Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương EkRtrm6 Gjn6ZG- MÓNGRk VRkUỐT EkRtrmVÀ jxBao4LÁ TRÀ
hi jxBao4 HarrRky, EkRtrmRon Gjn6ZGvà EkRtrmHermione bướcRk vEkRtrmào ĐạiGjn6ZG SảnhGjn6ZG đườngRk đểRk ănjxBao4 điểmjxBao4 tâmRk Gjn6ZGvào sánjxBao4g Gjn6ZG hômEkRtrm saujxBao4, Rkthì ngườijxBao4 đầujxBao4 tiêGjn6ZGn mGjn6ZGà tụiEkRtrm nRkó thGjn6ZGấy làGjn6ZG DrRkaco MRkalfoy. RkCó vẻEkRtrm nEkRtrmhư jxBao4 MalfoEkRtrmy Rkđang mRkua Gjn6ZGvui cEkRtrmho mộtGjn6ZG jxBao4nhóm EkRtrmhọc sijxBao4nh jxBao4nhà SlytheriGjn6ZGn bằngjxBao4 mEkRtrmột câuEkRtrm jxBao4 chuyệGjn6ZGn chọcRk cGjn6ZGười. LúcjxBao4 HarrjxBao4y, RoEkRtrmn vRkà HermioEkRtrmne đGjn6ZGi ngaEkRtrmng qEkRtrmua, MalfoGjn6ZGy đanjxBao4g EkRtrm nhạiGjn6ZG mộtGjn6ZG vẻGjn6ZG mjxBao4ặt đaujxBao4 đGjn6ZGớn đjxBao4ến Rkbất Rktỉnh kEkRtrmhá jxBao4khôi hEkRtrmài, thếGjn6ZG làGjn6ZG quRkanh nójxBao4 nEkRtrmổ rGjn6ZGa Rk mRkột EkRtrmtràng cười.
Hermione điGjn6ZG EkRtrmngay Gjn6ZGsau lưGjn6ZGng HaRkrry, nói:
"Kệ Rkxác nóGjn6ZG. CứGjn6ZG mặcGjn6ZG jxBao4kệ nójxBao4 jxBao4đi, jxBao4nó chẳngEkRtrm đánGjn6ZGg EkRtrmđể jxBao4mình EkRtrmbận tâGjn6ZGm đâu..."
Nhưng PaGjn6ZGncy ParkinjxBao4son, mộtEkRtrm cGjn6ZGon EkRtrmbé nhRkà SlytheriRkn, mặtjxBao4 EkRtrmtẹt dEkRtrma EkRtrmnhăn Gjn6ZGnhư mặtjxBao4 chóEkRtrm PujxBao4g cjxBao4hợt ríRkt lEkRtrmên tRkhe thé:
"Ê, PotEkRtrmter! PGjn6ZGotter ơiGjn6ZG, viEkRtrmên giámjxBao4 njxBao4gục AzkaEkRtrmban đEkRtrmang tớijxBao4 Gjn6ZGkìa! PotGjn6ZGter, Hùuuuu!"
Harry nRkgồi phịcEkRtrmh xuốngEkRtrm Gjn6ZGcái gGjn6ZGhế bêRkn cạnhjxBao4 GeorEkRtrmge jxBao4ở bàRkn ăjxBao4n củjxBao4a nEkRtrmhà GryffinRkdor. GeorgGjn6ZGe phátjxBao4 Gjn6ZGcho tụijxBao4 Rknó mGjn6ZGấy tjxBao4ờ giấy:
"Thời kjxBao4hóa biểuGjn6ZG Gjn6ZGcủa họEkRtrmc siRknh nămRk thứEkRtrm bEkRtrma đây.Gjn6ZG Ủa,jxBao4 cóEkRtrm cjxBao4huyện gEkRtrmì vậRky Harry?"
Ron ngồiRk EkRtrmxuống ghGjn6ZGế Rkbên kiEkRtrma GeorgRke, trừGjn6ZGng mắjxBao4t Gjn6ZGnhìn qRkua pGjn6ZGhía bEkRtrmàn ăRkn Rknhà SlytheriRkn, nói:
"ThRkằng Malfoy."
GRkeorge ngưGjn6ZGớc nEkRtrmhìn jxBao4qua, vRkừa EkRtrmđúng lGjn6ZGúc thấyGjn6ZG MalfjxBao4oy ljxBao4ại đaEkRtrmng mộtRk lầRkn nữaGjn6ZG giảEkRtrm EkRtrmbộ xỉuEkRtrm mộtRk cjxBao4ách EkRtrmđầy sợjxBao4 hGjn6ZGãi. GeojxBao4rge bìnGjn6ZGh tRkhản nói:
"Thằng nhjxBao4ãi ranjxBao4h. NóEkRtrm cũEkRtrmng EkRtrmđâu Rkcó jxBao4oai phoEkRtrmng lEkRtrmẫm jxBao4 liệtGjn6ZG gGjn6ZGì cjxBao4ho lắmEkRtrm jxBao4khi vRkiên jxBao4giám ngụcjxBao4 AzkGjn6ZGaban kiểmEkRtrm jxBao4tra đoàGjn6ZGn tjxBao4àu tốiEkRtrm hômRk quEkRtrma jxBao4 đâu.EkRtrm NEkRtrmó EkRtrmcũng chạyGjn6ZG tRkọt qGjn6ZGua tojxBao4a củaEkRtrm tụiRk mình,Gjn6ZG pjxBao4hải khjxBao4ông Fred?"
Fred Gjn6ZGkhinh bỉGjn6ZG liếRkc mắtRk nhRkìn sajxBao4ng Malfoy:
"Đồ Rksém Rktè jxBao4trong quần."
George nói:
"NgGjn6ZGay jxBao4như aEkRtrmnh đGjn6ZGây cũngGjn6ZG khônRkg khojxBao4ái chGjn6ZGo jxBao4lắm. HEkRtrmọ đúRkng lGjn6ZGà kiRknh tEkRtrmởm thiệt,Rk mấRky viEkRtrmên giámjxBao4 nGjn6ZGgục AzjxBao4kaban ấy..."
Fred nói:
"HjxBao4ọ EkRtrmlàm ruộGjn6ZGt gaRkn Gjn6ZGmình thiếuEkRtrm điềuGjn6ZG bịjxBao4 Gjn6ZGđông EkRtrmlạnh hGjn6ZGết vjxBao4ậy há?"
Harry nóRki nhỏ:
"Nhưng màGjn6ZG cjxBao4ác anRkh đâRku cóGjn6ZG EkRtrmxỉu, EkRtrmphải không?"
George nóijxBao4 Rkmạnh mẽ:
"Quên chRkuyện đóRk đjxBao4i, HarrRky. EkRtrmCó mGjn6ZGột lầjxBao4n jxBao4ba phảiGjn6ZG đRki EkRtrm tớijxBao4 nGjn6ZGhà nGjn6ZGgục AzRkkaban, nhớEkRtrm khôngjxBao4 FrGjn6ZGed? Gjn6ZGBa Gjn6ZGnói đóGjn6ZG làGjn6ZG nGjn6ZGơi tGjn6ZGồi tệRk nEkRtrmhứt mRkà Rk ôRkng Rktừng biếtRk đếnRk. BjxBao4a jxBao4trở vGjn6ZGề njxBao4hà tGjn6ZGay chjxBao4ân rRkun rẩjxBao4y rồiEkRtrm phátjxBao4 bệnhEkRtrm luônjxBao4 Rk mà...EkRtrm MấyGjn6ZG viEkRtrmên gEkRtrmiám ngụcEkRtrm AzkabaGjn6ZGn húEkRtrmt hếtjxBao4 niềjxBao4m vujxBao4i khGjn6ZGỏi cáiGjn6ZG nhGjn6ZGà ngụcGjn6ZG đóGjn6ZG. ỞGjn6ZG jxBao4 troEkRtrmng đó,jxBao4 EkRtrmhầu nhjxBao4ư tấtGjn6ZG cảEkRtrm cjxBao4ác tùjxBao4 jxBao4nhân ngụRkc AzkjxBao4aban đềGjn6ZGu phRkát điênRk lRkên jxBao4 hết."
Fred EkRtrmđổi đEkRtrmề tài:
"Ừ, đểjxBao4 cojxBao4i tEkRtrmhằng MaGjn6ZGlfoy sẽRk vGjn6ZGui Rknhư thếEkRtrm nàoEkRtrm sjxBao4au Gjn6ZG tRkrận jxBao4Quidditch đầuGjn6ZG tiên.jxBao4 NhớRk kEkRtrmhông? TrậnEkRtrm QuGjn6ZGidditch jxBao4đầu mGjn6ZGùa lGjn6ZGà trjxBao4ận giữajxBao4 jxBao4 độjxBao4i nhEkRtrmà EkRtrmGryffindor vàEkRtrm Rknhà Slytherin."
Lần dRkuy nhEkRtrmứt mEkRtrmà HarrEkRtrmy vàjxBao4 jxBao4Malfoy đốGjn6ZGi đjxBao4ầu nhRkau jxBao4 tronRkg mộtjxBao4 trậEkRtrmn QuiddEkRtrmitch cGjn6ZGũng Rklà lEkRtrmần MaRklfoy đjxBao4ã bịtjxBao4hua EkRtrmte Rktua xiểngGjn6ZG EkRtrm lGjn6ZGiểng. NhjxBao4ớ lGjn6ZGại Rktrận đó,Rk HajxBao4rry Rkthấy EkRtrmphấn khGjn6ZGởi lRkên chúRkt đỉnh,jxBao4 bjxBao4èn tựGjn6ZG lRkấy Gjn6ZG Gjn6ZGcho mìEkRtrmnh mấyEkRtrm khEkRtrmúc xRkúc xícEkRtrmh vRkà jxBao4cà cEkRtrmhua chiên.
HermioRkne còRkn Rkmải nghiênRk cGjn6ZGứu cáGjn6ZGi thờiRk khóGjn6ZGa bEkRtrmiểu EkRtrmmới Gjn6ZGcủa mìnRkh. jxBao4Cô béjxBao4 mRkừng rỡGjn6ZG kêujxBao4 lên:
"Ôi, jxBao4hay quá!EkRtrm TGjn6ZGụi mìnhjxBao4 bEkRtrmắt đEkRtrmầu Gjn6ZGhọc mGjn6ZGấy mônRk Rkmới Rkngay hômGjn6ZG nay."
Ron ngEkRtrmó quRka vaRki HermioEkRtrmne đọjxBao4c ké,Gjn6ZG jxBao4mặt màyGjn6ZG nghijxBao4êm traRkng hẳGjn6ZGn raEkRtrm. RkNó nói:
"Hermione jxBao4ơi, ngườiRk tEkRtrma làEkRtrmm rốGjn6ZGi Rkbeng cjxBao4ái tGjn6ZGhời jxBao4 khóRka biGjn6ZGểu củaRk bồEkRtrm rjxBao4ồi. CEkRtrmoi nEkRtrmè, họjxBao4 xếRkp cjxBao4ho bjxBao4ồ tớGjn6ZGi Rkmười mGjn6ZGôn hEkRtrmọc mộjxBao4t ngàRky. Gjn6ZG LàEkRtrmm gìRk cóGjn6ZG đủjxBao4 EkRtrmthời giờ."
"Mình sRkẽ xoaEkRtrmy sở.Gjn6ZG RkMình EkRtrmđã EkRtrmdàn xEkRtrmếp xoRkng vớiGjn6ZG gGjn6ZGiáo sưjxBao4 McEkRtrmGonagall rồi."
Ron vẫnEkRtrm cườiRk, nói:
"Nhưng màjxBao4 cEkRtrmoi nRkè, bEkRtrmồ thEkRtrmấy tRkhời kRkhóa biểujxBao4 sRkáng jxBao4nay EkRtrmkhông? ChínEkRtrm giEkRtrmờ mjxBao4ôn TiRkên trijxBao4. EkRtrmVà ngGjn6ZGay pjxBao4hía dRkưới, chíGjn6ZGn giờjxBao4, MugglGjn6ZGe-học. Và..."
Ron cGjn6ZGhồm tới,Gjn6ZG Rkghé EkRtrmsát cEkRtrmái thờiRk kEkRtrmhóa biểuGjn6ZG hEkRtrmơn, vẻEkRtrm khônjxBao4g tGjn6ZGhể nRkào tRkin được:
"Coi nèGjn6ZG, EkRtrmngay dướiGjn6ZG dòRkng đó:Rk mEkRtrmôn SốEkRtrm họEkRtrmc, EkRtrmcũng jxBao4 Rkchín Gjn6ZGgiờ. EkRtrmÝ mRkình nEkRtrmói ljxBao4à mìnhRk biếtEkRtrm jxBao4bồ gijxBao4ỏi, HermionEkRtrme à,EkRtrm nhGjn6ZGưng EkRtrmkhông ajxBao4i cjxBao4ó EkRtrm thGjn6ZGể gRkiỏi đEkRtrmến nRkhư vậy.jxBao4 LàmEkRtrm saRko cùnjxBao4g EkRtrmmột lúcRk Gjn6ZGmà Gjn6ZGbồ cójxBao4 thểGjn6ZG EkRtrmhọc EkRtrmở jxBao4ba lớGjn6ZGp Rk chứ?"
Hermione nóiRk cRkộc lốc:
"ĐừngjxBao4 cóRk nguRk. DĩjxBao4 jxBao4nhiên mìRknh jxBao4sẽ khGjn6ZGông ngồiGjn6ZG họcRk ởGjn6ZG EkRtrmtrong Gjn6ZGcả jxBao4ba lEkRtrmớp cùngjxBao4 mộRkt lúc."
"Vậy thì..."
jxBao4Hermione ngRkắt lời:
"Làm ơnGjn6ZG đưajxBao4 giùEkRtrmm mìnEkRtrmh hGjn6ZGũ mứt."
"Nhưng..."
HermioGjn6ZGne gắtjxBao4 lên:
"jxBao4Ôi, jxBao4Ron ơijxBao4, nGjn6ZGếu thờiEkRtrm khóEkRtrma biểujxBao4 củRka mìnhGjn6ZG hRkơi đầyjxBao4 jxBao4 mộtEkRtrm chúEkRtrmt EkRtrmthì mắcjxBao4 mớRk EkRtrmgì tớiEkRtrm bồRk hEkRtrmả? MìjxBao4nh đãRk nóiGjn6ZG vGjn6ZGới bRkồ rồiEkRtrm, Gjn6ZGmình đEkRtrmã EkRtrmdàn Rk xếpjxBao4 xoRkng hếEkRtrmt vớGjn6ZGi giRkáo sưjxBao4 McGonagaGjn6ZGll rồi!"
VừaRk lúcjxBao4 đjxBao4ó, Rklão HagrjxBao4id jxBao4bước vàojxBao4 ĐạijxBao4 SảnhGjn6ZG EkRtrmđường. EkRtrm RkLão mặcEkRtrm cáiEkRtrm áoEkRtrm EkRtrmkhoác dàjxBao4i bằngRk lRkông chujxBao4ột EkRtrmchũi, Rkvà lãRko cứGjn6ZG lRkơ EkRtrmđễnh vjxBao4ung jxBao4 vẫyEkRtrm xácEkRtrm jxBao4một cEkRtrmon Gjn6ZGchồn hGjn6ZGôi tjxBao4rong bGjn6ZGàn tGjn6ZGay Gjn6ZGto kếjxBao4ch xùEkRtrm củaRk mình.
Trên jxBao4đường đjxBao4i tớiGjn6ZG bànRk gjxBao4iáo viêGjn6ZGn, lãjxBao4o dừngRk jxBao4bước nEkRtrmói vớiEkRtrm bọnjxBao4 trẻ:
"Ổn cảGjn6ZG chjxBao4ứ hảEkRtrm? CRkác cháRku Gjn6ZGlà nhữngEkRtrm họcGjn6ZG jxBao4trò tRkrong Gjn6ZG Gjn6ZGlớp EkRtrmhọc đầujxBao4 tiêGjn6ZGn màGjn6ZG bácGjn6ZG đượcGjn6ZG dạyRk đEkRtrmó ngheEkRtrm! EkRtrmLớp bEkRtrmắt đầuGjn6ZG ngajxBao4y Rksau bữGjn6ZGa EkRtrmăn jxBao4 trưaRk! BáEkRtrmc phGjn6ZGải thứcRk dậyRk từjxBao4 lúEkRtrmc nămEkRtrm gjxBao4iờ sjxBao4áng đjxBao4ể chEkRtrmuẩn bịRk Gjn6ZGmọi thjxBao4ứ sẵjxBao4n jxBao4 sàng..Gjn6ZG. HEkRtrmy vGjn6ZGọng đâjxBao4u đãjxBao4 vôEkRtrm đójxBao4 rồi.Rk.. bRkác EkRtrmđây, mộtjxBao4 thầEkRtrmy gijxBao4áo... thiệtRk Rk tình..."
LãojxBao4 nEkRtrmgoác miệngEkRtrm Gjn6ZGcười toRke toEkRtrmét vjxBao4ới bọnRk Gjn6ZGtrẻ vàjxBao4 điGjn6ZG EkRtrmtiếp Gjn6ZGtới bàRkn Rkăn dànjxBao4h Rkcho giáoRk viRkên, jxBao4vẫn vuEkRtrmng vẩyRk xáRkc coEkRtrmn EkRtrmchồn hôi.
jxBao4Với Rkmột chjxBao4út jxBao4lo EkRtrmâu Rktrong giọngjxBao4 nóiEkRtrm, RojxBao4n thắRkc mắc:
"Không biGjn6ZGết bjxBao4ác jxBao4ấy chuẩnjxBao4 bịEkRtrm sRkẵn sàRkng cáiRk jxBao4gì ljxBao4à cáiGjn6ZG EkRtrmgì nhỉ?"
Sảnh ĐườngEkRtrm jxBao4bắt EkRtrmđầu vắGjn6ZGng bớtGjn6ZG kEkRtrmhi mọiGjn6ZG nRkgười EkRtrmlục tụcjxBao4 đếnEkRtrm jxBao4lớp họcRk đầRku tiEkRtrmên jxBao4của mjxBao4ình. Gjn6ZGRon xeEkRtrmm thờiGjn6ZG khóajxBao4 biểuEkRtrm củjxBao4a nó:
"Tụi mìnjxBao4h phảiGjn6ZG đijxBao4 thEkRtrmôi, đểRk coGjn6ZGi, lớEkRtrmp TiEkRtrmên trRki ởGjn6ZG tầEkRtrmng trênGjn6ZG cùngEkRtrm củaGjn6ZG TháGjn6ZGp BGjn6ZGắc. TụjxBao4i mìnGjn6ZGh jxBao4sẽ mấtjxBao4 EkRtrmmười phGjn6ZGút mjxBao4ới jxBao4đến đượcjxBao4 nGjn6ZGơi đó..."
Ba đứaEkRtrm vộiEkRtrm EkRtrmvàng ănjxBao4 Gjn6ZGcho xRkong bữaEkRtrm Rkđiểm tâmjxBao4, cGjn6ZGhào EkRtrm tạEkRtrmm biệGjn6ZGt FrjxBao4ed vàGjn6ZG GeGjn6ZGorge, Gjn6ZGrồi jxBao4đi jxBao4trở jxBao4ra, băEkRtrmng Gjn6ZGqua SjxBao4ảnh Rkđường. Gjn6ZGKhi tRkụi nóEkRtrm Gjn6ZG Gjn6ZGđi ngjxBao4ang bàRkn ăEkRtrmn EkRtrmcủa nhàjxBao4 SlythjxBao4erin, MjxBao4alfoy lạiGjn6ZG bRkiểu diễGjn6ZGn tròRk nhájxBao4i mộtEkRtrm cơnGjn6ZG jxBao4 xỉEkRtrmu jxBao4nữa. TiEkRtrmếng cườiGjn6ZG EkRtrmrú lêRkn đuổiRk theEkRtrmo HjxBao4arry vRkào tậGjn6ZGn tiềnjxBao4 sảnh.
Hành trìnGjn6ZGh xuyêEkRtrmn qGjn6ZGua EkRtrmtòa lâEkRtrmu đEkRtrmài EkRtrmđể đEkRtrmến TjxBao4háp BắcjxBao4 Rk jxBao4là mộtEkRtrm hàEkRtrmnh trìnhjxBao4 dEkRtrmài. HjxBao4ai njxBao4ăm ởEkRtrm HogwarjxBao4ts jxBao4chưa đủjxBao4 đểRk bọnRk trẻEkRtrm EkRtrmbiết hếGjn6ZGt Gjn6ZG jxBao4mọi tRkhứ vEkRtrmề tRkòa lâRku đài:jxBao4 trEkRtrmước Gjn6ZGđây tụiEkRtrm nGjn6ZGó chEkRtrmưa tEkRtrmừng Gjn6ZGđược EkRtrmvào bêRkn EkRtrmtrong Gjn6ZG ThGjn6ZGáp Bắc.
TụRki nEkRtrmhỏ trèjxBao4o lêRkn tớiEkRtrm cầEkRtrmu tjxBao4hang Rkthứ bảyGjn6ZG, đếnRk mộtEkRtrm Gjn6ZG đầuEkRtrm Rkcầu thanEkRtrmg kRkhông thGjn6ZGấy qjxBao4uen chúRkt EkRtrmnào, ởEkRtrm jxBao4đó khôGjn6ZGng Gjn6ZGcó cáiEkRtrm EkRtrmgì kGjn6ZGhác Rkngoài jxBao4 mộtRk bứRkc tranjxBao4h ljxBao4ớn jxBao4vẽ Gjn6ZGmột bãRki cỏRk trốngEkRtrm Rktrơ trejxBao4o trRkên bứcRk tườEkRtrmng đá,Gjn6ZG RoGjn6ZGn Gjn6ZG vjxBao4ừa thEkRtrmở hổEkRtrmn hểnEkRtrm Gjn6ZGvừa nói:
"Phải... Gjn6ZGcó... một.jxBao4.. lGjn6ZGối... đRki... tắRkt... chứ!"
Hermione ngGjn6ZGó Gjn6ZGxuống mộtEkRtrm hànhjxBao4 lanGjn6ZGg vắngjxBao4 bênEkRtrm phải:
"CRkhắc làGjn6ZG lốiRk này."
Nhưng RkRon nói:
"Gjn6ZGKhông phảjxBao4i đâjxBao4u. ĐójxBao4 lRkà hướnGjn6ZGg nGjn6ZGam màjxBao4. MấyGjn6ZG bEkRtrmồ jxBao4ngó cojxBao4i, tụEkRtrmi jxBao4mình cóGjn6ZG Rkthể nhìEkRtrmn thấyjxBao4 mộtEkRtrm mGjn6ZGảng hồRk nướcRk Gjn6ZGbên Rkngoài cửaEkRtrm sổjxBao4 kìa..."
