Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương x7pa6 x7pa- x7paMÓNG VUỐTippE VÀUqiA LippEÁ TRÀ
hi ippE HarUqiAry, Rvw9ron oiQJvà Hermix7paone bippEước vippEào ĐạippEi Sảnhvw9r đưvw9rờng đểUqiA ippEăn điểvw9rm toiQJâm vàooiQJ UqiAsáng vw9r hômvw9r soiQJau, thoiQJì ngippEười vw9rđầu tiêUqiAn màvw9r ippEtụi noiQJó thUqiAấy ippElà DUqiAraco MalfoyoiQJ. CoiQJó vẻvw9r nhưvw9r x7pa MaloiQJfoy đippEang mux7paa vuvw9ri chx7pao mộippEt noiQJhóm ippEhọc sioiQJnh nhàippE SlythippEerin x7pabằng mộtvw9r câuvw9r oiQJ oiQJchuyện cx7pahọc oiQJcười. Lúvw9rc HarryUqiA, x7paRon vUqiAà HerUqiAmione đoiQJi ngx7paang quax7pa, oiQJMalfoy đaippEng x7pa nhạioiQJ mộvw9rt vw9rvẻ x7pamặt đauippE đớnvw9r đếoiQJn ippEbất tỉnUqiAh koiQJhá khippEôi hUqiAài, x7pathế lUqiAà x7paquanh nóippE nổx7pa rvw9ra vw9r vw9rmột tràoiQJng cười.
Hermione vw9rđi ngavw9ry x7pasau lưnvw9rg ippEHarry, nói:
"Kệ ippExác nó.x7pa vw9rCứ mvw9rặc ippEkệ nippEó đi,UqiA nóUqiA chẳnx7pag đávw9rng đểx7pa mìoiQJnh bậnx7pa tâmvw9r đâu..."
Nhưng UqiAPancy ParkinsonippE, mộtoiQJ cx7paon bévw9r UqiAnhà SlytheippErin, x7pamặt tvw9rẹt dippEa nhUqiAăn oiQJnhư mặtippE cUqiAhó Pvw9rug chợvw9rt rUqiAít lêoiQJn thx7pae thé:
"Ê, PotterUqiA! UqiAPotter ơoiQJi, viênippE giáUqiAm ngụx7pac AzkabaippEn đUqiAang tớivw9r x7pakìa! PoUqiAtter, Hùuuuu!"
Havw9rrry UqiAngồi phịchippE xuốngoiQJ cvw9rái ghếUqiA x7pabên cạippEnh x7paGeorge ởvw9r bx7paàn ăvw9rn củax7pa nippEhà Gryffivw9rndor. GeUqiAorge pUqiAhát choiQJo tvw9rụi vw9rnó moiQJấy UqiAtờ giấy:
"Thời khx7paóa biểuippE UqiAcủa vw9rhọc oiQJsinh UqiAnăm thứUqiA x7paba UqiAđây. Ủa,ippE cx7paó chuyệippEn oiQJgì vậyx7pa Harry?"
Ron ippEngồi xuốippEng ghếvw9r bippEên kUqiAia GeorgeUqiA, trừngippE mắtoiQJ ippEnhìn qoiQJua phíax7pa bvw9ràn UqiAăn nhippEà SlytherioiQJn, nói:
"Thằng Malfoy."
George ngướcippE nx7pahìn quavw9r, vừaippE đvw9rúng lúoiQJc thấyippE vw9rMalfoy lạioiQJ đangx7pa mộtippE lầnUqiA nữavw9r giảoiQJ bộvw9r xỉuUqiA mộtoiQJ cáchUqiA đầyvw9r soiQJợ hãippEi. GUqiAeorge bìnhx7pa vw9rthản nói:
"Thằng x7panhãi ranoiQJh. Nóvw9r cũnx7pag đâuUqiA UqiAcó vw9roai phoippEng lvw9rẫm vw9r liệtippE goiQJì cUqiAho lắUqiAm ippEkhi vx7paiên oiQJgiám ngippEục AzkaboiQJan kUqiAiểm tx7para UqiAđoàn ippEtàu tốx7pai hôippEm x7paqua vw9r đx7paâu. vw9rNó cũngx7pa chạyoiQJ tọtippE ippEqua tooiQJa oiQJcủa tụivw9r mìvw9rnh, pUqiAhải khôvw9rng Fred?"
FoiQJred khiippEnh bvw9rỉ liếvw9rc vw9rmắt nhippEìn sanx7pag Malfoy:
"Đồ x7pasém tippEè tvw9rrong quần."
GeorgoiQJe nói:
"Ngay nhưUqiA anx7pah đvw9rây cũippEng khôippEng khooiQJái chvw9ro lắm.x7pa Họvw9r đúvw9rng UqiAlà kinippEh tởx7pam thiUqiAệt, mvw9rấy viêoiQJn gUqiAiám ngụvw9rc AoiQJzkaban ấy..."
Fred nói:
"Họx7pa làmvw9r ruộtvw9r gaUqiAn mìx7panh tvw9rhiếu điềuoiQJ bịUqiA đôoiQJng lạnhippE hếtvw9r vậyoiQJ há?"
Harry nóiUqiA nhỏ:
"Nhưng mUqiAà cácUqiA vw9ranh oiQJđâu UqiAcó xỉuUqiA, pUqiAhải không?"
George nóioiQJ mạnhippE mẽ:
"Quvw9rên chuyippEện đóippE đvw9ri, HaippErry. ippECó mippEột lUqiAần bUqiAa phảippEi oiQJđi x7pa tớiippE UqiAnhà oiQJngục AzkippEaban, nhớippE khônUqiAg FredoiQJ? x7paBa nóiUqiA oiQJđó lUqiAà nơoiQJi tồix7pa tệippE nhx7paứt oiQJmà UqiA ônx7pag từnoiQJg bx7paiết oiQJđến. BippEa oiQJtrở oiQJvề nhx7paà ippEtay chânippE vw9rrun roiQJẩy rồivw9r pippEhát bệnhvw9r lux7paôn ippE màx7pa... MUqiAấy voiQJiên gUqiAiám UqiAngục Azkavw9rban hútippE hếtvw9r niềmvw9r vippEui khỏx7pai cáippEi x7panhà ngụvw9rc đó.vw9r ỞoiQJ ippE trox7pang đó,oiQJ hầuoiQJ nhUqiAư tấtUqiA cx7paả coiQJác tùvw9r UqiAnhân ngụcvw9r AzkoiQJaban oiQJđều phátippE điênUqiA lênippE vw9r hết."
Fred đổix7pa đềx7pa tài:
"Ừ, đểoiQJ coiQJoi tUqiAhằng Malfox7pay ippEsẽ vuUqiAi oiQJnhư thếoiQJ nàovw9r sippEau oiQJ trippEận QuidoiQJditch ippEđầu tivw9rên. x7paNhớ không?vw9r TrậoiQJn UqiAQuidditch đầoiQJu mx7paùa làUqiA trUqiAận giữoiQJa oiQJ độivw9r UqiAnhà Gryfvw9rfindor vUqiAà nhoiQJà Slytherin."
Lần doiQJuy nippEhứt UqiAmà Havw9rrry vippEà Malfox7pay đốx7pai đầuippE nhippEau UqiA troiQJong mộtippE trậnUqiA Quidx7paditch cũnvw9rg làoiQJ lầnx7pa x7paMalfoy đãUqiA bịthuax7pa ippEte tvw9rua xx7paiểng vw9r UqiAliểng. NUqiAhớ lạioiQJ trUqiAận đó,ippE Harx7pary thấyvw9r phvw9rấn UqiAkhởi lênvw9r chútippE đỉnh,x7pa bènUqiA tựoiQJ lấyUqiA vw9r choiQJo mvw9rình vw9rmấy ippEkhúc xúippEc xUqiAích vàvw9r vw9rcà oiQJchua chiên.
Hermione UqiAcòn mảippEi nghiênx7pa cứuvw9r cáivw9r thippEời khóUqiAa biểippEu mvw9rới củaippE mìnoiQJh. Cx7paô béUqiA ippEmừng rỡUqiA vw9rkêu lên:
"Ôi,UqiA hippEay quá!x7pa TụippEi ippEmình bắtippE đầx7pau họcvw9r mấyvw9r mônUqiA mớioiQJ ngaUqiAy hôoiQJm nay."
Ron ngUqiAó quUqiAa x7pavai HeroiQJmione đọcoiQJ ké,ippE mặtUqiA màUqiAy nghiêUqiAm vw9rtrang ippEhẳn vw9rra. oiQJNó nói:
"Hermione UqiAơi, nvw9rgười toiQJa loiQJàm rốvw9ri x7pabeng cáiippE vw9rthời vw9r oiQJkhóa x7pabiểu củaoiQJ bippEồ rồi.UqiA ippECoi nx7paè, hUqiAọ xếpUqiA coiQJho bồoiQJ tớiUqiA mvw9rười môx7pan hippEọc mộtUqiA oiQJngày. ippE oiQJLàm gìippE cippEó đủvw9r UqiAthời giờ."
"Mình sẽvw9r UqiAxoay sở.oiQJ oiQJMình đãUqiA doiQJàn xếx7pap xoUqiAng vx7paới gx7paiáo soiQJư McGippEonagall rồi."
Ron vẫnoiQJ cười,ippE nói:
"Nhưng màx7pa coUqiAi nippEè, bồoiQJ thippEấy tippEhời ippEkhóa bix7paểu svw9ráng navw9ry không?oiQJ ChíippEn gx7paiờ ippEmôn ToiQJiên troiQJi. VUqiAà ngvw9ray phoiQJía dưới,ippE x7pachín giờ,oiQJ MuoiQJggle-học. Và..."
Ron chồmx7pa tvw9rới, gippEhé sávw9rt vw9rcái thờiUqiA khóoiQJa bioiQJểu hơnoiQJ, vẻoiQJ kippEhông thểx7pa vw9rnào tx7pain được:
"oiQJCoi nè,ippE nippEgay dướvw9ri dònx7pag đóippE: mônoiQJ Svw9rố họippEc, cũngoiQJ ippE oiQJchín giờ.oiQJ ÝippE mìnhoiQJ nvw9rói oiQJlà mìvw9rnh oiQJbiết bippEồ giippEỏi, HermiooiQJne oiQJà, nhưngx7pa khôngvw9r ippEai cUqiAó x7pa thUqiAể gx7paiỏi đếnUqiA ippEnhư vậy.UqiA Lvw9ràm sippEao cùippEng mộtx7pa vw9rlúc mippEà x7pabồ cóUqiA tx7pahể họcoiQJ ởUqiA bippEa lớpx7pa ippE chứ?"
Hermione nUqiAói cộcoiQJ lốc:
"Đừng oiQJcó ngoiQJu. Dĩx7pa ippEnhiên mìippEnh svw9rẽ x7pakhông ngồivw9r họcvw9r ởUqiA tronippEg coiQJả bippEa lớpvw9r oiQJcùng oiQJmột lúc."
"Vậy thì..."
Hermione UqiAngắt lời:
"Làm oiQJơn đưx7paa gUqiAiùm mìnhoiQJ x7pahũ mứt."
"Nhưng..."
Hermione oiQJgắt lên:
"Ôi, ippERon ơioiQJ, nếuippE ippEthời khóx7paa biểuvw9r củaUqiA mippEình hơippEi đippEầy oiQJ x7pamột chvw9rút tvw9rhì mắcvw9r mớippE gUqiAì tớix7pa bippEồ hippEả? MoiQJình đãoiQJ nóoiQJi oiQJvới bồx7pa oiQJrồi, mìoiQJnh đippEã dànippE UqiA xếx7pap xoiQJong hếtx7pa vippEới gvw9riáo sưUqiA McGonagvw9rall rồi!"
Vừa lúUqiAc đóvw9r, lãoUqiA Hagrx7paid bướcoiQJ vUqiAào ippEĐại Sảnhvw9r đưx7paờng. ippE LãoiQJo mặcippE cáippEi áx7pao khoippEác dàx7pai bằnoiQJg lôngx7pa chuộUqiAt chũix7pa, vàoiQJ lãippEo vw9rcứ lx7paơ oiQJđễnh vw9rvung oiQJ vẫippEy xácvw9r mUqiAột coippEn chồnoiQJ vw9rhôi trvw9rong x7pabàn ippEtay vw9rto kếchUqiA xx7paù củaUqiA mình.
Trên vw9rđường điUqiA tớippEi bvw9ràn giippEáo viênx7pa, vw9rlão dừngvw9r bướoiQJc UqiAnói UqiAvới bippEọn trẻ:
"vw9rỔn UqiAcả vw9rchứ hoiQJả? Cx7paác chippEáu lippEà nhữnippEg họcx7pa ippEtrò ippEtrong UqiA lớpvw9r họcippE x7pađầu tiênippE màoiQJ báippEc đượcippE oiQJdạy đvw9ró nghevw9r! LớUqiAp bắx7pat đầuUqiA vw9rngay svw9rau bx7paữa ăx7pan UqiA trx7paưa! Báx7pac poiQJhải toiQJhức dậyx7pa x7patừ lúcoiQJ nămx7pa giờx7pa sánUqiAg đểvw9r coiQJhuẩn bịUqiA mọoiQJi thứippE sẵoiQJn oiQJ sànx7pag... vw9rHy vọoiQJng đâuUqiA đvw9rã voiQJô x7pađó rồivw9r... báoiQJc đâyippE, moiQJột tippEhầy oiQJgiáo... thiệvw9rt vw9r tình..."
Lão ippEngoác mUqiAiệng oiQJcười UqiAtoe toétvw9r vớioiQJ bọnoiQJ trẻvw9r x7pavà đUqiAi tvw9riếp tớUqiAi bànoiQJ ippEăn dànhippE coiQJho giáovw9r viêippEn, vẫnvw9r vvw9rung vẩippEy xáx7pac UqiAcon chồnx7pa hôi.
Với mộtippE x7pachút ippElo âUqiAu tronUqiAg gix7paọng nóoiQJi, oiQJRon ippEthắc mắc:
UqiA"Không bioiQJết boiQJác ấyUqiA chuẩUqiAn bịx7pa sẵnvw9r oiQJsàng UqiAcái UqiAgì làippE cáix7pa UqiAgì nhỉ?"
Sảnh ĐườnUqiAg x7pabắt UqiAđầu vắUqiAng bớtippE x7pakhi mippEọi ngườx7pai lụcvw9r tippEục đx7paến loiQJớp hx7paọc đầUqiAu tiênippE củax7pa mìnvw9rh. RUqiAon ippExem ippEthời khóax7pa bx7paiểu cvw9rủa nó:
"Tụi mìippEnh phảivw9r đoiQJi thôi,vw9r đểx7pa x7pacoi, lippEớp Tiêvw9rn tx7pari ởippE tUqiAầng trênoiQJ cùnoiQJg củoiQJa ThápoiQJ x7paBắc. Tụivw9r x7pamình sẽippE mấtUqiA moiQJười phútUqiA mớiUqiA đx7paến đượcUqiA oiQJnơi đó..."
Ba đứippEa ippEvội vàngippE ănippE ippEcho xox7pang vw9rbữa đoiQJiểm x7patâm, ippEchào ippE tạippEm bUqiAiệt FrUqiAed vUqiAà GeooiQJrge, rvw9rồi đix7pa trippEở ippEra, bănippEg ippEqua Sảnx7pah đường.vw9r KhoiQJi tụiUqiA x7panó x7pa điippE ngaUqiAng bx7paàn ăippEn củax7pa UqiAnhà Slx7paytherin, MaippElfoy lUqiAại biểuippE diễnvw9r trUqiAò nháix7pa ippEmột cơUqiAn x7pa xoiQJỉu nữa.ippE Tix7paếng cườix7pa rúippE lênippE đoiQJuổi theUqiAo Harvw9rry vUqiAào tậoiQJn x7patiền sảnh.
Hành tippErình xuyUqiAên ippEqua tòoiQJa lâuippE đàUqiAi oiQJđể đếippEn Thápvw9r ippEBắc vw9r lvw9rà mippEột hànUqiAh oiQJtrình dàix7pa. x7paHai nămx7pa UqiAở HogwoiQJarts cippEhưa đủUqiA oiQJđể boiQJọn trẻUqiA biếtoiQJ x7pahết UqiA vw9rmọi thứx7pa vềUqiA tòippEa lâuUqiA đippEài: trướcvw9r x7pađây tụivw9r nóvw9r chưoiQJa từngvw9r đượUqiAc vàoUqiA bênvw9r ippEtrong ippE oiQJTháp Bắc.
Tụi nhỏx7pa oiQJtrèo oiQJlên tớix7pa cvw9rầu thanoiQJg tvw9rhứ oiQJbảy, đếUqiAn mộtoiQJ UqiA đầuoiQJ coiQJầu UqiAthang kvw9rhông x7pathấy quex7pan choiQJút nx7paào, ởvw9r đóx7pa khônx7pag ippEcó cx7paái goiQJì khUqiAác ngox7paài ippE mộippEt bvw9rức trx7paanh lớnx7pa vẽx7pa mộoiQJt bãippEi cỏvw9r UqiAtrống oiQJtrơ tUqiAreo trvw9rên bứoiQJc oiQJtường đvw9rá, RoippEn oiQJ vừaoiQJ thvw9rở hoiQJổn hểnvw9r vvw9rừa nói:
"Phải... cóvw9r... mộtUqiA... lối...vw9r đi...x7pa tắtx7pa... chứ!"
Hermione nvw9rgó xux7paống mộtippE hàx7panh lanoiQJg vắngx7pa bippEên phải:
"ChắcUqiA lUqiAà lốippEi này."
Nhưng RoiQJon nói:
x7pa"Không phảoiQJi đâu.ippE ĐóoiQJ làippE hướx7pang naoiQJm màvw9r. x7paMấy bồUqiA ippEngó coiippE, tụUqiAi mìnhvw9r cx7paó thểoiQJ nhUqiAìn tx7pahấy mippEột moiQJảng hồippE nưvw9rớc bênippE ngippEoài cUqiAửa sUqiAổ kìa..."
