You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thứctWL năm,ctWL tôv76Ti vừ97JJa đặtctWL châiruZn lê97JJn bậcTBfZ cv76Tửa v76Tlớp thìctWL đ97JJã ngTBfZhe tiếngiruZ béiruZ MTBfZy iruZnũng nịu:TBfZ “Thv76Tầy ơi.Thầ97JJy rảnhctWL TBfZhông? TiruZhầy v76Tđi cctWLoi phictWLm vớictWL v76TBé MctWLy niruZha. ctWLVì b97JJé v76TMy khônTBfZg ctWLrủ đượciruZ airuZi cả.”.iruZ RồiiruZ tictWLếng SctWLinh đá97JJp triruZả hơv76Ti iruZngập ngctWLừng: iruZ“Sao áctWLc vậ97JJy? BéctWL MTBfZy d97JJễ thươniruZg vậyv76T màctWL khôctWLng a97JJi đ97JJi… chiruZo thầ97JJy năiruZm piruZhút đểiruZ 97JJsuy nghĩ97JJ nha.v76T”. TôiiruZ ránv76Tg đứngTBfZ chờiruZ đợiTBfZ v76Tnghe câuv76T trảTBfZ lctWLời củairuZ SctWLinh rồi97JJ iruZmới 97JJvào lớp,TBfZ cứTBfZ trảctWL lv76Tời làctWL “thTBfZầy bận”v76T v76Tcho tôiiruZ đctWLi, đừctWLng v76Ttrả lờiruZi câTBfZu nàoiruZ khác. 

“Ừ, cuốiTBfZ tuầv76Tn nctWLày thầyTBfZ cũngv76T khôngctWL bTBfZận. ThầyTBfZ siruZẽ đTBfZi iruZvới ctWLbé My.v76T”, 97JJcon iruZbé 97JJMy reTBfZo l97JJên như97JJ bắtTBfZ đượciruZ 97JJvàng: “HoairuZn hôiruZ, cám97JJ ơiruZn tTBfZhầy.” TBfZMột ctWLcâu trảv76T lTBfZời khuyế97JJn m97JJãi tctWLhêm n97JJụ c97JJười đẹpctWL v76Tnhư TBfZmơ điruZã làm97JJ tôiiruZ choániruZg ván97JJg. LctWLại thv76Têm ctWLmột “cúv76T sTBfZốc kinTBfZh dị”97JJ nữa.iruZ TBfZCon bv76Té điruZáng gh97JJét, 97JJnó iruZthiệt v76Tlà mưuctWL mv76Ta chướciruZ quỷ,ctWL n97JJó ctWLdám “phỗngiruZ v76Ttay trên”v76T 97JJcủa tôi…ctWL ctWLnó s97JJẽ biv76Tết tav76Ty iruZtôi… tôiiruZ gTBfZhét nó…97JJ 97JJtôi 97JJcăm tiruZhù nv76Tó…tôi… CiruZái ctWL“ông iruZgià” ấy97JJ cctWLũng TBfZdở hơi97JJ niruZữa, nghĩ97JJ thếctWL nàov76T iruZmà lạctWLi iruZnhận lctWLời nv76Tó v76Tthế? CònctWL tôTBfZi đTBfZây bỏv76T cTBfZho aTBfZi? Tôv76Ti ghétctWL cảiruZ ha97JJi người…
TôctWLi khiruZông đTBfZịnh TBfZvào ctWLhọc n97JJgày hôiruZm nairuZy đâuTBfZ, n97JJhìn hiruZai người97JJ đóiruZ mctWLắc côn97JJg lv76Tên tTBfZăng xTBfZông đv76Tiên bctWLất tửTBfZ lắctWLm. ĐctWLi ctWLvề chv76To yv76Tên chuyệctWLn. Ng97JJhĩ iruZvậy tiruZôi liềnv76T ctWLquay v76Tlưng điv76T ctWLxuống cầuiruZ ctWLthang, TBfZđang đctWLi lữngv76T thữngctWL thìv76T thầv76Ty LâiruZm tiruZừ đâuctWL iruZra vỗTBfZ vv76Tào v76Tvai tôTBfZi TBfZcái ctWLbộp, thv76Tầy nhctWLe răng:TBfZ “ChàiruZo ctWLhọc tTBfZrò TBfZcưng, eTBfZm tính97JJ trốv76Tn học97JJ hả?”,TBfZ tTBfZôi dTBfZòm tv76Thầy TBfZcố nénTBfZ bựciruZ dọv76Tc tươTBfZi cười:iruZ TBfZ“ TrốiruZn rồv76Ti mất97JJ v76Tquà iruZsao. v76TEm đv76Ti iruZmua nướcctWL thiruZôi ctWLmà.”. Ngv76The tớictWL v76Tvụ qv76Tuà iruZcáp thTBfZầy LctWLâm chav76Tu mày:iruZ “HiruZọc triruZò thảTBfZo ghv76Tê 97JJnhỉ. ThctWLầy đ97JJi vềctWL hổ97JJng hỏiTBfZ h97JJan giruZì mà97JJ đv76Tòi qu97JJà rồiruZi. 97JJMà thôiv76T, cov76Tn iruZnít, khôv76Tng c97JJhấp. Nè”.

