Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày th4XrypJHSứ ZqeuG4ranăm, tôiVuus vừaZqeuG4ra đặt4XrypJHS cVuushân lZqeuG4raên b4XrypJHSậc cửaZqeuG4ra lớZqeuG4rap thì4XrypJHS đVuusã nVuusghe tVuusiếng bZqeuG4raé MVuusy nũnVuusg 4XrypJHSnịu: “ThầyVuus ơi.Thầy4XrypJHS rZqeuG4raảnh hô4XrypJHSng? VuusThầy Vuusđi co4XrypJHSi phiVuusm ZqeuG4ravới B4XrypJHSé MVuusy n4XrypJHSha. VìZqeuG4ra bVuusé 4XrypJHSMy khVuusông ZqeuG4rarủ được4XrypJHS ZqeuG4raai cả.”.ZqeuG4ra RồiZqeuG4ra tiếngVuus SiVuusnh đápVuus 4XrypJHStrả hVuusơi nVuusgập ngZqeuG4raừng: 4XrypJHS“Sao ácZqeuG4ra ZqeuG4ravậy? ZqeuG4raBé VuusMy dễ4XrypJHS thương4XrypJHS vậyVuus mVuusà khônZqeuG4rag a4XrypJHSi 4XrypJHSđi… ch4XrypJHSo thầZqeuG4ray Vuusnăm ZqeuG4raphút đểZqeuG4ra s4XrypJHSuy nVuusghĩ nha.”.4XrypJHS T4XrypJHSôi ZqeuG4raráng đứngVuus 4XrypJHSchờ đợiVuus ngZqeuG4rahe 4XrypJHScâu trảVuus 4XrypJHSlời củaZqeuG4ra ZqeuG4raSinh rồVuusi Vuusmới v4XrypJHSào lớpZqeuG4ra, cứZqeuG4ra trảZqeuG4ra l4XrypJHSời 4XrypJHSlà “thầy4XrypJHS b4XrypJHSận” chZqeuG4rao 4XrypJHStôi ZqeuG4rađi, đừngZqeuG4ra tZqeuG4rarả Vuuslời câuZqeuG4ra nàZqeuG4rao khác. 

“Ừ, cuốiZqeuG4ra tuầ4XrypJHSn nZqeuG4raày thầyVuus cũnVuusg 4XrypJHSkhông bậZqeuG4ran. ThầyZqeuG4ra sẽZqeuG4ra đVuusi 4XrypJHSvới bé4XrypJHS My.ZqeuG4ra”, 4XrypJHScon bVuusé MZqeuG4ray reZqeuG4rao lêZqeuG4ran n4XrypJHShư ZqeuG4rabắt đưZqeuG4raợc vànVuusg: “Ho4XrypJHSan hô,ZqeuG4ra cá4XrypJHSm ơn4XrypJHS Vuusthầy.” Một4XrypJHS câuZqeuG4ra trảZqeuG4ra lời4XrypJHS khVuusuyến mãiZqeuG4ra ZqeuG4rathêm nụZqeuG4ra Vuuscười đVuusẹp nhVuusư Vuusmơ đãVuus lVuusàm t4XrypJHSôi cho4XrypJHSáng váng.4XrypJHS LạVuusi thêZqeuG4ram mộVuust “cú4XrypJHS sốcVuus k4XrypJHSinh 4XrypJHSdị” nữ4XrypJHSa. ZqeuG4raCon 4XrypJHSbé đángZqeuG4ra gZqeuG4rahét, nóVuus thi4XrypJHSệt 4XrypJHSlà mưu4XrypJHS 4XrypJHSma chướcVuus quVuusỷ, 4XrypJHSnó dáVuusm “phỗngVuus t4XrypJHSay Vuustrên” củZqeuG4raa t4XrypJHSôi… 4XrypJHSnó sZqeuG4raẽ bVuusiết t4XrypJHSay tôZqeuG4rai… Vuustôi ghéVuust nó…ZqeuG4ra tôVuusi cZqeuG4raăm th4XrypJHSù nó…tôi…ZqeuG4ra CáZqeuG4rai “ôngZqeuG4ra giVuusà” ấy4XrypJHS cũZqeuG4rang dởVuus ZqeuG4rahơi n4XrypJHSữa, ngZqeuG4rahĩ ZqeuG4rathế Vuusnào Vuusmà lại4XrypJHS nhận4XrypJHS lờiVuus n4XrypJHSó ZqeuG4rathế? Còn4XrypJHS 4XrypJHStôi Vuusđây bỏVuus cVuusho aiVuus? T4XrypJHSôi 4XrypJHSghét cZqeuG4raả 4XrypJHShai người…
TôiVuus Vuuskhông địVuusnh vàoVuus họZqeuG4rac 4XrypJHSngày hZqeuG4raôm na4XrypJHSy đâu,4XrypJHS n4XrypJHShìn hZqeuG4raai nVuusgười đóZqeuG4ra ZqeuG4ramắc cô4XrypJHSng lê4XrypJHSn tVuusăng xôVuusng điên4XrypJHS bấZqeuG4rat t4XrypJHSử lắm.Vuus ĐiVuus vVuusề c4XrypJHSho yVuusên chuyện.4XrypJHS Ng4XrypJHShĩ vậyVuus tô4XrypJHSi 4XrypJHSliền qua4XrypJHSy 4XrypJHSlưng Vuusđi xuốngVuus c4XrypJHSầu thVuusang, đZqeuG4raang đi4XrypJHS ZqeuG4ralững t4XrypJHShững thìZqeuG4ra thầy4XrypJHS LâVuusm 4XrypJHStừ ZqeuG4rađâu rZqeuG4raa vỗZqeuG4ra vàVuuso va4XrypJHSi tZqeuG4raôi cáiVuus bVuusộp, Vuusthầy nZqeuG4rahe răng:Vuus “ChVuusào học4XrypJHS tVuusrò 4XrypJHScưng, ZqeuG4raem tínVuush trZqeuG4raốn Vuushọc hả?”,Vuus t4XrypJHSôi ZqeuG4radòm t4XrypJHShầy 4XrypJHScố Vuusnén bựZqeuG4rac dọVuusc 4XrypJHStươi c4XrypJHSười: ZqeuG4ra“ TrốnZqeuG4ra rồi4XrypJHS mZqeuG4raất quZqeuG4raà sao4XrypJHS. 4XrypJHSEm 4XrypJHSđi m4XrypJHSua nước4XrypJHS thôZqeuG4rai màZqeuG4ra.”. VuusNghe tớiZqeuG4ra vZqeuG4raụ qu4XrypJHSà cá4XrypJHSp thầyZqeuG4ra LâmZqeuG4ra 4XrypJHSchau màZqeuG4ray: “VuusHọc tZqeuG4rarò tVuushảo ghZqeuG4raê nhỉZqeuG4ra. VuusThầy đZqeuG4rai về4XrypJHS hổnZqeuG4rag hỏZqeuG4rai haZqeuG4ran gìVuus Vuusmà 4XrypJHSđòi q4XrypJHSuà rồ4XrypJHSi. VuusMà thô4XrypJHSi, coZqeuG4ran ní4XrypJHSt, kh4XrypJHSông chấVuusp. Nè”.

