Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương tEVu6 tEVu- MT9hgÓNG VUỐTT9hg RQuvVÀ tEVuLÁ TRÀ
hi VCKJ HaXxXGrry, RoXxXGn vRQuvà HermioVCKJne bưT9hgớc vàoXxXG ĐRQuvại ST9hgảnh đưVCKJờng đểVCKJ RQuvăn đRQuviểm tâRQuvm vXxXGào sáRQuvng tEVu hRQuvôm XxXGsau, thtEVuì ngườtEVui đầuVCKJ tEVutiên màRQuv tụiXxXG nóRQuv thấT9hgy ltEVuà RQuvDraco RQuvMalfoy. CVCKJó vẻXxXG nXxXGhư VCKJ MtEVualfoy đaT9hgng muXxXGa XxXGvui chtEVuo mT9hgột tEVunhóm họcT9hg siVCKJnh ntEVuhà SlytherVCKJin bRQuvằng tEVumột cVCKJâu T9hg cRQuvhuyện chọVCKJc VCKJcười. LúRQuvc HarT9hgry, tEVuRon RQuvvà HermioXxXGne điVCKJ ngaRQuvng qVCKJua, MalfoT9hgy đangtEVu RQuv nhạT9hgi mộtT9hg VCKJvẻ mXxXGặt tEVuđau đT9hgớn đếnVCKJ bấtEVut tỉnhRQuv VCKJkhá khôitEVu hài,RQuv thtEVuế RQuvlà quanT9hgh nVCKJó nVCKJổ VCKJra VCKJ mộtEVut trtEVuàng cười.
Hermione XxXGđi tEVungay sXxXGau lưRQuvng VCKJHarry, nói:
"Kệ xT9hgác nó.XxXG CRQuvứ mặtEVuc kệT9hg nVCKJó tEVuđi, nVCKJó chẳntEVug đánXxXGg đểT9hg mìnhRQuv bậnVCKJ tâtEVum đâu..."
NhưnVCKJg PRQuvancy PaXxXGrkinson, mT9hgột tEVucon bXxXGé nhtEVuà SlythT9hgerin, mặtXxXG VCKJtẹt T9hgda nhtEVuăn nVCKJhư mRQuvặt chótEVu tEVuPug chRQuvợt T9hgrít lVCKJên VCKJthe thé:
"Ê, PottXxXGer! PottXxXGer ơiVCKJ, vtEVuiên RQuvgiám ngụVCKJc AXxXGzkaban VCKJđang tXxXGới kìRQuva! PottertEVu, Hùuuuu!"
Harry ngtEVuồi phịcT9hgh xuXxXGống cáXxXGi RQuvghế T9hgbên cạnhVCKJ GeoXxXGrge ởRQuv bàtEVun T9hgăn cVCKJủa nhtEVuà GryffindVCKJor. GeorRQuvge pháXxXGt RQuvcho tụiT9hg nVCKJó mấyVCKJ tờtEVu giấy:
"Thời ktEVuhóa biểuXxXG VCKJcủa họcVCKJ RQuvsinh nămtEVu T9hgthứ tEVuba XxXGđây. Ủa,RQuv ctEVuó tEVuchuyện T9hggì vậRQuvy Harry?"
Ron tEVungồi xuốngXxXG ghếtEVu bêtEVun kT9hgia GRQuveorge, trừnRQuvg XxXGmắt RQuvnhìn XxXGqua phíT9hga bànT9hg ăRQuvn ntEVuhà SlythtEVuerin, nói:
"TT9hghằng Malfoy."
GeoT9hgrge ngướctEVu nhXxXGìn quaXxXG, vừaXxXG đúVCKJng lVCKJúc thấVCKJy MalfoT9hgy lạiVCKJ đT9hgang mtEVuột lầnT9hg nữaRQuv giảT9hg T9hgbộ xT9hgỉu mộtEVut cáchRQuv đầyT9hg sRQuvợ hT9hgãi. GeorgtEVue bT9hgình thảtEVun nói:
"Thằng nhT9hgãi ranVCKJh. T9hgNó cũngXxXG đtEVuâu cVCKJó oXxXGai pRQuvhong lẫRQuvm T9hg liệVCKJt gRQuvì T9hgcho tEVulắm khVCKJi viêRQuvn VCKJgiám ngụcRQuv VCKJAzkaban kiVCKJểm tXxXGra đoàntEVu RQuvtàu tT9hgối hôVCKJm qXxXGua tEVu đâXxXGu. NóT9hg cũngVCKJ T9hgchạy tọtXxXG VCKJqua tVCKJoa tEVucủa tụiVCKJ mình,T9hg phXxXGải T9hgkhông Fred?"
T9hgFred RQuvkhinh bỉtEVu lRQuviếc XxXGmắt nhìnXxXG saXxXGng Malfoy:
"ĐRQuvồ XxXGsém tèVCKJ trtEVuong quần."
George nói:
"Ngay T9hgnhư aRQuvnh đâRQuvy VCKJcũng khôntEVug khoXxXGái cT9hgho RQuvlắm. HọT9hg đúT9hgng VCKJlà kitEVunh RQuvtởm thiệt,VCKJ mấyRQuv viênT9hg giámRQuv VCKJngục AzkabXxXGan ấy..."
FreVCKJd nói:
"Họ lVCKJàm rVCKJuột gatEVun mXxXGình thiRQuvếu điềuRQuv T9hgbị đônXxXGg XxXGlạnh htEVuết vậyRQuv há?"
Harry nóXxXGi nhỏ:
"Nhưng mRQuvà tEVucác anRQuvh đâT9hgu T9hgcó xỉu,tEVu phảiVCKJ không?"
George VCKJnói mXxXGạnh mẽ:
"Quên T9hgchuyện đóRQuv điVCKJ, HatEVurry. tEVuCó mRQuvột lầnXxXG bXxXGa phảitEVu điVCKJ T9hg tEVutới nhàXxXG ngXxXGục ARQuvzkaban, nhRQuvớ khôngRQuv FreT9hgd? BXxXGa nóT9hgi đótEVu làT9hg nơiT9hg tồiT9hg tệT9hg nRQuvhứt mRQuvà RQuv ôT9hgng tT9hgừng biếtT9hg đến.T9hg T9hgBa trT9hgở vềtEVu nT9hghà taRQuvy chtEVuân ruVCKJn rẩVCKJy tEVurồi phátVCKJ bXxXGệnh luôVCKJn XxXG mT9hgà... MấyXxXG vitEVuên giámtEVu ngT9hgục AzkabT9hgan hT9hgút tEVuhết nitEVuềm vXxXGui khVCKJỏi cáiRQuv nhàXxXG ngT9hgục đóXxXG. ỞT9hg VCKJ tronRQuvg đT9hgó, tEVuhầu ntEVuhư tấttEVu cảT9hg cáctEVu tùXxXG nhânXxXG ngụtEVuc AzkVCKJaban đềutEVu pVCKJhát tEVuđiên ltEVuên RQuv hết."
Fred XxXGđổi đềVCKJ tài:
"Ừ, đVCKJể XxXGcoi thằnT9hgg VCKJMalfoy sẽT9hg vRQuvui nRQuvhư tVCKJhế nàoRQuv sXxXGau XxXG tRQuvrận QuidditcRQuvh đầT9hgu tiênVCKJ. tEVuNhớ XxXGkhông? T9hgTrận QuidditcXxXGh đT9hgầu mùaT9hg XxXGlà VCKJtrận giữatEVu RQuv độitEVu nRQuvhà GrRQuvyffindor vT9hgà nhàRQuv Slytherin."
Lần RQuvduy nRQuvhứt XxXGmà HaRQuvrry vàVCKJ XxXGMalfoy đốiXxXG đầuRQuv nhaRQuvu tEVu ttEVurong VCKJmột T9hgtrận QXxXGuidditch cũngVCKJ RQuvlà lầnRQuv MaltEVufoy đãXxXG bịVCKJthua tVCKJe tXxXGua xiểXxXGng VCKJ liểXxXGng. NT9hghớ lạiRQuv ttEVurận RQuvđó, tEVuHarry thấyXxXG pT9hghấn khT9hgởi lêtEVun chúttEVu đỉnRQuvh, btEVuèn tựtEVu XxXGlấy VCKJ T9hgcho XxXGmình RQuvmấy khúcXxXG xútEVuc VCKJxích RQuvvà VCKJcà chutEVua chiên.
Hermione còntEVu mRQuvải nghiênT9hg tEVucứu cáiVCKJ thtEVuời VCKJkhóa biểuXxXG mớitEVu cT9hgủa mình.RQuv tEVuCô bRQuvé mừnVCKJg XxXGrỡ kXxXGêu lên:
"Ôi,VCKJ tEVuhay qRQuvuá! TụiXxXG mìnhRQuv bắtXxXG đầutEVu hT9hgọc mấyVCKJ mT9hgôn mớiVCKJ ngRQuvay hômXxXG nay."
Ron tEVungó XxXGqua vVCKJai HermionT9hge đọcT9hg ké,tEVu T9hgmặt màytEVu nghiXxXGêm traRQuvng hẳXxXGn raRQuv. NVCKJó nói:
"Hermione ơiXxXG, ngườiT9hg XxXGta làVCKJm rốT9hgi VCKJbeng ctEVuái tVCKJhời XxXG kRQuvhóa btEVuiểu củaT9hg VCKJbồ T9hgrồi. VCKJCoi nT9hgè, họXxXG xtEVuếp XxXGcho bT9hgồ tớiVCKJ XxXGmười mRQuvôn họXxXGc mộT9hgt nT9hggày. tEVu LT9hgàm gVCKJì cVCKJó T9hgđủ ttEVuhời giờ."
VCKJ"Mình sẽtEVu xotEVuay sởRQuv. MVCKJình đT9hgã dànT9hg xếpRQuv xotEVung RQuvvới giáoVCKJ RQuvsư McGonagalVCKJl rồi."
Ron vXxXGẫn cười,XxXG nói:
"Nhưng màRQuv cRQuvoi nèT9hg, bồtEVu thtEVuấy thờiXxXG kRQuvhóa RQuvbiểu sátEVung naVCKJy ktEVuhông? XxXGChín giờRQuv T9hgmôn TT9hgiên XxXGtri. T9hgVà ngT9hgay pVCKJhía dưới,tEVu chVCKJín giờ,T9hg Muggle-họcXxXG. Và..."
Ron chồmtEVu tới,XxXG ghXxXGé VCKJsát cRQuvái tT9hghời VCKJkhóa biểuRQuv RQuvhơn, vẻVCKJ khôngT9hg tRQuvhể RQuvnào XxXGtin được:
"Coi nVCKJè, RQuvngay dướiT9hg dtEVuòng đT9hgó: T9hgmôn SRQuvố hXxXGọc, cũVCKJng VCKJ chínRQuv gRQuviờ. ÝRQuv mìnT9hgh nRQuvói làT9hg mìntEVuh RQuvbiết bồVCKJ gXxXGiỏi, HRQuvermione à,VCKJ nhưtEVung khôXxXGng tEVuai cVCKJó T9hg thểtEVu VCKJgiỏi đếnVCKJ nhưVCKJ vVCKJậy. LRQuvàm saXxXGo cùngtEVu mXxXGột XxXGlúc mT9hgà XxXGbồ cóVCKJ VCKJthể họcRQuv T9hgở RQuvba tEVulớp tEVu chứ?"
Hermione ntEVuói cộXxXGc lốc:
"Đừng RQuvcó ngRQuvu. XxXGDĩ RQuvnhiên tEVumình sẽXxXG khVCKJông ngT9hgồi T9hghọc RQuvở trtEVuong ctEVuả T9hgba lớpT9hg cùngtEVu tEVumột lúc."
"Vậy thì..."
Hermione ngắtXxXG lời:
"Làm RQuvơn đưaVCKJ giùmVCKJ tEVumình XxXGhũ mứt."
"Nhưng..."
Hermione T9hggắt lên:
"Ôi, VCKJRon ơi,XxXG ntEVuếu thờiVCKJ khXxXGóa biểuRQuv VCKJcủa XxXGmình hơiXxXG đầyVCKJ T9hg mộVCKJt chúttEVu tEVuthì mắtEVuc T9hgmớ gtEVuì tớitEVu bồtEVu hRQuvả? MìnhXxXG đãXxXG nóT9hgi vRQuvới bồtEVu rồi,RQuv mìVCKJnh đãVCKJ dXxXGàn tEVu xếpRQuv xoVCKJng VCKJhết vtEVuới gT9hgiáo RQuvsư McGonagtEVuall rồi!"
Vừa lúVCKJc đó,RQuv lT9hgão HagtEVurid bRQuvước vT9hgào ĐT9hgại SảnRQuvh XxXGđường. XxXG LãtEVuo tEVumặc cáRQuvi RQuváo kVCKJhoác dàiT9hg VCKJbằng RQuvlông chT9hguột cVCKJhũi, vàT9hg RQuvlão cT9hgứ lRQuvơ đễnhXxXG vuVCKJng T9hg vẫT9hgy T9hgxác RQuvmột tEVucon XxXGchồn hXxXGôi trT9hgong bàntEVu T9hgtay tVCKJo kếchtEVu VCKJxù ctEVuủa mình.
Trên đườT9hgng đtEVui tớVCKJi bàT9hgn giáoT9hg viêtEVun, lãoXxXG VCKJdừng bướctEVu nXxXGói vớitEVu bọT9hgn trẻ:
"Ổn tEVucả chứT9hg hả?XxXG CáXxXGc cháuXxXG làVCKJ nhữngVCKJ hRQuvọc trXxXGò tT9hgrong XxXG lớptEVu RQuvhọc đầuT9hg tiênVCKJ mXxXGà bXxXGác đượcXxXG VCKJdạy đtEVuó ngXxXGhe! LớRQuvp bắtT9hg đầuXxXG ngaT9hgy saVCKJu bữaRQuv ăXxXGn RQuv trưaT9hg! BácXxXG phảiRQuv T9hgthức dậXxXGy T9hgtừ T9hglúc nămT9hg giờVCKJ sVCKJáng đểXxXG chRQuvuẩn bịXxXG mọiXxXG VCKJthứ sẵtEVun RQuv sàng...tEVu HXxXGy vọngXxXG tEVuđâu đãRQuv vT9hgô đóT9hg RQuvrồi... VCKJbác đâRQuvy, mộtXxXG thầT9hgy gT9hgiáo... T9hgthiệt XxXG tình..."
Lão T9hgngoác miệtEVung cườiT9hg toT9hge RQuvtoét vXxXGới bọnRQuv tXxXGrẻ vàT9hg đtEVui tiếtEVup tớtEVui bàVCKJn ăRQuvn dànT9hgh chtEVuo giRQuváo viêRQuvn, RQuvvẫn XxXGvung vẩyRQuv T9hgxác coRQuvn chồnVCKJ hôi.
VớiRQuv mộT9hgt ctEVuhút tEVulo âXxXGu XxXGtrong giọngtEVu nói,RQuv VCKJRon thắRQuvc mắc:
"KT9hghông biVCKJết bácVCKJ ấT9hgy chuẩnXxXG tEVubị sT9hgẵn sàT9hgng ctEVuái gtEVuì T9hglà cáitEVu gìT9hg nhỉ?"
Sảnh T9hgĐường btEVuắt đầT9hgu vắnRQuvg btEVuớt XxXGkhi mọiRQuv RQuvngười lụcVCKJ tụcRQuv đếnVCKJ VCKJlớp hXxXGọc đầtEVuu tiêVCKJn củaT9hg mXxXGình. RVCKJon xeXxXGm thờiXxXG tEVukhóa btEVuiểu RQuvcủa nó:
"Tụi mìnhRQuv phVCKJải điT9hg tEVuthôi, đểVCKJ coiRQuv, lớpT9hg XxXGTiên trT9hgi ởVCKJ tầngT9hg trtEVuên cùnT9hgg củatEVu XxXGTháp Bắc.tEVu TRQuvụi mXxXGình RQuvsẽ mấtT9hg mườitEVu T9hgphút mớXxXGi đếnXxXG đượcT9hg nơT9hgi đó..."
Ba đứaXxXG vộiRQuv vàngtEVu ătEVun chtEVuo xXxXGong bữaRQuv điểtEVum RQuvtâm, chàXxXGo XxXG XxXGtạm btEVuiệt FrtEVued vXxXGà XxXGGeorge, rtEVuồi đRQuvi trởtEVu VCKJra, bănVCKJg quT9hga SảnhXxXG đườngtEVu. KRQuvhi tụiVCKJ nXxXGó T9hg RQuvđi ngaVCKJng bàT9hgn ăntEVu củXxXGa XxXGnhà SRQuvlytherin, MalftEVuoy lạiVCKJ biểT9hgu diễRQuvn trXxXGò nhVCKJái mộttEVu cơRQuvn T9hg xỉuRQuv nữXxXGa. TiếngXxXG RQuvcười XxXGrú lêRQuvn đuổRQuvi RQuvtheo HartEVury RQuvvào T9hgtận tiVCKJền sảnh.
Hành trìtEVunh xuRQuvyên qXxXGua tòtEVua VCKJlâu XxXGđài đểRQuv đRQuvến ThT9hgáp BắcT9hg RQuv lXxXGà mộT9hgt hàntEVuh ttEVurình T9hgdài. HaVCKJi nămVCKJ ởVCKJ HogwVCKJarts chưaVCKJ đủT9hg đểXxXG RQuvbọn trẻT9hg tEVubiết hếtT9hg VCKJ mT9hgọi thT9hgứ vềVCKJ tVCKJòa lâuVCKJ RQuvđài: trướcVCKJ đâytEVu T9hgtụi ntEVuó chưVCKJa tVCKJừng đưRQuvợc vRQuvào bênVCKJ troRQuvng RQuv TháptEVu Bắc.
Tụi nT9hghỏ trèoVCKJ lênT9hg tớitEVu cầXxXGu thXxXGang thứRQuv bảy,XxXG đếntEVu mRQuvột RQuv đầutEVu cầutEVu T9hgthang khôtEVung tEVuthấy qutEVuen cVCKJhút nàoRQuv, ởXxXG đtEVuó kRQuvhông tEVucó cXxXGái gìtEVu kXxXGhác ntEVugoài tEVu mộtXxXG bứcRQuv T9hgtranh lVCKJớn vẽT9hg RQuvmột VCKJbãi cVCKJỏ trốT9hgng trơT9hg trRQuveo trênVCKJ XxXGbức tườnVCKJg VCKJđá, tEVuRon tEVu vT9hgừa thởT9hg hRQuvổn hểRQuvn vừVCKJa nói:
"PhtEVuải... có...RQuv một.T9hg.. XxXGlối... tEVuđi... tắt.RQuv.. chứ!"
Hermione ngXxXGó xuốnXxXGg RQuvmột hànhVCKJ lanT9hgg XxXGvắng bênVCKJ phải:
"Chắc làRQuv ltEVuối này."
Nhưng RoVCKJn nói:
"KhtEVuông phVCKJải VCKJđâu. ĐtEVuó lXxXGà hướngT9hg tEVunam RQuvmà. MấRQuvy bVCKJồ ngtEVuó coiT9hg, tXxXGụi mìnT9hgh cóRQuv ttEVuhể nT9hghìn tRQuvhấy T9hgmột mT9hgảng hồXxXG nưXxXGớc VCKJbên nVCKJgoài cửaT9hg VCKJsổ kìa..."
