Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương mH5cc76 Q8- Q8MÓNG VUỐTndXiFv VQ8À mH5cc7LÁ TRÀ
hi TkTdTf HarTkTdTfry, Q8Ron vmH5cc7à HermQ8ione bndXiFvước Q8vào Q8Đại SảnmH5cc7h đườnndXiFvg đndXiFvể TkTdTfăn điểmQ8 TkTdTftâm vQ8ào sángQ8 mH5cc7 Q8hôm sndXiFvau, thQ8ì ngưQ8ời đmH5cc7ầu tiêndXiFvn mTkTdTfà tụiQ8 nóndXiFv tQ8hấy lTkTdTfà DramH5cc7co MaTkTdTflfoy. CndXiFvó mH5cc7vẻ nhưTkTdTf ndXiFv MalfTkTdTfoy đTkTdTfang mH5cc7mua vumH5cc7i chTkTdTfo mộtQ8 nhómmH5cc7 hTkTdTfọc siQ8nh nndXiFvhà SlythmH5cc7erin bằnTkTdTfg mộtmH5cc7 câQ8u ndXiFv mH5cc7chuyện chndXiFvọc cười.mH5cc7 LúcmH5cc7 HQ8arry, RondXiFvn vàmH5cc7 HermionQ8e đimH5cc7 nganndXiFvg quamH5cc7, MalfomH5cc7y đanQ8g ndXiFv nhạiTkTdTf mộtmH5cc7 vẻTkTdTf mH5cc7mặt đaQ8u đTkTdTfớn đếnTkTdTf bndXiFvất tỉnhTkTdTf kmH5cc7há khôiTkTdTf hàiQ8, thếmH5cc7 lndXiFvà quamH5cc7nh nóndXiFv nổmH5cc7 ndXiFvra TkTdTf ndXiFvmột tràngndXiFv cười.
Hermione đQ8i ngaTkTdTfy TkTdTfsau lưnQ8g HamH5cc7rry, nói:
"Kệ xTkTdTfác nóQ8. CứndXiFv mTkTdTfặc kệndXiFv nómH5cc7 đQ8i, TkTdTfnó chmH5cc7ẳng đángQ8 đmH5cc7ể ndXiFvmình bậnQ8 ndXiFvtâm đâu..."
Nhưng PamH5cc7ncy ParkinsoTkTdTfn, mộndXiFvt cmH5cc7on bndXiFvé ndXiFvnhà SlytherinndXiFv, mQ8ặt tẹmH5cc7t dndXiFva nhQ8ăn ndXiFvnhư TkTdTfmặt ndXiFvchó PndXiFvug cQ8hợt TkTdTfrít lênmH5cc7 tndXiFvhe thé:
"Ê, PottendXiFvr! PotmH5cc7ter ơiQ8, viêTkTdTfn gTkTdTfiám ngụQ8c mH5cc7Azkaban đTkTdTfang tớindXiFv kìTkTdTfa! PottermH5cc7, Hùuuuu!"
HarrTkTdTfy ngồiQ8 phịTkTdTfch xuQ8ống cTkTdTfái Q8ghế bênmH5cc7 cạnndXiFvh GeorgQ8e ởndXiFv bànmH5cc7 ănTkTdTf củamH5cc7 nndXiFvhà GryffindXiFvndor. mH5cc7George phQ8át cQ8ho Q8tụi nóndXiFv Q8mấy Q8tờ giấy:
"Thời kndXiFvhóa biểuTkTdTf củamH5cc7 họcmH5cc7 simH5cc7nh nTkTdTfăm Q8thứ TkTdTfba đâyQ8. Ủa,TkTdTf cóQ8 mH5cc7chuyện gTkTdTfì vậmH5cc7y Harry?"
Ron nndXiFvgồi xuốTkTdTfng ghndXiFvế bêTkTdTfn TkTdTfkia GeorgndXiFve, Q8trừng mmH5cc7ắt nhìnQ8 qQ8ua phíaTkTdTf bànQ8 ănndXiFv ndXiFvnhà SlytherTkTdTfin, nói:
"Thằng Malfoy."
George Q8ngước nmH5cc7hìn ndXiFvqua, vừaQ8 đúngmH5cc7 lúcQ8 tmH5cc7hấy MalfmH5cc7oy lạimH5cc7 đangmH5cc7 mộmH5cc7t lầnmH5cc7 mH5cc7nữa giảmH5cc7 bộndXiFv xỉumH5cc7 mTkTdTfột cndXiFvách đầQ8y sTkTdTfợ hãiTkTdTf. Q8George bìnQ8h thảndXiFvn nói:
"Thằng Q8nhãi Q8ranh. NTkTdTfó cũndXiFvng đâuTkTdTf cóndXiFv oaQ8i phTkTdTfong lQ8ẫm mH5cc7 liệtQ8 gìQ8 chmH5cc7o lắmndXiFv TkTdTfkhi viênTkTdTf Q8giám ngụcQ8 ndXiFvAzkaban kQ8iểm tQ8ra đondXiFvàn tàuQ8 tốindXiFv hôQ8m mH5cc7qua Q8 đâmH5cc7u. NTkTdTfó ndXiFvcũng cQ8hạy tọndXiFvt qundXiFva Q8toa củandXiFv tụimH5cc7 mìndXiFvnh, ndXiFvphải kmH5cc7hông Fred?"
Fred khmH5cc7inh bndXiFvỉ liếQ8c mắtQ8 TkTdTfnhìn sndXiFvang Malfoy:
"ĐồQ8 sémQ8 TkTdTftè troTkTdTfng quần."
George nói:
"Ngay mH5cc7như aTkTdTfnh đâTkTdTfy Q8cũng khônndXiFvg kndXiFvhoái cTkTdTfho lmH5cc7ắm. mH5cc7Họ đúngTkTdTf lQ8à kinmH5cc7h mH5cc7tởm thiệt,mH5cc7 mmH5cc7ấy viêndXiFvn gQ8iám ngụmH5cc7c mH5cc7Azkaban ấy..."
Fred nói:
"Họ ndXiFvlàm ndXiFvruột ndXiFvgan mìnhTkTdTf thndXiFviếu điềundXiFv bịQ8 đôngQ8 lạnndXiFvh hndXiFvết vậymH5cc7 há?"
Harry ndXiFvnói nhỏ:
"NhưQ8ng Q8mà cáTkTdTfc aQ8nh đâmH5cc7u ndXiFvcó xỉundXiFv, phảindXiFv không?"
GmH5cc7eorge nQ8ói mạTkTdTfnh mẽ:
"Quên chuQ8yện đmH5cc7ó mH5cc7đi, TkTdTfHarry. CTkTdTfó TkTdTfmột lmH5cc7ần bQ8a Q8phải đmH5cc7i TkTdTf TkTdTftới nhmH5cc7à ngụcTkTdTf AzkaTkTdTfban, nhớQ8 ndXiFvkhông FreTkTdTfd? BmH5cc7a nTkTdTfói đóndXiFv TkTdTflà nơiTkTdTf Q8tồi tệndXiFv nhứTkTdTft mmH5cc7à ndXiFv ndXiFvông từmH5cc7ng biếndXiFvt đến.mH5cc7 BndXiFva trởndXiFv TkTdTfvề nhQ8à tQ8ay ndXiFvchân ruTkTdTfn rẩmH5cc7y rồTkTdTfi phátTkTdTf bệnhndXiFv lQ8uôn mH5cc7 mà.ndXiFv.. TkTdTfMấy viênmH5cc7 giámH5cc7m mH5cc7ngục AzkabaQ8n hndXiFvút hếndXiFvt niềmndXiFv vndXiFvui TkTdTfkhỏi cTkTdTfái TkTdTfnhà ngndXiFvục đó.ndXiFv ndXiFvỞ ndXiFv tromH5cc7ng ndXiFvđó, hTkTdTfầu nhưTkTdTf tấtndXiFv cảmH5cc7 cácndXiFv tùndXiFv nhânTkTdTf ngụndXiFvc AmH5cc7zkaban đềmH5cc7u ndXiFvphát điênndXiFv lênmH5cc7 ndXiFv hết."
Fred đổindXiFv đềmH5cc7 tài:
"Ừ, TkTdTfđể cQ8oi thằndXiFvng MndXiFvalfoy sQ8ẽ vumH5cc7i nhTkTdTfư mH5cc7thế nTkTdTfào TkTdTfsau Q8 trậnmH5cc7 QuiddndXiFvitch đầumH5cc7 ndXiFvtiên. NhTkTdTfớ khôQ8ng? TrậnTkTdTf QndXiFvuidditch đầmH5cc7u TkTdTfmùa mH5cc7là tTkTdTfrận giQ8ữa mH5cc7 độiQ8 nmH5cc7hà GryfQ8findor ndXiFvvà nTkTdTfhà Slytherin."
Lần ndXiFvduy nhứtTkTdTf Q8mà HamH5cc7rry vmH5cc7à MalfondXiFvy đốTkTdTfi đầuQ8 nhaQ8u Q8 tromH5cc7ng mộtTkTdTf trậmH5cc7n QuiddTkTdTfitch cũngndXiFv làTkTdTf lầnmH5cc7 MQ8alfoy đãQ8 bịthuTkTdTfa tmH5cc7e tQ8ua xiểnndXiFvg mH5cc7 lQ8iểng. NhTkTdTfớ lạTkTdTfi tTkTdTfrận đó,Q8 HmH5cc7arry tTkTdTfhấy phấnQ8 khởiTkTdTf lênmH5cc7 chútndXiFv đỉnh,mH5cc7 TkTdTfbèn tmH5cc7ự lấTkTdTfy mH5cc7 Q8cho mìnmH5cc7h Q8mấy khúQ8c xúcTkTdTf xícTkTdTfh mH5cc7và càTkTdTf chQ8ua chiên.
HmH5cc7ermione cndXiFvòn ndXiFvmải nghimH5cc7ên cứuTkTdTf cándXiFvi thờimH5cc7 kmH5cc7hóa bndXiFviểu mớiTkTdTf cndXiFvủa Q8mình. CndXiFvô bndXiFvé mừnTkTdTfg rndXiFvỡ kêumH5cc7 lên:
"Ôi, handXiFvy quQ8á! TụTkTdTfi ndXiFvmình bắtndXiFv TkTdTfđầu họcmH5cc7 Q8mấy TkTdTfmôn mớimH5cc7 nndXiFvgay TkTdTfhôm nay."
Ron nTkTdTfgó quQ8a Q8vai HemH5cc7rmione đọcQ8 ké,mH5cc7 mmH5cc7ặt màyndXiFv nghiêmH5cc7m Q8trang hẳTkTdTfn ndXiFvra. NómH5cc7 nói:
TkTdTf"Hermione ơiTkTdTf, ngườQ8i mH5cc7ta làmmH5cc7 rTkTdTfối bQ8eng TkTdTfcái thờndXiFvi ndXiFv khómH5cc7a Q8biểu củmH5cc7a ndXiFvbồ rồi.Q8 mH5cc7Coi mH5cc7nè, họmH5cc7 xếTkTdTfp TkTdTfcho bồndXiFv tớQ8i mưndXiFvời Q8môn họcQ8 mmH5cc7ột ngndXiFvày. Q8 mH5cc7Làm gQ8ì cndXiFvó đủndXiFv ndXiFvthời giờ."
"Mình sTkTdTfẽ xoTkTdTfay sở.TkTdTf TkTdTfMình đãTkTdTf dànndXiFv xếpndXiFv ndXiFvxong vớimH5cc7 gQ8iáo mH5cc7sư McGonagndXiFvall rồi."
Ron vẫnTkTdTf cười,TkTdTf nói:
"Nhưng TkTdTfmà cTkTdTfoi ndXiFvnè, Q8bồ thấTkTdTfy tmH5cc7hời kndXiFvhóa biểuTkTdTf sánTkTdTfg naQ8y không?mH5cc7 CTkTdTfhín giờTkTdTf mH5cc7môn TmH5cc7iên trimH5cc7. VàTkTdTf ngTkTdTfay phímH5cc7a dưới,TkTdTf chíTkTdTfn giờ,TkTdTf MugglmH5cc7e-học. Và..."
Ron chồmTkTdTf Q8tới, ghéndXiFv sátmH5cc7 cáTkTdTfi thQ8ời khóTkTdTfa bimH5cc7ểu hơTkTdTfn, vẻTkTdTf khônmH5cc7g tndXiFvhể nàTkTdTfo tTkTdTfin được:
"Coi nmH5cc7è, ndXiFvngay dưQ8ới dònndXiFvg đóTkTdTf: mQ8ôn SốQ8 ndXiFvhọc, cũmH5cc7ng ndXiFv chíTkTdTfn giờ.TkTdTf ÝmH5cc7 ndXiFvmình nóiQ8 TkTdTflà mìTkTdTfnh biQ8ết TkTdTfbồ mH5cc7giỏi, HndXiFvermione àTkTdTf, nhmH5cc7ưng khôQ8ng Q8ai Q8có TkTdTf thểmH5cc7 giỏiTkTdTf đếnmH5cc7 nhưTkTdTf vậy.ndXiFv LTkTdTfàm ndXiFvsao ndXiFvcùng ndXiFvmột lúcndXiFv mndXiFvà TkTdTfbồ TkTdTfcó mH5cc7thể TkTdTfhọc ởQ8 bmH5cc7a Q8lớp TkTdTf chứ?"
Hermione nndXiFvói cmH5cc7ộc lốc:
"ĐừndXiFvng Q8có nguTkTdTf. ndXiFvDĩ nndXiFvhiên mìmH5cc7nh sẽndXiFv mH5cc7không ngồiQ8 họcmH5cc7 ởmH5cc7 trQ8ong cảndXiFv bTkTdTfa lớpTkTdTf cùngmH5cc7 mộTkTdTft lúc."
"Vậy thì..."
Hermione ngắndXiFvt lời:
"Làm ơnQ8 đưQ8a gTkTdTfiùm mìnhQ8 hũndXiFv mứt."
"Nhưng..."
Hermione ndXiFvgắt lên:
"Ôi, RndXiFvon ndXiFvơi, mH5cc7nếu thmH5cc7ời khóndXiFva bindXiFvểu củamH5cc7 mmH5cc7ình hQ8ơi đầymH5cc7 ndXiFv mộtmH5cc7 chúndXiFvt thìQ8 mắcndXiFv mớTkTdTf gìTkTdTf tớmH5cc7i bồQ8 hndXiFvả? MmH5cc7ình đãTkTdTf TkTdTfnói vớimH5cc7 bồTkTdTf rQ8ồi, mìnQ8h đndXiFvã dTkTdTfàn TkTdTf xếndXiFvp xTkTdTfong hếQ8t vớiTkTdTf giáoTkTdTf sTkTdTfư McGonagTkTdTfall rồi!"
Vừa lQ8úc đóTkTdTf, mH5cc7lão mH5cc7Hagrid bướcmH5cc7 TkTdTfvào ĐạindXiFv TkTdTfSảnh đường.ndXiFv TkTdTf LndXiFvão ndXiFvmặc cmH5cc7ái áTkTdTfo khoácmH5cc7 TkTdTfdài bằmH5cc7ng lôndXiFvng chndXiFvuột TkTdTfchũi, vàTkTdTf mH5cc7lão cndXiFvứ lơTkTdTf đễnhndXiFv vTkTdTfung ndXiFv vẫTkTdTfy Q8xác mQ8ột cndXiFvon Q8chồn mH5cc7hôi trndXiFvong mH5cc7bàn tTkTdTfay tmH5cc7o kếchTkTdTf mH5cc7xù cQ8ủa mình.
TrêndXiFvn đườngmH5cc7 đindXiFv tớQ8i Q8bàn giáomH5cc7 vTkTdTfiên, lãndXiFvo dừnTkTdTfg bướcmH5cc7 nóndXiFvi vớiTkTdTf ndXiFvbọn trẻ:
"Ổn cảndXiFv chứQ8 hả?Q8 CQ8ác cQ8háu làndXiFv nhữnmH5cc7g Q8học trmH5cc7ò TkTdTftrong Q8 lớpndXiFv hndXiFvọc đầndXiFvu tiênmH5cc7 mQ8à ndXiFvbác đượcQ8 dTkTdTfạy đóndXiFv ndXiFvnghe! LớpmH5cc7 Q8bắt đầuQ8 ngQ8ay mH5cc7sau bữaQ8 ănQ8 ndXiFv tTkTdTfrưa! BácQ8 phảiTkTdTf mH5cc7thức dậyndXiFv từmH5cc7 lúcmH5cc7 Q8năm gindXiFvờ sángTkTdTf mH5cc7để chuẩnTkTdTf mH5cc7bị mọiQ8 thTkTdTfứ Q8sẵn TkTdTf sàngndXiFv... mH5cc7Hy vọngTkTdTf mH5cc7đâu đãTkTdTf TkTdTfvô đóQ8 rồimH5cc7... bácmH5cc7 Q8đây, mộtTkTdTf thmH5cc7ầy Q8giáo... thiệtndXiFv TkTdTf tình..."
Lão ngmH5cc7oác miệngndXiFv cườiQ8 toQ8e toétTkTdTf vớiQ8 bọnndXiFv trQ8ẻ vàmH5cc7 đimH5cc7 tiếpTkTdTf tQ8ới bànTkTdTf mH5cc7ăn dmH5cc7ành chQ8o mH5cc7giáo TkTdTfviên, vẫnTkTdTf vunmH5cc7g vmH5cc7ẩy xTkTdTfác Q8con Q8chồn hôi.
Với mộTkTdTft chútmH5cc7 lQ8o âuQ8 trTkTdTfong giọTkTdTfng nói,mH5cc7 RoTkTdTfn thắndXiFvc mắc:
"Không ndXiFvbiết ndXiFvbác ấyTkTdTf cmH5cc7huẩn mH5cc7bị sẵmH5cc7n sànndXiFvg cmH5cc7ái TkTdTfgì lmH5cc7à TkTdTfcái gìTkTdTf nhỉ?"
Sảnh ndXiFvĐường bTkTdTfắt đầundXiFv vắnQ8g bớtTkTdTf TkTdTfkhi mọiTkTdTf ngườindXiFv lụcndXiFv tụcQ8 đếnTkTdTf mH5cc7lớp họcTkTdTf đầuQ8 TkTdTftiên củandXiFv mìnQ8h. RndXiFvon xTkTdTfem tTkTdTfhời kndXiFvhóa bndXiFviểu củQ8a nó:
"ndXiFvTụi mmH5cc7ình pTkTdTfhải đindXiFv thôiQ8, đểTkTdTf comH5cc7i, lớndXiFvp TiênQ8 ndXiFvtri mH5cc7ở tầmH5cc7ng trêQ8n cùngTkTdTf ndXiFvcủa ThápQ8 BắcTkTdTf. TụiQ8 mmH5cc7ình Q8sẽ mấmH5cc7t mTkTdTfười mH5cc7phút mớTkTdTfi đếnQ8 đưQ8ợc nQ8ơi đó..."
Ba đứandXiFv Q8vội vànTkTdTfg ănndXiFv mH5cc7cho xndXiFvong ndXiFvbữa điểmH5cc7m mH5cc7tâm, chàTkTdTfo TkTdTf tQ8ạm biệtmH5cc7 FrndXiFved vTkTdTfà GeoTkTdTfrge, rồmH5cc7i điTkTdTf trởmH5cc7 rQ8a, bQ8ăng qndXiFvua SQ8ảnh ndXiFvđường. KQ8hi tụmH5cc7i nómH5cc7 Q8 TkTdTfđi nmH5cc7gang Q8bàn ănmH5cc7 củmH5cc7a nhàndXiFv SlyndXiFvtherin, MmH5cc7alfoy mH5cc7lại ndXiFvbiểu diễTkTdTfn trTkTdTfò nháiTkTdTf mộtQ8 cơTkTdTfn Q8 xTkTdTfỉu nữamH5cc7. TiếngndXiFv cndXiFvười rúTkTdTf lêndXiFvn đQ8uổi thendXiFvo HarQ8ry vàndXiFvo tậnTkTdTf tQ8iền sảnh.
Hành trìQ8nh xndXiFvuyên qumH5cc7a tndXiFvòa ndXiFvlâu đàindXiFv đểmH5cc7 đếnmH5cc7 Q8Tháp BắQ8c TkTdTf làmH5cc7 mộQ8t hànQ8h trìQ8nh dàiTkTdTf. HaTkTdTfi nămH5cc7m ởTkTdTf HogwartQ8s chQ8ưa đndXiFvủ đểQ8 bọnmH5cc7 trẻndXiFv biếmH5cc7t hếndXiFvt TkTdTf TkTdTfmọi thứQ8 vềmH5cc7 tòamH5cc7 lâmH5cc7u đndXiFvài: trướcTkTdTf TkTdTfđây tụimH5cc7 ndXiFvnó chTkTdTfưa TkTdTftừng đượmH5cc7c vàoTkTdTf bênTkTdTf TkTdTftrong Q8 ThápTkTdTf Bắc.
Tụi nhỏTkTdTf trTkTdTfèo lTkTdTfên tndXiFvới ndXiFvcầu mH5cc7thang thứndXiFv bảyQ8, đếnTkTdTf mộndXiFvt ndXiFv đầuTkTdTf cầQ8u ndXiFvthang ndXiFvkhông thTkTdTfấy qQ8uen Q8chút nào,ndXiFv TkTdTfở đóndXiFv khômH5cc7ng cóndXiFv cTkTdTfái gQ8ì khmH5cc7ác nTkTdTfgoài Q8 mộtmH5cc7 bTkTdTfức mH5cc7tranh mH5cc7lớn vẽTkTdTf mmH5cc7ột bãmH5cc7i cỏndXiFv trốngndXiFv mH5cc7trơ trmH5cc7eo trêTkTdTfn bứndXiFvc tườnmH5cc7g đáTkTdTf, RndXiFvon Q8 vừQ8a thởmH5cc7 hổTkTdTfn hểnQ8 vừandXiFv nói:
"Phải... có...TkTdTf một...Q8 lối...ndXiFv đi.mH5cc7.. tắt.TkTdTf.. chứ!"
HermTkTdTfione ngndXiFvó xndXiFvuống mộtTkTdTf ndXiFvhành Q8lang vắngmH5cc7 bênmH5cc7 phải:
"Chắc làQ8 Q8lối này."
Nhưng RoQ8n nói:
"Không phTkTdTfải đâTkTdTfu. TkTdTfĐó lndXiFvà hướndXiFvng nmH5cc7am màmH5cc7. MndXiFvấy ndXiFvbồ ngómH5cc7 Q8coi, tndXiFvụi mìnndXiFvh ndXiFvcó tQ8hể nhìmH5cc7n thấyTkTdTf mộtQ8 mndXiFvảng hmH5cc7ồ nướcmH5cc7 ndXiFvbên nmH5cc7goài cửandXiFv sổmH5cc7 kìa..."
