You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà okZehpán bokZehpinh jMmở vàou6oA4c u6oA4csáng thứokZehp ba.
Phiên ty2SiJaoà nàu6oA4cy rokZehpất njMgắn u6oA4cvà đơnjM giản.y2SiJa Đy2SiJaó cokZehphỉ làokZehp jMmột hu6oA4cình ty2SiJahức tu6oA4crống okZehprỗng diy2SiJaễn jMra khy2SiJaông qjMuá hokZehpai mươiy2SiJa phjMút. ThậtjM vjMậy, u6oA4ccó cầy2SiJan jMgì phảu6oA4ci mokZehpất nhy2SiJaiều thokZehpời giờ?y2SiJa Khôy2SiJang đượcjM y2SiJaquyền bu6oA4cào chữjMa gìy2SiJa cả.u6oA4c ĐứjMng jMra lu6oA4càm chứng,jM cy2SiJahỉ cokZehpó têjMn mậokZehpt tjMhám vàu6oA4c tênjM sy2SiJaĩ quau6oA4cn jMbị thươnjMg, cùngjM vớijM mấyu6oA4c jMtên lính.okZehp By2SiJaản pjMhán qokZehpuyết đokZehpã đượcy2SiJa thảoy2SiJa sy2SiJaẵn từy2SiJa trướu6oA4cc, Mu6oA4công-ta-ne-li đãjM okZehpcó thôngjM báou6oA4c đồngokZehp ýu6oA4c jMmột cáchy2SiJa khy2SiJaông chínhu6oA4c thứcokZehp nhữu6oA4cng y2SiJagì họokZehp yokZehpêu cầuy2SiJa. CáokZehpc okZehpquan tojMà lokZehpà viêu6oA4cn đạiokZehp táokZehp y2SiJaPherari, jMmột thjMiếu tájM jMkỵ okZehpbinh địokZehpa phu6oA4cương vàu6oA4c hau6oA4ci sy2SiJaĩ u6oA4cquan tronokZehpg đokZehpội cu6oA4cận y2SiJavệ củu6oA4ca GjMiáo u6oA4choàng (1y2SiJa), họjM y2SiJachẳng cy2SiJaó vy2SiJaiệc gu6oA4cì nhijMều đểokZehp y2SiJalàm y2SiJacả. HọokZehp đọu6oA4cc tjMo by2SiJaản cáy2SiJao trạy2SiJang, rồiy2SiJa okZehpnhững ngườiy2SiJa jMlàm chứngy2SiJa y2SiJađứng lokZehpên nêuy2SiJa chứngjM cứ.jM Sy2SiJaau đóokZehp hu6oA4cọ kýjM têy2SiJan vu6oA4cào bảny2SiJa phány2SiJa quyếtu6oA4c rokZehpồi lấy2SiJay giọngjM nghiêmokZehp tjMrang đọcu6oA4c chu6oA4co bịokZehp cáojM nghokZehpe. Ruồiy2SiJa u6oA4cTrâu lặnjMg lokZehpẽ nu6oA4cghe bảokZehpn án.u6oA4c okZehpVà, theu6oA4co hy2SiJaình thứcu6oA4c thokZehpông thu6oA4cường, u6oA4ckhi ngườijM tokZehpa hjMỏi cjMó phájMt bijMểu jMgì khônjMg, anokZehph chjMỉ vộijM okZehpvã xuokZehpa u6oA4ctay gạy2SiJat y2SiJađi. GjMiấu tronokZehpg ngựcy2SiJa ay2SiJanh ljMà chokZehpiếc mùiu6oA4c xjMoa màjM Mông-ta-ny2SiJae-li đãjM okZehpđánh ru6oA4cơi. SuốtjM đêu6oA4cm jMqua u6oA4canh đãjM hôu6oA4cn u6oA4cvà okZehpkhóc chiếjMc khu6oA4căn đóy2SiJa y2SiJanhư hônjM jMvà khy2SiJaóc y2SiJamột sokZehpinh liokZehpnh. Giy2SiJaờ đâyjM gokZehpương okZehpmặt anu6oA4ch okZehpxanh xaokZehpo vokZehpà okZehpthờ jMthẫn, vu6oA4cà mắjMt anokZehph vu6oA4cẫn okZehpcòn ngấnokZehp ljMệ. HokZehpai tiếokZehpng y2SiJa"Xử bắn"u6oA4c chẳngokZehp tácokZehp độjMng y2SiJagì đếnokZehp anu6oA4ch. Ky2SiJahi nghjMe hjMai tiếnu6oA4cg ấyjM, u6oA4canh cokZehphỉ mởy2SiJa tokZehpo đồjMng u6oA4ctử tokZehprong y2SiJađôi mắt,okZehp y2SiJavà chỉokZehp cóokZehp thu6oA4cế thôi!
Khi mu6oA4cọi thủy2SiJa tụy2SiJac đãy2SiJa xojMng, viênu6oA4c Giu6oA4cám bjMinh ry2SiJaa lệnh:
- ĐưaokZehp ôngjM okZehpta vjMề phònu6oA4cg giam.
Viênu6oA4c đjMội cokZehpố cy2SiJaầm jMnước jMmắt, sờokZehp vàou6oA4c thy2SiJaân hjMình iy2SiJam phokZehpăng pokZehphắc okZehpấy. RujMồi Trây2SiJau hơiu6oA4c giy2SiJaật mìnhokZehp ngoảnjMh lại.
- À,u6oA4c phảy2SiJai! u6oA4cTôi quênokZehp mất.
Nét mặty2SiJa u6oA4cviên y2SiJaGiám binokZehph pokZehphảng phấtu6oA4c mộty2SiJa vy2SiJaẻ gìjM nu6oA4chư làjM thưy2SiJaơng hạokZehpi. Hy2SiJaắn y2SiJata bảny2SiJa chấtu6oA4c cjMũng ku6oA4chông phy2SiJaải lày2SiJa mộy2SiJat ngườijM độcokZehp ácu6oA4c vàokZehp y2SiJavai tròokZehp y2SiJahắn phảiy2SiJa đóngokZehp mấokZehpy tuầnjM nu6oA4cay u6oA4clàm cjMho chu6oA4cính u6oA4chắn jMtrong thâmjM jMtâm cũu6oA4cng tokZehphấy ngượngu6oA4c ngùng.okZehp GiokZehpờ đu6oA4cây ku6oA4chi đãjM đu6oA4cược việcokZehp củay2SiJa mìnhu6oA4c, hắjMn y2SiJasẵn lònu6oA4cg ny2SiJahân nhưy2SiJaợng tronu6oA4cg mọijM chuyệnu6oA4c nhỏu6oA4c jMnào tu6oA4chuộc quyềny2SiJa hắn.
Đưa u6oA4cmắt jMnhìn okZehpcánh tau6oA4cy y2SiJathâm ty2SiJaím sưngjM phồngokZehp củaokZehp RuồjMi Trây2SiJau, hắnjM bảo:
- Cácu6oA4c ônu6oA4cg khônokZehpg jMcần cùu6oA4cm nữy2SiJaa cũokZehpng được.jM CóokZehp thểjM okZehpcho ôjMng jMta y2SiJatrở lạiy2SiJa phòokZehpng gu6oA4ciam cũ.
Rồi quaokZehpy y2SiJavề phíay2SiJa đứay2SiJa y2SiJacháu, hjMắn nóijM thêm:
- Buồnu6oA4cg u6oA4cgiam tửy2SiJa tokZehpù ẩmu6oA4c ướu6oA4ct u6oA4cvà âjMm y2SiJau qokZehpuá. ĐâyjM jMthực y2SiJara cũngu6oA4c cokZehphỉ ljMà vấnokZehp đềokZehp thủy2SiJa tokZehpục mokZehpà thôi.
Hắn bốijM rốiy2SiJa jMho y2SiJalên mấyy2SiJa tu6oA4ciếng vu6oA4cà đổjMi châjMn đứng.y2SiJa RokZehpồi hắnu6oA4c bỗngu6oA4c gọiy2SiJa giậty2SiJa tênokZehp độokZehpi okZehpvừa giu6oA4cải y2SiJaRuồi Try2SiJaâu u6oA4cra tjMới cửa.
- ÔnokZehpg độu6oA4ci, cu6oA4chờ mu6oA4cột chjMút. Tôy2SiJai muy2SiJaốn nóiokZehp u6oA4cvới ôokZehpng okZehpta mấyjM câu!
y2SiJaRuồi Trâuu6oA4c đjMứng jMim khokZehpông nhúcokZehp nhícu6oA4ch. Hìnhu6oA4c y2SiJanhư tiếy2SiJang nóiy2SiJa jMcủa PhokZehperari khokZehpông y2SiJalọt vjMào ty2SiJaai anh.
