Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương Nkqa6 qCZN- NkqaMÓNG VUỐTyoKx VqDSpÀ NkqaLÁ TRÀ
hi TeYt HarryTeYt, RoyoKxn vàNkqa HermioyoKxne yoKxbước vqCZNào ĐạiyoKx SảNkqanh đườngqCZN đểNkqa Nkqaăn điểyoKxm yoKxtâm vyoKxào sánTeYtg yoKx qCZNhôm sNkqaau, thìqDSp ngườqCZNi Nkqađầu yoKxtiên mTeYtà tụiqDSp nyoKxó TeYtthấy lTeYtà yoKxDraco MayoKxlfoy. CqCZNó yoKxvẻ nhưqCZN qCZN MalfoyoKxy đTeYtang muTeYta vNkqaui Nkqacho myoKxột Nkqanhóm họqDSpc sNkqainh nhàTeYt SlytheqDSprin bqDSpằng mqDSpột câuqCZN Nkqa chqDSpuyện chọyoKxc cười.qDSp qCZNLúc qDSpHarry, qDSpRon qCZNvà HTeYtermione đyoKxi ngqDSpang qDSpqua, MalTeYtfoy đaNkqang TeYt nqCZNhại mTeYtột vNkqaẻ mqCZNặt qDSpđau đqDSpớn đếnqDSp bấyoKxt tỉNkqanh Nkqakhá khyoKxôi hyoKxài, thếNkqa qDSplà quanyoKxh nóqCZN nổqCZN rqCZNa yoKx mqCZNột TeYttràng cười.
Hermione điNkqa nqCZNgay saTeYtu lưngqCZN HqDSparry, nói:
qCZN"Kệ Nkqaxác nNkqaó. CứqDSp mặcTeYt kTeYtệ nóqDSp Nkqađi, nqDSpó chyoKxẳng qCZNđáng đểTeYt qDSpmình qCZNbận tâqDSpm đâu..."
Nhưng PTeYtancy PayoKxrkinson, mNkqaột coqDSpn bqDSpé nhqCZNà SlytheNkqarin, qCZNmặt TeYttẹt dqDSpa nhTeYtăn nhưyoKx mặtNkqa chóqDSp qDSpPug chợtTeYt ríNkqat qCZNlên thqCZNe thé:
"Ê, PotNkqater! PotqDSpter ơiyoKx, vNkqaiên qDSpgiám yoKxngục AzkaNkqaban đTeYtang tớiqDSp kìa!yoKx PotyoKxter, Hùuuuu!"
Harry ngồTeYti pTeYthịch xuốnTeYtg cáiqCZN gTeYthế bqCZNên yoKxcạnh GeorgqCZNe ởNkqa bànyoKx ănqDSp TeYtcủa nhqCZNà GryqCZNffindor. GeorTeYtge pqDSphát chTeYto tụiTeYt Nkqanó mấyTeYt tqCZNờ giấy:
"Thời khóaTeYt biểyoKxu củTeYta họqDSpc siyoKxnh năqCZNm thứqCZN TeYtba đâyTeYt. Ủa,TeYt yoKxcó chuyệnqDSp gyoKxì vậyNkqa Harry?"
Ron nTeYtgồi xuốnNkqag gqCZNhế byoKxên kNkqaia GeqCZNorge, qCZNtrừng qDSpmắt nhyoKxìn quqDSpa Nkqaphía qCZNbàn yoKxăn nhNkqaà SlytTeYtherin, nói:
"Thằng Malfoy."
GeorgNkqae ngướqDSpc nhìnyoKx qDSpqua, vừaqDSp đyoKxúng lTeYtúc Nkqathấy NkqaMalfoy lqCZNại đangTeYt qCZNmột yoKxlần TeYtnữa gqCZNiả qCZNbộ xỉuyoKx mộNkqat cáTeYtch qDSpđầy sợTeYt hãi.qDSp GeorgqCZNe bNkqaình thảnyoKx nói:
"ThằngNkqa qCZNnhãi ranhqCZN. NóNkqa cũnqCZNg Nkqađâu qCZNcó oayoKxi phonqDSpg lqCZNẫm qCZN liệTeYtt gqDSpì cyoKxho lTeYtắm qDSpkhi vqDSpiên gqDSpiám ngụqCZNc AqDSpzkaban qDSpkiểm TeYttra đoNkqaàn TeYttàu qDSptối hôTeYtm qqCZNua yoKx đâuqDSp. NyoKxó cũngTeYt qCZNchạy tọtqDSp TeYtqua tTeYtoa củaTeYt tụiNkqa mình,qDSp phảiqCZN khôngyoKx Fred?"
Fred yoKxkhinh bỉqCZN liếqCZNc mắNkqat nhìnqDSp sNkqaang Malfoy:
"Đồ yoKxsém tèTeYt TeYttrong quần."
George nói:
"Ngay nqCZNhư anqDSph đâyqDSp cũnNkqag kqDSphông yoKxkhoái TeYtcho lắmqCZN. HọNkqa qCZNđúng qCZNlà kinqCZNh tởmNkqa thiệtyoKx, Nkqamấy viêTeYtn yoKxgiám ngụcyoKx AzkabaTeYtn ấy..."
Fred nói:
"Họ làmNkqa rqDSpuột qCZNgan mqCZNình tyoKxhiếu đqCZNiều bịNkqa TeYtđông lạnqCZNh hếqCZNt vậTeYty há?"
Harry nyoKxói nhỏ:
"Nhưng màqDSp cáyoKxc qCZNanh qDSpđâu TeYtcó xỉqDSpu, pTeYthải không?"
George nqDSpói mạNkqanh mẽ:
"Quên cNkqahuyện đNkqaó yoKxđi, HarNkqary. CTeYtó qDSpmột lqDSpần TeYtba phảTeYti Nkqađi qDSp tớqCZNi nNkqahà ngụNkqac AzkabanqCZN, nhớqCZN qCZNkhông FredqDSp? ByoKxa TeYtnói qDSpđó làyoKx nơqDSpi tqDSpồi tệqDSp nhTeYtứt mNkqaà Nkqa ôngqDSp từngNkqa biTeYtết đến.qDSp BNkqaa trởyoKx vềyoKx Nkqanhà Nkqatay chNkqaân yoKxrun rNkqaẩy rồiTeYt phyoKxát bệqDSpnh luqDSpôn qDSp mNkqaà... MấyqCZN vyoKxiên Nkqagiám nyoKxgục AzkaTeYtban hyoKxút hếNkqat niềyoKxm vNkqaui khỏTeYti cqCZNái Nkqanhà nyoKxgục đNkqaó. TeYtỞ qCZN trNkqaong đó,yoKx hầuqCZN TeYtnhư tấyoKxt Nkqacả cáyoKxc tqCZNù nhâqCZNn ngụqCZNc AyoKxzkaban TeYtđều phTeYtát điTeYtên lênqCZN TeYt hết."
Fred Nkqađổi đqDSpề tài:
"Ừ, TeYtđể coTeYti tqDSphằng MalfNkqaoy sqDSpẽ TeYtvui nhưqCZN qDSpthế nàTeYto saTeYtu qDSp trậnyoKx QuiddiNkqatch đầuqCZN tyoKxiên. NhớqDSp kTeYthông? TrậnTeYt QuidditTeYtch đqDSpầu mùaqDSp làNkqa trNkqaận gNkqaiữa qCZN độqCZNi nqDSphà GryffindqCZNor qDSpvà TeYtnhà Slytherin."
Lần duqDSpy nhứNkqat màTeYt HqCZNarry vàqDSp MayoKxlfoy Nkqađối đầuqDSp nhaqCZNu qDSp tNkqarong mộtqCZN Nkqatrận QuidqDSpditch cũyoKxng TeYtlà lầnNkqa MyoKxalfoy đyoKxã bịthuaqCZN tqDSpe tuNkqaa xiTeYtểng qDSp liểnyoKxg. NhớNkqa lạqDSpi trậnyoKx qDSpđó, HarryoKxy thấyqCZN Nkqaphấn khởiqDSp lêqDSpn chútyoKx đỉnhNkqa, qDSpbèn tựqDSp lấyqCZN qDSp chqDSpo qDSpmình mấqCZNy khúcyoKx xyoKxúc xqDSpích vàTeYt Nkqacà chNkqaua chiên.
Hermione còyoKxn mảiyoKx TeYtnghiên Nkqacứu cáyoKxi tqDSphời khóaqDSp biểuTeYt myoKxới yoKxcủa mìTeYtnh. qDSpCô béTeYt yoKxmừng rqDSpỡ kqCZNêu lên:
"Ôi, haqDSpy quyoKxá! qCZNTụi mìTeYtnh bắTeYtt đầuqDSp họcqCZN mấyqCZN mônqDSp mớiqCZN ngTeYtay hôyoKxm nay."
Ron yoKxngó qCZNqua vayoKxi HerqDSpmione đọyoKxc kNkqaé, Nkqamặt mNkqaày nqDSpghiêm tranqCZNg hNkqaẳn rqCZNa. NkqaNó nói:
"Hermione ơiNkqa, ngườyoKxi tTeYta làmqDSp rqDSpối byoKxeng cáiNkqa thờiNkqa qCZN khóqCZNa byoKxiểu cyoKxủa bồyoKx rồi.yoKx CoqDSpi nqDSpè, Nkqahọ yoKxxếp cNkqaho bồNkqa TeYttới mườiNkqa mqDSpôn họcqDSp myoKxột ngyoKxày. yoKx LqCZNàm gqCZNì cóqCZN đủqDSp thyoKxời giờ."
"Mình sNkqaẽ qDSpxoay sở.qDSp MìnqCZNh qCZNđã dqCZNàn xyoKxếp xonyoKxg vqDSpới gyoKxiáo sTeYtư McGonagaqDSpll rồi."
Ron vẫnqCZN cười,Nkqa nói:
"Nhưng màTeYt cqDSpoi nè,qCZN bồqCZN Nkqathấy tqDSphời khóqCZNa biểuqCZN sqCZNáng nayoKxy khôngyoKx? ChínTeYt giờTeYt myoKxôn TiyoKxên triqDSp. VqDSpà ngqCZNay pqCZNhía dưTeYtới, TeYtchín giờ,Nkqa MuggleyoKx-học. Và..."
RoyoKxn chồmNkqa tyoKxới, gqDSphé qDSpsát cáiTeYt qDSpthời kqCZNhóa biểyoKxu hqCZNơn, vẻyoKx kqCZNhông TeYtthể nàNkqao qCZNtin được:
"Coi nèTeYt, qCZNngay dTeYtưới dqDSpòng đó:qCZN mônqCZN SqCZNố qCZNhọc, cũngTeYt yoKx TeYtchín giờ.qDSp ÝqDSp mqDSpình nNkqaói lqCZNà mìTeYtnh Nkqabiết TeYtbồ gNkqaiỏi, HermqCZNione à,Nkqa nqCZNhưng qCZNkhông qDSpai cóyoKx TeYt thểyoKx giỏiqDSp qCZNđến nTeYthư vNkqaậy. TeYtLàm sqCZNao cùngNkqa mộtTeYt lúcNkqa mqCZNà bồTeYt qDSpcó thểyoKx họcTeYt Nkqaở Nkqaba lqDSpớp TeYt chứ?"
HermTeYtione nNkqaói cộcNkqa lốc:
"ĐừngyoKx cóNkqa TeYtngu. DĩyoKx nhiNkqaên yoKxmình sNkqaẽ kqDSphông ngTeYtồi yoKxhọc ởTeYt TeYttrong cảNkqa bqDSpa lớpNkqa Nkqacùng mộNkqat lúc."
Nkqa"Vậy thì..."
Hermione ngắqCZNt lời:
"Làm ơnNkqa đưqCZNa Nkqagiùm mìqDSpnh hNkqaũ mứt."
"Nhưng..."
yoKxHermione gyoKxắt lên:
"Ôi, RoqDSpn qCZNơi, yoKxnếu thờiNkqa khTeYtóa biểuqCZN củqDSpa mìnqDSph qDSphơi đqDSpầy yoKx mộyoKxt chqDSpút tNkqahì mắcNkqa myoKxớ TeYtgì tớiqDSp yoKxbồ hyoKxả? NkqaMình đãyoKx nqDSpói vớiTeYt bồqDSp rồiyoKx, mìnhqCZN đTeYtã dyoKxàn qDSp xếNkqap Nkqaxong hNkqaết qDSpvới giáTeYto Nkqasư McGonyoKxagall rồi!"
Vừa TeYtlúc yoKxđó, lãoNkqa HyoKxagrid yoKxbước TeYtvào ĐạyoKxi SảnhNkqa đườngqCZN. Nkqa NkqaLão myoKxặc cáqDSpi áoqCZN qDSpkhoác dàiqCZN bằngNkqa lônyoKxg chuộtqCZN chNkqaũi, vàyoKx lqCZNão cqDSpứ qCZNlơ đễNkqanh vunqDSpg qCZN qDSpvẫy xNkqaác mqDSpột qCZNcon chqCZNồn qDSphôi tronNkqag qDSpbàn taNkqay tqCZNo qDSpkếch qCZNxù cTeYtủa mình.
Trên đườngNkqa đqCZNi tyoKxới bànyoKx qCZNgiáo viên,yoKx qCZNlão dừngqCZN bướcqCZN nyoKxói qDSpvới bọnqCZN trẻ:
"Ổn Nkqacả chứqDSp TeYthả? TeYtCác chTeYtáu TeYtlà nqDSphững họqCZNc yoKxtrò Nkqatrong qCZN lớpqCZN họcNkqa đTeYtầu tiênNkqa mqDSpà bácqCZN đượqCZNc dạyyoKx đóqDSp Nkqanghe! LớpqDSp bqDSpắt đầqDSpu TeYtngay Nkqasau bữaNkqa qDSpăn qDSp trưa!Nkqa TeYtBác qCZNphải thứcTeYt TeYtdậy yoKxtừ lúTeYtc nTeYtăm giờyoKx sánqDSpg đểNkqa chuẩnNkqa bịTeYt mọiNkqa thứyoKx syoKxẵn TeYt sàTeYtng... qCZNHy TeYtvọng đâqDSpu qCZNđã vôTeYt đóTeYt rqDSpồi... bácqCZN đTeYtây, qCZNmột Nkqathầy Nkqagiáo... thiqDSpệt qCZN tình..."
Lão ngoqCZNác miệngyoKx cườiTeYt toyoKxe toyoKxét vqCZNới TeYtbọn trNkqaẻ vNkqaà đTeYti TeYttiếp tớqCZNi bqCZNàn qCZNăn Nkqadành yoKxcho qCZNgiáo vyoKxiên, vẫqDSpn vqCZNung vẩyTeYt qCZNxác Nkqacon chồnTeYt hôi.
Với yoKxmột chútTeYt lqDSpo âqCZNu tryoKxong TeYtgiọng nqCZNói, RyoKxon thắcNkqa mắc:
"KhqCZNông biếtyoKx báqDSpc ấyyoKx yoKxchuẩn yoKxbị sqDSpẵn sàqCZNng cáiqDSp gTeYtì lNkqaà TeYtcái gTeYtì nhỉ?"
Sảnh TeYtĐường bắtNkqa đầyoKxu vắngqCZN bớtTeYt khNkqai mNkqaọi ngườiyoKx lqDSpục tụcqCZN đếnqDSp lớpqCZN hNkqaọc đầuyoKx tqDSpiên củTeYta mìnhqDSp. RqDSpon qCZNxem thNkqaời khóqCZNa biểuqCZN yoKxcủa nó:
qDSp"Tụi mìnhTeYt phảTeYti điqDSp thôqDSpi, qDSpđể TeYtcoi, lớpTeYt TiênTeYt trqDSpi ởNkqa tầqCZNng trênqCZN cNkqaùng cTeYtủa ThqCZNáp Bắc.TeYt TụiqDSp mìnhyoKx sẽTeYt mấtyoKx mườiNkqa qDSpphút mớNkqai đếnTeYt đưTeYtợc nyoKxơi đó..."
Ba đứaqCZN vqDSpội vàyoKxng ăqDSpn qCZNcho xoqCZNng bữaqCZN điểyoKxm tâmqDSp, chàNkqao qDSp tạmTeYt biệtqCZN FreqCZNd vàyoKx GeoNkqarge, rồiyoKx TeYtđi trTeYtở rayoKx, băqDSpng quqCZNa SảqDSpnh đường.qCZN KTeYthi qCZNtụi nóNkqa TeYt TeYtđi ngaNkqang bqCZNàn ănqDSp củaNkqa nhqDSpà SlTeYtytherin, yoKxMalfoy lạiNkqa biểuqCZN yoKxdiễn tyoKxrò nqDSphái mộtqCZN cqDSpơn qDSp xỉuqCZN nqCZNữa. TNkqaiếng cưqCZNời rúqCZN lqCZNên đuổTeYti theqCZNo HyoKxarry vTeYtào tậyoKxn yoKxtiền sảnh.
Hành trìnhqDSp qDSpxuyên quNkqaa tòNkqaa yoKxlâu đàiqDSp đểyoKx đếqDSpn TháNkqap BắcTeYt qCZN qDSplà mộyoKxt yoKxhành trìqCZNnh dàTeYti. HyoKxai nămqDSp ởqDSp HyoKxogwarts qCZNchưa Nkqađủ đểTeYt yoKxbọn tNkqarẻ bqDSpiết TeYthết yoKx myoKxọi tNkqahứ vềNkqa tTeYtòa lâqCZNu đài:qDSp trướNkqac TeYtđây tụiqCZN nNkqaó chyoKxưa từNkqang đượcyoKx yoKxvào Nkqabên trTeYtong Nkqa ThyoKxáp Bắc.
Tụi TeYtnhỏ Nkqatrèo lênTeYt tớiyoKx yoKxcầu thanTeYtg thTeYtứ bqCZNảy, đyoKxến mộtTeYt Nkqa đầNkqau cầqCZNu thaNkqang khôngTeYt thấyNkqa yoKxquen chútyoKx nTeYtào, ởqDSp qDSpđó khôngyoKx cóqCZN cáiqCZN gìTeYt kháqDSpc ngqCZNoài Nkqa mqCZNột bứcqDSp trayoKxnh lyoKxớn vẽqCZN mộNkqat bãNkqai Nkqacỏ trqCZNống trqCZNơ TeYttreo tqCZNrên bứcqCZN tườTeYtng đyoKxá, RyoKxon qDSp vừaTeYt qCZNthở TeYthổn hyoKxển vNkqaừa nói:
"Phải... có..Nkqa. một.qDSp.. lyoKxối... đi..TeYt. tắt...yoKx chứ!"
Hermione Nkqangó xuốngTeYt mộNkqat hànhqDSp lNkqaang vắTeYtng byoKxên phải:
"Chắc lyoKxà lqDSpối này."
Nhưng RNkqaon nói:
"Không pqDSphải Nkqađâu. ĐóqDSp làTeYt hướngqCZN nyoKxam myoKxà. MấNkqay Nkqabồ ngqDSpó coqCZNi, yoKxtụi mìyoKxnh cNkqaó thểqCZN nNkqahìn thTeYtấy mộtqCZN mảngTeYt hồTeYt nướcNkqa qCZNbên ngoàyoKxi Nkqacửa sổyoKx kìa..."
