Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương xr6 P3mHdr- MP3mHdrÓNG VUỐTxr V8RvQBkÀ LÁ8RvQBk TRÀ
hi P3mHdr HaP3mHdrrry, icW4UYRon vàP3mHdr HermiicW4UYone bướcxr vàoicW4UY Đại8RvQBk Sảnxrh đường8RvQBk P3mHdrđể ă8RvQBkn đixrểm P3mHdrtâm P3mHdrvào sángicW4UY P3mHdr xrhôm xrsau, icW4UYthì người8RvQBk đầuicW4UY tiêP3mHdrn mP3mHdrà icW4UYtụi n8RvQBkó xrthấy P3mHdrlà DracP3mHdro Malfxroy. CóicW4UY vẻicW4UY nhưxr xr MalficW4UYoy đanicW4UYg muP3mHdra icW4UYvui cicW4UYho mộticW4UY n8RvQBkhóm họcP3mHdr 8RvQBksinh nhxrà Slyt8RvQBkherin bằngP3mHdr mộticW4UY câuicW4UY P3mHdr chuy8RvQBkện P3mHdrchọc cười.xr LúicW4UYc Ha8RvQBkrry, R8RvQBkon vàicW4UY HericW4UYmione icW4UYđi nganicW4UYg quP3mHdra, MalfoP3mHdry đanicW4UYg icW4UY nhP3mHdrại xrmột v8RvQBkẻ m8RvQBkặt xrđau đớnP3mHdr đếnP3mHdr bấtxr 8RvQBktỉnh k8RvQBkhá khôP3mHdri hài,P3mHdr thếxr làP3mHdr quxranh nóxr xrnổ ricW4UYa 8RvQBk một8RvQBk trànicW4UYg cười.
Hermione điP3mHdr ngxray s8RvQBkau P3mHdrlưng Haxrrry, nói:
"Kệ xáicW4UYc n8RvQBkó. C8RvQBkứ P3mHdrmặc xrkệ nó8RvQBk đi,icW4UY nicW4UYó 8RvQBkchẳng đá8RvQBkng để8RvQBk mình8RvQBk xrbận tP3mHdrâm đâu..."
Nh8RvQBkưng PaicW4UYncy Parkinxrson, mộtxr coicW4UYn 8RvQBkbé nh8RvQBkà SlP3mHdrytherin, mặticW4UY txrẹt dicW4UYa nhă8RvQBkn nhicW4UYư xrmặt chicW4UYó PicW4UYug chợtxr P3mHdrrít lêxrn icW4UYthe thé:
"Ê, Pott8RvQBker! Potxrter ơi8RvQBk, vixrên giám8RvQBk ngụicW4UYc AP3mHdrzkaban đaP3mHdrng 8RvQBktới kìa!P3mHdr PotteicW4UYr, Hùuuuu!"
Harry xrngồi phịcP3mHdrh xuố8RvQBkng cá8RvQBki gP3mHdrhế bênxr cạP3mHdrnh GeorP3mHdrge ở8RvQBk xrbàn ăicW4UYn cicW4UYủa nhà8RvQBk icW4UYGryffindor. GeorgP3mHdre phxrát 8RvQBkcho xrtụi xrnó mấyicW4UY xrtờ giấy:
"Thời k8RvQBkhóa xrbiểu cP3mHdrủa họcxr xrsinh nxrăm P3mHdrthứ bxra đây.8RvQBk Ủa,xr 8RvQBkcó chuyệicW4UYn gìicW4UY 8RvQBkvậy Harry?"
Ron ngồixr xuốngxr ghế8RvQBk bP3mHdrên kiP3mHdra G8RvQBkeorge, tP3mHdrrừng mắtxr nP3mHdrhìn qu8RvQBka p8RvQBkhía 8RvQBkbàn ăn8RvQBk nhxrà Sl8RvQBkytherin, nói:
"Thằng Malfoy."
Georg8RvQBke icW4UYngước nP3mHdrhìn 8RvQBkqua, vừaP3mHdr đúxrng lú8RvQBkc thấyxr MaicW4UYlfoy xrlại đangP3mHdr mộticW4UY lầicW4UYn nữicW4UYa giả8RvQBk bộxr xxrỉu mộicW4UYt cP3mHdrách đầyxr sợP3mHdr hãi.P3mHdr Gexrorge bicW4UYình thP3mHdrản nói:
"Thằng nhãP3mHdri 8RvQBkranh. NóicW4UY cũngicW4UY đâuicW4UY cxró oxrai phoicW4UYng lP3mHdrẫm xr liệticW4UY 8RvQBkgì cicW4UYho lắmxr khP3mHdri vicW4UYiên giáP3mHdrm ngụcicW4UY xrAzkaban kicW4UYiểm ticW4UYra đoànxr tP3mHdràu tốiicW4UY hômP3mHdr quicW4UYa 8RvQBk đâuP3mHdr. NP3mHdró cicW4UYũng chạyicW4UY tP3mHdrọt 8RvQBkqua to8RvQBka 8RvQBkcủa tụiP3mHdr mìnhP3mHdr, ph8RvQBkải khôn8RvQBkg Fred?"
FicW4UYred khicW4UYinh icW4UYbỉ liếcicW4UY P3mHdrmắt P3mHdrnhìn sanicW4UYg Malfoy:
"Đồ 8RvQBksém txrè icW4UYtrong quần."
George nói:
"Ngay nP3mHdrhư an8RvQBkh đâxry cũn8RvQBkg khicW4UYông kho8RvQBkái cicW4UYho lắP3mHdrm. HọP3mHdr 8RvQBkđúng l8RvQBkà 8RvQBkkinh P3mHdrtởm thiệ8RvQBkt, icW4UYmấy viênicW4UY xrgiám ngụcicW4UY AzkP3mHdraban ấy..."
Fred nói:
"Họ P3mHdrlàm ruộtP3mHdr gaicW4UYn mìnxrh thiế8RvQBku đxriều bP3mHdrị xrđông lạP3mHdrnh hếP3mHdrt vậyicW4UY há?"
Harry icW4UYnói nhỏ:
"Nhưngxr mà8RvQBk cácicW4UY aicW4UYnh P3mHdrđâu cicW4UYó xỉ8RvQBku, phảiicW4UY không?"
GeorP3mHdrge nói8RvQBk mP3mHdrạnh mẽ:
"Quên chuyện8RvQBk đ8RvQBkó đi,icW4UY HarricW4UYy. CP3mHdró mộtP3mHdr P3mHdrlần 8RvQBkba phảiP3mHdr điP3mHdr xr tớiicW4UY xrnhà ngụP3mHdrc Axrzkaban, n8RvQBkhớ xrkhông xrFred? xrBa nóxri P3mHdrđó P3mHdrlà nơiP3mHdr tồicW4UYi tệP3mHdr nhứtP3mHdr xrmà P3mHdr ônP3mHdrg từngxr biP3mHdrết đến.P3mHdr 8RvQBkBa P3mHdrtrở vềicW4UY n8RvQBkhà icW4UYtay cxrhân ruxrn rẩicW4UYy rP3mHdrồi icW4UYphát b8RvQBkệnh xrluôn 8RvQBk mà...xr Mxrấy vP3mHdriên giámP3mHdr ngụcxr A8RvQBkzkaban hút8RvQBk hếtP3mHdr P3mHdrniềm P3mHdrvui P3mHdrkhỏi cáiP3mHdr nhà8RvQBk n8RvQBkgục xrđó. xrỞ P3mHdr tron8RvQBkg đóxr, hầP3mHdru nhicW4UYư ticW4UYất cả8RvQBk cácxr txrù nhicW4UYân ngP3mHdrục AzkabaP3mHdrn đều8RvQBk picW4UYhát P3mHdrđiên lêxrn P3mHdr hết."
Fred đP3mHdrổi đềxr tài:
"Ừ,xr đểxr co8RvQBki thằngP3mHdr M8RvQBkalfoy icW4UYsẽ v8RvQBkui như8RvQBk t8RvQBkhế nà8RvQBko sP3mHdrau P3mHdr trậnxr Quid8RvQBkditch 8RvQBkđầu 8RvQBktiên. icW4UYNhớ không?8RvQBk TrậnicW4UY Quiddxritch đầuicW4UY micW4UYùa làP3mHdr trậxrn giữP3mHdra 8RvQBk đội8RvQBk nP3mHdrhà xrGryffindor v8RvQBkà icW4UYnhà Slytherin."
Lần 8RvQBkduy nhxrứt màxr Harrxry vàP3mHdr MP3mHdralfoy đốixr đầ8RvQBku icW4UYnhau xr troxrng mxrột trậnxr Quidditxrch cũ8RvQBkng icW4UYlà icW4UYlần Malxrfoy đãP3mHdr bịthu8RvQBka txre tuP3mHdra xiểng8RvQBk 8RvQBk liểng8RvQBk. NhớP3mHdr lại8RvQBk ticW4UYrận đó,8RvQBk HarP3mHdrry xrthấy phấn8RvQBk khicW4UYởi xrlên xrchút đxrỉnh, bènxr ticW4UYự lấyxr icW4UY P3mHdrcho mìnhxr mấ8RvQBky khúP3mHdrc P3mHdrxúc xícP3mHdrh icW4UYvà cicW4UYà icW4UYchua chiên.
Hermione còicW4UYn P3mHdrmải nghiP3mHdrên cứuicW4UY icW4UYcái P3mHdrthời 8RvQBkkhóa icW4UYbiểu mxrới củaP3mHdr P3mHdrmình. Cô8RvQBk P3mHdrbé mừng8RvQBk P3mHdrrỡ kicW4UYêu lên:
"Ôi,P3mHdr icW4UYhay quá8RvQBk! xrTụi mìn8RvQBkh icW4UYbắt đP3mHdrầu hicW4UYọc 8RvQBkmấy 8RvQBkmôn mớxri nicW4UYgay h8RvQBkôm nay."
P3mHdrRon nP3mHdrgó P3mHdrqua va8RvQBki HermionP3mHdre xrđọc kicW4UYé, icW4UYmặt mP3mHdrày nghiêmicW4UY 8RvQBktrang hẳn8RvQBk P3mHdrra. NóicW4UY nói:
"Hermio8RvQBkne ơixr, ngườ8RvQBki icW4UYta lxràm rốiP3mHdr xrbeng cicW4UYái thờP3mHdri 8RvQBk khóaxr biểuxr củaP3mHdr 8RvQBkbồ rồi.8RvQBk CoicW4UYi P3mHdrnè, họxr xếicW4UYp cxrho bP3mHdrồ icW4UYtới mP3mHdrười xrmôn họcP3mHdr mộtxr nicW4UYgày. 8RvQBk Làmxr icW4UYgì cóxr đ8RvQBkủ txrhời giờ."
"Mình sẽicW4UY xo8RvQBkay sở.icW4UY Mìn8RvQBkh xrđã dàn8RvQBk xicW4UYếp P3mHdrxong vxrới giP3mHdráo sưxr xrMcGonagall rồi."
Ron 8RvQBkvẫn cư8RvQBkời, nói:
"Nxrhưng mP3mHdrà coP3mHdri icW4UYnè, bP3mHdrồ th8RvQBkấy thicW4UYời khóaP3mHdr P3mHdrbiểu sicW4UYáng nP3mHdray khôicW4UYng? P3mHdrChín 8RvQBkgiờ mP3mHdrôn 8RvQBkTiên icW4UYtri. V8RvQBkà xrngay phíicW4UYa d8RvQBkưới, chíicW4UYn giờ,icW4UY xrMuggle-học. Và..."
RoP3mHdrn chồicW4UYm tới,8RvQBk xrghé s8RvQBkát xrcái thờ8RvQBki khóaxr biểuicW4UY hơn,8RvQBk vP3mHdrẻ khôicW4UYng thểP3mHdr P3mHdrnào 8RvQBktin được:
"Coi nèxr, ngP3mHdray xrdưới dP3mHdròng P3mHdrđó: micW4UYôn S8RvQBkố họP3mHdrc, cũngP3mHdr 8RvQBk chín8RvQBk giờ.P3mHdr xrÝ mìnhP3mHdr 8RvQBknói lxrà 8RvQBkmình P3mHdrbiết P3mHdrbồ giỏi,8RvQBk Hermi8RvQBkone à,8RvQBk nP3mHdrhưng khô8RvQBkng a8RvQBki P3mHdrcó 8RvQBk thểicW4UY giỏiicW4UY đ8RvQBkến nhưicW4UY vậy.8RvQBk Làmxr xrsao c8RvQBkùng một8RvQBk xrlúc P3mHdrmà xrbồ cicW4UYó icW4UYthể P3mHdrhọc ởxr icW4UYba lớP3mHdrp P3mHdr chứ?"
HermionicW4UYe nxrói cộicW4UYc lốc:
"xrĐừng cxró nguicW4UY. D8RvQBkĩ icW4UYnhiên P3mHdrmình 8RvQBksẽ 8RvQBkkhông ngxrồi họcicW4UY ởP3mHdr tro8RvQBkng cảxr b8RvQBka lớp8RvQBk cùnP3mHdrg một8RvQBk lúc."
"Vậy thì..."
HermionicW4UYe ngắt8RvQBk lời:
"Làm ơP3mHdrn icW4UYđưa giùicW4UYm micW4UYình xrhũ mứt."
"Nhưng..."
Hermione xrgắt lên:
"Ôi, RoP3mHdrn ơi,P3mHdr nếuxr thờxri khóicW4UYa biểxru củaxr mìn8RvQBkh xrhơi đầyxr xr mộicW4UYt chúticW4UY txrhì m8RvQBkắc mớ8RvQBk icW4UYgì tớ8RvQBki bồ8RvQBk hả?P3mHdr MìnP3mHdrh P3mHdrđã xrnói vP3mHdrới bồ8RvQBk r8RvQBkồi, mìnhicW4UY đãxr 8RvQBkdàn P3mHdr P3mHdrxếp xoP3mHdrng hếtxr vớP3mHdri P3mHdrgiáo sưxr McGonagxrall rồi!"
Vừa lúP3mHdrc đP3mHdró, licW4UYão HagP3mHdrrid bP3mHdrước vP3mHdrào Đạ8RvQBki SảnhP3mHdr đườicW4UYng. P3mHdr LãP3mHdro mặcicW4UY cáicW4UYi áP3mHdro khP3mHdroác 8RvQBkdài bằngicW4UY lôP3mHdrng 8RvQBkchuột chũi,P3mHdr 8RvQBkvà lãoicW4UY xrcứ icW4UYlơ đễ8RvQBknh vunxrg icW4UY vẫxry xrxác micW4UYột icW4UYcon chồ8RvQBkn 8RvQBkhôi troP3mHdrng icW4UYbàn taP3mHdry ticW4UYo kếch8RvQBk x8RvQBkù củaxr mình.
Trên đườngP3mHdr 8RvQBkđi tP3mHdrới icW4UYbàn giáoP3mHdr vicW4UYiên, lãP3mHdro dừn8RvQBkg bướcicW4UY nóiP3mHdr vớiicW4UY bọnxr trẻ:
"Ổn cảP3mHdr cxrhứ hả?8RvQBk Cxrác cicW4UYháu lP3mHdrà nhP3mHdrững họcicW4UY tròP3mHdr P3mHdrtrong xr P3mHdrlớp xrhọc đầu8RvQBk tiênicW4UY micW4UYà bácxr đượcxr dạyxr đó8RvQBk ngh8RvQBke! Lớ8RvQBkp b8RvQBkắt đầu8RvQBk nxrgay s8RvQBkau bữaicW4UY ăxrn P3mHdr P3mHdrtrưa! icW4UYBác xrphải thicW4UYức dậyP3mHdr từP3mHdr lúP3mHdrc nă8RvQBkm gxriờ s8RvQBkáng xrđể icW4UYchuẩn bịicW4UY 8RvQBkmọi thicW4UYứ sẵicW4UYn icW4UY s8RvQBkàng... icW4UYHy vọng8RvQBk P3mHdrđâu đãicW4UY vô8RvQBk đó8RvQBk 8RvQBkrồi... 8RvQBkbác đây,P3mHdr mộticW4UY thầyxr giáo..icW4UY. thiP3mHdrệt icW4UY tình..."
P3mHdrLão ngoP3mHdrác P3mHdrmiệng cườ8RvQBki to8RvQBke toéticW4UY vicW4UYới bọnP3mHdr trẻxr vP3mHdrà 8RvQBkđi 8RvQBktiếp tớixr bàP3mHdrn xrăn dành8RvQBk icW4UYcho g8RvQBkiáo viên,xr vẫicW4UYn 8RvQBkvung vP3mHdrẩy xácxr coP3mHdrn chồn8RvQBk hôi.
Vớ8RvQBki mxrột 8RvQBkchút lxro â8RvQBku trP3mHdrong icW4UYgiọng nói,P3mHdr Roxrn tP3mHdrhắc mắc:
"Không biếxrt báP3mHdrc ấyicW4UY chuẩnicW4UY bịxr sẵn8RvQBk sànxrg icW4UYcái gìicW4UY lP3mHdrà icW4UYcái gìxr nhỉ?"
Sảnh ĐườngP3mHdr b8RvQBkắt đầuxr P3mHdrvắng bxrớt kh8RvQBki mọiicW4UY ngườiP3mHdr lụcicW4UY txrục đxrến lớxrp hicW4UYọc đầu8RvQBk tiicW4UYên 8RvQBkcủa mình.P3mHdr P3mHdrRon xP3mHdrem thờiicW4UY kicW4UYhóa biểuxr xrcủa nó:
"Tụi mìnicW4UYh phảixr đ8RvQBki thôi,icW4UY đểP3mHdr coi8RvQBk, 8RvQBklớp Txriên ticW4UYri ởxr tầng8RvQBk trêP3mHdrn cùicW4UYng icW4UYcủa ThP3mHdráp Bắc8RvQBk. Tụi8RvQBk P3mHdrmình sxrẽ 8RvQBkmất mưxrời phP3mHdrút icW4UYmới đếicW4UYn đưicW4UYợc nP3mHdrơi đó..."
Ba đứaP3mHdr vộicW4UYi vàngxr icW4UYăn 8RvQBkcho xon8RvQBkg bữ8RvQBka điểmP3mHdr tâP3mHdrm, chxrào P3mHdr tạ8RvQBkm biệtxr FreP3mHdrd icW4UYvà GeoicW4UYrge, rồi8RvQBk đxri icW4UYtrở r8RvQBka, băn8RvQBkg 8RvQBkqua Sả8RvQBknh đường.xr K8RvQBkhi tụi8RvQBk nP3mHdró icW4UY 8RvQBkđi nganP3mHdrg bàP3mHdrn P3mHdrăn củicW4UYa P3mHdrnhà SicW4UYlytherin, Malxrfoy lạiicW4UY 8RvQBkbiểu diễnicW4UY trò8RvQBk nháicW4UYi P3mHdrmột cơnP3mHdr 8RvQBk xxrỉu nữxra. TP3mHdriếng cưicW4UYời rúP3mHdr 8RvQBklên icW4UYđuổi theicW4UYo Hxrarry vào8RvQBk tậnicW4UY P3mHdrtiền sảnh.
Hành trì8RvQBknh xuyêP3mHdrn 8RvQBkqua ticW4UYòa lâuP3mHdr đàiP3mHdr xrđể đếnP3mHdr Thápxr icW4UYBắc P3mHdr làP3mHdr mộP3mHdrt hànhicW4UY trìn8RvQBkh P3mHdrdài. icW4UYHai nămP3mHdr ở8RvQBk Hogwartxrs chxrưa icW4UYđủ đểxr P3mHdrbọn trẻ8RvQBk b8RvQBkiết hếtxr 8RvQBk P3mHdrmọi thứxr vxrề icW4UYtòa lâ8RvQBku P3mHdrđài: 8RvQBktrước icW4UYđây tụi8RvQBk icW4UYnó P3mHdrchưa từngicW4UY đượ8RvQBkc vào8RvQBk 8RvQBkbên t8RvQBkrong 8RvQBk xrTháp Bắc.
Tụi nhỏxr txrrèo P3mHdrlên tớiP3mHdr cầuxr tha8RvQBkng thxrứ bảyP3mHdr, đếxrn mộP3mHdrt icW4UY đầuP3mHdr cầu8RvQBk thaxrng khôngxr ticW4UYhấy quP3mHdren chxrút nào,P3mHdr icW4UYở xrđó khôngicW4UY cóP3mHdr 8RvQBkcái gicW4UYì khicW4UYác n8RvQBkgoài 8RvQBk icW4UYmột bức8RvQBk t8RvQBkranh lớnxr vẽ8RvQBk mộtP3mHdr b8RvQBkãi icW4UYcỏ 8RvQBktrống txrrơ trP3mHdreo trên8RvQBk P3mHdrbức tườnP3mHdrg đáicW4UY, RicW4UYon icW4UY vừP3mHdra thởP3mHdr hổP3mHdrn hP3mHdrển vừaxr nói:
"Phải... có.P3mHdr.. mxrột... licW4UYối... đi8RvQBk... tắt..icW4UY. chứ!"
Hermione ngó8RvQBk xuốngicW4UY mộxrt 8RvQBkhành lxrang vắxrng xrbên phải:
"Chắc licW4UYà 8RvQBklối này."
Nhưng 8RvQBkRon nói:
"KhônP3mHdrg phicW4UYải đâu.xr xrĐó làxr hướicW4UYng naicW4UYm mà.P3mHdr Mấ8RvQBky icW4UYbồ P3mHdrngó coiicW4UY, tụixr mìnhxr xrcó t8RvQBkhể nicW4UYhìn thấy8RvQBk mộicW4UYt P3mHdrmảng hồicW4UY icW4UYnước xrbên ngoàiicW4UY 8RvQBkcửa s8RvQBkổ kìa..."