Harry ngippEắm bứcoiQJ traoiQJnh. MộUqiAt cippEhú vw9rngựa x7palùn mũUqiAm mĩUqiAm, ippE loiQJông xávw9rm oiQJlốm UqiAđốm, vừUqiAa mớiippE tUqiAhong ippEdong dẫmUqiA lêippEn bUqiAãi cỏvw9r vàoiQJ UqiAthơ thẩx7pan nippEhấm ippE nhUqiAáp cỏvw9r xanhUqiA. vw9rTuy đãUqiA vw9rquen vớvw9ri voiQJiệc cávw9rc nhâx7pan vvw9rật tx7parong ippEnhững bứcx7pa tranoiQJh UqiAở x7pa tUqiArường Hogwarx7pats x7pacứ dx7pai UqiAchuyển lunoiQJg tvw9rung vàoiQJ thỉnhoiQJ thoảnx7pag bippEỏ koiQJhung oiQJtranh UqiAmà ippE đivw9r thUqiAăm UqiAviếng lẫnippE nhauippE, nhippEưng ippEHarry vẫippEn cứx7pa vw9rkhoái nhìUqiAn chúippEng. Mộtvw9r látippE UqiA savw9ru, moiQJột hx7paiệp sĩx7pa lvw9rùn vw9rbè bx7paè mặippEc bUqiAộ UqiAáo gippEiáp cứippE kêuUqiA xủnvw9rg xoUqiAẻng oiQJkhi ôUqiAng bưvw9rớc oiQJ vàooiQJ bứcoiQJ tranhoiQJ, thUqiAeo saippEu x7palà x7pacon oiQJngựa ippElùn. Căvw9rn cứoiQJ voiQJào vw9rdấu vếtUqiA cUqiAỏ dậx7pap còx7pan vw9r dippEính x7paở đầuoiQJ gốippEi củvw9ra vw9rbộ đồippE gx7paiáp kivw9rm looiQJại ôoiQJng đanUqiAg mặcx7pa, thìx7pa coiQJó thểvw9r oiQJnói chắcvw9r UqiA làvw9r ippEông vừvw9ra téippE ngựa.
Nhìn thUqiAấy vw9rHarry, Rvw9ron voiQJà HermioneoiQJ, ôx7pang hUqiAiệp x7pasĩ goiQJào lên:
"A! QuippEân bấvw9rt lươngippE nàippEo dávw9rm xâoiQJm nvw9rhập lãnhippE địx7paa x7pa riUqiAêng củavw9r tvw9ra x7pahả? Phảix7pa x7pachăng cUqiAác x7pangươi đUqiAến oiQJcười nvw9rhạo UqiAta noiQJgã ngippEựa? Hx7paãy ippErút vw9r gươmvw9r rippEa, x7pađồ oiQJbất lươnUqiAg, đồvw9r chó!"
Ba đippEứa UqiAnhỏ sửnx7pag sốtoiQJ đứoiQJng ngớippE rippEa nhìx7pan ônx7pag oiQJhiệp x7pasĩ UqiA lippEùn đangoiQJ rvw9rút vw9rthanh gươoiQJm oiQJra khippEỏi vw9rcái ippEvỏ kiếvw9rm vàx7pa UqiAbắt đầuoiQJ vuippEng gưippEơm tvw9rrong x7pa tax7pay mộtippE cáchUqiA ippEhung hănUqiAg, cònvw9r oiQJchân cẳnvw9rg thx7paì nhảyvw9r loUqiAi choUqiAi troiQJong cvw9rơn giậnoiQJ ippE điippEên cuồng.x7pa NippEhưng lippEưỡi goiQJươm qx7pauá ippEdài ippEso vippEới thâx7pan hìUqiAnh cụtoiQJ ngủoiQJn củavw9r ôvw9rng, vw9r thàoiQJnh ippEra oiQJkhi ônx7pag coiQJhém mộtUqiA đvw9rường gUqiAươm áippEc liệtoiQJ tvw9rhì oiQJđà gươmippE đioiQJ làoiQJm ôngx7pa mippEất x7pa oiQJcả thăUqiAng bx7paằng, téx7pa lănoiQJ đùng,vw9r vw9rsấp mặtUqiA xuoiQJống bãx7pai cỏ.
Harry tivw9rến tớx7pai vw9rgần bUqiAức UqiAtranh hơvw9rn, nóvw9r hỏi:
"Ông oiQJcó saippEo không?"
"Lùi lại!UqiA QuoiQJân khooiQJác lvw9rác đippEê tiippEện! LUqiAùi! ĐồUqiA xỏvw9r lá!"
ÔnUqiAg hiệippEp UqiAsĩ lạoiQJi nắmx7pa x7pachặt tippEhanh gươm,vw9r UqiAchống gươmUqiA oiQJ xuUqiAống UqiAđể đứngvw9r ippElên, nhippEưng lưippEỡi gươmUqiA lx7paún soiQJâu thUqiAêm vvw9rào lx7paớp cỏx7pa, vàoiQJ khvw9ri ôoiQJng x7pa đứngoiQJ dậyvw9r đx7paược rồiUqiA tUqiAhì chvw9ro dùx7pa đãx7pa cốx7pa gắngx7pa hếx7pat sứcx7pa mìnUqiAh, ôngvw9r khônoiQJg x7pathể noiQJào UqiA rvw9rút lưỡivw9r gippEươm ippEra đoiQJược oiQJnữa. CuoiQJối cùippEng ôx7pang pippEhải tựoiQJ quănUqiAg mippEình xuốngUqiA cỏ,ippE x7pa đẩyippE cáiippE mạngoiQJ choiQJe mvw9rặt vw9rtrên cáivw9r nónx7pa giápippE svw9rắt ippEra x7pađể laippEu mồvw9r hôiippE đangUqiA rịnvw9r đầUqiAm oiQJ đìa.
Thừa dịpvw9r vw9rông hivw9rệp sĩx7pa nghỉoiQJ mệt,vw9r oiQJHarry ippEphân trần:
"Như vầyippE nè,UqiA tụUqiAi tippEôi oiQJđang đivw9r tvw9rìm Tx7paháp Bvw9rắc. x7paChắc ippEông đippEâu biếUqiAt vw9rchỗ đoiQJó ởoiQJ đâux7pa hả?"
Cơn giậnippE cippEủa oiQJông hiệUqiAp sĩoiQJ dườngoiQJ nhưoiQJ ippEtan biếnvw9r điUqiA ippEtức UqiAthì. Ôngvw9r lácippEh x7pacách đứippEng UqiAdậy vàx7pa dõnUqiAg dạcUqiA hô:
"Một cux7paộc trvw9ruy UqiAtìm! HoiQJãy UqiAtheo taoiQJ, hỡiippE cácvw9r bằngippE ippE hữuoiQJ thUqiAân thoiQJiết! oiQJChúng tUqiAa sẽoiQJ tìmx7pa rippEa mụcx7pa tiêuvw9r củaippE cácvw9r bạn,vw9r hx7paoặc loiQJà chx7paúng ippE tUqiAa ippEsẽ dũUqiAng coiQJảm bỏx7pa mUqiAạng oiQJvì nhiệoiQJm vụ!"
x7paÔng hiệpvw9r vw9rsĩ lạx7pai oiQJmột lầUqiAn nvw9rữa coiQJố x7pagắng UqiArút thanUqiAh UqiA gươippEm vw9rra vw9rmột cáchippE ippEkhông hiệuoiQJ quảoiQJ, rvw9rồi ippEcố UqiAtrèo lx7paên cUqiAon ngựvw9ra UqiAmập, ippEnhưng vw9rlại oiQJ nippEgã xuốngx7pa. Ôngvw9r bUqiAèn khíippE khx7paái vw9rla to:
"Đành UqiAđi bộippE x7pavậy, thưx7paa quívw9r ippEngài vippEà quíippE nươngvw9r! UqiALên đườngUqiA! Tiếnx7pa lên!"
Và, trovw9rng bvw9rộ vw9ráo goiQJiáp sắtx7pa kx7paêu xủnx7pag xoẻngvw9r x7paầm ĩx7pa, x7pa ôngUqiA tUqiAa chạyvw9r vôx7pa cUqiAạnh vw9rtrái cx7paủa cUqiAái kippEhung tranvw9rh UqiAvà oiQJbiến mx7paất khippEỏi cảnvw9rh UqiAtrí ippE ippEcủa bứcippE tranh.
Ba đứoiQJa nhỏvw9r vộippEi vw9rvã chạyippE thippEeo ônvw9rg hiệpvw9r x7pasĩ dọvw9rc vw9rhành oiQJ lanx7pag, cănUqiA oiQJcứ tvw9rheo ippEâm tvw9rhanh xủngUqiA xoẻUqiAng phoiQJát ippEra từx7pa bộippE áox7pa givw9ráp củavw9r ôngvw9r. vw9r x7paThỉnh thoảngUqiA tụioiQJ nx7paó nhìnx7pa thấyx7pa ôngoiQJ chx7paạy oiQJngang qvw9rua x7pamột UqiAbức ippEtranh ippEở phíx7paa vw9r trước.
"Hãy cUqiAố màvw9r cUqiAan x7pađảm lênippE nhx7paé, điUqiAều tệippE nUqiAhứt cx7paòn x7pachưa xx7paảy ippEra đâu!"
Ông hiệpippE soiQJĩ goiQJào tooiQJ, vàippE tvw9rụi nóippE thấyoiQJ ôUqiAng vw9rtái x7paxuất oiQJ hiệnUqiA poiQJhía trưippEớc mộtoiQJ nhóx7pam oiQJcác bippEà oiQJmặc váyUqiA phồngUqiA vvw9rẻ nhớnippE nippEhác. Trax7panh ippEcủa ippE ippEcác bàvw9r trippEeo trêUqiAn ippEvách củavw9r mộtippE cầuUqiA thUqiAang xippEoắn cippEhông chênh.
HaUqiArry, Rovw9rn vàippE HerUqiAmione thởvw9r hippEổn hoiQJển trèoiQJo lêippEn x7pa nhữvw9rng oiQJbậc tUqiAhang xoắUqiAn sippEít sx7paao, càx7pang lúcx7pa x7pacàng thấyippE chóngoiQJ mặtx7pa UqiAhơn, UqiAcho đx7paến vw9r ippEkhi nghUqiAe đưUqiAợc vw9rtiếng nUqiAói vw9rrì rầmippE ippEphía tvw9rrên đầu,x7pa thìUqiA tụippEi nóippE bix7paết x7pachắc mìnhoiQJ vw9r đãx7pa tvw9rới đUqiAược loiQJớp học.
Ông x7pahiệp sĩx7pa vw9rbấy gioiQJờ oiQJmới thòoiQJ đầux7pa voiQJô bứx7pac tUqiAranh củaippE mộtx7pa ônoiQJg thầyippE oiQJtu cóUqiA vUqiAẻ mặtvw9r hx7paết sứcx7pa nUqiAham hiểx7pam, lippEa lớn:
"Tạm UqiAbiệt! TạmoiQJ bivw9rệt noiQJhé, cácoiQJ chiếnx7pa vw9rhữu củavw9r x7pata! UqiA BấtippE cứoiQJ kx7pahi nx7paào vw9rcác bạx7pan cx7paần đếippEn vw9rmột tráioiQJ tivw9rm oiQJcao thưippEợng vvw9rà nippEhững ippEbắp thịtippE x7pa sUqiAắt théUqiAp, toiQJhì cứvw9r tx7paìm đếUqiAn x7paNgài Cadogan!"
Khi ôngippE hiệpx7pa sĩUqiA oiQJbiến đoiQJi x7parồi, oiQJRon lầmx7pa bầm:
"Ừ, chừngippE UqiAnào tụvw9ri nàyippE cippEần ippEđến mộtoiQJ ngườivw9r gàvw9rn dUqiAở, thếvw9r nàippEo vw9rtụi nàyvw9r UqiAcũng kêuippE toiQJới ông."
Ba đứax7pa trèippEo ippEnốt mấyippE bậcvw9r thUqiAang cuvw9rối x7pacùng, đặvw9rt UqiA chippEân UqiAlên mộoiQJt đippEầu vw9rcầu thaippEng nhỏx7pa xíu,oiQJ vw9rở x7pađó hầvw9ru nhippEư cvw9rả ippElớp họx7pac TiippEên vw9rtri đềvw9ru vw9r đãippE tx7paụ tậpx7pa đônippEg đủ.ippE KhôUqiAng oiQJthấy vw9rcánh vw9rcửa nx7paào mởippE rippEa từvw9r đầux7pa cUqiAầu thanippEg nàx7pay. x7pa Rovw9rn hx7pauých cùippEi chỏUqiA ippEvô HoiQJarry, chvw9rỉ lêoiQJn trầnoiQJ UqiAnhà, trêvw9rn đóoiQJ vw9rcó vw9rmột cáix7pa giốngvw9r x7pa nhưUqiA vw9rcửa oiQJbẫy sậpUqiA hoiQJình tvw9rròn, ippEcó đínhx7pa mộvw9rt cáix7pa thểoiQJ ippEbài bằngoiQJ vw9rđồng. HaroiQJry đọc:
"SybiUqiAll TrelaoiQJwney, gvw9riáo ippEviên x7pabộ x7pamôn x7paTiên oiQJTri học.vw9r.. LàUqiAm UqiAsao tụioiQJ mUqiAình UqiAlên đippEược troiQJên đóoiQJ vw9rbây giờ?"
Như thểvw9r đểvw9r trảvw9r lờioiQJ câUqiAu hỏix7pa ippEcủa Harrvw9ry, oiQJcánh cx7paửa x7pa bippEẫy sậippEp UqiAbỗng nhivw9rên mởx7pa rx7paa, vàx7pa mộtippE cávw9ri thUqiAang UqiAbằng bippEạc đưUqiAợc thảUqiA xuốngUqiA ngaoiQJy x7pa UqiAbên chânvw9r HUqiAarry. Mọivw9r ngườiippE chợtvw9r iUqiAm bặt.
Ron nhUqiAe rănx7pag cười:
"Nhường bồUqiA lêvw9rn trướcUqiA đó."
UqiAHarry đànhippE leUqiAo lêoiQJn UqiAtrước tiênippE, bưvw9rớc vàoiQJo moiQJột x7pa phònoiQJg họx7pac x7patrông lạvw9r lùngvw9r vw9rnhất ippEtừ trướoiQJc tớoiQJi nUqiAay. ThậoiQJt rippEa, nóoiQJ x7pachẳng gix7paống oiQJ phippEòng hUqiAọc ippEchút oiQJxíu nàx7pao hết;vw9r x7pamà lạivw9r đoiQJâu ippEđó vvw9rừa giốngx7pa mộtippE coiQJái ippEkho UqiAáp máiUqiA ippE củx7paa oiQJmột căippEn nhàippE, vw9rvừa giốUqiAng mộtvw9r coiQJái tiệx7pam tx7parà ippEkiểu xưx7paa. Trovw9rng phòngUqiA ippEcó ívw9rt UqiA nhứtippE hUqiAai chụcUqiA x7pacái ippEbàn UqiAtròn nhỏvw9r bàx7pay ippEbiện vw9rlộn ippExộn, chippEung qvw9ruanh đặtippE mấoiQJy coiQJái vw9r ghếoiQJ bippEành bx7paọc vảiUqiA hovw9ra UqiAsặc x7pasỡ oiQJvà mấyx7pa x7pacái gUqiAối oiQJnệm nUqiAhỏ vw9rmà dàyUqiA. Mọx7pai thvw9rứ đippEược ippE svw9roi sánUqiAg vw9rbằng ánhx7pa đènvw9r đỏippE thắm.ippE ToiQJất vw9rcả mx7paàn coiQJửa sổippE đềx7pau kévw9ro UqiAkín lạUqiAi oiQJvà x7pa nhiềuvw9r ngọnvw9r đèUqiAn đượcUqiA chippEụp kx7paín bằnippEg nhữnoiQJg UqiAcái khănUqiA quànUqiAg vw9rđỏ sậm.vw9r oiQJCăn phònoiQJg vw9r ấmoiQJ mUqiAột cáippEch ngộtippE ngạt,UqiA UqiAvà dưippEới bệUqiA lUqiAò sưởioiQJ chấtoiQJ đầyvw9r nhócoiQJ cácvw9r tx7pahứ, mx7paột UqiA ngọnippE lửvw9ra đangx7pa oiQJđun mộtUqiA cáiUqiA ấmx7pa đồngippE tvw9ro UqiAtướng, tỏippEa rx7paa mộippEt thứvw9r oiQJmùi hippEăng ippEnồng ippE đvw9rến phátoiQJ ippEbệnh. MấoiQJy cx7paái kệippE oiQJđặt dUqiAọc bứcippE tườngUqiA tròUqiAn ippEquây chấUqiAt lộnvw9r xoiQJộn vw9r nhữngUqiA lônippEg chx7paim đầyippE bụiippE bám,vw9r nhữngoiQJ vw9rmẩu ippEnến vw9rcụt, nhx7paiều xấippEp bàix7pa lx7paá oiQJte tuaoiQJ, UqiA vôx7pa sốippE UqiAnhững tráippEi vw9rcầu oiQJthủy toiQJinh UqiAóng ánhx7pa bạc,x7pa vw9rvà cảippE ippEmột đoànippE vw9rquân táoiQJch x7pa tràippE hùnvw9rg hậu.
Cảvw9r loiQJớp đangvw9r ippEtập tippErung toiQJrong phUqiAòng quanhippE, mippEọi ngườix7pa nóiippE năngoiQJ ippEthì thippEào. RooiQJn đếnvw9r sátoiQJ bênUqiA vaippEi HaoiQJrry, hỏi:
vw9r"Cô oiQJgiáo đâu?"
Thình UqiAlình mộtippE giọngvw9r nóiippE vọngippE rx7paa từUqiA bvw9róng toiQJối, mộtippE thứUqiA giọngoiQJ mvw9rơ hồvw9r nhỏoiQJ nhẹ:
"Chào cáUqiAc UqiAtrò. TippEhật hoiQJân hạnhippE đượippEc gặippEp cávw9rc tròx7pa trvw9rong thếUqiA giớioiQJ vw9rvật chất."
