You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương 5A6 YDJUBu- MÓNGYDJUBu 24SN5HVUỐT 5AVÀ LYDJUBuÁ TRÀ
hi uYZoav Harry24SN5H, Ro24SN5Hn và5A HeuYZoavrmione bướuYZoavc và5Ao ĐạiuYZoav SảuYZoavnh đườngYDJUBu để5A ăn24SN5H điể5Am t5Aâm 24SN5Hvào sáYDJUBung YDJUBu YDJUBuhôm sauuYZoav, tuYZoavhì n5Agười đ5Aầu tiê5An màuYZoav tụi5A nYDJUBuó thấYDJUBuy làuYZoav YDJUBuDraco MalfoyYDJUBu. CóYDJUBu vẻ24SN5H nh5Aư 24SN5H 24SN5HMalfoy đanYDJUBug m5Aua uYZoavvui chuYZoavo m24SN5Hột 5Anhóm 24SN5Hhọc suYZoavinh nh24SN5Hà Slyth24SN5Herin bằng24SN5H một24SN5H 24SN5Hcâu YDJUBu c24SN5Hhuyện chọc5A uYZoavcười. LúcYDJUBu H24SN5Harry, R24SN5Hon YDJUBuvà HermYDJUBuione 5Ađi ng24SN5Hang quYZoavua, MYDJUBualfoy đanYDJUBug 5A nhại24SN5H uYZoavmột v5Aẻ YDJUBumặt 5Ađau đớnYDJUBu đếuYZoavn 24SN5Hbất tỉn24SN5Hh 24SN5Hkhá kh24SN5Hôi huYZoavài, thế24SN5H lYDJUBuà quanYDJUBuh n5Aó 24SN5Hnổ r24SN5Ha 5A một24SN5H tràn24SN5Hg cười.
Hermione điuYZoav ngaYDJUBuy sa5Au YDJUBulưng Ha24SN5Hrry, nói:
"Kệ 5Axác nóuYZoav. uYZoavCứ YDJUBumặc kệuYZoav nóuYZoav 5Ađi, nó5A chẳ5Ang YDJUBuđáng 5Ađể mìn24SN5Hh bận5A uYZoavtâm đâu..."
Nhưng Pa24SN5Hncy PuYZoavarkinson, mộtYDJUBu 5Acon bé5A 24SN5Hnhà uYZoavSlytherin, m5Aặt 5Atẹt duYZoava 5Anhăn như5A mặ5At chó24SN5H PuYDJUBug chợtYDJUBu rítuYZoav lê5An t5Ahe thé:
"Ê, Pott5Aer! Pott24SN5Her ơi,uYZoav vi5Aên giámYDJUBu uYZoavngục AuYZoavzkaban đang5A tới5A k24SN5Hìa! YDJUBuPotter, Hùuuuu!"
Harry ng24SN5Hồi phịch5A xuố24SN5Hng uYZoavcái gh5Aế bênYDJUBu YDJUBucạnh G5Aeorge ởYDJUBu bànuYZoav 5Aăn củauYZoav nhuYZoavà Gryffindo5Ar. Ge5Aorge phát5A ch24SN5Ho tụiYDJUBu uYZoavnó mấ24SN5Hy YDJUButờ giấy:
"Thời khóaYDJUBu 24SN5Hbiểu củauYZoav học5A sin24SN5Hh 24SN5Hnăm thứ5A uYZoavba đây.YDJUBu 24SN5HỦa, cóuYZoav chuyệnYDJUBu YDJUBugì YDJUBuvậy Harry?"
Ron ng24SN5Hồi xuố24SN5Hng guYZoavhế bê5An 24SN5Hkia GeouYZoavrge, tYDJUBurừng 24SN5Hmắt nh5Aìn 24SN5Hqua phíuYZoava bà24SN5Hn 5Aăn nhàYDJUBu S24SN5Hlytherin, nói:
"Thằng Malfoy."
George nYDJUBugước 5Anhìn qYDJUBuua, v5Aừa đún24SN5Hg 24SN5Hlúc t24SN5Hhấy MalfuYZoavoy lYDJUBuại đ5Aang một24SN5H lần5A nữa5A giYDJUBuả bộ24SN5H x24SN5Hỉu mộtYDJUBu cáYDJUBuch đầy5A YDJUBusợ hYDJUBuãi. G24SN5Heorge bình5A thảnuYZoav nói:
"Thằng uYZoavnhãi ra24SN5Hnh. NóYDJUBu cũnYDJUBug đâuuYZoav cóuYZoav oa5Ai phYDJUBuong lYDJUBuẫm YDJUBu liệtYDJUBu gìuYZoav ch5Ao lắm24SN5H khuYZoavi viê5An gYDJUBuiám ngụcYDJUBu AzkaYDJUBuban kiểYDJUBum tYDJUBura đoYDJUBuàn t5Aàu tối24SN5H h5Aôm uYZoavqua 5A đuYZoavâu. NuYZoavó cũng24SN5H ch24SN5Hạy tọt5A quYDJUBua 24SN5Htoa của24SN5H tụiuYZoav YDJUBumình, phảYDJUBui kuYZoavhông Fred?"
Fred khinuYZoavh bỉuYZoav liếcuYZoav m24SN5Hắt nuYZoavhìn 24SN5Hsang Malfoy:
"5AĐồ sé24SN5Hm 24SN5Htè t5Arong quần."
George nói:
"Ngay nh5Aư an5Ah đây5A cũ5Ang khônguYZoav 5Akhoái YDJUBucho lắYDJUBum. Họ24SN5H YDJUBuđúng l24SN5Hà 5Akinh tYDJUBuởm thiệt,YDJUBu mấy5A viêuYZoavn giáYDJUBum ngục24SN5H AzYDJUBukaban ấy..."
Fred nói:
"Họ 5Alàm r24SN5Huột 5Agan mYDJUBuình th5Aiếu điều24SN5H bịuYZoav 24SN5Hđông lạn24SN5Hh hếYDJUBut vậyuYZoav há?"
Harry nóiuYZoav nhỏ:
"Nhưng 24SN5Hmà cYDJUBuác a24SN5Hnh đâu24SN5H cuYZoavó xỉu,5A 5Aphải không?"
George nóiYDJUBu mạ24SN5Hnh mẽ:
"Quên chuyện5A 24SN5Hđó điuYZoav, Harr5Ay. C5Aó mộuYZoavt l5Aần buYZoava phảuYZoavi đYDJUBui YDJUBu tYDJUBuới nYDJUBuhà ngục24SN5H Azkaban24SN5H, nh24SN5Hớ khô24SN5Hng FuYZoavred? BuYZoava nóiYDJUBu đóYDJUBu lYDJUBuà nuYZoavơi tồ5Ai 5Atệ nuYZoavhứt 24SN5Hmà 24SN5H ônguYZoav t5Aừng biết5A đến.24SN5H B5Aa trởYDJUBu về24SN5H nh5Aà uYZoavtay YDJUBuchân 24SN5Hrun YDJUBurẩy rYDJUBuồi phá24SN5Ht uYZoavbệnh uYZoavluôn YDJUBu mà...uYZoav 24SN5HMấy viê24SN5Hn giYDJUBuám ngụcYDJUBu Azkaba24SN5Hn huYZoavút hếtYDJUBu niuYZoavềm 24SN5Hvui khỏYDJUBui cáiuYZoav nhàuYZoav nuYZoavgục đ24SN5Hó. uYZoavỞ YDJUBu troYDJUBung uYZoavđó, hầu5A nh5Aư tấ5At cảYDJUBu cuYZoavác tYDJUBuù nhâuYZoavn ngục24SN5H Az24SN5Hkaban đều24SN5H pháuYZoavt đuYZoaviên luYZoavên uYZoav hết."
Fred đYDJUBuổi đ5Aề tài:
"Ừ, đểuYZoav uYZoavcoi t5Ahằng Mal5Afoy sẽYDJUBu vuYDJUBui 24SN5Hnhư thế5A nàYDJUBuo 5Asau 24SN5H trận5A YDJUBuQuidditch đYDJUBuầu tYDJUBuiên. NuYZoavhớ khô24SN5Hng? T5Arận Qui5Additch đầuYDJUBu mYDJUBuùa l24SN5Hà trận24SN5H giữ24SN5Ha 24SN5H độuYZoavi nYDJUBuhà YDJUBuGryffindor vàuYZoav nh5Aà Slytherin."
Lần duuYZoavy nhứtYDJUBu màuYZoav H24SN5Harry v24SN5Hà uYZoavMalfoy đốuYZoavi đầuuYZoav nh24SN5Hau 5A trouYZoavng m24SN5Hột tuYZoavrận QuidditcuYZoavh cũng24SN5H 5Alà lần5A 24SN5HMalfoy YDJUBuđã bị24SN5Hthua YDJUBute tYDJUBuua xiYDJUBuểng 5A liểng.uYZoav Nhớ24SN5H uYZoavlại trYDJUBuận đYDJUBuó, HauYZoavrry thấy24SN5H phấn24SN5H khởuYZoavi l24SN5Hên ch24SN5Hút YDJUBuđỉnh, bèn24SN5H tựYDJUBu YDJUBulấy 5A cuYZoavho mì24SN5Hnh m5Aấy khúcYDJUBu x24SN5Húc xíYDJUBuch YDJUBuvà cà24SN5H chuYZoavua chiên.
Hermione còuYZoavn mả24SN5Hi nghiêYDJUBun cứu5A cáuYZoavi thờiuYZoav YDJUBukhóa biểYDJUBuu m24SN5Hới của24SN5H YDJUBumình. CôYDJUBu bé5A mừngYDJUBu rỡuYZoav k24SN5Hêu lên:
"Ôi, uYZoavhay quYZoavuá! Tụi5A m5Aình YDJUBubắt 24SN5Hđầu họcYDJUBu m24SN5Hấy 24SN5Hmôn mớiuYZoav nga5Ay hôm5A nay."
Ron ngó24SN5H quYZoavua v5Aai Her5Amione YDJUBuđọc ké,YDJUBu uYZoavmặt màuYZoavy nghiêYDJUBum trauYZoavng hẳn5A ra5A. Nó24SN5H nói:
5A"Hermione ơ5Ai, ngườiuYZoav tuYZoava luYZoavàm 5Arối uYZoavbeng 5Acái thờYDJUBui uYZoav kh24SN5Hóa biểYDJUBuu của24SN5H 24SN5Hbồ rồ5Ai. uYZoavCoi nèYDJUBu, YDJUBuhọ xế24SN5Hp c5Aho bồ5A tới5A mườiuYZoav mônYDJUBu h24SN5Học một5A nguYZoavày. YDJUBu LàmuYZoav gìuYZoav 5Acó đ5Aủ tYDJUBuhời giờ."
"Mình 5Asẽ xo5Aay sở.24SN5H Mì24SN5Hnh đãYDJUBu 5Adàn 24SN5Hxếp xon24SN5Hg vớiuYZoav giáo24SN5H 24SN5Hsư McGonagalYDJUBul rồi."
Ron v24SN5Hẫn cười,24SN5H nói:
"Nhưng muYZoavà cuYZoavoi nè,uYZoav bồYDJUBu th5Aấy t24SN5Hhời khuYZoavóa YDJUBubiểu 5Asáng YDJUBunay khôn5Ag? ChínuYZoav guYZoaviờ môn5A TiêYDJUBun truYZoavi. VuYZoavà nYDJUBugay puYZoavhía dưới,5A chín5A gYDJUBuiờ, MYDJUBuuggle-học. Và..."
Ron ch24SN5Hồm tớiuYZoav, ghYDJUBué s5Aát cáuYZoavi thờiYDJUBu khó24SN5Ha biểuYZoavu hơn5A, vẻuYZoav khônguYZoav thể5A uYZoavnào YDJUButin được:
"Coi nè5A, nuYZoavgay dưới5A dònuYZoavg đó:uYZoav m24SN5Hôn SốuYZoav huYZoavọc, cuYZoavũng 5A uYZoavchín giờ.5A ÝuYZoav 5Amình nó24SN5Hi làuYZoav mìuYZoavnh bYDJUBuiết bồ5A giỏi5A, HuYZoavermione à24SN5H, 24SN5Hnhưng khôngYDJUBu a5Ai 5Acó uYZoav thể5A g5Aiỏi đến24SN5H n24SN5Hhư vậy.5A LàuYZoavm s24SN5Hao cùnguYZoav muYZoavột 5Alúc màuYZoav bồ24SN5H cYDJUBuó thể24SN5H 24SN5Hhọc ở5A 5Aba lớpYDJUBu uYZoav chứ?"
HYDJUBuermione YDJUBunói cộYDJUBuc lốc:
"ĐừYDJUBung cuYZoavó ng24SN5Hu. YDJUBuDĩ nhiên24SN5H YDJUBumình sẽ24SN5H khônguYZoav n24SN5Hgồi học24SN5H 24SN5Hở tron5Ag cả24SN5H 5Aba 24SN5Hlớp c5Aùng 5Amột lúc."
"Vậy thì..."
Hermione YDJUBungắt lời:
"Làm ơn24SN5H đưa5A giùuYZoavm mì24SN5Hnh hũ24SN5H mứt."
"Nhưng..."
Hermione gắuYZoavt lên:
"Ôi, Ro24SN5Hn ơuYZoavi, nếYDJUBuu 24SN5Hthời 24SN5Hkhóa biểuYZoavu YDJUBucủa m5Aình uYZoavhơi đầy5A uYZoav mộYDJUBut chút5A 24SN5Hthì mắc5A m5Aớ g24SN5Hì tới5A uYZoavbồ hảYDJUBu? MìuYZoavnh đ24SN5Hã nó5Ai vớ24SN5Hi bồYDJUBu rYDJUBuồi, mì24SN5Hnh đãYDJUBu d5Aàn YDJUBu xếYDJUBup 5Axong hếtuYZoav vớiuYZoav YDJUBugiáo s24SN5Hư McGon5Aagall rồi!"
Vừa lúc5A đó5A, 5Alão 24SN5HHagrid bướ24SN5Hc uYZoavvào ĐạuYZoavi Sả5Anh đườn24SN5Hg. YDJUBu Lã5Ao mặ5Ac uYZoavcái á5Ao khoác5A dài24SN5H bằnYDJUBug lô5Ang c24SN5Hhuột ch5Aũi, 24SN5Hvà lão24SN5H cứYDJUBu lơuYZoav đễnh24SN5H vu24SN5Hng uYZoav v24SN5Hẫy 5Axác mộuYZoavt coYDJUBun chồnYDJUBu hôuYZoavi 5Atrong bàn24SN5H tauYZoavy YDJUButo kếch5A xù24SN5H 24SN5Hcủa mình.
Trên đ24SN5Hường đi24SN5H tớuYZoavi b5Aàn uYZoavgiáo v5Aiên, lã5Ao 24SN5Hdừng bước5A YDJUBunói vớiYDJUBu bọn24SN5H trẻ:
"Ổn c24SN5Hả cYDJUBuhứ hYDJUBuả? YDJUBuCác cháu24SN5H YDJUBulà nhữYDJUBung họ24SN5Hc 5Atrò trYDJUBuong YDJUBu 5Alớp họcuYZoav đầ24SN5Hu tiê5An muYZoavà b24SN5Hác đượ5Ac 24SN5Hdạy 5Ađó YDJUBunghe! L24SN5Hớp bắt5A đ5Aầu nga24SN5Hy YDJUBusau uYZoavbữa 5Aăn 24SN5H trưuYZoava! B5Aác 5Aphải thứ24SN5Hc dậy24SN5H 24SN5Htừ lúuYZoavc nămuYZoav giờ24SN5H sánguYZoav đ24SN5Hể chuẩnYDJUBu 5Abị mọYDJUBui thứ5A uYZoavsẵn YDJUBu 5Asàng... 5AHy vọuYZoavng đâ24SN5Hu đãuYZoav vô24SN5H đ24SN5Hó ruYZoavồi... báYDJUBuc đâyYDJUBu, một24SN5H YDJUButhầy giáo...24SN5H t5Ahiệt uYZoav tình..."
Lão ngoác5A miệngYDJUBu cườiYDJUBu to24SN5He to24SN5Hét 5Avới uYZoavbọn trẻ24SN5H vàYDJUBu 24SN5Hđi uYZoavtiếp tớiuYZoav bànuYZoav 5Aăn d24SN5Hành chuYZoavo gi24SN5Háo viêYDJUBun, vẫnYDJUBu vunYDJUBug 5Avẩy xYDJUBuác uYZoavcon chồn5A hôi.
Với m24SN5Hột cYDJUBuhút luYZoavo â5Au 5Atrong gi5Aọng 5Anói, R24SN5Hon 24SN5Hthắc mắc:
"Không uYZoavbiết báYDJUBuc ấ5Ay chYDJUBuuẩn bị5A sẵuYZoavn sàn5Ag cYDJUBuái gì5A 5Alà cái24SN5H gì5A nhỉ?"
Sảnh ĐườnYDJUBug bắt24SN5H đ5Aầu vắnguYZoav bYDJUBuớt kh24SN5Hi mọi24SN5H ngườYDJUBui lụuYZoavc 5Atục đến5A lớp24SN5H học24SN5H đ24SN5Hầu ti24SN5Hên uYZoavcủa muYZoavình. RoYDJUBun xe24SN5Hm thờuYZoavi khóaYDJUBu biểu24SN5H YDJUBucủa nó:
"Tụi24SN5H mì5Anh phảuYZoavi điYDJUBu thôi5A, uYZoavđể co24SN5Hi, lớp24SN5H Tiên5A tr24SN5Hi ở24SN5H tuYZoavầng trênuYZoav cù24SN5Hng của24SN5H 5ATháp 24SN5HBắc. Tụi24SN5H mìn24SN5Hh YDJUBusẽ mấYDJUBut mườuYZoavi YDJUBuphút mới5A đ24SN5Hến được5A n5Aơi đó..."
Ba đứaYDJUBu vội5A vànguYZoav ă5An cYDJUBuho xouYZoavng 5Abữa điểm24SN5H tuYZoavâm, chàYDJUBuo 24SN5H 24SN5Htạm 24SN5Hbiệt FYDJUBured vYDJUBuà GeorYDJUBuge, rồ24SN5Hi YDJUBuđi trở5A ruYZoava, buYZoavăng qYDJUBuua Sảnh5A uYZoavđường. 5AKhi tụYDJUBui n24SN5Hó 24SN5H YDJUBuđi ngan5Ag bàn24SN5H YDJUBuăn YDJUBucủa nhà24SN5H SuYZoavlytherin, MalfoYDJUBuy lYDJUBuại biểuuYZoav duYZoaviễn tYDJUBurò nhái24SN5H mộtYDJUBu c5Aơn 24SN5H x24SN5Hỉu nữuYZoava. T24SN5Hiếng cưYDJUBuời rúuYZoav lênuYZoav đu5Aổi th24SN5Heo YDJUBuHarry vàoYDJUBu tậuYZoavn tiềnYDJUBu sảnh.
Hành trìuYZoavnh xYDJUBuuyên qu24SN5Ha tòauYZoav lâuYZoavu đà5Ai đểYDJUBu YDJUBuđến ThYDJUBuáp B5Aắc YDJUBu l5Aà một5A hành24SN5H t24SN5Hrình d5Aài. Ha24SN5Hi YDJUBunăm uYZoavở Hog24SN5Hwarts cuYZoavhưa đủ24SN5H để24SN5H 5Abọn YDJUButrẻ biếtuYZoav hếtYDJUBu 24SN5H 5Amọi thYDJUBuứ về24SN5H YDJUButòa uYZoavlâu đài:YDJUBu truYZoavước đây24SN5H 24SN5Htụi 24SN5Hnó cuYZoavhưa từYDJUBung đượcYDJUBu vàYDJUBuo bê24SN5Hn tron5Ag YDJUBu uYZoavTháp Bắc.
Tụi nhuYZoavỏ truYZoavèo lê24SN5Hn tYDJUBuới c24SN5Hầu YDJUButhang YDJUButhứ bảy,24SN5H đếnuYZoav mộtYDJUBu 24SN5H đ24SN5Hầu cầ5Au than24SN5Hg 5Akhông thấy24SN5H YDJUBuquen chú24SN5Ht uYZoavnào, YDJUBuở đóuYZoav khôn5Ag cYDJUBuó cáYDJUBui gì24SN5H kháYDJUBuc 5Angoài 24SN5H một24SN5H 5Abức trauYZoavnh l5Aớn vuYZoavẽ mộYDJUBut 24SN5Hbãi cỏ5A trốngYDJUBu trYDJUBuơ treuYZoavo trê24SN5Hn bứcYDJUBu tường5A đá5A, RuYZoavon 24SN5H uYZoavvừa thởYDJUBu hổnuYZoav hYDJUBuển vừYDJUBua nói:
"Phải...uYZoav c5Aó... một.uYZoav.. l24SN5Hối... đ5Ai... tắuYZoavt... chứ!"
Hermione ngó5A 24SN5Hxuống 24SN5Hmột uYZoavhành la5Ang vắYDJUBung bên5A phải:
YDJUBu"Chắc 24SN5Hlà lố24SN5Hi này."
Nhưng R24SN5Hon nói:
"Không phải5A uYZoavđâu. uYZoavĐó làuYZoav hướnuYZoavg na24SN5Hm YDJUBumà. Mấy24SN5H bồ24SN5H n24SN5Hgó coi24SN5H, tYDJUBuụi m5Aình uYZoavcó th5Aể nhìnuYZoav thấy5A m5Aột mảngYDJUBu YDJUBuhồ nư5Aớc 24SN5Hbên n5Agoài cuYZoavửa s5Aổ kìa..."
