You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà áSEjYnLeWn biSEjYnLeWnh mSEjYnLeWở vàuS6Jo sánSEjYnLeWg thứSEjYnLeW ba.
uS6JPhiên toSEjYnLeWà nàySEjYnLeW ruS6Jất ngrDpYeEExắn rDpYeEExvà đSEjYnLeWơn gSEjYnLeWiản. ĐuS6Jó chỉuS6J lSEjYnLeWà mộuS6Jt hìnuS6Jh thứcSEjYnLeW trSEjYnLeWống rỗngrDpYeEEx dSEjYnLeWiễn rrDpYeEExa khônguS6J quSEjYnLeWá uS6Jhai mưSEjYnLeWơi phSEjYnLeWút. uS6JThật vậyuS6J, crDpYeEExó uS6Jcần gìuS6J phảiSEjYnLeW mrDpYeEExất rDpYeEExnhiều thSEjYnLeWời giờrDpYeEEx? KhSEjYnLeWông đrDpYeEExược quyềnrDpYeEEx SEjYnLeWbào chữSEjYnLeWa gìuS6J cSEjYnLeWả. ĐứnuS6Jg rSEjYnLeWa làmSEjYnLeW chứuS6Jng, SEjYnLeWchỉ córDpYeEEx tênSEjYnLeW mậSEjYnLeWt tháuS6Jm uS6Jvà uS6Jtên rDpYeEExsĩ quS6Juan bịrDpYeEEx thươuS6Jng, cùnuS6Jg vớirDpYeEEx mấSEjYnLeWy têuS6Jn uS6Jlính. BảrDpYeEExn phánrDpYeEEx quyếrDpYeEExt đãrDpYeEEx đưuS6Jợc SEjYnLeWthảo sẵnrDpYeEEx từrDpYeEEx rDpYeEExtrước, MônSEjYnLeWg-ta-ne-li đuS6Jã cuS6Jó rDpYeEExthông buS6Jáo đồngSEjYnLeW SEjYnLeWý mộtrDpYeEEx cácSEjYnLeWh khôSEjYnLeWng chínuS6Jh tuS6Jhức nhuS6Jững uS6Jgì họrDpYeEEx rDpYeEExyêu cầu.SEjYnLeW rDpYeEExCác qrDpYeEExuan tuS6Joà rDpYeEExlà viSEjYnLeWên đạiSEjYnLeW táSEjYnLeW PheraSEjYnLeWri, SEjYnLeWmột thrDpYeEExiếu SEjYnLeWtá SEjYnLeWkỵ birDpYeEExnh địauS6J phưSEjYnLeWơng SEjYnLeWvà hauS6Ji sĩrDpYeEEx quuS6Jan trrDpYeEExong độirDpYeEEx cậnSEjYnLeW vệSEjYnLeW củauS6J GiáorDpYeEEx hrDpYeEExoàng (1)SEjYnLeW, hSEjYnLeWọ chẳnrDpYeEExg rDpYeEExcó viSEjYnLeWệc grDpYeEExì nhSEjYnLeWiều đrDpYeEExể luS6Jàm cảuS6J. HọrDpYeEEx đọuS6Jc rDpYeEExto bảnrDpYeEEx cuS6Jáo trạrDpYeEExng, rồuS6Ji nhữngrDpYeEEx ngườirDpYeEEx SEjYnLeWlàm chứnuS6Jg đứngrDpYeEEx uS6Jlên nSEjYnLeWêu chứuS6Jng cứ.SEjYnLeW SarDpYeEExu rDpYeEExđó huS6Jọ kuS6Jý tênuS6J rDpYeEExvào bảnuS6J phuS6Ján quyếtSEjYnLeW SEjYnLeWrồi luS6Jấy giọngSEjYnLeW nghirDpYeEExêm rDpYeEExtrang đọcuS6J cSEjYnLeWho bịuS6J cáorDpYeEEx nghSEjYnLeWe. RuồiSEjYnLeW TruS6Jâu lặngrDpYeEEx lẽSEjYnLeW SEjYnLeWnghe bảnrDpYeEEx rDpYeEExán. Và,uS6J thSEjYnLeWeo uS6Jhình thứcuS6J thôrDpYeEExng thSEjYnLeWường, rDpYeEExkhi ngườuS6Ji trDpYeEExa hỏrDpYeEExi SEjYnLeWcó puS6Jhát biểuSEjYnLeW guS6Jì khônuS6Jg, anSEjYnLeWh chỉSEjYnLeW SEjYnLeWvội vuS6Jã xrDpYeEExua uS6Jtay gạrDpYeEExt đi.rDpYeEEx SEjYnLeWGiấu tSEjYnLeWrong ngSEjYnLeWực anuS6Jh lSEjYnLeWà cuS6Jhiếc muS6Jùi xrDpYeEExoa mrDpYeEExà Mông-ta-ne-SEjYnLeWli đãrDpYeEEx đárDpYeEExnh rSEjYnLeWơi. SuốtuS6J đêmuS6J quuS6Ja rDpYeEExanh đuS6Jã hôrDpYeEExn vuS6Jà khócuS6J chiếcrDpYeEEx khărDpYeEExn đrDpYeEExó nrDpYeEExhư hôrDpYeEExn vrDpYeEExà khuS6Jóc mộtSEjYnLeW siSEjYnLeWnh SEjYnLeWlinh. GiSEjYnLeWờ đâuS6Jy rDpYeEExgương mSEjYnLeWặt rDpYeEExanh xuS6Janh xrDpYeEExao uS6Jvà uS6Jthờ tuS6Jhẫn, vàuS6J SEjYnLeWmắt anuS6Jh vẫnSEjYnLeW crDpYeEExòn ngấnrDpYeEEx lrDpYeEExệ. SEjYnLeWHai tiếrDpYeEExng uS6J"Xử bắSEjYnLeWn" chẳnuS6Jg tuS6Jác độngSEjYnLeW grDpYeEExì đếSEjYnLeWn anhSEjYnLeW. KhSEjYnLeWi uS6Jnghe haSEjYnLeWi tiếngSEjYnLeW ấy,rDpYeEEx anuS6Jh chỉSEjYnLeW mởuS6J SEjYnLeWto uS6Jđồng tSEjYnLeWử trorDpYeEExng rDpYeEExđôi SEjYnLeWmắt, vàrDpYeEEx chỉuS6J cuS6Jó thSEjYnLeWế thôi!
Khi rDpYeEExmọi thuS6Jủ tụcrDpYeEEx đuS6Jã xonSEjYnLeWg, vuS6Jiên GuS6Jiám brDpYeEExinh rSEjYnLeWa lệnh:
- ĐưarDpYeEEx uS6Jông tSEjYnLeWa vềrDpYeEEx phòngrDpYeEEx giam.
Viên độiuS6J cốSEjYnLeW SEjYnLeWcầm nướuS6Jc mắt,uS6J sờSEjYnLeW vàuS6Jo thSEjYnLeWân hìuS6Jnh rDpYeEExim phănSEjYnLeWg phắcSEjYnLeW SEjYnLeWấy. RuồiuS6J TrâurDpYeEEx hơiSEjYnLeW guS6Jiật SEjYnLeWmình nSEjYnLeWgoảnh lại.
- ÀuS6J, phảrDpYeEExi! TôuS6Ji qurDpYeEExên mất.
Nét mặSEjYnLeWt viSEjYnLeWên GiámSEjYnLeW binuS6Jh phảuS6Jng SEjYnLeWphất mrDpYeEExột SEjYnLeWvẻ gSEjYnLeWì nhưuS6J lSEjYnLeWà thưrDpYeEExơng hạirDpYeEEx. rDpYeEExHắn uS6Jta uS6Jbản uS6Jchất rDpYeEExcũng krDpYeEExhông phảiuS6J làuS6J SEjYnLeWmột rDpYeEExngười độcuS6J ácuS6J vrDpYeEExà uS6Jvai tSEjYnLeWrò SEjYnLeWhắn phảiSEjYnLeW đuS6Jóng mSEjYnLeWấy tuầrDpYeEExn nuS6Jay lrDpYeEExàm cSEjYnLeWho chínhSEjYnLeW hắnrDpYeEEx tronSEjYnLeWg thâSEjYnLeWm rDpYeEExtâm cũngrDpYeEEx SEjYnLeWthấy ngượngrDpYeEEx ngùng.SEjYnLeW GiờrDpYeEEx đârDpYeEExy krDpYeEExhi đuS6Jã đượcuS6J SEjYnLeWviệc crDpYeEExủa uS6Jmình, uS6Jhắn sẵuS6Jn lòuS6Jng SEjYnLeWnhân nhượngrDpYeEEx tronuS6Jg mọiuS6J chuSEjYnLeWyện nhỏuS6J nSEjYnLeWào uS6Jthuộc quuS6Jyền hắn.
Đưa muS6Jắt nhìSEjYnLeWn cánuS6Jh rDpYeEExtay thâuS6Jm tímuS6J suS6Jưng prDpYeEExhồng củauS6J rDpYeEExRuồi TrDpYeEExrâu, SEjYnLeWhắn bảo:
- CuS6Jác uS6Jông khSEjYnLeWông cầrDpYeEExn cùmrDpYeEEx nữarDpYeEEx cũSEjYnLeWng được.SEjYnLeW CSEjYnLeWó tuS6Jhể chuS6Jo ôuS6Jng SEjYnLeWta trởrDpYeEEx lrDpYeEExại phSEjYnLeWòng SEjYnLeWgiam cũ.
Rồi quauS6Jy vuS6Jề rDpYeEExphía đứauS6J cháu,uS6J SEjYnLeWhắn nrDpYeEExói thêm:
- BSEjYnLeWuồng giarDpYeEExm SEjYnLeWtử tSEjYnLeWù ẩmuS6J ướtuS6J rDpYeEExvà rDpYeEExâm uS6Ju SEjYnLeWquá. uS6JĐây uS6Jthực rrDpYeEExa crDpYeEExũng chrDpYeEExỉ SEjYnLeWlà vấnuS6J đềuS6J thrDpYeEExủ trDpYeEExục rDpYeEExmà thôi.
Hắn bốSEjYnLeWi rốSEjYnLeWi SEjYnLeWho rDpYeEExlên mấrDpYeEExy tSEjYnLeWiếng SEjYnLeWvà đổiSEjYnLeW châuS6Jn đứSEjYnLeWng. RồirDpYeEEx hSEjYnLeWắn bỗSEjYnLeWng gọiSEjYnLeW giậtrDpYeEEx tênrDpYeEEx độiSEjYnLeW vừauS6J giảiuS6J SEjYnLeWRuồi TrâurDpYeEEx rDpYeEExra tớuS6Ji cửa.
- ÔngrDpYeEEx đội,uS6J cuS6Jhờ uS6Jmột chúuS6Jt. TSEjYnLeWôi rDpYeEExmuốn nóSEjYnLeWi vớiSEjYnLeW ôSEjYnLeWng rDpYeEExta mSEjYnLeWấy câu!
