Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thứrCyMCg fgnăm, tôfgi vừaxqbpgq đặtxqbpgq cfghân lêfgn bfgậc cửfga lớprCyMCg fgthì đVV9sSnã ngrCyMCghe tiếngVV9sSn fgbé MVV9sSny nũrCyMCgng nịu:fg “Thầyfg ơi.TrCyMCghầy rfgảnh hôfgng? Thầfgy đifg corCyMCgi phfgim vớVV9sSni VV9sSnBé MVV9sSny nfgha. fgVì xqbpgqbé MVV9sSny khxqbpgqông rủfg đượcVV9sSn aVV9sSni VV9sSncả.”. Rồifg rCyMCgtiếng SrCyMCginh đápVV9sSn trảfg rCyMCghơi ngậpxqbpgq ngừnfgg: “SrCyMCgao áVV9sSnc vậyrCyMCg? BrCyMCgé MVV9sSny dễVV9sSn thưfgơng xqbpgqvậy mVV9sSnà VV9sSnkhông afgi đrCyMCgi… cxqbpgqho trCyMCghầy năfgm phVV9sSnút đfgể VV9sSnsuy nghrCyMCgĩ nha.VV9sSn”. Tôxqbpgqi rVV9sSnáng xqbpgqđứng chrCyMCgờ đợirCyMCg nghxqbpgqe cVV9sSnâu VV9sSntrả lxqbpgqời củaVV9sSn VV9sSnSinh rCyMCgrồi xqbpgqmới vàrCyMCgo lớp,VV9sSn cứrCyMCg trVV9sSnả lờirCyMCg lVV9sSnà “tVV9sSnhầy bận”VV9sSn cxqbpgqho xqbpgqtôi đxqbpgqi, đừngfg tVV9sSnrả xqbpgqlời câVV9sSnu nàVV9sSno khác. 

“Ừ, cuốirCyMCg tufgần fgnày thầyfg cxqbpgqũng rCyMCgkhông bậVV9sSnn. Thầyfg sfgẽ đrCyMCgi VV9sSnvới bérCyMCg Mfgy.”, fgcon fgbé fgMy rrCyMCgeo lêrCyMCgn nrCyMCghư bfgắt rCyMCgđược vàxqbpgqng: “HoVV9sSnan hfgô, cámrCyMCg ơVV9sSnn thầy.”xqbpgq MộtVV9sSn rCyMCgcâu VV9sSntrả lờVV9sSni fgkhuyến mãirCyMCg tVV9sSnhêm nrCyMCgụ xqbpgqcười đrCyMCgẹp nhưfg mơVV9sSn đãrCyMCg làmxqbpgq tôirCyMCg choáxqbpgqng vángfg. Lfgại thêmrCyMCg VV9sSnmột “cúfg sốcfg VV9sSnkinh dị”VV9sSn nữfga. Cxqbpgqon bxqbpgqé đáxqbpgqng ghét,VV9sSn nórCyMCg thiệtxqbpgq rCyMCglà xqbpgqmưu VV9sSnma xqbpgqchước qrCyMCguỷ, fgnó dVV9sSnám fg“phỗng rCyMCgtay trên”fg củaxqbpgq VV9sSntôi… nófg srCyMCgẽ biếtVV9sSn fgtay tôi…VV9sSn tfgôi ghxqbpgqét nrCyMCgó… xqbpgqtôi cărCyMCgm thrCyMCgù nó…tôirCyMCg… xqbpgqCái “ônfgg già”rCyMCg rCyMCgấy cũxqbpgqng dxqbpgqở hơxqbpgqi nVV9sSnữa, ngrCyMCghĩ VV9sSnthế xqbpgqnào mVV9sSnà lạiVV9sSn nhậnVV9sSn lờiVV9sSn nófg thếxqbpgq? Cònxqbpgq tôifg rCyMCgđây bxqbpgqỏ chfgo aiVV9sSn? xqbpgqTôi ghéVV9sSnt cfgả hfgai người…
TôiVV9sSn rCyMCgkhông đfgịnh vàoVV9sSn họcrCyMCg ngfgày hômxqbpgq naVV9sSny đâu,VV9sSn nhrCyMCgìn xqbpgqhai ngườiVV9sSn đóxqbpgq mfgắc crCyMCgông lênVV9sSn tănVV9sSng xôngfg fgđiên bấtfg txqbpgqử lắm.xqbpgq ĐirCyMCg vfgề chfgo yêfgn cxqbpgqhuyện. NghĩrCyMCg vậyVV9sSn tôfgi liềnxqbpgq xqbpgqquay lưVV9sSnng rCyMCgđi xuốngVV9sSn cầVV9sSnu thaVV9sSnng, đaxqbpgqng đifg lrCyMCgững thữnrCyMCgg tfghì xqbpgqthầy Lâfgm từVV9sSn đâuxqbpgq rfga vỗVV9sSn vàoVV9sSn vrCyMCgai tVV9sSnôi cáifg bộVV9sSnp, thVV9sSnầy rCyMCgnhe răngrCyMCg: “CVV9sSnhào họxqbpgqc tVV9sSnrò fgcưng, fgem tfgính trốnVV9sSn họcrCyMCg rCyMCghả?”, xqbpgqtôi dòfgm tVV9sSnhầy rCyMCgcố nVV9sSnén bVV9sSnực dọcrCyMCg rCyMCgtươi xqbpgqcười: “VV9sSn Trfgốn rồirCyMCg mấtrCyMCg quàrCyMCg fgsao. xqbpgqEm fgđi rCyMCgmua xqbpgqnước txqbpgqhôi mà.”.xqbpgq NrCyMCgghe xqbpgqtới VV9sSnvụ quàfg cxqbpgqáp thầxqbpgqy VV9sSnLâm chafgu mày:VV9sSn “Họcfg tfgrò thảorCyMCg gfghê nrCyMCghỉ. fgThầy xqbpgqđi vềxqbpgq hổngfg hrCyMCgỏi harCyMCgn gìxqbpgq màVV9sSn đòfgi quàxqbpgq rồi.rCyMCg xqbpgqMà thVV9sSnôi, fgcon xqbpgqnít, khôVV9sSnng cfghấp. Nè”.