Ấn tượngUqiA UqiAcủa oiQJHarry ngax7pay x7palúc đóippE ippElà vềvw9r mộtx7pa lvw9roài ippE cx7paôn tx7parùng x7pato tướngx7pa rựvw9rc rỡ.UqiA vw9rGiáo soiQJư TrelawneUqiAy UqiAdi chuvw9ryển vx7paào vx7paùng cUqiAó x7paánh UqiA lửvw9ra soiippE, vw9rvà UqiAbọn trvw9rẻ nhậnvw9r thUqiAấy bàx7pa giáox7pa ốmUqiA càx7pa tooiQJng cx7paà teoUqiA, cặoiQJp oiQJmắt kiếngvw9r ippE làoiQJm pippEhóng đạix7pa đôix7pa mắtUqiA củaUqiA bUqiAà UqiAto hơvw9rn kícoiQJh UqiAthước tựUqiA nhivw9rên rấUqiAt nhiUqiAều lầoiQJn, vw9r UqiAvà bàvw9r quấnUqiA x7pamột vw9rcái khănoiQJ chUqiAoàng đầuippE mỏnippEg cx7paó doiQJát ippEtrang kvw9rim óippEng ánhoiQJ. Quvw9ranh x7pa cx7paái cổvw9r mảnhippE khUqiAảnh củavw9r vw9rbà làvw9r voiQJô oiQJsố noiQJhững dâyvw9r chuyềnUqiA vUqiAà chuoiQJỗi hạoiQJt, còippEn x7pa cáoiQJnh ippEtay, bàoiQJn tvw9ray vàx7pa nUqiAgón tx7paay củvw9ra bUqiAà tx7pahì oiQJđeo đầyUqiA nx7pahững vònvw9rg oiQJvới UqiAnhẫn. Bx7paà oiQJ nói:
"Ngồi xuốnx7pag oiQJđi cácvw9r tUqiArò, nippEgồi vw9rxuống nào."
Bọn trẻoiQJ vụnippEg vx7paề trUqiAèo lêvw9rn mấyippE chiếcx7pa ghếx7pa bUqiAành hoặcvw9r vw9r nippEgồi UqiAlọt thỏmx7pa oiQJtrong mippEấy ippEcái gốivw9r nx7paệm. vw9rHarry, RooiQJn vvw9rà HerUqiAmione vw9rcùng ippEngồi vw9r quvw9ranh mộtvw9r UqiAcái bànx7pa tròn.
Giáo ippEsư ippETrelawney tx7pahì tUqiAự oiQJmình ngồvw9ri vàoippE oiQJmột cáx7pai ghếoiQJ bànhx7pa cóvw9r cánhippE ippEđặt trvw9rước lòUqiA sưởiippE. BoiQJà nói:
"Chào mừnx7pag cácoiQJ tròippE oiQJđến vớiippE bvw9rộ mônx7pa vw9rTiên troiQJi họcoiQJ. ippE TênippE củx7paa tôioiQJ loiQJà giáooiQJ ippEsư Tx7parelawney. Trướcx7pa đvw9rây vw9rcó loiQJẽ UqiAcác tròoiQJ chưUqiAa UqiAtừng gippEặp ippE toiQJôi. vw9rVì oiQJtôi thấyUqiA nếuippE xuốngvw9r doiQJưới thườx7pang xuyênoiQJ qippEuá thx7paì x7paba mớoiQJ booiQJn oiQJchen x7pachộn oiQJ UqiArộn ippEcủa oiQJcái trườngippE cóoiQJ thểx7pa lippEàm mippEờ đioiQJ ippENội NippEhãn ippEcủa tôi."
KhônoiQJg aippEi nx7paói UqiAgì đểoiQJ đávw9rp oiQJlại cáippEi tvw9rhông bvw9ráo khvw9rác UqiA thườngvw9r đippEó. GiáUqiAo sưUqiA TrelaippEwney khoiQJéo UqiAléo nhippEẹ nhànoiQJg sửaippE x7palại cáiUqiA khănoiQJ x7pachoàng vw9r rồiUqiA noiQJói tiếp:
"Vậy lx7paà cáoiQJc oiQJtrò x7pađã chọnvw9r UqiAhọc môvw9rn TippEiên trioiQJ, bippEộ UqiAmôn vw9r ippEkhó kUqiAhăn vw9rnhứt trvw9rong cácoiQJ ngànoiQJh nippEghệ thoiQJuật huyềUqiAn bUqiAí. vw9rTôi muoiQJốn lưvw9ru ývw9r oiQJcác x7pa ippEtrò ngax7pay tx7paừ buổix7pa bvw9ran sippEơ lvw9rà nếux7pa x7pacác trx7paò khôngoiQJ cvw9ró cáix7pa NhoiQJìn, tippEhì tUqiAôi sẽoiQJ x7pa chẳnvw9rg thểoiQJ dạoiQJy dỗoiQJ cácvw9r tippErò oiQJđược noiQJhiều UqiAnhỏi gìippE choiQJo lắm.x7pa x7paSách vởippE cũvw9rng oiQJchẳng vw9r gippEiúp đỡoiQJ UqiAcác tròUqiA boiQJao nhivw9rêu vw9rtrong lvw9rĩnh vựcoiQJ nàyvw9r đâu..."
Nghe mấyUqiA câUqiAu ippEnày, Havw9rrry vvw9rà Rx7paon cùngvw9r nhippEe x7parăng vw9r cườiippE voiQJà liếippEc mUqiAắt nhìvw9rn HerUqiAmione, oiQJcô béUqiA tỏUqiA UqiAra svw9rửng sốtx7pa vUqiAề vw9rcái điềuoiQJ UqiAlà vw9rsách vw9r thippEì x7pacũng khônUqiAg giúippEp ícvw9rh gUqiAì tUqiArong việcUqiA hvw9rọc bộvw9r oiQJmôn này.
"Nhiều vw9rphù thx7paủy oiQJvà phápippE oiQJsư, ippEmặc dippEù tàioiQJ bx7paa troippEng vw9r nhữoiQJng lĩx7panh vựcUqiA noiQJhư nUqiAổ toippE, ướcippE vw9rđoán giỏioiQJ vàippE x7pabiến mấtippE độtUqiA nx7pagột, nhoiQJưng vẫnippE x7pa khvw9rông thểvw9r nàox7pa nUqiAhìn xoiQJuyên qx7paua đượcx7pa nhvw9rững UqiAbí mậtippE bUqiAị cvw9rhe phủippE củavw9r tươngvw9r oiQJ lai."
Đôi mắtx7pa x7pato cộvw9r mx7paơ màngx7pa củx7paa giáovw9r sưippE lướtoiQJ toiQJừ gươngoiQJ mặtUqiA căngvw9r ippEthẳng nàyUqiA đếnvw9r gươngx7pa mặtvw9r lx7pao âuippE kháUqiAc cvw9rủa ippElũ họvw9rc ippEtrò, bàippE tvw9riếp tục:
"Đó lUqiAà x7pathiên ippEphú, chỉippE dippEành riêx7pang UqiAcho ippEmột ítx7pa ngườoiQJi moiQJà thôi."
BỗnUqiAg vw9rnhiên bx7paà nóippEi vippEới Neville:
"Trò x7panày, boiQJà nvw9rội củavw9r tròoiQJ oiQJcó khỏex7pa không?"
Neville sippEuýt tx7paé lvw9răn rippEa UqiAkhỏi đốngUqiA gốoiQJi nệmvw9r moiQJà nvw9ró đanUqiAg ngồvw9ri. Nvw9ró ruvw9rn ruUqiAn x7pavì hoảippEng hồn:
"Dạ, cUqiAon nghĩvw9r bàvw9r UqiAcon khỏeippE ạ."
Giáo sưvw9r Tvw9rrelawney lvw9rắc đầuippE, ánUqiAh lửUqiAa phảnvw9r chiếuUqiA lấx7pap loiQJánh trênx7pa đôiippE hoippEa vw9rtai ngọcx7pa vw9rlục x7pabảo bx7paà ippEđeo UqiAlủng lẳng:
"Nếu UqiAtôi lippEà trò,ippE toiQJhì oiQJtôi khippEông dámx7pa chắcoiQJ UqiAnhư vậx7pay đâu."
Neville nghẹUqiAn họng.vw9r GiippEáo ippEsư TrelaUqiAwney voiQJẫn đix7paềm nhiênUqiA toiQJĩnh tại:
"Chúng tUqiAa sẽvw9r nghiêoiQJn x7pacứu nx7pahững phươnippEg pháUqiAp cx7paơ bippEản oiQJ cvw9rủa vw9rbộ mônippE x7paTiên ippETri tronippEg nippEăm họoiQJc này.vw9r HoiQJọc kỳoiQJ vw9rmột sẽvw9r ippEdành đểx7pa họcippE oiQJcách ippE đọcvw9r oiQJcác loiQJá trà.ippE UqiAHọc ippEkỳ UqiAsau x7pachúng tx7paa sẽoiQJ tiếnippE UqiAtới moiQJôn UqiACoi vw9rChỉ toiQJay. NUqiAhân vw9r tiệnoiQJ tvw9ra bảovw9r chippEo ippEtrò vw9rnày..." oiQJGiáo sưippE ippEthình lUqiAình hướngUqiA cáiippE nx7pahìn UqiAvào oiQJ PaUqiArvati PippEatil. ippE"... HãippEy covw9ri chừnippEg mvw9rột gãoiQJ tóippEc đỏ."
PaippErvati kvw9rinh ngoiQJạc quvw9ray qvw9rua noiQJhìn RoUqiAn đanoiQJg ngvw9rồi bênoiQJ cạnhvw9r, rồix7pa đẩyoiQJ UqiAghế vw9rcủa mìippEnh xippEa roiQJa. oiQJGiáo sưUqiA TrelawneoiQJy vẫnvw9r tiếx7pap tục:
"TrippEong ippEhọc vw9rkỳ mùvw9ra x7pahè tới,oiQJ chúngippE tUqiAa họcUqiA loiQJên tớiUqiA UqiA bộx7pa mvw9rôn oiQJnghiên cứuoiQJ ippEtrái cầuoiQJ pvw9rha lêvw9r vw9r- ấyippE lvw9rà soiQJau kippEhi coiQJhúng vw9rta đãx7pa ippEhoàn tấtoiQJ vw9r đoiQJược môoiQJn x7pađoán điềmippE lửa.vw9r Thậvw9rt khôippEng moiQJay ippElà lớpUqiA họcx7pa UqiAcủa chúoiQJng UqiAta sUqiAẽ UqiAbị tạippEm UqiA oiQJngưng voiQJào thángippE haUqiAi vìUqiA mộtoiQJ tUqiArận cx7paúm khóUqiA chịux7pa. BảnoiQJ thânoiQJ toiQJa soiQJẽ bịippE mấoiQJt ippE oiQJgiọng. VàippE vàippEo khoiQJoảng gầnvw9r lễx7pa PhụcUqiA Sinhvw9r, mộtvw9r ngườiippE trox7pang sốoiQJ chippEúng ippEta sẽx7pa oiQJ lippEìa ippExa chúnx7pag UqiAta vw9rvĩnh viễn."
Sau lvw9rời tiêx7pan UqiAtri ippEnày làippE oiQJmột khoảngoiQJ ippEim loiQJặng căngUqiA ippE thẳvw9rng, nx7pahưng gx7paiáo ippEsư TrUqiAelawney khôippEng cóippE vvw9rẻ gìoiQJ nhậnippE tvw9rhấy điềuUqiA đóx7pa. Bx7paà nóivw9r x7pa vUqiAới LavenUqiAder Brownvw9r, ngườoiQJi noiQJgồi ippEgần UqiAbà nhứtippE vUqiAà gầnippE vw9rnhư đUqiAã coiQJo rúmvw9r lạioiQJ oiQJ troUqiAng cávw9ri goiQJhế bành:
UqiA"Trò lippEàm ơUqiAn đưx7paa oiQJcho tôoiQJi cáivw9r bìnUqiAh tUqiArà bằx7pang boiQJạc lx7paớn nhứt."
Lavender cóippE vẻx7pa UqiAhú vía,x7pa bx7paèn đứngippE dậyoiQJ, lấyx7pa ippEcái ấmippE tx7parà tippEổ chảvw9rng trênippE x7pakệ xuốngippE vw9rvà đoiQJặt oiQJnó lvw9rên cx7paái bàippEn trưvw9rớc mvw9rặt giáx7pao sippEư Trelawney.
"Cám ơnoiQJ trò.vw9r TìnhippE cờippE thôi,oiQJ cáoiQJi ippEđiều UqiAmà trUqiAò đangx7pa khix7paếp sợ...vw9r cáivw9r điềuUqiA đóUqiA sẽx7pa xảx7pay x7para voiQJào toiQJhứ ippEsáu, nx7pagày 1UqiA6 thánx7pag 10."
Lavendevw9rr ruUqiAn lẩyvw9r bẩy.
"Bây gx7paiờ, tôippEi muốnoiQJ cx7paác tUqiArò chvw9ria roiQJa thànhvw9r từngx7pa vw9r cặpvw9r. vw9rHãy lvw9rấy x7patách tUqiArà vw9rở trênippE kệvw9r xuống,ippE UqiArồi lvw9rại đvw9rây toiQJa rvw9rót đầUqiAy toiQJrà x7pacho. UqiA vw9rXong cácUqiA tx7parò oiQJngồi vw9rxuống màoiQJ uốnippEg; uốvw9rng đếnvw9r kx7pahi nàooiQJ x7pachỉ cx7paòn lvw9rại bippEã vw9rtrà oiQJ oiQJtrong táoiQJch. UqiADùng taippEy trx7paái súcoiQJ UqiAbã tràvw9r trovw9rng tácippEh bx7paa lx7paần, rồivw9r oiQJúp táippEch UqiA xuốngUqiA dĩaoiQJ; UqiAđợi vw9rcho tràippE kiệtoiQJ đếUqiAn giọtoiQJ UqiAnước cuốioiQJ cùnoiQJg tUqiAhì đưaUqiA cáx7pai távw9rch củaUqiA UqiA mìx7panh chvw9ro bạnippE củavw9r mìnhippE vw9rbói. x7paCác oiQJtrò sippEẽ vw9rtheo troiQJang ippE5 vvw9rà x7pa6 ippEcủa quyểnvw9r VippEén x7pa MànoiQJ Tươngvw9r oiQJLai đoiQJể dUqiAiễn dUqiAịch UqiAý nvw9rghĩa nhữnUqiAg dạngoiQJ UqiAbã trx7paà. Tx7paôi vw9rsẽ UqiAđi oiQJquanh ippE cávw9rc oiQJtrò đểx7pa gioiQJúp đỡ,ippE hướnoiQJg dẫnoiQJ. ÔUqiAi, UqiAcon ơi..."
Gvw9riáo sưx7pa oiQJtóm lấyx7pa cánippEh tx7paay NevilleoiQJ, oiQJkéo ippEnó đứvw9rng lên,
"... svw9rau x7pakhi covw9rn làippEm bUqiAể cáx7pai tácvw9rh đvw9rầu tippEiên, cUqiAon vw9rlàm ơnx7pa chọnippE oiQJmột cáx7pai toiQJách cóUqiA hvw9roa vippEăn màvw9ru xax7panh. TôioiQJ thìoiQJ hợpoiQJ vớiUqiA màuoiQJ UqiAhồng hơn."
Liền sUqiAau đó,ippE NevioiQJlle UqiAvừa mớix7pa oiQJvói lvw9rên kệvw9r đểUqiA lấyippE vw9r UqiAtách ippEtrà thx7paì nvw9rghe vw9rmột toiQJiếng xoảnippEg vw9rcủa đồippE vw9rbể. Giáox7pa sUqiAư TUqiArelawney oiQJrảo bưUqiAớc UqiA ippEđến bvw9rên Nevw9rville, cầx7pam tvw9rheo moiQJột cáUqiAi đồoiQJ hốippEt rácx7pa x7pavà chổi,x7pa rồiippE nói:
"Một trx7paong nhữngvw9r oiQJcái UqiAmàu xanvw9rh lax7pam ấx7pay, đúnippEg rồix7pa x7pađó, ippEcon... nếux7pa UqiAcon khônoiQJg phiềoiQJn... cippEám ơoiQJn con..."
Khi tvw9rách x7patrà củippEa Harvw9rry oiQJvà RoiQJon đượvw9rc rUqiAót đầyippE tràippE UqiA rồi,ippE hax7pai đứaoiQJ qUqiAuay trởippE lippEại vw9rbàn củavw9r mìoiQJnh, cốoiQJ x7pagắng uốnUqiAg thậtoiQJ nhippEanh mónippE tippErà oiQJ pippEhỏng lvw9rưỡi ấippEy. Rồvw9ri tụivw9r nUqiAó sippEúc cặnx7pa tràvw9r troUqiAng vw9rtách đúnUqiAg nhUqiAư lờippEi chUqiAỉ vw9rdẫn x7pa củvw9ra ippEgiáo sippEư TrelawippEney, rồoiQJi úoiQJp ngưUqiAợc táchoiQJ tràoiQJ xuốngUqiA cx7paho oiQJráo nUqiAước xox7pang đippEổi vw9r cvw9rho nhoiQJau đểx7pa bói.
x7paCả UqiAhai đứvw9ra đềux7pa mởippE svw9rách đếippEn UqiAtrang x7pa5 vw9rvà 6x7pa. RippEon nói:
"Đx7paây rồi.UqiA Bx7paồ thấx7pay cáippEi gìippE ởvw9r x7patrong tácx7pah oiQJtrà coiQJủa mình?"
Harry đáp:
"Một mớippE chèmvw9r nhẹpvw9r màuUqiA nâu."
Một lànvw9r khx7paói tỏax7pa mx7paùi nồngx7pa nặvw9rc trovw9rng căoiQJn phònx7pag oiQJ chợtx7pa khiếnippE vw9rcho HaippErry tvw9rhấy boiQJuồn ngvw9rủ voiQJà đờvw9r đippEẫn ippEđi. TiếippEng gix7paáo sưx7pa Trelax7pawney UqiA kêuoiQJ gọvw9ri saippEu làx7pan khóippEi toiQJrà mờvw9r mịt:
"Các trUqiAò hãvw9ry moiQJở rộnippEg đầUqiAu ippEóc raUqiA, hãvw9ry đểippE cUqiAho mắtoiQJ củavw9r oiQJmình nhìvw9rn xuyênippE x7paqua cvw9rõi ippEtrần tục!"
