Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương VFxPkEbh6 SR4P- VFxPkEbhMÓNG VUỐnGnwY7EaT VFxPkEbhVÀ LÁSR4P TRÀ
hi nGnwY7Ea HarryVFxPkEbh, RSR4Pon vàVFxPkEbh HermiSR4Pone bưVFxPkEbhớc vVFxPkEbhào ĐạiSR4P nGnwY7EaSảnh đVFxPkEbhường đnGnwY7Eaể ănSR4P điểSR4Pm tVFxPkEbhâm vàoVFxPkEbh sáVFxPkEbhng VFxPkEbh hônGnwY7Eam sVFxPkEbhau, thSR4Pì nnGnwY7Eagười đầuVFxPkEbh tiêVFxPkEbhn mSR4Pà tụiVFxPkEbh nGnwY7Eanó thấynGnwY7Ea làVFxPkEbh nGnwY7EaDraco MalfoynGnwY7Ea. CóVFxPkEbh vnGnwY7Eaẻ nhưnGnwY7Ea nGnwY7Ea MalSR4Pfoy SR4Pđang SR4Pmua vSR4Pui SR4Pcho mộSR4Pt nhSR4Póm VFxPkEbhhọc sinSR4Ph nhànGnwY7Ea SlSR4Pytherin SR4Pbằng mộVFxPkEbht nGnwY7Eacâu VFxPkEbh chnGnwY7Eauyện cVFxPkEbhhọc VFxPkEbhcười. VFxPkEbhLúc nGnwY7EaHarry, RVFxPkEbhon nGnwY7Eavà HenGnwY7Earmione đnGnwY7Eai nVFxPkEbhgang qVFxPkEbhua, MalVFxPkEbhfoy đaSR4Png SR4P nVFxPkEbhhại VFxPkEbhmột vẻVFxPkEbh mặtSR4P đaunGnwY7Ea đớnSR4P đnGnwY7Eaến bấVFxPkEbht tSR4Pỉnh kháSR4P nGnwY7Eakhôi hàVFxPkEbhi, thếSR4P làVFxPkEbh quanSR4Ph nGnwY7Eanó nnGnwY7Eaổ rnGnwY7Eaa SR4P mnGnwY7Eaột trànSR4Pg cười.
Hermione điVFxPkEbh ngnGnwY7Eaay sVFxPkEbhau lưngVFxPkEbh HarrnGnwY7Eay, nói:
"KệVFxPkEbh SR4Pxác nó.nGnwY7Ea CứnGnwY7Ea mnGnwY7Eaặc nGnwY7Eakệ SR4Pnó điVFxPkEbh, nóVFxPkEbh chnGnwY7Eaẳng đánnGnwY7Eag đểnGnwY7Ea mnGnwY7Eaình bậnnGnwY7Ea tâVFxPkEbhm đâu..."
Nhưng VFxPkEbhPancy ParkinGnwY7Eanson, mộtnGnwY7Ea nGnwY7Eacon nGnwY7Eabé VFxPkEbhnhà SlytherinSR4P, SR4Pmặt tVFxPkEbhẹt SR4Pda nhSR4Păn nhưSR4P mặtSR4P chóVFxPkEbh nGnwY7EaPug cVFxPkEbhhợt rítSR4P lêSR4Pn thVFxPkEbhe thé:
"Ê, PotterSR4P! PottSR4Per ơi,SR4P viênnGnwY7Ea SR4Pgiám ngụcSR4P AzkaSR4Pban đaVFxPkEbhng tớVFxPkEbhi SR4Pkìa! PotteVFxPkEbhr, Hùuuuu!"
Harry SR4Pngồi phnGnwY7Eaịch xuốnGnwY7Eang VFxPkEbhcái SR4Pghế bSR4Pên cạnhnGnwY7Ea GeorgSR4Pe SR4Pở bàSR4Pn ănGnwY7Ean cnGnwY7Eaủa nhVFxPkEbhà VFxPkEbhGryffindor. GeornGnwY7Eage phátSR4P nGnwY7Eacho VFxPkEbhtụi nnGnwY7Eaó mấyVFxPkEbh nGnwY7Eatờ giấy:
"Thời khSR4Póa biểuVFxPkEbh củaVFxPkEbh nGnwY7Eahọc siVFxPkEbhnh nănGnwY7Eam thứVFxPkEbh bSR4Pa đây.VFxPkEbh Ủa,nGnwY7Ea cóSR4P chuynGnwY7Eaện gìVFxPkEbh vậynGnwY7Ea Harry?"
Ron ngồinGnwY7Ea xuốngSR4P ghếVFxPkEbh nGnwY7Eabên kiSR4Pa GeonGnwY7Earge, nGnwY7Eatrừng mắtSR4P nhìnSR4P qVFxPkEbhua phínGnwY7Eaa bnGnwY7Eaàn ănGnwY7Ean nhànGnwY7Ea SlySR4Ptherin, nói:
"ThằngnGnwY7Ea Malfoy."
George SR4Pngước nGnwY7Eanhìn quaSR4P, nGnwY7Eavừa đnGnwY7Eaúng lúnGnwY7Eac VFxPkEbhthấy MalfVFxPkEbhoy lVFxPkEbhại đanVFxPkEbhg mộtnGnwY7Ea lầnVFxPkEbh nữnGnwY7Eaa gVFxPkEbhiả bVFxPkEbhộ VFxPkEbhxỉu mnGnwY7Eaột cácnGnwY7Eah đSR4Pầy sVFxPkEbhợ hSR4Pãi. GeoVFxPkEbhrge bìnGnwY7Eanh thảnSR4P nói:
"TVFxPkEbhhằng nVFxPkEbhhãi rannGnwY7Eah. nGnwY7EaNó cVFxPkEbhũng đâVFxPkEbhu cóVFxPkEbh nGnwY7Eaoai phonSR4Pg lnGnwY7Eaẫm VFxPkEbh liệnGnwY7Eat gnGnwY7Eaì cnGnwY7Eaho lắnGnwY7Eam khnGnwY7Eai viêVFxPkEbhn giáVFxPkEbhm ngụnGnwY7Eac AzkabSR4Pan kiểnGnwY7Eam tVFxPkEbhra đoànVFxPkEbh tàuSR4P tnGnwY7Eaối nGnwY7Eahôm quSR4Pa nGnwY7Ea đâu.SR4P NnGnwY7Eaó VFxPkEbhcũng chSR4Pạy tọtnGnwY7Ea qVFxPkEbhua nGnwY7Eatoa SR4Pcủa tụVFxPkEbhi mìVFxPkEbhnh, phảinGnwY7Ea khnGnwY7Eaông Fred?"
Fred khnGnwY7Eainh SR4Pbỉ lnGnwY7Eaiếc mắSR4Pt nSR4Phìn sSR4Pang Malfoy:
"Đồ sémnGnwY7Ea tnGnwY7Eaè tVFxPkEbhrong quần."
GeoSR4Prge nói:
"NgnGnwY7Eaay SR4Pnhư aVFxPkEbhnh SR4Pđây VFxPkEbhcũng khôngnGnwY7Ea knGnwY7Eahoái SR4Pcho VFxPkEbhlắm. HnGnwY7Eaọ nGnwY7Eađúng lnGnwY7Eaà SR4Pkinh nGnwY7Eatởm thnGnwY7Eaiệt, nGnwY7Eamấy vnGnwY7Eaiên SR4Pgiám ngụcnGnwY7Ea AzkaSR4Pban ấy..."
Fred nói:
"HVFxPkEbhọ làmnGnwY7Ea ruSR4Pột gSR4Pan VFxPkEbhmình thiếuVFxPkEbh điềuSR4P bSR4Pị đVFxPkEbhông lạnhnGnwY7Ea hếtnGnwY7Ea vSR4Pậy há?"
HarrnGnwY7Eay nóiSR4P nhỏ:
"NhVFxPkEbhưng SR4Pmà nGnwY7Eacác anVFxPkEbhh đâuVFxPkEbh cSR4Pó xỉu,nGnwY7Ea phVFxPkEbhải không?"
George nVFxPkEbhói mnGnwY7Eaạnh mẽ:
"Quên chuSR4Pyện đóVFxPkEbh SR4Pđi, SR4PHarry. CnGnwY7Eaó mộtVFxPkEbh lVFxPkEbhần bnGnwY7Eaa phảiVFxPkEbh SR4Pđi VFxPkEbh tớSR4Pi SR4Pnhà nGnwY7Eangục AVFxPkEbhzkaban, nVFxPkEbhhớ khôVFxPkEbhng FredVFxPkEbh? SR4PBa nóVFxPkEbhi đnGnwY7Eaó VFxPkEbhlà nơnGnwY7Eai tồiVFxPkEbh tSR4Pệ nSR4Phứt SR4Pmà VFxPkEbh ôngSR4P từnSR4Pg binGnwY7Eaết đếnSR4P. VFxPkEbhBa trVFxPkEbhở vnGnwY7Eaề SR4Pnhà nGnwY7Eatay cSR4Phân nGnwY7Earun rSR4Pẩy rồiSR4P phánGnwY7Eat bệVFxPkEbhnh lunGnwY7Eaôn nGnwY7Ea mVFxPkEbhà... SR4PMấy viVFxPkEbhên nGnwY7Eagiám VFxPkEbhngục VFxPkEbhAzkaban hnGnwY7Eaút hếtVFxPkEbh nSR4Piềm vuVFxPkEbhi khỏiVFxPkEbh VFxPkEbhcái nhàSR4P ngụcnGnwY7Ea đó.SR4P ỞnGnwY7Ea VFxPkEbh tronSR4Pg nGnwY7Eađó, hầunGnwY7Ea nhSR4Pư tấtSR4P cVFxPkEbhả cáVFxPkEbhc nGnwY7Eatù nGnwY7Eanhân ngụcnGnwY7Ea AzVFxPkEbhkaban đềunGnwY7Ea phátSR4P điênVFxPkEbh lênVFxPkEbh SR4P hết."
Fred đổinGnwY7Ea đềVFxPkEbh tài:
"Ừ,nGnwY7Ea đểnGnwY7Ea cnGnwY7Eaoi thằnSR4Pg MVFxPkEbhalfoy sẽnGnwY7Ea vunGnwY7Eai nhưSR4P tSR4Phế nàVFxPkEbho VFxPkEbhsau nGnwY7Ea trSR4Pận QunGnwY7Eaidditch đầuSR4P tiênSR4P. NhớnGnwY7Ea không?VFxPkEbh TVFxPkEbhrận QuVFxPkEbhidditch đnGnwY7Eaầu mùanGnwY7Ea lVFxPkEbhà trậnSR4P giVFxPkEbhữa VFxPkEbh đSR4Pội nhVFxPkEbhà GryffiSR4Pndor vàVFxPkEbh nhVFxPkEbhà Slytherin."
Lần dunGnwY7Eay nhứtnGnwY7Ea mànGnwY7Ea HarnGnwY7Eary vVFxPkEbhà MSR4Palfoy nGnwY7Eađối đầVFxPkEbhu nhVFxPkEbhau SR4P trVFxPkEbhong mộnGnwY7Eat tVFxPkEbhrận QuiddSR4Pitch SR4Pcũng lSR4Pà lVFxPkEbhần nGnwY7EaMalfoy đãSR4P bSR4Pịthua VFxPkEbhte tunGnwY7Eaa xiểnnGnwY7Eag VFxPkEbh liểng.VFxPkEbh NnGnwY7Eahớ lạiSR4P tnGnwY7Earận đSR4Pó, VFxPkEbhHarry thấyVFxPkEbh phấnGnwY7Ean khởiVFxPkEbh VFxPkEbhlên cVFxPkEbhhút đỉnhVFxPkEbh, bènnGnwY7Ea tựVFxPkEbh lấVFxPkEbhy nGnwY7Ea nGnwY7Eacho mnGnwY7Eaình VFxPkEbhmấy kVFxPkEbhhúc xúVFxPkEbhc xíchnGnwY7Ea VFxPkEbhvà cnGnwY7Eaà VFxPkEbhchua chiên.
Hermione cònnGnwY7Ea SR4Pmải nghSR4Piên cSR4Pứu cánGnwY7Eai tSR4Phời kVFxPkEbhhóa biểunGnwY7Ea nGnwY7Eamới củaSR4P mìnVFxPkEbhh. VFxPkEbhCô VFxPkEbhbé mừnnGnwY7Eag rỡnGnwY7Ea kêSR4Pu lên:
"Ôi, hnGnwY7Eaay quáSR4P! TụinGnwY7Ea mìnnGnwY7Eah bắtSR4P đầuVFxPkEbh hSR4Pọc mấySR4P mônGnwY7Ean mớVFxPkEbhi ngaVFxPkEbhy VFxPkEbhhôm nay."
Ron ngVFxPkEbhó qunGnwY7Eaa nGnwY7Eavai HSR4Permione đọcnGnwY7Ea SR4Pké, mSR4Pặt mànGnwY7Eay nghiSR4Pêm tranVFxPkEbhg hẳnVFxPkEbh rVFxPkEbha. VFxPkEbhNó nói:
"Hermione ơi,SR4P nVFxPkEbhgười SR4Pta làVFxPkEbhm SR4Prối SR4Pbeng cáinGnwY7Ea thờnGnwY7Eai nGnwY7Ea kSR4Phóa bnGnwY7Eaiểu cnGnwY7Eaủa bồSR4P rồnGnwY7Eai. VFxPkEbhCoi nSR4Pè, hVFxPkEbhọ xVFxPkEbhếp nGnwY7Eacho bồnGnwY7Ea tớinGnwY7Ea mSR4Pười môSR4Pn SR4Phọc mộtVFxPkEbh ngàynGnwY7Ea. SR4P VFxPkEbhLàm gìVFxPkEbh cSR4Pó SR4Pđủ thờiVFxPkEbh giờ."
"Mình sẽVFxPkEbh SR4Pxoay sở.SR4P MSR4Pình đãSR4P dàSR4Pn xếVFxPkEbhp nGnwY7Eaxong vớiSR4P SR4Pgiáo SR4Psư McGonaSR4Pgall rồi."
Ron vẫnVFxPkEbh SR4Pcười, nói:
"Nhưng mSR4Pà nGnwY7Eacoi nènGnwY7Ea, VFxPkEbhbồ thấySR4P tVFxPkEbhhời khVFxPkEbhóa biểunGnwY7Ea sSR4Páng VFxPkEbhnay khôSR4Png? ChnGnwY7Eaín ginGnwY7Eaờ mVFxPkEbhôn nGnwY7EaTiên trVFxPkEbhi. VàSR4P ngVFxPkEbhay phíaSR4P dưới,SR4P chnGnwY7Eaín giSR4Pờ, Muggle-hnGnwY7Eaọc. Và..."
Ron chồmVFxPkEbh tớnGnwY7Eai, gSR4Phé sSR4Pát cáiSR4P thSR4Pời khóSR4Pa biVFxPkEbhểu hơnnGnwY7Ea, VFxPkEbhvẻ khôngSR4P thVFxPkEbhể SR4Pnào tSR4Pin được:
"Coi nèSR4P, nGnwY7Eangay dnGnwY7Eaưới dòngVFxPkEbh SR4Pđó: mVFxPkEbhôn SốnGnwY7Ea họnGnwY7Eac, cũnnGnwY7Eag SR4P chínGnwY7Ean giờ.nGnwY7Ea ÝSR4P mnGnwY7Eaình nónGnwY7Eai làVFxPkEbh SR4Pmình biếnGnwY7Eat VFxPkEbhbồ giỏi,nGnwY7Ea HenGnwY7Earmione ànGnwY7Ea, nSR4Phưng khSR4Pông SR4Pai cSR4Pó VFxPkEbh VFxPkEbhthể gnGnwY7Eaiỏi đếnSR4P nhnGnwY7Eaư vậSR4Py. SR4PLàm sanGnwY7Eao cSR4Pùng mVFxPkEbhột lúcSR4P mànGnwY7Ea bồnGnwY7Ea SR4Pcó thểSR4P họSR4Pc VFxPkEbhở VFxPkEbhba lớpSR4P VFxPkEbh chứ?"
Hermione nGnwY7Eanói cộcnGnwY7Ea lốc:
"Đừng cóVFxPkEbh ngSR4Pu. VFxPkEbhDĩ SR4Pnhiên mìnGnwY7Eanh sẽVFxPkEbh nGnwY7Eakhông nGnwY7Eangồi họcVFxPkEbh ởVFxPkEbh nGnwY7Eatrong cảnGnwY7Ea bnGnwY7Eaa lVFxPkEbhớp VFxPkEbhcùng mộSR4Pt lúc."
nGnwY7Ea"Vậy thì..."
Hermione ngắSR4Pt lời:
"LnGnwY7Eaàm ơnVFxPkEbh đưnGnwY7Eaa giùmVFxPkEbh mSR4Pình hũnGnwY7Ea mứt."
"Nhưng..."
Hermione VFxPkEbhgắt lên:
"Ôi, RVFxPkEbhon ơVFxPkEbhi, nếuSR4P tSR4Phời SR4Pkhóa biểuVFxPkEbh củaVFxPkEbh mìnVFxPkEbhh hnGnwY7Eaơi đầynGnwY7Ea nGnwY7Ea mộtSR4P VFxPkEbhchút thìnGnwY7Ea mắcnGnwY7Ea mnGnwY7Eaớ gìSR4P tớiSR4P bồnGnwY7Ea hảSR4P? nGnwY7EaMình SR4Pđã nóiSR4P vnGnwY7Eaới nGnwY7Eabồ rồSR4Pi, VFxPkEbhmình đãnGnwY7Ea dànVFxPkEbh VFxPkEbh xếpSR4P xonVFxPkEbhg hếtSR4P vVFxPkEbhới giáSR4Po SR4Psư McnGnwY7EaGonagall rồi!"
Vừa SR4Plúc đónGnwY7Ea, lãoSR4P HagrinGnwY7Ead bVFxPkEbhước vnGnwY7Eaào ĐạinGnwY7Ea SảnhSR4P VFxPkEbhđường. SR4P LSR4Pão nGnwY7Eamặc cánGnwY7Eai áoSR4P khVFxPkEbhoác VFxPkEbhdài bằVFxPkEbhng lôVFxPkEbhng chuVFxPkEbhột chũSR4Pi, SR4Pvà lãoSR4P VFxPkEbhcứ lơnGnwY7Ea đnGnwY7Eaễnh vunVFxPkEbhg SR4P vẫyVFxPkEbh xácSR4P mVFxPkEbhột VFxPkEbhcon chồnVFxPkEbh VFxPkEbhhôi VFxPkEbhtrong bànVFxPkEbh SR4Ptay tnGnwY7Eao kếchVFxPkEbh xVFxPkEbhù củaVFxPkEbh mình.
Trên đnGnwY7Eaường SR4Pđi tớinGnwY7Ea bàSR4Pn giSR4Páo vinGnwY7Eaên, lVFxPkEbhão dừngVFxPkEbh bướcVFxPkEbh nGnwY7Eanói vớVFxPkEbhi VFxPkEbhbọn trẻ:
"Ổn cảSR4P cVFxPkEbhhứ VFxPkEbhhả? CácnGnwY7Ea cVFxPkEbhháu lSR4Pà nhữnGnwY7Eang họcSR4P tnGnwY7Earò tnGnwY7Earong nGnwY7Ea lớpVFxPkEbh hnGnwY7Eaọc VFxPkEbhđầu tinGnwY7Eaên VFxPkEbhmà bácVFxPkEbh đnGnwY7Eaược nGnwY7Eadạy đVFxPkEbhó nghSR4Pe! LnGnwY7Eaớp bắtnGnwY7Ea nGnwY7Eađầu VFxPkEbhngay sVFxPkEbhau bữnGnwY7Eaa SR4Păn nGnwY7Ea tSR4Prưa! BVFxPkEbhác pnGnwY7Eahải VFxPkEbhthức dnGnwY7Eaậy từSR4P lúnGnwY7Eac năSR4Pm giVFxPkEbhờ sángVFxPkEbh đểSR4P chuẩnnGnwY7Ea bVFxPkEbhị mVFxPkEbhọi tVFxPkEbhhứ sẵnSR4P SR4P sVFxPkEbhàng... nGnwY7EaHy VFxPkEbhvọng đVFxPkEbhâu đSR4Pã vôSR4P đónGnwY7Ea rồi.VFxPkEbh.. bácVFxPkEbh đâySR4P, mộnGnwY7Eat thSR4Pầy giáoSR4P... thnGnwY7Eaiệt VFxPkEbh tình..."
Lão nVFxPkEbhgoác miệngnGnwY7Ea cườinGnwY7Ea tonGnwY7Eae toétVFxPkEbh vVFxPkEbhới bọnSR4P tSR4Prẻ SR4Pvà điVFxPkEbh tiếpnGnwY7Ea tớVFxPkEbhi SR4Pbàn ăVFxPkEbhn dàSR4Pnh VFxPkEbhcho nGnwY7Eagiáo viênnGnwY7Ea, VFxPkEbhvẫn vnGnwY7Eaung VFxPkEbhvẩy xáSR4Pc SR4Pcon chồnnGnwY7Ea hôi.
Với mộtVFxPkEbh chúVFxPkEbht lVFxPkEbho âVFxPkEbhu SR4Ptrong gVFxPkEbhiọng nónGnwY7Eai, RnGnwY7Eaon thVFxPkEbhắc mắc:
"KhVFxPkEbhông biếtSR4P VFxPkEbhbác ấyVFxPkEbh cSR4Phuẩn bịSR4P VFxPkEbhsẵn sàSR4Png nGnwY7Eacái gVFxPkEbhì làSR4P cnGnwY7Eaái SR4Pgì nhỉ?"
Sảnh SR4PĐường SR4Pbắt đSR4Pầu vắngVFxPkEbh bSR4Pớt khVFxPkEbhi mọiVFxPkEbh ngưSR4Pời lSR4Pục tụVFxPkEbhc đnGnwY7Eaến lớpnGnwY7Ea họcnGnwY7Ea SR4Pđầu tiênVFxPkEbh cnGnwY7Eaủa VFxPkEbhmình. VFxPkEbhRon xSR4Pem thờiSR4P khóaSR4P bVFxPkEbhiểu cSR4Pủa nó:
"Tụi mìnSR4Ph phảiSR4P điSR4P thôi,SR4P SR4Pđể coSR4Pi, lSR4Pớp VFxPkEbhTiên tnGnwY7Eari ởSR4P SR4Ptầng trêSR4Pn cùSR4Png củSR4Pa TháSR4Pp BắVFxPkEbhc. TụVFxPkEbhi mVFxPkEbhình snGnwY7Eaẽ nGnwY7Eamất mVFxPkEbhười pVFxPkEbhhút mớnGnwY7Eai nGnwY7Eađến đưSR4Pợc nơiVFxPkEbh đó..."
Ba đnGnwY7Eaứa vộiSR4P vàngVFxPkEbh ănGnwY7Ean chSR4Po xonGnwY7Eang bữSR4Pa điVFxPkEbhểm tVFxPkEbhâm, cVFxPkEbhhào SR4P tạmnGnwY7Ea biệtnGnwY7Ea FreSR4Pd vVFxPkEbhà GeSR4Porge, rồinGnwY7Ea đVFxPkEbhi trnGnwY7Eaở ranGnwY7Ea, VFxPkEbhbăng qVFxPkEbhua SảSR4Pnh SR4Pđường. nGnwY7EaKhi tnGnwY7Eaụi nGnwY7Eanó SR4P nGnwY7Eađi ngSR4Pang bànSR4P ănVFxPkEbh nGnwY7Eacủa nhàVFxPkEbh SlySR4Ptherin, MalfVFxPkEbhoy nGnwY7Ealại biểuVFxPkEbh diễnSR4P tnGnwY7Earò VFxPkEbhnhái mnGnwY7Eaột cơVFxPkEbhn SR4P xỉuVFxPkEbh nữa.SR4P TiVFxPkEbhếng cVFxPkEbhười rúnGnwY7Ea lênnGnwY7Ea đuổiSR4P tnGnwY7Eaheo HarrnGnwY7Eay vàSR4Po tậnnGnwY7Ea tiềnnGnwY7Ea sảnh.
Hành nGnwY7Eatrình xuyênGnwY7Ean SR4Pqua tòSR4Pa lSR4Pâu đSR4Pài đnGnwY7Eaể đếnnGnwY7Ea SR4PTháp BắcVFxPkEbh SR4P lVFxPkEbhà mộVFxPkEbht hànVFxPkEbhh trìVFxPkEbhnh dàSR4Pi. HanGnwY7Eai nămSR4P ởVFxPkEbh HogwarVFxPkEbhts cnGnwY7Eahưa VFxPkEbhđủ đnGnwY7Eaể bọnVFxPkEbh trẻVFxPkEbh biếtSR4P hVFxPkEbhết SR4P nGnwY7Eamọi SR4Pthứ vềVFxPkEbh tnGnwY7Eaòa lâunGnwY7Ea SR4Pđài: trướcSR4P đSR4Pây VFxPkEbhtụi nnGnwY7Eaó chnGnwY7Eaưa từngnGnwY7Ea đượcVFxPkEbh SR4Pvào bênVFxPkEbh troSR4Png SR4P ThnGnwY7Eaáp Bắc.
Tụi nnGnwY7Eahỏ tnGnwY7Earèo nGnwY7Ealên tVFxPkEbhới nGnwY7Eacầu thaVFxPkEbhng thứnGnwY7Ea bảy,nGnwY7Ea đếnVFxPkEbh mộtVFxPkEbh VFxPkEbh nGnwY7Eađầu cầVFxPkEbhu thannGnwY7Eag khônGnwY7Eang tSR4Phấy qVFxPkEbhuen nGnwY7Eachút nàoVFxPkEbh, ởSR4P đóVFxPkEbh knGnwY7Eahông cónGnwY7Ea cánGnwY7Eai gnGnwY7Eaì khácSR4P ngoàiSR4P VFxPkEbh mộSR4Pt bứcnGnwY7Ea tranSR4Ph lớnnGnwY7Ea vẽnGnwY7Ea mộnGnwY7Eat bnGnwY7Eaãi cỏnGnwY7Ea trốnnGnwY7Eag tnGnwY7Earơ tSR4Preo trSR4Pên bVFxPkEbhức tườngnGnwY7Ea đSR4Pá, RoVFxPkEbhn VFxPkEbh vừaSR4P tVFxPkEbhhở hổnSR4P hểnVFxPkEbh nGnwY7Eavừa nói:
"Phải... cnGnwY7Eaó... mộSR4Pt... lối.SR4P.. đi..nGnwY7Ea. tắt.nGnwY7Ea.. chứ!"
Hermione VFxPkEbhngó SR4Pxuống mSR4Pột hàSR4Pnh lSR4Pang vắVFxPkEbhng bênGnwY7Ean phải:
"ChắSR4Pc VFxPkEbhlà lốiVFxPkEbh này."
nGnwY7EaNhưng nGnwY7EaRon nói:
"KnGnwY7Eahông phnGnwY7Eaải SR4Pđâu. ĐónGnwY7Ea lSR4Pà hưSR4Pớng nSR4Pam mànGnwY7Ea. MấnGnwY7Eay bnGnwY7Eaồ nVFxPkEbhgó coiVFxPkEbh, tụiVFxPkEbh SR4Pmình cóVFxPkEbh thểVFxPkEbh nhVFxPkEbhìn thấyVFxPkEbh VFxPkEbhmột mảngVFxPkEbh nGnwY7Eahồ nưSR4Pớc bênSR4P ngoàVFxPkEbhi nGnwY7Eacửa sVFxPkEbhổ kìa..."
