You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thChu5ứ năm3FcC, tiL72ôi v3FcCừa đặnFtrt ch3FcCân Chu5lên bậcChu5 cửChu5a lnFtrớp teJjjhì đãChu5 ng3FcChe tiếngeJjj béeJjj M3FcCy nũ3FcCng nịnFtru: “ThnFtrầy ơi.ThầyChu5 rảeJjjnh eJjjhông? ThnFtrầy đChu5i cnFtroi phChu5im veJjjới BéChu5 MnFtry neJjjha. Chu5Vì bnFtré iL72My kheJjjông rủ3FcC đượ3FcCc aeJjji cả.”.iL72 iL72Rồi eJjjtiếng SinnFtrh đáiL72p t3FcCrả Chu5hơi eJjjngập ng3FcCừng: “Chu5Sao áceJjj vậy?3FcC nFtrBé MeJjjy dễeJjj thươngnFtr vậyChu5 màChu5 khôeJjjng aiL72i đi…nFtr cnFtrho thầeJjjy Chu5năm phúeJjjt đểnFtr sunFtry iL72nghĩ nha.nFtr”. TôeJjji reJjjáng Chu5đứng chnFtrờ đợiiL72 n3FcCghe iL72câu eJjjtrả lờiChu5 củaChu5 SinnFtrh rnFtrồi m3FcCới veJjjào lớChu5p, iL72cứ teJjjrả lờeJjji liL72à “t3FcChầy eJjjbận” ciL72ho tônFtri đi3FcC, đừngeJjj t3FcCrả leJjjời câueJjj nào3FcC khác. 

“Ừ, eJjjcuối t3FcCuần nànFtry thầyiL72 3FcCcũng k3FcChông bậ3FcCn. ThầyiL72 seJjjẽ điiL72 vớieJjj béChu5 My.”,Chu5 cnFtron beJjjé eJjjMy re3FcCo lêneJjj nhưeJjj bắiL72t đượcnFtr và3FcCng: 3FcC“Hoan heJjjô, cámiL72 ơeJjjn thầy.3FcC” Mộ3FcCt iL72câu nFtrtrả lờiiL72 khnFtruyến miL72ãi 3FcCthêm nụnFtr cư3FcCời đẹnFtrp nh3FcCư Chu5mơ đãnFtr eJjjlàm tnFtrôi choánChu5g Chu5váng. iL72Lại thêChu5m mChu5ột “cnFtrú sốceJjj kineJjjh d3FcCị” nữa.eJjj CoeJjjn béChu5 đánChu5g ghétnFtr, iL72nó thiL72iệt eJjjlà 3FcCmưu mnFtra Chu5chước quỷeJjj, nnFtró eJjjdám “3FcCphỗng taiL72y trên”nFtr củaChu5 tôi…3FcC neJjjó sẽChu5 biế3FcCt nFtrtay tôi…iL72 tôieJjj ghéChu5t nó3FcC… tiL72ôi cămeJjj thiL72ù nó…tôi…eJjj CeJjjái “iL72ông giChu5à” ấiL72y cũ3FcCng dởiL72 hơChu5i nữa,eJjj nghĩnFtr nFtrthế nàeJjjo 3FcCmà lạiL72i nhận3FcC leJjjời neJjjó thế?Chu5 Cò3FcCn tôiChu5 điL72ây 3FcCbỏ Chu5cho Chu5ai? T3FcCôi ghé3FcCt cảeJjj haiL72i người…
TeJjjôi 3FcCkhông định3FcC vào3FcC họcnFtr eJjjngày Chu5hôm neJjjay eJjjđâu, nhì3FcCn iL72hai nnFtrgười đChu5ó mắc3FcC cnFtrông lChu5ên 3FcCtăng nFtrxông điêChu5n eJjjbất tửiL72 lắm.Chu5 3FcCĐi viL72ề chiL72o iL72yên 3FcCchuyện. Ngh3FcCĩ vnFtrậy tôeJjji liChu5ền qeJjjuay leJjjưng Chu5đi xuố3FcCng ciL72ầu thaiL72ng, eJjjđang đ3FcCi lữniL72g thnFtrững eJjjthì Chu5thầy Lâm3FcC từeJjj đâuChu5 iL72ra veJjjỗ vànFtro iL72vai nFtrtôi cnFtrái bộp,3FcC tiL72hầy nnFtrhe rChu5ăng: “CheJjjào họeJjjc t3FcCrò cưng,Chu5 enFtrm tínhChu5 trốn3FcC heJjjọc hả?”,nFtr tôiL72i dChu5òm thầyiL72 cChu5ố nChu5én bựceJjj dọciL72 3FcCtươi cười:eJjj “eJjj TriL72ốn r3FcCồi iL72mất queJjjà saeJjjo. iL72Em đeJjji 3FcCmua nước3FcC tChu5hôi mChu5à.”. NiL72ghe tớieJjj veJjjụ Chu5quà eJjjcáp eJjjthầy LâmiL72 ch3FcCau màiL72y: “HọcnFtr 3FcCtrò 3FcCthảo ghnFtrê nhỉChu5. ThầnFtry điiL72 vềnFtr hổn3FcCg hnFtrỏi 3FcChan iL72gì màiL72 đ3FcCòi qnFtruà rồ3FcCi. MeJjjà thôeJjji, co3FcCn 3FcCnít, knFtrhông Chu5chấp. Nè”.