Harry ngắmP3mHdr bứcicW4UY tr8RvQBkanh. MộticW4UY xrchú nxrgựa xrlùn mũP3mHdrm m8RvQBkĩm, P3mHdr lôn8RvQBkg icW4UYxám lốm8RvQBk đốm,P3mHdr v8RvQBkừa mớ8RvQBki thoP3mHdrng don8RvQBkg dẫP3mHdrm lênicW4UY b8RvQBkãi cicW4UYỏ vàxr thơ8RvQBk txrhẩn nhxrấm P3mHdr nhxráp cỏ8RvQBk 8RvQBkxanh. icW4UYTuy xrđã que8RvQBkn vớiP3mHdr việxrc xrcác nhânP3mHdr vậicW4UYt tP3mHdrrong nhữngicW4UY 8RvQBkbức tr8RvQBkanh ởxr P3mHdr 8RvQBktrường Ho8RvQBkgwarts cứP3mHdr icW4UYdi chuy8RvQBkển 8RvQBklung tun8RvQBkg vàicW4UY thỉP3mHdrnh thoxrảng bỏ8RvQBk kh8RvQBkung txrranh xrmà P3mHdr xrđi thP3mHdrăm 8RvQBkviếng lẫn8RvQBk nhaP3mHdru, nxrhưng Ha8RvQBkrry vẫnP3mHdr cứP3mHdr khoái8RvQBk nxrhìn chicW4UYúng. MộticW4UY lá8RvQBkt P3mHdr sicW4UYau, xrmột 8RvQBkhiệp sĩxr licW4UYùn bicW4UYè bxrè mặcicW4UY bP3mHdrộ áo8RvQBk giáP3mHdrp xrcứ kêuxr xủnicW4UYg xoẻngxr khP3mHdri ôn8RvQBkg bicW4UYước 8RvQBk vàxro bứcxr trP3mHdranh, the8RvQBko sa8RvQBku lxrà c8RvQBkon P3mHdrngựa 8RvQBklùn. CicW4UYăn cứ8RvQBk vàicW4UYo dấ8RvQBku vếticW4UY cỏ8RvQBk dập8RvQBk cònicW4UY P3mHdr 8RvQBkdính ởxr xrđầu gốiP3mHdr 8RvQBkcủa bộP3mHdr 8RvQBkđồ giápxr icW4UYkim loạxri ônP3mHdrg đanP3mHdrg mặcP3mHdr, thP3mHdrì xrcó thể8RvQBk nóiP3mHdr xrchắc xr lP3mHdrà ôngP3mHdr vừa8RvQBk ticW4UYé ngựa.
NhìnicW4UY icW4UYthấy Harxrry, Ro8RvQBkn P3mHdrvà Hermixrone, ôngicW4UY hiệpicW4UY sĩicW4UY gàoxr lên:
"A! Quân8RvQBk bấxrt lư8RvQBkơng nàoicW4UY dáxrm xxrâm nhxrập lãnP3mHdrh xrđịa xr riêngP3mHdr củicW4UYa P3mHdrta hxrả? Pxrhải 8RvQBkchăng cácicW4UY ngươi8RvQBk đếnxr cườiP3mHdr nhạo8RvQBk 8RvQBkta xrngã ngựP3mHdra? Hãy8RvQBk xrrút icW4UY gưicW4UYơm xrra, đồP3mHdr bấtxr lươicW4UYng, đP3mHdrồ chó!"
Ba đicW4UYứa nhxrỏ sửngicW4UY s8RvQBkốt đứngicW4UY ngicW4UYớ ricW4UYa nP3mHdrhìn ôxrng P3mHdrhiệp sxrĩ 8RvQBk lù8RvQBkn đanxrg rúicW4UYt xrthanh gP3mHdrươm r8RvQBka 8RvQBkkhỏi xrcái vỏicW4UY kiicW4UYếm icW4UYvà icW4UYbắt đầu8RvQBk vun8RvQBkg gươmicW4UY tP3mHdrrong 8RvQBk tP3mHdray mộtP3mHdr cxrách hun8RvQBkg hăng,8RvQBk 8RvQBkcòn chânxr cẳng8RvQBk t8RvQBkhì nhảyP3mHdr lP3mHdroi chP3mHdroi trP3mHdrong xrcơn giận8RvQBk P3mHdr điicW4UYên cuồngicW4UY. NhP3mHdrưng lưỡiP3mHdr gươxrm quP3mHdrá dàP3mHdri 8RvQBkso vớP3mHdri th8RvQBkân hìn8RvQBkh cụ8RvQBkt ngủicW4UYn củaP3mHdr ôngicW4UY, 8RvQBk tP3mHdrhành rxra khicW4UYi P3mHdrông chxrém mộtP3mHdr đư8RvQBkờng gưicW4UYơm áxrc liệt8RvQBk P3mHdrthì icW4UYđà gươmxr điicW4UY làicW4UYm ôngxr mấtxr icW4UY c8RvQBkả thăng8RvQBk bằng,icW4UY t8RvQBké lăxrn đùng,8RvQBk sấpicW4UY xrmặt xuống8RvQBk bxrãi cỏ.
Harry tiếxrn tớiP3mHdr gầnicW4UY icW4UYbức ticW4UYranh hơP3mHdrn, nóP3mHdr hỏi:
"Ôn8RvQBkg cicW4UYó saP3mHdro không?"
"Lùi lại!icW4UY Quxrân khoácxr láxrc 8RvQBkđê tiện!xr LùP3mHdri! ĐồicW4UY xrxỏ lá!"
Ông h8RvQBkiệp sĩ8RvQBk lP3mHdrại nắm8RvQBk chặtP3mHdr thanicW4UYh gP3mHdrươm, chố8RvQBkng g8RvQBkươm P3mHdr xuxrống đxrể đứxrng lêP3mHdrn, nhưnxrg lưỡixr gươmxr 8RvQBklún xrsâu t8RvQBkhêm vP3mHdrào lớpP3mHdr cỏ,P3mHdr vxrà kicW4UYhi ôicW4UYng icW4UY đứnxrg d8RvQBkậy xrđược rồixr thìxr chxro xrdù đãP3mHdr cố8RvQBk gắngicW4UY hếicW4UYt sức8RvQBk mìnP3mHdrh, ônxrg 8RvQBkkhông ticW4UYhể nàoicW4UY 8RvQBk rúicW4UYt lưỡiicW4UY gưicW4UYơm icW4UYra đượcP3mHdr P3mHdrnữa. Cxruối xrcùng ô8RvQBkng phảixr ticW4UYự quăP3mHdrng mình8RvQBk xrxuống cỏ,icW4UY P3mHdr đicW4UYẩy cáixr mạP3mHdrng cxrhe mặtP3mHdr trxrên icW4UYcái nónP3mHdr giáxrp s8RvQBkắt xrra để8RvQBk laicW4UYu icW4UYmồ hxrôi đangicW4UY rịxrn đầxrm icW4UY đìa.
Txrhừa 8RvQBkdịp ông8RvQBk hiệpicW4UY sĩP3mHdr ngxrhỉ mệxrt, Harrxry xrphân trần:
"Như vầicW4UYy nè,P3mHdr tP3mHdrụi ticW4UYôi đP3mHdrang đ8RvQBki tP3mHdrìm T8RvQBkháp Bắc.8RvQBk ChắcP3mHdr ôn8RvQBkg đxrâu biết8RvQBk chỗxr P3mHdrđó ởicW4UY xrđâu hả?"
CơnP3mHdr P3mHdrgiận P3mHdrcủa ônicW4UYg hixrệp sĩicW4UY icW4UYdường nhưxr P3mHdrtan biếnP3mHdr xrđi tức8RvQBk thìicW4UY. ÔnicW4UYg lxrách cáP3mHdrch đicW4UYứng dậP3mHdry 8RvQBkvà dõngP3mHdr dxrạc hô:
"Một cuộxrc icW4UYtruy t8RvQBkìm! icW4UYHãy thexro taicW4UY, hỡP3mHdri xrcác bicW4UYằng icW4UY hicW4UYữu thânP3mHdr thiết!xr Chún8RvQBkg txra sP3mHdrẽ tìmicW4UY 8RvQBkra mụP3mHdrc tiêP3mHdru P3mHdrcủa cácicW4UY bạn,8RvQBk h8RvQBkoặc làP3mHdr chúxrng P3mHdr xrta s8RvQBkẽ dũng8RvQBk cảmP3mHdr bỏxr mạngxr vìP3mHdr icW4UYnhiệm vụ!"
Ông hiệpicW4UY sĩicW4UY lạixr mộtP3mHdr lP3mHdrần nữP3mHdra cốicW4UY 8RvQBkgắng rút8RvQBk thxranh 8RvQBk gươP3mHdrm ricW4UYa một8RvQBk icW4UYcách kxrhông hxriệu quảxr, rồiP3mHdr c8RvQBkố trèxro lêP3mHdrn cicW4UYon ngựP3mHdra mập,xr n8RvQBkhưng xrlại 8RvQBk n8RvQBkgã xP3mHdruống. ÔngP3mHdr xrbèn kxrhí kháiP3mHdr P3mHdrla to:
"Đành 8RvQBkđi xrbộ vậy,icW4UY tP3mHdrhưa quP3mHdrí ngàxri 8RvQBkvà quíicW4UY nưxrơng! Lên8RvQBk đườ8RvQBkng! xrTiến lên!"
Vàxr, 8RvQBktrong bicW4UYộ áoicW4UY giá8RvQBkp sắP3mHdrt kêuxr xủngicW4UY xoicW4UYẻng ầicW4UYm ĩ,8RvQBk xr 8RvQBkông ticW4UYa xrchạy 8RvQBkvô cạnhP3mHdr P3mHdrtrái 8RvQBkcủa cáiicW4UY kicW4UYhung t8RvQBkranh v8RvQBkà biếnxr mất8RvQBk khP3mHdrỏi icW4UYcảnh t8RvQBkrí P3mHdr củaicW4UY b8RvQBkức tranh.
Ba đứxra nhP3mHdrỏ icW4UYvội P3mHdrvã P3mHdrchạy ticW4UYheo ôn8RvQBkg hiP3mHdrệp xrsĩ dọc8RvQBk h8RvQBkành xr la8RvQBkng, căxrn cP3mHdrứ icW4UYtheo âicW4UYm P3mHdrthanh 8RvQBkxủng xoẻngP3mHdr ph8RvQBkát r8RvQBka t8RvQBkừ bP3mHdrộ áo8RvQBk giP3mHdráp c8RvQBkủa ôicW4UYng. 8RvQBk ThỉicW4UYnh thoP3mHdrảng txrụi P3mHdrnó n8RvQBkhìn thấ8RvQBky ô8RvQBkng cP3mHdrhạy nicW4UYgang qicW4UYua mộtP3mHdr bứcP3mHdr traxrnh ở8RvQBk phíxra 8RvQBk trước.
"Hãy cốicW4UY micW4UYà caxrn đảmicW4UY P3mHdrlên nhéP3mHdr, điềxru tệxr nhxrứt c8RvQBkòn c8RvQBkhưa xrxảy icW4UYra đâu!"
Ông hiệpxr sĩP3mHdr gàP3mHdro toP3mHdr, vicW4UYà P3mHdrtụi nóicW4UY thấyicW4UY ônicW4UYg txrái xuxrất icW4UY 8RvQBkhiện pP3mHdrhía trướcxr mộtP3mHdr nhómicW4UY cáP3mHdrc icW4UYbà mặcP3mHdr vxráy phồngP3mHdr vẻicW4UY nhớn8RvQBk nP3mHdrhác. icW4UYTranh c8RvQBkủa P3mHdr cicW4UYác b8RvQBkà tr8RvQBkeo trP3mHdrên vácP3mHdrh củaxr mộticW4UY cP3mHdrầu tha8RvQBkng xoắn8RvQBk chôicW4UYng chênh.
Harry, RoP3mHdrn 8RvQBkvà HermicW4UYione thxrở 8RvQBkhổn icW4UYhển icW4UYtrèo xrlên xr nhữnxrg bậcxr tP3mHdrhang xoắnxr sicW4UYít sicW4UYao, cP3mHdràng icW4UYlúc càicW4UYng 8RvQBkthấy chó8RvQBkng icW4UYmặt hơn,8RvQBk 8RvQBkcho 8RvQBkđến xr xrkhi ng8RvQBkhe icW4UYđược ticW4UYiếng icW4UYnói P3mHdrrì rầmP3mHdr phíaicW4UY 8RvQBktrên đầuxr, ticW4UYhì tụ8RvQBki nóicW4UY bxriết chắcP3mHdr mìnxrh P3mHdr 8RvQBkđã P3mHdrtới được8RvQBk lớp8RvQBk học.
Ông hiệicW4UYp sicW4UYĩ bấxry gixrờ mớxri 8RvQBkthò đầuP3mHdr P3mHdrvô bứcicW4UY t8RvQBkranh P3mHdrcủa m8RvQBkột ôn8RvQBkg ticW4UYhầy xrtu cicW4UYó vxrẻ mxrặt hếticW4UY sức8RvQBk nhxram h8RvQBkiểm, P3mHdrla lớn:
"Tạm biệt!icW4UY 8RvQBkTạm P3mHdrbiệt xrnhé, cP3mHdrác chicW4UYiến icW4UYhữu cP3mHdrủa ticW4UYa! 8RvQBk xrBất icW4UYcứ khP3mHdri nào8RvQBk cá8RvQBkc bicW4UYạn cầnP3mHdr đến8RvQBk mộtxr trái8RvQBk 8RvQBktim ca8RvQBko thượng8RvQBk vP3mHdrà nhữxrng bắicW4UYp thịticW4UY icW4UY P3mHdrsắt théxrp, thxrì cứP3mHdr 8RvQBktìm đếnxr P3mHdrNgài Cadogan!"
Khi ônxrg hiicW4UYệp 8RvQBksĩ biếnicW4UY điP3mHdr ricW4UYồi, xrRon P3mHdrlầm bầm:
"Ừ, cicW4UYhừng nicW4UYào icW4UYtụi nàyicW4UY cầxrn icW4UYđến icW4UYmột ngườP3mHdri gicW4UYàn dở8RvQBk, P3mHdrthế nàP3mHdro tụixr xrnày c8RvQBkũng kêP3mHdru tớixr ông."
Ba đứxra trxrèo nốtP3mHdr mấxry 8RvQBkbậc tP3mHdrhang cuốxri cùnicW4UYg, P3mHdrđặt xr cP3mHdrhân lênicW4UY mộP3mHdrt đầu8RvQBk c8RvQBkầu xrthang P3mHdrnhỏ xíuxr, ở8RvQBk đó8RvQBk 8RvQBkhầu nhicW4UYư 8RvQBkcả l8RvQBkớp họcP3mHdr xrTiên trxri đề8RvQBku P3mHdr đicW4UYã ticW4UYụ tậP3mHdrp đông8RvQBk đủxr. KP3mHdrhông P3mHdrthấy cáicW4UYnh icW4UYcửa nàoP3mHdr mởP3mHdr rxra ticW4UYừ đầuxr cầu8RvQBk P3mHdrthang này.icW4UY P3mHdr xrRon huýicW4UYch cùxri chỏxr P3mHdrvô HaP3mHdrrry, chỉP3mHdr lênicW4UY trầnxr n8RvQBkhà, tr8RvQBkên đóP3mHdr 8RvQBkcó một8RvQBk cáicW4UYi giốxrng 8RvQBk n8RvQBkhư cửa8RvQBk bẫy8RvQBk sậP3mHdrp hìnP3mHdrh tròicW4UYn, cóP3mHdr đí8RvQBknh m8RvQBkột c8RvQBkái thicW4UYể 8RvQBkbài bằnxrg đồng.8RvQBk Har8RvQBkry đọc:
"Sybill Trxrelawney, 8RvQBkgiáo vicW4UYiên bxrộ 8RvQBkmôn Tixrên T8RvQBkri hicW4UYọc... icW4UYLàm saP3mHdro 8RvQBktụi mìnicW4UYh lênP3mHdr đượcicW4UY tricW4UYên đóicW4UY bâicW4UYy giờ?"
Như tP3mHdrhể đểP3mHdr tP3mHdrrả lxrời cicW4UYâu hỏP3mHdri P3mHdrcủa Harr8RvQBky, cáP3mHdrnh cửaicW4UY P3mHdr P3mHdrbẫy icW4UYsập bỗngicW4UY nhxriên mởicW4UY P3mHdrra, P3mHdrvà mộticW4UY c8RvQBkái xrthang bằ8RvQBkng b8RvQBkạc đưxrợc thảxr xuP3mHdrống nP3mHdrgay P3mHdr icW4UYbên P3mHdrchân Haxrrry. icW4UYMọi nP3mHdrgười 8RvQBkchợt iP3mHdrm bặt.
Ron icW4UYnhe P3mHdrrăng cười:
"NhưP3mHdrờng P3mHdrbồ lP3mHdrên trướcicW4UY đó."
HicW4UYarry xrđành l8RvQBkeo lxrên trướcicW4UY ti8RvQBkên, bướcP3mHdr vicW4UYào mộtP3mHdr xr phòngicW4UY icW4UYhọc 8RvQBktrông P3mHdrlạ lùn8RvQBkg icW4UYnhất từ8RvQBk trưP3mHdrớc txrới 8RvQBknay. TicW4UYhật r8RvQBka, icW4UYnó chẳngicW4UY P3mHdrgiống 8RvQBk icW4UYphòng học8RvQBk chút8RvQBk xicW4UYíu P3mHdrnào 8RvQBkhết; mP3mHdrà lạicW4UYi đicW4UYâu đóicW4UY P3mHdrvừa giốn8RvQBkg mP3mHdrột cáiP3mHdr khP3mHdro áxrp 8RvQBkmái xr cP3mHdrủa mộP3mHdrt căicW4UYn nh8RvQBkà, xrvừa giốngP3mHdr mộxrt cáiicW4UY tiicW4UYệm tràicW4UY xrkiểu xưa.xr TP3mHdrrong phònicW4UYg cicW4UYó íicW4UYt xr icW4UYnhứt hicW4UYai chụcP3mHdr cáicW4UYi bà8RvQBkn tròicW4UYn nhỏ8RvQBk xrbày biệ8RvQBkn lộnicW4UY 8RvQBkxộn, chunicW4UYg quaP3mHdrnh đ8RvQBkặt 8RvQBkmấy P3mHdrcái P3mHdr P3mHdrghế bànhicW4UY icW4UYbọc vảixr icW4UYhoa sặcP3mHdr sP3mHdrỡ v8RvQBkà icW4UYmấy cxrái gxrối nệicW4UYm nhỏicW4UY màxr dày.P3mHdr Mọxri thứP3mHdr được8RvQBk P3mHdr soP3mHdri xrsáng bằngicW4UY P3mHdránh đènP3mHdr xrđỏ tP3mHdrhắm. TấticW4UY icW4UYcả xrmàn cửa8RvQBk s8RvQBkổ đ8RvQBkều kéxro kicW4UYín l8RvQBkại vàP3mHdr icW4UY nhiều8RvQBk nP3mHdrgọn đèP3mHdrn đưicW4UYợc chụp8RvQBk kxrín bằngicW4UY nhữngicW4UY cái8RvQBk khăxrn qP3mHdruàng đỏP3mHdr sậm.xr Căxrn picW4UYhòng 8RvQBk ấmxr mộ8RvQBkt xrcách ngộtxr ngạt,8RvQBk vàxr dướiicW4UY bicW4UYệ lP3mHdrò sưởxri chấ8RvQBkt đicW4UYầy nxrhóc cáP3mHdrc th8RvQBkứ, mộ8RvQBkt xr n8RvQBkgọn lửa8RvQBk icW4UYđang xrđun mộxrt c8RvQBkái ấmxr đồ8RvQBkng txro tưxrớng, tỏP3mHdra r8RvQBka một8RvQBk P3mHdrthứ 8RvQBkmùi hP3mHdrăng n8RvQBkồng P3mHdr đếnicW4UY P3mHdrphát bệnhicW4UY. Mấ8RvQBky cáxri P3mHdrkệ đặtP3mHdr d8RvQBkọc bức8RvQBk txrường tP3mHdrròn qP3mHdruây chấicW4UYt lộnxr xộnP3mHdr xr nhữngP3mHdr licW4UYông icW4UYchim đầyicW4UY bụxri bám,8RvQBk nhữ8RvQBkng mP3mHdrẩu nP3mHdrến cicW4UYụt, nhiềuicW4UY P3mHdrxấp bxrài lP3mHdrá icW4UYte 8RvQBktua, 8RvQBk vô8RvQBk sốicW4UY nhữnP3mHdrg tricW4UYái cầ8RvQBku thủyxr t8RvQBkinh óxrng án8RvQBkh bạicW4UYc, vàxr cả8RvQBk xrmột đoàn8RvQBk quânxr txrách 8RvQBk ticW4UYrà hùnxrg hậu.
Cả 8RvQBklớp đangP3mHdr 8RvQBktập txrrung ticW4UYrong phxròng qu8RvQBkanh, icW4UYmọi ngườixr nóxri nănxrg thicW4UYì t8RvQBkhào. Rxron đếnicW4UY sát8RvQBk bênxr vxrai HarryicW4UY, hỏi:
"Cô giP3mHdráo đâu?"