Harry ngắ5Am bứ5Ac tra24SN5Hnh. MộtuYZoav ch5Aú ngYDJUBuựa lùn24SN5H 5Amũm mĩm,YDJUBu YDJUBu YDJUBulông YDJUBuxám lYDJUBuốm đố24SN5Hm, 5Avừa mới24SN5H thouYZoavng doYDJUBung dẫm24SN5H lê24SN5Hn b5Aãi cỏuYZoav vuYZoavà 24SN5Hthơ thYDJUBuẩn 24SN5Hnhấm uYZoav nhápuYZoav cYDJUBuỏ xan24SN5Hh. YDJUBuTuy đuYZoavã qu5Aen vớYDJUBui vi5Aệc 5Acác nhân5A 24SN5Hvật tronuYZoavg YDJUBunhững bứuYZoavc tranYDJUBuh 5Aở 24SN5H tuYZoavrường HoYDJUBugwarts c24SN5Hứ uYZoavdi chuyể5An luuYZoavng tun24SN5Hg 24SN5Hvà thuYZoavỉnh tYDJUBuhoảng YDJUBubỏ khu24SN5Hng trYDJUBuanh mà24SN5H uYZoav đYDJUBui t24SN5Hhăm viếng24SN5H lẫuYZoavn nhauYZoavu, uYZoavnhưng H5Aarry vẫnYDJUBu cuYZoavứ kh24SN5Hoái n24SN5Hhìn chúng5A. YDJUBuMột luYZoavát 5A sYDJUBuau, mYDJUBuột uYZoavhiệp 24SN5Hsĩ l5Aùn bèYDJUBu bèuYZoav 24SN5Hmặc b24SN5Hộ áo24SN5H uYZoavgiáp c5Aứ kêuYDJUBu xYDJUBuủng xoẻuYZoavng 5Akhi ôYDJUBung bưYDJUBuớc YDJUBu 5Avào b24SN5Hức uYZoavtranh, thYDJUBueo sauYZoavu là24SN5H co5An ngựauYZoav lùn.24SN5H CăuYZoavn uYZoavcứ vuYZoavào dấu5A vếtuYZoav cuYZoavỏ dậpYDJUBu còn5A uYZoav 24SN5Hdính ởuYZoav đầuuYZoav gối24SN5H YDJUBucủa bộuYZoav YDJUBuđồ guYZoaviáp k24SN5Him loYDJUBuại ôuYZoavng đa24SN5Hng muYZoavặc, thìuYZoav 5Acó YDJUButhể nó24SN5Hi chYDJUBuắc uYZoav 5Alà ôn24SN5Hg vừa24SN5H téuYZoav ngựa.
NYDJUBuhìn thấyYDJUBu HaruYZoavry, RuYZoavon và24SN5H Her5Amione, ônYDJUBug hiệp5A sĩ24SN5H guYZoavào lên:
"AuYZoav! uYZoavQuân bất24SN5H lương5A n24SN5Hào uYZoavdám 5Axâm nh24SN5Hập lãnh5A địa24SN5H uYZoav riêuYZoavng củaYDJUBu YDJUButa hả?YDJUBu Ph5Aải chă24SN5Hng các24SN5H 24SN5Hngươi đếnYDJUBu cư24SN5Hời nhYDJUBuạo 5Ata uYZoavngã ngựa5A? Hãy5A YDJUBurút 5A gươmuYZoav 24SN5Hra, đồ24SN5H bấuYZoavt YDJUBulương, đồuYZoav chó!"
Ba đứaYDJUBu nhỏuYZoav sửnguYZoav sốt5A đứ24SN5Hng ngớYDJUBu r5Aa nhì24SN5Hn ôn24SN5Hg hiệp5A YDJUBusĩ 5A lùYDJUBun đYDJUBuang rúYDJUBut thaYDJUBunh gươm24SN5H 24SN5Hra khỏiYDJUBu cáYDJUBui vỏYDJUBu kiế24SN5Hm YDJUBuvà b5Aắt đầu5A vunuYZoavg gYDJUBuươm 5Atrong YDJUBu YDJUButay một5A các5Ah huuYZoavng hănYDJUBug, còuYZoavn châ24SN5Hn cẳnYDJUBug 5Athì nhảyYDJUBu lo24SN5Hi c24SN5Hhoi tron24SN5Hg cơn5A giậ24SN5Hn 24SN5H uYZoavđiên cuồng5A. YDJUBuNhưng 24SN5Hlưỡi gươm5A quáYDJUBu dYDJUBuài s24SN5Ho 24SN5Hvới thânuYZoav YDJUBuhình cụtuYZoav 24SN5Hngủn của24SN5H ôYDJUBung, 24SN5H thà5Anh 24SN5Hra 24SN5Hkhi 5Aông c5Ahém m24SN5Hột đưuYZoavờng gYDJUBuươm ácuYZoav li5Aệt thuYZoavì đà24SN5H gươm5A YDJUBuđi YDJUBulàm ông24SN5H mYDJUBuất YDJUBu YDJUBucả thYDJUBuăng bằ5Ang, 24SN5Hté lănYDJUBu đ24SN5Hùng, sấp24SN5H mặuYZoavt xuốngYDJUBu bãi5A cỏ.
Harry 24SN5Htiến tuYZoavới g24SN5Hần bứ24SN5Hc YDJUButranh YDJUBuhơn, nóYDJUBu hỏi:
"Ông uYZoavcó sYDJUBuao không?"
"LùuYZoavi lại!24SN5H Q5Auân uYZoavkhoác láYDJUBuc 5Ađê tiện!24SN5H Lùi!uYZoav ĐYDJUBuồ xỏYDJUBu lá!"
Ông hiệp24SN5H uYZoavsĩ lạiYDJUBu nuYZoavắm chặtuYZoav 24SN5Hthanh gươm,YDJUBu chố5Ang gươuYZoavm 24SN5H uYZoavxuống đ5Aể đYDJUBuứng luYZoavên, nhưnuYZoavg lưỡi24SN5H gươmuYZoav lúYDJUBun sâ5Au tYDJUBuhêm YDJUBuvào lớp5A cỏ,24SN5H vYDJUBuà kh5Ai 5Aông YDJUBu đứnguYZoav dậyuYZoav đ24SN5Hược 5Arồi 5Athì 5Acho 24SN5Hdù đãYDJUBu cố5A gắng5A hết24SN5H sứYDJUBuc mình,uYZoav 5Aông 5Akhông t5Ahể uYZoavnào YDJUBu rúuYZoavt l5Aưỡi gươmYDJUBu ruYZoava được24SN5H nữa5A. CuYDJUBuối cùnuYZoavg ônguYZoav phả5Ai t24SN5Hự quăngYDJUBu mìnuYZoavh x5Auống cuYZoavỏ, uYZoav YDJUBuđẩy uYZoavcái mạn5Ag 24SN5Hche mặ24SN5Ht tr5Aên uYZoavcái uYZoavnón g24SN5Hiáp sắt24SN5H 5Ara đểuYZoav uYZoavlau mồYDJUBu 5Ahôi đaYDJUBung r24SN5Hịn đ5Aầm YDJUBu đìa.
Thừa 5Adịp ônguYZoav 5Ahiệp YDJUBusĩ nghỉYDJUBu mệt,uYZoav 5AHarry YDJUBuphân trần:
"NuYZoavhư vầyuYZoav uYZoavnè, tYDJUBuụi tô24SN5Hi uYZoavđang 24SN5Hđi tìmuYZoav Thá5Ap Bắ24SN5Hc. Chắc24SN5H YDJUBuông 5Ađâu biếuYZoavt chỗ24SN5H đó24SN5H ởuYZoav đâu5A hả?"
Cơn uYZoavgiận củauYZoav ô5Ang hiệpuYZoav sĩ24SN5H YDJUBudường 5Anhư uYZoavtan buYZoaviến 24SN5Hđi tứ5Ac th5Aì. ÔnuYZoavg YDJUBulách 24SN5Hcách đứuYZoavng dậy5A vuYZoavà dõnYDJUBug d24SN5Hạc hô:
"YDJUBuMột uYZoavcuộc YDJUButruy tuYZoavìm! HYDJUBuãy the5Ao YDJUButa, hỡi5A cáuYZoavc 24SN5Hbằng YDJUBu hữuYDJUBu tuYZoavhân thiuYZoavết! Ch24SN5Húng tuYZoava sẽ5A uYZoavtìm YDJUBura m24SN5Hục tiêuuYZoav củauYZoav c24SN5Hác uYZoavbạn, hoặcuYZoav làYDJUBu chúYDJUBung 5A tYDJUBua 5Asẽ 5Adũng uYZoavcảm bỏYDJUBu 5Amạng vìYDJUBu nhiệ24SN5Hm vụ!"
Ông hiệp5A sĩ5A YDJUBulại 5Amột lần24SN5H n24SN5Hữa cố5A 24SN5Hgắng rútYDJUBu th5Aanh uYZoav g24SN5Hươm uYZoavra một5A cácYDJUBuh không24SN5H h24SN5Hiệu quYDJUBuả, 24SN5Hrồi uYZoavcố tYDJUBurèo lên5A c5Aon ngựuYZoava uYZoavmập, 24SN5Hnhưng lYDJUBuại YDJUBu n5Agã x5Auống. uYZoavÔng bè24SN5Hn khíuYZoav kháiuYZoav luYZoava to:
"Đành đ5Ai bộ5A vậy,YDJUBu thưa5A quYZoavuí n24SN5Hgài YDJUBuvà 24SN5Hquí nưYDJUBuơng! Lê24SN5Hn đườnuYZoavg! YDJUBuTiến lên!"
Và, tr24SN5Hong bộ24SN5H áYDJUBuo giYDJUBuáp suYZoavắt kêYDJUBuu 5Axủng xo24SN5Hẻng ầ24SN5Hm ĩ,24SN5H YDJUBu ông5A tuYZoava chạy5A vuYZoavô cạnhuYZoav trái5A củaYDJUBu cuYZoavái khu24SN5Hng trYDJUBuanh và24SN5H bYDJUBuiến 24SN5Hmất khỏiuYZoav cYDJUBuảnh tuYZoavrí uYZoav cuYZoavủa bức5A tranh.
Ba đứauYZoav nhỏ24SN5H vộ5Ai vãuYZoav chạYDJUBuy th24SN5Heo ông5A hiệp5A s5Aĩ dọc5A uYZoavhành YDJUBu luYZoavang, cYDJUBuăn 24SN5Hcứ uYZoavtheo â5Am thauYZoavnh xủng24SN5H xYDJUBuoẻng phát5A 5Ara từ5A bộuYZoav áo24SN5H giápuYZoav của5A ôuYZoavng. 24SN5H ThỉuYZoavnh t24SN5Hhoảng 5Atụi n5Aó nhìuYZoavn thuYZoavấy ônYDJUBug chạy24SN5H YDJUBungang q5Aua mộYDJUBut bứYDJUBuc trYDJUBuanh 24SN5Hở phuYZoavía 5A trước.
"Hãy cYDJUBuố m5Aà uYZoavcan đảm24SN5H YDJUBulên nhé,5A uYZoavđiều t24SN5Hệ nhứt5A cònYDJUBu YDJUBuchưa xảyYDJUBu uYZoavra đâu!"
Ông 24SN5Hhiệp 24SN5Hsĩ gàoYDJUBu 5Ato, vuYZoavà tụ24SN5Hi nóYDJUBu thấ24SN5Hy ôn5Ag tYDJUBuái xuấuYZoavt 5A hiệYDJUBun 24SN5Hphía trướ24SN5Hc 24SN5Hmột uYZoavnhóm uYZoavcác bYDJUBuà mặc5A vá24SN5Hy phồYDJUBung uYZoavvẻ 24SN5Hnhớn nhác.YDJUBu Tran24SN5Hh củ24SN5Ha 5A YDJUBucác b24SN5Hà tre24SN5Ho tuYZoavrên vácYDJUBuh uYZoavcủa mộtuYZoav cầuYDJUBu thaYDJUBung xoắn24SN5H chô24SN5Hng chênh.
Harry, RouYZoavn vàYDJUBu HermionYDJUBue thuYZoavở hổnuYZoav hển24SN5H truYZoavèo lêuYZoavn 5A nuYZoavhững bậcuYZoav th24SN5Hang xoắuYZoavn uYZoavsít saoYDJUBu, cà5Ang lúYDJUBuc cYDJUBuàng thấy24SN5H chóYDJUBung mặtYDJUBu YDJUBuhơn, c5Aho đến24SN5H 24SN5H kh24SN5Hi nghYDJUBue đYDJUBuược tiếYDJUBung nYDJUBuói rì5A rYDJUBuầm p24SN5Hhía trên5A đầYDJUBuu, tuYZoavhì tụi24SN5H nuYZoavó bi5Aết chắcuYZoav mìn24SN5Hh YDJUBu đã5A tớiYDJUBu đuYZoavược lớp5A học.
ÔnuYZoavg huYZoaviệp sĩuYZoav uYZoavbấy gi24SN5Hờ muYZoavới 24SN5Hthò đYDJUBuầu v5Aô bứuYZoavc truYZoavanh củaYDJUBu mộtYDJUBu ônguYZoav thầ5Ay t24SN5Hu cóuYZoav vẻ5A m5Aặt hết24SN5H suYZoavức nhaYDJUBum hiểmuYZoav, luYZoava lớn:
"Tạm bi24SN5Hệt! TuYZoavạm biệtuYZoav nh5Aé, uYZoavcác chiếnuYZoav hữu24SN5H cYDJUBuủa t24SN5Ha! YDJUBu B24SN5Hất cuYZoavứ khuYZoavi n5Aào cYDJUBuác 5Abạn cầnYDJUBu đến5A mộYDJUBut trá24SN5Hi tYDJUBuim caYDJUBuo tuYZoavhượng v24SN5Hà những5A uYZoavbắp thYDJUBuịt YDJUBu sắt24SN5H tuYZoavhép, thìuYZoav cứ24SN5H tì5Am đếnuYZoav NgYDJUBuài Cadogan!"
Khi ôn24SN5Hg h5Aiệp sĩ5A biYDJUBuến điYDJUBu rồiuYZoav, Ro5An lầ24SN5Hm bầm:
"Ừ, chừngYDJUBu nào5A tụi24SN5H nàYDJUBuy cầnuYZoav đếnYDJUBu YDJUBumột YDJUBungười g5Aàn dở5A, tYDJUBuhế n5Aào tụYDJUBui nàyuYZoav cũnguYZoav kêu5A tớ5Ai ông."
Ba đứYDJUBua trèouYZoav nố24SN5Ht mấy24SN5H 24SN5Hbậc YDJUButhang cuố24SN5Hi c5Aùng, đặt24SN5H YDJUBu chân24SN5H l5Aên mộtYDJUBu đầuYDJUBu uYZoavcầu tha24SN5Hng n24SN5Hhỏ xíu5A, YDJUBuở đYDJUBuó 24SN5Hhầu như24SN5H uYZoavcả lớuYZoavp họcYDJUBu TiYDJUBuên 5Atri đuYZoavều 5A đYDJUBuã tụuYZoav tậpuYZoav đông24SN5H uYZoavđủ. Không24SN5H thuYZoavấy YDJUBucánh cửaYDJUBu nuYZoavào muYZoavở r5Aa từ5A đầu24SN5H cầu5A thuYZoavang nYDJUBuày. uYZoav RuYZoavon huých24SN5H 5Acùi 24SN5Hchỏ vôuYZoav Harry24SN5H, chYDJUBuỉ lê5An trYDJUBuần nhà,5A t24SN5Hrên đóuYZoav cuYZoavó m5Aột cYDJUBuái 5Agiống 5A nh24SN5Hư cửa24SN5H 24SN5Hbẫy sập5A hYDJUBuình t5Aròn, c24SN5Hó đuYZoavính mộ24SN5Ht cáiuYZoav thYDJUBuể 5Abài 24SN5Hbằng đồuYZoavng. Ha5Arry đọc:
"Sybill Tre5Alawney, giáYDJUBuo viê24SN5Hn b5Aộ môn24SN5H TiêYDJUBun uYZoavTri học.24SN5H.. LàYDJUBum sauYZoavo tụi5A 5Amình lYDJUBuên được5A uYZoavtrên YDJUBuđó 24SN5Hbây giờ?"
Như tuYZoavhể đểYDJUBu trảYDJUBu lờiuYZoav cuYZoavâu hỏiuYZoav củYDJUBua HYDJUBuarry, cYDJUBuánh 5Acửa uYZoav bẫy24SN5H 5Asập uYZoavbỗng nhi5Aên mở5A YDJUBura, 5Avà một5A cáiuYZoav than24SN5Hg b24SN5Hằng 24SN5Hbạc đượcYDJUBu thả5A xYDJUBuuống uYZoavngay YDJUBu bênuYZoav ch24SN5Hân YDJUBuHarry. MuYZoavọi người24SN5H chợt24SN5H 5Aim bặt.
Ron nuYZoavhe rănYDJUBug cười:
"Nhường bồ24SN5H lêuYZoavn 24SN5Htrước đó."
Harry đànhuYZoav lYDJUBueo lê24SN5Hn trướcuYZoav tiên24SN5H, bước24SN5H 5Avào mộ5At 5A 5Aphòng h24SN5Học trôuYZoavng uYZoavlạ luYZoavùng nhấtYDJUBu t24SN5Hừ trước5A YDJUButới n5Aay. ThuYZoavật ruYZoava, nó24SN5H chẳnguYZoav giốnuYZoavg 24SN5H phòngYDJUBu hYDJUBuọc c24SN5Hhút xí24SN5Hu nàoYDJUBu uYZoavhết; 24SN5Hmà uYZoavlại 24SN5Hđâu 24SN5Hđó vừa24SN5H giốnYDJUBug m24SN5Hột cáuYZoavi k24SN5Hho áp24SN5H uYZoavmái YDJUBu của24SN5H YDJUBumột cănuYZoav nhà5A, vừa24SN5H g5Aiống mYDJUBuột c5Aái tiệmuYZoav YDJUButrà kiể5Au xYDJUBuưa. TrouYZoavng phòng24SN5H 5Acó 5Aít uYZoav nYDJUBuhứt 5Ahai ch5Aục cá24SN5Hi bà5An trònuYZoav nhỏ5A 5Abày b5Aiện lộn24SN5H xYDJUBuộn, chuuYZoavng 5Aquanh uYZoavđặt mấy24SN5H uYZoavcái uYZoav 24SN5Hghế 24SN5Hbành b5Aọc vảuYZoavi hoYDJUBua uYZoavsặc sYDJUBuỡ vàuYZoav mấyuYZoav cá24SN5Hi g24SN5Hối nệYDJUBum nhỏuYZoav mà5A d5Aày. YDJUBuMọi thYDJUBuứ được24SN5H 24SN5H souYZoavi sánguYZoav buYZoavằng áuYZoavnh đYDJUBuèn đ5Aỏ thắm.24SN5H TấYDJUBut cảYDJUBu mà24SN5Hn c5Aửa sổYDJUBu uYZoavđều kéuYZoavo kín5A lại5A vàYDJUBu uYZoav nhiềYDJUBuu n5Agọn đè24SN5Hn đượcYDJUBu YDJUBuchụp kín5A bằnYDJUBug nhữ5Ang uYZoavcái kYDJUBuhăn uYZoavquàng đ5Aỏ sậm.uYZoav Că5An ph24SN5Hòng uYZoav ấmuYZoav mộtYDJUBu các24SN5Hh ngột24SN5H ngạt,24SN5H v24SN5Hà 5Adưới bYDJUBuệ lò5A sưởiuYZoav chấtuYZoav 5Ađầy 24SN5Hnhóc cá24SN5Hc th24SN5Hứ, mộtuYZoav 24SN5H ngọ24SN5Hn 24SN5Hlửa đuYZoavang đ5Aun mộYDJUBut cái5A ấm5A đồngYDJUBu t24SN5Ho tư5Aớng, tỏYDJUBua ruYZoava một5A thứYDJUBu 5Amùi 5Ahăng nồuYZoavng 5A đ24SN5Hến phá5At bệnh.YDJUBu Mấy24SN5H c24SN5Hái kệuYZoav đuYZoavặt 24SN5Hdọc bứ24SN5Hc tườngYDJUBu trò5An quây5A chấ5At lộnuYZoav uYZoavxộn YDJUBu nhữnYDJUBug 24SN5Hlông chiuYZoavm đuYZoavầy bụiuYZoav b5Aám, nhYDJUBuững mẩ5Au YDJUBunến c5Aụt, n5Ahiều xấ5Ap bàiuYZoav lá5A 24SN5Hte 5Atua, YDJUBu v5Aô s5Aố n5Ahững trái24SN5H cầuYDJUBu thủyYDJUBu uYZoavtinh ónYDJUBug ánh5A bạYDJUBuc, vàuYZoav cảYDJUBu 5Amột uYZoavđoàn quânuYZoav táYDJUBuch 5A uYZoavtrà hùnuYZoavg hậu.
Cả lớ5Ap đan24SN5Hg tậpYDJUBu 5Atrung tYDJUBurong puYZoavhòng qua5Anh, mọ24SN5Hi người24SN5H nói24SN5H nănYDJUBug 24SN5Hthì YDJUButhào. Ro5An đến5A suYZoavát bêuYZoavn vaYDJUBui Har5Ary, hỏi:
"Cô giYDJUBuáo đâu?"
ThìnhuYZoav lYDJUBuình mộtuYZoav 24SN5Hgiọng nói24SN5H vọnguYZoav 5Ara tYDJUBuừ bónguYZoav uYZoavtối, 24SN5Hmột tuYZoavhứ 5Agiọng YDJUBumơ hồ24SN5H nhỏ5A nhẹ:
"Chào cYDJUBuác tYDJUBurò. YDJUBuThật 5Ahân hạYDJUBunh được5A gặp24SN5H các5A tròuYZoav truYZoavong 24SN5Hthế giớiuYZoav 5Avật chất."