Thầy lụcChu5 cặp3FcC Chu5đưa 3FcCcho 3FcCtôi miL72ột ceJjjái vChu5òng mnFtrộc gnFtrỗ, mChu5ột iL72cái đ3FcCĩa CeJjjD nFtrcủa TradChu5emark. TháiL72nh tnFtrhần ơi!3FcC iL72ái CeJjjD iL72này tôieJjj 3FcClùng t3FcCìm khắpnFtr tiL72hành phốeJjj 3FcCmà không3FcC 3FcCthấy nFtrmà n3FcCay c3FcCó rồieJjj, s3FcCung sướngeJjj quChu5á. nFtrTôi 3FcCôm iL72siết 3FcCcái Chu5CD tro3FcCng eJjjtay lả3FcCm nhảm:nFtr “OhiL72 3FcCmy gnFtrod, mnFtry nFtrgod. ĐeJjjồ hiếeJjjm, đnFtrồ hiếm.3FcC CáChu5m ơnFtrn thầy,3FcC thầyiL72 numbeeJjjr onnFtre.”, t3FcChầy cười3FcC h3FcCa hảeJjj iL72xoa 3FcCđầu tôinFtr: “Được,Chu5 nnFtrumber Chu5one thChu5ì được.3FcC eJjjÀ! CChu5òn nFtrcó h3FcCai cáieJjj veJjjé đinFtr nFtrhội chợ3FcC 3FcCnè. ChChu5o iL72em luô3FcCn, iL72rủ nFtrai t3FcChì rủ.”

Vừa nFtrnghe 3FcCtới nFtrhai cáiL72i 3FcCvé làChu5m tôinFtr lạinFtr liênnFtr tưởngChu5 cảnhChu5 kh3FcCi niL72ãy, nồeJjjng độnFtr máChu5u đChu5iên ceJjjủa tôChu5i lạiChu5 c3FcChạy ngượciL72 nFtrlên. NgaChu5y lậnFtrp tứciL72 tônFtri cầChu5m đĩanFtr eJjjCD lẫiL72n cánFtri nFtrvòng, mChu5ấy cáiL72i véChu5 đnFtrưa eJjjlại cChu5ho thnFtrầy Lâ3FcCm, ca3FcCu 3FcCcó: Chu5“Em nFtrtrả theJjjầy hếtChu5 nChu5è. GiờnFtr eeJjjm đnFtri viL72ề đâeJjjy. TrnFtrốn họChu5c hôChu5m eJjjnay liL72uôn. Điên3FcC rồi,Chu5 quê3FcC rồinFtr.”. CnFtrái tháiL72i đeJjjộ kChu5ì Chu5quặc củaeJjj t3FcCôi lChu5àm tChu5hầy Lâm3FcC khiL72ông hiiL72ểu m3FcCô 3FcCtê gì3FcC iL72hết, nFtrthầy k3FcChệ nnFtrệ x3FcCách đống3FcC quàChu5 chạiL72y theChu5o tôi:nFtr “3FcCÊ, ênFtr. GiL72ì eJjjkì vậChu5y? EeJjjm bịChu5 hiL72âm heJjjả? TueJjji quýnheJjj chếtnFtr beJjjây giờ.3FcC RChu5éo munFtra eJjjquà eJjjcho đã3FcC Chu5giờ Chu5không liL72ấy lànFtr siL72ao?”, iL72sẵng cơiL72n điêeJjjn đanChu5g nFtrcuồn ceJjjuộn tiL72ôi nFtrquay lại3FcC tiL72rút giậ3FcCn nFtrlên 3FcCthầy luôn,Chu5 tôiiL72 iL72quay nFtrlại nFtrgắt: “Chu5Ừ đấy,3FcC eChu5m hâmiL72, nFtrem điênnFtr. Chu5Em ghétnFtr Chu5cái ô3FcCng đ3FcCó, 3FcCem g3FcChét ceJjjon béeJjj iL72đó, nFtrem giL72hét thầChu5y nFtrluôn. EnFtrm về…nFtrVĩnh biệt…”.

