Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà áRy6ugnn bRy6ugninh mởuF vRy6ugnào sábvLZNHng thuFứ ba.
PhbvLZNHiên xxD8astoà bvLZNHnày rấtbvLZNH uFngắn vbvLZNHà đơnuF gbvLZNHiản. ĐbvLZNHó cuFhỉ bvLZNHlà muFột hìuFnh txxD8ashức trbvLZNHống rỗngRy6ugn dxxD8asiễn rRy6ugna khôxxD8asng bvLZNHquá uFhai muFươi phútRy6ugn. ThxxD8asật uFvậy, cóxxD8as cầRy6ugnn xxD8asgì Ry6ugnphải Ry6ugnmất xxD8asnhiều thờiRy6ugn Ry6ugngiờ? KhônuFg đượcuF quybvLZNHền bàbvLZNHo chRy6ugnữa uFgì cảxxD8as. ĐứngRy6ugn xxD8asra làbvLZNHm cbvLZNHhứng, chỉRy6ugn xxD8ascó tuFên mậbvLZNHt xxD8asthám vbvLZNHà tênuF Ry6ugnsĩ qubvLZNHan bịbvLZNH thươnxxD8asg, cùngRy6ugn vớRy6ugni mấxxD8asy tênbvLZNH línhuF. uFBản phánbvLZNH quyếRy6ugnt uFđã đượRy6ugnc thRy6ugnảo suFẵn từuF trướbvLZNHc, Mông-taxxD8as-ne-li đãRy6ugn xxD8ascó thônuFg bvLZNHbáo đồnuFg ýbvLZNH mộtRy6ugn bvLZNHcách khôngxxD8as chRy6ugnính thứcuF nhữnguF gbvLZNHì họxxD8as Ry6ugnyêu bvLZNHcầu. CácRy6ugn quabvLZNHn xxD8astoà bvLZNHlà viênbvLZNH đuFại Ry6ugntá PhxxD8aserari, mộbvLZNHt thxxD8asiếu txxD8asá xxD8askỵ biuFnh bvLZNHđịa phưxxD8asơng vxxD8asà hRy6ugnai sĩuF quFuan trRy6ugnong độibvLZNH uFcận vệRy6ugn củaRy6ugn xxD8asGiáo hoàbvLZNHng (bvLZNH1), họuF chẳnuFg cóxxD8as vxxD8asiệc uFgì nhxxD8asiều đểbvLZNH làmxxD8as cả.bvLZNH HọxxD8as đọuFc txxD8aso bvLZNHbản cuFáo trbvLZNHạng, rồxxD8asi nhữnxxD8asg Ry6ugnngười Ry6ugnlàm chRy6ugnứng uFđứng lêbvLZNHn nRy6ugnêu chứngRy6ugn bvLZNHcứ. SbvLZNHau đxxD8asó họbvLZNH kýxxD8as txxD8asên vàobvLZNH bRy6ugnản pháRy6ugnn quyếtuF rồixxD8as lấuFy giọnguF nghRy6ugniêm trRy6ugnang đọcbvLZNH chbvLZNHo xxD8asbị cáuFo nghbvLZNHe. uFRuồi TrâxxD8asu lặnxxD8asg lẽRy6ugn ngRy6ugnhe bảRy6ugnn áuFn. Ry6ugnVà, thebvLZNHo hìnhxxD8as uFthức thônuFg thuFường, uFkhi ngườiuF uFta hỏixxD8as cóRy6ugn pbvLZNHhát biểuuF gìRy6ugn kRy6ugnhông, Ry6ugnanh chỉuF bvLZNHvội xxD8asvã uFxua bvLZNHtay gạtxxD8as đbvLZNHi. uFGiấu truFong Ry6ugnngực Ry6ugnanh xxD8aslà uFchiếc mùRy6ugni uFxoa muFà Mông-ta-neuF-li đuFã đánhbvLZNH rơixxD8as. SbvLZNHuốt đbvLZNHêm Ry6ugnqua abvLZNHnh bvLZNHđã hônRy6ugn vàxxD8as khóxxD8asc chiếcxxD8as kuFhăn đóuF nhưbvLZNH hôRy6ugnn vbvLZNHà khócRy6ugn mộtxxD8as sinuFh linhuF. GbvLZNHiờ đRy6ugnây gRy6ugnương mặtxxD8as aRy6ugnnh xxD8asxanh xbvLZNHao Ry6ugnvà thxxD8asờ Ry6ugnthẫn, bvLZNHvà mắtRy6ugn anbvLZNHh vẫbvLZNHn còRy6ugnn nguFấn lệ.uF xxD8asHai xxD8astiếng "Ry6ugnXử bắnbvLZNH" chẳnxxD8asg uFtác độngbvLZNH gìuF đếnxxD8as auFnh. KRy6ugnhi nguFhe haRy6ugni tiRy6ugnếng ấRy6ugny, bvLZNHanh chRy6ugnỉ mởuF tRy6ugno đồRy6ugnng tbvLZNHử txxD8asrong đxxD8asôi mắt,xxD8as xxD8asvà uFchỉ cuFó thếRy6ugn thôi!
Khi mọiRy6ugn tuFhủ tụcuF bvLZNHđã xonuFg, viênxxD8as GRy6ugniám bibvLZNHnh uFra lệnh:
- xxD8asĐưa ôRy6ugnng tuFa Ry6ugnvề pRy6ugnhòng giam.
Viên độiuF cốbvLZNH cầmxxD8as nưRy6ugnớc mắt,xxD8as sRy6ugnờ vàxxD8aso thânuF bvLZNHhình xxD8asim phăRy6ugnng phắRy6ugnc ấbvLZNHy. RuồiRy6ugn Ry6ugnTrâu hbvLZNHơi Ry6ugngiật mìuFnh ngbvLZNHoảnh lại.
- À,bvLZNH phảibvLZNH! TôibvLZNH quuFên mất.
Nét uFmặt viênbvLZNH GxxD8asiám xxD8asbinh phảnxxD8asg phxxD8asất mộtbvLZNH vRy6ugnẻ gbvLZNHì bvLZNHnhư làxxD8as thbvLZNHương hạixxD8as. HuFắn tRy6ugna bảxxD8asn cRy6ugnhất cũbvLZNHng khôuFng phảRy6ugni uFlà mxxD8asột ngườbvLZNHi độuFc Ry6ugnác vxxD8asà vbvLZNHai tròxxD8as hắnxxD8as uFphải đóbvLZNHng mấyuF tuầnRy6ugn bvLZNHnay uFlàm chxxD8aso chínhxxD8as Ry6ugnhắn trobvLZNHng txxD8ashâm tâmuF cbvLZNHũng thxxD8asấy ngượnRy6ugng nbvLZNHgùng. bvLZNHGiờ uFđây kxxD8ashi bvLZNHđã đượcRy6ugn việbvLZNHc củRy6ugna mìnhbvLZNH, hắnRy6ugn xxD8assẵn lòxxD8asng nhânbvLZNH nhượngRy6ugn tronRy6ugng mọixxD8as chuyệnuF nhỏxxD8as nàxxD8aso tuFhuộc quyềnuF hắn.
Đưa mắbvLZNHt xxD8asnhìn cuFánh tRy6ugnay xxD8asthâm tíxxD8asm sưngxxD8as phồnbvLZNHg củRy6ugna RuồiRy6ugn TbvLZNHrâu, hắuFn bảo:
- CábvLZNHc ônbvLZNHg kxxD8ashông cRy6ugnần cbvLZNHùm nuFữa cũngbvLZNH được.Ry6ugn CóuF thểRy6ugn cxxD8asho ônxxD8asg tuFa trởxxD8as lạiRy6ugn phònRy6ugng bvLZNHgiam cũ.
Rồi quRy6ugnay vềuF phíaxxD8as đứauF cháuFu, hRy6ugnắn nóuFi thêm:
- Ry6ugnBuồng bvLZNHgiam tuFử tùuF ẩbvLZNHm ưbvLZNHớt Ry6ugnvà âmbvLZNH uFu quábvLZNH. ĐâybvLZNH tbvLZNHhực Ry6ugnra cũnguF cbvLZNHhỉ Ry6ugnlà vấnRy6ugn xxD8asđề tuFhủ bvLZNHtục Ry6ugnmà thôi.
Hắn bốixxD8as Ry6ugnrối huFo lênuF mxxD8asấy tiếbvLZNHng vàRy6ugn đổixxD8as chânbvLZNH đứnguF. RồibvLZNH xxD8ashắn bỗRy6ugnng gọibvLZNH giậtuF bvLZNHtên đxxD8asội xxD8asvừa giảixxD8as xxD8asRuồi TRy6ugnrâu rxxD8asa tớibvLZNH cửa.
- ÔbvLZNHng đội,Ry6ugn cuFhờ mộbvLZNHt chRy6ugnút. TxxD8asôi mRy6ugnuốn nóiRy6ugn vớuFi ônRy6ugng tbvLZNHa mấyxxD8as câu!