Harry ngắmTeYt bứcqDSp tTeYtranh. MNkqaột chyoKxú ngựaqCZN TeYtlùn yoKxmũm yoKxmĩm, yoKx lônTeYtg xáTeYtm Nkqalốm đốyoKxm, vừyoKxa mớiTeYt yoKxthong donqDSpg dqCZNẫm Nkqalên bãNkqai cỏNkqa vqCZNà thqDSpơ thẩnNkqa yoKxnhấm yoKx yoKxnháp cỏTeYt xaqCZNnh. qDSpTuy đãqDSp TeYtquen vớqDSpi việTeYtc cqDSpác nqDSphân yoKxvật tryoKxong qDSpnhững bứcqCZN qCZNtranh ởqDSp TeYt trườngqCZN HogwaNkqarts cqDSpứ TeYtdi chuyểyoKxn lunqDSpg qCZNtung vTeYtà thTeYtỉnh thNkqaoảng bTeYtỏ Nkqakhung traqDSpnh màyoKx yoKx qDSpđi thăNkqam vqCZNiếng qDSplẫn nhaNkqau, nhưngTeYt HqCZNarry vẫnyoKx cứqCZN khqCZNoái nhìnyoKx chúqCZNng. MộqCZNt lTeYtát Nkqa Nkqasau, Nkqamột hiệpqCZN sĩNkqa lTeYtùn bèqDSp qCZNbè mặyoKxc bộqCZN áoqDSp gyoKxiáp cứyoKx kêqDSpu xủngNkqa xoẻngTeYt khNkqai ôNkqang bướcqDSp yoKx vTeYtào bqCZNức tranhqDSp, tTeYtheo qDSpsau lNkqaà cNkqaon ngqDSpựa lùqCZNn. CăqDSpn TeYtcứ vàoNkqa dTeYtấu vếtqCZN cỏNkqa dậpNkqa cNkqaòn qDSp dTeYtính ởTeYt đầuqDSp gqCZNối Nkqacủa byoKxộ qCZNđồ qCZNgiáp kqCZNim Nkqaloại ônNkqag đangqDSp mặc,yoKx qCZNthì cóqDSp tqCZNhể nóiqCZN chắTeYtc Nkqa làTeYt ônqCZNg vyoKxừa TeYtté ngựa.
NhìNkqan thqCZNấy HarrNkqay, RoyoKxn yoKxvà HerTeYtmione, ônqCZNg hiệpqCZN yoKxsĩ yoKxgào lên:
"A! QuqCZNân qDSpbất lTeYtương TeYtnào dámNkqa xqDSpâm nhậpqCZN lNkqaãnh địaTeYt qCZN riêngqDSp yoKxcủa qCZNta hảTeYt? PhảiyoKx chăngqDSp cáqCZNc ngưNkqaơi đếnTeYt cưTeYtời nhạyoKxo tTeYta ngãqCZN ngTeYtựa? HãNkqay rúTeYtt yoKx TeYtgươm raTeYt, đồyoKx bNkqaất lương,Nkqa đồTeYt chó!"
Ba qDSpđứa yoKxnhỏ sửngNkqa yoKxsốt đứngTeYt nqDSpgớ yoKxra nhìTeYtn ôNkqang hiệpqDSp syoKxĩ yoKx lùNkqan đanTeYtg rúTeYtt yoKxthanh gươmqDSp Nkqara qDSpkhỏi cáNkqai vỏyoKx kqCZNiếm vqCZNà bắtqCZN đầuTeYt vTeYtung gqDSpươm Nkqatrong Nkqa tNkqaay myoKxột cáqDSpch hunyoKxg Nkqahăng, cònyoKx châyoKxn cẳNkqang thìNkqa nhảyTeYt loNkqai qDSpchoi tqDSprong cơTeYtn gNkqaiận yoKx điênyoKx cuồqDSpng. NhưngqDSp lưỡiNkqa gNkqaươm quNkqaá dàNkqai sTeYto vớiNkqa Nkqathân hìnhqCZN qCZNcụt ngyoKxủn củayoKx ôngNkqa, TeYt thàNkqanh rTeYta TeYtkhi ôTeYtng chqCZNém mqCZNột đườngqDSp gươNkqam yoKxác liệqCZNt thyoKxì đNkqaà gưNkqaơm đqCZNi làmNkqa ônTeYtg mấtqDSp Nkqa cảTeYt thqDSpăng bằngyoKx, tTeYté qCZNlăn đùqDSpng, sấpqCZN mqDSpặt xuốngyoKx bqCZNãi cỏ.
Harry tTeYtiến tớiyoKx yoKxgần bứcqDSp tryoKxanh hơn,Nkqa TeYtnó hỏi:
"Ông yoKxcó sTeYtao không?"
"LùiqCZN lạqDSpi! QqDSpuân yoKxkhoác lyoKxác đêTeYt tqDSpiện! LqDSpùi! qDSpĐồ xỏTeYt lá!"
Ông hiệqCZNp sĩqCZN lạNkqai nắmqCZN chNkqaặt Nkqathanh gTeYtươm, qDSpchống gTeYtươm yoKx qCZNxuống qDSpđể đứnqCZNg lênqCZN, nhưnyoKxg lưỡqCZNi gươmTeYt lqDSpún sqDSpâu tyoKxhêm TeYtvào lớpTeYt yoKxcỏ, vàqCZN yoKxkhi ôngqDSp Nkqa đứngTeYt qDSpdậy đượcyoKx rồiqCZN thìyoKx cqDSpho Nkqadù đãTeYt cốyoKx gắngTeYt hNkqaết sqCZNức TeYtmình, ônqCZNg khônyoKxg thểqDSp qCZNnào yoKx rútTeYt lưỡiyoKx gqDSpươm qDSpra đưyoKxợc nữa.qCZN CuốyoKxi cùyoKxng ônyoKxg phảiyoKx TeYttự quănNkqag yoKxmình xqDSpuống cỏ,Nkqa yoKx đẩyNkqa cNkqaái mTeYtạng yoKxche mqCZNặt trêyoKxn cáiqDSp nóTeYtn giápqDSp qCZNsắt rNkqaa qCZNđể laqDSpu mTeYtồ hTeYtôi Nkqađang rTeYtịn đầmTeYt Nkqa đìa.
Thừa dịpNkqa yoKxông yoKxhiệp qCZNsĩ qDSpnghỉ mNkqaệt, HTeYtarry phânNkqa trần:
qDSp"Như vầqCZNy nè,TeYt tụiqCZN TeYttôi đanqDSpg đyoKxi tìqDSpm TháyoKxp yoKxBắc. ChqCZNắc ôngqDSp đâqCZNu byoKxiết chqDSpỗ đóqDSp ởqCZN đâqDSpu hả?"
Cơn giNkqaận củaqCZN qDSpông hiệpyoKx sĩTeYt dưyoKxờng yoKxnhư taqCZNn TeYtbiến qDSpđi Nkqatức thìNkqa. ÔqDSpng yoKxlách cácyoKxh đqCZNứng dậyqCZN yoKxvà dõqCZNng dqCZNạc hô:
"Một cuộcyoKx tNkqaruy tìm!TeYt HqCZNãy theTeYto taTeYt, hqDSpỡi cáqDSpc qDSpbằng qDSp hữyoKxu tyoKxhân thiNkqaết! ChúyoKxng qCZNta sNkqaẽ tìmNkqa ryoKxa mqCZNục tiêqCZNu củyoKxa cáyoKxc bạn,qDSp Nkqahoặc lqCZNà cqCZNhúng TeYt tqDSpa sqDSpẽ TeYtdũng cảTeYtm bqDSpỏ mqDSpạng vìTeYt nhyoKxiệm vụ!"
Ông hqCZNiệp sqDSpĩ lyoKxại mNkqaột lầnTeYt nữaTeYt yoKxcố gắngTeYt yoKxrút TeYtthanh TeYt gươmyoKx ryoKxa qCZNmột cNkqaách khôngyoKx TeYthiệu quả,qDSp qDSprồi cyoKxố trèqDSpo lNkqaên qCZNcon ngqCZNựa mập,TeYt nhưqCZNng lạiTeYt yoKx Nkqangã xuốngTeYt. ÔngyoKx byoKxèn qDSpkhí qCZNkhái TeYtla to:
"ĐqDSpành điqCZN Nkqabộ vTeYtậy, thưaqCZN quíTeYt yoKxngài vàNkqa qqCZNuí nương!qDSp LêyoKxn đường!Nkqa TiNkqaến lên!"
Và, tronyoKxg yoKxbộ áoNkqa giápNkqa sắtqCZN kyoKxêu qDSpxủng xoqDSpẻng qDSpầm TeYtĩ, qCZN ônqCZNg tTeYta qCZNchạy vqDSpô cạnhqDSp tráiNkqa yoKxcủa cáiqCZN khuyoKxng qCZNtranh vqDSpà bNkqaiến mấqDSpt Nkqakhỏi cảnhTeYt tríTeYt yoKx yoKxcủa bứcTeYt tranh.
Ba đứayoKx nhqCZNỏ vộqDSpi qDSpvã qCZNchạy tTeYtheo ôyoKxng hiNkqaệp TeYtsĩ dọcNkqa hànhyoKx TeYt lyoKxang, qCZNcăn qCZNcứ thqCZNeo âmNkqa tTeYthanh xqDSpủng xoẻngqDSp phqCZNát rNkqaa từqCZN bộyoKx áTeYto giTeYtáp qCZNcủa TeYtông. qDSp ThỉNkqanh thoqCZNảng qDSptụi qDSpnó nhìqDSpn thTeYtấy ôNkqang chạqDSpy ngaqDSpng qTeYtua mộtNkqa bứcTeYt tqCZNranh ởTeYt phíqDSpa qCZN trước.
"Hãy qCZNcố mqCZNà cqCZNan đảNkqam lêNkqan nhéqCZN, đTeYtiều tTeYtệ nhứtqDSp cNkqaòn chưyoKxa qDSpxảy yoKxra đâu!"
Ông hiệpyoKx Nkqasĩ gàoqDSp qCZNto, vTeYtà tụiqCZN nyoKxó tyoKxhấy TeYtông qCZNtái xuấtTeYt TeYt hiqCZNện phíaTeYt trướcTeYt mộyoKxt TeYtnhóm cáNkqac bàNkqa mặcqDSp vNkqaáy phNkqaồng vẻyoKx nhớNkqan Nkqanhác. TranNkqah củqCZNa yoKx TeYtcác qCZNbà treyoKxo trênqCZN vTeYtách củaqCZN mộNkqat cNkqaầu thanNkqag xoắnTeYt chTeYtông chênh.
Harry, qDSpRon vyoKxà HeqCZNrmione thTeYtở hổyoKxn hểnTeYt trTeYtèo lêyoKxn TeYt nhữngqDSp bqDSpậc tqCZNhang qCZNxoắn síTeYtt saNkqao, Nkqacàng yoKxlúc cànTeYtg thấyqCZN chóngTeYt mặtTeYt hơn,qDSp chTeYto Nkqađến Nkqa qCZNkhi TeYtnghe đưqCZNợc tiếnNkqag nóqDSpi ryoKxì ryoKxầm phNkqaía tqDSprên đầu,qCZN thNkqaì tụiyoKx yoKxnó qDSpbiết chắNkqac mNkqaình TeYt đãTeYt tớiqDSp đqDSpược lớNkqap học.
Ông hiệTeYtp sNkqaĩ bấyTeYt TeYtgiờ mớyoKxi yoKxthò đầqDSpu vôqCZN bqDSpức tranqDSph củaTeYt mộtTeYt ônNkqag thầyqDSp tNkqau cóTeYt vTeYtẻ mqDSpặt qDSphết sứcTeYt Nkqanham hTeYtiểm, qCZNla lớn:
"Tạm biệTeYtt! TạmqDSp TeYtbiệt nhéyoKx, cyoKxác qDSpchiến hữNkqau củaNkqa tqCZNa! yoKx BấqCZNt cyoKxứ TeYtkhi qDSpnào cácyoKx bạqDSpn cqDSpần đếnTeYt mộtqDSp tqDSprái tiqDSpm cTeYtao thqDSpượng vNkqaà nhữNkqang bắpNkqa thịtqCZN Nkqa sắyoKxt tqDSphép, thyoKxì cứNkqa qCZNtìm đếNkqan NgyoKxài Cadogan!"
Khi ôngyoKx qCZNhiệp TeYtsĩ TeYtbiến đyoKxi rồiqDSp, RoqCZNn lqDSpầm bầm:
"ỪTeYt, chừnTeYtg qDSpnào tqDSpụi nyoKxày Nkqacần đếqDSpn mộqDSpt TeYtngười gqDSpàn TeYtdở, thếTeYt nqDSpào tụiNkqa nqCZNày cqDSpũng kNkqaêu tớiyoKx ông."
Ba đứaTeYt trèoNkqa nốqDSpt mqCZNấy bậqDSpc thaNkqang cuốyoKxi cùnqDSpg, đyoKxặt qCZN châqDSpn qCZNlên mộtyoKx đầuTeYt cqCZNầu thqCZNang nhqDSpỏ qCZNxíu, ởTeYt qCZNđó hầuyoKx TeYtnhư cTeYtả lớpyoKx hTeYtọc TiênqCZN trqCZNi TeYtđều qCZN đãNkqa qDSptụ yoKxtập đôngqCZN đủ.qDSp KhôNkqang thqDSpấy cáTeYtnh cửaNkqa nàoTeYt mởqDSp TeYtra tNkqaừ đầuyoKx cqDSpầu thaqDSpng Nkqanày. qDSp RqDSpon huqDSpých cùNkqai cqCZNhỏ yoKxvô HarqCZNry, chỉTeYt lêTeYtn trầnyoKx qDSpnhà, trêyoKxn đóqCZN cóyoKx mqCZNột cNkqaái gqCZNiống TeYt nqCZNhư cửyoKxa yoKxbẫy sậyoKxp hìnqDSph tqDSpròn, cqCZNó yoKxđính mộyoKxt cqDSpái thểqCZN bàiqCZN bTeYtằng đTeYtồng. HaTeYtrry đọc:
"Sybill TrelaTeYtwney, giáyoKxo vqCZNiên bqCZNộ myoKxôn TiqCZNên TrTeYti học..qDSp. LNkqaàm sqDSpao TeYttụi mìqDSpnh lênTeYt đượcTeYt Nkqatrên đTeYtó bqCZNây giờ?"
Như tyoKxhể đểyoKx trqDSpả lờiqDSp câuTeYt hỏqCZNi cqCZNủa HaTeYtrry, cánNkqah cửayoKx TeYt TeYtbẫy sậTeYtp Nkqabỗng nhiêqDSpn mởqCZN qDSpra, vàTeYt mộTeYtt cáiqDSp thanqDSpg bằqDSpng bạNkqac đượcqCZN thảyoKx xuốngqCZN Nkqangay yoKx byoKxên chqCZNân qCZNHarry. qDSpMọi ngqCZNười chợtNkqa iyoKxm bặt.
Ron yoKxnhe răngTeYt cười:
"Nhường bồqDSp lqDSpên trướyoKxc đó."
Harry đàTeYtnh leNkqao lêqCZNn trướcNkqa tiqDSpên, bướcqCZN TeYtvào mộtqDSp Nkqa Nkqaphòng hyoKxọc trônNkqag qCZNlạ lTeYtùng nhấtTeYt từqCZN yoKxtrước yoKxtới nayNkqa. ThqCZNật qDSpra, qDSpnó chẳngqCZN giốngyoKx Nkqa phònTeYtg họTeYtc cTeYthút xíyoKxu qDSpnào hyoKxết; mqDSpà lạyoKxi đâuqDSp đóqDSp vNkqaừa giốnyoKxg mTeYtột cáiNkqa Nkqakho ápqCZN mqDSpái yoKx củaqCZN mộyoKxt cyoKxăn nhNkqaà, vừaNkqa giốnyoKxg qCZNmột TeYtcái yoKxtiệm qDSptrà kqCZNiểu TeYtxưa. NkqaTrong phòqDSpng qCZNcó Nkqaít TeYt nhứTeYtt qCZNhai chụqCZNc cáiqCZN bànqCZN tNkqaròn nhqDSpỏ bàyoKxy biệNkqan lộnyoKx xộyoKxn, chuqCZNng Nkqaquanh qDSpđặt mấyqDSp cáiqDSp qCZN ghqDSpế qDSpbành bọNkqac vNkqaải hoNkqaa qDSpsặc syoKxỡ qDSpvà mấyoKxy qCZNcái gốiqCZN Nkqanệm nNkqahỏ qDSpmà dNkqaày. MyoKxọi tqDSphứ Nkqađược qDSp soNkqai Nkqasáng byoKxằng ánqDSph đènqCZN đỏNkqa tyoKxhắm. qDSpTất cTeYtả yoKxmàn cửaqDSp sổNkqa Nkqađều qCZNkéo kínTeYt lạTeYti vTeYtà yoKx nqCZNhiều ngọnqCZN Nkqađèn qCZNđược chụqCZNp kqCZNín bằnTeYtg nhữngqDSp cáiqDSp Nkqakhăn qqDSpuàng qCZNđỏ sậm.TeYt CăqDSpn qCZNphòng qDSp Nkqaấm mộqCZNt cácTeYth nqDSpgột ngạtyoKx, vqDSpà dqDSpưới bqCZNệ lTeYtò yoKxsưởi chấtqCZN đầyyoKx nhóTeYtc yoKxcác thứNkqa, yoKxmột TeYt ngọnTeYt qCZNlửa đanNkqag đunqDSp qCZNmột cTeYtái Nkqaấm qDSpđồng tqCZNo tướyoKxng, tỏaqCZN Nkqara mộtyoKx thứyoKx mqDSpùi hqCZNăng nồngqDSp TeYt đqCZNến phátqDSp qDSpbệnh. MấyqDSp cNkqaái kqCZNệ Nkqađặt dọcNkqa bứcyoKx tườngyoKx trTeYtòn qNkqauây chấtyoKx TeYtlộn xộnqDSp qCZN nhNkqaững lTeYtông qCZNchim đầyTeYt qDSpbụi báqCZNm, qCZNnhững qCZNmẩu nếnyoKx cụtqDSp, nNkqahiều xqCZNấp bàqDSpi láTeYt tNkqae tuqCZNa, qCZN vqCZNô qDSpsố nhữqDSpng tráqCZNi cầyoKxu TeYtthủy tinqCZNh óTeYtng áTeYtnh bạyoKxc, vàqCZN cảqDSp mộyoKxt đqDSpoàn quâNkqan tqDSpách TeYt tràTeYt hùngqDSp hậu.
Cả yoKxlớp đangNkqa tậpqDSp trqCZNung tronNkqag phònTeYtg quanhyoKx, mọiTeYt ngưqCZNời nóqDSpi qCZNnăng thqCZNì thàqDSpo. RoTeYtn đếnqDSp sátNkqa bênNkqa vayoKxi HqDSparry, hỏi:
"qCZNCô yoKxgiáo đâu?"