- y2SiJaÔng cokZehpó muốny2SiJa ny2SiJahắn gu6oA4cì vớokZehpi bu6oA4cạn bèu6oA4c vu6oA4cà jMthân thícokZehph khôngjM?... TôijM chắcy2SiJa jMông y2SiJacó jMngười thânjM chứ?
Không mjMột tjMiếng tokZehprả lời.
- Vậyy2SiJa ôjMng jMcứ nokZehpghĩ điu6oA4c rồiy2SiJa nójMi vjMới y2SiJatôi hoặcu6oA4c u6oA4cvới y2SiJalinh mụcy2SiJa ty2SiJauyên uýu6oA4c (2okZehp). TôjMi sokZehpẽ đônokZehp đốokZehpc thựcjM y2SiJahiện lờiy2SiJa njMhắn củau6oA4c ông.jM Nu6oA4chưng y2SiJatốt hy2SiJaơn lu6oA4cà ônu6oA4cg nhắu6oA4cn lạijM chjMa tuyêu6oA4cn uokZehpý. okZehpCha đếnjM ngay2SiJay bâyokZehp gokZehpiờ vokZehpà sẽokZehp ởjM y2SiJavới okZehpông suốokZehpt đêmokZehp naokZehpy. Ny2SiJaếu ôngokZehp cònjM okZehpcó nguyệnu6oA4c vọngokZehp gìy2SiJa ky2SiJahác jMnữa thì...
Ruồi Trâuu6oA4c nhjMìn lên:
- ÔnjMg hãu6oA4cy njMói vớy2SiJai liy2SiJanh mjMục u6oA4crằng u6oA4ctôi chu6oA4cỉ mujMốn ởy2SiJa mộty2SiJa mìnokZehph. Tôu6oA4ci khôokZehpng u6oA4ccó bokZehpạn bjMè mjMà u6oA4ccũng cy2SiJahẳng u6oA4cnhắn gu6oA4cì cả.
- NokZehphưng ôngokZehp okZehpcũng okZehpmuốn xokZehpưng tộijM jM(3) chứ.
- TokZehpôi lu6oA4cà ngokZehpười okZehpvô y2SiJathần. Tôy2SiJai chẳjMng muokZehpốn gy2SiJaì kokZehphác y2SiJahơn ngy2SiJaoài việcu6oA4c đưu6oA4cợc yêny2SiJa tĩnh.
Ry2SiJauồi Trâuy2SiJa ny2SiJaói okZehpvới giọngu6oA4c okZehpđơn điệuokZehp, bìu6oA4cnh tu6oA4chản, khy2SiJaông cóy2SiJa vẻu6oA4c gìokZehp u6oA4clà khiêuu6oA4c khíokZehpch hoặokZehpc jMbực dọc,u6oA4c rồiokZehp okZehptừ tjMừ jMquay góty2SiJa bướcy2SiJa rokZehpa cửa.okZehp NhưngokZehp u6oA4cra đếnu6oA4c cy2SiJaửa thjMì jManh lạijM dừngokZehp bước:
- ÔjMng đạiy2SiJa tá,jM tôiokZehp cokZehpòn quu6oA4cên y2SiJamột việc.y2SiJa TôjMi chjMỉ yu6oA4cêu cầuy2SiJa ôngjM chjMiếu cjMố mộtokZehp điềujM jMlà: sángu6oA4c mu6oA4cai xijMn ôjMng đừy2SiJang đjMể okZehpcho họy2SiJa tróijM hoặcjM bịtu6oA4c mắtu6oA4c okZehptôi. Tôiu6oA4c sẽjM đứngy2SiJa yên.
*
* *
Tới su6oA4cáng ngàokZehpy tu6oA4chứ tưokZehp, khokZehpi mặtokZehp trjMời vu6oA4cừa ló,jM jMRuồi TrjMâu u6oA4cđã bịjM dẫnjM y2SiJara sânokZehp. Ay2SiJanh kokZehphập khjMiễng u6oA4crõ nu6oA4cét hơokZehpn mọijM khjMi. DựajM hẳny2SiJa vàjMo taokZehpy viêny2SiJa độu6oA4ci, Ruồu6oA4ci TrâjMu ljMê bước,okZehp rjMõ rànjMg vy2SiJaới vẻu6oA4c y2SiJakhó u6oA4ckhăn jMvà đajMu đớn.
Ny2SiJahưng mokZehpọi vẻjM phụcu6oA4c tùny2SiJag u6oA4cmỏi mjMệt đãjM biếnokZehp mấtu6oA4c trêny2SiJa mu6oA4cặt anhy2SiJa. NjMhững njMỗi kiu6oA4cnh u6oA4choàng mokZehpa quáokZehpi đãokZehp u6oA4cđánh gụcy2SiJa anokZehph tjMrong y2SiJacảnh tịchjM liêuu6oA4c, y2SiJacùng nhữy2SiJang ảjMo jMảnh vày2SiJa nhữngokZehp jMgiấc jMmơ tu6oA4crong u6oA4cthế giớu6oA4ci âjMm okZehpu jMnay đềujM okZehpđã tokZehpan jMtheo đêu6oA4cm tối.y2SiJa NjMgay say2SiJau lúu6oA4cc vầjMng đôy2SiJang toảjM sáy2SiJang, khy2SiJai u6oA4cRuồi TokZehprâu y2SiJaphải đốy2SiJai diệny2SiJa vy2SiJaới kẻjM thùu6oA4c, thjMì tiy2SiJanh thầnjM y2SiJachiến đấjMu jMcủa au6oA4cnh okZehpđã y2SiJatrỗi du6oA4cậy, anokZehph khôokZehpng jMcó jMgì sợjM y2SiJahãi cả.
Trước bứcokZehp tườnjMg leu6oA4co đầyu6oA4c dâyu6oA4c u6oA4cthường xuânu6oA4c, sájMu ty2SiJaay súnjMg jMđược lệnhu6oA4c chọny2SiJa jMđi hànhjM quokZehpyết đjMã dy2SiJaàn thànhy2SiJa hjMàng ngay2SiJang. u6oA4cĐây chínokZehph u6oA4clà bứcjM tườngjM nứtokZehp okZehpnẻ y2SiJavà đu6oA4cổ nokZehpát mjMà au6oA4cnh okZehpđã try2SiJaèo xuốjMng tronokZehpg okZehpcái y2SiJađêm bấtu6oA4c hokZehpạnh u6oA4cấy đu6oA4cể hòny2SiJag trốjMn thojMát. Mấu6oA4cy ngườiu6oA4c ljMính đứngokZehp ngy2SiJahiêm, ty2SiJaay cầmokZehp súngjM okZehpmà vẫny2SiJa rjMưng rưokZehpng nu6oA4cước jMmắt. okZehpHọ cảmokZehp thấyokZehp điềujM kjMinh khủjMng u6oA4cngoài jMsức tưởngu6oA4c tượngjM khjMi nu6oA4cghĩ rằngjM chínu6oA4ch jMtay mìnhu6oA4c phjMải giếtu6oA4c RuokZehpồi jMTrâu. CokZehpon ngườiokZehp cóokZehp nhữokZehpng câuy2SiJa ứnokZehpg đjMối sắu6oA4cc sảo,y2SiJa jMcó tu6oA4ciếng cườiokZehp vuokZehpi bấty2SiJa tujMyệt, okZehpcó tiokZehpnh ty2SiJahần dũokZehpng cảmy2SiJa okZehpchói lọiy2SiJa vy2SiJaà dễy2SiJa ljMan tjMruyền ấyu6oA4c đjMã nhy2SiJaư u6oA4cmột u6oA4ctia nắngjM ấmu6oA4c y2SiJasoi rọiu6oA4c vàjMo cuộy2SiJac đờu6oA4ci u6oA4cu áy2SiJam, buồnokZehp tjMhảm củokZehpa họ.y2SiJa VậyjM mu6oA4cà u6oA4cgiờ đâyu6oA4c u6oA4ccon ngườu6oA4ci ấu6oA4cy jMphải chết,y2SiJa okZehpphải chy2SiJaết y2SiJavì chínhy2SiJa okZehptay jMhọ, nhưjM thếy2SiJa jMkhác nàu6oA4co jMhọ sokZehpắp phảiy2SiJa trônjMg thokZehpấy my2SiJaặt jMtrời chóiu6oA4c jMlọi phu6oA4cụt tắt.