Harry ngắmVFxPkEbh bứcSR4P VFxPkEbhtranh. MộnGnwY7Eat chúSR4P ngSR4Pựa lùVFxPkEbhn VFxPkEbhmũm mVFxPkEbhĩm, VFxPkEbh VFxPkEbhlông xáSR4Pm lốmVFxPkEbh đốm,nGnwY7Ea VFxPkEbhvừa mSR4Pới thonnGnwY7Eag donnGnwY7Eag dẫnGnwY7Eam VFxPkEbhlên VFxPkEbhbãi SR4Pcỏ nGnwY7Eavà VFxPkEbhthơ thẩnSR4P SR4Pnhấm SR4P nhSR4Páp cVFxPkEbhỏ VFxPkEbhxanh. VFxPkEbhTuy đnGnwY7Eaã qunGnwY7Eaen nGnwY7Eavới vinGnwY7Eaệc cSR4Pác nhânVFxPkEbh vậnGnwY7Eat tronVFxPkEbhg nhữnVFxPkEbhg bSR4Pức trVFxPkEbhanh ởSR4P SR4P trườnVFxPkEbhg HoVFxPkEbhgwarts VFxPkEbhcứ dVFxPkEbhi chuyểSR4Pn lunGnwY7Eang tunnGnwY7Eag vàSR4P thỉnVFxPkEbhh thoảngVFxPkEbh bỏVFxPkEbh knGnwY7Eahung trVFxPkEbhanh mànGnwY7Ea nGnwY7Ea đinGnwY7Ea thănGnwY7Eam viếngVFxPkEbh lẫnVFxPkEbh VFxPkEbhnhau, SR4Pnhưng HarnGnwY7Eary vẫnSR4P cứVFxPkEbh SR4Pkhoái nGnwY7Eanhìn chúVFxPkEbhng. MSR4Pột nGnwY7Ealát VFxPkEbh SR4Psau, mộtSR4P hVFxPkEbhiệp nGnwY7Easĩ VFxPkEbhlùn bnGnwY7Eaè bVFxPkEbhè mnGnwY7Eaặc nGnwY7Eabộ áonGnwY7Ea giápnGnwY7Ea cVFxPkEbhứ kVFxPkEbhêu xủVFxPkEbhng xoẻnVFxPkEbhg SR4Pkhi ôSR4Png bưSR4Pớc SR4P vàoVFxPkEbh bVFxPkEbhức tranVFxPkEbhh, theSR4Po sanGnwY7Eau SR4Plà nGnwY7Eacon ngựaVFxPkEbh lùnGnwY7Ean. SR4PCăn cứSR4P vSR4Pào dSR4Pấu vếtSR4P cỏnGnwY7Ea dậVFxPkEbhp cònSR4P VFxPkEbh dSR4Pính ởnGnwY7Ea đầuVFxPkEbh gốiSR4P củaVFxPkEbh bnGnwY7Eaộ đồVFxPkEbh VFxPkEbhgiáp VFxPkEbhkim VFxPkEbhloại SR4Pông đSR4Pang SR4Pmặc, SR4Pthì cSR4Pó tSR4Phể nóSR4Pi chắcnGnwY7Ea VFxPkEbh nGnwY7Ealà ôngVFxPkEbh VFxPkEbhvừa nGnwY7Eaté ngựa.
NhìnGnwY7Ean thấnGnwY7Eay HarrySR4P, RonGnwY7Ean vnGnwY7Eaà HermioneVFxPkEbh, ôngVFxPkEbh hiệnGnwY7Eap nGnwY7Easĩ SR4Pgào lên:
"A! QVFxPkEbhuân bấnGnwY7Eat lưSR4Pơng nàoVFxPkEbh dámSR4P xâmVFxPkEbh nhậpVFxPkEbh SR4Plãnh địaVFxPkEbh SR4P rSR4Piêng SR4Pcủa nGnwY7Eata hả?nGnwY7Ea PhảinGnwY7Ea chănnGnwY7Eag cácVFxPkEbh ngưnGnwY7Eaơi VFxPkEbhđến cườiSR4P VFxPkEbhnhạo nGnwY7Eata VFxPkEbhngã ngựa?SR4P SR4PHãy rúnGnwY7Eat VFxPkEbh gươmSR4P raVFxPkEbh, SR4Pđồ bấtSR4P lương,SR4P đVFxPkEbhồ chó!"
VFxPkEbhBa đứaVFxPkEbh nSR4Phỏ SR4Psửng sốtnGnwY7Ea đSR4Pứng ngớnGnwY7Ea rVFxPkEbha nVFxPkEbhhìn nGnwY7Eaông hnGnwY7Eaiệp sĩnGnwY7Ea SR4P VFxPkEbhlùn đaVFxPkEbhng rútVFxPkEbh thanVFxPkEbhh gươmVFxPkEbh SR4Pra VFxPkEbhkhỏi nGnwY7Eacái nGnwY7Eavỏ kiSR4Pếm vàSR4P bSR4Pắt đầuVFxPkEbh vunSR4Pg gươmVFxPkEbh trnGnwY7Eaong nGnwY7Ea tnGnwY7Eaay mộVFxPkEbht cácVFxPkEbhh hunnGnwY7Eag hănGnwY7Eang, còVFxPkEbhn cSR4Phân cẳnVFxPkEbhg thìnGnwY7Ea nnGnwY7Eahảy nGnwY7Ealoi chonGnwY7Eai SR4Ptrong cơnVFxPkEbh giậnnGnwY7Ea VFxPkEbh nGnwY7Eađiên SR4Pcuồng. NhưnnGnwY7Eag nGnwY7Ealưỡi VFxPkEbhgươm qunGnwY7Eaá dVFxPkEbhài snGnwY7Eao vớinGnwY7Ea thSR4Pân hnGnwY7Eaình VFxPkEbhcụt ngủnSR4P SR4Pcủa ông,SR4P nGnwY7Ea nGnwY7Eathành SR4Pra nGnwY7Eakhi ôngnGnwY7Ea chéVFxPkEbhm mộnGnwY7Eat đườngVFxPkEbh gưVFxPkEbhơm áSR4Pc liệSR4Pt VFxPkEbhthì đSR4Pà gươVFxPkEbhm đVFxPkEbhi SR4Plàm ônnGnwY7Eag mấtSR4P nGnwY7Ea cảSR4P thăVFxPkEbhng bằnnGnwY7Eag, téVFxPkEbh lnGnwY7Eaăn đSR4Pùng, SR4Psấp mặtnGnwY7Ea xunGnwY7Eaống SR4Pbãi cỏ.
Harry tiếVFxPkEbhn tnGnwY7Eaới gầnVFxPkEbh bứcSR4P traSR4Pnh hơn,nGnwY7Ea nVFxPkEbhó hỏi:
"Ông cóSR4P snGnwY7Eaao không?"
"Lùi lại!VFxPkEbh QuânGnwY7Ean khoSR4Pác nGnwY7Ealác đVFxPkEbhê tiện!SR4P Lùi!VFxPkEbh SR4PĐồ xỏSR4P lá!"
Ông hiệpnGnwY7Ea sĩnGnwY7Ea lVFxPkEbhại nắmSR4P chặtVFxPkEbh thVFxPkEbhanh gnGnwY7Eaươm, chốnSR4Pg SR4Pgươm VFxPkEbh xuSR4Pống đnGnwY7Eaể đứVFxPkEbhng SR4Plên, nSR4Phưng lnGnwY7Eaưỡi gươmSR4P lnGnwY7Eaún sâVFxPkEbhu nGnwY7Eathêm vàoVFxPkEbh lớpnGnwY7Ea cỏ,VFxPkEbh vàSR4P SR4Pkhi VFxPkEbhông VFxPkEbh đứnSR4Pg dậyVFxPkEbh đượcnGnwY7Ea rnGnwY7Eaồi tnGnwY7Eahì SR4Pcho dVFxPkEbhù VFxPkEbhđã cốnGnwY7Ea gắngSR4P hSR4Pết nGnwY7Easức mìnGnwY7Eanh, VFxPkEbhông khSR4Pông thểSR4P nàSR4Po VFxPkEbh SR4Prút lưỡiVFxPkEbh gVFxPkEbhươm SR4Pra đưVFxPkEbhợc nnGnwY7Eaữa. CuốinGnwY7Ea SR4Pcùng ôngnGnwY7Ea pnGnwY7Eahải VFxPkEbhtự quănVFxPkEbhg mSR4Pình xuốnSR4Pg cỏnGnwY7Ea, VFxPkEbh đnGnwY7Eaẩy VFxPkEbhcái mạngVFxPkEbh nGnwY7Eache nGnwY7Eamặt tSR4Prên cáVFxPkEbhi nónVFxPkEbh ginGnwY7Eaáp sắtSR4P VFxPkEbhra đSR4Pể nGnwY7Ealau mồSR4P nGnwY7Eahôi đVFxPkEbhang rVFxPkEbhịn đầmnGnwY7Ea SR4P đìa.
Thừa dVFxPkEbhịp ôngSR4P hiệpVFxPkEbh VFxPkEbhsĩ nghỉSR4P nGnwY7Eamệt, HVFxPkEbharry phânVFxPkEbh trần:
"Như SR4Pvầy nèVFxPkEbh, tSR4Pụi nGnwY7Eatôi nGnwY7Eađang nGnwY7Eađi VFxPkEbhtìm ThánGnwY7Eap BSR4Pắc. ChắcVFxPkEbh VFxPkEbhông đnGnwY7Eaâu biếSR4Pt chỗVFxPkEbh nGnwY7Eađó ởVFxPkEbh VFxPkEbhđâu hả?"
nGnwY7EaCơn giậSR4Pn cSR4Pủa ôngVFxPkEbh hiệpnGnwY7Ea sĩSR4P dưSR4Pờng nnGnwY7Eahư tVFxPkEbhan biSR4Pến đinGnwY7Ea tứVFxPkEbhc thSR4Pì. ÔngVFxPkEbh nGnwY7Ealách nGnwY7Eacách đứVFxPkEbhng dậySR4P SR4Pvà nGnwY7Eadõng dạcSR4P hô:
"MộtnGnwY7Ea cuộcVFxPkEbh VFxPkEbhtruy tìm!SR4P SR4PHãy theSR4Po nGnwY7Eata, hỡnGnwY7Eai cáSR4Pc bSR4Pằng VFxPkEbh hVFxPkEbhữu tVFxPkEbhhân thiVFxPkEbhết! ChúngVFxPkEbh SR4Pta sẽnGnwY7Ea tSR4Pìm rnGnwY7Eaa mụSR4Pc tiêuVFxPkEbh củanGnwY7Ea cánGnwY7Eac bạnGnwY7Ean, hoặcVFxPkEbh làSR4P nGnwY7Eachúng nGnwY7Ea tSR4Pa sẽSR4P nGnwY7Eadũng cảmSR4P bSR4Pỏ mạngnGnwY7Ea nGnwY7Eavì nGnwY7Eanhiệm vụ!"
Ông hnGnwY7Eaiệp sĩVFxPkEbh lạSR4Pi VFxPkEbhmột lầnnGnwY7Ea nữSR4Pa cốVFxPkEbh gắngnGnwY7Ea SR4Prút tSR4Phanh SR4P gươmVFxPkEbh rSR4Pa mộtSR4P VFxPkEbhcách khônGnwY7Eang hiệVFxPkEbhu quả,nGnwY7Ea rSR4Pồi cSR4Pố SR4Ptrèo lênSR4P cVFxPkEbhon ngựaVFxPkEbh mậpnGnwY7Ea, nhnGnwY7Eaưng lạinGnwY7Ea SR4P nVFxPkEbhgã xuốngnGnwY7Ea. ÔnnGnwY7Eag bènGnwY7Ean khíVFxPkEbh knGnwY7Eahái SR4Pla to:
"Đành đnGnwY7Eai nGnwY7Eabộ vậynGnwY7Ea, thưnGnwY7Eaa qnGnwY7Eauí nnGnwY7Eagài vnGnwY7Eaà SR4Pquí nươSR4Png! nGnwY7EaLên đVFxPkEbhường! TiSR4Pến lên!"
Và,SR4P nGnwY7Eatrong bộnGnwY7Ea áonGnwY7Ea SR4Pgiáp SR4Psắt SR4Pkêu xủngVFxPkEbh xoẻngVFxPkEbh ầmnGnwY7Ea ĩSR4P, SR4P ôngnGnwY7Ea tSR4Pa chạVFxPkEbhy vôVFxPkEbh cSR4Pạnh tráiSR4P củaSR4P cáinGnwY7Ea khunGnwY7Eang tranSR4Ph vàSR4P bSR4Piến mSR4Pất SR4Pkhỏi cảnhnGnwY7Ea trVFxPkEbhí VFxPkEbh củSR4Pa bứcnGnwY7Ea tranh.
Ba đứanGnwY7Ea nhỏSR4P vộiSR4P VFxPkEbhvã chạySR4P tSR4Pheo ôngVFxPkEbh hiệpnGnwY7Ea sSR4Pĩ dọcnGnwY7Ea hànhnGnwY7Ea SR4P langnGnwY7Ea, căSR4Pn cSR4Pứ theVFxPkEbho SR4Pâm tnGnwY7Eahanh xủngVFxPkEbh xoẻnSR4Pg pnGnwY7Eahát rnGnwY7Eaa từnGnwY7Ea bSR4Pộ nGnwY7Eaáo gSR4Piáp củnGnwY7Eaa ông.nGnwY7Ea VFxPkEbh SR4PThỉnh thoảSR4Png SR4Ptụi nóVFxPkEbh nhìSR4Pn thấyVFxPkEbh ônGnwY7Eang chnGnwY7Eaạy nSR4Pgang qVFxPkEbhua mộtVFxPkEbh bứcnGnwY7Ea trnGnwY7Eaanh nGnwY7Eaở pVFxPkEbhhía VFxPkEbh trước.
"Hãy cnGnwY7Eaố mànGnwY7Ea caSR4Pn đảmVFxPkEbh VFxPkEbhlên nhéVFxPkEbh, điềunGnwY7Ea tnGnwY7Eaệ nhứnGnwY7Eat cònGnwY7Ean chSR4Pưa xVFxPkEbhảy VFxPkEbhra đâu!"
Ông hiệpnGnwY7Ea nGnwY7Easĩ gànGnwY7Eao tnGnwY7Eao, vàVFxPkEbh tụinGnwY7Ea nóVFxPkEbh thấVFxPkEbhy ônSR4Pg tánGnwY7Eai xnGnwY7Eauất SR4P SR4Phiện pVFxPkEbhhía trVFxPkEbhước mnGnwY7Eaột nhóSR4Pm cánGnwY7Eac bànGnwY7Ea mặcSR4P váVFxPkEbhy phồngSR4P VFxPkEbhvẻ nSR4Phớn nhSR4Pác. TranSR4Ph nGnwY7Eacủa nGnwY7Ea SR4Pcác bVFxPkEbhà tSR4Preo trênGnwY7Ean vácnGnwY7Eah củVFxPkEbha mộnGnwY7Eat cầnGnwY7Eau thVFxPkEbhang xoắnVFxPkEbh nGnwY7Eachông chênh.
Harry, RonGnwY7Ean nGnwY7Eavà HermSR4Pione tVFxPkEbhhở hổSR4Pn hểnSR4P trèVFxPkEbho nGnwY7Ealên VFxPkEbh nhữngnGnwY7Ea bậVFxPkEbhc tnGnwY7Eahang xoắnnGnwY7Ea síSR4Pt snGnwY7Eaao, cnGnwY7Eaàng lVFxPkEbhúc cSR4Pàng tVFxPkEbhhấy chSR4Póng mVFxPkEbhặt hơnSR4P, chSR4Po đSR4Pến nGnwY7Ea SR4Pkhi ngVFxPkEbhhe đượcVFxPkEbh tiếnSR4Pg SR4Pnói rìVFxPkEbh rnGnwY7Eaầm VFxPkEbhphía trênVFxPkEbh đầu,VFxPkEbh nGnwY7Eathì tụinGnwY7Ea SR4Pnó biếtVFxPkEbh chắnGnwY7Eac mìnSR4Ph nGnwY7Ea nGnwY7Eađã tớSR4Pi đượcSR4P lớpVFxPkEbh học.
Ông hiệpVFxPkEbh sVFxPkEbhĩ bấyVFxPkEbh giờnGnwY7Ea mớiVFxPkEbh nGnwY7Eathò đầnGnwY7Eau vSR4Pô bVFxPkEbhức traVFxPkEbhnh củSR4Pa mộtnGnwY7Ea ônVFxPkEbhg thầyVFxPkEbh nGnwY7Eatu cSR4Pó vẻnGnwY7Ea mặVFxPkEbht hếVFxPkEbht sứcVFxPkEbh SR4Pnham hiVFxPkEbhểm, lnGnwY7Eaa lớn:
"Tạm binGnwY7Eaệt! TạSR4Pm nGnwY7Eabiệt SR4Pnhé, cácnGnwY7Ea cnGnwY7Eahiến hữSR4Pu cnGnwY7Eaủa taSR4P! VFxPkEbh BVFxPkEbhất cứVFxPkEbh nGnwY7Eakhi SR4Pnào VFxPkEbhcác bạnVFxPkEbh cầnVFxPkEbh đếnSR4P mộtVFxPkEbh trSR4Pái tiSR4Pm canGnwY7Eao thượnGnwY7Eang nGnwY7Eavà nGnwY7Eanhững bắpVFxPkEbh thVFxPkEbhịt VFxPkEbh sắnGnwY7Eat tSR4Phép, thnGnwY7Eaì cVFxPkEbhứ tìSR4Pm đếVFxPkEbhn NgSR4Pài Cadogan!"
Khi ônnGnwY7Eag hinGnwY7Eaệp SR4Psĩ biVFxPkEbhến đinGnwY7Ea rồi,nGnwY7Ea RSR4Pon lầmnGnwY7Ea bầm:
"Ừ, chừngVFxPkEbh nGnwY7Eanào tụiSR4P nàynGnwY7Ea cnGnwY7Eaần đVFxPkEbhến mộSR4Pt ngườSR4Pi SR4Pgàn dở,VFxPkEbh tVFxPkEbhhế nànGnwY7Eao tụinGnwY7Ea nànGnwY7Eay cVFxPkEbhũng knGnwY7Eaêu tớiVFxPkEbh ông."
Ba đứnGnwY7Eaa SR4Ptrèo nVFxPkEbhốt mSR4Pấy bSR4Pậc thanVFxPkEbhg cuốiVFxPkEbh cùng,nGnwY7Ea đặtSR4P VFxPkEbh chânSR4P lênVFxPkEbh nGnwY7Eamột đầunGnwY7Ea cầuSR4P thannGnwY7Eag nhỏSR4P xíunGnwY7Ea, ởSR4P VFxPkEbhđó hầuSR4P VFxPkEbhnhư cSR4Pả lớpVFxPkEbh họcVFxPkEbh SR4PTiên tSR4Pri VFxPkEbhđều VFxPkEbh đãSR4P tVFxPkEbhụ tậpnGnwY7Ea đôVFxPkEbhng đủSR4P. KhVFxPkEbhông thnGnwY7Eaấy cáVFxPkEbhnh cửaSR4P nVFxPkEbhào mnGnwY7Eaở VFxPkEbhra từVFxPkEbh đầSR4Pu cầuVFxPkEbh thVFxPkEbhang SR4Pnày. SR4P nGnwY7EaRon hVFxPkEbhuých cùiVFxPkEbh VFxPkEbhchỏ vôVFxPkEbh HarrVFxPkEbhy, chỉnGnwY7Ea nGnwY7Ealên tnGnwY7Earần nhSR4Pà, trSR4Pên đóVFxPkEbh VFxPkEbhcó VFxPkEbhmột nGnwY7Eacái gVFxPkEbhiống VFxPkEbh nhưnGnwY7Ea SR4Pcửa bẫySR4P sậpVFxPkEbh hìnGnwY7Eanh tròVFxPkEbhn, SR4Pcó đínhSR4P mộtnGnwY7Ea cáVFxPkEbhi thểSR4P bàiSR4P bằnGnwY7Eang đồng.VFxPkEbh HanGnwY7Earry đọc:
"SybilVFxPkEbhl TrelnGnwY7Eaawney, gnGnwY7Eaiáo viênSR4P bVFxPkEbhộ nGnwY7Eamôn VFxPkEbhTiên TrSR4Pi hVFxPkEbhọc... LàmSR4P SR4Psao tụiSR4P mìnGnwY7Eanh VFxPkEbhlên đượcVFxPkEbh trSR4Pên đóSR4P bâynGnwY7Ea giờ?"
Như VFxPkEbhthể VFxPkEbhđể trnGnwY7Eaả lờinGnwY7Ea câuSR4P hỏiSR4P củaSR4P HarVFxPkEbhry, cánnGnwY7Eah cửaSR4P VFxPkEbh bSR4Pẫy snGnwY7Eaập bỗngnGnwY7Ea nhSR4Piên mởVFxPkEbh rSR4Pa, vànGnwY7Ea SR4Pmột cSR4Pái thanGnwY7Eang bằngVFxPkEbh bạcnGnwY7Ea VFxPkEbhđược tSR4Phả xSR4Puống nVFxPkEbhgay SR4P bêVFxPkEbhn chânSR4P HarSR4Pry. MọnGnwY7Eai ngườiVFxPkEbh SR4Pchợt VFxPkEbhim bặt.
Ron nVFxPkEbhhe VFxPkEbhrăng cười:
"nGnwY7EaNhường bồnGnwY7Ea nGnwY7Ealên trướcVFxPkEbh đó."
Harry đànGnwY7Eanh VFxPkEbhleo SR4Plên VFxPkEbhtrước tiênSR4P, SR4Pbước vnGnwY7Eaào mộnGnwY7Eat nGnwY7Ea phSR4Pòng họnGnwY7Eac VFxPkEbhtrông lnGnwY7Eaạ lùnnGnwY7Eag nhấtnGnwY7Ea từnGnwY7Ea trướSR4Pc tớSR4Pi naVFxPkEbhy. ThnGnwY7Eaật VFxPkEbhra, SR4Pnó chẳVFxPkEbhng giốngVFxPkEbh nGnwY7Ea phnGnwY7Eaòng họVFxPkEbhc chúSR4Pt xíVFxPkEbhu nàoVFxPkEbh hết;VFxPkEbh mnGnwY7Eaà lạnGnwY7Eai đâunGnwY7Ea đóVFxPkEbh vừnGnwY7Eaa giốngVFxPkEbh mộtVFxPkEbh cVFxPkEbhái khnGnwY7Eao ápnGnwY7Ea VFxPkEbhmái SR4P cnGnwY7Eaủa mnGnwY7Eaột cănGnwY7Ean nhà,VFxPkEbh vVFxPkEbhừa giốnnGnwY7Eag mộVFxPkEbht cáSR4Pi tiVFxPkEbhệm tnGnwY7Earà kiểuSR4P xưa.VFxPkEbh TroSR4Png phònGnwY7Eang nGnwY7Eacó ítVFxPkEbh VFxPkEbh nhứtnGnwY7Ea hVFxPkEbhai chSR4Pục cáinGnwY7Ea VFxPkEbhbàn trSR4Pòn SR4Pnhỏ SR4Pbày SR4Pbiện lộSR4Pn xộnGnwY7Ean, chuSR4Png qSR4Puanh nGnwY7Eađặt mấVFxPkEbhy cánGnwY7Eai nGnwY7Ea ghSR4Pế bànhVFxPkEbh SR4Pbọc vảiVFxPkEbh honGnwY7Eaa sSR4Pặc sỡVFxPkEbh vànGnwY7Ea mnGnwY7Eaấy cnGnwY7Eaái SR4Pgối nệmnGnwY7Ea nhỏVFxPkEbh mVFxPkEbhà dàSR4Py. MọinGnwY7Ea thứVFxPkEbh đượcSR4P VFxPkEbh sVFxPkEbhoi sSR4Páng bnGnwY7Eaằng SR4Pánh đVFxPkEbhèn VFxPkEbhđỏ thnGnwY7Eaắm. TnGnwY7Eaất cVFxPkEbhả màSR4Pn cửanGnwY7Ea sổSR4P SR4Pđều kVFxPkEbhéo kíSR4Pn lạinGnwY7Ea nGnwY7Eavà VFxPkEbh nSR4Phiều ngọVFxPkEbhn VFxPkEbhđèn đVFxPkEbhược chụpVFxPkEbh kínGnwY7Ean bằngVFxPkEbh SR4Pnhững cSR4Pái khVFxPkEbhăn quàSR4Png đỏnGnwY7Ea sậm.SR4P CnGnwY7Eaăn nGnwY7Eaphòng VFxPkEbh ấmnGnwY7Ea mộtSR4P cáchSR4P nSR4Pgột ngạnGnwY7Eat, nGnwY7Eavà dưnGnwY7Eaới SR4Pbệ SR4Plò sSR4Pưởi chấnGnwY7Eat VFxPkEbhđầy nhócnGnwY7Ea cánGnwY7Eac thVFxPkEbhứ, mộnGnwY7Eat nGnwY7Ea ngọnVFxPkEbh lnGnwY7Eaửa đSR4Pang đVFxPkEbhun SR4Pmột cánGnwY7Eai ấSR4Pm đồngVFxPkEbh VFxPkEbhto tướng,VFxPkEbh tỏaSR4P rSR4Pa mộtnGnwY7Ea nGnwY7Eathứ SR4Pmùi hănGnwY7Eang nồSR4Png SR4P đếnSR4P pVFxPkEbhhát bệSR4Pnh. MấySR4P cáSR4Pi kệnGnwY7Ea đnGnwY7Eaặt dọnGnwY7Eac nGnwY7Eabức tườngSR4P tSR4Pròn qVFxPkEbhuây chấtSR4P lộnnGnwY7Ea xộnGnwY7Ean nGnwY7Ea nhữngnGnwY7Ea lônnGnwY7Eag chiVFxPkEbhm VFxPkEbhđầy bVFxPkEbhụi báVFxPkEbhm, nhữngSR4P mẩunGnwY7Ea nVFxPkEbhến cụt,VFxPkEbh nhinGnwY7Eaều nGnwY7Eaxấp bàiSR4P lVFxPkEbhá tnGnwY7Eae tuSR4Pa, nGnwY7Ea nGnwY7Eavô sốnGnwY7Ea nhữnnGnwY7Eag tránGnwY7Eai cầuSR4P VFxPkEbhthủy tiVFxPkEbhnh óngSR4P ánhVFxPkEbh bạc,nGnwY7Ea vSR4Pà cảnGnwY7Ea mSR4Pột đSR4Poàn quVFxPkEbhân tVFxPkEbhách nGnwY7Ea trànGnwY7Ea hVFxPkEbhùng hậu.
Cả lVFxPkEbhớp SR4Pđang tậpnGnwY7Ea truSR4Png trVFxPkEbhong phòngnGnwY7Ea quSR4Panh, SR4Pmọi ngườiVFxPkEbh nónGnwY7Eai nănSR4Pg thìVFxPkEbh thào.VFxPkEbh RnGnwY7Eaon SR4Pđến sátVFxPkEbh bênGnwY7Ean VFxPkEbhvai SR4PHarry, hỏi:
"Cô giVFxPkEbháo đâu?"
SR4PThình lSR4Pình mộSR4Pt gnGnwY7Eaiọng nGnwY7Eanói vọngnGnwY7Ea SR4Pra từSR4P bónSR4Pg tối,SR4P VFxPkEbhmột thứVFxPkEbh SR4Pgiọng mVFxPkEbhơ hồSR4P nGnwY7Eanhỏ nhẹ:
"CVFxPkEbhhào VFxPkEbhcác tVFxPkEbhrò. ThậVFxPkEbht hVFxPkEbhân hạnSR4Ph đnGnwY7Eaược gặpSR4P cácSR4P trnGnwY7Eaò tVFxPkEbhrong thếVFxPkEbh gnGnwY7Eaiới vậtSR4P chất."
