You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thứr3 vu2BT9năm, tôiTQYYUA vừa3MrvrZ đặr3t châvu2BT9n lê3MrvrZn bậcTQYYUA vu2BT9cửa lớr3p t3MrvrZhì đãvu2BT9 nghr3e tiếnr3g vu2BT9bé vu2BT9My 3MrvrZnũng nịr3u: 3MrvrZ“Thầy ơi3MrvrZ.Thầy r3rảnh hônr3g? Thvu2BT9ầy đ3MrvrZi cr3oi TQYYUAphim vr3ới Bévu2BT9 MTQYYUAy vu2BT9nha. V3MrvrZì TQYYUAbé MTQYYUAy khôr3ng rủr3 đưvu2BT9ợc ar3i cả.”.vu2BT9 3MrvrZRồi tiế3MrvrZng Sr3inh r3đáp trr3ả 3MrvrZhơi ngậvu2BT9p ngvu2BT9ừng: “STQYYUAao ácvu2BT9 vTQYYUAậy? Bévu2BT9 vu2BT9My dvu2BT9ễ vu2BT9thương vvu2BT9ậy màr3 khvu2BT9ông aTQYYUAi đi…vu2BT9 cr3ho thvu2BT9ầy TQYYUAnăm p3MrvrZhút đvu2BT9ể sTQYYUAuy ngh3MrvrZĩ nha.”.vu2BT9 Tôvu2BT9i r3ráng đ3MrvrZứng chờr3 3MrvrZđợi TQYYUAnghe câuvu2BT9 trả3MrvrZ vu2BT9lời cvu2BT9ủa SinTQYYUAh rvu2BT9ồi mớir3 vào3MrvrZ lớTQYYUAp, cvu2BT9ứ trTQYYUAả lờir3 làTQYYUA “thầyvu2BT9 bận”r3 chTQYYUAo tôiTQYYUA đi,r3 đừngvu2BT9 trảTQYYUA lời3MrvrZ câuTQYYUA nTQYYUAào khác. 

“Ừ, cuốiTQYYUA t3MrvrZuần nàyr3 thầyTQYYUA cũnr3g kh3MrvrZông bận.3MrvrZ ThTQYYUAầy sẽ3MrvrZ r3đi vr3ới vu2BT9bé My.r3”, c3MrvrZon br3é 3MrvrZMy rvu2BT9eo lên3MrvrZ nhưTQYYUA bắtTQYYUA được3MrvrZ TQYYUAvàng: “Ho3MrvrZan TQYYUAhô, cá3MrvrZm ơr3n thTQYYUAầy.” r3Một câTQYYUAu vu2BT9trả lờvu2BT9i khur3yến mvu2BT9ãi t3MrvrZhêm nụvu2BT9 cườiTQYYUA đẹr3p vu2BT9như mvu2BT9ơ đãvu2BT9 làvu2BT9m tôir3 choár3ng vánvu2BT9g. LạTQYYUAi tvu2BT9hêm mộtr3 “cúvu2BT9 sốcvu2BT9 kr3inh dị3MrvrZ” nữr3a. TQYYUACon béTQYYUA đángTQYYUA ghévu2BT9t, n3MrvrZó vu2BT9thiệt lTQYYUAà mvu2BT9ưu r3ma r3chước quỷvu2BT9, TQYYUAnó d3MrvrZám “phỗTQYYUAng tar3y trênr3” củTQYYUAa tôivu2BT9… vu2BT9nó sTQYYUAẽ biế3MrvrZt tar3y tôi…vu2BT9 tôivu2BT9 r3ghét TQYYUAnó… tôivu2BT9 vu2BT9căm thTQYYUAù nó…tôi…3MrvrZ CTQYYUAái “ôr3ng r3già” vu2BT9ấy cũng3MrvrZ dở3MrvrZ hơi3MrvrZ nr3ữa, nghvu2BT9ĩ thếTQYYUA vu2BT9nào vu2BT9mà l3MrvrZại nhr3ận lời3MrvrZ 3MrvrZnó thế?TQYYUA Cr3òn t3MrvrZôi đâyvu2BT9 bỏTQYYUA cTQYYUAho r3ai? Tôr3i 3MrvrZghét cảvu2BT9 hr3ai người…
Tôi kTQYYUAhông địnhvu2BT9 vu2BT9vào họr3c ngàyTQYYUA hôvu2BT9m TQYYUAnay đâr3u, nvu2BT9hìn h3MrvrZai ngườivu2BT9 đr3ó mắr3c vu2BT9công lê3MrvrZn r3tăng r3xông điênvu2BT9 3MrvrZbất tửr3 TQYYUAlắm. vu2BT9Đi vTQYYUAề TQYYUAcho yêTQYYUAn 3MrvrZchuyện. Ngh3MrvrZĩ vvu2BT9ậy 3MrvrZtôi lir3ền qu3MrvrZay lưnTQYYUAg TQYYUAđi xuốn3MrvrZg cầuTQYYUA tvu2BT9hang, 3MrvrZđang 3MrvrZđi vu2BT9lững TQYYUAthững thìvu2BT9 t3MrvrZhầy LTQYYUAâm từ3MrvrZ đâur3 TQYYUAra vr3ỗ TQYYUAvào vr3ai 3MrvrZtôi cá3MrvrZi bộTQYYUAp, thầyTQYYUA r3nhe răngvu2BT9: “ChàTQYYUAo hr3ọc tròTQYYUA cưTQYYUAng, vu2BT9em tívu2BT9nh trốnr3 vu2BT9học hả?”,TQYYUA tôiTQYYUA dòm3MrvrZ vu2BT9thầy r3cố nén3MrvrZ bực3MrvrZ dọ3MrvrZc TQYYUAtươi cr3ười: TQYYUA“ Tr3MrvrZốn rồivu2BT9 mấTQYYUAt quàTQYYUA sa3MrvrZo. TQYYUAEm r3đi muvu2BT9a nvu2BT9ước r3thôi màr3.”. Nr3ghe 3MrvrZtới vụ3MrvrZ qr3uà cápr3 tTQYYUAhầy LâmTQYYUA r3chau mTQYYUAày: “HTQYYUAọc 3MrvrZtrò thảvu2BT9o ghTQYYUAê nTQYYUAhỉ. ThầyTQYYUA đvu2BT9i vTQYYUAề hổngvu2BT9 hỏivu2BT9 har3n gìvu2BT9 mr3à đòiTQYYUA quvu2BT9à rvu2BT9ồi. MàTQYYUA th3MrvrZôi, covu2BT9n r3nít, khônTQYYUAg chấpvu2BT9. Nè”.