HarTkTdTfry ngắndXiFvm bTkTdTfức tranmH5cc7h. MộtTkTdTf cndXiFvhú ngựTkTdTfa lùmH5cc7n Q8mũm mĩm,ndXiFv mH5cc7 mH5cc7lông ndXiFvxám lQ8ốm đốm,TkTdTf vừamH5cc7 mndXiFvới mH5cc7thong dQ8ong TkTdTfdẫm lênndXiFv bãndXiFvi cỏTkTdTf vàQ8 thơQ8 tndXiFvhẩn nhấndXiFvm Q8 nhándXiFvp cỏndXiFv xanmH5cc7h. Q8Tuy đãTkTdTf qndXiFvuen vớimH5cc7 vimH5cc7ệc cácQ8 mH5cc7nhân TkTdTfvật tTkTdTfrong nhữngmH5cc7 bứmH5cc7c tranmH5cc7h ởmH5cc7 TkTdTf mH5cc7trường HogwandXiFvrts cứmH5cc7 TkTdTfdi chuyểnndXiFv lundXiFvng mH5cc7tung ndXiFvvà tndXiFvhỉnh thmH5cc7oảng bndXiFvỏ kQ8hung tranTkTdTfh mndXiFvà ndXiFv đQ8i tTkTdTfhăm Q8viếng lẫnmH5cc7 ndXiFvnhau, nhưngmH5cc7 HarTkTdTfry vẫQ8n cmH5cc7ứ kmH5cc7hoái nmH5cc7hìn mH5cc7chúng. MộQ8t látQ8 mH5cc7 smH5cc7au, mộmH5cc7t hiệpmH5cc7 smH5cc7ĩ ndXiFvlùn TkTdTfbè mH5cc7bè mmH5cc7ặc bộmH5cc7 áQ8o gmH5cc7iáp cứndXiFv kTkTdTfêu xTkTdTfủng xoẻngmH5cc7 khndXiFvi ôndXiFvng bướcTkTdTf ndXiFv vàTkTdTfo bứcmH5cc7 trTkTdTfanh, tmH5cc7heo saTkTdTfu lTkTdTfà mH5cc7con ngựamH5cc7 TkTdTflùn. CănndXiFv cQ8ứ TkTdTfvào ndXiFvdấu vếQ8t cỏmH5cc7 dTkTdTfập còTkTdTfn TkTdTf ndXiFvdính ởmH5cc7 đầuTkTdTf gốiQ8 củamH5cc7 bộQ8 đồndXiFv gTkTdTfiáp ndXiFvkim lTkTdTfoại ônQ8g TkTdTfđang mặndXiFvc, tTkTdTfhì cndXiFvó ndXiFvthể nóiQ8 cndXiFvhắc TkTdTf Q8là ônmH5cc7g vừaTkTdTf TkTdTfté ngựa.
Nhìn thmH5cc7ấy HaTkTdTfrry, RmH5cc7on Q8và HermionemH5cc7, ôngndXiFv hiệpQ8 sĩQ8 gàoTkTdTf lên:
"A! ndXiFvQuân bấmH5cc7t lndXiFvương nàondXiFv dTkTdTfám xâmH5cc7m nhậpQ8 lãnTkTdTfh địQ8a ndXiFv riQ8êng củandXiFv tmH5cc7a ndXiFvhả? PhảindXiFv cQ8hăng cácmH5cc7 ngươTkTdTfi đếnmH5cc7 cưndXiFvời nhạoQ8 tmH5cc7a ngãmH5cc7 ngựa?TkTdTf HmH5cc7ãy rúmH5cc7t mH5cc7 TkTdTfgươm TkTdTfra, đồTkTdTf bấQ8t TkTdTflương, đồmH5cc7 chó!"
Ba đmH5cc7ứa nhỏQ8 sửmH5cc7ng sốTkTdTft đTkTdTfứng ngmH5cc7ớ rTkTdTfa nndXiFvhìn ônndXiFvg hiệQ8p sndXiFvĩ Q8 Q8lùn mH5cc7đang rúndXiFvt thanQ8h gươmmH5cc7 rndXiFva khTkTdTfỏi cámH5cc7i vQ8ỏ ndXiFvkiếm vàndXiFv bắtmH5cc7 đầundXiFv vndXiFvung gươmndXiFv mH5cc7trong TkTdTf Q8tay mộTkTdTft cácndXiFvh hunmH5cc7g hăngndXiFv, còndXiFvn chânTkTdTf cTkTdTfẳng tTkTdTfhì nhTkTdTfảy londXiFvi chTkTdTfoi trondXiFvng cơQ8n Q8giận ndXiFv điênmH5cc7 cuồnmH5cc7g. mH5cc7Nhưng Q8lưỡi gươmQ8 mH5cc7quá dàindXiFv sndXiFvo vớTkTdTfi thTkTdTfân hìTkTdTfnh cụTkTdTft ngủQ8n củamH5cc7 ôngQ8, mH5cc7 thmH5cc7ành ndXiFvra ndXiFvkhi TkTdTfông ndXiFvchém mộtTkTdTf đườngndXiFv gưTkTdTfơm áQ8c lTkTdTfiệt mH5cc7thì mH5cc7đà gươTkTdTfm đndXiFvi làmndXiFv ndXiFvông TkTdTfmất TkTdTf cảTkTdTf tmH5cc7hăng bằQ8ng, téQ8 lTkTdTfăn đùng,Q8 TkTdTfsấp TkTdTfmặt xuốngTkTdTf bãindXiFv cỏ.
Harry tiếnTkTdTf tớiQ8 gầmH5cc7n ndXiFvbức tranmH5cc7h hndXiFvơn, mH5cc7nó hỏi:
"Ông cmH5cc7ó mH5cc7sao không?"
"Lùi lại!mH5cc7 QumH5cc7ân khoácndXiFv TkTdTflác đêQ8 tindXiFvện! Lùi!Q8 ĐồQ8 Q8xỏ lá!"
Ông hQ8iệp ndXiFvsĩ lạimH5cc7 TkTdTfnắm Q8chặt thQ8anh gươQ8m, chốndXiFvng gmH5cc7ươm Q8 xuốQ8ng ndXiFvđể đứngTkTdTf lQ8ên, Q8nhưng lTkTdTfưỡi gươmTkTdTf lúmH5cc7n sâuQ8 thêmQ8 vàndXiFvo lớpTkTdTf cndXiFvỏ, vndXiFvà khTkTdTfi ôndXiFvng ndXiFv đứngmH5cc7 dQ8ậy đượcndXiFv rồimH5cc7 thmH5cc7ì chndXiFvo dQ8ù ndXiFvđã cốQ8 gắnndXiFvg hếtQ8 sứcndXiFv mmH5cc7ình, ômH5cc7ng khôngndXiFv thểmH5cc7 ndXiFvnào Q8 rúndXiFvt lưỡndXiFvi gươmndXiFv rndXiFva đQ8ược nữaQ8. CuốTkTdTfi cùndXiFvng TkTdTfông phảindXiFv tựndXiFv quăngmH5cc7 mìnQ8h xuQ8ống Q8cỏ, Q8 đTkTdTfẩy TkTdTfcái mạngQ8 cQ8he mặtTkTdTf trênndXiFv cndXiFvái nónndXiFv gimH5cc7áp sắtndXiFv rmH5cc7a mH5cc7để lndXiFvau mồmH5cc7 ndXiFvhôi đandXiFvng rịnmH5cc7 đầmndXiFv TkTdTf đìa.
Thừa dTkTdTfịp ônndXiFvg hindXiFvệp sĩQ8 ndXiFvnghỉ mTkTdTfệt, HarrTkTdTfy phândXiFvn trần:
"Như vầymH5cc7 nè,ndXiFv ndXiFvtụi mH5cc7tôi đanmH5cc7g điTkTdTf tìmTkTdTf mH5cc7Tháp BắndXiFvc. TkTdTfChắc ôTkTdTfng đâmH5cc7u bndXiFviết chỗTkTdTf đóTkTdTf ởmH5cc7 đâundXiFv hả?"
Cơn giậnTkTdTf củamH5cc7 ônndXiFvg hiệpmH5cc7 sQ8ĩ dQ8ường nndXiFvhư mH5cc7tan biếQ8n Q8đi tQ8ức thì.TkTdTf ndXiFvÔng lácTkTdTfh cácQ8h đứngmH5cc7 dậymH5cc7 ndXiFvvà Q8dõng ndXiFvdạc hô:
"Một cuTkTdTfộc trmH5cc7uy tìmTkTdTf! HQ8ãy themH5cc7o tamH5cc7, hỡiQ8 ndXiFvcác bằngQ8 Q8 hữTkTdTfu tQ8hân thiếndXiFvt! ChúngmH5cc7 tmH5cc7a sẽndXiFv tìmH5cc7m rndXiFva mụcndXiFv mH5cc7tiêu củaQ8 cmH5cc7ác bạn,ndXiFv mH5cc7hoặc ndXiFvlà chQ8úng mH5cc7 tTkTdTfa mH5cc7sẽ dũngQ8 Q8cảm bmH5cc7ỏ mạTkTdTfng vìQ8 nhiTkTdTfệm vụ!"
Ông hiệpQ8 mH5cc7sĩ ndXiFvlại ndXiFvmột lầnndXiFv nTkTdTfữa TkTdTfcố gắndXiFvng rúTkTdTft tmH5cc7hanh mH5cc7 gưndXiFvơm rndXiFva mộndXiFvt cáQ8ch khônndXiFvg hiệuQ8 Q8quả, TkTdTfrồi cQ8ố trèmH5cc7o Q8lên cndXiFvon nTkTdTfgựa mập,mH5cc7 nhưngQ8 lndXiFvại TkTdTf ngãmH5cc7 xuốndXiFvng. ÔnTkTdTfg bènndXiFv Q8khí TkTdTfkhái lndXiFva to:
"ĐànhmH5cc7 TkTdTfđi bmH5cc7ộ vậmH5cc7y, thưaTkTdTf qQ8uí ngàimH5cc7 TkTdTfvà quTkTdTfí nương!TkTdTf LndXiFvên đưTkTdTfờng! TiếnndXiFv lên!"
Q8Và, trQ8ong bndXiFvộ ándXiFvo giQ8áp Q8sắt kQ8êu Q8xủng xoẻngTkTdTf ầTkTdTfm Q8ĩ, Q8 ndXiFvông ndXiFvta chạTkTdTfy vôndXiFv cạnhTkTdTf TkTdTftrái củandXiFv cáTkTdTfi kmH5cc7hung mH5cc7tranh vTkTdTfà bindXiFvến mQ8ất khndXiFvỏi cảnhndXiFv tQ8rí Q8 cndXiFvủa bứcQ8 tranh.
Ba Q8đứa nhỏQ8 vndXiFvội vãmH5cc7 TkTdTfchạy tmH5cc7heo ôQ8ng hiệpmH5cc7 sĩndXiFv ndXiFvdọc hànhmH5cc7 mH5cc7 lmH5cc7ang, TkTdTfcăn cứQ8 themH5cc7o âmQ8 thTkTdTfanh xndXiFvủng xoẻnndXiFvg phTkTdTfát rQ8a từQ8 bmH5cc7ộ ndXiFváo Q8giáp củandXiFv ôngTkTdTf. mH5cc7 ThmH5cc7ỉnh thoảndXiFvng tTkTdTfụi Q8nó nndXiFvhìn thQ8ấy ônQ8g chạymH5cc7 ngaQ8ng qQ8ua mộmH5cc7t bmH5cc7ức trTkTdTfanh TkTdTfở pTkTdTfhía Q8 trước.
ndXiFv"Hãy TkTdTfcố mndXiFvà Q8can đảmndXiFv lênmH5cc7 nmH5cc7hé, Q8điều tệmH5cc7 nhứtTkTdTf TkTdTfcòn chưmH5cc7a xmH5cc7ảy rQ8a đâu!"
Ông hiệmH5cc7p Q8sĩ gàomH5cc7 Q8to, vQ8à tụTkTdTfi nmH5cc7ó thấymH5cc7 ônmH5cc7g mH5cc7tái xuấTkTdTft TkTdTf hiệnTkTdTf phíandXiFv trướcmH5cc7 mH5cc7một nTkTdTfhóm cTkTdTfác bàndXiFv TkTdTfmặc vndXiFváy pQ8hồng TkTdTfvẻ nhQ8ớn nhácmH5cc7. TndXiFvranh củaTkTdTf ndXiFv cndXiFvác bàTkTdTf Q8treo trêndXiFvn váchTkTdTf cmH5cc7ủa mndXiFvột cầumH5cc7 thanTkTdTfg xoắTkTdTfn cQ8hông chênh.
HaQ8rry, RndXiFvon TkTdTfvà HermH5cc7mione thởmH5cc7 mH5cc7hổn hểnTkTdTf trmH5cc7èo lndXiFvên Q8 TkTdTfnhững Q8bậc thanTkTdTfg xoắnndXiFv TkTdTfsít sQ8ao, Q8càng ndXiFvlúc càngmH5cc7 mH5cc7thấy cTkTdTfhóng TkTdTfmặt hmH5cc7ơn, chmH5cc7o đếnmH5cc7 TkTdTf kmH5cc7hi nghndXiFve đượcQ8 tiếngmH5cc7 TkTdTfnói rTkTdTfì rầmmH5cc7 phQ8ía tndXiFvrên đầundXiFv, thmH5cc7ì tụiQ8 mH5cc7nó biTkTdTfết Q8chắc mQ8ình TkTdTf Q8đã TkTdTftới đượcTkTdTf TkTdTflớp học.
Ông hiệpmH5cc7 sĩQ8 TkTdTfbấy gimH5cc7ờ mớiTkTdTf tQ8hò đầuQ8 Q8vô bứcndXiFv trQ8anh củQ8a mộtndXiFv ôngndXiFv thầQ8y tmH5cc7u cóTkTdTf vmH5cc7ẻ ndXiFvmặt hếtmH5cc7 sứcndXiFv nhndXiFvam hindXiFvểm, ndXiFvla lớn:
"Tạm biệt!mH5cc7 TạmTkTdTf biệmH5cc7t nhéndXiFv, TkTdTfcác chmH5cc7iến hữuTkTdTf củaTkTdTf taTkTdTf! ndXiFv BấtndXiFv cứndXiFv khndXiFvi nàQ8o cáQ8c bạnndXiFv cầndXiFvn đếnTkTdTf mộtndXiFv tTkTdTfrái tmH5cc7im candXiFvo thượngmH5cc7 vmH5cc7à nhữnTkTdTfg bắpndXiFv thịQ8t TkTdTf ndXiFvsắt Q8thép, mH5cc7thì cmH5cc7ứ TkTdTftìm đếnTkTdTf NTkTdTfgài Cadogan!"
Khi ônQ8g hmH5cc7iệp sQ8ĩ TkTdTfbiến điTkTdTf rồndXiFvi, RoTkTdTfn lầmTkTdTf bầm:
"Ừ, mH5cc7chừng nàndXiFvo tmH5cc7ụi nQ8ày cầnQ8 đếnmH5cc7 mộtmH5cc7 ngườQ8i TkTdTfgàn dở,ndXiFv tQ8hế nmH5cc7ào tTkTdTfụi nàyTkTdTf cndXiFvũng kêundXiFv ndXiFvtới ông."
Ba TkTdTfđứa tmH5cc7rèo nốtTkTdTf mấmH5cc7y bậcQ8 thTkTdTfang ndXiFvcuối cùndXiFvng, đmH5cc7ặt mH5cc7 chânQ8 lêTkTdTfn mndXiFvột đầndXiFvu cầuTkTdTf thaQ8ng nQ8hỏ xíuTkTdTf, TkTdTfở đóQ8 ndXiFvhầu TkTdTfnhư cảndXiFv lớQ8p ndXiFvhọc TQ8iên Q8tri mH5cc7đều ndXiFv đãndXiFv tụndXiFv tQ8ập đQ8ông ndXiFvđủ. Q8Không tTkTdTfhấy ndXiFvcánh cmH5cc7ửa nàomH5cc7 mởQ8 Q8ra từndXiFv đầuQ8 cầuTkTdTf tmH5cc7hang nàQ8y. mH5cc7 RondXiFvn huýcmH5cc7h cùimH5cc7 chTkTdTfỏ vômH5cc7 HarTkTdTfry, cndXiFvhỉ lêQ8n tmH5cc7rần nhàQ8, ndXiFvtrên đóQ8 cTkTdTfó mộtQ8 cáiQ8 giốnmH5cc7g ndXiFv nTkTdTfhư cửaQ8 bQ8ẫy sQ8ập hìnhmH5cc7 tmH5cc7ròn, cndXiFvó đTkTdTfính mndXiFvột cTkTdTfái Q8thể Q8bài bằngQ8 đồngndXiFv. HaQ8rry đọc:
"Sybill mH5cc7Trelawney, gindXiFváo viQ8ên ndXiFvbộ môndXiFvn TiênTkTdTf TrTkTdTfi hQ8ọc... LmH5cc7àm samH5cc7o tụiQ8 mndXiFvình lênQ8 đượcndXiFv trênmH5cc7 Q8đó bmH5cc7ây giờ?"
Như thểndXiFv đndXiFvể trảTkTdTf lờndXiFvi cmH5cc7âu hQ8ỏi cTkTdTfủa HaQ8rry, cmH5cc7ánh cửTkTdTfa ndXiFv bẫndXiFvy sậpmH5cc7 bndXiFvỗng nhndXiFviên TkTdTfmở randXiFv, vndXiFvà mộtQ8 cáTkTdTfi thQ8ang bằngQ8 bTkTdTfạc đượcndXiFv thảndXiFv xuốnmH5cc7g ngTkTdTfay mH5cc7 bênndXiFv TkTdTfchân HarryTkTdTf. mH5cc7Mọi ngườimH5cc7 chợtndXiFv mH5cc7im bặt.
Ron nTkTdTfhe răngQ8 cười:
"Nhường bndXiFvồ lQ8ên TkTdTftrước đó."
Harry đànhQ8 leQ8o lênmH5cc7 trướcTkTdTf tmH5cc7iên, bướcTkTdTf vàoTkTdTf mộtndXiFv mH5cc7 phTkTdTfòng họQ8c Q8trông lndXiFvạ lùnndXiFvg nhmH5cc7ất từTkTdTf trưndXiFvớc tớindXiFv Q8nay. ThndXiFvật rTkTdTfa, nndXiFvó chndXiFvẳng giốnmH5cc7g TkTdTf phònndXiFvg Q8học cndXiFvhút Q8xíu nàomH5cc7 hếtmH5cc7; mTkTdTfà lạimH5cc7 đâQ8u đQ8ó Q8vừa mH5cc7giống mndXiFvột Q8cái khTkTdTfo mH5cc7áp mándXiFvi Q8 củamH5cc7 mộtmH5cc7 TkTdTfcăn mH5cc7nhà, vQ8ừa gmH5cc7iống mộtmH5cc7 cáTkTdTfi timH5cc7ệm tràmH5cc7 kiểuQ8 xưamH5cc7. TronQ8g phmH5cc7òng Q8có Q8ít Q8 nndXiFvhứt ndXiFvhai ndXiFvchục cndXiFvái TkTdTfbàn trònmH5cc7 nndXiFvhỏ TkTdTfbày TkTdTfbiện lộnQ8 xộn,Q8 chuTkTdTfng quQ8anh đặtmH5cc7 mấyTkTdTf cáQ8i Q8 gmH5cc7hế mH5cc7bành TkTdTfbọc vảiTkTdTf hoTkTdTfa sặQ8c mH5cc7sỡ vàQ8 mấQ8y cáiTkTdTf gốindXiFv Q8nệm Q8nhỏ màmH5cc7 dàymH5cc7. MọTkTdTfi tmH5cc7hứ đượcndXiFv ndXiFv smH5cc7oi sáQ8ng bằnmH5cc7g ámH5cc7nh đèQ8n đndXiFvỏ TkTdTfthắm. TấtTkTdTf cảmH5cc7 mànQ8 cmH5cc7ửa smH5cc7ổ đềuQ8 kndXiFvéo TkTdTfkín lạimH5cc7 vàndXiFv ndXiFv nhiềuTkTdTf ngọnndXiFv đènTkTdTf đượcTkTdTf chndXiFvụp kndXiFvín bằngTkTdTf nhTkTdTfững cáiQ8 khănmH5cc7 quàTkTdTfng mH5cc7đỏ sQ8ậm. CTkTdTfăn pQ8hòng TkTdTf ấmTkTdTf mộQ8t cTkTdTfách ngộtmH5cc7 ngTkTdTfạt, ndXiFvvà dưndXiFvới bệndXiFv mH5cc7lò sưởimH5cc7 chấtQ8 đầTkTdTfy nhóQ8c Q8các thứ,ndXiFv mH5cc7một ndXiFv ngọQ8n lửndXiFva đaQ8ng đumH5cc7n mTkTdTfột cáiQ8 ấTkTdTfm đồnTkTdTfg tndXiFvo tndXiFvướng, tQ8ỏa ndXiFvra mộtQ8 thứQ8 mùndXiFvi hTkTdTfăng Q8nồng ndXiFv đếnndXiFv phátTkTdTf bệQ8nh. Q8Mấy cáimH5cc7 mH5cc7kệ đặtTkTdTf TkTdTfdọc TkTdTfbức tườnQ8g ndXiFvtròn quâmH5cc7y chấTkTdTft lộnmH5cc7 xộnndXiFv mH5cc7 nhữngTkTdTf lôngTkTdTf chiQ8m đầyQ8 bQ8ụi báTkTdTfm, mH5cc7những mTkTdTfẩu nếnQ8 Q8cụt, nQ8hiều xấQ8p bàindXiFv lQ8á tndXiFve tumH5cc7a, ndXiFv vômH5cc7 smH5cc7ố nhmH5cc7ững tráQ8i cầuQ8 thủTkTdTfy TkTdTftinh óngTkTdTf TkTdTfánh mH5cc7bạc, vàTkTdTf cảTkTdTf mộtmH5cc7 đoànmH5cc7 ndXiFvquân táchQ8 TkTdTf trTkTdTfà hùngTkTdTf hậu.
Cả mH5cc7lớp đanTkTdTfg tậpmH5cc7 Q8trung troTkTdTfng phòndXiFvng qndXiFvuanh, mọiTkTdTf ngườindXiFv nóTkTdTfi nănmH5cc7g thìndXiFv thàondXiFv. RmH5cc7on đếnQ8 smH5cc7át bêTkTdTfn vndXiFvai HarmH5cc7ry, hỏi:
"Cô giáoQ8 đâu?"
TTkTdTfhình lndXiFvình ndXiFvmột giọngQ8 nndXiFvói vọTkTdTfng rTkTdTfa tmH5cc7ừ bónTkTdTfg tốTkTdTfi, mộQ8t TkTdTfthứ gimH5cc7ọng mơQ8 mH5cc7hồ nhỏQ8 nhẹ:
"Chào cQ8ác trTkTdTfò. ThậQ8t hâTkTdTfn hạnhmH5cc7 đndXiFvược Q8gặp cmH5cc7ác tròTkTdTf trTkTdTfong Q8thế giớiQ8 vậtQ8 chất."
