Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

TMHmHoà CbCAXyután binTbJFkcpyh CbCAXyutmở vàCbCAXyuto sángCbCAXyut tTbJFkcpyhứ ba.
Phiên toMHmHà nCbCAXyutày rấtTbJFkcpy ngắTbJFkcpyn vàCbCAXyut đơnTbJFkcpy giMHmHản. TbJFkcpyĐó chTbJFkcpyỉ làCbCAXyut mộMHmHt hìnhTbJFkcpy thMHmHức trốngMHmH rTbJFkcpyỗng diễnMHmH rCbCAXyuta khôCbCAXyutng quTbJFkcpyá haCbCAXyuti mươMHmHi phútMHmH. ThMHmHật TbJFkcpyvậy, MHmHcó cầCbCAXyutn gìCbCAXyut phảiTbJFkcpy mấCbCAXyutt MHmHnhiều thờiMHmH giờCbCAXyut? KhTbJFkcpyông đMHmHược quMHmHyền bMHmHào chữaTbJFkcpy gìTbJFkcpy MHmHcả. ĐTbJFkcpyứng rMHmHa làmCbCAXyut cCbCAXyuthứng, chỉCbCAXyut MHmHcó tMHmHên mậtMHmH thTbJFkcpyám MHmHvà CbCAXyuttên sĩCbCAXyut CbCAXyutquan bịMHmH thươTbJFkcpyng, cùngMHmH vCbCAXyutới mấTbJFkcpyy CbCAXyuttên línhMHmH. BTbJFkcpyản pháCbCAXyutn quyếtCbCAXyut đCbCAXyutã đượcCbCAXyut tMHmHhảo sẵnMHmH tTbJFkcpyừ tTbJFkcpyrước, MHmHMông-ta-ne-li MHmHđã cCbCAXyutó thôMHmHng báCbCAXyuto đồnCbCAXyutg ýMHmH mộTbJFkcpyt cCbCAXyutách khôMHmHng chínhTbJFkcpy thTbJFkcpyức nhữngTbJFkcpy gìTbJFkcpy hTbJFkcpyọ yCbCAXyutêu cầu.CbCAXyut CCbCAXyutác MHmHquan tCbCAXyutoà lTbJFkcpyà TbJFkcpyviên đạiCbCAXyut TbJFkcpytá MHmHPherari, TbJFkcpymột tCbCAXyuthiếu TbJFkcpytá kỵTbJFkcpy bTbJFkcpyinh địMHmHa phươCbCAXyutng MHmHvà haTbJFkcpyi sĩCbCAXyut quaTbJFkcpyn tMHmHrong đTbJFkcpyội cậCbCAXyutn vCbCAXyutệ củCbCAXyuta GiáCbCAXyuto hoànMHmHg (1CbCAXyut), TbJFkcpyhọ chẳCbCAXyutng cóTbJFkcpy việcMHmH gìMHmH nCbCAXyuthiều TbJFkcpyđể làmCbCAXyut TbJFkcpycả. HọCbCAXyut đọcMHmH TbJFkcpyto bMHmHản cáTbJFkcpyo trạng,CbCAXyut rồMHmHi nhTbJFkcpyững ngTbJFkcpyười TbJFkcpylàm TbJFkcpychứng đứngTbJFkcpy lêMHmHn nCbCAXyutêu chCbCAXyutứng cứ.MHmH TbJFkcpySau đóCbCAXyut TbJFkcpyhọ MHmHký tTbJFkcpyên MHmHvào bảnCbCAXyut TbJFkcpyphán quyếTbJFkcpyt MHmHrồi lTbJFkcpyấy giọngTbJFkcpy nghiêmTbJFkcpy traTbJFkcpyng đọcTbJFkcpy MHmHcho bTbJFkcpyị MHmHcáo nCbCAXyutghe. RuCbCAXyutồi TCbCAXyutrâu lặnTbJFkcpyg CbCAXyutlẽ nMHmHghe bảnCbCAXyut ánTbJFkcpy. VàCbCAXyut, tCbCAXyutheo hìnTbJFkcpyh thứcCbCAXyut thTbJFkcpyông thMHmHường, TbJFkcpykhi ngườCbCAXyuti tTbJFkcpya hTbJFkcpyỏi cóMHmH pMHmHhát biCbCAXyutểu gìTbJFkcpy kTbJFkcpyhông, aMHmHnh chỉMHmH vCbCAXyutội TbJFkcpyvã xuCbCAXyuta TbJFkcpytay gạCbCAXyutt đTbJFkcpyi. TbJFkcpyGiấu TbJFkcpytrong MHmHngực CbCAXyutanh làCbCAXyut CbCAXyutchiếc mùiTbJFkcpy xoCbCAXyuta màCbCAXyut Mông-TbJFkcpyta-ne-li đãCbCAXyut đCbCAXyutánh CbCAXyutrơi. SuốCbCAXyutt đêmTbJFkcpy qMHmHua CbCAXyutanh TbJFkcpyđã hTbJFkcpyôn vTbJFkcpyà khócMHmH chiếcMHmH khănCbCAXyut MHmHđó nhưCbCAXyut CbCAXyuthôn CbCAXyutvà kTbJFkcpyhóc mộtMHmH siMHmHnh linhTbJFkcpy. GiờMHmH đâyMHmH TbJFkcpygương mMHmHặt aTbJFkcpynh xTbJFkcpyanh xaCbCAXyuto vMHmHà tCbCAXyuthờ thẫCbCAXyutn, vàCbCAXyut mắtTbJFkcpy aMHmHnh TbJFkcpyvẫn còMHmHn nTbJFkcpygấn lệ.MHmH TbJFkcpyHai CbCAXyuttiếng "XửCbCAXyut bắTbJFkcpyn" chẳTbJFkcpyng táTbJFkcpyc đMHmHộng gCbCAXyutì đếCbCAXyutn TbJFkcpyanh. KhMHmHi MHmHnghe haCbCAXyuti tiếngTbJFkcpy ấy,MHmH TbJFkcpyanh chỉTbJFkcpy mởCbCAXyut tTbJFkcpyo đồngTbJFkcpy tCbCAXyutử tCbCAXyutrong đMHmHôi MHmHmắt, TbJFkcpyvà MHmHchỉ cóTbJFkcpy thếMHmH thôi!
CbCAXyutKhi MHmHmọi TbJFkcpythủ tụcMHmH đãCbCAXyut xoTbJFkcpyng, viTbJFkcpyên GMHmHiám biMHmHnh MHmHra lệnh:
- ĐưaMHmH ônMHmHg tCbCAXyuta CbCAXyutvề phTbJFkcpyòng giam.
ViênCbCAXyut độiTbJFkcpy cốMHmH CbCAXyutcầm nưCbCAXyutớc mắtMHmH, sờMHmH vàCbCAXyuto thâMHmHn hTbJFkcpyình TbJFkcpyim CbCAXyutphăng MHmHphắc TbJFkcpyấy. RCbCAXyutuồi TTbJFkcpyrâu TbJFkcpyhơi giTbJFkcpyật mìnhCbCAXyut ngoTbJFkcpyảnh lại.
- MHmHÀ, CbCAXyutphải! MHmHTôi quCbCAXyutên mất.
NéCbCAXyutt mặtMHmH MHmHviên GiáTbJFkcpym binTbJFkcpyh phảngTbJFkcpy phTbJFkcpyất mMHmHột CbCAXyutvẻ gCbCAXyutì nhCbCAXyutư làMHmH thMHmHương hCbCAXyutại. HắMHmHn tTbJFkcpya bCbCAXyutản cCbCAXyuthất cTbJFkcpyũng khôTbJFkcpyng pCbCAXyuthải lCbCAXyutà mộMHmHt ngườCbCAXyuti TbJFkcpyđộc MHmHác vMHmHà vMHmHai trMHmHò hắMHmHn phảCbCAXyuti đMHmHóng CbCAXyutmấy tTbJFkcpyuần nMHmHay làMHmHm MHmHcho chMHmHính hắnMHmH trMHmHong CbCAXyutthâm tâCbCAXyutm cũTbJFkcpyng thấTbJFkcpyy ngượngTbJFkcpy CbCAXyutngùng. GiTbJFkcpyờ CbCAXyutđây khCbCAXyuti đãCbCAXyut đCbCAXyutược viCbCAXyutệc cMHmHủa mìTbJFkcpynh, hắnMHmH sẵnMHmH lCbCAXyutòng nhMHmHân nhượngTbJFkcpy tronCbCAXyutg MHmHmọi chuyệnCbCAXyut nTbJFkcpyhỏ TbJFkcpynào thMHmHuộc quyềCbCAXyutn hắn.
Đưa CbCAXyutmắt nhìnCbCAXyut cánMHmHh CbCAXyuttay thCbCAXyutâm TbJFkcpytím sưMHmHng pCbCAXyuthồng củTbJFkcpya RuCbCAXyutồi Trâu,CbCAXyut hắMHmHn bảo:
- CácCbCAXyut ônTbJFkcpyg khôMHmHng cầnCbCAXyut TbJFkcpycùm nCbCAXyutữa cũngMHmH TbJFkcpyđược. CóCbCAXyut TbJFkcpythể CbCAXyutcho ôCbCAXyutng tTbJFkcpya CbCAXyuttrở MHmHlại pMHmHhòng gMHmHiam cũ.
RMHmHồi qCbCAXyutuay vCbCAXyutề phíCbCAXyuta CbCAXyutđứa chTbJFkcpyáu, hắnTbJFkcpy nóMHmHi thêm:
- BuMHmHồng CbCAXyutgiam tửTbJFkcpy tùMHmH ẩmTbJFkcpy ướtTbJFkcpy vàCbCAXyut TbJFkcpyâm CbCAXyutu quá.MHmH TbJFkcpyĐây thCbCAXyutực TbJFkcpyra cũnMHmHg TbJFkcpychỉ làCbCAXyut vấnMHmH đềCbCAXyut thủCbCAXyut tụMHmHc mTbJFkcpyà thôi.
Hắn bốiTbJFkcpy rốiMHmH hCbCAXyuto lêMHmHn mấyTbJFkcpy tMHmHiếng vMHmHà đổiCbCAXyut CbCAXyutchân MHmHđứng. RMHmHồi hTbJFkcpyắn bỗnMHmHg TbJFkcpygọi giậtTbJFkcpy têMHmHn độiTbJFkcpy vừaCbCAXyut giảiCbCAXyut RCbCAXyutuồi TrCbCAXyutâu TbJFkcpyra tớTbJFkcpyi cửa.
- ÔnMHmHg độMHmHi, chờCbCAXyut TbJFkcpymột chTbJFkcpyút. TCbCAXyutôi muMHmHốn TbJFkcpynói vMHmHới ôTbJFkcpyng MHmHta mấyMHmH câu!
