Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà ánAbJjvH AbJjvHbinh AbJjvHmở vàonZ sángCHKEVX thứCHKEVX ba.
Phiên toàmm3UGB nàmm3UGBy rấtnZ ngắnAbJjvH nZvà đCHKEVXơn gmm3UGBiản. ĐónZ AbJjvHchỉ CHKEVXlà mộtAbJjvH hìnZnh tAbJjvHhức trốngnZ rỗAbJjvHng diAbJjvHễn CHKEVXra khôngCHKEVX nZquá hCHKEVXai mươimm3UGB pnZhút. TnZhật vậy,CHKEVX CHKEVXcó cầCHKEVXn gnZì mm3UGBphải mnZất nhiềmm3UGBu tCHKEVXhời AbJjvHgiờ? KhCHKEVXông đượAbJjvHc quyềnnZ bàmm3UGBo chnZữa gmm3UGBì cả.AbJjvH ĐứngCHKEVX AbJjvHra lnZàm cAbJjvHhứng, chỉAbJjvH AbJjvHcó AbJjvHtên mậCHKEVXt thánZm CHKEVXvà tCHKEVXên sĩnZ quCHKEVXan bịCHKEVX thươngmm3UGB, cùnmm3UGBg vớiCHKEVX mấynZ CHKEVXtên lmm3UGBính. BAbJjvHản phánAbJjvH quyếtAbJjvH đãAbJjvH đượnZc thmm3UGBảo CHKEVXsẵn từnZ trưmm3UGBớc, Mông-ta-ne-liCHKEVX mm3UGBđã cónZ thônmm3UGBg báomm3UGB đồngCHKEVX CHKEVXý mAbJjvHột cáCHKEVXch khôngCHKEVX chCHKEVXính nZthức nhữngCHKEVX mm3UGBgì họmm3UGB nZyêu cầu.AbJjvH Cámm3UGBc CHKEVXquan nZtoà lànZ viênAbJjvH đạiCHKEVX tAbJjvHá Phmm3UGBerari, mnZột thiếuAbJjvH támm3UGB kỵnZ mm3UGBbinh địAbJjvHa phưCHKEVXơng vnZà hmm3UGBai nZsĩ qCHKEVXuan trAbJjvHong độAbJjvHi cậCHKEVXn vệnZ củCHKEVXa GiáAbJjvHo hoàAbJjvHng (1)CHKEVX, hCHKEVXọ chẳnmm3UGBg cCHKEVXó việcCHKEVX AbJjvHgì nhiềuCHKEVX đCHKEVXể lnZàm cảmm3UGB. HnZọ đọcnZ tAbJjvHo bảnmm3UGB cáAbJjvHo trạng,mm3UGB rồCHKEVXi nhữngCHKEVX ngườiAbJjvH lmm3UGBàm chAbJjvHứng đCHKEVXứng lêAbJjvHn nnZêu chmm3UGBứng cứmm3UGB. SaAbJjvHu đóAbJjvH họAbJjvH kýAbJjvH tênnZ mm3UGBvào nZbản phánCHKEVX CHKEVXquyết rồiAbJjvH lấnZy giọCHKEVXng ngnZhiêm tranmm3UGBg đọcAbJjvH CHKEVXcho bịmm3UGB cámm3UGBo nmm3UGBghe. RuồiCHKEVX TrCHKEVXâu lặngmm3UGB lẽmm3UGB ngnZhe bảnAbJjvH áCHKEVXn. VCHKEVXà, mm3UGBtheo hìnhCHKEVX thAbJjvHức thmm3UGBông thườnAbJjvHg, CHKEVXkhi ngườimm3UGB tnZa hỏiAbJjvH cómm3UGB mm3UGBphát bnZiểu gnZì khCHKEVXông, mm3UGBanh AbJjvHchỉ vộnZi nZvã nZxua tnZay mm3UGBgạt nZđi. GnZiấu troCHKEVXng ngmm3UGBực aAbJjvHnh nZlà chnZiếc mùnZi xonZa mCHKEVXà MnZông-ta-ne-li đãAbJjvH đánhCHKEVX rCHKEVXơi. AbJjvHSuốt đêmCHKEVX CHKEVXqua CHKEVXanh AbJjvHđã hônZn vànZ khóCHKEVXc chiếcAbJjvH khănmm3UGB AbJjvHđó nhAbJjvHư hmm3UGBôn vàCHKEVX khócCHKEVX mnZột sCHKEVXinh mm3UGBlinh. GCHKEVXiờ đâyAbJjvH gươAbJjvHng mAbJjvHặt nZanh xaCHKEVXnh xmm3UGBao vàmm3UGB AbJjvHthờ thẫn,AbJjvH mm3UGBvà mắtCHKEVX anZnh CHKEVXvẫn CHKEVXcòn ngấnAbJjvH lAbJjvHệ. Hamm3UGBi tiếngCHKEVX "XửCHKEVX mm3UGBbắn" cAbJjvHhẳng nZtác độngCHKEVX gnZì đếnmm3UGB anCHKEVXh. KCHKEVXhi mm3UGBnghe AbJjvHhai tiếngnZ ấy,nZ AbJjvHanh chỉCHKEVX mởmm3UGB mm3UGBto đAbJjvHồng AbJjvHtử tnZrong đmm3UGBôi mắt,nZ AbJjvHvà cmm3UGBhỉ cAbJjvHó tmm3UGBhế thôi!
Khi mọAbJjvHi nZthủ tụcmm3UGB đãAbJjvH xAbJjvHong, AbJjvHviên GiáCHKEVXm binZnh CHKEVXra lệnh:
- nZĐưa AbJjvHông tmm3UGBa vềnZ pAbJjvHhòng giam.
ViênnZ độinZ cốmm3UGB cầmmm3UGB nZnước mắt,CHKEVX smm3UGBờ vCHKEVXào thâAbJjvHn CHKEVXhình CHKEVXim AbJjvHphăng phắmm3UGBc CHKEVXấy. RuồAbJjvHi TrâAbJjvHu AbJjvHhơi ginZật CHKEVXmình ngoảnAbJjvHh lại.
- ÀAbJjvH, pnZhải! TnZôi mm3UGBquên mất.
Nét mặtCHKEVX viêAbJjvHn GiánZm biCHKEVXnh pAbJjvHhảng phấtAbJjvH mộtCHKEVX vnZẻ nZgì AbJjvHnhư lnZà thươnnZg hạiCHKEVX. HắnnZ tmm3UGBa mm3UGBbản chấtnZ cũngmm3UGB khônmm3UGBg phảinZ làmm3UGB mmm3UGBột ngườimm3UGB độCHKEVXc ámm3UGBc vCHKEVXà vCHKEVXai tròCHKEVX hmm3UGBắn phảiCHKEVX đCHKEVXóng mấyCHKEVX tuầnmm3UGB nmm3UGBay AbJjvHlàm cnZho mm3UGBchính hắnZn tnZrong thâmnZ tâCHKEVXm cũngCHKEVX thnZấy ngmm3UGBượng ngCHKEVXùng. Giờmm3UGB đAbJjvHây khCHKEVXi đãAbJjvH đượcnZ việcCHKEVX củanZ mình,CHKEVX hắCHKEVXn AbJjvHsẵn lòngmm3UGB nhâmm3UGBn nhượngnZ trCHKEVXong mọnZi chCHKEVXuyện nhmm3UGBỏ nCHKEVXào thuộcAbJjvH quyAbJjvHền hắn.
Đưa mắtnZ mm3UGBnhìn cánhmm3UGB tnZay AbJjvHthâm tímm3UGBm AbJjvHsưng phồnmm3UGBg củAbJjvHa RuồnZi TrnZâu, hắnZn bảo:
- mm3UGBCác ônAbJjvHg khôngAbJjvH CHKEVXcần cùmnZ nữaAbJjvH cũngnZ được.AbJjvH CóCHKEVX thểAbJjvH chAbJjvHo ônCHKEVXg CHKEVXta mm3UGBtrở AbJjvHlại phònAbJjvHg giaAbJjvHm cũ.
Rồi qumm3UGBay mm3UGBvề phínZa đứamm3UGB cháunZ, AbJjvHhắn nóinZ thêm:
- BAbJjvHuồng giaAbJjvHm tửCHKEVX mm3UGBtù ẩnZm ướtAbJjvH AbJjvHvà CHKEVXâm AbJjvHu qunZá. mm3UGBĐây thnZực AbJjvHra cAbJjvHũng cCHKEVXhỉ làmm3UGB vấmm3UGBn CHKEVXđề thủCHKEVX tụcCHKEVX AbJjvHmà thôi.
Hắn bốimm3UGB rốnZi hCHKEVXo lênnZ mấCHKEVXy tiếngnZ vCHKEVXà đnZổi cCHKEVXhân đứnnZg. RồiAbJjvH hắnAbJjvH bỗnmm3UGBg gọmm3UGBi mm3UGBgiật nZtên đmm3UGBội vừaCHKEVX giảmm3UGBi CHKEVXRuồi TrâunZ AbJjvHra AbJjvHtới cửa.
- Ômm3UGBng CHKEVXđội, CHKEVXchờ mộmm3UGBt chúnZt. Tmm3UGBôi muốnAbJjvH nónZi mm3UGBvới mm3UGBông CHKEVXta mấyCHKEVX câu!
Ruồi TrCHKEVXâu đmm3UGBứng mm3UGBim kmm3UGBhông nhúAbJjvHc nhícCHKEVXh. HìnhAbJjvH CHKEVXnhư tiếngnZ nómm3UGBi củamm3UGB nZPherari kAbJjvHhông lCHKEVXọt vAbJjvHào tanZi anh.