Thầy lục4XrypJHS 4XrypJHScặp đưaVuus ch4XrypJHSo tôi4XrypJHS mộVuust c4XrypJHSái v4XrypJHSòng mộcVuus gỗ,ZqeuG4ra một4XrypJHS cá4XrypJHSi đĩaZqeuG4ra VuusCD củaVuus TrademaVuusrk. TVuushánh tVuushần ơVuusi! áZqeuG4rai CZqeuG4raD Vuusnày t4XrypJHSôi lù4XrypJHSng 4XrypJHStìm khắVuusp ZqeuG4rathành ph4XrypJHSố mVuusà khôZqeuG4rang th4XrypJHSấy mà4XrypJHS ZqeuG4ranay c4XrypJHSó ZqeuG4rarồi, sunVuusg sZqeuG4raướng quáVuus. TZqeuG4raôi Vuusôm siếVuust cá4XrypJHSi CZqeuG4raD t4XrypJHSrong taVuusy lảmZqeuG4ra nVuushảm: “Oh4XrypJHS m4XrypJHSy Vuusgod, mVuusy goVuusd. ĐồZqeuG4ra hiếm4XrypJHS, đVuusồ hVuusiếm. CVuusám ơ4XrypJHSn thầy,Vuus thầyVuus numb4XrypJHSer one.”,Vuus tVuushầy cưZqeuG4raời 4XrypJHSha hảZqeuG4ra x4XrypJHSoa 4XrypJHSđầu tôiVuus: “Được,ZqeuG4ra nuVuusmber Vuusone th4XrypJHSì đ4XrypJHSược. VuusÀ! CZqeuG4raòn cZqeuG4raó haVuusi 4XrypJHScái vé4XrypJHS đi4XrypJHS hộiZqeuG4ra Vuuschợ nèVuus. C4XrypJHSho Vuusem luZqeuG4raôn, rủZqeuG4ra aVuusi thVuusì rủ.”

Vừa nghZqeuG4rae tới4XrypJHS Vuushai 4XrypJHScái Vuusvé làmZqeuG4ra tô4XrypJHSi lVuusại liVuusên tưởngVuus cVuusảnh kh4XrypJHSi nãy,Vuus nồn4XrypJHSg độ4XrypJHS mVuusáu đi4XrypJHSên c4XrypJHSủa t4XrypJHSôi 4XrypJHSlại cZqeuG4rahạy ngượcVuus lênVuus. NgZqeuG4raay lập4XrypJHS Vuustức ZqeuG4ratôi cầVuusm đĩaZqeuG4ra 4XrypJHSCD lẫVuusn cVuusái v4XrypJHSòng, mấ4XrypJHSy cái4XrypJHS ZqeuG4ravé đưaVuus 4XrypJHSlại cVuusho th4XrypJHSầy L4XrypJHSâm, c4XrypJHSau cóVuus: “4XrypJHSEm Vuustrả tVuushầy hết4XrypJHS nèVuus. ZqeuG4raGiờ ZqeuG4raem đi4XrypJHS v4XrypJHSề đ4XrypJHSây. TrốnVuus h4XrypJHSọc 4XrypJHShôm 4XrypJHSnay luôn.Vuus ĐiêZqeuG4ran rVuusồi, quê4XrypJHS rồi4XrypJHS.”. CáiVuus thZqeuG4raái Vuusđộ ZqeuG4rakì q4XrypJHSuặc củ4XrypJHSa tôi4XrypJHS lZqeuG4raàm thầy4XrypJHS LâVuusm k4XrypJHShông hiểVuusu môVuus t4XrypJHSê gVuusì hZqeuG4raết, thầyVuus khVuusệ nệ4XrypJHS Vuusxách đống4XrypJHS qVuusuà Vuuschạy theVuuso t4XrypJHSôi: “Ê,4XrypJHS ê.4XrypJHS 4XrypJHSGì 4XrypJHSkì v4XrypJHSậy? 4XrypJHSEm bịZqeuG4ra 4XrypJHShâm Vuushả? TuZqeuG4rai quýnVuush chếtZqeuG4ra bVuusây giờ.ZqeuG4ra RéoZqeuG4ra muVuusa qu4XrypJHSà Vuuscho 4XrypJHSđã g4XrypJHSiờ k4XrypJHShông lấyZqeuG4ra làZqeuG4ra sao?Vuus”, sẵng4XrypJHS Vuuscơn đVuusiên đangVuus cuồnVuus cuộnVuus tôiVuus q4XrypJHSuay lVuusại 4XrypJHStrút gZqeuG4raiận lên4XrypJHS thầyVuus luônVuus, tôiZqeuG4ra quVuusay lạiVuus gắZqeuG4rat: “Ừ4XrypJHS đấy,4XrypJHS Vuusem hZqeuG4raâm, Vuusem điVuusên. E4XrypJHSm Vuusghét cáiVuus Vuusông đó,Vuus 4XrypJHSem gZqeuG4rahét Vuuscon béVuus 4XrypJHSđó, Vuusem gZqeuG4rahét thầ4XrypJHSy Vuusluôn. 4XrypJHSEm về…VĩnhVuus biệt…”.

Thầy VuusLâm đuổiVuus theVuuso nắ4XrypJHSm dâyVuus Vuuscặp ZqeuG4ratôi kéoVuus lại:Vuus “ÊVuus Vuus, ZqeuG4ravừa phZqeuG4raải t4XrypJHShôi nhaVuus. TVuusui làZqeuG4ram g4XrypJHSì màZqeuG4ra 4XrypJHSghét tuiZqeuG4ra? EVuusm đ4XrypJHSang giậnZqeuG4ra 4XrypJHSai ZqeuG4ramà điZqeuG4raên dVuusữ vậVuusy? CZqeuG4raái ônVuusg ZqeuG4rathầy Sin4XrypJHSh đóVuus hả?ZqeuG4ra Ng4XrypJHSồi xVuusuống kể4XrypJHS t4XrypJHSui nghe.”ZqeuG4ra. VuusNói x4XrypJHSong, Vuusthầy 4XrypJHScầm d4XrypJHSây cặpZqeuG4ra kVuuséo tZqeuG4raôi ngồZqeuG4rai ZqeuG4raxuống c4XrypJHShân cầu4XrypJHS th4XrypJHSang. SẵnVuus 4XrypJHSđang cóZqeuG4ra ngưZqeuG4raời cầ4XrypJHSn chiVuusa 4XrypJHSsẻ, tZqeuG4raôi pVuushun Vuusra 4XrypJHSmột tràngZqeuG4ra chZqeuG4rao hạVuus hỏa.ZqeuG4ra S4XrypJHSau 4XrypJHSkhi Vuusnghe xo4XrypJHSng ZqeuG4racâu cZqeuG4rahuyện 4XrypJHSthầy L4XrypJHSâm nhVuusìn 4XrypJHStôi mỉZqeuG4ram 4XrypJHScười vZqeuG4raỗ vaVuusi 4XrypJHSan 4XrypJHSủi: ZqeuG4ra“Thua ZqeuG4rakeo nàyVuus bàyZqeuG4ra keZqeuG4rao kVuushác. ĐừngVuus nZqeuG4raản chí…4XrypJHS nhưZqeuG4rang có4XrypJHS điều…”,ZqeuG4ra tôi4XrypJHS Vuusnhìn ZqeuG4rathầy lZqeuG4raạ ZqeuG4ralẫm: “NhZqeuG4raưng saZqeuG4rao Vuushả thầy?”.T4XrypJHShầy LâmZqeuG4ra ZqeuG4racau Vuusmặt lạiVuus 4XrypJHSđưa hVuusai tZqeuG4raay vVuuséo haZqeuG4rai máZqeuG4ra tVuusôi lèVuusm bèm:4XrypJHS “ZqeuG4raCái tộ4XrypJHSi ngố4XrypJHSc làVuus mộtVuus nè4XrypJHS. Cá4XrypJHSi Vuustội vVuusô Vuusduyên, dVuusám trútZqeuG4ra 4XrypJHSgiận lênVuus Vuustui 4XrypJHSlà ha4XrypJHSi 4XrypJHSnè, vàVuus đ4XrypJHSiên khùnVuusg 4XrypJHSlà bZqeuG4raa. CVuushừa chưa?”,4XrypJHS vZqeuG4raì đ4XrypJHSau m4XrypJHSà ZqeuG4ratôi ZqeuG4rala ZqeuG4raoai oáiVuus: “Ối,Vuus đVuusau quá4XrypJHS!!! TZqeuG4raha c4XrypJHSho eVuusm. EVuusm chừa4XrypJHS r4XrypJHSồi, e4XrypJHSm ZqeuG4rachừa rồi.”.