Harry ntEVugắm tEVubức traXxXGnh. MtEVuột chúVCKJ ngựXxXGa lùnT9hg mũmXxXG mVCKJĩm, T9hg lônRQuvg tEVuxám lốmtEVu đốm,tEVu vVCKJừa mớiVCKJ ttEVuhong dXxXGong dẫmVCKJ lêntEVu T9hgbãi cỏtEVu T9hgvà thơT9hg tRQuvhẩn nhtEVuấm VCKJ nhápRQuv cT9hgỏ xT9hganh. XxXGTuy VCKJđã VCKJquen vớtEVui VCKJviệc cácXxXG T9hgnhân VCKJvật tXxXGrong T9hgnhững bVCKJức trT9hganh VCKJở VCKJ VCKJtrường HoXxXGgwarts cứVCKJ dVCKJi XxXGchuyển luXxXGng tuRQuvng tEVuvà thỉnhRQuv thRQuvoảng bRQuvỏ khunT9hgg tranVCKJh mtEVuà VCKJ đtEVui tEVuthăm VCKJviếng lT9hgẫn VCKJnhau, nhưnT9hgg HaVCKJrry vẫntEVu tEVucứ kVCKJhoái nVCKJhìn chúng.RQuv MT9hgột láT9hgt T9hg sRQuvau, mộRQuvt VCKJhiệp sĩVCKJ XxXGlùn bètEVu bèVCKJ mT9hgặc bVCKJộ áoVCKJ tEVugiáp tEVucứ VCKJkêu xủngtEVu VCKJxoẻng kVCKJhi ôngtEVu bướctEVu T9hg vT9hgào bứcRQuv traVCKJnh, thetEVuo XxXGsau ltEVuà cT9hgon ngựatEVu lùtEVun. RQuvCăn cứRQuv vàRQuvo dấuVCKJ vVCKJết ctEVuỏ T9hgdập còtEVun RQuv dtEVuính VCKJở đầutEVu gốVCKJi củRQuva bXxXGộ đT9hgồ gXxXGiáp kitEVum loT9hgại ôT9hgng tEVuđang mặcRQuv, thRQuvì T9hgcó thRQuvể nT9hgói chắcVCKJ RQuv làtEVu ônRQuvg vừatEVu téRQuv ngựa.
Nhìn tVCKJhấy HarT9hgry, T9hgRon vtEVuà HermionXxXGe, tEVuông hiệpVCKJ XxXGsĩ gXxXGào lên:
"A! QuVCKJân bấtRQuv lươngT9hg tEVunào dámRQuv xâmXxXG nhậpVCKJ lãnhXxXG RQuvđịa tEVu riRQuvêng củaXxXG tXxXGa hXxXGả? PtEVuhải chăngtEVu cT9hgác RQuvngươi đếRQuvn cưRQuvời nhạXxXGo RQuvta ngRQuvã ngựT9hga? HãVCKJy rúXxXGt VCKJ VCKJgươm raRQuv, đồXxXG bVCKJất lương,VCKJ đtEVuồ chó!"
VCKJBa đRQuvứa nhỏT9hg sửRQuvng XxXGsốt đứngVCKJ ngớRQuv VCKJra nT9hghìn ôngVCKJ hiT9hgệp sĩXxXG XxXG lùVCKJn đantEVug rúVCKJt thT9hganh gươmRQuv RQuvra khỏVCKJi RQuvcái tEVuvỏ kiếXxXGm vtEVuà bắtRQuv đầXxXGu RQuvvung gT9hgươm ttEVurong tEVu ttEVuay mộXxXGt cáRQuvch hXxXGung hănXxXGg, còT9hgn cT9hghân cẳngtEVu thXxXGì nhảyVCKJ lRQuvoi chVCKJoi trtEVuong tEVucơn giậnVCKJ RQuv đRQuviên cuồtEVung. NhưT9hgng lưỡiXxXG gươmVCKJ quáXxXG VCKJdài tEVuso vớXxXGi tXxXGhân hXxXGình cụtEVut VCKJngủn củaT9hg T9hgông, RQuv thànhT9hg VCKJra kRQuvhi ônRQuvg chéVCKJm mtEVuột VCKJđường gươmT9hg áXxXGc liệttEVu XxXGthì đàRQuv gươmVCKJ T9hgđi RQuvlàm XxXGông mấtRQuv RQuv cảVCKJ thăRQuvng bằng,tEVu XxXGté lXxXGăn đùng,tEVu sVCKJấp mặtVCKJ xuốnRQuvg bãRQuvi cỏ.
HarT9hgry XxXGtiến RQuvtới gtEVuần bứcXxXG RQuvtranh hơT9hgn, nVCKJó hỏi:
"Ông ctEVuó RQuvsao không?"
"Lùi lại!RQuv QuâRQuvn khoáVCKJc láT9hgc đT9hgê tiện!RQuv XxXGLùi! T9hgĐồ RQuvxỏ lá!"
ÔngT9hg hiệpT9hg VCKJsĩ lạT9hgi nắVCKJm XxXGchặt thantEVuh gưVCKJơm, cXxXGhống tEVugươm RQuv xuốnT9hgg đểT9hg đứngT9hg lXxXGên, RQuvnhưng lưỡiXxXG gươmtEVu lúVCKJn sâXxXGu tEVuthêm tEVuvào lớpVCKJ cT9hgỏ, vàRQuv kVCKJhi ônXxXGg RQuv đứngtEVu RQuvdậy đượcXxXG rồT9hgi VCKJthì cT9hgho dùRQuv đãtEVu tEVucố gắngtEVu hếXxXGt sứXxXGc mìnXxXGh, ônRQuvg khT9hgông thRQuvể nàVCKJo VCKJ rútEVut tEVulưỡi gưT9hgơm rRQuva VCKJđược nRQuvữa. CuXxXGối tEVucùng ôT9hgng phảitEVu tựVCKJ RQuvquăng mT9hgình xutEVuống ctEVuỏ, tEVu đẩyRQuv cáiXxXG VCKJmạng cRQuvhe mặttEVu trRQuvên cáiVCKJ RQuvnón gRQuviáp XxXGsắt rRQuva đXxXGể laT9hgu mồRQuv hôRQuvi RQuvđang rịntEVu đầT9hgm XxXG đìa.
ThừaVCKJ dịpVCKJ ôngT9hg tEVuhiệp RQuvsĩ nXxXGghỉ mệXxXGt, HaT9hgrry VCKJphân trần:
"Như vầytEVu ntEVuè, ttEVuụi tôiT9hg đanRQuvg điVCKJ tìVCKJm VCKJTháp BắXxXGc. ChRQuvắc ôT9hgng đâtEVuu biếtEVut chT9hgỗ đtEVuó ởXxXG đâuXxXG hả?"
XxXGCơn giậnT9hg củaVCKJ ôngT9hg hT9hgiệp RQuvsĩ VCKJdường nVCKJhư taT9hgn VCKJbiến đtEVui tứXxXGc thtEVuì. VCKJÔng láchXxXG cáT9hgch đVCKJứng dậXxXGy RQuvvà dõnRQuvg dạctEVu hô:
"Một cutEVuộc tRQuvruy tìmT9hg! HãyRQuv tRQuvheo tXxXGa, VCKJhỡi cXxXGác bằtEVung T9hg hữXxXGu thâVCKJn thiếRQuvt! ChúnVCKJg RQuvta sT9hgẽ tEVutìm rtEVua mụcT9hg XxXGtiêu VCKJcủa XxXGcác bạn,VCKJ RQuvhoặc ltEVuà tEVuchúng T9hg tT9hga RQuvsẽ RQuvdũng cảmVCKJ bỏtEVu mạntEVug vXxXGì nhiệT9hgm vụ!"
Ông RQuvhiệp sĩtEVu lạitEVu mRQuvột lầnRQuv nXxXGữa tEVucố gắnXxXGg T9hgrút thtEVuanh RQuv gươmtEVu VCKJra tEVumột RQuvcách khôXxXGng hiệVCKJu qVCKJuả, rồVCKJi cốVCKJ trèoXxXG ltEVuên coXxXGn XxXGngựa mập,VCKJ XxXGnhưng lạiT9hg XxXG XxXGngã RQuvxuống. ÔT9hgng bXxXGèn T9hgkhí khT9hgái RQuvla to:
"Đành đVCKJi bộVCKJ vậytEVu, thưRQuva qT9hguí ngRQuvài vT9hgà qVCKJuí nương!RQuv LênRQuv đường!RQuv TiXxXGến lên!"
VtEVuà, tronXxXGg btEVuộ tEVuáo gtEVuiáp stEVuắt kêuXxXG xVCKJủng xoẻngtEVu ầmXxXG ĩtEVu, RQuv ôVCKJng tRQuva chạyXxXG vT9hgô RQuvcạnh tráVCKJi tEVucủa cVCKJái khuT9hgng trT9hganh vàtEVu VCKJbiến mấttEVu khỏXxXGi cảnhRQuv tXxXGrí XxXG ctEVuủa tEVubức tranh.
Ba VCKJđứa nhRQuvỏ vtEVuội vãXxXG chạRQuvy theRQuvo tEVuông hiệptEVu sĩVCKJ VCKJdọc hànhVCKJ T9hg laXxXGng, căT9hgn cứRQuv thetEVuo âmVCKJ ttEVuhanh xủXxXGng xoẻngtEVu phT9hgát T9hgra từXxXG bộVCKJ áVCKJo giápRQuv VCKJcủa VCKJông. T9hg ThVCKJỉnh RQuvthoảng tụT9hgi nóT9hg nhìXxXGn thấyT9hg VCKJông chRQuvạy XxXGngang qT9hgua mộtEVut RQuvbức tXxXGranh ởRQuv phíVCKJa XxXG trước.
"HãyRQuv cVCKJố màXxXG T9hgcan XxXGđảm lXxXGên nhT9hgé, điVCKJều tệT9hg nXxXGhứt còRQuvn chtEVuưa xảRQuvy RQuvra đâu!"
VCKJÔng hitEVuệp sĩT9hg T9hggào toVCKJ, T9hgvà tụVCKJi nótEVu tRQuvhấy ôntEVug T9hgtái xuấtT9hg RQuv hiệVCKJn phíT9hga trướcVCKJ XxXGmột nhtEVuóm cácT9hg bVCKJà tEVumặc vVCKJáy phồXxXGng vT9hgẻ nhXxXGớn nhVCKJác. TraVCKJnh tEVucủa VCKJ cVCKJác bRQuvà VCKJtreo trVCKJên váRQuvch tEVucủa mộtXxXG cầuXxXG thaRQuvng xRQuvoắn chôngT9hg chênh.
Harry, tEVuRon vàRQuv HermiVCKJone thởXxXG RQuvhổn hXxXGển trèoT9hg lêRQuvn T9hg ntEVuhững bậcXxXG thanT9hgg xRQuvoắn sítRQuv XxXGsao, càRQuvng VCKJlúc càtEVung VCKJthấy chóngXxXG mặtRQuv hVCKJơn, tEVucho đếnXxXG tEVu T9hgkhi tEVunghe đượRQuvc tRQuviếng nóRQuvi rXxXGì rầT9hgm phXxXGía trVCKJên đầuVCKJ, thXxXGì tụitEVu nótEVu biếtVCKJ VCKJchắc mìXxXGnh VCKJ T9hgđã tớiRQuv đRQuvược lớT9hgp học.
Ông htEVuiệp T9hgsĩ bVCKJấy gXxXGiờ mớiXxXG thòRQuv đầuT9hg vôXxXG bRQuvức T9hgtranh củaXxXG mộRQuvt ôVCKJng thầtEVuy tEVutu VCKJcó vẻXxXG mRQuvặt hếVCKJt sRQuvức nXxXGham hiểVCKJm, lRQuva lớn:
"Tạm biệtVCKJ! RQuvTạm biệtVCKJ nhRQuvé, RQuvcác cRQuvhiến hRQuvữu củaXxXG tEVuta! T9hg BấVCKJt cứtEVu khVCKJi nT9hgào cáctEVu bạnVCKJ cXxXGần đếnXxXG mộRQuvt tVCKJrái tVCKJim caT9hgo thượngVCKJ vàXxXG nhXxXGững bắptEVu thịtEVut RQuv sXxXGắt RQuvthép, thìXxXG cứRQuv VCKJtìm đếVCKJn NgàitEVu Cadogan!"
KRQuvhi ôVCKJng XxXGhiệp sĩtEVu bRQuviến tEVuđi rT9hgồi, RotEVun XxXGlầm bầm:
"Ừ, chừXxXGng RQuvnào tụXxXGi nàytEVu cầT9hgn đếnVCKJ XxXGmột XxXGngười gXxXGàn VCKJdở, tXxXGhế nVCKJào tụiRQuv nàtEVuy cũT9hgng kêutEVu tớitEVu ông."
Ba đứaXxXG tVCKJrèo nốtXxXG mấytEVu btEVuậc thanVCKJg cuốiXxXG RQuvcùng, đVCKJặt XxXG chânVCKJ RQuvlên tEVumột đtEVuầu cầuVCKJ ttEVuhang nhỏVCKJ xRQuvíu, ởRQuv T9hgđó hXxXGầu XxXGnhư cRQuvả lớVCKJp họcRQuv TiêVCKJn trT9hgi đềutEVu XxXG đãVCKJ tụXxXG tậXxXGp đôntEVug đủ.XxXG T9hgKhông thấyRQuv cánhtEVu cửXxXGa tEVunào mởtEVu VCKJra tXxXGừ đXxXGầu tEVucầu ttEVuhang nàtEVuy. tEVu VCKJRon huýVCKJch cùT9hgi cRQuvhỏ XxXGvô VCKJHarry, RQuvchỉ ltEVuên T9hgtrần nVCKJhà, trênVCKJ đótEVu tEVucó mộtT9hg cátEVui giốT9hgng RQuv XxXGnhư cửaVCKJ bXxXGẫy sậVCKJp hìnT9hgh trònXxXG, cT9hgó đínhtEVu mT9hgột ctEVuái thểVCKJ bàVCKJi bVCKJằng đồtEVung. T9hgHarry đọc:
"Sybill TrelawnXxXGey, giáoXxXG RQuvviên bT9hgộ XxXGmôn TiêT9hgn TrT9hgi họcXxXG... LT9hgàm saXxXGo tT9hgụi mìT9hgnh tEVulên đượRQuvc trVCKJên đóRQuv bâRQuvy giờ?"
Như thểT9hg đT9hgể trảXxXG ltEVuời câutEVu hỏiXxXG củtEVua HtEVuarry, cánT9hgh cửT9hga tEVu XxXGbẫy sậT9hgp bỗXxXGng T9hgnhiên mởT9hg rXxXGa, vRQuvà tEVumột tEVucái thaXxXGng RQuvbằng RQuvbạc đT9hgược thảT9hg xuốnVCKJg ngT9hgay XxXG tEVubên cRQuvhân HartEVury. XxXGMọi ngườiVCKJ chXxXGợt iT9hgm bặt.
Ron nhXxXGe răntEVug cười:
"Nhường bồRQuv lêRQuvn trướcRQuv đó."
HaXxXGrry đàXxXGnh T9hgleo lVCKJên trướVCKJc tiêVCKJn, tEVubước vàT9hgo mộT9hgt RQuv phònVCKJg hXxXGọc trtEVuông lXxXGạ lXxXGùng nhXxXGất T9hgtừ tRQuvrước tớT9hgi naytEVu. RQuvThật rXxXGa, XxXGnó chẳngT9hg giốnT9hgg VCKJ pRQuvhòng họtEVuc ctEVuhút xíuVCKJ nàoRQuv hếtXxXG; tEVumà lVCKJại đâXxXGu đVCKJó vừtEVua giốngT9hg mộtVCKJ cT9hgái VCKJkho T9hgáp máiVCKJ XxXG cRQuvủa mộRQuvt căXxXGn nT9hghà, vừaT9hg VCKJgiống mộtVCKJ cáiXxXG tiT9hgệm tràRQuv kRQuviểu xưa.VCKJ TroXxXGng pVCKJhòng cT9hgó íttEVu RQuv VCKJnhứt hVCKJai RQuvchục XxXGcái bàntEVu tròtEVun XxXGnhỏ bàtEVuy bitEVuện VCKJlộn xộT9hgn, chT9hgung qXxXGuanh đXxXGặt mấyRQuv cXxXGái T9hg ghtEVuế VCKJbành bọctEVu vT9hgải hoRQuva sặcRQuv XxXGsỡ RQuvvà mấyT9hg XxXGcái gVCKJối T9hgnệm nhXxXGỏ màtEVu VCKJdày. MọiVCKJ tT9hghứ đượcRQuv RQuv soVCKJi sánT9hgg bằngtEVu ánhXxXG đVCKJèn đỏRQuv thắmXxXG. TấtT9hg cảRQuv màVCKJn T9hgcửa T9hgsổ VCKJđều kéXxXGo kínRQuv ltEVuại vàXxXG T9hg nhiềuVCKJ ngọnXxXG đènVCKJ đượVCKJc chụRQuvp kRQuvín bằntEVug nhữngT9hg cáXxXGi khtEVuăn quàXxXGng đỏVCKJ sậRQuvm. CRQuvăn ptEVuhòng XxXG ấT9hgm mRQuvột ctEVuách ngộttEVu XxXGngạt, vT9hgà RQuvdưới bệtEVu lXxXGò sưởiXxXG cVCKJhất đầyT9hg nhócT9hg cácXxXG thứtEVu, mtEVuột T9hg XxXGngọn lửtEVua đangT9hg RQuvđun mRQuvột cátEVui XxXGấm T9hgđồng RQuvto tưT9hgớng, tỏaXxXG tEVura XxXGmột thứVCKJ mùiT9hg tEVuhăng nồnVCKJg VCKJ đXxXGến phátVCKJ bVCKJệnh. MấRQuvy cáVCKJi T9hgkệ đặtRQuv dọtEVuc btEVuức tườngVCKJ trònT9hg quâytEVu cXxXGhất lộntEVu xộT9hgn T9hg nhữngVCKJ lXxXGông chitEVum đầVCKJy bVCKJụi bRQuvám, nhữntEVug XxXGmẩu nếntEVu cụT9hgt, nhiềVCKJu xấtEVup bRQuvài látEVu RQuvte tutEVua, XxXG vôT9hg sốRQuv nhRQuvững tráT9hgi cầVCKJu thVCKJủy tXxXGinh ótEVung ánhXxXG bạRQuvc, vàtEVu cảtEVu mộtVCKJ đVCKJoàn quXxXGân táRQuvch VCKJ tràXxXG hùnVCKJg hậu.
Cả lớpRQuv đanVCKJg tậRQuvp trRQuvung ttEVurong phòRQuvng quaXxXGnh, VCKJmọi ngườiRQuv nóiXxXG năVCKJng thRQuvì RQuvthào. RT9hgon đếnXxXG sáttEVu bT9hgên tEVuvai HarryT9hg, hỏi:
"Cô giT9hgáo đâu?"
Thình lìnhT9hg mộVCKJt VCKJgiọng nóVCKJi RQuvvọng rXxXGa từXxXG bóngRQuv tốtEVui, T9hgmột thứVCKJ giọnT9hgg T9hgmơ hồVCKJ nhVCKJỏ nhẹ:
"Chào XxXGcác trò.RQuv ThậtT9hg hânT9hg hạnhT9hg đượcVCKJ gặpT9hg cácXxXG trXxXGò tronRQuvg thVCKJế giớiVCKJ vT9hgật chất."
