Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

TJk2hoà áJc8un bJc8uinh a8QZmở vWaWkào sáJc8ung tJk2hhứ ba.
Phiên toJk2hà nàya8QZ rấtajhr ngắnJk2h vajhrà đơa8QZn Jk2hgiản. ĐóWaWk chajhrỉ làajhr mộtajhr hWaWkình thứcJc8u trốngWaWk ajhrrỗng diJc8uễn Jk2hra kWaWkhông WaWkquá a8QZhai Jc8umươi WaWkphút. a8QZThật a8QZvậy, cajhró cầJk2hn gìajhr phJc8uải mấtJk2h nhiềuajhr Jk2hthời giờJk2h? Khôajhrng đưJc8uợc quyềna8QZ WaWkbào chJk2hữa a8QZgì cả.Jk2h Jk2hĐứng a8QZra làWaWkm chứWaWkng, chỉWaWk ca8QZó têna8QZ mậta8QZ tháJk2hm WaWkvà Jk2htên sĩJk2h qWaWkuan ba8QZị thươJk2hng, cùnga8QZ vớiWaWk Jk2hmấy a8QZtên líajhrnh. BảJc8un pJk2hhán qJk2huyết đãWaWk đượcWaWk Jc8uthảo sajhrẵn từJc8u a8QZtrước, Ma8QZông-ta-ne-li đãajhr Jk2hcó WaWkthông báJk2ho đồngWaWk WaWký mộta8QZ cáWaWkch khônJk2hg Jk2hchính tJk2hhức nhữngJc8u ajhrgì hWaWkọ ya8QZêu cầu.ajhr Cajhrác qa8QZuan WaWktoà lJc8uà Jc8uviên đạiajhr Jk2htá ajhrPherari, mộWaWkt tajhrhiếu tWaWká ka8QZỵ Jc8ubinh địaJk2h pJk2hhương a8QZvà Jc8uhai sĩWaWk quJc8uan tronajhrg độa8QZi cậnJc8u vệajhr củJk2ha Jc8uGiáo a8QZhoàng (1)a8QZ, họWaWk cha8QZẳng ca8QZó việcJc8u WaWkgì nWaWkhiều ajhrđể làajhrm cả.WaWk HọJc8u đọcJk2h Jk2hto bảna8QZ cáoJc8u trạng,ajhr rajhrồi nhữngJc8u ngưJk2hời Jk2hlàm chứngJk2h đJk2hứng la8QZên ajhrnêu chứajhrng WaWkcứ. SJc8uau đWaWkó họWaWk kajhrý têna8QZ vàoJk2h bajhrản phánJc8u qWaWkuyết WaWkrồi lấJk2hy giJc8uọng nghiêa8QZm traJk2hng đọcJc8u WaWkcho bịJc8u a8QZcáo nghJc8ue. Rua8QZồi TJk2hrâu lặngJc8u ajhrlẽ ngJk2hhe bảna8QZ áa8QZn. Và,Jc8u a8QZtheo hajhrình thứcajhr thôajhrng thường,WaWk kWaWkhi ngườJk2hi tajhra hỏiJk2h Jc8ucó phátJk2h biểa8QZu gìa8QZ không,WaWk anJc8uh chỉWaWk vWaWkội vãWaWk xua8QZa ajhrtay gạtJc8u WaWkđi. ajhrGiấu ajhrtrong Jk2hngực anWaWkh làJk2h chia8QZếc mùia8QZ xajhroa Jk2hmà a8QZMông-ta-ne-li đãajhr đána8QZh rơJc8ui. SuWaWkốt đa8QZêm qJk2hua aa8QZnh đa8QZã hônWaWk vJc8uà khajhróc Jk2hchiếc kha8QZăn đJc8uó nhưJk2h a8QZhôn vJc8uà ajhrkhóc mộa8QZt Jc8usinh linha8QZ. Jk2hGiờ đâya8QZ gươngajhr mặtJk2h aWaWknh xa8QZanh xJc8uao ajhrvà tajhrhờ ta8QZhẫn, va8QZà ma8QZắt aJc8unh vẫna8QZ còajhrn ngấnJc8u ajhrlệ. ajhrHai tiếnajhrg "WaWkXử a8QZbắn" chẳa8QZng a8QZtác độJc8ung ga8QZì đajhrến a8QZanh. a8QZKhi Jk2hnghe haJc8ui ajhrtiếng ấyJk2h, anJc8uh Jk2hchỉ mởJk2h a8QZto đồngajhr WaWktử tra8QZong đôiajhr ajhrmắt, vàWaWk cWaWkhỉ cJc8uó tJc8uhế thôi!
Khi mọJc8ui thJk2hủ tJc8uục đãajhr WaWkxong, viajhrên Giáma8QZ a8QZbinh rajhra lệnh:
- ĐưaWaWk WaWkông ajhrta vềJc8u phWaWkòng giam.
Viênajhr độia8QZ WaWkcố cJc8uầm Jk2hnước mắt,a8QZ sajhrờ vàoa8QZ tajhrhân hJc8uình ajhrim phăngWaWk WaWkphắc ấy.Jc8u RuồiJk2h TrâJc8uu ha8QZơi gia8QZật mìnJc8uh ngJc8uoảnh lại.
- a8QZÀ, phải!Jk2h TôiJk2h qWaWkuên mất.
NéJk2ht ajhrmặt viWaWkên Jk2hGiám binajhrh phảngJc8u phấWaWkt ajhrmột vẻajhr gajhrì nhJc8uư ajhrlà WaWkthương hajhrại. Ha8QZắn Jk2hta bảnWaWk WaWkchất cWaWkũng khôWaWkng phảiJk2h làa8QZ mộWaWkt ngưWaWkời độcWaWk áca8QZ vàWaWk vajhrai Jc8utrò hắna8QZ ajhrphải đóngajhr ajhrmấy tuầnJk2h naa8QZy làajhrm chJk2ho chWaWkính hajhrắn tJk2hrong thâmWaWk tâmJc8u ca8QZũng thấJk2hy nJk2hgượng ngùngJk2h. a8QZGiờ Jk2hđây WaWkkhi đãWaWk đượcWaWk Jk2hviệc củJk2ha mìnajhrh, hJc8uắn WaWksẵn lòngWaWk nhânWaWk nhượa8QZng trJc8uong mọiJk2h chuyệnajhr nhỏWaWk WaWknào Jc8uthuộc qJc8uuyền hắn.
Jk2hĐưa Jk2hmắt nha8QZìn ajhrcánh Jk2htay thâmJk2h tajhrím sưajhrng pajhrhồng củajhra RJk2huồi Trâu,ajhr hắWaWkn bảo:
a8QZ- CáWaWkc ôa8QZng khJk2hông cầnajhr cùmWaWk nữaJk2h cJc8uũng đượcJc8u. Cajhró thểajhr chWaWko ôngWaWk tJc8ua trởWaWk lạiajhr phòa8QZng ajhrgiam cũ.
Rồia8QZ Jc8uquay vWaWkề phíJk2ha đứWaWka cháu,ajhr hắnJc8u nóiJc8u thêm:
- BuồngJk2h giaa8QZm Jc8utử tJc8uù ẩmWaWk Jc8uướt vàWaWk WaWkâm Jc8uu qJc8uuá. ĐâyJc8u thựcajhr rJc8ua cũJc8ung cajhrhỉ lWaWkà vWaWkấn đềJk2h thủWaWk tụcJc8u WaWkmà thôi.
Hắn bJc8uối WaWkrối a8QZho lênJk2h a8QZmấy ajhrtiếng vJc8uà đổiJc8u châajhrn đứng.ajhr a8QZRồi ajhrhắn bỗWaWkng gọia8QZ gajhriật ta8QZên độiJc8u vừajhra Jk2hgiải Jk2hRuồi TrâuJk2h Jk2hra tớiJc8u cửa.
- Ônajhrg độJc8ui, ca8QZhờ mộtajhr chúJk2ht. Tajhrôi majhruốn najhrói vớajhri ônga8QZ WaWkta mấyJk2h câu!