Thầy LâiL72m đunFtrổi Chu5theo nắm3FcC iL72dây cặnFtrp tChu5ôi 3FcCkéo liL72ại: “nFtrÊ eJjj, vừaeJjj phảChu5i iL72thôi nh3FcCa. TuiL72i là3FcCm gìeJjj Chu5mà ghéeJjjt tui3FcC? 3FcCEm iL72đang giậ3FcCn Chu5ai iL72mà điêChu5n dữiL72 vậyeJjj? iL72Cái ôngiL72 teJjjhầy SiL72inh eJjjđó hả?nFtr NgồiChu5 Chu5xuống kiL72ể Chu5tui ngh3FcCe.”. NóieJjj xeJjjong, tChu5hầy cầChu5m dnFtrây eJjjcặp ké3FcCo tôiiL72 ngChu5ồi xuốn3FcCg châeJjjn cnFtrầu thaeJjjng. SẵnnFtr đaiL72ng có3FcC ngườ3FcCi cầnChu5 iL72chia sẻ,nFtr tôiChu5 eJjjphun Chu5ra mộtnFtr tràng3FcC cheJjjo hạiL72 h3FcCỏa. SChu5au khiL72i Chu5nghe xnFtrong Chu5câu chuyeJjjện 3FcCthầy Chu5Lâm niL72hìn tô3FcCi iL72mỉm cườiChu5 vChu5ỗ viL72ai nFtran ủinFtr: “ThuaeJjj keChu5o niL72ày bàeJjjy iL72keo khác.iL72 ĐừnChu5g nFtrnản nFtrchí… 3FcCnhưng cóiL72 điiL72ều…”, tôinFtr niL72hìn thnFtrầy lạ3FcC 3FcClẫm: eJjj“Nhưng snFtrao hảeJjj thầy?”.ThầyChu5 LâiL72m canFtru mặtChu5 lChu5ại iL72đưa ha3FcCi Chu5tay eJjjvéo haeJjji eJjjmá tô3FcCi lèmnFtr bèm3FcC: “CnFtrái tộiiL72 ngố3FcCc 3FcClà iL72một 3FcCnè. Cái3FcC tộChu5i vônFtr duyênnFtr, dnFtrám teJjjrút gChu5iận lên3FcC tunFtri liL72à eJjjhai nFtrnè, vàeJjj nFtrđiên khù3FcCng eJjjlà baeJjj. ChừeJjja chư3FcCa?”, nFtrvì eJjjđau 3FcCmà tChu5ôi liL72a oiL72ai Chu5oái: “Ối,3FcC đa3FcCu quá!!nFtr! 3FcCTha iL72cho emChu5. EeJjjm chiL72ừa rồi,eJjj enFtrm chừaChu5 rồi.”.

Khi 3FcCthầy LâmnFtr b3FcCỏ taeJjjy eJjjra, tôChu5i ngồieJjj đưaChu5 taChu5y Chu5xoa xoChu5a iL72hai máiL72 đầynFtr nhữngeJjj vếChu5t đỏ3FcC phụniL72g phịueJjj: “ThầChu5y ác3FcC cònFtrn hơneJjj SnFtrinh neJjjữa, nhChu5éo đChu5au 3FcCquá. UnFtri daChu5! 3FcCEm ngốciL72 cheJjjỗ n3FcCào?”. ThầynFtr nFtrLâm theChu5o tnFtrhói Chu5quen đưeJjja iL72tay mieJjjết cằm:eJjj “LạiChu5 nFtrcòn khô3FcCng nữaeJjj heJjjả? TựeJjj dưnnFtrg Chu5đem ciL72ho cChu5on béChu5 MeJjjy đChu5ó cnFtrái v3FcCé 3FcClàm iL72gì?”, nFtrtôi điL72ưa nFtrtay lêChu5n 3FcCgãi đầu:iL72 “iL72Em đChu5âu có3FcC ngờeJjj ciL72on nhiL72ỏ đóiL72 đúChu5ng túeJjjyp “tựeJjj n3FcChiên n3FcChư ngườiiL72 HChu5à NộiiL72” đnFtrâu?”. eJjjVừa lúChu5c đó3FcC chueJjjông riL72eng lêiL72n, Chu5thầy kéoeJjj tChu5ôi đẩynFtr eJjjvề phíaiL72 cầ3FcCu thanChu5g bảiL72o: “ThôeJjji tớiiL72 gi3FcCờ họChu5c rồi,Chu5 3FcCđi họciL72 đChu5i.Chuồn leJjjà biếteJjj nFtrtay tui.”

Chương 16

Thẻ:thua tnFtrhay Chu5em yeChu5u anh

Nhác tnFtrhấy 3FcCmặt tôi,3FcC eJjjcon bénFtr Chu5My đãiL72 3FcClăng xăneJjjg: “Chu5Chị ơiL72i, eeJjjm mờinFtr tnFtrhầy iL72đi. TheJjjầy đồngeJjj ýnFtr rồinFtr đeJjjấy ch3FcCị ạ.iL72”, t3FcCôi nhChu5ìn nóeJjj mỉmiL72 cười3FcC à3FcC iL72lên 3FcCmột eJjjcâu rChu5a chiều3FcC ngạnFtrc nFtrnhiên nFtrlắm. CoeJjjn quỷ…3FcC tiL72a nFtrbẻ cổnFtr mi…lại3FcC eJjjcòn khiL72oe nữnFtra hnFtrả? iL72Mới dằiL72n đưChu5ợc cơeJjjn tứcnFtr eJjjxong, gnFtriờ nóiL72 lạiChu5 “quạt”3FcC cheJjjo bùnnFtrg lên.3FcC NgheJjje nó3FcC Chu5líu eJjjlo mànFtr lònFtrng 3FcCtôi ngiL72hẹn ngào.MìnnFtrh quảnFtr lànFtr điên3FcC, 3FcCvừa điênnFtr nFtrvừa ngốc!Chu5 Chu5Nó 3FcCthì vueJjji rồinFtr eJjjchủ nhiL72ật đượcnFtr eJjjđi xiL72em iL72phim vớinFtr SinFtrnh còn3FcC mìiL72nh 3FcClại nằm3FcC nhiL72à…chán ngắt.

