You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thHzTHYeứ năHzTHYem, tôHzTHYei jAgJkPvừa đặjAgJkPt chânjAgJkP lênG6 bậLcZuH9c cửHzTHYea lHzTHYeớp thìLcZuH9 đG6ã LcZuH9nghe tiếnG6g jAgJkPbé G6My nũnHzTHYeg nịu:LcZuH9 HzTHYe“Thầy ơi.ThầyLcZuH9 rảnhG6 jAgJkPhông? ThầjAgJkPy điHzTHYe coLcZuH9i pjAgJkPhim vớijAgJkP BG6é HzTHYeMy nhaLcZuH9. VLcZuH9ì LcZuH9bé HzTHYeMy khôLcZuH9ng LcZuH9rủ đượcG6 G6ai cả.”G6. RồLcZuH9i tHzTHYeiếng SiLcZuH9nh đápLcZuH9 LcZuH9trả hHzTHYeơi ngHzTHYeập ngừG6ng: “SjAgJkPao jAgJkPác vậyG6? G6Bé G6My dễjAgJkP thươngLcZuH9 vậLcZuH9y màjAgJkP khôLcZuH9ng LcZuH9ai đi…HzTHYe chHzTHYeo HzTHYethầy jAgJkPnăm LcZuH9phút HzTHYeđể jAgJkPsuy nghĩHzTHYe nha.HzTHYe”. TôiLcZuH9 ránG6g đứngHzTHYe LcZuH9chờ đợijAgJkP ngjAgJkPhe LcZuH9câu trảG6 lờG6i củajAgJkP SG6inh rjAgJkPồi LcZuH9mới vHzTHYeào lớG6p, LcZuH9cứ G6trả lG6ời LcZuH9là jAgJkP“thầy bận”jAgJkP cG6ho HzTHYetôi đi,G6 đjAgJkPừng trjAgJkPả lờijAgJkP G6câu LcZuH9nào khác. 

“Ừ, cuốijAgJkP tHzTHYeuần nàyLcZuH9 HzTHYethầy cHzTHYeũng khLcZuH9ông bận.LcZuH9 ThầyHzTHYe sHzTHYeẽ đHzTHYei vớijAgJkP béLcZuH9 MjAgJkPy.”, LcZuH9con bHzTHYeé MHzTHYey reHzTHYeo ljAgJkPên nhLcZuH9ư bắtjAgJkP đưLcZuH9ợc vàng:HzTHYe “HoaG6n hG6ô, G6cám HzTHYeơn thầHzTHYey.” MộjAgJkPt câjAgJkPu trảG6 lờijAgJkP jAgJkPkhuyến mãiLcZuH9 LcZuH9thêm nụG6 G6cười đG6ẹp G6như mơLcZuH9 đãHzTHYe G6làm LcZuH9tôi choángjAgJkP jAgJkPváng. LG6ại thHzTHYeêm mộtjAgJkP “cúLcZuH9 G6sốc kinjAgJkPh dị”G6 nữaHzTHYe. CojAgJkPn béjAgJkP G6đáng ghétHzTHYe, nóG6 thiệG6t làjAgJkP mHzTHYeưu mG6a cLcZuH9hước quG6ỷ, nóLcZuH9 dámjAgJkP “jAgJkPphỗng tjAgJkPay trên”HzTHYe cG6ủa tôi…LcZuH9 njAgJkPó sẽLcZuH9 biếtHzTHYe LcZuH9tay tôi…jAgJkP tLcZuH9ôi ghjAgJkPét nó…G6 tôLcZuH9i cLcZuH9ăm thùLcZuH9 LcZuH9nó…tôi… G6Cái “ônjAgJkPg già”LcZuH9 ấyLcZuH9 LcZuH9cũng dởG6 hơG6i nLcZuH9ữa, ngjAgJkPhĩ thếG6 nLcZuH9ào màG6 lạiHzTHYe jAgJkPnhận lờiHzTHYe nóG6 thế?LcZuH9 CjAgJkPòn tôiLcZuH9 đâyG6 bỏjAgJkP chLcZuH9o aiG6? TôiLcZuH9 ghéjAgJkPt cG6ả haHzTHYei người…
TôjAgJkPi khG6ông địHzTHYenh vàoHzTHYe họcG6 ngàLcZuH9y hôLcZuH9m nLcZuH9ay đLcZuH9âu, HzTHYenhìn haG6i G6người jAgJkPđó mắLcZuH9c cônLcZuH9g lêLcZuH9n G6tăng LcZuH9xông điênG6 bấG6t tửHzTHYe lLcZuH9ắm. ĐG6i vềG6 HzTHYecho yênHzTHYe chuyện.HzTHYe HzTHYeNghĩ vậyLcZuH9 tLcZuH9ôi liềnHzTHYe quG6ay lưngjAgJkP G6đi xuốngG6 cầujAgJkP thangHzTHYe, đangjAgJkP điG6 lữHzTHYeng thữngLcZuH9 tjAgJkPhì thầLcZuH9y LâLcZuH9m từHzTHYe đâujAgJkP LcZuH9ra vỗHzTHYe G6vào G6vai tôHzTHYei cájAgJkPi LcZuH9bộp, tG6hầy G6nhe răng:HzTHYe “CLcZuH9hào họcG6 tròjAgJkP cjAgJkPưng, eG6m tG6ính trHzTHYeốn jAgJkPhọc hả?”,LcZuH9 tôjAgJkPi dHzTHYeòm thLcZuH9ầy cốjAgJkP G6nén bựHzTHYec dọcjAgJkP tươG6i cườiLcZuH9: “jAgJkP TrốnHzTHYe rồiLcZuH9 HzTHYemất qLcZuH9uà saLcZuH9o. ELcZuH9m điG6 LcZuH9mua nưG6ớc thôijAgJkP mà.”.LcZuH9 NghjAgJkPe LcZuH9tới vjAgJkPụ quG6à cjAgJkPáp thầyHzTHYe G6Lâm LcZuH9chau mG6ày: “HọcG6 G6trò thảojAgJkP HzTHYeghê nhHzTHYeỉ. ThầyHzTHYe đLcZuH9i vềjAgJkP hổngHzTHYe hjAgJkPỏi haG6n jAgJkPgì màLcZuH9 đòiHzTHYe quàG6 jAgJkPrồi. MàLcZuH9 thjAgJkPôi, cojAgJkPn nítLcZuH9, khôLcZuH9ng chHzTHYeấp. Nè”.

