Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày tWJjzhứ nj4aaăm, tôJAzJi vừaj4aa 4ZZmđặt chânWJjz lênj4aa bậcVXoH cửaj4aa lớWJjzp tJAzJhì đãWJjz ng4ZZmhe tiếnVXoHg JAzJbé MJAzJy nũj4aang nWJjzịu: “WJjzThầy WJjzơi.Thầy rảnhWJjz h4ZZmông? j4aaThầy j4aađi co4ZZmi phiJAzJm vớij4aa B4ZZmé Mj4aay VXoHnha. 4ZZmVì bé4ZZm MWJjzy không4ZZm WJjzrủ đượcj4aa WJjzai cả.”.WJjz j4aaRồi j4aatiếng SWJjzinh VXoHđáp trảVXoH VXoHhơi ngWJjzập 4ZZmngừng: “Saoj4aa áVXoHc JAzJvậy? JAzJBé WJjzMy VXoHdễ thj4aaương vậyJAzJ mà4ZZm kJAzJhông aVXoHi đi…4ZZm ch4ZZmo JAzJthầy nămJAzJ VXoHphút VXoHđể suJAzJy nghĩWJjz nhaJAzJ.”. T4ZZmôi rángVXoH đứngVXoH chờJAzJ đWJjzợi ngj4aahe câWJjzu trVXoHả lời4ZZm của4ZZm Sinj4aah WJjzrồi mớWJjzi vJAzJào l4ZZmớp, cứVXoH trVXoHả WJjzlời WJjzlà “thJAzJầy bj4aaận” j4aacho 4ZZmtôi đWJjzi, đừnJAzJg trảJAzJ j4aalời cVXoHâu 4ZZmnào khác. 

“Ừ, cuốiJAzJ tu4ZZmần nàyj4aa tj4aahầy cũngJAzJ khôngJAzJ bậJAzJn. T4ZZmhầy VXoHsẽ đVXoHi vớj4aai bWJjzé 4ZZmMy.”, VXoHcon WJjzbé JAzJMy r4ZZmeo lênWJjz nhWJjzư VXoHbắt đưWJjzợc vàng:4ZZm “HJAzJoan hVXoHô, cá4ZZmm ơnJAzJ thầy.VXoH” M4ZZmột VXoHcâu tVXoHrả lờVXoHi khuyếnj4aa 4ZZmmãi 4ZZmthêm nụWJjz WJjzcười đWJjzẹp như4ZZm JAzJmơ j4aađã j4aalàm 4ZZmtôi chVXoHoáng váVXoHng. Lại4ZZm VXoHthêm j4aamột “WJjzcú sốcJAzJ kiVXoHnh dị”j4aa nữa4ZZm. CoVXoHn bWJjzé đángVXoH ghét,j4aa nWJjzó thiệj4aat lWJjzà mVXoHưu mVXoHa 4ZZmchước quJAzJỷ, nóWJjz dá4ZZmm “phỗnJAzJg tWJjzay JAzJtrên” củaVXoH tô4ZZmi… JAzJnó sẽVXoH biJAzJết tWJjzay tô4ZZmi… tôWJjzi g4ZZmhét nó…j4aa 4ZZmtôi căm4ZZm tVXoHhù nó…tôi…4ZZm Cáj4aai VXoH“ông giVXoHà” VXoHấy cũn4ZZmg dởWJjz hơiJAzJ nJAzJữa, j4aanghĩ tVXoHhế nàJAzJo VXoHmà lạiJAzJ nJAzJhận lờiJAzJ nóVXoH tWJjzhế? CònVXoH tj4aaôi JAzJđây bỏj4aa cVXoHho 4ZZmai? TôiJAzJ ghJAzJét cảj4aa hj4aaai người…
TVXoHôi 4ZZmkhông địnhj4aa VXoHvào hWJjzọc ngJAzJày hômWJjz j4aanay đj4aaâu, nhì4ZZmn hWJjzai ngJAzJười đ4ZZmó mắcWJjz cônWJjzg lênJAzJ tănWJjzg JAzJxông WJjzđiên bấtJAzJ tVXoHử lắmWJjz. Đj4aai về4ZZm ch4ZZmo yWJjzên chuyện4ZZm. Ngj4aahĩ vậWJjzy WJjztôi lij4aaền qj4aauay VXoHlưng WJjzđi xuốnWJjzg cầj4aau thaWJjzng, j4aađang đij4aa lữn4ZZmg thữWJjzng thìJAzJ thầJAzJy WJjzLâm tJAzJừ đ4ZZmâu 4ZZmra vỗJAzJ vj4aaào vj4aaai j4aatôi cáiVXoH bộp,j4aa thầj4aay nhJAzJe răJAzJng: “JAzJChào họj4aac t4ZZmrò cưng,j4aa eWJjzm tínWJjzh trốnVXoH hWJjzọc hả?”4ZZm, VXoHtôi dòWJjzm VXoHthầy cố4ZZm n4ZZmén bực4ZZm WJjzdọc tươiVXoH cười:VXoH j4aa“ TrJAzJốn WJjzrồi mj4aaất q4ZZmuà j4aasao. JAzJEm đj4aai VXoHmua nướWJjzc t4ZZmhôi mà.”.WJjz Nj4aaghe VXoHtới vụWJjz quàj4aa cápJAzJ j4aathầy VXoHLâm cha4ZZmu j4aamày: “HọcVXoH WJjztrò thảVXoHo ghêWJjz nhỉj4aa. ThầyVXoH WJjzđi vWJjzề hổnj4aag VXoHhỏi haj4aan gj4aaì màj4aa đ4ZZmòi quJAzJà rồi.JAzJ Màj4aa thôVXoHi, JAzJcon nítj4aa, kJAzJhông chJAzJấp. Nè”.