Ấn tượngndXiFv củaTkTdTf HndXiFvarry nQ8gay TkTdTflúc đóTkTdTf lTkTdTfà vềQ8 mộtTkTdTf lQ8oài Q8 cônTkTdTf trùnmH5cc7g ndXiFvto tướnmH5cc7g ndXiFvrực Q8rỡ. GndXiFviáo mH5cc7sư TrndXiFvelawney dTkTdTfi chundXiFvyển Q8vào TkTdTfvùng ndXiFvcó TkTdTfánh TkTdTf lQ8ửa sondXiFvi, vndXiFvà ndXiFvbọn trTkTdTfẻ nQ8hận thndXiFvấy bàmH5cc7 giándXiFvo ốmTkTdTf càTkTdTf Q8tong TkTdTfcà ndXiFvteo, cndXiFvặp mndXiFvắt kiTkTdTfếng Q8 lQ8àm Q8phóng đạindXiFv đôindXiFv mắtmH5cc7 ndXiFvcủa bàQ8 tmH5cc7o hơnmH5cc7 kíTkTdTfch thướcQ8 tTkTdTfự nmH5cc7hiên rấmH5cc7t nhiềundXiFv lầTkTdTfn, mH5cc7 TkTdTfvà Q8bà quQ8ấn mộndXiFvt cndXiFvái kQ8hăn TkTdTfchoàng đầumH5cc7 mndXiFvỏng cmH5cc7ó dmH5cc7át trQ8ang kTkTdTfim Q8óng ándXiFvnh. QundXiFvanh mH5cc7 Q8cái cmH5cc7ổ mmH5cc7ảnh mH5cc7khảnh củndXiFva bàQ8 làTkTdTf ndXiFvvô sốmH5cc7 ndXiFvnhững dâmH5cc7y chuyQ8ền vQ8à Q8chuỗi hmH5cc7ạt, cmH5cc7òn mH5cc7 cmH5cc7ánh tndXiFvay, bmH5cc7àn tTkTdTfay vàmH5cc7 nTkTdTfgón tandXiFvy củaTkTdTf bndXiFvà thndXiFvì TkTdTfđeo đndXiFvầy nhữngmH5cc7 vòngndXiFv TkTdTfvới ndXiFvnhẫn. BàndXiFv TkTdTf nói:
"Ngồi xumH5cc7ống đimH5cc7 cáQ8c trò,ndXiFv ngồimH5cc7 xuốngndXiFv nào."
Bọn trQ8ẻ vndXiFvụng vềTkTdTf trèmH5cc7o lQ8ên mấyTkTdTf mH5cc7chiếc gTkTdTfhế bànhmH5cc7 hoặcQ8 mH5cc7 ngồTkTdTfi lọtmH5cc7 thỏQ8m tronndXiFvg mấyndXiFv cTkTdTfái gốiQ8 nmH5cc7ệm. HarmH5cc7ry, RmH5cc7on vàndXiFv HTkTdTfermione cùTkTdTfng ngồindXiFv Q8 quanmH5cc7h Q8một mH5cc7cái bàTkTdTfn tròn.
Giáo smH5cc7ư TrelawmH5cc7ney tTkTdTfhì TkTdTftự mìnmH5cc7h ngồndXiFvi vàomH5cc7 mộtndXiFv cáindXiFv ghếQ8 bmH5cc7ành cndXiFvó cámH5cc7nh TkTdTfđặt trướcndXiFv lòndXiFv sưởi.ndXiFv ndXiFvBà nói:
"Chào mừTkTdTfng cáQ8c trmH5cc7ò đếnTkTdTf ndXiFvvới bộQ8 mQ8ôn TiêQ8n TkTdTftri họcndXiFv. ndXiFv TêTkTdTfn củamH5cc7 tQ8ôi làQ8 ndXiFvgiáo sưQ8 TndXiFvrelawney. TrưQ8ớc đâmH5cc7y Q8có lẽmH5cc7 cácTkTdTf tTkTdTfrò cQ8hưa từnmH5cc7g TkTdTfgặp TkTdTf tôiQ8. VìmH5cc7 tôiQ8 thấymH5cc7 nếuTkTdTf xuốngTkTdTf dướindXiFv thườngTkTdTf xuTkTdTfyên quTkTdTfá tQ8hì mH5cc7ba mớQ8 TkTdTfbon Q8chen Q8chộn Q8 rộndXiFvn củandXiFv Q8cái trườnQ8g cóndXiFv tmH5cc7hể làQ8m mờTkTdTf điTkTdTf ndXiFvNội NhãTkTdTfn Q8của tôi."
Không aTkTdTfi nóindXiFv ndXiFvgì đểTkTdTf đápQ8 lạindXiFv cáiQ8 thôngndXiFv bndXiFváo TkTdTfkhác TkTdTf thưQ8ờng đTkTdTfó. GiáondXiFv Q8sư TrelaQ8wney mH5cc7khéo TkTdTfléo TkTdTfnhẹ nQ8hàng TkTdTfsửa lạQ8i cáindXiFv TkTdTfkhăn choàngTkTdTf mH5cc7 rQ8ồi nmH5cc7ói tiếp:
"VậndXiFvy Q8là cmH5cc7ác trndXiFvò đQ8ã chndXiFvọn họcmH5cc7 mQ8ôn TiêQ8n trindXiFv, TkTdTfbộ môTkTdTfn Q8 khmH5cc7ó khăTkTdTfn nmH5cc7hứt trndXiFvong cámH5cc7c ngànhndXiFv ndXiFvnghệ thndXiFvuật huyềndXiFvn TkTdTfbí. TmH5cc7ôi muốnTkTdTf Q8lưu mH5cc7ý mH5cc7các mH5cc7 ndXiFvtrò ngndXiFvay TkTdTftừ buổimH5cc7 bamH5cc7n Q8sơ ndXiFvlà nmH5cc7ếu cándXiFvc trQ8ò khôngmH5cc7 TkTdTfcó cándXiFvi NhìnmH5cc7, ndXiFvthì ndXiFvtôi sẽQ8 mH5cc7 chẳngndXiFv tQ8hể ndXiFvdạy dỗTkTdTf cáQ8c tròndXiFv đưmH5cc7ợc nTkTdTfhiều ndXiFvnhỏi mH5cc7gì chQ8o lQ8ắm. SndXiFvách Q8vở cQ8ũng chẳnTkTdTfg Q8 ndXiFvgiúp đQ8ỡ cáTkTdTfc tròmH5cc7 bTkTdTfao mH5cc7nhiêu tndXiFvrong lĩnhmH5cc7 vựcQ8 nTkTdTfày đâu..."
Nghe mấmH5cc7y câQ8u nàTkTdTfy, mH5cc7Harry TkTdTfvà ndXiFvRon cùngmH5cc7 nmH5cc7he rQ8ăng ndXiFv cườQ8i vàmH5cc7 limH5cc7ếc mQ8ắt nhìnQ8 HermindXiFvone, cTkTdTfô Q8bé tTkTdTfỏ rndXiFva smH5cc7ửng sốtTkTdTf vndXiFvề cámH5cc7i ndXiFvđiều mH5cc7là sQ8ách Q8 tndXiFvhì cũnndXiFvg kndXiFvhông giúQ8p íQ8ch gìmH5cc7 tronndXiFvg TkTdTfviệc Q8học bmH5cc7ộ TkTdTfmôn này.
"Nhiều pndXiFvhù thủymH5cc7 TkTdTfvà phmH5cc7áp sndXiFvư, mặcQ8 dmH5cc7ù tàTkTdTfi TkTdTfba trondXiFvng mH5cc7 nhữmH5cc7ng lĩQ8nh mH5cc7vực nhưndXiFv nổndXiFv tomH5cc7, Q8ước đoámH5cc7n giỏTkTdTfi vàmH5cc7 biếnndXiFv ndXiFvmất độndXiFvt ngộtTkTdTf, nhưnTkTdTfg vẫnndXiFv ndXiFv kQ8hông thểTkTdTf nmH5cc7ào nTkTdTfhìn xndXiFvuyên quQ8a đượcmH5cc7 nhữngQ8 Q8bí mTkTdTfật bQ8ị cTkTdTfhe phủndXiFv cQ8ủa tươngTkTdTf Q8 lai."
Đôi ndXiFvmắt tndXiFvo cQ8ộ mơndXiFv mànmH5cc7g củamH5cc7 giQ8áo smH5cc7ư Q8lướt tmH5cc7ừ gươngndXiFv ndXiFvmặt cQ8ăng thndXiFvẳng nàyndXiFv đếQ8n gươnTkTdTfg mQ8ặt TkTdTflo Q8âu kháTkTdTfc củTkTdTfa lũTkTdTf họcQ8 trò,ndXiFv bQ8à tiếpmH5cc7 tục:
"Đó lmH5cc7à thTkTdTfiên phú,Q8 mH5cc7chỉ dànhndXiFv riQ8êng mH5cc7cho mộtQ8 ítTkTdTf mH5cc7người TkTdTfmà thôi."
Bỗng nhndXiFviên TkTdTfbà nóindXiFv ndXiFvvới Neville:
"mH5cc7Trò nàmH5cc7y, bmH5cc7à nndXiFvội củamH5cc7 tTkTdTfrò cTkTdTfó TkTdTfkhỏe không?"
Neville suýmH5cc7t ndXiFvté lănmH5cc7 rQ8a khỏimH5cc7 đốQ8ng gốiTkTdTf nệndXiFvm màQ8 TkTdTfnó đQ8ang ngồi.mH5cc7 NóndXiFv ruTkTdTfn rTkTdTfun TkTdTfvì hoảnmH5cc7g hồn:
"Dạ, ndXiFvcon ngQ8hĩ bàQ8 coQ8n ndXiFvkhỏe ạ."
Giáo ndXiFvsư TndXiFvrelawney TkTdTflắc đầu,TkTdTf ámH5cc7nh mH5cc7lửa phảnndXiFv chiếundXiFv lấpndXiFv lánhTkTdTf trêndXiFvn đôimH5cc7 mH5cc7hoa tndXiFvai ngọcmH5cc7 lTkTdTfục bảondXiFv bQ8à đndXiFveo mH5cc7lủng lẳng:
"Nếu tQ8ôi làTkTdTf tmH5cc7rò, thTkTdTfì tôindXiFv khônmH5cc7g dámQ8 chndXiFvắc ndXiFvnhư vậyndXiFv đâu."
Neville nghẹnQ8 họng.TkTdTf GQ8iáo sưndXiFv TkTdTfTrelawney vQ8ẫn đimH5cc7ềm nhiTkTdTfên tĩnhndXiFv tại:
"Chúng ndXiFvta sẽmH5cc7 nghiêQ8n cứumH5cc7 nTkTdTfhững phưQ8ơng TkTdTfpháp ndXiFvcơ bảnQ8 TkTdTf TkTdTfcủa bộmH5cc7 mômH5cc7n TiêmH5cc7n TrTkTdTfi TkTdTftrong nămH5cc7m họTkTdTfc nàndXiFvy. HọcmH5cc7 kỳTkTdTf mộtmH5cc7 sQ8ẽ dànhndXiFv đểmH5cc7 hQ8ọc cáchndXiFv mH5cc7 đọcTkTdTf mH5cc7các ndXiFvlá tràQ8. TkTdTfHọc ndXiFvkỳ sQ8au TkTdTfchúng Q8ta sẽndXiFv tiếmH5cc7n tớindXiFv mTkTdTfôn ndXiFvCoi CQ8hỉ tayTkTdTf. NhânQ8 TkTdTf tmH5cc7iện tndXiFva bảoQ8 chndXiFvo tròQ8 nàyQ8..." GiáTkTdTfo TkTdTfsư thìnhTkTdTf lìndXiFvnh Q8hướng cándXiFvi nhmH5cc7ìn vàndXiFvo mH5cc7 ParvQ8ati mH5cc7Patil. Q8"... HãQ8y ndXiFvcoi chừngmH5cc7 mndXiFvột gãmH5cc7 tóQ8c đỏ."
Parvati mH5cc7kinh ngạcQ8 mH5cc7quay qQ8ua Q8nhìn RmH5cc7on đanmH5cc7g nQ8gồi bQ8ên cạnh,mH5cc7 rmH5cc7ồi đmH5cc7ẩy TkTdTfghế Q8của mìnhQ8 Q8xa rTkTdTfa. GiáomH5cc7 sTkTdTfư TrelamH5cc7wney Q8vẫn tQ8iếp tục:
"Trong họcQ8 kỳndXiFv mQ8ùa mH5cc7hè tớndXiFvi, chúnmH5cc7g mH5cc7ta hTkTdTfọc lQ8ên tndXiFvới Q8 bTkTdTfộ mmH5cc7ôn Q8nghiên cmH5cc7ứu trTkTdTfái cầQ8u pQ8ha lêmH5cc7 TkTdTf- TkTdTfấy làTkTdTf saTkTdTfu kTkTdTfhi chúnmH5cc7g ndXiFvta đQ8ã hoQ8àn tấndXiFvt Q8 TkTdTfđược mônndXiFv đoánndXiFv đimH5cc7ềm lQ8ửa. ThậtTkTdTf khôngmH5cc7 mmH5cc7ay lmH5cc7à lớpndXiFv hndXiFvọc củamH5cc7 cTkTdTfhúng tQ8a sẽTkTdTf bịmH5cc7 tmH5cc7ạm TkTdTf nndXiFvgưng vàondXiFv tQ8háng hTkTdTfai vQ8ì mộtTkTdTf trậmH5cc7n cúQ8m ndXiFvkhó chịundXiFv. BảTkTdTfn tndXiFvhân TkTdTfta mH5cc7sẽ bịTkTdTf mấtTkTdTf mH5cc7 giọQ8ng. VQ8à Q8vào khoảngTkTdTf gầnmH5cc7 lễndXiFv PhQ8ục SinTkTdTfh, mndXiFvột ngmH5cc7ười trmH5cc7ong sốmH5cc7 cmH5cc7húng tQ8a sẽndXiFv TkTdTf lTkTdTfìa mH5cc7xa chúngQ8 tmH5cc7a vĩmH5cc7nh viễn."
Sau lờiQ8 Q8tiên ndXiFvtri nàmH5cc7y làndXiFv mTkTdTfột TkTdTfkhoảng mH5cc7im lặQ8ng cănQ8g Q8 thẳnmH5cc7g, nhưngndXiFv gndXiFviáo sưmH5cc7 TremH5cc7lawney khndXiFvông cmH5cc7ó vẻTkTdTf mH5cc7gì nhậnmH5cc7 thấymH5cc7 điềTkTdTfu đóQ8. BàndXiFv nóimH5cc7 ndXiFv Q8với LavenmH5cc7der BrmH5cc7own, mH5cc7người nmH5cc7gồi mH5cc7gần Q8bà nhứtndXiFv vmH5cc7à gầnndXiFv nndXiFvhư đQ8ã TkTdTfco ndXiFvrúm lạiTkTdTf Q8 ndXiFvtrong cmH5cc7ái mH5cc7ghế bành:
"Trò ndXiFvlàm TkTdTfơn đQ8ưa cmH5cc7ho tôndXiFvi Q8cái bìnhndXiFv tràTkTdTf bằnQ8g bạTkTdTfc ndXiFvlớn nhứt."
Lavender cóndXiFv vẻQ8 húTkTdTf TkTdTfvía, bTkTdTfèn mH5cc7đứng mH5cc7dậy, lmH5cc7ấy cáindXiFv ấmQ8 trndXiFvà tổndXiFv cmH5cc7hảng trndXiFvên kệndXiFv xuốndXiFvng vàTkTdTf đQ8ặt ndXiFvnó lênmH5cc7 cTkTdTfái ndXiFvbàn trướndXiFvc mH5cc7mặt giámH5cc7o smH5cc7ư Trelawney.
"Cám ơnndXiFv trò.TkTdTf TìmH5cc7nh cờTkTdTf mH5cc7thôi, ndXiFvcái đindXiFvều mndXiFvà Q8trò đTkTdTfang khQ8iếp sợ..ndXiFv. cándXiFvi đQ8iều đóTkTdTf mH5cc7sẽ xảTkTdTfy rTkTdTfa vàmH5cc7o Q8thứ ndXiFvsáu, nndXiFvgày 1Q86 thánQ8g 10."
LavTkTdTfender ruTkTdTfn mH5cc7lẩy bẩy.
"Bây giờ,Q8 tQ8ôi mH5cc7muốn cámH5cc7c tròndXiFv chndXiFvia rQ8a thTkTdTfành tmH5cc7ừng Q8 cặndXiFvp. HãyTkTdTf lấmH5cc7y támH5cc7ch TkTdTftrà TkTdTfở trênmH5cc7 TkTdTfkệ xumH5cc7ống, rồiTkTdTf ndXiFvlại đâyTkTdTf Q8ta mH5cc7rót đầymH5cc7 tQ8rà choTkTdTf. ndXiFv XonmH5cc7g TkTdTfcác tròTkTdTf ngmH5cc7ồi xuốngndXiFv màTkTdTf uống;mH5cc7 uốTkTdTfng đếnQ8 TkTdTfkhi nàoTkTdTf chỉndXiFv còTkTdTfn lmH5cc7ại bmH5cc7ã ndXiFvtrà TkTdTf trQ8ong táQ8ch. DùnTkTdTfg ndXiFvtay trndXiFvái súcQ8 Q8bã tràndXiFv mH5cc7trong táQ8ch TkTdTfba lần,mH5cc7 rồindXiFv Q8úp tácTkTdTfh ndXiFv ndXiFvxuống dmH5cc7ĩa; đợimH5cc7 Q8cho tràQ8 kiệtTkTdTf đếnmH5cc7 giQ8ọt nưQ8ớc cuốmH5cc7i mH5cc7cùng Q8thì đưaTkTdTf cáQ8i tmH5cc7ách ndXiFvcủa ndXiFv mìnhndXiFv chQ8o bạmH5cc7n củandXiFv mìnmH5cc7h bói.ndXiFv CándXiFvc TkTdTftrò sẽndXiFv thQ8eo mH5cc7trang Q85 vndXiFvà mH5cc76 củndXiFva quyểnndXiFv VémH5cc7n TkTdTf MTkTdTfàn TưTkTdTfơng LandXiFvi đndXiFvể diễmH5cc7n dịndXiFvch ýTkTdTf nQ8ghĩa nhữngndXiFv dạngndXiFv bTkTdTfã trà.TkTdTf TmH5cc7ôi sẽTkTdTf đQ8i mH5cc7quanh mH5cc7 cácTkTdTf tròTkTdTf đểndXiFv giúQ8p đỡ,ndXiFv hTkTdTfướng dẫTkTdTfn. ÔTkTdTfi, cQ8on ơi..."
Giáo mH5cc7sư tómmH5cc7 lấndXiFvy cánmH5cc7h Q8tay NQ8eville, kéoTkTdTf ndXiFvnó đứQ8ng lên,
"... ndXiFvsau mH5cc7khi cndXiFvon làQ8m bQ8ể mH5cc7cái tTkTdTfách đQ8ầu tiQ8ên, cmH5cc7on làmQ8 ơQ8n chọnmH5cc7 mndXiFvột cmH5cc7ái támH5cc7ch mH5cc7có mH5cc7hoa Q8văn mndXiFvàu xanhndXiFv. TôiTkTdTf thTkTdTfì TkTdTfhợp vmH5cc7ới màTkTdTfu hồnTkTdTfg hơn."
LiềnndXiFv saTkTdTfu đó,ndXiFv NevilTkTdTfle Q8vừa mớindXiFv vmH5cc7ói lmH5cc7ên TkTdTfkệ TkTdTfđể lmH5cc7ấy ndXiFv tácmH5cc7h ndXiFvtrà thmH5cc7ì ngmH5cc7he mộtmH5cc7 tiếngmH5cc7 xoảngmH5cc7 củaQ8 đmH5cc7ồ bmH5cc7ể. mH5cc7Giáo sndXiFvư TrelawmH5cc7ney rQ8ảo bưmH5cc7ớc TkTdTf đndXiFvến bQ8ên NevillTkTdTfe, cầQ8m thndXiFveo mộndXiFvt cáindXiFv đồTkTdTf hốtmH5cc7 rácTkTdTf ndXiFvvà chTkTdTfổi, rồimH5cc7 nói:
"Một trndXiFvong nhmH5cc7ững cámH5cc7i màmH5cc7u xanTkTdTfh lndXiFvam ấQ8y, đúngTkTdTf rTkTdTfồi đTkTdTfó, con..TkTdTf. ndXiFvnếu cndXiFvon kndXiFvhông ndXiFvphiền... cándXiFvm ơnQ8 con..."
Khi tácmH5cc7h tràndXiFv củandXiFv HarrTkTdTfy mH5cc7và ndXiFvRon đượcndXiFv rQ8ót đầmH5cc7y Q8trà ndXiFv rTkTdTfồi, haQ8i đứandXiFv quamH5cc7y trởmH5cc7 lmH5cc7ại TkTdTfbàn Q8của TkTdTfmình, cTkTdTfố gắnndXiFvg uốnTkTdTfg Q8thật nhaTkTdTfnh mónmH5cc7 trTkTdTfà ndXiFv phỏngTkTdTf lưỡimH5cc7 ấy.mH5cc7 RTkTdTfồi tndXiFvụi ndXiFvnó ndXiFvsúc cặnmH5cc7 tndXiFvrà Q8trong táTkTdTfch đúngTkTdTf nmH5cc7hư lờiQ8 chỉTkTdTf dmH5cc7ẫn TkTdTf cTkTdTfủa giámH5cc7o TkTdTfsư TrelawneyndXiFv, rồTkTdTfi úTkTdTfp ngượcTkTdTf táQ8ch tràQ8 Q8xuống chmH5cc7o rámH5cc7o nướTkTdTfc xonQ8g đổiTkTdTf TkTdTf Q8cho nhTkTdTfau đểmH5cc7 bói.
Cả haTkTdTfi đứamH5cc7 đndXiFvều mởTkTdTf smH5cc7ách đếnndXiFv tndXiFvrang mH5cc75 vàmH5cc7 6ndXiFv. RomH5cc7n nói:
"Đây rồTkTdTfi. ndXiFvBồ thấmH5cc7y cáindXiFv gìmH5cc7 ởQ8 mH5cc7trong ndXiFvtách tTkTdTfrà củndXiFva mình?"
Harry đáp:
"Một Q8mớ chèmH5cc7m nhTkTdTfẹp mQ8àu nâu."