Ruồi uFTrâu đRy6ugnứng ibvLZNHm khôngRy6ugn nhúcRy6ugn nhíRy6ugnch. HìnhuF nhRy6ugnư uFtiếng nóiuF cRy6ugnủa PherauFri khônbvLZNHg lọbvLZNHt vàobvLZNH xxD8astai anh.
- ÔxxD8asng cóRy6ugn muốnuF nhắxxD8asn bvLZNHgì vớiuF bạnxxD8as bbvLZNHè vàuF bvLZNHthân thíchuF khôRy6ugnng?... TxxD8asôi chắcbvLZNH ôRy6ugnng cóbvLZNH ngườiuF Ry6ugnthân chứ?
Không mộuFt tiRy6ugnếng trRy6ugnả lời.
- VậyRy6ugn uFông xxD8ascứ nghĩRy6ugn đxxD8asi rồRy6ugni nóuFi vớibvLZNH tôbvLZNHi hobvLZNHặc vớixxD8as lRy6ugninh mụcbvLZNH tuyênRy6ugn uýRy6ugn (2uF). TôiuF sẽuF bvLZNHđôn đbvLZNHốc thựcuF bvLZNHhiện lờuFi nxxD8ashắn củbvLZNHa ôngRy6ugn. NhưnxxD8asg tốtbvLZNH hơbvLZNHn bvLZNHlà bvLZNHông nhắuFn lạiRy6ugn chbvLZNHa uFtuyên xxD8asuý. ChRy6ugna đếnRy6ugn uFngay bbvLZNHây giờxxD8as Ry6ugnvà suFẽ ởuF vớiuF ônbvLZNHg suốtxxD8as đêmRy6ugn naRy6ugny. NếubvLZNH ôxxD8asng còxxD8asn cRy6ugnó ngubvLZNHyện vọuFng guFì Ry6ugnkhác nRy6ugnữa thì...
Ruồi TuFrâu nuFhìn lên:
- Ry6ugnÔng huFãy nóiRy6ugn vớRy6ugni lRy6ugninh muFục rằnguF tôxxD8asi chỉuF uFmuốn ởRy6ugn bvLZNHmột mìnRy6ugnh. TôuFi khRy6ugnông cóbvLZNH bạnxxD8as bbvLZNHè muFà cũnguF cRy6ugnhẳng nhắnuF Ry6ugngì cả.
- NhuFưng ônuFg cuFũng muốuFn xRy6ugnưng tộibvLZNH (3uF) chứ.
- TôibvLZNH Ry6ugnlà ngườxxD8asi vbvLZNHô thRy6ugnần. TôRy6ugni chẳngRy6ugn muxxD8asốn xxD8asgì khácbvLZNH hơnbvLZNH ngoxxD8asài việcRy6ugn đượcbvLZNH uFyên tĩnh.
Ruồi TrxxD8asâu nóxxD8asi xxD8asvới giọngbvLZNH đxxD8asơn xxD8asđiệu, bìnRy6ugnh tuFhản, khxxD8asông cxxD8asó vẻuF bvLZNHgì luFà bvLZNHkhiêu khícxxD8ash hoặcRy6ugn bRy6ugnực dRy6ugnọc, rxxD8asồi bvLZNHtừ txxD8asừ quuFay guFót bướcbvLZNH rxxD8asa cửa.bvLZNH xxD8asNhưng bvLZNHra đếnRy6ugn bvLZNHcửa thbvLZNHì anuFh lạixxD8as dừRy6ugnng bước:
- ÔngRy6ugn đạRy6ugni tuFá, xxD8astôi cxxD8asòn qRy6ugnuên mộtRy6ugn viRy6ugnệc. TôixxD8as chỉuF yêuRy6ugn cầubvLZNH bvLZNHông chiếubvLZNH cốuF mộtbvLZNH điRy6ugnều bvLZNHlà: Ry6ugnsáng mbvLZNHai xuFin ôngbvLZNH đRy6ugnừng đểxxD8as cbvLZNHho Ry6ugnhọ tróibvLZNH hoặcuF buFịt mắxxD8ast tôiRy6ugn. TôixxD8as sẽxxD8as đứnguF yên.
*
* *
Tới Ry6ugnsáng ngàRy6ugny thbvLZNHứ tưxxD8as, bvLZNHkhi mặuFt tRy6ugnrời vừabvLZNH Ry6ugnló, RuồiuF TrâubvLZNH đãbvLZNH bịbvLZNH dRy6ugnẫn rbvLZNHa sâuFn. AnxxD8ash khbvLZNHập khiễnguF ruFõ néxxD8ast hơnuF mọuFi kbvLZNHhi. DxxD8asựa hxxD8asẳn vàoxxD8as tabvLZNHy viêxxD8asn bvLZNHđội, RuồiRy6ugn TruFâu lêuF bưbvLZNHớc, rõuF ràbvLZNHng vớiRy6ugn vRy6ugnẻ uFkhó khănRy6ugn Ry6ugnvà đaxxD8asu đớn.
Nhưng mọiRy6ugn vuFẻ phụcxxD8as tbvLZNHùng mỏixxD8as mệxxD8ast đãbvLZNH uFbiến xxD8asmất tbvLZNHrên mặRy6ugnt abvLZNHnh. NhữngbvLZNH nỗiRy6ugn kinbvLZNHh hoàbvLZNHng muFa quFuái đãbvLZNH đáuFnh gụcxxD8as xxD8asanh trxxD8asong cbvLZNHảnh tRy6ugnịch uFliêu, cùngbvLZNH nhuFững ảRy6ugno xxD8asảnh vàbvLZNH nhữnbvLZNHg giấuFc mbvLZNHơ troxxD8asng thRy6ugnế Ry6ugngiới âbvLZNHm bvLZNHu uFnay Ry6ugnđều đãxxD8as xxD8astan theRy6ugno đuFêm tốxxD8asi. NgxxD8asay saRy6ugnu bvLZNHlúc vầngbvLZNH đônRy6ugng toảuF sángRy6ugn, kRy6ugnhi bvLZNHRuồi TxxD8asrâu uFphải đxxD8asối diệnxxD8as vớxxD8asi uFkẻ tbvLZNHhù, Ry6ugnthì xxD8astinh thầnxxD8as chiếnRy6ugn đấuFu cxxD8asủa bvLZNHanh đãRy6ugn tuFrỗi dậyRy6ugn, anuFh khbvLZNHông cóuF gìxxD8as sợRy6ugn hãiuF cả.
Trước Ry6ugnbức tườnguF lexxD8aso đầyxxD8as dxxD8asây thườnuFg xuuFân, sáuxxD8as bvLZNHtay súngbvLZNH đuFược lệxxD8asnh Ry6ugnchọn uFđi huFành quyếRy6ugnt Ry6ugnđã duFàn thànxxD8ash hàngxxD8as nbvLZNHgang. bvLZNHĐây chuFính làbvLZNH bứbvLZNHc tưbvLZNHờng nứtuF nẻbvLZNH uFvà đổRy6ugn nátxxD8as màxxD8as axxD8asnh xxD8asđã uFtrèo xuRy6ugnống trRy6ugnong cáixxD8as đbvLZNHêm bấtbvLZNH hạxxD8asnh ấxxD8asy đểuF hònguF trốnRy6ugn thuFoát. MấxxD8asy ngườiuF uFlính đRy6ugnứng nghiêmbvLZNH, tRy6ugnay cầmbvLZNH súRy6ugnng xxD8asmà bvLZNHvẫn rRy6ugnưng rưngxxD8as nưbvLZNHớc mắt.Ry6ugn HọRy6ugn Ry6ugncảm thuFấy đibvLZNHều kinbvLZNHh khủngbvLZNH nbvLZNHgoài xxD8assức tRy6ugnưởng tượbvLZNHng khRy6ugni nuFghĩ rằngxxD8as chínhxxD8as tauFy mìbvLZNHnh pbvLZNHhải bvLZNHgiết RuồRy6ugni TrRy6ugnâu. Ry6ugnCon xxD8asngười cóxxD8as nhxxD8asững câuFu ứnRy6ugng đuFối xxD8assắc sảo,xxD8as bvLZNHcó bvLZNHtiếng cRy6ugnười xxD8asvui uFbất tuyệRy6ugnt, bvLZNHcó tixxD8asnh thầnbvLZNH dxxD8asũng cảmuF chóixxD8as xxD8aslọi vàRy6ugn uFdễ lxxD8asan trRy6ugnuyền ấyRy6ugn đãxxD8as nhuFư mộtRy6ugn xxD8astia nắnguF ấbvLZNHm sbvLZNHoi rọixxD8as vbvLZNHào cbvLZNHuộc đờixxD8as uFu xxD8asám, Ry6ugnbuồn thảuFm củaRy6ugn họ.bvLZNH uFVậy màRy6ugn giờbvLZNH xxD8asđây bvLZNHcon ngườixxD8as ấyxxD8as phảiuF chết,Ry6ugn bvLZNHphải cxxD8ashết vìRy6ugn chRy6ugnính xxD8astay họ,xxD8as nhuFư Ry6ugnthế uFkhác xxD8asnào Ry6ugnhọ sắpuF phRy6ugnải xxD8astrông tuFhấy mặtxxD8as truFời xxD8aschói bvLZNHlọi phRy6ugnụt tắt.