Thầy lụ4ZZmc cWJjzặp đưaVXoH cVXoHho tJAzJôi mJAzJột VXoHcái vòng4ZZm mộc4ZZm j4aagỗ, mộ4ZZmt c4ZZmái đĩaWJjz CWJjzD cWJjzủa Traj4aademark. Thán4ZZmh VXoHthần 4ZZmơi! áiVXoH CWJjzD nàj4aay tô4ZZmi lùnVXoHg tj4aaìm k4ZZmhắp th4ZZmành phJAzJố màWJjz khWJjzông t4ZZmhấy j4aamà nWJjzay cVXoHó rồiJAzJ, sunVXoHg sư4ZZmớng quj4aaá. TWJjzôi 4ZZmôm siếtVXoH cJAzJái j4aaCD troWJjzng WJjztay JAzJlảm nhảm:WJjz “JAzJOh 4ZZmmy godj4aa, mj4aay gJAzJod. Đồ4ZZm hj4aaiếm, đồVXoH hiế4ZZmm. j4aaCám JAzJơn thầy,j4aa thj4aaầy VXoHnumber oj4aane.”, thầyVXoH cưj4aaời JAzJha hảWJjz WJjzxoa đầ4ZZmu tôiVXoH: “Được,VXoH WJjznumber WJjzone thìVXoH được4ZZm. Àj4aa! CòVXoHn c4ZZmó hJAzJai 4ZZmcái JAzJvé j4aađi hộWJjzi chợj4aa nè.4ZZm CVXoHho VXoHem luôVXoHn, rủVXoH aJAzJi JAzJthì rủ.”

Vừa n4ZZmghe tớij4aa hWJjzai 4ZZmcái véJAzJ j4aalàm VXoHtôi WJjzlại liWJjzên tưởngj4aa cản4ZZmh kWJjzhi nJAzJãy, nồJAzJng độVXoH má4ZZmu JAzJđiên củVXoHa tô4ZZmi VXoHlại chạyWJjz ngượj4aac lên4ZZm. NgaWJjzy lập4ZZm tứcJAzJ tVXoHôi c4ZZmầm đĩa4ZZm CJAzJD lVXoHẫn cáiJAzJ vòng,VXoH mấyVXoH WJjzcái WJjzvé đVXoHưa j4aalại WJjzcho j4aathầy LâmWJjz, WJjzcau cVXoHó: “EmWJjz 4ZZmtrả thVXoHầy hJAzJết nè.JAzJ Giờ4ZZm eWJjzm đij4aa WJjzvề đâJAzJy. 4ZZmTrốn hWJjzọc hôj4aam j4aanay 4ZZmluôn. Đ4ZZmiên rồi,VXoH quJAzJê rồi.”.j4aa Cá4ZZmi 4ZZmthái độj4aa kìVXoH quặcWJjz củaWJjz t4ZZmôi làmVXoH thầyVXoH LâWJjzm kVXoHhông hiểuVXoH j4aamô j4aatê WJjzgì hết4ZZm, thầy4ZZm khVXoHệ nệJAzJ xáchJAzJ đVXoHống qVXoHuà chJAzJạy JAzJtheo tôi4ZZm: “Ê,j4aa VXoHê. GVXoHì VXoHkì vJAzJậy? Ej4aam VXoHbị hâVXoHm hả?JAzJ Tu4ZZmi quýWJjznh cj4aahết bâ4ZZmy g4ZZmiờ. Réoj4aa VXoHmua quJAzJà chWJjzo đãWJjz giờWJjz khJAzJông VXoHlấy là4ZZm 4ZZmsao?”, j4aasẵng cVXoHơn điên4ZZm đaVXoHng cu4ZZmồn VXoHcuộn tôJAzJi quaWJjzy lạij4aa tVXoHrút giậnj4aa lêVXoHn t4ZZmhầy luôn,WJjz tôWJjzi quVXoHay lạiWJjz j4aagắt: “Ừ4ZZm đJAzJấy, JAzJem hâmj4aa, e4ZZmm JAzJđiên. EJAzJm ghéVXoHt cVXoHái ôngVXoH đj4aaó, e4ZZmm ghétWJjz j4aacon JAzJbé đó,WJjz j4aaem ghJAzJét tJAzJhầy l4ZZmuôn. EWJjzm VXoHvề…Vĩnh biệt…”.

Thầy Lj4aaâm đuổi4ZZm tj4aaheo nVXoHắm dâ4ZZmy c4ZZmặp tôiVXoH kéJAzJo lại:JAzJ “Êj4aa j4aa, vVXoHừa VXoHphải tWJjzhôi nhJAzJa. TWJjzui VXoHlàm gìJAzJ mWJjzà ghétWJjz tuiWJjz? Ej4aam đanJAzJg 4ZZmgiận VXoHai m4ZZmà đij4aaên VXoHdữ vVXoHậy? Cáj4aai ôngJAzJ j4aathầy Sij4aanh đWJjzó WJjzhả? j4aaNgồi x4ZZmuống kểj4aa tuj4aai ngheVXoH.”. NWJjzói 4ZZmxong, thầyJAzJ cJAzJầm dâyj4aa 4ZZmcặp WJjzkéo tôj4aai 4ZZmngồi xuốngWJjz chânj4aa JAzJcầu than4ZZmg. 4ZZmSẵn đan4ZZmg j4aacó ngườiJAzJ cần4ZZm chj4aaia sẻ,VXoH tôWJjzi 4ZZmphun 4ZZmra mộtJAzJ trVXoHàng cJAzJho hVXoHạ hỏaWJjz. 4ZZmSau khj4aai ngj4aahe xoJAzJng JAzJcâu cj4aahuyện tWJjzhầy Lj4aaâm nVXoHhìn tôVXoHi JAzJmỉm cườiVXoH vỗJAzJ vaWJjzi aVXoHn ủj4aai: “WJjzThua ke4ZZmo nàyVXoH WJjzbày keJAzJo khác.WJjz ĐừJAzJng nảnVXoH chí…VXoH j4aanhưng cój4aa điề4ZZmu…”, WJjztôi nhìnj4aa thầWJjzy lạ4ZZm l4ZZmẫm: “NhWJjzưng VXoHsao WJjzhả thầy?”.ThầyJAzJ WJjzLâm cj4aaau mặJAzJt lạ4ZZmi VXoHđưa hJAzJai 4ZZmtay vj4aaéo haj4aai VXoHmá tôWJjzi WJjzlèm bJAzJèm: “CáVXoHi tJAzJội ngốcJAzJ JAzJlà mj4aaột nj4aaè. CVXoHái tWJjzội vôVXoH duyênJAzJ, dVXoHám tJAzJrút giậnj4aa lWJjzên tu4ZZmi lVXoHà j4aahai nèWJjz, j4aavà đVXoHiên khùn4ZZmg lJAzJà j4aaba. CWJjzhừa chj4aaưa?”, vVXoHì đ4ZZmau màJAzJ tJAzJôi VXoHla j4aaoai oái:VXoH “Ối,VXoH đj4aaau quá!4ZZm!! TJAzJha cWJjzho ej4aam. Ej4aam chừaWJjz rồi,JAzJ eJAzJm chừaVXoH rồi.”.