Ruồi TrâJk2hu đứngJc8u iJk2hm khôWaWkng nhúcajhr nhícJc8uh. HìnJk2hh nhưWaWk Jk2htiếng nóia8QZ Jk2hcủa PheWaWkrari khôngJc8u a8QZlọt Jk2hvào tJc8uai anh.
- ÔJk2hng ajhrcó muJk2hốn nhắnWaWk gìJc8u vJc8uới bạna8QZ Jc8ubè vàWaWk a8QZthân tajhrhích khJk2hông?... TJk2hôi chắajhrc WaWkông a8QZcó ngưJk2hời thajhrân chứ?
Không mộtJk2h Jk2htiếng ajhrtrả lời.
- VậJc8uy ôa8QZng a8QZcứ ngJk2hhĩ điajhr rồiJk2h nóiJc8u vajhrới tajhrôi hajhroặc vớiJc8u Jc8ulinh Jk2hmục tuyênJk2h Jc8uuý (a8QZ2). TJc8uôi Jc8usẽ đa8QZôn WaWkđốc thJc8uực hJk2hiện lờJc8ui Jc8unhắn củJk2ha ônWaWkg. ajhrNhưng tốtWaWk Jc8uhơn lJk2hà ôajhrng nhắnajhr lạiajhr cajhrha tua8QZyên uý.ajhr Jk2hCha Jc8uđến ngaJk2hy bâa8QZy giờWaWk vJc8uà sẽa8QZ ởWaWk WaWkvới ôJc8ung WaWksuốt đêJc8um WaWknay. Nếua8QZ ônJc8ug cajhròn cóa8QZ nguyajhrện vọngWaWk a8QZgì kajhrhác WaWknữa thì...
Ruồi Ta8QZrâu a8QZnhìn lên:
- ÔnJc8ug hãyJc8u nóa8QZi vJk2hới Jc8ulinh ajhrmục rJc8uằng tôiWaWk chỉWaWk muốnWaWk ajhrở ma8QZột mình.a8QZ ajhrTôi khôngWaWk Jc8ucó bạnajhr ba8QZè mJc8uà cũnga8QZ chajhrẳng nhJc8uắn gìJk2h cả.
- Nha8QZưng ôna8QZg cũJc8ung muốnJk2h xajhrưng tJk2hội Jk2h(3) chứ.
- TJk2hôi lJc8uà ngườia8QZ WaWkvô thầa8QZn. TôiWaWk chẳnga8QZ muốJk2hn WaWkgì kháa8QZc hơnJc8u ngoàWaWki việcWaWk đưajhrợc yJk2hên tĩnh.
RuồJc8ui Tra8QZâu nJk2hói vớiJc8u giọa8QZng Jk2hđơn điệuWaWk, bìnhWaWk thajhrản, kWaWkhông cWaWkó vẻJk2h Jc8ugì Jc8ulà khiJc8uêu khíca8QZh hoJk2hặc bựcajhr dọcajhr, rồWaWki tJc8uừ tajhrừ quaJk2hy gótWaWk bJk2hước Jc8ura cửWaWka. NhưngJc8u rJk2ha đJk2hến WaWkcửa tha8QZì aJc8unh lạajhri dừnajhrg bước:
- ÔnJk2hg đạia8QZ táJc8u, tôJc8ui cònJc8u quJk2hên mộta8QZ a8QZviệc. TôiJk2h chỉajhr yêa8QZu cajhrầu ajhrông chiếuJc8u cốajhr mộa8QZt điJk2hều ajhrlà: sánga8QZ maajhri xJk2hin Jk2hông đừngJk2h đểa8QZ cJc8uho hWaWkọ Jc8utrói Jk2hhoặc bịWaWkt mắta8QZ a8QZtôi. TôiJk2h sẽajhr đứJc8ung yên.
*
* *
Tới sJc8uáng ajhrngày thứajhr tưJc8u, kajhrhi mặtJc8u trờajhri Jk2hvừa ló,ajhr Ruồajhri Tra8QZâu đJk2hã bịJc8u dẫnWaWk rJk2ha sân.ajhr WaWkAnh khậpWaWk a8QZkhiễng rõJc8u na8QZét hajhrơn mJk2họi Jk2hkhi. Dajhrựa hJc8uẳn vJc8uào ajhrtay vajhriên đội,ajhr Rajhruồi TrâuJk2h lêJc8u bướajhrc, WaWkrõ ràna8QZg vớiajhr vWaWkẻ kJc8uhó kJc8uhăn vJc8uà đajhrau đớn.
Nhưng mọia8QZ vajhrẻ pha8QZục tùnJk2hg mỏiJc8u a8QZmệt đãJk2h biếJk2hn mấtJk2h tJk2hrên ma8QZặt Jc8uanh. Na8QZhững na8QZỗi ka8QZinh hoàngJk2h Jk2hma a8QZquái đãajhr đánhJc8u gụWaWkc Jk2hanh tajhrrong cảnJk2hh ajhrtịch liêuJk2h, cJc8uùng nhữnga8QZ ảJk2ho ajhrảnh vàWaWk ajhrnhững giJk2hấc mWaWkơ a8QZtrong thếJc8u giJk2hới âmajhr a8QZu WaWknay đềajhru đJc8uã tJk2han tajhrheo đêa8QZm tối.Jk2h Ngajhray ajhrsau Jc8ulúc Jk2hvầng đWaWkông toảJc8u sajhráng, kJk2hhi RuJc8uồi Tajhrrâu phảJc8ui đốiWaWk ajhrdiện Jc8uvới kajhrẻ thù,ajhr thìJk2h tinajhrh thầnajhr WaWkchiến đấuajhr củaWaWk anJk2hh đJk2hã Jc8utrỗi Jc8udậy, aJc8unh khôna8QZg cajhró ajhrgì sợWaWk hãia8QZ cả.
Trước bứJk2hc tườa8QZng lJk2heo đầJk2hy dJk2hây thườnJc8ug xuâJc8un, sa8QZáu Jc8utay WaWksúng đưJc8uợc Jk2hlệnh chọajhrn đJk2hi hàJc8unh quyếtajhr đãJk2h dJk2hàn thàajhrnh hàajhrng nWaWkgang. ĐâJc8uy chínajhrh WaWklà bứca8QZ tajhrường Jk2hnứt nJc8uẻ Jc8uvà a8QZđổ nWaWkát mJk2hà aajhrnh đãWaWk trèoJk2h xuốngWaWk tra8QZong cáiJk2h đêJk2hm bấWaWkt hạnhJc8u ajhrấy đểJk2h hòajhrng Jc8utrốn thoa8QZát. Mấyajhr ngườiJk2h línha8QZ đứajhrng nghiêmJk2h, Jk2htay cầmWaWk súnJk2hg mWaWkà vẫWaWkn rưna8QZg rưnga8QZ nướca8QZ mắJc8ut. ajhrHọ cajhrảm thấyWaWk đajhriều kia8QZnh khủnga8QZ ngoàajhri sứcJc8u tưởnga8QZ tượngJk2h ka8QZhi nJk2hghĩ rằngJk2h chínJc8uh taJk2hy mìajhrnh Jc8uphải giếtWaWk RuồiWaWk Trâu.Jk2h CJc8uon ngườia8QZ ca8QZó a8QZnhững câuWaWk ứnga8QZ đốiajhr sắca8QZ sa8QZảo, WaWkcó tiếngJc8u cườiajhr vajhrui bấtJk2h ajhrtuyệt, cJc8uó tiJk2hnh WaWkthần dũngJk2h cảajhrm cJk2hhói lajhrọi WaWkvà da8QZễ la8QZan truJk2hyền ấa8QZy ajhrđã nWaWkhư a8QZmột Jc8utia Jc8unắng ấmWaWk soajhri rọJk2hi vàJc8uo cuộajhrc đờiajhr ajhru áJc8um, buồajhrn ajhrthảm cJk2hủa họ.Jc8u VậJc8uy a8QZmà giWaWkờ đa8QZây cWaWkon nJc8ugười ấajhry phWaWkải chết,WaWk phảiajhr Jk2hchết vJc8uì a8QZchính tJk2hay họ,Jk2h WaWknhư WaWkthế kháa8QZc najhrào họJc8u WaWksắp pha8QZải ajhrtrông thajhrấy mặtJk2h trờiajhr chóWaWki lọiJc8u phụWaWkt tắt.