Thình lP3mHdrình mộ8RvQBkt 8RvQBkgiọng nóixr vọngicW4UY 8RvQBkra từxr bóngicW4UY tốixr, mộtP3mHdr thứ8RvQBk giicW4UYọng mơ8RvQBk hồP3mHdr n8RvQBkhỏ nhẹ:
"Chào cicW4UYác trò.P3mHdr Thậxrt hicW4UYân hạxrnh đượcxr gặpicW4UY cá8RvQBkc tr8RvQBkò trP3mHdrong txrhế giới8RvQBk vậticW4UY chất."
Ấn tượnicW4UYg củaxr xrHarry nicW4UYgay lúicW4UYc đ8RvQBkó l8RvQBkà 8RvQBkvề mộticW4UY P3mHdrloài icW4UY cô8RvQBkn trP3mHdrùng P3mHdrto icW4UYtướng rựcicW4UY icW4UYrỡ. Giá8RvQBko s8RvQBkư Trelawn8RvQBkey d8RvQBki c8RvQBkhuyển 8RvQBkvào xrvùng cóP3mHdr áicW4UYnh 8RvQBk lửP3mHdra sicW4UYoi, vàicW4UY bP3mHdrọn tP3mHdrrẻ xrnhận thấicW4UYy bàP3mHdr giáicW4UYo ốmxr càxr xrtong càxr 8RvQBkteo, c8RvQBkặp xrmắt kiếnicW4UYg P3mHdr xrlàm phóngP3mHdr đ8RvQBkại đicW4UYôi mắt8RvQBk icW4UYcủa bàicW4UY ticW4UYo hicW4UYơn k8RvQBkích thướicW4UYc xrtự nhiêP3mHdrn rấtP3mHdr nhiềuicW4UY lần,8RvQBk xr vicW4UYà bàxr qxruấn P3mHdrmột cxrái xrkhăn chicW4UYoàng đầuicW4UY mỏng8RvQBk xrcó xrdát txrrang P3mHdrkim ó8RvQBkng ánxrh. xrQuanh xr cáiicW4UY cổxr 8RvQBkmảnh khảnh8RvQBk của8RvQBk bàicW4UY làicW4UY v8RvQBkô sốicW4UY xrnhững dâP3mHdry c8RvQBkhuyền vicW4UYà chuỗiicW4UY hạtP3mHdr, còP3mHdrn P3mHdr cá8RvQBknh t8RvQBkay, bP3mHdràn t8RvQBkay vàP3mHdr ngóicW4UYn t8RvQBkay cicW4UYủa xrbà P3mHdrthì icW4UYđeo đầy8RvQBk nhicW4UYững vxròng P3mHdrvới nhicW4UYẫn. Bxrà xr nói:
"Ngồi 8RvQBkxuống đicW4UYi cá8RvQBkc trò,xr ngồi8RvQBk xuốngxr nào."
Bọn trP3mHdrẻ vụngxr P3mHdrvề trè8RvQBko lê8RvQBkn mấ8RvQBky chiếcP3mHdr 8RvQBkghế bà8RvQBknh h8RvQBkoặc xr xrngồi lọtxr thỏmicW4UY troP3mHdrng mấ8RvQBky cáiP3mHdr xrgối nệm.xr HarryP3mHdr, RoicW4UYn vicW4UYà HermioicW4UYne cùngP3mHdr ngồi8RvQBk icW4UY quanP3mHdrh mộxrt cicW4UYái bàxrn tròn.
Giáo xrsư Trel8RvQBkawney thP3mHdrì tựicW4UY mìnicW4UYh 8RvQBkngồi vxrào mộtP3mHdr cicW4UYái gicW4UYhế bàP3mHdrnh 8RvQBkcó P3mHdrcánh đặticW4UY tricW4UYước lòP3mHdr sưởi8RvQBk. BP3mHdrà nói:
"Chào mừng8RvQBk 8RvQBkcác ticW4UYrò 8RvQBkđến vớiP3mHdr bộ8RvQBk P3mHdrmôn TiP3mHdrên ticW4UYri học.8RvQBk 8RvQBk Tênxr củP3mHdra xrtôi licW4UYà gicW4UYiáo sưP3mHdr Trelaw8RvQBkney. TrướcicW4UY đxrây P3mHdrcó lẽ8RvQBk cácP3mHdr tP3mHdrrò 8RvQBkchưa từn8RvQBkg gP3mHdrặp xr tôiP3mHdr. VìP3mHdr tôi8RvQBk thấyxr nếicW4UYu xuốngP3mHdr dưP3mHdrới tP3mHdrhường xuy8RvQBkên quP3mHdrá th8RvQBkì bicW4UYa P3mHdrmớ boP3mHdrn chexrn cicW4UYhộn xr rộn8RvQBk xrcủa cáiicW4UY trườxrng cóxr 8RvQBkthể xrlàm xrmờ đxri Nội8RvQBk N8RvQBkhãn củ8RvQBka tôi."
Không xrai nóiP3mHdr gìxr đểxr đápicW4UY lạP3mHdri cáP3mHdri icW4UYthông bP3mHdráo khicW4UYác xr thư8RvQBkờng icW4UYđó. icW4UYGiáo sưxr 8RvQBkTrelawney khéxro licW4UYéo nhẹ8RvQBk nhicW4UYàng sửaxr lại8RvQBk 8RvQBkcái khănicW4UY chP3mHdroàng icW4UY rP3mHdrồi nóP3mHdri tiếp:
"Vậy 8RvQBklà cá8RvQBkc P3mHdrtrò P3mHdrđã chọnxr họP3mHdrc m8RvQBkôn 8RvQBkTiên tP3mHdrri, P3mHdrbộ mônicW4UY 8RvQBk 8RvQBkkhó khxrăn nhicW4UYứt troicW4UYng cácP3mHdr ngàxrnh nghệicW4UY ticW4UYhuật huyxrền bí.xr 8RvQBkTôi P3mHdrmuốn lP3mHdrưu ýP3mHdr cácicW4UY 8RvQBk trxrò 8RvQBkngay từxr buổiP3mHdr P3mHdrban xrsơ P3mHdrlà nếP3mHdru cP3mHdrác tP3mHdrrò khôP3mHdrng cóxr cáP3mHdri NicW4UYhìn, thìicW4UY tôicW4UYi sxrẽ 8RvQBk chẳnP3mHdrg thxrể dạyicW4UY dỗicW4UY P3mHdrcác P3mHdrtrò đượcP3mHdr nhiP3mHdrều nhỏi8RvQBk gP3mHdrì cicW4UYho lắm.icW4UY SicW4UYách icW4UYvở cũicW4UYng chẳng8RvQBk 8RvQBk icW4UYgiúp đỡxr cxrác tP3mHdrrò P3mHdrbao nhiêuicW4UY tronicW4UYg lĩnhP3mHdr vựcP3mHdr nàyxr đâu..."
Nghe mấy8RvQBk câu8RvQBk này,icW4UY Hxrarry và8RvQBk RP3mHdron xrcùng icW4UYnhe răP3mHdrng P3mHdr cườixr vàicW4UY xrliếc xrmắt nhìn8RvQBk P3mHdrHermione, cxrô bP3mHdré ticW4UYỏ 8RvQBkra sửngxr số8RvQBkt vềicW4UY cáP3mHdri điềuicW4UY lxrà sicW4UYách P3mHdr ticW4UYhì cP3mHdrũng khôngP3mHdr giú8RvQBkp P3mHdrích gP3mHdrì icW4UYtrong việxrc họ8RvQBkc P3mHdrbộ mônxr này.
"xrNhiều pP3mHdrhù thủxry và8RvQBk P3mHdrpháp sư,icW4UY mặicW4UYc dùP3mHdr tài8RvQBk bP3mHdra tricW4UYong 8RvQBk nhữicW4UYng icW4UYlĩnh xrvực nxrhư nổxr 8RvQBkto, ước8RvQBk đoxrán gi8RvQBkỏi v8RvQBkà biến8RvQBk mxrất đxrột nxrgột, nhP3mHdrưng vẫn8RvQBk xr khônP3mHdrg thể8RvQBk P3mHdrnào nhìnP3mHdr xuyicW4UYên qxrua đượ8RvQBkc nxrhững 8RvQBkbí P3mHdrmật bịP3mHdr 8RvQBkche icW4UYphủ củaxr tươngxr P3mHdr lai."
Đôi mắP3mHdrt ticW4UYo cộicW4UY P3mHdrmơ màicW4UYng cicW4UYủa gP3mHdriáo sưP3mHdr lướtxr từxr xrgương mặicW4UYt cănP3mHdrg thẳP3mHdrng nàicW4UYy đếnP3mHdr gươngxr mặticW4UY xrlo âuxr kh8RvQBkác củxra lP3mHdrũ h8RvQBkọc 8RvQBktrò, bà8RvQBk tiếpicW4UY tục:
"P3mHdrĐó làP3mHdr thiênicW4UY phú,xr chỉicW4UY dàicW4UYnh xrriêng cxrho mộtxr 8RvQBkít ngườiP3mHdr m8RvQBkà thôi."
Bỗng nP3mHdrhiên bà8RvQBk nóiicW4UY vớxri Neville:
"TP3mHdrrò nàicW4UYy, P3mHdrbà nxrội củaicW4UY trP3mHdrò c8RvQBkó khP3mHdrỏe không?"
Neville suýticW4UY tP3mHdré licW4UYăn rxra khỏixr đốnP3mHdrg gốiP3mHdr nệm8RvQBk xrmà nicW4UYó đanP3mHdrg P3mHdrngồi. NóicW4UY r8RvQBkun xrrun vxrì hoảnxrg hồn:
"Dạ, cP3mHdron nghĩ8RvQBk P3mHdrbà cxron khỏe8RvQBk ạ."
Giáoxr P3mHdrsư Trelxrawney lắcicW4UY đầicW4UYu, xránh lửa8RvQBk phản8RvQBk icW4UYchiếu lấpicW4UY láP3mHdrnh trêP3mHdrn đôxri hoxra taicW4UYi xrngọc lục8RvQBk 8RvQBkbảo xrbà đeP3mHdro lủnxrg lẳng:
"Nếu tôi8RvQBk l8RvQBkà tròP3mHdr, th8RvQBkì tôP3mHdri khô8RvQBkng dP3mHdrám 8RvQBkchắc 8RvQBknhư vậyicW4UY đâu."
Neville nghẹnP3mHdr họng.icW4UY GiáicW4UYo sxrư TrelawnP3mHdrey P3mHdrvẫn điềxrm nhi8RvQBkên P3mHdrtĩnh tại:
"Chúng txra icW4UYsẽ nghiê8RvQBkn cứuicW4UY những8RvQBk phươxrng phicW4UYáp c8RvQBkơ xrbản xr cP3mHdrủa xrbộ xrmôn Tiên8RvQBk P3mHdrTri troicW4UYng xrnăm h8RvQBkọc này.8RvQBk Họcxr P3mHdrkỳ mộticW4UY sẽxr dàn8RvQBkh đểxr học8RvQBk 8RvQBkcách 8RvQBk icW4UYđọc cP3mHdrác 8RvQBklá trà.P3mHdr HọcP3mHdr kxrỳ s8RvQBkau chúnicW4UYg P3mHdrta P3mHdrsẽ tixrến t8RvQBkới mônP3mHdr 8RvQBkCoi Ch8RvQBkỉ icW4UYtay. NhâicW4UYn xr tiệnxr icW4UYta xrbảo cicW4UYho tròP3mHdr nP3mHdrày..." GiáP3mHdro sư8RvQBk th8RvQBkình lP3mHdrình hưicW4UYớng cxrái nhicW4UYìn vP3mHdrào 8RvQBk Pxrarvati PatilicW4UY. ".xr.. H8RvQBkãy cP3mHdroi chừxrng mộtP3mHdr icW4UYgã ticW4UYóc đỏ."
Parvati xrkinh nP3mHdrgạc quxray quxra 8RvQBknhìn RoP3mHdrn xrđang icW4UYngồi bênicW4UY cạnh,P3mHdr rồi8RvQBk đxrẩy ghP3mHdrế cxrủa xrmình x8RvQBka ra8RvQBk. GiáP3mHdro sưicW4UY 8RvQBkTrelawney vẫn8RvQBk tiếicW4UYp tục:
"icW4UYTrong hicW4UYọc xrkỳ 8RvQBkmùa 8RvQBkhè icW4UYtới, chúP3mHdrng txra hP3mHdrọc xrlên tớicW4UYi P3mHdr P3mHdrbộ môxrn ng8RvQBkhiên cứ8RvQBku tráxri cầuxr phxra 8RvQBklê 8RvQBk- ấyicW4UY lP3mHdrà sxrau khicW4UYi chúnP3mHdrg xrta đãicW4UY hP3mHdroàn tấicW4UYt 8RvQBk được8RvQBk mônicW4UY icW4UYđoán điP3mHdrềm lửa.P3mHdr ThP3mHdrật xrkhông maicW4UYy licW4UYà lP3mHdrớp họcicW4UY cicW4UYủa cP3mHdrhúng icW4UYta P3mHdrsẽ bịxr tạicW4UYm icW4UY ngicW4UYưng vào8RvQBk P3mHdrtháng h8RvQBkai P3mHdrvì mộtxr trận8RvQBk cxrúm khóicW4UY chịu8RvQBk. icW4UYBản thân8RvQBk icW4UYta sẽicW4UY 8RvQBkbị micW4UYất P3mHdr giọn8RvQBkg. V8RvQBkà xrvào kh8RvQBkoảng gần8RvQBk l8RvQBkễ 8RvQBkPhục SinicW4UYh, micW4UYột ng8RvQBkười troP3mHdrng sốicW4UY chúngxr t8RvQBka sicW4UYẽ 8RvQBk lì8RvQBka xrxa P3mHdrchúng xrta vĩnP3mHdrh viễn."
SicW4UYau lờiicW4UY txriên ticW4UYri 8RvQBknày làxr mộtxr khoảngP3mHdr P3mHdrim icW4UYlặng cicW4UYăng icW4UY thẳnxrg, nhưngicW4UY giáicW4UYo sưicW4UY TricW4UYelawney kicW4UYhông cicW4UYó vicW4UYẻ gP3mHdrì nhậP3mHdrn tP3mHdrhấy điềuP3mHdr đó.xr 8RvQBkBà nxrói xr vớiP3mHdr Lav8RvQBkender P3mHdrBrown, ngườiP3mHdr xrngồi icW4UYgần bP3mHdrà n8RvQBkhứt vàxr gầxrn 8RvQBknhư đxrã cP3mHdro rúmP3mHdr lP3mHdrại xr tronxrg xrcái gxrhế bành:
"Trò làmP3mHdr ơnP3mHdr đưa8RvQBk cP3mHdrho tôixr c8RvQBkái icW4UYbình tràxr icW4UYbằng bP3mHdrạc icW4UYlớn nhứt."
Lavender cP3mHdró vẻxr 8RvQBkhú xrvía, bxrèn đ8RvQBkứng icW4UYdậy, lấy8RvQBk c8RvQBkái P3mHdrấm trà8RvQBk txrổ chảngxr txrrên kệP3mHdr xuống8RvQBk vàicW4UY đặtxr nóxr lên8RvQBk cáixr b8RvQBkàn trướ8RvQBkc 8RvQBkmặt P3mHdrgiáo sxrư Trelawney.
"Cám ơnP3mHdr trò8RvQBk. T8RvQBkình cxrờ tP3mHdrhôi, cá8RvQBki P3mHdrđiều xrmà tr8RvQBkò đangxr P3mHdrkhiếp P3mHdrsợ... c8RvQBkái điềuxr 8RvQBkđó sẽxr xảicW4UYy ricW4UYa vàP3mHdro thứxr sá8RvQBku, icW4UYngày 18RvQBk6 thá8RvQBkng 10."
Lavender ruP3mHdrn lẩy8RvQBk bẩy.
"Bây 8RvQBkgiờ, t8RvQBkôi m8RvQBkuốn cácxr tricW4UYò cP3mHdrhia 8RvQBkra thicW4UYành ticW4UYừng xr cặp.xr Hãyxr lxrấy tP3mHdrách tràxr ở8RvQBk trên8RvQBk kP3mHdrệ xu8RvQBkống, 8RvQBkrồi lạiP3mHdr đâxry txra róxrt đầxry tr8RvQBkà chicW4UYo. 8RvQBk XoP3mHdrng cP3mHdrác 8RvQBktrò ngồ8RvQBki xxruống micW4UYà P3mHdruống; uốnxrg đến8RvQBk khP3mHdri icW4UYnào cicW4UYhỉ c8RvQBkòn lại8RvQBk bxrã 8RvQBktrà icW4UY troP3mHdrng tách8RvQBk. Dùxrng taxry trxrái s8RvQBkúc bã8RvQBk xrtrà troP3mHdrng táxrch bxra lần,icW4UY icW4UYrồi ú8RvQBkp tácicW4UYh P3mHdr xuốngP3mHdr dĩP3mHdra; đợicW4UYi xrcho tricW4UYà kiệticW4UY đến8RvQBk giP3mHdrọt nướ8RvQBkc cP3mHdruối cùng8RvQBk thìxr đưa8RvQBk icW4UYcái táchxr củaxr icW4UY micW4UYình icW4UYcho bạicW4UYn P3mHdrcủa xrmình bóiicW4UY. 8RvQBkCác trP3mHdrò sicW4UYẽ t8RvQBkheo tr8RvQBkang icW4UY5 và8RvQBk icW4UY6 icW4UYcủa qP3mHdruyển 8RvQBkVén icW4UY Màn8RvQBk xrTương LaicW4UYi đểxr diễn8RvQBk d8RvQBkịch ýicW4UY 8RvQBknghĩa nhữngP3mHdr dạngicW4UY bã8RvQBk txrrà. TôiicW4UY xrsẽ đi8RvQBk quaicW4UYnh icW4UY c8RvQBkác txrrò 8RvQBkđể P3mHdrgiúp xrđỡ, P3mHdrhướng dẫn.8RvQBk Ôi,icW4UY coP3mHdrn ơi..."
8RvQBkGiáo icW4UYsư tóP3mHdrm lấP3mHdry cá8RvQBknh xrtay NevillicW4UYe, kéo8RvQBk n8RvQBkó đicW4UYứng lên,
"... sP3mHdrau kP3mHdrhi cP3mHdron làmP3mHdr bểicW4UY c8RvQBkái t8RvQBkách đầxru tiê8RvQBkn, coicW4UYn làmxr xrơn chọnicW4UY một8RvQBk P3mHdrcái táicW4UYch có8RvQBk ho8RvQBka vxrăn mà8RvQBku xaxrnh. icW4UYTôi thìicW4UY hợP3mHdrp vớiicW4UY icW4UYmàu h8RvQBkồng hơn."
Liền saP3mHdru đxró, NeviicW4UYlle vừP3mHdra mớiP3mHdr vó8RvQBki 8RvQBklên icW4UYkệ P3mHdrđể lxrấy xr txrách tP3mHdrrà thicW4UYì n8RvQBkghe một8RvQBk tiế8RvQBkng 8RvQBkxoảng củaicW4UY đồicW4UY bể.8RvQBk Gixráo xrsư TreP3mHdrlawney ricW4UYảo bP3mHdrước icW4UY đicW4UYến xrbên NicW4UYeville, xrcầm thicW4UYeo mộtxr cáixr đP3mHdrồ h8RvQBkốt ráxrc vàxr chổiP3mHdr, xrrồi nói:
"MộP3mHdrt tP3mHdrrong icW4UYnhững cái8RvQBk m8RvQBkàu xaicW4UYnh P3mHdrlam 8RvQBkấy, đxrúng rồiicW4UY 8RvQBkđó, con.icW4UY.. nếuicW4UY cicW4UYon khôngicW4UY phiềnxr... xrcám 8RvQBkơn con..."
Khi txrách 8RvQBktrà cP3mHdrủa HaP3mHdrrry vicW4UYà P3mHdrRon đP3mHdrược rxrót P3mHdrđầy tricW4UYà P3mHdr P3mHdrrồi, h8RvQBkai đicW4UYứa qicW4UYuay trởicW4UY lxrại bàicW4UYn 8RvQBkcủa icW4UYmình, cốP3mHdr gắng8RvQBk uốnP3mHdrg thậticW4UY nhaP3mHdrnh icW4UYmón tràP3mHdr P3mHdr phỏnP3mHdrg lưỡixr ấy.P3mHdr RồiP3mHdr tP3mHdrụi P3mHdrnó s8RvQBkúc P3mHdrcặn t8RvQBkrà t8RvQBkrong t8RvQBkách đúngxr nhxrư lờiicW4UY cicW4UYhỉ dẫnxr icW4UY của8RvQBk P3mHdrgiáo P3mHdrsư TrelawnP3mHdrey, rồi8RvQBk ú8RvQBkp ngưxrợc xrtách tràP3mHdr xuốngP3mHdr cicW4UYho r8RvQBkáo nicW4UYước xon8RvQBkg đổxri 8RvQBk ch8RvQBko nh8RvQBkau đểP3mHdr bói.
Cả hxrai đứa8RvQBk đềuxr mởP3mHdr sxrách đếnicW4UY trP3mHdrang icW4UY5 vàP3mHdr 68RvQBk. RicW4UYon nói:
"Đây rồi.xr BP3mHdrồ txrhấy cáixr gìP3mHdr ởicW4UY ticW4UYrong táchP3mHdr txrrà xrcủa mình?"
Harry đáp:
"Một mP3mHdrớ cicW4UYhèm icW4UYnhẹp màuxr nâu."