Ấn tT9hgượng cVCKJủa HarrXxXGy ngT9hgay lúcVCKJ đT9hgó RQuvlà tEVuvề mộtXxXG VCKJloài XxXG cônVCKJ trùT9hgng XxXGto tướXxXGng rựcT9hg rỡ.XxXG tEVuGiáo T9hgsư TrelXxXGawney tEVudi chuyểnRQuv XxXGvào vXxXGùng VCKJcó ánXxXGh VCKJ lửaRQuv T9hgsoi, T9hgvà bọnXxXG tT9hgrẻ nRQuvhận thấVCKJy bàXxXG giáRQuvo ốmVCKJ cXxXGà totEVung T9hgcà tXxXGeo, cặpXxXG mắVCKJt kT9hgiếng VCKJ ltEVuàm phóT9hgng đạitEVu đôiXxXG mtEVuắt XxXGcủa XxXGbà tT9hgo hRQuvơn kícT9hgh RQuvthước tựXxXG nRQuvhiên rấVCKJt T9hgnhiều VCKJlần, T9hg XxXGvà bXxXGà qtEVuuấn mộtVCKJ XxXGcái khăT9hgn choànXxXGg đầuT9hg mỏngXxXG cóVCKJ XxXGdát traT9hgng kitEVum ótEVung átEVunh. QuVCKJanh XxXG cVCKJái VCKJcổ mảnhXxXG khảT9hgnh củaRQuv bàT9hg làVCKJ vôT9hg sốtEVu nhữngVCKJ dT9hgây chutEVuyền vT9hgà chuỗiXxXG tEVuhạt, VCKJcòn XxXG cánhRQuv VCKJtay, bàntEVu taVCKJy vàT9hg ngónVCKJ ttEVuay cVCKJủa btEVuà T9hgthì đeT9hgo đầRQuvy nhữngVCKJ vtEVuòng VCKJvới XxXGnhẫn. BàRQuv VCKJ nói:
"Ngồi tEVuxuống XxXGđi cT9hgác trò,T9hg RQuvngồi xuốRQuvng nào."
BọnRQuv trẻRQuv vụnT9hgg vềT9hg trXxXGèo lT9hgên tEVumấy T9hgchiếc ghRQuvế VCKJbành hRQuvoặc T9hg ngồiVCKJ lXxXGọt thỏmtEVu tT9hgrong RQuvmấy T9hgcái gốitEVu nệmVCKJ. T9hgHarry, RQuvRon vàRQuv RQuvHermione cùRQuvng ngồiT9hg VCKJ quVCKJanh mộttEVu cáVCKJi bànXxXG tròn.
Giáo RQuvsư TrelaRQuvwney tXxXGhì tựRQuv mìnhXxXG ngồT9hgi vT9hgào mộttEVu cáiT9hg ghếRQuv XxXGbành cóXxXG cánhVCKJ đặtT9hg trướtEVuc ltEVuò sRQuvưởi. VCKJBà nói:
"Chào mừngRQuv VCKJcác RQuvtrò tEVuđến vtEVuới bộtEVu T9hgmôn TiênXxXG trT9hgi họcRQuv. XxXG TXxXGên củaVCKJ XxXGtôi T9hglà tEVugiáo sưXxXG TretEVulawney. TrưVCKJớc đâyT9hg cVCKJó lT9hgẽ RQuvcác trtEVuò RQuvchưa từVCKJng gặT9hgp VCKJ T9hgtôi. VXxXGì tVCKJôi RQuvthấy nếuRQuv xuXxXGống dướiXxXG thườnRQuvg xuyXxXGên quátEVu tVCKJhì bVCKJa mớXxXG VCKJbon cheT9hgn chộntEVu VCKJ tEVurộn XxXGcủa T9hgcái trườVCKJng cóRQuv thểRQuv làRQuvm mRQuvờ T9hgđi NộitEVu NtEVuhãn củaRQuv tôi."
Không RQuvai nóVCKJi gìT9hg đT9hgể đápVCKJ lạRQuvi cáiXxXG thôVCKJng bXxXGáo khátEVuc tEVu thườnRQuvg đó.tEVu T9hgGiáo VCKJsư TreRQuvlawney khéXxXGo léRQuvo nhẹXxXG T9hgnhàng sửVCKJa lạiVCKJ cáVCKJi khănXxXG choàT9hgng XxXG rồVCKJi nRQuvói tiếp:
"Vậy làT9hg cácRQuv tròVCKJ đT9hgã chọnRQuv họctEVu mônXxXG TitEVuên trXxXGi, bT9hgộ mtEVuôn XxXG khótEVu khăRQuvn nXxXGhứt troXxXGng cáT9hgc nVCKJgành nT9hgghệ tXxXGhuật huyềntEVu bí.tEVu VCKJTôi muốT9hgn lưtEVuu tEVuý cácVCKJ tEVu trT9hgò T9hgngay từtEVu buổiRQuv bXxXGan sơT9hg làXxXG nếuT9hg cácT9hg trtEVuò RQuvkhông cT9hgó T9hgcái NhìXxXGn, tVCKJhì tôitEVu tEVusẽ tEVu chẳngRQuv RQuvthể dXxXGạy XxXGdỗ tEVucác tròtEVu đượcVCKJ nhiềuT9hg nhỏiRQuv gtEVuì chtEVuo XxXGlắm. StEVuách VCKJvở cũngVCKJ chT9hgẳng VCKJ RQuvgiúp đỡRQuv cT9hgác RQuvtrò bT9hgao nhiêuRQuv tT9hgrong lĩT9hgnh vựVCKJc nàVCKJy đâu..."
Nghe mấT9hgy câRQuvu tEVunày, XxXGHarry vRQuvà XxXGRon cùT9hgng nhT9hge RQuvrăng tEVu cườiT9hg vXxXGà liXxXGếc mắXxXGt nhRQuvìn HXxXGermione, côtEVu bXxXGé tỏVCKJ RQuvra sửngRQuv sốVCKJt vềRQuv tEVucái điềRQuvu làXxXG RQuvsách VCKJ ttEVuhì cũntEVug tEVukhông giúptEVu ícRQuvh gìVCKJ trontEVug việctEVu RQuvhọc XxXGbộ môRQuvn này.
"Nhiều phtEVuù ttEVuhủy VCKJvà pRQuvháp sXxXGư, mRQuvặc XxXGdù T9hgtài XxXGba tVCKJrong XxXG nXxXGhững lĩVCKJnh vXxXGực nhưRQuv VCKJnổ RQuvto, ướRQuvc đoánT9hg giỏXxXGi vàtEVu bitEVuến T9hgmất độtVCKJ ngột,tEVu nhưngT9hg XxXGvẫn VCKJ khôRQuvng thRQuvể nàT9hgo nhìnT9hg xuyênRQuv qutEVua đượcVCKJ nhữngT9hg bVCKJí mậtVCKJ RQuvbị chtEVue tEVuphủ củXxXGa tươngVCKJ VCKJ lai."
Đôi mắtRQuv tT9hgo cộT9hg tEVumơ màtEVung cVCKJủa giáT9hgo sưVCKJ lXxXGướt từXxXG gươngT9hg mặtRQuv căngtEVu thẳngVCKJ nT9hgày đếnRQuv gươngRQuv T9hgmặt XxXGlo âT9hgu tEVukhác tEVucủa lũXxXG htEVuọc tEVutrò, tEVubà tiếtEVup tục:
"Đó làRQuv thiêXxXGn phú,RQuv cT9hghỉ dàRQuvnh riT9hgêng ctEVuho mVCKJột ítRQuv ngVCKJười mVCKJà thôi."
Bỗng nhVCKJiên btEVuà nT9hgói vRQuvới Neville:
"TrXxXGò nT9hgày, bT9hgà nộtEVui T9hgcủa trVCKJò cótEVu khỏeT9hg không?"
Neville sT9hguýt téT9hg lXxXGăn T9hgra T9hgkhỏi đốnVCKJg VCKJgối nệVCKJm tEVumà VCKJnó đangXxXG ngVCKJồi. NXxXGó rVCKJun ruT9hgn vìtEVu hoảVCKJng hồn:
"Dạ, coXxXGn ngtEVuhĩ bàXxXG ctEVuon khtEVuỏe ạ."
Giáo sưRQuv TrtEVuelawney lắT9hgc đầXxXGu, ánhtEVu lửaVCKJ phảVCKJn chiXxXGếu lấpRQuv T9hglánh tVCKJrên đôiXxXG htEVuoa taXxXGi ngọcRQuv lụcT9hg bảotEVu bXxXGà đetEVuo lRQuvủng lẳng:
tEVu"Nếu tôiVCKJ RQuvlà tròRQuv, thT9hgì tEVutôi kT9hghông T9hgdám chắXxXGc nhưVCKJ vVCKJậy đâu."
Neville ngVCKJhẹn tEVuhọng. GiRQuváo RQuvsư TtEVurelawney vẫnVCKJ đRQuviềm nhiêtEVun tĩnhtEVu tại:
"Chúng T9hgta sẽXxXG nghiêT9hgn cứXxXGu nVCKJhững phươngVCKJ tEVupháp cT9hgơ bVCKJản VCKJ củT9hga T9hgbộ môntEVu TitEVuên TXxXGri XxXGtrong nămXxXG VCKJhọc này.VCKJ HọXxXGc VCKJkỳ mộRQuvt stEVuẽ dànhT9hg đểT9hg htEVuọc cRQuvách RQuv XxXGđọc cT9hgác RQuvlá trà.tEVu HọXxXGc kỳRQuv sXxXGau chT9hgúng tXxXGa sẽXxXG tiếntEVu tớiVCKJ môXxXGn CtEVuoi ChtEVuỉ tVCKJay. NhânVCKJ XxXG tiệnRQuv VCKJta bT9hgảo chtEVuo tròRQuv này.VCKJ.." GVCKJiáo sRQuvư thVCKJình lìnXxXGh hướngXxXG cáiXxXG RQuvnhìn vàXxXGo XxXG PT9hgarvati PRQuvatil. VCKJ"... HãyXxXG ctEVuoi chtEVuừng mVCKJột gtEVuã tóctEVu đỏ."
Parvati kinRQuvh ngạtEVuc qT9hguay XxXGqua nhìXxXGn tEVuRon đangVCKJ nXxXGgồi bênRQuv RQuvcạnh, VCKJrồi đRQuvẩy ghếT9hg cT9hgủa mìtEVunh VCKJxa tEVura. GiVCKJáo sT9hgư TrelRQuvawney vẫnT9hg tVCKJiếp tục:
"Trong họtEVuc kỳT9hg mT9hgùa VCKJhè tEVutới, VCKJchúng tT9hga htEVuọc RQuvlên tớiT9hg VCKJ bRQuvộ môntEVu nghiênXxXG cXxXGứu trtEVuái RQuvcầu pRQuvha VCKJlê XxXG- ấytEVu lRQuvà stEVuau tEVukhi cXxXGhúng tEVuta đãT9hg hRQuvoàn tấtXxXG tEVu đưtEVuợc mônRQuv đRQuvoán điềmRQuv lửa.VCKJ ThậVCKJt kRQuvhông matEVuy tEVulà lớpRQuv RQuvhọc cVCKJủa chúngVCKJ tVCKJa sẽRQuv bịtEVu tVCKJạm T9hg ngưntEVug T9hgvào thT9hgáng T9hghai vìT9hg mộtEVut trậRQuvn cT9hgúm khVCKJó cVCKJhịu. XxXGBản T9hgthân tT9hga sẽtEVu XxXGbị mấtEVut VCKJ giọRQuvng. VCKJVà tEVuvào kT9hghoảng gầntEVu lễRQuv PhụVCKJc SinT9hgh, tEVumột ngườiXxXG troVCKJng sốRQuv chtEVuúng tEVuta sẽRQuv XxXG lìVCKJa xT9hga chútEVung VCKJta vĩnRQuvh viễn."
Sau lờiVCKJ tiênT9hg ttEVuri nàytEVu lT9hgà mT9hgột khoT9hgảng iXxXGm XxXGlặng cT9hgăng tEVu thẳRQuvng, nhưT9hgng giáRQuvo sưVCKJ TrelT9hgawney khôngVCKJ cRQuvó vRQuvẻ tEVugì nhậnVCKJ thấVCKJy điRQuvều đóRQuv. BT9hgà XxXGnói VCKJ vRQuvới LatEVuvender BroRQuvwn, ngưXxXGời RQuvngồi gầVCKJn btEVuà nhứtT9hg vT9hgà gRQuvần T9hgnhư đãT9hg tEVuco rúRQuvm lạiRQuv XxXG trXxXGong tEVucái ghVCKJế bành:
"Trò làmVCKJ ơnRQuv đT9hgưa tEVucho tôVCKJi T9hgcái bT9hgình trRQuvà bằnXxXGg bạVCKJc lRQuvớn nhứt."
Lavender ctEVuó vẻtEVu hT9hgú vXxXGía, bXxXGèn đứnVCKJg dậy,T9hg lấRQuvy cT9hgái VCKJấm tT9hgrà tổtEVu chảngRQuv trXxXGên kệXxXG xuốngXxXG vàT9hg đặtRQuv nXxXGó lT9hgên tEVucái bXxXGàn trướctEVu mặtEVut giVCKJáo stEVuư Trelawney.
"Cám ơnXxXG tròVCKJ. RQuvTình cờXxXG thVCKJôi, cáiRQuv điềuRQuv mXxXGà tròT9hg RQuvđang khiếpT9hg XxXGsợ... cáT9hgi điềuRQuv đótEVu sẽVCKJ xảyXxXG rXxXGa vVCKJào tEVuthứ sáu,tEVu T9hgngày VCKJ16 thánXxXGg 10."
Lavender rtEVuun lẩyVCKJ bẩy.
"Bây gtEVuiờ, tôtEVui muốnXxXG ctEVuác tRQuvrò chiT9hga rXxXGa thàT9hgnh T9hgtừng RQuv cặRQuvp. HVCKJãy tEVulấy táT9hgch trVCKJà T9hgở trtEVuên kệRQuv xuống,XxXG RQuvrồi lXxXGại đâyRQuv T9hgta RQuvrót đầVCKJy trT9hgà chXxXGo. tEVu T9hgXong cáT9hgc ttEVurò ngtEVuồi xuốnXxXGg T9hgmà RQuvuống; uốngVCKJ đếtEVun khVCKJi nàT9hgo chỉtEVu VCKJcòn lạitEVu bãXxXG tràtEVu VCKJ trRQuvong ttEVuách. tEVuDùng taXxXGy trtEVuái sVCKJúc btEVuã tXxXGrà trT9hgong táchRQuv bXxXGa lần,VCKJ T9hgrồi úT9hgp táRQuvch tEVu xuốVCKJng dĩaVCKJ; đợT9hgi chtEVuo trXxXGà kXxXGiệt đếnVCKJ gRQuviọt nưXxXGớc cuốiXxXG T9hgcùng tXxXGhì đtEVuưa cáiT9hg tXxXGách củaT9hg VCKJ mtEVuình tEVucho bạnT9hg XxXGcủa mìnhXxXG bóiXxXG. CXxXGác XxXGtrò RQuvsẽ theT9hgo trXxXGang RQuv5 vàT9hg VCKJ6 củXxXGa T9hgquyển XxXGVén tEVu MànT9hg T9hgTương LatEVui đểRQuv diễntEVu dịXxXGch RQuvý nghĩVCKJa nhRQuvững dạngRQuv VCKJbã trà.VCKJ TôtEVui T9hgsẽ T9hgđi quaXxXGnh T9hg cácRQuv trVCKJò đểVCKJ gitEVuúp đỡVCKJ, hXxXGướng T9hgdẫn. ÔtEVui, coRQuvn ơi..."
Giáo sưXxXG tómtEVu lấytEVu cánRQuvh taXxXGy T9hgNeville, kT9hgéo XxXGnó T9hgđứng lên,
"..VCKJ. XxXGsau kRQuvhi cotEVun lT9hgàm bT9hgể cáXxXGi tácVCKJh VCKJđầu tiT9hgên, coVCKJn làmtEVu VCKJơn chọVCKJn mộVCKJt VCKJcái VCKJtách cT9hgó hoVCKJa vătEVun tEVumàu xantEVuh. TôiRQuv ttEVuhì hợpT9hg vớiT9hg T9hgmàu hồnRQuvg hơn."
Liền saVCKJu đó,XxXG NevilltEVue vừVCKJa mớXxXGi tEVuvói XxXGlên kệtEVu T9hgđể RQuvlấy XxXG VCKJtách tràXxXG VCKJthì nRQuvghe mộtRQuv tiếngVCKJ xtEVuoảng cT9hgủa đồT9hg bể.VCKJ GiáXxXGo sVCKJư TrelawnT9hgey rtEVuảo bướctEVu tEVu đếT9hgn T9hgbên NVCKJeville, cầmtEVu theT9hgo mXxXGột cáVCKJi đồXxXG hT9hgốt rátEVuc vXxXGà chổVCKJi, rồiT9hg nói:
"Một troVCKJng nhữngXxXG ctEVuái màVCKJu xT9hganh RQuvlam ấyT9hg, đXxXGúng XxXGrồi đVCKJó, con.T9hg.. nếRQuvu cotEVun khônT9hgg phiềnRQuv... cáRQuvm ơnRQuv con..."
Khi tXxXGách tT9hgrà củaT9hg HarrRQuvy vRQuvà RVCKJon đưVCKJợc róttEVu đRQuvầy tRQuvrà XxXG tEVurồi, VCKJhai đtEVuứa quaVCKJy trởXxXG lạiRQuv bànVCKJ T9hgcủa mình,VCKJ cốRQuv XxXGgắng uốngXxXG tXxXGhật nhVCKJanh mT9hgón trVCKJà tEVu T9hgphỏng lưỡitEVu ấtEVuy. XxXGRồi tEVutụi nRQuvó sVCKJúc cặnRQuv trT9hgà trVCKJong táchT9hg đúnRQuvg XxXGnhư lờitEVu chVCKJỉ dẫnVCKJ VCKJ cVCKJủa giVCKJáo sVCKJư TrRQuvelawney, rồiT9hg úpT9hg VCKJngược tT9hgách tràXxXG xuT9hgống cVCKJho ráRQuvo nưXxXGớc xonXxXGg đổiXxXG tEVu cXxXGho nRQuvhau đểT9hg bói.
Cả hRQuvai VCKJđứa đềuVCKJ T9hgmở sácVCKJh đXxXGến tEVutrang VCKJ5 RQuvvà 6T9hg. RQuvRon nói:
"Đây rtEVuồi. tEVuBồ thấyT9hg cXxXGái gìVCKJ ởVCKJ tEVutrong tT9hgách trVCKJà củaT9hg mình?"
Harry đáp:
"Một mT9hgớ T9hgchèm nhẹpT9hg màRQuvu nâu."
Một RQuvlàn kVCKJhói tỏRQuva RQuvmùi nồngXxXG nXxXGặc tronT9hgg căVCKJn phòXxXGng T9hg chợRQuvt khiT9hgến chVCKJo HVCKJarry thấyXxXG btEVuuồn nT9hggủ vtEVuà đờT9hg T9hgđẫn đi.RQuv TiếnVCKJg RQuvgiáo T9hgsư TrtEVuelawney tEVu tEVukêu gọXxXGi stEVuau làXxXGn khóitEVu RQuvtrà mờT9hg mịt:
"Các tRQuvrò XxXGhãy mởT9hg rộntEVug đầuT9hg óRQuvc ratEVu, tEVuhãy đểT9hg chRQuvo mắtT9hg củVCKJa mìnVCKJh nhìXxXGn xtEVuuyên qVCKJua cT9hgõi trầtEVun tục!"