Một lWaWkỗ huyệa8QZt dJk2hưới a8QZgốc majhrột Jk2hcây a8QZvả caWaWko lJk2hớn Jk2hđang chJc8uờ đJk2hợi Ruồiajhr Trâu.a8QZ WaWkLỗ huyệta8QZ a8QZđó a8QZdo nhữngWaWk bànWaWk WaWktay khJk2hông tìnJk2hh nguajhryện đa8QZã đWaWkào na8QZên đJk2hêm qWaWkua vàa8QZ vJc8uới Jk2hnhững gJk2hiọt nướcJk2h mJc8uắt ra8QZơi trênajhr nhữnga8QZ Jk2hbàn xẻna8QZg. ĐiJc8u ngWaWkang Jc8uqua đJc8uó, RuồiWaWk TWaWkrâu mỉmJk2h cườWaWki nhJk2hìn lajhrỗ Jc8uhuyệt tajhrối đeWaWkn, nhJc8uìn nhWaWkững WaWkngọn cỏa8QZ hWaWkéo ta8QZàn bênWaWk cạnWaWkh hua8QZyệt. AJc8unh khajhroan khoáiajhr hítWaWk mộWaWkt WaWkhơi da8QZài đểJc8u thưởnajhrg thứca8QZ mùWaWki thajhrơm củaJk2h Jk2hvạt đấJk2ht mớiajhr Jk2htinh khôi.
Khi đa8QZến Jc8ugần thâWaWkn cây,ajhr viJc8uên độiWaWk đứngJc8u sữnWaWkg lại.WaWk a8QZRuồi TrWaWkâu ngoảnhajhr lJc8uại nhìJk2hn ana8QZh WaWkta, Jk2hrồi nởJc8u majhrột nụajhr cười:
- WaWkTôi Jc8uđứng đajhrây phảiJk2h chJk2hăng, ôJk2hng đội?
Viên độiajhr nínJc8u lặJk2hng gậta8QZ đầu.ajhr ajhrAnh tWaWka nghẹnWaWk ngàajhro, tia8QZếc rằnJc8ug đJk2hã Jc8ukhông nóa8QZi đượcJc8u Jc8umột lờiWaWk nàJk2ho, va8QZí dùajhr lWaWkời nóiajhr ajhrnày Jc8ucó thểJk2h cJk2hứu Jc8usống đượcJk2h RuJk2hồi TrâuJk2h. ajhrTrong ajhrsân Jc8uđã a8QZtề ajhrtựu đôJk2hng đủJk2h cWaWkả: Jk2hviên Giáajhrm binWaWkh, cajhrháu hắnajhr, WaWkviên tJc8urung Jk2huý kỵa8QZ Jc8ubinh Jk2hlàm WaWknhiệm a8QZvụ chWaWkỉ huajhry vajhriệc WaWkhành quyếtajhr, ajhrngười Jc8uy sĩJc8u vàJk2h mộWaWkt liWaWknh mụajhrc. Họa8QZ Jc8ubước lêJk2hn WaWkvới nhajhrững a8QZbộ mặtWaWk nghJk2hiêm trọng,a8QZ nJc8uhưng đWaWkã nWaWkửa phajhrần ajhrsượng sùnga8QZ trướca8QZ ajhrcặp mJc8uắt Jk2htươi cườiJk2h ajhrvà sángajhr a8QZngời WaWkvẻ Jk2hngạo nghJk2hễ củWaWka Ruajhrồi Trâu.
- Chào...Jc8u chàoJc8u cWaWkác qa8QZuý ônga8QZ! Áia8QZ chà,WaWk cajhrả Cha8QZa tWaWkuyên uJk2hý tWaWkôn kínajhrh ajhr(1) cũngWaWk dậJc8uy sớma8QZ thajhrế cajhrơ à!.WaWk.. ĐạJk2hi uýa8QZ, ôWaWkng Jk2hcó mạna8QZh giWaWkỏi khôngJc8u? a8QZChắc đốiJk2h vớJc8ui ôajhrng, cuWaWkộc gajhrặp Jc8ugỡ hôma8QZ naJk2hy củaa8QZ chúnJk2hg tajhra sẽWaWk dWaWkễ cJk2hhịu hơnJk2h lầna8QZ trướcWaWk pWaWkhải khôngJc8u WaWkạ? ÀWaWk, tôiJk2h thấJc8uy cána8QZh Jk2htay ôngJc8u va8QZẫn cònJc8u bănWaWkg bóa8QZ ta8QZreo WaWktrước ngựJk2hc a8QZkìa! ChỉWaWk tạia8QZ la8QZần trướcajhr a8QZtôi bắWaWkn hụtJk2h đóWaWk thôi.Jc8u Nhữnga8QZ taJc8uy thiệnWaWk WaWkxạ nJc8uày ca8QZhắc bJk2hắn khajhrá hơn..ajhr. pha8QZải khônga8QZ, WaWkcác bạn?
Ruồi Tra8QZâu đưaJk2h mJc8uắt nhìnajhr majhrột Jk2hlượt nhữngJk2h Jk2hbộ mặta8QZ ủJk2h dJk2hột cajhrủa mấyWaWk ngajhrười lính:
- DùJc8u sa8QZao ajhrlần ajhrnày khônJk2hg phảiajhr bănJc8ug ajhrbó treWaWko trưa8QZớc ngJc8uực nữaJc8u đâua8QZ. Nào!ajhr NWaWkào! Saajhro vẻa8QZ mặajhrt cJc8uác bạnWaWk Jc8utrông ajhrthiểu nJk2hão đếnJk2h thWaWkế? Nghiêajhrm! VàJk2h bắna8QZ cha8QZo thậWaWkt trúa8QZng Jk2hvào Jc8unào. a8QZRồi cWaWkác bạnJk2h sẽJc8u WaWkcó najhrhiều vJc8uiệc WaWkphải làmWaWk, mJk2hà cứJk2h nhưWaWk ta8QZhế nàa8QZy khônJc8ug ajhrbiết a8QZcó làmajhr nổia8QZ khônajhrg. Bâajhry giờajhr cWaWkác bạnWaWk đJk2hược quJc8uyền tậpJk2h trướcWaWk tha8QZì còJk2hn Jc8ugì bằng.
- Jk2hHỡi con...
Vị linajhrh mụcJk2h tiếnJc8u WaWklên ngắtWaWk lajhrời anJc8uh. NhữngWaWk ngườiJc8u a8QZkhác đJc8uều lùia8QZ lWaWkại phíaJk2h sWaWkau, đWaWkể WaWkmặc hajhrai ngườiJc8u a8QZvới nhau.
- Cha8QZỉ cònJk2h íajhrt phútajhr nWaWkữa lJk2hà cajhron sa8QZẽ Jc8uvề vớia8QZ ĐấngJc8u SáJk2hng TạoJk2h Jc8u(2) rWaWka conJk2h. Nhữajhrng giâWaWky phúJc8ut cuốiWaWk cùna8QZg nJk2hày lJc8uà dàna8QZh cJk2hho Jk2hcon a8QZđể ănJc8u năajhrn sa8QZám hối,Jk2h coa8QZn cJc8uhớ nêWaWkn da8QZùng ajhrvào Jc8uviệc na8QZào khWaWkác. ajhrCha xWaWkin a8QZcon, cajhron tJk2hhử ngha8QZĩ xemJc8u, nếuJc8u cJk2hhết mJc8uà kJc8uhông đượa8QZc chịa8QZu ajhrphép giảia8QZ tội,ajhr lJk2hòng còna8QZ huna8QZg dWaWkữ thìJk2h đánJc8ug sợa8QZ biWaWkết baoJc8u! ChờWaWk đếJk2hn khajhri coajhrn đứngJc8u trJc8uước ĐấngJc8u a8QZPhán ajhrXét Jc8u(3) củaajhr coJc8un tajhrhì ajhrlúc ấyWaWk ăajhrn WaWknăn ajhrđã muộnWaWk rồi.ajhr SắpWaWk lạJk2hi gầnJc8u ngaWaWki báajhru vôa8QZ cùna8QZg Jk2htôn ngJk2hhiêm a8QZcủa NgJc8uười a8QZmà coa8QZn vJc8uẫn cứWaWk cườiJk2h WaWkđùa nhajhrư thếa8QZ đượcJk2h sao?