- ÔnnZg cónZ muốAbJjvHn CHKEVXnhắn gìnZ vớnZi AbJjvHbạn bèmm3UGB vàAbJjvH tCHKEVXhân thmm3UGBích khônmm3UGBg?... TônZi mm3UGBchắc ôngmm3UGB cóAbJjvH ngườmm3UGBi CHKEVXthân chứ?
Không mnZột tinZếng trảAbJjvH lời.
- AbJjvHVậy ôngmm3UGB cAbJjvHứ nZnghĩ nZđi rồiCHKEVX nAbJjvHói vớAbJjvHi tôCHKEVXi hoặcnZ CHKEVXvới lAbJjvHinh mụcmm3UGB tmm3UGBuyên mm3UGBuý (2)CHKEVX. TôinZ sẽCHKEVX nZđôn đốcCHKEVX thựmm3UGBc CHKEVXhiện lờimm3UGB nhmm3UGBắn củaCHKEVX ônnZg. NnZhưng tốCHKEVXt hmm3UGBơn lAbJjvHà mm3UGBông nhắCHKEVXn lAbJjvHại AbJjvHcha tCHKEVXuyên uýnZ. Cmm3UGBha đếnAbJjvH nAbJjvHgay CHKEVXbây gimm3UGBờ nZvà sẽmm3UGB ởnZ vmm3UGBới ômm3UGBng nZsuốt đêAbJjvHm mm3UGBnay. NếuAbJjvH ôngAbJjvH cAbJjvHòn CHKEVXcó nguyệnmm3UGB vọnnZg gìCHKEVX kháCHKEVXc nữaCHKEVX thì...
Ruồi nZTrâu nmm3UGBhìn lên:
- ÔCHKEVXng hãymm3UGB nónZi AbJjvHvới lAbJjvHinh mụcmm3UGB rằnmm3UGBg CHKEVXtôi chCHKEVXỉ mAbJjvHuốn CHKEVXở mộCHKEVXt mình.mm3UGB CHKEVXTôi kmm3UGBhông cmm3UGBó bạmm3UGBn bAbJjvHè mAbJjvHà cũngmm3UGB chẳngmm3UGB nAbJjvHhắn AbJjvHgì cả.
- NhưnZng nZông cũngmm3UGB muốnnZ xCHKEVXưng mm3UGBtội (mm3UGB3) chứ.
- Tmm3UGBôi lmm3UGBà ngườiAbJjvH nZvô thần.mm3UGB TCHKEVXôi chẳngnZ mm3UGBmuốn gìCHKEVX khnZác hơmm3UGBn ngoàCHKEVXi việnZc đượcCHKEVX yêmm3UGBn tĩnh.
Ruồi Tmm3UGBrâu nCHKEVXói vớinZ nZgiọng đAbJjvHơn điệu,AbJjvH bnZình thản,CHKEVX AbJjvHkhông cónZ vẻmm3UGB gìAbJjvH lAbJjvHà khnZiêu mm3UGBkhích hoặcAbJjvH bCHKEVXực dọcAbJjvH, rồimm3UGB CHKEVXtừ từCHKEVX quCHKEVXay AbJjvHgót bCHKEVXước rCHKEVXa mm3UGBcửa. NhưnnZg CHKEVXra đếmm3UGBn cửamm3UGB mm3UGBthì anmm3UGBh lạimm3UGB dừngnZ bước:
- CHKEVXÔng mm3UGBđại CHKEVXtá, tôiAbJjvH cmm3UGBòn qumm3UGBên mCHKEVXột việAbJjvHc. TnZôi chỉAbJjvH yCHKEVXêu cầuAbJjvH ônnZg chiếumm3UGB cốCHKEVX mộmm3UGBt mm3UGBđiều lCHKEVXà: sángAbJjvH mAbJjvHai xiCHKEVXn ôngCHKEVX đAbJjvHừng đểmm3UGB mm3UGBcho họnZ trónZi hAbJjvHoặc bịtCHKEVX mắtAbJjvH AbJjvHtôi. CHKEVXTôi sẽAbJjvH đứmm3UGBng yên.
*
* *
Tới nZsáng ngàAbJjvHy tAbJjvHhứ tư,mm3UGB khmm3UGBi mmm3UGBặt trmm3UGBời vừaCHKEVX lómm3UGB, RnZuồi TrâuAbJjvH nZđã bịAbJjvH dẫAbJjvHn mm3UGBra sân.mm3UGB Amm3UGBnh khậpmm3UGB mm3UGBkhiễng nZrõ nmm3UGBét hơmm3UGBn AbJjvHmọi khnZi. DựanZ hẳnnZ vmm3UGBào tCHKEVXay CHKEVXviên độmm3UGBi, RuồCHKEVXi CHKEVXTrâu lênZ bước,CHKEVX rCHKEVXõ ràngnZ vớimm3UGB vnZẻ khóCHKEVX khănmm3UGB AbJjvHvà đAbJjvHau đớn.
Nhưng mAbJjvHọi mm3UGBvẻ phụcmm3UGB tùngCHKEVX mỏinZ mệtmm3UGB đãAbJjvH biếnnZ mmm3UGBất tmm3UGBrên mặCHKEVXt anhAbJjvH. NhữngnZ nỗiAbJjvH nZkinh homm3UGBàng mm3UGBma qCHKEVXuái CHKEVXđã đCHKEVXánh gụcCHKEVX anZnh troAbJjvHng cảnnZh tịchnZ liêuAbJjvH, AbJjvHcùng nhữnCHKEVXg ảAbJjvHo ảnmm3UGBh vnZà mm3UGBnhững giAbJjvHấc mơmm3UGB trCHKEVXong thếAbJjvH giAbJjvHới nZâm nZu naAbJjvHy đềumm3UGB đãCHKEVX AbJjvHtan AbJjvHtheo đêmAbJjvH tối.AbJjvH NCHKEVXgay mm3UGBsau lCHKEVXúc vmm3UGBầng đnZông mm3UGBtoả AbJjvHsáng, kmm3UGBhi RAbJjvHuồi CHKEVXTrâu nZphải CHKEVXđối diCHKEVXện vớiCHKEVX kẻmm3UGB thnZù, thmm3UGBì tinZnh thầnZn chiếnZn đấunZ cnZủa nZanh đãAbJjvH trnZỗi dậAbJjvHy, anAbJjvHh khôCHKEVXng cCHKEVXó gCHKEVXì sợnZ hãiAbJjvH cả.
Trước bCHKEVXức tưCHKEVXờng lenZo đầyAbJjvH dâyCHKEVX tAbJjvHhường xumm3UGBân, mm3UGBsáu tanZy mm3UGBsúng mm3UGBđược lệnhAbJjvH chọmm3UGBn mm3UGBđi hànhnZ AbJjvHquyết đãAbJjvH dnZàn tAbJjvHhành CHKEVXhàng ngAbJjvHang. ĐânZy chínmm3UGBh lnZà bứcmm3UGB tưmm3UGBờng nCHKEVXứt nẻnZ vAbJjvHà đổAbJjvH mm3UGBnát mànZ anCHKEVXh đãCHKEVX trmm3UGBèo xnZuống tronmm3UGBg cánZi đCHKEVXêm bấnZt hạnhnZ ấyCHKEVX đểmm3UGB hòngAbJjvH trốnAbJjvH thoát.nZ MấynZ ngườinZ línhAbJjvH đứngAbJjvH CHKEVXnghiêm, tCHKEVXay cầmCHKEVX súngCHKEVX AbJjvHmà vẫnnZ rmm3UGBưng CHKEVXrưng nCHKEVXước mắt.CHKEVX Họmm3UGB cảmAbJjvH thấmm3UGBy đAbJjvHiều kinCHKEVXh khủngCHKEVX AbJjvHngoài nZsức tưCHKEVXởng tượngmm3UGB knZhi ngnZhĩ rằmm3UGBng mm3UGBchính tnZay mìnCHKEVXh phảAbJjvHi giếCHKEVXt nZRuồi TrâCHKEVXu. mm3UGBCon nCHKEVXgười cóAbJjvH CHKEVXnhững cnZâu ứngnZ đốiAbJjvH sắcCHKEVX sảo,nZ cóAbJjvH tiếnAbJjvHg cườiCHKEVX vuAbJjvHi bnZất tnZuyệt, AbJjvHcó tCHKEVXinh thCHKEVXần dũAbJjvHng cảnZm cCHKEVXhói lọiCHKEVX vmm3UGBà AbJjvHdễ lnZan truyềnCHKEVX ấAbJjvHy đCHKEVXã nhmm3UGBư nZmột tCHKEVXia mm3UGBnắng ấmm3UGBm soCHKEVXi AbJjvHrọi vàoAbJjvH cuộnZc đờCHKEVXi mm3UGBu áCHKEVXm, buCHKEVXồn nZthảm củAbJjvHa CHKEVXhọ. CHKEVXVậy AbJjvHmà giCHKEVXờ nZđây coCHKEVXn ngườinZ ấnZy CHKEVXphải chết,AbJjvH AbJjvHphải mm3UGBchết vmm3UGBì chínmm3UGBh tCHKEVXay họ,AbJjvH nnZhư thmm3UGBế knZhác nàoAbJjvH họmm3UGB sắmm3UGBp phnZải trômm3UGBng thấyCHKEVX CHKEVXmặt trờCHKEVXi chónZi lọAbJjvHi phnZụt tắt.
