You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thứ4RwmbspU GiEFGYcvnăm, tôGiEFGYcvi GiEFGYcvvừa đặt4RwmbspU GiEFGYcvchân lêGiEFGYcvn Wt8Abậc cửaGiEFGYcv lớp4RwmbspU thì4RwmbspU đWt8Aã ngGiEFGYcvhe tiếGiEFGYcvng bGiEFGYcvé GiEFGYcvMy nũngGiEFGYcv nịu:GiEFGYcv 4RwmbspU“Thầy GiEFGYcvơi.Thầy r4RwmbspUảnh Wt8Ahông? Thầ4RwmbspUy điGiEFGYcv cGiEFGYcvoi phiGiEFGYcvm với4RwmbspU BGiEFGYcvé M4RwmbspUy 4RwmbspUnha. VGiEFGYcvì bGiEFGYcvé MGiEFGYcvy khôngWt8A rWt8Aủ đượcWt8A GiEFGYcvai cả.”.Wt8A Rồi4RwmbspU tGiEFGYcviếng Si4RwmbspUnh đápGiEFGYcv tGiEFGYcvrả hơiWt8A ng4RwmbspUập ngừng:4RwmbspU “SGiEFGYcvao á4RwmbspUc vậy?GiEFGYcv 4RwmbspUBé GiEFGYcvMy dễGiEFGYcv tGiEFGYcvhương Wt8Avậy mà4RwmbspU kGiEFGYcvhông 4RwmbspUai đi…GiEFGYcv cWt8Aho th4RwmbspUầy nămGiEFGYcv GiEFGYcvphút đểGiEFGYcv sGiEFGYcvuy nghĩGiEFGYcv nha.”.4RwmbspU Wt8ATôi rán4RwmbspUg đWt8Aứng Wt8Achờ GiEFGYcvđợi nGiEFGYcvghe cGiEFGYcvâu 4RwmbspUtrả lGiEFGYcvời GiEFGYcvcủa Sin4RwmbspUh rồiGiEFGYcv mới4RwmbspU GiEFGYcvvào lớp,Wt8A cứWt8A trảGiEFGYcv lWt8Aời GiEFGYcvlà “thầy4RwmbspU bận”4RwmbspU c4RwmbspUho tGiEFGYcvôi đWt8Ai, GiEFGYcvđừng Wt8Atrả lờWt8Ai câ4RwmbspUu Wt8Anào khác. 

“Ừ, cuốWt8Ai tuầnGiEFGYcv nàyGiEFGYcv thầy4RwmbspU Wt8Acũng khWt8Aông b4RwmbspUận. ThầyWt8A sẽGiEFGYcv đWt8Ai vGiEFGYcvới GiEFGYcvbé My.”Wt8A, 4RwmbspUcon bé4RwmbspU MGiEFGYcvy Wt8Areo lênWt8A GiEFGYcvnhư 4RwmbspUbắt đượcGiEFGYcv Wt8Avàng: “Hoan4RwmbspU hô4RwmbspU, cá4RwmbspUm Wt8Aơn thầy.”GiEFGYcv MGiEFGYcvột cGiEFGYcvâu trả4RwmbspU lờiGiEFGYcv khuyWt8Aến mGiEFGYcvãi thêmGiEFGYcv nụWt8A cườiGiEFGYcv đẹWt8Ap n4RwmbspUhư mơ4RwmbspU đã4RwmbspU Wt8Alàm 4RwmbspUtôi c4RwmbspUhoáng vánGiEFGYcvg. Lại4RwmbspU thêGiEFGYcvm một4RwmbspU “cú4RwmbspU sốcGiEFGYcv kWt8Ainh dị”4RwmbspU nWt8Aữa. CoGiEFGYcvn GiEFGYcvbé đánGiEFGYcvg ghétWt8A, nWt8Aó thiệtGiEFGYcv GiEFGYcvlà Wt8Amưu mWt8Aa chGiEFGYcvước Wt8Aquỷ, nWt8Aó d4RwmbspUám “phỗWt8Ang Wt8Atay trên”Wt8A cWt8Aủa tôWt8Ai… n4RwmbspUó sẽWt8A biếtWt8A tWt8Aay tWt8Aôi… tôWt8Ai ghéWt8At nóWt8A… tôi4RwmbspU căGiEFGYcvm Wt8Athù nó…4RwmbspUtôi… Cá4RwmbspUi Wt8A“ông GiEFGYcvgià” ấyWt8A cũWt8Ang dở4RwmbspU hGiEFGYcvơi Wt8Anữa, Wt8Anghĩ thếWt8A nà4RwmbspUo mGiEFGYcvà lWt8Aại nhận4RwmbspU lời4RwmbspU nGiEFGYcvó tGiEFGYcvhế? CòGiEFGYcvn tôiGiEFGYcv đ4RwmbspUây Wt8Abỏ cGiEFGYcvho GiEFGYcvai? TGiEFGYcvôi g4RwmbspUhét Wt8Acả Wt8Ahai người…
GiEFGYcvTôi khôn4RwmbspUg địnhWt8A v4RwmbspUào hWt8Aọc ngàWt8Ay hGiEFGYcvôm GiEFGYcvnay đâu,GiEFGYcv nGiEFGYcvhìn Wt8Ahai ngườiGiEFGYcv 4RwmbspUđó mGiEFGYcvắc GiEFGYcvcông GiEFGYcvlên tăngWt8A xôngGiEFGYcv điê4RwmbspUn bấtWt8A GiEFGYcvtử lắm.GiEFGYcv Đi4RwmbspU vềWt8A c4RwmbspUho GiEFGYcvyên chuyện.4RwmbspU Ngh4RwmbspUĩ v4RwmbspUậy tôGiEFGYcvi liềnWt8A quaGiEFGYcvy lưnWt8Ag 4RwmbspUđi Wt8Axuống 4RwmbspUcầu tWt8Ahang, đa4RwmbspUng đi4RwmbspU lững4RwmbspU thữ4RwmbspUng thGiEFGYcvì GiEFGYcvthầy LGiEFGYcvâm từ4RwmbspU đâuGiEFGYcv rGiEFGYcva vỗGiEFGYcv vWt8Aào vGiEFGYcvai tôiWt8A c4RwmbspUái bộpWt8A, tGiEFGYcvhầy 4RwmbspUnhe rănGiEFGYcvg: “4RwmbspUChào học4RwmbspU tròGiEFGYcv cưngGiEFGYcv, GiEFGYcvem tính4RwmbspU Wt8Atrốn họGiEFGYcvc hả?”,4RwmbspU tôGiEFGYcvi dòm4RwmbspU thGiEFGYcvầy Wt8Acố né4RwmbspUn bực4RwmbspU dọc4RwmbspU tươWt8Ai cưGiEFGYcvời: 4RwmbspU“ TrốnWt8A rồWt8Ai mấtGiEFGYcv quGiEFGYcvà sao4RwmbspU. EWt8Am điGiEFGYcv mu4RwmbspUa nướcWt8A thôiWt8A mGiEFGYcvà.”. 4RwmbspUNghe tớiWt8A vụ4RwmbspU 4RwmbspUquà 4RwmbspUcáp thầyGiEFGYcv LâmWt8A GiEFGYcvchau m4RwmbspUày: “HọcWt8A trò4RwmbspU thảWt8Ao ghGiEFGYcvê nhỉ.GiEFGYcv TWt8Ahầy GiEFGYcvđi vềWt8A Wt8Ahổng hỏi4RwmbspU Wt8Ahan gWt8Aì GiEFGYcvmà đòiGiEFGYcv quàWt8A rồiGiEFGYcv. Mà4RwmbspU thôiGiEFGYcv, 4RwmbspUcon Wt8Anít, khôGiEFGYcvng chấpGiEFGYcv. Nè”.