Thầy lụcG6 cặpG6 HzTHYeđưa cG6ho jAgJkPtôi mộHzTHYet LcZuH9cái vG6òng mLcZuH9ộc gỗ,HzTHYe mộtHzTHYe cáijAgJkP đĩajAgJkP CLcZuH9D LcZuH9của TradHzTHYeemark. TLcZuH9hánh thầnLcZuH9 ơiHzTHYe! jAgJkPái CG6D nàHzTHYey G6tôi LcZuH9lùng tjAgJkPìm khắHzTHYep thànLcZuH9h phốLcZuH9 màjAgJkP khônHzTHYeg HzTHYethấy LcZuH9mà nG6ay cHzTHYeó G6rồi, suG6ng sướnLcZuH9g quá.jAgJkP HzTHYeTôi ômjAgJkP siếtLcZuH9 cáLcZuH9i CLcZuH9D tronG6g jAgJkPtay lảmHzTHYe nhảm:G6 “OHzTHYeh mHzTHYey G6god, mG6y godLcZuH9. G6Đồ hiếm,LcZuH9 đồG6 hiếm.jAgJkP CjAgJkPám LcZuH9ơn HzTHYethầy, HzTHYethầy numHzTHYeber oneLcZuH9.”, G6thầy cườiG6 hG6a hảjAgJkP xojAgJkPa G6đầu tôiHzTHYe: “ĐưjAgJkPợc, HzTHYenumber LcZuH9one thìLcZuH9 được.G6 G6À! G6Còn cóLcZuH9 G6hai cG6ái véHzTHYe đijAgJkP hộijAgJkP cHzTHYehợ nG6è. jAgJkPCho eHzTHYem luôn,jAgJkP rủG6 aLcZuH9i thLcZuH9ì rủ.”

Vừa G6nghe G6tới LcZuH9hai cáijAgJkP vjAgJkPé làmHzTHYe G6tôi lạiLcZuH9 liênHzTHYe tưởG6ng cảnhG6 G6khi nãyjAgJkP, nồngjAgJkP độLcZuH9 máuHzTHYe HzTHYeđiên LcZuH9của tG6ôi lạiG6 chạjAgJkPy ngượcG6 lêjAgJkPn. LcZuH9Ngay lậpjAgJkP tjAgJkPức tôLcZuH9i cầHzTHYem HzTHYeđĩa CHzTHYeD lẫjAgJkPn jAgJkPcái vòngLcZuH9, HzTHYemấy cG6ái véG6 đưaG6 lạiHzTHYe cG6ho thầLcZuH9y LâG6m, caHzTHYeu cLcZuH9ó: “LcZuH9Em trảHzTHYe thHzTHYeầy hếtjAgJkP nè.jAgJkP GiờG6 eHzTHYem điG6 jAgJkPvề đây.jAgJkP TrốnLcZuH9 họLcZuH9c hômHzTHYe G6nay lLcZuH9uôn. ĐjAgJkPiên rồi,G6 quLcZuH9ê rồi.”.jAgJkP jAgJkPCái tHzTHYehái độHzTHYe LcZuH9kì quặcLcZuH9 củajAgJkP tôijAgJkP LcZuH9làm G6thầy LHzTHYeâm khôjAgJkPng hiểujAgJkP jAgJkPmô tG6ê gìLcZuH9 hếtHzTHYe, tG6hầy G6khệ nệLcZuH9 xG6ách đốngHzTHYe qjAgJkPuà chạyLcZuH9 G6theo jAgJkPtôi: “jAgJkPÊ, G6ê. GLcZuH9ì kG6ì vLcZuH9ậy? G6Em bjAgJkPị hâjAgJkPm hảjAgJkP? TuG6i qujAgJkPýnh chếtG6 G6bây gHzTHYeiờ. RéoLcZuH9 mHzTHYeua jAgJkPquà chjAgJkPo LcZuH9đã giLcZuH9ờ khôngG6 lLcZuH9ấy lG6à sao?”,HzTHYe sẵnG6g cơnHzTHYe điG6ên đangLcZuH9 cuồnHzTHYe cujAgJkPộn tôHzTHYei quajAgJkPy lạiG6 G6trút gjAgJkPiận HzTHYelên thầLcZuH9y luôLcZuH9n, tjAgJkPôi qG6uay lLcZuH9ại gắt:G6 “G6Ừ đHzTHYeấy, ejAgJkPm hâm,LcZuH9 ejAgJkPm jAgJkPđiên. EHzTHYem gG6hét cáijAgJkP ôngjAgJkP LcZuH9đó, eLcZuH9m LcZuH9ghét cLcZuH9on béLcZuH9 HzTHYeđó, LcZuH9em gHzTHYehét HzTHYethầy luôG6n. EjAgJkPm về…LcZuH9Vĩnh biệt…”.

Thầy LâmjAgJkP đG6uổi tHzTHYeheo nắLcZuH9m dâLcZuH9y cặpjAgJkP tôHzTHYei jAgJkPkéo lạiHzTHYe: “ÊG6 G6, jAgJkPvừa jAgJkPphải tG6hôi njAgJkPha. HzTHYeTui ljAgJkPàm jAgJkPgì mjAgJkPà ghétHzTHYe tuijAgJkP? EjAgJkPm đangG6 LcZuH9giận jAgJkPai jAgJkPmà điêLcZuH9n jAgJkPdữ vậy?LcZuH9 CHzTHYeái G6ông thLcZuH9ầy SjAgJkPinh đóG6 G6hả? G6Ngồi xuG6ống kHzTHYeể tujAgJkPi nghe.G6”. G6Nói xojAgJkPng, tjAgJkPhầy cHzTHYeầm G6dây cặHzTHYep kéG6o tôG6i ngLcZuH9ồi xuốngLcZuH9 cG6hân cjAgJkPầu thangjAgJkP. SẵnG6 đLcZuH9ang cóLcZuH9 ngHzTHYeười jAgJkPcần chLcZuH9ia sẻ,G6 HzTHYetôi phujAgJkPn rLcZuH9a mộtLcZuH9 tràngLcZuH9 chHzTHYeo hHzTHYeạ hỏa.LcZuH9 SajAgJkPu HzTHYekhi nghG6e xLcZuH9ong jAgJkPcâu chuyệnG6 thầyLcZuH9 LâHzTHYem nhjAgJkPìn tôijAgJkP jAgJkPmỉm cườiG6 vỗjAgJkP LcZuH9vai aG6n ủi:jAgJkP “THzTHYehua kLcZuH9eo HzTHYenày bàHzTHYey kLcZuH9eo khác.jAgJkP ĐừngLcZuH9 nảnLcZuH9 chí…jAgJkP HzTHYenhưng G6có điều…”,HzTHYe tôHzTHYei nhLcZuH9ìn thầyLcZuH9 lạLcZuH9 lẫmLcZuH9: “NhưngjAgJkP sLcZuH9ao hảHzTHYe thầy?”.ThầyLcZuH9 LâmjAgJkP cajAgJkPu G6mặt lHzTHYeại đưaLcZuH9 haG6i tjAgJkPay véoHzTHYe haG6i mjAgJkPá HzTHYetôi G6lèm bèmjAgJkP: “HzTHYeCái tộiG6 ngốcjAgJkP ljAgJkPà LcZuH9một nèLcZuH9. CáLcZuH9i tộiLcZuH9 LcZuH9vô LcZuH9duyên, dG6ám HzTHYetrút giậLcZuH9n jAgJkPlên G6tui lLcZuH9à HzTHYehai G6nè, vàjAgJkP điG6ên G6khùng jAgJkPlà HzTHYeba. jAgJkPChừa chưHzTHYea?”, vìG6 đauHzTHYe màjAgJkP tHzTHYeôi jAgJkPla jAgJkPoai oái:HzTHYe “Ối,HzTHYe đaujAgJkP quá!!LcZuH9! TG6ha G6cho eLcZuH9m. ELcZuH9m LcZuH9chừa rồiHzTHYe, jAgJkPem HzTHYechừa rồi.”.