Harry jxBao4ngắm bứcjxBao4 trRkanh. MGjn6ZGột chjxBao4ú EkRtrmngựa lRkùn mEkRtrmũm mRkĩm, jxBao4 lôngEkRtrm xRkám lốmGjn6ZG đốmGjn6ZG, vjxBao4ừa mớGjn6ZGi thGjn6ZGong doRkng dRkẫm jxBao4lên Gjn6ZGbãi cỏEkRtrm Rkvà Gjn6ZGthơ thẩnEkRtrm nhấEkRtrmm jxBao4 nhRkáp cjxBao4ỏ xRkanh. RkTuy EkRtrmđã qEkRtrmuen vớEkRtrmi việcRk cácRk Gjn6ZGnhân vjxBao4ật tGjn6ZGrong nhữnjxBao4g jxBao4bức traGjn6ZGnh Gjn6ZGở EkRtrm trEkRtrmường HoEkRtrmgwarts cEkRtrmứ EkRtrmdi chRkuyển lRkung tujxBao4ng vàEkRtrm thỉjxBao4nh thoảngRk bỏEkRtrm EkRtrmkhung traRknh Rkmà Gjn6ZG đGjn6ZGi Rkthăm viếngGjn6ZG lẫjxBao4n Rknhau, EkRtrmnhưng HarEkRtrmry vẫnEkRtrm cjxBao4ứ khoájxBao4i jxBao4nhìn chúngjxBao4. MộtGjn6ZG látjxBao4 Rk sajxBao4u, mEkRtrmột hiệpGjn6ZG EkRtrmsĩ ljxBao4ùn Gjn6ZGbè bèjxBao4 Gjn6ZGmặc bộGjn6ZG áGjn6ZGo giáEkRtrmp cứGjn6ZG kêEkRtrmu xủngEkRtrm xoẻGjn6ZGng kjxBao4hi ôRkng bướcGjn6ZG Rk vàoEkRtrm jxBao4bức Rktranh, tjxBao4heo Rksau lEkRtrmà jxBao4con nRkgựa lùRkn. CGjn6ZGăn cjxBao4ứ vàRko Rkdấu vếtRk cRkỏ dậpjxBao4 cEkRtrmòn EkRtrm díEkRtrmnh ởEkRtrm đầGjn6ZGu Rkgối củGjn6ZGa bộjxBao4 jxBao4đồ giEkRtrmáp jxBao4kim loGjn6ZGại jxBao4ông Gjn6ZGđang Rkmặc, tEkRtrmhì cEkRtrmó Rkthể EkRtrmnói chEkRtrmắc Gjn6ZG lGjn6ZGà ôngjxBao4 vừRka Rkté ngựa.
Nhìn Rkthấy HarrjxBao4y, RkRon vjxBao4à HermioRkne, ôngjxBao4 hiRkệp sĩEkRtrm gGjn6ZGào lên:
"A! QuânGjn6ZG bấtEkRtrm lươEkRtrmng nàRko djxBao4ám EkRtrmxâm Rknhập lãnjxBao4h địajxBao4 EkRtrm riênjxBao4g củajxBao4 tEkRtrma hả?Gjn6ZG RkPhải chăngRk Rkcác ngưRkơi đếjxBao4n cườRki Rknhạo jxBao4ta ngjxBao4ã ngEkRtrmựa? RkHãy Rkrút Rk jxBao4gươm rRka, đồEkRtrm bấtGjn6ZG lươRkng, đRkồ chó!"
Ba đứajxBao4 nhỏRk sửngjxBao4 EkRtrmsốt đGjn6ZGứng nGjn6ZGgớ EkRtrmra nGjn6ZGhìn ôGjn6ZGng hijxBao4ệp Rksĩ Rk ljxBao4ùn đanEkRtrmg Gjn6ZGrút thRkanh gưjxBao4ơm rGjn6ZGa kRkhỏi Gjn6ZGcái vGjn6ZGỏ kiếEkRtrmm vàRk Gjn6ZGbắt đGjn6ZGầu vGjn6ZGung gưjxBao4ơm Rktrong Rk tGjn6ZGay Rkmột cGjn6ZGách jxBao4hung hăngGjn6ZG, Rkcòn chGjn6ZGân jxBao4cẳng Rkthì jxBao4nhảy jxBao4loi chRkoi trjxBao4ong cơnEkRtrm giậnjxBao4 Gjn6ZG điêGjn6ZGn cuRkồng. NhưngGjn6ZG EkRtrmlưỡi gươmjxBao4 qGjn6ZGuá dàEkRtrmi Rkso vớEkRtrmi thânRk hìnEkRtrmh cụtGjn6ZG ngủnEkRtrm Gjn6ZGcủa ôngEkRtrm, Gjn6ZG jxBao4thành Rkra kjxBao4hi ônjxBao4g cjxBao4hém mộRkt đườngRk gươmjxBao4 áEkRtrmc Gjn6ZGliệt tEkRtrmhì đàjxBao4 gEkRtrmươm đjxBao4i lGjn6ZGàm ôGjn6ZGng mấEkRtrmt jxBao4 cảRk tjxBao4hăng Rkbằng, EkRtrmté lănRk đùng,Gjn6ZG sấjxBao4p mặtRk xuốngGjn6ZG bãiRk cỏ.
Harry Gjn6ZGtiến tớiGjn6ZG gầnjxBao4 bứcRk Rktranh hơnGjn6ZG, nóRk hỏi:
"Ông cjxBao4ó saGjn6ZGo không?"
"Lùi lạRki! jxBao4Quân kRkhoác Gjn6ZGlác jxBao4đê tiệnRk! LùjxBao4i! ĐồGjn6ZG jxBao4xỏ lá!"
Ông hiệjxBao4p sRkĩ jxBao4lại nắmRk chjxBao4ặt Rkthanh gGjn6ZGươm, chốngGjn6ZG jxBao4gươm Gjn6ZG xuGjn6ZGống Rkđể đứnjxBao4g lEkRtrmên, EkRtrmnhưng lưEkRtrmỡi gươmRk lRkún sâujxBao4 thêmGjn6ZG vjxBao4ào lGjn6ZGớp cGjn6ZGỏ, vàGjn6ZG kEkRtrmhi ôngEkRtrm Rk đứnGjn6ZGg dậyRk jxBao4được rGjn6ZGồi thjxBao4ì cjxBao4ho dùGjn6ZG Rkđã cốEkRtrm gắngRk jxBao4hết sRkức mìnEkRtrmh, ônGjn6ZGg khEkRtrmông tRkhể jxBao4nào jxBao4 rRkút lưRkỡi EkRtrmgươm rjxBao4a jxBao4được nữa.Rk CuốiEkRtrm cùnEkRtrmg ôngjxBao4 phảiEkRtrm tựGjn6ZG quăngjxBao4 mìnhGjn6ZG xuốngRk cỏGjn6ZG, EkRtrm đẩjxBao4y cáGjn6ZGi mạngEkRtrm cjxBao4he mặtGjn6ZG trênGjn6ZG EkRtrmcái jxBao4nón giáRkp sắtGjn6ZG EkRtrmra đểRk laGjn6ZGu mồGjn6ZG hôiEkRtrm jxBao4đang rịnEkRtrm đầmRk jxBao4 đìa.
TRkhừa dịEkRtrmp ôEkRtrmng hGjn6ZGiệp sĩRk nGjn6ZGghỉ mGjn6ZGệt, HarrEkRtrmy pEkRtrmhân trần:
"Như Rkvầy njxBao4è, tụiGjn6ZG tôEkRtrmi Rkđang điRk tìmGjn6ZG ThGjn6ZGáp RkBắc. ChắcEkRtrm ôngjxBao4 jxBao4đâu biRkết chỗEkRtrm đóRk ởEkRtrm đâujxBao4 hả?"
Cơn giGjn6ZGận cGjn6ZGủa ôjxBao4ng hGjn6ZGiệp sRkĩ dườngGjn6ZG nhEkRtrmư Gjn6ZGtan biếjxBao4n đRki Gjn6ZGtức thìRk. jxBao4Ông láRkch cjxBao4ách đứEkRtrmng dậyEkRtrm jxBao4và dõnGjn6ZGg dạjxBao4c hô:
"Một cuộEkRtrmc truEkRtrmy Gjn6ZGtìm! HãyEkRtrm tjxBao4heo tajxBao4, hỡijxBao4 cGjn6ZGác bằngEkRtrm Gjn6ZG jxBao4hữu thânjxBao4 thEkRtrmiết! ChRkúng tEkRtrma jxBao4sẽ tjxBao4ìm rGjn6ZGa mụcRk tiêujxBao4 củaRk EkRtrmcác EkRtrmbạn, hoặcRk Gjn6ZGlà cjxBao4húng jxBao4 Rkta sẽEkRtrm dũngjxBao4 jxBao4cảm bGjn6ZGỏ mjxBao4ạng vìRk nhiệmRk vụ!"
ÔngRk hiệpjxBao4 sRkĩ lạiGjn6ZG mộtEkRtrm lầnRk nữaEkRtrm cốjxBao4 gắnEkRtrmg rútGjn6ZG thaRknh jxBao4 gưRkơm jxBao4ra mộtjxBao4 EkRtrmcách khôngRk hiệuGjn6ZG quảEkRtrm, rồijxBao4 cRkố jxBao4trèo ljxBao4ên Rkcon ngựjxBao4a mậGjn6ZGp, Rknhưng lạGjn6ZGi EkRtrm ngEkRtrmã xuống.EkRtrm RkÔng bjxBao4èn kRkhí khjxBao4ái Rkla to:
"ĐànjxBao4h điGjn6ZG bjxBao4ộ vRkậy, tEkRtrmhưa qGjn6ZGuí ngàEkRtrmi vGjn6ZGà qGjn6ZGuí nương!Gjn6ZG LênjxBao4 đưGjn6ZGờng! TEkRtrmiến lên!"
Và, troGjn6ZGng bộEkRtrm áEkRtrmo giápRk sắtjxBao4 kêjxBao4u xủngjxBao4 xGjn6ZGoẻng ầmRk ĩ,jxBao4 Rk ônjxBao4g tRka chjxBao4ạy vEkRtrmô cạnhjxBao4 tráiEkRtrm củEkRtrma Gjn6ZGcái kRkhung trjxBao4anh vàjxBao4 jxBao4biến mRkất jxBao4khỏi Gjn6ZGcảnh tríEkRtrm Rk củaRk jxBao4bức tranh.
Ba Gjn6ZGđứa nhỏEkRtrm vộiRk Gjn6ZGvã chạyGjn6ZG tEkRtrmheo ônEkRtrmg hiệpRk sRkĩ Gjn6ZGdọc hjxBao4ành EkRtrm Rklang, căjxBao4n cứjxBao4 tRkheo âRkm thaEkRtrmnh xủngEkRtrm xoẻngGjn6ZG Gjn6ZGphát rEkRtrma từRk bộjxBao4 áoEkRtrm giáRkp củaRk ôngRk. jxBao4 ThỉnhEkRtrm thjxBao4oảng tụiRk Gjn6ZGnó nhRkìn thấyGjn6ZG jxBao4ông chạjxBao4y ngaGjn6ZGng qujxBao4a mộtEkRtrm bứcGjn6ZG trEkRtrmanh jxBao4ở pjxBao4hía Gjn6ZG trước.
"Hãy cGjn6ZGố mEkRtrmà caRkn đảEkRtrmm EkRtrmlên nhé,Rk điềuEkRtrm EkRtrmtệ nhứtRk cEkRtrmòn Rkchưa Gjn6ZGxảy rEkRtrma đâu!"
Ông hiệpjxBao4 sĩGjn6ZG gàGjn6ZGo toGjn6ZG, Gjn6ZGvà Gjn6ZGtụi nójxBao4 tEkRtrmhấy ônGjn6ZGg tGjn6ZGái xEkRtrmuất Gjn6ZG hijxBao4ện phíGjn6ZGa trướjxBao4c mộGjn6ZGt nhEkRtrmóm cácjxBao4 bàEkRtrm mặjxBao4c váyRk phồnRkg vẻRk nhớGjn6ZGn nRkhác. TraEkRtrmnh cGjn6ZGủa Rk cáEkRtrmc jxBao4bà treEkRtrmo trGjn6ZGên Gjn6ZGvách củjxBao4a mộtjxBao4 Rkcầu thanRkg xoắnEkRtrm chôGjn6ZGng chênh.
HarryRk, EkRtrmRon vEkRtrmà Gjn6ZGHermione tEkRtrmhở hổnGjn6ZG hểnRk Gjn6ZGtrèo jxBao4lên EkRtrm nEkRtrmhững bậcGjn6ZG thEkRtrmang xGjn6ZGoắn Rksít saojxBao4, cànRkg lúcjxBao4 càRkng thRkấy chGjn6ZGóng mjxBao4ặt hGjn6ZGơn, cGjn6ZGho đếnjxBao4 Rk kRkhi jxBao4nghe đượcGjn6ZG tiếRkng njxBao4ói rìjxBao4 Rkrầm pEkRtrmhía trêRkn đầu,jxBao4 Rkthì tGjn6ZGụi EkRtrmnó biếtEkRtrm chắjxBao4c mìjxBao4nh EkRtrm đEkRtrmã Rktới đưEkRtrmợc Gjn6ZGlớp học.
Ông Rkhiệp sĩEkRtrm bấyEkRtrm giờRk mớRki tEkRtrmhò đầuGjn6ZG Gjn6ZGvô bứRkc trGjn6ZGanh củRka EkRtrmmột ônGjn6ZGg tEkRtrmhầy tRku cóRk vẻEkRtrm mặGjn6ZGt hjxBao4ết sEkRtrmức EkRtrmnham hRkiểm, lEkRtrma lớn:
"Tạm biEkRtrmệt! TạmRk biệRkt nhjxBao4é, EkRtrmcác chiếRkn hữEkRtrmu củajxBao4 jxBao4ta! EkRtrm BRkất EkRtrmcứ Gjn6ZGkhi nàjxBao4o EkRtrmcác bGjn6ZGạn cầjxBao4n đRkến mộtRk Rktrái tEkRtrmim cajxBao4o thEkRtrmượng vGjn6ZGà nhữnRkg jxBao4bắp thịtjxBao4 jxBao4 sắtGjn6ZG tRkhép, thìEkRtrm Gjn6ZGcứ tìGjn6ZGm đGjn6ZGến NGjn6ZGgài Cadogan!"
Khi jxBao4ông Gjn6ZGhiệp sĩGjn6ZG biếnGjn6ZG Rkđi rồijxBao4, Gjn6ZGRon EkRtrmlầm bầm:
"Ừ, chừEkRtrmng nàoEkRtrm tụiGjn6ZG Gjn6ZGnày cầnGjn6ZG đếnjxBao4 mEkRtrmột nGjn6ZGgười gànRk dở,Rk thjxBao4ế nàRko EkRtrmtụi nGjn6ZGày cRkũng kêEkRtrmu tGjn6ZGới ông."
Ba đứaEkRtrm trGjn6ZGèo nốtjxBao4 mấGjn6ZGy bậcEkRtrm thaRkng cuốiEkRtrm cùnjxBao4g, đặtjxBao4 EkRtrm châGjn6ZGn Rklên EkRtrmmột đầuEkRtrm Rkcầu thaRkng nhGjn6ZGỏ xEkRtrmíu, ởRk đójxBao4 hầEkRtrmu nhưjxBao4 Gjn6ZGcả lRkớp họGjn6ZGc TijxBao4ên trEkRtrmi đềujxBao4 EkRtrm đãjxBao4 tụGjn6ZG tậpjxBao4 đônjxBao4g đủ.jxBao4 KhôngGjn6ZG tGjn6ZGhấy jxBao4cánh cửaGjn6ZG nàjxBao4o jxBao4mở EkRtrmra tGjn6ZGừ jxBao4đầu cjxBao4ầu thanRkg nGjn6ZGày. jxBao4 REkRtrmon hujxBao4ých cùiGjn6ZG chỏRk vôRk Gjn6ZGHarry, Rkchỉ ljxBao4ên trầnRk nhàjxBao4, tRkrên đEkRtrmó Gjn6ZGcó mGjn6ZGột cáEkRtrmi giốGjn6ZGng Rk njxBao4hư jxBao4cửa Rkbẫy sậpjxBao4 hjxBao4ình tròn,EkRtrm Rkcó đínRkh EkRtrmmột cáiEkRtrm tRkhể bàiEkRtrm bEkRtrmằng đRkồng. HarrEkRtrmy đọc:
"Sybill TrelaRkwney, gEkRtrmiáo viêjxBao4n bộRk Rkmôn TiGjn6ZGên TrjxBao4i họcRk... LàmGjn6ZG sjxBao4ao tjxBao4ụi mìnEkRtrmh lênRk đưEkRtrmợc tjxBao4rên đóRk bâyjxBao4 giờ?"
Như tGjn6ZGhể đEkRtrmể Rktrả Rklời câuGjn6ZG hỏiEkRtrm củajxBao4 HarrjxBao4y, cGjn6ZGánh cửjxBao4a Rk bẫyEkRtrm sậpGjn6ZG bỗngRk nhijxBao4ên mRkở rEkRtrma, vRkà mộtEkRtrm cáEkRtrmi Gjn6ZGthang bằRkng bạjxBao4c đượcRk thGjn6ZGả Rkxuống nEkRtrmgay Gjn6ZG Gjn6ZGbên Rkchân HarGjn6ZGry. MọijxBao4 njxBao4gười Rkchợt iEkRtrmm bặt.
Ron Rknhe rănEkRtrmg cười:
"NhườngEkRtrm bồGjn6ZG EkRtrmlên trưGjn6ZGớc đó."
Harry đànhGjn6ZG ljxBao4eo jxBao4lên trướRkc tiEkRtrmên, Gjn6ZGbước vàRko Rkmột jxBao4 phònGjn6ZGg họcEkRtrm trôngGjn6ZG Rklạ lùngEkRtrm nGjn6ZGhất từjxBao4 trướcjxBao4 tRkới nEkRtrmay. ThậtEkRtrm rjxBao4a, jxBao4nó chẳngjxBao4 giốngEkRtrm EkRtrm jxBao4phòng hRkọc cEkRtrmhút xíuGjn6ZG jxBao4nào hết;Rk Gjn6ZGmà Gjn6ZGlại đâGjn6ZGu Gjn6ZGđó EkRtrmvừa gijxBao4ống mộtGjn6ZG EkRtrmcái Gjn6ZGkho ájxBao4p mRkái Rk cRkủa EkRtrmmột cănRk njxBao4hà, vGjn6ZGừa giốnEkRtrmg mộtRk Rkcái tiệGjn6ZGm tràGjn6ZG kiểujxBao4 Rkxưa. TrEkRtrmong phòngRk cRkó ítRk Rk nEkRtrmhứt haEkRtrmi chụcRk Gjn6ZGcái bàRkn tEkRtrmròn nhỏRk EkRtrmbày bjxBao4iện lộnGjn6ZG xộn,Gjn6ZG chunRkg qGjn6ZGuanh đặtRk Gjn6ZGmấy cáiGjn6ZG Gjn6ZG ghếRk bàRknh bjxBao4ọc vảiEkRtrm hoGjn6ZGa sặjxBao4c Rksỡ Rkvà mRkấy jxBao4cái gốiGjn6ZG nệGjn6ZGm nEkRtrmhỏ màjxBao4 dày.jxBao4 MọRki thứRk đượcjxBao4 EkRtrm soRki Gjn6ZGsáng bằngjxBao4 Rkánh Gjn6ZGđèn đỏGjn6ZG thắmEkRtrm. TấtjxBao4 jxBao4cả màjxBao4n EkRtrmcửa EkRtrmsổ đRkều kéjxBao4o EkRtrmkín lạiRk vEkRtrmà Gjn6ZG nhiềuEkRtrm ngRkọn đènjxBao4 đưEkRtrmợc chụpjxBao4 kínRk Gjn6ZGbằng nhữngGjn6ZG cáiRk jxBao4khăn quàngEkRtrm đjxBao4ỏ sậRkm. RkCăn phòGjn6ZGng Gjn6ZG ấmRk mRkột EkRtrmcách ngộRkt ngạtGjn6ZG, vàRk dướiEkRtrm EkRtrmbệ ljxBao4ò sưởiEkRtrm chấtjxBao4 đầyjxBao4 nhócRk EkRtrmcác tEkRtrmhứ, mộtjxBao4 jxBao4 Rkngọn lửaEkRtrm đanGjn6ZGg đunEkRtrm mEkRtrmột Gjn6ZGcái Rkấm đồnjxBao4g Gjn6ZGto tjxBao4ướng, tỏjxBao4a EkRtrmra mộtGjn6ZG thEkRtrmứ mjxBao4ùi hănEkRtrmg nồngEkRtrm EkRtrm đếnjxBao4 jxBao4phát bệnhGjn6ZG. MấRky Rkcái EkRtrmkệ jxBao4đặt dọcEkRtrm bjxBao4ức tưRkờng tRkròn quRkây chấtGjn6ZG lEkRtrmộn xộnGjn6ZG EkRtrm nhữGjn6ZGng lôngjxBao4 chGjn6ZGim đRkầy jxBao4bụi bámGjn6ZG, nhEkRtrmững mẩuRk nếnGjn6ZG cụt,jxBao4 Gjn6ZGnhiều xấpRk bàjxBao4i lGjn6ZGá tRke jxBao4tua, Rk vRkô sEkRtrmố nhữngGjn6ZG tráiEkRtrm cầuGjn6ZG thEkRtrmủy jxBao4tinh Rkóng ájxBao4nh jxBao4bạc, EkRtrmvà cEkRtrmả mộtjxBao4 đojxBao4àn EkRtrmquân táchEkRtrm jxBao4 EkRtrmtrà hùnjxBao4g hậu.
Cả lEkRtrmớp đGjn6ZGang tậpjxBao4 jxBao4trung tGjn6ZGrong pGjn6ZGhòng quanhEkRtrm, Rkmọi ngườiEkRtrm nóiRk nRkăng tRkhì EkRtrmthào. RRkon đếnRk sjxBao4át bêEkRtrmn vEkRtrmai HarrEkRtrmy, hỏi:
"Cô giáojxBao4 đâu?"
Thình lìnEkRtrmh mộtGjn6ZG EkRtrmgiọng Gjn6ZGnói vọnEkRtrmg EkRtrmra tjxBao4ừ bójxBao4ng Rktối, mEkRtrmột thRkứ gijxBao4ọng mjxBao4ơ hEkRtrmồ nRkhỏ nhẹ:
"Chào cjxBao4ác tEkRtrmrò. ThậtEkRtrm hânGjn6ZG hGjn6ZGạnh đEkRtrmược gRkặp cáGjn6ZGc trjxBao4ò jxBao4trong thếGjn6ZG gGjn6ZGiới vậtEkRtrm chất."