Thầy lụcGiEFGYcv cWt8Aặp đư4RwmbspUa GiEFGYcvcho tôiGiEFGYcv m4RwmbspUột cái4RwmbspU vòWt8Ang mộc4RwmbspU gWt8Aỗ, mWt8Aột cGiEFGYcvái đGiEFGYcvĩa Wt8ACD củaGiEFGYcv TradeGiEFGYcvmark. TWt8Ahánh thầWt8An ơi!Wt8A GiEFGYcvái GiEFGYcvCD nàGiEFGYcvy tô4RwmbspUi GiEFGYcvlùng GiEFGYcvtìm kGiEFGYcvhắp tWt8Ahành phốGiEFGYcv Wt8Amà khWt8Aông thấWt8Ay mWt8Aà na4RwmbspUy cGiEFGYcvó rồi,Wt8A s4RwmbspUung sưWt8Aớng quáWt8A. Wt8ATôi GiEFGYcvôm sGiEFGYcviết GiEFGYcvcái Wt8ACD GiEFGYcvtrong taGiEFGYcvy lGiEFGYcvảm nh4RwmbspUảm: “O4RwmbspUh Wt8Amy god4RwmbspU, m4RwmbspUy gWt8Aod. 4RwmbspUĐồ hiếm,4RwmbspU đồ4RwmbspU hiếm4RwmbspU. CáWt8Am ơ4RwmbspUn thầyWt8A, thGiEFGYcvầy nWt8Aumber oGiEFGYcvne.”, thầyGiEFGYcv cười4RwmbspU hGiEFGYcva 4RwmbspUhả xoGiEFGYcva đWt8Aầu tôi:4RwmbspU “Được,Wt8A GiEFGYcvnumber onWt8Ae tGiEFGYcvhì được.Wt8A 4RwmbspUÀ! CòGiEFGYcvn Wt8Acó Wt8Ahai cWt8Aái véWt8A đ4RwmbspUi 4RwmbspUhội chợGiEFGYcv GiEFGYcvnè. CWt8Aho GiEFGYcvem luô4RwmbspUn, rWt8Aủ a4RwmbspUi thì4RwmbspU rủ.”

Vừa ngGiEFGYcvhe tớiWt8A Wt8Ahai cáGiEFGYcvi véGiEFGYcv lGiEFGYcvàm tôGiEFGYcvi lạiGiEFGYcv liênWt8A 4RwmbspUtưởng cảnhGiEFGYcv kh4RwmbspUi nãy4RwmbspU, nGiEFGYcvồng độ4RwmbspU máu4RwmbspU điêGiEFGYcvn củaWt8A 4RwmbspUtôi l4RwmbspUại chạyWt8A ngGiEFGYcvược l4RwmbspUên. 4RwmbspUNgay lập4RwmbspU tứGiEFGYcvc tôGiEFGYcvi cầmGiEFGYcv đĩWt8Aa 4RwmbspUCD Wt8Alẫn Wt8Acái vòWt8Ang, mấGiEFGYcvy Wt8Acái v4RwmbspUé đưaWt8A lạiWt8A Wt8Acho Wt8Athầy GiEFGYcvLâm, Wt8Acau có:Wt8A “GiEFGYcvEm trảGiEFGYcv thầWt8Ay hếWt8At nèWt8A. Giờ4RwmbspU Wt8Aem Wt8Ađi vềWt8A đây.GiEFGYcv TrốnWt8A họWt8Ac hôGiEFGYcvm nWt8Aay luGiEFGYcvôn. ĐiêWt8An GiEFGYcvrồi, qWt8Auê rồiWt8A.”. CáWt8Ai th4RwmbspUái đWt8Aộ GiEFGYcvkì quặcWt8A Wt8Acủa tôWt8Ai làm4RwmbspU thầyGiEFGYcv LâGiEFGYcvm kh4RwmbspUông hiểu4RwmbspU mô4RwmbspU t4RwmbspUê gìWt8A hết,4RwmbspU thầyGiEFGYcv kh4RwmbspUệ nGiEFGYcvệ x4RwmbspUách đốnGiEFGYcvg 4RwmbspUquà chạWt8Ay GiEFGYcvtheo tôWt8Ai: “Ê,Wt8A Wt8Aê. Gì4RwmbspU kìGiEFGYcv vậGiEFGYcvy? 4RwmbspUEm bị4RwmbspU hâmGiEFGYcv 4RwmbspUhả? TuGiEFGYcvi quGiEFGYcvýnh GiEFGYcvchết bWt8Aây giWt8Aờ. Wt8ARéo mWt8Aua quàWt8A chWt8Ao đãGiEFGYcv g4RwmbspUiờ kGiEFGYcvhông lấ4RwmbspUy làGiEFGYcv sao?Wt8A”, sẵGiEFGYcvng cWt8Aơn điênGiEFGYcv đ4RwmbspUang cGiEFGYcvuồn cuộnGiEFGYcv tôGiEFGYcvi q4RwmbspUuay l4RwmbspUại 4RwmbspUtrút giận4RwmbspU l4RwmbspUên thầyWt8A lGiEFGYcvuôn, tWt8Aôi qWt8Auay lWt8Aại gắt4RwmbspU: “ỪWt8A đấWt8Ay, eGiEFGYcvm h4RwmbspUâm, eGiEFGYcvm điGiEFGYcvên. EGiEFGYcvm ghWt8Aét cá4RwmbspUi ôngGiEFGYcv đó,4RwmbspU e4RwmbspUm ghé4RwmbspUt 4RwmbspUcon béWt8A GiEFGYcvđó, eGiEFGYcvm 4RwmbspUghét thầy4RwmbspU luWt8Aôn. EWt8Am vềWt8A…Vĩnh biệt…”.

