You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà eQBKpdán biMtzfxsnh mSVở vàoSV sáG9DpQKng thMtzfxsứ ba.
Phiên toeQBKpdà eQBKpdnày rSVất ngắSVn veQBKpdà Mtzfxsđơn geQBKpdiản. ĐóSV cG9DpQKhỉ SVlà mộeQBKpdt hìnMtzfxsh thứG9DpQKc trốG9DpQKng rỗeQBKpdng diễnSV G9DpQKra khôSVng quáG9DpQK haMtzfxsi mươiSV phúG9DpQKt. ThậeQBKpdt SVvậy, cóMtzfxs cầnMtzfxs gìMtzfxs phảMtzfxsi mG9DpQKất nhiềSVu thờieQBKpd giờ?Mtzfxs KhôMtzfxsng đeQBKpdược quySVền bàoeQBKpd chữaeQBKpd gìMtzfxs SVcả. ĐứSVng G9DpQKra G9DpQKlàm chứSVng, chSVỉ cóG9DpQK têSVn mậtMtzfxs tMtzfxshám vMtzfxsà tênG9DpQK sSVĩ quG9DpQKan bMtzfxsị thươngMtzfxs, cG9DpQKùng vMtzfxsới eQBKpdmấy tMtzfxsên lSVính. BMtzfxsản phánSV eQBKpdquyết Mtzfxsđã đượceQBKpd thảoSV sẵnG9DpQK từeQBKpd trưG9DpQKớc, Mông-ta-ne-liG9DpQK đG9DpQKã SVcó thôG9DpQKng bSVáo đồngeQBKpd ýSV mộteQBKpd cácG9DpQKh khSVông chMtzfxsính thG9DpQKức nMtzfxshững SVgì họeQBKpd yêueQBKpd cầu.Mtzfxs CácSV qMtzfxsuan eQBKpdtoà lSVà vG9DpQKiên đạiG9DpQK táMtzfxs PG9DpQKherari, meQBKpdột thieQBKpdếu táeQBKpd kỵG9DpQK biSVnh địaeQBKpd phưeQBKpdơng Mtzfxsvà hMtzfxsai sĩeQBKpd G9DpQKquan trMtzfxsong đG9DpQKội cậG9DpQKn vệeQBKpd cSVủa GeQBKpdiáo hoàG9DpQKng (eQBKpd1), hG9DpQKọ chG9DpQKẳng cóSV việcSV G9DpQKgì nhiG9DpQKều đểeQBKpd lMtzfxsàm cả.eQBKpd HMtzfxsọ đọcG9DpQK G9DpQKto eQBKpdbản cáoeQBKpd trạngG9DpQK, rSVồi nhSVững G9DpQKngười làeQBKpdm SVchứng đứngeQBKpd SVlên eQBKpdnêu cG9DpQKhứng ceQBKpdứ. SG9DpQKau đóeQBKpd SVhọ SVký têSVn SVvào bảnMtzfxs pháSVn quyMtzfxsết rồieQBKpd lấeQBKpdy geQBKpdiọng nghMtzfxsiêm teQBKpdrang đọeQBKpdc SVcho bịG9DpQK cSVáo ngheeQBKpd. RuồieQBKpd TrâG9DpQKu lặeQBKpdng lMtzfxsẽ ngG9DpQKhe bảnG9DpQK ánG9DpQK. Và,SV theMtzfxso G9DpQKhình Mtzfxsthức thôMtzfxsng thưMtzfxsờng, kSVhi nMtzfxsgười tG9DpQKa hỏiG9DpQK Mtzfxscó pháeQBKpdt biểMtzfxsu gMtzfxsì khôG9DpQKng, aMtzfxsnh Mtzfxschỉ vộiG9DpQK vSVã xuG9DpQKa G9DpQKtay geQBKpdạt đi.eQBKpd MtzfxsGiấu troSVng ngựeQBKpdc Mtzfxsanh SVlà chiếSVc Mtzfxsmùi SVxoa màG9DpQK MôeQBKpdng-ta-ne-li đeQBKpdã đáG9DpQKnh rơieQBKpd. SSVuốt đêG9DpQKm qMtzfxsua aG9DpQKnh đSVã hôneQBKpd G9DpQKvà khG9DpQKóc SVchiếc kG9DpQKhăn đóSV neQBKpdhư hôSVn G9DpQKvà khócSV mộtG9DpQK sinG9DpQKh Mtzfxslinh. GiờeQBKpd đâG9DpQKy gươMtzfxsng mặtSV aMtzfxsnh xanMtzfxsh G9DpQKxao vSVà G9DpQKthờ thẫeQBKpdn, vàSV mắtSV aneQBKpdh vẫneQBKpd cònG9DpQK ngấnMtzfxs lệ.Mtzfxs HG9DpQKai tiếnMtzfxsg G9DpQK"Xử bắn"SV chẳnSVg G9DpQKtác độngMtzfxs Mtzfxsgì đếnG9DpQK eQBKpdanh. KhSVi SVnghe hSVai Mtzfxstiếng ấySV, anG9DpQKh Mtzfxschỉ mởG9DpQK Mtzfxsto đG9DpQKồng tMtzfxsử tG9DpQKrong đôeQBKpdi mắeQBKpdt, vMtzfxsà ceQBKpdhỉ Mtzfxscó theQBKpdế thôi!
Khi mọiSV theQBKpdủ eQBKpdtục đãeQBKpd xongMtzfxs, viênG9DpQK GG9DpQKiám beQBKpdinh SVra lệnh:
- ĐeQBKpdưa ôngeQBKpd G9DpQKta SVvề phòneQBKpdg giam.
Viên độG9DpQKi Mtzfxscố cầmSV nướceQBKpd mSVắt, sờeQBKpd vàoSV G9DpQKthân hìnhG9DpQK iG9DpQKm phăngeQBKpd phắcMtzfxs ấy.SV eQBKpdRuồi TeQBKpdrâu eQBKpdhơi giậtG9DpQK eQBKpdmình nG9DpQKgoảnh lại.
- À,G9DpQK SVphải! G9DpQKTôi quênSV mất.
Nét Mtzfxsmặt vSViên GiG9DpQKám bieQBKpdnh phảnSVg phSVất mộtMtzfxs vẻSV G9DpQKgì nhưMtzfxs lSVà thươeQBKpdng hại.eQBKpd HắneQBKpd tG9DpQKa beQBKpdản chSVất cG9DpQKũng khôngSV phảieQBKpd làG9DpQK mMtzfxsột ngườMtzfxsi đeQBKpdộc áG9DpQKc SVvà eQBKpdvai treQBKpdò hMtzfxsắn phSVải đóSVng mSVấy tuầeQBKpdn naMtzfxsy làeQBKpdm eQBKpdcho chínMtzfxsh hắnMtzfxs tronMtzfxsg thâmMtzfxs tG9DpQKâm cMtzfxsũng thấySV ngSVượng eQBKpdngùng. GiờMtzfxs đâG9DpQKy G9DpQKkhi đãSV đượcMtzfxs việeQBKpdc Mtzfxscủa mSVình, hắG9DpQKn seQBKpdẵn leQBKpdòng nhâeQBKpdn nMtzfxshượng tMtzfxsrong mọMtzfxsi G9DpQKchuyện nhỏeQBKpd nG9DpQKào thuộG9DpQKc G9DpQKquyền hắn.
Đưa mắteQBKpd nhìnG9DpQK cáMtzfxsnh SVtay Mtzfxsthâm teQBKpdím sưngeQBKpd Mtzfxsphồng eQBKpdcủa RuồiG9DpQK TrâueQBKpd, hắnSV bảo:
- SVCác ôneQBKpdg khMtzfxsông Mtzfxscần ceQBKpdùm nữaMtzfxs cSVũng được.SV CeQBKpdó theQBKpdể cheQBKpdo eQBKpdông tSVa teQBKpdrở lạiG9DpQK phòngSV giaeQBKpdm cũ.
Rồi quaMtzfxsy vềMtzfxs Mtzfxsphía đứaMtzfxs SVcháu, heQBKpdắn nSVói thêm:
- BuồMtzfxsng Mtzfxsgiam teQBKpdử tùG9DpQK ẩmSV ướteQBKpd vMtzfxsà âmMtzfxs eQBKpdu quá.SV ĐâySV thSVực reQBKpda cũG9DpQKng chSVỉ lG9DpQKà SVvấn đềMtzfxs tMtzfxshủ tụG9DpQKc eQBKpdmà thôi.
Hắn bốieQBKpd reQBKpdối G9DpQKho lêG9DpQKn mấySV eQBKpdtiếng veQBKpdà đổiG9DpQK cG9DpQKhân đeQBKpdứng. RồieQBKpd G9DpQKhắn eQBKpdbỗng gMtzfxsọi SVgiật SVtên độiMtzfxs vừaSV giảG9DpQKi RuồiMtzfxs SVTrâu reQBKpda tớeQBKpdi cửa.
- ÔnSVg độeQBKpdi, chờMtzfxs mộteQBKpd G9DpQKchút. G9DpQKTôi Mtzfxsmuốn eQBKpdnói vớieQBKpd ôG9DpQKng tMtzfxsa mấySV câu!
Ruồi TreQBKpdâu Mtzfxsđứng eQBKpdim khSVông nG9DpQKhúc nG9DpQKhích. HìnMtzfxsh SVnhư tiG9DpQKếng eQBKpdnói củaSV PMtzfxsherari G9DpQKkhông lọteQBKpd SVvào eQBKpdtai anh.
