You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương j3ac6 JqMQ- JqMQMÓNG VUỐ5H3GT VxCfzÀ Lj3acÁ TRÀ
hi 5H3G HarrypMKg, RpMKgon JqMQvà 5H3GHermione bưJqMQớc vào5H3G ĐạipMKg SảnhJqMQ đườngxCfz đểpMKg ănpMKg điểmJqMQ tâpMKgm pMKgvào JqMQsáng j3ac hôJqMQm sau5H3G, thpMKgì ngưj3acời đJqMQầu tiêJqMQn JqMQmà tụJqMQi nópMKg t5H3Ghấy lpMKgà DracpMKgo Mj3acalfoy. JqMQCó vj3acẻ j3acnhư pMKg Mal5H3Gfoy pMKgđang mxCfzua JqMQvui chxCfzo mộtJqMQ nhómxCfz họpMKgc j3acsinh pMKgnhà SlytherJqMQin bằngpMKg mộJqMQt câu5H3G JqMQ chuyện5H3G j3acchọc cười.5H3G Lj3acúc HarryJqMQ, RxCfzon vJqMQà j3acHermione đJqMQi ngaxCfzng 5H3Gqua, MalfopMKgy đanxCfzg 5H3G nxCfzhại mộtpMKg j3acvẻ 5H3Gmặt đaxCfzu đớnxCfz đếnpMKg pMKgbất tỉpMKgnh j3ackhá kj3achôi hxCfzài, thJqMQế làJqMQ quanpMKgh nópMKg n5H3Gổ xCfzra pMKg pMKgmột trà5H3Gng cười.
Hermione đixCfz npMKggay sxCfzau lưngj3ac HaJqMQrry, nói:
"Kệ xápMKgc xCfznó. pMKgCứ mặ5H3Gc kệxCfz JqMQnó đixCfz, npMKgó j3acchẳng đj3acáng để5H3G pMKgmình j3acbận tâm5H3G đâu..."
Nhưng Panj3accy Parkj3acinson, mộ5H3Gt coj3acn b5H3Gé n5H3Ghà j3acSlytherin, JqMQmặt JqMQtẹt JqMQda 5H3Gnhăn nhưpMKg mặtpMKg 5H3Gchó PuxCfzg chợtxCfz rxCfzít lj3acên JqMQthe thé:
"Ê, pMKgPotter! PopMKgtter xCfzơi, vipMKgên giá5H3Gm ngj3acục AzJqMQkaban pMKgđang tớpMKgi kìapMKg! Pot5H3Gter, Hùuuuu!"
Harry nj3acgồi phịchJqMQ xuxCfzống JqMQcái ghxCfzế b5H3Gên cạnhj3ac Georg5H3Ge ởJqMQ bàpMKgn ăxCfzn pMKgcủa nhj3acà GrJqMQyffindor. Geoj3acrge 5H3Gphát chj3aco pMKgtụi npMKgó mấj3acy tờj3ac giấy:
"Thời khóxCfza bxCfziểu của5H3G họxCfzc sxCfzinh nj3acăm t5H3Ghứ j3acba đâyxCfz. Ủa,xCfz c5H3Gó chuy5H3Gện gìpMKg vậyxCfz Harry?"
RoJqMQn ngồi5H3G xuốngpMKg 5H3Gghế bên5H3G pMKgkia GxCfzeorge, xCfztrừng mJqMQắt nhj3acìn qupMKga ppMKghía bànj3ac ăn5H3G xCfznhà SpMKglytherin, nói:
"ThằngpMKg Malfoy."
j3acGeorge nj3acgước nhpMKgìn qu5H3Ga, v5H3Gừa đJqMQúng lxCfzúc thấyj3ac MaxCfzlfoy j3aclại đanj3acg mộtxCfz lầnj3ac j3acnữa giảpMKg bộxCfz pMKgxỉu mộxCfzt cpMKgách đxCfzầy sợxCfz hãi.JqMQ xCfzGeorge xCfzbình pMKgthản nói:
"Thằng nhãipMKg r5H3Ganh. NóJqMQ cũ5H3Gng đâJqMQu xCfzcó oj3acai j3acphong lẫmJqMQ j3ac liệtpMKg j3acgì cpMKgho l5H3Gắm 5H3Gkhi vpMKgiên giáxCfzm ngục5H3G AzkabaJqMQn kiJqMQểm t5H3Gra đoànpMKg tj3acàu tốixCfz hJqMQôm pMKgqua JqMQ j3acđâu. NxCfzó cũ5H3Gng j3acchạy tọt5H3G qxCfzua tpMKgoa của5H3G tụJqMQi mìJqMQnh, phảj3aci kxCfzhông Fred?"
Fred khi5H3Gnh bỉj3ac j3acliếc mắtxCfz nxCfzhìn JqMQsang Malfoy:
"Đồ 5H3Gsém txCfzè troxCfzng quần."
George nói:
5H3G"Ngay nhJqMQư apMKgnh đâyj3ac cũnJqMQg khôJqMQng kh5H3Goái JqMQcho lxCfzắm. HọxCfz đúngj3ac lj3acà kipMKgnh tJqMQởm thiệ5H3Gt, mấyJqMQ vxCfziên giáj3acm ngJqMQục AzkabapMKgn ấy..."
Fred nói:
"Họ l5H3Gàm ruxCfzột pMKggan mình5H3G xCfzthiếu điềuxCfz bj3acị đôngpMKg lạn5H3Gh hj3acết j3acvậy há?"
xCfzHarry n5H3Gói nhỏ:
"Nhưng mj3acà 5H3Gcác axCfznh 5H3Gđâu cpMKgó xỉxCfzu, phảpMKgi không?"
George nóipMKg xCfzmạnh mẽ:
JqMQ"Quên chuj3acyện đJqMQó đxCfzi, Harryj3ac. CJqMQó một5H3G lầnxCfz pMKgba 5H3Gphải xCfzđi j3ac tớixCfz nhà5H3G ngụj3acc AJqMQzkaban, n5H3Ghớ xCfzkhông FredxCfz? j3acBa n5H3Gói pMKgđó pMKglà nơJqMQi 5H3Gtồi xCfztệ nJqMQhứt j3acmà pMKg ônJqMQg 5H3Gtừng biếJqMQt đếj3acn. BJqMQa tj3acrở xCfzvề nhpMKgà tj3acay cJqMQhân xCfzrun rẩyJqMQ rồipMKg phápMKgt xCfzbệnh l5H3Guôn JqMQ màJqMQ... Mấyj3ac 5H3Gviên xCfzgiám ngụpMKgc pMKgAzkaban h5H3Gút xCfzhết niềmJqMQ vu5H3Gi khỏj3aci cáipMKg pMKgnhà ngụJqMQc đó.JqMQ ỞJqMQ JqMQ j3actrong đó,JqMQ hxCfzầu nJqMQhư tất5H3G 5H3Gcả cj3acác tùJqMQ nhâxCfzn 5H3Gngục AzkapMKgban đềupMKg phxCfzát đipMKgên lêpMKgn j3ac hết."
Fred xCfzđổi đềxCfz tài:
5H3G"Ừ, đj3acể c5H3Goi thằngxCfz MalfoxCfzy sẽpMKg xCfzvui j3acnhư thếxCfz nJqMQào sapMKgu pMKg trậnxCfz QuidpMKgditch đầuxCfz tiê5H3Gn. Nj3achớ khôn5H3Gg? TrậJqMQn xCfzQuidditch đầuj3ac mùj3aca l5H3Gà trậnJqMQ gpMKgiữa pMKg j3acđội j3acnhà Gry5H3Gffindor vàJqMQ xCfznhà Slytherin."
Lần d5H3Guy pMKgnhứt JqMQmà Harj3acry JqMQvà Malf5H3Goy đốixCfz đầuJqMQ nhxCfzau 5H3G txCfzrong mộ5H3Gt xCfztrận QuidditcJqMQh pMKgcũng là5H3G lầnj3ac Malf5H3Goy xCfzđã bịthuxCfza txCfze 5H3Gtua xiểngpMKg xCfz liểnJqMQg. j3acNhớ lại5H3G trj3acận đJqMQó, xCfzHarry thj3acấy pMKgphấn khởij3ac lênpMKg chxCfzút đỉnhpMKg, bèn5H3G tựj3ac lấy5H3G xCfz 5H3Gcho m5H3Gình mj3acấy kh5H3Gúc 5H3Gxúc 5H3Gxích vJqMQà càxCfz 5H3Gchua chiên.
Hermione pMKgcòn mảipMKg nghiênxCfz j3accứu cxCfzái thJqMQời 5H3Gkhóa xCfzbiểu mớ5H3Gi j3accủa mJqMQình. Cj3acô bpMKgé mừ5H3Gng rỡj3ac j3ackêu lên:
"Ôi, j3achay qupMKgá! Tụi5H3G mìpMKgnh 5H3Gbắt đầupMKg xCfzhọc mấyJqMQ mpMKgôn mớ5H3Gi ngaj3acy hômJqMQ nay."
Ron j3acngó quJqMQa va5H3Gi HJqMQermione đọcj3ac ké,xCfz pMKgmặt pMKgmày nJqMQghiêm trapMKgng hẳnpMKg pMKgra. Nój3ac nói:
"Hermione j3acơi, ngườxCfzi tJqMQa làxCfzm 5H3Grối bej3acng cá5H3Gi thj3acời 5H3G khóaj3ac biểuxCfz của5H3G bồj3ac rồi.JqMQ CopMKgi pMKgnè, họ5H3G xếxCfzp chpMKgo bồj3ac tớixCfz mười5H3G JqMQmôn họ5H3Gc mộtJqMQ ngàj3acy. xCfz LàxCfzm gJqMQì cóJqMQ đj3acủ thờpMKgi giờ."
"Mình sẽJqMQ xxCfzoay sJqMQở. MìnhpMKg đãpMKg dJqMQàn xếpJqMQ xoxCfzng xCfzvới giáo5H3G xCfzsư j3acMcGonagall rồi."
Ron vẫnJqMQ cườiJqMQ, nói:
"Nhưng mj3acà cj3acoi xCfznè, bồpMKg thấJqMQy thxCfzời khpMKgóa biểu5H3G sánj3acg n5H3Gay khJqMQông? ChpMKgín giờpMKg môpMKgn TipMKgên tpMKgri. Vàj3ac ngapMKgy phj3acía pMKgdưới, JqMQchín gi5H3Gờ, MugglxCfze-học. Và..."
Ron c5H3Ghồm tới,5H3G pMKgghé sát5H3G cJqMQái thời5H3G kJqMQhóa biểuJqMQ 5H3Ghơn, xCfzvẻ khôJqMQng th5H3Gể nàpMKgo tpMKgin được:
"Coi 5H3Gnè, ng5H3Gay dưxCfzới dòngpMKg đpMKgó: mJqMQôn Sốj3ac học5H3G, 5H3Gcũng JqMQ pMKgchín giờ5H3G. ÝpMKg mìnhpMKg JqMQnói làJqMQ xCfzmình biếtxCfz 5H3Gbồ giỏiJqMQ, HermionpMKge àj3ac, nhưngpMKg khônpMKgg apMKgi j3accó j3ac thểj3ac xCfzgiỏi JqMQđến nhưpMKg vậyj3ac. LxCfzàm sxCfzao cpMKgùng mộtJqMQ lxCfzúc JqMQmà bồj3ac xCfzcó 5H3Gthể hJqMQọc ởpMKg xCfzba lớJqMQp JqMQ chứ?"
Hermione nj3acói cộcj3ac lốc:
"Đừng JqMQcó nJqMQgu. DĩxCfz nhiêxCfzn mpMKgình sẽxCfz khôpMKgng ngồipMKg j3achọc ở5H3G xCfztrong xCfzcả bxCfza l5H3Gớp c5H3Gùng mộtJqMQ lúc."
"VậypMKg thì..."
He5H3Grmione ngắxCfzt lời:
"Làm ơj3acn đpMKgưa pMKggiùm mJqMQình hũj3ac mứt."
"Nhưng..."
Hermione gắpMKgt lên:
"Ôi, RpMKgon j3acơi, nếuj3ac t5H3Ghời khóapMKg bixCfzểu củxCfza mìpMKgnh hơj3aci đ5H3Gầy xCfz j3acmột chpMKgút j3acthì 5H3Gmắc m5H3Gớ gìJqMQ tớixCfz j3acbồ pMKghả? xCfzMình đã5H3G pMKgnói với5H3G bồj3ac r5H3Gồi, mJqMQình đã5H3G d5H3Gàn 5H3G xj3acếp xpMKgong hpMKgết vớxCfzi 5H3Ggiáo spMKgư McpMKgGonagall rồi!"
Vừa JqMQlúc đó,pMKg JqMQlão HagrxCfzid bướcJqMQ pMKgvào Đạij3ac SảnJqMQh đường.pMKg pMKg j3acLão mặpMKgc cápMKgi 5H3Gáo kj3achoác xCfzdài bj3acằng lôxCfzng cJqMQhuột chũi,5H3G vpMKgà lãoxCfz cứxCfz l5H3Gơ đễnj3ach vun5H3Gg JqMQ vẫyJqMQ xpMKgác 5H3Gmột pMKgcon cJqMQhồn hôi5H3G tronpMKgg bànj3ac taxCfzy t5H3Go kếchj3ac xCfzxù của5H3G mình.
Trên đườJqMQng điJqMQ tớipMKg b5H3Gàn giáoxCfz viên,pMKg lãoj3ac dừng5H3G bướcj3ac nj3acói vớxCfzi bọnJqMQ trẻ:
"Ổn cảpMKg chxCfzứ hảj3ac? CácpMKg xCfzcháu xCfzlà nhpMKgững họcpMKg t5H3Grò tronJqMQg j3ac 5H3Glớp họcxCfz xCfzđầu tiênxCfz mj3acà báj3acc đưj3acợc dạypMKg pMKgđó nghJqMQe! LớpMKgp bắxCfzt đ5H3Gầu pMKgngay saxCfzu pMKgbữa pMKgăn JqMQ trưxCfza! Bácj3ac phJqMQải thức5H3G d5H3Gậy từxCfz lúxCfzc nămJqMQ giờJqMQ sán5H3Gg đểj3ac chuẩnj3ac bpMKgị xCfzmọi 5H3Gthứ sẵnxCfz j3ac sàn5H3Gg... JqMQHy vọxCfzng đâuJqMQ đãxCfz vô5H3G đóxCfz rồi...xCfz bj3acác đâJqMQy, một5H3G tj3achầy giJqMQáo... thiệJqMQt j3ac tình..."
Lão ngoJqMQác miệngj3ac cười5H3G 5H3Gtoe tj3acoét vớpMKgi bọxCfzn trẻ5H3G vpMKgà điJqMQ tiếpJqMQ pMKgtới bà5H3Gn ă5H3Gn dànxCfzh pMKgcho giáo5H3G 5H3Gviên, vẫpMKgn v5H3Gung j3acvẩy xá5H3Gc JqMQcon ch5H3Gồn hôi.
Với mộtpMKg chj3acút JqMQlo âuj3ac tronJqMQg gij3acọng nópMKgi, RxCfzon thắcpMKg mắc:
"Không biếtj3ac xCfzbác ấxCfzy chuẩn5H3G pMKgbị pMKgsẵn s5H3Gàng cái5H3G gì5H3G l5H3Gà j3accái gxCfzì nhỉ?"
Sảnh Đườngj3ac b5H3Gắt j3acđầu vắJqMQng bj3acớt khpMKgi mọij3ac n5H3Ggười lụcxCfz tụj3acc JqMQđến lớpxCfz học5H3G đxCfzầu JqMQtiên củapMKg mpMKgình. RoJqMQn xeJqMQm thờJqMQi JqMQkhóa bij3acểu c5H3Gủa nó:
"Tụi j3acmình JqMQphải 5H3Gđi thôiJqMQ, đểpMKg coi5H3G, lớxCfzp TiênxCfz t5H3Gri ởxCfz tầngxCfz trênpMKg cùnJqMQg củaj3ac xCfzTháp BpMKgắc. TụJqMQi m5H3Gình pMKgsẽ mấtxCfz m5H3Gười 5H3Gphút j3acmới đ5H3Gến đượcpMKg xCfznơi đó..."
Ba đứaJqMQ vxCfzội JqMQvàng ănJqMQ cJqMQho xoj3acng 5H3Gbữa j3acđiểm tJqMQâm, chxCfzào 5H3G tạpMKgm bipMKgệt xCfzFred vxCfzà GeopMKgrge, rồi5H3G đj3aci xCfztrở r5H3Ga, băngpMKg qj3acua SảnhxCfz đường.pMKg KhJqMQi tụ5H3Gi j3acnó xCfz 5H3Gđi 5H3Gngang bxCfzàn ănpMKg cxCfzủa xCfznhà JqMQSlytherin, j3acMalfoy lạxCfzi biểupMKg d5H3Giễn tj3acrò 5H3Gnhái mộtpMKg cơJqMQn 5H3G 5H3Gxỉu nữxCfza. TJqMQiếng cườixCfz rú5H3G lên5H3G j3acđuổi thxCfzeo HaxCfzrry và5H3Go j3actận tiềpMKgn sảnh.
Hành txCfzrình xuyj3acên j3acqua tòxCfza lj3acâu đàij3ac đxCfzể đếpMKgn xCfzTháp Bắc5H3G xCfz xCfzlà JqMQmột hà5H3Gnh trpMKgình 5H3Gdài. H5H3Gai nă5H3Gm ởJqMQ Hogj3acwarts pMKgchưa đủJqMQ đểpMKg bj3acọn trẻJqMQ biế5H3Gt hếtj3ac j3ac 5H3Gmọi thứxCfz vềj3ac xCfztòa lâj3acu đpMKgài: 5H3Gtrước đâypMKg tụixCfz nxCfzó chưj3aca từxCfzng đpMKgược pMKgvào bênJqMQ pMKgtrong 5H3G ThápMKgp Bắc.
Tụi nhpMKgỏ trèj3aco 5H3Glên tớpMKgi cầuJqMQ thaJqMQng thứxCfz bpMKgảy, đếnxCfz pMKgmột pMKg đầu5H3G 5H3Gcầu th5H3Gang khônpMKgg thấJqMQy JqMQquen xCfzchút xCfznào, ởj3ac đóJqMQ kh5H3Gông cóxCfz cáij3ac j3acgì khác5H3G xCfzngoài pMKg 5H3Gmột bứcj3ac traxCfznh j3aclớn vẽpMKg m5H3Gột bãj3aci cỏJqMQ tpMKgrống trơpMKg tr5H3Geo trên5H3G bứcj3ac tư5H3Gờng đxCfzá, RoxCfzn j3ac vj3acừa tJqMQhở hổnpMKg hểj3acn vừaj3ac nói:
"Phả5H3Gi... cj3acó... một...JqMQ xCfzlối... đi...j3ac t5H3Gắt... chứ!"
HexCfzrmione npMKggó xJqMQuống mộtJqMQ hj3acành xCfzlang vắj3acng bêj3acn phải:
"xCfzChắc làxCfz lpMKgối này."
Nhưng R5H3Gon nói:
"Không phả5H3Gi JqMQđâu. ĐxCfzó lxCfzà hướngpMKg napMKgm j3acmà. MấyxCfz bồxCfz nxCfzgó coiJqMQ, JqMQtụi m5H3Gình 5H3Gcó t5H3Ghể j3acnhìn thpMKgấy m5H3Gột mản5H3Gg xCfzhồ nướcj3ac bêpMKgn ngoàiJqMQ cửa5H3G sổpMKg kìa..."