Thầy Wt8ALâm đuổiGiEFGYcv theGiEFGYcvo Wt8Anắm dWt8Aây 4RwmbspUcặp 4RwmbspUtôi Wt8Akéo lại:4RwmbspU “Wt8AÊ GiEFGYcv, vừaWt8A phải4RwmbspU thôWt8Ai Wt8Anha. Tu4RwmbspUi là4RwmbspUm gìGiEFGYcv màWt8A g4RwmbspUhét tuGiEFGYcvi? GiEFGYcvEm đanGiEFGYcvg giậGiEFGYcvn a4RwmbspUi GiEFGYcvmà đi4RwmbspUên d4RwmbspUữ vậyWt8A? GiEFGYcvCái ôngWt8A thầyGiEFGYcv GiEFGYcvSinh đóWt8A h4RwmbspUả? NgồiWt8A xuốn4RwmbspUg kể4RwmbspU tu4RwmbspUi nghe.”.GiEFGYcv 4RwmbspUNói Wt8Axong, tGiEFGYcvhầy Wt8Acầm d4RwmbspUây cặ4RwmbspUp kéo4RwmbspU tô4RwmbspUi ngồGiEFGYcvi xuốngWt8A chânWt8A cầuGiEFGYcv 4RwmbspUthang. SẵWt8An đaGiEFGYcvng cWt8Aó ngưGiEFGYcvời cầWt8An GiEFGYcvchia sẻGiEFGYcv, tôWt8Ai phGiEFGYcvun GiEFGYcvra mộtGiEFGYcv GiEFGYcvtràng cWt8Aho h4RwmbspUạ hGiEFGYcvỏa. SWt8Aau kWt8Ahi Wt8Anghe xoGiEFGYcvng c4RwmbspUâu cGiEFGYcvhuyện thầWt8Ay Lâm4RwmbspU nhìGiEFGYcvn tôiWt8A GiEFGYcvmỉm c4RwmbspUười GiEFGYcvvỗ vaGiEFGYcvi a4RwmbspUn 4RwmbspUủi: “ThuaGiEFGYcv Wt8Akeo GiEFGYcvnày bàGiEFGYcvy keWt8Ao khác.GiEFGYcv ĐừnWt8Ag nả4RwmbspUn chGiEFGYcví… nhưngGiEFGYcv có4RwmbspU điều…”4RwmbspU, tôi4RwmbspU nhGiEFGYcvìn thGiEFGYcvầy lạ4RwmbspU Wt8Alẫm: “NGiEFGYcvhưng sWt8Aao hả4RwmbspU thầy?”.ThWt8Aầy L4RwmbspUâm c4RwmbspUau mWt8Aặt lạ4RwmbspUi đGiEFGYcvưa hWt8Aai t4RwmbspUay Wt8Avéo haGiEFGYcvi mGiEFGYcvá tôWt8Ai Wt8Alèm GiEFGYcvbèm: “CáiWt8A tộ4RwmbspUi ngốc4RwmbspU l4RwmbspUà Wt8Amột GiEFGYcvnè. Cái4RwmbspU tội4RwmbspU 4RwmbspUvô du4RwmbspUyên, d4RwmbspUám trWt8Aút giậ4RwmbspUn lêGiEFGYcvn Wt8Atui Wt8Alà haWt8Ai GiEFGYcvnè, vàGiEFGYcv điêWt8An kGiEFGYcvhùng l4RwmbspUà ba4RwmbspU. Ch4RwmbspUừa chưa?Wt8A”, Wt8Avì đauGiEFGYcv màGiEFGYcv tôGiEFGYcvi Wt8Ala 4RwmbspUoai oáiWt8A: “Ối,Wt8A đGiEFGYcvau quWt8Aá!!! TGiEFGYcvha cWt8Aho emGiEFGYcv. E4RwmbspUm chừGiEFGYcva rồi,GiEFGYcv Wt8Aem 4RwmbspUchừa rồi.”.

Khi tWt8Ahầy L4RwmbspUâm bỏGiEFGYcv t4RwmbspUay r4RwmbspUa, Wt8Atôi ngồiGiEFGYcv đưa4RwmbspU 4RwmbspUtay xoWt8Aa xWt8Aoa ha4RwmbspUi Wt8Amá đầyGiEFGYcv nhữnWt8Ag vếtWt8A đỏ4RwmbspU 4RwmbspUphụng phịu:GiEFGYcv “Thầy4RwmbspU ácGiEFGYcv GiEFGYcvcòn GiEFGYcvhơn Si4RwmbspUnh nữa,GiEFGYcv nhéoGiEFGYcv đWt8Aau quGiEFGYcvá. U4RwmbspUi GiEFGYcvda! Wt8AEm Wt8Angốc chỗ4RwmbspU nWt8Aào?”. ThầyWt8A LâmGiEFGYcv tWt8Aheo thóiGiEFGYcv quWt8Aen đư4RwmbspUa GiEFGYcvtay miếtGiEFGYcv cằ4RwmbspUm: “L4RwmbspUại còGiEFGYcvn khôWt8Ang nWt8Aữa hả?GiEFGYcv TựWt8A GiEFGYcvdưng đeWt8Am Wt8Acho co4RwmbspUn GiEFGYcvbé MWt8Ay đó4RwmbspU cGiEFGYcvái véWt8A làmWt8A GiEFGYcvgì?”, tGiEFGYcvôi Wt8Ađưa tWt8Aay 4RwmbspUlên gã4RwmbspUi đầu:4RwmbspU Wt8A“Em 4RwmbspUđâu GiEFGYcvcó ngWt8Aờ 4RwmbspUcon nhỏWt8A đóGiEFGYcv đúnGiEFGYcvg túGiEFGYcvyp “tựWt8A n4RwmbspUhiên nhưGiEFGYcv ngườiWt8A HàGiEFGYcv NWt8Aội” đâu?”.GiEFGYcv VừaWt8A lWt8Aúc Wt8Ađó chuGiEFGYcvông GiEFGYcvreng Wt8Alên, thầyGiEFGYcv k4RwmbspUéo 4RwmbspUtôi GiEFGYcvđẩy Wt8Avề Wt8Aphía cầuWt8A th4RwmbspUang bảo:4RwmbspU “ThGiEFGYcvôi tớiWt8A g4RwmbspUiờ họcWt8A rồ4RwmbspUi, GiEFGYcvđi học4RwmbspU đ4RwmbspUi.Chuồn GiEFGYcvlà biGiEFGYcvết taGiEFGYcvy tui.”

Chương 16

Thẻ:thua thaWt8Ay GiEFGYcvem Wt8Ayeu anh

Nhác thấWt8Ay mặtGiEFGYcv tôi,4RwmbspU c4RwmbspUon bWt8Aé MGiEFGYcvy đWt8Aã lWt8Aăng x4RwmbspUăng: “ChịGiEFGYcv ơi,Wt8A 4RwmbspUem mời4RwmbspU thầWt8Ay đi.4RwmbspU ThGiEFGYcvầy đồngGiEFGYcv ýWt8A rồGiEFGYcvi 4RwmbspUđấy chWt8Aị ạ.”4RwmbspU, tôGiEFGYcvi Wt8Anhìn nóWt8A mỉGiEFGYcvm cườiWt8A àWt8A 4RwmbspUlên mộtWt8A cGiEFGYcvâu 4RwmbspUra chiều4RwmbspU GiEFGYcvngạc nhiê4RwmbspUn lắGiEFGYcvm. CoWt8An quỷGiEFGYcv… GiEFGYcvta b4RwmbspUẻ cWt8Aổ mi…lạiGiEFGYcv cò4RwmbspUn kWt8Ahoe nữ4RwmbspUa hả?Wt8A MớWt8Ai dằn4RwmbspU đ4RwmbspUược cơ4RwmbspUn t4RwmbspUức xo4RwmbspUng, giờWt8A nGiEFGYcvó lạWt8Ai “quạt”Wt8A chGiEFGYcvo bGiEFGYcvùng lênGiEFGYcv. 4RwmbspUNghe nóWt8A líuGiEFGYcv lWt8Ao mà4RwmbspU GiEFGYcvlòng 4RwmbspUtôi nghGiEFGYcvẹn ngàoGiEFGYcv.Mình quWt8Aả làWt8A điên,GiEFGYcv vừaGiEFGYcv 4RwmbspUđiên Wt8Avừa ngốc4RwmbspU! GiEFGYcvNó 4RwmbspUthì vu4RwmbspUi rồiGiEFGYcv c4RwmbspUhủ nhậtGiEFGYcv đưGiEFGYcvợc Wt8Ađi xeGiEFGYcvm phWt8Aim vớiGiEFGYcv SGiEFGYcvinh GiEFGYcvcòn mì4RwmbspUnh 4RwmbspUlại nằ4RwmbspUm nhà…chánWt8A ngắt.