- CườiWaWk WaWkđùa ưa8QZ, ta8QZhưa chJc8ua tJk2hôn kWaWkính? Tôia8QZ tưởnga8QZ cáa8QZi bàJc8ui giJk2háo lJk2hý cỏna8QZ coWaWkn ấyJc8u cWaWkhỉ đểJc8u chWaWko nJc8uhững ngườia8QZ cùngWaWk phíajhra vớia8QZ WaWkcha nghajhre thôia8QZ cJk2hhứ! Baajhro giờJc8u Jc8uđến lJk2hượt chúngajhr tôi,Jc8u Jk2hchúng tajhrôi sẽJk2h a8QZdùng tJc8urọng a8QZpháo chứajhr chẳJc8ung dùJc8ung Jk2hđến dăajhrm khẩuJc8u súnJk2hg khaJc8ui hajhrậu Jk2hcũ a8QZkỹ najhrày đâu!Jk2h VWaWkà lúca8QZ bấJc8uy gWaWkiờ cajhrác vịa8QZ Jk2hsẽ tWaWkhấy chúngajhr tJc8uôi cườa8QZi đùaajhr đếnJc8u đâu.
- CáJk2hc cWaWkon sJk2hẽ dùWaWkng trọngajhr Jk2hpháo ư?Jc8u Ôiajhr! WaWkThật làajhr Jk2hvô phúa8QZc chJk2ho cJc8uon Jc8uquá! CoJc8un WaWkvẫn chưa8QZa hiJk2hểu rằna8QZg Jc8ucon đanajhrg đứna8QZg trêa8QZn bờa8QZ vựa8QZc thẳmWaWk a8QZđáng sa8QZợ na8QZhư tWaWkhế na8QZào WaWkhay sao?
Ruồi TJc8urâu a8QZngoái đajhrầu nJc8uhìn lajhrỗ hajhruyệt mJc8uở rộJk2hng saa8QZu lưngJk2h mình.
WaWk- VậyJk2h cWaWkha... cha8QZa tJc8uôn Jc8ukính tưJk2hởng rJc8uằng a8QZđặt đưa8QZợc ta8QZôi xuajhrống Jc8uđấy ajhrlà WaWkxong WaWkchuyện vajhrới ta8QZôi WaWkrồi haJk2hy saoajhr? WaWkCó lJk2hẽ cáJk2hc vịWaWk cònJk2h chặWaWkn mJc8uột phiếna8QZ đáWaWk lêJc8un ajhrmồ tôa8QZi đajhrể "WaWkba na8QZgày Jk2hsau" tôia8QZ... tôJk2hi khỏia8QZ sJc8uống lạiajhr chứajhr gìJc8u? (Jk2h4) ChớWaWk Jc8usợ, ajhrCha ta8QZôn kínajhrh ạ!ajhr TJc8uôi ajhrsẽ kJc8uhông WaWkxâm pa8QZhạm vàajhro quya8QZền củaWaWk Jk2hcác vajhrị tra8QZong nhữnJc8ug tajhrrò WaWkdiễn kịchJc8u rẻJk2h tiWaWkền nJc8uày đâu.a8QZ Đặtajhr a8QZtôi xuốnga8QZ đâu,Jc8u tôWaWki WaWksẽ nằmJc8u yêJc8un ởWaWk đấya8QZ a8QZnhư ajhrmột con..a8QZ. Jk2hcon cajhrhuột vậy.ajhr Nhưngajhr, Jc8udù sJk2hao mWaWkặc lòa8QZng, chJk2húng WaWktôi vẫna8QZ a8QZsẽ dùngJk2h WaWkđến trajhrọng phJk2háo đấy.
Vị ajhrlinh mụcajhr kêuajhr lên:
- ajhrÔi! Lạa8QZy Cajhrhúa lònga8QZ lànhajhr WaWkvô cùWaWkng! Xa8QZin ajhrChúa tJc8uha Jc8utội cJk2hho kẻWaWk a8QZbất hạnhJc8u này!
VWaWkiên trJk2hung uajhrý ka8QZỵ biJk2hnh, giJc8uọng ồJc8u ồajhr khấn:
- Amen!
Còn viajhrên đajhrại ajhrtá vàJk2h đứJc8ua Jk2hcháu thìJc8u sùna8QZg kínajhrh làmWaWk Jk2hdấu thána8QZh giá.
Thấy rJk2hõ Jk2hrằng a8QZkhuyên bJk2hảo na8QZữa Jk2hcũng chẳnga8QZ điajhr đếnajhr đâJk2hu, vWaWkị lJk2hinh mJk2hục đànhajhr phảiajhr ta8QZừ a8QZbỏ côngJk2h WaWkviệc va8QZô kếJc8ut quảJk2h cJc8uủa mWaWkình. ÔnJc8ug bướajhrc sanJc8ug ajhrbên Jc8ucạnh, lắcWaWk đầu,Jk2h mồajhrm lầma8QZ ajhrrầm cầJc8uu kWaWkinh. Chajhrỉ trJc8uong phúa8QZt chốc,WaWk cWaWkông việcWaWk chuẩnWaWk ajhrbị ngắnajhr a8QZgọn Jc8uvà đWaWkơn a8QZgiản đềua8QZ Jk2hđã đượca8QZ hWaWkối hajhrả làWaWkm ajhrxong. RWaWkuồi TrâuWaWk WaWkra ajhrđứng WaWkđúng vJk2hào chỗJc8u cajhrủa mJk2hình va8QZà qWaWkuay Jc8ulại Jk2hthoáng nhJc8uìn lJc8uên cảnha8QZ huJc8uy hoàajhrng chóJc8ui chaJc8ung ánhJk2h Jc8usáng a8QZvàng vJk2hà đỏWaWk củaWaWk Jc8umặt trờiJk2h a8QZđang mọc.Jk2h Jc8uMột lầnJc8u na8QZữa Ruồajhri TJk2hrâu lạiJk2h yêJc8uu cầuJc8u a8QZkhông bịtajhr mắtJc8u. Jc8uNhìn vajhrẻ mặta8QZ najhrhư thácha8QZ thứJc8uc ajhrcủa aJc8unh, viênJc8u a8QZđại táJc8u đajhrành mia8QZễn cưỡJk2hng đồajhrng Jk2hý. Cảa8QZ Jc8uhai ngườia8QZ đềuajhr quênWaWk rằnWaWkg nhưajhr thếajhr họajhr ca8QZó thểJc8u lajhràm ảajhrnh hưa8QZởng tớiJk2h tina8QZh thầnJk2h Jc8uquân sĩ.
Jc8uRuồi TrJc8uâu đứngWaWk quaJc8uy thẳngajhr mặJc8ut vềajhr pJk2hhía họJc8u vajhrà mỉa8QZm cườiJk2h. Nhữnga8QZ cánha8QZ taajhry ca8QZầm súnJc8ug Jk2hrun lênJk2h. Jc8uAnh bảo:
- Tajhrôi hoa8QZàn tJk2hoàn sa8QZẵn Jc8usàng rồi.
Viên WaWktrung WaWkuý bướajhrc Jc8ulên phJc8uía trưJc8uớc, ngườiWaWk ruajhrn ruajhrn vWaWkì xúcWaWk động.WaWk Hajhrắn cha8QZưa hềJc8u cajhrhỉ hua8QZy xửJk2h bajhrắn Jc8ubao giờ.
- Chua8QZẩn bị.Jk2h.. NhằJk2hm! Bắn!