Khi ZqeuG4rathầy LâZqeuG4ram b4XrypJHSỏ tVuusay r4XrypJHSa, tôVuusi nZqeuG4ragồi đVuusưa t4XrypJHSay ZqeuG4raxoa xZqeuG4raoa ha4XrypJHSi máZqeuG4ra đầyVuus nhữnVuusg vết4XrypJHS đỏ4XrypJHS phụngZqeuG4ra ZqeuG4raphịu: “4XrypJHSThầy áVuusc Vuuscòn hơn4XrypJHS SZqeuG4rainh Vuusnữa, n4XrypJHShéo đauZqeuG4ra Vuusquá. VuusUi dZqeuG4raa! EZqeuG4ram ngốc4XrypJHS chỗ4XrypJHS nào?”.Vuus ThầyVuus LZqeuG4raâm th4XrypJHSeo 4XrypJHSthói 4XrypJHSquen đưaZqeuG4ra tZqeuG4raay miết4XrypJHS cằVuusm: Vuus“Lại cò4XrypJHSn không4XrypJHS nữa4XrypJHS 4XrypJHShả? VuusTự dưVuusng đemVuus 4XrypJHScho ZqeuG4racon 4XrypJHSbé MVuusy đóZqeuG4ra 4XrypJHScái vVuusé Vuuslàm gì?”Vuus, 4XrypJHStôi đZqeuG4raưa taZqeuG4ray lêZqeuG4ran ZqeuG4ragãi đầu:Vuus “EmVuus đZqeuG4raâu 4XrypJHScó ngVuusờ cZqeuG4raon n4XrypJHShỏ đVuusó đ4XrypJHSúng túyVuusp “tựVuus nVuushiên nhưZqeuG4ra 4XrypJHSngười ZqeuG4raHà Nội”ZqeuG4ra đâu?”.4XrypJHS VừaZqeuG4ra lúZqeuG4rac đóZqeuG4ra Vuuschuông ZqeuG4rareng lê4XrypJHSn, Vuusthầy Vuuskéo tôVuusi đẩyVuus v4XrypJHSề 4XrypJHSphía cầuZqeuG4ra th4XrypJHSang bả4XrypJHSo: “Thôi4XrypJHS tới4XrypJHS gi4XrypJHSờ họ4XrypJHSc rồVuusi, điVuus hVuusọc đi.Chuồ4XrypJHSn lZqeuG4raà bZqeuG4raiết Vuustay tui.”

Chương 16

Thẻ:thua tVuushay eVuusm Vuusyeu anh

Nhác thấVuusy mặtVuus tôiZqeuG4ra, cZqeuG4raon bVuusé 4XrypJHSMy đãVuus lănVuusg xZqeuG4raăng: “ChịZqeuG4ra Vuusơi, ZqeuG4raem mời4XrypJHS thầyZqeuG4ra ZqeuG4rađi. VuusThầy đồngVuus ý4XrypJHS ZqeuG4rarồi đấy4XrypJHS chịZqeuG4ra ạ4XrypJHS.”, Vuustôi nZqeuG4rahìn Vuusnó mỉZqeuG4ram cười4XrypJHS 4XrypJHSà lênZqeuG4ra mộtZqeuG4ra cVuusâu rZqeuG4raa chiều4XrypJHS ngạcVuus nhiVuusên lắm4XrypJHS. CoVuusn ZqeuG4raquỷ… tZqeuG4raa bVuusẻ Vuuscổ mi…lạiVuus còZqeuG4ran k4XrypJHShoe nữZqeuG4raa hảVuus? 4XrypJHSMới Vuusdằn đượcZqeuG4ra cơn4XrypJHS tứcZqeuG4ra Vuusxong, ZqeuG4ragiờ nóVuus lZqeuG4raại “quạt4XrypJHS” 4XrypJHScho Vuusbùng lên4XrypJHS. ZqeuG4raNghe nóVuus Vuuslíu ZqeuG4ralo màZqeuG4ra l4XrypJHSòng tôZqeuG4rai nghẹn4XrypJHS ngào.MìnhVuus quVuusả lVuusà Vuusđiên, vZqeuG4raừa đi4XrypJHSên vừaZqeuG4ra ngốc!ZqeuG4ra 4XrypJHSNó thìZqeuG4ra vZqeuG4raui rZqeuG4raồi 4XrypJHSchủ nhậ4XrypJHSt được4XrypJHS 4XrypJHSđi 4XrypJHSxem pVuushim vớ4XrypJHSi SiVuusnh cònZqeuG4ra Vuusmình ZqeuG4ralại nằmZqeuG4ra nhà…chánVuus ngắt.

Sinh cZqeuG4raũng “khôngVuus biVuusết” Vuusnỗi lòVuusng cVuusủa t4XrypJHSôi, aVuusnh Vuusvui vVuusẻ đếnZqeuG4ra 4XrypJHSbên ZqeuG4ratôi mỉmZqeuG4ra cư4XrypJHSời: “Vuus ChVuusủ nhVuusật đi4XrypJHS x4XrypJHSem pVuushim Vuussướng ha4XrypJHS.” TôVuusi cVuusười nhạtVuus tVuushếch đZqeuG4raáp lạiZqeuG4ra aZqeuG4ranh: “VânZqeuG4rag! VuusNhưng sướng4XrypJHS đâuVuus ZqeuG4rabằng 4XrypJHSai ZqeuG4rakia, đVuusi hVuusai mìVuusnh mớiZqeuG4ra vZqeuG4raui. ThếVuus mVuusà dámVuus 4XrypJHSbảo côZqeuG4ra VuusAn khôZqeuG4rang rảVuusnh cu4XrypJHSối t4XrypJHSuần c4XrypJHSơ đấyZqeuG4ra.”. NgVuushe tôi4XrypJHS nóiZqeuG4ra móVuusc ZqeuG4ranói mỉVuusa thế,4XrypJHS a4XrypJHSnh caVuusu m4XrypJHSặt lườmVuus 4XrypJHStôi: “ZqeuG4raLại Vuusăn nói4XrypJHS kiểu4XrypJHS Vuusđó nữa.Vuus 4XrypJHSMuốn tôZqeuG4rai cZqeuG4raho ZqeuG4ramột kí4XrypJHS và4XrypJHSo đầVuusu 4XrypJHSkhông hảZqeuG4ra? AVuusi vớVuusi ai?”.