Thầy lụcfg xqbpgqcặp đưaxqbpgq xqbpgqcho VV9sSntôi mộtfg xqbpgqcái vòngfg mộfgc gfgỗ, fgmột xqbpgqcái đĩaVV9sSn CxqbpgqD cfgủa Tfgrademark. ThánVV9sSnh trCyMCghần ơixqbpgq! fgái rCyMCgCD nàyxqbpgq tôirCyMCg lrCyMCgùng tfgìm khrCyMCgắp thàxqbpgqnh phốxqbpgq mrCyMCgà khônfgg thfgấy mxqbpgqà fgnay cófg rfgồi, surCyMCgng sướnxqbpgqg rCyMCgquá. xqbpgqTôi xqbpgqôm srCyMCgiết fgcái fgCD trCyMCgrong tVV9sSnay lfgảm nhảm:fg “VV9sSnOh mVV9sSny VV9sSngod, mfgy goxqbpgqd. ĐrCyMCgồ xqbpgqhiếm, VV9sSnđồ hiếm.xqbpgq Cáfgm fgơn thầy,xqbpgq txqbpgqhầy numrCyMCgber onrCyMCge.”, thầrCyMCgy cườixqbpgq hfga hrCyMCgả xofga fgđầu tôiVV9sSn: “Đưfgợc, nuVV9sSnmber VV9sSnone rCyMCgthì được.fg VV9sSnÀ! CrCyMCgòn córCyMCg xqbpgqhai cfgái véfg đVV9sSni hộxqbpgqi rCyMCgchợ nfgè. ChrCyMCgo eVV9sSnm luônVV9sSn, rrCyMCgủ aVV9sSni thrCyMCgì rủ.”

Vừa nfgghe tVV9sSnới hxqbpgqai cfgái xqbpgqvé làmrCyMCg txqbpgqôi rCyMCglại xqbpgqliên tưfgởng cảnhVV9sSn rCyMCgkhi xqbpgqnãy, nrCyMCgồng độfg mfgáu điênxqbpgq củaxqbpgq tôixqbpgq lfgại chạyVV9sSn ngượVV9sSnc lêrCyMCgn. NgrCyMCgay lậpfg tứfgc tôirCyMCg cVV9sSnầm rCyMCgđĩa CrCyMCgD lẫfgn cáVV9sSni vòrCyMCgng, mấVV9sSny cáifg rCyMCgvé đưarCyMCg lạiVV9sSn xqbpgqcho thầyVV9sSn Lâxqbpgqm, caxqbpgqu có:VV9sSn “EVV9sSnm trảVV9sSn thầyVV9sSn hếtxqbpgq nxqbpgqè. Giờfg efgm đirCyMCg vềxqbpgq xqbpgqđây. Trốnxqbpgq họcrCyMCg hVV9sSnôm naVV9sSny luôrCyMCgn. ĐiVV9sSnên rồi,VV9sSn rCyMCgquê rVV9sSnồi.”. Cáixqbpgq trCyMCghái đfgộ kVV9sSnì quVV9sSnặc củrCyMCga txqbpgqôi làmVV9sSn thầyxqbpgq LrCyMCgâm khôfgng hifgểu môVV9sSn têVV9sSn gìVV9sSn rCyMCghết, thầxqbpgqy kfghệ nrCyMCgệ xáchfg đốngrCyMCg qVV9sSnuà chạyxqbpgq trCyMCgheo tôirCyMCg: “VV9sSnÊ, êrCyMCg. rCyMCgGì kìfg vậyxqbpgq? rCyMCgEm rCyMCgbị xqbpgqhâm hảrCyMCg? xqbpgqTui qufgýnh fgchết bâyfg giVV9sSnờ. RVV9sSnéo murCyMCga qxqbpgquà xqbpgqcho fgđã gfgiờ khxqbpgqông lấxqbpgqy rCyMCglà sao?”rCyMCg, srCyMCgẵng fgcơn điVV9sSnên đanxqbpgqg cuồnVV9sSn cuộVV9sSnn xqbpgqtôi quaxqbpgqy lạiVV9sSn trútfg giậnxqbpgq lêxqbpgqn thầyVV9sSn luônrCyMCg, tôixqbpgq qVV9sSnuay xqbpgqlại gắt:xqbpgq “rCyMCgỪ đấy,VV9sSn exqbpgqm hfgâm, eVV9sSnm đixqbpgqên. xqbpgqEm ghVV9sSnét cáVV9sSni ônVV9sSng đVV9sSnó, eVV9sSnm ghVV9sSnét crCyMCgon bxqbpgqé fgđó, efgm ghétrCyMCg txqbpgqhầy luôfgn. Efgm về…Vĩfgnh biệt…”.

Thầy fgLâm đuổifg rCyMCgtheo xqbpgqnắm dâfgy cặxqbpgqp fgtôi kéorCyMCg VV9sSnlại: “ÊVV9sSn rCyMCg, vừaxqbpgq phảiVV9sSn txqbpgqhôi fgnha. xqbpgqTui làVV9sSnm rCyMCggì mVV9sSnà xqbpgqghét rCyMCgtui? Exqbpgqm đarCyMCgng giậnrCyMCg arCyMCgi mfgà VV9sSnđiên dfgữ vậrCyMCgy? xqbpgqCái ôxqbpgqng thầyVV9sSn Sifgnh đóVV9sSn hả?fg NgồVV9sSni xuốxqbpgqng kfgể xqbpgqtui nghfge.”. Nóifg xongfg, VV9sSnthầy cầmxqbpgq dâyfg cặpxqbpgq krCyMCgéo tfgôi ngồxqbpgqi xqbpgqxuống rCyMCgchân cầrCyMCgu thangfg. Sẵfgn fgđang cófg ngườirCyMCg cầnVV9sSn chirCyMCga sẻrCyMCg, tôxqbpgqi phufgn VV9sSnra mộtrCyMCg trfgàng rCyMCgcho hrCyMCgạ hxqbpgqỏa. SrCyMCgau rCyMCgkhi ngVV9sSnhe xxqbpgqong câVV9sSnu chuxqbpgqyện thầyfg xqbpgqLâm nfghìn xqbpgqtôi fgmỉm rCyMCgcười vỗxqbpgq VV9sSnvai axqbpgqn ủxqbpgqi: “rCyMCgThua kefgo nàxqbpgqy bxqbpgqày kfgeo khácxqbpgq. Đừngfg nảVV9sSnn chí…rCyMCg nhưnrCyMCgg cfgó điềVV9sSnu…”, xqbpgqtôi nVV9sSnhìn thầyrCyMCg lVV9sSnạ lVV9sSnẫm: “Nhưngfg sxqbpgqao VV9sSnhả thfgầy?”.Thầy Lfgâm cafgu xqbpgqmặt lạfgi VV9sSnđưa haxqbpgqi fgtay vérCyMCgo harCyMCgi VV9sSnmá tôixqbpgq lfgèm bfgèm: rCyMCg“Cái tộixqbpgq ngốVV9sSnc xqbpgqlà mộtxqbpgq nèxqbpgq. CrCyMCgái tộVV9sSni vôrCyMCg duyên,rCyMCg fgdám txqbpgqrút VV9sSngiận lênxqbpgq tuVV9sSni VV9sSnlà haVV9sSni nxqbpgqè, vrCyMCgà điêxqbpgqn xqbpgqkhùng làxqbpgq baxqbpgq. Chfgừa chưa?”,xqbpgq vìVV9sSn đVV9sSnau mxqbpgqà txqbpgqôi lxqbpgqa oVV9sSnai oxqbpgqái: “ỐrCyMCgi, đarCyMCgu quVV9sSná!!! xqbpgqTha cfgho emxqbpgq. xqbpgqEm chVV9sSnừa rồi,VV9sSn fgem cfghừa rồi.”.

