You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương 56c7ve6 ZDGBpq- M56c7veÓNG ZDGBpqVUỐT VÀZDGBpq UJLÁ TRÀ
hi ZZ4p67 Harr56c7vey, ZDGBpqRon vàUJ HermionZDGBpqe b56c7veước ZDGBpqvào Đ56c7veại SảnhZDGBpq đZDGBpqường ZDGBpqđể ănZZ4p67 ZDGBpqđiểm tâm56c7ve và56c7veo sZZ4p67áng 56c7ve hôZDGBpqm sa56c7veu, thZDGBpqì ngườiUJ đầu56c7ve ti56c7veên ZZ4p67mà tụZZ4p67i nóUJ thấyUJ UJlà DrUJaco 56c7veMalfoy. ZZ4p67Có vZDGBpqẻ nUJhư 56c7ve UJMalfoy đanUJg muZZ4p67a vu56c7vei c56c7veho mộ56c7vet nZDGBpqhóm học56c7ve sUJinh nhàUJ Slyther56c7vein bằngUJ m56c7veột câUJu UJ chuyện56c7ve chọcZZ4p67 cười.ZDGBpq LúcUJ HarrZZ4p67y, RoZZ4p67n 56c7vevà Hermio56c7vene đ56c7vei ZZ4p67ngang quaUJ, MaUJlfoy đangZDGBpq ZZ4p67 nhạUJi mZZ4p67ột UJvẻ mặtUJ đZDGBpqau đớn56c7ve đếnUJ bấ56c7vet ZZ4p67tỉnh ZZ4p67khá khZZ4p67ôi hàiZZ4p67, t56c7vehế 56c7velà quanZZ4p67h nZZ4p67ó nZDGBpqổ rZZ4p67a ZZ4p67 m56c7veột tràng56c7ve cười.
Hermione điUJ ngUJay UJsau lZDGBpqưng H56c7vearry, nói:
"Kệ ZZ4p67xác nóUJ. Cứ56c7ve mUJặc kệUJ ZDGBpqnó ZZ4p67đi, n56c7veó chẳnUJg đángZDGBpq đểZZ4p67 mìUJnh bậUJn tZDGBpqâm đâu..."
NhưZZ4p67ng P56c7veancy ParkinsUJon, ZZ4p67một ZZ4p67con 56c7vebé ZZ4p67nhà SlythZZ4p67erin, mặt56c7ve tẹZDGBpqt 56c7veda UJnhăn nhZDGBpqư mặ56c7vet chUJó PuZZ4p67g ch56c7veợt r56c7veít lênZZ4p67 t56c7vehe thé:
"Ê, UJPotter! ZDGBpqPotter ơUJi, viênUJ gi56c7veám nZDGBpqgục AzkabUJan đZZ4p67ang tớiZDGBpq kUJìa! PZDGBpqotter, Hùuuuu!"
HaZDGBpqrry ngồiUJ 56c7vephịch xuốngUJ cái56c7ve ghếUJ bê56c7ven cạnhZDGBpq G56c7veeorge ởZZ4p67 bànZZ4p67 UJăn củaZZ4p67 nh56c7veà GUJryffindor. GeorgUJe phZDGBpqát chZDGBpqo tụiUJ nZDGBpqó mấy56c7ve tờZDGBpq giấy:
"Thời ZDGBpqkhóa biểZDGBpqu củaZZ4p67 họcZZ4p67 sUJinh năUJm thứZDGBpq bUJa đâyZZ4p67. ỦaZZ4p67, cóZZ4p67 ch56c7veuyện 56c7vegì vZDGBpqậy Harry?"
Ron ngồiZDGBpq xZDGBpquống g56c7vehế bên56c7ve k56c7veia UJGeorge, UJtrừng mắtUJ nhìZZ4p67n ZZ4p67qua phíUJa bà56c7ven ZDGBpqăn ZZ4p67nhà SlyZDGBpqtherin, nói:
"Thằng Malfoy."
George ngướcZDGBpq nhUJìn quaUJ, vừaUJ đúng56c7ve lúcZDGBpq thấyZDGBpq Malf56c7veoy lạiZDGBpq ZZ4p67đang mộ56c7vet ZDGBpqlần nữZDGBpqa gZDGBpqiả bộZDGBpq xỉuUJ m56c7veột các56c7veh ZDGBpqđầy sợUJ hãZDGBpqi. GeZDGBpqorge b56c7veình thản56c7ve nói:
"UJThằng nhZZ4p67ãi ranhZDGBpq. NóZZ4p67 56c7vecũng 56c7veđâu cóUJ oa56c7vei phonZZ4p67g l56c7veẫm 56c7ve liệtZDGBpq gìZZ4p67 56c7vecho lắmUJ ZZ4p67khi viUJên giáZDGBpqm ngZDGBpqục AzkabaZDGBpqn kiểm56c7ve trUJa đoànZDGBpq tàuUJ 56c7vetối hôm56c7ve qUJua ZZ4p67 đUJâu. NóUJ cũn56c7veg ch56c7veạy tọt56c7ve quZZ4p67a toZDGBpqa củaZDGBpq tụiZDGBpq mZDGBpqình, p56c7vehải kZZ4p67hông Fred?"
Fred khUJinh 56c7vebỉ liZZ4p67ếc 56c7vemắt nZDGBpqhìn ZDGBpqsang Malfoy:
"ĐUJồ séZDGBpqm ZZ4p67tè t56c7verong quần."
GeoUJrge nói:
"Ngay nUJhư aUJnh UJđây cũngZDGBpq khôn56c7veg khoá56c7vei cZDGBpqho lZDGBpqắm. HZZ4p67ọ đ56c7veúng UJlà kinZZ4p67h t56c7veởm thi56c7veệt, mấy56c7ve vZZ4p67iên giámZDGBpq n56c7vegục Azk56c7veaban ấy..."
Fred nói:
"Họ làZDGBpqm UJruột ZZ4p67gan ZZ4p67mình thiếuZZ4p67 điZZ4p67ều bịZDGBpq đônZZ4p67g lạnhZZ4p67 hếZZ4p67t vậyZDGBpq há?"
Harry nóZDGBpqi nhỏ:
"Nhưng màZDGBpq cáZZ4p67c UJanh ZZ4p67đâu ZZ4p67có xỉu,UJ phải56c7ve không?"
George nóiUJ UJmạnh mẽ:
"Quên ZZ4p67chuyện 56c7veđó điUJ, HarrUJy. ZDGBpqCó mộZDGBpqt ZDGBpqlần 56c7veba ZDGBpqphải đUJi ZZ4p67 56c7vetới UJnhà ZZ4p67ngục AzkabaZZ4p67n, nhớUJ khôn56c7veg ZZ4p67Fred? BUJa UJnói đZDGBpqó lZZ4p67à n56c7veơi tồiZZ4p67 tệ56c7ve ZZ4p67nhứt m56c7veà UJ ZZ4p67ông UJtừng biết56c7ve đến.ZDGBpq 56c7veBa trở56c7ve về56c7ve nhà56c7ve taZDGBpqy châ56c7ven rZZ4p67un r56c7veẩy rồZZ4p67i ph56c7veát bệnUJh luônZDGBpq 56c7ve mà..56c7ve. ZDGBpqMấy viê56c7ven giáZDGBpqm nZDGBpqgục AzkabaZZ4p67n húZDGBpqt hếtZZ4p67 niềmZZ4p67 v56c7veui khỏ56c7vei c56c7veái nUJhà ngụcZZ4p67 đó.56c7ve ỞZZ4p67 ZZ4p67 56c7vetrong đó,ZDGBpq hầuUJ ZDGBpqnhư tUJất c56c7veả cUJác tUJù nhân56c7ve ZZ4p67ngục AZZ4p67zkaban đề56c7veu phá56c7vet đi56c7veên lZDGBpqên ZZ4p67 hết."
Fred ZZ4p67đổi đZZ4p67ề tài:
"Ừ, đZZ4p67ể cZDGBpqoi thUJằng MaZZ4p67lfoy ZDGBpqsẽ vu56c7vei như56c7ve tZDGBpqhế ZDGBpqnào saZDGBpqu ZZ4p67 56c7vetrận Quiddi56c7vetch đầuUJ tiêZDGBpqn. NhUJớ UJkhông? TrZZ4p67ận QuidditcUJh đầu56c7ve mZZ4p67ùa ZZ4p67là trZDGBpqận giữaZDGBpq ZDGBpq đZDGBpqội 56c7venhà GryffinZDGBpqdor vZZ4p67à nhUJà Slytherin."
Lầ56c7ven duUJy 56c7venhứt 56c7vemà UJHarry ZZ4p67và MaZZ4p67lfoy đốiUJ đầuZDGBpq n56c7vehau ZDGBpq tronZZ4p67g mộtZDGBpq 56c7vetrận QuidditUJch ZDGBpqcũng làUJ lầnUJ UJMalfoy 56c7veđã bịthua56c7ve 56c7vete t56c7veua xiểngZZ4p67 ZZ4p67 liểnUJg. ZZ4p67Nhớ lUJại trậnZZ4p67 ZDGBpqđó, 56c7veHarry thUJấy phấn56c7ve khởi56c7ve lên56c7ve ZDGBpqchút đZDGBpqỉnh, bènZDGBpq tựUJ ZZ4p67lấy UJ cZZ4p67ho ZDGBpqmình 56c7vemấy khúc56c7ve xúc56c7ve x56c7veích và56c7ve UJcà c56c7vehua chiên.
HermioZZ4p67ne còn56c7ve UJmải nghiênUJ cứu56c7ve cUJái thờiZDGBpq k56c7vehóa bZZ4p67iểu ZZ4p67mới củUJa mZDGBpqình. ZZ4p67Cô béZZ4p67 m56c7veừng rỡ56c7ve kêZDGBpqu lên:
"Ôi, 56c7vehay quUJá! TZDGBpqụi mình56c7ve b56c7veắt ZDGBpqđầu hZZ4p67ọc UJmấy mZZ4p67ôn mớZDGBpqi ngZZ4p67ay UJhôm nay."
Ron 56c7vengó ZZ4p67qua vZDGBpqai Hermi56c7veone đọUJc ké,ZZ4p67 56c7vemặt m56c7veày nghiêmUJ trUJang hẳUJn 56c7vera. UJNó nói:
"Hermione ơi,UJ ngườiUJ t56c7vea lZZ4p67àm rốiUJ be56c7veng cáiZZ4p67 thờUJi UJ ZZ4p67khóa biểuZDGBpq cZZ4p67ủa bZDGBpqồ rồUJi. CUJoi ZZ4p67nè, họ56c7ve ZZ4p67xếp ZZ4p67cho bồ56c7ve tớZZ4p67i mZZ4p67ười môZDGBpqn h56c7veọc mộtZZ4p67 ngàZZ4p67y. UJ LàmZDGBpq g56c7veì c56c7veó đủZDGBpq tZZ4p67hời giờ."
"Mình sẽUJ xoaZDGBpqy sở.ZZ4p67 56c7veMình đãUJ dànUJ xếpZDGBpq xZDGBpqong vớiZDGBpq giáZDGBpqo 56c7vesư McGonagaZDGBpqll rồi."
Ron vZZ4p67ẫn cưUJời, nói:
"Nhưn56c7veg màUJ coUJi UJnè, bồUJ thấyUJ thờiZDGBpq kZZ4p67hóa bZZ4p67iểu sángUJ 56c7venay UJkhông? ChínZZ4p67 giờ56c7ve mônUJ ZDGBpqTiên UJtri. VUJà ngUJay phíaZDGBpq dưới,ZDGBpq cZDGBpqhín gZDGBpqiờ, ZDGBpqMuggle-học. Và..."
Ron chồ56c7vem tZDGBpqới, 56c7veghé sátUJ cZDGBpqái thờiZZ4p67 khUJóa bi56c7veểu hơn,56c7ve vẻUJ khôZDGBpqng tUJhể nZDGBpqào tiZZ4p67n được:
"Coi nUJè, ngaZDGBpqy dướUJi dòngZZ4p67 đó:ZZ4p67 ZZ4p67môn SốZZ4p67 họ56c7vec, cũZZ4p67ng ZZ4p67 ZDGBpqchín ZZ4p67giờ. ÝZZ4p67 ZZ4p67mình nóiZZ4p67 ZZ4p67là mUJình ZDGBpqbiết bồ56c7ve ZZ4p67giỏi, He56c7vermione à,56c7ve nhưZZ4p67ng 56c7vekhông a56c7vei cZDGBpqó ZDGBpq ZZ4p67thể 56c7vegiỏi đếnUJ nhZDGBpqư vậUJy. LàZDGBpqm sZZ4p67ao cùZDGBpqng mộtUJ lúZDGBpqc màZZ4p67 UJbồ cZDGBpqó UJthể hUJọc ởZZ4p67 ZZ4p67ba lớpZDGBpq ZZ4p67 chứ?"
Hermione UJnói ZDGBpqcộc lốc:
"Đừng 56c7vecó ng56c7veu. DĩZDGBpq nhUJiên mìZDGBpqnh sẽZDGBpq khôUJng nUJgồi họZZ4p67c 56c7veở ZZ4p67trong cZDGBpqả ZDGBpqba lớ56c7vep cUJùng mộtZDGBpq lúc."
"VậZDGBpqy thì..."
Hermione UJngắt lời:
"Làm ơZZ4p67n đưa56c7ve gZZ4p67iùm ZDGBpqmình h56c7veũ mứt."
"Nhưng..."
HermUJione gắtZZ4p67 lên:
"Ôi, RoUJn 56c7veơi, nếu56c7ve thờZDGBpqi kh56c7veóa biZDGBpqểu 56c7vecủa ZDGBpqmình h56c7veơi đầyZDGBpq UJ mUJột 56c7vechút thìUJ mắ56c7vec mớZZ4p67 UJgì tUJới bồUJ hảZZ4p67? UJMình đã56c7ve nóiUJ với56c7ve bồUJ rồi,ZZ4p67 mìn56c7veh đUJã d56c7veàn ZDGBpq xZDGBpqếp xonZZ4p67g hZZ4p67ết 56c7vevới gZZ4p67iáo sZZ4p67ư McZZ4p67Gonagall rồi!"
Vừa ZZ4p67lúc đ56c7veó, 56c7velão HaUJgrid UJbước vàoZZ4p67 ĐạiZDGBpq 56c7veSảnh đ56c7veường. ZZ4p67 LZDGBpqão mặZDGBpqc UJcái áoZZ4p67 kZZ4p67hoác dZZ4p67ài bằngUJ lôUJng chuột56c7ve chũi,UJ vàZDGBpq lZDGBpqão cZZ4p67ứ lơZZ4p67 đễnhZZ4p67 vun56c7veg ZZ4p67 vẫyUJ xZDGBpqác mZDGBpqột UJcon chồnUJ hôZDGBpqi tronZZ4p67g bàUJn ZZ4p67tay ZDGBpqto UJkếch 56c7vexù cUJủa mình.
Trên đườngZZ4p67 điZDGBpq 56c7vetới bZZ4p67àn giáZZ4p67o vZDGBpqiên, lUJão ZZ4p67dừng ZDGBpqbước ZZ4p67nói ZDGBpqvới 56c7vebọn trẻ:
"Ổn cZDGBpqả ZDGBpqchứ hả?UJ CácZDGBpq ch56c7veáu lUJà nhữZZ4p67ng hUJọc tròZDGBpq tr56c7veong ZDGBpq lớp56c7ve UJhọc đầu56c7ve 56c7vetiên mZZ4p67à bácZZ4p67 ZDGBpqđược dUJạy đUJó ngheUJ! LớpZDGBpq bUJắt đ56c7veầu ngUJay ZDGBpqsau bữ56c7vea ănZDGBpq ZDGBpq trư56c7vea! Bá56c7vec phảZZ4p67i thZDGBpqức ZDGBpqdậy từZZ4p67 lúZZ4p67c n56c7veăm giờZDGBpq ZZ4p67sáng đểZDGBpq c56c7vehuẩn bZDGBpqị 56c7vemọi 56c7vethứ sẵnUJ ZZ4p67 sàng..UJ. H56c7vey vọUJng đâuUJ ZZ4p67đã vZZ4p67ô đóZZ4p67 ZDGBpqrồi... báUJc đUJây, mộtZZ4p67 thầ56c7vey giáoZDGBpq... t56c7vehiệt ZDGBpq tình..."
Lão ng56c7veoác miệUJng cườiZZ4p67 to56c7vee toétZZ4p67 vớiZZ4p67 bọnZDGBpq trẻZZ4p67 v56c7veà đZZ4p67i tiếUJp tớ56c7vei bàZDGBpqn ă56c7ven dUJành cZDGBpqho UJgiáo vi56c7veên, vZZ4p67ẫn v56c7veung vẩUJy xZZ4p67ác cZZ4p67on chồn56c7ve hôi.
Với mộtUJ chútZZ4p67 ZDGBpqlo ZDGBpqâu troZZ4p67ng giọUJng nói,ZDGBpq RoZZ4p67n thắ56c7vec mắc:
"Không 56c7vebiết bácZDGBpq ấZDGBpqy chuẩn56c7ve bịZZ4p67 sZZ4p67ẵn sZZ4p67àng cáiZZ4p67 gìUJ ZDGBpqlà ZDGBpqcái gUJì nhỉ?"
Sảnh ĐưUJờng bắUJt đầuZDGBpq ZDGBpqvắng ZDGBpqbớt 56c7vekhi mọiUJ ngUJười lZDGBpqục t56c7veục 56c7veđến lớp56c7ve họcUJ đầu56c7ve tiêUJn củUJa mìnUJh. RoZZ4p67n xUJem thờiZDGBpq kUJhóa biểu56c7ve của56c7ve nó:
"Tụi mìnZZ4p67h ZDGBpqphải đUJi thôi,56c7ve đểZDGBpq cZDGBpqoi, lớUJp Ti56c7veên trZZ4p67i ởZZ4p67 ZZ4p67tầng ZDGBpqtrên cUJùng củ56c7vea ThápZDGBpq BZDGBpqắc. ZZ4p67Tụi mZDGBpqình sZZ4p67ẽ mất56c7ve mười56c7ve phZZ4p67út 56c7vemới đếUJn đưUJợc nZZ4p67ơi đó..."
Ba đứaZZ4p67 vộZDGBpqi vàZZ4p67ng UJăn ZZ4p67cho ZZ4p67xong bữaZZ4p67 điểmZDGBpq tZZ4p67âm, chàUJo UJ tạm56c7ve biệt56c7ve Fre56c7ved vUJà GeorgZDGBpqe, rồ56c7vei 56c7veđi trZZ4p67ở raZDGBpq, bănUJg quZZ4p67a SZDGBpqảnh ZDGBpqđường. UJKhi tụUJi nZZ4p67ó ZZ4p67 đUJi nga56c7veng bànZZ4p67 ănZZ4p67 củUJa n56c7vehà Sly56c7vetherin, MalfUJoy lạiUJ bi56c7veểu diZDGBpqễn trZDGBpqò n56c7vehái mộUJt cZZ4p67ơn 56c7ve x56c7veỉu n56c7veữa. Ti56c7veếng cưUJời rúZDGBpq ZZ4p67lên đuổiUJ UJtheo HarZDGBpqry vào56c7ve tZDGBpqận tiềZDGBpqn sảnh.
Hành trìZZ4p67nh xuUJyên ZDGBpqqua tòaZDGBpq lâuZZ4p67 đàZZ4p67i đểZZ4p67 ZDGBpqđến TháUJp BắUJc 56c7ve lZDGBpqà UJmột ZDGBpqhành trUJình dàiUJ. 56c7veHai nămZZ4p67 ởUJ HogwartZDGBpqs cZDGBpqhưa đủZDGBpq đểUJ ZDGBpqbọn trẻZDGBpq biếZZ4p67t hết56c7ve UJ 56c7vemọi thứZZ4p67 ZZ4p67về t56c7veòa lâ56c7veu đài:ZZ4p67 trướcZDGBpq 56c7veđây 56c7vetụi nó56c7ve 56c7vechưa từngUJ đượcZZ4p67 vZZ4p67ào bêZZ4p67n tUJrong UJ ZDGBpqTháp Bắc.
Tụi nhỏUJ trèZZ4p67o ZDGBpqlên ZZ4p67tới cầuZZ4p67 tUJhang thZZ4p67ứ bảy,ZZ4p67 đZDGBpqến mộtZDGBpq ZDGBpq đầuZZ4p67 cZZ4p67ầu tZZ4p67hang khôngZDGBpq ZDGBpqthấy quZDGBpqen ZDGBpqchút nZZ4p67ào, ởZZ4p67 đóZZ4p67 56c7vekhông cóUJ c56c7veái g56c7veì kháZDGBpqc ngoàZDGBpqi UJ ZZ4p67một bứ56c7vec ZZ4p67tranh lớnZDGBpq UJvẽ mZDGBpqột 56c7vebãi cỏUJ trốnUJg trơZZ4p67 tre56c7veo trZZ4p67ên b56c7veức tường56c7ve đá,UJ UJRon ZZ4p67 vừaZZ4p67 thởZDGBpq hổn56c7ve hể56c7ven vừaUJ nói:
"Phải... có.UJ.. mZZ4p67ột... lốUJi... điZDGBpq... tắUJt... chứ!"
Herm56c7veione ngóZDGBpq UJxuống mộZZ4p67t hZDGBpqành laZZ4p67ng vZZ4p67ắng bUJên phải:
"Chắc lZDGBpqà l56c7veối này."
Nhưng RUJon nói:
"Không phảUJi đâu.ZZ4p67 ZDGBpqĐó 56c7velà hướnZDGBpqg nUJam UJmà. ZZ4p67Mấy bZDGBpqồ UJngó coUJi, tụUJi mìnhUJ cZZ4p67ó thể56c7ve nZZ4p67hìn thấy56c7ve một56c7ve mảngUJ 56c7vehồ nướcZDGBpq UJbên ngo56c7veài cUJửa sổZZ4p67 kìa..."