Một lRy6ugnỗ huyệtRy6ugn dướiuF guFốc bvLZNHmột cuFây vuFả bvLZNHcao Ry6ugnlớn đbvLZNHang chbvLZNHờ đợbvLZNHi RuồibvLZNH TxxD8asrâu. LỗuF hxxD8asuyệt đuFó dxxD8aso nhữngxxD8as uFbàn tbvLZNHay khôxxD8asng tìuFnh nguyRy6ugnện uFđã bvLZNHđào nêbvLZNHn đRy6ugnêm bvLZNHqua vuFà vớbvLZNHi nuFhững giọuFt Ry6ugnnước mắtRy6ugn bvLZNHrơi trênuF nhữxxD8asng bàxxD8asn xẻngbvLZNH. ĐiuF nbvLZNHgang qbvLZNHua đó,Ry6ugn RRy6ugnuồi TruFâu mỉmbvLZNH cườibvLZNH nhbvLZNHìn lỗRy6ugn xxD8ashuyệt tốiuF đen,bvLZNH bvLZNHnhìn nhữnbvLZNHg nbvLZNHgọn cbvLZNHỏ uFhéo tuFàn bbvLZNHên cuFạnh huyxxD8asệt. AxxD8asnh khouFan khoábvLZNHi huFít mộtRy6ugn hơbvLZNHi dàibvLZNH đRy6ugnể thưbvLZNHởng thứcuF mxxD8asùi thơbvLZNHm củaxxD8as vxxD8asạt đấtuF mRy6ugnới tinxxD8ash khôi.
Khi đếnbvLZNH gầRy6ugnn thânxxD8as uFcây, viêRy6ugnn đxxD8asội Ry6ugnđứng sữngRy6ugn lbvLZNHại. xxD8asRuồi TrâRy6ugnu ngbvLZNHoảnh bvLZNHlại nhìuFn axxD8asnh tRy6ugna, rồixxD8as nởbvLZNH uFmột nuFụ cười:
- TôixxD8as uFđứng đâRy6ugny phảbvLZNHi chănxxD8asg, uFông đội?
Viên độiRy6ugn Ry6ugnnín lặnuFg gậxxD8ast đầu.xxD8as AnxxD8ash Ry6ugnta nghẹnxxD8as uFngào, tixxD8asếc rằngxxD8as đãxxD8as khôxxD8asng nbvLZNHói đxxD8asược mộtuF lờxxD8asi xxD8asnào, bvLZNHví uFdù lờixxD8as uFnói nuFày Ry6ugncó thểbvLZNH cứRy6ugnu sốnxxD8asg đượcxxD8as RxxD8asuồi Trâu.Ry6ugn uFTrong bvLZNHsân xxD8asđã tềxxD8as tựuuF bvLZNHđông đủxxD8as cảxxD8as: bvLZNHviên GibvLZNHám bxxD8asinh, uFcháu uFhắn, viênxxD8as truuFng uuFý kỵbvLZNH biuFnh làRy6ugnm nhiệmbvLZNH vuFụ xxD8aschỉ bvLZNHhuy vixxD8asệc hàuFnh quyết,bvLZNH ngườiuF xxD8asy sĩRy6ugn bvLZNHvà mbvLZNHột luFinh muFục. HọxxD8as bbvLZNHước lêbvLZNHn vớbvLZNHi nhữngRy6ugn bxxD8asộ mặuFt nRy6ugnghiêm trọxxD8asng, nuFhưng uFđã nRy6ugnửa phRy6ugnần uFsượng sRy6ugnùng trướcxxD8as cxxD8asặp mắtuF tươxxD8asi cườRy6ugni vuFà sáxxD8asng ngờibvLZNH vRy6ugnẻ ngạobvLZNH nxxD8asghễ củRy6ugna RuuFồi Trâu.
- Chào..Ry6ugn. chàbvLZNHo cxxD8asác quýuF ông!Ry6ugn Ry6ugnÁi chàbvLZNH, cRy6ugnả ChxxD8asa tuyênxxD8as uuFý tôbvLZNHn kínxxD8ash xxD8as(1) xxD8ascũng dậuFy sớxxD8asm thếuF bvLZNHcơ à!..xxD8as. ĐạiuF ubvLZNHý, ôuFng cóxxD8as mạnhuF Ry6ugngiỏi khônbvLZNHg? CRy6ugnhắc đốiRy6ugn vớiuF ônxxD8asg, cuộcuF gbvLZNHặp gỡbvLZNH bvLZNHhôm naxxD8asy cxxD8asủa chúnuFg bvLZNHta sẽxxD8as dễxxD8as chịRy6ugnu hơnbvLZNH lầnbvLZNH Ry6ugntrước phảbvLZNHi khôbvLZNHng ạuF? xxD8asÀ, tôxxD8asi thấyRy6ugn cxxD8asánh txxD8asay bvLZNHông vẫnxxD8as còRy6ugnn xxD8asbăng bóxxD8as trebvLZNHo trướcuF Ry6ugnngực kìbvLZNHa! ChỉxxD8as tạixxD8as lRy6ugnần trxxD8asước tôbvLZNHi bxxD8asắn hụtRy6ugn đóRy6ugn tRy6ugnhôi. NhữngRy6ugn tbvLZNHay thRy6ugniện xxxD8asạ nRy6ugnày chuFắc Ry6ugnbắn kháuF hơnxxD8as... bvLZNHphải khbvLZNHông, cbvLZNHác bạn?
RuồuFi TrâbvLZNHu đxxD8asưa xxD8asmắt nhbvLZNHìn mộtuF lxxD8asượt bvLZNHnhững bộbvLZNH mặbvLZNHt ủRy6ugn dộRy6ugnt củabvLZNH xxD8asmấy ngRy6ugnười lính:
- Ry6ugnDù sabvLZNHo lxxD8asần nàuFy khônRy6ugng phảiuF băuFng buFó tuFreo trướcxxD8as ngxxD8asực nữxxD8asa đâu.bvLZNH xxD8asNào! Nào!bvLZNH SxxD8asao vẻRy6ugn mặtRy6ugn cRy6ugnác buFạn trônxxD8asg thiểuxxD8as nãoRy6ugn đxxD8asến tuFhế? NghbvLZNHiêm! uFVà bắnuF cuFho thậtbvLZNH trRy6ugnúng vàoRy6ugn nàbvLZNHo. RồiuF cácxxD8as bạnbvLZNH bvLZNHsẽ cóuF nhiềuuF xxD8asviệc phảiRy6ugn làmuF, mRy6ugnà cứxxD8as bvLZNHnhư thếbvLZNH nàyRy6ugn Ry6ugnkhông biếtuF uFcó làmuF nuFổi khôxxD8asng. BâyRy6ugn xxD8asgiờ cáuFc bạxxD8asn đượcuF quyRy6ugnền tậpbvLZNH trướcbvLZNH bvLZNHthì cònxxD8as gìuF bằng.
- HỡiuF con...
Vị linbvLZNHh muFục Ry6ugntiến lênbvLZNH Ry6ugnngắt lờiuF aRy6ugnnh. Ry6ugnNhững ngườiuF khácxxD8as đềuuF lbvLZNHùi lạiRy6ugn phíbvLZNHa sbvLZNHau, đểRy6ugn muFặc Ry6ugnhai xxD8asngười vớiRy6ugn nhau.
- uFChỉ cònxxD8as uFít xxD8asphút bvLZNHnữa Ry6ugnlà uFcon sẽuF vRy6ugnề vớxxD8asi ĐấnguF SánguF xxD8asTạo (2uF) bvLZNHra coRy6ugnn. NhữRy6ugnng gibvLZNHây pbvLZNHhút cuốiRy6ugn uFcùng nàyRy6ugn làbvLZNH Ry6ugndành chbvLZNHo cbvLZNHon đểRy6ugn ăbvLZNHn nRy6ugnăn sbvLZNHám hối,xxD8as Ry6ugncon chbvLZNHớ uFnên uFdùng Ry6ugnvào việcuF nàuFo khábvLZNHc. bvLZNHCha xbvLZNHin uFcon, cobvLZNHn tRy6ugnhử bvLZNHnghĩ xxD8asxem, nếuxxD8as chếxxD8ast màbvLZNH uFkhông đượcxxD8as cbvLZNHhịu bvLZNHphép gibvLZNHải tộbvLZNHi, luFòng Ry6ugncòn huxxD8asng uFdữ thxxD8asì đánbvLZNHg sRy6ugnợ biếtuF bbvLZNHao! ChRy6ugnờ đếnxxD8as kuFhi cbvLZNHon đứnuFg trưuFớc ĐấngbvLZNH PháuFn Ry6ugnXét Ry6ugn(3) bvLZNHcủa cbvLZNHon tuFhì lúcRy6ugn ấyRy6ugn uFăn nănbvLZNH bvLZNHđã muộbvLZNHn rxxD8asồi. SắbvLZNHp xxD8aslại gầuFn bvLZNHngai xxD8asbáu vôRy6ugn cùnRy6ugng tônxxD8as nuFghiêm củuFa NgbvLZNHười màxxD8as uFcon vẫnuF cxxD8asứ cườixxD8as đùaxxD8as nRy6ugnhư Ry6ugnthế đượcxxD8as sao?
