4eô c7aidvDHyùng k7aidvDHyhi Yq4e 4P3Udq4ythấy Yq4econ Bằng7aidvDHy M4P3Udq4yã b4P3Udq4yỗng 4P3Udq4ynhiên 4P3Udq4ykhuỵu Yq4ehai Yq4echân 7aidvDHytrước cóYq4e v4P3Udq4yảy v7aidvDHyà nhúnYq4e 7aidvDHymình 4P3Udq4y xuốngYq4e để7aidvDHy t4P3Udq4yhể hiệ7aidvDHyn mộYq4et cá7aidvDHyi cúiYq4e cYq4ehào không7aidvDHy th7aidvDHyể Yq4enào nhầm7aidvDHy l7aidvDHyẫn đượ4P3Udq4yc. L4P3Udq4yão 4P3Udq4y 4P3Udq4yHagrid mê7aidvDHy mẩn7aidvDHy 4P3Udq4ytâm thần:
"Hay lắm,Yq4e Harr4P3Udq4yy! Được7aidvDHy rồi4P3Udq4y đYq4eó... Ừ,4P3Udq4y t4P3Udq4yrò cóYq4e thYq4eể chạmYq4e Yq4evào nYq4eó! Yq4eVỗ v4P3Udq4yề 7aidvDHycái mỏYq4e nYq4eó đi,4P3Udq4y l7aidvDHyàm đi!"
Harry c7aidvDHyảm thấy7aidvDHy lùi7aidvDHy 7aidvDHyxa c4P3Udq4yon q7aidvDHyuái thú7aidvDHy mớYq4ei lYq4eà Yq4ephần 4P3Udq4y thưởYq4eng mà7aidvDHy 4P3Udq4ynà khoáiYq4e hơn,4P3Udq4y nhYq4eưng nó4P3Udq4y 4P3Udq4yvẫn đàn7aidvDHyh pYq4ehải 4P3Udq4ytừ từ7aidvDHy tiến4P3Udq4y lạ4P3Udq4yi gần4P3Udq4y 4P3Udq4ycon 4P3Udq4y Bằng4P3Udq4y M7aidvDHyã 7aidvDHyvà đưa7aidvDHy Yq4etay sờ4P3Udq4y vào4P3Udq4y co4P3Udq4yn vYq4eật. Yq4eHarry v4P3Udq4yỗ nhẹ4P3Udq4y lYq4eên 7aidvDHymỏ 4P3Udq4ycon BằnYq4eg 4P3Udq4yMã nhi4P3Udq4yều 4P3Udq4y lần7aidvDHy 7aidvDHyvà coYq4en vật7aidvDHy Yq4enhắm m4P3Udq4yắt lạYq4ei mộ7aidvDHyt cácYq4eh lưYq4eời b7aidvDHyiếng, nhưYq4e tYq4ehể khoái7aidvDHy lắm.
Tất cảYq4e bọnYq4e h7aidvDHyọc sinYq4eh bỗng4P3Udq4y ồ4P3Udq4y l7aidvDHyên hoaYq4en hô,7aidvDHy ngoạ4P3Udq4yi tYq4erừ Mal4P3Udq4yfoy, CrabYq4ebe và7aidvDHy Go4P3Udq4yyle. B7aidvDHya 7aidvDHyđứa n7aidvDHyó 4P3Udq4ythất vọYq4eng 4P3Udq4yra mặt.
Lão HagYq4erid nói:
"Đ7aidvDHyược đ7aidvDHyó, Har7aidvDHyry. B4P3Udq4yác c4P3Udq4yho là7aidvDHy có4P3Udq4y lẽ7aidvDHy nYq4eó cYq4ehịu c7aidvDHyho Yq4econ cYq4eưỡi một4P3Udq4y vò7aidvDHyng đó!"
Điều này7aidvDHy thì7aidvDHy vượt4P3Udq4y qu7aidvDHyá d7aidvDHyự tính4P3Udq4y củaYq4e Harr4P3Udq4yy. N4P3Udq4yó Yq4evốn 7aidvDHy queYq4en vYq4eiệc cỡiYq4e c4P3Udq4yhổi 4P3Udq4ythần mYq4eà thô7aidvDHyi, 4P3Udq4ynhưng nó4P3Udq4y khYq4eông ch4P3Udq4yắc cỡ4P3Udq4yi m4P3Udq4yột 7aidvDHycon 7aidvDHyBằng MãYq4e 4P3Udq4y th4P3Udq4yì cóYq4e giYq4eống Yq4ecỡi chổi7aidvDHy tYq4ehần ha4P3Udq4yy không.
Lão Hagri7aidvDHyd giục:
"Con trè7aidvDHyo lêYq4en đi,7aidvDHy ngYq4eay phYq4eía 4P3Udq4ysau cYq4ehỗ Yq4enối với4P3Udq4y 7aidvDHy cánh,Yq4e v7aidvDHyà lưu7aidvDHy ý7aidvDHy 4P3Udq4ylà Yq4econ ch7aidvDHyớ có7aidvDHy 7aidvDHynhổ mYq4eột c7aidvDHyái 7aidvDHylông 4P3Udq4yvũ n4P3Udq4yào nYq4eha, Bằng7aidvDHy M4P3Udq4yã 4P3Udq4ykhông Yq4e khoái7aidvDHy vụYq4e đ7aidvDHyó đâu..."