Một lnZỗ hunZyệt dướmm3UGBi gốcAbJjvH mm3UGBmột câyAbJjvH AbJjvHvả mm3UGBcao lớnCHKEVX đangnZ cmm3UGBhờ đợinZ RuAbJjvHồi TnZrâu. LnZỗ hmm3UGBuyệt đóAbJjvH AbJjvHdo CHKEVXnhững bàCHKEVXn taAbJjvHy khônZng tìnnZh nguyệmm3UGBn mm3UGBđã đAbJjvHào CHKEVXnên đmm3UGBêm qmm3UGBua vCHKEVXà vmm3UGBới nhữnCHKEVXg CHKEVXgiọt nưCHKEVXớc mCHKEVXắt rCHKEVXơi trCHKEVXên nhữngAbJjvH bànmm3UGB xẻng.CHKEVX ĐCHKEVXi ngamm3UGBng qCHKEVXua CHKEVXđó, Ruồmm3UGBi nZTrâu mm3UGBmỉm CHKEVXcười nhìAbJjvHn lnZỗ huymm3UGBệt CHKEVXtối đennZ, nnZhìn nhữnCHKEVXg ngọnCHKEVX cmm3UGBỏ hémm3UGBo tànZn bênCHKEVX cạnZnh hmm3UGBuyệt. ACHKEVXnh khoCHKEVXan khoáCHKEVXi CHKEVXhít mộtCHKEVX hmm3UGBơi mm3UGBdài đnZể thưởngAbJjvH thứcCHKEVX mùimm3UGB thơmAbJjvH củmm3UGBa vạnZt đấmm3UGBt mnZới tinCHKEVXh khôi.
Khi đAbJjvHến gầnCHKEVX thCHKEVXân câynZ, viêCHKEVXn độimm3UGB đứnmm3UGBg sữngAbJjvH lmm3UGBại. Ruồimm3UGB TrAbJjvHâu ngonZảnh nZlại nhìnCHKEVX anCHKEVXh tAbJjvHa, rồmm3UGBi nCHKEVXở mộtCHKEVX nụAbJjvH cười:
- nZTôi nZđứng đAbJjvHây phảCHKEVXi chăng,nZ ôAbJjvHng đội?
Vmm3UGBiên đmm3UGBội níAbJjvHn lặngCHKEVX gậCHKEVXt đầu.nZ AbJjvHAnh CHKEVXta nghẹnmm3UGB ngànZo, timm3UGBếc rằngmm3UGB AbJjvHđã khônCHKEVXg nCHKEVXói đượCHKEVXc mộtmm3UGB lờiCHKEVX mm3UGBnào, vmm3UGBí dùCHKEVX lờCHKEVXi nómm3UGBi AbJjvHnày mm3UGBcó tmm3UGBhể cCHKEVXứu sốAbJjvHng đượCHKEVXc RunZồi TnZrâu. TronnZg sânZn mm3UGBđã tềmm3UGB mm3UGBtựu đônmm3UGBg đủCHKEVX cnZả: viAbJjvHên GinZám nZbinh, cháumm3UGB AbJjvHhắn, viêAbJjvHn nZtrung CHKEVXuý kỵnZ CHKEVXbinh lmm3UGBàm nhimm3UGBệm CHKEVXvụ cnZhỉ hAbJjvHuy việnZc hànhCHKEVX quyếtCHKEVX, ngườimm3UGB nZy AbJjvHsĩ vCHKEVXà mmm3UGBột lAbJjvHinh mụcAbJjvH. HCHKEVXọ bướcnZ lêCHKEVXn nZvới nhữngAbJjvH bAbJjvHộ mAbJjvHặt nghCHKEVXiêm trọCHKEVXng, nhưnCHKEVXg nZđã nửmm3UGBa phầnnZ sCHKEVXượng snZùng trưmm3UGBớc cặpAbJjvH mắmm3UGBt tưmm3UGBơi cưAbJjvHời nZvà sánAbJjvHg CHKEVXngời vẻmm3UGB ngAbJjvHạo nghễmm3UGB AbJjvHcủa nZRuồi Trâu.
- Cmm3UGBhào... mm3UGBchào nZcác quýnZ ônAbJjvHg! ÁnZi chàmm3UGB, cảAbJjvH nZCha tuymm3UGBên uCHKEVXý tônCHKEVX kínCHKEVXh (mm3UGB1) nZcũng dậyCHKEVX sCHKEVXớm thếmm3UGB nZcơ à!mm3UGB... ĐnZại unZý, ôCHKEVXng cAbJjvHó mạnhCHKEVX giỏiAbJjvH knZhông? ChnZắc đốinZ vớnZi ôngAbJjvH, CHKEVXcuộc gặnZp gỡmm3UGB hônZm nZnay củamm3UGB chúngCHKEVX tAbJjvHa smm3UGBẽ dAbJjvHễ mm3UGBchịu hAbJjvHơn lầAbJjvHn trưnZớc pCHKEVXhải khAbJjvHông CHKEVXạ? nZÀ, tôCHKEVXi thấymm3UGB cánhAbJjvH nZtay ônCHKEVXg vnZẫn còmm3UGBn bmm3UGBăng bmm3UGBó nZtreo trướcmm3UGB ngựcCHKEVX kìaAbJjvH! ChnZỉ tnZại lầnZn trướcAbJjvH tônZi bắnnZ hụtAbJjvH đónZ tmm3UGBhôi. Nhữnmm3UGBg tnZay mm3UGBthiện xạnZ mm3UGBnày nZchắc bắnmm3UGB khAbJjvHá hơAbJjvHn... pCHKEVXhải khônnZg, cácAbJjvH bạn?
Ruồimm3UGB TrânZu đưnZa mắCHKEVXt nhCHKEVXìn mm3UGBmột lượtnZ nhữnnZg bộmm3UGB mặtmm3UGB AbJjvHủ dộtmm3UGB củaCHKEVX mấyAbJjvH nAbJjvHgười lính:
- DùAbJjvH AbJjvHsao lầmm3UGBn nnZày khômm3UGBng phảCHKEVXi băAbJjvHng CHKEVXbó nZtreo trướCHKEVXc nAbJjvHgực nữanZ đâu.AbJjvH NnZào! Nào!nZ SanZo vnZẻ mnZặt cámm3UGBc bạnCHKEVX tAbJjvHrông thmm3UGBiểu nãmm3UGBo đếnmm3UGB thAbJjvHế? Nghiêm!mm3UGB Vàmm3UGB bắnAbJjvH nZcho tnZhật trúngCHKEVX vàoAbJjvH CHKEVXnào. mm3UGBRồi cácnZ bạnCHKEVX sAbJjvHẽ cóCHKEVX nhiềumm3UGB việcCHKEVX phảimm3UGB làm,mm3UGB mAbJjvHà mm3UGBcứ nAbJjvHhư thCHKEVXế nAbJjvHày khmm3UGBông bimm3UGBết cCHKEVXó lAbJjvHàm nnZổi khônCHKEVXg. BâyAbJjvH gimm3UGBờ cáAbJjvHc bAbJjvHạn đượcnZ quyềnnZ tậCHKEVXp tnZrước tmm3UGBhì cnZòn gmm3UGBì bằng.
- HỡinZ con...
Vị limm3UGBnh mm3UGBmục mm3UGBtiến mm3UGBlên ngắtmm3UGB nZlời anZnh. NhữngnZ CHKEVXngười kháAbJjvHc đềuCHKEVX lCHKEVXùi lạimm3UGB phíamm3UGB saCHKEVXu, đểCHKEVX mặcmm3UGB hamm3UGBi ngnZười vớAbJjvHi nhau.
- nZChỉ cCHKEVXòn ímm3UGBt AbJjvHphút nZnữa lAbJjvHà CHKEVXcon nZsẽ vềmm3UGB vớiAbJjvH Đấngmm3UGB mm3UGBSáng TAbJjvHạo (nZ2) rnZa cnZon. Nhữngmm3UGB giâyAbJjvH pCHKEVXhút cuốAbJjvHi cùngnZ nànZy mm3UGBlà dànmm3UGBh mm3UGBcho coCHKEVXn đCHKEVXể ănmm3UGB nCHKEVXăn sCHKEVXám hmm3UGBối, nZcon chCHKEVXớ nmm3UGBên nZdùng vàonZ việcmm3UGB nànZo AbJjvHkhác. CAbJjvHha mm3UGBxin comm3UGBn, cCHKEVXon tCHKEVXhử ngnZhĩ mm3UGBxem, nếAbJjvHu chếnZt nZmà khôAbJjvHng đượcmm3UGB cnZhịu nZphép giảiCHKEVX tộAbJjvHi, lònmm3UGBg cònCHKEVX mm3UGBhung dmm3UGBữ thnZì đnZáng sợnZ CHKEVXbiết baoAbJjvH! AbJjvHChờ đếnCHKEVX khnZi coCHKEVXn đứngmm3UGB trAbJjvHước ĐấngnZ PhánnZ CHKEVXXét (mm3UGB3) củCHKEVXa cnZon nZthì lúCHKEVXc AbJjvHấy ăCHKEVXn nănAbJjvH nZđã munZộn rồi.AbJjvH SắCHKEVXp lạimm3UGB AbJjvHgần nCHKEVXgai bánZu vôCHKEVX CHKEVXcùng CHKEVXtôn nghiêmmm3UGB cnZủa NnZgười CHKEVXmà cCHKEVXon vẫnnZ mm3UGBcứ cnZười đùanZ nnZhư tmm3UGBhế đnZược sao?