Khi thầVXoHy LâmWJjz bỏj4aa 4ZZmtay j4aara, t4ZZmôi ngồij4aa đưVXoHa WJjztay xj4aaoa xoJAzJa ha4ZZmi m4ZZmá j4aađầy nhữngWJjz vVXoHết đỏWJjz phụnVXoHg 4ZZmphịu: “TJAzJhầy á4ZZmc JAzJcòn hơVXoHn Sinj4aah nữaJAzJ, nhéVXoHo đaVXoHu j4aaquá. JAzJUi daj4aa! JAzJEm ngWJjzốc chWJjzỗ nào?”VXoH. Thầyj4aa LâmJAzJ tj4aaheo thóWJjzi qVXoHuen đưaWJjz ta4ZZmy miJAzJết 4ZZmcằm: “JAzJLại cònWJjz kVXoHhông n4ZZmữa hảj4aa? TựWJjz dVXoHưng đemWJjz chJAzJo coJAzJn bVXoHé MJAzJy đVXoHó cáij4aa véWJjz làj4aam gì?VXoH”, 4ZZmtôi đưaVXoH tJAzJay lWJjzên g4ZZmãi đầu:JAzJ “EmJAzJ đâu4ZZm cWJjzó VXoHngờ cVXoHon nhỏJAzJ đ4ZZmó đúj4aang túyj4aap “tự4ZZm nhJAzJiên j4aanhư ngườiVXoH WJjzHà 4ZZmNội” đâu?j4aa”. VừaWJjz lú4ZZmc 4ZZmđó 4ZZmchuông j4aareng lên,4ZZm thầVXoHy kéWJjzo tWJjzôi đẩy4ZZm vWJjzề phíWJjza cầ4ZZmu 4ZZmthang b4ZZmảo: “ThJAzJôi tớij4aa giờWJjz họj4aac rồi4ZZm, đi4ZZm hJAzJọc j4aađi.Chuồn lJAzJà JAzJbiết VXoHtay tui.”

Chương 16

Thẻ:thua t4ZZmhay 4ZZmem yj4aaeu anh

Nhác tJAzJhấy mặVXoHt tôiVXoH, cWJjzon béVXoH j4aaMy 4ZZmđã lănVXoHg xănWJjzg: “Cj4aahị ơi,4ZZm e4ZZmm mờij4aa thj4aaầy đWJjzi. ThầVXoHy đồj4aang WJjzý rồVXoHi JAzJđấy JAzJchị ạ.WJjz”, WJjztôi nhìVXoHn j4aanó mỉj4aam cườVXoHi àJAzJ lWJjzên VXoHmột 4ZZmcâu VXoHra chiềWJjzu ngạWJjzc nhiVXoHên lắ4ZZmm. Co4ZZmn quỷ…j4aa tJAzJa bẻj4aa cWJjzổ mi…lạij4aa còVXoHn j4aakhoe nữWJjza hảVXoH? MớiVXoH JAzJdằn đượcVXoH cWJjzơn j4aatức xonWJjzg, giVXoHờ JAzJnó lạiVXoH “JAzJquạt” cj4aaho WJjzbùng lWJjzên. Nghj4aae JAzJnó lj4aaíu lVXoHo JAzJmà VXoHlòng tJAzJôi ngWJjzhẹn ngàj4aao.Mình quảJAzJ 4ZZmlà điên,JAzJ vừaVXoH đj4aaiên vừa4ZZm ngốc!4ZZm NWJjzó j4aathì vuj4aai rồWJjzi VXoHchủ nhật4ZZm đượcWJjz điWJjz VXoHxem pJAzJhim VXoHvới Sij4aanh 4ZZmcòn mìn4ZZmh l4ZZmại nằj4aam nhà…chánVXoH ngắt.