Tôi nhZqeuG4raìn 4XrypJHSanh co4XrypJHSng 4XrypJHSmôi lêZqeuG4ran, nóiZqeuG4ra kh4XrypJHSoáy t4XrypJHShêm tiếnZqeuG4rag ZqeuG4ranữa: “Em4XrypJHS Vuusnói aVuusi 4XrypJHSđó ch4XrypJHSứ cZqeuG4raó nóiVuus thầ4XrypJHSy đVuusâu. Ngộ4XrypJHS Vuusà!”, nó4XrypJHSi xZqeuG4raong tôiVuus cVuusắp cZqeuG4raặp q4XrypJHSuay lZqeuG4raưng 4XrypJHSđi xuốngVuus bànZqeuG4ra 4XrypJHSbét ngồi4XrypJHS ZqeuG4rahọc. SVuusinh phùn4XrypJHSg ma4XrypJHSng khoaZqeuG4ranh t4XrypJHSay thởVuus dàZqeuG4rai, cVuusòn c4XrypJHSon béVuus MVuusy hếtVuus nhìnVuus tVuusôi r4XrypJHSồi Vuuslại nVuushìn ZqeuG4raanh chVuusả ZqeuG4rahiểu gZqeuG4raì cả.

Suốt ZqeuG4rabuổi ZqeuG4rahọc nỗiVuus buồnVuus cháVuusn cứ4XrypJHS lơ4XrypJHS mZqeuG4raơ tVuusrong tôi4XrypJHS. HễZqeuG4ra n4XrypJHShìn VuusSinh tôZqeuG4rai lạiZqeuG4ra thVuusấy 4XrypJHSnghèn Vuusnghẹn nZqeuG4raơi cuốngZqeuG4ra họng.4XrypJHS SVuusao màVuus chánZqeuG4ra ghêVuus tZqeuG4raa! CóVuus lẽVuus là4XrypJHS n4XrypJHSgày chVuusủ nh4XrypJHSật 4XrypJHStôi nê4XrypJHSn ngZqeuG4raủ suốt4XrypJHS cả4XrypJHS 4XrypJHSngày. VZqeuG4raì biếZqeuG4rat đâuZqeuG4ra t4XrypJHSrong ZqeuG4ramơ tôVuusi sẽVuus mZqeuG4raơ thấVuusy anVuush ZqeuG4ravà tVuusôi đZqeuG4rai ZqeuG4raxem phZqeuG4raim thVuusì sZqeuG4raao, nhưZqeuG4ra t4XrypJHShế còn4XrypJHS được4XrypJHS hơZqeuG4ran nZqeuG4rahìn thấVuusy coZqeuG4ran bZqeuG4raé ấZqeuG4ray cứVuus lZqeuG4raởn Vuusvởn bVuusên anh….

Khi ngVuushe tiếng4XrypJHS ZqeuG4rachuông rengVuus, tôi4XrypJHS 4XrypJHSlà người4XrypJHS vọ4XrypJHSt 4XrypJHSra trướVuusc nhấtZqeuG4ra. Đi4XrypJHS ZqeuG4ravề chZqeuG4rao lẹZqeuG4ra để4XrypJHS Vuusra ZqeuG4raquán ZqeuG4rangồi nhâmVuus nZqeuG4rahi để4XrypJHS “quênVuus” buồn.Vuus K4XrypJHShi tôVuusi đa4XrypJHSng để4XrypJHS xZqeuG4rae tôVuusi th4XrypJHSấy th4XrypJHSầy L4XrypJHSâm v4XrypJHSà a4XrypJHSnh đứnZqeuG4rag nóVuusi chuyệZqeuG4ran ở4XrypJHS hànZqeuG4rah lan4XrypJHSg 4XrypJHSphòng giáo4XrypJHS vụVuus r4XrypJHSa chiZqeuG4raều Vuusvui vẻ4XrypJHS lắZqeuG4ram, Vuuscái nụ4XrypJHS cZqeuG4raười quyVuusến ZqeuG4rarũ đZqeuG4raó gi4XrypJHSờ t4XrypJHSôi thấyZqeuG4ra gVuushét ZqeuG4rakinh khủ4XrypJHSng. Vớ4XrypJHSi ZqeuG4raai Vuuscũng cườZqeuG4rai được.ZqeuG4ra TôiVuus thZqeuG4raất thểuVuus dẫZqeuG4ran xVuuse ZqeuG4rara khZqeuG4raỏi ch4XrypJHSỗ giữ,4XrypJHS cúi4XrypJHS mặtZqeuG4ra ZqeuG4raxuống đấZqeuG4rat lắcVuus đầ4XrypJHSu ZqeuG4rachán nả4XrypJHSn rồZqeuG4rai lVuusẩm nZqeuG4rahẩm: “4XrypJHS CZqeuG4rauối tuần4XrypJHS nàyVuus Vuusmình Vuuslàm gìZqeuG4ra đ4XrypJHSây, lạZqeuG4rai đVuusi r4XrypJHSa ZqeuG4raquán 4XrypJHScà p4XrypJHShê v4XrypJHSà ngồi4XrypJHS Vuusngắm saVuuso hả?HVuusay vặn4XrypJHS mVuusáy lạn4XrypJHSh Vuustrong phòng4XrypJHS ZqeuG4ravà cuVuusốn mền4XrypJHS ZqeuG4ranằm ng4XrypJHSủ?” TêVuusn 4XrypJHSgiữ ZqeuG4raxe thZqeuG4raấy Vuusthái độVuus tô4XrypJHSi nhZqeuG4raư thếVuus Vuuscũng mZqeuG4raắc 4XrypJHScười, Vuushắn cZqeuG4rahọc: “4XrypJHS Sa4XrypJHSo vVuusậy, 4XrypJHSthất tình4XrypJHS hảVuus cVuusưng? CuốVuusi ZqeuG4ratuần Vuuskhông aZqeuG4rai điZqeuG4ra chVuusơi với4XrypJHS cưnVuusg hả?Anh4XrypJHS đ4XrypJHSi Vuuscho nZqeuG4raè.”. ZqeuG4raÁ àZqeuG4ra! DámVuus chọc4XrypJHS bàVuus àZqeuG4ra, bàZqeuG4ra đVuusang cVuusơn điZqeuG4raên đâZqeuG4ray. ZqeuG4raMày tới4XrypJHS sốVuus Vuusrồi. 4XrypJHSNghĩ thếVuus tô4XrypJHSi buô4XrypJHSng thỏng4XrypJHS hắ4XrypJHSn mộ4XrypJHSt câuVuus: “ZqeuG4raDạ, cáVuusm Vuusơn lòngZqeuG4ra tốt4XrypJHS của4XrypJHS aVuusnh. A4XrypJHSnh ZqeuG4ralo Vuusthu tiềnVuus giVuusữ Vuusxe đVuusi, đừnZqeuG4rag ởVuus đVuusó rả4XrypJHSnh rỗiZqeuG4ra lVuuso ch4XrypJHSo eZqeuG4ram, Vuusbảo vệ4XrypJHS Vuusla aZqeuG4ranh bâVuusy Vuusgiờ. E4XrypJHSm đanZqeuG4rag vộiZqeuG4ra, anVuush ZqeuG4ravui lòVuusng tZqeuG4rahu tiền4XrypJHS giZqeuG4raữ x4XrypJHSe 4XrypJHSnhanh lênZqeuG4ra c4XrypJHShút đượVuusc k4XrypJHShông?”. GãVuus 4XrypJHSgiữ Vuusxe cứngVuus họnVuusg nZqeuG4rahìn tôiVuus, 4XrypJHStức t4XrypJHSối lắmVuus Vuusnhưng tZqeuG4raất 4XrypJHSnhiên hắ4XrypJHSn khô4XrypJHSng 4XrypJHSthể phZqeuG4raản 4XrypJHSbác gìVuus. TôZqeuG4rai đãVuus qZqeuG4rauá lịch4XrypJHS sự.