Sinh cGiEFGYcvũng “không4RwmbspU b4RwmbspUiết” n4RwmbspUỗi lòGiEFGYcvng củGiEFGYcva tGiEFGYcvôi, 4RwmbspUanh Wt8Avui vẻGiEFGYcv đếWt8An bênWt8A Wt8Atôi GiEFGYcvmỉm cWt8Aười: GiEFGYcv“ Ch4RwmbspUủ nhậtGiEFGYcv Wt8Ađi xeWt8Am ph4RwmbspUim sướWt8Ang ha.”Wt8A TôiWt8A cườiGiEFGYcv nWt8Ahạt thWt8Aếch đápGiEFGYcv lạiWt8A anh4RwmbspU: “Vâng!4RwmbspU Nh4RwmbspUưng sư4RwmbspUớng đâuGiEFGYcv GiEFGYcvbằng Wt8Aai kiaWt8A, đGiEFGYcvi hGiEFGYcvai mWt8Aình GiEFGYcvmới vuiGiEFGYcv. ThWt8Aế màGiEFGYcv dáWt8Am bảGiEFGYcvo Wt8Acô AGiEFGYcvn GiEFGYcvkhông 4RwmbspUrảnh cuốiGiEFGYcv tuầnWt8A GiEFGYcvcơ đGiEFGYcvấy.”. GiEFGYcvNghe tGiEFGYcvôi nóiGiEFGYcv mócGiEFGYcv Wt8Anói mỉaWt8A thế,4RwmbspU Wt8Aanh 4RwmbspUcau m4RwmbspUặt lườGiEFGYcvm tôGiEFGYcvi: “LạiGiEFGYcv Wt8Aăn nóiGiEFGYcv k4RwmbspUiểu đóWt8A nữaWt8A. GiEFGYcvMuốn 4RwmbspUtôi Wt8Acho một4RwmbspU kí4RwmbspU vàoWt8A đ4RwmbspUầu Wt8Akhông hả?GiEFGYcv GiEFGYcvAi vớiGiEFGYcv ai?”.

Tôi Wt8Anhìn anGiEFGYcvh Wt8Acong GiEFGYcvmôi l4RwmbspUên, nóiGiEFGYcv k4RwmbspUhoáy 4RwmbspUthêm ti4RwmbspUếng nữ4RwmbspUa: “EmWt8A nó4RwmbspUi a4RwmbspUi đóWt8A chWt8Aứ Wt8Acó nó4RwmbspUi GiEFGYcvthầy đâu.4RwmbspU 4RwmbspUNgộ 4RwmbspUà!”, nó4RwmbspUi xWt8Aong tWt8Aôi cắpWt8A cặpWt8A quGiEFGYcvay lưng4RwmbspU điGiEFGYcv xuống4RwmbspU b4RwmbspUàn bétWt8A ng4RwmbspUồi họ4RwmbspUc. GiEFGYcvSinh ph4RwmbspUùng ma4RwmbspUng kho4RwmbspUanh ta4RwmbspUy thởWt8A Wt8Adài, còGiEFGYcvn GiEFGYcvcon bé4RwmbspU Wt8AMy hGiEFGYcvết 4RwmbspUnhìn tGiEFGYcvôi rWt8Aồi lạiGiEFGYcv nh4RwmbspUìn an4RwmbspUh ch4RwmbspUả 4RwmbspUhiểu gWt8Aì cả.

Suốt GiEFGYcvbuổi họGiEFGYcvc Wt8Anỗi Wt8Abuồn chá4RwmbspUn cứ4RwmbspU lWt8Aơ mWt8Aơ trWt8Aong tôi4RwmbspU. 4RwmbspUHễ nhWt8Aìn SWt8Ainh GiEFGYcvtôi lGiEFGYcvại t4RwmbspUhấy Wt8Anghèn nghẹn4RwmbspU nơWt8Ai 4RwmbspUcuống họng.Wt8A GiEFGYcvSao mWt8Aà ch4RwmbspUán g4RwmbspUhê GiEFGYcvta! CWt8Aó lẽWt8A làWt8A n4RwmbspUgày cGiEFGYcvhủ nhGiEFGYcvật t4RwmbspUôi nêWt8An GiEFGYcvngủ s4RwmbspUuốt cGiEFGYcvả ngày4RwmbspU. 4RwmbspUVì GiEFGYcvbiết đâGiEFGYcvu tWt8Arong Wt8Amơ tôiWt8A s4RwmbspUẽ mơWt8A thấyGiEFGYcv 4RwmbspUanh vWt8Aà tGiEFGYcvôi đGiEFGYcvi xeWt8Am phiGiEFGYcvm thì4RwmbspU saWt8Ao, như4RwmbspU t4RwmbspUhế GiEFGYcvcòn đượcWt8A hơ4RwmbspUn GiEFGYcvnhìn 4RwmbspUthấy coGiEFGYcvn bGiEFGYcvé GiEFGYcvấy GiEFGYcvcứ Wt8Alởn v4RwmbspUởn 4RwmbspUbên anh….

Khi nWt8Aghe t4RwmbspUiếng chuôngGiEFGYcv Wt8Areng, Wt8Atôi làGiEFGYcv 4RwmbspUngười 4RwmbspUvọt 4RwmbspUra trưGiEFGYcvớc nhấGiEFGYcvt. GiEFGYcvĐi 4RwmbspUvề GiEFGYcvcho lGiEFGYcvẹ đểGiEFGYcv 4RwmbspUra qu4RwmbspUán ngồGiEFGYcvi nWt8Ahâm n4RwmbspUhi đểGiEFGYcv “quGiEFGYcvên” buồnGiEFGYcv. K4RwmbspUhi tôi4RwmbspU đan4RwmbspUg đểWt8A Wt8Axe tGiEFGYcvôi thGiEFGYcvấy Wt8Athầy LWt8Aâm 4RwmbspUvà aGiEFGYcvnh đứngWt8A nó4RwmbspUi chWt8Auyện ởWt8A h4RwmbspUành GiEFGYcvlang phWt8Aòng giWt8Aáo vụWt8A r4RwmbspUa ch4RwmbspUiều vGiEFGYcvui vẻWt8A l4RwmbspUắm, cáiGiEFGYcv nGiEFGYcvụ cư4RwmbspUời quyếWt8An GiEFGYcvrũ đóGiEFGYcv giờWt8A tôi4RwmbspU thấ4RwmbspUy 4RwmbspUghét Wt8Akinh kGiEFGYcvhủng. VớiGiEFGYcv aWt8Ai cũ4RwmbspUng cười4RwmbspU được.GiEFGYcv Tôi4RwmbspU thấGiEFGYcvt thểuGiEFGYcv dẫnWt8A Wt8Axe rWt8Aa khỏi4RwmbspU Wt8Achỗ g4RwmbspUiữ, cúGiEFGYcvi mặtGiEFGYcv GiEFGYcvxuống đấtGiEFGYcv lắcGiEFGYcv đầuGiEFGYcv GiEFGYcvchán nảnGiEFGYcv GiEFGYcvrồi l4RwmbspUẩm nh4RwmbspUẩm: “Wt8A CGiEFGYcvuối 4RwmbspUtuần n4RwmbspUày mì4RwmbspUnh là4RwmbspUm gìWt8A đây,GiEFGYcv GiEFGYcvlại điWt8A r4RwmbspUa quGiEFGYcván cGiEFGYcvà Wt8Aphê vGiEFGYcvà n4RwmbspUgồi ngGiEFGYcvắm saGiEFGYcvo hả?Ha4RwmbspUy vặ4RwmbspUn m4RwmbspUáy l4RwmbspUạnh tronWt8Ag phòn4RwmbspUg vGiEFGYcvà 4RwmbspUcuốn mềnGiEFGYcv nằm4RwmbspU Wt8Angủ?” GiEFGYcvTên gGiEFGYcviữ xWt8Ae thấyWt8A GiEFGYcvthái GiEFGYcvđộ tôGiEFGYcvi nhưWt8A thếWt8A cũngGiEFGYcv mắc4RwmbspU c4RwmbspUười, hắWt8An chọcGiEFGYcv: Wt8A“ SGiEFGYcvao vậWt8Ay, thất4RwmbspU tìGiEFGYcvnh GiEFGYcvhả cưng?4RwmbspU CGiEFGYcvuối tuần4RwmbspU kWt8Ahông a4RwmbspUi Wt8Ađi chGiEFGYcvơi 4RwmbspUvới cGiEFGYcvưng hả?GiEFGYcvAnh đWt8Ai chWt8Ao nè.”GiEFGYcv. Á4RwmbspU 4RwmbspUà! DáWt8Am cWt8Ahọc b4RwmbspUà à,Wt8A bàWt8A đang4RwmbspU cơnGiEFGYcv điêWt8An đâWt8Ay. MàWt8Ay tớWt8Ai sốGiEFGYcv rồi4RwmbspU. GiEFGYcvNghĩ t4RwmbspUhế tôWt8Ai Wt8Abuông thỏngGiEFGYcv hắnWt8A mGiEFGYcvột câu4RwmbspU: “Dạ,GiEFGYcv cá4RwmbspUm ơ4RwmbspUn Wt8Alòng tốtGiEFGYcv củaGiEFGYcv anhGiEFGYcv. An4RwmbspUh l4RwmbspUo GiEFGYcvthu tiềnGiEFGYcv gWt8Aiữ x4RwmbspUe đ4RwmbspUi, đừng4RwmbspU ởGiEFGYcv đó4RwmbspU rản4RwmbspUh rGiEFGYcvỗi l4RwmbspUo Wt8Acho e4RwmbspUm, 4RwmbspUbảo vWt8Aệ GiEFGYcvla a4RwmbspUnh bâyWt8A giờ.Wt8A E4RwmbspUm GiEFGYcvđang vộWt8Ai, 4RwmbspUanh vuGiEFGYcvi 4RwmbspUlòng Wt8Athu tGiEFGYcviền giữWt8A xWt8Ae nhanWt8Ah lê4RwmbspUn ch4RwmbspUút đư4RwmbspUợc không?”.4RwmbspU GiEFGYcvGã gi4RwmbspUữ Wt8Axe cứng4RwmbspU họngWt8A nhìnWt8A 4RwmbspUtôi, tứcGiEFGYcv tốiGiEFGYcv GiEFGYcvlắm nh4RwmbspUưng t4RwmbspUất nhWt8Aiên hWt8Aắn 4RwmbspUkhông thể4RwmbspU phảGiEFGYcvn bWt8Aác gGiEFGYcvì. 4RwmbspUTôi đ4RwmbspUã GiEFGYcvquá l4RwmbspUịch sự.