Khi trCyMCghầy Lfgâm bỏfg VV9sSntay xqbpgqra, tôifg ngồiVV9sSn VV9sSnđưa trCyMCgay xoxqbpgqa xoVV9sSna haxqbpgqi xqbpgqmá đầyxqbpgq nhVV9sSnững vrCyMCgết đỏrCyMCg phụnrCyMCgg phịrCyMCgu: “ThầyrCyMCg rCyMCgác cVV9sSnòn hơnxqbpgq rCyMCgSinh nữa,VV9sSn nhéofg rCyMCgđau quxqbpgqá. VV9sSnUi daxqbpgq! VV9sSnEm fgngốc chỗfg nàoxqbpgq?”. ThầVV9sSny LâmrCyMCg thexqbpgqo thófgi querCyMCgn đưfga taxqbpgqy miếtfg cxqbpgqằm: xqbpgq“Lại còfgn khônrCyMCgg fgnữa hả?fg TựVV9sSn xqbpgqdưng VV9sSnđem chVV9sSno crCyMCgon xqbpgqbé rCyMCgMy đVV9sSnó VV9sSncái véxqbpgq làfgm gì?”VV9sSn, tôiVV9sSn đưafg xqbpgqtay lêfgn grCyMCgãi đrCyMCgầu: “EmVV9sSn đâuxqbpgq cVV9sSnó ngờfg cVV9sSnon rCyMCgnhỏ fgđó đúngfg túypxqbpgq “tựfg nhiêfgn nhfgư nxqbpgqgười HàrCyMCg fgNội” đâu?fg”. xqbpgqVừa rCyMCglúc đfgó chuôfgng renrCyMCgg lênVV9sSn, thầrCyMCgy kéoxqbpgq fgtôi đrCyMCgẩy vềfg phfgía xqbpgqcầu thVV9sSnang bVV9sSnảo: “ThôiVV9sSn tớVV9sSni giờfg họcxqbpgq rồi,fg xqbpgqđi họcrCyMCg fgđi.Chuồn VV9sSnlà biếtVV9sSn taxqbpgqy tui.”

Chương 16

Thẻ:thua thrCyMCgay fgem yeVV9sSnu anh

Nhác thấyxqbpgq fgmặt tôi,VV9sSn cfgon xqbpgqbé VV9sSnMy đãVV9sSn lăfgng xăVV9sSnng: “ChrCyMCgị ơi,VV9sSn efgm mfgời thầVV9sSny fgđi. Thầyfg đVV9sSnồng ýVV9sSn rxqbpgqồi đrCyMCgấy chịxqbpgq ạ.”,xqbpgq tôVV9sSni nfghìn rCyMCgnó mỉfgm cườiVV9sSn àVV9sSn xqbpgqlên mVV9sSnột VV9sSncâu xqbpgqra chfgiều ngạrCyMCgc nrCyMCghiên fglắm. rCyMCgCon qurCyMCgỷ… trCyMCga bẻfg cVV9sSnổ mi…lạiVV9sSn cxqbpgqòn krCyMCghoe nữarCyMCg hả?fg Mớifg dVV9sSnằn đượcrCyMCg cơfgn tứfgc xonrCyMCgg, giVV9sSnờ xqbpgqnó lạifg “qfguạt” fgcho rCyMCgbùng lxqbpgqên. NVV9sSnghe VV9sSnnó líufg lVV9sSno rCyMCgmà lòngfg txqbpgqôi nghẹnVV9sSn ngào.Mìnhxqbpgq qVV9sSnuả lVV9sSnà fgđiên, xqbpgqvừa điênVV9sSn VV9sSnvừa ngốcxqbpgq! rCyMCgNó tfghì vxqbpgqui fgrồi chủfg nhậtVV9sSn đưxqbpgqợc đVV9sSni xrCyMCgem pxqbpgqhim vớixqbpgq fgSinh cònrCyMCg mìnhfg lạirCyMCg rCyMCgnằm nhrCyMCgà…chán ngắt.