Ruồi TrâuCbCAXyut đCbCAXyutứng MHmHim khCbCAXyutông nhúTbJFkcpyc CbCAXyutnhích. HCbCAXyutình nhưCbCAXyut TbJFkcpytiếng nóTbJFkcpyi củMHmHa PMHmHherari khôngCbCAXyut lọtCbCAXyut vMHmHào taTbJFkcpyi anh.
- ÔngCbCAXyut cóTbJFkcpy CbCAXyutmuốn nTbJFkcpyhắn CbCAXyutgì vớiMHmH bMHmHạn MHmHbè CbCAXyutvà thCbCAXyutân thCbCAXyutích không?..TbJFkcpy. TbJFkcpyTôi chắcMHmH ônTbJFkcpyg cóCbCAXyut ngườiCbCAXyut thâMHmHn chứ?
Không MHmHmột tiếMHmHng trMHmHả lời.
- VậTbJFkcpyy ôTbJFkcpyng cMHmHứ nghTbJFkcpyĩ điMHmH rồMHmHi nTbJFkcpyói TbJFkcpyvới tTbJFkcpyôi hoTbJFkcpyặc TbJFkcpyvới TbJFkcpylinh mụcCbCAXyut tCbCAXyutuyên TbJFkcpyuý (MHmH2). CbCAXyutTôi sẽCbCAXyut đôCbCAXyutn đốcCbCAXyut tTbJFkcpyhực hMHmHiện lCbCAXyutời nhắnMHmH củCbCAXyuta ông.CbCAXyut NhưMHmHng tốtCbCAXyut hơTbJFkcpyn MHmHlà ôCbCAXyutng nhắnCbCAXyut MHmHlại CbCAXyutcha tMHmHuyên CbCAXyutuý. TbJFkcpyCha đếCbCAXyutn ngTbJFkcpyay bTbJFkcpyây giTbJFkcpyờ vàTbJFkcpy MHmHsẽ ởCbCAXyut vớiMHmH ônTbJFkcpyg TbJFkcpysuốt đêTbJFkcpym nayCbCAXyut. NếuTbJFkcpy ôMHmHng cònCbCAXyut TbJFkcpycó nMHmHguyện vọCbCAXyutng MHmHgì kháMHmHc MHmHnữa thì...
Ruồi TCbCAXyutrâu nhMHmHìn lên:
- TbJFkcpyÔng hãyTbJFkcpy nóiMHmH vớTbJFkcpyi liCbCAXyutnh mụcMHmH rằnTbJFkcpyg tôTbJFkcpyi chCbCAXyutỉ TbJFkcpymuốn ởTbJFkcpy mộtTbJFkcpy mình.TbJFkcpy TôTbJFkcpyi TbJFkcpykhông cóTbJFkcpy bạMHmHn bTbJFkcpyè mMHmHà cũMHmHng cCbCAXyuthẳng nhắnMHmH gTbJFkcpyì cả.
- NhưnMHmHg CbCAXyutông MHmHcũng muốMHmHn TbJFkcpyxưng tTbJFkcpyội (TbJFkcpy3) chứ.
- TôiTbJFkcpy CbCAXyutlà ngườiMHmH vTbJFkcpyô TbJFkcpythần. TôiCbCAXyut chMHmHẳng muTbJFkcpyốn gìCbCAXyut khMHmHác hTbJFkcpyơn ngoàiCbCAXyut viTbJFkcpyệc đượcMHmH yCbCAXyutên tĩnh.
Ruồi TrCbCAXyutâu nóCbCAXyuti TbJFkcpyvới giọTbJFkcpyng đCbCAXyutơn điệu,CbCAXyut TbJFkcpybình thảnMHmH, khônTbJFkcpyg cóTbJFkcpy CbCAXyutvẻ gCbCAXyutì làCbCAXyut khiTbJFkcpyêu khíchMHmH hCbCAXyutoặc TbJFkcpybực dọc,TbJFkcpy TbJFkcpyrồi từCbCAXyut từCbCAXyut quaCbCAXyuty góCbCAXyutt bướCbCAXyutc rTbJFkcpya cửMHmHa. NhưngTbJFkcpy CbCAXyutra đếTbJFkcpyn cửaTbJFkcpy thìMHmH aMHmHnh lạiTbJFkcpy dTbJFkcpyừng bước:
- ÔTbJFkcpyng đạCbCAXyuti táTbJFkcpy, tôiTbJFkcpy còCbCAXyutn quTbJFkcpyên mTbJFkcpyột MHmHviệc. TôiCbCAXyut chỉCbCAXyut yêMHmHu cTbJFkcpyầu ônCbCAXyutg chiếMHmHu cTbJFkcpyố mộtMHmH đTbJFkcpyiều lMHmHà: TbJFkcpysáng CbCAXyutmai xCbCAXyutin ônMHmHg đừngMHmH đểCbCAXyut CbCAXyutcho MHmHhọ CbCAXyuttrói hMHmHoặc bịtMHmH mắtTbJFkcpy tôi.TbJFkcpy TTbJFkcpyôi sCbCAXyutẽ đứngCbCAXyut yên.
*
* *
Tới sáMHmHng nTbJFkcpygày tMHmHhứ tư,CbCAXyut kMHmHhi mCbCAXyutặt tCbCAXyutrời vTbJFkcpyừa lMHmHó, RTbJFkcpyuồi TCbCAXyutrâu đCbCAXyutã CbCAXyutbị MHmHdẫn TbJFkcpyra sMHmHân. AnCbCAXyuth khậpTbJFkcpy khMHmHiễng rõMHmH néTbJFkcpyt hMHmHơn mọiCbCAXyut khiTbJFkcpy. DựTbJFkcpya hMHmHẳn vàoMHmH tMHmHay CbCAXyutviên đội,CbCAXyut RuồiTbJFkcpy TMHmHrâu lTbJFkcpyê bước,MHmH MHmHrõ ràCbCAXyutng vớiMHmH vCbCAXyutẻ kTbJFkcpyhó khăTbJFkcpyn vTbJFkcpyà đauTbJFkcpy đớn.
NhưCbCAXyutng mTbJFkcpyọi TbJFkcpyvẻ phụMHmHc MHmHtùng mỏiMHmH mCbCAXyutệt đãCbCAXyut biTbJFkcpyến mấtTbJFkcpy CbCAXyuttrên mặtCbCAXyut anCbCAXyuth. NhữnTbJFkcpyg nỗiCbCAXyut kMHmHinh hoàngMHmH mTbJFkcpya quáCbCAXyuti đãMHmH đáCbCAXyutnh gụcMHmH CbCAXyutanh CbCAXyuttrong cảnhTbJFkcpy tịchMHmH liêMHmHu, cTbJFkcpyùng nhMHmHững ảTbJFkcpyo ảnMHmHh vàCbCAXyut nhữnCbCAXyutg giCbCAXyutấc CbCAXyutmơ tCbCAXyutrong TbJFkcpythế gTbJFkcpyiới âCbCAXyutm TbJFkcpyu nMHmHay MHmHđều đCbCAXyutã MHmHtan tCbCAXyutheo MHmHđêm tốiMHmH. TbJFkcpyNgay sCbCAXyutau lúCbCAXyutc MHmHvầng TbJFkcpyđông CbCAXyuttoả sáMHmHng, khTbJFkcpyi RuồiTbJFkcpy MHmHTrâu CbCAXyutphải đốTbJFkcpyi diCbCAXyutện vớiCbCAXyut kCbCAXyutẻ tCbCAXyuthù, thMHmHì tTbJFkcpyinh thCbCAXyutần cCbCAXyuthiến đấuCbCAXyut củaTbJFkcpy MHmHanh đMHmHã trỗiCbCAXyut dậy,MHmH anTbJFkcpyh kTbJFkcpyhông cóTbJFkcpy gTbJFkcpyì sợMHmH hãiCbCAXyut cả.
TbJFkcpyTrước bứcTbJFkcpy tườnMHmHg leTbJFkcpyo đầMHmHy dCbCAXyutây thườCbCAXyutng xuCbCAXyutân, TbJFkcpysáu tMHmHay súCbCAXyutng CbCAXyutđược lệnhMHmH chọnCbCAXyut đMHmHi CbCAXyuthành quyếtMHmH đãCbCAXyut dàCbCAXyutn thàTbJFkcpynh MHmHhàng ngCbCAXyutang. ĐâMHmHy chínhCbCAXyut TbJFkcpylà bứCbCAXyutc tườngCbCAXyut nứtMHmH nMHmHẻ vTbJFkcpyà đCbCAXyutổ nTbJFkcpyát MHmHmà anMHmHh đTbJFkcpyã trèoCbCAXyut xCbCAXyutuống MHmHtrong TbJFkcpycái đTbJFkcpyêm bMHmHất hạnhCbCAXyut ấyCbCAXyut đMHmHể hMHmHòng trốnMHmH tTbJFkcpyhoát. MấyCbCAXyut ngCbCAXyutười lCbCAXyutính đứngTbJFkcpy TbJFkcpynghiêm, taTbJFkcpyy cầmMHmH sTbJFkcpyúng màCbCAXyut CbCAXyutvẫn rưngCbCAXyut rTbJFkcpyưng nướCbCAXyutc mắt.CbCAXyut HTbJFkcpyọ cảmTbJFkcpy thấMHmHy điềuTbJFkcpy kiMHmHnh khCbCAXyutủng ngoàTbJFkcpyi sứcCbCAXyut tưởngTbJFkcpy tượngMHmH kMHmHhi nCbCAXyutghĩ rằCbCAXyutng chínMHmHh MHmHtay mTbJFkcpyình phảiMHmH giếCbCAXyutt RuồiCbCAXyut TrCbCAXyutâu. MHmHCon nMHmHgười cóMHmH nhữCbCAXyutng câuCbCAXyut ứCbCAXyutng đCbCAXyutối MHmHsắc MHmHsảo, cTbJFkcpyó tiếnMHmHg cườCbCAXyuti vuTbJFkcpyi bấtMHmH tuyCbCAXyutệt, CbCAXyutcó tCbCAXyutinh thTbJFkcpyần dũMHmHng cảmCbCAXyut cTbJFkcpyhói CbCAXyutlọi vàTbJFkcpy MHmHdễ MHmHlan tMHmHruyền ấyMHmH đCbCAXyutã nhưTbJFkcpy mTbJFkcpyột tiCbCAXyuta nắnTbJFkcpyg TbJFkcpyấm CbCAXyutsoi rọiTbJFkcpy vàoTbJFkcpy cTbJFkcpyuộc đờiTbJFkcpy MHmHu ám,CbCAXyut buồTbJFkcpyn tTbJFkcpyhảm củaCbCAXyut họ.CbCAXyut VậyTbJFkcpy màMHmH giờCbCAXyut đâyMHmH cTbJFkcpyon ngTbJFkcpyười TbJFkcpyấy phảCbCAXyuti chTbJFkcpyết, phCbCAXyutải CbCAXyutchết CbCAXyutvì chíTbJFkcpynh taCbCAXyuty họ,MHmH nhưMHmH thếCbCAXyut khCbCAXyutác TbJFkcpynào hCbCAXyutọ sMHmHắp phảiCbCAXyut TbJFkcpytrông thấyCbCAXyut mặTbJFkcpyt trờiCbCAXyut chóTbJFkcpyi TbJFkcpylọi pTbJFkcpyhụt tắt.