Ấn SR4Ptượng cnGnwY7Eaủa HVFxPkEbharry ngSR4Pay nGnwY7Ealúc đVFxPkEbhó VFxPkEbhlà vềSR4P mộSR4Pt loànGnwY7Eai SR4P côVFxPkEbhn tSR4Prùng tnGnwY7Eao tướngSR4P SR4Prực rỡ.VFxPkEbh nGnwY7EaGiáo sưSR4P nGnwY7EaTrelawney dVFxPkEbhi chuyểnGnwY7Ean VFxPkEbhvào vùngSR4P cVFxPkEbhó ánhVFxPkEbh VFxPkEbh SR4Plửa soSR4Pi, nGnwY7Eavà bọnnGnwY7Ea trẻVFxPkEbh nhậSR4Pn thấVFxPkEbhy bàSR4P giáSR4Po nGnwY7Eaốm càVFxPkEbh tonSR4Pg nGnwY7Eacà tSR4Peo, cặpSR4P mắSR4Pt kiếnnGnwY7Eag SR4P lnGnwY7Eaàm phóngnGnwY7Ea đạiVFxPkEbh đnGnwY7Eaôi SR4Pmắt SR4Pcủa bnGnwY7Eaà nGnwY7Eato hơSR4Pn kíchSR4P thnGnwY7Eaước tựSR4P nGnwY7Eanhiên rấtSR4P nnGnwY7Eahiều lầVFxPkEbhn, VFxPkEbh vànGnwY7Ea bàSR4P qunGnwY7Eaấn mộtVFxPkEbh cáiVFxPkEbh khănGnwY7Ean choànVFxPkEbhg SR4Pđầu nGnwY7Eamỏng SR4Pcó dnGnwY7Eaát tranSR4Pg kinGnwY7Eam VFxPkEbhóng ánhVFxPkEbh. QuanVFxPkEbhh SR4P cnGnwY7Eaái cổVFxPkEbh mảnSR4Ph khảnhVFxPkEbh củaSR4P bàSR4P lSR4Pà SR4Pvô sốVFxPkEbh nhữngVFxPkEbh dSR4Pây chuyVFxPkEbhền VFxPkEbhvà cSR4Phuỗi hạt,SR4P còVFxPkEbhn VFxPkEbh cánSR4Ph tSR4Pay, VFxPkEbhbàn tSR4Pay nGnwY7Eavà ngóVFxPkEbhn tanGnwY7Eay VFxPkEbhcủa bàVFxPkEbh tVFxPkEbhhì VFxPkEbhđeo đầyVFxPkEbh nhVFxPkEbhững vònGnwY7Eang vớiVFxPkEbh nhẫnVFxPkEbh. BnGnwY7Eaà VFxPkEbh nói:
"Ngồi xuSR4Pống đinGnwY7Ea cVFxPkEbhác trVFxPkEbhò, nGnwY7Eangồi xnGnwY7Eauống nào."
Bọn trẻnGnwY7Ea vụngnGnwY7Ea vềVFxPkEbh SR4Ptrèo SR4Plên mVFxPkEbhấy chiếcSR4P ghếVFxPkEbh bànGnwY7Eanh honGnwY7Eaặc SR4P ngồiSR4P lọSR4Pt thỏmVFxPkEbh VFxPkEbhtrong SR4Pmấy cáiSR4P gốiVFxPkEbh nệSR4Pm. HVFxPkEbharry, RVFxPkEbhon vàVFxPkEbh HeVFxPkEbhrmione SR4Pcùng ngồiVFxPkEbh nGnwY7Ea qSR4Puanh SR4Pmột cánGnwY7Eai bVFxPkEbhàn tròn.
Giáo snGnwY7Eaư TrnGnwY7Eaelawney thìVFxPkEbh nGnwY7Eatự SR4Pmình ngồiSR4P vnGnwY7Eaào mVFxPkEbhột cáinGnwY7Ea ghếSR4P bnGnwY7Eaành cóVFxPkEbh cánhnGnwY7Ea đặnGnwY7Eat trướcnGnwY7Ea lnGnwY7Eaò sưởSR4Pi. BnGnwY7Eaà nói:
"Chào mừVFxPkEbhng nGnwY7Eacác VFxPkEbhtrò đVFxPkEbhến vớinGnwY7Ea bộVFxPkEbh nGnwY7Eamôn TiêSR4Pn tVFxPkEbhri SR4Phọc. SR4P nGnwY7EaTên cVFxPkEbhủa SR4Ptôi làVFxPkEbh nGnwY7Eagiáo VFxPkEbhsư TrnGnwY7Eaelawney. TrướcVFxPkEbh đâyVFxPkEbh cVFxPkEbhó VFxPkEbhlẽ cSR4Pác tSR4Prò cVFxPkEbhhưa từngnGnwY7Ea gSR4Pặp VFxPkEbh tnGnwY7Eaôi. nGnwY7EaVì tôVFxPkEbhi SR4Pthấy nếuVFxPkEbh xuốngSR4P dướiSR4P thnGnwY7Eaường xVFxPkEbhuyên quáSR4P tnGnwY7Eahì bSR4Pa mớVFxPkEbh boSR4Pn chnGnwY7Eaen chSR4Pộn SR4P SR4Prộn cnGnwY7Eaủa cánGnwY7Eai trườSR4Png cónGnwY7Ea thnGnwY7Eaể làVFxPkEbhm mờVFxPkEbh nGnwY7Eađi NộiSR4P NhãnGnwY7Ean củaVFxPkEbh tôi."
Không aVFxPkEbhi SR4Pnói gnGnwY7Eaì đểVFxPkEbh đáVFxPkEbhp lạiSR4P cVFxPkEbhái tSR4Phông báoSR4P kVFxPkEbhhác SR4P thưnGnwY7Eaờng đó.nGnwY7Ea GnGnwY7Eaiáo sưVFxPkEbh TrelVFxPkEbhawney VFxPkEbhkhéo lVFxPkEbhéo nhẹnGnwY7Ea VFxPkEbhnhàng sửaSR4P lSR4Pại cáVFxPkEbhi khănGnwY7Ean choànGnwY7Eang nGnwY7Ea rồinGnwY7Ea VFxPkEbhnói tiếp:
"Vậy lnGnwY7Eaà cácnGnwY7Ea tSR4Prò đãSR4P chVFxPkEbhọn họcVFxPkEbh VFxPkEbhmôn TiVFxPkEbhên trnGnwY7Eai, nGnwY7Eabộ mVFxPkEbhôn SR4P khSR4Pó SR4Pkhăn nnGnwY7Eahứt tSR4Prong cnGnwY7Eaác ngànhSR4P SR4Pnghệ thuVFxPkEbhật huVFxPkEbhyền VFxPkEbhbí. VFxPkEbhTôi muốnVFxPkEbh lưSR4Pu ýSR4P cnGnwY7Eaác nGnwY7Ea SR4Ptrò ngaVFxPkEbhy nGnwY7Eatừ buVFxPkEbhổi VFxPkEbhban sVFxPkEbhơ SR4Plà nếuVFxPkEbh cnGnwY7Eaác tròVFxPkEbh khônVFxPkEbhg nGnwY7Eacó cnGnwY7Eaái NSR4Phìn, tnGnwY7Eahì VFxPkEbhtôi SR4Psẽ nGnwY7Ea VFxPkEbhchẳng thểnGnwY7Ea dạynGnwY7Ea dỗnGnwY7Ea VFxPkEbhcác trVFxPkEbhò đượcVFxPkEbh nhiềuVFxPkEbh nGnwY7Eanhỏi gìVFxPkEbh nGnwY7Eacho lắmVFxPkEbh. VFxPkEbhSách vởnGnwY7Ea cũSR4Png chẳVFxPkEbhng VFxPkEbh giúVFxPkEbhp đỡVFxPkEbh cSR4Pác nGnwY7Eatrò bSR4Pao nhVFxPkEbhiêu tVFxPkEbhrong lĩnGnwY7Eanh VFxPkEbhvực SR4Pnày đâu..."
Nghe mSR4Pấy câSR4Pu này,nGnwY7Ea HnGnwY7Eaarry vnGnwY7Eaà RonGnwY7Ean cùnGnwY7Eang VFxPkEbhnhe VFxPkEbhrăng VFxPkEbh cườiSR4P nGnwY7Eavà liếcVFxPkEbh mắtnGnwY7Ea SR4Pnhìn HermVFxPkEbhione, cônGnwY7Ea SR4Pbé tVFxPkEbhỏ rSR4Pa sửnVFxPkEbhg snGnwY7Eaốt vềVFxPkEbh cáSR4Pi điềunGnwY7Ea lVFxPkEbhà sácSR4Ph VFxPkEbh SR4Pthì cũnVFxPkEbhg khônGnwY7Eang giúpVFxPkEbh ínGnwY7Each VFxPkEbhgì tronGnwY7Eang việVFxPkEbhc họcSR4P bVFxPkEbhộ mnGnwY7Eaôn này.
"Nhiều nGnwY7Eaphù thủySR4P vàSR4P pnGnwY7Eaháp snGnwY7Eaư, mặnGnwY7Eac VFxPkEbhdù tVFxPkEbhài bVFxPkEbha nGnwY7Eatrong SR4P nhữnVFxPkEbhg lĩnnGnwY7Eah vựcSR4P VFxPkEbhnhư VFxPkEbhnổ tSR4Po, nGnwY7Eaước đoáVFxPkEbhn giSR4Pỏi vSR4Pà SR4Pbiến mVFxPkEbhất SR4Pđột nnGnwY7Eagột, nhưngSR4P vẫnVFxPkEbh VFxPkEbh khônnGnwY7Eag thSR4Pể nàVFxPkEbho nnGnwY7Eahìn xVFxPkEbhuyên qSR4Pua đượcSR4P nhữngVFxPkEbh bSR4Pí SR4Pmật bnGnwY7Eaị cVFxPkEbhhe phVFxPkEbhủ củVFxPkEbha SR4Ptương SR4P lai."
ĐôiVFxPkEbh mắtVFxPkEbh SR4Pto cộVFxPkEbh nGnwY7Eamơ mnGnwY7Eaàng củanGnwY7Ea giVFxPkEbháo sưSR4P lưVFxPkEbhớt SR4Ptừ gươngVFxPkEbh mặnGnwY7Eat VFxPkEbhcăng nGnwY7Eathẳng SR4Pnày đếnSR4P gươnnGnwY7Eag mặtVFxPkEbh SR4Plo âSR4Pu VFxPkEbhkhác củaVFxPkEbh SR4Plũ hVFxPkEbhọc nGnwY7Eatrò, bnGnwY7Eaà tiếpSR4P tục:
"Đó VFxPkEbhlà thVFxPkEbhiên phnGnwY7Eaú, chnGnwY7Eaỉ dnGnwY7Eaành riSR4Pêng nGnwY7Eacho mộnGnwY7Eat íVFxPkEbht ngườiSR4P SR4Pmà thôi."
Bỗng nSR4Phiên bnGnwY7Eaà nóSR4Pi vSR4Pới Neville:
"Trò nàSR4Py, bàSR4P nộinGnwY7Ea củanGnwY7Ea tròSR4P VFxPkEbhcó khỏeSR4P không?"
NevillVFxPkEbhe sunGnwY7Eaýt tSR4Pé lăSR4Pn rnGnwY7Eaa khỏinGnwY7Ea đnGnwY7Eaống gốiVFxPkEbh nệmnGnwY7Ea mVFxPkEbhà nGnwY7Eanó đannGnwY7Eag ngVFxPkEbhồi. VFxPkEbhNó nGnwY7Earun rnGnwY7Eaun vnGnwY7Eaì honGnwY7Eaảng hồn:
"Dạ,nGnwY7Ea coVFxPkEbhn nSR4Pghĩ bVFxPkEbhà VFxPkEbhcon SR4Pkhỏe ạ."
Giáo SR4Psư TrelaSR4Pwney lắcSR4P đầu,SR4P ánSR4Ph lửanGnwY7Ea phảnVFxPkEbh cnGnwY7Eahiếu lấpnGnwY7Ea lSR4Pánh trêVFxPkEbhn đôinGnwY7Ea SR4Phoa tnGnwY7Eaai ngọnGnwY7Eac lụSR4Pc nGnwY7Eabảo bànGnwY7Ea VFxPkEbhđeo SR4Plủng lẳng:
"Nếu tôinGnwY7Ea lnGnwY7Eaà tVFxPkEbhrò, tVFxPkEbhhì tSR4Pôi nGnwY7Eakhông nGnwY7Eadám chắcSR4P nVFxPkEbhhư nGnwY7Eavậy đâu."
Neville nVFxPkEbhghẹn họnGnwY7Eang. GiáoVFxPkEbh sưnGnwY7Ea TreSR4Plawney nGnwY7Eavẫn điềmVFxPkEbh nhinGnwY7Eaên SR4Ptĩnh tại:
"Chúng tnGnwY7Eaa sSR4Pẽ nghiênSR4P SR4Pcứu nhữngVFxPkEbh pnGnwY7Eahương VFxPkEbhpháp cSR4Pơ bảnVFxPkEbh nGnwY7Ea nGnwY7Eacủa bnGnwY7Eaộ mônSR4P TSR4Piên TnGnwY7Eari tronVFxPkEbhg năVFxPkEbhm VFxPkEbhhọc nnGnwY7Eaày. HọnGnwY7Eac kỳSR4P mộSR4Pt SR4Psẽ dànhSR4P SR4Pđể hnGnwY7Eaọc cVFxPkEbhách nGnwY7Ea đọVFxPkEbhc cácSR4P láSR4P trVFxPkEbhà. VFxPkEbhHọc kỳVFxPkEbh saVFxPkEbhu chúnSR4Pg nGnwY7Eata sẽnGnwY7Ea tiếnVFxPkEbh tnGnwY7Eaới môVFxPkEbhn CSR4Poi SR4PChỉ tayVFxPkEbh. NVFxPkEbhhân nGnwY7Ea tiSR4Pện tVFxPkEbha bảSR4Po nGnwY7Eacho tSR4Prò VFxPkEbhnày..." GiáoSR4P sưSR4P tnGnwY7Eahình lìnhSR4P hướngVFxPkEbh cáSR4Pi VFxPkEbhnhìn VFxPkEbhvào SR4P ParvatVFxPkEbhi PatVFxPkEbhil. "..nGnwY7Ea. HSR4Pãy cSR4Poi chừnVFxPkEbhg VFxPkEbhmột SR4Pgã tnGnwY7Eaóc đỏ."
ParvatnGnwY7Eai VFxPkEbhkinh ngạcVFxPkEbh qSR4Puay quVFxPkEbha nhSR4Pìn RnGnwY7Eaon nGnwY7Eađang ngồinGnwY7Ea VFxPkEbhbên cạnh,VFxPkEbh VFxPkEbhrồi đẩynGnwY7Ea SR4Pghế VFxPkEbhcủa mnGnwY7Eaình xnGnwY7Eaa raVFxPkEbh. GiánGnwY7Eao VFxPkEbhsư TrelawSR4Pney vẫnGnwY7Ean tiếpSR4P tục:
"Trong họcnGnwY7Ea SR4Pkỳ mùnGnwY7Eaa VFxPkEbhhè tớnGnwY7Eai, chúVFxPkEbhng tSR4Pa họVFxPkEbhc nGnwY7Ealên tớiSR4P nGnwY7Ea bộnGnwY7Ea mônnGnwY7Ea nSR4Pghiên cứunGnwY7Ea tráVFxPkEbhi cầSR4Pu nGnwY7Eapha VFxPkEbhlê VFxPkEbh- ấyVFxPkEbh VFxPkEbhlà VFxPkEbhsau khnGnwY7Eai chúngSR4P nGnwY7Eata đãSR4P hSR4Poàn tấtVFxPkEbh VFxPkEbh đượcnGnwY7Ea mônnGnwY7Ea đoánnGnwY7Ea điềnGnwY7Eam lửanGnwY7Ea. ThậnGnwY7Eat khôSR4Png maSR4Py lVFxPkEbhà lớpnGnwY7Ea họnGnwY7Eac củVFxPkEbha chúnSR4Pg VFxPkEbhta sẽVFxPkEbh bịVFxPkEbh tạmSR4P VFxPkEbh nGnwY7Eangưng vàVFxPkEbho thnGnwY7Eaáng haSR4Pi VFxPkEbhvì mộtVFxPkEbh tSR4Prận cúSR4Pm khónGnwY7Ea VFxPkEbhchịu. nGnwY7EaBản SR4Pthân tnGnwY7Eaa VFxPkEbhsẽ SR4Pbị mấtnGnwY7Ea VFxPkEbh giọngnGnwY7Ea. VàVFxPkEbh SR4Pvào khSR4Poảng gVFxPkEbhần lễSR4P PVFxPkEbhhục VFxPkEbhSinh, mộtnGnwY7Ea ngườinGnwY7Ea VFxPkEbhtrong nGnwY7Easố chúnnGnwY7Eag tVFxPkEbha VFxPkEbhsẽ SR4P lìanGnwY7Ea xSR4Pa chúngSR4P tnGnwY7Eaa vVFxPkEbhĩnh viễn."
Sau lờinGnwY7Ea VFxPkEbhtiên tSR4Pri nàSR4Py SR4Plà mộtSR4P VFxPkEbhkhoảng nGnwY7Eaim SR4Plặng cSR4Păng SR4P thẳng,SR4P nhưVFxPkEbhng SR4Pgiáo sưnGnwY7Ea TrelVFxPkEbhawney khôVFxPkEbhng nGnwY7Eacó vnGnwY7Eaẻ gìVFxPkEbh nhậnVFxPkEbh thSR4Pấy SR4Pđiều đnGnwY7Eaó. BVFxPkEbhà nóiVFxPkEbh SR4P SR4Pvới LanGnwY7Eavender BrownGnwY7Ean, ngưnGnwY7Eaời ngồiSR4P gầnnGnwY7Ea nGnwY7Eabà nGnwY7Eanhứt vànGnwY7Ea gầnnGnwY7Ea SR4Pnhư nGnwY7Eađã cSR4Po rúmSR4P nGnwY7Ealại nGnwY7Ea tronSR4Pg cáVFxPkEbhi SR4Pghế bành:
SR4P"Trò làmSR4P nGnwY7Eaơn nGnwY7Eađưa SR4Pcho tSR4Pôi VFxPkEbhcái bìnnGnwY7Eah trVFxPkEbhà VFxPkEbhbằng bnGnwY7Eaạc lớnSR4P nhứt."
Lavender cóSR4P SR4Pvẻ húSR4P vía,SR4P bènGnwY7Ean SR4Pđứng dnGnwY7Eaậy, lấyVFxPkEbh SR4Pcái ấmSR4P VFxPkEbhtrà tnGnwY7Eaổ cSR4Phảng SR4Ptrên kệVFxPkEbh xuVFxPkEbhống vVFxPkEbhà đặVFxPkEbht nnGnwY7Eaó nGnwY7Ealên cnGnwY7Eaái bànVFxPkEbh trướVFxPkEbhc mSR4Pặt gnGnwY7Eaiáo snGnwY7Eaư Trelawney.
SR4P"Cám ơSR4Pn tròVFxPkEbh. TìnnGnwY7Eah nGnwY7Eacờ thôiVFxPkEbh, cánGnwY7Eai điềunGnwY7Ea mnGnwY7Eaà tSR4Prò đanGnwY7Eang khinGnwY7Eaếp sợ..SR4P. cáiSR4P điềuVFxPkEbh đSR4Pó sVFxPkEbhẽ xảynGnwY7Ea VFxPkEbhra vnGnwY7Eaào thứnGnwY7Ea sáu,nGnwY7Ea ngSR4Pày SR4P16 thángVFxPkEbh 10."
LanGnwY7Eavender runGnwY7Ean lVFxPkEbhẩy bẩy.
"Bây giSR4Pờ, tôSR4Pi muốnSR4P cVFxPkEbhác VFxPkEbhtrò chiVFxPkEbha rVFxPkEbha thànVFxPkEbhh từngnGnwY7Ea nGnwY7Ea nGnwY7Eacặp. HãSR4Py lấVFxPkEbhy tSR4Pách trànGnwY7Ea ởVFxPkEbh tVFxPkEbhrên SR4Pkệ xuốVFxPkEbhng, rVFxPkEbhồi lạinGnwY7Ea VFxPkEbhđây tSR4Pa VFxPkEbhrót đVFxPkEbhầy trVFxPkEbhà chVFxPkEbho. nGnwY7Ea XonVFxPkEbhg cácSR4P tròSR4P nnGnwY7Eagồi xuVFxPkEbhống màSR4P uống;nGnwY7Ea uốVFxPkEbhng đếVFxPkEbhn nGnwY7Eakhi nàVFxPkEbho chỉSR4P VFxPkEbhcòn lSR4Pại bãVFxPkEbh tràSR4P SR4P troSR4Png táchnGnwY7Ea. DùngnGnwY7Ea tSR4Pay tráinGnwY7Ea VFxPkEbhsúc bãVFxPkEbh trànGnwY7Ea tronVFxPkEbhg tácVFxPkEbhh VFxPkEbhba VFxPkEbhlần, rSR4Pồi nGnwY7Eaúp tácnGnwY7Eah VFxPkEbh VFxPkEbhxuống dĩSR4Pa; đợiSR4P chVFxPkEbho SR4Ptrà kiệtSR4P đếnSR4P VFxPkEbhgiọt nưSR4Pớc cuốiSR4P cnGnwY7Eaùng tVFxPkEbhhì VFxPkEbhđưa cáSR4Pi tácVFxPkEbhh cSR4Pủa SR4P mìnSR4Ph chVFxPkEbho bSR4Pạn củnGnwY7Eaa mìnhSR4P bói.SR4P CnGnwY7Eaác trnGnwY7Eaò sẽSR4P tnGnwY7Eaheo trVFxPkEbhang nGnwY7Ea5 nGnwY7Eavà SR4P6 củaSR4P quyểVFxPkEbhn VéVFxPkEbhn SR4P MVFxPkEbhàn TươngVFxPkEbh LSR4Pai đSR4Pể diễnSR4P SR4Pdịch ýVFxPkEbh VFxPkEbhnghĩa nhữngSR4P dạnnGnwY7Eag bãVFxPkEbh trà.SR4P VFxPkEbhTôi sẽSR4P điSR4P quVFxPkEbhanh VFxPkEbh cáSR4Pc nGnwY7Eatrò đểnGnwY7Ea SR4Pgiúp đỡ,SR4P hưSR4Pớng dẫnGnwY7Ean. ÔinGnwY7Ea, cVFxPkEbhon ơi..."
Giáo sVFxPkEbhư nGnwY7Eatóm lấnGnwY7Eay cánhnGnwY7Ea tnGnwY7Eaay NevnGnwY7Eaille, kVFxPkEbhéo nGnwY7Eanó đứngnGnwY7Ea lên,
"VFxPkEbh... nGnwY7Easau VFxPkEbhkhi cSR4Pon lànGnwY7Eam bnGnwY7Eaể cáSR4Pi tácVFxPkEbhh đầunGnwY7Ea tiênSR4P, nGnwY7Eacon VFxPkEbhlàm VFxPkEbhơn cVFxPkEbhhọn mộSR4Pt cáVFxPkEbhi tSR4Pách cVFxPkEbhó hnGnwY7Eaoa vnGnwY7Eaăn SR4Pmàu SR4Pxanh. TôSR4Pi tVFxPkEbhhì nGnwY7Eahợp vớnGnwY7Eai VFxPkEbhmàu hồngVFxPkEbh hơn."
Liền saVFxPkEbhu nGnwY7Eađó, NevillnGnwY7Eae VFxPkEbhvừa mớiVFxPkEbh vónGnwY7Eai lêSR4Pn kệSR4P đểVFxPkEbh lấynGnwY7Ea SR4P VFxPkEbhtách VFxPkEbhtrà nGnwY7Eathì ngnGnwY7Eahe mVFxPkEbhột tiếnnGnwY7Eag xoảngVFxPkEbh củaSR4P VFxPkEbhđồ bểSR4P. GiáSR4Po sVFxPkEbhư TrelawnGnwY7Eaney VFxPkEbhrảo bưnGnwY7Eaớc VFxPkEbh đếnGnwY7Ean bênVFxPkEbh NeVFxPkEbhville, cầVFxPkEbhm nGnwY7Eatheo mộtSR4P cáVFxPkEbhi đồSR4P hốtnGnwY7Ea ráVFxPkEbhc nGnwY7Eavà cSR4Phổi, rồnGnwY7Eai nói:
"Một tVFxPkEbhrong nhữSR4Png cáiVFxPkEbh nGnwY7Eamàu SR4Pxanh lanGnwY7Eam ấy,SR4P VFxPkEbhđúng rSR4Pồi đónGnwY7Ea, con..nGnwY7Ea. nếunGnwY7Ea nGnwY7Eacon SR4Pkhông phVFxPkEbhiền... cámVFxPkEbh VFxPkEbhơn con..."
Khi táchVFxPkEbh tSR4Prà VFxPkEbhcủa SR4PHarry nGnwY7Eavà RVFxPkEbhon đượcSR4P róSR4Pt đầyVFxPkEbh nGnwY7Eatrà nGnwY7Ea SR4Prồi, haSR4Pi đSR4Pứa qVFxPkEbhuay trởnGnwY7Ea lạiVFxPkEbh SR4Pbàn củanGnwY7Ea mìnhSR4P, cnGnwY7Eaố gVFxPkEbhắng uSR4Pống thnGnwY7Eaật nhVFxPkEbhanh mónGnwY7Ean trVFxPkEbhà VFxPkEbh phỏnnGnwY7Eag lSR4Pưỡi ấynGnwY7Ea. RnGnwY7Eaồi tụVFxPkEbhi nónGnwY7Ea súcSR4P nGnwY7Eacặn VFxPkEbhtrà tronGnwY7Eang tánGnwY7Each đúSR4Png nhSR4Pư lờinGnwY7Ea chỉSR4P dẫnnGnwY7Ea SR4P cnGnwY7Eaủa VFxPkEbhgiáo sSR4Pư TrelawneVFxPkEbhy, VFxPkEbhrồi nGnwY7Eaúp ngượcnGnwY7Ea tácVFxPkEbhh tnGnwY7Earà xuốnSR4Pg nGnwY7Eacho ráonGnwY7Ea nướVFxPkEbhc xonnGnwY7Eag đổiVFxPkEbh SR4P chnGnwY7Eao nnGnwY7Eahau đểnGnwY7Ea bói.
Cả haSR4Pi SR4Pđứa đềuSR4P mnGnwY7Eaở sáchnGnwY7Ea nGnwY7Eađến tnGnwY7Earang SR4P5 vSR4Pà 6nGnwY7Ea. RSR4Pon nói:
"Đây rVFxPkEbhồi. BồnGnwY7Ea thấynGnwY7Ea SR4Pcái nGnwY7Eagì ởSR4P tronSR4Pg tSR4Pách tràVFxPkEbh củanGnwY7Ea mình?"
Harry đáp:
"MSR4Pột SR4Pmớ SR4Pchèm nhẹpnGnwY7Ea SR4Pmàu nâu."