Khi LcZuH9thầy LcZuH9Lâm LcZuH9bỏ taHzTHYey rG6a, LcZuH9tôi ngG6ồi đưHzTHYea tajAgJkPy xoHzTHYea G6xoa hLcZuH9ai HzTHYemá đầLcZuH9y nhữnLcZuH9g vjAgJkPết đỏjAgJkP phụngG6 phịu:G6 “ThầyHzTHYe ácHzTHYe cHzTHYeòn HzTHYehơn G6Sinh nữa,HzTHYe nhéoHzTHYe LcZuH9đau qLcZuH9uá. jAgJkPUi dG6a! G6Em ngốHzTHYec chjAgJkPỗ nào?”.LcZuH9 ThG6ầy LâHzTHYem HzTHYetheo tHzTHYehói jAgJkPquen đưaG6 taG6y miếtG6 LcZuH9cằm: jAgJkP“Lại cònjAgJkP khôHzTHYeng nữaHzTHYe HzTHYehả? TựHzTHYe dưHzTHYeng HzTHYeđem HzTHYecho jAgJkPcon bLcZuH9é LcZuH9My G6đó HzTHYecái véLcZuH9 lG6àm gì?”,LcZuH9 tôLcZuH9i đưHzTHYea tLcZuH9ay lHzTHYeên gãG6i đầjAgJkPu: “EmjAgJkP đâuG6 HzTHYecó nLcZuH9gờ cLcZuH9on njAgJkPhỏ đóHzTHYe đúngG6 túypjAgJkP “LcZuH9tự jAgJkPnhiên nhjAgJkPư G6người HàjAgJkP Nội”HzTHYe đâLcZuH9u?”. VừaHzTHYe lHzTHYeúc jAgJkPđó chujAgJkPông jAgJkPreng ljAgJkPên, thầyHzTHYe kjAgJkPéo tôijAgJkP G6đẩy jAgJkPvề pLcZuH9hía cầHzTHYeu thanHzTHYeg HzTHYebảo: “ThôG6i tG6ới giờLcZuH9 họcLcZuH9 jAgJkPrồi, LcZuH9đi G6học đi.ChjAgJkPuồn lLcZuH9à bjAgJkPiết LcZuH9tay tui.”

Chương 16

Thẻ:thua thjAgJkPay eG6m yeHzTHYeu anh

Nhác thG6ấy jAgJkPmặt tôi,jAgJkP LcZuH9con LcZuH9bé MHzTHYey đãHzTHYe lănjAgJkPg xănLcZuH9g: “CLcZuH9hị HzTHYeơi, eG6m mjAgJkPời tG6hầy điHzTHYe. ThầyG6 đG6ồng ýG6 rồG6i đLcZuH9ấy cHzTHYehị ạ.”,HzTHYe LcZuH9tôi nhìG6n nóHzTHYe G6mỉm cjAgJkPười àjAgJkP lHzTHYeên mộG6t HzTHYecâu rLcZuH9a LcZuH9chiều ngLcZuH9ạc njAgJkPhiên lắm.jAgJkP CojAgJkPn quỷ…G6 LcZuH9ta bẻG6 cjAgJkPổ mi…lạijAgJkP cLcZuH9òn kjAgJkPhoe nữG6a hả?jAgJkP LcZuH9Mới HzTHYedằn đượcLcZuH9 cơHzTHYen jAgJkPtức xonG6g, LcZuH9giờ nHzTHYeó lạiHzTHYe “quạt”HzTHYe chG6o bùngLcZuH9 lLcZuH9ên. NghG6e jAgJkPnó líLcZuH9u jAgJkPlo mG6à HzTHYelòng HzTHYetôi nghẹjAgJkPn ngào.MìnhjAgJkP quảLcZuH9 làjAgJkP điênG6, vừajAgJkP điêG6n vừaG6 G6ngốc! NHzTHYeó tHzTHYehì vLcZuH9ui rồiG6 cjAgJkPhủ LcZuH9nhật đượcjAgJkP jAgJkPđi xG6em HzTHYephim vớiG6 SinLcZuH9h còjAgJkPn mLcZuH9ình lLcZuH9ại nG6ằm nhà…chjAgJkPán ngắt.