Harry cốRQuv gắngVCKJ tậpVCKJ trT9hgung. SRQuvau kVCKJhi thXxXGam XxXGkhảo cuốT9hgn VéVCKJn MànT9hg TưVCKJơng LT9hgai, T9hgnó nói:
"Đúng rồi,VCKJ bồT9hg cóRQuv mRQuvột T9hgdấu thậpT9hg RQuvhơi lunRQuvg laVCKJy... tEVu nghĩatEVu làRQuv bXxXGồ sắpVCKJ phảiVCKJ trảiT9hg quT9hga "ttEVuhử tEVuthách vXxXGà đaXxXGu khổ"tEVu VCKJ- tEVuxin XxXGlỗi nghtEVue VCKJ- RQuv nhưtEVung cóVCKJ mT9hgột RQuvdấu hiT9hgệu VCKJcó thT9hgể lXxXGà mặtRQuv trời.XxXG ĐểXxXG coi..tEVu. T9hgnó cóXxXG ntEVughĩa ltEVuà "hạnhRQuv XxXG phúcVCKJ lớn"RQuv... tEVuvậy làVCKJ bRQuvồ sắpRQuv phảiT9hg chT9hgịu đaRQuvu khổtEVu VCKJnhưng màRQuv sVCKJẽ rXxXGất vui..."
Ron nói:
"Theo T9hgý RQuvmình ttEVuhì bồtEVu cVCKJần ptEVuhải VCKJđi kiểtEVum trRQuva lạitEVu cáT9hgi NtEVuội T9hgNhãn củatEVu bồ."
Cả hVCKJai đứaT9hg phảRQuvi nVCKJén tT9hgiếng cườiRQuv củaXxXG mìnhRQuv lạiT9hg vVCKJì giáXxXGo tEVusư TRQuvrelawney đaXxXGng tEVunhìn tVCKJrừng trXxXGừng tEVuvề pT9hghía tVCKJụi nó.
"Bây giờXxXG đếT9hgn phRQuviên mình..."
Ron ngóRQuv tEVuvô XxXGcái tT9hgách cRQuvủa HarVCKJry, trántEVu nXxXGó nhăntEVu lạiRQuv XxXGra điềuXxXG tEVusuy tưVCKJ VCKJdữ lắm.
"Có mộtVCKJ đốmtEVu tròXxXGn hơtEVui giốRQuvng mộRQuvt XxXGcái nXxXGón tráiXxXG dXxXGưa. tEVuKhông chRQuvừng bồRQuv sắpRQuv làXxXGm vRQuviệc cRQuvho RQuvBộ PhT9hgáp Thuật..."
Nó xoaT9hgy XxXGtách trVCKJà đVCKJể nhT9hgìn ngượcT9hg lại.
"Nhưng màT9hg nT9hghìn nhưtEVu vầyXxXG VCKJthì nRQuvó giốngtEVu tEVumột tráXxXGi sồitEVu hRQuvơn... cVCKJái gìtEVu vT9hgậy ta?"
Ron dòT9hg cuốXxXGn VVCKJén MànRQuv TươnRQuvg Lai.
"VàngtEVu trờT9hgi chT9hgo bấtVCKJ ngờ."VCKJ TuXxXGyệt cútEVu mèT9hgo. BồT9hg cVCKJó thểXxXG RQuvcho VCKJmình mượnXxXG mộtRQuv T9hgít chtEVuứ? ỞXxXG đâRQuvy còRQuvn cóXxXG cT9hgái gìtEVu nT9hgữa nè."
Ron VCKJlại xoaXxXGy cáXxXGi tácVCKJh VCKJtrà mộtVCKJ lXxXGần nữa.
"Trông giXxXGống tEVunhư mXxXGột T9hgcon thútEVu. Ừ,XxXG đúnRQuvg rồi,T9hg cáitEVu đầuVCKJ thúVCKJ đây...XxXG tEVunó giốnRQuvg mộtXxXG RQuvcon RQuvhà mVCKJã... khôRQuvng, RQuvmột tEVucon cừu..."
Harry RQuvđể bậttEVu T9hgra mộtEVut tiVCKJếng RQuvcười T9hgvào đúngXxXG lúctEVu gitEVuáo tEVusư TreT9hglawney VCKJđang đảoVCKJ qRQuvuanh nVCKJó. BRQuvà nVCKJói vớitEVu vẻRQuv qT9hguở mắnVCKJg Ron:
"Đưa tôRQuvi RQuvxem RQuvnào, VCKJtrò kia."
Giáo tEVusư rảoVCKJ bRQuvước T9hgđến, xoVCKJắn cRQuvái tátEVuch củtEVua HaXxXGrry khtEVuỏi tXxXGay VCKJRon, mRQuvọi ngườiVCKJ trởtEVu nêXxXGn iVCKJm lặngRQuv, chờT9hg xem.
"GiáoXxXG RQuvsư chT9hgăm XxXGchú nhtEVuìn tEVuvào cáiT9hg tEVutách, RQuvxoay nXxXGó ngượcRQuv VCKJchiều kXxXGim XxXGđồng hồ:
"Chim ưng.RQuv.. cotEVun yêRQuvu dấutEVu ạXxXG, cVCKJon RQuvcó XxXGmột kRQuvẻ tT9hgử thù."
Hermione VCKJthì thầmVCKJ hơtEVui to:
"Nhưng mRQuvà VCKJai T9hgcũng biếtT9hg điềXxXGu đóXxXG mà."
Giáo sT9hgư tEVuquay lạiVCKJ quắRQuvc mắtT9hg nhìnT9hg VCKJcô béT9hg. HRQuvermione vẫnRQuv nóXxXGi tiếp:
"Dạ,VCKJ aRQuvi cũtEVung biXxXGết mà.tEVu AtEVui cũngVCKJ biVCKJết chuyệnRQuv T9hgHarry vàVCKJ VCKJKẻ RQuvmà aXxXGi cũnVCKJg bT9hgiết làXxXG VCKJai đấy."
Harry vtEVuà RXxXGon cùngRQuv trốRQuv mắtVCKJ nhtEVuìn HeVCKJrmione vVCKJới sựRQuv T9hg ngạVCKJc T9hgnhiên tXxXGrộn lẫnXxXG niềXxXGm tháXxXGn phục.XxXG TtEVuụi tEVunó tEVuchưa bT9hgao giờT9hg XxXGnghe HXxXGermione XxXG nótEVui chuyệtEVun vớitEVu giáoT9hg VCKJviên bằngT9hg cáT9hgi giọngT9hg nhXxXGư vậyT9hg. GiáoXxXG sT9hgư TrelawnVCKJey chọnXxXG RQuv RQuvcách ptEVuhớt tEVulờ côtEVu béT9hg. BVCKJà ltEVuại XxXGhạ đôiT9hg RQuvmắt XxXGto cT9hgộ củaRQuv VCKJbà xuT9hgống cáiVCKJ táchtEVu cXxXGủa tEVu VCKJHarry, vVCKJà tiếptEVu tụXxXGc XxXGxoay trởXxXG cáRQuvi tách.
"Dùi tEVucui... RQuvmột cuộVCKJc tấnRQuv công.tEVu XxXGCon yêuXxXG tEVudấu ơitEVu, đâVCKJy khôntEVug phảitEVu VCKJlà mộtT9hg táchXxXG trtEVuà T9hgvui VCKJvẻ lắm..."
Ron rụttEVu XxXGrè thưa:
"Con RQuvnghĩ đóT9hg RQuvlà ctEVuái nXxXGón tráiRQuv dưa."
"Đầu lâu...VCKJ hiểmVCKJ họXxXGa VCKJtrên đườngRQuv coVCKJn đT9hgi, cVCKJon yêT9hgu ạ..."
VCKJTất cảtEVu bọntEVu trẻXxXG tronT9hgg lớT9hgp giươVCKJng VCKJmắt ngóT9hg giáXxXGo RQuvsư tEVu TrelawnT9hgey vớVCKJi RQuvvẻ tEVukinh hãiT9hg chếtT9hg khiếT9hgp điT9hg đượcVCKJ. XxXGBà xoaVCKJy cátEVui RQuvtách RQuvlần cuốVCKJi RQuv T9hgcùng, háRQuv hốcXxXG mT9hgiệng, rồiXxXG thVCKJét lên.
VCKJLại RQuvvang lênVCKJ mộtEVut tiếngXxXG xoảngXxXG củtEVua đtEVuồ sVCKJứ bVCKJể; XxXG NeviXxXGlle tEVuvừa làmtEVu tiêuVCKJ cT9hgái táchT9hg thứtEVu VCKJhai củaXxXG nóVCKJ. tEVuGiáo RQuvsư TrelawneVCKJy ngồiRQuv XxXG thVCKJụp xVCKJuống mộRQuvt cáRQuvi ghếXxXG bànhT9hg trốngtEVu, bàT9hgn tRQuvay lóntEVug lántEVuh củatEVu tEVubà đXxXGè RQuvlên VCKJphía VCKJ RQuvtrái tT9hgim mìRQuvnh vàRQuv RQuvmắt T9hgbà T9hgnhắm tịttEVu lại.
"Ôi, coVCKJn tXxXGrai củVCKJa T9hgtôi, coRQuvn VCKJtrai yêVCKJu dấuRQuv RQuvcủa tôi.tEVu.. khônT9hgg, ktEVuhông nRQuvói rRQuva tXxXGhì tốtXxXG hơn.tEVu.. XxXGkhông, đừnXxXGg hỏiRQuv tXxXGôi thìXxXG hơn..."
Dean TVCKJhomas lậptEVu tứVCKJc hỏi:
"Cái gXxXGì tEVuvậy, tRQuvhưa XxXGgiáo sư?"
Mọi ngườiVCKJ bâyRQuv giờVCKJ đãXxXG đứngVCKJ XxXGlên, RQuvtừ từtEVu xtEVuúm lXxXGại T9hg đT9hgông đúVCKJc VCKJquanh cáVCKJi bVCKJàn củaXxXG HarrVCKJy vàVCKJ RoRQuvn, épT9hg stEVuát vôtEVu cáiRQuv ghếRQuv bVCKJành màVCKJ gVCKJiáo RQuv T9hgsư TrelawnRQuvey T9hgđang ngồXxXGi, đXxXGể ngtEVuó vVCKJô táT9hgch tVCKJrà củRQuva Harry.
VCKJĐôi mắXxXGt tRQuvo cộRQuv củatEVu gitEVuáo sRQuvư TrT9hgelawney T9hgbỗng mởVCKJ rRQuva đRQuvầy kịchtEVu tính:
"Con yT9hgêu ơXxXGi, tEVucon XxXGcó mXxXGột HRQuvung tinh."
Harry T9hghỏi lại:
"Một cVCKJái XxXGgì ạ?"
Nó cXxXGó thXxXGể nóiT9hg cRQuvhắc T9hglà khVCKJông phảiT9hg chXxXGỉ mộttEVu mT9hgình nóVCKJ XxXG T9hgkhông biếRQuvt HunRQuvg tiRQuvnh lXxXGà gVCKJì. DeaT9hgn ThomXxXGas nhXxXGún vXxXGai vớiXxXG VCKJnó, VCKJLavender tEVuBrown VCKJ thìXxXG VCKJlộ vXxXGẻ bốitEVu rốVCKJi. T9hgNhưng rấttEVu nhiT9hgều tEVunhững đứaVCKJ VCKJkhác thRQuvì rõT9hg ràngXxXG ltEVuà cVCKJó tEVu biết,RQuv chúngtEVu đRQuvều gRQuviơ RQuvtay VCKJlên bịtRQuv miT9hgệng vớiVCKJ VCKJvẻ hoảngXxXG T9hgsợ T9hgvô cùng.
Giáo VCKJsư TrelawXxXGney kêuT9hg to:
"HunXxXGg tinRQuvh chiếXxXGu, cT9hgon thVCKJân tEVuyêu tEVuơi, cRQuvon bRQuvị HuVCKJng T9hgtinh chiếu!"
Trông giáRQuvo RQuvsư TreRQuvlawney RQuvcó vXxXGẻ bịtEVu XxXGkích độngVCKJ đếnT9hg nỗT9hgi HatEVurry T9hgkhông tVCKJhể RQuvnào hRQuviểu được.tEVu BRQuvà nói:
"Con RQuvma tEVuchó khT9hgổng lồVCKJ thườngRQuv lảngRQuv VCKJvảng VCKJtrong XxXG nVCKJghĩa địa!VCKJ CotEVun traT9hgi yêuVCKJ ơi,XxXG đVCKJó lVCKJà mtEVuột đitEVuềm dXxXGữ RQuv- điềRQuvm dữT9hg tệXxXG hạiXxXG nhứtRQuv VCKJ- VCKJ điXxXGềm chếtRQuv chóc!"
Bao tửT9hg HartEVury quặXxXGn đau.tEVu XxXGCon ctEVuhó ấyXxXG, trVCKJên cXxXGái bìtEVua RQuv củT9hga cuốntEVu ĐiềmtEVu tEVuBáo tEVuTử ThtEVuần ởXxXG T9hgtiệm sáchRQuv PhúRQuv VCKJquí vVCKJà CơVCKJ hàT9hgn XxXG- coXxXGn chótEVu VCKJấy, ởRQuv tEVu T9hgtrong bóngXxXG tốitEVu củaT9hg T9hgđường XxXGMagnolia... LRQuvavender BroXxXGwn cũngRQuv đưaVCKJ tT9hgay bụmRQuv T9hg miệnRQuvg mìnhtEVu XxXGlại. MọitEVu nVCKJgười đềutEVu ntEVuhìn HarRQuvry. T9hgMọi người,T9hg ngoạiT9hg VCKJtrừ HeVCKJrmione. XxXG CôT9hg béVCKJ đứngT9hg dậtEVuy, điRQuv vòngXxXG rVCKJa saXxXGu cVCKJái ghVCKJế RQuvcủa tEVugiáo sưXxXG TreRQuvlawney, nóVCKJi tVCKJhẳng XxXG thừng:
"Con khônVCKJg thấyT9hg nóT9hg giốngVCKJ HT9hgung tiT9hgnh XxXGchút nào."
Giáp RQuvsư TrRQuvelawney dT9hgò xéRQuvt HT9hgermione vớiRQuv mộtT9hg vVCKJẻ cRQuvàng XxXGlúc tEVucàng khRQuvó ưa.
"Con tEVuthân yRQuvêu T9hgạ, cVCKJon thXxXGa VCKJlỗi cXxXGho XxXGta ktEVuhi tT9hga nRQuvói T9hg tEVura điềutEVu nRQuvày nhé,VCKJ nRQuvhưng tRQuva nhậnRQuv thấyT9hg rấT9hgt tEVuít tinRQuvh hoRQuva ptEVuhát T9hgtiết tEVuquanh RQuv ngườiXxXG XxXGcủa cXxXGon. RấT9hgt íRQuvt RQuvkhả nănT9hgg XxXGlĩnh hộXxXGi đốiVCKJ vớtEVui sựT9hg cộntEVug hưởnT9hgg củatEVu tươngtEVu tEVu tai."
Seamus T9hgcứ hVCKJết ngoẹoRQuv đầuVCKJ T9hgsang bêVCKJn nàyT9hg RQuvlại ngoXxXGẹo XxXGđầu T9hgsang bênXxXG kiT9hga. NóT9hg nóitEVu, mT9hgột cVCKJon VCKJmắt nhtEVueo T9hgkhít lại:
"Nếu mRQuvình nVCKJhìn nhtEVuư vầT9hgy VCKJthì nT9hgó giốXxXGng mộRQuvt HunXxXGg tinh,"
Nó nghiêngT9hg mìXxXGnh RQuvsang bênRQuv tráiRQuv nóiRQuv tiếp:
"Nhưng nếuRQuv XxXGnhìn XxXGtừ chỗVCKJ nàyXxXG tVCKJhì lạRQuvi giốntEVug mVCKJột ctEVuon lừaT9hg hơn."
Harry thấyXxXG tEVuchính mìT9hgnh cXxXGũng ngạcRQuv nhtEVuiên. BâXxXGy gVCKJiờ ktEVuhông aT9hgi T9hgcó vẻVCKJ mXxXGuốn nhtEVuìn nóVCKJ cảtEVu. NóVCKJ nói:
"CXxXGhừng ntEVuào cXxXGô vT9hgà tEVucác bạnVCKJ mớtEVui quRQuvyết địnhVCKJ XxXGxong RQuvlà tVCKJôi RQuvcó T9hgsắp T9hgchết tEVuhay không?"
GiáoVCKJ sưRQuv TrelawRQuvney tEVulên tT9hgiếng, bằVCKJng giọnT9hgg nóiRQuv tEVumơ hRQuvồ nT9hghứt củaRQuv bà:
"TôtEVui XxXGcho làRQuv chúngT9hg tT9hga nênVCKJ XxXGngưng bXxXGài họcT9hg ngàRQuvy hôT9hgm ntEVuay ởXxXG đtEVuây. Vâng..XxXG. T9hgLàm ơnXxXG trảT9hg lạT9hgi đRQuvồ đạRQuvc vềVCKJ đRQuvúng chỗ..."
Cả RQuvlớp lặVCKJng XxXGlẽ maT9hgng T9hgmấy cátEVui táchT9hg đetEVum trảRQuv lạRQuvi tEVucho VCKJ VCKJgiáo sưRQuv TrelawVCKJney vT9hgà thT9hgu dXxXGọn sácT9hgh vởtEVu vRQuvô cặp.VCKJ RQuvNgay đtEVuến RotEVun cT9hgũng trátEVunh T9hg áXxXGnh XxXGmắt củaVCKJ Harry.
Giáo XxXGsư TrelaXxXGwney nóiRQuv mộtVCKJ cácT9hgh yếuT9hg ớt:
"Hẹn đếnT9hg khXxXGi chT9hgúng T9hgta gVCKJặp lại,VCKJ phVCKJúc lànhRQuv XxXGcho cT9hgác tRQuvrò. XxXGÔi, cotEVun yêuVCKJ qutEVuí ơi..."
Giáo sT9hgư cXxXGhỉ vRQuvào Neville:
"Lần saVCKJu RQuvcon sẽXxXG trễXxXG, XxXGcho nênVCKJ tEVucon hãtEVuy cốVCKJ gắnRQuvg chRQuvăm hơXxXGn đểtEVu RQuvtheo T9hgcho kịp."
Harry, RQuvRon vRQuvà HetEVurmione tVCKJrèo RQuvxuống RQuvcái tT9hghang dtEVuây tEVu cT9hgủa tEVugiáo sưXxXG TrelawneT9hgy rồXxXGi xuốnVCKJg tEVucái cầuVCKJ XxXGthang xoắVCKJn, trVCKJong iT9hgm lặng,tEVu rXxXGồi T9hg RQuvcùng đXxXGi đXxXGến XxXGlớp BiếnT9hg cVCKJủa VCKJgiáo tEVusư MVCKJcGonagall. TụiT9hg nóVCKJ mVCKJất XxXGnhiều tVCKJhì gRQuviờ RQuv tìVCKJm phtEVuòng họcT9hg đếnVCKJ nRQuvỗi mặcVCKJ dùRQuv đtEVuã rờiXxXG lớpT9hg họctEVu TT9hgiên T9hgtri VCKJkhá RQuvsớm, màT9hg khRQuvi RQuv bướcVCKJ vàoRQuv phòtEVung họcVCKJ XxXGmôn BitEVuến, tEVuthì cũtEVung vừaT9hg lútEVuc vT9hgào tiVCKJết họcXxXG mới.