- ÔngeQBKpd Mtzfxscó muốMtzfxsn nSVhắn gG9DpQKì Mtzfxsvới bạnMtzfxs bG9DpQKè vàMtzfxs thânG9DpQK thícG9DpQKh khMtzfxsông?... TôiMtzfxs G9DpQKchắc ôngMtzfxs cSVó neQBKpdgười eQBKpdthân chứ?
Không mộeQBKpdt tiếMtzfxsng trảMtzfxs lời.
- VậSVy ôngMtzfxs eQBKpdcứ ngMtzfxshĩ điMtzfxs rồiSV neQBKpdói vSVới teQBKpdôi hoặceQBKpd vSVới lineQBKpdh mMtzfxsục Mtzfxstuyên uýG9DpQK (2)Mtzfxs. TôiSV sẽG9DpQK đôMtzfxsn đốMtzfxsc thựG9DpQKc hG9DpQKiện lờeQBKpdi SVnhắn ceQBKpdủa ônMtzfxsg. NhưMtzfxsng SVtốt hơnMtzfxs eQBKpdlà ôG9DpQKng Mtzfxsnhắn lạiSV cMtzfxsha eQBKpdtuyên uýeQBKpd. ChG9DpQKa đếnMtzfxs ngSVay SVbây gieQBKpdờ vG9DpQKà eQBKpdsẽ SVở vớiMtzfxs ônG9DpQKg suSVốt đêMtzfxsm naSVy. NếuSV ônMtzfxsg còMtzfxsn cMtzfxsó nguyệG9DpQKn vSVọng SVgì kheQBKpdác nữaeQBKpd thì...
Ruồi TrSVâu nMtzfxshìn lên:
- eQBKpdÔng hãySV nóeQBKpdi vớiMtzfxs linG9DpQKh mụcMtzfxs rằnMtzfxsg tôeQBKpdi eQBKpdchỉ muốeQBKpdn Mtzfxsở Mtzfxsmột mìeQBKpdnh. TeQBKpdôi eQBKpdkhông G9DpQKcó bG9DpQKạn bèSV màeQBKpd ceQBKpdũng chẳnSVg Mtzfxsnhắn eQBKpdgì cả.
- NeQBKpdhưng ônMtzfxsg cũngSV muốnMtzfxs xưnG9DpQKg tộieQBKpd (3Mtzfxs) chứ.
- TeQBKpdôi làG9DpQK nG9DpQKgười vôSV thần.SV G9DpQKTôi chẳG9DpQKng meQBKpduốn gSVì eQBKpdkhác hơnSV ngoàiMtzfxs SVviệc eQBKpdđược SVyên tĩnh.
Ruồi TreQBKpdâu nóieQBKpd vớieQBKpd gieQBKpdọng đơneQBKpd điệu,G9DpQK bìnSVh thản,Mtzfxs khônG9DpQKg cóeQBKpd vẻSV G9DpQKgì làG9DpQK khiêSVu khíchMtzfxs hoặMtzfxsc Mtzfxsbực dọc,SV Mtzfxsrồi teQBKpdừ từG9DpQK quaMtzfxsy eQBKpdgót bướcSV reQBKpda cửeQBKpda. NhMtzfxsưng rG9DpQKa đếnMtzfxs Mtzfxscửa thìSV anSVh eQBKpdlại dừngMtzfxs bước:
- ÔngeQBKpd đạeQBKpdi Mtzfxstá, tSVôi G9DpQKcòn qeQBKpduên mộtSV việc.G9DpQK MtzfxsTôi chỉMtzfxs yêuMtzfxs eQBKpdcầu ôG9DpQKng cG9DpQKhiếu cốG9DpQK mộMtzfxst điềuSV SVlà: seQBKpdáng mMtzfxsai xSVin ôngG9DpQK đừngSV đểSV cG9DpQKho Mtzfxshọ trG9DpQKói hoặcSV bịG9DpQKt mSVắt teQBKpdôi. TSVôi sẽeQBKpd đứngSV yên.
*
* *
Tới sG9DpQKáng ngàyG9DpQK Mtzfxsthứ tư,eQBKpd G9DpQKkhi SVmặt tG9DpQKrời vừaSV SVló, RuồiMtzfxs TrâG9DpQKu đG9DpQKã bịG9DpQK dẫnSV G9DpQKra sâeQBKpdn. AMtzfxsnh khậpeQBKpd khiễnSVg SVrõ nétMtzfxs hơnG9DpQK meQBKpdọi eQBKpdkhi. DựeQBKpda G9DpQKhẳn vàoMtzfxs teQBKpday viMtzfxsên độSVi, RuồSVi TrâG9DpQKu Mtzfxslê bước,SV G9DpQKrõ ràngG9DpQK veQBKpdới veQBKpdẻ Mtzfxskhó keQBKpdhăn Mtzfxsvà đauSV đớn.
Nhưng mọMtzfxsi vẻSV pMtzfxshục tùnSVg mỏSVi mG9DpQKệt đãMtzfxs bSViến mấeQBKpdt tSVrên meQBKpdặt eQBKpdanh. NhG9DpQKững Mtzfxsnỗi SVkinh hoàeQBKpdng Mtzfxsma qMtzfxsuái đãSV Mtzfxsđánh gụcMtzfxs anSVh troSVng cảnG9DpQKh tịcSVh liêu,SV cùG9DpQKng nhữnSVg ảeQBKpdo Mtzfxsảnh vSVà nhữngeQBKpd gG9DpQKiấc mơG9DpQK SVtrong thếG9DpQK gMtzfxsiới âmSV eQBKpdu SVnay đềuSV đãG9DpQK Mtzfxstan Mtzfxstheo đêmG9DpQK tối.Mtzfxs eQBKpdNgay saMtzfxsu lúceQBKpd vầnSVg đônMtzfxsg SVtoả sánG9DpQKg, kSVhi RuồeQBKpdi TrâG9DpQKu phảieQBKpd đeQBKpdối diệnMtzfxs SVvới kSVẻ eQBKpdthù, tG9DpQKhì tinG9DpQKh thầneQBKpd Mtzfxschiến đấuG9DpQK Mtzfxscủa SVanh đSVã trG9DpQKỗi G9DpQKdậy, aMtzfxsnh khôngeQBKpd cSVó G9DpQKgì sợeQBKpd hãG9DpQKi cả.
Trước Mtzfxsbức Mtzfxstường leSVo đầySV dSVây thườneQBKpdg xuânG9DpQK, sáuSV eQBKpdtay sG9DpQKúng SVđược lệnhMtzfxs eQBKpdchọn điSV hàneQBKpdh quSVyết đãMtzfxs deQBKpdàn tSVhành hàeQBKpdng ngaG9DpQKng. ĐâMtzfxsy cMtzfxshính Mtzfxslà bứceQBKpd tườSVng nứMtzfxst eQBKpdnẻ G9DpQKvà đSVổ náeQBKpdt màeQBKpd G9DpQKanh Mtzfxsđã trèoeQBKpd Mtzfxsxuống troneQBKpdg cáiG9DpQK đêmG9DpQK bấeQBKpdt hạnhSV ấG9DpQKy đeQBKpdể hònMtzfxsg trốnG9DpQK teQBKpdhoát. MấyG9DpQK SVngười G9DpQKlính đứG9DpQKng nghiêm,Mtzfxs teQBKpday cầmMtzfxs súnSVg mG9DpQKà vG9DpQKẫn rưngSV rMtzfxsưng nướcG9DpQK mắtMtzfxs. HSVọ cảmG9DpQK thấyG9DpQK G9DpQKđiều kMtzfxsinh kG9DpQKhủng ngoàeQBKpdi sứcSV eQBKpdtưởng tượneQBKpdg khSVi ngheQBKpdĩ rằngG9DpQK chínhMtzfxs teQBKpday mìnheQBKpd phảSVi giếteQBKpd RuồiSV TrâuG9DpQK. SVCon ngưSVời cMtzfxsó nhữneQBKpdg câuMtzfxs ứeQBKpdng đG9DpQKối sG9DpQKắc sMtzfxsảo, ceQBKpdó tiếngMtzfxs cưMtzfxsời G9DpQKvui bấtMtzfxs tuyệt,eQBKpd cSVó tiSVnh thầnG9DpQK deQBKpdũng cảmG9DpQK chóiG9DpQK lọiG9DpQK G9DpQKvà eQBKpddễ leQBKpdan trMtzfxsuyền eQBKpdấy đãMtzfxs nhSVư mộtMtzfxs tG9DpQKia nắG9DpQKng G9DpQKấm Mtzfxssoi rọiG9DpQK veQBKpdào cuG9DpQKộc đờiSV SVu áSVm, bueQBKpdồn eQBKpdthảm cSVủa họ.SV VậyeQBKpd mMtzfxsà giờSV đâSVy coSVn ngeQBKpdười eQBKpdấy phMtzfxsải chết,G9DpQK pMtzfxshải chếteQBKpd Mtzfxsvì cG9DpQKhính taeQBKpdy SVhọ, nSVhư thSVế kMtzfxshác nàSVo heQBKpdọ sắeQBKpdp peQBKpdhải teQBKpdrông Mtzfxsthấy mặtMtzfxs trờeQBKpdi chóieQBKpd lọiMtzfxs phụtSV tắt.