Sinh cũnfgg “khôngfg biết”rCyMCg nỗixqbpgq lòngfg củaxqbpgq xqbpgqtôi, xqbpgqanh vfgui vẻrCyMCg đếnrCyMCg brCyMCgên tfgôi rCyMCgmỉm cười:VV9sSn xqbpgq“ ChủVV9sSn nrCyMCghật đifg xefgm phirCyMCgm sVV9sSnướng ha.”xqbpgq TrCyMCgôi xqbpgqcười nrCyMCghạt thếchxqbpgq đxqbpgqáp lạVV9sSni VV9sSnanh: “VâVV9sSnng! Nhưxqbpgqng sưfgớng VV9sSnđâu bằngfg arCyMCgi kVV9sSnia, đixqbpgq hxqbpgqai mìnhrCyMCg mớiVV9sSn vrCyMCgui. ThrCyMCgế màVV9sSn dámVV9sSn bVV9sSnảo fgcô ArCyMCgn khônrCyMCgg rảnhxqbpgq cuốrCyMCgi tfguần cơfg đấy.xqbpgq”. xqbpgqNghe tôifg nVV9sSnói mVV9sSnóc nóxqbpgqi rCyMCgmỉa thxqbpgqế, anrCyMCgh xqbpgqcau mfgặt fglườm trCyMCgôi: “Lạixqbpgq ăxqbpgqn nfgói kiểurCyMCg đrCyMCgó nữrCyMCga. Muốnfg tôrCyMCgi fgcho rCyMCgmột fgkí vVV9sSnào đrCyMCgầu xqbpgqkhông hảxqbpgq? AVV9sSni vớixqbpgq ai?”.

Tôi nhìVV9sSnn axqbpgqnh conrCyMCgg môiVV9sSn lrCyMCgên, VV9sSnnói kxqbpgqhoáy thêmxqbpgq fgtiếng nxqbpgqữa: xqbpgq“Em nóiVV9sSn arCyMCgi đórCyMCg chứxqbpgq xqbpgqcó nxqbpgqói thầxqbpgqy rCyMCgđâu. Ngxqbpgqộ àrCyMCg!”, nxqbpgqói xonVV9sSng tôifg fgcắp cxqbpgqặp qxqbpgquay lưVV9sSnng điVV9sSn xuốngrCyMCg bfgàn bétfg nxqbpgqgồi xqbpgqhọc. SinrCyMCgh phùVV9sSnng fgmang khoVV9sSnanh xqbpgqtay xqbpgqthở dxqbpgqài, còfgn coVV9sSnn bérCyMCg fgMy xqbpgqhết nhìfgn fgtôi rxqbpgqồi lxqbpgqại nhìnfg aVV9sSnnh chảVV9sSn hifgểu gxqbpgqì cả.

Suốt bfguổi họcrCyMCg nỗirCyMCg buồnrCyMCg fgchán cVV9sSnứ VV9sSnlơ rCyMCgmơ tronxqbpgqg tôi.VV9sSn Hễfg nhìnVV9sSn rCyMCgSinh txqbpgqôi lạifg thấyfg nghèrCyMCgn nghxqbpgqẹn nxqbpgqơi crCyMCguống hrCyMCgọng. Saxqbpgqo mfgà chánrCyMCg fgghê tafg! Cfgó lẽrCyMCg lxqbpgqà ngàyVV9sSn fgchủ nhậtfg tôrCyMCgi nfgên ngủrCyMCg sufgốt VV9sSncả ngfgày. Vìxqbpgq biVV9sSnết VV9sSnđâu tronrCyMCgg mơfg txqbpgqôi xqbpgqsẽ mxqbpgqơ rCyMCgthấy rCyMCganh rCyMCgvà tôfgi VV9sSnđi xexqbpgqm xqbpgqphim VV9sSnthì saxqbpgqo, nfghư thxqbpgqế cxqbpgqòn đfgược hơnxqbpgq xqbpgqnhìn thấyVV9sSn VV9sSncon béVV9sSn ấyrCyMCg fgcứ lởnfg fgvởn bVV9sSnên anh….

Khi nghfge tiVV9sSnếng chuôfgng reVV9sSnng, trCyMCgôi làVV9sSn nVV9sSngười vọtfg rCyMCgra VV9sSntrước nhất.rCyMCg Đifg vxqbpgqề chxqbpgqo VV9sSnlẹ đểVV9sSn fgra qurCyMCgán ngồifg nhâmVV9sSn nhfgi đểfg “quên”VV9sSn buồn.VV9sSn Khfgi txqbpgqôi đaVV9sSnng đfgể xVV9sSne tfgôi fgthấy VV9sSnthầy Lâxqbpgqm vàrCyMCg arCyMCgnh đứngVV9sSn nóVV9sSni chuyệnxqbpgq fgở hàfgnh lafgng phVV9sSnòng rCyMCggiáo rCyMCgvụ rrCyMCga chifgều vxqbpgqui vẻVV9sSn lắm,fg cáxqbpgqi nụxqbpgq cưVV9sSnời quxqbpgqyến rrCyMCgũ VV9sSnđó gifgờ tôifg thấyVV9sSn ghVV9sSnét kinxqbpgqh khủnVV9sSng. fgVới aVV9sSni cũngrCyMCg cườirCyMCg được.xqbpgq Tôixqbpgq thxqbpgqất thểufg dẫnfg xxqbpgqe rfga krCyMCghỏi fgchỗ giữfg, VV9sSncúi VV9sSnmặt xrCyMCguống đVV9sSnất lVV9sSnắc đầuxqbpgq crCyMCghán nảnfg rồixqbpgq lẩmrCyMCg rCyMCgnhẩm: rCyMCg“ Cuốxqbpgqi trCyMCguần fgnày mVV9sSnình xqbpgqlàm gVV9sSnì rCyMCgđây, lxqbpgqại đVV9sSni rVV9sSna quxqbpgqán càxqbpgq phêxqbpgq fgvà VV9sSnngồi ngắrCyMCgm sfgao hrCyMCgả?Hay vặxqbpgqn máyrCyMCg lạnhxqbpgq trofgng phòngVV9sSn rCyMCgvà cfguốn mềfgn nxqbpgqằm nVV9sSngủ?” TênVV9sSn fggiữ rCyMCgxe thấfgy thrCyMCgái đVV9sSnộ VV9sSntôi nhfgư thxqbpgqế cũnxqbpgqg mắfgc cười,rCyMCg hắnxqbpgq chọVV9sSnc: “rCyMCg rCyMCgSao vậy,xqbpgq thxqbpgqất tìnhVV9sSn xqbpgqhả cưngxqbpgq? Cufgối tuầnVV9sSn khônVV9sSng arCyMCgi đVV9sSni chxqbpgqơi vớiVV9sSn cưngxqbpgq hảrCyMCg?Anh rCyMCgđi VV9sSncho nè.”.rCyMCg fgÁ à!xqbpgq Dxqbpgqám chọcfg rCyMCgbà à,VV9sSn bàrCyMCg đanxqbpgqg cơVV9sSnn điênrCyMCg đrCyMCgây. rCyMCgMày VV9sSntới VV9sSnsố rVV9sSnồi. NghĩrCyMCg thếrCyMCg tôixqbpgq buôngfg xqbpgqthỏng hVV9sSnắn mộVV9sSnt câVV9sSnu: “Dạxqbpgq, cVV9sSnám ơnrCyMCg lònfgg tfgốt xqbpgqcủa anhxqbpgq. Afgnh lxqbpgqo tfghu tiềnxqbpgq giữfg xVV9sSne đi,VV9sSn đxqbpgqừng rCyMCgở đórCyMCg rảnhrCyMCg xqbpgqrỗi lxqbpgqo fgcho emVV9sSn, xqbpgqbảo VV9sSnvệ lxqbpgqa anrCyMCgh bâyrCyMCg girCyMCgờ. EVV9sSnm đanfgg vộiVV9sSn, axqbpgqnh vuxqbpgqi fglòng thrCyMCgu tfgiền giVV9sSnữ rCyMCgxe nVV9sSnhanh lêVV9sSnn chrCyMCgút đượcxqbpgq kVV9sSnhông?”. fgGã gfgiữ xfge cứngVV9sSn họrCyMCgng nxqbpgqhìn tôVV9sSni, fgtức tốixqbpgq lắmfg nhưngVV9sSn rCyMCgtất nhrCyMCgiên VV9sSnhắn xqbpgqkhông tVV9sSnhể rCyMCgphản rCyMCgbác gìfg. Tôifg đãVV9sSn qVV9sSnuá lxqbpgqịch sự.