Harry đặtYq4e ch4P3Udq4yân lYq4eên chó7aidvDHyt cá4P3Udq4ynh củaYq4e 4P3Udq4ycon BucYq4ekbeak v4P3Udq4yà 7aidvDHy t7aidvDHyự m4P3Udq4yình 4P3Udq4yđu 7aidvDHylên lưYq4eng co7aidvDHyn vậ4P3Udq4yt. CoYq4en 7aidvDHyBuckbeak đứ7aidvDHyng dậ4P3Udq4yy. 7aidvDHyHarry k7aidvDHyhông biYq4eết 7aidvDHy Yq4enên 7aidvDHybấu 7aidvDHyvíu vô7aidvDHy 4P3Udq4yđâu, tYq4erước mặt7aidvDHy 7aidvDHynó ch4P3Udq4yỉ toàYq4en l4P3Udq4yà Yq4elông vũ4P3Udq4y m4P3Udq4yà thôi.4P3Udq4y Lã4P3Udq4yo Yq4eHagrid 4P3Udq4y 7aidvDHyphát môn4P3Udq4yg coYq4en quái7aidvDHy thú4P3Udq4y, hô4P3Udq4y to:
"Tiến Yq4elên, nào!"
Khô4P3Udq4yng b7aidvDHyáo trưYq4eớc gì7aidvDHy hết,4P3Udq4y đôYq4ei 4P3Udq4ycánh 4P3Udq4ydài mộYq4et th4P3Udq4yước 4P3Udq4y rưỡi7aidvDHy cYq4eủa c7aidvDHyon BằYq4eng 7aidvDHyMã 7aidvDHydang r7aidvDHya h7aidvDHyai bên;4P3Udq4y Harr4P3Udq4yy cYq4ehỉ kị7aidvDHyp Yq4eôm ch7aidvDHyoàng 4P3Udq4ylấy cổYq4e củaYq4e 7aidvDHy c4P3Udq4yon B7aidvDHyuckbeak trư4P3Udq4yớc 4P3Udq4ykhi co7aidvDHyn vật7aidvDHy phónYq4eg baYq4ey vú7aidvDHyt lYq4eên cYq4eao. C7aidvDHyhẳng giốngYq4e cỡ7aidvDHyi 4P3Udq4y chổi4P3Udq4y 4P3Udq4ythần ch7aidvDHyút x7aidvDHyíu nào,4P3Udq4y vàYq4e Harr7aidvDHyy biếYq4et r4P3Udq4yõ Yq4emình 7aidvDHythích cỡ4P3Udq4yi 7aidvDHycái 7aidvDHynào Yq4ehơn; đôYq4ei Yq4e 4P3Udq4ycánh c7aidvDHyủa co4P3Udq4yn Bằn7aidvDHyg Mã7aidvDHy 4P3Udq4yvỗ đYq4eập h7aidvDHyai bêYq4en hông4P3Udq4y nóYq4e mộYq4et cá7aidvDHynh kh4P3Udq4yó chị7aidvDHyu, vướng7aidvDHy Yq4e vào7aidvDHy phía7aidvDHy Yq4edưới chân4P3Udq4y 4P3Udq4ynó, làmYq4e c7aidvDHyho n7aidvDHyó cả4P3Udq4ym thấ4P3Udq4yy Yq4enhư sắYq4ep 4P3Udq4ysửa bYq4eị quẳYq4eng xuống7aidvDHy. 7aidvDHy Lớp7aidvDHy lôYq4eng vũ7aidvDHy 7aidvDHybóng 7aidvDHybẩy 7aidvDHyhào Yq4enhoáng cứ7aidvDHy tuột4P3Udq4y khỏ7aidvDHyi những7aidvDHy n4P3Udq4ygón tYq4eay 4P3Udq4ycủa Ha7aidvDHyrry, 4P3Udq4y 4P3Udq4ymà Yq4enó th4P3Udq4yì kYq4ehông dám7aidvDHy t4P3Udq4yúm 4P3Udq4yquá chặtYq4e. 4P3Udq4yThay 4P3Udq4yvì những7aidvDHy đ7aidvDHyộng t7aidvDHyác êYq4em 4P3Udq4yái 4P3Udq4ycủa ch4P3Udq4yiếc 4P3Udq4y Nim4P3Udq4ybus 2007aidvDHy0 q4P3Udq4yuen thu7aidvDHyộc v4P3Udq4yới H7aidvDHyarry, bâ7aidvDHyy gi7aidvDHyờ Yq4enó chỉ7aidvDHy c4P3Udq4yảm t7aidvDHyhấy nh7aidvDHyư mìYq4enh đan4P3Udq4yg 4P3Udq4y Yq4elắc lư7aidvDHy, 4P3Udq4ychồm 7aidvDHytới ch7aidvDHyồm luYq4ei trên7aidvDHy thYq4eân 4P3Udq4ysau c7aidvDHyủa c7aidvDHyon Bằng4P3Udq4y Mã,7aidvDHy Yq4evà nh4P3Udq4yấp nhô7aidvDHy Yq4e 4P3Udq4ylên xuống4P3Udq4y t7aidvDHyheo nhị4P3Udq4yp đậ7aidvDHyp cánYq4eh c4P3Udq4yủa 7aidvDHycon quYq4eái thú.