Một Q8làn TkTdTfkhói Q8tỏa mùiTkTdTf nồngQ8 nặcQ8 Q8trong cănmH5cc7 phndXiFvòng mH5cc7 chợTkTdTft khndXiFviến chQ8o HandXiFvrry thấmH5cc7y buồnQ8 ngQ8ủ vàmH5cc7 đờQ8 đẫnmH5cc7 điTkTdTf. TiQ8ếng ndXiFvgiáo sndXiFvư TrelawmH5cc7ney ndXiFv kêndXiFvu gọindXiFv TkTdTfsau làmH5cc7n khóndXiFvi tTkTdTfrà mndXiFvờ mịt:
"Các tndXiFvrò hãQ8y mởQ8 rộngmH5cc7 đTkTdTfầu ócQ8 raQ8, hndXiFvãy đQ8ể cndXiFvho TkTdTfmắt Q8của mìnndXiFvh Q8nhìn xuyênmH5cc7 quTkTdTfa ndXiFvcõi mH5cc7trần tục!"
Harry mH5cc7cố TkTdTfgắng tậmH5cc7p Q8trung. SandXiFvu khmH5cc7i thQ8am khảomH5cc7 cuốnndXiFv Q8Vén MTkTdTfàn TươndXiFvng LmH5cc7ai, nóndXiFv nói:
"Đúng rndXiFvồi, bồndXiFv cndXiFvó mộtndXiFv dQ8ấu thậpTkTdTf hơndXiFvi lunndXiFvg Q8lay... ndXiFv nghndXiFvĩa lTkTdTfà bồmH5cc7 sắpmH5cc7 Q8phải trảindXiFv mH5cc7qua "thmH5cc7ử mH5cc7thách vàTkTdTf đamH5cc7u kTkTdTfhổ" ndXiFv- xndXiFvin mH5cc7lỗi ngmH5cc7he TkTdTf- mH5cc7 nhưnmH5cc7g Q8có mộtQ8 Q8dấu hiệmH5cc7u cmH5cc7ó ndXiFvthể làmH5cc7 TkTdTfmặt trời.ndXiFv ĐndXiFvể coindXiFv... nóndXiFv mH5cc7có ngQ8hĩa TkTdTflà "hạnndXiFvh TkTdTf pQ8húc Q8lớn"... vậndXiFvy mH5cc7là bồTkTdTf smH5cc7ắp TkTdTfphải chịundXiFv đamH5cc7u khổndXiFv nhưngmH5cc7 ndXiFvmà sẽndXiFv rấndXiFvt vui..."
Ron nói:
"Theo mH5cc7ý mìnhQ8 thìTkTdTf bồmH5cc7 TkTdTfcần pTkTdTfhải ndXiFvđi kiểmH5cc7m trTkTdTfa Q8lại cáindXiFv mH5cc7Nội NhãmH5cc7n củamH5cc7 bồ."
ndXiFvCả hTkTdTfai ndXiFvđứa Q8phải nmH5cc7én tiếmH5cc7ng cườiQ8 củaQ8 TkTdTfmình lạiTkTdTf vQ8ì giáondXiFv Q8sư Q8Trelawney đaQ8ng nndXiFvhìn trừQ8ng trndXiFvừng vndXiFvề phmH5cc7ía Q8tụi nó.
"Bây giờQ8 đếnQ8 pndXiFvhiên mình..."
Ron nmH5cc7gó ndXiFvvô cáTkTdTfi tTkTdTfách mH5cc7của HmH5cc7arry, trQ8án Q8nó nndXiFvhăn lạindXiFv Q8ra điTkTdTfều suTkTdTfy tưTkTdTf dữQ8 lắm.
"Có mộQ8t đốTkTdTfm mH5cc7tròn TkTdTfhơi gimH5cc7ống mộtQ8 cQ8ái nónmH5cc7 tndXiFvrái dưa.Q8 KhndXiFvông chừngndXiFv bQ8ồ sTkTdTfắp làmTkTdTf ndXiFvviệc mH5cc7cho BTkTdTfộ PmH5cc7háp Thuật..."
Nó xQ8oay tácmH5cc7h tràndXiFv TkTdTfđể nhìnTkTdTf ngượcndXiFv lại.
"Nhưng mQ8à nhìnQ8 nhưmH5cc7 Q8vầy thìTkTdTf nndXiFvó gmH5cc7iống ndXiFvmột tndXiFvrái sQ8ồi hơn...TkTdTf cTkTdTfái gndXiFvì ndXiFvvậy ta?"
Ron dndXiFvò cTkTdTfuốn VTkTdTfén MànndXiFv TươngmH5cc7 Lai.
"Vàng Q8trời ndXiFvcho bndXiFvất ngờ."mH5cc7 TmH5cc7uyệt cúmH5cc7 mèondXiFv. Q8Bồ cóQ8 tTkTdTfhể ndXiFvcho mmH5cc7ình mượTkTdTfn ndXiFvmột ítmH5cc7 chứ?Q8 ỞQ8 đQ8ây Q8còn cndXiFvó cándXiFvi gìndXiFv nữaTkTdTf nè."
Ron lạindXiFv xoTkTdTfay cáiQ8 tándXiFvch tràmH5cc7 mộtmH5cc7 lmH5cc7ần nữa.
"Trông giQ8ống nhndXiFvư mộtTkTdTf condXiFvn thmH5cc7ú. Ừ,TkTdTf đúngQ8 rồindXiFv, cTkTdTfái đầundXiFv thúTkTdTf đây..Q8. nóndXiFv giốQ8ng mộtTkTdTf coTkTdTfn hàmH5cc7 mã.mH5cc7.. khônndXiFvg, TkTdTfmột comH5cc7n cừu..."
Harry đểQ8 TkTdTfbật rmH5cc7a mQ8ột tiếnQ8g cườindXiFv vTkTdTfào đTkTdTfúng lTkTdTfúc giTkTdTfáo sưTkTdTf TrelawnndXiFvey đQ8ang đảTkTdTfo qumH5cc7anh nó.TkTdTf BQ8à nTkTdTfói vớmH5cc7i TkTdTfvẻ quởQ8 mắTkTdTfng Ron:
"ĐưaQ8 ndXiFvtôi xemH5cc7m nàmH5cc7o, trTkTdTfò kia."
GiáQ8o ndXiFvsư mH5cc7rảo bướcQ8 đến,TkTdTf xoắnTkTdTf cndXiFvái tácmH5cc7h củndXiFva HQ8arry khndXiFvỏi tamH5cc7y RomH5cc7n, mTkTdTfọi ngTkTdTfười tTkTdTfrở ndXiFvnên iTkTdTfm lặng,ndXiFv mH5cc7chờ xem.
"Giáo sưTkTdTf cmH5cc7hăm chmH5cc7ú TkTdTfnhìn vàmH5cc7o cndXiFvái tQ8ách, xoamH5cc7y nóTkTdTf ngượcTkTdTf chmH5cc7iều kQ8im đồngndXiFv hồ:
"Chim Q8ưng... coQ8n TkTdTfyêu dấQ8u ạ,mH5cc7 condXiFvn TkTdTfcó mộtndXiFv kẻmH5cc7 Q8tử thù."
mH5cc7Hermione thìTkTdTf thndXiFvầm TkTdTfhơi to:
"Nhưng mH5cc7mà TkTdTfai cũnndXiFvg TkTdTfbiết Q8điều đóQ8 mà."
Giáo sưQ8 qQ8uay lmH5cc7ại quắcTkTdTf mmH5cc7ắt nmH5cc7hìn TkTdTfcô bé.Q8 HermTkTdTfione vẫQ8n TkTdTfnói tiếp:
"Dạ, TkTdTfai TkTdTfcũng ndXiFvbiết Q8mà. mH5cc7Ai cũnmH5cc7g bndXiFviết chuyệndXiFvn Q8Harry vàndXiFv Q8Kẻ mH5cc7mà amH5cc7i cQ8ũng biếtndXiFv TkTdTflà andXiFvi đấy."
Harry vàndXiFv RQ8on ndXiFvcùng tndXiFvrố mắtTkTdTf nhìTkTdTfn HermiomH5cc7ne vQ8ới sựndXiFv ndXiFv ngạcQ8 nhmH5cc7iên tmH5cc7rộn lẫnQ8 niềmTkTdTf thmH5cc7án phụTkTdTfc. TụmH5cc7i nQ8ó chưandXiFv bamH5cc7o gmH5cc7iờ nmH5cc7ghe HermQ8ione TkTdTf nQ8ói chuyệnmH5cc7 vớndXiFvi ndXiFvgiáo vTkTdTfiên bằQ8ng cáQ8i giọngTkTdTf nhndXiFvư vậy.ndXiFv GiáQ8o Q8sư TrelmH5cc7awney chọTkTdTfn ndXiFv cmH5cc7ách pTkTdTfhớt Q8lờ cndXiFvô mH5cc7bé. BndXiFvà lạTkTdTfi hndXiFvạ đQ8ôi mắtTkTdTf mH5cc7to cộmH5cc7 củndXiFva TkTdTfbà xuốndXiFvng cáQ8i Q8tách củandXiFv ndXiFv HarrQ8y, TkTdTfvà tmH5cc7iếp tmH5cc7ục mH5cc7xoay trTkTdTfở cáiQ8 tách.
"Dùi cTkTdTfui... ndXiFvmột cmH5cc7uộc tấnmH5cc7 cônmH5cc7g. CmH5cc7on yêuTkTdTf dấumH5cc7 ơi,TkTdTf đâyTkTdTf khôngTkTdTf phảiTkTdTf làTkTdTf ndXiFvmột táchQ8 TkTdTftrà vundXiFvi vTkTdTfẻ lắm..."
Ron rụtmH5cc7 rèndXiFv thưa:
"Con nghTkTdTfĩ đmH5cc7ó TkTdTflà cáiTkTdTf nmH5cc7ón Q8trái dưa."
"ĐTkTdTfầu lâQ8u... hiểmmH5cc7 Q8họa trênmH5cc7 TkTdTfđường coQ8n đimH5cc7, cQ8on yQ8êu ạ..."
TấmH5cc7t cảTkTdTf bọnndXiFv TkTdTftrẻ ndXiFvtrong Q8lớp giươmH5cc7ng mắtmH5cc7 mH5cc7ngó giTkTdTfáo ndXiFvsư Q8 TreQ8lawney vớmH5cc7i vẻmH5cc7 kindXiFvnh hndXiFvãi chếndXiFvt khiếpQ8 đQ8i Q8được. BàmH5cc7 xmH5cc7oay mH5cc7cái tmH5cc7ách lầnndXiFv Q8cuối ndXiFv cùnQ8g, TkTdTfhá hốQ8c miệngQ8, ndXiFvrồi tQ8hét lên.
Lại vanTkTdTfg lêmH5cc7n mộtTkTdTf tQ8iếng xoảnndXiFvg củndXiFva đồmH5cc7 sndXiFvứ bể;Q8 TkTdTf NmH5cc7eville vừaQ8 làTkTdTfm tQ8iêu ndXiFvcái tácTkTdTfh thndXiFvứ handXiFvi củQ8a ndXiFvnó. GQ8iáo sưndXiFv TreTkTdTflawney ngồndXiFvi mH5cc7 thTkTdTfụp xndXiFvuống mH5cc7một cándXiFvi ghQ8ế bànndXiFvh trống,TkTdTf bànmH5cc7 tndXiFvay lómH5cc7ng lánQ8h cndXiFvủa mH5cc7bà đQ8è ndXiFvlên phmH5cc7ía mH5cc7 mH5cc7trái mH5cc7tim mìnhQ8 vmH5cc7à ndXiFvmắt bàQ8 nhắmTkTdTf tndXiFvịt lại.
"Ôi, cTkTdTfon tmH5cc7rai củamH5cc7 tôQ8i, Q8con tmH5cc7rai yndXiFvêu dQ8ấu ndXiFvcủa tôi.ndXiFv.. không,mH5cc7 khônmH5cc7g nómH5cc7i rQ8a thìTkTdTf tốtndXiFv hTkTdTfơn... không,TkTdTf đừngndXiFv hỏiQ8 tndXiFvôi tQ8hì hơn..."
Dean ThoQ8mas lậpTkTdTf tQ8ức hỏi:
"TkTdTfCái gndXiFvì vậyQ8, thmH5cc7ưa gTkTdTfiáo sư?"
MọindXiFv ngQ8ười bâTkTdTfy gndXiFviờ đãmH5cc7 đứngndXiFv lndXiFvên, Q8từ tQ8ừ mH5cc7xúm lạiQ8 TkTdTf đôTkTdTfng Q8đúc quanndXiFvh Q8cái bànndXiFv củandXiFv HaTkTdTfrry vàmH5cc7 RomH5cc7n, épTkTdTf Q8sát vôndXiFv cáiQ8 ghếmH5cc7 bànhndXiFv màndXiFv giáQ8o mH5cc7 TkTdTfsư TrTkTdTfelawney đaQ8ng ngồTkTdTfi, ndXiFvđể ngmH5cc7ó vômH5cc7 tácQ8h trmH5cc7à mH5cc7của Harry.
Đôi mmH5cc7ắt tTkTdTfo cộTkTdTf Q8của giándXiFvo TkTdTfsư TrelmH5cc7awney TkTdTfbỗng mởTkTdTf mH5cc7ra đầyndXiFv kndXiFvịch tính:
"Con ndXiFvyêu ơQ8i, cmH5cc7on cQ8ó mộtTkTdTf Q8Hung tinh."
Harry ndXiFvhỏi lại:
"MộtmH5cc7 Q8cái gìQ8 ạ?"
Nó cQ8ó thQ8ể nmH5cc7ói chắcndXiFv TkTdTflà kmH5cc7hông phảimH5cc7 chndXiFvỉ mộtmH5cc7 mTkTdTfình nndXiFvó mH5cc7 kndXiFvhông biếTkTdTft HmH5cc7ung tQ8inh lQ8à gì.mH5cc7 DendXiFvan TmH5cc7homas nhmH5cc7ún ndXiFvvai mH5cc7với nó,TkTdTf LavTkTdTfender TkTdTfBrown mH5cc7 thmH5cc7ì TkTdTflộ vẻmH5cc7 bốiTkTdTf rốiTkTdTf. NhưngndXiFv rấtmH5cc7 nhiềuTkTdTf nhndXiFvững đứamH5cc7 kháQ8c tndXiFvhì rõmH5cc7 ràTkTdTfng làQ8 cóndXiFv Q8 bindXiFvết, chTkTdTfúng đềQ8u ndXiFvgiơ TkTdTftay TkTdTflên bndXiFvịt miệQ8ng vớiTkTdTf vẻTkTdTf hoảnndXiFvg sợTkTdTf vmH5cc7ô cùng.
Giáo sưQ8 ndXiFvTrelawney ndXiFvkêu to:
"Hung tmH5cc7inh cmH5cc7hiếu, coTkTdTfn thâTkTdTfn yêndXiFvu ơi,ndXiFv cmH5cc7on bịTkTdTf mH5cc7Hung tmH5cc7inh chiếu!"
Trông giándXiFvo sQ8ư TrelawmH5cc7ney ndXiFvcó vmH5cc7ẻ mH5cc7bị Q8kích độngQ8 đếnndXiFv nQ8ỗi HarQ8ry khndXiFvông ndXiFvthể ndXiFvnào ndXiFvhiểu được.Q8 BàndXiFv nói:
"Con mQ8a chóndXiFv khổQ8ng lồmH5cc7 thườngmH5cc7 lảnQ8g vảngQ8 tromH5cc7ng TkTdTf nghĩamH5cc7 địa!TkTdTf mH5cc7Con trTkTdTfai yêndXiFvu ơiTkTdTf, mH5cc7đó Q8là mộtmH5cc7 điềmmH5cc7 mH5cc7dữ Q8- điQ8ềm dữTkTdTf tndXiFvệ hndXiFvại Q8nhứt ndXiFv- Q8 điềTkTdTfm cTkTdTfhết chóc!"
Bao tửmH5cc7 HndXiFvarry TkTdTfquặn đau.ndXiFv CTkTdTfon TkTdTfchó ấy,Q8 ndXiFvtrên ndXiFvcái bìTkTdTfa TkTdTf củQ8a cuốnTkTdTf ĐTkTdTfiềm mH5cc7Báo TửmH5cc7 TQ8hần ởndXiFv tiệmQ8 sácmH5cc7h PhúQ8 quQ8í vàmH5cc7 Q8Cơ mH5cc7hàn ndXiFv- comH5cc7n cmH5cc7hó ấymH5cc7, ởmH5cc7 ndXiFv tmH5cc7rong bTkTdTfóng tốiTkTdTf củamH5cc7 đườngQ8 MagnTkTdTfolia... LaveTkTdTfnder BrowmH5cc7n cũngTkTdTf đTkTdTfưa tTkTdTfay bụmTkTdTf TkTdTf miệnmH5cc7g mìnhQ8 TkTdTflại. MọndXiFvi ngndXiFvười đềuTkTdTf nhìnTkTdTf ndXiFvHarry. MmH5cc7ọi ngườndXiFvi, ngndXiFvoại tmH5cc7rừ HermQ8ione. TkTdTf CômH5cc7 bmH5cc7é đndXiFvứng dậyndXiFv, đTkTdTfi vònmH5cc7g rndXiFva sandXiFvu cQ8ái ghếQ8 củandXiFv Q8giáo sưmH5cc7 TrelawndXiFvney, nndXiFvói thẳndXiFvng Q8 thừng:
"Con kmH5cc7hông thmH5cc7ấy nóTkTdTf giốndXiFvng HndXiFvung tiQ8nh cmH5cc7hút nào."
Giáp sưQ8 TrelawneQ8y dmH5cc7ò Q8xét HermionmH5cc7e vQ8ới mộtTkTdTf vẻTkTdTf càngndXiFv lúcmH5cc7 cànTkTdTfg khóTkTdTf ưa.
"Con Q8thân mH5cc7yêu ạ,TkTdTf cQ8on thQ8a lỗTkTdTfi chndXiFvo tQ8a mH5cc7khi TkTdTfta nóTkTdTfi ndXiFv rndXiFva điềumH5cc7 nTkTdTfày ndXiFvnhé, nndXiFvhưng TkTdTfta nhậmH5cc7n ndXiFvthấy rấtndXiFv índXiFvt tinndXiFvh hQ8oa phátmH5cc7 ndXiFvtiết quamH5cc7nh ndXiFv ndXiFvngười củandXiFv coTkTdTfn. RấtQ8 íTkTdTft khảTkTdTf nănQ8g lĩndXiFvnh hQ8ội đốiTkTdTf vTkTdTfới TkTdTfsự cộngTkTdTf hưởnmH5cc7g củandXiFv tươngQ8 Q8 tai."
Seamus cứTkTdTf ndXiFvhết nTkTdTfgoẹo đầuQ8 Q8sang bndXiFvên nàyTkTdTf lạndXiFvi ngmH5cc7oẹo đầTkTdTfu sanTkTdTfg bêmH5cc7n kmH5cc7ia. NndXiFvó nóQ8i, mộtndXiFv Q8con mắtndXiFv nhendXiFvo khQ8ít lại:
"Nếu mndXiFvình nhìnQ8 nhndXiFvư vQ8ầy tTkTdTfhì TkTdTfnó giốngmH5cc7 mộtndXiFv HunTkTdTfg tinh,"
Nó nghimH5cc7êng mndXiFvình TkTdTfsang bêmH5cc7n tráiQ8 nTkTdTfói tiếp:
"Nhưng nếuQ8 nhìndXiFvn từTkTdTf chQ8ỗ nTkTdTfày tTkTdTfhì lạTkTdTfi gQ8iống mộmH5cc7t cmH5cc7on mH5cc7lừa hơn."
HmH5cc7arry Q8thấy chíndXiFvnh Q8mình cũnTkTdTfg ngạcndXiFv nhmH5cc7iên. BQ8ây gmH5cc7iờ khôngmH5cc7 andXiFvi cóQ8 vndXiFvẻ muốQ8n mH5cc7nhìn nQ8ó cmH5cc7ả. NóQ8 nói:
"Chừng nàoQ8 cômH5cc7 TkTdTfvà mH5cc7các bạnmH5cc7 mớQ8i qTkTdTfuyết địTkTdTfnh Q8xong lmH5cc7à tômH5cc7i TkTdTfcó sắndXiFvp chếtndXiFv hQ8ay không?"
Giáo sưTkTdTf TrelawnTkTdTfey lQ8ên tiếngndXiFv, bằTkTdTfng gmH5cc7iọng nmH5cc7ói mơndXiFv hndXiFvồ TkTdTfnhứt củaTkTdTf bà:
"Tôi chndXiFvo làTkTdTf cTkTdTfhúng TkTdTfta TkTdTfnên ndXiFvngưng bàiQ8 họcndXiFv ngàyQ8 ndXiFvhôm nQ8ay ởQ8 đmH5cc7ây. VTkTdTfâng... LàmmH5cc7 ơnmH5cc7 trảmH5cc7 lạiTkTdTf đồQ8 Q8đạc TkTdTfvề đúTkTdTfng chỗ..."
CTkTdTfả lớQ8p lặngmH5cc7 mH5cc7lẽ mQ8ang mấmH5cc7y cámH5cc7i táchmH5cc7 mH5cc7đem tTkTdTfrả lQ8ại TkTdTfcho TkTdTf TkTdTfgiáo ndXiFvsư TkTdTfTrelawney vmH5cc7à thndXiFvu TkTdTfdọn mH5cc7sách mH5cc7vở vmH5cc7ô cndXiFvặp. NndXiFvgay đếnmH5cc7 RndXiFvon cũndXiFvng trndXiFvánh ndXiFv ánQ8h mắtmH5cc7 củandXiFv Harry.
Giáo sưndXiFv TQ8relawney nóiTkTdTf mndXiFvột cáchmH5cc7 yếuTkTdTf ớt:
"HẹnmH5cc7 đếnndXiFv khTkTdTfi chúngndXiFv tndXiFva gặpTkTdTf lQ8ại, phúcTkTdTf TkTdTflành TkTdTfcho cndXiFvác trò.ndXiFv ÔndXiFvi, cndXiFvon yêuTkTdTf qQ8uí ơi..."
TkTdTfGiáo Q8sư cQ8hỉ Q8vào Neville:
"Lần mH5cc7sau coQ8n sẽQ8 trễ,TkTdTf chndXiFvo nQ8ên cQ8on TkTdTfhãy TkTdTfcố gắmH5cc7ng chăTkTdTfm hơQ8n Q8để theTkTdTfo chndXiFvo kịp."
Harry, Q8Ron vàTkTdTf HermionQ8e Q8trèo xmH5cc7uống cáimH5cc7 tQ8hang dâymH5cc7 ndXiFv Q8của gimH5cc7áo sưmH5cc7 TrelamH5cc7wney rồindXiFv xuốngQ8 cTkTdTfái cầuTkTdTf Q8thang ndXiFvxoắn, troTkTdTfng imH5cc7m lặng,ndXiFv rồQ8i mH5cc7 Q8cùng đQ8i đếnTkTdTf lTkTdTfớp BiếnTkTdTf củamH5cc7 Q8giáo sưQ8 MQ8cGonagall. TụiTkTdTf mH5cc7nó mấTkTdTft ndXiFvnhiều thmH5cc7ì ndXiFvgiờ ndXiFv tmH5cc7ìm Q8phòng họcmH5cc7 đndXiFvến nỗiQ8 mH5cc7mặc dùQ8 đãTkTdTf rờindXiFv lTkTdTfớp mH5cc7học TTkTdTfiên trQ8i kháTkTdTf sớTkTdTfm, mmH5cc7à kmH5cc7hi ndXiFv Q8bước vàQ8o phònmH5cc7g họmH5cc7c mTkTdTfôn BiếnndXiFv, thQ8ì cũmH5cc7ng vừQ8a lúcndXiFv vàomH5cc7 tiếTkTdTft họTkTdTfc mới.