SVMột lỗMtzfxs huyệtG9DpQK dG9DpQKưới gốSVc mộtSV cMtzfxsây veQBKpdả eQBKpdcao lớG9DpQKn G9DpQKđang ceQBKpdhờ đợiMtzfxs eQBKpdRuồi TrâSVu. LỗMtzfxs huyệMtzfxst đóMtzfxs dSVo nhữnG9DpQKg bàeQBKpdn taG9DpQKy Mtzfxskhông tìnhG9DpQK nG9DpQKguyện G9DpQKđã đeQBKpdào nêG9DpQKn đêmSV quMtzfxsa vMtzfxsà vớiG9DpQK nhữeQBKpdng giọtG9DpQK nướMtzfxsc G9DpQKmắt rơiG9DpQK tSVrên nhữG9DpQKng eQBKpdbàn xẻnMtzfxsg. ĐiSV nganMtzfxsg quSVa đeQBKpdó, RSVuồi TrâuG9DpQK mỉmMtzfxs cườieQBKpd nhG9DpQKìn eQBKpdlỗ huSVyệt tốieQBKpd đen,Mtzfxs nhìnG9DpQK nhữngMtzfxs ngSVọn G9DpQKcỏ G9DpQKhéo tànMtzfxs bêG9DpQKn ceQBKpdạnh hG9DpQKuyệt. SVAnh khoaeQBKpdn SVkhoái hMtzfxsít mộtG9DpQK SVhơi dàG9DpQKi eQBKpdđể thưMtzfxsởng thMtzfxsức mùeQBKpdi theQBKpdơm G9DpQKcủa vạtMtzfxs đấtG9DpQK mớSVi tinMtzfxsh khôi.
Khi đếG9DpQKn gMtzfxsần tMtzfxshân cSVây, viMtzfxsên độSVi đứngeQBKpd sMtzfxsững lSVại. MtzfxsRuồi SVTrâu ngoảnSVh G9DpQKlại nhìG9DpQKn anMtzfxsh G9DpQKta, rồMtzfxsi nởeQBKpd mộtSV nMtzfxsụ cười:
- G9DpQKTôi đứnMtzfxsg đâySV pSVhải cMtzfxshăng, ôngSV đội?
Viên SVđội nínSV lSVặng gậteQBKpd đầMtzfxsu. AG9DpQKnh SVta nghSVẹn ngàeQBKpdo, G9DpQKtiếc SVrằng đãMtzfxs khôG9DpQKng nóMtzfxsi đSVược mMtzfxsột lờiMtzfxs G9DpQKnào, SVví dùeQBKpd lờG9DpQKi nóiSV nàyMtzfxs cóeQBKpd SVthể cứuG9DpQK sốneQBKpdg đượcG9DpQK RuồiG9DpQK TrâG9DpQKu. SVTrong seQBKpdân Mtzfxsđã tềMtzfxs tMtzfxsựu SVđông đủSV cả:Mtzfxs Mtzfxsviên GiámG9DpQK eQBKpdbinh, ceQBKpdháu hSVắn, viêG9DpQKn Mtzfxstrung G9DpQKuý Mtzfxskỵ binMtzfxsh làmMtzfxs nhiệmG9DpQK vụSV chỉeQBKpd hueQBKpdy việcSV hànhSV G9DpQKquyết, ngườMtzfxsi SVy Mtzfxssĩ vàMtzfxs mộtG9DpQK lSVinh mụcG9DpQK. HMtzfxsọ bướcG9DpQK leQBKpdên Mtzfxsvới eQBKpdnhững bộG9DpQK mặteQBKpd nghiêmeQBKpd trọng,Mtzfxs eQBKpdnhưng đMtzfxsã nửaMtzfxs phầeQBKpdn sượSVng sùnG9DpQKg SVtrước cặeQBKpdp SVmắt tG9DpQKươi Mtzfxscười vàSV sMtzfxsáng ngờiG9DpQK Mtzfxsvẻ ngạoG9DpQK nghễG9DpQK củSVa RuG9DpQKồi Trâu.
- MtzfxsChào... chàoG9DpQK cMtzfxsác quMtzfxsý ôSVng! ÁMtzfxsi Mtzfxschà, cMtzfxsả ChSVa tuyêSVn uMtzfxsý Mtzfxstôn kíeQBKpdnh (SV1) cũnG9DpQKg dậyeQBKpd seQBKpdớm thếeQBKpd Mtzfxscơ à!...G9DpQK ĐMtzfxsại uýMtzfxs, ônSVg cóMtzfxs mạnheQBKpd gMtzfxsiỏi Mtzfxskhông? ChắcMtzfxs đốiG9DpQK vMtzfxsới G9DpQKông, Mtzfxscuộc gặpSV eQBKpdgỡ SVhôm naMtzfxsy ceQBKpdủa chúngG9DpQK SVta sG9DpQKẽ deQBKpdễ cheQBKpdịu hơnG9DpQK eQBKpdlần trMtzfxsước pMtzfxshải khMtzfxsông ạ?G9DpQK SVÀ, tôiG9DpQK thấyeQBKpd cánG9DpQKh eQBKpdtay ôeQBKpdng vẫeQBKpdn cònSV bG9DpQKăng bMtzfxsó tMtzfxsreo eQBKpdtrước ngựcG9DpQK G9DpQKkìa! ChSVỉ teQBKpdại lầnG9DpQK trướceQBKpd tôMtzfxsi bắnSV hụtG9DpQK đóMtzfxs thôiMtzfxs. NG9DpQKhững teQBKpday thSViện Mtzfxsxạ nàSVy chắceQBKpd G9DpQKbắn khMtzfxsá hơn.Mtzfxs.. pMtzfxshải khôngG9DpQK, cáeQBKpdc bạn?
RuồieQBKpd TrâMtzfxsu đưaeQBKpd mắtG9DpQK nhìG9DpQKn mộtG9DpQK lSVượt nhữeQBKpdng bộG9DpQK meQBKpdặt ủSV dộtG9DpQK G9DpQKcủa mấG9DpQKy nG9DpQKgười lính:
- DùMtzfxs sSVao lầnMtzfxs nàyeQBKpd khôSVng phảiSV băMtzfxsng bMtzfxsó tSVreo trướcSV ngựcSV nữaSV Mtzfxsđâu. Nào!Mtzfxs NàoeQBKpd! SeQBKpdao vẻG9DpQK mặSVt cáMtzfxsc bạG9DpQKn tG9DpQKrông thiểuSV nMtzfxsão SVđến tSVhế? Nghiêm!G9DpQK VàSV bắnSV cSVho tG9DpQKhật treQBKpdúng vàMtzfxso nào.G9DpQK RMtzfxsồi cSVác bạeQBKpdn Mtzfxssẽ ceQBKpdó nhiềuMtzfxs việG9DpQKc phMtzfxsải G9DpQKlàm, SVmà eQBKpdcứ nhMtzfxsư thếG9DpQK Mtzfxsnày khSVông bieQBKpdết SVcó làSVm nổieQBKpd G9DpQKkhông. SVBây gieQBKpdờ cácSV SVbạn đMtzfxsược quyềnMtzfxs tậpeQBKpd trướeQBKpdc theQBKpdì cònG9DpQK gMtzfxsì bằng.
- HG9DpQKỡi con...
Vị lineQBKpdh SVmục tiếeQBKpdn lêeQBKpdn ngeQBKpdắt lờeQBKpdi anhG9DpQK. NhữngSV ngườiMtzfxs khMtzfxsác Mtzfxsđều leQBKpdùi lạiG9DpQK phG9DpQKía sG9DpQKau, G9DpQKđể mặcG9DpQK eQBKpdhai ngườieQBKpd G9DpQKvới nhau.
- ChỉSV còeQBKpdn ítMtzfxs G9DpQKphút nữaMtzfxs lMtzfxsà Mtzfxscon seQBKpdẽ vềSV vớieQBKpd eQBKpdĐấng SángG9DpQK eQBKpdTạo (2G9DpQK) rSVa coMtzfxsn. NhữngMtzfxs eQBKpdgiây phúG9DpQKt cuốieQBKpd cùMtzfxsng nàyMtzfxs làMtzfxs Mtzfxsdành SVcho coMtzfxsn đểSV ăeQBKpdn nMtzfxsăn sámG9DpQK hMtzfxsối, cG9DpQKon chớeQBKpd nêMtzfxsn dùngMtzfxs Mtzfxsvào việcSV nàoeQBKpd khSVác. CheQBKpda xSVin G9DpQKcon, ceQBKpdon thửG9DpQK Mtzfxsnghĩ G9DpQKxem, nếuSV chMtzfxsết mG9DpQKà khôngMtzfxs đượcSV chịuMtzfxs phéeQBKpdp giảiG9DpQK tộeQBKpdi, lònG9DpQKg cSVòn G9DpQKhung dSVữ Mtzfxsthì đMtzfxsáng sợG9DpQK bG9DpQKiết baSVo! MtzfxsChờ đeQBKpdến G9DpQKkhi coG9DpQKn đứngSV tG9DpQKrước ĐấSVng SVPhán XétG9DpQK (3Mtzfxs) củaG9DpQK coMtzfxsn tMtzfxshì leQBKpdúc ấySV ăeQBKpdn neQBKpdăn đeQBKpdã muộnG9DpQK rồiMtzfxs. SắpSV lMtzfxsại gầnMtzfxs eQBKpdngai báG9DpQKu vôeQBKpd eQBKpdcùng tônMtzfxs G9DpQKnghiêm eQBKpdcủa NMtzfxsgười Mtzfxsmà Mtzfxscon SVvẫn cứeQBKpd ceQBKpdười đùeQBKpda nhưG9DpQK G9DpQKthế đượceQBKpd sao?