Thầy lụcvu2BT9 cặpTQYYUA TQYYUAđưa chvu2BT9o tTQYYUAôi r3một cár3i v3MrvrZòng mTQYYUAộc gr3ỗ, r3một r3cái đĩavu2BT9 CTQYYUAD của3MrvrZ Trademarr3k. ThTQYYUAánh thTQYYUAần ơvu2BT9i! ár3i CTQYYUAD nà3MrvrZy tôvu2BT9i lùnr3g tìvu2BT9m khắpr3 thànhvu2BT9 phr3ố 3MrvrZmà kh3MrvrZông thấy3MrvrZ vu2BT9mà naTQYYUAy c3MrvrZó rồi,vu2BT9 3MrvrZsung sướngr3 quá.3MrvrZ Tôi3MrvrZ ô3MrvrZm siếvu2BT9t 3MrvrZcái r3CD TQYYUAtrong TQYYUAtay lảmr3 nhảm:vu2BT9 “Ohr3 mTQYYUAy g3MrvrZod, m3MrvrZy godTQYYUA. ĐTQYYUAồ vu2BT9hiếm, 3MrvrZđồ hiếTQYYUAm. CáTQYYUAm r3ơn thầvu2BT9y, thTQYYUAầy numbe3MrvrZr onr3e.”, th3MrvrZầy cườir3 hvu2BT9a hTQYYUAả xvu2BT9oa đTQYYUAầu tôi3MrvrZ: “Được,r3 numb3MrvrZer o3MrvrZne TQYYUAthì đ3MrvrZược. À!TQYYUA TQYYUACòn có3MrvrZ h3MrvrZai cávu2BT9i TQYYUAvé TQYYUAđi TQYYUAhội chợ3MrvrZ nTQYYUAè. Chvu2BT9o 3MrvrZem luvu2BT9ôn, rủ3MrvrZ avu2BT9i thì3MrvrZ rủ.”

Vừa ngr3he TQYYUAtới TQYYUAhai cáir3 vé3MrvrZ làr3m tôiTQYYUA lạr3i r3liên tưr3ởng cảnhr3 k3MrvrZhi nãy,vu2BT9 nồng3MrvrZ đTQYYUAộ máur3 điêvu2BT9n củr3a tôTQYYUAi lại3MrvrZ chạy3MrvrZ nr3gược TQYYUAlên. Ngvu2BT9ay lậr3p 3MrvrZtức tô3MrvrZi cầmTQYYUA đĩaTQYYUA Cr3D r3lẫn cáiTQYYUA vòng,3MrvrZ mấTQYYUAy cái3MrvrZ vér3 đưvu2BT9a lạiTQYYUA chvu2BT9o thầyvu2BT9 r3Lâm, cr3au 3MrvrZcó: “r3Em trả3MrvrZ thầvu2BT9y h3MrvrZết nè.3MrvrZ Giờ3MrvrZ er3m đTQYYUAi vềvu2BT9 đây.vu2BT9 Trốn3MrvrZ họTQYYUAc hôTQYYUAm 3MrvrZnay lu3MrvrZôn. Điênr3 rTQYYUAồi, r3quê rồi.”.TQYYUA CTQYYUAái thávu2BT9i độTQYYUA kìTQYYUA quTQYYUAặc củavu2BT9 tôiTQYYUA là3MrvrZm vu2BT9thầy Lâm3MrvrZ kh3MrvrZông hiểuvu2BT9 vu2BT9mô tê3MrvrZ gìTQYYUA hết,3MrvrZ r3thầy khvu2BT9ệ n3MrvrZệ xár3ch đống3MrvrZ quàr3 chạy3MrvrZ r3theo tôir3: “vu2BT9Ê, êr3. GTQYYUAì vu2BT9kì vu2BT9vậy? Evu2BT9m br3ị hâmr3 hả?3MrvrZ T3MrvrZui 3MrvrZquýnh chếr3t 3MrvrZbây givu2BT9ờ. vu2BT9Réo 3MrvrZmua q3MrvrZuà cr3ho 3MrvrZđã giờvu2BT9 khôTQYYUAng r3lấy lvu2BT9à sao?”,3MrvrZ svu2BT9ẵng cơ3MrvrZn điê3MrvrZn đTQYYUAang cuồnr3 cuộnr3 r3tôi q3MrvrZuay lTQYYUAại t3MrvrZrút gvu2BT9iận lr3ên thầyTQYYUA luôn3MrvrZ, tôTQYYUAi qur3ay lại3MrvrZ g3MrvrZắt: “ỪTQYYUA đấy,3MrvrZ r3em TQYYUAhâm, eTQYYUAm điên.r3 vu2BT9Em TQYYUAghét cTQYYUAái ôvu2BT9ng r3đó, r3em ghvu2BT9ét covu2BT9n br3é đór3, eTQYYUAm vu2BT9ghét t3MrvrZhầy luôr3n. ETQYYUAm về…Vĩnhvu2BT9 biệt…”.

Thầy Lâmvu2BT9 đuổivu2BT9 thr3eo nr3ắm dâyr3 cặ3MrvrZp tôivu2BT9 ké3MrvrZo lvu2BT9ại: “r3Ê 3MrvrZ, vừavu2BT9 phảiTQYYUA TQYYUAthôi r3nha. Tuvu2BT9i làmTQYYUA 3MrvrZgì mTQYYUAà gTQYYUAhét tr3ui? E3MrvrZm đangTQYYUA giậnvu2BT9 ar3i TQYYUAmà đivu2BT9ên dữvu2BT9 vậyTQYYUA? Cáir3 ôr3ng thầy3MrvrZ Sivu2BT9nh đóvu2BT9 hả?vu2BT9 Ngồivu2BT9 xuốngTQYYUA kr3ể tvu2BT9ui nghe.”.vu2BT9 vu2BT9Nói xon3MrvrZg, 3MrvrZthầy cầmTQYYUA TQYYUAdây cặTQYYUAp ké3MrvrZo tôivu2BT9 ngồTQYYUAi xuvu2BT9ống châvu2BT9n cTQYYUAầu thangTQYYUA. Svu2BT9ẵn đang3MrvrZ cr3ó ngvu2BT9ười cầ3MrvrZn chvu2BT9ia TQYYUAsẻ, tôiTQYYUA 3MrvrZphun rvu2BT9a một3MrvrZ trànr3g c3MrvrZho r3hạ hỏa.r3 S3MrvrZau 3MrvrZkhi ngTQYYUAhe xr3ong câTQYYUAu cvu2BT9huyện thầyvu2BT9 LâmTQYYUA nhìvu2BT9n TQYYUAtôi r3mỉm cr3ười vỗr3 vr3ai a3MrvrZn ủi:3MrvrZ “Thuvu2BT9a kvu2BT9eo nàr3y vu2BT9bày ke3MrvrZo khTQYYUAác. Đừn3MrvrZg n3MrvrZản ch3MrvrZí… 3MrvrZnhưng vu2BT9có điềur3…”, TQYYUAtôi nhìr3n TQYYUAthầy TQYYUAlạ lẫmTQYYUA: “Nhưngvu2BT9 sr3ao h3MrvrZả thr3ầy?”.Thầy LâmTQYYUA vu2BT9cau mặtTQYYUA lạr3i TQYYUAđưa 3MrvrZhai tvu2BT9ay vu2BT9véo havu2BT9i már3 tôi3MrvrZ lèTQYYUAm bè3MrvrZm: “Cár3i tộiTQYYUA ngốcTQYYUA r3là mộtvu2BT9 nèvu2BT9. TQYYUACái tộivu2BT9 vu2BT9vô duvu2BT9yên, d3MrvrZám tvu2BT9rút gvu2BT9iận lr3ên tur3i 3MrvrZlà har3i nè,TQYYUA vvu2BT9à đivu2BT9ên kr3hùng 3MrvrZlà br3a. ChừTQYYUAa chưa?”,r3 vì3MrvrZ vu2BT9đau m3MrvrZà r3tôi r3la oaTQYYUAi o3MrvrZái: “Ối,vu2BT9 r3đau qu3MrvrZá!!! TQYYUATha cvu2BT9ho emvu2BT9. E3MrvrZm chừr3a rồ3MrvrZi, 3MrvrZem chTQYYUAừa rồi.”.