Harry chọndXiFvn mộQ8t cTkTdTfái ghTkTdTfế cuốiTkTdTf phòTkTdTfng hTkTdTfọc, cQ8ó Q8cảm mH5cc7 giácndXiFv mH5cc7như thểmH5cc7 nóndXiFv đanndXiFvg ngồndXiFvi ởTkTdTf TkTdTfmột mH5cc7vị tQ8rí đượcQ8 TkTdTfchiếu mH5cc7sáng tậpTkTdTf trumH5cc7ng; cảndXiFv lớpmH5cc7 mH5cc7 hQ8ình Q8như cQ8ứ pTkTdTfhóng nhữngndXiFv cQ8ái liếcmH5cc7 trộmQ8 vềQ8 phímH5cc7a nómH5cc7, nhưTkTdTf tmH5cc7hể nóTkTdTf sQ8ắp ngãmH5cc7 Q8 lăQ8n rQ8a mH5cc7chết ndXiFvbất cTkTdTfứ ndXiFvlúc nào.mH5cc7 HmH5cc7arry hQ8ầu nTkTdTfhư mH5cc7không nghQ8e giáTkTdTfo sndXiFvư McGonaTkTdTfgall TkTdTf giảngTkTdTf đượcTkTdTf điềTkTdTfu gTkTdTfì mH5cc7về AmQ8imagi mH5cc7- nhữnmH5cc7g pQ8hù thủymH5cc7 cmH5cc7ó khTkTdTfả nănTkTdTfg bindXiFvến tQ8hành TkTdTf thúmH5cc7 ndXiFvvật thmH5cc7eo Q8ý mumH5cc7ốn. NómH5cc7 tndXiFvhậm cQ8hí cndXiFvũng khQ8ông Q8nhìn khQ8i giáondXiFv TkTdTfsư MQ8cGonagall Q8 tựndXiFv bTkTdTfiến mH5cc7mình ndXiFvthành mQ8ột mH5cc7con mndXiFvèo mưmH5cc7ớp cònmH5cc7 dấQ8u mắndXiFvt kiếnndXiFvg quanQ8h đQ8ôi mắtmH5cc7 ngaTkTdTfy ndXiFv trưTkTdTfớc mặtmH5cc7 bTkTdTfọn trẻ.
Khi bàQ8 trởTkTdTf lạmH5cc7i nguyênTkTdTf hìndXiFvnh sTkTdTfau mộtndXiFv tiếngTkTdTf mH5cc7nổ ngắnTkTdTf gọnmH5cc7 "bụTkTdTfp" nhndXiFvo nhỏTkTdTf, bTkTdTfà lạndXiFv lùngndXiFv nndXiFvhìn TkTdTfquanh lmH5cc7ũ họcQ8 trò:
"Thực ndXiFvtình thndXiFvì hômndXiFv nmH5cc7ay Q8tất cảQ8 cndXiFvác comH5cc7n bndXiFvị TkTdTflàm sandXiFvo Q8 vậyQ8? KhndXiFvông hẳnQ8 cóQ8 vndXiFvấn đTkTdTfề, nhưmH5cc7ng đâymH5cc7 lndXiFvà lầQ8n đầundXiFv tiêQ8n màmH5cc7 mH5cc7lớp Q8học khômH5cc7ng vỗTkTdTf mH5cc7 tamH5cc7y trưndXiFvớc mH5cc7sự bimH5cc7ến hTkTdTfình cQ8ủa cô."
Đầu củaTkTdTf mmH5cc7ọi nTkTdTfgười lndXiFvại hướngndXiFv TkTdTfvề HarryQ8, nQ8hưng khTkTdTfông aQ8i nómH5cc7i gTkTdTfì. TmH5cc7hế rQ8ồi, HermimH5cc7one gimH5cc7ơ tay:
"ThQ8ưa TkTdTfcô, tụindXiFv cndXiFvon vừmH5cc7a mớimH5cc7 hQ8ọc lớmH5cc7p TTkTdTfiên tQ8ri đầuQ8 tiêTkTdTfn củQ8a tụiTkTdTf comH5cc7n, vàmH5cc7 tQ8ụi cTkTdTfon TkTdTfđã họcmH5cc7 bàndXiFvi Q8bói lmH5cc7á trmH5cc7à, và..."
Giáo smH5cc7ư McGonagaTkTdTfll bỗngndXiFv mH5cc7nghiêm trQ8ang lại:
"A, mH5cc7ra TkTdTfvậy. KhônTkTdTfg ndXiFvcần phảimH5cc7 nóiTkTdTf thndXiFvêm nữa,TkTdTf HermionmH5cc7e TkTdTfà. Q8Các tQ8rò mH5cc7nói cmH5cc7ho tmH5cc7ôi nghQ8e TkTdTfxem, aQ8i tQ8rong sTkTdTfố cndXiFvác tQ8rò sẽTkTdTf chếtndXiFv troQ8ng năQ8m nay?"
Mọi ngườiQ8 trndXiFvòn mắQ8t nhìnmH5cc7 sữnTkTdTfg gindXiFváo Q8sư McGonagall.
Cuối cùngQ8 HarndXiFvry nói:
"Thưa cmH5cc7ô, cndXiFvon ạ."
Giáo ndXiFvsư McTkTdTfGonagall nQ8hìn chQ8ằm chằmndXiFv HandXiFvrry bằnQ8g đôimH5cc7 mắtTkTdTf mH5cc7nhỏ sángQ8 lonmH5cc7g lanh:
"ThìndXiFv mH5cc7ra vậy.Q8 VậyQ8 TkTdTfcon ndXiFvcũng nênndXiFv himH5cc7ểu, HarrQ8y à,ndXiFv từmH5cc7 ndXiFv khTkTdTfi mH5cc7giáo sưTkTdTf TQ8relawney đếnndXiFv trườndXiFvng ndXiFvnày, mndXiFvỗi nndXiFvăm côndXiFv ấyTkTdTf đềumH5cc7 tiênQ8 mH5cc7đoán cáTkTdTfi ndXiFv chTkTdTfết TkTdTfcủa ndXiFvmột mH5cc7học sinmH5cc7h. MàQ8 chưandXiFv ndXiFvai trQ8ong sốndXiFv mH5cc7đó TkTdTfchết cảTkTdTf. NhìTkTdTfn thmH5cc7ấy điềmmH5cc7 mH5cc7 báoTkTdTf tửTkTdTf thầnmH5cc7 lmH5cc7à cndXiFvái cáchmH5cc7 màmH5cc7 gindXiFváo sưmH5cc7 TrelawnQ8ey khondXiFvái ndXiFvdùng nhứndXiFvt TkTdTfđể Q8chào TkTdTf mừngmH5cc7 mH5cc7một lQ8ớp hmH5cc7ọc ndXiFvsinh Q8mới. CômH5cc7 kQ8hông TkTdTfbao giờmH5cc7 muQ8ốn Q8nói xTkTdTfấu mH5cc7đồng nghiệp,Q8 Q8 nhưng..."
Giáo sQ8ư McGonaQ8gall chQ8ợt mH5cc7ngừng nóiQ8, Q8mũi củaTkTdTf mH5cc7cô trắngndXiFv nhQ8ợt đQ8i. CômH5cc7 nQ8ói tiTkTdTfếp, bìnQ8h tĩnhTkTdTf hơn:
"Tiên trTkTdTfi lTkTdTfà mộndXiFvt tronmH5cc7g nmH5cc7hững ngànndXiFvh pmH5cc7háp thuậtmH5cc7 TkTdTf kmH5cc7ém chínQ8h xáTkTdTfc nhứt.ndXiFv CôQ8 khmH5cc7ông giấndXiFvu cTkTdTfon rằTkTdTfng cndXiFvô cómH5cc7 mH5cc7rất ítndXiFv kQ8iên nhẫnQ8 vớindXiFv bộmH5cc7 TkTdTf mônTkTdTf đóQ8. NQ8hững nQ8hà tQ8iên trmH5cc7i ndXiFvthực Q8sự TkTdTfrất hQ8iếm vmH5cc7à giándXiFvo smH5cc7ư Trelawney..."
Giáo sQ8ư MndXiFvcGonagall mH5cc7ngừng ndXiFvmột lầndXiFvn Q8nữa, rồTkTdTfi lạmH5cc7i nmH5cc7ói tindXiFvếp vớimH5cc7 giTkTdTfọng TkTdTfhai nmH5cc7ăm rõQ8 mười:
"Cô thấymH5cc7 sứQ8c kmH5cc7hỏe cQ8ủa ndXiFvcon rấmH5cc7t tốtTkTdTf, TkTdTfHarry àndXiFv, cndXiFvho Q8 nndXiFvên mH5cc7con sẽQ8 bỏmH5cc7 ndXiFvquá cmH5cc7ho cmH5cc7ô nQ8ếu cndXiFvô kQ8hông thQ8a chTkTdTfo comH5cc7n phndXiFvần bàindXiFv tTkTdTfập hômndXiFv nayQ8. ndXiFv CndXiFvô caQ8m ndXiFvđoan lmH5cc7à nQ8ếu mH5cc7con chếtTkTdTf thQ8ì ndXiFvcon mndXiFvới khôngTkTdTf cầnndXiFv nmH5cc7ộp bàTkTdTfi cQ8ho cô."
Hermione bậmH5cc7t cười.mH5cc7 TkTdTfHarry ndXiFvcảm thấyTkTdTf khámH5cc7 hndXiFvơn. CũTkTdTfng Q8 khQ8ó mH5cc7mà ndXiFvcảm tQ8hấy sợmH5cc7 hãndXiFvi mộTkTdTft TkTdTfdúm láTkTdTf tQ8rà kTkTdTfhi ndXiFvmà ngườindXiFv tndXiFva khômH5cc7ng cTkTdTfòn ởndXiFv tromH5cc7ng Q8 bốmH5cc7i cảnTkTdTfh TkTdTflớp hTkTdTfọc cQ8ủa mH5cc7giáo sưmH5cc7 TrelawneTkTdTfy: âmQ8 mH5cc7u Q8ánh đmH5cc7èn Q8đỏ sậmQ8 vQ8à tỏaQ8 rmH5cc7a mH5cc7 mộtndXiFv thứTkTdTf mQ8ùi khiếnTkTdTf ngmH5cc7ười TkTdTfta mmH5cc7ụ mẫmmH5cc7 đi.
Tuy nQ8hiên kTkTdTfhông phảiQ8 mH5cc7ai cũnmH5cc7g Q8tin tQ8heo Q8giáo ndXiFvsư McGonagQ8all. TrônQ8g RQ8on Q8vẫn lTkTdTfo âTkTdTfu dmH5cc7ữ lắm.mH5cc7 CònmH5cc7 LavQ8ender TkTdTfthì vẫndXiFvn rùQ8 rì:
"Vậy chứndXiFv mấndXiFvy ndXiFvcái tndXiFvách cndXiFvủa NQ8eville thmH5cc7ì sao?"
KQ8hi hQ8ết giQ8ờ lớQ8p họcmH5cc7 ndXiFvBiến, TkTdTfbọn ndXiFvtrẻ Q8nhập vàmH5cc7o Q8đám ndXiFv đTkTdTfông đangmH5cc7 ndXiFvrần Q8rần kndXiFvéo tớiQ8 ĐạndXiFvi SảnhTkTdTf đườngQ8 đểTkTdTf mH5cc7ăn trưTkTdTfa. HerndXiFvmione đẩymH5cc7 Q8một ndXiFv Q8cái dĩaTkTdTf thTkTdTfịt mH5cc7hầm vQ8ề phíQ8a Ron:
"Vui lênTkTdTf đndXiFvi cndXiFvhứ, Q8Ron. BồmH5cc7 ndXiFvđã TkTdTfnghe gndXiFviáo sndXiFvư MndXiFvcGonagall nómH5cc7i rồmH5cc7i đó."
Ron múQ8c mấyQ8 mumH5cc7ỗng thịtQ8 hTkTdTfầm ndXiFvcho Q8vô TkTdTfdĩa cTkTdTfủa nmH5cc7ó, cầQ8m mH5cc7nĩa lQ8ên, nQ8hưng khndXiFvông ănTkTdTf nổndXiFvi. NómH5cc7 Q8nói bằnndXiFvg Q8một giọngTkTdTf nhỏQ8 TkTdTfvà ndXiFvnghiêm túc:
"HarmH5cc7ry, TkTdTfbồ cmH5cc7hưa từngndXiFv nndXiFvhìn thấyQ8 mndXiFvột cTkTdTfon mH5cc7chó mH5cc7đen TkTdTfto lớQ8n ndXiFvở bấtndXiFv cứQ8 đâu,ndXiFv pTkTdTfhải không?"
Harry nói:
"Có, Q8mình thấTkTdTfy rồi.Q8 CndXiFvái mH5cc7đêm màTkTdTf TkTdTfmình bmH5cc7ỏ nhàmH5cc7 mH5cc7dì dượngmH5cc7 DurmH5cc7sley Q8ra đi,ndXiFv mndXiFvình đãndXiFv ndXiFvnhìn thấQ8y mQ8ột con."
Ron buTkTdTfông nĩmH5cc7a kQ8hiến chTkTdTfiếc nndXiFvĩa rơindXiFv ndXiFvxuống, TkTdTfkêu Q8leng keng.
Hermione ndXiFvvẫn bìnhndXiFv tĩnh:
"Có lQ8ẽ ndXiFvlà mmH5cc7ột coQ8n cQ8hó hoang."
RQ8on ndXiFvnhìn HQ8ermione nhưndXiFv Q8thể cTkTdTfô béTkTdTf nàQ8y đndXiFvã mTkTdTfất trmH5cc7í rồi.
"Hermione, ndXiFvnếu HarQ8ry từTkTdTfng nhìndXiFvn thấymH5cc7 HunTkTdTfg tinmH5cc7h, Q8 thìQ8... ndXiFvthì xumH5cc7i lTkTdTfắm. Cậu...mH5cc7 cmH5cc7ậu BndXiFvilius củaTkTdTf mìnmH5cc7h TkTdTftừng thấmH5cc7y mộmH5cc7t cndXiFvon và.TkTdTf.. TkTdTf cậundXiFv ấyQ8 chếmH5cc7t trQ8ong vòngndXiFv hTkTdTfai mH5cc7mươi bốQ8n tiếngndXiFv đồQ8ng hồTkTdTf sau!"
Hermione vừaQ8 tndXiFvự TkTdTfrót Q8cho mìTkTdTfnh móTkTdTfn nướcTkTdTf mH5cc7ép bmH5cc7í rợ,mH5cc7 vndXiFvừa vndXiFvui vẻTkTdTf nói:
"Ngẫu Q8nhiên mH5cc7trùng hợpndXiFv ấyQ8 mà!"
Ron bắtTkTdTf đầndXiFvu nTkTdTfổi nóng:
"Bồ khônTkTdTfg mH5cc7biết bồmH5cc7 đangndXiFv nóindXiFv vTkTdTfề cámH5cc7i mH5cc7gì sTkTdTfao? ndXiFvHung tinmH5cc7h khiQ8ến chQ8o TkTdTfphù tQ8hủy nàTkTdTfo cũngmH5cc7 phảmH5cc7i ndXiFvsợ Q8té khóindXiFv ndXiFvluôn ấy."
Hermione ndXiFvlên giTkTdTfọng chndXiFvị Hai:
"TkTdTfVậy mH5cc7thì TkTdTfbồ nóndXiFvi TkTdTfđúng đQ8ó, họQ8 nhìQ8n thmH5cc7ấy HunndXiFvg TkTdTftinh, TkTdTf vQ8à hmH5cc7ọ chếtTkTdTf vìQ8 Q8sợ. HTkTdTfung TkTdTftinh khTkTdTfông pQ8hải TkTdTflà mộtmH5cc7 TkTdTfđiềm chTkTdTfết chmH5cc7óc TkTdTfmà làmH5cc7 ndXiFv nTkTdTfguyên nTkTdTfhân chếtndXiFv ndXiFvchóc! VndXiFvà HQ8arry vẫmH5cc7n cònmH5cc7 bêmH5cc7n cạQ8nh chúnQ8g tTkTdTfa lQ8à bTkTdTfởi vndXiFvì bạmH5cc7n mH5cc7 ấyndXiFv Q8không nmH5cc7gu Q8đến mứmH5cc7c nhndXiFvìn tTkTdTfhấy mộtmH5cc7 mH5cc7Hung tQ8inh làmH5cc7 nghĩTkTdTf: thôindXiFv rồndXiFvi, mìnhQ8 mH5cc7 TkTdTfchết phứmH5cc7t cmH5cc7ho rồi."
Ron Q8há mimH5cc7ệng ndXiFvvề ndXiFvphía HermiomH5cc7ne mH5cc7nhưng kQ8hông thốTkTdTft Q8 đượcTkTdTf lờindXiFv nàoQ8. CòndXiFvn HermTkTdTfione TkTdTfthì ndXiFvmở mH5cc7túi xáchndXiFv củaTkTdTf mìmH5cc7nh lấymH5cc7 TkTdTfra mộmH5cc7t cmH5cc7uốn SốQ8 mH5cc7 HmH5cc7ọc mớQ8i toanhTkTdTf, mởTkTdTf Q8ra vTkTdTfà tựndXiFva quyndXiFvển sáQ8ch ndXiFvvào bìnndXiFvh đựTkTdTfng mH5cc7nước tráimH5cc7 cmH5cc7ây mH5cc7ép. mH5cc7 CTkTdTfô béTkTdTf vQ8ừa mH5cc7dò tìmQ8 ndXiFvtrang mH5cc7sách vndXiFvừa nói:
"Mình thấndXiFvy mH5cc7môn TiênTkTdTf tndXiFvri cómH5cc7 vẻQ8 ndXiFvmơ Q8hồ qundXiFvá. ThmH5cc7eo mH5cc7ý mìTkTdTfnh thìmH5cc7 nhiềundXiFv ướcQ8 đmH5cc7oán quá."
Ron TkTdTfnóng nảmH5cc7y bảo:
"Không ndXiFvcó ndXiFvgì làTkTdTf mTkTdTfơ hồTkTdTf vềmH5cc7 HunndXiFvg tinQ8h mH5cc7trong TkTdTfcái tándXiFvch đóQ8 hếtQ8 á!"
HermiondXiFvne đindXiFvềm đạm:
"Bồ đâumH5cc7 cóndXiFv tựndXiFv tndXiFvin nmH5cc7hư TkTdTfvậy Q8lúc bồTkTdTf nóTkTdTfi TkTdTfvới HamH5cc7rry đóndXiFv lQ8à mộtQ8 TkTdTfcon cừu."
"Giáo sTkTdTfư TrendXiFvlawney nTkTdTfói bồQ8 pháQ8t tiếtmH5cc7 rấtQ8 ítTkTdTf Q8tinh hmH5cc7oa! ChẳnTkTdTfg quTkTdTfa bồndXiFv khôngTkTdTf thíTkTdTfch TkTdTfbị mH5cc7dở mộtndXiFv môndXiFvn ndXiFvnào hTkTdTfết màQ8 thôi."
Ron đãTkTdTf chạTkTdTfm đúngndXiFv nọmH5cc7c. HendXiFvrmione TkTdTfquăng phịmH5cc7ch cmH5cc7uốn sáchndXiFv mH5cc7Số HọcQ8 xuốngQ8 TkTdTfbàn TkTdTfăn, mạnhTkTdTf đếnQ8 nndXiFvỗi TkTdTfmấy mẩumH5cc7 thịQ8t hầmmH5cc7 ndXiFvvà ndXiFvcà rốtTkTdTf vănTkTdTfg tứndXiFv tán.
"NếumH5cc7 gQ8iỏi mônndXiFv Q8Tiên tmH5cc7ri cóQ8 Q8nghĩa làQ8 tndXiFvôi phảindXiFv Q8giả ndXiFv bmH5cc7ộ nhTkTdTfìn thấyndXiFv điQ8ềm báomH5cc7 cáiQ8 Q8chết trmH5cc7ong mộndXiFvt dmH5cc7úm TkTdTflá tQ8rà saTkTdTfo? mH5cc7Nếu Q8vậy thìndXiFv tômH5cc7i ndXiFv khônQ8g cQ8hắc lTkTdTfà tômH5cc7i sẽTkTdTf ndXiFvcòn tiếndXiFvp tụcQ8 họndXiFvc môTkTdTfn đóQ8 nữamH5cc7 khônmH5cc7g! ndXiFvBài hndXiFvọc đóTkTdTf Q8mà Q8 sndXiFvo vQ8ới lớndXiFvp TkTdTfSố HọcTkTdTf củandXiFv tôndXiFvi thTkTdTfì chTkTdTfẳng kháQ8c gìQ8 đTkTdTfống rác!"
Cô mH5cc7bé vớQ8 lấQ8y cQ8ái túQ8i xQ8ách củaTkTdTf mìnhmH5cc7 vndXiFvà TkTdTfbỏ đi.
Ron cndXiFvau cndXiFvó Q8nhìn tmH5cc7heo cômH5cc7 Q8bé, nmH5cc7ó nóQ8i vớndXiFvi Harry:
"HQ8ermione mH5cc7nói TkTdTfcái gmH5cc7ì vậmH5cc7y? NóQ8 TkTdTfđã hmH5cc7ọc qndXiFvua lớQ8p SốndXiFv họTkTdTfc TkTdTfnào đâu?"
*****
Sau bữandXiFv mH5cc7ăn ndXiFvtrưa, HTkTdTfarry mừmH5cc7ng làQ8 đưmH5cc7ợc rndXiFva khỏiTkTdTf ndXiFvtòa ndXiFv lndXiFvâu đài.Q8 CQ8ơn mưaTkTdTf đêQ8m qmH5cc7ua đndXiFvã Q8tạnh; bầundXiFv trmH5cc7ời qQ8uang đãTkTdTfng, ndXiFvvà TkTdTfcỏ thmH5cc7ì xaQ8nh ndXiFv mềm,TkTdTf ưmH5cc7ớt mQ8ượt dưmH5cc7ới chQ8ân mH5cc7khi bọQ8n trẻTkTdTf băndXiFvng quQ8a sTkTdTfân mH5cc7để đQ8ến TkTdTfbuổi họcQ8 đầumH5cc7 Q8 ndXiFvtiên củandXiFv lớpTkTdTf TkTdTfChăm sómH5cc7c SinmH5cc7h vậtndXiFv HuyềnmH5cc7 bí.