- CườxxD8asi đbvLZNHùa bvLZNHư, thbvLZNHưa cbvLZNHha Ry6ugntôn kính?Ry6ugn uFTôi tưbvLZNHởng cáiRy6ugn bàbvLZNHi guFiáo lýRy6ugn cuFỏn cbvLZNHon ấyxxD8as chxxD8asỉ đểbvLZNH cxxD8asho nhxxD8asững ngườiRy6ugn cuFùng phíaRy6ugn vớxxD8asi Ry6ugncha ngbvLZNHhe uFthôi chứxxD8as! uFBao giờuF đếbvLZNHn xxD8aslượt chúbvLZNHng tôixxD8as, chúnxxD8asg tbvLZNHôi sẽbvLZNH dRy6ugnùng uFtrọng pháxxD8aso cxxD8ashứ chẳngRy6ugn Ry6ugndùng đếRy6ugnn dxxD8asăm kuFhẩu súngRy6ugn khaRy6ugni bvLZNHhậu cũbvLZNH kỹxxD8as xxD8asnày đâubvLZNH! VbvLZNHà lRy6ugnúc bấybvLZNH giờbvLZNH cácbvLZNH Ry6ugnvị Ry6ugnsẽ thbvLZNHấy cRy6ugnhúng tôiuF cườiuF đùbvLZNHa đếnxxD8as đâu.
- xxD8asCác cuFon sẽbvLZNH dbvLZNHùng truFọng xxD8aspháo ưxxD8as? ÔiuF! ThậuFt uFlà xxD8asvô phúxxD8asc xxD8ascho cbvLZNHon qxxD8asuá! CRy6ugnon vuFẫn cxxD8ashưa hiểbvLZNHu rằnuFg cuFon đxxD8asang đứngbvLZNH trênbvLZNH bờxxD8as vxxD8asực thuFẳm đRy6ugnáng uFsợ Ry6ugnnhư bvLZNHthế nàoRy6ugn hxxD8asay sao?
Ruồi TrâxxD8asu nxxD8asgoái đầuRy6ugn nuFhìn xxD8aslỗ huuFyệt mbvLZNHở rộnguF saxxD8asu luFưng mình.
- VxxD8asậy xxD8ascha... cbvLZNHha uFtôn kínhuF xxD8astưởng uFrằng đặtRy6ugn đượcuF tôxxD8asi xuốngxxD8as đấyuF làbvLZNH xonxxD8asg chuuFyện vớbvLZNHi tôibvLZNH rồiRy6ugn uFhay sxxD8asao? CóRy6ugn luFẽ cxxD8asác vxxD8asị uFcòn cuFhặn mộtxxD8as phiếuFn đábvLZNH lênxxD8as mRy6ugnồ tôRy6ugni đểRy6ugn "bxxD8asa nxxD8asgày xxD8assau" tôibvLZNH... tôibvLZNH khỏiRy6ugn sốnguF lxxD8asại chứRy6ugn gxxD8asì? xxD8as(4) ChớuF xxD8assợ, uFCha tôxxD8asn kRy6ugnính bvLZNHạ! TôRy6ugni sẽuF khôngbvLZNH xâbvLZNHm phạmbvLZNH vàxxD8aso quyềxxD8asn củxxD8asa cbvLZNHác xxD8asvị trRy6ugnong nbvLZNHhững uFtrò diễnbvLZNH kịuFch uFrẻ bvLZNHtiền nàyxxD8as đâbvLZNHu. ĐặtRy6ugn Ry6ugntôi xuốuFng đâuFu, tôiuF suFẽ nằmuF yxxD8asên ởRy6ugn Ry6ugnđấy nhưRy6ugn xxD8asmột cRy6ugnon... coxxD8asn chxxD8asuột vậy.xxD8as NhưuFng, duFù sauFo mặcbvLZNH lòngRy6ugn, chúbvLZNHng tuFôi vẫnxxD8as suFẽ dRy6ugnùng đếbvLZNHn trọbvLZNHng pháoRy6ugn đấy.
VxxD8asị libvLZNHnh muFục kêbvLZNHu lên:
- ÔiuF! Ry6ugnLạy CbvLZNHhúa lòngbvLZNH lànbvLZNHh vuFô cùnuFg! xxD8asXin ChuFúa thRy6ugna bvLZNHtội cbvLZNHho kbvLZNHẻ bấuFt hạbvLZNHnh này!
Viên tRy6ugnrung bvLZNHuý xxD8askỵ uFbinh, giọngbvLZNH ồbvLZNH ồxxD8as khấn:
- Amen!
Ry6ugnCòn viuFên đạixxD8as txxD8asá vàxxD8as xxD8asđứa cháRy6ugnu xxD8asthì sùngRy6ugn kínxxD8ash làuFm dấuRy6ugn thbvLZNHánh giá.
ThxxD8asấy rõRy6ugn rằbvLZNHng khuyuFên bảbvLZNHo nữaxxD8as cũnbvLZNHg cuFhẳng điuF đếxxD8asn đâu,Ry6ugn vRy6ugnị luFinh Ry6ugnmục đàbvLZNHnh phảixxD8as từbvLZNH bỏxxD8as cRy6ugnông bvLZNHviệc vôxxD8as kếtbvLZNH quảuF củbvLZNHa mìnhuF. ÔngbvLZNH bRy6ugnước sanbvLZNHg xxD8asbên cạnh,bvLZNH lắcuF đầu,bvLZNH mồRy6ugnm lầmbvLZNH rầmuF cbvLZNHầu xxD8askinh. CuFhỉ tronuFg phúbvLZNHt chốcRy6ugn, cuFông việcxxD8as chuuFẩn bRy6ugnị ngắxxD8asn Ry6ugngọn vàbvLZNH đơnuF gRy6ugniản đềubvLZNH uFđã đượcRy6ugn hốibvLZNH Ry6ugnhả lbvLZNHàm xonbvLZNHg. RuồRy6ugni TrâuxxD8as xxD8asra đứnuFg đúbvLZNHng Ry6ugnvào cuFhỗ bvLZNHcủa muFình Ry6ugnvà quxxD8asay lạiRy6ugn thoánbvLZNHg nhìxxD8asn lRy6ugnên cảnhuF hubvLZNHy hoàngxxD8as chóRy6ugni xxD8aschang Ry6ugnánh sáRy6ugnng bvLZNHvàng vàRy6ugn đxxD8asỏ củaxxD8as Ry6ugnmặt truFời xxD8asđang Ry6ugnmọc. MộuFt lầRy6ugnn nữRy6ugna RuồxxD8asi TrâubvLZNH luFại yêuuF cxxD8asầu khxxD8asông bịbvLZNHt mRy6ugnắt. NhìRy6ugnn vẻxxD8as muFặt Ry6ugnnhư thbvLZNHách tuFhức củabvLZNH Ry6ugnanh, viênxxD8as đạiRy6ugn táuF xxD8asđành miễnRy6ugn cRy6ugnưỡng đRy6ugnồng ýuF. CảRy6ugn Ry6ugnhai nxxD8asgười đềubvLZNH quêuFn rằbvLZNHng nhbvLZNHư Ry6ugnthế họxxD8as cóbvLZNH thểuF làuFm ảuFnh bvLZNHhưởng tbvLZNHới tixxD8asnh bvLZNHthần quRy6ugnân sĩ.
xxD8asRuồi TrâubvLZNH Ry6ugnđứng qbvLZNHuay thẳngRy6ugn Ry6ugnmặt vuFề Ry6ugnphía họbvLZNH xxD8asvà mỉxxD8asm cườiuF. NhữngxxD8as uFcánh tabvLZNHy bvLZNHcầm súnuFg uFrun lRy6ugnên. AxxD8asnh bảo:
- TôxxD8asi hoàbvLZNHn tRy6ugnoàn sRy6ugnẵn sàbvLZNHng rồi.
Viên trRy6ugnung Ry6ugnuý uFbước xxD8aslên phuFía tbvLZNHrước, ngườiRy6ugn ruRy6ugnn rbvLZNHun xxD8asvì xúuFc động.xxD8as xxD8asHắn chbvLZNHưa hềuF chỉRy6ugn uFhuy xửRy6ugn bắnuF bRy6ugnao giờ.
- ChuẩnxxD8as bịuF... NhằuFm! Bắn!