Khi thầyTQYYUA Lvu2BT9âm bỏvu2BT9 tar3y r3MrvrZa, TQYYUAtôi ng3MrvrZồi đưa3MrvrZ 3MrvrZtay xvu2BT9oa xTQYYUAoa hvu2BT9ai mr3á đầTQYYUAy nhr3ững v3MrvrZết đỏTQYYUA phụ3MrvrZng phị3MrvrZu: “Tvu2BT9hầy ác3MrvrZ còvu2BT9n hơnTQYYUA Sr3inh nữa,vu2BT9 3MrvrZnhéo đaTQYYUAu quvu2BT9á. Uvu2BT9i dar3! vu2BT9Em nTQYYUAgốc chr3ỗ nào?”.vu2BT9 vu2BT9Thầy r3Lâm thTQYYUAeo thói3MrvrZ 3MrvrZquen đvu2BT9ưa t3MrvrZay miếvu2BT9t vu2BT9cằm: “TQYYUALại r3còn khôvu2BT9ng r3nữa hả?TQYYUA Tựr3 dưnr3g đemr3 c3MrvrZho c3MrvrZon béTQYYUA Mvu2BT9y đó3MrvrZ cTQYYUAái 3MrvrZvé là3MrvrZm r3gì?”, tTQYYUAôi 3MrvrZđưa tr3ay vu2BT9lên gãir3 đầu:TQYYUA “EmTQYYUA vu2BT9đâu r3có ngờr3 TQYYUAcon 3MrvrZnhỏ TQYYUAđó đúngr3 túypvu2BT9 “tự3MrvrZ nhiêr3n như3MrvrZ ngườir3 HTQYYUAà Nội”TQYYUA đâu?3MrvrZ”. TQYYUAVừa lvu2BT9úc đó3MrvrZ TQYYUAchuông ren3MrvrZg lên,vu2BT9 thầyr3 r3kéo tôir3 đTQYYUAẩy vềvu2BT9 phíar3 TQYYUAcầu thr3ang r3bảo: vu2BT9“Thôi tớTQYYUAi gvu2BT9iờ họcTQYYUA rồir3, điTQYYUA TQYYUAhọc đi.Cvu2BT9huồn l3MrvrZà TQYYUAbiết r3tay tui.”

Chương 16

Thẻ:thua th3MrvrZay eTQYYUAm r3yeu anh

Nhác thấyTQYYUA mặtr3 t3MrvrZôi, r3con bévu2BT9 MTQYYUAy 3MrvrZđã lănr3g x3MrvrZăng: “Cvu2BT9hị ơi,TQYYUA eTQYYUAm mvu2BT9ời thầyvu2BT9 đTQYYUAi. Thầ3MrvrZy 3MrvrZđồng 3MrvrZý rồi3MrvrZ đ3MrvrZấy chr3ị ạr3.”, r3tôi nhìTQYYUAn vu2BT9nó mỉvu2BT9m cười3MrvrZ àr3 lê3MrvrZn r3một câuTQYYUA vu2BT9ra c3MrvrZhiều ngạr3c nhiêr3n lắ3MrvrZm. CTQYYUAon r3quỷ… r3ta bTQYYUAẻ cổvu2BT9 mi…lạ3MrvrZi cvu2BT9òn kvu2BT9hoe nữaTQYYUA hả?TQYYUA Mvu2BT9ới dằn3MrvrZ được3MrvrZ c3MrvrZơn r3tức xonTQYYUAg, gr3iờ nr3ó lạr3i “quạ3MrvrZt” chr3o bùng3MrvrZ 3MrvrZlên. Nr3ghe nó3MrvrZ lvu2BT9íu lvu2BT9o mvu2BT9à lòvu2BT9ng tTQYYUAôi nghẹnvu2BT9 nvu2BT9gào.Mình quảTQYYUA là3MrvrZ điên3MrvrZ, vừaTQYYUA đr3iên vừa3MrvrZ 3MrvrZngốc! r3Nó thr3ì vu2BT9vui r3rồi c3MrvrZhủ nhậtr3 TQYYUAđược đivu2BT9 xer3m phir3m v3MrvrZới vu2BT9Sinh còn3MrvrZ r3mình lạivu2BT9 vu2BT9nằm r3nhà…chán ngắt.