Ron vndXiFvà HermioQ8ne Q8không thèmQ8 nóindXiFv chuyTkTdTfện vmH5cc7ới nQ8hau ndXiFv nữa.TkTdTf HamH5cc7rry indXiFvm lndXiFvặng điTkTdTf Q8bên cạmH5cc7nh TkTdTfhai bạndXiFvn ndXiFvkhi cTkTdTfả bọnQ8 TkTdTfcùng đmH5cc7i ndXiFvxuống dốcTkTdTf cmH5cc7ỏ TkTdTf đểQ8 đếnmH5cc7 cănmH5cc7 chndXiFvòi cmH5cc7ủa lãQ8o HagrimH5cc7d nndXiFvằm bêTkTdTfn mH5cc7bìa kndXiFvhu RndXiFvừng Cấm.TkTdTf ĐếndXiFvn khTkTdTfi nhmH5cc7ìn TkTdTf tQ8hấy bQ8a Q8cái lưmH5cc7ng quándXiFv TkTdTfư quQ8en thQ8uộc ởmH5cc7 đQ8ằng tTkTdTfrước mH5cc7tụi nQ8ó, HarmH5cc7ry mớmH5cc7i nhậnQ8 ndXiFvra mH5cc7 rằTkTdTfng tndXiFvụi nmH5cc7ó sTkTdTfẽ phảQ8i họcndXiFv mTkTdTfôn mH5cc7này cndXiFvhung mH5cc7với bQ8ọn hQ8ọc sTkTdTfinh bêQ8n nhTkTdTfà TkTdTf SlmH5cc7ytherin. MamH5cc7lfoy đQ8ang hàoQ8 hứnQ8g TkTdTfnói chuyệnndXiFv vớindXiFv CrabbQ8e vàTkTdTf GoyTkTdTfle, làmQ8 cmH5cc7ho TkTdTf haTkTdTfi TkTdTfđứa đómH5cc7 cườiTkTdTf nmH5cc7hư TkTdTfnắc nẻTkTdTf. ndXiFvHarry đoaQ8n chắmH5cc7c làmH5cc7 mìnndXiFvh biếtmH5cc7 tTkTdTfụi kQ8ia TkTdTfđang TkTdTf nQ8ói vềTkTdTf chuyệnndXiFv gì.
Lão HaTkTdTfgrid đmH5cc7ứng nQ8gay trưTkTdTfớc cTkTdTfăn chTkTdTfòi đểndXiFv chàomH5cc7 đóTkTdTfn mH5cc7 họQ8c simH5cc7nh đếnmH5cc7 lớpmH5cc7 củandXiFv mìnndXiFvh, sừmH5cc7ng sữngQ8 trondXiFvng tấmTkTdTf ándXiFvo kQ8hoác bằngTkTdTf dTkTdTfa chundXiFvột Q8 ndXiFvchũi, cQ8on ndXiFvchó sQ8ăn FaQ8ng đTkTdTfứng sáTkTdTft gótndXiFv cQ8hủ, cQ8ó vmH5cc7ẻ bồnTkTdTf chồnndXiFv nndXiFvhư thểTkTdTf kQ8hông Q8 chờndXiFv Q8được nmH5cc7ữa phútmH5cc7 bắtmH5cc7 đầu.
Lão HagrQ8id gọi:
"Lại đâyQ8, nào,ndXiFv tiếnQ8 lạTkTdTfi ndXiFvgần đây!"
Học mH5cc7trò mH5cc7tiến TkTdTfđến gầnndXiFv bênmH5cc7 lão.
"Bữa mH5cc7nay, tQ8ôi đQ8ãi Q8các tròTkTdTf mmH5cc7ột bữaQ8 rTkTdTfa TkTdTfhồn! CndXiFvác mH5cc7 tròQ8 sắpmH5cc7 hQ8ọc mndXiFvột bàndXiFvi họcTkTdTf vndXiFvĩ mH5cc7đại! MQ8ọi ngườindXiFv cmH5cc7ó mndXiFvặt đôngndXiFv đủTkTdTf chưaTkTdTf? ĐượcQ8 rồi,mH5cc7 TkTdTf đQ8i thTkTdTfeo tôi."
Trong mH5cc7một thoáTkTdTfng kQ8hó chịu,TkTdTf HndXiFvarry nghmH5cc7ĩ khôngmH5cc7 ndXiFv chừngQ8 lmH5cc7ão HagrndXiFvid đTkTdTfang dắQ8t TkTdTfcả bọnndXiFv vQ8ô rừng.TkTdTf ndXiFvNhững kinQ8h nghndXiFviệm khTkTdTfốn ndXiFvkhổ màndXiFv mH5cc7 HQ8arry đTkTdTfã tmH5cc7ừng nQ8ếm trndXiFvải ởTkTdTf trndXiFvong mH5cc7khu rừnTkTdTfg đómH5cc7 ndXiFvkể nhưmH5cc7 đủQ8 đểndXiFv ndXiFvnó nhớmH5cc7 suTkTdTfốt đờimH5cc7 TkTdTf rồiTkTdTf. mH5cc7Tuy nhQ8iên, lãomH5cc7 HandXiFvgrid dẫnndXiFv chúngQ8 điQ8 vTkTdTfòng quTkTdTfa rặTkTdTfng câyndXiFv, vàTkTdTf nmH5cc7ăm phútTkTdTf ndXiFv sQ8au thìmH5cc7 mọiQ8 ngTkTdTfười nQ8hận thấndXiFvy mìnhndXiFv TkTdTfđang đứnQ8g bQ8ên TkTdTfngoài mQ8ột mH5cc7nơi cTkTdTfó vẻQ8 nTkTdTfhư ndXiFv mộtmH5cc7 TkTdTfbãi chămH5cc7n nndXiFvgựa nhTkTdTfo nhỏ.Q8 NTkTdTfhưng màmH5cc7 Q8bên tronndXiFvg bãTkTdTfi TkTdTfchăn Q8không mH5cc7thấy Q8có coTkTdTfn TkTdTf TkTdTfgì hết.
Lão HagndXiFvrid gọi:
"Mọi ngQ8ười hãTkTdTfy lạmH5cc7i đâyndXiFv tậpmH5cc7 trTkTdTfung quanmH5cc7h hàngQ8 Q8rào! Q8 TkTdTfNhư ndXiFvvậy đmH5cc7ó TkTdTf- ndXiFvSao cndXiFvho cQ8hắc chmH5cc7ắn nhndXiFvìn mH5cc7thấy mH5cc7rõ nhQ8a. ndXiFvBây giờ,TkTdTf vimH5cc7ệc ndXiFvđầu tiêTkTdTfn TkTdTf tấtmH5cc7 mH5cc7cả cácmH5cc7 tròTkTdTf cầndXiFvn làmQ8 làTkTdTf mQ8ở sáTkTdTfch ra..."
mH5cc7"Bằng cámH5cc7ch nào?"
Q8Giọng Q8Malfoy vQ8ang lênTkTdTf ndXiFvnhừa nhựa,TkTdTf Q8lạnh lùngTkTdTf. LãoTkTdTf HaQ8grid TkTdTfhỏi lại:
"Hả?"
MamH5cc7lfoy ndXiFvlập lại:
"Làm TkTdTfsao Q8mà mởndXiFv sándXiFvch ndXiFvra đượcndXiFv chứ?"
MndXiFvalfoy rúQ8t ndXiFvcuốn QuáiTkTdTf ThndXiFvư VềmH5cc7 QuáQ8i VmH5cc7ật cQ8ủa nndXiFvó ramH5cc7. Q8 mH5cc7Cuốn smH5cc7ách Q8đã bịQ8 mH5cc7tró gôTkTdTf Q8bằng mmH5cc7ột TkTdTfsợi dQ8ây mH5cc7thừng dàndXiFvi. MQ8ấy đứandXiFv họmH5cc7c mH5cc7trò kndXiFvhác ndXiFv TkTdTfcũng lTkTdTfôi sácTkTdTfh củmH5cc7a mìnhmH5cc7 rTkTdTfa, vàimH5cc7 đứaQ8 cTkTdTfũng gmH5cc7iống nhưQ8 HarrndXiFvy đãTkTdTf dùngQ8 dTkTdTfây nmH5cc7ịt mH5cc7 màmH5cc7 khớpTkTdTf mmH5cc7õm cuốnmH5cc7 sáQ8ch lạndXiFvi. MấymH5cc7 đứaTkTdTf kmH5cc7hác tốngTkTdTf cuốnmH5cc7 Q8sách vmH5cc7ô tronQ8g Q8những Q8 cáTkTdTfi TkTdTfbao chật,Q8 handXiFvy kẹpTkTdTf chặmH5cc7t chúnTkTdTfg lạiTkTdTf bằngmH5cc7 mH5cc7mấy cndXiFvái kẹmH5cc7p giấyndXiFv tổQ8 chảng.
Lão HagrTkTdTfid tQ8rông TkTdTfcó vẻQ8 tmH5cc7iu nghỉu:
"Không Q8ai TkTdTfcó thểTkTdTf mởTkTdTf đượcTkTdTf sTkTdTfách rTkTdTfa sao?"
Cả TkTdTflớp lắQ8c đQ8ầu. LãndXiFvo HagrindXiFvd nói:
"Các tròndXiFv phTkTdTfải vmH5cc7uốt TkTdTfve chúnTkTdTfg. ndXiFvCoi nè..."
Nghe giọQ8ng lãoTkTdTf HQ8agrid tmH5cc7hì đómH5cc7 lndXiFvà điềundXiFv hiểnTkTdTf nhimH5cc7ên Q8 nhứtQ8 thTkTdTfế TkTdTfgiới. LndXiFvão cầndXiFvm cuốnQ8 Q8sách ndXiFvcủa HermindXiFvone ndXiFvlên, ndXiFvlột bỏQ8 lớpmH5cc7 TkTdTfbăng mH5cc7keo ndXiFv bùmH5cc7a cmH5cc7hú dánmH5cc7 rịtndXiFv Q8bên nTkTdTfgoài. CuốnndXiFv sándXiFvch tìmmH5cc7 cáchQ8 Q8cắn, nhưnmH5cc7g lQ8ão HagrimH5cc7d đãQ8 TkTdTf vuốndXiFvt ngóndXiFvn mH5cc7tay trTkTdTfỏ khổnQ8g lndXiFvồ cQ8ủa lãoTkTdTf dọQ8c mH5cc7theo gáQ8y sQ8ách, cuốnTkTdTf sácndXiFvh mH5cc7rùng mH5cc7 mình,TkTdTf rồiTkTdTf mởndXiFv mH5cc7ra mH5cc7và ndXiFvnằm yêQ8n lặnTkTdTfg tronmH5cc7g tandXiFvy lQ8ão Hagrid.
Malfoy TkTdTfchế nhạo:
"Ôi, lTkTdTfũ chúmH5cc7ng mndXiFvình mớiTkTdTf ngQ8u ngốcTkTdTf lQ8àm sQ8ao! LẽTkTdTf Q8ra chúnQ8g mTkTdTfình phảimH5cc7 vuQ8ốt vTkTdTfe chúng!ndXiFv ndXiFvSao ndXiFvmà chúngmH5cc7 mìmH5cc7nh khôndXiFvng đoánTkTdTf TkTdTfra đượcndXiFv nhỉ?"
Lão TkTdTfHagrid ngậpndXiFv nmH5cc7gừng mH5cc7nói vớQ8i Hermione:
"ndXiFvTôi... tQ8ôi nghĩndXiFv mH5cc7tụi Q8nó cmH5cc7ũng TkTdTfvui chứ?"
Malfoy mH5cc7nói hớt:
"Ôi, vuTkTdTfi kimH5cc7nh khủQ8ng khmH5cc7iếp đQ8i ấTkTdTfy cQ8hứ! TkTdTfQuả TkTdTflà khôndXiFvn TkTdTfngoan, ndXiFvtống Q8cho tụindXiFv nQ8ày nhữngndXiFv ndXiFvcuốn mH5cc7sách ndXiFvcứ lmH5cc7ăm Q8le cắnmH5cc7 đứtQ8 tQ8ay ndXiFvtụi TkTdTfnày ra."
Harry nmH5cc7ói nhỏ:
"IndXiFvm đi,ndXiFv Malfoy!"
Lão HagrmH5cc7id Q8tỏ TkTdTfra mH5cc7chán nản,mH5cc7 mmH5cc7à TkTdTfHarry tmH5cc7hì muốnmH5cc7 TkTdTfcho ndXiFv bTkTdTfuổi ndXiFvdạy đầQ8u tiêQ8n củamH5cc7 lmH5cc7ão đưmH5cc7ợc thànhndXiFv Q8công tốtndXiFv đẹpTkTdTf. LQ8ão HagrndXiFvid dườQ8ng nTkTdTfhư mH5cc7 ndXiFvđã mH5cc7mất hứng.
"Vậy thôQ8i... vmH5cc7ậy lmH5cc7à mH5cc7các ndXiFvtrò đTkTdTfã cóQ8 TkTdTfsách và..Q8. vTkTdTfà Q8 bTkTdTfây gindXiFvờ tmH5cc7hì mH5cc7các tndXiFvrò cầmH5cc7n TkTdTfSinh vndXiFvật HuyềndXiFvn bí.Q8 PhảndXiFvi. VậymH5cc7 đểmH5cc7 tôTkTdTfi đindXiFv dắtQ8 cndXiFvhúng mH5cc7 ndXiFvlại. CndXiFvhờ mộtmH5cc7 chút..."
LãoTkTdTf sảiTkTdTf bướcndXiFv xndXiFva kQ8hỏi bọnTkTdTf trẻndXiFv, đTkTdTfi vềTkTdTf phmH5cc7ía mH5cc7khu rừngmH5cc7 vTkTdTfà mH5cc7biến mất.
Malfoy nndXiFvói to:
"Chúa ơiQ8, nTkTdTfơi nmH5cc7ày TkTdTfđiêu tàQ8n hếTkTdTft chỗTkTdTf nndXiFvói. LãmH5cc7o mH5cc7đần ndXiFv đóndXiFv TkTdTfbày đặmH5cc7t dạmH5cc7y họcTkTdTf, tQ8ao Q8mà nndXiFvói chQ8o mH5cc7ba taQ8o biết,TkTdTf ổndXiFvng thếndXiFv Q8nào cũngQ8 đQ8iên mH5cc7 tiếndXiFvt lên..."
Harry lQ8ập lại:
"ndXiFvIm đi,ndXiFv Malfoy."
"Q8Cẩn Q8thận đTkTdTfó, HarryTkTdTf, đTkTdTfằng sQ8au màmH5cc7y cóndXiFv mộTkTdTft vndXiFviên giáQ8m ngụQ8c AzkabaQ8n kìa..."
"Ối..."
LevQ8ender rmH5cc7ú ndXiFvlên, cTkTdTfhỉ Q8về pTkTdTfhía bênmH5cc7 ndXiFvkia củQ8a ndXiFvbãi mH5cc7chăn thả.
Một táTkTdTf mH5cc7sinh vậtTkTdTf quQ8ái dịQ8 nhTkTdTfứt mH5cc7mà HndXiFvarry từnmH5cc7g nhndXiFvìn mH5cc7 thấymH5cc7 đaTkTdTfng mH5cc7chạy londXiFvn tomH5cc7n vềTkTdTf pndXiFvhía bmH5cc7ọn hTkTdTfọc tròmH5cc7. NQ8hững smH5cc7inh Q8vật mH5cc7này ndXiFvcó tTkTdTfhân, Q8 đTkTdTfuôi vQ8à chândXiFvn củTkTdTfa ngựamH5cc7, nhưQ8ng chQ8ân TkTdTftrước, cndXiFvánh vàmH5cc7 đầuTkTdTf lTkTdTfà củamH5cc7 mộQ8t comH5cc7n gìTkTdTf TkTdTf giốngndXiFv nhndXiFvư cTkTdTfon Q8đại bàngmH5cc7 khổngTkTdTf lồ,TkTdTf vớmH5cc7i cándXiFvi mỏTkTdTf tTkTdTfo màuTkTdTf mH5cc7thép, hếtQ8 sứcndXiFv hunmH5cc7g ndXiFv TkTdTftợn, vndXiFvà mH5cc7đôi mắtQ8 màmH5cc7u caTkTdTfm mH5cc7rực. MónmH5cc7g vuốtndXiFv củamH5cc7 chmH5cc7ân trưTkTdTfớc dTkTdTfài cndXiFvả mộtTkTdTf tấcQ8 ndXiFv rTkTdTfưỡi, TkTdTfcó vẻQ8 nhQ8ư bấumH5cc7 chếmH5cc7t nndXiFvgười nhưQ8 ndXiFvchơi. MỗmH5cc7i cQ8on quáTkTdTfi tmH5cc7hú TkTdTfấy đềundXiFv đemH5cc7o mH5cc7 vòngmH5cc7 cndXiFvổ bằndXiFvng dQ8a TkTdTfdày, nTkTdTfối vớindXiFv mộndXiFvt sợiTkTdTf xmH5cc7ích mH5cc7dài, ndXiFvvà đầuQ8 tấtndXiFv cảndXiFv nndXiFvhững sợimH5cc7 ndXiFv xíchQ8 đTkTdTfó đềumH5cc7 Q8nằm mH5cc7trong TkTdTfbàn tmH5cc7ay tmH5cc7o tTkTdTfướng TkTdTfcủa mH5cc7lão HagrmH5cc7id. mH5cc7Lão Q8đang lQ8ơn ndXiFvtơn ndXiFv chmH5cc7ạy ndXiFvtheo sndXiFvau đámmH5cc7 qumH5cc7ái TkTdTfthú vndXiFvào bndXiFvãi chndXiFvăn thả.
Lão TkTdTfHagrid giậtTkTdTf nhữngTkTdTf TkTdTfsợi dâmH5cc7y xícQ8h, tmH5cc7húc lmH5cc7ũ ndXiFvquái tndXiFvhú hướngmH5cc7 vềTkTdTf phíaTkTdTf hàmH5cc7ng ràmH5cc7o mmH5cc7à lndXiFvũ họcndXiFv trQ8ò đaTkTdTfng đứng,TkTdTf Q8lão gầmndXiFv lên:
"Đi nào,TkTdTf tQ8iến tới!"
Bọn trẻmH5cc7 hơindXiFv mH5cc7lùi lạiQ8 mH5cc7khi TkTdTflão HagriQ8d tiếnmH5cc7 mH5cc7đến gầnTkTdTf chúndXiFvng đểndXiFv bmH5cc7uộc mndXiFvớ dTkTdTfây xndXiFvích vàndXiFvo hànQ8g rào.mH5cc7 LãTkTdTfo Q8vẫy TkTdTftụi họcTkTdTf tròQ8, vundXiFvi vẻndXiFv gàmH5cc7o to:
"Đây TkTdTflà nhữndXiFvng Q8con BằngQ8 ndXiFvMã! ThấyTkTdTf ndXiFvchúng đndXiFvẹp không?"
Harry đạQ8i kTkTdTfhái hiểuTkTdTf lQ8ão HTkTdTfagrid muQ8ốn mH5cc7nói mH5cc7gì. TkTdTfSau Q8 mH5cc7khi Q8qua khỏindXiFv Q8cơn kindXiFvnh TkTdTfhoàng đốndXiFvi ndXiFvdiện vớmH5cc7i Q8một thứmH5cc7 nửamH5cc7 nQ8gựa nndXiFvửa mH5cc7chim, TkTdTf nndXiFvgười Q8ta bắndXiFvt đầuTkTdTf ngưỡngQ8 TkTdTfmộ lndXiFvớp ámH5cc7o khoámH5cc7c ónndXiFvg ndXiFvả cndXiFvủa ndXiFvnhững coTkTdTfn mH5cc7Bằng MTkTdTfã, ndXiFv mH5cc7chuyển tiếmH5cc7p hếtndXiFv sứQ8c mượtQ8 TkTdTfmà từQ8 lônTkTdTfg vQ8ũ smH5cc7ang lndXiFvông TkTdTfthú, mỗTkTdTfi coQ8n mQ8ột ndXiFvmàu Q8 TkTdTfkhác mH5cc7nhau: màumH5cc7 xáTkTdTfm bãoTkTdTf tố,mH5cc7 ndXiFvmàu đồngmH5cc7, TkTdTfmàu lanTkTdTfg ndXiFvửng hQ8ồng, mmH5cc7àu hộtndXiFv dẻTkTdTf bTkTdTfóng ndXiFv lưỡngTkTdTf TkTdTfvà Q8màu đTkTdTfen mmH5cc7un nhTkTdTfư mực.
Lão TkTdTfHagrid xTkTdTfoa hQ8ai Q8bàn mH5cc7tay vTkTdTfào nhandXiFvu, tQ8ươi cườiQ8 vớiQ8 TkTdTfbọn trẻmH5cc7 TkTdTfchung quanh:
"Vậy đTkTdTfó, cndXiFvác Q8trò làmH5cc7m ơmH5cc7n xíQ8ch tớQ8i TkTdTfgần tndXiFvhêm TkTdTfmột chút..."
Không andXiFvi mH5cc7có vẻTkTdTf muốnQ8 làmTkTdTf TkTdTftheo lãndXiFvo TkTdTfHagrid. Q8Tuy mH5cc7 nhiênndXiFv, HaQ8rry, RmH5cc7on mH5cc7và HermindXiFvone cũmH5cc7ng cẩnmH5cc7 mH5cc7thận bướcQ8 đếnQ8 gầnQ8 ndXiFvcái hTkTdTfàng ràndXiFvo. ndXiFv mH5cc7Lão HagrndXiFvid nói:
"Bây mH5cc7giờ, điềuQ8 mH5cc7trước tiQ8ên ndXiFvcác trTkTdTfò pndXiFvhải biếtTkTdTf Q8về ndXiFv Q8Bằng MãTkTdTf lmH5cc7à chúnTkTdTfg TkTdTfrất kiêndXiFvu hãnh,mH5cc7 TkTdTfrất mH5cc7dễ bịndXiFv ndXiFvtổn thưndXiFvơng. ĐừngndXiFv bQ8ao gQ8iờ ndXiFvxúc Q8 phTkTdTfạm chúnTkTdTfg, kẻQ8o TkTdTftoi TkTdTfmạng nhTkTdTfư chơi."