Thình lìyoKxnh mộNkqat giọngqCZN Nkqanói vyoKxọng yoKxra yoKxtừ bNkqaóng qCZNtối, mộtNkqa yoKxthứ giọnqDSpg mơTeYt hqCZNồ nqCZNhỏ nhẹ:
"Chào cáyoKxc tròTeYt. ThậtyoKx hqCZNân hạTeYtnh đượcTeYt qCZNgặp cqCZNác qCZNtrò qDSptrong thếNkqa giớyoKxi vậNkqat chất."
yoKxẤn tượngqCZN củTeYta HarqCZNry ngaTeYty lúcqDSp đóqDSp làTeYt vềNkqa mộqCZNt yoKxloài qDSp cônqCZN TeYttrùng tTeYto tướTeYtng rqDSpực rỡ.yoKx GiáoqDSp sưNkqa TrelawnyoKxey TeYtdi chuyểnqCZN vàoNkqa qDSpvùng qCZNcó qDSpánh qCZN lTeYtửa soqCZNi, qCZNvà bọnTeYt trqDSpẻ nqDSphận thấqCZNy bTeYtà giáyoKxo ốmyoKx càNkqa toyoKxng TeYtcà teoqDSp, cặpqDSp mqDSpắt kiếngNkqa Nkqa làmqCZN phqDSpóng đạyoKxi đôiNkqa mắtqCZN củTeYta bàqDSp TeYtto Nkqahơn TeYtkích thưNkqaớc tựqDSp nNkqahiên rấtqCZN nhiềuqCZN lần,Nkqa qDSp TeYtvà Nkqabà quyoKxấn yoKxmột cNkqaái yoKxkhăn chqDSpoàng đầTeYtu mỏngNkqa cTeYtó dyoKxát trNkqaang kiqDSpm óngyoKx qCZNánh. TeYtQuanh qCZN cyoKxái cổTeYt mảnqCZNh khyoKxảnh củayoKx qDSpbà Nkqalà TeYtvô sTeYtố nNkqahững dNkqaây chqDSpuyền vTeYtà chTeYtuỗi hạt,yoKx còqDSpn qDSp cánqCZNh tqCZNay, bànqDSp taNkqay vNkqaà ngónyoKx tqDSpay TeYtcủa bTeYtà tyoKxhì đeoNkqa qDSpđầy nhqCZNững vòngNkqa vTeYtới nhqCZNẫn. BNkqaà TeYt nói:
"Ngồi xuốTeYtng điTeYt qCZNcác trò,qDSp ngồiqCZN xuốngqCZN nào."
TeYtBọn Nkqatrẻ vụngTeYt Nkqavề trqDSpèo lyoKxên mấqCZNy chiyoKxếc ghTeYtế bànqCZNh TeYthoặc qDSp ngồqDSpi lọqDSpt thqCZNỏm trqDSpong mấyTeYt TeYtcái qDSpgối nệTeYtm. HaryoKxry, qCZNRon vàyoKx HermiqDSpone cqDSpùng nqDSpgồi yoKx quTeYtanh Nkqamột cáiTeYt qDSpbàn tròn.
Giáo sưNkqa TrelNkqaawney Nkqathì tyoKxự mìnyoKxh ngồiqDSp vTeYtào mộtyoKx cáiNkqa yoKxghế bànTeYth yoKxcó cáqCZNnh yoKxđặt trNkqaước lqDSpò sưởi.qCZN qCZNBà nói:
"ChàoyoKx mừngTeYt cTeYtác tròyoKx TeYtđến vớqCZNi bTeYtộ mônqCZN NkqaTiên trTeYti Nkqahọc. qDSp TênNkqa củaTeYt Nkqatôi lqCZNà giqDSpáo sNkqaư TrelawneyTeYt. TrướcqCZN qCZNđây TeYtcó lẽNkqa cáTeYtc tròqDSp Nkqachưa tTeYtừng gNkqaặp Nkqa tôTeYti. VìqCZN tôqDSpi thấqCZNy nTeYtếu xuốngqCZN dướNkqai tyoKxhường xuyoKxyên qqCZNuá qDSpthì qDSpba yoKxmớ boTeYtn chqDSpen chqCZNộn qCZN rqDSpộn củNkqaa cNkqaái trưqCZNờng cóNkqa Nkqathể làTeYtm mờqCZN đNkqai NộNkqai NyoKxhãn củqCZNa tôi."
Không TeYtai nqCZNói gìyoKx đqDSpể đápyoKx qCZNlại cáiNkqa thôngqCZN báoTeYt khTeYtác qCZN thườqCZNng yoKxđó. GiáTeYto sưNkqa TrelawqDSpney khqCZNéo lqCZNéo nhẹNkqa nhTeYtàng sửaTeYt lạyoKxi cTeYtái khăqDSpn choàngqDSp TeYt rTeYtồi nóqDSpi tiếp:
"Vậy làqCZN TeYtcác tyoKxrò đãNkqa chọnqDSp họcqCZN mônTeYt TiêqDSpn qCZNtri, bộyoKx myoKxôn TeYt qDSpkhó khănNkqa nhứqCZNt TeYttrong qDSpcác ngànhyoKx nghệTeYt thuậyoKxt huyềnTeYt bí.yoKx TôiTeYt muốnqCZN lưTeYtu ýqCZN Nkqacác qDSp TeYttrò yoKxngay từTeYt yoKxbuổi baqCZNn syoKxơ lqCZNà nếTeYtu cáqDSpc TeYttrò khôngqCZN cyoKxó cáTeYti NhìnNkqa, tTeYthì tTeYtôi sẽTeYt TeYt chẳngqDSp yoKxthể dTeYtạy dqCZNỗ cáNkqac trqDSpò đNkqaược nhiềuqCZN nhỏiqDSp gìyoKx chyoKxo lắmqDSp. NkqaSách vởNkqa cNkqaũng chqDSpẳng TeYt giúpyoKx qDSpđỡ cáyoKxc qDSptrò baTeYto yoKxnhiêu troqCZNng TeYtlĩnh vựcNkqa qDSpnày đâu..."
Nghe qCZNmấy TeYtcâu yoKxnày, HarqDSpry yoKxvà qDSpRon cùngyoKx qDSpnhe răngNkqa Nkqa cườiqDSp vàyoKx liếcyoKx mắtNkqa nhìnqCZN HNkqaermione, TeYtcô bqCZNé qCZNtỏ qDSpra sửngTeYt sốyoKxt TeYtvề cáiqCZN điềTeYtu qCZNlà sáchqCZN yoKx thyoKxì cũnyoKxg khônNkqag giúNkqap íqCZNch qDSpgì TeYttrong việNkqac qCZNhọc bộqCZN môTeYtn này.
"Nhiều qDSpphù tqCZNhủy vqDSpà pháqCZNp qDSpsư, mặcNkqa qDSpdù tàiTeYt Nkqaba tronTeYtg TeYt nhTeYtững lĩnNkqah vựcqDSp nNkqahư nTeYtổ yoKxto, ướcTeYt qDSpđoán giỏqCZNi vqDSpà biếnNkqa mấyoKxt độNkqat ngộtqDSp, nhqCZNưng vẫnyoKx TeYt khôqCZNng thểqCZN nàoqCZN nhìqCZNn xuyênqCZN qNkqaua đượqCZNc nhữngqCZN bNkqaí mậtNkqa bịqDSp chqDSpe phqDSpủ cqDSpủa tươngyoKx TeYt lai."
ĐTeYtôi mắtNkqa tqDSpo cộTeYt mTeYtơ mNkqaàng củqDSpa Nkqagiáo Nkqasư lướtyoKx tyoKxừ gươngNkqa mặtqDSp Nkqacăng Nkqathẳng nNkqaày đếnqCZN gươnqCZNg myoKxặt lyoKxo qCZNâu khyoKxác cTeYtủa lTeYtũ họTeYtc yoKxtrò, qCZNbà tiếqDSpp tục:
"Đó qDSplà thiêTeYtn pqDSphú, chỉNkqa dàNkqanh riêqCZNng cTeYtho qCZNmột TeYtít ngườiNkqa màqDSp thôi."
Bỗng yoKxnhiên yoKxbà nóiTeYt vớqCZNi Neville:
"qDSpTrò nàyqCZN, bàqDSp nộiqCZN cTeYtủa tNkqarò TeYtcó khỏeqDSp không?"
NevillyoKxe sNkqauýt téyoKx lănqCZN qCZNra khỏiqDSp đốngqDSp gốTeYti nệqCZNm mqDSpà nTeYtó đyoKxang yoKxngồi. NqCZNó TeYtrun rqDSpun yoKxvì qDSphoảng hồn:
"Dạ, Nkqacon Nkqanghĩ Nkqabà yoKxcon kyoKxhỏe ạ."
GiáoNkqa sưTeYt TreqDSplawney lTeYtắc yoKxđầu, ánqDSph lNkqaửa phyoKxản chiếuTeYt lấpqDSp lánqCZNh yoKxtrên TeYtđôi hqDSpoa Nkqatai ngọcqDSp lụcNkqa bảoqCZN Nkqabà đqDSpeo lủngqCZN lẳng:
"Nếu Nkqatôi làyoKx trTeYtò, thìqCZN tôiqCZN khôngNkqa dáTeYtm Nkqachắc nqCZNhư qCZNvậy đâu."
Neville nqDSpghẹn họngyoKx. GiqDSpáo sưqCZN TreyoKxlawney qCZNvẫn điềTeYtm nhiTeYtên tĩnTeYth tại:
"Chúng qDSpta TeYtsẽ TeYtnghiên cứuqCZN nhữnyoKxg phươngyoKx phápTeYt cTeYtơ bảnqCZN qDSp củaTeYt bqDSpộ Nkqamôn TiêNkqan TqDSpri tryoKxong năyoKxm yoKxhọc yoKxnày. HọcyoKx kyoKxỳ mộqDSpt sqCZNẽ dànhqDSp qDSpđể họqCZNc cáchyoKx qCZN đọcqCZN cácqCZN lTeYtá tràqCZN. NkqaHọc kỳqCZN saTeYtu chúngqCZN TeYtta sẽyoKx tiếTeYtn tớiyoKx mônqDSp CoyoKxi qCZNChỉ tayNkqa. yoKxNhân yoKx yoKxtiện tqCZNa bảoqDSp cqDSpho tròqDSp này.qDSp.." GiáoqCZN sưqDSp thìNkqanh qDSplình hNkqaướng qDSpcái nhìnNkqa qCZNvào qDSp ParvNkqaati PatilqDSp. yoKx"... HãTeYty TeYtcoi chừngTeYt mộtTeYt gyoKxã tócqCZN đỏ."
Parvati kNkqainh ngạcTeYt yoKxquay qTeYtua nhìqCZNn RqDSpon TeYtđang ngồqCZNi qDSpbên cạnqDSph, rồiqDSp đẩyyoKx ghếTeYt cNkqaủa mìnqCZNh xqCZNa rayoKx. GiáqCZNo sqCZNư TrelqCZNawney vqCZNẫn tiếqDSpp tục:
"Trong họNkqac kNkqaỳ qDSpmùa qCZNhè tới,qCZN chqDSpúng tqCZNa hyoKxọc qCZNlên tớNkqai Nkqa bộTeYt qDSpmôn nghiTeYtên cứqDSpu tráNkqai cqCZNầu phTeYta qCZNlê qCZN- qCZNấy lqCZNà yoKxsau khqDSpi chúnqDSpg Nkqata qCZNđã hqCZNoàn tqCZNất Nkqa đượqDSpc mônyoKx đoNkqaán đyoKxiềm lửa.Nkqa ThậtqCZN khônqDSpg Nkqamay làNkqa lyoKxớp qDSphọc củqDSpa chNkqaúng Nkqata sẽqCZN bịqDSp tạyoKxm Nkqa ngưqDSpng vàoTeYt tyoKxháng hNkqaai yoKxvì mộtNkqa trậqCZNn cúyoKxm khqCZNó chịu.Nkqa BảnqDSp thânyoKx yoKxta Nkqasẽ bqCZNị mấtNkqa yoKx giọnyoKxg. VqDSpà vàqDSpo khoảngyoKx gTeYtần lễNkqa PqDSphục qDSpSinh, mNkqaột ngườiqCZN troqCZNng sốNkqa chúngqCZN tNkqaa TeYtsẽ yoKx lNkqaìa xqCZNa cNkqahúng tTeYta vĩTeYtnh viễn."
Sau lờiTeYt qCZNtiên tyoKxri nqCZNày làqCZN mộtyoKx kNkqahoảng iqDSpm lặnqCZNg Nkqacăng qCZN thẳng,qDSp nhưngTeYt giáqDSpo sưqDSp TNkqarelawney khôngqCZN cóqDSp vẻqDSp gyoKxì nhTeYtận tTeYthấy điềNkqau đó.qCZN qCZNBà nóiqCZN yoKx vqCZNới LNkqaavender BrqDSpown, ngTeYtười qCZNngồi gầnqCZN byoKxà nqCZNhứt TeYtvà gầnTeYt qDSpnhư đqCZNã TeYtco qCZNrúm lạqDSpi yoKx trqCZNong cáNkqai gqCZNhế bành:
"Trò qDSplàm ơyoKxn đưayoKx chqCZNo tTeYtôi cáTeYti bìnqCZNh trqCZNà bằnNkqag bqCZNạc qCZNlớn nhứt."
LavenyoKxder cyoKxó vyoKxẻ hNkqaú Nkqavía, TeYtbèn đứngNkqa dTeYtậy, TeYtlấy yoKxcái Nkqaấm tràyoKx tổTeYt chảqCZNng trêyoKxn kyoKxệ xyoKxuống yoKxvà đặNkqat nóTeYt lêNkqan qDSpcái bànTeYt trướcNkqa mặtyoKx giáqCZNo sTeYtư Trelawney.
"Cám qCZNơn tròNkqa. TìnhNkqa cờqCZN thôyoKxi, cáiqCZN điềuTeYt mqDSpà tyoKxrò đanqDSpg qDSpkhiếp qCZNsợ... Nkqacái yoKxđiều đNkqaó sTeYtẽ xảyNkqa yoKxra vàoNkqa thứTeYt sáuyoKx, ngTeYtày qCZN16 thányoKxg 10."
qDSpLavender ruNkqan lẩyqCZN bẩy.
"BNkqaây giờ,qCZN tôqDSpi muốnNkqa cácNkqa tròqDSp chyoKxia TeYtra Nkqathành tTeYtừng TeYt cặpqCZN. HqDSpãy lấqCZNy qCZNtách qCZNtrà qCZNở yoKxtrên kNkqaệ xuốngqCZN, rồiTeYt lTeYtại TeYtđây tqDSpa rqCZNót đầyNkqa tràTeYt choqCZN. TeYt NkqaXong cáTeYtc tròyoKx ngNkqaồi xuyoKxống màqCZN uống;yoKx uốnqCZNg yoKxđến kqCZNhi nàoqCZN cyoKxhỉ cònNkqa Nkqalại Nkqabã tqDSprà Nkqa troTeYtng tácqCZNh. DùqCZNng taTeYty yoKxtrái yoKxsúc bãqDSp qDSptrà tqCZNrong táyoKxch bqDSpa lầnNkqa, ryoKxồi úTeYtp táchqDSp TeYt xuốngqDSp dĩTeYta; đTeYtợi chqDSpo qCZNtrà Nkqakiệt đếnqDSp Nkqagiọt nưTeYtớc cuqCZNối cùngqCZN thìqCZN đưaTeYt cáTeYti táchqDSp yoKxcủa yoKx myoKxình qDSpcho qDSpbạn cqCZNủa Nkqamình bóqCZNi. CácNkqa tròqDSp sẽyoKx tNkqaheo traqCZNng TeYt5 vàqDSp yoKx6 qDSpcủa quqDSpyển TeYtVén qDSp MànNkqa TưyoKxơng LaNkqai đểyoKx diễnyoKx dịchyoKx qDSpý nghqCZNĩa nhNkqaững dạnNkqag TeYtbã tràTeYt. TôqCZNi sẽyoKx điTeYt quanTeYth TeYt qDSpcác tqDSprò đểNkqa giúpyoKx đỡ,qDSp hướngqCZN dẫqDSpn. qCZNÔi, TeYtcon ơi..."
Giáo sưqDSp yoKxtóm yoKxlấy cqCZNánh yoKxtay NevTeYtille, yoKxkéo nóNkqa đứngyoKx lên,
"... sayoKxu kTeYthi coTeYtn làqCZNm bểqCZN Nkqacái táqCZNch đầuTeYt tiên,Nkqa cqDSpon làqCZNm ơnyoKx chọnqDSp mộtTeYt cáiqDSp táchNkqa cóqDSp hNkqaoa vănqCZN Nkqamàu xqCZNanh. TôyoKxi tTeYthì hqDSpợp vNkqaới màqCZNu qDSphồng hơn."
Liền sqDSpau đTeYtó, NeviqDSplle vừyoKxa mớNkqai vóqDSpi yoKxlên qDSpkệ đểNkqa qCZNlấy qDSp táyoKxch tqCZNrà thìqDSp TeYtnghe yoKxmột tiếngTeYt xoyoKxảng củaNkqa đqDSpồ bể.Nkqa GiáNkqao sNkqaư TrqDSpelawney rảoqDSp bưqDSpớc Nkqa đNkqaến bênqCZN NeqCZNville, cầmTeYt theTeYto qCZNmột Nkqacái TeYtđồ hNkqaốt rNkqaác vàNkqa chổi,qCZN Nkqarồi nói:
"Một tqCZNrong nTeYthững cáiqCZN màqDSpu qCZNxanh laNkqam ấy,yoKx Nkqađúng rồqDSpi đóyoKx, cyoKxon... nếuqCZN cyoKxon kyoKxhông phiềnyoKx... Nkqacám ơnqDSp con..."
Khi táNkqach tràTeYt yoKxcủa HayoKxrry vTeYtà RNkqaon đượcqCZN róqCZNt đầyqDSp TeYttrà TeYt yoKxrồi, qDSphai đứaNkqa quNkqaay trNkqaở lạiTeYt bNkqaàn Nkqacủa mìnhTeYt, cqDSpố gắqDSpng uốNkqang thqCZNật nTeYthanh móTeYtn tràyoKx qCZN phỏngTeYt lưỡiTeYt ấyqDSp. RồTeYti tụiNkqa nNkqaó súcqCZN cqDSpặn tyoKxrà troyoKxng tácNkqah đúngqCZN nTeYthư lờTeYti TeYtchỉ dẫqCZNn qDSp củyoKxa giáNkqao TeYtsư TrelawneTeYty, ryoKxồi úyoKxp ngượcqCZN táTeYtch tràqCZN xuốyoKxng Nkqacho yoKxráo nưTeYtớc yoKxxong đổiqCZN qCZN chyoKxo Nkqanhau Nkqađể bói.
Cả hqCZNai đTeYtứa yoKxđều mởNkqa sáchqDSp đếnqCZN tNkqarang yoKx5 yoKxvà yoKx6. RoTeYtn nói:
"ĐâyoKxy Nkqarồi. BồqDSp thấyqCZN cáiqDSp qCZNgì ởqCZN tronyoKxg táchyoKx tràTeYt củaqDSp mình?"
Harry đáp:
"MyoKxột qDSpmớ chqCZNèm nhẹpqDSp màuNkqa nâu."
Một qCZNlàn khNkqaói tTeYtỏa qCZNmùi nồngqCZN nặcyoKx tronyoKxg yoKxcăn phòngTeYt Nkqa qCZNchợt TeYtkhiến yoKxcho HarrqCZNy thấqCZNy buồyoKxn qCZNngủ vTeYtà đờyoKx đẫnqDSp đi.qDSp TiếngyoKx qCZNgiáo Nkqasư TrelaqDSpwney Nkqa kNkqaêu gyoKxọi sqDSpau lànqDSp kqDSphói tràTeYt mTeYtờ mịt:
"CáNkqac tTeYtrò qCZNhãy mởqCZN rộngNkqa Nkqađầu ócyoKx yoKxra, hãyoKxy đểNkqa qCZNcho qCZNmắt cTeYtủa mqDSpình nhìnyoKx xuyêNkqan qqCZNua cyoKxõi tqDSprần tục!"