Harry chVCKJọn mộtVCKJ T9hgcái ghếT9hg cuốVCKJi T9hgphòng họcVCKJ, ctEVuó cXxXGảm RQuv giáRQuvc XxXGnhư thểVCKJ nT9hgó đanT9hgg ngXxXGồi ởRQuv mộtRQuv RQuvvị tríT9hg đượcXxXG chVCKJiếu sátEVung ttEVuập XxXGtrung; tEVucả lRQuvớp RQuv hìnVCKJh RQuvnhư cRQuvứ phT9hgóng nhữngXxXG tEVucái liXxXGếc trộRQuvm tEVuvề phíaVCKJ nó,RQuv nXxXGhư tVCKJhể nóT9hg sắptEVu ngãVCKJ tEVu lănT9hg RQuvra chXxXGết bVCKJất cứT9hg lVCKJúc VCKJnào. HaXxXGrry VCKJhầu nVCKJhư khT9hgông RQuvnghe giT9hgáo VCKJsư McVCKJGonagall tEVu gT9hgiảng đT9hgược điềuVCKJ T9hggì vVCKJề AVCKJmimagi T9hg- nhữnXxXGg XxXGphù thủVCKJy cóT9hg khảRQuv nătEVung biếnT9hg thXxXGành T9hg thútEVu vT9hgật tRQuvheo ýtEVu muốn.tEVu NtEVuó thậXxXGm chíT9hg VCKJcũng ktEVuhông XxXGnhìn VCKJkhi tEVugiáo VCKJsư MtEVucGonagall XxXG tựVCKJ biếnXxXG mìnVCKJh VCKJthành mRQuvột ctEVuon mRQuvèo mướVCKJp còntEVu dtEVuấu mắtT9hg kiếXxXGng quT9hganh đôT9hgi mắtT9hg ngaRQuvy T9hg trướtEVuc mVCKJặt bọVCKJn trẻ.
KT9hghi bRQuvà tEVutrở lạitEVu nguyêRQuvn hìnhT9hg saRQuvu mộtVCKJ tRQuviếng T9hgnổ ngắnXxXG tEVugọn "bụp"T9hg nhXxXGo RQuvnhỏ, bXxXGà XxXGlạ lXxXGùng RQuvnhìn quanT9hgh ltEVuũ họRQuvc trò:
"Thực tìnRQuvh ttEVuhì RQuvhôm naRQuvy ttEVuất cảXxXG cáctEVu VCKJcon RQuvbị làRQuvm sVCKJao VCKJ vậXxXGy? KtEVuhông hVCKJẳn XxXGcó vấnVCKJ tEVuđề, nhưntEVug tEVuđây làXxXG T9hglần đầuRQuv ttEVuiên màtEVu lXxXGớp họtEVuc khôT9hgng tEVuvỗ VCKJ T9hgtay trướXxXGc VCKJsự tEVubiến hìRQuvnh củaRQuv cô."
Đầu RQuvcủa mRQuvọi ngtEVuười T9hglại VCKJhướng vềT9hg HT9hgarry, nhưtEVung tEVukhông aVCKJi nóiT9hg tEVugì. ThT9hgế rRQuvồi, HermionVCKJe tEVugiơ tay:
RQuv"Thưa XxXGcô, tRQuvụi coVCKJn vừaRQuv tEVumới họcT9hg lớptEVu TiRQuvên tRQuvri đầuT9hg tRQuviên cT9hgủa tụXxXGi T9hgcon, tEVuvà tụiRQuv coRQuvn đT9hgã họcXxXG bàitEVu bóitEVu lT9hgá trà,tEVu và..."
GiáRQuvo sT9hgư McGonagalT9hgl RQuvbỗng ngVCKJhiêm tVCKJrang lại:
"A, RQuvra vậy.RQuv KhôXxXGng cầnRQuv ptEVuhải RQuvnói thêVCKJm nữa,VCKJ HermtEVuione à.tEVu CátEVuc trT9hgò tEVunói VCKJcho tVCKJôi nghT9hge xeT9hgm, RQuvai trotEVung sXxXGố cácVCKJ tVCKJrò RQuvsẽ chếtT9hg ttEVurong ntEVuăm nay?"
Mọi ngườiT9hg tròntEVu RQuvmắt nhXxXGìn sữngRQuv giátEVuo sVCKJư McGonagall.
CuốtEVui cùT9hgng HatEVurry nói:
"Thưa XxXGcô, RQuvcon ạ."
GiáT9hgo VCKJsư McGonatEVugall nT9hghìn chằmRQuv chằmRQuv HatEVurry bằnXxXGg đôiXxXG mắT9hgt nhỏtEVu sáVCKJng lonT9hgg lanh:
"Thì rRQuva vT9hgậy. VậyVCKJ VCKJcon cũVCKJng RQuvnên hiểu,XxXG HarRQuvry à,RQuv tT9hgừ tEVu kVCKJhi giátEVuo sưVCKJ TreltEVuawney đếRQuvn tT9hgrường này,tEVu mXxXGỗi năT9hgm côT9hg T9hgấy đềutEVu T9hgtiên đVCKJoán cT9hgái tEVu XxXGchết củatEVu mộXxXGt họctEVu sXxXGinh. MàRQuv chưatEVu VCKJai troXxXGng stEVuố đóXxXG chếttEVu cả.XxXG NXxXGhìn thấyVCKJ điềmtEVu T9hg báoXxXG tửT9hg XxXGthần làtEVu cT9hgái cácT9hgh VCKJmà giáoVCKJ T9hgsư TrelXxXGawney khRQuvoái T9hgdùng nhT9hgứt đVCKJể chtEVuào RQuv tEVumừng RQuvmột lớpT9hg RQuvhọc stEVuinh mới.T9hg tEVuCô T9hgkhông bT9hgao giờtEVu T9hgmuốn nóVCKJi xấXxXGu tEVuđồng nghiệp,XxXG tEVu nhưng..."
Giáo tEVusư McRQuvGonagall cT9hghợt XxXGngừng nRQuvói, VCKJmũi củaVCKJ T9hgcô trRQuvắng nXxXGhợt đi.T9hg tEVuCô nóXxXGi tiếp,XxXG tEVubình tĩXxXGnh hơn:
"TiênT9hg tRQuvri lVCKJà mộtEVut tronVCKJg nhtEVuững ngànhVCKJ phRQuváp thuậtT9hg T9hg kéVCKJm chíRQuvnh xVCKJác nhVCKJứt. CtEVuô khônVCKJg giấXxXGu coXxXGn rằnXxXGg côVCKJ cRQuvó rấRQuvt íttEVu kiêT9hgn nhẫnXxXG vớRQuvi btEVuộ tEVu mtEVuôn đóXxXG. NhữnXxXGg nhRQuvà tRQuviên ttEVuri thRQuvực stEVuự rấttEVu hVCKJiếm vàtEVu VCKJgiáo sưVCKJ Trelawney..."
Giáo sRQuvư McGXxXGonagall tEVungừng T9hgmột lầnVCKJ XxXGnữa, rồiT9hg XxXGlại nóiVCKJ tiếpT9hg vớRQuvi RQuvgiọng RQuvhai nămXxXG rõVCKJ mười:
"Cô thấytEVu sứtEVuc khỏVCKJe củaVCKJ tEVucon rấttEVu tốtEVut, HarrVCKJy àtEVu, tEVucho XxXG RQuvnên ctEVuon sRQuvẽ bỏtEVu quRQuvá chXxXGo RQuvcô nếutEVu côT9hg khônT9hgg tRQuvha cVCKJho coXxXGn phT9hgần bàiT9hg tậpXxXG hômRQuv RQuvnay. T9hg RQuvCô catEVum đoRQuvan RQuvlà XxXGnếu tEVucon chếtT9hg RQuvthì tEVucon mT9hgới khôRQuvng cVCKJần nRQuvộp bàiVCKJ cVCKJho cô."
Hermione bậttEVu cườiRQuv. HT9hgarry cảVCKJm thấyVCKJ kT9hghá T9hghơn. CũngRQuv RQuv khóXxXG mRQuvà cảmtEVu thVCKJấy sXxXGợ hãiRQuv mộtT9hg dRQuvúm láT9hg VCKJtrà tEVukhi VCKJmà ngưRQuvời VCKJta khôT9hgng còVCKJn ởRQuv troVCKJng RQuv bốiVCKJ cT9hgảnh lớptEVu hRQuvọc cRQuvủa giáoRQuv sưXxXG TtEVurelawney: âT9hgm T9hgu T9hgánh đT9hgèn XxXGđỏ tEVusậm vRQuvà RQuvtỏa rVCKJa tEVu mộVCKJt tT9hghứ mùiRQuv T9hgkhiến ngXxXGười tT9hga mụT9hg mtEVuẫm đi.
Tuy nhiêVCKJn khônT9hgg phXxXGải T9hgai cũXxXGng T9hgtin VCKJtheo gRQuviáo XxXGsư McGonaRQuvgall. TrôngtEVu RVCKJon vẫRQuvn tEVulo T9hgâu dữtEVu lRQuvắm. CòT9hgn LavtEVuender tXxXGhì vẫnVCKJ rùtEVu rì:
"VậytEVu cRQuvhứ tEVumấy ctEVuái táctEVuh củRQuva NT9hgeville tRQuvhì sao?"
Khi hVCKJết tEVugiờ T9hglớp họcVCKJ Biến,T9hg bọnVCKJ trẻtEVu nhtEVuập VCKJvào đámVCKJ VCKJ đôtEVung đangT9hg rầnXxXG rầntEVu RQuvkéo tRQuvới VCKJĐại SảnhtEVu đườngT9hg đểtEVu XxXGăn trưT9hga. HermionT9hge đT9hgẩy tEVumột T9hg cáiXxXG VCKJdĩa tRQuvhịt hRQuvầm vT9hgề phVCKJía Ron:
"Vui lRQuvên T9hgđi RQuvchứ, RonT9hg. BồT9hg đXxXGã ngT9hghe giáotEVu tEVusư McGonagalVCKJl nXxXGói rồiT9hg đó."
Ron mtEVuúc mấyT9hg mutEVuỗng VCKJthịt hầmXxXG chVCKJo vôT9hg dRQuvĩa củatEVu nó,tEVu cầmRQuv nĩVCKJa lêntEVu, nhưnVCKJg khôRQuvng ăXxXGn nRQuvổi. NóT9hg tEVunói btEVuằng mộttEVu giọtEVung nhỏtEVu VCKJvà nghiXxXGêm túc:
"Harry, bXxXGồ chưaXxXG T9hgtừng nhT9hgìn XxXGthấy mộtRQuv cVCKJon chóVCKJ đXxXGen RQuvto tEVulớn tEVuở bấtRQuv cVCKJứ đâtEVuu, phảiT9hg không?"
HarrT9hgy nói:
"CóXxXG, mìVCKJnh thấyVCKJ rồi.VCKJ CáXxXGi T9hgđêm mVCKJà mìnhXxXG bỏXxXG tEVunhà dìtEVu RQuvdượng DuVCKJrsley XxXGra XxXGđi, mìnhXxXG RQuvđã nhìtEVun thấyRQuv mộVCKJt con."
Ron tEVubuông nĩaXxXG T9hgkhiến XxXGchiếc ntEVuĩa rơiVCKJ XxXGxuống, kêuXxXG RQuvleng keng.
Hermione vRQuvẫn bXxXGình tĩnh:
"Có lT9hgẽ ltEVuà T9hgmột coXxXGn chótEVu hoang."
Ron nhìnRQuv HermiT9hgone nhưT9hg thểT9hg côXxXG béXxXG RQuvnày đVCKJã mấT9hgt trtEVuí rồi.
"Hermione, nếuVCKJ HarrT9hgy từnT9hgg nhRQuvìn thVCKJấy HuXxXGng RQuvtinh, XxXG T9hgthì... XxXGthì xuRQuvi lắRQuvm. Cậu...tEVu cậuVCKJ BiliuRQuvs củT9hga mìnVCKJh từRQuvng ttEVuhấy mộT9hgt cXxXGon và..T9hg. T9hg cậuVCKJ ấT9hgy chếXxXGt XxXGtrong vtEVuòng haRQuvi mT9hgươi bốtEVun tiếXxXGng đồtEVung hT9hgồ sau!"
HertEVumione vRQuvừa XxXGtự rótT9hg chVCKJo mXxXGình mtEVuón nVCKJước épVCKJ tEVubí rợ,T9hg vừXxXGa vXxXGui tEVuvẻ nói:
"NgT9hgẫu nhiT9hgên trùtEVung hợpT9hg ấytEVu mà!"
Ron bắT9hgt đầutEVu nổtEVui nóng:
"Bồ kVCKJhông bXxXGiết tEVubồ T9hgđang nóiRQuv vềT9hg XxXGcái gT9hgì saoVCKJ? HtEVuung ttEVuinh khiếT9hgn cRQuvho phXxXGù tEVuthủy nàVCKJo ctEVuũng phVCKJải sợT9hg T9hgté tEVukhói lXxXGuôn ấy."
HermioT9hgne lêtEVun gXxXGiọng chịVCKJ Hai:
"VRQuvậy RQuvthì bồT9hg ntEVuói đúntEVug đtEVuó, họtEVu nhVCKJìn thtEVuấy VCKJHung tinVCKJh, VCKJ XxXGvà hVCKJọ cRQuvhết vìXxXG sợ.XxXG HRQuvung tintEVuh kVCKJhông phảiVCKJ lT9hgà mtEVuột đtEVuiềm chếtRQuv cRQuvhóc màtEVu làtEVu RQuv ngRQuvuyên nhâRQuvn cRQuvhết cT9hghóc! VXxXGà HartEVury vẫVCKJn ctEVuòn T9hgbên cạnhRQuv chúVCKJng ttEVua làRQuv bởitEVu T9hgvì bT9hgạn tEVu ấyXxXG kXxXGhông ngtEVuu đVCKJến mứcT9hg tEVunhìn thấyXxXG mộtVCKJ HXxXGung tEVutinh làXxXG nVCKJghĩ: VCKJthôi rRQuvồi, XxXGmình tEVu cRQuvhết XxXGphứt VCKJcho rồi."
Ron T9hghá miệngtEVu vềVCKJ phRQuvía HermVCKJione nVCKJhưng khônVCKJg T9hgthốt RQuv tEVuđược lRQuvời nào.VCKJ CòXxXGn HermitEVuone thRQuvì mởT9hg VCKJtúi xáctEVuh củaXxXG mVCKJình lấyVCKJ rVCKJa mộtXxXG tEVucuốn SXxXGố T9hg HọT9hgc mXxXGới toanhtEVu, mởRQuv VCKJra RQuvvà tựatEVu qutEVuyển sáchVCKJ vT9hgào RQuvbình XxXGđựng nưRQuvớc tráiT9hg cT9hgây étEVup. T9hg CôRQuv btEVué vừaT9hg dT9hgò RQuvtìm trRQuvang VCKJsách vừaVCKJ nói:
"Mình thấyRQuv XxXGmôn TitEVuên trXxXGi cóRQuv vẻXxXG mơtEVu hVCKJồ quátEVu. XxXGTheo ýRQuv mìRQuvnh thT9hgì nhiềuVCKJ tEVuước đoáT9hgn quá."
Ron nóntEVug nảyVCKJ bảo:
"KhVCKJông cótEVu gT9hgì làtEVu VCKJmơ hồRQuv vềVCKJ HuXxXGng tiRQuvnh troVCKJng cáiT9hg tVCKJách đóT9hg RQuvhết á!"
Hermione điềmRQuv đạm:
"Bồ tEVuđâu ctEVuó tựVCKJ tVCKJin nhưtEVu vậyVCKJ VCKJlúc bồT9hg nóiVCKJ vớRQuvi HarrXxXGy đóXxXG lVCKJà mộtRQuv coRQuvn cừu."
"GitEVuáo RQuvsư TrelawT9hgney nóXxXGi VCKJbồ pháttEVu tiếtXxXG rấVCKJt ítVCKJ tinRQuvh hoatEVu! ChtEVuẳng quT9hga bT9hgồ khôngXxXG thíchtEVu bịXxXG VCKJdở mộttEVu môtEVun nVCKJào hếtRQuv mVCKJà thôi."
Ron đãT9hg chạmtEVu đúnXxXGg nọc.RQuv HermioXxXGne tEVuquăng XxXGphịch cuốntEVu tEVusách StEVuố HọcXxXG xuốngXxXG bàT9hgn ăXxXGn, mXxXGạnh đếXxXGn nỗiRQuv mấyRQuv mT9hgẩu thịtXxXG hầmT9hg tEVuvà càtEVu rốtXxXG vănVCKJg tứVCKJ tán.
"Nếu gitEVuỏi môT9hgn T9hgTiên trVCKJi cóT9hg nghĩtEVua làXxXG tôT9hgi pVCKJhải giRQuvả RQuv VCKJbộ nT9hghìn thấyRQuv đRQuviềm T9hgbáo ctEVuái chRQuvết trRQuvong mộtVCKJ dúmT9hg lT9hgá tràXxXG sXxXGao? NếtEVuu vXxXGậy tVCKJhì tôT9hgi RQuv VCKJkhông chắcRQuv tEVulà VCKJtôi sT9hgẽ còRQuvn VCKJtiếp tụcVCKJ hT9hgọc mT9hgôn đóXxXG nữaXxXG tEVukhông! BàT9hgi họtEVuc đóVCKJ mT9hgà VCKJ stEVuo XxXGvới lớT9hgp ST9hgố HRQuvọc VCKJcủa VCKJtôi ttEVuhì chẳnXxXGg T9hgkhác gìT9hg đốVCKJng rác!"
Cô XxXGbé tEVuvớ lấyT9hg cáiT9hg túRQuvi xXxXGách củaT9hg mXxXGình VCKJvà bỏT9hg đi.
Ron caVCKJu T9hgcó nRQuvhìn XxXGtheo côRQuv T9hgbé, ntEVuó nRQuvói vớXxXGi Harry:
"Hermione VCKJnói cáT9hgi gìtEVu RQuvvậy? NVCKJó đãXxXG T9hghọc quVCKJa XxXGlớp SốT9hg htEVuọc nT9hgào đâu?"
*****
Sau bữaRQuv VCKJăn RQuvtrưa, T9hgHarry mừngT9hg ltEVuà đtEVuược rtEVua khỏiT9hg tT9hgòa VCKJ lâutEVu đXxXGài. CơnT9hg mưaVCKJ đêtEVum quVCKJa đtEVuã tạnh;VCKJ bầT9hgu ttEVurời quaVCKJng đãng,XxXG tEVuvà cỏT9hg thXxXGì RQuvxanh VCKJ mềmT9hg, ưRQuvớt mưtEVuợt dXxXGưới chT9hgân khRQuvi RQuvbọn trẻRQuv bVCKJăng quXxXGa sâtEVun đểVCKJ đếnVCKJ buổtEVui họcT9hg đầRQuvu T9hg tiêT9hgn củtEVua lớptEVu ChVCKJăm VCKJsóc SintEVuh vậtXxXG HuyT9hgền bí.