Harry nJqMQgắm bức5H3G JqMQtranh. MxCfzột chúxCfz nJqMQgựa lùxCfzn JqMQmũm mJqMQĩm, pMKg xCfzlông xpMKgám lốmj3ac đốm,xCfz j3acvừa mJqMQới tJqMQhong donJqMQg dẫJqMQm lênxCfz bãipMKg cỏxCfz vj3acà th5H3Gơ txCfzhẩn nhấmJqMQ JqMQ n5H3Gháp cpMKgỏ xJqMQanh. TuxCfzy đãJqMQ que5H3Gn vớixCfz việcJqMQ các5H3G n5H3Ghân vj3acật troj3acng nhữnj3acg bứ5H3Gc JqMQtranh ởxCfz JqMQ trườnJqMQg HogwxCfzarts cứJqMQ dj3aci chuyểnxCfz lj3acung tunpMKgg vpMKgà thỉnhj3ac 5H3Gthoảng bỏj3ac khJqMQung tr5H3Ganh mxCfzà 5H3G đij3ac JqMQthăm viếpMKgng lẫJqMQn nhauxCfz, nhưnpMKgg HxCfzarry vj3acẫn cứJqMQ khoáij3ac nhìn5H3G chúnJqMQg. MộtpMKg xCfzlát JqMQ sxCfzau, JqMQmột hiệpxCfz sJqMQĩ lùnJqMQ bèxCfz bpMKgè 5H3Gmặc j3acbộ áoj3ac giáj3acp cứJqMQ xCfzkêu xủnJqMQg pMKgxoẻng kJqMQhi ôn5H3Gg bướcJqMQ pMKg vàpMKgo bJqMQức tra5H3Gnh, t5H3Gheo sJqMQau lxCfzà pMKgcon n5H3Ggựa lùxCfzn. pMKgCăn cứpMKg JqMQvào dấ5H3Gu vếtpMKg JqMQcỏ 5H3Gdập cxCfzòn j3ac JqMQdính ởxCfz đầuJqMQ j3acgối củJqMQa bộj3ac đồ5H3G giáp5H3G kipMKgm pMKgloại ôngpMKg đpMKgang mJqMQặc, thxCfzì có5H3G thj3acể nóipMKg ch5H3Gắc xCfz lj3acà ôngpMKg vừa5H3G té5H3G ngựa.
Nhìn thấyxCfz Har5H3Gry, Rj3acon và5H3G HxCfzermione, j3acông 5H3Ghiệp sĩpMKg gàoJqMQ lên:
"A! QuâpMKgn 5H3Gbất l5H3Gương nj3acào d5H3Gám xJqMQâm nj3achập lãnh5H3G địa5H3G pMKg 5H3Griêng pMKgcủa j3acta hJqMQả? Pj3achải chj3acăng xCfzcác ngưJqMQơi đj3acến c5H3Gười nhạoxCfz tj3aca nj3acgã ngựaJqMQ? HãpMKgy xCfzrút JqMQ gươmJqMQ j3acra, đồJqMQ bấtpMKg lj3acương, đồj3ac chó!"
Ba đứaxCfz nhxCfzỏ sửngxCfz sJqMQốt đứpMKgng ngj3acớ 5H3Gra nhpMKgìn ôngJqMQ hipMKgệp pMKgsĩ pMKg xCfzlùn 5H3Gđang rJqMQút thapMKgnh gươmJqMQ r5H3Ga khỏij3ac cáipMKg vỏxCfz kiếmpMKg JqMQvà bpMKgắt đầu5H3G vj3acung gươm5H3G tronpMKgg j3ac ta5H3Gy mxCfzột cácpMKgh huJqMQng hăngJqMQ, 5H3Gcòn chpMKgân cJqMQẳng xCfzthì nhảyxCfz lJqMQoi cj3achoi JqMQtrong cpMKgơn g5H3Giận pMKg đJqMQiên cuồpMKgng. NhpMKgưng lưJqMQỡi gưxCfzơm quáj3ac dàpMKgi j3acso vớj3aci tpMKghân h5H3Gình xCfzcụt ngủnxCfz củpMKga xCfzông, xCfz thành5H3G rxCfza khj3aci ônpMKgg ch5H3Gém pMKgmột đườngJqMQ gươmJqMQ JqMQác liệxCfzt thìxCfz đàj3ac xCfzgươm JqMQđi JqMQlàm ôngpMKg mấtJqMQ xCfz cpMKgả thăn5H3Gg bằng,5H3G téxCfz 5H3Glăn đùng,JqMQ sấpxCfz mặtj3ac 5H3Gxuống bãipMKg cỏ.
Harry tiJqMQến JqMQtới gj3acần bứcj3ac trj3acanh hơn,JqMQ nó5H3G hỏi:
"Ông pMKgcó pMKgsao không?"
"Lùi lạij3ac! Q5H3Guân khopMKgác lá5H3Gc pMKgđê pMKgtiện! LxCfzùi! j3acĐồ x5H3Gỏ lá!"
ÔngJqMQ hiệp5H3G sĩj3ac lpMKgại 5H3Gnắm cJqMQhặt thanj3ach gJqMQươm, chj3acống gưpMKgơm JqMQ xu5H3Gống để5H3G đ5H3Gứng lênxCfz, nh5H3Gưng lưỡiJqMQ gưxCfzơm l5H3Gún sâJqMQu tj3achêm vàJqMQo lớp5H3G cỏpMKg, vj3acà JqMQkhi xCfzông 5H3G đpMKgứng dậj3acy được5H3G rồpMKgi j3acthì chJqMQo dxCfzù đãj3ac cpMKgố gpMKgắng hết5H3G sxCfzức mìn5H3Gh, ông5H3G k5H3Ghông thxCfzể nàoj3ac xCfz rúj3act lưỡi5H3G gươmJqMQ JqMQra được5H3G nJqMQữa. CuốixCfz c5H3Gùng 5H3Gông pj3achải tpMKgự quăxCfzng mìnhpMKg xuống5H3G JqMQcỏ, 5H3G j3acđẩy cj3acái mxCfzạng pMKgche mxCfzặt tpMKgrên 5H3Gcái nónJqMQ gpMKgiáp 5H3Gsắt 5H3Gra pMKgđể lapMKgu mồj3ac hpMKgôi đanxCfzg rịnpMKg đầpMKgm 5H3G đìa.
Thừa dJqMQịp ôngJqMQ 5H3Ghiệp sJqMQĩ nghỉ5H3G j3acmệt, HapMKgrry JqMQphân trần:
"Như xCfzvầy nè,j3ac 5H3Gtụi tôixCfz đan5H3Gg j3acđi tJqMQìm JqMQTháp Bắc.pMKg JqMQChắc ônj3acg xCfzđâu biết5H3G chỗj3ac đópMKg ởpMKg đâ5H3Gu hả?"
Cơ5H3Gn gij3acận JqMQcủa ôpMKgng j3achiệp sJqMQĩ dưJqMQờng nhxCfzư tpMKgan b5H3Giến đpMKgi txCfzức thì.JqMQ Ô5H3Gng lápMKgch cáxCfzch đứngj3ac d5H3Gậy j3acvà dõnJqMQg dạcJqMQ hô:
"Một cupMKgộc trpMKguy 5H3Gtìm! Hãyj3ac theJqMQo j3acta, hỡ5H3Gi cápMKgc bằngpMKg JqMQ 5H3Ghữu thânJqMQ thiế5H3Gt! ChúJqMQng pMKgta sxCfzẽ tj3acìm rxCfza mụcxCfz t5H3Giêu củaxCfz cápMKgc bJqMQạn, hpMKgoặc l5H3Gà chxCfzúng JqMQ tpMKga JqMQsẽ dpMKgũng cảj3acm bỏj3ac mạngJqMQ xCfzvì nhiệ5H3Gm vụ!"
Ông h5H3Giệp sxCfzĩ lại5H3G mộJqMQt lầj3acn nữaj3ac cxCfzố gắngxCfz rútJqMQ thxCfzanh JqMQ gj3acươm rxCfza mộJqMQt j3accách khôJqMQng hiệpMKgu quả,5H3G rồixCfz cốJqMQ t5H3Grèo xCfzlên pMKgcon ngựapMKg mxCfzập, nhưxCfzng lạij3ac xCfz npMKggã xuốngxCfz. ÔngJqMQ bènxCfz kj3achí pMKgkhái pMKgla to:
"Đành đixCfz pMKgbộ vậpMKgy, t5H3Ghưa quj3ací nxCfzgài và5H3G quípMKg nương!xCfz Lên5H3G đường!5H3G TpMKgiến lên!"
Và, tj3acrong bxCfzộ áJqMQo xCfzgiáp sắxCfzt kêj3acu xpMKgủng xoẻngxCfz ầm5H3G xCfzĩ, pMKg ông5H3G t5H3Ga chj3acạy vôj3ac cpMKgạnh tráxCfzi củapMKg cái5H3G khJqMQung pMKgtranh JqMQvà pMKgbiến mất5H3G khỏipMKg c5H3Gảnh JqMQtrí j3ac của5H3G bức5H3G tranh.
Ba đứaJqMQ nhxCfzỏ vJqMQội j3acvã chạypMKg thepMKgo ônpMKgg xCfzhiệp sĩj3ac dọpMKgc hà5H3Gnh j3ac lanpMKgg, cJqMQăn cứpMKg 5H3Gtheo 5H3Gâm 5H3Gthanh pMKgxủng xoẻ5H3Gng pJqMQhát rj3aca tj3acừ bJqMQộ áoj3ac gxCfziáp củaxCfz ôJqMQng. 5H3G ThỉnxCfzh thoảngj3ac tpMKgụi nxCfzó nhìxCfzn thấJqMQy ôj3acng chạpMKgy ngapMKgng pMKgqua mj3acột bứcxCfz txCfzranh ởxCfz phíaxCfz xCfz trước.
"Hãy cJqMQố j3acmà capMKgn đảJqMQm l5H3Gên nj3aché, điềuj3ac tệj3ac pMKgnhứt còj3acn chưj3aca xảxCfzy rxCfza đâu!"
Ôngj3ac hiệpj3ac JqMQsĩ gxCfzào j3acto, vxCfzà tj3acụi xCfznó thấypMKg ô5H3Gng táixCfz xuấtxCfz xCfz hij3acện pMKgphía trưj3acớc JqMQmột nhómpMKg cáJqMQc b5H3Gà pMKgmặc xCfzváy xCfzphồng vẻ5H3G nhJqMQớn nhJqMQác. TranJqMQh củaJqMQ JqMQ j3accác bxCfzà treJqMQo trênj3ac váxCfzch JqMQcủa JqMQmột cxCfzầu thaJqMQng xoắnxCfz JqMQchông chênh.
Harr5H3Gy, R5H3Gon xCfzvà j3acHermione thởJqMQ hổnpMKg hển5H3G tr5H3Gèo lêpMKgn 5H3G nhJqMQững bậc5H3G thaxCfzng 5H3Gxoắn JqMQsít pMKgsao, càng5H3G lúcj3ac j3accàng thấyj3ac j3acchóng j3acmặt hơn5H3G, cJqMQho đếnj3ac pMKg j3ackhi nghj3ace đượj3acc tiếnxCfzg 5H3Gnói rìpMKg rxCfzầm xCfzphía trpMKgên đầ5H3Gu, thìxCfz tụxCfzi JqMQnó biếtpMKg 5H3Gchắc JqMQmình pMKg j3acđã tớij3ac đượpMKgc lớpMKgp học.
Ông hiệpJqMQ JqMQsĩ bấxCfzy giờJqMQ xCfzmới thJqMQò đầuJqMQ v5H3Gô bứcxCfz tranxCfzh củpMKga mxCfzột ông5H3G thầxCfzy tj3acu 5H3Gcó vJqMQẻ mặt5H3G hết5H3G j3acsức 5H3Gnham hij3acểm, 5H3Gla lớn:
"Tạm bxCfziệt! Tạ5H3Gm biệtj3ac 5H3Gnhé, cáj3acc xCfzchiến hữuJqMQ pMKgcủa tj3aca! xCfz Bấj3act c5H3Gứ k5H3Ghi nà5H3Go cpMKgác bạnxCfz cầJqMQn đJqMQến JqMQmột trái5H3G j3actim j3accao tJqMQhượng và5H3G j3acnhững 5H3Gbắp thịt5H3G JqMQ sj3acắt 5H3Gthép, thìj3ac xCfzcứ xCfztìm đếnJqMQ Ngà5H3Gi Cadogan!"
Khj3aci ônpMKgg hiệp5H3G s5H3Gĩ biếxCfzn đ5H3Gi rJqMQồi, R5H3Gon lầm5H3G bầm:
"Ừ, chừxCfzng nà5H3Go 5H3Gtụi j3acnày j3accần đếpMKgn mộtpMKg nxCfzgười gànxCfz dJqMQở, j3acthế JqMQnào tJqMQụi nàypMKg xCfzcũng kêuxCfz xCfztới ông."
Ba đJqMQứa trèoJqMQ JqMQnốt mj3acấy bậxCfzc tpMKghang 5H3Gcuối cùnpMKgg, đặtxCfz j3ac chânJqMQ j3aclên mộtj3ac đầuj3ac cầ5H3Gu 5H3Gthang nhỏj3ac pMKgxíu, ởxCfz đó5H3G hầuJqMQ nhưj3ac xCfzcả 5H3Glớp họcxCfz Tiêj3acn tr5H3Gi đều5H3G xCfz đãpMKg 5H3Gtụ tậppMKg đôngj3ac pMKgđủ. KhpMKgông thấyJqMQ c5H3Gánh cxCfzửa xCfznào JqMQmở r5H3Ga j3actừ đầpMKgu cầpMKgu thpMKgang nxCfzày. pMKg RxCfzon 5H3Ghuých cùxCfzi chỏxCfz vôpMKg HpMKgarry, chxCfzỉ l5H3Gên trầnxCfz nj3achà, tj3acrên đó5H3G cóJqMQ mộtpMKg cáij3ac gxCfziống JqMQ j3acnhư cửaj3ac bxCfzẫy xCfzsập hì5H3Gnh tròn,pMKg 5H3Gcó đí5H3Gnh mộ5H3Gt cáJqMQi thxCfzể bàxCfzi bằngxCfz đj3acồng. HarrxCfzy đọc:
"Sybill TrelapMKgwney, giáoj3ac vipMKgên bpMKgộ môxCfzn pMKgTiên 5H3GTri học...xCfz LJqMQàm sa5H3Go tụixCfz xCfzmình lênxCfz đượcj3ac j3actrên đóxCfz bâyj3ac giờ?"
Như thểj3ac để5H3G tj3acrả lờiJqMQ câxCfzu hỏij3ac của5H3G Har5H3Gry, c5H3Gánh cJqMQửa j3ac JqMQbẫy sậppMKg bỗng5H3G nhiênpMKg mj3acở pMKgra, vJqMQà JqMQmột cáxCfzi thanxCfzg bằ5H3Gng bpMKgạc đưxCfzợc thả5H3G xuốngpMKg nj3acgay JqMQ bênpMKg chânj3ac HJqMQarry. MọiJqMQ ngxCfzười chợJqMQt iJqMQm bặt.
R5H3Gon nhJqMQe rpMKgăng cười:
"Nhường bồJqMQ lxCfzên tr5H3Gước đó."
Harry đànhJqMQ lj3aceo l5H3Gên tJqMQrước xCfztiên, bước5H3G vào5H3G mộtj3ac 5H3G pj3achòng học5H3G trô5H3Gng lạj3ac pMKglùng nhấtxCfz từ5H3G trướcJqMQ tớiJqMQ j3acnay. ThậpMKgt rxCfza, nóJqMQ cxCfzhẳng g5H3Giống xCfz phòJqMQng pMKghọc chútj3ac j3acxíu j3acnào hếj3act; mJqMQà lpMKgại đâuJqMQ JqMQđó vxCfzừa giốngpMKg mộtj3ac cápMKgi khpMKgo áJqMQp m5H3Gái pMKg của5H3G j3acmột c5H3Găn nhàj3ac, vừapMKg 5H3Ggiống mpMKgột cái5H3G tiệ5H3Gm tràxCfz kiểxCfzu xưJqMQa. TrpMKgong phòn5H3Gg cópMKg ítJqMQ pMKg JqMQnhứt hj3acai 5H3Gchục cáiJqMQ bJqMQàn tJqMQròn j3acnhỏ bàyj3ac bixCfzện lj3acộn xộn,j3ac chun5H3Gg quaxCfznh đặtxCfz mấy5H3G cáj3aci pMKg ghếj3ac bànj3ach bj3acọc xCfzvải pMKghoa sặpMKgc sỡj3ac vJqMQà mấyxCfz xCfzcái g5H3Gối nệmpMKg nj3achỏ mà5H3G dàyxCfz. Mọi5H3G th5H3Gứ được5H3G 5H3G j3acsoi sán5H3Gg bằng5H3G ánxCfzh JqMQđèn JqMQđỏ thắm.JqMQ 5H3GTất cJqMQả màpMKgn JqMQcửa sổj3ac pMKgđều kéxCfzo kíJqMQn j3aclại j3acvà j3ac nhiềJqMQu ng5H3Gọn đè5H3Gn đượcJqMQ chụpj3ac JqMQkín bxCfzằng nhữJqMQng cáipMKg kj3achăn j3acquàng đỏj3ac sxCfzậm. CănJqMQ phxCfzòng pMKg ấmxCfz mộtxCfz 5H3Gcách ngộtpMKg ngạtj3ac, vj3acà dướpMKgi bJqMQệ 5H3Glò spMKgưởi chất5H3G j3acđầy nj3achóc 5H3Gcác thJqMQứ, mộtJqMQ xCfz ngọnpMKg 5H3Glửa đ5H3Gang đu5H3Gn mộtpMKg cáipMKg ấj3acm đồng5H3G xCfzto tướnpMKgg, t5H3Gỏa rxCfza mJqMQột thứpMKg mù5H3Gi hăxCfzng nồngxCfz j3ac đj3acến pháj3act xCfzbệnh. MấyxCfz c5H3Gái kxCfzệ 5H3Gđặt dọxCfzc bứxCfzc tườngj3ac trò5H3Gn quâyxCfz chJqMQất lộnpMKg xộnJqMQ pMKg nj3achững JqMQlông chpMKgim đầypMKg bụipMKg báj3acm, nhữngpMKg mJqMQẩu nếJqMQn JqMQcụt, nhiềupMKg xấpxCfz b5H3Gài lpMKgá t5H3Ge pMKgtua, JqMQ vJqMQô sJqMQố npMKghững t5H3Grái cầuJqMQ thủypMKg tiJqMQnh ó5H3Gng ánJqMQh bạc,xCfz vàpMKg JqMQcả pMKgmột JqMQđoàn qj3acuân tác5H3Gh j3ac tràJqMQ JqMQhùng hậu.
Cả lớj3acp đangpMKg tJqMQập trunj3acg tro5H3Gng phxCfzòng quanxCfzh, mọij3ac ngườpMKgi nj3acói năngj3ac thj3acì thào.xCfz j3acRon đếnpMKg sátxCfz j3acbên vJqMQai HxCfzarry, hỏi:
"Cô xCfzgiáo đâu?"
Thình JqMQlình mộtxCfz gipMKgọng nJqMQói j3acvọng j3acra tJqMQừ bóngJqMQ tốj3aci, mộtxCfz thứJqMQ giọngj3ac mơj3ac hồj3ac nhJqMQỏ nhẹ:
xCfz"Chào cáxCfzc pMKgtrò. ThậtxCfz 5H3Ghân hJqMQạnh được5H3G gặ5H3Gp cácj3ac t5H3Grò tpMKgrong thếpMKg giớixCfz j3acvật chất."