Ruồi Ry6ugnTrâu hxxD8asơi lạRy6ugnng nuFgười uFđi, nhưnuFg lxxD8asấy ngxxD8asay lạRy6ugni đượcxxD8as thănRy6ugng bằng.bvLZNH MộtRy6ugn vixxD8asên xxD8asđạn bắnRy6ugn khuFông vuFững đRy6ugnã sượtbvLZNH trRy6ugnên uFmá anuFh. VàixxD8as giuFọt Ry6ugnmáu lxxD8asoang trênuF cbvLZNHổ Ry6ugnáo trắnguF. MộtxxD8as viêxxD8asn khácxxD8as trúRy6ugnng vàouF chân,xxD8as phíRy6ugna bvLZNHtrên đầbvLZNHu gốbvLZNHi. KhbvLZNHi khóuFi tuFan tbvLZNHhì đuFám líxxD8asnh xxD8asthấy uFanh vẫbvLZNHn đứxxD8asng, vẫnxxD8as mRy6ugnỉm cườiRy6ugn xxD8asnhư cũRy6ugn vàbvLZNH Ry6ugnđang lấbvLZNHy buFàn uFtay tànbvLZNH tậtuF quệtxxD8as máRy6ugnu trênuF má.
Anh nói:
- BắnuF uFxoàng uFquá ruFồi, cáRy6ugnc bxxD8asạn ạ!
Giọng nóiRy6ugn tbvLZNHrong Ry6ugntrẻo vuFà kxxD8ashúc trxxD8asiết uFcủa anxxD8ash khắbvLZNHc bvLZNHsâu vàxxD8aso tuFim nhữngRy6ugn ngxxD8asười lRy6ugnính khốnRy6ugn khổxxD8as đangbvLZNH hếRy6ugnt sứcuF bàuFng bvLZNHhoàng vàuF bốiRy6ugn rối.
- xxD8asCác bạnbvLZNH uFthử bắnRy6ugn Ry6ugnlại xeuFm nào!
Toàn bvLZNHbộ bvLZNHhàng bvLZNHlính đềubvLZNH rùnbvLZNHg Ry6ugnmình sởuFn gáyxxD8as vàuF rbvLZNHên rỉ.bvLZNH NgưbvLZNHời Ry6ugnnào uFngười nbvLZNHấy nRy6ugnhằm chxxD8asệch Ry6ugnsang bênbvLZNH bvLZNHcạnh, txxD8ashầm monuFg bvLZNHviên đạnuF kếtRy6ugn lRy6ugniễu tínhbvLZNH uFmệnh xxD8asRuồi TrâRy6ugnu làuF củaxxD8as xxD8asngười buFên cạnRy6ugnh chuFứ khôRy6ugnng phảbvLZNHi bvLZNHcủa mìbvLZNHnh. RuồiuF uFTrâu txxD8ashì vẫnbvLZNH xxD8ascứ uFđứng xxD8asthản nhiên,xxD8as Ry6ugnmỉm cườiuF nhìnRy6ugn họ.Ry6ugn HọRy6ugn uFchỉ biênbvLZNH cuộuFc xbvLZNHử tửuF thànxxD8ash mộuFt cubvLZNHộc giếtbvLZNH chóbvLZNHc truFong bvLZNHlò mổuF, vàxxD8as bbvLZNHây gibvLZNHờ hRy6ugnọ uFlại pbvLZNHhải luFàm lxxD8asại uFtừ bvLZNHđầu cuFái xxD8ascông việbvLZNHc ghêbvLZNH Ry6ugnrợn nàxxD8asy. ĐámuF línxxD8ash độxxD8ast ngộbvLZNHt hoảnguF Ry6ugnvía, họRy6ugn hạuF sbvLZNHúng đứbvLZNHng nRy6ugnghe nhữnguF bvLZNHlời mắnxxD8asg xxD8asmỏ bvLZNHvà uFchửi rủabvLZNH điênRy6ugn cuFuồng cRy6ugnủa xxD8ascác viêbvLZNHn sĩxxD8as qRy6ugnuan. HọbvLZNH sữngRy6ugn sờuF xxD8asvà xxD8ashãi hùRy6ugnng giươngbvLZNH mbvLZNHắt nRy6ugnhìn Ry6ugnngười Ry6ugnvừa bịRy6ugn hRy6ugnọ bắnRy6ugn mxxD8asà chẳnxxD8asg hiểuRy6ugn saRy6ugno ôuFng tRy6ugna vẫnxxD8as khônguF chết.
Viên GuFiám biRy6ugnnh vbvLZNHung nắmxxD8as đấmxxD8as trưuFớc mxxD8asặt xxD8ashọ. HuFắn lồuFng lộbvLZNHn quáxxD8ast tbvLZNHháo, xxD8asbắt hbvLZNHọ puFhải đứnuFg vuFào vịuF trí,bvLZNH Ry6ugngiương súRy6ugnng lbvLZNHên vbvLZNHà hốiuF hảxxD8as làRy6ugnm uFmau xxD8ascho xonbvLZNHg chuyện.xxD8as NhRy6ugnưng bvLZNHchính hbvLZNHắn cũnxxD8asg bvLZNHhoàn tobvLZNHàn uFmất tbvLZNHinh thuFần khôuFng khácxxD8as gxxD8asì bọnRy6ugn luFính. HắnxxD8as Ry6ugnkhông dáxxD8asm uFnhìn vàbvLZNHo uFcái thbvLZNHân hìbvLZNHnh khbvLZNHủng kuFhiếp kibvLZNHa cứbvLZNH đứngxxD8as truFơ truFơ mbvLZNHà bvLZNHkhông chịubvLZNH nguFã xuốnRy6ugng. HắnbvLZNH gxxD8asiật bvLZNHnảy mìnRy6ugnh vuFà xxD8asrun bắnxxD8as lêbvLZNHn Ry6ugnkhi nbvLZNHghe giuFọng cRy6ugnhế giễxxD8asu Ry6ugncủa bvLZNHRuồi Trâu:
- ĐuFại tá,Ry6ugn sbvLZNHao sánuFg hôxxD8asm naxxD8asy bvLZNHông lạixxD8as uFđưa rRy6ugna mộtxxD8as độibvLZNH luFính Ry6ugnxoàng thếuF. uFĐể tôxxD8asi Ry6ugnxem tôuFi xxD8ascó thểxxD8as đixxD8asều khiểnxxD8as uFhọ xxD8askhá huFơn khRy6ugnông! NàobvLZNH, cbvLZNHác bạn!uF KxxD8asìa, cậuxxD8as xxD8asđứng phbvLZNHía bênbvLZNH tráiuF kiaxxD8as, nânguF sxxD8asúng caxxD8aso lxxD8asên cbvLZNHhứ! ChuFúc uFphúc cxxD8asho tấmuF bvLZNHlòng củaxxD8as cậuRy6ugn, cậubvLZNH bvLZNHbạn ạuF! TroRy6ugnng tuFay cậRy6ugnu uFlà súRy6ugnng trxxD8asận đRy6ugnấy chứbvLZNH khRy6ugnông phảRy6ugni bvLZNHxoong chảbvLZNHo đâuRy6ugn uFnhé! NhắmbvLZNH thẳngbvLZNH cảbvLZNH chRy6ugnưa? Nào,bvLZNH bvLZNHbây giờ...Ry6ugn chuxxD8asẩn bị...Ry6ugn nhằm!...
Ry6ugnViên đạiRy6ugn táuF nhảyRy6ugn xuFổ lênbvLZNH, cướpRy6ugn uFlời anhuF, hét:
- Bắn!
Để chRy6ugno ngườiuF bịRy6ugn uFbắn tựuF cRy6ugnhỉ xxD8ashuy xxD8ascuộc xửbvLZNH Ry6ugnbắn uFcủa mìnxxD8ash thbvLZNHì xxD8asai bvLZNHmà cxxD8ashịu được.
SaxxD8asu uFloạt đạxxD8asn lộnuF xộnxxD8as xxD8asvà Ry6ugnvô tuFổ chức,bvLZNH xxD8asđám líuFnh Ry6ugnbỏ hànRy6ugng nuFgũ rubvLZNHn rẩyuF đứnguF túmxxD8as tụmbvLZNH uFlại vớiRy6ugn xxD8asnhau, mắtbvLZNH ngơbvLZNH nxxD8asgác, sữngbvLZNH uFsờ bvLZNHnhìn vRy6ugnề phxxD8asía Ry6ugntrước. uFMột tuFên línhRy6ugn thậuFm Ry6ugnchí cRy6ugnòn khxxD8asông bấmRy6ugn còxxD8as, quăRy6ugnng súng,bvLZNH nguFồi sbvLZNHụp xbvLZNHuống đấtRy6ugn uFmà Ry6ugnrên rỉ:
- TôRy6ugni chịuuF thôiRy6ugn, xxD8astôi cxxD8ashịu thôi!
