You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thứpDJv nMVmiăm, tôMVmii vRRp6ừa đặtSRMv chpDJvân lênSRMv bậcMVmi cửMVmia pDJvlớp thìSRMv đãpDJv npDJvghe taQCsiếng aQCsbé pDJvMy nũSRMvng nịu:pDJv “RRp6Thầy SRMvơi.Thầy rảnhMVmi hôngSRMv? ThMVmiầy RRp6đi coaQCsi phiRRp6m RRp6với MVmiBé MaQCsy nhaRRp6. VìaQCs aQCsbé MSRMvy khpDJvông rủMVmi đượcMVmi SRMvai aQCscả.”. aQCsRồi tRRp6iếng SpDJvinh đápMVmi trảRRp6 hơiSRMv nSRMvgập ngừngRRp6: “SaoSRMv RRp6ác vậyMVmi? aQCsBé RRp6My dễpDJv thưSRMvơng vậMVmiy màSRMv khaQCsông aaQCsi đi…SRMv SRMvcho thaQCsầy npDJvăm pMVmihút đểMVmi saQCsuy nghĩMVmi nha.pDJv”. aQCsTôi SRMvráng đứngSRMv SRMvchờ đMVmiợi pDJvnghe câuRRp6 trảRRp6 lờipDJv caQCsủa MVmiSinh rồiRRp6 pDJvmới pDJvvào lớSRMvp, SRMvcứ trảpDJv lRRp6ời làMVmi “thầypDJv SRMvbận” RRp6cho tôRRp6i đi,MVmi đừngpDJv trảpDJv lờiaQCs câuSRMv npDJvào khác. 

“Ừ, cuốiRRp6 tuầnSRMv nàSRMvy thầyRRp6 cũSRMvng khpDJvông bận.MVmi ThầyRRp6 sSRMvẽ đipDJv SRMvvới RRp6bé My.”,RRp6 SRMvcon bMVmié MaQCsy rMVmieo lênRRp6 SRMvnhư bắtSRMv đượaQCsc vàng:pDJv “HoanRRp6 aQCshô, cáRRp6m ơSRMvn thầy.SRMv” MộaQCst câSRMvu pDJvtrả lRRp6ời khSRMvuyến maQCsãi thêMVmim MVminụ cưMVmiời đẹpaQCs nhRRp6ư MVmimơ SRMvđã lSRMvàm tpDJvôi cRRp6hoáng váSRMvng. LạMVmii thêmRRp6 mpDJvột “cSRMvú sốpDJvc MVmikinh dị”MVmi nữa.SRMv CoMVmin bRRp6é SRMvđáng ghMVmiét, nSRMvó thiSRMvệt lRRp6à mpDJvưu aQCsma chướcSRMv quỷMVmi, RRp6nó dáaQCsm “phaQCsỗng taaQCsy MVmitrên” củaSRMv tôRRp6i… nRRp6ó sRRp6ẽ biếtSRMv taQCsay tôi…RRp6 tRRp6ôi gMVmihét nó…RRp6 tôiRRp6 căMVmim tpDJvhù nó…tôi…pDJv CpDJvái “ôngaQCs già”pDJv aQCsấy aQCscũng SRMvdở SRMvhơi SRMvnữa, nghMVmiĩ thếpDJv nàoMVmi màRRp6 lSRMvại nhMVmiận lờiaQCs naQCsó thaQCsế? CaQCsòn tMVmiôi đâMVmiy bỏSRMv RRp6cho apDJvi? TôpDJvi ghéMVmit cSRMvả hapDJvi người…
pDJvTôi khônRRp6g địnhMVmi aQCsvào họcSRMv ngàpDJvy hômpDJv naQCsay đâuaQCs, RRp6nhìn MVmihai pDJvngười đóSRMv mắRRp6c cMVmiông RRp6lên tănRRp6g xônaQCsg điRRp6ên bấtpDJv tửaQCs lMVmiắm. ĐRRp6i vềaQCs RRp6cho SRMvyên chupDJvyện. NghpDJvĩ vậypDJv pDJvtôi liềaQCsn quaaQCsy MVmilưng đMVmii xuốaQCsng cầupDJv thanRRp6g, đaaQCsng điMVmi lữpDJvng thMVmiững thSRMvì thầaQCsy LâmaQCs từpDJv đpDJvâu pDJvra vMVmiỗ vàpDJvo vapDJvi tSRMvôi pDJvcái bộpSRMv, thaQCsầy RRp6nhe răMVming: “ChaQCsào hRRp6ọc traQCsò pDJvcưng, aQCsem tSRMvính trSRMvốn pDJvhọc hả?”,pDJv aQCstôi dòaQCsm thaQCsầy RRp6cố népDJvn bựcpDJv dọcaQCs tRRp6ươi cRRp6ười: aQCs“ TrốnMVmi rồiaQCs mpDJvất aQCsquà sRRp6ao. aQCsEm pDJvđi mSRMvua nSRMvước thôRRp6i mà.”.MVmi MVmiNghe tớiaQCs vpDJvụ SRMvquà caQCsáp tpDJvhầy LMVmiâm cMVmihau mày:MVmi “HọpDJvc tròSRMv tMVmihảo ghMVmiê naQCshỉ. ThpDJvầy điMVmi vềSRMv hổngpDJv hỏiRRp6 hapDJvn RRp6gì SRMvmà đòaQCsi aQCsquà rồi.SRMv MRRp6à thSRMvôi, cpDJvon SRMvnít, kSRMvhông chấp.pDJv Nè”.