Thầy lục97JJ cặ97JJp ctWLđưa chv76To tv76Tôi mộ97JJt cáTBfZi vòn97JJg mộc97JJ TBfZgỗ, mTBfZột c97JJái ctWLđĩa CTBfZD của97JJ Trademarv76Tk. TctWLhánh thầctWLn ơiv76T! áiiruZ C97JJD v76Tnày tôiTBfZ lùnv76Tg tìmTBfZ k97JJhắp thàTBfZnh pTBfZhố 97JJmà khiruZông thctWLấy mv76Tà na97JJy cóctWL rồv76Ti, sv76Tung sướngctWL v76Tquá. TBfZTôi 97JJôm siv76Tết ciruZái v76TCD tro97JJng ta97JJy 97JJlảm nhảv76Tm: “OhctWL mctWLy go97JJd, miruZy gTBfZod. v76TĐồ hctWLiếm, đctWLồ hiTBfZếm. CámTBfZ ơniruZ tctWLhầy, thầyiruZ num97JJber 97JJone.”, thầTBfZy cư97JJời iruZha iruZhả xoTBfZa đầiruZu TBfZtôi: “ctWLĐược, numbev76Tr TBfZone tTBfZhì được.v76T TBfZÀ! CTBfZòn cv76Tó ha97JJi 97JJcái 97JJvé đictWL v76Thội v76Tchợ n97JJè. v76TCho e97JJm v76Tluôn, rủv76T v76Tai thìv76T rủ.”

Vừa v76Tnghe TBfZtới haTBfZi cái97JJ véctWL TBfZlàm tô97JJi lTBfZại liêTBfZn tưởngiruZ cctWLảnh khctWLi nãy,iruZ nồngctWL đTBfZộ máv76Tu điruZiên c97JJủa tôctWLi ctWLlại chctWLạy 97JJngược lêctWLn. Nga97JJy lậpTBfZ tức97JJ tôiiruZ cầiruZm đĩactWL 97JJCD iruZlẫn cáctWLi vòngiruZ, mctWLấy v76Tcái vév76T đưaTBfZ lại97JJ chv76To tiruZhầy 97JJLâm, cairuZu v76Tcó: “EmiruZ trả97JJ thầyTBfZ hếtv76T nè.TBfZ GctWLiờ ectWLm điTBfZ vềv76T đv76Tây. TrốctWLn họciruZ iruZhôm 97JJnay luôn.97JJ ĐiTBfZên rồi,97JJ quiruZê rồi.”.v76T CTBfZái TBfZthái 97JJđộ kìTBfZ quặcTBfZ 97JJcủa TBfZtôi l97JJàm thầctWLy LâmTBfZ khTBfZông hiểuiruZ mTBfZô tê97JJ gTBfZì hết,iruZ thầiruZy khv76Tệ v76Tnệ xTBfZách đốv76Tng quàv76T c97JJhạy thiruZeo tôv76Ti: “ÊiruZ, ctWLê. GìTBfZ TBfZkì vậy?TBfZ ETBfZm bị97JJ hâctWLm hả?TBfZ TuiruZi qu97JJýnh ch97JJết bâv76Ty g97JJiờ. RiruZéo muiruZa quàiruZ v76Tcho đãctWL gTBfZiờ khôngiruZ lv76Tấy làiruZ sao?”,v76T sẵTBfZng cơiruZn điêniruZ ctWLđang cuồctWLn cuộiruZn ctWLtôi quairuZy l97JJại triruZút gTBfZiận lêctWLn thầiruZy luôn,v76T tôTBfZi 97JJquay lTBfZại 97JJgắt: “Ừ97JJ đấ97JJy, iruZem v76Thâm, iruZem điêv76Tn. EiruZm gctWLhét cái97JJ ôctWLng đó,ctWL eTBfZm iruZghét coctWLn biruZé đóctWL, eiruZm gctWLhét thầyctWL luôn.iruZ v76TEm về…V97JJĩnh biệt…”.

Thầy LTBfZâm đuctWLổi thTBfZeo nắTBfZm v76Tdây c97JJặp t97JJôi ké97JJo iruZlại: “97JJÊ TBfZ, vv76Từa phảictWL th97JJôi nhairuZ. ctWLTui làv76Tm gctWLì m97JJà v76Tghét tctWLui? EiruZm đactWLng giậnv76T ctWLai m97JJà điêniruZ dữiruZ v97JJậy? 97JJCái ctWLông thTBfZầy SiniruZh ctWLđó hả?97JJ Ngồiv76T xuv76Tống kiruZể tctWLui nghiruZe.”. Nó97JJi xongv76T, v76Tthầy cctWLầm dâctWLy cặiruZp kéiruZo tôv76Ti ngồiv76T xuốngiruZ châv76Tn ciruZầu thangTBfZ. Sẵnv76T ctWLđang cTBfZó ngctWLười cctWLần chiTBfZa sẻ,v76T tôi97JJ pTBfZhun iruZra miruZột triruZàng ch97JJo h97JJạ ctWLhỏa. SairuZu khiruZi nctWLghe xoTBfZng câiruZu chuyệnv76T thTBfZầy v76TLâm nhìnv76T iruZtôi mctWLỉm cườiiruZ vv76Tỗ vaTBfZi a97JJn v76Tủi: 97JJ“Thua ctWLkeo niruZày bày97JJ kiruZeo kh97JJác. Đừnv76Tg nảctWLn chí…v76T nctWLhưng có97JJ điề97JJu…”, tôctWLi nhìnctWL t97JJhầy lạctWL liruZẫm: “NhưngTBfZ saTBfZo hảv76T thầy?”.Th97JJầy L97JJâm ciruZau mặv76Tt lạTBfZi đưactWL ha97JJi tv76Tay vctWLéo haTBfZi mv76Tá v76Ttôi lèTBfZm ctWLbèm: “CTBfZái tộiiruZ ngốc97JJ v76Tlà v76Tmột nè.v76T iruZCái tội97JJ vô97JJ duyêctWLn, dv76Tám trútTBfZ giậniruZ v76Tlên tuctWLi là97JJ v76Thai iruZnè, v97JJà điTBfZên khctWLùng TBfZlà TBfZba. Chừa97JJ chưa?”,ctWL v97JJì đauctWL màTBfZ 97JJtôi iruZla oiruZai v76Toái: “Ố97JJi, đairuZu iruZquá!!! Tv76Tha TBfZcho ctWLem. 97JJEm chctWLừa rồiruZi, 97JJem ctWLchừa rồi.”.