Ruồi TruS6Jâu SEjYnLeWđứng uS6Jim khôuS6Jng nhuS6Júc nhícuS6Jh. HìnrDpYeEExh nhrDpYeEExư tiếnuS6Jg nrDpYeEExói crDpYeEExủa PherSEjYnLeWari khônrDpYeEExg lọtuS6J vrDpYeEExào uS6Jtai anh.
- ÔSEjYnLeWng uS6Jcó uS6Jmuốn nhắnuS6J gSEjYnLeWì rDpYeEExvới bạnuS6J bèrDpYeEEx vàrDpYeEEx SEjYnLeWthân thíuS6Jch khôngSEjYnLeW?... TôiuS6J chắrDpYeEExc ônguS6J crDpYeEExó nSEjYnLeWgười SEjYnLeWthân chứ?
Không muS6Jột tiSEjYnLeWếng trảrDpYeEEx lời.
- uS6JVậy ôngSEjYnLeW cứSEjYnLeW nrDpYeEExghĩ đirDpYeEEx SEjYnLeWrồi nuS6Jói vớuS6Ji SEjYnLeWtôi horDpYeEExặc vớiuS6J linrDpYeEExh mụrDpYeEExc tuySEjYnLeWên SEjYnLeWuý (SEjYnLeW2). TôrDpYeEExi sẽrDpYeEEx đônrDpYeEEx đuS6Jốc trDpYeEExhực hSEjYnLeWiện luS6Jời nhrDpYeEExắn cuS6Jủa ônrDpYeEExg. NhưnrDpYeEExg tốrDpYeEExt hơrDpYeEExn làuS6J ônrDpYeEExg rDpYeEExnhắn luS6Jại rDpYeEExcha tuyênSEjYnLeW uý.rDpYeEEx ChrDpYeEExa đếnrDpYeEEx ngarDpYeEExy brDpYeEExây uS6Jgiờ vuS6Jà rDpYeEExsẽ SEjYnLeWở uS6Jvới ôuS6Jng suốtSEjYnLeW đêmrDpYeEEx nrDpYeEExay. NSEjYnLeWếu ônrDpYeEExg cSEjYnLeWòn crDpYeEExó nguyệSEjYnLeWn vrDpYeEExọng grDpYeEExì khácrDpYeEEx uS6Jnữa thì...
Ruồi TrSEjYnLeWâu nhìnuS6J lên:
- ÔrDpYeEExng uS6Jhãy nSEjYnLeWói vrDpYeEExới liuS6Jnh mụcrDpYeEEx rằngrDpYeEEx trDpYeEExôi crDpYeEExhỉ muốrDpYeEExn uS6Jở SEjYnLeWmột mìnhuS6J. uS6JTôi khônSEjYnLeWg crDpYeEExó bạSEjYnLeWn uS6Jbè SEjYnLeWmà uS6Jcũng cuS6Jhẳng nhắnrDpYeEEx rDpYeEExgì cả.
- rDpYeEExNhưng ônSEjYnLeWg cũnguS6J SEjYnLeWmuốn xưrDpYeEExng trDpYeEExội (uS6J3) chứ.
- TuS6Jôi SEjYnLeWlà nrDpYeEExgười SEjYnLeWvô thần.uS6J TôuS6Ji rDpYeEExchẳng murDpYeEExốn guS6Jì khárDpYeEExc hơnuS6J ngoàiSEjYnLeW việcrDpYeEEx đượcSEjYnLeW rDpYeEExyên tĩnh.
Ruồi TrâuuS6J uS6Jnói rDpYeEExvới giuS6Jọng rDpYeEExđơn điệu,rDpYeEEx brDpYeEExình thảuS6Jn, krDpYeEExhông rDpYeEExcó vẻuS6J guS6Jì rDpYeEExlà kSEjYnLeWhiêu kuS6Jhích hoặcrDpYeEEx bựcrDpYeEEx uS6Jdọc, rSEjYnLeWồi từSEjYnLeW từSEjYnLeW quuS6Jay gótrDpYeEEx bướrDpYeEExc SEjYnLeWra rDpYeEExcửa. NhưSEjYnLeWng uS6Jra đếnSEjYnLeW cuS6Jửa rDpYeEExthì anuS6Jh luS6Jại dừnSEjYnLeWg bước:
- uS6JÔng đạiuS6J táSEjYnLeW, rDpYeEExtôi còSEjYnLeWn quêuS6Jn mộtrDpYeEEx viuS6Jệc. uS6JTôi cSEjYnLeWhỉ yêSEjYnLeWu cầuSEjYnLeW ôuS6Jng uS6Jchiếu cốrDpYeEEx SEjYnLeWmột uS6Jđiều lSEjYnLeWà: sáSEjYnLeWng mrDpYeEExai xirDpYeEExn ôngSEjYnLeW đừngrDpYeEEx đểuS6J uS6Jcho uS6Jhọ tuS6Jrói hSEjYnLeWoặc bịtSEjYnLeW mắSEjYnLeWt tôiSEjYnLeW. TôiuS6J srDpYeEExẽ đuS6Jứng yên.
*
* *
Tới uS6Jsáng ngàySEjYnLeW tSEjYnLeWhứ tSEjYnLeWư, SEjYnLeWkhi mặSEjYnLeWt trSEjYnLeWời vSEjYnLeWừa ló,uS6J RuồiSEjYnLeW TSEjYnLeWrâu đuS6Jã bịSEjYnLeW dẫnSEjYnLeW uS6Jra sânrDpYeEEx. AnuS6Jh khậprDpYeEEx krDpYeEExhiễng rSEjYnLeWõ nétrDpYeEEx SEjYnLeWhơn mọirDpYeEEx khiuS6J. SEjYnLeWDựa hSEjYnLeWẳn uS6Jvào uS6Jtay rDpYeEExviên độSEjYnLeWi, RuồirDpYeEEx TrâSEjYnLeWu lêuS6J bước,uS6J SEjYnLeWrõ ràuS6Jng vớSEjYnLeWi vrDpYeEExẻ khórDpYeEEx khănuS6J vàrDpYeEEx đuS6Jau đớn.
NhưuS6Jng mọirDpYeEEx vẻrDpYeEEx phụuS6Jc SEjYnLeWtùng muS6Jỏi rDpYeEExmệt đãrDpYeEEx birDpYeEExến uS6Jmất trênSEjYnLeW uS6Jmặt anhuS6J. NhữngSEjYnLeW rDpYeEExnỗi rDpYeEExkinh hoànguS6J uS6Jma uS6Jquái đrDpYeEExã uS6Jđánh rDpYeEExgục anuS6Jh trDpYeEExrong SEjYnLeWcảnh tuS6Jịch rDpYeEExliêu, cùnguS6J nSEjYnLeWhững ảrDpYeEExo ảnhSEjYnLeW vuS6Jà nhữSEjYnLeWng giấSEjYnLeWc rDpYeEExmơ trorDpYeEExng thếuS6J giuS6Jới âuS6Jm uS6Ju nSEjYnLeWay đềuSEjYnLeW đãSEjYnLeW tuS6Jan SEjYnLeWtheo uS6Jđêm tSEjYnLeWối. NgauS6Jy saSEjYnLeWu lrDpYeEExúc vầrDpYeEExng đôSEjYnLeWng toảuS6J SEjYnLeWsáng, krDpYeEExhi RrDpYeEExuồi TrâuS6Ju phảrDpYeEExi đốuS6Ji SEjYnLeWdiện vớrDpYeEExi kẻuS6J thùrDpYeEEx, tSEjYnLeWhì tiuS6Jnh thầnrDpYeEEx chiếnrDpYeEEx đấuuS6J củaSEjYnLeW aSEjYnLeWnh đãSEjYnLeW trỗSEjYnLeWi dậyrDpYeEEx, anrDpYeEExh khônguS6J cóSEjYnLeW gìrDpYeEEx SEjYnLeWsợ hãuS6Ji cả.
Trước bứuS6Jc tưSEjYnLeWờng leuS6Jo đuS6Jầy dSEjYnLeWây thưSEjYnLeWờng xuS6Juân, sáuuS6J uS6Jtay rDpYeEExsúng đượcuS6J lệnSEjYnLeWh chọnuS6J SEjYnLeWđi hàrDpYeEExnh quyếuS6Jt đãuS6J duS6Jàn thànSEjYnLeWh hànrDpYeEExg nrDpYeEExgang. ĐâySEjYnLeW chínhSEjYnLeW lrDpYeEExà bSEjYnLeWức uS6Jtường SEjYnLeWnứt nrDpYeEExẻ vrDpYeEExà đổuS6J nrDpYeEExát màSEjYnLeW anuS6Jh đSEjYnLeWã truS6Jèo xuốnguS6J tronSEjYnLeWg cuS6Jái uS6Jđêm bấtSEjYnLeW hrDpYeEExạnh SEjYnLeWấy đểSEjYnLeW hòuS6Jng trốnuS6J thoátrDpYeEEx. MấySEjYnLeW ngườiuS6J líuS6Jnh đứnrDpYeEExg nghiêm,SEjYnLeW tauS6Jy cầmrDpYeEEx súnguS6J màuS6J vrDpYeEExẫn rưngSEjYnLeW rưnSEjYnLeWg rDpYeEExnước mắtuS6J. HọrDpYeEEx uS6Jcảm thấyuS6J điềurDpYeEEx kinrDpYeEExh kuS6Jhủng ngrDpYeEExoài sứcrDpYeEEx tSEjYnLeWưởng tưrDpYeEExợng kSEjYnLeWhi nSEjYnLeWghĩ ruS6Jằng chínhrDpYeEEx taSEjYnLeWy uS6Jmình phảirDpYeEEx giếtSEjYnLeW SEjYnLeWRuồi TrâuuS6J. CuS6Jon ngườrDpYeEExi rDpYeEExcó nhrDpYeEExững câuSEjYnLeW ứSEjYnLeWng đSEjYnLeWối sắcSEjYnLeW sảouS6J, cSEjYnLeWó tuS6Jiếng cườuS6Ji vurDpYeEExi bấrDpYeEExt tuyệtrDpYeEEx, cóSEjYnLeW SEjYnLeWtinh thrDpYeEExần dũnuS6Jg cảuS6Jm chuS6Jói uS6Jlọi vuS6Jà rDpYeEExdễ lauS6Jn truyuS6Jền ấyrDpYeEEx đãSEjYnLeW nSEjYnLeWhư mộrDpYeEExt tSEjYnLeWia nắuS6Jng ấmuS6J SEjYnLeWsoi rọiSEjYnLeW vrDpYeEExào cuSEjYnLeWộc đờiuS6J rDpYeEExu ám,rDpYeEEx buồnSEjYnLeW SEjYnLeWthảm củrDpYeEExa uS6Jhọ. VậuS6Jy màrDpYeEEx SEjYnLeWgiờ uS6Jđây rDpYeEExcon ngườiuS6J ấyrDpYeEEx rDpYeEExphải chếrDpYeEExt, phảiuS6J uS6Jchết rDpYeEExvì cSEjYnLeWhính tuS6Jay họuS6J, nhuS6Jư thSEjYnLeWế SEjYnLeWkhác nàorDpYeEEx họrDpYeEEx srDpYeEExắp uS6Jphải trDpYeEExrông thấyuS6J muS6Jặt trờiSEjYnLeW chóuS6Ji lọuS6Ji prDpYeEExhụt tắt.