Buckbeak chở4P3Udq4y nó4P3Udq4y ba7aidvDHyy tYq4ehêm một4P3Udq4y vò4P3Udq4yng n7aidvDHyữa qYq4euanh bãiYq4e 4P3Udq4y cYq4ehăn 7aidvDHythả rồi4P3Udq4y 7aidvDHyđáp trở7aidvDHy xuốngYq4e mặYq4et đất.7aidvDHy 4P3Udq4yĐây ch4P3Udq4yính Yq4elà 7aidvDHycái m7aidvDHyà H7aidvDHyarry đ7aidvDHyã l7aidvDHyo Yq4esợ. Yq4e 4P3Udq4yNó cYq4ehúi tớ4P3Udq4yi kh4P3Udq4yi cái7aidvDHy cổ4P3Udq4y mượt4P3Udq4y Yq4emà của4P3Udq4y Buc7aidvDHykbeak chúYq4ec xuống4P3Udq4y 7aidvDHythấp, có4P3Udq4y cYq4eảm g7aidvDHyiác 7aidvDHy n7aidvDHyhư sắp4P3Udq4y tuộtYq4e r7aidvDHya khỏi4P3Udq4y c4P3Udq4yon 7aidvDHyvật, vu7aidvDHyột qu4P3Udq4ya cYq4eái c7aidvDHyổ mưYq4eợt vàYq4e cáiYq4e Yq4emỏ củ7aidvDHya 7aidvDHy Buck4P3Udq4ybeak. 4P3Udq4yKế đế4P3Udq4yn HYq4earry 7aidvDHycảm th7aidvDHyấy rơi4P3Udq4y bịch4P3Udq4y 4P3Udq4yxuống lú7aidvDHyc 4P3Udq4ybốn Yq4echân k4P3Udq4yhông câYq4en Yq4e 4P3Udq4yđối của4P3Udq4y 7aidvDHycon Bằ7aidvDHyng 7aidvDHyMã 7aidvDHychạm Yq4emặt đất.Yq4e Yq4eHarry cố7aidvDHy gYq4eắng sửa4P3Udq4y tư4P3Udq4y th7aidvDHyế đàng4P3Udq4y hYq4eoàng v4P3Udq4yà Yq4e ng7aidvDHyồi thYq4eẳng 7aidvDHylưng lên.
Lão H4P3Udq4yagrid 7aidvDHygào to:
"Giỏ4P3Udq4yi 4P3Udq4ylắm, Harry!"
MọiYq4e ngYq4eười Yq4ehè Yq4enhau hoa4P3Udq4yn hô,7aidvDHy ng4P3Udq4yoại Yq4etrừ Malfo7aidvDHyy, CraYq4ebbe vàYq4e GYq4eoyle. Lão7aidvDHy HaYq4egrid l7aidvDHyại hỏi:
"S7aidvDHyao? C4P3Udq4yó 7aidvDHyai 4P3Udq4ykhác muố4P3Udq4yn n7aidvDHygao Yq4edu không?"
Thành côn7aidvDHyg của4P3Udq4y Ha7aidvDHyrry Yq4eđã khYq4eiến Yq4echo đám7aidvDHy h7aidvDHyọc sinYq4eh Yq4e Yq4ecòn Yq4elại 7aidvDHythêm 7aidvDHybạo gYq4ean, chún4P3Udq4yg h7aidvDHyè nYq4ehau trèo7aidvDHy qu7aidvDHya hYq4eàng 4P3Udq4yrào v7aidvDHyào bãi4P3Udq4y 7aidvDHychăn 4P3Udq4ythả. 4P3Udq4y Lão7aidvDHy Hag4P3Udq4yrid Yq4etháo Yq4edây ch7aidvDHyo t4P3Udq4yừng c4P3Udq4yon Bằn4P3Udq4yg MYq4eã một,Yq4e và4P3Udq4y Yq4ekhắp b4P3Udq4yãi c7aidvDHyhăn th4P3Udq4yả ch7aidvDHyỗ 4P3Udq4y nà7aidvDHyo cũng7aidvDHy cYq4eó nhữngYq4e 7aidvDHyđứa họcYq4e t7aidvDHyrò cú4P3Udq4yi 7aidvDHymình ch4P3Udq4yào mYq4eột cYq4eách đYq4eầy cănYq4eg t7aidvDHyhẳng. Yq4e NevillYq4ee c7aidvDHyứ chạ4P3Udq4yy Yq4etới chạYq4ey l4P3Udq4yui q4P3Udq4yuanh c7aidvDHyon quáYq4ei thYq4eú củaYq4e nóYq4e, nhưn7aidvDHyg coYq4en đó7aidvDHy Yq4e Yq4ekhông Yq4ecó 4P3Udq4yvẻ gYq4eì Yq4emuốn khuỵu7aidvDHy 4P3Udq4ychân xuống.Yq4e 7aidvDHyRon vYq4eà Herm4P3Udq4yione th4P3Udq4yì thự7aidvDHyc 4P3Udq4ytập với7aidvDHy 4P3Udq4y c4P3Udq4yon Bằng7aidvDHy 7aidvDHyMã 7aidvDHymàu hYq4eột dẻ.7aidvDHy Yq4eHarry 4P3Udq4ybây giYq4eờ chỉ4P3Udq4y đứng7aidvDHy 7aidvDHyquan sát4P3Udq4y thôi.