Sinh cũn4ZZmg “kWJjzhông biết”VXoH nỗi4ZZm VXoHlòng củaj4aa tôj4aai, aWJjznh VXoHvui vẻ4ZZm đếVXoHn bWJjzên tj4aaôi mỉm4ZZm cười:4ZZm JAzJ“ CVXoHhủ nhậJAzJt điWJjz xeWJjzm ph4ZZmim WJjzsướng ha.VXoH” 4ZZmTôi cười4ZZm nJAzJhạt t4ZZmhếch đáVXoHp lạJAzJi WJjzanh: “Vâng!JAzJ NhưJAzJng sướngWJjz đâ4ZZmu bJAzJằng aj4aai j4aakia, điVXoH JAzJhai mWJjzình mớiVXoH vuJAzJi. TWJjzhế mà4ZZm dj4aaám bảoJAzJ JAzJcô AWJjzn khWJjzông rảnh4ZZm cu4ZZmối tuVXoHần cVXoHơ j4aađấy.”. NgJAzJhe 4ZZmtôi nó4ZZmi mócj4aa nóVXoHi mỉaj4aa thếVXoH, j4aaanh caj4aau mặtJAzJ lườmj4aa tôi:JAzJ “LạiJAzJ ănJAzJ nóij4aa VXoHkiểu JAzJđó j4aanữa. Muốnj4aa tôiVXoH cVXoHho mộWJjzt 4ZZmkí vàoj4aa đầu4ZZm kVXoHhông hả?JAzJ AWJjzi vớ4ZZmi ai?”.

Tôi nVXoHhìn aVXoHnh con4ZZmg môj4aai lêVXoHn, nóiJAzJ khoáyVXoH thêmJAzJ tiếj4aang JAzJnữa: “Em4ZZm j4aanói 4ZZmai WJjzđó chứ4ZZm cóJAzJ JAzJnói thầyWJjz VXoHđâu. VXoHNgộ WJjzà!”, nóiWJjz x4ZZmong tj4aaôi cắVXoHp cJAzJặp VXoHquay lJAzJưng VXoHđi xuWJjzống WJjzbàn bVXoHét ngJAzJồi họcVXoH. SinVXoHh j4aaphùng maj4aang khoanWJjzh taJAzJy thởJAzJ dàiJAzJ, còj4aan coj4aan j4aabé VXoHMy VXoHhết nh4ZZmìn tôij4aa rồiVXoH lạ4ZZmi VXoHnhìn a4ZZmnh chVXoHả hiểJAzJu gì4ZZm cả.

Suốt bu4ZZmổi họcWJjz nỗ4ZZmi buồn4ZZm cháWJjzn j4aacứ lơ4ZZm m4ZZmơ trJAzJong j4aatôi. WJjzHễ nh4ZZmìn Sinj4aah VXoHtôi WJjzlại 4ZZmthấy nghèWJjzn nghẹJAzJn nơVXoHi cuốngVXoH họng.WJjz VXoHSao m4ZZmà JAzJchán ghêJAzJ j4aata! C4ZZmó lẽJAzJ lj4aaà ngà4ZZmy chủj4aa nh4ZZmật tôiWJjz 4ZZmnên ngủj4aa VXoHsuốt JAzJcả 4ZZmngày. VìJAzJ biết4ZZm đâWJjzu troWJjzng mơVXoH tJAzJôi sWJjzẽ JAzJmơ thấyVXoH j4aaanh vàWJjz tVXoHôi VXoHđi WJjzxem phWJjzim thVXoHì sVXoHao, nj4aahư thWJjzế cònJAzJ đượWJjzc hơ4ZZmn n4ZZmhìn WJjzthấy WJjzcon WJjzbé VXoHấy cứWJjz lởnVXoH vVXoHởn bêj4aan anh….

Khi j4aanghe tiJAzJếng chuôj4aang rVXoHeng, j4aatôi là4ZZm ngườij4aa vọ4ZZmt 4ZZmra trướcWJjz nhất.j4aa ĐJAzJi VXoHvề chJAzJo VXoHlẹ đWJjzể 4ZZmra quWJjzán ngồ4ZZmi nhâj4aam nJAzJhi đểJAzJ “qWJjzuên” buồn.JAzJ Kh4ZZmi tôVXoHi đanWJjzg đểj4aa x4ZZme 4ZZmtôi VXoHthấy thầyVXoH WJjzLâm v4ZZmà anWJjzh đứn4ZZmg nWJjzói chuyện4ZZm j4aaở j4aahành la4ZZmng phJAzJòng giáoJAzJ VXoHvụ rVXoHa cWJjzhiều vuj4aai vẻj4aa JAzJlắm, cáWJjzi nj4aaụ cườij4aa VXoHquyến rWJjzũ đ4ZZmó giờWJjz tVXoHôi thấJAzJy ghé4ZZmt kin4ZZmh kWJjzhủng. Vớij4aa JAzJai cũngJAzJ cườiJAzJ đưj4aaợc. Tj4aaôi thấtJAzJ thểVXoHu dẫWJjzn VXoHxe 4ZZmra khỏi4ZZm VXoHchỗ giWJjzữ, VXoHcúi j4aamặt xuốJAzJng đJAzJất lắj4aac đầu4ZZm chánWJjz nản4ZZm rJAzJồi lj4aaẩm nh4ZZmẩm: VXoH“ CuWJjzối tVXoHuần nà4ZZmy mì4ZZmnh 4ZZmlàm g4ZZmì đây,j4aa JAzJlại đi4ZZm 4ZZmra quáj4aan cWJjzà 4ZZmphê vàVXoH ngWJjzồi ngắm4ZZm JAzJsao hj4aaả?Hay vặn4ZZm máWJjzy lạJAzJnh tronJAzJg j4aaphòng vàj4aa cuố4ZZmn mềnJAzJ nằWJjzm ngủ?4ZZm” TênVXoH WJjzgiữ xWJjze thấyj4aa tWJjzhái độWJjz tôiJAzJ JAzJnhư thWJjzế cũn4ZZmg mắcJAzJ cười,VXoH JAzJhắn chọc:4ZZm VXoH“ SWJjzao vậy,VXoH VXoHthất tìnj4aah hảj4aa JAzJcưng? j4aaCuối tuầJAzJn JAzJkhông j4aaai điJAzJ 4ZZmchơi vớiJAzJ cưng4ZZm WJjzhả?Anh VXoHđi WJjzcho nè.”.JAzJ Á4ZZm WJjzà! DáJAzJm ch4ZZmọc WJjzbà à,JAzJ JAzJbà JAzJđang cơJAzJn điênJAzJ đây4ZZm. 4ZZmMày tớiJAzJ WJjzsố rWJjzồi. Ngj4aahĩ thếj4aa tôiJAzJ JAzJbuông thỏngJAzJ hắj4aan một4ZZm j4aacâu: 4ZZm“Dạ, cj4aaám j4aaơn lònJAzJg tốt4ZZm củ4ZZma anh4ZZm. AnJAzJh l4ZZmo VXoHthu tiềnJAzJ giữj4aa xJAzJe điJAzJ, 4ZZmđừng WJjzở đVXoHó VXoHrảnh r4ZZmỗi lWJjzo cJAzJho emWJjz, bảo4ZZm vVXoHệ VXoHla anJAzJh bâj4aay JAzJgiờ. 4ZZmEm đaWJjzng vội4ZZm, WJjzanh JAzJvui lòn4ZZmg VXoHthu tiềJAzJn giữVXoH xVXoHe j4aanhanh VXoHlên cj4aahút đượcj4aa không?”.j4aa j4aaGã giữ4ZZm JAzJxe cứnJAzJg h4ZZmọng nhj4aaìn tôVXoHi, tWJjzức tốij4aa lắVXoHm nhưVXoHng tVXoHất 4ZZmnhiên hắj4aan khôJAzJng thểj4aa pVXoHhản báJAzJc gì.WJjz TWJjzôi đãWJjz quáJAzJ lịcJAzJh sự.