Một lỗrDpYeEEx huyệSEjYnLeWt dướiSEjYnLeW gốcuS6J mộtSEjYnLeW uS6Jcây vảrDpYeEEx cauS6Jo lớuS6Jn đauS6Jng chờrDpYeEEx rDpYeEExđợi uS6JRuồi rDpYeEExTrâu. LỗuS6J huyệtuS6J đóSEjYnLeW uS6Jdo nuS6Jhững bàuS6Jn tuS6Jay khônguS6J tìnhuS6J nguyệrDpYeEExn đãrDpYeEEx rDpYeEExđào nrDpYeEExên đêSEjYnLeWm quSEjYnLeWa vàuS6J vSEjYnLeWới nhữrDpYeEExng gSEjYnLeWiọt SEjYnLeWnước mắuS6Jt ruS6Jơi trrDpYeEExên nhữngSEjYnLeW SEjYnLeWbàn xẻngSEjYnLeW. ĐiSEjYnLeW nganrDpYeEExg qurDpYeEExa đóuS6J, RuồirDpYeEEx TrDpYeEExrâu mỉmuS6J cuS6Jười nrDpYeEExhìn luS6Jỗ SEjYnLeWhuyệt tốiSEjYnLeW đen,SEjYnLeW nhìnuS6J SEjYnLeWnhững ngọuS6Jn SEjYnLeWcỏ héorDpYeEEx tàrDpYeEExn bêSEjYnLeWn cạrDpYeEExnh huyrDpYeEExệt. AnSEjYnLeWh rDpYeEExkhoan khoáirDpYeEEx rDpYeEExhít mộtuS6J hơuS6Ji dSEjYnLeWài đểSEjYnLeW thưởngrDpYeEEx thrDpYeEExức mùrDpYeEExi rDpYeEExthơm củuS6Ja vạtuS6J đấtrDpYeEEx mớiuS6J tiuS6Jnh khôi.
Khi đrDpYeEExến gầnrDpYeEEx rDpYeEExthân cây,SEjYnLeW viêuS6Jn đSEjYnLeWội đứngSEjYnLeW sữngSEjYnLeW lại.uS6J RuồirDpYeEEx TrâuSEjYnLeW nuS6Jgoảnh lạrDpYeEExi nhìrDpYeEExn uS6Janh taSEjYnLeW, SEjYnLeWrồi nởrDpYeEEx mộtSEjYnLeW nụSEjYnLeW cười:
- rDpYeEExTôi đứnguS6J đâySEjYnLeW phảiuS6J chănguS6J, ôrDpYeEExng đội?
Viên đrDpYeEExội rDpYeEExnín lặngrDpYeEEx gậtuS6J đầu.rDpYeEEx rDpYeEExAnh trDpYeEExa nghẹnrDpYeEEx uS6Jngào, tiuS6Jếc rằngrDpYeEEx đSEjYnLeWã rDpYeEExkhông nSEjYnLeWói đuS6Jược mộSEjYnLeWt SEjYnLeWlời nàorDpYeEEx, víSEjYnLeW dùrDpYeEEx lờirDpYeEEx nóuS6Ji SEjYnLeWnày cóSEjYnLeW rDpYeEExthể cuS6Jứu sốSEjYnLeWng đượSEjYnLeWc RuồiuS6J Trâu.rDpYeEEx TronSEjYnLeWg sâuS6Jn rDpYeEExđã tềuS6J tựuuS6J SEjYnLeWđông uS6Jđủ cSEjYnLeWả: rDpYeEExviên GiárDpYeEExm uS6Jbinh, SEjYnLeWcháu hắnSEjYnLeW, viênrDpYeEEx truS6Jung urDpYeEExý kuS6Jỵ SEjYnLeWbinh rDpYeEExlàm uS6Jnhiệm rDpYeEExvụ chrDpYeEExỉ huuS6Jy việuS6Jc hànrDpYeEExh quS6Juyết, nrDpYeEExgười uS6Jy sĩSEjYnLeW SEjYnLeWvà mSEjYnLeWột liuS6Jnh mụuS6Jc. SEjYnLeWHọ brDpYeEExước lSEjYnLeWên vuS6Jới nhữnrDpYeEExg bộrDpYeEEx mSEjYnLeWặt nghiSEjYnLeWêm trọuS6Jng, nhưnuS6Jg đãuS6J nuS6Jửa uS6Jphần suS6Jượng sùSEjYnLeWng trướcSEjYnLeW rDpYeEExcặp mắSEjYnLeWt tưuS6Jơi cườirDpYeEEx SEjYnLeWvà sSEjYnLeWáng ngờiuS6J vẻrDpYeEEx ngạouS6J nrDpYeEExghễ củSEjYnLeWa RuồiSEjYnLeW Trâu.
- ChàouS6J... chàSEjYnLeWo uS6Jcác quuS6Jý ôuS6Jng! ÁuS6Ji chà,uS6J crDpYeEExả rDpYeEExCha trDpYeEExuyên urDpYeEExý tônSEjYnLeW kSEjYnLeWính rDpYeEEx(1) SEjYnLeWcũng dậSEjYnLeWy rDpYeEExsớm rDpYeEExthế cơSEjYnLeW à!...SEjYnLeW ĐạiSEjYnLeW uSEjYnLeWý, ôuS6Jng cóSEjYnLeW mạnhrDpYeEEx giỏirDpYeEEx uS6Jkhông? ChắcSEjYnLeW rDpYeEExđối vớirDpYeEEx ônrDpYeEExg, cuộcSEjYnLeW guS6Jặp gỡSEjYnLeW huS6Jôm nauS6Jy crDpYeEExủa chSEjYnLeWúng trDpYeEExa SEjYnLeWsẽ duS6Jễ chịuSEjYnLeW hơuS6Jn lầnSEjYnLeW trướcSEjYnLeW phảiSEjYnLeW khôngSEjYnLeW rDpYeEExạ? ÀrDpYeEEx, tôrDpYeEExi thấySEjYnLeW rDpYeEExcánh tSEjYnLeWay ônrDpYeEExg vẫnuS6J cònrDpYeEEx băuS6Jng brDpYeEExó trSEjYnLeWeo trướcSEjYnLeW nSEjYnLeWgực rDpYeEExkìa! CSEjYnLeWhỉ tuS6Jại lầuS6Jn trướcrDpYeEEx tuS6Jôi buS6Jắn huS6Jụt đórDpYeEEx thôuS6Ji. NrDpYeEExhững tuS6Jay trDpYeEExhiện xuS6Jạ nàySEjYnLeW chắrDpYeEExc bắnuS6J kuS6Jhá hơnuS6J... phảirDpYeEEx rDpYeEExkhông, rDpYeEExcác bạn?
Ruồi uS6JTrâu đưuS6Ja mắSEjYnLeWt nhìnrDpYeEEx mộrDpYeEExt lưuS6Jợt nrDpYeEExhững buS6Jộ mrDpYeEExặt ủuS6J dộtuS6J củuS6Ja mSEjYnLeWấy ngườiSEjYnLeW lính:
- DùuS6J rDpYeEExsao lầnuS6J nàySEjYnLeW khôngSEjYnLeW phảirDpYeEEx brDpYeEExăng buS6Jó treuS6Jo trướcrDpYeEEx nguS6Jực nuS6Jữa đâuSEjYnLeW. NàSEjYnLeWo! Nào!rDpYeEEx SauS6Jo rDpYeEExvẻ mặtuS6J uS6Jcác buS6Jạn rDpYeEExtrông thrDpYeEExiểu uS6Jnão đếnuS6J thếuS6J? NrDpYeEExghiêm! VSEjYnLeWà rDpYeEExbắn chSEjYnLeWo thậuS6Jt trúnSEjYnLeWg vàuS6Jo nàoSEjYnLeW. RồuS6Ji uS6Jcác bạnrDpYeEEx rDpYeEExsẽ cSEjYnLeWó nhiềuSEjYnLeW viSEjYnLeWệc pSEjYnLeWhải làmuS6J, uS6Jmà cứrDpYeEEx nSEjYnLeWhư thếrDpYeEEx SEjYnLeWnày khônguS6J biếtSEjYnLeW crDpYeEExó lrDpYeEExàm SEjYnLeWnổi khSEjYnLeWông. rDpYeEExBây giờSEjYnLeW cárDpYeEExc SEjYnLeWbạn đượcrDpYeEEx quS6Juyền tSEjYnLeWập trưrDpYeEExớc thSEjYnLeWì cònSEjYnLeW uS6Jgì bằng.
- HỡirDpYeEEx con...
Vị linSEjYnLeWh mụuS6Jc tiếSEjYnLeWn SEjYnLeWlên ngrDpYeEExắt lờirDpYeEEx anuS6Jh. NuS6Jhững ngưSEjYnLeWời uS6Jkhác uS6Jđều lSEjYnLeWùi lạrDpYeEExi prDpYeEExhía srDpYeEExau, đrDpYeEExể mặcuS6J SEjYnLeWhai rDpYeEExngười vớiSEjYnLeW nhau.
- ChỉrDpYeEEx crDpYeEExòn ítuS6J phúuS6Jt nữauS6J lrDpYeEExà rDpYeEExcon sSEjYnLeWẽ vuS6Jề vớiuS6J ĐấngSEjYnLeW SáuS6Jng TạoSEjYnLeW SEjYnLeW(2) uS6Jra uS6Jcon. NhữngSEjYnLeW giâyuS6J puS6Jhút cuốrDpYeEExi cùrDpYeEExng uS6Jnày SEjYnLeWlà duS6Jành rDpYeEExcho cuS6Jon đểuS6J ănSEjYnLeW nuS6Jăn sSEjYnLeWám hối,SEjYnLeW SEjYnLeWcon chớrDpYeEEx rDpYeEExnên dùnguS6J SEjYnLeWvào việcSEjYnLeW nrDpYeEExào khácuS6J. ChuS6Ja xiSEjYnLeWn conuS6J, uS6Jcon tSEjYnLeWhử nghSEjYnLeWĩ xemSEjYnLeW, rDpYeEExnếu chếtuS6J mrDpYeEExà SEjYnLeWkhông đượcrDpYeEEx uS6Jchịu phéSEjYnLeWp giảiSEjYnLeW tuS6Jội, lrDpYeEExòng crDpYeEExòn hunSEjYnLeWg dữSEjYnLeW SEjYnLeWthì rDpYeEExđáng sợrDpYeEEx buS6Jiết uS6Jbao! rDpYeEExChờ uS6Jđến krDpYeEExhi crDpYeEExon đứngSEjYnLeW trưuS6Jớc ĐấnuS6Jg uS6JPhán rDpYeEExXét uS6J(3) củSEjYnLeWa cSEjYnLeWon tSEjYnLeWhì lúSEjYnLeWc ấSEjYnLeWy rDpYeEExăn năSEjYnLeWn uS6Jđã muộuS6Jn rDpYeEExrồi. SắSEjYnLeWp lạirDpYeEEx grDpYeEExần ngaSEjYnLeWi rDpYeEExbáu SEjYnLeWvô cùuS6Jng tônuS6J SEjYnLeWnghiêm củrDpYeEExa NgườiuS6J mSEjYnLeWà uS6Jcon vẫuS6Jn cứSEjYnLeW rDpYeEExcười rDpYeEExđùa nSEjYnLeWhư rDpYeEExthế đượcrDpYeEEx sao?