Ấn tượnEkRtrmg củajxBao4 HarjxBao4ry ngEkRtrmay lúEkRtrmc Rkđó làGjn6ZG vGjn6ZGề jxBao4một loàEkRtrmi Rk cônjxBao4 tjxBao4rùng tRko tướngEkRtrm rựcGjn6ZG EkRtrmrỡ. GRkiáo sưRk TrelEkRtrmawney dEkRtrmi chuGjn6ZGyển vàoRk vùnRkg Gjn6ZGcó ánGjn6ZGh Gjn6ZG lửGjn6ZGa sojxBao4i, vGjn6ZGà bọnjxBao4 trẻRk nhậnjxBao4 thấyEkRtrm jxBao4bà gEkRtrmiáo ốmRk EkRtrmcà toRkng cRkà tjxBao4eo, Gjn6ZGcặp mắGjn6ZGt kiếngjxBao4 Gjn6ZG làjxBao4m phóGjn6ZGng Gjn6ZGđại đôiRk Rkmắt Gjn6ZGcủa bRkà EkRtrmto hRkơn kícRkh thướcRk tựRk nhGjn6ZGiên rGjn6ZGất nhiRkều lần,jxBao4 jxBao4 vjxBao4à bjxBao4à quấnRk Rkmột cEkRtrmái khăEkRtrmn chjxBao4oàng đầujxBao4 mỏngGjn6ZG cóRk Gjn6ZGdát tGjn6ZGrang kiRkm EkRtrmóng ánh.jxBao4 QuaGjn6ZGnh Gjn6ZG cájxBao4i cEkRtrmổ mảnhEkRtrm khEkRtrmảnh Rkcủa bàEkRtrm làRk vôRk sốRk nRkhững dRkây chuyềEkRtrmn vEkRtrmà chuỗijxBao4 hạt,Rk còEkRtrmn Rk cjxBao4ánh tEkRtrmay, bànEkRtrm tEkRtrmay Gjn6ZGvà njxBao4gón Rktay jxBao4của bàGjn6ZG Gjn6ZGthì đeoEkRtrm đầyEkRtrm nhữngRk vònEkRtrmg vớEkRtrmi nhẫRkn. BàRk EkRtrm nói:
"Ngồi xRkuống EkRtrmđi cácjxBao4 trRkò, ngGjn6ZGồi xEkRtrmuống nào."
BjxBao4ọn tRkrẻ vụngjxBao4 vềGjn6ZG trèGjn6ZGo Gjn6ZGlên Rkmấy cEkRtrmhiếc ghRkế bàRknh hoặRkc Gjn6ZG Rkngồi lEkRtrmọt tEkRtrmhỏm jxBao4trong mấyGjn6ZG cáiGjn6ZG gốiEkRtrm nệm.Gjn6ZG HarryjxBao4, RojxBao4n vàjxBao4 HermiEkRtrmone cùngjxBao4 nGjn6ZGgồi EkRtrm quanjxBao4h mộGjn6ZGt cáEkRtrmi bànEkRtrm tròn.
Giáo EkRtrmsư RkTrelawney tRkhì tGjn6ZGự mìnhjxBao4 nRkgồi Rkvào mộRkt Rkcái gjxBao4hế bàGjn6ZGnh Rkcó cáRknh đặtGjn6ZG trướGjn6ZGc lòRk Rksưởi. BGjn6ZGà nói:
"RkChào mừnEkRtrmg cácRk trRkò đếnjxBao4 vớiRk bộjxBao4 Gjn6ZGmôn TGjn6ZGiên Rktri hRkọc. Rk jxBao4Tên củajxBao4 jxBao4tôi lRkà jxBao4giáo sRkư Gjn6ZGTrelawney. TrướcRk đEkRtrmây cóGjn6ZG lẽRk cájxBao4c Rktrò chưaGjn6ZG từnjxBao4g gRkặp Rk tôi.Gjn6ZG Gjn6ZGVì tjxBao4ôi thấRky EkRtrmnếu xRkuống dướEkRtrmi thưjxBao4ờng xuyênjxBao4 EkRtrmquá Gjn6ZGthì Rkba mớRk jxBao4bon chEkRtrmen EkRtrmchộn jxBao4 Gjn6ZGrộn cEkRtrmủa cGjn6ZGái trưEkRtrmờng Rkcó tEkRtrmhể jxBao4làm mờjxBao4 điEkRtrm NộjxBao4i NhãGjn6ZGn Rkcủa tôi."
Không EkRtrmai nGjn6ZGói gGjn6ZGì đểRk Rkđáp lEkRtrmại cáGjn6ZGi thRkông báoEkRtrm khácEkRtrm EkRtrm tGjn6ZGhường đó.Rk GiáRko sjxBao4ư TrelajxBao4wney khéRko lGjn6ZGéo nRkhẹ nEkRtrmhàng sửaGjn6ZG Gjn6ZGlại cáiEkRtrm kRkhăn jxBao4choàng Rk rồiEkRtrm Rknói tiếp:
"Vậy làjxBao4 Gjn6ZGcác Rktrò Gjn6ZGđã cEkRtrmhọn hEkRtrmọc Gjn6ZGmôn TiênjxBao4 triRk, bộjxBao4 môRkn Rk khójxBao4 khRkăn Rknhứt tronRkg cácjxBao4 Rkngành jxBao4nghệ tGjn6ZGhuật huyềnEkRtrm Rkbí. TôijxBao4 EkRtrmmuốn lưuRk ýGjn6ZG cácRk EkRtrm EkRtrmtrò ngGjn6ZGay từGjn6ZG Gjn6ZGbuổi bajxBao4n Rksơ EkRtrmlà nRkếu Gjn6ZGcác tròjxBao4 kRkhông cójxBao4 cáiGjn6ZG NhìEkRtrmn, tRkhì EkRtrmtôi sẽEkRtrm jxBao4 Rkchẳng thEkRtrmể dạyRk dỗjxBao4 cRkác Gjn6ZGtrò đjxBao4ược nhiGjn6ZGều nhỏiGjn6ZG gRkì chjxBao4o ljxBao4ắm. Gjn6ZGSách vởEkRtrm cũngEkRtrm chẳngRk Gjn6ZG giúEkRtrmp đGjn6ZGỡ cácEkRtrm jxBao4trò jxBao4bao EkRtrmnhiêu trojxBao4ng lĩnhGjn6ZG vựcEkRtrm njxBao4ày đâu..."
NgEkRtrmhe mấRky Gjn6ZGcâu nàjxBao4y, HjxBao4arry vjxBao4à RoRkn cEkRtrmùng Gjn6ZGnhe rănGjn6ZGg Rk cườiGjn6ZG vàRk liếRkc mắtjxBao4 EkRtrmnhìn HermiEkRtrmone, cRkô béRk Gjn6ZGtỏ rEkRtrma sửEkRtrmng sRkốt vEkRtrmề cjxBao4ái điềuRk làRk sRkách Rk thìEkRtrm Rkcũng EkRtrmkhông gGjn6ZGiúp ícGjn6ZGh EkRtrmgì troGjn6ZGng jxBao4việc Gjn6ZGhọc bộGjn6ZG jxBao4môn này.
"Nhiều Gjn6ZGphù Gjn6ZGthủy vRkà pjxBao4háp sGjn6ZGư, EkRtrmmặc Gjn6ZGdù EkRtrmtài bGjn6ZGa tGjn6ZGrong Gjn6ZG nhEkRtrmững lĩnjxBao4h Rkvực nEkRtrmhư nổGjn6ZG Rkto, ướcGjn6ZG đoánRk giỏGjn6ZGi EkRtrmvà biếnGjn6ZG Rkmất Rkđột ngjxBao4ột, Rknhưng vẫGjn6ZGn Gjn6ZG khôEkRtrmng tRkhể njxBao4ào Gjn6ZGnhìn Rkxuyên quRka đượcGjn6ZG njxBao4hững jxBao4bí mậjxBao4t Gjn6ZGbị Gjn6ZGche phủjxBao4 cjxBao4ủa tươRkng jxBao4 lai."
Đôi mắtjxBao4 jxBao4to cjxBao4ộ mơGjn6ZG EkRtrmmàng củaGjn6ZG giáRko sjxBao4ư lGjn6ZGướt từjxBao4 gươngjxBao4 mjxBao4ặt căRkng jxBao4thẳng nàyRk đếnRk gươngRk mặtGjn6ZG lRko âjxBao4u khGjn6ZGác cGjn6ZGủa Rklũ hGjn6ZGọc tRkrò, bjxBao4à Rktiếp tục:
"Đó lGjn6ZGà thiEkRtrmên pEkRtrmhú, cjxBao4hỉ dàGjn6ZGnh riGjn6ZGêng jxBao4cho mộRkt íRkt nRkgười mEkRtrmà thôi."
Bỗng nhRkiên bàEkRtrm nóijxBao4 vGjn6ZGới Neville:
"Trò này,Rk bGjn6ZGà nộiRk củaGjn6ZG jxBao4trò cEkRtrmó khỏeRk không?"
Neville suýRkt tRké lăjxBao4n rEkRtrma khỏEkRtrmi đốngRk gốiGjn6ZG nệmRk jxBao4mà jxBao4nó đangRk ngồjxBao4i. NóRk ruRkn rujxBao4n vìGjn6ZG Gjn6ZGhoảng hồn:
"Dạ, cjxBao4on ngjxBao4hĩ bGjn6ZGà EkRtrmcon khỏeEkRtrm ạ."
Giáo sưRk TEkRtrmrelawney lắcEkRtrm đầu,EkRtrm ánGjn6ZGh lửaGjn6ZG phảEkRtrmn chiếEkRtrmu lấpRk láGjn6ZGnh Rktrên đôEkRtrmi EkRtrmhoa jxBao4tai ngEkRtrmọc jxBao4lục bảGjn6ZGo bàjxBao4 đeoEkRtrm lủngGjn6ZG lẳng:
"Nếu tôiEkRtrm Gjn6ZGlà tjxBao4rò, tEkRtrmhì tGjn6ZGôi khônjxBao4g Rkdám chắGjn6ZGc Rknhư jxBao4vậy đâu."
Neville ngRkhẹn họng.Gjn6ZG GiEkRtrmáo sưEkRtrm TrEkRtrmelawney Gjn6ZGvẫn Gjn6ZGđiềm nhEkRtrmiên Rktĩnh tại:
"ChúngRk tjxBao4a sẽEkRtrm ngRkhiên cứGjn6ZGu nhữngEkRtrm Gjn6ZGphương pháRkp cơjxBao4 bảnEkRtrm Rk cRkủa bGjn6ZGộ EkRtrmmôn TiênGjn6ZG TRkri Gjn6ZGtrong nămRk họcGjn6ZG nàyGjn6ZG. HọcEkRtrm kỳRk EkRtrmmột sẽRk dànGjn6ZGh đểGjn6ZG hEkRtrmọc cEkRtrmách Gjn6ZG đRkọc cáEkRtrmc láRk trà.EkRtrm HọcEkRtrm Gjn6ZGkỳ saRku Rkchúng tjxBao4a sEkRtrmẽ jxBao4tiến EkRtrmtới môGjn6ZGn RkCoi jxBao4Chỉ Gjn6ZGtay. RkNhân Rk tiệnRk tGjn6ZGa bảEkRtrmo chEkRtrmo tRkrò nàyjxBao4..." RkGiáo sưGjn6ZG Rkthình lìnhEkRtrm hưjxBao4ớng cGjn6ZGái nEkRtrmhìn vàGjn6ZGo EkRtrm PaGjn6ZGrvati PatRkil. "..jxBao4. HEkRtrmãy coRki chừnjxBao4g Rkmột Rkgã jxBao4tóc đỏ."
RkParvati kijxBao4nh jxBao4ngạc qGjn6ZGuay qujxBao4a nhìGjn6ZGn RojxBao4n đangEkRtrm ngồiEkRtrm bêGjn6ZGn cạnGjn6ZGh, jxBao4rồi đẩyjxBao4 EkRtrmghế củajxBao4 mìnhEkRtrm EkRtrmxa rajxBao4. GiáGjn6ZGo sGjn6ZGư TrelGjn6ZGawney vẫnGjn6ZG tEkRtrmiếp tục:
"TrojxBao4ng hEkRtrmọc kEkRtrmỳ EkRtrmmùa hèRk tới,Rk chEkRtrmúng Gjn6ZGta họjxBao4c lênGjn6ZG tGjn6ZGới Rk bộjxBao4 EkRtrmmôn nghGjn6ZGiên Gjn6ZGcứu tráGjn6ZGi jxBao4cầu jxBao4pha lêRk EkRtrm- ấyGjn6ZG Rklà saEkRtrmu EkRtrmkhi Gjn6ZGchúng tEkRtrma đEkRtrmã hoàEkRtrmn tGjn6ZGất Gjn6ZG đượcEkRtrm môRkn đoánRk đEkRtrmiềm lửa.jxBao4 Gjn6ZGThật khôGjn6ZGng mGjn6ZGay Gjn6ZGlà lớpjxBao4 họcRk củaGjn6ZG chúnEkRtrmg tRka sẽRk bEkRtrmị tạmjxBao4 Gjn6ZG ngưnEkRtrmg Gjn6ZGvào thángGjn6ZG haEkRtrmi vìGjn6ZG mộtRk trậnRk cúmEkRtrm khóEkRtrm EkRtrmchịu. BRkản thâjxBao4n tRka sẽGjn6ZG bịjxBao4 mấtRk jxBao4 giRkọng. VjxBao4à vjxBao4ào khoảGjn6ZGng gầnGjn6ZG lRkễ jxBao4Phục SinjxBao4h, mộtRk ngườiGjn6ZG Rktrong sEkRtrmố cGjn6ZGhúng tjxBao4a Rksẽ Gjn6ZG lìEkRtrma xRka chúngjxBao4 Rkta vĩGjn6ZGnh viễn."
Sau lờiEkRtrm tiGjn6ZGên tGjn6ZGri nàyEkRtrm jxBao4là mEkRtrmột khojxBao4ảng iEkRtrmm lặngjxBao4 căngEkRtrm Gjn6ZG thẳEkRtrmng, nhưEkRtrmng giRkáo Gjn6ZGsư TreRklawney khôngRk Gjn6ZGcó vjxBao4ẻ gìEkRtrm njxBao4hận tEkRtrmhấy đijxBao4ều đGjn6ZGó. jxBao4Bà nóijxBao4 Gjn6ZG vớijxBao4 Gjn6ZGLavender Gjn6ZGBrown, ngườiEkRtrm EkRtrmngồi gầGjn6ZGn Rkbà nhjxBao4ứt vàEkRtrm gRkần nEkRtrmhư EkRtrmđã cjxBao4o rúRkm lGjn6ZGại Rk trGjn6ZGong EkRtrmcái ghếRk bành:
"Trò làEkRtrmm ơnEkRtrm đưGjn6ZGa cjxBao4ho tôiRk jxBao4cái bjxBao4ình trGjn6ZGà bằGjn6ZGng EkRtrmbạc lớGjn6ZGn nhứt."
Lavender cóRk vẻGjn6ZG húEkRtrm Gjn6ZGvía, jxBao4bèn đứngRk dEkRtrmậy, lấyjxBao4 cjxBao4ái ấRkm tRkrà Rktổ chjxBao4ảng trRkên kệjxBao4 xuốngGjn6ZG vàGjn6ZG đặtEkRtrm nóRk jxBao4lên cáijxBao4 bànjxBao4 trướcRk mjxBao4ặt EkRtrmgiáo sưEkRtrm Trelawney.
"Cám Rkơn Rktrò. TìnhEkRtrm cờEkRtrm Rkthôi, Rkcái điềujxBao4 mEkRtrmà tGjn6ZGrò đanGjn6ZGg khiGjn6ZGếp sRkợ... cGjn6ZGái điềjxBao4u đójxBao4 jxBao4sẽ jxBao4xảy rRka vàoRk thứRk sáuEkRtrm, ngàGjn6ZGy 1Gjn6ZG6 jxBao4tháng 10."
RkLavender jxBao4run lGjn6ZGẩy bẩy.
"Bây giờ,EkRtrm tôiEkRtrm muốnRk cácRk Rktrò chiRka rGjn6ZGa thànhGjn6ZG tEkRtrmừng Rk cặp.Rk HãyEkRtrm lấyGjn6ZG táchjxBao4 tràjxBao4 ởEkRtrm trêEkRtrmn kGjn6ZGệ xuốnjxBao4g, rEkRtrmồi lạijxBao4 đâEkRtrmy tGjn6ZGa EkRtrmrót Rkđầy trjxBao4à chEkRtrmo. Gjn6ZG XonEkRtrmg cáEkRtrmc trjxBao4ò nGjn6ZGgồi xuốngGjn6ZG màGjn6ZG uốngjxBao4; uốngGjn6ZG EkRtrmđến EkRtrmkhi nàojxBao4 cjxBao4hỉ cònjxBao4 EkRtrmlại bãRk EkRtrmtrà EkRtrm Gjn6ZGtrong tách.Gjn6ZG DùnEkRtrmg taGjn6ZGy EkRtrmtrái sújxBao4c EkRtrmbã trjxBao4à tEkRtrmrong EkRtrmtách bjxBao4a lần,Rk rồiGjn6ZG úpRk Gjn6ZGtách jxBao4 xuốnGjn6ZGg dĩaGjn6ZG; đEkRtrmợi chjxBao4o Gjn6ZGtrà kjxBao4iệt Rkđến gGjn6ZGiọt nưGjn6ZGớc Rkcuối cùRkng thjxBao4ì đGjn6ZGưa Gjn6ZGcái táEkRtrmch củjxBao4a jxBao4 mìjxBao4nh chGjn6ZGo bạRkn củaEkRtrm mìnhEkRtrm bójxBao4i. RkCác tjxBao4rò sẽRk theGjn6ZGo tranjxBao4g jxBao45 vGjn6ZGà jxBao46 củEkRtrma qRkuyển VénRk Gjn6ZG MàjxBao4n TươngEkRtrm LaGjn6ZGi đểEkRtrm djxBao4iễn dịchRk ýEkRtrm nRkghĩa nhữngRk dạngGjn6ZG EkRtrmbã trEkRtrmà. EkRtrmTôi sẽRk đRki qjxBao4uanh Gjn6ZG cácEkRtrm tròGjn6ZG đjxBao4ể gijxBao4úp đỡ,Gjn6ZG hướngjxBao4 dẫRkn. Gjn6ZGÔi, Gjn6ZGcon ơi..."
GRkiáo sưRk tGjn6ZGóm lấyjxBao4 cáGjn6ZGnh Gjn6ZGtay NevijxBao4lle, kéoGjn6ZG nGjn6ZGó đứjxBao4ng lên,
"... sjxBao4au kRkhi coEkRtrmn ljxBao4àm bểjxBao4 EkRtrmcái Gjn6ZGtách đjxBao4ầu tiEkRtrmên, cEkRtrmon làmRk ơnRk cGjn6ZGhọn EkRtrmmột cGjn6ZGái táchjxBao4 cGjn6ZGó EkRtrmhoa vănGjn6ZG màuEkRtrm xRkanh. TGjn6ZGôi tEkRtrmhì hợRkp Rkvới màjxBao4u hồngGjn6ZG hơn."
LiềjxBao4n sajxBao4u đó,jxBao4 NevGjn6ZGille vjxBao4ừa mớiGjn6ZG vóEkRtrmi lêEkRtrmn kRkệ đểEkRtrm lấRky jxBao4 táGjn6ZGch tràjxBao4 thEkRtrmì ngGjn6ZGhe mộtGjn6ZG tiếGjn6ZGng xoảRkng củaEkRtrm đồEkRtrm EkRtrmbể. GEkRtrmiáo EkRtrmsư TrelEkRtrmawney rRkảo bướEkRtrmc jxBao4 Rkđến EkRtrmbên NeviEkRtrmlle, Gjn6ZGcầm Gjn6ZGtheo mộtGjn6ZG cEkRtrmái đGjn6ZGồ hjxBao4ốt rácEkRtrm vàGjn6ZG Gjn6ZGchổi, rồiGjn6ZG nói:
"Một tronGjn6ZGg nhữRkng EkRtrmcái màRku xEkRtrmanh Gjn6ZGlam jxBao4ấy, đúngGjn6ZG rồijxBao4 đó,Rk coEkRtrmn... nếjxBao4u coEkRtrmn khRkông phiền...Rk cRkám Rkơn con..."
Khi táGjn6ZGch tràRk củajxBao4 HaRkrry Gjn6ZGvà RkRon đượcRk rótRk đầyjxBao4 Gjn6ZGtrà EkRtrm rEkRtrmồi, hGjn6ZGai đứGjn6ZGa qjxBao4uay trởRk lạiEkRtrm bànEkRtrm củajxBao4 mìRknh, cốRk gắngGjn6ZG uốnEkRtrmg tjxBao4hật nhaGjn6ZGnh móEkRtrmn Rktrà Gjn6ZG pEkRtrmhỏng lưỡiEkRtrm ấy.EkRtrm RGjn6ZGồi jxBao4tụi Rknó sEkRtrmúc cặnRk tEkRtrmrà Rktrong Gjn6ZGtách Rkđúng nhưEkRtrm lờRki cEkRtrmhỉ dEkRtrmẫn jxBao4 jxBao4của giáGjn6ZGo sRkư TrelEkRtrmawney, rồiEkRtrm EkRtrmúp ngượcGjn6ZG tRkách Gjn6ZGtrà xGjn6ZGuống cjxBao4ho ráoRk nướcGjn6ZG xojxBao4ng đổiRk jxBao4 chRko nGjn6ZGhau đểRk bói.
Gjn6ZGCả hRkai Gjn6ZGđứa Gjn6ZGđều Gjn6ZGmở sáchGjn6ZG đếnGjn6ZG tGjn6ZGrang jxBao45 vàRk EkRtrm6. RGjn6ZGon nói:
"Đây rjxBao4ồi. BồRk Gjn6ZGthấy cRkái gGjn6ZGì Gjn6ZGở tronjxBao4g táchEkRtrm tGjn6ZGrà Rkcủa mình?"
HajxBao4rry đáp:
"MộtEkRtrm jxBao4mớ cEkRtrmhèm nhẹpRk màuRk nâu."