Harry n56c7vegắm b56c7veức UJtranh. MộUJt chúUJ nUJgựa lùn56c7ve mũmZZ4p67 56c7vemĩm, ZDGBpq lônZDGBpqg xáZZ4p67m lốmUJ đZDGBpqốm, vUJừa mớiZDGBpq 56c7vethong do56c7veng dẫmZZ4p67 UJlên ZZ4p67bãi cỏUJ vZDGBpqà tZDGBpqhơ thẩn56c7ve ZDGBpqnhấm ZDGBpq nhápZDGBpq c56c7veỏ UJxanh. 56c7veTuy đ56c7veã q56c7veuen 56c7vevới vi56c7veệc ZZ4p67các nhUJân v56c7veật trZDGBpqong nhữZZ4p67ng bứcZDGBpq ZZ4p67tranh ởUJ UJ trường56c7ve HogwaUJrts UJcứ ZZ4p67di 56c7vechuyển luZZ4p67ng tZDGBpqung vàUJ thỉn56c7veh thoảng56c7ve bỏZZ4p67 khuZZ4p67ng ZDGBpqtranh mZDGBpqà ZZ4p67 đZDGBpqi th56c7veăm viếZDGBpqng ZZ4p67lẫn 56c7venhau, nhưZDGBpqng HaUJrry vẫZZ4p67n cứ56c7ve khoUJái n56c7vehìn cUJhúng. MộZZ4p67t lá56c7vet 56c7ve saZZ4p67u, mộ56c7vet hi56c7veệp sĩZZ4p67 lùUJn b56c7veè b56c7veè 56c7vemặc bộ56c7ve 56c7veáo giápZZ4p67 c56c7veứ UJkêu xủnZDGBpqg xoẻngZZ4p67 khZZ4p67i ôngZZ4p67 bướ56c7vec ZZ4p67 vàUJo 56c7vebức tranhZDGBpq, t56c7veheo sUJau ZDGBpqlà co56c7ven 56c7vengựa ZZ4p67lùn. ZDGBpqCăn UJcứ UJvào dUJấu UJvết ZZ4p67cỏ dUJập cZZ4p67òn ZZ4p67 dínhZZ4p67 ởZDGBpq đZDGBpqầu g56c7veối củaZZ4p67 bZDGBpqộ đồZDGBpq giZDGBpqáp kZDGBpqim loUJại ônZDGBpqg đangUJ mặc,56c7ve th56c7veì ZDGBpqcó th56c7veể UJnói chắcZZ4p67 56c7ve l56c7veà ô56c7veng vừaUJ tZZ4p67é ngựa.
Nhìn thấyUJ HarryZZ4p67, RZDGBpqon ZZ4p67và HermioUJne, ôn56c7veg hi56c7veệp ZDGBpqsĩ 56c7vegào lên:
ZDGBpq"A! ZZ4p67Quân bấtZZ4p67 lươZDGBpqng n56c7veào dámUJ ZDGBpqxâm nhập56c7ve 56c7velãnh địa56c7ve ZDGBpq ZZ4p67riêng củaZDGBpq tUJa ZDGBpqhả? PhảiUJ c56c7vehăng cUJác ngUJươi đếZDGBpqn 56c7vecười nh56c7veạo t56c7vea nUJgã ngự56c7vea? 56c7veHãy rút56c7ve ZZ4p67 gươ56c7vem ZDGBpqra, đồZZ4p67 bấUJt lưUJơng, đồZDGBpq chó!"
Ba đứUJa nUJhỏ 56c7vesửng ZZ4p67sốt ZDGBpqđứng ng56c7veớ rZZ4p67a nZZ4p67hìn ônUJg hi56c7veệp s56c7veĩ 56c7ve ZDGBpqlùn UJđang rUJút UJthanh gươmZDGBpq rUJa khỏiZDGBpq UJcái vZDGBpqỏ kiếm56c7ve 56c7vevà bắUJt UJđầu vunZDGBpqg 56c7vegươm tron56c7veg UJ 56c7vetay mộtZZ4p67 cáchZDGBpq hunZDGBpqg hănZDGBpqg, cZDGBpqòn chZDGBpqân cẳZZ4p67ng thìZDGBpq nhả56c7vey ZDGBpqloi 56c7vechoi tr56c7veong cZZ4p67ơn g56c7veiận ZZ4p67 đi56c7veên cuồngZZ4p67. NhưngZDGBpq ZZ4p67lưỡi gZZ4p67ươm ZDGBpqquá ZDGBpqdài UJso vUJới ZDGBpqthân hì56c7venh cụtUJ UJngủn cZZ4p67ủa ZDGBpqông, ZDGBpq thànZZ4p67h rZDGBpqa khUJi 56c7veông cZZ4p67hém mộtZZ4p67 đUJường ZZ4p67gươm ác56c7ve liệtZZ4p67 tZDGBpqhì ZZ4p67đà gươmZZ4p67 điUJ làmZZ4p67 ôZDGBpqng mất56c7ve ZDGBpq ZDGBpqcả thăngZZ4p67 ZDGBpqbằng, t56c7veé lăZDGBpqn đùngZZ4p67, sấpZDGBpq mặt56c7ve xuUJống bãUJi cỏ.
Harry tiếnZZ4p67 tới56c7ve gầnZDGBpq bZZ4p67ức tZZ4p67ranh hơn,56c7ve n56c7veó hỏi:
"Ông ZZ4p67có saUJo không?"
"LUJùi lạZDGBpqi! QuânZDGBpq khoZDGBpqác láUJc đêZZ4p67 ZDGBpqtiện! Lù56c7vei! ZDGBpqĐồ xZZ4p67ỏ lá!"
Ông hiZDGBpqệp s56c7veĩ lạiZDGBpq nắZDGBpqm chZZ4p67ặt tUJhanh ZZ4p67gươm, chốZDGBpqng gươmZZ4p67 ZDGBpq xuốnZZ4p67g đ56c7veể đứnZZ4p67g lên,UJ nhưUJng l56c7veưỡi gươZDGBpqm ZZ4p67lún ZDGBpqsâu thêmZDGBpq ZZ4p67vào lZZ4p67ớp cỏ,UJ vàZZ4p67 ZZ4p67khi UJông ZZ4p67 ZZ4p67đứng dậy56c7ve đưZZ4p67ợc ZZ4p67rồi tZDGBpqhì ZDGBpqcho dù56c7ve đUJã cốZDGBpq 56c7vegắng hếtZDGBpq sứcUJ 56c7vemình, ZZ4p67ông khôngUJ thể56c7ve nZDGBpqào ZDGBpq 56c7verút ZZ4p67lưỡi gươm56c7ve ZDGBpqra đượZZ4p67c nữ56c7vea. CuốiZZ4p67 ZDGBpqcùng 56c7veông ph56c7veải tZDGBpqự quZZ4p67ăng mìnZZ4p67h xu56c7veống cỏ,ZZ4p67 UJ đẩyUJ cZZ4p67ái mạngZZ4p67 chZZ4p67e mặtZZ4p67 trZDGBpqên cáZDGBpqi nUJón giápUJ sắt56c7ve ZZ4p67ra để56c7ve laUJu ZDGBpqmồ hUJôi đUJang rịZDGBpqn đZZ4p67ầm 56c7ve đìa.
TUJhừa dịZZ4p67p ô56c7veng hiệpUJ sĩUJ nghỉUJ mệt,56c7ve HZZ4p67arry p56c7vehân trần:
"Như vầZZ4p67y UJnè, tUJụi tôZZ4p67i đZDGBpqang đ56c7vei tì56c7vem T56c7veháp BZZ4p67ắc. Chắc56c7ve ZDGBpqông UJđâu biếtZDGBpq 56c7vechỗ đóZZ4p67 ở56c7ve đâuUJ hả?"
Cơn giậZDGBpqn cUJủa ôUJng hiệpUJ sĩ56c7ve 56c7vedường n56c7vehư ZZ4p67tan biếZZ4p67n đZZ4p67i ZDGBpqtức thZDGBpqì. Ông56c7ve lácZZ4p67h ZDGBpqcách đứZDGBpqng dậZDGBpqy vUJà dõZZ4p67ng dạcZZ4p67 hô:
"Một cuUJộc truZDGBpqy tZDGBpqìm! ZDGBpqHãy the56c7veo ZDGBpqta, hỡi56c7ve cáZZ4p67c bằnZDGBpqg UJ hZDGBpqữu thZDGBpqân thiUJết! ChúngZZ4p67 ZZ4p67ta ZDGBpqsẽ tUJìm ZDGBpqra mụZZ4p67c tiZZ4p67êu củZDGBpqa cácZZ4p67 bạn,ZDGBpq hoặcZZ4p67 l56c7veà cUJhúng ZDGBpq 56c7veta sZZ4p67ẽ dũZDGBpqng cảmZDGBpq ZZ4p67bỏ mạnZZ4p67g vì56c7ve nhiệZZ4p67m vụ!"
Ông ZZ4p67hiệp sUJĩ ZZ4p67lại ZDGBpqmột lầZZ4p67n nZZ4p67ữa cốUJ gắnZZ4p67g rUJút 56c7vethanh 56c7ve gư56c7veơm ZZ4p67ra 56c7vemột cáchZDGBpq khUJông 56c7vehiệu quảZZ4p67, rồUJi cố56c7ve ZZ4p67trèo lUJên UJcon ngZDGBpqựa mập,ZZ4p67 nhưnZZ4p67g lạZZ4p67i 56c7ve ngUJã xuZDGBpqống. ÔZDGBpqng bZDGBpqèn khí56c7ve kháiZZ4p67 lUJa to:
"Đành UJđi bộZDGBpq vậy,56c7ve UJthưa quUJí n56c7vegài 56c7vevà UJquí nương!ZDGBpq LZZ4p67ên đưZDGBpqờng! Tiến56c7ve lên!"
Và, trZZ4p67ong bộUJ 56c7veáo giápUJ sắtUJ UJkêu xủngZDGBpq xoẻn56c7veg ầmZDGBpq 56c7veĩ, 56c7ve ônZDGBpqg UJta chZZ4p67ạy vô56c7ve cZZ4p67ạnh tr56c7veái cZDGBpqủa c56c7veái khu56c7veng UJtranh vàUJ biZDGBpqến ZZ4p67mất kZZ4p67hỏi cảZDGBpqnh t56c7verí UJ củaUJ UJbức tranh.
Ba ZZ4p67đứa nhỏZZ4p67 56c7vevội vZDGBpqã cUJhạy t56c7veheo ônUJg hiệUJp UJsĩ dZDGBpqọc hàUJnh UJ lanZDGBpqg, căUJn cứZDGBpq tZDGBpqheo âmUJ thanUJh ZDGBpqxủng xoẻn56c7veg p56c7vehát 56c7vera từ56c7ve 56c7vebộ áoZZ4p67 giápZZ4p67 cZDGBpqủa ôUJng. 56c7ve ThỉnhUJ thoản56c7veg tụZDGBpqi ZDGBpqnó nhZZ4p67ìn 56c7vethấy ônZDGBpqg UJchạy ngaUJng quZDGBpqa UJmột 56c7vebức ZZ4p67tranh ởZDGBpq ph56c7veía ZZ4p67 trước.
"Hãy cốZDGBpq màUJ ZZ4p67can ZZ4p67đảm lZDGBpqên nhé,ZZ4p67 điềZDGBpqu tZZ4p67ệ nhZDGBpqứt ZDGBpqcòn chưZZ4p67a xảyZZ4p67 rZZ4p67a đâu!"
Ông hiệpUJ s56c7veĩ gZZ4p67ào ZDGBpqto, v56c7veà UJtụi nó56c7ve t56c7vehấy ônZDGBpqg tá56c7vei xZDGBpquất UJ ZZ4p67hiện pUJhía trướcUJ mZDGBpqột nhUJóm các56c7ve UJbà mặcUJ váyUJ phồngZDGBpq vẻ56c7ve nhớnZDGBpq nhác.ZZ4p67 Tra56c7venh 56c7vecủa 56c7ve cá56c7vec ZDGBpqbà treZZ4p67o ZZ4p67trên UJvách củZZ4p67a mộtZZ4p67 cZDGBpqầu t56c7vehang x56c7veoắn ch56c7veông chênh.
HarZZ4p67ry, RZDGBpqon vZDGBpqà Hermio56c7vene thởZZ4p67 hUJổn hển56c7ve tUJrèo lêZZ4p67n 56c7ve nhữngZZ4p67 bậ56c7vec UJthang xoZZ4p67ắn UJsít sUJao, UJcàng lZZ4p67úc cànZZ4p67g thấyZDGBpq chónUJg mặZDGBpqt UJhơn, cUJho ZZ4p67đến UJ khZZ4p67i UJnghe đưZDGBpqợc ZZ4p67tiếng nZZ4p67ói ZDGBpqrì rầUJm 56c7vephía UJtrên đầu,ZDGBpq thì56c7ve tUJụi UJnó biế56c7vet chZDGBpqắc 56c7vemình ZZ4p67 ZZ4p67đã tới56c7ve đượcZZ4p67 lớpUJ học.
Ô56c7veng hiệpUJ ZDGBpqsĩ bấyUJ giZZ4p67ờ UJmới t56c7vehò đầuUJ v56c7veô bứcZDGBpq tZDGBpqranh của56c7ve UJmột ôUJng UJthầy tUJu ZDGBpqcó vẻZZ4p67 mZDGBpqặt ZDGBpqhết ZZ4p67sức nZZ4p67ham hiể56c7vem, UJla lớn:
"Tạm biZZ4p67ệt! Tạm56c7ve biệUJt UJnhé, cá56c7vec chiếnZZ4p67 56c7vehữu củaUJ 56c7veta! ZZ4p67 BấtZZ4p67 cứZZ4p67 khZZ4p67i nà56c7veo ZDGBpqcác ZDGBpqbạn UJcần đếnZDGBpq mộZDGBpqt trá56c7vei tiZDGBpqm cUJao thượngZZ4p67 vàUJ những56c7ve bZDGBpqắp thị56c7vet ZZ4p67 sZDGBpqắt théZDGBpqp, tZDGBpqhì ZZ4p67cứ tZDGBpqìm đ56c7veến NgUJài Cadogan!"
Khi ônZDGBpqg 56c7vehiệp UJsĩ bUJiến ZDGBpqđi rồiZDGBpq, RoZDGBpqn 56c7velầm bầm:
"Ừ, chừnZDGBpqg nZDGBpqào UJtụi nZZ4p67ày UJcần đ56c7veến UJmột ngườiZZ4p67 56c7vegàn 56c7vedở, thế56c7ve nàoZDGBpq tụiZDGBpq 56c7venày cũnZZ4p67g kêuZZ4p67 ZZ4p67tới ông."
Ba đ56c7veứa trZZ4p67èo ZDGBpqnốt mấZZ4p67y bậZZ4p67c thaZDGBpqng cuUJối cùngZZ4p67, ZDGBpqđặt UJ 56c7vechân ZDGBpqlên mộtUJ đầuUJ cUJầu ZDGBpqthang ZDGBpqnhỏ xíu,56c7ve ZZ4p67ở đZDGBpqó hầu56c7ve 56c7venhư cảUJ lớpUJ họZDGBpqc TiênZDGBpq tr56c7vei đZDGBpqều 56c7ve đ56c7veã ZDGBpqtụ tập56c7ve ZDGBpqđông đZZ4p67ủ. ZDGBpqKhông UJthấy cánhZZ4p67 ZDGBpqcửa nUJào mởUJ rZDGBpqa tZZ4p67ừ đầuZDGBpq ZDGBpqcầu thaZDGBpqng này.UJ ZDGBpq Ro56c7ven hu56c7veých cZDGBpqùi chỏZDGBpq vZDGBpqô HarrZDGBpqy, c56c7vehỉ l56c7veên trầnUJ nhà56c7ve, trZZ4p67ên đóZDGBpq cóZZ4p67 mZDGBpqột ZZ4p67cái gi56c7veống UJ UJnhư c56c7veửa bẫUJy sậpZZ4p67 hì56c7venh trUJòn, ZZ4p67có đínhUJ mộZZ4p67t 56c7vecái thể56c7ve bà56c7vei bằngUJ đồn56c7veg. HarrUJy đọc:
"Sybil56c7vel TrelawneyZZ4p67, gZZ4p67iáo UJviên bộZDGBpq 56c7vemôn TiZZ4p67ên TZZ4p67ri UJhọc... LàZZ4p67m ZDGBpqsao tZDGBpqụi mìn56c7veh l56c7veên đưZZ4p67ợc 56c7vetrên đóUJ bâZDGBpqy giờ?"
Như thể56c7ve UJđể trZDGBpqả UJlời câu56c7ve hỏiZZ4p67 củZDGBpqa UJHarry, cZDGBpqánh cửaUJ 56c7ve ZDGBpqbẫy sZDGBpqập bỗnUJg nh56c7veiên mở56c7ve ZDGBpqra, vàZDGBpq mUJột cá56c7vei ZZ4p67thang bằngZZ4p67 ZDGBpqbạc đZZ4p67ược t56c7vehả 56c7vexuống ZZ4p67ngay ZDGBpq bênZZ4p67 cZZ4p67hân HaUJrry. MọZDGBpqi ngườZZ4p67i chUJợt UJim bặt.
Ron UJnhe răn56c7veg cười:
"Nhường bồUJ lênZDGBpq trước56c7ve đó."
HarrZDGBpqy đànhUJ le56c7veo lZZ4p67ên trướcZDGBpq ZZ4p67tiên, bướcZDGBpq v56c7veào mộZZ4p67t ZDGBpq pUJhòng họcZDGBpq trôngZZ4p67 lUJạ ZZ4p67lùng 56c7venhất từZDGBpq trướcUJ tới56c7ve nZDGBpqay. ThậtZZ4p67 UJra, nóZZ4p67 chẳngZZ4p67 giống56c7ve UJ UJphòng họcUJ 56c7vechút xíu56c7ve nUJào hZZ4p67ết; m56c7veà l56c7veại đZDGBpqâu đó56c7ve vừaUJ giốngUJ mUJột c56c7veái khZZ4p67o 56c7veáp ZDGBpqmái 56c7ve củaZDGBpq m56c7veột cZZ4p67ăn nhUJà, vừUJa gUJiống m56c7veột 56c7vecái tiệm56c7ve ZZ4p67trà kiểuZZ4p67 xUJưa. TroZZ4p67ng phònZDGBpqg ZDGBpqcó ítUJ 56c7ve UJnhứt hZDGBpqai chục56c7ve c56c7veái ZDGBpqbàn 56c7vetròn nhỏ56c7ve 56c7vebày biUJện lộZDGBpqn xộn,56c7ve ZDGBpqchung quaZZ4p67nh đZDGBpqặt ZDGBpqmấy cáZZ4p67i ZZ4p67 ghếZZ4p67 bàZZ4p67nh bZDGBpqọc ZZ4p67vải ho56c7vea sUJặc ZDGBpqsỡ vàZDGBpq mấZDGBpqy cáZDGBpqi gZZ4p67ối nệmZDGBpq nhỏ56c7ve ZDGBpqmà dZDGBpqày. MọiZZ4p67 thứZZ4p67 được56c7ve 56c7ve sUJoi UJsáng bằng56c7ve ánUJh đèn56c7ve đỏZZ4p67 thắmUJ. TấtZDGBpq cZDGBpqả màZDGBpqn c56c7veửa ZZ4p67sổ đề56c7veu kéZZ4p67o UJkín lZDGBpqại vàZZ4p67 ZDGBpq nhiề56c7veu ngọZZ4p67n đ56c7veèn đượcUJ chụpZDGBpq kíZZ4p67n bằ56c7veng nhữngZDGBpq UJcái khănZDGBpq quàngZDGBpq 56c7veđỏ sậZZ4p67m. CănZZ4p67 phònZZ4p67g ZZ4p67 ấmZZ4p67 mộtUJ cáUJch ngộtZZ4p67 ngạ56c7vet, vàUJ dưZZ4p67ới bZDGBpqệ lZZ4p67ò sưZZ4p67ởi chấtZZ4p67 đầZZ4p67y nhó56c7vec cácZZ4p67 thZDGBpqứ, một56c7ve ZDGBpq ngọnZDGBpq lửZDGBpqa UJđang đuUJn một56c7ve c56c7veái ấmZDGBpq đồn56c7veg tZDGBpqo tướn56c7veg, 56c7vetỏa UJra mộUJt thZZ4p67ứ mùiZDGBpq ZDGBpqhăng nZDGBpqồng ZZ4p67 đếnUJ ZZ4p67phát bệnh.ZZ4p67 MấUJy 56c7vecái kệUJ đặtZZ4p67 ZDGBpqdọc bứZZ4p67c tườ56c7veng tUJròn qu56c7veây chấZDGBpqt lộnUJ xộUJn 56c7ve nhữnZZ4p67g lôZDGBpqng chi56c7vem đầUJy bZZ4p67ụi bámUJ, nhữngUJ mẩ56c7veu n56c7veến cụZDGBpqt, UJnhiều xấpZDGBpq bàZZ4p67i l56c7veá UJte 56c7vetua, UJ vôUJ số56c7ve những56c7ve trZZ4p67ái ZZ4p67cầu tZDGBpqhủy tiZDGBpqnh ónUJg ZDGBpqánh bạc,UJ vZZ4p67à cUJả mộUJt đoànUJ quânUJ táZDGBpqch ZZ4p67 tràZDGBpq hùZZ4p67ng hậu.
Cả lớZZ4p67p 56c7veđang UJtập trunZZ4p67g trZDGBpqong phUJòng qUJuanh, mọiZDGBpq ngườZZ4p67i nóZZ4p67i n56c7veăng 56c7vethì thàUJo. Ro56c7ven 56c7veđến sáZDGBpqt bêUJn vaZDGBpqi HarUJry, hỏi:
"Cô giZZ4p67áo đâu?"
TZDGBpqhình ZDGBpqlình mộUJt giọngUJ n56c7veói ZZ4p67vọng ZDGBpqra ZZ4p67từ bónZZ4p67g tZZ4p67ối, UJmột UJthứ giọZDGBpqng mZZ4p67ơ hồ56c7ve nhỏZZ4p67 nhẹ:
"CUJhào ZZ4p67các tròUJ. T56c7vehật ZZ4p67hân hZDGBpqạnh ZZ4p67được gặpZDGBpq cá56c7vec UJtrò tron56c7veg thếZZ4p67 giớiZZ4p67 vậtZDGBpq chất."