Gần rWt8Aa tớ4RwmbspUi cổWt8Ang trWt8Aường GiEFGYcvthì t4RwmbspUôi nGiEFGYcvghe t4RwmbspUiếng thầyWt8A Lâ4RwmbspUm gọiWt8A ý4RwmbspU Wt8Aới 4RwmbspUsau lưGiEFGYcvng: GiEFGYcv“ Wt8AH, Wt8AH. ChờWt8A chút!Wt8A”. ThWt8Aầy chạyWt8A đế4RwmbspUn gần4RwmbspU GiEFGYcvtôi đWt8Aứng tWt8Ahở dốc:GiEFGYcv “4RwmbspU Thoắ4RwmbspUt cáWt8Ai l4RwmbspUà thấyWt8A GiEFGYcvra tớiGiEFGYcv đ4RwmbspUây rồi4RwmbspU. Cá4RwmbspUi vGiEFGYcvé GiEFGYcvhội GiEFGYcvchợ nGiEFGYcvãy GiEFGYcvquên Wt8Alấy nè.MWt8Aột vé4RwmbspU đi4RwmbspU đưGiEFGYcvợc GiEFGYcvhai người,Wt8A e4RwmbspUm dẫnGiEFGYcv bạGiEFGYcvn đWt8Ai GiEFGYcvcho vGiEFGYcvui, Wt8Atui cũng4RwmbspU Wt8Arủ Wt8Abạn điWt8A nữa.ĐiGiEFGYcv q4RwmbspUuậy chơiGiEFGYcv điWt8A, GiEFGYcvthứ Wt8Abảy cũngGiEFGYcv khôGiEFGYcvng bWt8Aận Wt8Agì.Bật 4RwmbspUmí ngh4RwmbspUen, bWt8Aạn GiEFGYcvtui đẹpWt8A tGiEFGYcvrai lắm.”

Cái GiEFGYcvnày làm4RwmbspU tôiGiEFGYcv hơi4RwmbspU Wt8Aquê à4RwmbspU nGiEFGYcvha, ổnWt8Ag cGiEFGYcvứ làGiEFGYcvm nh4RwmbspUư tôWt8Ai thấyGiEFGYcv ngGiEFGYcvười đGiEFGYcvẹp GiEFGYcvtrai 4RwmbspUnào cũWt8Ang nhảyGiEFGYcv Wt8Avô vWt8Aậy đó.Wt8A MGiEFGYcvê đẹpWt8A 4RwmbspUtrai Wt8Athì cWt8Aũng phảiGiEFGYcv 4RwmbspUcó mứcGiEFGYcv độ4RwmbspU Wt8Achứ. GiEFGYcvMà thôWt8Ai Wt8Akệ! ThứGiEFGYcv bảyWt8A h4RwmbspUọc xWt8Aong, 4RwmbspUrảnh 4RwmbspUrỗi GiEFGYcvđi chơiWt8A ch4RwmbspUo đỡGiEFGYcv buồn.GiEFGYcv VềWt8A nWt8Ahà buồ4RwmbspUn chánGiEFGYcv cũngGiEFGYcv Wt8Avậy. 4RwmbspUTôi gậtGiEFGYcv 4RwmbspUđầu nhưn4RwmbspUg lWt8Aại nó4RwmbspUi dỗi4RwmbspU: “GiEFGYcv Được,4RwmbspU GiEFGYcvem 4RwmbspUđi. MWt8Aà GiEFGYcvem đGiEFGYcvi tạiGiEFGYcv 4RwmbspUem cháWt8An thôWt8Ai, chứGiEFGYcv 4RwmbspUông bGiEFGYcvạn đẹWt8Ap traWt8Ai củWt8Aa GiEFGYcvthầy 4RwmbspUem khônWt8Ag 4RwmbspUquan tGiEFGYcvâm. E4RwmbspUm đâuGiEFGYcv cWt8Aó bạ4RwmbspU ngườiGiEFGYcv nWt8Aào đẹpWt8A t4RwmbspUrai mà4RwmbspU 4RwmbspUem 4RwmbspUcũng m4RwmbspUê đâu.”
TGiEFGYcvhầy GiEFGYcvLâm gật4RwmbspU 4RwmbspUđầu cườWt8Ai vớiWt8A tôi4RwmbspU: “GiEFGYcv Rồi,GiEFGYcv rGiEFGYcvồi. Wt8ABiết rồi,Wt8A Wt8Axin lỗi.4RwmbspU NóiGiEFGYcv tGiEFGYcvóm lạiGiEFGYcv GiEFGYcvlà có4RwmbspU đ4RwmbspUi GiEFGYcvphải kWt8Ahông? Đúng4RwmbspU GiEFGYcv7 giGiEFGYcvờ GiEFGYcvchờ Wt8Atui n4RwmbspUgay ởGiEFGYcv cWt8Aổng hộiGiEFGYcv Wt8Achợ 4RwmbspUđó. NWt8Ahớ nWt8Aghen… N4RwmbspUhắc lGiEFGYcvại Wt8Alần nữ4RwmbspUa l4RwmbspUà đúngWt8A Wt8A7 giờ4RwmbspU đGiEFGYcvó…”, tôGiEFGYcvi GiEFGYcvcũng 4RwmbspUừ 4RwmbspUhử ch4RwmbspUào Wt8Athầy 4RwmbspUrồi leGiEFGYcvo lê4RwmbspUn 4RwmbspUxe về….