- CMtzfxsười đùaG9DpQK ư,SV tSVhưa cMtzfxsha teQBKpdôn kính?Mtzfxs G9DpQKTôi tưSVởng cáeQBKpdi bG9DpQKài Mtzfxsgiáo lG9DpQKý cỏG9DpQKn coSVn ấySV eQBKpdchỉ SVđể cMtzfxsho nhữnG9DpQKg ngườiSV cùnSVg pSVhía vớieQBKpd cheQBKpda G9DpQKnghe thôMtzfxsi chứG9DpQK! BG9DpQKao G9DpQKgiờ eQBKpdđến G9DpQKlượt cG9DpQKhúng eQBKpdtôi, chúeQBKpdng tôeQBKpdi sẽMtzfxs dùSVng trMtzfxsọng phG9DpQKáo chứeQBKpd cheQBKpdẳng dùngSV đếnG9DpQK SVdăm khG9DpQKẩu súMtzfxsng kSVhai hậuMtzfxs cG9DpQKũ kỹG9DpQK nàyeQBKpd đâuG9DpQK! G9DpQKVà lSVúc bMtzfxsấy geQBKpdiờ G9DpQKcác vịeQBKpd seQBKpdẽ thấeQBKpdy chúngG9DpQK G9DpQKtôi cườiSV đùMtzfxsa eQBKpdđến đâu.
- G9DpQKCác Mtzfxscon eQBKpdsẽ Mtzfxsdùng trọngMtzfxs SVpháo ưeQBKpd? ÔiG9DpQK! TMtzfxshật làG9DpQK vSVô pMtzfxshúc chSVo coSVn quMtzfxsá! CeQBKpdon vẫneQBKpd chưaSV G9DpQKhiểu rSVằng cMtzfxson đangMtzfxs đứngMtzfxs tG9DpQKrên bờG9DpQK Mtzfxsvực Mtzfxsthẳm đángSV seQBKpdợ nhSVư G9DpQKthế neQBKpdào haMtzfxsy sao?
Ruồi TrSVâu ngoáG9DpQKi eQBKpdđầu nG9DpQKhìn eQBKpdlỗ SVhuyệt mởG9DpQK SVrộng sSVau lưSVng mình.
- VậyMtzfxs cG9DpQKha... SVcha teQBKpdôn kínSVh tưởMtzfxsng rằngeQBKpd Mtzfxsđặt đượcG9DpQK eQBKpdtôi SVxuống đấyG9DpQK làMtzfxs Mtzfxsxong chMtzfxsuyện vSVới tôieQBKpd SVrồi hMtzfxsay saG9DpQKo? SVCó lẽG9DpQK cáeQBKpdc vịG9DpQK còeQBKpdn chặneQBKpd mộeQBKpdt phiếnG9DpQK đáSV lG9DpQKên meQBKpdồ G9DpQKtôi đG9DpQKể eQBKpd"ba ngeQBKpdày saueQBKpd" tôiMtzfxs... tôiG9DpQK khỏiMtzfxs eQBKpdsống SVlại cMtzfxshứ gG9DpQKì? (Mtzfxs4) ChớSV sợG9DpQK, CeQBKpdha tSVôn kínMtzfxsh ạ!G9DpQK MtzfxsTôi sẽeQBKpd khôngSV xâSVm pSVhạm vMtzfxsào quyềeQBKpdn củaG9DpQK cáG9DpQKc veQBKpdị SVtrong nhữngeQBKpd tG9DpQKrò diễSVn kịcG9DpQKh eQBKpdrẻ tiềSVn Mtzfxsnày đâu.SV ĐG9DpQKặt tôeQBKpdi xuMtzfxsống đâG9DpQKu, tôG9DpQKi sSVẽ nằmMtzfxs yêneQBKpd G9DpQKở đấyeQBKpd G9DpQKnhư mộtG9DpQK con.Mtzfxs.. G9DpQKcon chuộtSV vậy.G9DpQK Nhưng,eQBKpd dùG9DpQK G9DpQKsao meQBKpdặc lMtzfxsòng, chG9DpQKúng tôiG9DpQK vẫnSV sMtzfxsẽ dùMtzfxsng đếnG9DpQK trọnMtzfxsg pheQBKpdáo đấy.
Vị liMtzfxsnh mụeQBKpdc kêuMtzfxs lên:
- ÔiSV! LạSVy CSVhúa lòngG9DpQK Mtzfxslành Mtzfxsvô cùngMtzfxs! XiMtzfxsn ChMtzfxsúa thG9DpQKa G9DpQKtội cSVho kSVẻ bMtzfxsất hG9DpQKạnh này!
Viên truneQBKpdg uMtzfxsý keQBKpdỵ bieQBKpdnh, Mtzfxsgiọng ồSV ồSV khấn:
- Amen!
Còn viêMtzfxsn đạiG9DpQK Mtzfxstá eQBKpdvà đứaMtzfxs cheQBKpdáu eQBKpdthì sSVùng kínSVh lG9DpQKàm dMtzfxsấu thánMtzfxsh giá.
Thấy Mtzfxsrõ Mtzfxsrằng kheQBKpduyên bảoMtzfxs nữaG9DpQK cũnSVg chẳnMtzfxsg Mtzfxsđi Mtzfxsđến đâu,Mtzfxs eQBKpdvị eQBKpdlinh mụcMtzfxs eQBKpdđành phảiMtzfxs SVtừ bỏMtzfxs cG9DpQKông Mtzfxsviệc vSVô kếG9DpQKt quảG9DpQK củSVa mìMtzfxsnh. G9DpQKÔng bướcMtzfxs sanSVg eQBKpdbên cạG9DpQKnh, G9DpQKlắc đầuMtzfxs, Mtzfxsmồm lầMtzfxsm rầeQBKpdm cầuSV kG9DpQKinh. G9DpQKChỉ eQBKpdtrong phúteQBKpd chốc,G9DpQK côngeQBKpd việeQBKpdc chuẩeQBKpdn SVbị ngắnMtzfxs Mtzfxsgọn vG9DpQKà đơnG9DpQK giG9DpQKản đềuG9DpQK G9DpQKđã đMtzfxsược Mtzfxshối hảG9DpQK SVlàm SVxong. RuồSVi TrG9DpQKâu eQBKpdra Mtzfxsđứng đúngG9DpQK vàeQBKpdo Mtzfxschỗ củaeQBKpd mìneQBKpdh vàSV quSVay lSVại thG9DpQKoáng Mtzfxsnhìn lênG9DpQK ceQBKpdảnh hueQBKpdy hoànMtzfxsg cSVhói chaG9DpQKng ánheQBKpd sánG9DpQKg vàngeQBKpd vàeQBKpd Mtzfxsđỏ củaSV mặSVt trờiSV SVđang mG9DpQKọc. MtzfxsMột lầSVn G9DpQKnữa RuMtzfxsồi G9DpQKTrâu lạSVi yêMtzfxsu cầueQBKpd khôngeQBKpd bịSVt G9DpQKmắt. NhìneQBKpd eQBKpdvẻ mặG9DpQKt nSVhư tMtzfxshách teQBKpdhức củMtzfxsa anhSV, viêSVn G9DpQKđại táSV đàSVnh miễG9DpQKn cưỡG9DpQKng đeQBKpdồng G9DpQKý. CMtzfxsả haSVi ngưG9DpQKời đềueQBKpd quêeQBKpdn rG9DpQKằng Mtzfxsnhư eQBKpdthế hMtzfxsọ cóG9DpQK G9DpQKthể SVlàm ảneQBKpdh hưởngeQBKpd G9DpQKtới tinMtzfxsh theQBKpdần SVquân sĩ.
Ruồi TrMtzfxsâu đứneQBKpdg queQBKpday SVthẳng mMtzfxsặt G9DpQKvề phMtzfxsía heQBKpdọ eQBKpdvà G9DpQKmỉm cườG9DpQKi. NG9DpQKhững cáneQBKpdh taSVy cầeQBKpdm súSVng G9DpQKrun lêneQBKpd. AeQBKpdnh bảo:
- eQBKpdTôi hoàeQBKpdn toànG9DpQK SVsẵn sànG9DpQKg rồi.
ViênG9DpQK tG9DpQKrung uG9DpQKý bướcG9DpQK lênMtzfxs phíMtzfxsa tSVrước, ngưSVời rG9DpQKun rSVun vìMtzfxs xeQBKpdúc động.Mtzfxs HắG9DpQKn Mtzfxschưa G9DpQKhề cheQBKpdỉ G9DpQKhuy xửG9DpQK bMtzfxsắn bG9DpQKao giờ.
- ChuẩnMtzfxs bịMtzfxs... NhằeQBKpdm! Bắn!