Ấn tượngZZ4p67 củ56c7vea Ha56c7verry ngaUJy l56c7veúc ZDGBpqđó lZZ4p67à ZZ4p67về mộtUJ lo56c7veài ZZ4p67 56c7vecôn trù56c7veng ZZ4p67to tướnUJg rựcZDGBpq ZZ4p67rỡ. GiZDGBpqáo sZDGBpqư TrelaUJwney dUJi chu56c7veyển ZZ4p67vào vùn56c7veg 56c7vecó UJánh ZZ4p67 56c7velửa sZZ4p67oi, v56c7veà bZZ4p67ọn trZDGBpqẻ nhận56c7ve tZZ4p67hấy bàUJ gZZ4p67iáo ốmZDGBpq cZDGBpqà 56c7vetong càZZ4p67 tUJeo, cZDGBpqặp mZZ4p67ắt kiếngZDGBpq ZZ4p67 là56c7vem phónZZ4p67g đạiZZ4p67 đôUJi mắt56c7ve của56c7ve bZZ4p67à tUJo 56c7vehơn UJkích thưZZ4p67ớc tựZDGBpq UJnhiên rấtUJ nhiềZDGBpqu lZZ4p67ần, UJ vZZ4p67à bUJà qu56c7veấn 56c7vemột cZDGBpqái kh56c7veăn choZDGBpqàng đZDGBpqầu mỏZDGBpqng 56c7vecó d56c7veát ZZ4p67trang kiZDGBpqm 56c7veóng UJánh. ZDGBpqQuanh ZZ4p67 cáUJi cổZDGBpq mảnhUJ kZZ4p67hảnh UJcủa bàZZ4p67 l56c7veà ZZ4p67vô sZDGBpqố nhữZZ4p67ng dâyZZ4p67 c56c7vehuyền v56c7veà ZDGBpqchuỗi hạt,ZDGBpq ZZ4p67còn ZDGBpq 56c7vecánh taZZ4p67y, bZDGBpqàn 56c7vetay ZDGBpqvà n56c7vegón taZDGBpqy củaZZ4p67 ZDGBpqbà thìZZ4p67 đeoZZ4p67 đầUJy nZZ4p67hững v56c7veòng vớiZDGBpq nhẫn.UJ BàZZ4p67 56c7ve nói:
"Ngồi xZZ4p67uống điZDGBpq cUJác t56c7verò, nZZ4p67gồi xuống56c7ve nào."
Bọn tr56c7veẻ vụZDGBpqng vUJề trèo56c7ve lUJên mấy56c7ve c56c7vehiếc gZZ4p67hế bàZDGBpqnh hoặ56c7vec 56c7ve ZZ4p67ngồi 56c7velọt thỏmUJ tZZ4p67rong mấUJy cáUJi gối56c7ve nệmZDGBpq. H56c7vearry, 56c7veRon ZZ4p67và HeZDGBpqrmione cùngZDGBpq ZZ4p67ngồi 56c7ve quUJanh mộZDGBpqt ZZ4p67cái bZZ4p67àn tròn.
Giáo sZZ4p67ư Trelawn56c7veey tZZ4p67hì tựZDGBpq mìUJnh ngồiUJ vUJào mộ56c7vet cáZDGBpqi ghếZDGBpq bàn56c7veh cZZ4p67ó cánZDGBpqh đặt56c7ve ZZ4p67trước ZZ4p67lò sưởi.UJ B56c7veà nói:
"Chào mừnUJg cácZZ4p67 tròZZ4p67 đ56c7veến vớUJi bộ56c7ve mZZ4p67ôn TUJiên trUJi họZZ4p67c. ZZ4p67 TêZZ4p67n củaZZ4p67 tZZ4p67ôi lZDGBpqà gi56c7veáo sZZ4p67ư TreZZ4p67lawney. TrướcZDGBpq đây56c7ve ZZ4p67có lZDGBpqẽ cácZDGBpq tZDGBpqrò chZDGBpqưa UJtừng UJgặp 56c7ve tZZ4p67ôi. VZDGBpqì 56c7vetôi thấyUJ nếuUJ xuZZ4p67ống dướ56c7vei thườngUJ xu56c7veyên qZZ4p67uá thZDGBpqì 56c7veba m56c7veớ boZDGBpqn che56c7ven chộn56c7ve ZZ4p67 rộnUJ củaZZ4p67 cáZZ4p67i trườUJng cóUJ thểZZ4p67 làmZZ4p67 mờ56c7ve đi56c7ve NộiUJ NZZ4p67hãn ZZ4p67của tôi."
Không56c7ve aUJi 56c7venói UJgì đểUJ đáZDGBpqp UJlại cáUJi thôngZDGBpq bZDGBpqáo khácUJ UJ tZDGBpqhường đó.ZDGBpq ZDGBpqGiáo sư56c7ve TrelawnZZ4p67ey khéoUJ lé56c7veo nhẹZDGBpq nhàngZZ4p67 56c7vesửa lạUJi ZZ4p67cái kZZ4p67hăn ZZ4p67choàng UJ ZDGBpqrồi nóZDGBpqi tiếp:
"Vậy lUJà cá56c7vec tZDGBpqrò 56c7veđã chọ56c7ven họcZZ4p67 môUJn Ti56c7veên trZZ4p67i, bUJộ mônZDGBpq ZZ4p67 k56c7vehó khăn56c7ve nhứt56c7ve tronZZ4p67g ZDGBpqcác ngàZZ4p67nh ZDGBpqnghệ thuZDGBpqật huyền56c7ve ZZ4p67bí. TôiZDGBpq muốZZ4p67n lưu56c7ve UJý cáZDGBpqc 56c7ve trZZ4p67ò ZDGBpqngay tUJừ buổiZZ4p67 bZZ4p67an sơZZ4p67 ZZ4p67là UJnếu c56c7veác tZZ4p67rò khôUJng cóZDGBpq cái56c7ve NhìZZ4p67n, thUJì tZZ4p67ôi ZDGBpqsẽ ZDGBpq chẳZDGBpqng thểUJ ZDGBpqdạy d56c7veỗ cácZDGBpq tròZZ4p67 đượcZZ4p67 nhiềZZ4p67u nZZ4p67hỏi gì56c7ve cZZ4p67ho lắmZZ4p67. Sá56c7vech vởZDGBpq cũnZDGBpqg c56c7vehẳng 56c7ve ZZ4p67giúp đỡZZ4p67 cUJác trò56c7ve ZDGBpqbao nhiUJêu tronZDGBpqg lUJĩnh vựcUJ nZZ4p67ày đâu..."
Nghe mấUJy cZZ4p67âu nZDGBpqày, HaZDGBpqrry vàZZ4p67 RoZZ4p67n cùng56c7ve UJnhe răZZ4p67ng UJ cưZZ4p67ời vàZDGBpq lZDGBpqiếc mắZDGBpqt ZDGBpqnhìn HeZDGBpqrmione, cZDGBpqô béUJ ZZ4p67tỏ UJra sửngZZ4p67 sUJốt vềZDGBpq cáUJi ZZ4p67điều làZZ4p67 sáchZDGBpq 56c7ve ZZ4p67thì cũ56c7veng UJkhông giúZDGBpqp íZDGBpqch gZDGBpqì tronUJg vUJiệc ZDGBpqhọc bộZDGBpq ZZ4p67môn này.
"Nhiều phZDGBpqù thủZZ4p67y ZDGBpqvà phZZ4p67áp sư,56c7ve mặ56c7vec dù56c7ve tàZZ4p67i bUJa tronUJg 56c7ve nhữnUJg lĩnhZZ4p67 vực56c7ve nhZZ4p67ư n56c7veổ toUJ, ước56c7ve đoá56c7ven giZDGBpqỏi vUJà biếZZ4p67n 56c7vemất đột56c7ve ZDGBpqngột, UJnhưng vẫnZDGBpq ZDGBpq khôngZDGBpq thểZDGBpq nàoUJ nhìnUJ xuyênZDGBpq ZZ4p67qua đượcZDGBpq 56c7venhững bZDGBpqí mậZDGBpqt bị56c7ve chUJe phủZDGBpq củaZZ4p67 tưZDGBpqơng ZZ4p67 lai."
Đôi mắtUJ tUJo cộZDGBpq UJmơ 56c7vemàng củ56c7vea UJgiáo sưZDGBpq lướZDGBpqt từ56c7ve gươZZ4p67ng mặtZZ4p67 căngZZ4p67 thẳngUJ nàyUJ đếnZDGBpq gươngZZ4p67 mặUJt lZDGBpqo âu56c7ve khá56c7vec cUJủa 56c7velũ họZDGBpqc trò56c7ve, bà56c7ve tiếZDGBpqp tục:
"Đó ZZ4p67là thUJiên p56c7vehú, chZZ4p67ỉ d56c7veành ZZ4p67riêng chUJo mộZDGBpqt ítUJ ngư56c7veời màUJ thôi."
Bỗng nZZ4p67hiên bàUJ ZZ4p67nói v56c7veới Neville:
ZDGBpq"Trò 56c7venày, bàZDGBpq n56c7veội củaZZ4p67 tZZ4p67rò UJcó khỏe56c7ve không?"
NZZ4p67eville sUJuýt UJté lZDGBpqăn ZZ4p67ra kh56c7veỏi đốngZDGBpq gZDGBpqối nệZZ4p67m mà56c7ve nó56c7ve đZDGBpqang ngồiUJ. NóUJ ruUJn ZDGBpqrun ZZ4p67vì hoZDGBpqảng hồn:
"Dạ, ZZ4p67con nZZ4p67ghĩ b56c7veà UJcon khỏeZDGBpq ạ."
Giáo sư56c7ve Trelawn56c7veey lắcZDGBpq đầu,ZDGBpq áZDGBpqnh lZDGBpqửa pZDGBpqhản cZDGBpqhiếu ZZ4p67lấp lá56c7venh trêUJn đôZZ4p67i hoZDGBpqa ZDGBpqtai nZZ4p67gọc l56c7veục bả56c7veo 56c7vebà đeo56c7ve lủng56c7ve lẳng:
56c7ve"Nếu tôi56c7ve l56c7veà tròZDGBpq, tZZ4p67hì tôiZZ4p67 ZZ4p67không dáUJm UJchắc nhZZ4p67ư v56c7veậy đâu."
Neville ngZDGBpqhẹn h56c7veọng. GiáUJo sZZ4p67ư ZZ4p67Trelawney vẫZDGBpqn điZZ4p67ềm nhUJiên tĩ56c7venh tại:
"Chúng tUJa sẽZDGBpq nghiZZ4p67ên 56c7vecứu nhữZZ4p67ng UJphương pháp56c7ve cơZDGBpq 56c7vebản 56c7ve củZZ4p67a bộUJ môn56c7ve TiêZZ4p67n TUJri tron56c7veg năZDGBpqm họcZZ4p67 này.UJ HọZZ4p67c kZDGBpqỳ 56c7vemột sẽ56c7ve dànUJh đZDGBpqể UJhọc cUJách UJ ZZ4p67đọc cZDGBpqác ZZ4p67lá tràUJ. HọcZZ4p67 kZDGBpqỳ ZDGBpqsau ZDGBpqchúng 56c7veta sẽUJ tZDGBpqiến tớiZDGBpq mUJôn ZDGBpqCoi ChỉUJ t56c7veay. NUJhân ZDGBpq ZZ4p67tiện tUJa bảoUJ cUJho trZDGBpqò này.UJ.." GiáoZZ4p67 sư56c7ve thìnZDGBpqh lìn56c7veh hướn56c7veg cáZZ4p67i 56c7venhìn vZZ4p67ào 56c7ve Parvat56c7vei PZDGBpqatil. "..UJ. HZDGBpqãy coUJi chZDGBpqừng mộtZZ4p67 gãZZ4p67 tZDGBpqóc đỏ."
Parvati kiZDGBpqnh nZZ4p67gạc ZZ4p67quay qZDGBpqua nhìZZ4p67n RZDGBpqon đaUJng nZZ4p67gồi bênZDGBpq cạnh,UJ rồ56c7vei đ56c7veẩy gh56c7veế củUJa mìnZDGBpqh ZZ4p67xa ZDGBpqra. GiáZZ4p67o sưZZ4p67 TrelawnZDGBpqey vẫnZZ4p67 t56c7veiếp tục:
"Trong họ56c7vec ZZ4p67kỳ mùaZZ4p67 h56c7veè tớiUJ, c56c7vehúng tUJa học56c7ve lUJên tới56c7ve ZDGBpq b56c7veộ 56c7vemôn ngZZ4p67hiên ZDGBpqcứu tráZDGBpqi cầUJu phZZ4p67a ZZ4p67lê UJ- ấZDGBpqy làZZ4p67 sZDGBpqau kUJhi chú56c7veng UJta đãZDGBpq hoànZDGBpq tất56c7ve UJ đượcUJ mZZ4p67ôn đoáZZ4p67n điềmUJ lửa56c7ve. Thật56c7ve khônZDGBpqg ZZ4p67may UJlà lUJớp họcZDGBpq củaZZ4p67 ZDGBpqchúng ZDGBpqta sẽ56c7ve bZDGBpqị tạmUJ ZDGBpq ZDGBpqngưng vUJào thá56c7veng haZZ4p67i vì56c7ve một56c7ve trận56c7ve UJcúm khUJó cZDGBpqhịu. BảZZ4p67n tZZ4p67hân tUJa ZDGBpqsẽ bịUJ UJmất ZDGBpq giọng56c7ve. VàZZ4p67 vZDGBpqào khoả56c7veng gầnZDGBpq lUJễ PUJhục SinZDGBpqh, mộ56c7vet ngườiUJ troZZ4p67ng sốZDGBpq ZZ4p67chúng t56c7vea s56c7veẽ UJ ZZ4p67lìa ZDGBpqxa chúngUJ tZDGBpqa vĩ56c7venh viễn."
Sau 56c7velời tZDGBpqiên ZZ4p67tri nUJày là56c7ve mộUJt khoả56c7veng iUJm lZDGBpqặng cănZDGBpqg 56c7ve tUJhẳng, 56c7venhưng giZDGBpqáo UJsư Tre56c7velawney khôngZDGBpq có56c7ve 56c7vevẻ gìUJ nZZ4p67hận thấUJy điềZZ4p67u đó.UJ ZZ4p67Bà n56c7veói ZDGBpq ZDGBpqvới LaveZDGBpqnder ZDGBpqBrown, ngườZDGBpqi ngồiZDGBpq gZDGBpqần bàZZ4p67 nhứtZDGBpq 56c7vevà ZDGBpqgần ZDGBpqnhư ZDGBpqđã ZZ4p67co ZDGBpqrúm lZDGBpqại ZZ4p67 UJtrong ZZ4p67cái ghUJế bành:
"TZZ4p67rò l56c7veàm 56c7veơn đưUJa chZDGBpqo tôiZDGBpq UJcái bZZ4p67ình trZDGBpqà bằnUJg bạUJc lớZDGBpqn nhứt."
Lavender cZDGBpqó vẻUJ hUJú vZDGBpqía, ZZ4p67bèn đứngZDGBpq dZZ4p67ậy, ZZ4p67lấy 56c7vecái ấZDGBpqm trUJà 56c7vetổ chảngZDGBpq 56c7vetrên kZDGBpqệ xuốngUJ UJvà đặtZDGBpq nó56c7ve lUJên cá56c7vei bUJàn trướZZ4p67c UJmặt giZZ4p67áo 56c7vesư Trelawney.
"Cám 56c7veơn ZZ4p67trò. TìZDGBpqnh cờZZ4p67 t56c7vehôi, 56c7vecái điềuUJ 56c7vemà trUJò đ56c7veang khiếpUJ sợUJ... cáUJi điUJều đóUJ s56c7veẽ ZDGBpqxảy rZZ4p67a ZZ4p67vào thứZZ4p67 sáu56c7ve, ngZZ4p67ày ZDGBpq16 tháZDGBpqng 10."
Lavender ru56c7ven lẩ56c7vey bẩy.
"Bây ZDGBpqgiờ, tôi56c7ve mZZ4p67uốn ZZ4p67các tròUJ chiUJa ZDGBpqra UJthành từngZDGBpq ZDGBpq cZDGBpqặp. HZDGBpqãy lấZZ4p67y tách56c7ve t56c7verà ZZ4p67ở tr56c7veên kUJệ xuZDGBpqống, r56c7veồi lạ56c7vei đâyZDGBpq t56c7vea rZZ4p67ót đầyZDGBpq UJtrà cZDGBpqho. UJ XonZZ4p67g cácZZ4p67 t56c7verò ngồiUJ 56c7vexuống màZZ4p67 uống;56c7ve uốn56c7veg ZZ4p67đến khUJi nZZ4p67ào c56c7vehỉ ZDGBpqcòn lạiZDGBpq ZZ4p67bã t56c7verà ZZ4p67 tr56c7veong táZZ4p67ch. ZZ4p67Dùng tUJay tráiZZ4p67 súcZZ4p67 b56c7veã tràZZ4p67 tron56c7veg tách56c7ve UJba lần,56c7ve r56c7veồi úUJp t56c7veách ZDGBpq ZDGBpqxuống 56c7vedĩa; đợiZDGBpq UJcho tràUJ kZZ4p67iệt đến56c7ve giọtUJ nZDGBpqước cuốiZZ4p67 cùZDGBpqng thUJì đưaUJ cáiUJ táchUJ củaUJ ZDGBpq ZZ4p67mình 56c7vecho b56c7veạn ZDGBpqcủa mìnUJh bóZDGBpqi. CáUJc ZDGBpqtrò UJsẽ tZDGBpqheo tra56c7veng ZZ4p675 ZZ4p67và UJ6 củUJa quyểZDGBpqn UJVén ZZ4p67 UJMàn TươngZDGBpq LaZZ4p67i ZDGBpqđể dZZ4p67iễn dZZ4p67ịch ZDGBpqý nUJghĩa nhữngUJ dạ56c7veng ZDGBpqbã trà.ZDGBpq TZZ4p67ôi sZDGBpqẽ đ56c7vei quanZZ4p67h UJ ZDGBpqcác tZZ4p67rò đZDGBpqể giúZDGBpqp đỡ,UJ hư56c7veớng dẫn56c7ve. Ôi,UJ 56c7vecon ơi..."
Giáo sư56c7ve tó56c7vem lấyUJ cZDGBpqánh t56c7veay NeviZZ4p67lle, kéoUJ nóZZ4p67 đứnZZ4p67g lên,
ZZ4p67"... 56c7vesau kUJhi ZDGBpqcon làmZDGBpq bểZZ4p67 cáZDGBpqi táZZ4p67ch đầuZZ4p67 t56c7veiên, ZDGBpqcon lZDGBpqàm ZZ4p67ơn chọZDGBpqn một56c7ve ZDGBpqcái tá56c7vech có56c7ve ho56c7vea văZDGBpqn màZZ4p67u ZZ4p67xanh. ZDGBpqTôi th56c7veì UJhợp v56c7veới mZDGBpqàu hồngZZ4p67 hơn."
Liền UJsau đó56c7ve, Nev56c7veille v56c7veừa 56c7vemới UJvói lênUJ kUJệ ZDGBpqđể lấZDGBpqy ZDGBpq táUJch tr56c7veà thZZ4p67ì ngUJhe mộtZDGBpq tiếnZZ4p67g xoảng56c7ve c56c7veủa đZZ4p67ồ bZZ4p67ể. Gi56c7veáo UJsư TrelawneZZ4p67y rZZ4p67ảo UJbước ZDGBpq đếnZDGBpq bêZZ4p67n Neville56c7ve, ZDGBpqcầm theUJo mộtUJ cáiZZ4p67 56c7veđồ hốtZZ4p67 rá56c7vec vUJà chổi,ZZ4p67 ZZ4p67rồi nói:
"M56c7veột tUJrong nhữngUJ cZZ4p67ái mZZ4p67àu xaZZ4p67nh ZDGBpqlam ấ56c7vey, đú56c7veng rZDGBpqồi đ56c7veó, con..UJ. nZZ4p67ếu c56c7veon khônZDGBpqg phiềZDGBpqn... cáZDGBpqm ơZZ4p67n con..."
Khi táchUJ tZDGBpqrà củZZ4p67a ZDGBpqHarry vZDGBpqà RoZDGBpqn đUJược ró56c7vet đầyUJ tZZ4p67rà 56c7ve rồi,ZZ4p67 haZDGBpqi 56c7veđứa ZDGBpqquay UJtrở lạiZZ4p67 b56c7veàn củaZDGBpq mình56c7ve, ZDGBpqcố gắngZZ4p67 uốnZZ4p67g thZZ4p67ật nZDGBpqhanh móZZ4p67n tràZDGBpq ZDGBpq pUJhỏng lưỡiZZ4p67 ấy.UJ RZZ4p67ồi ZDGBpqtụi nUJó ZZ4p67súc ZZ4p67cặn tràUJ troZZ4p67ng t56c7veách đúngZDGBpq nhZZ4p67ư lờiZDGBpq UJchỉ ZZ4p67dẫn UJ củZDGBpqa giUJáo sưUJ TrelZZ4p67awney, rồiZDGBpq úpZDGBpq ngượcZDGBpq táZDGBpqch UJtrà xuốn56c7veg cZZ4p67ho ráZZ4p67o nướcZDGBpq UJxong đổi56c7ve ZDGBpq cZZ4p67ho nZDGBpqhau ZDGBpqđể bói.
Cả UJhai đứZZ4p67a đềuUJ mởUJ sácZZ4p67h đến56c7ve tranZZ4p67g ZDGBpq5 vàZDGBpq 6UJ. RoZZ4p67n nói:
"Đây rồi.UJ BồUJ thấUJy cáUJi gìUJ ZZ4p67ở tronUJg UJtách tUJrà củaZZ4p67 mình?"
Harry đáp:
"Một UJmớ UJchèm nZDGBpqhẹp mUJàu nâu."
Một làUJn 56c7vekhói tỏaUJ UJmùi 56c7venồng nặc56c7ve tronZZ4p67g cănUJ phòn56c7veg UJ chZDGBpqợt khiZDGBpqến cZDGBpqho HUJarry thấZDGBpqy buồn56c7ve ng56c7veủ vZZ4p67à đờZDGBpq đUJẫn đi.56c7ve TiếngZDGBpq giUJáo s56c7veư TUJrelawney ZDGBpq kZDGBpqêu gUJọi ZDGBpqsau làUJn ZDGBpqkhói UJtrà mờZZ4p67 mịt:
"Các ZZ4p67trò hUJãy mở56c7ve rộn56c7veg 56c7veđầu óZZ4p67c ZZ4p67ra, hãyZDGBpq để56c7ve c56c7veho mắt56c7ve củaUJ mìnUJh nhZZ4p67ìn xuZDGBpqyên quZDGBpqa 56c7vecõi trUJần tục!"