Malfoy, CrabTkTdTfbe Q8và GoyndXiFvle cndXiFvhẳng buồnmH5cc7 lQ8ắng tmH5cc7ai ndXiFv ngmH5cc7he, chTkTdTfỉ mảiQ8 rìTkTdTf rầmQ8 tmH5cc7rò cmH5cc7huyện, vTkTdTfà HarndXiFvry cóndXiFv cáiTkTdTf cảmmH5cc7 giácTkTdTf khndXiFvó chịQ8u làTkTdTf TkTdTf cTkTdTfhúng TkTdTfđang TkTdTfâm mH5cc7mưu phándXiFv hTkTdTfỏng buQ8ổi họndXiFvc nndXiFvày. LãQ8o ndXiFvHagrid mH5cc7vẫn tiếpmH5cc7 tmH5cc7ục giảng:
"Các trQ8ò Q8phải đợindXiFv TkTdTfđến Q8khi nhndXiFvững mH5cc7con BmH5cc7ằng ndXiFvMã mH5cc7tỏ TkTdTf dấundXiFv hiệuQ8 trướcTkTdTf tmH5cc7iên. TkTdTfPhép lịTkTdTfch sự,ndXiFv hiTkTdTfểu khôndXiFvng? CácQ8 trQ8ò bướcQ8 vềmH5cc7 pmH5cc7hía mmH5cc7ột ndXiFv mH5cc7con TkTdTfBằng MãndXiFv, nghiêmH5cc7ng mTkTdTfình chàndXiFvo vTkTdTfà cTkTdTfhờ đợi.TkTdTf NếundXiFv mH5cc7như cmH5cc7on BằmH5cc7ng MmH5cc7ã cTkTdTfúi chàondXiFv TkTdTf lạndXiFvi tTkTdTfhì mH5cc7các tQ8rò đượcQ8 pndXiFvhép chạmQ8 vàQ8o nmH5cc7ó. NếQ8u nQ8ó khôQ8ng cúTkTdTfi mH5cc7chào thQ8ì liệTkTdTfu Q8 hndXiFvồn màmH5cc7 trmH5cc7ánh mH5cc7xa móngndXiFv vuốtndXiFv sTkTdTfắc Q8của mH5cc7nó, bởimH5cc7 vndXiFvì mấymH5cc7 TkTdTfcái mmH5cc7óng vmH5cc7uốt đómH5cc7 ndXiFvgây mH5cc7 thươngndXiFv tQ8ích đauTkTdTf đớTkTdTfn mH5cc7lắm đó.TkTdTf RQ8ồi, bâymH5cc7 gmH5cc7iờ ndXiFvai muốnmH5cc7 TkTdTfxung pmH5cc7hong nào?"
Nghe mH5cc7đến TkTdTfcâu ndXiFvhỏi này,Q8 gầndXiFvn mH5cc7như cảTkTdTf lớpTkTdTf lùimH5cc7 rTkTdTfa TkTdTfxa Q8 hơnmH5cc7. Q8Ngay đếmH5cc7n HandXiFvrry, mH5cc7Ron vndXiFvà HermionndXiFve cndXiFvũng ngTkTdTfhi ngại.mH5cc7 MmH5cc7ấy cTkTdTfon BndXiFvằng ndXiFvMã Q8 đaQ8ng hndXiFvung hăngQ8 ndXiFvhất hndXiFvất mấymH5cc7 cáQ8i Q8đầu mH5cc7dữ TkTdTftợn, nndXiFvhững đôiQ8 cáQ8nh mH5cc7mạnh mndXiFvẽ gồnQ8g Q8 lndXiFvên, xendXiFvm rTkTdTfa chúmH5cc7ng khônndXiFvg thmH5cc7ích mH5cc7thú bTkTdTfị xiềmH5cc7ng buộTkTdTfc nTkTdTfhư vmH5cc7ầy chmH5cc7o lắm.
LTkTdTfão HagndXiFvrid Q8nói vớQ8i cndXiFvái nhìnQ8 nàimH5cc7 nỉ:
"Không ndXiFvai làmQ8 thửndXiFv sao?"
Harry nói:
"Con Q8sẽ làm."
Đằng sndXiFvau TkTdTflưng HarndXiFvry TkTdTfcó tndXiFviếng hTkTdTfít hndXiFvơi sâuQ8 vndXiFvà ndXiFvcả LQ8avender lẫnmH5cc7 ndXiFvParvati đềuTkTdTf tTkTdTfhì thầm:
"Ôi, đừnndXiFvg, Q8Harry. BạndXiFvn kQ8hông nhớmH5cc7 TkTdTflời bóiQ8 tràmH5cc7 cTkTdTfủa ndXiFvbạn sao?"
HarQ8ry Q8bỏ ngmH5cc7oài Q8tai, cứndXiFv trèTkTdTfo qQ8ua TkTdTfcái TkTdTfhàng ràoQ8 vàoTkTdTf Q8bãi chănTkTdTf thả.
Lão HmH5cc7agrid vTkTdTfui mừnmH5cc7g TkTdTfla lớn:
"Giỏi lắm,Q8 HarmH5cc7ry! TkTdTfĐược rồiTkTdTf... đmH5cc7ể ndXiFvcoi trTkTdTfò lmH5cc7àm ndXiFvăn rmH5cc7a sQ8ao TkTdTfvới comH5cc7n Buckbeak."
Lão tháTkTdTfo mmH5cc7ột Q8trong nhTkTdTfững Q8sợi ndXiFvdây xíndXiFvch, kéQ8o mộtTkTdTf mH5cc7 cTkTdTfon BQ8ằng ndXiFvMã TkTdTfmàu Q8xám Q8ra khỏindXiFv bầyQ8, rQ8ồi tháondXiFv vònTkTdTfg cổTkTdTf cmH5cc7ho nó.TkTdTf CảndXiFv đámTkTdTf họcTkTdTf mH5cc7trò TkTdTf đứngmH5cc7 bênQ8 kQ8ia hTkTdTfàng ràmH5cc7o dườngmH5cc7 mH5cc7như cùnTkTdTfg níndXiFvn thởmH5cc7. MắndXiFvt MalfondXiFvy nmH5cc7heo lạndXiFvi mTkTdTfột TkTdTf cácndXiFvh TkTdTfnham hiểm.
Lão HQ8agrid TkTdTfnói nhndXiFvỏ vớindXiFv Harry:
"Bây giQ8ờ cứTkTdTf tmH5cc7hoải mmH5cc7ái tQ8ự mH5cc7nhiên. ndXiFvTrò nhìnmH5cc7 vàoQ8 mắtTkTdTf TkTdTf ndXiFvcon BmH5cc7ằng MãQ8, cốTkTdTf ndXiFvgắng đừngmH5cc7 cTkTdTfó chQ8ớp mắtmH5cc7 Q8- BằQ8ng MndXiFvã khônndXiFvg mH5cc7tin tưởmH5cc7ng trndXiFvò đâuQ8 mH5cc7 nếuQ8 trQ8ò cmH5cc7ứ chớQ8p mắtQ8 liQ8a lịa..."
Mắt HarQ8ry lậpTkTdTf tndXiFvức ứmH5cc7a nướcQ8 mH5cc7cay TkTdTfxè, nhưTkTdTfng nóndXiFv mH5cc7giữ ndXiFv mH5cc7cho mndXiFvắt đừnTkTdTfg TkTdTfnhắm lại.Q8 ndXiFvCon BuckbeandXiFvk đãndXiFv xoamH5cc7y TkTdTfcái đndXiFvầu Q8bự vQ8à nmH5cc7họn vndXiFvề mH5cc7phía ndXiFv HarrymH5cc7, vTkTdTfà đămTkTdTf đămQ8 nhQ8ìn TkTdTfnó TkTdTfbằng mộtTkTdTf Q8con mắndXiFvt màQ8u Q8cam dữQ8 tợn.
Lão HandXiFvgrid nói:
"NndXiFvhư ndXiFvvậy đóQ8. ĐndXiFvúng đó,mH5cc7 HaQ8rry... bâyndXiFv gndXiFviờ, cúmH5cc7i chào..."
Harry cảmTkTdTf TkTdTfthấy khôngmH5cc7 khoáindXiFv ndXiFvlắm chuyệTkTdTfn đưamH5cc7 cndXiFvổ hmH5cc7ay TkTdTf gTkTdTfiơ TkTdTflưng rndXiFva ngTkTdTfay tầmQ8 mQ8ổ ndXiFvcủa cáiQ8 mỏQ8 Q8con BuckQ8beak, ndXiFvnhưng nndXiFvó cũngTkTdTf cốQ8 ndXiFvlàm ndXiFv tmH5cc7heo lờiQ8 lãondXiFv HagriTkTdTfd dQ8ạy bảTkTdTfo. NóndXiFv TkTdTfcúi cmH5cc7hào ndXiFvthật mH5cc7nhanh rồiQ8 ngướcmH5cc7 đầuQ8 nhìnmH5cc7 TkTdTf lmH5cc7ên. TkTdTfCon BTkTdTfằng ndXiFvMã mH5cc7vẫn cTkTdTfao Q8ngạo nndXiFvhìn nndXiFvó đămmH5cc7 ndXiFvđăm, khômH5cc7ng buồnndXiFv nhQ8úc nhích.
Lão ndXiFvHagrid kndXiFvêu lêmH5cc7n, cQ8ó vẻmH5cc7 lmH5cc7o lắng:
"À, thTkTdTfôi được.TkTdTf LmH5cc7ùi lạimH5cc7 ndXiFvngay, HQ8arry, cứmH5cc7 thoảiQ8 mQ8ái thôi..."
Nhưng Q8vừa mH5cc7lúc đó,TkTdTf TkTdTfHarry ngạcQ8 nhiêTkTdTfn vômH5cc7 cndXiFvùng Q8khi ndXiFv tTkTdTfhấy Q8con BằngTkTdTf MTkTdTfã bỗngQ8 nhiTkTdTfên khuỵmH5cc7u hTkTdTfai châmH5cc7n trndXiFvước cTkTdTfó vảyndXiFv vàQ8 nhúTkTdTfn mìnhmH5cc7 TkTdTf xuốnmH5cc7g đểndXiFv thểmH5cc7 himH5cc7ện mTkTdTfột cáQ8i cúindXiFv mH5cc7chào mH5cc7không mH5cc7thể nàQ8o nhầmndXiFv lẫnQ8 được.ndXiFv LTkTdTfão TkTdTf HagrndXiFvid mmH5cc7ê mẩnQ8 tndXiFvâm thần:
"Hay lQ8ắm, HmH5cc7arry! ĐượndXiFvc mH5cc7rồi đó...mH5cc7 ỪQ8, TkTdTftrò cQ8ó thTkTdTfể chạmTkTdTf mH5cc7vào nmH5cc7ó! ndXiFvVỗ vmH5cc7ề cáindXiFv mỏTkTdTf Q8nó điQ8, mH5cc7làm đi!"
Harry cQ8ảm thấymH5cc7 lùimH5cc7 ndXiFvxa cndXiFvon qmH5cc7uái thúQ8 mTkTdTfới mH5cc7là phầnQ8 ndXiFv ndXiFvthưởng mH5cc7mà ndXiFvnà kmH5cc7hoái hmH5cc7ơn, nhndXiFvưng TkTdTfnó vẫnmH5cc7 đànmH5cc7h phảiQ8 tQ8ừ từmH5cc7 tiếnQ8 mH5cc7lại gầnndXiFv coQ8n TkTdTf BằnQ8g Q8Mã vmH5cc7à đưQ8a mH5cc7tay sờTkTdTf vndXiFvào cTkTdTfon vậQ8t. HarrTkTdTfy vQ8ỗ nhẹmH5cc7 lQ8ên mỏndXiFv comH5cc7n BndXiFvằng MmH5cc7ã Q8nhiều mH5cc7 lầnndXiFv mH5cc7và cmH5cc7on TkTdTfvật nhắndXiFvm mắtndXiFv lạndXiFvi mndXiFvột mH5cc7cách Q8lười biếng,Q8 nTkTdTfhư Q8thể khoándXiFvi lắm.
Tất cảndXiFv bọTkTdTfn Q8học siTkTdTfnh bỗngndXiFv ồQ8 lênTkTdTf hTkTdTfoan hndXiFvô, ngoạimH5cc7 mH5cc7trừ MalmH5cc7foy, CrabmH5cc7be vmH5cc7à GoylTkTdTfe. BmH5cc7a đứaTkTdTf nómH5cc7 mH5cc7thất vọnTkTdTfg rndXiFva mặt.
LãomH5cc7 HandXiFvgrid nói:
"ĐượQ8c đó,mH5cc7 HaQ8rry. Q8Bác cQ8ho lQ8à cTkTdTfó lẽndXiFv nómH5cc7 chịmH5cc7u mH5cc7cho mH5cc7con cưỡiTkTdTf mộtmH5cc7 vòngndXiFv đó!"
Điều mH5cc7này tndXiFvhì vưmH5cc7ợt Q8quá dựmH5cc7 tínTkTdTfh củamH5cc7 HamH5cc7rry. TkTdTfNó vTkTdTfốn mH5cc7 quendXiFvn việcQ8 Q8cỡi cTkTdTfhổi thầndXiFvn màQ8 thôindXiFv, nhưQ8ng TkTdTfnó khôQ8ng cndXiFvhắc cỡmH5cc7i mộtmH5cc7 condXiFvn BằngndXiFv MãQ8 Q8 thìTkTdTf cóQ8 gndXiFviống cTkTdTfỡi cTkTdTfhổi thQ8ần handXiFvy không.
LmH5cc7ão HTkTdTfagrid giục:
"Con trèmH5cc7o lndXiFvên ndXiFvđi, ngaTkTdTfy pmH5cc7hía saQ8u chỗmH5cc7 nốiQ8 vớindXiFv TkTdTf cndXiFvánh, ndXiFvvà lưuQ8 ýTkTdTf mH5cc7là coQ8n cndXiFvhớ ndXiFvcó nhổTkTdTf mộQ8t cándXiFvi lôngndXiFv vũQ8 mH5cc7nào TkTdTfnha, BằngndXiFv MQ8ã khônndXiFvg mH5cc7 khQ8oái TkTdTfvụ đómH5cc7 đâu..."
Harry TkTdTfđặt chânndXiFv lênmH5cc7 chóQ8t cánhmH5cc7 củTkTdTfa mH5cc7con BucTkTdTfkbeak Q8và mH5cc7 tQ8ự mmH5cc7ình đundXiFv lênndXiFv ndXiFvlưng TkTdTfcon vậtTkTdTf. CndXiFvon BuckbndXiFveak đmH5cc7ứng dậy.Q8 HarrTkTdTfy khndXiFvông bndXiFviết ndXiFv mH5cc7nên ndXiFvbấu vQ8íu vôTkTdTf TkTdTfđâu, trướndXiFvc TkTdTfmặt nmH5cc7ó chTkTdTfỉ toànQ8 làmH5cc7 lômH5cc7ng vũQ8 Q8mà thndXiFvôi. mH5cc7Lão HagrindXiFvd TkTdTf TkTdTfphát mndXiFvông Q8con quáTkTdTfi TkTdTfthú, hômH5cc7 to:
"Tiến lêQ8n, nào!"
Không báTkTdTfo trướcmH5cc7 ndXiFvgì hết,ndXiFv Q8đôi cánTkTdTfh dàiQ8 ndXiFvmột tTkTdTfhước Q8 rưndXiFvỡi củaTkTdTf coQ8n BằngndXiFv MãTkTdTf dndXiFvang ndXiFvra haTkTdTfi bên;Q8 HaQ8rry chTkTdTfỉ mH5cc7kịp TkTdTfôm choànTkTdTfg lấTkTdTfy cổQ8 cQ8ủa ndXiFv comH5cc7n BuckbndXiFveak trướTkTdTfc khmH5cc7i cmH5cc7on vậtndXiFv phóndXiFvng TkTdTfbay vúTkTdTft lêmH5cc7n cndXiFvao. ChẳnQ8g giốmH5cc7ng cỡQ8i ndXiFv cTkTdTfhổi Q8thần chmH5cc7út xíundXiFv nndXiFvào, TkTdTfvà HarmH5cc7ry biếQ8t rõTkTdTf ndXiFvmình thímH5cc7ch cỡindXiFv cndXiFvái nàoQ8 ndXiFvhơn; đôndXiFvi ndXiFv cQ8ánh TkTdTfcủa ndXiFvcon BằngTkTdTf MndXiFvã vỗTkTdTf đậndXiFvp mH5cc7hai bênQ8 mH5cc7hông mH5cc7nó mộtTkTdTf cáQ8nh kQ8hó chmH5cc7ịu, vưmH5cc7ớng ndXiFv vàmH5cc7o phíandXiFv dướindXiFv chânQ8 nóndXiFv, lQ8àm chTkTdTfo nóTkTdTf cảQ8m thấndXiFvy nhưTkTdTf sTkTdTfắp sửamH5cc7 bịndXiFv qndXiFvuẳng xuốngQ8. mH5cc7 LTkTdTfớp TkTdTflông vũmH5cc7 bTkTdTfóng bẩyTkTdTf ndXiFvhào nQ8hoáng cQ8ứ tndXiFvuột khỏimH5cc7 nhữnQ8g nndXiFvgón ndXiFvtay củaQ8 HQ8arry, mH5cc7 mH5cc7mà nóQ8 tTkTdTfhì Q8không dndXiFvám tmH5cc7úm Q8quá chndXiFvặt. ndXiFvThay Q8vì nndXiFvhững đndXiFvộng tácTkTdTf TkTdTfêm Q8ái củaTkTdTf chndXiFviếc mH5cc7 NindXiFvmbus 20mH5cc700 quQ8en tQ8huộc vớimH5cc7 HaTkTdTfrry, bâyndXiFv giờTkTdTf nóTkTdTf chmH5cc7ỉ cmH5cc7ảm thấyndXiFv nhmH5cc7ư mìQ8nh đangmH5cc7 ndXiFv lắcTkTdTf mH5cc7lư, ndXiFvchồm tQ8ới Q8chồm luQ8i tQ8rên TkTdTfthân sandXiFvu củaTkTdTf ndXiFvcon BằmH5cc7ng Mã,Q8 vQ8à nhTkTdTfấp nndXiFvhô ndXiFv lênTkTdTf xuốngTkTdTf Q8theo nhịpQ8 đậpTkTdTf cánQ8h mH5cc7của cQ8on quáimH5cc7 thú.
Buckbeak cTkTdTfhở Q8nó bamH5cc7y thêmTkTdTf mộtQ8 vònmH5cc7g ndXiFvnữa quaTkTdTfnh bmH5cc7ãi TkTdTf chăQ8n Q8thả rồindXiFv đápndXiFv trởQ8 xuốngTkTdTf mặtQ8 đất.Q8 ĐâQ8y ndXiFvchính làmH5cc7 cáiQ8 Q8mà HarrmH5cc7y đTkTdTfã lTkTdTfo sợ.Q8 mH5cc7 Q8Nó TkTdTfchúi tớiQ8 kmH5cc7hi cáindXiFv cổndXiFv mH5cc7mượt màQ8 cmH5cc7ủa BuckbmH5cc7eak chmH5cc7úc Q8xuống thấp,Q8 mH5cc7có cảndXiFvm gQ8iác ndXiFv nhưQ8 ndXiFvsắp tuQ8ột rTkTdTfa kQ8hỏi cQ8on vật,TkTdTf vuộndXiFvt qQ8ua mH5cc7cái cổmH5cc7 mưTkTdTfợt vQ8à cmH5cc7ái mỏndXiFv mH5cc7của TkTdTf BuckbeakQ8. mH5cc7Kế đếnndXiFv HandXiFvrry cTkTdTfảm thQ8ấy rơTkTdTfi bịchmH5cc7 xuốnmH5cc7g lTkTdTfúc bốnmH5cc7 TkTdTfchân khmH5cc7ông cndXiFvân Q8 đốindXiFv củQ8a ndXiFvcon mH5cc7Bằng MãndXiFv chạmTkTdTf mTkTdTfặt đTkTdTfất. HarQ8ry cốQ8 ndXiFvgắng sửaTkTdTf tTkTdTfư thếQ8 đàTkTdTfng hoànTkTdTfg vndXiFvà mH5cc7 ngồiTkTdTf ndXiFvthẳng lưQ8ng lên.
Lão Q8Hagrid gàoQ8 to:
"GiỏimH5cc7 lắm,TkTdTf Harry!"
Mọi nmH5cc7gười hQ8è nhQ8au ndXiFvhoan hô,Q8 ngoạQ8i trndXiFvừ MalfomH5cc7y, CrabbTkTdTfe vmH5cc7à GoylendXiFv. LãmH5cc7o ndXiFvHagrid lQ8ại hỏi:
"Sao? mH5cc7Có amH5cc7i khndXiFvác muốQ8n ngndXiFvao dndXiFvu không?"
Thành cônQ8g củmH5cc7a Q8Harry TkTdTfđã kQ8hiến chndXiFvo đQ8ám mH5cc7học sndXiFvinh TkTdTf Q8còn lạmH5cc7i thêTkTdTfm ndXiFvbạo gaTkTdTfn, cndXiFvhúng Q8hè nhandXiFvu trèTkTdTfo qQ8ua hàngTkTdTf TkTdTfrào ndXiFvvào bãindXiFv chăTkTdTfn thQ8ả. Q8 LQ8ão ndXiFvHagrid mH5cc7tháo dândXiFvy chQ8o Q8từng Q8con BằngndXiFv MQ8ã mộtQ8, mH5cc7và Q8khắp Q8bãi mH5cc7chăn thndXiFvả cQ8hỗ ndXiFv nTkTdTfào cũngTkTdTf cQ8ó nhữngmH5cc7 đứaQ8 họmH5cc7c tTkTdTfrò cTkTdTfúi mìnhndXiFv chàQ8o mộQ8t cácmH5cc7h đndXiFvầy căngmH5cc7 thQ8ẳng. mH5cc7 TkTdTfNeville cứmH5cc7 chạyndXiFv tndXiFvới chQ8ạy luQ8i quanndXiFvh comH5cc7n quáimH5cc7 thndXiFvú cndXiFvủa nó,mH5cc7 nhưnmH5cc7g cTkTdTfon đóndXiFv Q8 khôndXiFvng cndXiFvó vẻQ8 gìndXiFv muốmH5cc7n ndXiFvkhuỵu chânQ8 mH5cc7xuống. RmH5cc7on Q8và Q8Hermione thmH5cc7ì thựQ8c tậpndXiFv vớndXiFvi Q8 comH5cc7n BmH5cc7ằng MQ8ã Q8màu hộTkTdTft dndXiFvẻ. ndXiFvHarry mH5cc7bây giờTkTdTf chQ8ỉ TkTdTfđứng qumH5cc7an ndXiFvsát thôi.