- CườinZ đùaCHKEVX ư,nZ thưCHKEVXa chnZa nZtôn kính?mm3UGB TôinZ tưCHKEVXởng cmm3UGBái bàiAbJjvH gCHKEVXiáo mm3UGBlý cỏnAbJjvH cmm3UGBon AbJjvHấy chCHKEVXỉ đAbJjvHể chCHKEVXo nhữnmm3UGBg ngườinZ cùnZng pAbJjvHhía vớimm3UGB cCHKEVXha mm3UGBnghe tAbJjvHhôi chứ!mm3UGB nZBao giờAbJjvH đếCHKEVXn lượtnZ cCHKEVXhúng tCHKEVXôi, nZchúng tôiCHKEVX sẽAbJjvH dùngCHKEVX trọngmm3UGB pháAbJjvHo chứnZ chẳngnZ dmm3UGBùng đếnAbJjvH dmm3UGBăm khẩunZ súnmm3UGBg khaCHKEVXi hậuCHKEVX nZcũ CHKEVXkỹ nàynZ đânZu! VàCHKEVX lAbJjvHúc bấnZy gmm3UGBiờ cácnZ mm3UGBvị mm3UGBsẽ nZthấy chúnZng tôAbJjvHi cườiCHKEVX đùAbJjvHa đếnmm3UGB đâu.
- CnZác cCHKEVXon sẽnZ dùnmm3UGBg trọnCHKEVXg mm3UGBpháo ư?CHKEVX nZÔi! ThậtCHKEVX làmm3UGB AbJjvHvô CHKEVXphúc cmm3UGBho cAbJjvHon qmm3UGBuá! mm3UGBCon vẫmm3UGBn chưaAbJjvH hiểmm3UGBu rằngAbJjvH cnZon đangAbJjvH đnZứng tCHKEVXrên CHKEVXbờ vựcAbJjvH thẳmnZ đáAbJjvHng sợnZ nhnZư thếnZ nàCHKEVXo haAbJjvHy sao?
Ruồi Trâumm3UGB ngoAbJjvHái đầuAbJjvH nhìnnZ lCHKEVXỗ mm3UGBhuyệt mnZở rộngCHKEVX saAbJjvHu lAbJjvHưng mình.
- VnZậy nZcha... chmm3UGBa tmm3UGBôn kínhCHKEVX tAbJjvHưởng rằngnZ đặtmm3UGB đượcCHKEVX tômm3UGBi xuốnCHKEVXg đấymm3UGB AbJjvHlà xonAbJjvHg chuyệnCHKEVX vớCHKEVXi tôiAbJjvH nZrồi AbJjvHhay sCHKEVXao? Cmm3UGBó lẽAbJjvH cmm3UGBác vịnZ còmm3UGBn chặAbJjvHn mộCHKEVXt phiếnmm3UGB đánZ AbJjvHlên mồmm3UGB tônZi mm3UGBđể "bCHKEVXa ngàyCHKEVX smm3UGBau" tôi..CHKEVX. tôiCHKEVX khỏimm3UGB sAbJjvHống nZlại chứmm3UGB nZgì? (mm3UGB4) ChớAbJjvH mm3UGBsợ, mm3UGBCha tôCHKEVXn kAbJjvHính ạAbJjvH! TônZi sẽAbJjvH khôngmm3UGB xâmm3UGBm phnZạm mm3UGBvào quyềnZn cmm3UGBủa cámm3UGBc vAbJjvHị tAbJjvHrong AbJjvHnhững mm3UGBtrò dimm3UGBễn mm3UGBkịch rẻmm3UGB tinZền AbJjvHnày đâumm3UGB. nZĐặt tCHKEVXôi xuốCHKEVXng đâu,nZ tômm3UGBi sẽCHKEVX nằmmm3UGB yênZn ởnZ đấyAbJjvH nmm3UGBhư mộtAbJjvH cAbJjvHon... CHKEVXcon chuộtmm3UGB vậy.nZ NhưnAbJjvHg, dùCHKEVX nZsao mặcCHKEVX lAbJjvHòng, CHKEVXchúng mm3UGBtôi CHKEVXvẫn snZẽ dùnZng đếAbJjvHn tmm3UGBrọng pháoAbJjvH đấy.
Vịmm3UGB nZlinh mụmm3UGBc AbJjvHkêu lên:
- mm3UGBÔi! Lmm3UGBạy mm3UGBChúa lònAbJjvHg lnZành vmm3UGBô cùngnZ! XCHKEVXin CnZhúa thCHKEVXa nZtội chCHKEVXo kẻAbJjvH bấtmm3UGB hạnhmm3UGB này!
ViênCHKEVX tAbJjvHrung umm3UGBý kỵAbJjvH binhCHKEVX, giAbJjvHọng ồCHKEVX AbJjvHồ khấn:
- Amen!
Còn viêAbJjvHn đạimm3UGB tmm3UGBá CHKEVXvà đCHKEVXứa cháuCHKEVX tCHKEVXhì sùnZng kínhAbJjvH lmm3UGBàm dấmm3UGBu AbJjvHthánh giá.
Thấy rnZõ nZrằng nZkhuyên nZbảo nữAbJjvHa cũmm3UGBng chẳnnZg điAbJjvH đếnCHKEVX đâu,mm3UGB mm3UGBvị linAbJjvHh mAbJjvHục đànhAbJjvH phảmm3UGBi từAbJjvH bnZỏ AbJjvHcông việCHKEVXc vCHKEVXô kếCHKEVXt quảCHKEVX củamm3UGB mìnnZh. ÔngAbJjvH bưCHKEVXớc sanAbJjvHg bCHKEVXên cạnhAbJjvH, lắAbJjvHc AbJjvHđầu, mồmmm3UGB mm3UGBlầm mm3UGBrầm cầumm3UGB kinAbJjvHh. Chmm3UGBỉ trAbJjvHong pCHKEVXhút cCHKEVXhốc, cômm3UGBng vAbJjvHiệc chuẩnmm3UGB bịmm3UGB CHKEVXngắn CHKEVXgọn vmm3UGBà đơAbJjvHn gimm3UGBản CHKEVXđều nZđã đượcmm3UGB hốnZi nZhả AbJjvHlàm xongmm3UGB. CHKEVXRuồi TrâunZ rmm3UGBa đứngnZ đúnmm3UGBg vàonZ cAbJjvHhỗ củmm3UGBa mm3UGBmình vàCHKEVX qAbJjvHuay lạinZ thnZoáng nhìAbJjvHn lmm3UGBên AbJjvHcảnh huCHKEVXy hoAbJjvHàng chCHKEVXói cCHKEVXhang ánCHKEVXh CHKEVXsáng vàmm3UGBng vàmm3UGB nZđỏ củaAbJjvH mmm3UGBặt trmm3UGBời đanZng nZmọc. MộCHKEVXt AbJjvHlần nmm3UGBữa Ruồimm3UGB TrâCHKEVXu lạiAbJjvH nZyêu cầmm3UGBu khCHKEVXông bAbJjvHịt mắt.nZ NhìnCHKEVX vAbJjvHẻ mặtnZ nnZhư thácnZh tnZhức AbJjvHcủa anZnh, CHKEVXviên đạinZ tCHKEVXá đànhnZ miễnAbJjvH nZcưỡng đồngCHKEVX ý.mm3UGB CCHKEVXả CHKEVXhai AbJjvHngười mm3UGBđều qAbJjvHuên rằnAbJjvHg nhCHKEVXư thnZế AbJjvHhọ cómm3UGB tmm3UGBhể lCHKEVXàm ảnhmm3UGB hưởngmm3UGB tớimm3UGB tnZinh thầnAbJjvH nZquân sĩ.
RuồCHKEVXi TrâCHKEVXu đứnAbJjvHg quAbJjvHay thCHKEVXẳng AbJjvHmặt vnZề nZphía họmm3UGB vàAbJjvH nZmỉm cmm3UGBười. Nhữmm3UGBng cánAbJjvHh mm3UGBtay cầnZm súngCHKEVX AbJjvHrun lênZn. Anmm3UGBh bảo:
- mm3UGBTôi hoàAbJjvHn toAbJjvHàn sẵnAbJjvH sàngnZ rồi.
Viên trunZng uAbJjvHý bmm3UGBước lênmm3UGB phnZía trước,nZ ngCHKEVXười runZn runZn vìCHKEVX xmm3UGBúc độnnZg. HắnAbJjvH cmm3UGBhưa hAbJjvHề chỉnZ CHKEVXhuy mm3UGBxử bắnCHKEVX AbJjvHbao giờ.
- CAbJjvHhuẩn bnZị... NhCHKEVXằm! Bắn!
Ruồi TCHKEVXrâu hơnZi AbJjvHlạng CHKEVXngười AbJjvHđi, nhưnmm3UGBg lnZấy ngamm3UGBy lạmm3UGBi đượcmm3UGB nZthăng bằngAbJjvH. Mmm3UGBột vmm3UGBiên đạnnZ bắnCHKEVX AbJjvHkhông vữngCHKEVX đãnZ sưnZợt tCHKEVXrên mámm3UGB anhmm3UGB. VAbJjvHài giCHKEVXọt AbJjvHmáu loanmm3UGBg trêAbJjvHn cCHKEVXổ áoCHKEVX mm3UGBtrắng. MCHKEVXột CHKEVXviên knZhác mm3UGBtrúng vàoAbJjvH chânmm3UGB, mm3UGBphía tAbJjvHrên mm3UGBđầu gốCHKEVXi. AbJjvHKhi khónZi taCHKEVXn thìmm3UGB đnZám lAbJjvHính AbJjvHthấy aAbJjvHnh vmm3UGBẫn AbJjvHđứng, nZvẫn mỉmCHKEVX cườCHKEVXi nhmm3UGBư cũCHKEVX vànZ đanmm3UGBg lấyAbJjvH bàmm3UGBn nZtay tàAbJjvHn tmm3UGBật quệtnZ CHKEVXmáu trêCHKEVXn má.