Một xrlàn kxrhói tỏa8RvQBk micW4UYùi nồnicW4UYg nicW4UYặc icW4UYtrong cP3mHdrăn phòicW4UYng 8RvQBk chợicW4UYt khxriến P3mHdrcho Ha8RvQBkrry 8RvQBkthấy buồ8RvQBkn ngủxr icW4UYvà đờicW4UY đẫP3mHdrn đicW4UYi. TiếngP3mHdr gP3mHdriáo sưxr Trelawne8RvQBky P3mHdr kêP3mHdru gxrọi saicW4UYu xrlàn khóicW4UYi xrtrà mP3mHdrờ mịt:
"Các tròxr hã8RvQBky mởicW4UY rộnxrg đầuP3mHdr ócxr ricW4UYa, h8RvQBkãy icW4UYđể chicW4UYo m8RvQBkắt của8RvQBk mìnicW4UYh nhìn8RvQBk xuyênP3mHdr qxrua c8RvQBkõi trầnxr tục!"
Harry cốicW4UY P3mHdrgắng tậP3mHdrp xrtrung. S8RvQBkau kP3mHdrhi thaxrm khP3mHdrảo cuốn8RvQBk xrVén M8RvQBkàn Txrương LaiP3mHdr, nóxr nói:
"Đúng rồxri, bP3mHdrồ 8RvQBkcó mộtP3mHdr dấuP3mHdr thP3mHdrập hơiP3mHdr P3mHdrlung lay..8RvQBk. 8RvQBk nghĩaxr 8RvQBklà bồ8RvQBk sắicW4UYp xrphải tricW4UYải qxrua xr"thử thácxrh icW4UYvà đicW4UYau P3mHdrkhổ" P3mHdr- xixrn lỗP3mHdri nghP3mHdre 8RvQBk- 8RvQBk n8RvQBkhưng cóP3mHdr 8RvQBkmột dấuicW4UY hiệuxr cicW4UYó thểicW4UY lP3mHdrà mặicW4UYt trờiP3mHdr. ĐểP3mHdr coP3mHdri... nP3mHdró cóxr nghicW4UYĩa làxr "hạnhicW4UY xr phú8RvQBkc lớnP3mHdr"... xrvậy xrlà bồP3mHdr s8RvQBkắp xrphải chịxru xrđau kxrhổ nhP3mHdrưng màxr sẽicW4UY rấticW4UY vui..."
Ron nói:
"Theo xrý m8RvQBkình thìP3mHdr P3mHdrbồ cầnP3mHdr phxrải 8RvQBkđi kiểmP3mHdr tr8RvQBka lP3mHdrại cxrái NP3mHdrội Nhã8RvQBkn củaxr bồ."
Cả hP3mHdrai xrđứa phảxri nicW4UYén tiP3mHdrếng xrcười cP3mHdrủa mình8RvQBk lạixr v8RvQBkì xrgiáo sưP3mHdr TicW4UYrelawney đa8RvQBkng nhicW4UYìn tr8RvQBkừng trừngicW4UY P3mHdrvề phP3mHdría xrtụi nó.
"8RvQBkBây giờ8RvQBk đếP3mHdrn ph8RvQBkiên mình..."
Ron P3mHdrngó v8RvQBkô cáixr tácP3mHdrh của8RvQBk Harry8RvQBk, txrrán nóP3mHdr 8RvQBknhăn lại8RvQBk icW4UYra đicW4UYiều suicW4UYy P3mHdrtư dữP3mHdr lắm.
"Có mộticW4UY icW4UYđốm txrròn 8RvQBkhơi 8RvQBkgiống mộP3mHdrt cái8RvQBk nóxrn tP3mHdrrái P3mHdrdưa. P3mHdrKhông xrchừng 8RvQBkbồ sxrắp lP3mHdràm việc8RvQBk ch8RvQBko BộP3mHdr 8RvQBkPháp Thuật..."
Nó xrxoay táxrch 8RvQBktrà đểicW4UY nhxrìn ngượcicW4UY lại.
"Nhưng mP3mHdrà xrnhìn nP3mHdrhư 8RvQBkvầy th8RvQBkì icW4UYnó giP3mHdrống mộtxr ticW4UYrái sồixr hơn8RvQBk... cáiP3mHdr gP3mHdrì icW4UYvậy ta?"
Ron dxrò cuốnP3mHdr Véxrn Mànxr TicW4UYương Lai.
"VàP3mHdrng tP3mHdrrời chxro b8RvQBkất ngờ.8RvQBk" Tuyệt8RvQBk xrcú mèxro. BicW4UYồ icW4UYcó thểicW4UY icW4UYcho mxrình mượn8RvQBk mộtxr íticW4UY ch8RvQBkứ? 8RvQBkỞ đâyP3mHdr icW4UYcòn c8RvQBkó cáiicW4UY 8RvQBkgì nP3mHdrữa nè."
Ron lạixr x8RvQBkoay cáicW4UYi tP3mHdrách tr8RvQBkà mP3mHdrột lầnicW4UY nữa.
"Trông giốnP3mHdrg xrnhư P3mHdrmột xrcon 8RvQBkthú. P3mHdrỪ, đúnxrg icW4UYrồi, cáiP3mHdr đầuP3mHdr thúxr đây..icW4UY. nóxr icW4UYgiống mộicW4UYt c8RvQBkon icW4UYhà 8RvQBkmã... không,8RvQBk 8RvQBkmột P3mHdrcon cừu..."
Harry đP3mHdrể b8RvQBkật r8RvQBka mộicW4UYt 8RvQBktiếng cưxrời icW4UYvào đúnP3mHdrg 8RvQBklúc gi8RvQBkáo sicW4UYư TreicW4UYlawney đanicW4UYg đảoxr quan8RvQBkh nó8RvQBk. Bxrà 8RvQBknói vớiicW4UY vẻ8RvQBk quởP3mHdr mắngxr Ron:
"ĐicW4UYưa txrôi xexrm P3mHdrnào, ticW4UYrò kia."
Giá8RvQBko icW4UYsư rảoxr bướicW4UYc 8RvQBkđến, xoP3mHdrắn P3mHdrcái tách8RvQBk củxra HaP3mHdrrry khỏP3mHdri xrtay Rxron, mọiicW4UY n8RvQBkgười 8RvQBktrở P3mHdrnên i8RvQBkm lặP3mHdrng, chờP3mHdr xem.
"Giáo sP3mHdrư chăicW4UYm ch8RvQBkú nh8RvQBkìn và8RvQBko cáicW4UYi tách,xr xxroay nicW4UYó ngượcicW4UY chiều8RvQBk kiicW4UYm đồ8RvQBkng hồ:
"Chim ưng.8RvQBk.. P3mHdrcon yêxru dấu8RvQBk ạ,P3mHdr cP3mHdron c8RvQBkó P3mHdrmột icW4UYkẻ icW4UYtử thù."
Hermione 8RvQBkthì t8RvQBkhầm hơicW4UYi to:
"Nhưng mxrà icW4UYai 8RvQBkcũng bi8RvQBkết đP3mHdriều đxró mà."
icW4UYGiáo sưxr xrquay lạ8RvQBki quxrắc micW4UYắt nhìnP3mHdr côicW4UY 8RvQBkbé. icW4UYHermione icW4UYvẫn 8RvQBknói tiếp:
"Dạ, xrai icW4UYcũng biếxrt mP3mHdrà. AP3mHdri cũP3mHdrng biếxrt icW4UYchuyện Ha8RvQBkrry P3mHdrvà Kẻ8RvQBk micW4UYà aP3mHdri cxrũng biếxrt lxrà aicW4UYi đấy."
Harry vicW4UYà Ro8RvQBkn 8RvQBkcùng tricW4UYố icW4UYmắt nicW4UYhìn HermiP3mHdrone vớiP3mHdr sựP3mHdr P3mHdr ngạP3mHdrc n8RvQBkhiên txrrộn xrlẫn niềP3mHdrm t8RvQBkhán p8RvQBkhục. T8RvQBkụi xrnó chưP3mHdra b8RvQBkao giờ8RvQBk ngxrhe Herm8RvQBkione icW4UY nicW4UYói cxrhuyện vớiP3mHdr giáxro vP3mHdriên bằicW4UYng cicW4UYái giọnicW4UYg nhưxr vậyicW4UY. 8RvQBkGiáo sưxr Tr8RvQBkelawney chọnxr icW4UY cácxrh phxrớt lờP3mHdr P3mHdrcô bP3mHdré. BicW4UYà lạixr hicW4UYạ đôi8RvQBk m8RvQBkắt tP3mHdro cicW4UYộ củicW4UYa bà8RvQBk xuố8RvQBkng cái8RvQBk táchP3mHdr củaP3mHdr 8RvQBk Harrxry, vP3mHdrà tiếP3mHdrp txrục xrxoay P3mHdrtrở xrcái tách.
"DùP3mHdri cuP3mHdri... 8RvQBkmột cuộicW4UYc icW4UYtấn công8RvQBk. CoicW4UYn yêicW4UYu dấuP3mHdr ơ8RvQBki, đâ8RvQBky khôxrng phảiicW4UY là8RvQBk xrmột tách8RvQBk t8RvQBkrà vicW4UYui v8RvQBkẻ lắm..."
Ron rụtxr ricW4UYè thưa:
"Con 8RvQBknghĩ đicW4UYó xrlà cáicW4UYi nónicW4UY tricW4UYái dưa."
"Đầu lâuicW4UY... hiể8RvQBkm họa8RvQBk tr8RvQBkên icW4UYđường cicW4UYon đi8RvQBk, xrcon yP3mHdrêu ạ..."
TấticW4UY cả8RvQBk bọP3mHdrn trẻP3mHdr P3mHdrtrong lớpicW4UY giươngP3mHdr mP3mHdrắt n8RvQBkgó gxriáo P3mHdrsư xr T8RvQBkrelawney P3mHdrvới P3mHdrvẻ ki8RvQBknh hãiP3mHdr P3mHdrchết khiếpxr đixr đưP3mHdrợc. B8RvQBkà xoaxry c8RvQBkái táchxr 8RvQBklần cxruối P3mHdr cùng,8RvQBk há8RvQBk hP3mHdrốc m8RvQBkiệng, rồiP3mHdr théicW4UYt lên.
Lại vicW4UYang lên8RvQBk mộicW4UYt xrtiếng xoảng8RvQBk củaxr xrđồ sứ8RvQBk bicW4UYể; xr NevilicW4UYle vxrừa làmxr P3mHdrtiêu cP3mHdrái táchxr thứicW4UY haP3mHdri cxrủa n8RvQBkó. Giáo8RvQBk sư8RvQBk TrelawneicW4UYy n8RvQBkgồi icW4UY t8RvQBkhụp P3mHdrxuống xrmột cP3mHdrái ghicW4UYế bành8RvQBk trốxrng, bànP3mHdr 8RvQBktay licW4UYóng 8RvQBklánh của8RvQBk icW4UYbà đèicW4UY lênP3mHdr 8RvQBkphía 8RvQBk tricW4UYái xrtim icW4UYmình vxrà mắtxr bicW4UYà nxrhắm tịticW4UY lại.
"Ôi, coP3mHdrn xrtrai củaxr tôxri, icW4UYcon xrtrai yêicW4UYu dấxru củicW4UYa tôi8RvQBk... khôP3mHdrng, không8RvQBk nói8RvQBk ricW4UYa thìicW4UY tốtP3mHdr hơn..icW4UY. khxrông, đừnxrg hỏixr txrôi th8RvQBkì hơn..."
Dean Thoma8RvQBks lậpP3mHdr 8RvQBktức hỏi:
"Cái icW4UYgì v8RvQBkậy, th8RvQBkưa giá8RvQBko sư?"
Mọi ngườixr b8RvQBkây giờ8RvQBk 8RvQBkđã đứngicW4UY P3mHdrlên, từ8RvQBk từP3mHdr xúicW4UYm lạP3mHdri icW4UY đôngxr đúcP3mHdr quanP3mHdrh cP3mHdrái bàn8RvQBk cP3mHdrủa H8RvQBkarry vP3mHdrà P3mHdrRon, épP3mHdr sáticW4UY vP3mHdrô cái8RvQBk ghếP3mHdr bicW4UYành màP3mHdr giicW4UYáo P3mHdr 8RvQBksư Trelawn8RvQBkey đ8RvQBkang ngicW4UYồi, icW4UYđể ngóP3mHdr vôxr tácxrh t8RvQBkrà 8RvQBkcủa Harry.
Đôi mắP3mHdrt tP3mHdro cộP3mHdr củaicW4UY giáxro sưicW4UY Trelawne8RvQBky bỗngP3mHdr mởxr ricW4UYa đxrầy kịxrch tính:
"Con yêuxr ơi,xr P3mHdrcon cxró mộtP3mHdr icW4UYHung tinh."
HaricW4UYry hỏiicW4UY lại:
"Một cáixr gìicW4UY ạ?"
Nó 8RvQBkcó thểP3mHdr nóiP3mHdr cxrhắc 8RvQBklà khônP3mHdrg phải8RvQBk P3mHdrchỉ mộ8RvQBkt P3mHdrmình nóxr 8RvQBk kh8RvQBkông biếtP3mHdr Huxrng icW4UYtinh làxr xrgì. DP3mHdrean ThoicW4UYmas nhP3mHdrún vaP3mHdri vớxri nó8RvQBk, Lavendxrer BricW4UYown icW4UY thP3mHdrì lộicW4UY vẻP3mHdr bốxri rối.P3mHdr Nhưn8RvQBkg xrrất nhiicW4UYều nhữ8RvQBkng đứa8RvQBk kP3mHdrhác 8RvQBkthì rxrõ xrràng lxrà có8RvQBk P3mHdr biếticW4UY, chúng8RvQBk đềuxr gP3mHdriơ taicW4UYy lP3mHdrên bicW4UYịt miệ8RvQBkng vớixr vẻxr 8RvQBkhoảng sợ8RvQBk P3mHdrvô cùng.
GiáicW4UYo s8RvQBkư Tr8RvQBkelawney kêu8RvQBk to:
"Hung tinxrh chiếuxr, cxron ticW4UYhân yêxru ơi,icW4UY coP3mHdrn bịxr HuP3mHdrng tinicW4UYh chiếu!"
Trông g8RvQBkiáo sưicW4UY TricW4UYelawney cóicW4UY vẻicW4UY bicW4UYị kíxrch độnicW4UYg đế8RvQBkn nỗ8RvQBki HarP3mHdrry khônP3mHdrg P3mHdrthể nà8RvQBko hiểuP3mHdr được.8RvQBk Bxrà nói:
"Con P3mHdrma chP3mHdró xrkhổng lồicW4UY thườngP3mHdr l8RvQBkảng vảnxrg tP3mHdrrong 8RvQBk nghP3mHdrĩa đị8RvQBka! C8RvQBkon trP3mHdrai y8RvQBkêu 8RvQBkơi, P3mHdrđó làicW4UY mộtxr điềxrm d8RvQBkữ icW4UY- đxriềm dicW4UYữ icW4UYtệ hạicW4UYi nhứtxr 8RvQBk- P3mHdr điềP3mHdrm chicW4UYết chóc!"
Bao P3mHdrtử xrHarry qicW4UYuặn đaP3mHdru. Coxrn xrchó ấyP3mHdr, tricW4UYên cái8RvQBk icW4UYbìa icW4UY của8RvQBk P3mHdrcuốn ĐiềP3mHdrm 8RvQBkBáo Tử8RvQBk Thần8RvQBk ởxr tiệicW4UYm sP3mHdrách PP3mHdrhú qxruí vàxr CicW4UYơ hànP3mHdr xr- P3mHdrcon 8RvQBkchó ấy,icW4UY ởxr icW4UY tronP3mHdrg bónxrg t8RvQBkối cicW4UYủa đườnicW4UYg Mxragnolia... Lavexrnder Broxrwn cũicW4UYng đxrưa ticW4UYay icW4UYbụm xr P3mHdrmiệng mìxrnh P3mHdrlại. MọicW4UYi ngxrười đềuicW4UY nhP3mHdrìn HaicW4UYrry. Mxrọi ngườxri, ngoạixr trP3mHdrừ Hermio8RvQBkne. xr CicW4UYô bxré 8RvQBkđứng dậy,8RvQBk đi8RvQBk vòn8RvQBkg ricW4UYa saP3mHdru 8RvQBkcái P3mHdrghế icW4UYcủa gixráo sxrư Tr8RvQBkelawney, 8RvQBknói icW4UYthẳng icW4UY thừng:
"Con không8RvQBk thấyicW4UY icW4UYnó giốn8RvQBkg HP3mHdrung tiicW4UYnh chicW4UYút nào."
GiápicW4UY P3mHdrsư TrelaicW4UYwney xrdò xétP3mHdr Hermioxrne vớiicW4UY mộP3mHdrt P3mHdrvẻ cà8RvQBkng icW4UYlúc cànicW4UYg khó8RvQBk ưa.
"Con thicW4UYân yêuicW4UY xrạ, coicW4UYn t8RvQBkha lỗP3mHdri cP3mHdrho icW4UYta khxri t8RvQBka nP3mHdrói P3mHdr rxra icW4UYđiều này8RvQBk P3mHdrnhé, nhưxrng icW4UYta nhậnxr thP3mHdrấy xrrất íticW4UY 8RvQBktinh 8RvQBkhoa 8RvQBkphát P3mHdrtiết qu8RvQBkanh P3mHdr xrngười xrcủa con8RvQBk. RấicW4UYt P3mHdrít kxrhả năxrng licW4UYĩnh hội8RvQBk đốxri vớicW4UYi sựicW4UY cộngxr hưởng8RvQBk xrcủa tươn8RvQBkg icW4UY tai."
Seamus cứicW4UY xrhết ngoẹoP3mHdr đầuP3mHdr 8RvQBksang bênxr nP3mHdrày lạixr ngoẹoicW4UY đầicW4UYu saP3mHdrng bênxr P3mHdrkia. icW4UYNó 8RvQBknói, m8RvQBkột cP3mHdron mắticW4UY nhexro khítxr lại:
"Nếu mìnhicW4UY nicW4UYhìn n8RvQBkhư vxrầy thìxr icW4UYnó giốn8RvQBkg icW4UYmột HunP3mHdrg tinh,"
Nó ngP3mHdrhiêng mìnP3mHdrh P3mHdrsang 8RvQBkbên tr8RvQBkái nóiP3mHdr tiếp:
"Nhưng nếu8RvQBk nh8RvQBkìn từP3mHdr chỗ8RvQBk icW4UYnày t8RvQBkhì l8RvQBkại giố8RvQBkng mộxrt co8RvQBkn icW4UYlừa hơn."
Harry thấyxr cicW4UYhính mxrình cũng8RvQBk P3mHdrngạc nxrhiên. Bâ8RvQBky giờicW4UY không8RvQBk aP3mHdri cP3mHdró vxrẻ 8RvQBkmuốn nhìn8RvQBk nóP3mHdr cicW4UYả. NicW4UYó nói:
"Chừng nà8RvQBko côicW4UY vxrà cá8RvQBkc P3mHdrbạn mới8RvQBk quyếicW4UYt đị8RvQBknh xonxrg xrlà xrtôi cóxr sắ8RvQBkp chxrết haxry không?"
Giáo sưP3mHdr TrelawneP3mHdry lP3mHdrên tiếnicW4UYg, bằngP3mHdr giọnicW4UYg nói8RvQBk micW4UYơ hồicW4UY nhxrứt củaP3mHdr bà:
"Tôi c8RvQBkho P3mHdrlà chúngicW4UY txra icW4UYnên nicW4UYgưng xrbài 8RvQBkhọc xrngày hôxrm naP3mHdry ởicW4UY đây.xr VângicW4UY... LP3mHdràm ơnxr trxrả lP3mHdrại đồxr đạicW4UYc vềicW4UY xrđúng chỗ..."
Cả lớpicW4UY lặngP3mHdr licW4UYẽ maxrng micW4UYấy cáxri txrách xrđem trảicW4UY lại8RvQBk 8RvQBkcho icW4UY giáicW4UYo icW4UYsư TrelicW4UYawney vàP3mHdr xrthu dọnicW4UY sáicW4UYch vởxr 8RvQBkvô cặp.P3mHdr xrNgay đ8RvQBkến Rxron xrcũng 8RvQBktránh icW4UY ánicW4UYh m8RvQBkắt c8RvQBkủa Harry.
Giáo sưP3mHdr TP3mHdrrelawney nóiicW4UY m8RvQBkột cách8RvQBk yế8RvQBku ớt:
"Hẹn đxrến kP3mHdrhi chúnicW4UYg 8RvQBkta g8RvQBkặp lạixr, pxrhúc lànhxr cxrho icW4UYcác tr8RvQBkò. Ôxri, 8RvQBkcon P3mHdryêu q8RvQBkuí ơi..."
Giáo xrsư chỉxr vP3mHdrào Neville:
xr"Lần sP3mHdrau cxron sicW4UYẽ trễ,icW4UY cxrho nxrên coicW4UYn hãyxr cốxr gắ8RvQBkng icW4UYchăm hơn8RvQBk đxrể thexro icW4UYcho kịp."
Harry, P3mHdrRon vP3mHdrà HermionP3mHdre icW4UYtrèo xP3mHdruống c8RvQBkái thanP3mHdrg icW4UYdây icW4UY của8RvQBk icW4UYgiáo P3mHdrsư Tre8RvQBklawney icW4UYrồi xuốngxr 8RvQBkcái cxrầu t8RvQBkhang P3mHdrxoắn, troP3mHdrng i8RvQBkm lặnP3mHdrg, rồicW4UYi icW4UY xrcùng đ8RvQBki đếxrn lớxrp icW4UYBiến cxrủa giicW4UYáo sưicW4UY McGP3mHdronagall. TụiP3mHdr nóicW4UY mấtP3mHdr nhiều8RvQBk thì8RvQBk giờxr xr tìmP3mHdr P3mHdrphòng icW4UYhọc 8RvQBkđến nicW4UYỗi icW4UYmặc 8RvQBkdù đP3mHdrã rờP3mHdri lớp8RvQBk họcicW4UY TiicW4UYên trP3mHdri khicW4UYá sớP3mHdrm, m8RvQBkà kicW4UYhi icW4UY bicW4UYước vàoP3mHdr 8RvQBkphòng 8RvQBkhọc micW4UYôn BiếnicW4UY, thìicW4UY cũngicW4UY P3mHdrvừa xrlúc vàoxr tiếP3mHdrt 8RvQBkhọc mới.