Sinh HzTHYecũng jAgJkP“không LcZuH9biết” nỗHzTHYei lòngLcZuH9 củaG6 HzTHYetôi, anHzTHYeh jAgJkPvui LcZuH9vẻ jAgJkPđến bênLcZuH9 tôiHzTHYe mỉmHzTHYe cHzTHYeười: “HzTHYe CG6hủ nhậtLcZuH9 đLcZuH9i xLcZuH9em phHzTHYeim sjAgJkPướng haHzTHYe.” TôijAgJkP cườiG6 nhạtjAgJkP thếG6ch LcZuH9đáp lạijAgJkP anHzTHYeh: “Vâng!jAgJkP NHzTHYehưng sướnHzTHYeg đHzTHYeâu bằG6ng G6ai kiajAgJkP, đLcZuH9i hLcZuH9ai mìnhLcZuH9 G6mới jAgJkPvui. ThếHzTHYe jAgJkPmà dáG6m bảojAgJkP cHzTHYeô AHzTHYen kG6hông jAgJkPrảnh cuốLcZuH9i tuầjAgJkPn cơHzTHYe đấy.”.jAgJkP NG6ghe tôijAgJkP nóHzTHYei mLcZuH9óc jAgJkPnói G6mỉa thG6ế, aG6nh caG6u mặtHzTHYe lườmHzTHYe tôiLcZuH9: “LạLcZuH9i LcZuH9ăn nG6ói G6kiểu đóG6 nữaLcZuH9. MuốnG6 tôiHzTHYe cG6ho mộtG6 kHzTHYeí vàjAgJkPo jAgJkPđầu khôG6ng hả?LcZuH9 HzTHYeAi vớiLcZuH9 ai?”.

Tôi nhìHzTHYen jAgJkPanh HzTHYecong môjAgJkPi lêjAgJkPn, nLcZuH9ói khojAgJkPáy LcZuH9thêm tiếjAgJkPng nữa:HzTHYe “G6Em nóiG6 ajAgJkPi đHzTHYeó chứHzTHYe cjAgJkPó G6nói tHzTHYehầy đâu.G6 NgộLcZuH9 à!HzTHYe”, nóHzTHYei xonjAgJkPg tLcZuH9ôi cHzTHYeắp cặjAgJkPp quaLcZuH9y lưjAgJkPng G6đi xuốngHzTHYe bànLcZuH9 béHzTHYet G6ngồi hG6ọc. SinHzTHYeh pHzTHYehùng G6mang kHzTHYehoanh tjAgJkPay thG6ở dài,HzTHYe cG6òn cG6on bjAgJkPé MLcZuH9y hếtjAgJkP nhìnLcZuH9 tôiG6 rHzTHYeồi lạiHzTHYe HzTHYenhìn aLcZuH9nh chảjAgJkP hiLcZuH9ểu G6gì cả.

Suốt HzTHYebuổi họcjAgJkP jAgJkPnỗi bujAgJkPồn cLcZuH9hán HzTHYecứ HzTHYelơ mG6ơ G6trong tôi.G6 HzTHYeHễ LcZuH9nhìn SG6inh G6tôi LcZuH9lại thấyHzTHYe nghjAgJkPèn nghẹjAgJkPn HzTHYenơi cuLcZuH9ống họnjAgJkPg. SjAgJkPao màG6 cG6hán ghêLcZuH9 taG6! jAgJkPCó ljAgJkPẽ lLcZuH9à ngjAgJkPày chủHzTHYe nhậtLcZuH9 tôijAgJkP G6nên ngủLcZuH9 suHzTHYeốt G6cả ngàyG6. VìHzTHYe biếjAgJkPt đâLcZuH9u troG6ng mơG6 tjAgJkPôi sG6ẽ HzTHYemơ thấyHzTHYe ajAgJkPnh vLcZuH9à tôLcZuH9i điG6 xG6em phiLcZuH9m thìjAgJkP saLcZuH9o, nHzTHYehư thếG6 cònjAgJkP đượcHzTHYe HzTHYehơn LcZuH9nhìn thG6ấy cG6on bHzTHYeé ấHzTHYey cHzTHYeứ HzTHYelởn vG6ởn bHzTHYeên anh….

Khi ngG6he tiG6ếng chuôngHzTHYe renjAgJkPg, tôjAgJkPi làG6 ngườiG6 vHzTHYeọt rjAgJkPa LcZuH9trước nhất.LcZuH9 ĐLcZuH9i vềG6 cG6ho lẹG6 đểLcZuH9 rHzTHYea jAgJkPquán nG6gồi nG6hâm nLcZuH9hi đểLcZuH9 “qG6uên” buồHzTHYen. KhLcZuH9i tôjAgJkPi đanHzTHYeg đểLcZuH9 xLcZuH9e jAgJkPtôi G6thấy G6thầy HzTHYeLâm vLcZuH9à G6anh đjAgJkPứng G6nói chuyệnLcZuH9 ởLcZuH9 hjAgJkPành laG6ng pjAgJkPhòng HzTHYegiáo vụHzTHYe G6ra chiềuLcZuH9 vuG6i vG6ẻ jAgJkPlắm, cHzTHYeái njAgJkPụ cườijAgJkP quyLcZuH9ến rũLcZuH9 đóLcZuH9 LcZuH9giờ LcZuH9tôi thấyLcZuH9 gG6hét kG6inh khủng.HzTHYe VjAgJkPới jAgJkPai cũnHzTHYeg cHzTHYeười đượG6c. TôHzTHYei thHzTHYeất thHzTHYeểu dẫHzTHYen xjAgJkPe rjAgJkPa khỏijAgJkP HzTHYechỗ giLcZuH9ữ, LcZuH9cúi mặtLcZuH9 xuốngG6 đấtjAgJkP lắcHzTHYe đầuLcZuH9 chánHzTHYe nLcZuH9ản rG6ồi lẩG6m nhẩm:HzTHYe “jAgJkP CuốiLcZuH9 tG6uần nàjAgJkPy mjAgJkPình làmG6 gìG6 đây,G6 lạjAgJkPi điHzTHYe rG6a quLcZuH9án jAgJkPcà jAgJkPphê vHzTHYeà ngồiG6 ngắmLcZuH9 G6sao hảG6?Hay vặnjAgJkP mjAgJkPáy lạnLcZuH9h trHzTHYeong HzTHYephòng vàHzTHYe cG6uốn mềnjAgJkP HzTHYenằm ngủHzTHYe?” TênG6 gLcZuH9iữ xG6e thấyHzTHYe tháiLcZuH9 độLcZuH9 tôiLcZuH9 LcZuH9như thếjAgJkP cũnjAgJkPg mắcjAgJkP cười,HzTHYe hG6ắn chọc:LcZuH9 “HzTHYe SjAgJkPao G6vậy, HzTHYethất tìnHzTHYeh jAgJkPhả cưHzTHYeng? LcZuH9Cuối tuHzTHYeần khônHzTHYeg aLcZuH9i đijAgJkP chơijAgJkP vớiHzTHYe cưLcZuH9ng hả?AnLcZuH9h đLcZuH9i jAgJkPcho HzTHYenè.”. ÁG6 G6à! DjAgJkPám chọcLcZuH9 bàLcZuH9 àjAgJkP, bLcZuH9à LcZuH9đang cơnG6 điênLcZuH9 LcZuH9đây. MàyG6 tớiLcZuH9 jAgJkPsố HzTHYerồi. NghĩjAgJkP thếHzTHYe tôLcZuH9i buôngjAgJkP thỏngG6 HzTHYehắn mộLcZuH9t câjAgJkPu: “Dạ,LcZuH9 cjAgJkPám ơnjAgJkP lòngjAgJkP tjAgJkPốt củaLcZuH9 aHzTHYenh. AHzTHYenh ljAgJkPo LcZuH9thu tiềnHzTHYe giữjAgJkP G6xe đi,jAgJkP đừnLcZuH9g LcZuH9ở đójAgJkP rảnhLcZuH9 G6rỗi LcZuH9lo cHzTHYeho emG6, LcZuH9bảo G6vệ lLcZuH9a jAgJkPanh bâLcZuH9y gjAgJkPiờ. HzTHYeEm jAgJkPđang vộHzTHYei, HzTHYeanh vG6ui lònjAgJkPg thjAgJkPu LcZuH9tiền giữG6 G6xe LcZuH9nhanh lênG6 chúHzTHYet đượcHzTHYe khôG6ng?”. GãjAgJkP jAgJkPgiữ LcZuH9xe cứngLcZuH9 họnLcZuH9g nLcZuH9hìn HzTHYetôi, tứcHzTHYe tốiG6 lắmG6 nhưnHzTHYeg tjAgJkPất HzTHYenhiên hắnjAgJkP kG6hông thểG6 phảjAgJkPn báG6c jAgJkPgì. TG6ôi đãjAgJkP HzTHYequá lịchHzTHYe sự.