Ấn tượngYDJUBu của5A HarruYZoavy n5Agay lYDJUBuúc đó5A là24SN5H về24SN5H mộYDJUBut loYDJUBuài uYZoav c24SN5Hôn trùnYDJUBug t24SN5Ho t5Aướng rự5Ac rYDJUBuỡ. GiáuYZoavo s5Aư T5Arelawney 5Adi chuyểuYZoavn vàYDJUBuo vùnuYZoavg cóuYZoav áYDJUBunh 5A 5Alửa uYZoavsoi, vYDJUBuà bọn5A uYZoavtrẻ n5Ahận t5Ahấy bàYDJUBu giáuYZoavo ốYDJUBum uYZoavcà ton5Ag 24SN5Hcà teo24SN5H, cặp5A mắuYZoavt kiếng24SN5H YDJUBu làmuYZoav p5Ahóng 24SN5Hđại đôiYDJUBu mắ24SN5Ht củauYZoav bàuYZoav t5Ao YDJUBuhơn kícYDJUBuh thước24SN5H 5Atự nhi24SN5Hên YDJUBurất uYZoavnhiều lần,uYZoav 5A vàYDJUBu b24SN5Hà quấn5A mYDJUBuột uYZoavcái kh24SN5Hăn choàng5A 24SN5Hđầu muYZoavỏng YDJUBucó 5Adát tranuYZoavg uYZoavkim 5Aóng YDJUBuánh. QuanuYZoavh YDJUBu cáiYDJUBu cuYZoavổ mảnh24SN5H kYDJUBuhảnh cuYZoavủa YDJUBubà là24SN5H vuYZoavô sốYDJUBu những5A duYZoavây 24SN5Hchuyền uYZoavvà 5Achuỗi h5Aạt, cuYZoavòn 24SN5H uYZoavcánh YDJUButay, bàYDJUBun t5Aay vàYDJUBu nguYZoavón tYDJUBuay của24SN5H uYZoavbà thYDJUBuì đeo5A đầ5Ay nhữn24SN5Hg vònguYZoav vớiuYZoav nhẫn.5A 5ABà 24SN5H nói:
"Ngồi xuốnuYZoavg đ5Ai c5Aác tuYZoavrò, ngồ24SN5Hi xuYDJUBuống nào."
BọnuYZoav YDJUButrẻ v5Aụng vềuYZoav trè24SN5Ho 24SN5Hlên mấuYZoavy chi24SN5Hếc ghế5A bàYDJUBunh hoặc5A YDJUBu ngồi5A lọYDJUBut th5Aỏm troYDJUBung 5Amấy cáiYDJUBu gối24SN5H nYDJUBuệm. HYDJUBuarry, Ro24SN5Hn vYDJUBuà HerYDJUBumione 5Acùng ngồiuYZoav YDJUBu qu5Aanh muYZoavột c5Aái bànuYZoav tròn.
Giáo sư5A Tr24SN5Helawney th24SN5Hì tự5A mình5A ngồi24SN5H vuYZoavào 24SN5Hmột 5Acái ghế5A bàYDJUBunh c5Aó c5Aánh đặtuYZoav trước5A 5Alò sưởi.YDJUBu YDJUBuBà nói:
"Chào mừ5Ang uYZoavcác t24SN5Hrò YDJUBuđến uYZoavvới b24SN5Hộ 5Amôn Tiên24SN5H trYDJUBui họcYDJUBu. 24SN5H 5ATên c5Aủa t24SN5Hôi lYDJUBuà giáo5A uYZoavsư Trelawne24SN5Hy. TrướcuYZoav 24SN5Hđây 24SN5Hcó luYZoavẽ cáYDJUBuc tròYDJUBu chưa24SN5H từnYDJUBug 5Agặp YDJUBu tôiYDJUBu. uYZoavVì tôuYZoavi thấy5A n24SN5Hếu xuốn5Ag dưới5A thườn5Ag xuyuYZoavên uYZoavquá thuYZoavì YDJUBuba mớuYZoav bo5An che5An c24SN5Hhộn YDJUBu rộnuYZoav c24SN5Hủa 24SN5Hcái t5Arường c5Aó thểuYZoav làmuYZoav muYZoavờ 5Ađi 5ANội N5Ahãn củauYZoav tôi."
Không a5Ai nYDJUBuói uYZoavgì đểYDJUBu đá24SN5Hp 5Alại c24SN5Hái thônuYZoavg bá24SN5Ho k5Ahác 24SN5H thường5A đuYZoavó. GiáuYZoavo YDJUBusư Trelawne5Ay YDJUBukhéo lYDJUBuéo n5Ahẹ nhàn5Ag s5Aửa lại5A cYDJUBuái khănuYZoav choànguYZoav 24SN5H rồi24SN5H nuYZoavói tiếp:
"Vậy 24SN5Hlà cuYZoavác tr24SN5Hò đãuYZoav chọn5A học24SN5H môYDJUBun TYDJUBuiên 24SN5Htri, bộ5A mô24SN5Hn 24SN5H 24SN5Hkhó k24SN5Hhăn nhứuYZoavt tr5Aong cá5Ac YDJUBungành ngh24SN5Hệ thuYDJUBuật huYDJUBuyền bí.uYZoav TôuYZoavi mu24SN5Hốn lưuuYZoav ý24SN5H cá24SN5Hc 5A 24SN5Htrò n5Agay từ5A buổYDJUBui ba24SN5Hn sơYDJUBu YDJUBulà nếu24SN5H cá24SN5Hc trYDJUBuò khônuYZoavg 5Acó 24SN5Hcái Nh5Aìn, t24SN5Hhì tôYDJUBui s5Aẽ 5A chẳng24SN5H t24SN5Hhể duYZoavạy YDJUBudỗ c5Aác uYZoavtrò đượ24SN5Hc nhuYZoaviều nhỏiYDJUBu 5Agì YDJUBucho lắm.YDJUBu YDJUBuSách vởYDJUBu cuYZoavũng chuYZoavẳng 24SN5H giúuYZoavp đỡ5A cá5Ac tr24SN5Hò bauYZoavo nYDJUBuhiêu t5Arong lĩnhYDJUBu vựcuYZoav này24SN5H đâu..."
Nghe mấyYDJUBu cuYZoavâu n24SN5Hày, uYZoavHarry 5Avà 5ARon cùng24SN5H nh24SN5He r24SN5Hăng 24SN5H cườiuYZoav v5Aà liYDJUBuếc mắtYDJUBu nhìnYDJUBu He24SN5Hrmione, cô24SN5H béuYZoav t5Aỏ YDJUBura sửngYDJUBu s24SN5Hốt 5Avề YDJUBucái điều5A là24SN5H sáchYDJUBu YDJUBu thìuYZoav cũng24SN5H khôuYZoavng gYDJUBuiúp ícuYZoavh 5Agì YDJUButrong vi5Aệc học24SN5H bộ5A mô5An này.
"Nhiều phYDJUBuù thủy24SN5H vàuYZoav 24SN5Hpháp s5Aư, uYZoavmặc YDJUBudù t24SN5Hài b24SN5Ha tro24SN5Hng uYZoav nhữ5Ang lĩnuYZoavh vựcYDJUBu nhưuYZoav nổ24SN5H t24SN5Ho, ưYDJUBuớc đoánYDJUBu giỏiuYZoav vuYZoavà bYDJUBuiến mấ24SN5Ht đuYZoavột 5Angột, nhưnYDJUBug vẫnYDJUBu 24SN5H khuYZoavông uYZoavthể n5Aào nhì5An xuuYZoavyên uYZoavqua đượuYZoavc nh5Aững 24SN5Hbí m24SN5Hật 24SN5Hbị chuYZoave ph24SN5Hủ củYDJUBua tương24SN5H uYZoav lai."
Đôi muYZoavắt uYZoavto YDJUBucộ YDJUBumơ mà24SN5Hng củ5Aa gi24SN5Háo s5Aư lYDJUBuướt tuYZoavừ gươ5Ang mặt5A YDJUBucăng thẳnuYZoavg nàYDJUBuy đế5An gươ24SN5Hng 24SN5Hmặt lYDJUBuo âuYDJUBu khácuYZoav cYDJUBuủa lũ24SN5H uYZoavhọc 24SN5Htrò, 24SN5Hbà ti24SN5Hếp tục:
"Đó uYZoavlà thiê5An phuYZoavú, chỉuYZoav dàn5Ah riê24SN5Hng YDJUBucho uYZoavmột íYDJUBut ngYDJUBuười 24SN5Hmà thôi."
Bỗng 24SN5Hnhiên bàYDJUBu nuYZoavói vớiYDJUBu Neville:
"Trò n5Aày, uYZoavbà nội5A củaYDJUBu truYZoavò có24SN5H YDJUBukhỏe không?"
Neville suýtYDJUBu téYDJUBu luYZoavăn ruYZoava khuYZoavỏi đốYDJUBung gối24SN5H n5Aệm muYZoavà YDJUBunó uYZoavđang ngồi.24SN5H 24SN5HNó YDJUBurun YDJUBurun vì5A hoản5Ag hồn:
"Dạ, couYZoavn YDJUBunghĩ b24SN5Hà couYZoavn kuYZoavhỏe ạ."
Giáo suYZoavư TrYDJUBuelawney uYZoavlắc đầu,YDJUBu ánhuYZoav lửauYZoav ph24SN5Hản uYZoavchiếu lYDJUBuấp YDJUBulánh trYDJUBuên đôiuYZoav ho24SN5Ha uYZoavtai ngọcuYZoav lụcuYZoav buYZoavảo bYDJUBuà đuYZoaveo lủnguYZoav lẳng:
"Nếu t24SN5Hôi làYDJUBu trò,YDJUBu th5Aì tôYDJUBui kuYZoavhông duYZoavám chắcYDJUBu YDJUBunhư vậuYZoavy đâu."
Neville n5Aghẹn h24SN5Họng. 5AGiáo sưYDJUBu TruYZoavelawney uYZoavvẫn đi5Aềm nhuYZoaviên tĩnh5A tại:
"Chúng 24SN5Hta s5Aẽ nghiênYDJUBu c24SN5Hứu nhữ5Ang ph24SN5Hương ph24SN5Háp 24SN5Hcơ b5Aản 24SN5H của5A bộuYZoav mônuYZoav T24SN5Hiên 24SN5HTri troYDJUBung uYZoavnăm uYZoavhọc nàYDJUBuy. Học5A uYZoavkỳ mộ5At sẽ24SN5H d5Aành đểYDJUBu họcYDJUBu YDJUBucách 5A đọc5A cá24SN5Hc lYDJUBuá 24SN5Htrà. HuYZoavọc kỳ5A s24SN5Hau chún5Ag tuYZoava sẽuYZoav tiếnuYZoav YDJUButới m24SN5Hôn CoYDJUBui YDJUBuChỉ t24SN5Hay. NuYZoavhân 24SN5H tiYDJUBuện 5Ata bảuYZoavo cuYZoavho truYZoavò uYZoavnày..." Gi24SN5Háo YDJUBusư thìnYDJUBuh lìn5Ah YDJUBuhướng cuYZoavái nhì5An vào5A uYZoav ParvYDJUBuati PatuYZoavil. uYZoav"... 24SN5HHãy c5Aoi chừngYDJUBu mộtYDJUBu YDJUBugã tó5Ac đỏ."
Parvati kin24SN5Hh ngạuYZoavc quYDJUBuay YDJUBuqua n5Ahìn RouYZoavn đYDJUBuang uYZoavngồi bêuYZoavn cạnh,5A 24SN5Hrồi đẩ5Ay ghế24SN5H cYDJUBuủa m5Aình xuYZoava rYDJUBua. GiYDJUBuáo s24SN5Hư Trelaw5Aney vẫYDJUBun 24SN5Htiếp tục:
"Trong họcYDJUBu k24SN5Hỳ YDJUBumùa h24SN5Hè tuYZoavới, 24SN5Hchúng tYDJUBua họYDJUBuc lêuYZoavn tới5A YDJUBu buYZoavộ m5Aôn nghYDJUBuiên cứuYDJUBu tr24SN5Hái cầ24SN5Hu 24SN5Hpha lê24SN5H uYZoav- ấyYDJUBu là24SN5H saYDJUBuu khYDJUBui ch24SN5Húng 24SN5Hta đã5A hoàuYZoavn tấtYDJUBu YDJUBu được5A mônuYZoav đoánYDJUBu điềm24SN5H lửa.uYZoav Thật5A khô24SN5Hng muYZoavay làYDJUBu lớYDJUBup 5Ahọc 5Acủa chú5Ang uYZoavta 5Asẽ bị5A tạm24SN5H YDJUBu ngưnuYZoavg 24SN5Hvào t5Aháng h5Aai vì5A 24SN5Hmột tr24SN5Hận YDJUBucúm kuYZoavhó ch5Aịu. Bản24SN5H uYZoavthân 24SN5Hta sẽuYZoav uYZoavbị mất5A 5A giọngYDJUBu. VàuYZoav YDJUBuvào kuYZoavhoảng YDJUBugần lễuYZoav PhụcuYZoav uYZoavSinh, mộtuYZoav người5A uYZoavtrong sốuYZoav ch5Aúng uYZoavta sẽuYZoav YDJUBu l24SN5Hìa x24SN5Ha 5Achúng tuYZoava vYDJUBuĩnh viễn."
Sau lờYDJUBui tYDJUBuiên tuYZoavri n24SN5Hày l5Aà một24SN5H khoảng5A i24SN5Hm lặng24SN5H YDJUBucăng 24SN5H thẳng,YDJUBu như24SN5Hng gi5Aáo 24SN5Hsư 24SN5HTrelawney kYDJUBuhông 24SN5Hcó vẻYDJUBu g5Aì nhuYZoavận thấuYZoavy YDJUBuđiều đó.5A 5ABà nYDJUBuói YDJUBu vớuYZoavi 5ALavender BrownuYZoav, ngườiuYZoav ngồi5A gầ5An b5Aà nh5Aứt và5A 24SN5Hgần nhưuYZoav 24SN5Hđã uYZoavco r24SN5Húm lạ5Ai 5A tron5Ag cái5A 24SN5Hghế bành:
"TròuYZoav lYDJUBuàm uYZoavơn đYDJUBuưa chYDJUBuo tuYZoavôi cáiuYZoav b5Aình tràYDJUBu bằnguYZoav bạcYDJUBu 5Alớn nhứt."
Lavender cóYDJUBu 5Avẻ húuYZoav YDJUBuvía, buYZoavèn đứ5Ang dậyYDJUBu, 5Alấy c5Aái 24SN5Hấm tr5Aà 24SN5Htổ uYZoavchảng uYZoavtrên YDJUBukệ xu5Aống vYDJUBuà đặtYDJUBu n5Aó lên5A uYZoavcái bà24SN5Hn trư24SN5Hớc mặ5At giá24SN5Ho sYDJUBuư Trelawney.
"Cám 24SN5Hơn trò.uYZoav Tình5A cuYZoavờ thôiuYZoav, cá24SN5Hi điề5Au mYDJUBuà trò5A đaYDJUBung khi5Aếp suYZoavợ... cá5Ai điềuuYZoav uYZoavđó sẽYDJUBu xảy5A 24SN5Hra vào5A thứ24SN5H sáuYDJUBu, nuYZoavgày 5A16 tháuYZoavng 10."
Lavender ruYZoavun lẩy24SN5H bẩy.
"Bây giờ5A, tô5Ai m24SN5Huốn uYZoavcác tYDJUBurò chuYZoavia YDJUBura thàn5Ah từnguYZoav 5A cặp.24SN5H Hãy24SN5H lấyYDJUBu táchYDJUBu uYZoavtrà ở24SN5H trênYDJUBu kệuYZoav 24SN5Hxuống, 24SN5Hrồi lại5A đâyuYZoav 24SN5Hta 5Arót đầyuYZoav trà24SN5H cho5A. YDJUBu uYZoavXong cácYDJUBu 24SN5Htrò uYZoavngồi 24SN5Hxuống muYZoavà u24SN5Hống; uốnguYZoav đế24SN5Hn k24SN5Hhi YDJUBunào ch5Aỉ còYDJUBun lYDJUBuại 24SN5Hbã tràYDJUBu 5A trouYZoavng tá5Ach. 24SN5HDùng t24SN5Hay trá5Ai 24SN5Hsúc YDJUBubã YDJUButrà tronuYZoavg tácYDJUBuh bYDJUBua lần,YDJUBu rồi5A 5Aúp 5Atách 5A xuống5A dĩauYZoav; đợuYZoavi cuYZoavho trà24SN5H kiệt5A 5Ađến guYZoaviọt nướcuYZoav cu5Aối cùYDJUBung YDJUButhì uYZoavđưa YDJUBucái 24SN5Htách 5Acủa 24SN5H mìnhuYZoav ch24SN5Ho bạ24SN5Hn uYZoavcủa mìuYZoavnh bói.5A C5Aác trò5A sẽYDJUBu uYZoavtheo trauYZoavng 5A5 vYDJUBuà 24SN5H6 YDJUBucủa quYZoavuyển VéuYZoavn uYZoav Màn5A TYDJUBuương uYZoavLai đYDJUBuể duYZoaviễn uYZoavdịch uYZoavý uYZoavnghĩa nYDJUBuhững 24SN5Hdạng b24SN5Hã t5Arà. TôiYDJUBu sẽ24SN5H đ24SN5Hi quYDJUBuanh 5A cácYDJUBu uYZoavtrò đểuYZoav 5Agiúp đ24SN5Hỡ, hướngYDJUBu dẫn.uYZoav Ôi5A, coYDJUBun ơi..."
Giáo 24SN5Hsư tó5Am uYZoavlấy cá24SN5Hnh t5Aay NevuYZoaville, YDJUBukéo 5Anó đứngYDJUBu lên,
"... 24SN5Hsau 5Akhi co5An là24SN5Hm uYZoavbể cáuYZoavi tácuYZoavh 5Ađầu t24SN5Hiên, c24SN5Hon l5Aàm ơn24SN5H chuYZoavọn mộuYZoavt cáuYZoavi 24SN5Htách cóYDJUBu h24SN5Hoa uYZoavvăn uYZoavmàu x5Aanh. TuYZoavôi YDJUButhì hợpYDJUBu YDJUBuvới YDJUBumàu hồuYZoavng hơn."
Liền 24SN5Hsau đó,5A Nevil5Ale v24SN5Hừa m5Aới YDJUBuvói lênYDJUBu kệuYZoav đ5Aể lYDJUBuấy uYZoav táYDJUBuch tr24SN5Hà thì5A ng5Ahe một5A ti24SN5Hếng xoảnuYZoavg củuYZoava đồ24SN5H bể.uYZoav 24SN5HGiáo s24SN5Hư Trelawne5Ay rảuYZoavo 5Abước 24SN5H đ5Aến buYZoavên Nevil5Ale, cầmYDJUBu theYDJUBuo mộtYDJUBu cá24SN5Hi đồYDJUBu hYDJUBuốt ráYDJUBuc uYZoavvà chổi,uYZoav rồiYDJUBu nói:
"Một t24SN5Hrong những24SN5H cuYZoavái màuYZoavu 24SN5Hxanh l5Aam ấy,24SN5H đYDJUBuúng 5Arồi đó,YDJUBu c24SN5Hon... nếuYDJUBu co24SN5Hn k5Ahông phiền...24SN5H cámuYZoav 24SN5Hơn con..."
Khi tácYDJUBuh tr24SN5Hà củauYZoav Ha24SN5Hrry và5A 5ARon đượcuYZoav 5Arót đầy5A 24SN5Htrà YDJUBu rồYDJUBui, haYDJUBui đứauYZoav quaYDJUBuy tr24SN5Hở lạiuYZoav b24SN5Hàn c5Aủa muYZoavình, cốYDJUBu YDJUBugắng uốnguYZoav t24SN5Hhật YDJUBunhanh YDJUBumón trà24SN5H 24SN5H phỏngYDJUBu lưỡi5A ấy.YDJUBu RồYDJUBui tụ5Ai nó5A súuYZoavc cặnYDJUBu tr5Aà troYDJUBung 5Atách đúnguYZoav uYZoavnhư lờ5Ai chỉYDJUBu dẫnYDJUBu YDJUBu c24SN5Hủa giá24SN5Ho uYZoavsư Trel5Aawney, rồiuYZoav 24SN5Húp ng5Aược tác5Ah t5Arà xuốnguYZoav ch5Ao rYDJUBuáo nước5A xonYDJUBug đổ24SN5Hi 24SN5H YDJUBucho nYDJUBuhau để5A bói.
Cả haYDJUBui uYZoavđứa đề24SN5Hu 24SN5Hmở sá5Ach đếnYDJUBu trauYZoavng YDJUBu5 24SN5Hvà 624SN5H. R24SN5Hon nói:
"Đây rồi.YDJUBu BồYDJUBu tuYZoavhấy cáiuYZoav g5Aì 5Aở truYZoavong táuYZoavch YDJUButrà củ24SN5Ha mình?"
Harry đáp:
"Một 5Amớ cYDJUBuhèm nhYDJUBuẹp YDJUBumàu nâu."
Mộ5At lànuYZoav 24SN5Hkhói 24SN5Htỏa mùYDJUBui nồnuYZoavg nặuYZoavc tYDJUBurong că24SN5Hn YDJUBuphòng uYZoav uYZoavchợt YDJUBukhiến cYDJUBuho Har24SN5Hry thấy24SN5H buồ24SN5Hn ngủ24SN5H v5Aà 5Ađờ đ24SN5Hẫn 24SN5Hđi. TiếngYDJUBu YDJUBugiáo sưYDJUBu TrelauYZoavwney 24SN5H 24SN5Hkêu 24SN5Hgọi 5Asau l5Aàn kh5Aói truYZoavà m5Aờ mịt:
"Các tròYDJUBu 5Ahãy 5Amở YDJUBurộng đuYZoavầu ó5Ac uYZoavra, hãuYZoavy để24SN5H ch24SN5Ho mắuYZoavt củ5Aa uYZoavmình YDJUBunhìn xuyênYDJUBu qu5Aa cõuYZoavi trầ24SN5Hn tục!"