- CườiuS6J đùaSEjYnLeW ư,uS6J thưaSEjYnLeW uS6Jcha tuS6Jôn kíSEjYnLeWnh? TôrDpYeEExi tưởnSEjYnLeWg cáSEjYnLeWi bàuS6Ji giuS6Jáo SEjYnLeWlý rDpYeEExcỏn coSEjYnLeWn ấrDpYeEExy crDpYeEExhỉ đểrDpYeEEx chuS6Jo nhữnrDpYeEExg ngườiuS6J cùngrDpYeEEx phSEjYnLeWía rDpYeEExvới chuS6Ja ngSEjYnLeWhe thrDpYeEExôi chuS6Jứ! BaSEjYnLeWo giờSEjYnLeW đếnrDpYeEEx lượtrDpYeEEx cuS6Jhúng tôrDpYeEExi, chrDpYeEExúng rDpYeEExtôi uS6Jsẽ dSEjYnLeWùng trọSEjYnLeWng pháSEjYnLeWo SEjYnLeWchứ chẳngSEjYnLeW dùnSEjYnLeWg đếSEjYnLeWn dămrDpYeEEx uS6Jkhẩu súrDpYeEExng SEjYnLeWkhai hậuSEjYnLeW crDpYeEExũ kỹuS6J nuS6Jày đâu!SEjYnLeW VrDpYeEExà lúcrDpYeEEx bấuS6Jy giSEjYnLeWờ cárDpYeEExc vịuS6J sẽSEjYnLeW uS6Jthấy chúSEjYnLeWng tôiuS6J cSEjYnLeWười đuS6Jùa đếnrDpYeEEx đâu.
- CácrDpYeEEx cSEjYnLeWon sSEjYnLeWẽ dùuS6Jng trrDpYeEExọng uS6Jpháo uS6Jư? Ôi!uS6J ThrDpYeEExật làuS6J vuS6Jô phúuS6Jc rDpYeEExcho crDpYeEExon rDpYeEExquá! rDpYeEExCon vuS6Jẫn chSEjYnLeWưa uS6Jhiểu rằSEjYnLeWng SEjYnLeWcon đarDpYeEExng đứnSEjYnLeWg tuS6Jrên brDpYeEExờ vựcuS6J thẳmSEjYnLeW đánrDpYeEExg sợrDpYeEEx uS6Jnhư rDpYeEExthế nàoSEjYnLeW haSEjYnLeWy sao?
Ruồi TSEjYnLeWrâu ngoSEjYnLeWái rDpYeEExđầu nhìSEjYnLeWn luS6Jỗ huuS6Jyệt rDpYeEExmở rộnuS6Jg sarDpYeEExu lưngSEjYnLeW mình.
- VSEjYnLeWậy crDpYeEExha... chrDpYeEExa tuS6Jôn uS6Jkính tưởSEjYnLeWng SEjYnLeWrằng đặtuS6J đượcuS6J tôSEjYnLeWi xuốuS6Jng đấyrDpYeEEx làSEjYnLeW xSEjYnLeWong chuyệnuS6J vớirDpYeEEx uS6Jtôi rrDpYeEExồi hauS6Jy uS6Jsao? CSEjYnLeWó lSEjYnLeWẽ cácuS6J vuS6Jị cònrDpYeEEx chrDpYeEExặn rDpYeEExmột phiuS6Jến đáuS6J lSEjYnLeWên mồuS6J tôuS6Ji đểuS6J "bSEjYnLeWa ngàuS6Jy sarDpYeEExu" tôuS6Ji... tôiSEjYnLeW khỏirDpYeEEx sSEjYnLeWống lạSEjYnLeWi chứSEjYnLeW gìSEjYnLeW? rDpYeEEx(4) CSEjYnLeWhớ sợ,uS6J CSEjYnLeWha tôrDpYeEExn kSEjYnLeWính ạ!rDpYeEEx TSEjYnLeWôi suS6Jẽ khrDpYeEExông rDpYeEExxâm phạSEjYnLeWm vàorDpYeEEx uS6Jquyền củuS6Ja uS6Jcác vịSEjYnLeW tSEjYnLeWrong nuS6Jhững tròuS6J rDpYeEExdiễn krDpYeEExịch ruS6Jẻ tiềuS6Jn nuS6Jày đâu.SEjYnLeW ĐSEjYnLeWặt tôirDpYeEEx xuốrDpYeEExng đâu,rDpYeEEx tôuS6Ji sẽSEjYnLeW nrDpYeEExằm SEjYnLeWyên rDpYeEExở đấrDpYeEExy nuS6Jhư muS6Jột couS6Jn... cuS6Jon chuộtSEjYnLeW vậrDpYeEExy. SEjYnLeWNhưng, SEjYnLeWdù suS6Jao mặcrDpYeEEx lòngSEjYnLeW, chúnrDpYeEExg tôiuS6J vẫnuS6J sẽrDpYeEEx rDpYeEExdùng đếnrDpYeEEx rDpYeEExtrọng SEjYnLeWpháo đấy.
Vị SEjYnLeWlinh rDpYeEExmục rDpYeEExkêu lên:
- SEjYnLeWÔi! LạyuS6J CrDpYeEExhúa rDpYeEExlòng uS6Jlành uS6Jvô rDpYeEExcùng! uS6JXin ChrDpYeEExúa SEjYnLeWtha tộiSEjYnLeW cuS6Jho uS6Jkẻ rDpYeEExbất hạnhuS6J này!
Viên trSEjYnLeWung uS6Juý kỵrDpYeEEx binhuS6J, giọngrDpYeEEx ồuS6J uS6Jồ khấn:
- Amen!
Còn vuS6Jiên đạiuS6J táuS6J vuS6Jà đứaSEjYnLeW cháuSEjYnLeW thSEjYnLeWì uS6Jsùng kuS6Jính làmrDpYeEEx dấuS6Ju thrDpYeEExánh giá.
TSEjYnLeWhấy uS6Jrõ SEjYnLeWrằng khuyênSEjYnLeW bSEjYnLeWảo nrDpYeEExữa uS6Jcũng rDpYeEExchẳng đuS6Ji đếnrDpYeEEx đâuS6Ju, vịuS6J luS6Jinh mụcuS6J đànhSEjYnLeW pSEjYnLeWhải từSEjYnLeW rDpYeEExbỏ côngrDpYeEEx virDpYeEExệc vSEjYnLeWô kuS6Jết qurDpYeEExả củarDpYeEEx SEjYnLeWmình. ÔSEjYnLeWng bưSEjYnLeWớc uS6Jsang rDpYeEExbên cạnh,uS6J lắrDpYeEExc đầSEjYnLeWu, mồSEjYnLeWm lSEjYnLeWầm rầmuS6J cầrDpYeEExu kiuS6Jnh. rDpYeEExChỉ tronuS6Jg rDpYeEExphút chốcSEjYnLeW, cônrDpYeEExg việcuS6J chuẩnrDpYeEEx bịuS6J SEjYnLeWngắn gọnSEjYnLeW vàSEjYnLeW rDpYeEExđơn giảnuS6J rDpYeEExđều SEjYnLeWđã rDpYeEExđược hốuS6Ji huS6Jả uS6Jlàm xuS6Jong. RuồirDpYeEEx TruS6Jâu SEjYnLeWra đứnSEjYnLeWg đúngSEjYnLeW uS6Jvào chỗrDpYeEEx củaSEjYnLeW uS6Jmình vàrDpYeEEx quS6Juay lạrDpYeEExi thoáuS6Jng nhìuS6Jn lêrDpYeEExn cảSEjYnLeWnh huS6Juy houS6Jàng crDpYeEExhói chrDpYeEExang áSEjYnLeWnh sángrDpYeEEx vànuS6Jg vuS6Jà đỏrDpYeEEx SEjYnLeWcủa mặtSEjYnLeW trSEjYnLeWời đrDpYeEExang mọrDpYeEExc. MuS6Jột lầnSEjYnLeW nữarDpYeEEx RurDpYeEExồi uS6JTrâu lSEjYnLeWại yrDpYeEExêu cầurDpYeEEx khôngrDpYeEEx uS6Jbịt mắrDpYeEExt. SEjYnLeWNhìn vẻSEjYnLeW rDpYeEExmặt nhSEjYnLeWư tuS6Jhách tuS6Jhức củrDpYeEExa uS6Janh, rDpYeEExviên đạirDpYeEEx tárDpYeEEx đàSEjYnLeWnh mirDpYeEExễn cưỡngSEjYnLeW rDpYeEExđồng ýrDpYeEEx. CSEjYnLeWả haSEjYnLeWi ngườSEjYnLeWi uS6Jđều qSEjYnLeWuên rằnuS6Jg nuS6Jhư thSEjYnLeWế họSEjYnLeW cóuS6J thểrDpYeEEx rDpYeEExlàm ảnuS6Jh hưởnSEjYnLeWg tớirDpYeEEx tiSEjYnLeWnh thầSEjYnLeWn quânrDpYeEEx sĩ.
RuS6Juồi TrâurDpYeEEx đứSEjYnLeWng quuS6Jay trDpYeEExhẳng mrDpYeEExặt vềrDpYeEEx phírDpYeEExa uS6Jhọ vSEjYnLeWà mỉmuS6J SEjYnLeWcười. uS6JNhững uS6Jcánh uS6Jtay cầmrDpYeEEx súnguS6J rDpYeEExrun luS6Jên. SEjYnLeWAnh bảo:
- TôuS6Ji hrDpYeEExoàn SEjYnLeWtoàn sSEjYnLeWẵn rDpYeEExsàng rồi.
Viên truSEjYnLeWng uS6Juý brDpYeEExước lêrDpYeEExn phSEjYnLeWía trước,SEjYnLeW ngườirDpYeEEx rrDpYeEExun rSEjYnLeWun vuS6Jì xuS6Júc độSEjYnLeWng. HSEjYnLeWắn chưaSEjYnLeW hềrDpYeEEx chrDpYeEExỉ huSEjYnLeWy xửuS6J bắnSEjYnLeW SEjYnLeWbao giờ.
- ChuẩnrDpYeEEx bị...rDpYeEEx SEjYnLeWNhằm! Bắn!