Havw9rrry cốx7pa goiQJắng toiQJập trvw9rung. SaoiQJu khx7pai thvw9ram khUqiAảo cUqiAuốn VoiQJén x7paMàn TươngUqiA LaUqiAi, vw9rnó nói:
"Đúng rồx7pai, bUqiAồ vw9rcó mộtvw9r dấUqiAu thậpoiQJ hơiUqiA lunx7pag lay.oiQJ.. x7pa nippEghĩa loiQJà bx7paồ sắpvw9r oiQJphải trảiUqiA oiQJqua "thửUqiA thácUqiAh x7pavà ippEđau khippEổ" x7pa- oiQJxin lỗvw9ri nvw9rghe oiQJ- oiQJ nhUqiAưng cóUqiA mộUqiAt dấuvw9r hiệuippE UqiAcó thx7paể làUqiA x7pamặt trUqiAời. Đểx7pa coiippE... ippEnó cippEó nghĩax7pa x7palà "hạnhippE x7pa pvw9rhúc lớn"...oiQJ vậippEy làippE UqiAbồ sắx7pap phảiippE chịuoiQJ x7pađau UqiAkhổ nvw9rhưng mx7paà x7pasẽ rấtvw9r vui..."
Ron nói:
"Theo ippEý mìnvw9rh thìx7pa bồoiQJ cầnoiQJ phUqiAải oiQJđi kiểmx7pa tippEra lạivw9r cáoiQJi NộiUqiA NhUqiAãn cvw9rủa bồ."
Cảx7pa oiQJhai đippEứa phảioiQJ UqiAnén toiQJiếng cườiUqiA củvw9ra mìnx7pah lạioiQJ vw9rvì giáovw9r svw9rư TroiQJelawney UqiAđang nhìoiQJn trừngippE toiQJrừng vềippE pippEhía tUqiAụi nó.
"ippEBây UqiAgiờ đếnvw9r phiêUqiAn mình..."
ippERon vw9rngó vvw9rô cippEái tácvw9rh cUqiAủa Harrx7pay, tippErán noiQJó nhăUqiAn lạioiQJ vw9rra điềuoiQJ UqiAsuy tưippE dữvw9r lắm.
"Có mx7paột đốmippE x7patròn hUqiAơi giốngoiQJ mộtoiQJ oiQJcái ippEnón tráoiQJi dưa.vw9r KhônippEg chừnippEg bUqiAồ sắpx7pa UqiAlàm vUqiAiệc chippEo BippEộ ippEPháp Thuật..."
Nó xoaoiQJy oiQJtách x7patrà đểvw9r nhvw9rìn ngưoiQJợc lại.
"Nhưng oiQJmà nhìvw9rn nhippEư vw9rvầy tippEhì nippEó giốngvw9r mộtoiQJ tráivw9r ippEsồi hơn.x7pa.. cUqiAái vw9rgì vUqiAậy ta?"
RoiQJon dòippE cx7pauốn Vévw9rn ippEMàn Tươvw9rng Lai.
oiQJ"Vàng trờUqiAi choiQJo bấtvw9r ngờ."vw9r TuyệUqiAt oiQJcú mèo.oiQJ Bồx7pa cvw9ró tx7pahể chUqiAo mìUqiAnh vw9rmượn mvw9rột íoiQJt chứ?ippE ỞUqiA x7pađây cippEòn ippEcó coiQJái gìx7pa vw9rnữa nè."
Ron lạippEi xoax7pay cUqiAái táchx7pa x7patrà mộtUqiA lvw9rần nữa.
"Trông gUqiAiống nUqiAhư mộUqiAt cippEon thUqiAú. vw9rỪ, đvw9rúng rvw9rồi, cáoiQJi vw9rđầu thippEú đvw9rây... oiQJnó giUqiAống mộtippE coiQJon hippEà mã.ippE.. khôoiQJng, mộtippE cippEon cừu..."
Harry đểippE bậoiQJt vw9rra mộtvw9r tiếnoiQJg cưvw9rời vw9rvào đoiQJúng lúippEc oiQJgiáo sưvw9r x7paTrelawney đangippE đx7paảo quanvw9rh UqiAnó. Bvw9rà nóvw9ri vx7paới vippEẻ quvw9rở mắnvw9rg Ron:
"Đưa tôoiQJi xeippEm nUqiAào, trx7paò kia."
Gx7paiáo oiQJsư rảooiQJ bướcippE đếnUqiA, xoippEắn vw9rcái tUqiAách củaippE x7paHarry khUqiAỏi oiQJtay RoippEn, mọiippE ngưUqiAời tx7parở nênUqiA UqiAim lặnx7pag, coiQJhờ xem.
ippE"Giáo sưippE chx7paăm cx7pahú nUqiAhìn vàvw9ro cáivw9r táchUqiA, xovw9ray noiQJó nvw9rgược choiQJiều vw9rkim đồngvw9r hồ:
"Chim ưng.vw9r.. covw9rn yêUqiAu oiQJdấu ạ,x7pa coiQJon cóUqiA mộtvw9r UqiAkẻ tUqiAử thù."
Hermione ippEthì thầx7pam hơoiQJi to:
"Nhvw9rưng UqiAmà oiQJai oiQJcũng biếoiQJt đx7paiều đvw9ró mà."
Giáo x7pasư x7paquay lạix7pa quắcoiQJ mắtippE nhìnUqiA UqiAcô béippE. HippEermione vUqiAẫn nóiUqiA tiếp:
"Dạ, aippEi cũnoiQJg biếoiQJt mippEà. UqiAAi oiQJcũng biếtvw9r cvw9rhuyện HaroiQJry vw9rvà KẻippE mippEà aippEi cũvw9rng bioiQJết oiQJlà avw9ri đấy."
Harry vàvw9r RoiQJon cUqiAùng oiQJtrố mx7paắt nhìnippE HeroiQJmione vớoiQJi sựoiQJ vw9r ngạcUqiA nx7pahiên trộx7pan lẫUqiAn ippEniềm ippEthán phụcUqiA. ippETụi nóx7pa chưax7pa bvw9rao oiQJgiờ nghvw9re Hvw9rermione oiQJ nvw9rói chuyUqiAện oiQJvới giáovw9r vioiQJên bằnvw9rg oiQJcái oiQJgiọng oiQJnhư vậoiQJy. GippEiáo sưUqiA Trelawnevw9ry coiQJhọn ippE cvw9rách phớippEt vw9rlờ côoiQJ bUqiAé. ippEBà lx7paại x7pahạ đôoiQJi mắippEt vw9rto cộippE cvw9rủa bx7paà xuốngippE coiQJái táippEch vw9rcủa oiQJ HarryoiQJ, vx7paà tiếpippE tụoiQJc ippExoay UqiAtrở cáix7pa tách.
"Dùi UqiAcui... mvw9rột cuộcoiQJ tấoiQJn cippEông. x7paCon yêvw9ru dvw9rấu ơi,ippE đâyvw9r khônUqiAg phảiippE lippEà mộoiQJt vw9rtách trx7paà ippEvui vẻoiQJ lắm..."
Ron UqiArụt x7parè thưa:
"Con oiQJnghĩ đóippE vw9rlà cáippEi x7panón tráix7pa dưa."
"Đầu lâux7pa... hiểmoiQJ họoiQJa x7patrên đx7paường cox7pan điippE, cUqiAon yêuvw9r ạ..."
Tất cippEả boiQJọn trẻx7pa trUqiAong lớpvw9r giươngoiQJ vw9rmắt nvw9rgó giáoUqiA ippEsư vw9r TrUqiAelawney vớiippE UqiAvẻ kivw9rnh oiQJhãi chếUqiAt x7pakhiếp điUqiA được.UqiA vw9rBà xox7paay cippEái táchx7pa lầoiQJn cx7pauối UqiA cùngx7pa, hippEá hốcoiQJ miệnoiQJg, oiQJrồi thx7paét lên.
Lại vanx7pag lênoiQJ x7pamột tiếUqiAng xoUqiAảng củavw9r đồoiQJ x7pasứ bể;vw9r x7pa NeviUqiAlle voiQJừa làUqiAm toiQJiêu cáivw9r távw9rch x7pathứ hax7pai củx7paa nó.ippE Giáovw9r sUqiAư Trelawvw9rney ngồx7pai oiQJ thụoiQJp xuốnippEg oiQJmột cUqiAái goiQJhế bippEành trống,x7pa vw9rbàn tvw9ray UqiAlóng láippEnh oiQJcủa vw9rbà đèippE x7palên vw9rphía vw9r trUqiAái tiippEm mìnhoiQJ oiQJvà mắtippE boiQJà nhắoiQJm tịtvw9r lại.
"Ôi, cvw9ron tippErai coiQJủa tôi,UqiA cippEon vw9rtrai yêippEu UqiAdấu củaippE tôi..ippE. vw9rkhông, khônUqiAg nóix7pa rUqiAa oiQJthì tốtUqiA hơn..ippE. khôx7pang, x7pađừng hỏiUqiA ippEtôi ippEthì hơn..."
Dean ThUqiAomas x7palập tứoiQJc hỏi:
"Cáix7pa gvw9rì vậyoiQJ, tvw9rhưa gippEiáo sư?"
Mọi ngườivw9r bippEây oiQJgiờ đx7paã UqiAđứng ippElên, từvw9r tvw9rừ xúmippE lạiippE x7pa đônippEg đúvw9rc quippEanh cávw9ri UqiAbàn củUqiAa HUqiAarry vvw9rà Rovw9rn, ippEép sávw9rt voiQJô x7pacái ghếippE oiQJbành vw9rmà giáovw9r UqiA soiQJư TUqiArelawney đaUqiAng ngồi,ippE UqiAđể ngvw9ró UqiAvô távw9rch oiQJtrà củaUqiA Harry.
Đôi mUqiAắt UqiAto cippEộ cippEủa gvw9riáo sưUqiA TUqiArelawney oiQJbỗng moiQJở rippEa đầyvw9r kịUqiAch tính:
"Con yêx7pau ippEơi, UqiAcon cx7paó ippEmột x7paHung tinh."
Harry hỏivw9r lại:
"Một x7pacái x7pagì ạ?"
Nó x7pacó thvw9rể nóioiQJ cUqiAhắc lx7paà khvw9rông phảiippE chỉippE mộtoiQJ UqiAmình noiQJó vw9r khoiQJông UqiAbiết HUqiAung tvw9rinh làippE gvw9rì. UqiADean TUqiAhomas nhúnUqiA vw9rvai vớoiQJi nóoiQJ, Lvw9ravender BrippEown UqiA thx7paì lộvw9r vẻoiQJ x7pabối rối.oiQJ NoiQJhưng rấtx7pa nhiềoiQJu nhữngUqiA đứaoiQJ ippEkhác tvw9rhì UqiArõ ràvw9rng UqiAlà ippEcó ippE biếvw9rt, chúngvw9r đềuvw9r giơx7pa tavw9ry lêx7pan bịtUqiA miệngoiQJ vớioiQJ ippEvẻ hoảngx7pa sx7paợ vôvw9r cùng.
Giáo sUqiAư TrelawneoiQJy ippEkêu to:
"Hung tiUqiAnh chx7paiếu, ippEcon thâippEn yêvw9ru x7paơi, cooiQJn bUqiAị Hvw9rung tinx7pah chiếu!"
Trông gippEiáo x7pasư x7paTrelawney ippEcó vvw9rẻ bvw9rị UqiAkích độngippE đếoiQJn nỗx7pai HaoiQJrry khôvw9rng thểippE nUqiAào hvw9riểu UqiAđược. BàoiQJ nói:
"ippECon oiQJma chippEó khổngoiQJ lồippE thườoiQJng lảngippE vảoiQJng tvw9rrong ippE ngippEhĩa địa!ippE CippEon trx7paai yêUqiAu ơiUqiA, oiQJđó lippEà mộtx7pa điềmUqiA UqiAdữ ippE- điippEềm dữvw9r tệx7pa hạx7pai x7panhứt UqiA- vw9r điềmippE cUqiAhết chóc!"
Bao tippEử Hx7paarry oiQJquặn đau.x7pa CUqiAon ippEchó ấyoiQJ, trêx7pan oiQJcái bx7paìa UqiA củavw9r cuvw9rốn ĐiềUqiAm vw9rBáo UqiATử Thầx7pan ởvw9r tiệvw9rm sáchoiQJ ippEPhú vw9rquí vàvw9r CơoiQJ hànx7pa oiQJ- cox7pan chx7paó oiQJấy, ởoiQJ ippE troUqiAng vw9rbóng vw9rtối củippEa đườngvw9r MagnoliaippE... Lavvw9render Brx7paown cũngx7pa đưUqiAa tUqiAay bụmoiQJ ippE mivw9rệng oiQJmình lạvw9ri. Mọvw9ri ngưvw9rời đềippEu nhoiQJìn Harx7pary. MọiippE UqiAngười, noiQJgoại trừippE HermoiQJione. x7pa oiQJCô UqiAbé đứngx7pa dậy,x7pa x7pađi vòngUqiA rx7paa UqiAsau cippEái ghếx7pa củavw9r giáooiQJ sưUqiA Trelawneyx7pa, nóx7pai thẳnippEg ippE thừng:
"Con koiQJhông thx7paấy nx7paó giốngUqiA HoiQJung tinippEh vw9rchút nào."
Giáp sippEư oiQJTrelawney doiQJò xx7paét HeroiQJmione ippEvới vw9rmột x7pavẻ càngUqiA lúx7pac cànUqiAg khóoiQJ ưa.
"Con thânvw9r yoiQJêu ạ,vw9r vw9rcon thvw9ra lỗix7pa chx7pao toiQJa vw9rkhi toiQJa UqiAnói vw9r roiQJa đUqiAiều nippEày nx7pahé, nhưUqiAng x7pata nx7pahận thấyoiQJ rấtvw9r íippEt oiQJtinh hooiQJa pháUqiAt tvw9riết quanvw9rh vw9r ngườivw9r cx7paủa coUqiAn. RấoiQJt vw9rít kx7pahả x7panăng lĩoiQJnh oiQJhội oiQJđối ippEvới vw9rsự cộUqiAng hưx7paởng cvw9rủa x7patương x7pa tai."
Seamus cứoiQJ ippEhết ngoẹox7pa đippEầu savw9rng vw9rbên nàoiQJy lạivw9r oiQJngoẹo đầUqiAu saippEng bêippEn kivw9ra. ippENó vw9rnói, mộtippE coippEn mắtUqiA ippEnheo khippEít lại:
"Nếu mìnx7pah nhìUqiAn vw9rnhư vầyUqiA x7pathì ippEnó vw9rgiống mộtx7pa Huvw9rng tinh,"
UqiANó nghiUqiAêng mx7paình UqiAsang UqiAbên trvw9rái oiQJnói tiếp:
"NhưnippEg nếuippE nhUqiAìn tvw9rừ chỗvw9r nàippEy thx7paì oiQJlại giốngippE mộtUqiA cippEon lừaUqiA hơn."
Harry ippEthấy chíx7panh mìnhUqiA vw9rcũng ngạvw9rc ippEnhiên. Bvw9rây giờoiQJ khôoiQJng vw9rai cx7paó vẻoiQJ muốnx7pa UqiAnhìn nóUqiA cảippE. NoiQJó nói:
"Chừng nàx7pao oiQJcô vàoiQJ UqiAcác bạnippE mớUqiAi vw9rquyết địUqiAnh xonippEg lvw9rà UqiAtôi oiQJcó sắpUqiA x7pachết hx7paay không?"
Giáo svw9rư TreUqiAlawney lênUqiA tiếng,vw9r bx7paằng gix7paọng nóiUqiA mơippE hồx7pa nhứippEt củavw9r bà:
"vw9rTôi ippEcho vw9rlà vw9rchúng tUqiAa nx7paên x7pangưng bàiippE oiQJhọc nx7pagày hx7paôm nax7pay UqiAở đâvw9ry. Vâx7pang... LoiQJàm ơnUqiA oiQJtrả oiQJlại đồoiQJ đạcx7pa vvw9rề đúnx7pag chỗ..."
Cả loiQJớp lặngvw9r lvw9rẽ UqiAmang mUqiAấy UqiAcái tácx7pah đevw9rm trảvw9r lạiippE chUqiAo UqiA giáUqiAo oiQJsư TrelawoiQJney vàoiQJ UqiAthu dọnx7pa sippEách vởUqiA ippEvô oiQJcặp. vw9rNgay đếnoiQJ Rx7paon cũngx7pa tránoiQJh x7pa ánoiQJh mắx7pat x7pacủa Harry.
Giáo sưoiQJ TreoiQJlawney nóioiQJ mộtoiQJ vw9rcách x7payếu ớt:
"Hẹn đippEến oiQJkhi cippEhúng oiQJta gvw9rặp vw9rlại, phúcoiQJ oiQJlành ippEcho vw9rcác ippEtrò. Ôi,vw9r ippEcon yêx7pau oiQJquí ơi..."
Giáo oiQJsư chx7paỉ vw9rvào Neville:
"Lần sx7paau UqiAcon soiQJẽ trễvw9r, chvw9ro nippEên cox7pan hãippEy oiQJcố oiQJgắng cx7pahăm hơx7pan đoiQJể thUqiAeo chippEo kịp."
Harry, vw9rRon vàvw9r Hermix7paone tvw9rrèo xvw9ruống cáippEi thanx7pag dâyoiQJ ippE cUqiAủa vw9rgiáo sưUqiA Trelawnx7paey UqiArồi xvw9ruống cáix7pa cUqiAầu thanoiQJg xoắn,x7pa trooiQJng x7paim ippElặng, rồippEi ippE cùngx7pa đoiQJi x7pađến lớpippE Biếnvw9r củippEa gx7paiáo vw9rsư McGonagalx7pal. Tụivw9r nUqiAó mấtUqiA nhiềuippE tx7pahì giờUqiA vw9r tìvw9rm phònvw9rg UqiAhọc đếnippE oiQJnỗi mặcUqiA oiQJdù oiQJđã rippEời lớpvw9r họvw9rc Tx7paiên trvw9ri khUqiAá sippEớm, ippEmà khoiQJi ippE bướx7pac vàUqiAo phUqiAòng họcvw9r moiQJôn Biến,vw9r thìvw9r cũUqiAng vừvw9ra lúoiQJc vx7paào tiếtvw9r hoiQJọc mới.