MSR4Pột SR4Plàn nGnwY7Eakhói tỏnGnwY7Eaa SR4Pmùi nnGnwY7Eaồng nặcVFxPkEbh SR4Ptrong cănnGnwY7Ea phònnGnwY7Eag VFxPkEbh nGnwY7Eachợt khnGnwY7Eaiến chnGnwY7Eao HanGnwY7Earry VFxPkEbhthấy buồnnGnwY7Ea nGnwY7Eangủ VFxPkEbhvà đnGnwY7Eaờ đẫVFxPkEbhn đnGnwY7Eai. TiếngVFxPkEbh giáoVFxPkEbh sSR4Pư TrelawnSR4Pey SR4P SR4Pkêu SR4Pgọi saVFxPkEbhu SR4Plàn nGnwY7Eakhói trànGnwY7Ea nGnwY7Eamờ mịt:
"Các tSR4Prò hãySR4P VFxPkEbhmở rnGnwY7Eaộng đSR4Pầu ócnGnwY7Ea rnGnwY7Eaa, VFxPkEbhhãy đểnGnwY7Ea cSR4Pho mắtVFxPkEbh củaSR4P mìnVFxPkEbhh nhìnSR4P xuyêVFxPkEbhn nGnwY7Eaqua cSR4Põi trầnSR4P tục!"
Harry cốVFxPkEbh gắngVFxPkEbh tậpnGnwY7Ea trunSR4Pg. SaVFxPkEbhu khnGnwY7Eai tSR4Pham khảoSR4P cuốVFxPkEbhn VéVFxPkEbhn nGnwY7EaMàn TươngnGnwY7Ea LVFxPkEbhai, nónGnwY7Ea nói:
"Đúng SR4Prồi, bồSR4P cVFxPkEbhó VFxPkEbhmột dấSR4Pu VFxPkEbhthập hơiVFxPkEbh SR4Plung laVFxPkEbhy... SR4P nGnwY7Eanghĩa nGnwY7Ealà bVFxPkEbhồ sắnGnwY7Eap phảVFxPkEbhi trSR4Pải qVFxPkEbhua "tnGnwY7Eahử VFxPkEbhthách vàVFxPkEbh SR4Pđau khổ"nGnwY7Ea SR4P- xiVFxPkEbhn lỗnGnwY7Eai ngVFxPkEbhhe SR4P- VFxPkEbh nnGnwY7Eahưng cóSR4P mộtVFxPkEbh dấuVFxPkEbh hiệunGnwY7Ea cóSR4P thểVFxPkEbh lSR4Pà nGnwY7Eamặt nGnwY7Eatrời. SR4PĐể coi..VFxPkEbh. VFxPkEbhnó VFxPkEbhcó SR4Pnghĩa làVFxPkEbh "SR4Phạnh nGnwY7Ea pnGnwY7Eahúc lớn"nGnwY7Ea... nGnwY7Eavậy làSR4P bồnGnwY7Ea sắpSR4P phSR4Pải VFxPkEbhchịu đaSR4Pu SR4Pkhổ nVFxPkEbhhưng VFxPkEbhmà snGnwY7Eaẽ rấtVFxPkEbh vui..."
RonGnwY7Ean nói:
"Theo nGnwY7Eaý mVFxPkEbhình tVFxPkEbhhì bSR4Pồ cầnnGnwY7Ea phảinGnwY7Ea điSR4P kiểmVFxPkEbh trSR4Pa lSR4Pại cnGnwY7Eaái NSR4Pội NnGnwY7Eahãn cVFxPkEbhủa bồ."
Cả hSR4Pai đứaSR4P phảnGnwY7Eai nSR4Pén tSR4Piếng cườinGnwY7Ea SR4Pcủa mìnhSR4P lVFxPkEbhại vìVFxPkEbh giSR4Páo sưSR4P TrelawnGnwY7Eaney SR4Pđang nhSR4Pìn trừngnGnwY7Ea trừnSR4Pg nGnwY7Eavề VFxPkEbhphía VFxPkEbhtụi nó.
"Bây gVFxPkEbhiờ đếnnGnwY7Ea pSR4Phiên mình..."
Ron nnGnwY7Eagó nGnwY7Eavô cáiSR4P nGnwY7Eatách củaVFxPkEbh HarrVFxPkEbhy, tráVFxPkEbhn SR4Pnó nhVFxPkEbhăn VFxPkEbhlại rVFxPkEbha điềnGnwY7Eau nGnwY7Easuy tnGnwY7Eaư nGnwY7Eadữ lắm.
"Có mVFxPkEbhột đnGnwY7Eaốm VFxPkEbhtròn hSR4Pơi nGnwY7Eagiống SR4Pmột cVFxPkEbhái nónGnwY7Ean tráiSR4P dưaSR4P. KnGnwY7Eahông chừngnGnwY7Ea bnGnwY7Eaồ sắpnGnwY7Ea lSR4Pàm việVFxPkEbhc SR4Pcho BộnGnwY7Ea PhnGnwY7Eaáp Thuật..."
Nó nGnwY7Eaxoay tVFxPkEbhách trSR4Pà đểVFxPkEbh nhìnGnwY7Ean ngnGnwY7Eaược lại.
"Nhưng VFxPkEbhmà nhSR4Pìn nhưSR4P vầyVFxPkEbh tnGnwY7Eahì nnGnwY7Eaó giốSR4Png mVFxPkEbhột tVFxPkEbhrái sồiSR4P VFxPkEbhhơn... cáVFxPkEbhi gìVFxPkEbh vậynGnwY7Ea ta?"
Ron SR4Pdò cuốnSR4P VéSR4Pn MàVFxPkEbhn TưSR4Pơng Lai.
"Vàng nGnwY7Eatrời cnGnwY7Eaho bấtSR4P ngờ.nGnwY7Ea" TuyệSR4Pt cVFxPkEbhú mVFxPkEbhèo. BồnGnwY7Ea cóVFxPkEbh thnGnwY7Eaể VFxPkEbhcho mìnhnGnwY7Ea mVFxPkEbhượn mộtVFxPkEbh VFxPkEbhít cnGnwY7Eahứ? ỞSR4P đânGnwY7Eay cònnGnwY7Ea cVFxPkEbhó cáinGnwY7Ea gìnGnwY7Ea nữaSR4P nè."
Ron lnGnwY7Eaại xVFxPkEbhoay cánGnwY7Eai tácSR4Ph trnGnwY7Eaà mSR4Pột lầSR4Pn nữa.
"Trông giốVFxPkEbhng VFxPkEbhnhư mộtVFxPkEbh coSR4Pn thúSR4P. nGnwY7EaỪ, đúngVFxPkEbh rồi,SR4P cáinGnwY7Ea đầunGnwY7Ea thnGnwY7Eaú nGnwY7Eađây... nVFxPkEbhó SR4Pgiống nGnwY7Eamột SR4Pcon hànGnwY7Ea VFxPkEbhmã... khôngSR4P, mVFxPkEbhột conGnwY7Ean cừu..."
VFxPkEbhHarry đểVFxPkEbh bậVFxPkEbht rnGnwY7Eaa mộtnGnwY7Ea tnGnwY7Eaiếng cưVFxPkEbhời vàVFxPkEbho đúnSR4Pg lVFxPkEbhúc ginGnwY7Eaáo sưVFxPkEbh TrelaSR4Pwney đaSR4Png đnGnwY7Eaảo nGnwY7Eaquanh nó.SR4P BnGnwY7Eaà nónGnwY7Eai vVFxPkEbhới vVFxPkEbhẻ quSR4Pở nGnwY7Eamắng Ron:
"Đưa tôiVFxPkEbh nGnwY7Eaxem nàonGnwY7Ea, trnGnwY7Eaò kia."
GiánGnwY7Eao nGnwY7Easư rảnGnwY7Eao bnGnwY7Eaước đSR4Pến, xoSR4Pắn cáiSR4P tnGnwY7Eaách cSR4Pủa VFxPkEbhHarry nGnwY7Eakhỏi SR4Ptay RoVFxPkEbhn, nGnwY7Eamọi ngườSR4Pi trởVFxPkEbh nênSR4P iVFxPkEbhm SR4Plặng, chờnGnwY7Ea xem.
"Giáo sưVFxPkEbh chămnGnwY7Ea chúnGnwY7Ea SR4Pnhìn vnGnwY7Eaào cáiVFxPkEbh tách,VFxPkEbh xoaSR4Py nóVFxPkEbh ngượcVFxPkEbh chiềuVFxPkEbh VFxPkEbhkim đồngnGnwY7Ea hồ:
"Chim ưngnGnwY7Ea... coVFxPkEbhn yêVFxPkEbhu dấunGnwY7Ea ạ,SR4P nGnwY7Eacon cóSR4P mộtSR4P kSR4Pẻ tửnGnwY7Ea thù."
Hermione thnGnwY7Eaì SR4Pthầm hơinGnwY7Ea to:
"Nhưng mVFxPkEbhà nGnwY7Eaai SR4Pcũng biếtVFxPkEbh đVFxPkEbhiều đnGnwY7Eaó mà."
GiVFxPkEbháo SR4Psư qVFxPkEbhuay lnGnwY7Eaại quắcVFxPkEbh mắtVFxPkEbh nhìSR4Pn cVFxPkEbhô bé.VFxPkEbh HermVFxPkEbhione SR4Pvẫn nóinGnwY7Ea tiếp:
"Dạ, aSR4Pi cVFxPkEbhũng nGnwY7Eabiết mà.nGnwY7Ea AnGnwY7Eai cũngnGnwY7Ea biSR4Pết chuyệnnGnwY7Ea HVFxPkEbharry SR4Pvà KẻSR4P VFxPkEbhmà VFxPkEbhai cnGnwY7Eaũng biếtnGnwY7Ea làVFxPkEbh anGnwY7Eai đấy."
HnGnwY7Eaarry vVFxPkEbhà RVFxPkEbhon cùnnGnwY7Eag trốnGnwY7Ea VFxPkEbhmắt nnGnwY7Eahìn HermionnGnwY7Eae SR4Pvới nGnwY7Easự VFxPkEbh ngạcVFxPkEbh nhiêVFxPkEbhn trVFxPkEbhộn lẫnnGnwY7Ea niềmSR4P tVFxPkEbhhán phụSR4Pc. TụinGnwY7Ea VFxPkEbhnó cnGnwY7Eahưa VFxPkEbhbao ginGnwY7Eaờ nghVFxPkEbhe HermionnGnwY7Eae SR4P nóVFxPkEbhi chVFxPkEbhuyện vớiSR4P SR4Pgiáo nGnwY7Eaviên bằnVFxPkEbhg cnGnwY7Eaái gnGnwY7Eaiọng nnGnwY7Eahư vậy.SR4P GnGnwY7Eaiáo SR4Psư TrenGnwY7Ealawney nGnwY7Eachọn SR4P cnGnwY7Eaách pVFxPkEbhhớt lnGnwY7Eaờ cVFxPkEbhô VFxPkEbhbé. BVFxPkEbhà lạinGnwY7Ea hạSR4P đnGnwY7Eaôi VFxPkEbhmắt tVFxPkEbho cộnGnwY7Ea SR4Pcủa nGnwY7Eabà xVFxPkEbhuống VFxPkEbhcái tácVFxPkEbhh nGnwY7Eacủa VFxPkEbh HarrSR4Py, vànGnwY7Ea tiVFxPkEbhếp tnGnwY7Eaục xoVFxPkEbhay SR4Ptrở cáiSR4P tách.
"Dùi cui..VFxPkEbh. mộnGnwY7Eat cuộcVFxPkEbh tấnSR4P VFxPkEbhcông. CnGnwY7Eaon yênGnwY7Eau dấVFxPkEbhu ơi,nGnwY7Ea đâynGnwY7Ea khôngnGnwY7Ea pVFxPkEbhhải lVFxPkEbhà VFxPkEbhmột tnGnwY7Eaách nGnwY7Eatrà vVFxPkEbhui vẻnGnwY7Ea lắm..."
Ron rnGnwY7Eaụt rèVFxPkEbh thưa:
"Con nghSR4Pĩ VFxPkEbhđó SR4Plà cáiSR4P nónnGnwY7Ea tVFxPkEbhrái dưa."
"Đầu SR4Plâu... hiểmnGnwY7Ea VFxPkEbhhọa trênVFxPkEbh đườngnGnwY7Ea nGnwY7Eacon đnGnwY7Eai, cVFxPkEbhon yênGnwY7Eau ạ..."
Tất cảVFxPkEbh bọSR4Pn trVFxPkEbhẻ troSR4Png lớpVFxPkEbh giSR4Pương mnGnwY7Eaắt VFxPkEbhngó giánGnwY7Eao VFxPkEbhsư nGnwY7Ea TrelVFxPkEbhawney nGnwY7Eavới SR4Pvẻ kVFxPkEbhinh hãnGnwY7Eai nGnwY7Eachết VFxPkEbhkhiếp đSR4Pi đượVFxPkEbhc. SR4PBà xVFxPkEbhoay cáiVFxPkEbh tácVFxPkEbhh lầSR4Pn VFxPkEbhcuối VFxPkEbh cùng,nGnwY7Ea hSR4Pá hốcSR4P miệnVFxPkEbhg, rVFxPkEbhồi thétnGnwY7Ea lên.
Lại VFxPkEbhvang lênnGnwY7Ea mnGnwY7Eaột tiếnnGnwY7Eag xoảnVFxPkEbhg củanGnwY7Ea SR4Pđồ sứnGnwY7Ea bSR4Pể; SR4P NevilnGnwY7Eale vừanGnwY7Ea lànGnwY7Eam tiêuVFxPkEbh cSR4Pái táchVFxPkEbh thSR4Pứ hSR4Pai nGnwY7Eacủa nó.SR4P GiSR4Páo sưSR4P TrelaSR4Pwney ngồiSR4P SR4P thụpnGnwY7Ea SR4Pxuống mộSR4Pt cáinGnwY7Ea gnGnwY7Eahế nGnwY7Eabành trốngVFxPkEbh, VFxPkEbhbàn nGnwY7Eatay lónnGnwY7Eag lánhnGnwY7Ea củaSR4P bàVFxPkEbh đèSR4P lênGnwY7Ean phíVFxPkEbha SR4P SR4Ptrái tSR4Pim mSR4Pình VFxPkEbhvà mắtSR4P nGnwY7Eabà nVFxPkEbhhắm SR4Ptịt lại.
"Ôi, VFxPkEbhcon nGnwY7Eatrai cSR4Pủa tôiSR4P, VFxPkEbhcon VFxPkEbhtrai nGnwY7Eayêu dấVFxPkEbhu SR4Pcủa tôVFxPkEbhi... knGnwY7Eahông, knGnwY7Eahông VFxPkEbhnói rVFxPkEbha tnGnwY7Eahì tốVFxPkEbht hơn..SR4P. khônGnwY7Eang, đừngnGnwY7Ea hỏiSR4P tôSR4Pi tSR4Phì hơn..."
Dean ThnGnwY7Eaomas lậpSR4P tứcnGnwY7Ea hỏi:
"CáiSR4P nGnwY7Eagì vậySR4P, thưSR4Pa nGnwY7Eagiáo sư?"
Mọi ngườiSR4P VFxPkEbhbây SR4Pgiờ đSR4Pã đứngSR4P lênSR4P, từnGnwY7Ea SR4Ptừ xúmSR4P lạiSR4P nGnwY7Ea nGnwY7Eađông đúcSR4P nGnwY7Eaquanh cáiVFxPkEbh SR4Pbàn cnGnwY7Eaủa HaVFxPkEbhrry vàSR4P VFxPkEbhRon, épSR4P VFxPkEbhsát vônGnwY7Ea cSR4Pái nGnwY7Eaghế bàSR4Pnh VFxPkEbhmà giáonGnwY7Ea nGnwY7Ea VFxPkEbhsư TrelnGnwY7Eaawney đSR4Pang nSR4Pgồi, đnGnwY7Eaể ngóVFxPkEbh vSR4Pô tSR4Pách tnGnwY7Earà SR4Pcủa Harry.
nGnwY7EaĐôi mắtVFxPkEbh tSR4Po SR4Pcộ VFxPkEbhcủa giáonGnwY7Ea sưVFxPkEbh TrelnGnwY7Eaawney bSR4Pỗng mởVFxPkEbh rSR4Pa nGnwY7Eađầy kịcnGnwY7Eah tính:
"Con ynGnwY7Eaêu ơinGnwY7Ea, VFxPkEbhcon cnGnwY7Eaó mVFxPkEbhột HunVFxPkEbhg tinh."
Harry hỏiSR4P lại:
"Một cáinGnwY7Ea gìSR4P ạ?"
Nó cóSR4P nGnwY7Eathể nGnwY7Eanói cVFxPkEbhhắc lSR4Pà khônVFxPkEbhg nGnwY7Eaphải chỉVFxPkEbh mộtSR4P mìnhSR4P nSR4Pó VFxPkEbh khôngVFxPkEbh biếtSR4P HuVFxPkEbhng tinGnwY7Eanh lSR4Pà gìSR4P. SR4PDean TVFxPkEbhhomas nhSR4Pún vaVFxPkEbhi SR4Pvới SR4Pnó, LavnGnwY7Eaender BroSR4Pwn VFxPkEbh tSR4Phì nGnwY7Ealộ vẻVFxPkEbh bốiVFxPkEbh rối.nGnwY7Ea NVFxPkEbhhưng nGnwY7Earất nhnGnwY7Eaiều nhữnSR4Pg VFxPkEbhđứa khnGnwY7Eaác tVFxPkEbhhì SR4Prõ rànSR4Pg làVFxPkEbh nGnwY7Eacó VFxPkEbh SR4Pbiết, SR4Pchúng đềnGnwY7Eau gSR4Piơ tnGnwY7Eaay lênSR4P bịVFxPkEbht miệngVFxPkEbh vnGnwY7Eaới vẻSR4P hoảngVFxPkEbh sợVFxPkEbh vnGnwY7Eaô cùng.
Giáo VFxPkEbhsư TnGnwY7Earelawney knGnwY7Eaêu to:
"Hung VFxPkEbhtinh chiếSR4Pu, coVFxPkEbhn thânGnwY7Ean VFxPkEbhyêu ơiVFxPkEbh, conGnwY7Ean VFxPkEbhbị HunSR4Pg tnGnwY7Eainh chiếu!"
TrôVFxPkEbhng giáonGnwY7Ea sưnGnwY7Ea TrenGnwY7Ealawney SR4Pcó VFxPkEbhvẻ SR4Pbị knGnwY7Eaích độSR4Png đVFxPkEbhến nSR4Pỗi nGnwY7EaHarry knGnwY7Eahông thểSR4P nàonGnwY7Ea hSR4Piểu đượcnGnwY7Ea. BàVFxPkEbh nói:
"Con mVFxPkEbha chóSR4P khổngnGnwY7Ea lồnGnwY7Ea tSR4Phường lảngVFxPkEbh vảVFxPkEbhng tVFxPkEbhrong VFxPkEbh nghnGnwY7Eaĩa địaVFxPkEbh! SR4PCon tSR4Prai yêunGnwY7Ea nGnwY7Eaơi, đSR4Pó lVFxPkEbhà mộnGnwY7Eat điềmnGnwY7Ea dSR4Pữ nGnwY7Ea- đVFxPkEbhiềm dữVFxPkEbh tệnGnwY7Ea VFxPkEbhhại nhVFxPkEbhứt VFxPkEbh- nGnwY7Ea đinGnwY7Eaềm cVFxPkEbhhết chóc!"
Bao tSR4Pử SR4PHarry SR4Pquặn đau.VFxPkEbh CSR4Pon chSR4Pó ấVFxPkEbhy, tnGnwY7Earên cVFxPkEbhái bSR4Pìa nGnwY7Ea củVFxPkEbha cuSR4Pốn ĐiềmVFxPkEbh BSR4Páo TVFxPkEbhử ThầVFxPkEbhn ởVFxPkEbh tVFxPkEbhiệm sáchSR4P PVFxPkEbhhú qSR4Puí VFxPkEbhvà CơVFxPkEbh nGnwY7Eahàn SR4P- cSR4Pon cSR4Phó ấySR4P, ởSR4P SR4P trVFxPkEbhong bnGnwY7Eaóng tốiVFxPkEbh củSR4Pa đnGnwY7Eaường MagnolVFxPkEbhia... LavendVFxPkEbher BVFxPkEbhrown nGnwY7Eacũng đưaVFxPkEbh nGnwY7Eatay VFxPkEbhbụm VFxPkEbh miệVFxPkEbhng mìnGnwY7Eanh lnGnwY7Eaại. MọVFxPkEbhi ngVFxPkEbhười SR4Pđều nhnGnwY7Eaìn HarrynGnwY7Ea. MọiSR4P ngườinGnwY7Ea, ngVFxPkEbhoại tnGnwY7Earừ VFxPkEbhHermione. nGnwY7Ea CôVFxPkEbh béVFxPkEbh đứngVFxPkEbh dậynGnwY7Ea, đnGnwY7Eai vòngSR4P rSR4Pa snGnwY7Eaau VFxPkEbhcái SR4Pghế cSR4Pủa giáoVFxPkEbh snGnwY7Eaư TrelawnVFxPkEbhey, nónGnwY7Eai thẳVFxPkEbhng nGnwY7Ea thừng:
"Con khôSR4Png thấynGnwY7Ea nóVFxPkEbh giốngVFxPkEbh HuVFxPkEbhng tinVFxPkEbhh SR4Pchút nào."
Giáp sưVFxPkEbh nGnwY7EaTrelawney dòSR4P xéVFxPkEbht HermionnGnwY7Eae VFxPkEbhvới mnGnwY7Eaột SR4Pvẻ càngSR4P SR4Plúc cànGnwY7Eang kSR4Phó ưa.
"Con thSR4Pân nGnwY7Eayêu ạSR4P, conGnwY7Ean thVFxPkEbha lỗiVFxPkEbh SR4Pcho nGnwY7Eata kSR4Phi VFxPkEbhta nónGnwY7Eai SR4P rVFxPkEbha điềunGnwY7Ea nSR4Pày nnGnwY7Eahé, nhưVFxPkEbhng SR4Pta nGnwY7Eanhận SR4Pthấy rấnGnwY7Eat VFxPkEbhít tinVFxPkEbhh honGnwY7Eaa pnGnwY7Eahát tiếnGnwY7Eat SR4Pquanh nGnwY7Ea ngnGnwY7Eaười cSR4Pủa coVFxPkEbhn. RấtnGnwY7Ea ítnGnwY7Ea nGnwY7Eakhả nGnwY7Eanăng lĩnhSR4P nGnwY7Eahội đnGnwY7Eaối vớinGnwY7Ea snGnwY7Eaự SR4Pcộng hưnGnwY7Eaởng củanGnwY7Ea tnGnwY7Eaương VFxPkEbh tai."
SeanGnwY7Eamus SR4Pcứ hnGnwY7Eaết ngoẹonGnwY7Ea nGnwY7Eađầu sSR4Pang bênVFxPkEbh nGnwY7Eanày lạiSR4P nGnwY7Eangoẹo nGnwY7Eađầu VFxPkEbhsang bSR4Pên kiaSR4P. NónGnwY7Ea nSR4Pói, VFxPkEbhmột cVFxPkEbhon mVFxPkEbhắt nhVFxPkEbheo khnGnwY7Eaít lại:
"Nếu mìnVFxPkEbhh nhVFxPkEbhìn nVFxPkEbhhư vầVFxPkEbhy thìVFxPkEbh nGnwY7Eanó gSR4Piống mộtnGnwY7Ea HunnGnwY7Eag tinh,"
NnGnwY7Eaó nghiVFxPkEbhêng mìSR4Pnh nGnwY7Easang bVFxPkEbhên tSR4Prái nGnwY7Eanói tiếp:
"Nhưng nếSR4Pu SR4Pnhìn tSR4Pừ chVFxPkEbhỗ SR4Pnày nGnwY7Eathì lạinGnwY7Ea giSR4Pống mSR4Pột cVFxPkEbhon lừaVFxPkEbh hơn."
HnGnwY7Eaarry nGnwY7Eathấy chínhnGnwY7Ea mnGnwY7Eaình cũnSR4Pg ngạcSR4P nhiênVFxPkEbh. BânGnwY7Eay giờSR4P nGnwY7Eakhông SR4Pai VFxPkEbhcó vẻVFxPkEbh mnGnwY7Eauốn nGnwY7Eanhìn nSR4Pó cSR4Pả. nGnwY7EaNó nói:
"ChVFxPkEbhừng nVFxPkEbhào VFxPkEbhcô SR4Pvà cácSR4P VFxPkEbhbạn mớinGnwY7Ea quySR4Pết đSR4Pịnh xSR4Pong VFxPkEbhlà nGnwY7Eatôi cóSR4P nGnwY7Easắp chnGnwY7Eaết nGnwY7Eahay không?"
Giáo sưSR4P SR4PTrelawney lêSR4Pn tiếng,SR4P bằVFxPkEbhng SR4Pgiọng nnGnwY7Eaói mơSR4P SR4Phồ nhnGnwY7Eaứt nGnwY7Eacủa bà:
"Tôi VFxPkEbhcho lVFxPkEbhà chúngSR4P VFxPkEbhta nênGnwY7Ean ngưnGnwY7Eang VFxPkEbhbài VFxPkEbhhọc nGnwY7Eangày hVFxPkEbhôm nGnwY7Eanay VFxPkEbhở đây.VFxPkEbh Vâng..nGnwY7Ea. LàmSR4P SR4Pơn trVFxPkEbhả lạnGnwY7Eai đồVFxPkEbh đạcnGnwY7Ea vềVFxPkEbh đúSR4Png chỗ..."
CVFxPkEbhả lSR4Pớp lặnVFxPkEbhg lSR4Pẽ maSR4Png mSR4Pấy cnGnwY7Eaái tácnGnwY7Eah SR4Pđem VFxPkEbhtrả lạVFxPkEbhi chnGnwY7Eao SR4P SR4Pgiáo VFxPkEbhsư TrelnGnwY7Eaawney vàSR4P VFxPkEbhthu dVFxPkEbhọn snGnwY7Eaách vVFxPkEbhở vôVFxPkEbh cặp.VFxPkEbh NgaSR4Py đếnSR4P RnGnwY7Eaon cũnGnwY7Eang VFxPkEbhtránh nGnwY7Ea VFxPkEbhánh mắtSR4P củVFxPkEbha Harry.
Giáo sưSR4P TrenGnwY7Ealawney nóiVFxPkEbh mộtVFxPkEbh cVFxPkEbhách nGnwY7Eayếu ớt:
"Hẹn đếnSR4P khVFxPkEbhi SR4Pchúng tnGnwY7Eaa gặpnGnwY7Ea lạVFxPkEbhi, phúnGnwY7Eac lànhnGnwY7Ea chSR4Po cácnGnwY7Ea trò.SR4P Ôi,VFxPkEbh nGnwY7Eacon VFxPkEbhyêu VFxPkEbhquí ơi..."
GiáonGnwY7Ea SR4Psư chnGnwY7Eaỉ vVFxPkEbhào Neville:
"Lần sSR4Pau coVFxPkEbhn sẽSR4P trễSR4P, chVFxPkEbho nênSR4P VFxPkEbhcon hVFxPkEbhãy cốVFxPkEbh gắngSR4P chămSR4P nGnwY7Eahơn đểVFxPkEbh tSR4Pheo VFxPkEbhcho kịp."
Harry, RnGnwY7Eaon vàVFxPkEbh HVFxPkEbhermione SR4Ptrèo xuốngSR4P cánGnwY7Eai thaSR4Png dâVFxPkEbhy nGnwY7Ea cnGnwY7Eaủa nGnwY7Eagiáo VFxPkEbhsư TrelawnVFxPkEbhey rồSR4Pi xuốngSR4P cáVFxPkEbhi cầuVFxPkEbh thanGnwY7Eang xoắn,SR4P SR4Ptrong iSR4Pm VFxPkEbhlặng, rồVFxPkEbhi SR4P cùngSR4P đinGnwY7Ea đSR4Pến lớnGnwY7Eap BinGnwY7Eaến củaVFxPkEbh giáVFxPkEbho sưSR4P McGonagalVFxPkEbhl. TụiSR4P nSR4Pó mấtnGnwY7Ea nhiềSR4Pu thnGnwY7Eaì giờnGnwY7Ea VFxPkEbh SR4Ptìm phòVFxPkEbhng họcnGnwY7Ea đếnGnwY7Ean nVFxPkEbhỗi mặcSR4P dùVFxPkEbh đãSR4P rờiVFxPkEbh lớpnGnwY7Ea họVFxPkEbhc TnGnwY7Eaiên tSR4Pri kSR4Phá VFxPkEbhsớm, mnGnwY7Eaà knGnwY7Eahi VFxPkEbh bưnGnwY7Eaớc vàVFxPkEbho phònGnwY7Eang họVFxPkEbhc mônGnwY7Ean VFxPkEbhBiến, thìSR4P cũnVFxPkEbhg nGnwY7Eavừa lúVFxPkEbhc vàonGnwY7Ea tiếnGnwY7Eat họcnGnwY7Ea mới.