Ấn JqMQtượng 5H3Gcủa HarrpMKgy ngaxCfzy lúpMKgc j3acđó j3aclà vềj3ac mộ5H3Gt loàpMKgi pMKg pMKgcôn pMKgtrùng tpMKgo tướngpMKg rựcpMKg rỡj3ac. GiáoJqMQ 5H3Gsư Trelawn5H3Gey dpMKgi chuyểj3acn vàoJqMQ vùnxCfzg cóxCfz ánpMKgh j3ac l5H3Gửa soij3ac, vàj3ac 5H3Gbọn xCfztrẻ nhậj3acn thấy5H3G bxCfzà gipMKgáo ốmpMKg xCfzcà tj3acong JqMQcà t5H3Geo, cặj3acp mắ5H3Gt kiếnxCfzg 5H3G l5H3Gàm pxCfzhóng j3acđại đ5H3Gôi mắtj3ac cpMKgủa bàj3ac j3acto hxCfzơn kíchJqMQ thướcpMKg pMKgtự xCfznhiên rấtj3ac nhiềuxCfz lầJqMQn, j3ac vàpMKg bàpMKg quấnJqMQ mộtJqMQ cj3acái xCfzkhăn choàngxCfz đầu5H3G mỏngxCfz cój3ac dátpMKg txCfzrang kiJqMQm JqMQóng ánhpMKg. QxCfzuanh j3ac cápMKgi cxCfzổ m5H3Gảnh khảJqMQnh JqMQcủa bàj3ac xCfzlà vj3acô sJqMQố 5H3Gnhững dâyj3ac chuyềnj3ac v5H3Gà chuỗixCfz pMKghạt, c5H3Gòn 5H3G cxCfzánh t5H3Gay, bànxCfz 5H3Gtay vpMKgà pMKgngón xCfztay củpMKga xCfzbà JqMQthì đxCfzeo đầyJqMQ j3acnhững vòxCfzng với5H3G nj3achẫn. 5H3GBà pMKg nói:
"Ngồi xuốngj3ac đij3ac pMKgcác trxCfzò, n5H3Ggồi JqMQxuống nào."
Bọn trẻj3ac vụngj3ac vềJqMQ txCfzrèo 5H3Glên mJqMQấy chj3aciếc g5H3Ghế bànpMKgh hoặ5H3Gc 5H3G ngồixCfz j3aclọt tJqMQhỏm tJqMQrong mấypMKg xCfzcái gốipMKg nệm.JqMQ Har5H3Gry, Roj3acn JqMQvà HermionJqMQe cùng5H3G ngxCfzồi xCfz j3acquanh mộtJqMQ cáiJqMQ bàpMKgn tròn.
Giáo 5H3Gsư TrelaJqMQwney thìJqMQ tựxCfz xCfzmình ngpMKgồi vàoJqMQ mộ5H3Gt cáij3ac gpMKghế bJqMQành JqMQcó cánj3ach đặtpMKg pMKgtrước JqMQlò sưởi.j3ac B5H3Gà nói:
"Chào mJqMQừng cáxCfzc tJqMQrò đếnj3ac 5H3Gvới bộJqMQ mônJqMQ TiêpMKgn txCfzri pMKghọc. pMKg j3acTên củpMKga tôij3ac làj3ac j3acgiáo 5H3Gsư Trel5H3Gawney. JqMQTrước đâpMKgy JqMQcó lẽpMKg cáJqMQc pMKgtrò chưpMKga tJqMQừng xCfzgặp xCfz tôpMKgi. VpMKgì tôixCfz JqMQthấy nxCfzếu xuốngJqMQ dướiJqMQ thưj3acờng xuyj3acên quáJqMQ j3acthì j3acba 5H3Gmớ JqMQbon xCfzchen chộnxCfz JqMQ rộnxCfz của5H3G cáipMKg txCfzrường cj3acó thể5H3G làmxCfz mờ5H3G đi5H3G NộiJqMQ Nhã5H3Gn củaj3ac tôi."
Không j3acai npMKgói pMKggì đểpMKg đápJqMQ lpMKgại cái5H3G thôngj3ac bj3acáo kpMKghác pMKg thườngJqMQ đóxCfz. JqMQGiáo spMKgư Trj3acelawney khéo5H3G léopMKg nhẹxCfz n5H3Ghàng sửaxCfz lại5H3G 5H3Gcái khă5H3Gn choj3acàng pMKg JqMQrồi nxCfzói tiếp:
"VJqMQậy làJqMQ cpMKgác JqMQtrò đãpMKg ch5H3Gọn họcxCfz mô5H3Gn JqMQTiên tJqMQri, bộpMKg mônxCfz xCfz khpMKgó khănpMKg nhứtj3ac tr5H3Gong j3accác ngànJqMQh 5H3Gnghệ thuxCfzật huyJqMQền pMKgbí. TôipMKg mJqMQuốn lJqMQưu JqMQý cácJqMQ xCfz trj3acò ngJqMQay từj3ac buổi5H3G ba5H3Gn j3acsơ l5H3Gà nj3acếu JqMQcác tròj3ac khpMKgông j3accó cxCfzái NJqMQhìn, thìpMKg tôJqMQi sẽJqMQ xCfz xCfzchẳng tj3achể dxCfzạy dỗ5H3G cj3acác tJqMQrò đJqMQược n5H3Ghiều nhỏxCfzi gj3acì ch5H3Go j3aclắm. Sácj3ach 5H3Gvở j3accũng chJqMQẳng 5H3G 5H3Ggiúp đ5H3Gỡ cxCfzác tr5H3Gò baj3aco pMKgnhiêu tro5H3Gng lĩpMKgnh vựcxCfz nà5H3Gy đâu..."
Nghe mấyxCfz 5H3Gcâu nàxCfzy, Harrj3acy j3acvà RJqMQon cùn5H3Gg nhxCfze ră5H3Gng 5H3G cườipMKg vpMKgà j3acliếc mắtj3ac nhìj3acn HerJqMQmione, cxCfzô j3acbé tỏj3ac rpMKga sửngJqMQ số5H3Gt JqMQvề 5H3Gcái 5H3Gđiều l5H3Gà sác5H3Gh j3ac thxCfzì cũnJqMQg khôpMKgng giúpMKgp íc5H3Gh xCfzgì troj3acng việ5H3Gc hpMKgọc bxCfzộ m5H3Gôn này.
"Nhiều pxCfzhù tpMKghủy pMKgvà pháp5H3G sư5H3G, JqMQmặc dù5H3G tJqMQài xCfzba troJqMQng xCfz những5H3G lĩJqMQnh vpMKgực JqMQnhư nổJqMQ to5H3G, ướ5H3Gc đoánJqMQ gi5H3Gỏi xCfzvà biến5H3G mJqMQất đột5H3G ngột,5H3G xCfznhưng j3acvẫn 5H3G kxCfzhông thểJqMQ nàJqMQo nhìxCfzn pMKgxuyên pMKgqua được5H3G nhữngxCfz 5H3Gbí mxCfzật pMKgbị cpMKghe phủJqMQ củpMKga tư5H3Gơng 5H3G lai."
Đôi mắtj3ac 5H3Gto JqMQcộ mơxCfz mJqMQàng j3accủa giáoJqMQ sưpMKg lướt5H3G JqMQtừ gươngpMKg mặJqMQt cj3acăng thẳngpMKg nàpMKgy đếnxCfz gươngj3ac pMKgmặt pMKglo âxCfzu k5H3Ghác củpMKga pMKglũ hj3acọc trò,xCfz 5H3Gbà tiế5H3Gp tục:
"Đój3ac làj3ac pMKgthiên phú,pMKg chỉj3ac dànhj3ac pMKgriêng ch5H3Go mộJqMQt ípMKgt ngưxCfzời 5H3Gmà thôi."
Bỗng nxCfzhiên bàj3ac n5H3Gói vớipMKg Neville:
"Trò nxCfzày, bàj3ac nj3acội củaJqMQ 5H3Gtrò 5H3Gcó khỏeJqMQ không?"
Neville suý5H3Gt tépMKg lănpMKg rxCfza khỏipMKg đ5H3Gống 5H3Ggối nệmJqMQ xCfzmà xCfznó đaj3acng ngồi.xCfz Nj3acó xCfzrun r5H3Gun vìpMKg hoảj3acng hồn:
"Dạ, pMKgcon nghĩj3ac pMKgbà copMKgn khỏexCfz ạ."
Giáo 5H3Gsư TrelxCfzawney lắcJqMQ JqMQđầu, ápMKgnh lửa5H3G phản5H3G chiếuxCfz lấpMKgp lánxCfzh 5H3Gtrên đôJqMQi hoJqMQa txCfzai ngọcj3ac lụ5H3Gc bảj3aco JqMQbà đJqMQeo lủ5H3Gng lẳng:
"Nếu tJqMQôi làJqMQ tròxCfz, txCfzhì tôixCfz kJqMQhông dámpMKg chắJqMQc nhJqMQư pMKgvậy đâu."
Neville JqMQnghẹn xCfzhọng. GiáxCfzo pMKgsư TrelawnxCfzey v5H3Gẫn điềmpMKg pMKgnhiên tĩnpMKgh tại:
"Chúng JqMQta sẽpMKg nghixCfzên c5H3Gứu nhữnxCfzg phươ5H3Gng phápxCfz xCfzcơ JqMQbản j3ac củaj3ac bộxCfz 5H3Gmôn Tiê5H3Gn TJqMQri tropMKgng năxCfzm JqMQhọc này.xCfz HọcxCfz kỳxCfz m5H3Gột JqMQsẽ dpMKgành đểj3ac họcJqMQ cácxCfzh j3ac xCfzđọc cá5H3Gc lápMKg trà.xCfz Họcj3ac kỳ5H3G s5H3Gau cJqMQhúng xCfzta JqMQsẽ tiếnJqMQ txCfzới JqMQmôn Coj3aci Chỉ5H3G tayj3ac. NxCfzhân pMKg tiệ5H3Gn tJqMQa bảpMKgo chj3aco tròJqMQ nj3acày..." GiáJqMQo xCfzsư thìnxCfzh j3aclình hướngj3ac cái5H3G nhì5H3Gn vàj3aco xCfz 5H3GParvati xCfzPatil. "..5H3G. Hãj3acy cxCfzoi c5H3Ghừng mộj3act 5H3Ggã t5H3Góc đỏ."
Parvati kipMKgnh nxCfzgạc quaj3acy xCfzqua nhìnJqMQ j3acRon pMKgđang ngồpMKgi bênJqMQ cạnh,JqMQ rồipMKg pMKgđẩy ghếpMKg củaxCfz mìnhj3ac xxCfza JqMQra. j3acGiáo JqMQsư TrepMKglawney vẫnxCfz tiếp5H3G tục:
"Trong họcxCfz kỳ5H3G mùxCfza hèj3ac tới,j3ac chúngxCfz j3acta họJqMQc lxCfzên tớxCfzi xCfz bộ5H3G môxCfzn nxCfzghiên j3accứu j3actrái c5H3Gầu phpMKga 5H3Glê j3ac- ấyj3ac lj3acà saj3acu JqMQkhi chxCfzúng tj3aca xCfzđã hoà5H3Gn j3actất JqMQ đượcJqMQ pMKgmôn j3acđoán JqMQđiềm lửaj3ac. ThpMKgật khônj3acg maxCfzy làpMKg lớpJqMQ họcxCfz j3accủa chúng5H3G tj3aca sẽj3ac xCfzbị tJqMQạm xCfz nxCfzgưng vàoj3ac thJqMQáng hapMKgi j3acvì mộj3act trậnJqMQ xCfzcúm khJqMQó chịxCfzu. pMKgBản thj3acân 5H3Gta JqMQsẽ 5H3Gbị mấtxCfz 5H3G gxCfziọng. VàpMKg vàj3aco JqMQkhoảng gầnj3ac lpMKgễ PhụpMKgc Sij3acnh, mộtxCfz pMKgngười tpMKgrong số5H3G chpMKgúng pMKgta sẽxCfz 5H3G 5H3Glìa xj3aca chúj3acng xCfzta vĩnhxCfz viễn."
Sau lờj3aci tipMKgên txCfzri nj3acày lJqMQà mộj3act khj3acoảng j3acim lặnj3acg căn5H3Gg xCfz thẳnpMKgg, nhxCfzưng giáJqMQo pMKgsư Trelaw5H3Gney JqMQkhông có5H3G vẻpMKg gJqMQì nhJqMQận 5H3Gthấy đJqMQiều đó5H3G. pMKgBà n5H3Gói j3ac vớipMKg LavxCfzender BrxCfzown, ngườiJqMQ j3acngồi gầj3acn bpMKgà JqMQnhứt vxCfzà gầxCfzn 5H3Gnhư đãj3ac j3acco 5H3Grúm lại5H3G xCfz tronpMKgg JqMQcái ghj3acế bành:
"Trò làmj3ac ơnJqMQ 5H3Gđưa cJqMQho pMKgtôi cáixCfz bìn5H3Gh pMKgtrà bằnJqMQg bạcJqMQ lớnxCfz nhứt."
L5H3Gavender cj3acó pMKgvẻ húxCfz vía,xCfz bèxCfzn đứngxCfz dậxCfzy, lấyxCfz cáj3aci xCfzấm trJqMQà tổpMKg chảxCfzng txCfzrên pMKgkệ xxCfzuống vàJqMQ đặt5H3G nóxCfz xCfzlên pMKgcái xCfzbàn trướcj3ac JqMQmặt giáopMKg sưJqMQ Trelawney.
"Cám ơj3acn 5H3Gtrò. TpMKgình cờxCfz thô5H3Gi, cáiJqMQ đi5H3Gều màxCfz pMKgtrò đanJqMQg khiếJqMQp s5H3Gợ... cápMKgi điềuxCfz đpMKgó j3acsẽ xảypMKg rJqMQa xCfzvào thứ5H3G s5H3Gáu, 5H3Gngày j3ac16 t5H3Gháng 10."
Lavender ru5H3Gn lpMKgẩy bẩy.
"Bây gpMKgiờ, tô5H3Gi m5H3Guốn cáJqMQc trJqMQò chj3acia rxCfza thàpMKgnh xCfztừng xCfz cặpj3ac. xCfzHãy lấypMKg tJqMQách 5H3Gtrà xCfzở trêj3acn pMKgkệ xuống5H3G, rồJqMQi pMKglại j3acđây 5H3Gta rótxCfz đ5H3Gầy 5H3Gtrà chJqMQo. xCfz XoxCfzng cá5H3Gc pMKgtrò nj3acgồi xuốngJqMQ 5H3Gmà xCfzuống; uốngpMKg đếnpMKg khpMKgi nàoj3ac chỉpMKg còj3acn lạipMKg JqMQbã tr5H3Gà JqMQ trpMKgong t5H3Gách. DùngJqMQ tapMKgy tráij3ac súj3acc JqMQbã tràj3ac tj3acrong táchpMKg bJqMQa lần,j3ac rồpMKgi pMKgúp tácj3ach JqMQ xuống5H3G dĩa;j3ac đợij3ac ch5H3Go trà5H3G kiệj3act đến5H3G giọtpMKg nướ5H3Gc cxCfzuối pMKgcùng txCfzhì xCfzđưa cáj3aci tj3acách JqMQcủa pMKg xCfzmình chpMKgo b5H3Gạn củaj3ac mì5H3Gnh bóJqMQi. Cácj3ac tròpMKg sj3acẽ 5H3Gtheo trJqMQang pMKg5 xCfzvà JqMQ6 củaxCfz quyj3acển VénJqMQ pMKg j3acMàn TươngxCfz LJqMQai đểxCfz dij3acễn dị5H3Gch ý5H3G ngJqMQhĩa những5H3G dpMKgạng pMKgbã trj3acà. TôpMKgi sẽxCfz đpMKgi quxCfzanh xCfz cácxCfz tròj3ac đểpMKg giúxCfzp đỡ,xCfz xCfzhướng dẫn.pMKg pMKgÔi, pMKgcon ơi..."
Giáo j3acsư tómj3ac lpMKgấy j3accánh tj3acay NexCfzville, képMKgo nxCfzó đứpMKgng lên,
".JqMQ.. spMKgau khxCfzi 5H3Gcon làJqMQm bểj3ac pMKgcái táchj3ac JqMQđầu pMKgtiên, 5H3Gcon xCfzlàm xCfzơn chọ5H3Gn j3acmột cáij3ac tJqMQách j3accó hopMKga văJqMQn màxCfzu x5H3Ganh. TôpMKgi thxCfzì h5H3Gợp vớiJqMQ m5H3Gàu hồng5H3G hơn."
Liền sJqMQau đópMKg, N5H3Geville vừJqMQa mớJqMQi vpMKgói lêpMKgn kệj3ac đểJqMQ lấyJqMQ JqMQ táchxCfz trJqMQà xCfzthì xCfznghe mộtxCfz tiếnJqMQg xoảj3acng củapMKg đxCfzồ b5H3Gể. Giáj3aco sưJqMQ TrelawnJqMQey rảo5H3G bướcxCfz xCfz xCfzđến bênJqMQ pMKgNeville, cầmj3ac tJqMQheo mpMKgột JqMQcái xCfzđồ hốtJqMQ xCfzrác j3acvà chổi,pMKg r5H3Gồi nói:
j3ac"Một 5H3Gtrong nhữpMKgng cxCfzái mJqMQàu xapMKgnh lpMKgam ấ5H3Gy, 5H3Gđúng pMKgrồi j3acđó, coJqMQn... nế5H3Gu JqMQcon khônxCfzg xCfzphiền... cápMKgm pMKgơn con..."
Khi tác5H3Gh tràJqMQ củaJqMQ HJqMQarry vàJqMQ Roj3acn đượj3acc rótj3ac đJqMQầy txCfzrà pMKg rồi,5H3G hxCfzai đứaj3ac qupMKgay tJqMQrở lạiJqMQ b5H3Gàn củ5H3Ga mình,JqMQ 5H3Gcố gắxCfzng uốngpMKg tj3achật nh5H3Ganh mpMKgón tràJqMQ xCfz phỏng5H3G lưxCfzỡi ấy.5H3G Rồi5H3G tụiJqMQ nxCfzó súcxCfz cặnj3ac tpMKgrà trj3acong t5H3Gách đúng5H3G nhJqMQư lờixCfz chỉ5H3G dẫnxCfz JqMQ củaJqMQ 5H3Ggiáo pMKgsư Trelawney5H3G, rồj3aci JqMQúp ngượcxCfz táJqMQch t5H3Grà JqMQxuống c5H3Gho ráxCfzo JqMQnước xpMKgong đổij3ac 5H3G xCfzcho nJqMQhau đểJqMQ bói.
CảpMKg pMKghai đứapMKg đềuj3ac mpMKgở sácxCfzh đếJqMQn pMKgtrang JqMQ5 vJqMQà pMKg6. 5H3GRon nói:
"JqMQĐây rJqMQồi. Bj3acồ thấxCfzy j3accái g5H3Gì pMKgở trxCfzong JqMQtách trà5H3G củapMKg mình?"
Harry đáp:
"Một mớ5H3G j3acchèm nhj3acẹp 5H3Gmàu nâu."
Một làj3acn 5H3Gkhói tỏaxCfz m5H3Gùi nồngj3ac nj3acặc tpMKgrong cj3acăn phpMKgòng 5H3G cxCfzhợt khJqMQiến c5H3Gho HxCfzarry thxCfzấy bj3acuồn nJqMQgủ vpMKgà đờj3ac đẫn5H3G đi.j3ac TiếpMKgng j3acgiáo xCfzsư T5H3Grelawney JqMQ 5H3Gkêu gọi5H3G sj3acau 5H3Glàn kxCfzhói tr5H3Gà mờJqMQ mịt:
"Các xCfztrò pMKghãy m5H3Gở 5H3Grộng đầuJqMQ j3acóc raxCfz, pMKghãy j3acđể chxCfzo mắtj3ac pMKgcủa m5H3Gình nhìpMKgn JqMQxuyên quJqMQa cõij3ac tJqMQrần tục!"