MalfYq4eoy, CrabbYq4ee và4P3Udq4y GoylYq4ee đã4P3Udq4y 4P3Udq4ygiành được7aidvDHy coYq4en Yq4e BuckbYq4eeak. 4P3Udq4yCon quYq4eái 7aidvDHythú đ7aidvDHyã 4P3Udq4ychịu cú4P3Udq4yi 7aidvDHychào Malfoy4P3Udq4y. ThằngYq4e nàYq4ey Yq4eđang vỗYq4e 7aidvDHyvỗ cáYq4ei 4P3Udq4y mỏ7aidvDHy 7aidvDHycon vậ7aidvDHyt, tỏYq4e thá4P3Udq4yi 7aidvDHyđộ 4P3Udq4ykhinh thị.4P3Udq4y Yq4eNó kéo4P3Udq4y dà4P3Udq4yi giọng,4P3Udq4y đủYq4e t7aidvDHyo để7aidvDHy HarYq4ery Yq4ecó 7aidvDHy t4P3Udq4yhể nYq4eghe 7aidvDHylọt tai:
"Mánh này4P3Udq4y d4P3Udq4yễ 4P3Udq4yợt. 7aidvDHyTao Yq4eđã biết4P3Udq4y ngaYq4ey lYq4eà v4P3Udq4yậy, đến7aidvDHy Yq4e 4P3Udq4ythằng Harr7aidvDHyy c4P3Udq4yòn làm7aidvDHy đư7aidvDHyợc... Ta7aidvDHyo cáYq4e làYq4e mYq4eày đâu4P3Udq4y Yq4ecó Yq4egì ng4P3Udq4yuy hiểm,4P3Udq4y phải4P3Udq4y Yq4e khYq4eông Yq4emậy?" ẤyYq4e 4P3Udq4ylà Mal4P3Udq4yfoy nó4P3Udq4yi với4P3Udq4y 4P3Udq4ycon BYq4euckbeak. "Phả4P3Udq4yi kh7aidvDHyông 4P3Udq4ymậy, coYq4en c7aidvDHyục 4P3Udq4y s7aidvDHyúc 7aidvDHybự Yq4etồ x7aidvDHyấu xí?"
ChuyệnYq4e xả7aidvDHyy 4P3Udq4yra lúc4P3Udq4y đó4P3Udq4y nhan4P3Udq4yh n7aidvDHyhư ánh4P3Udq4y ch7aidvDHyớp cYq4eủa 7aidvDHy những7aidvDHy cáiYq4e móng4P3Udq4y vuốt4P3Udq4y théYq4ep. Yq4eLiền 4P3Udq4yngay đ4P3Udq4yó, MaYq4elfoy 4P3Udq4ythốt lên4P3Udq4y mộtYq4e tiến4P3Udq4yg rYq4eú đau7aidvDHy Yq4e đ4P3Udq4yớn chó4P3Udq4yi l7aidvDHyói, lYq4eão 7aidvDHyHagrid th7aidvDHyì vậtYq4e l4P3Udq4yộn với7aidvDHy cYq4eon Buckbe4P3Udq4yak để7aidvDHy trYq4eòng c4P3Udq4yái vò7aidvDHyng Yq4e cổ7aidvDHy vôYq4e nó4P3Udq4y troYq4eng kh4P3Udq4yi 7aidvDHynó h7aidvDHyầm hYq4eè 4P3Udq4yxông tớiYq4e Ma4P3Udq4ylfoy. TYq4ehằng 7aidvDHyđó đang7aidvDHy nằmYq4e q7aidvDHyuằn Yq4e quạ4P3Udq4yi 4P3Udq4ytrên bãiYq4e cỏ4P3Udq4y, m7aidvDHyáu mYq4ee chả4P3Udq4yy 4P3Udq4yướt cả7aidvDHy t4P3Udq4yấm 7aidvDHyáo chùng.
Malfoy gào7aidvDHy thét4P3Udq4y 4P3Udq4ytrong Yq4ekhi 4P3Udq4ycả lớp4P3Udq4y 4P3Udq4ykinh ho7aidvDHyàng đứng4P3Udq4y trông:
"Tôi c7aidvDHyhết mất4P3Udq4y! NhìnYq4e 4P3Udq4ytôi đâYq4ey 7aidvDHynè, tYq4eôi đa7aidvDHyng Yq4ehấp h4P3Udq4yối. 4P3Udq4yCon q4P3Udq4yuái v7aidvDHyật ấy4P3Udq4y giếtYq4e tôi."
Lão H4P3Udq4yagrid đ4P3Udq4yã 7aidvDHytrắng 7aidvDHybệch đ4P3Udq4yi. LãoYq4e nói:
"Trò k4P3Udq4yhông 7aidvDHychết đâ4P3Udq4yu! CYq4eó Yq4eai gYq4eiúp tôi4P3Udq4y một4P3Udq4y t4P3Udq4yay... p7aidvDHyhải 4P3Udq4yđem 4P3Udq4ynó r7aidvDHya kh7aidvDHyỏi c7aidvDHyhỗ này..."
Hermio7aidvDHyne chạy4P3Udq4y 4P3Udq4yđi m7aidvDHyở cánhYq4e c4P3Udq4yổng tro4P3Udq4yng k7aidvDHyhi lYq4eão 7aidvDHy HYq4eagrid nhấc7aidvDHy bổng7aidvDHy 7aidvDHyMalfoy lên7aidvDHy mộtYq4e cáchYq4e Yq4edễ 7aidvDHydàng. K4P3Udq4yhi 7aidvDHylão HaYq4egrid bồngYq4e MYq4ealfoy Yq4e đYq4ei nga4P3Udq4yng, H7aidvDHyarry nhì7aidvDHyn thấyYq4e mộtYq4e vết7aidvDHy thương7aidvDHy dàYq4ei vàYq4e 4P3Udq4ysâu tr7aidvDHyên cánh4P3Udq4y 4P3Udq4ytay 7aidvDHy Malfoy7aidvDHy; m7aidvDHyáu nhễu7aidvDHy g7aidvDHyiọt 4P3Udq4ytrên Yq4ecỏ Yq4ekhi lYq4eão HagYq4erid bồng7aidvDHy MalfYq4eoy chạ7aidvDHyy 7aidvDHylên dố4P3Udq4yc vYq4eề 7aidvDHy ph4P3Udq4yía 4P3Udq4ytòa lâ4P3Udq4yu đài.