Ruồi TrWaWkâu WaWkhơi a8QZlạng Jc8ungười ajhrđi, nhJk2hưng lấyWaWk ngJc8uay lWaWkại đượcJk2h thănJk2hg bằng.Jk2h MộtJk2h viêJk2hn đạnajhr bắWaWkn Jc8ukhông vJk2hững Jk2hđã WaWksượt ta8QZrên majhrá anWaWkh. Vàajhri Jk2hgiọt majhráu loaWaWkng a8QZtrên cổajhr áoJk2h trắng.WaWk Majhrột viêJc8un kajhrhác Jk2htrúng vàoJk2h chânJk2h, pJk2hhía trWaWkên Jc8uđầu gốa8QZi. KWaWkhi khJc8uói tWaWkan thWaWkì đa8QZám lJc8uính thWaWkấy aJc8unh vẫna8QZ đứng,ajhr vẫnJc8u mWaWkỉm cườiJc8u WaWknhư cJc8uũ vajhrà đanWaWkg lấyWaWk Jk2hbàn a8QZtay tàa8QZn tWaWkật quJc8uệt máJk2hu ta8QZrên má.
Anh nói:
- BWaWkắn a8QZxoàng qa8QZuá ajhrrồi, cJc8uác bạnWaWk ạ!
WaWkGiọng najhrói troajhrng trWaWkẻo vàajhr khúca8QZ WaWktriết Jk2hcủa Jk2hanh khắcJc8u sâJc8uu ajhrvào Jk2htim nhữnJc8ug ngườia8QZ línJc8uh khốnajhr khổa8QZ đangWaWk hếtJc8u sứca8QZ bajhràng hoàa8QZng ajhrvà bốiajhr rối.
- CáJc8uc bajhrạn thửajhr bắajhrn lạWaWki xeWaWkm nào!
Toàn bộajhr hàJk2hng líJk2hnh đềuajhr ra8QZùng ma8QZình sởWaWkn gajhráy vWaWkà rêJc8un rỉ.Jc8u Ngườa8QZi nàajhro ngườiJk2h Jc8unấy nhằmJc8u chệcJk2hh Jk2hsang bêajhrn Jc8ucạnh, tJk2hhầm Jc8umong via8QZên đạnajhr kếta8QZ liễa8QZu WaWktính Jc8umệnh Jc8uRuồi WaWkTrâu lajhrà củaWaWk najhrgười bJc8uên cạnha8QZ chWaWkứ khônJc8ug phảiJk2h ca8QZủa mWaWkình. RuồiJc8u Trajhrâu thìJc8u vẫnajhr cajhrứ ajhrđứng thảnajhr WaWknhiên, mỉmJk2h cườiJc8u nhìa8QZn họ.a8QZ Jc8uHọ chỉJc8u ajhrbiên cuộWaWkc xửJk2h Jc8utử thànhajhr mộJk2ht cuộcJc8u gJc8uiết chóWaWkc troJc8ung lJc8uò mJk2hổ, Jk2hvà bâyJk2h giờJc8u họWaWk lạa8QZi Jk2hphải làmWaWk lạiJc8u từa8QZ đầuJc8u WaWkcái cajhrông vWaWkiệc gajhrhê rợnajhr ajhrnày. ajhrĐám WaWklính độtWaWk WaWkngột hoảnJk2hg vía8QZa, ha8QZọ a8QZhạ súngWaWk WaWkđứng a8QZnghe a8QZnhững lờa8QZi mJk2hắng mJk2hỏ a8QZvà cJk2hhửi rủajhra điJc8uên cuồngWaWk củaa8QZ cáa8QZc viênJc8u sĩajhr quaajhrn. Họajhr sữWaWkng WaWksờ va8QZà hajhrãi hùna8QZg giWaWkương mắtajhr nhìna8QZ ngườajhri vừa8QZa bWaWkị Jk2hhọ bắnajhr a8QZmà chẳngWaWk hJk2hiểu a8QZsao ôJc8ung tJc8ua vẫJc8un kJc8uhông chết.
Viên GiáJc8um biJk2hnh vuWaWkng nắmajhr đajhrấm tWaWkrước mặtJk2h họa8QZ. Hắajhrn lồnga8QZ lWaWkộn Jk2hquát tháoJc8u, bắtWaWk hJc8uọ pWaWkhải đứajhrng vajhrào Jk2hvị trí,Jk2h WaWkgiương súajhrng lajhrên vajhrà hốiJk2h hWaWkả la8QZàm mWaWkau Jk2hcho a8QZxong a8QZchuyện. Nhưa8QZng chajhrính hắJk2hn cJk2hũng hoàJk2hn toWaWkàn ajhrmất a8QZtinh thầnajhr khôngWaWk khácJk2h gJk2hì bọJc8un línJc8uh. Jc8uHắn Jc8ukhông a8QZdám nhìJc8un vàoajhr Jc8ucái tJc8uhân hìna8QZh khủajhrng Jk2hkhiếp kiajhra cJc8uứ đajhrứng a8QZtrơ trJc8uơ Jc8umà khJk2hông chịJc8uu ngãJk2h xuajhrống. Ha8QZắn gia8QZật Jk2hnảy mìnha8QZ WaWkvà ruajhrn bắnWaWk lêWaWkn khJc8ui nga8QZhe giajhrọng cajhrhế gJc8uiễu củJk2ha Jc8uRuồi Trâu:
- Đa8QZại táJk2h, saJc8uo sángajhr hôJc8um naJc8uy ônga8QZ lạiJc8u đa8QZưa Jc8ura ma8QZột độJc8ui ajhrlính xoàngJk2h thếajhr. Đểajhr tWaWkôi WaWkxem tôiWaWk Jc8ucó thểajhr điJc8uều khWaWkiển hJc8uọ khJc8uá ajhrhơn Jc8ukhông! NàoJk2h, cáa8QZc bạWaWkn! Kìajhra, ajhrcậu Jk2hđứng ajhrphía bWaWkên trJk2hái ajhrkia, a8QZnâng súnga8QZ a8QZcao Jk2hlên chứWaWk! ChúcJk2h pa8QZhúc chJc8uo tấmJk2h lònJc8ug cJc8uủa Jk2hcậu, cậua8QZ bạWaWkn ạ!Jc8u ajhrTrong ajhrtay cJk2hậu lJk2hà súWaWkng tra8QZận đJc8uấy WaWkchứ khJc8uông phWaWkải xoJc8uong chảoa8QZ a8QZđâu Jc8unhé! Nhắajhrm tJc8uhẳng cảJk2h chưWaWka? NàoWaWk, bWaWkây giJc8uờ... chuẩa8QZn bịJc8u... nhằm!...
Viên đạiWaWk táajhr nhảyJc8u xajhrổ a8QZlên, cướpJc8u lajhrời aWaWknh, hét:
- Bắn!
Để a8QZcho a8QZngười Jc8ubị a8QZbắn tựajhr cWaWkhỉ Jk2hhuy cuộcajhr a8QZxử bắnJk2h củaa8QZ WaWkmình ta8QZhì Jc8uai mJk2hà chịajhru được.
Sau loajhrạt đạJc8un lộajhrn xộnajhr vàJc8u ajhrvô tổJk2h chJc8uức, đáJk2hm la8QZính bJc8uỏ hàngJc8u na8QZgũ ruWaWkn rẩJc8uy đứngajhr túWaWkm tụmWaWk Jk2hlại WaWkvới nhauJk2h, mắtJc8u nJk2hgơ najhrgác, sữna8QZg sajhrờ nJk2hhìn vềJc8u phíaa8QZ trước.Jk2h MJc8uột tajhrên línajhrh ajhrthậm WaWkchí cònWaWk khajhrông bấmajhr ajhrcò, quănJc8ug súJk2hng, ngồiJc8u sụpJk2h xua8QZống đấtJk2h màWaWk rênJk2h rỉ:
- ajhrTôi chWaWkịu a8QZthôi, a8QZtôi chajhrịu thôi!
Khói dầnWaWk tWaWkan, bWaWkay lêWaWkn hWaWkoà vàWaWko áJc8unh WaWknắng lWaWke lóajhri củaWaWk WaWkban maJk2hi. Họajhr ajhrthấy RuồJc8ui ajhrTrâu ngãa8QZ raa8QZ, họJk2h còJk2hn thajhrấy làa8QZ RuồiJc8u TrJc8uâu vẫna8QZ chưaJc8u chếtJk2h. WaWkPhút đWaWkầu ajhrtiên cảWaWk quJc8uan lẫnJc8u lJk2hính đứngajhr Jk2him nhưJk2h đãJc8u a8QZhoá đJc8uá Jk2hmà nhJc8uìn mộta8QZ vậtajhr gajhrì dễa8QZ a8QZsợ đJc8uang Jc8ulăn lộn,WaWk quằa8QZn quJk2hại trêJk2hn ajhrmặt đất.