Harr5Ay YDJUBucố gắng24SN5H t5Aập trun5Ag. YDJUBuSau khuYZoavi uYZoavtham k24SN5Hhảo YDJUBucuốn VénuYZoav Mà5An Tươ24SN5Hng LauYZoavi, nuYZoavó nói:
"Đún24SN5Hg rồi,5A bồ5A cuYZoavó mộtYDJUBu d5Aấu thập5A hơi5A uYZoavlung layuYZoav... YDJUBu nguYZoavhĩa 5Alà bồ24SN5H uYZoavsắp phải5A trải5A qu5Aa "thửYDJUBu tháchYDJUBu vuYZoavà đYDJUBuau uYZoavkhổ" uYZoav- 5Axin l24SN5Hỗi 24SN5Hnghe uYZoav- YDJUBu nhưng24SN5H c5Aó mộYDJUBut dấuYDJUBu hYDJUBuiệu cóuYZoav thểYDJUBu luYZoavà mặt24SN5H t5Arời. ĐểYDJUBu coi5A... 5Anó có5A nghĩauYZoav 5Alà "hạnh5A YDJUBu pYDJUBuhúc lớn"...24SN5H vậy24SN5H làYDJUBu bồuYZoav sắ24SN5Hp phải24SN5H chYDJUBuịu uYZoavđau khYDJUBuổ nhưnguYZoav 5Amà s24SN5Hẽ rấtuYZoav vui..."
Ron nói:
"Theo ýYDJUBu mYDJUBuình thìuYZoav bồ5A cuYZoavần phuYZoavải đi5A kiể5Am uYZoavtra 5Alại YDJUBucái NộiYDJUBu Nhãn24SN5H củaYDJUBu bồ."
CYDJUBuả 24SN5Hhai đứaYDJUBu phải24SN5H néYDJUBun ti5Aếng cười5A YDJUBucủa mình5A 5Alại vìYDJUBu giá5Ao sư24SN5H Tre24SN5Hlawney uYZoavđang 5Anhìn truYZoavừng trừ5Ang vềYDJUBu phuYZoavía tụi5A nó.
"Bây giờYDJUBu đến24SN5H 5Aphiên mình..."
Ron nYDJUBugó vôuYZoav cáiuYZoav tác5Ah 5Acủa Harry24SN5H, tránYDJUBu nYDJUBuó nhăn5A lại24SN5H r5Aa 24SN5Hđiều 5Asuy uYZoavtư dữ5A lắm.
"C5Aó 24SN5Hmột 5Ađốm tròn5A hơiuYZoav giố5Ang mộYDJUBut c5Aái nónuYZoav trái24SN5H dưa5A. K5Ahông chừYDJUBung bồ5A sắYDJUBup làYDJUBum v24SN5Hiệc YDJUBucho Bộ5A 24SN5HPháp Thuật..."
Nó x24SN5Hoay 24SN5Htách truYZoavà đểYDJUBu nh24SN5Hìn ng5Aược lại.
"Nhưng uYZoavmà nh5Aìn nuYZoavhư v24SN5Hầy thìYDJUBu YDJUBunó giốuYZoavng YDJUBumột tráiYDJUBu 5Asồi 24SN5Hhơn... cái5A 24SN5Hgì vậYDJUBuy ta?"
Ron 5Adò 24SN5Hcuốn VéYDJUBun Mà5An 24SN5HTương Lai.
"Vàng 5Atrời uYZoavcho bấuYZoavt ngờYDJUBu." 24SN5HTuyệt 5Acú mèuYZoavo. BồuYZoav cuYZoavó thểYDJUBu ch5Ao mìnhYDJUBu mư24SN5Hợn mộYDJUBut 5Aít chứuYZoav? Ở5A đYDJUBuây 24SN5Hcòn cóuYZoav 5Acái 24SN5Hgì nữa24SN5H nè."
Ron lại24SN5H xoYDJUBuay cá24SN5Hi táchuYZoav YDJUButrà mộYDJUBut luYZoavần nữa.
"Trông g5Aiống nYDJUBuhư mộuYZoavt c5Aon thú.YDJUBu Ừ,5A YDJUBuđúng rồi,24SN5H 24SN5Hcái 24SN5Hđầu uYZoavthú đây...uYZoav nYDJUBuó giốn24SN5Hg mộYDJUBut co5An uYZoavhà 5Amã... kYDJUBuhông, mộtuYZoav couYZoavn cừu..."
HaruYZoavry để5A bậtYDJUBu 5Ara YDJUBumột tiếng5A cườiYDJUBu vYDJUBuào 5Ađúng lú5Ac giá5Ao sư5A TrelaYDJUBuwney đYDJUBuang đảuYZoavo quYDJUBuanh 5Anó. 5ABà n24SN5Hói với24SN5H 5Avẻ qu5Aở m24SN5Hắng Ron:
"Đưa tô24SN5Hi YDJUBuxem nàuYZoavo, uYZoavtrò kia."
Giáo s5Aư rả5Ao b24SN5Hước đến,YDJUBu xoắuYZoavn YDJUBucái tácuYZoavh uYZoavcủa HarrYDJUBuy khỏiuYZoav t24SN5Hay Ron24SN5H, mọiYDJUBu người5A trởuYZoav uYZoavnên i24SN5Hm uYZoavlặng, c5Ahờ xem.
"Giáo 24SN5Hsư 5Achăm chúuYZoav nhìn5A v5Aào cái5A t24SN5Hách, xouYZoavay YDJUBunó 5Angược chuYZoaviều kiYDJUBum đồnguYZoav hồ:
"Chim ưng...5A couYZoavn y5Aêu dấuuYZoav 5Aạ, YDJUBucon c5Aó mộ5At kẻ5A 5Atử thù."
Hermione th24SN5Hì t24SN5Hhầm hơiuYZoav to:
"Nhưng 24SN5Hmà 5Aai cũnYDJUBug biết24SN5H điều5A đ24SN5Hó mà."
Giáo s5Aư quaYDJUBuy lạiuYZoav uYZoavquắc 24SN5Hmắt nhìYDJUBun 24SN5Hcô bé5A. Hermion5Ae vuYZoavẫn nóiuYZoav tiếp:
"Dạ, auYZoavi cũuYZoavng biết5A YDJUBumà. AuYZoavi cũn24SN5Hg 5Abiết chuyệnYDJUBu Ha24SN5Hrry và24SN5H KYDJUBuẻ mYDJUBuà 5Aai c5Aũng biết5A l24SN5Hà auYZoavi đấy."
Harry và5A 5ARon cùng5A truYZoavố mắtYDJUBu nuYZoavhìn HermionuYZoave vớiuYZoav sYDJUBuự YDJUBu 5Angạc nuYZoavhiên trộ24SN5Hn lẫnYDJUBu niềmYDJUBu t24SN5Hhán pYDJUBuhục. TụuYZoavi nuYZoavó uYZoavchưa bYDJUBuao YDJUBugiờ nuYZoavghe Herm5Aione uYZoav nYDJUBuói chuyện24SN5H vớYDJUBui guYZoaviáo viên5A bằnuYZoavg cá24SN5Hi giọuYZoavng nh5Aư v5Aậy. Giáo24SN5H uYZoavsư Trelawne24SN5Hy YDJUBuchọn YDJUBu cá5Ach phớtYDJUBu lYDJUBuờ cô24SN5H b24SN5Hé. B5Aà lạiYDJUBu hạYDJUBu đôYDJUBui 5Amắt uYZoavto cộYDJUBu c24SN5Hủa YDJUBubà xuống24SN5H cá24SN5Hi tá24SN5Hch của5A 24SN5H HauYZoavrry, vuYZoavà tuYZoaviếp tụ5Ac xouYZoavay t24SN5Hrở cáiYDJUBu tách.
YDJUBu"Dùi cui..uYZoav. một5A cu5Aộc tấuYZoavn côuYZoavng. CYDJUBuon yêuYDJUBu YDJUBudấu ơiYDJUBu, đâ5Ay khô5Ang phảiuYZoav làuYZoav một5A tá24SN5Hch tYDJUBurà vuuYZoavi vuYZoavẻ lắm..."
Ron 24SN5Hrụt rè5A thưa:
"Con uYZoavnghĩ đó5A lYDJUBuà cáuYZoavi YDJUBunón tuYZoavrái dưa."
"Đầu lâu...5A hiểmuYZoav 24SN5Hhọa trYDJUBuên đường24SN5H cuYZoavon đuYZoavi, coYDJUBun yêu5A ạ..."
Tất cảuYZoav bYDJUBuọn t24SN5Hrẻ tro24SN5Hng lớpuYZoav giương24SN5H mắt5A ngóuYZoav giuYZoaváo sưYDJUBu uYZoav TreuYZoavlawney vuYZoavới vuYZoavẻ 5Akinh 5Ahãi chếtYDJUBu kuYZoavhiếp điuYZoav được.24SN5H 24SN5HBà xuYZoavoay cuYZoavái t5Aách luYZoavần cuYZoavuối 24SN5H YDJUBucùng, há24SN5H hố5Ac miệ24SN5Hng, rồiuYZoav uYZoavthét lên.
Lại uYZoavvang lêuYZoavn mộ5At ti5Aếng 5Axoảng củauYZoav đồ5A s5Aứ bểYDJUBu; YDJUBu Nevill24SN5He vYDJUBuừa 5Alàm tiuYZoavêu 5Acái tuYZoavách thứ5A hYDJUBuai của5A n5Aó. GiuYZoaváo YDJUBusư YDJUBuTrelawney 24SN5Hngồi uYZoav thụp24SN5H xuốnguYZoav uYZoavmột 24SN5Hcái guYZoavhế bà24SN5Hnh trYDJUBuống, bà24SN5Hn taYDJUBuy luYZoavóng l5Aánh 24SN5Hcủa uYZoavbà YDJUBuđè lên5A ph5Aía YDJUBu trái24SN5H tuYZoavim m5Aình v24SN5Hà mắ24SN5Ht 5Abà nh24SN5Hắm tị24SN5Ht lại.
"Ôi, c5Aon t5Arai củaYDJUBu 5Atôi, 24SN5Hcon tr5Aai 24SN5Hyêu dấ24SN5Hu của24SN5H tôiuYZoav... kh5Aông, khôngYDJUBu nóiuYZoav YDJUBura thì5A 24SN5Htốt hơn..24SN5H. khô5Ang, đừng24SN5H hỏuYZoavi tuYZoavôi YDJUButhì hơn..."
Dean YDJUBuThomas l24SN5Hập tứ24SN5Hc hỏi:
"Cái YDJUBugì vậyYDJUBu, thư24SN5Ha g5Aiáo sư?"
Mọi ngư24SN5Hời bâYDJUBuy gYDJUBuiờ đ24SN5Hã đứ24SN5Hng uYZoavlên, uYZoavtừ từYDJUBu xúmuYZoav YDJUBulại YDJUBu đônguYZoav đú24SN5Hc quan5Ah cuYZoavái bà5An củaYDJUBu uYZoavHarry và24SN5H RouYZoavn, 24SN5Hép sYDJUBuát vô5A cái5A 5Aghế 24SN5Hbành uYZoavmà giáo5A 24SN5H suYZoavư TrelawuYZoavney YDJUBuđang ngồi,uYZoav đểYDJUBu ngóuYZoav vôuYZoav táchuYZoav tr24SN5Hà củaYDJUBu Harry.
Đôi m24SN5Hắt YDJUButo cộYDJUBu YDJUBucủa giáo24SN5H s24SN5Hư Trelawne24SN5Hy b24SN5Hỗng mở24SN5H 5Ara đầy5A kịch24SN5H tính:
YDJUBu"Con y24SN5Hêu ơi,5A cuYZoavon cuYZoavó mộYDJUBut H24SN5Hung tinh."
YDJUBuHarry hYDJUBuỏi lại:
"Một YDJUBucái gì5A ạ?"
Nó có5A thể24SN5H n5Aói c5Ahắc l5Aà khônuYZoavg phảiYDJUBu YDJUBuchỉ một24SN5H 24SN5Hmình nóYDJUBu 5A khôn5Ag b24SN5Hiết HunuYZoavg ti24SN5Hnh 24SN5Hlà g24SN5Hì. D24SN5Hean ThuYZoavomas nhuYZoavún 24SN5Hvai vớYDJUBui nó,YDJUBu LavenduYZoaver Brow24SN5Hn 5A thuYZoavì lộ5A vẻ24SN5H YDJUBubối ruYZoavối. 24SN5HNhưng rất24SN5H nuYZoavhiều nhữn5Ag đứ5Aa kuYZoavhác uYZoavthì 5Arõ ruYZoavàng l24SN5Hà cóuYZoav 24SN5H YDJUBubiết, cuYZoavhúng đều24SN5H guYZoaviơ uYZoavtay lê24SN5Hn YDJUBubịt mi24SN5Hệng 24SN5Hvới vẻuYZoav hoảng5A uYZoavsợ 5Avô cùng.
Giáo YDJUBusư TrelawuYZoavney kêuuYZoav to:
"Hung ti24SN5Hnh chiếu,5A c24SN5Hon th24SN5Hân yêu5A ơuYZoavi, c5Aon uYZoavbị HunYDJUBug t5Ainh chiếu!"
Trông giáouYZoav s24SN5Hư TrYDJUBuelawney có24SN5H vYDJUBuẻ YDJUBubị k24SN5Hích động24SN5H đế5An nỗ24SN5Hi Harr5Ay khôuYZoavng 24SN5Hthể nàYDJUBuo hi24SN5Hểu đượYDJUBuc. Bà5A nói:
"Con 5Ama ch5Aó k5Ahổng YDJUBulồ thưuYZoavờng 5Alảng 24SN5Hvảng tr5Aong uYZoav n24SN5Hghĩa địa!24SN5H uYZoavCon tYDJUBurai yêYDJUBuu ơ24SN5Hi, đó5A lYDJUBuà một24SN5H 5Ađiềm YDJUBudữ YDJUBu- điuYZoavềm dữ5A 24SN5Htệ uYZoavhại n24SN5Hhứt YDJUBu- YDJUBu điềmYDJUBu chếtuYZoav chóc!"
Bao 24SN5Htử Har5Ary qu24SN5Hặn đauYDJUBu. 24SN5HCon chYDJUBuó ấy,24SN5H t24SN5Hrên YDJUBucái bìaYDJUBu 5A của5A cuYDJUBuốn ĐuYZoaviềm BáYDJUBuo Tử24SN5H ThầnuYZoav ởYDJUBu tiệmuYZoav sácuYZoavh PhYDJUBuú qYDJUBuuí 24SN5Hvà YDJUBuCơ hànuYZoav 5A- YDJUBucon chYDJUBuó ấy,5A ởYDJUBu uYZoav uYZoavtrong bYDJUBuóng tốuYZoavi củYDJUBua đuYZoavường Magnolia24SN5H... Lave5Ander B24SN5Hrown cYDJUBuũng đưauYZoav 5Atay bụ5Am YDJUBu miệng5A mìnuYZoavh lại.24SN5H MYDJUBuọi n5Agười đều24SN5H 24SN5Hnhìn Harr5Ay. MYDJUBuọi người,24SN5H ngoạiuYZoav 24SN5Htrừ HeYDJUBurmione. 5A C24SN5Hô YDJUBubé đứn5Ag dậYDJUBuy, đ24SN5Hi vòn24SN5Hg rYDJUBua 24SN5Hsau uYZoavcái ghYDJUBuế cYDJUBuủa uYZoavgiáo suYZoavư Trelawne5Ay, nóYDJUBui thẳ5Ang 24SN5H thừng:
"Con kh24SN5Hông thấy5A 5Anó giốn5Ag 5AHung tiuYZoavnh chútuYZoav nào."
Giáp s24SN5Hư TreuYZoavlawney dòYDJUBu xét24SN5H HermiYDJUBuone vớ24SN5Hi một24SN5H YDJUBuvẻ cuYZoavàng l24SN5Húc càng5A kuYZoavhó ưa.
"Con 24SN5Hthân 24SN5Hyêu ạ,24SN5H cYDJUBuon tYDJUBuha lỗYDJUBui chYDJUBuo tuYZoava kh24SN5Hi tuYZoava uYZoavnói YDJUBu rYDJUBua đ5Aiều n5Aày nhé,24SN5H như5Ang 24SN5Hta nh24SN5Hận thấy5A rấtYDJUBu 24SN5Hít ti5Anh ho24SN5Ha phá5At tiết24SN5H quanuYZoavh YDJUBu ngườuYZoavi cuYZoavủa uYZoavcon. Rất5A 5Aít k24SN5Hhả năuYZoavng lĩYDJUBunh hội5A YDJUBuđối với5A YDJUBusự cộng5A h24SN5Hưởng uYZoavcủa tương24SN5H YDJUBu tai."
Seamus cứYDJUBu h24SN5Hết n5Agoẹo đ5Aầu san24SN5Hg 24SN5Hbên nàYDJUBuy YDJUBulại nuYZoavgoẹo đầuuYZoav san5Ag bêuYZoavn 24SN5Hkia. NóYDJUBu nói,24SN5H mộtYDJUBu couYZoavn uYZoavmắt YDJUBunheo khít5A lại:
"Nếu mìn24SN5Hh n24SN5Hhìn như24SN5H vầy24SN5H th24SN5Hì nuYZoavó giốn24SN5Hg mộtYDJUBu 24SN5HHung tinh,"
Nó5A nghiêng5A muYZoavình uYZoavsang b5Aên tYDJUBurái nói5A tiếp:
"NhưnYDJUBug nế5Au nhìnuYZoav từYDJUBu chỗuYZoav nàYDJUBuy thìYDJUBu lại5A giống5A một5A couYZoavn 5Alừa hơn."
Harry thấy24SN5H chín24SN5Hh mì5Anh cũng5A ngạ5Ac uYZoavnhiên. B5Aây g5Aiờ khuYZoavông YDJUBuai YDJUBucó vuYZoavẻ muYZoavuốn YDJUBunhìn nó24SN5H cả.24SN5H 24SN5HNó nói:
"Chừng nuYZoavào c5Aô vàYDJUBu uYZoavcác bạYDJUBun 5Amới quyYDJUBuết đ24SN5Hịnh xon24SN5Hg luYZoavà tô5Ai c24SN5Hó suYZoavắp YDJUBuchết haYDJUBuy không?"
GuYZoaviáo sYDJUBuư YDJUBuTrelawney lênuYZoav tiếnuYZoavg, bằ24SN5Hng 5Agiọng YDJUBunói m5Aơ hồYDJUBu YDJUBunhứt YDJUBucủa bà:
"TôiYDJUBu chuYZoavo làYDJUBu c24SN5Hhúng t24SN5Ha nên24SN5H 24SN5Hngưng bà24SN5Hi họcuYZoav n5Agày YDJUBuhôm 5Anay ởuYZoav YDJUBuđây. VânguYZoav... Làm24SN5H ơ24SN5Hn trYDJUBuả 5Alại 24SN5Hđồ đạc5A v24SN5Hề đún5Ag chỗ..."
Cả 24SN5Hlớp lặYDJUBung 24SN5Hlẽ 24SN5Hmang mấyuYZoav YDJUBucái tuYZoavách đem24SN5H trảYDJUBu 24SN5Hlại uYZoavcho 5A 24SN5Hgiáo s24SN5Hư Trelaw5Aney 5Avà t24SN5Hhu 24SN5Hdọn suYZoavách uYZoavvở uYZoavvô cYDJUBuặp. uYZoavNgay đ5Aến RYDJUBuon cũ24SN5Hng truYZoavánh YDJUBu án5Ah YDJUBumắt củaYDJUBu Harry.
Giáo sưYDJUBu TreluYZoavawney n24SN5Hói 24SN5Hmột cáchYDJUBu 5Ayếu ớt:
"Hẹn đến5A kYDJUBuhi ch5Aúng 5Ata gặuYZoavp lại,24SN5H phYDJUBuúc làn24SN5Hh c24SN5Hho các5A trò.YDJUBu ÔiuYZoav, YDJUBucon yuYZoavêu q5Auí ơi..."
Giáo sư5A chỉYDJUBu vàouYZoav Neville:
"Lần uYZoavsau co24SN5Hn s24SN5Hẽ t24SN5Hrễ, cuYZoavho nêuYZoavn cuYZoavon h24SN5Hãy cố24SN5H gắng5A chăuYZoavm 24SN5Hhơn 5Ađể theuYZoavo chYDJUBuo kịp."
Harry, YDJUBuRon và24SN5H uYZoavHermione tYDJUBurèo xuYZoavuống cá5Ai t5Ahang d5Aây uYZoav củaYDJUBu g5Aiáo sưYDJUBu Trela5Awney rồ24SN5Hi x5Auống cáYDJUBui cuYZoavầu YDJUButhang xYDJUBuoắn, tro24SN5Hng YDJUBuim lặ24SN5Hng, 5Arồi 24SN5H uYZoavcùng YDJUBuđi 5Ađến lớp24SN5H BiếnuYZoav c5Aủa 24SN5Hgiáo sYDJUBuư McGonagallYDJUBu. TụiYDJUBu nóYDJUBu mấtuYZoav nhiuYZoavều thì24SN5H YDJUBugiờ uYZoav tYDJUBuìm phYDJUBuòng huYZoavọc đuYZoavến nYDJUBuỗi mYDJUBuặc 24SN5Hdù đãuYZoav YDJUBurời l5Aớp họcuYZoav uYZoavTiên t5Ari kháYDJUBu suYZoavớm, m24SN5Hà kh5Ai uYZoav YDJUBubước vYDJUBuào phòYDJUBung học5A 24SN5Hmôn Biến,uYZoav YDJUButhì 24SN5Hcũng vừuYZoava lúc5A 24SN5Hvào tuYZoaviết học5A mới.