Thầy aQCslục cặpSRMv đMVmiưa chRRp6o tôRRp6i mộtSRMv cáaQCsi SRMvvòng mộRRp6c gỗRRp6, mộtRRp6 cápDJvi đĩaRRp6 CaQCsD củMVmia TradMVmiemark. ThánaQCsh tpDJvhần ơi!RRp6 aQCsái CRRp6D nàyMVmi tRRp6ôi lRRp6ùng tìmSRMv khắpSRMv thàMVminh phốSRMv mSRMvà khôngRRp6 taQCshấy RRp6mà nMVmiay aQCscó rồpDJvi, suMVming sSRMvướng quá.MVmi TôpDJvi ôaQCsm siếtaQCs MVmicái CRRp6D pDJvtrong tRRp6ay lảmSRMv nhaQCsảm: “OhRRp6 mSRMvy gaQCsod, mpDJvy gopDJvd. ĐồMVmi hiếmpDJv, đồRRp6 hiếMVmim. CMVmiám ơnpDJv thRRp6ầy, tRRp6hầy numbeaQCsr oneaQCs.”, thầpDJvy caQCsười hMVmia hảSRMv xaQCsoa đầuaQCs tôi:aQCs “ĐượMVmic, nRRp6umber onMVmie thRRp6ì được.RRp6 À!RRp6 CòSRMvn pDJvcó haRRp6i pDJvcái RRp6vé đSRMvi hộipDJv aQCschợ nRRp6è. CSRMvho RRp6em luôaQCsn, rpDJvủ pDJvai SRMvthì rủ.”

Vừa SRMvnghe tớaQCsi haaQCsi pDJvcái vaQCsé RRp6làm RRp6tôi pDJvlại MVmiliên RRp6tưởng aQCscảnh khSRMvi nãpDJvy, nồngSRMv đRRp6ộ maQCsáu điênRRp6 củaSRMv SRMvtôi lạiMVmi pDJvchạy ngưaQCsợc lên.MVmi NpDJvgay lậpMVmi tứcpDJv tôiSRMv cầmaQCs đĩaSRMv CRRp6D lẫnMVmi MVmicái vRRp6òng, mMVmiấy cápDJvi SRMvvé đMVmiưa lạiaQCs aQCscho thpDJvầy Lâm,aQCs MVmicau có:RRp6 “EmSRMv trảRRp6 thầMVmiy hRRp6ết SRMvnè. GiờaQCs aQCsem đpDJvi vềRRp6 đâyRRp6. SRMvTrốn hMVmiọc hôpDJvm naRRp6y luôRRp6n. ĐiênSRMv rồiSRMv, qupDJvê rRRp6ồi.”. aQCsCái thSRMvái độSRMv kìpDJv quặcRRp6 củaMVmi tôipDJv pDJvlàm thầRRp6y aQCsLâm khôngSRMv hSRMviểu mSRMvô RRp6tê gìMVmi hết,RRp6 thầyMVmi khaQCsệ MVminệ xáRRp6ch đốaQCsng qupDJvà chSRMvạy RRp6theo tôiaQCs: “ÊMVmi, MVmiê. MVmiGì MVmikì vậpDJvy? pDJvEm SRMvbị hâSRMvm SRMvhả? MVmiTui quýnMVmih chếtpDJv bâaQCsy giờ.SRMv SRMvRéo muMVmia qRRp6uà MVmicho đaQCsã SRMvgiờ khpDJvông lấyMVmi làMVmi RRp6sao?”, aQCssẵng cRRp6ơn điêpDJvn đangpDJv cuRRp6ồn cuộnSRMv tôSRMvi RRp6quay lạiaQCs trpDJvút giậSRMvn lênpDJv thầySRMv luôMVmin, SRMvtôi qaQCsuay lạiSRMv MVmigắt: “ỪpDJv đấy,pDJv eMVmim hâmSRMv, RRp6em điênpDJv. pDJvEm RRp6ghét cáRRp6i MVmiông đóSRMv, eMVmim gaQCshét coaQCsn SRMvbé đó,SRMv eSRMvm ghétSRMv tSRMvhầy luMVmiôn. ERRp6m về…VĩnhpDJv biệt…”.

Thầy SRMvLâm đuổiSRMv thRRp6eo pDJvnắm dâpDJvy cặpRRp6 tMVmiôi kMVmiéo lpDJvại: “pDJvÊ aQCs, vừapDJv aQCsphải thSRMvôi aQCsnha. TuaQCsi làmSRMv MVmigì mpDJvà ghépDJvt tMVmiui? RRp6Em đangMVmi gaQCsiận aMVmii maQCsà điênaQCs dRRp6ữ vậyRRp6? CáSRMvi aQCsông pDJvthầy SinpDJvh đóSRMv hMVmiả? NgồiMVmi xuốngRRp6 kRRp6ể tSRMvui nRRp6ghe.”. MVmiNói xpDJvong, thầySRMv cầmaQCs dâaQCsy cặpSRMv kéRRp6o tôiSRMv MVmingồi xaQCsuống chânpDJv cầuRRp6 pDJvthang. SẵnMVmi đangSRMv cpDJvó ngSRMvười pDJvcần RRp6chia sRRp6ẻ, aQCstôi phRRp6un MVmira mộaQCst tràngRRp6 cRRp6ho hạaQCs hỏa.RRp6 SaQCsau kaQCshi SRMvnghe MVmixong caQCsâu chuMVmiyện SRMvthầy LaQCsâm nhìnRRp6 pDJvtôi mSRMvỉm cưaQCsời vỗRRp6 MVmivai RRp6an ủiSRMv: “TSRMvhua keMVmio npDJvày bàySRMv kaQCseo kMVmihác. SRMvĐừng nảnpDJv chí…RRp6 nRRp6hưng cóSRMv điềuaQCs…”, tôMVmii nhìSRMvn thpDJvầy lRRp6ạ lẫm:pDJv “NhaQCsưng aQCssao MVmihả thầy?”.ThầaQCsy SRMvLâm RRp6cau mặtSRMv lạiRRp6 đưaMVmi hRRp6ai tapDJvy vSRMvéo haRRp6i máaQCs tôiSRMv lpDJvèm SRMvbèm: “CáaQCsi tpDJvội ngốaQCsc làSRMv MVmimột nRRp6è. CáRRp6i tộpDJvi vôMVmi duMVmiyên, pDJvdám trRRp6út giaQCsận lêSRMvn tSRMvui lRRp6à haSRMvi nè,MVmi vàSRMv đpDJviên kSRMvhùng làRRp6 bMVmia. MVmiChừa chưa?”,aQCs pDJvvì đaMVmiu màRRp6 tôMVmii lpDJva pDJvoai pDJvoái: “Ối,RRp6 đauSRMv quá!!pDJv! ThpDJva chSRMvo emaQCs. RRp6Em chừaaQCs rRRp6ồi, SRMvem cpDJvhừa rồi.”.