SEjYnLeWRuồi TrDpYeEExrâu hSEjYnLeWơi lạnSEjYnLeWg nSEjYnLeWgười đi,uS6J nhưSEjYnLeWng SEjYnLeWlấy uS6Jngay lrDpYeEExại đượcSEjYnLeW thuS6Jăng bSEjYnLeWằng. MộtrDpYeEEx viêuS6Jn đạnSEjYnLeW bắuS6Jn khôuS6Jng vữnrDpYeEExg đuS6Jã sưSEjYnLeWợt trrDpYeEExên máSEjYnLeW arDpYeEExnh. VàuS6Ji grDpYeEExiọt uS6Jmáu loanSEjYnLeWg SEjYnLeWtrên cổuS6J árDpYeEExo trDpYeEExrắng. MộtuS6J viênSEjYnLeW khárDpYeEExc trDpYeEExrúng vàuS6Jo cSEjYnLeWhân, phuS6Jía trrDpYeEExên đầuS6Ju gSEjYnLeWối. KrDpYeEExhi SEjYnLeWkhói taSEjYnLeWn tSEjYnLeWhì đámSEjYnLeW líSEjYnLeWnh tSEjYnLeWhấy rDpYeEExanh vẫrDpYeEExn đứrDpYeEExng, SEjYnLeWvẫn mỉmSEjYnLeW crDpYeEExười nhSEjYnLeWư uS6Jcũ SEjYnLeWvà rDpYeEExđang luS6Jấy bànSEjYnLeW SEjYnLeWtay uS6Jtàn SEjYnLeWtật rDpYeEExquệt máSEjYnLeWu tuS6Jrên má.
Anh nói:
- SEjYnLeWBắn xoàuS6Jng uS6Jquá rồi,SEjYnLeW cuS6Jác bạnSEjYnLeW ạ!
Giọng uS6Jnói SEjYnLeWtrong trẻrDpYeEExo vàSEjYnLeW kSEjYnLeWhúc tuS6Jriết củrDpYeEExa uS6Janh khrDpYeEExắc srDpYeEExâu SEjYnLeWvào tiuS6Jm rDpYeEExnhững ngườuS6Ji línrDpYeEExh khốuS6Jn uS6Jkhổ đSEjYnLeWang hếtrDpYeEEx sSEjYnLeWức bàngSEjYnLeW rDpYeEExhoàng vSEjYnLeWà rDpYeEExbối rối.
- uS6JCác rDpYeEExbạn thrDpYeEExử rDpYeEExbắn uS6Jlại xuS6Jem nào!
Toàn brDpYeEExộ SEjYnLeWhàng lrDpYeEExính đềurDpYeEEx rùnuS6Jg mSEjYnLeWình SEjYnLeWsởn guS6Jáy SEjYnLeWvà rêrDpYeEExn rỉ.rDpYeEEx NgưuS6Jời nSEjYnLeWào ngườiuS6J nSEjYnLeWấy uS6Jnhằm chệrDpYeEExch uS6Jsang buS6Jên cạnh,rDpYeEEx thầmrDpYeEEx mouS6Jng viêuS6Jn đạnuS6J kếtSEjYnLeW rDpYeEExliễu tíSEjYnLeWnh muS6Jệnh uS6JRuồi TrârDpYeEExu luS6Jà củauS6J ngườirDpYeEEx bêSEjYnLeWn cạnhSEjYnLeW chứSEjYnLeW khôngrDpYeEEx phảSEjYnLeWi rDpYeEExcủa mìuS6Jnh. RuồSEjYnLeWi rDpYeEExTrâu thìrDpYeEEx uS6Jvẫn cSEjYnLeWứ đuS6Jứng thrDpYeEExản nhiênSEjYnLeW, mSEjYnLeWỉm cườirDpYeEEx SEjYnLeWnhìn họ.uS6J HọSEjYnLeW chỉuS6J biêrDpYeEExn cuộrDpYeEExc xửSEjYnLeW tSEjYnLeWử thànhSEjYnLeW mộrDpYeEExt uS6Jcuộc giếtSEjYnLeW uS6Jchóc tronSEjYnLeWg uS6Jlò mổrDpYeEEx, SEjYnLeWvà buS6Jây giờuS6J hSEjYnLeWọ lạiuS6J phảiSEjYnLeW làrDpYeEExm SEjYnLeWlại từSEjYnLeW đầuuS6J cSEjYnLeWái cSEjYnLeWông vrDpYeEExiệc ghêSEjYnLeW rợnSEjYnLeW này.uS6J ĐámrDpYeEEx líuS6Jnh rDpYeEExđột nuS6Jgột hoảngrDpYeEEx víSEjYnLeWa, hSEjYnLeWọ hạuS6J sSEjYnLeWúng đứnguS6J uS6Jnghe SEjYnLeWnhững uS6Jlời mắnguS6J uS6Jmỏ vàrDpYeEEx chửirDpYeEEx rủauS6J đirDpYeEExên cuồngSEjYnLeW SEjYnLeWcủa cácSEjYnLeW uS6Jviên srDpYeEExĩ qurDpYeEExan. HọSEjYnLeW rDpYeEExsững rDpYeEExsờ vàuS6J hãirDpYeEEx hùnuS6Jg giSEjYnLeWương rDpYeEExmắt nhSEjYnLeWìn rDpYeEExngười vừarDpYeEEx bịSEjYnLeW họuS6J bắrDpYeEExn uS6Jmà chuS6Jẳng hiểSEjYnLeWu SEjYnLeWsao ônrDpYeEExg tSEjYnLeWa vSEjYnLeWẫn kSEjYnLeWhông chết.
Viên GiáSEjYnLeWm biuS6Jnh vunSEjYnLeWg SEjYnLeWnắm uS6Jđấm tSEjYnLeWrước rDpYeEExmặt họSEjYnLeW. HrDpYeEExắn lồngrDpYeEEx lộnSEjYnLeW qSEjYnLeWuát tuS6Jháo, bắtSEjYnLeW huS6Jọ phảiuS6J đứSEjYnLeWng vàrDpYeEExo uS6Jvị trírDpYeEEx, giươuS6Jng súnSEjYnLeWg rDpYeEExlên vàrDpYeEEx hốuS6Ji hảrDpYeEEx làuS6Jm mauS6Ju chSEjYnLeWo xuS6Jong chuyrDpYeEExện. NhưnguS6J chínhSEjYnLeW hắnrDpYeEEx cSEjYnLeWũng uS6Jhoàn touS6Jàn mSEjYnLeWất SEjYnLeWtinh thầnSEjYnLeW kSEjYnLeWhông khácuS6J SEjYnLeWgì bọnuS6J lrDpYeEExính. HắnuS6J khuS6Jông dSEjYnLeWám nhSEjYnLeWìn vuS6Jào SEjYnLeWcái thSEjYnLeWân hìuS6Jnh uS6Jkhủng kuS6Jhiếp kSEjYnLeWia rDpYeEExcứ đứnSEjYnLeWg trơrDpYeEEx trDpYeEExrơ SEjYnLeWmà khônuS6Jg crDpYeEExhịu SEjYnLeWngã xuống.SEjYnLeW HuS6Jắn uS6Jgiật nảSEjYnLeWy mìnSEjYnLeWh rDpYeEExvà SEjYnLeWrun bắnSEjYnLeW lênrDpYeEEx khuS6Ji nSEjYnLeWghe giọngSEjYnLeW chếuS6J grDpYeEExiễu rDpYeEExcủa RuồiuS6J Trâu:
- ĐạiuS6J rDpYeEExtá, uS6Jsao sáSEjYnLeWng hômuS6J SEjYnLeWnay ôuS6Jng lạiSEjYnLeW đưauS6J ruS6Ja mộuS6Jt độuS6Ji línhSEjYnLeW uS6Jxoàng tuS6Jhế. ĐểuS6J tôuS6Ji xeuS6Jm tôiSEjYnLeW cuS6Jó tSEjYnLeWhể điuS6Jều khirDpYeEExển rDpYeEExhọ khárDpYeEEx hơnSEjYnLeW khôngrDpYeEEx! NuS6Jào, cáSEjYnLeWc bạuS6Jn! KìSEjYnLeWa, cậurDpYeEEx đứuS6Jng rDpYeEExphía SEjYnLeWbên tráiSEjYnLeW kiarDpYeEEx, nSEjYnLeWâng sSEjYnLeWúng crDpYeEExao lêSEjYnLeWn chứ!SEjYnLeW ChúrDpYeEExc SEjYnLeWphúc cSEjYnLeWho trDpYeEExấm lòngrDpYeEEx rDpYeEExcủa cậu,rDpYeEEx cậuS6Ju bạrDpYeEExn ạ!SEjYnLeW TruS6Jong tauS6Jy cSEjYnLeWậu làuS6J súngSEjYnLeW tSEjYnLeWrận đấySEjYnLeW SEjYnLeWchứ SEjYnLeWkhông phuS6Jải xoSEjYnLeWong cSEjYnLeWhảo đâuuS6J nrDpYeEExhé! uS6JNhắm thẳnSEjYnLeWg cảSEjYnLeW crDpYeEExhưa? Nào,rDpYeEEx uS6Jbây giờ...SEjYnLeW cSEjYnLeWhuẩn bị...rDpYeEEx nhằm!...
ViêuS6Jn đạiSEjYnLeW tárDpYeEEx nhảyrDpYeEEx xổSEjYnLeW lênuS6J, cướpuS6J lờiSEjYnLeW aSEjYnLeWnh, hét:
- Bắn!
Để cuS6Jho ngườSEjYnLeWi uS6Jbị bắnuS6J uS6Jtự chỉuS6J SEjYnLeWhuy cuộcrDpYeEEx xửSEjYnLeW bắnSEjYnLeW củSEjYnLeWa SEjYnLeWmình SEjYnLeWthì arDpYeEExi màuS6J SEjYnLeWchịu được.
Sau loạtuS6J đạuS6Jn lộnSEjYnLeW xộSEjYnLeWn uS6Jvà vôrDpYeEEx tổSEjYnLeW chức,uS6J đámSEjYnLeW luS6Jính bỏSEjYnLeW hSEjYnLeWàng ngrDpYeEExũ uS6Jrun rẩuS6Jy đứrDpYeEExng túuS6Jm rDpYeEExtụm lSEjYnLeWại vớSEjYnLeWi nSEjYnLeWhau, mắtrDpYeEEx ngơuS6J SEjYnLeWngác, SEjYnLeWsững suS6Jờ nhìnuS6J vSEjYnLeWề phíauS6J tSEjYnLeWrước. MộSEjYnLeWt têrDpYeEExn luS6Jính SEjYnLeWthậm cSEjYnLeWhí SEjYnLeWcòn khônguS6J bấmuS6J còuS6J, quuS6Jăng suS6Júng, ngrDpYeEExồi sụpuS6J xuốSEjYnLeWng đấSEjYnLeWt màuS6J SEjYnLeWrên rỉ:
- rDpYeEExTôi chịuSEjYnLeW thôiuS6J, uS6Jtôi chịuuS6J thôi!
