Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thứBM nămpVd5kA, tôiBM vừaDzXMLu đặB8g3xst cB8g3xshân lêBMn B8g3xsbậc cửBMa lớpBM thpVd5kAì đB8g3xsã nghDzXMLue tiếnBMg béB8g3xs DzXMLuMy pVd5kAnũng nịu:BM “ThầyDzXMLu ơi.ThB8g3xsầy rảnhBM hôngDzXMLu? ThầyBM đipVd5kA cB8g3xsoi pVd5kAphim vớB8g3xsi BB8g3xsé MpVd5kAy DzXMLunha. VDzXMLuì DzXMLubé MpVd5kAy khôBMng rủpVd5kA đDzXMLuược aBMi cDzXMLuả.”. RồiBM tiếngB8g3xs SBMinh đBMáp tBMrả pVd5kAhơi ngậpB8g3xs ngừng:pVd5kA pVd5kA“Sao ácBM vB8g3xsậy? BpVd5kAé BMMy dễB8g3xs thươnDzXMLug B8g3xsvậy màBM khônpVd5kAg apVd5kAi đi…BM chpVd5kAo DzXMLuthầy nBMăm phútB8g3xs DzXMLuđể B8g3xssuy BMnghĩ nhaB8g3xs.”. TôpVd5kAi ránB8g3xsg đứngBM chờB8g3xs đợiDzXMLu nB8g3xsghe câB8g3xsu trB8g3xsả lờDzXMLui BMcủa SiBMnh rồDzXMLui mớiDzXMLu DzXMLuvào lớpB8g3xs, B8g3xscứ trBMả lờipVd5kA làB8g3xs “thầyB8g3xs pVd5kAbận” chDzXMLuo tB8g3xsôi BMđi, đừngpVd5kA trảB8g3xs B8g3xslời BMcâu pVd5kAnào khác. 

“Ừ, cuốDzXMLui tuDzXMLuần nàyBM thầDzXMLuy B8g3xscũng DzXMLukhông bận.pVd5kA ThầyDzXMLu sẽpVd5kA điBM BMvới bépVd5kA MpVd5kAy.”, cpVd5kAon béB8g3xs B8g3xsMy DzXMLureo pVd5kAlên nhDzXMLuư bắtDzXMLu đượcBM vBMàng: “HoanBM hDzXMLuô, B8g3xscám ơB8g3xsn tB8g3xshầy.” MB8g3xsột cDzXMLuâu trảpVd5kA BMlời khuyB8g3xsến mãDzXMLui thB8g3xsêm B8g3xsnụ cườipVd5kA pVd5kAđẹp nhưpVd5kA B8g3xsmơ đãB8g3xs làmpVd5kA tôpVd5kAi chBMoáng váDzXMLung. LạpVd5kAi thêmDzXMLu mộtB8g3xs DzXMLu“cú sốcDzXMLu kinpVd5kAh dị”BM npVd5kAữa. CopVd5kAn pVd5kAbé đánBMg ghB8g3xsét, nópVd5kA thpVd5kAiệt làBM mưuB8g3xs mDzXMLua cBMhước quỷ,pVd5kA nBMó dámB8g3xs “phỗngBM pVd5kAtay pVd5kAtrên” pVd5kAcủa tôBMi… BMnó BMsẽ biếtDzXMLu BMtay tôBMi… tB8g3xsôi ghDzXMLuét B8g3xsnó… tôDzXMLui cDzXMLuăm pVd5kAthù nó…tôiB8g3xs… B8g3xsCái “ôngB8g3xs già”BM BMấy cũngB8g3xs dởBM hơiBM nữa,B8g3xs nghĩpVd5kA thB8g3xsế nàDzXMLuo màB8g3xs lpVd5kAại nhậnB8g3xs lB8g3xsời nóDzXMLu thế?B8g3xs CònDzXMLu tpVd5kAôi đâB8g3xsy bpVd5kAỏ pVd5kAcho BMai? TBMôi ghétpVd5kA cB8g3xsả hapVd5kAi người…
TôpVd5kAi kDzXMLuhông địnhDzXMLu B8g3xsvào pVd5kAhọc ngàypVd5kA hôpVd5kAm pVd5kAnay đâB8g3xsu, DzXMLunhìn hpVd5kAai ngưpVd5kAời B8g3xsđó B8g3xsmắc cônBMg lêB8g3xsn tăngBM DzXMLuxông điB8g3xsên bấtDzXMLu tBMử lắmBM. DzXMLuĐi vềB8g3xs chpVd5kAo DzXMLuyên chuB8g3xsyện. NgB8g3xshĩ vậyDzXMLu tôiB8g3xs liB8g3xsền quaB8g3xsy pVd5kAlưng điDzXMLu xuBMống DzXMLucầu thanDzXMLug, đaDzXMLung đDzXMLui B8g3xslững thữnpVd5kAg thìBM thầyDzXMLu LB8g3xsâm pVd5kAtừ đâuDzXMLu rBMa DzXMLuvỗ vàoBM B8g3xsvai tôiB8g3xs cáiDzXMLu DzXMLubộp, tB8g3xshầy B8g3xsnhe răngDzXMLu: “ChàBMo họcB8g3xs tpVd5kArò cưngB8g3xs, DzXMLuem DzXMLutính trpVd5kAốn hB8g3xsọc DzXMLuhả?”, tôBMi dòmDzXMLu thầBMy DzXMLucố npVd5kAén B8g3xsbực dọcDzXMLu DzXMLutươi cười:B8g3xs “DzXMLu TrốnBM rBMồi mấDzXMLut BMquà pVd5kAsao. EDzXMLum B8g3xsđi mDzXMLuua nưDzXMLuớc tBMhôi mà.”.B8g3xs DzXMLuNghe pVd5kAtới pVd5kAvụ quBMà cáB8g3xsp thầBMy LpVd5kAâm chB8g3xsau BMmày: “HọDzXMLuc tDzXMLurò BMthảo B8g3xsghê nDzXMLuhỉ. ThpVd5kAầy điDzXMLu vềpVd5kA hổngBM B8g3xshỏi hDzXMLuan gB8g3xsì màBM đòB8g3xsi DzXMLuquà rDzXMLuồi. DzXMLuMà tpVd5kAhôi, cB8g3xson nítBM, khôngBM chấp.BM Nè”.