Harry x7pachọn mộtUqiA cáUqiAi ippEghế cuốiippE phòUqiAng x7pahọc, oiQJcó cảmvw9r x7pa goiQJiác nippEhư thoiQJể nippEó oiQJđang ngồix7pa vw9rở mộtippE vw9rvị tríx7pa đượcx7pa chiếippEu sáippEng tậpUqiA trux7pang; cảippE loiQJớp ippE hx7paình nhUqiAư UqiAcứ phónUqiAg nUqiAhững cUqiAái loiQJiếc trộoiQJm vx7paề phíaoiQJ vw9rnó, nvw9rhư thểoiQJ nx7paó sx7paắp UqiAngã ippE vw9rlăn ippEra cUqiAhết bvw9rất UqiAcứ lúcvw9r nàox7pa. UqiAHarry hx7paầu ippEnhư khôngoiQJ nghUqiAe gix7paáo sưvw9r McGonagaUqiAll ippE gippEiảng đượcUqiA điềoiQJu UqiAgì vềoiQJ Ax7pamimagi oiQJ- nhữngippE pippEhù thủyx7pa vw9rcó khảUqiA năngvw9r bvw9riến tippEhành UqiA thx7paú vậtx7pa tx7paheo ýoiQJ muốippEn. NippEó x7pathậm chíUqiA cvw9rũng khônx7pag nvw9rhìn khx7pai gx7paiáo UqiAsư vw9rMcGonagall vw9r ippEtự biếnUqiA vw9rmình thànvw9rh mộtx7pa cvw9ron mèUqiAo mippEướp oiQJcòn dUqiAấu mắtx7pa kiếngoiQJ quippEanh đôUqiAi mắtUqiA nvw9rgay x7pa trvw9rước mặtoiQJ bvw9rọn trẻ.
Khi bippEà trUqiAở lạivw9r nguyippEên hx7paình oiQJsau mUqiAột ippEtiếng vw9rnổ ngx7paắn gọippEn "bụpvw9r" nUqiAho nhỏ,ippE oiQJbà lạUqiA lùngx7pa UqiAnhìn quanvw9rh loiQJũ vw9rhọc trò:
"Thực tUqiAình tx7pahì ippEhôm nvw9ray tấtoiQJ cUqiAả cácoiQJ ippEcon oiQJbị loiQJàm sUqiAao x7pa voiQJậy? Khôx7pang hẳnippE cóippE voiQJấn UqiAđề, nhưngvw9r vw9rđây làUqiA vw9rlần đầuUqiA tiêvw9rn moiQJà lớpoiQJ họcx7pa khippEông vippEỗ oiQJ taoiQJy trướcoiQJ oiQJsự biếoiQJn hìnhvw9r củavw9r cô."
Đầu củippEa moiQJọi ngườippEi x7palại hướngippE vềx7pa HarroiQJy, noiQJhưng koiQJhông oiQJai x7panói UqiAgì. ToiQJhế roiQJồi, Hermiox7pane giơx7pa tay:
"Thưa cvw9rô, UqiAtụi oiQJcon vừippEa mx7paới họcvw9r loiQJớp TiêUqiAn vw9rtri đầuUqiA toiQJiên củUqiAa x7patụi conippE, vippEà ippEtụi cooiQJn đippEã ippEhọc bàUqiAi vw9rbói UqiAlá trà,ippE và..."
Giáo sippEư McGonvw9ragall bỗngippE noiQJghiêm ippEtrang lại:
"A, roiQJa vậyvw9r. KoiQJhông cầUqiAn x7paphải nóix7pa oiQJthêm nữa,ippE HermionippEe à.UqiA CácUqiA vw9rtrò nUqiAói chvw9ro tippEôi nx7paghe xemoiQJ, x7paai vw9rtrong sốoiQJ vw9rcác toiQJrò sẽoiQJ chếtippE ippEtrong nippEăm nay?"
Mọi ngườippEi trònUqiA mắtx7pa noiQJhìn sữngx7pa ippEgiáo soiQJư McGonagall.
Cuối cUqiAùng Harrvw9ry nói:
"Thưa cô,UqiA cippEon ạ."
Giáo sưoiQJ McGox7panagall nhìnUqiA chằmUqiA chằmippE HarUqiAry bvw9rằng đvw9rôi mắtippE nhỏoiQJ sáippEng lonoiQJg lanh:
"Thì rx7paa vậyoiQJ. x7paVậy vw9rcon cũoiQJng x7panên hiểuippE, Hx7paarry àUqiA, từvw9r vw9r khx7pai giáooiQJ vw9rsư Tvw9rrelawney đếvw9rn trườngippE này,oiQJ moiQJỗi năippEm ippEcô ippEấy đềux7pa oiQJtiên đoánoiQJ cáioiQJ UqiA chippEết củaUqiA mộippEt hoiQJọc sinoiQJh. MàUqiA cx7pahưa aippEi vw9rtrong sốoiQJ đóUqiA chippEết cảx7pa. UqiANhìn thấippEy điềmippE vw9r bx7paáo tửvw9r thoiQJần làx7pa cáoiQJi cácx7pah vw9rmà vw9rgiáo sưvw9r Trx7paelawney khovw9rái dùnUqiAg noiQJhứt đểoiQJ x7pachào vw9r mừngx7pa moiQJột lớoiQJp họoiQJc oiQJsinh mớx7pai. CôUqiA UqiAkhông x7pabao giờvw9r UqiAmuốn x7panói xấuvw9r đồvw9rng nghiệp,x7pa vw9r nhưng..."
Giáo sưippE McGonagaoiQJll oiQJchợt nUqiAgừng nippEói, mũiUqiA củippEa côx7pa trắnvw9rg nhợtippE UqiAđi. CUqiAô nUqiAói tiếpvw9r, oiQJbình tĩvw9rnh hơn:
"Tiên trx7pai loiQJà mộtvw9r vw9rtrong nvw9rhững ngàippEnh x7papháp thuậippEt vw9r kUqiAém ippEchính xácvw9r nhứoiQJt. CôippE khônoiQJg gvw9riấu vw9rcon rằngoiQJ cippEô cUqiAó rấtx7pa ívw9rt kioiQJên nhẫUqiAn vớioiQJ ippEbộ oiQJ môUqiAn vw9rđó. NhữippEng nhvw9rà tiêippEn UqiAtri vw9rthực svw9rự ippErất hiếmvw9r vàUqiA giáx7pao vw9rsư Trelawney..."
Giáo sUqiAư McGx7paonagall ngừngUqiA mộtx7pa lầvw9rn oiQJnữa, rồix7pa lạvw9ri ippEnói tioiQJếp vớix7pa giọngUqiA haUqiAi nămippE x7parõ mười:
"Cô thấyUqiA vw9rsức oiQJkhỏe củaUqiA cooiQJn rấtUqiA tốoiQJt, UqiAHarry à,UqiA cvw9rho UqiA nvw9rên cooiQJn sẽoiQJ bvw9rỏ quáoiQJ oiQJcho côx7pa vw9rnếu côippE khônx7pag toiQJha cUqiAho coUqiAn phầnx7pa vw9rbài tậpUqiA hvw9rôm naippEy. ippE Cvw9rô caippEm đoavw9rn ippElà nippEếu cooiQJn cx7pahết vw9rthì coippEn vw9rmới kx7pahông cầippEn nộpippE bàx7pai chUqiAo cô."
Hermione boiQJật coiQJười. Harx7pary cảmippE ippEthấy kháx7pa oiQJhơn. vw9rCũng oiQJ kx7pahó mippEà coiQJảm thấippEy sUqiAợ hvw9rãi mộtippE dúippEm láUqiA ippEtrà kx7pahi màx7pa ngườivw9r tvw9ra khUqiAông cònippE ởx7pa trooiQJng x7pa bốiippE cảnhUqiA lớUqiAp hoiQJọc củx7paa givw9ráo ippEsư ippETrelawney: vw9râm ippEu áoiQJnh đèoiQJn đỏx7pa sUqiAậm vvw9rà tỏax7pa UqiAra ippE oiQJmột UqiAthứ mUqiAùi kUqiAhiến ngưx7paời vw9rta mụippE mẫmx7pa đi.
ToiQJuy nhvw9riên kvw9rhông pvw9rhải oiQJai ippEcũng tippEin thevw9ro ippEgiáo x7pasư McGoUqiAnagall. TrôngippE RooiQJn vẫnvw9r x7palo âuoiQJ dx7paữ lắm.vw9r oiQJCòn LaUqiAvender x7pathì vippEẫn oiQJrù rì:
"Vậy chứvw9r mấUqiAy UqiAcái tvw9rách củaippE Nevw9rville tx7pahì sao?"
Khi hếtvw9r gvw9riờ lớpvw9r hippEọc Biến,UqiA bọnoiQJ trẻx7pa nhvw9rập vàoippE ippEđám x7pa đôngoiQJ đoiQJang rầnvw9r rầvw9rn kx7paéo tUqiAới ĐạiippE oiQJSảnh đườngoiQJ đểvw9r UqiAăn trưavw9r. vw9rHermione đẩyoiQJ mộippEt x7pa ippEcái dippEĩa thịippEt hầippEm vw9rvề phoiQJía Ron:
"Vui lUqiAên đoiQJi ippEchứ, RippEon. BồUqiA đãoiQJ ngoiQJhe x7pagiáo soiQJư McippEGonagall nóiippE rồix7pa đó."
Ron múcoiQJ mấyUqiA muỗngoiQJ thịtx7pa oiQJhầm vw9rcho vôvw9r UqiAdĩa củaippE nóippE, coiQJầm nĩaUqiA lên,ippE nhvw9rưng oiQJkhông ăoiQJn nổUqiAi. NoiQJó nóUqiAi bằnippEg mộvw9rt giọUqiAng nhvw9rỏ vàUqiA nghvw9riêm túc:
"Harry, bồx7pa cvw9rhưa vw9rtừng nhoiQJìn thấyoiQJ x7pamột cvw9ron cx7pahó ippEđen vw9rto lớnUqiA x7paở oiQJbất cứvw9r đâu,oiQJ phảUqiAi không?"
Harry nói:
"Có, mìvw9rnh thấx7pay rồi.vw9r Cáx7pai đoiQJêm mUqiAà mìnhUqiA UqiAbỏ x7panhà dìx7pa dượnUqiAg Durslex7pay UqiAra đi,vw9r mippEình ippEđã nhìvw9rn tx7pahấy mippEột con."
Ron buôngoiQJ nvw9rĩa khiếUqiAn chvw9riếc nĩaoiQJ rơiUqiA xuốnippEg, kêippEu lUqiAeng keng.
Hvw9rermione vẫippEn bìoiQJnh tĩnh:
"Có lippEẽ loiQJà mộUqiAt ippEcon ippEchó hoang."
Ron nhx7paìn HermUqiAione nhoiQJư tUqiAhể vw9rcô béippE nx7paày đãippE mấx7pat trippEí rồi.
"Hermione, vw9rnếu Hax7parry từnvw9rg ippEnhìn tUqiAhấy HippEung tinhoiQJ, x7pa thìoiQJ... x7pathì xuUqiAi lắmvw9r. Cậu.oiQJ.. cậuoiQJ ippEBilius coiQJủa mìnippEh tx7paừng thấyx7pa ippEmột coUqiAn và..ippE. vw9r cippEậu ấyx7pa cUqiAhết tronippEg UqiAvòng haippEi mươippEi bốnippE tiếngUqiA đồngx7pa hồUqiA sau!"
Hermione vừUqiAa toiQJự rvw9rót chUqiAo mìnUqiAh mónippE nướcvw9r éoiQJp UqiAbí vw9rrợ, vừippEa vuUqiAi vẻvw9r nói:
"Ngẫu oiQJnhiên tvw9rrùng hợUqiAp ấyippE mà!"
Ron bippEắt oiQJđầu nổiippE nóng:
"Bồx7pa oiQJkhông biếtx7pa bồx7pa đvw9rang nóivw9r UqiAvề UqiAcái goiQJì x7pasao? Huvw9rng ippEtinh khUqiAiến chx7pao phUqiAù thUqiAủy nàoUqiA cũnippEg phảivw9r ippEsợ ippEté khóUqiAi luvw9rôn ấy."
HermioiQJone lênippE giUqiAọng chịx7pa Hai:
"Vậy thìUqiA bx7paồ nóiippE đúngippE đvw9ró, họoiQJ nippEhìn UqiAthấy Hunvw9rg x7patinh, ippE voiQJà họvw9r chếtvw9r x7pavì sợ.ippE HuoiQJng tvw9rinh x7pakhông phảUqiAi làx7pa mộoiQJt đUqiAiềm chếtoiQJ cvw9rhóc mUqiAà làippE UqiA nguyêUqiAn ippEnhân chếtippE chócUqiA! oiQJVà HoiQJarry vippEẫn còoiQJn boiQJên cUqiAạnh chúnippEg tippEa làx7pa bởx7pai oiQJvì bạnippE oiQJ ấyUqiA khôngUqiA ippEngu đếnx7pa vw9rmức nvw9rhìn thấyUqiA mộtoiQJ UqiAHung vw9rtinh lvw9rà ippEnghĩ: x7pathôi oiQJrồi, ippEmình ippE cippEhết phx7paứt chippEo rồi."
Ron háippE miệngUqiA vUqiAề phíUqiAa vw9rHermione nUqiAhưng khôx7pang thốvw9rt vw9r đượcvw9r lờvw9ri nàippEo. CòoiQJn Hvw9rermione thìippE mởvw9r túiUqiA x7paxách củaippE mìnoiQJh lấoiQJy roiQJa mx7paột cuốnippE SốUqiA UqiA oiQJHọc mippEới UqiAtoanh, mởoiQJ oiQJra vàx7pa tựippEa quyUqiAển sácx7pah vàx7pao bx7paình đựvw9rng nướcoiQJ trUqiAái câoiQJy vw9rép. x7pa Cx7paô béoiQJ vx7paừa dippEò tìippEm tranoiQJg sáUqiAch voiQJừa nói:
"Mình thấoiQJy moiQJôn TippEiên trippEi cóvw9r vẻippE x7pamơ ippEhồ quUqiAá. ippETheo ývw9r mìnx7pah thìx7pa nhiềuoiQJ ướUqiAc đoánippE quá."
Ron vw9rnóng nảyippE bảo:
"Không coiQJó gìvw9r lippEà mippEơ hvw9rồ vềoiQJ HuUqiAng tx7painh trooiQJng cáoiQJi táx7pach oiQJđó hếx7pat á!"
Hx7paermione đx7paiềm đạm:
"Bồ đâvw9ru cippEó tựippE tioiQJn nhvw9rư x7pavậy UqiAlúc bồippE nóoiQJi vớioiQJ HoiQJarry ippEđó lippEà UqiAmột oiQJcon cừu."
"Giáo sưvw9r Trelawvw9rney nóvw9ri bồx7pa poiQJhát tiếx7pat rấoiQJt oiQJít oiQJtinh hvw9roa! CUqiAhẳng qvw9rua bUqiAồ kvw9rhông thícUqiAh bvw9rị dx7paở mippEột mônoiQJ noiQJào ippEhết mvw9rà thôi."
RoUqiAn đãoiQJ chạoiQJm đúngippE nọcx7pa. HermoiQJione quănvw9rg phịchUqiA cux7paốn svw9rách SUqiAố Họcx7pa xuốngippE bippEàn ănvw9r, mạnvw9rh đUqiAến nỗivw9r mấyvw9r mẩux7pa thịtoiQJ hvw9rầm vàoiQJ x7pacà rUqiAốt văngvw9r UqiAtứ tán.
"Nếuvw9r gix7paỏi môoiQJn Tiênx7pa troiQJi cóvw9r nghĩaUqiA UqiAlà tôix7pa phảoiQJi giảUqiA x7pa bộUqiA nhìvw9rn tvw9rhấy oiQJđiềm bUqiAáo coiQJái chếx7pat trx7paong mộUqiAt dúmx7pa x7palá tràippE saUqiAo? UqiANếu vậyx7pa thvw9rì tôUqiAi ippE UqiAkhông UqiAchắc làUqiA tôiUqiA sẽx7pa cònx7pa tiếpippE tụcippE UqiAhọc mônvw9r đóippE nippEữa oiQJkhông! BàippEi họippEc đóUqiA mippEà x7pa ippEso vớix7pa lvw9rớp SốoiQJ Họx7pac vw9rcủa tôiippE thvw9rì chẳngippE kháippEc gìx7pa đốngx7pa rác!"
Cô béUqiA voiQJớ lấyippE cáivw9r x7patúi xávw9rch coiQJủa UqiAmình vàvw9r bUqiAỏ đi.
Ron oiQJcau cóoiQJ nvw9rhìn tUqiAheo x7pacô UqiAbé, ippEnó nx7paói vớiUqiA Harry:
"Hermione nvw9rói cx7paái x7pagì vUqiAậy? Nvw9ró đãippE họcUqiA quoiQJa UqiAlớp SốoiQJ họcvw9r nàippEo đâu?"
*****
Sau bx7paữa ănvw9r trưoiQJa, HaippErry mừnvw9rg vw9rlà ippEđược vw9rra khỏioiQJ vw9rtòa oiQJ vw9rlâu đàvw9ri. CoiQJơn mưippEa đippEêm qoiQJua đãippE oiQJtạnh; bầuvw9r trờoiQJi qvw9ruang đãng,vw9r vvw9rà cỏUqiA tippEhì xax7panh oiQJ oiQJmềm, ippEướt mượtx7pa dướix7pa cx7pahân UqiAkhi bx7paọn oiQJtrẻ băUqiAng qux7paa x7pasân đểippE đếnx7pa buổiUqiA họcUqiA đầvw9ru vw9r tiUqiAên củax7pa lớpx7pa ChăoiQJm sócoiQJ SippEinh vw9rvật HuyippEền bí.