Malfoy, CrabbTkTdTfe vQ8à GoyQ8le đãTkTdTf giànmH5cc7h đượcndXiFv coTkTdTfn Q8 BuckTkTdTfbeak. CndXiFvon qTkTdTfuái tndXiFvhú TkTdTfđã ndXiFvchịu cúTkTdTfi chàomH5cc7 MndXiFvalfoy. ThQ8ằng nQ8ày đangTkTdTf vmH5cc7ỗ vTkTdTfỗ cáindXiFv ndXiFv mndXiFvỏ comH5cc7n vậTkTdTft, tỏmH5cc7 tQ8hái độQ8 Q8khinh thndXiFvị. mH5cc7Nó ndXiFvkéo dQ8ài giọnQ8g, đủTkTdTf tmH5cc7o đmH5cc7ể HarrmH5cc7y mH5cc7có ndXiFv thểTkTdTf nghTkTdTfe Q8lọt tai:
"MánTkTdTfh nàndXiFvy dQ8ễ ợt.ndXiFv TndXiFvao đQ8ã bTkTdTfiết ngaTkTdTfy làTkTdTf vậy,mH5cc7 đếnQ8 Q8 thTkTdTfằng HarrndXiFvy Q8còn TkTdTflàm được...Q8 TndXiFvao cándXiFv làTkTdTf màyTkTdTf đâuTkTdTf Q8có Q8gì TkTdTfnguy hiểQ8m, phảimH5cc7 TkTdTf khônmH5cc7g mậyQ8?" ẤymH5cc7 làmH5cc7 MalndXiFvfoy nóiTkTdTf vớmH5cc7i ndXiFvcon BuckbeandXiFvk. "PhTkTdTfải kmH5cc7hông mậy,ndXiFv cndXiFvon cmH5cc7ục TkTdTf súcTkTdTf bựndXiFv tồndXiFv xấuQ8 xí?"
ChuymH5cc7ện Q8xảy rmH5cc7a lQ8úc ndXiFvđó nndXiFvhanh nndXiFvhư ndXiFvánh chớpmH5cc7 củaTkTdTf TkTdTf TkTdTfnhững Q8cái mTkTdTfóng ndXiFvvuốt thépQ8. LiềnQ8 ngmH5cc7ay đóTkTdTf, MamH5cc7lfoy thmH5cc7ốt lênQ8 TkTdTfmột tiQ8ếng rúTkTdTf đauQ8 Q8 ndXiFvđớn chóndXiFvi lómH5cc7i, lãTkTdTfo HagndXiFvrid ndXiFvthì mH5cc7vật lộmH5cc7n Q8với TkTdTfcon BuckbendXiFvak TkTdTfđể Q8tròng cQ8ái vònmH5cc7g Q8 ndXiFvcổ ndXiFvvô Q8nó tromH5cc7ng mH5cc7khi nóndXiFv hndXiFvầm hèndXiFv xôTkTdTfng tndXiFvới MandXiFvlfoy. ThndXiFvằng Q8đó đQ8ang nTkTdTfằm quằnndXiFv Q8 quạimH5cc7 trêmH5cc7n bQ8ãi cndXiFvỏ, mmH5cc7áu mTkTdTfe chảyTkTdTf TkTdTfướt cndXiFvả tấQ8m áomH5cc7 chùng.
Malfoy gàQ8o tndXiFvhét tmH5cc7rong ndXiFvkhi cQ8ả lớpmH5cc7 kinTkTdTfh hoàngTkTdTf đứngmH5cc7 trông:
"Tôi chếtTkTdTf mất!ndXiFv NhndXiFvìn ndXiFvtôi mH5cc7đây nmH5cc7è, tômH5cc7i Q8đang hndXiFvấp hQ8ối. TkTdTfCon quQ8ái ndXiFvvật ấyQ8 gQ8iết tôi."
Lão HQ8agrid đQ8ã trndXiFvắng ndXiFvbệch mH5cc7đi. mH5cc7Lão nói:
"Trò khômH5cc7ng cQ8hết đândXiFvu! CóQ8 TkTdTfai gTkTdTfiúp tôimH5cc7 TkTdTfmột tayndXiFv... Q8phải ndXiFvđem TkTdTfnó rndXiFva khỏiQ8 chỗQ8 này..."
HermH5cc7mione chạTkTdTfy đQ8i mởndXiFv cánQ8h cổTkTdTfng tronndXiFvg kTkTdTfhi lTkTdTfão mH5cc7 ndXiFvHagrid nhấcndXiFv bổnmH5cc7g MalndXiFvfoy lndXiFvên mTkTdTfột cáchQ8 dndXiFvễ dàngQ8. KhndXiFvi lãoTkTdTf HamH5cc7grid bồTkTdTfng MalfQ8oy TkTdTf ndXiFvđi ngaTkTdTfng, HaTkTdTfrry nhìnTkTdTf thndXiFvấy mộtQ8 vếmH5cc7t thươQ8ng dàiTkTdTf vàmH5cc7 sâmH5cc7u trênTkTdTf cTkTdTfánh TkTdTftay ndXiFv MndXiFvalfoy; mámH5cc7u nhễndXiFvu giọtndXiFv trndXiFvên cỏTkTdTf ndXiFvkhi lãmH5cc7o HmH5cc7agrid bồngTkTdTf MmH5cc7alfoy chạyTkTdTf lêTkTdTfn dQ8ốc ndXiFvvề ndXiFv phTkTdTfía TkTdTftòa lTkTdTfâu đài.
Lớp họndXiFvc ChămH5cc7m sóndXiFvc Q8Sinh TkTdTfvật HuyềnndXiFv bQ8í rndXiFvun rẩyQ8 bTkTdTfước mH5cc7 thmH5cc7eo saQ8u. BọnQ8 họcTkTdTf sindXiFvnh nndXiFvhà SlytherTkTdTfin đềuTkTdTf hèQ8 Q8nhau Q8la ómH5cc7 mH5cc7lão HagndXiFvrid. PanndXiFvsy ndXiFv PndXiFvarkinson Q8ràn rQ8ụa Q8nước mmH5cc7ắt nói:
"Phải đuổiTkTdTf ôndXiFvng ndXiFvấy ngay!"
Dean ThQ8omas mH5cc7chặn lờndXiFvi coTkTdTfn bé:
"ĐómH5cc7 lTkTdTfà ndXiFvlỗi củandXiFv Malfoy."
Crabbe mH5cc7và GomH5cc7yle gồngTkTdTf bắpTkTdTf thịQ8t củaQ8 tTkTdTfụi nóndXiFv lêndXiFvn đầyndXiFv vmH5cc7ẻ Q8đe dọa.
Cả bmH5cc7ọn đãmH5cc7 trèTkTdTfo lndXiFvên hếtndXiFv nhữmH5cc7ng bậcTkTdTf thndXiFvềm mH5cc7đá đểQ8 bướcTkTdTf vmH5cc7ào TiQ8ền sảmH5cc7nh. PaTkTdTfnsy nói:
"TôiQ8 phảimH5cc7 đmH5cc7i xeTkTdTfm condXiFvi bndXiFvạn TkTdTfấy cndXiFvó sndXiFvao không?"
Cả bTkTdTfọn cùngmH5cc7 nhìndXiFvn tQ8heo TkTdTfPansy TkTdTfchạy nhanQ8h lênndXiFv cầmH5cc7u ndXiFv Q8thang cẩTkTdTfm thạch.Q8 BọndXiFvn hmH5cc7ọc mH5cc7sinh nhQ8à SlyTkTdTftherin vQ8ẫn ndXiFvcòn cndXiFva cẩQ8m lTkTdTfão HQ8agrid mH5cc7 Q8khi kémH5cc7o nhamH5cc7u đndXiFvi vềQ8 hướngQ8 phòmH5cc7ng sinQ8h hoạtTkTdTf chuQ8ng củmH5cc7a tQ8ụi mH5cc7nó dmH5cc7ưới tQ8ầng hndXiFvầm. Q8 mH5cc7Harry, RmH5cc7on vàTkTdTf HerQ8mione Q8lên cQ8ầu thaTkTdTfng ndXiFvvề mH5cc7tháp Gryffindor.
HermiondXiFvne lTkTdTfo lắngQ8 hỏi:
"Các bạnQ8 nghndXiFvĩ nómH5cc7 TkTdTfcó Q8sao không?"
Harry nói:
"Dĩ nhiTkTdTfên ndXiFvlà kndXiFvhông sandXiFvo Q8rồi, bàQ8 PomfremH5cc7y cómH5cc7 mH5cc7thể vámH5cc7 mấymH5cc7 vếTkTdTft thươnmH5cc7g chỉTkTdTf trmH5cc7ong vòTkTdTfng mộtmH5cc7 hTkTdTfai giây."
Harry từndXiFvng TkTdTfđược TkTdTfbà Q8y táQ8 trưndXiFvởng đóndXiFv chữaTkTdTf làmH5cc7nh mộtndXiFv cácTkTdTfh TkTdTfkỳ dQ8iệu nhữngmH5cc7 thươngTkTdTf tíchTkTdTf cQ8òn trndXiFvầm TkTdTftrọng hQ8ơn nhiều.
Ron cQ8ũng TkTdTftỏ rmH5cc7a lmH5cc7o lắng:
"Dù saTkTdTfo thQ8ì chuyệnmH5cc7 đómH5cc7 mndXiFvà xảyQ8 TkTdTfra tndXiFvrong bumH5cc7ổi dmH5cc7ạy ndXiFv đầmH5cc7u tiêTkTdTfn cndXiFvủa bácndXiFv HagrimH5cc7d tmH5cc7hì quTkTdTfả Q8là tệmH5cc7 hmH5cc7ại hếQ8t chỗmH5cc7 nndXiFvói. TndXiFvhể nàoQ8 thằngTkTdTf ndXiFv MaQ8lfoy cũngndXiFv qQ8uậy bácmH5cc7 ấTkTdTfy chmH5cc7o mH5cc7mà coi..."
Ba đứmH5cc7a tndXiFvụi ndXiFvnó lmH5cc7à nhữngndXiFv đứmH5cc7a đầuQ8 tTkTdTfiên điTkTdTf xuốQ8ng ĐạindXiFv ndXiFv SảndXiFvnh mH5cc7đường đTkTdTfể mH5cc7ăn bữandXiFv TkTdTftối, hmH5cc7y vọngmH5cc7 ndXiFvgặp lQ8ão HmH5cc7agrid, TkTdTfnhưng chẳnmH5cc7g mH5cc7thấy lãomH5cc7 TkTdTf TkTdTfđâu cả.ndXiFv HeQ8rmione TkTdTfkhông TkTdTfbuồn đQ8ụng nĩTkTdTfa Q8vô mumH5cc7ốn bánmH5cc7h mH5cc7bíp tếtQ8 Q8và thQ8ận. CndXiFvô mH5cc7bé Q8 lQ8o lắngQ8 nói:
"NgườiQ8 TkTdTfta đâumH5cc7 Q8có đuổmH5cc7i bTkTdTfác ấmH5cc7y, đúngTkTdTf không?"
Ron cũngQ8 chẳngndXiFv mTkTdTfàng Q8gì TkTdTfăn uống:
"Họ mH5cc7không nêTkTdTfn đuổindXiFv báTkTdTfc ấy..."
Harry quaQ8n TkTdTfsát bQ8àn ămH5cc7n củandXiFv nhQ8à SlytherQ8in. Q8Một TkTdTf nhómndXiFv Q8đông, gồmQ8 mH5cc7cả Q8Crabbe vàndXiFv GoylemH5cc7, TkTdTfđang túmmH5cc7 ndXiFvtụm vTkTdTfới nhaQ8u, sandXiFvy sưTkTdTfa bTkTdTfàn TkTdTf bạTkTdTfc. HndXiFvarry chắcndXiFv TkTdTfchắn Q8là mấQ8y đứamH5cc7 ndXiFvđó ndXiFvđang thêndXiFvm mắndXiFvm tndXiFvhêm muốiQ8 cTkTdTfho câumH5cc7 ndXiFv chuyệmH5cc7n MalfmH5cc7oy bịmH5cc7 thươnQ8g thàTkTdTfnh trầmTkTdTf trọng.
Ron rầuQ8 ndXiFvrĩ nói:
"Thôi thìmH5cc7, ndXiFvcũng khmH5cc7ông thndXiFvể Q8nói hômQ8 mH5cc7nay khTkTdTfông pTkTdTfhải làQ8 nmH5cc7gày TkTdTfđầu tiêmH5cc7n Q8học ndXiFvthú vị."
Sau Q8bữa mH5cc7ăn tmH5cc7ối, ndXiFvba đứQ8a mH5cc7quay trmH5cc7ở vềmH5cc7 phònmH5cc7g siTkTdTfnh mH5cc7 TkTdTfhoạt cTkTdTfhung ndXiFvvà cốmH5cc7 tQ8ập trndXiFvung lmH5cc7àm ndXiFvbài mH5cc7tập mTkTdTfà gQ8iáo sưTkTdTf McGonandXiFvgall đãTkTdTf TkTdTfra chmH5cc7o ndXiFv tụindXiFv nómH5cc7. Q8Nhưng cndXiFvả mH5cc7ba đmH5cc7ứa ndXiFvcứ mH5cc7chốc chndXiFvốc lạTkTdTfi ngừTkTdTfng học,ndXiFv lTkTdTfiếc nhTkTdTfìn rmH5cc7a ngomH5cc7ài ndXiFv Q8cửa ndXiFvsổ củmH5cc7a mH5cc7toà ndXiFvtháp. HarrndXiFvy ndXiFvđột nhiêmH5cc7n nói:
"Có ánndXiFvh đèTkTdTfn ởQ8 cndXiFvửa sổQ8 nhàndXiFv TkTdTfbác Hagrid."
Ron nhQ8ìn đồngmH5cc7 hTkTdTfồ ndXiFvđeo tndXiFvay củaTkTdTf nó:
"mH5cc7Nếu tụmH5cc7i mìnhQ8 gấndXiFvp gápQ8 lêndXiFvn thmH5cc7ì tụimH5cc7 mìndXiFvnh TkTdTfvẫn TkTdTfcòn kịpmH5cc7 TkTdTfđể mH5cc7chạy xTkTdTfuống dướiTkTdTf thTkTdTfăm bándXiFvc TkTdTfấy, vẫnQ8 cònTkTdTf sớmH5cc7m mà..."
ndXiFvHermione ndXiFvnói chậmTkTdTf rãi:
"Mình kndXiFvhông biết..."
ndXiFvHarry tQ8hấy cômH5cc7 bémH5cc7 liếndXiFvc nhìndXiFvn mìnhQ8. NndXiFvó nóindXiFv ngay:
"Mình đượcndXiFv phéTkTdTfp đimH5cc7 nTkTdTfgang qumH5cc7a smH5cc7ân trườngmH5cc7 mQ8à. ndXiFv SirQ8ius BlacndXiFvk mH5cc7chưa vmH5cc7ượt TkTdTfqua đượcQ8 mQ8ấy vTkTdTfiên giámTkTdTf ngụcTkTdTf AndXiFvzkaban camH5cc7nh gácmH5cc7 ndXiFvở ndXiFv đây,TkTdTf đmH5cc7úng không?"
Vậy lmH5cc7à mH5cc7ba đứaQ8 dọQ8n dẹpQ8 mH5cc7đồ đạc,Q8 kéQ8o ndXiFvnhau cTkTdTfhui qumH5cc7a ndXiFv TkTdTfcái lỗndXiFv BàQ8 Béo,ndXiFv vQ8ui mừngTkTdTf vìndXiFv kmH5cc7hông gndXiFvặp TkTdTfai mH5cc7hết TkTdTftrên mH5cc7đường Q8đi tmH5cc7ới cửndXiFva chínhQ8, mH5cc7 bởimH5cc7 vìndXiFv tụQ8i nndXiFvó cQ8ũng khôngndXiFv Q8thực sựTkTdTf tmH5cc7in cmH5cc7hắc ndXiFvlà tụindXiFv TkTdTfnó đượcQ8 phépndXiFv đmH5cc7i ndXiFvra mH5cc7 mH5cc7ngoài handXiFvy không.
Cỏ trênmH5cc7 sândXiFvn vẫnTkTdTf cònQ8 ướtTkTdTf vndXiFvà nndXiFvgả mTkTdTfàu đndXiFven tmH5cc7hui ndXiFv ndXiFvtrong ánhTkTdTf hoàngQ8 hôndXiFvn. KndXiFvhi TkTdTftới đượcmH5cc7 cQ8ăn chndXiFvòi củaQ8 lãondXiFv HandXiFvgrid, mH5cc7ba đứamH5cc7 nQ8hỏ ndXiFvgõ TkTdTf cửTkTdTfa TkTdTfvà ngmH5cc7he tiếmH5cc7ng gầmndXiFv gndXiFvừ Q8bên troTkTdTfng vọngmH5cc7 ra:
"Vô đi!"
LmH5cc7ão HagrimH5cc7d đndXiFvang ngồndXiFvi thừQ8 ngườTkTdTfi mH5cc7bên Q8bàn mH5cc7gỗ đãTkTdTf mònQ8 TkTdTf sờnTkTdTf Q8của lãondXiFv, mH5cc7con chóTkTdTf TkTdTfsăn FQ8ang thQ8ì gáTkTdTfc mH5cc7cái đầuTkTdTf nQ8ó trênQ8 đùiQ8 chủ.TkTdTf ChỉQ8 nTkTdTfhìn Q8 mộmH5cc7t cndXiFvái cũngmH5cc7 đủTkTdTf biTkTdTfết TkTdTflão HndXiFvagrid đãQ8 uốnTkTdTfg khándXiFv nmH5cc7hiều rưTkTdTfợu. TrướcndXiFv mặtndXiFv lndXiFvão Q8 mH5cc7là mQ8ột cQ8ái Q8vại ndXiFvthiếc tndXiFvo gầnQ8 bằTkTdTfng cáiTkTdTf xôTkTdTf, vàQ8 Q8lão Q8dường ndXiFvnhư kndXiFvhó kndXiFvhăn lắmmH5cc7 ndXiFv mớmH5cc7i tmH5cc7ập trunTkTdTfg đượcmH5cc7 TkTdTftinh thầnTkTdTf đTkTdTfể TkTdTfnhận rndXiFva TkTdTfba đTkTdTfứa nhỏ.
Khi đQ8ã ndXiFvnhận mH5cc7ra chúnQ8g, Q8lão TkTdTflè nhè:
"Kỷ lụcTkTdTf cndXiFvhứ cQ8hẳng chơndXiFvi. ĐốmH5cc7 màQ8 kiếQ8m TkTdTfra đượcndXiFv trướcQ8 đâyTkTdTf từndXiFvng mH5cc7có mndXiFvột thầyndXiFv gimH5cc7áo nàQ8o chỉQ8 làmH5cc7m mH5cc7thây Q8giáo đúnmH5cc7g cómH5cc7 mộtmH5cc7 ngày."
HermioQ8ne tmH5cc7hở mạnh:
"Bác chưaTkTdTf bTkTdTfị đuTkTdTfổi màQ8, bácndXiFv Hagrid!"
Lão TkTdTfHagrid hTkTdTfớp thêndXiFvm TkTdTfmột Q8ngụm tQ8o nữmH5cc7a củaQ8 cmH5cc7ái thứndXiFv gìTkTdTf đóTkTdTf tTkTdTfrong cáiTkTdTf vạndXiFvi, giọngndXiFv củQ8a lãTkTdTfo nQ8ghe tndXiFvhê thảmTkTdTf ndXiFvhết sức:
"ChưQ8a! ndXiFvNhưng đóQ8 chndXiFvỉ làTkTdTf vTkTdTfấn đTkTdTfề tmH5cc7hời giTkTdTfan, Q8đúng Q8không, ndXiFvsau kndXiFvhi thằnndXiFvg MalQ8foy mémH5cc7c bQ8a nó..."
"Nó rndXiFva sndXiFvao rồmH5cc7i hởmH5cc7 bácQ8? ThTkTdTfương tíchndXiFv Q8của ndXiFvnó đQ8âu cóQ8 tndXiFvrầm trọnQ8g lắmndXiFv hảmH5cc7 bác?"
Ron hỏi,Q8 sandXiFvu kmH5cc7hi ndXiFvba đứndXiFva cùnndXiFvg ngồiQ8 xuQ8ống mH5cc7quây quầnQ8 bêQ8n TkTdTflão HagridQ8. LãQ8o nóTkTdTfi gmH5cc7iọng chánTkTdTf ngắt:
"BmH5cc7à PomfrQ8ey đãndXiFv lmH5cc7àm hếtTkTdTf sTkTdTfức ndXiFvđể chữaQ8 ndXiFvcho nó,ndXiFv nhưmH5cc7ng TkTdTfnó cmH5cc7ứ mH5cc7kêu TkTdTflà nóTkTdTf vẫnmH5cc7 mH5cc7còn đaumH5cc7 lmH5cc7ắm... cứmH5cc7 bănmH5cc7g bó...mH5cc7 vTkTdTfà rênTkTdTf rỉ..."
Harry nóimH5cc7 ngay:
"Nó gQ8iả mH5cc7bộ Q8đau đó.mH5cc7 BQ8à PndXiFvomfrey cndXiFvó TkTdTfthể chữaQ8 lànQ8h TkTdTf mọiTkTdTf ndXiFvvết thươngTkTdTf mà.ndXiFv NndXiFvăm ngndXiFvoái bàndXiFv đmH5cc7ã Q8làm mọndXiFvc lạQ8i gầnmH5cc7 mH5cc7một nmH5cc7ửa sốmH5cc7 xươngmH5cc7 chQ8o mH5cc7 Q8cháu. ndXiFvThằng MmH5cc7alfoy chỉTkTdTf cốTkTdTf tìnQ8h ndXiFvăn vmH5cc7ạ TkTdTfmà thôi."
Giọng lãondXiFv ndXiFvHagrid nghQ8e càngQ8 thêQ8 thảQ8m hơn:
"BmH5cc7an TkTdTfquản tQ8rị nTkTdTfhà tTkTdTfrường ndXiFvdĩ nhndXiFviên làmH5cc7 đãQ8 nghndXiFve TkTdTfbáo TkTdTf cáoQ8 mH5cc7sự việcmH5cc7 rồmH5cc7i. HmH5cc7ọ chmH5cc7o lTkTdTfà bámH5cc7c Q8bắt đầundXiFv bmH5cc7ằng Q8con vậTkTdTft mH5cc7quá Q8to. LẽTkTdTf rQ8a nêndXiFvn Q8 mH5cc7để cTkTdTfon BQ8ằng Q8Mã ởndXiFv bàmH5cc7i sau.Q8.. Q8lúc đầumH5cc7 mH5cc7nên TkTdTfcho họcTkTdTf mndXiFvấy thứQ8 nhưTkTdTf NhuyễnQ8 TrùngndXiFv TkTdTf TkTdTfvà đạiQ8 londXiFvại nTkTdTfhư vậmH5cc7y... Q8chẳng qTkTdTfua lmH5cc7à lTkTdTfỗi củamH5cc7 bác..."
Hermione hăndXiFvng háTkTdTfi cãi:
"Lỗi củndXiFva MalQ8foy chndXiFvứ, báQ8c Hagrid!"
HarTkTdTfry nói:
"Tụi coTkTdTfn ndXiFvlàm nmH5cc7hân chứngmH5cc7 chmH5cc7o bTkTdTfác. Q8Bác đQ8ã nóiQ8 BằndXiFvng Q8 ndXiFvMã sTkTdTfẽ tndXiFvấn cTkTdTfông nếTkTdTfu bmH5cc7ị xmH5cc7úc ndXiFvphạm. TạQ8i tQ8hằng MalfondXiFvy khôndXiFvng chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."