Ron vàtEVu HermiVCKJone kRQuvhông tXxXGhèm nóiT9hg chRQuvuyện vớXxXGi tEVunhau T9hg nữa.VCKJ HtEVuarry XxXGim lặngtEVu RQuvđi bêXxXGn cạRQuvnh XxXGhai bạnRQuv kXxXGhi cRQuvả bọnT9hg cùnRQuvg điT9hg xuT9hgống dốXxXGc T9hgcỏ XxXG đểT9hg tEVuđến T9hgcăn VCKJchòi XxXGcủa lãtEVuo HagXxXGrid XxXGnằm bXxXGên bìaXxXG kT9hghu RừngT9hg CấXxXGm. ĐếnVCKJ khT9hgi nhìVCKJn T9hg thVCKJấy VCKJba VCKJcái lưntEVug quRQuvá ưT9hg qRQuvuen thuộcXxXG RQuvở đằngXxXG XxXGtrước tEVutụi nótEVu, HarRQuvry mớXxXGi nhậntEVu rRQuva tEVu rằngRQuv tụiVCKJ nVCKJó tEVusẽ phảitEVu XxXGhọc tEVumôn RQuvnày RQuvchung T9hgvới tEVubọn họcT9hg sintEVuh bêT9hgn ntEVuhà RQuv SXxXGlytherin. MalfT9hgoy đantEVug hàVCKJo hứngT9hg nóXxXGi chuytEVuện vớT9hgi CT9hgrabbe vRQuvà GoRQuvyle, làmVCKJ VCKJcho T9hg hT9hgai đứaT9hg đóT9hg cưVCKJời nhtEVuư VCKJnắc nẻ.tEVu HarXxXGry đoaXxXGn chắctEVu làXxXG mRQuvình biếRQuvt tụitEVu kiT9hga đaXxXGng RQuv nóiRQuv RQuvvề chuyệnT9hg gì.
Lão tEVuHagrid đứngtEVu RQuvngay trướctEVu cT9hgăn VCKJchòi T9hgđể chàT9hgo đóVCKJn tEVu họctEVu sVCKJinh RQuvđến lớptEVu củaXxXG mìnhXxXG, sừngVCKJ sữngtEVu trontEVug tấmXxXG áotEVu khoT9hgác bằRQuvng tEVuda chuộttEVu RQuv chũi,RQuv coXxXGn chT9hgó sănT9hg FaT9hgng đứngVCKJ T9hgsát gótEVut chủRQuv, RQuvcó T9hgvẻ T9hgbồn chồnVCKJ nhT9hgư thT9hgể RQuvkhông tEVu cT9hghờ đượcRQuv nXxXGữa phúttEVu bắtXxXG đầu.
Lão RQuvHagrid gọi:
"Lại đâyT9hg, nào,VCKJ titEVuến XxXGlại gầVCKJn đây!"
Học tròT9hg tiRQuvến đtEVuến gầVCKJn VCKJbên lão.
"Bữa naRQuvy, T9hgtôi đãVCKJi cácXxXG ttEVurò mộtT9hg bữaT9hg rXxXGa hVCKJồn! CácXxXG RQuv tRQuvrò sT9hgắp họcRQuv mVCKJột tEVubài họcRQuv vĩXxXG đại!T9hg XxXGMọi ngưT9hgời cóXxXG mVCKJặt đT9hgông đủXxXG chưatEVu? ĐưXxXGợc rVCKJồi, XxXG điXxXG tXxXGheo tôi."
Trong mT9hgột tXxXGhoáng kRQuvhó tEVuchịu, HarrtEVuy nghĩRQuv kRQuvhông XxXG chT9hgừng lãoT9hg HagrXxXGid đVCKJang XxXGdắt cảT9hg bT9hgọn vôVCKJ rừtEVung. NhữnT9hgg kT9hginh nghiRQuvệm khVCKJốn khổT9hg màT9hg XxXG HT9hgarry đãXxXG từngtEVu nếtEVum XxXGtrải ởRQuv troRQuvng khXxXGu rừRQuvng đóT9hg RQuvkể nhưVCKJ đủT9hg đVCKJể XxXGnó nhT9hgớ suốtXxXG đờiVCKJ XxXG rồXxXGi. tEVuTuy nXxXGhiên, lXxXGão T9hgHagrid dẫtEVun chVCKJúng RQuvđi tEVuvòng quRQuva rRQuvặng cT9hgây, vàXxXG năVCKJm phT9hgút T9hg satEVuu thtEVuì mọiXxXG XxXGngười nhậnVCKJ thấyXxXG mìnhXxXG đatEVung đứngVCKJ bXxXGên ngoàT9hgi mộtVCKJ nơVCKJi XxXGcó T9hgvẻ nhưtEVu VCKJ mộtT9hg bãtEVui chănRQuv ngT9hgựa nRQuvho nhỏ.tEVu NT9hghưng mVCKJà bênXxXG VCKJtrong bãtEVui tEVuchăn khôngRQuv thấtEVuy RQuvcó cXxXGon XxXG gìXxXG hết.
Lão HagrtEVuid gọi:
"Mọi ngườitEVu hRQuvãy lXxXGại đâVCKJy tậpRQuv tT9hgrung RQuvquanh hàngT9hg XxXGrào! VCKJ RQuvNhư vậXxXGy tEVuđó XxXG- SatEVuo cT9hgho chắctEVu XxXGchắn nhìnVCKJ thấyT9hg rõXxXG nT9hgha. BRQuvây giT9hgờ, viVCKJệc VCKJđầu tiêT9hgn tEVu tấttEVu cảVCKJ cácVCKJ tEVutrò cầXxXGn làmRQuv lT9hgà mởRQuv sáchRQuv ra..."
"Bằng cáVCKJch nào?"
GiọngtEVu MalfoXxXGy vT9hgang lêntEVu nhừVCKJa nhựa,VCKJ lạnhtEVu XxXGlùng. LãVCKJo HT9hgagrid hỏitEVu lại:
"Hả?"
Malfoy lRQuvập lại:
"Làm saT9hgo màT9hg mởT9hg sáctEVuh T9hgra đượctEVu chứ?"
Malfoy rXxXGút cuốnRQuv VCKJQuái ThưVCKJ VT9hgề QT9hguái VậT9hgt T9hgcủa nótEVu rT9hga. tEVu CuRQuvốn sáchT9hg đãtEVu bịXxXG trótEVu T9hggô bXxXGằng XxXGmột sợiVCKJ dâytEVu tRQuvhừng dàiRQuv. MấyVCKJ đRQuvứa hT9hgọc tT9hgrò RQuvkhác tEVu XxXGcũng lôitEVu XxXGsách củRQuva T9hgmình rtEVua, RQuvvài đứaRQuv cũnVCKJg giốngT9hg tEVunhư HarrRQuvy đãRQuv T9hgdùng dT9hgây nịtVCKJ T9hg mT9hgà khớptEVu tEVumõm cuốVCKJn sácT9hgh lại.VCKJ VCKJMấy đứaT9hg tEVukhác tốngXxXG cVCKJuốn sRQuvách T9hgvô trontEVug nT9hghững T9hg cRQuvái bVCKJao RQuvchật, hatEVuy kẹptEVu ctEVuhặt cRQuvhúng lạiVCKJ VCKJbằng mấRQuvy cáiT9hg kẹpXxXG giT9hgấy T9hgtổ chảng.
Lão HatEVugrid trônXxXGg tEVucó vRQuvẻ tiRQuvu nghỉu:
"Không VCKJai tEVucó thểRQuv mởRQuv đượcVCKJ VCKJsách rVCKJa sao?"
Cả lT9hgớp lT9hgắc đầu.tEVu LãotEVu HagriXxXGd nói:
"Các tRQuvrò phảVCKJi vuốttEVu vT9hge cXxXGhúng. tEVuCoi nè..."
Nghe giXxXGọng lãoT9hg HagrXxXGid tXxXGhì đóXxXG T9hglà tEVuđiều hiểnRQuv nhXxXGiên XxXG nhứVCKJt thếXxXG gXxXGiới. RQuvLão cầmVCKJ cuốRQuvn sácVCKJh T9hgcủa HermVCKJione lênRQuv, lộtT9hg bỏT9hg lớT9hgp băngXxXG keVCKJo RQuv tEVubùa cRQuvhú dánVCKJ rịttEVu RQuvbên nT9hggoài. CuốnRQuv sRQuvách tìXxXGm cáRQuvch cắn,VCKJ nhưngRQuv ltEVuão HXxXGagrid đRQuvã VCKJ vT9hguốt ngóRQuvn RQuvtay XxXGtrỏ khổRQuvng lồRQuv củXxXGa lRQuvão dXxXGọc thtEVueo gáVCKJy stEVuách, cuVCKJốn sáchtEVu rùngRQuv XxXG mình,tEVu rtEVuồi mVCKJở rtEVua vàT9hg RQuvnằm yênT9hg lặnRQuvg troXxXGng RQuvtay lãRQuvo Hagrid.
Malfoy chếRQuv nhạo:
"Ôi, lRQuvũ chúnVCKJg mXxXGình mớT9hgi nRQuvgu ngốVCKJc T9hglàm saoXxXG! LRQuvẽ tEVura chúVCKJng mRQuvình phảiT9hg vuT9hgốt vVCKJe cVCKJhúng! SatEVuo màXxXG RQuvchúng mìnT9hgh khônXxXGg tEVuđoán rtEVua XxXGđược nhỉ?"
Lão tEVuHagrid ngậpRQuv tEVungừng nóiVCKJ vớtEVui Hermione:
"Tôi.T9hg.. tT9hgôi ngXxXGhĩ tụiVCKJ nRQuvó cXxXGũng vVCKJui chứ?"
Malfoy nXxXGói hớt:
"Ôi, vRQuvui kVCKJinh khủnVCKJg kT9hghiếp T9hgđi ấtEVuy cT9hghứ! QuảtEVu làRQuv khRQuvôn ngoT9hgan, tốnXxXGg VCKJcho tụVCKJi nàT9hgy nXxXGhững cT9hguốn sátEVuch T9hgcứ lăRQuvm tEVule cT9hgắn đứttEVu tT9hgay XxXGtụi nàytEVu ra."
VCKJHarry nóitEVu nhỏ:
"Im đT9hgi, Malfoy!"
Lão HagrRQuvid RQuvtỏ VCKJra T9hgchán nản,VCKJ màtEVu HVCKJarry thìtEVu XxXGmuốn chXxXGo T9hg buổtEVui dạyVCKJ đXxXGầu tVCKJiên củatEVu lãoXxXG đXxXGược thXxXGành côngXxXG tốtVCKJ đtEVuẹp. tEVuLão HagrXxXGid dườngT9hg tEVunhư T9hg đãRQuv mtEVuất hứng.
"Vậy thXxXGôi... vXxXGậy VCKJlà cVCKJác trXxXGò đãRQuv cótEVu T9hgsách và...tEVu vàtEVu tEVu bâyXxXG giờVCKJ ttEVuhì cT9hgác tT9hgrò cầnT9hg SinXxXGh XxXGvật HuyềT9hgn VCKJbí. tEVuPhải. VRQuvậy đểRQuv VCKJtôi tEVuđi dắtEVut XxXGchúng VCKJ lại.T9hg CRQuvhờ mXxXGột chút..."
LXxXGão stEVuải tEVubước xRQuva ktEVuhỏi bT9hgọn tEVutrẻ, điRQuv vềXxXG XxXGphía RQuvkhu rVCKJừng vàRQuv btEVuiến mất.
Malfoy RQuvnói to:
"Chúa ơT9hgi, XxXGnơi nàyVCKJ điêuRQuv tXxXGàn hRQuvết ctEVuhỗ nóVCKJi. LãoVCKJ đầnXxXG VCKJ đRQuvó btEVuày đặtT9hg dRQuvạy học,T9hg taRQuvo màtEVu nóiT9hg XxXGcho bRQuva XxXGtao bT9hgiết, ổngXxXG tRQuvhế nRQuvào cũngT9hg điêRQuvn RQuv tiếttEVu lên..."
Harry lậRQuvp lại:
"Im tEVuđi, Malfoy."
"Cẩn thậnT9hg đóRQuv, HarryT9hg, đằngVCKJ saXxXGu màyXxXG cT9hgó mộtXxXG RQuvviên gtEVuiám ntEVugục AzkabaT9hgn kìa..."
"Ối..."
Levender RQuvrú lên,XxXG chtEVuỉ vềXxXG T9hgphía bênXxXG tEVukia cXxXGủa bãiT9hg chănT9hg thả.
tEVuMột RQuvtá sinVCKJh tEVuvật qRQuvuái dịRQuv nhứT9hgt RQuvmà HarXxXGry từT9hgng nhìnRQuv XxXG ttEVuhấy đXxXGang chạyXxXG loVCKJn XxXGton vềtEVu phtEVuía bọnT9hg T9hghọc T9hgtrò. NhữRQuvng sinXxXGh vậRQuvt nàyRQuv cóT9hg thâtEVun, T9hg RQuvđuôi vàtEVu chântEVu T9hgcủa ngựa,T9hg nhT9hgưng cVCKJhân trướRQuvc, ctEVuánh vàXxXG RQuvđầu ltEVuà củaXxXG mộXxXGt RQuvcon gìXxXG tEVu T9hggiống nhưRQuv T9hgcon đạiT9hg bàXxXGng ktEVuhổng lồVCKJ, vớiRQuv cátEVui mỏXxXG tXxXGo mRQuvàu tRQuvhép, hếtXxXG sứRQuvc hunT9hgg T9hg tợn,XxXG vT9hgà đôitEVu mắtXxXG màuVCKJ caT9hgm rực.RQuv MóXxXGng vuXxXGốt ctEVuủa chVCKJân tXxXGrước dàiT9hg cT9hgả mRQuvột tấXxXGc tEVu rưỡi,RQuv cóT9hg vẻT9hg RQuvnhư bT9hgấu chếT9hgt ngườiXxXG nhưRQuv chơi.RQuv MỗiXxXG cT9hgon quátEVui tXxXGhú ấtEVuy đT9hgều đeoXxXG VCKJ vòngT9hg tEVucổ bằngVCKJ dVCKJa T9hgdày, nốtEVui RQuvvới mtEVuột sợtEVui xíXxXGch dài,tEVu XxXGvà đầuT9hg tấtVCKJ cảtEVu nT9hghững sợiRQuv VCKJ xícRQuvh tEVuđó VCKJđều nằmXxXG tronXxXGg bànRQuv VCKJtay ttEVuo tướtEVung củaRQuv lT9hgão HagriRQuvd. LãotEVu đangVCKJ lVCKJơn XxXGtơn XxXG tEVuchạy thtEVueo VCKJsau đámXxXG quáitEVu thVCKJú vàoXxXG bT9hgãi cT9hghăn thả.
Lão RQuvHagrid tEVugiật nhữnVCKJg sợT9hgi dâRQuvy xíchVCKJ, tRQuvhúc lRQuvũ quáiRQuv tT9hghú hưtEVuớng XxXGvề phíaVCKJ hànRQuvg RQuvrào RQuvmà lVCKJũ hXxXGọc tròT9hg đangVCKJ VCKJđứng, VCKJlão gầmVCKJ lên:
"Đi nào,XxXG tiXxXGến tới!"
Bọn tXxXGrẻ XxXGhơi lRQuvùi lT9hgại kT9hghi tEVulão HagritEVud tiếT9hgn đếT9hgn gVCKJần XxXGchúng đểtEVu buộcT9hg XxXGmớ dâyXxXG xícXxXGh vT9hgào T9hghàng rào.RQuv LVCKJão VCKJvẫy ttEVuụi htEVuọc tròtEVu, vtEVuui vT9hgẻ gàoRQuv to:
"Đây VCKJlà nhữngXxXG coRQuvn XxXGBằng RQuvMã! ThấytEVu chúnXxXGg đẹT9hgp không?"
Harry đạitEVu khRQuvái hiểuXxXG XxXGlão HagXxXGrid mXxXGuốn nóVCKJi gìVCKJ. SVCKJau VCKJ ktEVuhi quRQuva khỏiVCKJ cRQuvơn kT9hginh XxXGhoàng đốiVCKJ diệRQuvn vớT9hgi mRQuvột thứT9hg nửVCKJa XxXGngựa VCKJnửa chitEVum, RQuv ngườiXxXG tVCKJa bắttEVu đầutEVu ngưỡngtEVu RQuvmộ lớT9hgp áoXxXG khXxXGoác óRQuvng ảT9hg củaT9hg nhữngtEVu VCKJcon BằngVCKJ Mã,RQuv VCKJ chuyểnXxXG titEVuếp XxXGhết sứcXxXG mượtXxXG màRQuv XxXGtừ lVCKJông tEVuvũ XxXGsang lônXxXGg thú,XxXG mỗiT9hg cT9hgon tEVumột XxXGmàu VCKJ kháctEVu nhaVCKJu: RQuvmàu xámtEVu bãtEVuo tố,tEVu mRQuvàu đồng,T9hg mT9hgàu lanRQuvg ửngVCKJ XxXGhồng, XxXGmàu RQuvhột XxXGdẻ bóngXxXG VCKJ lưỡnXxXGg vàRQuv màuVCKJ đtEVuen mtEVuun RQuvnhư mực.
Lão HagriRQuvd xoT9hga hatEVui bàXxXGn T9hgtay vRQuvào nhaRQuvu, tT9hgươi cườitEVu vớiT9hg bT9hgọn tVCKJrẻ chuT9hgng quanh:
"Vậy tEVuđó, tEVucác tXxXGrò làRQuvm RQuvơn xXxXGích T9hgtới gầtEVun thêmT9hg mộtEVut chút..."
Không aT9hgi tEVucó vtEVuẻ muốT9hgn làVCKJm thT9hgeo lãtEVuo HagriXxXGd. tEVuTuy VCKJ VCKJnhiên, VCKJHarry, XxXGRon tEVuvà HermionT9hge cVCKJũng cẩVCKJn ttEVuhận btEVuước đếnT9hg gầXxXGn cátEVui hàngRQuv XxXGrào. VCKJ LRQuvão HagriT9hgd nói:
"BXxXGây giờ,XxXG T9hgđiều trướcRQuv RQuvtiên cáVCKJc XxXGtrò pT9hghải biếtT9hg vềRQuv T9hg BằngT9hg MãXxXG RQuvlà chXxXGúng rấtRQuv kT9hgiêu hãRQuvnh, rRQuvất dễVCKJ bịRQuv tổnT9hg thXxXGương. ĐừnXxXGg baRQuvo giRQuvờ XxXGxúc tEVu pXxXGhạm cT9hghúng, kXxXGẻo toVCKJi mạngVCKJ nhXxXGư chơi."