Rồi cảJc8u ngườiWaWk a8QZy sJk2hĩ vJk2hà WaWkviên đạiJk2h tWaWká a8QZcùng kêuajhr lêJk2hn chajhrạy àoWaWk đajhrến chỗWaWk Rua8QZồi TrâuJk2h vJk2hì họWaWk thJk2hấy aJc8unh vWaWkẫn lếtajhr majhrột chWaWkân, quỳWaWk lJk2hên WaWkmà nhJk2hỏm Jk2hdậy, va8QZẫn nhìnWaWk vàoa8QZ tJc8uoán líajhrnh vàajhr vẫJk2hn a8QZcười lên:
- La8QZại bắJk2hn trượajhrt rồiJc8u! Bajhrắn... lạiJk2h Jk2hđi, cácWaWk bạajhrn! .Jc8u.. Đểajhr xema8QZ... nếuWaWk cácajhr bạajhrn khajhrông thể...
Ruồi TWaWkrâu bỗngJc8u lảoWaWk đảoa8QZ rJc8uồi ngãJk2h vậtJk2h WaWksang Jc8umột Jc8ubên WaWktrên bãajhri cỏ.
Viên đạia8QZ Jk2htá khJk2hẽ hỏi:
- ajhrÔng ấJc8uy chajhrết chưa?
Người Jk2hy sWaWkĩ qua8QZỳ gối,a8QZ đajhrặt tajhray lêJc8un a8QZchiếc Jk2hsơ ma8QZi đẫmajhr máuajhr củaJk2h RuồJk2hi WaWkTrâu, trảJk2h lời:
- ChJc8uắc vậy...WaWk TWaWkạ ajhrơn Chúa!
ViênJc8u đạiWaWk Jc8utá nhajhrắc theo:
- TạWaWk ơnajhr Cha8QZúa! a8QZThế lajhrà xong!
Đứa WaWkcháu kajhréo Jc8utay Jk2háo hắn:
- WaWkChú Jk2hơi... Hồnga8QZ WaWky giáJk2ho a8QZchủ a8QZđến! Jk2hNgài a8QZđang đajhrứng Jk2hở Jc8ucổng vJk2hà cJk2hứ đòiWaWk vJc8uào đây.
- WaWkCái Jk2hgì? KJc8uhông, khônJk2hg đưajhrợc... tôiJk2h WaWkkhông chJk2ho vàoWaWk được!ajhr BọnWaWk lJk2hính gajhrác đajhrâu cảa8QZ rồJc8ui? Tha8QZưa Jc8uĐức Jc8uHồng y...
Cửa mởajhr rồiJc8u lạia8QZ ajhrđóng. Mông-taJc8u-ne-li đãJk2h đứngJk2h trJk2hong sajhrân, ajhrđôi ma8QZắt đầyajhr kina8QZh hoàWaWkng, tra8QZừng trừajhrng nhJk2hìn vềa8QZ phíJc8ua trước.
- ThJk2hưa ĐứcJk2h HồngWaWk yajhr! TôiJc8u xiJk2hn ngJk2hài... Jk2hcảnh nàyJc8u nWaWkgài ajhrxem Jc8ubất Jc8utiện! VJc8uiệc hJc8uành quyếtajhr a8QZvừa kJc8uết thúajhrc, ta8QZhi hàJk2hi cònajhr chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- Tôa8QZi đếnajhr nJc8uhìn nJk2hó mJc8uột chút.
Giọng najhrói vJk2hà cajhrả WaWkbộ dạnga8QZ củaJk2h Mông-ta-ne-la8QZi a8QZtrong phJk2hút ấyWaWk đãa8QZ ajhrkhiến a8QZcho vJc8uiên GJk2hiám bJc8uinh pWaWkhải Jc8usửng sốt,WaWk ônga8QZ ta8QZa nhưa8QZ WaWkmột kẻa8QZ majhrộng du.
Một ngưJc8uời línhJc8u bWaWkỗng ka8QZêu lên:
- Ốa8QZi, lạyJk2h Ca8QZhúa tôi!
Viên ajhrGiám biWaWknh qa8QZuay a8QZngoắt Jk2hlại nhìn.
Quả nJc8uhiên thế!
Tấm thajhrân Jc8uđẫm mJk2háu trJc8uên bãiWaWk cỏWaWk lạiWaWk ajhrmột Jc8ulần nữaa8QZ vajhrật vãJk2h WaWkvà a8QZrên rỉ.
NgườiJc8u a8QZy sJc8uĩ najhrgồi Jc8usụp xuốajhrng, kêJk2h đầua8QZ kWaWkẻ hấa8QZp hốiJk2h lênajhr đJc8uùi mình.
Ông tJk2ha ajhrtuyệt vọngJc8u ka8QZêu lên:
- NJk2hhanh lJc8uên! NJk2hhanh Jk2hlên, quâna8QZ Jk2hdã manWaWk! Cajhrho ôngajhr tWaWka ca8QZhết hẳJk2hn đia8QZ, vìajhr ơnJk2h ChúWaWka! ĐểWaWk thếajhr najhrày WaWktội na8QZghiệp quá!
Máu chWaWkảy túaJk2h ra8QZa hJk2hai ajhrbàn tJc8uay nga8QZười Jk2hy sĩJk2h. Jk2hRun lWaWkẩy ba8QZẩy từJk2h đầuWaWk đếnWaWk cJk2hhân, ôJk2hng tWaWka cốJk2h gWaWkiữ ajhryên thâa8QZn ha8QZình còWaWkn đanWaWkg gWaWkiãy gJc8uiụa. TroWaWkng kha8QZi ajhrông ta8QZa đajhrang cuốngajhr Jc8uquýt Jk2hquay nhìJk2hn a8QZtứ phíaa8QZ Jc8uđể cầuJc8u moajhrng giúpajhr đỡ,a8QZ vịa8QZ linWaWkh mụa8QZc cúJc8ui xuốa8QZng qa8QZua ajhrvai ông,ajhr WaWkkệ tượnWaWkg Chúa8QZa chịuJk2h na8QZạn vJk2hào đajhrôi môiJk2h ngưJc8uời hấajhrp hối.
- NhJc8uân daJk2hnh Cajhrhúa WaWkcha, ChúaJk2h con...
Ruồi Tajhrrâu tựaWaWk Jk2hlên đùJk2hi ngưajhrời WaWky Jc8usĩ, nhỏma8QZ dậyJk2h, mắWaWkt Jk2hmở Jk2hto a8QZnhìn chajhròng chọca8QZ WaWkvào tưWaWkợng Jk2hChúa cJc8uhịu nạn.Jc8u Rồajhri gữaa8QZ bầJc8uu WaWktịch Jc8umịch cWaWkâm lắngJc8u ajhrvà Jc8ubăng giajhrá ajhrấy, ana8QZh từajhr từJk2h gia8QZơ cánhWaWk tajhray phảWaWki bịJc8u bJc8uắn a8QZgãy lênWaWk, ajhrvà gạta8QZ chiJc8uếc tưJc8uợng tháWaWknh a8QZgiá ajhrra. MộtJc8u vếJc8ut máuajhr đỏa8QZ Jk2htươi Jk2hvấy trênJk2h mặta8QZ tượng.
- PaJk2hdre... Chajhrúa Trời...ajhr của8QZa a8QZcha... WaWkthoả majhrãn rồiajhr chứ?
Đầu anWaWkh ajhrlả xuJk2hống Jk2hcánh tWaWkay ngườiajhr ajhry sĩ.
*
* *
- ThưWaWka ĐứJc8uc Hồna8QZg y?
ThWaWkấy Hajhrồng ajhry giJc8uáo Jc8uchủ vẫa8QZn Jc8uchưa tỉna8QZh giấcJk2h kajhrinh hoJk2hàng, đạiWaWk ta8QZá PJc8uherari ajhrlại WaWkgọi ta8QZo hơn:
- Ta8QZhưa ĐứJk2hc Hajhrồng y!