Khi thầyRRp6 LâMVmim RRp6bỏ tpDJvay aQCsra, RRp6tôi RRp6ngồi đưaRRp6 taSRMvy xSRMvoa xoRRp6a haSRMvi RRp6má đầyaQCs nhữngRRp6 vếMVmit đỏpDJv phụngpDJv MVmiphịu: “pDJvThầy ácaQCs cònRRp6 RRp6hơn SinRRp6h nữaaQCs, nhéMVmio đaQCsau qaQCsuá. RRp6Ui dapDJv! EpDJvm ngốSRMvc caQCshỗ nào?”.aQCs ThầypDJv LSRMvâm taQCsheo thóMVmii qMVmiuen đSRMvưa tapDJvy mpDJviết cằMVmim: “LạRRp6i cpDJvòn khôngpDJv naQCsữa hả?SRMv TựRRp6 dưngSRMv đemMVmi caQCsho copDJvn bépDJv MpDJvy đóaQCs pDJvcái vSRMvé làRRp6m gì?RRp6”, aQCstôi MVmiđưa tapDJvy MVmilên gãipDJv SRMvđầu: “EaQCsm đâuaQCs cSRMvó ngRRp6ờ coaQCsn nRRp6hỏ đSRMvó đúnRRp6g túyRRp6p “tựRRp6 nRRp6hiên nRRp6hư MVmingười HRRp6à Nội”aQCs đâu?”.pDJv VừaSRMv lpDJvúc đRRp6ó pDJvchuông aQCsreng lên,MVmi MVmithầy kéRRp6o tMVmiôi đẩyMVmi vRRp6ề phMVmiía cRRp6ầu thRRp6ang bpDJvảo: RRp6“Thôi tớiMVmi RRp6giờ haQCsọc rồi,MVmi đRRp6i SRMvhọc đi.SRMvChuồn lSRMvà aQCsbiết MVmitay tui.”

Chương 16

Thẻ:thua thMVmiay SRMvem yMVmieu anh

Nhác thấySRMv SRMvmặt taQCsôi, cRRp6on MVmibé aQCsMy aQCsđã lăngpDJv xăngMVmi: “ChịaQCs ơpDJvi, eRRp6m mSRMvời thầyMVmi đi.RRp6 ThầySRMv đồnRRp6g RRp6ý rSRMvồi đấyaQCs cSRMvhị ạ.”,aQCs MVmitôi nRRp6hìn RRp6nó aQCsmỉm RRp6cười aQCsà lêpDJvn mộtMVmi câuSRMv aQCsra chiềMVmiu RRp6ngạc nRRp6hiên MVmilắm. CSRMvon quỷ…MVmi pDJvta baQCsẻ MVmicổ mi…lpDJvại cSRMvòn kRRp6hoe nữaMVmi hSRMvả? aQCsMới dằnSRMv đượcpDJv cơpDJvn tứcSRMv xonMVmig, gMVmiiờ MVminó lạiMVmi “quạt”SRMv chpDJvo bùngaQCs lên.aQCs SRMvNghe nóaQCs RRp6líu lpDJvo mMVmià lpDJvòng tôiaQCs nghẹMVmin ngào.MìnRRp6h RRp6quả lSRMvà đipDJvên, vừaQCsa aQCsđiên vừapDJv ngốSRMvc! NaQCsó RRp6thì RRp6vui SRMvrồi chaQCsủ nhậtpDJv đượcMVmi đaQCsi xSRMvem RRp6phim vMVmiới SinSRMvh cònRRp6 MVmimình lạiMVmi SRMvnằm nhà…chánaQCs ngắt.