Ha24SN5Hrry chọn5A một5A c5Aái g5Ahế cuuYZoavối phònYDJUBug học,24SN5H c24SN5Hó cảm24SN5H YDJUBu giáuYZoavc 5Anhư thểYDJUBu 5Anó 5Ađang ng5Aồi ởuYZoav mộtuYZoav vị5A YDJUButrí 5Ađược chiếu24SN5H sáYDJUBung tậYDJUBup 5Atrung; cả5A 24SN5Hlớp 5A 5Ahình nhuYZoavư cứuYZoav 24SN5Hphóng n24SN5Hhững cáiuYZoav liếc5A tr24SN5Hộm vềYDJUBu phuYZoavía nó,5A n5Ahư thểuYZoav nó24SN5H sắp24SN5H ng24SN5Hã YDJUBu lănuYZoav 5Ara chết24SN5H bất24SN5H cứYDJUBu luYZoavúc uYZoavnào. HaYDJUBurry hYDJUBuầu n24SN5Hhư kh5Aông nghuYZoave giYDJUBuáo sưuYZoav McuYZoavGonagall uYZoav gi5Aảng uYZoavđược đi24SN5Hều guYZoavì uYZoavvề AuYZoavmimagi 24SN5H- nhữ24SN5Hng 5Aphù tYDJUBuhủy cóuYZoav khảYDJUBu năYDJUBung bi24SN5Hến thàn5Ah uYZoav th5Aú 5Avật th24SN5Heo ý24SN5H muốn.uYZoav N5Aó thậmuYZoav ch5Aí cũng5A k24SN5Hhông nhì5An khYDJUBui guYZoaviáo sưuYZoav McGonagal24SN5Hl 24SN5H tựYDJUBu biuYZoavến YDJUBumình thà5Anh mộuYZoavt couYZoavn mYDJUBuèo uYZoavmướp YDJUBucòn dấu5A YDJUBumắt YDJUBukiếng quauYZoavnh đô24SN5Hi mắt24SN5H YDJUBungay 24SN5H trư5Aớc uYZoavmặt bọn24SN5H trẻ.
Khi bà24SN5H trở5A lại5A YDJUBunguyên hìnuYZoavh sa24SN5Hu mộtYDJUBu tiếnguYZoav 24SN5Hnổ ngắnuYZoav gọn24SN5H "bụp"YDJUBu n5Aho nhYDJUBuỏ, b24SN5Hà lạuYZoav 24SN5Hlùng 5Anhìn quuYZoavanh uYZoavlũ h5Aọc trò:
"Th5Aực t24SN5Hình YDJUButhì 5Ahôm nuYZoavay tấtYDJUBu cYDJUBuả c5Aác c5Aon bịYDJUBu 5Alàm uYZoavsao 24SN5H v24SN5Hậy? Khôn24SN5Hg hẳn24SN5H c5Aó v24SN5Hấn YDJUBuđề, như24SN5Hng đâyYDJUBu uYZoavlà lầ24SN5Hn đầuuYZoav ti24SN5Hên m24SN5Hà l24SN5Hớp học5A k5Ahông vỗ5A uYZoav tuYZoavay 24SN5Htrước sựYDJUBu bYDJUBuiến hình5A củauYZoav cô."
ĐầuYDJUBu của5A muYZoavọi ngư5Aời lạ24SN5Hi hướnuYZoavg về5A HuYZoavarry, nhưn5Ag khuYZoavông a24SN5Hi nói5A gì.uYZoav T5Ahế rồi,uYZoav Hermion5Ae g24SN5Hiơ tay:
"Thưa côuYZoav, tụuYZoavi couYZoavn vừYDJUBua mới24SN5H học24SN5H luYZoavớp TiêYDJUBun tr24SN5Hi 24SN5Hđầu tiênYDJUBu c24SN5Hủa tYDJUBuụi co24SN5Hn, vàYDJUBu tYDJUBuụi c5Aon đãuYZoav họcuYZoav bà5Ai bóuYZoavi luYZoavá tuYZoavrà, và..."
Giáo sưYDJUBu McGona24SN5Hgall bỗng5A nguYZoavhiêm t5Arang lại:
"A, 5Ara vậy24SN5H. KhôuYZoavng cầnYDJUBu pYDJUBuhải n5Aói th24SN5Hêm nữa,5A HermiuYZoavone 24SN5Hà. Cá24SN5Hc YDJUButrò nóYDJUBui 5Acho t5Aôi ngh24SN5He xeYDJUBum, YDJUBuai tr5Aong số24SN5H uYZoavcác tr24SN5Hò sẽYDJUBu chếYDJUBut tro24SN5Hng nămYDJUBu nay?"
Mọi ngườ5Ai tr5Aòn mắt5A nhìn24SN5H sữn24SN5Hg 24SN5Hgiáo sư24SN5H McGonagall.
Cuối cYDJUBuùng Harr5Ay nói:
"Thưa c5Aô, couYZoavn ạ."
Giáo s24SN5Hư uYZoavMcGonagall nh24SN5Hìn chằmuYZoav chằ5Am HaruYZoavry bằ5Ang đôiYDJUBu muYZoavắt 24SN5Hnhỏ sán5Ag lo5Ang lanh:
"Thì r24SN5Ha vậy.5A VậYDJUBuy c24SN5Hon cũ5Ang nYDJUBuên 5Ahiểu, 5AHarry 24SN5Hà, từ5A 5A khuYZoavi gi24SN5Háo uYZoavsư Tr24SN5Helawney đến5A 5Atrường này24SN5H, mYDJUBuỗi 24SN5Hnăm YDJUBucô YDJUBuấy đềYDJUBuu tYDJUBuiên đoán5A c5Aái uYZoav chếtYDJUBu của5A mộuYZoavt họYDJUBuc sinh24SN5H. M24SN5Hà 24SN5Hchưa aYDJUBui tuYZoavrong sốYDJUBu đóuYZoav chết5A cả24SN5H. Nhì5An thYDJUBuấy điềmYDJUBu 24SN5H YDJUBubáo tử24SN5H thần24SN5H uYZoavlà cYDJUBuái cácuYZoavh màuYZoav g24SN5Hiáo s5Aư TrelaYDJUBuwney khouYZoavái dùngYDJUBu nhứtYDJUBu để5A ch24SN5Hào 5A mừngYDJUBu mộ24SN5Ht 5Alớp họcYDJUBu s24SN5Hinh mớiuYZoav. Cô5A khônYDJUBug baYDJUBuo giờYDJUBu muố24SN5Hn nói24SN5H xấu24SN5H đồnYDJUBug nuYZoavghiệp, uYZoav nhưng..."
Giáo sư5A McGona24SN5Hgall cuYZoavhợt ng5Aừng uYZoavnói, mũi5A c24SN5Hủa uYZoavcô 24SN5Htrắng nhợ5At YDJUBuđi. C24SN5Hô nói24SN5H tiếp,uYZoav bìnYDJUBuh 24SN5Htĩnh hơn:
"Tiên tYDJUBuri là24SN5H m5Aột tronuYZoavg nhữnguYZoav ngàn5Ah p5Aháp thu5Aật 24SN5H kuYZoavém chYDJUBuính xáuYZoavc nhứYDJUBut. Cô24SN5H k5Ahông g24SN5Hiấu cuYZoavon rằ5Ang côuYZoav có24SN5H r24SN5Hất í24SN5Ht kiuYZoavên nhuYZoavẫn với5A YDJUBubộ 5A mô24SN5Hn đuYZoavó. N24SN5Hhững YDJUBunhà 24SN5Htiên t24SN5Hri th24SN5Hực sựYDJUBu ruYZoavất hiếm5A vàYDJUBu giáouYZoav s5Aư Trelawney..."
Giáo uYZoavsư McGona24SN5Hgall ngừng5A một5A lầuYZoavn nữ24SN5Ha, rồi5A luYZoavại n5Aói ti24SN5Hếp YDJUBuvới giọ24SN5Hng ha24SN5Hi nămYDJUBu r5Aõ mười:
"Cô24SN5H 24SN5Hthấy s5Aức khỏuYZoave củauYZoav cYDJUBuon rấtuYZoav tốuYZoavt, H5Aarry à,24SN5H c5Aho uYZoav nê24SN5Hn c24SN5Hon sẽuYZoav bỏ5A qu5Aá c5Aho côuYZoav 24SN5Hnếu 24SN5Hcô 5Akhông t24SN5Hha ch5Ao c5Aon ph5Aần bàiYDJUBu 24SN5Htập 24SN5Hhôm 5Anay. 5A CôYDJUBu cYDJUBuam đYDJUBuoan lYDJUBuà 24SN5Hnếu uYZoavcon ch24SN5Hết thYDJUBuì cuYZoavon m5Aới uYZoavkhông cuYZoavần nộpYDJUBu bài5A c24SN5Hho cô."
Hermione bậtYDJUBu cười.uYZoav HaruYZoavry cảm24SN5H thấy24SN5H kháuYZoav h24SN5Hơn. Cũ5Ang 5A kh5Aó mà5A cảm24SN5H t5Ahấy s24SN5Hợ huYZoavãi mộtYDJUBu d24SN5Húm l5Aá tràuYZoav kYDJUBuhi màYDJUBu ngườiuYZoav YDJUButa không5A 24SN5Hcòn ởuYZoav tr24SN5Hong 5A b5Aối cả24SN5Hnh lớpYDJUBu họcuYZoav YDJUBucủa 5Agiáo s24SN5Hư TruYZoavelawney: 5Aâm YDJUBuu áuYZoavnh YDJUBuđèn đỏ5A sậuYZoavm uYZoavvà tỏa24SN5H YDJUBura uYZoav mộtuYZoav t5Ahứ mYDJUBuùi khiến5A uYZoavngười YDJUButa mụYDJUBu mẫuYZoavm đi.
Tuy nhiuYZoavên khôuYZoavng p5Ahải uYZoavai cuYZoavũng t24SN5Hin 24SN5Htheo giáYDJUBuo suYZoavư McGonagaluYZoavl. Trông5A 5ARon vuYZoavẫn 5Alo â24SN5Hu dữuYZoav lắm.uYZoav uYZoavCòn LavendYDJUBuer uYZoavthì vẫ5An rù24SN5H rì:
"Vậy 5Achứ mấuYZoavy YDJUBucái uYZoavtách cuYZoavủa NeYDJUBuville 24SN5Hthì sao?"
Khi hết5A giờ5A lớpYDJUBu uYZoavhọc Biến,24SN5H 24SN5Hbọn tYDJUBurẻ nhậpYDJUBu vYDJUBuào đáYDJUBum YDJUBu đôn5Ag đan5Ag r5Aần rần24SN5H kYDJUBuéo tớ5Ai ĐYDJUBuại SảYDJUBunh đườnguYZoav để24SN5H ănuYZoav 24SN5Htrưa. Hermi24SN5Hone uYZoavđẩy một5A YDJUBu cáiYDJUBu duYZoavĩa 5Athịt hầmYDJUBu vuYZoavề ph24SN5Hía Ron:
"Vui uYZoavlên uYZoavđi chứ,5A R5Aon. Bồ5A đ24SN5Hã YDJUBunghe gi5Aáo sưuYZoav McuYZoavGonagall nYDJUBuói rồiuYZoav đó."
Ron YDJUBumúc mấy24SN5H muYZoavuỗng thịtYDJUBu 24SN5Hhầm YDJUBucho v5Aô duYZoavĩa củYDJUBua n5Aó, cuYZoavầm 24SN5Hnĩa YDJUBulên, nhưnguYZoav kh24SN5Hông ă24SN5Hn YDJUBunổi. NYDJUBuó nuYZoavói bằng24SN5H mộtuYZoav giọngYDJUBu nhỏuYZoav vYDJUBuà nghi24SN5Hêm túc:
"Harry, bồYDJUBu ch5Aưa từngYDJUBu nhìnuYZoav YDJUButhấy mộtuYZoav cuYZoavon cuYZoavhó đuYZoaven tYDJUBuo YDJUBulớn ở5A bấtuYZoav cYDJUBuứ đâu,YDJUBu pYDJUBuhải không?"
Harry nói:
"Có, uYZoavmình thấuYZoavy rồYDJUBui. uYZoavCái đêmYDJUBu uYZoavmà mì24SN5Hnh b24SN5Hỏ uYZoavnhà dì24SN5H 5Adượng Dursle24SN5Hy uYZoavra uYZoavđi, mìnhYDJUBu đã5A nhìuYZoavn thấyuYZoav mộtuYZoav con."
Ron buôuYZoavng nuYZoavĩa khiến5A chiếc5A nĩaYDJUBu r5Aơi xuốYDJUBung, kê5Au le5Ang keng.
Hermione v24SN5Hẫn b5Aình tĩnh:
"Có lẽYDJUBu 5Alà một24SN5H uYZoavcon chó5A hoang."
Ron nh5Aìn uYZoavHermione như24SN5H t24SN5Hhể c5Aô bYDJUBué n5Aày 24SN5Hđã mất5A tr24SN5Hí rồi.
"Hermione, nế5Au Ha24SN5Hrry YDJUButừng nhuYZoavìn thấyuYZoav uYZoavHung uYZoavtinh, YDJUBu thì.uYZoav.. tuYZoavhì x24SN5Hui lắm.24SN5H 24SN5HCậu... c5Aậu 24SN5HBilius của24SN5H mìuYZoavnh từYDJUBung thấ5Ay một24SN5H co5An và..5A. YDJUBu cYDJUBuậu ấ24SN5Hy chuYZoavết YDJUButrong vònuYZoavg hauYZoavi 5Amươi bố24SN5Hn tiến5Ag đồnguYZoav h24SN5Hồ sau!"
HeruYZoavmione 24SN5Hvừa tự5A r24SN5Hót 24SN5Hcho 24SN5Hmình 24SN5Hmón nướcYDJUBu épYDJUBu b5Aí r24SN5Hợ, vừa5A YDJUBuvui vẻuYZoav nói:
"Ngẫu nhiêuYZoavn tr5Aùng hợpYDJUBu ấyYDJUBu mà!"
Ron uYZoavbắt đầYDJUBuu nổiuYZoav nóng:
"Bồ kuYZoavhông biế24SN5Ht bồYDJUBu đuYZoavang nóuYZoavi vuYZoavề cuYZoavái 5Agì saouYZoav? YDJUBuHung tuYZoavinh k24SN5Hhiến 24SN5Hcho phùuYZoav thủYDJUBuy nào5A cũnYDJUBug ph24SN5Hải sợ5A téYDJUBu khóiuYZoav luYDJUBuôn ấy."
Hermione uYZoavlên giọngYDJUBu chYDJUBuị Hai:
"Vậy thì24SN5H b24SN5Hồ nóiuYZoav đ24SN5Húng đó,5A YDJUBuhọ nh5Aìn uYZoavthấy 5AHung 24SN5Htinh, YDJUBu vYDJUBuà huYZoavọ chếtuYZoav vuYZoavì sợ.YDJUBu HunuYZoavg 24SN5Htinh kYDJUBuhông phuYZoavải 24SN5Hlà mộ24SN5Ht đi24SN5Hềm chết24SN5H ch5Aóc 5Amà 24SN5Hlà 24SN5H nguyêuYZoavn nhâYDJUBun c24SN5Hhết chóc!uYZoav VàuYZoav HarruYZoavy vẫuYZoavn 5Acòn bê24SN5Hn cạuYZoavnh cuYZoavhúng t5Aa 5Alà bởiYDJUBu vuYZoavì YDJUBubạn 5A ấyYDJUBu kh24SN5Hông nuYZoavgu đếnYDJUBu mYDJUBuức nhì24SN5Hn YDJUButhấy m24SN5Hột H24SN5Hung tiuYZoavnh 5Alà nuYZoavghĩ: t5Ahôi YDJUBurồi, mYDJUBuình uYZoav chết5A phứtYDJUBu 24SN5Hcho rồi."
Ron YDJUBuhá miệnguYZoav vềuYZoav phíYDJUBua HermiYDJUBuone nh5Aưng k24SN5Hhông thốt24SN5H uYZoav 24SN5Hđược lờYDJUBui nàouYZoav. C24SN5Hòn HermiYDJUBuone YDJUButhì mởYDJUBu túi24SN5H xá5Ach củauYZoav YDJUBumình lấYDJUBuy 5Ara YDJUBumột cuố24SN5Hn S24SN5Hố 5A 5AHọc YDJUBumới toa24SN5Hnh, mở5A 24SN5Hra uYZoavvà YDJUButựa quyển5A sá5Ach uYZoavvào b24SN5Hình YDJUBuđựng nước24SN5H tráiYDJUBu cuYZoavây YDJUBuép. uYZoav Cô24SN5H bé24SN5H vừ5Aa YDJUBudò tìmYDJUBu tran5Ag sYDJUBuách vừaYDJUBu nói:
"Mình 24SN5Hthấy m5Aôn TYDJUBuiên 24SN5Htri cYDJUBuó 5Avẻ m5Aơ huYZoavồ quá5A. 5ATheo uYZoavý muYZoavình thì24SN5H nhi24SN5Hều uYZoavước đoánuYZoav quá."
Ron uYZoavnóng nảyYDJUBu bảo:
"Không c24SN5Hó uYZoavgì làYDJUBu mYDJUBuơ h24SN5Hồ 24SN5Hvề HuYDJUBung ti24SN5Hnh tronuYZoavg c5Aái tuYZoavách uYZoavđó huYZoavết á!"
Hermione điuYZoavềm đạm:
"Bồ đâuuYZoav YDJUBucó tự24SN5H ti5An 5Anhư vậ24SN5Hy luYZoavúc bYDJUBuồ n5Aói v5Aới HarrYDJUBuy đóuYZoav lYDJUBuà 5Amột YDJUBucon cừu."
"GiáuYZoavo suYZoavư TreluYZoavawney nóYDJUBui 24SN5Hbồ p24SN5Hhát ti24SN5Hết rất5A uYZoavít ti24SN5Hnh hoa24SN5H! Chẳng5A qu24SN5Ha 5Abồ khYDJUBuông tYDJUBuhích b24SN5Hị d5Aở mộtuYZoav uYZoavmôn nàoYDJUBu hếYDJUBut YDJUBumà thôi."
Ron đ5Aã chạmuYZoav đú5Ang uYZoavnọc. HeruYZoavmione 5Aquăng phịcYDJUBuh cuYZoavuốn 24SN5Hsách 5ASố HọcYDJUBu xuống24SN5H bàn24SN5H ăn,5A mạnhuYZoav đếuYZoavn uYZoavnỗi mYDJUBuấy YDJUBumẩu thịYDJUBut hầm24SN5H uYZoavvà càYDJUBu r5Aốt YDJUBuvăng tứ5A tán.
"Nếu giỏYDJUBui m24SN5Hôn TuYZoaviên tr24SN5Hi c5Aó nghĩa24SN5H uYZoavlà 5Atôi phả5Ai giả5A 24SN5H bYDJUBuộ nhìYDJUBun thấy24SN5H điềYDJUBum buYZoaváo cái5A chếuYZoavt YDJUButrong mộtYDJUBu 5Adúm 24SN5Hlá tràYDJUBu sa24SN5Ho? NuYZoavếu vYDJUBuậy thì24SN5H tôYDJUBui YDJUBu 24SN5Hkhông chắcYDJUBu l24SN5Hà tYDJUBuôi sẽYDJUBu cò5An tiếp5A tụcuYZoav họ24SN5Hc mô5An 24SN5Hđó 24SN5Hnữa không!5A 24SN5HBài hYDJUBuọc YDJUBuđó 5Amà 24SN5H uYZoavso vớiYDJUBu lớp24SN5H 24SN5HSố Họ24SN5Hc củauYZoav tYDJUBuôi YDJUButhì uYZoavchẳng uYZoavkhác uYZoavgì đống24SN5H rác!"
Cô bé24SN5H vớ5A l5Aấy YDJUBucái 24SN5Htúi uYZoavxách c24SN5Hủa mìnhuYZoav vàYDJUBu b5Aỏ đi.
Ron 5Acau cuYZoavó uYZoavnhìn the24SN5Ho cô24SN5H bYDJUBué, n24SN5Hó n24SN5Hói 24SN5Hvới Harry:
"Hermione nói24SN5H cá5Ai gYDJUBuì uYZoavvậy? 5ANó đãuYZoav họcuYZoav q24SN5Hua luYZoavớp SuYZoavố học5A nàYDJUBuo đâu?"
*****
Sau bữa24SN5H ănuYZoav trưa24SN5H, HarYDJUBury mừYDJUBung làYDJUBu đưuYZoavợc 5Ara kuYZoavhỏi tòa24SN5H YDJUBu lâuYZoavu đà24SN5Hi. CơnuYZoav mưaYDJUBu 5Ađêm 5Aqua đã24SN5H tạnYDJUBuh; 5Abầu trời5A quYZoavuang đãng,24SN5H vàuYZoav cỏ5A thYDJUBuì YDJUBuxanh 24SN5H YDJUBumềm, ướt5A mượt5A dưới5A chân24SN5H kYDJUBuhi bọn24SN5H 24SN5Htrẻ bănYDJUBug qu24SN5Ha sân24SN5H để24SN5H đếYDJUBun buổi24SN5H học24SN5H đ5Aầu uYZoav tiên5A của24SN5H lớp5A 24SN5HChăm uYZoavsóc SuYZoavinh vật5A HuYDJUBuyền bí.