Harry cốxCfz gắnpMKgg txCfzập truxCfzng. S5H3Gau JqMQkhi pMKgtham pMKgkhảo xCfzcuốn Vénj3ac Màj3acn TJqMQương pMKgLai, JqMQnó nói:
"Đúng rồi,JqMQ bJqMQồ c5H3Gó mộtj3ac JqMQdấu thậxCfzp hơxCfzi l5H3Gung lay.xCfz.. 5H3G ng5H3Ghĩa l5H3Gà bồ5H3G sắpJqMQ pMKgphải tj3acrải 5H3Gqua "5H3Gthử tj3achách vxCfzà đpMKgau khổ"j3ac JqMQ- xJqMQin lỗixCfz nghJqMQe xCfz- pMKg n5H3Ghưng cJqMQó mộtxCfz dj3acấu hJqMQiệu cxCfzó tpMKghể là5H3G 5H3Gmặt trờj3aci. pMKgĐể cj3acoi... npMKgó 5H3Gcó nghĩpMKga làj3ac "hạnJqMQh JqMQ phúxCfzc lớj3acn"... vậyj3ac lJqMQà bồxCfz sắppMKg xCfzphải chịuJqMQ đapMKgu pMKgkhổ nJqMQhưng màj3ac s5H3Gẽ rấtpMKg vui..."
RpMKgon nói:
"Theo ý5H3G mìnxCfzh thpMKgì bồxCfz cầj3acn phả5H3Gi xCfzđi kiểmj3ac tpMKgra lại5H3G c5H3Gái Nội5H3G NxCfzhãn củaJqMQ bồ."
Cả xCfzhai đứa5H3G phảiJqMQ nén5H3G tiếngJqMQ cườiJqMQ j3accủa mìnj3ach lạiJqMQ vìxCfz JqMQgiáo 5H3Gsư 5H3GTrelawney đ5H3Gang nhìnpMKg trừngj3ac trj3acừng vềJqMQ pxCfzhía pMKgtụi nó.
"5H3GBây gij3acờ đếnpMKg phiênJqMQ mình..."
Ron ngóxCfz pMKgvô pMKgcái táchJqMQ củaj3ac Haj3acrry, trán5H3G nóxCfz pMKgnhăn lạiJqMQ j3acra 5H3Gđiều su5H3Gy tư5H3G JqMQdữ lắm.
"Có một5H3G j3acđốm trònj3ac hj3acơi giống5H3G mộtxCfz c5H3Gái xCfznón tráipMKg dưa.pMKg Khôngj3ac chừng5H3G bồ5H3G s5H3Gắp làm5H3G việ5H3Gc c5H3Gho BộJqMQ Phj3acáp Thuật..."
Nó xj3acoay táchj3ac trpMKgà đểxCfz JqMQnhìn ngượj3acc lại.
"Nhưng mpMKgà nhìnj3ac nhj3acư vầJqMQy thj3acì nópMKg gxCfziống mộtJqMQ tráxCfzi s5H3Gồi hơj3acn... cá5H3Gi gj3acì j3acvậy ta?"
Ron xCfzdò cuốJqMQn VpMKgén j3acMàn Tư5H3Gơng Lai.
"VJqMQàng trờipMKg chj3aco bấxCfzt ngj3acờ." T5H3Guyệt cúj3ac mèpMKgo. Bồ5H3G xCfzcó JqMQthể ch5H3Go mìpMKgnh mượn5H3G JqMQmột íj3act chứJqMQ? JqMQỞ đxCfzây còn5H3G cpMKgó cpMKgái j3acgì 5H3Gnữa nè."
Ron l5H3Gại xJqMQoay cj3acái táJqMQch trxCfzà mộtj3ac lJqMQần nữa.
"Trông giốn5H3Gg nhưxCfz mJqMQột c5H3Gon txCfzhú. Ừ,xCfz đpMKgúng rồi,5H3G cápMKgi đầupMKg thúJqMQ đâxCfzy... nój3ac giốpMKgng 5H3Gmột c5H3Gon hxCfzà m5H3Gã... không5H3G, mpMKgột j3accon cừu..."
Harry đểJqMQ bxCfzật pMKgra mộtJqMQ tij3acếng cườipMKg vàoJqMQ pMKgđúng 5H3Glúc giáoxCfz pMKgsư j3acTrelawney đangxCfz đảopMKg qxCfzuanh nó.JqMQ Bàj3ac nóipMKg xCfzvới vẻJqMQ qxCfzuở mắJqMQng Ron:
xCfz"Đưa tj3acôi JqMQxem npMKgào, tJqMQrò kia."
GiápMKgo sưj3ac rpMKgảo bưpMKgớc đếnpMKg, JqMQxoắn cpMKgái tácj3ach cpMKgủa H5H3Garry khpMKgỏi 5H3Gtay RonJqMQ, mọipMKg ngJqMQười trJqMQở nJqMQên 5H3Gim lặnxCfzg, chờj3ac xem.
"Giáo 5H3Gsư chăj3acm chpMKgú j3acnhìn vàoxCfz cáij3ac t5H3Gách, pMKgxoay nóxCfz ngJqMQược chiều5H3G kpMKgim đồpMKgng hồ:
"Chim j3acưng... cJqMQon yêuJqMQ dJqMQấu ạJqMQ, pMKgcon cópMKg mộtj3ac kẻpMKg xCfztử thù."
xCfzHermione thìxCfz txCfzhầm hơxCfzi to:
"Nhưng m5H3Gà j3acai cũng5H3G bJqMQiết xCfzđiều đóJqMQ mà."
Giáo xCfzsư qpMKguay lạixCfz quắJqMQc xCfzmắt nhìnJqMQ côxCfz bé.xCfz HermpMKgione 5H3Gvẫn pMKgnói tiếp:
"Dạ, xCfzai cũngpMKg biếtJqMQ màpMKg. Aj3aci xCfzcũng biế5H3Gt chuyện5H3G 5H3GHarry vàpMKg K5H3Gẻ mj3acà aj3aci cũj3acng biếtj3ac JqMQlà pMKgai đấy."
Harry vj3acà JqMQRon cùngJqMQ trốxCfz JqMQmắt JqMQnhìn Hj3acermione vớxCfzi sựpMKg JqMQ ngạcj3ac nj3achiên trộnxCfz lJqMQẫn niềm5H3G thpMKgán phục5H3G. T5H3Gụi j3acnó pMKgchưa pMKgbao gxCfziờ j3acnghe HermionxCfze JqMQ nóij3ac cpMKghuyện vớipMKg giáj3aco vxCfziên bằng5H3G cáxCfzi gij3acọng JqMQnhư vậy.pMKg GipMKgáo j3acsư TrelaJqMQwney chọnxCfz xCfz cáchj3ac phpMKgớt pMKglờ 5H3Gcô JqMQbé. 5H3GBà 5H3Glại JqMQhạ đôiJqMQ mắtxCfz JqMQto cộ5H3G JqMQcủa bàj3ac xuốngj3ac c5H3Gái tácj3ach của5H3G j3ac HapMKgrry, 5H3Gvà tiếpJqMQ tụpMKgc xopMKgay tJqMQrở cá5H3Gi tách.
"Dùi c5H3Gui... mộJqMQt cuộJqMQc j3actấn j3accông. Coj3acn yê5H3Gu dấuJqMQ ơi,j3ac đâyxCfz JqMQkhông phả5H3Gi lj3acà mộtj3ac táxCfzch 5H3Gtrà v5H3Gui j3acvẻ lắm..."
Ron rụtJqMQ 5H3Grè thưa:
"Con ng5H3Ghĩ JqMQđó lj3acà cáixCfz nJqMQón t5H3Grái dưa."
"Đầu lâu.5H3G.. hiểmj3ac họpMKga trxCfzên 5H3Gđường coj3acn đi,j3ac cpMKgon yêupMKg ạ..."
Tất cJqMQả bọnpMKg trẻpMKg trpMKgong lớpj3ac giJqMQương mắpMKgt pMKgngó g5H3Giáo sJqMQư JqMQ TrJqMQelawney vj3acới vpMKgẻ pMKgkinh hãixCfz ch5H3Gết khiếJqMQp đipMKg đượcxCfz. Bàj3ac xoaxCfzy pMKgcái tácJqMQh lầnJqMQ cuốpMKgi j3ac cùnj3acg, háj3ac hốcj3ac j3acmiệng, rxCfzồi théj3act lên.
LxCfzại JqMQvang pMKglên mpMKgột tiếnJqMQg JqMQxoảng củj3aca đồJqMQ pMKgsứ xCfzbể; j3ac Nevj3acille vừaxCfz làmpMKg tiêu5H3G j3accái pMKgtách tJqMQhứ xCfzhai cj3acủa nó.JqMQ JqMQGiáo 5H3Gsư TrelaJqMQwney ngồi5H3G 5H3G thụJqMQp xuốngxCfz một5H3G cáj3aci g5H3Ghế bànxCfzh trống,j3ac bànJqMQ tpMKgay pMKglóng láJqMQnh củ5H3Ga bàpMKg đè5H3G lênj3ac pxCfzhía pMKg pMKgtrái ti5H3Gm mìnhpMKg v5H3Gà mắxCfzt bJqMQà nhắmj3ac tịj3act lại.
"Ôi, 5H3Gcon trpMKgai của5H3G tôi5H3G, cj3acon 5H3Gtrai JqMQyêu dấu5H3G của5H3G tôi..xCfz. khJqMQông, khôngj3ac nó5H3Gi rpMKga thj3acì 5H3Gtốt hơn.5H3G.. khônxCfzg, đừJqMQng j3achỏi tJqMQôi thJqMQì hơn..."
Dean xCfzThomas j3aclập tứcxCfz hỏi:
"Cái j3acgì vậypMKg, pMKgthưa giáoJqMQ sư?"
Mọi xCfzngười xCfzbây giờJqMQ đpMKgã đứngj3ac lêpMKgn, txCfzừ từxCfz xxCfzúm lại5H3G pMKg đôngj3ac j3acđúc quanpMKgh 5H3Gcái bàJqMQn cj3acủa HarpMKgry pMKgvà 5H3GRon, xCfzép sáxCfzt JqMQvô cáixCfz ghếj3ac bJqMQành màj3ac pMKggiáo pMKg j3acsư TrelawnpMKgey đpMKgang ngồi,j3ac j3acđể JqMQngó vpMKgô tácJqMQh trj3acà củxCfza Harry.
Đôi m5H3Gắt tJqMQo cộ5H3G củxCfza giáoj3ac s5H3Gư Trelawn5H3Gey bỗng5H3G mởj3ac rxCfza pMKgđầy kịcj3ach tính:
"Con yêj3acu ơipMKg, cj3acon cópMKg mxCfzột Hun5H3Gg tinh."
H5H3Garry hỏJqMQi lại:
"Một cáipMKg xCfzgì ạ?"
Nó pMKgcó thể5H3G nóiJqMQ chắc5H3G xCfzlà khôn5H3Gg phxCfzải chỉxCfz xCfzmột mj3acình 5H3Gnó xCfz kpMKghông biếtJqMQ Hu5H3Gng xCfztinh làpMKg j3acgì. Dj3acean Tho5H3Gmas nJqMQhún v5H3Gai vớipMKg nj3acó, LavexCfznder Bro5H3Gwn j3ac xCfzthì j3aclộ vẻxCfz bốij3ac xCfzrối. NhưngpMKg rJqMQất 5H3Gnhiều nhữngxCfz JqMQđứa j3ackhác txCfzhì rõj3ac 5H3Gràng làJqMQ cj3acó 5H3G biết,5H3G JqMQchúng đềuJqMQ giơ5H3G tpMKgay lênxCfz bịtj3ac miệngj3ac vpMKgới vẻ5H3G hoảnj3acg sợ5H3G vJqMQô cùng.
Giáo j3acsư Trelawnj3acey kêj3acu to:
"Hung pMKgtinh chiếu,xCfz j3accon pMKgthân yêupMKg ơi,pMKg j3accon bị5H3G HuxCfzng tJqMQinh chiếu!"
xCfzTrông gij3acáo spMKgư TrelawnepMKgy JqMQcó vẻJqMQ bxCfzị kíchxCfz độnj3acg đếnJqMQ nỗixCfz HpMKgarry khpMKgông thểpMKg nàJqMQo hiJqMQểu được.j3ac JqMQBà nói:
"Con pMKgma cj3achó khổ5H3Gng lJqMQồ tj3achường 5H3Glảng vj3acảng txCfzrong 5H3G nghj3acĩa địa!pMKg JqMQCon tpMKgrai 5H3Gyêu JqMQơi, đó5H3G lpMKgà mộj3act điềmpMKg pMKgdữ JqMQ- điềmpMKg pMKgdữ tệJqMQ hạiJqMQ n5H3Ghứt JqMQ- j3ac đipMKgềm ch5H3Gết chóc!"
Bao tj3acử Haj3acrry quặnJqMQ đau.j3ac Cj3acon JqMQchó JqMQấy, t5H3Grên cápMKgi 5H3Gbìa xCfz 5H3Gcủa cuxCfzốn Điềmj3ac JqMQBáo xCfzTử xCfzThần j3acở tiệmJqMQ sácJqMQh j3acPhú quJqMQí 5H3Gvà 5H3GCơ hànpMKg xCfz- coxCfzn pMKgchó j3acấy, ởJqMQ pMKg tropMKgng bónpMKgg xCfztối c5H3Gủa đườngxCfz MagnolxCfzia... Laven5H3Gder B5H3Grown cũpMKgng đưaj3ac txCfzay bụxCfzm xCfz mixCfzệng mìnhxCfz lại5H3G. MọiJqMQ người5H3G đềupMKg n5H3Ghìn Haj3acrry. pMKgMọi ngườiJqMQ, ngoạipMKg trxCfzừ Hermionej3ac. JqMQ C5H3Gô béj3ac đj3acứng d5H3Gậy, đj3aci pMKgvòng j3acra j3acsau cáxCfzi ghế5H3G củaJqMQ xCfzgiáo sxCfzư JqMQTrelawney, npMKgói thẳngj3ac 5H3G thừng:
"Con khj3acông thấyj3ac nój3ac JqMQgiống HupMKgng JqMQtinh chú5H3Gt nào."
GiJqMQáp j3acsư TrelawnxCfzey dj3acò xétj3ac 5H3GHermione vớij3ac mJqMQột vẻ5H3G c5H3Gàng lúpMKgc cà5H3Gng JqMQkhó ưa.
"Con thxCfzân JqMQyêu ạ,pMKg 5H3Gcon th5H3Ga lỗxCfzi ch5H3Go JqMQta kxCfzhi txCfza pMKgnói 5H3G 5H3Gra điJqMQều nàypMKg nhJqMQé, nhưxCfzng txCfza nhậnpMKg tJqMQhấy rất5H3G ítxCfz tpMKginh hoj3aca ph5H3Gát ti5H3Gết quaxCfznh 5H3G ngj3acười củaJqMQ xCfzcon. Rất5H3G ítJqMQ 5H3Gkhả nJqMQăng lĩnhpMKg j3achội đốixCfz xCfzvới s5H3Gự 5H3Gcộng hưở5H3Gng cj3acủa tưxCfzơng JqMQ tai."
j3acSeamus cứJqMQ hết5H3G ngoẹ5H3Go đpMKgầu JqMQsang pMKgbên 5H3Gnày lạiJqMQ pMKgngoẹo đầupMKg sanJqMQg bênJqMQ kpMKgia. NópMKg nóxCfzi, pMKgmột co5H3Gn mắt5H3G nj3acheo khíxCfzt lại:
"Nếu mìnxCfzh nhxCfzìn nh5H3Gư vầxCfzy thìxCfz nó5H3G giốnJqMQg mộtxCfz HJqMQung tinh,"
Nó nghj3aciêng mpMKgình sa5H3Gng JqMQbên tJqMQrái pMKgnói tiếp:
"5H3GNhưng nếxCfzu npMKghìn JqMQtừ chj3acỗ nàypMKg 5H3Gthì lại5H3G 5H3Ggiống xCfzmột cxCfzon lừaJqMQ hơn."
Harry thấ5H3Gy 5H3Gchính mìnj3ach cJqMQũng ng5H3Gạc nhJqMQiên. Bâyj3ac g5H3Giờ xCfzkhông a5H3Gi 5H3Gcó vJqMQẻ j3acmuốn nhì5H3Gn j3acnó cả5H3G. NxCfzó nói:
"Chừng n5H3Gào cj3acô vj3acà JqMQcác bạnxCfz j3acmới 5H3Gquyết địnJqMQh xj3acong lJqMQà tôiJqMQ pMKgcó sxCfzắp chếtj3ac JqMQhay không?"
Giáo 5H3Gsư TreJqMQlawney lêxCfzn tiếngJqMQ, 5H3Gbằng gJqMQiọng n5H3Gói m5H3Gơ hồpMKg xCfznhứt cpMKgủa bà:
"Tôi chxCfzo lj3acà chúnxCfzg j3acta 5H3Gnên nj3acgưng bj3acài hxCfzọc ngàxCfzy hôpMKgm JqMQnay ởj3ac đ5H3Gây. VângxCfz... LàmJqMQ xCfzơn trảxCfz l5H3Gại 5H3Gđồ đạcJqMQ v5H3Gề j3acđúng chỗ..."
Cả lJqMQớp lặngpMKg lpMKgẽ mj3acang xCfzmấy cá5H3Gi xCfztách pMKgđem trảj3ac lạiJqMQ c5H3Gho pMKg giáoxCfz sưpMKg TrxCfzelawney vxCfzà thJqMQu dọnpMKg sáj3acch vở5H3G vxCfzô cặxCfzp. JqMQNgay đếnj3ac JqMQRon 5H3Gcũng tránhpMKg j3ac ánxCfzh mắtj3ac JqMQcủa Harry.
Giáo spMKgư TrelawpMKgney nói5H3G mộtxCfz cpMKgách yếuJqMQ ớt:
"Hẹn đ5H3Gến khxCfzi chxCfzúng tJqMQa gpMKgặp lại,JqMQ phúcj3ac làxCfznh cpMKgho cáJqMQc xCfztrò. Ôi,j3ac coJqMQn yêuj3ac quJqMQí ơi..."
Giáo sưpMKg cJqMQhỉ vàj3aco Neville:
"Lần xCfzsau pMKgcon 5H3Gsẽ tr5H3Gễ, chj3aco pMKgnên cpMKgon hãyJqMQ c5H3Gố gj3acắng chămxCfz hơnj3ac đểpMKg pMKgtheo chj3aco kịp."
Harry, JqMQRon vàxCfz HxCfzermione tpMKgrèo xuJqMQống j3accái thj3acang 5H3Gdây JqMQ củaxCfz giáoxCfz sJqMQư Trel5H3Gawney rồxCfzi xuốxCfzng c5H3Gái cầuxCfz tj3achang xoắn,xCfz JqMQtrong ipMKgm JqMQlặng, rồipMKg xCfz cù5H3Gng điJqMQ JqMQđến lớp5H3G pMKgBiến xCfzcủa gixCfzáo xCfzsư McGonagallxCfz. Tụ5H3Gi xCfznó mấtj3ac nhij3acều JqMQthì pMKggiờ 5H3G tìm5H3G j3acphòng 5H3Ghọc đếnJqMQ nỗi5H3G mặcJqMQ pMKgdù đãpMKg rờJqMQi lớp5H3G họcj3ac TipMKgên trxCfzi khpMKgá sớm,JqMQ màxCfz j3ackhi JqMQ bướcpMKg vxCfzào phònJqMQg họcj3ac m5H3Gôn Bj3aciến, pMKgthì cũ5H3Gng j3acvừa lúcj3ac vàxCfzo JqMQtiết họcj3ac mới.
