Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày tjkXVhứ năwyHCm, tôB2eGi vừjkXVa đặtdrHe chândrHe lêjkXVn bậcdrHe cVKKkửa lớpdrHe tVKKkhì đãVKKk nwyHCghe tiếngB2eG béB2eG MwyHCy jkXVnũng B2eGnịu: “B2eGThầy ơB2eGi.Thầy rảnwyHCh hônwyHCg? ThầjkXVy drHeđi coB2eGi phiVKKkm jkXVvới BjkXVé jkXVMy VKKknha. wyHCVì bVKKké jkXVMy B2eGkhông wyHCrủ đưB2eGợc wyHCai cả.”.drHe RồdrHei tiếngjkXV SiB2eGnh đápB2eG VKKktrả jkXVhơi ngậpVKKk ngừng:drHe “SVKKkao drHeác vậy?wyHC BwyHCé drHeMy dễjkXV thươngB2eG vậjkXVy màVKKk khônVKKkg jkXVai wyHCđi… chVKKko thầyjkXV năB2eGm phwyHCút jkXVđể sudrHey nghjkXVĩ drHenha.”. TdrHeôi ráwyHCng đứngwyHC chjkXVờ đợjkXVi nghjkXVe câudrHe trảB2eG VKKklời cdrHeủa B2eGSinh rồiwyHC mdrHeới drHevào lớwyHCp, cứB2eG trảVKKk lờiB2eG ljkXVà drHe“thầy bận”drHe cdrHeho tôwyHCi đidrHe, đừwyHCng trảjkXV lờiB2eG cwyHCâu nàjkXVo khác. 

“Ừ, cuốiwyHC tuầdrHen nàyjkXV tB2eGhầy cB2eGũng VKKkkhông bậndrHe. TdrHehầy sẽdrHe đijkXV vớiVKKk bB2eGé My.”,VKKk cVKKkon bwyHCé MVKKky VKKkreo drHelên nhưVKKk bắwyHCt B2eGđược vB2eGàng: “HoajkXVn hôjkXV, cjkXVám ơnVKKk thầy.”jkXV MộtjkXV câuVKKk trảwyHC lờjkXVi khujkXVyến mãjkXVi thjkXVêm nụwyHC cườwyHCi đẹpB2eG nhVKKkư wyHCmơ đãB2eG làB2eGm jkXVtôi drHechoáng váng.drHe LB2eGại thêmB2eG mVKKkột “drHecú sốcB2eG kdrHeinh dị”drHe nữa.VKKk CB2eGon bdrHeé đángwyHC ghétjkXV, nóB2eG thiệtdrHe làdrHe mưdrHeu mB2eGa chướcdrHe quỷ,drHe nódrHe dáwyHCm “phỗngVKKk drHetay trên”B2eG củwyHCa tôi…VKKk nVKKkó sẽwyHC B2eGbiết B2eGtay tôiB2eG… tôVKKki gVKKkhét VKKknó… tdrHeôi cdrHeăm wyHCthù nówyHC…tôi… CáidrHe “ôngVKKk già”VKKk ấyVKKk cũnVKKkg dởB2eG hơijkXV nữjkXVa, nwyHCghĩ thếB2eG nàdrHeo drHemà lạiVKKk nhậnB2eG lờdrHei nójkXV thế?jkXV CònB2eG tôiVKKk jkXVđây bỏjkXV B2eGcho B2eGai? jkXVTôi ghétdrHe jkXVcả haVKKki người…
Tôi khôdrHeng đwyHCịnh vàodrHe họjkXVc ngwyHCày VKKkhôm nVKKkay đâu,VKKk nhìVKKkn hadrHei ngườiwyHC đdrHeó jkXVmắc cB2eGông lênB2eG tVKKkăng xônVKKkg đijkXVên bB2eGất drHetử lắm.wyHC jkXVĐi vVKKkề chwyHCo yB2eGên jkXVchuyện. NghĩjkXV vdrHeậy B2eGtôi liềB2eGn qdrHeuay drHelưng jkXVđi xuB2eGống cjkXVầu thwyHCang, đaB2eGng điwyHC lữngjkXV tjkXVhững tVKKkhì thầywyHC LâmwyHC drHetừ đâuB2eG rwyHCa vỗB2eG drHevào jkXVvai tVKKkôi cáidrHe bộpjkXV, thầyVKKk nB2eGhe răngB2eG: wyHC“Chào họcdrHe B2eGtrò VKKkcưng, edrHem tínhwyHC trốnjkXV họcdrHe hả?wyHC”, tdrHeôi dVKKkòm thầydrHe cốjkXV wyHCnén drHebực dọcwyHC jkXVtươi VKKkcười: wyHC“ TrốdrHen jkXVrồi mấtwyHC drHequà jkXVsao. EjkXVm VKKkđi mwyHCua nVKKkước thjkXVôi màjkXV.”. NdrHeghe tớijkXV vB2eGụ quB2eGà cápwyHC thầwyHCy LâjkXVm B2eGchau mwyHCày: VKKk“Học trVKKkò thảVKKko gB2eGhê nhỉB2eG. TB2eGhầy jkXVđi vềdrHe hổngwyHC hỏiB2eG haB2eGn gìjkXV màVKKk drHeđòi jkXVquà wyHCrồi. MàB2eG thôVKKki, codrHen jkXVnít, khônVKKkg cwyHChấp. Nè”.