Một lànGjn6ZG Gjn6ZGkhói Gjn6ZGtỏa mùijxBao4 nồngEkRtrm EkRtrmnặc trEkRtrmong Gjn6ZGcăn pRkhòng Gjn6ZG chợEkRtrmt khiRkến jxBao4cho HarrjxBao4y Rkthấy buồjxBao4n nEkRtrmgủ vGjn6ZGà Gjn6ZGđờ đRkẫn Gjn6ZGđi. TiếGjn6ZGng giáoEkRtrm sưGjn6ZG TrelaEkRtrmwney jxBao4 jxBao4kêu Gjn6ZGgọi Rksau làGjn6ZGn khóijxBao4 tjxBao4rà mờRk mịt:
"Các tEkRtrmrò hãGjn6ZGy jxBao4mở rộngjxBao4 đầuEkRtrm óEkRtrmc Rkra, hãyjxBao4 đểRk cjxBao4ho mắtjxBao4 củEkRtrma mRkình nhìjxBao4n xuyênjxBao4 qujxBao4a cõEkRtrmi trRkần tục!"
Harry cốEkRtrm gắnGjn6ZGg tEkRtrmập tjxBao4rung. SaGjn6ZGu khGjn6ZGi tEkRtrmham khảjxBao4o cuRkốn jxBao4Vén MànRk TRkương RkLai, EkRtrmnó nói:
jxBao4"Đúng rồi,EkRtrm bồGjn6ZG Rkcó Gjn6ZGmột Rkdấu thậRkp hjxBao4ơi lujxBao4ng jxBao4lay... jxBao4 nRkghĩa Gjn6ZGlà bồjxBao4 sRkắp phảiRk EkRtrmtrải quRka "thửEkRtrm thácjxBao4h Rkvà EkRtrmđau khổ"Gjn6ZG Gjn6ZG- xRkin lỗGjn6ZGi nghEkRtrme jxBao4- Rk nGjn6ZGhưng cójxBao4 mRkột dấuRk hiệEkRtrmu cóGjn6ZG thểEkRtrm EkRtrmlà mặRkt tjxBao4rời. ĐểEkRtrm jxBao4coi... jxBao4nó cóEkRtrm Rknghĩa lGjn6ZGà "Gjn6ZGhạnh Gjn6ZG pRkhúc lớn"Rk... vậjxBao4y ljxBao4à bồEkRtrm sắpGjn6ZG phảjxBao4i chRkịu đauGjn6ZG jxBao4khổ nhRkưng mEkRtrmà sẽjxBao4 rấtRk vui..."
Ron nói:
"Theo EkRtrmý mìnRkh thìjxBao4 EkRtrmbồ cầRkn phảijxBao4 Gjn6ZGđi Rkkiểm trjxBao4a Gjn6ZGlại cáiEkRtrm NộiEkRtrm NhãRkn cjxBao4ủa bồ."
Cả haGjn6ZGi đGjn6ZGứa jxBao4phải njxBao4én tiếngjxBao4 EkRtrmcười jxBao4của jxBao4mình Rklại jxBao4vì gjxBao4iáo sưGjn6ZG TrelawGjn6ZGney Rkđang njxBao4hìn trừjxBao4ng trEkRtrmừng vềGjn6ZG phíjxBao4a tụEkRtrmi nó.
"Bây gGjn6ZGiờ đếnGjn6ZG phiRkên mình..."
Ron Rkngó Rkvô Rkcái tjxBao4ách củaEkRtrm HGjn6ZGarry, tránEkRtrm Gjn6ZGnó Rknhăn lạEkRtrmi EkRtrmra điEkRtrmều jxBao4suy EkRtrmtư Gjn6ZGdữ lắm.
"Có EkRtrmmột đjxBao4ốm tGjn6ZGròn hjxBao4ơi EkRtrmgiống mộRkt cEkRtrmái nEkRtrmón tRkrái Rkdưa. KhôGjn6ZGng chừEkRtrmng bồEkRtrm sEkRtrmắp làmRk việcjxBao4 cjxBao4ho BEkRtrmộ PhRkáp Thuật..."
EkRtrmNó xoGjn6ZGay táRkch tràEkRtrm đểGjn6ZG nhEkRtrmìn jxBao4ngược lại.
"Nhưng màEkRtrm jxBao4nhìn njxBao4hư vầyGjn6ZG jxBao4thì nEkRtrmó giốngjxBao4 mộRkt tráRki jxBao4sồi hơn...jxBao4 cáiGjn6ZG gGjn6ZGì vậyGjn6ZG ta?"
Ron Gjn6ZGdò cuốjxBao4n VRkén jxBao4Màn TGjn6ZGương Lai.
"Vàng jxBao4trời cEkRtrmho Gjn6ZGbất ngờjxBao4." TuGjn6ZGyệt jxBao4cú mèoEkRtrm. BồGjn6ZG jxBao4có tGjn6ZGhể cRkho mìRknh mượnEkRtrm mộtRk jxBao4ít chứjxBao4? ỞjxBao4 đâGjn6ZGy cjxBao4òn cóRk cRkái gìRk nữaEkRtrm nè."
Ron lạiRk jxBao4xoay cáEkRtrmi táchGjn6ZG Rktrà mộjxBao4t lầnRk nữa.
"Trông Rkgiống nhưEkRtrm mộtEkRtrm cGjn6ZGon thGjn6ZGú. ỪGjn6ZG, đúngEkRtrm Gjn6ZGrồi, cáGjn6ZGi đầuGjn6ZG thúGjn6ZG đây...jxBao4 jxBao4nó gjxBao4iống Gjn6ZGmột cGjn6ZGon Gjn6ZGhà mã..jxBao4. jxBao4không, mEkRtrmột cEkRtrmon cừu..."
HaGjn6ZGrry đjxBao4ể bậtRk Gjn6ZGra jxBao4một tiếngRk cRkười Gjn6ZGvào Gjn6ZGđúng lúcEkRtrm giRkáo Gjn6ZGsư jxBao4Trelawney đaGjn6ZGng đảoRk quanEkRtrmh Gjn6ZGnó. BàjxBao4 jxBao4nói vGjn6ZGới vjxBao4ẻ Gjn6ZGquở Gjn6ZGmắng Ron:
"jxBao4Đưa tôEkRtrmi xejxBao4m nàRko, tEkRtrmrò kia."
Giáo Rksư rảojxBao4 bướcjxBao4 đếGjn6ZGn, Gjn6ZGxoắn cáEkRtrmi tácRkh củaRk HEkRtrmarry jxBao4khỏi taEkRtrmy RoEkRtrmn, mọiGjn6ZG ngưjxBao4ời trởGjn6ZG Rknên Rkim lặng,jxBao4 chờjxBao4 xem.
"Giáo sRkư chGjn6ZGăm chjxBao4ú Rknhìn vàoGjn6ZG EkRtrmcái Rktách, Rkxoay EkRtrmnó ngượcRk Rkchiều kiGjn6ZGm đồngRk hồ:
"Chim ưng...Rk coEkRtrmn yêGjn6ZGu dấuGjn6ZG ạ,jxBao4 cEkRtrmon cGjn6ZGó mGjn6ZGột Gjn6ZGkẻ Gjn6ZGtử thù."
Hermione jxBao4thì jxBao4thầm hRkơi to:
"RkNhưng màRk aEkRtrmi cGjn6ZGũng Gjn6ZGbiết điềuRk đjxBao4ó mà."
Giáo sưEkRtrm Rkquay lạiGjn6ZG qRkuắc mắGjn6ZGt nhìnEkRtrm cGjn6ZGô béjxBao4. HeGjn6ZGrmione vẫnRk Gjn6ZGnói tiếp:
"Dạ, ajxBao4i Rkcũng biGjn6ZGết mà.jxBao4 ARki cũngRk bijxBao4ết chuyệRkn HaEkRtrmrry vRkà Gjn6ZGKẻ Gjn6ZGmà ajxBao4i cjxBao4ũng biEkRtrmết jxBao4là aGjn6ZGi đấy."
Harry vàRk EkRtrmRon cùngjxBao4 tjxBao4rố mRkắt Rknhìn HermiRkone vớiRk Rksự Rk EkRtrmngạc EkRtrmnhiên tGjn6ZGrộn lẫnjxBao4 niềmEkRtrm tGjn6ZGhán phụGjn6ZGc. TụiGjn6ZG nóGjn6ZG chjxBao4ưa EkRtrmbao giờRk ngRkhe HermiEkRtrmone Rk nóRki chuEkRtrmyện vớEkRtrmi jxBao4giáo viêRkn bằngRk jxBao4cái gijxBao4ọng nhjxBao4ư vậjxBao4y. EkRtrmGiáo sưjxBao4 TrelaGjn6ZGwney chọnGjn6ZG EkRtrm EkRtrmcách phớEkRtrmt ljxBao4ờ Gjn6ZGcô Rkbé. RkBà lạiGjn6ZG Rkhạ đôEkRtrmi mắtRk tjxBao4o cGjn6ZGộ jxBao4của bàjxBao4 xuEkRtrmống cáEkRtrmi tGjn6ZGách EkRtrmcủa jxBao4 HarryEkRtrm, vàjxBao4 tiEkRtrmếp tEkRtrmục xoRkay tEkRtrmrở cáRki tách.
"Dùi cuRki... jxBao4một cuộcEkRtrm tấnEkRtrm jxBao4công. CojxBao4n yêjxBao4u dEkRtrmấu ơi,Gjn6ZG đâyGjn6ZG khôngjxBao4 phảiEkRtrm làjxBao4 Gjn6ZGmột EkRtrmtách trEkRtrmà vRkui vẻGjn6ZG lắm..."
Ron rụtGjn6ZG rEkRtrmè thưa:
"Con nghĩRk đóEkRtrm Gjn6ZGlà cáiGjn6ZG nRkón tráiGjn6ZG dưa."
"ĐầuRk lâu..jxBao4. hiểGjn6ZGm họajxBao4 EkRtrmtrên đườnGjn6ZGg Gjn6ZGcon đi,EkRtrm coGjn6ZGn yêuRk ạ..."
Tất cEkRtrmả Gjn6ZGbọn trẻEkRtrm Rktrong lớpjxBao4 giươnEkRtrmg mGjn6ZGắt ngóRk gijxBao4áo sjxBao4ư EkRtrm TreGjn6ZGlawney Gjn6ZGvới vẻRk jxBao4kinh hãEkRtrmi chếtEkRtrm khiếpRk jxBao4đi được.Rk Gjn6ZGBà xoGjn6ZGay cáEkRtrmi tájxBao4ch lầnRk jxBao4cuối Gjn6ZG cùnEkRtrmg, háGjn6ZG hốRkc miệnjxBao4g, rồGjn6ZGi théGjn6ZGt lên.
Lại vaEkRtrmng lêEkRtrmn mộtGjn6ZG tEkRtrmiếng xoảngEkRtrm củaEkRtrm đồRk sứRk bGjn6ZGể; jxBao4 NeviljxBao4le Gjn6ZGvừa EkRtrmlàm tiêRku cáiRk táEkRtrmch thjxBao4ứ EkRtrmhai củGjn6ZGa Gjn6ZGnó. RkGiáo sưEkRtrm TrelaRkwney ngồRki jxBao4 Rkthụp jxBao4xuống mjxBao4ột cájxBao4i ghếEkRtrm bànhGjn6ZG Gjn6ZGtrống, bàGjn6ZGn jxBao4tay lónjxBao4g láEkRtrmnh củaGjn6ZG EkRtrmbà đRkè lGjn6ZGên phíaGjn6ZG Rk trRkái jxBao4tim mìnhjxBao4 vEkRtrmà mắtEkRtrm Gjn6ZGbà nhắmjxBao4 tịEkRtrmt lại.
"Ôi, cGjn6ZGon trEkRtrmai củaRk tjxBao4ôi, jxBao4con trEkRtrmai Gjn6ZGyêu dấGjn6ZGu cjxBao4ủa tôijxBao4... không,jxBao4 khônjxBao4g nóEkRtrmi jxBao4ra tEkRtrmhì Rktốt hơn...EkRtrm khRkông, đừnEkRtrmg Rkhỏi tôiRk tjxBao4hì hơn..."
Dean ThGjn6ZGomas Rklập tứjxBao4c hỏi:
"Cái EkRtrmgì vậy,EkRtrm thưGjn6ZGa gRkiáo sư?"
Mọi ngườGjn6ZGi jxBao4bây jxBao4giờ đãjxBao4 đứngGjn6ZG lRkên, EkRtrmtừ tjxBao4ừ xRkúm lEkRtrmại Gjn6ZG đRkông Rkđúc qGjn6ZGuanh cáiGjn6ZG bàGjn6ZGn củaRk HjxBao4arry vàjxBao4 EkRtrmRon, éGjn6ZGp sáEkRtrmt vôRk cáiGjn6ZG ghếjxBao4 Rkbành mGjn6ZGà giáEkRtrmo jxBao4 Rksư TrelRkawney đGjn6ZGang ngồEkRtrmi, đGjn6ZGể ngóEkRtrm Gjn6ZGvô táchEkRtrm tràRk củaRk Harry.
Đôi mắtGjn6ZG EkRtrmto cộRk cRkủa Gjn6ZGgiáo sưEkRtrm Gjn6ZGTrelawney bỗngEkRtrm mởGjn6ZG Rkra đầyjxBao4 kRkịch tính:
"jxBao4Con yêEkRtrmu jxBao4ơi, coRkn cjxBao4ó mộGjn6ZGt EkRtrmHung tinh."
Harry Gjn6ZGhỏi lại:
"jxBao4Một cáEkRtrmi gìEkRtrm ạ?"
NóRk cRkó thểEkRtrm nóRki chắcjxBao4 lRkà kGjn6ZGhông phảiRk chjxBao4ỉ EkRtrmmột mìnhGjn6ZG Rknó Rk jxBao4không biếRkt HuEkRtrmng tijxBao4nh EkRtrmlà gì.Rk DEkRtrmean RkThomas nhGjn6ZGún Gjn6ZGvai EkRtrmvới nóGjn6ZG, LavGjn6ZGender BroGjn6ZGwn Gjn6ZG tGjn6ZGhì lộRk Gjn6ZGvẻ bRkối rốEkRtrmi. NhjxBao4ưng rấRkt nhiềuEkRtrm nhữGjn6ZGng EkRtrmđứa khjxBao4ác tjxBao4hì rRkõ ràjxBao4ng lRkà cEkRtrmó jxBao4 biếGjn6ZGt, chRkúng Rkđều giEkRtrmơ jxBao4tay lRkên bịtRk Rkmiệng vớEkRtrmi jxBao4vẻ hoảnEkRtrmg sợjxBao4 vôGjn6ZG cùng.
GiáoGjn6ZG sưjxBao4 TrelEkRtrmawney kêRku to:
"Hung tinjxBao4h cRkhiếu, cGjn6ZGon thâGjn6ZGn yEkRtrmêu Rkơi, cGjn6ZGon bịjxBao4 HunEkRtrmg EkRtrmtinh chiếu!"
Trông giáojxBao4 sEkRtrmư TrelaRkwney cjxBao4ó vẻGjn6ZG bEkRtrmị EkRtrmkích EkRtrmđộng đếnGjn6ZG nỗjxBao4i HRkarry khjxBao4ông thểGjn6ZG nàojxBao4 hiểuRk đưRkợc. BàEkRtrm nói:
"Con mRka chjxBao4ó Rkkhổng lồjxBao4 thườRkng lảngEkRtrm vGjn6ZGảng troEkRtrmng jxBao4 nghRkĩa địGjn6ZGa! CoGjn6ZGn jxBao4trai jxBao4yêu ơi,EkRtrm đóGjn6ZG ljxBao4à mộGjn6ZGt điềmGjn6ZG dữGjn6ZG EkRtrm- điềmGjn6ZG dữEkRtrm tệRk hạiEkRtrm nhứtjxBao4 EkRtrm- jxBao4 điềmEkRtrm cRkhết chóc!"
Bao EkRtrmtử HarrEkRtrmy Rkquặn EkRtrmđau. CjxBao4on cGjn6ZGhó ấy,jxBao4 EkRtrmtrên cáiRk Rkbìa jxBao4 củEkRtrma Gjn6ZGcuốn ĐGjn6ZGiềm Gjn6ZGBáo Gjn6ZGTử ThầnjxBao4 Rkở tiệmjxBao4 sácjxBao4h PRkhú quRkí EkRtrmvà CjxBao4ơ hEkRtrmàn Gjn6ZG- coGjn6ZGn Rkchó ấy,jxBao4 Rkở Gjn6ZG tGjn6ZGrong bóEkRtrmng tốGjn6ZGi củajxBao4 đườnjxBao4g jxBao4Magnolia... LjxBao4avender BroEkRtrmwn jxBao4cũng đjxBao4ưa tjxBao4ay bEkRtrmụm Rk miệngjxBao4 mìnhGjn6ZG lạGjn6ZGi. MọiRk ngườiGjn6ZG EkRtrmđều nhEkRtrmìn HarryEkRtrm. MọijxBao4 người,EkRtrm ngoạiRk trừjxBao4 HermioneGjn6ZG. jxBao4 jxBao4Cô Rkbé đjxBao4ứng dậEkRtrmy, đGjn6ZGi vGjn6ZGòng rEkRtrma saGjn6ZGu Rkcái Rkghế củaRk giEkRtrmáo sưjxBao4 TrelawneyEkRtrm, njxBao4ói thẳngGjn6ZG jxBao4 thừng:
"Con kRkhông thấyEkRtrm Gjn6ZGnó giốngjxBao4 HunRkg tjxBao4inh chúEkRtrmt nào."
Giáp sGjn6ZGư TrejxBao4lawney dGjn6ZGò xétjxBao4 HerEkRtrmmione vớEkRtrmi mộtRk jxBao4vẻ cànjxBao4g lúRkc cEkRtrmàng khójxBao4 ưa.
"Con tjxBao4hân Gjn6ZGyêu ạ,Gjn6ZG cojxBao4n tGjn6ZGha lỗjxBao4i cjxBao4ho tjxBao4a khRki tRka nóiEkRtrm Gjn6ZG rjxBao4a EkRtrmđiều nGjn6ZGày EkRtrmnhé, nhưjxBao4ng tGjn6ZGa nhEkRtrmận thấRky jxBao4rất EkRtrmít jxBao4tinh hoRka phátEkRtrm tiếEkRtrmt quGjn6ZGanh jxBao4 ngườijxBao4 củajxBao4 coRkn. RấtjxBao4 ítEkRtrm khGjn6ZGả nRkăng lGjn6ZGĩnh hộiGjn6ZG jxBao4đối vớRki sựGjn6ZG cộnGjn6ZGg hưởngRk củajxBao4 EkRtrmtương EkRtrm tai."
Seamus cứGjn6ZG hếtEkRtrm Gjn6ZGngoẹo đầuGjn6ZG jxBao4sang bênjxBao4 nàjxBao4y ljxBao4ại ngoẹojxBao4 đGjn6ZGầu sajxBao4ng bEkRtrmên kGjn6ZGia. Gjn6ZGNó Rknói, mEkRtrmột jxBao4con Gjn6ZGmắt njxBao4heo khítEkRtrm lại:
"Nếu mìnhRk nhìnjxBao4 nhưRk Gjn6ZGvầy Rkthì nEkRtrmó giRkống mộtEkRtrm HjxBao4ung tinh,"
Nó nghiêEkRtrmng mìnRkh jxBao4sang bênRk tráGjn6ZGi nóiEkRtrm tiếp:
"Nhưng nếjxBao4u nhEkRtrmìn tEkRtrmừ chjxBao4ỗ nRkày thìjxBao4 lạjxBao4i giRkống mộtjxBao4 cGjn6ZGon lừaEkRtrm hơn."
Harry thấjxBao4y cGjn6ZGhính mìGjn6ZGnh jxBao4cũng ngạGjn6ZGc nhiênjxBao4. Gjn6ZGBây Gjn6ZGgiờ kRkhông aEkRtrmi jxBao4có vEkRtrmẻ Rkmuốn nhìnRk nGjn6ZGó cả.jxBao4 jxBao4Nó nói:
"Chừng nGjn6ZGào côjxBao4 vàEkRtrm jxBao4các Gjn6ZGbạn mớjxBao4i quGjn6ZGyết địnhGjn6ZG xGjn6ZGong Gjn6ZGlà jxBao4tôi Rkcó sjxBao4ắp chếtEkRtrm Gjn6ZGhay không?"
Giáo sưGjn6ZG TrelawEkRtrmney Rklên tiếng,jxBao4 bGjn6ZGằng giEkRtrmọng nóijxBao4 jxBao4mơ hjxBao4ồ nhEkRtrmứt EkRtrmcủa bà:
"Tôi chGjn6ZGo làjxBao4 chúnGjn6ZGg tGjn6ZGa nêGjn6ZGn nEkRtrmgưng bjxBao4ài họcRk ngjxBao4ày hGjn6ZGôm nGjn6ZGay ởRk đâRky. VânEkRtrmg... LàRkm ơnGjn6ZG tRkrả lRkại đjxBao4ồ đạRkc vềEkRtrm đúnjxBao4g chỗ..."
Cả lớpjxBao4 lặnGjn6ZGg lẽRk maRkng mấyjxBao4 cáijxBao4 tácGjn6ZGh EkRtrmđem trảGjn6ZG lạjxBao4i Rkcho EkRtrm giáRko Gjn6ZGsư TrelawnRkey vàEkRtrm Gjn6ZGthu Rkdọn Rksách vởRk vôEkRtrm EkRtrmcặp. NgaGjn6ZGy đếGjn6ZGn RjxBao4on cũRkng tránRkh Gjn6ZG ánRkh mắtGjn6ZG củaGjn6ZG Harry.
Giáo sưjxBao4 TrelawnRkey nóiEkRtrm mộtRk Rkcách yếuRk ớt:
"Hẹn đRkến Rkkhi chúnRkg tGjn6ZGa gặjxBao4p jxBao4lại, phúRkc lànRkh chGjn6ZGo EkRtrmcác tjxBao4rò. jxBao4Ôi, coGjn6ZGn EkRtrmyêu Gjn6ZGquí ơi..."
Gjn6ZGGiáo Rksư cRkhỉ vàoRk Neville:
"Lần Gjn6ZGsau cRkon sGjn6ZGẽ trễGjn6ZG, chEkRtrmo jxBao4nên coGjn6ZGn EkRtrmhãy cốGjn6ZG gEkRtrmắng chăjxBao4m Rkhơn Gjn6ZGđể theRko cjxBao4ho kịp."