Harry cnGnwY7Eahọn mVFxPkEbhột cSR4Pái gSR4Phế cSR4Puối pSR4Phòng VFxPkEbhhọc, cSR4Pó nGnwY7Eacảm VFxPkEbh gnGnwY7Eaiác nhưnGnwY7Ea tVFxPkEbhhể nSR4Pó đaSR4Png ngồiSR4P ởnGnwY7Ea mộnGnwY7Eat SR4Pvị VFxPkEbhtrí đượcVFxPkEbh cVFxPkEbhhiếu VFxPkEbhsáng tậnGnwY7Eap trunSR4Pg; cảnGnwY7Ea VFxPkEbhlớp nGnwY7Ea hìnhVFxPkEbh VFxPkEbhnhư cnGnwY7Eaứ pVFxPkEbhhóng nSR4Phững cáVFxPkEbhi liếSR4Pc trộmnGnwY7Ea vSR4Pề phíVFxPkEbha nónGnwY7Ea, nhVFxPkEbhư nGnwY7Eathể nnGnwY7Eaó sắpSR4P nVFxPkEbhgã VFxPkEbh lănSR4P rnGnwY7Eaa cSR4Phết SR4Pbất VFxPkEbhcứ lúcSR4P nàoVFxPkEbh. HarrVFxPkEbhy hầuVFxPkEbh nhVFxPkEbhư khôngSR4P nghVFxPkEbhe giáoVFxPkEbh VFxPkEbhsư McGonagalSR4Pl SR4P giảnSR4Pg đSR4Pược điềunGnwY7Ea gìSR4P vềSR4P AmimaVFxPkEbhgi SR4P- nGnwY7Eanhững VFxPkEbhphù thủnGnwY7Eay cVFxPkEbhó khảnGnwY7Ea năngSR4P biếnSR4P thàSR4Pnh nGnwY7Ea tnGnwY7Eahú nGnwY7Eavật tSR4Pheo ýVFxPkEbh muốnVFxPkEbh. SR4PNó tnGnwY7Eahậm chíVFxPkEbh cũnVFxPkEbhg khônnGnwY7Eag nhìnVFxPkEbh SR4Pkhi gSR4Piáo sưSR4P McGonagSR4Pall nGnwY7Ea tựnGnwY7Ea bnGnwY7Eaiến nGnwY7Eamình thànSR4Ph mộtSR4P cSR4Pon mèVFxPkEbho mướVFxPkEbhp cònnGnwY7Ea dấSR4Pu mắSR4Pt kiếngSR4P quaVFxPkEbhnh đôiVFxPkEbh mắnGnwY7Eat ngnGnwY7Eaay nGnwY7Ea trướcVFxPkEbh nGnwY7Eamặt bSR4Pọn trẻ.
KhSR4Pi bàSR4P tnGnwY7Earở nGnwY7Ealại nguVFxPkEbhyên hìnhnGnwY7Ea sVFxPkEbhau mộtnGnwY7Ea tSR4Piếng nổVFxPkEbh ngắnVFxPkEbh gọnnGnwY7Ea "bVFxPkEbhụp" nhVFxPkEbho nhỏ,nGnwY7Ea SR4Pbà lạnGnwY7Ea lùnGnwY7Eang nSR4Phìn qSR4Puanh nGnwY7Ealũ họcVFxPkEbh trò:
"Thực tìnSR4Ph thVFxPkEbhì hôSR4Pm naVFxPkEbhy nGnwY7Eatất SR4Pcả cáSR4Pc coSR4Pn bịSR4P VFxPkEbhlàm VFxPkEbhsao VFxPkEbh vVFxPkEbhậy? KhnGnwY7Eaông nGnwY7Eahẳn SR4Pcó SR4Pvấn đVFxPkEbhề, nhSR4Pưng đâyVFxPkEbh nGnwY7Ealà lầSR4Pn đầuVFxPkEbh tiêVFxPkEbhn mSR4Pà lớpVFxPkEbh hnGnwY7Eaọc khôngVFxPkEbh vnGnwY7Eaỗ VFxPkEbh tSR4Pay tVFxPkEbhrước sựVFxPkEbh biếnnGnwY7Ea hìSR4Pnh củVFxPkEbha cô."
ĐầuSR4P cSR4Pủa mọnGnwY7Eai ngưSR4Pời lạiVFxPkEbh hưnGnwY7Eaớng vềnGnwY7Ea HarSR4Pry, nhnGnwY7Eaưng khSR4Pông VFxPkEbhai VFxPkEbhnói nGnwY7Eagì. ThếVFxPkEbh rnGnwY7Eaồi, nGnwY7EaHermione VFxPkEbhgiơ tay:
"Thưa cVFxPkEbhô, tụnGnwY7Eai SR4Pcon vVFxPkEbhừa mớiSR4P họnGnwY7Eac SR4Plớp TiênnGnwY7Ea tnGnwY7Eari đầuVFxPkEbh tiVFxPkEbhên củaVFxPkEbh tụiSR4P conSR4P, vSR4Pà tụSR4Pi cSR4Pon đãVFxPkEbh họnGnwY7Eac bàinGnwY7Ea bóinGnwY7Ea lSR4Pá VFxPkEbhtrà, và..."
Giáo sưSR4P McGonaganGnwY7Eall bSR4Pỗng nghiêSR4Pm traVFxPkEbhng lại:
"A, nGnwY7Eara vậy.SR4P SR4PKhông VFxPkEbhcần phảinGnwY7Ea nóiSR4P tVFxPkEbhhêm nữa,VFxPkEbh HermionSR4Pe à.VFxPkEbh CácSR4P trnGnwY7Eaò nVFxPkEbhói nGnwY7Eacho SR4Ptôi nVFxPkEbhghe xemnGnwY7Ea, SR4Pai VFxPkEbhtrong sSR4Pố cVFxPkEbhác tròSR4P sẽVFxPkEbh SR4Pchết trSR4Pong nVFxPkEbhăm nay?"
Mọi ngườnGnwY7Eai trVFxPkEbhòn mắVFxPkEbht nSR4Phìn nGnwY7Easững VFxPkEbhgiáo nGnwY7Easư McGonagall.
CSR4Puối nGnwY7Eacùng SR4PHarry nói:
"Thưa cnGnwY7Eaô, cnGnwY7Eaon ạ."
Giáo sSR4Pư McGonaganGnwY7Eall nhìnVFxPkEbh chằmVFxPkEbh nGnwY7Eachằm nGnwY7EaHarry bằnGnwY7Eang đôVFxPkEbhi mnGnwY7Eaắt nVFxPkEbhhỏ sáVFxPkEbhng VFxPkEbhlong lanh:
"Thì rSR4Pa vậySR4P. VậynGnwY7Ea coVFxPkEbhn cVFxPkEbhũng nênSR4P SR4Phiểu, nGnwY7EaHarry VFxPkEbhà, tVFxPkEbhừ SR4P khnGnwY7Eai VFxPkEbhgiáo snGnwY7Eaư TrelawneSR4Py đếnSR4P trườnVFxPkEbhg nànGnwY7Eay, mỗinGnwY7Ea nămSR4P côSR4P ấySR4P đềuSR4P SR4Ptiên VFxPkEbhđoán cnGnwY7Eaái nGnwY7Ea cnGnwY7Eahết củSR4Pa mVFxPkEbhột họcnGnwY7Ea sVFxPkEbhinh. MSR4Pà chưnGnwY7Eaa VFxPkEbhai nGnwY7Eatrong SR4Psố SR4Pđó chếtnGnwY7Ea cả.SR4P NhìnSR4P thấynGnwY7Ea nGnwY7Eađiềm VFxPkEbh VFxPkEbhbáo SR4Ptử thầnVFxPkEbh VFxPkEbhlà cSR4Pái cácVFxPkEbhh mSR4Pà giáVFxPkEbho sưSR4P TrelaVFxPkEbhwney nGnwY7Eakhoái dSR4Pùng nGnwY7Eanhứt đểnGnwY7Ea cnGnwY7Eahào VFxPkEbh mừngSR4P VFxPkEbhmột lVFxPkEbhớp họcSR4P sSR4Pinh mớSR4Pi. CnGnwY7Eaô kVFxPkEbhhông baSR4Po giờSR4P nGnwY7Eamuốn nónGnwY7Eai VFxPkEbhxấu đVFxPkEbhồng nghiệSR4Pp, nGnwY7Ea nhưng..."
GinGnwY7Eaáo sưnGnwY7Ea McGSR4Ponagall VFxPkEbhchợt ngừVFxPkEbhng nnGnwY7Eaói, mVFxPkEbhũi củnGnwY7Eaa cnGnwY7Eaô VFxPkEbhtrắng nSR4Phợt đi.VFxPkEbh nGnwY7EaCô nóiSR4P VFxPkEbhtiếp, SR4Pbình tĩnnGnwY7Eah hơn:
"Tiên trnGnwY7Eai lànGnwY7Ea mộtnGnwY7Ea tnGnwY7Earong nhữngSR4P nnGnwY7Eagành VFxPkEbhpháp thuậtnGnwY7Ea SR4P kéVFxPkEbhm chínVFxPkEbhh xSR4Pác VFxPkEbhnhứt. CSR4Pô khSR4Pông giấunGnwY7Ea VFxPkEbhcon rằnVFxPkEbhg cSR4Pô cóVFxPkEbh rấtSR4P íSR4Pt kVFxPkEbhiên VFxPkEbhnhẫn vSR4Pới bộSR4P nGnwY7Ea mônGnwY7Ean đónGnwY7Ea. SR4PNhững SR4Pnhà tnGnwY7Eaiên tSR4Pri thựcnGnwY7Ea sựVFxPkEbh rấVFxPkEbht hinGnwY7Eaếm VFxPkEbhvà giVFxPkEbháo SR4Psư Trelawney..."
Giáo sưnGnwY7Ea McGonagaVFxPkEbhll ngừVFxPkEbhng mộtVFxPkEbh lSR4Pần nữVFxPkEbha, rồiSR4P lVFxPkEbhại nóinGnwY7Ea tiếpnGnwY7Ea vớinGnwY7Ea giSR4Pọng haSR4Pi nSR4Păm rõVFxPkEbh mười:
"Cô thấVFxPkEbhy sứcnGnwY7Ea khỏeVFxPkEbh củnGnwY7Eaa SR4Pcon rấtnGnwY7Ea tốt,nGnwY7Ea HarVFxPkEbhry àVFxPkEbh, chnGnwY7Eao nGnwY7Ea nênSR4P nGnwY7Eacon sẽSR4P bỏVFxPkEbh qnGnwY7Eauá nGnwY7Eacho cnGnwY7Eaô nếuSR4P cnGnwY7Eaô khônVFxPkEbhg tVFxPkEbhha cnGnwY7Eaho nGnwY7Eacon phầnnGnwY7Ea VFxPkEbhbài tnGnwY7Eaập hVFxPkEbhôm nnGnwY7Eaay. nGnwY7Ea CônGnwY7Ea cnGnwY7Eaam đSR4Poan lnGnwY7Eaà nếuSR4P cVFxPkEbhon cSR4Phết thìSR4P conGnwY7Ean mớiVFxPkEbh SR4Pkhông VFxPkEbhcần nộpVFxPkEbh nGnwY7Eabài chSR4Po cô."
Hermione bậtSR4P cười.nGnwY7Ea HanGnwY7Earry cảnGnwY7Eam tSR4Phấy khVFxPkEbhá hơnVFxPkEbh. CVFxPkEbhũng nGnwY7Ea SR4Pkhó nGnwY7Eamà cnGnwY7Eaảm thấyVFxPkEbh sVFxPkEbhợ hSR4Pãi mộnGnwY7Eat dVFxPkEbhúm lSR4Pá tràSR4P SR4Pkhi màSR4P ngưnGnwY7Eaời SR4Pta khôngSR4P cònSR4P ởSR4P SR4Ptrong SR4P bốnGnwY7Eai cảSR4Pnh SR4Plớp họcVFxPkEbh cnGnwY7Eaủa ginGnwY7Eaáo VFxPkEbhsư SR4PTrelawney: VFxPkEbhâm VFxPkEbhu SR4Pánh đènGnwY7Ean đỏnGnwY7Ea SR4Psậm SR4Pvà tỏaVFxPkEbh nGnwY7Eara nGnwY7Ea nGnwY7Eamột thứVFxPkEbh mùnGnwY7Eai khiVFxPkEbhến ngườiVFxPkEbh nGnwY7Eata VFxPkEbhmụ mẫmnGnwY7Ea đi.
Tuy nVFxPkEbhhiên knGnwY7Eahông pnGnwY7Eahải nGnwY7Eaai cũnVFxPkEbhg SR4Ptin thenGnwY7Eao VFxPkEbhgiáo sưVFxPkEbh McGonagalnGnwY7Eal. TVFxPkEbhrông RoSR4Pn vẫnnGnwY7Ea VFxPkEbhlo SR4Pâu dữVFxPkEbh lắSR4Pm. CònVFxPkEbh nGnwY7EaLavender thSR4Pì vẫSR4Pn rVFxPkEbhù rì:
"Vậy SR4Pchứ mSR4Pấy SR4Pcái tácnGnwY7Eah củVFxPkEbha NSR4Peville thìVFxPkEbh sao?"
Khi hếtnGnwY7Ea giSR4Pờ lớpVFxPkEbh họcVFxPkEbh BnGnwY7Eaiến, bSR4Pọn trẻVFxPkEbh nhậSR4Pp vSR4Pào đámVFxPkEbh VFxPkEbh đôngnGnwY7Ea đangSR4P rầnSR4P rVFxPkEbhần knGnwY7Eaéo tớiSR4P ĐạiVFxPkEbh SVFxPkEbhảnh đườngVFxPkEbh đểnGnwY7Ea VFxPkEbhăn trưSR4Pa. HerSR4Pmione đẩynGnwY7Ea mộVFxPkEbht nGnwY7Ea cVFxPkEbhái nGnwY7Eadĩa tnGnwY7Eahịt hầmVFxPkEbh vVFxPkEbhề pVFxPkEbhhía Ron:
"Vui lênSR4P điSR4P cnGnwY7Eahứ, RSR4Pon. SR4PBồ đãSR4P nGnwY7Eanghe gSR4Piáo sSR4Pư McVFxPkEbhGonagall VFxPkEbhnói rồinGnwY7Ea đó."
Ron múVFxPkEbhc mấySR4P VFxPkEbhmuỗng thịtnGnwY7Ea hSR4Pầm VFxPkEbhcho vôVFxPkEbh dVFxPkEbhĩa cVFxPkEbhủa nóVFxPkEbh, nGnwY7Eacầm nnGnwY7Eaĩa lêVFxPkEbhn, nhưnnGnwY7Eag khSR4Pông ănGnwY7Ean nổnGnwY7Eai. NóVFxPkEbh nóVFxPkEbhi bằSR4Png mộSR4Pt ginGnwY7Eaọng SR4Pnhỏ vVFxPkEbhà nGnwY7Eanghiêm túc:
"HarrnGnwY7Eay, nGnwY7Eabồ chVFxPkEbhưa từnnGnwY7Eag nhìnnGnwY7Ea nGnwY7Eathấy VFxPkEbhmột cSR4Pon chóSR4P đnGnwY7Eaen tSR4Po nGnwY7Ealớn ởnGnwY7Ea bấtVFxPkEbh cứSR4P đâuVFxPkEbh, VFxPkEbhphải không?"
Harry nói:
"Có, mìnnGnwY7Eah thSR4Pấy rồVFxPkEbhi. CSR4Pái đnGnwY7Eaêm mSR4Pà mìnGnwY7Eanh bVFxPkEbhỏ nVFxPkEbhhà dnGnwY7Eaì dượngnGnwY7Ea nGnwY7EaDursley rnGnwY7Eaa đi,nGnwY7Ea mìnnGnwY7Eah đãVFxPkEbh nSR4Phìn tVFxPkEbhhấy mVFxPkEbhột con."
Ron buôSR4Png nnGnwY7Eaĩa SR4Pkhiến chiVFxPkEbhếc nGnwY7Eanĩa rơSR4Pi xSR4Puống, VFxPkEbhkêu SR4Pleng keng.
HerSR4Pmione VFxPkEbhvẫn bVFxPkEbhình tĩnh:
"Có lẽVFxPkEbh nGnwY7Ealà SR4Pmột coVFxPkEbhn chónGnwY7Ea hoang."
Ron nhnGnwY7Eaìn HenGnwY7Earmione VFxPkEbhnhư thểnGnwY7Ea SR4Pcô SR4Pbé nàynGnwY7Ea đnGnwY7Eaã mấtVFxPkEbh trVFxPkEbhí rồi.
"HermionVFxPkEbhe, nếunGnwY7Ea HSR4Parry từnGnwY7Eang nhìVFxPkEbhn tnGnwY7Eahấy HuVFxPkEbhng tiVFxPkEbhnh, VFxPkEbh thì..nGnwY7Ea. tSR4Phì xunGnwY7Eai nGnwY7Ealắm. CSR4Pậu... cậuSR4P BiVFxPkEbhlius cnGnwY7Eaủa mìnSR4Ph từngnGnwY7Ea thấyVFxPkEbh mộnGnwY7Eat conGnwY7Ean và..nGnwY7Ea. SR4P cậuVFxPkEbh ấynGnwY7Ea chSR4Pết tVFxPkEbhrong VFxPkEbhvòng hSR4Pai mSR4Pươi bVFxPkEbhốn tiếngnGnwY7Ea đồVFxPkEbhng nGnwY7Eahồ sau!"
Hermione vnGnwY7Eaừa tựSR4P rVFxPkEbhót chnGnwY7Eao VFxPkEbhmình VFxPkEbhmón nnGnwY7Eaước nGnwY7Eaép bíVFxPkEbh rợ,SR4P VFxPkEbhvừa vSR4Pui vSR4Pẻ nói:
"Ngẫu nhiênVFxPkEbh trùngnGnwY7Ea hợpSR4P nGnwY7Eaấy mà!"
Ron nGnwY7Eabắt đnGnwY7Eaầu nổiVFxPkEbh nóng:
"Bồ khôngnGnwY7Ea SR4Pbiết nGnwY7Eabồ VFxPkEbhđang VFxPkEbhnói vVFxPkEbhề nGnwY7Eacái nGnwY7Eagì sSR4Pao? HuVFxPkEbhng tinSR4Ph khSR4Piến VFxPkEbhcho phùSR4P tVFxPkEbhhủy nnGnwY7Eaào cũnVFxPkEbhg phảiSR4P sợnGnwY7Ea tSR4Pé khóSR4Pi lSR4Puôn ấy."
Hermione lêVFxPkEbhn VFxPkEbhgiọng cSR4Phị Hai:
"Vậy thnGnwY7Eaì SR4Pbồ VFxPkEbhnói VFxPkEbhđúng đóSR4P, nGnwY7Eahọ nhìSR4Pn thnGnwY7Eaấy HunGnwY7Eang tinhSR4P, nGnwY7Ea VFxPkEbhvà họVFxPkEbh chếtSR4P nGnwY7Eavì sợnGnwY7Ea. HSR4Pung tiVFxPkEbhnh SR4Pkhông phảiVFxPkEbh làSR4P mộtnGnwY7Ea điềmnGnwY7Ea chVFxPkEbhết nGnwY7Eachóc SR4Pmà lVFxPkEbhà nGnwY7Ea nguyêSR4Pn nGnwY7Eanhân chếtSR4P nGnwY7Eachóc! VSR4Pà HaVFxPkEbhrry vẫnVFxPkEbh cònVFxPkEbh bSR4Pên cạnhnGnwY7Ea chúngnGnwY7Ea nGnwY7Eata lVFxPkEbhà bởiSR4P SR4Pvì bạnSR4P nGnwY7Ea SR4Pấy khônnGnwY7Eag nGnwY7Eangu SR4Pđến mứcSR4P SR4Pnhìn thVFxPkEbhấy mộnGnwY7Eat HuVFxPkEbhng tSR4Pinh lSR4Pà nghnGnwY7Eaĩ: thVFxPkEbhôi rVFxPkEbhồi, mìnGnwY7Eanh VFxPkEbh VFxPkEbhchết phứtnGnwY7Ea chSR4Po rồi."
RoVFxPkEbhn hnGnwY7Eaá mSR4Piệng vềVFxPkEbh nGnwY7Eaphía HermionVFxPkEbhe VFxPkEbhnhưng VFxPkEbhkhông thốVFxPkEbht SR4P đVFxPkEbhược lờiSR4P nGnwY7Eanào. CSR4Pòn HnGnwY7Eaermione thnGnwY7Eaì mởnGnwY7Ea tSR4Púi xáchSR4P cSR4Pủa VFxPkEbhmình lnGnwY7Eaấy rVFxPkEbha mộVFxPkEbht SR4Pcuốn nGnwY7EaSố nGnwY7Ea VFxPkEbhHọc VFxPkEbhmới tVFxPkEbhoanh, mởSR4P rnGnwY7Eaa vàSR4P tựaSR4P quyểnGnwY7Ean sácSR4Ph vàSR4Po bìnVFxPkEbhh đựnGnwY7Eang nướcVFxPkEbh SR4Ptrái cânGnwY7Eay SR4Pép. nGnwY7Ea SR4PCô bSR4Pé vừanGnwY7Ea VFxPkEbhdò tìmnGnwY7Ea VFxPkEbhtrang sSR4Pách vnGnwY7Eaừa nói:
"Mình thSR4Pấy mnGnwY7Eaôn TVFxPkEbhiên SR4Ptri cnGnwY7Eaó vẻnGnwY7Ea mSR4Pơ SR4Phồ quáSR4P. TheSR4Po SR4Pý mìnnGnwY7Eah tnGnwY7Eahì nhiềuVFxPkEbh ưVFxPkEbhớc đoáSR4Pn quá."
Ron nóngSR4P nnGnwY7Eaảy bảo:
SR4P"Không cnGnwY7Eaó SR4Pgì VFxPkEbhlà mơSR4P hSR4Pồ vVFxPkEbhề HunGnwY7Eang tinSR4Ph tSR4Prong cáVFxPkEbhi tánGnwY7Each đnGnwY7Eaó nGnwY7Eahết á!"
HermionGnwY7Eane điSR4Pềm đạm:
"Bồ đâuVFxPkEbh cónGnwY7Ea tựVFxPkEbh tinGnwY7Ean nnGnwY7Eahư vậySR4P lVFxPkEbhúc bồVFxPkEbh nVFxPkEbhói vSR4Pới HaVFxPkEbhrry đóVFxPkEbh làVFxPkEbh mộtnGnwY7Ea cnGnwY7Eaon cừu."
"GinGnwY7Eaáo sVFxPkEbhư TreVFxPkEbhlawney nGnwY7Eanói bồVFxPkEbh pnGnwY7Eahát tiVFxPkEbhết rấtnGnwY7Ea SR4Pít tiVFxPkEbhnh honGnwY7Eaa! ChẳngVFxPkEbh quVFxPkEbha VFxPkEbhbồ khônVFxPkEbhg thícVFxPkEbhh bịnGnwY7Ea nGnwY7Eadở mộtnGnwY7Ea nGnwY7Eamôn nàoVFxPkEbh hếnGnwY7Eat nGnwY7Eamà thôi."
Ron SR4Pđã chạmSR4P SR4Pđúng nSR4Pọc. HenGnwY7Earmione qSR4Puăng phịcSR4Ph cuốVFxPkEbhn SR4Psách SốSR4P SR4PHọc xuốngSR4P VFxPkEbhbàn nGnwY7Eaăn, mạnVFxPkEbhh đếnVFxPkEbh nVFxPkEbhỗi mVFxPkEbhấy VFxPkEbhmẩu VFxPkEbhthịt hầmVFxPkEbh vVFxPkEbhà SR4Pcà rốtVFxPkEbh vănVFxPkEbhg SR4Ptứ tán.
"Nếu giỏiVFxPkEbh môSR4Pn TiênGnwY7Ean VFxPkEbhtri cóVFxPkEbh nghĩnGnwY7Eaa làSR4P tôSR4Pi VFxPkEbhphải gVFxPkEbhiả VFxPkEbh bSR4Pộ nGnwY7Eanhìn thVFxPkEbhấy VFxPkEbhđiềm báSR4Po nGnwY7Eacái chếtSR4P SR4Ptrong SR4Pmột dSR4Púm láVFxPkEbh trVFxPkEbhà sSR4Pao? VFxPkEbhNếu vnGnwY7Eaậy tVFxPkEbhhì tôiVFxPkEbh VFxPkEbh khônSR4Pg chắcnGnwY7Ea lnGnwY7Eaà tnGnwY7Eaôi sẽVFxPkEbh nGnwY7Eacòn tiVFxPkEbhếp tụcVFxPkEbh họcVFxPkEbh mônnGnwY7Ea đnGnwY7Eaó nữaVFxPkEbh nGnwY7Eakhông! nGnwY7EaBài họSR4Pc đVFxPkEbhó mVFxPkEbhà nGnwY7Ea nGnwY7Easo vVFxPkEbhới lớpVFxPkEbh SnGnwY7Eaố HọcVFxPkEbh củSR4Pa VFxPkEbhtôi VFxPkEbhthì chẳnSR4Pg SR4Pkhác VFxPkEbhgì đốngVFxPkEbh rác!"
Cô SR4Pbé vớSR4P nGnwY7Ealấy cáiVFxPkEbh tVFxPkEbhúi xáchSR4P củaSR4P mnGnwY7Eaình vàVFxPkEbh bỏSR4P đi.
VFxPkEbhRon cnGnwY7Eaau SR4Pcó nhSR4Pìn tSR4Pheo VFxPkEbhcô béSR4P, VFxPkEbhnó SR4Pnói vớiVFxPkEbh Harry:
"Hermione nnGnwY7Eaói cáSR4Pi gnGnwY7Eaì vnGnwY7Eaậy? nGnwY7EaNó đãSR4P SR4Phọc qVFxPkEbhua lớpSR4P SR4PSố hSR4Pọc nàoVFxPkEbh đâu?"
*****
Sau bữVFxPkEbha ăSR4Pn tnGnwY7Earưa, SR4PHarry mừngVFxPkEbh nGnwY7Ealà đượcnGnwY7Ea VFxPkEbhra khỏinGnwY7Ea tVFxPkEbhòa nGnwY7Ea lnGnwY7Eaâu đVFxPkEbhài. CơnnGnwY7Ea nGnwY7Eamưa VFxPkEbhđêm qSR4Pua đSR4Pã tạnh;VFxPkEbh bầuVFxPkEbh tSR4Prời qunGnwY7Eaang đãng,SR4P vàSR4P cỏnGnwY7Ea tSR4Phì xVFxPkEbhanh VFxPkEbh mVFxPkEbhềm, ướtnGnwY7Ea mượtSR4P dướiVFxPkEbh cnGnwY7Eahân nGnwY7Eakhi bọnSR4P trẻSR4P bănnGnwY7Eag quVFxPkEbha sânSR4P đểSR4P đếnSR4P buổnGnwY7Eai họnGnwY7Eac đầuVFxPkEbh nGnwY7Ea tiênVFxPkEbh VFxPkEbhcủa VFxPkEbhlớp ChăVFxPkEbhm snGnwY7Eaóc nGnwY7EaSinh SR4Pvật HunGnwY7Eayền bí.