Ron YDJUBuvà Hermion24SN5He khôn5Ag t24SN5Hhèm nYDJUBuói chuyệ24SN5Hn vớ24SN5Hi nhYDJUBuau YDJUBu n24SN5Hữa. uYZoavHarry iYDJUBum lYDJUBuặng 24SN5Hđi bên5A uYZoavcạnh 5Ahai bạ5An kh5Ai cảYDJUBu bYDJUBuọn cùng5A 24SN5Hđi xYDJUBuuống dốcYDJUBu cỏuYZoav 24SN5H đuYZoavể 24SN5Hđến cănuYZoav ch5Aòi 24SN5Hcủa lão24SN5H Hagr24SN5Hid nằYDJUBum 5Abên bìauYZoav k5Ahu Rừn5Ag Cấ24SN5Hm. ĐếYDJUBun kuYZoavhi uYZoavnhìn uYZoav thấy5A YDJUBuba cáYDJUBui lưng24SN5H quá24SN5H YDJUBuư YDJUBuquen t5Ahuộc ở5A đằng5A trướcuYZoav tụuYZoavi nóuYZoav, H24SN5Harry YDJUBumới nhận5A 5Ara 5A ruYZoavằng tụuYZoavi nó24SN5H sẽ5A phải5A họcYDJUBu mônYDJUBu 24SN5Hnày chu24SN5Hng vớiuYZoav bọn5A học5A s24SN5Hinh bê24SN5Hn n24SN5Hhà 24SN5H Slyther5Ain. Malfo24SN5Hy đa24SN5Hng hYDJUBuào hứn5Ag nóYDJUBui chu5Ayện uYZoavvới Cra5Abbe YDJUBuvà Goyle5A, uYZoavlàm c5Aho 5A huYZoavai đứaYDJUBu 24SN5Hđó cười24SN5H nuYZoavhư 5Anắc 24SN5Hnẻ. HYDJUBuarry đoaYDJUBun chuYZoavắc 24SN5Hlà mìuYZoavnh biế24SN5Ht tuYZoavụi kuYZoavia uYZoavđang 5A nYDJUBuói vềuYZoav 5Achuyện gì.
Lão HagriYDJUBud đứnguYZoav ngYDJUBuay trướcuYZoav că5An chòiuYZoav 24SN5Hđể chà24SN5Ho đónuYZoav 5A huYZoavọc sin24SN5Hh đếYDJUBun lớp24SN5H cuYZoavủa mìnuYZoavh, sYDJUBuừng suYZoavững tro5Ang tYDJUBuấm áouYZoav kuYZoavhoác bằnuYZoavg dYDJUBua cYDJUBuhuột 24SN5H ch5Aũi, 5Acon c5Ahó s24SN5Hăn FanuYZoavg đứngYDJUBu s5Aát guYZoavót chủ,24SN5H c5Aó vẻ24SN5H bồnYDJUBu chồn24SN5H nh5Aư thể5A khYDJUBuông 24SN5H c5Ahờ được5A nữYDJUBua phúuYZoavt bắtuYZoav đầu.
Lão H5Aagrid gọi:
"Lại đây,YDJUBu n24SN5Hào, tiếuYZoavn uYZoavlại uYZoavgần đây!"
Học24SN5H t24SN5Hrò 5Atiến đến24SN5H gầuYZoavn YDJUBubên lão.
"Bữa nauYZoavy, tôi5A 24SN5Hđãi cá5Ac trò5A m24SN5Hột YDJUBubữa ruYZoava hồn24SN5H! CáuYZoavc 24SN5H tròuYZoav sắYDJUBup 24SN5Hhọc mộtYDJUBu bàuYZoavi họYDJUBuc vĩ24SN5H YDJUBuđại! M5Aọi ngư24SN5Hời cYDJUBuó muYZoavặt đô5Ang đủuYZoav chưa?YDJUBu Được24SN5H rồuYZoavi, YDJUBu đi24SN5H theYDJUBuo tôi."
YDJUBuTrong một5A thoáng5A kYDJUBuhó chịu,24SN5H YDJUBuHarry YDJUBunghĩ khô24SN5Hng YDJUBu chừn5Ag lãoYDJUBu HagruYZoavid đan24SN5Hg dắtYDJUBu c24SN5Hả bọnuYZoav vôYDJUBu rừng.5A NhuYZoavững uYZoavkinh nghiệmYDJUBu kh5Aốn khổuYZoav m5Aà uYZoav HarYDJUBury đãYDJUBu từnuYZoavg uYZoavnếm trả24SN5Hi ởuYZoav tro24SN5Hng k24SN5Hhu rừ5Ang đó24SN5H 24SN5Hkể 24SN5Hnhư đủ24SN5H đểuYZoav nuYZoavó nuYZoavhớ suố5At đờiuYZoav 5A rYDJUBuồi. T5Auy nhiêuYZoavn, lãYDJUBuo HaguYZoavrid YDJUBudẫn chúnYDJUBug 5Ađi vòng24SN5H qYDJUBuua rặng5A câyuYZoav, uYZoavvà năm5A p24SN5Hhút YDJUBu uYZoavsau t24SN5Hhì uYZoavmọi người24SN5H uYZoavnhận t5Ahấy mìYDJUBunh đanYDJUBug đứngYDJUBu bê5An nYDJUBugoài mộtYDJUBu n24SN5Hơi c24SN5Hó vuYZoavẻ YDJUBunhư 24SN5H YDJUBumột bãuYZoavi chăn5A nuYZoavgựa nh24SN5Ho nh24SN5Hỏ. YDJUBuNhưng mà24SN5H uYZoavbên uYZoavtrong bã24SN5Hi ch5Aăn k5Ahông YDJUButhấy uYZoavcó YDJUBucon 24SN5H gYDJUBuì hết.
Lão HagYDJUBurid gọi:
"Mọi người24SN5H h5Aãy l24SN5Hại đâyYDJUBu tậpYDJUBu truYDJUBung qu5Aanh YDJUBuhàng rYDJUBuào! YDJUBu NhuYZoavư uYZoavvậy đ24SN5Hó uYZoav- YDJUBuSao uYZoavcho chắc24SN5H chắnuYZoav n5Ahìn th5Aấy uYZoavrõ 24SN5Hnha. YDJUBuBây 24SN5Hgiờ, việ24SN5Hc đầuYDJUBu tiê5An uYZoav tấtYDJUBu 5Acả cácYDJUBu trò5A cần24SN5H uYZoavlàm l24SN5Hà mở24SN5H sácuYZoavh ra..."
"Bằng cYDJUBuách nào?"
Giọng YDJUBuMalfoy v5Aang l5Aên nhừa5A nhựuYZoava, lạnYDJUBuh lù24SN5Hng. LYDJUBuão HYDJUBuagrid h24SN5Hỏi lại:
"Hả?"
MauYZoavlfoy lậ24SN5Hp lại:
"Làm s24SN5Hao uYZoavmà mởYDJUBu sáuYZoavch 24SN5Hra uYZoavđược chứ?"
Malfoy rYDJUBuút cuốn5A QuáuYZoavi 5AThư VYDJUBuề QuáYDJUBui VậtuYZoav của5A nó24SN5H ruYZoava. YDJUBu CuốuYZoavn sá24SN5Hch đã24SN5H bịYDJUBu YDJUButró gô5A YDJUBubằng uYZoavmột sợ24SN5Hi dâuYZoavy thừngYDJUBu d5Aài. MYDJUBuấy đứauYZoav họYDJUBuc tuYZoavrò k5Ahác uYZoav c24SN5Hũng lôYDJUBui sáchYDJUBu cuYZoavủa mìnhYDJUBu YDJUBura, 5Avài đứuYZoava c5Aũng 24SN5Hgiống 24SN5Hnhư Har24SN5Hry đã5A dùnuYZoavg dây24SN5H nịuYZoavt uYZoav muYZoavà kh5Aớp uYZoavmõm cuYDJUBuốn sáYDJUBuch lạuYZoavi. Mấ24SN5Hy đứa24SN5H kuYZoavhác 5Atống cuốn5A sáchYDJUBu 24SN5Hvô tron24SN5Hg nhữnguYZoav YDJUBu cuYZoavái bYDJUBuao c24SN5Hhật, ha5Ay YDJUBukẹp chặt24SN5H 24SN5Hchúng lYDJUBuại bằngYDJUBu YDJUBumấy cuYZoavái kẹpYDJUBu giấy5A 24SN5Htổ chảng.
Lã24SN5Ho uYZoavHagrid trônYDJUBug cóuYZoav 24SN5Hvẻ tiYDJUBuu nghỉu:
"Không uYZoavai cYDJUBuó tuYZoavhể mở24SN5H đượcuYZoav sác24SN5Hh rYDJUBua sao?"
Cả YDJUBulớp luYZoavắc đầuuYZoav. LãYDJUBuo 5AHagrid nói:
"Các5A uYZoavtrò phảiYDJUBu uYZoavvuốt vYDJUBue chúYDJUBung. CouYZoavi nè..."
Nghe giọng5A lãouYZoav HaguYZoavrid t5Ahì uYZoavđó là5A điuYZoavều hiểYDJUBun 5Anhiên 5A YDJUBunhứt thế5A giới.YDJUBu 5ALão cầ24SN5Hm cuYDJUBuốn sáYDJUBuch củuYZoava Her5Amione lên,24SN5H 5Alột bYDJUBuỏ 5Alớp bănuYZoavg ke5Ao 5A b5Aùa chuYZoavú d24SN5Hán 5Arịt bYDJUBuên ng5Aoài. Cuốn5A sáchYDJUBu tìm5A cách5A cắn,YDJUBu n5Ahưng l5Aão 5AHagrid đãuYZoav uYZoav vuốtYDJUBu ngYDJUBuón YDJUButay t24SN5Hrỏ khổng24SN5H l24SN5Hồ cYDJUBuủa lãouYZoav d5Aọc theuYZoavo uYZoavgáy sYDJUBuách, YDJUBucuốn sá5Ach rYDJUBuùng YDJUBu mình24SN5H, rồi5A mở5A 5Ara v24SN5Hà nằuYZoavm YDJUBuyên lYDJUBuặng tuYZoavrong tYDJUBuay l5Aão Hagrid.
MaYDJUBulfoy YDJUBuchế nhạo:
"Ôi, lYDJUBuũ chúnuYZoavg mìnhYDJUBu 5Amới nYDJUBugu ngố5Ac uYZoavlàm saouYZoav! LuYZoavẽ r24SN5Ha cuYZoavhúng 24SN5Hmình phải5A 5Avuốt YDJUBuve ch5Aúng! SauYZoavo mà5A ch5Aúng mìn24SN5Hh khYDJUBuông đoánYDJUBu 24SN5Hra được5A nhỉ?"
Lão HaguYZoavrid n5Agập ngừnguYZoav nói5A 5Avới Hermione:
"Tôi... tôiYDJUBu ng24SN5Hhĩ 5Atụi nó5A cũuYZoavng YDJUBuvui chứ?"
Malfoy nóiuYZoav hớt:
"Ôi, YDJUBuvui kin24SN5Hh 24SN5Hkhủng khiế5Ap đ5Ai ấy5A ch24SN5Hứ! Q5Auả lYDJUBuà khôuYZoavn nYDJUBugoan, YDJUButống c24SN5Hho YDJUButụi nà5Ay n5Ahững c5Auốn sáYDJUBuch cứuYZoav uYZoavlăm luYZoave cYDJUBuắn đứtYDJUBu uYZoavtay tụi5A 5Anày ra."
Harry n5Aói nhỏ:
YDJUBu"Im đ24SN5Hi, Malfoy!"
Lão Ha24SN5Hgrid tỏ5A ruYZoava chánuYZoav nả5An, 24SN5Hmà HuYZoavarry YDJUButhì 5Amuốn cYDJUBuho 24SN5H buổuYZoavi dạYDJUBuy đầ5Au 5Atiên cYDJUBuủa l5Aão đưuYZoavợc thànhYDJUBu cYDJUBuông 24SN5Htốt đẹp.YDJUBu Lã5Ao Hagri24SN5Hd dườnguYZoav YDJUBunhư 24SN5H đYDJUBuã 5Amất hứng.
"Vậy thôi..YDJUBu. vậuYZoavy 5Alà cYDJUBuác 24SN5Htrò đãYDJUBu 24SN5Hcó sác5Ah và.24SN5H.. vYDJUBuà 24SN5H bây24SN5H uYZoavgiờ thìuYZoav uYZoavcác t5Arò cầ5An 5ASinh vậtYDJUBu uYZoavHuyền 5Abí. PhYDJUBuải. VuYZoavậy uYZoavđể tôi24SN5H đ24SN5Hi uYZoavdắt cuYZoavhúng YDJUBu lạ24SN5Hi. Ch5Aờ mộ5At chút..."
Lão sải24SN5H bước5A x5Aa khỏi5A buYZoavọn YDJUButrẻ, 5Ađi về24SN5H ph5Aía kh5Au uYZoavrừng 24SN5Hvà biế24SN5Hn mất.
Malfoy nóuYZoavi to:
"Chúa ơiYDJUBu, nuYZoavơi uYZoavnày YDJUBuđiêu tuYZoavàn hếtYDJUBu 24SN5Hchỗ nói.24SN5H Lã24SN5Ho đầ5An 24SN5H đYDJUBuó 5Abày đặ24SN5Ht dạy5A 24SN5Hhọc, 24SN5Htao màYDJUBu nó5Ai chuYZoavo 24SN5Hba tuYZoavao biYDJUBuết, ổnguYZoav uYZoavthế nào5A cũnguYZoav đ5Aiên 24SN5H tiết5A lên..."
Harry l24SN5Hập lại:
"Im uYZoavđi, Malfoy."
"CẩnuYZoav uYZoavthận đó,24SN5H HuYZoavarry, 5Ađằng uYZoavsau uYZoavmày uYZoavcó mYDJUBuột uYZoavviên 24SN5Hgiám 24SN5Hngục AzkaYDJUBuban kìa..."
"Ối..."
Levender rYDJUBuú 24SN5Hlên, chuYZoavỉ vềYDJUBu phí5Aa b5Aên ki24SN5Ha 5Acủa bãuYZoavi 5Achăn thả.
Một 24SN5Htá sinuYZoavh vYDJUBuật quá24SN5Hi duYZoavị YDJUBunhứt mà24SN5H HarYDJUBury YDJUButừng 24SN5Hnhìn 5A tYDJUBuhấy đan5Ag ch5Aạy louYZoavn to5An về24SN5H uYZoavphía bọn5A họcYDJUBu 5Atrò. Nhữn5Ag siYDJUBunh 24SN5Hvật nàuYZoavy 5Acó YDJUButhân, 5A đ24SN5Huôi vuYZoavà châYDJUBun củaYDJUBu ngựa,uYZoav như5Ang chânYDJUBu t5Arước, c5Aánh vàuYZoav 5Ađầu là5A của5A một5A c5Aon gì24SN5H YDJUBu giốnguYZoav nh5Aư co24SN5Hn đạiYDJUBu bà5Ang khổn24SN5Hg lồ,uYZoav vớYDJUBui 24SN5Hcái 24SN5Hmỏ uYZoavto màuYZoavu uYZoavthép, hết5A sứcYDJUBu 24SN5Hhung 5A tợnYDJUBu, vYDJUBuà đôiuYZoav mYDJUBuắt mà5Au cuYZoavam rựYDJUBuc. Món24SN5Hg v5Auốt của5A chân5A 5Atrước dà5Ai c5Aả mộtuYZoav tấcuYZoav YDJUBu rưỡi,uYZoav c5Aó vẻuYZoav nhưuYZoav buYZoavấu ch5Aết người24SN5H nhưYDJUBu chơ5Ai. 24SN5HMỗi co5An quuYZoavái thúuYZoav 24SN5Hấy đ24SN5Hều đeo5A YDJUBu vònYDJUBug cổ24SN5H bằ5Ang d5Aa dày24SN5H, n24SN5Hối với5A muYZoavột sợuYZoavi 5Axích 5Adài, vàYDJUBu đầuYZoavu tấtYDJUBu 24SN5Hcả những5A sợiYDJUBu YDJUBu YDJUBuxích 24SN5Hđó đềuYDJUBu n5Aằm t24SN5Hrong 5Abàn tuYZoavay t24SN5Ho tướng24SN5H củaYDJUBu lã5Ao Hagr24SN5Hid. LYDJUBuão đaYDJUBung lơn5A tơ5An 24SN5H chạuYZoavy 5Atheo saYDJUBuu đ5Aám q5Auái thú5A và5Ao bã24SN5Hi YDJUBuchăn thả.
Lão Hagri5Ad gYDJUBuiật nuYZoavhững sợ5Ai dây24SN5H xícYDJUBuh, th24SN5Húc YDJUBulũ 24SN5Hquái tYDJUBuhú hướnYDJUBug vuYZoavề 5Aphía hànguYZoav YDJUBurào uYZoavmà YDJUBulũ họcYDJUBu tuYZoavrò đYDJUBuang đứng24SN5H, lãouYZoav guYZoavầm lên:
"Đi nào5A, tiếnuYZoav tới!"
Bọn trYDJUBuẻ uYZoavhơi lYDJUBuùi lạ24SN5Hi k24SN5Hhi lãouYZoav YDJUBuHagrid YDJUButiến đến5A gầnYDJUBu chúngYDJUBu để24SN5H buộcYDJUBu mớ5A dâ5Ay 5Axích YDJUBuvào 24SN5Hhàng rào24SN5H. uYZoavLão v5Aẫy tYDJUBuụi hYDJUBuọc trò5A, 24SN5Hvui vuYZoavẻ 5Agào to:
"Đây YDJUBulà những5A 5Acon BằngYDJUBu 5AMã! Thấy5A chúuYZoavng đẹp5A không?"
Harry đạYDJUBui kháuYZoavi h5Aiểu lão24SN5H 5AHagrid muố24SN5Hn nói5A 24SN5Hgì. SuYZoavau YDJUBu k24SN5Hhi YDJUBuqua khỏ5Ai c24SN5Hơn kiYDJUBunh hoànguYZoav đối24SN5H d5Aiện vớuYZoavi mộYDJUBut uYZoavthứ uYZoavnửa ngựauYZoav nửa24SN5H chYDJUBuim, 5A uYZoavngười 24SN5Hta bắt24SN5H đ24SN5Hầu ngưỡnguYZoav mộ24SN5H lớ5Ap áuYZoavo 5Akhoác óuYZoavng ả24SN5H c24SN5Hủa nhữnguYZoav YDJUBucon BuYZoavằng YDJUBuMã, YDJUBu chuyểnuYZoav uYZoavtiếp hết5A YDJUBusức mượ5At m5Aà từ24SN5H lôuYZoavng vũYDJUBu sanuYZoavg 24SN5Hlông YDJUButhú, YDJUBumỗi cYDJUBuon một24SN5H mà5Au 5A khácYDJUBu nhauYZoavu: màuuYZoav xámYDJUBu bão24SN5H tố,24SN5H màu5A đồng,24SN5H màu5A luYZoavang ửYDJUBung hồn24SN5Hg, màuYDJUBu YDJUBuhột 5Adẻ buYZoavóng 5A luYZoavưỡng uYZoavvà m5Aàu đeYDJUBun m24SN5Hun nYDJUBuhư mực.
Lão Ha24SN5Hgrid 24SN5Hxoa 5Ahai 5Abàn YDJUButay vuYZoavào 24SN5Hnhau, tYDJUBuươi cườiYDJUBu vớ24SN5Hi bọuYZoavn trẻuYZoav chuYZoavung quanh:
"Vậy đó5A, các5A truYZoavò l5Aàm ơn24SN5H xícuYZoavh tớiuYZoav guYZoavần thêm24SN5H mộ24SN5Ht chút..."
KhônguYZoav YDJUBuai 24SN5Hcó vẻYDJUBu muốnYDJUBu YDJUBulàm uYZoavtheo 5Alão Ha24SN5Hgrid. TuYDJUBuy YDJUBu nhuYZoaviên, Harr24SN5Hy, 24SN5HRon 24SN5Hvà uYZoavHermione cũnuYZoavg cẩ24SN5Hn thậnuYZoav b5Aước đếYDJUBun 24SN5Hgần cáuYZoavi hà5Ang ràouYZoav. 5A LãYDJUBuo HagriYDJUBud nói:
"BâuYZoavy giờ,uYZoav điềuuYZoav 24SN5Htrước t24SN5Hiên cuYZoavác tr24SN5Hò phảiuYZoav biếtuYZoav về24SN5H uYZoav BằuYZoavng M24SN5Hã làuYZoav chúng5A rấ5At YDJUBukiêu hãnh,uYZoav rấ5At dễ24SN5H buYZoavị tổnuYZoav thươn5Ag. Đ24SN5Hừng ba5Ao YDJUBugiờ 24SN5Hxúc 24SN5H uYZoavphạm chúng5A, YDJUBukẻo touYZoavi mạng24SN5H nYDJUBuhư chơi."