Sinh cũngvu2BT9 “r3không biết”3MrvrZ nỗr3i lTQYYUAòng củvu2BT9a tôi3MrvrZ, TQYYUAanh v3MrvrZui 3MrvrZvẻ đếnvu2BT9 bênTQYYUA tôir3 mỉmvu2BT9 cười:r3 r3“ Chủvu2BT9 nhậtr3 đ3MrvrZi xer3m phi3MrvrZm TQYYUAsướng ha.”vu2BT9 vu2BT9Tôi cườivu2BT9 nhạt3MrvrZ tTQYYUAhếch vu2BT9đáp lạr3i a3MrvrZnh: “Vâng!3MrvrZ NTQYYUAhưng sướvu2BT9ng đâur3 bằn3MrvrZg a3MrvrZi kiar3, đir3 vu2BT9hai r3mình mTQYYUAới vTQYYUAui. T3MrvrZhế màr3 dr3ám vu2BT9bảo 3MrvrZcô ATQYYUAn khô3MrvrZng rảnvu2BT9h cuốiTQYYUA tur3ần c3MrvrZơ đấy.”.TQYYUA NgTQYYUAhe tôr3i nr3ói mTQYYUAóc vu2BT9nói mỉ3MrvrZa TQYYUAthế, a3MrvrZnh 3MrvrZcau mặtTQYYUA lườmTQYYUA tôiTQYYUA: 3MrvrZ“Lại ăTQYYUAn nór3i kvu2BT9iểu đór3 r3nữa. Muố3MrvrZn tôTQYYUAi cvu2BT9ho m3MrvrZột kíTQYYUA vàr3o TQYYUAđầu khôTQYYUAng h3MrvrZả? 3MrvrZAi vớTQYYUAi ai?”.

Tôi nhìnvu2BT9 avu2BT9nh cvu2BT9ong môi3MrvrZ lên,TQYYUA nói3MrvrZ k3MrvrZhoáy th3MrvrZêm tiếng3MrvrZ nTQYYUAữa: vu2BT9“Em TQYYUAnói a3MrvrZi đóvu2BT9 chứ3MrvrZ cór3 nóvu2BT9i vu2BT9thầy đvu2BT9âu. Ngvu2BT9ộ à!”,3MrvrZ nór3i xonvu2BT9g tTQYYUAôi cắTQYYUAp TQYYUAcặp quavu2BT9y lTQYYUAưng đi3MrvrZ xuốngTQYYUA bàn3MrvrZ b3MrvrZét ngồiTQYYUA họcr3. Sivu2BT9nh vu2BT9phùng mar3ng 3MrvrZkhoanh 3MrvrZtay thởTQYYUA dài,r3 cTQYYUAòn TQYYUAcon r3bé Mvu2BT9y hếr3t nhr3ìn vu2BT9tôi rTQYYUAồi r3lại nhì3MrvrZn 3MrvrZanh vu2BT9chả hiểuvu2BT9 gTQYYUAì cả.

Suốt buổ3MrvrZi họr3c TQYYUAnỗi buồ3MrvrZn cháTQYYUAn cvu2BT9ứ r3lơ mơ3MrvrZ 3MrvrZtrong vu2BT9tôi. r3Hễ nh3MrvrZìn STQYYUAinh tr3ôi lạr3i thấvu2BT9y ngvu2BT9hèn 3MrvrZnghẹn nơiTQYYUA cuống3MrvrZ hvu2BT9ọng. STQYYUAao 3MrvrZmà vu2BT9chán ghvu2BT9ê r3ta! r3Có 3MrvrZlẽ lTQYYUAà ngr3ày chr3ủ r3nhật vu2BT9tôi nr3ên ngủvu2BT9 svu2BT9uốt cTQYYUAả ngà3MrvrZy. TQYYUAVì biếTQYYUAt đâur3 tvu2BT9rong mơ3MrvrZ tôvu2BT9i r3sẽ mơTQYYUA thấyvu2BT9 ar3nh vvu2BT9à tôivu2BT9 đvu2BT9i xTQYYUAem phvu2BT9im TQYYUAthì saTQYYUAo, nTQYYUAhư thTQYYUAế còvu2BT9n đvu2BT9ược 3MrvrZhơn vu2BT9nhìn thấyvu2BT9 TQYYUAcon TQYYUAbé ấyr3 cứvu2BT9 lởnvu2BT9 vởnTQYYUA r3bên anh….

Khi nr3ghe tiếnr3g chuvu2BT9ông revu2BT9ng, tr3ôi lTQYYUAà TQYYUAngười vọtvu2BT9 rvu2BT9a trướcTQYYUA nhất3MrvrZ. Đi3MrvrZ vềTQYYUA ch3MrvrZo lr3ẹ đr3ể rr3a quá3MrvrZn vu2BT9ngồi nh3MrvrZâm nhr3i vu2BT9để “quênTQYYUA” vu2BT9buồn. Khr3i tôi3MrvrZ đTQYYUAang đểr3 TQYYUAxe TQYYUAtôi thTQYYUAấy thầ3MrvrZy Lâvu2BT9m vàTQYYUA a3MrvrZnh đ3MrvrZứng nvu2BT9ói chur3yện ởTQYYUA hànhTQYYUA lTQYYUAang r3phòng gr3iáo vụ3MrvrZ r3ra r3chiều vTQYYUAui vvu2BT9ẻ lắm,vu2BT9 cái3MrvrZ nr3ụ cườiTQYYUA qvu2BT9uyến rvu2BT9ũ đóvu2BT9 giờvu2BT9 tôir3 thấyvu2BT9 ghéTQYYUAt kivu2BT9nh khủr3ng. r3Với 3MrvrZai cũng3MrvrZ cưTQYYUAời được.TQYYUA Tô3MrvrZi tr3hất thTQYYUAểu dẫnvu2BT9 xTQYYUAe TQYYUAra kh3MrvrZỏi chỗvu2BT9 giữ,TQYYUA c3MrvrZúi mặ3MrvrZt xur3ống đất3MrvrZ lr3ắc r3đầu chTQYYUAán r3nản rồTQYYUAi l3MrvrZẩm nhẩm:vu2BT9 vu2BT9“ CuốiTQYYUA tuầr3n nàTQYYUAy mìr3nh làmvu2BT9 3MrvrZgì r3đây, lạ3MrvrZi điTQYYUA 3MrvrZra q3MrvrZuán r3cà phê3MrvrZ TQYYUAvà ngồ3MrvrZi ngắm3MrvrZ sa3MrvrZo hTQYYUAả?Hay TQYYUAvặn mr3áy lạnhTQYYUA tTQYYUArong phòr3ng 3MrvrZvà c3MrvrZuốn mềnTQYYUA nằmTQYYUA ngủTQYYUA?” TQYYUATên giTQYYUAữ x3MrvrZe TQYYUAthấy thái3MrvrZ đr3ộ TQYYUAtôi nhưr3 thvu2BT9ế cũr3ng mắcTQYYUA cưvu2BT9ời, hắnr3 chọcTQYYUA: “vu2BT9 r3Sao vậy,TQYYUA thTQYYUAất TQYYUAtình hr3ả cưng?TQYYUA Cuốir3 tTQYYUAuần khônTQYYUAg a3MrvrZi đ3MrvrZi chơir3 vr3ới cưngvu2BT9 hả?TQYYUAAnh TQYYUAđi cr3ho nèr3.”. 3MrvrZÁ àr3! D3MrvrZám chvu2BT9ọc TQYYUAbà àr3, vu2BT9bà đr3ang cvu2BT9ơn điênTQYYUA đây.r3 Mày3MrvrZ tớr3i r3số rồi.3MrvrZ Ngvu2BT9hĩ thếr3 vu2BT9tôi b3MrvrZuông 3MrvrZthỏng TQYYUAhắn mộ3MrvrZt câuTQYYUA: “Dvu2BT9ạ, cám3MrvrZ ơnr3 3MrvrZlòng tTQYYUAốt củ3MrvrZa avu2BT9nh. Anr3h TQYYUAlo th3MrvrZu tiềnvu2BT9 giữr3 xr3e đivu2BT9, đừvu2BT9ng ởTQYYUA TQYYUAđó rảnhr3 rỗvu2BT9i TQYYUAlo cr3ho r3em, bảor3 vệ3MrvrZ lTQYYUAa an3MrvrZh bâr3y gvu2BT9iờ. ETQYYUAm đr3ang vội,r3 avu2BT9nh vTQYYUAui vu2BT9lòng t3MrvrZhu tiềnvu2BT9 gr3iữ xvu2BT9e nhaTQYYUAnh lêvu2BT9n cTQYYUAhút đượcr3 khôTQYYUAng?”. r3Gã g3MrvrZiữ x3MrvrZe cTQYYUAứng họr3ng TQYYUAnhìn tôi,TQYYUA tứcTQYYUA tốivu2BT9 lắr3m nhvu2BT9ưng tấvu2BT9t nhr3iên hắr3n khônr3g thểr3 phảnvu2BT9 r3bác g3MrvrZì. Tr3ôi đTQYYUAã qvu2BT9uá l3MrvrZịch sự.

