Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà áncV bcVinh mở3ypr6w BFw33bvào sángcV thứBFw33b ba.
Phiên toàBFw33b ZtjZkanày rấtcV ngắnBFw33b vZtjZkaà đBFw33bơn giản.ZtjZka 3ypr6wĐó chcVỉ cVlà mộtZtjZka hcVình thứcZtjZka trốngBFw33b rỗngBFw33b diễn3ypr6w ZtjZkara khôZtjZkang quáBFw33b h3ypr6wai mươcVi phút.BFw33b cVThật vậy,3ypr6w cóZtjZka cBFw33bần g3ypr6wì phZtjZkaải mấ3ypr6wt nhiều3ypr6w thờiBFw33b giờ?ZtjZka Khôn3ypr6wg BFw33bđược quyềnBFw33b bào3ypr6w chữBFw33ba gìBFw33b cả.cV BFw33bĐứng 3ypr6wra 3ypr6wlàm chứngBFw33b, chỉ3ypr6w 3ypr6wcó têZtjZkan 3ypr6wmật cVthám vZtjZkaà t3ypr6wên sĩZtjZka qua3ypr6wn bịBFw33b thương,BFw33b cùcVng vBFw33bới mBFw33bấy têncV lBFw33bính. B3ypr6wản cVphán quZtjZkayết 3ypr6wđã đượcBFw33b thả3ypr6wo 3ypr6wsẵn từcV trước,BFw33b Mông-ta-BFw33bne-li ZtjZkađã có3ypr6w thôncVg BFw33bbáo đồng3ypr6w ZtjZkaý mộ3ypr6wt cáchcV khcVông ch3ypr6wính thứcVc nhữngBFw33b g3ypr6wì hZtjZkaọ yêuZtjZka cầu.ZtjZka BFw33bCác qucVan tBFw33boà là3ypr6w viêncV đạ3ypr6wi ZtjZkatá PheBFw33brari, cVmột thiếuBFw33b táBFw33b ZtjZkakỵ BFw33bbinh đcVịa phươnZtjZkag vàcV hBFw33bai sĩZtjZka BFw33bquan trZtjZkaong độcVi cậBFw33bn cVvệ cZtjZkaủa Giá3ypr6wo hoàn3ypr6wg (1)ZtjZka, hZtjZkaọ chẳnBFw33bg có3ypr6w việcVc ZtjZkagì nhiZtjZkaều đBFw33bể làcVm cả.ZtjZka HọZtjZka đọcBFw33b tZtjZkao bảnBFw33b cBFw33báo trạng,3ypr6w rồi3ypr6w nh3ypr6wững người3ypr6w làBFw33bm ccVhứng đứngBFw33b ZtjZkalên nBFw33bêu chứngZtjZka cứ.3ypr6w BFw33bSau ZtjZkađó họZtjZka kZtjZkaý têBFw33bn và3ypr6wo bảncV phácVn q3ypr6wuyết r3ypr6wồi lZtjZkaấy g3ypr6wiọng nBFw33bghiêm ZtjZkatrang đọccV cBFw33bho bịBFw33b cáo3ypr6w ngh3ypr6we. Ru3ypr6wồi cVTrâu lặngcV lẽ3ypr6w ngZtjZkahe bảncV ánZtjZka. cVVà, t3ypr6wheo h3ypr6wình thcVức tcVhông thườngcV, kBFw33bhi 3ypr6wngười t3ypr6wa hỏicV c3ypr6wó phátZtjZka biểuBFw33b 3ypr6wgì khôcVng, aBFw33bnh chỉcV vộiZtjZka ZtjZkavã xuBFw33ba BFw33btay gạBFw33bt 3ypr6wđi. GiấuZtjZka tronBFw33bg 3ypr6wngực ancVh lBFw33bà chicVếc mùicV x3ypr6woa m3ypr6wà Môn3ypr6wg-ta-ne-li đBFw33bã đán3ypr6wh BFw33brơi. SuốtBFw33b đZtjZkaêm ZtjZkaqua ZtjZkaanh đã3ypr6w hBFw33bôn cVvà BFw33bkhóc chiZtjZkaếc khZtjZkaăn đóZtjZka ncVhư hBFw33bôn vZtjZkaà khócBFw33b mộtcV ZtjZkasinh linhZtjZka. GZtjZkaiờ đZtjZkaây gươBFw33bng mặtBFw33b cVanh xcVanh xacVo 3ypr6wvà thờ3ypr6w t3ypr6whẫn, BFw33bvà mắZtjZkat ZtjZkaanh ZtjZkavẫn ZtjZkacòn ng3ypr6wấn lBFw33bệ. HBFw33bai tZtjZkaiếng "XBFw33bử bắn"cV chẳcVng táBFw33bc đBFw33bộng 3ypr6wgì ZtjZkađến anh3ypr6w. KcVhi ngBFw33bhe cVhai tiếnBFw33bg ấcVy, acVnh chBFw33bỉ cVmở cVto đồngBFw33b tử3ypr6w cVtrong ZtjZkađôi mZtjZkaắt, vZtjZkaà chcVỉ ZtjZkacó t3ypr6whế thôi!
Khi mọi3ypr6w thủ3ypr6w t3ypr6wục đã3ypr6w xZtjZkaong, vZtjZkaiên GiáZtjZkam bcVinh 3ypr6wra lệnh:
- Đư3ypr6wa ônZtjZkag BFw33bta v3ypr6wề phòng3ypr6w giam.
Viên độicV cZtjZkaố cZtjZkaầm nướBFw33bc mcVắt, sờcV vàocV thâcVn hìBFw33bnh cVim phăngcV ZtjZkaphắc ấy3ypr6w. Ru3ypr6wồi TrâuBFw33b hcVơi giậBFw33bt cVmình ngoảnhBFw33b lại.
- ÀcV, phải!3ypr6w TôiBFw33b q3ypr6wuên mất.
Nét mặZtjZkat viBFw33bên ZtjZkaGiám BFw33bbinh phảncVg pZtjZkahất mộtcV vẻcV gìBFw33b nZtjZkahư lcVà tBFw33bhương hZtjZkaại. BFw33bHắn t3ypr6wa bZtjZkaản chcVất cũnBFw33bg BFw33bkhông BFw33bphải là3ypr6w một3ypr6w n3ypr6wgười độcVc cVác BFw33bvà v3ypr6wai cVtrò hắ3ypr6wn phZtjZkaải đónBFw33bg mZtjZkaấy tuầcVn naBFw33by làcVm 3ypr6wcho cVchính hắn3ypr6w trZtjZkaong t3ypr6whâm tâm3ypr6w BFw33bcũng thấyZtjZka ngư3ypr6wợng ngùcVng. GiờZtjZka đâcVy ZtjZkakhi đãcV đượcBFw33b việcZtjZka củacV mcVình, hBFw33bắn BFw33bsẵn ZtjZkalòng ZtjZkanhân nhượncVg tcVrong mcVọi chuyệnZtjZka nhỏ3ypr6w 3ypr6wnào thuộZtjZkac qBFw33buyền hắn.
Đưa mắtBFw33b cVnhìn cá3ypr6wnh tBFw33bay BFw33bthâm tíZtjZkam sưnZtjZkag cVphồng 3ypr6wcủa RuồicV TrâBFw33bu, hBFw33bắn bảo:
cV- CáZtjZkac ôZtjZkang khZtjZkaông cần3ypr6w 3ypr6wcùm nữaBFw33b cũngcV đưBFw33bợc. CócV thểZtjZka chcVo ôBFw33bng tcVa tZtjZkarở lạZtjZkai ZtjZkaphòng gBFw33biam cũ.
Rồi qua3ypr6wy ZtjZkavề phícVa đứaBFw33b cháuZtjZka, hcVắn cVnói thêm:
- BuồngZtjZka gBFw33biam BFw33btử tùcV ẩmcV ướtZtjZka v3ypr6wà âm3ypr6w ZtjZkau q3ypr6wuá. ZtjZkaĐây cVthực 3ypr6wra cũnZtjZkag c3ypr6whỉ ZtjZkalà vấn3ypr6w đềcV BFw33bthủ tụccV mBFw33bà thôi.
HắnZtjZka bốicV rố3ypr6wi hcVo lênZtjZka mấycV ZtjZkatiếng BFw33bvà đổBFw33bi 3ypr6wchân đứng.cV RồiBFw33b hắncV b3ypr6wỗng gọicV giậtBFw33b têncV đội3ypr6w vBFw33bừa gZtjZkaiải RuồiZtjZka BFw33bTrâu 3ypr6wra tớcVi cửa.
- ÔBFw33bng độiZtjZka, cZtjZkahờ 3ypr6wmột chúcVt. 3ypr6wTôi muốnZtjZka n3ypr6wói vớBFw33bi ôngBFw33b tBFw33ba mấyBFw33b câu!
Ruồi cVTrâu cVđứng i3ypr6wm khôcVng nhBFw33búc BFw33bnhích. BFw33bHình nh3ypr6wư 3ypr6wtiếng nó3ypr6wi củaZtjZka PherarBFw33bi khônBFw33bg lBFw33bọt vBFw33bào ta3ypr6wi anh.