Khi Wt8Avề nWt8Ahà, thấyWt8A mặtGiEFGYcv Wt8Atôi mẹGiEFGYcv hWt8Aoan GiEFGYcvhỉ: “4RwmbspUCon cưng,Wt8A ch4RwmbspUủ nhGiEFGYcvật GiEFGYcvđi Wt8Alên ôGiEFGYcvng NGiEFGYcvgoại dựGiEFGYcv đá4RwmbspUm gGiEFGYcviỗ. CậuGiEFGYcv PGiEFGYcvhú Wt8Acon về4RwmbspU.”. TGiEFGYcvôi GiEFGYcvđám GiEFGYcvỉu xGiEFGYcvìu Wt8A“ Dạ.”,GiEFGYcv rồiGiEFGYcv thưaWt8A GiEFGYcvmẹ GiEFGYcvđi lêGiEFGYcvn GiEFGYcvphòng, mẹGiEFGYcv nhìWt8An t4RwmbspUheo Wt8Atôi n4RwmbspUgơ GiEFGYcvngác: “ConGiEFGYcv n4RwmbspUhóc 4RwmbspUnày lạWt8A thiệGiEFGYcvt, bìnWt8Ah thườngWt8A GiEFGYcvnó ngGiEFGYcvhe cậuGiEFGYcv PhúWt8A v4RwmbspUề làGiEFGYcv nhảy4RwmbspU nhõWt8Am lênGiEFGYcv “qu4RwmbspUà coWt8An đ4RwmbspUâu”, mWt8Aà na4RwmbspUy tỉnGiEFGYcvh Wt8Abơ vWt8Aậy. 4RwmbspUMà Wt8Amấy ngàyGiEFGYcv naWt8Ay Wt8Athấy nóWt8A cưGiEFGYcv lGiEFGYcvơ mơ4RwmbspU Wt8Avậy, giGiEFGYcvống nh4RwmbspUư người4RwmbspU chế4RwmbspUt Wt8Arồi vậy4RwmbspU á.”

Ba 4RwmbspUtôi 4RwmbspUmỉm cười4RwmbspU nóiWt8A vớiGiEFGYcv mẹ:Wt8A 4RwmbspU“ Wt8AKệ 4RwmbspUnó điGiEFGYcv emGiEFGYcv, đWt8Ai học4RwmbspU vềWt8A Wt8Amệt mà.4RwmbspU Ngà4RwmbspUy mGiEFGYcvai 4RwmbspUnó l4RwmbspUại tưnWt8Ag bừng4RwmbspU 4RwmbspUcho coi.”

Trời! BGiEFGYcva mWt8Aẹ nào4RwmbspU GiEFGYcvcó biết4RwmbspU tôiWt8A “4RwmbspU IWt8A’m 4RwmbspUin sorroWt8Aw 4RwmbspUof lovGiEFGYcve (GiEFGYcvtôi đa4RwmbspUng thấtGiEFGYcv tìnGiEFGYcvh)” đâu,Wt8A cWt8Aó cònWt8A tâWt8Am trạngGiEFGYcv nWt8Aào mWt8Aà đúWt8A đởnGiEFGYcv nhGiEFGYcvư mọiGiEFGYcv khi4RwmbspU, GiEFGYcvmà nWt8Aghe Wt8Ađến cậ4RwmbspUu PhWt8Aú GiEFGYcvlại nhGiEFGYcvớ đGiEFGYcvến cáiWt8A GiEFGYcvông SiWt8Anh đGiEFGYcvó. NWt8Agười đâuWt8A Wt8Amà 4RwmbspUgiống nGiEFGYcvhau GiEFGYcvthế? TGiEFGYcvôi bậ4RwmbspUt mGiEFGYcváy lêWt8An cWt8Aheck m4RwmbspUail thGiEFGYcvì cậu4RwmbspU Wt8APhú tô4RwmbspUi đanGiEFGYcvg oWt8Anline GiEFGYcvliền GiEFGYcvboom vào4RwmbspU nóiGiEFGYcv chuyệGiEFGYcvn vớ4RwmbspUi 4RwmbspUtôi: “ConGiEFGYcv à,4RwmbspU cậuGiEFGYcv sắ4RwmbspUp vềGiEFGYcv. 4RwmbspUMai làWt8A l4RwmbspUên máyGiEFGYcv bWt8Aay. GiEFGYcvChủ nWt8Ahật cậuWt8A gặGiEFGYcvp GiEFGYcvcon nhWt8Aé. CóGiEFGYcv GiEFGYcvquà chGiEFGYcvo coGiEFGYcvn 4RwmbspUnè. CậuWt8A đang4RwmbspU làmWt8A việc,GiEFGYcv sẵnWt8A onlinWt8Ae hỏiWt8A thăm4RwmbspU Wt8Acon chútWt8A. :&gtWt8A; Wt8A” 4RwmbspUTôi bậ4RwmbspUt cười,GiEFGYcv GiEFGYcvlần n4RwmbspUào vềGiEFGYcv màGiEFGYcv cậuGiEFGYcv cWt8Ahẳng cWt8Aó quGiEFGYcvà Wt8Acho tôWt8Ai, chỉGiEFGYcv c4RwmbspUó tWt8Aôi lWt8Aà chư4RwmbspUa Wt8Acó quWt8Aà ch4RwmbspUo Wt8Acậu thôWt8Ai, nWt8Ahưng tôWt8Ai sẽ4RwmbspU cWt8Aố gWt8Aắng kWt8Ahi Wt8Anào GiEFGYcvrãnh rỗiGiEFGYcv GiEFGYcvthì thiGiEFGYcvết k4RwmbspUế GiEFGYcvmột c4RwmbspUái 4RwmbspUlịch tặngGiEFGYcv cậuGiEFGYcv GiEFGYcvmới được.

Tôi đượcGiEFGYcv 4RwmbspUba tWt8Arang 4RwmbspUbị ch4RwmbspUo máGiEFGYcvy Wt8Avi tínhWt8A GiEFGYcvtừ r4RwmbspUất sớmWt8A Wt8Anên chuyện4RwmbspU Wt8Avọc phầnGiEFGYcv mGiEFGYcvềm vớiGiEFGYcv tô4RwmbspUi Wt8Alà m4RwmbspUột thú4RwmbspU ti4RwmbspUêu khiểnGiEFGYcv Wt8Akhá ưGiEFGYcv GiEFGYcvlà 4RwmbspUhay. NWt8Ahờ nGiEFGYcvó m4RwmbspUà tôiWt8A điGiEFGYcv trGiEFGYcvước lGiEFGYcvũ b4RwmbspUạn ở4RwmbspU 4RwmbspUtrường Wt8Aở khoảGiEFGYcvn tiGiEFGYcvn học4RwmbspU 4RwmbspUvà l4RwmbspUâu lâuWt8A lạiGiEFGYcv làmGiEFGYcv rGiEFGYcvộ Wt8Alên cWt8Ahuyện bGiEFGYcvuôn bánWt8A ảnWt8Ah Wt8Ado tôiWt8A thWt8Aiết GiEFGYcvkế the4RwmbspUo đ4RwmbspUơn đặt4RwmbspU hàn4RwmbspUg củaGiEFGYcv chún4RwmbspUg Wt8Anó, vu4RwmbspUi lắm4RwmbspU kia.

Tôi địnhGiEFGYcv 4RwmbspUsau 4RwmbspUkhi 4RwmbspUtốt nghiệpGiEFGYcv lớpWt8A 1Wt8A2 4RwmbspUnày sẽWt8A đGiEFGYcvi theGiEFGYcvo Wt8Angành đồ4RwmbspU họGiEFGYcva v4RwmbspUà tiếng4RwmbspU AnWt8Ah, tôWt8Ai thấyWt8A ngànhWt8A đWt8Aó rất4RwmbspU hợpWt8A vớGiEFGYcvi tôi.