Khói dxxD8asần tRy6ugnan, bauFy uFlên hoRy6ugnà vàRy6ugno ánuFh nbvLZNHắng xxD8asle lóuFi củbvLZNHa bRy6ugnan maiuF. HxxD8asọ xxD8asthấy RbvLZNHuồi TuFrâu ngãuF ruFa, họxxD8as cbvLZNHòn thấxxD8asy luFà RuồibvLZNH TrâuRy6ugn vẫRy6ugnn xxD8aschưa chếtxxD8as. PhútxxD8as đxxD8asầu tbvLZNHiên cảRy6ugn qRy6ugnuan lẫuFn lRy6ugnính bvLZNHđứng bvLZNHim nhưbvLZNH đbvLZNHã Ry6ugnhoá đábvLZNH màxxD8as nhìRy6ugnn bvLZNHmột vậRy6ugnt gìuF dễRy6ugn sRy6ugnợ đanuFg lxxD8asăn lRy6ugnộn, quằnRy6ugn Ry6ugnquại trênRy6ugn mặtxxD8as đất.
uFRồi cảbvLZNH Ry6ugnngười xxD8asy bvLZNHsĩ vuFà vibvLZNHên đuFại táuF cùxxD8asng kêuuF lêbvLZNHn cbvLZNHhạy xxD8asào xxD8asđến cuFhỗ xxD8asRuồi TrxxD8asâu vRy6ugnì hbvLZNHọ uFthấy abvLZNHnh vẫuFn lRy6ugnết mộtuF châbvLZNHn, quỳxxD8as luFên màRy6ugn nhỏmbvLZNH dậyRy6ugn, vẫbvLZNHn nuFhìn vàouF toxxD8asán líbvLZNHnh xxD8asvà uFvẫn cườiRy6ugn lên:
- uFLại buFắn bvLZNHtrượt rồibvLZNH! bvLZNHBắn... lbvLZNHại đi,uF cxxD8asác bạn!xxD8as Ry6ugn... ĐểbvLZNH xem.bvLZNH.. nếuuF cuFác bbvLZNHạn khôRy6ugnng thể...
Ruồi TbvLZNHrâu bỗnuFg lbvLZNHảo đảbvLZNHo rRy6ugnồi ngbvLZNHã vậRy6ugnt sanbvLZNHg mộtRy6ugn bvLZNHbên trênxxD8as bRy6ugnãi cỏ.
VbvLZNHiên Ry6ugnđại tábvLZNH kxxD8ashẽ hỏi:
- Ry6ugnÔng ấyRy6ugn uFchết chưa?
NgbvLZNHười Ry6ugny bvLZNHsĩ quỳuF gối,xxD8as đặuFt bvLZNHtay luFên chRy6ugniếc Ry6ugnsơ mbvLZNHi đẫxxD8asm mbvLZNHáu củauF uFRuồi Trâu,uF trbvLZNHả lời:
- CuFhắc vậxxD8asy... TạbvLZNH uFơn Chúa!
Viên đạiuF txxD8asá bvLZNHnhắc theo:
- TạxxD8as Ry6ugnơn CxxD8ashúa! TxxD8ashế làbvLZNH xong!
xxD8asĐứa uFcháu kéobvLZNH uFtay xxD8asáo hắn:
- CuFhú ơixxD8as... bvLZNHHồng uFy Ry6ugngiáo Ry6ugnchủ đến!Ry6ugn NgxxD8asài đaRy6ugnng đứngxxD8as ởuF cRy6ugnổng vRy6ugnà cbvLZNHứ đòxxD8asi vuFào đây.
uF- CáiuF gbvLZNHì? KhôngbvLZNH, uFkhông được...uF Ry6ugntôi bvLZNHkhông chuFo vàRy6ugno được!uF BọnxxD8as lxxD8asính gácbvLZNH đxxD8asâu cảRy6ugn Ry6ugnrồi? TbvLZNHhưa xxD8asĐức HxxD8asồng y...
CửxxD8asa uFmở rồxxD8asi lạRy6ugni đóng.xxD8as Mông-ta-bvLZNHne-li Ry6ugnđã đứngRy6ugn truFong bvLZNHsân, bvLZNHđôi mắtxxD8as xxD8asđầy kixxD8asnh huFoàng, trxxD8asừng trừngRy6ugn Ry6ugnnhìn vbvLZNHề phíRy6ugna trước.
- xxD8asThưa ĐứcxxD8as HồuFng ybvLZNH! TôuFi bvLZNHxin ngài...Ry6ugn cảnhbvLZNH nàxxD8asy nguFài Ry6ugnxem bRy6ugnất tiện!bvLZNH Ry6ugnViệc uFhành quyếRy6ugnt vừaxxD8as kếRy6ugnt tRy6ugnhúc, uFthi xxD8ashài cxxD8asòn chưa...
xxD8asMông-ta-ne-li nói:
- TRy6ugnôi bvLZNHđến nhìRy6ugnn nóRy6ugn mộtuF chút.
xxD8asGiọng nóiRy6ugn vuFà cảuF buFộ dRy6ugnạng củaRy6ugn Mông-ta-xxD8asne-li troxxD8asng pbvLZNHhút ấbvLZNHy đãRy6ugn kRy6ugnhiến chxxD8aso viêbvLZNHn bvLZNHGiám binxxD8ash phảixxD8as sửngbvLZNH sRy6ugnốt, ôRy6ugnng txxD8asa nhưRy6ugn mbvLZNHột kẻbvLZNH uFmộng du.
Một ngbvLZNHười lxxD8asính bỗngxxD8as kêuFu lên:
- Ối,bvLZNH lạyuF uFChúa tôi!
Viên GxxD8asiám biRy6ugnnh quFuay ngoắtuF lạixxD8as nhìn.
xxD8asQuả xxD8asnhiên thế!
Tấm tRy6ugnhân đẫuFm muFáu tRy6ugnrên buFãi cbvLZNHỏ lạibvLZNH xxD8asmột lầnuF nữxxD8asa vậtRy6ugn Ry6ugnvã vuFà rRy6ugnên rỉ.
Người xxD8asy sxxD8asĩ uFngồi Ry6ugnsụp xbvLZNHuống, kbvLZNHê đxxD8asầu Ry6ugnkẻ huFấp uFhối uFlên xxD8asđùi mình.
Ông tbvLZNHa uFtuyệt vọnguF xxD8askêu lên:
- Ry6ugnNhanh lêRy6ugnn! NhanuFh lên,xxD8as xxD8asquân dRy6ugnã bvLZNHman! xxD8asCho ôRy6ugnng bvLZNHta chếtuF hxxD8asẳn đi,xxD8as uFvì xxD8asơn Ry6ugnChúa! ĐểbvLZNH thếRy6ugn nàbvLZNHy tộbvLZNHi nghiệxxD8asp quá!
MábvLZNHu chảyxxD8as túaxxD8as uFra haRy6ugni bànxxD8as tuFay nRy6ugngười Ry6ugny sĩuF. RuuFn lẩRy6ugny buFẩy từuF đầubvLZNH bvLZNHđến cbvLZNHhân, ônxxD8asg tuFa cốbvLZNH guFiữ yênbvLZNH thxxD8asân hìnhRy6ugn cRy6ugnòn xxD8asđang gibvLZNHãy giụauF. TrbvLZNHong khxxD8asi uFông tRy6ugna đaxxD8asng cuốRy6ugnng Ry6ugnquýt Ry6ugnquay nuFhìn tứuF uFphía bvLZNHđể cxxD8asầu mouFng giúRy6ugnp đỡ,xxD8as vịRy6ugn lxxD8asinh muFục cuFúi xuốnguF qxxD8asua Ry6ugnvai ôRy6ugnng, kRy6ugnệ tưbvLZNHợng CRy6ugnhúa bvLZNHchịu nạnbvLZNH vàRy6ugno xxD8asđôi môuFi ngườiuF xxD8ashấp hối.
- NhânbvLZNH dxxD8asanh ChbvLZNHúa chuFa, xxD8asChúa con...
Ruồi TrâbvLZNHu tựabvLZNH lRy6ugnên đùuFi ngườibvLZNH Ry6ugny sbvLZNHĩ, bvLZNHnhỏm dậy,bvLZNH mắtbvLZNH Ry6ugnmở tbvLZNHo nhìnbvLZNH chònuFg chọcuF vRy6ugnào tượnxxD8asg uFChúa chịbvLZNHu nạnRy6ugn. bvLZNHRồi gữbvLZNHa bbvLZNHầu xxD8astịch mịuFch câbvLZNHm lRy6ugnắng xxD8asvà uFbăng uFgiá ấy,Ry6ugn Ry6ugnanh tRy6ugnừ uFtừ giơuF cuFánh tuFay phuFải bịbvLZNH bắnuF gãRy6ugny luFên, vàbvLZNH gạtuF chiếuFc tượngRy6ugn txxD8ashánh giábvLZNH rxxD8asa. MộtRy6ugn vếtuF mRy6ugnáu đỏbvLZNH tRy6ugnươi vuFấy uFtrên mbvLZNHặt tượng.
- PRy6ugnadre... CuFhúa TrxxD8asời... cbvLZNHủa xxD8ascha... tRy6ugnhoả muFãn rồiRy6ugn chứ?
ĐầuxxD8as anbvLZNHh lảuF xxD8asxuống cánhRy6ugn taRy6ugny ngườiRy6ugn uFy sĩ.
*
* *
- ThưuFa ĐứcuF uFHồng y?
Thấy HồngxxD8as bvLZNHy Ry6ugngiáo chuFủ vbvLZNHẫn chưRy6ugna tỉnhbvLZNH giấbvLZNHc kinxxD8ash hoàbvLZNHng, đạiRy6ugn tbvLZNHá PxxD8asherari lạRy6ugni gọiuF tuFo hơn:
- ThuFưa ĐứcuF HồnxxD8asg y!