Harry chọnpMKg m5H3Gột 5H3Gcái j3acghế cuốipMKg phòngpMKg học,j3ac j3accó 5H3Gcảm pMKg giá5H3Gc pMKgnhư JqMQthể nj3acó đpMKgang ngồipMKg ởpMKg mộtxCfz vịj3ac t5H3Grí JqMQđược chiếuj3ac spMKgáng tậpJqMQ truJqMQng; cảJqMQ lớp5H3G pMKg hìnhj3ac JqMQnhư pMKgcứ phxCfzóng nJqMQhững cáij3ac lJqMQiếc trộmJqMQ về5H3G j3acphía nó5H3G, nJqMQhư j3acthể npMKgó sắj3acp xCfzngã JqMQ lăn5H3G pMKgra JqMQchết bpMKgất cxCfzứ lpMKgúc nàopMKg. Harj3acry JqMQhầu nhJqMQư kh5H3Gông j3acnghe giá5H3Go sưj3ac McGxCfzonagall pMKg gJqMQiảng đJqMQược điều5H3G gpMKgì j3acvề j3acAmimagi 5H3G- nhữngpMKg JqMQphù thxCfzủy 5H3Gcó kh5H3Gả nJqMQăng biến5H3G thàn5H3Gh pMKg j3acthú vj3acật thj3aceo ý5H3G muốnj3ac. Nó5H3G thậmxCfz ch5H3Gí cũngpMKg kj3achông nhì5H3Gn kpMKghi JqMQgiáo sưj3ac M5H3GcGonagall JqMQ tựJqMQ pMKgbiến j3acmình thànhj3ac một5H3G c5H3Gon JqMQmèo mưpMKgớp c5H3Gòn dấupMKg mắ5H3Gt kxCfziếng quanpMKgh đôpMKgi mắtJqMQ nJqMQgay JqMQ trướ5H3Gc mxCfzặt bọpMKgn trẻ.
Khi bàxCfz tpMKgrở lạ5H3Gi nguyêxCfzn hìnhJqMQ pMKgsau mộtpMKg tJqMQiếng j3acnổ ngắxCfzn gpMKgọn "bụp"j3ac nhj3aco nJqMQhỏ, xCfzbà lj3acạ lùng5H3G nhìnxCfz q5H3Guanh lũpMKg pMKghọc trò:
"Thực txCfzình JqMQthì hô5H3Gm naj3acy tất5H3G cả5H3G cáj3acc co5H3Gn bJqMQị làxCfzm saxCfzo JqMQ vj3acậy? KhôJqMQng hẳnj3ac pMKgcó vxCfzấn đề,j3ac nJqMQhưng đâypMKg JqMQlà lần5H3G đ5H3Gầu t5H3Giên j3acmà pMKglớp hj3acọc kh5H3Gông vỗj3ac 5H3G taJqMQy trướcpMKg sựxCfz pMKgbiến hình5H3G cj3acủa cô."
ĐầupMKg củJqMQa mọi5H3G ngườij3ac lạij3ac hướngj3ac vềJqMQ Har5H3Gry, nxCfzhưng khpMKgông axCfzi 5H3Gnói gì.JqMQ Thế5H3G rồi,pMKg Hermj3acione pMKggiơ tay:
"Thưa cô,pMKg tụixCfz 5H3Gcon vj3acừa mớij3ac họcJqMQ lớpMKgp TJqMQiên txCfzri xCfzđầu tiênj3ac j3accủa 5H3Gtụi conpMKg, vàj3ac 5H3Gtụi 5H3Gcon pMKgđã hxCfzọc bàiJqMQ bxCfzói lj3acá tràj3ac, và..."
Giáo sJqMQư McGonagJqMQall bj3acỗng JqMQnghiêm traj3acng lại:
"A, rxCfza vj3acậy. KJqMQhông cầnxCfz phải5H3G nóipMKg txCfzhêm j3acnữa, HeJqMQrmione 5H3Gà. Cáj3acc tròj3ac nóij3ac xCfzcho tôi5H3G ngh5H3Ge pMKgxem, xCfzai trJqMQong pMKgsố cácj3ac tJqMQrò sxCfzẽ c5H3Ghết troJqMQng nxCfzăm nay?"
Mọi ngưpMKgời t5H3Gròn mắpMKgt nhxCfzìn sững5H3G giápMKgo pMKgsư McGonagall.
Cuối cJqMQùng 5H3GHarry nói:
"Thưa j3accô, j3accon ạ."
Giáo sxCfzư McGonag5H3Gall nhìpMKgn chJqMQằm 5H3Gchằm Harrj3acy bằxCfzng xCfzđôi mắtxCfz nhỏpMKg sángj3ac lonxCfzg lanh:
"Thì xCfzra vậy.xCfz JqMQVậy 5H3Gcon 5H3Gcũng nênxCfz hiểu,j3ac 5H3GHarry à,5H3G tpMKgừ pMKg kj3achi gxCfziáo sưpMKg TrelawnepMKgy đJqMQến trườnpMKgg này,5H3G mỗj3aci nxCfzăm cJqMQô ấyxCfz đpMKgều tpMKgiên đoánxCfz j3accái 5H3G chếtj3ac xCfzcủa pMKgmột họJqMQc sipMKgnh. MJqMQà chưaj3ac JqMQai tj3acrong sJqMQố đ5H3Gó ch5H3Gết cả.pMKg NpMKghìn thấyj3ac điềm5H3G j3ac b5H3Gáo tửj3ac thầnxCfz JqMQlà cáij3ac pMKgcách xCfzmà giáoxCfz sưxCfz TrpMKgelawney pMKgkhoái dJqMQùng JqMQnhứt đj3acể pMKgchào JqMQ mừng5H3G 5H3Gmột JqMQlớp j3achọc JqMQsinh mới.pMKg Côj3ac khôn5H3Gg pMKgbao giờJqMQ pMKgmuốn nóiJqMQ xpMKgấu đJqMQồng j3acnghiệp, 5H3G nhưng..."
Giáo sxCfzư 5H3GMcGonagall chpMKgợt ngừngJqMQ n5H3Gói, j3acmũi cxCfzủa côpMKg trắngpMKg n5H3Ghợt đxCfzi. C5H3Gô nói5H3G tiếxCfzp, bpMKgình tj3acĩnh hơn:
"Tiên tpMKgri lxCfzà mộ5H3Gt 5H3Gtrong nhữngxCfz 5H3Gngành pháj3acp thuậtj3ac JqMQ kpMKgém pMKgchính xácxCfz nhứtpMKg. CpMKgô JqMQkhông gi5H3Gấu cj3acon j3acrằng cJqMQô cJqMQó rấtxCfz xCfzít kipMKgên npMKghẫn vớ5H3Gi xCfzbộ j3ac xCfzmôn 5H3Gđó. NhữJqMQng j3acnhà tiênxCfz trpMKgi thJqMQực sj3acự rấtpMKg hij3acếm vj3acà j3acgiáo sưxCfz Trelawney..."
Giáo sưJqMQ McGonagalpMKgl ngừnpMKgg mộtpMKg lj3acần JqMQnữa, r5H3Gồi l5H3Gại 5H3Gnói tiếj3acp vớij3ac giọngJqMQ haj3aci xCfznăm r5H3Gõ mười:
"Cô thấyxCfz sxCfzức khỏpMKge củaj3ac 5H3Gcon rxCfzất tốtxCfz, H5H3Garry j3acà, chj3aco 5H3G xCfznên cxCfzon j3acsẽ 5H3Gbỏ qj3acuá 5H3Gcho c5H3Gô nếuJqMQ côj3ac pMKgkhông t5H3Gha c5H3Gho c5H3Gon phpMKgần bàpMKgi tậpj3ac hôJqMQm n5H3Gay. xCfz CxCfzô cxCfzam pMKgđoan pMKglà npMKgếu coxCfzn JqMQchết 5H3Gthì coxCfzn mớJqMQi khôpMKgng cầJqMQn JqMQnộp bàxCfzi j3accho cô."
HermixCfzone bJqMQật cười.xCfz HJqMQarry cả5H3Gm txCfzhấy JqMQkhá hơn.JqMQ 5H3GCũng xCfz JqMQkhó m5H3Gà cảm5H3G thấyJqMQ j3acsợ j3achãi mxCfzột dJqMQúm lá5H3G trxCfzà kj3achi màxCfz ng5H3Gười tJqMQa khôxCfzng cò5H3Gn ởJqMQ txCfzrong pMKg bốij3ac 5H3Gcảnh lớpxCfz JqMQhọc củapMKg giáoJqMQ sJqMQư TrxCfzelawney: âmxCfz xCfzu ánh5H3G đèn5H3G đ5H3Gỏ sậm5H3G j3acvà tỏaj3ac rj3aca 5H3G mj3acột pMKgthứ mùij3ac khixCfzến ng5H3Gười tpMKga mpMKgụ mẫpMKgm đi.
Tuy nhiêpMKgn kh5H3Gông phảixCfz axCfzi cũJqMQng tpMKgin 5H3Gtheo pMKggiáo sưj3ac MJqMQcGonagall. TrxCfzông JqMQRon vẫJqMQn pMKglo âJqMQu dữJqMQ lắpMKgm. CònpMKg LavexCfznder thpMKgì vẫnpMKg pMKgrù rì:
JqMQ"Vậy 5H3Gchứ JqMQmấy cái5H3G tácpMKgh JqMQcủa NexCfzville tj3achì sao?"
Khi pMKghết pMKggiờ l5H3Gớp họcj3ac BiếnxCfz, bọn5H3G tr5H3Gẻ nhập5H3G vpMKgào JqMQđám j3ac đôj3acng 5H3Gđang rầxCfzn rầJqMQn ké5H3Go tớ5H3Gi Đại5H3G SxCfzảnh đườngj3ac xCfzđể ăn5H3G t5H3Grưa. HerxCfzmione đẩyxCfz một5H3G pMKg cá5H3Gi dĩapMKg txCfzhịt hj3acầm 5H3Gvề phj3acía Ron:
"Vui lpMKgên đxCfzi chJqMQứ, 5H3GRon. BồxCfz j3acđã pMKgnghe gixCfzáo pMKgsư McpMKgGonagall xCfznói rồxCfzi đó."
Ron 5H3Gmúc mấy5H3G muỗpMKgng thịJqMQt hầpMKgm c5H3Gho vôxCfz dpMKgĩa cxCfzủa j3acnó, cầmJqMQ JqMQnĩa lêJqMQn, nhưnpMKgg khônj3acg ănpMKg nổi.xCfz NJqMQó nJqMQói bằnpMKgg mộpMKgt giọngJqMQ nhỏpMKg pMKgvà nghJqMQiêm túc:
"HarrxCfzy, bồpMKg chưJqMQa từJqMQng npMKghìn tpMKghấy pMKgmột cj3acon cpMKghó j3acđen xCfzto lớnj3ac ởxCfz bấtpMKg cứJqMQ đâxCfzu, phảiJqMQ không?"
Harry nói:
"Có, mìnj3ach j3acthấy JqMQrồi. CáixCfz JqMQđêm mpMKgà 5H3Gmình bỏpMKg nhxCfzà dJqMQì dượnpMKgg DurspMKgley rxCfza đpMKgi, mìnj3ach đãxCfz nhìj3acn th5H3Gấy mJqMQột con."
Ron buôj3acng n5H3Gĩa khiếpMKgn chiếcpMKg nĩJqMQa rơpMKgi xuốJqMQng, j3ackêu lexCfzng keng.
Hermione vj3acẫn bìnhpMKg tĩnh:
"CJqMQó lẽpMKg làpMKg mJqMQột 5H3Gcon 5H3Gchó hoang."
j3acRon nhìnxCfz HxCfzermione nhxCfzư thểj3ac cJqMQô bxCfzé nàj3acy đ5H3Gã mấtJqMQ trí5H3G rồi.
"Hermione, nếuj3ac Harrj3acy từngj3ac nhxCfzìn thấyxCfz j3acHung tinh5H3G, xCfz thì.j3ac.. thìpMKg xxCfzui j3aclắm. j3acCậu... j3accậu Bil5H3Gius củJqMQa mìxCfznh tJqMQừng thj3acấy mộtJqMQ j3accon vpMKgà... 5H3G cậuJqMQ ấyJqMQ chếj3act tronxCfzg vònj3acg hj3acai mươipMKg bốnxCfz tiếpMKgng đồng5H3G hxCfzồ sau!"
Hermione vừaj3ac j3actự rót5H3G cxCfzho pMKgmình mónxCfz j3acnước 5H3Gép bíxCfz rợ,5H3G vừaJqMQ pMKgvui vẻpMKg nói:
j3ac"Ngẫu nhiJqMQên JqMQtrùng pMKghợp pMKgấy mà!"
Ron bắtj3ac đầu5H3G nổ5H3Gi nóng:
"Bồ khpMKgông pMKgbiết bồ5H3G đaj3acng nópMKgi xCfzvề 5H3Gcái gìpMKg saoj3ac? Hj3acung tinJqMQh khixCfzến pMKgcho xCfzphù thủyxCfz JqMQnào cũnpMKgg phxCfzải sợj3ac txCfzé xCfzkhói luônpMKg ấy."
Hermione lpMKgên giọ5H3Gng xCfzchị Hai:
"Vậ5H3Gy thìj3ac bồpMKg n5H3Gói đúnxCfzg đó,JqMQ họJqMQ nhìnJqMQ thJqMQấy HunxCfzg tinj3ach, j3ac vj3acà họpMKg chếpMKgt vxCfzì sợ.xCfz HxCfzung tij3acnh pMKgkhông phpMKgải lj3acà mJqMQột đ5H3Giềm chếpMKgt cJqMQhóc mà5H3G xCfzlà JqMQ nguyJqMQên nJqMQhân chếj3act chócpMKg! VJqMQà HarrxCfzy vẫJqMQn còpMKgn j3acbên cạxCfznh chúnj3acg tj3aca xCfzlà bởixCfz JqMQvì bạn5H3G pMKg JqMQấy khôngj3ac xCfzngu đpMKgến mứcj3ac nhxCfzìn thấy5H3G mộJqMQt JqMQHung 5H3Gtinh xCfzlà j3acnghĩ: thôiJqMQ r5H3Gồi, mìnhj3ac pMKg 5H3Gchết phứtJqMQ pMKgcho rồi."
Ron hápMKg miệj3acng vềpMKg 5H3Gphía HJqMQermione nhJqMQưng khôxCfzng txCfzhốt xCfz đ5H3Gược lj3acời nàoxCfz. Cò5H3Gn Hermio5H3Gne thìJqMQ mở5H3G tJqMQúi xápMKgch c5H3Gủa mìnxCfzh lấypMKg rxCfza mộJqMQt cuốnJqMQ SốpMKg pMKg 5H3GHọc mới5H3G toxCfzanh, mpMKgở rJqMQa vàJqMQ tựxCfza qj3acuyển j3acsách vj3acào xCfzbình đự5H3Gng nướcxCfz tráixCfz câj3acy ép5H3G. JqMQ Cj3acô béj3ac xCfzvừa j3acdò tì5H3Gm trj3acang sá5H3Gch vừaj3ac nói:
"Mình tpMKghấy môj3acn TixCfzên tpMKgri pMKgcó vẻ5H3G JqMQmơ hồpMKg 5H3Gquá. ThJqMQeo ýJqMQ mìnhJqMQ tJqMQhì nhiềupMKg ưxCfzớc xCfzđoán quá."
Ron nój3acng pMKgnảy bảo:
"KhônxCfzg 5H3Gcó xCfzgì làj3ac mpMKgơ hồpMKg vJqMQề HJqMQung ti5H3Gnh trJqMQong cáij3ac táchj3ac đJqMQó hếtj3ac á!"
Hermione điềmpMKg đạm:
"Bồ đâuxCfz c5H3Gó tj3acự tij3acn nhưJqMQ JqMQvậy l5H3Gúc bồpMKg 5H3Gnói vớij3ac HarJqMQry JqMQđó JqMQlà pMKgmột cJqMQon cừu."
"Giáo sưxCfz pMKgTrelawney nj3acói bồJqMQ pMKgphát tiếxCfzt rấtxCfz íj3act JqMQtinh hoj3aca! Chẳn5H3Gg 5H3Gqua JqMQbồ khôngxCfz thícpMKgh bịxCfz dởj3ac mộpMKgt mônxCfz nj3acào hếtpMKg mJqMQà thôi."
Ron j3acđã chj3acạm đúngpMKg nọcj3ac. Hermio5H3Gne q5H3Guăng pj3achịch cuốnpMKg sáJqMQch Sốj3ac H5H3Gọc xuố5H3Gng bàpMKgn ăn,pMKg mạxCfznh 5H3Gđến nxCfzỗi mấj3acy mẩpMKgu thịtJqMQ hầmj3ac vàpMKg cà5H3G rJqMQốt văngpMKg tJqMQứ tán.
"Nế5H3Gu xCfzgiỏi mônj3ac TiJqMQên 5H3Gtri xCfzcó xCfznghĩa l5H3Gà tôJqMQi phảixCfz gj3aciả pMKg bj3acộ nxCfzhìn 5H3Gthấy điềmpMKg b5H3Gáo cáJqMQi chếpMKgt troj3acng mộtj3ac dpMKgúm lj3acá trpMKgà xCfzsao? NếuxCfz vxCfzậy thj3acì tj3acôi xCfz khôj3acng chắpMKgc làJqMQ tJqMQôi sJqMQẽ JqMQcòn 5H3Gtiếp txCfzục họj3acc mô5H3Gn đóJqMQ nj3acữa không5H3G! BàiJqMQ họcpMKg đóJqMQ xCfzmà 5H3G sj3aco JqMQvới pMKglớp SốJqMQ Họcj3ac củaJqMQ tôiJqMQ xCfzthì chẳngJqMQ k5H3Ghác pMKggì đốngj3ac rác!"
Cô JqMQbé v5H3Gớ pMKglấy cápMKgi t5H3Gúi xj3acách pMKgcủa mìn5H3Gh vxCfzà xCfzbỏ đi.
Rj3acon caJqMQu cpMKgó nhxCfzìn the5H3Go JqMQcô xCfzbé, nópMKg nxCfzói 5H3Gvới Harry:
"Hermione nóJqMQi cJqMQái j3acgì vậy?pMKg N5H3Gó JqMQđã 5H3Ghọc qxCfzua xCfzlớp JqMQSố họcpMKg nàxCfzo đâu?"
*****
Sau JqMQbữa ănJqMQ trưJqMQa, HapMKgrry mừn5H3Gg làJqMQ đượcJqMQ j3acra khỏpMKgi tòpMKga xCfz l5H3Gâu đài.pMKg CơnxCfz mưj3aca đê5H3Gm JqMQqua j3acđã tạnh;5H3G JqMQbầu tj3acrời quapMKgng j3acđãng, và5H3G cỏxCfz thxCfzì pMKgxanh j3ac mpMKgềm, ưj3acớt 5H3Gmượt dướiJqMQ 5H3Gchân k5H3Ghi bJqMQọn xCfztrẻ bj3acăng qJqMQua sâxCfzn 5H3Gđể đến5H3G bj3acuổi họcxCfz đầupMKg pMKg tiên5H3G của5H3G 5H3Glớp CxCfzhăm só5H3Gc Sin5H3Gh vpMKgật Huyềj3acn bí.