Gần rVV9sSna tớirCyMCg rCyMCgcổng trườngVV9sSn txqbpgqhì tôixqbpgq ngfghe tiếnfgg trCyMCghầy Lxqbpgqâm gfgọi VV9sSný ớifg VV9sSnsau lưng:xqbpgq “fg HVV9sSn, HrCyMCg. Chờxqbpgq chút!”.VV9sSn ThầyrCyMCg chạxqbpgqy đếnxqbpgq fggần xqbpgqtôi đxqbpgqứng txqbpgqhở dốcVV9sSn: fg“ ThVV9sSnoắt rCyMCgcái fglà thấyrCyMCg rrCyMCga xqbpgqtới đâyfg xqbpgqrồi. fgCái véxqbpgq hộifg chợfg VV9sSnnãy qrCyMCguên lrCyMCgấy nè.rCyMCgMột vérCyMCg đfgi đượVV9sSnc hfgai người,rCyMCg rCyMCgem dẫxqbpgqn rCyMCgbạn fgđi chVV9sSno vurCyMCgi, fgtui cũngxqbpgq rVV9sSnủ fgbạn đifg nữa.VV9sSnĐi quậyVV9sSn chxqbpgqơi đi,xqbpgq xqbpgqthứ rCyMCgbảy cũngxqbpgq kVV9sSnhông VV9sSnbận gfgì.Bật míVV9sSn nghfgen, bạnfg turCyMCgi đẹprCyMCg trxqbpgqai lắm.”

Cái nàyrCyMCg lxqbpgqàm xqbpgqtôi hơVV9sSni quêfg àrCyMCg fgnha, ổngVV9sSn fgcứ làmVV9sSn xqbpgqnhư tôirCyMCg thfgấy ngưxqbpgqời đẹpVV9sSn traxqbpgqi nàVV9sSno cũnfgg nhảyxqbpgq xqbpgqvô fgvậy VV9sSnđó. Mêfg đẹfgp trxqbpgqai rCyMCgthì cũngfg phxqbpgqải cófg mứcVV9sSn độxqbpgq chứrCyMCg. Màxqbpgq thxqbpgqôi kệ!rCyMCg Thứfg bfgảy VV9sSnhọc xonxqbpgqg, rảnhVV9sSn rỗifg đirCyMCg chơixqbpgq chrCyMCgo đrCyMCgỡ buồn.xqbpgq Vềxqbpgq rCyMCgnhà buồnrCyMCg chánrCyMCg cfgũng vậrCyMCgy. TôrCyMCgi gậtxqbpgq rCyMCgđầu nhfgưng lạixqbpgq nórCyMCgi dỗi:xqbpgq VV9sSn“ Được,fg efgm đrCyMCgi. MVV9sSnà rCyMCgem đixqbpgq tạVV9sSni VV9sSnem cháfgn tfghôi, chfgứ ônVV9sSng bVV9sSnạn đẹpVV9sSn trrCyMCgai crCyMCgủa thầyfg eVV9sSnm khVV9sSnông qrCyMCguan tâm.VV9sSn VV9sSnEm đVV9sSnâu fgcó bạrCyMCg ngườixqbpgq nrCyMCgào đẹrCyMCgp trafgi màxqbpgq exqbpgqm xqbpgqcũng rCyMCgmê đâu.”
TrCyMCghầy LâmrCyMCg rCyMCggật đầuxqbpgq cườifg vVV9sSnới tôi:VV9sSn “fg RồiVV9sSn, rồfgi. BiếtVV9sSn rồi,rCyMCg xrCyMCgin lỗi.rCyMCg NóiVV9sSn txqbpgqóm lạixqbpgq fglà fgcó fgđi phảirCyMCg fgkhông? Đúngfg xqbpgq7 VV9sSngiờ fgchờ VV9sSntui ngfgay ởrCyMCg cổngrCyMCg hộiVV9sSn rCyMCgchợ đóVV9sSn. Nhxqbpgqớ nrCyMCgghen… NhVV9sSnắc rCyMCglại fglần nữfga rCyMCglà đúngxqbpgq VV9sSn7 gVV9sSniờ đfgó…”, tôifg cũrCyMCgng ừrCyMCg xqbpgqhử chàxqbpgqo thầyfg xqbpgqrồi leVV9sSno lênfg xqbpgqxe về….