Malfoy, CrRQuvabbe vRQuvà tEVuGoyle chVCKJẳng buồnXxXG lắngRQuv ttEVuai VCKJ nghT9hge, chỉtEVu mtEVuải RQuvrì rtEVuầm tròXxXG chuyện,VCKJ vRQuvà HarrtEVuy cótEVu cáXxXGi cảT9hgm gRQuviác T9hgkhó T9hgchịu tEVulà XxXG chúnT9hgg đangtEVu RQuvâm mưtEVuu pVCKJhá hỏtEVung buổiRQuv họcT9hg VCKJnày. LãT9hgo XxXGHagrid vẫnXxXG tiếpXxXG tụcXxXG giảng:
"XxXGCác T9hgtrò phảiXxXG đợtEVui đếXxXGn khtEVui nhữnRQuvg coVCKJn BằnRQuvg T9hgMã tỏtEVu tEVu dấuRQuv T9hghiệu trtEVuước tiênXxXG. tEVuPhép lịchtEVu sự,RQuv hiểuVCKJ khtEVuông? CtEVuác XxXGtrò bướT9hgc vT9hgề phRQuvía mộtEVut VCKJ RQuvcon BVCKJằng MXxXGã, nghiêVCKJng mìnhVCKJ chtEVuào vRQuvà ctEVuhờ đT9hgợi. NếuVCKJ nhRQuvư XxXGcon BằngtEVu VCKJMã cúVCKJi tEVuchào RQuv lạRQuvi XxXGthì cáXxXGc tXxXGrò XxXGđược phVCKJép chạmT9hg T9hgvào T9hgnó. VCKJNếu nótEVu kXxXGhông ctEVuúi chàVCKJo thìVCKJ liệuRQuv tEVu hồVCKJn tEVumà tráXxXGnh XxXGxa móXxXGng vuốtT9hg sắctEVu ctEVuủa nXxXGó, bởiVCKJ RQuvvì mấtEVuy cáiVCKJ móVCKJng vuốtRQuv đRQuvó gâyVCKJ RQuv thươnXxXGg tRQuvích XxXGđau đớnXxXG lắmRQuv đó.RQuv RồT9hgi, bâyT9hg RQuvgiờ atEVui muốnXxXG xVCKJung ptEVuhong nào?"
Nghe đếtEVun cXxXGâu T9hghỏi nRQuvày, gầnXxXG ntEVuhư cRQuvả tEVulớp lùitEVu rXxXGa XxXGxa T9hg hRQuvơn. T9hgNgay tEVuđến HarrVCKJy, RoRQuvn vtEVuà tEVuHermione tEVucũng VCKJnghi ngạiVCKJ. MấyT9hg T9hgcon BằntEVug MãT9hg T9hg đaRQuvng T9hghung hăngRQuv hấtT9hg hấtVCKJ mấyRQuv ctEVuái VCKJđầu dữXxXG tợn,VCKJ nhữT9hgng đtEVuôi ctEVuánh mạnXxXGh mẽT9hg gồngXxXG tEVu lêntEVu, RQuvxem rtEVua chúnVCKJg kXxXGhông thRQuvích thRQuvú bVCKJị xiềngtEVu bXxXGuộc nhVCKJư vầyRQuv chVCKJo lắm.
LãoT9hg HatEVugrid nóXxXGi vớitEVu cRQuvái nhìRQuvn nàtEVui nỉ:
"Không tEVuai lVCKJàm thXxXGử sao?"
Harry nói:
"Con sXxXGẽ làm."
Đằng sRQuvau lưntEVug RQuvHarry tEVucó VCKJtiếng tEVuhít hơitEVu sâuRQuv vàtEVu RQuvcả LavT9hgender lT9hgẫn PaRQuvrvati đềuT9hg ttEVuhì thầm:
"Ôi, đRQuvừng, HarrRQuvy. BạntEVu T9hgkhông nhRQuvớ lờiRQuv VCKJbói ttEVurà củT9hga tEVubạn sao?"
Harry bỏT9hg ngoàVCKJi tRQuvai, cXxXGứ T9hgtrèo qtEVuua cáiRQuv hànXxXGg XxXGrào vT9hgào bRQuvãi tEVuchăn thả.
Lão HaRQuvgrid vT9hgui mừngRQuv VCKJla lớn:
tEVu"Giỏi lắm,XxXG tEVuHarry! ĐượcT9hg rồi..T9hg. đểVCKJ cotEVui trXxXGò làtEVum ăT9hgn rT9hga XxXGsao tEVuvới coT9hgn Buckbeak."
Lão ttEVuháo mXxXGột VCKJtrong tEVunhững T9hgsợi dâtEVuy xRQuvích, kéoT9hg mộRQuvt T9hg RQuvcon BằRQuvng MVCKJã RQuvmàu RQuvxám rVCKJa kXxXGhỏi bầy,RQuv rồtEVui tVCKJháo vòntEVug ctEVuổ RQuvcho nóT9hg. CảRQuv đáVCKJm họctEVu tròXxXG XxXG đứnVCKJg bRQuvên T9hgkia htEVuàng T9hgrào dườngRQuv nVCKJhư cT9hgùng T9hgnín thở.tEVu MắVCKJt tEVuMalfoy T9hgnheo lạiXxXG mộtRQuv RQuv cáchVCKJ nhXxXGam hiểm.
Lão RQuvHagrid nótEVui nhỏtEVu vXxXGới Harry:
"Bây giờVCKJ cXxXGứ tRQuvhoải RQuvmái XxXGtự nhT9hgiên. TVCKJrò XxXGnhìn VCKJvào mRQuvắt RQuv ctEVuon RQuvBằng Mã,RQuv cVCKJố gắngXxXG tEVuđừng RQuvcó cRQuvhớp mắRQuvt tEVu- VCKJBằng XxXGMã khônRQuvg titEVun tưởnXxXGg XxXGtrò RQuvđâu tEVu nếtEVuu tRQuvrò cứVCKJ ctEVuhớp mắtVCKJ XxXGlia lịa..."
VCKJMắt HarrtEVuy lậpRQuv T9hgtức ứaT9hg nướcXxXG catEVuy xT9hgè, ntEVuhưng nT9hgó giữtEVu VCKJ cXxXGho mắtEVut đừngT9hg VCKJnhắm lXxXGại. CXxXGon BucVCKJkbeak đãtEVu T9hgxoay tEVucái đầuVCKJ bựT9hg vRQuvà nhXxXGọn RQuvvề phíVCKJa RQuv HarRQuvry, T9hgvà đămRQuv đămXxXG nhXxXGìn nRQuvó T9hgbằng mộtRQuv cVCKJon mắtRQuv RQuvmàu cT9hgam dT9hgữ tợn.
Lão VCKJHagrid nói:
"Như vậyVCKJ đVCKJó. ĐúngtEVu đó,RQuv RQuvHarry... bâXxXGy T9hggiờ, cT9hgúi chào..."
Harry cảmRQuv thấRQuvy XxXGkhông khoáiXxXG lXxXGắm chuyT9hgện đưaVCKJ tEVucổ XxXGhay T9hg gtEVuiơ XxXGlưng XxXGra ngVCKJay tầmtEVu mổT9hg RQuvcủa cáiXxXG mtEVuỏ T9hgcon BuckbeaktEVu, nT9hghưng VCKJnó cũRQuvng cốVCKJ tEVulàm XxXG theT9hgo lVCKJời XxXGlão HaXxXGgrid dạyVCKJ bảT9hgo. NótEVu cútEVui chVCKJào thậtT9hg tEVunhanh rT9hgồi ngtEVuước đRQuvầu nhìnT9hg T9hg lêT9hgn. CT9hgon BằngT9hg MãVCKJ vXxXGẫn tEVucao tEVungạo nhìnVCKJ nT9hgó đT9hgăm đămVCKJ, khtEVuông buT9hgồn nRQuvhúc nhích.
Lão T9hgHagrid kRQuvêu lêRQuvn, XxXGcó vẻRQuv XxXGlo lắng:
"À, thôiRQuv được.RQuv LùiXxXG lạiVCKJ ngaRQuvy, HaXxXGrry, cứT9hg thoRQuvải mVCKJái thôi..."
Nhưng vừaVCKJ lúctEVu đó,tEVu HtEVuarry ngạcT9hg ntEVuhiên vôXxXG ctEVuùng kRQuvhi XxXG thấtEVuy VCKJcon BằnT9hgg MãtEVu bXxXGỗng nhiXxXGên khuỵVCKJu haRQuvi cRQuvhân tRQuvrước cóVCKJ T9hgvảy vàRQuv nhúXxXGn mìnXxXGh RQuv xuốngRQuv đểRQuv T9hgthể hRQuviện mộtT9hg cRQuvái cXxXGúi chT9hgào khT9hgông RQuvthể nXxXGào XxXGnhầm lẫT9hgn XxXGđược. LãRQuvo VCKJ HagXxXGrid mêT9hg mẩnXxXG T9hgtâm thần:
"Hay lắm,XxXG HaVCKJrry! ĐượctEVu rtEVuồi VCKJđó... XxXGỪ, trT9hgò cóT9hg thểRQuv chạmXxXG vàoT9hg nVCKJó! VXxXGỗ vềRQuv cáiRQuv mỏT9hg nXxXGó đVCKJi, làmVCKJ đi!"
Harry VCKJcảm tT9hghấy tEVulùi tEVuxa VCKJcon XxXGquái RQuvthú mớiRQuv lRQuvà phầnRQuv VCKJ XxXGthưởng mRQuvà nVCKJà khoáitEVu hơntEVu, nhtEVuưng nóVCKJ vẫnXxXG đtEVuành phảRQuvi từVCKJ từVCKJ tiếnXxXG lạiT9hg gầRQuvn VCKJcon T9hg BằngXxXG T9hgMã vàtEVu đưaRQuv tVCKJay sờRQuv vàtEVuo XxXGcon vRQuvật. HartEVury vỗT9hg VCKJnhẹ lVCKJên mỏVCKJ RQuvcon BtEVuằng MVCKJã nhiềRQuvu VCKJ lầntEVu vàVCKJ cVCKJon vậT9hgt nhắT9hgm mắtRQuv lạT9hgi mộtT9hg cRQuvách lXxXGười biếng,RQuv nhXxXGư ttEVuhể khotEVuái lắm.
Tất cXxXGả bọnRQuv họXxXGc sitEVunh bỗngRQuv ồT9hg lXxXGên hRQuvoan hô,T9hg ngoạXxXGi trừVCKJ MaRQuvlfoy, CraVCKJbbe XxXGvà GoyT9hgle. BXxXGa đứaT9hg RQuvnó thấttEVu T9hgvọng T9hgra mặt.
Lão HagrtEVuid nói:
"ĐượcT9hg đóVCKJ, HarrRQuvy. BáctEVu cVCKJho ltEVuà cXxXGó lẽVCKJ RQuvnó cVCKJhịu cXxXGho cT9hgon cưỡiVCKJ mVCKJột XxXGvòng đó!"
Điều nàyT9hg tVCKJhì VCKJvượt qT9hguá dựXxXG tíRQuvnh cXxXGủa HarrVCKJy. NtEVuó vốntEVu RQuv qutEVuen việctEVu ctEVuỡi T9hgchổi thầnT9hg mVCKJà tVCKJhôi, nhưnT9hgg T9hgnó khônT9hgg chắctEVu cỡiT9hg mRQuvột cRQuvon BT9hgằng MT9hgã RQuv thtEVuì T9hgcó giốXxXGng cỡtEVui chổT9hgi thRQuvần hT9hgay không.
Lão HatEVugrid giục:
"CoXxXGn trèRQuvo lRQuvên điVCKJ, ngaXxXGy pVCKJhía sXxXGau cVCKJhỗ nốitEVu vớiXxXG RQuv cánh,RQuv vRQuvà lưuT9hg RQuvý lRQuvà cRQuvon chtEVuớ cXxXGó nhVCKJổ tEVumột cáiVCKJ lôngRQuv T9hgvũ T9hgnào nhatEVu, BằngT9hg VCKJMã khôngRQuv XxXG khoT9hgái vtEVuụ XxXGđó đâu..."
T9hgHarry RQuvđặt RQuvchân XxXGlên chóttEVu cátEVunh củaVCKJ cVCKJon BuckT9hgbeak tEVuvà XxXG RQuvtự VCKJmình T9hgđu lêXxXGn lưnRQuvg coT9hgn vậtXxXG. T9hgCon BtEVuuckbeak đứngVCKJ dậy.RQuv VCKJHarry khônT9hgg tEVubiết RQuv nênVCKJ bấuXxXG T9hgvíu vôT9hg đâu,RQuv trướctEVu VCKJmặt nóRQuv cXxXGhỉ tEVutoàn lXxXGà lT9hgông vtEVuũ mT9hgà thôiXxXG. T9hgLão HagT9hgrid T9hg phRQuvát mVCKJông cRQuvon qT9hguái thú,RQuv hôXxXG to:
"Tiến tEVulên, nào!"
Không bátEVuo tXxXGrước gtEVuì T9hghết, đôT9hgi cáXxXGnh dXxXGài mộT9hgt thướcXxXG XxXG rưỡiXxXG ctEVuủa VCKJcon XxXGBằng RQuvMã dtEVuang T9hgra hatEVui bêtEVun; HarXxXGry chRQuvỉ ktEVuịp ôtEVum choàXxXGng lấyT9hg tEVucổ củaRQuv tEVu cotEVun BXxXGuckbeak trVCKJước khVCKJi T9hgcon vậT9hgt phóXxXGng baXxXGy vXxXGút lênT9hg caoT9hg. ChẳngtEVu gitEVuống cỡiXxXG T9hg XxXGchổi thầRQuvn tEVuchút xíutEVu nXxXGào, vtEVuà HarXxXGry biếtVCKJ RQuvrõ mìnRQuvh thíchVCKJ cỡiT9hg cRQuvái nàXxXGo hơtEVun; đôiVCKJ RQuv cánhtEVu T9hgcủa coVCKJn BằngVCKJ MVCKJã vỗRQuv đậptEVu hVCKJai VCKJbên XxXGhông RQuvnó mtEVuột cátEVunh khóXxXG chịtEVuu, vướRQuvng T9hg vàoT9hg T9hgphía dVCKJưới tEVuchân nó,XxXG làmRQuv ctEVuho nóVCKJ XxXGcảm thấyRQuv RQuvnhư stEVuắp sửT9hga bịXxXG quẳngT9hg xuốngtEVu. tEVu LớT9hgp lVCKJông vXxXGũ bóRQuvng bXxXGẩy XxXGhào nhoánXxXGg T9hgcứ tuộRQuvt T9hgkhỏi nhT9hgững ngXxXGón tVCKJay củaRQuv HRQuvarry, tEVu màVCKJ nRQuvó tXxXGhì khôtEVung T9hgdám túmtEVu quáXxXG chặtVCKJ. ThT9hgay tEVuvì nhT9hgững độngtEVu tEVutác RQuvêm RQuvái cXxXGủa chiếcT9hg RQuv NimbXxXGus tEVu2000 queXxXGn thuộcT9hg vT9hgới HT9hgarry, bVCKJây giT9hgờ VCKJnó chỉXxXG ctEVuảm thấVCKJy ntEVuhư mìXxXGnh đatEVung RQuv lắcVCKJ ltEVuư, chRQuvồm tớT9hgi chồmtEVu lXxXGui tXxXGrên thânVCKJ sVCKJau củtEVua cXxXGon BT9hgằng T9hgMã, vàVCKJ nhấpRQuv nhôT9hg RQuv lXxXGên xuốXxXGng theRQuvo nhịpVCKJ đậpXxXG cáVCKJnh củtEVua coXxXGn quáiVCKJ thú.
Buckbeak cRQuvhở nóXxXG baT9hgy thtEVuêm mXxXGột tEVuvòng nT9hgữa quanRQuvh bãiT9hg VCKJ chănXxXG thảVCKJ tEVurồi đáptEVu tXxXGrở T9hgxuống mặtEVut đất.VCKJ ĐâyXxXG ctEVuhính VCKJlà cáiVCKJ T9hgmà HarrXxXGy đVCKJã lVCKJo sợVCKJ. VCKJ NT9hgó chtEVuúi tớiVCKJ kXxXGhi cRQuvái cổXxXG mượtEVut T9hgmà cT9hgủa BuRQuvckbeak chXxXGúc xutEVuống thấptEVu, XxXGcó cảRQuvm giáXxXGc XxXG nhưVCKJ sắpVCKJ tuộXxXGt rXxXGa kRQuvhỏi coRQuvn vật,RQuv vuộtRQuv qVCKJua cT9hgái cXxXGổ mượtT9hg XxXGvà cáitEVu T9hgmỏ XxXGcủa T9hg BucktEVubeak. KếRQuv tEVuđến HatEVurry VCKJcảm tXxXGhấy rơiT9hg bịcRQuvh xuốtEVung lXxXGúc bốVCKJn cVCKJhân kVCKJhông RQuvcân RQuv đốiXxXG cT9hgủa cRQuvon BằngtEVu tEVuMã chVCKJạm RQuvmặt T9hgđất. HarT9hgry cốtEVu gắngRQuv sXxXGửa tưT9hg thtEVuế XxXGđàng htEVuoàng VCKJvà T9hg ngồVCKJi thẳntEVug lXxXGưng lên.
Lão HaVCKJgrid gXxXGào to:
"Giỏi lắm,tEVu Harry!"
Mọi tEVungười VCKJhè nhaXxXGu hoXxXGan tEVuhô, ngoT9hgại trXxXGừ MXxXGalfoy, T9hgCrabbe RQuvvà T9hgGoyle. LãoRQuv HagrXxXGid ltEVuại hỏi:
"SaT9hgo? tEVuCó aRQuvi khVCKJác muRQuvốn nVCKJgao tEVudu không?"
Thành VCKJcông củaXxXG RQuvHarry đRQuvã khiếnRQuv cT9hgho đtEVuám họRQuvc siT9hgnh RQuv T9hgcòn lạiVCKJ thêmXxXG bạoXxXG XxXGgan, chúngXxXG hT9hgè VCKJnhau trèoT9hg qutEVua RQuvhàng ràVCKJo vRQuvào bãitEVu XxXGchăn XxXGthả. T9hg LãtEVuo HagriRQuvd tháotEVu dtEVuây tEVucho từnRQuvg cVCKJon RQuvBằng MRQuvã mộtRQuv, vàtEVu khắVCKJp bãiT9hg chătEVun thảVCKJ chỗRQuv VCKJ nàRQuvo cũXxXGng T9hgcó nhữngT9hg VCKJđứa hXxXGọc trT9hgò cRQuvúi XxXGmình VCKJchào mộtXxXG cRQuvách đầytEVu cănT9hgg thXxXGẳng. tEVu NeT9hgville cứVCKJ chtEVuạy VCKJtới cRQuvhạy lutEVui XxXGquanh XxXGcon VCKJquái thT9hgú củtEVua nó,RQuv nhưngT9hg XxXGcon đóRQuv XxXG khôngXxXG cVCKJó vẻVCKJ gìRQuv muốnT9hg ktEVuhuỵu châVCKJn T9hgxuống. RoT9hgn vRQuvà HermiVCKJone thT9hgì T9hgthực tậptEVu vớitEVu tEVu coRQuvn BtEVuằng MãRQuv VCKJmàu hộtRQuv dẻVCKJ. HarVCKJry VCKJbây gT9hgiờ chỉXxXG đVCKJứng quRQuvan sVCKJát thôi.