Khi thầyctWL LiruZâm bTBfZỏ tactWLy ctWLra, tiruZôi v76Tngồi đưaTBfZ 97JJtay xctWLoa xiruZoa hiruZai iruZmá đầyv76T nhữngTBfZ vếtTBfZ 97JJđỏ phụngctWL phịu:TBfZ “ThầyctWL ác97JJ 97JJcòn hơiruZn SinTBfZh nữa,ctWL ctWLnhéo v76Tđau 97JJquá. TBfZUi dactWL! Ev76Tm v76Tngốc chỗiruZ nào?”.TBfZ ThầTBfZy Lâmv76T thiruZeo thctWLói quectWLn TBfZđưa tctWLay miếtv76T cằm:iruZ “Lại97JJ còv76Tn kctWLhông nữactWL hả?TBfZ TBfZTự dTBfZưng đctWLem 97JJcho TBfZcon b97JJé v76TMy đóv76T cáv76Ti v76Tvé liruZàm gì?”97JJ, iruZtôi đctWLưa 97JJtay lênv76T gãictWL đctWLầu: “Ev76Tm đTBfZâu TBfZcó ngờctWL v76Tcon nhỏ97JJ đóiruZ đúctWLng túy97JJp “tiruZự nhiênTBfZ 97JJnhư người97JJ HTBfZà NộiruZi” đâu?”.iruZ VctWLừa lúv76Tc ctWLđó chuônctWLg renv76Tg lTBfZên, thiruZầy kéo97JJ tôictWL đẩyTBfZ 97JJvề phíiruZa ctWLcầu thactWLng bTBfZảo: “TBfZThôi tớiiruZ iruZgiờ iruZhọc riruZồi, đv76Ti họiruZc đi.v76TChuồn 97JJlà biết97JJ tairuZy tui.”

Chương 16

Thẻ:thua thav76Ty ectWLm iruZyeu anh

Nhác thấyv76T mặctWLt tôiruZi, cov76Tn béTBfZ MTBfZy đãTBfZ lctWLăng xăng:ctWL “Chịv76T ơiruZi, ctWLem mời97JJ tv76Thầy đi.ctWL ThầTBfZy đồng97JJ 97JJý rồiiruZ đấyiruZ ch97JJị ạ.”,97JJ tôiiruZ nhTBfZìn ctWLnó mTBfZỉm TBfZcười àTBfZ lê97JJn mv76Tột ciruZâu 97JJra 97JJchiều iruZngạc TBfZnhiên lắm.TBfZ Cov76Tn quỷ…v76T tctWLa TBfZbẻ cv76Tổ mi…v76Tlại ctWLcòn kTBfZhoe nữv76Ta hiruZả? Mớv76Ti dằnv76T được97JJ cơTBfZn tứcv76T xoTBfZng, giờctWL v76Tnó lạctWLi “q97JJuạt” chv76To bùiruZng lên.TBfZ NgctWLhe 97JJnó liruZíu lctWLo mctWLà liruZòng 97JJtôi ngv76Thẹn ngào.MìnctWLh quảiruZ làctWL điruZiên, v97JJừa điêTBfZn v76Tvừa ngốTBfZc! NóiruZ thì97JJ vuctWLi r97JJồi chTBfZủ nhậtTBfZ đượcctWL v76Tđi xiruZem pctWLhim TBfZvới SctWLinh còniruZ iruZmình lTBfZại nằ97JJm nhà…chctWLán ngắt.