Harry chọnxr mộxrt cáP3mHdri ghxrế cuicW4UYối phòngxr icW4UYhọc, cxró P3mHdrcảm 8RvQBk giácicW4UY xrnhư thicW4UYể icW4UYnó đanicW4UYg nP3mHdrgồi ởicW4UY mộ8RvQBkt xrvị tríicW4UY đượcxr chicW4UYiếu sáxrng tậpicW4UY tP3mHdrrung; cả8RvQBk lớp8RvQBk P3mHdr hìn8RvQBkh P3mHdrnhư cứP3mHdr phóngP3mHdr nhữngP3mHdr cxrái liP3mHdrếc trộxrm vxrề phí8RvQBka nóP3mHdr, nhưxr thicW4UYể icW4UYnó sắp8RvQBk ngãicW4UY xr xrlăn 8RvQBkra 8RvQBkchết bấicW4UYt xrcứ icW4UYlúc nàoicW4UY. HaP3mHdrrry hầ8RvQBku nhP3mHdrư P3mHdrkhông 8RvQBknghe giáoxr xrsư McG8RvQBkonagall P3mHdr 8RvQBkgiảng đượ8RvQBkc đxriều gìP3mHdr vềxr AicW4UYmimagi xr- xrnhững phùicW4UY xrthủy 8RvQBkcó xrkhả năng8RvQBk biếP3mHdrn tP3mHdrhành P3mHdr t8RvQBkhú vậicW4UYt 8RvQBktheo xrý muốn.P3mHdr N8RvQBkó ticW4UYhậm 8RvQBkchí c8RvQBkũng P3mHdrkhông n8RvQBkhìn P3mHdrkhi gxriáo sưicW4UY MP3mHdrcGonagall icW4UY tựP3mHdr bxriến mìP3mHdrnh thànP3mHdrh mộtP3mHdr c8RvQBkon mèoicW4UY 8RvQBkmướp còn8RvQBk dấ8RvQBku micW4UYắt kiicW4UYếng qu8RvQBkanh icW4UYđôi mắ8RvQBkt P3mHdrngay P3mHdr txrrước mặt8RvQBk bicW4UYọn trẻ.
Khi bP3mHdrà txrrở lạ8RvQBki xrnguyên hP3mHdrình sicW4UYau một8RvQBk tiếng8RvQBk nổP3mHdr nxrgắn gọnicW4UY "xrbụp" n8RvQBkho nhỏ,icW4UY bàP3mHdr lP3mHdrạ lùnxrg 8RvQBknhìn quan8RvQBkh 8RvQBklũ họxrc trò:
"ThựicW4UYc tìnhicW4UY thicW4UYì xrhôm nicW4UYay tấicW4UYt cả8RvQBk cáP3mHdrc cP3mHdron bị8RvQBk làmP3mHdr saxro xr icW4UYvậy? KicW4UYhông hẳ8RvQBkn P3mHdrcó vấnxr đề,xr nhưng8RvQBk đâicW4UYy là8RvQBk lầicW4UYn đầu8RvQBk tiênP3mHdr icW4UYmà lớp8RvQBk họcP3mHdr kxrhông vỗP3mHdr P3mHdr txray trướ8RvQBkc sựP3mHdr biếnicW4UY hìnP3mHdrh cP3mHdrủa cô."
Đầu 8RvQBkcủa mọixr ngư8RvQBkời lại8RvQBk hướP3mHdrng vicW4UYề P3mHdrHarry, nhưngicW4UY khôP3mHdrng 8RvQBkai nó8RvQBki gìicW4UY. Thế8RvQBk 8RvQBkrồi, HermiicW4UYone giơicW4UY tay:
"Thưa cô8RvQBk, tụiP3mHdr P3mHdrcon vừaicW4UY xrmới học8RvQBk lớP3mHdrp Tixrên tr8RvQBki đầuP3mHdr tiênxr củxra tụiP3mHdr coicW4UYn, 8RvQBkvà tụicW4UYi P3mHdrcon P3mHdrđã họcicW4UY bài8RvQBk bóicW4UYi xrlá ticW4UYrà, và..."
Giáo sưicW4UY MxrcGonagall bỗnicW4UYg nghiP3mHdrêm 8RvQBktrang lại:
"A, icW4UYra vậy.icW4UY xrKhông cần8RvQBk phảxri 8RvQBknói th8RvQBkêm icW4UYnữa, Hermionxre àxr. Cáxrc tr8RvQBkò nóP3mHdri cicW4UYho tôicW4UYi ngxrhe xP3mHdrem, aP3mHdri P3mHdrtrong sxrố P3mHdrcác tròicW4UY sẽxr chicW4UYết tron8RvQBkg năicW4UYm nay?"
M8RvQBkọi ngườiP3mHdr trP3mHdròn mắt8RvQBk icW4UYnhìn P3mHdrsững giáoicW4UY sư8RvQBk McGonagall.
Cuối8RvQBk cùng8RvQBk Harxrry nói:
"ThưP3mHdra cô,P3mHdr icW4UYcon ạ."
Giáo P3mHdrsư McGonagxrall nhì8RvQBkn icW4UYchằm c8RvQBkhằm HP3mHdrarry bằnP3mHdrg đôiP3mHdr mắxrt nhP3mHdrỏ P3mHdrsáng xrlong lanh:
"Thì xrra vậxry. VicW4UYậy 8RvQBkcon cũxrng nicW4UYên hiểicW4UYu, Harxrry à,P3mHdr icW4UYtừ P3mHdr kP3mHdrhi giáoP3mHdr sxrư TrP3mHdrelawney đếnicW4UY 8RvQBktrường nP3mHdrày, mỗiP3mHdr nP3mHdrăm icW4UYcô ấyicW4UY đicW4UYều ti8RvQBkên đoánicW4UY cáicW4UYi xr xrchết cicW4UYủa mộticW4UY họcicW4UY s8RvQBkinh. MàicW4UY chicW4UYưa xrai tronP3mHdrg sốicW4UY xrđó cicW4UYhết cả.P3mHdr NP3mHdrhìn thấyP3mHdr điề8RvQBkm icW4UY báxro ticW4UYử thicW4UYần là8RvQBk c8RvQBkái cácP3mHdrh icW4UYmà giáxro xrsư TrelawicW4UYney khicW4UYoái dùngicW4UY nxrhứt icW4UYđể chào8RvQBk icW4UY icW4UYmừng icW4UYmột lxrớp họcicW4UY icW4UYsinh 8RvQBkmới. xrCô P3mHdrkhông bxrao giờ8RvQBk muxrốn nóiicW4UY xấuxr đồicW4UYng nghiệp,icW4UY 8RvQBk nhưng..."
Giáo sưxr icW4UYMcGonagall ch8RvQBkợt nP3mHdrgừng nP3mHdrói, P3mHdrmũi củaxr xrcô trắngicW4UY nhợticW4UY đP3mHdri. CicW4UYô nóiP3mHdr tixrếp, bìxrnh P3mHdrtĩnh hơn:
"Tiên trxri P3mHdrlà micW4UYột troicW4UYng icW4UYnhững ng8RvQBkành ph8RvQBkáp thuật8RvQBk 8RvQBk kP3mHdrém chínhP3mHdr xáP3mHdrc nhP3mHdrứt. P3mHdrCô khôicW4UYng giấicW4UYu cxron rằng8RvQBk cicW4UYô cicW4UYó xrrất íticW4UY kicW4UYiên nhẫn8RvQBk với8RvQBk bxrộ 8RvQBk xrmôn đóP3mHdr. Nh8RvQBkững nhàxr tiêicW4UYn tricW4UYi thựicW4UYc P3mHdrsự 8RvQBkrất h8RvQBkiếm vàP3mHdr giáoicW4UY sxrư Trelawney..."
xrGiáo sưP3mHdr xrMcGonagall ngP3mHdrừng micW4UYột lầ8RvQBkn nữa8RvQBk, rồiicW4UY lạiP3mHdr icW4UYnói tiếpP3mHdr vớixr gixrọng h8RvQBkai nxrăm rõ8RvQBk mười:
"Cô thấxry sứxrc kxrhỏe củxra co8RvQBkn rấtxr tốt,icW4UY xrHarry xrà, 8RvQBkcho P3mHdr nên8RvQBk c8RvQBkon sẽicW4UY bxrỏ qxruá cxrho côxr nếuP3mHdr côicW4UY khôicW4UYng tP3mHdrha icW4UYcho P3mHdrcon phầP3mHdrn bP3mHdrài tậpP3mHdr hP3mHdrôm naP3mHdry. xr P3mHdrCô caicW4UYm icW4UYđoan lxrà nếuP3mHdr cicW4UYon chếtxr thìxr cxron m8RvQBkới kicW4UYhông c8RvQBkần xrnộp bicW4UYài P3mHdrcho cô."
Hermione bậtP3mHdr xrcười. HarricW4UYy cảmxr 8RvQBkthấy kxrhá 8RvQBkhơn. CũngicW4UY 8RvQBk khP3mHdró mà8RvQBk cxrảm thấyxr sợxr 8RvQBkhãi mxrột d8RvQBkúm l8RvQBká tràP3mHdr xrkhi mP3mHdrà ngườiP3mHdr icW4UYta khôngicW4UY cònicW4UY ởxr tro8RvQBkng P3mHdr P3mHdrbối cả8RvQBknh lớicW4UYp xrhọc củaicW4UY icW4UYgiáo sư8RvQBk TrelawP3mHdrney: âicW4UYm xru icW4UYánh đ8RvQBkèn đ8RvQBkỏ xrsậm vxrà tỏP3mHdra xrra icW4UY micW4UYột th8RvQBkứ mP3mHdrùi khiếnP3mHdr ngưicW4UYời txra P3mHdrmụ mẫmP3mHdr đi.
Tuy nhP3mHdriên kP3mHdrhông phicW4UYải xrai cP3mHdrũng txrin xrtheo giicW4UYáo xrsư McGonagallxr. TP3mHdrrông Rxron vicW4UYẫn xrlo âuP3mHdr dữP3mHdr lắm.8RvQBk CònP3mHdr Lavende8RvQBkr 8RvQBkthì vẫicW4UYn icW4UYrù rì:
"Vậy icW4UYchứ mấ8RvQBky cáxri tác8RvQBkh củaxr Nevil8RvQBkle thìicW4UY sao?"
Khi hếtP3mHdr giờicW4UY lớxrp họcicW4UY P3mHdrBiến, b8RvQBkọn trẻxr nhập8RvQBk vàP3mHdro đP3mHdrám xr đônxrg đangP3mHdr rầnicW4UY rầnP3mHdr kéxro tớP3mHdri Đại8RvQBk SảP3mHdrnh đườngicW4UY để8RvQBk ănicW4UY trưa.icW4UY HermioicW4UYne đẩy8RvQBk một8RvQBk P3mHdr cáixr dĩaxr thịticW4UY 8RvQBkhầm vềicW4UY phí8RvQBka Ron:
"Vui lP3mHdrên đ8RvQBki chP3mHdrứ, RonP3mHdr. BồicW4UY đãicW4UY nghxre giá8RvQBko icW4UYsư 8RvQBkMcGonagall nicW4UYói rồiP3mHdr đó."
P3mHdrRon icW4UYmúc micW4UYấy muỗnxrg P3mHdrthịt icW4UYhầm cxrho vôP3mHdr dĩxra icW4UYcủa nó,xr cầm8RvQBk nicW4UYĩa xrlên, nhxrưng 8RvQBkkhông 8RvQBkăn nổi.P3mHdr NóP3mHdr n8RvQBkói bằngP3mHdr mộtP3mHdr gicW4UYiọng nhỏxr v8RvQBkà nghP3mHdriêm túc:
"Har8RvQBkry, bP3mHdrồ chưP3mHdra 8RvQBktừng nP3mHdrhìn tP3mHdrhấy mộ8RvQBkt coP3mHdrn ch8RvQBkó đP3mHdren 8RvQBkto lớnicW4UY ởicW4UY bấ8RvQBkt cứxr đâuicW4UY, xrphải không?"
HaricW4UYry nói:
"Có, mìnhxr th8RvQBkấy rxrồi. C8RvQBkái xrđêm icW4UYmà icW4UYmình bỏxr P3mHdrnhà dicW4UYì dượn8RvQBkg Durs8RvQBkley ricW4UYa icW4UYđi, mìicW4UYnh đãP3mHdr n8RvQBkhìn thicW4UYấy icW4UYmột con."
Ron buôxrng nĩaicW4UY khP3mHdriến chiếicW4UYc nĩa8RvQBk rP3mHdrơi xu8RvQBkống, kê8RvQBku lenicW4UYg keng.
P3mHdrHermione vicW4UYẫn bìicW4UYnh tĩnh:
"Có icW4UYlẽ làicW4UY một8RvQBk cxron chóxr hoang."
Ron nh8RvQBkìn Hermixrone nhxrư thể8RvQBk côxr béicW4UY 8RvQBknày icW4UYđã mấtxr trxrí rồi.
"Hermione, nếuicW4UY Ha8RvQBkrry từP3mHdrng icW4UYnhìn thấyicW4UY HunicW4UYg tiP3mHdrnh, P3mHdr thì.P3mHdr.. tP3mHdrhì P3mHdrxui lắm8RvQBk. Cậu...P3mHdr P3mHdrcậu BicW4UYilius củaxr P3mHdrmình từngicW4UY thấy8RvQBk micW4UYột c8RvQBkon v8RvQBkà... xr cậu8RvQBk xrấy chế8RvQBkt 8RvQBktrong v8RvQBkòng hP3mHdrai mươicW4UYi bốnP3mHdr ti8RvQBkếng đồnP3mHdrg hồ8RvQBk sau!"
Hermione vừa8RvQBk 8RvQBktự xrrót chxro mình8RvQBk mónicW4UY nưxrớc épicW4UY 8RvQBkbí icW4UYrợ, vừa8RvQBk vu8RvQBki vP3mHdrẻ nói:
"Ngẫu nhixrên icW4UYtrùng hợpP3mHdr ấy8RvQBk mà!"
Ron 8RvQBkbắt đầuxr nổi8RvQBk nóng:
"Bồ khôngicW4UY biế8RvQBkt b8RvQBkồ đ8RvQBkang nicW4UYói vxrề cáxri gìicW4UY sicW4UYao? Hun8RvQBkg tin8RvQBkh khiếnxr icW4UYcho phxrù thủyP3mHdr xrnào icW4UYcũng phảiP3mHdr sợ8RvQBk 8RvQBkté khicW4UYói 8RvQBkluôn ấy."
Hermione lên8RvQBk gixrọng c8RvQBkhị Hai:
"8RvQBkVậy thìxr bồP3mHdr nóixr đúng8RvQBk đóxr, họP3mHdr icW4UYnhìn thP3mHdrấy Hun8RvQBkg xrtinh, xr vxrà xrhọ chếtP3mHdr icW4UYvì sợ.xr HuicW4UYng tP3mHdrinh k8RvQBkhông phxrải là8RvQBk 8RvQBkmột điềmicW4UY chxrết chóicW4UYc màxr lP3mHdrà P3mHdr ngP3mHdruyên nhânP3mHdr chếtP3mHdr cP3mHdrhóc! VàicW4UY HarP3mHdrry vẫn8RvQBk xrcòn bP3mHdrên cạnh8RvQBk chúngP3mHdr ticW4UYa icW4UYlà bicW4UYởi vìxr 8RvQBkbạn xr ấy8RvQBk kxrhông nP3mHdrgu đếnP3mHdr mứicW4UYc nhicW4UYìn thxrấy mộtP3mHdr Hunxrg tinxrh xrlà ngicW4UYhĩ: thP3mHdrôi rồiicW4UY, mìxrnh 8RvQBk icW4UYchết phứticW4UY chicW4UYo rồi."
Ron icW4UYhá mP3mHdriệng về8RvQBk phíaP3mHdr Hermioxrne n8RvQBkhưng khônicW4UYg thốt8RvQBk 8RvQBk đượcP3mHdr 8RvQBklời nà8RvQBko. CònP3mHdr HermionicW4UYe thì8RvQBk 8RvQBkmở túiP3mHdr xáP3mHdrch củP3mHdra mìnP3mHdrh xrlấy xrra mộ8RvQBkt P3mHdrcuốn Sxrố icW4UY Học8RvQBk mớiicW4UY toaicW4UYnh, micW4UYở ricW4UYa vicW4UYà 8RvQBktựa quyểnicW4UY sáicW4UYch vàoicW4UY bìP3mHdrnh đựng8RvQBk nướcxr tr8RvQBkái câ8RvQBky épicW4UY. P3mHdr C8RvQBkô béxr vừxra d8RvQBkò ticW4UYìm 8RvQBktrang sicW4UYách vừaP3mHdr nói:
"Mình thấy8RvQBk mP3mHdrôn Tiênxr P3mHdrtri xrcó icW4UYvẻ icW4UYmơ hồ8RvQBk qu8RvQBká. The8RvQBko 8RvQBký mìnhP3mHdr t8RvQBkhì 8RvQBknhiều ướP3mHdrc đoá8RvQBkn quá."
Ron nóP3mHdrng nảyxr bảo:
"8RvQBkKhông cxró gìxr lP3mHdrà mơ8RvQBk hicW4UYồ icW4UYvề Hun8RvQBkg 8RvQBktinh t8RvQBkrong cxrái tác8RvQBkh 8RvQBkđó icW4UYhết á!"
Hermione điP3mHdrềm đạm:
"Bồ đxrâu cóxr icW4UYtự tiicW4UYn 8RvQBknhư 8RvQBkvậy l8RvQBkúc bicW4UYồ nicW4UYói vớ8RvQBki HaricW4UYry xrđó icW4UYlà mộtP3mHdr coxrn cừu."
"Giáo sưxr xrTrelawney nxrói bicW4UYồ icW4UYphát tiếticW4UY rất8RvQBk 8RvQBkít tinicW4UYh hicW4UYoa! CP3mHdrhẳng 8RvQBkqua 8RvQBkbồ khô8RvQBkng xrthích bxrị dởP3mHdr mộtP3mHdr m8RvQBkôn nàoP3mHdr hếticW4UY màP3mHdr thôi."
Ron đãicW4UY chạmxr xrđúng nọP3mHdrc. HicW4UYermione quăicW4UYng phịchicW4UY cuố8RvQBkn sP3mHdrách S8RvQBkố HọicW4UYc P3mHdrxuống xrbàn 8RvQBkăn, mxrạnh đxrến nỗ8RvQBki mấyicW4UY P3mHdrmẩu 8RvQBkthịt icW4UYhầm vàxr P3mHdrcà rốticW4UY văn8RvQBkg tứP3mHdr tán.
"icW4UYNếu giỏixr mxrôn icW4UYTiên trP3mHdri cP3mHdró nicW4UYghĩa P3mHdrlà tôi8RvQBk phả8RvQBki giảicW4UY xr icW4UYbộ nhxrìn thấy8RvQBk icW4UYđiềm báoxr cá8RvQBki chếticW4UY tronicW4UYg mộticW4UY P3mHdrdúm 8RvQBklá tr8RvQBkà sP3mHdrao? 8RvQBkNếu vậyxr xrthì tôicW4UYi P3mHdr khôngxr icW4UYchắc làxr tôiP3mHdr sxrẽ P3mHdrcòn tP3mHdriếp tụcP3mHdr họP3mHdrc mxrôn đóicW4UY icW4UYnữa khôP3mHdrng! Bà8RvQBki P3mHdrhọc đxró icW4UYmà xr P3mHdrso vxrới licW4UYớp SicW4UYố Họcxr P3mHdrcủa tP3mHdrôi t8RvQBkhì P3mHdrchẳng khP3mHdrác gì8RvQBk đốnxrg rác!"
Cô béicW4UY vớP3mHdr lấxry cáixr túi8RvQBk xá8RvQBkch của8RvQBk mìnhicW4UY vP3mHdrà xrbỏ đi.
Ron xrcau có8RvQBk nhìn8RvQBk theP3mHdro icW4UYcô icW4UYbé, nóicW4UY nóicW4UYi vớP3mHdri Harry:
"Hermione nP3mHdrói P3mHdrcái icW4UYgì vậy?8RvQBk N8RvQBkó đxrã học8RvQBk quxra licW4UYớp SP3mHdrố hP3mHdrọc nào8RvQBk đâu?"
*****
Sau bữaP3mHdr ănP3mHdr 8RvQBktrưa, Har8RvQBkry mừicW4UYng là8RvQBk đượcicW4UY 8RvQBkra kh8RvQBkỏi t8RvQBkòa P3mHdr lâuP3mHdr đài.8RvQBk CơicW4UYn P3mHdrmưa đxrêm q8RvQBkua xrđã txrạnh; icW4UYbầu trxrời quanP3mHdrg đãnxrg, vxrà xrcỏ 8RvQBkthì xxranh 8RvQBk xrmềm, ướtP3mHdr m8RvQBkượt xrdưới P3mHdrchân k8RvQBkhi icW4UYbọn trẻicW4UY băicW4UYng qu8RvQBka sâP3mHdrn đểxr đxrến buổiicW4UY học8RvQBk đầuxr P3mHdr 8RvQBktiên c8RvQBkủa lớpP3mHdr ChP3mHdrăm sóicW4UYc icW4UYSinh vicW4UYật HuP3mHdryền bí.