Ron oiQJvà HerippEmione khx7paông toiQJhèm nóvw9ri chuyệoiQJn vx7paới nhx7paau x7pa nữa.x7pa HaUqiArry ippEim lặnUqiAg đoiQJi bvw9rên cạnx7pah haoiQJi bx7paạn UqiAkhi coiQJả boiQJọn vw9rcùng đvw9ri ippExuống vw9rdốc UqiAcỏ UqiA đểippE đếnoiQJ cănoiQJ chòiUqiA củvw9ra lãvw9ro ippEHagrid nUqiAằm bênvw9r bìoiQJa ippEkhu Rừngx7pa Cấm.ippE ĐippEến kUqiAhi nippEhìn oiQJ thấyx7pa ippEba cáivw9r lưx7pang quvw9rá ippEư oiQJquen thuvw9rộc vw9rở đằngippE tUqiArước tụix7pa nx7paó, Harrvw9ry mx7paới nhậnx7pa roiQJa UqiA rằngvw9r tụiUqiA ippEnó sUqiAẽ ippEphải hoiQJọc môippEn ippEnày cippEhung vw9rvới boiQJọn họUqiAc sx7painh bênippE nippEhà x7pa SlythoiQJerin. MalfoippEy oiQJđang hoiQJào UqiAhứng vw9rnói chux7payện vớvw9ri Cvw9rrabbe vUqiAà GoyippEle, làmippE vw9rcho vw9r hoiQJai oiQJđứa ippEđó cườioiQJ x7panhư noiQJắc nẻ.UqiA Harrx7pay đoax7pan ippEchắc làvw9r mUqiAình biếtx7pa tụippEi kix7paa đanUqiAg ippE nóUqiAi vềvw9r chuyệippEn gì.
LãoippE ippEHagrid đứippEng oiQJngay trx7paước oiQJcăn x7pachòi đểvw9r choiQJào đónUqiA UqiA vw9rhọc svw9rinh oiQJđến lippEớp oiQJcủa mìnhx7pa, oiQJsừng sx7paững UqiAtrong tấmx7pa ávw9ro khox7paác bằoiQJng oiQJda chuộvw9rt vw9r cippEhũi, UqiAcon chóUqiA ippEsăn FaippEng đvw9rứng UqiAsát x7pagót chủ,vw9r cUqiAó vippEẻ bồnippE oiQJchồn vw9rnhư thểUqiA koiQJhông UqiA chx7paờ vw9rđược nvw9rữa phúUqiAt bắvw9rt đầu.
LãUqiAo HagriippEd gọi:
"Lại đUqiAây, noiQJào, tiUqiAến lUqiAại ippEgần đây!"
Học UqiAtrò UqiAtiến đếnoiQJ goiQJần bêippEn lão.
"Bữa navw9ry, tôvw9ri đãippEi vw9rcác tx7parò mộtippE bữaoiQJ ippEra x7pahồn! CoiQJác UqiA trUqiAò sắippEp họcx7pa mộtx7pa bvw9rài họcoiQJ UqiAvĩ đại!x7pa x7paMọi ngườioiQJ vw9rcó x7pamặt đônx7pag đủoiQJ chx7paưa? ĐượcoiQJ rồi,ippE UqiA oiQJđi thvw9reo tôi."
vw9rTrong mộtoiQJ UqiAthoáng kx7pahó chịu,x7pa HippEarry nghĩUqiA khUqiAông ippE chừx7pang loiQJão HaoiQJgrid đangvw9r dắx7pat cảx7pa bọnUqiA vôUqiA rừngoiQJ. oiQJNhững kippEinh nghvw9riệm khốnx7pa kx7pahổ moiQJà oiQJ HaUqiArry ippEđã từnoiQJg nếmoiQJ trx7paải oiQJở tronoiQJg kvw9rhu rvw9rừng đóUqiA kểoiQJ nvw9rhư đUqiAủ đểippE nóoiQJ x7panhớ suốtx7pa đx7paời ippE rvw9rồi. UqiATuy nhiên,oiQJ lãUqiAo HagrippEid dUqiAẫn chippEúng đvw9ri vòippEng UqiAqua rặngippE câoiQJy, x7pavà nUqiAăm phvw9rút vw9r sx7paau tx7pahì mọippEi ngườioiQJ nhậnoiQJ thấyx7pa x7pamình đangvw9r đứoiQJng x7pabên vw9rngoài mộx7pat nơivw9r cUqiAó vẻippE nippEhư UqiA mvw9rột bãoiQJi chănx7pa nUqiAgựa nUqiAho nhỏ.x7pa oiQJNhưng moiQJà bUqiAên tronippEg bãiippE chăUqiAn koiQJhông tUqiAhấy UqiAcó UqiAcon vw9r goiQJì hết.
LãoippE HagUqiArid gọi:
"Mọi ngườiUqiA hãx7pay lạioiQJ đâyUqiA vw9rtập tvw9rrung vw9rquanh hàngx7pa roiQJào! x7pa NippEhư vậyoiQJ ippEđó vw9r- SUqiAao UqiAcho chắcvw9r chắnUqiA nhìnvw9r ippEthấy rx7paõ nhUqiAa. UqiABây giờ,x7pa việUqiAc đầuoiQJ tiUqiAên UqiA tấx7pat oiQJcả cácx7pa trvw9rò x7pacần lippEàm UqiAlà mởUqiA sáchUqiA ra..."
"BippEằng UqiAcách nào?"
Giọng vw9rMalfoy vavw9rng ippElên vw9rnhừa x7panhựa, lạnhippE lùnx7pag. Lãvw9ro HagippErid hỏivw9r lại:
"Hả?"
Malfoy oiQJlập lại:
"Làm sax7pao moiQJà mởUqiA sácUqiAh ippEra đưx7paợc chứ?"
Malfoy rúx7pat cx7pauốn QuippEái Thưx7pa Vềvw9r Quáix7pa VippEật củUqiAa nóUqiA rax7pa. UqiA CuốnoiQJ oiQJsách đãx7pa bUqiAị tróippE gôoiQJ x7pabằng oiQJmột sợoiQJi dâUqiAy tippEhừng dvw9rài. Mx7paấy oiQJđứa họvw9rc trUqiAò kháUqiAc vw9r cũngvw9r vw9rlôi sácippEh củaippE oiQJmình ravw9r, UqiAvài x7pađứa cũUqiAng giốngippE nhoiQJư Harrx7pay đãUqiA dùnUqiAg x7padây ippEnịt x7pa màvw9r vw9rkhớp mõx7pam cuốnUqiA sáchvw9r oiQJlại. MấyUqiA đứippEa kx7pahác x7patống cuốippEn sácx7pah vvw9rô trvw9rong nhữngvw9r UqiA coiQJái ippEbao chippEật, x7pahay kẹpx7pa cUqiAhặt chúnvw9rg lạx7pai bằngvw9r mấUqiAy cáx7pai kẹpoiQJ giấyUqiA tổvw9r chảng.
Lão Hx7paagrid trôUqiAng ippEcó vUqiAẻ oiQJtiu nghỉu:
"Khx7paông avw9ri oiQJcó thểoiQJ mởx7pa đượUqiAc sáx7pach rUqiAa sao?"
Cả lvw9rớp lắcvw9r đUqiAầu. UqiALão HaUqiAgrid nói:
"Cácvw9r trippEò oiQJphải vuốoiQJt x7pave x7pachúng. Covw9ri nè..."
Nghe giọngx7pa lãovw9r Hax7pagrid tx7pahì đóvw9r làoiQJ x7pađiều hiểoiQJn nhiênoiQJ oiQJ nhUqiAứt vw9rthế giới.x7pa Lãovw9r cầmvw9r cuốnippE sáchippE củUqiAa HoiQJermione lênoiQJ, lộtvw9r vw9rbỏ lớpippE băngippE kevw9ro x7pa oiQJbùa oiQJchú doiQJán rịtx7pa bêvw9rn vw9rngoài. Cuốvw9rn ippEsách tìippEm cáchx7pa cắnoiQJ, UqiAnhưng lãoippE HaippEgrid đãUqiA ippE vuốx7pat ippEngón tvw9ray oiQJtrỏ khổx7pang lồoiQJ củaippE lãoUqiA dọcvw9r thex7pao gáyippE sáchippE, cuốnx7pa sácvw9rh rùnoiQJg x7pa mìvw9rnh, ippErồi mx7paở rippEa vvw9rà nằmUqiA yvw9rên oiQJlặng trippEong tUqiAay lãooiQJ Hagrid.
Malfoy choiQJế nhạo:
"Ôi, ippElũ cvw9rhúng mìnUqiAh mớoiQJi ngx7pau ngốcUqiA làmippE x7pasao! LẽoiQJ roiQJa chúngippE mìvw9rnh ippEphải vuUqiAốt vvw9re chúnoiQJg! SaippEo màx7pa choiQJúng mx7paình khx7paông đoánUqiA ippEra đượcvw9r nhỉ?"
Lãx7pao HagriippEd nUqiAgập ngừnx7pag noiQJói vớix7pa Hermione:
"Tôi.UqiA.. tvw9rôi ngoiQJhĩ tụioiQJ nx7paó cippEũng vx7paui chứ?"
Malfoy oiQJnói hớt:
"Ôi, x7pavui kinUqiAh khủnUqiAg khiếpippE đippEi UqiAấy chUqiAứ! oiQJQuả làoiQJ oiQJkhôn ngUqiAoan, tốngippE choiQJo tụivw9r oiQJnày nhữngUqiA cuUqiAốn oiQJsách oiQJcứ vw9rlăm lx7pae cUqiAắn đứtUqiA tUqiAay tụivw9r nàoiQJy ra."
Harry nóivw9r nhỏ:
"Im điippE, Malfoy!"
Lão HaoiQJgrid tỏUqiA ippEra chx7paán nản,UqiA moiQJà Harrx7pay thx7paì muốnx7pa chUqiAo oiQJ x7pabuổi dạyippE đầuUqiA tiêvw9rn củaoiQJ lãoUqiA đượcx7pa thoiQJành côx7pang tốtoiQJ đẹUqiAp. LippEão Hagrix7pad dippEường nhưUqiA oiQJ đãippE mấtippE hứng.
"Vậy thôiippE... vậyUqiA lUqiAà cácippE trx7paò x7pađã cx7paó sáchippE vàippE... UqiAvà x7pa vw9rbây gippEiờ thoiQJì cácvw9r tròx7pa cầnvw9r SinoiQJh vvw9rật HuyềnippE oiQJbí. PhUqiAải. VậoiQJy đểvw9r tôiippE đvw9ri UqiAdắt chx7paúng ippE lạix7pa. Chờx7pa mộx7pat chút..."
Lão sx7paải bx7paước x7paxa khUqiAỏi bọnippE trẻ,x7pa đvw9ri ippEvề poiQJhía kvw9rhu rừvw9rng vippEà biếnx7pa mất.
Malfoy nóx7pai to:
"Chúa ơix7pa, ippEnơi nUqiAày đix7paêu toiQJàn hếippEt chỗvw9r nói.oiQJ Lãox7pa đầnx7pa x7pa đoiQJó bàvw9ry đặtoiQJ UqiAdạy học,vw9r taoiQJo mx7paà nóippEi coiQJho boiQJa UqiAtao biết,ippE ổnvw9rg x7pathế oiQJnào cũnUqiAg đoiQJiên vw9r toiQJiết lên..."
Harry lậpoiQJ lại:
"Im đippEi, Malfoy."
"Cẩn oiQJthận đoiQJó, HaroiQJry, x7pađằng sax7pau màippEy coiQJó mvw9rột vUqiAiên giUqiAám ngụippEc Azkax7paban kìa..."
"Ối..."
Levender rúUqiA lên,ippE choiQJỉ vềippE pvw9rhía bênx7pa kiippEa củax7pa bãioiQJ choiQJăn thả.
MộippEt tx7paá sx7painh voiQJật quáx7pai x7padị nhứtoiQJ UqiAmà x7paHarry tx7paừng nhìnoiQJ vw9r thấyx7pa vw9rđang chạvw9ry lox7pan tvw9ron vềoiQJ phíaippE bUqiAọn hx7paọc tròoiQJ. NhippEững siUqiAnh vvw9rật nàyoiQJ cóUqiA thânippE, ippE đuôx7pai vUqiAà châoiQJn UqiAcủa noiQJgựa, nhx7paưng chvw9rân trước,x7pa cánhoiQJ x7pavà đầuUqiA x7palà củippEa mộtx7pa coUqiAn UqiAgì ippE UqiAgiống x7panhư cooiQJn đx7paại bàvw9rng x7pakhổng lồ,ippE vx7paới ippEcái mỏx7pa x7pato mippEàu théoiQJp, hếippEt sứx7pac hunUqiAg vw9r tợn,ippE vàoiQJ đUqiAôi mắtx7pa màuvw9r x7pacam rực.UqiA vw9rMóng vuốtx7pa củaoiQJ cUqiAhân ippEtrước dUqiAài oiQJcả oiQJmột tấcippE ippE rưỡi,oiQJ cvw9ró vx7paẻ nvw9rhư bấUqiAu cvw9rhết ippEngười ippEnhư chơi.x7pa MỗoiQJi ippEcon quáx7pai thúippE ấippEy đềux7pa đeovw9r x7pa voiQJòng cổvw9r bằngx7pa ippEda dày,x7pa nốiippE ippEvới mUqiAột sợiUqiA xvw9rích dài,x7pa vx7paà đoiQJầu tấtoiQJ cảoiQJ nhữoiQJng soiQJợi ippE xoiQJích đóx7pa đvw9rều nUqiAằm trovw9rng bànvw9r x7patay ippEto tướngvw9r ippEcủa lãippEo HagridUqiA. UqiALão đanx7pag lơUqiAn ippEtơn oiQJ cippEhạy thevw9ro UqiAsau đx7paám UqiAquái thx7paú vx7paào UqiAbãi vw9rchăn thả.
Lão HUqiAagrid giậippEt nhữnoiQJg sippEợi ippEdây xích,UqiA thúcippE oiQJlũ qux7paái tvw9rhú hướngoiQJ oiQJvề poiQJhía hànUqiAg ràoippE moiQJà lx7paũ họcoiQJ tx7parò đangUqiA đippEứng, lãooiQJ gầmippE lên:
"Đi nUqiAào, tiếnoiQJ tới!"
Bọn oiQJtrẻ hơivw9r lvw9rùi lạioiQJ khoiQJi lvw9rão vw9rHagrid tiếnippE đoiQJến gầnx7pa vw9rchúng đx7paể buộcUqiA mớippE dâUqiAy xíchvw9r vàippEo hoiQJàng ràippEo. x7paLão UqiAvẫy oiQJtụi hippEọc vw9rtrò, oiQJvui vẻx7pa gàoiQJo to:
"Đây làx7pa nhữx7pang cox7pan Bằngx7pa oiQJMã! Thvw9rấy UqiAchúng oiQJđẹp không?"
Harry đUqiAại UqiAkhái hx7paiểu loiQJão HaoiQJgrid mippEuốn nóiippE gx7paì. x7paSau ippE kippEhi oiQJqua khỏx7pai cơvw9rn kvw9rinh hoàngvw9r đoiQJối dUqiAiện vvw9rới mộvw9rt thứippE nửaUqiA ngựaoiQJ nửaippE cvw9rhim, ippE ngườippEi tx7paa bUqiAắt vw9rđầu ngippEưỡng mUqiAộ lớpvw9r áox7pa kUqiAhoác óngippE vw9rả củoiQJa nhữngUqiA cooiQJn vw9rBằng Mã,vw9r ippE chuyểnoiQJ tippEiếp hếtUqiA sứcoiQJ ippEmượt màoiQJ oiQJtừ lôoiQJng vw9rvũ saUqiAng lôngUqiA vw9rthú, mỗoiQJi cUqiAon mộtx7pa ippEmàu UqiA khácoiQJ vw9rnhau: x7pamàu xoiQJám bUqiAão vw9rtố, màoiQJu đồngx7pa, màUqiAu lavw9rng x7paửng hồng,vw9r màippEu hộtippE dẻoiQJ bóUqiAng vw9r lx7paưỡng vàvw9r moiQJàu UqiAđen muvw9rn nhUqiAư mực.
Lãx7pao Hagrivw9rd xooiQJa haippEi bàUqiAn taUqiAy vx7paào nhaippEu, tươiippE cườoiQJi UqiAvới bọnUqiA trippEẻ chunUqiAg quanh:
"Vậy UqiAđó, cácoiQJ vw9rtrò ippElàm ơvw9rn xíx7pach tippEới gầnippE thêmUqiA mộtx7pa chút..."
Không ax7pai cx7paó UqiAvẻ muốnUqiA ippElàm theippEo lãoippE HagoiQJrid. TuoiQJy x7pa nhoiQJiên, HoiQJarry, oiQJRon vippEà Herx7pamione cũngoiQJ cẩUqiAn thậUqiAn bướcx7pa oiQJđến gippEần cáix7pa hàngx7pa rippEào. oiQJ ippELão UqiAHagrid nói:
"Bây givw9rờ, ippEđiều trướcippE x7patiên cUqiAác tròx7pa phảiippE bx7paiết vềoiQJ vw9r Bằvw9rng MippEã làvw9r chúngippE ippErất vw9rkiêu hãnx7pah, rấUqiAt vw9rdễ bịUqiA tvw9rổn thương.x7pa ĐừnoiQJg bx7paao gippEiờ vw9rxúc vw9r phạmvw9r chúUqiAng, kẻvw9ro tvw9roi mạoiQJng ippEnhư chơi."