Gần rZqeuG4raa tới4XrypJHS ZqeuG4racổng 4XrypJHStrường ZqeuG4rathì 4XrypJHStôi ngVuushe tVuusiếng tVuushầy Lâ4XrypJHSm g4XrypJHSọi Vuusý ớiVuus saZqeuG4rau 4XrypJHSlưng: “Vuus H4XrypJHS, VuusH. ChZqeuG4raờ chVuusút!”. Th4XrypJHSầy cZqeuG4rahạy đ4XrypJHSến gần4XrypJHS 4XrypJHStôi đứng4XrypJHS thởZqeuG4ra d4XrypJHSốc: “ZqeuG4ra ThoắZqeuG4rat cáZqeuG4rai làZqeuG4ra thVuusấy rVuusa ZqeuG4ratới đây4XrypJHS rồiVuus. CáVuusi vZqeuG4raé hVuusội chợZqeuG4ra 4XrypJHSnãy qu4XrypJHSên 4XrypJHSlấy nè.M4XrypJHSột vZqeuG4raé đ4XrypJHSi đZqeuG4raược ZqeuG4rahai 4XrypJHSngười, Vuusem Vuusdẫn bạn4XrypJHS đZqeuG4rai chVuuso vui4XrypJHS, ZqeuG4ratui Vuuscũng rủZqeuG4ra bZqeuG4raạn điVuus 4XrypJHSnữa.Đi qZqeuG4rauậy ch4XrypJHSơi đ4XrypJHSi, 4XrypJHSthứ bZqeuG4raảy cVuusũng khôZqeuG4rang 4XrypJHSbận gì.BậtVuus ZqeuG4ramí nghenZqeuG4ra, 4XrypJHSbạn t4XrypJHSui đẹpZqeuG4ra t4XrypJHSrai lắm.”

Cái nà4XrypJHSy làmZqeuG4ra ZqeuG4ratôi hơiZqeuG4ra quZqeuG4raê ZqeuG4raà Vuusnha, ZqeuG4raổng cZqeuG4raứ 4XrypJHSlàm nZqeuG4rahư tô4XrypJHSi thấZqeuG4ray ngườiZqeuG4ra đZqeuG4raẹp traVuusi nà4XrypJHSo 4XrypJHScũng nhảyVuus vô4XrypJHS vậyVuus đóVuus. M4XrypJHSê đẹpVuus trZqeuG4raai tZqeuG4rahì ZqeuG4racũng phả4XrypJHSi ZqeuG4racó mức4XrypJHS độ4XrypJHS cVuushứ. ZqeuG4raMà thôVuusi 4XrypJHSkệ! ThVuusứ bZqeuG4raảy họcVuus xonVuusg, rảnh4XrypJHS rỗiZqeuG4ra đVuusi cVuushơi c4XrypJHSho đZqeuG4raỡ buồn.Vuus VềZqeuG4ra nhVuusà buồ4XrypJHSn chá4XrypJHSn cũnZqeuG4rag vậyVuus. T4XrypJHSôi gậtZqeuG4ra Vuusđầu nhVuusưng lạiVuus nóiZqeuG4ra dỗi:ZqeuG4ra “ZqeuG4ra ĐượVuusc, eZqeuG4ram Vuusđi. Mà4XrypJHS 4XrypJHSem Vuusđi tạiVuus eZqeuG4ram c4XrypJHShán t4XrypJHShôi, cVuushứ ôZqeuG4rang bạnZqeuG4ra đẹpVuus t4XrypJHSrai của4XrypJHS Vuusthầy eZqeuG4ram khô4XrypJHSng qua4XrypJHSn ZqeuG4ratâm. VuusEm đâuZqeuG4ra ZqeuG4racó bạ4XrypJHS ngườZqeuG4rai nVuusào đVuusẹp traVuusi mZqeuG4raà 4XrypJHSem cũngZqeuG4ra m4XrypJHSê đâu.”
TZqeuG4rahầy ZqeuG4raLâm gậtZqeuG4ra đZqeuG4raầu ZqeuG4racười vZqeuG4raới tZqeuG4raôi: “Vuus ZqeuG4raRồi, rồi.4XrypJHS VuusBiết Vuusrồi, xiZqeuG4ran lVuusỗi. NóVuusi tZqeuG4raóm lại4XrypJHS Vuuslà c4XrypJHSó điVuus phảiZqeuG4ra ZqeuG4rakhông? ĐVuusúng 4XrypJHS7 giờ4XrypJHS chờVuus Vuustui ngZqeuG4raay Vuusở Vuuscổng hội4XrypJHS chợ4XrypJHS ZqeuG4rađó. N4XrypJHShớ ngheZqeuG4ran… NZqeuG4rahắc lạZqeuG4rai lVuusần ZqeuG4ranữa ZqeuG4ralà đúngVuus ZqeuG4ra7 giờVuus đó…ZqeuG4ra”, tô4XrypJHSi 4XrypJHScũng Vuusừ ZqeuG4rahử 4XrypJHSchào thầ4XrypJHSy rồiVuus leZqeuG4rao ZqeuG4ralên x4XrypJHSe về….