Sinh cũRRp6ng MVmi“không biết”MVmi nỗiaQCs lònaQCsg củaaQCs tôpDJvi, anSRMvh vuaQCsi RRp6vẻ RRp6đến bênpDJv tSRMvôi mỉmMVmi cườMVmii: “RRp6 ChRRp6ủ npDJvhật đpDJvi xpDJvem paQCshim sưRRp6ớng haaQCs.” TôaQCsi cườiRRp6 nSRMvhạt thếchRRp6 đáppDJv lạiMVmi anpDJvh: MVmi“Vâng! SRMvNhưng sưaQCsớng đâuSRMv bằaQCsng aRRp6i kpDJvia, điRRp6 hMVmiai mRRp6ình mMVmiới vupDJvi. ThMVmiế pDJvmà SRMvdám bpDJvảo aQCscô AMVmin khônMVmig pDJvrảnh cuốiRRp6 tuầnaQCs cơSRMv aQCsđấy.”. aQCsNghe tMVmiôi nóRRp6i mópDJvc nSRMvói mMVmiỉa thSRMvế, anSRMvh MVmicau RRp6mặt lườmaQCs tôi:SRMv RRp6“Lại ănRRp6 nóRRp6i kRRp6iểu đMVmió nữpDJva. MuRRp6ốn RRp6tôi cMVmiho mộRRp6t pDJvkí vàaQCso đầuSRMv MVmikhông RRp6hả? pDJvAi vớiaQCs ai?”.

Tôi MVminhìn aQCsanh cMVmiong môiSRMv lêaQCsn, nóSRMvi kpDJvhoáy SRMvthêm aQCstiếng nữa:SRMv “EaQCsm nMVmiói aMVmii đpDJvó chứaQCs cSRMvó nóiMVmi aQCsthầy RRp6đâu. NgộSRMv àMVmi!”, nMVmiói xoaQCsng RRp6tôi cắpSRMv cặpDJvp pDJvquay lưRRp6ng đRRp6i pDJvxuống bMVmiàn bétpDJv RRp6ngồi họpDJvc. SinaQCsh phùnpDJvg manpDJvg khoSRMvanh tSRMvay thpDJvở dRRp6ài, MVmicòn coSRMvn bMVmié MMVmiy hếtRRp6 nhìnMVmi RRp6tôi rồMVmii MVmilại nhìnRRp6 aSRMvnh chảpDJv hiaQCsểu gìRRp6 cả.

Suốt bupDJvổi họcMVmi nỗSRMvi bRRp6uồn cRRp6hán cRRp6ứ lơMVmi mpDJvơ trpDJvong tôMVmii. HMVmiễ nhpDJvìn SaQCsinh SRMvtôi lạiRRp6 thấpDJvy nghènaQCs nghẹnMVmi pDJvnơi cuốaQCsng họng.pDJv RRp6Sao mSRMvà chánRRp6 ghêMVmi taQCsa! RRp6Có laQCsẽ MVmilà RRp6ngày cMVmihủ aQCsnhật tôiRRp6 nênRRp6 ngủMVmi sRRp6uốt cMVmiả ngàyRRp6. SRMvVì biếtpDJv đpDJvâu taQCsrong SRMvmơ tôpDJvi SRMvsẽ MVmimơ tpDJvhấy anpDJvh vàSRMv tôiSRMv pDJvđi xSRMvem paQCshim thSRMvì MVmisao, nhaQCsư thếpDJv còSRMvn đượcMVmi hơnSRMv RRp6nhìn aQCsthấy RRp6con RRp6bé ấypDJv cứRRp6 aQCslởn vởSRMvn bêpDJvn anh….

Khi nSRMvghe tiếnpDJvg aQCschuông SRMvreng, tôiSRMv SRMvlà ngưaQCsời vọSRMvt rSRMva trướRRp6c nhấtaQCs. aQCsĐi pDJvvề chSRMvo lẹaQCs đểaQCs MVmira qpDJvuán ngồiMVmi nhâMVmim RRp6nhi đSRMvể “RRp6quên” buSRMvồn. KRRp6hi tôRRp6i đMVmiang đMVmiể xpDJve SRMvtôi thpDJvấy thầyMVmi LâaQCsm vaQCsà anaQCsh đứngRRp6 pDJvnói chuyệaQCsn ởpDJv aQCshành SRMvlang paQCshòng SRMvgiáo vụRRp6 rRRp6a chipDJvều vuaQCsi vMVmiẻ lắmRRp6, cáiaQCs MVminụ caQCsười quyếRRp6n rũMVmi SRMvđó giờpDJv tpDJvôi thMVmiấy ghétaQCs kMVmiinh kRRp6hủng. VớaQCsi RRp6ai cũnRRp6g cườiMVmi đưpDJvợc. MVmiTôi thSRMvất thểpDJvu dMVmiẫn xpDJve raQCsa khpDJvỏi chỗpDJv giaQCsữ, cúSRMvi maQCsặt xuốngSRMv đMVmiất lắcpDJv RRp6đầu cpDJvhán nảSRMvn rồiRRp6 lẩmaQCs nhẩSRMvm: “aQCs SRMvCuối tuRRp6ần nàyRRp6 SRMvmình làMVmim gìaQCs đpDJvây, lạiRRp6 pDJvđi rMVmia qaQCsuán pDJvcà RRp6phê vSRMvà ngồSRMvi ngắmMVmi saQCsao hả?MVmiHay SRMvvặn SRMvmáy pDJvlạnh aQCstrong pDJvphòng aQCsvà cRRp6uốn mềnaQCs SRMvnằm ngủ?aQCs” TêRRp6n giữpDJv xRRp6e thấypDJv tpDJvhái độMVmi tôiSRMv RRp6như thếaQCs cRRp6ũng mắaQCsc cMVmiười, hSRMvắn chọc:aQCs “MVmi SpDJvao vMVmiậy, tRRp6hất tìRRp6nh hảSRMv SRMvcưng? CRRp6uối tuMVmiần khônaQCsg aRRp6i aQCsđi caQCshơi vớiMVmi SRMvcưng hả?AnhMVmi MVmiđi cMVmiho nè.”.RRp6 MVmiÁ à!aQCs DSRMvám MVmichọc bMVmià à,aQCs bSRMvà đSRMvang cơnMVmi điênSRMv RRp6đây. MàRRp6y tớSRMvi spDJvố raQCsồi. NghĩSRMv thếMVmi pDJvtôi bupDJvông thỏRRp6ng hắMVmin mpDJvột cMVmiâu: “Dạ,pDJv RRp6cám ơnaQCs lòngMVmi aQCstốt MVmicủa aMVminh. AnaQCsh SRMvlo thpDJvu tiềpDJvn aQCsgiữ SRMvxe điaQCs, đừngRRp6 ởSRMv RRp6đó rảnpDJvh aQCsrỗi aQCslo cSRMvho empDJv, MVmibảo vpDJvệ pDJvla RRp6anh baQCsây aQCsgiờ. ESRMvm đanSRMvg vội,MVmi aRRp6nh vRRp6ui lòngSRMv taQCshu tiềnRRp6 SRMvgiữ pDJvxe naQCshanh lMVmiên cMVmihút đưSRMvợc không?”.aQCs RRp6Gã RRp6giữ xSRMve cứpDJvng họnRRp6g MVminhìn tôaQCsi, tứcMVmi tpDJvối aQCslắm MVminhưng tấtaQCs nhiênpDJv hắnaQCs khônSRMvg thRRp6ể phảSRMvn bápDJvc gRRp6ì. pDJvTôi đãaQCs quaQCsá lịcSRMvh sự.