- ÔZtjZkang cVcó BFw33bmuốn nhắZtjZkan gcVì vớiZtjZka cVbạn bBFw33bè vZtjZkaà thân3ypr6w thícBFw33bh không?...ZtjZka T3ypr6wôi chắcZtjZka ôn3ypr6wg ZtjZkacó ngườ3ypr6wi thânBFw33b chứ?
Không3ypr6w một3ypr6w tBFw33biếng tr3ypr6wả lời.
- ZtjZkaVậy cVông ccVứ ngh3ypr6wĩ cVđi rồcVi 3ypr6wnói vZtjZkaới tcVôi hoZtjZkaặc vớ3ypr6wi li3ypr6wnh mụccV tuyênZtjZka uBFw33bý BFw33b(2). TôZtjZkai sẽZtjZka ZtjZkađôn đZtjZkaốc thựccV cVhiện BFw33blời BFw33bnhắn củ3ypr6wa ôngcV. Nhưn3ypr6wg t3ypr6wốt hZtjZkaơn lBFw33bà ôngBFw33b nBFw33bhắn lạiBFw33b cZtjZkaha tuyêncV ucVý. Ch3ypr6wa đếnZtjZka ngacVy bâ3ypr6wy g3ypr6wiờ ZtjZkavà sẽBFw33b ởZtjZka vớiZtjZka ôngBFw33b suốtZtjZka đBFw33bêm naycV. NếuBFw33b ônZtjZkag c3ypr6wòn cZtjZkaó nguy3ypr6wện ZtjZkavọng gì3ypr6w kZtjZkahác nữZtjZkaa thì...
Ruồi 3ypr6wTrâu cVnhìn lên:
- 3ypr6wÔng hcVãy ZtjZkanói vớcVi cVlinh mBFw33bục cVrằng ZtjZkatôi chỉcV muốZtjZkan ởZtjZka BFw33bmột 3ypr6wmình. ZtjZkaTôi kZtjZkahông có3ypr6w bạZtjZkan BFw33bbè BFw33bmà c3ypr6wũng chBFw33bẳng nhắn3ypr6w gcVì cả.
- Nhưn3ypr6wg ôBFw33bng cBFw33bũng mu3ypr6wốn xưng3ypr6w tộZtjZkai (3ypr6w3) chứ.
- TôBFw33bi lcVà ncVgười BFw33bvô thầnZtjZka. TôicV BFw33bchẳng cVmuốn gì3ypr6w khZtjZkaác cVhơn ngoàcVi vi3ypr6wệc cVđược yêBFw33bn tĩnh.
Ruồi BFw33bTrâu 3ypr6wnói với3ypr6w giọngZtjZka đơcVn đBFw33biệu, b3ypr6wình thZtjZkaản, khôncVg ccVó vẻZtjZka gZtjZkaì lBFw33bà ZtjZkakhiêu kZtjZkahích ho3ypr6wặc bựcBFw33b dọc3ypr6w, rồi3ypr6w từ3ypr6w cVtừ quaBFw33by ZtjZkagót bướccV ZtjZkara cửa.cV N3ypr6whưng BFw33bra ZtjZkađến cửa3ypr6w tZtjZkahì aZtjZkanh lại3ypr6w dừnBFw33bg bước:
- ÔngZtjZka cVđại táZtjZka, tôi3ypr6w ZtjZkacòn qucVên cVmột viZtjZkaệc. Tô3ypr6wi ch3ypr6wỉ yêcVu cầ3ypr6wu ông3ypr6w chiếBFw33bu cố3ypr6w mộtBFw33b đicVều lZtjZkaà: s3ypr6wáng m3ypr6wai xcVin ôBFw33bng đừngBFw33b để3ypr6w ch3ypr6wo họBFw33b 3ypr6wtrói hoặcZtjZka bịBFw33bt mắt3ypr6w tôi.BFw33b 3ypr6wTôi sẽBFw33b đứBFw33bng yên.
*
* *
Tới sán3ypr6wg nBFw33bgày ZtjZkathứ tư,ZtjZka kBFw33bhi mặt3ypr6w trờiBFw33b vừ3ypr6wa ZtjZkaló, RuồiZtjZka TrâcVu đãZtjZka bịcV dẫnBFw33b rZtjZkaa s3ypr6wân. ABFw33bnh khậpBFw33b khiễnBFw33bg rZtjZkaõ nZtjZkaét hơZtjZkan mọiZtjZka khZtjZkai. D3ypr6wựa cVhẳn vBFw33bào cVtay viêZtjZkan độiZtjZka, cVRuồi TrâBFw33bu l3ypr6wê bZtjZkaước, BFw33brõ rBFw33bàng vớicV vẻcV khó3ypr6w khănZtjZka vàcV 3ypr6wđau đớn.
Nhưng m3ypr6wọi cVvẻ phụ3ypr6wc tùnZtjZkag ZtjZkamỏi mệtZtjZka cVđã biến3ypr6w mcVất tZtjZkarên mặtZtjZka an3ypr6wh. N3ypr6whững nỗZtjZkai kinZtjZkah hoZtjZkaàng BFw33bma quáiZtjZka đã3ypr6w đcVánh gụcVc cVanh troZtjZkang cZtjZkaảnh tịch3ypr6w BFw33bliêu, cùnBFw33bg nhữngcV 3ypr6wảo ZtjZkaảnh v3ypr6wà ZtjZkanhững cVgiấc cVmơ tZtjZkarong thếcV cVgiới âmBFw33b cVu nacVy đềcVu đZtjZkaã t3ypr6wan thecVo đêmcV tối.3ypr6w NcVgay s3ypr6wau lúBFw33bc vầZtjZkang đôngZtjZka cVtoả BFw33bsáng, kZtjZkahi RuồiZtjZka TrâuZtjZka phải3ypr6w BFw33bđối diệZtjZkan v3ypr6wới kẻZtjZka thù3ypr6w, ZtjZkathì tincVh thầnZtjZka chiến3ypr6w đấcVu c3ypr6wủa ancVh đ3ypr6wã trỗi3ypr6w dậcVy, aBFw33bnh khZtjZkaông ccVó gBFw33bì sợ3ypr6w cVhãi cả.
Trước bức3ypr6w BFw33btường le3ypr6wo đầyZtjZka dây3ypr6w thường3ypr6w xuâcVn, sáZtjZkau ta3ypr6wy súnZtjZkag đượ3ypr6wc lệnhZtjZka chọncV đcVi hànhZtjZka quyếtBFw33b đãcV 3ypr6wdàn tcVhành hànZtjZkag BFw33bngang. ĐBFw33bây chcVính làZtjZka b3ypr6wức tưBFw33bờng nứ3ypr6wt nẻ3ypr6w 3ypr6wvà đZtjZkaổ náZtjZkat mZtjZkaà ancVh đãZtjZka tr3ypr6wèo BFw33bxuống tron3ypr6wg 3ypr6wcái đcVêm bấBFw33bt hcVạnh ấcVy 3ypr6wđể h3ypr6wòng trốBFw33bn th3ypr6woát. MấyZtjZka ngưBFw33bời línhZtjZka đứn3ypr6wg ngBFw33bhiêm, taZtjZkay ZtjZkacầm sú3ypr6wng cVmà 3ypr6wvẫn rưngBFw33b ZtjZkarưng nước3ypr6w mắ3ypr6wt. HọcV cảmBFw33b thấyZtjZka đBFw33biều BFw33bkinh 3ypr6wkhủng ngZtjZkaoài sức3ypr6w tZtjZkaưởng tượngZtjZka cVkhi ngcVhĩ rằBFw33bng ZtjZkachính 3ypr6wtay mìncVh p3ypr6whải giếZtjZkat RuBFw33bồi TrâuBFw33b. CcVon cVngười cócV ncVhững câuZtjZka ZtjZkaứng BFw33bđối 3ypr6wsắc sảZtjZkao, có3ypr6w tiế3ypr6wng cưcVời vucVi bấtZtjZka tuyệtBFw33b, cóZtjZka tcVinh thầnZtjZka dũnZtjZkag BFw33bcảm 3ypr6wchói lọiZtjZka cVvà dễ3ypr6w la3ypr6wn truyề3ypr6wn ấyZtjZka BFw33bđã nhưZtjZka mộtBFw33b tBFw33bia nắngZtjZka ấmBFw33b 3ypr6wsoi rọi3ypr6w cVvào cuộcVc BFw33bđời BFw33bu BFw33bám, cVbuồn thảmcV củaZtjZka họcV. ZtjZkaVậy mcVà giờZtjZka đây3ypr6w cocVn người3ypr6w ấcVy pcVhải chết3ypr6w, phả3ypr6wi BFw33bchết vìZtjZka chcVính ZtjZkatay 3ypr6whọ, 3ypr6wnhư thếBFw33b 3ypr6wkhác nàcVo họ3ypr6w sắpBFw33b phảiZtjZka trô3ypr6wng ZtjZkathấy mặtBFw33b trờBFw33bi 3ypr6wchói lọi3ypr6w phcVụt tắt.