LớYq4ep họ4P3Udq4yc Ch7aidvDHyăm Yq4esóc S7aidvDHyinh vật4P3Udq4y 7aidvDHyHuyền bí7aidvDHy ruYq4en rẩy7aidvDHy b7aidvDHyước Yq4e theYq4eo Yq4esau. Yq4eBọn hYq4eọc siYq4enh 4P3Udq4ynhà Sl4P3Udq4yytherin đều7aidvDHy hYq4eè nh7aidvDHyau 7aidvDHyla 4P3Udq4yó l4P3Udq4yão Hagr7aidvDHyid. PanYq4esy 7aidvDHy Parkin7aidvDHyson ràYq4en rYq4eụa nướcYq4e mắtYq4e nói:
"PhYq4eải đuổiYq4e ô7aidvDHyng ấ4P3Udq4yy ngay!"
Dean Tho7aidvDHymas chặn4P3Udq4y lời7aidvDHy co7aidvDHyn bé:
"Đó 7aidvDHylà lỗi7aidvDHy 4P3Udq4ycủa Malfoy."
Crabbe 4P3Udq4yvà GoyYq4ele 7aidvDHygồng bắp7aidvDHy 4P3Udq4ythịt của4P3Udq4y tụi4P3Udq4y nYq4eó l4P3Udq4yên đ4P3Udq4yầy vẻYq4e đ7aidvDHye dọa.
Cả b7aidvDHyọn đãYq4e 7aidvDHytrèo Yq4elên h4P3Udq4yết nhYq4eững bậ7aidvDHyc 4P3Udq4ythềm đáYq4e để4P3Udq4y bướYq4ec vYq4eào Yq4eTiền sảnh7aidvDHy. PaYq4ensy nói:
"TôYq4ei p7aidvDHyhải đ7aidvDHyi xeYq4em 4P3Udq4ycoi bạn7aidvDHy ấ7aidvDHyy có4P3Udq4y s7aidvDHyao không?"
Cả bọ7aidvDHyn Yq4ecùng n4P3Udq4yhìn thYq4eeo Pans4P3Udq4yy chạyYq4e nhanYq4eh l7aidvDHyên c4P3Udq4yầu 7aidvDHy th4P3Udq4yang cẩmYq4e thạYq4ech. 4P3Udq4yBọn 4P3Udq4yhọc s7aidvDHyinh nhà7aidvDHy Sl4P3Udq4yytherin vẫnYq4e còn7aidvDHy c7aidvDHya cYq4eẩm lã7aidvDHyo HYq4eagrid 7aidvDHy 7aidvDHykhi ké4P3Udq4yo n4P3Udq4yhau đi7aidvDHy 4P3Udq4yvề hướng7aidvDHy phòn7aidvDHyg sin4P3Udq4yh hoạ7aidvDHyt chun7aidvDHyg củaYq4e 4P3Udq4ytụi n7aidvDHyó dướiYq4e tầYq4eng hầ7aidvDHym. Yq4e Harr7aidvDHyy, RoYq4en và4P3Udq4y Hermio7aidvDHyne lê7aidvDHyn 4P3Udq4ycầu th7aidvDHyang về7aidvDHy 7aidvDHytháp Gryffindor.
Hermione lYq4eo lắng7aidvDHy hỏi:
"Các bYq4eạn nghĩ7aidvDHy nóYq4e cóYq4e sYq4eao không?"
Harry nói:
"Dĩ nhiê7aidvDHyn là7aidvDHy 7aidvDHykhông sa4P3Udq4yo rYq4eồi, Yq4ebà Pomf4P3Udq4yrey c4P3Udq4yó thYq4eể 4P3Udq4yvá 4P3Udq4ymấy vếtYq4e thương7aidvDHy chỉYq4e troYq4eng vò7aidvDHyng m7aidvDHyột ha7aidvDHyi giây."
Harry từ4P3Udq4yng đượcYq4e 4P3Udq4ybà Yq4ey t7aidvDHyá trưởYq4eng đó7aidvDHy chữa7aidvDHy làYq4enh 4P3Udq4ymột cácYq4eh 4P3Udq4ykỳ 7aidvDHydiệu nhữnYq4eg thươngYq4e tí4P3Udq4ych còn4P3Udq4y 4P3Udq4ytrầm tr4P3Udq4yọng hơnYq4e nhiều.
Ron cũ4P3Udq4yng tỏ7aidvDHy r7aidvDHya Yq4elo lắng:
"Dù sYq4eao 7aidvDHythì chYq4euyện đó4P3Udq4y m4P3Udq4yà xả7aidvDHyy 7aidvDHyra tro7aidvDHyng buổ7aidvDHyi dYq4eạy Yq4e đầu7aidvDHy t7aidvDHyiên 7aidvDHycủa bYq4eác HYq4eagrid th7aidvDHyì qYq4euả lYq4eà tệYq4e hại7aidvDHy hếYq4et chỗ4P3Udq4y nó7aidvDHyi. ThYq4eể n4P3Udq4yào thằn4P3Udq4yg 4P3Udq4y MalfYq4eoy cũ4P3Udq4yng quậYq4ey bá4P3Udq4yc ấYq4ey ch7aidvDHyo màYq4e coi..."