Thầy lụDzXMLuc cặppVd5kA đBMưa cpVd5kAho tôpVd5kAi mB8g3xsột cáiDzXMLu vònpVd5kAg mBMộc gỗ,B8g3xs mộBMt cápVd5kAi đpVd5kAĩa CB8g3xsD DzXMLucủa TDzXMLurademark. BMThánh thầnDzXMLu ơi!B8g3xs áDzXMLui BMCD nàyB8g3xs tôDzXMLui lùBMng tìpVd5kAm kpVd5kAhắp tBMhành pB8g3xshố pVd5kAmà khônpVd5kAg thấyBM màBM naDzXMLuy cDzXMLuó BMrồi, B8g3xssung sướngpVd5kA quá.B8g3xs TôiB8g3xs ôB8g3xsm siếDzXMLut cáDzXMLui CBMD tDzXMLurong BMtay lảmBM nhảm:DzXMLu “OhDzXMLu BMmy gB8g3xsod, mDzXMLuy goBMd. ĐồDzXMLu hDzXMLuiếm, đồDzXMLu B8g3xshiếm. CDzXMLuám BMơn thầy,B8g3xs tBMhầy nupVd5kAmber one.B8g3xs”, thầpVd5kAy cườiBM B8g3xsha pVd5kAhả BMxoa đầuBM tpVd5kAôi: “ĐượcB8g3xs, numDzXMLuber onBMe tBMhì được.BM ÀpVd5kA! CòBMn B8g3xscó DzXMLuhai cpVd5kAái vDzXMLué đB8g3xsi hộDzXMLui cB8g3xshợ nDzXMLuè. CBMho epVd5kAm luDzXMLuôn, rủDzXMLu aDzXMLui thpVd5kAì rủ.”

Vừa nghB8g3xse BMtới hapVd5kAi cpVd5kAái vBMé làpVd5kAm tB8g3xsôi lạiDzXMLu liêpVd5kAn tưpVd5kAởng B8g3xscảnh DzXMLukhi nãy,pVd5kA nDzXMLuồng độBM máDzXMLuu điDzXMLuên củpVd5kAa tôiBM lB8g3xsại chạyBM ngưpVd5kAợc lpVd5kAên. NgapVd5kAy lB8g3xsập B8g3xstức tôB8g3xsi B8g3xscầm đĩB8g3xsa B8g3xsCD lDzXMLuẫn cáiDzXMLu vòB8g3xsng, mấypVd5kA pVd5kAcái vpVd5kAé pVd5kAđưa lB8g3xsại pVd5kAcho thDzXMLuầy LâDzXMLum, caBMu có:pVd5kA “EpVd5kAm trB8g3xsả thDzXMLuầy B8g3xshết nB8g3xsè. GiờpVd5kA eBMm B8g3xsđi B8g3xsvề đB8g3xsây. TrốnB8g3xs họpVd5kAc hômBM nBMay luôn.B8g3xs B8g3xsĐiên rồiB8g3xs, quêpVd5kA rBMồi.”. CDzXMLuái tpVd5kAhái độBM pVd5kAkì qpVd5kAuặc củDzXMLua tpVd5kAôi BMlàm BMthầy LâmDzXMLu khôngBM BMhiểu DzXMLumô tpVd5kAê gìDzXMLu hết,pVd5kA B8g3xsthầy kBMhệ nB8g3xsệ DzXMLuxách đốB8g3xsng BMquà chạpVd5kAy thDzXMLueo DzXMLutôi: “ÊpVd5kA, êB8g3xs. GìDzXMLu B8g3xskì vậy?BM EDzXMLum BMbị B8g3xshâm hả?B8g3xs TuBMi quýnpVd5kAh cBMhết bâyBM DzXMLugiờ. RépVd5kAo BMmua DzXMLuquà cpVd5kAho đDzXMLuã gpVd5kAiờ khpVd5kAông lấyB8g3xs BMlà sao?”,BM DzXMLusẵng cơnBM điênpVd5kA đangDzXMLu BMcuồn cuDzXMLuộn DzXMLutôi qupVd5kAay lBMại tDzXMLurút giDzXMLuận lêBMn thầyDzXMLu luBMôn, tB8g3xsôi quDzXMLuay lạiDzXMLu gắtDzXMLu: “ỪB8g3xs đấDzXMLuy, DzXMLuem hB8g3xsâm, BMem điêDzXMLun. EDzXMLum pVd5kAghét BMcái BMông đDzXMLuó, eDzXMLum ghétDzXMLu DzXMLucon DzXMLubé đDzXMLuó, DzXMLuem ghB8g3xsét thDzXMLuầy luônDzXMLu. pVd5kAEm vềpVd5kA…Vĩnh biệt…”.

Thầy LâB8g3xsm đuBMổi B8g3xstheo nắmB8g3xs DzXMLudây BMcặp B8g3xstôi kéB8g3xso lại:BM pVd5kA“Ê B8g3xs, vừBMa pVd5kAphải thôDzXMLui BMnha. TBMui pVd5kAlàm gìB8g3xs mBMà ghéDzXMLut tuDzXMLui? BMEm BMđang BMgiận apVd5kAi B8g3xsmà điêDzXMLun dDzXMLuữ vậypVd5kA? BMCái ôngBM thầypVd5kA SinDzXMLuh đB8g3xsó hảpVd5kA? NgồipVd5kA xuốngpVd5kA kểBM BMtui nghe.”.BM NóiBM xB8g3xsong, thDzXMLuầy pVd5kAcầm dâpVd5kAy cặpDzXMLu kéoDzXMLu tôBMi ngpVd5kAồi BMxuống BMchân pVd5kAcầu tBMhang. SẵnB8g3xs đangBM BMcó ngườiB8g3xs cpVd5kAần B8g3xschia sDzXMLuẻ, tôpVd5kAi DzXMLuphun rBMa mpVd5kAột tràngB8g3xs pVd5kAcho hpVd5kAạ DzXMLuhỏa. pVd5kASau khBMi nghpVd5kAe xoDzXMLung câBMu chuyệDzXMLun tBMhầy LBMâm DzXMLunhìn tBMôi mBMỉm cườipVd5kA vpVd5kAỗ BMvai B8g3xsan ủiB8g3xs: “TB8g3xshua pVd5kAkeo nBMày bàpVd5kAy keB8g3xso khácpVd5kA. ĐừpVd5kAng B8g3xsnản chí…DzXMLu pVd5kAnhưng cpVd5kAó điềBMu…”, tDzXMLuôi nhDzXMLuìn thầyBM lạB8g3xs lpVd5kAẫm: “NhưBMng sapVd5kAo hảBM thầy?”.ThầDzXMLuy LâmBM caBMu mB8g3xsặt lạB8g3xsi đưBMa hDzXMLuai taBMy vB8g3xséo hpVd5kAai B8g3xsmá tDzXMLuôi lBMèm bèB8g3xsm: “B8g3xsCái BMtội ngốcpVd5kA làDzXMLu pVd5kAmột DzXMLunè. CDzXMLuái tộBMi vB8g3xsô duyênDzXMLu, dápVd5kAm trútBM giB8g3xsận lêBMn BMtui B8g3xslà B8g3xshai pVd5kAnè, vBMà điênDzXMLu khùngBM B8g3xslà bBMa. CpVd5kAhừa cpVd5kAhưa?”, vDzXMLuì đB8g3xsau mBMà tôipVd5kA lBMa BMoai oB8g3xsái: “ỐiB8g3xs, đpVd5kAau qupVd5kAá!!! TpVd5kAha BMcho eBMm. EDzXMLum chừaBM rồi,B8g3xs epVd5kAm chừaB8g3xs rồi.”.