Thầy lụcdrHe cặpB2eG B2eGđưa cwyHCho twyHCôi mộVKKkt cájkXVi B2eGvòng mộcVKKk gỗ,B2eG mộtVKKk cáidrHe đdrHeĩa drHeCD jkXVcủa TrademarkwyHC. ThádrHenh thầnB2eG ơiwyHC! áiwyHC VKKkCD ndrHeày tôijkXV lùdrHeng tìVKKkm khắB2eGp thàjkXVnh phdrHeố mdrHeà khôngjkXV thdrHeấy mdrHeà naVKKky cVKKkó rồiVKKk, sdrHeung sướndrHeg quá.VKKk TVKKkôi wyHCôm siếB2eGt cáVKKki wyHCCD jkXVtrong drHetay jkXVlảm nhảm:B2eG “jkXVOh drHemy godB2eG, jkXVmy goB2eGd. ĐVKKkồ hiếm,jkXV đồwyHC hiếmVKKk. CámVKKk ơdrHen thầB2eGy, thjkXVầy numjkXVber one.”,VKKk tVKKkhầy cườiVKKk B2eGha hảwyHC jkXVxoa đầujkXV tôiB2eG: “Được,jkXV numbejkXVr onB2eGe thìVKKk được.VKKk À!wyHC CònjkXV cB2eGó hadrHei cáiB2eG drHevé đwyHCi B2eGhội chdrHeợ VKKknè. CwyHCho ejkXVm luôVKKkn, jkXVrủ adrHei thìjkXV rủ.”

Vừa nghB2eGe tớijkXV hB2eGai cVKKkái vjkXVé ldrHeàm tôjkXVi lạwyHCi lB2eGiên tưdrHeởng cảnhdrHe kVKKkhi nB2eGãy, nồngdrHe độB2eG mjkXVáu điwyHCên B2eGcủa tôijkXV wyHClại VKKkchạy B2eGngược lên.jkXV NgawyHCy wyHClập drHetức jkXVtôi cjkXVầm đwyHCĩa drHeCD lẫnB2eG cwyHCái vòng,jkXV mấyB2eG drHecái véVKKk đdrHeưa wyHClại cdrHeho tB2eGhầy VKKkLâm, cVKKkau có:B2eG “EmwyHC trảwyHC jkXVthầy hếtjkXV nèB2eG. jkXVGiờ VKKkem đwyHCi vềB2eG B2eGđây. TrốnjkXV họwyHCc B2eGhôm nB2eGay luôn.VKKk ĐB2eGiên rồwyHCi, quêjkXV rồi.jkXV”. wyHCCái wyHCthái độVKKk kdrHeì quặdrHec củaB2eG tôjkXVi wyHClàm thVKKkầy LâmdrHe khôngdrHe wyHChiểu mjkXVô VKKktê B2eGgì hết,wyHC thầydrHe kVKKkhệ njkXVệ xdrHeách đốnwyHCg qwyHCuà chB2eGạy drHetheo tôi:wyHC “Ê,drHe ê.drHe VKKkGì kVKKkì vậyjkXV? EVKKkm bịB2eG hdrHeâm jkXVhả? TjkXVui qudrHeýnh chếdrHet bâydrHe giwyHCờ. RéoVKKk drHemua wyHCquà chVKKko đVKKkã giwyHCờ khôngjkXV lấjkXVy B2eGlà saojkXV?”, sdrHeẵng cơnjkXV điênVKKk đB2eGang cuB2eGồn cuộnVKKk wyHCtôi VKKkquay drHelại trújkXVt gwyHCiận lêwyHCn thầywyHC luôdrHen, tôiwyHC qdrHeuay lạiVKKk gắtB2eG: “ỪdrHe đấdrHey, ewyHCm hdrHeâm, jkXVem đVKKkiên. drHeEm ghéB2eGt VKKkcái ônB2eGg đVKKkó, ewyHCm gdrHehét wyHCcon B2eGbé đó,drHe ewyHCm ghétVKKk twyHChầy jkXVluôn. EVKKkm về…VĩnhwyHC biệt…”.

Thầy VKKkLâm đuổiVKKk thjkXVeo nắmwyHC dâB2eGy cwyHCặp tôVKKki drHekéo drHelại: “ÊjkXV jkXV, vừaVKKk phảdrHei thôiVKKk njkXVha. TjkXVui làmwyHC gìjkXV mdrHeà ghéwyHCt tdrHeui? wyHCEm đVKKkang giậnVKKk B2eGai màjkXV B2eGđiên dữB2eG vậy?B2eG wyHCCái VKKkông thầwyHCy SjkXVinh đódrHe hVKKkả? B2eGNgồi xVKKkuống kểjkXV tudrHei nghe.”wyHC. NB2eGói xojkXVng, thjkXVầy cwyHCầm VKKkdây VKKkcặp kéB2eGo twyHCôi wyHCngồi VKKkxuống cVKKkhân jkXVcầu thadrHeng. SẵnVKKk đanB2eGg cVKKkó ngdrHeười cầnB2eG cwyHChia sẻ,B2eG tdrHeôi wyHCphun jkXVra mjkXVột trVKKkàng chB2eGo hạwyHC hwyHCỏa. SaVKKku kB2eGhi nghB2eGe xonVKKkg câB2eGu wyHCchuyện thầyB2eG LâmVKKk nhdrHeìn twyHCôi mjkXVỉm cườiB2eG vỗjkXV vjkXVai aB2eGn ủijkXV: drHe“Thua drHekeo nàVKKky bVKKkày keVKKko kháB2eGc. ĐVKKkừng nảnB2eG cVKKkhí… nhưngjkXV cójkXV điềuB2eG…”, drHetôi nB2eGhìn thầydrHe B2eGlạ lẫm:jkXV “NhưngVKKk sawyHCo hảB2eG thầy?”.VKKkThầy LB2eGâm cVKKkau mdrHeặt lạiVKKk đjkXVưa haB2eGi B2eGtay véjkXVo VKKkhai mjkXVá wyHCtôi lèmdrHe bèB2eGm: “CáiVKKk tộVKKki ngdrHeốc làwyHC mVKKkột nè.drHe CáVKKki tộVKKki drHevô duyên,B2eG dVKKkám B2eGtrút giậnwyHC lênB2eG tuVKKki lB2eGà hdrHeai wyHCnè, vàdrHe wyHCđiên kdrHehùng drHelà jkXVba. VKKkChừa chưdrHea?”, vìB2eG wyHCđau mdrHeà jkXVtôi lwyHCa oawyHCi oái:VKKk drHe“Ối, đdrHeau quá!!!jkXV ThwyHCa cwyHCho emB2eG. EwyHCm chừadrHe rồi,drHe ewyHCm chừawyHC rồi.”.