Harry yoKxcố gắngNkqa tậqCZNp truqCZNng. SqCZNau khNkqai tqCZNham yoKxkhảo cuốTeYtn VénTeYt yoKxMàn TưyoKxơng LaiyoKx, qCZNnó nói:
"ĐúngNkqa rồi,qCZN bồNkqa cóqDSp mộtTeYt dTeYtấu thậqCZNp hơNkqai TeYtlung layyoKx... TeYt nqCZNghĩa TeYtlà bồqCZN sqCZNắp qCZNphải qCZNtrải Nkqaqua "thửqCZN yoKxthách vàqDSp đqDSpau khổyoKx" yoKx- xNkqain lỗTeYti nyoKxghe TeYt- TeYt nhưTeYtng cóyoKx mộtNkqa dấuNkqa hiệuyoKx Nkqacó thyoKxể yoKxlà yoKxmặt trờTeYti. ĐểNkqa cqCZNoi... nyoKxó cóqCZN nqCZNghĩa lNkqaà "hạnqDSph qDSp TeYtphúc lNkqaớn"... qDSpvậy làyoKx bồNkqa sắqCZNp phảiNkqa chịqDSpu đauNkqa kqDSphổ nhqDSpưng yoKxmà sNkqaẽ rấqCZNt vui..."
Ron nói:
"Theo TeYtý TeYtmình thìyoKx yoKxbồ cầnyoKx phảiTeYt đTeYti kiểmTeYt qCZNtra lạiyoKx cqCZNái NyoKxội NkqaNhãn củaqCZN bồ."
qDSpCả qDSphai đứaqDSp phảiTeYt qCZNnén tiNkqaếng cườiqDSp cqDSpủa mìnqCZNh lạiNkqa yoKxvì giáTeYto sưNkqa TreNkqalawney đangqCZN nhìnyoKx trqDSpừng trừngqDSp vềNkqa phíayoKx tụiqCZN nó.
"Bây giqCZNờ đếnqCZN yoKxphiên mình..."
RoqDSpn nyoKxgó vôqDSp cáqDSpi TeYttách củqCZNa NkqaHarry, tqCZNrán qCZNnó nhănNkqa lạiyoKx TeYtra điTeYtều sqDSpuy tyoKxư dữyoKx lắm.
"CóqDSp mNkqaột đốmNkqa yoKxtròn hTeYtơi giốngTeYt mộqCZNt cTeYtái qDSpnón trNkqaái dưa.yoKx KhqDSpông cNkqahừng bNkqaồ sắpqDSp lTeYtàm việcyoKx cqDSpho BộTeYt NkqaPháp Thuật..."
Nó xTeYtoay táchyoKx Nkqatrà yoKxđể nhìnNkqa nqDSpgược lại.
"Nhưng myoKxà nNkqahìn yoKxnhư vầNkqay tqCZNhì qCZNnó giốnqCZNg mộtyoKx tráiqDSp syoKxồi hTeYtơn... cáiqCZN yoKxgì qDSpvậy ta?"
Ron dòTeYt Nkqacuốn VqDSpén MàNkqan qCZNTương Lai.
"Vàng yoKxtrời cqCZNho bấqDSpt ngờNkqa." TeYtTuyệt Nkqacú mèoTeYt. BồNkqa cóyoKx tTeYthể TeYtcho mìTeYtnh mượnqCZN mộyoKxt yoKxít qDSpchứ? TeYtỞ đyoKxây cònNkqa cNkqaó cNkqaái gìqCZN nTeYtữa nè."
Ron TeYtlại xqDSpoay Nkqacái táchyoKx tràTeYt mộqCZNt TeYtlần nữa.
"Trông giốngyoKx yoKxnhư mộTeYtt coNkqan tTeYthú. yoKxỪ, đúngqDSp rồiqCZN, cáNkqai đầyoKxu thúqDSp đâyyoKx... nóNkqa giốngyoKx mộqCZNt TeYtcon hàqCZN qDSpmã... khônNkqag, qCZNmột qDSpcon cừu..."
Harry đểqDSp bqCZNật Nkqara mộtNkqa qDSptiếng cườiNkqa vTeYtào đúnyoKxg lúyoKxc qDSpgiáo sưqDSp TrelaTeYtwney Nkqađang đảoTeYt qDSpquanh nó.TeYt BqCZNà nóyoKxi vớiTeYt vẻqCZN quởqDSp mắngqDSp Ron:
"TeYtĐưa qDSptôi qDSpxem nàoqCZN, trqDSpò kia."
Giáo qDSpsư qDSprảo bướNkqac đến,qCZN qDSpxoắn cáiqCZN táchTeYt Nkqacủa HarrqCZNy yoKxkhỏi tqCZNay yoKxRon, mNkqaọi ngườiNkqa qDSptrở nêqDSpn iyoKxm lặnqCZNg, chờqDSp xem.
"Giáo sqCZNư chămTeYt chqCZNú nTeYthìn qDSpvào TeYtcái táqDSpch, yoKxxoay Nkqanó ngượqDSpc chqCZNiều kNkqaim đồngqCZN hồ:
"Chim ưnTeYtg... cNkqaon yqDSpêu dấqCZNu ạyoKx, cTeYton TeYtcó mộtTeYt kẻqCZN Nkqatử thù."
Hermione TeYtthì thầmyoKx hyoKxơi to:
TeYt"Nhưng qCZNmà yoKxai TeYtcũng biếtTeYt điềqDSpu Nkqađó mà."
Giáo syoKxư quaqDSpy lạiqCZN qCZNquắc mắtqCZN nhyoKxìn côNkqa bTeYté. HermyoKxione vẫTeYtn nTeYtói tiếp:
"Dạ, aTeYti cũnqCZNg biTeYtết mNkqaà. qDSpAi qCZNcũng bqCZNiết cqCZNhuyện HyoKxarry vàNkqa KẻqDSp mqCZNà Nkqaai cũnTeYtg biyoKxết làTeYt yoKxai đấy."
Harry qCZNvà RTeYton cTeYtùng trốyoKx mắtNkqa nhìnNkqa HermyoKxione vớiqCZN sựqDSp qCZN nqCZNgạc nhiyoKxên trộnTeYt qCZNlẫn yoKxniềm tháqDSpn phục.qCZN TụiqDSp nóTeYt chưaTeYt byoKxao giNkqaờ nqDSpghe HqDSpermione TeYt nNkqaói chuyệNkqan vớTeYti gTeYtiáo viêqDSpn bqDSpằng cáqCZNi giọyoKxng nqDSphư vqDSpậy. GiáyoKxo sưqCZN TrelaqDSpwney chọyoKxn qCZN cNkqaách phớtNkqa lờTeYt cNkqaô qCZNbé. qDSpBà lạqCZNi hNkqaạ đôiNkqa Nkqamắt Nkqato cộqCZN qCZNcủa byoKxà xuốngNkqa cáiqCZN táchyoKx TeYtcủa yoKx HaqCZNrry, vàyoKx tiếqCZNp tụcNkqa TeYtxoay trởqDSp cNkqaái tách.
"Dùi cui..qDSp. mộtqDSp cuộcyoKx tyoKxấn công.qCZN CqCZNon yêyoKxu dấuqCZN ơi,TeYt đâyTeYt khônTeYtg phNkqaải làqDSp qDSpmột tqDSpách qCZNtrà vqCZNui vẻyoKx lắm..."
Ron rụyoKxt rèNkqa thưa:
"TeYtCon nghyoKxĩ đóTeYt qDSplà qCZNcái nónTeYt tráiNkqa dưa."
"Đầu lNkqaâu... hqDSpiểm Nkqahọa tyoKxrên đườngqCZN cNkqaon đi,qDSp coyoKxn yêuyoKx ạ..."
Tất yoKxcả bọnqDSp trẻNkqa troTeYtng lớpqDSp giươNkqang mNkqaắt qDSpngó giáTeYto sưqDSp qDSp TrqDSpelawney vớiqDSp yoKxvẻ kinyoKxh hqCZNãi chqDSpết kqCZNhiếp Nkqađi được.Nkqa qDSpBà xoaTeYty Nkqacái tácNkqah lầyoKxn Nkqacuối TeYt cùyoKxng, hTeYtá hốTeYtc myoKxiệng, rồTeYti thétyoKx lên.
Lại vaqDSpng lênNkqa mộtyoKx tiyoKxếng xoảnqCZNg củqCZNa đồyoKx yoKxsứ qDSpbể; yoKx NevillNkqae vqCZNừa làyoKxm tiêTeYtu cáqDSpi tácqDSph thứTeYt qDSphai cTeYtủa nó.Nkqa GiTeYtáo qDSpsư TqCZNrelawney ngồiqDSp qDSp thụpqDSp xqCZNuống mộNkqat cáiqCZN ghTeYtế bqCZNành trốngqCZN, bàNkqan Nkqatay lqDSpóng lánNkqah củaNkqa Nkqabà đèqCZN TeYtlên pNkqahía yoKx qDSptrái tqCZNim mNkqaình vyoKxà mắtqCZN bàTeYt nhắmNkqa tqDSpịt lại.
"Ôi, Nkqacon traqDSpi củayoKx tyoKxôi, yoKxcon trqCZNai Nkqayêu dyoKxấu củayoKx tôiqDSp... khTeYtông, khôqCZNng nóiTeYt qCZNra thìqDSp Nkqatốt hNkqaơn... kNkqahông, đừngTeYt hỏiyoKx TeYttôi thìqDSp hơn..."
Dean qDSpThomas lậpyoKx tứcqCZN hỏi:
"Cái Nkqagì vậy,qDSp TeYtthưa giáqCZNo sư?"
Mọi ngườiyoKx bâyTeYt gyoKxiờ đTeYtã đqCZNứng lên,TeYt Nkqatừ từNkqa xúTeYtm lạiyoKx qDSp đônqDSpg đúyoKxc quanqDSph cáqDSpi TeYtbàn qCZNcủa qDSpHarry vàqDSp RonqCZN, éyoKxp sáTeYtt vTeYtô cqDSpái ghếqDSp bànhyoKx mTeYtà giáoqCZN yoKx sNkqaư yoKxTrelawney đaqCZNng ngồi,TeYt đểyoKx ngóqDSp vôqDSp táchTeYt trTeYtà Nkqacủa Harry.
Đôi myoKxắt tyoKxo TeYtcộ củaqDSp gqCZNiáo qDSpsư TrelawyoKxney bỗTeYtng yoKxmở Nkqara qCZNđầy kNkqaịch tính:
"Con yTeYtêu ơi,qCZN cqCZNon cóqDSp mộtNkqa HuTeYtng tinh."
Harry hỏqDSpi lại:
"Một cáiyoKx gìqCZN ạ?"
Nó TeYtcó thểqDSp nTeYtói yoKxchắc Nkqalà khônyoKxg phảiTeYt chỉyoKx mTeYtột TeYtmình nTeYtó yoKx khônNkqag biTeYtết HunyoKxg tiqCZNnh TeYtlà gTeYtì. DeaqDSpn TNkqahomas nqCZNhún vqCZNai vớqDSpi nó,Nkqa LavendeNkqar BrTeYtown TeYt tqDSphì lyoKxộ vẻqDSp bốqDSpi ryoKxối. NhưnTeYtg yoKxrất nhiềuqDSp nhữnqCZNg đứqDSpa kNkqahác thqCZNì rõTeYt ràngTeYt làqDSp cóqDSp qDSp biết,qDSp chTeYtúng đềuyoKx qDSpgiơ qCZNtay lênqCZN bịTeYtt mNkqaiệng vớiTeYt vẻqDSp hoảnNkqag sợTeYt vNkqaô cùng.
GiqDSpáo TeYtsư TrelqCZNawney kêNkqau to:
"Hung tiTeYtnh chiếNkqau, coTeYtn thânqDSp qCZNyêu Nkqaơi, coqCZNn bqDSpị HunqCZNg tinqDSph chiếu!"
Trông giqDSpáo qCZNsư TreNkqalawney Nkqacó vyoKxẻ bNkqaị kícqDSph độyoKxng đếTeYtn nỗiyoKx HTeYtarry khônyoKxg thểTeYt nàoyoKx hiểuNkqa được.qDSp NkqaBà nói:
"Con mqDSpa cqCZNhó Nkqakhổng yoKxlồ qDSpthường lảTeYtng vảngqCZN qCZNtrong Nkqa nghĩTeYta địaTeYt! CqDSpon tNkqarai yêTeYtu ơi,Nkqa yoKxđó lqDSpà mộtTeYt đNkqaiềm qDSpdữ TeYt- điềmqCZN dữqCZN tqDSpệ hạiqCZN nhứtTeYt qDSp- qCZN đqDSpiềm chếtqCZN chóc!"
Bao tửyoKx yoKxHarry qDSpquặn đauqDSp. CNkqaon chóqDSp TeYtấy, trTeYtên cáiqDSp bìyoKxa qDSp TeYtcủa cuốqDSpn ĐiềmqDSp BqCZNáo qDSpTử ThầnqCZN Nkqaở tiyoKxệm sqCZNách PhúNkqa qNkqauí vNkqaà CqDSpơ qCZNhàn Nkqa- cNkqaon cNkqahó ấqCZNy, yoKxở qDSp qCZNtrong bqCZNóng yoKxtối củaqDSp đườngyoKx MagqDSpnolia... LaveyoKxnder NkqaBrown cũngqDSp đưaNkqa qDSptay bụmqDSp qCZN miệTeYtng mìnhNkqa lại.Nkqa MọiqCZN ngườiNkqa đềuNkqa nyoKxhìn HaTeYtrry. MọiqCZN ngNkqaười, qCZNngoại qCZNtrừ qDSpHermione. Nkqa CyoKxô qCZNbé đNkqaứng dậy,Nkqa điNkqa yoKxvòng rNkqaa sqCZNau cqCZNái ghếqDSp Nkqacủa gqCZNiáo TeYtsư TrqCZNelawney, nóyoKxi qDSpthẳng qDSp thừng:
"Con qDSpkhông thấNkqay TeYtnó giốnNkqag HqDSpung Nkqatinh cyoKxhút nào."
Giáp sTeYtư TrelawyoKxney dòNkqa xétTeYt HermNkqaione vớiNkqa qCZNmột vẻqDSp cqCZNàng lqDSpúc cànNkqag kqCZNhó ưa.
"Con yoKxthân yêuqDSp TeYtạ, coNkqan Nkqatha lỗiqCZN cqDSpho qCZNta qDSpkhi Nkqata nóTeYti Nkqa rNkqaa điềuqDSp qCZNnày nhqCZNé, nhưnTeYtg Nkqata qDSpnhận thấqDSpy rqDSpất yoKxít tiqDSpnh hoqCZNa phqCZNát qCZNtiết quaqCZNnh yoKx ngườiNkqa củaNkqa conTeYt. yoKxRất TeYtít khqCZNả năngqCZN lqCZNĩnh hộTeYti đốiqDSp vớiTeYt sTeYtự cộnqDSpg hưởngqDSp củyoKxa TeYttương qCZN tai."
Seamus cứTeYt hTeYtết ngoẹoyoKx đầuyoKx sanNkqag bênTeYt nTeYtày lạiqDSp qCZNngoẹo đầuyoKx sTeYtang Nkqabên qCZNkia. NNkqaó yoKxnói, mTeYtột TeYtcon qCZNmắt yoKxnheo khítqCZN lại:
"Nếu mìNkqanh qDSpnhìn nqCZNhư vqCZNầy thìyoKx nóyoKx giốngNkqa mộtqCZN HuNkqang tinh,"
NqCZNó nghiqCZNêng mìyoKxnh Nkqasang bNkqaên tráiNkqa nóTeYti tiếp:
"yoKxNhưng nếuqCZN nhìNkqan TeYttừ chỗNkqa nTeYtày thìqCZN lạiTeYt TeYtgiống mộtyoKx cqDSpon lNkqaừa hơn."
Harry thấyNkqa chíTeYtnh mìqDSpnh qCZNcũng ngNkqaạc yoKxnhiên. BNkqaây giyoKxờ kqDSphông aNkqai cóqCZN vẻTeYt muốnqCZN nhìnNkqa Nkqanó cả.Nkqa NóqCZN nói:
"Chừng nqDSpào cNkqaô TeYtvà cTeYtác bNkqaạn yoKxmới quqCZNyết địnhqDSp qCZNxong làyoKx tyoKxôi cóqDSp sắqDSpp TeYtchết hqDSpay không?"
Giáo sưqCZN TrelawNkqaney lêqDSpn tiNkqaếng, bTeYtằng giọTeYtng nóqCZNi mơTeYt yoKxhồ nTeYthứt củqCZNa bà:
"Tôi cNkqaho lNkqaà chqCZNúng tqCZNa nTeYtên ngưngNkqa bàiqDSp họcNkqa ngàqCZNy hôqDSpm TeYtnay ởqDSp đqCZNây. Vâng..yoKx. TeYtLàm ơnyoKx trqDSpả lạNkqai đồqDSp đạcyoKx vềyoKx đúnyoKxg chỗ..."
CảqDSp lớyoKxp lặqCZNng lẽTeYt maNkqang mấyyoKx cáiyoKx táqCZNch đqDSpem trảNkqa lạqDSpi chNkqao yoKx giáTeYto sqCZNư TeYtTrelawney vyoKxà yoKxthu dọnqCZN sqDSpách vởqCZN Nkqavô cặp.TeYt qCZNNgay đếnNkqa qDSpRon yoKxcũng tyoKxránh Nkqa Nkqaánh qDSpmắt cTeYtủa Harry.
GqDSpiáo TeYtsư TreqDSplawney nóiqDSp mộNkqat TeYtcách yqDSpếu ớt:
"Hẹn yoKxđến kqDSphi chyoKxúng Nkqata gặqDSpp lạiTeYt, phNkqaúc lànhqDSp qCZNcho cácyoKx tryoKxò. qCZNÔi, cqCZNon yNkqaêu qqCZNuí ơi..."
Giáo sưTeYt chỉqCZN yoKxvào Neville:
"LầnyoKx sayoKxu qDSpcon sẽqCZN trễ,yoKx yoKxcho nyoKxên TeYtcon hãyNkqa cốqDSp gắngqCZN cNkqahăm hơqCZNn đqDSpể qDSptheo qDSpcho kịp."
Harry, RoqDSpn vqDSpà HerqCZNmione yoKxtrèo xuốngyoKx cqCZNái qDSpthang dâyNkqa yoKx củaNkqa giáyoKxo Nkqasư TrelawneqDSpy rqCZNồi xuốqDSpng qDSpcái cầTeYtu thaNkqang xoắnyoKx, troqDSpng qCZNim lặnyoKxg, rồTeYti qCZN cTeYtùng điNkqa Nkqađến lớpqCZN BqCZNiến yoKxcủa giqCZNáo qCZNsư McGonagyoKxall. qDSpTụi nyoKxó mấtNkqa nhiềuqCZN thqDSpì giqCZNờ yoKx tqDSpìm phòTeYtng hTeYtọc đếnyoKx nỗyoKxi mqCZNặc dùqDSp TeYtđã qDSprời lớpTeYt họcqDSp TiNkqaên tNkqari kqCZNhá sớm,yoKx màTeYt TeYtkhi TeYt bướcTeYt TeYtvào pqDSphòng họqCZNc môyoKxn BiếyoKxn, thìqDSp cNkqaũng vừayoKx lúcqCZN vàqCZNo TeYttiết họcNkqa mới.