Khi thầyDzXMLu LDzXMLuâm bỏB8g3xs tapVd5kAy rapVd5kA, tôpVd5kAi BMngồi đBMưa taB8g3xsy xoB8g3xsa DzXMLuxoa pVd5kAhai mpVd5kAá đầypVd5kA nB8g3xshững vpVd5kAết đDzXMLuỏ phụngBM pDzXMLuhịu: “ThầyBM áB8g3xsc cònBM hB8g3xsơn SiB8g3xsnh nữa,B8g3xs nhépVd5kAo đauBM B8g3xsquá. UDzXMLui dpVd5kAa! DzXMLuEm nB8g3xsgốc chpVd5kAỗ nàDzXMLuo?”. ThầpVd5kAy LâpVd5kAm thDzXMLueo BMthói queDzXMLun DzXMLuđưa taBMy miếtDzXMLu cằm:BM DzXMLu“Lại còB8g3xsn khôBMng BMnữa hDzXMLuả? TựDzXMLu dB8g3xsưng đemBM cB8g3xsho DzXMLucon bpVd5kAé DzXMLuMy đópVd5kA cDzXMLuái vépVd5kA lBMàm gì?”,pVd5kA tB8g3xsôi đưaDzXMLu pVd5kAtay pVd5kAlên gãB8g3xsi đầuB8g3xs: pVd5kA“Em đâuB8g3xs cópVd5kA ngpVd5kAờ coB8g3xsn pVd5kAnhỏ đópVd5kA đpVd5kAúng pVd5kAtúyp “B8g3xstự nhpVd5kAiên nhưDzXMLu ngpVd5kAười HàBM NộipVd5kA” đâuDzXMLu?”. VpVd5kAừa lúcpVd5kA đB8g3xsó pVd5kAchuông repVd5kAng lB8g3xsên, thDzXMLuầy kéB8g3xso tôiBM đẩyB8g3xs DzXMLuvề phíaB8g3xs cầuDzXMLu thpVd5kAang bảo:BM “ThôipVd5kA DzXMLutới DzXMLugiờ pVd5kAhọc rồi,BM pVd5kAđi hDzXMLuọc đi.ChuồnBM DzXMLulà biếtBM tapVd5kAy tui.”

Chương 16

Thẻ:thua thBMay B8g3xsem yepVd5kAu anh

Nhác thấyBM BMmặt tôpVd5kAi, coDzXMLun béBM DzXMLuMy BMđã lăDzXMLung xpVd5kAăng: “ChịDzXMLu ơB8g3xsi, eDzXMLum DzXMLumời B8g3xsthầy điDzXMLu. ThầB8g3xsy đồDzXMLung BMý rồipVd5kA đB8g3xsấy DzXMLuchị pVd5kAạ.”, tôDzXMLui nhìDzXMLun npVd5kAó mpVd5kAỉm cườB8g3xsi àDzXMLu lênDzXMLu DzXMLumột cDzXMLuâu rDzXMLua chpVd5kAiều ngpVd5kAạc nDzXMLuhiên lắmB8g3xs. DzXMLuCon quỷBM… pVd5kAta bẻBM cBMổ mi…lạiBM DzXMLucòn khpVd5kAoe nBMữa hả?DzXMLu MớB8g3xsi BMdằn đượDzXMLuc DzXMLucơn DzXMLutức xongB8g3xs, gB8g3xsiờ B8g3xsnó lạBMi “quạBMt” chB8g3xso bùnBMg lên.B8g3xs NghpVd5kAe DzXMLunó líBMu lBMo màB8g3xs lòBMng tôiDzXMLu nghBMẹn DzXMLungào.Mình B8g3xsquả DzXMLulà đDzXMLuiên, vBMừa điênpVd5kA vừaBM ngốBMc! NóBM tDzXMLuhì vB8g3xsui rồB8g3xsi chủBM DzXMLunhật đượcDzXMLu đDzXMLui xDzXMLuem DzXMLuphim pVd5kAvới SB8g3xsinh pVd5kAcòn mìnBMh lạipVd5kA nằBMm nhà…chánBM ngắt.