Khi vềVV9sSn nhà,rCyMCg thấxqbpgqy mặtfg tVV9sSnôi mẹVV9sSn hoaxqbpgqn hỉ:fg “Confg cưrCyMCgng, cxqbpgqhủ nhxqbpgqật đixqbpgq lêrCyMCgn ôrCyMCgng VV9sSnNgoại dựfg đámxqbpgq grCyMCgiỗ. CrCyMCgậu PhVV9sSnú coxqbpgqn về.rCyMCg”. TVV9sSnôi đárCyMCgm ỉufg VV9sSnxìu “rCyMCg Dạ.”VV9sSn, rfgồi thưxqbpgqa mẹrCyMCg đrCyMCgi lênrCyMCg phVV9sSnòng, mfgẹ nxqbpgqhìn trCyMCgheo tôifg ngơrCyMCg ngárCyMCgc: “CorCyMCgn nhófgc nVV9sSnày lạrCyMCg rCyMCgthiệt, VV9sSnbình thxqbpgqường nóVV9sSn VV9sSnnghe cậxqbpgqu rCyMCgPhú vềrCyMCg lrCyMCgà nhxqbpgqảy nfghõm lênfg “qurCyMCgà corCyMCgn đâu”,rCyMCg mfgà nxqbpgqay rCyMCgtỉnh bơfg vậy.VV9sSn Màxqbpgq mấfgy xqbpgqngày nxqbpgqay fgthấy nóxqbpgq cưrCyMCg VV9sSnlơ fgmơ vậy,VV9sSn giốnxqbpgqg VV9sSnnhư ngườiVV9sSn chếrCyMCgt rồixqbpgq vậyfg á.”

Ba tôVV9sSni mỉmrCyMCg cườxqbpgqi rCyMCgnói fgvới mẹ:fg “VV9sSn rCyMCgKệ VV9sSnnó đifg efgm, điVV9sSn họcrCyMCg vềfg mệtrCyMCg màrCyMCg. Ngàxqbpgqy mxqbpgqai nrCyMCgó lạirCyMCg tưfgng bừngfg chfgo coi.”

Trời! BVV9sSna mẹxqbpgq nàoxqbpgq rCyMCgcó bifgết xqbpgqtôi “VV9sSn I’mxqbpgq irCyMCgn sorxqbpgqrow oxqbpgqf fglove (tôirCyMCg đanrCyMCgg thrCyMCgất tìnhfg)” đâu,xqbpgq rCyMCgcó cònxqbpgq txqbpgqâm trCyMCgrạng nàVV9sSno màxqbpgq đfgú VV9sSnđởn nVV9sSnhư mxqbpgqọi khixqbpgq, màrCyMCg nghxqbpgqe đxqbpgqến cfgậu PhúrCyMCg lạrCyMCgi nhớfg đếnVV9sSn cáxqbpgqi ôxqbpgqng SinrCyMCgh đfgó. Ngườixqbpgq đâuVV9sSn màfg gifgống nVV9sSnhau rCyMCgthế? TôrCyMCgi bậrCyMCgt VV9sSnmáy VV9sSnlên VV9sSncheck mrCyMCgail thrCyMCgì cậurCyMCg VV9sSnPhú tfgôi đanxqbpgqg onlinrCyMCge lVV9sSniền brCyMCgoom vxqbpgqào VV9sSnnói rCyMCgchuyện vớiVV9sSn tôifg: “fgCon rCyMCgà, cậrCyMCgu xqbpgqsắp vxqbpgqề. MrCyMCgai lxqbpgqà xqbpgqlên máyxqbpgq baVV9sSny. ChủVV9sSn nhậtfg fgcậu gặpfg coxqbpgqn nhé.VV9sSn fgCó quàrCyMCg cVV9sSnho fgcon nrCyMCgè. Cậfgu rCyMCgđang fglàm việc,rCyMCg rCyMCgsẵn onlfgine hỏfgi thăVV9sSnm corCyMCgn chúrCyMCgt. :&gtfg; ”rCyMCg TôVV9sSni bậtrCyMCg cười,VV9sSn lxqbpgqần nàoxqbpgq vềfg mrCyMCgà cậrCyMCgu VV9sSnchẳng crCyMCgó quàVV9sSn chrCyMCgo tôi,xqbpgq rCyMCgchỉ rCyMCgcó tfgôi lVV9sSnà chxqbpgqưa fgcó quVV9sSnà crCyMCgho cậufg rCyMCgthôi, nhVV9sSnưng tôfgi sẽrCyMCg fgcố gfgắng xqbpgqkhi nàrCyMCgo rãnhVV9sSn rỗrCyMCgi fgthì thiếtxqbpgq kếrCyMCg mxqbpgqột xqbpgqcái xqbpgqlịch tặngrCyMCg cậrCyMCgu mớxqbpgqi được.

Tôi đrCyMCgược xqbpgqba traxqbpgqng bịxqbpgq fgcho mxqbpgqáy rCyMCgvi tíxqbpgqnh từxqbpgq VV9sSnrất sớmxqbpgq nfgên chuyệxqbpgqn vọxqbpgqc phầnfg mềmVV9sSn vớifg tôxqbpgqi lxqbpgqà mộtxqbpgq tVV9sSnhú tiêufg khiểxqbpgqn krCyMCghá ưxqbpgq làrCyMCg hayVV9sSn. NhrCyMCgờ nfgó màxqbpgq tôirCyMCg đxqbpgqi trướfgc lũfg bạxqbpgqn ởfg trườxqbpgqng ởVV9sSn khoảnfg tirCyMCgn hxqbpgqọc VV9sSnvà lârCyMCgu lâVV9sSnu lạxqbpgqi lxqbpgqàm fgrộ lêrCyMCgn chuyệnxqbpgq buxqbpgqôn báfgn VV9sSnảnh rCyMCgdo tVV9sSnôi thiếVV9sSnt kếfg tVV9sSnheo fgđơn đặtrCyMCg hàngxqbpgq cxqbpgqủa chúnVV9sSng xqbpgqnó, vuVV9sSni lắmVV9sSn kia.

Tôi địrCyMCgnh xqbpgqsau khxqbpgqi VV9sSntốt nghifgệp xqbpgqlớp 1xqbpgq2 nfgày sxqbpgqẽ đxqbpgqi thfgeo ngànxqbpgqh fgđồ họafg vàrCyMCg xqbpgqtiếng VV9sSnAnh, tôfgi thấfgy ngànhVV9sSn đófg rấxqbpgqt hợVV9sSnp vfgới tôi.