Ruồi eQBKpdTrâu hơG9DpQKi lạngMtzfxs nG9DpQKgười điMtzfxs, nG9DpQKhưng lấyeQBKpd Mtzfxsngay lạiMtzfxs đượcG9DpQK thăSVng bằngMtzfxs. MSVột vieQBKpdên đạnSV bắnSV kheQBKpdông vữngMtzfxs đãG9DpQK sượeQBKpdt trSVên máMtzfxs aSVnh. VàiG9DpQK gieQBKpdọt SVmáu loeQBKpdang tSVrên cổSV áG9DpQKo trắngMtzfxs. MộtG9DpQK SVviên khSVác trúngG9DpQK vàMtzfxso chânMtzfxs, phG9DpQKía tMtzfxsrên eQBKpdđầu G9DpQKgối. KheQBKpdi khóiSV tMtzfxsan thìG9DpQK đáeQBKpdm líMtzfxsnh thấyeQBKpd G9DpQKanh vẫG9DpQKn đSVứng, vSVẫn mSVỉm eQBKpdcười nG9DpQKhư Mtzfxscũ G9DpQKvà G9DpQKđang eQBKpdlấy bàSVn tG9DpQKay tG9DpQKàn tậG9DpQKt quệeQBKpdt mG9DpQKáu trêeQBKpdn má.
Anh nói:
- BắneQBKpd xoàngG9DpQK quMtzfxsá rồiG9DpQK, ceQBKpdác bMtzfxsạn ạ!
Giọng SVnói troeQBKpdng trẻoG9DpQK vàeQBKpd khúcG9DpQK triếeQBKpdt củaeQBKpd aG9DpQKnh eQBKpdkhắc sâuG9DpQK vàeQBKpdo Mtzfxstim nhữneQBKpdg ngườiSV línhG9DpQK khốG9DpQKn khổMtzfxs đanSVg hếMtzfxst sMtzfxsức bàSVng hoàngMtzfxs veQBKpdà bốeQBKpdi rối.
- CáSVc bạnG9DpQK eQBKpdthử bắG9DpQKn lMtzfxsại SVxem nào!
Toàn bG9DpQKộ hànSVg línG9DpQKh đG9DpQKều Mtzfxsrùng mìeQBKpdnh sởnG9DpQK gG9DpQKáy vG9DpQKà rênG9DpQK rSVỉ. NgườiSV G9DpQKnào nG9DpQKgười eQBKpdnấy Mtzfxsnhằm chệchSV seQBKpdang eQBKpdbên cạnh,G9DpQK thầmMtzfxs moneQBKpdg vMtzfxsiên đạneQBKpd kếeQBKpdt liễueQBKpd tíeQBKpdnh mệneQBKpdh RuồieQBKpd TrâSVu leQBKpdà cMtzfxsủa ngườieQBKpd bêneQBKpd eQBKpdcạnh chứSV khôngeQBKpd phảG9DpQKi củaMtzfxs mìnhMtzfxs. RuồieQBKpd MtzfxsTrâu teQBKpdhì vẫnG9DpQK ceQBKpdứ đứngSV tMtzfxshản nSVhiên, mỉmG9DpQK cườiSV nhìMtzfxsn họ.eQBKpd HọeQBKpd chỉSV biêneQBKpd ceQBKpduộc xMtzfxsử eQBKpdtử SVthành mộtMtzfxs cueQBKpdộc geQBKpdiết chócMtzfxs trSVong lG9DpQKò mổ,G9DpQK veQBKpdà bâeQBKpdy Mtzfxsgiờ hG9DpQKọ eQBKpdlại phảiMtzfxs eQBKpdlàm lạiG9DpQK từeQBKpd đầuG9DpQK eQBKpdcái cônG9DpQKg Mtzfxsviệc ghêMtzfxs rợeQBKpdn nàSVy. ĐG9DpQKám líMtzfxsnh độtSV ngeQBKpdột hoảnG9DpQKg SVvía, họSV Mtzfxshạ súeQBKpdng đứneQBKpdg nG9DpQKghe nhữMtzfxsng lờMtzfxsi mắngSV mỏMtzfxs vàG9DpQK chMtzfxsửi rủG9DpQKa điG9DpQKên cuồngG9DpQK SVcủa cácSV viêSVn sG9DpQKĩ qSVuan. HọeQBKpd Mtzfxssững sờeQBKpd veQBKpdà hãeQBKpdi hùngeQBKpd giươngMtzfxs Mtzfxsmắt nhMtzfxsìn ngưMtzfxsời vừeQBKpda Mtzfxsbị hSVọ SVbắn eQBKpdmà chẳngSV hSViểu G9DpQKsao ôneQBKpdg tMtzfxsa vSVẫn khôngG9DpQK chết.
Viên GieQBKpdám biSVnh vunG9DpQKg nắG9DpQKm đấSVm trướcMtzfxs mặtG9DpQK eQBKpdhọ. HắnG9DpQK lồnSVg lG9DpQKộn quáG9DpQKt thSVáo, Mtzfxsbắt G9DpQKhọ pheQBKpdải đứngG9DpQK vàSVo G9DpQKvị trí,Mtzfxs giươngSV súngSV lênSV vSVà SVhối hảeQBKpd làmMtzfxs maMtzfxsu SVcho xonMtzfxsg chuyện.Mtzfxs NhưngSV cMtzfxshính hắMtzfxsn cũMtzfxsng hoàMtzfxsn teQBKpdoàn Mtzfxsmất teQBKpdinh eQBKpdthần khSVông Mtzfxskhác SVgì bọnMtzfxs línheQBKpd. HắeQBKpdn khôngMtzfxs dMtzfxsám nhìG9DpQKn vàG9DpQKo cáMtzfxsi thSVân hìnheQBKpd kMtzfxshủng kMtzfxshiếp kieQBKpda G9DpQKcứ đứngG9DpQK eQBKpdtrơ teQBKpdrơ mSVà khMtzfxsông cSVhịu ngG9DpQKã xuống.G9DpQK HMtzfxsắn giSVật nMtzfxsảy mìMtzfxsnh vàeQBKpd reQBKpdun beQBKpdắn lênG9DpQK khSVi nghG9DpQKe giọnMtzfxsg G9DpQKchế giễMtzfxsu củaG9DpQK RueQBKpdồi Trâu:
- ĐạieQBKpd tG9DpQKá, SVsao sáSVng hôG9DpQKm nSVay ôngMtzfxs lạieQBKpd đưSVa rG9DpQKa SVmột eQBKpdđội lSVính xoàneQBKpdg thếG9DpQK. eQBKpdĐể tôeQBKpdi xeSVm tMtzfxsôi cóSV thG9DpQKể điềuMtzfxs khiểeQBKpdn G9DpQKhọ khSVá eQBKpdhơn khôngMtzfxs! NG9DpQKào, cG9DpQKác bạn!SV SVKìa, cSVậu đứG9DpQKng phíSVa bMtzfxsên tráSVi kiMtzfxsa, nMtzfxsâng Mtzfxssúng ceQBKpdao eQBKpdlên cG9DpQKhứ! ChúcMtzfxs G9DpQKphúc cSVho eQBKpdtấm lònMtzfxsg củG9DpQKa cậuMtzfxs, cậuSV bạneQBKpd ạ!Mtzfxs TronSVg tG9DpQKay G9DpQKcậu lMtzfxsà súneQBKpdg trậeQBKpdn đeQBKpdấy chứSV khôG9DpQKng phảG9DpQKi xoG9DpQKong chSVảo đG9DpQKâu nhé!G9DpQK NhắmeQBKpd thSVẳng cSVả chưa?eQBKpd Nào,Mtzfxs eQBKpdbây geQBKpdiờ... chuMtzfxsẩn bMtzfxsị... nhằm!...
Viên đạSVi táSV nhảyMtzfxs xổG9DpQK lêSVn, cMtzfxsướp leQBKpdời aeQBKpdnh, hét:
- Bắn!
Để cMtzfxsho SVngười bịeQBKpd bG9DpQKắn tựMtzfxs chỉMtzfxs SVhuy cuG9DpQKộc G9DpQKxử bSVắn củaeQBKpd mMtzfxsình eQBKpdthì eQBKpdai màMtzfxs chịuMtzfxs được.
Sau eQBKpdloạt đạnMtzfxs lộneQBKpd xộneQBKpd SVvà vMtzfxsô SVtổ chứcMtzfxs, đámeQBKpd línhSV bỏG9DpQK hàSVng ngG9DpQKũ eQBKpdrun rSVẩy đứngMtzfxs túMtzfxsm tụmMtzfxs Mtzfxslại G9DpQKvới nSVhau, mắMtzfxst ngG9DpQKơ ngáMtzfxsc, sữneQBKpdg sMtzfxsờ nhìeQBKpdn vMtzfxsề phíaeQBKpd G9DpQKtrước. MộSVt têG9DpQKn lMtzfxsính thậMtzfxsm cheQBKpdí cSVòn khSVông bG9DpQKấm cò,SV quăeQBKpdng súSVng, G9DpQKngồi sụMtzfxsp xuốMtzfxsng đấteQBKpd mMtzfxsà rG9DpQKên rỉ:
- TG9DpQKôi G9DpQKchịu thôiMtzfxs, tôiG9DpQK chG9DpQKịu thôi!
Khói dầnSV tanMtzfxs, baSVy lêG9DpQKn G9DpQKhoà vG9DpQKào ánSVh nắnG9DpQKg G9DpQKle lóiMtzfxs cSVủa bG9DpQKan mMtzfxsai. HSVọ thấeQBKpdy eQBKpdRuồi TrSVâu Mtzfxsngã reQBKpda, heQBKpdọ cònSV thấyeQBKpd làMtzfxs RuồiG9DpQK TrâeQBKpdu vẫG9DpQKn chưG9DpQKa G9DpQKchết. PhMtzfxsút đầuSV SVtiên cảeQBKpd queQBKpdan Mtzfxslẫn Mtzfxslính SVđứng SVim nMtzfxshư đG9DpQKã hG9DpQKoá đáSV Mtzfxsmà nhìnG9DpQK mộMtzfxst vậtMtzfxs SVgì dSVễ sợG9DpQK đeQBKpdang lMtzfxsăn Mtzfxslộn, quMtzfxsằn qSVuại trêeQBKpdn mặtG9DpQK đất.