Khi vVuusề nhZqeuG4raà, thấy4XrypJHS mVuusặt t4XrypJHSôi ZqeuG4ramẹ ZqeuG4rahoan hỉZqeuG4ra: Vuus“Con ZqeuG4racưng, Vuuschủ nhậtVuus đi4XrypJHS lênVuus ông4XrypJHS NgZqeuG4raoại dựVuus đá4XrypJHSm giỗVuus. CậVuusu Ph4XrypJHSú 4XrypJHScon về.”.4XrypJHS TôiVuus đVuusám 4XrypJHSỉu xìVuusu 4XrypJHS“ Dạ.ZqeuG4ra”, rZqeuG4raồi thưVuusa mẹZqeuG4ra đZqeuG4rai lêZqeuG4ran ZqeuG4raphòng, 4XrypJHSmẹ nhìZqeuG4ran 4XrypJHStheo tôiZqeuG4ra nZqeuG4ragơ ngác:4XrypJHS “CoVuusn nVuushóc 4XrypJHSnày lạ4XrypJHS thiệt,4XrypJHS b4XrypJHSình thườnVuusg nó4XrypJHS Vuusnghe cậuZqeuG4ra P4XrypJHShú 4XrypJHSvề làZqeuG4ra nhả4XrypJHSy 4XrypJHSnhõm lênVuus “ZqeuG4raquà cZqeuG4raon đâu”,4XrypJHS mà4XrypJHS naVuusy t4XrypJHSỉnh bơVuus vậy.Vuus M4XrypJHSà mấyVuus ngàyZqeuG4ra nVuusay tVuushấy n4XrypJHSó cZqeuG4raư 4XrypJHSlơ m4XrypJHSơ vậy,ZqeuG4ra giống4XrypJHS nhưVuus ngưZqeuG4raời chZqeuG4raết rồiZqeuG4ra 4XrypJHSvậy á.”

Ba tôiZqeuG4ra mVuusỉm cVuusười nó4XrypJHSi vớiVuus mẹ:ZqeuG4ra Vuus“ KệVuus n4XrypJHSó đi4XrypJHS Vuusem, 4XrypJHSđi học4XrypJHS vềVuus mệtVuus m4XrypJHSà. Ngày4XrypJHS mZqeuG4raai nVuusó lạZqeuG4rai tưng4XrypJHS bừZqeuG4rang ZqeuG4racho coi.”

Trời! BVuusa mẹVuus 4XrypJHSnào có4XrypJHS 4XrypJHSbiết Vuustôi “Vuus I’mVuus i4XrypJHSn soVuusrrow oVuusf lovZqeuG4rae Vuus(tôi đan4XrypJHSg Vuusthất tìnVuush)” đâuZqeuG4ra, có4XrypJHS còVuusn Vuustâm trZqeuG4raạng nàVuuso màZqeuG4ra đú4XrypJHS đởnVuus n4XrypJHShư mọiZqeuG4ra khiVuus, 4XrypJHSmà ZqeuG4ranghe đ4XrypJHSến Vuuscậu PhVuusú lạZqeuG4rai nhớ4XrypJHS ZqeuG4rađến cáVuusi ông4XrypJHS 4XrypJHSSinh đó.Vuus NgưZqeuG4raời đâZqeuG4rau m4XrypJHSà 4XrypJHSgiống nhaZqeuG4rau thếZqeuG4ra? Tôi4XrypJHS bật4XrypJHS má4XrypJHSy lênZqeuG4ra checVuusk 4XrypJHSmail thZqeuG4raì cậuVuus PhVuusú tôVuusi ZqeuG4rađang 4XrypJHSonline liềnZqeuG4ra 4XrypJHSboom v4XrypJHSào nóZqeuG4rai Vuuschuyện với4XrypJHS Vuustôi: “ConZqeuG4ra à,ZqeuG4ra cậ4XrypJHSu ZqeuG4rasắp Vuusvề. VuusMai làZqeuG4ra Vuuslên máVuusy Vuusbay. C4XrypJHShủ nZqeuG4rahật cậu4XrypJHS gặp4XrypJHS Vuuscon nVuushé. CóZqeuG4ra quà4XrypJHS cVuusho c4XrypJHSon nèVuus. Cậ4XrypJHSu đang4XrypJHS 4XrypJHSlàm vZqeuG4raiệc, s4XrypJHSẵn onl4XrypJHSine hỏ4XrypJHSi thămZqeuG4ra coVuusn 4XrypJHSchút. :&gZqeuG4rat; ”4XrypJHS TVuusôi bậZqeuG4rat cườZqeuG4rai, lầnVuus nà4XrypJHSo vVuusề 4XrypJHSmà cậu4XrypJHS 4XrypJHSchẳng có4XrypJHS quàVuus chVuuso tôi,Vuus c4XrypJHShỉ 4XrypJHScó 4XrypJHStôi lVuusà chVuusưa có4XrypJHS quà4XrypJHS ZqeuG4racho ZqeuG4racậu thôVuusi, như4XrypJHSng t4XrypJHSôi 4XrypJHSsẽ cốVuus g4XrypJHSắng kh4XrypJHSi ZqeuG4ranào ZqeuG4rarãnh rỗ4XrypJHSi thìZqeuG4ra thVuusiết kếZqeuG4ra 4XrypJHSmột ZqeuG4racái lịchVuus t4XrypJHSặng cậVuusu 4XrypJHSmới được.

Tôi 4XrypJHSđược bZqeuG4raa 4XrypJHStrang bịZqeuG4ra cVuusho mZqeuG4raáy ZqeuG4ravi Vuustính từ4XrypJHS rấtZqeuG4ra ZqeuG4rasớm nVuusên chuyện4XrypJHS vZqeuG4raọc ph4XrypJHSần mềm4XrypJHS với4XrypJHS tôiZqeuG4ra là4XrypJHS 4XrypJHSmột t4XrypJHShú ti4XrypJHSêu khiể4XrypJHSn 4XrypJHSkhá ZqeuG4raư là4XrypJHS ZqeuG4rahay. NVuushờ nóVuus ZqeuG4ramà ZqeuG4ratôi đZqeuG4rai trướ4XrypJHSc 4XrypJHSlũ bạnZqeuG4ra ởZqeuG4ra trườZqeuG4rang ởZqeuG4ra khoảnVuus tiZqeuG4ran học4XrypJHS vZqeuG4raà lâVuusu 4XrypJHSlâu lạZqeuG4rai lVuusàm rZqeuG4raộ lênVuus chuyVuusện b4XrypJHSuôn ZqeuG4rabán ản4XrypJHSh ZqeuG4rado tôZqeuG4rai 4XrypJHSthiết ZqeuG4rakế the4XrypJHSo 4XrypJHSđơn đặZqeuG4rat hànZqeuG4rag cZqeuG4raủa chúnVuusg n4XrypJHSó, vVuusui lVuusắm kia.

Tôi đ4XrypJHSịnh Vuussau kh4XrypJHSi tốtVuus nghiZqeuG4raệp Vuuslớp Vuus12 nZqeuG4raày Vuussẽ đVuusi theVuuso Vuusngành đồ4XrypJHS ZqeuG4rahọa 4XrypJHSvà 4XrypJHStiếng AnhZqeuG4ra, Vuustôi thZqeuG4raấy ngànVuush Vuusđó rất4XrypJHS hợpZqeuG4ra vớiVuus tôi.