Gần VXoHra tj4aaới cổng4ZZm trưJAzJờng VXoHthì tôi4ZZm nVXoHghe WJjztiếng thJAzJầy LâWJjzm gọVXoHi WJjzý ớiWJjz VXoHsau lưn4ZZmg: “j4aa WJjzH, HWJjz. ChờWJjz chj4aaút!”. ThầWJjzy chạyj4aa đếnj4aa gầnWJjz VXoHtôi 4ZZmđứng JAzJthở dốcVXoH: “4ZZm j4aaThoắt cj4aaái làVXoH thấy4ZZm VXoHra tới4ZZm đâVXoHy rồi.JAzJ C4ZZmái JAzJvé hộiJAzJ chợ4ZZm nãyj4aa VXoHquên lấVXoHy nVXoHè.Một vVXoHé đVXoHi đượcJAzJ VXoHhai người,WJjz JAzJem dẫWJjzn bạnj4aa đi4ZZm VXoHcho j4aavui, j4aatui cũngJAzJ rJAzJủ bạn4ZZm điJAzJ WJjznữa.Đi quậyWJjz cj4aahơi đWJjzi, thứ4ZZm bảJAzJy cũnJAzJg kVXoHhông JAzJbận gì.BậtWJjz JAzJmí nghenWJjz, bạVXoHn JAzJtui WJjzđẹp trWJjzai lắm.”

Cái VXoHnày VXoHlàm tVXoHôi hơJAzJi JAzJquê àj4aa nhj4aaa, ổn4ZZmg VXoHcứ làJAzJm nh4ZZmư tJAzJôi 4ZZmthấy ngườiWJjz đẹpJAzJ tj4aarai nàoVXoH cũWJjzng nhảyWJjz WJjzvô vậj4aay j4aađó. MêVXoH đẹpj4aa traJAzJi 4ZZmthì cũng4ZZm phảiWJjz VXoHcó mWJjzức độVXoH chứ.4ZZm MàJAzJ thôj4aai kệWJjz! Thứj4aa WJjzbảy họcj4aa xoVXoHng, rảnhVXoH rỗij4aa 4ZZmđi chơWJjzi chj4aao đỡWJjz VXoHbuồn. Vj4aaề JAzJnhà bj4aauồn c4ZZmhán cũngJAzJ vậy.WJjz TVXoHôi gậtj4aa VXoHđầu nh4ZZmưng lạVXoHi nóWJjzi dỗJAzJi: WJjz“ ĐượWJjzc, j4aaem VXoHđi. JAzJMà VXoHem VXoHđi tại4ZZm j4aaem cJAzJhán thôiJAzJ, chứWJjz JAzJông bạ4ZZmn đẹWJjzp traVXoHi JAzJcủa thầVXoHy VXoHem VXoHkhông quaVXoHn tâm.j4aa EVXoHm đâuJAzJ cWJjzó bạWJjz ngườVXoHi n4ZZmào đẹpj4aa tWJjzrai màJAzJ ej4aam cũJAzJng m4ZZmê đâu.”
ThầyVXoH 4ZZmLâm WJjzgật đầuWJjz cườVXoHi vớj4aai tôWJjzi: WJjz“ RồiJAzJ, rồi.JAzJ WJjzBiết rồj4aai, WJjzxin lỗi.j4aa NJAzJói tóWJjzm lạij4aa làj4aa cóVXoH điJAzJ phảiJAzJ khVXoHông? ĐúJAzJng j4aa7 giờJAzJ j4aachờ 4ZZmtui ngaVXoHy ở4ZZm cổWJjzng WJjzhội j4aachợ đó.j4aa Nhớ4ZZm ng4ZZmhen… WJjzNhắc JAzJlại lầnVXoH nữaWJjz lVXoHà đúVXoHng 4ZZm7 WJjzgiờ đj4aaó…”, tôiVXoH cũngj4aa ừWJjz hửJAzJ chàoVXoH JAzJthầy WJjzrồi lWJjzeo lêj4aan xJAzJe về….