Ron vàP3mHdr Hermioxrne kicW4UYhông th8RvQBkèm nó8RvQBki chuyệnP3mHdr vớ8RvQBki nhxrau P3mHdr nxrữa. Harrxry ixrm lặxrng đxri 8RvQBkbên cạnhxr hicW4UYai bạnicW4UY P3mHdrkhi cảxr bọicW4UYn cxrùng đixr xuốn8RvQBkg dxrốc cỏ8RvQBk P3mHdr đểP3mHdr đP3mHdrến P3mHdrcăn chxròi cxrủa lã8RvQBko HagricW4UYid nằP3mHdrm bxrên xrbìa khxru RừnP3mHdrg Cấm.xr Đếxrn kh8RvQBki nxrhìn P3mHdr thicW4UYấy bxra c8RvQBkái lưngxr icW4UYquá ưicW4UY 8RvQBkquen thuộP3mHdrc ởP3mHdr đicW4UYằng trước8RvQBk t8RvQBkụi 8RvQBknó, H8RvQBkarry xrmới nhậnP3mHdr icW4UYra xr rằng8RvQBk tụixr nóicW4UY sẽxr phảiP3mHdr hicW4UYọc môP3mHdrn icW4UYnày chuP3mHdrng vớiicW4UY bọn8RvQBk họcicW4UY sinicW4UYh P3mHdrbên icW4UYnhà xr Slyther8RvQBkin. MalficW4UYoy đaP3mHdrng hàP3mHdro hứngicW4UY nóiP3mHdr c8RvQBkhuyện vớixr CraicW4UYbbe v8RvQBkà Goyle8RvQBk, làmxr ch8RvQBko xr haP3mHdri đứaP3mHdr đP3mHdró 8RvQBkcười nhưicW4UY nP3mHdrắc nP3mHdrẻ. HarrP3mHdry đoxran cxrhắc licW4UYà P3mHdrmình biết8RvQBk icW4UYtụi P3mHdrkia đaxrng 8RvQBk nP3mHdrói vềP3mHdr chP3mHdruyện gì.
Lão HagriP3mHdrd icW4UYđứng ngP3mHdray trưxrớc cxrăn chicW4UYòi đ8RvQBkể chàicW4UYo đón8RvQBk 8RvQBk icW4UYhọc sP3mHdrinh đếnxr lớpP3mHdr xrcủa 8RvQBkmình, s8RvQBkừng sữngxr tro8RvQBkng tấm8RvQBk 8RvQBkáo khoáicW4UYc bằicW4UYng 8RvQBkda chuộxrt icW4UY chũicW4UYi, icW4UYcon c8RvQBkhó sănicW4UY 8RvQBkFang đứngP3mHdr P3mHdrsát gxrót chủ8RvQBk, cóxr vicW4UYẻ bồicW4UYn icW4UYchồn nhưxr th8RvQBkể kh8RvQBkông icW4UY chờ8RvQBk đượcicW4UY nữaxr phúP3mHdrt xrbắt đầu.
Lão HagrP3mHdrid gọi:
"Lại đxrây, nicW4UYào, tiếP3mHdrn P3mHdrlại icW4UYgần đây!"
Học tròP3mHdr ticW4UYiến đếxrn g8RvQBkần bên8RvQBk lão.
"Bữa nay8RvQBk, ticW4UYôi đã8RvQBki cicW4UYác tròicW4UY mP3mHdrột bữaicW4UY rxra hP3mHdrồn! Cá8RvQBkc xr tr8RvQBkò sắpxr icW4UYhọc mộticW4UY bàxri học8RvQBk v8RvQBkĩ đxrại! Mọi8RvQBk ngưP3mHdrời cP3mHdró mặtP3mHdr đ8RvQBkông đủxr P3mHdrchưa? Đượcxr rồP3mHdri, icW4UY icW4UYđi xrtheo tôi."
Trong một8RvQBk 8RvQBkthoáng 8RvQBkkhó chicW4UYịu, Hxrarry ngh8RvQBkĩ k8RvQBkhông xr chừngP3mHdr licW4UYão Hxragrid xrđang dắ8RvQBkt cảicW4UY bọn8RvQBk vxrô rừP3mHdrng. P3mHdrNhững kP3mHdrinh nghiệmxr kicW4UYhốn P3mHdrkhổ màP3mHdr xr Harxrry đxrã từnP3mHdrg nếm8RvQBk trảP3mHdri ởP3mHdr tr8RvQBkong kxrhu rừnP3mHdrg đ8RvQBkó kểP3mHdr như8RvQBk xrđủ đểxr xrnó nhớxr suốt8RvQBk đờiP3mHdr xr rồxri. 8RvQBkTuy nhxriên, icW4UYlão HagricW4UYid d8RvQBkẫn chún8RvQBkg đicW4UYi vicW4UYòng qxrua rặicW4UYng cây,8RvQBk vicW4UYà icW4UYnăm icW4UYphút icW4UY sicW4UYau thxrì mọxri ngườP3mHdri nhậxrn thP3mHdrấy mìnhxr đangP3mHdr đứnP3mHdrg 8RvQBkbên ngoài8RvQBk P3mHdrmột nơP3mHdri xrcó vẻP3mHdr nP3mHdrhư 8RvQBk micW4UYột bãixr chănP3mHdr ngựaP3mHdr nhicW4UYo nicW4UYhỏ. Nhưngxr mà8RvQBk bênicW4UY 8RvQBktrong xrbãi c8RvQBkhăn khônP3mHdrg thấ8RvQBky cóicW4UY 8RvQBkcon xr gìP3mHdr hết.
Lão Hag8RvQBkrid gọi:
"Mọi ngườiP3mHdr hãyicW4UY lạiicW4UY đxrây tậpP3mHdr tru8RvQBkng quaP3mHdrnh hP3mHdràng rà8RvQBko! icW4UY P3mHdrNhư vậ8RvQBky đóxr P3mHdr- P3mHdrSao xrcho chắc8RvQBk cP3mHdrhắn nhìnicW4UY ticW4UYhấy rõxr nhicW4UYa. B8RvQBkây giờ,xr xrviệc đầu8RvQBk t8RvQBkiên xr tất8RvQBk xrcả cP3mHdrác tr8RvQBkò cần8RvQBk licW4UYàm licW4UYà icW4UYmở sácxrh ra..."
"Bằng cách8RvQBk nào?"
Giọng8RvQBk MalfoP3mHdry 8RvQBkvang lP3mHdrên nhừaP3mHdr nhự8RvQBka, lạicW4UYnh lùng8RvQBk. LãP3mHdro H8RvQBkagrid hỏixr lại:
"Hả?"
xrMalfoy lP3mHdrập lại:
"Làm sicW4UYao mP3mHdrà mởP3mHdr sáchxr rP3mHdra đưP3mHdrợc chứ?"
Mxralfoy rú8RvQBkt cuốP3mHdrn QP3mHdruái ThicW4UYư VP3mHdrề Q8RvQBkuái VicW4UYật củ8RvQBka xrnó raicW4UY. P3mHdr P3mHdrCuốn sicW4UYách đãicW4UY P3mHdrbị trxró gô8RvQBk 8RvQBkbằng mxrột sợicW4UYi xrdây thừngicW4UY dàP3mHdri. MấyicW4UY đicW4UYứa hicW4UYọc P3mHdrtrò khácP3mHdr icW4UY xrcũng icW4UYlôi sácicW4UYh củxra mìnxrh r8RvQBka, vàxri đứaP3mHdr cũP3mHdrng giốn8RvQBkg nhưxr Har8RvQBkry đãxr dùicW4UYng P3mHdrdây P3mHdrnịt 8RvQBk mà8RvQBk khớpP3mHdr icW4UYmõm cicW4UYuốn sácxrh lạixr. xrMấy đxrứa k8RvQBkhác tống8RvQBk cuicW4UYốn sáchxr 8RvQBkvô t8RvQBkrong nhxrững 8RvQBk cáiP3mHdr b8RvQBkao chật,xr haicW4UYy kẹp8RvQBk chxrặt cicW4UYhúng lạiP3mHdr bằngicW4UY mấ8RvQBky P3mHdrcái P3mHdrkẹp gP3mHdriấy tổicW4UY chảng.
Lão Hagr8RvQBkid tP3mHdrrông 8RvQBkcó vxrẻ t8RvQBkiu nghỉu:
"Không8RvQBk 8RvQBkai cxró thP3mHdrể mở8RvQBk đượxrc sP3mHdrách icW4UYra sao?"
Cả lxrớp lắc8RvQBk đầu.xr L8RvQBkão Hagrxrid nói:
P3mHdr"Các tròxr ph8RvQBkải vuốt8RvQBk icW4UYve chicW4UYúng. CicW4UYoi nè..."
Nghe xrgiọng lxrão HaicW4UYgrid th8RvQBkì đóicW4UY là8RvQBk điềuicW4UY hiểnicW4UY xrnhiên icW4UY nhứtP3mHdr thxrế giới.xr LãicW4UYo cầP3mHdrm cuicW4UYốn xrsách củicW4UYa HermP3mHdrione lênP3mHdr, lộtP3mHdr bicW4UYỏ P3mHdrlớp b8RvQBkăng icW4UYkeo 8RvQBk P3mHdrbùa 8RvQBkchú xrdán rịicW4UYt xrbên ngP3mHdroài. Cuốnxr sáchP3mHdr P3mHdrtìm cá8RvQBkch cắn,xr nhưng8RvQBk l8RvQBkão HP3mHdragrid đãxr xr vxruốt ngónP3mHdr taP3mHdry xrtrỏ khP3mHdrổng 8RvQBklồ cxrủa lP3mHdrão dọxrc thP3mHdreo gáyP3mHdr sá8RvQBkch, cuốicW4UYn sácicW4UYh rùnP3mHdrg xr icW4UYmình, rxrồi P3mHdrmở rP3mHdra vàxr nằxrm yênxr lặP3mHdrng tronxrg txray l8RvQBkão Hagrid.
Malf8RvQBkoy chếicW4UY nhạo:
"Ôi, lũ8RvQBk c8RvQBkhúng mìnicW4UYh mớiicW4UY ngicW4UYu P3mHdrngốc licW4UYàm sP3mHdrao! Lẽxr rP3mHdra chún8RvQBkg 8RvQBkmình p8RvQBkhải vuxrốt v8RvQBke cicW4UYhúng! P3mHdrSao màxr chúngxr mìnxrh khxrông đxroán icW4UYra đxrược nhỉ?"
Lão HaP3mHdrgrid ngậpP3mHdr ngừ8RvQBkng nóxri P3mHdrvới Hermione:
"Tôi.8RvQBk.. tôi8RvQBk nghxrĩ icW4UYtụi nxró cũ8RvQBkng vicW4UYui chứ?"
Malf8RvQBkoy n8RvQBkói hớt:
"Ôi,xr vuP3mHdri xrkinh khủngicW4UY P3mHdrkhiếp đ8RvQBki ấyicW4UY cicW4UYhứ! Quảxr lxrà khô8RvQBkn ngo8RvQBkan, 8RvQBktống chxro 8RvQBktụi 8RvQBknày những8RvQBk cu8RvQBkốn 8RvQBksách cứ8RvQBk lăicW4UYm 8RvQBkle P3mHdrcắn đứtxr tP3mHdray tụi8RvQBk n8RvQBkày ra."
Harry nxrói nhỏ:
"Im đi,icW4UY Malfoy!"
Lão Hag8RvQBkrid icW4UYtỏ 8RvQBkra cháxrn nảnxr, xrmà Hxrarry thxrì m8RvQBkuốn chicW4UYo 8RvQBk buổiicW4UY dạyP3mHdr đxrầu tiênxr củaicW4UY lãoxr đ8RvQBkược thànhxr côngicW4UY tốt8RvQBk đẹ8RvQBkp. Lãoxr 8RvQBkHagrid d8RvQBkường nhưicW4UY icW4UY đ8RvQBkã P3mHdrmất hứng.
"Vậyxr thicW4UYôi... v8RvQBkậy làicW4UY icW4UYcác t8RvQBkrò đP3mHdrã icW4UYcó sá8RvQBkch và..icW4UY. xrvà 8RvQBk bxrây giờicW4UY thìxr icW4UYcác trP3mHdrò cầ8RvQBkn Si8RvQBknh vậxrt Huyền8RvQBk bí.8RvQBk Ph8RvQBkải. Vậyxr đP3mHdrể tôicW4UYi đ8RvQBki dắtxr chúngP3mHdr xr licW4UYại. Chxrờ xrmột chút..."
LicW4UYão P3mHdrsải bướxrc xP3mHdra xrkhỏi bọxrn trẻ,icW4UY đP3mHdri icW4UYvề phxría kP3mHdrhu r8RvQBkừng icW4UYvà biếnicW4UY mất.
Malfoy nóP3mHdri to:
"Chúa ơi,8RvQBk nơP3mHdri nxrày xrđiêu tàxrn hếxrt cxrhỗ nóiicW4UY. Lã8RvQBko đxrần P3mHdr đ8RvQBkó xrbày đặticW4UY icW4UYdạy họcxr, t8RvQBkao 8RvQBkmà nóiP3mHdr chicW4UYo P3mHdrba ticW4UYao b8RvQBkiết, ổxrng tP3mHdrhế nàoicW4UY cũnP3mHdrg điêxrn icW4UY tiếP3mHdrt lên..."
Harry lxrập lại:
"Im đi,P3mHdr Malfoy."
"CẩnicW4UY thận8RvQBk P3mHdrđó, HarrP3mHdry, đằng8RvQBk 8RvQBksau m8RvQBkày c8RvQBkó mộP3mHdrt xrviên giámicW4UY n8RvQBkgục AzkabicW4UYan kìa..."
"Ối..."
Leve8RvQBknder icW4UYrú lê8RvQBkn, chP3mHdrỉ icW4UYvề phía8RvQBk bênicW4UY P3mHdrkia củP3mHdra b8RvQBkãi chăxrn thả.
Một táP3mHdr sixrnh vP3mHdrật q8RvQBkuái dịP3mHdr nhứt8RvQBk mP3mHdrà HaicW4UYrry từngP3mHdr nhìxrn xr ticW4UYhấy đicW4UYang chạyxr l8RvQBkon toP3mHdrn vP3mHdrề xrphía bọnP3mHdr 8RvQBkhọc trò.8RvQBk NhP3mHdrững sxrinh P3mHdrvật xrnày c8RvQBkó thâicW4UYn, xr đP3mHdruôi vàxr chicW4UYân 8RvQBkcủa ngựa,P3mHdr nhưngicW4UY châxrn trước,icW4UY cánh8RvQBk P3mHdrvà đầu8RvQBk là8RvQBk 8RvQBkcủa micW4UYột coxrn g8RvQBkì P3mHdr giốngxr như8RvQBk coxrn đạxri bà8RvQBkng khổngP3mHdr lồ,xr vớixr icW4UYcái xrmỏ t8RvQBko 8RvQBkmàu thép,xr P3mHdrhết P3mHdrsức hu8RvQBkng icW4UY P3mHdrtợn, vicW4UYà 8RvQBkđôi mắtxr micW4UYàu ca8RvQBkm rựxrc. MónicW4UYg vuốtP3mHdr củaxr chicW4UYân trướcP3mHdr xrdài cảxr một8RvQBk tấ8RvQBkc 8RvQBk rưỡiP3mHdr, P3mHdrcó vicW4UYẻ như8RvQBk bấuP3mHdr chếtP3mHdr ngườixr nhicW4UYư chơi8RvQBk. MicW4UYỗi cP3mHdron quáP3mHdri icW4UYthú ấicW4UYy đềuxr đeP3mHdro icW4UY vònicW4UYg cP3mHdrổ bằngxr dicW4UYa icW4UYdày, nốxri 8RvQBkvới mộtP3mHdr sợiP3mHdr xícicW4UYh dàixr, 8RvQBkvà đầuxr tấtP3mHdr 8RvQBkcả icW4UYnhững sợiP3mHdr P3mHdr xrxích P3mHdrđó đềicW4UYu nP3mHdrằm tro8RvQBkng bànicW4UY taicW4UYy P3mHdrto tướngP3mHdr củaP3mHdr licW4UYão HagP3mHdrrid. LãicW4UYo P3mHdrđang lơnP3mHdr tơnxr xr cicW4UYhạy ticW4UYheo 8RvQBksau đámxr quáiP3mHdr thP3mHdrú vào8RvQBk bãP3mHdri ch8RvQBkăn thả.
Lão HagicW4UYrid giậicW4UYt nP3mHdrhững 8RvQBksợi d8RvQBkây xích,icW4UY thúP3mHdrc icW4UYlũ quáxri thicW4UYú hư8RvQBkớng về8RvQBk phicW4UYía hànxrg ràicW4UYo mà8RvQBk lP3mHdrũ họcicW4UY tròxr đa8RvQBkng icW4UYđứng, lãoxr gầmxr lên:
"Đi nào,8RvQBk t8RvQBkiến tới!"
Bọn txrrẻ hơxri lùP3mHdri lạiicW4UY k8RvQBkhi P3mHdrlão Hagxrrid ti8RvQBkến đếnicW4UY gầnicW4UY chicW4UYúng đểxr bicW4UYuộc P3mHdrmớ dâicW4UYy xí8RvQBkch v8RvQBkào 8RvQBkhàng ràicW4UYo. Lão8RvQBk vẫyxr tụiP3mHdr học8RvQBk tricW4UYò, vP3mHdrui vxrẻ gào8RvQBk to:
"Đây8RvQBk l8RvQBkà nhữnP3mHdrg co8RvQBkn B8RvQBkằng MP3mHdrã! Thxrấy chúng8RvQBk đẹpicW4UY không?"
Harry xrđại kháicW4UYi hi8RvQBkểu lãoxr Hxragrid muốn8RvQBk nóiicW4UY gicW4UYì. Sa8RvQBku 8RvQBk xrkhi qicW4UYua khỏP3mHdri cơnicW4UY xrkinh h8RvQBkoàng đốixr diệnP3mHdr icW4UYvới P3mHdrmột t8RvQBkhứ nửP3mHdra ngựxra nửaP3mHdr chimP3mHdr, 8RvQBk n8RvQBkgười txra bắicW4UYt đầuP3mHdr ngưỡngxr mộP3mHdr lớpP3mHdr áoxr khoácxr P3mHdróng icW4UYả củicW4UYa nhP3mHdrững P3mHdrcon Bằngxr M8RvQBkã, 8RvQBk chuyển8RvQBk tiếpP3mHdr hếticW4UY sP3mHdrức xrmượt mxrà từicW4UY lôngicW4UY vũxr sP3mHdrang lôxrng thúxr, P3mHdrmỗi cP3mHdron mộP3mHdrt màP3mHdru icW4UY khácP3mHdr n8RvQBkhau: màP3mHdru xámP3mHdr bicW4UYão tố,8RvQBk micW4UYàu đồng,icW4UY màuicW4UY licW4UYang ửP3mHdrng xrhồng, màuP3mHdr hicW4UYột dẻxr bicW4UYóng icW4UY lưỡngxr vàicW4UY 8RvQBkmàu xrđen micW4UYun nP3mHdrhư mực.
Lão HagrP3mHdrid xo8RvQBka haxri bànxr t8RvQBkay vP3mHdrào nhauicW4UY, tươi8RvQBk cicW4UYười với8RvQBk bxrọn tricW4UYẻ chuxrng quanh:
"Vậy P3mHdrđó, cxrác trP3mHdrò làmicW4UY xrơn xicW4UYích tớiicW4UY gầnxr thxrêm mộticW4UY chút..."
Không a8RvQBki cóP3mHdr vẻP3mHdr xrmuốn là8RvQBkm 8RvQBktheo xrlão Ha8RvQBkgrid. TicW4UYuy icW4UY nhxriên, HaP3mHdrrry, Roxrn icW4UYvà Hermxrione cũP3mHdrng cẩnP3mHdr thậP3mHdrn bướcicW4UY đP3mHdrến gầnP3mHdr cxrái xrhàng rào.P3mHdr xr xrLão HagricW4UYid nói:
"Bây giờP3mHdr, đ8RvQBkiều trxrước ti8RvQBkên 8RvQBkcác trxrò phảixr bicW4UYiết icW4UYvề P3mHdr BằnicW4UYg Mã8RvQBk l8RvQBkà 8RvQBkchúng rấtP3mHdr kiêP3mHdru hãnhxr, rấ8RvQBkt dễxr xrbị tổnxr thươngxr. Đừngxr bxrao giờ8RvQBk xP3mHdrúc 8RvQBk phP3mHdrạm cP3mHdrhúng, kẻ8RvQBko to8RvQBki mạP3mHdrng xrnhư chơi."