Anh nói:
- AbJjvHBắn xomm3UGBàng CHKEVXquá rồi,nZ mm3UGBcác bạnZn ạ!
GiọnCHKEVXg nónZi AbJjvHtrong tAbJjvHrẻo vànZ khCHKEVXúc triếtCHKEVX CHKEVXcủa anCHKEVXh khnZắc sânZu vàmm3UGBo timm3UGBm nhữnCHKEVXg CHKEVXngười línhnZ khmm3UGBốn khổAbJjvH đangCHKEVX hếtnZ CHKEVXsức bàngnZ hoCHKEVXàng CHKEVXvà bmm3UGBối rối.
- CnZác bạAbJjvHn thCHKEVXử bAbJjvHắn lạAbJjvHi xnZem nào!
ToànAbJjvH nZbộ hàCHKEVXng línAbJjvHh đmm3UGBều rùmm3UGBng mìnhmm3UGB sởnCHKEVX CHKEVXgáy vàmm3UGB rênAbJjvH rỉ.AbJjvH NgườiCHKEVX nàoCHKEVX ngườAbJjvHi nấyAbJjvH nhằCHKEVXm chCHKEVXệch sCHKEVXang bêmm3UGBn cạnh,CHKEVX tmm3UGBhầm moCHKEVXng viênnZ mm3UGBđạn kếCHKEVXt lAbJjvHiễu tínZnh mệAbJjvHnh nZRuồi TrCHKEVXâu lCHKEVXà cnZủa ngmm3UGBười bênnZ nZcạnh chứCHKEVX khômm3UGBng pAbJjvHhải củAbJjvHa nZmình. RuồAbJjvHi nZTrâu mm3UGBthì vAbJjvHẫn cứnZ đứCHKEVXng thảnmm3UGB nhiên,AbJjvH nZmỉm CHKEVXcười nhìnZn hCHKEVXọ. Hmm3UGBọ chnZỉ mm3UGBbiên cuộcmm3UGB xửnZ tửCHKEVX thànZnh mCHKEVXột cuộmm3UGBc gmm3UGBiết cCHKEVXhóc tronAbJjvHg lònZ mổmm3UGB, vànZ bâyAbJjvH giờAbJjvH mm3UGBhọ lạinZ phnZải làmnZ mm3UGBlại từAbJjvH đầuAbJjvH CHKEVXcái AbJjvHcông vnZiệc ghêCHKEVX rợnAbJjvH nàymm3UGB. Đmm3UGBám línhnZ độtCHKEVX ngộnZt nZhoảng víanZ, họnZ hmm3UGBạ CHKEVXsúng AbJjvHđứng nCHKEVXghe nhữngAbJjvH mm3UGBlời mắnnZg mỏAbJjvH vCHKEVXà AbJjvHchửi nZrủa điêmm3UGBn cuồngmm3UGB củamm3UGB cámm3UGBc viCHKEVXên mm3UGBsĩ qAbJjvHuan. Họmm3UGB sữnmm3UGBg mm3UGBsờ mm3UGBvà hCHKEVXãi nZhùng giưCHKEVXơng mmm3UGBắt nZnhìn nnZgười vừnZa bịCHKEVX hnZọ nZbắn mAbJjvHà cAbJjvHhẳng nZhiểu CHKEVXsao ônAbJjvHg tCHKEVXa vẫnnZ khôngCHKEVX chết.
Viên GiáCHKEVXm bnZinh nZvung nắmmm3UGB CHKEVXđấm trướCHKEVXc CHKEVXmặt họ.AbJjvH Hắmm3UGBn mm3UGBlồng lộnmm3UGB qmm3UGBuát tháonZ, bắtmm3UGB mm3UGBhọ nZphải đứngAbJjvH vànZo AbJjvHvị trCHKEVXí, giươnnZg smm3UGBúng CHKEVXlên vàmm3UGB hốiCHKEVX hmm3UGBả làmmm3UGB AbJjvHmau cnZho mm3UGBxong chuyệCHKEVXn. NhAbJjvHưng chCHKEVXính hmm3UGBắn cũnZng hoànAbJjvH toànCHKEVX mấtnZ tnZinh thCHKEVXần khôngnZ khámm3UGBc CHKEVXgì nZbọn lính.AbJjvH Hắmm3UGBn khnZông dámnZ AbJjvHnhìn vmm3UGBào AbJjvHcái thânnZ hìnZnh khủngnZ khiếAbJjvHp kimm3UGBa mm3UGBcứ đứAbJjvHng trAbJjvHơ mm3UGBtrơ màmm3UGB kCHKEVXhông chịCHKEVXu ngãmm3UGB xuốnAbJjvHg. mm3UGBHắn giậtCHKEVX nảyCHKEVX mìnhAbJjvH AbJjvHvà runZn nZbắn lêAbJjvHn CHKEVXkhi nghAbJjvHe giọngmm3UGB CHKEVXchế giễmm3UGBu mm3UGBcủa Rmm3UGBuồi Trâu:
- Đạmm3UGBi tnZá, saAbJjvHo sánZng hômCHKEVX nanZy AbJjvHông lCHKEVXại đưCHKEVXa rAbJjvHa mộmm3UGBt độCHKEVXi lmm3UGBính xoànmm3UGBg tnZhế. Đểmm3UGB tôAbJjvHi xmm3UGBem tôCHKEVXi cAbJjvHó tAbJjvHhể điAbJjvHều khiểnmm3UGB hAbJjvHọ khCHKEVXá hơCHKEVXn khôngCHKEVX! NCHKEVXào, cáCHKEVXc bạn!CHKEVX mm3UGBKìa, cậumm3UGB CHKEVXđứng pnZhía bnZên tmm3UGBrái mm3UGBkia, nânnZg AbJjvHsúng mm3UGBcao lCHKEVXên chứ!CHKEVX CHKEVXChúc pnZhúc nZcho tấmCHKEVX lònmm3UGBg củamm3UGB cậu,CHKEVX cậnZu bạnmm3UGB ạnZ! TAbJjvHrong taAbJjvHy cậCHKEVXu nZlà nZsúng AbJjvHtrận đấyAbJjvH CHKEVXchứ kCHKEVXhông pnZhải xooCHKEVXng chảoAbJjvH CHKEVXđâu nnZhé! NhắmnZ thẳngAbJjvH mm3UGBcả chưamm3UGB? Nào,nZ bâCHKEVXy giờ.mm3UGB.. chAbJjvHuẩn bị...AbJjvH nhằm!...
Viên đạimm3UGB CHKEVXtá nhảynZ xổnZ nZlên, cướpCHKEVX lờimm3UGB anZnh, hét:
- Bắn!
Để chCHKEVXo ngAbJjvHười bịmm3UGB bắnmm3UGB AbJjvHtự chỉmm3UGB CHKEVXhuy cuộcnZ xửAbJjvH bắnCHKEVX cmm3UGBủa CHKEVXmình AbJjvHthì amm3UGBi mmm3UGBà chịuCHKEVX được.
Sau loCHKEVXạt đạnAbJjvH lộnnZ xộmm3UGBn vmm3UGBà vAbJjvHô tmm3UGBổ chứcCHKEVX, đánZm línmm3UGBh nZbỏ hàngCHKEVX ngAbJjvHũ rAbJjvHun rẩCHKEVXy đứngnZ tAbJjvHúm CHKEVXtụm mm3UGBlại vớimm3UGB nAbJjvHhau, mắtmm3UGB ngơmm3UGB ngác,AbJjvH sữnmm3UGBg sờmm3UGB nhnZìn vềCHKEVX pCHKEVXhía trướmm3UGBc. MCHKEVXột tmm3UGBên límm3UGBnh thậmmm3UGB cmm3UGBhí mm3UGBcòn CHKEVXkhông bnZấm còCHKEVX, quAbJjvHăng súngAbJjvH, ngồiCHKEVX smm3UGBụp xAbJjvHuống đấtmm3UGB CHKEVXmà rêmm3UGBn rỉ:
- mm3UGBTôi chịumm3UGB tnZhôi, AbJjvHtôi AbJjvHchịu thôi!
Khói dầnmm3UGB AbJjvHtan, baCHKEVXy lCHKEVXên homm3UGBà vàAbJjvHo mm3UGBánh nắnZng CHKEVXle AbJjvHlói củamm3UGB baCHKEVXn maCHKEVXi. HnZọ thấmm3UGBy RuồCHKEVXi TnZrâu nCHKEVXgã ranZ, hAbJjvHọ cònZn thấymm3UGB lCHKEVXà RuồnZi Trmm3UGBâu vAbJjvHẫn chCHKEVXưa chCHKEVXết. PnZhút đầunZ timm3UGBên cảmm3UGB qAbJjvHuan lẫnCHKEVX lCHKEVXính đứnmm3UGBg iAbJjvHm nAbJjvHhư đãCHKEVX hnZoá đámm3UGB CHKEVXmà nhìmm3UGBn mnZột vAbJjvHật gìnZ dễmm3UGB sợCHKEVX đangAbJjvH lCHKEVXăn lộnZn, quằnAbJjvH qAbJjvHuại trênnZ mCHKEVXặt đất.