Khi wyHCthầy LâdrHem jkXVbỏ drHetay rawyHC, tôiVKKk drHengồi đưawyHC tawyHCy drHexoa xoB2eGa drHehai mdrHeá đầywyHC nB2eGhững vVKKkết đỏdrHe pwyHChụng phVKKkịu: VKKk“Thầy ádrHec cjkXVòn hơwyHCn SiB2eGnh njkXVữa, nhéVKKko B2eGđau B2eGquá. UdrHei dadrHe! EVKKkm njkXVgốc cVKKkhỗ nào?”B2eG. ThầB2eGy LâmwyHC thjkXVeo thVKKkói qudrHeen đưadrHe tB2eGay B2eGmiết cằwyHCm: “LạiwyHC jkXVcòn khôngB2eG nữawyHC hwyHCả? TựB2eG dưngVKKk đB2eGem drHecho B2eGcon B2eGbé MVKKky đóVKKk cáidrHe VKKkvé làmjkXV gì?wyHC”, VKKktôi đưadrHe tdrHeay lênwyHC gãB2eGi đầwyHCu: “EjkXVm B2eGđâu VKKkcó ngdrHeờ cVKKkon nVKKkhỏ VKKkđó đúnwyHCg túypwyHC drHe“tự nhB2eGiên nhwyHCư ngườiB2eG VKKkHà NộjkXVi” đâu?drHe”. jkXVVừa lúVKKkc đówyHC chwyHCuông rjkXVeng lêjkXVn, thầywyHC kB2eGéo jkXVtôi đẩyB2eG VKKkvề phíB2eGa cầuB2eG VKKkthang bjkXVảo: “VKKkThôi tớidrHe giờB2eG họcdrHe rồi,VKKk đVKKki họcVKKk đi.CwyHChuồn làjkXV biếjkXVt B2eGtay tui.”

Chương 16

Thẻ:thua thB2eGay drHeem VKKkyeu anh

Nhác thấVKKky mặtVKKk tôVKKki, cjkXVon béwyHC wyHCMy đãwyHC lăngjkXV xăng:jkXV wyHC“Chị ơVKKki, B2eGem mjkXVời thầVKKky điVKKk. ThầyVKKk đồngB2eG wyHCý drHerồi đấydrHe B2eGchị ạ.”,drHe tôidrHe nB2eGhìn nVKKkó mỉmdrHe cườiwyHC àdrHe lêwyHCn jkXVmột câwyHCu rwyHCa chiềuwyHC nB2eGgạc drHenhiên lắmwyHC. CjkXVon VKKkquỷ… jkXVta B2eGbẻ cổB2eG mi…lạijkXV cònwyHC kB2eGhoe njkXVữa drHehả? MớB2eGi dằnVKKk đượcwyHC drHecơn B2eGtức B2eGxong, gVKKkiờ B2eGnó lạiwyHC “quạtjkXV” chwyHCo bùngdrHe lVKKkên. NB2eGghe nójkXV líjkXVu jkXVlo màwyHC lòndrHeg tôiB2eG nghẹwyHCn ngàodrHe.Mình qjkXVuả làdrHe điêwyHCn, vừjkXVa đjkXViên vjkXVừa ngốc!B2eG B2eGNó tB2eGhì jkXVvui rwyHCồi chdrHeủ jkXVnhật đượcB2eG đwyHCi xdrHeem pVKKkhim vớidrHe SjkXVinh cB2eGòn mìnhB2eG ldrHeại njkXVằm nhà…cháB2eGn ngắt.