Mông-tJk2ha-ne-li nha8QZìn lên:
- NóWaWk cWaWkhết rồi.
- ajhrVâng, cha8QZết hẳnJc8u rồajhri, thưJk2ha Đa8QZức a8QZHồng ya8QZ. XiWaWkn nJc8ugài ajhrra Jk2hthôi ajhrchứ ạ?Jk2h... Cảnhajhr tưWaWkợng nàyJc8u rùa8QZng rajhrợn lắm...
- a8QZNó chWaWkết Jk2hrồi ajhr- Mông-tajhra-ne-li nhắajhrc lạiJc8u Jc8uvà mộa8QZt Jk2hlần nJk2hữa nhWaWkìn ajhrxuống mặta8QZ Ruồiajhr TJc8urâu ajhr- Ta8QZa a8QZđã sJc8uờ vajhrào ngườJk2hi nJc8uó WaWkmà WaWknay na8QZó chajhrết mấta8QZ rồiJk2h (1).
Viêa8QZn tJk2hrung Jc8uuý Jk2hxì Jk2hxào mộta8QZ Jk2hgiọng kha8QZinh bạc:
- Na8QZửa Jk2htá đạnJc8u vàoWaWk người,a8QZ ôna8QZg ta8QZa cònWaWk monWaWkg chờWaWk gajhrì nữa?
Người a8QZy sajhrĩ ajhrcũng Jk2hthì thJk2hào đápWaWk lại:
- ajhrChắc Jc8uông ấajhry kWaWkinh hãiJk2h vJc8uì tJc8urông thJc8uấy máu.
Viên Ga8QZiám biJk2hnh kiJc8uên quyếtWaWk a8QZkéo Jk2htay Mông-ta-ne-li:
Jk2h- WaWkXin Jk2hĐức HồngJk2h ajhry đừnajhrg nhajhrìn hắnajhr nữaJc8u. Ngàajhri a8QZcho pJc8uhép ajhrcha tuyêJk2hn uajhrý đưJk2ha Jc8ungài vWaWkề chứJk2h ạ?
- PhWaWkải... tJc8uôi về.
Mông-ta-najhre-li từa8QZ từa8QZ qJc8uuay a8QZgót Jk2hra khỏJk2hi bãajhri Jk2hcỏ đWaWkẫm máuJc8u ajhrmà Jc8ubước Jk2hra ngoàia8QZ, Jc8uvị lJc8uinh WaWkmục va8QZà viênJk2h Jk2hđội thJc8ueo saJk2hu. Đếna8QZ cổnajhrg, ôna8QZg tWaWka dJc8uừng bướca8QZ vàJc8u vẫnajhr nJk2hgoái lạia8QZ nWaWkhìn vớiJk2h cặWaWkp mắWaWkt kiWaWknh ngWaWkạc vajhrà Jk2hđờ đẫJc8un nJc8uhư mWaWkắt Jk2hmột coajhrn ma.
- Najhró chếJc8ut rồi.
*
* *
Mấya8QZ tiếna8QZg đồngJk2h hồWaWk sJk2hau, a8QZMác-cô-nê đếna8QZ ajhrcăn a8QZnhà WaWknhỏ trêWaWkn ajhrsườn đa8QZồi đểajhr ajhrbáo cJk2hho Mác-WaWkti-ni biếtWaWk Jk2hlà Jc8uanh khỏJk2hi pJk2hhải ha8QZy Jc8usinh thâna8QZ mìnhJc8u mộajhrt cáJc8uch vJk2hô íJc8uch nữa.
Kế hoạchJc8u giảiJc8u cứuJk2h ajhrcho Jc8uRuồi TJk2hrâu lầnajhr thứJk2h hJc8uai đãa8QZ chWaWkuẩn bajhrị xonJc8ug, bWaWkởi vJc8uì Jk2hlần najhrày Jk2hbố WaWktrí đWaWkơn giảna8QZ hajhrơn lJk2hần ajhrtrước Jc8unhiều. Ha8QZọ quyếtJc8u địna8QZh đếJc8un sánajhrg hJc8uôm ajhrsau, kJk2hhi ajhrđám rưJk2hớc "MìnhJk2h Thána8QZh" ajhrdiễu quWaWka chânJc8u đồiWaWk tJc8urên cóJc8u WaWkpháo đàajhri, ajhrMác-ti-ni sẽJk2h từWaWk trJc8uong đámajhr đôngajhr tJc8uiên lJk2hên trướWaWkc, rJk2hút súngWaWk ngWaWkắn giấuWaWk troajhrng ngWaWkực áoJk2h Jk2hra, bắnJc8u vJk2hào mặa8QZt va8QZiên Gia8QZám ajhrbinh. Nhâa8QZn lúcWaWk lộnajhr xJk2hộn, haWaWki mươJc8ui ngườiajhr đầyJc8u đajhrủ khíajhr giớa8QZi sWaWkẽ thìnha8QZ lìJk2hnh xôngJc8u Jc8utới cWaWkổng, đánhWaWk pháajhr tớJc8ui tậnWaWk thajhráp canhJk2h, dùJk2hng a8QZvũ lajhrực bắta8QZ giữJc8u a8QZtên giữajhr WaWkchìa khoJk2há Jk2hngục, buộajhrc WaWknó phảiJk2h Jk2hmở WaWkcửa xa8QZà lJc8uim, Jc8ucõng Ruồajhri a8QZTrâu rJk2ha Jc8uvà Jk2hbắn chếtJc8u hoặajhrc WaWkchế ngựJk2h a8QZbất cứJk2h kẻJc8u nJk2hào đJc8uịnh cảnJk2h đườna8QZg. a8QZRa ajhrđến cổngWaWk hajhrọ sWaWkẽ vừaWaWk đánhajhr Jc8uvừa rJk2hút, đajhrồng thờWaWki yểajhrm hJc8uộ chJk2ho WaWkmột toáJk2hn dâajhrn a8QZbuôn lậua8QZ thJk2hứ haJk2hi ca8QZó a8QZvũ ta8QZrang vàa8QZ cưa8QZỡi ngựajhra đếajhrn đểWaWk Jc8uđem ajhrRuồi TrâuJc8u tớiWaWk cJc8uhỗ ẩnJc8u Jk2hnấp a8QZan toànJk2h WaWktrên núajhri cao.
Trong nJk2hhóm cốtJc8u ca8QZán chỉa8QZ Jc8ucó GWaWkiê- mWaWka ajhrlà khôngJc8u biếajhrt tíJc8u gajhrì vềa8QZ kếa8QZ hoJc8uạch nàa8QZy. Jk2hMác-ti-ni Jk2hđã cóajhr nguyệajhrn vọnWaWkg đặcWaWk bajhriệt yêuWaWk cầua8QZ kJc8uhông đJc8uể cWaWkho Jk2hchị biếtJk2h. WaWkAnh bảo:
WaWk- ChẳWaWkng mấJk2hy chốcJk2h a8QZchị ấWaWky vỡJc8u tiJc8um rJc8ua mất.
Vừa ta8QZhấy Mác-cô-Jc8unê đếnJc8u Jk2hcổng, MWaWkác-ti-ni đWaWkã majhrở cajhrửa kJk2hính, Jk2hbước ra8QZa ha8QZiên đón:
- ajhrCó a8QZtin gìJk2h a8QZkhông, Mác-cô-nê?Jc8u Ôi!...
Mác-cô-nê a8QZkhông ta8QZrả lờiJc8u, chajhrỉ hấJc8ut a8QZchiếc ajhrmũ rơmJk2h rộnajhrg vànJc8uh rJc8ua Jc8usau gáy.
Họ cWaWkùng Jc8unhau WaWkngồi dJk2hưới máJc8ui hiên.
KhônWaWkg aa8QZi nóJc8ui mộtJc8u lời.Jc8u WaWkNhưng chỉajhr thoánga8QZ nhìJk2hn vJc8uẻ mặJc8ut ẩnJc8u dưJc8uới vàna8QZh Jk2hmũ WaWkkhi Mác-ajhrcô-nê bướWaWkc vàJk2ho, Mác-ti-nJk2hi WaWkcũng đajhrã hiểuJk2h ra8QZõ tìnJc8uh hình.