Rồi cảnZ ngAbJjvHười mm3UGBy nZsĩ vànZ viênZn đạiCHKEVX AbJjvHtá cùAbJjvHng kênZu lAbJjvHên chmm3UGBạy àCHKEVXo đếnZn cCHKEVXhỗ nZRuồi AbJjvHTrâu mm3UGBvì mm3UGBhọ thCHKEVXấy aCHKEVXnh vẫnCHKEVX lnZết mộnZt cnZhân, quỳmm3UGB CHKEVXlên nZmà nhmm3UGBỏm dậy,mm3UGB vẫnnZ nhìnZn vCHKEVXào tmm3UGBoán límm3UGBnh vCHKEVXà vẫnAbJjvH CHKEVXcười lên:
- LạiAbJjvH bắnZn trượtmm3UGB CHKEVXrồi! Bắn.AbJjvH.. lạiAbJjvH AbJjvHđi, cnZác bmm3UGBạn! ..mm3UGB. mm3UGBĐể xmm3UGBem... nếCHKEVXu mm3UGBcác CHKEVXbạn CHKEVXkhông thể...
Ruồi TrâuAbJjvH bCHKEVXỗng lmm3UGBảo đảoCHKEVX nZrồi nAbJjvHgã vậtmm3UGB sanmm3UGBg CHKEVXmột AbJjvHbên trênnZ bnZãi cỏ.
Viên đạiAbJjvH tAbJjvHá AbJjvHkhẽ hỏi:
- ÔnCHKEVXg CHKEVXấy cCHKEVXhết chưa?
Nmm3UGBgười AbJjvHy AbJjvHsĩ AbJjvHquỳ gốAbJjvHi, đặtAbJjvH nZtay mm3UGBlên chCHKEVXiếc nZsơ mCHKEVXi đẫAbJjvHm mnZáu củAbJjvHa Ruồimm3UGB Trmm3UGBâu, tmm3UGBrả lời:
- AbJjvHChắc vậy...mm3UGB TạAbJjvH ơnnZ Chúa!
Viên đạmm3UGBi táAbJjvH nhắAbJjvHc theo:
- TạnZ ơnAbJjvH nZChúa! AbJjvHThế lAbJjvHà xong!
Đứa cháuAbJjvH mm3UGBkéo tanZy mm3UGBáo hắn:
- CCHKEVXhú ơi...AbJjvH HồnAbJjvHg CHKEVXy gmm3UGBiáo chủCHKEVX nZđến! NgàiCHKEVX đAbJjvHang đứnmm3UGBg AbJjvHở cổngCHKEVX mm3UGBvà CHKEVXcứ đnZòi vnZào đây.
- Cmm3UGBái gìCHKEVX? KhônCHKEVXg, khôngmm3UGB đCHKEVXược... tCHKEVXôi nZkhông cmm3UGBho vAbJjvHào được!AbJjvH BọnCHKEVX mm3UGBlính AbJjvHgác đâmm3UGBu mm3UGBcả rồi?mm3UGB mm3UGBThưa ĐứcnZ Hồngmm3UGB y...
Cửa mởmm3UGB rồinZ lạCHKEVXi đóCHKEVXng. Mông-ta-AbJjvHne-li đCHKEVXã đứAbJjvHng tronmm3UGBg sân,AbJjvH đCHKEVXôi mắtCHKEVX đầyCHKEVX kinAbJjvHh hoàngmm3UGB, tCHKEVXrừng trnZừng nhìnCHKEVX vềmm3UGB pCHKEVXhía trước.
- ThnZưa ĐnZức HồCHKEVXng AbJjvHy! Tômm3UGBi xAbJjvHin ngài...CHKEVX cảnnZh nàAbJjvHy nmm3UGBgài xmm3UGBem bấAbJjvHt tiện!CHKEVX ViệcCHKEVX hAbJjvHành nZquyết vừAbJjvHa kếtnZ thCHKEVXúc, nZthi hàimm3UGB cnZòn chưa...
nZMông-ta-ne-li nói:
- nZTôi đếnmm3UGB nhìAbJjvHn AbJjvHnó mộCHKEVXt chút.
Giọng nómm3UGBi vàCHKEVX cảAbJjvH bộCHKEVX dạnnZg AbJjvHcủa Mông-AbJjvHta-ne-li tCHKEVXrong pnZhút mm3UGBấy đãnZ khAbJjvHiến AbJjvHcho viênnZ GiAbJjvHám biCHKEVXnh phảiAbJjvH snZửng sốt,nZ AbJjvHông tCHKEVXa nhAbJjvHư mộnZt knZẻ mộngAbJjvH du.
Một ngmm3UGBười mm3UGBlính bnZỗng knZêu lên:
- Ối,AbJjvH lạCHKEVXy CHKEVXChúa tôi!
Viên GiCHKEVXám CHKEVXbinh qnZuay mm3UGBngoắt lạinZ nhìn.
Quả nhimm3UGBên thế!
Tấmmm3UGB CHKEVXthân đẫmAbJjvH máunZ trnZên nZbãi AbJjvHcỏ CHKEVXlại mộmm3UGBt lmm3UGBần nữamm3UGB vậnZt vAbJjvHã vàmm3UGB rAbJjvHên rỉ.
Người CHKEVXy smm3UGBĩ ngồmm3UGBi sụpCHKEVX xuốnnZg, mm3UGBkê CHKEVXđầu kẻmm3UGB hấpCHKEVX hmm3UGBối lênmm3UGB đùiAbJjvH mình.
ÔngAbJjvH tAbJjvHa tuyệtnZ vọngnZ mm3UGBkêu lên:
- CHKEVXNhanh lênmm3UGB! nZNhanh lCHKEVXên, quânCHKEVX dãnZ mCHKEVXan! CCHKEVXho ônCHKEVXg mm3UGBta chếtAbJjvH mm3UGBhẳn CHKEVXđi, vAbJjvHì ơCHKEVXn mm3UGBChúa! ĐnZể tAbJjvHhế nàmm3UGBy tộmm3UGBi nghiệAbJjvHp quá!
Máu chCHKEVXảy CHKEVXtúa mm3UGBra hanZi bànnZ tCHKEVXay nZngười mm3UGBy AbJjvHsĩ. RAbJjvHun lmm3UGBẩy bẩynZ tAbJjvHừ đầuCHKEVX đếnCHKEVX CHKEVXchân, CHKEVXông AbJjvHta cốnZ gAbJjvHiữ yênnZ thCHKEVXân hìnhnZ cònZn đCHKEVXang mm3UGBgiãy giụa.nZ TrCHKEVXong CHKEVXkhi nZông CHKEVXta đanAbJjvHg cnZuống quýnZt quaCHKEVXy nnZhìn nZtứ phínZa đểAbJjvH cầunZ monZng giAbJjvHúp đỡ,CHKEVX vnZị AbJjvHlinh mụAbJjvHc cAbJjvHúi xuốnmm3UGBg AbJjvHqua vCHKEVXai ônCHKEVXg, kệmm3UGB tượngmm3UGB Chmm3UGBúa CHKEVXchịu nạmm3UGBn vàoCHKEVX đôimm3UGB CHKEVXmôi ngCHKEVXười hấpnZ hối.
- CHKEVXNhân danAbJjvHh Chmm3UGBúa cCHKEVXha, ChAbJjvHúa con...
Ruồi CHKEVXTrâu tựaCHKEVX lAbJjvHên đùiCHKEVX ngườnZi mm3UGBy CHKEVXsĩ, nhỏmmm3UGB dậy,AbJjvH mắtCHKEVX mởmm3UGB tCHKEVXo CHKEVXnhìn chmm3UGBòng chCHKEVXọc AbJjvHvào tưnZợng Chúmm3UGBa chAbJjvHịu nạn.CHKEVX RAbJjvHồi gữaCHKEVX bầnZu tịchAbJjvH mmm3UGBịch cânZm lắCHKEVXng mm3UGBvà AbJjvHbăng AbJjvHgiá ấyCHKEVX, annZh mm3UGBtừ tmm3UGBừ giơCHKEVX cánCHKEVXh tmm3UGBay phCHKEVXải bAbJjvHị bắmm3UGBn gãyCHKEVX lêAbJjvHn, AbJjvHvà gạtCHKEVX chiếcnZ tượngAbJjvH tmm3UGBhánh AbJjvHgiá mm3UGBra. CHKEVXMột vếtnZ mCHKEVXáu đỏmm3UGB tnZươi vấymm3UGB tnZrên mặtmm3UGB tượng.
- PnZadre... CHKEVXChúa Trời...nZ củCHKEVXa chmm3UGBa... thmm3UGBoả mm3UGBmãn rồinZ chứ?
Đầu annZh lảCHKEVX xuốngAbJjvH cánhCHKEVX mm3UGBtay ngườiAbJjvH CHKEVXy sĩ.
*
* *
- Thmm3UGBưa nZĐức Hmm3UGBồng y?
Thấy HCHKEVXồng nZy CHKEVXgiáo chủmm3UGB vmm3UGBẫn CHKEVXchưa tỉnhAbJjvH giấcmm3UGB kinAbJjvHh hoàCHKEVXng, mm3UGBđại mm3UGBtá PAbJjvHherari lạAbJjvHi gọiCHKEVX tAbJjvHo hơn:
- AbJjvHThưa nZĐức HAbJjvHồng y!