Malfoy, CrabicW4UYbe vxrà GoP3mHdryle chẳn8RvQBkg b8RvQBkuồn 8RvQBklắng P3mHdrtai xr ngxrhe, cxrhỉ micW4UYải rìxr rầmP3mHdr t8RvQBkrò chxruyện, và8RvQBk HaP3mHdrrry có8RvQBk cáiP3mHdr 8RvQBkcảm giP3mHdrác icW4UYkhó chịuicW4UY làP3mHdr xr icW4UYchúng đan8RvQBkg âicW4UYm mxrưu phicW4UYá hỏngP3mHdr buổiP3mHdr họcicW4UY nàicW4UYy. icW4UYLão HagricW4UYid xrvẫn tiicW4UYếp tụ8RvQBkc giảng:
"Các 8RvQBktrò picW4UYhải đicW4UYợi đicW4UYến khicW4UYi nicW4UYhững xrcon xrBằng MicW4UYã tỏxr P3mHdr dấP3mHdru hxriệu ticW4UYrước tiên.8RvQBk Phxrép licW4UYịch sự,icW4UY hixrểu 8RvQBkkhông? CáP3mHdrc tricW4UYò bưxrớc vềxr phP3mHdría mộtxr 8RvQBk xrcon P3mHdrBằng Mã8RvQBk, ngh8RvQBkiêng xrmình chàicW4UYo 8RvQBkvà chP3mHdrờ đợ8RvQBki. Nếu8RvQBk như8RvQBk coP3mHdrn BằngP3mHdr MãicW4UY P3mHdrcúi chàoP3mHdr xr lạixr thì8RvQBk xrcác tròxr đượcP3mHdr 8RvQBkphép chạmP3mHdr P3mHdrvào nóxr. NếP3mHdru nP3mHdró khôn8RvQBkg xrcúi chxrào txrhì liệu8RvQBk icW4UY hicW4UYồn m8RvQBkà trá8RvQBknh icW4UYxa 8RvQBkmóng P3mHdrvuốt sắcicW4UY c8RvQBkủa nó,xr bởxri vìicW4UY mấyP3mHdr c8RvQBkái m8RvQBkóng xrvuốt đóP3mHdr gâP3mHdry 8RvQBk thưxrơng tíchicW4UY xrđau đớnxr lắP3mHdrm đó.P3mHdr P3mHdrRồi, 8RvQBkbây giờxr aP3mHdri muốnicW4UY x8RvQBkung phoP3mHdrng nào?"
Nghe đếnxr câP3mHdru hỏiP3mHdr này,8RvQBk gxrần nhưicW4UY icW4UYcả P3mHdrlớp 8RvQBklùi xrra xrxa 8RvQBk hơnicW4UY. P3mHdrNgay đếnicW4UY HaricW4UYry, R8RvQBkon vàP3mHdr Hermxrione cũxrng nghP3mHdri ngạ8RvQBki. MấyicW4UY cxron BằngicW4UY Mãxr xr 8RvQBkđang huP3mHdrng hăicW4UYng hất8RvQBk hP3mHdrất mP3mHdrấy cáixr 8RvQBkđầu dữxr tợnP3mHdr, nhữngicW4UY đôiP3mHdr cáicW4UYnh P3mHdrmạnh mẽicW4UY gồxrng xr P3mHdrlên, xxrem rxra cxrhúng 8RvQBkkhông thíc8RvQBkh tP3mHdrhú xrbị xiềng8RvQBk buicW4UYộc nxrhư vP3mHdrầy 8RvQBkcho lắm.
LãicW4UYo Hagrixrd nóxri 8RvQBkvới cáiicW4UY nhìn8RvQBk nàxri nỉ:
"Không aicW4UYi làm8RvQBk thP3mHdrử sao?"
Harry nói:
"Con sẽP3mHdr làm."
Đằng sicW4UYau lưngP3mHdr HP3mHdrarry icW4UYcó tiế8RvQBkng hP3mHdrít hxrơi icW4UYsâu 8RvQBkvà xrcả LaicW4UYvender lẫP3mHdrn ParicW4UYvati đềuP3mHdr thìP3mHdr thầm:
"Ôi, đừng,P3mHdr HarrP3mHdry. Bạn8RvQBk không8RvQBk 8RvQBknhớ lờP3mHdri xrbói trà8RvQBk 8RvQBkcủa P3mHdrbạn sao?"
Harry bỏ8RvQBk P3mHdrngoài txrai, cứxr tricW4UYèo P3mHdrqua xrcái hxràng icW4UYrào xrvào bãi8RvQBk chxrăn thả.
Lão P3mHdrHagrid vuicW4UYi mừngicW4UY lxra lớn:
"GiỏP3mHdri lắm,icW4UY HP3mHdrarry! ĐưicW4UYợc rồi.P3mHdr.. đểxr cicW4UYoi tP3mHdrrò lP3mHdràm ă8RvQBkn xrra sP3mHdrao vP3mHdrới 8RvQBkcon Buckbeak."
Lão xrtháo mộxrt tricW4UYong nhxrững sxrợi dicW4UYây xích,icW4UY kP3mHdréo micW4UYột xr co8RvQBkn BằnP3mHdrg Mxrã màuicW4UY xámxr r8RvQBka khỏi8RvQBk P3mHdrbầy, rồiP3mHdr txrháo vicW4UYòng cổ8RvQBk cxrho nicW4UYó. Cả8RvQBk đP3mHdrám xrhọc tròP3mHdr icW4UY xrđứng bêicW4UYn kiP3mHdra hànxrg ràP3mHdro dxrường nicW4UYhư cùxrng níxrn thở.xr MắP3mHdrt xrMalfoy nhe8RvQBko lạiicW4UY mộicW4UYt icW4UY cáicW4UYch nP3mHdrham hiểm.
Lãxro HicW4UYagrid nicW4UYói nhicW4UYỏ xrvới Harry:
"Bây giờ8RvQBk cứ8RvQBk thoảicW4UYi máiP3mHdr tựxr nhiên.P3mHdr T8RvQBkrò nhìnxr vào8RvQBk icW4UYmắt P3mHdr P3mHdrcon Bằngxr Mã,xr cốP3mHdr gắnicW4UYg đừng8RvQBk có8RvQBk chớpxr mắtP3mHdr icW4UY- Bằngxr MãicW4UY khônP3mHdrg tixrn t8RvQBkưởng ticW4UYrò đâ8RvQBku icW4UY 8RvQBknếu tròicW4UY cứicW4UY chớpP3mHdr mắticW4UY P3mHdrlia lịa..."
Mắt xrHarry lậicW4UYp tứ8RvQBkc P3mHdrứa nướcP3mHdr c8RvQBkay xè,xr nh8RvQBkưng nicW4UYó gP3mHdriữ xr 8RvQBkcho xrmắt đừng8RvQBk nxrhắm lại8RvQBk. C8RvQBkon Buckbea8RvQBkk 8RvQBkđã x8RvQBkoay cxrái đầP3mHdru bựxr vP3mHdrà nhxrọn vềicW4UY phxría icW4UY HaricW4UYry, vàxr đP3mHdrăm xrđăm nh8RvQBkìn nóicW4UY P3mHdrbằng mộticW4UY 8RvQBkcon mắt8RvQBk icW4UYmàu cP3mHdram dP3mHdrữ tợn.
Lão xrHagrid nói:
"Như vậP3mHdry đó.icW4UY Đúngxr đó8RvQBk, Harry.P3mHdr.. bâyxr giờicW4UY, cúxri chào..."
HaicW4UYrry cảmxr P3mHdrthấy kicW4UYhông khoP3mHdrái lắxrm ch8RvQBkuyện đưicW4UYa c8RvQBkổ h8RvQBkay xr xrgiơ l8RvQBkưng rxra ngaP3mHdry tầicW4UYm mổP3mHdr của8RvQBk cáixr mỏP3mHdr c8RvQBkon BicW4UYuckbeak, xrnhưng nP3mHdró icW4UYcũng cố8RvQBk làicW4UYm xr thexro lờiicW4UY 8RvQBklão H8RvQBkagrid dạyxr bP3mHdrảo. Nóxr cúiP3mHdr 8RvQBkchào thật8RvQBk nhaP3mHdrnh rồixr ngước8RvQBk đầuicW4UY nhìnxr xr lê8RvQBkn. Cxron Bxrằng Mãxr vẫnP3mHdr icW4UYcao nxrgạo nhìnP3mHdr nóxr đăxrm P3mHdrđăm, khô8RvQBkng buồicW4UYn nhúicW4UYc nhích.
Lão Haxrgrid xrkêu lên8RvQBk, cicW4UYó P3mHdrvẻ l8RvQBko lắng:
"À,8RvQBk txrhôi được8RvQBk. Lù8RvQBki icW4UYlại nicW4UYgay, Harrxry, P3mHdrcứ thicW4UYoải mxrái thôi..."
Nhưng vừaP3mHdr lú8RvQBkc đó,icW4UY Haxrrry ngạcicW4UY 8RvQBknhiên vicW4UYô c8RvQBkùng khP3mHdri 8RvQBk icW4UYthấy co8RvQBkn BằngP3mHdr Mã8RvQBk P3mHdrbỗng nhiicW4UYên khuỵP3mHdru haicW4UYi chânicW4UY trướxrc icW4UYcó icW4UYvảy vP3mHdrà nhú8RvQBkn mìnhicW4UY xr 8RvQBkxuống xrđể thxrể hicW4UYiện mxrột cxrái P3mHdrcúi ch8RvQBkào khôn8RvQBkg xrthể nào8RvQBk nhầP3mHdrm lẫn8RvQBk đượicW4UYc. LãoicW4UY xr HagricW4UYid mêP3mHdr mẩnxr tâm8RvQBk thần:
8RvQBk"Hay xrlắm, HaricW4UYry! P3mHdrĐược rồi8RvQBk đicW4UYó... Ừxr, tròxr cóP3mHdr thxrể chạm8RvQBk vàicW4UYo nó!P3mHdr icW4UYVỗ vxrề cá8RvQBki icW4UYmỏ icW4UYnó P3mHdrđi, xrlàm đi!"
Harry cảxrm P3mHdrthấy lùi8RvQBk xP3mHdra coicW4UYn quP3mHdrái tP3mHdrhú mớiicW4UY là8RvQBk phP3mHdrần icW4UY icW4UYthưởng 8RvQBkmà nàP3mHdr P3mHdrkhoái hơicW4UYn, icW4UYnhưng xrnó vẫnxr đàP3mHdrnh phảxri từ8RvQBk P3mHdrtừ tiếxrn lạ8RvQBki gầxrn coP3mHdrn 8RvQBk Bằng8RvQBk xrMã vxrà đưicW4UYa ticW4UYay sờ8RvQBk vàxro c8RvQBkon vật.8RvQBk Hxrarry vỗ8RvQBk nhẹ8RvQBk P3mHdrlên xrmỏ coP3mHdrn BằngicW4UY Mã8RvQBk nhi8RvQBkều 8RvQBk lầnP3mHdr vàP3mHdr cP3mHdron vậxrt nhắ8RvQBkm xrmắt icW4UYlại một8RvQBk cách8RvQBk lườxri biếng,P3mHdr nxrhư thể8RvQBk khoáiP3mHdr lắm.
Tất c8RvQBkả bọ8RvQBkn họcxr s8RvQBkinh bỗng8RvQBk xrồ lênP3mHdr hxroan hôP3mHdr, ngoại8RvQBk txrrừ Malxrfoy, CraP3mHdrbbe vàicW4UY Goyle8RvQBk. BP3mHdra đứxra n8RvQBkó thất8RvQBk icW4UYvọng P3mHdrra mặt.
Lão Hagrixrd nói:
"ĐưP3mHdrợc đicW4UYó, HaricW4UYry. Bxrác 8RvQBkcho l8RvQBkà cP3mHdró l8RvQBkẽ nxró 8RvQBkchịu ch8RvQBko xrcon cưỡiP3mHdr m8RvQBkột v8RvQBkòng đó!"
Điều nàP3mHdry thì8RvQBk vượtP3mHdr 8RvQBkquá dP3mHdrự tíxrnh củaxr P3mHdrHarry. NóP3mHdr vốicW4UYn xr quxren vxriệc icW4UYcỡi chổi8RvQBk thầnicW4UY micW4UYà thôP3mHdri, nhưnicW4UYg n8RvQBkó 8RvQBkkhông xrchắc P3mHdrcỡi icW4UYmột cicW4UYon Bxrằng Mxrã icW4UY thxrì icW4UYcó giốngxr cP3mHdrỡi chổxri thầnP3mHdr hicW4UYay không.
Lão HagicW4UYrid giục:
"Con trèoicW4UY lP3mHdrên icW4UYđi, xrngay phxría s8RvQBkau chỗicW4UY nốiicW4UY với8RvQBk 8RvQBk cánh,8RvQBk vP3mHdrà lư8RvQBku 8RvQBký làP3mHdr coicW4UYn 8RvQBkchớ P3mHdrcó nhổP3mHdr P3mHdrmột icW4UYcái lôxrng P3mHdrvũ nàxro nxrha, B8RvQBkằng MãicW4UY khôicW4UYng icW4UY khoáicW4UYi P3mHdrvụ 8RvQBkđó đâu..."
Harry đặtP3mHdr châicW4UYn lêxrn 8RvQBkchót cánhP3mHdr củicW4UYa xrcon BucP3mHdrkbeak P3mHdrvà icW4UY 8RvQBktự micW4UYình đP3mHdru xrlên lưnxrg 8RvQBkcon vxrật. Coxrn Buckbxreak icW4UYđứng dicW4UYậy. icW4UYHarry kicW4UYhông P3mHdrbiết P3mHdr nên8RvQBk bP3mHdrấu víu8RvQBk vô8RvQBk đâu,P3mHdr trước8RvQBk mặt8RvQBk icW4UYnó icW4UYchỉ to8RvQBkàn icW4UYlà lônP3mHdrg xrvũ màP3mHdr txrhôi. Lã8RvQBko Hagrixrd xr phát8RvQBk môngxr coicW4UYn P3mHdrquái thú,8RvQBk hôxr to:
P3mHdr"Tiến xrlên, nào!"
Không b8RvQBkáo trước8RvQBk gxrì 8RvQBkhết, 8RvQBkđôi icW4UYcánh dàixr mộticW4UY thướcP3mHdr xr rưỡiP3mHdr củaxr icW4UYcon P3mHdrBằng M8RvQBkã xrdang icW4UYra xrhai bêP3mHdrn; HarricW4UYy c8RvQBkhỉ 8RvQBkkịp xrôm choàngxr lP3mHdrấy cổ8RvQBk củicW4UYa xr c8RvQBkon 8RvQBkBuckbeak t8RvQBkrước khicW4UYi co8RvQBkn vậP3mHdrt phicW4UYóng icW4UYbay vú8RvQBkt lênicW4UY xrcao. ChP3mHdrẳng 8RvQBkgiống cỡiicW4UY icW4UY chP3mHdrổi thầnicW4UY cxrhút xíP3mHdru nàP3mHdro, v8RvQBkà Harrxry biếxrt r8RvQBkõ icW4UYmình thíP3mHdrch c8RvQBkỡi cáiicW4UY P3mHdrnào 8RvQBkhơn; icW4UYđôi xr cxránh củaxr P3mHdrcon BicW4UYằng 8RvQBkMã vỗxr 8RvQBkđập ha8RvQBki bênicW4UY hô8RvQBkng nó8RvQBk mộtxr cánxrh xrkhó chịicW4UYu, vướnicW4UYg P3mHdr vàicW4UYo phxría dưxrới xrchân nó,8RvQBk xrlàm xrcho nxró 8RvQBkcảm icW4UYthấy nhưicW4UY sắp8RvQBk sử8RvQBka bị8RvQBk quẳng8RvQBk xuicW4UYống. xr Lớxrp lôngP3mHdr vũicW4UY bónxrg bxrẩy hàoxr nhoánxrg cứxr tuộxrt khỏ8RvQBki nhữngxr nP3mHdrgón 8RvQBktay củP3mHdra Harr8RvQBky, 8RvQBk 8RvQBkmà nxró thP3mHdrì khôn8RvQBkg P3mHdrdám túm8RvQBk qicW4UYuá chặt.xr TP3mHdrhay P3mHdrvì nP3mHdrhững độngP3mHdr táP3mHdrc êmP3mHdr á8RvQBki củP3mHdra c8RvQBkhiếc xr Nixrmbus icW4UY2000 qxruen thuộicW4UYc vớP3mHdri Har8RvQBkry, bâyicW4UY g8RvQBkiờ nó8RvQBk cicW4UYhỉ cả8RvQBkm thấyxr P3mHdrnhư mP3mHdrình đaP3mHdrng xr l8RvQBkắc lưxr, P3mHdrchồm tớicW4UYi chồmxr luicW4UYi tr8RvQBkên thâP3mHdrn 8RvQBksau củaxr icW4UYcon BằnP3mHdrg xrMã, vicW4UYà nxrhấp nhicW4UYô P3mHdr l8RvQBkên xuốnxrg theP3mHdro nhịpicW4UY 8RvQBkđập cánicW4UYh của8RvQBk coicW4UYn quáxri thú.
Buckbeak cP3mHdrhở xrnó baP3mHdry thicW4UYêm icW4UYmột vòngP3mHdr nữaP3mHdr qicW4UYuanh bãi8RvQBk xr cicW4UYhăn thảxr rồiP3mHdr đicW4UYáp tricW4UYở xuốngicW4UY mặt8RvQBk đấxrt. Đâ8RvQBky chíicW4UYnh lP3mHdrà P3mHdrcái màP3mHdr Harrxry đxrã licW4UYo sợ.icW4UY P3mHdr xrNó chúiP3mHdr tớxri P3mHdrkhi cáiP3mHdr cP3mHdrổ mượxrt mà8RvQBk cxrủa Buc8RvQBkkbeak c8RvQBkhúc xuốngicW4UY xrthấp, icW4UYcó cicW4UYảm P3mHdrgiác 8RvQBk nhưxr sắpxr ticW4UYuột icW4UYra khỏixr cxron vật,xr vuộtP3mHdr xrqua cá8RvQBki cicW4UYổ mượtP3mHdr v8RvQBkà P3mHdrcái mP3mHdrỏ củ8RvQBka P3mHdr P3mHdrBuckbeak. KếP3mHdr icW4UYđến icW4UYHarry cảxrm th8RvQBkấy rP3mHdrơi xrbịch xuốP3mHdrng lP3mHdrúc bốnxr cxrhân kxrhông cicW4UYân icW4UY đối8RvQBk củaxr c8RvQBkon BằnP3mHdrg M8RvQBkã chxrạm micW4UYặt đấP3mHdrt. Haxrrry cốxr xrgắng sửaP3mHdr tưxr t8RvQBkhế đànP3mHdrg hoànicW4UYg vicW4UYà xr ngồi8RvQBk thP3mHdrẳng xrlưng lên.
Lão HaicW4UYgrid gàxro to:
"Giỏi lắm,icW4UY Harry!"
Mọi n8RvQBkgười hicW4UYè 8RvQBknhau hoaxrn hôP3mHdr, ngoạ8RvQBki tP3mHdrrừ MicW4UYalfoy, CrabP3mHdrbe vxrà Goyxrle. LãP3mHdro Hagri8RvQBkd lạiicW4UY hỏi:
"S8RvQBkao? 8RvQBkCó icW4UYai khP3mHdrác muốnP3mHdr nP3mHdrgao dxru không?"
Thành cicW4UYông củaxr Harr8RvQBky đãicW4UY icW4UYkhiến chxro đámicW4UY họxrc sinicW4UYh 8RvQBk cP3mHdròn l8RvQBkại thêmicW4UY bạxro gaxrn, chúngxr hèicW4UY nhaicW4UYu trèoicW4UY xrqua h8RvQBkàng rà8RvQBko vào8RvQBk bãixr chănicW4UY thả.P3mHdr 8RvQBk L8RvQBkão Hagrixrd tháoP3mHdr dâyxr cicW4UYho từ8RvQBkng P3mHdrcon BằngP3mHdr 8RvQBkMã một,xr icW4UYvà 8RvQBkkhắp b8RvQBkãi chăn8RvQBk th8RvQBkả cxrhỗ 8RvQBk nàxro cũnP3mHdrg cóxr những8RvQBk 8RvQBkđứa họxrc trxrò P3mHdrcúi mìnP3mHdrh chàoxr mộP3mHdrt cáchicW4UY đầP3mHdry cănicW4UYg ticW4UYhẳng. xr NeviP3mHdrlle cP3mHdrứ chP3mHdrạy tớiicW4UY chP3mHdrạy l8RvQBkui icW4UYquanh cxron quáiP3mHdr thicW4UYú củicW4UYa xrnó, icW4UYnhưng c8RvQBkon đP3mHdró 8RvQBk khônP3mHdrg cP3mHdró vẻP3mHdr gì8RvQBk muốP3mHdrn icW4UYkhuỵu chânP3mHdr xuốicW4UYng. Ro8RvQBkn 8RvQBkvà HermiP3mHdrone icW4UYthì thựcicW4UY tậpP3mHdr 8RvQBkvới xr c8RvQBkon 8RvQBkBằng Mxrã xrmàu 8RvQBkhột dẻ8RvQBk. Harxrry bâP3mHdry 8RvQBkgiờ chỉxr đứxrng quP3mHdran sicW4UYát thôi.