Sinh cũnChu5g “khônnFtrg biết”nFtr iL72nỗi lòngnFtr của3FcC 3FcCtôi, a3FcCnh viL72ui iL72vẻ đếniL72 b3FcCên eJjjtôi mỉmiL72 cười:Chu5 nFtr“ ChủnFtr neJjjhật đ3FcCi xeJjjem eJjjphim sướng3FcC ha.”iL72 Tô3FcCi eJjjcười nChu5hạt thếnFtrch đeJjjáp lChu5ại aniL72h: “Vâng!nFtr NhưnnFtrg sướnChu5g điL72âu bChu5ằng a3FcCi kiL72ia, điL72i iL72hai m3FcCình mớnFtri viL72ui. TeJjjhế màeJjj d3FcCám bảo3FcC eJjjcô AeJjjn khiL72ông rảnnFtrh iL72cuối tuần3FcC ceJjjơ đấy.”eJjj. NChu5ghe tôiChu5 niL72ói nFtrmóc nónFtri miL72ỉa Chu5thế, aiL72nh c3FcCau mặnFtrt lư3FcCờm tôeJjji: “Lạ3FcCi ănnFtr nó3FcCi kiL72iểu iL72đó nFtrnữa. MiL72uốn tChu5ôi chnFtro Chu5một kí3FcC vàoiL72 đầueJjj khôniL72g hả?3FcC iL72Ai vớ3FcCi ai?”.

Tôi nhìn3FcC a3FcCnh cnFtrong meJjjôi lnFtrên, nónFtri khonFtráy thnFtrêm tiếiL72ng eJjjnữa: “nFtrEm iL72nói anFtri đ3FcCó chứChu5 cChu5ó iL72nói eJjjthầy đâu.eJjj iL72Ngộ àChu5!”, nóinFtr xo3FcCng tiL72ôi cắeJjjp cặnFtrp eJjjquay lưnChu5g Chu5đi x3FcCuống bànnFtr Chu5bét ngồiiL72 họcnFtr. SinFtrnh phùnChu5g manFtrng khoiL72anh taChu5y eJjjthở dànFtri, eJjjcòn nFtrcon beJjjé MeJjjy hếteJjj nChu5hìn tiL72ôi Chu5rồi lạinFtr nheJjjìn aiL72nh iL72chả hiL72iểu 3FcCgì cả.

Suốt buổeJjji nFtrhọc 3FcCnỗi bueJjjồn chán3FcC nFtrcứ lơ3FcC mơiL72 tChu5rong iL72tôi. HễnFtr nhìiL72n SinnFtrh tiL72ôi lại3FcC theJjjấy nghèneJjj ngChu5hẹn nơinFtr cunFtrống họng.3FcC SnFtrao mà3FcC chániL72 Chu5ghê nFtrta! CnFtró lẽ3FcC liL72à ngeJjjày chChu5ủ 3FcCnhật teJjjôi iL72nên eJjjngủ suốtiL72 cảeJjj ngày.nFtr VìnFtr biếtChu5 đâuChu5 tro3FcCng meJjjơ tôiL72i sẽiL72 miL72ơ thấynFtr aiL72nh eJjjvà t3FcCôi 3FcCđi xiL72em phi3FcCm theJjjì 3FcCsao, nhnFtrư 3FcCthế cònnFtr đượceJjj hơn3FcC nheJjjìn teJjjhấy nFtrcon b3FcCé Chu5ấy cứ3FcC iL72lởn vChu5ởn bêiL72n anh….

Khi nnFtrghe tiChu5ếng cheJjjuông 3FcCreng, tChu5ôi làiL72 n3FcCgười vọteJjj rnFtra 3FcCtrước 3FcCnhất. nFtrĐi về3FcC chChu5o eJjjlẹ đểeJjj 3FcCra queJjján ngồinFtr nhâm3FcC nnFtrhi đnFtrể iL72“quên” bChu5uồn. Kh3FcCi Chu5tôi đaeJjjng đểiL72 xnFtre tôiChu5 tChu5hấy thầeJjjy LiL72âm vàiL72 anChu5h đứeJjjng nChu5ói cheJjjuyện ởeJjj hànFtrnh lannFtrg phò3FcCng 3FcCgiáo vChu5ụ reJjja chiềuiL72 v3FcCui vẻeJjj lắeJjjm, cái3FcC niL72ụ cườiChu5 quyếnChu5 rChu5ũ đChu5ó gi3FcCờ tiL72ôi thấeJjjy giL72hét k3FcCinh khủiL72ng. VớChu5i iL72ai cChu5ũng cườiiL72 Chu5được. TChu5ôi thất3FcC thểu3FcC 3FcCdẫn nFtrxe eJjjra khỏiL72i Chu5chỗ eJjjgiữ, eJjjcúi mặtnFtr xu3FcCống đấtnFtr 3FcClắc đầu3FcC c3FcChán iL72nản rồiChu5 lẩnFtrm eJjjnhẩm: “eJjj CiL72uối tuầ3FcCn nàynFtr mìnhiL72 nFtrlàm gìeJjj đây,eJjj lChu5ại đi3FcC 3FcCra qu3FcCán ciL72à Chu5phê vàiL72 ng3FcCồi ngắnFtrm iL72sao hả?Hay3FcC vặnChu5 miL72áy lạ3FcCnh tr3FcCong phòngChu5 Chu5và eJjjcuốn eJjjmền nằmeJjj ngủ?”nFtr TeJjjên giữChu5 x3FcCe thấiL72y theJjjái độeJjj tChu5ôi nChu5hư tiL72hế iL72cũng mắceJjj cười,iL72 hắniL72 chọceJjj: “3FcC iL72Sao vậy,iL72 thấteJjj tnFtrình hảChu5 c3FcCưng? CunFtrối Chu5tuần kh3FcCông anFtri đChu5i eJjjchơi vớiiL72 cưeJjjng hả?A3FcCnh điChu5 eJjjcho nè.”.3FcC 3FcCÁ à!nFtr iL72Dám eJjjchọc biL72à àiL72, biL72à đangiL72 Chu5cơn điêChu5n đây.iL72 MeJjjày tChu5ới snFtrố rồ3FcCi. NghĩeJjj thnFtrế nFtrtôi buôn3FcCg teJjjhỏng heJjjắn mộtChu5 câueJjj: “Dạ,nFtr ceJjjám ơ3FcCn lònChu5g tốtiL72 của3FcC anhiL72. AnFtrnh liL72o tChu5hu tiền3FcC Chu5giữ xeJjje đ3FcCi, đừiL72ng ở3FcC đóiL72 rảnh3FcC rỗnFtri eJjjlo chChu5o emnFtr, bảoeJjj veJjjệ lChu5a a3FcCnh eJjjbây Chu5giờ. EeJjjm đ3FcCang vộiL72i, aniL72h nFtrvui lòChu5ng teJjjhu ti3FcCền g3FcCiữ 3FcCxe nhaneJjjh lêneJjj c3FcChút đượceJjj không?”.Chu5 GnFtrã gChu5iữ nFtrxe cứngChu5 họng3FcC nh3FcCìn tChu5ôi, tứcnFtr tiL72ối 3FcClắm nhChu5ưng tất3FcC nhiL72iên hắiL72n khô3FcCng thểiL72 3FcCphản 3FcCbác gì.iL72 Chu5Tôi đnFtrã eJjjquá lịciL72h sự.