Khi j4aavề nhàVXoH, thấWJjzy 4ZZmmặt JAzJtôi mẹWJjz hoaVXoHn hỉ:JAzJ “Co4ZZmn cưngVXoH, 4ZZmchủ nhậtJAzJ điWJjz lVXoHên j4aaông NgoạiJAzJ dựVXoH đámVXoH giỗ4ZZm. Cj4aaậu j4aaPhú coj4aan về.j4aa”. WJjzTôi đámj4aa ỉu4ZZm xìJAzJu “VXoH Dạ.JAzJ”, rồiVXoH t4ZZmhưa mẹJAzJ VXoHđi lênj4aa pWJjzhòng, mẹJAzJ 4ZZmnhìn VXoHtheo tôJAzJi nJAzJgơ WJjzngác: “Con4ZZm nj4aahóc 4ZZmnày lWJjzạ th4ZZmiệt, bìnWJjzh j4aathường nj4aaó ngh4ZZme VXoHcậu PhúWJjz WJjzvề l4ZZmà nWJjzhảy nhõmJAzJ j4aalên “quàVXoH coWJjzn đWJjzâu”, JAzJmà naj4aay tỉj4aanh bơj4aa vậy.VXoH Mj4aaà VXoHmấy ngàyWJjz nVXoHay thấy4ZZm nj4aaó 4ZZmcư lơWJjz 4ZZmmơ WJjzvậy, giốngWJjz nh4ZZmư j4aangười chế4ZZmt rồiVXoH vJAzJậy á.”

Ba JAzJtôi mỉmWJjz cườJAzJi nóVXoHi WJjzvới mWJjzẹ: “JAzJ 4ZZmKệ nóJAzJ đij4aa eVXoHm, đVXoHi họJAzJc WJjzvề mệtVXoH mj4aaà. NgàyWJjz JAzJmai n4ZZmó lạiVXoH tưngWJjz bừng4ZZm j4aacho coi.”

Trời! BJAzJa VXoHmẹ 4ZZmnào có4ZZm JAzJbiết VXoHtôi “4ZZm I’mj4aa i4ZZmn 4ZZmsorrow VXoHof lo4ZZmve VXoH(tôi đan4ZZmg tWJjzhất tình)”4ZZm đj4aaâu, JAzJcó còWJjzn 4ZZmtâm trJAzJạng j4aanào màWJjz đú4ZZm đởnj4aa n4ZZmhư mọj4aai k4ZZmhi, mJAzJà n4ZZmghe đWJjzến cVXoHậu VXoHPhú lạiVXoH nhWJjzớ đj4aaến cJAzJái ôngJAzJ SVXoHinh đó.WJjz NgườVXoHi đâuWJjz mJAzJà giốngj4aa nhJAzJau thj4aaế? T4ZZmôi bậVXoHt JAzJmáy lên4ZZm chWJjzeck mj4aaail tJAzJhì j4aacậu PhúWJjz tôiJAzJ đa4ZZmng onlWJjzine JAzJliền boo4ZZmm vàJAzJo nój4aai WJjzchuyện vJAzJới tôJAzJi: “ConWJjz àJAzJ, cậuj4aa sắWJjzp về.VXoH 4ZZmMai là4ZZm lJAzJên máyVXoH ba4ZZmy. CWJjzhủ nhậtWJjz WJjzcậu VXoHgặp 4ZZmcon nhéWJjz. CWJjzó qVXoHuà WJjzcho c4ZZmon nè4ZZm. CJAzJậu đa4ZZmng làJAzJm viJAzJệc, sẵn4ZZm onj4aaline hỏiVXoH thăm4ZZm coJAzJn ch4ZZmút. :WJjz> ”j4aa Tôj4aai bậtWJjz cười,VXoH lầnWJjz nàoWJjz vềVXoH mWJjzà cậuJAzJ chẳngJAzJ JAzJcó quàWJjz j4aacho tVXoHôi, ch4ZZmỉ cóJAzJ tôJAzJi VXoHlà cj4aahưa cóWJjz quà4ZZm 4ZZmcho 4ZZmcậu thôiWJjz, nhưngVXoH tWJjzôi sẽJAzJ j4aacố VXoHgắng kVXoHhi JAzJnào rãnh4ZZm rỗWJjzi j4aathì thiếtWJjz kế4ZZm mộtWJjz cj4aaái lịchWJjz tặngj4aa cậJAzJu JAzJmới được.

Tôi đượcJAzJ VXoHba tranj4aag WJjzbị j4aacho máy4ZZm j4aavi tíj4aanh JAzJtừ rấ4ZZmt sớj4aam nêVXoHn chuyện4ZZm vJAzJọc phầnJAzJ mềVXoHm vớij4aa VXoHtôi làWJjz mộtj4aa VXoHthú tiWJjzêu khij4aaển VXoHkhá VXoHư 4ZZmlà hj4aaay. JAzJNhờ nVXoHó m4ZZmà tôiWJjz 4ZZmđi WJjztrước 4ZZmlũ bj4aaạn ởJAzJ trWJjzường ở4ZZm khoảnVXoH WJjztin VXoHhọc vàVXoH lWJjzâu lâWJjzu lạJAzJi làVXoHm r4ZZmộ VXoHlên chuyệnJAzJ bWJjzuôn j4aabán ảnVXoHh dj4aao 4ZZmtôi thJAzJiết kếJAzJ the4ZZmo đơnJAzJ đặtVXoH hJAzJàng củaWJjz chúnJAzJg nó,j4aa vu4ZZmi WJjzlắm kia.

Tôi địnhJAzJ saJAzJu kh4ZZmi j4aatốt nghiVXoHệp lVXoHớp 1JAzJ2 4ZZmnày sj4aaẽ j4aađi WJjztheo ngànhj4aa đ4ZZmồ họaWJjz vj4aaà JAzJtiếng j4aaAnh, tj4aaôi thấyVXoH ngànhJAzJ JAzJđó rấtj4aa hợj4aap vớj4aai tôi.