Một lcVỗ huyệcVt dưcVới gốZtjZkac một3ypr6w câ3ypr6wy 3ypr6wvả cBFw33bao lớnBFw33b đan3ypr6wg 3ypr6wchờ 3ypr6wđợi RuồicV TrâuZtjZka. Lỗ3ypr6w huyZtjZkaệt đ3ypr6wó BFw33bdo BFw33bnhững bàBFw33bn taZtjZkay kcVhông tìcVnh ngu3ypr6wyện đZtjZkaã đàoBFw33b nBFw33bên đêmZtjZka qBFw33bua ZtjZkavà cVvới nh3ypr6wững 3ypr6wgiọt ZtjZkanước mắtBFw33b rơicV trêZtjZkan nhữn3ypr6wg bànZtjZka xẻng3ypr6w. ZtjZkaĐi nganBFw33bg quBFw33ba đó,3ypr6w RuZtjZkaồi TrBFw33bâu mỉmcV cườiZtjZka ncVhìn ZtjZkalỗ huyệZtjZkat 3ypr6wtối BFw33bđen, nhìcVn những3ypr6w nZtjZkagọn cỏZtjZka hé3ypr6wo tànBFw33b bêZtjZkan cạn3ypr6wh huyệtBFw33b. BFw33bAnh khBFw33boan khoácVi hít3ypr6w mộtcV hơcVi dà3ypr6wi để3ypr6w thưởngcV th3ypr6wức mùiZtjZka thơcVm củ3ypr6wa vạtZtjZka đấtBFw33b mớicV t3ypr6winh khôi.
Khi ZtjZkađến gcVần ZtjZkathân câyBFw33b, vi3ypr6wên độiZtjZka đứnZtjZkag sữ3ypr6wng lZtjZkaại. RcVuồi TrZtjZkaâu ngoảnhZtjZka lạiBFw33b ZtjZkanhìn an3ypr6wh cVta, rồi3ypr6w nởBFw33b mộ3ypr6wt cVnụ cười:
- 3ypr6wTôi BFw33bđứng đây3ypr6w phảiZtjZka ZtjZkachăng, ZtjZkaông đội?
Viên đội3ypr6w BFw33bnín lặngZtjZka gậ3ypr6wt đầu.ZtjZka AnZtjZkah tZtjZkaa nghẹn3ypr6w ZtjZkangào, tiếcZtjZka rằngBFw33b đã3ypr6w khôBFw33bng nóBFw33bi đượccV một3ypr6w lBFw33bời nào,ZtjZka ví3ypr6w d3ypr6wù lờ3ypr6wi nócVi nàBFw33by cBFw33bó thểZtjZka cứu3ypr6w sống3ypr6w được3ypr6w Ruồi3ypr6w BFw33bTrâu. TrBFw33bong sânBFw33b đcVã tề3ypr6w ZtjZkatựu đôngBFw33b đủ3ypr6w cả:ZtjZka viênZtjZka GiáBFw33bm bBFw33binh, cVcháu hắn,cV vcViên tr3ypr6wung ucVý BFw33bkỵ bi3ypr6wnh l3ypr6wàm nhiệmBFw33b vụBFw33b cZtjZkahỉ hucVy vicVệc hànhZtjZka quyếZtjZkat, ngườiBFw33b BFw33by s3ypr6wĩ vcVà mộtZtjZka linBFw33bh mục3ypr6w. ZtjZkaHọ bướccV lê3ypr6wn vớcVi nhữn3ypr6wg bộZtjZka mBFw33bặt cVnghiêm trọng,cV nhưcVng đZtjZkaã ncVửa cVphần sượngcV sùBFw33bng trưBFw33bớc cặ3ypr6wp mắZtjZkat tươicV 3ypr6wcười vcVà sáBFw33bng ngờBFw33bi vẻ3ypr6w ngZtjZkaạo ncVghễ BFw33bcủa RuồiZtjZka Trâu.
- CZtjZkahào... BFw33bchào cácVc quý3ypr6w BFw33bông! ZtjZkaÁi BFw33bchà, BFw33bcả BFw33bCha tcVuyên uýcV tônZtjZka kínZtjZkah (13ypr6w) cZtjZkaũng dậyBFw33b ZtjZkasớm cVthế cơcV cVà!... Đại3ypr6w BFw33buý, ôngZtjZka c3ypr6wó mạnhBFw33b gBFw33biỏi khôZtjZkang? ChắcZtjZka đ3ypr6wối vớBFw33bi ôn3ypr6wg, cBFw33buộc gặ3ypr6wp gỡBFw33b hBFw33bôm ncVay củaBFw33b chúcVng tcVa BFw33bsẽ dễ3ypr6w cZtjZkahịu hơZtjZkan lcVần trướBFw33bc phảZtjZkai cVkhông ạ?BFw33b 3ypr6wÀ, t3ypr6wôi thấycV ccVánh tcVay ôngZtjZka vẫnZtjZka còn3ypr6w bZtjZkaăng bcVó cVtreo trướcBFw33b ng3ypr6wực kìaBFw33b! BFw33bChỉ t3ypr6wại BFw33blần trướccV tZtjZkaôi bắncV BFw33bhụt cVđó thôicV. NhZtjZkaững tacVy cVthiện xạcV nà3ypr6wy 3ypr6wchắc bắn3ypr6w ZtjZkakhá hơn.ZtjZka.. phải3ypr6w ZtjZkakhông, ccVác bạn?
RuBFw33bồi TrâcVu đư3ypr6wa mắtcV nhBFw33bìn mộtBFw33b lượtBFw33b nhZtjZkaững bộ3ypr6w mặtBFw33b ủBFw33b dột3ypr6w củaBFw33b mấycV ngườiZtjZka lính:
- DùBFw33b sZtjZkaao ZtjZkalần nàyBFw33b khônBFw33bg 3ypr6wphải b3ypr6wăng bZtjZkaó treZtjZkao trướcBFw33b ngựcBFw33b nữacV đâ3ypr6wu. NàoZtjZka! NàBFw33bo! Sa3ypr6wo ZtjZkavẻ m3ypr6wặt c3ypr6wác bạnZtjZka cVtrông thi3ypr6wểu nZtjZkaão đếZtjZkan th3ypr6wế? Nghiêm3ypr6w! VàBFw33b 3ypr6wbắn cVcho thBFw33bật trZtjZkaúng vàoBFw33b n3ypr6wào. RồiBFw33b cácVc bạnBFw33b sẽ3ypr6w cóZtjZka nh3ypr6wiều vicVệc phải3ypr6w BFw33blàm, mà3ypr6w cứcV 3ypr6wnhư thếBFw33b nBFw33bày kBFw33bhông biếtZtjZka 3ypr6wcó cVlàm cVnổi kZtjZkahông. BFw33bBây giBFw33bờ cZtjZkaác bạnBFw33b đượccV quyềncV tậpcV tr3ypr6wước tBFw33bhì cònBFw33b BFw33bgì bằng.
- cVHỡi con...
Vị linBFw33bh mụZtjZkac ticVến lêcVn nBFw33bgắt lờZtjZkai a3ypr6wnh. ZtjZkaNhững ng3ypr6wười khBFw33bác đều3ypr6w l3ypr6wùi 3ypr6wlại phía3ypr6w s3ypr6wau, đểZtjZka ZtjZkamặc 3ypr6whai cVngười vZtjZkaới nhau.
- CZtjZkahỉ 3ypr6wcòn 3ypr6wít phBFw33bút BFw33bnữa BFw33blà co3ypr6wn sẽBFw33b vềZtjZka với3ypr6w ĐấcVng SBFw33báng T3ypr6wạo (BFw33b2) rZtjZkaa ccVon. BFw33bNhững 3ypr6wgiây phútBFw33b cVcuối cZtjZkaùng nZtjZkaày l3ypr6wà dànZtjZkah cBFw33bho cBFw33bon đểBFw33b cVăn nănBFw33b sáBFw33bm hối,ZtjZka ccVon ch3ypr6wớ 3ypr6wnên dZtjZkaùng v3ypr6wào vcViệc nàcVo kZtjZkahác. ChBFw33ba xiZtjZkan cZtjZkaon, coBFw33bn cVthử nBFw33bghĩ xZtjZkaem, nếuBFw33b chếtZtjZka ZtjZkamà khôn3ypr6wg đZtjZkaược chịuBFw33b 3ypr6wphép g3ypr6wiải tộiZtjZka, 3ypr6wlòng cBFw33bòn h3ypr6wung dBFw33bữ BFw33bthì BFw33bđáng sợcV bBFw33biết baoBFw33b! ChờBFw33b cVđến khcVi cZtjZkaon đứBFw33bng trướcVc ĐấngcV P3ypr6whán XBFw33bét (BFw33b3) ccVủa 3ypr6wcon tcVhì BFw33blúc ấyZtjZka 3ypr6wăn năn3ypr6w cVđã mBFw33buộn rồi.BFw33b SBFw33bắp lạiZtjZka gcVần nBFw33bgai bácVu vcVô cùnBFw33bg tZtjZkaôn nghi3ypr6wêm của3ypr6w NgườcVi m3ypr6wà cVcon v3ypr6wẫn cZtjZkaứ BFw33bcười đùaBFw33b nhcVư thếcV đượcZtjZka sao?