Một lỗCbCAXyut huyệtCbCAXyut dTbJFkcpyưới TbJFkcpygốc mộCbCAXyutt câMHmHy CbCAXyutvả cTbJFkcpyao lớnTbJFkcpy đanTbJFkcpyg chờCbCAXyut đợiCbCAXyut RuồMHmHi TrâMHmHu. LỗTbJFkcpy CbCAXyuthuyệt đóMHmH TbJFkcpydo nTbJFkcpyhững bMHmHàn tTbJFkcpyay khôMHmHng tìnTbJFkcpyh nguyệnCbCAXyut đCbCAXyutã đàMHmHo TbJFkcpynên đMHmHêm quMHmHa vMHmHà vCbCAXyutới nhTbJFkcpyững giọCbCAXyutt nưMHmHớc mắMHmHt rTbJFkcpyơi TbJFkcpytrên nhữnMHmHg CbCAXyutbàn xCbCAXyutẻng. MHmHĐi ngTbJFkcpyang quMHmHa MHmHđó, RuồCbCAXyuti TrâMHmHu mTbJFkcpyỉm MHmHcười nhCbCAXyutìn lỗMHmH huTbJFkcpyyệt tốiCbCAXyut CbCAXyutđen, CbCAXyutnhìn nTbJFkcpyhững ngọnCbCAXyut TbJFkcpycỏ héMHmHo MHmHtàn bênMHmH cạMHmHnh huyệtCbCAXyut. AnMHmHh khTbJFkcpyoan kMHmHhoái CbCAXyuthít mộtTbJFkcpy TbJFkcpyhơi dàTbJFkcpyi đểMHmH thưCbCAXyutởng thCbCAXyutức mùTbJFkcpyi thMHmHơm củaCbCAXyut vạTbJFkcpyt TbJFkcpyđất mớiMHmH tinTbJFkcpyh khôi.
Khi đTbJFkcpyến gầnTbJFkcpy tMHmHhân cMHmHây, viênMHmH độiTbJFkcpy đTbJFkcpyứng sữngMHmH lTbJFkcpyại. RuồiMHmH TrTbJFkcpyâu CbCAXyutngoảnh lMHmHại nTbJFkcpyhìn CbCAXyutanh tTbJFkcpya, rồiTbJFkcpy nMHmHở mộtCbCAXyut nụMHmH cười:
- CbCAXyutTôi MHmHđứng đâyTbJFkcpy CbCAXyutphải chCbCAXyutăng, ônCbCAXyutg đội?
Viên đCbCAXyutội TbJFkcpynín lặngMHmH gCbCAXyutật đầu.MHmH AMHmHnh TbJFkcpyta nghẹMHmHn MHmHngào, tiTbJFkcpyếc rằngTbJFkcpy đMHmHã khMHmHông nTbJFkcpyói CbCAXyutđược mộtTbJFkcpy lờiTbJFkcpy nàMHmHo, víMHmH MHmHdù lờiMHmH nóMHmHi nàyTbJFkcpy cóMHmH tTbJFkcpyhể cứuTbJFkcpy sCbCAXyutống đượcMHmH CbCAXyutRuồi TrâuTbJFkcpy. TronMHmHg sMHmHân đãTbJFkcpy tềMHmH tựuTbJFkcpy đônCbCAXyutg đủTbJFkcpy cảCbCAXyut: viTbJFkcpyên GiMHmHám biCbCAXyutnh, cháuMHmH hắn,MHmH viTbJFkcpyên TbJFkcpytrung TbJFkcpyuý kỵMHmH binMHmHh làMHmHm nhiệCbCAXyutm vụTbJFkcpy CbCAXyutchỉ hCbCAXyutuy MHmHviệc hànMHmHh quyếtTbJFkcpy, nCbCAXyutgười TbJFkcpyy CbCAXyutsĩ CbCAXyutvà mộCbCAXyutt liTbJFkcpynh CbCAXyutmục. MHmHHọ bCbCAXyutước lTbJFkcpyên vớiCbCAXyut nhữnTbJFkcpyg MHmHbộ MHmHmặt nghMHmHiêm MHmHtrọng, nhTbJFkcpyưng đãMHmH nTbJFkcpyửa MHmHphần sượMHmHng CbCAXyutsùng tTbJFkcpyrước cCbCAXyutặp mắtCbCAXyut tươCbCAXyuti TbJFkcpycười vàTbJFkcpy sángTbJFkcpy CbCAXyutngời vẻTbJFkcpy TbJFkcpyngạo nMHmHghễ CbCAXyutcủa RuồiTbJFkcpy Trâu.
- Chào...CbCAXyut chàTbJFkcpyo cáMHmHc quCbCAXyutý ônTbJFkcpyg! MHmHÁi cTbJFkcpyhà, cảTbJFkcpy TbJFkcpyCha tuMHmHyên CbCAXyutuý tCbCAXyutôn kTbJFkcpyính (1TbJFkcpy) cũCbCAXyutng dậCbCAXyuty sớmTbJFkcpy thMHmHế TbJFkcpycơ àMHmH!... CbCAXyutĐại uCbCAXyutý, ônCbCAXyutg cCbCAXyutó mạMHmHnh giỏCbCAXyuti khôMHmHng? MHmHChắc đTbJFkcpyối MHmHvới ônMHmHg, CbCAXyutcuộc gặpCbCAXyut TbJFkcpygỡ hôCbCAXyutm naMHmHy củaCbCAXyut CbCAXyutchúng tCbCAXyuta TbJFkcpysẽ dễMHmH chịuTbJFkcpy hơMHmHn lầnMHmH trướcTbJFkcpy phảTbJFkcpyi khônCbCAXyutg ạ?MHmH MHmHÀ, tôiMHmH MHmHthấy cáMHmHnh CbCAXyuttay MHmHông TbJFkcpyvẫn cònCbCAXyut băngMHmH bóCbCAXyut trCbCAXyuteo trưCbCAXyutớc ngựcMHmH kìaCbCAXyut! ChTbJFkcpyỉ MHmHtại lầnMHmH trưMHmHớc tôMHmHi bắnCbCAXyut hụMHmHt đCbCAXyutó tCbCAXyuthôi. NTbJFkcpyhững MHmHtay thiệnMHmH xTbJFkcpyạ TbJFkcpynày cMHmHhắc bắMHmHn kháCbCAXyut hơnMHmH... phảTbJFkcpyi khôngTbJFkcpy, cácCbCAXyut bạn?
Ruồi TrTbJFkcpyâu đưaMHmH mắTbJFkcpyt CbCAXyutnhìn mộtMHmH lCbCAXyutượt nTbJFkcpyhững bộCbCAXyut mặtTbJFkcpy MHmHủ dộtMHmH củaTbJFkcpy mấyCbCAXyut ngưMHmHời lính:
- CbCAXyutDù TbJFkcpysao lầCbCAXyutn CbCAXyutnày TbJFkcpykhông phCbCAXyutải băMHmHng bTbJFkcpyó CbCAXyuttreo tCbCAXyutrước ngựMHmHc CbCAXyutnữa đMHmHâu. Nào!CbCAXyut NàoTbJFkcpy! SaMHmHo vẻMHmH TbJFkcpymặt cáTbJFkcpyc bạnMHmH tTbJFkcpyrông MHmHthiểu nãCbCAXyuto đếnMHmH tTbJFkcpyhế? NMHmHghiêm! VàCbCAXyut TbJFkcpybắn cTbJFkcpyho thậtTbJFkcpy CbCAXyuttrúng MHmHvào nàTbJFkcpyo. RồiTbJFkcpy cCbCAXyutác bạnCbCAXyut sẽMHmH cTbJFkcpyó nhiCbCAXyutều MHmHviệc phTbJFkcpyải làCbCAXyutm, màCbCAXyut cứTbJFkcpy nhCbCAXyutư MHmHthế TbJFkcpynày khôMHmHng biCbCAXyutết cóMHmH làmMHmH nCbCAXyutổi khônMHmHg. BâTbJFkcpyy gMHmHiờ cácMHmH CbCAXyutbạn đMHmHược MHmHquyền tậpMHmH trưMHmHớc thCbCAXyutì TbJFkcpycòn gCbCAXyutì bằng.
- HCbCAXyutỡi con...
Vị linMHmHh mụCbCAXyutc tiếnMHmH lMHmHên ngắCbCAXyutt lMHmHời aTbJFkcpynh. NhữnTbJFkcpyg ngườiTbJFkcpy CbCAXyutkhác đềuTbJFkcpy lùTbJFkcpyi lạiTbJFkcpy phíTbJFkcpya saMHmHu, đểCbCAXyut mặcCbCAXyut MHmHhai nCbCAXyutgười vớMHmHi nhau.
- ChCbCAXyutỉ TbJFkcpycòn íTbJFkcpyt phCbCAXyutút nữTbJFkcpya làTbJFkcpy cMHmHon TbJFkcpysẽ MHmHvề TbJFkcpyvới ĐấMHmHng SáCbCAXyutng TạMHmHo TbJFkcpy(2) rCbCAXyuta conTbJFkcpy. NhữngMHmH giCbCAXyutây phútMHmH CbCAXyutcuối TbJFkcpycùng nàCbCAXyuty làMHmH dànTbJFkcpyh chCbCAXyuto TbJFkcpycon đCbCAXyutể ănMHmH nMHmHăn sámMHmH hMHmHối, coTbJFkcpyn chớTbJFkcpy nêCbCAXyutn CbCAXyutdùng TbJFkcpyvào việCbCAXyutc nàCbCAXyuto khCbCAXyutác. CTbJFkcpyha CbCAXyutxin CbCAXyutcon, MHmHcon tCbCAXyuthử nghTbJFkcpyĩ TbJFkcpyxem, nếuTbJFkcpy cCbCAXyuthết mMHmHà khôngCbCAXyut đượMHmHc chịuTbJFkcpy phCbCAXyutép giảTbJFkcpyi tội,TbJFkcpy MHmHlòng còTbJFkcpyn MHmHhung CbCAXyutdữ MHmHthì đánCbCAXyutg TbJFkcpysợ biTbJFkcpyết baMHmHo! CbCAXyutChờ đếCbCAXyutn kTbJFkcpyhi cTbJFkcpyon đứnTbJFkcpyg tTbJFkcpyrước ĐấTbJFkcpyng TbJFkcpyPhán XéTbJFkcpyt (3MHmH) củaTbJFkcpy coTbJFkcpyn tMHmHhì lúMHmHc ấyTbJFkcpy ăTbJFkcpyn nănMHmH đãCbCAXyut TbJFkcpymuộn rồi.CbCAXyut SắMHmHp lạiMHmH MHmHgần ngaMHmHi bMHmHáu vMHmHô cùngTbJFkcpy TbJFkcpytôn nghiêmMHmH củaMHmH NgườiCbCAXyut màMHmH cCbCAXyuton CbCAXyutvẫn cứMHmH cTbJFkcpyười đùaTbJFkcpy MHmHnhư TbJFkcpythế đượcTbJFkcpy sao?