Malfoy, uYZoavCrabbe 5Avà 24SN5HGoyle chẳngYDJUBu b5Auồn lYDJUBuắng YDJUButai YDJUBu ngheuYZoav, ch24SN5Hỉ 24SN5Hmải rì5A rầm5A truYZoavò uYZoavchuyện, uYZoavvà YDJUBuHarry cóYDJUBu cái5A cảmYDJUBu giá5Ac khó24SN5H c5Ahịu uYZoavlà 24SN5H chúng5A đ5Aang âmuYZoav mưuYZoavu p24SN5Hhá h24SN5Hỏng buổiYDJUBu học5A này5A. LãYDJUBuo uYZoavHagrid vẫ5An tiếp24SN5H tục5A giảng:
"CYDJUBuác tr5Aò p5Ahải đợi5A đếnYDJUBu YDJUBukhi YDJUBunhững co5An Bằng24SN5H M24SN5Hã tuYZoavỏ 24SN5H d24SN5Hấu hiuYZoavệu tuYZoavrước uYZoavtiên. Ph24SN5Hép lịch5A sự24SN5H, hiểuYDJUBu không?uYZoav Cá5Ac tYDJUBurò bướcYDJUBu uYZoavvề phía24SN5H muYZoavột 24SN5H c24SN5Hon Bằng5A Mã5A, nghiênguYZoav mì5Anh uYZoavchào v5Aà cYDJUBuhờ đợi.uYZoav YDJUBuNếu nh5Aư co24SN5Hn 24SN5HBằng YDJUBuMã cúiYDJUBu chàoYDJUBu 24SN5H l24SN5Hại thuYZoavì cácuYZoav 5Atrò đ24SN5Hược phé24SN5Hp chạm24SN5H và5Ao nó.uYZoav Nếu24SN5H nó5A k5Ahông uYZoavcúi cuYZoavhào tYDJUBuhì liệu24SN5H YDJUBu hồn24SN5H muYZoavà tr24SN5Hánh xuYZoava YDJUBumóng vuốt24SN5H s24SN5Hắc củauYZoav YDJUBunó, bởiYDJUBu vuYZoavì mấ5Ay 5Acái 24SN5Hmóng vuốuYZoavt đó24SN5H gâyYDJUBu YDJUBu thươnguYZoav tíuYZoavch đauYZoavu đớn5A lắmYDJUBu đó.5A Rồi,5A buYZoavây giờ5A uYZoavai muốnuYZoav xuYDJUBung p24SN5Hhong nào?"
Nghe YDJUBuđến cuYZoavâu hỏ5Ai n5Aày, gần5A như24SN5H c5Aả lớuYZoavp lù5Ai 24SN5Hra xYDJUBua YDJUBu hơnYDJUBu. Ng5Aay YDJUBuđến HarryYDJUBu, RouYZoavn vuYZoavà Hermion24SN5He c5Aũng nguYZoavhi ngạ5Ai. MấyuYZoav 24SN5Hcon Bằng24SN5H 24SN5HMã 5A 5Ađang h24SN5Hung hăn24SN5Hg 24SN5Hhất hất5A mấyuYZoav 24SN5Hcái đầuYDJUBu dữYDJUBu tợuYZoavn, nhữuYZoavng 24SN5Hđôi cánhuYZoav mạuYZoavnh mẽ24SN5H 5Agồng 24SN5H lênuYZoav, 24SN5Hxem r5Aa chYDJUBuúng 24SN5Hkhông uYZoavthích thú24SN5H bịuYZoav xiềnguYZoav bu5Aộc nhưuYZoav uYZoavvầy cuYZoavho lắm.
L24SN5Hão HagriYDJUBud 24SN5Hnói vớuYZoavi YDJUBucái nhìn24SN5H nàiuYZoav nỉ:
"Không uYZoavai là24SN5Hm YDJUButhử sao?"
Harry nói:
"Con sẽ24SN5H làm."
Đằng s24SN5Hau lưn24SN5Hg 5AHarry 24SN5Hcó tiếngYDJUBu hít5A 24SN5Hhơi sâuYDJUBu vuYZoavà cuYZoavả Lavend24SN5Her lẫ24SN5Hn P5Aarvati uYZoavđều th24SN5Hì thầm:
"Ôi, đừ5Ang, HarrYDJUBuy. Bạn5A không24SN5H n5Ahớ l24SN5Hời bYDJUBuói tràuYZoav củYDJUBua YDJUBubạn sao?"
Harry bỏuYZoav ngoà5Ai YDJUButai, cứYDJUBu tr5Aèo YDJUBuqua 5Acái huYZoavàng rà24SN5Ho 5Avào YDJUBubãi cuYZoavhăn thả.
Lão Ha24SN5Hgrid YDJUBuvui mừ5Ang luYZoava lớn:
"Giỏi lắmYDJUBu, HuYZoavarry! Đ24SN5Hược rồYDJUBui... để24SN5H cuYZoavoi 24SN5Htrò YDJUBulàm YDJUBuăn r24SN5Ha 5Asao vuYZoavới c24SN5Hon Buckbeak."
LuYZoavão tháo24SN5H 24SN5Hmột tronYDJUBug nhữn5Ag sợi5A d24SN5Hây xíc5Ah, ké5Ao mộ5At 24SN5H 24SN5Hcon BuYZoavằng MYDJUBuã uYZoavmàu 5Axám uYZoavra khỏYDJUBui bầy,YDJUBu rồiYDJUBu t5Aháo v5Aòng c5Aổ chuYZoavo nóYDJUBu. Cả24SN5H đám5A huYZoavọc uYZoavtrò uYZoav đ5Aứng 24SN5Hbên ki24SN5Ha hàng24SN5H 24SN5Hrào dườngYDJUBu nuYZoavhư 5Acùng nín5A thở.YDJUBu M5Aắt uYZoavMalfoy nhe24SN5Ho l5Aại mộ5At 24SN5H cácuYZoavh 24SN5Hnham hiểm.
Lão H24SN5Hagrid nóiuYZoav YDJUBunhỏ vYDJUBuới Harry:
"Bây uYZoavgiờ cứYDJUBu thoải5A má5Ai t5Aự nhiê5An. Trò24SN5H nh24SN5Hìn và5Ao uYZoavmắt YDJUBu co24SN5Hn BằnuYZoavg 5AMã, cuYZoavố g24SN5Hắng đừ5Ang cóYDJUBu chớp24SN5H uYZoavmắt 24SN5H- uYZoavBằng 24SN5HMã khôn5Ag t5Ain YDJUButưởng t5Arò uYZoavđâu uYZoav YDJUBunếu tYDJUBurò 24SN5Hcứ cuYZoavhớp mắtuYZoav luYZoavia lịa..."
Mắt HarYDJUBury l5Aập 5Atức ứa24SN5H nước24SN5H caYDJUBuy xèuYZoav, nh5Aưng 24SN5Hnó gYDJUBuiữ YDJUBu uYZoavcho m5Aắt đ5Aừng nhắmYDJUBu lại.24SN5H CouYZoavn Buck5Abeak YDJUBuđã xuYZoavoay cáiuYZoav đầ24SN5Hu 5Abự vYDJUBuà nh24SN5Họn vềYDJUBu phía5A uYZoav Harr24SN5Hy, 5Avà 5Ađăm đă5Am uYZoavnhìn nuYZoavó b5Aằng uYZoavmột 24SN5Hcon mắtYDJUBu muYZoavàu ca5Am dữ24SN5H tợn.
Lão Ha24SN5Hgrid nói:
"NuYZoavhư vuYZoavậy đó.YDJUBu ĐúngYDJUBu uYZoavđó, Har5Ary... 24SN5Hbây giờ,YDJUBu cúi5A chào..."
5AHarry cuYZoavảm thấyuYZoav 24SN5Hkhông khoYDJUBuái lắuYZoavm cYDJUBuhuyện YDJUBuđưa cuYZoavổ haYDJUBuy uYZoav g5Aiơ lưnYDJUBug rYDJUBua ng24SN5Hay t24SN5Hầm m24SN5Hổ củaYDJUBu cá5Ai uYZoavmỏ 24SN5Hcon BYDJUBuuckbeak, nhưnYDJUBug nóuYZoav cũ5Ang cuYZoavố làm5A 24SN5H t24SN5Hheo 5Alời YDJUBulão Hag24SN5Hrid dạyYDJUBu bảo.YDJUBu uYZoavNó cú24SN5Hi ch5Aào thậtYDJUBu 5Anhanh rồ24SN5Hi ngước5A đầuYDJUBu nhì24SN5Hn uYZoav luYZoavên. 24SN5HCon Bằn24SN5Hg YDJUBuMã vẫnuYZoav cauYZoavo 24SN5Hngạo nh24SN5Hìn nYDJUBuó đăm24SN5H đăYDJUBum, khuYZoavông buuYZoavồn nhuYZoavúc nhích.
24SN5HLão HuYZoavagrid kêuYDJUBu lênYDJUBu, có5A vẻ5A 5Alo lắng:
uYZoav"À, thYDJUBuôi được.uYZoav Lùi24SN5H lạiYDJUBu uYZoavngay, Ha24SN5Hrry, 5Acứ thoảiuYZoav máuYZoavi thôi..."
Nhưng vừuYZoava lúcYDJUBu đó,24SN5H H5Aarry ngạuYZoavc uYZoavnhiên v24SN5Hô YDJUBucùng k5Ahi 24SN5H thấyuYZoav uYZoavcon Bằng5A YDJUBuMã YDJUBubỗng nhiên24SN5H kh24SN5Huỵu YDJUBuhai cYDJUBuhân t5Arước cuYZoavó vảyuYZoav và5A nhYDJUBuún mìnuYZoavh YDJUBu x5Auống đểuYZoav thể24SN5H hiện5A 24SN5Hmột cáYDJUBui 24SN5Hcúi chà24SN5Ho không5A tYDJUBuhể uYZoavnào nhầuYZoavm 5Alẫn đượ24SN5Hc. uYZoavLão YDJUBu 24SN5HHagrid mêuYZoav mẩYDJUBun tâmYDJUBu thần:
"HaYDJUBuy lắm,uYZoav 24SN5HHarry! ĐượcuYZoav rồ5Ai đó.24SN5H.. 5AỪ, truYZoavò có5A thểuYZoav 5Achạm vàYDJUBuo nóYDJUBu! VuYZoavỗ vềuYZoav cá24SN5Hi mỏYDJUBu nó24SN5H đi,YDJUBu làYDJUBum đi!"
Harry cảm24SN5H YDJUButhấy lùuYZoavi 24SN5Hxa YDJUBucon qu5Aái thuYZoavú 5Amới l5Aà 5Aphần 5A thuYZoavưởng muYZoavà nàuYZoav khouYZoavái hYDJUBuơn, nhưn24SN5Hg nóYDJUBu vẫnuYZoav 5Ađành ph24SN5Hải từuYZoav từ5A uYZoavtiến lạiuYZoav uYZoavgần YDJUBucon 24SN5H Bằn5Ag MãuYZoav uYZoavvà đư5Aa tuYZoavay sYDJUBuờ vYDJUBuào 24SN5Hcon vật.5A Harr24SN5Hy vỗ5A nhẹYDJUBu 5Alên mỏuYZoav 5Acon Bằng5A MãYDJUBu nhiều5A YDJUBu lầnuYZoav vuYZoavà c5Aon v24SN5Hật nhắuYZoavm mắtYDJUBu lạiYDJUBu m24SN5Hột cách24SN5H lườYDJUBui biếng,24SN5H 24SN5Hnhư th5Aể YDJUBukhoái lắm.
Tất cảYDJUBu bọnuYZoav họYDJUBuc 5Asinh 24SN5Hbỗng 24SN5Hồ lên5A YDJUBuhoan hô5A, ngoạiuYZoav t24SN5Hrừ MalfoYDJUBuy, CYDJUBurabbe uYZoavvà GoyuYZoavle. BYDJUBua đứ5Aa n5Aó t24SN5Hhất vọnYDJUBug 24SN5Hra mặt.
LãouYZoav HaguYZoavrid nói:
"Được uYZoavđó, HYDJUBuarry. BácuYZoav ch5Ao uYZoavlà 5Acó uYZoavlẽ n24SN5Hó chịu5A c5Aho cuYZoavon c24SN5Hưỡi mộtYDJUBu vònYDJUBug đó!"
Điều nàYDJUBuy 24SN5Hthì vượt5A qu24SN5Há dựuYZoav tín5Ah 5Acủa YDJUBuHarry. N5Aó v5Aốn 5A queuYZoavn vi5Aệc cuYZoavỡi 24SN5Hchổi thần24SN5H 5Amà th5Aôi, nhưnuYZoavg 24SN5Hnó k5Ahông chuYZoavắc cỡi24SN5H mộuYZoavt c5Aon BằnguYZoav Mã5A uYZoav th5Aì 24SN5Hcó giốuYZoavng c24SN5Hỡi 24SN5Hchổi th5Aần ha24SN5Hy không.
Lão Hag24SN5Hrid giục:
"Con t5Arèo l24SN5Hên điuYZoav, ngaYDJUBuy YDJUBuphía s24SN5Hau 24SN5Hchỗ n24SN5Hối vớ24SN5Hi 24SN5H cá24SN5Hnh, vuYZoavà 24SN5Hlưu 5Aý lYDJUBuà 24SN5Hcon cYDJUBuhớ 5Acó nhổuYZoav m24SN5Hột c24SN5Hái l24SN5Hông 24SN5Hvũ 5Anào nuYZoavha, Bằ24SN5Hng Mã5A không5A uYZoav khoá5Ai vụ5A đ5Aó đâu..."
Harry đặtuYZoav chânuYZoav lênYDJUBu chótuYZoav cánhuYZoav của5A couYZoavn BYDJUBuuckbeak và5A 24SN5H tự24SN5H mình24SN5H đYDJUBuu lê5An luYZoavưng couYZoavn v24SN5Hật. CuYZoavon BuckbeauYZoavk đứ5Ang duYZoavậy. HarruYZoavy k5Ahông biế5At 5A nê24SN5Hn bấ24SN5Hu v5Aíu uYZoavvô đâu,YDJUBu tYDJUBurước mặt24SN5H 5Anó chỉuYZoav uYZoavtoàn làYDJUBu l5Aông v24SN5Hũ màuYZoav th24SN5Hôi. LãouYZoav HYDJUBuagrid 24SN5H p24SN5Hhát mônuYZoavg 5Acon qu24SN5Hái th24SN5Hú, hôuYZoav to:
"Tiến l24SN5Hên, nào!"
Không b5Aáo uYZoavtrước gì24SN5H hết,5A đôi5A YDJUBucánh dàYDJUBui YDJUBumột thưYDJUBuớc 5A 5Arưỡi củ24SN5Ha couYZoavn BằYDJUBung Mã24SN5H danYDJUBug 5Ara hYDJUBuai bêYDJUBun; HYDJUBuarry cYDJUBuhỉ kịp5A ôm5A cuYZoavhoàng l24SN5Hấy uYZoavcổ c24SN5Hủa YDJUBu coYDJUBun Buck24SN5Hbeak YDJUButrước 24SN5Hkhi c24SN5Hon vật5A phónguYZoav uYZoavbay v5Aút uYZoavlên caoYDJUBu. ChuYZoavẳng giốngYDJUBu cYDJUBuỡi uYZoav chổ24SN5Hi thầuYZoavn c24SN5Hhút xíYDJUBuu n5Aào, uYZoavvà Harr5Ay buYZoaviết 5Arõ uYZoavmình thíchuYZoav cỡYDJUBui 24SN5Hcái nàYDJUBuo hơn24SN5H; đôiYDJUBu YDJUBu cá24SN5Hnh uYZoavcủa YDJUBucon uYZoavBằng M5Aã 5Avỗ YDJUBuđập huYZoavai bê24SN5Hn huYZoavông nóYDJUBu một24SN5H cánhYDJUBu k24SN5Hhó chịu,24SN5H vướnguYZoav uYZoav v24SN5Hào pYDJUBuhía dưới5A c5Ahân nó,YDJUBu lYDJUBuàm c5Aho 24SN5Hnó cảm5A thấy24SN5H nh5Aư 5Asắp s5Aửa bịYDJUBu 5Aquẳng xuYDJUBuống. 24SN5H LớYDJUBup lôn5Ag YDJUBuvũ 24SN5Hbóng bẩyYDJUBu h5Aào YDJUBunhoáng cứuYZoav YDJUButuột khỏiuYZoav nhYDJUBuững ngón5A t5Aay của5A HYDJUBuarry, 5A màuYZoav n5Aó th24SN5Hì khôYDJUBung 5Adám tuYZoavúm quYZoavuá cYDJUBuhặt. ThuYZoavay vuYZoavì nhữ24SN5Hng động5A tá5Ac êm5A YDJUBuái củ5Aa chiuYZoavếc uYZoav NimbYDJUBuus 205A00 q5Auen thuộc24SN5H uYZoavvới 5AHarry, b24SN5Hây giờ5A 5Anó chỉ5A cảm24SN5H thấ5Ay nhưuYZoav mìnhYDJUBu đ24SN5Hang uYZoav 5Alắc lư,YDJUBu chồm24SN5H uYZoavtới chồmuYZoav luuYZoavi trên24SN5H thânuYZoav s24SN5Hau uYZoavcủa 24SN5Hcon uYZoavBằng Mã5A, vuYZoavà nhấp5A 5Anhô 5A 24SN5Hlên xuốYDJUBung thYDJUBueo nh24SN5Hịp đậpYDJUBu c24SN5Hánh của5A 24SN5Hcon quái24SN5H thú.
Buckbeak chuYZoavở 5Anó 5Abay thêuYZoavm mộtYDJUBu vòng5A YDJUBunữa 24SN5Hquanh bãi24SN5H YDJUBu YDJUBuchăn 24SN5Hthả rYDJUBuồi đáuYZoavp trở5A xuYDJUBuống mặt24SN5H đấ5At. ĐuYZoavây 5Achính l5Aà cá24SN5Hi 5Amà uYZoavHarry đYDJUBuã lYDJUBuo sợ.24SN5H uYZoav Nó24SN5H c5Ahúi t24SN5Hới uYZoavkhi 24SN5Hcái 24SN5Hcổ mượtuYZoav muYZoavà củauYZoav BuckYDJUBubeak 5Achúc xuYDJUBuống t5Ahấp, cóuYZoav cả5Am YDJUBugiác YDJUBu 24SN5Hnhư YDJUBusắp tuộtuYZoav r5Aa khỏi24SN5H couYZoavn vật5A, vuYDJUBuột YDJUBuqua YDJUBucái cổuYZoav mư24SN5Hợt 5Avà cYDJUBuái m24SN5Hỏ của24SN5H 5A 5ABuckbeak. 5AKế đến5A Ha24SN5Hrry cảmuYZoav tYDJUBuhấy rYDJUBuơi bịchYDJUBu xuống24SN5H lúuYZoavc 5Abốn YDJUBuchân k24SN5Hhông 5Acân uYZoav đốiuYZoav 24SN5Hcủa 24SN5Hcon Bằ24SN5Hng YDJUBuMã chạm24SN5H mặtuYZoav đất.24SN5H Har24SN5Hry cYDJUBuố gắng24SN5H suYZoavửa 24SN5Htư thuYZoavế đà24SN5Hng huYZoavoàng vàYDJUBu uYZoav uYZoavngồi thẳngYDJUBu lưn24SN5Hg lên.
24SN5HLão Hagr5Aid gYDJUBuào to:
"Giỏi lắm,YDJUBu Harry!"
Mọi ngYDJUBuười h5Aè n5Ahau ho5Aan 24SN5Hhô, n5Agoại trừYDJUBu YDJUBuMalfoy, Cra5Abbe vàYDJUBu G24SN5Hoyle. 24SN5HLão 24SN5HHagrid l5Aại hỏi:
"Sao? CóYDJUBu aYDJUBui kYDJUBuhác muuYZoavốn YDJUBungao dYDJUBuu không?"
Thành côYDJUBung củauYZoav 24SN5HHarry đã24SN5H kh5Aiến YDJUBucho đáYDJUBum 24SN5Hhọc sinuYZoavh 5A còYDJUBun 5Alại tYDJUBuhêm bạ5Ao ga5An, cuYZoavhúng uYZoavhè YDJUBunhau trè5Ao qu5Aa hàn5Ag ruYZoavào vYDJUBuào bãiYDJUBu ch24SN5Hăn uYZoavthả. YDJUBu LãoYDJUBu HagYDJUBurid tuYZoavháo 24SN5Hdây YDJUBucho từngYDJUBu coYDJUBun B24SN5Hằng 5AMã một24SN5H, 5Avà 5Akhắp 24SN5Hbãi chăYDJUBun thả24SN5H ch24SN5Hỗ uYZoav nàoYDJUBu cuYZoavũng 24SN5Hcó nh5Aững uYZoavđứa YDJUBuhọc trYDJUBuò cuYZoavúi YDJUBumình chàouYZoav muYZoavột các5Ah đầYDJUBuy că5Ang thẳng.24SN5H 5A NevillYDJUBue uYZoavcứ chạyYDJUBu tới5A ch5Aạy uYZoavlui qu24SN5Hanh YDJUBucon quáiuYZoav tuYZoavhú cuYZoavủa 24SN5Hnó, nh24SN5Hưng coYDJUBun 5Ađó uYZoav kYDJUBuhông uYZoavcó vẻuYZoav uYZoavgì YDJUBumuốn kh24SN5Huỵu 24SN5Hchân xuống.5A RoYDJUBun uYZoavvà HermuYZoavione thìuYZoav thực24SN5H tậuYZoavp v5Aới 24SN5H 24SN5Hcon Bằng5A Mã5A màu5A hYDJUBuột dẻYDJUBu. HarrYDJUBuy b24SN5Hây giờYDJUBu chỉYDJUBu đứng24SN5H q24SN5Huan 5Asát thôi.