Rồi SVcả SVngười eQBKpdy SVsĩ vàeQBKpd viG9DpQKên đạG9DpQKi SVtá cùneQBKpdg keQBKpdêu lêneQBKpd Mtzfxschạy àSVo đếnMtzfxs SVchỗ G9DpQKRuồi TrâG9DpQKu SVvì họMtzfxs thấeQBKpdy G9DpQKanh vẫneQBKpd lG9DpQKết mSVột châeQBKpdn, quỳeQBKpd lSVên màSV nhỏmSV dSVậy, vẫnMtzfxs nhìnMtzfxs vàG9DpQKo Mtzfxstoán líeQBKpdnh vàeQBKpd vẫneQBKpd G9DpQKcười lên:
- MtzfxsLại bắneQBKpd trượtG9DpQK rồSVi! G9DpQKBắn... lạiG9DpQK đi,Mtzfxs cáSVc bạn!G9DpQK SV... ĐểeQBKpd xem.Mtzfxs.. eQBKpdnếu Mtzfxscác bạneQBKpd khôneQBKpdg thể...
Ruồi TG9DpQKrâu bỗngeQBKpd lảoSV đảoeQBKpd rSVồi SVngã vậtSV saneQBKpdg mộtMtzfxs eQBKpdbên trêMtzfxsn SVbãi cỏ.
Viên đạMtzfxsi teQBKpdá keQBKpdhẽ hỏi:
- ÔMtzfxsng G9DpQKấy Mtzfxschết chưa?
NgườG9DpQKi eQBKpdy sĩG9DpQK SVquỳ gốiMtzfxs, đặMtzfxst taMtzfxsy eQBKpdlên ceQBKpdhiếc eQBKpdsơ Mtzfxsmi eQBKpdđẫm mMtzfxsáu củaeQBKpd RuồG9DpQKi Trâu,Mtzfxs G9DpQKtrả lời:
- CG9DpQKhắc vậy...SV TạMtzfxs Mtzfxsơn Chúa!
Viên đạiSV táG9DpQK nhắSVc theo:
- TeQBKpdạ Mtzfxsơn CheQBKpdúa! ThMtzfxsế làeQBKpd xong!
Đứa cháeQBKpdu kéoeQBKpd teQBKpday áoSV hắn:
- SVChú ơi..SV. HồngMtzfxs G9DpQKy giáoG9DpQK chủSV đến!G9DpQK NgG9DpQKài đaMtzfxsng đứngSV Mtzfxsở cổngMtzfxs Mtzfxsvà cứG9DpQK eQBKpdđòi vàoG9DpQK đây.
- CáiMtzfxs gì?eQBKpd KhôneQBKpdg, khôneQBKpdg được..Mtzfxs. tôiG9DpQK khMtzfxsông cG9DpQKho vSVào được!SV eQBKpdBọn lSVính gáMtzfxsc đâuMtzfxs cG9DpQKả rồi?G9DpQK ThưSVa ĐứcMtzfxs HồMtzfxsng y...
G9DpQKCửa mởeQBKpd rG9DpQKồi lạieQBKpd đG9DpQKóng. Mông-taSV-ne-li eQBKpdđã đứnMtzfxsg troG9DpQKng sânMtzfxs, đôG9DpQKi mắeQBKpdt đG9DpQKầy kSVinh hoàSVng, trMtzfxsừng trừngG9DpQK nhìnG9DpQK SVvề phíaMtzfxs trước.
Mtzfxs- TG9DpQKhưa eQBKpdĐức HồneQBKpdg yMtzfxs! TôiMtzfxs xMtzfxsin ngài...eQBKpd cảnMtzfxsh nàG9DpQKy SVngài xSVem G9DpQKbất Mtzfxstiện! SVViệc hànhG9DpQK quG9DpQKyết vMtzfxsừa kếtSV teQBKpdhúc, G9DpQKthi Mtzfxshài còSVn chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- MtzfxsTôi đếneQBKpd neQBKpdhìn nóMtzfxs SVmột chút.
Giọng nóiSV G9DpQKvà SVcả bộMtzfxs dạnSVg củeQBKpda Mông-G9DpQKta-ne-li trMtzfxsong pSVhút ấyeQBKpd eQBKpdđã kMtzfxshiến SVcho viênMtzfxs GiámMtzfxs eQBKpdbinh G9DpQKphải sửngMtzfxs eQBKpdsốt, ôneQBKpdg tMtzfxsa nG9DpQKhư mộSVt kSVẻ mộngMtzfxs du.
Một eQBKpdngười lMtzfxsính bỗngMtzfxs kêeQBKpdu lên:
- ỐeQBKpdi, G9DpQKlạy ChúaG9DpQK tôi!
eQBKpdViên GiámeQBKpd Mtzfxsbinh queQBKpday nG9DpQKgoắt lạSVi nhìn.
Quả nhiêneQBKpd thế!
Tấm thânMtzfxs đẫMtzfxsm máuG9DpQK tG9DpQKrên bãMtzfxsi eQBKpdcỏ lạSVi meQBKpdột lầMtzfxsn nữaG9DpQK vậtSV Mtzfxsvã vàeQBKpd eQBKpdrên rỉ.
Người SVy Mtzfxssĩ ngSVồi sụeQBKpdp xuống,G9DpQK G9DpQKkê đầueQBKpd G9DpQKkẻ heQBKpdấp hốSVi lêMtzfxsn đùieQBKpd mình.
Ông SVta tuyMtzfxsệt vọneQBKpdg keQBKpdêu lên:
- NhMtzfxsanh lêMtzfxsn! NhaeQBKpdnh lêMtzfxsn, qeQBKpduân dMtzfxsã SVman! CeQBKpdho ôMtzfxsng SVta ceQBKpdhết hẳneQBKpd Mtzfxsđi, Mtzfxsvì ơnG9DpQK CeQBKpdhúa! ĐểSV thếMtzfxs nMtzfxsày tộieQBKpd nghiệpMtzfxs quá!
Máu ceQBKpdhảy túeQBKpda rSVa hG9DpQKai bG9DpQKàn taMtzfxsy ngưG9DpQKời Mtzfxsy sG9DpQKĩ. RuSVn lẩySV bMtzfxsẩy G9DpQKtừ đầuG9DpQK đếG9DpQKn eQBKpdchân, ôneQBKpdg eQBKpdta ceQBKpdố giữSV yêneQBKpd tG9DpQKhân hìnMtzfxsh còG9DpQKn đaMtzfxsng Mtzfxsgiãy gMtzfxsiụa. TroMtzfxsng keQBKpdhi ônSVg teQBKpda đaMtzfxsng cueQBKpdống quýtSV qeQBKpduay nhìG9DpQKn G9DpQKtứ pSVhía đSVể eQBKpdcầu mG9DpQKong Mtzfxsgiúp đỡ,SV vịG9DpQK lMtzfxsinh mụcG9DpQK Mtzfxscúi xuốMtzfxsng quMtzfxsa Mtzfxsvai SVông, kệMtzfxs tượngG9DpQK CG9DpQKhúa chịuMtzfxs nạnG9DpQK vàSVo đôG9DpQKi môMtzfxsi nG9DpQKgười hấpSV hối.
- NeQBKpdhân G9DpQKdanh G9DpQKChúa chG9DpQKa, ChúaMtzfxs con...
Ruồi TeQBKpdrâu tựaG9DpQK lêneQBKpd đMtzfxsùi ngưSVời G9DpQKy seQBKpdĩ, G9DpQKnhỏm dậyG9DpQK, mắtSV mởSV SVto eQBKpdnhìn chòngG9DpQK chọcG9DpQK vàoG9DpQK tượngeQBKpd CeQBKpdhúa eQBKpdchịu nạn.eQBKpd RồMtzfxsi gữSVa eQBKpdbầu tịcheQBKpd mịchSV ceQBKpdâm lắneQBKpdg vSVà bMtzfxsăng giáG9DpQK ấyeQBKpd, Mtzfxsanh eQBKpdtừ từMtzfxs gSViơ cánhSV eQBKpdtay phảiMtzfxs eQBKpdbị G9DpQKbắn gMtzfxsãy lênG9DpQK, Mtzfxsvà gạtG9DpQK chiếceQBKpd tưMtzfxsợng teQBKpdhánh giMtzfxsá Mtzfxsra. MộteQBKpd eQBKpdvết mMtzfxsáu đG9DpQKỏ tươiMtzfxs vấyeQBKpd trMtzfxsên Mtzfxsmặt tượng.
- PadrG9DpQKe... ChMtzfxsúa Trời...SV củaG9DpQK chMtzfxsa... thoSVả mãMtzfxsn rSVồi chứ?
Đầu Mtzfxsanh SVlả xuốngSV cánMtzfxsh SVtay ngườMtzfxsi G9DpQKy sĩ.
*
* *
- TG9DpQKhưa ĐứcSV HồG9DpQKng y?
Thấy HồnSVg eQBKpdy giáG9DpQKo SVchủ SVvẫn chưSVa tSVỉnh giấSVc keQBKpdinh hoàng,SV đMtzfxsại teQBKpdá PherG9DpQKari lạG9DpQKi gG9DpQKọi eQBKpdto hơn:
- TSVhưa ĐứMtzfxsc HồneQBKpdg y!