Gần rpDJva tớipDJv cổSRMvng trườpDJvng aQCsthì pDJvtôi ngRRp6he tiếngpDJv thầyaQCs LâaQCsm gọpDJvi SRMvý ớaQCsi saRRp6u lưnMVmig: “MVmi HpDJv, HpDJv. ChờRRp6 cpDJvhút!”. ThaQCsầy RRp6chạy đRRp6ến pDJvgần RRp6tôi đứnMVmig thởRRp6 daQCsốc: pDJv“ TSRMvhoắt cáSRMvi aQCslà thấyRRp6 SRMvra tớiMVmi đâypDJv rồi.SRMv pDJvCái vpDJvé SRMvhội chợMVmi RRp6nãy qMVmiuên MVmilấy nè.MaQCsột aQCsvé điMVmi đượcSRMv RRp6hai ngưpDJvời, pDJvem dpDJvẫn bạnaQCs aQCsđi cpDJvho vuiMVmi, tupDJvi cpDJvũng rủMVmi bạpDJvn điSRMv nữRRp6a.Đi SRMvquậy chaQCsơi điRRp6, thRRp6ứ SRMvbảy cũngSRMv khôngRRp6 aQCsbận gRRp6ì.Bật míRRp6 pDJvnghen, bạnMVmi tMVmiui đẹpMVmi RRp6trai lắm.”

Cái npDJvày làRRp6m tôaQCsi hơiRRp6 RRp6quê àpDJv nhMVmia, SRMvổng cứpDJv làSRMvm SRMvnhư tôpDJvi tMVmihấy ngưRRp6ời đẹpMVmi traQCsai nàaQCso caQCsũng nhảpDJvy SRMvvô SRMvvậy đó.RRp6 SRMvMê đẹppDJv traaQCsi thpDJvì cũngaQCs pDJvphải cóMVmi SRMvmức SRMvđộ SRMvchứ. aQCsMà SRMvthôi kệaQCs! ThMVmiứ bảyaQCs hpDJvọc RRp6xong, rpDJvảnh RRp6rỗi pDJvđi cpDJvhơi pDJvcho đỡaQCs buồn.SRMv SRMvVề nhpDJvà SRMvbuồn chánMVmi cũngMVmi RRp6vậy. TôiaQCs gậtSRMv đpDJvầu nhưnaQCsg lạiRRp6 naQCsói dỗi:SRMv SRMv“ RRp6Được, pDJvem đi.pDJv RRp6Mà eaQCsm MVmiđi tạiaQCs MVmiem cháaQCsn tRRp6hôi, chpDJvứ ôMVming bạnSRMv đẹpRRp6 tRRp6rai củaMVmi thầypDJv eMVmim RRp6không qSRMvuan SRMvtâm. RRp6Em đâuMVmi cSRMvó bạSRMv ngườaQCsi nàRRp6o đẹpSRMv traQCsai mRRp6à aQCsem cũRRp6ng mRRp6ê đâu.”
ThMVmiầy LâmRRp6 gRRp6ật đầuMVmi cườiSRMv aQCsvới tpDJvôi: “RRp6 RSRMvồi, rồipDJv. BpDJviết rRRp6ồi, MVmixin lMVmiỗi. NMVmiói tpDJvóm aQCslại aQCslà SRMvcó đipDJv ppDJvhải khMVmiông? aQCsĐúng aQCs7 giờpDJv cpDJvhờ SRMvtui aQCsngay aQCsở cổngSRMv hộipDJv chợSRMv đóSRMv. SRMvNhớ ngRRp6hen… NhắcSRMv lạiaQCs RRp6lần nữMVmia aQCslà đúnSRMvg SRMv7 gMVmiiờ MVmiđó…”, tôSRMvi MVmicũng ừRRp6 aQCshử chaQCsào RRp6thầy pDJvrồi lpDJveo lSRMvên xSRMve về….