Sinh c97JJũng “khônTBfZg bctWLiết” n97JJỗi lòng97JJ ciruZủa tôiiruZ, an97JJh iruZvui vẻctWL đTBfZến v76Tbên tv76Tôi 97JJmỉm cười:v76T “iruZ Chủ97JJ nhậiruZt iruZđi 97JJxem phictWLm TBfZsướng hiruZa.” TôictWL cườiv76T nhạ97JJt tTBfZhếch đáTBfZp lv76Tại aniruZh: 97JJ“Vâng! NhưngiruZ sv76Tướng đâuv76T bằiruZng actWLi kTBfZia, v76Tđi hTBfZai mìnctWLh mctWLới vv76Tui. TBfZThế v76Tmà 97JJdám bctWLảo ctWLcô ctWLAn khôniruZg rảnh97JJ cuốictWL tuiruZần v76Tcơ đấy.v76T”. N97JJghe tôiTBfZ n97JJói v76Tmóc nóv76Ti mỉairuZ thếctWL, TBfZanh cctWLau mặtctWL TBfZlườm tôTBfZi: “iruZLại ăn97JJ n97JJói kiểuTBfZ đv76Tó nữTBfZa. MuTBfZốn tctWLôi ctWLcho TBfZmột kíctWL vctWLào đầuctWL khônTBfZg 97JJhả? ctWLAi ctWLvới ai?”.

Tôi nhTBfZìn a97JJnh cTBfZong môiruZi lê97JJn, nóTBfZi khTBfZoáy v76Tthêm tiiruZếng nữa:TBfZ v76T“Em iruZnói 97JJai v76Tđó chctWLứ cóiruZ nói97JJ ctWLthầy đâu.TBfZ NctWLgộ à!”,iruZ 97JJnói xo97JJng tôiruZi cắpv76T cặp97JJ quaTBfZy lưngiruZ đi97JJ xuốctWLng bctWLàn 97JJbét ngctWLồi học97JJ. SinTBfZh phTBfZùng mav76Tng khoa97JJnh tctWLay v76Tthở dàiTBfZ, còv76Tn cTBfZon bctWLé MiruZy hết97JJ iruZnhìn v76Ttôi TBfZrồi lạiiruZ nh97JJìn a97JJnh chctWLả hctWLiểu gctWLì cả.

Suốt buổi97JJ v76Thọc nỗiv76T b97JJuồn chá97JJn cứctWL 97JJlơ ctWLmơ trctWLong tôi.ctWL Hv76Tễ niruZhìn SiiruZnh tiruZôi iruZlại iruZthấy 97JJnghèn nghTBfZẹn nơTBfZi cuốngctWL họng.TBfZ SairuZo màiruZ ctWLchán g97JJhê tTBfZa! CiruZó lẽ97JJ làiruZ ngày97JJ chủ97JJ iruZnhật TBfZtôi nêiruZn ngctWLủ 97JJsuốt iruZcả iruZngày. Vì97JJ 97JJbiết TBfZđâu tronv76Tg mv76Tơ tôv76Ti sẽv76T mơv76T thấiruZy iruZanh viruZà tôiruZi iruZđi ctWLxem ph97JJim v76Tthì 97JJsao, nhctWLư thếv76T cònv76T đv76Tược TBfZhơn TBfZnhìn tTBfZhấy cv76Ton b97JJé ấctWLy cứv76T iruZlởn vởniruZ TBfZbên anh….

Khi n97JJghe tiếng97JJ chuiruZông renctWLg, tiruZôi làctWL ngườiiruZ iruZvọt rTBfZa tr97JJước nhất.TBfZ ĐTBfZi v76Tvề ciruZho lTBfZẹ đểiruZ rv76Ta ctWLquán ngTBfZồi nhTBfZâm nctWLhi đểctWL “q97JJuên” bTBfZuồn. Khv76Ti tôiTBfZ ctWLđang đ97JJể xiruZe tôictWL thấv76Ty tctWLhầy ctWLLâm vv76Tà ctWLanh TBfZđứng nó97JJi TBfZchuyện 97JJở hà97JJnh lactWLng phònTBfZg giáiruZo vụv76T riruZa chiềuctWL v97JJui vẻTBfZ lctWLắm, ctWLcái nụctWL cườictWL qu97JJyến rũTBfZ v76Tđó giờiruZ tôiv76T thấv76Ty gv76Thét kinctWLh khủTBfZng. VớiiruZ actWLi cũ97JJng cườiTBfZ đưctWLợc. TôictWL thấctWLt tv76Thểu dẫnv76T v76Txe iruZra 97JJkhỏi cv76Thỗ giữctWL, cúiruZi mặtctWL xuốngTBfZ đấtv76T lắcctWL 97JJđầu chá97JJn nctWLản rTBfZồi lẩm97JJ niruZhẩm: “v76T CuốiTBfZ tuầ97JJn 97JJnày miruZình ctWLlàm iruZgì đây,TBfZ lTBfZại v76Tđi riruZa quiruZán TBfZcà phiruZê vàTBfZ ngồTBfZi nctWLgắm siruZao hảTBfZ?Hay vặnTBfZ m97JJáy lạnhTBfZ tronTBfZg phctWLòng vv76Tà cuốniruZ mctWLền nằmv76T v76Tngủ?” iruZTên giruZiữ xTBfZe 97JJthấy thv76Tái độv76T 97JJtôi nhiruZư thếv76T cũn97JJg mắc97JJ cười,TBfZ hắn97JJ chọc:iruZ “iruZ STBfZao vậy,TBfZ thấv76Tt tTBfZình hTBfZả c97JJưng? CctWLuối tuTBfZần k97JJhông iruZai 97JJđi chơi97JJ vớiiruZ v76Tcưng hả?Anhv76T đ97JJi 97JJcho nè.”.TBfZ Á97JJ à97JJ! DámTBfZ c97JJhọc bàv76T à,97JJ bà97JJ 97JJđang iruZcơn TBfZđiên đây.97JJ v76TMày tớiTBfZ sốiruZ rồi.v76T Nghv76Tĩ thctWLế tctWLôi buôngTBfZ thiruZỏng hctWLắn mộtiruZ c97JJâu: ctWL“Dạ, cám97JJ ơnTBfZ lctWLòng tiruZốt của97JJ anhTBfZ. ATBfZnh 97JJlo thv76Tu tiềTBfZn giruZiữ xv76Te v76Tđi, đừnv76Tg ởv76T đóv76T rảnTBfZh riruZỗi lTBfZo chTBfZo emTBfZ, bctWLảo vv76Tệ l97JJa 97JJanh bâyctWL ctWLgiờ. EctWLm đangctWL vội,ctWL anv76Th vuctWLi 97JJlòng 97JJthu tiềniruZ giữv76T x97JJe nhaniruZh lêv76Tn chútTBfZ đượcTBfZ không?”.TBfZ TBfZGã iruZgiữ xiruZe cTBfZứng h97JJọng v76Tnhìn 97JJtôi, tứiruZc ctWLtối lắTBfZm nhv76Tưng tấ97JJt nhiênv76T hắnTBfZ kTBfZhông tctWLhể phv76Tản v76Tbác gv76Tì. TBfZTôi đã97JJ TBfZquá lv76Tịch sự.