Ron vànGnwY7Ea VFxPkEbhHermione khôngVFxPkEbh thènGnwY7Eam nóiVFxPkEbh chuyệnSR4P vớiSR4P nSR4Phau VFxPkEbh SR4Pnữa. HarrVFxPkEbhy nGnwY7Eaim lặngnGnwY7Ea đinGnwY7Ea bVFxPkEbhên cnGnwY7Eaạnh hVFxPkEbhai bạnnGnwY7Ea khVFxPkEbhi cảSR4P bọnVFxPkEbh cùSR4Png SR4Pđi xuốVFxPkEbhng dSR4Pốc cnGnwY7Eaỏ VFxPkEbh nGnwY7Eađể đếnnGnwY7Ea nGnwY7Eacăn chVFxPkEbhòi nGnwY7Eacủa lãoSR4P HSR4Pagrid SR4Pnằm bênGnwY7Ean bnGnwY7Eaìa khSR4Pu RừngnGnwY7Ea CnGnwY7Eaấm. ĐếnVFxPkEbh knGnwY7Eahi nVFxPkEbhhìn SR4P thấyVFxPkEbh nGnwY7Eaba cáinGnwY7Ea lSR4Pưng quáVFxPkEbh ưSR4P quVFxPkEbhen thuộcSR4P ởSR4P đằngVFxPkEbh SR4Ptrước tụinGnwY7Ea nnGnwY7Eaó, HSR4Parry mớiVFxPkEbh nhậnVFxPkEbh SR4Pra nGnwY7Ea rằngnGnwY7Ea VFxPkEbhtụi nóSR4P sẽnGnwY7Ea VFxPkEbhphải VFxPkEbhhọc mSR4Pôn nGnwY7Eanày chuSR4Png vnGnwY7Eaới VFxPkEbhbọn họcSR4P sVFxPkEbhinh bVFxPkEbhên nGnwY7Eanhà nGnwY7Ea SlytVFxPkEbhherin. MalnGnwY7Eafoy đnGnwY7Eaang hVFxPkEbhào hứnVFxPkEbhg nóiSR4P chunGnwY7Eayện nGnwY7Eavới CrabbVFxPkEbhe nGnwY7Eavà GnGnwY7Eaoyle, VFxPkEbhlàm cVFxPkEbhho SR4P haVFxPkEbhi đứanGnwY7Ea VFxPkEbhđó cườVFxPkEbhi nhSR4Pư nắcnGnwY7Ea nẻSR4P. nGnwY7EaHarry đoannGnwY7Ea SR4Pchắc làVFxPkEbh SR4Pmình binGnwY7Eaết tụSR4Pi kVFxPkEbhia đanVFxPkEbhg VFxPkEbh nónGnwY7Eai nGnwY7Eavề chuyVFxPkEbhện gì.
Lão HagrSR4Pid đSR4Pứng ngnGnwY7Eaay trướcSR4P SR4Pcăn nGnwY7Eachòi đểVFxPkEbh nGnwY7Eachào đóSR4Pn VFxPkEbh VFxPkEbhhọc sinSR4Ph đếnnGnwY7Ea lớpnGnwY7Ea củanGnwY7Ea mìnVFxPkEbhh, sừngSR4P VFxPkEbhsững nGnwY7Eatrong tnGnwY7Eaấm áoVFxPkEbh kVFxPkEbhhoác VFxPkEbhbằng dSR4Pa VFxPkEbhchuột nGnwY7Ea chũi,SR4P coVFxPkEbhn chóSR4P sănVFxPkEbh FanVFxPkEbhg đứngSR4P snGnwY7Eaát VFxPkEbhgót cVFxPkEbhhủ, cnGnwY7Eaó SR4Pvẻ bồnnGnwY7Ea VFxPkEbhchồn nhưnGnwY7Ea thểSR4P kSR4Phông nGnwY7Ea chSR4Pờ VFxPkEbhđược nữnGnwY7Eaa phútVFxPkEbh bắtnGnwY7Ea đầu.
Lão HagSR4Prid gọi:
"Lại đây,VFxPkEbh nàoVFxPkEbh, tiếnSR4P VFxPkEbhlại gầnSR4P đây!"
Học trònGnwY7Ea VFxPkEbhtiến đếnnGnwY7Ea gầnVFxPkEbh SR4Pbên lão.
SR4P"Bữa naynGnwY7Ea, tôiVFxPkEbh đãiVFxPkEbh cáSR4Pc nGnwY7Eatrò mSR4Pột bữaVFxPkEbh SR4Pra hVFxPkEbhồn! CánGnwY7Eac SR4P trSR4Pò sắpVFxPkEbh nGnwY7Eahọc SR4Pmột nGnwY7Eabài SR4Phọc vĩnGnwY7Ea đạnGnwY7Eai! MọiVFxPkEbh ngườnGnwY7Eai VFxPkEbhcó mặVFxPkEbht đSR4Pông SR4Pđủ chưa?SR4P ĐượcVFxPkEbh rồiVFxPkEbh, VFxPkEbh đinGnwY7Ea tSR4Pheo tôi."
Trong mộtnGnwY7Ea thoánGnwY7Eang kVFxPkEbhhó chịSR4Pu, HarrSR4Py ngVFxPkEbhhĩ kSR4Phông VFxPkEbh chừnnGnwY7Eag VFxPkEbhlão HagrSR4Pid SR4Pđang dSR4Pắt cảSR4P bọnGnwY7Ean vnGnwY7Eaô rnGnwY7Eaừng. NVFxPkEbhhững kiSR4Pnh nghiVFxPkEbhệm khốSR4Pn khổSR4P mànGnwY7Ea nGnwY7Ea HVFxPkEbharry đãnGnwY7Ea SR4Ptừng nếmVFxPkEbh trSR4Pải SR4Pở tronVFxPkEbhg nGnwY7Eakhu rừnVFxPkEbhg đónGnwY7Ea VFxPkEbhkể nhSR4Pư đủVFxPkEbh đểnGnwY7Ea nSR4Pó nhnGnwY7Eaớ snGnwY7Eauốt đVFxPkEbhời nGnwY7Ea rồi.VFxPkEbh TuSR4Py nhSR4Piên, lãVFxPkEbho nGnwY7EaHagrid dẫnSR4P cnGnwY7Eahúng SR4Pđi vòngSR4P qVFxPkEbhua rặngnGnwY7Ea cnGnwY7Eaây, SR4Pvà nnGnwY7Eaăm nGnwY7Eaphút SR4P snGnwY7Eaau thìSR4P VFxPkEbhmọi ngnGnwY7Eaười nhnGnwY7Eaận thấySR4P nGnwY7Eamình đaSR4Png SR4Pđứng bSR4Pên SR4Pngoài nGnwY7Eamột nơVFxPkEbhi cVFxPkEbhó vẻSR4P nhnGnwY7Eaư VFxPkEbh SR4Pmột bãiVFxPkEbh chănVFxPkEbh ngựaSR4P SR4Pnho nSR4Phỏ. NhưnnGnwY7Eag mànGnwY7Ea SR4Pbên nGnwY7Eatrong bãiVFxPkEbh chănGnwY7Ean kVFxPkEbhhông thấySR4P cóSR4P cSR4Pon nGnwY7Ea gVFxPkEbhì hết.
Lão HagSR4Prid gọi:
"MọiSR4P ngườSR4Pi nGnwY7Eahãy VFxPkEbhlại đâynGnwY7Ea tậpSR4P trunVFxPkEbhg quannGnwY7Eah hàngSR4P rào!VFxPkEbh nGnwY7Ea NnGnwY7Eahư vậSR4Py đónGnwY7Ea VFxPkEbh- SR4PSao VFxPkEbhcho chắVFxPkEbhc chắnSR4P nhìnSR4P thấyVFxPkEbh rSR4Põ VFxPkEbhnha. BâySR4P SR4Pgiờ, viVFxPkEbhệc SR4Pđầu tiêVFxPkEbhn VFxPkEbh tấtVFxPkEbh cảSR4P nGnwY7Eacác tSR4Prò cầnnGnwY7Ea làVFxPkEbhm VFxPkEbhlà mVFxPkEbhở VFxPkEbhsách ra..."
"BSR4Pằng cSR4Pách nào?"
Giọng MaVFxPkEbhlfoy vnGnwY7Eaang SR4Plên nhnGnwY7Eaừa nnGnwY7Eahựa, lạnhVFxPkEbh lVFxPkEbhùng. SR4PLão HagrSR4Pid hỏiSR4P lại:
"Hả?"
Malfoy nGnwY7Ealập lại:
"Làm saVFxPkEbho màVFxPkEbh nGnwY7Eamở VFxPkEbhsách nGnwY7Eara đSR4Pược chứ?"
Malfoy rútnGnwY7Ea cuốnnGnwY7Ea QuSR4Pái nGnwY7EaThư VềSR4P QuáiSR4P VậtnGnwY7Ea nGnwY7Eacủa nGnwY7Eanó rSR4Pa. SR4P CVFxPkEbhuốn VFxPkEbhsách đãnGnwY7Ea nGnwY7Eabị trnGnwY7Eaó VFxPkEbhgô bằSR4Png mVFxPkEbhột sợinGnwY7Ea dSR4Pây thừngnGnwY7Ea dài.SR4P nGnwY7EaMấy đứaSR4P VFxPkEbhhọc tnGnwY7Earò VFxPkEbhkhác SR4P cũngSR4P lôiVFxPkEbh nGnwY7Easách củaVFxPkEbh mìnhnGnwY7Ea raSR4P, VFxPkEbhvài đứanGnwY7Ea cũSR4Png VFxPkEbhgiống nhưnGnwY7Ea HSR4Parry đãSR4P VFxPkEbhdùng dSR4Pây nịnGnwY7Eat VFxPkEbh màSR4P khớVFxPkEbhp mVFxPkEbhõm cuốnVFxPkEbh sSR4Pách lại.nGnwY7Ea nGnwY7EaMấy đứanGnwY7Ea khácSR4P tốnGnwY7Eang cuốSR4Pn SR4Psách vVFxPkEbhô trSR4Pong nhữngVFxPkEbh VFxPkEbh cSR4Pái SR4Pbao chSR4Pật, VFxPkEbhhay kẹpnGnwY7Ea chặtSR4P chSR4Púng lnGnwY7Eaại bằVFxPkEbhng mấnGnwY7Eay cVFxPkEbhái kẹpSR4P nGnwY7Eagiấy tổSR4P chảng.
Lão HanGnwY7Eagrid tVFxPkEbhrông cóVFxPkEbh vẻnGnwY7Ea VFxPkEbhtiu nghỉu:
"Không SR4Pai cóVFxPkEbh thểnGnwY7Ea VFxPkEbhmở đVFxPkEbhược sáchSR4P rSR4Pa sao?"
Cả lớpSR4P lắcVFxPkEbh nGnwY7Eađầu. LãoSR4P HagVFxPkEbhrid nói:
"Các tròVFxPkEbh phảinGnwY7Ea vVFxPkEbhuốt vnGnwY7Eae chúngSR4P. CSR4Poi nè..."
Nghe giọngnGnwY7Ea lnGnwY7Eaão HagrnGnwY7Eaid VFxPkEbhthì đónGnwY7Ea làVFxPkEbh VFxPkEbhđiều nGnwY7Eahiển nSR4Phiên nGnwY7Ea nSR4Phứt thếnGnwY7Ea VFxPkEbhgiới. VFxPkEbhLão cVFxPkEbhầm cuốnnGnwY7Ea sácnGnwY7Eah củVFxPkEbha HerVFxPkEbhmione SR4Plên, lộtSR4P bVFxPkEbhỏ VFxPkEbhlớp băngVFxPkEbh kVFxPkEbheo VFxPkEbh bnGnwY7Eaùa chVFxPkEbhú dáSR4Pn SR4Prịt bnGnwY7Eaên nnGnwY7Eagoài. CSR4Puốn sácSR4Ph SR4Ptìm cácSR4Ph cắnGnwY7Ean, nhưVFxPkEbhng lãVFxPkEbho HagriSR4Pd đãVFxPkEbh VFxPkEbh vuốVFxPkEbht ngónnGnwY7Ea nGnwY7Eatay VFxPkEbhtrỏ nGnwY7Eakhổng lồVFxPkEbh VFxPkEbhcủa nGnwY7Ealão SR4Pdọc VFxPkEbhtheo gáyVFxPkEbh VFxPkEbhsách, nGnwY7Eacuốn sSR4Pách rùSR4Png SR4P mìnGnwY7Eanh, VFxPkEbhrồi mnGnwY7Eaở VFxPkEbhra vSR4Pà nằmVFxPkEbh SR4Pyên lặnnGnwY7Eag troSR4Png taVFxPkEbhy lSR4Pão Hagrid.
MaVFxPkEbhlfoy chếnGnwY7Ea nhạo:
"Ôi, SR4Plũ cVFxPkEbhhúng mìnhnGnwY7Ea nGnwY7Eamới nnGnwY7Eagu ngốcSR4P làVFxPkEbhm SR4Psao! LẽSR4P rnGnwY7Eaa chúVFxPkEbhng mìnnGnwY7Eah phVFxPkEbhải vuốnGnwY7Eat vSR4Pe chúnnGnwY7Eag! SSR4Pao mVFxPkEbhà cSR4Phúng mìnhVFxPkEbh khônSR4Pg đoVFxPkEbhán VFxPkEbhra đưSR4Pợc nhỉ?"
Lão nGnwY7EaHagrid ngậpSR4P nGnwY7Eangừng nóVFxPkEbhi vVFxPkEbhới Hermione:
"Tôi... tnGnwY7Eaôi nghĩnGnwY7Ea tụinGnwY7Ea nóSR4P cũnVFxPkEbhg vnGnwY7Eaui chứ?"
Malfoy nónGnwY7Eai hớt:
"Ôi, vVFxPkEbhui nGnwY7Eakinh khủnGnwY7Eang kSR4Phiếp điVFxPkEbh ấVFxPkEbhy chứSR4P! QuảVFxPkEbh VFxPkEbhlà kSR4Phôn nnGnwY7Eagoan, tốSR4Png VFxPkEbhcho tSR4Pụi nàySR4P nhữngnGnwY7Ea cuSR4Pốn sSR4Pách VFxPkEbhcứ lămnGnwY7Ea VFxPkEbhle cắSR4Pn đnGnwY7Eaứt nGnwY7Eatay tụiVFxPkEbh SR4Pnày ra."
Harry nóVFxPkEbhi nhỏ:
"SR4PIm đSR4Pi, Malfoy!"
Lão HagrinGnwY7Ead tỏnGnwY7Ea nGnwY7Eara chánnGnwY7Ea nGnwY7Eanản, mVFxPkEbhà HarrSR4Py thSR4Pì muốnnGnwY7Ea cnGnwY7Eaho nGnwY7Ea buổVFxPkEbhi dạyVFxPkEbh đầSR4Pu nGnwY7Eatiên nGnwY7Eacủa lSR4Pão đưSR4Pợc thànhnGnwY7Ea côngnGnwY7Ea tnGnwY7Eaốt đẹpnGnwY7Ea. nGnwY7EaLão SR4PHagrid dườVFxPkEbhng nhưVFxPkEbh VFxPkEbh nGnwY7Eađã mấtVFxPkEbh hứng.
"Vậy thôi...nGnwY7Ea VFxPkEbhvậy VFxPkEbhlà nGnwY7Eacác trSR4Pò SR4Pđã SR4Pcó sáchnGnwY7Ea nGnwY7Eavà... VFxPkEbhvà nGnwY7Ea nGnwY7Eabây giờnGnwY7Ea tSR4Phì cácSR4P tròSR4P cầnSR4P nGnwY7EaSinh vậnGnwY7Eat HunGnwY7Eayền VFxPkEbhbí. Phải.VFxPkEbh VSR4Pậy đểVFxPkEbh tôiSR4P điVFxPkEbh SR4Pdắt chúnSR4Pg nGnwY7Ea lạiSR4P. VFxPkEbhChờ mộtnGnwY7Ea chút..."
Lão sSR4Pải bVFxPkEbhước xVFxPkEbha kSR4Phỏi bọnVFxPkEbh trẻ,VFxPkEbh điSR4P vềSR4P pSR4Phía khnGnwY7Eau rừnSR4Pg vnGnwY7Eaà biếnVFxPkEbh mất.
Malfoy nónGnwY7Eai to:
"Chúa ơi,VFxPkEbh nSR4Pơi nàyVFxPkEbh điêSR4Pu nGnwY7Eatàn hếnGnwY7Eat SR4Pchỗ nói.VFxPkEbh LãVFxPkEbho đầnnGnwY7Ea nGnwY7Ea đnGnwY7Eaó bànGnwY7Eay đặtnGnwY7Ea nGnwY7Eadạy học,SR4P tnGnwY7Eaao mVFxPkEbhà nóinGnwY7Ea cSR4Pho SR4Pba taVFxPkEbho biết,SR4P ổngVFxPkEbh thVFxPkEbhế nàSR4Po cũnGnwY7Eang SR4Pđiên SR4P nGnwY7Eatiết lên..."
SR4PHarry lậpVFxPkEbh lại:
"Im SR4Pđi, Malfoy."
"Cẩn thậnSR4P đóSR4P, HVFxPkEbharry, đằnSR4Pg saSR4Pu mVFxPkEbhày cóSR4P mộSR4Pt viêVFxPkEbhn giáSR4Pm ngụVFxPkEbhc AzkabVFxPkEbhan kìa..."
"Ối..."
LevendenGnwY7Ear rúnGnwY7Ea lên,VFxPkEbh chỉSR4P nGnwY7Eavề phVFxPkEbhía bêSR4Pn kVFxPkEbhia củaSR4P SR4Pbãi chVFxPkEbhăn thả.
Một VFxPkEbhtá VFxPkEbhsinh vậtSR4P SR4Pquái dịSR4P nhứtSR4P SR4Pmà HarVFxPkEbhry nGnwY7Eatừng nhìnSR4P nGnwY7Ea tnGnwY7Eahấy đangVFxPkEbh chạyVFxPkEbh loVFxPkEbhn tnGnwY7Eaon vềSR4P phíSR4Pa bọnSR4P họcVFxPkEbh tròVFxPkEbh. NhữnnGnwY7Eag snGnwY7Eainh vậVFxPkEbht nVFxPkEbhày VFxPkEbhcó thâVFxPkEbhn, VFxPkEbh đuôiVFxPkEbh vàSR4P chânVFxPkEbh củaSR4P nVFxPkEbhgựa, nhưnSR4Pg cVFxPkEbhhân trướcSR4P, cánhnGnwY7Ea vàVFxPkEbh đầVFxPkEbhu làSR4P củaSR4P mVFxPkEbhột cSR4Pon gìnGnwY7Ea SR4P nGnwY7Eagiống SR4Pnhư coVFxPkEbhn đạVFxPkEbhi bVFxPkEbhàng SR4Pkhổng lồSR4P, VFxPkEbhvới cVFxPkEbhái nGnwY7Eamỏ SR4Pto VFxPkEbhmàu tVFxPkEbhhép, hnGnwY7Eaết sứcVFxPkEbh hunSR4Pg nGnwY7Ea tợn,VFxPkEbh vnGnwY7Eaà SR4Pđôi mắtnGnwY7Ea màuVFxPkEbh SR4Pcam VFxPkEbhrực. MnGnwY7Eaóng vuốVFxPkEbht củaVFxPkEbh nGnwY7Eachân VFxPkEbhtrước dSR4Pài cảnGnwY7Ea mộtnGnwY7Ea SR4Ptấc VFxPkEbh rưỡi,SR4P cSR4Pó nGnwY7Eavẻ nnGnwY7Eahư VFxPkEbhbấu chếtVFxPkEbh ngưnGnwY7Eaời nhưVFxPkEbh chơi.nGnwY7Ea MỗnGnwY7Eai cSR4Pon quáinGnwY7Ea thúSR4P ấynGnwY7Ea đềnGnwY7Eau đeoVFxPkEbh nGnwY7Ea vVFxPkEbhòng cổSR4P bằnVFxPkEbhg nGnwY7Eada SR4Pdày, nốSR4Pi VFxPkEbhvới VFxPkEbhmột sợVFxPkEbhi xíVFxPkEbhch dàiVFxPkEbh, nGnwY7Eavà đầSR4Pu tấnGnwY7Eat SR4Pcả nhữVFxPkEbhng nGnwY7Easợi VFxPkEbh xícVFxPkEbhh đóVFxPkEbh VFxPkEbhđều nằmnGnwY7Ea VFxPkEbhtrong bànVFxPkEbh nGnwY7Eatay SR4Pto tướnVFxPkEbhg củanGnwY7Ea lnGnwY7Eaão HVFxPkEbhagrid. SR4PLão đangnGnwY7Ea lơnnGnwY7Ea tơVFxPkEbhn VFxPkEbh SR4Pchạy SR4Ptheo nGnwY7Easau đSR4Pám quáiVFxPkEbh nGnwY7Eathú VFxPkEbhvào bãSR4Pi chăSR4Pn thả.
Lão HanGnwY7Eagrid giậtVFxPkEbh nhVFxPkEbhững sợnGnwY7Eai dâynGnwY7Ea xíchnGnwY7Ea, SR4Pthúc lũnGnwY7Ea nGnwY7Eaquái thúSR4P hướnGnwY7Eang vềVFxPkEbh phíVFxPkEbha hànnGnwY7Eag rSR4Pào SR4Pmà SR4Plũ VFxPkEbhhọc tSR4Prò đanVFxPkEbhg đứng,VFxPkEbh lnGnwY7Eaão gnGnwY7Eaầm lên:
"Đi nGnwY7Eanào, tSR4Piến tới!"
Bọn tSR4Prẻ hơiSR4P nGnwY7Ealùi lạinGnwY7Ea nGnwY7Eakhi lnGnwY7Eaão HagSR4Prid tiếnnGnwY7Ea SR4Pđến gầnVFxPkEbh chúngSR4P đểSR4P SR4Pbuộc VFxPkEbhmớ dnGnwY7Eaây xíSR4Pch vàoVFxPkEbh hànSR4Pg ràVFxPkEbho. VFxPkEbhLão vẫVFxPkEbhy tụinGnwY7Ea SR4Phọc tnGnwY7Earò, vSR4Pui vẻVFxPkEbh gàoVFxPkEbh to:
"Đây VFxPkEbhlà nhSR4Pững cSR4Pon BằVFxPkEbhng MnGnwY7Eaã! ThSR4Pấy chúnVFxPkEbhg đẹpnGnwY7Ea không?"
Harry đạnGnwY7Eai SR4Pkhái hiểSR4Pu lãoVFxPkEbh HVFxPkEbhagrid muốnSR4P nóSR4Pi gnGnwY7Eaì. SSR4Pau nGnwY7Ea kVFxPkEbhhi SR4Pqua khSR4Pỏi cSR4Pơn VFxPkEbhkinh hoVFxPkEbhàng đốiVFxPkEbh diVFxPkEbhện vnGnwY7Eaới mộtVFxPkEbh thứVFxPkEbh nửVFxPkEbha ngSR4Pựa nửnGnwY7Eaa chiVFxPkEbhm, nGnwY7Ea ngườiVFxPkEbh tnGnwY7Eaa bnGnwY7Eaắt đVFxPkEbhầu ngưỡnVFxPkEbhg VFxPkEbhmộ VFxPkEbhlớp áoVFxPkEbh khoáVFxPkEbhc VFxPkEbhóng ảVFxPkEbh nGnwY7Eacủa nhVFxPkEbhững nGnwY7Eacon VFxPkEbhBằng nGnwY7EaMã, SR4P chnGnwY7Eauyển VFxPkEbhtiếp hếtVFxPkEbh SR4Psức mượtVFxPkEbh mSR4Pà từnGnwY7Ea nGnwY7Ealông vũSR4P saSR4Png lnGnwY7Eaông thVFxPkEbhú, SR4Pmỗi conGnwY7Ean mộtSR4P nGnwY7Eamàu nGnwY7Ea kháVFxPkEbhc nhaSR4Pu: màSR4Pu nGnwY7Eaxám bSR4Pão tốVFxPkEbh, VFxPkEbhmàu đồnSR4Pg, mSR4Pàu lanSR4Pg ửSR4Png hồngnGnwY7Ea, nGnwY7Eamàu hộtnGnwY7Ea dSR4Pẻ bSR4Póng nGnwY7Ea lưỡngnGnwY7Ea vàSR4P nGnwY7Eamàu đenVFxPkEbh mSR4Pun nhưnGnwY7Ea mực.
Lão HagriVFxPkEbhd nGnwY7Eaxoa hSR4Pai bVFxPkEbhàn VFxPkEbhtay vàoVFxPkEbh nnGnwY7Eahau, tưSR4Pơi cnGnwY7Eaười vớiSR4P bọnnGnwY7Ea SR4Ptrẻ chuVFxPkEbhng quanh:
"Vậy đó,nGnwY7Ea cácVFxPkEbh trnGnwY7Eaò làmnGnwY7Ea ơnnGnwY7Ea xícSR4Ph tớVFxPkEbhi gSR4Pần thêSR4Pm mộSR4Pt chút..."
KhVFxPkEbhông aSR4Pi cSR4Pó vẻnGnwY7Ea munGnwY7Eaốn lànGnwY7Eam thVFxPkEbheo lãonGnwY7Ea HagrVFxPkEbhid. TVFxPkEbhuy nGnwY7Ea nhinGnwY7Eaên, HarSR4Pry, RonGnwY7Ean vnGnwY7Eaà VFxPkEbhHermione cũnSR4Pg cnGnwY7Eaẩn thSR4Pận bSR4Pước SR4Pđến gầnVFxPkEbh cáVFxPkEbhi hàngnGnwY7Ea nGnwY7Earào. SR4P LnGnwY7Eaão HagrinGnwY7Ead nói:
"Bây gVFxPkEbhiờ, điềunGnwY7Ea VFxPkEbhtrước tiênnGnwY7Ea cánGnwY7Eac SR4Ptrò nGnwY7Eaphải biếtSR4P vềnGnwY7Ea VFxPkEbh BằnSR4Pg MãVFxPkEbh lVFxPkEbhà chúVFxPkEbhng rấSR4Pt SR4Pkiêu hnGnwY7Eaãnh, VFxPkEbhrất dễSR4P bịnGnwY7Ea tVFxPkEbhổn VFxPkEbhthương. ĐừngSR4P VFxPkEbhbao SR4Pgiờ VFxPkEbhxúc SR4P SR4Pphạm chVFxPkEbhúng, kẻSR4Po tVFxPkEbhoi mạSR4Png nhVFxPkEbhư chơi."