- 3ypr6wCười đùa3ypr6w ư3ypr6w, thưaZtjZka c3ypr6wha ZtjZkatôn kính?3ypr6w TôiZtjZka tưởng3ypr6w ccVái bàicV giá3ypr6wo lýZtjZka BFw33bcỏn ccVon ấyBFw33b c3ypr6whỉ cVđể chcVo những3ypr6w nZtjZkagười cùZtjZkang pBFw33bhía vZtjZkaới ch3ypr6wa BFw33bnghe thBFw33bôi chứ!3ypr6w BaZtjZkao 3ypr6wgiờ cVđến lượt3ypr6w ccVhúng tcVôi, chúngZtjZka tZtjZkaôi cVsẽ 3ypr6wdùng tr3ypr6wọng pháZtjZkao chứBFw33b chẳng3ypr6w dBFw33bùng đếnZtjZka dăcVm khẩcVu súnBFw33bg cVkhai hậ3ypr6wu cũ3ypr6w kỹZtjZka nBFw33bày đâu!BFw33b ZtjZkaVà lúccV bcVấy giZtjZkaờ cVcác vịcV sẽ3ypr6w thấyBFw33b cBFw33bhúng 3ypr6wtôi cườBFw33bi đùaZtjZka đến3ypr6w đâu.
- ZtjZkaCác 3ypr6wcon sZtjZkaẽ BFw33bdùng trọngBFw33b pháoZtjZka ưBFw33b? 3ypr6wÔi! cVThật là3ypr6w vZtjZkaô phúcVc cBFw33bho BFw33bcon 3ypr6wquá! CoZtjZkan vẫncV chZtjZkaưa hiểuBFw33b rằngcV cBFw33bon đangcV đcVứng tZtjZkarên bờ3ypr6w vự3ypr6wc tZtjZkahẳm đácVng sợBFw33b nhBFw33bư 3ypr6wthế nàoBFw33b h3ypr6way sao?
Ruồi BFw33bTrâu n3ypr6wgoái ZtjZkađầu n3ypr6whìn BFw33blỗ huyZtjZkaệt mởcV rộn3ypr6wg cVsau cVlưng mình.
- VậBFw33by 3ypr6wcha... BFw33bcha tônZtjZka cVkính tưởn3ypr6wg rằBFw33bng đặtcV đượccV t3ypr6wôi xuống3ypr6w đBFw33bấy l3ypr6wà xcVong cVchuyện vớBFw33bi tôBFw33bi cVrồi cVhay sao3ypr6w? Có3ypr6w lẽZtjZka 3ypr6wcác vịZtjZka c3ypr6wòn ch3ypr6wặn mộtBFw33b phiến3ypr6w đá3ypr6w lcVên mcVồ tôcVi đểBFw33b "bcVa nBFw33bgày ZtjZkasau" tôi...ZtjZka tZtjZkaôi kh3ypr6wỏi cVsống lại3ypr6w BFw33bchứ ZtjZkagì? cV(4) C3ypr6whớ sợ,BFw33b 3ypr6wCha tôcVn kínhZtjZka ạ!3ypr6w TôicV sBFw33bẽ khônBFw33bg xâ3ypr6wm BFw33bphạm cVvào q3ypr6wuyền củZtjZkaa cBFw33bác BFw33bvị troncVg nhữZtjZkang tcVrò ZtjZkadiễn kBFw33bịch rẻcV ticVền nà3ypr6wy đâu3ypr6w. ĐặtBFw33b BFw33btôi xuố3ypr6wng cVđâu, t3ypr6wôi s3ypr6wẽ 3ypr6wnằm y3ypr6wên ởBFw33b đấBFw33by nhưBFw33b m3ypr6wột conBFw33b... c3ypr6won chuộtZtjZka vậyBFw33b. NhưncVg, ZtjZkadù 3ypr6wsao 3ypr6wmặc lòngBFw33b, chúngBFw33b tôi3ypr6w vBFw33bẫn BFw33bsẽ ZtjZkadùng đế3ypr6wn trọZtjZkang cVpháo đấy.
Vị lincVh mụcBFw33b kêuZtjZka lên:
- ÔcVi! LZtjZkaạy Ch3ypr6wúa lòng3ypr6w lànZtjZkah vôcV cùngZtjZka! XiZtjZkan Ch3ypr6wúa BFw33btha tBFw33bội chZtjZkao kẻBFw33b bất3ypr6w hạnBFw33bh này!
Viên tr3ypr6wung cVuý kỵcV b3ypr6winh, giọng3ypr6w BFw33bồ ồZtjZka khấn:
- Amen!
Còn viêBFw33bn đại3ypr6w táZtjZka BFw33bvà đứaBFw33b BFw33bcháu thBFw33bì BFw33bsùng kícVnh lcVàm d3ypr6wấu tBFw33bhánh giá.
ThấyBFw33b rcVõ rằnZtjZkag khuyên3ypr6w bảoBFw33b nữa3ypr6w cũncVg 3ypr6wchẳng đZtjZkai đếnZtjZka đâu,ZtjZka vịZtjZka ZtjZkalinh BFw33bmục đà3ypr6wnh 3ypr6wphải cVtừ BFw33bbỏ côngcV việc3ypr6w vBFw33bô kếtZtjZka qucVả củcVa 3ypr6wmình. ÔngBFw33b bướcBFw33b sancVg bêZtjZkan cZtjZkaạnh, l3ypr6wắc đầ3ypr6wu, 3ypr6wmồm cVlầm rầZtjZkam cầcVu kin3ypr6wh. C3ypr6whỉ tBFw33brong p3ypr6whút c3ypr6whốc, cVcông việcZtjZka chuẩBFw33bn cVbị ngắBFw33bn gcVọn và3ypr6w đơcVn gicVản cVđều đãcV đZtjZkaược BFw33bhối hả3ypr6w ZtjZkalàm xonZtjZkag. RuồiBFw33b T3ypr6wrâu 3ypr6wra đứcVng đúngBFw33b vàocV ZtjZkachỗ của3ypr6w cVmình ZtjZkavà quBFw33bay BFw33blại cVthoáng ZtjZkanhìn lêncV ccVảnh hBFw33buy hBFw33boàng chóiBFw33b ccVhang ZtjZkaánh sánZtjZkag v3ypr6wàng v3ypr6wà đcVỏ củcVa mBFw33bặt trờ3ypr6wi đacVng mọcBFw33b. MộcVt lcVần nữBFw33ba Ruồ3ypr6wi cVTrâu l3ypr6wại cVyêu cầ3ypr6wu khcVông bịtBFw33b mắt.3ypr6w NhìZtjZkan vẻ3ypr6w mặtBFw33b ZtjZkanhư BFw33bthách 3ypr6wthức củBFw33ba ZtjZkaanh, ZtjZkaviên đại3ypr6w tZtjZkaá đcVành miBFw33bễn cưỡngZtjZka đồBFw33bng ýZtjZka. Cả3ypr6w h3ypr6wai người3ypr6w đềuZtjZka cVquên rằBFw33bng n3ypr6whư thế3ypr6w họBFw33b cócV thểZtjZka làmZtjZka ảnhBFw33b hưZtjZkaởng tcVới cVtinh t3ypr6whần q3ypr6wuân sĩ.
RuZtjZkaồi TcVrâu đứngcV qZtjZkauay tZtjZkahẳng mặtcV vềBFw33b phía3ypr6w họBFw33b vZtjZkaà mBFw33bỉm cư3ypr6wời. Nhữ3ypr6wng cácVnh tacVy BFw33bcầm súngBFw33b rBFw33bun lZtjZkaên. AnBFw33bh bảo:
- TZtjZkaôi ZtjZkahoàn toBFw33bàn sẵncV sàngZtjZka rồi.
Viên trZtjZkaung uZtjZkaý 3ypr6wbước lênZtjZka cVphía trước,cV ngườcVi ru3ypr6wn rZtjZkaun cVvì xZtjZkaúc đcVộng. HắnZtjZka chưcVa 3ypr6whề BFw33bchỉ hBFw33buy xửBFw33b BFw33bbắn baZtjZkao giờ.
- ChuẩnZtjZka bịcV... NhằcVm! Bắn!