Ba đứ4P3Udq4ya tụ4P3Udq4yi Yq4enó lYq4eà nhữnYq4eg 7aidvDHyđứa Yq4eđầu tYq4eiên điYq4e xuống7aidvDHy Đại7aidvDHy Yq4e Sả7aidvDHynh đườn4P3Udq4yg đ4P3Udq4yể ăYq4en 4P3Udq4ybữa tối,7aidvDHy h7aidvDHyy vọ7aidvDHyng g7aidvDHyặp 7aidvDHylão Hag7aidvDHyrid, 4P3Udq4ynhưng cYq4ehẳng thấYq4ey l4P3Udq4yão Yq4e đâ4P3Udq4yu cả.Yq4e H7aidvDHyermione khô7aidvDHyng buồ7aidvDHyn đụng7aidvDHy 4P3Udq4ynĩa 7aidvDHyvô muốn4P3Udq4y bánh4P3Udq4y bíYq4ep tếYq4et và4P3Udq4y thận4P3Udq4y. 4P3Udq4yCô béYq4e Yq4e lYq4eo l7aidvDHyắng nói:
"Người t4P3Udq4ya đâ4P3Udq4yu 7aidvDHycó đuổ4P3Udq4yi bác7aidvDHy ấ7aidvDHyy, đúYq4eng không?"
Ron Yq4ecũng chẳ4P3Udq4yng 7aidvDHymàng gì7aidvDHy 7aidvDHyăn uống:
"Họ không7aidvDHy nYq4eên đuYq4eổi bácYq4e ấy..."
Harry qua4P3Udq4yn sát4P3Udq4y bà7aidvDHyn ănYq4e củaYq4e nh4P3Udq4yà SlYq4eytherin. Mộ4P3Udq4yt 7aidvDHy nhómYq4e Yq4eđông, 7aidvDHygồm cả7aidvDHy Yq4eCrabbe 7aidvDHyvà G4P3Udq4yoyle, đa4P3Udq4yng 4P3Udq4ytúm tụ4P3Udq4ym với4P3Udq4y 7aidvDHynhau, 7aidvDHysay sYq4eưa bàYq4en 7aidvDHy bạc.7aidvDHy Yq4eHarry chắcYq4e chYq4eắn lYq4eà mấYq4ey đứa4P3Udq4y Yq4eđó 7aidvDHyđang 4P3Udq4ythêm mắm4P3Udq4y thê4P3Udq4ym mu4P3Udq4yối ch4P3Udq4yo 4P3Udq4ycâu Yq4e chuyệ7aidvDHyn Malfo7aidvDHyy bị4P3Udq4y thư4P3Udq4yơng Yq4ethành trầmYq4e trọng.
RYq4eon rầu4P3Udq4y r7aidvDHyĩ nói:
"Thôi thìYq4e, cũ4P3Udq4yng k4P3Udq4yhông t7aidvDHyhể nóYq4ei h4P3Udq4yôm 4P3Udq4ynay khônYq4eg phả4P3Udq4yi là7aidvDHy Yq4engày đầ4P3Udq4yu tiên4P3Udq4y 7aidvDHyhọc th7aidvDHyú vị."
Sau b4P3Udq4yữa ăn7aidvDHy tốiYq4e, 4P3Udq4yba đứa7aidvDHy Yq4equay trởYq4e về4P3Udq4y Yq4ephòng sin4P3Udq4yh 4P3Udq4y 7aidvDHyhoạt 4P3Udq4ychung vàYq4e cố7aidvDHy tYq4eập trunYq4eg là7aidvDHym bài7aidvDHy tậ7aidvDHyp mà7aidvDHy gi7aidvDHyáo s4P3Udq4yư McGonag7aidvDHyall đã7aidvDHy r7aidvDHya cYq4eho Yq4e Yq4etụi nóYq4e. NYq4ehưng cả4P3Udq4y b4P3Udq4ya đứ7aidvDHya cứYq4e 7aidvDHychốc chố7aidvDHyc 4P3Udq4ylại ngừngYq4e họcYq4e, li4P3Udq4yếc nh4P3Udq4yìn 7aidvDHyra ngoà4P3Udq4yi 4P3Udq4y cửa7aidvDHy 7aidvDHysổ củ7aidvDHya toYq4eà 4P3Udq4ytháp. Harr4P3Udq4yy đột7aidvDHy nhiên4P3Udq4y nói:
"Có 4P3Udq4yánh đèn7aidvDHy 4P3Udq4yở cử7aidvDHya sổ4P3Udq4y nhYq4eà bá7aidvDHyc Hagrid."
Ron Yq4enhìn đYq4eồng hồ7aidvDHy 7aidvDHyđeo tYq4eay của7aidvDHy nó:
"Nếu t4P3Udq4yụi mì4P3Udq4ynh gấYq4ep gá4P3Udq4yp 4P3Udq4ylên tYq4ehì Yq4etụi mì7aidvDHynh vẫ7aidvDHyn Yq4ecòn kYq4eịp 7aidvDHyđể chYq4eạy xuố7aidvDHyng dư7aidvDHyới thăYq4em bá4P3Udq4yc ấy,4P3Udq4y vẫn7aidvDHy c4P3Udq4yòn sớmYq4e mà..."
Hermione nói7aidvDHy 7aidvDHychậm rãi:
"Mình 7aidvDHykhông biết..."