Gần rvu2BT9a tớvu2BT9i cổngvu2BT9 trư3MrvrZờng r3thì TQYYUAtôi nghr3e tiến3MrvrZg thầ3MrvrZy Lr3âm gr3ọi TQYYUAý ớiTQYYUA r3sau lưnTQYYUAg: 3MrvrZ“ Hr3, HTQYYUA. Chờr3 chút!”.r3 Thầyvu2BT9 chạy3MrvrZ đếnvu2BT9 gầnTQYYUA tô3MrvrZi đứr3ng TQYYUAthở dốc:TQYYUA r3“ Thoắr3t cár3i vu2BT9là thấyTQYYUA rTQYYUAa tớTQYYUAi đây3MrvrZ rồi3MrvrZ. CáTQYYUAi vTQYYUAé 3MrvrZhội chợTQYYUA nr3ãy qr3uên lấ3MrvrZy nè.Mộtvu2BT9 3MrvrZvé đi3MrvrZ đượcr3 ha3MrvrZi ngư3MrvrZời, evu2BT9m dẫn3MrvrZ b3MrvrZạn r3đi vu2BT9cho r3vui, tu3MrvrZi cũnr3g rvu2BT9ủ b3MrvrZạn 3MrvrZđi nữa.Đi3MrvrZ quậyTQYYUA TQYYUAchơi đi,3MrvrZ tTQYYUAhứ bảr3y r3cũng khvu2BT9ông bận3MrvrZ gì.vu2BT9Bật vu2BT9mí nghr3en, r3bạn 3MrvrZtui đẹ3MrvrZp travu2BT9i lắm.”

Cái nàTQYYUAy làmTQYYUA tTQYYUAôi TQYYUAhơi qTQYYUAuê à3MrvrZ nhvu2BT9a, ổng3MrvrZ cvu2BT9ứ làTQYYUAm nvu2BT9hư tô3MrvrZi thấyr3 người3MrvrZ r3đẹp trr3ai nà3MrvrZo cũvu2BT9ng nhảyTQYYUA vô3MrvrZ 3MrvrZvậy đó.r3 M3MrvrZê đr3ẹp trTQYYUAai thr3ì cũnvu2BT9g phr3ải có3MrvrZ vu2BT9mức đTQYYUAộ chứ.r3 3MrvrZMà thôivu2BT9 kệ!TQYYUA Tvu2BT9hứ vu2BT9bảy học3MrvrZ xovu2BT9ng, rvu2BT9ảnh rỗir3 TQYYUAđi TQYYUAchơi vu2BT9cho 3MrvrZđỡ b3MrvrZuồn. vu2BT9Về nvu2BT9hà bu3MrvrZồn cvu2BT9hán TQYYUAcũng vvu2BT9ậy. Tôr3i gậ3MrvrZt đầur3 nhưTQYYUAng lạr3i TQYYUAnói dỗ3MrvrZi: “TQYYUA Được,r3 r3em đi.TQYYUA 3MrvrZMà e3MrvrZm đvu2BT9i TQYYUAtại r3em cháTQYYUAn TQYYUAthôi, chTQYYUAứ ôvu2BT9ng bạTQYYUAn đẹpr3 3MrvrZtrai củvu2BT9a tTQYYUAhầy 3MrvrZem kvu2BT9hông quvu2BT9an tâmvu2BT9. TQYYUAEm đâu3MrvrZ c3MrvrZó 3MrvrZbạ nTQYYUAgười TQYYUAnào đẹpTQYYUA 3MrvrZtrai m3MrvrZà evu2BT9m cr3ũng mê3MrvrZ đâu.”
r3Thầy Lr3âm vu2BT9gật đầuvu2BT9 cườiTQYYUA vớvu2BT9i TQYYUAtôi: “3MrvrZ r3Rồi, rồi.TQYYUA Bvu2BT9iết rồi,r3 xTQYYUAin lỗi.TQYYUA Nó3MrvrZi r3tóm lTQYYUAại là3MrvrZ cTQYYUAó đ3MrvrZi phvu2BT9ải khôTQYYUAng? Đúngvu2BT9 r37 r3giờ ch3MrvrZờ tuTQYYUAi 3MrvrZngay r3ở TQYYUAcổng hộvu2BT9i chr3ợ đó3MrvrZ. vu2BT9Nhớ nghen…r3 Nhắ3MrvrZc lạivu2BT9 lầnr3 nr3ữa là3MrvrZ đún3MrvrZg TQYYUA7 giờr3 đó…”,r3 tôir3 cũnvu2BT9g ừ3MrvrZ hử3MrvrZ chvu2BT9ào thầyTQYYUA rồi3MrvrZ ler3o lr3ên xr3e về….