Malfoy, Cra8RvQBkbbe v8RvQBkà GP3mHdroyle icW4UYđã gi8RvQBkành đượcicW4UY c8RvQBkon 8RvQBk P3mHdrBuckbeak. C8RvQBkon q8RvQBkuái icW4UYthú icW4UYđã chịuP3mHdr icW4UYcúi chàoxr Malfo8RvQBky. Thằng8RvQBk nàxry đan8RvQBkg 8RvQBkvỗ vỗicW4UY P3mHdrcái P3mHdr mỏP3mHdr cxron vậtP3mHdr, tỏicW4UY icW4UYthái 8RvQBkđộ xrkhinh thị.xr xrNó xrkéo dàicW4UYi xrgiọng, đủicW4UY 8RvQBkto đểP3mHdr HaicW4UYrry cxró P3mHdr t8RvQBkhể nghP3mHdre lọ8RvQBkt tai:
"Mánh icW4UYnày dễ8RvQBk ợicW4UYt. 8RvQBkTao đ8RvQBkã biếtP3mHdr ngaP3mHdry lxrà vậyxr, đếP3mHdrn xr thằ8RvQBkng HarrP3mHdry còP3mHdrn l8RvQBkàm đicW4UYược... Taxro cá8RvQBk lxrà xrmày 8RvQBkđâu 8RvQBkcó gicW4UYì 8RvQBknguy hiểmP3mHdr, pP3mHdrhải xr khônP3mHdrg mậP3mHdry?" Ấyxr l8RvQBkà M8RvQBkalfoy nói8RvQBk 8RvQBkvới P3mHdrcon Buckbeak8RvQBk. "8RvQBkPhải kicW4UYhông mậy,P3mHdr coP3mHdrn cụcxr 8RvQBk súcP3mHdr bự8RvQBk tồP3mHdr 8RvQBkxấu xí?"
Chuyện xP3mHdrảy icW4UYra lP3mHdrúc đóP3mHdr nha8RvQBknh nhxrư án8RvQBkh cP3mHdrhớp củxra P3mHdr n8RvQBkhững cáiicW4UY móicW4UYng vP3mHdruốt thépicW4UY. Liền8RvQBk nga8RvQBky đó,P3mHdr MalicW4UYfoy thốt8RvQBk lêP3mHdrn P3mHdrmột tiếnP3mHdrg rú8RvQBk đ8RvQBkau P3mHdr đP3mHdrớn icW4UYchói lói,P3mHdr icW4UYlão Hagrixrd thìxr icW4UYvật lộxrn P3mHdrvới icW4UYcon Buckbea8RvQBkk đểicW4UY tricW4UYòng cáiicW4UY vònP3mHdrg 8RvQBk cổ8RvQBk vôP3mHdr nxró icW4UYtrong khxri nxró hầxrm hicW4UYè xôicW4UYng tP3mHdrới Malfo8RvQBky. Thằng8RvQBk đóxr đangicW4UY 8RvQBknằm quằicW4UYn P3mHdr qxruại tP3mHdrrên bxrãi cxrỏ, máuicW4UY micW4UYe c8RvQBkhảy ưicW4UYớt cxrả tấmP3mHdr icW4UYáo chùng.
Malfoy gP3mHdrào xrthét P3mHdrtrong P3mHdrkhi P3mHdrcả lớpP3mHdr kxrinh hP3mHdroàng đứnxrg trông:
xr"Tôi xrchết mấicW4UYt! Nhìn8RvQBk tôi8RvQBk đâyP3mHdr n8RvQBkè, tôicW4UYi xrđang hấpP3mHdr h8RvQBkối. Coxrn quá8RvQBki vậxrt ấ8RvQBky giếtP3mHdr tôi."
Lãxro HP3mHdragrid đ8RvQBkã trắP3mHdrng bệP3mHdrch điicW4UY. LP3mHdrão nói:
"Trò P3mHdrkhông chếtP3mHdr đâicW4UYu! 8RvQBkCó aicW4UYi giúp8RvQBk tôiicW4UY micW4UYột taicW4UYy... xrphải đemicW4UY 8RvQBknó ricW4UYa khỏiP3mHdr chỗ8RvQBk này..."
Hermion8RvQBke chạxry đxri mP3mHdrở cánh8RvQBk xrcổng xrtrong kicW4UYhi lãxro icW4UY Hag8RvQBkrid nicW4UYhấc b8RvQBkổng Ma8RvQBklfoy lêP3mHdrn mộicW4UYt cáxrch dxrễ dàng.xr xrKhi lãoP3mHdr Hagrxrid 8RvQBkbồng MalicW4UYfoy icW4UY đicW4UYi nganicW4UYg, H8RvQBkarry nhìnicW4UY ticW4UYhấy icW4UYmột vP3mHdrết thươnicW4UYg icW4UYdài vP3mHdrà sP3mHdrâu trê8RvQBkn cxránh xrtay P3mHdr Malfxroy; máuP3mHdr nhễ8RvQBku giP3mHdrọt trênicW4UY cỏxr k8RvQBkhi l8RvQBkão HagriicW4UYd bồngP3mHdr Malfo8RvQBky chạyicW4UY l8RvQBkên dốicW4UYc về8RvQBk icW4UY xrphía tòaicW4UY P3mHdrlâu đài.
Lớp xrhọc icW4UYChăm P3mHdrsóc Si8RvQBknh vậtP3mHdr Huyxrền b8RvQBkí rxrun r8RvQBkẩy bướ8RvQBkc P3mHdr the8RvQBko sxrau. BọnicW4UY hicW4UYọc siP3mHdrnh nhicW4UYà Slytherxrin icW4UYđều hèxr nhaP3mHdru lP3mHdra óP3mHdr lxrão Haxrgrid. P3mHdrPansy xr ParkiicW4UYnson rànP3mHdr rxrụa nướcxr micW4UYắt nói:
"Phải đuổicW4UYi ônP3mHdrg ấicW4UYy ngay!"
8RvQBkDean ThomaP3mHdrs chặP3mHdrn lờxri icW4UYcon bé:
"Đó l8RvQBkà lỗiP3mHdr c8RvQBkủa Malfoy."
Crabbe icW4UYvà GoylicW4UYe gồngicW4UY P3mHdrbắp thịticW4UY củaxr tụixr P3mHdrnó icW4UYlên đ8RvQBkầy vicW4UYẻ đxre dọa.
Cả 8RvQBkbọn đãP3mHdr tricW4UYèo P3mHdrlên icW4UYhết nhữngP3mHdr xrbậc thềm8RvQBk đáicW4UY để8RvQBk bước8RvQBk vào8RvQBk Ti8RvQBkền sảnh.xr icW4UYPansy nói:
"Tôi phảixr đ8RvQBki xicW4UYem cxroi bicW4UYạn P3mHdrấy cxró s8RvQBkao không?"
Cả P3mHdrbọn cùnxrg nh8RvQBkìn icW4UYtheo 8RvQBkPansy cP3mHdrhạy nxrhanh lxrên 8RvQBkcầu icW4UY than8RvQBkg c8RvQBkẩm thạcicW4UYh. Bọn8RvQBk họcP3mHdr si8RvQBknh nhà8RvQBk P3mHdrSlytherin v8RvQBkẫn cònP3mHdr 8RvQBkca cẩmicW4UY P3mHdrlão Hag8RvQBkrid P3mHdr khP3mHdri k8RvQBkéo nxrhau điP3mHdr vềxr hướngP3mHdr phònicW4UYg sixrnh xrhoạt chunxrg củ8RvQBka P3mHdrtụi nó8RvQBk dướiP3mHdr tầP3mHdrng hầm.P3mHdr xr HarP3mHdrry, RoicW4UYn vicW4UYà HeP3mHdrrmione 8RvQBklên icW4UYcầu than8RvQBkg vềxr 8RvQBktháp Gryffindor.
Hermio8RvQBkne licW4UYo lP3mHdrắng hỏi:
"Các bạnxr icW4UYnghĩ nóicW4UY cóicW4UY icW4UYsao không?"
Harry nói:
"DĩP3mHdr nh8RvQBkiên làP3mHdr P3mHdrkhông 8RvQBksao rồi8RvQBk, 8RvQBkbà PomfricW4UYey cxró 8RvQBkthể vá8RvQBk mấyicW4UY vếtxr txrhương cP3mHdrhỉ tP3mHdrrong vònxrg micW4UYột P3mHdrhai giây."
Harry từnicW4UYg đxrược bàxr 8RvQBky táP3mHdr trưicW4UYởng đóP3mHdr P3mHdrchữa P3mHdrlành mP3mHdrột cácicW4UYh kỳP3mHdr di8RvQBkệu icW4UYnhững thư8RvQBkơng tíc8RvQBkh cònxr trầmicW4UY trọng8RvQBk hơnicW4UY nhiều.
Ron P3mHdrcũng tP3mHdrỏ ricW4UYa lxro lắng:
"D8RvQBkù sicW4UYao thxrì chuyệicW4UYn đ8RvQBkó mà8RvQBk xrxảy rxra txrrong 8RvQBkbuổi dicW4UYạy icW4UY đầuxr tiênicW4UY cP3mHdrủa báP3mHdrc Hag8RvQBkrid thìP3mHdr icW4UYquả icW4UYlà tệxr hạixr hếticW4UY chỗ8RvQBk nóxri. Txrhể nàicW4UYo thicW4UYằng 8RvQBk MicW4UYalfoy cũnxrg quậy8RvQBk xrbác ấy8RvQBk cicW4UYho mà8RvQBk coi..."
Ba đứaP3mHdr icW4UYtụi nicW4UYó licW4UYà nhP3mHdrững đxrứa icW4UYđầu P3mHdrtiên icW4UYđi x8RvQBkuống ĐạiP3mHdr P3mHdr SảP3mHdrnh 8RvQBkđường đicW4UYể ăP3mHdrn bữaicW4UY tối,P3mHdr icW4UYhy icW4UYvọng gặpP3mHdr lxrão HagriP3mHdrd, nxrhưng cicW4UYhẳng 8RvQBkthấy lãoxr 8RvQBk đicW4UYâu cicW4UYả. HeicW4UYrmione không8RvQBk bxruồn đụngP3mHdr nicW4UYĩa vôP3mHdr muốnP3mHdr bicW4UYánh bípicW4UY tết8RvQBk icW4UYvà txrhận. Cxrô xrbé P3mHdr xrlo P3mHdrlắng nói:
"Người icW4UYta đâuicW4UY cxró đuổiP3mHdr P3mHdrbác ấy,8RvQBk icW4UYđúng không?"
Ron cP3mHdrũng xrchẳng m8RvQBkàng gìxr ă8RvQBkn uống:
"Họ khxrông nênicW4UY đuổicW4UYi xrbác ấy..."
Harry icW4UYquan sá8RvQBkt bàicW4UYn ăxrn củaxr nxrhà SlythericW4UYin. icW4UYMột icW4UY nhó8RvQBkm đ8RvQBkông, gồm8RvQBk cảP3mHdr Crabb8RvQBke P3mHdrvà G8RvQBkoyle, icW4UYđang icW4UYtúm txrụm vớ8RvQBki nhaxru, P3mHdrsay s8RvQBkưa xrbàn xr bạc.8RvQBk icW4UYHarry cxrhắc 8RvQBkchắn là8RvQBk mấy8RvQBk đứicW4UYa đóicW4UY đ8RvQBkang txrhêm m8RvQBkắm thêmP3mHdr muố8RvQBki cicW4UYho 8RvQBkcâu xr chP3mHdruyện MalicW4UYfoy bicW4UYị thươngP3mHdr thànhP3mHdr tr8RvQBkầm trọng.
Ron rầuicW4UY r8RvQBkĩ nói:
"Thôi tP3mHdrhì, cũngicW4UY khP3mHdrông ticW4UYhể nicW4UYói hxrôm 8RvQBknay khP3mHdrông phảiP3mHdr làicW4UY ngà8RvQBky đầuxr ticW4UYiên họicW4UYc thúxr vị."
Sau 8RvQBkbữa ănicW4UY tố8RvQBki, xrba đứaicW4UY quxray trở8RvQBk vP3mHdrề ph8RvQBkòng 8RvQBksinh xr icW4UYhoạt chP3mHdrung P3mHdrvà cP3mHdrố tP3mHdrập tru8RvQBkng 8RvQBklàm P3mHdrbài tậpxr màicW4UY giáoicW4UY sưP3mHdr McGonagal8RvQBkl đxrã icW4UYra ch8RvQBko P3mHdr tụiP3mHdr nó8RvQBk. Nhưngxr cicW4UYả bicW4UYa đứa8RvQBk cứicW4UY chốcicW4UY xrchốc lxrại P3mHdrngừng học,P3mHdr lxriếc 8RvQBknhìn P3mHdrra ngxroài 8RvQBk cửaxr sổP3mHdr cxrủa toàxr tháp.xr Haxrrry độtP3mHdr nhixrên nói:
"Có 8RvQBkánh P3mHdrđèn P3mHdrở cử8RvQBka sổxr icW4UYnhà bác8RvQBk Hagrid."
Ron nicW4UYhìn đồnP3mHdrg hồP3mHdr xrđeo icW4UYtay củxra nó:
"Nếu ticW4UYụi mìnicW4UYh gấpxr gápP3mHdr P3mHdrlên 8RvQBkthì tụixr P3mHdrmình vẫnicW4UY còn8RvQBk kịpP3mHdr đểxr chicW4UYạy xuốnxrg dướ8RvQBki thxrăm bá8RvQBkc ấyicW4UY, 8RvQBkvẫn còn8RvQBk sớm8RvQBk mà..."
Hermione P3mHdrnói chậmicW4UY rãi:
"Mìnhxr khôngxr biết..."
Harry thấyP3mHdr P3mHdrcô icW4UYbé liicW4UYếc nhì8RvQBkn mình.8RvQBk Nóxr xrnói ngay:
"Mình đượcP3mHdr ph8RvQBkép điP3mHdr ngaicW4UYng icW4UYqua sP3mHdrân t8RvQBkrường mà.P3mHdr 8RvQBk 8RvQBkSirius BlaicW4UYck icW4UYchưa vượt8RvQBk quxra đượcicW4UY mấyicW4UY viên8RvQBk giáicW4UYm ngụicW4UYc AicW4UYzkaban icW4UYcanh P3mHdrgác ởxr P3mHdr đây,xr đúnicW4UYg không?"
Vậy 8RvQBklà bxra icW4UYđứa dọnxr dicW4UYẹp 8RvQBkđồ đicW4UYạc, kéP3mHdro nxrhau P3mHdrchui 8RvQBkqua 8RvQBk cá8RvQBki lỗ8RvQBk BP3mHdrà Béo,xr vuicW4UYi mừngxr icW4UYvì khônP3mHdrg xrgặp aP3mHdri hế8RvQBkt trênxr 8RvQBkđường P3mHdrđi icW4UYtới cxrửa chí8RvQBknh, 8RvQBk bởixr P3mHdrvì tụxri icW4UYnó cxrũng kP3mHdrhông thựcxr sự8RvQBk tiicW4UYn xrchắc lP3mHdrà txrụi nóicW4UY đượcP3mHdr phéicW4UYp đP3mHdri ricW4UYa 8RvQBk ngo8RvQBkài haxry không.
Cỏ8RvQBk ticW4UYrên sân8RvQBk vẫnxr cònxr ướtP3mHdr vxrà nP3mHdrgả mxràu đen8RvQBk thicW4UYui 8RvQBk P3mHdrtrong áicW4UYnh hoà8RvQBkng hôP3mHdrn. xrKhi 8RvQBktới đxrược cănxr chòiicW4UY cP3mHdrủa lãicW4UYo Hagrxrid, bicW4UYa đ8RvQBkứa xrnhỏ g8RvQBkõ xr cửaxr vàP3mHdr n8RvQBkghe tiP3mHdrếng gicW4UYầm 8RvQBkgừ b8RvQBkên tronxrg vọP3mHdrng ra:
"Vô đi!"
Lão HagP3mHdrrid đicW4UYang nxrgồi thừicW4UY ngườicW4UYi bP3mHdrên icW4UYbàn gỗP3mHdr đã8RvQBk 8RvQBkmòn P3mHdr s8RvQBkờn cicW4UYủa lãxro, coicW4UYn chóP3mHdr P3mHdrsăn FanP3mHdrg icW4UYthì icW4UYgác cP3mHdrái P3mHdrđầu xrnó trên8RvQBk đùixr c8RvQBkhủ. CicW4UYhỉ nicW4UYhìn icW4UY mộxrt cicW4UYái cicW4UYũng đủ8RvQBk 8RvQBkbiết lão8RvQBk Hag8RvQBkrid đicW4UYã uốnP3mHdrg khP3mHdrá nhiP3mHdrều rưxrợu. TrướicW4UYc mxrặt licW4UYão xr l8RvQBkà mộxrt cáP3mHdri xrvại thxriếc t8RvQBko 8RvQBkgần bằngicW4UY cáP3mHdri P3mHdrxô, vàicW4UY P3mHdrlão dưP3mHdrờng nicW4UYhư khóxr khăP3mHdrn 8RvQBklắm xr mớiP3mHdr tậ8RvQBkp tP3mHdrrung P3mHdrđược tixrnh P3mHdrthần P3mHdrđể nhậxrn ricW4UYa 8RvQBkba đứaicW4UY nhỏ.
xrKhi đicW4UYã nP3mHdrhận ricW4UYa cP3mHdrhúng, lãoxr lP3mHdrè nhè:
"Kỷ lụcicW4UY cxrhứ P3mHdrchẳng icW4UYchơi. Đxrố icW4UYmà 8RvQBkkiếm 8RvQBkra đượcicW4UY trướP3mHdrc P3mHdrđây từngP3mHdr cxró 8RvQBkmột t8RvQBkhầy gixráo nàoxr chỉxr icW4UYlàm thicW4UYây giáicW4UYo đxrúng cóP3mHdr mộtxr ngày."
Hermione 8RvQBkthở mạnh:
"Bác cP3mHdrhưa bịP3mHdr đu8RvQBkổi màxr, bácP3mHdr Hagrid!"
Lão Hxragrid hxrớp thxrêm mộicW4UYt ngụmP3mHdr icW4UYto 8RvQBknữa của8RvQBk icW4UYcái ticW4UYhứ gìP3mHdr đóP3mHdr tricW4UYong P3mHdrcái vại,icW4UY giọng8RvQBk củ8RvQBka lãoxr P3mHdrnghe txrhê thảmicW4UY hếxrt sức:
"Chưa! xrNhưng P3mHdrđó c8RvQBkhỉ là8RvQBk v8RvQBkấn đềP3mHdr thicW4UYời gianP3mHdr, đúngP3mHdr khônxrg, xrsau kicW4UYhi thằng8RvQBk P3mHdrMalfoy mécxr b8RvQBka nó..."
"Nó rxra sa8RvQBko 8RvQBkrồi hxrở báxrc? ThưP3mHdrơng tP3mHdrích củaxr xrnó đâuicW4UY cicW4UYó trầmicW4UY trọngxr lắicW4UYm hả8RvQBk bác?"
Ron hỏi,P3mHdr saxru kxrhi b8RvQBka đứa8RvQBk cù8RvQBkng ngồP3mHdri xuốngxr qxruây quầxrn bP3mHdrên lã8RvQBko H8RvQBkagrid. Lão8RvQBk P3mHdrnói giọnxrg cháP3mHdrn ngắt:
8RvQBk"Bà PicW4UYomfrey đ8RvQBkã làmicW4UY P3mHdrhết sức8RvQBk để8RvQBk chữa8RvQBk 8RvQBkcho nóicW4UY, nhicW4UYưng nP3mHdró cứicW4UY kêP3mHdru làP3mHdr nóicW4UY vẫnxr xrcòn xrđau lắm.8RvQBk.. cicW4UYứ xrbăng bó..xr. vàxr P3mHdrrên rỉ..."
Harry 8RvQBknói ngay:
"Nó giảP3mHdr bP3mHdrộ đau8RvQBk đó.P3mHdr 8RvQBkBà Po8RvQBkmfrey xrcó ticW4UYhể chữP3mHdra làP3mHdrnh P3mHdr icW4UYmọi vếticW4UY 8RvQBkthương màxr. P3mHdrNăm nicW4UYgoái bà8RvQBk đãxr l8RvQBkàm mọcxr 8RvQBklại gầnicW4UY mộtP3mHdr nửa8RvQBk sốP3mHdr xươxrng chP3mHdro xr chxráu. ThằnicW4UYg xrMalfoy cxrhỉ cố8RvQBk tìnP3mHdrh icW4UYăn 8RvQBkvạ m8RvQBkà thôi."
P3mHdrGiọng licW4UYão Haxrgrid xrnghe cànxrg t8RvQBkhê thảmxr hơn:
P3mHdr"Ban quxrản ticW4UYrị nhà8RvQBk trườngicW4UY dxrĩ nicW4UYhiên làxr đãicW4UY 8RvQBknghe bicW4UYáo P3mHdr cáxro sxrự việc8RvQBk rồi.icW4UY Họ8RvQBk cxrho làicW4UY bácicW4UY P3mHdrbắt đầ8RvQBku P3mHdrbằng xrcon 8RvQBkvật quáicW4UY toxr. 8RvQBkLẽ rP3mHdra icW4UYnên xr 8RvQBkđể xrcon Bằng8RvQBk xrMã ởP3mHdr 8RvQBkbài sauP3mHdr... licW4UYúc icW4UYđầu nênxr icW4UYcho học8RvQBk mấyicW4UY thứxr 8RvQBknhư Nhuyễn8RvQBk Trxrùng P3mHdr và8RvQBk icW4UYđại loạP3mHdri nh8RvQBkư vậy.8RvQBk.. chẳngicW4UY quicW4UYa l8RvQBkà P3mHdrlỗi c8RvQBkủa bác..."
Hermixrone hăngxr xrhái cãi:
"Lỗi của8RvQBk MalficW4UYoy cxrhứ, bicW4UYác Hagrid!"
Harry nói:
"icW4UYTụi icW4UYcon l8RvQBkàm xrnhân P3mHdrchứng P3mHdrcho b8RvQBkác. BP3mHdrác P3mHdrđã 8RvQBknói Bằngxr icW4UY MP3mHdrã sxrẽ icW4UYtấn xrcông nP3mHdrếu bicW4UYị xicW4UYúc phạicW4UYm. Tạixr thằngP3mHdr Malfo8RvQBky khô8RvQBkng chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."