Malfoy, CrVFxPkEbhabbe vSR4Pà VFxPkEbhGoyle SR4Pchẳng buVFxPkEbhồn lVFxPkEbhắng nGnwY7Eatai VFxPkEbh nGnwY7Eanghe, chVFxPkEbhỉ mảiSR4P nGnwY7Earì rầVFxPkEbhm trònGnwY7Ea SR4Pchuyện, vVFxPkEbhà HanGnwY7Earry VFxPkEbhcó cáVFxPkEbhi cnGnwY7Eaảm giáVFxPkEbhc khSR4Pó chịuSR4P lSR4Pà SR4P chnGnwY7Eaúng đangVFxPkEbh VFxPkEbhâm nGnwY7Eamưu phnGnwY7Eaá hỏngnGnwY7Ea buổiVFxPkEbh hnGnwY7Eaọc SR4Pnày. LVFxPkEbhão nGnwY7EaHagrid vẫnSR4P tiếpSR4P tụcnGnwY7Ea giảng:
"Các tnGnwY7Earò phảinGnwY7Ea đợinGnwY7Ea đếnSR4P VFxPkEbhkhi nGnwY7Eanhững coSR4Pn BằnSR4Pg MãVFxPkEbh tỏVFxPkEbh SR4P dấSR4Pu hiệVFxPkEbhu trướcnGnwY7Ea tiênVFxPkEbh. SR4PPhép lịcSR4Ph snGnwY7Eaự, nGnwY7Eahiểu nGnwY7Eakhông? CánGnwY7Eac tVFxPkEbhrò bSR4Pước vnGnwY7Eaề phnGnwY7Eaía mộVFxPkEbht SR4P cVFxPkEbhon BnGnwY7Eaằng Mã,SR4P nghiênGnwY7Eang mìnhnGnwY7Ea nGnwY7Eachào vnGnwY7Eaà cVFxPkEbhhờ đnGnwY7Eaợi. NếuVFxPkEbh nnGnwY7Eahư cSR4Pon SR4PBằng MãVFxPkEbh cSR4Púi chSR4Pào SR4P VFxPkEbhlại thSR4Pì cVFxPkEbhác VFxPkEbhtrò đượcVFxPkEbh phnGnwY7Eaép cSR4Phạm nGnwY7Eavào nVFxPkEbhó. SR4PNếu nGnwY7Eanó khônnGnwY7Eag cúinGnwY7Ea VFxPkEbhchào VFxPkEbhthì lnGnwY7Eaiệu SR4P hồnnGnwY7Ea mSR4Pà tránnGnwY7Eah nGnwY7Eaxa mVFxPkEbhóng vuốtVFxPkEbh sắcnGnwY7Ea SR4Pcủa nó,nGnwY7Ea VFxPkEbhbởi vnGnwY7Eaì mấyVFxPkEbh cáSR4Pi SR4Pmóng vuốtnGnwY7Ea đóSR4P gnGnwY7Eaây nGnwY7Ea tSR4Phương tVFxPkEbhích đanGnwY7Eau nGnwY7Eađớn lnGnwY7Eaắm nGnwY7Eađó. RnGnwY7Eaồi, bâySR4P gVFxPkEbhiờ SR4Pai muVFxPkEbhốn xVFxPkEbhung phnGnwY7Eaong nào?"
Nghe VFxPkEbhđến câuVFxPkEbh hỏnGnwY7Eai này,nGnwY7Ea SR4Pgần nVFxPkEbhhư cảnGnwY7Ea lớnGnwY7Eap lVFxPkEbhùi SR4Pra VFxPkEbhxa VFxPkEbh hơn.SR4P NgaVFxPkEbhy SR4Pđến HnGnwY7Eaarry, RnGnwY7Eaon vnGnwY7Eaà HeVFxPkEbhrmione VFxPkEbhcũng nVFxPkEbhghi ngại.VFxPkEbh MấyVFxPkEbh conGnwY7Ean BằngSR4P MãSR4P nGnwY7Ea đnGnwY7Eaang nGnwY7Eahung hănnGnwY7Eag nGnwY7Eahất hVFxPkEbhất SR4Pmấy cáVFxPkEbhi đVFxPkEbhầu dữVFxPkEbh SR4Ptợn, VFxPkEbhnhững đSR4Pôi cánnGnwY7Eah mạnVFxPkEbhh mẽSR4P gồngnGnwY7Ea nGnwY7Ea lSR4Pên, nGnwY7Eaxem rVFxPkEbha chúngnGnwY7Ea khôVFxPkEbhng thSR4Pích VFxPkEbhthú bnGnwY7Eaị xVFxPkEbhiềng buộcVFxPkEbh VFxPkEbhnhư vầSR4Py chVFxPkEbho lắm.
Lão HagVFxPkEbhrid nóiSR4P vớnGnwY7Eai VFxPkEbhcái nhìnGnwY7Ean nnGnwY7Eaài nỉ:
"Không aVFxPkEbhi VFxPkEbhlàm thVFxPkEbhử sao?"
HarrnGnwY7Eay nói:
"Con sẽnGnwY7Ea làm."
ĐằnSR4Pg sVFxPkEbhau lưnGnwY7Eang nGnwY7EaHarry VFxPkEbhcó tinGnwY7Eaếng hítnGnwY7Ea hnGnwY7Eaơi SR4Psâu nGnwY7Eavà cnGnwY7Eaả LavenSR4Pder lẫnVFxPkEbh PVFxPkEbharvati đềuSR4P thSR4Pì thầm:
"Ôi, nGnwY7Eađừng, HanGnwY7Earry. BạVFxPkEbhn khôSR4Png nhớVFxPkEbh lờinGnwY7Ea bónGnwY7Eai SR4Ptrà cVFxPkEbhủa SR4Pbạn sao?"
Harry bỏVFxPkEbh nVFxPkEbhgoài tSR4Pai, SR4Pcứ nGnwY7Eatrèo VFxPkEbhqua cVFxPkEbhái hSR4Pàng rnGnwY7Eaào vnGnwY7Eaào bnGnwY7Eaãi cVFxPkEbhhăn thả.
Lão HagrnGnwY7Eaid vSR4Pui mừngnGnwY7Ea nGnwY7Eala lớn:
"Giỏi SR4Plắm, HarnGnwY7Eary! ĐượcSR4P rồi...nGnwY7Ea đnGnwY7Eaể VFxPkEbhcoi SR4Ptrò làmVFxPkEbh ănnGnwY7Ea rSR4Pa sVFxPkEbhao nGnwY7Eavới cnGnwY7Eaon Buckbeak."
Lão tSR4Pháo mộnGnwY7Eat tnGnwY7Earong nhữnGnwY7Eang VFxPkEbhsợi dnGnwY7Eaây xíSR4Pch, kéoVFxPkEbh mSR4Pột nGnwY7Ea coSR4Pn BnGnwY7Eaằng MVFxPkEbhã mSR4Pàu xáVFxPkEbhm rSR4Pa nGnwY7Eakhỏi VFxPkEbhbầy, rồVFxPkEbhi tháVFxPkEbho vòngnGnwY7Ea cổVFxPkEbh chSR4Po nó.nGnwY7Ea CảnGnwY7Ea đánGnwY7Eam họcSR4P trnGnwY7Eaò SR4P đứngSR4P bSR4Pên kiVFxPkEbha hàngSR4P ràoVFxPkEbh dưVFxPkEbhờng nhưnGnwY7Ea cùnSR4Pg níSR4Pn thởVFxPkEbh. MắtnGnwY7Ea MalVFxPkEbhfoy nVFxPkEbhheo lạSR4Pi mộSR4Pt VFxPkEbh cácnGnwY7Eah VFxPkEbhnham hiểm.
Lão nGnwY7EaHagrid nóVFxPkEbhi nhỏVFxPkEbh vớSR4Pi Harry:
"Bây gnGnwY7Eaiờ cứnGnwY7Ea tnGnwY7Eahoải máiVFxPkEbh tnGnwY7Eaự nhnGnwY7Eaiên. nGnwY7EaTrò nhSR4Pìn vSR4Pào mSR4Pắt nGnwY7Ea SR4Pcon BằngSR4P MnGnwY7Eaã, cốSR4P gắSR4Png đừngSR4P nGnwY7Eacó nGnwY7Eachớp mắVFxPkEbht SR4P- BằnVFxPkEbhg nGnwY7EaMã khVFxPkEbhông VFxPkEbhtin tnGnwY7Eaưởng trònGnwY7Ea đâuVFxPkEbh nGnwY7Ea nếuVFxPkEbh trònGnwY7Ea cứSR4P cSR4Phớp mắtnGnwY7Ea liVFxPkEbha lịa..."
MắVFxPkEbht HVFxPkEbharry VFxPkEbhlập tứcVFxPkEbh ứaSR4P nnGnwY7Eaước canGnwY7Eay SR4Pxè, nhưnnGnwY7Eag nóSR4P giữVFxPkEbh VFxPkEbh cnGnwY7Eaho mnGnwY7Eaắt đừnGnwY7Eang nhắnGnwY7Eam lại.SR4P CoSR4Pn BucVFxPkEbhkbeak đVFxPkEbhã xVFxPkEbhoay cVFxPkEbhái đầuVFxPkEbh VFxPkEbhbự vàSR4P SR4Pnhọn vềnGnwY7Ea pSR4Phía VFxPkEbh HVFxPkEbharry, vàSR4P đămVFxPkEbh đămSR4P nhnGnwY7Eaìn nSR4Pó bằSR4Png mSR4Pột SR4Pcon mắVFxPkEbht mVFxPkEbhàu VFxPkEbhcam dSR4Pữ tợn.
Lão HagrSR4Pid nói:
"Như vnGnwY7Eaậy đó.nGnwY7Ea ĐúngnGnwY7Ea nGnwY7Eađó, HarVFxPkEbhry... bâySR4P ginGnwY7Eaờ, cúVFxPkEbhi chào..."
Harry cảmVFxPkEbh thấynGnwY7Ea nGnwY7Eakhông khoáiSR4P lắVFxPkEbhm chuySR4Pện đưSR4Pa cổnGnwY7Ea VFxPkEbhhay nGnwY7Ea giSR4Pơ lưnVFxPkEbhg rnGnwY7Eaa nganGnwY7Eay tầmnGnwY7Ea mổVFxPkEbh củanGnwY7Ea cáiSR4P mSR4Pỏ cSR4Pon BunGnwY7Eackbeak, nhưSR4Png nóVFxPkEbh cũngnGnwY7Ea cốnGnwY7Ea lVFxPkEbhàm nGnwY7Ea theVFxPkEbho SR4Plời lãoSR4P HagrVFxPkEbhid dạVFxPkEbhy bảo.nGnwY7Ea nGnwY7EaNó cúiSR4P nGnwY7Eachào thậtSR4P SR4Pnhanh SR4Prồi ngướcSR4P đnGnwY7Eaầu nnGnwY7Eahìn nGnwY7Ea lênVFxPkEbh. CoSR4Pn BSR4Pằng SR4PMã SR4Pvẫn nGnwY7Eacao nGnwY7Eangạo nGnwY7Eanhìn nSR4Pó đămVFxPkEbh đănGnwY7Eam, khnGnwY7Eaông buồnSR4P nhnGnwY7Eaúc nhích.
LãSR4Po HaSR4Pgrid VFxPkEbhkêu lêVFxPkEbhn, VFxPkEbhcó VFxPkEbhvẻ lnGnwY7Eao lắng:
"À, tSR4Phôi được.SR4P LùSR4Pi lSR4Pại ngaySR4P, HSR4Parry, cVFxPkEbhứ nGnwY7Eathoải mVFxPkEbhái thôi..."
Nhưng VFxPkEbhvừa lúcnGnwY7Ea nGnwY7Eađó, HaVFxPkEbhrry ngnGnwY7Eaạc nSR4Phiên vônGnwY7Ea cùVFxPkEbhng VFxPkEbhkhi SR4P tVFxPkEbhhấy coSR4Pn BSR4Pằng VFxPkEbhMã bnGnwY7Eaỗng nhiênnGnwY7Ea khuSR4Pỵu hVFxPkEbhai chânGnwY7Ean nGnwY7Eatrước VFxPkEbhcó vảynGnwY7Ea vnGnwY7Eaà nhúVFxPkEbhn mìnhnGnwY7Ea nGnwY7Ea xuốnnGnwY7Eag đểSR4P thểSR4P hinGnwY7Eaện nGnwY7Eamột cáVFxPkEbhi nGnwY7Eacúi SR4Pchào nGnwY7Eakhông thểVFxPkEbh nàSR4Po nhầnGnwY7Eam nGnwY7Ealẫn được.SR4P LVFxPkEbhão SR4P HagrnGnwY7Eaid mêSR4P nGnwY7Eamẩn tâmnGnwY7Ea thần:
"Hay lắmVFxPkEbh, HaVFxPkEbhrry! ĐượVFxPkEbhc rồiVFxPkEbh đó...VFxPkEbh ỪVFxPkEbh, trnGnwY7Eaò cóVFxPkEbh tnGnwY7Eahể chạmVFxPkEbh VFxPkEbhvào nSR4Pó! VFxPkEbhVỗ nGnwY7Eavề cSR4Pái mSR4Pỏ nSR4Pó điSR4P, làVFxPkEbhm đi!"
Harry cảmVFxPkEbh thấynGnwY7Ea lùiSR4P xnGnwY7Eaa coVFxPkEbhn quSR4Pái thúSR4P mớiSR4P SR4Plà phầnVFxPkEbh VFxPkEbh thưởnSR4Pg mnGnwY7Eaà nàSR4P khonGnwY7Eaái hVFxPkEbhơn, nhưVFxPkEbhng nVFxPkEbhó nGnwY7Eavẫn đàSR4Pnh phảSR4Pi từVFxPkEbh từVFxPkEbh tiSR4Pến lVFxPkEbhại gầnSR4P conGnwY7Ean nGnwY7Ea BằnVFxPkEbhg nGnwY7EaMã vàVFxPkEbh đưnGnwY7Eaa tanGnwY7Eay sờSR4P vnGnwY7Eaào conGnwY7Ean vVFxPkEbhật. HaSR4Prry vỗSR4P nhẹnGnwY7Ea lVFxPkEbhên mỏnGnwY7Ea coVFxPkEbhn BằnGnwY7Eang VFxPkEbhMã nhiSR4Pều nGnwY7Ea lnGnwY7Eaần nGnwY7Eavà coVFxPkEbhn vSR4Pật nhắmVFxPkEbh mnGnwY7Eaắt lạnGnwY7Eai mnGnwY7Eaột VFxPkEbhcách lườiSR4P biếng,VFxPkEbh nhnGnwY7Eaư thểSR4P khonGnwY7Eaái lắm.
SR4PTất cnGnwY7Eaả bọnVFxPkEbh hSR4Pọc VFxPkEbhsinh bỗnSR4Pg SR4Pồ VFxPkEbhlên hoaVFxPkEbhn hô,SR4P VFxPkEbhngoại trừSR4P nGnwY7EaMalfoy, CrabbSR4Pe VFxPkEbhvà GSR4Poyle. VFxPkEbhBa đứanGnwY7Ea nónGnwY7Ea thấtnGnwY7Ea vọngVFxPkEbh rSR4Pa mặt.
Lão HSR4Pagrid nói:
"Được đó,VFxPkEbh HarrnGnwY7Eay. BSR4Pác cnGnwY7Eaho làVFxPkEbh cóSR4P lnGnwY7Eaẽ nnGnwY7Eaó VFxPkEbhchịu cSR4Pho cnGnwY7Eaon cưVFxPkEbhỡi mộtVFxPkEbh vònnGnwY7Eag đó!"
Điều nSR4Pày thnGnwY7Eaì nGnwY7Eavượt quáVFxPkEbh VFxPkEbhdự SR4Ptính củVFxPkEbha nGnwY7EaHarry. NnGnwY7Eaó vốnGnwY7Ean nGnwY7Ea VFxPkEbhquen việcnGnwY7Ea cỡinGnwY7Ea chnGnwY7Eaổi thSR4Pần mànGnwY7Ea thôinGnwY7Ea, nSR4Phưng nóVFxPkEbh kSR4Phông cSR4Phắc VFxPkEbhcỡi mộtSR4P cVFxPkEbhon BằngSR4P MnGnwY7Eaã nGnwY7Ea tSR4Phì cVFxPkEbhó nGnwY7Eagiống cỡSR4Pi cnGnwY7Eahổi VFxPkEbhthần haSR4Py không.
Lão HanGnwY7Eagrid giục:
"Con trSR4Pèo lnGnwY7Eaên đVFxPkEbhi, ngnGnwY7Eaay phSR4Pía sSR4Pau chỗSR4P nốSR4Pi SR4Pvới nGnwY7Ea SR4Pcánh, vSR4Pà lưVFxPkEbhu nGnwY7Eaý lnGnwY7Eaà cnGnwY7Eaon nGnwY7Eachớ VFxPkEbhcó nhSR4Pổ mộtnGnwY7Ea cánGnwY7Eai lôngVFxPkEbh vũnGnwY7Ea nSR4Pào nGnwY7Eanha, BnGnwY7Eaằng MãSR4P kVFxPkEbhhông nGnwY7Ea khSR4Poái vnGnwY7Eaụ đóVFxPkEbh đâu..."
Harry SR4Pđặt chSR4Pân lênnGnwY7Ea chótSR4P cáSR4Pnh SR4Pcủa conGnwY7Ean BuckbeaSR4Pk vSR4Pà SR4P tnGnwY7Eaự SR4Pmình VFxPkEbhđu lênSR4P nGnwY7Ealưng conGnwY7Ean nGnwY7Eavật. CoSR4Pn BucSR4Pkbeak đứngnGnwY7Ea dậySR4P. HarrnGnwY7Eay SR4Pkhông bVFxPkEbhiết nGnwY7Ea nSR4Pên bVFxPkEbhấu víunGnwY7Ea vôSR4P SR4Pđâu, SR4Ptrước nGnwY7Eamặt nGnwY7Eanó SR4Pchỉ toànSR4P làVFxPkEbh lôVFxPkEbhng vũVFxPkEbh nGnwY7Eamà SR4Pthôi. VFxPkEbhLão HagrVFxPkEbhid VFxPkEbh pháVFxPkEbht môSR4Png cVFxPkEbhon quáVFxPkEbhi thúSR4P, hSR4Pô to:
"Tiến lênGnwY7Ean, nào!"
KhôngSR4P báoSR4P trưnGnwY7Eaớc gìVFxPkEbh hết,SR4P đôiSR4P cVFxPkEbhánh dSR4Pài SR4Pmột thướcVFxPkEbh VFxPkEbh SR4Prưỡi củSR4Pa cnGnwY7Eaon BnGnwY7Eaằng MnGnwY7Eaã nGnwY7Eadang rVFxPkEbha VFxPkEbhhai nGnwY7Eabên; HaSR4Prry SR4Pchỉ kịVFxPkEbhp ômVFxPkEbh chVFxPkEbhoàng SR4Plấy nGnwY7Eacổ củVFxPkEbha nGnwY7Ea cnGnwY7Eaon BuSR4Pckbeak trnGnwY7Eaước nGnwY7Eakhi coVFxPkEbhn vậtSR4P phónVFxPkEbhg baSR4Py VFxPkEbhvút lSR4Pên caoSR4P. ChẳnGnwY7Eang giVFxPkEbhống cnGnwY7Eaỡi nGnwY7Ea cVFxPkEbhhổi thVFxPkEbhần chSR4Pút xíuVFxPkEbh VFxPkEbhnào, vàSR4P HaSR4Prry bnGnwY7Eaiết rVFxPkEbhõ mìnSR4Ph tVFxPkEbhhích cỡiSR4P cánGnwY7Eai nGnwY7Eanào nGnwY7Eahơn; đVFxPkEbhôi SR4P cánhnGnwY7Ea củaVFxPkEbh coSR4Pn BSR4Pằng MSR4Pã vỗSR4P nGnwY7Eađập SR4Phai VFxPkEbhbên hSR4Pông nGnwY7Eanó mộtVFxPkEbh nGnwY7Eacánh khóVFxPkEbh chVFxPkEbhịu, vưnGnwY7Eaớng SR4P vàoVFxPkEbh phnGnwY7Eaía dướnGnwY7Eai chânSR4P nGnwY7Eanó, nGnwY7Ealàm chnGnwY7Eao nónGnwY7Ea cảmnGnwY7Ea SR4Pthấy nhnGnwY7Eaư sắpVFxPkEbh sửVFxPkEbha SR4Pbị quẳnSR4Pg xuống.VFxPkEbh VFxPkEbh LớpSR4P lôSR4Png vũVFxPkEbh bóngSR4P bẩyVFxPkEbh SR4Phào nhoánGnwY7Eang SR4Pcứ SR4Ptuột khỏinGnwY7Ea nVFxPkEbhhững ngnGnwY7Eaón nGnwY7Eatay SR4Pcủa HarrVFxPkEbhy, VFxPkEbh mSR4Pà nnGnwY7Eaó thnGnwY7Eaì kVFxPkEbhhông dámVFxPkEbh tVFxPkEbhúm qunGnwY7Eaá cVFxPkEbhhặt. nGnwY7EaThay vìnGnwY7Ea nhữnGnwY7Eang độnSR4Pg VFxPkEbhtác êmSR4P nGnwY7Eaái củVFxPkEbha chiếcSR4P VFxPkEbh NnGnwY7Eaimbus 200nGnwY7Ea0 qunGnwY7Eaen thuộnGnwY7Eac vớSR4Pi HarrVFxPkEbhy, bâyVFxPkEbh giờVFxPkEbh nnGnwY7Eaó SR4Pchỉ cảmSR4P thấySR4P nhưnGnwY7Ea mSR4Pình nGnwY7Eađang VFxPkEbh lnGnwY7Eaắc lSR4Pư, cnGnwY7Eahồm tớiSR4P chồmSR4P SR4Plui tSR4Prên tSR4Phân VFxPkEbhsau củaSR4P VFxPkEbhcon BằngnGnwY7Ea MãnGnwY7Ea, vàSR4P nhnGnwY7Eaấp nSR4Phô SR4P lêVFxPkEbhn xuốngVFxPkEbh SR4Ptheo nVFxPkEbhhịp đậpVFxPkEbh cSR4Pánh cVFxPkEbhủa cSR4Pon qVFxPkEbhuái thú.
Buckbeak chởnGnwY7Ea VFxPkEbhnó baVFxPkEbhy thênGnwY7Eam mSR4Pột vòngSR4P nSR4Pữa qVFxPkEbhuanh bVFxPkEbhãi nGnwY7Ea chănnGnwY7Ea nGnwY7Eathả rồVFxPkEbhi SR4Pđáp VFxPkEbhtrở xuốngSR4P mặnGnwY7Eat đVFxPkEbhất. ĐâySR4P chínGnwY7Eanh làVFxPkEbh cáinGnwY7Ea nGnwY7Eamà HaSR4Prry đãVFxPkEbh lVFxPkEbho sợSR4P. nGnwY7Ea nGnwY7EaNó chúinGnwY7Ea tớSR4Pi khnGnwY7Eai nGnwY7Eacái cSR4Pổ nGnwY7Eamượt SR4Pmà củaSR4P BuckbeanGnwY7Eak VFxPkEbhchúc xuốngSR4P thấp,VFxPkEbh cVFxPkEbhó cảVFxPkEbhm giSR4Pác VFxPkEbh SR4Pnhư snGnwY7Eaắp tuộtVFxPkEbh VFxPkEbhra khnGnwY7Eaỏi cVFxPkEbhon nGnwY7Eavật, vuộnGnwY7Eat VFxPkEbhqua cnGnwY7Eaái cnGnwY7Eaổ mượtSR4P vànGnwY7Ea cnGnwY7Eaái SR4Pmỏ củanGnwY7Ea SR4P BVFxPkEbhuckbeak. KếnGnwY7Ea đếnSR4P HarVFxPkEbhry cảSR4Pm thấynGnwY7Ea rơinGnwY7Ea bịchnGnwY7Ea nGnwY7Eaxuống lSR4Púc nGnwY7Eabốn VFxPkEbhchân knGnwY7Eahông SR4Pcân SR4P đốiVFxPkEbh cVFxPkEbhủa conGnwY7Ean BằVFxPkEbhng MãSR4P VFxPkEbhchạm SR4Pmặt đấSR4Pt. VFxPkEbhHarry cốVFxPkEbh gắSR4Png sửaVFxPkEbh tSR4Pư thếVFxPkEbh đàngnGnwY7Ea hSR4Poàng vVFxPkEbhà nGnwY7Ea ngồiSR4P thẳnVFxPkEbhg lưnSR4Pg lên.
Lão HagrnGnwY7Eaid gSR4Pào to:
"Giỏi lnGnwY7Eaắm, Harry!"
Mọi ngườVFxPkEbhi nGnwY7Eahè SR4Pnhau hVFxPkEbhoan hôSR4P, ngoạiSR4P VFxPkEbhtrừ MalfSR4Poy, CrabbnGnwY7Eae vSR4Pà GoylenGnwY7Ea. LãoVFxPkEbh VFxPkEbhHagrid lạiVFxPkEbh hỏi:
"Sao? CnGnwY7Eaó VFxPkEbhai khVFxPkEbhác mSR4Puốn nganGnwY7Eao dSR4Pu không?"
Thành côVFxPkEbhng củaVFxPkEbh HarrVFxPkEbhy SR4Pđã khiếnGnwY7Ean SR4Pcho đámSR4P nGnwY7Eahọc siVFxPkEbhnh nGnwY7Ea cònSR4P lạinGnwY7Ea thêSR4Pm bVFxPkEbhạo ganGnwY7Ean, cSR4Phúng hènGnwY7Ea nSR4Phau trVFxPkEbhèo qunGnwY7Eaa hànnGnwY7Eag ràoVFxPkEbh vàoSR4P bãVFxPkEbhi chSR4Păn thả.VFxPkEbh VFxPkEbh LãVFxPkEbho HSR4Pagrid tháSR4Po nGnwY7Eadây chnGnwY7Eao nGnwY7Eatừng coVFxPkEbhn BằngSR4P MVFxPkEbhã một,VFxPkEbh vàVFxPkEbh khVFxPkEbhắp SR4Pbãi cSR4Phăn thnGnwY7Eaả cnGnwY7Eahỗ VFxPkEbh nGnwY7Eanào cnGnwY7Eaũng nGnwY7Eacó nhnGnwY7Eaững đnGnwY7Eaứa họSR4Pc nGnwY7Eatrò cSR4Púi mìnGnwY7Eanh cnGnwY7Eahào mộVFxPkEbht cáchSR4P đầVFxPkEbhy căngSR4P thẳnGnwY7Eang. VFxPkEbh NeVFxPkEbhville cứVFxPkEbh chạnGnwY7Eay tớSR4Pi cnGnwY7Eahạy lnGnwY7Eaui qnGnwY7Eauanh SR4Pcon qVFxPkEbhuái thúSR4P củaSR4P nó,VFxPkEbh nVFxPkEbhhưng VFxPkEbhcon đónGnwY7Ea nGnwY7Ea khôngSR4P cóVFxPkEbh vẻnGnwY7Ea nGnwY7Eagì muSR4Pốn khVFxPkEbhuỵu châVFxPkEbhn xuốnGnwY7Eang. RoVFxPkEbhn vàSR4P HVFxPkEbhermione VFxPkEbhthì tnGnwY7Eahực nGnwY7Eatập vớnGnwY7Eai VFxPkEbh conGnwY7Ean BằngSR4P MSR4Pã màuSR4P hộtVFxPkEbh dVFxPkEbhẻ. HarrSR4Py bSR4Pây gnGnwY7Eaiờ chVFxPkEbhỉ đứngSR4P quanGnwY7Ean sátSR4P thôi.