Một y2SiJalỗ huyjMệt dướiokZehp gốcu6oA4c mộtjM jMcây vu6oA4cả cu6oA4cao lớnjM đany2SiJag cjMhờ u6oA4cđợi Ruồiu6oA4c y2SiJaTrâu. Ly2SiJaỗ huyệty2SiJa đóy2SiJa y2SiJado nhữngjM bàokZehpn tjMay khjMông tìnjMh jMnguyện đãjM jMđào nêy2SiJan y2SiJađêm qu6oA4cua vàjM vớiokZehp ny2SiJahững giọty2SiJa nướcjM mokZehpắt rjMơi tokZehprên nhữngu6oA4c bjMàn xẻng.u6oA4c Điu6oA4c y2SiJangang qu6oA4cua đó,jM RuokZehpồi Trâu6oA4cu mjMỉm cườy2SiJai ny2SiJahìn y2SiJalỗ y2SiJahuyệt ty2SiJaối đen,u6oA4c nhy2SiJaìn okZehpnhững ngọjMn cỏokZehp u6oA4chéo tànjM bêny2SiJa cạnokZehph huyjMệt. AjMnh kjMhoan khy2SiJaoái okZehphít mộokZehpt hơiokZehp dàokZehpi jMđể okZehpthưởng thứokZehpc mokZehpùi thơy2SiJam củaokZehp vạty2SiJa đu6oA4cất mokZehpới okZehptinh khôi.
Khi đếnokZehp y2SiJagần tu6oA4chân cây,jM viêu6oA4cn độiokZehp đứngy2SiJa sữu6oA4cng u6oA4clại. RokZehpuồi TrâjMu ngoảnhjM u6oA4clại nhìu6oA4cn anu6oA4ch tokZehpa, rồiokZehp nởu6oA4c mộtjM y2SiJanụ cười:
jM- TôiokZehp đy2SiJaứng đâyu6oA4c phảu6oA4ci chăng,y2SiJa ôngjM đội?
Viên độijM okZehpnín okZehplặng gu6oA4cật đầu6oA4cu. jMAnh y2SiJata nu6oA4cghẹn nu6oA4cgào, tiếcy2SiJa rằny2SiJag đãu6oA4c khokZehpông nóy2SiJai đưjMợc mộy2SiJat lờiokZehp u6oA4cnào, y2SiJaví okZehpdù lờy2SiJai nóokZehpi nàjMy cójM okZehpthể cokZehpứu u6oA4csống đượcokZehp RuồokZehpi jMTrâu. TrokZehpong sy2SiJaân y2SiJađã ty2SiJaề tựuy2SiJa u6oA4cđông đủokZehp cả:y2SiJa vijMên Gy2SiJaiám biokZehpnh, okZehpcháu hắn,u6oA4c y2SiJaviên truu6oA4cng u6oA4cuý kỵokZehp bjMinh okZehplàm nokZehphiệm y2SiJavụ chỉjM hujMy y2SiJaviệc hàny2SiJah quyết,u6oA4c jMngười jMy jMsĩ okZehpvà my2SiJaột linjMh u6oA4cmục. Họu6oA4c bướcu6oA4c lênjM vokZehpới nhữngy2SiJa bộjM mặy2SiJat ngy2SiJahiêm trọny2SiJag, ny2SiJahưng y2SiJađã ny2SiJaửa okZehpphần sượngjM sùjMng y2SiJatrước cặpjM mắokZehpt tươijM cườokZehpi u6oA4cvà sájMng ngjMời u6oA4cvẻ ngy2SiJaạo ngokZehphễ củajM RuồijM Trâu.
- Chào..u6oA4c. chàjMo cokZehpác qujMý ôokZehpng! ÁiokZehp u6oA4cchà, cảokZehp Chu6oA4ca tuyu6oA4cên jMuý tôokZehpn kíy2SiJanh (y2SiJa1) cjMũng du6oA4cậy jMsớm thếy2SiJa cokZehpơ à!jM... y2SiJaĐại uýy2SiJa, ôny2SiJag cóy2SiJa mạny2SiJah giỏjMi khu6oA4công? ChắjMc đốu6oA4ci vokZehpới okZehpông, cuộcu6oA4c gặokZehpp gỡjM u6oA4chôm nay2SiJay củy2SiJaa chúnjMg tokZehpa su6oA4cẽ jMdễ chịuokZehp y2SiJahơn ly2SiJaần trướokZehpc okZehpphải kjMhông ạ?jM Àu6oA4c, tôiokZehp tokZehphấy okZehpcánh taokZehpy ôny2SiJag vu6oA4cẫn còy2SiJan y2SiJabăng bóu6oA4c trey2SiJao trướy2SiJac okZehpngực y2SiJakìa! ChokZehpỉ jMtại lầnu6oA4c trưu6oA4cớc tôy2SiJai bắny2SiJa okZehphụt đóy2SiJa thôiy2SiJa. NhữngjM taokZehpy thiệnjM okZehpxạ nu6oA4cày y2SiJachắc bắokZehpn okZehpkhá hơjMn... phảjMi ku6oA4chông, cu6oA4các bạn?
Ruồi TrâokZehpu đưay2SiJa okZehpmắt njMhìn mộu6oA4ct lượty2SiJa nhữnu6oA4cg bjMộ mjMặt ủy2SiJa dộokZehpt cu6oA4của mấy2SiJay ngjMười lính:
- u6oA4cDù su6oA4cao lầnokZehp nàyjM khôu6oA4cng phảiy2SiJa băokZehpng u6oA4cbó tokZehpreo trướcjM ngựcy2SiJa nữu6oA4ca đâuu6oA4c. NàojM! Nào!u6oA4c Sau6oA4co vy2SiJaẻ mu6oA4cặt cácjM bạny2SiJa jMtrông thiểujM nãu6oA4co đếnjM thế?jM NghiêmokZehp! y2SiJaVà bắnjM cokZehpho thậty2SiJa trúnokZehpg vàu6oA4co nào.okZehp RjMồi cáu6oA4cc bjMạn u6oA4csẽ cokZehpó y2SiJanhiều việjMc py2SiJahải làokZehpm, mày2SiJa cu6oA4cứ nhưu6oA4c thokZehpế nàu6oA4cy khôngokZehp biếtu6oA4c cokZehpó ljMàm nổokZehpi không.u6oA4c jMBây gijMờ cácjM by2SiJaạn đượu6oA4cc quyềjMn tokZehpập jMtrước jMthì cònu6oA4c gjMì bằng.
- HokZehpỡi con...
Vị ly2SiJainh mụcy2SiJa tiy2SiJaến ly2SiJaên nokZehpgắt lờijM anhu6oA4c. Nhữngu6oA4c ngườijM jMkhác đềuu6oA4c u6oA4clùi lạiy2SiJa phíau6oA4c okZehpsau, đểy2SiJa jMmặc haokZehpi ny2SiJagười vớiokZehp nhau.
y2SiJa- CjMhỉ còu6oA4cn okZehpít phútu6oA4c nữokZehpa okZehplà cou6oA4cn okZehpsẽ vu6oA4cề vu6oA4cới Đấny2SiJag Sángy2SiJa Tạou6oA4c (2okZehp) rokZehpa jMcon. NhữjMng okZehpgiây phjMút cuốijM cùnu6oA4cg này2SiJay okZehplà y2SiJadành cu6oA4cho cu6oA4con đểokZehp ăy2SiJan năy2SiJan y2SiJasám hối,y2SiJa okZehpcon y2SiJachớ okZehpnên djMùng vjMào việcu6oA4c nu6oA4cào kháy2SiJac. Cu6oA4cha xu6oA4cin cu6oA4con, cjMon thy2SiJaử ny2SiJaghĩ xey2SiJam, nếujM chếtjM jMmà khokZehpông đượcjM chịjMu phépjM giảiokZehp y2SiJatội, lònokZehpg cu6oA4còn huu6oA4cng u6oA4cdữ ty2SiJahì đánjMg sợy2SiJa biếty2SiJa bu6oA4cao! ChokZehpờ đếny2SiJa khy2SiJai okZehpcon đu6oA4cứng try2SiJaước ĐấnjMg PhánjM okZehpXét u6oA4c(3) củay2SiJa cy2SiJaon u6oA4cthì lúcu6oA4c ấyu6oA4c u6oA4căn nănu6oA4c đãy2SiJa mujMộn rokZehpồi. Sắpy2SiJa lạiy2SiJa gầjMn nokZehpgai by2SiJaáu vôy2SiJa cùnu6oA4cg tôu6oA4cn nghy2SiJaiêm u6oA4ccủa Ngưy2SiJaời y2SiJamà cjMon vẫnjM cứjM cườokZehpi đùy2SiJaa jMnhư okZehpthế đưokZehpợc sao?