Gần Chu5ra t3FcCới nFtrcổng trưnFtrờng nFtrthì tôinFtr ngheJjje Chu5tiếng thầiL72y nFtrLâm giL72ọi ýeJjj ớiiL72 iL72sau lưnnFtrg: Chu5“ H3FcC, nFtrH. eJjjChờ chútiL72!”. Th3FcCầy chạy3FcC đếnnFtr 3FcCgần tôi3FcC 3FcCđứng tnFtrhở dốc:iL72 “Chu5 T3FcChoắt cáeJjji 3FcClà thấyeJjj rChu5a eJjjtới eJjjđây rồi.Chu5 CáieJjj vChu5é hộieJjj ciL72hợ nãyeJjj quêeJjjn lấyeJjj nè.MiL72ột véiL72 điL72i đượ3FcCc h3FcCai nnFtrgười, e3FcCm dnFtrẫn iL72bạn nFtrđi ch3FcCo iL72vui, Chu5tui cũniL72g reJjjủ bạChu5n đeJjji Chu5nữa.Đi quậeJjjy 3FcCchơi đi,3FcC nFtrthứ bả3FcCy ceJjjũng knFtrhông b3FcCận gì.BậteJjj miL72í ngiL72hen, bChu5ạn tChu5ui đẹpChu5 tChu5rai lắm.”

Cái nàyChu5 liL72àm iL72tôi hiL72ơi quêChu5 3FcCà nnFtrha, ổngnFtr cứChu5 3FcClàm eJjjnhư t3FcCôi tChu5hấy iL72người đẹp3FcC traChu5i 3FcCnào cũng3FcC nhiL72ảy v3FcCô vậyChu5 đóeJjj. MêeJjj nFtrđẹp tiL72rai 3FcCthì cũneJjjg phảChu5i cnFtró mức3FcC Chu5độ 3FcCchứ. Chu5Mà theJjjôi iL72kệ! ThứiL72 eJjjbảy họChu5c xongnFtr, rản3FcCh rỗieJjj đeJjji chơi3FcC ceJjjho đỡ3FcC buồn.Chu5 Chu5Về 3FcCnhà buồnnFtr cháiL72n cũngnFtr Chu5vậy. nFtrTôi gậtiL72 đầ3FcCu n3FcChưng lạiChu5 nónFtri iL72dỗi: iL72“ ĐưChu5ợc, eeJjjm đi.iL72 MChu5à eeJjjm đieJjj iL72tại iL72em cháiL72n tiL72hôi, ceJjjhứ ôiL72ng bạiL72n đẹpnFtr iL72trai của3FcC nFtrthầy eChu5m khô3FcCng qu3FcCan tâmnFtr. EChu5m đâu3FcC eJjjcó b3FcCạ ngườnFtri nàoChu5 đẹp3FcC traChu5i màChu5 eeJjjm cChu5ũng Chu5mê đâu.”
ThầyChu5 LeJjjâm iL72gật iL72đầu cườiChu5 vChu5ới tnFtrôi: Chu5“ RồiChu5, rồi.eJjj BnFtriết riL72ồi, xiL72in lỗiChu5. NóiChu5 tómnFtr lạiiL72 Chu5là 3FcCcó điiL72 piL72hải eJjjkhông? Đúng3FcC eJjj7 giL72iờ chờ3FcC tuiL72i n3FcCgay iL72ở iL72cổng hộiChu5 chợeJjj iL72đó. Nh3FcCớ nghe3FcCn… NhnFtrắc lạeJjji 3FcClần nữaeJjj làChu5 đúnFtrng iL727 giờChu5 đó…”,Chu5 tôinFtr Chu5cũng ừiL72 hửnFtr cChu5hào thầynFtr 3FcCrồi lnFtreo lênnFtr xeJjje về….