Malfoy, CrabbSR4Pe vàSR4P SR4PGoyle đãVFxPkEbh giàSR4Pnh đưnGnwY7Eaợc SR4Pcon SR4P BuckbnGnwY7Eaeak. CSR4Pon qnGnwY7Eauái VFxPkEbhthú đãSR4P chịSR4Pu cúinGnwY7Ea chSR4Pào VFxPkEbhMalfoy. ThằngnGnwY7Ea VFxPkEbhnày đanSR4Pg vnGnwY7Eaỗ vỗVFxPkEbh cáiVFxPkEbh VFxPkEbh mỏSR4P SR4Pcon VFxPkEbhvật, tSR4Pỏ tSR4Phái độnGnwY7Ea khinnGnwY7Eah nGnwY7Eathị. NSR4Pó kSR4Péo dnGnwY7Eaài giọVFxPkEbhng, nGnwY7Eađủ tSR4Po đểnGnwY7Ea HVFxPkEbharry VFxPkEbhcó nGnwY7Ea thểSR4P VFxPkEbhnghe lọnGnwY7Eat tai:
"Mánh nVFxPkEbhày dễSR4P ợSR4Pt. TaVFxPkEbho đãnGnwY7Ea bnGnwY7Eaiết nnGnwY7Eagay nGnwY7Ealà vậVFxPkEbhy, đếnVFxPkEbh nGnwY7Ea thằnSR4Pg HarrSR4Py VFxPkEbhcòn làmSR4P được...nGnwY7Ea VFxPkEbhTao VFxPkEbhcá lSR4Pà mnGnwY7Eaày đâuVFxPkEbh nGnwY7Eacó gìnGnwY7Ea ngnGnwY7Eauy hiểmVFxPkEbh, phảVFxPkEbhi nGnwY7Ea khôVFxPkEbhng mậy?"SR4P ẤySR4P lSR4Pà MalfSR4Poy nSR4Pói vớSR4Pi cSR4Pon BuckbeakVFxPkEbh. "PnGnwY7Eahải khônSR4Pg mậynGnwY7Ea, nGnwY7Eacon cụcVFxPkEbh nGnwY7Ea súcVFxPkEbh bựSR4P VFxPkEbhtồ xấVFxPkEbhu xí?"
Chuyện xảVFxPkEbhy rSR4Pa VFxPkEbhlúc đónGnwY7Ea nhannGnwY7Eah nVFxPkEbhhư nGnwY7Eaánh chớpnGnwY7Ea cVFxPkEbhủa nGnwY7Ea nhữnVFxPkEbhg cánGnwY7Eai SR4Pmóng vuốVFxPkEbht thSR4Pép. LiềnSR4P SR4Pngay đó,VFxPkEbh MVFxPkEbhalfoy thốnGnwY7Eat lênGnwY7Ean mộtVFxPkEbh tVFxPkEbhiếng rúVFxPkEbh đauVFxPkEbh VFxPkEbh đớnVFxPkEbh chóinGnwY7Ea VFxPkEbhlói, lãVFxPkEbho HVFxPkEbhagrid tVFxPkEbhhì nGnwY7Eavật lộnnGnwY7Ea vớiVFxPkEbh cVFxPkEbhon BuckSR4Pbeak SR4Pđể trSR4Pòng cVFxPkEbhái nGnwY7Eavòng nGnwY7Ea cSR4Pổ VFxPkEbhvô VFxPkEbhnó VFxPkEbhtrong VFxPkEbhkhi nónGnwY7Ea hầmSR4P hVFxPkEbhè SR4Pxông tớiSR4P MalfoSR4Py. ThằnnGnwY7Eag đóSR4P đaSR4Png nằmVFxPkEbh quằnnGnwY7Ea nGnwY7Ea quạiVFxPkEbh trêSR4Pn SR4Pbãi SR4Pcỏ, máuSR4P mnGnwY7Eae cSR4Phảy ướtnGnwY7Ea cảSR4P nGnwY7Eatấm áoSR4P chùng.
Malfoy gàSR4Po thétVFxPkEbh tnGnwY7Earong knGnwY7Eahi cảnGnwY7Ea lớpSR4P kinnGnwY7Eah hoànSR4Pg đứngVFxPkEbh trông:
"TnGnwY7Eaôi SR4Pchết mSR4Pất! NhnGnwY7Eaìn tôiVFxPkEbh SR4Pđây nè,SR4P tôiSR4P đnGnwY7Eaang hấpSR4P SR4Phối. SR4PCon quánGnwY7Eai vậtVFxPkEbh ấySR4P giếtSR4P tôi."
Lão HagrSR4Pid đãnGnwY7Ea tVFxPkEbhrắng bệcnGnwY7Eah đnGnwY7Eai. LãonGnwY7Ea nói:
"Trò kSR4Phông cnGnwY7Eahết đâu!VFxPkEbh VFxPkEbhCó anGnwY7Eai giúpSR4P tôiSR4P mộtSR4P tay.nGnwY7Ea.. phảiVFxPkEbh đeSR4Pm nónGnwY7Ea nGnwY7Eara khnGnwY7Eaỏi cVFxPkEbhhỗ này..."
Hermione chSR4Pạy đinGnwY7Ea mnGnwY7Eaở cánnGnwY7Eah cVFxPkEbhổng tronnGnwY7Eag kVFxPkEbhhi lãonGnwY7Ea VFxPkEbh HanGnwY7Eagrid nhnGnwY7Eaấc bổVFxPkEbhng MaSR4Plfoy lêVFxPkEbhn nGnwY7Eamột VFxPkEbhcách dễnGnwY7Ea dàngnGnwY7Ea. VFxPkEbhKhi lnGnwY7Eaão HagrinGnwY7Ead bồVFxPkEbhng MalfnGnwY7Eaoy VFxPkEbh điSR4P ngangnGnwY7Ea, nGnwY7EaHarry nhìVFxPkEbhn VFxPkEbhthấy nGnwY7Eamột vếtnGnwY7Ea thươngVFxPkEbh dVFxPkEbhài vàVFxPkEbh sâunGnwY7Ea trêSR4Pn cánGnwY7Eanh nGnwY7Eatay SR4P MalfnGnwY7Eaoy; máVFxPkEbhu nhSR4Pễu giọtnGnwY7Ea tSR4Prên cỏVFxPkEbh VFxPkEbhkhi lãnGnwY7Eao HagriSR4Pd bồnSR4Pg MVFxPkEbhalfoy chạySR4P lVFxPkEbhên SR4Pdốc vềVFxPkEbh nGnwY7Ea phínGnwY7Eaa tòanGnwY7Ea lâuSR4P đài.
Lớp họcSR4P ChSR4Păm snGnwY7Eaóc SinnGnwY7Eah VFxPkEbhvật nGnwY7EaHuyền bínGnwY7Ea VFxPkEbhrun rẩVFxPkEbhy bnGnwY7Eaước SR4P tVFxPkEbhheo saunGnwY7Ea. BọnSR4P họcSR4P sinVFxPkEbhh nhàVFxPkEbh SlnGnwY7Eaytherin đềunGnwY7Ea hVFxPkEbhè nhVFxPkEbhau lVFxPkEbha ónGnwY7Ea SR4Plão HagnGnwY7Earid. VFxPkEbhPansy nGnwY7Ea ParkinsoSR4Pn rVFxPkEbhàn rụanGnwY7Ea nướVFxPkEbhc mắtnGnwY7Ea nói:
"PhảinGnwY7Ea đuVFxPkEbhổi VFxPkEbhông SR4Pấy ngay!"
Dean ThVFxPkEbhomas cVFxPkEbhhặn lờSR4Pi coVFxPkEbhn bé:
"Đó lànGnwY7Ea lỗnGnwY7Eai củanGnwY7Ea Malfoy."
Crabbe vànGnwY7Ea GSR4Poyle gSR4Pồng VFxPkEbhbắp tnGnwY7Eahịt cVFxPkEbhủa tVFxPkEbhụi VFxPkEbhnó VFxPkEbhlên đSR4Pầy VFxPkEbhvẻ đnGnwY7Eae dọa.
Cả bnGnwY7Eaọn đSR4Pã trnGnwY7Eaèo SR4Plên hếtnGnwY7Ea nhữSR4Png bậcSR4P tnGnwY7Eahềm đVFxPkEbhá đểnGnwY7Ea bướcSR4P vàonGnwY7Ea TiềSR4Pn sảnh.nGnwY7Ea PansnGnwY7Eay nói:
"Tôi phảVFxPkEbhi nGnwY7Eađi xnGnwY7Eaem conGnwY7Eai bVFxPkEbhạn nGnwY7Eaấy cVFxPkEbhó SR4Psao không?"
CảSR4P bọnSR4P cùSR4Png nGnwY7Eanhìn theSR4Po PSR4Pansy cVFxPkEbhhạy SR4Pnhanh lênnGnwY7Ea cầuVFxPkEbh SR4P thaVFxPkEbhng cẩSR4Pm thạchSR4P. BọSR4Pn họnGnwY7Eac siVFxPkEbhnh nnGnwY7Eahà SlyVFxPkEbhtherin vẫnGnwY7Ean cVFxPkEbhòn cVFxPkEbha cẩmSR4P lSR4Pão VFxPkEbhHagrid nGnwY7Ea kSR4Phi kéSR4Po nhanGnwY7Eau điVFxPkEbh VFxPkEbhvề hướngSR4P phòngSR4P nGnwY7Easinh hoVFxPkEbhạt chSR4Pung nGnwY7Eacủa tnGnwY7Eaụi VFxPkEbhnó dướinGnwY7Ea nGnwY7Eatầng hầVFxPkEbhm. nGnwY7Ea HnGnwY7Eaarry, RnGnwY7Eaon vVFxPkEbhà HermnGnwY7Eaione lVFxPkEbhên nGnwY7Eacầu thaVFxPkEbhng vềnGnwY7Ea SR4Ptháp Gryffindor.
Hermione lSR4Po lắngSR4P hỏi:
"CácSR4P bạnVFxPkEbh nnGnwY7Eaghĩ nVFxPkEbhó SR4Pcó saVFxPkEbho không?"
Harry nói:
"Dĩ nhiVFxPkEbhên làVFxPkEbh khôngVFxPkEbh snGnwY7Eaao rồnGnwY7Eai, VFxPkEbhbà PomfrnGnwY7Eaey SR4Pcó nGnwY7Eathể VFxPkEbhvá VFxPkEbhmấy vếtnGnwY7Ea thVFxPkEbhương chỉVFxPkEbh tronGnwY7Eang VFxPkEbhvòng mộtSR4P haSR4Pi giây."
Harry từngnGnwY7Ea đượnGnwY7Eac bnGnwY7Eaà VFxPkEbhy tánGnwY7Ea trưởnSR4Pg đóSR4P chữVFxPkEbha lànhSR4P mVFxPkEbhột cáSR4Pch kỳVFxPkEbh diVFxPkEbhệu nhữnnGnwY7Eag nGnwY7Eathương tíSR4Pch cSR4Pòn trầmSR4P nGnwY7Eatrọng hSR4Pơn nhiều.
Ron cũngnGnwY7Ea tỏVFxPkEbh rVFxPkEbha SR4Plo lắng:
"DùSR4P saVFxPkEbho thnGnwY7Eaì chuyệnnGnwY7Ea đSR4Pó mnGnwY7Eaà xảySR4P rVFxPkEbha trnGnwY7Eaong buổSR4Pi SR4Pdạy nGnwY7Ea SR4Pđầu tiVFxPkEbhên cSR4Pủa bánGnwY7Eac HagriVFxPkEbhd thìVFxPkEbh quVFxPkEbhả lnGnwY7Eaà tệSR4P VFxPkEbhhại hếtnGnwY7Ea chỗnGnwY7Ea VFxPkEbhnói. nGnwY7EaThể nàSR4Po tVFxPkEbhhằng SR4P MSR4Palfoy cũnSR4Pg VFxPkEbhquậy SR4Pbác ấyVFxPkEbh cVFxPkEbhho mnGnwY7Eaà coi..."
Ba đứnGnwY7Eaa tụiVFxPkEbh SR4Pnó lànGnwY7Ea nVFxPkEbhhững VFxPkEbhđứa đầuSR4P nGnwY7Eatiên điSR4P xuốngSR4P ĐSR4Pại nGnwY7Ea SảVFxPkEbhnh đườngnGnwY7Ea đểnGnwY7Ea ănnGnwY7Ea VFxPkEbhbữa tốnGnwY7Eai, hVFxPkEbhy vọSR4Png gặpVFxPkEbh SR4Plão HnGnwY7Eaagrid, nhưngnGnwY7Ea SR4Pchẳng thấyVFxPkEbh lãSR4Po nGnwY7Ea nGnwY7Eađâu VFxPkEbhcả. HeSR4Prmione khônGnwY7Eang buồnGnwY7Ean đụnnGnwY7Eag nSR4Pĩa vônGnwY7Ea mSR4Puốn VFxPkEbhbánh SR4Pbíp tếnGnwY7Eat vàVFxPkEbh thậnnGnwY7Ea. nGnwY7EaCô nGnwY7Eabé VFxPkEbh lVFxPkEbho lắVFxPkEbhng nói:
"NgườiSR4P tVFxPkEbha nGnwY7Eađâu SR4Pcó đuVFxPkEbhổi bácVFxPkEbh nGnwY7Eaấy, đúSR4Png không?"
Ron SR4Pcũng chVFxPkEbhẳng SR4Pmàng gVFxPkEbhì VFxPkEbhăn uống:
"Họ SR4Pkhông nêSR4Pn đuVFxPkEbhổi bácSR4P ấy..."
Harry qVFxPkEbhuan sátVFxPkEbh bànGnwY7Ean SR4Păn cnGnwY7Eaủa nhàSR4P SlytheSR4Prin. MộVFxPkEbht VFxPkEbh nhómVFxPkEbh đnGnwY7Eaông, gồSR4Pm cảSR4P CrSR4Pabbe vSR4Pà SR4PGoyle, đaSR4Png tSR4Púm VFxPkEbhtụm vớiVFxPkEbh nhaSR4Pu, VFxPkEbhsay sưaSR4P bànGnwY7Ean VFxPkEbh bạc.VFxPkEbh HarnGnwY7Eary cVFxPkEbhhắc SR4Pchắn VFxPkEbhlà mấyVFxPkEbh đứanGnwY7Ea đSR4Pó VFxPkEbhđang SR4Pthêm SR4Pmắm thêmVFxPkEbh mVFxPkEbhuối SR4Pcho câuVFxPkEbh VFxPkEbh nGnwY7Eachuyện MalVFxPkEbhfoy bịSR4P nGnwY7Eathương thSR4Pành trầSR4Pm trọng.
Ron rầuSR4P rSR4Pĩ nói:
"TSR4Phôi thVFxPkEbhì, cSR4Pũng kVFxPkEbhhông thểnGnwY7Ea nóinGnwY7Ea hôSR4Pm nnGnwY7Eaay khnGnwY7Eaông phảiVFxPkEbh lnGnwY7Eaà nSR4Pgày nGnwY7Eađầu tiênSR4P họcVFxPkEbh tSR4Phú vị."
Sau bữSR4Pa ănSR4P nGnwY7Eatối, bnGnwY7Eaa đứanGnwY7Ea SR4Pquay trVFxPkEbhở VFxPkEbhvề phòngVFxPkEbh sinGnwY7Eanh SR4P VFxPkEbhhoạt chnGnwY7Eaung SR4Pvà cốSR4P tậpnGnwY7Ea tVFxPkEbhrung làmVFxPkEbh bàiSR4P tậVFxPkEbhp VFxPkEbhmà giVFxPkEbháo VFxPkEbhsư McGonagalSR4Pl đVFxPkEbhã SR4Pra cnGnwY7Eaho SR4P tVFxPkEbhụi nó.nGnwY7Ea NSR4Phưng cSR4Pả nGnwY7Eaba đnGnwY7Eaứa cứSR4P chốcSR4P chnGnwY7Eaốc lạVFxPkEbhi ngừngVFxPkEbh họnGnwY7Eac, liếcVFxPkEbh nhìnnGnwY7Ea rnGnwY7Eaa SR4Pngoài SR4P cửanGnwY7Ea sổnGnwY7Ea củaSR4P tnGnwY7Eaoà tVFxPkEbhháp. HarrSR4Py đVFxPkEbhột SR4Pnhiên nói:
"Có nGnwY7Eaánh nGnwY7Eađèn ởSR4P cnGnwY7Eaửa VFxPkEbhsổ nGnwY7Eanhà bnGnwY7Eaác Hagrid."
Ron nVFxPkEbhhìn đồngSR4P hồnGnwY7Ea VFxPkEbhđeo VFxPkEbhtay củaVFxPkEbh nó:
"Nếu tnGnwY7Eaụi mìnhnGnwY7Ea gVFxPkEbhấp gVFxPkEbháp lênVFxPkEbh thìSR4P tụiVFxPkEbh mìnhnGnwY7Ea vẫnGnwY7Ean cVFxPkEbhòn kịpnGnwY7Ea đểnGnwY7Ea chạSR4Py xuốVFxPkEbhng VFxPkEbhdưới tVFxPkEbhhăm báVFxPkEbhc ấy,SR4P vẫnSR4P cSR4Pòn sớVFxPkEbhm mà..."
Hermione nóiVFxPkEbh cnGnwY7Eahậm rãi:
SR4P"Mình khôSR4Png biết..."
nGnwY7EaHarry thấyVFxPkEbh nGnwY7Eacô nGnwY7Eabé liếcVFxPkEbh nhVFxPkEbhìn mìnhnGnwY7Ea. NSR4Pó nSR4Pói ngay:
"Mình đưnGnwY7Eaợc phépnGnwY7Ea đnGnwY7Eai ngVFxPkEbhang qunGnwY7Eaa SR4Psân trưSR4Pờng VFxPkEbhmà. nGnwY7Ea SirSR4Pius BlanGnwY7Eack cVFxPkEbhhưa vượVFxPkEbht SR4Pqua đượcVFxPkEbh mấySR4P viVFxPkEbhên nGnwY7Eagiám ngụcVFxPkEbh AzkSR4Paban canVFxPkEbhh gnGnwY7Eaác ởVFxPkEbh VFxPkEbh đây,nGnwY7Ea VFxPkEbhđúng không?"
Vậy làSR4P bSR4Pa đứaVFxPkEbh dọVFxPkEbhn dẹnGnwY7Eap đồVFxPkEbh đSR4Pạc, kVFxPkEbhéo nnGnwY7Eahau SR4Pchui qVFxPkEbhua nGnwY7Ea cáinGnwY7Ea lSR4Pỗ BSR4Pà BVFxPkEbhéo, vnGnwY7Eaui mừVFxPkEbhng vìSR4P khônnGnwY7Eag gặpSR4P anGnwY7Eai hếnGnwY7Eat trêSR4Pn đườSR4Png điSR4P tớnGnwY7Eai cửaVFxPkEbh chnGnwY7Eaính, SR4P bởiSR4P vVFxPkEbhì tụiSR4P nóSR4P cũngVFxPkEbh SR4Pkhông thnGnwY7Eaực SR4Psự SR4Ptin chắcVFxPkEbh làVFxPkEbh tnGnwY7Eaụi nónGnwY7Ea đượcnGnwY7Ea nGnwY7Eaphép SR4Pđi rVFxPkEbha SR4P ngnGnwY7Eaoài hVFxPkEbhay không.
Cỏ tnGnwY7Earên sânnGnwY7Ea vẫnnGnwY7Ea SR4Pcòn ướtSR4P vnGnwY7Eaà nnGnwY7Eagả nGnwY7Eamàu VFxPkEbhđen nGnwY7Eathui SR4P tronVFxPkEbhg ánnGnwY7Eah hoànGnwY7Eang hônnGnwY7Ea. KhSR4Pi tSR4Pới đưVFxPkEbhợc cănVFxPkEbh VFxPkEbhchòi củVFxPkEbha lãSR4Po HagrSR4Pid, bSR4Pa đSR4Pứa nVFxPkEbhhỏ gõnGnwY7Ea VFxPkEbh cVFxPkEbhửa vnGnwY7Eaà nghVFxPkEbhe nGnwY7Eatiếng gnGnwY7Eaầm gnGnwY7Eaừ bênVFxPkEbh tronGnwY7Eang vVFxPkEbhọng ra:
"Vô đi!"
Lão HagriSR4Pd đangnGnwY7Ea nVFxPkEbhgồi nGnwY7Eathừ VFxPkEbhngười bênVFxPkEbh bàVFxPkEbhn VFxPkEbhgỗ đãVFxPkEbh mònnGnwY7Ea SR4P sờnnGnwY7Ea SR4Pcủa lãonGnwY7Ea, conGnwY7Ean chóSR4P sănSR4P FannGnwY7Eag tSR4Phì gáVFxPkEbhc cnGnwY7Eaái nGnwY7Eađầu nónGnwY7Ea trêVFxPkEbhn đùiVFxPkEbh chủ.VFxPkEbh CVFxPkEbhhỉ nhìnGnwY7Ean VFxPkEbh mVFxPkEbhột cánGnwY7Eai SR4Pcũng SR4Pđủ biếtVFxPkEbh lãoVFxPkEbh HagriVFxPkEbhd đãSR4P uốVFxPkEbhng nGnwY7Eakhá SR4Pnhiều rượuSR4P. TSR4Prước mSR4Pặt VFxPkEbhlão VFxPkEbh nGnwY7Ealà mộtnGnwY7Ea cáiSR4P SR4Pvại thSR4Piếc nGnwY7Eato gSR4Pần SR4Pbằng cnGnwY7Eaái xô,VFxPkEbh VFxPkEbhvà lnGnwY7Eaão dVFxPkEbhường nGnwY7Eanhư VFxPkEbhkhó khănGnwY7Ean lắmVFxPkEbh VFxPkEbh mớVFxPkEbhi tSR4Pập tVFxPkEbhrung đượcVFxPkEbh tnGnwY7Eainh thSR4Pần đnGnwY7Eaể nVFxPkEbhhận VFxPkEbhra bVFxPkEbha SR4Pđứa nhỏ.
KVFxPkEbhhi đSR4Pã nhậnGnwY7Ean SR4Pra chúnVFxPkEbhg, lSR4Pão lVFxPkEbhè nhè:
"Kỷ lVFxPkEbhục chSR4Pứ cSR4Phẳng chơi.VFxPkEbh VFxPkEbhĐố SR4Pmà nGnwY7Eakiếm rSR4Pa đượcnGnwY7Ea trướnGnwY7Eac đSR4Pây tSR4Pừng cVFxPkEbhó mộtSR4P nGnwY7Eathầy gVFxPkEbhiáo nàSR4Po SR4Pchỉ làSR4Pm tVFxPkEbhhây gVFxPkEbhiáo đúnGnwY7Eang cónGnwY7Ea mnGnwY7Eaột ngày."
Hermione thVFxPkEbhở mạnh:
"Bác cnGnwY7Eahưa nGnwY7Eabị nGnwY7Eađuổi nGnwY7Eamà, báSR4Pc Hagrid!"
Lão HagVFxPkEbhrid hớpSR4P tnGnwY7Eahêm mSR4Pột nnGnwY7Eagụm tVFxPkEbho nSR4Pữa củSR4Pa nGnwY7Eacái thứVFxPkEbh SR4Pgì đónGnwY7Ea SR4Ptrong cáSR4Pi vại,SR4P giọngnGnwY7Ea cVFxPkEbhủa lSR4Pão nSR4Pghe tSR4Phê thảmnGnwY7Ea hnGnwY7Eaết sức:
"ChSR4Pưa! nGnwY7EaNhưng đóSR4P chnGnwY7Eaỉ lànGnwY7Ea vấSR4Pn đềnGnwY7Ea thờiVFxPkEbh giaVFxPkEbhn, đúngnGnwY7Ea không,nGnwY7Ea saVFxPkEbhu khnGnwY7Eai tSR4Phằng MSR4Palfoy mécnGnwY7Ea nGnwY7Eaba nó..."
"Nó rVFxPkEbha sVFxPkEbhao rồinGnwY7Ea hVFxPkEbhở nGnwY7Eabác? TSR4Phương tícnGnwY7Eah VFxPkEbhcủa SR4Pnó nGnwY7Eađâu nGnwY7Eacó trầmVFxPkEbh trọngSR4P lắVFxPkEbhm hảSR4P bác?"
Ron hỏVFxPkEbhi, nGnwY7Easau kVFxPkEbhhi bVFxPkEbha đứaSR4P cùnGnwY7Eang ngồiVFxPkEbh xuốngnGnwY7Ea quSR4Pây quVFxPkEbhần nGnwY7Eabên lãonGnwY7Ea VFxPkEbhHagrid. LSR4Pão nGnwY7Eanói giọVFxPkEbhng cháVFxPkEbhn ngắt:
"Bà PnGnwY7Eaomfrey đãSR4P làmnGnwY7Ea hếtSR4P sứcSR4P nGnwY7Eađể chVFxPkEbhữa cVFxPkEbhho nóVFxPkEbh, nhưSR4Png SR4Pnó cứnGnwY7Ea knGnwY7Eaêu lànGnwY7Ea nónGnwY7Ea vSR4Pẫn cSR4Pòn đaVFxPkEbhu lVFxPkEbhắm... cSR4Pứ bnGnwY7Eaăng SR4Pbó... vàSR4P rVFxPkEbhên rỉ..."
Harry VFxPkEbhnói ngay:
"SR4PNó ginGnwY7Eaả bộnGnwY7Ea SR4Pđau đóVFxPkEbh. BànGnwY7Ea PoVFxPkEbhmfrey cVFxPkEbhó SR4Pthể chVFxPkEbhữa VFxPkEbhlành SR4P mSR4Pọi VFxPkEbhvết thươnGnwY7Eang mà.VFxPkEbh NămVFxPkEbh ngoSR4Pái bàSR4P đãVFxPkEbh nGnwY7Ealàm mVFxPkEbhọc lạiSR4P SR4Pgần mộVFxPkEbht nVFxPkEbhửa VFxPkEbhsố xVFxPkEbhương cnGnwY7Eaho SR4P chSR4Páu. ThnGnwY7Eaằng MSR4Palfoy chỉSR4P cốVFxPkEbh tSR4Pình ănSR4P vạVFxPkEbh mSR4Pà thôi."
Giọng lSR4Pão HagVFxPkEbhrid nSR4Pghe càngSR4P thêSR4P thảnGnwY7Eam hơn:
"Ban quSR4Pản trịVFxPkEbh nhSR4Pà nGnwY7Eatrường dĩSR4P nhiêVFxPkEbhn lnGnwY7Eaà SR4Pđã VFxPkEbhnghe báSR4Po SR4P cVFxPkEbháo sựnGnwY7Ea vVFxPkEbhiệc rồiSR4P. HnGnwY7Eaọ cVFxPkEbhho lnGnwY7Eaà VFxPkEbhbác bSR4Pắt đầSR4Pu bSR4Pằng nGnwY7Eacon vậtnGnwY7Ea qunGnwY7Eaá toVFxPkEbh. nGnwY7EaLẽ SR4Pra nêVFxPkEbhn nGnwY7Ea đVFxPkEbhể SR4Pcon BằngSR4P nGnwY7EaMã ởnGnwY7Ea SR4Pbài snGnwY7Eaau... lúnGnwY7Eac đầuVFxPkEbh nênGnwY7Ean cVFxPkEbhho họcSR4P mấySR4P thVFxPkEbhứ nSR4Phư NhuyễVFxPkEbhn TSR4Prùng nGnwY7Ea vàVFxPkEbh đạVFxPkEbhi loạVFxPkEbhi nSR4Phư vậy..nGnwY7Ea. nGnwY7Eachẳng qVFxPkEbhua lSR4Pà nGnwY7Ealỗi củSR4Pa bác..."
Hermione hVFxPkEbhăng háinGnwY7Ea cãi:
"Lỗi VFxPkEbhcủa MaSR4Plfoy chứ,SR4P bVFxPkEbhác Hagrid!"
Harry nói:
"Tụi cnGnwY7Eaon SR4Plàm nhânVFxPkEbh chứngSR4P chVFxPkEbho bác.nGnwY7Ea BánGnwY7Eac đãVFxPkEbh nSR4Pói BằnVFxPkEbhg nGnwY7Ea MnGnwY7Eaã sẽSR4P tấnGnwY7Ean cSR4Pông nếuSR4P SR4Pbị xúcSR4P phạmSR4P. TạiVFxPkEbh thSR4Pằng MalfnGnwY7Eaoy kVFxPkEbhhông chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."