Harry cốZZ4p67 gZZ4p67ắng tậpZDGBpq trunZDGBpqg. ZDGBpqSau khZDGBpqi thaZZ4p67m khảoUJ ZDGBpqcuốn VénZDGBpq 56c7veMàn TưUJơng LaiZDGBpq, 56c7venó nói:
"Đúng rZZ4p67ồi, bồZDGBpq cZDGBpqó ZZ4p67một dZZ4p67ấu UJthập hơiUJ UJlung lay.ZZ4p67.. ZDGBpq nghĩaZZ4p67 làZZ4p67 bZDGBpqồ sắpZZ4p67 phảiZZ4p67 trải56c7ve qUJua "thửZZ4p67 thUJách vàZDGBpq UJđau khổ56c7ve" UJ- xiZDGBpqn ZZ4p67lỗi 56c7venghe UJ- 56c7ve nhZZ4p67ưng cZZ4p67ó mộtZZ4p67 dZZ4p67ấu 56c7vehiệu cZZ4p67ó ZZ4p67thể ZZ4p67là ZDGBpqmặt trUJời. ĐểZZ4p67 coiZZ4p67... nZDGBpqó c56c7veó nghUJĩa 56c7velà "hZDGBpqạnh UJ UJphúc lớ56c7ven"... vậyUJ lUJà ZDGBpqbồ s56c7veắp phZDGBpqải UJchịu đauZDGBpq kZZ4p67hổ nhUJưng m56c7veà sẽUJ 56c7verất vui..."
Ron nói:
"Theo ZZ4p67ý mình56c7ve ZZ4p67thì 56c7vebồ ZZ4p67cần phZDGBpqải ZDGBpqđi kUJiểm ZDGBpqtra lZDGBpqại c56c7veái Nội56c7ve NhãnZDGBpq ZDGBpqcủa bồ."
Cả ZDGBpqhai đứa56c7ve phảiZDGBpq néUJn tiếngUJ cưZZ4p67ời cZZ4p67ủa mìnhZDGBpq lạ56c7vei UJvì giáoZZ4p67 sưZZ4p67 TrelUJawney đZDGBpqang nZZ4p67hìn trừngZDGBpq trừngZZ4p67 vềZDGBpq pZZ4p67hía tụi56c7ve nó.
"Bây giờZZ4p67 đếnZDGBpq phiênUJ mình..."
Ron ngóZDGBpq vZDGBpqô 56c7vecái táZZ4p67ch củaUJ HarrZDGBpqy, trUJán 56c7venó nhZZ4p67ăn lạ56c7vei rZDGBpqa điZZ4p67ều UJsuy tư56c7ve dữZDGBpq lắm.
"Có mộZDGBpqt đốZDGBpqm tròUJn ZZ4p67hơi giốnUJg 56c7vemột cáZZ4p67i n56c7veón tráUJi dZZ4p67ưa. KhôZDGBpqng chừZDGBpqng bồZZ4p67 sắZZ4p67p ZDGBpqlàm ZDGBpqviệc ZZ4p67cho B56c7veộ PZZ4p67háp Thuật..."
Nó ZDGBpqxoay ZDGBpqtách tràZZ4p67 đểZDGBpq nZZ4p67hìn ngượcUJ lại.
"NhưnZZ4p67g mZDGBpqà nhìUJn nhưUJ vầ56c7vey thUJì nUJó giốngZDGBpq ZZ4p67một trá56c7vei UJsồi hơn...UJ ZDGBpqcái gZDGBpqì 56c7vevậy ta?"
Ron dZDGBpqò cuZZ4p67ốn VéZZ4p67n M56c7veàn TưUJơng Lai.
"Vàng trờUJi cZDGBpqho bZZ4p67ất ngờ."ZZ4p67 UJTuyệt ZZ4p67cú mèZDGBpqo. BồZDGBpq có56c7ve thZZ4p67ể chUJo mìnZZ4p67h mư56c7veợn mộUJt ítZDGBpq chứZDGBpq? Ở56c7ve đUJây cò56c7ven ZDGBpqcó cáiZDGBpq gìZZ4p67 UJnữa nè."
Ro56c7ven ZZ4p67lại xoUJay cZZ4p67ái tUJách tUJrà mộ56c7vet lầ56c7ven nữa.
"Trông gi56c7veống nhưUJ 56c7vemột c56c7veon thúZZ4p67. Ừ,UJ đZDGBpqúng rồi,ZZ4p67 cáiZZ4p67 đZZ4p67ầu thZZ4p67ú đ56c7veây... nZDGBpqó gUJiống mộtUJ co56c7ven hàUJ mã...56c7ve không,ZZ4p67 mZDGBpqột coUJn cừu..."
Harry đểZDGBpq bậZZ4p67t ZDGBpqra mộtUJ 56c7vetiếng cườiZDGBpq và56c7veo đúZZ4p67ng 56c7velúc giUJáo sưZDGBpq TUJrelawney đangZZ4p67 đảoUJ qZZ4p67uanh nó.UJ BàZZ4p67 UJnói 56c7vevới vẻ56c7ve ZZ4p67quở mắnUJg Ron:
"Đưa ZDGBpqtôi UJxem nà56c7veo, tZDGBpqrò kia."
Giáo UJsư ZZ4p67rảo 56c7vebước đUJến, xoZZ4p67ắn cáiZZ4p67 táZZ4p67ch củaZDGBpq HarrZZ4p67y khZZ4p67ỏi ZDGBpqtay RonZDGBpq, mọZZ4p67i ngườiUJ UJtrở 56c7venên i56c7vem lặnUJg, cUJhờ xem.
ZDGBpq"Giáo ZDGBpqsư ZDGBpqchăm chúUJ nUJhìn UJvào ZZ4p67cái tá56c7vech, xoaUJy nZDGBpqó ngượcZDGBpq chiềUJu kiZZ4p67m đồngZZ4p67 hồ:
"Chim ư56c7veng... coZZ4p67n yê56c7veu ZDGBpqdấu ạ,ZZ4p67 c56c7veon UJcó mộZDGBpqt kẻZZ4p67 tửZDGBpq thù."
Hermione UJthì 56c7vethầm h56c7veơi to:
"Nhưng ZDGBpqmà a56c7vei ZDGBpqcũng bi56c7veết đZZ4p67iều đóZDGBpq mà."
Giáo sUJư quZZ4p67ay l56c7veại quắcZDGBpq m56c7veắt nhZZ4p67ìn UJcô bZDGBpqé. HerZDGBpqmione vZZ4p67ẫn nói56c7ve tiếp:
ZZ4p67"Dạ, UJai cũn56c7veg biết56c7ve mà.56c7ve AZZ4p67i cũZZ4p67ng biếZZ4p67t chuyện56c7ve HaZZ4p67rry vZDGBpqà UJKẻ ZDGBpqmà aZDGBpqi cũngZDGBpq biếtZDGBpq là56c7ve aZDGBpqi đấy."
Harry v56c7veà RZDGBpqon cù56c7veng trố56c7ve mắtUJ ZZ4p67nhìn HZDGBpqermione vớiZZ4p67 sZZ4p67ự 56c7ve ngạcUJ nhiêZDGBpqn trộnZDGBpq lẫnZZ4p67 nUJiềm thánUJ phục.ZDGBpq TụZZ4p67i nóZZ4p67 chZZ4p67ưa ZDGBpqbao giờZDGBpq nZDGBpqghe HermionUJe 56c7ve nóiZDGBpq ZDGBpqchuyện vZDGBpqới gUJiáo ZDGBpqviên bằng56c7ve cáZDGBpqi giọ56c7veng 56c7venhư vậyZDGBpq. GiáUJo s56c7veư TreUJlawney chọnZZ4p67 ZDGBpq cZDGBpqách phZZ4p67ớt lZDGBpqờ ZDGBpqcô b56c7veé. 56c7veBà lUJại hạZDGBpq đôiUJ mắtZZ4p67 tZDGBpqo UJcộ củaZDGBpq bàZDGBpq xuốngZZ4p67 c56c7veái táchZDGBpq củ56c7vea ZZ4p67 HarrZDGBpqy, và56c7ve tiếpUJ tụcUJ xoUJay trởZDGBpq c56c7veái tách.
"Dùi c56c7veui... UJmột cuộcUJ 56c7vetấn c56c7veông. CoZDGBpqn 56c7veyêu UJdấu ơi,UJ UJđây khônUJg phảZZ4p67i là56c7ve một56c7ve tá56c7vech trZDGBpqà UJvui vẻUJ lắm..."
Ron rụtUJ rèUJ thưa:
"Con nghĩUJ đóUJ lUJà cáZZ4p67i nón56c7ve tráUJi dưa."
"Đầu lâu...UJ hiểZDGBpqm họUJa trUJên đườngZZ4p67 coZDGBpqn đZZ4p67i, cUJon yZZ4p67êu ạ..."
Tất ZZ4p67cả bZDGBpqọn tr56c7veẻ tro56c7veng 56c7velớp giươn56c7veg ZZ4p67mắt ngZZ4p67ó 56c7vegiáo sUJư 56c7ve TrelUJawney vớUJi vẻUJ ZZ4p67kinh ZZ4p67hãi chếZZ4p67t khiếp56c7ve điZDGBpq đượUJc. Bà56c7ve xoaUJy cZZ4p67ái táZDGBpqch lầnUJ cu56c7veối UJ cùng,ZDGBpq háZDGBpq hốcUJ miệng,UJ rZDGBpqồi t56c7vehét lên.
Lại van56c7veg lênUJ mZDGBpqột tiếngZDGBpq ZZ4p67xoảng cZDGBpqủa UJđồ sứZZ4p67 bể;ZDGBpq ZZ4p67 NZDGBpqeville vừ56c7vea lZDGBpqàm tiêZDGBpqu cáiZZ4p67 tácUJh thZDGBpqứ haUJi ZDGBpqcủa nó56c7ve. GiáUJo sưUJ TrelawZDGBpqney nZZ4p67gồi 56c7ve thụpZZ4p67 xuốnZZ4p67g m56c7veột UJcái ghếUJ bZZ4p67ành trống,UJ ZDGBpqbàn ta56c7vey ZZ4p67lóng lUJánh c56c7veủa bà56c7ve đèUJ lêUJn ZDGBpqphía ZDGBpq tráiZZ4p67 tiUJm mìZZ4p67nh vàUJ mắtZDGBpq bàUJ nZDGBpqhắm ZZ4p67tịt lại.
"Ôi,ZZ4p67 ZZ4p67con trUJai củ56c7vea tôi,56c7ve coUJn tr56c7veai yêZDGBpqu dấuZZ4p67 củ56c7vea tôi..ZZ4p67. không,ZDGBpq ZDGBpqkhông nóZZ4p67i UJra th56c7veì UJtốt hơn.ZDGBpq.. khôn56c7veg, đừngZZ4p67 hUJỏi tUJôi UJthì hơn..."
Dean TUJhomas lậpUJ ZDGBpqtức hỏi:
"Cái ZZ4p67gì vậyZDGBpq, ZZ4p67thưa giáZZ4p67o sư?"
Mọi ngườiZDGBpq bUJây gZDGBpqiờ đãZDGBpq đứnZDGBpqg lêUJn, tUJừ từ56c7ve xúUJm lạiZZ4p67 UJ đôngZDGBpq đúUJc ZZ4p67quanh 56c7vecái bà56c7ven của56c7ve Harr56c7vey vàZDGBpq RoZZ4p67n, é56c7vep ZDGBpqsát vôUJ cáiZDGBpq ghếZDGBpq UJbành mUJà giá56c7veo ZDGBpq ZDGBpqsư TrelawUJney đanZDGBpqg ngồi,ZZ4p67 đểZDGBpq 56c7vengó vôZZ4p67 t56c7veách 56c7vetrà của56c7ve Harry.
ĐôZDGBpqi mắUJt t56c7veo cộ56c7ve 56c7vecủa giáZZ4p67o sưZDGBpq TZZ4p67relawney 56c7vebỗng mởZDGBpq r56c7vea đầyZDGBpq kịc56c7veh tính:
"Con yZDGBpqêu ơi,ZZ4p67 cZZ4p67on UJcó mUJột ZZ4p67Hung tinh."
Harry hỏi56c7ve lại:
"Một cZZ4p67ái ZZ4p67gì ạ?"
Nó cUJó thUJể ZZ4p67nói chắZZ4p67c làZZ4p67 khôZZ4p67ng phảiUJ c56c7vehỉ mộtZZ4p67 mì56c7venh nZZ4p67ó UJ kZZ4p67hông bZZ4p67iết HunZZ4p67g 56c7vetinh ZDGBpqlà 56c7vegì. DeaUJn ThoUJmas n56c7vehún 56c7vevai ZDGBpqvới UJnó, UJLavender BrowZZ4p67n 56c7ve ZZ4p67thì lZZ4p67ộ vẻZZ4p67 bốiUJ rốiUJ. NhưZDGBpqng ZDGBpqrất nhiUJều nhữUJng ZDGBpqđứa khác56c7ve t56c7vehì ZZ4p67rõ ràng56c7ve là56c7ve UJcó ZDGBpq biZZ4p67ết, chúng56c7ve đZZ4p67ều UJgiơ ZZ4p67tay lZDGBpqên UJbịt miệ56c7veng vớZZ4p67i vUJẻ hoảZZ4p67ng ZZ4p67sợ vUJô cùng.
Giáo sư56c7ve TZZ4p67relawney k56c7veêu to:
"Hung tiZDGBpqnh chiếZDGBpqu, co56c7ven th56c7veân yêu56c7ve ZZ4p67ơi, cZZ4p67on 56c7vebị HunZZ4p67g tZZ4p67inh chiếu!"
Trông giáoZZ4p67 56c7vesư TrelawZDGBpqney ZZ4p67có vZDGBpqẻ bịUJ kUJích độngUJ đếnZDGBpq nỗi56c7ve ZZ4p67Harry khôZZ4p67ng tZZ4p67hể nàoUJ hiểZZ4p67u được.ZDGBpq BàUJ nói:
"Con mZDGBpqa chUJó khZDGBpqổng lồZDGBpq thườZDGBpqng lảnZZ4p67g vảZDGBpqng trZDGBpqong 56c7ve nghĩaZZ4p67 địZDGBpqa! 56c7veCon tra56c7vei yêZDGBpqu 56c7veơi, ZDGBpqđó làUJ mộ56c7vet điề56c7vem dữUJ ZZ4p67- đ56c7veiềm dữUJ tệZDGBpq hạiZDGBpq 56c7venhứt 56c7ve- ZZ4p67 đZDGBpqiềm chết56c7ve chóc!"
Bao tửZDGBpq Harr56c7vey quặZZ4p67n đZZ4p67au. 56c7veCon chZDGBpqó ấZZ4p67y, t56c7verên 56c7vecái bì56c7vea UJ cZZ4p67ủa ZZ4p67cuốn 56c7veĐiềm BáUJo ZZ4p67Tử Th56c7veần ởUJ tiUJệm sUJách UJPhú qZZ4p67uí vZDGBpqà CZDGBpqơ hà56c7ven UJ- co56c7ven c56c7vehó ấyZZ4p67, 56c7veở ZZ4p67 trZDGBpqong bó56c7veng tốUJi UJcủa đường56c7ve Magnolia.UJ.. Lav56c7veender BroUJwn cũnZZ4p67g đưaZZ4p67 ZDGBpqtay bụZDGBpqm UJ miệngUJ 56c7vemình lZDGBpqại. MọiZDGBpq ngườiZZ4p67 đềUJu 56c7venhìn Harry56c7ve. ZZ4p67Mọi ngZDGBpqười, n56c7vegoại 56c7vetrừ HermZZ4p67ione. UJ CôZDGBpq béUJ đứ56c7veng dậy,ZDGBpq điZDGBpq ZDGBpqvòng rZDGBpqa s56c7veau cáZZ4p67i UJghế củaZZ4p67 gi56c7veáo sZDGBpqư UJTrelawney, UJnói thẳng56c7ve UJ thừng:
"CUJon khôngUJ thZDGBpqấy nZDGBpqó gZDGBpqiống ZDGBpqHung tiUJnh UJchút nào."
Giáp ZZ4p67sư TrelawneZDGBpqy 56c7vedò x56c7veét HermioZZ4p67ne ZZ4p67với 56c7vemột UJvẻ ZDGBpqcàng lúZDGBpqc UJcàng ZZ4p67khó ưa.
"Con tUJhân yêu56c7ve ạ,UJ cZDGBpqon tZZ4p67ha lỗi56c7ve cZDGBpqho ZDGBpqta khZDGBpqi tUJa nóUJi 56c7ve ZDGBpqra ZDGBpqđiều nàyZDGBpq nh56c7veé, nh56c7veưng 56c7veta nZZ4p67hận thấyUJ rấtZDGBpq ítZZ4p67 ZZ4p67tinh UJhoa phátUJ tiếtZZ4p67 quaZZ4p67nh 56c7ve ngườiZDGBpq củaZDGBpq c56c7veon. RấtUJ íZDGBpqt khảZDGBpq UJnăng lĩUJnh hZZ4p67ội đZZ4p67ối vớiZZ4p67 sZDGBpqự ZZ4p67cộng hUJưởng củaZDGBpq tươngZZ4p67 ZZ4p67 tai."
Seamus cứZDGBpq hUJết ngoZZ4p67ẹo đầuZDGBpq 56c7vesang bZDGBpqên nZDGBpqày ZZ4p67lại ngoẹoZZ4p67 đầu56c7ve san56c7veg bênZZ4p67 kiaZDGBpq. Nó56c7ve UJnói, mộtUJ c56c7veon mắt56c7ve nhZZ4p67eo khíZDGBpqt lại:
"Nếu mUJình nhìnZZ4p67 UJnhư vầy56c7ve thìZDGBpq UJnó giống56c7ve mộUJt HUJung tinh,"
Nó nghiZZ4p67êng mìZZ4p67nh sUJang bê56c7ven trá56c7vei UJnói tiếp:
"Nhưng n56c7veếu nhìnUJ tUJừ chZDGBpqỗ nàZZ4p67y thìZZ4p67 lZZ4p67ại UJgiống mộZDGBpqt cUJon UJlừa hơn."
HarZDGBpqry thấyZDGBpq chính56c7ve mìUJnh cZDGBpqũng 56c7vengạc nhiêZDGBpqn. 56c7veBây ZDGBpqgiờ khôn56c7veg aUJi 56c7vecó vẻUJ muốZZ4p67n nhìZDGBpqn ZDGBpqnó c56c7veả. ZZ4p67Nó nói:
"Chừng nZZ4p67ào cZZ4p67ô v56c7veà cácZDGBpq b56c7veạn m56c7veới qZZ4p67uyết địnhZZ4p67 xUJong UJlà UJtôi c56c7veó sắp56c7ve cUJhết hZZ4p67ay không?"
Giáo sư56c7ve ZDGBpqTrelawney lUJên tZDGBpqiếng, ZDGBpqbằng giọnZZ4p67g nóiZDGBpq mơ56c7ve hồ56c7ve nZDGBpqhứt UJcủa bà:
"TZDGBpqôi ch56c7veo lZZ4p67à chú56c7veng tZDGBpqa nUJên ZDGBpqngưng bàiZZ4p67 hUJọc ngàyUJ UJhôm nUJay 56c7veở đây.ZZ4p67 Vâng..UJ. ZDGBpqLàm ơ56c7ven trả56c7ve lạZZ4p67i đZZ4p67ồ đạcZDGBpq 56c7vevề đ56c7veúng chỗ..."
Cả ZZ4p67lớp lặZZ4p67ng 56c7velẽ 56c7vemang 56c7vemấy cáUJi tZDGBpqách đeUJm trảZZ4p67 ZZ4p67lại chZZ4p67o UJ ZDGBpqgiáo sưZZ4p67 Trelawn56c7veey vàUJ t56c7vehu ZDGBpqdọn sZZ4p67ách vởZZ4p67 vZZ4p67ô cặUJp. UJNgay đếnUJ RZDGBpqon ZZ4p67cũng ZDGBpqtránh 56c7ve áUJnh mZZ4p67ắt 56c7vecủa Harry.
Giáo sZZ4p67ư TZDGBpqrelawney nó56c7vei một56c7ve cáZZ4p67ch ZZ4p67yếu ớt:
"Hẹn đếZDGBpqn kZDGBpqhi ZDGBpqchúng 56c7veta gặpUJ lại,56c7ve 56c7vephúc l56c7veành cZDGBpqho cUJác 56c7vetrò. Ôi,56c7ve c56c7veon yZZ4p67êu quZDGBpqí ơi..."
Giáo sZDGBpqư chỉZZ4p67 56c7vevào Neville:
"Lần ZZ4p67sau 56c7vecon sẽ56c7ve tr56c7veễ, chUJo nênUJ coZDGBpqn hãyZZ4p67 cốZZ4p67 gắngZDGBpq UJchăm hơnZZ4p67 đểZDGBpq theUJo chZZ4p67o kịp."
UJHarry, RoUJn vàZZ4p67 HermionZZ4p67e trUJèo xZZ4p67uống cá56c7vei ZDGBpqthang d56c7veây 56c7ve củaUJ ZDGBpqgiáo sZDGBpqư Tre56c7velawney rồZZ4p67i xuốn56c7veg ZZ4p67cái cầu56c7ve thanUJg xoắZZ4p67n, troZDGBpqng iZZ4p67m lặng,UJ 56c7verồi UJ cUJùng điZZ4p67 đếnZZ4p67 lớpUJ BiếZZ4p67n c56c7veủa giZZ4p67áo sZDGBpqư McGonZZ4p67agall. Tụ56c7vei nó56c7ve mấtZDGBpq nhiềZZ4p67u tZDGBpqhì giờZZ4p67 UJ ZZ4p67tìm pZDGBpqhòng học56c7ve đếnZZ4p67 nỗUJi mặc56c7ve ZZ4p67dù đãUJ rời56c7ve lớpZDGBpq hZDGBpqọc UJTiên trZDGBpqi kZDGBpqhá sớm,UJ m56c7veà kZDGBpqhi ZZ4p67 bướcZZ4p67 vàZZ4p67o phZZ4p67òng họZDGBpqc mô56c7ven BiếZZ4p67n, ZZ4p67thì cũngZZ4p67 vừa56c7ve UJlúc vàZDGBpqo tiZZ4p67ết họUJc mới.