Khi vaQCsề RRp6nhà, thấyMVmi mặtaQCs tôiSRMv mẹMVmi hoRRp6an MVmihỉ: “ConpDJv cưng,aQCs chpDJvủ nMVmihật SRMvđi lêaQCsn ôMVming SRMvNgoại dựpDJv đámSRMv giỗMVmi. CậuMVmi SRMvPhú SRMvcon về.”.pDJv MVmiTôi đpDJvám ỉuSRMv pDJvxìu pDJv“ Dạ.”,SRMv rồMVmii tMVmihưa pDJvmẹ đRRp6i lênpDJv pSRMvhòng, mẹMVmi nhMVmiìn aQCstheo tôaQCsi ngơRRp6 ngSRMvác: “CMVmion nhócSRMv nàRRp6y lRRp6ạ thMVmiiệt, bìMVminh thườnpDJvg MVminó SRMvnghe SRMvcậu SRMvPhú aQCsvề RRp6là nhảRRp6y nhõRRp6m lêpDJvn “qSRMvuà coRRp6n đâu”pDJv, màRRp6 naQCsay taQCsỉnh bSRMvơ vậyMVmi. RRp6Mà aQCsmấy ngaQCsày nSRMvay pDJvthấy nRRp6ó aQCscư lơMVmi mơSRMv vậaQCsy, giốnaQCsg aQCsnhư ngườiMVmi chpDJvết pDJvrồi vậaQCsy á.”

Ba tôiMVmi mỉMVmim cườiRRp6 pDJvnói SRMvvới mẹ:pDJv “SRMv KệSRMv npDJvó RRp6đi eaQCsm, pDJvđi họcSRMv SRMvvề mệtMVmi mà.SRMv MVmiNgày RRp6mai nMVmió MVmilại RRp6tưng bừnpDJvg chaQCso coi.”

Trời! BpDJva mRRp6ẹ SRMvnào aQCscó biếtRRp6 tôiRRp6 “SRMv IMVmi’m MVmiin sorroSRMvw aQCsof MVmilove (tôMVmii đMVmiang thấpDJvt tình)”MVmi pDJvđâu, cpDJvó còMVmin tMVmiâm traQCsạng nRRp6ào SRMvmà đMVmiú đaQCsởn nSRMvhư mọMVmii aQCskhi, màMVmi nghMVmie đếMVmin cậuMVmi PaQCshú lạipDJv nhớpDJv đếnpDJv cpDJvái MVmiông SinMVmih RRp6đó. NgườiMVmi đâaQCsu màSRMv giốnRRp6g MVminhau thSRMvế? TôiaQCs baQCsật máRRp6y lêaQCsn pDJvcheck maMVmiil SRMvthì RRp6cậu pDJvPhú tôiRRp6 đanMVmig oMVminline lRRp6iền boaQCsom vRRp6ào nóipDJv chpDJvuyện vớRRp6i pDJvtôi: “pDJvCon RRp6à, cậuMVmi sắSRMvp vSRMvề. MaaQCsi làMVmi lênRRp6 pDJvmáy baySRMv. ChpDJvủ nhậtMVmi cRRp6ậu gặpSRMv coSRMvn nhé.aQCs CóRRp6 MVmiquà cSRMvho RRp6con naQCsè. pDJvCậu đangRRp6 RRp6làm RRp6việc, sẵnMVmi onlinaQCse hỏiaQCs tMVmihăm aQCscon cRRp6hút. :&pDJvgt; ”SRMv TôaQCsi bậpDJvt RRp6cười, laQCsần pDJvnào pDJvvề aQCsmà SRMvcậu chẳngRRp6 SRMvcó qMVmiuà aQCscho tôiMVmi, caQCshỉ cópDJv tôiMVmi laQCsà chMVmiưa RRp6có quaQCsà chRRp6o cậpDJvu MVmithôi, nhưnRRp6g tRRp6ôi sẽSRMv cRRp6ố pDJvgắng kaQCshi naQCsào rpDJvãnh rỗiSRMv tMVmihì tSRMvhiết kRRp6ế mộtaQCs cáaQCsi lịRRp6ch tặngpDJv cậuaQCs MVmimới được.

Tôi đượcMVmi RRp6ba trRRp6ang SRMvbị MVmicho máypDJv MVmivi tíaQCsnh SRMvtừ pDJvrất RRp6sớm nêMVmin chuyệaQCsn vọMVmic phầSRMvn mềmMVmi pDJvvới tSRMvôi MVmilà mộaQCst MVmithú taQCsiêu khiểnSRMv khRRp6á SRMvư MVmilà haSRMvy. NhờaQCs nóMVmi màMVmi MVmitôi điaQCs trướcpDJv SRMvlũ bạnMVmi ởSRMv trườngpDJv ởSRMv khoảnMVmi tiaQCsn hRRp6ọc vàRRp6 lMVmiâu aQCslâu RRp6lại làmaQCs rMVmiộ lêRRp6n chuyệMVmin buôaQCsn MVmibán RRp6ảnh dRRp6o tôMVmii thiMVmiết kếRRp6 tMVmiheo đơnSRMv RRp6đặt pDJvhàng củaRRp6 cpDJvhúng nRRp6ó, pDJvvui lắSRMvm kia.

Tôi địnMVmih MVmisau kpDJvhi tốaQCst nghipDJvệp lớpaQCs 1RRp62 nàySRMv sẽRRp6 đRRp6i theaQCso ngàaQCsnh đpDJvồ MVmihọa SRMvvà tSRMviếng MVmiAnh, tSRMvôi thấRRp6y ngànhpDJv MVmiđó rRRp6ất hợpDJvp vớiaQCs tôi.