Harry, RRkon vRkà HjxBao4ermione tRkrèo xuốngGjn6ZG cáiGjn6ZG thjxBao4ang jxBao4dây Gjn6ZG củajxBao4 giRkáo EkRtrmsư TjxBao4relawney rồEkRtrmi xuRkống Rkcái cầuEkRtrm thanjxBao4g xoắjxBao4n, Gjn6ZGtrong Rkim lặng,Rk Rkrồi EkRtrm cEkRtrmùng điRk đếRkn lớEkRtrmp BiếnRk jxBao4của giáojxBao4 Rksư McGonagjxBao4all. TụiGjn6ZG Rknó mấEkRtrmt nhiềuGjn6ZG thjxBao4ì gEkRtrmiờ EkRtrm tGjn6ZGìm phEkRtrmòng Rkhọc đRkến nỗiGjn6ZG EkRtrmmặc dGjn6ZGù đãGjn6ZG rờGjn6ZGi lớEkRtrmp họjxBao4c TGjn6ZGiên tRkri kRkhá sớmjxBao4, mRkà Rkkhi Gjn6ZG bướcRk vEkRtrmào pGjn6ZGhòng hRkọc mônEkRtrm Gjn6ZGBiến, EkRtrmthì EkRtrmcũng vừaGjn6ZG lúcjxBao4 vGjn6ZGào tiếtRk họGjn6ZGc mới.
EkRtrmHarry Gjn6ZGchọn Rkmột cGjn6ZGái gEkRtrmhế cuốiEkRtrm phRkòng hGjn6ZGọc, Gjn6ZGcó jxBao4cảm Rk gijxBao4ác Rknhư thjxBao4ể nóRk đEkRtrmang ngồiGjn6ZG Rkở mGjn6ZGột EkRtrmvị tríjxBao4 đjxBao4ược chiếuGjn6ZG sánRkg tậpRk Rktrung; cảEkRtrm EkRtrmlớp EkRtrm hìnGjn6ZGh njxBao4hư cứjxBao4 phóRkng nhữngRk jxBao4cái lijxBao4ếc tEkRtrmrộm vjxBao4ề Rkphía Rknó, nhưjxBao4 thểGjn6ZG nóRk Gjn6ZGsắp nRkgã Rk lănEkRtrm EkRtrmra chếjxBao4t bRkất cRkứ lúcEkRtrm nàjxBao4o. HarrGjn6ZGy Rkhầu nRkhư kGjn6ZGhông njxBao4ghe gGjn6ZGiáo Rksư McGoRknagall Gjn6ZG giảRkng đượcjxBao4 điềuGjn6ZG gìGjn6ZG EkRtrmvề AmimagEkRtrmi Rk- Rknhững phùGjn6ZG thủyRk cójxBao4 khảjxBao4 nănGjn6ZGg biếnjxBao4 tEkRtrmhành Rk tGjn6ZGhú vậtGjn6ZG theEkRtrmo ýRk muEkRtrmốn. NGjn6ZGó thậEkRtrmm Gjn6ZGchí jxBao4cũng kRkhông jxBao4nhìn khRki giRkáo sưRk McGGjn6ZGonagall Rk tựGjn6ZG bGjn6ZGiến Rkmình thGjn6ZGành mộtRk cojxBao4n mRkèo mướEkRtrmp cònEkRtrm dấjxBao4u mắtGjn6ZG kiếngGjn6ZG EkRtrmquanh đEkRtrmôi mắtRk nEkRtrmgay EkRtrm jxBao4trước mặtGjn6ZG bọnGjn6ZG trẻ.
Khi bRkà tRkrở lGjn6ZGại nguyRkên hìEkRtrmnh Gjn6ZGsau Gjn6ZGmột tiếngGjn6ZG nổRk nGjn6ZGgắn gọGjn6ZGn "bụp"EkRtrm nEkRtrmho jxBao4nhỏ, bàGjn6ZG lạGjn6ZG Rklùng nEkRtrmhìn qjxBao4uanh EkRtrmlũ họcGjn6ZG trò:
"ThựcRk tìnRkh tEkRtrmhì hômGjn6ZG Gjn6ZGnay tấtjxBao4 cảGjn6ZG cájxBao4c cGjn6ZGon bjxBao4ị làmEkRtrm jxBao4sao Gjn6ZG Gjn6ZGvậy? RkKhông hẳnRk cEkRtrmó vấnRk đEkRtrmề, nhGjn6ZGưng jxBao4đây lRkà lầRkn jxBao4đầu tGjn6ZGiên mjxBao4à lớpGjn6ZG hjxBao4ọc khôngGjn6ZG vRkỗ Gjn6ZG taEkRtrmy trướcRk sựjxBao4 biRkến hìGjn6ZGnh Rkcủa cô."
Đầu củaGjn6ZG mọijxBao4 ngườijxBao4 lRkại hướnEkRtrmg vềGjn6ZG HarrGjn6ZGy, nhRkưng khôGjn6ZGng Gjn6ZGai Rknói gìEkRtrm. ThếjxBao4 rồi,Rk Gjn6ZGHermione gRkiơ tay:
"TjxBao4hưa cô,EkRtrm tGjn6ZGụi cRkon vừaGjn6ZG mEkRtrmới họRkc ljxBao4ớp RkTiên tjxBao4ri đầujxBao4 tiêEkRtrmn củEkRtrma tụGjn6ZGi jxBao4con, Rkvà tjxBao4ụi cEkRtrmon đãRk họGjn6ZGc Rkbài bóiRk ljxBao4á trà,EkRtrm và..."
Giáo sưRk McGonagEkRtrmall bỗngjxBao4 Gjn6ZGnghiêm trjxBao4ang lại:
"A, EkRtrmra EkRtrmvậy. KEkRtrmhông cầEkRtrmn phảiRk nóEkRtrmi thjxBao4êm nữa,Gjn6ZG HermiojxBao4ne à.EkRtrm EkRtrmCác EkRtrmtrò nóiGjn6ZG chGjn6ZGo tôGjn6ZGi EkRtrmnghe xemGjn6ZG, jxBao4ai tronEkRtrmg sốRk cGjn6ZGác tRkrò sGjn6ZGẽ cGjn6ZGhết trGjn6ZGong EkRtrmnăm nay?"
MọijxBao4 nRkgười tròjxBao4n jxBao4mắt nhGjn6ZGìn sữnGjn6ZGg giáEkRtrmo sEkRtrmư McGonagall.
Cuối cEkRtrmùng HaRkrry nói:
"Thưa cEkRtrmô, EkRtrmcon ạ."
Giáo jxBao4sư McGGjn6ZGonagall nhìnRk chằjxBao4m jxBao4chằm HaEkRtrmrry bằjxBao4ng đRkôi mắtEkRtrm nhỏjxBao4 Gjn6ZGsáng EkRtrmlong lanh:
"Thì Gjn6ZGra Gjn6ZGvậy. VậGjn6ZGy Rkcon cũnjxBao4g nênGjn6ZG Rkhiểu, HaEkRtrmrry àRk, từjxBao4 EkRtrm kEkRtrmhi giáRko sưRk TrRkelawney EkRtrmđến trjxBao4ường này,EkRtrm mỗjxBao4i năjxBao4m Gjn6ZGcô ấyGjn6ZG đjxBao4ều Rktiên đoánEkRtrm cáiEkRtrm Gjn6ZG Rkchết cRkủa mộtEkRtrm họcRk jxBao4sinh. MàjxBao4 chưaGjn6ZG Gjn6ZGai trEkRtrmong sốjxBao4 Rkđó cjxBao4hết cả.jxBao4 NhìEkRtrmn thấyjxBao4 đRkiềm Gjn6ZG báEkRtrmo Gjn6ZGtử thjxBao4ần lGjn6ZGà Gjn6ZGcái cácGjn6ZGh màjxBao4 EkRtrmgiáo sjxBao4ư TrelaEkRtrmwney Gjn6ZGkhoái dùngRk EkRtrmnhứt đểGjn6ZG cRkhào Rk mừRkng mộRkt jxBao4lớp hjxBao4ọc sijxBao4nh mớiGjn6ZG. EkRtrmCô khôngEkRtrm baGjn6ZGo gEkRtrmiờ muốnjxBao4 nójxBao4i xấuGjn6ZG đồRkng jxBao4nghiệp, EkRtrm nhưng..."
Giáo sjxBao4ư McGoRknagall cRkhợt ngừngRk njxBao4ói, mũjxBao4i củaGjn6ZG côRk EkRtrmtrắng EkRtrmnhợt điRk. CôjxBao4 nóRki tiEkRtrmếp, bìGjn6ZGnh jxBao4tĩnh hơn:
"Tiên trRki lEkRtrmà mộtRk troGjn6ZGng Gjn6ZGnhững ngànRkh pRkháp thGjn6ZGuật jxBao4 Gjn6ZGkém cRkhính xGjn6ZGác nhứtRk. CôEkRtrm khôngGjn6ZG gEkRtrmiấu Rkcon rjxBao4ằng cRkô cEkRtrmó rGjn6ZGất íEkRtrmt kRkiên EkRtrmnhẫn Gjn6ZGvới jxBao4bộ Gjn6ZG môRkn EkRtrmđó. NhữnjxBao4g nhàRk tiêjxBao4n trRki tGjn6ZGhực sựRk rấtjxBao4 Gjn6ZGhiếm vàGjn6ZG giRkáo sưGjn6ZG Trelawney..."
Giáo sGjn6ZGư McGGjn6ZGonagall ngEkRtrmừng mộtjxBao4 lầRkn nữa,jxBao4 EkRtrmrồi Gjn6ZGlại nóiRk tRkiếp Gjn6ZGvới giRkọng hRkai năEkRtrmm Rkrõ mười:
"Cô thRkấy sRkức khjxBao4ỏe củaRk Rkcon rGjn6ZGất tốGjn6ZGt, HarGjn6ZGry àRk, Gjn6ZGcho EkRtrm nRkên cjxBao4on sRkẽ jxBao4bỏ quáGjn6ZG jxBao4cho EkRtrmcô njxBao4ếu cGjn6ZGô khônEkRtrmg tjxBao4ha Gjn6ZGcho cGjn6ZGon EkRtrmphần bàiGjn6ZG tậjxBao4p Rkhôm nEkRtrmay. Gjn6ZG CEkRtrmô caEkRtrmm đoRkan Rklà nếuEkRtrm EkRtrmcon chEkRtrmết thìGjn6ZG coGjn6ZGn mớijxBao4 EkRtrmkhông cầGjn6ZGn nộpEkRtrm bjxBao4ài jxBao4cho cô."
Hermione bậtjxBao4 cưjxBao4ời. HarrGjn6ZGy Rkcảm jxBao4thấy kGjn6ZGhá hơn.jxBao4 CũnRkg EkRtrm khóEkRtrm Gjn6ZGmà Rkcảm thấyGjn6ZG jxBao4sợ hãGjn6ZGi mộtGjn6ZG djxBao4úm lGjn6ZGá tEkRtrmrà Gjn6ZGkhi màEkRtrm ngườiEkRtrm tEkRtrma khjxBao4ông Gjn6ZGcòn ởGjn6ZG tronRkg Rk bGjn6ZGối cảnhRk lớpEkRtrm hGjn6ZGọc củRka giájxBao4o sRkư TrelajxBao4wney: âGjn6ZGm jxBao4u jxBao4ánh đGjn6ZGèn đỏjxBao4 sậmEkRtrm vàjxBao4 tỏjxBao4a rGjn6ZGa EkRtrm mộtjxBao4 thứGjn6ZG EkRtrmmùi khiGjn6ZGến ngườjxBao4i tRka mGjn6ZGụ EkRtrmmẫm đi.
Tuy nhiêGjn6ZGn khEkRtrmông phảiGjn6ZG ajxBao4i cũjxBao4ng tGjn6ZGin theGjn6ZGo giáEkRtrmo sưRk McGoGjn6ZGnagall. TjxBao4rông RRkon vẫnRk jxBao4lo âRku djxBao4ữ Rklắm. CòRkn LGjn6ZGavender EkRtrmthì vẫEkRtrmn Gjn6ZGrù rì:
"Vậy Rkchứ mấyGjn6ZG cRkái táRkch củaGjn6ZG NevijxBao4lle tRkhì sao?"
RkKhi Rkhết giờRk lớpRk jxBao4học BiếEkRtrmn, bọnEkRtrm EkRtrmtrẻ nhjxBao4ập vàjxBao4o đájxBao4m jxBao4 đôngRk đaGjn6ZGng rầnjxBao4 rầEkRtrmn kéoEkRtrm tớiEkRtrm ĐạEkRtrmi SảEkRtrmnh đườngRk đjxBao4ể ăGjn6ZGn trưa.Rk HermEkRtrmione jxBao4đẩy mộtjxBao4 EkRtrm cáiRk EkRtrmdĩa thịtEkRtrm hEkRtrmầm Rkvề pEkRtrmhía Ron:
"Vui lRkên điEkRtrm cGjn6ZGhứ, jxBao4Ron. BRkồ đãGjn6ZG nghEkRtrme gijxBao4áo Gjn6ZGsư McGonagalGjn6ZGl nóiRk rồijxBao4 đó."
Ron Rkmúc mấyGjn6ZG muỗngRk thEkRtrmịt hầmEkRtrm chRko vôGjn6ZG dĩRka củaGjn6ZG nGjn6ZGó, cầmEkRtrm nĩEkRtrma lên,Gjn6ZG nhưRkng khôjxBao4ng ănEkRtrm nổi.Gjn6ZG EkRtrmNó nGjn6ZGói bRkằng jxBao4một giọngjxBao4 nhGjn6ZGỏ vàGjn6ZG nghiêGjn6ZGm túc:
"Harry, jxBao4bồ cjxBao4hưa từnEkRtrmg nhìnjxBao4 thấyEkRtrm mộtEkRtrm EkRtrmcon cGjn6ZGhó EkRtrmđen Gjn6ZGto lớnjxBao4 ởGjn6ZG bGjn6ZGất cứjxBao4 đâujxBao4, phảiEkRtrm không?"
Harry nói:
"Có, mìnEkRtrmh thấyGjn6ZG rEkRtrmồi. Gjn6ZGCái đGjn6ZGêm mEkRtrmà Rkmình bỏRk Gjn6ZGnhà Gjn6ZGdì dượngEkRtrm DursGjn6ZGley rGjn6ZGa jxBao4đi, EkRtrmmình đãRk nEkRtrmhìn EkRtrmthấy mjxBao4ột con."
Ron buôGjn6ZGng nEkRtrmĩa khijxBao4ến chiGjn6ZGếc nĩEkRtrma rơijxBao4 xuGjn6ZGống, kêjxBao4u leEkRtrmng keng.
Hermione vRkẫn bìnEkRtrmh tĩnh:
"Có Rklẽ jxBao4là mộtRk cRkon cRkhó hoang."
Ron nEkRtrmhìn HermjxBao4ione nhưRk thểGjn6ZG côGjn6ZG béRk njxBao4ày đãjxBao4 mấtGjn6ZG tríjxBao4 rồi.
"Hermione, jxBao4nếu HarrEkRtrmy Gjn6ZGtừng nhjxBao4ìn tRkhấy HunRkg Rktinh, Rk tEkRtrmhì... jxBao4thì xEkRtrmui lắGjn6ZGm. Cậu..Gjn6ZG. cậuEkRtrm BiGjn6ZGlius củaGjn6ZG mìEkRtrmnh từngEkRtrm thấyGjn6ZG mộtjxBao4 EkRtrmcon và..Gjn6ZG. Gjn6ZG EkRtrmcậu ấyGjn6ZG chếtGjn6ZG tronGjn6ZGg vònEkRtrmg hEkRtrmai mRkươi bốnjxBao4 tiGjn6ZGếng đồnGjn6ZGg hồGjn6ZG sau!"
Hermione vRkừa jxBao4tự EkRtrmrót cjxBao4ho mGjn6ZGình mójxBao4n nướcGjn6ZG éEkRtrmp jxBao4bí Gjn6ZGrợ, Rkvừa EkRtrmvui Rkvẻ nói:
"NjxBao4gẫu nGjn6ZGhiên trùGjn6ZGng hRkợp ấyGjn6ZG mà!"
Ron bắtRk đầujxBao4 Gjn6ZGnổi nóng:
"Bồ khôngEkRtrm biếtjxBao4 bồjxBao4 Gjn6ZGđang nójxBao4i Gjn6ZGvề cGjn6ZGái gìRk saojxBao4? HunGjn6ZGg tiGjn6ZGnh khiGjn6ZGến jxBao4cho phGjn6ZGù thủjxBao4y nàoGjn6ZG cũngRk phảRki sợEkRtrm Gjn6ZGté khóiGjn6ZG luôjxBao4n ấy."
HEkRtrmermione EkRtrmlên giọngRk Gjn6ZGchị Hai:
"Vậy thìGjn6ZG bồGjn6ZG nójxBao4i đúngGjn6ZG đó,EkRtrm Gjn6ZGhọ nhRkìn thấyRk HEkRtrmung jxBao4tinh, Rk vRkà họGjn6ZG chếtEkRtrm vìRk sEkRtrmợ. RkHung EkRtrmtinh kRkhông phảiRk ljxBao4à mjxBao4ột đjxBao4iềm chếtEkRtrm chócjxBao4 mEkRtrmà làjxBao4 EkRtrm ngGjn6ZGuyên jxBao4nhân Gjn6ZGchết chócjxBao4! RkVà HarGjn6ZGry vẫnEkRtrm cjxBao4òn bênEkRtrm cRkạnh chúnjxBao4g tEkRtrma jxBao4là bjxBao4ởi Rkvì bạnEkRtrm Rk ấyGjn6ZG Gjn6ZGkhông nGjn6ZGgu đếRkn mứcjxBao4 nhGjn6ZGìn thGjn6ZGấy mộtEkRtrm HEkRtrmung tiRknh Rklà nghĩ:EkRtrm thôijxBao4 rồiEkRtrm, mìRknh jxBao4 EkRtrmchết phứtEkRtrm chjxBao4o rồi."
Ron jxBao4há EkRtrmmiệng vjxBao4ề Rkphía HermiRkone nhưnRkg khônEkRtrmg thEkRtrmốt jxBao4 đưjxBao4ợc lờiRk njxBao4ào. CjxBao4òn HermGjn6ZGione Rkthì jxBao4mở Gjn6ZGtúi xácEkRtrmh cRkủa mRkình lấyRk rEkRtrma mộGjn6ZGt cjxBao4uốn SEkRtrmố Gjn6ZG HọEkRtrmc mRkới toaRknh, EkRtrmmở rGjn6ZGa vàRk tựaEkRtrm qujxBao4yển sácEkRtrmh Gjn6ZGvào bìnRkh Gjn6ZGđựng nGjn6ZGước trEkRtrmái EkRtrmcây ép.EkRtrm jxBao4 CRkô béGjn6ZG vừaEkRtrm dòEkRtrm tìEkRtrmm tRkrang sájxBao4ch vừaEkRtrm nói:
"Mình thEkRtrmấy môEkRtrmn jxBao4Tiên jxBao4tri cójxBao4 vẻjxBao4 jxBao4mơ jxBao4hồ quRká. TheGjn6ZGo EkRtrmý mìnhRk tGjn6ZGhì nhiềujxBao4 Gjn6ZGước đoáEkRtrmn quá."
Ron jxBao4nóng nGjn6ZGảy bảo:
"Không cRkó gRkì làGjn6ZG Gjn6ZGmơ hjxBao4ồ vềEkRtrm HuRkng tijxBao4nh tEkRtrmrong Gjn6ZGcái Rktách đójxBao4 jxBao4hết á!"
Hermione điềEkRtrmm đạm:
"Bồ đâjxBao4u cóGjn6ZG tjxBao4ự tiRkn Rknhư vậEkRtrmy lújxBao4c bồRk nóRki EkRtrmvới HarrjxBao4y đóRk Rklà mEkRtrmột cjxBao4on cừu."
Rk"Giáo Rksư TreEkRtrmlawney nóiGjn6ZG bRkồ Rkphát tiếEkRtrmt rấtGjn6ZG íEkRtrmt tEkRtrminh jxBao4hoa! ChẳnRkg quRka bồGjn6ZG khôGjn6ZGng thGjn6ZGích bGjn6ZGị EkRtrmdở Rkmột mônGjn6ZG nàoRk Gjn6ZGhết mjxBao4à thôi."
Ron đãjxBao4 chạRkm đjxBao4úng nọc.jxBao4 EkRtrmHermione quăEkRtrmng Rkphịch cuốnGjn6ZG sáRkch SốGjn6ZG HọcRk xuốngRk bàRkn ăGjn6ZGn, jxBao4mạnh đEkRtrmến Rknỗi mấGjn6ZGy mẩujxBao4 thịjxBao4t hầmjxBao4 vRkà EkRtrmcà Gjn6ZGrốt văjxBao4ng tứGjn6ZG tán.
"NEkRtrmếu gEkRtrmiỏi môGjn6ZGn TiênEkRtrm tjxBao4ri EkRtrmcó nghĩaEkRtrm Rklà tôiEkRtrm phảiEkRtrm giảEkRtrm EkRtrm EkRtrmbộ EkRtrmnhìn thấRky EkRtrmđiềm báGjn6ZGo jxBao4cái chếtjxBao4 tronGjn6ZGg jxBao4một dúmjxBao4 láRk tràEkRtrm saRko? NjxBao4ếu vRkậy thGjn6ZGì tRkôi jxBao4 khônjxBao4g chắcGjn6ZG lRkà tôjxBao4i sẽGjn6ZG cjxBao4òn tiếGjn6ZGp Gjn6ZGtục hRkọc mônRk đóGjn6ZG nữaRk kEkRtrmhông! BEkRtrmài họGjn6ZGc đóGjn6ZG mGjn6ZGà Rk Gjn6ZGso vớijxBao4 lớpGjn6ZG Gjn6ZGSố HọcGjn6ZG củjxBao4a EkRtrmtôi thìRk chẳngRk khácRk gGjn6ZGì đốngjxBao4 rác!"
Cô bjxBao4é vớjxBao4 jxBao4lấy cRkái tjxBao4úi xEkRtrmách củjxBao4a mìnhRk jxBao4và bjxBao4ỏ đi.
RoGjn6ZGn Rkcau EkRtrmcó Rknhìn theRko cGjn6ZGô jxBao4bé, njxBao4ó nRkói vớiRk Harry:
"Hermione nGjn6ZGói cjxBao4ái gGjn6ZGì vRkậy? NGjn6ZGó đEkRtrmã EkRtrmhọc Gjn6ZGqua lớjxBao4p RkSố họjxBao4c Rknào đâu?"
*****
Sau bữajxBao4 Rkăn trEkRtrmưa, HRkarry mừngRk jxBao4là đượcRk rjxBao4a khEkRtrmỏi tòaRk Gjn6ZG lâujxBao4 đGjn6ZGài. Gjn6ZGCơn mGjn6ZGưa đêmGjn6ZG qGjn6ZGua Rkđã tạnh;EkRtrm bầuRk trRkời Gjn6ZGquang đãng,EkRtrm vjxBao4à cjxBao4ỏ Gjn6ZGthì xajxBao4nh Rk mềmEkRtrm, ưRkớt jxBao4mượt dưEkRtrmới chEkRtrmân kGjn6ZGhi jxBao4bọn tEkRtrmrẻ Gjn6ZGbăng quRka Gjn6ZGsân đểEkRtrm đếnjxBao4 buổijxBao4 Gjn6ZGhọc đầuEkRtrm jxBao4 tiêRkn cRkủa lớRkp ChRkăm sEkRtrmóc SinEkRtrmh Rkvật RkHuyền bí.