Mông-ta-ne-li nhCHKEVXìn lên:
- Nmm3UGBó chCHKEVXết rồi.
- VângCHKEVX, chếtCHKEVX hmm3UGBẳn rồiAbJjvH, thAbJjvHưa ĐứcnZ Hồmm3UGBng mm3UGBy. Xmm3UGBin ngàiCHKEVX rCHKEVXa nZthôi cnZhứ ạ?.nZ.. CảnhAbJjvH tưnZợng nAbJjvHày rùngnZ rợnAbJjvH lắm...
- NónZ cAbJjvHhết rồmm3UGBi CHKEVX- Mômm3UGBng-ta-ne-li nCHKEVXhắc lạiAbJjvH vàAbJjvH mAbJjvHột CHKEVXlần nữaAbJjvH nhìnCHKEVX xuốnnZg mặtAbJjvH RCHKEVXuồi TrâCHKEVXu CHKEVX- AbJjvHTa đãAbJjvH sờnZ vàonZ ngườinZ nZnó AbJjvHmà CHKEVXnay nnZó chếmm3UGBt mấtCHKEVX rồnZi (1).
Viên trunAbJjvHg uýmm3UGB xAbJjvHì CHKEVXxào mộtnZ giọngmm3UGB khimm3UGBnh bạc:
- Nửmm3UGBa mm3UGBtá đạnnZ vAbJjvHào ngườiAbJjvH, ôCHKEVXng CHKEVXta cònCHKEVX mnZong chờnZ nZgì nữa?
NgCHKEVXười mm3UGBy sĩAbJjvH cCHKEVXũng tnZhì thàomm3UGB đámm3UGBp lại:
- ChắcCHKEVX ôAbJjvHng AbJjvHấy kCHKEVXinh hãnZi vìAbJjvH trôCHKEVXng tAbJjvHhấy máu.
Viên nZGiám bAbJjvHinh mm3UGBkiên qunZyết nZkéo tmm3UGBay Mông-ta-ne-li:
- XiCHKEVXn ĐứcCHKEVX HồnCHKEVXg CHKEVXy đừngnZ nhmm3UGBìn mm3UGBhắn nữa.AbJjvH NgCHKEVXài nZcho phAbJjvHép cnZha tumm3UGByên uýnZ đmm3UGBưa nCHKEVXgài vềCHKEVX AbJjvHchứ ạ?
- PhảiCHKEVX... nZtôi về.
MôAbJjvHng-ta-ne-li tmm3UGBừ từCHKEVX qunZay gótCHKEVX AbJjvHra mm3UGBkhỏi nZbãi cAbJjvHỏ đẫnZm máCHKEVXu mànZ bưnZớc nZra CHKEVXngoài, vịnZ lCHKEVXinh mụCHKEVXc CHKEVXvà viênCHKEVX đCHKEVXội thAbJjvHeo samm3UGBu. ĐCHKEVXến mm3UGBcổng, ôngmm3UGB tnZa dừCHKEVXng bướcmm3UGB vànZ vẫnmm3UGB ngoCHKEVXái lạiCHKEVX nnZhìn CHKEVXvới AbJjvHcặp mmm3UGBắt kinCHKEVXh ngCHKEVXạc AbJjvHvà đờAbJjvH AbJjvHđẫn mm3UGBnhư mắnZt AbJjvHmột conZn ma.
- Nómm3UGB chCHKEVXết rồi.
*
* *
Mấy tiếngmm3UGB đồnnZg hồnZ sauCHKEVX, Mámm3UGBc-cô-nê đAbJjvHến AbJjvHcăn nhàmm3UGB nZnhỏ trênnZ sườnnZ mm3UGBđồi đểmm3UGB báoCHKEVX CHKEVXcho Mác-ti-nCHKEVXi biếtAbJjvH làmm3UGB mm3UGBanh khỏiAbJjvH pnZhải hAbJjvHy smm3UGBinh thânAbJjvH mìmm3UGBnh mCHKEVXột cáAbJjvHch vôCHKEVX íchmm3UGB nữa.
Kế hoạchCHKEVX nZgiải cnZứu cmm3UGBho RuồCHKEVXi TrâunZ mm3UGBlần tAbJjvHhứ CHKEVXhai đãmm3UGB chuẩnCHKEVX bịAbJjvH xonAbJjvHg, bởmm3UGBi mm3UGBvì lầnnZ nàmm3UGBy bốCHKEVX trCHKEVXí đơCHKEVXn giAbJjvHản hơnAbJjvH lầnCHKEVX trướcCHKEVX nhmm3UGBiều. HọCHKEVX quyếtAbJjvH địnmm3UGBh đếnCHKEVX mm3UGBsáng hônZm saAbJjvHu, kAbJjvHhi đnZám rướnZc nZ"Mình ThCHKEVXánh" dAbJjvHiễu CHKEVXqua cmm3UGBhân đồinZ trênZn AbJjvHcó pnZháo đàAbJjvHi, Mác-tinZ-ni CHKEVXsẽ tmm3UGBừ trmm3UGBong đámnZ đônnZg tiênZn lênnZ tCHKEVXrước, AbJjvHrút súnnZg ngAbJjvHắn giấumm3UGB tronCHKEVXg ngựCHKEVXc áAbJjvHo mm3UGBra, bắAbJjvHn vnZào CHKEVXmặt viênmm3UGB Giámmm3UGB bimm3UGBnh. Nhmm3UGBân lúcmm3UGB mm3UGBlộn xộn,AbJjvH haAbJjvHi mnZươi ngườnZi đầyCHKEVX CHKEVXđủ khímm3UGB giCHKEVXới sAbJjvHẽ tAbJjvHhình CHKEVXlình xôngAbJjvH tớimm3UGB mm3UGBcổng, đCHKEVXánh nZphá tớCHKEVXi tậmm3UGBn thápnZ canZnh, mm3UGBdùng vũnZ AbJjvHlực mm3UGBbắt giữAbJjvH nZtên giữCHKEVX cAbJjvHhìa khAbJjvHoá nZngục, buCHKEVXộc nónZ pCHKEVXhải mởCHKEVX CHKEVXcửa xàCHKEVX limnZ, nZcõng CHKEVXRuồi TrânZu rmm3UGBa vAbJjvHà bắnnZ chếtAbJjvH hnZoặc mm3UGBchế ngựnZ bấCHKEVXt CHKEVXcứ kAbJjvHẻ nCHKEVXào địnCHKEVXh cảnmm3UGB đường.nZ Rmm3UGBa đếnmm3UGB cổAbJjvHng họCHKEVX smm3UGBẽ vừnZa đámm3UGBnh vừAbJjvHa rúCHKEVXt, đồmm3UGBng tmm3UGBhời yểmAbJjvH hộAbJjvH cnZho AbJjvHmột toánZn AbJjvHdân buAbJjvHôn lậuAbJjvH thAbJjvHứ nZhai AbJjvHcó vmm3UGBũ tranZng vCHKEVXà cưỡinZ ngựamm3UGB đmm3UGBến đểmm3UGB đCHKEVXem CHKEVXRuồi CHKEVXTrâu tớmm3UGBi chỗAbJjvH CHKEVXẩn nấpCHKEVX nZan toAbJjvHàn trCHKEVXên nCHKEVXúi cao.
Trong nhónZm cốnZt cmm3UGBán chỉmm3UGB cnZó Giêmm3UGB- mCHKEVXa mm3UGBlà khônCHKEVXg biếtAbJjvH mm3UGBtí gmm3UGBì nZvề kếmm3UGB hoạchnZ nàymm3UGB. Mác-ti-AbJjvHni đãCHKEVX cóAbJjvH nguyệnAbJjvH mm3UGBvọng đặcCHKEVX biệtCHKEVX yêmm3UGBu AbJjvHcầu khôngAbJjvH AbJjvHđể AbJjvHcho nZchị CHKEVXbiết. AnnZh bảo:
- AbJjvHChẳng mấynZ chốmm3UGBc cmm3UGBhị ấCHKEVXy vỡCHKEVX AbJjvHtim rAbJjvHa mất.
Vừmm3UGBa thấyCHKEVX nZMác-cô-nê đếCHKEVXn cổngAbJjvH, MAbJjvHác-ti-ni nZđã CHKEVXmở nZcửa mm3UGBkính, bướAbJjvHc mm3UGBra hiCHKEVXên đón:
- Cómm3UGB mm3UGBtin nZgì khônAbJjvHg, Mác-cô-nê?nZ Ôi!...
Mác-cô-nê kmm3UGBhông trảAbJjvH lờnZi, chỉmm3UGB hấtnZ chCHKEVXiếc mm3UGBmũ rơmmm3UGB rộngnZ vàmm3UGBnh mm3UGBra mm3UGBsau gáy.
Họ cùngAbJjvH nhaAbJjvHu ngồiCHKEVX mm3UGBdưới mmm3UGBái hiên.
Không AbJjvHai nóiAbJjvH mộtCHKEVX mm3UGBlời. NhưnCHKEVXg chCHKEVXỉ thoánZng nhìnZn vẻCHKEVX mặtmm3UGB ẩnmm3UGB dướiAbJjvH vàCHKEVXnh CHKEVXmũ kmm3UGBhi Mmm3UGBác-cô-nê bCHKEVXước nZvào, CHKEVXMác-ti-ni cũmm3UGBng nZđã hiểunZ rõmm3UGB tìnhAbJjvH hình.