Khi về3MrvrZ n3MrvrZhà, thấyr3 mặtTQYYUA tôiTQYYUA mẹTQYYUA hvu2BT9oan hỉ:3MrvrZ “CoTQYYUAn cưngvu2BT9, chủ3MrvrZ nhậTQYYUAt điTQYYUA lêvu2BT9n ô3MrvrZng r3Ngoại dự3MrvrZ đ3MrvrZám gr3iỗ. r3Cậu PhTQYYUAú cvu2BT9on về.”.vu2BT9 T3MrvrZôi đámvu2BT9 ỉTQYYUAu xìvu2BT9u TQYYUA“ Dạ.”,r3 rồir3 r3thưa mẹTQYYUA vu2BT9đi 3MrvrZlên vu2BT9phòng, mTQYYUAẹ nhìnr3 theTQYYUAo tôivu2BT9 ngơr3 ng3MrvrZác: “Cvu2BT9on nhTQYYUAóc nàvu2BT9y l3MrvrZạ t3MrvrZhiệt, bvu2BT9ình t3MrvrZhường 3MrvrZnó ng3MrvrZhe cậr3u 3MrvrZPhú vềr3 TQYYUAlà vu2BT9nhảy n3MrvrZhõm lêTQYYUAn “quàvu2BT9 3MrvrZcon đTQYYUAâu”, mà3MrvrZ vu2BT9nay tỉvu2BT9nh TQYYUAbơ vậyr3. Màvu2BT9 mấyr3 ng3MrvrZày naTQYYUAy thấyTQYYUA n3MrvrZó vu2BT9cư lơr3 vu2BT9mơ v3MrvrZậy, giốngvu2BT9 nhr3ư vu2BT9người 3MrvrZchết rồiTQYYUA vTQYYUAậy á.”

Ba tôvu2BT9i mỉvu2BT9m cưvu2BT9ời nó3MrvrZi với3MrvrZ mẹvu2BT9: “3MrvrZ r3Kệ nó3MrvrZ TQYYUAđi er3m, đTQYYUAi TQYYUAhọc vềr3 vu2BT9mệt mr3à. Nr3gày maTQYYUAi nóTQYYUA lạir3 3MrvrZtưng bừngTQYYUA chvu2BT9o coi.”

Trời! TQYYUABa mTQYYUAẹ r3nào cTQYYUAó bTQYYUAiết vu2BT9tôi 3MrvrZ“ I’TQYYUAm TQYYUAin sor3rrow 3MrvrZof lovu2BT9ve TQYYUA(tôi đavu2BT9ng t3MrvrZhất TQYYUAtình)” 3MrvrZđâu, vu2BT9có TQYYUAcòn tâm3MrvrZ r3trạng nà3MrvrZo vu2BT9mà đú3MrvrZ đởn3MrvrZ vu2BT9như mọr3i TQYYUAkhi, mr3à ngTQYYUAhe đr3ến c3MrvrZậu 3MrvrZPhú lạ3MrvrZi 3MrvrZnhớ đếnvu2BT9 3MrvrZcái ô3MrvrZng S3MrvrZinh đó.vu2BT9 Ngườir3 3MrvrZđâu mà3MrvrZ vu2BT9giống TQYYUAnhau thế?3MrvrZ Tôr3i bậtTQYYUA mvu2BT9áy lên3MrvrZ chTQYYUAeck mTQYYUAail r3thì TQYYUAcậu Pr3hú tôvu2BT9i đanr3g on3MrvrZline li3MrvrZền bTQYYUAoom vu2BT9vào nóiTQYYUA cTQYYUAhuyện vớTQYYUAi tôi:3MrvrZ “Convu2BT9 3MrvrZà, cậu3MrvrZ sắr3p về.r3 MaTQYYUAi là3MrvrZ l3MrvrZên máyr3 bay3MrvrZ. Cvu2BT9hủ nhậ3MrvrZt cậuTQYYUA 3MrvrZgặp r3con nhévu2BT9. r3Có qur3à r3cho cor3n nè.TQYYUA Cậr3u đvu2BT9ang vu2BT9làm việc,vu2BT9 sẵvu2BT9n onr3line hỏ3MrvrZi thTQYYUAăm cr3on ch3MrvrZút. :&gtTQYYUA; 3MrvrZ” Tô3MrvrZi bậ3MrvrZt cưvu2BT9ời, lr3ần 3MrvrZnào vềvu2BT9 mr3à cậr3u r3chẳng cóTQYYUA 3MrvrZquà r3cho tTQYYUAôi, vu2BT9chỉ 3MrvrZcó tôr3i làvu2BT9 cvu2BT9hưa cTQYYUAó quà3MrvrZ chr3o cậu3MrvrZ thôvu2BT9i, nTQYYUAhưng tôivu2BT9 vu2BT9sẽ cố3MrvrZ gắngTQYYUA r3khi nào3MrvrZ rTQYYUAãnh r3rỗi th3MrvrZì r3thiết kếr3 mr3ột cár3i lvu2BT9ịch tặngTQYYUA cậur3 mớir3 được.

Tôi đượcvu2BT9 TQYYUAba tran3MrvrZg bịr3 cr3ho mTQYYUAáy vr3i r3tính từr3 rấtvu2BT9 sớm3MrvrZ r3nên chuyệvu2BT9n vọ3MrvrZc phầnvu2BT9 mTQYYUAềm vTQYYUAới tvu2BT9ôi làr3 một3MrvrZ thúvu2BT9 TQYYUAtiêu vu2BT9khiển kr3há ư3MrvrZ TQYYUAlà havu2BT9y. Nhờ3MrvrZ vu2BT9nó màr3 vu2BT9tôi đ3MrvrZi trướcvu2BT9 lTQYYUAũ bạn3MrvrZ ởTQYYUA trườnr3g TQYYUAở khoảnr3 tr3in TQYYUAhọc vàr3 lâu3MrvrZ r3lâu lạvu2BT9i làmTQYYUA TQYYUArộ lênr3 chuy3MrvrZện bu3MrvrZôn bán3MrvrZ 3MrvrZảnh 3MrvrZdo 3MrvrZtôi tTQYYUAhiết k3MrvrZế tr3heo vu2BT9đơn đ3MrvrZặt TQYYUAhàng cr3ủa c3MrvrZhúng nvu2BT9ó, vvu2BT9ui lắmr3 kia.

Tôi địnTQYYUAh TQYYUAsau kh3MrvrZi vu2BT9tốt nghiệp3MrvrZ lớpvu2BT9 1vu2BT92 r3này s3MrvrZẽ 3MrvrZđi 3MrvrZtheo n3MrvrZgành đồr3 họvu2BT9a vàvu2BT9 tiếng3MrvrZ Anvu2BT9h, tôiTQYYUA thấvu2BT9y ngàn3MrvrZh đTQYYUAó rấvu2BT9t hợpTQYYUA vớir3 tôi.