Malfoy, Crab5Abe 5Avà Go5Ayle đãuYZoav giàn24SN5Hh uYZoavđược co24SN5Hn 24SN5H Buckbeak24SN5H. 5ACon uYZoavquái 5Athú đã24SN5H ch5Aịu cú5Ai chYDJUBuào Malfoy24SN5H. YDJUBuThằng nà24SN5Hy đanYDJUBug 24SN5Hvỗ v5Aỗ c5Aái uYZoav m5Aỏ co24SN5Hn uYZoavvật, t5Aỏ thái5A độYDJUBu khiYDJUBunh thị.24SN5H Nó5A 24SN5Hkéo dà24SN5Hi giọng,24SN5H đủuYZoav t24SN5Ho đểYDJUBu HarrYDJUBuy c5Aó YDJUBu YDJUButhể n5Aghe luYZoavọt tai:
"Mánh nuYZoavày dễYDJUBu 24SN5Hợt. Ta24SN5Ho đ24SN5Hã bi5Aết ngauYZoavy l5Aà vậyYDJUBu, đ5Aến YDJUBu thằYDJUBung Harr5Ay cuYZoavòn làm24SN5H YDJUBuđược... Ta24SN5Ho cuYZoavá l24SN5Hà mà24SN5Hy đuYZoavâu cuYZoavó uYZoavgì ngu5Ay hiểmYDJUBu, phảiuYZoav YDJUBu kh24SN5Hông 5Amậy?" ẤyuYZoav l24SN5Hà MYDJUBualfoy n5Aói vớ24SN5Hi cuYZoavon Buck24SN5Hbeak. "uYZoavPhải khôn24SN5Hg 24SN5Hmậy, c5Aon cụcYDJUBu 24SN5H súYDJUBuc 5Abự 5Atồ xấu24SN5H xí?"
Chuyện 5Axảy r24SN5Ha lúYDJUBuc đó5A 5Anhanh 24SN5Hnhư ánuYZoavh ch5Aớp củaYDJUBu 5A 5Anhững YDJUBucái mónYDJUBug YDJUBuvuốt thép.24SN5H LiềuYZoavn n24SN5Hgay đó,5A MalfoYDJUBuy thốt5A l5Aên một5A uYZoavtiếng rúuYZoav đa5Au 24SN5H đớnuYZoav chói24SN5H l5Aói, YDJUBulão Hag24SN5Hrid t5Ahì uYZoavvật lộn5A vớ5Ai co24SN5Hn Buckbe24SN5Hak để5A trònYDJUBug cáiuYZoav v5Aòng uYZoav 5Acổ vôYDJUBu nó24SN5H troYDJUBung uYZoavkhi YDJUBunó huYZoavầm h24SN5Hè xôngYDJUBu tớ24SN5Hi Malfo5Ay. Thằn24SN5Hg 24SN5Hđó đan24SN5Hg nằ24SN5Hm quằ24SN5Hn YDJUBu quạiuYZoav 24SN5Htrên bYDJUBuãi cỏ,24SN5H máuYZoavu m5Ae chảy24SN5H ưYDJUBuớt cuYZoavả t5Aấm áYDJUBuo chùng.
Malfoy gàouYZoav 24SN5Hthét trYDJUBuong khYDJUBui cả5A 5Alớp 5Akinh hoà5Ang đứngYDJUBu trông:
5A"Tôi uYZoavchết YDJUBumất! YDJUBuNhìn t24SN5Hôi đây5A 24SN5Hnè, tôiuYZoav đYDJUBuang hấYDJUBup hối.uYZoav 5ACon quáiYDJUBu vật24SN5H ấ24SN5Hy giếtuYZoav tôi."
Lão 24SN5HHagrid đuYZoavã trắng24SN5H bệch24SN5H điuYZoav. YDJUBuLão nói:
"Trò không24SN5H chết24SN5H đâu5A! C24SN5Hó YDJUBuai g24SN5Hiúp uYZoavtôi mộtYDJUBu t5Aay... 24SN5Hphải 5Ađem uYZoavnó 5Ara 24SN5Hkhỏi cuYZoavhỗ này..."
Hermione chạy5A điYDJUBu mởYDJUBu uYZoavcánh cổngYDJUBu tron24SN5Hg k24SN5Hhi 5Alão uYZoav Ha24SN5Hgrid 24SN5Hnhấc bổnYDJUBug Mal5Afoy lên5A một5A 5Acách dễuYZoav d24SN5Hàng. KYDJUBuhi lãuYZoavo Hagr24SN5Hid bồngYDJUBu M5Aalfoy 24SN5H YDJUBuđi nuYZoavgang, H5Aarry nh5Aìn thấyYDJUBu một24SN5H v5Aết thư5Aơng dài5A vYDJUBuà YDJUBusâu tr5Aên cánhuYZoav uYZoavtay YDJUBu MalfoYDJUBuy; máuuYZoav nhễuYZoavu uYZoavgiọt trên24SN5H c24SN5Hỏ k24SN5Hhi lã5Ao Hag24SN5Hrid bồnuYZoavg 5AMalfoy ch24SN5Hạy lêYDJUBun dốc5A v5Aề uYZoav puYZoavhía t5Aòa YDJUBulâu đài.
5ALớp uYZoavhọc Chă24SN5Hm sócYDJUBu SYDJUBuinh vậtuYZoav HuyềuYZoavn bíuYZoav r24SN5Hun rẩYDJUBuy bướ5Ac 24SN5H YDJUButheo sauYDJUBu. B5Aọn họcuYZoav sin5Ah nYDJUBuhà SlyuYZoavtherin đều5A h5Aè nhauYZoavu l5Aa YDJUBuó l24SN5Hão Hag5Arid. Pa5Ansy 24SN5H PaYDJUBurkinson 24SN5Hràn r5Aụa nướcuYZoav mắt5A nói:
"Phải YDJUBuđuổi ông24SN5H 5Aấy ngay!"
DuYZoavean ThomuYZoavas cuYZoavhặn lời5A YDJUBucon bé:
"Đó 5Alà uYZoavlỗi củYDJUBua Malfoy."
Crabbe v5Aà uYZoavGoyle gồnguYZoav bắ5Ap thịt5A của24SN5H tụi24SN5H nóuYZoav lê5An 5Ađầy 24SN5Hvẻ đYDJUBue dọa.
Cả bọ5An 24SN5Hđã trèo24SN5H l5Aên hếtYDJUBu YDJUBunhững b5Aậc uYZoavthềm đ5Aá đểYDJUBu YDJUBubước uYZoavvào TYDJUBuiền sảnh24SN5H. PanuYZoavsy nói:
"Tôi p24SN5Hhải điuYZoav YDJUBuxem 5Acoi bạnuYZoav ấuYZoavy YDJUBucó 24SN5Hsao không?"
Cả bọnYDJUBu c5Aùng nhYDJUBuìn tuYZoavheo uYZoavPansy ch24SN5Hạy n24SN5Hhanh YDJUBulên cầuYDJUBu 5A t24SN5Hhang 24SN5Hcẩm thạchuYZoav. Bọn5A họcuYZoav si24SN5Hnh nh5Aà SlytuYZoavherin v5Aẫn YDJUBucòn cYDJUBua cẩmuYZoav lãouYZoav Hag24SN5Hrid YDJUBu k24SN5Hhi kéo24SN5H YDJUBunhau đ5Ai vYDJUBuề huYZoavướng phòng5A sinYDJUBuh hoạtYDJUBu c5Ahung củauYZoav t5Aụi YDJUBunó dưới5A uYZoavtầng YDJUBuhầm. 5A Harry5A, R24SN5Hon và24SN5H Hermion5Ae lên5A cầu5A 24SN5Hthang YDJUBuvề th5Aáp Gryffindor.
Hermione l5Ao lYDJUBuắng hỏi:
"Các bạn5A nghYDJUBuĩ nó24SN5H uYZoavcó 5Asao không?"
HauYZoavrry nói:
"Dĩ YDJUBunhiên luYZoavà không24SN5H sYDJUBuao rồuYZoavi, uYZoavbà YDJUBuPomfrey c5Aó thểuYZoav váYDJUBu mấYDJUBuy 24SN5Hvết thươYDJUBung chYDJUBuỉ truYZoavong 24SN5Hvòng một24SN5H ha24SN5Hi giây."
Harry 5Atừng đượcYDJUBu bà24SN5H YDJUBuy t24SN5Há trưởngYDJUBu đóYDJUBu chữa5A lànhYDJUBu mYDJUBuột các5Ah kỳ5A diuYZoavệu nhữnuYZoavg thương5A tí5Ach còuYZoavn t24SN5Hrầm trọnguYZoav YDJUBuhơn nhiều.
Ron cũn24SN5Hg tỏYDJUBu r5Aa l5Ao lắng:
"Dù sa5Ao tuYZoavhì chuyện5A 5Ađó mà24SN5H xảy24SN5H r5Aa YDJUButrong uYZoavbuổi dạy24SN5H YDJUBu đ5Aầu tiê5An củaYDJUBu báuYZoavc HagYDJUBurid thì5A q24SN5Huả làYDJUBu tệ5A uYZoavhại hế24SN5Ht 24SN5Hchỗ uYZoavnói. Thể5A nà24SN5Ho thuYZoavằng uYZoav MalfouYZoavy c24SN5Hũng q5Auậy bácuYZoav ấyYDJUBu ch5Ao màYDJUBu coi..."
Ba đứuYZoava tụYDJUBui n24SN5Hó lYDJUBuà nhữnYDJUBug đứa5A đYDJUBuầu uYZoavtiên đYDJUBui xuốn5Ag Đ24SN5Hại uYZoav Sảnh24SN5H 24SN5Hđường để5A ăuYZoavn bữauYZoav tối,24SN5H huYZoavy vọngYDJUBu gặ5Ap l5Aão HYDJUBuagrid, 5Anhưng chẳng24SN5H thấ5Ay lYDJUBuão uYZoav đâuYDJUBu cả.24SN5H YDJUBuHermione khônuYZoavg buYDJUBuồn đụnguYZoav nĩ24SN5Ha vYDJUBuô muố5An 5Abánh buYZoavíp tếuYZoavt vàuYZoav uYZoavthận. CuYZoavô YDJUBubé uYZoav l24SN5Ho lắ24SN5Hng nói:
"Người YDJUButa đâu5A cóYDJUBu đ24SN5Huổi bYDJUBuác ấ24SN5Hy, đú5Ang không?"
Ron cũng5A chYDJUBuẳng màng24SN5H gYDJUBuì ănYDJUBu uống:
"Họ k24SN5Hhông nênYDJUBu đuổi5A b5Aác ấy..."
Harry q24SN5Huan sát24SN5H uYZoavbàn ă5An củYDJUBua nh5Aà Slyther24SN5Hin. MộtYDJUBu YDJUBu nhóuYZoavm đông5A, gồm24SN5H c24SN5Hả Cr24SN5Habbe v24SN5Hà 5AGoyle, 5Ađang túYDJUBum uYZoavtụm v24SN5Hới nh5Aau, sauYZoavy sYDJUBuưa bà24SN5Hn YDJUBu bạcYDJUBu. HYDJUBuarry 24SN5Hchắc chắn24SN5H YDJUBulà mYDJUBuấy đứYDJUBua đuYZoavó đang24SN5H tuYZoavhêm m5Aắm thêm5A YDJUBumuối 24SN5Hcho câuuYZoav 24SN5H chuyYDJUBuện Malfo24SN5Hy bị5A thuYZoavương t24SN5Hhành trầ5Am trọng.
Ron rầu5A ruYZoavĩ nói:
"Thôi5A 5Athì, cũnguYZoav kuYZoavhông thểYDJUBu n5Aói hôm5A 24SN5Hnay khô5Ang ph5Aải 24SN5Hlà ng5Aày đầ24SN5Hu tiênYDJUBu họYDJUBuc th24SN5Hú vị."
Sau bữYDJUBua ăn5A tối24SN5H, 5Aba đứ5Aa qua24SN5Hy trởYDJUBu vềuYZoav p24SN5Hhòng sin5Ah YDJUBu hoYDJUBuạt chuuYZoavng vàYDJUBu cốYDJUBu uYZoavtập tru5Ang làmYDJUBu bàuYZoavi uYZoavtập 5Amà giá24SN5Ho uYZoavsư McGona24SN5Hgall đã24SN5H YDJUBura ch5Ao 24SN5H tụi24SN5H nó.24SN5H 5ANhưng cả24SN5H b24SN5Ha đứaYDJUBu cứuYZoav ch5Aốc chốcuYZoav lạuYZoavi nguYZoavừng học,uYZoav liếuYZoavc nhìYDJUBun rYDJUBua 5Angoài 5A cửuYZoava sổuYZoav của24SN5H toà5A tháp.5A HarrYDJUBuy đột5A nhiuYZoavên nói:
"Có 5Aánh 5Ađèn ở5A c5Aửa sYDJUBuổ nhàYDJUBu bYDJUBuác Hagrid."
Ron nhYDJUBuìn đồngYDJUBu 24SN5Hhồ đuYZoaveo ta5Ay của24SN5H nó:
"NếuuYZoav tụuYZoavi mình24SN5H 5Agấp gYDJUBuáp lê5An thì24SN5H uYZoavtụi mìn5Ah YDJUBuvẫn 24SN5Hcòn kịpYDJUBu đuYZoavể chạYDJUBuy xuốngYDJUBu dưới5A thYDJUBuăm YDJUBubác uYZoavấy, 24SN5Hvẫn cò5An s24SN5Hớm mà..."
Hermione nóuYZoavi c5Ahậm rãi:
"Mình khôYDJUBung biết..."
Ha5Arry tYDJUBuhấy uYZoavcô béuYZoav YDJUBuliếc nuYZoavhìn mìnhYDJUBu. NuYZoavó nóiuYZoav ngay:
"MìuYZoavnh đượcYDJUBu phéYDJUBup đ5Ai n5Agang 5Aqua uYZoavsân trường24SN5H màuYZoav. 24SN5H 5ASirius BlacYDJUBuk chưa5A vượtYDJUBu qu5Aa đượ24SN5Hc mấyuYZoav 24SN5Hviên gi24SN5Hám ngụ5Ac Azk5Aaban can24SN5Hh 24SN5Hgác 24SN5Hở 5A đ5Aây, đúnguYZoav không?"
Vậy làuYZoav 5Aba đứa24SN5H dọ5An dẹp24SN5H đồuYZoav uYZoavđạc, 24SN5Hkéo nha5Au c5Ahui q24SN5Hua YDJUBu c5Aái uYZoavlỗ BàYDJUBu Béo,5A vuYZoavui mừng24SN5H vuYZoavì khuYZoavông gặp5A 5Aai YDJUBuhết tr5Aên đư24SN5Hờng đi5A tYDJUBuới 5Acửa cuYZoavhính, uYZoav bởi5A uYZoavvì tụi5A nó24SN5H uYZoavcũng khôn5Ag tuYZoavhực sựYDJUBu tuYZoavin c5Ahắc làuYZoav tụiuYZoav n24SN5Hó được24SN5H phép5A điYDJUBu r5Aa 24SN5H ngoàYDJUBui 5Ahay không.
Cỏ trê5An YDJUBusân 24SN5Hvẫn cYDJUBuòn ướtuYZoav vuYZoavà 5Angả màu5A đe24SN5Hn thYDJUBuui YDJUBu t24SN5Hrong uYZoavánh YDJUBuhoàng hôn.5A K24SN5Hhi tới24SN5H được5A cuYZoavăn c5Ahòi c24SN5Hủa YDJUBulão Hag5Arid, uYZoavba đứauYZoav nh24SN5Hỏ g5Aõ 24SN5H cửa24SN5H 5Avà n24SN5Hghe ti5Aếng guYZoavầm gừ24SN5H buYZoavên tr24SN5Hong vọn24SN5Hg ra:
"VôuYZoav đi!"
Lão HuYZoavagrid đ5Aang ngồi5A thYDJUBuừ ngườ24SN5Hi bên5A buYZoavàn g24SN5Hỗ 24SN5Hđã mòn5A uYZoav sờn24SN5H của24SN5H l5Aão, co5An uYZoavchó 24SN5Hsăn FanuYZoavg tYDJUBuhì guYZoavác cáiuYZoav đầuYDJUBu nuYZoavó YDJUButrên đùi5A c5Ahủ. uYZoavChỉ nh5Aìn 24SN5H một24SN5H cá5Ai cũn24SN5Hg đủYDJUBu biết5A lãouYZoav Hagri5Ad đ5Aã 24SN5Huống kháuYZoav 24SN5Hnhiều YDJUBurượu. TrướuYZoavc mặtuYZoav YDJUBulão 5A YDJUBulà một24SN5H YDJUBucái 24SN5Hvại t5Ahiếc tuYZoavo gầnuYZoav bằng5A cá5Ai 5Axô, vuYZoavà uYZoavlão dư5Aờng 24SN5Hnhư k5Ahó khYDJUBuăn YDJUBulắm uYZoav mớiuYZoav tậpuYZoav 5Atrung đ5Aược tinuYZoavh thần24SN5H 5Ađể nh24SN5Hận r24SN5Ha bYDJUBua đứ5Aa nhỏ.
Khi đãYDJUBu nhận5A r5Aa 24SN5Hchúng, 5Alão lèuYZoav nhè:
"Kỷ 24SN5Hlục 5Achứ cuYZoavhẳng chơi24SN5H. Đố24SN5H YDJUBumà kiếm24SN5H 5Ara đ24SN5Hược tuYZoavrước đâuYZoavy YDJUButừng cóuYZoav mộYDJUBut tYDJUBuhầy guYZoaviáo nàoYDJUBu uYZoavchỉ l24SN5Hàm thâuYZoavy g5Aiáo đúYDJUBung cYDJUBuó 24SN5Hmột ngày."
Hermione thởYDJUBu mạnh:
"Bác chưauYZoav bịYDJUBu đuổuYZoavi mà5A, b24SN5Hác Hagrid!"
Lão Hag24SN5Hrid YDJUBuhớp thêmYDJUBu uYZoavmột ngụmYDJUBu t24SN5Ho nữa24SN5H 24SN5Hcủa YDJUBucái thuYZoavứ gYDJUBuì đ5Aó tuYZoavrong cá24SN5Hi vại,5A YDJUBugiọng củauYZoav lãoYDJUBu n5Aghe thuYZoavê thuYZoavảm hếtYDJUBu sức:
"Chưa! 24SN5HNhưng YDJUBuđó chỉ24SN5H làuYZoav vuYZoavấn đềuYZoav thờiuYZoav gian5A, đún24SN5Hg không,YDJUBu YDJUBusau 24SN5Hkhi thằ24SN5Hng MalfoYDJUBuy méc24SN5H 5Aba nó..."
"Nó uYZoavra sauYZoavo rYDJUBuồi h24SN5Hở báuYZoavc? ThươngYDJUBu tích24SN5H 5Acủa nóuYZoav YDJUBuđâu có24SN5H trầm5A trọng5A luYZoavắm hả24SN5H bác?"
Ron hỏi24SN5H, s5Aau 5Akhi bYDJUBua đứaYDJUBu cùng5A ngồiuYZoav xuống5A q5Auây uYZoavquần bêuYZoavn lão24SN5H HagridYDJUBu. Lã5Ao nóiYDJUBu g24SN5Hiọng chán24SN5H ngắt:
"Bà PomfuYZoavrey đã24SN5H lYDJUBuàm hếYDJUBut sứuYZoavc 5Ađể uYZoavchữa 24SN5Hcho uYZoavnó, uYZoavnhưng n5Aó YDJUBucứ YDJUBukêu làuYZoav nóYDJUBu v24SN5Hẫn c5Aòn 5Ađau lắ24SN5Hm... 5Acứ bănguYZoav bó..5A. v24SN5Hà rê24SN5Hn rỉ..."
5AHarry nóiuYZoav ngay:
"Nó gi5Aả YDJUBubộ uYZoavđau đó.YDJUBu BàYDJUBu 5APomfrey YDJUBucó thYDJUBuể cYDJUBuhữa làn5Ah uYZoav mọi5A vếtYDJUBu thươ24SN5Hng màuYZoav. NuYZoavăm YDJUBungoái bàuYZoav đã24SN5H lYDJUBuàm 24SN5Hmọc YDJUBulại gần24SN5H mộtuYZoav nửa24SN5H 5Asố xươn5Ag chYDJUBuo YDJUBu cháu5A. ThằuYZoavng 24SN5HMalfoy chỉ5A cốuYZoav tìuYZoavnh ă24SN5Hn vạ24SN5H mà24SN5H thôi."
Giọng lão5A H5Aagrid ngh5Ae càn24SN5Hg 5Athê thảm5A hơn:
"BYDJUBuan uYZoavquản 5Atrị nhà24SN5H uYZoavtrường dĩYDJUBu nhiê24SN5Hn 24SN5Hlà uYZoavđã n5Aghe báo24SN5H 5A cá24SN5Ho s5Aự việYDJUBuc rồi.24SN5H Họ5A c5Aho làYDJUBu b24SN5Hác bắtYDJUBu đYDJUBuầu bằnguYZoav 5Acon vYDJUBuật quáYDJUBu 5Ato. 24SN5HLẽ r24SN5Ha nYDJUBuên uYZoav để24SN5H YDJUBucon Bằ5Ang Mã5A ởYDJUBu 5Abài sau..uYZoav. 5Alúc YDJUBuđầu nuYZoavên chYDJUBuo học5A 24SN5Hmấy t24SN5Hhứ nhưuYZoav Nhuyễn24SN5H TrùnguYZoav uYZoav và5A 24SN5Hđại loYDJUBuại nuYZoavhư vậYDJUBuy... YDJUBuchẳng quYDJUBua lYDJUBuà lỗiYDJUBu cuYZoavủa bác..."
He24SN5Hrmione hăn24SN5Hg hái24SN5H cãi:
"Lỗi củaYDJUBu Malfo24SN5Hy cuYZoavhứ, 24SN5Hbác Hagrid!"
Harry nói:
"Tụi24SN5H couYZoavn YDJUBulàm nhYDJUBuân chứngYDJUBu cuYZoavho bYDJUBuác. Bác5A 24SN5Hđã nóYDJUBui BằuYZoavng YDJUBu Mã5A s5Aẽ tấn5A c24SN5Hông nếuYZoavu bị24SN5H xúuYZoavc phạm.YDJUBu T24SN5Hại thằ24SN5Hng uYZoavMalfoy khôuYZoavng chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."