Khi nFtrvề nhnFtrà, tChu5hấy mặtChu5 tôi3FcC mẹnFtr hoaiL72n hỉ:eJjj “iL72Con ceJjjưng, iL72chủ n3FcChật đnFtri lên3FcC ônFtrng NgoạieJjj deJjjự đnFtrám giiL72ỗ. Cậu3FcC PeJjjhú 3FcCcon về.”.nFtr TôiChu5 đámiL72 ỉChu5u eJjjxìu nFtr“ DạiL72.”, rồinFtr thưaChu5 m3FcCẹ eJjjđi lênnFtr phònnFtrg, mẹChu5 nChu5hìn Chu5theo tôiL72i ngơeJjj iL72ngác: “C3FcCon nhóeJjjc nàyChu5 lạChu5 thiệteJjj, bìnChu5h thườngiL72 nnFtró nghiL72e cnFtrậu eJjjPhú về3FcC leJjjà nh3FcCảy nhõmeJjj l3FcCên “quàiL72 conFtrn eJjjđâu”, mnFtrà iL72nay tỉnhChu5 3FcCbơ vậyChu5. MiL72à mấyeJjj ngà3FcCy naiL72y thấyiL72 nnFtró cChu5ư 3FcClơ mơChu5 vậy,Chu5 giố3FcCng nhnFtrư ngườ3FcCi chnFtrết rồiL72i vậChu5y á.”

Ba iL72tôi mChu5ỉm cườiL72i nói3FcC v3FcCới Chu5mẹ: iL72“ iL72Kệ iL72nó đieJjj eeJjjm, iL72đi họcnFtr vềiL72 mệt3FcC mà.Chu5 N3FcCgày maChu5i nFtrnó leJjjại eJjjtưng bừ3FcCng cnFtrho coi.”

Trời! eJjjBa mẹiL72 3FcCnào c3FcCó b3FcCiết Chu5tôi “Chu5 3FcCI’m ieJjjn sornFtrrow Chu5of lnFtrove (teJjjôi Chu5đang thấtnFtr tìnhChu5)” đ3FcCâu, eJjjcó cnFtròn tâmnFtr trạngChu5 nàeJjjo màChu5 đúnFtr đởeJjjn nChu5hư mnFtrọi khChu5i, Chu5mà nghChu5e đến3FcC cậuChu5 PhiL72ú liL72ại nhớ3FcC đếnnFtr eJjjcái Chu5ông SChu5inh đónFtr. NgnFtrười đâunFtr m3FcCà giốnFtrng 3FcCnhau thếnFtr? TôeJjji bậiL72t máChu5y eJjjlên Chu5check iL72mail t3FcChì nFtrcậu PeJjjhú tônFtri điL72ang onChu5line liChu5ền bnFtroom viL72ào nChu5ói chuyệnFtrn với3FcC tôiiL72: “ConnFtr à,Chu5 cậu3FcC sChu5ắp eJjjvề. MnFtrai Chu5là lênnFtr má3FcCy baiL72y. ChủChu5 n3FcChật cậuChu5 nFtrgặp nFtrcon nhé.iL72 CChu5ó quà3FcC iL72cho c3FcCon nèChu5. Chu5Cậu đangChu5 làeJjjm vi3FcCệc, sẵn3FcC Chu5online hỏChu5i thămnFtr ciL72on ceJjjhút. nFtr:> iL72” eJjjTôi beJjjật cười,iL72 lầChu5n 3FcCnào vềnFtr màiL72 cậueJjj chChu5ẳng cChu5ó quà3FcC ceJjjho tôChu5i, chỉnFtr ciL72ó tôinFtr liL72à c3FcChưa nFtrcó iL72quà Chu5cho cậunFtr eJjjthôi, neJjjhưng tôeJjji seJjjẽ cốiL72 gắng3FcC khnFtri nàoeJjj rãnhnFtr r3FcCỗi thnFtrì thiếtnFtr kChu5ế mộteJjj cáieJjj liL72ịch 3FcCtặng cậnFtru mớiiL72 được.

Tôi nFtrđược Chu5ba iL72trang bịiL72 ceJjjho máiL72y veJjji tínnFtrh iL72từ rấiL72t sớeJjjm nênFtrn chuynFtrện iL72vọc phChu5ần eJjjmềm với3FcC tChu5ôi liL72à mộtiL72 theJjjú eJjjtiêu khiểnnFtr iL72khá ưnFtr iL72là nFtrhay. NhờnFtr nChu5ó màChu5 tôiChu5 đeJjji trChu5ước lnFtrũ 3FcCbạn ởnFtr trườngnFtr nFtrở kh3FcCoản tiiL72n họciL72 iL72và lâuiL72 lâu3FcC lạieJjj lChu5àm rộnFtr lChu5ên chuyệChu5n buChu5ôn iL72bán ảnhnFtr dChu5o tiL72ôi t3FcChiết iL72kế t3FcCheo điL72ơn đặiL72t hàeJjjng củaChu5 c3FcChúng nónFtr, 3FcCvui lắmeJjj kia.

Tôi đnFtrịnh sChu5au k3FcChi tốtChu5 nghChu5iệp leJjjớp nFtr12 này3FcC sẽeJjj đ3FcCi the3FcCo n3FcCgành đồnFtr họanFtr eJjjvà t3FcCiếng Chu5Anh, nFtrtôi tnFtrhấy ngàeJjjnh đóChu5 nFtrrất hợiL72p 3FcCvới tôi.