Sinh cũB8g3xsng “kpVd5kAhông biết”BM nỗiBM lònDzXMLug củapVd5kA tBMôi, anpVd5kAh vBMui vBMẻ đB8g3xsến BMbên BMtôi BMmỉm cười:BM “B8g3xs ChpVd5kAủ npVd5kAhật B8g3xsđi DzXMLuxem phiBMm sướngpVd5kA ha.”B8g3xs B8g3xsTôi cDzXMLuười nDzXMLuhạt thếchB8g3xs đápVd5kAp lDzXMLuại pVd5kAanh: “VânBMg! NhBMưng sướngDzXMLu BMđâu bằngB8g3xs aBMi B8g3xskia, điBM hapVd5kAi mBMình mớiDzXMLu vuDzXMLui. ThếBM màpVd5kA dBMám bBMảo cDzXMLuô AB8g3xsn khBMông rB8g3xsảnh cBMuối B8g3xstuần BMcơ đDzXMLuấy.”. NghB8g3xse tôDzXMLui pVd5kAnói BMmóc BMnói mDzXMLuỉa thế,DzXMLu aB8g3xsnh B8g3xscau mặtDzXMLu lưpVd5kAờm tôi:DzXMLu “LạiBM ănBM nóiBM kiểDzXMLuu đB8g3xsó nB8g3xsữa. MuB8g3xsốn tDzXMLuôi DzXMLucho pVd5kAmột BMkí vàDzXMLuo B8g3xsđầu B8g3xskhông hảpVd5kA? AB8g3xsi BMvới ai?”.

Tôi BMnhìn anDzXMLuh copVd5kAng môiBM lênB8g3xs, pVd5kAnói khoáyB8g3xs thêmpVd5kA tiếnpVd5kAg nữa:pVd5kA “EmpVd5kA nóBMi aBMi đóDzXMLu cBMhứ B8g3xscó nóipVd5kA B8g3xsthầy đpVd5kAâu. NBMgộ à!”B8g3xs, B8g3xsnói xonpVd5kAg tôB8g3xsi DzXMLucắp cặBMp qupVd5kAay lưnpVd5kAg DzXMLuđi xuốngB8g3xs bàpVd5kAn béB8g3xst BMngồi học.B8g3xs SinpVd5kAh phDzXMLuùng mDzXMLuang B8g3xskhoanh tDzXMLuay thởDzXMLu dB8g3xsài, còBMn B8g3xscon B8g3xsbé MBMy hếtDzXMLu nhìnB8g3xs tôiBM rBMồi lB8g3xsại nhìnBM anB8g3xsh cBMhả hiểBMu gB8g3xsì cả.

Suốt buổDzXMLui họcpVd5kA nỗBMi buDzXMLuồn cB8g3xshán cBMứ lơB8g3xs mBMơ tDzXMLurong tôiDzXMLu. HễDzXMLu nDzXMLuhìn SinDzXMLuh tôDzXMLui lạBMi thấypVd5kA nghèDzXMLun nB8g3xsghẹn nơDzXMLui cuốngBM B8g3xshọng. SaBMo mpVd5kAà chánBM ghêDzXMLu tDzXMLua! BMCó lpVd5kAẽ lBMà ngàBMy chủBM DzXMLunhật tpVd5kAôi nênBM ngủDzXMLu suốtBM DzXMLucả ngày.DzXMLu VDzXMLuì biếB8g3xst đpVd5kAâu B8g3xstrong mơB8g3xs tôB8g3xsi sB8g3xsẽ mpVd5kAơ tB8g3xshấy anDzXMLuh vB8g3xsà tB8g3xsôi pVd5kAđi pVd5kAxem phpVd5kAim thìB8g3xs saoB8g3xs, nhưpVd5kA thBMế còB8g3xsn đượB8g3xsc hơnDzXMLu nhìpVd5kAn thấyBM cDzXMLuon bpVd5kAé BMấy cpVd5kAứ DzXMLulởn vởBMn bênB8g3xs anh….

Khi nBMghe tiếngpVd5kA B8g3xschuông DzXMLureng, tôiB8g3xs DzXMLulà BMngười vọtBM rpVd5kAa trướB8g3xsc nDzXMLuhất. DzXMLuĐi vềB8g3xs cpVd5kAho lB8g3xsẹ đểDzXMLu B8g3xsra quápVd5kAn ngồiDzXMLu nhâmDzXMLu BMnhi pVd5kAđể “quên”BM DzXMLubuồn. KhDzXMLui tôipVd5kA pVd5kAđang đểBM xpVd5kAe BMtôi thDzXMLuấy thầDzXMLuy B8g3xsLâm vBMà anDzXMLuh đứnpVd5kAg nóDzXMLui cB8g3xshuyện B8g3xsở pVd5kAhành lanBMg ppVd5kAhòng pVd5kAgiáo BMvụ pVd5kAra chiềuDzXMLu vuB8g3xsi pVd5kAvẻ lắm,DzXMLu cáiDzXMLu nB8g3xsụ cườiBM quyếnBM B8g3xsrũ pVd5kAđó gipVd5kAờ BMtôi B8g3xsthấy ghétpVd5kA pVd5kAkinh khBMủng. VớipVd5kA DzXMLuai cpVd5kAũng cườB8g3xsi được.DzXMLu TôB8g3xsi thấDzXMLut tDzXMLuhểu B8g3xsdẫn xDzXMLue BMra khDzXMLuỏi cB8g3xshỗ giữ,B8g3xs cpVd5kAúi mpVd5kAặt xBMuống đấtDzXMLu lắcpVd5kA đầuDzXMLu chánB8g3xs B8g3xsnản DzXMLurồi pVd5kAlẩm nhẩm:pVd5kA “B8g3xs CuốipVd5kA pVd5kAtuần nBMày mìnBMh làmBM gìpVd5kA đây,DzXMLu lạDzXMLui điB8g3xs BMra quánDzXMLu BMcà B8g3xsphê pVd5kAvà ngBMồi ngắB8g3xsm DzXMLusao hả?HaB8g3xsy vặpVd5kAn pVd5kAmáy lpVd5kAạnh tpVd5kArong phòBMng vàDzXMLu B8g3xscuốn mBMền nằmDzXMLu ngủ?”pVd5kA pVd5kATên gDzXMLuiữ BMxe pVd5kAthấy thDzXMLuái độBM tôiBM pVd5kAnhư thếB8g3xs cB8g3xsũng mpVd5kAắc cười,B8g3xs hB8g3xsắn chpVd5kAọc: “B8g3xs pVd5kASao vậyB8g3xs, thấDzXMLut tDzXMLuình hảDzXMLu cB8g3xsưng? CuốpVd5kAi BMtuần khBMông DzXMLuai đDzXMLui chơB8g3xsi vớiBM cưnB8g3xsg DzXMLuhả?Anh điB8g3xs chB8g3xso nè.”.B8g3xs ÁBM à!DzXMLu DáB8g3xsm chọcB8g3xs bBMà BMà, bàB8g3xs đaB8g3xsng cơnpVd5kA điênBM B8g3xsđây. pVd5kAMày BMtới sDzXMLuố pVd5kArồi. pVd5kANghĩ pVd5kAthế tôBMi buDzXMLuông BMthỏng hắpVd5kAn mộtB8g3xs câB8g3xsu: “Dạ,B8g3xs cáB8g3xsm DzXMLuơn lònB8g3xsg tốtBM cpVd5kAủa anB8g3xsh. DzXMLuAnh B8g3xslo tBMhu tBMiền giB8g3xsữ xBMe đBMi, đừBMng BMở đBMó rB8g3xsảnh rỗBMi lB8g3xso chBMo epVd5kAm, bBMảo vệDzXMLu B8g3xsla anB8g3xsh bpVd5kAây giờB8g3xs. pVd5kAEm B8g3xsđang vội,B8g3xs aB8g3xsnh DzXMLuvui lònDzXMLug thB8g3xsu B8g3xstiền giDzXMLuữ xDzXMLue nB8g3xshanh lDzXMLuên chútpVd5kA đượcB8g3xs khôDzXMLung?”. GãDzXMLu giữBM xDzXMLue cB8g3xsứng họngB8g3xs DzXMLunhìn BMtôi, pVd5kAtức tDzXMLuối lắmBM nBMhưng tDzXMLuất nhipVd5kAên hắnDzXMLu khôpVd5kAng tpVd5kAhể phảnBM DzXMLubác gìpVd5kA. DzXMLuTôi đãB8g3xs qDzXMLuuá B8g3xslịch sự.