- CườijM đokZehpùa ư,okZehp u6oA4cthưa chokZehpa tu6oA4côn kính?jM okZehpTôi tưởngokZehp cáy2SiJai jMbài giáy2SiJao lýjM cỏnu6oA4c cjMon okZehpấy chỉy2SiJa đokZehpể y2SiJacho nhữjMng jMngười jMcùng phíau6oA4c vớjMi chu6oA4ca njMghe u6oA4cthôi cjMhứ! Bau6oA4co okZehpgiờ đếny2SiJa lokZehpượt chúnokZehpg jMtôi, chúngokZehp tôiu6oA4c sẽjM dùngokZehp trọngokZehp phokZehpáo chứjM chẳnjMg dùngjM đếnjM dămu6oA4c khjMẩu súokZehpng khu6oA4cai okZehphậu u6oA4ccũ kjMỹ u6oA4cnày đâu!u6oA4c VàokZehp lúy2SiJac by2SiJaấy gjMiờ cu6oA4các vịy2SiJa sẽokZehp thy2SiJaấy chújMng u6oA4ctôi cườiu6oA4c đùau6oA4c đy2SiJaến đâu.
- CokZehpác cy2SiJaon y2SiJasẽ dùny2SiJag trọngjM u6oA4cpháo okZehpư? ÔijM! TjMhật jMlà vôy2SiJa phúcjM cjMho cojMn okZehpquá! okZehpCon jMvẫn chưau6oA4c okZehphiểu rằnjMg cokZehpon y2SiJađang đứokZehpng trokZehpên bờokZehp vựy2SiJac y2SiJathẳm đokZehpáng su6oA4cợ ny2SiJahư thếokZehp nàojM hokZehpay sao?
Ruồi TokZehprâu ngokZehpoái đokZehpầu nokZehphìn lokZehpỗ huu6oA4cyệt mjMở rộny2SiJag sjMau lưngokZehp mình.
- VậyokZehp cha.jM.. cu6oA4cha tôy2SiJan kínjMh u6oA4ctưởng rằny2SiJag đặtjM đượcu6oA4c ty2SiJaôi jMxuống okZehpđấy okZehplà xjMong cy2SiJahuyện u6oA4cvới tôijM u6oA4crồi okZehphay saokZehpo? CokZehpó lẽu6oA4c cácy2SiJa vịjM cy2SiJaòn y2SiJachặn u6oA4cmột u6oA4cphiến đáy2SiJa jMlên mồy2SiJa okZehptôi đu6oA4cể "by2SiJaa ngày2SiJay sauu6oA4c" tôi...okZehp tjMôi u6oA4ckhỏi sốny2SiJag lạokZehpi chứokZehp gì?jM (4okZehp) CjMhớ sợ,u6oA4c CokZehpha tôokZehpn kíny2SiJah ạ!y2SiJa TôjMi sẽy2SiJa khjMông y2SiJaxâm jMphạm vàoy2SiJa quyjMền y2SiJacủa cácjM u6oA4cvị trojMng nhu6oA4cững tjMrò diễnu6oA4c kokZehpịch rẻokZehp tiu6oA4cền jMnày y2SiJađâu. Đặu6oA4ct y2SiJatôi xuốokZehpng đokZehpâu, jMtôi sy2SiJaẽ u6oA4cnằm y2SiJayên okZehpở đấjMy nhưokZehp mộy2SiJat cu6oA4con... cy2SiJaon chuộtokZehp vậyy2SiJa. NhưnjMg, dùu6oA4c sjMao mặcy2SiJa lòng,u6oA4c chúnu6oA4cg jMtôi vẫy2SiJan sjMẽ du6oA4cùng đjMến trọnokZehpg pháou6oA4c đấy.
VjMị linokZehph my2SiJaục kjMêu lên:
- Ôi!u6oA4c okZehpLạy jMChúa lòny2SiJag lànu6oA4ch vu6oA4cô cùng!jM Xu6oA4cin Chúau6oA4c thjMa tokZehpội chu6oA4co jMkẻ bấy2SiJat hạnhjM này!
Viên y2SiJatrung u6oA4cuý jMkỵ bijMnh, u6oA4cgiọng jMồ okZehpồ khấn:
- Amen!
Còn viênjM đạiy2SiJa okZehptá vy2SiJaà u6oA4cđứa chu6oA4cáu thìy2SiJa sùu6oA4cng kínokZehph làmu6oA4c dấjMu tokZehphánh giá.
Thấy2SiJay u6oA4crõ rằjMng khuyênu6oA4c bảoy2SiJa nữau6oA4c u6oA4ccũng chẳu6oA4cng jMđi đếu6oA4cn đâjMu, u6oA4cvị lu6oA4cinh u6oA4cmục đànhy2SiJa phảijM từu6oA4c bỏu6oA4c jMcông vijMệc u6oA4cvô y2SiJakết okZehpquả củy2SiJaa mìjMnh. ÔjMng bướcokZehp sany2SiJag bêu6oA4cn cạokZehpnh, lắu6oA4cc đầy2SiJau, y2SiJamồm lầu6oA4cm jMrầm y2SiJacầu kinhu6oA4c. ChỉjM trou6oA4cng pu6oA4chút okZehpchốc, côngjM vjMiệc jMchuẩn bịy2SiJa ny2SiJagắn gọokZehpn vàokZehp u6oA4cđơn giảnu6oA4c jMđều đjMã đượcu6oA4c hốiokZehp hy2SiJaả lày2SiJam xongokZehp. Ru6oA4cuồi Ty2SiJarâu y2SiJara đứngy2SiJa đúngu6oA4c y2SiJavào chỗu6oA4c củaokZehp jMmình vokZehpà quy2SiJaay lạiokZehp u6oA4cthoáng nhìnjM ljMên cảokZehpnh jMhuy u6oA4choàng jMchói chokZehpang okZehpánh jMsáng vànjMg vjMà đỏjM củy2SiJaa my2SiJaặt trờiy2SiJa đajMng mjMọc. MộtokZehp lầnjM nokZehpữa y2SiJaRuồi TrokZehpâu y2SiJalại u6oA4cyêu cjMầu okZehpkhông bịtokZehp mắtu6oA4c. NhìnjM vjMẻ mặjMt nhokZehpư tháchy2SiJa okZehpthức cy2SiJaủa y2SiJaanh, viênokZehp đạijM u6oA4ctá y2SiJađành miễnu6oA4c okZehpcưỡng đồngjM ý.okZehp Cảu6oA4c hu6oA4cai nu6oA4cgười đềuu6oA4c qujMên rằnokZehpg njMhư u6oA4cthế hu6oA4cọ y2SiJacó u6oA4cthể làmu6oA4c ảjMnh hưởnu6oA4cg tớiy2SiJa tiny2SiJah thầy2SiJan quâokZehpn sĩ.
Ruồi TrâjMu đy2SiJaứng quokZehpay okZehpthẳng mặtokZehp vềokZehp okZehpphía họjM vàu6oA4c mỉmy2SiJa cưokZehpời. Nhữngu6oA4c y2SiJacánh tokZehpay jMcầm jMsúng ry2SiJaun u6oA4clên. Any2SiJah bảo:
- Tôiy2SiJa jMhoàn jMtoàn sẵnjM jMsàng rồi.
Viên tjMrung uy2SiJaý bưjMớc y2SiJalên phíy2SiJaa tu6oA4crước, ngườy2SiJai ry2SiJaun ru6oA4cun vìy2SiJa xjMúc độnokZehpg. Hắnu6oA4c chokZehpưa hềokZehp y2SiJachỉ huy2SiJay xửjM bu6oA4cắn jMbao giờ.
- CjMhuẩn bị...okZehp Nhy2SiJaằm! Bắn!
Ruồi Trâuu6oA4c hơiu6oA4c lạngy2SiJa ngưy2SiJaời y2SiJađi, nhưngu6oA4c lấyokZehp ngokZehpay lạijM đượcjM thăngu6oA4c bằu6oA4cng. u6oA4cMột viêy2SiJan đạokZehpn bắu6oA4cn khôny2SiJag vữokZehpng đãjM sượtjM tokZehprên máu6oA4c aokZehpnh. Vàu6oA4ci giọy2SiJat máuokZehp loay2SiJang trêjMn cokZehpổ jMáo okZehptrắng. jMMột y2SiJaviên kokZehphác tu6oA4crúng vàokZehpo chânokZehp, phíu6oA4ca ty2SiJarên đjMầu gối.u6oA4c Ky2SiJahi khu6oA4cói jMtan thokZehpì đámjM lokZehpính thấu6oA4cy jManh vẫnokZehp đứng,okZehp okZehpvẫn okZehpmỉm cườiy2SiJa u6oA4cnhư jMcũ vokZehpà đjMang lấyokZehp bày2SiJan y2SiJatay y2SiJatàn jMtật quệy2SiJat máokZehpu trêny2SiJa má.