Khói dầnuS6J rDpYeEExtan, baSEjYnLeWy SEjYnLeWlên huS6Joà vàouS6J áSEjYnLeWnh nắngSEjYnLeW uS6Jle lóiSEjYnLeW củaSEjYnLeW bauS6Jn mauS6Ji. HSEjYnLeWọ thấyuS6J uS6JRuồi TrâurDpYeEEx ngãSEjYnLeW rarDpYeEEx, họrDpYeEEx cònuS6J trDpYeEExhấy lrDpYeEExà RuồiSEjYnLeW TrâuSEjYnLeW vẫnuS6J uS6Jchưa chếtuS6J. PhúrDpYeEExt đuS6Jầu rDpYeEExtiên cảuS6J quSEjYnLeWan lẫSEjYnLeWn línSEjYnLeWh đứngSEjYnLeW uS6Jim nhưuS6J SEjYnLeWđã huS6Joá SEjYnLeWđá màSEjYnLeW nSEjYnLeWhìn uS6Jmột vậSEjYnLeWt gìSEjYnLeW dễrDpYeEEx srDpYeEExợ đanrDpYeEExg lăSEjYnLeWn lộnSEjYnLeW, uS6Jquằn quS6Juại trêSEjYnLeWn mặtrDpYeEEx đất.
Rồi cảuS6J nuS6Jgười rDpYeEExy sĩuS6J vSEjYnLeWà virDpYeEExên đạiuS6J trDpYeEExá cùnguS6J kêSEjYnLeWu luS6Jên chSEjYnLeWạy àorDpYeEEx đếnSEjYnLeW rDpYeEExchỗ RuS6Juồi TSEjYnLeWrâu vSEjYnLeWì họrDpYeEEx thSEjYnLeWấy auS6Jnh vẫnrDpYeEEx lếtrDpYeEEx mộuS6Jt rDpYeEExchân, rDpYeEExquỳ SEjYnLeWlên màuS6J nhỏuS6Jm duS6Jậy, SEjYnLeWvẫn nhrDpYeEExìn vàouS6J toánuS6J SEjYnLeWlính uS6Jvà uS6Jvẫn cườiuS6J lên:
- LạirDpYeEEx bắnuS6J truS6Jượt rồrDpYeEExi! Bắn...uS6J rDpYeEExlại đirDpYeEEx, cárDpYeEExc bạnSEjYnLeW! SEjYnLeW... ĐrDpYeEExể xem.SEjYnLeW.. rDpYeEExnếu cárDpYeEExc bạnSEjYnLeW khôSEjYnLeWng thể...
Ruồi TuS6Jrâu buS6Jỗng rDpYeEExlảo đảorDpYeEEx SEjYnLeWrồi ngSEjYnLeWã vậtrDpYeEEx uS6Jsang mộtSEjYnLeW SEjYnLeWbên rDpYeEExtrên bSEjYnLeWãi cỏ.
Viên đSEjYnLeWại uS6Jtá SEjYnLeWkhẽ hỏi:
- uS6JÔng ấuS6Jy SEjYnLeWchết chưa?
Người rDpYeEExy sĩrDpYeEEx quỳSEjYnLeW gối,rDpYeEEx đặtuS6J SEjYnLeWtay lêrDpYeEExn chiếcuS6J sơuS6J uS6Jmi đrDpYeEExẫm SEjYnLeWmáu củaSEjYnLeW RurDpYeEExồi Trâu,uS6J trảrDpYeEEx lời:
- CuS6Jhắc rDpYeEExvậy... TạuS6J ơnuS6J Chúa!
Viên rDpYeEExđại uS6Jtá SEjYnLeWnhắc theo:
- TạuS6J ơnSEjYnLeW ChrDpYeEExúa! ThếSEjYnLeW SEjYnLeWlà xong!
Đứa cháuuS6J kéouS6J taSEjYnLeWy áouS6J hắn:
- CSEjYnLeWhú ơi.SEjYnLeW.. HồnSEjYnLeWg rDpYeEExy giáouS6J uS6Jchủ đếnSEjYnLeW! rDpYeEExNgài đangrDpYeEEx đứnSEjYnLeWg SEjYnLeWở uS6Jcổng vuS6Jà crDpYeEExứ đòirDpYeEEx vàrDpYeEExo đây.
- CárDpYeEExi gìuS6J? KhôuS6Jng, khônSEjYnLeWg được.rDpYeEEx.. SEjYnLeWtôi khrDpYeEExông cuS6Jho vSEjYnLeWào đượSEjYnLeWc! BọuS6Jn líuS6Jnh SEjYnLeWgác đâuuS6J cảSEjYnLeW rồi?rDpYeEEx ThưSEjYnLeWa rDpYeEExĐức HuS6Jồng y...
SEjYnLeWCửa uS6Jmở SEjYnLeWrồi uS6Jlại đóSEjYnLeWng. Mông-tuS6Ja-ne-li đãuS6J đứnSEjYnLeWg tronSEjYnLeWg sânuS6J, đrDpYeEExôi mắrDpYeEExt đầrDpYeEExy kiSEjYnLeWnh hoàuS6Jng, trrDpYeEExừng trSEjYnLeWừng nSEjYnLeWhìn rDpYeEExvề pSEjYnLeWhía trước.
- TSEjYnLeWhưa ĐứcuS6J SEjYnLeWHồng uS6Jy! TSEjYnLeWôi uS6Jxin ngàiSEjYnLeW... rDpYeEExcảnh SEjYnLeWnày ngàSEjYnLeWi xerDpYeEExm rDpYeEExbất tiệnrDpYeEEx! ViuS6Jệc hàrDpYeEExnh quyếuS6Jt vừaSEjYnLeW kếuS6Jt thúc,uS6J tSEjYnLeWhi SEjYnLeWhài cuS6Jòn chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- SEjYnLeWTôi đếnuS6J nhìuS6Jn rDpYeEExnó mộtSEjYnLeW chút.
Giọng nóuS6Ji SEjYnLeWvà SEjYnLeWcả rDpYeEExbộ dạuS6Jng củaSEjYnLeW MônuS6Jg-ta-ne-li trDpYeEExrong phrDpYeEExút ấySEjYnLeW đãrDpYeEEx khrDpYeEExiến SEjYnLeWcho viuS6Jên SEjYnLeWGiám buS6Jinh phSEjYnLeWải suS6Jửng sSEjYnLeWốt, ôngSEjYnLeW SEjYnLeWta rDpYeEExnhư mộSEjYnLeWt kẻuS6J mộnrDpYeEExg du.
Một ngưuS6Jời líSEjYnLeWnh buS6Jỗng kSEjYnLeWêu lên:
- rDpYeEExỐi, lạrDpYeEExy ChúauS6J tôi!
Viên GuS6Jiám bSEjYnLeWinh quauS6Jy ngoắtSEjYnLeW lạiSEjYnLeW nhìn.
Quả nhiêrDpYeEExn thế!
Tấm thâSEjYnLeWn đrDpYeEExẫm máuuS6J uS6Jtrên bãiSEjYnLeW cuS6Jỏ luS6Jại mộSEjYnLeWt lầnuS6J nữaSEjYnLeW vậtuS6J SEjYnLeWvã vuS6Jà rênrDpYeEEx rỉ.
Người SEjYnLeWy sSEjYnLeWĩ ngồirDpYeEEx sụuS6Jp xSEjYnLeWuống, SEjYnLeWkê đSEjYnLeWầu kuS6Jẻ hấprDpYeEEx hốiuS6J lênSEjYnLeW đùiuS6J mình.
Ông trDpYeEExa tuS6Juyệt SEjYnLeWvọng kêSEjYnLeWu lên:
- NhauS6Jnh uS6Jlên! NrDpYeEExhanh lSEjYnLeWên, quâuS6Jn SEjYnLeWdã manuS6J! CuS6Jho ôrDpYeEExng tSEjYnLeWa cSEjYnLeWhết hẳSEjYnLeWn đSEjYnLeWi, uS6Jvì SEjYnLeWơn uS6JChúa! ĐrDpYeEExể thSEjYnLeWế nuS6Jày tộirDpYeEEx nghiệprDpYeEEx quá!
Máu crDpYeEExhảy tuS6Júa rDpYeEExra uS6Jhai buS6Jàn uS6Jtay ngưrDpYeEExời SEjYnLeWy sĩ.uS6J uS6JRun lẩyuS6J bẩrDpYeEExy từSEjYnLeW đầSEjYnLeWu đếnrDpYeEEx uS6Jchân, ôSEjYnLeWng tuS6Ja cuS6Jố giuS6Jữ yêuS6Jn thânuS6J SEjYnLeWhình cuS6Jòn đSEjYnLeWang giãrDpYeEExy grDpYeEExiụa. TruS6Jong kuS6Jhi ôrDpYeEExng SEjYnLeWta đangSEjYnLeW cuốngSEjYnLeW SEjYnLeWquýt SEjYnLeWquay nuS6Jhìn trDpYeEExứ phírDpYeEExa đểuS6J rDpYeEExcầu muS6Jong giSEjYnLeWúp đỡ,uS6J vSEjYnLeWị linuS6Jh mụuS6Jc SEjYnLeWcúi xrDpYeEExuống quSEjYnLeWa vuS6Jai ông,uS6J kệrDpYeEEx rDpYeEExtượng ChuS6Júa cSEjYnLeWhịu nạnSEjYnLeW vSEjYnLeWào rDpYeEExđôi mSEjYnLeWôi ngườirDpYeEEx hrDpYeEExấp hối.
- NhSEjYnLeWân drDpYeEExanh ChúuS6Ja uS6Jcha, ChúuS6Ja con...
Ruồi SEjYnLeWTrâu tựaSEjYnLeW lSEjYnLeWên đùiuS6J rDpYeEExngười SEjYnLeWy sĩ,uS6J nhỏmrDpYeEEx dậy,uS6J mắrDpYeEExt rDpYeEExmở trDpYeEExo nhìnuS6J chònSEjYnLeWg chọuS6Jc vuS6Jào tượnrDpYeEExg uS6JChúa chịurDpYeEEx nạnuS6J. RSEjYnLeWồi rDpYeEExgữa buS6Jầu rDpYeEExtịch mịcuS6Jh cuS6Jâm lắngrDpYeEEx vàuS6J bănguS6J gSEjYnLeWiá ấyuS6J, rDpYeEExanh từrDpYeEEx từSEjYnLeW gSEjYnLeWiơ cSEjYnLeWánh taSEjYnLeWy phảrDpYeEExi buS6Jị bắuS6Jn guS6Jãy lên,rDpYeEEx uS6Jvà gạtuS6J chrDpYeEExiếc tưuS6Jợng thánhSEjYnLeW giáuS6J rauS6J. MrDpYeEExột vSEjYnLeWết márDpYeEExu rDpYeEExđỏ tươSEjYnLeWi vấyuS6J tSEjYnLeWrên mặtrDpYeEEx tượng.
- Padre.SEjYnLeW.. ChúarDpYeEEx Trời.rDpYeEEx.. SEjYnLeWcủa charDpYeEEx... tSEjYnLeWhoả mãnuS6J rồrDpYeEExi chứ?
Đầu aSEjYnLeWnh luS6Jả xuốngSEjYnLeW cánhrDpYeEEx tauS6Jy ngrDpYeEExười rDpYeEExy sĩ.
*
* *
- ThưSEjYnLeWa ĐứcrDpYeEEx HồnrDpYeEExg y?
Thấy HồngrDpYeEEx rDpYeEExy uS6Jgiáo chSEjYnLeWủ vẫnSEjYnLeW chưauS6J tỉSEjYnLeWnh giuS6Jấc kinrDpYeEExh hoàng,SEjYnLeW đạirDpYeEEx táSEjYnLeW PherauS6Jri lạiSEjYnLeW rDpYeEExgọi tuS6Jo hơn:
- SEjYnLeWThưa ĐứSEjYnLeWc HồngSEjYnLeW y!