Tôi đánFtrnh trả3FcC lờiChu5 lạeJjji cậu:eJjj Chu5“ eJjjDạ, 3FcCcon c3FcCám ơneJjj nFtrcậu nFtrnhiều. CậiL72u ơiL72i, eJjjmấy thánFtrng 3FcCnay ởChu5 t3FcCrường cChu5on họcnFtr anChu5h Chu5văn eJjjcó iL72ông thầyiL72 giốngChu5 cậu3FcC iL72lắm, khoả3FcCng iL7285 %eJjj. CChu5ó keJjjhi Chu5nào ổniL72g liL72à annFtrh eiL72m iL72họ vChu5ới iL72cậu không?Chu5 ;;)”.

“ GiiL72ống 85Chu5% h3FcCả 3FcCcon :-3FcCO 3FcC? ỪeJjj neJjjhiều knFtrhi aeJjjnh eJjjem rơeJjji rớtChu5 đnFtrâu không3FcC biết  M3FcCà đnFtrẹp tr3FcCai nFtrgiống cậu3FcC 3FcChả? nFtrChắc khôneJjjg b3FcCằng đâuChu5 3FcCnhỉ, cậuiL72 đẹpiL72 tiL72rai hơneJjj. CoeJjjn vôChu5 eJjjcoi k3FcCĩ liL72ại đi 3FcC ) .G3FcCiỡn teJjjhôi. CChu5on ch3FcCưa ngủChu5 hảeJjj?”. TiL72ôi 3FcCôm 3FcCbàn phímeJjj cườiiL72 nắ3FcCc nẻChu5. eJjjCậu eJjjPhú tôieJjj làChu5 người3FcC rấteJjj đẹpnFtr tnFtrrai vChu5à dễeJjj thChu5ương… nhưniL72g deJjjễ thChu5ương thứChu5 mấyChu5 tChu5rong niL72hà t3FcChì 3FcCkhông biếChu5t, vìiL72 nh3FcCà tôiiL72 nFtrcó nhi3FcCều cậ3FcCu dChu5ễ thươnnFtrg lắm.eJjj MặeJjjc dChu5ù cChu5ậu nFtrchỉ iL72là cậunFtr nFtrhọ, nhưnnFtrg tìnheJjj thươngiL72 3FcCcủa cnFtrậu đốiChu5 vớ3FcCi tôiL72i th3FcCì khôniL72g iL72thua gìiL72 mấyiL72 nnFtrgười cậu3FcC ru3FcCột cả.eJjj TôinFtr muiL72ốn gìChu5 cậueJjj cũn3FcCg gửi3FcC ceJjjho, nhiL72à tônFtri eJjjgặp khChu5ó khChu5ăn g3FcCì Chu5cậu cũiL72ng geJjjiúp đỡ.

Khi tôinFtr cònFtrn nhỏ3FcC, t3FcCôi hiL72ay ướciL72 nếiL72u iL72có ngườieJjj yeJjjêu tiL72hì tnFtrôi ceJjjũng mChu5ơ ướChu5c 3FcCcó mộChu5t iL72người g3FcCiống nnFtrhư cậiL72u. ĐúngChu5 iL72là cầuChu5 được3FcC ưChu5ớc thnFtrấy, gặnFtrp iL72thì gặeJjjp rồinFtr đóeJjj mChu5à đâunFtr iL72có dễeJjj teJjjhương bằn3FcCg. Thậ3FcCm ciL72hí làeJjj còniL72 đeJjjáng ghét3FcC, rấiL72t đángeJjj ghét.

“ DạnFtr coeJjjn sắeJjjp nFtrđi ngủnFtr đâChu5y. Chu5Cậu nFtrlàm veJjjiệc vuChu5i nFtrnhé. 3FcCBữa nFtrnào đượcnFtr coeJjjn Chu5sẽ Chu5gửi hìnFtrnh ổnnFtrg ciL72ho cậChu5u coinFtr. KhôiL72ng giChu5ống khô3FcCng ănnFtr tiềnnFtr B-iL72) Oáp!3FcC!! GiờeJjj coChu5n buChu5ồn ngủChu5 queJjjá (iL72:| iL72. ConFtrn ofeJjjf đây.3FcC H3FcCẹp gặiL72p cậueJjj chủChu5 nhật.B3FcCB, G9eJjj”-Tôi mỉmChu5 cưeJjjời đánh3FcC lạeJjji. NhữngChu5 c3FcCon 3FcCchữ Chu5của cậuChu5 lChu5ại lnFtrần lượt3FcC hnFtriện Chu5ra: 3FcC“Ngáp iL72gì nFtrmà iL72to thế.nFtr NhnFtrớ đưaChu5 Chu5tay iL72che miệngnFtr lạiiL72 kẻoiL72 ruồinFtr biL72ay vô iL72":)"&nChu5bsp;) Chu5. Ừ,nFtr by3FcCe ceJjjon, eJjjsao l3FcCũ trẻ3FcC eJjjbay giChu5ờ phá3FcCt miiL72nh Chu5ra ng3FcCôn ngiL72ữ ciL72hat lạiL72 quánFtr vậy,nFtr eJjjbb 3FcClà bynFtre bynFtre, rồinFtr 3FcCG9 lChu5à goiL72od nightChu5. 3FcCTiện nhỉ.”….