Anh nói:
- Bắnu6oA4c xoànokZehpg qjMuá rồiokZehp, cájMc bạy2SiJan ạ!
Giọng nóokZehpi trojMng jMtrẻo vàokZehp y2SiJakhúc tjMriết củay2SiJa anjMh khắcokZehp y2SiJasâu y2SiJavào tokZehpim nhữngjM ngườy2SiJai jMlính khốjMn khổy2SiJa đangokZehp okZehphết sy2SiJaức bàngokZehp hokZehpoàng vàu6oA4c bốokZehpi rối.
- jMCác bạny2SiJa thokZehpử bu6oA4cắn y2SiJalại jMxem nào!
Toàn u6oA4cbộ hu6oA4càng línokZehph đềokZehpu jMrùng u6oA4cmình sởnokZehp gáokZehpy okZehpvà rêjMn u6oA4crỉ. Ngưy2SiJaời okZehpnào ngườiu6oA4c nu6oA4cấy nhằmy2SiJa u6oA4cchệch sajMng bênu6oA4c cạjMnh, thầmy2SiJa monjMg viênokZehp đạnjM ku6oA4cết liễuy2SiJa tu6oA4cính mệnhy2SiJa RuồiokZehp Tru6oA4câu ly2SiJaà củaokZehp ngưy2SiJaời bu6oA4cên cạnhjM okZehpchứ u6oA4ckhông phảu6oA4ci củau6oA4c u6oA4cmình. RujMồi TrâokZehpu y2SiJathì vẫnjM cứy2SiJa okZehpđứng thảnjM nu6oA4chiên, mokZehpỉm cưu6oA4cời nhokZehpìn họ.okZehp Họy2SiJa chỉokZehp bijMên cuộcjM xửy2SiJa tửokZehp thàny2SiJah mộjMt cuộcokZehp gokZehpiết chokZehpóc trojMng u6oA4clò mổ,okZehp vokZehpà by2SiJaây giờu6oA4c họy2SiJa lạijM pokZehphải jMlàm ljMại tjMừ đầuu6oA4c cu6oA4cái cônjMg việy2SiJac ghêjM rokZehpợn nàu6oA4cy. jMĐám líu6oA4cnh y2SiJađột ngu6oA4cột hokZehpoảng víy2SiJaa, họjM jMhạ súnjMg đứngu6oA4c nghy2SiJae okZehpnhững lờijM mu6oA4cắng mỏjM okZehpvà chửiokZehp rủajM điênu6oA4c cuồngu6oA4c củay2SiJa cy2SiJaác vokZehpiên jMsĩ quau6oA4cn. HọokZehp sữjMng u6oA4csờ vày2SiJa hy2SiJaãi hy2SiJaùng gu6oA4ciương mắtjM nhìjMn okZehpngười jMvừa bịokZehp hu6oA4cọ by2SiJaắn jMmà chẳjMng hiểjMu saokZehpo okZehpông y2SiJata y2SiJavẫn khôngy2SiJa chết.
Viên u6oA4cGiám biny2SiJah vunjMg njMắm đấokZehpm okZehptrước u6oA4cmặt họ.okZehp Hắnu6oA4c lồjMng lộnokZehp quáu6oA4ct okZehptháo, bắu6oA4ct họjM phảiu6oA4c okZehpđứng vjMào vịokZehp tríu6oA4c, gjMiương súnu6oA4cg lêny2SiJa vàjM hốu6oA4ci hảy2SiJa làmy2SiJa mjMau u6oA4ccho u6oA4cxong chuyện.jM Nu6oA4chưng chíokZehpnh u6oA4chắn cjMũng hy2SiJaoàn toàu6oA4cn mấty2SiJa ty2SiJainh thjMần khôu6oA4cng khy2SiJaác gu6oA4cì bọy2SiJan y2SiJalính. HắjMn khjMông dámjM nhu6oA4cìn okZehpvào cáiy2SiJa ty2SiJahân hìjMnh khủngjM khy2SiJaiếp kijMa cy2SiJaứ đứjMng tjMrơ y2SiJatrơ okZehpmà kokZehphông chịu6oA4cu ngjMã xuokZehpống. Hắnu6oA4c jMgiật nảokZehpy mìnhokZehp vu6oA4cà ruu6oA4cn u6oA4cbắn lokZehpên khjMi nu6oA4cghe okZehpgiọng chếy2SiJa gy2SiJaiễu củajM RjMuồi Trâu:
- ĐạiokZehp tá,okZehp okZehpsao okZehpsáng hômjM nau6oA4cy u6oA4công lạjMi jMđưa u6oA4cra mộtjM độijM lu6oA4cính xoànokZehpg u6oA4cthế. Đểu6oA4c tôiokZehp xu6oA4cem okZehptôi cóu6oA4c thokZehpể đy2SiJaiều khiểnjM hjMọ khy2SiJaá hơny2SiJa khokZehpông! NokZehpào, cájMc bạokZehpn! jMKìa, cậuu6oA4c đứnu6oA4cg pokZehphía bênu6oA4c tráiu6oA4c kiu6oA4ca, nâny2SiJag súngu6oA4c okZehpcao ly2SiJaên chứ!jM Chúcu6oA4c phúy2SiJac jMcho u6oA4ctấm lòngjM cy2SiJaủa okZehpcậu, jMcậu bạu6oA4cn u6oA4cạ! okZehpTrong tau6oA4cy cậuu6oA4c ly2SiJaà sokZehpúng u6oA4ctrận đấyjM chứjM khônjMg phảiokZehp xooy2SiJang okZehpchảo đâuy2SiJa nhy2SiJaé! NhokZehpắm thẳnokZehpg cy2SiJaả chưu6oA4ca? Ny2SiJaào, bokZehpây giờ...y2SiJa chuẩnokZehp bokZehpị... nhằm!...
Viên đạy2SiJai tjMá nhảjMy xổy2SiJa u6oA4clên, cướpokZehp lờiy2SiJa u6oA4canh, hét:
- Bắn!
Để y2SiJacho ngườijM bịokZehp bắu6oA4cn jMtự y2SiJachỉ okZehphuy cujMộc xu6oA4cử bokZehpắn cu6oA4của u6oA4cmình thu6oA4cì u6oA4cai màu6oA4c cjMhịu được.
Sau loạtokZehp đạy2SiJan lộy2SiJan xokZehpộn vàokZehp u6oA4cvô tổokZehp cjMhức, đy2SiJaám y2SiJalính bỏokZehp hàokZehpng ngũy2SiJa ruu6oA4cn rẩy2SiJay đứngy2SiJa túmu6oA4c tụmokZehp lạu6oA4ci vy2SiJaới nhy2SiJaau, mắu6oA4ct okZehpngơ ngác,y2SiJa u6oA4csững sờokZehp nhìy2SiJan vy2SiJaề phíu6oA4ca trướu6oA4cc. Mộty2SiJa têokZehpn líy2SiJanh tu6oA4chậm cy2SiJahí cjMòn khôngokZehp bấmu6oA4c cjMò, quăokZehpng súng,y2SiJa okZehpngồi sụy2SiJap y2SiJaxuống đấtokZehp mu6oA4cà rênu6oA4c rỉ:
- TôjMi chjMịu thokZehpôi, tôiy2SiJa chjMịu thôi!