Ron vxCfzà JqMQHermione JqMQkhông tj3achèm nóipMKg xCfzchuyện pMKgvới nj3achau xCfz nữa.pMKg HarrJqMQy i5H3Gm lặngpMKg đixCfz bênpMKg cạnhJqMQ hj3acai bạn5H3G kpMKghi cảJqMQ j3acbọn cùngJqMQ điJqMQ xuxCfzống dốcj3ac cỏxCfz JqMQ JqMQđể đj3acến cănpMKg 5H3Gchòi củ5H3Ga lãopMKg HagpMKgrid JqMQnằm bJqMQên JqMQbìa khj3acu Rừnj3acg CấpMKgm. Đếnj3ac kJqMQhi n5H3Ghìn xCfz thấyxCfz b5H3Ga pMKgcái lưj3acng j3acquá JqMQư qxCfzuen thuộcJqMQ ởxCfz đằJqMQng trư5H3Gớc tụxCfzi nó,pMKg HarpMKgry mớiJqMQ nhậxCfzn rpMKga j3ac r5H3Gằng tụixCfz nój3ac sẽpMKg ph5H3Gải họJqMQc 5H3Gmôn nàxCfzy chJqMQung vớiJqMQ bxCfzọn hpMKgọc sinj3ach bêxCfzn pMKgnhà JqMQ SlytheriJqMQn. MalfoxCfzy đj3acang hà5H3Go hứnpMKgg 5H3Gnói chuyện5H3G xCfzvới CrabbpMKge vàJqMQ GoylpMKge, lxCfzàm chJqMQo j3ac xCfzhai đpMKgứa đópMKg cườij3ac JqMQnhư nắc5H3G n5H3Gẻ. HJqMQarry đoxCfzan chắcxCfz lxCfzà mìnJqMQh biJqMQết tụiJqMQ k5H3Gia đ5H3Gang xCfz nóij3ac vềJqMQ chuyệ5H3Gn gì.
Lão HpMKgagrid xCfzđứng nxCfzgay pMKgtrước cănxCfz ch5H3Gòi đểj3ac xCfzchào đxCfzón xCfz hxCfzọc j3acsinh đ5H3Gến lpMKgớp cpMKgủa mì5H3Gnh, xCfzsừng sxCfzững tronJqMQg tấj3acm áoj3ac khoáxCfzc bằng5H3G JqMQda cJqMQhuột xCfz chũi5H3G, cpMKgon cj3achó j3acsăn FanxCfzg đứnpMKgg sát5H3G gój3act pMKgchủ, cój3ac 5H3Gvẻ bồj3acn chxCfzồn 5H3Gnhư thểj3ac k5H3Ghông 5H3G chờpMKg đượcj3ac nữaxCfz pxCfzhút bắJqMQt đầu.
Lão HaJqMQgrid gọi:
"Lại pMKgđây, xCfznào, xCfztiến JqMQlại gj3acần đây!"
Học tr5H3Gò tJqMQiến đếnj3ac 5H3Ggần bxCfzên lão.
"Bữa nayxCfz, JqMQtôi đãipMKg cá5H3Gc t5H3Grò mJqMQột JqMQbữa rxCfza h5H3Gồn! 5H3GCác JqMQ tròxCfz pMKgsắp hxCfzọc mộxCfzt bàJqMQi họcxCfz vxCfzĩ đại!pMKg MpMKgọi ngườixCfz cpMKgó mặtpMKg đôpMKgng đủxCfz chưaxCfz? Được5H3G rồi,pMKg pMKg đJqMQi tpMKgheo tôi."
Trong mộtpMKg thoánxCfzg kpMKghó chịupMKg, HarpMKgry xCfznghĩ k5H3Ghông pMKg cJqMQhừng lãpMKgo JqMQHagrid 5H3Gđang d5H3Gắt cảj3ac bọnxCfz 5H3Gvô rừng.j3ac NpMKghững kin5H3Gh n5H3Gghiệm khốnJqMQ pMKgkhổ 5H3Gmà JqMQ j3acHarry đpMKgã tJqMQừng nếmxCfz j3actrải ởj3ac trxCfzong kpMKghu rừ5H3Gng JqMQđó kxCfzể nhưJqMQ đủpMKg đểj3ac nój3ac j3acnhớ suốtJqMQ đờij3ac 5H3G rồ5H3Gi. Tj3acuy nhipMKgên, lpMKgão H5H3Gagrid dẫnxCfz pMKgchúng đij3ac vò5H3Gng pMKgqua rặnj3acg 5H3Gcây, và5H3G năm5H3G phú5H3Gt pMKg pMKgsau thìj3ac mJqMQọi ngườixCfz nhận5H3G thấyj3ac mìn5H3Gh đangJqMQ đứnpMKgg bêpMKgn ngoàixCfz một5H3G n5H3Gơi cj3acó vj3acẻ xCfznhư pMKg mJqMQột bJqMQãi chăpMKgn ngựaxCfz 5H3Gnho npMKghỏ. j3acNhưng xCfzmà bênpMKg xCfztrong bãJqMQi pMKgchăn khxCfzông thấyxCfz cópMKg cJqMQon 5H3G gj3acì hết.
LxCfzão HagpMKgrid gọi:
"Mọi JqMQngười hãpMKgy lạixCfz đj3acây j3actập tJqMQrung 5H3Gquanh hànpMKgg 5H3Grào! xCfz JqMQNhư 5H3Gvậy đpMKgó j3ac- xCfzSao chJqMQo chắcxCfz chxCfzắn nhìn5H3G thpMKgấy r5H3Gõ nxCfzha. Bj3acây giờJqMQ, việcxCfz đầu5H3G tiênpMKg JqMQ 5H3Gtất pMKgcả j3accác tj3acrò c5H3Gần lJqMQàm l5H3Gà mj3acở sá5H3Gch ra..."
"Bằng cácpMKgh nào?"
Giọng MalpMKgfoy xCfzvang xCfzlên nhừapMKg nj3achựa, lạJqMQnh lùng5H3G. pMKgLão HagxCfzrid hj3acỏi lại:
"Hả?"
Malfoy lập5H3G lại:
"Làm spMKgao m5H3Gà mpMKgở sáchJqMQ rj3aca đượcxCfz chứ?"
Malfoy rxCfzút cuJqMQốn 5H3GQuái T5H3Ghư 5H3GVề QuáxCfzi VậxCfzt cj3acủa nój3ac raJqMQ. pMKg CuxCfzốn sápMKgch đxCfzã bịxCfz trpMKgó gôj3ac bằpMKgng một5H3G sợij3ac dJqMQây thj3acừng dài.5H3G Mấyj3ac đứaxCfz hpMKgọc tr5H3Gò kháJqMQc pMKg cũnxCfzg lpMKgôi sáJqMQch j3accủa mj3acình rpMKga, vàpMKgi đứpMKga cũngJqMQ giốn5H3Gg pMKgnhư HJqMQarry đpMKgã j3acdùng dj3acây nịtj3ac xCfz j3acmà khớpJqMQ mõmpMKg JqMQcuốn s5H3Gách lạ5H3Gi. MấyxCfz đứaxCfz pMKgkhác tốnxCfzg cuốj3acn sáxCfzch vô5H3G tj3acrong nhữn5H3Gg 5H3G cápMKgi JqMQbao chpMKgật, haxCfzy kẹpJqMQ c5H3Ghặt chúpMKgng 5H3Glại bằj3acng j3acmấy cáixCfz kẹ5H3Gp gj3aciấy tổj3ac chảng.
Lão HagpMKgrid t5H3Grông c5H3Gó vẻpMKg j3actiu nghỉu:
"Không apMKgi c5H3Gó thểj3ac mởj3ac đượcJqMQ sáJqMQch 5H3Gra sao?"
Cả lớpxCfz JqMQlắc đầu.JqMQ LãopMKg Hagrij3acd nói:
"Các trxCfzò phảpMKgi vuốpMKgt vxCfze JqMQchúng. Cj3acoi nè..."
Nghe gj3aciọng lãpMKgo HagrJqMQid th5H3Gì đóJqMQ xCfzlà đij3acều hixCfzển pMKgnhiên 5H3G n5H3Ghứt thếpMKg gpMKgiới. LãxCfzo cầmJqMQ cupMKgốn j3acsách c5H3Gủa HpMKgermione l5H3Gên, lJqMQột b5H3Gỏ l5H3Gớp bxCfzăng keJqMQo pMKg pMKgbùa JqMQchú 5H3Gdán rịtpMKg bênJqMQ nj3acgoài. C5H3Guốn sácxCfzh tìpMKgm cpMKgách cắxCfzn, nhưnj3acg j3aclão Haj3acgrid đ5H3Gã xCfz vuốtpMKg ngónj3ac ta5H3Gy j3actrỏ khổngxCfz lồpMKg xCfzcủa lã5H3Go dọcj3ac thpMKgeo gJqMQáy sách,xCfz cJqMQuốn sá5H3Gch rùngxCfz 5H3G mìnhpMKg, rồi5H3G mởj3ac 5H3Gra JqMQvà nằmJqMQ yênxCfz lặngJqMQ t5H3Grong txCfzay JqMQlão Hagrid.
Malfoy chế5H3G nhạo:
"Ôi, JqMQlũ cj3achúng mpMKgình mớj3aci ngpMKgu ngốpMKgc lxCfzàm spMKgao! LẽxCfz pMKgra j3acchúng mìnpMKgh pj3achải vuj3acốt vxCfze chún5H3Gg! Saj3aco màj3ac chúngJqMQ mìnhj3ac kxCfzhông 5H3Gđoán rxCfza được5H3G nhỉ?"
LãpMKgo HagripMKgd xCfzngập JqMQngừng nxCfzói vj3acới Hermione:
"Tôi... tô5H3Gi nghĩJqMQ tụi5H3G nxCfzó cũj3acng xCfzvui chứ?"
Malfoy JqMQnói hớt:
"Ôi, vxCfzui kinxCfzh pMKgkhủng khiếpxCfz đpMKgi ấ5H3Gy pMKgchứ! Quj3acả lpMKgà khôpMKgn ngoJqMQan, 5H3Gtống chxCfzo tụj3aci nàyJqMQ nhữngJqMQ cuốn5H3G sácpMKgh cứxCfz lăxCfzm lj3ace j3accắn đứt5H3G taJqMQy tụiJqMQ nJqMQày ra."
Harry nóiJqMQ nhỏ:
"xCfzIm 5H3Gđi, Malfoy!"
Lão 5H3GHagrid tỏ5H3G r5H3Ga cJqMQhán pMKgnản, JqMQmà HarrpMKgy thìxCfz mxCfzuốn ch5H3Go JqMQ buổi5H3G dạyj3ac j3acđầu tiêj3acn của5H3G lãxCfzo đượJqMQc 5H3Gthành côJqMQng tốt5H3G đẹp5H3G. LãoxCfz pMKgHagrid dườngpMKg nh5H3Gư 5H3G đpMKgã mấxCfzt hứng.
"VậJqMQy thô5H3Gi... vậypMKg JqMQlà cJqMQác pMKgtrò đã5H3G cópMKg sáxCfzch và.xCfz.. vxCfzà JqMQ bj3acây 5H3Ggiờ 5H3Gthì j3accác trò5H3G cầ5H3Gn Sinj3ach JqMQvật HpMKguyền bj3ací. Phải.pMKg JqMQVậy đểxCfz tôipMKg xCfzđi dắJqMQt chxCfzúng xCfz JqMQlại. Cj3achờ mộtj3ac chút..."
Lão sải5H3G j3acbước xJqMQa khỏi5H3G bj3acọn trẻ,j3ac đ5H3Gi xCfzvề 5H3Gphía khxCfzu rj3acừng JqMQvà JqMQbiến mất.
Malfoy npMKgói to:
"ChpMKgúa ơi,j3ac xCfznơi nj3acày đ5H3Giêu tàpMKgn hếtpMKg chỗ5H3G nóipMKg. LxCfzão đần5H3G 5H3G JqMQđó bàyJqMQ đặJqMQt dạJqMQy hJqMQọc, JqMQtao màxCfz npMKgói j3accho j3acba j3actao biết5H3G, ổngpMKg xCfzthế nàxCfzo 5H3Gcũng điênpMKg JqMQ tixCfzết lên..."
Harry lậpj3ac lại:
"Im đJqMQi, Malfoy."
"Cẩn t5H3Ghận đóxCfz, HarrpMKgy, 5H3Gđằng JqMQsau j3acmày cóJqMQ mộtxCfz vi5H3Gên giám5H3G nxCfzgục AzkpMKgaban kìa..."
"Ối..."
Levender rú5H3G lên,JqMQ chpMKgỉ j3acvề phj3acía 5H3Gbên kJqMQia của5H3G 5H3Gbãi chăn5H3G thả.
Một tpMKgá 5H3Gsinh vậ5H3Gt quá5H3Gi xCfzdị nhứj3act màj3ac j3acHarry từngxCfz nhìj3acn pMKg tpMKghấy đangJqMQ chạyj3ac pMKglon xCfzton xCfzvề xCfzphía j3acbọn hJqMQọc tj3acrò. NhpMKgững sinJqMQh vật5H3G này5H3G cóJqMQ thân,j3ac 5H3G đJqMQuôi vJqMQà cj3achân củaxCfz ngj3acựa, xCfznhưng châxCfzn trước,pMKg cpMKgánh pMKgvà đầuJqMQ làxCfz của5H3G mộtj3ac cpMKgon g5H3Gì pMKg giống5H3G 5H3Gnhư xCfzcon đạJqMQi JqMQbàng khổngj3ac lpMKgồ, 5H3Gvới xCfzcái mỏpMKg j3acto màu5H3G théJqMQp, hếtJqMQ sứcpMKg hj3acung xCfz tợpMKgn, j3acvà đôpMKgi mJqMQắt màu5H3G pMKgcam rxCfzực. MónpMKgg vuốt5H3G củaxCfz cxCfzhân trướcJqMQ dài5H3G cpMKgả mộtJqMQ tấcpMKg 5H3G j3acrưỡi, cóJqMQ 5H3Gvẻ nhưxCfz bấupMKg xCfzchết ng5H3Gười JqMQnhư cxCfzhơi. MỗipMKg co5H3Gn quáipMKg thúxCfz ấxCfzy đềuj3ac 5H3Gđeo pMKg vòngpMKg cổj3ac bằn5H3Gg dxCfza JqMQdày, npMKgối vớ5H3Gi mộtJqMQ sợiJqMQ xíchxCfz dà5H3Gi, j3acvà đxCfzầu tấtxCfz xCfzcả nhữpMKgng sợJqMQi pMKg xíchj3ac đópMKg đpMKgều 5H3Gnằm tro5H3Gng JqMQbàn j3actay txCfzo tướngj3ac củj3aca lãpMKgo Hag5H3Grid. LãpMKgo đangpMKg lj3acơn JqMQtơn j3ac chpMKgạy thexCfzo saxCfzu đj3acám quáixCfz thú5H3G 5H3Gvào bãxCfzi chăJqMQn thả.
Lão HagriJqMQd j3acgiật nhữxCfzng sợi5H3G dây5H3G xícJqMQh, thúcxCfz lũ5H3G quáipMKg th5H3Gú hướnxCfzg vềxCfz JqMQphía 5H3Ghàng r5H3Gào màxCfz pMKglũ hxCfzọc trpMKgò xCfzđang đứng,5H3G lão5H3G xCfzgầm lên:
"Đi nàJqMQo, tiếnpMKg tới!"
Bọn trẻj3ac hơ5H3Gi lùpMKgi lạ5H3Gi kxCfzhi lãj3aco HagriJqMQd pMKgtiến đếnj3ac gầnxCfz chúnj3acg JqMQđể 5H3Gbuộc mớj3ac dâyJqMQ xxCfzích j3acvào hj3acàng 5H3Grào. Lã5H3Go vJqMQẫy tụpMKgi họ5H3Gc txCfzrò, vpMKgui JqMQvẻ pMKggào to:
"Đây làpMKg những5H3G cJqMQon B5H3Gằng xCfzMã! ThấpMKgy cpMKghúng đẹpxCfz không?"
Harry đạipMKg kháij3ac hiểxCfzu xCfzlão HagriJqMQd muốnxCfz nxCfzói gìxCfz. pMKgSau xCfz kh5H3Gi quxCfza khỏiJqMQ cơ5H3Gn kipMKgnh JqMQhoàng đj3acối di5H3Gện vớxCfzi mxCfzột thứj3ac nửaJqMQ ng5H3Gựa nửa5H3G chiJqMQm, 5H3G npMKggười pMKgta bắ5H3Gt đầupMKg ngưỡngj3ac mộpMKg lớpj3ac áoJqMQ khj3acoác óngJqMQ ả5H3G củaJqMQ nhxCfzững pMKgcon BằngJqMQ Mãj3ac, 5H3G j3acchuyển tij3acếp JqMQhết sứcxCfz mưxCfzợt mpMKgà từj3ac lông5H3G j3acvũ sj3acang l5H3Gông txCfzhú, mỗipMKg coxCfzn JqMQmột mpMKgàu j3ac JqMQkhác 5H3Gnhau: màuxCfz xCfzxám bpMKgão tốxCfz, màu5H3G đồpMKgng, mà5H3Gu lanpMKgg 5H3Gửng hồj3acng, xCfzmàu xCfzhột dẻxCfz b5H3Góng xCfz lưỡ5H3Gng và5H3G xCfzmàu đexCfzn muxCfzn nJqMQhư mực.
Lão HagriJqMQd j3acxoa haxCfzi bànpMKg tapMKgy và5H3Go nhpMKgau, tJqMQươi cười5H3G vớixCfz bpMKgọn trẻpMKg chuj3acng quanh:
"Vậy pMKgđó, pMKgcác tJqMQrò làmxCfz ơnj3ac xíj3acch tớiJqMQ gầJqMQn tj3achêm mộtj3ac chút..."
Không j3acai cóxCfz vẻxCfz mJqMQuốn làxCfzm t5H3Gheo lj3acão xCfzHagrid. Tj3acuy j3ac nhiên,pMKg JqMQHarry, RxCfzon pMKgvà He5H3Grmione cũn5H3Gg cẩnxCfz xCfzthận JqMQbước đếnxCfz gầnJqMQ cJqMQái hxCfzàng rào5H3G. pMKg LãJqMQo 5H3GHagrid nói:
"Bây gj3aciờ, điềuxCfz trướcxCfz JqMQtiên cácJqMQ tròj3ac phải5H3G biếxCfzt j3acvề JqMQ BxCfzằng 5H3GMã l5H3Gà chúng5H3G rấ5H3Gt k5H3Giêu hãnpMKgh, pMKgrất dJqMQễ bxCfzị tổnpMKg thưJqMQơng. Đừngj3ac baj3aco giờ5H3G pMKgxúc pMKg phạm5H3G chúngj3ac, kJqMQẻo txCfzoi mạngpMKg nhj3acư chơi."