Ruồi Trâu3ypr6w hơZtjZkai BFw33blạng cVngười đZtjZkai, 3ypr6wnhưng lấyBFw33b BFw33bngay ZtjZkalại đượcVc tcVhăng bZtjZkaằng. BFw33bMột 3ypr6wviên đạZtjZkan 3ypr6wbắn khcVông vữBFw33bng đ3ypr6wã sưcVợt tr3ypr6wên m3ypr6wá 3ypr6wanh. ZtjZkaVài giọBFw33bt BFw33bmáu loaZtjZkang trênBFw33b cổcV 3ypr6wáo trắng.ZtjZka Một3ypr6w viêncV khác3ypr6w trZtjZkaúng vcVào châBFw33bn, pBFw33bhía BFw33btrên đầuBFw33b gcVối. KcVhi kZtjZkahói tZtjZkaan cVthì đZtjZkaám línhcV thcVấy an3ypr6wh vZtjZkaẫn đứnBFw33bg, ZtjZkavẫn mBFw33bỉm cười3ypr6w cVnhư 3ypr6wcũ và3ypr6w đcVang lấycV BFw33bbàn t3ypr6way tànBFw33b t3ypr6wật quệZtjZkat mácVu tZtjZkarên má.
Anh nói:
- BắnZtjZka xZtjZkaoàng quáZtjZka rồBFw33bi, cácVc bạZtjZkan ạ!
Giọng nói3ypr6w troncVg trẻoZtjZka 3ypr6wvà BFw33bkhúc trBFw33biết củacV ancVh khắcVc sâucV BFw33bvào tiBFw33bm nBFw33bhững ngBFw33bười línZtjZkah BFw33bkhốn kcVhổ đa3ypr6wng hếtBFw33b sứcZtjZka ZtjZkabàng hoàncVg vàBFw33b bối3ypr6w rối.
- cVCác ZtjZkabạn t3ypr6whử bắnBFw33b lại3ypr6w xeZtjZkam nào!
Toàn bộBFw33b hcVàng ZtjZkalính ZtjZkađều cVrùng cVmình sởBFw33bn 3ypr6wgáy 3ypr6wvà 3ypr6wrên rỉ3ypr6w. NgườiZtjZka BFw33bnào ngưcVời nấy3ypr6w nhằmBFw33b chệchZtjZka saZtjZkang BFw33bbên cạZtjZkanh, thầ3ypr6wm monZtjZkag ZtjZkaviên đạZtjZkan kếBFw33bt liễcVu tính3ypr6w mệnhcV Ruồi3ypr6w TrâBFw33bu làBFw33b cVcủa ngườicV bêncV cạZtjZkanh chứZtjZka khcVông p3ypr6whải cVcủa mìnhBFw33b. R3ypr6wuồi TrZtjZkaâu th3ypr6wì vBFw33bẫn cứcV BFw33bđứng thả3ypr6wn nhZtjZkaiên, ZtjZkamỉm cườiBFw33b ncVhìn họ.BFw33b HọcV ZtjZkachỉ biêcVn cuộccV 3ypr6wxử cVtử thàn3ypr6wh mBFw33bột cu3ypr6wộc cVgiết chó3ypr6wc BFw33btrong lZtjZkaò mcVổ, cVvà bâcVy giờBFw33b họ3ypr6w lạBFw33bi phBFw33bải làmBFw33b lạBFw33bi từcV đ3ypr6wầu 3ypr6wcái cVcông việcZtjZka gh3ypr6wê rcVợn n3ypr6wày. ĐámcV l3ypr6wính độtZtjZka ngột3ypr6w hoảngZtjZka BFw33bvía, họBFw33b hBFw33bạ sBFw33búng đứng3ypr6w ZtjZkanghe ncVhững lBFw33bời mBFw33bắng mỏBFw33b vàZtjZka chửZtjZkai rủ3ypr6wa đ3ypr6wiên cuồnZtjZkag củaBFw33b các3ypr6w 3ypr6wviên sĩ3ypr6w quancV. HọcV sữngZtjZka sờZtjZka vàZtjZka hã3ypr6wi hùnBFw33bg giư3ypr6wơng mắtZtjZka nhìcVn ngưZtjZkaời ZtjZkavừa bịcV hcVọ 3ypr6wbắn cVmà ZtjZkachẳng hiểucV BFw33bsao cVông tcVa 3ypr6wvẫn khBFw33bông chết.
Viên Gi3ypr6wám binZtjZkah vcVung ZtjZkanắm đấm3ypr6w cVtrước mặt3ypr6w họ.cV HắBFw33bn lồng3ypr6w lZtjZkaộn qcVuát tháo3ypr6w, bZtjZkaắt họZtjZka 3ypr6wphải đứcVng vcVào vịBFw33b BFw33btrí, giươngZtjZka súBFw33bng lZtjZkaên vcVà hối3ypr6w h3ypr6wả lBFw33bàm 3ypr6wmau BFw33bcho xcVong chuyệBFw33bn. NhcVưng chícVnh hắn3ypr6w cBFw33bũng hoàn3ypr6w toà3ypr6wn 3ypr6wmất tiBFw33bnh BFw33bthần 3ypr6wkhông khácBFw33b ZtjZkagì bọnZtjZka lín3ypr6wh. 3ypr6wHắn không3ypr6w 3ypr6wdám ncVhìn vàoBFw33b cácVi thân3ypr6w hcVình khủncVg khicVếp kBFw33bia cZtjZkaứ đ3ypr6wứng tZtjZkarơ trcVơ mBFw33bà k3ypr6whông 3ypr6wchịu ngã3ypr6w xucVống. HắncV giậtBFw33b ncVảy mìncVh vàZtjZka ruZtjZkan bắnZtjZka lZtjZkaên kcVhi cVnghe giọngBFw33b chZtjZkaế gBFw33biễu củZtjZkaa RuồicV Trâu:
BFw33b- ĐạiBFw33b tZtjZkaá, scVao 3ypr6wsáng cVhôm ncVay ôngZtjZka lạiZtjZka đưaZtjZka BFw33bra mộtBFw33b độiZtjZka lZtjZkaính xZtjZkaoàng thế.ZtjZka ĐểBFw33b tôiZtjZka xeBFw33bm BFw33btôi cóZtjZka thBFw33bể 3ypr6wđiều khiểnZtjZka hBFw33bọ BFw33bkhá hZtjZkaơn khcVông! BFw33bNào, 3ypr6wcác bạn!ZtjZka Kì3ypr6wa, cậu3ypr6w đứn3ypr6wg phíaBFw33b cVbên tráiBFw33b kicVa, nâng3ypr6w 3ypr6wsúng caZtjZkao 3ypr6wlên c3ypr6whứ! C3ypr6whúc 3ypr6wphúc chBFw33bo tấ3ypr6wm ZtjZkalòng củaBFw33b cậu,cV cậcVu bạn3ypr6w ạ!3ypr6w TBFw33brong t3ypr6way BFw33bcậu lZtjZkaà súngcV trậZtjZkan đBFw33bấy chZtjZkaứ khcVông phảBFw33bi 3ypr6wxoong ccVhảo đBFw33bâu nhécV! Nhắm3ypr6w tZtjZkahẳng cảcV chưcVa? NZtjZkaào, ZtjZkabây giờ...BFw33b cZtjZkahuẩn bịBFw33b... nhằm!...
Viên đạicV BFw33btá nBFw33bhảy xổBFw33b lZtjZkaên, cướ3ypr6wp lờBFw33bi a3ypr6wnh, hét:
- Bắn!
Để 3ypr6wcho cVngười bị3ypr6w b3ypr6wắn tựBFw33b BFw33bchỉ h3ypr6wuy ccVuộc xửcV bZtjZkaắn cVcủa m3ypr6wình thcVì aZtjZkai màcV cVchịu được.
Sau loạt3ypr6w đạZtjZkan lộ3ypr6wn xộnBFw33b ZtjZkavà vô3ypr6w BFw33btổ c3ypr6whức, đámZtjZka ZtjZkalính bỏBFw33b 3ypr6whàng ngũcV rcVun rẩyBFw33b cVđứng túmBFw33b 3ypr6wtụm cVlại ZtjZkavới cVnhau, mắZtjZkat ngBFw33bơ ng3ypr6wác, sữngBFw33b sờ3ypr6w nBFw33bhìn vềZtjZka phZtjZkaía 3ypr6wtrước. MộtZtjZka tBFw33bên lín3ypr6wh cVthậm ZtjZkachí cònZtjZka không3ypr6w b3ypr6wấm cò,BFw33b quănBFw33bg s3ypr6wúng, ngồi3ypr6w sụpBFw33b xuốn3ypr6wg đấtBFw33b màBFw33b rênZtjZka rỉ:
- TôZtjZkai chcVịu tZtjZkahôi, ZtjZkatôi chị3ypr6wu thôi!
Khói dần3ypr6w tanZtjZka, bacVy lêBFw33bn hoZtjZkaà BFw33bvào ánhcV BFw33bnắng 3ypr6wle lBFw33bói cBFw33bủa bBFw33ban maiBFw33b. Họ3ypr6w thấyZtjZka RuồicV TrcVâu ZtjZkangã raBFw33b, họBFw33b còncV BFw33bthấy làZtjZka RcVuồi TrBFw33bâu vẫcVn cZtjZkahưa chếZtjZkat. PhúZtjZkat đầuBFw33b t3ypr6wiên cảcV BFw33bquan lẫnZtjZka BFw33blính đứngcV BFw33bim nZtjZkahư đãcV hoá3ypr6w đ3ypr6wá mBFw33bà nhcVìn một3ypr6w vật3ypr6w gìZtjZka dễ3ypr6w sợZtjZka đangcV ZtjZkalăn lộnBFw33b, quằncV qu3ypr6wại 3ypr6wtrên cVmặt đất.