Tôi đánhr3 tr3rả lTQYYUAời lvu2BT9ại cậTQYYUAu: 3MrvrZ“ Dạ,vu2BT9 cTQYYUAon cTQYYUAám vu2BT9ơn cậur3 nhiềvu2BT9u. Cvu2BT9ậu ơvu2BT9i, mấyvu2BT9 TQYYUAtháng 3MrvrZnay ởvu2BT9 tr3rường TQYYUAcon họTQYYUAc an3MrvrZh vănTQYYUA cóvu2BT9 r3ông tr3hầy giốngr3 vu2BT9cậu lắm,3MrvrZ kh3MrvrZoảng 3MrvrZ85 3MrvrZ%. CóTQYYUA kvu2BT9hi nr3ào ổnr3g l3MrvrZà 3MrvrZanh er3m hvu2BT9ọ vớiTQYYUA cậur3 khôvu2BT9ng? ;;)”.

“ 3MrvrZGiống 83MrvrZ5% hảr3 cor3n TQYYUA:-O r3? Ừr3 nhiều3MrvrZ k3MrvrZhi anTQYYUAh eTQYYUAm rơr3i rớtTQYYUA đâur3 khvu2BT9ông biết :-3MrvrZ? MàTQYYUA đvu2BT9ẹp tTQYYUArai giốngvu2BT9 cr3ậu hr3ả? vu2BT9Chắc khôTQYYUAng bằngvu2BT9 đâuTQYYUA nhỉ,3MrvrZ cậvu2BT9u đẹ3MrvrZp trr3ai hơ3MrvrZn. 3MrvrZCon 3MrvrZvô c3MrvrZoi TQYYUAkĩ lạ3MrvrZi đi :)r3 ) .TQYYUAGiỡn tvu2BT9hôi. TQYYUACon cTQYYUAhưa r3ngủ hả?”TQYYUA. Tr3ôi 3MrvrZôm bTQYYUAàn phím3MrvrZ cư3MrvrZời nắcr3 vu2BT9nẻ. Cr3ậu 3MrvrZPhú tô3MrvrZi r3là ngvu2BT9ười rấtTQYYUA đẹpTQYYUA tvu2BT9rai TQYYUAvà 3MrvrZdễ t3MrvrZhương… r3nhưng dễ3MrvrZ thTQYYUAương t3MrvrZhứ mấyTQYYUA tr3rong r3nhà vu2BT9thì không3MrvrZ biTQYYUAết, vìvu2BT9 n3MrvrZhà tTQYYUAôi 3MrvrZcó nhiềuvu2BT9 cậuvu2BT9 3MrvrZdễ thươ3MrvrZng lắm.r3 MặcTQYYUA dvu2BT9ù cTQYYUAậu chỉ3MrvrZ làr3 cậuvu2BT9 hr3ọ, nhTQYYUAưng TQYYUAtình tvu2BT9hương củavu2BT9 cTQYYUAậu đ3MrvrZối vớir3 tôir3 thTQYYUAì khvu2BT9ông thTQYYUAua gìTQYYUA mTQYYUAấy ngvu2BT9ười cậuTQYYUA ruộtvu2BT9 cvu2BT9ả. Tô3MrvrZi mTQYYUAuốn g3MrvrZì cr3ậu cũng3MrvrZ gửiTQYYUA 3MrvrZcho, 3MrvrZnhà tôr3i 3MrvrZgặp k3MrvrZhó khănTQYYUA gTQYYUAì c3MrvrZậu cũnTQYYUAg gi3MrvrZúp đỡ.

Khi TQYYUAtôi TQYYUAcòn 3MrvrZnhỏ, tôvu2BT9i ha3MrvrZy ướcr3 nếur3 3MrvrZcó người3MrvrZ yêr3u thTQYYUAì tôvu2BT9i cr3ũng mr3ơ ướcvu2BT9 cTQYYUAó mộtTQYYUA ngr3ười r3giống nhưr3 c3MrvrZậu. Đúnvu2BT9g lr3à cầvu2BT9u đvu2BT9ược r3ước thấy,TQYYUA gặpvu2BT9 thTQYYUAì vu2BT9gặp rồ3MrvrZi đóvu2BT9 vu2BT9mà vu2BT9đâu cór3 3MrvrZdễ thTQYYUAương bằTQYYUAng. Thậr3m chíTQYYUA r3là còr3n đánTQYYUAg ghét,vu2BT9 r3rất đTQYYUAáng ghét.

“ Dr3ạ coTQYYUAn sắpr3 đir3 ngủr3 vu2BT9đây. Cậ3MrvrZu làvu2BT9m v3MrvrZiệc vu3MrvrZi nvu2BT9hé. r3Bữa nàovu2BT9 đượcr3 vu2BT9con sẽTQYYUA 3MrvrZgửi r3hình ổnr3g chvu2BT9o cậur3 3MrvrZcoi. Khr3ông gTQYYUAiống kvu2BT9hông TQYYUAăn tvu2BT9iền vu2BT9B-) Oávu2BT9p!!! Giờ3MrvrZ c3MrvrZon buồn3MrvrZ ngủvu2BT9 q3MrvrZuá 3MrvrZ(:| r3. TQYYUACon TQYYUAoff đâ3MrvrZy. HẹTQYYUAp g3MrvrZặp TQYYUAcậu chủTQYYUA nhật.vu2BT9BB, G9”-Tôi3MrvrZ mỉvu2BT9m cười3MrvrZ đánr3h lạivu2BT9. TQYYUANhững 3MrvrZcon chTQYYUAữ 3MrvrZcủa c3MrvrZậu lạiTQYYUA vu2BT9lần l3MrvrZượt hiệr3n ra3MrvrZ: “NgápTQYYUA gì3MrvrZ màTQYYUA t3MrvrZo th3MrvrZế. Nh3MrvrZớ r3đưa taTQYYUAy r3che miệngTQYYUA lTQYYUAại kTQYYUAẻo ruồi3MrvrZ baTQYYUAy vô &nbvu2BT9sp;) TQYYUA. Ừ3MrvrZ, r3bye convu2BT9, sar3o lũvu2BT9 trẻTQYYUA bvu2BT9ay gr3iờ phávu2BT9t 3MrvrZminh r3MrvrZa 3MrvrZngôn ng3MrvrZữ chavu2BT9t lạvu2BT9 qur3á vậyTQYYUA, b3MrvrZb làTQYYUA TQYYUAbye byr3e, vu2BT9rồi GTQYYUA9 TQYYUAlà goovu2BT9d TQYYUAnight. Tiệvu2BT9n nhỉ.”….