Gần rctWLa tớictWL cổngctWL trườngv76T tTBfZhì tôictWL n97JJghe tiếngTBfZ thv76Tầy TBfZLâm gọiv76T 97JJý TBfZới 97JJsau lưnv76Tg: “ctWL Hv76T, iruZH. Chờ97JJ chctWLút!”. Thầy97JJ ch97JJạy đv76Tến gầnTBfZ tôiiruZ đứiruZng tv76Thở dốc:v76T 97JJ“ ThoắTBfZt cáctWLi v76Tlà thấyv76T TBfZra tớiv76T đâyv76T rồi.v76T CáiruZi véctWL hộiruZi ciruZhợ nãTBfZy quTBfZên TBfZlấy nè.MộtTBfZ vctWLé v76Tđi đượciruZ ha97JJi người,TBfZ eTBfZm ctWLdẫn TBfZbạn 97JJđi TBfZcho vuictWL, tuTBfZi cũng97JJ r97JJủ bạn97JJ đi97JJ nữairuZ.Đi quậ97JJy chơiv76T đTBfZi, iruZthứ bctWLảy v76Tcũng v76Tkhông bậ97JJn gv76Tì.Bật miruZí nctWLghen, bạnv76T tTBfZui đẹpctWL tra97JJi lắm.”

Cái v76Tnày 97JJlàm v76Ttôi hơctWLi qiruZuê àv76T nTBfZha, ổngiruZ cứ97JJ l97JJàm nhưv76T tiruZôi iruZthấy ngườiTBfZ v76Tđẹp trctWLai iruZnào cctWLũng nh97JJảy vTBfZô 97JJvậy đv76Tó. MêctWL đv76Tẹp tTBfZrai thctWLì 97JJcũng p97JJhải cóiruZ mứciruZ độTBfZ v76Tchứ. Mv76Tà thôiruZi kệctWL! Thứv76T bảiruZy họcctWL 97JJxong, rảnhv76T rỗictWL điiruZ ch97JJơi ctWLcho đỡ97JJ bctWLuồn. VềctWL nhà97JJ buồnv76T ctWLchán cũngTBfZ vậy.ctWL TôTBfZi gậiruZt đầuctWL nhTBfZưng lại97JJ nó97JJi diruZỗi: “97JJ Được,TBfZ v76Tem đi.ctWL MiruZà eTBfZm TBfZđi tạiruZi ectWLm cháv76Tn TBfZthôi, chứv76T ôv76Tng bạn97JJ đẹpiruZ trairuZi TBfZcủa thầv76Ty v76Tem khôniruZg qv76Tuan tâv76Tm. 97JJEm đâ97JJu c97JJó bạv76T ngườictWL nào97JJ đẹpTBfZ 97JJtrai miruZà v76Tem cũnTBfZg mêiruZ đâu.”
TBfZThầy LâTBfZm g97JJật đv76Tầu cTBfZười vớiTBfZ tôi:97JJ v76T“ Rồ97JJi, rồi97JJ. BiếtTBfZ rctWLồi, xictWLn lỗi.ctWL iruZNói ctWLtóm lạiruZi iruZlà cóctWL đctWLi 97JJphải không?iruZ Đ97JJúng TBfZ7 97JJgiờ chờiruZ tuiruZi v76Tngay 97JJở cổngctWL hội97JJ chợv76T đó.TBfZ NhiruZớ iruZnghen… N97JJhắc 97JJlại lầnctWL ctWLnữa làctWL đúTBfZng 97JJ7 gictWLờ đó…”,iruZ tTBfZôi ctWLcũng ừTBfZ hửiruZ chctWLào thầyv76T 97JJrồi l97JJeo v76Tlên ctWLxe về….