Gần rB8g3xsa tớiB8g3xs cB8g3xsổng trưB8g3xsờng BMthì tôBMi npVd5kAghe DzXMLutiếng thBMầy LâB8g3xsm gọiB8g3xs ýBM ớipVd5kA B8g3xssau lưng:pVd5kA “DzXMLu BMH, DzXMLuH. B8g3xsChờ cpVd5kAhút!”. ThBMầy chạyBM đếnpVd5kA gầB8g3xsn tôipVd5kA đứngDzXMLu tB8g3xshở dốB8g3xsc: “B8g3xs ThoB8g3xsắt cáB8g3xsi pVd5kAlà pVd5kAthấy rpVd5kAa tớiBM BMđây rồipVd5kA. CáB8g3xsi pVd5kAvé hộipVd5kA cDzXMLuhợ nãyDzXMLu quênpVd5kA lấyB8g3xs nè.MB8g3xsột vépVd5kA đipVd5kA BMđược BMhai người,BM epVd5kAm dẫnpVd5kA bDzXMLuạn đDzXMLui chB8g3xso vupVd5kAi, tuB8g3xsi cũnDzXMLug rủDzXMLu pVd5kAbạn pVd5kAđi nBMữa.Đi qB8g3xsuậy chơDzXMLui DzXMLuđi, thDzXMLuứ bảyB8g3xs cũnpVd5kAg pVd5kAkhông bậnBM gì.BB8g3xsật míB8g3xs nghenDzXMLu, B8g3xsbạn B8g3xstui đẹpB8g3xs tBMrai lắm.”

Cái nDzXMLuày pVd5kAlàm tB8g3xsôi hơBMi quêDzXMLu DzXMLuà nhapVd5kA, ổngB8g3xs B8g3xscứ làmpVd5kA nhưDzXMLu tôBMi tpVd5kAhấy BMngười đẹDzXMLup trDzXMLuai BMnào cũnB8g3xsg B8g3xsnhảy pVd5kAvô B8g3xsvậy đó.BM MB8g3xsê đDzXMLuẹp trapVd5kAi thDzXMLuì cũngB8g3xs phảpVd5kAi cDzXMLuó mứcBM DzXMLuđộ chứB8g3xs. MpVd5kAà thôiDzXMLu kệ!pVd5kA ThDzXMLuứ bảpVd5kAy họpVd5kAc xonBMg, rảnhDzXMLu rỗiB8g3xs DzXMLuđi chơBMi chpVd5kAo đỡDzXMLu DzXMLubuồn. DzXMLuVề DzXMLunhà buồnBM B8g3xschán cũngDzXMLu DzXMLuvậy. TôiDzXMLu gậtDzXMLu đầB8g3xsu B8g3xsnhưng lạiB8g3xs DzXMLunói BMdỗi: “DzXMLu ĐượcBM, DzXMLuem đpVd5kAi. MpVd5kAà DzXMLuem đpVd5kAi DzXMLutại epVd5kAm cpVd5kAhán thôBMi, chDzXMLuứ B8g3xsông bạnB8g3xs đẹppVd5kA tDzXMLurai củaBM thBMầy eDzXMLum khôngBM quapVd5kAn tB8g3xsâm. DzXMLuEm DzXMLuđâu cDzXMLuó bạpVd5kA ngưB8g3xsời nàoDzXMLu đẹpBM DzXMLutrai màB8g3xs DzXMLuem DzXMLucũng mDzXMLuê đâu.”
B8g3xsThầy LâpVd5kAm gậBMt đầuDzXMLu cườBMi vpVd5kAới tpVd5kAôi: “BM RồiB8g3xs, rồB8g3xsi. BB8g3xsiết rồi,pVd5kA xipVd5kAn lỗi.BM NóipVd5kA tpVd5kAóm lạiBM lpVd5kAà cópVd5kA đB8g3xsi phảiBM khôpVd5kAng? BMĐúng DzXMLu7 B8g3xsgiờ chờB8g3xs tuBMi nDzXMLugay pVd5kAở cổBMng hộBMi pVd5kAchợ đó.B8g3xs BMNhớ nghBMen… pVd5kANhắc lạiDzXMLu lBMần nữB8g3xsa lDzXMLuà đúnB8g3xsg B8g3xs7 gB8g3xsiờ B8g3xsđó…”, tôB8g3xsi pVd5kAcũng ừpVd5kA B8g3xshử chàB8g3xso pVd5kAthầy pVd5kArồi BMleo lêDzXMLun xpVd5kAe về….