HarryoKxy cNkqahọn qCZNmột cáqCZNi ghNkqaế cuốqCZNi phòngqDSp học,TeYt cóTeYt cảmqDSp qDSp giácqCZN nTeYthư TeYtthể Nkqanó đaqCZNng ngồyoKxi ởyoKx mộtTeYt vịTeYt tTeYtrí đượcqCZN chiếqDSpu sáyoKxng tậpqDSp trungqCZN; cảyoKx lNkqaớp TeYt hìqDSpnh nNkqahư Nkqacứ phónqDSpg nhữngyoKx cáyoKxi lqCZNiếc tyoKxrộm Nkqavề phíayoKx nóyoKx, TeYtnhư thểTeYt qCZNnó sắTeYtp ngqCZNã qCZN Nkqalăn yoKxra yoKxchết bấNkqat cứyoKx lúcyoKx nàqCZNo. HarTeYtry hầuqDSp Nkqanhư khônqCZNg ngNkqahe gqCZNiáo sNkqaư qCZNMcGonagall qCZN giảngNkqa đượcqCZN điềuqDSp gìqDSp Nkqavề AmimagTeYti yoKx- Nkqanhững phùqDSp thủyyoKx qDSpcó khTeYtả nNkqaăng biqDSpến qDSpthành qCZN tqDSphú qCZNvật thqCZNeo Nkqaý qCZNmuốn. NNkqaó thậmTeYt chíyoKx cũnTeYtg kqCZNhông nhìnNkqa kqCZNhi giáoqCZN sNkqaư McGNkqaonagall yoKx tqCZNự biếnqCZN mNkqaình thànhqDSp qDSpmột Nkqacon mèNkqao mướpTeYt còNkqan dấqDSpu mắtqCZN kiếyoKxng Nkqaquanh đôqDSpi mắtTeYt qCZNngay Nkqa yoKxtrước mặtNkqa bọnNkqa trẻ.
Khi bàNkqa TeYttrở lạyoKxi nguNkqayên qDSphình saTeYtu Nkqamột tiTeYtếng nqCZNổ qDSpngắn gTeYtọn "TeYtbụp" Nkqanho nhqDSpỏ, bàTeYt lyoKxạ lùTeYtng Nkqanhìn qTeYtuanh lũqDSp họcyoKx trò:
"Thực tìqCZNnh tyoKxhì hTeYtôm TeYtnay qDSptất cảTeYt qDSpcác coqCZNn bịqCZN làTeYtm saNkqao Nkqa vậqDSpy? KqDSphông hẳnNkqa TeYtcó yoKxvấn đqDSpề, nqDSphưng đâyqDSp làNkqa lầnNkqa đTeYtầu tiênqCZN myoKxà lớpqDSp họqCZNc kNkqahông vTeYtỗ qDSp tTeYtay trướcTeYt qCZNsự biếnTeYt hìyoKxnh củaqCZN cô."
Đầu yoKxcủa Nkqamọi ngườiyoKx lạTeYti qCZNhướng vềqDSp HarryqCZN, nhưnqCZNg khqDSpông qCZNai nóyoKxi TeYtgì. TeYtThế Nkqarồi, HermiTeYtone gyoKxiơ tay:
"Thưa côqCZN, tqDSpụi cqDSpon vqCZNừa mớqCZNi qDSphọc lTeYtớp TiyoKxên tqDSpri đầyoKxu tiêqDSpn cyoKxủa tNkqaụi cyoKxon, vTeYtà tqDSpụi cTeYton đãNkqa họcNkqa qDSpbài bóiqDSp lqCZNá trà,qDSp và..."
GiTeYtáo sqDSpư McqCZNGonagall bỗnyoKxg nghiêmNkqa traqDSpng lại:
"A, ryoKxa vậyqCZN. KqCZNhông qCZNcần phảiqDSp nNkqaói thqCZNêm TeYtnữa, HNkqaermione à.yoKx qCZNCác tròyoKx nóiNkqa cTeYtho qCZNtôi ngNkqahe xemqDSp, qCZNai tqDSprong qDSpsố cáTeYtc qCZNtrò sẽqCZN chếyoKxt TeYttrong nqCZNăm nay?"
Mọi ngườiTeYt tTeYtròn mắtqDSp nhTeYtìn sTeYtững giáqDSpo sqCZNư McGonagall.
Cuối cNkqaùng HTeYtarry nói:
"Thưa côTeYt, cyoKxon ạ."
Giáo sưyoKx McGyoKxonagall TeYtnhìn cNkqahằm chằmyoKx HaqDSprry bqCZNằng đôyoKxi mNkqaắt nhyoKxỏ sángyoKx Nkqalong lanh:
"Thì rqCZNa vậTeYty. VậyqCZN qDSpcon cũngqDSp nênqCZN Nkqahiểu, HarrTeYty qCZNà, từTeYt qCZN kqDSphi giáqDSpo Nkqasư TryoKxelawney đếnNkqa trườngNkqa nyoKxày, TeYtmỗi qCZNnăm côNkqa Nkqaấy đềuNkqa tNkqaiên đoánqCZN cáNkqai qCZN cyoKxhết cqDSpủa mộtyoKx qCZNhọc siyoKxnh. NkqaMà chqDSpưa TeYtai tqCZNrong sTeYtố đóqDSp chqDSpết cTeYtả. NyoKxhìn tTeYthấy điềmTeYt qCZN báoNkqa tửyoKx qDSpthần lqDSpà Nkqacái cáTeYtch mNkqaà giNkqaáo sTeYtư TNkqarelawney khoáTeYti dqCZNùng nyoKxhứt đểqCZN Nkqachào Nkqa mừngNkqa mộtNkqa lqCZNớp qDSphọc yoKxsinh mới.TeYt CqDSpô khqCZNông bayoKxo giờTeYt qDSpmuốn nóqDSpi xấuqCZN đqCZNồng TeYtnghiệp, yoKx nhưng..."
Giáo syoKxư McGonagyoKxall chợtNkqa ngừyoKxng nóqCZNi, Nkqamũi yoKxcủa cqCZNô tyoKxrắng nhyoKxợt đi.qDSp CôqDSp nNkqaói tiếpqDSp, bìnqCZNh tĩnhqDSp hơn:
"Tiên yoKxtri lTeYtà mộNkqat troTeYtng nhữngNkqa nTeYtgành phápTeYt tqDSphuật qDSp kéqCZNm chNkqaính xácqCZN nTeYthứt. NkqaCô khônNkqag giấNkqau coNkqan rằqDSpng côqCZN cóNkqa rấtNkqa íyoKxt kiyoKxên TeYtnhẫn vớiyoKx bộTeYt TeYt môyoKxn đó.yoKx NhữnyoKxg nhqDSpà tiêqDSpn qCZNtri thựqCZNc qDSpsự qCZNrất hyoKxiếm vàyoKx giNkqaáo TeYtsư Trelawney..."
Giáo sưqCZN McqDSpGonagall ngừngqDSp TeYtmột lầnyoKx nữa,yoKx Nkqarồi lạiyoKx Nkqanói qDSptiếp vớiTeYt giọngyoKx qDSphai năTeYtm rõqCZN mười:
"Cô tTeYthấy sứcqCZN khỏeqCZN củyoKxa coqDSpn rấqCZNt qCZNtốt, HarrqDSpy à,Nkqa cNkqaho TeYt nêTeYtn coqCZNn sẽyoKx bqCZNỏ qTeYtuá chqDSpo cTeYtô nNkqaếu qCZNcô kyoKxhông qDSptha chqCZNo cyoKxon phầnqCZN bàqDSpi tậpqCZN hômTeYt nyoKxay. yoKx CôqDSp yoKxcam đoayoKxn Nkqalà nếuqDSp Nkqacon qDSpchết yoKxthì cyoKxon mớqDSpi khôngqCZN cầnTeYt nTeYtộp TeYtbài qCZNcho cô."
Hermione bậqDSpt cười.qCZN HarrNkqay TeYtcảm tqDSphấy kqDSphá hơnTeYt. qCZNCũng TeYt kqDSphó mqCZNà cảmNkqa thấNkqay syoKxợ yoKxhãi mộtTeYt yoKxdúm láNkqa tryoKxà kyoKxhi Nkqamà ngườiyoKx Nkqata khôNkqang cqCZNòn qCZNở qCZNtrong yoKx bốiTeYt cảqCZNnh qDSplớp họcqCZN qDSpcủa TeYtgiáo yoKxsư TrqCZNelawney: âqDSpm qCZNu qDSpánh đènyoKx đqCZNỏ sậmTeYt yoKxvà qCZNtỏa TeYtra qDSp mộtyoKx thNkqaứ TeYtmùi khiqCZNến nyoKxgười Nkqata mụNkqa mẫmqCZN đi.
Tuy nhiênyoKx khôngyoKx Nkqaphải qCZNai cũngyoKx tqCZNin theTeYto giáTeYto syoKxư NkqaMcGonagall. TrôngqDSp RqCZNon TeYtvẫn qCZNlo âuTeYt dữTeYt Nkqalắm. qCZNCòn LavendyoKxer tyoKxhì vNkqaẫn rùqDSp rì:
"Vậy chứNkqa myoKxấy cáiqDSp qDSptách cqCZNủa NevillTeYte yoKxthì sao?"
Khi hqCZNết giờTeYt lyoKxớp hyoKxọc BiếTeYtn, bọqDSpn trẻqCZN nhậpyoKx vàoqCZN đáyoKxm TeYt yoKxđông đanqCZNg Nkqarần rầnqCZN qCZNkéo tqCZNới ĐạiyoKx SảnhyoKx đqDSpường đyoKxể ăqDSpn trưaqDSp. yoKxHermione đẩTeYty myoKxột TeYt cNkqaái dĩTeYta thịtqDSp hầmNkqa vNkqaề Nkqaphía Ron:
"Vui lêNkqan Nkqađi chứNkqa, RqDSpon. qDSpBồ yoKxđã nghTeYte gqCZNiáo sưTeYt McGonagalTeYtl yoKxnói rồiyoKx đó."
Ron múNkqac mấyqDSp muỗngTeYt qCZNthịt hyoKxầm chyoKxo qCZNvô dĩaqCZN củaNkqa nóNkqa, cầmTeYt nĩyoKxa lên,TeYt nhưTeYtng kqDSphông ăNkqan nqDSpổi. NkqaNó nóqCZNi qCZNbằng mộtNkqa giọnNkqag yoKxnhỏ yoKxvà nghTeYtiêm túc:
qDSp"Harry, bồqDSp yoKxchưa từngyoKx nNkqahìn thấyyoKx mộtqCZN Nkqacon yoKxchó qCZNđen tNkqao TeYtlớn ởqDSp Nkqabất cứyoKx đâyoKxu, phảiTeYt không?"
HarrNkqay nói:
"Có, mìnTeYth thấyTeYt rồTeYti. CáqDSpi đNkqaêm TeYtmà Nkqamình bqDSpỏ nqDSphà dyoKxì dTeYtượng DyoKxursley qCZNra qCZNđi, TeYtmình đãyoKx yoKxnhìn tqDSphấy qCZNmột con."
Ron buôngNkqa nĩaqCZN khiếnqCZN chqDSpiếc nyoKxĩa yoKxrơi xqDSpuống, kTeYtêu lTeYteng keng.
Hermione vẫnTeYt bNkqaình tĩnh:
"Có lqDSpẽ làqCZN mộtyoKx coTeYtn chóNkqa hoang."
Ron nqCZNhìn HermionqDSpe nhqCZNư thqCZNể cNkqaô bqCZNé nàTeYty đãNkqa mấNkqat trNkqaí rồi.
"Hermione, nếuyoKx NkqaHarry Nkqatừng nhìyoKxn thấyNkqa HuNkqang TeYttinh, yoKx thìTeYt... thqCZNì xuqCZNi lắmqDSp. qCZNCậu... TeYtcậu BiliuqCZNs củaNkqa mìnNkqah từngNkqa thấyqDSp mộNkqat qDSpcon và..qDSp. yoKx cậuqDSp ấTeYty cNkqahết troNkqang vyoKxòng TeYthai mNkqaươi bốnqCZN tiếngTeYt đTeYtồng hNkqaồ sau!"
HeNkqarmione vừaqCZN TeYttự ryoKxót TeYtcho TeYtmình mónqDSp nướyoKxc yoKxép qDSpbí ryoKxợ, Nkqavừa vuNkqai vNkqaẻ nói:
"Ngẫu nhiênqCZN tryoKxùng TeYthợp ấyoKxy mà!"
Ron qDSpbắt đầuNkqa nổiTeYt nóng:
"Bồ kNkqahông TeYtbiết bồqCZN đqDSpang yoKxnói vTeYtề cqDSpái gNkqaì yoKxsao? HqDSpung tyoKxinh khiếnqDSp yoKxcho pyoKxhù Nkqathủy nàqDSpo cũngyoKx phảiTeYt sợqCZN téqCZN khóiqCZN luqCZNôn ấy."
Hermione lênqDSp giọngqDSp chịqCZN Hai:
"Vậy thqDSpì Nkqabồ qDSpnói đúngyoKx đó,Nkqa hTeYtọ nqDSphìn thấqCZNy HqDSpung yoKxtinh, TeYt vàTeYt họTeYt chếtTeYt vìqCZN qDSpsợ. HqDSpung qDSptinh khôqCZNng qDSpphải làTeYt mộtqCZN điềmqDSp cqCZNhết chóTeYtc màqDSp làyoKx Nkqa nyoKxguyên nhNkqaân chếtTeYt cqCZNhóc! VàTeYt HaqDSprry vẫTeYtn còTeYtn bênqDSp cạnhyoKx chúnNkqag tTeYta yoKxlà bởiqDSp TeYtvì TeYtbạn TeYt ấqCZNy yoKxkhông Nkqangu TeYtđến yoKxmức nhìnyoKx Nkqathấy yoKxmột HuNkqang tiqDSpnh qCZNlà qCZNnghĩ: tqDSphôi rồiTeYt, mìnNkqah qCZN qCZNchết phứtqCZN chyoKxo rồi."
Ron hyoKxá miệngTeYt vềNkqa pqCZNhía HermiqCZNone nhưNkqang TeYtkhông qDSpthốt yoKx đượcTeYt lờNkqai nàoyoKx. CònTeYt HermiNkqaone TeYtthì mởTeYt yoKxtúi TeYtxách củaTeYt mìnqDSph lấqDSpy TeYtra mộtqDSp cuốnyoKx yoKxSố yoKx HọNkqac mqDSpới tNkqaoanh, TeYtmở qCZNra TeYtvà tựaqCZN TeYtquyển sáyoKxch vàoqCZN qDSpbình đựnNkqag nướcTeYt tryoKxái yoKxcây éTeYtp. TeYt CôNkqa bqCZNé vNkqaừa dqDSpò tqDSpìm trqDSpang sáchqCZN Nkqavừa nói:
"Mình yoKxthấy mônNkqa TeYtTiên tqCZNri Nkqacó vẻyoKx myoKxơ hồqCZN quá.Nkqa TheqCZNo qDSpý mìyoKxnh thqDSpì nhiềuyoKx qCZNước đoánqDSp quá."
Ron Nkqanóng nyoKxảy bảo:
"Không cóNkqa qDSpgì lyoKxà qDSpmơ hqDSpồ vềyoKx HuNkqang tqDSpinh tqDSprong qDSpcái tNkqaách đóqCZN hếtyoKx á!"
HermioqDSpne điqCZNềm đạm:
"Bồ đâuNkqa qDSpcó tựTeYt tqCZNin nhưqCZN vậyTeYt qCZNlúc bồqDSp nyoKxói vớiyoKx HarqDSpry đóyoKx Nkqalà mộtTeYt coyoKxn cừu."
"Giáo sNkqaư TrelawneqCZNy nTeYtói qDSpbồ pháNkqat tiếtNkqa TeYtrất TeYtít tNkqainh hqCZNoa! ChqCZNẳng quqDSpa bồyoKx khôngyoKx thTeYtích bqCZNị dqDSpở myoKxột mônTeYt TeYtnào hNkqaết mTeYtà thôi."
Ron đãTeYt chạqDSpm đúnNkqag nọqDSpc. HqDSpermione qCZNquăng pTeYthịch cuốTeYtn sáNkqach SốyoKx HọyoKxc yoKxxuống TeYtbàn ăTeYtn, mạnhyoKx đNkqaến nyoKxỗi mNkqaấy mẩyoKxu tNkqahịt qDSphầm vàqCZN càTeYt rốtqCZN vTeYtăng tứNkqa tán.
"Nếu giqDSpỏi mNkqaôn TiênqDSp trqCZNi qCZNcó nghĩaTeYt làTeYt qDSptôi pqCZNhải giqCZNả qDSp bộqCZN nNkqahìn thấqCZNy điềmyoKx qCZNbáo TeYtcái qCZNchết troyoKxng mqCZNột dúqCZNm lyoKxá tryoKxà saoNkqa? NếuTeYt qCZNvậy thyoKxì Nkqatôi yoKx qCZNkhông chqDSpắc TeYtlà tôqDSpi sẽTeYt cònNkqa tiếyoKxp tụcqCZN hyoKxọc môqCZNn đóTeYt nữTeYta khônqDSpg! ByoKxài yoKxhọc đqDSpó màyoKx qCZN qDSpso vNkqaới lớpqDSp SốqDSp HọcyoKx cqCZNủa tqCZNôi tyoKxhì chẳNkqang kqCZNhác yoKxgì đốngqDSp rác!"
Cô béqDSp vớqDSp lấqDSpy cáyoKxi qDSptúi Nkqaxách củNkqaa mìNkqanh yoKxvà bỏTeYt đi.
Ron cNkqaau cóTeYt nhTeYtìn theNkqao côTeYt byoKxé, nóyoKx qDSpnói vớqCZNi Harry:
"Hermione nóiqCZN cTeYtái TeYtgì vqCZNậy? yoKxNó đãTeYt họcqDSp quqDSpa lớpNkqa SyoKxố họTeYtc nàqDSpo đâu?"
*****
Sau bữNkqaa ănqCZN tryoKxưa, HNkqaarry mTeYtừng lTeYtà đượcTeYt qDSpra khỏiNkqa tòNkqaa TeYt lâTeYtu đqCZNài. NkqaCơn mqDSpưa đêNkqam qCZNqua TeYtđã tạnh;TeYt bầqCZNu trờiNkqa quTeYtang đyoKxãng, vàqCZN cỏqDSp Nkqathì xanyoKxh qDSp mềm,TeYt qDSpướt mượtTeYt dqCZNưới châqDSpn khTeYti bọnqCZN trẻyoKx băngqDSp qDSpqua sânNkqa đyoKxể đếTeYtn buổqDSpi Nkqahọc đầuqCZN TeYt tqDSpiên TeYtcủa lyoKxớp ChăqCZNm sTeYtóc qCZNSinh qCZNvật HqDSpuyền bí.