Tôi đán4RwmbspUh trảGiEFGYcv lờWt8Ai 4RwmbspUlại cWt8Aậu: “Wt8A Dạ,Wt8A coGiEFGYcvn cGiEFGYcvám GiEFGYcvơn 4RwmbspUcậu GiEFGYcvnhiều. Wt8ACậu ơiGiEFGYcv, mấ4RwmbspUy 4RwmbspUtháng Wt8Anay ởWt8A trườngWt8A co4RwmbspUn hWt8Aọc an4RwmbspUh văGiEFGYcvn c4RwmbspUó Wt8Aông th4RwmbspUầy giốngGiEFGYcv cậuWt8A lGiEFGYcvắm, khoảWt8Ang GiEFGYcv85 %GiEFGYcv. CGiEFGYcvó 4RwmbspUkhi 4RwmbspUnào ổGiEFGYcvng 4RwmbspUlà anWt8Ah eGiEFGYcvm họWt8A 4RwmbspUvới Wt8Acậu khônWt8Ag? ;;)”.

“ GiốngWt8A GiEFGYcv85% hảGiEFGYcv coGiEFGYcvn 4RwmbspU:-O GiEFGYcv? Ừ4RwmbspU nhiềuWt8A khWt8Ai Wt8Aanh eWt8Am GiEFGYcvrơi rớ4RwmbspUt đâGiEFGYcvu 4RwmbspUkhông biết  Mà 4RwmbspUđẹp t4RwmbspUrai giống4RwmbspU cGiEFGYcvậu 4RwmbspUhả? Chắ4RwmbspUc không4RwmbspU bằngWt8A đâGiEFGYcvu Wt8Anhỉ, cậu4RwmbspU đẹpGiEFGYcv traWt8Ai hơn.4RwmbspU Wt8ACon GiEFGYcvvô Wt8Acoi kWt8Aĩ lạiWt8A đi :)GiEFGYcv ) .GiGiEFGYcvỡn GiEFGYcvthôi. CWt8Aon chưGiEFGYcva nGiEFGYcvgủ hả?4RwmbspU”. TôiWt8A 4RwmbspUôm GiEFGYcvbàn phíGiEFGYcvm cưGiEFGYcvời Wt8Anắc nWt8Aẻ. Cậu4RwmbspU Ph4RwmbspUú tôi4RwmbspU làWt8A ngườiGiEFGYcv rấtGiEFGYcv đẹp4RwmbspU tra4RwmbspUi Wt8Avà dễGiEFGYcv thương…4RwmbspU nhưnGiEFGYcvg d4RwmbspUễ thươngGiEFGYcv 4RwmbspUthứ mấ4RwmbspUy t4RwmbspUrong 4RwmbspUnhà Wt8Athì Wt8Akhông biWt8Aết, 4RwmbspUvì nhà4RwmbspU tô4RwmbspUi cóGiEFGYcv nhiềGiEFGYcvu cậGiEFGYcvu 4RwmbspUdễ thươWt8Ang lắmGiEFGYcv. Wt8AMặc dùGiEFGYcv Wt8Acậu chỉ4RwmbspU làWt8A 4RwmbspUcậu họ4RwmbspU, nhGiEFGYcvưng tì4RwmbspUnh thươGiEFGYcvng củ4RwmbspUa cậu4RwmbspU đối4RwmbspU 4RwmbspUvới Wt8Atôi thì4RwmbspU khônGiEFGYcvg thWt8Aua GiEFGYcvgì mấy4RwmbspU Wt8Angười cGiEFGYcvậu Wt8Aruột GiEFGYcvcả. TôiGiEFGYcv muốnGiEFGYcv gìWt8A cậGiEFGYcvu cũngWt8A gửWt8Ai c4RwmbspUho, 4RwmbspUnhà tôiWt8A gặp4RwmbspU kGiEFGYcvhó kGiEFGYcvhăn gGiEFGYcvì Wt8Acậu cũ4RwmbspUng g4RwmbspUiúp đỡ.

Khi tô4RwmbspUi cònGiEFGYcv GiEFGYcvnhỏ, tôi4RwmbspU GiEFGYcvhay GiEFGYcvước nếu4RwmbspU cGiEFGYcvó nGiEFGYcvgười yêGiEFGYcvu thìWt8A tôiGiEFGYcv cũ4RwmbspUng Wt8Amơ GiEFGYcvước Wt8Acó mộtWt8A nWt8Agười gi4RwmbspUống nhưGiEFGYcv cậ4RwmbspUu. Đúng4RwmbspU GiEFGYcvlà cầuGiEFGYcv được4RwmbspU ướcWt8A tWt8Ahấy, gGiEFGYcvặp thìGiEFGYcv gặ4RwmbspUp Wt8Arồi đóWt8A màWt8A đâu4RwmbspU cóWt8A dGiEFGYcvễ thươn4RwmbspUg bằn4RwmbspUg. Thậm4RwmbspU chGiEFGYcví lGiEFGYcvà Wt8Acòn đáGiEFGYcvng ghGiEFGYcvét, Wt8Arất đá4RwmbspUng ghét.

“ Dạ4RwmbspU co4RwmbspUn GiEFGYcvsắp 4RwmbspUđi nWt8Agủ đây4RwmbspU. Cậu4RwmbspU GiEFGYcvlàm vGiEFGYcviệc Wt8Avui 4RwmbspUnhé. BữGiEFGYcva nàoWt8A Wt8Ađược coGiEFGYcvn sẽGiEFGYcv gửiWt8A hìnWt8Ah ổnWt8Ag Wt8Acho cậuGiEFGYcv coGiEFGYcvi. KhôWt8Ang gWt8Aiống kh4RwmbspUông ănGiEFGYcv tiềGiEFGYcvn GiEFGYcvB-) Oá4RwmbspUp!!! G4RwmbspUiờ c4RwmbspUon bu4RwmbspUồn 4RwmbspUngủ GiEFGYcvquá 4RwmbspU(:| Wt8A. CoWt8An oGiEFGYcvff đây.GiEFGYcv H4RwmbspUẹp gặp4RwmbspU cậGiEFGYcvu chGiEFGYcvủ Wt8Anhật.BB, G9”-TôiGiEFGYcv mỉm4RwmbspU cườiGiEFGYcv đánWt8Ah lạWt8Ai. NhGiEFGYcvững GiEFGYcvcon cWt8Ahữ củGiEFGYcva c4RwmbspUậu GiEFGYcvlại l4RwmbspUần lượtWt8A hiệ4RwmbspUn rGiEFGYcva: “Ngáp4RwmbspU Wt8Agì mWt8Aà 4RwmbspUto thếWt8A. Wt8ANhớ đ4RwmbspUưa tGiEFGYcvay 4RwmbspUche mGiEFGYcviệng lGiEFGYcvại kWt8Aẻo ruWt8Aồi b4RwmbspUay vô Wt8A":)" ) 4RwmbspU. ỪWt8A, byGiEFGYcve con4RwmbspU, sa4RwmbspUo lũWt8A tWt8Arẻ bGiEFGYcvay gWt8Aiờ pGiEFGYcvhát miWt8Anh rWt8Aa GiEFGYcvngôn ngữWt8A 4RwmbspUchat lạGiEFGYcv q4RwmbspUuá v4RwmbspUậy, b4RwmbspUb lGiEFGYcvà b4RwmbspUye byWt8Ae, 4RwmbspUrồi 4RwmbspUG9 làWt8A gooGiEFGYcvd nighWt8At. TWt8Aiện nhỉ.”….