Ron EkRtrmvà HermioRkne khônEkRtrmg thèmRk nóiRk chuRkyện vớijxBao4 nhaGjn6ZGu jxBao4 Gjn6ZGnữa. Gjn6ZGHarry jxBao4im jxBao4lặng Gjn6ZGđi Rkbên cạnGjn6ZGh hGjn6ZGai bGjn6ZGạn khjxBao4i Rkcả bọnEkRtrm cùnRkg điGjn6ZG xRkuống dốcGjn6ZG cRkỏ Gjn6ZG đểRk đếRkn EkRtrmcăn chòEkRtrmi củajxBao4 jxBao4lão HaRkgrid nEkRtrmằm bênjxBao4 bGjn6ZGìa jxBao4khu RừngGjn6ZG Cấm.EkRtrm ĐếnjxBao4 kGjn6ZGhi nhjxBao4ìn jxBao4 EkRtrmthấy bRka cEkRtrmái Gjn6ZGlưng quGjn6ZGá Rkư jxBao4quen tGjn6ZGhuộc ởGjn6ZG đằEkRtrmng trướGjn6ZGc jxBao4tụi nóEkRtrm, HarjxBao4ry mớiRk Rknhận rEkRtrma Rk rEkRtrmằng tRkụi EkRtrmnó sẽGjn6ZG phảijxBao4 họcGjn6ZG mjxBao4ôn nàyRk chjxBao4ung Rkvới bọnEkRtrm Gjn6ZGhọc sijxBao4nh bGjn6ZGên nhàRk jxBao4 SlytheGjn6ZGrin. RkMalfoy đangjxBao4 EkRtrmhào Rkhứng Gjn6ZGnói chuyệnjxBao4 vGjn6ZGới CGjn6ZGrabbe Rkvà GGjn6ZGoyle, Rklàm cEkRtrmho Gjn6ZG hGjn6ZGai đứajxBao4 đóEkRtrm EkRtrmcười nhưjxBao4 nắRkc EkRtrmnẻ. HRkarry đoaRkn cRkhắc EkRtrmlà mìnGjn6ZGh biếtRk tGjn6ZGụi kGjn6ZGia đanRkg Gjn6ZG EkRtrmnói vềjxBao4 chRkuyện gì.
Lão HagrEkRtrmid đứnjxBao4g njxBao4gay trướcRk jxBao4căn cRkhòi đểjxBao4 chàoEkRtrm đóGjn6ZGn jxBao4 hjxBao4ọc sGjn6ZGinh đếnGjn6ZG lớpjxBao4 jxBao4của mình,Rk sừnGjn6ZGg sữngjxBao4 trEkRtrmong tấmEkRtrm áojxBao4 khjxBao4oác bằjxBao4ng dRka chujxBao4ột Rk cGjn6ZGhũi, Rkcon chóRk sănjxBao4 RkFang đứngRk EkRtrmsát gótEkRtrm chRkủ, jxBao4có EkRtrmvẻ bEkRtrmồn chồnjxBao4 nGjn6ZGhư tGjn6ZGhể EkRtrmkhông Gjn6ZG chRkờ đưGjn6ZGợc nữaGjn6ZG pEkRtrmhút bGjn6ZGắt đầu.
Lão RkHagrid gọi:
"Lại jxBao4đây, nào,Gjn6ZG tiếRkn lạjxBao4i Rkgần đây!"
Học tEkRtrmrò tiếRkn đếRkn gGjn6ZGần bEkRtrmên lão.
"BữaEkRtrm Gjn6ZGnay, tôjxBao4i đRkãi cGjn6ZGác tròGjn6ZG mộtEkRtrm Gjn6ZGbữa rjxBao4a jxBao4hồn! CEkRtrmác Rk trjxBao4ò sắpRk hjxBao4ọc mộGjn6ZGt bàiGjn6ZG họcGjn6ZG vjxBao4ĩ đRkại! MọjxBao4i ngjxBao4ười cGjn6ZGó mjxBao4ặt đôngEkRtrm đjxBao4ủ jxBao4chưa? EkRtrmĐược Rkrồi, Gjn6ZG Rkđi theRko tôi."
Trong mộRkt thoáEkRtrmng khjxBao4ó chịu,jxBao4 Gjn6ZGHarry ngEkRtrmhĩ khônGjn6ZGg jxBao4 chjxBao4ừng EkRtrmlão HagriGjn6ZGd đaGjn6ZGng dắtEkRtrm EkRtrmcả bọGjn6ZGn jxBao4vô rRkừng. NhữnjxBao4g kinEkRtrmh jxBao4nghiệm khốnEkRtrm khEkRtrmổ màEkRtrm Gjn6ZG HarrRky đãRk tGjn6ZGừng jxBao4nếm Gjn6ZGtrải ởEkRtrm troRkng khjxBao4u rừngGjn6ZG EkRtrmđó kểjxBao4 nhRkư đủGjn6ZG đểEkRtrm nóGjn6ZG Rknhớ suRkốt đờiRk EkRtrm rồi.Gjn6ZG EkRtrmTuy Rknhiên, lãEkRtrmo HagrGjn6ZGid Rkdẫn jxBao4chúng điRk vòngEkRtrm EkRtrmqua rặjxBao4ng cây,Gjn6ZG Gjn6ZGvà nEkRtrmăm EkRtrmphút jxBao4 saGjn6ZGu thRkì Gjn6ZGmọi ngườiRk nhậnRk thấyRk mìnhEkRtrm đanEkRtrmg đứRkng bRkên jxBao4ngoài jxBao4một nơGjn6ZGi cEkRtrmó vẻjxBao4 nhRkư Gjn6ZG mộtEkRtrm bãGjn6ZGi chGjn6ZGăn nGjn6ZGgựa njxBao4ho jxBao4nhỏ. NhưngGjn6ZG màjxBao4 bjxBao4ên tGjn6ZGrong Rkbãi chănEkRtrm khôRkng thấyGjn6ZG cójxBao4 coGjn6ZGn Gjn6ZG gìGjn6ZG hết.
LãGjn6ZGo HagGjn6ZGrid gọi:
"Mọi ngưGjn6ZGời Gjn6ZGhãy lạEkRtrmi đâRky tậpGjn6ZG truRkng Gjn6ZGquanh hànRkg ràoGjn6ZG! Gjn6ZG NhưRk vậyRk Rkđó Rk- EkRtrmSao cEkRtrmho chắcEkRtrm Gjn6ZGchắn nGjn6ZGhìn jxBao4thấy rõRk jxBao4nha. EkRtrmBây giờ,Rk việcRk đRkầu tiêjxBao4n Rk tấtEkRtrm cảRk jxBao4các trjxBao4ò cầnEkRtrm ljxBao4àm làGjn6ZG mRkở sGjn6ZGách ra..."
"BằngGjn6ZG cáchRk nào?"
Giọng MalfoGjn6ZGy vaEkRtrmng ljxBao4ên nhGjn6ZGừa nhựa,jxBao4 ljxBao4ạnh lEkRtrmùng. jxBao4Lão HGjn6ZGagrid jxBao4hỏi lại:
"Hả?"
MalGjn6ZGfoy jxBao4lập lại:
"Làm sEkRtrmao màRk mởRk Gjn6ZGsách EkRtrmra đượcRk chứ?"
MalfGjn6ZGoy rútjxBao4 cujxBao4ốn QuáiEkRtrm jxBao4Thư jxBao4Về QRkuái VậtGjn6ZG Gjn6ZGcủa nEkRtrmó Gjn6ZGra. EkRtrm CEkRtrmuốn sáchEkRtrm đGjn6ZGã bjxBao4ị tróGjn6ZG gGjn6ZGô bằGjn6ZGng mộtEkRtrm sợjxBao4i dâyRk thừngGjn6ZG djxBao4ài. MấyRk đứaRk hGjn6ZGọc trEkRtrmò khácGjn6ZG jxBao4 cũngEkRtrm lRkôi Rksách EkRtrmcủa mjxBao4ình EkRtrmra, jxBao4vài đứajxBao4 cũRkng gGjn6ZGiống nhưRk HGjn6ZGarry Rkđã dùngjxBao4 djxBao4ây nGjn6ZGịt Rk Rkmà khớpjxBao4 mRkõm cEkRtrmuốn sáGjn6ZGch lạijxBao4. MấjxBao4y đEkRtrmứa khjxBao4ác tốnEkRtrmg cuRkốn sájxBao4ch Rkvô tGjn6ZGrong Rknhững jxBao4 cáRki bjxBao4ao chậtEkRtrm, hGjn6ZGay jxBao4kẹp chEkRtrmặt cEkRtrmhúng lEkRtrmại bằngRk mjxBao4ấy cáRki kRkẹp giấyEkRtrm Rktổ chảng.
Lão Gjn6ZGHagrid EkRtrmtrông cRkó Rkvẻ Gjn6ZGtiu nghỉu:
"Không aGjn6ZGi jxBao4có thểjxBao4 mởGjn6ZG đEkRtrmược sEkRtrmách jxBao4ra sao?"
Cả lớpEkRtrm lắcjxBao4 đầu.Rk LãjxBao4o HagrRkid nói:
"Các Gjn6ZGtrò phRkải vuốEkRtrmt vGjn6ZGe chúnRkg. CoRki nè..."
Nghe giRkọng Gjn6ZGlão HagRkrid Gjn6ZGthì Rkđó EkRtrmlà đRkiều hiGjn6ZGển nhiêEkRtrmn jxBao4 nhjxBao4ứt thếGjn6ZG giớiGjn6ZG. LGjn6ZGão Rkcầm cuEkRtrmốn sáchGjn6ZG củaGjn6ZG HerjxBao4mione lênGjn6ZG, Rklột Gjn6ZGbỏ lớpEkRtrm bănGjn6ZGg Gjn6ZGkeo EkRtrm bùjxBao4a chújxBao4 djxBao4án rịtEkRtrm jxBao4bên Rkngoài. CujxBao4ốn sRkách Rktìm cjxBao4ách cắn,Gjn6ZG nhEkRtrmưng jxBao4lão jxBao4Hagrid đãEkRtrm jxBao4 vuốtEkRtrm njxBao4gón tajxBao4y trỏjxBao4 Rkkhổng lồEkRtrm củaGjn6ZG ljxBao4ão dRkọc jxBao4theo gEkRtrmáy sáchGjn6ZG, cuốnRk sácGjn6ZGh rùGjn6ZGng jxBao4 mình,Rk rRkồi mởjxBao4 rjxBao4a vàRk nằmEkRtrm jxBao4yên lặngGjn6ZG Rktrong tGjn6ZGay lãGjn6ZGo Hagrid.
MaGjn6ZGlfoy Gjn6ZGchế nhạo:
EkRtrm"Ôi, lũGjn6ZG chúngRk mjxBao4ình mớiGjn6ZG EkRtrmngu ngjxBao4ốc ljxBao4àm saEkRtrmo! LGjn6ZGẽ rGjn6ZGa cGjn6ZGhúng mìnRkh phảiEkRtrm vRkuốt jxBao4ve chúnRkg! SGjn6ZGao màRk chúGjn6ZGng Rkmình khôngGjn6ZG đoánGjn6ZG rEkRtrma Rkđược nhỉ?"
Lão Gjn6ZGHagrid ngRkập njxBao4gừng nóEkRtrmi EkRtrmvới Hermione:
"Tôi... tjxBao4ôi njxBao4ghĩ tụiRk nRkó cũnGjn6ZGg vEkRtrmui chứ?"
MalRkfoy nRkói hớt:
"Ôi, vuRki kiGjn6ZGnh khủngRk khiGjn6ZGếp đEkRtrmi ấyjxBao4 chứGjn6ZG! QRkuả ljxBao4à khôjxBao4n Gjn6ZGngoan, tốnGjn6ZGg EkRtrmcho tEkRtrmụi njxBao4ày nhữngGjn6ZG EkRtrmcuốn sácRkh cứjxBao4 jxBao4lăm ljxBao4e Gjn6ZGcắn đứtGjn6ZG jxBao4tay tụRki Gjn6ZGnày ra."
Harry nóiEkRtrm nhỏ:
"Im Rkđi, Malfoy!"
Lão Gjn6ZGHagrid tỏRk jxBao4ra Gjn6ZGchán nRkản, mGjn6ZGà HajxBao4rry thìEkRtrm jxBao4muốn cGjn6ZGho jxBao4 bEkRtrmuổi dạyEkRtrm đầuRk tiGjn6ZGên củaEkRtrm lãGjn6ZGo đưRkợc thàGjn6ZGnh cRkông tRkốt đẹEkRtrmp. LãojxBao4 HajxBao4grid dưRkờng nRkhư EkRtrm đEkRtrmã Gjn6ZGmất hứng.
"Vậy thôi.jxBao4.. Gjn6ZGvậy lGjn6ZGà cjxBao4ác tròEkRtrm jxBao4đã cGjn6ZGó sáchGjn6ZG và.jxBao4.. vRkà Rk bâyjxBao4 giGjn6ZGờ thìEkRtrm cájxBao4c Gjn6ZGtrò cGjn6ZGần SiRknh vậtRk EkRtrmHuyền bíGjn6ZG. Phải.Gjn6ZG VậyEkRtrm đểGjn6ZG tôijxBao4 jxBao4đi Rkdắt cEkRtrmhúng Rk Rklại. Gjn6ZGChờ Gjn6ZGmột chút..."
Lão Gjn6ZGsải bướcGjn6ZG Gjn6ZGxa khỏRki bọnGjn6ZG trGjn6ZGẻ, điGjn6ZG vềRk pRkhía khGjn6ZGu rjxBao4ừng vGjn6ZGà biếnGjn6ZG mất.
jxBao4Malfoy nóiGjn6ZG to:
"ChRkúa ơi,EkRtrm nRkơi Rknày điêuRk Gjn6ZGtàn hRkết chRkỗ nói.Rk LãEkRtrmo đầjxBao4n Rk đRkó jxBao4bày đặtRk dạyRk học,EkRtrm tjxBao4ao mEkRtrmà Gjn6ZGnói cjxBao4ho bRka Gjn6ZGtao biết,jxBao4 Gjn6ZGổng thếEkRtrm nEkRtrmào cRkũng điGjn6ZGên Gjn6ZG tiRkết lên..."
Harry lậRkp lại:
"Im điEkRtrm, Malfoy."
"Cẩn thậnRk đó,Rk HEkRtrmarry, đằngGjn6ZG saEkRtrmu màyGjn6ZG cjxBao4ó mộRkt viêEkRtrmn gjxBao4iám ngEkRtrmục AzRkkaban kìa..."
"Ối..."
Levender rúRk lêjxBao4n, chỉGjn6ZG Rkvề pGjn6ZGhía bGjn6ZGên kiGjn6ZGa EkRtrmcủa bãiGjn6ZG chănjxBao4 thả.
Một táGjn6ZG siGjn6ZGnh vậtRk Gjn6ZGquái dịRk nGjn6ZGhứt jxBao4mà HarrjxBao4y jxBao4từng nhìGjn6ZGn Gjn6ZG thấyEkRtrm Gjn6ZGđang chạyRk ljxBao4on tGjn6ZGon vRkề phíGjn6ZGa bọnRk họcRk trò.Rk NhRkững jxBao4sinh jxBao4vật nRkày cRkó tjxBao4hân, Gjn6ZG đuôiGjn6ZG Gjn6ZGvà chEkRtrmân củajxBao4 ngựaGjn6ZG, nhEkRtrmưng cjxBao4hân trưjxBao4ớc, Rkcánh jxBao4và đầujxBao4 lGjn6ZGà củaRk mjxBao4ột EkRtrmcon gRkì Rk gEkRtrmiống nhRkư cjxBao4on đạjxBao4i bànEkRtrmg kjxBao4hổng lồ,jxBao4 vớiEkRtrm cRkái mỏRk Rkto màuEkRtrm jxBao4thép, EkRtrmhết sứcGjn6ZG hjxBao4ung Rk Gjn6ZGtợn, Gjn6ZGvà đôRki EkRtrmmắt Rkmàu cajxBao4m rựGjn6ZGc. Gjn6ZGMóng Gjn6ZGvuốt cRkủa chânGjn6ZG trướcjxBao4 dàiRk cjxBao4ả mộtjxBao4 jxBao4tấc jxBao4 rưỡijxBao4, EkRtrmcó vẻjxBao4 nEkRtrmhư bRkấu Gjn6ZGchết njxBao4gười nhGjn6ZGư chơi.EkRtrm MỗiEkRtrm cGjn6ZGon quRkái thEkRtrmú ấyRk đềuEkRtrm đeojxBao4 jxBao4 vònEkRtrmg cjxBao4ổ bằEkRtrmng dGjn6ZGa Rkdày, nốRki vGjn6ZGới mRkột Rksợi xEkRtrmích dàijxBao4, EkRtrmvà đầuEkRtrm tRkất cảjxBao4 nhữngEkRtrm sợijxBao4 jxBao4 xíchGjn6ZG đóRk đRkều nằmEkRtrm tjxBao4rong bàGjn6ZGn taRky EkRtrmto tướngjxBao4 củRka lãoRk HagEkRtrmrid. LãoGjn6ZG đEkRtrmang lơRkn tơnGjn6ZG Gjn6ZG cGjn6ZGhạy tRkheo EkRtrmsau EkRtrmđám Rkquái thjxBao4ú vàEkRtrmo jxBao4bãi chjxBao4ăn thả.
LRkão HagrRkid gRkiật nhRkững sợijxBao4 Rkdây xíGjn6ZGch, tEkRtrmhúc lEkRtrmũ qGjn6ZGuái Gjn6ZGthú hướRkng vjxBao4ề phGjn6ZGía hRkàng ràjxBao4o màjxBao4 lũjxBao4 Gjn6ZGhọc Rktrò đajxBao4ng đứng,Rk lãjxBao4o gầmjxBao4 lên:
"Đi nàRko, tjxBao4iến tới!"
EkRtrmBọn Gjn6ZGtrẻ Gjn6ZGhơi lEkRtrmùi lạiGjn6ZG khEkRtrmi ljxBao4ão HagriEkRtrmd Gjn6ZGtiến đếnRk gGjn6ZGần jxBao4chúng đểRk jxBao4buộc mớGjn6ZG EkRtrmdây Gjn6ZGxích vàojxBao4 hànGjn6ZGg rào.Gjn6ZG LãEkRtrmo jxBao4vẫy tụiRk họRkc trGjn6ZGò, vRkui vẻEkRtrm gàoGjn6ZG to:
"Đây lGjn6ZGà nEkRtrmhững cojxBao4n BằngRk MEkRtrmã! jxBao4Thấy EkRtrmchúng đẹpjxBao4 không?"
EkRtrmHarry Gjn6ZGđại kEkRtrmhái hiểujxBao4 lGjn6ZGão HagrGjn6ZGid muốnGjn6ZG Gjn6ZGnói gìGjn6ZG. SaGjn6ZGu Rk jxBao4khi qGjn6ZGua kEkRtrmhỏi jxBao4cơn kinRkh hoànRkg đjxBao4ối diệRkn Rkvới mộRkt Gjn6ZGthứ Gjn6ZGnửa ngựEkRtrma nửaGjn6ZG Gjn6ZGchim, jxBao4 ngưRkời EkRtrmta bắEkRtrmt đầuGjn6ZG ngưEkRtrmỡng mEkRtrmộ lớpRk áRko khoájxBao4c ónRkg ảRk cRkủa nhữjxBao4ng cGjn6ZGon BằRkng MãRk, jxBao4 chuyjxBao4ển tiếpGjn6ZG hếjxBao4t sứcRk mượtGjn6ZG mGjn6ZGà Gjn6ZGtừ lRkông Rkvũ saEkRtrmng lônjxBao4g thújxBao4, mỗijxBao4 coGjn6ZGn mộtEkRtrm mEkRtrmàu jxBao4 khácGjn6ZG EkRtrmnhau: Rkmàu Rkxám Gjn6ZGbão Gjn6ZGtố, mGjn6ZGàu đồRkng, jxBao4màu EkRtrmlang ửEkRtrmng hồng,Gjn6ZG màuEkRtrm hộtGjn6ZG EkRtrmdẻ bójxBao4ng EkRtrm lưỡngjxBao4 vRkà màuEkRtrm đjxBao4en muEkRtrmn nhGjn6ZGư mực.
Lão HEkRtrmagrid xEkRtrmoa jxBao4hai bànjxBao4 taRky vàjxBao4o nhjxBao4au, tGjn6ZGươi cườijxBao4 vớjxBao4i bọnEkRtrm trẻGjn6ZG chuEkRtrmng quanh:
"VậjxBao4y đó,Gjn6ZG cácGjn6ZG Gjn6ZGtrò làmGjn6ZG ơEkRtrmn xíGjn6ZGch tớjxBao4i gRkần tEkRtrmhêm mjxBao4ột chút..."
Không EkRtrmai cRkó vẻRk muốnRk EkRtrmlàm jxBao4theo lãoGjn6ZG HaRkgrid. TuRky Gjn6ZG Rknhiên, HaGjn6ZGrry, RoRkn jxBao4và HermioEkRtrmne cũngjxBao4 Gjn6ZGcẩn jxBao4thận bưRkớc đếnEkRtrm gầjxBao4n cáGjn6ZGi hRkàng jxBao4rào. EkRtrm LRkão HagRkrid nói:
"Bây giờjxBao4, điGjn6ZGều trướcGjn6ZG tiRkên cáEkRtrmc tròRk phEkRtrmải biRkết vềjxBao4 jxBao4 EkRtrmBằng RkMã EkRtrmlà chúEkRtrmng rRkất kiêuRk hãnh,Gjn6ZG rấEkRtrmt dễRk bịGjn6ZG tổnEkRtrm thưjxBao4ơng. ĐừRkng jxBao4bao giờGjn6ZG xjxBao4úc Gjn6ZG phạmjxBao4 chúng,Gjn6ZG kẻoGjn6ZG Rktoi mjxBao4ạng EkRtrmnhư chơi."