Sinh drHecũng “VKKkkhông B2eGbiết” nwyHCỗi ldrHeòng củadrHe tôi,jkXV anjkXVh vudrHei vVKKkẻ đdrHeến bênVKKk tVKKkôi drHemỉm cười:B2eG “drHe ChủB2eG nB2eGhật jkXVđi xejkXVm pjkXVhim sướVKKkng ha.”VKKk TôiB2eG VKKkcười nhạtVKKk drHethếch đájkXVp B2eGlại aB2eGnh: “VâdrHeng! NhưdrHeng sướB2eGng đâuB2eG VKKkbằng jkXVai kiaB2eG, đidrHe haB2eGi mìdrHenh mớijkXV drHevui. TB2eGhế mjkXVà ddrHeám drHebảo côB2eG AwyHCn khjkXVông rảnhjkXV cuốiVKKk B2eGtuần cơdrHe đấy.”.B2eG NgwyHChe tôjkXVi nódrHei mdrHeóc nódrHei mwyHCỉa thế,jkXV anjkXVh B2eGcau mặtjkXV jkXVlườm tôi:drHe “LạidrHe ănB2eG nóiVKKk kiVKKkểu đdrHeó nữa.wyHC MuốnVKKk tôiVKKk VKKkcho mộB2eGt kVKKkí B2eGvào đầudrHe wyHCkhông hảwyHC? VKKkAi vớiB2eG ai?”.

Tôi nhìndrHe VKKkanh jkXVcong wyHCmôi lênwyHC, njkXVói khVKKkoáy thêdrHem jkXVtiếng VKKknữa: drHe“Em VKKknói aB2eGi đwyHCó chứVKKk cóB2eG drHenói VKKkthầy đâVKKku. NwyHCgộ à!B2eG”, nóB2eGi VKKkxong tôwyHCi cắpB2eG cặdrHep quB2eGay B2eGlưng đjkXVi xuốnVKKkg bànVKKk drHebét nwyHCgồi hB2eGọc. SB2eGinh phùnB2eGg mjkXVang khVKKkoanh tadrHey thjkXVở dàdrHei, cwyHCòn coB2eGn béwyHC VKKkMy hdrHeết nhìVKKkn tôiwyHC rVKKkồi lạiB2eG nhìnjkXV VKKkanh chảB2eG hiểB2eGu gwyHCì cả.

Suốt bwyHCuổi B2eGhọc ndrHeỗi buwyHCồn chánjkXV cwyHCứ lVKKkơ mVKKkơ tB2eGrong tôiwyHC. HjkXVễ nhB2eGìn SinjkXVh tjkXVôi ldrHeại thấjkXVy B2eGnghèn nVKKkghẹn nơB2eGi cuốVKKkng drHehọng. SB2eGao B2eGmà chánjkXV gB2eGhê tB2eGa! wyHCCó ldrHeẽ lB2eGà ndrHegày chwyHCủ nhjkXVật tôB2eGi nênVKKk nVKKkgủ suốjkXVt wyHCcả jkXVngày. VìwyHC biếtVKKk đâujkXV B2eGtrong mjkXVơ tôwyHCi wyHCsẽ jkXVmơ jkXVthấy drHeanh drHevà jkXVtôi B2eGđi xeVKKkm phiwyHCm thìB2eG B2eGsao, B2eGnhư wyHCthế còjkXVn đượcVKKk hơB2eGn nhB2eGìn thjkXVấy jkXVcon bVKKké ấjkXVy cứjkXV lB2eGởn vởnwyHC bêB2eGn anh….

Khi nghdrHee tidrHeếng chuVKKkông wyHCreng, tôidrHe lB2eGà ngườB2eGi vdrHeọt jkXVra trB2eGước nhất.B2eG B2eGĐi B2eGvề wyHCcho lẹwyHC đểB2eG rdrHea quájkXVn ngdrHeồi nhVKKkâm nhdrHei VKKkđể “quên”VKKk bdrHeuồn. KhjkXVi tôB2eGi đdrHeang đjkXVể xB2eGe tjkXVôi thấywyHC B2eGthầy drHeLâm jkXVvà anjkXVh đứngjkXV nódrHei chuyệnwyHC drHeở wyHChành ladrHeng phòngB2eG giáoVKKk jkXVvụ jkXVra chiềuB2eG vuwyHCi vB2eGẻ lắm,jkXV cB2eGái wyHCnụ cjkXVười quyếndrHe rũVKKk đódrHe gijkXVờ tôijkXV tB2eGhấy ghéVKKkt kB2eGinh khủng.VKKk VớB2eGi drHeai cVKKkũng cườB2eGi jkXVđược. TôiVKKk B2eGthất tdrHehểu wyHCdẫn xjkXVe rB2eGa khỏidrHe chB2eGỗ B2eGgiữ, cwyHCúi mặtdrHe xuốnVKKkg đấtwyHC lắVKKkc đầujkXV chánjkXV nảndrHe rwyHCồi lẩmVKKk njkXVhẩm: “drHe CB2eGuối tuầnB2eG drHenày mjkXVình làmVKKk gB2eGì đâyVKKk, lạiwyHC đjkXVi rjkXVa jkXVquán cVKKkà phwyHCê vdrHeà ngồVKKki ngắmdrHe saB2eGo hả?wyHCHay vặdrHen máyjkXV lVKKkạnh B2eGtrong phòdrHeng vàVKKk cuB2eGốn mềnVKKk nwyHCằm ngủ?”drHe VKKkTên giữdrHe xB2eGe thấjkXVy twyHChái độdrHe jkXVtôi nVKKkhư thếjkXV jkXVcũng mdrHeắc cười,B2eG hắnjkXV cdrHehọc: “drHe SadrHeo B2eGvậy, thấB2eGt tìVKKknh hdrHeả cưwyHCng? CuốijkXV tuầwyHCn khônVKKkg aB2eGi đidrHe chơjkXVi vớiVKKk drHecưng hB2eGả?Anh điwyHC cdrHeho nè.”.wyHC ÁVKKk àB2eG! drHeDám chọcdrHe VKKkbà drHeà, bàB2eG đanjkXVg cơVKKkn VKKkđiên đâyVKKk. drHeMày tớidrHe sốjkXV rồi.B2eG NgVKKkhĩ thếdrHe wyHCtôi buôndrHeg thỏngwyHC hdrHeắn mộtwyHC câB2eGu: “Dạ,wyHC cámB2eG ơB2eGn lòngB2eG tốdrHet củaVKKk jkXVanh. AnB2eGh lB2eGo thdrHeu tiềnjkXV giữB2eG wyHCxe đijkXV, đVKKkừng drHeở đwyHCó rảnB2eGh rỗijkXV wyHClo wyHCcho ejkXVm, bảVKKko vVKKkệ wyHCla drHeanh bwyHCây giờ.drHe VKKkEm đaVKKkng vộijkXV, drHeanh vuB2eGi lònjkXVg VKKkthu tiềjkXVn gwyHCiữ drHexe nhjkXVanh jkXVlên chVKKkút đượcdrHe khôVKKkng?”. GãjkXV giữVKKk xVKKke cứngwyHC hjkXVọng nhìndrHe tôi,wyHC jkXVtức tốijkXV lắB2eGm ndrHehưng tjkXVất nhiB2eGên hắnwyHC khôwyHCng thjkXVể phảwyHCn bácjkXV gB2eGì. TôjkXVi đjkXVã qVKKkuá lịcjkXVh sự.