Khói dầnjM tjMan, y2SiJabay ljMên hoàokZehp y2SiJavào jMánh nắnjMg y2SiJale lokZehpói cokZehpủa bokZehpan my2SiJaai. HọokZehp ty2SiJahấy Ruu6oA4cồi okZehpTrâu ngãy2SiJa y2SiJara, hu6oA4cọ còny2SiJa thjMấy u6oA4clà Ruồiy2SiJa Try2SiJaâu vẫnokZehp chưay2SiJa chy2SiJaết. Phúy2SiJat đầuu6oA4c tiy2SiJaên okZehpcả jMquan y2SiJalẫn ly2SiJaính đứu6oA4cng ijMm u6oA4cnhư đãu6oA4c hy2SiJaoá đy2SiJaá y2SiJamà nhìy2SiJan mộtokZehp vậtokZehp gu6oA4cì dễokZehp sợu6oA4c đanu6oA4cg ljMăn lộnjM, y2SiJaquằn quạu6oA4ci trêokZehpn mu6oA4cặt đất.
jMRồi cjMả nu6oA4cgười jMy sĩjM vy2SiJaà y2SiJaviên jMđại tokZehpá u6oA4ccùng kêokZehpu lênokZehp cy2SiJahạy àojM u6oA4cđến chỗjM y2SiJaRuồi Trây2SiJau vjMì y2SiJahọ thấokZehpy aokZehpnh vẫnokZehp lếtokZehp mjMột châjMn, quy2SiJaỳ lêokZehpn mày2SiJa nhỏjMm dậyy2SiJa, vẫnokZehp nhìny2SiJa vàoy2SiJa tu6oA4coán línjMh vy2SiJaà vẫokZehpn y2SiJacười lên:
- jMLại bokZehpắn tjMrượt ru6oA4cồi! BjMắn... jMlại jMđi, cáu6oA4cc by2SiJaạn! .okZehp.. Đểu6oA4c xeu6oA4cm... nếjMu cácokZehp bjMạn khôngy2SiJa thể...
u6oA4cRuồi Trâuu6oA4c bỗngu6oA4c u6oA4clảo y2SiJađảo rồiu6oA4c y2SiJangã vy2SiJaật sanokZehpg mộty2SiJa bêny2SiJa try2SiJaên by2SiJaãi cỏ.
ViênokZehp đạjMi táu6oA4c jMkhẽ hỏi:
- y2SiJaÔng u6oA4cấy chếu6oA4ct chưa?
Người okZehpy y2SiJasĩ qu6oA4cuỳ gối,u6oA4c đặty2SiJa tjMay lêokZehpn chiu6oA4cếc sy2SiJaơ okZehpmi đẫy2SiJam máy2SiJau củajM Ruồy2SiJai Trâu,jM y2SiJatrả lời:
- ChắcjM vậyy2SiJa... u6oA4cTạ ơnjM Chúa!
ViênokZehp đạokZehpi tjMá nhắcjM theo:
- u6oA4cTạ ơnjM y2SiJaChúa! jMThế u6oA4clà xong!
Đứa cu6oA4cháu kéojM tjMay áoy2SiJa hắn:
- Chúu6oA4c ơiy2SiJa... y2SiJaHồng okZehpy giáy2SiJao chủokZehp jMđến! Ngàiu6oA4c đangu6oA4c đu6oA4cứng okZehpở cjMổng vokZehpà cứy2SiJa okZehpđòi jMvào đây.
- jMCái y2SiJagì? KhokZehpông, khôu6oA4cng đượokZehpc... u6oA4ctôi khônjMg cjMho okZehpvào đượy2SiJac! BọjMn y2SiJalính u6oA4cgác y2SiJađâu cảjM u6oA4crồi? Thu6oA4cưa ĐứjMc HồngjM y...
Cửa mởu6oA4c ry2SiJaồi okZehplại đy2SiJaóng. MôngokZehp-ta-ne-li đãjM đứnjMg tokZehprong y2SiJasân, u6oA4cđôi u6oA4cmắt đokZehpầy okZehpkinh hoànjMg, trừnokZehpg trừngy2SiJa nhìny2SiJa vều6oA4c phíaokZehp trước.
- Ty2SiJahưa jMĐức Hy2SiJaồng y2SiJay! Tôiy2SiJa xjMin ngàokZehpi... cảnokZehph nu6oA4cày ngjMài xey2SiJam bjMất tiệnjM! ViệcokZehp hày2SiJanh quyếtjM vừau6oA4c kếtjM thújMc, ty2SiJahi hjMài jMcòn chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- okZehpTôi đếnjM u6oA4cnhìn nójM mộtokZehp chút.
Giọng okZehpnói jMvà cảjM bộu6oA4c dạngu6oA4c củu6oA4ca Mông-ta-ne-lokZehpi y2SiJatrong phy2SiJaút ấokZehpy u6oA4cđã khiu6oA4cến u6oA4ccho viênu6oA4c GiámokZehp biu6oA4cnh jMphải sửngokZehp sốt,okZehp ôngokZehp ty2SiJaa nhưokZehp mộtjM y2SiJakẻ my2SiJaộng du.
Một ngườokZehpi ljMính bỗngy2SiJa kêuokZehp lên:
- Ối,jM lokZehpạy Chu6oA4cúa tôi!
Viên Giáu6oA4cm biokZehpnh quokZehpay ngojMắt okZehplại nhìn.
Quả nhiênokZehp thế!
Tấm thy2SiJaân đẫmy2SiJa y2SiJamáu trênjM bu6oA4cãi cỏjM ljMại u6oA4cmột lầnokZehp nữy2SiJaa vu6oA4cật y2SiJavã vày2SiJa rokZehpên rỉ.
Người okZehpy sy2SiJaĩ y2SiJangồi sụpjM xuu6oA4cống, jMkê đầuy2SiJa kẻu6oA4c hấy2SiJap hốiu6oA4c lênjM u6oA4cđùi mình.
Ông ty2SiJaa tuyjMệt vọy2SiJang kêjMu lên:
- NokZehphanh lênokZehp! NhanjMh lêokZehpn, qu6oA4cuân dãokZehp may2SiJan! ChokZehpo jMông ty2SiJaa chếty2SiJa hẳny2SiJa đy2SiJai, vjMì y2SiJaơn Chúy2SiJaa! y2SiJaĐể thếjM y2SiJanày tộy2SiJai nghiy2SiJaệp quá!
Máu chảyjM tújMa ry2SiJaa okZehphai bànu6oA4c tay2SiJay ngưokZehpời y2SiJay sĩ.jM RujMn jMlẩy bẩyy2SiJa ty2SiJaừ đầujM đếnjM y2SiJachân, ônjMg okZehpta okZehpcố gu6oA4ciữ yênu6oA4c thu6oA4cân hìnokZehph còokZehpn đaokZehpng gijMãy giy2SiJaụa. okZehpTrong khokZehpi ôokZehpng ty2SiJaa đangy2SiJa cy2SiJauống quýty2SiJa u6oA4cquay nhìjMn u6oA4ctứ jMphía đểokZehp cầy2SiJau u6oA4cmong okZehpgiúp đỡ,u6oA4c y2SiJavị linokZehph mụcy2SiJa jMcúi xuốny2SiJag okZehpqua vau6oA4ci ôngy2SiJa, kệjM tượjMng Chúy2SiJaa chịuy2SiJa nạnjM vjMào đôjMi môiokZehp njMgười u6oA4chấp hối.
- Nhânu6oA4c du6oA4canh Chúu6oA4ca y2SiJacha, Chúu6oA4ca con...
Ruồi jMTrâu tjMựa u6oA4clên đùiokZehp ngườiy2SiJa jMy sĩ,okZehp nhỏmu6oA4c dậy,u6oA4c mokZehpắt jMmở tjMo jMnhìn okZehpchòng chọcy2SiJa vàou6oA4c tu6oA4cượng Chúay2SiJa cjMhịu nạn.u6oA4c y2SiJaRồi gữau6oA4c bầuokZehp tokZehpịch mịchokZehp jMcâm lắokZehpng vày2SiJa bău6oA4cng okZehpgiá ấjMy, aokZehpnh okZehptừ từy2SiJa gokZehpiơ cáy2SiJanh tay2SiJay phảjMi bịokZehp bjMắn okZehpgãy lênokZehp, okZehpvà gạtjM chiếu6oA4cc tưjMợng thánhjM gu6oA4ciá ry2SiJaa. MộjMt vếtjM mjMáu đjMỏ tươiy2SiJa vấu6oA4cy okZehptrên mặtjM tượng.
- Padu6oA4cre... Chúu6oA4ca Tru6oA4cời... y2SiJacủa cha..okZehp. thy2SiJaoả mãnjM rjMồi chứ?
ĐầokZehpu anu6oA4ch lokZehpả xuốjMng cánokZehph ty2SiJaay ngjMười jMy sĩ.
*
* *
- jMThưa Đứcu6oA4c Hồu6oA4cng y?
Thấy HồngjM jMy gjMiáo chủokZehp vy2SiJaẫn chjMưa tỉnhu6oA4c gy2SiJaiấc okZehpkinh hu6oA4coàng, đạiu6oA4c tokZehpá y2SiJaPherari lạiy2SiJa gu6oA4cọi ty2SiJao hơn:
- u6oA4cThưa Đứcu6oA4c HồngjM y!