MaRklfoy, CraEkRtrmbbe Gjn6ZGvà EkRtrmGoyle chẳEkRtrmng buEkRtrmồn lắngGjn6ZG Rktai jxBao4 njxBao4ghe, cGjn6ZGhỉ mảijxBao4 rRkì rầmRk tròjxBao4 chuEkRtrmyện, vàRk HjxBao4arry Gjn6ZGcó cáiEkRtrm cảmGjn6ZG gEkRtrmiác khGjn6ZGó chịjxBao4u lRkà Rk cRkhúng đangRk âmRk mưEkRtrmu phájxBao4 hỏRkng buổiEkRtrm jxBao4học jxBao4này. LãojxBao4 HGjn6ZGagrid vẫnjxBao4 tiếGjn6ZGp jxBao4tục giảng:
"Các tròGjn6ZG phRkải đợjxBao4i đếnRk khEkRtrmi nhữngjxBao4 cRkon BằngEkRtrm RkMã tỏjxBao4 Rk dấEkRtrmu hiệujxBao4 trướcjxBao4 tjxBao4iên. PhjxBao4ép lịcRkh sự,Rk hGjn6ZGiểu khôngjxBao4? RkCác Gjn6ZGtrò bướcjxBao4 Rkvề phíaEkRtrm Rkmột EkRtrm cEkRtrmon BằnGjn6ZGg MãRk, ngjxBao4hiêng mìnhRk EkRtrmchào vàGjn6ZG EkRtrmchờ đjxBao4ợi. NếEkRtrmu nhjxBao4ư cEkRtrmon BEkRtrmằng MGjn6ZGã cRkúi chàoRk EkRtrm jxBao4lại tGjn6ZGhì jxBao4các tGjn6ZGrò đượcjxBao4 phjxBao4ép chạmRk vjxBao4ào nRkó. NếRku nEkRtrmó khRkông Rkcúi chàoRk thGjn6ZGì liEkRtrmệu Rk EkRtrmhồn màGjn6ZG Rktránh EkRtrmxa móngjxBao4 vujxBao4ốt sRkắc Rkcủa nóEkRtrm, bởjxBao4i vGjn6ZGì mấyGjn6ZG cEkRtrmái móngRk vGjn6ZGuốt đóGjn6ZG EkRtrmgây jxBao4 thưjxBao4ơng tícGjn6ZGh đjxBao4au đớnEkRtrm lắmEkRtrm đóEkRtrm. RồRki, bâyRk gRkiờ EkRtrmai mGjn6ZGuốn xEkRtrmung phojxBao4ng nào?"
Nghe đếnGjn6ZG câujxBao4 hỏiEkRtrm nàyRk, gầnjxBao4 nhEkRtrmư cảjxBao4 lGjn6ZGớp jxBao4lùi Gjn6ZGra xEkRtrma jxBao4 EkRtrmhơn. NgRkay đếnGjn6ZG HarGjn6ZGry, RoEkRtrmn vàEkRtrm Gjn6ZGHermione cũRkng ngGjn6ZGhi ngGjn6ZGại. MấEkRtrmy coEkRtrmn BằngjxBao4 EkRtrmMã jxBao4 đanRkg hunGjn6ZGg hănEkRtrmg hấtGjn6ZG Rkhất mấyEkRtrm cjxBao4ái đầujxBao4 dữEkRtrm tjxBao4ợn, nhữngRk đôiRk cáEkRtrmnh mạnhEkRtrm EkRtrmmẽ gồngRk EkRtrm Gjn6ZGlên, jxBao4xem rjxBao4a chúngEkRtrm khôngGjn6ZG thíRkch tGjn6ZGhú bEkRtrmị xiềGjn6ZGng buGjn6ZGộc Rknhư vầyRk cRkho lắm.
Lão HagrjxBao4id nóiRk vRkới cáiRk EkRtrmnhìn nRkài nỉ:
"Không aGjn6ZGi ljxBao4àm thửRk sao?"
Harry nói:
"Con sjxBao4ẽ làm."
Đằng jxBao4sau Rklưng RkHarry cóGjn6ZG tiếngEkRtrm hjxBao4ít hRkơi sâuGjn6ZG vàRk cảGjn6ZG LavendeGjn6ZGr lẫGjn6ZGn ParvaRkti jxBao4đều thìEkRtrm thầm:
"jxBao4Ôi, đừng,Rk HarryRk. BạnEkRtrm khEkRtrmông Rknhớ lờiGjn6ZG bóEkRtrmi tràEkRtrm củGjn6ZGa Gjn6ZGbạn sao?"
HGjn6ZGarry bỏEkRtrm njxBao4goài tajxBao4i, cứEkRtrm tGjn6ZGrèo qGjn6ZGua cjxBao4ái hàngRk ràojxBao4 vàEkRtrmo bãjxBao4i cGjn6ZGhăn thả.
RkLão HagrRkid EkRtrmvui mừjxBao4ng EkRtrmla lớn:
"Giỏi lắm,Rk HarjxBao4ry! ĐượjxBao4c rồiRk... đGjn6ZGể cGjn6ZGoi trjxBao4ò làmjxBao4 jxBao4ăn rjxBao4a saGjn6ZGo jxBao4với coGjn6ZGn Buckbeak."
Lão Gjn6ZGtháo mRkột trjxBao4ong Rknhững EkRtrmsợi dâEkRtrmy xích,jxBao4 kéoGjn6ZG mEkRtrmột EkRtrm cojxBao4n BằngEkRtrm MRkã màGjn6ZGu Rkxám rjxBao4a khjxBao4ỏi Rkbầy, jxBao4rồi thájxBao4o vònjxBao4g cổEkRtrm cEkRtrmho nó.EkRtrm Gjn6ZGCả đRkám họjxBao4c tRkrò jxBao4 đứjxBao4ng bênjxBao4 Gjn6ZGkia Gjn6ZGhàng jxBao4rào dườRkng njxBao4hư jxBao4cùng níGjn6ZGn thởEkRtrm. MRkắt EkRtrmMalfoy nhEkRtrmeo lạRki mộtGjn6ZG Rk cáRkch nhaEkRtrmm hiểm.
Lão EkRtrmHagrid EkRtrmnói nEkRtrmhỏ vớGjn6ZGi Harry:
"Bây giờGjn6ZG cứjxBao4 tRkhoải máEkRtrmi tựjxBao4 nhiêjxBao4n. TrEkRtrmò jxBao4nhìn vàjxBao4o mắtjxBao4 Rk cGjn6ZGon BằRkng RkMã, Rkcố gjxBao4ắng đRkừng Gjn6ZGcó chớpEkRtrm Gjn6ZGmắt Rk- BằEkRtrmng MEkRtrmã khôjxBao4ng tiGjn6ZGn tRkưởng tEkRtrmrò đRkâu Gjn6ZG nếuRk Rktrò cứGjn6ZG chớpRk mắtEkRtrm liRka lịa..."
Mắt HaEkRtrmrry jxBao4lập Rktức Rkứa nGjn6ZGước caEkRtrmy jxBao4xè, nhEkRtrmưng jxBao4nó giGjn6ZGữ jxBao4 cjxBao4ho Gjn6ZGmắt đừngRk Rknhắm lạEkRtrmi. CEkRtrmon BuckbEkRtrmeak đRkã xEkRtrmoay cjxBao4ái đGjn6ZGầu EkRtrmbự EkRtrmvà nhọnGjn6ZG vềRk phíEkRtrma Rk HarrRky, vàRk đămjxBao4 đăjxBao4m nhìnjxBao4 nójxBao4 bằngjxBao4 mộtGjn6ZG cjxBao4on mắtEkRtrm màRku EkRtrmcam djxBao4ữ tợn.
Lão HagEkRtrmrid nói:
"NGjn6ZGhư vậEkRtrmy jxBao4đó. ĐúngEkRtrm đEkRtrmó, HarryRk... bâyEkRtrm gEkRtrmiờ, cúiEkRtrm chào..."
Harry cEkRtrmảm thGjn6ZGấy EkRtrmkhông khoEkRtrmái lắmjxBao4 chEkRtrmuyện đưEkRtrma cEkRtrmổ hajxBao4y jxBao4 giơRk lưngRk rjxBao4a ngEkRtrmay tầmGjn6ZG jxBao4mổ củaEkRtrm cájxBao4i mjxBao4ỏ cojxBao4n BjxBao4uckbeak, nhưnEkRtrmg nójxBao4 cEkRtrmũng cEkRtrmố làGjn6ZGm EkRtrm jxBao4theo lờiRk lãEkRtrmo HRkagrid dạyjxBao4 bảojxBao4. RkNó cRkúi EkRtrmchào thậtRk nEkRtrmhanh EkRtrmrồi nGjn6ZGgước Rkđầu nhìEkRtrmn jxBao4 lênjxBao4. CoGjn6ZGn BằnjxBao4g Gjn6ZGMã Rkvẫn cjxBao4ao ngạoRk Rknhìn nRkó đămEkRtrm đămjxBao4, Rkkhông bujxBao4ồn nhújxBao4c nhích.
Lão HGjn6ZGagrid jxBao4kêu lên,EkRtrm jxBao4có vẻjxBao4 lEkRtrmo lắng:
"À, tGjn6ZGhôi được.Rk LEkRtrmùi ljxBao4ại ngGjn6ZGay, HarrjxBao4y, cứGjn6ZG tGjn6ZGhoải mEkRtrmái thôi..."
NhưngEkRtrm vừaRk lEkRtrmúc đó,Gjn6ZG HarrRky ngạcGjn6ZG nhjxBao4iên vôjxBao4 cùngGjn6ZG kGjn6ZGhi jxBao4 thấyjxBao4 Gjn6ZGcon BằnEkRtrmg MãjxBao4 Rkbỗng nhiEkRtrmên khuỵuRk hEkRtrmai Gjn6ZGchân trưRkớc cóRk EkRtrmvảy vàRk EkRtrmnhún mGjn6ZGình jxBao4 xuốnjxBao4g đểjxBao4 thểGjn6ZG hiEkRtrmện mRkột cjxBao4ái cúiRk chàjxBao4o kjxBao4hông jxBao4thể nàojxBao4 nhầmRk Rklẫn đượGjn6ZGc. LjxBao4ão Rk HRkagrid Rkmê mEkRtrmẩn tâEkRtrmm thần:
"Hay lắmGjn6ZG, HarryGjn6ZG! ĐượcjxBao4 rEkRtrmồi đóGjn6ZG... Ừ,jxBao4 Rktrò Gjn6ZGcó EkRtrmthể chạGjn6ZGm vàRko nEkRtrmó! VỗEkRtrm vGjn6ZGề Rkcái mEkRtrmỏ njxBao4ó Rkđi, lGjn6ZGàm đi!"
Harry cảmjxBao4 thấyEkRtrm lùiRk jxBao4xa cEkRtrmon quRkái thRkú mớiGjn6ZG ljxBao4à phầGjn6ZGn Rk tGjn6ZGhưởng jxBao4mà Gjn6ZGnà khoEkRtrmái jxBao4hơn, nhưngRk nóRk vẫnjxBao4 đànhGjn6ZG phảiGjn6ZG Gjn6ZGtừ Rktừ tiếEkRtrmn lạiGjn6ZG Rkgần Gjn6ZGcon Gjn6ZG BằnGjn6ZGg MãjxBao4 Rkvà đRkưa tajxBao4y sờRk EkRtrmvào Rkcon vật.Gjn6ZG HjxBao4arry Rkvỗ nhẹjxBao4 lRkên Gjn6ZGmỏ jxBao4con BằngEkRtrm MEkRtrmã nhiềuEkRtrm jxBao4 lầnEkRtrm Gjn6ZGvà cGjn6ZGon vậtEkRtrm nhRkắm mắtEkRtrm lạijxBao4 mộtEkRtrm cRkách lườGjn6ZGi biếEkRtrmng, nhGjn6ZGư tjxBao4hể khoáijxBao4 lắm.
TEkRtrmất EkRtrmcả bGjn6ZGọn họcEkRtrm sinRkh bGjn6ZGỗng ồjxBao4 EkRtrmlên Rkhoan hGjn6ZGô, ngoạiRk trừjxBao4 MaljxBao4foy, CrRkabbe vGjn6ZGà GoyljxBao4e. RkBa đứaGjn6ZG EkRtrmnó jxBao4thất vọnGjn6ZGg rjxBao4a mặt.
Lão HagriEkRtrmd nói:
"Được đó,jxBao4 HEkRtrmarry. BEkRtrmác chEkRtrmo ljxBao4à Gjn6ZGcó ljxBao4ẽ jxBao4nó chịuEkRtrm chRko coGjn6ZGn cGjn6ZGưỡi mộEkRtrmt vòngGjn6ZG đó!"
Điều nàjxBao4y tRkhì vượtRk quEkRtrmá djxBao4ự tínEkRtrmh củjxBao4a HarryEkRtrm. EkRtrmNó vRkốn Rk qEkRtrmuen vRkiệc cGjn6ZGỡi cGjn6ZGhổi thầnRk mjxBao4à thôi,Gjn6ZG nhưngEkRtrm nóGjn6ZG khônEkRtrmg chắcjxBao4 cỡiRk mộtRk cRkon BằngEkRtrm MãjxBao4 Gjn6ZG thìGjn6ZG cjxBao4ó giốngGjn6ZG Gjn6ZGcỡi chjxBao4ổi thầnGjn6ZG hEkRtrmay không.
Lão RkHagrid giục:
"Con trèjxBao4o lêRkn Gjn6ZGđi, ngjxBao4ay phíRka sEkRtrmau cjxBao4hỗ nốijxBao4 vRkới Rk Gjn6ZGcánh, EkRtrmvà lưujxBao4 jxBao4ý làGjn6ZG coGjn6ZGn chớGjn6ZG cRkó nhổjxBao4 EkRtrmmột cáiGjn6ZG lGjn6ZGông vRkũ nRkào nhajxBao4, BằngRk MRkã khôGjn6ZGng EkRtrm khoEkRtrmái Gjn6ZGvụ Rkđó đâu..."
HEkRtrmarry đặtRk chEkRtrmân lEkRtrmên cEkRtrmhót cánhRk củaGjn6ZG cEkRtrmon BucGjn6ZGkbeak vRkà jxBao4 tjxBao4ự mìnhRk đujxBao4 lRkên lưngjxBao4 cEkRtrmon vật.jxBao4 Gjn6ZGCon BuckEkRtrmbeak đứngGjn6ZG dEkRtrmậy. HarRkry kjxBao4hông bRkiết EkRtrm Gjn6ZGnên bấuRk vGjn6ZGíu vôEkRtrm đâRku, trướcRk mEkRtrmặt EkRtrmnó EkRtrmchỉ jxBao4toàn Gjn6ZGlà lônRkg vRkũ màEkRtrm thôijxBao4. RkLão HagRkrid Rk pEkRtrmhát môRkng cGjn6ZGon quáRki Rkthú, hjxBao4ô to:
"Tiến EkRtrmlên, nào!"
Không bEkRtrmáo trướcGjn6ZG Gjn6ZGgì hếGjn6ZGt, Rkđôi cRkánh dàiEkRtrm mộtEkRtrm thjxBao4ước jxBao4 Rkrưỡi củaEkRtrm coGjn6ZGn BjxBao4ằng MãGjn6ZG danGjn6ZGg rEkRtrma hjxBao4ai bên;jxBao4 HarjxBao4ry Rkchỉ jxBao4kịp ôEkRtrmm choEkRtrmàng lấyGjn6ZG cổRk cEkRtrmủa jxBao4 coRkn BuEkRtrmckbeak tjxBao4rước khjxBao4i coEkRtrmn vậEkRtrmt phónjxBao4g baRky vútRk lênGjn6ZG caGjn6ZGo. ChẳngEkRtrm giốnEkRtrmg cỡRki Rk cjxBao4hổi thầnGjn6ZG chúRkt xíEkRtrmu Gjn6ZGnào, EkRtrmvà RkHarry biếRkt rõGjn6ZG mìnhEkRtrm thícEkRtrmh cỡiEkRtrm EkRtrmcái nEkRtrmào hơEkRtrmn; đôiEkRtrm Gjn6ZG cGjn6ZGánh cRkủa coGjn6ZGn BjxBao4ằng MãGjn6ZG EkRtrmvỗ đRkập jxBao4hai bRkên hônGjn6ZGg njxBao4ó mộtRk cánEkRtrmh kGjn6ZGhó cjxBao4hịu, vướngEkRtrm Rk vGjn6ZGào pEkRtrmhía dướGjn6ZGi chânEkRtrm nó,jxBao4 làjxBao4m jxBao4cho nójxBao4 cảGjn6ZGm Gjn6ZGthấy Rknhư sắpEkRtrm Gjn6ZGsửa bịRk quẳngjxBao4 xuốngjxBao4. jxBao4 LớpRk lôEkRtrmng vGjn6ZGũ bónGjn6ZGg bẩjxBao4y hGjn6ZGào Rknhoáng cứjxBao4 tEkRtrmuột khỏiGjn6ZG nhjxBao4ững ngjxBao4ón taGjn6ZGy EkRtrmcủa HaGjn6ZGrry, jxBao4 mjxBao4à nóRk tEkRtrmhì kRkhông dáEkRtrmm Rktúm qRkuá chặt.Rk ThRkay Rkvì nhữngEkRtrm độngRk tácRk Gjn6ZGêm áRki củEkRtrma chiếcGjn6ZG Gjn6ZG RkNimbus 2EkRtrm000 quEkRtrmen thuRkộc vGjn6ZGới HarrRky, bRkây giờGjn6ZG nEkRtrmó cGjn6ZGhỉ cảEkRtrmm thấyRk nGjn6ZGhư mìnGjn6ZGh đanGjn6ZGg Rk lGjn6ZGắc lưRk, chồmjxBao4 tớijxBao4 chồEkRtrmm luRki trEkRtrmên tRkhân EkRtrmsau cRkủa jxBao4con BằngEkRtrm MEkRtrmã, jxBao4và nhấpRk nhôGjn6ZG Gjn6ZG lRkên xujxBao4ống Rktheo nhịpjxBao4 đậpGjn6ZG cánjxBao4h cRkủa coEkRtrmn quáRki thú.
Buckbeak chRkở EkRtrmnó bajxBao4y thRkêm mEkRtrmột EkRtrmvòng nữEkRtrma quaEkRtrmnh bEkRtrmãi Gjn6ZG chănGjn6ZG thjxBao4ả rGjn6ZGồi đápRk tGjn6ZGrở xuốRkng EkRtrmmặt đấjxBao4t. ĐâRky chínhRk lRkà cáRki mGjn6ZGà HaRkrry đãjxBao4 Rklo sợRk. EkRtrm EkRtrmNó chúGjn6ZGi tớijxBao4 jxBao4khi cáEkRtrmi Gjn6ZGcổ mượjxBao4t Rkmà Rkcủa BuckbEkRtrmeak cjxBao4húc xuốjxBao4ng thEkRtrmấp, cóRk cảRkm giáEkRtrmc Gjn6ZG EkRtrmnhư sắGjn6ZGp tuộjxBao4t Rkra khEkRtrmỏi coEkRtrmn vậRkt, vuộjxBao4t qRkua cRkái cổEkRtrm mượRkt vRkà cáijxBao4 mỏEkRtrm củEkRtrma Rk EkRtrmBuckbeak. jxBao4Kế đếnEkRtrm HarGjn6ZGry cjxBao4ảm thRkấy Rkrơi bịchGjn6ZG xuốngEkRtrm Gjn6ZGlúc bốnEkRtrm cGjn6ZGhân khôngRk cânGjn6ZG jxBao4 đEkRtrmối củaGjn6ZG coGjn6ZGn Gjn6ZGBằng MãGjn6ZG chGjn6ZGạm mEkRtrmặt jxBao4đất. RkHarry cốjxBao4 gGjn6ZGắng sửaGjn6ZG tưEkRtrm tRkhế đàngRk hoàngGjn6ZG vEkRtrmà Gjn6ZG Rkngồi thẳngRk lGjn6ZGưng lên.
Lão HagrijxBao4d gàoRk to:
"Giỏi Gjn6ZGlắm, Harry!"
Mọi ngườiRk hjxBao4è nhaGjn6ZGu EkRtrmhoan hôEkRtrm, ngGjn6ZGoại Gjn6ZGtrừ RkMalfoy, CGjn6ZGrabbe Gjn6ZGvà GoylejxBao4. LãEkRtrmo RkHagrid ljxBao4ại hỏi:
"Sao? CóRk Gjn6ZGai Rkkhác muốGjn6ZGn ngGjn6ZGao jxBao4du không?"
Thành côRkng Rkcủa Gjn6ZGHarry đjxBao4ã khRkiến chEkRtrmo đámjxBao4 họEkRtrmc sGjn6ZGinh Gjn6ZG cònEkRtrm lạGjn6ZGi jxBao4thêm bạojxBao4 gGjn6ZGan, Rkchúng jxBao4hè nhajxBao4u trjxBao4èo Rkqua hàngjxBao4 rEkRtrmào Rkvào bGjn6ZGãi chRkăn thả.jxBao4 Gjn6ZG LãEkRtrmo HagGjn6ZGrid tháRko dâRky chRko từngEkRtrm Gjn6ZGcon BằnGjn6ZGg EkRtrmMã mộEkRtrmt, Gjn6ZGvà khắGjn6ZGp bãiRk cEkRtrmhăn Rkthả chỗRk Gjn6ZG jxBao4nào cRkũng cójxBao4 nhữngRk đứaRk jxBao4học Gjn6ZGtrò cúEkRtrmi mìnhRk EkRtrmchào Rkmột cáGjn6ZGch đầyEkRtrm Gjn6ZGcăng thẳEkRtrmng. EkRtrm NevijxBao4lle cGjn6ZGứ cjxBao4hạy tRkới chạyGjn6ZG jxBao4lui quanRkh coRkn quRkái tEkRtrmhú củaRk Gjn6ZGnó, nhjxBao4ưng coRkn đóEkRtrm Gjn6ZG khôngEkRtrm cójxBao4 vẻjxBao4 gìRk muốjxBao4n Gjn6ZGkhuỵu chânRk xGjn6ZGuống. RoEkRtrmn Rkvà HejxBao4rmione Rkthì tRkhực tậRkp vớiRk Gjn6ZG cjxBao4on BằnGjn6ZGg EkRtrmMã mRkàu hộGjn6ZGt dGjn6ZGẻ. HGjn6ZGarry bâyjxBao4 Rkgiờ chỉGjn6ZG Rkđứng Gjn6ZGquan sátEkRtrm thôi.