Khi vềv76T nh97JJà, v76Tthấy mTBfZặt tôi97JJ mẹv76T hoav76Tn hỉ:TBfZ “TBfZCon cưngTBfZ, chủv76T iruZnhật đTBfZi TBfZlên v76Tông NgoạiiruZ dựctWL đám97JJ giỗ.ctWL CậuiruZ PctWLhú 97JJcon về.”.97JJ Tôi97JJ đámTBfZ ỉuv76T 97JJxìu “iruZ Dạ.”,TBfZ rồTBfZi tv76Thưa mẹctWL điv76T lTBfZên phòng97JJ, mẹ97JJ nhiruZìn tctWLheo ctWLtôi ngTBfZơ ngác:v76T “C97JJon nhiruZóc 97JJnày lạv76T thiệt,iruZ bìnhv76T tTBfZhường v76Tnó nTBfZghe cậu97JJ Phú97JJ ctWLvề l97JJà nhảiruZy nhõmv76T lctWLên “quàiruZ cTBfZon đâu”,97JJ iruZmà ctWLnay tctWLỉnh ctWLbơ vậy.v76T ctWLMà mấy97JJ ngTBfZày iruZnay thấyiruZ nóiruZ c97JJư ctWLlơ mơv76T iruZvậy, giốnctWLg nhTBfZư ngườiruZi chếtv76T rTBfZồi ctWLvậy á.”

Ba TBfZtôi mv76Tỉm cườTBfZi nctWLói vớ97JJi miruZẹ: v76T“ 97JJKệ ctWLnó TBfZđi eTBfZm, 97JJđi học97JJ vềiruZ mệtTBfZ miruZà. NgTBfZày miruZai TBfZnó liruZại tưnv76Tg bừngiruZ 97JJcho coi.”

Trời! 97JJBa m97JJẹ nàoiruZ có97JJ biếtv76T tv76Tôi “97JJ ITBfZ’m iiruZn soctWLrrow oTBfZf 97JJlove (tTBfZôi đanctWLg thấtTBfZ tìniruZh)” đâu,TBfZ cóv76T cTBfZòn tâctWLm triruZạng nàoTBfZ màctWL đúiruZ iruZđởn niruZhư mọctWLi khi97JJ, TBfZmà niruZghe đếTBfZn cậu97JJ PTBfZhú lạiiruZ nctWLhớ đTBfZến ctWLcái ô97JJng SiiruZnh TBfZđó. NgườictWL đâv76Tu màv76T giốiruZng iruZnhau thế?v76T Tôv76Ti bật97JJ ctWLmáy lênv76T che97JJck TBfZmail tv76Thì cậuiruZ PhiruZú tôctWLi đ97JJang onlin97JJe liềctWLn booiruZm vTBfZào niruZói 97JJchuyện với97JJ tôTBfZi: “Co97JJn à,TBfZ cậuctWL sTBfZắp iruZvề. Mav76Ti 97JJlà lê97JJn ctWLmáy b97JJay. TBfZChủ nhậtv76T cậiruZu gặpv76T 97JJcon nTBfZhé. ctWLCó q97JJuà cTBfZho cov76Tn nv76Tè. TBfZCậu đaTBfZng làmTBfZ việc,ctWL sẵn97JJ onlinv76Te hỏiv76T tctWLhăm coctWLn chctWLút. :&gtTBfZ; ”ctWL TôiruZi bậtTBfZ cườv76Ti, v76Tlần TBfZnào iruZvề m97JJà 97JJcậu 97JJchẳng cTBfZó quiruZà v76Tcho ctWLtôi, chỉ97JJ ctWLcó tTBfZôi ctWLlà cTBfZhưa cóv76T iruZquà ctWLcho cậuTBfZ tiruZhôi, nhưnv76Tg tôictWL v76Tsẽ cctWLố v76Tgắng kiruZhi nàTBfZo iruZrãnh rv76Tỗi tTBfZhì 97JJthiết k97JJế mộtTBfZ cTBfZái lTBfZịch tặn97JJg TBfZcậu mớctWLi được.

Tôi điruZược b97JJa tctWLrang iruZbị ch97JJo máyctWL v97JJi TBfZtính ctWLtừ rấtiruZ sớmctWL nêctWLn ctWLchuyện vctWLọc phầniruZ mềm97JJ vớictWL tiruZôi lctWLà mộtctWL tTBfZhú ti97JJêu khiểv76Tn kháTBfZ ưTBfZ làiruZ hayctWL. iruZNhờ nv76Tó v76Tmà tTBfZôi đctWLi trướciruZ v76Tlũ b97JJạn ởTBfZ trườngctWL ởctWL khoảnv76T TBfZtin iruZhọc v97JJà TBfZlâu iruZlâu lctWLại liruZàm 97JJrộ 97JJlên ctWLchuyện buctWLôn 97JJbán iruZảnh iruZdo tctWLôi thv76Tiết v76Tkế tTBfZheo đơnv76T đặTBfZt hàiruZng củairuZ chúiruZng TBfZnó, vu97JJi lắmctWL kia.

Tôi đị97JJnh sctWLau 97JJkhi ctWLtốt ngv76Thiệp lớpctWL 97JJ12 TBfZnày sẽv76T đ97JJi tctWLheo ngànhiruZ điruZồ họ97JJa v76Tvà tiếv76Tng An97JJh, tôiv76T iruZthấy ngànhv76T đóTBfZ rấtTBfZ hợpTBfZ vctWLới tôi.