Mông-ta-ne-li nhMtzfxsìn lên:
- MtzfxsNó chếtG9DpQK rồi.
- VânSVg, chếtG9DpQK hẳnG9DpQK rG9DpQKồi, Mtzfxsthưa ĐứcG9DpQK HồnG9DpQKg G9DpQKy. XeQBKpdin ngàSVi rG9DpQKa tSVhôi cMtzfxshứ ạ?G9DpQK... CảneQBKpdh G9DpQKtượng nSVày rMtzfxsùng rợneQBKpd lắm...
- MtzfxsNó ceQBKpdhết rồMtzfxsi G9DpQK- Mông-ta-ne-liMtzfxs nhắcSV lạG9DpQKi vàSV mộG9DpQKt lầnG9DpQK nữaSV nMtzfxshìn xuốngeQBKpd mặteQBKpd RMtzfxsuồi TrâuMtzfxs G9DpQK- TMtzfxsa đãeQBKpd sMtzfxsờ Mtzfxsvào ngSVười nG9DpQKó mG9DpQKà nMtzfxsay Mtzfxsnó cheQBKpdết mấtG9DpQK eQBKpdrồi (1).
ViêMtzfxsn trunSVg ueQBKpdý xìeQBKpd xàoMtzfxs mMtzfxsột giọngeQBKpd khinMtzfxsh bạc:
- NửSVa tSVá đạSVn SVvào ngườG9DpQKi, ôngeQBKpd tSVa Mtzfxscòn moeQBKpdng eQBKpdchờ SVgì nữa?
Người G9DpQKy G9DpQKsĩ cMtzfxsũng theQBKpdì tMtzfxshào đápeQBKpd lại:
- ChắSVc ôngeQBKpd ấyMtzfxs keQBKpdinh hãiG9DpQK G9DpQKvì trôneQBKpdg thấySV máu.
Viên GiámG9DpQK biG9DpQKnh kiG9DpQKên quyếtSV keQBKpdéo teQBKpday Mông-ta-ne-li:
- XMtzfxsin ĐứcG9DpQK HồngG9DpQK eQBKpdy đSVừng nhìSVn hắeQBKpdn nữa.eQBKpd eQBKpdNgài cheQBKpdo phépG9DpQK chSVa G9DpQKtuyên SVuý đưaeQBKpd ngàiMtzfxs eQBKpdvề cheQBKpdứ ạ?
- PhảSVi... G9DpQKtôi về.
Mông-taeQBKpd-ne-li từeQBKpd SVtừ qeQBKpduay gG9DpQKót rSVa khỏiG9DpQK Mtzfxsbãi cỏSV SVđẫm mG9DpQKáu mSVà bướcG9DpQK rG9DpQKa ngoài,SV veQBKpdị lG9DpQKinh meQBKpdục vàeQBKpd vG9DpQKiên độiG9DpQK SVtheo sG9DpQKau. G9DpQKĐến cG9DpQKổng, Mtzfxsông Mtzfxsta dG9DpQKừng bướG9DpQKc Mtzfxsvà eQBKpdvẫn eQBKpdngoái lạiMtzfxs eQBKpdnhìn vớiMtzfxs cặpeQBKpd mắtSV kiSVnh eQBKpdngạc G9DpQKvà đờG9DpQK đẫnSV nhSVư G9DpQKmắt Mtzfxsmột cMtzfxson ma.
- NóMtzfxs chếtG9DpQK rồi.
*
* *
Mấy tiếG9DpQKng đồngG9DpQK eQBKpdhồ saMtzfxsu, Mác-cô-nêMtzfxs đếneQBKpd cG9DpQKăn nhMtzfxsà neQBKpdhỏ trêSVn eQBKpdsườn đSVồi G9DpQKđể báoG9DpQK chMtzfxso Mác-ti-nG9DpQKi biếMtzfxst eQBKpdlà SVanh G9DpQKkhỏi pheQBKpdải hSVy sinMtzfxsh tG9DpQKhân G9DpQKmình mộtG9DpQK cáG9DpQKch vôeQBKpd SVích nữa.
Kế hoeQBKpdạch gSViải Mtzfxscứu cG9DpQKho RueQBKpdồi TSVrâu lầSVn thứMtzfxs SVhai đãMtzfxs eQBKpdchuẩn beQBKpdị xonMtzfxsg, bSVởi G9DpQKvì lầneQBKpd nàG9DpQKy bốeQBKpd trG9DpQKí đơnG9DpQK giảnG9DpQK hơnMtzfxs lầneQBKpd trướcG9DpQK nhiềMtzfxsu. HọeQBKpd quyếtG9DpQK eQBKpdđịnh đếMtzfxsn sáeQBKpdng hMtzfxsôm sSVau, khSVi đámMtzfxs rMtzfxsước "MG9DpQKình TháMtzfxsnh" diễMtzfxsu quMtzfxsa châMtzfxsn đồiMtzfxs trênMtzfxs G9DpQKcó pháoeQBKpd đàMtzfxsi, MácSV-ti-ni sẽSV từeQBKpd troMtzfxsng đámSV đôngMtzfxs Mtzfxstiên lêneQBKpd trước,SV rútMtzfxs sMtzfxsúng ngắnG9DpQK giấuSV teQBKpdrong ngựcSV G9DpQKáo rG9DpQKa, bắnMtzfxs vàeQBKpdo mặteQBKpd viSVên eQBKpdGiám SVbinh. SVNhân lúG9DpQKc lSVộn xộG9DpQKn, Mtzfxshai Mtzfxsmươi ngườieQBKpd G9DpQKđầy đủeQBKpd eQBKpdkhí gSViới G9DpQKsẽ thìeQBKpdnh lìnheQBKpd G9DpQKxông tớiMtzfxs cổng,Mtzfxs đMtzfxsánh pSVhá tMtzfxsới Mtzfxstận tháSVp SVcanh, SVdùng vMtzfxsũ lựSVc eQBKpdbắt giữeQBKpd SVtên giMtzfxsữ chìaG9DpQK khSVoá ngụSVc, SVbuộc nMtzfxsó peQBKpdhải mởG9DpQK cửSVa xàeQBKpd lieQBKpdm, cõngG9DpQK RuG9DpQKồi TrâMtzfxsu rSVa Mtzfxsvà G9DpQKbắn cheQBKpdết G9DpQKhoặc cG9DpQKhế ngựSV bấtG9DpQK cứMtzfxs G9DpQKkẻ nSVào địnhSV cảSVn G9DpQKđường. ReQBKpda đếSVn cổnSVg eQBKpdhọ sẽeQBKpd vG9DpQKừa đánheQBKpd veQBKpdừa rúSVt, đồngG9DpQK teQBKpdhời yeQBKpdểm hộG9DpQK cG9DpQKho mộteQBKpd tSVoán eQBKpddân buônSV lậG9DpQKu tMtzfxshứ haeQBKpdi cMtzfxsó SVvũ traneQBKpdg veQBKpdà cưỡiSV G9DpQKngựa đếnSV đG9DpQKể đemMtzfxs RuồG9DpQKi TSVrâu tớiG9DpQK chG9DpQKỗ SVẩn nấpSV G9DpQKan teQBKpdoàn trênG9DpQK neQBKpdúi cao.
Trong nhSVóm cG9DpQKốt cáeQBKpdn eQBKpdchỉ eQBKpdcó Giê-Mtzfxs eQBKpdma lSVà khôngMtzfxs biếteQBKpd G9DpQKtí geQBKpdì vềeQBKpd kếG9DpQK eQBKpdhoạch neQBKpdày. Mác-SVti-ni đãG9DpQK ceQBKpdó nguyệMtzfxsn veQBKpdọng đặceQBKpd bG9DpQKiệt yG9DpQKêu cầG9DpQKu khôSVng đG9DpQKể cG9DpQKho chịMtzfxs bSViết. AneQBKpdh bảo:
- ChSVẳng mấSVy chốG9DpQKc cSVhị ấyG9DpQK vSVỡ eQBKpdtim eQBKpdra mất.
Vừa thấSVy Mác-cô-nêG9DpQK đếneQBKpd cổnG9DpQKg, Mác-Mtzfxsti-ni đãSV mởG9DpQK cửaG9DpQK kínhMtzfxs, bưG9DpQKớc G9DpQKra eQBKpdhiên đón:
- G9DpQKCó tiG9DpQKn gìeQBKpd không,eQBKpd Mác-cô-nêSV? Ôi!...
Mác-cô-nê eQBKpdkhông trảSV lờiMtzfxs, chỉMtzfxs hấteQBKpd chiếcG9DpQK mG9DpQKũ eQBKpdrơm rộngG9DpQK vànhG9DpQK SVra SVsau gáy.
Họ cùSVng eQBKpdnhau nG9DpQKgồi dSVưới máiSV hiên.
Không SVai nG9DpQKói mộtG9DpQK lG9DpQKời. NhưnG9DpQKg ceQBKpdhỉ Mtzfxsthoáng nG9DpQKhìn veQBKpdẻ mSVặt ẩnMtzfxs dưSVới vàeQBKpdnh mMtzfxsũ kSVhi MáeQBKpdc-cô-nê bướceQBKpd vàoeQBKpd, Mác-tiSV-ni cũnMtzfxsg đãSV G9DpQKhiểu rMtzfxsõ teQBKpdình hình.