Tôi 4RwmbspUvừa đưa4RwmbspU GiEFGYcvtay tắGiEFGYcvt máyWt8A thWt8Aì điện4RwmbspU thGiEFGYcvoại rWt8Aeng, GiEFGYcvtôi cầmWt8A máGiEFGYcvy Wt8Aa lô4RwmbspU t4RwmbspUhì GiEFGYcvtiếng cWt8Aon TrGiEFGYcvâm vWt8Aang 4RwmbspUlên: “TaoWt8A nè.Wt8A 4RwmbspUSao GiEFGYcvrồi, GiEFGYcvchủ nhậtWt8A GiEFGYcvđi cGiEFGYcvoi pGiEFGYcvhim vớiWt8A ảnhWt8A 4RwmbspUphải khôGiEFGYcvng? SướngWt8A quWt8Aá 4RwmbspUta.”. Tôi4RwmbspU gằnWt8A g4RwmbspUiọng v4RwmbspUới n4RwmbspUó: GiEFGYcv“ RấtWt8A 4RwmbspUtiếc đWt8Aã làmWt8A mWt8Aày 4RwmbspUthất vọnWt8Ag, nhưngWt8A chủ4RwmbspU nGiEFGYcvhật 4RwmbspUtao s4RwmbspUẽ đWt8Ai lêWt8An ôngWt8A NgGiEFGYcvoại dựGiEFGYcv đámWt8A GiEFGYcvgiỗ. CònGiEFGYcv tWt8Aối đếnWt8A thìGiEFGYcv nằmGiEFGYcv nh4RwmbspUà GiEFGYcvhoặc GiEFGYcvqua màyWt8A cGiEFGYcvhơi. Cò4RwmbspUn ảWt8Anh hả,Wt8A qGiEFGYcvuên đi.”

“ HuhGiEFGYcv??? DzậyGiEFGYcv 4RwmbspUlà sGiEFGYcvao? Mày4RwmbspU Wt8Acó véWt8A rồiWt8A 4RwmbspUsao lạ4RwmbspUi nằmWt8A nhà?GiEFGYcv”- TrâmWt8A ngGiEFGYcvạc nhWt8Aiên hỏi4RwmbspU lWt8Aại. Tô4RwmbspUi đoánWt8A làWt8A 4RwmbspUcái mặWt8At nóGiEFGYcv lúcWt8A nàGiEFGYcvy khôngGiEFGYcv kGiEFGYcvhác với4RwmbspU 4RwmbspUcái muỗngGiEFGYcv làWt8A mấy4RwmbspU, v4RwmbspUì 4RwmbspUnó 4RwmbspUưa n4RwmbspUghệch mWt8Aặt Wt8Ara 4RwmbspUmỗi khWt8Ai ngạWt8Ac nhiên.

Tôi Wt8Abèn kWt8Aể GiEFGYcvtừ đầuWt8A Wt8Atới đuôWt8Ai chWt8Ao nó4RwmbspU nWt8Aghe chGiEFGYcvuyện GiEFGYcvmấy 4RwmbspUnay tGiEFGYcvôi chGiEFGYcvưa 4RwmbspUcó d4RwmbspUịp GiEFGYcvkể vì4RwmbspU Wt8Akhông 4RwmbspUqua lớpGiEFGYcv nóGiEFGYcv chơGiEFGYcvi. TuWt8Ay TrWt8Aâm Wt8Alà bạGiEFGYcvn thânWt8A củaGiEFGYcv tWt8Aôi nhGiEFGYcvưng lạiGiEFGYcv kWt8Ahông chu4RwmbspUng lớp,Wt8A kGiEFGYcvể 4RwmbspUra Wt8Athì TrâmWt8A vGiEFGYcvà tôWt8Ai 4RwmbspUcũng 4RwmbspUcó 4RwmbspUduyên kGiEFGYcvì ngộ4RwmbspU rấtWt8A lạ4RwmbspU, tô4RwmbspUi biGiEFGYcvết nóWt8A 4RwmbspUlà 4RwmbspUbạn của4RwmbspU bạnGiEFGYcv cùGiEFGYcvng bWt8Aàn vớiWt8A tôiWt8A đầuGiEFGYcv nWt8Aăm l4RwmbspUớp 1Wt8A1, nhGiEFGYcvưng Wt8Atôi que4RwmbspUn nóWt8A tWt8Arong 4RwmbspUmột dịpWt8A cGiEFGYcva nh4RwmbspUạc 4RwmbspUcủa Wt8Atrường, Wt8Anói chGiEFGYcvuyện hạpGiEFGYcv quáGiEFGYcv nê4RwmbspUn “kếtWt8A dính”Wt8A nhaGiEFGYcvu từ4RwmbspU đấyGiEFGYcv. (GiEFGYcvTính c4RwmbspUho đến4RwmbspU nWt8Aay tGiEFGYcvhì TrâGiEFGYcvm 4RwmbspUvà Wt8Atôi đãWt8A cGiEFGYcvhơi được4RwmbspU Wt8Abảy nămWt8A rồiGiEFGYcv, Wt8Avà GiEFGYcvchuyện cGiEFGYcvủa t4RwmbspUôi vWt8Aà SinWt8Ah nWt8Agày đGiEFGYcvó thìGiEFGYcv nGiEFGYcvó Wt8Avà thầy4RwmbspU Lâm4RwmbspU làWt8A GiEFGYcvhai n4RwmbspUgười “rắ4RwmbspUp tâWt8Am vu4RwmbspUn vén”4RwmbspU )

Vừa nghWt8Ae 4RwmbspUtôi kểGiEFGYcv hếtGiEFGYcv, nó4RwmbspU 4RwmbspUhét tronWt8Ag Wt8Ađiện 4RwmbspUthoại là4RwmbspUm thWt8Aôi mWt8Auốn Wt8Athủng mànWt8Ag nhĩGiEFGYcv: GiEFGYcv“ T4RwmbspUrời ơWt8Ai !!!4RwmbspU! NgGiEFGYcvốc GiEFGYcvtử! Mà4RwmbspUy cWt8Aó điênGiEFGYcv khônGiEFGYcvg vậy4RwmbspU?”. TôGiEFGYcvi GiEFGYcvlấm lWt8Aét l4RwmbspUí nWt8Ahí: “GiEFGYcv Hic…4RwmbspU tạWt8Ai Wt8Acon nGiEFGYcvhỏ Wt8Akia khGiEFGYcvông biếGiEFGYcvt điều,GiEFGYcv GiEFGYcvđâu phảGiEFGYcvi tạiWt8A 4RwmbspUtao. TWt8Aao Wt8Abị thWt8Aầy LGiEFGYcvâm nhéo,Wt8A 4RwmbspUgiờ tớiGiEFGYcv màWt8Ay ch4RwmbspUửi nữ4RwmbspUa hảGiEFGYcv? ThGiEFGYcvôi bỏ4RwmbspU Wt8Aqua đi,GiEFGYcv GiEFGYcvthầy 4RwmbspULâm GiEFGYcvrủ GiEFGYcvthứ Wt8Abảy n4RwmbspUày 4RwmbspUđi chơiWt8A. 4RwmbspUMày điWt8A nGiEFGYcvha, Wt8Avì 4RwmbspUtao có4RwmbspU véWt8A điWt8A Wt8Acho 4RwmbspUhai ngườ4RwmbspUi, thầyGiEFGYcv 4RwmbspULâm cũn4RwmbspUg rGiEFGYcvủ GiEFGYcvbạn. Ng4RwmbspUhe nWt8Aói bạGiEFGYcvn ổngWt8A đẹpGiEFGYcv traGiEFGYcvi lắmWt8A.”, tiếGiEFGYcvng TrâWt8Am cười4RwmbspU khúcGiEFGYcv khíc4RwmbspUh: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….