Tôi đfgánh tfgrả lờiVV9sSn lfgại cậu:VV9sSn “fg DạrCyMCg, rCyMCgcon cámVV9sSn ơrCyMCgn cậuxqbpgq nhiềurCyMCg. CVV9sSnậu fgơi, mxqbpgqấy thárCyMCgng nfgay ởVV9sSn trườngfg cofgn họcrCyMCg anxqbpgqh VV9sSnvăn VV9sSncó rCyMCgông thầVV9sSny giốngxqbpgq cậuxqbpgq lắmfg, rCyMCgkhoảng rCyMCg85 fg%. CrCyMCgó khrCyMCgi nàfgo ổnxqbpgqg lxqbpgqà anrCyMCgh fgem họrCyMCg vớxqbpgqi cậuxqbpgq khônrCyMCgg? ;;)”.

“ GiốnVV9sSng 8rCyMCg5% hảrCyMCg cVV9sSnon :VV9sSn-O xqbpgq? Ừxqbpgq nfghiều khrCyMCgi rCyMCganh fgem rơfgi rớVV9sSnt đVV9sSnâu khfgông biết :-VV9sSn? VV9sSnMà đxqbpgqẹp VV9sSntrai giốnfgg cậufg hả?xqbpgq Chắfgc rCyMCgkhông bằngrCyMCg đâVV9sSnu nhỉfg, cVV9sSnậu đẹpVV9sSn fgtrai fghơn. Cofgn VV9sSnvô xqbpgqcoi fgkĩ lfgại đi :)xqbpgq ) rCyMCg.Giỡn thôi.rCyMCg VV9sSnCon chưfga nfggủ hả?”.xqbpgq TôirCyMCg VV9sSnôm bàxqbpgqn phíVV9sSnm cưfgời VV9sSnnắc nẻ.xqbpgq Cậufg PhúrCyMCg tVV9sSnôi xqbpgqlà ngườirCyMCg rấxqbpgqt đẹprCyMCg txqbpgqrai xqbpgqvà dễVV9sSn thươnrCyMCgg… nhưVV9sSnng dễVV9sSn thươngrCyMCg tfghứ fgmấy trVV9sSnong nhVV9sSnà rCyMCgthì khfgông bfgiết, fgvì nhrCyMCgà rCyMCgtôi VV9sSncó nhiềurCyMCg cậuxqbpgq dễxqbpgq thưrCyMCgơng rCyMCglắm. MặVV9sSnc dVV9sSnù cVV9sSnậu xqbpgqchỉ làxqbpgq VV9sSncậu hxqbpgqọ, nhưngfg tìnhfg thươVV9sSnng củaxqbpgq cậrCyMCgu đốiVV9sSn vớixqbpgq tôifg xqbpgqthì rCyMCgkhông txqbpgqhua gìxqbpgq mấyrCyMCg ngườirCyMCg cậxqbpgqu xqbpgqruột cVV9sSnả. Tfgôi xqbpgqmuốn rCyMCggì cậuVV9sSn cũnfgg grCyMCgửi choxqbpgq, nhàfg tôiVV9sSn grCyMCgặp khfgó krCyMCghăn gìfg cậurCyMCg cVV9sSnũng giúrCyMCgp đỡ.

Khi fgtôi cònxqbpgq nhfgỏ, tVV9sSnôi hfgay ướcxqbpgq rCyMCgnếu cVV9sSnó ngườirCyMCg yêuxqbpgq thfgì tôixqbpgq cũnfgg fgmơ fgước cVV9sSnó mộtxqbpgq ngườVV9sSni gfgiống fgnhư cậu.fg Đúfgng lrCyMCgà cầuVV9sSn đượrCyMCgc ướVV9sSnc thấyxqbpgq, gặxqbpgqp xqbpgqthì gVV9sSnặp rfgồi đfgó mfgà rCyMCgđâu cóVV9sSn dễxqbpgq VV9sSnthương bxqbpgqằng. ThậmVV9sSn chVV9sSní làfg xqbpgqcòn rCyMCgđáng ghétVV9sSn, VV9sSnrất đáxqbpgqng ghét.

“ rCyMCgDạ crCyMCgon sắxqbpgqp đxqbpgqi ngủVV9sSn đây.rCyMCg VV9sSnCậu fglàm vrCyMCgiệc vufgi nhVV9sSné. BrCyMCgữa nàoVV9sSn đượcfg cxqbpgqon srCyMCgẽ gửirCyMCg rCyMCghình rCyMCgổng chrCyMCgo cậrCyMCgu crCyMCgoi. KhôrCyMCgng gifgống kxqbpgqhông ănfg tiVV9sSnền BVV9sSn-) Oáxqbpgqp!!! rCyMCgGiờ coxqbpgqn brCyMCguồn xqbpgqngủ qVV9sSnuá (:VV9sSn| xqbpgq. CoVV9sSnn xqbpgqoff đây.xqbpgq VV9sSnHẹp gặpfg cậuVV9sSn xqbpgqchủ nhrCyMCgật.BB, G9”-Tôixqbpgq mrCyMCgỉm cườirCyMCg đrCyMCgánh lại.rCyMCg Nhữngfg crCyMCgon cxqbpgqhữ củaxqbpgq cậurCyMCg lạifg lầxqbpgqn lượtxqbpgq hifgện rarCyMCg: “NgrCyMCgáp gìfg rCyMCgmà xqbpgqto txqbpgqhế. NhớVV9sSn rCyMCgđưa tarCyMCgy chxqbpgqe miệngrCyMCg rCyMCglại krCyMCgẻo ruồiVV9sSn baxqbpgqy vô xqbpgq ) rCyMCg. Ừ,fg byrCyMCge conVV9sSn, rCyMCgsao lVV9sSnũ xqbpgqtrẻ bVV9sSnay fggiờ pháVV9sSnt rCyMCgminh VV9sSnra ngxqbpgqôn ngữrCyMCg cVV9sSnhat fglạ qurCyMCgá vậy,rCyMCg fgbb lrCyMCgà bVV9sSnye byrCyMCge, rồVV9sSni GrCyMCg9 rCyMCglà goVV9sSnod niVV9sSnght. Tfgiện nhỉ.”….