Gần rVKKka tớiVKKk wyHCcổng trưVKKkờng thdrHeì tôiVKKk jkXVnghe tijkXVếng wyHCthầy LâdrHem gọdrHei ýVKKk ớdrHei saB2eGu lVKKkưng: wyHC“ HwyHC, B2eGH. B2eGChờ chút!”.B2eG ThầydrHe B2eGchạy đếnjkXV gB2eGần tdrHeôi đứngwyHC thởVKKk dwyHCốc: drHe“ ThoắtjkXV cdrHeái ldrHeà thấydrHe rwyHCa tớB2eGi đâyVKKk rồidrHe. wyHCCái vVKKké hộidrHe VKKkchợ nãydrHe quêwyHCn lấydrHe B2eGnè.Một VKKkvé đB2eGi đưjkXVợc hdrHeai ngườiwyHC, ejkXVm dwyHCẫn bVKKkạn B2eGđi chdrHeo vdrHeui, tVKKkui cũndrHeg rB2eGủ bạnjkXV đwyHCi nữa.ĐidrHe quậywyHC cjkXVhơi đi,drHe thjkXVứ bdrHeảy cũnB2eGg kdrHehông bwyHCận gì.BậtdrHe míVKKk nB2eGghen, jkXVbạn twyHCui đẹpB2eG B2eGtrai lắm.”

Cái nàwyHCy làdrHem tB2eGôi hơiwyHC wyHCquê àdrHe nhaVKKk, ổngVKKk cB2eGứ wyHClàm nhưVKKk tôiwyHC thấyVKKk drHengười VKKkđẹp trB2eGai VKKknào cũnB2eGg nhảyjkXV vôVKKk vậyB2eG jkXVđó. MêdrHe đẹpwyHC tdrHerai tVKKkhì VKKkcũng phdrHeải cVKKkó mứcB2eG độVKKk cdrHehứ. MdrHeà thjkXVôi kVKKkệ! ThứwyHC bảydrHe họdrHec xonVKKkg, wyHCrảnh jkXVrỗi đwyHCi chơdrHei VKKkcho đdrHeỡ buồn.drHe VKKkVề nhB2eGà wyHCbuồn jkXVchán cũdrHeng vậyVKKk. TôwyHCi gVKKkật đVKKkầu nhVKKkưng lạidrHe nójkXVi dỗi:B2eG “drHe ĐượcB2eG, eB2eGm đi.jkXV wyHCMà ejkXVm đwyHCi twyHCại drHeem cB2eGhán tjkXVhôi, chứB2eG ôngB2eG bạjkXVn đVKKkẹp wyHCtrai cB2eGủa thầywyHC B2eGem khB2eGông quawyHCn jkXVtâm. VKKkEm đâujkXV drHecó VKKkbạ ngườwyHCi nàojkXV đẹpjkXV wyHCtrai màVKKk wyHCem drHecũng jkXVmê đâu.”
ThầyB2eG B2eGLâm gậtwyHC drHeđầu cưdrHeời vjkXVới tôi:jkXV “jkXV Rồi,B2eG jkXVrồi. BwyHCiết rồi,wyHC xdrHein ljkXVỗi. NóijkXV tómB2eG wyHClại drHelà jkXVcó đijkXV pwyHChải VKKkkhông? ĐúndrHeg VKKk7 giB2eGờ chờdrHe tuB2eGi ngaVKKky ởVKKk cổngjkXV hộidrHe drHechợ đó.VKKk NhớwyHC nghen…jkXV NhắwyHCc lạB2eGi lwyHCần nữwyHCa lwyHCà đúngjkXV B2eG7 drHegiờ jkXVđó…”, drHetôi drHecũng ừwyHC hửdrHe chVKKkào thầyVKKk rồijkXV lVKKkeo drHelên xB2eGe về….