Tôi aQCsđánh RRp6trả lờSRMvi RRp6lại cậu:aQCs pDJv“ Dạ,MVmi copDJvn cámaQCs ơnMVmi SRMvcậu nhiaQCsều. CRRp6ậu RRp6ơi, mấyRRp6 RRp6tháng aQCsnay ởMVmi pDJvtrường cRRp6on họSRMvc MVmianh RRp6văn cpDJvó aQCsông thầaQCsy giốngpDJv cậaQCsu lắm,SRMv RRp6khoảng 8aQCs5 %SRMv. CSRMvó MVmikhi nàoSRMv ổnaQCsg lMVmià anSRMvh eaQCsm họSRMv vớiaQCs SRMvcậu khMVmiông? ;;)”.

“ GiốngaQCs RRp685% RRp6hả RRp6con :SRMv-O RRp6? SRMvỪ nhiềSRMvu aQCskhi aRRp6nh eRRp6m SRMvrơi rớRRp6t SRMvđâu khMVmiông biết &aQCsnbsp;Mà đẹpRRp6 traMVmii giốngpDJv MVmicậu hả?pDJv ChắcaQCs khôngSRMv bpDJvằng đâSRMvu nhỉ,SRMv caQCsậu đMVmiẹp trRRp6ai hơn.SRMv CoaQCsn MVmivô RRp6coi kĩpDJv RRp6lại đi &MVminbsp;) .GiỡnRRp6 tSRMvhôi. CSRMvon chưaRRp6 nMVmigủ hả?”.pDJv SRMvTôi ôpDJvm SRMvbàn pDJvphím cườiaQCs SRMvnắc npDJvẻ. CSRMvậu PhúSRMv tSRMvôi lSRMvà ngưaQCsời rMVmiất MVmiđẹp traRRp6i vàpDJv dễpDJv thưSRMvơng… nhưngMVmi dễRRp6 thươngRRp6 thứpDJv mấypDJv tronRRp6g nhàpDJv thMVmiì khônpDJvg biết,pDJv vSRMvì nhMVmià tôaQCsi cpDJvó nhiRRp6ều cậuMVmi dSRMvễ thưpDJvơng lắmpDJv. MMVmiặc pDJvdù cpDJvậu cRRp6hỉ lpDJvà cậuaQCs aQCshọ, SRMvnhưng tìnSRMvh aQCsthương củaMVmi SRMvcậu đốiMVmi vaQCsới tôRRp6i tSRMvhì khSRMvông thuSRMva gìpDJv mấMVmiy naQCsgười cậuaQCs ruộtSRMv MVmicả. TôpDJvi muốnMVmi gRRp6ì cMVmiậu cũSRMvng gửipDJv chpDJvo, nhàRRp6 tôiSRMv gặSRMvp khóRRp6 RRp6khăn RRp6gì cpDJvậu cũnaQCsg giúpDJvp đỡ.

Khi tMVmiôi còRRp6n nhRRp6ỏ, tRRp6ôi hpDJvay ướcRRp6 SRMvnếu cópDJv ngaQCsười yêpDJvu tRRp6hì MVmitôi cũnMVmig maQCsơ ướcaQCs cpDJvó mộtRRp6 ngườipDJv giốngaQCs aQCsnhư cRRp6ậu. ĐMVmiúng làpDJv cầpDJvu đưaQCsợc ưSRMvớc aQCsthấy, SRMvgặp thìRRp6 gặpMVmi aQCsrồi đóSRMv MVmimà đâupDJv cóRRp6 dpDJvễ thươngMVmi bằnSRMvg. ThậRRp6m chRRp6í RRp6là còpDJvn đSRMváng ghét,pDJv rấtSRMv đánSRMvg ghét.

“ pDJvDạ caQCson sắpaQCs MVmiđi nSRMvgủ đâaQCsy. RRp6Cậu làmSRMv việcMVmi vupDJvi nhaQCsé. BSRMvữa pDJvnào đượcSRMv coaQCsn sRRp6ẽ gRRp6ửi RRp6hình MVmiổng caQCsho RRp6cậu coaQCsi. KhônMVmig SRMvgiống khôngRRp6 ănaQCs pDJvtiền aQCsB-) OSRMváp!!! RRp6Giờ coMVmin buồnaQCs nRRp6gủ aQCsquá (MVmi:| MVmi. CaQCson ofaQCsf đây.SRMv SRMvHẹp gặRRp6p SRMvcậu chủpDJv nhật.BB,pDJv G9”-TôiRRp6 mỉmRRp6 cưSRMvời SRMvđánh lại.aQCs NhữngpDJv coSRMvn chaQCsữ củapDJv cậSRMvu lạiMVmi laQCsần lưaQCsợt aQCshiện rpDJva: “NaQCsgáp gìaQCs MVmimà pDJvto SRMvthế. NhpDJvớ đưaaQCs taQCsay chMVmie miaQCsệng laQCsại kẻoMVmi ruồaQCsi baSRMvy vô  ) pDJv. Ừ,pDJv bypDJve SRMvcon, sSRMvao lũpDJv taQCsrẻ bMVmiay giaQCsờ phátpDJv miSRMvnh rpDJva ngôaQCsn ngữpDJv chaRRp6t lRRp6ạ quáRRp6 RRp6vậy, bpDJvb laQCsà byMVmie bpDJvye, rồiRRp6 GaQCs9 SRMvlà gMVmiood nipDJvght. TiệaQCsn nhỉ.”….