Gần LcZuH9ra tớiLcZuH9 cổjAgJkPng trưG6ờng LcZuH9thì tôijAgJkP HzTHYenghe tiếnjAgJkPg thầyLcZuH9 LjAgJkPâm jAgJkPgọi LcZuH9ý ớHzTHYei LcZuH9sau lG6ưng: jAgJkP“ HzTHYeH, HG6. ChờHzTHYe chút!”jAgJkP. ThầLcZuH9y chG6ạy đếHzTHYen gầLcZuH9n tG6ôi đứngjAgJkP thHzTHYeở jAgJkPdốc: HzTHYe“ ThoắtLcZuH9 LcZuH9cái làjAgJkP thjAgJkPấy HzTHYera tớiHzTHYe đâyjAgJkP rồiLcZuH9. CHzTHYeái vG6é hộG6i chợjAgJkP nHzTHYeãy quêjAgJkPn lấyG6 nè.MộtG6 G6vé HzTHYeđi đượjAgJkPc haG6i người,jAgJkP jAgJkPem djAgJkPẫn bạnjAgJkP điHzTHYe cLcZuH9ho LcZuH9vui, tuLcZuH9i cũjAgJkPng jAgJkPrủ bjAgJkPạn đjAgJkPi nữa.ĐjAgJkPi quậHzTHYey cLcZuH9hơi đi,G6 thứG6 bảHzTHYey cũnLcZuH9g khôngjAgJkP bậLcZuH9n jAgJkPgì.Bật míG6 LcZuH9nghen, bạHzTHYen tuG6i đẹpLcZuH9 tLcZuH9rai lắm.”

Cái nàyHzTHYe lLcZuH9àm tLcZuH9ôi hLcZuH9ơi qG6uê àHzTHYe LcZuH9nha, ổngjAgJkP cứjAgJkP ljAgJkPàm nhLcZuH9ư tôiHzTHYe thấjAgJkPy nLcZuH9gười jAgJkPđẹp traHzTHYei nàLcZuH9o cHzTHYeũng nhảjAgJkPy vG6ô vậG6y jAgJkPđó. MjAgJkPê đHzTHYeẹp tjAgJkPrai thG6ì jAgJkPcũng jAgJkPphải cHzTHYeó LcZuH9mức độG6 chứLcZuH9. G6Mà thG6ôi kệG6! ThứG6 bảyG6 họHzTHYec xoG6ng, rảjAgJkPnh rỗHzTHYei đjAgJkPi chơjAgJkPi HzTHYecho đỡLcZuH9 buồjAgJkPn. G6Về LcZuH9nhà buồnjAgJkP cLcZuH9hán cũnHzTHYeg vLcZuH9ậy. TôiG6 gậHzTHYet đầuG6 nhưngHzTHYe LcZuH9lại nójAgJkPi G6dỗi: “HzTHYe ĐHzTHYeược, eLcZuH9m G6đi. MàHzTHYe eHzTHYem đLcZuH9i G6tại eG6m cháLcZuH9n LcZuH9thôi, cG6hứ ôLcZuH9ng bạHzTHYen đẹpjAgJkP trajAgJkPi củaHzTHYe thầyLcZuH9 eHzTHYem khLcZuH9ông HzTHYequan tjAgJkPâm. ELcZuH9m đâLcZuH9u HzTHYecó bạLcZuH9 ngưG6ời nG6ào G6đẹp traHzTHYei mG6à eHzTHYem jAgJkPcũng mjAgJkPê đâu.”
ThầyG6 LâmHzTHYe HzTHYegật đầujAgJkP cườiHzTHYe vớiHzTHYe tLcZuH9ôi: “jAgJkP RjAgJkPồi, rồLcZuH9i. BiếLcZuH9t rồG6i, HzTHYexin HzTHYelỗi. NóijAgJkP tójAgJkPm lạjAgJkPi ljAgJkPà cóLcZuH9 jAgJkPđi phHzTHYeải khôjAgJkPng? ĐúnG6g G67 giờjAgJkP cHzTHYehờ tujAgJkPi HzTHYengay ởHzTHYe cổjAgJkPng hộiHzTHYe cHzTHYehợ đó.G6 NhớjAgJkP nG6ghen… jAgJkPNhắc lạijAgJkP LcZuH9lần nữLcZuH9a HzTHYelà jAgJkPđúng G67 gLcZuH9iờ đHzTHYeó…”, tôjAgJkPi cũnHzTHYeg ừG6 hLcZuH9ử chàoHzTHYe thầyHzTHYe HzTHYerồi lG6eo lêG6n HzTHYexe về….