Harry chọZZ4p67n mZZ4p67ột cáiUJ ghếZZ4p67 cZZ4p67uối phòngUJ họcZZ4p67, ZDGBpqcó cảm56c7ve ZDGBpq ZZ4p67giác nZDGBpqhư ZDGBpqthể ZDGBpqnó đaZDGBpqng ngồ56c7vei ởUJ mộUJt vịZZ4p67 56c7vetrí được56c7ve ZZ4p67chiếu s56c7veáng 56c7vetập ZZ4p67trung; cả56c7ve lớp56c7ve UJ hìnZDGBpqh nZZ4p67hư 56c7vecứ ph56c7veóng những56c7ve UJcái liế56c7vec ZZ4p67trộm 56c7vevề phíaZDGBpq 56c7venó, nhZZ4p67ư thZZ4p67ể n56c7veó s56c7veắp ngã56c7ve ZZ4p67 l56c7veăn UJra cZZ4p67hết bấtZZ4p67 ZZ4p67cứ lZZ4p67úc nào.ZDGBpq HZDGBpqarry ZZ4p67hầu nhưZDGBpq khônZZ4p67g 56c7venghe giZZ4p67áo sZZ4p67ư McGo56c7venagall UJ g56c7veiảng đượcZZ4p67 điềZDGBpqu gìZDGBpq 56c7vevề AmimagUJi ZZ4p67- nhữnUJg phùZZ4p67 thZDGBpqủy cóZDGBpq khả56c7ve năng56c7ve biếnZZ4p67 thZZ4p67ành ZDGBpq th56c7veú vật56c7ve thZDGBpqeo ýZDGBpq muốn.UJ NZDGBpqó ZZ4p67thậm cUJhí cũnZDGBpqg khZDGBpqông nZZ4p67hìn kh56c7vei giZZ4p67áo sUJư McGonagalUJl ZDGBpq tựZZ4p67 biếnZDGBpq ZDGBpqmình tUJhành mUJột cZZ4p67on ZDGBpqmèo mưUJớp cUJòn dấZDGBpqu ZZ4p67mắt kiếngZDGBpq quaZZ4p67nh đôZDGBpqi mUJắt n56c7vegay UJ trướ56c7vec mặUJt UJbọn trẻ.
Khi bUJà tUJrở lạiZDGBpq nguyZZ4p67ên hìUJnh saZZ4p67u mZDGBpqột tiếnUJg nUJổ ngắnZDGBpq gọnUJ "bụZDGBpqp" 56c7venho nhZZ4p67ỏ, bà56c7ve lạZZ4p67 56c7velùng 56c7venhìn quanZDGBpqh lZZ4p67ũ họZZ4p67c trò:
"Thực tìnhZZ4p67 thZZ4p67ì ZZ4p67hôm na56c7vey tZZ4p67ất cảZZ4p67 cá56c7vec cZDGBpqon ZZ4p67bị làmZZ4p67 sUJao ZZ4p67 vậyUJ? Khôn56c7veg ZZ4p67hẳn 56c7vecó vấnUJ đềUJ, nZZ4p67hưng ZZ4p67đây làUJ lầnZZ4p67 ZZ4p67đầu tiênZZ4p67 màZDGBpq lớZDGBpqp họcUJ khôngZZ4p67 vỗZDGBpq UJ ZDGBpqtay trướcZDGBpq sZZ4p67ự biếZDGBpqn hìnUJh củaZZ4p67 cô."
Đầu củaZDGBpq mZDGBpqọi người56c7ve lạZDGBpqi hướng56c7ve vZDGBpqề Ha56c7verry, nhUJưng khônZZ4p67g ZDGBpqai UJnói gì.UJ TZDGBpqhế rồiZZ4p67, 56c7veHermione UJgiơ tay:
"ThZZ4p67ưa côUJ, tụ56c7vei c56c7veon vUJừa mớiZDGBpq học56c7ve lớpZDGBpq Ti56c7veên ZDGBpqtri đầuZZ4p67 tiZZ4p67ên của56c7ve tụUJi ZDGBpqcon, và56c7ve ZDGBpqtụi ZDGBpqcon đãZZ4p67 họcUJ ZDGBpqbài bóUJi láZZ4p67 trZZ4p67à, và..."
Giáo sưZZ4p67 ZZ4p67McGonagall bỗngUJ ngZZ4p67hiêm tranZDGBpqg lại:
"UJA, rUJa vậUJy. Kh56c7veông c56c7veần ZZ4p67phải nóiZDGBpq tZDGBpqhêm UJnữa, HermioZZ4p67ne àUJ. CácZDGBpq ZDGBpqtrò nóZDGBpqi chZZ4p67o UJtôi n56c7veghe xemZDGBpq, aZZ4p67i tro56c7veng sUJố cZZ4p67ác tZDGBpqrò sẽZZ4p67 chếZDGBpqt tron56c7veg nUJăm nay?"
Mọi ngưZZ4p67ời ZZ4p67tròn mắtZZ4p67 56c7venhìn sUJững giáo56c7ve ZDGBpqsư McGonagall.
Cuối cùZDGBpqng HarrUJy nói:
"Thưa cUJô, ZZ4p67con ạ."
GiZDGBpqáo ZDGBpqsư MZDGBpqcGonagall 56c7venhìn UJchằm ch56c7veằm UJHarry UJbằng đôi56c7ve mắ56c7vet nhỏUJ sánUJg lonUJg lanh:
"Thì rZDGBpqa vậyZZ4p67. VUJậy ZZ4p67con cũ56c7veng nêZDGBpqn 56c7vehiểu, Harr56c7vey à,UJ UJtừ ZDGBpq khUJi giZZ4p67áo sưZZ4p67 Tr56c7veelawney đếnUJ trườngZZ4p67 nàZZ4p67y, ZDGBpqmỗi năZDGBpqm côZZ4p67 ấUJy đề56c7veu ZZ4p67tiên 56c7veđoán 56c7vecái 56c7ve cZZ4p67hết củUJa mộtUJ ZZ4p67học sin56c7veh. Mà56c7ve cUJhưa a56c7vei trZDGBpqong sốUJ đUJó ZZ4p67chết c56c7veả. NhZDGBpqìn th56c7veấy điềmZDGBpq 56c7ve bá56c7veo tửUJ thầZDGBpqn là56c7ve cáiZZ4p67 ZDGBpqcách mZDGBpqà UJgiáo sZDGBpqư TrelawneUJy khoáiZZ4p67 dùngZZ4p67 nhứtZZ4p67 đểZZ4p67 56c7vechào ZDGBpq mZZ4p67ừng mộUJt ZZ4p67lớp UJhọc sin56c7veh mớiZZ4p67. CôZDGBpq kZZ4p67hông 56c7vebao g56c7veiờ muố56c7ven nZZ4p67ói xấu56c7ve đồngZDGBpq ngZDGBpqhiệp, ZDGBpq nhưng..."
GiáoUJ s56c7veư McGoZDGBpqnagall chợtZZ4p67 ngừngZDGBpq nóZDGBpqi, UJmũi ZZ4p67của ZZ4p67cô trZDGBpqắng nhợUJt ZZ4p67đi. Cô56c7ve 56c7venói tiếZZ4p67p, bìnZZ4p67h tĩZZ4p67nh hơn:
"Tiên trZDGBpqi ZDGBpqlà UJmột t56c7verong nhữnZZ4p67g ngZDGBpqành phápUJ tZZ4p67huật ZZ4p67 kéZDGBpqm cZDGBpqhính xáUJc nZDGBpqhứt. ZDGBpqCô khônUJg giấZDGBpqu cUJon rZZ4p67ằng cZDGBpqô có56c7ve rất56c7ve ítUJ kiên56c7ve nZZ4p67hẫn v56c7veới bộZDGBpq ZDGBpq môUJn UJđó. NhữnUJg nhà56c7ve tiê56c7ven trUJi thựcZDGBpq sZZ4p67ự rấtZZ4p67 hiZDGBpqếm ZZ4p67và giáZDGBpqo sưUJ Trelawney..."
Giáo sưZZ4p67 McGoZZ4p67nagall ngZDGBpqừng 56c7vemột lầUJn n56c7veữa, 56c7verồi UJlại nóiZZ4p67 ZDGBpqtiếp vớiZDGBpq 56c7vegiọng haZDGBpqi năUJm rZZ4p67õ mười:
"Cô thấyUJ sức56c7ve khỏZDGBpqe 56c7vecủa cZZ4p67on rZDGBpqất tốtZZ4p67, HaZZ4p67rry à,ZDGBpq chUJo UJ nên56c7ve cZDGBpqon sẽ56c7ve bỏZZ4p67 quZDGBpqá c56c7veho côUJ nếuUJ côZZ4p67 ZZ4p67không ZDGBpqtha cZDGBpqho ZDGBpqcon phUJần bZDGBpqài tậpZZ4p67 hômZZ4p67 nayUJ. UJ 56c7veCô cZDGBpqam ZZ4p67đoan l56c7veà ZDGBpqnếu cZZ4p67on chếtUJ thìZZ4p67 cUJon mớiUJ khôngZZ4p67 cầZDGBpqn nộZZ4p67p bàiZZ4p67 ZDGBpqcho cô."
Hermione bậUJt cười.ZDGBpq HZDGBpqarry cảmZZ4p67 ZZ4p67thấy khUJá ZDGBpqhơn. CZDGBpqũng 56c7ve kZZ4p67hó mUJà 56c7vecảm 56c7vethấy s56c7veợ hãUJi mộ56c7vet dúZDGBpqm láUJ ZDGBpqtrà 56c7vekhi UJmà người56c7ve 56c7veta khônUJg c56c7veòn ZDGBpqở ZZ4p67trong 56c7ve b56c7veối cảUJnh 56c7velớp UJhọc củ56c7vea giáZDGBpqo sư56c7ve TrelawZDGBpqney: âmZZ4p67 56c7veu ánZDGBpqh UJđèn đỏZZ4p67 sậUJm vàZZ4p67 56c7vetỏa rZDGBpqa ZDGBpq mộZZ4p67t t56c7vehứ m56c7veùi khiếUJn ZZ4p67người tUJa mụZDGBpq ZZ4p67mẫm đi.
Tuy 56c7venhiên khônZDGBpqg phảiZZ4p67 a56c7vei cũnZZ4p67g tUJin the56c7veo ZZ4p67giáo ZZ4p67sư McGoUJnagall. TZZ4p67rông UJRon vUJẫn lZZ4p67o ZDGBpqâu dữZZ4p67 lắm.ZZ4p67 ZDGBpqCòn LavendeUJr thZDGBpqì vẫ56c7ven rZZ4p67ù rì:
"Vậy chứZDGBpq mấy56c7ve cá56c7vei táUJch củaUJ NevilZDGBpqle t56c7vehì sao?"
Khi hếUJt giờZZ4p67 lớZDGBpqp họ56c7vec BUJiến, bZDGBpqọn tZDGBpqrẻ 56c7venhập vUJào UJđám ZDGBpq đônUJg đaZZ4p67ng rUJần rầZDGBpqn UJkéo tớZDGBpqi Đạ56c7vei SUJảnh đưZZ4p67ờng đểZDGBpq 56c7veăn t56c7verưa. ZDGBpqHermione ZZ4p67đẩy mộUJt 56c7ve cáiZDGBpq d56c7veĩa thUJịt hầmZZ4p67 vềZZ4p67 ZZ4p67phía Ron:
"Vui ZDGBpqlên điUJ cUJhứ, RonZDGBpq. Bồ56c7ve UJđã nZDGBpqghe giáoZZ4p67 sZDGBpqư McGonagal56c7vel nóiZZ4p67 ZDGBpqrồi đó."
Ron múcUJ mZZ4p67ấy mZDGBpquỗng UJthịt hầZZ4p67m chZZ4p67o vôUJ dĩUJa của56c7ve nóZDGBpq, c56c7veầm nZZ4p67ĩa l56c7veên, nhưZDGBpqng khôngZZ4p67 ăUJn nUJổi. ZDGBpqNó nZZ4p67ói bằUJng mộtZZ4p67 giZZ4p67ọng 56c7venhỏ vUJà 56c7venghiêm túc:
"Harry, UJbồ chưZDGBpqa ZZ4p67từng UJnhìn thấyZDGBpq một56c7ve cUJon ch56c7veó đ56c7veen tUJo lZZ4p67ớn ởZZ4p67 bấUJt cZZ4p67ứ đâu,UJ phải56c7ve không?"
Harry nói:
"Có, mìnhUJ thấZDGBpqy rồiZZ4p67. Cá56c7vei đ56c7veêm ZDGBpqmà m56c7veình bZDGBpqỏ nhUJà dìUJ dượngZZ4p67 DuZDGBpqrsley 56c7vera điZDGBpq, mìnZZ4p67h đZZ4p67ã nUJhìn ZDGBpqthấy ZDGBpqmột con."
ZZ4p67Ron buôn56c7veg nĩa56c7ve kZZ4p67hiến chiếZDGBpqc nZDGBpqĩa rơUJi xuống,56c7ve kUJêu 56c7veleng keng.
Hermione vẫUJn bZDGBpqình tĩnh:
"Có lUJẽ ZZ4p67là mUJột ZZ4p67con chóZDGBpq hoang."
Ron n56c7vehìn UJHermione UJnhư ZDGBpqthể cô56c7ve bZZ4p67é 56c7venày ZDGBpqđã mấtUJ trí56c7ve rồi.
"HermioUJne, nếZZ4p67u HarZDGBpqry từngZZ4p67 nZZ4p67hìn thấyZZ4p67 HuUJng tiZDGBpqnh, ZZ4p67 ZDGBpqthì... thZDGBpqì xuUJi lắm.UJ CậZDGBpqu... cậu56c7ve BiliUJus 56c7vecủa UJmình từngUJ t56c7vehấy m56c7veột cUJon 56c7vevà... UJ cậZDGBpqu ấ56c7vey ch56c7veết 56c7vetrong ZZ4p67vòng ha56c7vei mươZZ4p67i bốnZDGBpq tiếUJng đồnZZ4p67g hồUJ sau!"
Hermione vừa56c7ve tự56c7ve ZZ4p67rót chZDGBpqo mìnhZZ4p67 mónZZ4p67 nưUJớc éZDGBpqp b56c7veí rợUJ, vừZZ4p67a vu56c7vei vZZ4p67ẻ nói:
"Ngẫu 56c7venhiên t56c7verùng 56c7vehợp ZZ4p67ấy mà!"
Ron ZZ4p67bắt đầUJu nổiZDGBpq nóng:
"BZZ4p67ồ k56c7vehông biUJết 56c7vebồ UJđang ZDGBpqnói ZDGBpqvề cáZZ4p67i gUJì sUJao? HunZDGBpqg ZZ4p67tinh khiế56c7ven chUJo ZDGBpqphù thủyUJ UJnào ZZ4p67cũng phảiZZ4p67 sợUJ ZDGBpqté kZDGBpqhói l56c7veuôn ấy."
HerUJmione lên56c7ve giọngUJ chịUJ Hai:
"Vậy thì56c7ve b56c7veồ nói56c7ve đúngUJ đó,56c7ve hZDGBpqọ nhUJìn thUJấy HuUJng tUJinh, 56c7ve vàZDGBpq hZDGBpqọ ch56c7veết vZDGBpqì sợZDGBpq. HunUJg tiZDGBpqnh khônZZ4p67g phZDGBpqải lUJà m56c7veột điềmZDGBpq chếtZZ4p67 ch56c7veóc ZZ4p67mà 56c7velà ZDGBpq nguyêZZ4p67n nhâZZ4p67n c56c7vehết chóc!UJ VàZZ4p67 HarZDGBpqry vẫn56c7ve cZDGBpqòn bênZDGBpq cạnZDGBpqh cZZ4p67húng UJta lZZ4p67à ZDGBpqbởi v56c7veì bZZ4p67ạn UJ ấyUJ khôngZDGBpq ngUJu đếnZZ4p67 mUJức nhìZDGBpqn thZDGBpqấy m56c7veột HZDGBpqung tZZ4p67inh lUJà nghĩZDGBpq: th56c7veôi rồi,ZDGBpq mìZDGBpqnh 56c7ve chZDGBpqết phứtZZ4p67 ZDGBpqcho rồi."
Ron hZZ4p67á mi56c7veệng ZDGBpqvề ZZ4p67phía HeZDGBpqrmione nhưnUJg khZZ4p67ông thUJốt ZZ4p67 được56c7ve lời56c7ve ZZ4p67nào. CònUJ Hermio56c7vene thZDGBpqì mở56c7ve 56c7vetúi x56c7veách củaZZ4p67 mìUJnh lấy56c7ve r56c7vea mộZZ4p67t 56c7vecuốn SốUJ ZDGBpq ZZ4p67Học UJmới UJtoanh, mởZDGBpq ZZ4p67ra vàZDGBpq tựUJa quyển56c7ve s56c7veách 56c7vevào bUJình đựnUJg nZDGBpqước UJtrái c56c7veây éZZ4p67p. ZZ4p67 ZDGBpqCô UJbé vUJừa d56c7veò tUJìm 56c7vetrang ZZ4p67sách vZZ4p67ừa nói:
"Mình t56c7vehấy môZZ4p67n TiêZDGBpqn UJtri cóZDGBpq vZDGBpqẻ ZZ4p67mơ ZZ4p67hồ quZZ4p67á. UJTheo ýZDGBpq mìnZDGBpqh thUJì UJnhiều ZDGBpqước đoánZZ4p67 quá."
Ron nónZZ4p67g 56c7venảy bảo:
"Không cóZDGBpq gUJì ZDGBpqlà ZDGBpqmơ ZDGBpqhồ vUJề 56c7veHung tUJinh tronZDGBpqg cái56c7ve tZZ4p67ách đ56c7veó hết56c7ve á!"
Hermione đUJiềm đạm:
"BồUJ đâZZ4p67u cóZDGBpq 56c7vetự ZZ4p67tin nhZDGBpqư ZDGBpqvậy lúZDGBpqc bồZDGBpq ZZ4p67nói vớiZZ4p67 Harr56c7vey đóZDGBpq 56c7velà mộZZ4p67t coZZ4p67n cừu."
"Giáo sư56c7ve 56c7veTrelawney ZZ4p67nói bZDGBpqồ phátZDGBpq tiZDGBpqết rUJất íZZ4p67t t56c7veinh hoa56c7ve! CZZ4p67hẳng quZZ4p67a bZZ4p67ồ khôngZZ4p67 thíc56c7veh bịZDGBpq UJdở mộtZZ4p67 ZZ4p67môn nàoUJ hếtZZ4p67 m56c7veà thôi."
Ron đãZDGBpq ZZ4p67chạm đúngZZ4p67 nọc.ZDGBpq HermioZZ4p67ne quăngZDGBpq phịcUJh cuốnZZ4p67 sá56c7vech ZZ4p67Số H56c7veọc xuốnZZ4p67g ZDGBpqbàn ănUJ, mạnhUJ đến56c7ve nỗUJi mấyZZ4p67 mZZ4p67ẩu thịt56c7ve hầmUJ vàZZ4p67 cZDGBpqà rốt56c7ve vănUJg t56c7veứ tán.
"Nếu giZZ4p67ỏi mô56c7ven TZZ4p67iên tr56c7vei cZDGBpqó 56c7venghĩa làZZ4p67 tôUJi pZZ4p67hải giảUJ 56c7ve bộZZ4p67 nZZ4p67hìn thUJấy điZDGBpqềm báoZDGBpq cáiZDGBpq chết56c7ve tronZDGBpqg mZDGBpqột dZZ4p67úm lá56c7ve trZZ4p67à saoUJ? NếuZDGBpq vậyZZ4p67 thìZZ4p67 tôi56c7ve ZZ4p67 56c7vekhông chắcUJ làUJ tôZDGBpqi ZDGBpqsẽ cZZ4p67òn ZDGBpqtiếp tụcUJ họcZZ4p67 ZDGBpqmôn ZDGBpqđó n56c7veữa 56c7vekhông! BUJài h56c7veọc 56c7veđó m56c7veà 56c7ve sUJo vớiUJ lớ56c7vep ZDGBpqSố HọcUJ cZDGBpqủa ZZ4p67tôi tZZ4p67hì cZDGBpqhẳng kZZ4p67hác gUJì đUJống rác!"
Cô ZZ4p67bé vớZZ4p67 lấZZ4p67y ZZ4p67cái tZDGBpqúi xáZZ4p67ch ZZ4p67của mZZ4p67ình ZDGBpqvà bỏZZ4p67 đi.
Ron ca56c7veu cZDGBpqó nhìnZDGBpq tUJheo côZDGBpq bZDGBpqé, nóUJ nóiUJ v56c7veới Harry:
"Hermione nóZDGBpqi cUJái ZZ4p67gì vậUJy? NZZ4p67ó ZDGBpqđã họZZ4p67c ZZ4p67qua lớpZDGBpq SUJố hUJọc n56c7veào đâu?"
*****
Sau 56c7vebữa ăZDGBpqn trưa,56c7ve 56c7veHarry mừng56c7ve lZZ4p67à 56c7veđược r56c7vea khỏ56c7vei tUJòa ZZ4p67 l56c7veâu đZDGBpqài. CơnZDGBpq mưZDGBpqa ZDGBpqđêm quZZ4p67a đZDGBpqã tạnZZ4p67h; bầuZZ4p67 trờ56c7vei quanZDGBpqg ZDGBpqđãng, vàZDGBpq cỏZZ4p67 thZDGBpqì xaUJnh 56c7ve mềmZDGBpq, ướtZZ4p67 mưUJợt 56c7vedưới cZZ4p67hân kZDGBpqhi bọnZZ4p67 ZZ4p67trẻ b56c7veăng quZZ4p67a sânUJ ZDGBpqđể ZDGBpqđến buUJổi họ56c7vec đầu56c7ve ZDGBpq ti56c7veên cZDGBpqủa lZDGBpqớp ChămUJ sZDGBpqóc ZDGBpqSinh vậtZDGBpq HuyềUJn bí.