Tôi eJjjvừa đeJjjưa tiL72ay tắteJjj máynFtr tiL72hì eJjjđiện thiL72oại iL72reng, tôiL72i cầmChu5 m3FcCáy iL72a leJjjô thìeJjj tiếngiL72 3FcCcon TrnFtrâm v3FcCang l3FcCên: “TaoeJjj nChu5è. nFtrSao 3FcCrồi, chủnFtr nheJjjật đChu5i co3FcCi phi3FcCm vớiChu5 ảnhnFtr phảiiL72 không?eJjj Sướng3FcC quáiL72 ta.”nFtr. TôiL72i gằnnFtr giọngnFtr eJjjvới neJjjó: “Chu5 RChu5ất tiL72iếc Chu5đã iL72làm màiL72y tnFtrhất vọngiL72, nhưngeJjj ceJjjhủ nChu5hật tiL72ao sẽ3FcC đinFtr lên3FcC nFtrông N3FcCgoại dựeJjj đánFtrm gieJjjỗ. CòniL72 tốiL72i đếniL72 tnFtrhì nằmeJjj Chu5nhà hoChu5ặc quiL72a nFtrmày chơi.Chu5 CòniL72 ảnhiL72 hả3FcC, quChu5ên đi.”

“ Huh??Chu5? DzậChu5y iL72là saonFtr? M3FcCày cChu5ó vénFtr rồi3FcC seJjjao leJjjại n3FcCằm nhà?iL72”- TriL72âm nChu5gạc nhnFtriên hỏi3FcC lại.eJjj nFtrTôi đoáiL72n lnFtrà cChu5ái mặtiL72 n3FcCó lChu5úc nàynFtr khôiL72ng iL72khác veJjjới eJjjcái mueJjjỗng l3FcCà mấy,iL72 vìiL72 nó3FcC eJjjưa eJjjnghệch mnFtrặt rChu5a iL72mỗi khiL72i ngạc3FcC nhiên.

Tôi Chu5bèn keJjjể tnFtrừ Chu5đầu teJjjới iL72đuôi cChu5ho 3FcCnó eJjjnghe chuyện3FcC mấyiL72 nanFtry iL72tôi chưaChu5 nFtrcó d3FcCịp kểnFtr vìiL72 khChu5ông qunFtra liL72ớp nóChu5 Chu5chơi. iL72Tuy TiL72râm l3FcCà 3FcCbạn 3FcCthân củChu5a eJjjtôi nhưeJjjng lại3FcC khnFtrông cnFtrhung lớp,3FcC kiL72ể 3FcCra thì3FcC iL72Trâm veJjjà iL72tôi cũng3FcC ciL72ó duyChu5ên kìnFtr neJjjgộ r3FcCất lạ,nFtr tôiiL72 biếnFtrt Chu5nó lànFtr eJjjbạn 3FcCcủa bạneJjj cùngnFtr bàChu5n Chu5với tôieJjj đầuChu5 niL72ăm lớnFtrp 1iL721, nheJjjưng tChu5ôi eJjjquen nóChu5 tiL72rong m3FcCột dịiL72p c3FcCa nhạceJjj cChu5ủa trườiL72ng, n3FcCói Chu5chuyện hạeJjjp quChu5á nêiL72n “kChu5ết 3FcCdính” nChu5hau nFtrtừ eJjjđấy. (TínheJjj cnFtrho đếneJjj iL72nay teJjjhì TnFtrrâm và3FcC tô3FcCi đãiL72 eJjjchơi đ3FcCược bả3FcCy năChu5m rChu5ồi, v3FcCà chueJjjyện củaChu5 Chu5tôi v3FcCà nFtrSinh ngày3FcC đChu5ó thìChu5 nFtrnó iL72và 3FcCthầy LeJjjâm liL72à hnFtrai ngườiChu5 “3FcCrắp tiL72âm nFtrvun vén”nFtr )

Vừa Chu5nghe tiL72ôi knFtrể hết,iL72 nChu5ó hénFtrt tronChu5g 3FcCđiện theJjjoại lChu5àm t3FcChôi muốneJjj thủn3FcCg màChu5ng nhĩ:eJjj “Chu5 TrChu5ời nFtrơi !!Chu5!! Ngốc3FcC tử!eJjj MàynFtr ciL72ó nFtrđiên khôeJjjng vậy?”.Chu5 TôieJjj lấnFtrm léiL72t lnFtrí nh3FcCí: “Chu5 HnFtric… tạChu5i c3FcCon 3FcCnhỏ kiiL72a 3FcCkhông iL72biết nFtrđiều, đâunFtr phảnFtri iL72tại tChu5ao. iL72Tao bịeJjj t3FcChầy LeJjjâm iL72nhéo, ginFtrờ teJjjới 3FcCmày chửiL72i nữnFtra heJjjả? ThiL72ôi biL72ỏ queJjja iL72đi, th3FcCầy Chu5Lâm rủeJjj t3FcChứ 3FcCbảy neJjjày đinFtr Chu5chơi. nFtrMày eJjjđi nh3FcCa, Chu5vì teJjjao iL72có vé3FcC đ3FcCi chnFtro nFtrhai neJjjgười, 3FcCthầy LâmeJjj cũnnFtrg Chu5rủ bạn3FcC. NgnFtrhe nóiiL72 Chu5bạn eJjjổng đ3FcCẹp triL72ai lắm.”Chu5, ti3FcCếng TrnFtrâm cườinFtr Chu5khúc Chu5khích: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….