- CCbCAXyutười đùCbCAXyuta ư,CbCAXyut MHmHthưa TbJFkcpycha tTbJFkcpyôn kínhMHmH? TôMHmHi tưởCbCAXyutng cáMHmHi bàCbCAXyuti giáMHmHo lMHmHý cỏnTbJFkcpy CbCAXyutcon ấCbCAXyuty MHmHchỉ đểMHmH TbJFkcpycho nhữnCbCAXyutg MHmHngười cùMHmHng phíaTbJFkcpy vớiCbCAXyut chCbCAXyuta CbCAXyutnghe thôiMHmH cTbJFkcpyhứ! BaTbJFkcpyo gMHmHiờ đếnCbCAXyut lưMHmHợt chTbJFkcpyúng tôi,CbCAXyut cCbCAXyuthúng tôiCbCAXyut sCbCAXyutẽ TbJFkcpydùng trọngMHmH pháCbCAXyuto cMHmHhứ chẳngTbJFkcpy dùTbJFkcpyng đếTbJFkcpyn dMHmHăm TbJFkcpykhẩu sCbCAXyutúng khaMHmHi hậuMHmH MHmHcũ TbJFkcpykỹ nCbCAXyutày đâu!CbCAXyut VàCbCAXyut lCbCAXyutúc CbCAXyutbấy gTbJFkcpyiờ cáMHmHc vTbJFkcpyị MHmHsẽ thấyCbCAXyut chúnTbJFkcpyg tôiCbCAXyut cườiCbCAXyut đTbJFkcpyùa đếnCbCAXyut đâu.
- TbJFkcpyCác TbJFkcpycon sẽCbCAXyut dùnTbJFkcpyg TbJFkcpytrọng pMHmHháo ư?CbCAXyut ÔiTbJFkcpy! ThCbCAXyutật lTbJFkcpyà vCbCAXyutô phúCbCAXyutc TbJFkcpycho cCbCAXyuton quMHmHá! MHmHCon vCbCAXyutẫn chưaTbJFkcpy CbCAXyuthiểu rằTbJFkcpyng cMHmHon đanCbCAXyutg đứCbCAXyutng trêMHmHn bờCbCAXyut vựcCbCAXyut thẳmCbCAXyut đángMHmH sợCbCAXyut nTbJFkcpyhư tMHmHhế nàoCbCAXyut MHmHhay sao?
RuTbJFkcpyồi TTbJFkcpyrâu ngMHmHoái đầuTbJFkcpy nTbJFkcpyhìn lỗTbJFkcpy huyệtCbCAXyut mởMHmH CbCAXyutrộng sMHmHau lTbJFkcpyưng mình.
- VMHmHậy chTbJFkcpya... MHmHcha TbJFkcpytôn kínhCbCAXyut tưởTbJFkcpyng rCbCAXyutằng đặCbCAXyutt đượcMHmH tôiMHmH xuốTbJFkcpyng đấyCbCAXyut làMHmH xTbJFkcpyong chuyệnMHmH vớiTbJFkcpy tTbJFkcpyôi rồMHmHi haCbCAXyuty saoMHmH? CóCbCAXyut TbJFkcpylẽ cácCbCAXyut vịCbCAXyut cCbCAXyutòn cMHmHhặn mộtMHmH phCbCAXyutiến đáMHmH lêCbCAXyutn mCbCAXyutồ tôMHmHi đểTbJFkcpy "CbCAXyutba ngàCbCAXyuty CbCAXyutsau" tôi..CbCAXyut. tôCbCAXyuti khỏiTbJFkcpy CbCAXyutsống lạiTbJFkcpy cCbCAXyuthứ gì?MHmH CbCAXyut(4) ChMHmHớ MHmHsợ, MHmHCha tônCbCAXyut kínhTbJFkcpy ạ!CbCAXyut TôiTbJFkcpy CbCAXyutsẽ khôCbCAXyutng CbCAXyutxâm phạmTbJFkcpy vàoCbCAXyut quyềTbJFkcpyn cCbCAXyutủa cácTbJFkcpy CbCAXyutvị TbJFkcpytrong nhTbJFkcpyững TbJFkcpytrò diễnMHmH kịMHmHch rTbJFkcpyẻ tiềnCbCAXyut nàyCbCAXyut đâu.TbJFkcpy MHmHĐặt tTbJFkcpyôi xuốMHmHng đMHmHâu, tôTbJFkcpyi MHmHsẽ nằTbJFkcpym MHmHyên TbJFkcpyở đấyMHmH nhưCbCAXyut mộtTbJFkcpy conCbCAXyut... coCbCAXyutn cCbCAXyuthuột vậTbJFkcpyy. NhưMHmHng, TbJFkcpydù saCbCAXyuto mặcCbCAXyut lòngMHmH, cTbJFkcpyhúng tôiTbJFkcpy vTbJFkcpyẫn sTbJFkcpyẽ CbCAXyutdùng đếnMHmH trọnTbJFkcpyg pCbCAXyutháo đấy.
Vị TbJFkcpylinh mụcCbCAXyut kêuTbJFkcpy lên:
- ÔiCbCAXyut! TbJFkcpyLạy CTbJFkcpyhúa lòTbJFkcpyng làMHmHnh MHmHvô cùng!CbCAXyut CbCAXyutXin MHmHChúa thCbCAXyuta tCbCAXyutội CbCAXyutcho kẻMHmH bấtCbCAXyut hạnhCbCAXyut này!
Viên trunTbJFkcpyg uýTbJFkcpy kTbJFkcpyỵ MHmHbinh, CbCAXyutgiọng ồTbJFkcpy ồTbJFkcpy khấn:
- Amen!
Còn viêCbCAXyutn MHmHđại táMHmH vMHmHà đCbCAXyutứa CbCAXyutcháu thìTbJFkcpy sùCbCAXyutng MHmHkính làmTbJFkcpy dấuMHmH thánMHmHh giá.
ThấyCbCAXyut CbCAXyutrõ rằngTbJFkcpy CbCAXyutkhuyên bảoTbJFkcpy CbCAXyutnữa cũngMHmH chTbJFkcpyẳng CbCAXyutđi đếTbJFkcpyn đâuMHmH, vịCbCAXyut linCbCAXyuth mụcMHmH đCbCAXyutành phảiTbJFkcpy MHmHtừ bỏMHmH MHmHcông viMHmHệc CbCAXyutvô kếMHmHt qMHmHuả củaCbCAXyut mTbJFkcpyình. ÔnMHmHg TbJFkcpybước sMHmHang bTbJFkcpyên cạnh,CbCAXyut lắCbCAXyutc đầu,MHmH mCbCAXyutồm lầmCbCAXyut rầMHmHm cCbCAXyutầu kiCbCAXyutnh. CMHmHhỉ tTbJFkcpyrong pCbCAXyuthút chMHmHốc, cCbCAXyutông việcCbCAXyut chCbCAXyutuẩn bịTbJFkcpy TbJFkcpyngắn gọnMHmH vàTbJFkcpy đơCbCAXyutn giMHmHản đềCbCAXyutu đTbJFkcpyã đưCbCAXyutợc hốiCbCAXyut hảTbJFkcpy TbJFkcpylàm xCbCAXyutong. RuồTbJFkcpyi TMHmHrâu rMHmHa đCbCAXyutứng MHmHđúng vTbJFkcpyào chỗMHmH củCbCAXyuta mìnMHmHh vàMHmH TbJFkcpyquay lạiMHmH thoángCbCAXyut nTbJFkcpyhìn lêCbCAXyutn cảnhTbJFkcpy hMHmHuy TbJFkcpyhoàng chóTbJFkcpyi chaMHmHng TbJFkcpyánh sángTbJFkcpy vànCbCAXyutg vCbCAXyutà đỏCbCAXyut củCbCAXyuta mặtTbJFkcpy trCbCAXyutời đaCbCAXyutng mọcTbJFkcpy. TbJFkcpyMột CbCAXyutlần nTbJFkcpyữa RuồiMHmH TrCbCAXyutâu lạiCbCAXyut yMHmHêu cầuTbJFkcpy kTbJFkcpyhông bịtCbCAXyut mắTbJFkcpyt. TbJFkcpyNhìn CbCAXyutvẻ mặCbCAXyutt TbJFkcpynhư tháTbJFkcpych thMHmHức củaCbCAXyut CbCAXyutanh, viêCbCAXyutn đạiCbCAXyut TbJFkcpytá đMHmHành miCbCAXyutễn cưỡngMHmH đCbCAXyutồng ý.TbJFkcpy CTbJFkcpyả haMHmHi ngườMHmHi đềuTbJFkcpy quêCbCAXyutn rằngCbCAXyut TbJFkcpynhư thếCbCAXyut họCbCAXyut MHmHcó thểCbCAXyut làmTbJFkcpy MHmHảnh hưởngTbJFkcpy MHmHtới tiCbCAXyutnh TbJFkcpythần qCbCAXyutuân sĩ.
Ruồi TrâuMHmH đứngMHmH MHmHquay thẳngTbJFkcpy mặCbCAXyutt vềCbCAXyut phTbJFkcpyía TbJFkcpyhọ TbJFkcpyvà TbJFkcpymỉm cưTbJFkcpyời. NMHmHhững cánTbJFkcpyh TbJFkcpytay cầmTbJFkcpy sCbCAXyutúng ruTbJFkcpyn lêTbJFkcpyn. AnTbJFkcpyh bảo:
- TôiMHmH hoànTbJFkcpy toànMHmH sẵTbJFkcpyn sàngCbCAXyut rồi.
Viên truMHmHng CbCAXyutuý bướcTbJFkcpy lMHmHên pMHmHhía trướTbJFkcpyc, ngườiMHmH rMHmHun CbCAXyutrun TbJFkcpyvì xMHmHúc độnTbJFkcpyg. HắnTbJFkcpy chMHmHưa hềMHmH CbCAXyutchỉ hTbJFkcpyuy xửCbCAXyut bắTbJFkcpyn bMHmHao giờ.
- CMHmHhuẩn bị...CbCAXyut NhằTbJFkcpym! Bắn!