Malfoy, Crax7pabbe vàippE vw9rGoyle UqiAchẳng buồnUqiA lắngoiQJ toiQJai x7pa nghUqiAe, chỉx7pa UqiAmải rìvw9r rx7paầm trx7paò coiQJhuyện, vvw9rà Hax7parry cUqiAó cáivw9r vw9rcảm gippEiác khóvw9r vw9rchịu ippElà oiQJ x7pachúng đaoiQJng vw9râm mvw9rưu UqiAphá hỏngvw9r boiQJuổi họcippE nàyippE. Lãvw9ro HagrippEid vẫnUqiA tiếvw9rp tvw9rục giảng:
"Các trvw9rò phảix7pa đợiippE oiQJđến koiQJhi nhữx7pang covw9rn Bằvw9rng MoiQJã tỏoiQJ UqiA x7padấu hiệuvw9r x7patrước tivw9rên. PhéoiQJp lịUqiAch sựoiQJ, hiUqiAểu kippEhông? CáUqiAc UqiAtrò bvw9rước ippEvề phíippEa mộtx7pa ippE cx7paon Bằnvw9rg MoiQJã, ngoiQJhiêng vw9rmình chàvw9ro vàoiQJ oiQJchờ vw9rđợi. Nếux7pa ippEnhư cox7pan Bằngvw9r vw9rMã UqiAcúi chàvw9ro x7pa loiQJại tvw9rhì cvw9rác troiQJò đUqiAược x7paphép chx7paạm vàooiQJ nóoiQJ. vw9rNếu ippEnó khx7paông cúx7pai chàox7pa UqiAthì liệUqiAu oiQJ ippEhồn mvw9rà tránhippE oiQJxa vw9rmóng vuoiQJốt sắcoiQJ ippEcủa nó,x7pa bởioiQJ vìx7pa mấUqiAy cáUqiAi oiQJmóng vuốtvw9r oiQJđó gâippEy UqiA thươnoiQJg tícvw9rh đaoiQJu đớnUqiA lippEắm đoiQJó. RoiQJồi, oiQJbây gvw9riờ avw9ri mUqiAuốn xunx7pag poiQJhong nào?"
Nghe đếnx7pa cUqiAâu hoiQJỏi nippEày, oiQJgần nUqiAhư vw9rcả lớx7pap lùivw9r oiQJra ippExa vw9r hơvw9rn. Ngavw9ry đếnx7pa HarippEry, RippEon vippEà vw9rHermione cũngoiQJ nghx7pai ngạippEi. oiQJMấy ippEcon Bằngvw9r MãoiQJ vw9r đanoiQJg huvw9rng hăngUqiA hấtUqiA hUqiAất mấvw9ry cUqiAái đầoiQJu dữx7pa toiQJợn, nx7pahững UqiAđôi ippEcánh oiQJmạnh mẽvw9r gồngvw9r x7pa lvw9rên, xeoiQJm oiQJra chúUqiAng khônippEg thíchx7pa thúUqiA bx7paị xiềngvw9r buộippEc vw9rnhư vầyx7pa chvw9ro lắm.
Lão HaippEgrid vw9rnói vớippEi cáivw9r nhìnUqiA vw9rnài nỉ:
"Không x7paai làmUqiA thửUqiA sao?"
Harry nói:
"Con oiQJsẽ làm."
ĐằnippEg saippEu lưx7pang HarrUqiAy UqiAcó tioiQJếng x7pahít hơx7pai oiQJsâu voiQJà cx7paả LaveoiQJnder lẫnippE Pax7parvati đUqiAều thoiQJì thầm:
"Ôi, đvw9rừng, HarroiQJy. BippEạn khôUqiAng nhớvw9r lờiUqiA oiQJbói trvw9rà oiQJcủa vw9rbạn sao?"
Harry bỏUqiA nippEgoài taivw9r, cứoiQJ toiQJrèo quoiQJa x7pacái hàngvw9r ràoippE vvw9rào bx7paãi chăippEn thả.
LãoippE HagriippEd voiQJui mừngoiQJ loiQJa lớn:
"GiỏUqiAi lắm,ippE HaroiQJry! ĐượcUqiA oiQJrồi... đểoiQJ coUqiAi tròoiQJ lx7paàm ăoiQJn UqiAra sax7pao vUqiAới x7pacon Buckbeak."
Lão thx7paáo mx7paột tippErong nhữx7pang sợUqiAi dx7paây xícoiQJh, kéoUqiA moiQJột vw9r ippEcon oiQJBằng UqiAMã màUqiAu xámippE x7para khvw9rỏi bầyUqiA, rồiippE tháooiQJ vòoiQJng coiQJổ x7pacho nóUqiA. Cx7paả đvw9rám hUqiAọc tròUqiA x7pa vw9rđứng bUqiAên vw9rkia UqiAhàng ippErào dườnoiQJg nhưoiQJ cx7paùng UqiAnín thởippE. oiQJMắt UqiAMalfoy nheUqiAo lạiUqiA ippEmột oiQJ cácoiQJh nhvw9ram hiểm.
Lão HoiQJagrid nóvw9ri vw9rnhỏ vớix7pa Harry:
"Bây giờvw9r cứippE thoảioiQJ mUqiAái tựoiQJ vw9rnhiên. TròippE nhìUqiAn UqiAvào ippEmắt x7pa coippEn oiQJBằng MãoiQJ, cUqiAố oiQJgắng đoiQJừng ippEcó x7pachớp mắvw9rt vw9r- BUqiAằng MoiQJã vw9rkhông tx7pain tưởngvw9r trUqiAò đâuvw9r x7pa nếuippE tròippE oiQJcứ chớpoiQJ mắtoiQJ lUqiAia lịa..."
Mắt oiQJHarry lippEập x7patức ứavw9r nướcoiQJ coiQJay xè,oiQJ nhưngx7pa vw9rnó goiQJiữ x7pa UqiAcho moiQJắt đừngvw9r nhắUqiAm lạivw9r. CippEon Buckvw9rbeak đoiQJã ippExoay cUqiAái oiQJđầu bựippE vippEà nhọnvw9r vềx7pa phíaippE x7pa HarryUqiA, vàUqiA đămUqiA đUqiAăm nhvw9rìn vw9rnó bằngx7pa mộtoiQJ covw9rn mUqiAắt màvw9ru x7pacam doiQJữ tợn.
Lão UqiAHagrid nói:
"Như UqiAvậy đóoiQJ. vw9rĐúng đóUqiA, HarUqiAry... bx7paây giờ,oiQJ cvw9rúi chào..."
Harry x7pacảm tUqiAhấy khôUqiAng khoáx7pai lắmvw9r chuyệnx7pa đưaoiQJ cổoiQJ ippEhay vw9r gix7paơ ippElưng ippEra ngaippEy tầmUqiA mổippE củaippE cUqiAái mỏoiQJ cox7pan BuckbeaippEk, nhưnUqiAg nóUqiA cũnippEg cUqiAố làippEm vw9r thex7pao lờivw9r UqiAlão HippEagrid doiQJạy bảo.vw9r Nóx7pa cúvw9ri chUqiAào thx7paật x7panhanh rồiippE ngoiQJước đầippEu oiQJnhìn ippE lêUqiAn. Cvw9ron BằngippE Mx7paã oiQJvẫn caippEo ngvw9rạo nhippEìn ippEnó đUqiAăm đoiQJăm, kUqiAhông bvw9ruồn nx7pahúc nhích.
oiQJLão Hx7paagrid kêippEu lên,UqiA cóx7pa vẻippE lippEo lắng:
"À, thoiQJôi được.ippE LùioiQJ loiQJại vw9rngay, Harx7pary, cippEứ thoảoiQJi ippEmái thôi..."
Nhưng vừax7pa UqiAlúc đó,oiQJ Hx7paarry ngạcippE UqiAnhiên vôoiQJ cippEùng vw9rkhi x7pa tUqiAhấy covw9rn Bằnx7pag Mãvw9r bx7paỗng nippEhiên khuỵUqiAu x7pahai chUqiAân trướcUqiA cvw9ró vảyx7pa vàx7pa oiQJnhún oiQJmình x7pa xuốnoiQJg oiQJđể thippEể hiệnvw9r oiQJmột cáippEi cúippEi cx7pahào khippEông thểvw9r nàvw9ro UqiAnhầm oiQJlẫn đượoiQJc. ippELão ippE HagriUqiAd x7pamê mẩippEn UqiAtâm thần:
"Havw9ry lắvw9rm, Harvw9rry! ĐượcippE rồvw9ri đó..oiQJ. Ừvw9r, trUqiAò cóippE thểoiQJ chạmx7pa vàovw9r nó!ippE x7paVỗ vềoiQJ cáivw9r mỏx7pa nx7paó đi,x7pa lUqiAàm đi!"
Harry cảUqiAm thấyoiQJ UqiAlùi vw9rxa cippEon x7paquái thippEú mvw9rới ippElà phầnoiQJ vw9r thippEưởng x7pamà x7panà khox7paái hoiQJơn, nhưnippEg vw9rnó vẫx7pan đànoiQJh vw9rphải tvw9rừ từvw9r tvw9riến lạoiQJi gầnoiQJ cooiQJn ippE BoiQJằng ippEMã vx7paà oiQJđưa x7patay sờippE vàUqiAo covw9rn x7pavật. Hvw9rarry vỗvw9r nUqiAhẹ lênoiQJ mỏvw9r UqiAcon BằUqiAng MUqiAã nhiippEều vw9r lầnx7pa vàippE vw9rcon vippEật nx7pahắm mvw9rắt lạix7pa mx7paột cácoiQJh lưx7paời biếng,UqiA nhoiQJư x7pathể khoávw9ri lắm.
Tất cx7paả bọnx7pa ippEhọc sinx7pah bỗngoiQJ ồippE lênvw9r oiQJhoan hô,ippE ngx7paoại oiQJtrừ MalfoyippE, CoiQJrabbe ippEvà GoyUqiAle. BippEa đứax7pa vw9rnó oiQJthất ippEvọng vw9rra mặt.
oiQJLão HaoiQJgrid nói:
"Được đó,UqiA HarroiQJy. BáUqiAc vw9rcho lx7paà cóx7pa lẽx7pa x7panó chịx7pau vw9rcho cx7paon cưỡivw9r UqiAmột vònUqiAg đó!"
Điều nàyUqiA tUqiAhì vượtippE vw9rquá dựvw9r tínhUqiA củaUqiA Harrx7pay. Nóx7pa vốnoiQJ oiQJ qvw9ruen việx7pac cx7paỡi chổiippE UqiAthần mUqiAà oiQJthôi, nhoiQJưng nóoiQJ khônvw9rg chắvw9rc cx7paỡi mộtx7pa cUqiAon Bvw9rằng Mvw9rã x7pa thìUqiA cvw9ró givw9rống cvw9rỡi x7pachổi thầnUqiA hUqiAay không.
Lão HoiQJagrid giục:
UqiA"Con tvw9rrèo lêippEn đippEi, nippEgay phippEía UqiAsau cvw9rhỗ nvw9rối vvw9rới UqiA cánh,x7pa vàx7pa lưuvw9r oiQJý làx7pa coiQJon x7pachớ cóx7pa UqiAnhổ mvw9rột x7pacái lvw9rông vũUqiA nx7paào ippEnha, BằnoiQJg Mvw9rã khx7paông ippE khippEoái ippEvụ oiQJđó đâu..."
Harry đặx7pat chvw9rân vw9rlên x7pachót cippEánh củavw9r oiQJcon BuckbeippEak oiQJvà UqiA tvw9rự mìvw9rnh đuUqiA lêvw9rn lưnvw9rg cooiQJn x7pavật. CooiQJn ippEBuckbeak đứUqiAng dậy.x7pa HoiQJarry khippEông biếtUqiA x7pa x7panên UqiAbấu vw9rvíu vw9rvô đâuvw9r, trướx7pac mặtUqiA nóUqiA chỉvw9r toiQJoàn x7palà lUqiAông vw9rvũ moiQJà tUqiAhôi. Lãx7pao HagriUqiAd oiQJ pippEhát mônippEg cx7paon qUqiAuái thú,ippE hôUqiA to:
"x7paTiến lêoiQJn, nào!"
Không bippEáo trướippEc gìippE hếUqiAt, đx7paôi oiQJcánh dUqiAài oiQJmột thvw9rước UqiA roiQJưỡi củoiQJa cx7paon BằnoiQJg MoiQJã ippEdang rUqiAa haippEi bêoiQJn; Havw9rrry chUqiAỉ kịpvw9r ômippE choànx7pag lấyoiQJ cổippE cUqiAủa ippE covw9rn BuckbeaoiQJk trướcippE khvw9ri cvw9ron vậtippE phóngoiQJ bx7paay vúx7pat vw9rlên ippEcao. ippEChẳng ippEgiống cỡix7pa ippE coiQJhổi thoiQJần cx7pahút x7paxíu nào,vw9r vàvw9r HarippEry biếtx7pa UqiArõ mìUqiAnh tvw9rhích cx7paỡi cáUqiAi UqiAnào hơn;UqiA đoiQJôi ippE cippEánh UqiAcủa oiQJcon oiQJBằng Mvw9rã vỗUqiA x7pađập vw9rhai bêUqiAn hôoiQJng nóoiQJ mộippEt cáUqiAnh kippEhó chịoiQJu, vướngvw9r vw9r oiQJvào phíx7paa dUqiAưới oiQJchân nó,oiQJ loiQJàm chippEo nx7paó cảmoiQJ tUqiAhấy ippEnhư sắpUqiA sửaUqiA bịUqiA qvw9ruẳng xuUqiAống. oiQJ LớpippE lôippEng vũUqiA bóngx7pa bẩvw9ry hippEào nhoángx7pa x7pacứ tuộtoiQJ kvw9rhỏi nhữngoiQJ nUqiAgón tUqiAay ippEcủa vw9rHarry, ippE mUqiAà nóUqiA thìvw9r khôngUqiA doiQJám tx7paúm qx7pauá chặtoiQJ. ThippEay vìx7pa nhữngx7pa độngUqiA tácvw9r êippEm áUqiAi củaoiQJ UqiAchiếc ippE x7paNimbus 2UqiA000 quvw9ren thuộcippE vw9rvới vw9rHarry, bâoiQJy giờUqiA nUqiAó x7pachỉ cUqiAảm tvw9rhấy oiQJnhư mìnoiQJh đax7pang UqiA lắcUqiA oiQJlư, oiQJchồm x7patới chồmoiQJ lux7pai vw9rtrên thânUqiA ippEsau củaUqiA coiQJon BUqiAằng ippEMã, vUqiAà UqiAnhấp vw9rnhô x7pa lênoiQJ xuippEống oiQJtheo nhịpoiQJ đậoiQJp cánhx7pa củaoiQJ UqiAcon quáUqiAi thú.
Buckbeak chởvw9r nUqiAó vw9rbay thêmx7pa mộippEt vònx7pag nữaoiQJ oiQJquanh oiQJbãi vw9r oiQJchăn thảvw9r oiQJrồi đvw9ráp trởippE xuốvw9rng mặtoiQJ ippEđất. ĐâyoiQJ cx7pahính làippE cávw9ri vw9rmà Harrx7pay đãoiQJ lvw9ro ippEsợ. oiQJ NóippE chúiUqiA tớix7pa UqiAkhi cáx7pai cUqiAổ mưvw9rợt màoiQJ củax7pa Buckbeavw9rk vw9rchúc vw9rxuống thấp,ippE cippEó cảmoiQJ vw9rgiác ippE nippEhư sUqiAắp tuippEột rippEa koiQJhỏi cooiQJn vUqiAật, vuoiQJột UqiAqua cáix7pa cvw9rổ mippEượt voiQJà cáiUqiA mỏoiQJ củoiQJa vw9r BuckbUqiAeak. Kếx7pa đếvw9rn HaoiQJrry cảmvw9r thx7paấy rơivw9r bịchUqiA xuốngoiQJ oiQJlúc bốnvw9r ippEchân kippEhông cânvw9r ippE đốUqiAi cippEủa covw9rn Bằngx7pa MãUqiA x7pachạm mặtvw9r đất.vw9r HippEarry cốvw9r vw9rgắng sx7paửa tvw9rư tUqiAhế đx7paàng hovw9ràng vàvw9r vw9r ngx7paồi tx7pahẳng lưngoiQJ lên.
Lão HagriUqiAd gx7paào to:
"Giỏi lắm,vw9r Harry!"
Mọi ngườix7pa hèx7pa nhoiQJau hoiQJoan hô,x7pa ngoạiUqiA UqiAtrừ Malfoyx7pa, CrabippEbe vx7paà Goyx7pale. LãoippE Hagx7parid lạiUqiA hỏi:
"SaoUqiA? CóippE aUqiAi UqiAkhác muốnvw9r ngvw9rao dUqiAu không?"
Thành côngoiQJ cvw9rủa Harrvw9ry đãUqiA khiếnvw9r cUqiAho x7pađám oiQJhọc sivw9rnh UqiA coiQJòn lạioiQJ thêUqiAm bạovw9r ippEgan, chúippEng ippEhè nhippEau trUqiAèo qUqiAua hippEàng x7parào oiQJvào bvw9rãi chăx7pan toiQJhả. oiQJ x7paLão Hagvw9rrid tháovw9r dâUqiAy cvw9rho từx7pang coiQJon BằngoiQJ MoiQJã một,UqiA voiQJà khắvw9rp bãix7pa oiQJchăn tvw9rhả UqiAchỗ vw9r ippEnào cvw9rũng cippEó nhippEững oiQJđứa họcippE UqiAtrò cúioiQJ mìnhx7pa UqiAchào ippEmột cáchx7pa đầyoiQJ căngoiQJ thẳngippE. ippE Nevilx7pale cứx7pa oiQJchạy tx7paới x7pachạy oiQJlui quanoiQJh vw9rcon quUqiAái tvw9rhú củoiQJa nó,UqiA nippEhưng cippEon đóx7pa UqiA khôx7pang cóvw9r vx7paẻ x7pagì muốx7pan khuUqiAỵu chippEân xoiQJuống. UqiARon vvw9rà HermUqiAione vw9rthì tvw9rhực tậpoiQJ x7pavới vw9r coUqiAn BằoiQJng MãUqiA mUqiAàu hộtippE dẻ.UqiA HaroiQJry boiQJây gioiQJờ chỉoiQJ đứngippE quaippEn sáUqiAt thôi.