Khi vềwyHC nhàB2eG, thB2eGấy mjkXVặt tôVKKki B2eGmẹ hwyHCoan hỉwyHC: “wyHCCon cưng,B2eG chdrHeủ VKKknhật đjkXVi lêB2eGn ôwyHCng NgVKKkoại wyHCdự jkXVđám giỗ.jkXV VKKkCậu PhúwyHC wyHCcon vB2eGề.”. VKKkTôi đámwyHC ỉuVKKk drHexìu “B2eG Dạ.”VKKk, rdrHeồi thB2eGưa mjkXVẹ đijkXV jkXVlên phòngwyHC, mẹjkXV nwyHChìn thVKKkeo tôdrHei ngjkXVơ ngác:B2eG “ConwyHC nhóB2eGc nàwyHCy lạdrHe jkXVthiệt, bìnVKKkh thườngjkXV nówyHC B2eGnghe drHecậu VKKkPhú vềdrHe làB2eG nhảjkXVy njkXVhõm VKKklên “quàB2eG coVKKkn đâu”,drHe mdrHeà nwyHCay tVKKkỉnh bwyHCơ vậjkXVy. MjkXVà mấdrHey ngàyjkXV nB2eGay VKKkthấy jkXVnó cưwyHC lơjkXV mơB2eG vậy,jkXV giốnVKKkg nwyHChư ngjkXVười chdrHeết rồB2eGi vVKKkậy á.”

Ba tB2eGôi wyHCmỉm cB2eGười nóiVKKk drHevới mẹ:drHe jkXV“ KB2eGệ VKKknó drHeđi eB2eGm, đidrHe VKKkhọc vềB2eG mệtwyHC VKKkmà. NgàwyHCy mdrHeai nóVKKk drHelại drHetưng bừngVKKk wyHCcho coi.”

Trời! jkXVBa mVKKkẹ ndrHeào cówyHC biếtwyHC tB2eGôi “VKKk I’mdrHe ijkXVn sorrodrHew drHeof jkXVlove (tôVKKki đjkXVang thấB2eGt tình)jkXV” đdrHeâu, cójkXV cònB2eG tâdrHem trạngdrHe nB2eGào wyHCmà đúB2eG đởjkXVn nhdrHeư mdrHeọi kdrHehi, B2eGmà ndrHeghe đếdrHen cậjkXVu PhúVKKk drHelại B2eGnhớ đếndrHe cáVKKki ôndrHeg SwyHCinh đó.drHe NgườVKKki đâudrHe drHemà giốngjkXV nhVKKkau twyHChế? B2eGTôi bậtwyHC máyB2eG wyHClên cdrHeheck maidrHel jkXVthì cậujkXV PhjkXVú tVKKkôi đandrHeg wyHConline liềndrHe bB2eGoom B2eGvào nóVKKki chjkXVuyện vớVKKki B2eGtôi: “jkXVCon àVKKk, cậB2eGu sắpVKKk vjkXVề. MajkXVi làjkXV lB2eGên mjkXVáy badrHey. B2eGChủ nhậB2eGt drHecậu gB2eGặp jkXVcon nB2eGhé. CódrHe quàjkXV chB2eGo cdrHeon VKKknè. CậdrHeu đandrHeg làVKKkm viVKKkệc, jkXVsẵn B2eGonline hVKKkỏi thăjkXVm cowyHCn chút.VKKk :&gdrHet; jkXV” wyHCTôi bdrHeật cười,jkXV lVKKkần nwyHCào vwyHCề B2eGmà cjkXVậu cjkXVhẳng jkXVcó qudrHeà chB2eGo tôi,drHe chỉjkXV cóVKKk drHetôi VKKklà chưawyHC cówyHC quwyHCà drHecho cVKKkậu thôjkXVi, nhưndrHeg drHetôi sB2eGẽ cốVKKk gắB2eGng VKKkkhi nB2eGào rãjkXVnh rỗiB2eG thìjkXV thiếtB2eG kếjkXV mộtB2eG cwyHCái lịchdrHe tặnB2eGg cậuB2eG mớwyHCi được.

Tôi đượVKKkc B2eGba VKKktrang jkXVbị jkXVcho máyB2eG drHevi twyHCính tdrHeừ rấVKKkt sớB2eGm nVKKkên chuyệdrHen jkXVvọc phầjkXVn mềwyHCm vớidrHe tôiwyHC B2eGlà mộtVKKk tB2eGhú jkXVtiêu khijkXVển khdrHeá wyHCư B2eGlà hayjkXV. jkXVNhờ wyHCnó màdrHe tôjkXVi điB2eG trưB2eGớc lũB2eG bạjkXVn drHeở twyHCrường ởB2eG khoảdrHen tdrHein họcB2eG vB2eGà B2eGlâu VKKklâu lạiwyHC ljkXVàm rộVKKk wyHClên wyHCchuyện buônjkXV bádrHen ảnB2eGh B2eGdo tB2eGôi thiếdrHet kếjkXV tVKKkheo đjkXVơn đặtjkXV hànB2eGg củawyHC VKKkchúng nVKKkó, vVKKkui lắjkXVm kia.

Tôi địnhdrHe sVKKkau khjkXVi wyHCtốt ngB2eGhiệp lớpdrHe VKKk12 jkXVnày sẽwyHC đijkXV thjkXVeo ngàdrHenh đồdrHe hjkXVọa B2eGvà tiếngVKKk AnVKKkh, tôVKKki thấyB2eG nwyHCgành đówyHC drHerất hợwyHCp vwyHCới tôi.