Một hồSVi iSVm lặnMtzfxsg dàMtzfxsi. CuốiSV SVcùng, aSVnh hỏi:
- XảG9DpQKy Mtzfxsra lúSVc eQBKpdnào thế?
Chính Mtzfxstai Mtzfxsanh tựeQBKpd eQBKpdnghe, Mác-tieQBKpd-ni cũngG9DpQK đãeQBKpd tG9DpQKhấy giọSVng G9DpQKnói củaeQBKpd mSVình uểSV oảiSV vSVà chSVán neQBKpdgán G9DpQKnhư cMtzfxsả thếG9DpQK giớieQBKpd này.
- SMtzfxsáng eQBKpdnay, G9DpQKlúc rạngG9DpQK đôngSV. MtzfxsViên độiG9DpQK cMtzfxsho SVtôi bMtzfxsiết. AMtzfxsnh G9DpQKta cóG9DpQK eQBKpdmặt ởMtzfxs đóG9DpQK, trôngeQBKpd rõG9DpQK cả.
Mác-ti-ni nG9DpQKhìn xuốMtzfxsng, rứtMtzfxs đứG9DpQKt đoạneQBKpd SVchỉ vướngeQBKpd ởMtzfxs taG9DpQKy áo.
Mọi sựMtzfxs đềMtzfxsu lG9DpQKà G9DpQKhư keQBKpdhông (1eQBKpd). ChuyệnG9DpQK nàyeQBKpd cũMtzfxsng làG9DpQK SVhư SVkhông nốeQBKpdt. ĐMtzfxsáng lẽSV neQBKpdgày eQBKpdmai Mtzfxsanh sẽG9DpQK phảG9DpQKi chết.Mtzfxs VậyeQBKpd meQBKpdà SVbây SVgiờ G9DpQKthế giớG9DpQKi G9DpQKmơ ướcMtzfxs củMtzfxsa eQBKpdlòng G9DpQKanh G9DpQKđã taSVn Mtzfxsđi, SVhệt nheQBKpdư cG9DpQKái teQBKpdhế Mtzfxsgiới thG9DpQKần tiêG9DpQKn ceQBKpdủa nSVhững eQBKpdgiấc mộMtzfxsng vMtzfxsàng lúMtzfxsc hoG9DpQKàng heQBKpdôn teQBKpdan đMtzfxsi SVkhi màeQBKpdn đêeQBKpdm G9DpQKbuông xuốngSV. SVvà aMtzfxsnh đãeQBKpd Mtzfxsbị đuổiMtzfxs bậtMtzfxs trởG9DpQK lạiMtzfxs vớiG9DpQK cáiMtzfxs thG9DpQKế gG9DpQKiới buồnSV tẻ,SV lầnMtzfxs hồiG9DpQK nG9DpQKgày nàMtzfxsy queQBKpda tháSVng khác,Mtzfxs SVcái thếSV eQBKpdgiới SVcủa Gơ-rát-xi-nieQBKpd vàG9DpQK GaleQBKpdi, Mtzfxscủa mậtG9DpQK mãMtzfxs Mtzfxsvà nhữneQBKpdg bàMtzfxsi vG9DpQKăn cG9DpQKhâm biếMtzfxsm, củaG9DpQK nG9DpQKhững cuộcG9DpQK cãieQBKpd vãSV giữaeQBKpd cáSVc đồngMtzfxs chíSV troG9DpQKng G9DpQKđảng, củaeQBKpd nhữnG9DpQKg mưuSV Mtzfxssâu chG9DpQKước hiểMtzfxsm cMtzfxsủa bọnG9DpQK mậteQBKpd eQBKpdthám SVÁo, vG9DpQKà Mtzfxsnói SVchung lG9DpQKà G9DpQKcủa cáieQBKpd eQBKpdcối xMtzfxsay SV(2) côeQBKpdng tSVác G9DpQKhàng SVngày khiếnMtzfxs cSVon G9DpQKtim G9DpQKchán ngG9DpQKắt. eQBKpdGiờ G9DpQKđây, RuồiSV TrâSVu chếMtzfxst eQBKpdđi eQBKpdlàm ceQBKpdho dướiMtzfxs đáyeQBKpd tMtzfxsâm hồnG9DpQK G9DpQKanh Mtzfxschỉ eQBKpdcòn lG9DpQKà meQBKpdột kG9DpQKhoảng trốSVng rỗngG9DpQK lG9DpQKớn, mộtMtzfxs khoảngG9DpQK trốngMtzfxs khôneQBKpdg G9DpQKcó G9DpQKgì Mtzfxsvà Mtzfxskhông aMtzfxsi lấpSV nổi.
Nghe ceQBKpdó tiSVếng aMtzfxsi đangSV hỏeQBKpdi mìMtzfxsnh, Mác-ti-niMtzfxs ngẩneQBKpdg đầuSV ngạcSV nhiênSV, kSVhông bieQBKpdết Mtzfxsbây giờeQBKpd cG9DpQKòn cSVó G9DpQKchuyện SVgì eQBKpdđáng mấtMtzfxs côneQBKpdg bàMtzfxsn leQBKpduận nSVữa đây.
- AneQBKpdh vừaMtzfxs nG9DpQKói gG9DpQKì vậy?
- G9DpQKTôi đangG9DpQK SVbảo G9DpQKlà tấSVt nhiG9DpQKên aG9DpQKnh sẽeQBKpd nóSVi chG9DpQKo eQBKpdchị ấyG9DpQK biếtG9DpQK chứ?
Sự SVsống cùMtzfxsng vớiMtzfxs nỗG9DpQKi geQBKpdhê SVsợ veQBKpdề SVsự sống,SV đãeQBKpd trởMtzfxs lạiSV trênMtzfxs gươngSV mặSVt MáceQBKpd-ti-ni. AnSVh eQBKpdkêu lên:
- LàeQBKpdm SVsao đeQBKpdi nóeQBKpdi ceQBKpdho cG9DpQKhị G9DpQKấy biSVết được.Mtzfxs eQBKpdNhư tSVhế kheQBKpdác nàMtzfxso aeQBKpdnh bảoSV Mtzfxsđi đếG9DpQKn đSVâm chếtG9DpQK chMtzfxsị ấySV. ÔeQBKpdi, tôiSV bieQBKpdết neQBKpdói theQBKpdế nSVào vSVới cSVhị ấG9DpQKy bâeQBKpdy giờSV? TôiSV nóieQBKpd saMtzfxso bâyMtzfxs giờ?
Mác-ti-ni SVđưa lạMtzfxsi tSVay G9DpQKlên bưMtzfxsng eQBKpdkín mMtzfxsắt. NhưSVng, G9DpQKtuy khSVông G9DpQKnhìn, anSVh vẫnSV SVcảm tG9DpQKhấy MáMtzfxsc-cô-nê eQBKpdbỗng nhiêeQBKpdn gieQBKpdật mìnhSV. SVAnh ngẩMtzfxsng G9DpQKđầu nMtzfxshìn eQBKpdlên. GG9DpQKiê- mG9DpQKa đãeQBKpd đứngG9DpQK nG9DpQKgay teQBKpdrước cửa.
Chị nói:
- Trê-da-rê,eQBKpd aneQBKpdh đG9DpQKã ngG9DpQKhe teQBKpdin eQBKpdchưa? ThếG9DpQK G9DpQKlà hG9DpQKết, cMtzfxshúng đãG9DpQK bSVắn ceQBKpdhết aeQBKpdnh ấyMtzfxs rồi.
-----------
(1) eQBKpdNguyên văeQBKpdn làG9DpQK "tG9DpQKheo SwieQBKpdss guards"eQBKpd, tứcG9DpQK ĐộiG9DpQK cG9DpQKận vSVệ TeQBKpdhuỵ SĩMtzfxs, G9DpQKvì G9DpQKđội cậSVn eQBKpdvệ troeQBKpdng Mtzfxscác đặceQBKpd kMtzfxshu teQBKpdhuộc G9DpQKGiáo hoàngSV G9DpQKcó lệMtzfxs đặcG9DpQK beQBKpdiệt theQBKpduê tuyểneQBKpd ngườiMtzfxs ThueQBKpdỵ SĩMtzfxs lG9DpQKàm cậnG9DpQK vệ.
(2) LiSVnh mụceQBKpd SVchuyên việG9DpQKc giảngMtzfxs đạo,SV làSVm phéG9DpQKp đạMtzfxso tronG9DpQKg cáeQBKpdc trạieQBKpd giaG9DpQKm (neQBKpdhà tMtzfxsù), SVbệnh vG9DpQKiện, trườMtzfxsng học,G9DpQK qSVuân độiG9DpQK. ThườngG9DpQK gọiMtzfxs lG9DpQKà chMtzfxsa teQBKpduyên uý.
(G9DpQK3) SVTo ceQBKpdonfess, confeeQBKpdssion (tiếngeQBKpd AG9DpQKnh): cũnSVg leQBKpdà thúSV tộiMtzfxs, tựMtzfxs thú.
(1) HiG9DpQKs eQBKpdReverence (tiMtzfxsếng MtzfxsAnh): cG9DpQKách eQBKpdxưng hôSV SVkính trMtzfxsọng G9DpQKđối veQBKpdới linMtzfxsh mục.
(2) YouMtzfxsr MakMtzfxser (Mtzfxstiếng AnG9DpQKh): SVcũng lG9DpQKà Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.