R3ypr6wồi cZtjZkaả ZtjZkangười cVy scVĩ 3ypr6wvà ZtjZkaviên đạiZtjZka BFw33btá cùng3ypr6w kê3ypr6wu BFw33blên chBFw33bạy 3ypr6wào đếnZtjZka chcVỗ RuồicV cVTrâu vìZtjZka họ3ypr6w cVthấy a3ypr6wnh 3ypr6wvẫn l3ypr6wết một3ypr6w chânBFw33b, quỳcV lZtjZkaên m3ypr6wà nhỏm3ypr6w dậyZtjZka, 3ypr6wvẫn 3ypr6wnhìn ZtjZkavào tocVán lBFw33bính vàcV vẫncV cZtjZkaười lên:
- LạZtjZkai bắn3ypr6w trượt3ypr6w rồiZtjZka! Bắn...3ypr6w lạ3ypr6wi đBFw33bi, các3ypr6w bạn!ZtjZka .3ypr6w.. ĐểcV xem..cV. nếuBFw33b cácZtjZka bạnZtjZka k3ypr6whông thể...
Ruồi TrâcVu bỗn3ypr6wg 3ypr6wlảo đảoBFw33b rồiZtjZka ncVgã vậZtjZkat sancVg mộtBFw33b bê3ypr6wn tr3ypr6wên 3ypr6wbãi cỏ.
Viên đạBFw33bi t3ypr6wá khẽZtjZka hỏi:
- ÔnBFw33bg ZtjZkaấy ZtjZkachết chưa?
Người BFw33by sĩBFw33b qu3ypr6wỳ gố3ypr6wi, đặtcV tacVy ZtjZkalên BFw33bchiếc sơ3ypr6w cVmi đẫmBFw33b mZtjZkaáu BFw33bcủa RuZtjZkaồi TrâuBFw33b, trảBFw33b lời:
- CBFw33bhắc vậy.BFw33b.. Tạ3ypr6w ơBFw33bn Chúa!
Viên đại3ypr6w BFw33btá nhắc3ypr6w theo:
- TạZtjZka ơncV ChúZtjZkaa! 3ypr6wThế lcVà xong!
ĐứacV ZtjZkacháu kéBFw33bo taBFw33by 3ypr6wáo hắn:
- ZtjZkaChú ơi..3ypr6w. Hồng3ypr6w ZtjZkay giáoBFw33b cBFw33bhủ đến!cV NgàcVi 3ypr6wđang đứngZtjZka BFw33bở cBFw33bổng vZtjZkaà 3ypr6wcứ đò3ypr6wi vàoBFw33b đây.
- ZtjZkaCái gì?cV KhcVông, khôBFw33bng được.3ypr6w.. tZtjZkaôi BFw33bkhông cBFw33bho vàBFw33bo đượcVc! BcVọn lính3ypr6w 3ypr6wgác đâucV cả3ypr6w rồZtjZkai? Th3ypr6wưa ĐứccV HồBFw33bng y...
Cửa mởcV cVrồi lạBFw33bi đóng3ypr6w. MôZtjZkang-ta-ne-li 3ypr6wđã đứngZtjZka tronZtjZkag sâncV, BFw33bđôi mBFw33bắt đầycV BFw33bkinh hoàn3ypr6wg, ZtjZkatrừng trcVừng 3ypr6wnhìn vềBFw33b phía3ypr6w trước.
- ThưZtjZkaa ĐứcBFw33b HBFw33bồng ycV! TBFw33bôi xBFw33bin ngZtjZkaài... cả3ypr6wnh nàZtjZkay ngàiBFw33b ZtjZkaxem bấ3ypr6wt tiệ3ypr6wn! ViệcBFw33b hànhcV quyế3ypr6wt vừaZtjZka kếtZtjZka thúcBFw33b, ZtjZkathi hcVài cònBFw33b chưa...
Mông-ta-ne-lZtjZkai nói:
BFw33b- TcVôi đếBFw33bn nhìncV nó3ypr6w mBFw33bột chút.
GiọngZtjZka nóBFw33bi v3ypr6wà cảBFw33b bộBFw33b dcVạng của3ypr6w Mông-ta-nBFw33be-li BFw33btrong phútZtjZka ấZtjZkay đãBFw33b khiếcVn c3ypr6who vcViên 3ypr6wGiám BFw33bbinh phảiBFw33b cVsửng sBFw33bốt, ôn3ypr6wg t3ypr6wa nhưZtjZka mộtZtjZka kẻcV ZtjZkamộng du.
MộZtjZkat ngườiBFw33b lính3ypr6w bỗng3ypr6w kZtjZkaêu lên:
- Ối,BFw33b cVlạy Ch3ypr6wúa tôi!
Viên GiáZtjZkam bcVinh q3ypr6wuay ngoắtZtjZka cVlại nhìn.
Quả ZtjZkanhiên thế!
Tấm th3ypr6wân đcVẫm mácVu 3ypr6wtrên bZtjZkaãi cVcỏ lạBFw33bi một3ypr6w lần3ypr6w ZtjZkanữa vậtcV BFw33bvã vàBFw33b rêcVn rỉ.
Người ZtjZkay sĩcV ngồi3ypr6w sụpZtjZka xuống3ypr6w, BFw33bkê đBFw33bầu kZtjZkaẻ hấpZtjZka hốcVi ZtjZkalên đùi3ypr6w mình.
ÔnBFw33bg tBFw33ba tuy3ypr6wệt vọngZtjZka kêBFw33bu lên:
- cVNhanh lêBFw33bn! NBFw33bhanh lBFw33bên, qBFw33buân dã3ypr6w ma3ypr6wn! cVCho ônZtjZkag 3ypr6wta chếtcV ZtjZkahẳn đZtjZkai, vcVì ơnBFw33b ChcVúa! ĐểcV thcVế nàcVy tcVội nghZtjZkaiệp quá!
Máu ch3ypr6wảy túacV ZtjZkara hZtjZkaai bànBFw33b 3ypr6wtay ngườBFw33bi 3ypr6wy BFw33bsĩ. BFw33bRun lẩBFw33by bcVẩy tBFw33bừ đầucV đếncV ZtjZkachân, ZtjZkaông tBFw33ba 3ypr6wcố giữZtjZka yêncV t3ypr6whân hìBFw33bnh cònBFw33b đZtjZkaang gBFw33biãy giụa.BFw33b TroZtjZkang k3ypr6whi ZtjZkaông ZtjZkata đBFw33bang cuZtjZkaống 3ypr6wquýt qucVay nh3ypr6wìn tứcV phía3ypr6w đểcV cầuBFw33b mon3ypr6wg gBFw33biúp đỡ,ZtjZka vị3ypr6w licVnh mụcVc BFw33bcúi xuốBFw33bng quBFw33ba va3ypr6wi ônBFw33bg, kệZtjZka tượcVng ChcVúa chị3ypr6wu nạBFw33bn vàocV BFw33bđôi môicV BFw33bngười hấpBFw33b hối.
- NcVhân daZtjZkanh ChBFw33búa chZtjZkaa, BFw33bChúa con...
Ruồi TrcVâu tZtjZkaựa lcVên đùiZtjZka ngườicV cVy sĩ,cV nBFw33bhỏm dậcVy, mắtcV mở3ypr6w t3ypr6wo nhìnBFw33b chcVòng cBFw33bhọc vBFw33bào tượcVng ChúBFw33ba chị3ypr6wu nạn.3ypr6w R3ypr6wồi gZtjZkaữa bBFw33bầu tịchcV mBFw33bịch câZtjZkam lắngBFw33b vcVà bcVăng giá3ypr6w ấ3ypr6wy, cVanh cVtừ tcVừ gZtjZkaiơ cBFw33bánh ta3ypr6wy phảiZtjZka 3ypr6wbị bắn3ypr6w BFw33bgãy lZtjZkaên, cVvà gạt3ypr6w chicVếc tượngcV cVthánh gi3ypr6wá raZtjZka. ZtjZkaMột vZtjZkaết máuZtjZka đỏ3ypr6w BFw33btươi vấycV ZtjZkatrên mặ3ypr6wt tượng.
- PZtjZkaadre... ChúaBFw33b Trời...cV củaZtjZka cha.3ypr6w.. thBFw33boả mã3ypr6wn rồicV chứ?
Đầu an3ypr6wh ZtjZkalả cVxuống ZtjZkacánh BFw33btay ngườZtjZkai cVy sĩ.
*
* *
- ThưZtjZkaa ĐứBFw33bc HồnBFw33bg y?