Tôi đTBfZánh trv76Tả lờiv76T lạ97JJi cậ97JJu: “v76T DạiruZ, co97JJn TBfZcám ơ97JJn cậuv76T nhiềctWLu. ctWLCậu ơi,iruZ 97JJmấy tctWLháng naTBfZy ởTBfZ trv76Tường coTBfZn họctWLc 97JJanh 97JJvăn ctWLcó ôngiruZ thv76Tầy giiruZống cậuv76T lTBfZắm, khoctWLảng 8TBfZ5 %v76T. Cv76Tó kiruZhi nàoctWL ổnv76Tg lTBfZà aTBfZnh eTBfZm TBfZhọ vớictWL c97JJậu kh97JJông? ;;)”.

“ Giốnv76Tg 8597JJ% hảv76T cov76Tn v76T:-O v76T? TBfZỪ nhiềTBfZu ctWLkhi aTBfZnh ctWLem r97JJơi 97JJrớt đâctWLu kiruZhông biết :-?ctWL&nbspiruZ;Mà đẹpTBfZ tTBfZrai gv76Tiống ciruZậu hv76Tả? TBfZChắc kctWLhông TBfZbằng đctWLâu nhỉ,TBfZ cậu97JJ đẹp97JJ trairuZi hTBfZơn. 97JJCon viruZô coiruZi kiruZĩ liruZại đi v76T ) .Giv76Tỡn thôictWL. ctWLCon cTBfZhưa ng97JJủ hả?”.TBfZ TôiiruZ ômv76T bànv76T pctWLhím cườiv76T nv76Tắc TBfZnẻ. Cậv76Tu PTBfZhú iruZtôi iruZlà nv76Tgười rv76Tất đTBfZẹp tr97JJai vv76Tà dễctWL thương…TBfZ nhưngctWL v76Tdễ thươngctWL thứ97JJ v76Tmấy trv76Tong TBfZnhà tctWLhì khôTBfZng biết,iruZ 97JJvì nhiruZà 97JJtôi c97JJó nhictWLều cậuv76T dễiruZ thươngv76T liruZắm. MặctWLc d97JJù cậuv76T chỉctWL làctWL cậuv76T 97JJhọ, nhưTBfZng tìnhTBfZ thươngctWL củactWL cậuv76T đốictWL vTBfZới tôv76Ti th97JJì không97JJ TBfZthua giruZì mấyctWL ngiruZười cậuctWL v76Truột iruZcả. TiruZôi m97JJuốn giruZì cậ97JJu iruZcũng gửiiruZ chTBfZo, ctWLnhà tôictWL ctWLgặp 97JJkhó khăv76Tn gìTBfZ cậuiruZ ciruZũng giúpv76T đỡ.

Khi tôi97JJ còctWLn nhỏ,ctWL t97JJôi ctWLhay ướcTBfZ iruZnếu iruZcó n97JJgười ctWLyêu iruZthì tôictWL cũv76Tng TBfZmơ ước97JJ v76Tcó miruZột người97JJ 97JJgiống ctWLnhư cậu97JJ. ĐúngTBfZ iruZlà cầ97JJu TBfZđược ướctWLc thấy97JJ, gặ97JJp thìTBfZ gặpctWL rồi97JJ đó97JJ màv76T điruZâu cóv76T ctWLdễ thươ97JJng v76Tbằng. Thậmv76T ch97JJí 97JJlà ciruZòn điruZáng ghét,97JJ rấTBfZt đáctWLng ghét.

“ DạctWL cTBfZon sắpv76T đv76Ti iruZngủ đây.v76T CậuiruZ iruZlàm viTBfZệc vuTBfZi nhé.97JJ Bữ97JJa nàov76T đưv76Tợc TBfZcon sẽ97JJ gửictWL hìnTBfZh ổngctWL iruZcho c97JJậu c97JJoi. Khôngv76T giốngctWL kTBfZhông ăn97JJ tiềnv76T BiruZ-) Oáp!!!TBfZ GictWLờ cctWLon bctWLuồn ng97JJủ quáctWL (97JJ:| TBfZ. TBfZCon ofiruZf TBfZđây. Hv76Tẹp gặ97JJp cậuctWL chủiruZ nhTBfZật.BB, G9”-TôTBfZi mỉmiruZ cườictWL đv76Tánh lạ97JJi. NhữngiruZ iruZcon chctWLữ củactWL TBfZcậu lạiv76T ctWLlần lượtiruZ hiệnctWL ra97JJ: “Ngápv76T gìiruZ mTBfZà TBfZto v76Tthế. NhớiruZ điruZưa tairuZy v76Tche ctWLmiệng l97JJại kẻov76T ructWLồi 97JJbay vô iruZ":)"&iruZnbsp;) v76T. Ừ,TBfZ v76Tbye coctWLn, sv76Tao v76Tlũ ctWLtrẻ bactWLy gv76Tiờ pháiruZt min97JJh rv76Ta 97JJngôn TBfZngữ chav76Tt lạv76T ctWLquá v97JJậy, bTBfZb lctWLà TBfZbye byctWLe, v76Trồi Gv76T9 ctWLlà 97JJgood ni97JJght. Tiệv76Tn nhỉ.”….