Ruồi TCbCAXyutrâu hMHmHơi lạngTbJFkcpy ngườiTbJFkcpy TbJFkcpyđi, TbJFkcpynhưng lấyCbCAXyut nCbCAXyutgay lMHmHại đượcMHmH thănCbCAXyutg bằngMHmH. MộCbCAXyutt viêMHmHn đạnMHmH bắMHmHn khTbJFkcpyông vữTbJFkcpyng đTbJFkcpyã sTbJFkcpyượt trTbJFkcpyên mTbJFkcpyá anhCbCAXyut. VàTbJFkcpyi giCbCAXyutọt máuTbJFkcpy CbCAXyutloang CbCAXyuttrên cổMHmH áCbCAXyuto trắngMHmH. TbJFkcpyMột CbCAXyutviên TbJFkcpykhác trúnTbJFkcpyg vàTbJFkcpyo chMHmHân, phTbJFkcpyía trTbJFkcpyên đầTbJFkcpyu gốTbJFkcpyi. CbCAXyutKhi khCbCAXyutói taTbJFkcpyn CbCAXyutthì đámMHmH lMHmHính thấyCbCAXyut aMHmHnh vẫnTbJFkcpy đTbJFkcpyứng, vCbCAXyutẫn MHmHmỉm cườiCbCAXyut nhưTbJFkcpy cTbJFkcpyũ MHmHvà đanMHmHg MHmHlấy CbCAXyutbàn MHmHtay tCbCAXyutàn tậTbJFkcpyt quệtMHmH CbCAXyutmáu trênCbCAXyut má.
Anh nói:
- BắnMHmH MHmHxoàng quáMHmH TbJFkcpyrồi, cMHmHác bạnCbCAXyut ạ!
Giọng CbCAXyutnói trCbCAXyutong trẻoTbJFkcpy vàMHmH khúcMHmH MHmHtriết cCbCAXyutủa TbJFkcpyanh kTbJFkcpyhắc sâuCbCAXyut vàoCbCAXyut TbJFkcpytim nhữnCbCAXyutg ngườiCbCAXyut CbCAXyutlính khTbJFkcpyốn TbJFkcpykhổ đanMHmHg TbJFkcpyhết sứcMHmH MHmHbàng hoànCbCAXyutg vMHmHà bốCbCAXyuti rối.
- CácMHmH bạnMHmH thửCbCAXyut bắMHmHn CbCAXyutlại CbCAXyutxem nào!
Toàn bộCbCAXyut CbCAXyuthàng línMHmHh đềuMHmH rùnCbCAXyutg TbJFkcpymình CbCAXyutsởn gáTbJFkcpyy vàMHmH rênMHmH rỉ.MHmH NgườTbJFkcpyi nCbCAXyutào ngườiCbCAXyut CbCAXyutnấy nhằmMHmH chệchTbJFkcpy sCbCAXyutang bênMHmH CbCAXyutcạnh, tTbJFkcpyhầm moCbCAXyutng viênTbJFkcpy đạnMHmH CbCAXyutkết liễuCbCAXyut tTbJFkcpyính mệnhMHmH RuồiCbCAXyut TTbJFkcpyrâu làTbJFkcpy củaCbCAXyut nTbJFkcpygười bênTbJFkcpy MHmHcạnh chCbCAXyutứ kTbJFkcpyhông phảiTbJFkcpy củCbCAXyuta mình.CbCAXyut RuồiMHmH TbJFkcpyTrâu thìMHmH vẫnMHmH cTbJFkcpyứ đứngTbJFkcpy tMHmHhản nhiCbCAXyutên, CbCAXyutmỉm cườTbJFkcpyi nTbJFkcpyhìn họ.CbCAXyut CbCAXyutHọ chMHmHỉ CbCAXyutbiên cMHmHuộc CbCAXyutxử TbJFkcpytử thMHmHành mộtCbCAXyut MHmHcuộc giếtCbCAXyut chóTbJFkcpyc troMHmHng lòTbJFkcpy MHmHmổ, vMHmHà bCbCAXyutây gMHmHiờ hTbJFkcpyọ lạCbCAXyuti pCbCAXyuthải TbJFkcpylàm lạiCbCAXyut CbCAXyuttừ TbJFkcpyđầu cáMHmHi côTbJFkcpyng CbCAXyutviệc MHmHghê rợnTbJFkcpy nàyMHmH. ĐámTbJFkcpy líTbJFkcpynh MHmHđột ngCbCAXyutột hoảCbCAXyutng CbCAXyutvía, họMHmH hạMHmH súMHmHng đMHmHứng ngMHmHhe nMHmHhững CbCAXyutlời mắMHmHng mỏTbJFkcpy vàCbCAXyut chTbJFkcpyửi rủCbCAXyuta MHmHđiên CbCAXyutcuồng cTbJFkcpyủa TbJFkcpycác MHmHviên CbCAXyutsĩ quaTbJFkcpyn. HọCbCAXyut MHmHsững TbJFkcpysờ CbCAXyutvà hãiMHmH hùngCbCAXyut gTbJFkcpyiương mắtMHmH nhìMHmHn ngườMHmHi vừMHmHa CbCAXyutbị TbJFkcpyhọ bắTbJFkcpyn màTbJFkcpy chẳCbCAXyutng hiểCbCAXyutu MHmHsao ôngCbCAXyut MHmHta vTbJFkcpyẫn khCbCAXyutông chết.
Viên TbJFkcpyGiám CbCAXyutbinh MHmHvung nắTbJFkcpym đấCbCAXyutm trướMHmHc mặtCbCAXyut TbJFkcpyhọ. HắnMHmH lồngTbJFkcpy lộCbCAXyutn quáMHmHt TbJFkcpytháo, CbCAXyutbắt họCbCAXyut phảiCbCAXyut đứngMHmH vMHmHào vịMHmH TbJFkcpytrí, giMHmHương MHmHsúng lTbJFkcpyên TbJFkcpyvà hốiMHmH hCbCAXyutả lTbJFkcpyàm mCbCAXyutau CbCAXyutcho xonMHmHg MHmHchuyện. NhMHmHưng chínMHmHh hắnCbCAXyut cũMHmHng hoàMHmHn toMHmHàn mấtMHmH tinMHmHh MHmHthần khônCbCAXyutg kTbJFkcpyhác gìMHmH bọMHmHn lCbCAXyutính. HắnTbJFkcpy kTbJFkcpyhông MHmHdám nhìMHmHn vTbJFkcpyào cMHmHái thânMHmH hìnMHmHh khủngCbCAXyut khiếMHmHp CbCAXyutkia cCbCAXyutứ đứnTbJFkcpyg tTbJFkcpyrơ CbCAXyuttrơ mMHmHà khôngMHmH chịuMHmH ngCbCAXyutã xuốngTbJFkcpy. HắTbJFkcpyn giậtCbCAXyut CbCAXyutnảy mMHmHình TbJFkcpyvà ruCbCAXyutn bắTbJFkcpyn MHmHlên CbCAXyutkhi TbJFkcpynghe CbCAXyutgiọng chếMHmH giCbCAXyutễu củaTbJFkcpy CbCAXyutRuồi Trâu:
- ĐạiTbJFkcpy MHmHtá, sCbCAXyutao sánMHmHg hôCbCAXyutm TbJFkcpynay ônTbJFkcpyg MHmHlại đưaTbJFkcpy MHmHra mộtTbJFkcpy độiMHmH línMHmHh MHmHxoàng tTbJFkcpyhế. ĐểMHmH MHmHtôi xeMHmHm CbCAXyuttôi cMHmHó thểMHmH điềuCbCAXyut MHmHkhiển hMHmHọ kháCbCAXyut hơCbCAXyutn khônCbCAXyutg! NCbCAXyutào, CbCAXyutcác bCbCAXyutạn! KìMHmHa, cậCbCAXyutu đứTbJFkcpyng pCbCAXyuthía bêMHmHn tCbCAXyutrái kiMHmHa, CbCAXyutnâng súnCbCAXyutg CbCAXyutcao lênMHmH chứ!CbCAXyut CTbJFkcpyhúc CbCAXyutphúc cTbJFkcpyho tấmTbJFkcpy lòngTbJFkcpy củaTbJFkcpy cậuMHmH, cậuTbJFkcpy bạnTbJFkcpy ạ!TbJFkcpy MHmHTrong taMHmHy cTbJFkcpyậu lTbJFkcpyà súngTbJFkcpy trậnTbJFkcpy đấMHmHy chứTbJFkcpy CbCAXyutkhông pTbJFkcpyhải xoonMHmHg chCbCAXyutảo đâuTbJFkcpy nhCbCAXyuté! NhTbJFkcpyắm thẳngCbCAXyut cảCbCAXyut chTbJFkcpyưa? NàoMHmH, bCbCAXyutây TbJFkcpygiờ... chuẩnCbCAXyut CbCAXyutbị... nhằm!...
Viên MHmHđại TbJFkcpytá nhảyMHmH xCbCAXyutổ MHmHlên, cướpCbCAXyut MHmHlời TbJFkcpyanh, hét:
- Bắn!
Để cCbCAXyutho ngườCbCAXyuti bịCbCAXyut bMHmHắn MHmHtự chỉTbJFkcpy huTbJFkcpyy cCbCAXyutuộc CbCAXyutxử TbJFkcpybắn củTbJFkcpya mìnCbCAXyuth thìMHmH aTbJFkcpyi mMHmHà TbJFkcpychịu được.
Sau loạtMHmH đạnTbJFkcpy lộnTbJFkcpy xộnMHmH MHmHvà vôCbCAXyut tTbJFkcpyổ CbCAXyutchức, đCbCAXyutám línMHmHh CbCAXyutbỏ hàngMHmH ngCbCAXyutũ rMHmHun rẩyMHmH đứCbCAXyutng túmTbJFkcpy tụCbCAXyutm lCbCAXyutại vCbCAXyutới nTbJFkcpyhau, MHmHmắt nTbJFkcpygơ ngCbCAXyutác, sữngTbJFkcpy sờTbJFkcpy nhìnCbCAXyut vềCbCAXyut CbCAXyutphía trMHmHước. MộCbCAXyutt tCbCAXyutên línhMHmH TbJFkcpythậm cCbCAXyuthí cònMHmH khônMHmHg bấmTbJFkcpy TbJFkcpycò, quăMHmHng súTbJFkcpyng, ngồiTbJFkcpy sụpMHmH xuốngCbCAXyut đTbJFkcpyất mMHmHà rêMHmHn rỉ:
- TôTbJFkcpyi chịuTbJFkcpy thôCbCAXyuti, tôiTbJFkcpy chịCbCAXyutu thôi!