Tôi đánh4ZZm trả4ZZm lời4ZZm lạiWJjz cậJAzJu: j4aa“ WJjzDạ, JAzJcon VXoHcám j4aaơn WJjzcậu nWJjzhiều. Cj4aaậu ơi,4ZZm mấyVXoH tháVXoHng VXoHnay ởWJjz j4aatrường VXoHcon hWJjzọc JAzJanh vJAzJăn cóVXoH ôngj4aa thj4aaầy VXoHgiống cậuJAzJ lắmj4aa, VXoHkhoảng 84ZZm5 %j4aa. JAzJCó khJAzJi nWJjzào ổngVXoH WJjzlà anVXoHh VXoHem JAzJhọ vớVXoHi cVXoHậu JAzJkhông? ;;)”.

“ Giống4ZZm j4aa85% 4ZZmhả cWJjzon :4ZZm-O VXoH? Ừ4ZZm nhi4ZZmều 4ZZmkhi anj4aah WJjzem rơVXoHi rớWJjzt đâu4ZZm khj4aaông biết  4ZZmMà đẹpJAzJ tj4aarai giốngJAzJ cậJAzJu hả?4ZZm 4ZZmChắc khônVXoHg bằngJAzJ đâuJAzJ nj4aahỉ, 4ZZmcậu đẹpj4aa traJAzJi hơn.WJjz Co4ZZmn vôVXoH WJjzcoi kj4aaĩ lWJjzại đi  j4aa) .Giỡj4aan tj4aahôi. CoWJjzn chưVXoHa 4ZZmngủ hả?”.WJjz Tô4ZZmi ômVXoH 4ZZmbàn phí4ZZmm cườiWJjz nắcj4aa nVXoHẻ. CJAzJậu PhúJAzJ VXoHtôi JAzJlà ngưj4aaời rấWJjzt đẹ4ZZmp trJAzJai vJAzJà JAzJdễ thương…JAzJ VXoHnhưng dễ4ZZm thư4ZZmơng thứ4ZZm WJjzmấy j4aatrong nJAzJhà tVXoHhì khôn4ZZmg biJAzJết, vì4ZZm nhàVXoH VXoHtôi cóWJjz nhiềuVXoH cj4aaậu JAzJdễ thươnVXoHg lắm.VXoH MWJjzặc dJAzJù cậu4ZZm chỉJAzJ VXoHlà VXoHcậu họ,j4aa nVXoHhưng tJAzJình thươngj4aa củ4ZZma cậj4aau đốiVXoH JAzJvới WJjztôi thJAzJì WJjzkhông thWJjzua gìJAzJ mWJjzấy ngườiJAzJ cậVXoHu j4aaruột cả.JAzJ j4aaTôi mu4ZZmốn gj4aaì cậJAzJu cũ4ZZmng gửVXoHi chJAzJo, nhj4aaà tJAzJôi gặpJAzJ khWJjzó khVXoHăn gj4aaì cậu4ZZm cũngj4aa WJjzgiúp đỡ.

Khi tôiVXoH còJAzJn nJAzJhỏ, tô4ZZmi haWJjzy ư4ZZmớc nj4aaếu c4ZZmó nJAzJgười j4aayêu thVXoHì tWJjzôi cũJAzJng mơJAzJ ưj4aaớc cWJjzó mWJjzột ng4ZZmười gij4aaống nWJjzhư VXoHcậu. ĐúngJAzJ lJAzJà 4ZZmcầu đượcJAzJ ướcJAzJ thấyj4aa, gWJjzặp tWJjzhì gặ4ZZmp j4aarồi đóVXoH màWJjz JAzJđâu cóVXoH dj4aaễ thươngWJjz bằJAzJng. ThVXoHậm chíWJjz làVXoH cVXoHòn đán4ZZmg ghéj4aat, rấtWJjz đánj4aag ghét.

“ DạWJjz cj4aaon VXoHsắp WJjzđi ngủVXoH 4ZZmđây. CậuVXoH WJjzlàm WJjzviệc 4ZZmvui nhé4ZZm. WJjzBữa n4ZZmào JAzJđược coVXoHn 4ZZmsẽ gửiVXoH hìj4aanh VXoHổng j4aacho cậuJAzJ co4ZZmi. Khônj4aag giống4ZZm khôngj4aa ăVXoHn tiề4ZZmn Bj4aa-) Oá4ZZmp!!! WJjzGiờ JAzJcon buồnj4aa ngủJAzJ quáj4aa (:j4aa| j4aa. VXoHCon oj4aaff đWJjzây. HẹJAzJp WJjzgặp cậu4ZZm chủJAzJ nhật.BWJjzB, G9”-Tôi4ZZm mWJjzỉm WJjzcười j4aađánh lạj4aai. NhữngJAzJ co4ZZmn j4aachữ c4ZZmủa cậuVXoH lạiJAzJ lầnj4aa lVXoHượt hiệnWJjz raJAzJ: “4ZZmNgáp VXoHgì màWJjz tj4aao WJjzthế. Nhớj4aa đVXoHưa tVXoHay 4ZZmche mj4aaiệng lj4aaại WJjzkẻo ruồiVXoH b4ZZmay vô  j4aa) VXoH. Ừ,JAzJ bVXoHye j4aacon, sa4ZZmo lJAzJũ trVXoHẻ 4ZZmbay giJAzJờ phátVXoH miVXoHnh WJjzra ngôWJjzn ngữ4ZZm VXoHchat lạJAzJ VXoHquá vậy4ZZm, b4ZZmb lj4aaà bj4aaye j4aabye, rồWJjzi GWJjz9 lVXoHà goWJjzod night4ZZm. 4ZZmTiện nhỉ.”….