Khi pVd5kAvề nhàDzXMLu, thấDzXMLuy DzXMLumặt tôipVd5kA DzXMLumẹ hopVd5kAan hỉ:pVd5kA “CBMon cpVd5kAưng, B8g3xschủ pVd5kAnhật đB8g3xsi pVd5kAlên BMông NgpVd5kAoại pVd5kAdự đámDzXMLu giỗ.BM CDzXMLuậu B8g3xsPhú DzXMLucon về.”BM. TôiBM đámpVd5kA ỉuBM xBMìu BM“ Dạ.pVd5kA”, rồiB8g3xs B8g3xsthưa mẹpVd5kA đB8g3xsi lêpVd5kAn pBMhòng, mẹB8g3xs pVd5kAnhìn DzXMLutheo BMtôi nBMgơ ngác:B8g3xs “CopVd5kAn nDzXMLuhóc DzXMLunày lạBM BMthiệt, bDzXMLuình thườngBM nóB8g3xs nghpVd5kAe cBMậu PhB8g3xsú DzXMLuvề B8g3xslà nhB8g3xsảy pVd5kAnhõm lênBM “qupVd5kAà cB8g3xson đâu”,B8g3xs mDzXMLuà BMnay tpVd5kAỉnh bpVd5kAơ vậDzXMLuy. MBMà mấBMy nDzXMLugày nB8g3xsay thấyBM nópVd5kA B8g3xscư lơDzXMLu mB8g3xsơ pVd5kAvậy, giốnB8g3xsg nhDzXMLuư nBMgười chếtDzXMLu pVd5kArồi vDzXMLuậy á.”

Ba DzXMLutôi mỉB8g3xsm cpVd5kAười nópVd5kAi B8g3xsvới mpVd5kAẹ: “pVd5kA KệB8g3xs nBMó đpVd5kAi pVd5kAem, điB8g3xs DzXMLuhọc pVd5kAvề mệtB8g3xs mà.BM B8g3xsNgày B8g3xsmai nDzXMLuó lạDzXMLui tưngDzXMLu bừngDzXMLu chDzXMLuo coi.”

Trời! BB8g3xsa mB8g3xsẹ nàDzXMLuo cB8g3xsó B8g3xsbiết pVd5kAtôi “BM I’mDzXMLu iDzXMLun sorroBMw B8g3xsof loDzXMLuve DzXMLu(tôi đBMang tpVd5kAhất tìpVd5kAnh)” đâuDzXMLu, cpVd5kAó BMcòn tâpVd5kAm trBMạng npVd5kAào màBM đúDzXMLu đởnB8g3xs nhDzXMLuư mọipVd5kA BMkhi, màB8g3xs ngBMhe đếnBM pVd5kAcậu PhDzXMLuú lạDzXMLui nhớpVd5kA đếnBM cáipVd5kA ôngBM SinDzXMLuh đDzXMLuó. BMNgười đBMâu B8g3xsmà giốngDzXMLu nhDzXMLuau thế?B8g3xs TôBMi bậpVd5kAt máBMy lênpVd5kA DzXMLucheck pVd5kAmail thpVd5kAì cậuDzXMLu PhB8g3xsú tDzXMLuôi B8g3xsđang onlpVd5kAine liềnDzXMLu booDzXMLum DzXMLuvào nóiDzXMLu chuyB8g3xsện vớipVd5kA tDzXMLuôi: “B8g3xsCon B8g3xsà, cậBMu sắB8g3xsp về.pVd5kA MaBMi lBMà lpVd5kAên pVd5kAmáy bapVd5kAy. ChủBM nhậtDzXMLu cậupVd5kA B8g3xsgặp B8g3xscon B8g3xsnhé. CóB8g3xs quàB8g3xs cpVd5kAho copVd5kAn nB8g3xsè. CậuBM đpVd5kAang B8g3xslàm viBMệc, sẵpVd5kAn onlipVd5kAne hỏiB8g3xs tBMhăm coDzXMLun cpVd5kAhút. pVd5kA:> ”BM TBMôi B8g3xsbật cười,B8g3xs lầnBM npVd5kAào B8g3xsvề mB8g3xsà cBMậu chẳnpVd5kAg cóB8g3xs qpVd5kAuà B8g3xscho tôiB8g3xs, chBMỉ cBMó tôpVd5kAi làBM cBMhưa pVd5kAcó quàB8g3xs BMcho cậuB8g3xs thpVd5kAôi, npVd5kAhưng tpVd5kAôi sBMẽ cDzXMLuố pVd5kAgắng DzXMLukhi BMnào rãBMnh rỗiDzXMLu thpVd5kAì thiBMết B8g3xskế mpVd5kAột pVd5kAcái lịcDzXMLuh tBMặng cậDzXMLuu pVd5kAmới được.

Tôi đượDzXMLuc bDzXMLua traBMng BMbị chDzXMLuo máB8g3xsy pVd5kAvi tíDzXMLunh DzXMLutừ B8g3xsrất sớmpVd5kA nDzXMLuên chuyệnDzXMLu vọB8g3xsc pDzXMLuhần mDzXMLuềm vpVd5kAới pVd5kAtôi làB8g3xs mộtDzXMLu B8g3xsthú B8g3xstiêu khiểnDzXMLu DzXMLukhá pVd5kAư làB8g3xs hB8g3xsay. NhờpVd5kA B8g3xsnó mB8g3xsà tôiBM pVd5kAđi trướcB8g3xs BMlũ bạnpVd5kA ởBM trườnDzXMLug B8g3xsở khpVd5kAoản BMtin hpVd5kAọc DzXMLuvà lBMâu lâuB8g3xs lpVd5kAại làmpVd5kA rộBM lBMên DzXMLuchuyện buôDzXMLun bápVd5kAn ảnB8g3xsh dDzXMLuo tôpVd5kAi thiếtDzXMLu pVd5kAkế thpVd5kAeo đơnBM DzXMLuđặt hB8g3xsàng củapVd5kA chBMúng nó,BM vpVd5kAui lắB8g3xsm kia.

Tôi địnhpVd5kA spVd5kAau kpVd5kAhi tốtBM nghDzXMLuiệp lớB8g3xsp 1pVd5kA2 nàDzXMLuy DzXMLusẽ đDzXMLui pVd5kAtheo ngànDzXMLuh DzXMLuđồ hDzXMLuọa vBMà tiếngB8g3xs AnhB8g3xs, tôB8g3xsi thấB8g3xsy npVd5kAgành đóDzXMLu rấDzXMLut hợppVd5kA vpVd5kAới tôi.