Harry 7aidvDHythấy 7aidvDHycô bé7aidvDHy 7aidvDHyliếc nYq4ehìn mình4P3Udq4y. Nó7aidvDHy nó7aidvDHyi ngay:
"Mình đYq4eược pYq4ehép đ7aidvDHyi n7aidvDHygang q7aidvDHyua Yq4esân trường4P3Udq4y Yq4emà. 4P3Udq4y SiYq4erius BlYq4eack ch7aidvDHyưa vượt7aidvDHy quYq4ea đượcYq4e Yq4emấy vi7aidvDHyên giámYq4e ngục4P3Udq4y Azk7aidvDHyaban c7aidvDHyanh 4P3Udq4ygác ở4P3Udq4y 7aidvDHy đ7aidvDHyây, đúYq4eng không?"
Vậy 7aidvDHylà 4P3Udq4yba 4P3Udq4yđứa dọn4P3Udq4y d7aidvDHyẹp đồ4P3Udq4y đạ4P3Udq4yc, Yq4ekéo nh7aidvDHyau cYq4ehui qu7aidvDHya 4P3Udq4y 4P3Udq4ycái lỗ7aidvDHy 4P3Udq4yBà B4P3Udq4yéo, vYq4eui mừ7aidvDHyng 7aidvDHyvì khô4P3Udq4yng gặp4P3Udq4y 4P3Udq4yai h7aidvDHyết Yq4etrên 7aidvDHyđường đYq4ei tới7aidvDHy Yq4ecửa chínhYq4e, Yq4e bởiYq4e 7aidvDHyvì tụYq4ei nó7aidvDHy 7aidvDHycũng khôngYq4e thực4P3Udq4y 4P3Udq4ysự t4P3Udq4yin chắcYq4e là7aidvDHy tụiYq4e Yq4enó đượcYq4e phé4P3Udq4yp đi7aidvDHy rYq4ea 7aidvDHy ngoYq4eài haYq4ey không.
Cỏ trê4P3Udq4yn Yq4esân v7aidvDHyẫn c7aidvDHyòn ướ4P3Udq4yt và4P3Udq4y 4P3Udq4yngả màuYq4e 7aidvDHyđen thuYq4ei 7aidvDHy tro4P3Udq4yng 7aidvDHyánh hoàng4P3Udq4y h7aidvDHyôn. KhYq4ei tớiYq4e được4P3Udq4y că4P3Udq4yn chYq4eòi củ7aidvDHya 7aidvDHylão HagYq4erid, 7aidvDHyba đứ4P3Udq4ya n7aidvDHyhỏ gõ4P3Udq4y Yq4e cử7aidvDHya vàYq4e ngh7aidvDHye tiếnYq4eg gầYq4em gừ4P3Udq4y bên4P3Udq4y tron7aidvDHyg vọn4P3Udq4yg ra:
"Vô4P3Udq4y đi!"
Lão4P3Udq4y Ha7aidvDHygrid đYq4eang Yq4engồi thừ7aidvDHy người4P3Udq4y 7aidvDHybên 4P3Udq4ybàn Yq4egỗ đã7aidvDHy m7aidvDHyòn 7aidvDHy sờnYq4e của7aidvDHy lãoYq4e, cYq4eon chóYq4e 4P3Udq4ysăn Fa4P3Udq4yng 7aidvDHythì gácYq4e cáYq4ei đầYq4eu 7aidvDHynó trYq4eên đYq4eùi chủYq4e. 7aidvDHyChỉ nhìYq4en 4P3Udq4y một7aidvDHy cái7aidvDHy c4P3Udq4yũng đủYq4e b4P3Udq4yiết l4P3Udq4yão 4P3Udq4yHagrid 7aidvDHyđã uống4P3Udq4y 4P3Udq4ykhá 7aidvDHynhiều 7aidvDHyrượu. Tr4P3Udq4yước 4P3Udq4ymặt Yq4elão Yq4e 4P3Udq4ylà mộ7aidvDHyt c4P3Udq4yái vạiYq4e th4P3Udq4yiếc t7aidvDHyo Yq4egần bằngYq4e 4P3Udq4ycái 4P3Udq4yxô, v4P3Udq4yà lãYq4eo dườYq4eng như7aidvDHy kh4P3Udq4yó kh4P3Udq4yăn lắYq4em Yq4e 4P3Udq4ymới tập7aidvDHy t7aidvDHyrung được7aidvDHy tiYq4enh th7aidvDHyần đểYq4e nhậ4P3Udq4yn r7aidvDHya 7aidvDHyba Yq4eđứa nhỏ.
Khi 7aidvDHyđã nhận7aidvDHy 7aidvDHyra chú7aidvDHyng, lã4P3Udq4yo 4P3Udq4ylè nhè:
"Kỷ lụ4P3Udq4yc chứYq4e chẳng7aidvDHy chơ7aidvDHyi. Đố7aidvDHy mà4P3Udq4y Yq4ekiếm r4P3Udq4ya được4P3Udq4y trướ7aidvDHyc đâYq4ey từng4P3Udq4y c7aidvDHyó 7aidvDHymột thầyYq4e g4P3Udq4yiáo 4P3Udq4ynào Yq4echỉ làm7aidvDHy tYq4ehây g4P3Udq4yiáo đúng4P3Udq4y cóYq4e m7aidvDHyột ngày."
HYq4eermione 7aidvDHythở mạnh:
4P3Udq4y"Bác c4P3Udq4yhưa bị7aidvDHy đuổi7aidvDHy m4P3Udq4yà, bá7aidvDHyc Hagrid!"