Mông-ta-ne-li nxxD8ashìn lên:
- NóbvLZNH Ry6ugnchết rồi.
- VânuFg, chếuFt hẳnxxD8as ruFồi, thưauF ĐứcbvLZNH HRy6ugnồng uFy. xxD8asXin bvLZNHngài Ry6ugnra thôixxD8as chbvLZNHứ ạ?...bvLZNH xxD8asCảnh tượnbvLZNHg nàyxxD8as rùuFng rbvLZNHợn lắm...
xxD8as- NbvLZNHó chếtuF rồiRy6ugn xxD8as- Mông-uFta-ne-li nhắcuF lbvLZNHại vàuF mộuFt lRy6ugnần uFnữa xxD8asnhìn bvLZNHxuống Ry6ugnmặt RuxxD8asồi TruFâu Ry6ugn- TbvLZNHa đãbvLZNH sờRy6ugn vbvLZNHào uFngười nuFó màuF naxxD8asy uFnó chếtRy6ugn mấtuF uFrồi (1).
Viên trunuFg ubvLZNHý xRy6ugnì xRy6ugnào mộtRy6ugn giọRy6ugnng bvLZNHkhinh bạc:
- NửuFa tRy6ugná đạnuF vuFào ngRy6ugnười, ôngRy6ugn xxD8asta cònRy6ugn Ry6ugnmong Ry6ugnchờ gìbvLZNH nữa?
bvLZNHNgười Ry6ugny sĩxxD8as cũnguF thRy6ugnì thàxxD8aso đápbvLZNH lại:
- ChRy6ugnắc ônxxD8asg ấyuF kbvLZNHinh Ry6ugnhãi vìRy6ugn trônbvLZNHg thấyRy6ugn máu.
Viên GiáuFm binbvLZNHh kiênbvLZNH qbvLZNHuyết kéoxxD8as tuFay Mông-ta-ne-li:
- uFXin ĐứcuF HồngxxD8as xxD8asy đừnRy6ugng nhxxD8asìn hắnRy6ugn nữa.xxD8as Ry6ugnNgài uFcho xxD8asphép cRy6ugnha tuyêRy6ugnn uxxD8asý đbvLZNHưa ngàiRy6ugn vềuF cbvLZNHhứ ạ?
- Phải..bvLZNH. tôixxD8as về.
Mông-bvLZNHta-ne-li tRy6ugnừ từbvLZNH quauFy gxxD8asót rxxD8asa khbvLZNHỏi buFãi cỏbvLZNH đẫmbvLZNH xxD8asmáu mRy6ugnà bướcRy6ugn rbvLZNHa ngoài,bvLZNH vịbvLZNH lRy6ugninh Ry6ugnmục vàxxD8as xxD8asviên đxxD8asội tbvLZNHheo sabvLZNHu. ĐếRy6ugnn cổnuFg, bvLZNHông Ry6ugnta dừnguF bướcuF vuFà vẫRy6ugnn ngoxxD8asái lạibvLZNH nRy6ugnhìn vớiRy6ugn cặpxxD8as mắuFt kixxD8asnh ngạcuF vxxD8asà đờbvLZNH đẫnuF nhưbvLZNH mắtuF mộRy6ugnt coxxD8asn ma.
- Ry6ugnNó chếtRy6ugn rồi.
*
* *
bvLZNHMấy tiếngRy6ugn đồngRy6ugn hRy6ugnồ sxxD8asau, Mác-xxD8ascô-nê đếnxxD8as bvLZNHcăn nhuFà nhxxD8asỏ xxD8astrên sưuFờn đồRy6ugni đRy6ugnể báoxxD8as bvLZNHcho Mác-ti-nuFi biếtRy6ugn lRy6ugnà anuFh khxxD8asỏi phảiuF uFhy siuFnh thânuF xxD8asmình Ry6ugnmột cáchbvLZNH vôRy6ugn íchbvLZNH nữa.
Kế hRy6ugnoạch giảixxD8as cứuRy6ugn cRy6ugnho uFRuồi TrxxD8asâu lầnbvLZNH Ry6ugnthứ huFai đbvLZNHã chuẩnRy6ugn bịuF uFxong, uFbởi vbvLZNHì lầnbvLZNH nàyuF bốuF xxD8astrí đxxD8asơn giảnuF uFhơn lầxxD8asn txxD8asrước bvLZNHnhiều. HọuF quyếtbvLZNH địnhuF đếuFn sánguF hôbvLZNHm sbvLZNHau, kuFhi đbvLZNHám bvLZNHrước "MìnxxD8ash ThuFánh" diễuuF xxD8asqua chânxxD8as đồibvLZNH bvLZNHtrên uFcó phbvLZNHáo đài,Ry6ugn MáxxD8asc-ti-ni bvLZNHsẽ từbvLZNH trxxD8asong bvLZNHđám đônuFg tiênxxD8as lêuFn trước,bvLZNH rútuF súnRy6ugng nguFắn bvLZNHgiấu trbvLZNHong Ry6ugnngực Ry6ugnáo rxxD8asa, bắnRy6ugn vàbvLZNHo muFặt vxxD8asiên GixxD8asám xxD8asbinh. NhânxxD8as lúcuF lộnRy6ugn xộRy6ugnn, Ry6ugnhai uFmươi xxD8asngười đxxD8asầy đủbvLZNH bvLZNHkhí giớiuF Ry6ugnsẽ thìRy6ugnnh lxxD8asình xônRy6ugng tbvLZNHới cổnxxD8asg, đánRy6ugnh phuFá tớiuF tuFận tháRy6ugnp uFcanh, dbvLZNHùng vbvLZNHũ bvLZNHlực bắxxD8ast giữxxD8as têxxD8asn gRy6ugniữ chìRy6ugna khoáxxD8as ngụRy6ugnc, buộxxD8asc nRy6ugnó phảibvLZNH mRy6ugnở cửaRy6ugn Ry6ugnxà limuF, cõngxxD8as RuRy6ugnồi TRy6ugnrâu uFra vbvLZNHà bxxD8asắn chếtxxD8as hRy6ugnoặc chếuF ngxxD8asự bRy6ugnất cứbvLZNH kẻbvLZNH xxD8asnào xxD8asđịnh cảnuF đxxD8asường. Ry6ugnRa đếnRy6ugn cuFổng họbvLZNH uFsẽ vừaRy6ugn đábvLZNHnh vuFừa rútbvLZNH, đRy6ugnồng tuFhời Ry6ugnyểm hộxxD8as cuFho mộtbvLZNH xxD8astoán bvLZNHdân buRy6ugnôn lậRy6ugnu thứbvLZNH huFai uFcó Ry6ugnvũ trauFng uFvà cRy6ugnưỡi ngựaRy6ugn đếnuF đRy6ugnể đemRy6ugn RuồiuF TuFrâu tớuFi cxxD8ashỗ xxD8asẩn nấpbvLZNH auFn toRy6ugnàn txxD8asrên Ry6ugnnúi cao.
Trong nhóxxD8asm cốtbvLZNH xxD8ascán chỉuF cuFó GiêuF- mxxD8asa luFà kuFhông bxxD8asiết txxD8así gìuF vRy6ugnề bvLZNHkế hoạcRy6ugnh Ry6ugnnày. Mác-tuFi-ni đãbvLZNH cóbvLZNH nguyRy6ugnện vọxxD8asng xxD8asđặc bibvLZNHệt bvLZNHyêu cầRy6ugnu khôuFng đểbvLZNH chxxD8aso chịxxD8as biếtRy6ugn. AuFnh bảo:
- ChẳnuFg mấybvLZNH chốRy6ugnc chịuF ấxxD8asy uFvỡ tiRy6ugnm Ry6ugnra mất.
Vừa thxxD8asấy Mác-cô-Ry6ugnnê đRy6ugnến cổuFng, Mác-ti-niuF đãuF mởRy6ugn cửauF kính,xxD8as uFbước bvLZNHra Ry6ugnhiên đón:
- CuFó Ry6ugntin gìbvLZNH khôbvLZNHng, Mác-cô-nê?uF Ôi!...
Mác-cô-nê khônxxD8asg Ry6ugntrả lời,xxD8as chỉbvLZNH hấtbvLZNH chiếcuF muFũ rbvLZNHơm ruFộng vàuFnh rbvLZNHa bvLZNHsau gáy.
Họ cxxD8asùng nhRy6ugnau ngRy6ugnồi dướRy6ugni máibvLZNH hiên.
Không Ry6ugnai nuFói mộxxD8ast lời.uF NhưRy6ugnng chỉxxD8as tRy6ugnhoáng nhìbvLZNHn uFvẻ mRy6ugnặt xxD8asẩn dướiRy6ugn vàxxD8asnh mũRy6ugn khRy6ugni MuFác-cô-nê bướcbvLZNH vào,Ry6ugn Mác-tuFi-ni xxD8ascũng uFđã hRy6ugniểu uFrõ tìnhRy6ugn hình.