Tôi vTBfZừa đctWLưa iruZtay tắt97JJ m97JJáy 97JJthì điệnTBfZ th97JJoại r97JJeng, tv76Tôi cầmiruZ máyiruZ 97JJa lôTBfZ v76Tthì tiv76Tếng v76Tcon TrâmctWL vTBfZang lêTBfZn: “TaoTBfZ nè.v76T S97JJao rồiruZi, iruZchủ nTBfZhật đi97JJ c97JJoi v76Tphim vớictWL 97JJảnh phảictWL khôTBfZng? Sướn97JJg q97JJuá ta.”.97JJ Tôv76Ti gằ97JJn giọn97JJg iruZvới nó:ctWL “v76T RctWLất tiếctWLc đãctWL làTBfZm mv76Tày iruZthất vv76Tọng, nhưngTBfZ chTBfZủ nhậtctWL ctWLtao siruZẽ đv76Ti lênctWL ônv76Tg Ngoại97JJ dựv76T đv76Tám giỗ.97JJ C97JJòn tốictWL iruZđến thì97JJ nằmv76T nhàv76T hoặc97JJ qu97JJa 97JJmày chơiruZi. CctWLòn ảctWLnh h97JJả, quênTBfZ đi.”

“ HuhTBfZ??? DzậyiruZ làv76T siruZao? Mà97JJy 97JJcó viruZé rồctWLi sactWLo liruZại nằ97JJm nhà?”-97JJ TrctWLâm ngTBfZạc nhctWLiên hỏ97JJi lại.v76T TôiTBfZ ctWLđoán làv76T ciruZái mặtiruZ nóctWL v76Tlúc nàv76Ty kh97JJông khctWLác iruZvới cáv76Ti muỗniruZg làctWL mấy,TBfZ vìiruZ nTBfZó ctWLưa ngv76Thệch iruZmặt TBfZra mctWLỗi kiruZhi ngạciruZ nhiên.

Tôi bèn97JJ 97JJkể từTBfZ đầuv76T tớv76Ti đuôiv76T v76Tcho nv76Tó nv76Tghe chuyệnv76T mấyiruZ n97JJay tôiruZi c97JJhưa có97JJ dịpTBfZ 97JJkể vì97JJ khônv76Tg quctWLa lớpv76T nóiruZ 97JJchơi. TctWLuy TrâctWLm làv76T v76Tbạn thâiruZn c97JJủa tôi97JJ TBfZnhưng lạictWL khônv76Tg cv76Thung lớp,97JJ kểiruZ rTBfZa thìTBfZ TrâmctWL v76Tvà tôiruZi cũngTBfZ cv76Tó duyiruZên kv76Tì ngộTBfZ TBfZrất lạ,iruZ tctWLôi bictWLết ctWLnó iruZlà bạniruZ củTBfZa v76Tbạn v76Tcùng bà97JJn v97JJới tôiruZi đầuctWL niruZăm v76Tlớp 1iruZ1, nhiruZưng iruZtôi v76Tquen 97JJnó tr97JJong iruZmột dịp97JJ ciruZa nhạ97JJc iruZcủa iruZtrường, nóiiruZ c97JJhuyện hạp97JJ quctWLá iruZnên “ctWLkết dính”ctWL nha97JJu từctWL v76Tđấy. (iruZTính cTBfZho đếnctWL na97JJy TBfZthì TrâmiruZ v97JJà ctWLtôi v76Tđã chơctWLi đượciruZ bảv76Ty nv76Tăm rồiruZi, vv76Tà chuiruZyện củ97JJa tôv76Ti ctWLvà Siv76Tnh ngàyctWL đv76Tó tv76Thì nóv76T TBfZvà thầyTBfZ Lâv76Tm iruZlà hav76Ti ngườiv76T 97JJ“rắp tTBfZâm iruZvun v76Tvén” )

Vừa TBfZnghe tôiiruZ kểv76T hếctWLt, nóctWL hét97JJ tronTBfZg điệnv76T tTBfZhoại liruZàm tctWLhôi muctWLốn thủTBfZng màngTBfZ nhĩ97JJ: TBfZ“ Trời97JJ ơTBfZi !!97JJ!! v76TNgốc tiruZử! MàctWLy cctWLó điênTBfZ khôngctWL vậy?”.ctWL TôctWLi lấiruZm v76Tlét lTBfZí nhíTBfZ: ctWL“ Hic…iruZ v76Ttại co97JJn nhỏctWL v76Tkia khôTBfZng biếv76Tt điềTBfZu, đâu97JJ phảictWL tv76Tại tv76Tao. TairuZo TBfZbị thầyctWL v76TLâm 97JJnhéo, giờ97JJ tiruZới mctWLày ciruZhửi nữairuZ hctWLả? Th97JJôi bctWLỏ iruZqua đi,TBfZ tiruZhầy LâctWLm rctWLủ thv76Tứ bảyTBfZ nàTBfZy điiruZ chơ97JJi. iruZMày đi97JJ nhactWL, vv76Tì tiruZao cóTBfZ véTBfZ 97JJđi ciruZho hiruZai iruZngười, thiruZầy Lâ97JJm cũv76Tng ctWLrủ bạnv76T. TBfZNghe nó97JJi bạniruZ ổnctWLg đẹpctWL traTBfZi lắm.”,ctWL tiếngctWL 97JJTrâm c97JJười TBfZkhúc khích:iruZ “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….