Malfoy, CraEkRtrmbbe jxBao4và GoylEkRtrme đãjxBao4 Rkgiành đượcEkRtrm jxBao4con EkRtrm BuckbRkeak. CEkRtrmon quáGjn6ZGi Rkthú đjxBao4ã cGjn6ZGhịu cúiEkRtrm chàoGjn6ZG MaRklfoy. ThằnjxBao4g nàGjn6ZGy đEkRtrmang vjxBao4ỗ vEkRtrmỗ cGjn6ZGái Rk Rkmỏ cRkon vậEkRtrmt, tỏRk thájxBao4i đEkRtrmộ khijxBao4nh jxBao4thị. RkNó kRkéo EkRtrmdài giọEkRtrmng, đủRk jxBao4to EkRtrmđể Gjn6ZGHarry cEkRtrmó Rk jxBao4thể ngRkhe Rklọt tai:
"Mánh EkRtrmnày dễGjn6ZG ợtGjn6ZG. EkRtrmTao đãEkRtrm bEkRtrmiết nEkRtrmgay làGjn6ZG vEkRtrmậy, đếnEkRtrm Rk thằnGjn6ZGg HarrGjn6ZGy jxBao4còn lEkRtrmàm được...Gjn6ZG RkTao cáEkRtrm Rklà mjxBao4ày đâEkRtrmu cRkó Gjn6ZGgì nEkRtrmguy jxBao4hiểm, pGjn6ZGhải Rk khônRkg mRkậy?" Gjn6ZGẤy lRkà MalfoRky nóiEkRtrm vớijxBao4 cjxBao4on jxBao4Buckbeak. "PhảiEkRtrm khôngjxBao4 mậy,jxBao4 cjxBao4on Rkcục jxBao4 sújxBao4c bựRk tồjxBao4 xEkRtrmấu xí?"
ChuyệnjxBao4 xảRky rGjn6ZGa lúcEkRtrm đRkó nhajxBao4nh nGjn6ZGhư Gjn6ZGánh chớEkRtrmp củEkRtrma Rk nhữngjxBao4 cáiRk móngRk vuốtGjn6ZG thEkRtrmép. LiềRkn ngGjn6ZGay đGjn6ZGó, EkRtrmMalfoy EkRtrmthốt lênEkRtrm jxBao4một EkRtrmtiếng rúEkRtrm đGjn6ZGau jxBao4 đớjxBao4n chóiGjn6ZG lói,EkRtrm lãGjn6ZGo HajxBao4grid Rkthì vậGjn6ZGt lEkRtrmộn Gjn6ZGvới Rkcon Gjn6ZGBuckbeak jxBao4để tròngRk cáGjn6ZGi jxBao4vòng Gjn6ZG cGjn6ZGổ vôjxBao4 Gjn6ZGnó trGjn6ZGong kEkRtrmhi jxBao4nó hEkRtrmầm hèGjn6ZG xôngRk tjxBao4ới MaGjn6ZGlfoy. TGjn6ZGhằng Rkđó đajxBao4ng nằmjxBao4 quằjxBao4n Gjn6ZG quGjn6ZGại trênRk bãiGjn6ZG cỏ,jxBao4 máRku mGjn6ZGe cEkRtrmhảy ướEkRtrmt cảEkRtrm tấmRk áoRk chùng.
EkRtrmMalfoy EkRtrmgào thEkRtrmét tronRkg Gjn6ZGkhi cjxBao4ả lGjn6ZGớp kiRknh hoGjn6ZGàng đứngjxBao4 trông:
"Tôi chếtjxBao4 mấEkRtrmt! NhìnGjn6ZG tôRki Gjn6ZGđây nGjn6ZGè, Rktôi jxBao4đang hấpjxBao4 hốGjn6ZGi. CEkRtrmon quájxBao4i vậjxBao4t ấjxBao4y gjxBao4iết tôi."
Lão EkRtrmHagrid đãRk trắngGjn6ZG bệchRk đijxBao4. RkLão nói:
"Trò khôngRk chếjxBao4t đRkâu! CóRk aGjn6ZGi giúpGjn6ZG tjxBao4ôi mEkRtrmột tGjn6ZGay... jxBao4phải đRkem njxBao4ó rjxBao4a khjxBao4ỏi chỗGjn6ZG này..."
Hermione chRkạy điEkRtrm mởRk cánEkRtrmh EkRtrmcổng tronGjn6ZGg khjxBao4i jxBao4lão jxBao4 jxBao4Hagrid nhấcEkRtrm bổEkRtrmng MalfEkRtrmoy lêEkRtrmn Rkmột cGjn6ZGách dễGjn6ZG Gjn6ZGdàng. EkRtrmKhi jxBao4lão HjxBao4agrid bồnjxBao4g MEkRtrmalfoy Rk đGjn6ZGi EkRtrmngang, HarrGjn6ZGy EkRtrmnhìn tRkhấy mGjn6ZGột vếtEkRtrm thươngGjn6ZG dàiRk vàjxBao4 sâRku Rktrên cánhEkRtrm jxBao4tay Gjn6ZG MRkalfoy; máGjn6ZGu nhEkRtrmễu giọtEkRtrm Rktrên cGjn6ZGỏ jxBao4khi lãojxBao4 HagRkrid bồngGjn6ZG MalfoEkRtrmy cjxBao4hạy lêGjn6ZGn dốcEkRtrm vềjxBao4 EkRtrm EkRtrmphía tòaGjn6ZG EkRtrmlâu đài.
Lớp họcGjn6ZG ChăRkm sóEkRtrmc SinjxBao4h vậRkt HuEkRtrmyền bEkRtrmí rjxBao4un Gjn6ZGrẩy bướcEkRtrm Rk Gjn6ZGtheo sjxBao4au. BọnEkRtrm họcRk sinGjn6ZGh nEkRtrmhà SlRkytherin đềjxBao4u hèRk Gjn6ZGnhau Rkla jxBao4ó lãojxBao4 HagRkrid. PaRknsy EkRtrm ParjxBao4kinson rànGjn6ZG rụaEkRtrm nRkước mắtEkRtrm nói:
"Phải đuổRki ôGjn6ZGng ấyEkRtrm ngay!"
Dean ThEkRtrmomas cGjn6ZGhặn lờiEkRtrm Gjn6ZGcon bé:
"Đó Rklà Rklỗi cRkủa Malfoy."
Crabbe vGjn6ZGà jxBao4Goyle gồnEkRtrmg bắpjxBao4 EkRtrmthịt củaEkRtrm tụijxBao4 nRkó ljxBao4ên đầyEkRtrm vjxBao4ẻ đEkRtrme dọa.
Cả bGjn6ZGọn đRkã trèoRk Rklên hếtRk nhữRkng bậcEkRtrm thGjn6ZGềm đjxBao4á đểEkRtrm Rkbước vàoEkRtrm TiGjn6ZGền sảnh.Rk PansRky nói:
"Tôi pEkRtrmhải jxBao4đi xjxBao4em coGjn6ZGi bạnEkRtrm ấEkRtrmy EkRtrmcó Gjn6ZGsao không?"
Cả Rkbọn cùRkng nhRkìn tGjn6ZGheo PansjxBao4y cjxBao4hạy nEkRtrmhanh lêGjn6ZGn cầujxBao4 EkRtrm thEkRtrmang Rkcẩm thjxBao4ạch. BọEkRtrmn họcjxBao4 EkRtrmsinh EkRtrmnhà SlythEkRtrmerin vẫnRk cònEkRtrm jxBao4ca cẩmGjn6ZG lãGjn6ZGo HagrGjn6ZGid Gjn6ZG khRki kéojxBao4 nhjxBao4au đjxBao4i vềRk hưRkớng phònGjn6ZGg siGjn6ZGnh hoạtGjn6ZG cRkhung củaGjn6ZG EkRtrmtụi nRkó dướiGjn6ZG tGjn6ZGầng hầm.jxBao4 EkRtrm HRkarry, RoEkRtrmn vàEkRtrm HermGjn6ZGione lêGjn6ZGn cầuGjn6ZG thEkRtrmang vềRk tháEkRtrmp Gryffindor.
Hermione EkRtrmlo lắnjxBao4g hỏi:
"Các bạRkn nghĩEkRtrm njxBao4ó cEkRtrmó saGjn6ZGo không?"
Harry nói:
"Dĩ nhiGjn6ZGên jxBao4là Rkkhông saEkRtrmo rồjxBao4i, bEkRtrmà PomfrRkey cóRk thểjxBao4 váEkRtrm mấyGjn6ZG vếtjxBao4 thươngGjn6ZG chjxBao4ỉ tronjxBao4g EkRtrmvòng mjxBao4ột haGjn6ZGi giây."
HaEkRtrmrry Gjn6ZGtừng đượcGjn6ZG bàEkRtrm EkRtrmy tRká trưởngGjn6ZG đGjn6ZGó chữajxBao4 làEkRtrmnh mộtRk cáchEkRtrm kỳRk Gjn6ZGdiệu nhữngRk thươnRkg tíEkRtrmch jxBao4còn Rktrầm trọngGjn6ZG hơjxBao4n nhiều.
Ron cũEkRtrmng tỏjxBao4 rjxBao4a lEkRtrmo lắng:
"Dù Rksao tjxBao4hì cGjn6ZGhuyện đóRk Gjn6ZGmà xảGjn6ZGy rEkRtrma tGjn6ZGrong buổiRk dạjxBao4y Rk đầuRk EkRtrmtiên củaRk bRkác HaGjn6ZGgrid thìRk qjxBao4uả ljxBao4à tệEkRtrm hạEkRtrmi hếtjxBao4 Gjn6ZGchỗ njxBao4ói. RkThể njxBao4ào thằngjxBao4 Rk MalfoRky cũngjxBao4 quậyGjn6ZG báEkRtrmc ấRky chEkRtrmo EkRtrmmà coi..."
Ba đjxBao4ứa tụiGjn6ZG nRkó lEkRtrmà nhữngRk đứaEkRtrm Rkđầu tiêjxBao4n điEkRtrm xEkRtrmuống RkĐại Gjn6ZG SảnhRk Rkđường đểGjn6ZG ăRkn bữRka tốRki, hjxBao4y vọnRkg gặpGjn6ZG ljxBao4ão HjxBao4agrid, Rknhưng chẳngGjn6ZG thấRky EkRtrmlão Rk đâujxBao4 cả.Gjn6ZG HerRkmione khRkông buồnRk đụngRk nĩaGjn6ZG vôRk muốnGjn6ZG bánhjxBao4 bRkíp jxBao4tết vEkRtrmà EkRtrmthận. jxBao4Cô bjxBao4é jxBao4 Rklo Rklắng nói:
"jxBao4Người tEkRtrma EkRtrmđâu Rkcó đuRkổi jxBao4bác Gjn6ZGấy, đjxBao4úng không?"
Ron cũnRkg cjxBao4hẳng màngEkRtrm Gjn6ZGgì ăGjn6ZGn uống:
"Họ kRkhông nênRk đuổRki báEkRtrmc ấy..."
Harry quEkRtrman EkRtrmsát Gjn6ZGbàn ănEkRtrm củaGjn6ZG njxBao4hà SlytGjn6ZGherin. MộtGjn6ZG Gjn6ZG nhómRk jxBao4đông, gồRkm jxBao4cả CraRkbbe vjxBao4à GoyljxBao4e, đanRkg túEkRtrmm Gjn6ZGtụm vjxBao4ới nhauRk, Gjn6ZGsay sRkưa bànRk Rk bạc.jxBao4 Gjn6ZGHarry chắcjxBao4 chGjn6ZGắn làRk mấEkRtrmy jxBao4đứa đóRk đanEkRtrmg tjxBao4hêm mắmjxBao4 Rkthêm muốGjn6ZGi chEkRtrmo cRkâu jxBao4 Gjn6ZGchuyện MaRklfoy bịRk thưEkRtrmơng thànRkh tRkrầm trọng.
Ron rầRku rRkĩ nói:
"Thôi thì,jxBao4 EkRtrmcũng khRkông Rkthể nóiGjn6ZG hômRk naGjn6ZGy khônGjn6ZGg pjxBao4hải làRk Gjn6ZGngày đầujxBao4 jxBao4tiên họcEkRtrm thúRk vị."
Sau Rkbữa ăGjn6ZGn tối,Gjn6ZG EkRtrmba đứajxBao4 qEkRtrmuay trjxBao4ở vềEkRtrm Rkphòng sijxBao4nh Gjn6ZG hGjn6ZGoạt chjxBao4ung vàGjn6ZG EkRtrmcố tjxBao4ập trEkRtrmung làjxBao4m Rkbài tậpjxBao4 màjxBao4 giáEkRtrmo EkRtrmsư McGjn6ZGGonagall đãRk Rkra EkRtrmcho EkRtrm tụijxBao4 Rknó. NhưGjn6ZGng cảRk EkRtrmba Gjn6ZGđứa cRkứ chGjn6ZGốc chốcjxBao4 lạijxBao4 ngừngjxBao4 họEkRtrmc, liếcRk nhjxBao4ìn Rkra ngoàjxBao4i EkRtrm Gjn6ZGcửa Rksổ cjxBao4ủa tGjn6ZGoà thRkáp. HRkarry Gjn6ZGđột nhiênRk nói:
"Có EkRtrmánh đèRkn ởjxBao4 cửaRk sổEkRtrm EkRtrmnhà bjxBao4ác Hagrid."
Ron jxBao4nhìn đồnEkRtrmg hRkồ đEkRtrmeo taEkRtrmy củaEkRtrm nó:
"Nếu tụEkRtrmi jxBao4mình gấEkRtrmp Gjn6ZGgáp lRkên EkRtrmthì tụGjn6ZGi mìnGjn6ZGh vẫnRk cGjn6ZGòn kịEkRtrmp Rkđể chRkạy xuốGjn6ZGng dướjxBao4i thăjxBao4m báEkRtrmc jxBao4ấy, vGjn6ZGẫn còRkn EkRtrmsớm mà..."
Hermione jxBao4nói chậmRk rãi:
"MìnhjxBao4 kGjn6ZGhông biết..."
HarGjn6ZGry thGjn6ZGấy Rkcô béRk liếcGjn6ZG nhìnEkRtrm mjxBao4ình. NóGjn6ZG nGjn6ZGói ngay:
"Mình đượcEkRtrm jxBao4phép đijxBao4 nganEkRtrmg jxBao4qua jxBao4sân trườEkRtrmng màRk. Gjn6ZG SirGjn6ZGius BlacGjn6ZGk jxBao4chưa vượRkt qRkua Rkđược mấRky viEkRtrmên jxBao4giám ngụcRk AzkabajxBao4n jxBao4canh gEkRtrmác ởRk jxBao4 đjxBao4ây, đúnjxBao4g không?"
Vậy jxBao4là bRka đứaEkRtrm dọnGjn6ZG dẹjxBao4p EkRtrmđồ đạRkc, kéGjn6ZGo nhaEkRtrmu cjxBao4hui qjxBao4ua Rk cjxBao4ái lỗRk BGjn6ZGà BéoEkRtrm, vjxBao4ui mừnGjn6ZGg vìjxBao4 khônjxBao4g gRkặp aEkRtrmi hếGjn6ZGt trênGjn6ZG Gjn6ZGđường đGjn6ZGi tớGjn6ZGi cEkRtrmửa chínjxBao4h, jxBao4 bởjxBao4i vìRk tGjn6ZGụi jxBao4nó cũjxBao4ng kRkhông thựcjxBao4 sựGjn6ZG tEkRtrmin chắcGjn6ZG làGjn6ZG tụiGjn6ZG nójxBao4 đượcEkRtrm pEkRtrmhép đRki rGjn6ZGa jxBao4 ngoàGjn6ZGi jxBao4hay không.
Cỏ jxBao4trên sâEkRtrmn vẫRkn Gjn6ZGcòn ướRkt vàjxBao4 nEkRtrmgả mjxBao4àu EkRtrmđen thuEkRtrmi EkRtrm EkRtrmtrong ánRkh hoàngRk jxBao4hôn. KjxBao4hi tjxBao4ới đượcRk Rkcăn cGjn6ZGhòi củajxBao4 lãRko HagrRkid, EkRtrmba đứajxBao4 nhGjn6ZGỏ gEkRtrmõ Gjn6ZG cửRka Gjn6ZGvà Rknghe tiếnGjn6ZGg gầmjxBao4 Rkgừ Gjn6ZGbên tEkRtrmrong vọRkng ra:
"Vô đi!"
Lão HagriGjn6ZGd đangGjn6ZG ngồiEkRtrm thừEkRtrm ngườiGjn6ZG bêjxBao4n bànEkRtrm Gjn6ZGgỗ đãRk mòRkn EkRtrm sờjxBao4n cRkủa lão,jxBao4 EkRtrmcon Rkchó Rksăn RkFang thjxBao4ì gáGjn6ZGc cjxBao4ái đầuGjn6ZG nóEkRtrm trêEkRtrmn đùGjn6ZGi chủGjn6ZG. ChỉRk nGjn6ZGhìn Gjn6ZG mộRkt cáiEkRtrm cũnjxBao4g đủRk biếtjxBao4 EkRtrmlão HaEkRtrmgrid đãRk uốngGjn6ZG khGjn6ZGá nhiềuRk rượu.Gjn6ZG TRkrước mặEkRtrmt Gjn6ZGlão EkRtrm Rklà jxBao4một cáiEkRtrm vạiRk thiếjxBao4c Rkto gầnjxBao4 bằngGjn6ZG cáGjn6ZGi xô,Gjn6ZG vEkRtrmà lãoEkRtrm dườGjn6ZGng EkRtrmnhư khRkó Rkkhăn lắmjxBao4 EkRtrm mớiRk tậGjn6ZGp trunRkg đưEkRtrmợc jxBao4tinh thầnEkRtrm đểRk jxBao4nhận jxBao4ra bRka đứRka nhỏ.
Khi đãEkRtrm nhậnEkRtrm rRka cEkRtrmhúng, lãEkRtrmo EkRtrmlè nhè:
"Kỷ Rklục chứjxBao4 chGjn6ZGẳng chơi.EkRtrm ĐGjn6ZGố mRkà kiRkếm rRka đượcEkRtrm trưRkớc Gjn6ZGđây từnjxBao4g cójxBao4 mộtjxBao4 thầyEkRtrm gRkiáo nRkào Rkchỉ ljxBao4àm tEkRtrmhây giRkáo đúnRkg cóGjn6ZG mộtRk ngày."
HejxBao4rmione thởRk mạnh:
"Bác Gjn6ZGchưa bRkị đuổGjn6ZGi màRk, bRkác Hagrid!"
Gjn6ZGLão HagrjxBao4id hớjxBao4p thêRkm mộtjxBao4 ngụmEkRtrm tGjn6ZGo nữGjn6ZGa củajxBao4 jxBao4cái tjxBao4hứ gRkì jxBao4đó tRkrong cáiEkRtrm vại,EkRtrm giọngGjn6ZG củaGjn6ZG lãGjn6ZGo nGjn6ZGghe thjxBao4ê tjxBao4hảm hếEkRtrmt sức:
"Chưa! NhưngEkRtrm đjxBao4ó chỉRk jxBao4là vấnGjn6ZG đềRk thờiEkRtrm giRkan, Gjn6ZGđúng kEkRtrmhông, saGjn6ZGu Gjn6ZGkhi thằGjn6ZGng MalfjxBao4oy Gjn6ZGméc Rkba nó..."
"NóEkRtrm Rkra sGjn6ZGao Gjn6ZGrồi hởRk EkRtrmbác? ThươEkRtrmng tíRkch củaEkRtrm nEkRtrmó EkRtrmđâu EkRtrmcó Rktrầm trọnjxBao4g Rklắm jxBao4hả bác?"
Ron hỏi,Rk sRkau Gjn6ZGkhi bGjn6ZGa đứaEkRtrm Gjn6ZGcùng ngRkồi xuốngRk quRkây quầEkRtrmn bêEkRtrmn ljxBao4ão HagriEkRtrmd. RkLão nóEkRtrmi EkRtrmgiọng chEkRtrmán ngắt:
"Bà Gjn6ZGPomfrey đRkã Gjn6ZGlàm hGjn6ZGết jxBao4sức EkRtrmđể EkRtrmchữa EkRtrmcho nRkó, nhưngjxBao4 Rknó cứRk kêjxBao4u ljxBao4à nóRk vẫnRk cjxBao4òn đauGjn6ZG lắmjxBao4... cứEkRtrm bRkăng bóGjn6ZG... vEkRtrmà Rkrên rỉ..."
Harry nóiEkRtrm ngay:
"NRkó giGjn6ZGả bộRk đaEkRtrmu đó.Gjn6ZG BjxBao4à PomfGjn6ZGrey cjxBao4ó thjxBao4ể chữaRk jxBao4lành EkRtrm mọiGjn6ZG vếtGjn6ZG thEkRtrmương jxBao4mà. NăEkRtrmm ngoáGjn6ZGi bGjn6ZGà Gjn6ZGđã làmEkRtrm mGjn6ZGọc Rklại gầnEkRtrm Gjn6ZGmột njxBao4ửa sốEkRtrm xươngGjn6ZG chGjn6ZGo jxBao4 Rkcháu. ThEkRtrmằng MajxBao4lfoy Rkchỉ cjxBao4ố jxBao4tình ănEkRtrm vạjxBao4 mjxBao4à thôi."
Giọng lãRko HagjxBao4rid nGjn6ZGghe càjxBao4ng thGjn6ZGê tRkhảm hơn:
"Ban quEkRtrmản trịGjn6ZG nRkhà trườnGjn6ZGg dĩEkRtrm nhiênEkRtrm lGjn6ZGà đãjxBao4 nghGjn6ZGe Gjn6ZGbáo Gjn6ZG cáRko sựGjn6ZG vRkiệc Gjn6ZGrồi. HọEkRtrm chjxBao4o làGjn6ZG EkRtrmbác bắtjxBao4 Rkđầu bằnEkRtrmg Gjn6ZGcon vậtRk quRká Rkto. LRkẽ rRka jxBao4nên Gjn6ZG đểGjn6ZG coEkRtrmn BằnRkg MãEkRtrm ởRk bàEkRtrmi saujxBao4... EkRtrmlúc đầjxBao4u nêRkn chRko họcjxBao4 mấyRk Rkthứ Rknhư EkRtrmNhuyễn TRkrùng Rk vàGjn6ZG đạjxBao4i jxBao4loại nhEkRtrmư vRkậy... chEkRtrmẳng qujxBao4a làRk lỗiEkRtrm củaEkRtrm bác..."
Hermione hGjn6ZGăng háiEkRtrm cãi:
"Lỗi củEkRtrma jxBao4Malfoy chứ,Gjn6ZG bjxBao4ác Hagrid!"
Harry nói:
"RkTụi coGjn6ZGn lRkàm njxBao4hân chứngjxBao4 chEkRtrmo bác.jxBao4 BácjxBao4 đãEkRtrm nóRki BằngjxBao4 Rk MGjn6ZGã sRkẽ tấRkn côngGjn6ZG nếuRk bịjxBao4 xúcRk phEkRtrmạm. jxBao4Tại thRkằng MjxBao4alfoy Rkkhông chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."