Thấy cVHồng BFw33by giZtjZkaáo BFw33bchủ ZtjZkavẫn chZtjZkaưa BFw33btỉnh giấBFw33bc kicVnh hoàcVng, đạiZtjZka BFw33btá PBFw33bherari BFw33blại gZtjZkaọi t3ypr6wo hơn:
- BFw33bThưa ĐứcZtjZka ZtjZkaHồng y!
Mông-ta-ne-li 3ypr6wnhìn lên:
- cVNó chếBFw33bt rồi.
- VâncVg, chếtBFw33b hẳZtjZkan rồcVi, t3ypr6whưa Đ3ypr6wức 3ypr6wHồng yZtjZka. XcVin BFw33bngài rZtjZkaa BFw33bthôi ZtjZkachứ ạ?BFw33b... CảnZtjZkah tượngZtjZka cVnày rùngBFw33b 3ypr6wrợn lắm...
- NóBFw33b chếtcV BFw33brồi 3ypr6w- Mông-ta-cVne-li ZtjZkanhắc ZtjZkalại vàZtjZka ZtjZkamột lầncV nữBFw33ba BFw33bnhìn xuốncVg mBFw33bặt RucVồi TrâuZtjZka BFw33b- TBFw33ba đBFw33bã cVsờ vàZtjZkao ncVgười ncVó màBFw33b BFw33bnay nBFw33bó ch3ypr6wết ZtjZkamất rBFw33bồi (1).
Viên tBFw33brung uýcV xBFw33bì xàBFw33bo mBFw33bột giọncVg khincVh bạc:
- NửaBFw33b tácV đZtjZkaạn vBFw33bào ngườiBFw33b, ôncVg 3ypr6wta còBFw33bn 3ypr6wmong ch3ypr6wờ gìZtjZka nữa?
Người cVy sĩcV cũBFw33bng 3ypr6wthì cVthào 3ypr6wđáp lại:
- BFw33bChắc ôBFw33bng ấy3ypr6w ZtjZkakinh ZtjZkahãi vBFw33bì trô3ypr6wng thấyBFw33b máu.
Viên GiBFw33bám bcVinh 3ypr6wkiên q3ypr6wuyết k3ypr6wéo ta3ypr6wy Mông-ta-ne-li:
cV- 3ypr6wXin ĐứBFw33bc HồngBFw33b cVy đừngBFw33b nhZtjZkaìn hắnZtjZka nữa.BFw33b Ngà3ypr6wi ZtjZkacho pZtjZkahép c3ypr6wha tuycVên uý3ypr6w đcVưa 3ypr6wngài BFw33bvề cVchứ ạ?
- Phải.BFw33b.. tôZtjZkai về.
Mông-taBFw33b-ne-li BFw33btừ ZtjZkatừ quaZtjZkay ZtjZkagót cVra khỏcVi bãi3ypr6w ZtjZkacỏ 3ypr6wđẫm máZtjZkau màBFw33b bướccV rBFw33ba ngo3ypr6wài, vị3ypr6w lincVh mụccV vàcV ZtjZkaviên độiBFw33b 3ypr6wtheo scVau. ĐếnBFw33b cVcổng, ôngBFw33b BFw33bta dừZtjZkang bướZtjZkac vàcV vẫ3ypr6wn n3ypr6wgoái lZtjZkaại n3ypr6whìn với3ypr6w cặcVp mắtBFw33b k3ypr6winh ngZtjZkaạc BFw33bvà đcVờ đ3ypr6wẫn nhBFw33bư mắZtjZkat một3ypr6w 3ypr6wcon ma.
- NZtjZkaó chếcVt rồi.
*
* *
Mấy tiếZtjZkang đồcVng hồcV BFw33bsau, Mác-3ypr6wcô-nê đếnBFw33b că3ypr6wn ZtjZkanhà nhZtjZkaỏ trBFw33bên sưZtjZkaờn cVđồi BFw33bđể báo3ypr6w ZtjZkacho MáBFw33bc-ti-ni biBFw33bết lZtjZkaà aBFw33bnh khỏcVi phảiZtjZka h3ypr6wy scVinh thâcVn mìnhZtjZka mộtZtjZka cVcách 3ypr6wvô ícZtjZkah nữa.
Kế hZtjZkaoạch giảBFw33bi cứuZtjZka ch3ypr6wo Ruồi3ypr6w BFw33bTrâu lầBFw33bn ZtjZkathứ hBFw33bai 3ypr6wđã chuẩnBFw33b bịcV xoBFw33bng, cVbởi vìcV lầnZtjZka này3ypr6w bốBFw33b tBFw33brí đơnZtjZka giảnZtjZka hơn3ypr6w lầncV trư3ypr6wớc nhiều3ypr6w. Họ3ypr6w ZtjZkaquyết địBFw33bnh đến3ypr6w sáBFw33bng h3ypr6wôm sau3ypr6w, kBFw33bhi đámcV BFw33brước cV"Mình ThánhcV" diBFw33bễu qucVa chânBFw33b đBFw33bồi trên3ypr6w có3ypr6w cVpháo đài,BFw33b Mác-tZtjZkai-ni sẽ3ypr6w t3ypr6wừ tro3ypr6wng đcVám 3ypr6wđông tiêcVn lZtjZkaên trướ3ypr6wc, rút3ypr6w súngZtjZka ngắncV giấcVu BFw33btrong ngựcVc ZtjZkaáo cVra, bắBFw33bn vZtjZkaào mặtBFw33b ZtjZkaviên cVGiám binhBFw33b. Nhân3ypr6w lúcBFw33b lộnBFw33b xộn,BFw33b h3ypr6wai mươBFw33bi ZtjZkangười đầyZtjZka đcVủ cVkhí giớBFw33bi BFw33bsẽ ZtjZkathình lì3ypr6wnh xông3ypr6w tớiBFw33b cổng,cV đáBFw33bnh phZtjZkaá tZtjZkaới tậncV thápcV canhBFw33b, 3ypr6wdùng vZtjZkaũ ZtjZkalực bắtZtjZka giữcV ZtjZkatên ZtjZkagiữ chìZtjZkaa kho3ypr6wá ngục,ZtjZka 3ypr6wbuộc 3ypr6wnó phcVải 3ypr6wmở cửaZtjZka xàBFw33b l3ypr6wim, cõng3ypr6w RuồBFw33bi TrZtjZkaâu cVra vBFw33bà bắnZtjZka chếtBFw33b hoặBFw33bc chếBFw33b ngựcV bất3ypr6w cứcV kẻBFw33b nàoBFw33b đ3ypr6wịnh ZtjZkacản đường.BFw33b R3ypr6wa đếnZtjZka ZtjZkacổng họcV BFw33bsẽ vừBFw33ba ZtjZkađánh vcVừa rút,ZtjZka đồBFw33bng ZtjZkathời ycVểm hộ3ypr6w cVcho mộtcV to3ypr6wán d3ypr6wân buô3ypr6wn lậBFw33bu BFw33bthứ BFw33bhai cZtjZkaó vBFw33bũ BFw33btrang và3ypr6w ccVưỡi ngBFw33bựa đếnZtjZka ZtjZkađể đemBFw33b 3ypr6wRuồi 3ypr6wTrâu tớiBFw33b chỗZtjZka ẩcVn nấp3ypr6w 3ypr6wan tZtjZkaoàn 3ypr6wtrên núcVi cao.
Trong nhóZtjZkam cố3ypr6wt c3ypr6wán ch3ypr6wỉ BFw33bcó GiêZtjZka- m3ypr6wa làBFw33b khônZtjZkag biBFw33bết tcVí gìcV vềcV kBFw33bế hoạchZtjZka nà3ypr6wy. MácZtjZka-ti-ni đãBFw33b c3ypr6wó nguyệnBFw33b vọngBFw33b đặccV cVbiệt ycVêu cVcầu khBFw33bông để3ypr6w cBFw33bho ccVhị biZtjZkaết. cVAnh bảo:
- Chẳng3ypr6w mấy3ypr6w chốccV BFw33bchị ấycV vỡBFw33b tiZtjZkam BFw33bra mất.
VừcVa tBFw33bhấy MáccV-cô-nê đếBFw33bn cổngBFw33b, Mác-ti-nBFw33bi đã3ypr6w BFw33bmở cửaZtjZka BFw33bkính, bướcZtjZka 3ypr6wra hiêncV đón:
- BFw33bCó tcVin gBFw33bì khônBFw33bg, Mác-cô-cVnê? Ôi!...
Mác-cô-nê khôZtjZkang trảZtjZka lờiZtjZka, chỉ3ypr6w cVhất ZtjZkachiếc mũ3ypr6w rcVơm rộBFw33bng và3ypr6wnh cVra sBFw33bau gáy.
Họ 3ypr6wcùng nhaBFw33bu ngồ3ypr6wi dưới3ypr6w má3ypr6wi hiên.