Lão HYq4eagrid h7aidvDHyớp thê7aidvDHym mộ7aidvDHyt ngụm7aidvDHy Yq4eto Yq4enữa của4P3Udq4y c7aidvDHyái tYq4ehứ gì4P3Udq4y 7aidvDHyđó tr7aidvDHyong cáYq4ei Yq4evại, giọ4P3Udq4yng củaYq4e lão4P3Udq4y n7aidvDHyghe thêYq4e thảmYq4e hết4P3Udq4y sức:
"ChưYq4ea! N4P3Udq4yhưng đYq4eó chỉ4P3Udq4y là4P3Udq4y vấn4P3Udq4y đề4P3Udq4y Yq4ethời Yq4egian, đúngYq4e khôYq4eng, Yq4esau Yq4ekhi thằnYq4eg Malf7aidvDHyoy 7aidvDHyméc 7aidvDHyba nó..."
Yq4e"Nó Yq4era Yq4esao rồiYq4e hở7aidvDHy 4P3Udq4ybác? T4P3Udq4yhương tíc4P3Udq4yh của4P3Udq4y nóYq4e Yq4eđâu cYq4eó trầm7aidvDHy trYq4eọng lắmYq4e hYq4eả bác?"
Ron hỏiYq4e, 4P3Udq4ysau k4P3Udq4yhi bYq4ea Yq4eđứa cùngYq4e Yq4engồi xYq4euống quâ4P3Udq4yy quần4P3Udq4y bênYq4e lã7aidvDHyo Hagr7aidvDHyid. Yq4eLão nYq4eói giYq4eọng ch7aidvDHyán ngắt:
"Bà Po4P3Udq4ymfrey đã7aidvDHy làm7aidvDHy hYq4eết s7aidvDHyức đểYq4e chữaYq4e Yq4echo nYq4eó, 4P3Udq4ynhưng n4P3Udq4yó Yq4ecứ 7aidvDHykêu là7aidvDHy nó4P3Udq4y vẫ4P3Udq4yn 4P3Udq4ycòn đa4P3Udq4yu lắm...4P3Udq4y 4P3Udq4ycứ băYq4eng b4P3Udq4yó... v7aidvDHyà rên4P3Udq4y rỉ..."
Harry Yq4enói ngay:
"Nó giả4P3Udq4y bộ7aidvDHy đauYq4e đó7aidvDHy. Bà7aidvDHy PomfYq4erey c7aidvDHyó thể7aidvDHy chữa4P3Udq4y là4P3Udq4ynh 4P3Udq4y mọ7aidvDHyi vYq4eết thư7aidvDHyơng màYq4e. Năm4P3Udq4y Yq4engoái bYq4eà đãYq4e l7aidvDHyàm mọ4P3Udq4yc 4P3Udq4ylại gầnYq4e một7aidvDHy n7aidvDHyửa sYq4eố xươYq4eng Yq4echo Yq4e c4P3Udq4yháu. Thằ4P3Udq4yng Ma7aidvDHylfoy chỉ4P3Udq4y cố7aidvDHy Yq4etình ăn7aidvDHy 4P3Udq4yvạ mà7aidvDHy thôi."
Giọng 7aidvDHylão Hagr7aidvDHyid 4P3Udq4ynghe cà7aidvDHyng 7aidvDHythê t4P3Udq4yhảm hơn:
"Ban qu4P3Udq4yản tr4P3Udq4yị 4P3Udq4ynhà trường4P3Udq4y 7aidvDHydĩ nhiê4P3Udq4yn l7aidvDHyà đãYq4e nghYq4ee Yq4ebáo 4P3Udq4y 4P3Udq4ycáo sự4P3Udq4y vi4P3Udq4yệc rồ4P3Udq4yi. HọYq4e 7aidvDHycho 7aidvDHylà báYq4ec bắtYq4e đầ7aidvDHyu bằng4P3Udq4y co7aidvDHyn vậtYq4e qYq4euá tYq4eo. LẽYq4e Yq4era nên7aidvDHy 7aidvDHy đểYq4e Yq4econ 7aidvDHyBằng Yq4eMã Yq4eở b7aidvDHyài s4P3Udq4yau... lú4P3Udq4yc đầu7aidvDHy 7aidvDHynên Yq4echo h4P3Udq4yọc mấ4P3Udq4yy thứ7aidvDHy nh7aidvDHyư Nhuyễn4P3Udq4y 4P3Udq4yTrùng 4P3Udq4y v4P3Udq4yà Yq4eđại 7aidvDHyloại nh7aidvDHyư vậy..4P3Udq4y. chẳ7aidvDHyng q7aidvDHyua là7aidvDHy 4P3Udq4ylỗi của7aidvDHy bác..."
Hermione 7aidvDHyhăng háiYq4e cãi:
"Lỗi 7aidvDHycủa MYq4ealfoy chứ,4P3Udq4y báYq4ec Hagrid!"
Harry nói:
"Tụi Yq4econ Yq4elàm nYq4ehân ch7aidvDHyứng 4P3Udq4ycho Yq4ebác. B4P3Udq4yác 4P3Udq4yđã Yq4enói B4P3Udq4yằng 7aidvDHy Mã4P3Udq4y sẽ7aidvDHy 7aidvDHytấn c7aidvDHyông nếu7aidvDHy Yq4ebị x7aidvDHyúc phạm.Yq4e Tại4P3Udq4y thằnYq4eg Malfo4P3Udq4yy khôngYq4e chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."