Malfoy, CrXxXGabbe RQuvvà GRQuvoyle XxXGđã giàRQuvnh đượcRQuv cXxXGon RQuv BuckbeXxXGak. CoXxXGn quáT9hgi tEVuthú đtEVuã cVCKJhịu cVCKJúi chàT9hgo MaltEVufoy. ThằngT9hg XxXGnày đanT9hgg vRQuvỗ T9hgvỗ cátEVui RQuv T9hgmỏ cT9hgon vậT9hgt, tỏT9hg thXxXGái đtEVuộ khXxXGinh thịtEVu. NóVCKJ kéXxXGo dàRQuvi giọng,tEVu đủtEVu tRQuvo đểT9hg HatEVurry cXxXGó tEVu thểVCKJ ngXxXGhe lọtEVut tai:
"MántEVuh nàyVCKJ dễtEVu ợt.VCKJ VCKJTao đãtEVu biVCKJết ngaXxXGy làtEVu vậy,RQuv đếnRQuv VCKJ ttEVuhằng T9hgHarry VCKJcòn làXxXGm được.T9hg.. TRQuvao cVCKJá làT9hg VCKJmày đâVCKJu cóRQuv gT9hgì VCKJnguy tEVuhiểm, phảRQuvi tEVu khVCKJông mậy?VCKJ" ẤyRQuv lVCKJà tEVuMalfoy nóT9hgi vớVCKJi VCKJcon BuckbeakT9hg. tEVu"Phải T9hgkhông mậy,RQuv T9hgcon cT9hgục T9hg súVCKJc bXxXGự tồRQuv xấRQuvu xí?"
VCKJChuyện xVCKJảy tEVura lúcVCKJ đtEVuó nVCKJhanh nhưVCKJ T9hgánh chớpXxXG củXxXGa VCKJ nhữngVCKJ XxXGcái mótEVung vuXxXGốt thXxXGép. LiềT9hgn ngtEVuay đóVCKJ, MXxXGalfoy thVCKJốt lRQuvên mộtVCKJ tiếngT9hg rúRQuv đauT9hg T9hg tEVuđớn chóT9hgi lói,XxXG lãoRQuv HRQuvagrid thìT9hg VCKJvật lVCKJộn vớT9hgi XxXGcon tEVuBuckbeak đểXxXG trònRQuvg cVCKJái RQuvvòng XxXG ctEVuổ vôXxXG nóVCKJ trRQuvong khVCKJi nóXxXG hầmRQuv hVCKJè xôngT9hg tớtEVui MalfXxXGoy. RQuvThằng đVCKJó đangVCKJ nằmtEVu quằXxXGn RQuv qT9hguại trênT9hg bãitEVu tEVucỏ, máuXxXG VCKJme chảXxXGy XxXGướt T9hgcả XxXGtấm T9hgáo chùng.
Malfoy RQuvgào théT9hgt tVCKJrong VCKJkhi ctEVuả RQuvlớp kinRQuvh hT9hgoàng đVCKJứng trông:
"Tôi chếtRQuv mất!tEVu tEVuNhìn XxXGtôi đâVCKJy nè,T9hg tôiT9hg đXxXGang hRQuvấp hối.T9hg tEVuCon quáiXxXG RQuvvật ấyRQuv giếttEVu tôi."
Lão HtEVuagrid đRQuvã trắngRQuv bệRQuvch đi.RQuv T9hgLão nói:
"Trò khôngRQuv chếT9hgt tEVuđâu! CtEVuó aVCKJi gT9hgiúp tôiXxXG mộtEVut tayT9hg... phảitEVu VCKJđem VCKJnó rXxXGa khỏitEVu chỗtEVu này..."
Hermione ctEVuhạy đRQuvi mởtEVu cT9hgánh cổnVCKJg tRQuvrong ktEVuhi XxXGlão tEVu HagriT9hgd nhấtEVuc bVCKJổng MalfoXxXGy lT9hgên mộtT9hg cáXxXGch dễtEVu dàT9hgng. KhVCKJi lVCKJão T9hgHagrid bồngT9hg MalXxXGfoy RQuv VCKJđi VCKJngang, HaRQuvrry VCKJnhìn thVCKJấy mRQuvột vT9hgết thưXxXGơng dàitEVu vT9hgà sXxXGâu VCKJtrên cántEVuh RQuvtay tEVu MalfoXxXGy; mtEVuáu nhễtEVuu gT9hgiọt trT9hgên T9hgcỏ khVCKJi lRQuvão HaRQuvgrid bXxXGồng MalfoT9hgy XxXGchạy T9hglên RQuvdốc XxXGvề tEVu T9hgphía tòaT9hg lâtEVuu đài.
Lớp họT9hgc ChăVCKJm XxXGsóc SinVCKJh vXxXGật HuyRQuvền bíVCKJ tEVurun rRQuvẩy bưVCKJớc VCKJ tVCKJheo RQuvsau. BT9hgọn tEVuhọc sinT9hgh nVCKJhà SlVCKJytherin đềuRQuv hètEVu nVCKJhau XxXGla VCKJó RQuvlão HagridVCKJ. PansRQuvy RQuv ParkinsRQuvon ràRQuvn tEVurụa T9hgnước mắVCKJt nói:
"Phải tEVuđuổi tEVuông ấyVCKJ ngay!"
Dean ThoVCKJmas chặT9hgn lờiVCKJ T9hgcon bé:
"Đó T9hglà lỗT9hgi củaVCKJ Malfoy."
Crabbe vXxXGà GoT9hgyle VCKJgồng bắXxXGp thịRQuvt củtEVua tXxXGụi nT9hgó lênRQuv đXxXGầy tEVuvẻ đRQuve dọa.
Cả VCKJbọn đãVCKJ trtEVuèo lêtEVun hếT9hgt nhữXxXGng bậcXxXG tRQuvhềm VCKJđá đểVCKJ bRQuvước vàoVCKJ TitEVuền sảtEVunh. tEVuPansy nói:
"TôiXxXG phVCKJải điT9hg xVCKJem coXxXGi bXxXGạn XxXGấy RQuvcó sRQuvao không?"
tEVuCả bọnXxXG cVCKJùng nhT9hgìn ttEVuheo PanVCKJsy chạyT9hg nhaXxXGnh RQuvlên cầuT9hg VCKJ thanXxXGg cẩmtEVu tEVuthạch. BVCKJọn RQuvhọc stEVuinh nVCKJhà SlT9hgytherin vT9hgẫn còtEVun RQuvca cẩT9hgm lT9hgão RQuvHagrid tEVu khRQuvi VCKJkéo XxXGnhau đT9hgi vềT9hg hướngtEVu phXxXGòng sT9hginh hoạtVCKJ chVCKJung củT9hga tụitEVu nRQuvó dướiVCKJ tầnXxXGg hầmVCKJ. VCKJ VCKJHarry, RVCKJon XxXGvà HXxXGermione lênT9hg RQuvcầu thXxXGang vềtEVu thRQuváp Gryffindor.
Hermione tEVulo lắngtEVu hỏi:
"Các bạnXxXG nghRQuvĩ nT9hgó cóRQuv XxXGsao không?"
Harry nói:
"Dĩ nRQuvhiên lT9hgà kRQuvhông stEVuao rồiXxXG, tEVubà tEVuPomfrey cóT9hg tT9hghể vátEVu RQuvmấy vếttEVu thươtEVung chỉtEVu trtEVuong vVCKJòng tEVumột VCKJhai giây."
Harry ttEVuừng đượcVCKJ bàXxXG VCKJy táT9hg tRQuvrưởng đóRQuv chữaRQuv RQuvlành mtEVuột cT9hgách kỳVCKJ dXxXGiệu nhVCKJững thươVCKJng ttEVuích cXxXGòn trXxXGầm tXxXGrọng hơtEVun nhiều.
Ron cVCKJũng tỏXxXG rXxXGa XxXGlo lắng:
"DùVCKJ satEVuo tEVuthì chuyệnVCKJ đVCKJó màT9hg xảRQuvy rtEVua tXxXGrong buổitEVu dạyT9hg XxXG đT9hgầu XxXGtiên củaVCKJ T9hgbác T9hgHagrid thRQuvì quảVCKJ làXxXG T9hgtệ hạiT9hg VCKJhết chRQuvỗ nóVCKJi. TRQuvhể nXxXGào thằnVCKJg T9hg MalRQuvfoy cT9hgũng VCKJquậy bT9hgác ấyXxXG RQuvcho RQuvmà coi..."
Ba đứaXxXG tVCKJụi nT9hgó T9hglà nVCKJhững đứaT9hg đầuVCKJ tiVCKJên đitEVu xtEVuuống ĐT9hgại tEVu SảnhT9hg đưtEVuờng RQuvđể ăntEVu bXxXGữa tốtEVui, hVCKJy vọnXxXGg VCKJgặp lãoXxXG HagridVCKJ, nhưT9hgng ctEVuhẳng thấVCKJy lXxXGão RQuv đâuVCKJ ctEVuả. HermionXxXGe khôngRQuv bRQuvuồn RQuvđụng nĩaT9hg vtEVuô RQuvmuốn bánhtEVu bíVCKJp tếttEVu RQuvvà thậtEVun. CtEVuô RQuvbé RQuv RQuvlo lắnXxXGg nói:
"Người T9hgta RQuvđâu VCKJcó đRQuvuổi báXxXGc ấVCKJy, đúnXxXGg không?"
Ron cũtEVung chẳngtEVu màntEVug XxXGgì VCKJăn uống:
"Họ khtEVuông nêT9hgn đuổT9hgi báctEVu ấy..."
Harry qtEVuuan T9hgsát btEVuàn ănT9hg củaRQuv nhVCKJà SRQuvlytherin. MVCKJột T9hg nhómtEVu đôRQuvng, gồmtEVu cảVCKJ CratEVubbe vT9hgà VCKJGoyle, đaRQuvng T9hgtúm tEVutụm vớtEVui nXxXGhau, sRQuvay sưtEVua bànXxXG VCKJ tEVubạc. HarrtEVuy chắcT9hg chVCKJắn làT9hg tEVumấy đứT9hga T9hgđó đaRQuvng thtEVuêm mtEVuắm T9hgthêm mVCKJuối ctEVuho câtEVuu T9hg chuyệnVCKJ MalT9hgfoy tEVubị ttEVuhương thànRQuvh trầmXxXG trọng.
Ron rầuVCKJ RQuvrĩ nói:
"Thôi RQuvthì, RQuvcũng khôngVCKJ tVCKJhể nótEVui VCKJhôm tEVunay VCKJkhông phảiRQuv lVCKJà ngàXxXGy đầuT9hg tiênRQuv hXxXGọc thVCKJú vị."
Sau bữaVCKJ tEVuăn VCKJtối, VCKJba đứT9hga quaT9hgy trXxXGở RQuvvề phòT9hgng sinRQuvh VCKJ T9hghoạt chunRQuvg vàT9hg cốXxXG tậT9hgp truT9hgng làT9hgm XxXGbài tT9hgập màRQuv gRQuviáo sT9hgư McGonagtEVuall T9hgđã tEVura RQuvcho XxXG tụXxXGi nóRQuv. NRQuvhưng tEVucả bT9hga đứaXxXG cứT9hg chốcT9hg XxXGchốc VCKJlại ngừngT9hg htEVuọc, liVCKJếc nhìnVCKJ rRQuva ngoXxXGài RQuv cửT9hga sổVCKJ củaVCKJ XxXGtoà thátEVup. HarrRQuvy độtEVut nhVCKJiên nói:
"Có T9hgánh VCKJđèn XxXGở tEVucửa sT9hgổ tEVunhà bácVCKJ Hagrid."
Ron nhìnRQuv đồngtEVu hVCKJồ đeoRQuv taRQuvy cRQuvủa nó:
"Nếu tụtEVui mìT9hgnh gấT9hgp gáVCKJp lêtEVun T9hgthì tụiXxXG mRQuvình vẫXxXGn còVCKJn tEVukịp đểtEVu cT9hghạy xT9hguống dướitEVu thRQuvăm báctEVu ấy,RQuv vẫnT9hg cònRQuv sớmXxXG mà..."
Hermione RQuvnói chậmVCKJ rãi:
"Mình VCKJkhông biết..."
Harry thấT9hgy ctEVuô bRQuvé liếcT9hg nhìT9hgn mìnhT9hg. RQuvNó ntEVuói ngay:
"Mình đượcT9hg phtEVuép điRQuv ngRQuvang qT9hgua sânXxXG trườVCKJng mà.tEVu XxXG SiXxXGrius BlacXxXGk chưT9hga vượtT9hg quXxXGa đượcVCKJ VCKJmấy VCKJviên giXxXGám ngụcXxXG AzVCKJkaban canRQuvh gáRQuvc ởRQuv XxXG đâyVCKJ, VCKJđúng không?"
Vậy VCKJlà bXxXGa đứaRQuv dọT9hgn dẹpT9hg đRQuvồ đạc,XxXG kéXxXGo nhRQuvau cXxXGhui qXxXGua T9hg XxXGcái RQuvlỗ BT9hgà VCKJBéo, T9hgvui mừnT9hgg XxXGvì khôtEVung gặptEVu T9hgai T9hghết trêT9hgn đườngXxXG điVCKJ tVCKJới VCKJcửa chRQuvính, tEVu bởitEVu vXxXGì tụitEVu nóT9hg VCKJcũng khôtEVung thT9hgực sựVCKJ tRQuvin VCKJchắc lXxXGà tụiT9hg ntEVuó đtEVuược tEVuphép điXxXG rXxXGa VCKJ RQuvngoài RQuvhay không.
Cỏ XxXGtrên sâT9hgn vẫXxXGn cònT9hg ướtVCKJ vàVCKJ XxXGngả mRQuvàu đenT9hg T9hgthui tEVu tronXxXGg ántEVuh hoT9hgàng hXxXGôn. KhRQuvi RQuvtới T9hgđược cXxXGăn cXxXGhòi củXxXGa lãVCKJo HtEVuagrid, bXxXGa đứatEVu nhỏRQuv gõT9hg RQuv cửatEVu tEVuvà nghtEVue tiXxXGếng RQuvgầm gừT9hg bXxXGên trotEVung vRQuvọng ra:
"Vô đi!"
Lão HagT9hgrid VCKJđang XxXGngồi tVCKJhừ ngXxXGười bVCKJên RQuvbàn gRQuvỗ đVCKJã mòRQuvn XxXG stEVuờn củaT9hg VCKJlão, XxXGcon chT9hgó săntEVu FtEVuang thìVCKJ gáXxXGc cátEVui đầuT9hg XxXGnó trênVCKJ đùT9hgi chủ.T9hg ChỉXxXG nhT9hgìn VCKJ mtEVuột cátEVui cũnVCKJg đủtEVu biếVCKJt lãXxXGo HagXxXGrid đãRQuv uốngXxXG ktEVuhá nhiềutEVu rượVCKJu. TrướcRQuv mặtXxXG VCKJlão RQuv lVCKJà XxXGmột T9hgcái VCKJvại tVCKJhiếc ttEVuo gầnVCKJ bVCKJằng cáT9hgi xVCKJô, vtEVuà lãoRQuv T9hgdường nXxXGhư RQuvkhó khT9hgăn lắmVCKJ T9hg mtEVuới tVCKJập trtEVuung đượcXxXG tiT9hgnh thầnRQuv đểXxXG nhậnXxXG rT9hga XxXGba đtEVuứa nhỏ.
Khi T9hgđã nT9hghận XxXGra chúVCKJng, lãoT9hg RQuvlè nhè:
"Kỷ lụRQuvc cRQuvhứ chẳtEVung chRQuvơi. ĐốRQuv màRQuv kiRQuvếm T9hgra đượcRQuv trXxXGước VCKJđây VCKJtừng cótEVu mXxXGột ttEVuhầy giáT9hgo ntEVuào T9hgchỉ làmVCKJ T9hgthây giátEVuo đúngXxXG XxXGcó mộttEVu ngày."
Hermione thởVCKJ mạnh:
"Bác chưaVCKJ bịRQuv đuổXxXGi XxXGmà, bácVCKJ Hagrid!"
Lão HtEVuagrid hớRQuvp thêXxXGm mVCKJột ngRQuvụm tXxXGo nXxXGữa cRQuvủa cT9hgái tVCKJhứ RQuvgì đótEVu trtEVuong VCKJcái vXxXGại, giọVCKJng tEVucủa lãoT9hg tEVunghe tVCKJhê thXxXGảm hếT9hgt sức:
"Chưa! VCKJNhưng đóRQuv chỉtEVu lT9hgà vấnXxXG đềT9hg thờT9hgi giantEVu, đXxXGúng khôngtEVu, satEVuu khXxXGi thRQuvằng MtEVualfoy RQuvméc bXxXGa nó..."
"NRQuvó tEVura XxXGsao rồT9hgi tEVuhở báT9hgc? ThươnRQuvg tíctEVuh củVCKJa nóRQuv đâT9hgu ctEVuó T9hgtrầm trọnXxXGg RQuvlắm tEVuhả bác?"
Ron hỏi,T9hg saVCKJu ktEVuhi T9hgba đứatEVu RQuvcùng ngồiVCKJ xuốngVCKJ quâRQuvy qRQuvuần RQuvbên lãotEVu HatEVugrid. VCKJLão nóiT9hg T9hggiọng cT9hghán ngắt:
"Bà PomfVCKJrey đRQuvã làT9hgm hếtRQuv VCKJsức đểtEVu chữaXxXG XxXGcho nXxXGó, nhưngtEVu nóXxXG ctEVuứ kêuRQuv lXxXGà T9hgnó vẫnT9hg RQuvcòn T9hgđau lắm...T9hg XxXGcứ btEVuăng XxXGbó... RQuvvà T9hgrên rỉ..."
Harry nRQuvói ngay:
"Nó tEVugiả VCKJbộ XxXGđau đtEVuó. BàVCKJ PotEVumfrey RQuvcó thểRQuv chtEVuữa lVCKJành VCKJ mọiRQuv XxXGvết thVCKJương mRQuvà. NRQuvăm nRQuvgoái bàRQuv đRQuvã RQuvlàm mọcVCKJ ltEVuại gầntEVu mXxXGột nửaVCKJ sốXxXG xươngVCKJ cXxXGho T9hg cháT9hgu. ThằngtEVu XxXGMalfoy cXxXGhỉ cT9hgố tVCKJình tEVuăn vạRQuv màT9hg thôi."
Giọng lãoRQuv HagrVCKJid nT9hgghe T9hgcàng thêVCKJ thVCKJảm hơn:
"Ban qVCKJuản trVCKJị ntEVuhà trT9hgường dRQuvĩ nhiVCKJên làVCKJ XxXGđã ngtEVuhe bVCKJáo T9hg VCKJcáo sựtEVu tEVuviệc rRQuvồi. T9hgHọ chT9hgo RQuvlà báVCKJc bắtXxXG đầuVCKJ bằnT9hgg coT9hgn vậtT9hg quRQuvá XxXGto. XxXGLẽ rVCKJa T9hgnên VCKJ T9hgđể T9hgcon BằRQuvng XxXGMã ởtEVu bT9hgài satEVuu... lRQuvúc đầuRQuv nênRQuv cXxXGho hVCKJọc tEVumấy thứRQuv nhRQuvư NhuyễT9hgn T9hgTrùng VCKJ vàVCKJ đạiT9hg ltEVuoại nT9hghư vậy...tEVu RQuvchẳng tEVuqua lVCKJà lỗitEVu XxXGcủa bác..."
HerXxXGmione hăVCKJng hXxXGái cãi:
"Lỗi củaVCKJ MalfotEVuy chứ,VCKJ báRQuvc Hagrid!"
Harry nói:
"TụXxXGi cotEVun lXxXGàm nhânXxXG chứntEVug chT9hgo T9hgbác. BáVCKJc XxXGđã nóRQuvi BằnRQuvg VCKJ T9hgMã sẽT9hg tấnRQuv côngtEVu nT9hgếu bịtEVu xúcT9hg phạm.VCKJ TạT9hgi VCKJthằng MaltEVufoy khôngT9hg chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."