Malfoy, Crabbvw9re vUqiAà GippEoyle đãoiQJ giippEành đượcx7pa coUqiAn vw9r Buckbex7paak. Cox7pan qvw9ruái tippEhú đãx7pa chịux7pa cúiippE ippEchào MalUqiAfoy. ThippEằng nippEày đangvw9r vỗvw9r ippEvỗ ippEcái ippE x7pamỏ x7pacon vw9rvật, tvw9rỏ tháioiQJ độippE khinippEh thịUqiA. NoiQJó kvw9réo x7padài giọnippEg, đủvw9r toiQJo đểx7pa HarrUqiAy cóoiQJ vw9r thểoiQJ nvw9rghe lx7paọt tai:
"Mánh nx7paày dễvw9r ợoiQJt. Tx7paao đoiQJã bx7paiết ngoiQJay oiQJlà vậx7pay, đếnoiQJ UqiA thằnoiQJg HaroiQJry cònippE lUqiAàm đưUqiAợc... TaippEo ippEcá ippElà UqiAmày đâuUqiA cóUqiA goiQJì ngvw9ruy hioiQJểm, phảivw9r UqiA khôngx7pa mậyvw9r?" ẤippEy UqiAlà MaippElfoy nóvw9ri vớivw9r coiQJon x7paBuckbeak. "PhippEải khôngippE mậy,UqiA cox7pan cụUqiAc x7pa ippEsúc bựUqiA tồippE xấvw9ru xí?"
Chuyện xảyoiQJ rUqiAa lúoiQJc đóvw9r nhoiQJanh nhx7paư ánhx7pa chớpvw9r củx7paa UqiA nhữnx7pag cx7paái móngippE vx7pauốt thépvw9r. UqiALiền ngvw9ray đó,x7pa MalfUqiAoy x7pathốt lêUqiAn mộtUqiA tiếngUqiA UqiArú đauUqiA UqiA đớnUqiA chóiUqiA loiQJói, lãoiQJo Hagrvw9rid tUqiAhì vậUqiAt lộnx7pa vớiippE cUqiAon BuckUqiAbeak đểUqiA tròngx7pa ippEcái vònoiQJg UqiA cổx7pa vôippE nvw9ró oiQJtrong kUqiAhi nóippE hầmUqiA ippEhè xôippEng toiQJới Max7palfoy. Thằx7pang đUqiAó x7pađang nằmvw9r quằoiQJn UqiA x7paquại toiQJrên bãvw9ri cỏ,x7pa máUqiAu mvw9re chx7paảy ướtvw9r cippEả tấmippE x7paáo chùng.
Malfoy gàoiQJo x7pathét tippErong khx7pai cippEả lớippEp kioiQJnh hoiQJoàng đứngoiQJ trông:
"TôippEi chUqiAết mấtippE! NhUqiAìn tôivw9r đâyx7pa nè,UqiA tippEôi đanUqiAg hấpUqiA hối.x7pa Cx7paon qoiQJuái vUqiAật ippEấy giếoiQJt tôi."
LippEão HagrUqiAid đãoiQJ trắngvw9r bệchippE đi.vw9r LoiQJão nói:
"Trò khôvw9rng chUqiAết ippEđâu! Cóx7pa aoiQJi giúx7pap x7patôi mộippEt toiQJay... phoiQJải đUqiAem nóoiQJ UqiAra khỏiUqiA chỗUqiA này..."
Hermione coiQJhạy đioiQJ mởUqiA cáippEnh cổngoiQJ vw9rtrong kUqiAhi lãovw9r x7pa HagrippEid nhấcUqiA ippEbổng ippEMalfoy lêippEn moiQJột UqiAcách ippEdễ dàngoiQJ. KoiQJhi oiQJlão Hax7pagrid bồngvw9r Malfovw9ry UqiA đix7pa ngavw9rng, HarUqiAry nhippEìn thoiQJấy mộtvw9r vippEết thUqiAương dàioiQJ vàx7pa sippEâu trvw9rên UqiAcánh tippEay ippE MaloiQJfoy; ippEmáu nhễippEu giọx7pat trêippEn cUqiAỏ khvw9ri loiQJão oiQJHagrid bvw9rồng MaUqiAlfoy chạvw9ry vw9rlên UqiAdốc vềx7pa oiQJ pUqiAhía oiQJtòa lvw9râu đài.
Lớp họcUqiA ChUqiAăm ippEsóc Six7panh vậtvw9r x7paHuyền vw9rbí UqiArun rx7paẩy ippEbước UqiA theippEo oiQJsau. BọnUqiA họcoiQJ six7panh nhàoiQJ SlytheippErin x7pađều ippEhè x7panhau x7pala óx7pa lãx7pao Hagvw9rrid. oiQJPansy oiQJ Parkinsox7pan ippEràn rụaippE x7panước mippEắt nói:
"Phải đuổiUqiA oiQJông ấyx7pa ngay!"
Dean Thox7pamas x7pachặn lờUqiAi covw9rn bé:
"Đó làvw9r lỗoiQJi củoiQJa Malfoy."
CrabUqiAbe voiQJà GippEoyle oiQJgồng bắx7pap toiQJhịt củUqiAa tụioiQJ nóippE lUqiAên đầx7pay oiQJvẻ đippEe dọa.
Cả oiQJbọn đãippE trèx7pao oiQJlên hoiQJết nvw9rhững bậUqiAc thềmippE đáUqiA đểippE bưx7paớc vippEào TiUqiAền sảnh.ippE PaUqiAnsy nói:
"Tôi phảivw9r đUqiAi xeUqiAm coiQJoi bạnippE ấyoiQJ vw9rcó x7pasao không?"
Cả UqiAbọn cx7paùng nvw9rhìn thex7pao Panx7pasy chạyx7pa nhaUqiAnh lênoiQJ ippEcầu vw9r oiQJthang cẩippEm thvw9rạch. Bọx7pan họcvw9r soiQJinh nvw9rhà Slyvw9rtherin vẫoiQJn cònoiQJ vw9rca cẩoiQJm UqiAlão oiQJHagrid UqiA khx7pai kéx7pao nippEhau điippE vippEề hướngvw9r phòngippE sx7painh hoạvw9rt cx7pahung củavw9r x7patụi nóoiQJ dướivw9r toiQJầng hoiQJầm. oiQJ HippEarry, oiQJRon vàx7pa UqiAHermione ippElên cầx7pau ippEthang UqiAvề toiQJháp Gryffindor.
Hermione ippElo lắnx7pag hỏi:
"Các boiQJạn nghĩippE oiQJnó cóoiQJ sUqiAao không?"
Harry nói:
"DĩUqiA nUqiAhiên làx7pa khippEông saippEo rồi,ippE UqiAbà Pomfrevw9ry cUqiAó thểippE vUqiAá mấyvw9r vếtUqiA thươngoiQJ x7pachỉ toiQJrong vònvw9rg mộUqiAt haippEi giây."
Harry từngUqiA đượcippE bàUqiA UqiAy x7patá trưvw9rởng đóx7pa chUqiAữa lànoiQJh mộippEt cippEách kỳoiQJ diệx7pau nhữUqiAng tippEhương ippEtích cvw9ròn trầmx7pa trUqiAọng hơUqiAn nhiều.
Ron UqiAcũng tUqiAỏ oiQJra lUqiAo lắng:
oiQJ"Dù svw9rao ippEthì UqiAchuyện đx7paó mUqiAà ippExảy oiQJra UqiAtrong buổvw9ri dạyx7pa oiQJ đầuoiQJ tiippEên x7pacủa báippEc HippEagrid thx7paì quảvw9r làx7pa tệx7pa hạioiQJ ippEhết x7pachỗ nóvw9ri. ThểUqiA vw9rnào thằippEng oiQJ MalfoippEy cx7paũng quậyUqiA bUqiAác ấyoiQJ UqiAcho moiQJà coi..."
oiQJBa đoiQJứa x7patụi nUqiAó x7palà nhữngoiQJ UqiAđứa ippEđầu tiippEên đivw9r xuippEống Đvw9rại ippE SảnhUqiA đườnx7pag đểUqiA ăippEn bữx7paa tippEối, hx7pay vippEọng gặx7pap UqiAlão Hvw9ragrid, noiQJhưng chvw9rẳng thấyUqiA x7palão oiQJ đâuippE cvw9rả. Hervw9rmione khôippEng ippEbuồn đụngippE noiQJĩa vôvw9r muoiQJốn vw9rbánh bíx7pap tếtoiQJ vw9rvà thậnx7pa. oiQJCô oiQJbé vw9r lUqiAo lUqiAắng nói:
"Người x7pata đvw9râu coiQJó đuvw9rổi x7pabác ấippEy, đúngoiQJ không?"
Ron cũngUqiA oiQJchẳng màx7pang UqiAgì ănippE uống:
"Họ khUqiAông nêvw9rn đuổiippE bx7paác ấy..."
Harvw9rry oiQJquan sátUqiA bànvw9r ăvw9rn củUqiAa UqiAnhà Slythevw9rrin. Mộtvw9r ippE nhóx7pam oiQJđông, gồmUqiA cảippE CroiQJabbe x7pavà GoyloiQJe, đvw9rang túoiQJm tụx7pam vớioiQJ nhauoiQJ, sUqiAay sưUqiAa boiQJàn ippE bạx7pac. x7paHarry chắcippE x7pachắn oiQJlà mấvw9ry đứippEa đóippE oiQJđang tippEhêm oiQJmắm vw9rthêm muốvw9ri vw9rcho câUqiAu oiQJ chuyệnippE MaippElfoy bịUqiA ippEthương thànvw9rh trầoiQJm trọng.
Ron UqiArầu x7parĩ nói:
"Thôi tUqiAhì, cũngippE koiQJhông thểippE nóx7pai UqiAhôm UqiAnay koiQJhông phảix7pa làvw9r UqiAngày đầuUqiA tivw9rên vw9rhọc thúUqiA vị."
Sau UqiAbữa x7paăn tốivw9r, x7paba đUqiAứa quaUqiAy trởoiQJ vippEề phòx7pang siUqiAnh x7pa x7pahoạt chunoiQJg vàippE cốvw9r tvw9rập tx7parung ippElàm UqiAbài x7patập màippE giávw9ro x7pasư McGonaUqiAgall đãx7pa x7para coiQJho x7pa tUqiAụi nippEó. UqiANhưng cảx7pa bvw9ra đippEứa UqiAcứ coiQJhốc choiQJốc lạiUqiA nUqiAgừng vw9rhọc, liếcoiQJ oiQJnhìn vw9rra ngoUqiAài ippE cx7paửa soiQJổ củaoiQJ toippEà ippEtháp. Hx7paarry độtvw9r nippEhiên nói:
"Có áx7panh đoiQJèn ởx7pa cvw9rửa ippEsổ x7panhà báUqiAc Hagrid."
Ron nhx7paìn đồngx7pa hoiQJồ vw9rđeo oiQJtay củvw9ra nó:
"NếuUqiA x7patụi mìnhx7pa gấoiQJp gápvw9r lênippE thippEì x7patụi mìvw9rnh oiQJvẫn cònoiQJ kx7paịp UqiAđể chạyUqiA xuốnx7pag vw9rdưới thămx7pa vw9rbác ấy,UqiA vẫnx7pa vw9rcòn vw9rsớm mà..."
x7paHermione nóix7pa chậmoiQJ rãi:
"Mình kUqiAhông biết..."
Harry ippEthấy côvw9r ippEbé lioiQJếc UqiAnhìn mìnhvw9r. Nóvw9r oiQJnói ngay:
"Mình đượcoiQJ phéippEp UqiAđi nganUqiAg qoiQJua UqiAsân trườx7pang màUqiA. vw9r SiUqiArius BlacUqiAk vw9rchưa vưippEợt qUqiAua vw9rđược mấyippE viênx7pa giámoiQJ ngụcvw9r Azkabx7paan canippEh gácUqiA UqiAở oiQJ đx7paây, đúnoiQJg không?"
vw9rVậy làoiQJ boiQJa đứavw9r dọnx7pa dẹpvw9r đồUqiA đạc,UqiA kvw9réo nhax7pau cippEhui quvw9ra UqiA cáUqiAi lỗx7pa Bàvw9r UqiABéo, vuvw9ri mừnx7pag vUqiAì khôoiQJng gx7paặp aoiQJi hếtoiQJ trêippEn đưx7paờng điippE tớioiQJ cửUqiAa chínUqiAh, x7pa ippEbởi vìippE tụUqiAi ippEnó cũngippE oiQJkhông ippEthực oiQJsự tiippEn chắcoiQJ UqiAlà ippEtụi nvw9ró đượcoiQJ UqiAphép đoiQJi x7para ippE ngoàx7pai havw9ry không.
Cỏ trêx7pan sânippE vippEẫn cònoiQJ ướtoiQJ vàoiQJ ngảx7pa màuUqiA đeippEn thuoiQJi x7pa toiQJrong áoiQJnh hx7paoàng hônUqiA. UqiAKhi tớix7pa đưippEợc x7pacăn oiQJchòi cippEủa oiQJlão HippEagrid, bvw9ra đứavw9r nhỏvw9r gõoiQJ oiQJ oiQJcửa vvw9rà ngvw9rhe tx7paiếng gầmUqiA ippEgừ bênx7pa oiQJtrong voiQJọng ra:
"Vô đi!"
Lão HippEagrid đaippEng ngồUqiAi thừx7pa ngườoiQJi bippEên bànoiQJ gỗoiQJ UqiAđã mòUqiAn UqiA sờnUqiA củoiQJa lãovw9r, cvw9ron chvw9ró săoiQJn FaoiQJng tvw9rhì goiQJác cáippEi đầuUqiA nóUqiA trêoiQJn x7pađùi chủUqiA. ChỉUqiA x7panhìn ippE mộtoiQJ cáx7pai cũngx7pa đUqiAủ biippEết ippElão Hagrivw9rd đãvw9r uvw9rống kippEhá nhiềuUqiA rưUqiAợu. oiQJTrước oiQJmặt lvw9rão oiQJ làUqiA mộUqiAt cáiippE vạioiQJ thiếcippE tUqiAo gầnvw9r bằoiQJng cávw9ri UqiAxô, x7pavà oiQJlão dườoiQJng nvw9rhư khx7paó khănUqiA lắmx7pa vw9r ippEmới tậpippE trunvw9rg đượvw9rc tippEinh thầoiQJn đểvw9r nhvw9rận rUqiAa bx7paa đứaoiQJ nhỏ.
Khi đippEã nhậnx7pa vw9rra chúng,x7pa lãvw9ro UqiAlè nhè:
"Kỷ ippElục chứvw9r chẳngx7pa chx7paơi. Đốx7pa màippE kiếmUqiA rippEa đượcUqiA trướcvw9r đâyippE từUqiAng oiQJcó x7pamột thầUqiAy vw9rgiáo nvw9rào chx7paỉ làmippE thâippEy gUqiAiáo đúngippE vw9rcó mộtippE ngày."
Hermione thởvw9r mạnh:
"Bác cx7pahưa UqiAbị đuổivw9r ippEmà, bUqiAác Hagrid!"
Lão HagrUqiAid hớpUqiA thippEêm mộtx7pa ngụmoiQJ tvw9ro nữaoiQJ vw9rcủa cáix7pa thứoiQJ gippEì đóUqiA trovw9rng coiQJái ippEvại, giọngippE củvw9ra loiQJão ngx7pahe tx7pahê toiQJhảm hếtx7pa sức:
"Chưa! NhưngoiQJ đvw9ró ippEchỉ lvw9rà vx7paấn đềvw9r thUqiAời giaUqiAn, đúoiQJng ippEkhông, vw9rsau UqiAkhi thằngx7pa MalippEfoy méippEc bUqiAa nó..."
x7pa"Nó ippEra ippEsao rồiUqiA hoiQJở vw9rbác? ThươnippEg tx7paích x7pacủa x7panó đâuoiQJ cóippE trầx7pam trọngoiQJ lvw9rắm hảoiQJ bác?"
Ron x7pahỏi, ippEsau khx7pai bippEa vw9rđứa cùnx7pag ngồivw9r xuốnippEg quâyUqiA vw9rquần bUqiAên oiQJlão Hagrix7pad. LãoUqiA nippEói giọUqiAng UqiAchán ngắt:
"Bà Pomfrx7paey đãippE vw9rlàm hippEết sippEức đểx7pa cippEhữa vw9rcho nóoiQJ, nhưnx7pag nvw9ró cứippE kêx7pau lippEà nóippE vẫnUqiA vw9rcòn đx7paau lắvw9rm... cvw9rứ băoiQJng ippEbó... oiQJvà rêvw9rn rỉ..."
Harry nóiippE ngay:
"Nó giảippE bộx7pa đavw9ru UqiAđó. x7paBà Pvw9romfrey cUqiAó thippEể ippEchữa oiQJlành x7pa mx7paọi vếtUqiA thươnippEg mvw9rà. NoiQJăm ngox7paái bx7paà đãUqiA làmoiQJ mọcoiQJ lạiUqiA gầx7pan mvw9rột UqiAnửa sốoiQJ xươnoiQJg UqiAcho ippE chippEáu. ThằngippE x7paMalfoy cUqiAhỉ cốx7pa tìnhUqiA ăvw9rn vx7paạ oiQJmà thôi."
Giọng lãvw9ro HagriUqiAd ngUqiAhe càoiQJng oiQJthê thảmUqiA hơn:
"Ban quoiQJản vw9rtrị nhvw9rà trườngUqiA x7padĩ UqiAnhiên lx7paà đãoiQJ ngx7pahe báUqiAo UqiA x7pacáo soiQJự viUqiAệc rồiUqiA. oiQJHọ chx7pao làx7pa bácvw9r bắtippE vw9rđầu bằnvw9rg oiQJcon vậtvw9r qUqiAuá oiQJto. Lẽx7pa x7para nippEên oiQJ đểippE oiQJcon oiQJBằng MoiQJã ởippE bàioiQJ sau.UqiA.. lúcvw9r đầuUqiA noiQJên vw9rcho oiQJhọc vw9rmấy thvw9rứ nhx7paư NhuyễnippE ToiQJrùng x7pa UqiAvà đạippEi lox7paại nhưx7pa vậy...vw9r UqiAchẳng qUqiAua lUqiAà lvw9rỗi củax7pa bác..."
Hermione hăngippE hvw9rái cãi:
"Lỗivw9r củaoiQJ ippEMalfoy chứUqiA, bácoiQJ Hagrid!"
vw9rHarry nói:
"Tụi cx7paon lippEàm nhâippEn choiQJứng cippEho báoiQJc. UqiABác đãUqiA ippEnói BippEằng x7pa MãUqiA sẽvw9r tấnUqiA cippEông nippEếu UqiAbị xúcoiQJ phoiQJạm. oiQJTại UqiAthằng x7paMalfoy khôngoiQJ chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."