Malfoy, C5H3Grabbe vj3acà Goylj3ace c5H3Ghẳng buồnpMKg lắn5H3Gg t5H3Gai 5H3G nghe5H3G, c5H3Ghỉ mả5H3Gi rìpMKg r5H3Gầm 5H3Gtrò chuyệnxCfz, vàpMKg JqMQHarry cój3ac pMKgcái cảmj3ac gJqMQiác kj3achó chịuJqMQ l5H3Gà pMKg chxCfzúng đanJqMQg âmj3ac j3acmưu phj3acá hxCfzỏng buổiJqMQ họcj3ac nj3acày. pMKgLão HagrJqMQid vpMKgẫn tpMKgiếp tụj3acc giảng:
"CácxCfz tròxCfz phải5H3G đợi5H3G đếnpMKg kJqMQhi những5H3G coj3acn 5H3GBằng MãxCfz tỏpMKg pMKg dấj3acu hi5H3Gệu j3actrước tiênj3ac. P5H3Ghép lịJqMQch sựJqMQ, hiểupMKg kJqMQhông? CJqMQác JqMQtrò bJqMQước vềpMKg phíaxCfz xCfzmột 5H3G pMKgcon BằJqMQng Mã,pMKg ngpMKghiêng mình5H3G cJqMQhào vàJqMQ cJqMQhờ đợi.5H3G Nế5H3Gu 5H3Gnhư j3accon Bằngj3ac Mj3acã cpMKgúi ch5H3Gào pMKg lạij3ac JqMQthì pMKgcác tròJqMQ đưj3acợc ph5H3Gép cpMKghạm v5H3Gào nó.JqMQ NpMKgếu nj3acó khôngj3ac cúiJqMQ chàoxCfz pMKgthì liệpMKgu 5H3G hpMKgồn màJqMQ trápMKgnh pMKgxa mónJqMQg vpMKguốt JqMQsắc cJqMQủa n5H3Gó, bJqMQởi vJqMQì mấyxCfz cá5H3Gi móJqMQng vuốxCfzt j3acđó gâj3acy JqMQ thươngxCfz t5H3Gích đau5H3G đớnj3ac lắmpMKg pMKgđó. Rồi,JqMQ bJqMQây gij3acờ aJqMQi muốxCfzn xuJqMQng 5H3Gphong nào?"
Nghe đếJqMQn câuJqMQ hỏiJqMQ xCfznày, gần5H3G n5H3Ghư cảxCfz lớpxCfz lùiJqMQ rxCfza j3acxa 5H3G hJqMQơn. NgaJqMQy đếnpMKg HarryxCfz, Rj3acon vàJqMQ Hj3acermione cũngpMKg ngJqMQhi ngại.JqMQ Mấy5H3G co5H3Gn Bằng5H3G pMKgMã 5H3G đang5H3G j3achung pMKghăng hấtj3ac hấxCfzt mấyJqMQ cáipMKg 5H3Gđầu d5H3Gữ tợn,pMKg những5H3G đôi5H3G c5H3Gánh mạJqMQnh mẽj3ac 5H3Ggồng pMKg lê5H3Gn, xCfzxem rxCfza 5H3Gchúng không5H3G thíchj3ac tpMKghú bịJqMQ xxCfziềng buộcpMKg pMKgnhư vầyxCfz c5H3Gho lắm.
Lão HaJqMQgrid nópMKgi 5H3Gvới cáj3aci nxCfzhìn nàpMKgi nỉ:
"Không 5H3Gai là5H3Gm 5H3Gthử sao?"
Harry nói:
"Con 5H3Gsẽ làm."
5H3GĐằng sJqMQau j3aclưng Ha5H3Grry có5H3G tiếJqMQng híj3act hơipMKg JqMQsâu vpMKgà pMKgcả LavendJqMQer lẫnj3ac P5H3Garvati xCfzđều tj3achì thầm:
"Ôi, đpMKgừng, Ha5H3Grry. BạnJqMQ khxCfzông nhớj3ac lxCfzời bóiJqMQ tràxCfz củpMKga bạxCfzn sao?"
Harry bxCfzỏ ngoàixCfz taipMKg, cj3acứ trèoxCfz JqMQqua cpMKgái hà5H3Gng rpMKgào vàj3aco bãxCfzi 5H3Gchăn thả.
Lão Hag5H3Grid j3acvui mừng5H3G j3acla lớn:
"Giỏi 5H3Glắm, j3acHarry! ĐưJqMQợc xCfzrồi... đ5H3Gể 5H3Gcoi tròj3ac làxCfzm ă5H3Gn xCfzra s5H3Gao 5H3Gvới cpMKgon Buckbeak."
Lão tháo5H3G mj3acột tJqMQrong nhữngxCfz sợj3aci j3acdây xíxCfzch, képMKgo mpMKgột 5H3G co5H3Gn BxCfzằng MJqMQã pMKgmàu x5H3Gám JqMQra kJqMQhỏi xCfzbầy, rồij3ac JqMQtháo vònJqMQg pMKgcổ c5H3Gho j3acnó. Cảj3ac đá5H3Gm học5H3G pMKgtrò xCfz đxCfzứng JqMQbên kJqMQia hàn5H3Gg ràoJqMQ dườnj3acg nJqMQhư xCfzcùng n5H3Gín txCfzhở. MắpMKgt MapMKglfoy nhepMKgo lạiJqMQ pMKgmột JqMQ cá5H3Gch nhpMKgam hiểm.
LãoJqMQ Hagri5H3Gd nóxCfzi nhỏpMKg với5H3G Harry:
"Bây gij3acờ cj3acứ tj3achoải pMKgmái tựpMKg nhpMKgiên. pMKgTrò nxCfzhìn vàpMKgo mắt5H3G xCfz cj3acon pMKgBằng Mã,5H3G cốxCfz gắngJqMQ đừnpMKgg 5H3Gcó xCfzchớp mắtj3ac pMKg- BằngxCfz JqMQMã j3ackhông 5H3Gtin tưởnxCfzg tpMKgrò đxCfzâu JqMQ pMKgnếu trj3acò cpMKgứ xCfzchớp mắtpMKg lixCfza lịa..."
MắtxCfz Harj3acry lậpj3ac pMKgtức ứaJqMQ nướcJqMQ caJqMQy xpMKgè, nhưnxCfzg nj3acó gipMKgữ 5H3G c5H3Gho mpMKgắt đừngJqMQ nhắm5H3G lạiJqMQ. CxCfzon B5H3Guckbeak đãj3ac xoaxCfzy 5H3Gcái đầuJqMQ bựJqMQ vàJqMQ nJqMQhọn vềj3ac j3acphía JqMQ xCfzHarry, v5H3Gà đpMKgăm j3acđăm nhìJqMQn nJqMQó JqMQbằng mộtJqMQ xCfzcon mắtpMKg màuxCfz cpMKgam dữj3ac tợn.
Lão Hagrj3acid nói:
"Như v5H3Gậy đó5H3G. Đúng5H3G đó5H3G, Harry..j3ac. bâypMKg gj3aciờ, JqMQcúi chào..."
Harry cJqMQảm t5H3Ghấy khpMKgông khoxCfzái lắmJqMQ chj3acuyện xCfzđưa cổ5H3G xCfzhay 5H3G JqMQgiơ lưpMKgng 5H3Gra ngaxCfzy tầmJqMQ mJqMQổ củ5H3Ga cáij3ac mỏxCfz c5H3Gon Buckbeak5H3G, nhưnpMKgg JqMQnó cũngxCfz cốJqMQ j3aclàm xCfz j3actheo lj3acời lJqMQão Hj3acagrid dạ5H3Gy bảoxCfz. NJqMQó j3accúi pMKgchào thậ5H3Gt nj3achanh pMKgrồi nj3acgước đầJqMQu nhìnj3ac j3ac lênpMKg. CopMKgn BằpMKgng j3acMã vẫnxCfz cJqMQao ngạoxCfz nj3achìn nój3ac đămj3ac đăm,j3ac khôngpMKg buồnJqMQ nxCfzhúc nhích.
Lão HapMKggrid JqMQkêu lxCfzên, JqMQcó vẻj3ac lj3aco lắng:
"À, th5H3Gôi được.JqMQ LùixCfz xCfzlại npMKggay, HarpMKgry, cj3acứ thoả5H3Gi pMKgmái thôi..."
Nhưng vj3acừa lúcxCfz xCfzđó, Haj3acrry ngj3acạc nhiêpMKgn vxCfzô cxCfzùng xCfzkhi JqMQ thấ5H3Gy cpMKgon Bằnj3acg Mã5H3G bỗngxCfz nhiênJqMQ khj3acuỵu haxCfzi cJqMQhân trướj3acc JqMQcó vảyj3ac vàpMKg n5H3Ghún mìnJqMQh JqMQ xuốngxCfz đxCfzể thpMKgể JqMQhiện mộpMKgt cá5H3Gi xCfzcúi cxCfzhào khônj3acg tj3achể pMKgnào nhầmj3ac lj3acẫn được.j3ac 5H3GLão pMKg HxCfzagrid m5H3Gê mẩ5H3Gn j3actâm thần:
"Hay lắm,j3ac pMKgHarry! Đưj3acợc rồixCfz đó...j3ac Ừ,xCfz tròpMKg cxCfzó thể5H3G cJqMQhạm vàoxCfz nó!xCfz JqMQVỗ JqMQvề cj3acái pMKgmỏ nópMKg pMKgđi, pMKglàm đi!"
Harry cảmJqMQ tj3achấy 5H3Glùi JqMQxa c5H3Gon quJqMQái tJqMQhú mớixCfz lj3acà phần5H3G j3ac thưởngxCfz màj3ac npMKgà khoáipMKg hơn,j3ac nhpMKgưng nóxCfz vẫnpMKg đànhJqMQ phảiJqMQ từpMKg từxCfz tiếpMKgn lxCfzại gầnj3ac 5H3Gcon JqMQ BằnpMKgg xCfzMã pMKgvà đưxCfza JqMQtay pMKgsờ vj3acào cJqMQon vpMKgật. Ha5H3Grry vỗpMKg nhẹ5H3G lê5H3Gn mỏ5H3G cJqMQon pMKgBằng JqMQMã nhiềJqMQu pMKg lầnxCfz j3acvà c5H3Gon vậtpMKg nhắmpMKg JqMQmắt lại5H3G m5H3Gột cj3acách lườpMKgi biếngpMKg, n5H3Ghư xCfzthể 5H3Gkhoái lắm.
TấxCfzt cả5H3G pMKgbọn học5H3G sinxCfzh bỗn5H3Gg ồj3ac xCfzlên hxCfzoan hj3acô, ngj3acoại trừpMKg MalfoyJqMQ, CrabbpMKge vàj3ac Goyle5H3G. 5H3GBa đứaJqMQ nóJqMQ 5H3Gthất vọng5H3G xCfzra mặt.
Lão Hagrij3acd nói:
"Được đó,xCfz 5H3GHarry. BápMKgc xCfzcho j3aclà cj3acó lẽ5H3G nópMKg cxCfzhịu cpMKgho pMKgcon cưỡi5H3G mộJqMQt xCfzvòng đó!"
Điều nàypMKg thj3acì vượtpMKg 5H3Gquá dựpMKg tínpMKgh JqMQcủa Harrj3acy. Nj3acó v5H3Gốn xCfz quej3acn vxCfziệc cJqMQỡi chổixCfz th5H3Gần mpMKgà thôiJqMQ, n5H3Ghưng j3acnó khôngj3ac chắcpMKg 5H3Gcỡi mộtxCfz cJqMQon B5H3Gằng MãpMKg j3ac thj3acì xCfzcó giố5H3Gng cpMKgỡi chổij3ac thj3acần hxCfzay không.
Lão Ha5H3Ggrid giục:
"Con tJqMQrèo lên5H3G đpMKgi, nJqMQgay ppMKghía 5H3Gsau xCfzchỗ nxCfzối xCfzvới j3ac cpMKgánh, vàj3ac lư5H3Gu j3acý 5H3Glà cxCfzon chớJqMQ xCfzcó nh5H3Gổ một5H3G cáij3ac lôj3acng 5H3Gvũ nxCfzào pMKgnha, BxCfzằng pMKgMã kh5H3Gông 5H3G khoápMKgi vJqMQụ đóJqMQ đâu..."
Harry đặtpMKg chxCfzân lênxCfz cJqMQhót c5H3Gánh j3accủa JqMQcon BuckbeaJqMQk vàpMKg pMKg tựJqMQ mình5H3G đJqMQu lênpMKg lưnxCfzg coxCfzn vậtxCfz. JqMQCon BuckbeaxCfzk đứngJqMQ 5H3Gdậy. JqMQHarry j3ackhông biếj3act pMKg nênj3ac bấj3acu víj3acu JqMQvô đâu,j3ac trướcj3ac mJqMQặt nJqMQó chỉJqMQ toàxCfzn lj3acà xCfzlông pMKgvũ m5H3Gà thôi.xCfz Lãoj3ac HaJqMQgrid j3ac pj3achát mJqMQông coJqMQn pMKgquái thxCfzú, hJqMQô to:
"JqMQTiến lênJqMQ, nào!"
Không báoJqMQ xCfztrước gìpMKg hết,j3ac xCfzđôi cj3acánh d5H3Gài mộtj3ac thướcxCfz pMKg rưỡi5H3G củapMKg coxCfzn Bằ5H3Gng Mã5H3G da5H3Gng r5H3Ga j3achai bênpMKg; Har5H3Gry chj3acỉ kịj3acp ôJqMQm choànxCfzg lấyj3ac cổ5H3G củJqMQa xCfz coJqMQn BxCfzuckbeak trước5H3G 5H3Gkhi cpMKgon vậpMKgt JqMQphóng ba5H3Gy vxCfzút lêj3acn caoJqMQ. Ch5H3Gẳng gj3aciống cỡ5H3Gi JqMQ cpMKghổi thầJqMQn chxCfzút 5H3Gxíu nxCfzào, vàj3ac Harj3acry xCfzbiết rJqMQõ mìnhpMKg t5H3Ghích cỡxCfzi cá5H3Gi nàj3aco hj3acơn; đxCfzôi j3ac cánhJqMQ cj3acủa xCfzcon Bằn5H3Gg MpMKgã vỗxCfz đậppMKg ha5H3Gi pMKgbên hô5H3Gng npMKgó mpMKgột 5H3Gcánh JqMQkhó cj3achịu, pMKgvướng xCfz JqMQvào phía5H3G JqMQdưới châ5H3Gn nóxCfz, làxCfzm j3accho n5H3Gó cảmJqMQ thấyj3ac n5H3Ghư sắpJqMQ sửaj3ac bpMKgị xCfzquẳng xuốpMKgng. xCfz Lớpj3ac lônxCfzg vJqMQũ JqMQbóng bẩyJqMQ xCfzhào nhoángj3ac cứxCfz tuộtpMKg kxCfzhỏi nhữJqMQng n5H3Ggón JqMQtay c5H3Gủa HapMKgrry, pMKg màj3ac nxCfzó 5H3Gthì khôpMKgng dámj3ac tú5H3Gm quxCfzá chxCfzặt. Th5H3Gay vìj3ac nhữngpMKg độngpMKg táj3acc êmj3ac pMKgái j3accủa chiếc5H3G JqMQ NipMKgmbus 2JqMQ000 quepMKgn 5H3Gthuộc vớxCfzi j3acHarry, j3acbây giờj3ac 5H3Gnó chỉ5H3G cảj3acm thấ5H3Gy 5H3Gnhư mìnpMKgh đpMKgang 5H3G 5H3Glắc pMKglư, chồmpMKg tớipMKg chồ5H3Gm xCfzlui trpMKgên th5H3Gân saxCfzu cxCfzủa cj3acon xCfzBằng M5H3Gã, vj3acà nhấ5H3Gp nh5H3Gô 5H3G lênpMKg xuốngJqMQ txCfzheo xCfznhịp 5H3Gđập cánxCfzh cxCfzủa coxCfzn quáiJqMQ thú.
Buckbeak chởj3ac nJqMQó bapMKgy thêmJqMQ mộtJqMQ 5H3Gvòng nữpMKga 5H3Gquanh bãpMKgi 5H3G chă5H3Gn j3acthả pMKgrồi đápMKgp trj3acở xuốngJqMQ mặtxCfz đấtxCfz. ĐâyxCfz chínhxCfz làpMKg cJqMQái JqMQmà Harr5H3Gy đpMKgã pMKglo sợ.xCfz pMKg Nó5H3G pMKgchúi tớij3ac kxCfzhi cj3acái pMKgcổ mượpMKgt mJqMQà j3accủa BuckJqMQbeak cxCfzhúc xuống5H3G thấJqMQp, cóJqMQ cảmpMKg gixCfzác xCfz nhxCfzư sắpMKgp tuộtj3ac j3acra khỏixCfz xCfzcon vật,pMKg vuJqMQột q5H3Gua cáiJqMQ cJqMQổ mượtJqMQ vàxCfz cpMKgái pMKgmỏ của5H3G pMKg BuckbeaJqMQk. Kếj3ac đế5H3Gn HJqMQarry cpMKgảm thấ5H3Gy rj3acơi bịJqMQch xu5H3Gống lúpMKgc JqMQbốn châJqMQn khô5H3Gng cpMKgân 5H3G đJqMQối pMKgcủa xCfzcon BằngxCfz MãpMKg chạJqMQm mặtpMKg đpMKgất. HxCfzarry cốj3ac gắnj3acg sJqMQửa j3actư thếxCfz JqMQđàng hJqMQoàng vJqMQà 5H3G ngồiJqMQ t5H3Ghẳng lj3acưng lên.
LãpMKgo HagripMKgd JqMQgào to:
"pMKgGiỏi lxCfzắm, Harry!"
Mọi5H3G ngườipMKg hxCfzè nh5H3Gau hoaj3acn hô,xCfz ngxCfzoại pMKgtrừ MalfJqMQoy, CrabpMKgbe 5H3Gvà Gj3acoyle. LãoxCfz H5H3Gagrid lạxCfzi hỏi:
"Sao? 5H3GCó a5H3Gi kJqMQhác mpMKguốn nJqMQgao 5H3Gdu không?"
Thành côngJqMQ của5H3G Haj3acrry đ5H3Gã khiếnpMKg pMKgcho đámxCfz họ5H3Gc xCfzsinh 5H3G 5H3Gcòn xCfzlại thêxCfzm bạoJqMQ JqMQgan, chúnpMKgg hè5H3G nhpMKgau trpMKgèo quJqMQa 5H3Ghàng rj3acào vj3acào bãJqMQi chpMKgăn 5H3Gthả. JqMQ xCfzLão Hagr5H3Gid tháopMKg 5H3Gdây j3accho tj3acừng coj3acn Bằng5H3G pMKgMã một5H3G, j3acvà khắ5H3Gp bpMKgãi chănxCfz thả5H3G chỗj3ac xCfz nàpMKgo cũn5H3Gg cój3ac nhữnpMKgg đứaxCfz 5H3Ghọc tJqMQrò cúij3ac mìnhj3ac chà5H3Go mộtj3ac cácxCfzh đầxCfzy cpMKgăng thẳ5H3Gng. pMKg NevillJqMQe cứ5H3G xCfzchạy tớij3ac j3acchạy lJqMQui xCfzquanh pMKgcon qj3acuái thúpMKg củaxCfz nóJqMQ, j3acnhưng cxCfzon đóJqMQ xCfz khôxCfzng 5H3Gcó pMKgvẻ gpMKgì JqMQmuốn khuJqMQỵu châ5H3Gn xupMKgống. RopMKgn 5H3Gvà Hermi5H3Gone 5H3Gthì thực5H3G txCfzập vớij3ac xCfz cJqMQon 5H3GBằng M5H3Gã màu5H3G hộtJqMQ dẻ.5H3G JqMQHarry bâyj3ac gj3aciờ chỉj3ac đứngj3ac quxCfzan sápMKgt thôi.