Tôi đVKKkánh trảdrHe lờiVKKk lạidrHe cdrHeậu: jkXV“ DạVKKk, cowyHCn cáVKKkm ơVKKkn B2eGcậu nhijkXVều. CậujkXV ơVKKki, mấyB2eG thdrHeáng wyHCnay ởdrHe trưjkXVờng cojkXVn họwyHCc drHeanh vB2eGăn drHecó B2eGông VKKkthầy giB2eGống cậuVKKk wyHClắm, khoảnB2eGg 8wyHC5 %wyHC. VKKkCó khjkXVi nàoB2eG VKKkổng làwyHC wyHCanh ejkXVm họwyHC wyHCvới cjkXVậu khônwyHCg? ;;)”.

“ GiốngB2eG jkXV85% hảVKKk cwyHCon drHe:-O VKKk? ỪjkXV B2eGnhiều khdrHei andrHeh B2eGem rdrHeơi rớtjkXV wyHCđâu khôngB2eG biết  MdrHeà đwyHCẹp traB2eGi giVKKkống cjkXVậu hả?drHe ChB2eGắc khôngVKKk bằVKKkng đVKKkâu nhỉ,VKKk cậB2eGu B2eGđẹp trjkXVai hdrHeơn. CwyHCon vôB2eG jkXVcoi kB2eGĩ lạiB2eG đi &nbspB2eG;) .GiỡnwyHC B2eGthôi. CjkXVon cjkXVhưa drHengủ hả?”.jkXV TôjkXVi ôjkXVm B2eGbàn phímB2eG cưB2eGời nắVKKkc nẻVKKk. CậuB2eG PhújkXV tôB2eGi ljkXVà ngwyHCười B2eGrất đẹpVKKk trjkXVai vVKKkà dễwyHC thương…wyHC nhưngB2eG dễwyHC thưVKKkơng thdrHeứ mấyVKKk trojkXVng nhàVKKk jkXVthì khônjkXVg biếdrHet, wyHCvì B2eGnhà tB2eGôi cóVKKk nhiềujkXV cậB2eGu dVKKkễ thươngB2eG lắmVKKk. MặVKKkc dVKKkù cậujkXV chB2eGỉ làVKKk cjkXVậu VKKkhọ, nhwyHCưng tìnhdrHe thươngdrHe cB2eGủa cậB2eGu đốB2eGi VKKkvới tB2eGôi thdrHeì khôngVKKk B2eGthua gìjkXV mấB2eGy ngườiB2eG drHecậu ruộtjkXV drHecả. TdrHeôi muốnB2eG gìwyHC cậVKKku cũngjkXV gửVKKki VKKkcho, wyHCnhà tVKKkôi gặpVKKk khówyHC khănB2eG gìdrHe cậuB2eG cũB2eGng gidrHeúp đỡ.

Khi tôVKKki còjkXVn nhỏwyHC, tôjkXVi hwyHCay ướcB2eG ndrHeếu códrHe ngjkXVười VKKkyêu thdrHeì VKKktôi cũngB2eG VKKkmơ ướB2eGc wyHCcó mộtdrHe ngưjkXVời wyHCgiống nhưB2eG cB2eGậu. ĐB2eGúng lwyHCà cầdrHeu đượcjkXV ưwyHCớc thấVKKky, gặVKKkp thìjkXV gặpVKKk drHerồi đwyHCó màdrHe đâudrHe B2eGcó dVKKkễ thB2eGương bằng.drHe ThậmVKKk chíjkXV làwyHC còVKKkn đáwyHCng ghéVKKkt, rấtVKKk đángdrHe ghét.

“ wyHCDạ wyHCcon B2eGsắp điwyHC ngVKKkủ đâB2eGy. VKKkCậu làwyHCm việjkXVc vjkXVui nhwyHCé. BữadrHe jkXVnào đưB2eGợc cowyHCn sẽdrHe gB2eGửi hìnhVKKk ổdrHeng cB2eGho drHecậu coVKKki. KwyHChông gidrHeống khônB2eGg ăVKKkn tiềnwyHC drHeB-) Oáp!jkXV!! GiờVKKk cVKKkon bdrHeuồn ngủwyHC VKKkquá (:B2eG| wyHC. CB2eGon odrHeff đây.B2eG HẹpjkXV gặwyHCp cậuVKKk cwyHChủ nhdrHeật.BB, G9”-TdrHeôi wyHCmỉm cưjkXVời đánhVKKk lạiwyHC. NhữjkXVng coB2eGn chữjkXV cwyHCủa cwyHCậu lạiwyHC lầnVKKk ljkXVượt hiệjkXVn rdrHea: “NwyHCgáp gìjkXV wyHCmà twyHCo tjkXVhế. NdrHehớ wyHCđưa tB2eGay cdrHehe miệngwyHC lạiB2eG jkXVkẻo jkXVruồi baB2eGy vô &nbsjkXVp;) B2eG. Ừ,B2eG drHebye cwyHCon, wyHCsao lũB2eG trẻB2eG badrHey gidrHeờ phjkXVát mjkXVinh wyHCra ngônjkXV ngVKKkữ chawyHCt lạwyHC qujkXVá vậydrHe, wyHCbb làVKKk drHebye wyHCbye, rồiB2eG GVKKk9 ljkXVà goodrHed nightdrHe. B2eGTiện nhỉ.”….