Tôi vMVmiừa đaQCsưa SRMvtay taQCsắt máaQCsy MVmithì điệMVmin thoạiaQCs rengaQCs, tôSRMvi aQCscầm máypDJv pDJva lôMVmi aQCsthì tiếnSRMvg coRRp6n TrâmRRp6 vaaQCsng lpDJvên: “TaoaQCs nèaQCs. SaMVmio rồiRRp6, chủpDJv nhSRMvật đaQCsi coMVmii phSRMvim RRp6với ảnhSRMv phSRMvải khôngaQCs? SướnaQCsg quRRp6á taaQCs.”. pDJvTôi gằRRp6n giọpDJvng vớipDJv naQCsó: “RRp6 RấtSRMv tiaQCsếc đMVmiã aQCslàm mMVmiày thấtpDJv vọng,MVmi nhMVmiưng cSRMvhủ nhậtMVmi taMVmio saQCsẽ đaQCsi lRRp6ên ônpDJvg NgoạiaQCs dựaQCs đámaQCs giỗ.SRMv CpDJvòn taQCsối đpDJvến thìMVmi nằmpDJv nSRMvhà hoặpDJvc pDJvqua mSRMvày chSRMvơi. CòRRp6n ảnhMVmi hSRMvả, quênRRp6 đi.”

“ Huh??SRMv? DzậMVmiy làRRp6 saopDJv? SRMvMày cRRp6ó véRRp6 rồaQCsi MVmisao lạaQCsi nRRp6ằm nhà?”-RRp6 TrâmRRp6 ngpDJvạc nhiaQCsên MVmihỏi SRMvlại. TôiRRp6 đoáSRMvn làSRMv cMVmiái mặpDJvt nRRp6ó lMVmiúc nàRRp6y khônSRMvg kháSRMvc vớiMVmi cáaQCsi muỗnpDJvg lSRMvà mấSRMvy, vaQCsì npDJvó MVmiưa nghệchaQCs mặtaQCs aQCsra mSRMvỗi khRRp6i ngạMVmic nhiên.

Tôi bèaQCsn kMVmiể từRRp6 đầuMVmi tớipDJv đaQCsuôi chSRMvo nóaQCs nghSRMve chuyệSRMvn SRMvmấy aQCsnay MVmitôi RRp6chưa SRMvcó dịpDJvp kểSRMv vSRMvì khôpDJvng MVmiqua MVmilớp nóRRp6 cSRMvhơi. pDJvTuy TRRp6râm làaQCs bạnSRMv thâSRMvn SRMvcủa tôMVmii nRRp6hưng lạaQCsi khôRRp6ng aQCschung lớp,aQCs kểpDJv rMVmia aQCsthì aQCsTrâm MVmivà tpDJvôi cũngRRp6 cóMVmi duyêpDJvn aQCskì ngMVmiộ pDJvrất lạ,RRp6 RRp6tôi RRp6biết SRMvnó pDJvlà pDJvbạn củaQCsa bạSRMvn cùnRRp6g bànSRMv vớiSRMv MVmitôi đầuMVmi nămaQCs RRp6lớp 1RRp61, nhưnMVmig tôiSRMv qpDJvuen nMVmió tSRMvrong mộtSRMv dịpaQCs SRMvca aQCsnhạc cRRp6ủa trường,MVmi nSRMvói aQCschuyện hạppDJv aQCsquá nênRRp6 “kếtSRMv dính”pDJv nhapDJvu từRRp6 đấy.aQCs (TíSRMvnh cpDJvho đếMVmin nSRMvay taQCshì TRRp6râm vàaQCs RRp6tôi đaQCsã cMVmihơi đpDJvược RRp6bảy nRRp6ăm RRp6rồi, vàRRp6 SRMvchuyện củMVmia tôRRp6i pDJvvà SinMVmih npDJvgày đaQCsó tSRMvhì RRp6nó vàSRMv thpDJvầy LâmMVmi làpDJv hpDJvai ngườiMVmi “rắpRRp6 MVmitâm vSRMvun véMVmin” )

Vừa nghpDJve pDJvtôi kSRMvể hếSRMvt, SRMvnó hépDJvt tRRp6rong đpDJviện thoaQCsại pDJvlàm tRRp6hôi mupDJvốn thủngMVmi màMVming nRRp6hĩ: pDJv“ aQCsTrời aQCsơi !!!SRMv! pDJvNgốc tửSRMv! SRMvMày cóMVmi điênaQCs khônRRp6g vậRRp6y?”. TôiSRMv RRp6lấm lMVmiét lSRMví nhMVmií: “MVmi Hic…pDJv tạiMVmi copDJvn nhaQCsỏ kiSRMva MVmikhông bRRp6iết điều,RRp6 đâupDJv phảiRRp6 tạiRRp6 taoaQCs. TaQCsao bịRRp6 thầyRRp6 LaQCsâm nhéo,aQCs giờRRp6 tMVmiới pDJvmày caQCshửi nữaaQCs hMVmiả? TaQCshôi bỏpDJv SRMvqua đi,pDJv thầyaQCs LRRp6âm RRp6rủ thứMVmi bSRMvảy nàypDJv đaQCsi chơRRp6i. MSRMvày pDJvđi MVminha, vìMVmi taMVmio cpDJvó MVmivé pDJvđi chaQCso RRp6hai ngRRp6ười, thầMVmiy LâMVmim cũnaQCsg rủaQCs pDJvbạn. aQCsNghe aQCsnói bạnRRp6 ổngMVmi đẹaQCsp trMVmiai lắm.”,SRMv tiếnMVmig TrâmSRMv cườpDJvi khúpDJvc khíchaQCs: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….