Mông-ta-ne-li nhìnokZehp lên:
- NójM chếtu6oA4c rồi.
- okZehpVâng, u6oA4cchết jMhẳn rồiy2SiJa, thưay2SiJa ĐứcjM jMHồng jMy. jMXin ngàokZehpi rokZehpa y2SiJathôi chứjM jMạ?... u6oA4cCảnh tưu6oA4cợng nàyy2SiJa rjMùng rjMợn lắm...
- jMNó chếty2SiJa rồiu6oA4c jM- jMMông-ta-ne-li nhokZehpắc lạokZehpi vàokZehp mộjMt lầokZehpn okZehpnữa nhìjMn xjMuống mặty2SiJa Ruồu6oA4ci TrjMâu y2SiJa- jMTa đu6oA4cã sờy2SiJa u6oA4cvào ngườiokZehp nójM u6oA4cmà naokZehpy nójM chy2SiJaết mấty2SiJa okZehprồi (1).
VjMiên try2SiJaung uokZehpý xìjM xàu6oA4co y2SiJamột giọnu6oA4cg khokZehpinh bạc:
- NửjMa tu6oA4cá đạnu6oA4c vàojM ngườokZehpi, ôokZehpng y2SiJata cjMòn mou6oA4cng chy2SiJaờ gìjM nữa?
Người y2SiJay jMsĩ jMcũng thìy2SiJa thàoy2SiJa đápy2SiJa lại:
- Cu6oA4chắc okZehpông ấyy2SiJa u6oA4ckinh okZehphãi vokZehpì y2SiJatrông thấjMy máu.
Viên y2SiJaGiám biu6oA4cnh okZehpkiên quyếjMt y2SiJakéo okZehptay Mông-ta-ne-li:
- Xiu6oA4cn Đứy2SiJac Hồny2SiJag jMy jMđừng nhu6oA4cìn u6oA4chắn nữa.y2SiJa u6oA4cNgài chjMo pjMhép cu6oA4cha tuyêokZehpn uu6oA4cý y2SiJađưa ngàjMi vu6oA4cề cjMhứ ạ?
- Phải..y2SiJa. tôiu6oA4c về.
jMMông-ta-ne-li tokZehpừ ty2SiJaừ quau6oA4cy u6oA4cgót rokZehpa kokZehphỏi okZehpbãi cỏu6oA4c đẫmu6oA4c y2SiJamáu y2SiJamà bokZehpước jMra u6oA4cngoài, vịokZehp linu6oA4ch my2SiJaục vu6oA4cà viokZehpên đy2SiJaội y2SiJatheo sauy2SiJa. y2SiJaĐến cổnjMg, ônokZehpg jMta dừngy2SiJa bướcu6oA4c okZehpvà u6oA4cvẫn ngu6oA4coái lạokZehpi nhu6oA4cìn vớiu6oA4c cặpjM mjMắt ku6oA4cinh y2SiJangạc vokZehpà đờy2SiJa đokZehpẫn u6oA4cnhư jMmắt mộy2SiJat cokZehpon ma.
- NójM chếy2SiJat rồi.
*
y2SiJa* *
Mấy tjMiếng đồnokZehpg hồokZehp okZehpsau, Mác-y2SiJacô-nê đếnokZehp u6oA4ccăn nhàu6oA4c nhỏy2SiJa ty2SiJarên sườnjM đồokZehpi đểjM okZehpbáo okZehpcho Mácy2SiJa-ti-ni bjMiết y2SiJalà au6oA4cnh khỏijM phjMải hokZehpy y2SiJasinh thâu6oA4cn mìnu6oA4ch mộokZehpt cáchjM okZehpvô íchy2SiJa nữa.
Kế hoạchjM giu6oA4cải cứuy2SiJa cy2SiJaho Ruồy2SiJai TjMrâu ljMần thy2SiJaứ hu6oA4cai đu6oA4cã cjMhuẩn bịu6oA4c xonjMg, bởiokZehp y2SiJavì lầnu6oA4c u6oA4cnày bjMố trjMí đu6oA4cơn gokZehpiản okZehphơn lầnokZehp trướcu6oA4c nhiều.y2SiJa u6oA4cHọ qujMyết đu6oA4cịnh đếnjM sánu6oA4cg hy2SiJaôm y2SiJasau, kokZehphi đjMám rưokZehpớc "MìnhokZehp Tu6oA4chánh" jMdiễu qu6oA4cua châny2SiJa đồiu6oA4c tjMrên okZehpcó jMpháo đàiokZehp, jMMác-ti-ni y2SiJasẽ y2SiJatừ trony2SiJag đáu6oA4cm đôngy2SiJa tiêu6oA4cn ljMên trước,u6oA4c rútjM súy2SiJang njMgắn giy2SiJaấu ty2SiJarong njMgực y2SiJaáo ru6oA4ca, bắnjM vày2SiJao u6oA4cmặt viu6oA4cên Giu6oA4cám bjMinh. u6oA4cNhân jMlúc ly2SiJaộn xộy2SiJan, jMhai mươiokZehp jMngười đầu6oA4cy đu6oA4củ kjMhí giớiu6oA4c su6oA4cẽ tu6oA4chình lokZehpình xy2SiJaông tớiy2SiJa cổngokZehp, đjMánh okZehpphá ty2SiJaới tậjMn okZehptháp canhokZehp, dùnu6oA4cg vũu6oA4c okZehplực bokZehpắt giữy2SiJa têjMn jMgiữ cjMhìa u6oA4ckhoá ngụy2SiJac, buộcokZehp nóu6oA4c py2SiJahải y2SiJamở cửau6oA4c xàokZehp okZehplim, cõngy2SiJa Ru6oA4cuồi Trâuu6oA4c rokZehpa vàjM by2SiJaắn chếy2SiJat hou6oA4cặc chếy2SiJa ngựjM bấtu6oA4c jMcứ ku6oA4cẻ nàoy2SiJa địnhu6oA4c jMcản đườngy2SiJa. RokZehpa đếokZehpn y2SiJacổng hy2SiJaọ sẽjM vừay2SiJa okZehpđánh vừajM rúy2SiJat, okZehpđồng tokZehphời yểmu6oA4c hộokZehp u6oA4ccho mộjMt toy2SiJaán djMân y2SiJabuôn lậy2SiJau thứy2SiJa hjMai cokZehpó vy2SiJaũ trjMang vokZehpà cưỡijM ny2SiJagựa u6oA4cđến y2SiJađể okZehpđem RokZehpuồi okZehpTrâu tớiu6oA4c u6oA4cchỗ ẩnjM nu6oA4cấp ajMn toàu6oA4cn u6oA4ctrên okZehpnúi cao.
jMTrong nhu6oA4cóm cokZehpốt okZehpcán chỉy2SiJa u6oA4ccó u6oA4cGiê- mokZehpa lokZehpà khônu6oA4cg biếjMt y2SiJatí gìokZehp vềjM kếjM hoạcokZehph nàyu6oA4c. Mác-tiu6oA4c-ni đãjM cjMó nokZehpguyện vọngu6oA4c đặcokZehp biệty2SiJa yy2SiJaêu cjMầu khy2SiJaông đy2SiJaể jMcho jMchị biết.okZehp Ay2SiJanh bảo:
- ChẳokZehpng u6oA4cmấy chốu6oA4cc chịy2SiJa ấjMy u6oA4cvỡ y2SiJatim rokZehpa mất.
Vừa thấyokZehp Mác-u6oA4ccô-nê đếnokZehp cổng,y2SiJa Máy2SiJac-ti-ni đãu6oA4c mởy2SiJa cửaokZehp kíny2SiJah, bướcy2SiJa ru6oA4ca hjMiên đón:
- u6oA4cCó okZehptin u6oA4cgì khokZehpông, jMMác-cô-nê? Ôi!...
Mác-cô-nê ky2SiJahông tu6oA4crả lờijM, chỉy2SiJa hấu6oA4ct chiếcy2SiJa mokZehpũ rjMơm rộnjMg vjMành ry2SiJaa sjMau gáy.
Họ cùy2SiJang nhokZehpau ngjMồi jMdưới okZehpmái hiên.
Không u6oA4cai nóijM mộokZehpt lờijM. Nhu6oA4cưng chỉjM thoánokZehpg ny2SiJahìn vokZehpẻ u6oA4cmặt okZehpẩn dướiokZehp vànokZehph jMmũ ku6oA4chi Mác-cô-y2SiJanê bokZehpước vjMào, MájMc-ti-ni cũnokZehpg đãy2SiJa hiểokZehpu rõjM tìnhy2SiJa hình.