Mông-ta-ne-li SEjYnLeWnhìn lên:
- rDpYeEExNó chếtrDpYeEEx rồi.
- VâSEjYnLeWng, chếtrDpYeEEx hẳSEjYnLeWn rồiSEjYnLeW, thưaSEjYnLeW ĐrDpYeEExức HồngSEjYnLeW rDpYeEExy. XirDpYeEExn ngàuS6Ji ruS6Ja thrDpYeEExôi cuS6Jhứ rDpYeEExạ?... CảnhuS6J tượnSEjYnLeWg nSEjYnLeWày rùuS6Jng rDpYeEExrợn lắm...
- NSEjYnLeWó rDpYeEExchết rồiSEjYnLeW uS6J- Mông-tarDpYeEEx-ne-li nhắcSEjYnLeW lạirDpYeEEx vrDpYeEExà SEjYnLeWmột rDpYeEExlần uS6Jnữa nSEjYnLeWhìn xuuS6Jống mSEjYnLeWặt SEjYnLeWRuồi TrSEjYnLeWâu SEjYnLeW- TuS6Ja đãrDpYeEEx sờSEjYnLeW vàSEjYnLeWo ngườiSEjYnLeW nórDpYeEEx muS6Jà nuS6Jay nóuS6J chếrDpYeEExt muS6Jất uS6Jrồi (1).
Viên uS6Jtrung uýrDpYeEEx xSEjYnLeWì SEjYnLeWxào mộtuS6J giọngrDpYeEEx SEjYnLeWkhinh bạc:
- NửarDpYeEEx táSEjYnLeW đạnSEjYnLeW vSEjYnLeWào người,SEjYnLeW ôuS6Jng uS6Jta SEjYnLeWcòn monuS6Jg chờSEjYnLeW uS6Jgì nữa?
uS6JNgười SEjYnLeWy SEjYnLeWsĩ uS6Jcũng tuS6Jhì thàorDpYeEEx đáuS6Jp lại:
- ChrDpYeEExắc ôuS6Jng SEjYnLeWấy kinrDpYeEExh uS6Jhãi uS6Jvì rDpYeEExtrông thuS6Jấy máu.
Viên GirDpYeEExám bSEjYnLeWinh kiênuS6J quyếuS6Jt kéuS6Jo tarDpYeEExy Mông-ta-ne-li:
- XuS6Jin SEjYnLeWĐức HồnuS6Jg SEjYnLeWy đừngrDpYeEEx nuS6Jhìn huS6Jắn nữa.SEjYnLeW NgàrDpYeEExi chuS6Jo phépuS6J cSEjYnLeWha tuyrDpYeEExên uSEjYnLeWý đưrDpYeEExa nguS6Jài vềSEjYnLeW chứSEjYnLeW ạ?
- rDpYeEExPhải... tôSEjYnLeWi về.
Mông-ta-ne-li uS6Jtừ từuS6J SEjYnLeWquay gótuS6J SEjYnLeWra khuS6Jỏi bãiuS6J SEjYnLeWcỏ đẫmuS6J muS6Jáu muS6Jà buS6Jước SEjYnLeWra nrDpYeEExgoài, vịSEjYnLeW rDpYeEExlinh mụuS6Jc vàSEjYnLeW vuS6Jiên độiSEjYnLeW rDpYeEExtheo suS6Jau. ĐếnSEjYnLeW cổSEjYnLeWng, ôSEjYnLeWng SEjYnLeWta dừnuS6Jg bướcrDpYeEEx uS6Jvà vuS6Jẫn ngSEjYnLeWoái lạiuS6J uS6Jnhìn vớrDpYeEExi cặrDpYeEExp mắtSEjYnLeW rDpYeEExkinh ngạrDpYeEExc vuS6Jà đờuS6J đẫnrDpYeEEx nhrDpYeEExư mắtrDpYeEEx muS6Jột SEjYnLeWcon ma.
- NóuS6J cuS6Jhết rồi.
*
* *
Mấy tiếngrDpYeEEx đồnrDpYeEExg rDpYeEExhồ uS6Jsau, Mác-cô-nêuS6J đếnSEjYnLeW cănrDpYeEEx nhuS6Jà nhuS6Jỏ trêSEjYnLeWn sườSEjYnLeWn đồiSEjYnLeW rDpYeEExđể bSEjYnLeWáo chSEjYnLeWo MácSEjYnLeW-ti-ni biếuS6Jt luS6Jà anSEjYnLeWh khỏuS6Ji prDpYeEExhải rDpYeEExhy sirDpYeEExnh thânrDpYeEEx SEjYnLeWmình mộSEjYnLeWt cáchSEjYnLeW vôrDpYeEEx írDpYeEExch nữa.
Kế hoạchrDpYeEEx giảSEjYnLeWi cứurDpYeEEx uS6Jcho RuồiuS6J TrrDpYeEExâu lầnuS6J SEjYnLeWthứ rDpYeEExhai đãrDpYeEEx churDpYeEExẩn bịSEjYnLeW xoSEjYnLeWng, bởuS6Ji vìrDpYeEEx uS6Jlần nuS6Jày rDpYeEExbố trírDpYeEEx đơnSEjYnLeW giảnSEjYnLeW hơuS6Jn lầuS6Jn trưSEjYnLeWớc nhiều.uS6J HọrDpYeEEx SEjYnLeWquyết địnhSEjYnLeW SEjYnLeWđến sáuS6Jng hôSEjYnLeWm sauS6Ju, kuS6Jhi SEjYnLeWđám rướcuS6J "MìnhuS6J ThSEjYnLeWánh" diễuuS6J qrDpYeEExua crDpYeEExhân uS6Jđồi trrDpYeEExên rDpYeEExcó phárDpYeEExo đàirDpYeEEx, MárDpYeEExc-ti-ni sẽuS6J SEjYnLeWtừ trrDpYeEExong đámSEjYnLeW đuS6Jông tiSEjYnLeWên lrDpYeEExên trướuS6Jc, ruS6Jút súngSEjYnLeW ngắnSEjYnLeW giấuS6Ju troSEjYnLeWng nSEjYnLeWgực áoSEjYnLeW rauS6J, bắuS6Jn uS6Jvào uS6Jmặt virDpYeEExên GiáuS6Jm binhrDpYeEEx. SEjYnLeWNhân lúcSEjYnLeW uS6Jlộn xộn,uS6J SEjYnLeWhai mươirDpYeEEx ngườirDpYeEEx đầyuS6J đủrDpYeEEx krDpYeEExhí SEjYnLeWgiới rDpYeEExsẽ thìSEjYnLeWnh lìrDpYeEExnh xôSEjYnLeWng tSEjYnLeWới cổng,rDpYeEEx đánhuS6J pháuS6J tớirDpYeEEx tậSEjYnLeWn tSEjYnLeWháp cauS6Jnh, rDpYeEExdùng SEjYnLeWvũ lrDpYeEExực SEjYnLeWbắt gSEjYnLeWiữ uS6Jtên giữSEjYnLeW crDpYeEExhìa rDpYeEExkhoá rDpYeEExngục, buộcuS6J nóSEjYnLeW SEjYnLeWphải SEjYnLeWmở cửaSEjYnLeW uS6Jxà limrDpYeEEx, crDpYeEExõng RSEjYnLeWuồi TrSEjYnLeWâu rSEjYnLeWa vuS6Jà uS6Jbắn chếtrDpYeEEx hoặcuS6J cSEjYnLeWhế ngựSEjYnLeW uS6Jbất cứrDpYeEEx SEjYnLeWkẻ nàoSEjYnLeW đSEjYnLeWịnh cảSEjYnLeWn đường.uS6J RrDpYeEExa đếuS6Jn cổnguS6J họrDpYeEEx sẽSEjYnLeW vrDpYeEExừa đSEjYnLeWánh vừarDpYeEEx rút,rDpYeEEx đồnguS6J trDpYeEExhời rDpYeEExyểm hộSEjYnLeW crDpYeEExho mộtrDpYeEEx toánuS6J dârDpYeEExn buôSEjYnLeWn SEjYnLeWlậu thuS6Jứ hauS6Ji rDpYeEExcó vuS6Jũ rDpYeEExtrang vàrDpYeEEx cưỡirDpYeEEx nrDpYeEExgựa đuS6Jến đểuS6J đemSEjYnLeW uS6JRuồi TSEjYnLeWrâu uS6Jtới rDpYeEExchỗ ẩSEjYnLeWn rDpYeEExnấp rDpYeEExan tSEjYnLeWoàn trênSEjYnLeW núiuS6J cao.
Trong uS6Jnhóm cốtrDpYeEEx cáSEjYnLeWn chỉSEjYnLeW cóuS6J GrDpYeEExiê- mSEjYnLeWa SEjYnLeWlà khônSEjYnLeWg uS6Jbiết tíSEjYnLeW gìrDpYeEEx vềuS6J kếuS6J hoạSEjYnLeWch nàySEjYnLeW. MácSEjYnLeW-ti-ni đãrDpYeEEx cóSEjYnLeW nguyệuS6Jn vọnrDpYeEExg đặcrDpYeEEx biuS6Jệt yêurDpYeEEx cầrDpYeEExu khôngrDpYeEEx đểuS6J SEjYnLeWcho chuS6Jị buS6Jiết. uS6JAnh bảo:
- ChrDpYeEExẳng mấySEjYnLeW chốcrDpYeEEx SEjYnLeWchị ấrDpYeEExy vỡuS6J tiSEjYnLeWm SEjYnLeWra mất.
Vừa thấrDpYeEExy Mác-cô-nuS6Jê đếnrDpYeEEx cổnguS6J, MuS6Jác-ti-ni đãSEjYnLeW muS6Jở cửarDpYeEEx kíuS6Jnh, bưSEjYnLeWớc uS6Jra hiuS6Jên đón:
- CSEjYnLeWó tirDpYeEExn gSEjYnLeWì khôrDpYeEExng, MácuS6J-cô-nê? Ôi!...
Mác-cô-nê khônSEjYnLeWg trảSEjYnLeW rDpYeEExlời, cuS6Jhỉ huS6Jất chiếSEjYnLeWc uS6Jmũ ruS6Jơm rộnguS6J vrDpYeEExành rDpYeEExra suS6Jau gáy.
Họ cùngrDpYeEEx nharDpYeEExu ngồiuS6J dướiSEjYnLeW uS6Jmái hiên.
KSEjYnLeWhông arDpYeEExi SEjYnLeWnói mộtrDpYeEEx lrDpYeEExời. rDpYeEExNhưng chỉSEjYnLeW thrDpYeEExoáng nhìuS6Jn vẻSEjYnLeW mặtuS6J ẩuS6Jn dướiSEjYnLeW vànuS6Jh mũuS6J khuS6Ji MáSEjYnLeWc-cô-nê bướcrDpYeEEx SEjYnLeWvào, Mác-tiSEjYnLeW-ni cũnuS6Jg đãSEjYnLeW huS6Jiểu ruS6Jõ tìnhSEjYnLeW hình.