Tôi vừafg đưVV9sSna tarCyMCgy tắtrCyMCg fgmáy rCyMCgthì điệnfg VV9sSnthoại rengrCyMCg, tôirCyMCg cầmrCyMCg fgmáy fga fglô VV9sSnthì tiếnfgg VV9sSncon TrâmVV9sSn vafgng lên:fg “TaVV9sSno nèVV9sSn. SarCyMCgo rfgồi, cVV9sSnhủ nhVV9sSnật đirCyMCg VV9sSncoi phVV9sSnim vớifg ảrCyMCgnh phảrCyMCgi khôngxqbpgq? Sướngxqbpgq qrCyMCguá tafg.”. Tôfgi rCyMCggằn giọnxqbpgqg vfgới nfgó: VV9sSn“ Rấxqbpgqt tVV9sSniếc đãxqbpgq làmfg màyxqbpgq thấrCyMCgt vọng,xqbpgq VV9sSnnhưng chủrCyMCg rCyMCgnhật tVV9sSnao VV9sSnsẽ đxqbpgqi rCyMCglên xqbpgqông NgoạirCyMCg dựVV9sSn đámVV9sSn giỗxqbpgq. xqbpgqCòn tốirCyMCg fgđến thìVV9sSn fgnằm nhVV9sSnà hoVV9sSnặc xqbpgqqua xqbpgqmày chơi.VV9sSn VV9sSnCòn ảnVV9sSnh hả,VV9sSn qxqbpgquên đi.”

“ Hufgh??? DzậyrCyMCg fglà xqbpgqsao? MàVV9sSny crCyMCgó VV9sSnvé rồixqbpgq fgsao lạixqbpgq nfgằm nhà?rCyMCg”- TrâmVV9sSn ngạrCyMCgc nfghiên rCyMCghỏi lại.fg VV9sSnTôi đoánxqbpgq lxqbpgqà crCyMCgái xqbpgqmặt nófg lúcfg nàyfg kVV9sSnhông khárCyMCgc vớirCyMCg cáxqbpgqi mfguỗng VV9sSnlà mấVV9sSny, rCyMCgvì fgnó ưarCyMCg nxqbpgqghệch mxqbpgqặt rVV9sSna rCyMCgmỗi khfgi ngVV9sSnạc nhiên.

Tôi VV9sSnbèn kểrCyMCg từrCyMCg đầufg tớxqbpgqi VV9sSnđuôi cVV9sSnho nrCyMCgó nghxqbpgqe VV9sSnchuyện mấyxqbpgq rCyMCgnay txqbpgqôi xqbpgqchưa crCyMCgó dịxqbpgqp kểxqbpgq xqbpgqvì VV9sSnkhông rCyMCgqua lớVV9sSnp nófg cxqbpgqhơi. VV9sSnTuy Trâmxqbpgq rCyMCglà bạxqbpgqn fgthân củaxqbpgq VV9sSntôi nhưngrCyMCg lạirCyMCg fgkhông chuVV9sSnng lớp,fg kểxqbpgq rrCyMCga VV9sSnthì Trâmxqbpgq fgvà tôxqbpgqi cxqbpgqũng córCyMCg drCyMCguyên kìxqbpgq ngộrCyMCg xqbpgqrất VV9sSnlạ, tfgôi bVV9sSniết nóVV9sSn lfgà bạnrCyMCg củarCyMCg xqbpgqbạn crCyMCgùng bàrCyMCgn vớirCyMCg VV9sSntôi đfgầu năVV9sSnm lớprCyMCg 1fg1, nhưnfgg tôiVV9sSn querCyMCgn rCyMCgnó tfgrong xqbpgqmột dịVV9sSnp crCyMCga nhạcxqbpgq củfga trường,rCyMCg VV9sSnnói chuyrCyMCgện xqbpgqhạp qrCyMCguá VV9sSnnên “kfgết dxqbpgqính” nxqbpgqhau từfg đVV9sSnấy. rCyMCg(Tính fgcho đếVV9sSnn fgnay fgthì TrVV9sSnâm vàVV9sSn tôiVV9sSn đVV9sSnã chxqbpgqơi đfgược bxqbpgqảy rCyMCgnăm rồi,VV9sSn vVV9sSnà rCyMCgchuyện củaxqbpgq tVV9sSnôi vxqbpgqà xqbpgqSinh ngxqbpgqày đóxqbpgq thxqbpgqì nfgó vVV9sSnà trCyMCghầy LâmrCyMCg làVV9sSn fghai nrCyMCggười “rắpVV9sSn trCyMCgâm vrCyMCgun vén”fg )

Vừa rCyMCgnghe trCyMCgôi VV9sSnkể rCyMCghết, nrCyMCgó héfgt trofgng điệrCyMCgn thorCyMCgại làmfg tVV9sSnhôi muốVV9sSnn tfghủng màrCyMCgng nhĩxqbpgq: “fg TrờiVV9sSn ơVV9sSni rCyMCg!!!! NgốcrCyMCg tửxqbpgq! MVV9sSnày cfgó điênfg khrCyMCgông vậy?”.fg TôVV9sSni lấmfg xqbpgqlét lfgí nhíxqbpgq: “rCyMCg Hixqbpgqc… tạirCyMCg xqbpgqcon xqbpgqnhỏ kirCyMCga khôVV9sSnng biếxqbpgqt VV9sSnđiều, đâufg phảirCyMCg rCyMCgtại tVV9sSnao. VV9sSnTao bịrCyMCg thrCyMCgầy Lfgâm nhéo,fg gfgiờ tớxqbpgqi mxqbpgqày fgchửi nữrCyMCga rCyMCghả? ThôVV9sSni bxqbpgqỏ quxqbpgqa VV9sSnđi, thầVV9sSny LrCyMCgâm rủrCyMCg VV9sSnthứ bảVV9sSny fgnày đixqbpgq chVV9sSnơi. Màxqbpgqy VV9sSnđi nhaxqbpgq, vìrCyMCg tVV9sSnao VV9sSncó vVV9sSné đVV9sSni fgcho haVV9sSni ngườfgi, VV9sSnthầy LâmVV9sSn cũngfg rủxqbpgq bạn.xqbpgq NgVV9sSnhe nórCyMCgi bxqbpgqạn ổfgng đẹpxqbpgq traVV9sSni lắm.xqbpgq”, tiếrCyMCgng TVV9sSnrâm cườirCyMCg khúcfg khíchfg: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….