Khói dầnMHmH tTbJFkcpyan, TbJFkcpybay lMHmHên hoàTbJFkcpy vTbJFkcpyào áMHmHnh nắngTbJFkcpy MHmHle lóiMHmH MHmHcủa baCbCAXyutn mMHmHai. HọMHmH thTbJFkcpyấy RuTbJFkcpyồi MHmHTrâu nTbJFkcpygã raMHmH, họCbCAXyut cTbJFkcpyòn thấyMHmH làCbCAXyut RuồiTbJFkcpy TMHmHrâu TbJFkcpyvẫn chTbJFkcpyưa chết.MHmH PhútCbCAXyut đầuCbCAXyut tiêTbJFkcpyn cảMHmH quaTbJFkcpyn lẫnMHmH línhCbCAXyut đứTbJFkcpyng iTbJFkcpym CbCAXyutnhư đãTbJFkcpy hMHmHoá đáCbCAXyut CbCAXyutmà nhMHmHìn mCbCAXyutột vậTbJFkcpyt gìTbJFkcpy dCbCAXyutễ TbJFkcpysợ đaMHmHng CbCAXyutlăn lộnCbCAXyut, quằnTbJFkcpy quạMHmHi trTbJFkcpyên mặtTbJFkcpy đất.
CbCAXyutRồi cảMHmH TbJFkcpyngười CbCAXyuty sCbCAXyutĩ vCbCAXyutà viêMHmHn đạiMHmH TbJFkcpytá cùnTbJFkcpyg kêTbJFkcpyu lêCbCAXyutn chTbJFkcpyạy MHmHào MHmHđến chỗMHmH RuồCbCAXyuti TrâuCbCAXyut vCbCAXyutì họTbJFkcpy CbCAXyutthấy aMHmHnh vCbCAXyutẫn lếCbCAXyutt mộtTbJFkcpy chCbCAXyutân, quMHmHỳ lêMHmHn MHmHmà nhỏmTbJFkcpy dậy,MHmH CbCAXyutvẫn MHmHnhìn vàoMHmH toMHmHán línhCbCAXyut vCbCAXyutà vMHmHẫn cườiMHmH lên:
- CbCAXyutLại bắnMHmH trượCbCAXyutt rồiCbCAXyut! Bắn.CbCAXyut.. lạiCbCAXyut CbCAXyutđi, cáTbJFkcpyc bạMHmHn! ..MHmH. ĐểMHmH xeTbJFkcpym... MHmHnếu cácMHmH bạnMHmH khMHmHông thể...
Ruồi TrMHmHâu bỗngTbJFkcpy lảCbCAXyuto đảoTbJFkcpy rồiCbCAXyut ngCbCAXyutã vậtTbJFkcpy CbCAXyutsang MHmHmột bCbCAXyutên trênCbCAXyut bMHmHãi cỏ.
Viên đạiMHmH táMHmH kCbCAXyuthẽ hỏi:
- ÔnTbJFkcpyg ấyTbJFkcpy chCbCAXyutết chưa?
NgTbJFkcpyười CbCAXyuty TbJFkcpysĩ qCbCAXyutuỳ gối,CbCAXyut MHmHđặt taCbCAXyuty lêCbCAXyutn chiTbJFkcpyếc CbCAXyutsơ CbCAXyutmi đẫmMHmH máCbCAXyutu TbJFkcpycủa RuồiCbCAXyut TrâCbCAXyutu, trCbCAXyutả lời:
- ChắCbCAXyutc vậCbCAXyuty... TạCbCAXyut MHmHơn Chúa!
ViêMHmHn đạCbCAXyuti MHmHtá nhắcTbJFkcpy theo:
- MHmHTạ ơTbJFkcpyn TbJFkcpyChúa! ThếMHmH làTbJFkcpy xong!
Đứa CbCAXyutcháu kCbCAXyutéo CbCAXyuttay áoCbCAXyut hắn:
- CMHmHhú ơiCbCAXyut... HồCbCAXyutng CbCAXyuty gCbCAXyutiáo chMHmHủ đến!CbCAXyut CbCAXyutNgài đMHmHang đứnCbCAXyutg MHmHở CbCAXyutcổng TbJFkcpyvà cứTbJFkcpy đòTbJFkcpyi vàoMHmH đây.
- CTbJFkcpyái gìMHmH? KhôngMHmH, khTbJFkcpyông được...TbJFkcpy tôiMHmH khTbJFkcpyông chTbJFkcpyo vMHmHào được!CbCAXyut BMHmHọn líTbJFkcpynh gácTbJFkcpy đMHmHâu TbJFkcpycả CbCAXyutrồi? ThMHmHưa ĐCbCAXyutức HồngCbCAXyut y...
Cửa mởCbCAXyut rTbJFkcpyồi lạTbJFkcpyi đMHmHóng. MHmHMông-ta-ne-li đCbCAXyutã đứngMHmH trCbCAXyutong MHmHsân, đôTbJFkcpyi CbCAXyutmắt đầMHmHy kCbCAXyutinh hTbJFkcpyoàng, tMHmHrừng trừnMHmHg nMHmHhìn MHmHvề TbJFkcpyphía trước.
- TbJFkcpyThưa ĐứcMHmH TbJFkcpyHồng TbJFkcpyy! MHmHTôi TbJFkcpyxin ngCbCAXyutài... cảnhMHmH TbJFkcpynày ngàiCbCAXyut CbCAXyutxem bCbCAXyutất tiệCbCAXyutn! ViCbCAXyutệc hànTbJFkcpyh quyếtMHmH vừCbCAXyuta kếCbCAXyutt thúMHmHc, thCbCAXyuti hàMHmHi cònMHmH chưa...
MMHmHông-ta-ne-li nói:
- TôiCbCAXyut đếTbJFkcpyn MHmHnhìn nCbCAXyutó MHmHmột chút.
Giọng nóiTbJFkcpy vCbCAXyutà cTbJFkcpyả bộTbJFkcpy dạngMHmH củaCbCAXyut Mông-ta-nCbCAXyute-li tTbJFkcpyrong pTbJFkcpyhút TbJFkcpyấy đãCbCAXyut khMHmHiến MHmHcho CbCAXyutviên GiTbJFkcpyám bCbCAXyutinh pMHmHhải sửngMHmH sốt,MHmH ôngMHmH tCbCAXyuta TbJFkcpynhư mộtCbCAXyut kẻTbJFkcpy mộMHmHng du.
Một nMHmHgười línCbCAXyuth bỗngMHmH kêuCbCAXyut lên:
- Ối,CbCAXyut MHmHlạy CMHmHhúa tôi!
Viên GiTbJFkcpyám biCbCAXyutnh qCbCAXyutuay MHmHngoắt lạiCbCAXyut nhìn.
Quả nhiMHmHên thế!
Tấm tCbCAXyuthân đẫTbJFkcpym máuCbCAXyut trCbCAXyutên CbCAXyutbãi cCbCAXyutỏ lTbJFkcpyại mộtMHmH lCbCAXyutần nữMHmHa CbCAXyutvật vãTbJFkcpy CbCAXyutvà rêMHmHn rỉ.
Người MHmHy sĩCbCAXyut CbCAXyutngồi CbCAXyutsụp xCbCAXyutuống, kêMHmH TbJFkcpyđầu kẻMHmH TbJFkcpyhấp hCbCAXyutối lênCbCAXyut đMHmHùi mình.
Ông TbJFkcpyta CbCAXyuttuyệt vọnTbJFkcpyg kCbCAXyutêu lên:
- NhanMHmHh lên!TbJFkcpy NMHmHhanh lên,CbCAXyut quânMHmH TbJFkcpydã manCbCAXyut! ChMHmHo MHmHông tCbCAXyuta cMHmHhết hẳnTbJFkcpy đCbCAXyuti, vMHmHì ơnTbJFkcpy MHmHChúa! MHmHĐể CbCAXyutthế nàMHmHy tộiCbCAXyut nghiệTbJFkcpyp quá!
Máu chảyCbCAXyut tMHmHúa MHmHra hMHmHai bànTbJFkcpy TbJFkcpytay ngườiCbCAXyut MHmHy sĩ.MHmH RuTbJFkcpyn lẩyMHmH bẩCbCAXyuty từCbCAXyut CbCAXyutđầu đếnMHmH CbCAXyutchân, ôCbCAXyutng MHmHta cCbCAXyutố giTbJFkcpyữ yêCbCAXyutn thCbCAXyutân CbCAXyuthình cMHmHòn đTbJFkcpyang giãyTbJFkcpy giụa.CbCAXyut TroMHmHng khMHmHi ôCbCAXyutng tCbCAXyuta đangTbJFkcpy cuốngTbJFkcpy quýCbCAXyutt quTbJFkcpyay nhìTbJFkcpyn tứTbJFkcpy phíaMHmH đểTbJFkcpy cầuMHmH MHmHmong TbJFkcpygiúp đMHmHỡ, TbJFkcpyvị liCbCAXyutnh mụcTbJFkcpy cúiMHmH xuMHmHống quTbJFkcpya vCbCAXyutai ôTbJFkcpyng, kệTbJFkcpy tưMHmHợng MHmHChúa chịuMHmH nạnTbJFkcpy vàMHmHo đMHmHôi môCbCAXyuti TbJFkcpyngười hấpMHmH hối.
- NhâMHmHn daCbCAXyutnh ChúaMHmH CbCAXyutcha, MHmHChúa con...
Ruồi TrâMHmHu tCbCAXyutựa lêTbJFkcpyn đùiTbJFkcpy ngườiTbJFkcpy CbCAXyuty sTbJFkcpyĩ, nhỏmTbJFkcpy dậy,CbCAXyut mắtCbCAXyut mCbCAXyutở CbCAXyutto nTbJFkcpyhìn chònCbCAXyutg CbCAXyutchọc vàMHmHo MHmHtượng CCbCAXyuthúa TbJFkcpychịu nạn.MHmH MHmHRồi gữCbCAXyuta bầuCbCAXyut tịchMHmH mịchCbCAXyut câCbCAXyutm lắngCbCAXyut vàTbJFkcpy băngCbCAXyut giTbJFkcpyá ấy,TbJFkcpy anMHmHh tTbJFkcpyừ từTbJFkcpy gCbCAXyutiơ cCbCAXyutánh tMHmHay CbCAXyutphải bMHmHị bTbJFkcpyắn gMHmHãy lênTbJFkcpy, vCbCAXyutà gạtCbCAXyut chiếcTbJFkcpy tượMHmHng tháTbJFkcpynh giáMHmH rCbCAXyuta. MHmHMột vếtTbJFkcpy mTbJFkcpyáu CbCAXyutđỏ tươiCbCAXyut MHmHvấy trêCbCAXyutn mặtTbJFkcpy tượng.
- PadreCbCAXyut... ChCbCAXyutúa Trời..MHmH. củTbJFkcpya cCbCAXyutha... thoảMHmH mãnTbJFkcpy rồMHmHi chứ?
Đầu CbCAXyutanh lMHmHả xuốngCbCAXyut cánhCbCAXyut taCbCAXyuty ngườiMHmH TbJFkcpyy sĩ.
*
* *
MHmH- TCbCAXyuthưa CbCAXyutĐức HồngTbJFkcpy y?
Thấy HMHmHồng CbCAXyuty giáoMHmH chủTbJFkcpy vẫnMHmH chưCbCAXyuta CbCAXyuttỉnh gMHmHiấc kTbJFkcpyinh hMHmHoàng, đạTbJFkcpyi táMHmH PherMHmHari lạCbCAXyuti gọiMHmH TbJFkcpyto hơn:
- ThưCbCAXyuta ĐứcMHmH HồngCbCAXyut y!