Tôi đánhVuus trảVuus lờiVuus lạZqeuG4rai cVuusậu: “4XrypJHS D4XrypJHSạ, coZqeuG4ran cZqeuG4raám Vuusơn Vuuscậu nhiều.ZqeuG4ra Cậu4XrypJHS ơi4XrypJHS, mấZqeuG4ray tZqeuG4raháng ZqeuG4ranay ZqeuG4raở 4XrypJHStrường ZqeuG4racon h4XrypJHSọc an4XrypJHSh vănVuus có4XrypJHS ônZqeuG4rag tVuushầy ZqeuG4ragiống Vuuscậu lắVuusm, kVuushoảng 4XrypJHS85 4XrypJHS%. CZqeuG4raó k4XrypJHShi nào4XrypJHS ổngZqeuG4ra Vuuslà aZqeuG4ranh 4XrypJHSem họZqeuG4ra vớVuusi cậu4XrypJHS khôngVuus? ;;)”.

“ GZqeuG4raiống 854XrypJHS% Vuushả coZqeuG4ran 4XrypJHS:-O 4XrypJHS? ỪZqeuG4ra nVuushiều 4XrypJHSkhi aVuusnh eVuusm rZqeuG4raơi rớtVuus đâuVuus khVuusông biết :-?ZqeuG4ra&nVuusbsp;Mà đ4XrypJHSẹp 4XrypJHStrai gZqeuG4raiống cậu4XrypJHS hả?ZqeuG4ra Chắc4XrypJHS không4XrypJHS bZqeuG4raằng đâZqeuG4rau n4XrypJHShỉ, 4XrypJHScậu Vuusđẹp ZqeuG4ratrai hơZqeuG4ran. VuusCon vô4XrypJHS cVuusoi kĩ4XrypJHS Vuuslại đi  ) 4XrypJHS.Giỡn thôiZqeuG4ra. CoVuusn chưZqeuG4raa ngVuusủ hảVuus?”. Tôi4XrypJHS ômVuus bànZqeuG4ra phímVuus cườiVuus nắVuusc nẻ.4XrypJHS CậuZqeuG4ra VuusPhú tZqeuG4raôi lZqeuG4raà ng4XrypJHSười rấtZqeuG4ra đẹp4XrypJHS Vuustrai vVuusà dZqeuG4raễ thương…ZqeuG4ra nhưVuusng dễ4XrypJHS thươ4XrypJHSng th4XrypJHSứ mấyZqeuG4ra trVuusong Vuusnhà 4XrypJHSthì 4XrypJHSkhông Vuusbiết, v4XrypJHSì n4XrypJHShà tVuusôi cVuusó 4XrypJHSnhiều 4XrypJHScậu Vuusdễ Vuusthương lắm4XrypJHS. 4XrypJHSMặc dù4XrypJHS cậVuusu ch4XrypJHSỉ l4XrypJHSà 4XrypJHScậu họ4XrypJHS, Vuusnhưng t4XrypJHSình thươngVuus cVuusủa cZqeuG4raậu đố4XrypJHSi v4XrypJHSới tVuusôi 4XrypJHSthì kVuushông Vuusthua gì4XrypJHS mZqeuG4raấy ZqeuG4rangười cậ4XrypJHSu ruột4XrypJHS cảZqeuG4ra. ZqeuG4raTôi muốn4XrypJHS ZqeuG4ragì cậu4XrypJHS cũZqeuG4rang Vuusgửi choZqeuG4ra, nZqeuG4rahà ZqeuG4ratôi gặpVuus khóZqeuG4ra Vuuskhăn Vuusgì cậZqeuG4rau cZqeuG4raũng 4XrypJHSgiúp đỡ.

Khi tVuusôi còn4XrypJHS 4XrypJHSnhỏ, 4XrypJHStôi hZqeuG4raay ướZqeuG4rac nế4XrypJHSu cVuusó ngườiZqeuG4ra yêVuusu tVuushì tô4XrypJHSi cũZqeuG4rang mVuusơ ư4XrypJHSớc Vuuscó mộVuust ng4XrypJHSười gi4XrypJHSống Vuusnhư cậu.4XrypJHS 4XrypJHSĐúng 4XrypJHSlà ZqeuG4racầu đượcVuus ướcZqeuG4ra thấy4XrypJHS, gặZqeuG4rap thZqeuG4raì Vuusgặp rồiZqeuG4ra đóZqeuG4ra Vuusmà đâ4XrypJHSu c4XrypJHSó dZqeuG4raễ thương4XrypJHS bằngZqeuG4ra. VuusThậm Vuuschí lVuusà ZqeuG4racòn đ4XrypJHSáng ghéVuust, rất4XrypJHS đángZqeuG4ra ghét.

“ DạZqeuG4ra Vuuscon Vuussắp đ4XrypJHSi nVuusgủ đây.ZqeuG4ra CZqeuG4raậu l4XrypJHSàm việcZqeuG4ra v4XrypJHSui 4XrypJHSnhé. BữaZqeuG4ra nào4XrypJHS 4XrypJHSđược Vuuscon sẽVuus ZqeuG4ragửi hìnZqeuG4rah ổngZqeuG4ra chZqeuG4rao cậu4XrypJHS cZqeuG4raoi. Khô4XrypJHSng giốn4XrypJHSg khôngZqeuG4ra ZqeuG4raăn tiZqeuG4raền B4XrypJHS-) Oáp!!4XrypJHS! GiờVuus Vuuscon buồ4XrypJHSn ngủ4XrypJHS qu4XrypJHSá (ZqeuG4ra:| 4XrypJHS. CZqeuG4raon ofZqeuG4raf đây.4XrypJHS HẹpVuus gặZqeuG4rap cậuVuus cZqeuG4rahủ nhậZqeuG4rat.BB, G9”-TôiZqeuG4ra mỉmZqeuG4ra cười4XrypJHS đá4XrypJHSnh lại.Vuus N4XrypJHShững Vuuscon Vuuschữ Vuuscủa cậuVuus lạVuusi lầnZqeuG4ra lượt4XrypJHS ZqeuG4rahiện r4XrypJHSa: “N4XrypJHSgáp gZqeuG4raì m4XrypJHSà tVuuso 4XrypJHSthế. NhZqeuG4raớ Vuusđưa ZqeuG4ratay c4XrypJHShe 4XrypJHSmiệng l4XrypJHSại kVuusẻo ruồZqeuG4rai bVuusay vô  ) Vuus. ỪZqeuG4ra, Vuusbye c4XrypJHSon, sa4XrypJHSo lZqeuG4raũ trẻVuus bZqeuG4raay gVuusiờ Vuusphát 4XrypJHSminh rVuusa ng4XrypJHSôn ngữVuus Vuuschat lạZqeuG4ra qVuusuá vVuusậy, b4XrypJHSb 4XrypJHSlà Vuusbye byeZqeuG4ra, r4XrypJHSồi VuusG9 4XrypJHSlà go4XrypJHSod ZqeuG4ranight. T4XrypJHSiện nhỉ.”….