RoZZ4p67n và56c7ve HUJermione khônZDGBpqg thèZZ4p67m nóZZ4p67i chuyZZ4p67ện 56c7vevới nhZZ4p67au UJ ZDGBpqnữa. HarrZZ4p67y 56c7veim lặng56c7ve điZDGBpq ZDGBpqbên ZDGBpqcạnh ha56c7vei bạZDGBpqn kh56c7vei cảZZ4p67 bọZZ4p67n cùnZDGBpqg đZZ4p67i 56c7vexuống d56c7veốc cỏZZ4p67 UJ đểZZ4p67 đến56c7ve UJcăn chò56c7vei củaZDGBpq 56c7velão UJHagrid n56c7veằm bUJên b56c7veìa k56c7vehu RừZDGBpqng CUJấm. ĐếnUJ 56c7vekhi nhìnZDGBpq UJ thấyZDGBpq bZZ4p67a cáZDGBpqi UJlưng quá56c7ve ư56c7ve 56c7vequen ZDGBpqthuộc ZDGBpqở đằngUJ tUJrước tụiUJ nó,UJ ZDGBpqHarry mớZDGBpqi nh56c7veận ZZ4p67ra 56c7ve rằngZDGBpq tụiZDGBpq nóUJ sẽUJ UJphải họZZ4p67c m56c7veôn ZDGBpqnày ZDGBpqchung vớUJi bọZDGBpqn học56c7ve s56c7veinh UJbên nUJhà 56c7ve SlythUJerin. MalfZZ4p67oy đanZZ4p67g hZDGBpqào hUJứng nóiZDGBpq 56c7vechuyện v56c7veới CrabUJbe ZZ4p67và GoZDGBpqyle, lUJàm chZZ4p67o 56c7ve ZZ4p67hai đUJứa đUJó cUJười nZZ4p67hư nắZDGBpqc nZDGBpqẻ. ZZ4p67Harry đoZZ4p67an chắ56c7vec ZDGBpqlà mìZDGBpqnh biUJết tụ56c7vei ZZ4p67kia đZZ4p67ang ZDGBpq nUJói vềZZ4p67 chuyện56c7ve gì.
LZZ4p67ão Hag56c7verid đứngUJ ngZZ4p67ay t56c7verước căZZ4p67n chò56c7vei 56c7veđể chàoZDGBpq đ56c7veón ZDGBpq họcZDGBpq sUJinh đếnUJ lớZDGBpqp củaZZ4p67 ZDGBpqmình, sừ56c7veng s56c7veững trZZ4p67ong 56c7vetấm áoUJ kh56c7veoác bằngZZ4p67 dZZ4p67a chuộZDGBpqt ZZ4p67 chZZ4p67ũi, 56c7vecon cZDGBpqhó să56c7ven UJFang đứngZDGBpq sát56c7ve góZZ4p67t chủZDGBpq, cZZ4p67ó v56c7veẻ bồZZ4p67n ch56c7veồn nh56c7veư thểZDGBpq kZZ4p67hông ZDGBpq ch56c7veờ đZZ4p67ược nZZ4p67ữa 56c7vephút bắtUJ đầu.
Lão HZDGBpqagrid gọi:
"LUJại 56c7veđây, nàoZDGBpq, tiế56c7ven lại56c7ve gUJần đây!"
Học ZZ4p67trò UJtiến đếZZ4p67n ZDGBpqgần bêZZ4p67n lão.
ZZ4p67"Bữa UJnay, tôZZ4p67i đãZDGBpqi ZDGBpqcác trò56c7ve ZZ4p67một bUJữa ZDGBpqra hồn!UJ UJCác 56c7ve trUJò sắpUJ họ56c7vec ZZ4p67một bàZZ4p67i hZZ4p67ọc vĩUJ đại!UJ MZDGBpqọi ngườiZZ4p67 có56c7ve mặZZ4p67t đông56c7ve đUJủ ZDGBpqchưa? UJĐược rồiZDGBpq, 56c7ve điUJ tZDGBpqheo tôi."
Trong mộtUJ thoUJáng khóUJ chịUJu, HZZ4p67arry UJnghĩ khôngUJ 56c7ve chừn56c7veg lãoZDGBpq HagriZZ4p67d đZDGBpqang dắtZZ4p67 c56c7veả bọnZZ4p67 vôZDGBpq rZZ4p67ừng. Nhữ56c7veng 56c7vekinh nghiệmZZ4p67 khốUJn kZZ4p67hổ mà56c7ve ZZ4p67 ZDGBpqHarry 56c7veđã từngZZ4p67 nếZDGBpqm trảiUJ ởZDGBpq tZDGBpqrong ZDGBpqkhu rừngUJ đóUJ kểZDGBpq nZZ4p67hư đủZDGBpq đểZZ4p67 nóZZ4p67 nhớUJ suốtUJ đờiUJ ZDGBpq rồUJi. T56c7veuy nhiUJên, lãUJo HaZZ4p67grid dẫn56c7ve chZDGBpqúng điUJ vòngZZ4p67 qZDGBpqua rặng56c7ve cây,ZZ4p67 UJvà n56c7veăm phúZDGBpqt 56c7ve s56c7veau 56c7vethì mọiUJ ngườiZZ4p67 nZDGBpqhận thấUJy ZDGBpqmình đa56c7veng đứngUJ bêZDGBpqn ZDGBpqngoài m56c7veột nZZ4p67ơi 56c7vecó vẻUJ ZZ4p67như ZZ4p67 mộUJt ZZ4p67bãi cZZ4p67hăn ngựaUJ 56c7venho nhUJỏ. ZZ4p67Nhưng màUJ UJbên trZZ4p67ong UJbãi chăZZ4p67n khôngUJ tUJhấy ZZ4p67có UJcon ZZ4p67 ZZ4p67gì hết.
56c7veLão H56c7veagrid gọi:
"Mọi ngườiZZ4p67 ZDGBpqhãy 56c7velại đâZDGBpqy tậZDGBpqp tr56c7veung ZZ4p67quanh hàngZDGBpq r56c7veào! ZDGBpq UJNhư vậy56c7ve UJđó ZZ4p67- SaZDGBpqo ZDGBpqcho chắc56c7ve c56c7vehắn nUJhìn thấZDGBpqy rUJõ nhaZDGBpq. BUJây gZDGBpqiờ, v56c7veiệc đ56c7veầu tiên56c7ve 56c7ve tấtZDGBpq cảZDGBpq UJcác t56c7verò cầnZDGBpq ZZ4p67làm lZDGBpqà mở56c7ve sácUJh ra..."
"BUJằng cách56c7ve nào?"
Giọng ZDGBpqMalfoy 56c7vevang lênZDGBpq nUJhừa nUJhựa, lạnZZ4p67h lùngUJ. LãUJo HagZDGBpqrid 56c7vehỏi lại:
"Hả?"
Malfoy lUJập lại:
"Làm56c7ve saUJo ZDGBpqmà mởZZ4p67 s56c7veách 56c7vera đượcZDGBpq chứ?"
MalfUJoy rúZZ4p67t cuZZ4p67ốn QuUJái 56c7veThư Về56c7ve UJQuái VZZ4p67ật của56c7ve nUJó ZDGBpqra. UJ CuốnUJ 56c7vesách đãUJ bịUJ tróZZ4p67 g56c7veô bằngUJ mUJột sợiUJ UJdây thừngZZ4p67 dUJài. MấUJy đứaZZ4p67 hZZ4p67ọc t56c7verò ZDGBpqkhác UJ cUJũng lôi56c7ve s56c7veách c56c7veủa mìnhZDGBpq raZDGBpq, v56c7veài đứaZZ4p67 c56c7veũng gUJiống như56c7ve H56c7vearry đZDGBpqã dZZ4p67ùng ZZ4p67dây nZDGBpqịt 56c7ve mZDGBpqà khUJớp mõmZZ4p67 cuốZDGBpqn 56c7vesách lại.UJ M56c7veấy đứaZDGBpq khácZDGBpq tốn56c7veg cuốnUJ sác56c7veh UJvô trZDGBpqong nhữUJng 56c7ve cá56c7vei ZZ4p67bao chZDGBpqật, ZZ4p67hay kẹpUJ cUJhặt chúng56c7ve lạZDGBpqi bằng56c7ve mấyZDGBpq cáiZZ4p67 kẹp56c7ve giZZ4p67ấy tổUJ chảng.
Lão HagriUJd tr56c7veông UJcó vẻ56c7ve ZZ4p67tiu nghỉu:
"KhôngZZ4p67 UJai cUJó th56c7veể mở56c7ve đượcZDGBpq sácZDGBpqh r56c7vea sao?"
Cả lớpUJ lắcUJ đầu.56c7ve UJLão HagrZDGBpqid nói:
"Các 56c7vetrò pZZ4p67hải vuốtZDGBpq ZZ4p67ve chúng.56c7ve CZDGBpqoi nè..."
Nghe gZDGBpqiọng 56c7velão Hagri56c7ved thìZDGBpq ZDGBpqđó l56c7veà điềZZ4p67u hiểnZDGBpq nUJhiên ZDGBpq nZZ4p67hứt thZDGBpqế giớiZZ4p67. Lã56c7veo ZZ4p67cầm cZZ4p67uốn sáchZZ4p67 cUJủa HermiZZ4p67one lZDGBpqên, lộtUJ bỏZZ4p67 lZDGBpqớp băngZDGBpq kZZ4p67eo UJ bùaZDGBpq cZZ4p67hú 56c7vedán rị56c7vet bUJên ngZZ4p67oài. CZDGBpquốn sUJách tìmZDGBpq cácUJh cắnZDGBpq, nUJhưng l56c7veão HaUJgrid đãZDGBpq ZZ4p67 vuZZ4p67ốt ngóZZ4p67n tZZ4p67ay trUJỏ kZDGBpqhổng lZZ4p67ồ cZZ4p67ủa l56c7veão 56c7vedọc theZDGBpqo gá56c7vey sáUJch, cUJuốn sáchUJ rùZDGBpqng UJ mình,UJ rZZ4p67ồi mUJở ZZ4p67ra vZZ4p67à nằmUJ yênZZ4p67 56c7velặng trUJong t56c7veay UJlão Hagrid.
MalfoZZ4p67y chếUJ nhạo:
"Ôi, lZZ4p67ũ cZZ4p67húng mZDGBpqình mớiZDGBpq UJngu UJngốc UJlàm sa56c7veo! LZDGBpqẽ ZDGBpqra chúZDGBpqng mìnZDGBpqh phảiZDGBpq ZDGBpqvuốt 56c7veve chúng!UJ S56c7veao UJmà chúnUJg mì56c7venh khôZZ4p67ng đoánUJ ZZ4p67ra đượcZDGBpq nhỉ?"
Lão HaZDGBpqgrid ngập56c7ve ngZDGBpqừng nóiZZ4p67 ZZ4p67với Hermione:
"Tôi... ZZ4p67tôi ZZ4p67nghĩ UJtụi ZDGBpqnó cũngUJ ZDGBpqvui chứ?"
Malfoy ZDGBpqnói hớt:
"Ôi, vZZ4p67ui ZZ4p67kinh khủnZZ4p67g khiếpZZ4p67 điUJ ấyZDGBpq chứ!56c7ve QuảUJ lUJà khôUJn ngZDGBpqoan, tốngZZ4p67 ZZ4p67cho tụiZZ4p67 này56c7ve nhữngZDGBpq cuốUJn 56c7vesách UJcứ lă56c7vem lZZ4p67e cắnUJ đứtZZ4p67 ta56c7vey tụZDGBpqi nàyUJ ra."
Harry nZDGBpqói nhỏ:
"IZZ4p67m UJđi, Malfoy!"
Lão HagUJrid tỏZDGBpq rUJa chZDGBpqán ZDGBpqnản, ZDGBpqmà HaZDGBpqrry ZZ4p67thì muốnZDGBpq chZDGBpqo ZZ4p67 bUJuổi dạy56c7ve UJđầu ZZ4p67tiên củaZDGBpq ZDGBpqlão đư56c7veợc thàUJnh cônZDGBpqg tốUJt đẹUJp. LZDGBpqão H56c7veagrid dZZ4p67ường nhZDGBpqư UJ đZZ4p67ã ZDGBpqmất hứng.
"Vậy thôi...56c7ve 56c7vevậy làZZ4p67 ZZ4p67các tUJrò đãUJ cóZZ4p67 sách56c7ve và..56c7ve. UJvà 56c7ve bâUJy giờUJ t56c7vehì cZDGBpqác tZZ4p67rò cầnZDGBpq SZDGBpqinh vậtZDGBpq ZZ4p67Huyền bíUJ. PZZ4p67hải. V56c7veậy đểUJ tUJôi điZDGBpq dắtZZ4p67 chúUJng UJ UJlại. ChZDGBpqờ mZZ4p67ột chút..."
Lão 56c7vesải bư56c7veớc 56c7vexa kZDGBpqhỏi bọZZ4p67n trẻ,56c7ve đ56c7vei ZZ4p67về phí56c7vea khZZ4p67u rừng56c7ve 56c7vevà biếnUJ mất.
Malfoy nZDGBpqói to:
"CZDGBpqhúa ơi,56c7ve nơ56c7vei nUJày điêuUJ tZDGBpqàn hếtZDGBpq chỗ56c7ve nói.ZDGBpq ZDGBpqLão đần56c7ve 56c7ve ZDGBpqđó UJbày đặtZZ4p67 dạZDGBpqy học,ZZ4p67 taZDGBpqo m56c7veà nóZZ4p67i UJcho UJba tUJao biết,ZDGBpq ổn56c7veg ZZ4p67thế UJnào cũ56c7veng điêZDGBpqn ZZ4p67 tiếtZZ4p67 lên..."
Harry lậpUJ lại:
"Im 56c7veđi, Malfoy."
"Cẩn thậnZDGBpq ZZ4p67đó, Ha56c7verry, đằngUJ 56c7vesau 56c7vemày cóUJ mZDGBpqột vZZ4p67iên giámZZ4p67 ngụcUJ AZZ4p67zkaban kìa..."
"Ối..."
LevZDGBpqender rUJú lên56c7ve, chỉZDGBpq về56c7ve phía56c7ve UJbên ki56c7vea của56c7ve UJbãi chănZDGBpq thả.
Một táZZ4p67 siZDGBpqnh vUJật 56c7vequái dịZDGBpq ZZ4p67nhứt mà56c7ve HarrZZ4p67y UJtừng nh56c7veìn ZZ4p67 ZDGBpqthấy đaZZ4p67ng chạZDGBpqy loUJn toUJn vZZ4p67ề pUJhía bZZ4p67ọn họcUJ trò.56c7ve NZDGBpqhững 56c7vesinh 56c7vevật ZDGBpqnày UJcó ZZ4p67thân, ZDGBpq đuôiUJ ZDGBpqvà chânUJ củZZ4p67a ngựZDGBpqa, UJnhưng 56c7vechân trước,56c7ve 56c7vecánh và56c7ve đUJầu ZZ4p67là củZZ4p67a ZDGBpqmột coZDGBpqn ZZ4p67gì ZZ4p67 gZZ4p67iống nZDGBpqhư coZDGBpqn đUJại bàZZ4p67ng khổngZZ4p67 lồUJ, v56c7veới ZDGBpqcái ZZ4p67mỏ tZDGBpqo màUJu tZZ4p67hép, hếZZ4p67t sứcUJ hu56c7veng UJ tợn56c7ve, vàUJ ZZ4p67đôi mUJắt màZDGBpqu caUJm rực.UJ Mó56c7veng ZZ4p67vuốt củaUJ cUJhân trZDGBpqước d56c7veài cảUJ m56c7veột tấcUJ ZDGBpq rưỡi,56c7ve có56c7ve ZZ4p67vẻ nhưUJ bZDGBpqấu chếtUJ ngườiUJ ZZ4p67như chơiZZ4p67. M56c7veỗi coZDGBpqn qZDGBpquái thZDGBpqú ấyZZ4p67 đềUJu đeo56c7ve UJ v56c7veòng 56c7vecổ bằngZZ4p67 dUJa dZDGBpqày, nốiZZ4p67 vớiZDGBpq mộZZ4p67t sợiZZ4p67 xíchUJ ZZ4p67dài, vZDGBpqà đầuUJ tấUJt ZZ4p67cả nhữnZZ4p67g sợUJi ZDGBpq xZZ4p67ích đZDGBpqó đều56c7ve nằmUJ tronZZ4p67g ZDGBpqbàn ta56c7vey tUJo tướn56c7veg củaZZ4p67 lão56c7ve Ha56c7vegrid. LãUJo đa56c7veng lơnUJ tơn56c7ve 56c7ve chạUJy tZZ4p67heo sa56c7veu đámUJ quáZZ4p67i thúZZ4p67 vZZ4p67ào b56c7veãi chăn56c7ve thả.
Lão HUJagrid gZDGBpqiật UJnhững sợUJi ZDGBpqdây xích,ZDGBpq thúZZ4p67c ZZ4p67lũ quZDGBpqái 56c7vethú h56c7veướng vZDGBpqề phUJía hànZZ4p67g ràoUJ m56c7veà lUJũ họcZDGBpq tròZZ4p67 đaUJng đZZ4p67ứng, lUJão gầmZZ4p67 lên:
"Đi ZZ4p67nào, tZZ4p67iến tới!"
Bọn trẻ56c7ve hơZDGBpqi lZDGBpqùi l56c7veại kh56c7vei lãoZDGBpq HagrZDGBpqid tiến56c7ve đế56c7ven gầUJn chúng56c7ve để56c7ve bZDGBpquộc mớZDGBpq dây56c7ve xíUJch 56c7vevào hàZDGBpqng ràUJo. Lã56c7veo vẫyZZ4p67 tụiZZ4p67 ZDGBpqhọc tròZDGBpq, vu56c7vei vZDGBpqẻ gUJào to:
"ZDGBpqĐây lZZ4p67à nhZZ4p67ững cZDGBpqon BằZDGBpqng MãUJ! ZZ4p67Thấy chúZDGBpqng đẹZZ4p67p không?"
Harry đại56c7ve kháiZDGBpq hiểZDGBpqu lã56c7veo Ha56c7vegrid 56c7vemuốn nóiZDGBpq gì56c7ve. 56c7veSau ZZ4p67 khZDGBpqi UJqua khỏiUJ cơZZ4p67n ZDGBpqkinh hoà56c7veng đốiZZ4p67 diệZZ4p67n ZZ4p67với mộZDGBpqt tZDGBpqhứ nửa56c7ve nZZ4p67gựa ZZ4p67nửa chUJim, 56c7ve ngư56c7veời ZZ4p67ta bắtZDGBpq đầu56c7ve n56c7vegưỡng UJmộ lớZDGBpqp ZDGBpqáo UJkhoác óZZ4p67ng ảUJ củZDGBpqa nhZDGBpqững UJcon BằnUJg Mã,56c7ve UJ chuUJyển tiế56c7vep hếtZDGBpq 56c7vesức mượZDGBpqt màUJ tUJừ lôZDGBpqng UJvũ saZDGBpqng lônUJg tZDGBpqhú, mỗiUJ cZDGBpqon ZZ4p67một màZDGBpqu ZZ4p67 kh56c7veác nhauZDGBpq: ZZ4p67màu xUJám bUJão tố,UJ mUJàu đồng,56c7ve mZZ4p67àu UJlang UJửng hồng,ZDGBpq màUJu hộtZZ4p67 d56c7veẻ bóUJng ZZ4p67 lưỡng56c7ve vàUJ màu56c7ve đenZDGBpq 56c7vemun nUJhư mực.
Lão HaZZ4p67grid xZDGBpqoa ZZ4p67hai ZDGBpqbàn 56c7vetay vàoZDGBpq ZDGBpqnhau, tươi56c7ve cườiZZ4p67 vUJới b56c7veọn 56c7vetrẻ chu56c7veng quanh:
"Vậy ZDGBpqđó, cácZZ4p67 tròZDGBpq 56c7velàm ơn56c7ve xíchZZ4p67 UJtới ZZ4p67gần tUJhêm mộZZ4p67t chút..."
Không ZZ4p67ai cóZZ4p67 vẻZDGBpq muUJốn làmZDGBpq thUJeo ZZ4p67lão Hag56c7verid. TZZ4p67uy ZDGBpq nhiênZZ4p67, HaUJrry, RUJon v56c7veà HZDGBpqermione cũnZZ4p67g ZDGBpqcẩn thậnZDGBpq bướ56c7vec đếnZZ4p67 gần56c7ve ZDGBpqcái hànZDGBpqg ràoZZ4p67. 56c7ve LãoUJ HaZZ4p67grid nói:
"Bây 56c7vegiờ, ZZ4p67điều trướcUJ tiê56c7ven cáZZ4p67c trò56c7ve phảZZ4p67i bi56c7veết vềZDGBpq 56c7ve BằZDGBpqng MZZ4p67ã làZZ4p67 ch56c7veúng rấ56c7vet ZDGBpqkiêu h56c7veãnh, rất56c7ve ZDGBpqdễ ZDGBpqbị UJtổn thươngZDGBpq. Đừ56c7veng baUJo giờZDGBpq xúc56c7ve ZZ4p67 phạ56c7vem chúnUJg, k56c7veẻo ZZ4p67toi mạngZZ4p67 nUJhư chơi."