Một hồokZehpi iu6oA4cm ly2SiJaặng dài.okZehp u6oA4cCuối cùnokZehpg, ajMnh hỏi:
- XảyokZehp ry2SiJaa y2SiJalúc nàojM thế?
Chính tu6oA4cai u6oA4canh okZehptự ngheokZehp, Mác-tiu6oA4c-ni cũngokZehp đãu6oA4c thấyy2SiJa giọngy2SiJa u6oA4cnói okZehpcủa mìnokZehph jMuể jMoải vu6oA4cà chy2SiJaán nokZehpgán ny2SiJahư cu6oA4cả thếjM gijMới này.
- Sángy2SiJa nokZehpay, lúy2SiJac rạngjM đy2SiJaông. Viu6oA4cên đokZehpội jMcho tôiokZehp u6oA4cbiết. Ay2SiJanh okZehpta cóy2SiJa mặu6oA4ct u6oA4cở u6oA4cđó, try2SiJaông rõu6oA4c cả.
Mác-y2SiJati-ni nhìnjM xuống,y2SiJa ru6oA4cứt đứty2SiJa đoạnjM chỉjM y2SiJavướng ởy2SiJa tau6oA4cy áo.
okZehpMọi u6oA4csự đềuy2SiJa u6oA4clà hưjM ky2SiJahông (u6oA4c1). Chuu6oA4cyện nokZehpày cy2SiJaũng u6oA4clà u6oA4chư khôngu6oA4c nốy2SiJat. Đángy2SiJa lẽokZehp ngàyokZehp mokZehpai okZehpanh sẽokZehp phảjMi cu6oA4chết. VậyokZehp y2SiJamà by2SiJaây giờy2SiJa thjMế giokZehpới jMmơ ướcjM y2SiJacủa lu6oA4còng jManh đãy2SiJa ty2SiJaan đi,y2SiJa hu6oA4cệt ny2SiJahư cáiokZehp thếy2SiJa y2SiJagiới thầnokZehp y2SiJatiên y2SiJacủa u6oA4cnhững y2SiJagiấc mộny2SiJag vàjMng lu6oA4cúc jMhoàng hôu6oA4cn jMtan đokZehpi u6oA4ckhi jMmàn đêu6oA4cm y2SiJabuông xuống.y2SiJa vjMà aokZehpnh okZehpđã okZehpbị đy2SiJauổi bậokZehpt trokZehpở lạu6oA4ci vớijM u6oA4ccái ty2SiJahế giy2SiJaới bjMuồn tẻ,y2SiJa ly2SiJaần hồijM ngu6oA4cày này2SiJay quokZehpa tu6oA4cháng okZehpkhác, cáokZehpi tu6oA4chế giớiu6oA4c củajM Gơ-ru6oA4cát-xi-ni okZehpvà Galy2SiJai, củay2SiJa mậtu6oA4c mãu6oA4c vày2SiJa nhữokZehpng bàiy2SiJa jMvăn chu6oA4câm biếmu6oA4c, củau6oA4c y2SiJanhững cu6oA4cuộc cokZehpãi y2SiJavã gjMiữa cáu6oA4cc đồy2SiJang u6oA4cchí trjMong đảngjM, củy2SiJaa nhokZehpững jMmưu sâujM chướcokZehp hiểmjM u6oA4ccủa bọny2SiJa mậtu6oA4c tháu6oA4cm y2SiJaÁo, okZehpvà nóiu6oA4c chuny2SiJag y2SiJalà cokZehpủa cáokZehpi jMcối xjMay (u6oA4c2) côokZehpng okZehptác hànu6oA4cg ngàyy2SiJa khokZehpiến cokZehpon okZehptim jMchán ngắt.jM jMGiờ đy2SiJaây, RuồjMi okZehpTrâu chếokZehpt điy2SiJa làmy2SiJa chjMo dướiokZehp jMđáy y2SiJatâm hồnokZehp okZehpanh cu6oA4chỉ còu6oA4cn jMlà y2SiJamột khokZehpoảng ty2SiJarống rỗjMng u6oA4clớn, jMmột khojMảng trốngy2SiJa khjMông y2SiJacó gjMì y2SiJavà khôy2SiJang ay2SiJai lấokZehpp nổi.
Nghe y2SiJacó tiy2SiJaếng ajMi jMđang hỏiu6oA4c mìnhy2SiJa, MokZehpác-ti-ni ngẩngokZehp đầu6oA4cu jMngạc nhiên,u6oA4c khokZehpông bijMết bâyu6oA4c giờjM còjMn cu6oA4có y2SiJachuyện gìy2SiJa jMđáng mấjMt cokZehpông bu6oA4càn ljMuận u6oA4cnữa đây.
- u6oA4cAnh vừajM okZehpnói gìjM vậy?
- TôjMi đajMng by2SiJaảo y2SiJalà tokZehpất ny2SiJahiên jManh sẽy2SiJa nóokZehpi cokZehpho chịjM ấyokZehp biếjMt chứ?
Sự sốngjM cùny2SiJag vớiy2SiJa u6oA4cnỗi ghu6oA4cê sợjM vềjM sjMự sốngu6oA4c, y2SiJađã trởokZehp lạiokZehp trokZehpên gu6oA4cương mặokZehpt Mác-y2SiJati-ni. Au6oA4cnh kêy2SiJau lên:
- Ly2SiJaàm jMsao jMđi nóiokZehp chy2SiJao chịjM ấyy2SiJa biếtokZehp y2SiJađược. Ny2SiJahư tjMhế khácjM y2SiJanào jManh bảookZehp điu6oA4c đếnjM u6oA4cđâm chếtjM chịokZehp ấy2SiJay. Ôiu6oA4c, tôy2SiJai biếtokZehp nójMi jMthế nàojM vớijM jMchị ấyjM bâokZehpy giờ?y2SiJa TôjMi nóy2SiJai say2SiJao u6oA4cbây giờ?
okZehpMác-ti-ni đy2SiJaưa lạijM y2SiJatay lênu6oA4c bjMưng u6oA4ckín mắt.y2SiJa okZehpNhưng, okZehptuy khjMông u6oA4cnhìn, anokZehph vẫjMn cảmy2SiJa okZehpthấy y2SiJaMác-cô-nê jMbỗng ny2SiJahiên giy2SiJaật mìjMnh. okZehpAnh ngẩngjM đầuu6oA4c nhjMìn lênjM. Giê-jM mjMa đy2SiJaã đứngy2SiJa ngjMay jMtrước cửa.
Chị nói:
- Trê-du6oA4ca-rê, anjMh đãjM ngjMhe ty2SiJain chưa?u6oA4c TokZehphế làu6oA4c hếokZehpt, jMchúng đãjM bắokZehpn chếokZehpt ajMnh ấyy2SiJa rồi.
-----------
(1) Ngu6oA4cuyên y2SiJavăn làokZehp "y2SiJatheo u6oA4cSwiss guary2SiJads", tứcy2SiJa Độiy2SiJa jMcận vu6oA4cệ ThuokZehpỵ Sĩ,y2SiJa y2SiJavì jMđội cậny2SiJa u6oA4cvệ try2SiJaong cy2SiJaác okZehpđặc khu6oA4cu thuộcy2SiJa GiokZehpáo hoàny2SiJag cójM y2SiJalệ okZehpđặc biệtjM thuêu6oA4c tuu6oA4cyển u6oA4cngười Thu6oA4cuỵ jMSĩ lokZehpàm y2SiJacận vệ.
(2) Liu6oA4cnh mu6oA4cục chuyêu6oA4cn viokZehpệc giảngokZehp u6oA4cđạo, jMlàm phépu6oA4c y2SiJađạo u6oA4ctrong cokZehpác tokZehprại gokZehpiam (okZehpnhà y2SiJatù), bệnokZehph việnjM, trườngy2SiJa học,u6oA4c jMquân đội.u6oA4c ThườngjM jMgọi u6oA4clà u6oA4ccha tokZehpuyên uý.
(3) u6oA4cTo y2SiJaconfess, confessu6oA4cion (tiếngy2SiJa Anhy2SiJa): y2SiJacũng làu6oA4c thjMú y2SiJatội, jMtự thú.
(1) Hiy2SiJas Reu6oA4cverence (tiếy2SiJang Anhy2SiJa): cáchjM xưjMng u6oA4chô kínhu6oA4c trọokZehpng đốiokZehp y2SiJavới linokZehph mục.
(2) y2SiJaYour Makey2SiJar (tiếokZehpng Anh)jM: cũngy2SiJa y2SiJalà Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.