Không aBFw33bi ncVói mộZtjZkat lZtjZkaời. BFw33bNhưng chỉBFw33b thoángcV nh3ypr6wìn vZtjZkaẻ m3ypr6wặt ẩZtjZkan ZtjZkadưới vàcVnh m3ypr6wũ cVkhi Mác-cô-nêcV bướZtjZkac vàoZtjZka, MácVc-ti-ni 3ypr6wcũng đBFw33bã hiểu3ypr6w r3ypr6wõ tìcVnh hình.
Một hZtjZkaồi iZtjZkam BFw33blặng dài.BFw33b CuốiZtjZka cùBFw33bng, ancVh hỏi:
- cVXảy ZtjZkara cVlúc nàoZtjZka thế?
Chính tBFw33bai cVanh tự3ypr6w ngheBFw33b, Mác-ticV-ni BFw33bcũng đcVã thấycV giọBFw33bng nóiZtjZka ccVủa cVmình 3ypr6wuể oảiZtjZka vcVà chBFw33bán ngBFw33bán nhZtjZkaư cảBFw33b thếBFw33b giBFw33bới này.
- SácVng naycV, lúcVc cVrạng đông.ZtjZka ViêcVn đội3ypr6w cVcho 3ypr6wtôi biếtBFw33b. An3ypr6wh tcVa có3ypr6w mặ3ypr6wt BFw33bở đBFw33bó, trôZtjZkang rZtjZkaõ cả.
Mác-ti-ni nhìncV xuống,BFw33b rứt3ypr6w cVđứt đoZtjZkaạn ccVhỉ vướng3ypr6w cVở ZtjZkatay áo.
Mọi s3ypr6wự đBFw33bều làcV hư3ypr6w khôngBFw33b cV(1). ChuycVện nà3ypr6wy cBFw33bũng BFw33blà hưBFw33b khôcVng nốt.cV ĐáncVg lẽcV ngàZtjZkay cVmai anZtjZkah sẽ3ypr6w phảiBFw33b ccVhết. VcVậy màcV ZtjZkabây gi3ypr6wờ thếZtjZka giớiBFw33b BFw33bmơ ướBFw33bc của3ypr6w lò3ypr6wng acVnh 3ypr6wđã cVtan đi,BFw33b hcVệt nhBFw33bư cá3ypr6wi thcVế giớcVi thBFw33bần 3ypr6wtiên ZtjZkacủa BFw33bnhững giấccV 3ypr6wmộng BFw33bvàng 3ypr6wlúc hoàngZtjZka BFw33bhôn taBFw33bn đ3ypr6wi 3ypr6wkhi mànBFw33b đ3ypr6wêm buôBFw33bng cVxuống. vàZtjZka ancVh đãcV bịcV cVđuổi bậZtjZkat 3ypr6wtrở l3ypr6wại vớiZtjZka cáiBFw33b thếZtjZka giới3ypr6w buồnZtjZka tẻ,3ypr6w lầnZtjZka BFw33bhồi nZtjZkagày nàZtjZkay qu3ypr6wa cVtháng k3ypr6whác, 3ypr6wcái thếBFw33b giớiBFw33b của3ypr6w Gơ-r3ypr6wát-xi-ni v3ypr6wà GaliZtjZka, củcVa mậ3ypr6wt mãcV ZtjZkavà nhữngBFw33b cVbài ZtjZkavăn châm3ypr6w biếmZtjZka, của3ypr6w nhữBFw33bng c3ypr6wuộc BFw33bcãi v3ypr6wã giữa3ypr6w cáZtjZkac đồZtjZkang cZtjZkahí tronBFw33bg đảcVng, c3ypr6wủa những3ypr6w mưBFw33bu sâu3ypr6w chướcVc hiểmZtjZka cZtjZkaủa bọ3ypr6wn mậZtjZkat thám3ypr6w Á3ypr6wo, vcVà nóZtjZkai chunBFw33bg lZtjZkaà củacV cá3ypr6wi c3ypr6wối xaZtjZkay (2BFw33b) côngBFw33b tá3ypr6wc hànZtjZkag ngà3ypr6wy BFw33bkhiến cBFw33bon ZtjZkatim ccVhán ng3ypr6wắt. GicVờ đâZtjZkay, RuồiZtjZka TrcVâu chế3ypr6wt 3ypr6wđi ZtjZkalàm chBFw33bo dướBFw33bi đáyZtjZka tâmcV hồnBFw33b aBFw33bnh chỉcV còZtjZkan cVlà BFw33bmột kBFw33bhoảng trốngBFw33b rỗng3ypr6w cVlớn, mộtZtjZka khoảngBFw33b trống3ypr6w khBFw33bông c3ypr6wó gZtjZkaì vàZtjZka khôngBFw33b 3ypr6wai lấp3ypr6w nổi.
Nghe cóBFw33b tiếncVg 3ypr6wai đ3ypr6wang hcVỏi mìnZtjZkah, Mác-ti3ypr6w-ni ngẩncVg đầuZtjZka nBFw33bgạc nhZtjZkaiên, khô3ypr6wng biếtBFw33b bâycV giờZtjZka còcVn có3ypr6w chuyệZtjZkan gìZtjZka đáZtjZkang mấtcV BFw33bcông bcVàn luậ3ypr6wn nữacV đây.
- 3ypr6wAnh vừcVa 3ypr6wnói gìZtjZka vậy?
- Tôi3ypr6w đangBFw33b bBFw33bảo làcV tấBFw33bt nhiêcVn ZtjZkaanh sẽcV n3ypr6wói chZtjZkao chịBFw33b ấy3ypr6w biếcVt chứ?
Sự sốngZtjZka cùncVg vớBFw33bi nỗcVi ZtjZkaghê sợcV về3ypr6w sựZtjZka sốnZtjZkag, đãcV trởBFw33b 3ypr6wlại tcVrên gươncVg mặtZtjZka MácBFw33b-ti-ni. ZtjZkaAnh kêcVu lên:
- LàcVm 3ypr6wsao đcVi nóiZtjZka 3ypr6wcho ccVhị ấcVy biế3ypr6wt đưcVợc. NcVhư thếZtjZka ZtjZkakhác nào3ypr6w 3ypr6wanh bcVảo cVđi đến3ypr6w đ3ypr6wâm chZtjZkaết ch3ypr6wị ấcVy. ÔBFw33bi, tôicV ZtjZkabiết nó3ypr6wi BFw33bthế nàZtjZkao với3ypr6w chcVị ấycV bâycV giờ3ypr6w? TcVôi nóiBFw33b sa3ypr6wo ZtjZkabây giờ?
Mác-ti-ni đưaZtjZka lcVại ZtjZkatay l3ypr6wên bưcVng kZtjZkaín mZtjZkaắt. cVNhưng, tucVy khôn3ypr6wg nhZtjZkaìn, ZtjZkaanh vẫnZtjZka cảcVm tcVhấy Mác-ZtjZkacô-nê bỗngBFw33b 3ypr6wnhiên giậ3ypr6wt mìnZtjZkah. ZtjZkaAnh ng3ypr6wẩng BFw33bđầu ncVhìn lZtjZkaên. GBFw33biê- BFw33bma đãcV đứng3ypr6w ngacVy trZtjZkaước cửa.
Chị nói:
- Trê-d3ypr6wa-rê, aZtjZkanh đãcV ZtjZkanghe t3ypr6win chưBFw33ba? cVThế làBFw33b hếtcV, BFw33bchúng đãcV bắncV chếtZtjZka ancVh ấcVy rồi.
-----------
(1) NgBFw33buyên cVvăn lZtjZkaà cV"theo SwBFw33biss guarBFw33bds", tứ3ypr6wc ZtjZkaĐội c3ypr6wận vệZtjZka BFw33bThuỵ Sĩ,cV vìcV đội3ypr6w cậncV vZtjZkaệ tro3ypr6wng ZtjZkacác đặcZtjZka cVkhu thuộBFw33bc GiZtjZkaáo hoàngBFw33b cZtjZkaó lệZtjZka đặcVc biệt3ypr6w thuêBFw33b tBFw33buyển cVngười Thuỵ3ypr6w Sĩ3ypr6w làZtjZkam cậZtjZkan vệ.
(2) BFw33bLinh mBFw33bục chuyênZtjZka v3ypr6wiệc giảZtjZkang đạcVo, ZtjZkalàm cVphép đạo3ypr6w trocVng 3ypr6wcác ZtjZkatrại giBFw33bam 3ypr6w(nhà tù),ZtjZka bệnhcV viện,ZtjZka trườcVng họBFw33bc, cVquân đội.3ypr6w ThườngcV gọcVi là3ypr6w BFw33bcha ZtjZkatuyên uý.
(ZtjZka3) BFw33bTo confesBFw33bs, confessioBFw33bn (tiếngcV AnhBFw33b): cũngZtjZka l3ypr6wà thúBFw33b tcVội, cVtự thú.
(1) HiBFw33bs ReverencVce cV(tiếng ZtjZkaAnh): 3ypr6wcách xưncVg BFw33bhô kícVnh trọZtjZkang đối3ypr6w vớZtjZkai lin3ypr6wh mục.
(2) cVYour cVMaker (ticVếng A3ypr6wnh): cũ3ypr6wng BFw33blà Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.