Malfoy, CraUJbbe ZDGBpqvà GoyUJle 56c7vechẳng buồnUJ lắngZDGBpq tUJai UJ nZZ4p67ghe, chỉ56c7ve mả56c7vei ZZ4p67rì rầ56c7vem trò56c7ve ZZ4p67chuyện, vZDGBpqà ZDGBpqHarry UJcó cá56c7vei cảmZZ4p67 UJgiác ZDGBpqkhó chịu56c7ve lZZ4p67à ZZ4p67 cUJhúng đanZDGBpqg â56c7vem mư56c7veu UJphá hỏZDGBpqng buZDGBpqổi hZDGBpqọc nàUJy. LãoZZ4p67 HUJagrid vZZ4p67ẫn ti56c7veếp tụUJc giảng:
"Các UJtrò phảiUJ đ56c7veợi đến56c7ve 56c7vekhi nhữngUJ coZZ4p67n Bằ56c7veng MãUJ tỏZDGBpq 56c7ve dấZDGBpqu hiệUJu trước56c7ve tiê56c7ven. PhépUJ lịchUJ sự,ZZ4p67 hiểuZDGBpq khZZ4p67ông? Các56c7ve ZDGBpqtrò bướZDGBpqc vềZZ4p67 pZZ4p67hía mộtZDGBpq ZZ4p67 56c7vecon UJBằng ZDGBpqMã, 56c7venghiêng mìn56c7veh chàoZZ4p67 vUJà ZDGBpqchờ đUJợi. NếuZZ4p67 nZZ4p67hư coUJn Bằng56c7ve MZDGBpqã cúiUJ chàoUJ UJ lại56c7ve th56c7veì c56c7veác ZZ4p67trò đượcZZ4p67 phZDGBpqép cZDGBpqhạm và56c7veo UJnó. NếUJu nóZZ4p67 ZZ4p67không cúiUJ ZDGBpqchào thì56c7ve liệUJu 56c7ve hồnUJ m56c7veà trUJánh UJxa mónZDGBpqg vu56c7veốt sắcZZ4p67 ZZ4p67của n56c7veó, bởiZZ4p67 vZDGBpqì mZDGBpqấy ZZ4p67cái móngZDGBpq vZZ4p67uốt đó56c7ve 56c7vegây ZDGBpq ZDGBpqthương tZDGBpqích đUJau đớn56c7ve l56c7veắm đóZDGBpq. R56c7veồi, ZDGBpqbây giờZZ4p67 UJai muốnUJ xUJung p56c7vehong nào?"
Nghe đế56c7ven ZZ4p67câu hỏiZDGBpq 56c7venày, gUJần ZDGBpqnhư ZDGBpqcả ZZ4p67lớp lùi56c7ve rZZ4p67a xUJa ZZ4p67 hơn.ZDGBpq N56c7vegay đếnZZ4p67 HarrZZ4p67y, RUJon vàZZ4p67 HerUJmione cũnZDGBpqg nghUJi ngUJại. MấZZ4p67y ZZ4p67con BằnUJg Mã56c7ve 56c7ve đaUJng hunUJg ZDGBpqhăng hUJất hấtUJ mấyZDGBpq c56c7veái đầUJu dữ56c7ve tợn,56c7ve ZZ4p67những đô56c7vei cán56c7veh ZZ4p67mạnh mUJẽ gồnZDGBpqg ZZ4p67 lêUJn, UJxem r56c7vea chú56c7veng khôn56c7veg t56c7vehích 56c7vethú bUJị xZZ4p67iềng bZDGBpquộc nUJhư vầyZDGBpq 56c7vecho lắm.
Lão Hagri56c7ved ZZ4p67nói vớiZZ4p67 ZZ4p67cái nUJhìn nàUJi nỉ:
"KhUJông UJai ZZ4p67làm thử56c7ve sao?"
Harry nói:
"Co56c7ven sẽUJ làm."
Đằng sa56c7veu lưngUJ H56c7vearry 56c7vecó tiếZZ4p67ng híUJt ZZ4p67hơi sâu56c7ve UJvà cảZZ4p67 LaZDGBpqvender lẫUJn ParvZZ4p67ati đZZ4p67ều tUJhì thầm:
"Ôi, ZDGBpqđừng, HarryZZ4p67. Bạn56c7ve khô56c7veng nhZZ4p67ớ lờiUJ bóZDGBpqi tràUJ củUJa UJbạn sao?"
Harry bỏZZ4p67 ngoài56c7ve taZZ4p67i, cứZZ4p67 tr56c7veèo quZZ4p67a cZDGBpqái hàn56c7veg rà56c7veo vZDGBpqào bãiUJ cUJhăn thả.
Lão HagrUJid vuZZ4p67i mZDGBpqừng lZZ4p67a lớn:
"Giỏi lắmZDGBpq, Har56c7very! ĐượcZZ4p67 rồi.56c7ve.. để56c7ve ZZ4p67coi tZDGBpqrò ZZ4p67làm ăZZ4p67n 56c7vera sUJao 56c7vevới ZZ4p67con Buckbeak."
Lão thá56c7veo một56c7ve troZZ4p67ng nhZZ4p67ững sợiUJ dZDGBpqây ZDGBpqxích, ZZ4p67kéo 56c7vemột ZDGBpq cUJon Bằng56c7ve MãUJ UJmàu UJxám rUJa ZZ4p67khỏi UJbầy, rồiZZ4p67 tZDGBpqháo vZDGBpqòng ZZ4p67cổ 56c7vecho nóZZ4p67. CZZ4p67ả UJđám hUJọc trò56c7ve 56c7ve đứngUJ bênZZ4p67 kiUJa hàngUJ ràUJo dưUJờng nZDGBpqhư cùZZ4p67ng nínUJ thởZDGBpq. MUJắt MalfoZZ4p67y nhe56c7veo ZDGBpqlại mUJột 56c7ve cáchZDGBpq nhZDGBpqam hiểm.
Lão Hag56c7verid n56c7veói ZDGBpqnhỏ vớiZDGBpq Harry:
"Bây giUJờ UJcứ thoảUJi ZZ4p67mái ZZ4p67tự nZZ4p67hiên. UJTrò nhì56c7ven vZZ4p67ào mắtUJ ZZ4p67 ZZ4p67con BằZZ4p67ng 56c7veMã, cố56c7ve gắnZZ4p67g ZDGBpqđừng UJcó chớZZ4p67p mUJắt ZZ4p67- BUJằng MUJã khôngUJ tZDGBpqin tưởngZZ4p67 tròUJ đâuZZ4p67 ZDGBpq n56c7veếu tròUJ cứUJ chUJớp mắt56c7ve lUJia lịa..."
UJMắt H56c7vearry lậpZDGBpq ZDGBpqtức ứaZZ4p67 nưZZ4p67ớc caZZ4p67y xZZ4p67è, nhưnZDGBpqg nó56c7ve giữUJ ZZ4p67 chZZ4p67o mắZZ4p67t đừnUJg nZZ4p67hắm lại.ZDGBpq CZDGBpqon BZDGBpquckbeak đZDGBpqã xoaZDGBpqy ZDGBpqcái đầuZZ4p67 ZDGBpqbự vàUJ nhọnUJ vềZDGBpq pZZ4p67hía ZDGBpq HarrZDGBpqy, vUJà ZZ4p67đăm đăZDGBpqm nhìnZDGBpq ZZ4p67nó bằUJng mộtZZ4p67 cUJon mắtZDGBpq màUJu cZZ4p67am dữZZ4p67 tợn.
LãoUJ Hagr56c7veid nói:
"Như vậy56c7ve đóUJ. Đú56c7veng đóZZ4p67, HarryZZ4p67... bâ56c7vey giZDGBpqờ, cú56c7vei chào..."
Harry cảm56c7ve tZZ4p67hấy khUJông khoZZ4p67ái lắZZ4p67m chuy56c7veện ZZ4p67đưa ZDGBpqcổ hZDGBpqay UJ giơZZ4p67 lZDGBpqưng rZDGBpqa n56c7vegay tầmUJ mZZ4p67ổ ZDGBpqcủa cáiZDGBpq mZZ4p67ỏ 56c7vecon BuckbeakZDGBpq, UJnhưng 56c7venó cũZDGBpqng cố56c7ve lZDGBpqàm ZDGBpq t56c7veheo lờZDGBpqi 56c7velão HagrZDGBpqid dạyUJ bảZZ4p67o. NUJó cúiZDGBpq chàoUJ tUJhật nhaZZ4p67nh ZZ4p67rồi UJngước đầuZZ4p67 nhì56c7ven 56c7ve lZDGBpqên. CoZDGBpqn BằngZZ4p67 ZZ4p67Mã vZDGBpqẫn caUJo ngạUJo nZZ4p67hìn nZDGBpqó đZZ4p67ăm ZDGBpqđăm, khô56c7veng buồ56c7ven nhú56c7vec nhích.
Lão HZDGBpqagrid kêUJu ZZ4p67lên, cZZ4p67ó vẻZDGBpq UJlo lắng:
"À, thUJôi 56c7veđược. LùZZ4p67i lZDGBpqại UJngay, HarryZDGBpq, ZDGBpqcứ thoảZZ4p67i mUJái thôi..."
Nhưng vừa56c7ve l56c7veúc đóZZ4p67, HarrZDGBpqy ZDGBpqngạc nZDGBpqhiên vZZ4p67ô cùn56c7veg kh56c7vei ZDGBpq ZDGBpqthấy 56c7vecon BUJằng MZDGBpqã bỗngZDGBpq nhiêZDGBpqn khuỵ56c7veu haZZ4p67i cUJhân trướcZZ4p67 c56c7veó vảyUJ vZDGBpqà nhún56c7ve mìnZDGBpqh UJ xu56c7veống đểZDGBpq tZZ4p67hể h56c7veiện mộtUJ cáZDGBpqi ZDGBpqcúi chàZZ4p67o khZDGBpqông thểZDGBpq nàoZDGBpq nhầZZ4p67m lZZ4p67ẫn được56c7ve. ZZ4p67Lão ZZ4p67 HagrZDGBpqid mêUJ 56c7vemẩn tâmUJ thần:
"Hay lắ56c7vem, HZZ4p67arry! ĐượcZDGBpq rồiZZ4p67 đóUJ... Ừ,UJ ZZ4p67trò cZDGBpqó thZZ4p67ể cZZ4p67hạm vàoUJ UJnó! Vỗ56c7ve vềUJ 56c7vecái mỏZDGBpq UJnó đi,UJ làUJm đi!"
Harry cảm56c7ve thấyUJ lZZ4p67ùi xUJa coUJn qZDGBpquái thúZZ4p67 mZDGBpqới lZZ4p67à phầZDGBpqn 56c7ve ZDGBpqthưởng UJmà nZDGBpqà khoUJái hơnZZ4p67, nhưngZDGBpq ZZ4p67nó vẫnZDGBpq đZDGBpqành phZZ4p67ải ZZ4p67từ từZZ4p67 tiến56c7ve lạiZDGBpq gần56c7ve coZDGBpqn UJ BằnZDGBpqg M56c7veã vUJà đư56c7vea tZDGBpqay sờZZ4p67 UJvào ZDGBpqcon v56c7veật. UJHarry vỗUJ ZZ4p67nhẹ lêUJn mỏ56c7ve cZDGBpqon Bằng56c7ve ZZ4p67Mã nhiZDGBpqều UJ lầnUJ vZZ4p67à ZDGBpqcon ZZ4p67vật nhZZ4p67ắm mắZZ4p67t l56c7veại mộZDGBpqt cácUJh lưZZ4p67ời b56c7veiếng, như56c7ve t56c7vehể khoZDGBpqái lắm.
Tất cảZZ4p67 bọn56c7ve học56c7ve sinUJh bỗZZ4p67ng UJồ lênZZ4p67 ZZ4p67hoan hô,UJ ngZZ4p67oại ZDGBpqtrừ Ma56c7velfoy, CrabZDGBpqbe 56c7vevà GoUJyle. 56c7veBa đUJứa 56c7venó 56c7vethất vọngZZ4p67 UJra mặt.
Lão HZDGBpqagrid nói:
"Được đóUJ, HarZDGBpqry. BáUJc ch56c7veo l56c7veà cUJó ZDGBpqlẽ nóZZ4p67 chị56c7veu cZDGBpqho 56c7vecon ZDGBpqcưỡi ZZ4p67một vòngZZ4p67 đó!"
Điều nàZDGBpqy th56c7veì vư56c7veợt quá56c7ve dZZ4p67ự tZDGBpqính cZZ4p67ủa H56c7vearry. NóUJ 56c7vevốn ZZ4p67 qZZ4p67uen việcZZ4p67 cỡiUJ chổi56c7ve thZZ4p67ần mà56c7ve th56c7veôi, ZZ4p67nhưng ZZ4p67nó khôngZDGBpq 56c7vechắc cỡiZZ4p67 mZDGBpqột ZZ4p67con BằngZDGBpq Mã56c7ve ZDGBpq tUJhì c56c7veó giống56c7ve cỡZDGBpqi 56c7vechổi thần56c7ve hUJay không.
Lão HagUJrid giục:
"Con tUJrèo lZZ4p67ên đ56c7vei, 56c7vengay 56c7vephía saZDGBpqu ZZ4p67chỗ nối56c7ve vớZZ4p67i ZDGBpq cáZZ4p67nh, vàUJ lZZ4p67ưu 56c7veý UJlà cZZ4p67on chớUJ có56c7ve nhổUJ 56c7vemột 56c7vecái lôn56c7veg vZZ4p67ũ UJnào nhaUJ, BằZZ4p67ng M56c7veã kUJhông ZDGBpq khoáZDGBpqi vZZ4p67ụ đó56c7ve đâu..."
Harry 56c7veđặt ch56c7veân ZDGBpqlên cUJhót cánUJh cUJủa co56c7ven Buckbea56c7vek vZZ4p67à ZDGBpq ZDGBpqtự UJmình ZDGBpqđu l56c7veên lưnZDGBpqg cZDGBpqon vật.56c7ve CoUJn Buckbe56c7veak đứngZDGBpq dậy.UJ HaZDGBpqrry khôngZZ4p67 biếtZZ4p67 56c7ve nênUJ bấu56c7ve víUJu vô56c7ve đâu,ZZ4p67 trướZZ4p67c ZZ4p67mặt nUJó ZZ4p67chỉ ZDGBpqtoàn là56c7ve lôZDGBpqng vũZDGBpq ZDGBpqmà thôi.UJ LãUJo Hag56c7verid ZZ4p67 UJphát môUJng 56c7vecon qu56c7veái t56c7vehú, ZZ4p67hô to:
"Tiến ZDGBpqlên, nào!"
Không 56c7vebáo t56c7verước gì56c7ve hết,ZZ4p67 ZDGBpqđôi cá56c7venh dàiZDGBpq mộtZZ4p67 thước56c7ve 56c7ve rZDGBpqưỡi cZZ4p67ủa UJcon Bằng56c7ve M56c7veã danZDGBpqg 56c7vera h56c7veai bZDGBpqên; HaZZ4p67rry UJchỉ k56c7veịp ô56c7vem chZZ4p67oàng lZDGBpqấy cZZ4p67ổ cZDGBpqủa ZZ4p67 cZDGBpqon BucUJkbeak trướcZZ4p67 k56c7vehi c56c7veon vUJật phónZDGBpqg UJbay vúZZ4p67t lênZZ4p67 ca56c7veo. ChẳUJng giống56c7ve c56c7veỡi 56c7ve chZZ4p67ổi thầnUJ cZDGBpqhút xUJíu nàoUJ, vàUJ HaZDGBpqrry biếZDGBpqt r56c7veõ ZZ4p67mình thZDGBpqích cỡUJi cZZ4p67ái nàoUJ hZDGBpqơn; đôiUJ ZDGBpq cánZZ4p67h cUJủa UJcon Bằng56c7ve MãZZ4p67 vỗ56c7ve đậpZZ4p67 hUJai bêUJn hô56c7veng nó56c7ve mUJột cánZDGBpqh khUJó chịZDGBpqu, vướn56c7veg UJ UJvào phíZDGBpqa dướiZZ4p67 chânZDGBpq nóUJ, làm56c7ve chZDGBpqo nóZZ4p67 cảmZDGBpq thUJấy n56c7vehư sắpUJ sửa56c7ve bZZ4p67ị qZZ4p67uẳng xZZ4p67uống. UJ 56c7veLớp lUJông vũUJ bóngUJ bẩyZDGBpq hUJào nhoáng56c7ve cZZ4p67ứ UJtuột khUJỏi nhữngZZ4p67 ngónZZ4p67 ta56c7vey củ56c7vea HarZDGBpqry, ZDGBpq mà56c7ve nUJó ZZ4p67thì khôn56c7veg 56c7vedám túm56c7ve q56c7veuá chZZ4p67ặt. UJThay UJvì n56c7vehững 56c7veđộng tZDGBpqác UJêm á56c7vei cZZ4p67ủa cUJhiếc ZZ4p67 NUJimbus 2ZZ4p67000 56c7vequen thZZ4p67uộc vớZDGBpqi HarrZZ4p67y, bâUJy gUJiờ nóZDGBpq chỉ56c7ve 56c7vecảm thấyZDGBpq ZZ4p67như mìnhZZ4p67 56c7veđang ZZ4p67 lắc56c7ve lư56c7ve, ch56c7veồm tớUJi chồm56c7ve ZZ4p67lui ZDGBpqtrên UJthân UJsau ZZ4p67của co56c7ven 56c7veBằng MUJã, vZDGBpqà 56c7venhấp nhô56c7ve ZDGBpq ZDGBpqlên xuốngZDGBpq thZDGBpqeo nhịpUJ đậpZDGBpq cáUJnh củaZDGBpq coUJn UJquái thú.
Buckb56c7veeak chởZZ4p67 ZZ4p67nó ba56c7vey thUJêm UJmột vò56c7veng nữaZZ4p67 qua56c7venh bãiZZ4p67 ZDGBpq ZDGBpqchăn thảUJ rZDGBpqồi đáZZ4p67p tZZ4p67rở xuZZ4p67ống mặtZZ4p67 đất.ZDGBpq ĐâZZ4p67y chZDGBpqính 56c7velà cáiUJ mZZ4p67à 56c7veHarry đã56c7ve l56c7veo sợ.ZZ4p67 56c7ve NóZZ4p67 cZZ4p67húi tớiZDGBpq khZDGBpqi ZZ4p67cái cZDGBpqổ mượtUJ UJmà củaUJ Buckbe56c7veak ch56c7veúc xuZZ4p67ống t56c7vehấp, UJcó cảm56c7ve giácZDGBpq ZZ4p67 nhưZZ4p67 sắpZDGBpq 56c7vetuột rZZ4p67a khỏiZDGBpq UJcon vậtUJ, vuộtZZ4p67 qu56c7vea cZZ4p67ái cổZDGBpq mượUJt v56c7veà cáiZDGBpq mỏZZ4p67 củaZDGBpq UJ UJBuckbeak. 56c7veKế ZDGBpqđến Har56c7very cảZZ4p67m ZZ4p67thấy rơUJi bịc56c7veh xu56c7veống lúcZDGBpq bốnZZ4p67 châUJn ZZ4p67không 56c7vecân 56c7ve đối56c7ve củaUJ UJcon BằngUJ 56c7veMã 56c7vechạm mặUJt 56c7veđất. HarrZZ4p67y UJcố UJgắng sUJửa tưZZ4p67 tUJhế đàZZ4p67ng hoàngZZ4p67 UJvà ZZ4p67 ngồi56c7ve UJthẳng l56c7veưng lên.
Lão Hagri56c7ved UJgào to:
"Giỏi lắmUJ, Harry!"
MọiUJ ngườiZDGBpq 56c7vehè nhZDGBpqau hZDGBpqoan ZDGBpqhô, ngZDGBpqoại 56c7vetrừ Malf56c7veoy, C56c7verabbe ZZ4p67và Goyle56c7ve. Lã56c7veo Hagri56c7ved ZZ4p67lại hỏi:
"Sao? UJCó aZDGBpqi 56c7vekhác mZZ4p67uốn ngaZZ4p67o 56c7vedu không?"
Thà56c7venh côZDGBpqng cZDGBpqủa HarZDGBpqry đãZDGBpq khiếZZ4p67n cZDGBpqho đámZDGBpq UJhọc sinZZ4p67h ZZ4p67 cònZDGBpq lại56c7ve ZZ4p67thêm bạZZ4p67o gaZZ4p67n, ch56c7veúng hèZDGBpq nhZDGBpqau tZDGBpqrèo UJqua UJhàng rUJào vàZZ4p67o bãZZ4p67i chăZZ4p67n thả.ZDGBpq ZDGBpq Lã56c7veo 56c7veHagrid tUJháo dâUJy chZZ4p67o từnZDGBpqg UJcon BZZ4p67ằng MZZ4p67ã mộ56c7vet, 56c7vevà khắUJp bã56c7vei cZZ4p67hăn thảZZ4p67 ZDGBpqchỗ 56c7ve nàUJo cũng56c7ve cUJó nhữn56c7veg đứUJa họcZDGBpq ZDGBpqtrò ZDGBpqcúi mìnZDGBpqh chà56c7veo mộ56c7vet cáUJch đầy56c7ve ZDGBpqcăng thẳng.ZDGBpq ZZ4p67 NeZDGBpqville cứ56c7ve ch56c7veạy tUJới chạy56c7ve l56c7veui quaZDGBpqnh coZZ4p67n qZZ4p67uái thZDGBpqú củ56c7vea nóUJ, nUJhưng c56c7veon đ56c7veó UJ khôn56c7veg có56c7ve v56c7veẻ gì56c7ve mZZ4p67uốn khUJuỵu 56c7vechân xuốZZ4p67ng. R56c7veon UJvà ZDGBpqHermione thìZZ4p67 thZZ4p67ực tậUJp vớiUJ ZZ4p67 coZZ4p67n Bằn56c7veg MZDGBpqã mZDGBpqàu UJhột dẻ.56c7ve 56c7veHarry bâZZ4p67y ZDGBpqgiờ c56c7vehỉ đứnZZ4p67g quUJan sá56c7vet thôi.
MZZ4p67alfoy, CrabbZZ4p67e vàUJ GoylZZ4p67e ZZ4p67đã ZDGBpqgiành 56c7veđược cUJon ZDGBpq BuckbeaUJk. UJCon quZZ4p67ái UJthú đãZDGBpq chịuZZ4p67 cúZDGBpqi chàoZDGBpq ZDGBpqMalfoy. Thằn56c7veg ZDGBpqnày đ56c7veang vZZ4p67ỗ vUJỗ cZZ4p67ái 56c7ve mZZ4p67ỏ coUJn vật,56c7ve tỏZDGBpq tháZDGBpqi ZZ4p67độ kUJhinh ZZ4p67thị. NZDGBpqó kZDGBpqéo dUJài giọng,ZDGBpq đ56c7veủ tZDGBpqo để56c7ve HarUJry cZDGBpqó ZZ4p67 thểZZ4p67 ZZ4p67nghe lọt56c7ve tai:
"ZZ4p67Mánh nàyUJ dễZZ4p67 ợt56c7ve. UJTao 56c7veđã biếZZ4p67t 56c7vengay làUJ vZDGBpqậy, đếnUJ ZZ4p67 thUJằng HarZZ4p67ry cZDGBpqòn là56c7vem ZZ4p67được... UJTao cáZDGBpq làUJ mUJày đâuUJ 56c7vecó ZZ4p67gì nguZZ4p67y hiểm,ZDGBpq p56c7vehải ZDGBpq ZDGBpqkhông ZZ4p67mậy?" ẤZDGBpqy làZZ4p67 MalfoUJy UJnói v56c7veới coZDGBpqn BZDGBpquckbeak. "PhảZDGBpqi khônZDGBpqg mậy,ZDGBpq ZDGBpqcon cZZ4p67ục 56c7ve UJsúc bự56c7ve tZZ4p67ồ xấu56c7ve xí?"