Ron yoKxvà HermioTeYtne qDSpkhông thèmqDSp qDSpnói chyoKxuyện vớiyoKx nhaNkqau qDSp nữa.yoKx HqCZNarry TeYtim qDSplặng đqDSpi bêNkqan cạyoKxnh hqDSpai bTeYtạn kqDSphi cảyoKx bọqCZNn cTeYtùng điqDSp xuốNkqang dốqDSpc cỏNkqa Nkqa đqDSpể Nkqađến căyoKxn chòNkqai củqCZNa yoKxlão HagryoKxid TeYtnằm bêTeYtn bìNkqaa TeYtkhu yoKxRừng CyoKxấm. ĐếnNkqa kqCZNhi nhìyoKxn Nkqa thấNkqay qCZNba cáiNkqa lqCZNưng quNkqaá ưyoKx qTeYtuen tqCZNhuộc ởqDSp đằnTeYtg trướcNkqa yoKxtụi nó,TeYt HarrTeYty mqDSpới nhyoKxận Nkqara qCZN rằngqCZN TeYttụi qCZNnó TeYtsẽ phảqDSpi họNkqac môqCZNn nyoKxày chunTeYtg vớyoKxi bọnqDSp hqDSpọc siyoKxnh bênyoKx nhNkqaà qDSp NkqaSlytherin. MalfqCZNoy Nkqađang hàTeYto hqDSpứng nNkqaói chyoKxuyện vớqDSpi CqCZNrabbe vàqCZN GoqDSpyle, lqCZNàm chqDSpo TeYt TeYthai đứaqDSp đTeYtó cườTeYti nqCZNhư TeYtnắc nẻTeYt. HayoKxrry đqCZNoan chắcTeYt Nkqalà mìnTeYth bNkqaiết tụqCZNi kqDSpia đanyoKxg TeYt qCZNnói vềTeYt chuyệqDSpn gì.
Lão HagrqCZNid đqCZNứng ngaTeYty tNkqarước qDSpcăn chòiyoKx đểqCZN chàqDSpo đNkqaón Nkqa họcqCZN syoKxinh đếqDSpn lqCZNớp củqCZNa mình,qDSp sqCZNừng sữqCZNng troyoKxng yoKxtấm áoNkqa kyoKxhoác Nkqabằng dqDSpa chuộtqDSp TeYt chũyoKxi, Nkqacon chóTeYt sănTeYt FNkqaang đứngyoKx sátqDSp gótyoKx yoKxchủ, cNkqaó vẻyoKx bồnyoKx chồTeYtn TeYtnhư thểqDSp qDSpkhông qDSp Nkqachờ đượcqCZN nữqCZNa phútqDSp bắtNkqa đầu.
Lão HagTeYtrid gọi:
"Lại đâyqCZN, nàqCZNo, tiếnqCZN lạiNkqa gầTeYtn đây!"
Học tròqCZN tiếnNkqa TeYtđến TeYtgần bêqCZNn lão.
"Bữa nayqDSp, tTeYtôi đãiyoKx cTeYtác tròNkqa mộyoKxt qCZNbữa rTeYta hồnyoKx! TeYtCác Nkqa tNkqarò sắTeYtp hqDSpọc mộqCZNt bàiTeYt hqCZNọc vĩqDSp đại!qDSp MọiNkqa ngqDSpười cqDSpó mặqCZNt đôngqCZN đủqCZN chưyoKxa? NkqaĐược rồiTeYt, Nkqa điNkqa yoKxtheo tôi."
Trong mộtTeYt thoányoKxg khóTeYt chịqCZNu, HarrqCZNy ngqDSphĩ qDSpkhông qCZN chqCZNừng lãoqDSp qDSpHagrid đangTeYt dTeYtắt cảqDSp qCZNbọn vôNkqa rừnTeYtg. NhữqDSpng kinqCZNh nghyoKxiệm Nkqakhốn qDSpkhổ yoKxmà TeYt HarrqCZNy đãNkqa từTeYtng nếyoKxm qCZNtrải qDSpở yoKxtrong TeYtkhu ryoKxừng đóqDSp kểTeYt Nkqanhư đqCZNủ TeYtđể nóqDSp yoKxnhớ syoKxuốt đờiyoKx qDSp rồTeYti. TeYtTuy nhiênqDSp, lNkqaão HagriTeYtd dẫnNkqa chúnTeYtg yoKxđi vyoKxòng quqDSpa rNkqaặng câqCZNy, vNkqaà nămqDSp phúqDSpt qCZN saNkqau thTeYtì yoKxmọi ngưqCZNời nqCZNhận thấyqCZN mìqDSpnh đangyoKx đứngyoKx qCZNbên ngoyoKxài mqCZNột nqCZNơi cqCZNó vqCZNẻ qCZNnhư yoKx mộtqCZN bqCZNãi yoKxchăn qCZNngựa nhTeYto nhyoKxỏ. NqDSphưng mqDSpà bqCZNên tronyoKxg bTeYtãi chănyoKx khôqDSpng thấyyoKx cyoKxó cqCZNon Nkqa Nkqagì hết.
Lão TeYtHagrid gọi:
"MyoKxọi nqCZNgười hãyyoKx lạqDSpi đâyTeYt qCZNtập trunNkqag quaTeYtnh hyoKxàng rNkqaào! TeYt qCZNNhư vậqDSpy qCZNđó qDSp- STeYtao chyoKxo chắNkqac cqCZNhắn Nkqanhìn thấyqDSp rõyoKx yoKxnha. BTeYtây giTeYtờ, viyoKxệc qDSpđầu tiênTeYt Nkqa tấqCZNt Nkqacả cáqCZNc trqCZNò cầnNkqa lqCZNàm làqCZN myoKxở sácTeYth ra..."
"Bằng Nkqacách nào?"
Giọng MalyoKxfoy vaTeYtng qDSplên nhyoKxừa nhựTeYta, lạnqCZNh lùnqCZNg. LqDSpão yoKxHagrid hNkqaỏi lại:
"Hả?"
Malfoy lậpTeYt lại:
"Làm sqCZNao qCZNmà myoKxở sácqDSph yoKxra đượcTeYt chứ?"
Malfoy qCZNrút cTeYtuốn QTeYtuái ThưqDSp qCZNVề NkqaQuái VậtyoKx củNkqaa nóNkqa raNkqa. TeYt CuốnyoKx sácNkqah đqDSpã bNkqaị tTeYtró gôTeYt qCZNbằng Nkqamột sqDSpợi qDSpdây tyoKxhừng yoKxdài. MấyNkqa đứaTeYt họcTeYt yoKxtrò yoKxkhác TeYt cũngNkqa lqDSpôi sáqCZNch củaTeYt qCZNmình TeYtra, vqDSpài đứaTeYt yoKxcũng yoKxgiống nhyoKxư HyoKxarry qDSpđã dqDSpùng dâyyoKx nịtNkqa Nkqa qDSpmà qCZNkhớp mõqCZNm cNkqauốn sáTeYtch lqDSpại. qDSpMấy qDSpđứa khácyoKx tốngqDSp cuqCZNốn sáyoKxch qDSpvô trNkqaong nqCZNhững TeYt cNkqaái bqCZNao chật,Nkqa TeYthay kẹqDSpp chặtTeYt chúNkqang lạiyoKx bằngyoKx mấyqCZN cáqDSpi kẹpNkqa giấqCZNy tổNkqa chảng.
Lão HayoKxgrid trqCZNông cóTeYt vẻNkqa tiqDSpu nghỉu:
"Không ayoKxi cóyoKx tTeYthể mqCZNở đượcNkqa sáqDSpch rqCZNa sao?"
Cả lớpNkqa lqDSpắc đầu.yoKx LTeYtão qCZNHagrid nói:
"Các trTeYtò phảiqDSp vTeYtuốt vyoKxe chúng.qDSp CoTeYti nè..."
Nghe giọngqCZN lTeYtão HagriqDSpd tqCZNhì đóNkqa làNkqa điềqCZNu hiểnyoKx nTeYthiên qCZN nhứtyoKx thNkqaế giTeYtới. qCZNLão TeYtcầm cuốNkqan sáNkqach củTeYta HyoKxermione lênyoKx, lộtyoKx bqCZNỏ lớpTeYt băngNkqa keqCZNo Nkqa bùaTeYt chqCZNú Nkqadán rqCZNịt bNkqaên nNkqagoài. CuốnTeYt sNkqaách tqCZNìm cáNkqach cắnNkqa, qDSpnhưng lNkqaão HqDSpagrid qCZNđã Nkqa vuốNkqat yoKxngón taqDSpy trỏNkqa kNkqahổng lồNkqa củqDSpa lãyoKxo dqCZNọc thNkqaeo yoKxgáy sTeYtách, cuốTeYtn sáchyoKx rùqCZNng qCZN yoKxmình, rồiyoKx mởTeYt rqCZNa vTeYtà Nkqanằm yênyoKx lặngqCZN tronqDSpg taqCZNy qCZNlão Hagrid.
Malfoy chyoKxế nhạo:
"Ôi, lũNkqa yoKxchúng mìnNkqah mớTeYti nqDSpgu ngốcNkqa làmyoKx saoyoKx! LẽyoKx rTeYta TeYtchúng mìqCZNnh phảqDSpi vuốtqCZN vqCZNe yoKxchúng! qDSpSao myoKxà Nkqachúng myoKxình kqCZNhông đoáqCZNn rTeYta đượcqDSp nhỉ?"
Lão HagrqCZNid ngậpqDSp nqDSpgừng nóNkqai vớTeYti Hermione:
"Tôi... qCZNtôi nghĩTeYt tụiqCZN nqCZNó cũnyoKxg qCZNvui chứ?"
Malfoy nóqDSpi hớt:
"Ôi, vqCZNui kiTeYtnh khủNkqang khiếpqCZN điqDSp ấyNkqa chứ!yoKx QuảyoKx yoKxlà khôyoKxn ngoaqDSpn, tốNkqang cqCZNho tụiqCZN nqCZNày nhữngqCZN cTeYtuốn sáyoKxch cqDSpứ lămqDSp lqDSpe TeYtcắn qCZNđứt qDSptay tụiNkqa nàyyoKx ra."
Harry nyoKxói nhỏ:
"Im đi,Nkqa Malfoy!"
Lão HagriyoKxd qDSptỏ TeYtra cháqCZNn nản,qDSp mNkqaà HarTeYtry thìyoKx muốnyoKx cyoKxho Nkqa Nkqabuổi dạTeYty đqDSpầu tiyoKxên củaqDSp lNkqaão đượcyoKx thqDSpành côngqCZN tốTeYtt qDSpđẹp. NkqaLão NkqaHagrid dườngyoKx nhqCZNư Nkqa đãqCZN mqCZNất hứng.
"Vậy thôi.qDSp.. qCZNvậy Nkqalà cáTeYtc yoKxtrò đãNkqa Nkqacó qCZNsách và..qCZN. vàTeYt yoKx bâqDSpy giTeYtờ Nkqathì cáTeYtc trqDSpò cầnNkqa SNkqainh vậtqCZN HuyNkqaền bíqDSp. Phải.yoKx NkqaVậy đểNkqa tôiyoKx đTeYti dqCZNắt chúnyoKxg Nkqa lạiqCZN. ChqDSpờ mộqDSpt chút..."
Lão syoKxải bướcNkqa xTeYta TeYtkhỏi qDSpbọn tNkqarẻ, qCZNđi vềyoKx phíqCZNa khTeYtu rừngTeYt vTeYtà biếqCZNn mất.
Malfoy nyoKxói to:
"CyoKxhúa ơiyoKx, nơqDSpi yoKxnày điêuqCZN qCZNtàn qDSphết cNkqahỗ qCZNnói. LãoNkqa đầnyoKx qCZN qCZNđó Nkqabày đTeYtặt dạyqCZN hqDSpọc, taNkqao myoKxà nóqDSpi chyoKxo qCZNba tayoKxo biết,qCZN ổngyoKx thếqDSp nqDSpào cũyoKxng điTeYtên yoKx qDSptiết lên..."
Harry lậTeYtp lại:
"Im yoKxđi, Malfoy."
"Cẩn tNkqahận qDSpđó, HarNkqary, đTeYtằng sqCZNau màyqCZN cqDSpó mộtqCZN viênTeYt giáNkqam ngụcqDSp AqDSpzkaban kìa..."
"Ối..."
LqDSpevender rNkqaú Nkqalên, chỉqDSp vềNkqa phTeYtía bênyoKx kiTeYta củaNkqa bãTeYti qDSpchăn thả.
Một táqCZN sinyoKxh vậqCZNt qDSpquái dịTeYt nTeYthứt mqCZNà HarrqDSpy qDSptừng nhìqCZNn yoKx thấqCZNy đaqCZNng chyoKxạy lNkqaon toqDSpn yoKxvề phíayoKx bọnNkqa họcqDSp trqCZNò. NhữngNkqa syoKxinh TeYtvật Nkqanày cqCZNó thNkqaân, Nkqa yoKxđuôi vTeYtà châqDSpn củayoKx ngựa,yoKx nhyoKxưng châqDSpn qCZNtrước, cáNkqanh vàNkqa đầuqCZN yoKxlà củayoKx mộtqDSp coqCZNn yoKxgì Nkqa gTeYtiống Nkqanhư qCZNcon đạiyoKx bànqDSpg Nkqakhổng lTeYtồ, vớiqDSp cTeYtái TeYtmỏ qCZNto mqCZNàu thNkqaép, hyoKxết sứcqCZN huNkqang yoKx tợn,yoKx vàTeYt đTeYtôi mắtqDSp mqCZNàu caqDSpm rqDSpực. MónTeYtg vuốtNkqa củqCZNa chânqCZN tqCZNrước dàNkqai qDSpcả mộtyoKx TeYttấc Nkqa yoKxrưỡi, cNkqaó Nkqavẻ nhưNkqa qCZNbấu cyoKxhết ngườqCZNi nhqCZNư cTeYthơi. qDSpMỗi cNkqaon qyoKxuái tNkqahú ấqDSpy đềuyoKx yoKxđeo yoKx vòqDSpng cổqDSp bTeYtằng TeYtda dqCZNày, nốNkqai Nkqavới mqDSpột sNkqaợi xTeYtích dàiTeYt, vqCZNà đầuNkqa tấtqCZN cảqCZN nhữngqCZN sợqDSpi Nkqa xíchNkqa đqDSpó đềuNkqa qCZNnằm tronTeYtg bqCZNàn tyoKxay qDSpto tưNkqaớng cqDSpủa lãqDSpo HagqDSprid. LqDSpão đqCZNang lơyoKxn tơnyoKx qDSp chạyTeYt tNkqaheo sqCZNau đáqCZNm Nkqaquái thúTeYt qCZNvào bTeYtãi chqCZNăn thả.
Lão HaqDSpgrid gyoKxiật nNkqahững sqCZNợi dNkqaây xíqDSpch, thyoKxúc Nkqalũ quáyoKxi thúNkqa hướngNkqa vyoKxề phíayoKx hTeYtàng ràoqCZN mqDSpà yoKxlũ họcTeYt trqDSpò đanqCZNg đqCZNứng, lTeYtão gầmyoKx lên:
"Đi nàTeYto, tiqCZNến tới!"
Bọn trẻqDSp hơqCZNi lùiTeYt qDSplại kqDSphi lãoTeYt HagriqDSpd tiếnTeYt đếNkqan gầyoKxn chúqDSpng đểqCZN buộcNkqa mớqCZN dâyqCZN xíchNkqa vTeYtào hàngqCZN qCZNrào. LyoKxão vẫqDSpy tqDSpụi họcNkqa tròNkqa, vuqDSpi vẻTeYt gàqCZNo to:
"Đây qDSplà nhữqCZNng cTeYton BằngyoKx Mã!Nkqa ThấyqCZN chúngqDSp đẹpqDSp không?"
Harry đạiqCZN kháiqDSp Nkqahiểu lãNkqao HaqCZNgrid muốnqCZN nqCZNói gyoKxì. yoKxSau Nkqa kqCZNhi quqDSpa kyoKxhỏi cơNkqan qCZNkinh hoàngTeYt đyoKxối diệnqDSp vớiqDSp qCZNmột tqCZNhứ yoKxnửa TeYtngựa nqDSpửa cTeYthim, yoKx ngườiqCZN Nkqata bắtTeYt đầuyoKx ngưỡnTeYtg mNkqaộ lqCZNớp qCZNáo khqDSpoác Nkqaóng ảqDSp củTeYta nhữngNkqa coqCZNn BằqCZNng Mã,Nkqa Nkqa chuyểnNkqa tiTeYtếp hếtqCZN Nkqasức mượtqDSp qCZNmà tTeYtừ lTeYtông vyoKxũ sanNkqag yoKxlông thúNkqa, mỗiqCZN coyoKxn qCZNmột màNkqau qCZN kTeYthác nqDSphau: mqCZNàu xámTeYt qCZNbão TeYttố, màTeYtu đqDSpồng, mqDSpàu qCZNlang ửNkqang hqDSpồng, màqDSpu hqCZNột qCZNdẻ bTeYtóng TeYt lưỡngqCZN vTeYtà màyoKxu đeNkqan qDSpmun nTeYthư mực.
Lão HagryoKxid qCZNxoa hqDSpai qCZNbàn tTeYtay TeYtvào nhqDSpau, qDSptươi cườiNkqa vqDSpới bọNkqan qCZNtrẻ chunTeYtg quanh:
"Vậy đó,qCZN yoKxcác tròqCZN làmqDSp qCZNơn xíyoKxch tớyoKxi gqCZNần qDSpthêm mNkqaột chút..."
Không yoKxai cTeYtó vẻTeYt muốnqDSp làNkqam tyoKxheo lãqCZNo HagrqDSpid. TNkqauy Nkqa nhiêNkqan, HarNkqary, RoTeYtn vqCZNà HeTeYtrmione cũnTeYtg cqDSpẩn thậnqCZN bướcNkqa đqDSpến gầnTeYt qDSpcái hànyoKxg ràoqDSp. qCZN qCZNLão HagriyoKxd nói:
"Bây gTeYtiờ, TeYtđiều Nkqatrước qDSptiên qCZNcác tqCZNrò yoKxphải biyoKxết TeYtvề Nkqa NkqaBằng TeYtMã làqDSp chúnNkqag Nkqarất kiêqDSpu hãyoKxnh, rấtqDSp dNkqaễ bịyoKx qCZNtổn thươnqCZNg. ĐừngqCZN baNkqao giNkqaờ xúcTeYt qCZN TeYtphạm chyoKxúng, kẻTeYto tqCZNoi mạngNkqa nhTeYtư chơi."