Tôi vừjkXVa đưaVKKk tjkXVay tjkXVắt drHemáy VKKkthì VKKkđiện thoạVKKki B2eGreng, tdrHeôi cầjkXVm wyHCmáy drHea B2eGlô thwyHCì tiwyHCếng cVKKkon TrVKKkâm vanB2eGg lêndrHe: “TaodrHe drHenè. drHeSao rVKKkồi, chủB2eG wyHCnhật wyHCđi wyHCcoi phiVKKkm vớiB2eG ảVKKknh phảidrHe khôVKKkng? SVKKkướng drHequá tB2eGa.”. TôiVKKk gằndrHe gdrHeiọng drHevới nóVKKk: B2eG“ RấVKKkt tiếcVKKk đãjkXV drHelàm màdrHey thấtwyHC vwyHCọng, nhVKKkưng chủB2eG B2eGnhật B2eGtao sẽVKKk đdrHei wyHClên VKKkông NgoạiB2eG dựjkXV wyHCđám wyHCgiỗ. CònB2eG drHetối đếnVKKk thìjkXV nằdrHem B2eGnhà hoặwyHCc qVKKkua mwyHCày cjkXVhơi. jkXVCòn ảnhdrHe VKKkhả, quwyHCên đi.”

“ HujkXVh??? DVKKkzậy lVKKkà VKKksao? MàwyHCy cówyHC védrHe rồijkXV VKKksao lạiVKKk nVKKkằm nhà?”-jkXV TrâB2eGm ngB2eGạc nhiêndrHe hỏiVKKk lạiwyHC. TôdrHei đoB2eGán drHelà cáiwyHC B2eGmặt nódrHe ldrHeúc VKKknày khVKKkông khVKKkác vớiwyHC cáiwyHC muỗngdrHe B2eGlà mB2eGấy, vìdrHe nVKKkó ưaB2eG njkXVghệch mặtVKKk B2eGra B2eGmỗi kwyHChi ngạcdrHe nhiên.

Tôi bjkXVèn kwyHCể từVKKk đầjkXVu jkXVtới đjkXVuôi wyHCcho nB2eGó nwyHCghe chuyB2eGện mấyVKKk nawyHCy drHetôi chưB2eGa B2eGcó dịpjkXV drHekể vìB2eG kwyHChông VKKkqua lớjkXVp nóB2eG chơiVKKk. TwyHCuy TrwyHCâm làwyHC bB2eGạn tVKKkhân củawyHC B2eGtôi nhưnB2eGg ldrHeại khôdrHeng chudrHeng lớp,drHe jkXVkể wyHCra twyHChì TdrHerâm B2eGvà tôiwyHC cũngVKKk cóVKKk duyjkXVên B2eGkì ndrHegộ rjkXVất lạ,wyHC tjkXVôi biếtVKKk wyHCnó làB2eG wyHCbạn củajkXV bạndrHe cdrHeùng wyHCbàn drHevới tB2eGôi đầB2eGu nB2eGăm lớB2eGp jkXV11, nhưnjkXVg tôijkXV quewyHCn nB2eGó troB2eGng mộtjkXV B2eGdịp VKKkca nhạjkXVc củjkXVa trườdrHeng, drHenói chuyjkXVện hạwyHCp B2eGquá nêdrHen VKKk“kết díndrHeh” nhwyHCau từVKKk đấy.VKKk (TíndrHeh chVKKko đjkXVến naB2eGy thìwyHC TrâwyHCm vàVKKk tôjkXVi đB2eGã drHechơi đượcVKKk bdrHeảy B2eGnăm rồi,B2eG B2eGvà chuyệndrHe củdrHea drHetôi B2eGvà SiVKKknh ngàyVKKk đdrHeó thwyHCì ndrHeó vàjkXV thầyVKKk LâVKKkm B2eGlà wyHChai ngưwyHCời “rắpVKKk tâmVKKk drHevun vjkXVén” )

Vừa ngdrHehe tôijkXV VKKkkể hếdrHet, ndrHeó hétVKKk tB2eGrong điệdrHen thoạiB2eG làdrHem thôiwyHC B2eGmuốn thủdrHeng B2eGmàng nhĩ:VKKk jkXV“ wyHCTrời VKKkơi !jkXV!!! drHeNgốc tửdrHe! B2eGMày cójkXV điêB2eGn kwyHChông vậy?”wyHC. TjkXVôi lấmB2eG ldrHeét lVKKkí jkXVnhí: “VKKk Hic…drHe tạiwyHC cB2eGon nhỏdrHe kidrHea khôjkXVng biwyHCết B2eGđiều, đB2eGâu phảijkXV B2eGtại tB2eGao. TB2eGao bịB2eG tB2eGhầy drHeLâm nhéB2eGo, giờwyHC tớdrHei wyHCmày chửiB2eG nữaVKKk hả?B2eG wyHCThôi bwyHCỏ qjkXVua đi,drHe jkXVthầy LwyHCâm B2eGrủ thứVKKk bảyVKKk nàyjkXV đVKKki chB2eGơi. MàVKKky VKKkđi nhwyHCa, vìB2eG VKKktao cóB2eG véjkXV đdrHei chwyHCo hawyHCi người,jkXV thVKKkầy LâmVKKk cũngjkXV rủjkXV VKKkbạn. NgVKKkhe nóVKKki bạjkXVn jkXVổng đẹpdrHe VKKktrai lắm.B2eG”, tjkXViếng TrâwyHCm cườijkXV khúwyHCc khíchjkXV: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….