ChuUJyện xảy56c7ve r56c7vea lZZ4p67úc đóZZ4p67 nhanZZ4p67h ZDGBpqnhư UJánh ch56c7veớp củZDGBpqa ZZ4p67 nhữngZDGBpq UJcái móngZDGBpq vZDGBpquốt thé56c7vep. LiZZ4p67ền 56c7vengay đóZZ4p67, MaZZ4p67lfoy thốtZZ4p67 lênUJ UJmột tiếngZZ4p67 ZZ4p67rú đauZDGBpq UJ đớZDGBpqn chó56c7vei lUJói, lãoUJ HagriZZ4p67d t56c7vehì v56c7veật lộUJn vớZZ4p67i 56c7vecon Bu56c7veckbeak 56c7veđể tr56c7veòng cZZ4p67ái vòngUJ 56c7ve cổUJ vUJô nóZZ4p67 tronZDGBpqg kZZ4p67hi nó56c7ve h56c7veầm hèUJ xôUJng tớiUJ Malfoy56c7ve. ThằngZZ4p67 56c7veđó đan56c7veg UJnằm qZDGBpquằn ZDGBpq quạZDGBpqi trênZZ4p67 bZDGBpqãi cỏ,56c7ve má56c7veu ZZ4p67me chảyZDGBpq ưUJớt c56c7veả tấm56c7ve á56c7veo chùng.
Malfoy ZZ4p67gào ZZ4p67thét 56c7vetrong ZDGBpqkhi cảUJ 56c7velớp kiUJnh 56c7vehoàng ZZ4p67đứng trông:
"Tôi chếtZDGBpq mất!ZZ4p67 NhìUJn tZZ4p67ôi đâyUJ n56c7veè, ZDGBpqtôi đaZZ4p67ng hấpZDGBpq hối.ZDGBpq C56c7veon quá56c7vei vậtUJ 56c7veấy ZDGBpqgiết tôi."
Lão HUJagrid 56c7veđã trắnZDGBpqg bZDGBpqệch đZDGBpqi. LãZDGBpqo nói:
"Trò không56c7ve chếtUJ đâuZZ4p67! CóZZ4p67 UJai ZDGBpqgiúp 56c7vetôi 56c7vemột ZZ4p67tay... phải56c7ve đZDGBpqem nóZDGBpq ZZ4p67ra khUJỏi ZDGBpqchỗ này..."
Hermione chạy56c7ve điZDGBpq mUJở cánhUJ cổngUJ trUJong khZDGBpqi lãoUJ UJ HZZ4p67agrid nhấ56c7vec bổngZDGBpq MaZZ4p67lfoy lêZZ4p67n UJmột cáUJch ZDGBpqdễ dàZZ4p67ng. K56c7vehi lZZ4p67ão UJHagrid b56c7veồng MalZZ4p67foy ZDGBpq 56c7veđi nganUJg, HUJarry nhZDGBpqìn 56c7vethấy m56c7veột ZDGBpqvết thương56c7ve dZZ4p67ài vZDGBpqà sâ56c7veu ZDGBpqtrên cánhZZ4p67 tZDGBpqay ZDGBpq UJMalfoy; máuUJ nhễ56c7veu giọ56c7vet trêZDGBpqn cUJỏ khZZ4p67i lãZDGBpqo HagUJrid bồng56c7ve MalfZZ4p67oy cZDGBpqhạy 56c7velên ZDGBpqdốc vềZDGBpq UJ phUJía tò56c7vea lâuZZ4p67 đài.
Lớp ZDGBpqhọc ChăZDGBpqm sócZZ4p67 SZZ4p67inh vậZZ4p67t Huyề56c7ven bíUJ ruZDGBpqn rẩyUJ bưZDGBpqớc ZZ4p67 t56c7veheo s56c7veau. BZZ4p67ọn họZDGBpqc ZZ4p67sinh UJnhà S56c7velytherin đềZZ4p67u hUJè nh56c7veau ZZ4p67la óUJ ZDGBpqlão HagridZDGBpq. PZDGBpqansy UJ ParkinZZ4p67son ràn56c7ve rụaZZ4p67 nước56c7ve mắtZDGBpq nói:
"PhảiUJ đuổiZZ4p67 56c7veông ấUJy ngay!"
Dean ThUJomas cZDGBpqhặn lờ56c7vei UJcon bé:
"Đó làZZ4p67 lỗZDGBpqi cZZ4p67ủa Malfoy."
UJCrabbe vZZ4p67à GoyZZ4p67le gZZ4p67ồng bắpZZ4p67 th56c7veịt củZDGBpqa tụUJi nUJó l56c7veên đầyZDGBpq vẻZDGBpq đeZDGBpq dọa.
Cả ZZ4p67bọn đãUJ tUJrèo l56c7veên hZDGBpqết nh56c7veững UJbậc thZDGBpqềm đUJá đZDGBpqể bướcUJ vàZDGBpqo TiZDGBpqền sả56c7venh. PZZ4p67ansy nói:
"Tôi phảiUJ đ56c7vei xeUJm 56c7vecoi bạZDGBpqn ấZDGBpqy cUJó ZDGBpqsao không?"
Cả bZDGBpqọn cù56c7veng nUJhìn theZDGBpqo Pans56c7vey 56c7vechạy nhaUJnh lênZZ4p67 UJcầu ZZ4p67 UJthang ZZ4p67cẩm thạZZ4p67ch. BZDGBpqọn 56c7vehọc sZDGBpqinh nhZDGBpqà SlythUJerin vẫZZ4p67n còZZ4p67n cZDGBpqa cẩZZ4p67m lãZDGBpqo HagrUJid UJ ZZ4p67khi kéZZ4p67o nha56c7veu điZZ4p67 về56c7ve hướ56c7veng phò56c7veng sin56c7veh hoạtZZ4p67 chuZZ4p67ng củaZZ4p67 ZDGBpqtụi nóUJ ZDGBpqdưới tầngZDGBpq hầ56c7vem. 56c7ve HaUJrry, RZZ4p67on ZZ4p67và HeZDGBpqrmione lUJên cầZZ4p67u ZZ4p67thang vềZDGBpq thápUJ Gryffindor.
Hermione UJlo ZDGBpqlắng hỏi:
"Các UJbạn ngh56c7veĩ 56c7venó cóZZ4p67 s56c7veao không?"
Harry nói:
"Dĩ nhiêZZ4p67n lZDGBpqà khôngZDGBpq sUJao rồZZ4p67i, UJbà Po56c7vemfrey ZDGBpqcó thểZZ4p67 vZZ4p67á mấZDGBpqy vếtZZ4p67 thương56c7ve chỉZDGBpq tronZZ4p67g vònZDGBpqg mộtZZ4p67 ZDGBpqhai giây."
HZDGBpqarry từ56c7veng đZZ4p67ược ZDGBpqbà ZZ4p67y ZZ4p67tá trưởngUJ đó56c7ve chZZ4p67ữa lànZZ4p67h mộZZ4p67t cáchZZ4p67 kỳZDGBpq diệuZZ4p67 56c7venhững UJthương tíchZDGBpq 56c7vecòn 56c7vetrầm trọnZDGBpqg hUJơn nhiều.
Ron cũnZDGBpqg t56c7veỏ r56c7vea ZZ4p67lo lắng:
"Dù sa56c7veo ZDGBpqthì chuy56c7veện đóZDGBpq ZDGBpqmà x56c7veảy rZZ4p67a tZZ4p67rong buổiZDGBpq dZDGBpqạy 56c7ve đZZ4p67ầu 56c7vetiên cZDGBpqủa báZDGBpqc ZZ4p67Hagrid th56c7veì quả56c7ve ZDGBpqlà tệZZ4p67 hạ56c7vei hế56c7vet cZDGBpqhỗ nói56c7ve. ThUJể nàoZZ4p67 thằng56c7ve 56c7ve M56c7vealfoy cũnUJg quậyUJ ZZ4p67bác ấy56c7ve c56c7veho màZDGBpq coi..."
Ba đứaUJ tụUJi n56c7veó 56c7velà nhữngUJ đứUJa 56c7veđầu ZZ4p67tiên UJđi UJxuống ĐạiZZ4p67 ZZ4p67 SUJảnh đường56c7ve đ56c7veể UJăn bữaZDGBpq tối,ZDGBpq hUJy vọnZDGBpqg gặpUJ lãUJo ZDGBpqHagrid, 56c7venhưng chZZ4p67ẳng thấyUJ lã56c7veo UJ đâu56c7ve cả.56c7ve H56c7veermione 56c7vekhông buồnUJ đụngZDGBpq nĩaZZ4p67 vZDGBpqô muUJốn báZZ4p67nh bíZDGBpqp tếUJt vàZZ4p67 thận.ZZ4p67 CZZ4p67ô ZZ4p67bé 56c7ve lZDGBpqo lZDGBpqắng nói:
56c7ve"Người tZZ4p67a đâuZDGBpq có56c7ve đu56c7veổi UJbác ấyZDGBpq, đún56c7veg không?"
Ron cũZDGBpqng chẳngUJ màng56c7ve ZZ4p67gì ăUJn uống:
"HZDGBpqọ khZDGBpqông nên56c7ve ZDGBpqđuổi bácUJ ấy..."
Harry UJquan sátZDGBpq bZZ4p67àn ă56c7ven của56c7ve nhUJà SlytherinZDGBpq. 56c7veMột ZZ4p67 nhómUJ ZZ4p67đông, gồUJm cảZDGBpq CraZZ4p67bbe vZZ4p67à GoZZ4p67yle, ZZ4p67đang ZDGBpqtúm tụmZDGBpq vớiUJ nhaZZ4p67u, saZDGBpqy UJsưa bàn56c7ve ZDGBpq ZZ4p67bạc. ZDGBpqHarry chZDGBpqắc cUJhắn ZDGBpqlà mZDGBpqấy đZZ4p67ứa đóZZ4p67 UJđang UJthêm mắmUJ tZZ4p67hêm muốZZ4p67i ZZ4p67cho câZDGBpqu UJ c56c7vehuyện MaZDGBpqlfoy bịZDGBpq thươUJng thUJành trZDGBpqầm trọng.
Ron rầuZZ4p67 UJrĩ nói:
"Thôi thìZDGBpq, 56c7vecũng ZZ4p67không thZDGBpqể ZDGBpqnói hZZ4p67ôm naUJy khôngZDGBpq phảZDGBpqi lUJà ngUJày đầUJu ZZ4p67tiên 56c7vehọc ZZ4p67thú vị."
SZDGBpqau bữa56c7ve ănUJ tốiZZ4p67, bZDGBpqa đứa56c7ve ZDGBpqquay trởUJ ZZ4p67về phòZDGBpqng sUJinh ZDGBpq hoạtZDGBpq chunUJg và56c7ve ZDGBpqcố tập56c7ve truZDGBpqng làmZZ4p67 ZZ4p67bài tậpUJ m56c7veà giZZ4p67áo sưZDGBpq McGonagZZ4p67all đ56c7veã ZDGBpqra ch56c7veo UJ tụiUJ nó.56c7ve NhưZDGBpqng ZZ4p67cả 56c7veba đứaZZ4p67 cứZDGBpq ch56c7veốc chốcUJ lZDGBpqại ngừn56c7veg UJhọc, lZDGBpqiếc nh56c7veìn rUJa ngoàiZDGBpq ZDGBpq cửaZZ4p67 sUJổ củaUJ toàZZ4p67 tZZ4p67háp. ZDGBpqHarry độUJt nhiUJên nói:
"Có ZDGBpqánh ZZ4p67đèn ZDGBpqở cZDGBpqửa s56c7veổ n56c7vehà bácUJ Hagrid."
Ron nhìn56c7ve đZDGBpqồng hồZDGBpq ZDGBpqđeo ZDGBpqtay củUJa nó:
"Nếu tụiZZ4p67 mì56c7venh gấpZZ4p67 gá56c7vep UJlên tZZ4p67hì ZZ4p67tụi mìZZ4p67nh vẫnZZ4p67 còUJn 56c7vekịp để56c7ve chạyZDGBpq xuốngZZ4p67 dướ56c7vei tZDGBpqhăm báZDGBpqc ấyZZ4p67, 56c7vevẫn cZZ4p67òn ZDGBpqsớm mà..."
H56c7veermione nói56c7ve chậZDGBpqm rãi:
"Mình khôZDGBpqng biết..."
Harry thấy56c7ve côZDGBpq bZZ4p67é liếcUJ nhìZZ4p67n mìZZ4p67nh. NóZDGBpq n56c7veói ngay:
"ZDGBpqMình đượcZDGBpq phéZDGBpqp đi56c7ve nZZ4p67gang qUJua sânZDGBpq trườngZDGBpq mà.ZDGBpq ZZ4p67 SiriuUJs ZDGBpqBlack cZDGBpqhưa 56c7vevượt ZDGBpqqua đUJược UJmấy viUJên giáZZ4p67m UJngục AzkaZZ4p67ban canZZ4p67h ZDGBpqgác UJở 56c7ve đ56c7veây, ZZ4p67đúng không?"
VZZ4p67ậy UJlà 56c7veba đứZDGBpqa ZDGBpqdọn dẹZDGBpqp đ56c7veồ đạc,ZZ4p67 kéoZDGBpq nhaUJu UJchui q56c7veua ZDGBpq c56c7veái lỗZZ4p67 BàZDGBpq Béo,ZDGBpq vZZ4p67ui mừng56c7ve vìUJ khôZZ4p67ng gặ56c7vep ZZ4p67ai hếZZ4p67t ZZ4p67trên 56c7veđường ZDGBpqđi t56c7veới ZDGBpqcửa ch56c7veính, 56c7ve bởiUJ vìZZ4p67 tZDGBpqụi n56c7veó cũ56c7veng kh56c7veông tZDGBpqhực sZDGBpqự ZZ4p67tin chắc56c7ve l56c7veà tụiUJ UJnó đưZDGBpqợc phépZZ4p67 đZDGBpqi ZZ4p67ra ZDGBpq ngoàiZDGBpq haZZ4p67y không.
56c7veCỏ tr56c7veên sânUJ vẫnUJ cZDGBpqòn UJướt vàZDGBpq ngả56c7ve mà56c7veu đeZZ4p67n thZZ4p67ui UJ troZZ4p67ng ánZDGBpqh ZZ4p67hoàng UJhôn. KZDGBpqhi tớiZZ4p67 đượcZDGBpq c56c7veăn cZZ4p67hòi 56c7vecủa UJlão HUJagrid, bUJa đZDGBpqứa nZZ4p67hỏ gUJõ 56c7ve cửaUJ vUJà ng56c7vehe tiếZDGBpqng gầ56c7vem UJgừ bZZ4p67ên tZZ4p67rong vọZZ4p67ng ra:
"Vô đi!"
Lão HaZZ4p67grid đanUJg ngồi56c7ve thừZDGBpq nZZ4p67gười bZDGBpqên 56c7vebàn gỗZDGBpq đã56c7ve mònZDGBpq 56c7ve ZZ4p67sờn củZDGBpqa lão,UJ 56c7vecon chóZDGBpq săZDGBpqn FZZ4p67ang th56c7veì UJgác cáZZ4p67i đầuUJ nZZ4p67ó trUJên đùiZZ4p67 chủ.ZDGBpq ChUJỉ 56c7venhìn UJ mộtZZ4p67 UJcái ZDGBpqcũng đủZZ4p67 56c7vebiết l56c7veão UJHagrid đZDGBpqã uốngUJ 56c7vekhá nhiềuZDGBpq rượu.ZDGBpq Trư56c7veớc mặZZ4p67t lUJão 56c7ve ZZ4p67là 56c7vemột ZZ4p67cái vại56c7ve thiế56c7vec ZDGBpqto ZDGBpqgần bằUJng cáZDGBpqi ZZ4p67xô, UJvà ZDGBpqlão dườngZDGBpq ZZ4p67như kZDGBpqhó khZZ4p67ăn ZDGBpqlắm 56c7ve ZZ4p67mới ZDGBpqtập trZZ4p67ung đượZDGBpqc tinUJh thZZ4p67ần đểZZ4p67 nhậnUJ UJra b56c7vea đứUJa nhỏ.
Khi đ56c7veã nZZ4p67hận rUJa chúnUJg, ZDGBpqlão lZDGBpqè nhè:
"Kỷ56c7ve UJlục chứZDGBpq cZZ4p67hẳng chơi.56c7ve Đ56c7veố UJmà kiZZ4p67ếm r56c7vea đ56c7veược tZZ4p67rước đâUJy t56c7veừng cóZZ4p67 mộtZZ4p67 UJthầy gi56c7veáo nàZDGBpqo chỉUJ ZDGBpqlàm thâyZZ4p67 giáoUJ đZZ4p67úng cUJó mộZDGBpqt ngày."
HermioZDGBpqne ZZ4p67thở mạnh:
"Bác chưZZ4p67a bịZZ4p67 đuổiUJ mZDGBpqà, UJbác Hagrid!"
Lão Hagr56c7veid hớpUJ thZDGBpqêm mộtZDGBpq 56c7vengụm tZZ4p67o nữaZZ4p67 UJcủa cáiZDGBpq tZDGBpqhứ 56c7vegì 56c7veđó ZZ4p67trong cáZZ4p67i vUJại, gi56c7veọng củaUJ lãoZZ4p67 ngZDGBpqhe ZDGBpqthê thảmZDGBpq ZDGBpqhết sức:
"Chưa! Nhưn56c7veg đó56c7ve chỉ56c7ve UJlà vZZ4p67ấn 56c7veđề thờiZDGBpq gian56c7ve, đúnUJg ZDGBpqkhông, UJsau ZZ4p67khi thằ56c7veng MalfoZDGBpqy méc56c7ve bZDGBpqa nó..."
"Nó rUJa UJsao rồiZZ4p67 UJhở bá56c7vec? ThưZZ4p67ơng 56c7vetích ZZ4p67của nZZ4p67ó UJđâu cóZDGBpq trầmZDGBpq ZDGBpqtrọng lắmUJ hUJả bác?"
Ron hỏi,UJ sZZ4p67au UJkhi ZDGBpqba đứaZDGBpq 56c7vecùng ngồi56c7ve xuZZ4p67ống quâZZ4p67y ZZ4p67quần bên56c7ve 56c7velão HagriZDGBpqd. 56c7veLão nóUJi giọngZZ4p67 cháZDGBpqn ngắt:
"Bà PoUJmfrey đãZZ4p67 làZDGBpqm hế56c7vet sứcUJ đểZZ4p67 cZDGBpqhữa chZZ4p67o nó,UJ nhZDGBpqưng nZZ4p67ó cứ56c7ve ZDGBpqkêu lUJà 56c7venó vẫnZDGBpq ZZ4p67còn đauZDGBpq lắm...ZZ4p67 cứUJ ZZ4p67băng bZZ4p67ó... 56c7vevà rêUJn rỉ..."
Har56c7very nóZDGBpqi ngay:
"Nó giảZDGBpq 56c7vebộ đa56c7veu đZZ4p67ó. BàZZ4p67 PomfZDGBpqrey ZDGBpqcó thểUJ ch56c7veữa lZDGBpqành ZZ4p67 mọi56c7ve vZDGBpqết tUJhương ZDGBpqmà. NUJăm nZZ4p67goái ZDGBpqbà đãZZ4p67 ZZ4p67làm mọcUJ UJlại gầ56c7ven mộtUJ 56c7venửa sốZDGBpq xư56c7veơng chUJo 56c7ve cháu56c7ve. Thằn56c7veg UJMalfoy ch56c7veỉ cố56c7ve tìnZDGBpqh ăZDGBpqn vZDGBpqạ mUJà thôi."
Giọng lãZDGBpqo H56c7veagrid nZDGBpqghe cà56c7veng tZZ4p67hê 56c7vethảm hơn:
"Ban quZZ4p67ản trUJị nh56c7veà 56c7vetrường dĩZDGBpq nhiê56c7ven ZZ4p67là đãZDGBpq nZDGBpqghe ZDGBpqbáo ZZ4p67 c56c7veáo sựZDGBpq việZDGBpqc rồi.UJ HZZ4p67ọ cUJho UJlà ZZ4p67bác ZDGBpqbắt đầuUJ bằngUJ ZDGBpqcon vậZDGBpqt qZDGBpquá t56c7veo. ZDGBpqLẽ ZDGBpqra nUJên ZZ4p67 đểUJ co56c7ven BằngUJ UJMã 56c7veở bà56c7vei sZZ4p67au... ZZ4p67lúc đầuZDGBpq 56c7venên ZDGBpqcho hZZ4p67ọc mZDGBpqấy ZDGBpqthứ nZZ4p67hư 56c7veNhuyễn TUJrùng UJ và56c7ve đại56c7ve lo56c7veại ZDGBpqnhư vậy.ZZ4p67.. cZZ4p67hẳng quZZ4p67a là56c7ve lỗi56c7ve c56c7veủa bác..."
Hermione hănUJg háiUJ cãi:
"LỗUJi củ56c7vea MalfoZZ4p67y cZDGBpqhứ, bZDGBpqác Hagrid!"
Harry nói:
"Tụi coZDGBpqn làmUJ nhânZDGBpq chứngZDGBpq c56c7veho bác.56c7ve BZDGBpqác đã56c7ve nUJói BUJằng 56c7ve 56c7veMã sẽZDGBpq tấnZZ4p67 cô56c7veng nếuZZ4p67 bịZZ4p67 ZDGBpqxúc 56c7vephạm. TZDGBpqại t56c7vehằng MalZDGBpqfoy khônZDGBpqg chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."