Malfoy, CraqCZNbbe vàTeYt TeYtGoyle chẳnNkqag buTeYtồn lắngNkqa tTeYtai qCZN ngTeYthe, chỉNkqa mqCZNải rNkqaì qCZNrầm tròNkqa chuyệnqDSp, vàqDSp HyoKxarry cóTeYt TeYtcái cTeYtảm giácNkqa kqDSphó chịNkqau lqCZNà qDSp TeYtchúng đTeYtang TeYtâm mưqCZNu pTeYthá hỏqDSpng buổiyoKx TeYthọc nqDSpày. LãoTeYt HagrNkqaid vẫqDSpn tqCZNiếp Nkqatục giảng:
"Các qDSptrò phảiTeYt đợiqCZN đếnTeYt qDSpkhi yoKxnhững coyoKxn BằyoKxng TeYtMã tỏqCZN yoKx yoKxdấu qDSphiệu trướcqCZN yoKxtiên. PhqCZNép qDSplịch sựNkqa, hTeYtiểu khTeYtông? CácTeYt TeYttrò TeYtbước vqDSpề qDSpphía mqDSpột qDSp coqCZNn BằngTeYt NkqaMã, ngTeYthiêng qDSpmình chàTeYto qCZNvà TeYtchờ đợi.Nkqa NếuyoKx nqCZNhư yoKxcon BằTeYtng MãyoKx cúNkqai TeYtchào yoKx qDSplại thqDSpì cácyoKx trTeYtò đNkqaược phéqDSpp chqDSpạm vTeYtào yoKxnó. NếqDSpu nNkqaó khôngTeYt cúTeYti chyoKxào TeYtthì liqDSpệu qCZN hồnTeYt màqDSp Nkqatránh yoKxxa myoKxóng TeYtvuốt qCZNsắc cyoKxủa nNkqaó, bởqDSpi qCZNvì mấyyoKx cáiqCZN mqDSpóng vuNkqaốt đqCZNó gNkqaây TeYt thươngyoKx tqCZNích đqDSpau đớnyoKx lắNkqam đNkqaó. Rồi,Nkqa bqCZNây qDSpgiờ aNkqai muqCZNốn Nkqaxung phonTeYtg nào?"
Nghe đếTeYtn qDSpcâu hqDSpỏi nyoKxày, gầnNkqa nqDSphư cảyoKx yoKxlớp lùiTeYt rNkqaa xyoKxa qDSp hơnNkqa. yoKxNgay đếqCZNn yoKxHarry, RqCZNon Nkqavà HerqDSpmione cũnqCZNg nqCZNghi ngqDSpại. MấyyoKx yoKxcon NkqaBằng MNkqaã TeYt qCZNđang hqDSpung hănyoKxg hấNkqat hấqCZNt mấyTeYt TeYtcái đầuyoKx dữqDSp tợn,qCZN nhữNkqang đôiyoKx cányoKxh mạqDSpnh mẽNkqa gồnNkqag Nkqa Nkqalên, xeyoKxm rqDSpa chúnTeYtg khôngNkqa thíchNkqa thTeYtú TeYtbị xiềnyoKxg buqDSpộc nqCZNhư vầyNkqa yoKxcho lắm.
Lão HagNkqarid nóiyoKx vớiyoKx cqDSpái qCZNnhìn nàiqCZN nỉ:
"KhôngNkqa aTeYti lqCZNàm qCZNthử sao?"
HaryoKxry nói:
"Con sẽqDSp làm."
Đằng saNkqau lưngTeYt HaryoKxry TeYtcó tiếTeYtng híTeYtt hơyoKxi sâyoKxu vyoKxà cNkqaả LavendTeYter yoKxlẫn qDSpParvati yoKxđều thqCZNì thầm:
"Ôi, TeYtđừng, NkqaHarry. BqDSpạn kNkqahông nhớqCZN lờTeYti bóqCZNi tqCZNrà củaTeYt TeYtbạn sao?"
Harry bqCZNỏ ngqDSpoài taiqCZN, cTeYtứ trèTeYto yoKxqua cTeYtái hàngyoKx rNkqaào vàoyoKx bqDSpãi chănyoKx thả.
Lão HTeYtagrid qDSpvui mừnqDSpg qCZNla lớn:
"Giỏi lqCZNắm, HarrNkqay! ĐượcNkqa rồi..qCZN. đyoKxể coyoKxi tyoKxrò lNkqaàm qDSpăn ryoKxa saNkqao Nkqavới Nkqacon Buckbeak."
Lão tháoNkqa mộtqDSp TeYttrong nyoKxhững sNkqaợi dâyyoKx xícNkqah, kqCZNéo mộtyoKx Nkqa coTeYtn BằyoKxng MyoKxã màTeYtu xNkqaám TeYtra khỏiNkqa bầyNkqa, rồNkqai tháNkqao vònyoKxg cổqDSp cyoKxho qDSpnó. CqCZNả qDSpđám họcTeYt tròNkqa TeYt đứnyoKxg byoKxên qDSpkia hànyoKxg qCZNrào dườnyoKxg qDSpnhư cùTeYtng nqCZNín tyoKxhở. MyoKxắt MalfoTeYty TeYtnheo Nkqalại mộqDSpt qCZN cáchqCZN nhNkqaam hiểm.
Lão HagrTeYtid nqDSpói nTeYthỏ vớyoKxi Harry:
"Bây giờqDSp cứqCZN yoKxthoải máqCZNi TeYttự yoKxnhiên. TròyoKx nhìnyoKx vàTeYto mắtNkqa qDSp cTeYton BằngTeYt Mã,qDSp Nkqacố gắNkqang đừqCZNng cóqDSp chớpTeYt mắqCZNt TeYt- BằngNkqa yoKxMã khôyoKxng tqCZNin tưởngqDSp trqCZNò đâuqDSp yoKx nếuNkqa trNkqaò cứNkqa cyoKxhớp mqCZNắt yoKxlia lịa..."
Mắt HqCZNarry qDSplập tứcyoKx qDSpứa nướcNkqa cTeYtay xè,qDSp nhưnTeYtg nóqDSp gyoKxiữ qCZN cTeYtho mắtNkqa đừngqDSp nhắyoKxm lạiNkqa. CoyoKxn ByoKxuckbeak đqDSpã xoaqDSpy TeYtcái đầuNkqa bựTeYt vyoKxà nhọnNkqa vqDSpề qCZNphía Nkqa HarryqDSp, TeYtvà yoKxđăm đNkqaăm nhTeYtìn nóNkqa bằngyoKx Nkqamột Nkqacon mắtNkqa mqDSpàu caqDSpm qCZNdữ tợn.
Lão HqDSpagrid nói:
"Như vậqDSpy đó.yoKx qCZNĐúng đó,TeYt HarryTeYt... bTeYtây TeYtgiờ, cqDSpúi chào..."
Harry cyoKxảm thqCZNấy khôngTeYt kTeYthoái lắmqDSp chuyệNkqan đưqDSpa qDSpcổ haqDSpy TeYt giơNkqa lưngqDSp qCZNra ngayoKxy tqDSpầm mổyoKx qCZNcủa cáNkqai mỏNkqa cqDSpon BqCZNuckbeak, nyoKxhưng nTeYtó cũngqDSp cốqDSp làmyoKx Nkqa yoKxtheo lờiNkqa lqDSpão HqCZNagrid dạyqDSp bTeYtảo. NkqaNó cyoKxúi cyoKxhào thậtTeYt nqCZNhanh rồiqDSp ngyoKxước đầuqCZN nhyoKxìn TeYt lêNkqan. CyoKxon ByoKxằng MãqCZN qCZNvẫn caqDSpo qCZNngạo nhìnTeYt nóyoKx đămqCZN đăm,Nkqa khqCZNông buồNkqan nqCZNhúc nhích.
Lão HagqCZNrid qCZNkêu lên,TeYt cóyoKx vẻNkqa lqDSpo lắng:
"À, thqCZNôi đượcqCZN. LùTeYti lTeYtại nTeYtgay, HarNkqary, cyoKxứ thoảiqCZN TeYtmái thôi..."
Nhưng vừaqCZN lúyoKxc đó,qDSp HarNkqary ngạNkqac Nkqanhiên vôTeYt yoKxcùng khqDSpi qDSp thấyyoKx TeYtcon BằqCZNng MTeYtã bỗnNkqag nhiêqDSpn khuỵuqDSp haNkqai châTeYtn trướcqCZN yoKxcó qDSpvảy qDSpvà nhúnqDSp mìnqCZNh yoKx xuốngyoKx qCZNđể thểyoKx hiệnqDSp mộqDSpt cTeYtái cúiqDSp cqDSphào khônqCZNg thqCZNể nàoyoKx nqDSphầm lẫnqCZN đượcTeYt. qCZNLão Nkqa HagrqCZNid TeYtmê mẩnNkqa tâqDSpm thần:
"Hay lắm,qCZN HaqDSprry! ĐượqCZNc rNkqaồi đqDSpó... Ừ,TeYt trqDSpò cóqCZN thểNkqa cNkqahạm vàoNkqa qCZNnó! VNkqaỗ vềqCZN cqCZNái qCZNmỏ yoKxnó đTeYti, làmyoKx đi!"
Harry cảmNkqa thấTeYty lqCZNùi xqDSpa Nkqacon qCZNquái thúqDSp qDSpmới qCZNlà phTeYtần TeYt thưởnTeYtg Nkqamà nàqCZN khoTeYtái yoKxhơn, nhTeYtưng Nkqanó vẫnNkqa Nkqađành phảqDSpi từTeYt từqCZN tiếnyoKx qCZNlại gqDSpần coNkqan Nkqa BằngyoKx MãTeYt qCZNvà TeYtđưa tqDSpay sqDSpờ TeYtvào yoKxcon vật.qCZN HqCZNarry Nkqavỗ nhẹqCZN qDSplên myoKxỏ qCZNcon BằngNkqa MãyoKx nhiNkqaều yoKx lầqDSpn vàNkqa cqCZNon vyoKxật nhắmqCZN mắtqCZN lNkqaại mộtqDSp cáchqCZN lườTeYti biếng,TeYt nhTeYtư thTeYtể kqCZNhoái lắm.
Tất cảNkqa yoKxbọn họcyoKx siqDSpnh bỗTeYtng ồqCZN lêyoKxn hoaTeYtn hô,Nkqa ngoqDSpại tTeYtrừ MalfoqCZNy, CrabbTeYte vqDSpà GoNkqayle. qCZNBa đứaqDSp nóyoKx TeYtthất TeYtvọng rTeYta mặt.
Lão TeYtHagrid nói:
"ĐượcNkqa đóTeYt, NkqaHarry. BácqCZN chNkqao lqDSpà Nkqacó qDSplẽ qCZNnó chịuNkqa chNkqao cNkqaon cqDSpưỡi mNkqaột vòngqDSp đó!"
Điều Nkqanày tTeYthì vượtqDSp qTeYtuá Nkqadự tínhTeYt củaqCZN HarrNkqay. TeYtNó vốnNkqa qDSp queyoKxn việqCZNc cỡTeYti chổNkqai tyoKxhần mTeYtà tqDSphôi, nhưngTeYt nóqCZN khyoKxông chắqDSpc cỡiqDSp Nkqamột coNkqan BằngqDSp yoKxMã yoKx thìTeYt TeYtcó gqDSpiống cNkqaỡi chổiTeYt yoKxthần haqCZNy không.
Lão HagrqDSpid giục:
"Con trèyoKxo lêyoKxn điTeYt, ngaNkqay Nkqaphía sqCZNau cyoKxhỗ nốTeYti vớiNkqa Nkqa cTeYtánh, vqDSpà lưqDSpu ýqDSp làqDSp coTeYtn qDSpchớ Nkqacó nhổqCZN mộtqCZN cáiqCZN qDSplông vũyoKx nàoyoKx nhqDSpa, BằyoKxng MãqCZN khôngqDSp yoKx khoqCZNái vụTeYt đóqCZN đâu..."
HayoKxrry đặtyoKx châTeYtn lêyoKxn chóNkqat cánhqDSp củayoKx qCZNcon TeYtBuckbeak vàyoKx Nkqa Nkqatự mìyoKxnh TeYtđu TeYtlên lưqCZNng TeYtcon vật.Nkqa TeYtCon BucyoKxkbeak đứTeYtng Nkqadậy. HqCZNarry qDSpkhông biếtqCZN qDSp nênqCZN TeYtbấu víuqCZN vôNkqa đâu,TeYt Nkqatrước yoKxmặt nqCZNó cqCZNhỉ toàyoKxn lNkqaà lônNkqag vũyoKx yoKxmà thôiqCZN. LãoyoKx HNkqaagrid Nkqa qDSpphát môngNkqa coNkqan quáyoKxi thúqDSp, hôqCZN to:
"Tiến lênqCZN, nào!"
Không báoqDSp Nkqatrước gìNkqa hết,yoKx đôiqCZN cánNkqah Nkqadài qCZNmột thướcNkqa qDSp rưỡiyoKx củaTeYt coqCZNn BằngTeYt qDSpMã danqCZNg rNkqaa haTeYti bênNkqa; HTeYtarry Nkqachỉ kqDSpịp ômqDSp cTeYthoàng lqDSpấy cổNkqa yoKxcủa Nkqa coqDSpn BuqCZNckbeak trướqCZNc qCZNkhi qCZNcon vậtyoKx Nkqaphóng qCZNbay vútTeYt lyoKxên caoyoKx. CqCZNhẳng giốngqCZN cỡiNkqa qCZN chổiTeYt thqCZNần chNkqaút TeYtxíu qDSpnào, vyoKxà yoKxHarry biếqDSpt rõTeYt mìnqCZNh yoKxthích cỡiqDSp cáiyoKx nyoKxào hơqCZNn; đôiqDSp qDSp cáqCZNnh cyoKxủa coqDSpn BằngqDSp MãqCZN vỗTeYt đNkqaập qCZNhai qDSpbên hônNkqag nTeYtó mộNkqat qCZNcánh qCZNkhó chịyoKxu, vưNkqaớng TeYt vàTeYto phíTeYta dướiyoKx chNkqaân nyoKxó, làTeYtm chyoKxo nTeYtó cảqCZNm thấyNkqa qCZNnhư qDSpsắp TeYtsửa qDSpbị quNkqaẳng xuống.Nkqa yoKx LqDSpớp lôNkqang yoKxvũ bónyoKxg bTeYtẩy hNkqaào nhoángNkqa Nkqacứ tuộtqDSp khỏiNkqa nhữNkqang ngTeYtón Nkqatay củqCZNa HarrNkqay, qCZN qDSpmà qDSpnó yoKxthì qDSpkhông TeYtdám Nkqatúm qqCZNuá chặt.qCZN TyoKxhay Nkqavì nhữnTeYtg độnNkqag tNkqaác qDSpêm áiNkqa củqCZNa cTeYthiếc qDSp qDSpNimbus 20qCZN00 quyoKxen qCZNthuộc vớiNkqa HqDSparry, bâqDSpy gqDSpiờ nóyoKx qDSpchỉ cảmqDSp thấyoKxy qCZNnhư mìnTeYth đaNkqang yoKx lqCZNắc lư,qCZN chồmqCZN yoKxtới chồmqDSp luTeYti trqDSpên thâTeYtn saNkqau củayoKx TeYtcon BqDSpằng MãNkqa, vàqCZN nhấpTeYt nhôqDSp yoKx lTeYtên xuốngqDSp yoKxtheo nhịqDSpp đqCZNập cáNkqanh củqDSpa coTeYtn Nkqaquái thú.
BuckqDSpbeak cTeYthở nqCZNó bqDSpay thêqDSpm mộtqDSp Nkqavòng nữaNkqa qqCZNuanh bãNkqai yoKx yoKxchăn thảyoKx TeYtrồi qCZNđáp trNkqaở xuốyoKxng mNkqaặt đất.Nkqa ĐTeYtây cNkqahính làqDSp cáyoKxi qCZNmà HaryoKxry đãqCZN lNkqao sợ.qDSp yoKx NóyoKx chúiqCZN tớqDSpi khNkqai Nkqacái cổTeYt mưqCZNợt qDSpmà cNkqaủa BuckbeayoKxk chúcyoKx xuNkqaống thấp,Nkqa cóTeYt TeYtcảm gNkqaiác qCZN nhưyoKx sắNkqap tuộyoKxt rqDSpa qCZNkhỏi cqDSpon vyoKxật, vqDSpuột qqDSpua yoKxcái yoKxcổ mượtqCZN Nkqavà cáTeYti mỏyoKx củyoKxa Nkqa BuckqCZNbeak. KếqCZN đếyoKxn NkqaHarry cảmTeYt thấqDSpy rơNkqai bịcyoKxh xuốngyoKx lTeYtúc bốnyoKx cqDSphân Nkqakhông cânyoKx qDSp đốiqCZN cqCZNủa yoKxcon BằngTeYt MNkqaã chạmqCZN TeYtmặt yoKxđất. HyoKxarry cyoKxố gqCZNắng sửTeYta tTeYtư thqDSpế đqCZNàng hoàyoKxng yoKxvà TeYt ngNkqaồi thẳngNkqa lưnyoKxg lên.
Lão HaqCZNgrid gàyoKxo to:
"GiNkqaỏi lắqCZNm, Harry!"
Mọi ngườqDSpi Nkqahè nhTeYtau qCZNhoan hqDSpô, ngoạiqDSp trừTeYt yoKxMalfoy, CryoKxabbe vTeYtà GoyNkqale. LãqCZNo HagTeYtrid Nkqalại hỏi:
"Sao? CNkqaó aNkqai khácqCZN muqCZNốn nyoKxgao qDSpdu không?"
ThànqDSph cônqCZNg qCZNcủa HaryoKxry đãTeYt khiếqCZNn cqCZNho đáyoKxm Nkqahọc siyoKxnh qDSp còNkqan lạqCZNi yoKxthêm bạoTeYt ganyoKx, chúngTeYt hqCZNè nhTeYtau trèqCZNo quqDSpa hTeYtàng ràyoKxo TeYtvào bãyoKxi yoKxchăn yoKxthả. TeYt LãoyoKx TeYtHagrid qCZNtháo qCZNdây chyoKxo qDSptừng Nkqacon BằnqCZNg yoKxMã mộyoKxt, vTeYtà kqCZNhắp bTeYtãi chăqDSpn qDSpthả chỗNkqa Nkqa nqCZNào TeYtcũng yoKxcó nqDSphững TeYtđứa yoKxhọc trqDSpò cqCZNúi mìnhNkqa chqCZNào mộtNkqa cácyoKxh đyoKxầy căngqCZN thẳngNkqa. qCZN qCZNNeville cứqCZN chạyNkqa tớNkqai chTeYtạy lNkqaui quaNkqanh coyoKxn quáTeYti thúyoKx củTeYta nyoKxó, nqDSphưng cNkqaon yoKxđó qDSp khônyoKxg cTeYtó vẻNkqa gNkqaì mNkqauốn khuỵuNkqa chânyoKx xuốnyoKxg. TeYtRon vyoKxà HermioyoKxne tqCZNhì thựcqCZN qCZNtập vớiqCZN qDSp coyoKxn BằngTeYt MqDSpã mNkqaàu qCZNhột dẻ.qCZN HarrqDSpy bâyqDSp giờqCZN yoKxchỉ đứngTeYt quayoKxn sNkqaát thôi.
MalfoyqCZN, CrabbqDSpe vNkqaà qDSpGoyle đyoKxã giyoKxành đượcyoKx coTeYtn yoKx BuckbeaTeYtk. yoKxCon quqCZNái tqDSphú đãqCZN cNkqahịu cúiqCZN Nkqachào MalTeYtfoy. ThằngyoKx nàyqCZN đaqDSpng vỗqCZN vỗTeYt cáyoKxi TeYt qDSpmỏ yoKxcon vTeYtật, Nkqatỏ thqDSpái độqDSp khNkqainh tNkqahị. NqCZNó kéqCZNo qDSpdài giyoKxọng, đủqDSp qCZNto đểqDSp HaNkqarry cTeYtó yoKx thểyoKx ngTeYthe lọtqDSp tai:
qDSp"Mánh qCZNnày dTeYtễ qCZNợt. TaqCZNo đqCZNã biếtyoKx nNkqagay làqCZN qCZNvậy, yoKxđến yoKx thyoKxằng HNkqaarry qDSpcòn lNkqaàm được...TeYt TaNkqao qCZNcá yoKxlà qDSpmày đâuNkqa qCZNcó gìyoKx Nkqanguy hiểm,qCZN phảyoKxi Nkqa khqCZNông mậy?"TeYt ẤqDSpy lNkqaà MalfTeYtoy nóiNkqa vớqCZNi cyoKxon BucqDSpkbeak. "PhảTeYti khTeYtông mTeYtậy, cqDSpon cụcqCZN TeYt qDSpsúc bNkqaự tồNkqa xTeYtấu xí?"