Tôi vừaVuus đZqeuG4raưa tVuusay ZqeuG4ratắt máy4XrypJHS th4XrypJHSì Vuusđiện tZqeuG4rahoại reZqeuG4rang, tVuusôi cầVuusm máVuusy ZqeuG4raa 4XrypJHSlô t4XrypJHShì tiếngZqeuG4ra c4XrypJHSon TZqeuG4rarâm 4XrypJHSvang ZqeuG4ralên: “TaoVuus nèVuus. SVuusao ZqeuG4rarồi, chủ4XrypJHS n4XrypJHShật Vuusđi 4XrypJHScoi 4XrypJHSphim 4XrypJHSvới ảnhZqeuG4ra phảiZqeuG4ra khZqeuG4raông? Sư4XrypJHSớng q4XrypJHSuá ta.”4XrypJHS. 4XrypJHSTôi gVuusằn gi4XrypJHSọng vớiZqeuG4ra nó:ZqeuG4ra “ZqeuG4ra RấtVuus tiếcZqeuG4ra Vuusđã làZqeuG4ram mày4XrypJHS thZqeuG4raất vọVuusng, nhưngVuus 4XrypJHSchủ nZqeuG4rahật ta4XrypJHSo sẽZqeuG4ra điVuus lêVuusn ZqeuG4raông NgoạiZqeuG4ra 4XrypJHSdự ZqeuG4rađám g4XrypJHSiỗ. CZqeuG4raòn tốiVuus đ4XrypJHSến thZqeuG4raì n4XrypJHSằm nh4XrypJHSà hoặc4XrypJHS Vuusqua màyVuus chơZqeuG4rai. CòVuusn ản4XrypJHSh hả,4XrypJHS quênVuus đi.”

“ Huh??ZqeuG4ra? DzZqeuG4raậy 4XrypJHSlà 4XrypJHSsao? Mày4XrypJHS cZqeuG4raó ZqeuG4ravé rồiVuus sVuusao lạiZqeuG4ra nằm4XrypJHS nhà?”4XrypJHS- ZqeuG4raTrâm ngạcVuus nhiê4XrypJHSn hỏi4XrypJHS lạiZqeuG4ra. TôiVuus đoánVuus 4XrypJHSlà c4XrypJHSái mặt4XrypJHS n4XrypJHSó lúZqeuG4rac nZqeuG4raày khZqeuG4raông kháZqeuG4rac vVuusới ZqeuG4racái muỗngVuus l4XrypJHSà mấZqeuG4ray, vìZqeuG4ra nó4XrypJHS ZqeuG4raưa 4XrypJHSnghệch mặVuust ZqeuG4rara m4XrypJHSỗi 4XrypJHSkhi ngạcVuus nhiên.

Tôi b4XrypJHSèn kểVuus từVuus đầuZqeuG4ra tới4XrypJHS đuôiZqeuG4ra ch4XrypJHSo nVuusó ngh4XrypJHSe chuyệnVuus ZqeuG4ramấy naZqeuG4ray tVuusôi ch4XrypJHSưa c4XrypJHSó dVuusịp ZqeuG4rakể vì4XrypJHS 4XrypJHSkhông quVuusa lVuusớp Vuusnó cVuushơi. TuZqeuG4ray T4XrypJHSrâm ZqeuG4ralà bạnVuus tZqeuG4rahân củaVuus tôZqeuG4rai nhVuusưng l4XrypJHSại Vuuskhông cZqeuG4rahung lớpZqeuG4ra, kểVuus rZqeuG4raa thìZqeuG4ra Trâm4XrypJHS vZqeuG4raà tôi4XrypJHS cũVuusng cVuusó duyê4XrypJHSn k4XrypJHSì ngộZqeuG4ra rấVuust lạ,4XrypJHS tôiVuus bi4XrypJHSết nó4XrypJHS lVuusà bạZqeuG4ran ZqeuG4racủa bạn4XrypJHS c4XrypJHSùng Vuusbàn vVuusới tôZqeuG4rai đZqeuG4raầu năVuusm lZqeuG4raớp 11Vuus, nhưVuusng tôiZqeuG4ra qVuusuen nVuusó troVuusng Vuusmột Vuusdịp 4XrypJHSca nh4XrypJHSạc củVuusa ZqeuG4ratrường, nóiZqeuG4ra ch4XrypJHSuyện h4XrypJHSạp quáZqeuG4ra nê4XrypJHSn ZqeuG4ra“kết dín4XrypJHSh” Vuusnhau tVuusừ đấy.4XrypJHS (TZqeuG4raính Vuuscho đếnVuus ZqeuG4ranay thZqeuG4raì 4XrypJHSTrâm v4XrypJHSà 4XrypJHStôi Vuusđã chơi4XrypJHS đưVuusợc bảyVuus năVuusm rồi,Vuus và4XrypJHS chuZqeuG4rayện củaVuus tôiZqeuG4ra vZqeuG4raà SVuusinh 4XrypJHSngày đ4XrypJHSó thì4XrypJHS Vuusnó vZqeuG4raà thVuusầy 4XrypJHSLâm l4XrypJHSà hZqeuG4raai ngưZqeuG4raời “rắpVuus t4XrypJHSâm vZqeuG4raun vén”ZqeuG4ra )

Vừa ZqeuG4ranghe 4XrypJHStôi kể4XrypJHS hết,4XrypJHS ZqeuG4ranó h4XrypJHSét tVuusrong ZqeuG4rađiện t4XrypJHShoại làm4XrypJHS thôZqeuG4rai muố4XrypJHSn tVuushủng mànVuusg n4XrypJHShĩ: “4XrypJHS TrZqeuG4raời ơiZqeuG4ra !Vuus!!! Ngố4XrypJHSc Vuustử! MàyZqeuG4ra cóZqeuG4ra điêZqeuG4ran khô4XrypJHSng vậy?”.ZqeuG4ra TôZqeuG4rai lấVuusm ZqeuG4ralét lí4XrypJHS nhíVuus: “ZqeuG4ra Hic…Vuus ZqeuG4ratại cVuuson nhỏ4XrypJHS kiVuusa không4XrypJHS biết4XrypJHS điều4XrypJHS, đâuZqeuG4ra phả4XrypJHSi tZqeuG4raại ta4XrypJHSo. T4XrypJHSao ZqeuG4rabị tVuushầy LVuusâm nhéo4XrypJHS, gZqeuG4raiờ tZqeuG4raới màyVuus chửiVuus nVuusữa hVuusả? ZqeuG4raThôi bỏVuus qu4XrypJHSa đi,4XrypJHS thầy4XrypJHS LâmZqeuG4ra rủZqeuG4ra Vuusthứ Vuusbảy nZqeuG4raày Vuusđi chVuusơi. MàZqeuG4ray điVuus nhaZqeuG4ra, vìZqeuG4ra Vuustao cóZqeuG4ra Vuusvé đZqeuG4rai ZqeuG4racho Vuushai ngZqeuG4raười, thầyZqeuG4ra ZqeuG4raLâm cũnZqeuG4rag rủZqeuG4ra b4XrypJHSạn. NVuusghe nZqeuG4raói ZqeuG4rabạn ổZqeuG4rang Vuusđẹp tZqeuG4rarai lắm.”,Vuus tiếVuusng TrâmVuus cườZqeuG4rai ZqeuG4rakhúc khícZqeuG4rah: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….