Khi G6về nLcZuH9hà, tjAgJkPhấy mjAgJkPặt LcZuH9tôi mẹjAgJkP hoaLcZuH9n hỉ:jAgJkP “LcZuH9Con cưng,HzTHYe cG6hủ nLcZuH9hật điG6 ljAgJkPên ônG6g NgoạiG6 dựHzTHYe đG6ám giỗLcZuH9. CậjAgJkPu PhúHzTHYe cG6on vềHzTHYe.”. TjAgJkPôi đáLcZuH9m ỉuG6 xG6ìu LcZuH9“ Dạ.”,jAgJkP rồiLcZuH9 tjAgJkPhưa mG6ẹ đijAgJkP lênLcZuH9 LcZuH9phòng, G6mẹ nLcZuH9hìn thejAgJkPo tôHzTHYei HzTHYengơ ngáG6c: G6“Con nhócLcZuH9 njAgJkPày lạHzTHYe LcZuH9thiệt, bìnhLcZuH9 thjAgJkPường HzTHYenó nghHzTHYee cậG6u G6Phú vG6ề lHzTHYeà G6nhảy jAgJkPnhõm lêHzTHYen “quàjAgJkP cHzTHYeon LcZuH9đâu”, HzTHYemà naHzTHYey tỉnHzTHYeh bjAgJkPơ vLcZuH9ậy. MàG6 mG6ấy ngàjAgJkPy naLcZuH9y thấG6y G6nó cG6ư LcZuH9lơ mjAgJkPơ vLcZuH9ậy, jAgJkPgiống nhG6ư ngườHzTHYei chếtHzTHYe rồiHzTHYe vậLcZuH9y á.”

Ba tôiG6 mLcZuH9ỉm cườHzTHYei nóiHzTHYe vớiG6 mẹ:LcZuH9 “HzTHYe KệHzTHYe nóHzTHYe đG6i eHzTHYem, đHzTHYei LcZuH9học vG6ề mG6ệt mHzTHYeà. NgàyjAgJkP mLcZuH9ai nLcZuH9ó lạjAgJkPi tLcZuH9ưng bừngG6 cG6ho coi.”

Trời! LcZuH9Ba mẹjAgJkP LcZuH9nào cjAgJkPó biếtG6 tôiHzTHYe “LcZuH9 G6I’m G6in soG6rrow HzTHYeof ljAgJkPove (tjAgJkPôi jAgJkPđang thấG6t tìjAgJkPnh)” HzTHYeđâu, HzTHYecó còjAgJkPn tâLcZuH9m trạjAgJkPng nHzTHYeào màLcZuH9 đúLcZuH9 đLcZuH9ởn nLcZuH9hư mjAgJkPọi G6khi, LcZuH9mà njAgJkPghe jAgJkPđến cHzTHYeậu PhúLcZuH9 LcZuH9lại G6nhớ đếnLcZuH9 cHzTHYeái ônHzTHYeg SLcZuH9inh đójAgJkP. NgườiG6 HzTHYeđâu mLcZuH9à giốngjAgJkP nhLcZuH9au tG6hế? jAgJkPTôi bậtG6 máyHzTHYe lG6ên checHzTHYek mLcZuH9ail G6thì cậujAgJkP PHzTHYehú tHzTHYeôi đangLcZuH9 LcZuH9online liềnHzTHYe boojAgJkPm vàHzTHYeo njAgJkPói chuyLcZuH9ện vớLcZuH9i tôG6i: “jAgJkPCon à,jAgJkP cậuG6 sắjAgJkPp vềG6. MajAgJkPi làjAgJkP G6lên máyHzTHYe jAgJkPbay. ChjAgJkPủ nhậtG6 LcZuH9cậu gjAgJkPặp coG6n nhHzTHYeé. CLcZuH9ó quàjAgJkP LcZuH9cho G6con G6nè. CậG6u đajAgJkPng làmLcZuH9 việc,G6 sẵnLcZuH9 onG6line hjAgJkPỏi jAgJkPthăm HzTHYecon chúG6t. HzTHYe:> G6” TôjAgJkPi G6bật cưHzTHYeời, lầnG6 HzTHYenào vềG6 LcZuH9mà cậuLcZuH9 chẳHzTHYeng G6có quàLcZuH9 cHzTHYeho tHzTHYeôi, chỉLcZuH9 HzTHYecó tHzTHYeôi lLcZuH9à chưaG6 cLcZuH9ó qujAgJkPà cLcZuH9ho cậG6u thôLcZuH9i, HzTHYenhưng tHzTHYeôi sẽLcZuH9 cLcZuH9ố gắG6ng kLcZuH9hi G6nào rãLcZuH9nh rỗiHzTHYe thìjAgJkP thiếtLcZuH9 jAgJkPkế mộtjAgJkP cáiLcZuH9 lịLcZuH9ch tặngjAgJkP cậHzTHYeu mớiLcZuH9 được.

Tôi đượcHzTHYe bG6a tranHzTHYeg bHzTHYeị chjAgJkPo máG6y vLcZuH9i tíjAgJkPnh từjAgJkP rjAgJkPất sLcZuH9ớm G6nên chuyệG6n vọHzTHYec pHzTHYehần mềjAgJkPm vớLcZuH9i tôLcZuH9i lG6à mộLcZuH9t thHzTHYeú tLcZuH9iêu khiG6ển LcZuH9khá ưjAgJkP làG6 hayHzTHYe. NhờjAgJkP HzTHYenó màLcZuH9 tLcZuH9ôi G6đi trướcG6 HzTHYelũ bạnjAgJkP ởjAgJkP trườngG6 LcZuH9ở khoảnHzTHYe tLcZuH9in họcjAgJkP jAgJkPvà lâuHzTHYe lHzTHYeâu lHzTHYeại ljAgJkPàm rjAgJkPộ lêHzTHYen chuyjAgJkPện bLcZuH9uôn bG6án ảnhLcZuH9 dG6o tôjAgJkPi tHzTHYehiết kếG6 theHzTHYeo đơjAgJkPn đặG6t hànjAgJkPg củaHzTHYe chLcZuH9úng nóG6, vHzTHYeui lắG6m kia.

Tôi địnhG6 sajAgJkPu G6khi tốG6t nghjAgJkPiệp lớpLcZuH9 1jAgJkP2 nàHzTHYey sG6ẽ G6đi thG6eo ngànhG6 đjAgJkPồ họaG6 vàLcZuH9 tiếngjAgJkP AG6nh, jAgJkPtôi thấjAgJkPy nG6gành LcZuH9đó rjAgJkPất G6hợp vớiLcZuH9 tôi.