Tôi vu2BT9vừa đưavu2BT9 vu2BT9tay r3tắt TQYYUAmáy thvu2BT9ì TQYYUAđiện thoại3MrvrZ 3MrvrZreng, t3MrvrZôi cầvu2BT9m máyTQYYUA TQYYUAa lôr3 t3MrvrZhì t3MrvrZiếng cr3on TTQYYUArâm 3MrvrZvang lê3MrvrZn: “3MrvrZTao n3MrvrZè. Savu2BT9o rồi,r3 chr3ủ nvu2BT9hật vu2BT9đi cvu2BT9oi phi3MrvrZm vớivu2BT9 ảnhvu2BT9 phảvu2BT9i không?r3 Sướnvu2BT9g qvu2BT9uá taTQYYUA.”. Tôr3i gằn3MrvrZ giọngTQYYUA v3MrvrZới nTQYYUAó: “TQYYUA Rấtvu2BT9 tiếcr3 đãTQYYUA vu2BT9làm màyTQYYUA tTQYYUAhất vọnr3g, nhưnr3g vu2BT9chủ nhTQYYUAật ta3MrvrZo sẽr3 đi3MrvrZ l3MrvrZên r3ông r3Ngoại r3dự đámTQYYUA gir3ỗ. Cònvu2BT9 tốvu2BT9i đếnr3 thìTQYYUA nằmr3 nhà3MrvrZ hor3ặc q3MrvrZua màyTQYYUA chơvu2BT9i. CònTQYYUA vu2BT9ảnh hả,vu2BT9 quên3MrvrZ đi.”

“ Huh?3MrvrZ?? DTQYYUAzậy lTQYYUAà sa3MrvrZo? Mà3MrvrZy 3MrvrZcó r3vé rồiTQYYUA sa3MrvrZo TQYYUAlại nằmTQYYUA nhà?”-r3 Tvu2BT9râm ngạcr3 nr3hiên hỏr3i TQYYUAlại. TôTQYYUAi đvu2BT9oán làr3 cvu2BT9ái mTQYYUAặt nóvu2BT9 lr3úc n3MrvrZày khô3MrvrZng 3MrvrZkhác TQYYUAvới cávu2BT9i muỗTQYYUAng r3là mấy,vu2BT9 vvu2BT9ì nór3 r3ưa nghệchTQYYUA mặtvu2BT9 r3ra r3mỗi k3MrvrZhi nvu2BT9gạc nhiên.

Tôi bèn3MrvrZ kểr3 từvu2BT9 đ3MrvrZầu tớivu2BT9 đuTQYYUAôi cr3ho nóvu2BT9 ngvu2BT9he TQYYUAchuyện mấyr3 nvu2BT9ay tôTQYYUAi 3MrvrZchưa 3MrvrZcó dịr3p kểvu2BT9 vìr3 khvu2BT9ông 3MrvrZqua lTQYYUAớp nór3 chr3ơi. vu2BT9Tuy Trâmvu2BT9 làTQYYUA bạn3MrvrZ thâ3MrvrZn r3của tô3MrvrZi nvu2BT9hưng lvu2BT9ại khvu2BT9ông chunr3g lvu2BT9ớp, TQYYUAkể rvu2BT9a tvu2BT9hì Trâm3MrvrZ vr3à tôvu2BT9i c3MrvrZũng cvu2BT9ó duyênTQYYUA kìTQYYUA ngộvu2BT9 rấtvu2BT9 lvu2BT9ạ, tvu2BT9ôi TQYYUAbiết vu2BT9nó vu2BT9là bạTQYYUAn 3MrvrZcủa bTQYYUAạn r3cùng bàn3MrvrZ 3MrvrZvới tôvu2BT9i đầuTQYYUA năTQYYUAm lớp3MrvrZ 11vu2BT9, nhưnr3g r3tôi quTQYYUAen nór3 tr3MrvrZong mộTQYYUAt dịpTQYYUA r3ca nhvu2BT9ạc cTQYYUAủa trườr3ng, nó3MrvrZi chu3MrvrZyện hạpvu2BT9 quáTQYYUA TQYYUAnên “kết3MrvrZ dívu2BT9nh” nha3MrvrZu từ3MrvrZ đấy.TQYYUA (3MrvrZTính TQYYUAcho đếTQYYUAn nar3y tvu2BT9hì Trâvu2BT9m vvu2BT9à t3MrvrZôi đvu2BT9ã chơiTQYYUA đượcTQYYUA bảyr3 nămr3 rr3ồi, vr3à chTQYYUAuyện cTQYYUAủa r3tôi r3và SiTQYYUAnh ngày3MrvrZ đó3MrvrZ thvu2BT9ì nr3ó TQYYUAvà thvu2BT9ầy 3MrvrZLâm làr3 hvu2BT9ai ngườiTQYYUA “r3rắp tTQYYUAâm v3MrvrZun vér3n” )

Vừa nr3ghe tvu2BT9ôi kvu2BT9ể hếtr3, vu2BT9nó hé3MrvrZt trovu2BT9ng đir3ện thoạ3MrvrZi làmr3 thTQYYUAôi muốnTQYYUA thủvu2BT9ng mvu2BT9àng nhTQYYUAĩ: “r3 Trvu2BT9ời r3ơi !TQYYUA!!! Ngố3MrvrZc tử!3MrvrZ Mày3MrvrZ cvu2BT9ó đvu2BT9iên khôvu2BT9ng vậy?”.vu2BT9 TôTQYYUAi lấmvu2BT9 lévu2BT9t vu2BT9lí nhívu2BT9: “vu2BT9 Hr3ic… tạiTQYYUA cTQYYUAon nhỏvu2BT9 kiTQYYUAa khô3MrvrZng biếtr3 đi3MrvrZều, đâu3MrvrZ phảiTQYYUA tạiTQYYUA taoTQYYUA. Tavu2BT9o bị3MrvrZ TQYYUAthầy Lâ3MrvrZm nhéoTQYYUA, giờvu2BT9 tr3ới mvu2BT9ày chr3ửi nữ3MrvrZa hả?r3 Thôir3 TQYYUAbỏ qvu2BT9ua 3MrvrZđi, thầyr3 L3MrvrZâm r3MrvrZủ tvu2BT9hứ bảyr3 nàyTQYYUA vu2BT9đi ch3MrvrZơi. r3Mày đTQYYUAi nvu2BT9ha, vvu2BT9ì ta3MrvrZo có3MrvrZ vr3é đivu2BT9 chr3o hvu2BT9ai ngưr3ời, vu2BT9thầy Lâmr3 cũngr3 rủ3MrvrZ bvu2BT9ạn. NTQYYUAghe nór3i bạnvu2BT9 ổngTQYYUA đẹr3p r3trai lắm.”,r3 3MrvrZtiếng Trâmr3 cườ3MrvrZi khúTQYYUAc khí3MrvrZch: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….