Tôi đánhDzXMLu trBMả lờiB8g3xs lạBMi cậu:BM “DzXMLu Dạ,DzXMLu coDzXMLun cámB8g3xs ơnDzXMLu cậupVd5kA nhiềuDzXMLu. CậuB8g3xs DzXMLuơi, mấDzXMLuy thánB8g3xsg B8g3xsnay ởBM trườBMng coB8g3xsn họcB8g3xs B8g3xsanh vănBM BMcó ôBMng thpVd5kAầy pVd5kAgiống cậuBM lắpVd5kAm, khoBMảng 8pVd5kA5 DzXMLu%. CBMó kBMhi nàB8g3xso ổnB8g3xsg làB8g3xs anBMh pVd5kAem họBM pVd5kAvới pVd5kAcậu khBMông? ;;)”.

“ GiốngBM 85B8g3xs% hảB8g3xs cpVd5kAon BM:-O DzXMLu? ỪB8g3xs pVd5kAnhiều khBMi aBMnh epVd5kAm rơiB8g3xs rớtBM đâBMu khôngBM biết  Mà đẹpVd5kAp pVd5kAtrai giốngBM cậuBM DzXMLuhả? ChắDzXMLuc khôB8g3xsng bằnB8g3xsg đâuDzXMLu npVd5kAhỉ, cậB8g3xsu đẹpB8g3xs B8g3xstrai hơn.pVd5kA CopVd5kAn vpVd5kAô DzXMLucoi BMkĩ lạiBM đi &nbBMsp;) .GipVd5kAỡn thBMôi. BMCon pVd5kAchưa npVd5kAgủ hả?”.pVd5kA B8g3xsTôi DzXMLuôm bB8g3xsàn phDzXMLuím cpVd5kAười nắBMc nẻ.pVd5kA pVd5kACậu PBMhú BMtôi DzXMLulà ngườiB8g3xs rấBMt đẹpBM pVd5kAtrai B8g3xsvà dB8g3xsễ thương…DzXMLu nhưB8g3xsng dBMễ thươBMng thứB8g3xs BMmấy troB8g3xsng nhBMà tBMhì khpVd5kAông pVd5kAbiết, DzXMLuvì nhàpVd5kA tôiBM cpVd5kAó B8g3xsnhiều cậuDzXMLu dễpVd5kA thươB8g3xsng B8g3xslắm. MặcpVd5kA DzXMLudù cậuBM cpVd5kAhỉ làDzXMLu cBMậu họ,B8g3xs nhưDzXMLung tìnB8g3xsh thpVd5kAương củB8g3xsa cậuB8g3xs đDzXMLuối vớBMi DzXMLutôi BMthì khônB8g3xsg tB8g3xshua gDzXMLuì mấpVd5kAy ngưBMời pVd5kAcậu rDzXMLuuột cả.BM TôiBM B8g3xsmuốn gBMì cậuDzXMLu cB8g3xsũng gửB8g3xsi DzXMLucho, nBMhà tôiBM gB8g3xsặp khBMó khpVd5kAăn gDzXMLuì BMcậu cBMũng giúppVd5kA đỡ.

Khi tôipVd5kA còB8g3xsn nhỏ,DzXMLu tôiB8g3xs haB8g3xsy ướcBM nếupVd5kA cóBM BMngười yDzXMLuêu thìBM tôiB8g3xs cũBMng mDzXMLuơ ướcB8g3xs cóDzXMLu mộDzXMLut ngườiB8g3xs DzXMLugiống nhpVd5kAư B8g3xscậu. ĐúngpVd5kA lDzXMLuà cầuDzXMLu đượcpVd5kA ưB8g3xsớc pVd5kAthấy, gặpB8g3xs B8g3xsthì BMgặp rồBMi đpVd5kAó mpVd5kAà đDzXMLuâu cóBM dễpVd5kA thB8g3xsương BMbằng. TBMhậm cBMhí DzXMLulà cpVd5kAòn đángB8g3xs ghéDzXMLut, rấDzXMLut đánpVd5kAg ghét.

“ DạBM pVd5kAcon DzXMLusắp đpVd5kAi ngpVd5kAủ DzXMLuđây. CậpVd5kAu làBMm BMviệc vuB8g3xsi nhpVd5kAé. BữpVd5kAa npVd5kAào đượcBM coB8g3xsn B8g3xssẽ gB8g3xsửi hB8g3xsình ổngBM cB8g3xsho cậuDzXMLu B8g3xscoi. KhôngDzXMLu gpVd5kAiống khBMông BMăn tiềnBM B8g3xsB-) Oáp!!!BM GDzXMLuiờ DzXMLucon buồnDzXMLu ngủpVd5kA quáBM DzXMLu(:| BM. B8g3xsCon opVd5kAff DzXMLuđây. DzXMLuHẹp gặB8g3xsp cậB8g3xsu cDzXMLuhủ nhật.BBpVd5kA, G9”-TpVd5kAôi mỉmDzXMLu cườiDzXMLu đDzXMLuánh lại.B8g3xs NhữBMng coBMn chữpVd5kA cB8g3xsủa B8g3xscậu lạiB8g3xs B8g3xslần lượtDzXMLu hiệnBM DzXMLura: “NgápBM gìDzXMLu mB8g3xsà BMto BMthế. DzXMLuNhớ đưaBM tBMay chDzXMLue mpVd5kAiệng pVd5kAlại kpVd5kAẻo ruồpVd5kAi baDzXMLuy vô &DzXMLunbsp;) DzXMLu. ỪDzXMLu, bDzXMLuye B8g3xscon, sDzXMLuao B8g3xslũ tB8g3xsrẻ bB8g3xsay giBMờ phápVd5kAt minDzXMLuh rBMa ngôpVd5kAn ngữBM pVd5kAchat lạDzXMLu qupVd5kAá vậpVd5kAy, bDzXMLub làpVd5kA BMbye byB8g3xse, rồpVd5kAi GpVd5kA9 B8g3xslà gpVd5kAood nightpVd5kA. TiệnBM nhỉ.”….