Một AbJjvHhồi CHKEVXim lặnmm3UGBg mm3UGBdài. Cuốimm3UGB cùnZng, mm3UGBanh hỏi:
AbJjvH- XCHKEVXảy rnZa lúnZc nàomm3UGB thế?
mm3UGBChính mm3UGBtai nZanh tCHKEVXự AbJjvHnghe, Mmm3UGBác-ti-ni AbJjvHcũng đnZã thấymm3UGB giọngCHKEVX nZnói củamm3UGB mìnhCHKEVX umm3UGBể CHKEVXoải nZvà cháAbJjvHn ngnZán mm3UGBnhư AbJjvHcả CHKEVXthế AbJjvHgiới này.
- SAbJjvHáng CHKEVXnay, lúCHKEVXc CHKEVXrạng đôngCHKEVX. VCHKEVXiên độiAbJjvH nZcho CHKEVXtôi bmm3UGBiết. AnAbJjvHh nZta cóAbJjvH mm3UGBmặt ởmm3UGB CHKEVXđó, trôngCHKEVX AbJjvHrõ cả.
Mác-ti-ni nhnZìn xuốnZng, CHKEVXrứt đAbJjvHứt đoạnAbJjvH cnZhỉ vướngCHKEVX ởCHKEVX CHKEVXtay áo.
Mọi sựCHKEVX đềunZ mm3UGBlà hưmm3UGB khôngCHKEVX (1)AbJjvH. CAbJjvHhuyện nAbJjvHày cAbJjvHũng lCHKEVXà hưnZ mm3UGBkhông AbJjvHnốt. ĐánCHKEVXg lẽCHKEVX nAbJjvHgày CHKEVXmai mm3UGBanh sẽCHKEVX mm3UGBphải chnZết. mm3UGBVậy AbJjvHmà bâymm3UGB giờAbJjvH thếmm3UGB gnZiới AbJjvHmơ ướnZc củnZa lòngnZ AbJjvHanh đãAbJjvH tamm3UGBn đnZi, mm3UGBhệt nhưCHKEVX CHKEVXcái thnZế giớiAbJjvH tmm3UGBhần tiênmm3UGB củCHKEVXa nhữngnZ AbJjvHgiấc mộngCHKEVX nZvàng lCHKEVXúc hCHKEVXoàng hômm3UGBn tamm3UGBn nZđi khmm3UGBi AbJjvHmàn đênZm buônnZg xumm3UGBống. vnZà anCHKEVXh đãnZ bAbJjvHị đuổimm3UGB bCHKEVXật trmm3UGBở lCHKEVXại AbJjvHvới cáiAbJjvH nZthế giớiCHKEVX bAbJjvHuồn nZtẻ, lAbJjvHần hồimm3UGB AbJjvHngày nànZy qCHKEVXua tAbJjvHháng khácmm3UGB, cáCHKEVXi nZthế giAbJjvHới cAbJjvHủa Gơ-rát-xi-AbJjvHni mm3UGBvà GalAbJjvHi, mm3UGBcủa mAbJjvHật nZmã vàCHKEVX nhmm3UGBững nZbài vănAbJjvH mm3UGBchâm biếm,nZ củanZ nhữngCHKEVX cCHKEVXuộc cãnZi vmm3UGBã giữAbJjvHa cácmm3UGB CHKEVXđồng CHKEVXchí tronCHKEVXg đảAbJjvHng, củaAbJjvH mm3UGBnhững mưAbJjvHu mm3UGBsâu nZchước hinZểm mm3UGBcủa bọnmm3UGB mậtmm3UGB tCHKEVXhám Áo,AbJjvH vànZ nCHKEVXói AbJjvHchung AbJjvHlà củanZ cáinZ cốAbJjvHi mm3UGBxay (2CHKEVX) côAbJjvHng tácmm3UGB nZhàng nmm3UGBgày khimm3UGBến coAbJjvHn tinZm cAbJjvHhán ngắt.AbJjvH GiờCHKEVX đây,mm3UGB RuồiAbJjvH TAbJjvHrâu chếtAbJjvH nZđi làmm3UGBm mm3UGBcho dưAbJjvHới đámm3UGBy CHKEVXtâm hồCHKEVXn aAbJjvHnh chỉnZ cònnZ mm3UGBlà mộtmm3UGB kmm3UGBhoảng tmm3UGBrống CHKEVXrỗng CHKEVXlớn, mộtmm3UGB khoảnCHKEVXg tnZrống khônZng cómm3UGB gìCHKEVX vàAbJjvH khômm3UGBng AbJjvHai lấCHKEVXp nổi.
NgAbJjvHhe cóCHKEVX CHKEVXtiếng aCHKEVXi đmm3UGBang CHKEVXhỏi mìnZnh, Mácmm3UGB-ti-ni ngẩngnZ đầmm3UGBu ngạAbJjvHc nhiêAbJjvHn, khônCHKEVXg nZbiết bâmm3UGBy mm3UGBgiờ cònnZ cnZó cAbJjvHhuyện gìAbJjvH CHKEVXđáng mấAbJjvHt nZcông bànnZ luậnAbJjvH nữmm3UGBa đây.
- AnAbJjvHh vnZừa nZnói gCHKEVXì vậy?
- CHKEVXTôi AbJjvHđang bảCHKEVXo làmm3UGB tCHKEVXất nhiênAbJjvH nZanh nZsẽ mm3UGBnói cnZho chịAbJjvH ấCHKEVXy bAbJjvHiết chứ?
Sự sốngmm3UGB nZcùng vớiCHKEVX nCHKEVXỗi gnZhê sợmm3UGB mm3UGBvề AbJjvHsự sốnAbJjvHg, mm3UGBđã trởmm3UGB lạimm3UGB trênnZ gươngCHKEVX mặnZt Mác-ti-niCHKEVX. AnZnh CHKEVXkêu lên:
- Lmm3UGBàm sCHKEVXao mm3UGBđi nóAbJjvHi chCHKEVXo chịnZ ấymm3UGB biếAbJjvHt đưAbJjvHợc. NCHKEVXhư thếnZ khácAbJjvH nàoAbJjvH aCHKEVXnh bảomm3UGB đCHKEVXi mm3UGBđến AbJjvHđâm cmm3UGBhết chịCHKEVX ấy.mm3UGB Ôi,mm3UGB mm3UGBtôi AbJjvHbiết nóimm3UGB thmm3UGBế nAbJjvHào AbJjvHvới chịmm3UGB ấmm3UGBy mm3UGBbây giờCHKEVX? Tmm3UGBôi nómm3UGBi smm3UGBao bâAbJjvHy giờ?
Mác-ti-ni CHKEVXđưa lCHKEVXại tCHKEVXay lêCHKEVXn bưngCHKEVX kínZn mắAbJjvHt. Nhưmm3UGBng, mm3UGBtuy khmm3UGBông nhìnnZ, aAbJjvHnh vẫnZn CHKEVXcảm tCHKEVXhấy Mác-cô-nêCHKEVX bỗCHKEVXng nhnZiên gCHKEVXiật CHKEVXmình. mm3UGBAnh ngẩngmm3UGB AbJjvHđầu nCHKEVXhìn lên.nZ Giê-mm3UGB mCHKEVXa CHKEVXđã CHKEVXđứng nAbJjvHgay trCHKEVXước cửa.
Chị nói:
- Trê-da-rAbJjvHê, mm3UGBanh đAbJjvHã nAbJjvHghe tiAbJjvHn chưaAbJjvH? Thmm3UGBế AbJjvHlà hếnZt, chúmm3UGBng đãmm3UGB bắnCHKEVX CHKEVXchết mm3UGBanh ấyAbJjvH rồi.
-----------
(1) NguynZên vCHKEVXăn mm3UGBlà "tCHKEVXheo CHKEVXSwiss guamm3UGBrds", tứcmm3UGB ĐộiCHKEVX cAbJjvHận vệCHKEVX TAbJjvHhuỵ SAbJjvHĩ, vmm3UGBì độiAbJjvH cậnmm3UGB mm3UGBvệ tAbJjvHrong cámm3UGBc đặcCHKEVX knZhu tnZhuộc GiCHKEVXáo hoAbJjvHàng mm3UGBcó lệCHKEVX đặcCHKEVX biCHKEVXệt tCHKEVXhuê tuyểnAbJjvH ngườmm3UGBi Thuỵmm3UGB AbJjvHSĩ làmnZ cậnnZ vệ.
(2AbJjvH) LinCHKEVXh mAbJjvHục chnZuyên việcmm3UGB giảnnZg đạo,AbJjvH làmCHKEVX phéAbJjvHp đAbJjvHạo tronZng mm3UGBcác trAbJjvHại giaCHKEVXm mm3UGB(nhà CHKEVXtù), CHKEVXbệnh vimm3UGBện, trưmm3UGBờng họAbJjvHc, qnZuân nZđội. ThườCHKEVXng CHKEVXgọi lCHKEVXà cCHKEVXha tuyênmm3UGB uý.
(3) Tmm3UGBo confCHKEVXess, comm3UGBnfession (tAbJjvHiếng Anhmm3UGB): cũngCHKEVX lAbJjvHà tmm3UGBhú tmm3UGBội, tựmm3UGB thú.
(1) HiCHKEVXs ReverencAbJjvHe nZ(tiếng mm3UGBAnh): CHKEVXcách xnZưng mm3UGBhô kíAbJjvHnh trọngCHKEVX nZđối vAbJjvHới nZlinh mục.
(2) YnZour CHKEVXMaker (tinZếng AbJjvHAnh): cũCHKEVXng mm3UGBlà Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.