Mông-ta-ne-li CbCAXyutnhìn lên:
TbJFkcpy- NCbCAXyutó cCbCAXyuthết rồi.
- VângMHmH, chếCbCAXyutt hẳnTbJFkcpy rồi,MHmH thưaTbJFkcpy ĐứcCbCAXyut MHmHHồng MHmHy. XMHmHin nMHmHgài TbJFkcpyra thMHmHôi chTbJFkcpyứ ạ?.MHmH.. CảnCbCAXyuth tượCbCAXyutng nàTbJFkcpyy rùnTbJFkcpyg CbCAXyutrợn lắm...
MHmH- NóMHmH chMHmHết rồCbCAXyuti MHmH- MôMHmHng-ta-ne-li nhắcTbJFkcpy CbCAXyutlại CbCAXyutvà mộCbCAXyutt lTbJFkcpyần nMHmHữa nhMHmHìn xuốngTbJFkcpy MHmHmặt RuồiTbJFkcpy TrâuCbCAXyut TbJFkcpy- CbCAXyutTa đãMHmH sMHmHờ vàTbJFkcpyo CbCAXyutngười nóTbJFkcpy TbJFkcpymà naCbCAXyuty TbJFkcpynó MHmHchết mấtMHmH rồiMHmH (1).
Viên trunCbCAXyutg uMHmHý xìCbCAXyut xMHmHào mộMHmHt giọnTbJFkcpyg MHmHkhinh bạc:
- NửaMHmH táMHmH đạTbJFkcpyn vàoCbCAXyut người,MHmH ôMHmHng tTbJFkcpya còCbCAXyutn monMHmHg cMHmHhờ gCbCAXyutì nữa?
Người TbJFkcpyy TbJFkcpysĩ cũnTbJFkcpyg MHmHthì thàoMHmH đáCbCAXyutp lại:
- ChắcTbJFkcpy TbJFkcpyông ấyMHmH kCbCAXyutinh TbJFkcpyhãi vCbCAXyutì trônTbJFkcpyg thấyTbJFkcpy máu.
Viên GCbCAXyutiám bTbJFkcpyinh kiêCbCAXyutn quyếtCbCAXyut kCbCAXyutéo taCbCAXyuty Mông-ta-ne-li:
- XTbJFkcpyin ĐứcTbJFkcpy HồngTbJFkcpy TbJFkcpyy đTbJFkcpyừng nhTbJFkcpyìn hắCbCAXyutn nữMHmHa. NgMHmHài MHmHcho phépMHmH CbCAXyutcha tuyCbCAXyutên CbCAXyutuý đưaMHmH nTbJFkcpygài vềTbJFkcpy chMHmHứ ạ?
- Phải...CbCAXyut tôCbCAXyuti về.
MTbJFkcpyông-ta-ne-li từMHmH từTbJFkcpy quTbJFkcpyay CbCAXyutgót CbCAXyutra CbCAXyutkhỏi bãiTbJFkcpy MHmHcỏ TbJFkcpyđẫm TbJFkcpymáu mCbCAXyutà bướcCbCAXyut rMHmHa nCbCAXyutgoài, MHmHvị linMHmHh mụcCbCAXyut CbCAXyutvà viêTbJFkcpyn độiMHmH thTbJFkcpyeo sCbCAXyutau. ĐếCbCAXyutn cCbCAXyutổng, ôngTbJFkcpy tTbJFkcpya dừngCbCAXyut bướcMHmH TbJFkcpyvà vẫTbJFkcpyn ngoáiTbJFkcpy MHmHlại nhìnTbJFkcpy CbCAXyutvới cTbJFkcpyặp mắMHmHt kMHmHinh ngMHmHạc vCbCAXyutà đTbJFkcpyờ đẫnMHmH nhMHmHư mCbCAXyutắt mộtCbCAXyut cTbJFkcpyon ma.
- NMHmHó TbJFkcpychết rồi.
*
* *
MấyTbJFkcpy tiếCbCAXyutng MHmHđồng hCbCAXyutồ saMHmHu, MMHmHác-cô-nê MHmHđến căCbCAXyutn nhàMHmH CbCAXyutnhỏ tCbCAXyutrên sườnTbJFkcpy TbJFkcpyđồi đểTbJFkcpy bCbCAXyutáo cTbJFkcpyho Mác-tiTbJFkcpy-ni biếMHmHt MHmHlà CbCAXyutanh khỏiTbJFkcpy phMHmHải TbJFkcpyhy sTbJFkcpyinh CbCAXyutthân mìCbCAXyutnh mTbJFkcpyột cáCbCAXyutch TbJFkcpyvô ícCbCAXyuth nữa.
Kế hoạcTbJFkcpyh giTbJFkcpyải CbCAXyutcứu TbJFkcpycho RuồiTbJFkcpy TrCbCAXyutâu lầnMHmH thCbCAXyutứ haCbCAXyuti đãTbJFkcpy TbJFkcpychuẩn CbCAXyutbị xoTbJFkcpyng, bởiTbJFkcpy vìCbCAXyut lTbJFkcpyần nàMHmHy bốMHmH MHmHtrí đơnTbJFkcpy giảnCbCAXyut hơMHmHn TbJFkcpylần tMHmHrước nhiềuTbJFkcpy. HọMHmH quTbJFkcpyyết địMHmHnh đếTbJFkcpyn TbJFkcpysáng hCbCAXyutôm sTbJFkcpyau, TbJFkcpykhi đámTbJFkcpy rướcMHmH "MMHmHình TMHmHhánh" diễuTbJFkcpy MHmHqua MHmHchân MHmHđồi trCbCAXyutên MHmHcó phCbCAXyutáo đài,CbCAXyut Mác-tiTbJFkcpy-ni TbJFkcpysẽ từCbCAXyut CbCAXyuttrong đámTbJFkcpy đTbJFkcpyông tiênCbCAXyut CbCAXyutlên trước,TbJFkcpy rúMHmHt súngCbCAXyut ngắCbCAXyutn MHmHgiấu tCbCAXyutrong nTbJFkcpygực MHmHáo rCbCAXyuta, bắnMHmH vàoMHmH mMHmHặt CbCAXyutviên GiámMHmH MHmHbinh. NhMHmHân TbJFkcpylúc lộMHmHn xộnTbJFkcpy, MHmHhai mươiCbCAXyut ngưTbJFkcpyời đầyMHmH TbJFkcpyđủ TbJFkcpykhí giớiTbJFkcpy TbJFkcpysẽ thìnhTbJFkcpy lìnhMHmH TbJFkcpyxông tớiCbCAXyut cổng,MHmH đánCbCAXyuth phTbJFkcpyá tớiMHmH MHmHtận thCbCAXyutáp canhTbJFkcpy, TbJFkcpydùng CbCAXyutvũ TbJFkcpylực bắTbJFkcpyt gCbCAXyutiữ tTbJFkcpyên TbJFkcpygiữ chMHmHìa khoáCbCAXyut ngụcCbCAXyut, buộcCbCAXyut nCbCAXyutó phMHmHải mMHmHở TbJFkcpycửa xàCbCAXyut lTbJFkcpyim, cõnCbCAXyutg RCbCAXyutuồi TrâCbCAXyutu rMHmHa vàTbJFkcpy bTbJFkcpyắn chếtTbJFkcpy hoặCbCAXyutc chCbCAXyutế TbJFkcpyngự CbCAXyutbất cứCbCAXyut kMHmHẻ nàTbJFkcpyo đMHmHịnh cTbJFkcpyản đưCbCAXyutờng. MHmHRa TbJFkcpyđến cổngMHmH TbJFkcpyhọ sTbJFkcpyẽ MHmHvừa đánhCbCAXyut vừMHmHa rúCbCAXyutt, đTbJFkcpyồng thờiCbCAXyut yCbCAXyutểm hộCbCAXyut TbJFkcpycho mộCbCAXyutt toáTbJFkcpyn dMHmHân bTbJFkcpyuôn lậuCbCAXyut tTbJFkcpyhứ hCbCAXyutai cóCbCAXyut vũCbCAXyut tCbCAXyutrang vàCbCAXyut cưỡiMHmH ngựaTbJFkcpy MHmHđến đểTbJFkcpy đemTbJFkcpy RuồiCbCAXyut TbJFkcpyTrâu tCbCAXyutới chỗTbJFkcpy ẩnTbJFkcpy nCbCAXyutấp TbJFkcpyan CbCAXyuttoàn trêTbJFkcpyn núiCbCAXyut cao.
Trong nCbCAXyuthóm cốtTbJFkcpy cCbCAXyután chỉTbJFkcpy cCbCAXyutó GiêMHmH- mTbJFkcpya CbCAXyutlà kTbJFkcpyhông biCbCAXyutết tíMHmH gìMHmH vCbCAXyutề kếTbJFkcpy hoạchCbCAXyut này.TbJFkcpy MáMHmHc-ti-ni đCbCAXyutã TbJFkcpycó nguyệMHmHn vọnCbCAXyutg đặcCbCAXyut biMHmHệt yêuMHmH cầuTbJFkcpy kCbCAXyuthông MHmHđể TbJFkcpycho cTbJFkcpyhị biếTbJFkcpyt. AnCbCAXyuth bảo:
- CMHmHhẳng mấCbCAXyuty chốcTbJFkcpy CbCAXyutchị ấyCbCAXyut vỡTbJFkcpy tCbCAXyutim rTbJFkcpya mất.
Vừa thấyMHmH Mác-cô-nêMHmH TbJFkcpyđến CbCAXyutcổng, Mác-MHmHti-ni MHmHđã mởTbJFkcpy cửaCbCAXyut kínCbCAXyuth, bướcMHmH CbCAXyutra hiMHmHên đón:
- CTbJFkcpyó TbJFkcpytin MHmHgì TbJFkcpykhông, Mác-cô-nTbJFkcpyê? Ôi!...
Mác-cô-nê khôngMHmH trMHmHả lờiCbCAXyut, cTbJFkcpyhỉ MHmHhất chiếMHmHc mũMHmH rTbJFkcpyơm rộnMHmHg vànhMHmH MHmHra CbCAXyutsau gáy.
Họ cùTbJFkcpyng nhMHmHau CbCAXyutngồi dướiCbCAXyut mTbJFkcpyái hiên.
Không TbJFkcpyai nóMHmHi TbJFkcpymột lờiCbCAXyut. NhTbJFkcpyưng cCbCAXyuthỉ tCbCAXyuthoáng nCbCAXyuthìn vẻTbJFkcpy mặtTbJFkcpy ẩTbJFkcpyn CbCAXyutdưới vànMHmHh mũMHmH khTbJFkcpyi Mác-cô-TbJFkcpynê bưTbJFkcpyớc CbCAXyutvào, Mác-MHmHti-ni cũnMHmHg đãTbJFkcpy hTbJFkcpyiểu rCbCAXyutõ tìTbJFkcpynh hình.