Tôi vừa4ZZm đưj4aaa WJjztay tVXoHắt máj4aay VXoHthì điệnVXoH thj4aaoại reVXoHng, tôiWJjz cầmVXoH WJjzmáy VXoHa WJjzlô JAzJthì tiếngj4aa JAzJcon TrâVXoHm vWJjzang lên:j4aa “Taoj4aa nVXoHè. Sj4aaao rồj4aai, cJAzJhủ WJjznhật điWJjz WJjzcoi phJAzJim j4aavới ảnhj4aa phải4ZZm VXoHkhông? SVXoHướng quWJjzá ta.VXoH”. TôiWJjz JAzJgằn giọngVXoH vJAzJới nó:JAzJ 4ZZm“ RấJAzJt tiếcWJjz đãj4aa JAzJlàm màj4aay j4aathất vọnJAzJg, nhWJjzưng cj4aahủ nhậJAzJt ta4ZZmo sẽ4ZZm WJjzđi WJjzlên ôJAzJng Ngoạij4aa dựVXoH VXoHđám gWJjziỗ. CònWJjz tốij4aa đếnVXoH tJAzJhì nằ4ZZmm WJjznhà WJjzhoặc qu4ZZma màyWJjz chơij4aa. WJjzCòn 4ZZmảnh hả,4ZZm qj4aauên đi.”

“ VXoHHuh??? j4aaDzậy lj4aaà saoJAzJ? MJAzJày cj4aaó vé4ZZm j4aarồi saj4aao lạiVXoH nằmJAzJ nhàj4aa?”- TrVXoHâm ngạJAzJc nj4aahiên hJAzJỏi lJAzJại. Tj4aaôi đJAzJoán 4ZZmlà cá4ZZmi mặVXoHt nVXoHó lWJjzúc nWJjzày khônJAzJg khWJjzác vj4aaới cj4aaái m4ZZmuỗng làVXoH j4aamấy, vìJAzJ nóWJjz ưj4aaa nghệcWJjzh mặtJAzJ rWJjza mỗiWJjz JAzJkhi j4aangạc nhiên.

Tôi bèVXoHn kểj4aa tJAzJừ đầuVXoH VXoHtới WJjzđuôi cj4aaho nJAzJó nghWJjze c4ZZmhuyện 4ZZmmấy na4ZZmy tôi4ZZm chưWJjza j4aacó dịp4ZZm kj4aaể vj4aaì kVXoHhông qJAzJua lớpVXoH nJAzJó cj4aahơi. TJAzJuy Trâm4ZZm làWJjz bạ4ZZmn thâJAzJn củVXoHa tVXoHôi nhJAzJưng lj4aaại kj4aahông chuVXoHng lWJjzớp, kểJAzJ rWJjza thj4aaì TrâmWJjz j4aavà tôWJjzi cũngWJjz có4ZZm duWJjzyên 4ZZmkì ngộ4ZZm j4aarất lạJAzJ, tôiJAzJ biếtWJjz nVXoHó WJjzlà bạnj4aa 4ZZmcủa bạnJAzJ cùVXoHng bVXoHàn vớiWJjz WJjztôi đJAzJầu nămj4aa lớpWJjz 1VXoH1, nVXoHhưng tôiWJjz qJAzJuen n4ZZmó tJAzJrong mộVXoHt VXoHdịp c4ZZma nhạcWJjz 4ZZmcủa tWJjzrường, nóiJAzJ ch4ZZmuyện JAzJhạp quj4aaá nênWJjz “kVXoHết d4ZZmính” nha4ZZmu từJAzJ WJjzđấy. (TínWJjzh cVXoHho đếnVXoH n4ZZmay tj4aahì TrâmWJjz WJjzvà tôiJAzJ đVXoHã cJAzJhơi đượcVXoH bảy4ZZm 4ZZmnăm rồ4ZZmi, vàVXoH chuyệnVXoH củaVXoH JAzJtôi 4ZZmvà JAzJSinh ngj4aaày đ4ZZmó JAzJthì VXoHnó vàJAzJ thầyJAzJ LâmVXoH WJjzlà 4ZZmhai ngườiWJjz “4ZZmrắp tâj4aam 4ZZmvun vJAzJén” )

Vừa ngJAzJhe tôWJjzi WJjzkể hết,JAzJ WJjznó hétWJjz tr4ZZmong điJAzJện tVXoHhoại lVXoHàm WJjzthôi muJAzJốn thủngWJjz WJjzmàng nhĩ:JAzJ VXoH“ Trờj4aai ơ4ZZmi !!!VXoH! NgốcWJjz tử4ZZm! j4aaMày c4ZZmó đVXoHiên kVXoHhông vậy?”.JAzJ TôVXoHi lấmVXoH léj4aat lVXoHí 4ZZmnhí: “4ZZm HicVXoH… tVXoHại coJAzJn nhỏVXoH j4aakia khVXoHông biế4ZZmt 4ZZmđiều, WJjzđâu j4aaphải tạj4aai tWJjzao. Ta4ZZmo bị4ZZm thVXoHầy LWJjzâm nhéo,4ZZm giờj4aa tớiJAzJ mWJjzày c4ZZmhửi nữj4aaa hảVXoH? ThôVXoHi bj4aaỏ qj4aaua đi4ZZm, JAzJthầy L4ZZmâm j4aarủ VXoHthứ bảyWJjz VXoHnày WJjzđi chơi.JAzJ JAzJMày 4ZZmđi VXoHnha, j4aavì VXoHtao cóVXoH vJAzJé VXoHđi ch4ZZmo j4aahai ngườJAzJi, tVXoHhầy LVXoHâm JAzJcũng rủWJjz bạn.j4aa Nj4aaghe nóVXoHi bạVXoHn ổ4ZZmng WJjzđẹp tVXoHrai lắm.VXoH”, tiếngWJjz WJjzTrâm cười4ZZm kJAzJhúc 4ZZmkhích: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….