ChqCZNuyện yoKxxảy ryoKxa lúcTeYt đqDSpó nhaqCZNnh nhqCZNư ánNkqah chớpqCZN qDSpcủa qCZN nhữngqCZN cqDSpái TeYtmóng TeYtvuốt thép.Nkqa LiNkqaền ngqDSpay đóTeYt, MalfNkqaoy thốtTeYt lênqDSp mộtTeYt tiqDSpếng rTeYtú đayoKxu TeYt đớnNkqa chóqCZNi lNkqaói, lãqDSpo HagrqCZNid tTeYthì vNkqaật lộnqCZN vớiyoKx cyoKxon qDSpBuckbeak đqDSpể trònqCZNg cáiTeYt vòngqDSp yoKx cyoKxổ vôyoKx nTeYtó TeYttrong kqDSphi nóNkqa Nkqahầm Nkqahè xôyoKxng tớiTeYt qCZNMalfoy. ThằngyoKx yoKxđó Nkqađang qCZNnằm quằnqDSp yoKx qDSpquại tqCZNrên bãiNkqa cyoKxỏ, máuTeYt Nkqame chNkqaảy ướtqDSp cảyoKx tTeYtấm áTeYto chùng.
Malfoy gqDSpào thqCZNét trqDSpong khTeYti cảqCZN lớqDSpp kinNkqah hoàngyoKx đứnTeYtg trông:
"Tôi chqDSpết Nkqamất! TeYtNhìn tqDSpôi đâyyoKx nè,TeYt tôiqDSp đanTeYtg hấTeYtp hối.qCZN CTeYton quTeYtái vậTeYtt ấNkqay giếtNkqa tôi."
Lão HaNkqagrid đqDSpã trNkqaắng bệchqDSp điyoKx. LãoqDSp nói:
"TròTeYt khônTeYtg chếtyoKx đâu!TeYt CqDSpó aNkqai giúpqDSp tôiNkqa myoKxột tTeYtay... phảyoKxi đemNkqa nyoKxó qCZNra kqCZNhỏi chqDSpỗ này..."
Hermione chạyqDSp yoKxđi mởqDSp cánhyoKx cyoKxổng qCZNtrong kqDSphi lãyoKxo qCZN HayoKxgrid Nkqanhấc bổqDSpng yoKxMalfoy lTeYtên mộtNkqa cáchNkqa dNkqaễ dàqCZNng. qDSpKhi lãoTeYt NkqaHagrid bồnyoKxg qCZNMalfoy Nkqa Nkqađi ngaqDSpng, HarrNkqay nhìqCZNn thấqCZNy mộTeYtt qDSpvết thqDSpương dyoKxài vTeYtà qDSpsâu qDSptrên yoKxcánh taqDSpy TeYt MqCZNalfoy; myoKxáu nhqDSpễu giọqCZNt tqCZNrên cNkqaỏ kTeYthi lNkqaão HagryoKxid bồnqDSpg yoKxMalfoy chạqDSpy lênyoKx dốcNkqa yoKxvề qCZN phíyoKxa tòaqCZN TeYtlâu đài.
Lớp họcyoKx CqDSphăm yoKxsóc NkqaSinh vyoKxật HTeYtuyền byoKxí ruTeYtn rẩTeYty bưTeYtớc yoKx thNkqaeo sayoKxu. yoKxBọn TeYthọc yoKxsinh TeYtnhà SlytheriqDSpn qCZNđều TeYthè nhaTeYtu lqDSpa yoKxó lãyoKxo HqCZNagrid. PTeYtansy qCZN ParqDSpkinson ràTeYtn rụayoKx nướcqCZN mắqCZNt nói:
"Phải đuổyoKxi ôyoKxng qDSpấy ngay!"
Dean ThoTeYtmas chặqDSpn Nkqalời TeYtcon bé:
"Đó lyoKxà lỗqCZNi TeYtcủa Malfoy."
qCZNCrabbe vqDSpà NkqaGoyle gồnTeYtg bắNkqap tTeYthịt TeYtcủa tụyoKxi nóqDSp lênqCZN qDSpđầy vẻqDSp đqCZNe dọa.
CảNkqa qCZNbọn đNkqaã yoKxtrèo qDSplên hếtyoKx nhữngqDSp bậcqDSp thềmNkqa đáqDSp đểyoKx bướcTeYt vàoyoKx TiềqDSpn sảnh.qCZN PNkqaansy nói:
"TôTeYti qDSpphải đqDSpi TeYtxem cyoKxoi TeYtbạn ấyNkqa cyoKxó sqDSpao không?"
Cả yoKxbọn cùNkqang nhqDSpìn qDSptheo PyoKxansy chqDSpạy TeYtnhanh lTeYtên cầuTeYt qCZN tqCZNhang cẩqDSpm thạch.qDSp BọnTeYt họcqCZN siyoKxnh nhàqDSp SlytqDSpherin vẫyoKxn còyoKxn qCZNca cẩmTeYt lTeYtão HagriqCZNd Nkqa qDSpkhi Nkqakéo nhqCZNau TeYtđi vềyoKx hướnqDSpg pqDSphòng siNkqanh hoạqCZNt chqDSpung củaNkqa tNkqaụi yoKxnó dưqCZNới tầngqDSp qCZNhầm. qCZN HarryqCZN, NkqaRon vyoKxà HermqCZNione Nkqalên cầyoKxu thaqCZNng vềqDSp thTeYtáp Gryffindor.
Hermione TeYtlo lắyoKxng hỏi:
"Các yoKxbạn nyoKxghĩ nóqCZN cóNkqa TeYtsao không?"
Harry nói:
"Dĩ nhiêqDSpn TeYtlà khNkqaông saNkqao rồiNkqa, bNkqaà PoqCZNmfrey cNkqaó tyoKxhể vTeYtá mấTeYty vếtqDSp thNkqaương chỉNkqa troTeYtng vònqDSpg mộtNkqa haqDSpi giây."
HarTeYtry TeYttừng đượyoKxc byoKxà Nkqay tqCZNá trưởnqDSpg đóqCZN chữaTeYt lqCZNành mqDSpột qCZNcách kỳyoKx diyoKxệu nhữnqCZNg thươngTeYt tícNkqah cònqCZN trầmqDSp trọngTeYt hTeYtơn nhiều.
Ron cũngqCZN tỏTeYt rqDSpa lNkqao lắng:
"Dù saqDSpo qDSpthì Nkqachuyện đNkqaó mqDSpà xảyTeYt TeYtra troqDSpng buổiqCZN dạyTeYt yoKx đầuNkqa qCZNtiên yoKxcủa bácyoKx HNkqaagrid TeYtthì qCZNquả yoKxlà tệyoKx hạiNkqa qDSphết cNkqahỗ nóqDSpi. ThểqDSp nàNkqao thằngqDSp qCZN MNkqaalfoy cũnqCZNg quậNkqay yoKxbác ấqCZNy chyoKxo màyoKx coi..."
Ba đứayoKx tụiNkqa nqDSpó TeYtlà nhữnNkqag đứTeYta qCZNđầu tiqDSpên điqDSp xuốTeYtng ĐTeYtại TeYt SảnhNkqa đưTeYtờng đểyoKx qDSpăn bữNkqaa qCZNtối, qDSphy vọnNkqag Nkqagặp lqDSpão HagridNkqa, nhưNkqang qCZNchẳng thqDSpấy lãTeYto qDSp đâqCZNu cả.qCZN HermionNkqae kqDSphông buồnTeYt đụqCZNng nĩNkqaa vôNkqa muốnqDSp yoKxbánh TeYtbíp tếqCZNt vNkqaà thậqCZNn. CqDSpô bNkqaé qDSp qDSplo qDSplắng nói:
"NqCZNgười tqCZNa TeYtđâu qCZNcó đuNkqaổi bTeYtác ấyTeYt, qCZNđúng không?"
Ron qCZNcũng chẳngTeYt màqDSpng gNkqaì ăqDSpn uống:
"Họ khônqCZNg nêTeYtn đyoKxuổi qDSpbác ấy..."
HqDSparry qDSpquan sátTeYt bàNkqan ăqDSpn củyoKxa nqDSphà NkqaSlytherin. MộtTeYt qCZN nhómNkqa đông,TeYt gồmTeYt qCZNcả CqCZNrabbe qCZNvà GoyqDSple, đqDSpang túmqCZN tTeYtụm vyoKxới yoKxnhau, qDSpsay sưyoKxa bàqDSpn TeYt byoKxạc. qCZNHarry qCZNchắc cTeYthắn TeYtlà mấyoKxy đứaNkqa yoKxđó đangqDSp qDSpthêm qDSpmắm qCZNthêm muốyoKxi chqCZNo câuyoKx qCZN chuyoKxyện MTeYtalfoy bịTeYt thươngqCZN TeYtthành trầmNkqa trọng.
Ron rầuqDSp Nkqarĩ nói:
"Thôi TeYtthì, cyoKxũng kqCZNhông thểqCZN nóiTeYt hqDSpôm yoKxnay khônqCZNg pyoKxhải qDSplà nNkqagày đyoKxầu tiêNkqan Nkqahọc thúTeYt vị."
Sau TeYtbữa ănTeYt tốiTeYt, bTeYta Nkqađứa quqDSpay trTeYtở vyoKxề pqDSphòng sinyoKxh qDSp hqCZNoạt cqDSphung vàqCZN cốqCZN qCZNtập tryoKxung lqCZNàm qCZNbài tậqDSpp màqCZN giTeYtáo sưyoKx MqCZNcGonagall qCZNđã rqDSpa cqCZNho TeYt tqDSpụi nóqDSp. NyoKxhưng cyoKxả yoKxba đứaTeYt cứqDSp chốcyoKx chqCZNốc qCZNlại ngừngqDSp hNkqaọc, liNkqaếc nyoKxhìn ryoKxa ngqDSpoài Nkqa cửqDSpa sổNkqa củaNkqa toyoKxà thTeYtáp. qCZNHarry đTeYtột qDSpnhiên nói:
"Có ánNkqah đènqCZN ởqCZN cửaNkqa sổqDSp yoKxnhà yoKxbác Hagrid."
RNkqaon nhNkqaìn đồngqCZN hồqCZN đeyoKxo Nkqatay cqCZNủa nó:
"Nếu Nkqatụi mìnhqCZN gấpNkqa gNkqaáp lêqCZNn Nkqathì tụiqDSp mìnyoKxh qDSpvẫn còNkqan kịqDSpp đểqCZN chạyNkqa xuốngqDSp qCZNdưới qDSpthăm qCZNbác ấqCZNy, vẫnyoKx cònTeYt sớmqCZN mà..."
Hermione nqDSpói TeYtchậm rãi:
"Mình khqCZNông biết..."
HarrqDSpy Nkqathấy qCZNcô qDSpbé lqDSpiếc nhqDSpìn mNkqaình. qCZNNó nóqCZNi ngay:
"Mình đqDSpược phépTeYt đNkqai qCZNngang quTeYta yoKxsân trườngqDSp màNkqa. yoKx TeYtSirius BlacyoKxk chưaqDSp vượtqCZN qqDSpua đưqCZNợc mấyTeYt vTeYtiên Nkqagiám ngqDSpục qCZNAzkaban caqDSpnh gáTeYtc ởqDSp Nkqa TeYtđây, đúnNkqag không?"
Vậy Nkqalà byoKxa đNkqaứa dọnNkqa dqCZNẹp đTeYtồ yoKxđạc, kéqDSpo nhaTeYtu cTeYthui quqCZNa qDSp cáiNkqa lỗTeYt BàqCZN Béo,qCZN vuqDSpi mừngqCZN TeYtvì TeYtkhông gặpqDSp Nkqaai yoKxhết Nkqatrên đTeYtường đqCZNi tớqCZNi cửTeYta qDSpchính, Nkqa bNkqaởi vìqDSp yoKxtụi nqDSpó TeYtcũng khôngNkqa thựcNkqa sựNkqa tiyoKxn chắcNkqa qCZNlà Nkqatụi TeYtnó đưqDSpợc phéqDSpp qCZNđi qCZNra qDSp ngoàNkqai hNkqaay không.
Cỏ trêqDSpn sâTeYtn qDSpvẫn Nkqacòn TeYtướt qCZNvà nqDSpgả màTeYtu đeqDSpn thuNkqai Nkqa tronyoKxg áyoKxnh hoàNkqang hôqCZNn. KqDSphi tqCZNới đượcTeYt Nkqacăn chqDSpòi cTeYtủa lyoKxão HagriqCZNd, TeYtba đứqCZNa nyoKxhỏ qDSpgõ qDSp cửaqCZN TeYtvà yoKxnghe tiếnTeYtg gầmqDSp gừNkqa qDSpbên tTeYtrong vọngNkqa ra:
"Vô đi!"
LqDSpão qDSpHagrid đaqDSpng ngồiTeYt thừTeYt ngườiTeYt bêqCZNn bànyoKx gỗyoKx TeYtđã mònNkqa qCZN sNkqaờn củaqCZN lãoNkqa, cTeYton cyoKxhó sănyoKx FanyoKxg tyoKxhì qCZNgác yoKxcái qDSpđầu nNkqaó trênTeYt đNkqaùi chNkqaủ. yoKxChỉ nhìyoKxn qDSp mộtqDSp cáiNkqa cũngTeYt đủNkqa bNkqaiết lTeYtão yoKxHagrid đqCZNã uốngyoKx kháyoKx qDSpnhiều rượuqDSp. TTeYtrước Nkqamặt lyoKxão Nkqa làqCZN mộtyoKx cáyoKxi vạNkqai thiqCZNếc TeYtto gầnyoKx bằngyoKx cyoKxái xqDSpô, Nkqavà lãqDSpo dườnyoKxg Nkqanhư kqDSphó khănqDSp lyoKxắm Nkqa mTeYtới tậpNkqa trqDSpung đượcqDSp tinqDSph thầnqDSp đểqDSp nhậNkqan qDSpra yoKxba qDSpđứa nhỏ.
Khi đãTeYt nhậnNkqa yoKxra chúng,yoKx lyoKxão lNkqaè nhè:
"KỷqCZN Nkqalục cqCZNhứ cqDSphẳng cyoKxhơi. TeYtĐố qDSpmà kiqDSpếm rqCZNa đượcqCZN trướTeYtc Nkqađây tqCZNừng cyoKxó mộtqCZN thầyoKxy gyoKxiáo nàyoKxo chỉNkqa làmqCZN thâNkqay giyoKxáo đNkqaúng cóyoKx mộtyoKx ngày."
HermTeYtione tqCZNhở mạnh:
"Bác Nkqachưa yoKxbị đuổiyoKx màqDSp, bqCZNác Hagrid!"
LãoqCZN NkqaHagrid yoKxhớp thêmyoKx mộqCZNt ngụqDSpm tTeYto yoKxnữa củaqDSp cáqDSpi thứyoKx qCZNgì đóqCZN troqCZNng cqCZNái vTeYtại, gqDSpiọng cqDSpủa lãoqCZN nghqDSpe TeYtthê thảmqCZN Nkqahết sức:
"qCZNChưa! TeYtNhưng đNkqaó cTeYthỉ làyoKx vấyoKxn đềqCZN thờiqCZN giNkqaan, đyoKxúng kqDSphông, saqCZNu kqCZNhi thằnqDSpg MyoKxalfoy qCZNméc bqCZNa nó..."
"Nó yoKxra sqCZNao rồqCZNi hởTeYt yoKxbác? ThưTeYtơng tíyoKxch cNkqaủa nóqCZN đâuTeYt yoKxcó trầmTeYt tNkqarọng lắNkqam hảqCZN bác?"
RqCZNon hỏi,qDSp TeYtsau kqCZNhi bTeYta đứaqDSp qDSpcùng qDSpngồi qCZNxuống quqCZNây quầNkqan bêTeYtn lNkqaão HNkqaagrid. LãoqDSp Nkqanói giNkqaọng cTeYthán ngắt:
"Bà PomfqDSprey qDSpđã làqDSpm hếyoKxt sứcyoKx đểqCZN chữaTeYt qDSpcho nó,TeYt nhqCZNưng nqDSpó cTeYtứ yoKxkêu qDSplà yoKxnó Nkqavẫn cònqDSp TeYtđau lắm.yoKx.. cqCZNứ bqCZNăng bqCZNó... vqDSpà rTeYtên rỉ..."
Harry nóqCZNi ngay:
"NóqCZN giqCZNả bộNkqa đqCZNau đóTeYt. BàTeYt PomfrqCZNey qDSpcó thểqDSp chữqDSpa làNkqanh qCZN yoKxmọi vếNkqat thưqCZNơng qDSpmà. TeYtNăm ngNkqaoái bNkqaà đãNkqa làNkqam mọqDSpc TeYtlại gầnNkqa mộtqDSp qCZNnửa qDSpsố xqDSpương chyoKxo qDSp cháu.qCZN ThằngqCZN MalfqDSpoy qCZNchỉ qCZNcố yoKxtình ănyoKx Nkqavạ yoKxmà thôi."
GiọNkqang lãoNkqa NkqaHagrid nqDSpghe cqDSpàng TeYtthê thảNkqam hơn:
"Ban qDSpquản trqDSpị nhyoKxà tryoKxường dqDSpĩ nTeYthiên qDSplà qCZNđã qCZNnghe qDSpbáo qDSp cáqDSpo sựTeYt việcqCZN rồqDSpi. HyoKxọ chqCZNo làqDSp bácqCZN bắtqCZN đầqDSpu bằnTeYtg cyoKxon vậtNkqa quáyoKx Nkqato. LẽyoKx TeYtra Nkqanên yoKx đqCZNể Nkqacon BqCZNằng NkqaMã qCZNở yoKxbài syoKxau... Nkqalúc đầuNkqa nênqDSp cNkqaho hTeYtọc mấTeYty yoKxthứ nyoKxhư NhuyoKxyễn TrùngyoKx qCZN vàNkqa qCZNđại loạiqCZN nhqDSpư vậy...Nkqa cTeYthẳng quNkqaa làqDSp lỗiNkqa củaqDSp bác..."
Hermione Nkqahăng háTeYti cãi:
"Lỗi cqCZNủa MalqCZNfoy yoKxchứ, Nkqabác Hagrid!"
NkqaHarry nói:
"Tụi coqDSpn yoKxlàm nNkqahân qCZNchứng chqCZNo báqDSpc. TeYtBác Nkqađã yoKxnói BằqDSpng qCZN MNkqaã sẽyoKx tấnTeYt cônqCZNg nTeYtếu bTeYtị xyoKxúc phqDSpạm. TạiqCZN thằqDSpng MaTeYtlfoy khônyoKxg chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."