Tôi đánhG6 tLcZuH9rả lờiHzTHYe lạHzTHYei cậu:LcZuH9 G6“ Dạ,HzTHYe cG6on cámLcZuH9 ơjAgJkPn G6cậu nhiềHzTHYeu. G6Cậu ơi,HzTHYe mấyjAgJkP thG6áng njAgJkPay LcZuH9ở trườngjAgJkP cG6on họcjAgJkP ajAgJkPnh văHzTHYen cjAgJkPó ôG6ng tjAgJkPhầy giốngjAgJkP cậuG6 lắmjAgJkP, khoảngjAgJkP LcZuH985 jAgJkP%. jAgJkPCó khG6i LcZuH9nào ổngHzTHYe LcZuH9là anG6h LcZuH9em hG6ọ vjAgJkPới cHzTHYeậu khG6ông? ;;)”.

“ GiốngHzTHYe 8G65% hảjAgJkP G6con :LcZuH9-O LcZuH9? jAgJkPỪ nhiềuG6 khG6i LcZuH9anh ejAgJkPm rơiHzTHYe rHzTHYeớt đâujAgJkP HzTHYekhông biết :-jAgJkP? HzTHYeMà đẹHzTHYep trjAgJkPai giG6ống cHzTHYeậu hả?G6 HzTHYeChắc khjAgJkPông bằnLcZuH9g đâuHzTHYe nLcZuH9hỉ, cậuLcZuH9 đẹLcZuH9p tjAgJkPrai hHzTHYeơn. HzTHYeCon jAgJkPvô G6coi kjAgJkPĩ lạijAgJkP đi HzTHYe":)"&nHzTHYebsp;) .GHzTHYeiỡn tjAgJkPhôi. CG6on chưaG6 nLcZuH9gủ hả?”jAgJkP. TjAgJkPôi ômjAgJkP bG6àn phjAgJkPím cườiHzTHYe nLcZuH9ắc nẻG6. CHzTHYeậu G6Phú LcZuH9tôi làLcZuH9 LcZuH9người rHzTHYeất đẹjAgJkPp tG6rai G6và dễG6 thươnHzTHYeg… nhưngG6 dễjAgJkP HzTHYethương thứjAgJkP LcZuH9mấy troHzTHYeng G6nhà thG6ì kjAgJkPhông biếjAgJkPt, vìG6 HzTHYenhà tôiLcZuH9 jAgJkPcó nhjAgJkPiều cậHzTHYeu dLcZuH9ễ thươngjAgJkP lắjAgJkPm. jAgJkPMặc G6dù cậuHzTHYe chỉLcZuH9 G6là jAgJkPcậu họG6, nhjAgJkPưng HzTHYetình thươngHzTHYe củaLcZuH9 cậLcZuH9u đốHzTHYei vớiHzTHYe tôHzTHYei thìG6 khônHzTHYeg thLcZuH9ua HzTHYegì mấyHzTHYe G6người cậujAgJkP ruộtHzTHYe jAgJkPcả. THzTHYeôi muốnHzTHYe gLcZuH9ì cG6ậu cũHzTHYeng HzTHYegửi HzTHYecho, nhàG6 LcZuH9tôi gHzTHYeặp khHzTHYeó kjAgJkPhăn HzTHYegì jAgJkPcậu LcZuH9cũng giLcZuH9úp đỡ.

Khi tLcZuH9ôi cG6òn nhỏjAgJkP, tôHzTHYei hajAgJkPy G6ước nếuG6 cóG6 ngưHzTHYeời yêuHzTHYe tLcZuH9hì tôLcZuH9i cG6ũng LcZuH9mơ ưjAgJkPớc cójAgJkP mộtLcZuH9 ngưLcZuH9ời HzTHYegiống nhG6ư cậu.jAgJkP ĐúngjAgJkP ljAgJkPà cHzTHYeầu đượcLcZuH9 HzTHYeước thấyjAgJkP, gặG6p thjAgJkPì gG6ặp rHzTHYeồi đHzTHYeó mG6à đâujAgJkP cóHzTHYe dG6ễ thươngHzTHYe bằjAgJkPng. ThậG6m chLcZuH9í jAgJkPlà còjAgJkPn đHzTHYeáng ghéG6t, rấtG6 đánHzTHYeg ghét.

“ G6Dạ cjAgJkPon sắpHzTHYe G6đi njAgJkPgủ đâyHzTHYe. CậuHzTHYe làHzTHYem việcHzTHYe vG6ui nhéHzTHYe. BữG6a nHzTHYeào đượcHzTHYe HzTHYecon sLcZuH9ẽ jAgJkPgửi G6hình ổngLcZuH9 chG6o cậuLcZuH9 jAgJkPcoi. KhG6ông giốngLcZuH9 LcZuH9không jAgJkPăn tiềG6n BG6-) Oáp!!!LcZuH9 GiờHzTHYe cHzTHYeon buồG6n ngủjAgJkP quájAgJkP jAgJkP(:| HzTHYe. CojAgJkPn oLcZuH9ff đâyLcZuH9. HẹpjAgJkP gặpG6 cLcZuH9ậu chủG6 njAgJkPhật.BB, G9”HzTHYe-Tôi mỉmG6 cLcZuH9ười đánhHzTHYe LcZuH9lại. NhữngHzTHYe LcZuH9con HzTHYechữ G6của cậjAgJkPu lLcZuH9ại HzTHYelần lLcZuH9ượt hiHzTHYeện jAgJkPra: “NgápjAgJkP gjAgJkPì mG6à HzTHYeto HzTHYethế. NhớG6 đG6ưa LcZuH9tay chHzTHYee mLcZuH9iệng lạiLcZuH9 kẻoG6 ruG6ồi G6bay vô jAgJkP ) LcZuH9. Ừ,G6 bjAgJkPye conjAgJkP, sG6ao HzTHYelũ LcZuH9trẻ bjAgJkPay giờHzTHYe phLcZuH9át G6minh G6ra njAgJkPgôn ngLcZuH9ữ chG6at jAgJkPlạ HzTHYequá vậjAgJkPy, bHzTHYeb HzTHYelà LcZuH9bye bHzTHYeye, rồiHzTHYe GjAgJkP9 LcZuH9là gooHzTHYed nHzTHYeight. jAgJkPTiện nhỉ.”….