Một uS6Jhồi irDpYeEExm lSEjYnLeWặng dài.rDpYeEEx CSEjYnLeWuối SEjYnLeWcùng, uS6Janh hỏi:
- XảySEjYnLeW rrDpYeEExa SEjYnLeWlúc nàoSEjYnLeW thế?
Chính rDpYeEExtai anuS6Jh rDpYeEExtự nguS6Jhe, MuS6Jác-ti-ni cũrDpYeEExng uS6Jđã thấyrDpYeEEx guS6Jiọng rDpYeEExnói củuS6Ja mìSEjYnLeWnh uS6Juể oảiuS6J rDpYeEExvà chSEjYnLeWán ngrDpYeEExán SEjYnLeWnhư cSEjYnLeWả thSEjYnLeWế giớuS6Ji này.
- SárDpYeEExng nayuS6J, luS6Júc rạnguS6J đông.rDpYeEEx uS6JViên độiuS6J chuS6Jo rDpYeEExtôi biSEjYnLeWết. ASEjYnLeWnh uS6Jta cóSEjYnLeW mSEjYnLeWặt ởuS6J rDpYeEExđó, uS6Jtrông rõSEjYnLeW cả.
Mác-ti-nSEjYnLeWi uS6Jnhìn xuốngrDpYeEEx, rứSEjYnLeWt đrDpYeEExứt đoạrDpYeEExn cuS6Jhỉ vướnguS6J rDpYeEExở trDpYeEExay áo.
Mọi sựrDpYeEEx đềuuS6J uS6Jlà hưuS6J kuS6Jhông (SEjYnLeW1). ChurDpYeEExyện nàuS6Jy cũnuS6Jg rDpYeEExlà SEjYnLeWhư rDpYeEExkhông rDpYeEExnốt. ĐuS6Jáng luS6Jẽ nguS6Jày rDpYeEExmai anSEjYnLeWh SEjYnLeWsẽ phSEjYnLeWải chuS6Jết. VậyuS6J màSEjYnLeW bâSEjYnLeWy giuS6Jờ thếuS6J uS6Jgiới mơrDpYeEEx ướcrDpYeEEx củarDpYeEEx SEjYnLeWlòng rDpYeEExanh đãuS6J tauS6Jn đirDpYeEEx, uS6Jhệt nhưrDpYeEEx cáuS6Ji thếrDpYeEEx grDpYeEExiới thầnrDpYeEEx tiêuS6Jn củaSEjYnLeW nuS6Jhững giấrDpYeEExc muS6Jộng vàSEjYnLeWng rDpYeEExlúc houS6Jàng hônuS6J tarDpYeEExn điSEjYnLeW SEjYnLeWkhi uS6Jmàn đêSEjYnLeWm buônSEjYnLeWg xuốnSEjYnLeWg. SEjYnLeWvà SEjYnLeWanh đuS6Jã bịSEjYnLeW đuổrDpYeEExi bậtSEjYnLeW tSEjYnLeWrở rDpYeEExlại vuS6Jới crDpYeEExái tSEjYnLeWhế giSEjYnLeWới uS6Jbuồn tẻ,uS6J lSEjYnLeWần hồSEjYnLeWi SEjYnLeWngày SEjYnLeWnày SEjYnLeWqua thánguS6J khácuS6J, uS6Jcái tSEjYnLeWhế gSEjYnLeWiới cSEjYnLeWủa Gơ-rát-xi-SEjYnLeWni vàrDpYeEEx uS6JGali, uS6Jcủa mậtSEjYnLeW mrDpYeEExã SEjYnLeWvà nhữngrDpYeEEx bàirDpYeEEx vănuS6J châSEjYnLeWm biếm,uS6J củrDpYeEExa nhuS6Jững cuộcSEjYnLeW SEjYnLeWcãi rDpYeEExvã giữarDpYeEEx uS6Jcác uS6Jđồng cSEjYnLeWhí tSEjYnLeWrong đrDpYeEExảng, củarDpYeEEx SEjYnLeWnhững uS6Jmưu uS6Jsâu chướcSEjYnLeW rDpYeEExhiểm cuS6Jủa bọnSEjYnLeW mậuS6Jt thrDpYeEExám SEjYnLeWÁo, rDpYeEExvà nóSEjYnLeWi chunuS6Jg rDpYeEExlà củauS6J rDpYeEExcái crDpYeEExối xarDpYeEExy uS6J(2) côngrDpYeEEx rDpYeEExtác huS6Jàng nguS6Jày khiếnrDpYeEEx couS6Jn tuS6Jim rDpYeEExchán ngắuS6Jt. SEjYnLeWGiờ đây,rDpYeEEx RrDpYeEExuồi SEjYnLeWTrâu cuS6Jhết điSEjYnLeW làmSEjYnLeW chuS6Jo dướiuS6J đáyrDpYeEEx tâuS6Jm SEjYnLeWhồn auS6Jnh chuS6Jỉ rDpYeEExcòn làrDpYeEEx mộuS6Jt khuS6Joảng trốngSEjYnLeW rrDpYeEExỗng lớuS6Jn, mộrDpYeEExt khoảSEjYnLeWng rDpYeEExtrống kuS6Jhông cuS6Jó gSEjYnLeWì vrDpYeEExà khuS6Jông aSEjYnLeWi lấpSEjYnLeW nổi.
Nghe rDpYeEExcó trDpYeEExiếng SEjYnLeWai đuS6Jang hỏuS6Ji rDpYeEExmình, MrDpYeEExác-ti-ni nSEjYnLeWgẩng đầuSEjYnLeW ngSEjYnLeWạc nuS6Jhiên, khônSEjYnLeWg biếtSEjYnLeW SEjYnLeWbây grDpYeEExiờ SEjYnLeWcòn rDpYeEExcó chuySEjYnLeWện gìuS6J đárDpYeEExng mấSEjYnLeWt cuS6Jông bàSEjYnLeWn SEjYnLeWluận SEjYnLeWnữa đây.
- uS6JAnh vừauS6J nrDpYeEExói guS6Jì vậy?
- SEjYnLeWTôi đanguS6J bảouS6J lSEjYnLeWà tấtrDpYeEEx nhiênrDpYeEEx anSEjYnLeWh sẽuS6J SEjYnLeWnói crDpYeEExho chịSEjYnLeW uS6Jấy biếSEjYnLeWt chứ?
SựrDpYeEEx srDpYeEExống cùnSEjYnLeWg vớuS6Ji SEjYnLeWnỗi gSEjYnLeWhê sợSEjYnLeW vềuS6J sSEjYnLeWự sốnrDpYeEExg, đSEjYnLeWã trởuS6J lạiSEjYnLeW tuS6Jrên gưuS6Jơng mặSEjYnLeWt Mác-ti-ni.uS6J AuS6Jnh krDpYeEExêu lên:
- LàuS6Jm SEjYnLeWsao uS6Jđi nóuS6Ji uS6Jcho chịSEjYnLeW ấySEjYnLeW bSEjYnLeWiết được.SEjYnLeW NSEjYnLeWhư thuS6Jế kháSEjYnLeWc nàrDpYeEExo uS6Janh buS6Jảo đuS6Ji đếnSEjYnLeW đâmrDpYeEEx crDpYeEExhết chịSEjYnLeW SEjYnLeWấy. uS6JÔi, SEjYnLeWtôi rDpYeEExbiết SEjYnLeWnói tuS6Jhế rDpYeEExnào vuS6Jới cSEjYnLeWhị ấyuS6J brDpYeEExây giờ?rDpYeEEx TôirDpYeEEx rDpYeEExnói suS6Jao bâSEjYnLeWy giờ?
Mác-ti-ni đSEjYnLeWưa lSEjYnLeWại tSEjYnLeWay lênuS6J rDpYeEExbưng kínSEjYnLeW mắt.rDpYeEEx Nhưng,uS6J rDpYeEExtuy uS6Jkhông nuS6Jhìn, rDpYeEExanh vẫnSEjYnLeW SEjYnLeWcảm SEjYnLeWthấy Mác-cSEjYnLeWô-nê buS6Jỗng nhiênuS6J guS6Jiật mìnhSEjYnLeW. AnuS6Jh ngẩnguS6J uS6Jđầu nhìrDpYeEExn lên.uS6J GiêrDpYeEEx- muS6Ja đSEjYnLeWã đSEjYnLeWứng SEjYnLeWngay tSEjYnLeWrước cửa.
SEjYnLeWChị nói:
- TrSEjYnLeWê-da-rê, auS6Jnh SEjYnLeWđã nguS6Jhe SEjYnLeWtin chưrDpYeEExa? ThếSEjYnLeW làSEjYnLeW hết,SEjYnLeW crDpYeEExhúng đãSEjYnLeW bắnuS6J chếtuS6J aSEjYnLeWnh ấuS6Jy rồi.
-----------
(1) NguS6Juyên vSEjYnLeWăn lrDpYeEExà "uS6Jtheo SwiuS6Jss guardsSEjYnLeW", tứSEjYnLeWc ĐộiSEjYnLeW cậnuS6J vệuS6J ThrDpYeEExuỵ SĩrDpYeEEx, rDpYeEExvì độiSEjYnLeW rDpYeEExcận SEjYnLeWvệ SEjYnLeWtrong cácSEjYnLeW đặcrDpYeEEx rDpYeEExkhu rDpYeEExthuộc GiáSEjYnLeWo hoàSEjYnLeWng cóSEjYnLeW lSEjYnLeWệ đuS6Jặc biệtuS6J thuêrDpYeEEx tSEjYnLeWuyển ngườirDpYeEEx ThuỵuS6J SĩuS6J lSEjYnLeWàm crDpYeEExận vệ.
(2) LSEjYnLeWinh mụrDpYeEExc crDpYeEExhuyên việrDpYeEExc giảuS6Jng đạo,SEjYnLeW làmSEjYnLeW phuS6Jép đạouS6J trrDpYeEExong rDpYeEExcác tuS6Jrại giaSEjYnLeWm (rDpYeEExnhà tù)rDpYeEEx, bệnrDpYeEExh việnrDpYeEEx, tuS6Jrường SEjYnLeWhọc, SEjYnLeWquân đội.uS6J TSEjYnLeWhường guS6Jọi uS6Jlà cuS6Jha SEjYnLeWtuyên uý.
(SEjYnLeW3) TuS6Jo confessuS6J, uS6Jconfession (tiếngSEjYnLeW AnhSEjYnLeW): cũnuS6Jg luS6Jà thSEjYnLeWú trDpYeEExội, tSEjYnLeWự thú.
(1) rDpYeEExHis ReveSEjYnLeWrence (tiếnguS6J AuS6Jnh): uS6Jcách xưuS6Jng hôSEjYnLeW kínSEjYnLeWh tSEjYnLeWrọng đuS6Jối vuS6Jới luS6Jinh mục.
(2) uS6JYour MakeuS6Jr (tiếrDpYeEExng Anh)rDpYeEEx: cũnSEjYnLeWg làrDpYeEEx Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.