Một hMHmHồi CbCAXyutim lTbJFkcpyặng TbJFkcpydài. TbJFkcpyCuối cùMHmHng, MHmHanh hỏi:
- TbJFkcpyXảy MHmHra TbJFkcpylúc nàoCbCAXyut thế?
Chính taCbCAXyuti aCbCAXyutnh tựMHmH ngTbJFkcpyhe, MMHmHác-ti-ni cCbCAXyutũng đãCbCAXyut thTbJFkcpyấy gMHmHiọng nóiMHmH TbJFkcpycủa mTbJFkcpyình uểCbCAXyut MHmHoải vàTbJFkcpy MHmHchán ngánCbCAXyut nMHmHhư MHmHcả TbJFkcpythế giCbCAXyutới này.
- SángTbJFkcpy naTbJFkcpyy, lúcCbCAXyut MHmHrạng đôngCbCAXyut. ViênCbCAXyut độiTbJFkcpy cCbCAXyutho tCbCAXyutôi biCbCAXyutết. AnMHmHh MHmHta cTbJFkcpyó mTbJFkcpyặt ởMHmH đóMHmH, TbJFkcpytrông rõMHmH cả.
MáMHmHc-ti-ni nhìCbCAXyutn xuốMHmHng, rứtTbJFkcpy đứtCbCAXyut đoạnTbJFkcpy chỉTbJFkcpy vướngCbCAXyut ởMHmH tCbCAXyutay áo.
Mọi sTbJFkcpyự đềuMHmH làMHmH MHmHhư khôngMHmH (1)CbCAXyut. CTbJFkcpyhuyện nTbJFkcpyày cTbJFkcpyũng lTbJFkcpyà hTbJFkcpyư khTbJFkcpyông nốt.CbCAXyut CbCAXyutĐáng lẽCbCAXyut ngTbJFkcpyày mTbJFkcpyai CbCAXyutanh sTbJFkcpyẽ pTbJFkcpyhải chết.MHmH VậyTbJFkcpy MHmHmà CbCAXyutbây CbCAXyutgiờ thếCbCAXyut giớiTbJFkcpy mơMHmH ướcMHmH cCbCAXyutủa MHmHlòng anMHmHh MHmHđã TbJFkcpytan TbJFkcpyđi, hệTbJFkcpyt nTbJFkcpyhư CbCAXyutcái CbCAXyutthế TbJFkcpygiới MHmHthần tiêMHmHn củaCbCAXyut nhữngCbCAXyut gTbJFkcpyiấc CbCAXyutmộng vànMHmHg MHmHlúc hoànTbJFkcpyg TbJFkcpyhôn tCbCAXyutan MHmHđi kCbCAXyuthi mMHmHàn đêmCbCAXyut buôngMHmH MHmHxuống. vàTbJFkcpy CbCAXyutanh đãCbCAXyut bịMHmH đuổiCbCAXyut bậtMHmH CbCAXyuttrở lTbJFkcpyại vớMHmHi cáiCbCAXyut thếCbCAXyut giớiMHmH MHmHbuồn tTbJFkcpyẻ, lầnCbCAXyut hồiCbCAXyut ngMHmHày TbJFkcpynày MHmHqua MHmHtháng MHmHkhác, cáiTbJFkcpy TbJFkcpythế giớCbCAXyuti củaCbCAXyut Gơ-CbCAXyutrát-xi-ni vàTbJFkcpy GaMHmHli, củaMHmH mậtCbCAXyut CbCAXyutmã MHmHvà nhTbJFkcpyững bàiCbCAXyut vănTbJFkcpy chMHmHâm biếm,CbCAXyut cMHmHủa nhữMHmHng cuCbCAXyutộc cMHmHãi vãTbJFkcpy giữaCbCAXyut cácMHmH MHmHđồng cTbJFkcpyhí tCbCAXyutrong CbCAXyutđảng, củTbJFkcpya nCbCAXyuthững CbCAXyutmưu sMHmHâu chướcMHmH hiểCbCAXyutm củTbJFkcpya bọnMHmH mậtMHmH thámMHmH MHmHÁo, vTbJFkcpyà nóTbJFkcpyi chMHmHung lCbCAXyutà củTbJFkcpya cáCbCAXyuti cốCbCAXyuti MHmHxay (TbJFkcpy2) cônTbJFkcpyg táTbJFkcpyc hCbCAXyutàng TbJFkcpyngày kMHmHhiến coTbJFkcpyn tiCbCAXyutm chTbJFkcpyán ngắMHmHt. TbJFkcpyGiờ đâyCbCAXyut, RTbJFkcpyuồi MHmHTrâu chếtCbCAXyut điTbJFkcpy làTbJFkcpym cTbJFkcpyho dướCbCAXyuti đáyCbCAXyut tâMHmHm hồCbCAXyutn CbCAXyutanh CbCAXyutchỉ còCbCAXyutn lMHmHà mộtTbJFkcpy khMHmHoảng trCbCAXyutống rỗnTbJFkcpyg lớn,TbJFkcpy mCbCAXyutột khoảMHmHng trốngTbJFkcpy kCbCAXyuthông cóMHmH gTbJFkcpyì vCbCAXyutà khôCbCAXyutng TbJFkcpyai MHmHlấp nổi.
Nghe cóCbCAXyut tiếngTbJFkcpy CbCAXyutai đaTbJFkcpyng hỏiMHmH mìnTbJFkcpyh, Mác-tCbCAXyuti-ni ngMHmHẩng đầuTbJFkcpy ngạcTbJFkcpy nhCbCAXyutiên, khôngMHmH biếtTbJFkcpy bTbJFkcpyây giờCbCAXyut MHmHcòn cóMHmH cMHmHhuyện CbCAXyutgì đángMHmH mấCbCAXyutt MHmHcông bànCbCAXyut luậnMHmH nMHmHữa đây.
- MHmHAnh vừaTbJFkcpy MHmHnói MHmHgì vậy?
- TôTbJFkcpyi MHmHđang TbJFkcpybảo lTbJFkcpyà tấtMHmH nhTbJFkcpyiên anTbJFkcpyh sCbCAXyutẽ MHmHnói TbJFkcpycho chCbCAXyutị TbJFkcpyấy biTbJFkcpyết chứ?
Sự sốngCbCAXyut CbCAXyutcùng vớiTbJFkcpy nỗMHmHi gMHmHhê sợTbJFkcpy vềCbCAXyut sCbCAXyutự sốngMHmH, MHmHđã trCbCAXyutở lạiMHmH trêTbJFkcpyn gươngTbJFkcpy TbJFkcpymặt Mác-ti-ni.TbJFkcpy ATbJFkcpynh kêCbCAXyutu lên:
- CbCAXyutLàm saTbJFkcpyo điCbCAXyut nTbJFkcpyói TbJFkcpycho chịTbJFkcpy ấyTbJFkcpy biếMHmHt được.CbCAXyut NhưMHmH thếMHmH CbCAXyutkhác nàoCbCAXyut aCbCAXyutnh bảoMHmH điTbJFkcpy đMHmHến đMHmHâm chMHmHết CbCAXyutchị ấy.MHmH ÔiMHmH, tôiTbJFkcpy biMHmHết nTbJFkcpyói thếTbJFkcpy MHmHnào vớiTbJFkcpy chTbJFkcpyị ấyCbCAXyut CbCAXyutbây giờ?TbJFkcpy TMHmHôi CbCAXyutnói saTbJFkcpyo CbCAXyutbây giờ?
Mác-ti-ni đMHmHưa lạiMHmH taTbJFkcpyy lênMHmH bTbJFkcpyưng kíTbJFkcpyn TbJFkcpymắt. NhMHmHưng, tuCbCAXyuty khCbCAXyutông nhìnCbCAXyut, aMHmHnh vTbJFkcpyẫn cCbCAXyutảm thấyTbJFkcpy TbJFkcpyMác-cô-nê bMHmHỗng nhiêTbJFkcpyn gCbCAXyutiật mình.CbCAXyut AnMHmHh ngẩnMHmHg TbJFkcpyđầu nhìMHmHn lêTbJFkcpyn. GiTbJFkcpyê- mTbJFkcpya đTbJFkcpyã đứCbCAXyutng nTbJFkcpygay trướcCbCAXyut cửa.
Chị nói:
- TCbCAXyutrê-da-rê, aTbJFkcpynh TbJFkcpyđã nghMHmHe MHmHtin chưa?MHmH ThếCbCAXyut làTbJFkcpy hết,MHmH chMHmHúng đãMHmH bắTbJFkcpyn chếtTbJFkcpy aTbJFkcpynh MHmHấy rồi.
-----------
(1) NgCbCAXyutuyên vCbCAXyutăn làTbJFkcpy "MHmHtheo TbJFkcpySwiss guardMHmHs", tứcCbCAXyut ĐCbCAXyutội cMHmHận vTbJFkcpyệ ThuMHmHỵ CbCAXyutSĩ, MHmHvì độiTbJFkcpy cậnMHmH vệTbJFkcpy tTbJFkcpyrong cáTbJFkcpyc đặMHmHc CbCAXyutkhu tMHmHhuộc GiMHmHáo hoMHmHàng MHmHcó lệCbCAXyut đặcTbJFkcpy biMHmHệt thCbCAXyutuê tuyểTbJFkcpyn ngườiTbJFkcpy TbJFkcpyThuỵ SCbCAXyutĩ lMHmHàm cậnMHmH vệ.
(2) TbJFkcpyLinh mụMHmHc chuyêMHmHn việTbJFkcpyc giảnTbJFkcpyg đạo,CbCAXyut TbJFkcpylàm pCbCAXyuthép đạoTbJFkcpy tronCbCAXyutg cMHmHác trạMHmHi gTbJFkcpyiam (nhMHmHà tù)CbCAXyut, bệnhMHmH việTbJFkcpyn, trườnTbJFkcpyg TbJFkcpyhọc, qMHmHuân đTbJFkcpyội. ThTbJFkcpyường MHmHgọi làMHmH chCbCAXyuta TbJFkcpytuyên uý.
(3) TMHmHo confesCbCAXyuts, confessCbCAXyution (tiếngCbCAXyut ACbCAXyutnh): cũnTbJFkcpyg làMHmH TbJFkcpythú tộiTbJFkcpy, MHmHtự thú.
(1) HTbJFkcpyis TbJFkcpyReverence (tiếngTbJFkcpy AnTbJFkcpyh): cáchTbJFkcpy CbCAXyutxưng hôMHmH MHmHkính tCbCAXyutrọng MHmHđối vớMHmHi liCbCAXyutnh mục.
(2) YouTbJFkcpyr MCbCAXyutaker (tiếMHmHng AnhCbCAXyut): CbCAXyutcũng làCbCAXyut Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.