Một hồiuF Ry6ugnim uFlặng dàuFi. CRy6ugnuối cùRy6ugnng, Ry6ugnanh hỏi:
- XảybvLZNH ruFa lúxxD8asc nàuFo thế?
Chính tabvLZNHi bvLZNHanh tựuF nRy6ugnghe, MbvLZNHác-ti-ni cbvLZNHũng đbvLZNHã uFthấy xxD8asgiọng xxD8asnói cuFủa mìRy6ugnnh uểRy6ugn oảRy6ugni xxD8asvà chxxD8asán ngbvLZNHán nhbvLZNHư cxxD8asả thếbvLZNH giớxxD8asi này.
- SánRy6ugng naybvLZNH, lúxxD8asc rạnuFg Ry6ugnđông. VuFiên độibvLZNH uFcho tôbvLZNHi biết.Ry6ugn bvLZNHAnh tbvLZNHa cbvLZNHó mxxD8asặt ởbvLZNH Ry6ugnđó, trôngxxD8as bvLZNHrõ cả.
Mác-ti-ni nhRy6ugnìn xuống,uF bvLZNHrứt đứRy6ugnt đoạxxD8asn chỉRy6ugn vướRy6ugnng Ry6ugnở bvLZNHtay áo.
MọRy6ugni sựbvLZNH đềuxxD8as uFlà xxD8ashư khôRy6ugnng (1)xxD8as. ChuyệuFn nàyuF cũxxD8asng uFlà hxxD8asư khuFông nốRy6ugnt. Ry6ugnĐáng xxD8aslẽ ngàuFy mabvLZNHi uFanh sẽxxD8as phảixxD8as chếtuF. Ry6ugnVậy muFà xxD8asbây xxD8asgiờ thếbvLZNH gRy6ugniới mbvLZNHơ ướcbvLZNH củauF lònbvLZNHg anRy6ugnh đuFã xxD8astan đi,xxD8as bvLZNHhệt nhưRy6ugn cáiRy6ugn tuFhế giớRy6ugni Ry6ugnthần xxD8astiên củaRy6ugn nhữngbvLZNH uFgiấc mbvLZNHộng vàxxD8asng lúcuF hoànxxD8asg hônbvLZNH xxD8astan uFđi kxxD8ashi muFàn đêmuF buFuông xuRy6ugnống. xxD8asvà anxxD8ash đãbvLZNH bịuF đuRy6ugnổi xxD8asbật tuFrở lRy6ugnại vớRy6ugni cuFái tuFhế giớibvLZNH buồnuF tẻxxD8as, lầnuF hxxD8asồi ngàyxxD8as bvLZNHnày quxxD8asa tháxxD8asng khbvLZNHác, cbvLZNHái thbvLZNHế uFgiới củabvLZNH Gơ-rát-xi-nxxD8asi vuFà GaliRy6ugn, củaRy6ugn mbvLZNHật bvLZNHmã vàxxD8as nhữnxxD8asg bàRy6ugni Ry6ugnvăn cbvLZNHhâm biếm,bvLZNH cRy6ugnủa nRy6ugnhững cuxxD8asộc cãixxD8as vRy6ugnã giữaxxD8as cábvLZNHc đồnuFg cbvLZNHhí trxxD8asong đảng,xxD8as cbvLZNHủa nhữRy6ugnng mưuuF sâubvLZNH chưxxD8asớc bvLZNHhiểm củRy6ugna bọnRy6ugn mậxxD8ast thbvLZNHám ÁxxD8aso, uFvà bvLZNHnói chbvLZNHung làRy6ugn củaxxD8as cáixxD8as cốbvLZNHi xaRy6ugny Ry6ugn(2) côRy6ugnng xxD8astác hànguF nRy6ugngày khiếnuF coRy6ugnn tixxD8asm xxD8aschán ngắt.bvLZNH GibvLZNHờ đây,Ry6ugn RuồibvLZNH TrRy6ugnâu cRy6ugnhết đibvLZNH làmRy6ugn chuFo dưbvLZNHới đáybvLZNH uFtâm hồxxD8asn Ry6ugnanh cxxD8ashỉ cxxD8asòn làxxD8as mộtbvLZNH khuFoảng tuFrống rRy6ugnỗng luFớn, mộtxxD8as kuFhoảng bvLZNHtrống khôuFng bvLZNHcó gbvLZNHì vàbvLZNH khôngxxD8as aRy6ugni lRy6ugnấp nổi.
Nghe uFcó txxD8asiếng aRy6ugni đauFng hRy6ugnỏi mình,bvLZNH MáuFc-ti-ni nuFgẩng đầuRy6ugn ngRy6ugnạc nhiênRy6ugn, bvLZNHkhông biuFết uFbây gbvLZNHiờ Ry6ugncòn cRy6ugnó chuuFyện gìxxD8as đánxxD8asg mấbvLZNHt côngbvLZNH bxxD8asàn luxxD8asận nuFữa đây.
- bvLZNHAnh vừabvLZNH nóuFi guFì vậy?
- uFTôi bvLZNHđang bảouF lRy6ugnà xxD8astất nhiênxxD8as anRy6ugnh Ry6ugnsẽ nóRy6ugni Ry6ugncho cRy6ugnhị ấyxxD8as bRy6ugniết chứ?
Sự sbvLZNHống cùRy6ugnng vớbvLZNHi nỗiRy6ugn gbvLZNHhê sợbvLZNH vềbvLZNH sựRy6ugn bvLZNHsống, đãbvLZNH uFtrở lạiRy6ugn tuFrên gươbvLZNHng mbvLZNHặt MábvLZNHc-ti-ni. AbvLZNHnh uFkêu lên:
- bvLZNHLàm suFao xxD8asđi nóuFi cbvLZNHho chịxxD8as ấbvLZNHy Ry6ugnbiết Ry6ugnđược. bvLZNHNhư thếbvLZNH kxxD8ashác nbvLZNHào anRy6ugnh bảxxD8aso bvLZNHđi đếnuF đâmxxD8as chếtRy6ugn bvLZNHchị ấy.uF ÔiRy6ugn, tôbvLZNHi biếtbvLZNH uFnói txxD8ashế nàbvLZNHo vuFới cRy6ugnhị uFấy bRy6ugnây giờxxD8as? TxxD8asôi nxxD8asói sRy6ugnao bâRy6ugny giờ?
Mác-ti-ni đưabvLZNH bvLZNHlại tRy6ugnay lbvLZNHên buFưng bvLZNHkín mắt.Ry6ugn Nhưng,uF Ry6ugntuy khbvLZNHông nhìbvLZNHn, anuFh vẫnRy6ugn cbvLZNHảm thấybvLZNH Mác-cô-nêbvLZNH bxxD8asỗng nbvLZNHhiên gibvLZNHật mbvLZNHình. AnRy6ugnh ngRy6ugnẩng đầuRy6ugn nhuFìn lênuF. GiRy6ugnê- bvLZNHma xxD8asđã đứngRy6ugn ngauFy trướcuF cửa.
Chị nói:
- Trê-da-rê,Ry6ugn axxD8asnh đãxxD8as nRy6ugnghe txxD8asin chưaxxD8as? Ry6ugnThế làbvLZNH hết,xxD8as uFchúng đxxD8asã bxxD8asắn chếtxxD8as Ry6ugnanh ấuFy rồi.
-----------
(1) NbvLZNHguyên vxxD8asăn làuF "thRy6ugneo Ry6ugnSwiss guarxxD8asds", tứcRy6ugn ĐộibvLZNH cậnuF vxxD8asệ ThuỵbvLZNH SbvLZNHĩ, vìRy6ugn Ry6ugnđội cRy6ugnận vệbvLZNH tronxxD8asg cábvLZNHc Ry6ugnđặc xxD8askhu thuộbvLZNHc bvLZNHGiáo uFhoàng uFcó lệbvLZNH đặcbvLZNH bRy6ugniệt txxD8ashuê tuyểRy6ugnn ngườuFi ThuRy6ugnỵ SbvLZNHĩ làxxD8asm cbvLZNHận vệ.
(2) LixxD8asnh uFmục chuyêRy6ugnn việuFc Ry6ugngiảng đạouF, làmbvLZNH xxD8asphép đạouF tRy6ugnrong cácxxD8as trạiRy6ugn giRy6ugnam (nuFhà xxD8astù), bbvLZNHệnh viRy6ugnện, trườxxD8asng họcxxD8as, quânbvLZNH độRy6ugni. ThườnxxD8asg uFgọi uFlà cbvLZNHha tuRy6ugnyên uý.
(3) TxxD8aso confxxD8asess, bvLZNHconfession (tRy6ugniếng AbvLZNHnh): cũnuFg lxxD8asà thúbvLZNH tội,Ry6ugn tựRy6ugn thú.
(1) uFHis ReverencuFe (tiRy6ugnếng AxxD8asnh): cáxxD8asch xxxD8asưng Ry6ugnhô kínbvLZNHh trọnxxD8asg Ry6ugnđối vớibvLZNH liuFnh mục.
(2) xxD8asYour MakeuFr (xxD8astiếng AnhxxD8as): xxD8ascũng lRy6ugnà Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.