Malfoy, pMKgCrabbe vàxCfz GopMKgyle pMKgđã giànpMKgh được5H3G c5H3Gon xCfz BuckbeaJqMQk. CpMKgon qpMKguái pMKgthú đãj3ac chịxCfzu cúi5H3G chàoj3ac Malfoj3acy. ThằJqMQng này5H3G đa5H3Gng vỗJqMQ vỗpMKg cáipMKg 5H3G mpMKgỏ co5H3Gn vpMKgật, tỏJqMQ tháiJqMQ độj3ac 5H3Gkhinh thị.j3ac NpMKgó kxCfzéo dài5H3G gi5H3Gọng, j3acđủ tj3aco đểxCfz HarJqMQry cxCfzó j3ac thể5H3G 5H3Gnghe lọtj3ac tai:
"Mánh nàpMKgy dễJqMQ ợpMKgt. TaJqMQo đãJqMQ biếtj3ac 5H3Gngay làpMKg vxCfzậy, đếj3acn JqMQ thằnj3acg Harrj3acy cj3acòn làj3acm được...JqMQ j3acTao cxCfzá làxCfz màj3acy đâu5H3G có5H3G gj3acì nguxCfzy hipMKgểm, phxCfzải pMKg khxCfzông mậy?"j3ac Ấ5H3Gy làJqMQ Malfo5H3Gy xCfznói vpMKgới coj3acn BuckbeakxCfz. "Phj3acải khj3acông mậy,pMKg cpMKgon cj3acục 5H3G súcpMKg j3acbự tồxCfz xấ5H3Gu xí?"
ChxCfzuyện xảj3acy r5H3Ga lúcj3ac đój3ac nhpMKganh nhưj3ac ánhxCfz chớpJqMQ củaJqMQ JqMQ j3acnhững cJqMQái móngJqMQ vuốtJqMQ thép.xCfz LiềnJqMQ n5H3Ggay đó,xCfz MalJqMQfoy thpMKgốt lpMKgên mộtJqMQ tiếnj3acg rJqMQú xCfzđau JqMQ đớnj3ac chJqMQói JqMQlói, lãopMKg HagrixCfzd tJqMQhì vpMKgật lộnj3ac vớpMKgi j3accon Buj3acckbeak pMKgđể tròng5H3G cpMKgái vpMKgòng 5H3G cổ5H3G pMKgvô j3acnó tj3acrong kxCfzhi 5H3Gnó hầmpMKg hèJqMQ xj3acông 5H3Gtới MalfoJqMQy. Thằng5H3G pMKgđó đanJqMQg j3acnằm pMKgquằn pMKg q5H3Guại xCfztrên bãxCfzi j3accỏ, m5H3Gáu pMKgme chảyJqMQ ướtpMKg 5H3Gcả tấ5H3Gm xCfzáo chùng.
Malfj3acoy gàopMKg théj3act JqMQtrong khxCfzi pMKgcả lớp5H3G kij3acnh hoà5H3Gng đứng5H3G trông:
5H3G"Tôi chết5H3G mất!pMKg NJqMQhìn tôixCfz đây5H3G n5H3Gè, tôipMKg đaj3acng hấJqMQp hốxCfzi. CJqMQon qj3acuái v5H3Gật ấyj3ac gixCfzết tôi."
Lão JqMQHagrid đJqMQã trắpMKgng bệchJqMQ đi.pMKg Lão5H3G nói:
"Trò khôj3acng chếtpMKg đâpMKgu! CxCfzó 5H3Gai g5H3Giúp tôi5H3G JqMQmột JqMQtay... phảxCfzi đeJqMQm nJqMQó rxCfza khxCfzỏi 5H3Gchỗ này..."
Hermioj3acne chạ5H3Gy đij3ac mởJqMQ cáj3acnh j3accổng troj3acng kj3achi 5H3Glão j3ac H5H3Gagrid 5H3Gnhấc bổng5H3G MxCfzalfoy xCfzlên mpMKgột cj3acách dễpMKg dàng5H3G. KJqMQhi lãxCfzo HJqMQagrid bồj3acng xCfzMalfoy pMKg đj3aci nganxCfzg, Har5H3Gry j3acnhìn tJqMQhấy mxCfzột vế5H3Gt thJqMQương dàpMKgi pMKgvà s5H3Gâu trê5H3Gn pMKgcánh tpMKgay JqMQ Maj3aclfoy; pMKgmáu nh5H3Gễu giọtxCfz trpMKgên cỏj3ac kpMKghi lã5H3Go HaJqMQgrid bồngxCfz MaJqMQlfoy cpMKghạy lênJqMQ dxCfzốc vềj3ac j3ac phía5H3G JqMQtòa lj3acâu đài.
Lớp họcxCfz ChămxCfz sóxCfzc SpMKginh vậtpMKg HuypMKgền j3acbí rJqMQun xCfzrẩy bước5H3G xCfz thJqMQeo xCfzsau. BọxCfzn họpMKgc sixCfznh nhxCfzà SlytheripMKgn đềupMKg 5H3Ghè n5H3Ghau lxCfza óJqMQ lão5H3G HagrixCfzd. PJqMQansy j3ac ParkpMKginson rpMKgàn rụaj3ac nJqMQước m5H3Gắt nói:
"PpMKghải đuổij3ac ôpMKgng ấy5H3G ngay!"
DeaxCfzn TxCfzhomas chặpMKgn lxCfzời c5H3Gon bé:
"Đó lJqMQà lỗpMKgi cJqMQủa Malfoy."
CraxCfzbbe vpMKgà GxCfzoyle gJqMQồng b5H3Gắp th5H3Gịt cxCfzủa xCfztụi nój3ac lJqMQên đpMKgầy vẻpMKg đxCfze dọa.
Cả bọ5H3Gn đxCfzã pMKgtrèo lêxCfzn hếj3act nhữn5H3Gg bậcpMKg thj3acềm đá5H3G đxCfzể bướj3acc vào5H3G Tiền5H3G sảnh.xCfz PpMKgansy nói:
"Tôi phảipMKg đj3aci pMKgxem cxCfzoi pMKgbạn 5H3Gấy 5H3Gcó s5H3Gao không?"
Cả b5H3Gọn cùnpMKgg nh5H3Gìn theJqMQo pMKgPansy ch5H3Gạy nhanJqMQh lêJqMQn 5H3Gcầu xCfz tJqMQhang cẩmxCfz j3acthạch. xCfzBọn họJqMQc sj3acinh JqMQnhà SlytherxCfzin vẫn5H3G cònj3ac cJqMQa cẩm5H3G lãJqMQo 5H3GHagrid xCfz JqMQkhi kéoj3ac nhj3acau đij3ac vxCfzề hj3acướng pJqMQhòng pMKgsinh hoạtpMKg chu5H3Gng xCfzcủa tụi5H3G xCfznó JqMQdưới tpMKgầng hầm.xCfz xCfz HarpMKgry, RxCfzon j3acvà HermiopMKgne lênpMKg cầj3acu tJqMQhang vềj3ac thápj3ac Gryffindor.
Hermione l5H3Go lắ5H3Gng hỏi:
"xCfzCác bạnxCfz JqMQnghĩ 5H3Gnó cxCfzó xCfzsao không?"
Harry nói:
"Dĩ pMKgnhiên JqMQlà kpMKghông pMKgsao rồi,5H3G 5H3Gbà PoJqMQmfrey JqMQcó thểpMKg vápMKg mấj3acy vếtj3ac thưj3acơng ch5H3Gỉ tronpMKgg vòngpMKg pMKgmột hxCfzai giây."
Harry từngpMKg đượ5H3Gc bj3acà j3acy j3actá j3actrưởng xCfzđó chữaj3ac làpMKgnh mộtj3ac cáchj3ac kỳj3ac diệupMKg nhữngJqMQ thươnpMKgg JqMQtích xCfzcòn 5H3Gtrầm tpMKgrọng hơJqMQn nhiều.
Ro5H3Gn cpMKgũng tj3acỏ r5H3Ga j3aclo lắng:
"Dù saxCfzo 5H3Gthì chuyệpMKgn JqMQđó pMKgmà xảypMKg 5H3Gra tron5H3Gg buổixCfz 5H3Gdạy JqMQ đầuxCfz t5H3Giên cxCfzủa báj3acc HagJqMQrid t5H3Ghì quảpMKg làj3ac tj3acệ hạipMKg JqMQhết chỗpMKg xCfznói. ThểpMKg j3acnào thj3acằng xCfz Mal5H3Gfoy cũngpMKg quậxCfzy bpMKgác ấJqMQy pMKgcho 5H3Gmà coi..."
Ba đứapMKg txCfzụi xCfznó j3aclà nhữpMKgng đứaj3ac pMKgđầu ti5H3Gên đixCfz xuốngxCfz pMKgĐại JqMQ S5H3Gảnh đườnxCfzg đxCfzể ăpMKgn bữaj3ac tốij3ac, 5H3Ghy vọngj3ac gặpxCfz lãoj3ac HagrJqMQid, nhưxCfzng chẳngJqMQ j3acthấy l5H3Gão 5H3G đâ5H3Gu j3accả. He5H3Grmione j3ackhông bu5H3Gồn đụng5H3G nxCfzĩa vJqMQô muốnJqMQ xCfzbánh bí5H3Gp xCfztết pMKgvà th5H3Gận. Cô5H3G bxCfzé xCfz 5H3Glo xCfzlắng nói:
"Người xCfzta đ5H3Gâu cój3ac đuổi5H3G bpMKgác ấpMKgy, đúngJqMQ không?"
Ron cũj3acng chẳnxCfzg màj3acng pMKggì ăxCfzn uống:
"Họ JqMQkhông JqMQnên đuổixCfz xCfzbác ấy..."
Harry qj3acuan sát5H3G bàn5H3G ănJqMQ củaxCfz nJqMQhà j3acSlytherin. MpMKgột j3ac nhxCfzóm đôn5H3Gg, gồm5H3G xCfzcả CpMKgrabbe 5H3Gvà GoylexCfz, đanj3acg xCfztúm tụmpMKg vớixCfz nhapMKgu, sa5H3Gy sưapMKg bànj3ac JqMQ bạxCfzc. JqMQHarry cpMKghắc chắnxCfz j3aclà mpMKgấy đứj3aca đóxCfz đaxCfzng thêJqMQm mắmxCfz t5H3Ghêm JqMQmuối chj3aco j3accâu xCfz chuyJqMQện Mal5H3Gfoy bxCfzị thxCfzương t5H3Ghành tr5H3Gầm trọng.
Ron rpMKgầu rĩpMKg nói:
"Thôi th5H3Gì, cũ5H3Gng khôngxCfz thj3acể nj3acói hj3acôm pMKgnay khôxCfzng phảj3aci làj3ac ngàJqMQy đầuJqMQ tiê5H3Gn hxCfzọc thú5H3G vị."
Sau b5H3Gữa ănJqMQ xCfztối, xCfzba đứ5H3Ga q5H3Guay trởpMKg JqMQvề pMKgphòng 5H3Gsinh xCfz pMKghoạt cxCfzhung vpMKgà 5H3Gcố tậxCfzp txCfzrung làxCfzm j3acbài tậpxCfz mJqMQà JqMQgiáo sJqMQư McGoxCfznagall đxCfzã j3acra pMKgcho xCfz tụixCfz nó5H3G. pMKgNhưng xCfzcả bj3aca 5H3Gđứa cứpMKg chpMKgốc chxCfzốc lạ5H3Gi ngừngj3ac hJqMQọc, liJqMQếc xCfznhìn rpMKga ngoàipMKg xCfz cửa5H3G sổpMKg JqMQcủa toàpMKg txCfzháp. xCfzHarry độtxCfz pMKgnhiên nói:
"Có xCfzánh đxCfzèn ởxCfz cửaxCfz sj3acổ nhj3acà bJqMQác Hagrid."
Ron nh5H3Gìn đồnJqMQg hồ5H3G đeopMKg xCfztay củaJqMQ nó:
"Nếu t5H3Gụi mì5H3Gnh xCfzgấp pMKggáp lênxCfz thìJqMQ tụxCfzi mìnpMKgh vẫpMKgn còpMKgn k5H3Gịp đểpMKg chạj3acy xuốnJqMQg dưJqMQới t5H3Ghăm 5H3Gbác ấpMKgy, JqMQvẫn cj3acòn sớmJqMQ mà..."
Hermione nópMKgi chJqMQậm rãi:
"Mình kxCfzhông biết..."
j3acHarry thấyxCfz côJqMQ béJqMQ liếcj3ac nhìn5H3G mìnhpMKg. Nój3ac nóJqMQi ngay:
"xCfzMình đượpMKgc phéppMKg JqMQđi nJqMQgang q5H3Gua sânJqMQ trườnxCfzg mà.xCfz xCfz Siri5H3Gus Bl5H3Gack cJqMQhưa vượtJqMQ JqMQqua đượj3acc mấyj3ac 5H3Gviên JqMQgiám ngụcxCfz AzkaxCfzban xCfzcanh gác5H3G xCfzở j3ac pMKgđây, đún5H3Gg không?"
Vậy làxCfz pMKgba đứa5H3G 5H3Gdọn dẹppMKg đ5H3Gồ đạcJqMQ, kpMKgéo nhJqMQau cxCfzhui xCfzqua JqMQ cJqMQái lpMKgỗ BàpMKg Béo,5H3G vupMKgi mừng5H3G vìj3ac kh5H3Gông 5H3Ggặp xCfzai hết5H3G tr5H3Gên pMKgđường pMKgđi tớpMKgi cửj3aca chj3acính, JqMQ j3acbởi j3acvì j3actụi npMKgó cũngj3ac khôj3acng thựpMKgc sxCfzự tij3acn c5H3Ghắc làJqMQ tụixCfz nJqMQó đượj3acc xCfzphép pMKgđi pMKgra xCfz xCfzngoài hj3acay không.
Cỏ trêpMKgn pMKgsân vẫnj3ac j3accòn ướtj3ac JqMQvà ng5H3Gả màj3acu đ5H3Gen txCfzhui 5H3G troj3acng j3acánh ho5H3Gàng hônj3ac. KhxCfzi j3actới đượcj3ac căxCfzn chòJqMQi củj3aca lãj3aco HagJqMQrid, bj3aca đứapMKg nhj3acỏ gõJqMQ j3ac JqMQcửa vj3acà pMKgnghe tiJqMQếng j3acgầm 5H3Ggừ bêj3acn pMKgtrong vọng5H3G ra:
"Vô đi!"
Lãoj3ac Hj3acagrid đangj3ac ngồi5H3G xCfzthừ ngườJqMQi bênpMKg bj3acàn 5H3Ggỗ đJqMQã mòxCfzn JqMQ spMKgờn cpMKgủa lão,xCfz 5H3Gcon cxCfzhó săJqMQn FxCfzang thìxCfz xCfzgác cáij3ac đầupMKg nój3ac trêpMKgn xCfzđùi chủpMKg. Chỉj3ac npMKghìn pMKg mộpMKgt cái5H3G cũ5H3Gng đủj3ac bj3aciết lJqMQão HapMKggrid pMKgđã uj3acống khápMKg nhiềuj3ac rượxCfzu. TpMKgrước mxCfzặt pMKglão xCfz xCfzlà mj3acột JqMQcái vạixCfz tpMKghiếc t5H3Go g5H3Gần bằngxCfz cáxCfzi xôxCfz, vj3acà lão5H3G JqMQdường pMKgnhư k5H3Ghó khăxCfzn lpMKgắm xCfz mpMKgới 5H3Gtập t5H3Grung đưxCfzợc tpMKginh pMKgthần đểxCfz nhậpMKgn rxCfza b5H3Ga đứaj3ac nhỏ.
Khi đãxCfz nhậnj3ac rpMKga chúpMKgng, lxCfzão lxCfzè nhè:
"Kỷ 5H3Glục chứpMKg chẳngxCfz chơiJqMQ. ĐốJqMQ màxCfz kiếm5H3G 5H3Gra đượcpMKg tr5H3Gước j3acđây từngxCfz pMKgcó 5H3Gmột thầyxCfz giá5H3Go xCfznào chỉj3ac xCfzlàm tj3achây giápMKgo đ5H3Gúng có5H3G m5H3Gột ngày."
Hermione t5H3Ghở mạnh:
"Bác c5H3Ghưa bxCfzị đuj3acổi mà,j3ac báj3acc Hagrid!"
Lão Hagri5H3Gd hớppMKg th5H3Gêm m5H3Gột npMKggụm 5H3Gto nữapMKg cpMKgủa cáij3ac pMKgthứ gxCfzì đj3acó tJqMQrong cáipMKg vJqMQại, giọpMKgng xCfzcủa xCfzlão xCfznghe txCfzhê th5H3Gảm pMKghết sức:
"CxCfzhưa! N5H3Ghưng đJqMQó chỉj3ac làpMKg vấnpMKg đề5H3G t5H3Ghời 5H3Ggian, đúngpMKg kpMKghông, sxCfzau kj3achi thằngpMKg MalpMKgfoy mxCfzéc bxCfza nó..."
"Nó r5H3Ga saxCfzo rồi5H3G hởxCfz báj3acc? T5H3Ghương tícpMKgh củaj3ac JqMQnó đj3acâu JqMQcó j3actrầm trJqMQọng lj3acắm hảJqMQ bác?"
xCfzRon 5H3Ghỏi, j3acsau k5H3Ghi pMKgba đứaxCfz cùnJqMQg ngồxCfzi j3acxuống quâxCfzy quầnj3ac bênj3ac lãopMKg HpMKgagrid. pMKgLão npMKgói giọnJqMQg chá5H3Gn ngắt:
"Bà PomxCfzfrey đJqMQã pMKglàm hế5H3Gt sứxCfzc đểJqMQ 5H3Gchữa 5H3Gcho nópMKg, nhưngj3ac pMKgnó cứJqMQ xCfzkêu lj3acà j3acnó v5H3Gẫn c5H3Gòn đauxCfz lắm...xCfz JqMQcứ j3acbăng bó.pMKg.. v5H3Gà rênpMKg rỉ..."
Harry nói5H3G ngay:
"N5H3Gó pMKggiả b5H3Gộ xCfzđau đóJqMQ. j3acBà JqMQPomfrey j3accó thểxCfz j3acchữa l5H3Gành j3ac mọ5H3Gi vếtJqMQ thươj3acng xCfzmà. NăpMKgm ngoj3acái bà5H3G đJqMQã 5H3Glàm pMKgmọc JqMQlại j3acgần mộtpMKg nửapMKg sốxCfz JqMQxương j3accho j3ac cháu5H3G. ThJqMQằng Malfj3acoy cxCfzhỉ cốxCfz tìn5H3Gh 5H3Găn vạJqMQ j3acmà thôi."
Giọng 5H3Glão Hagrij3acd npMKgghe cxCfzàng j3acthê thj3acảm hơn:
"Ban JqMQquản trịJqMQ nhàJqMQ trườngxCfz JqMQdĩ nj3achiên lJqMQà đã5H3G j3acnghe bpMKgáo 5H3G JqMQcáo spMKgự v5H3Giệc rồi.5H3G HpMKgọ j3accho lj3acà bxCfzác bắJqMQt đầuj3ac bJqMQằng pMKgcon vậtJqMQ JqMQquá tpMKgo. 5H3GLẽ JqMQra nênxCfz j3ac đJqMQể coxCfzn BxCfzằng MxCfzã j3acở bài5H3G sau.pMKg.. lúcj3ac đj3acầu JqMQnên 5H3Gcho họJqMQc m5H3Gấy thứpMKg n5H3Ghư Nhuyễn5H3G Trùngj3ac pMKg vxCfzà đạixCfz loxCfzại JqMQnhư vậy.pMKg.. j3acchẳng JqMQqua JqMQlà lỗi5H3G củapMKg bác..."
Hermione h5H3Găng pMKghái cãi:
"Lỗi xCfzcủa xCfzMalfoy 5H3Gchứ, bácxCfz Hagrid!"
Harry nói:
xCfz"Tụi j3accon lJqMQàm n5H3Ghân chứnpMKgg xCfzcho b5H3Gác. Bác5H3G đj3acã nóij3ac Bằngj3ac j3ac MxCfzã sJqMQẽ xCfztấn c5H3Gông xCfznếu bịxCfz xúcj3ac 5H3Gphạm. xCfzTại JqMQthằng Mj3acalfoy không5H3G chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."