Tôi vừjAgJkPa HzTHYeđưa tHzTHYeay tắtLcZuH9 mHzTHYeáy thìHzTHYe điệHzTHYen thjAgJkPoại reG6ng, tôLcZuH9i cầmjAgJkP máyHzTHYe jAgJkPa HzTHYelô thLcZuH9ì tiếnLcZuH9g jAgJkPcon TrLcZuH9âm vanHzTHYeg lên:LcZuH9 “TG6ao nG6è. G6Sao rjAgJkPồi, chủHzTHYe nhậtjAgJkP đjAgJkPi cojAgJkPi pHzTHYehim vớiHzTHYe ảnLcZuH9h pLcZuH9hải jAgJkPkhông? SướngG6 quáG6 tLcZuH9a.”. TôijAgJkP G6gằn giọLcZuH9ng vớHzTHYei nLcZuH9ó: “G6 jAgJkPRất tijAgJkPếc đãHzTHYe làG6m mG6ày thjAgJkPất vọnLcZuH9g, nhLcZuH9ưng cjAgJkPhủ nhậtG6 tG6ao sẽG6 LcZuH9đi jAgJkPlên ôngG6 NgoHzTHYeại dựG6 đáHzTHYem HzTHYegiỗ. jAgJkPCòn tốijAgJkP LcZuH9đến thìjAgJkP nằmHzTHYe jAgJkPnhà jAgJkPhoặc qG6ua màjAgJkPy chjAgJkPơi. LcZuH9Còn ảnjAgJkPh hảHzTHYe, quêG6n đi.”

“ HjAgJkPuh??? LcZuH9Dzậy HzTHYelà saoLcZuH9? MàjAgJkPy cóLcZuH9 véG6 G6rồi sjAgJkPao lạiHzTHYe nLcZuH9ằm nhà?”-LcZuH9 TrâLcZuH9m nHzTHYegạc nhG6iên jAgJkPhỏi lạiHzTHYe. TôiG6 đG6oán jAgJkPlà cG6ái LcZuH9mặt nóLcZuH9 LcZuH9lúc nàyHzTHYe khôHzTHYeng kLcZuH9hác vớiG6 cáG6i HzTHYemuỗng làHzTHYe mấy,LcZuH9 jAgJkPvì jAgJkPnó ưHzTHYea ngG6hệch LcZuH9mặt G6ra mỗiLcZuH9 G6khi ngG6ạc nhiên.

Tôi bènjAgJkP jAgJkPkể từjAgJkP đầujAgJkP tớiLcZuH9 đuôiLcZuH9 cHzTHYeho jAgJkPnó ngLcZuH9he chuyệnHzTHYe mG6ấy nLcZuH9ay tôiLcZuH9 chưaHzTHYe HzTHYecó dịpG6 kểG6 vLcZuH9ì khHzTHYeông HzTHYequa lớHzTHYep nHzTHYeó cLcZuH9hơi. TuG6y TrâmjAgJkP làHzTHYe bạnLcZuH9 thâLcZuH9n củajAgJkP tôG6i nhưnLcZuH9g lạijAgJkP kLcZuH9hông chunjAgJkPg lớpHzTHYe, kểG6 LcZuH9ra thìjAgJkP TrâjAgJkPm vjAgJkPà tLcZuH9ôi cũngHzTHYe cójAgJkP duyjAgJkPên HzTHYekì nG6gộ rấHzTHYet lạG6, tôLcZuH9i biếHzTHYet nLcZuH9ó làG6 bạnG6 cLcZuH9ủa bạnG6 HzTHYecùng bHzTHYeàn HzTHYevới tôjAgJkPi đầuG6 nămLcZuH9 lớpLcZuH9 1LcZuH91, nG6hưng tôiG6 queLcZuH9n G6nó tG6rong mộtjAgJkP dLcZuH9ịp LcZuH9ca nhạG6c củjAgJkPa HzTHYetrường, nG6ói cLcZuH9huyện hHzTHYeạp qujAgJkPá nG6ên “kếtHzTHYe dính”jAgJkP nG6hau tjAgJkPừ đấy.LcZuH9 (G6Tính chG6o đLcZuH9ến njAgJkPay thìjAgJkP TrâLcZuH9m vG6à tôG6i đãLcZuH9 chLcZuH9ơi đưHzTHYeợc bảHzTHYey năG6m rồi,G6 vLcZuH9à chG6uyện cHzTHYeủa tôiLcZuH9 vLcZuH9à LcZuH9Sinh G6ngày đójAgJkP thLcZuH9ì njAgJkPó vàG6 thầyHzTHYe LâmLcZuH9 LcZuH9là HzTHYehai ngưG6ời “rắjAgJkPp tâmjAgJkP vujAgJkPn vHzTHYeén” )

Vừa HzTHYenghe tôHzTHYei kểLcZuH9 hết,jAgJkP nóHzTHYe hjAgJkPét HzTHYetrong điệnHzTHYe thoHzTHYeại lG6àm G6thôi muốnjAgJkP thủnG6g mLcZuH9àng nhjAgJkPĩ: “jAgJkP TrờiLcZuH9 ơijAgJkP !!jAgJkP!! NjAgJkPgốc tử!jAgJkP MG6ày cóHzTHYe LcZuH9điên kjAgJkPhông vLcZuH9ậy?”. TG6ôi lấmHzTHYe létHzTHYe lLcZuH9í nhíHzTHYe: “LcZuH9 HicjAgJkP… HzTHYetại cLcZuH9on nhỏHzTHYe kiHzTHYea kjAgJkPhông HzTHYebiết điều,LcZuH9 đâuHzTHYe phảHzTHYei LcZuH9tại G6tao. TjAgJkPao LcZuH9bị thầyG6 LâLcZuH9m nhéoG6, giờHzTHYe LcZuH9tới G6mày chLcZuH9ửi nữjAgJkPa hả?LcZuH9 ThôiLcZuH9 bỏjAgJkP qjAgJkPua đi,jAgJkP thjAgJkPầy LLcZuH9âm rủLcZuH9 thjAgJkPứ bảyHzTHYe nLcZuH9ày jAgJkPđi chơi.LcZuH9 MàLcZuH9y điHzTHYe nhaLcZuH9, vG6ì taHzTHYeo cLcZuH9ó vLcZuH9é điHzTHYe chLcZuH9o hG6ai người,G6 thầyjAgJkP HzTHYeLâm cũngLcZuH9 rủG6 bạn.HzTHYe jAgJkPNghe nHzTHYeói G6bạn G6ổng đẹpLcZuH9 jAgJkPtrai lắm.”,HzTHYe tiếnG6g TrHzTHYeâm cườiLcZuH9 LcZuH9khúc khíchLcZuH9: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….