Tôi DzXMLuvừa đưapVd5kA tapVd5kAy tắtB8g3xs pVd5kAmáy thBMì điệnB8g3xs BMthoại rDzXMLueng, tBMôi cầmpVd5kA máypVd5kA pVd5kAa DzXMLulô pVd5kAthì tipVd5kAếng copVd5kAn TrDzXMLuâm vB8g3xsang lên:B8g3xs “TaDzXMLuo nB8g3xsè. B8g3xsSao rB8g3xsồi, chủDzXMLu nBMhật đipVd5kA coDzXMLui BMphim B8g3xsvới DzXMLuảnh phBMải khônBMg? SướBMng B8g3xsquá taDzXMLu.”. TôiDzXMLu BMgằn B8g3xsgiọng vpVd5kAới DzXMLunó: “BM RấDzXMLut tiDzXMLuếc đãDzXMLu BMlàm DzXMLumày thấDzXMLut vọpVd5kAng, nhưDzXMLung cpVd5kAhủ nhB8g3xsật taB8g3xso sBMẽ điDzXMLu lênBM ôDzXMLung NgoạiBM dpVd5kAự đáBMm giỗ.DzXMLu CòBMn B8g3xstối đếnDzXMLu tpVd5kAhì BMnằm B8g3xsnhà hBMoặc quDzXMLua màDzXMLuy cB8g3xshơi. CòDzXMLun pVd5kAảnh hB8g3xsả, qBMuên đi.”

“ HupVd5kAh??? DzậpVd5kAy làDzXMLu saB8g3xso? BMMày cpVd5kAó véDzXMLu rồiBM saDzXMLuo lạB8g3xsi nDzXMLuằm nhà?”-BM pVd5kATrâm DzXMLungạc nhB8g3xsiên hỏBMi lạiBM. TôiB8g3xs đoáB8g3xsn làDzXMLu cB8g3xsái mặtpVd5kA DzXMLunó DzXMLulúc B8g3xsnày DzXMLukhông pVd5kAkhác vB8g3xsới B8g3xscái muỗngB8g3xs làB8g3xs mB8g3xsấy, pVd5kAvì nóBM ưaDzXMLu nghệpVd5kAch mặtB8g3xs BMra B8g3xsmỗi kB8g3xshi ngạcDzXMLu nhiên.

Tôi bènBM kểpVd5kA BMtừ đầupVd5kA tDzXMLuới đDzXMLuuôi chDzXMLuo nóDzXMLu nB8g3xsghe cBMhuyện mấypVd5kA nBMay tôiDzXMLu cDzXMLuhưa cópVd5kA dDzXMLuịp pVd5kAkể vìpVd5kA khôngDzXMLu pVd5kAqua DzXMLulớp npVd5kAó B8g3xschơi. TuDzXMLuy TrâmBM lB8g3xsà bạnBM thBMân cDzXMLuủa tpVd5kAôi nhưnBMg lạiBM khôngBM DzXMLuchung lớB8g3xsp, kểDzXMLu rB8g3xsa thpVd5kAì TrâB8g3xsm vDzXMLuà pVd5kAtôi pVd5kAcũng cóB8g3xs B8g3xsduyên DzXMLukì ngpVd5kAộ rDzXMLuất lạ,pVd5kA tpVd5kAôi biếtBM nDzXMLuó lB8g3xsà pVd5kAbạn củBMa bạpVd5kAn cDzXMLuùng B8g3xsbàn vớiBM tôipVd5kA đpVd5kAầu năBMm pVd5kAlớp 1pVd5kA1, nBMhưng pVd5kAtôi queB8g3xsn nóB8g3xs tronBMg mB8g3xsột dịpBM pVd5kAca nhạB8g3xsc củB8g3xsa trưB8g3xsờng, nDzXMLuói chuypVd5kAện hạDzXMLup BMquá nênB8g3xs “kếtBM dính”B8g3xs nDzXMLuhau từpVd5kA đấypVd5kA. (TB8g3xsính chDzXMLuo đếB8g3xsn pVd5kAnay thìB8g3xs TrB8g3xsâm pVd5kAvà tôDzXMLui đãDzXMLu chB8g3xsơi đpVd5kAược bBMảy năDzXMLum rB8g3xsồi, vàBM chuypVd5kAện DzXMLucủa tôiDzXMLu BMvà SiBMnh npVd5kAgày đB8g3xsó BMthì nóBM vB8g3xsà thDzXMLuầy LâDzXMLum lB8g3xsà hBMai ngườipVd5kA “rắpB8g3xs tBMâm vuB8g3xsn vénBM” )

Vừa npVd5kAghe tôiDzXMLu pVd5kAkể B8g3xshết, nópVd5kA DzXMLuhét trB8g3xsong đipVd5kAện tBMhoại lDzXMLuàm thôpVd5kAi muốB8g3xsn thủpVd5kAng mB8g3xsàng nDzXMLuhĩ: DzXMLu“ TrờiBM ơBMi B8g3xs!!!! NpVd5kAgốc tửB8g3xs! MàpVd5kAy cóBM đpVd5kAiên khônDzXMLug vậy?”B8g3xs. TôipVd5kA lấmpVd5kA BMlét lDzXMLuí nhíDzXMLu: B8g3xs“ HicDzXMLu… tDzXMLuại coDzXMLun nhỏDzXMLu kiB8g3xsa khônBMg bBMiết điều,pVd5kA đâB8g3xsu phB8g3xsải tạpVd5kAi taDzXMLuo. pVd5kATao BMbị thầyB8g3xs LB8g3xsâm nhéoDzXMLu, BMgiờ tBMới mpVd5kAày cpVd5kAhửi nữaB8g3xs hả?DzXMLu ThDzXMLuôi bỏBM quB8g3xsa DzXMLuđi, thầyB8g3xs LâpVd5kAm rDzXMLuủ tDzXMLuhứ bảypVd5kA npVd5kAày điDzXMLu chơi.B8g3xs MàpVd5kAy DzXMLuđi nhpVd5kAa, pVd5kAvì tapVd5kAo DzXMLucó vB8g3xsé DzXMLuđi chBMo hBMai ngườpVd5kAi, thầB8g3xsy BMLâm cũpVd5kAng rB8g3xsủ bạpVd5kAn. NBMghe nóiBM pVd5kAbạn ổngBM đBMẹp tBMrai lDzXMLuắm.”, tiếBMng TrpVd5kAâm cườiBM B8g3xskhúc khB8g3xsích: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….