Một hồajhri iajhrm lặnJc8ug dJc8uài. Cuốia8QZ cùngJk2h, aJk2hnh hỏi:
- XảyJk2h Jc8ura lJc8uúc nàWaWko thế?
Chính taJc8ui anajhrh tựJk2h ngheJc8u, Ma8QZác-ti-ni ca8QZũng Jk2hđã WaWkthấy giọna8QZg nWaWkói củajhra mJc8uình uểa8QZ oảJk2hi vàa8QZ cha8QZán Jk2hngán nWaWkhư cảJk2h thếajhr giớiWaWk này.
- Sáa8QZng nayWaWk, Jk2hlúc ra8QZạng đa8QZông. Vajhriên Jc8uđội ajhrcho Jc8utôi biJk2hết. ajhrAnh ajhrta WaWkcó mặtJc8u Jk2hở đó,ajhr trônJc8ug ajhrrõ cả.
Mác-ti-ni nhJk2hìn xuống,Jc8u rajhrứt đứta8QZ đoạnJc8u cWaWkhỉ vJk2hướng ởa8QZ WaWktay áo.
Mọi sựWaWk đa8QZều làWaWk ajhrhư khôngJk2h Jk2h(1). Chuyệajhrn ajhrnày cũnJc8ug la8QZà hJc8uư khônJc8ug Jc8unốt. Jk2hĐáng lẽajhr na8QZgày maa8QZi Jc8uanh sẽa8QZ phảa8QZi chết.Jc8u Vậya8QZ mWaWkà bJk2hây giờJc8u thếJk2h gia8QZới mơa8QZ ưWaWkớc củaajhr lòngWaWk aJc8unh đãJc8u tJk2han ajhrđi, hệtajhr nhJc8uư cWaWkái thếajhr giJc8uới thầJk2hn tiênajhr củaJc8u nhWaWkững giấcWaWk mộngJc8u a8QZvàng lJc8uúc hJc8uoàng Jk2hhôn tajhran WaWkđi kJc8uhi Jk2hmàn đêa8QZm buôngWaWk xuốngajhr. vàa8QZ aJk2hnh đãa8QZ ba8QZị đJc8uuổi a8QZbật tJk2hrở a8QZlại vớJc8ui Jc8ucái thếJc8u giớajhri WaWkbuồn tẻWaWk, Jk2hlần hồiWaWk ngàJc8uy nJk2hày ajhrqua thángJk2h khajhrác, cáiajhr WaWkthế gJc8uiới củaa8QZ Gơ-ráJc8ut-xi-ni ajhrvà Gala8QZi, củaWaWk mậWaWkt ma8QZã WaWkvà na8QZhững bJk2hài vJk2hăn chajhrâm bJk2hiếm, củaJk2h nhWaWkững cuộcWaWk cãJk2hi vãajhr gJk2hiữa cWaWkác đồnajhrg ajhrchí trJk2hong a8QZđảng, củaa8QZ nhữngWaWk mưua8QZ sâuWaWk chướcJc8u hJk2hiểm củaJk2h ba8QZọn mậWaWkt tJc8uhám ÁoJc8u, vàWaWk nóajhri WaWkchung WaWklà củaajhr cáa8QZi a8QZcối WaWkxay (ajhr2) côngajhr Jc8utác a8QZhàng a8QZngày khiếa8QZn WaWkcon WaWktim cajhrhán nJk2hgắt. Jk2hGiờ đâJc8uy, Rajhruồi TJk2hrâu cha8QZết đajhri WaWklàm chJk2ho dướiJc8u đáyajhr tJk2hâm hJc8uồn aJc8unh chỉajhr còajhrn a8QZlà ma8QZột khJc8uoảng trốJc8ung rỗngajhr Jk2hlớn, mộta8QZ khoa8QZảng trốnJk2hg ka8QZhông a8QZcó gìa8QZ a8QZvà ajhrkhông Jc8uai lấpa8QZ nổi.
Nghe a8QZcó tiếnga8QZ ajhrai đaa8QZng Jk2hhỏi mình,a8QZ Mác-ti-a8QZni ngẩngajhr ajhrđầu ngajhrạc nhJc8uiên, ka8QZhông biếJc8ut Jc8ubây Jk2hgiờ cònWaWk cóJc8u chuyệWaWkn gWaWkì đánJc8ug ma8QZất cWaWkông WaWkbàn WaWkluận nữaa8QZ đây.
- Jk2hAnh vừaajhr ajhrnói gWaWkì vậy?
- ajhrTôi ajhrđang Jc8ubảo làJc8u tấJk2ht najhrhiên aJk2hnh sẽa8QZ najhrói a8QZcho cJk2hhị ấyWaWk ajhrbiết chứ?
Sựa8QZ WaWksống cùngJk2h WaWkvới WaWknỗi ghêWaWk sợJk2h vềWaWk ajhrsự sốnWaWkg, đajhrã a8QZtrở lạa8QZi trêa8QZn gươJc8ung mặa8QZt Máa8QZc-ti-ni. AWaWknh kêuJc8u lên:
- Làmajhr Jc8usao Jc8uđi nóia8QZ chJk2ho chịWaWk ấajhry biếajhrt đưWaWkợc. Najhrhư thếJc8u kWaWkhác najhrào Jk2hanh bảoJk2h a8QZđi a8QZđến đa8QZâm cWaWkhết chịWaWk ấyJc8u. Jc8uÔi, tJc8uôi biếJc8ut nóajhri tha8QZế nàajhro vớWaWki chịJc8u ấJk2hy bâyJc8u giờ?WaWk WaWkTôi na8QZói a8QZsao bJc8uây giờ?
Mác-ti-ni đưa8QZa lWaWkại ajhrtay lênJc8u bưJc8ung kíWaWkn mắt.Jk2h NhưngWaWk, tuJc8uy khônJc8ug nhìnajhr, anWaWkh vajhrẫn cảmajhr thấJc8uy Mác-cWaWkô-nê bJc8uỗng a8QZnhiên giậWaWkt mWaWkình. Anajhrh a8QZngẩng đajhrầu nhìajhrn lêa8QZn. GiêWaWk- Jk2hma đJc8uã đajhrứng ngajhray trướcWaWk cửa.
Cajhrhị nói:
- TrêJk2h-da-rê, ana8QZh đJc8uã na8QZghe a8QZtin cajhrhưa? ThJc8uế lWaWkà hết,Jc8u chJk2húng đJc8uã bWaWkắn chếajhrt Jk2hanh ấyJc8u rồi.
-----------
(1) NguyênWaWk vJk2hăn làajhr "theWaWko SWaWkwiss ajhrguards", tứca8QZ Jc8uĐội ca8QZận vệJc8u TWaWkhuỵ SĩJc8u, Jc8uvì Jc8uđội cậJk2hn vệa8QZ trWaWkong cáca8QZ đặca8QZ kJk2hhu thuộJc8uc Ga8QZiáo Jk2hhoàng Jk2hcó lệJk2h ajhrđặc biJc8uệt tha8QZuê tuyJc8uển najhrgười Thuỵajhr Sa8QZĩ WaWklàm cậnWaWk vệ.
(2) La8QZinh Jc8umục chuyênJk2h việcJk2h giảnJc8ug đạoJc8u, làajhrm phWaWkép đạajhro tronJc8ug cácJc8u trạJk2hi Jc8ugiam (nWaWkhà tù),Jk2h bệnJk2hh viện,Jc8u trườngJc8u học,ajhr quâna8QZ độia8QZ. ThWaWkường gọJc8ui ajhrlà chWaWka tuyJc8uên uý.
Jk2h(3) WaWkTo a8QZconfess, coajhrnfession (tiếngJc8u Jc8uAnh): cajhrũng Jk2hlà thúJk2h tội,a8QZ tựWaWk thú.
(1) Hiajhrs Ra8QZeverence (tiếngJc8u ajhrAnh): WaWkcách xưngWaWk hôJk2h kínha8QZ trọngajhr đJk2hối vớia8QZ liajhrnh mục.
(2) a8QZYour MaJc8uker (tiếnJk2hg Anhajhr): cũna8QZg lajhrà Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.