You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà áAgYy73n bi73TmKVnh mởAgYy73 x2vào AgYy73sáng thứx2 ba.
Phiên toà5cWzde nàyAgYy73 rất73TmKV x2ngắn v73TmKVà đơx2n giản.73TmKV Đ5cWzdeó chỉ73TmKV l5cWzdeà mAgYy73ột hì5cWzdenh 73TmKVthức trốx2ng rỗnx2g 5cWzdediễn x2ra khôx2ng qu73TmKVá haAgYy73i m5cWzdeươi x2phút. 5cWzdeThật vậx2y, x2có cầ5cWzden x2gì phảiAgYy73 mất5cWzde AgYy73nhiều tAgYy73hời giờ5cWzde? AgYy73Không đư73TmKVợc quyềnAgYy73 bàoAgYy73 chx2ữa 5cWzdegì c73TmKVả. Đứ5cWzdeng rx2a làmx2 chứng,73TmKV 5cWzdechỉ AgYy73có tê5cWzden 5cWzdemật tháAgYy73m vx2à tên5cWzde 73TmKVsĩ qu73TmKVan bx2ị 73TmKVthương, cù5cWzdeng vớiAgYy73 m73TmKVấy tênAgYy73 líx2nh. Bả5cWzden 5cWzdephán quyếtAgYy73 đã5cWzde đượAgYy73c thAgYy73ảo sẵ5cWzden từAgYy73 AgYy73trước, Mông-ta-ne-lAgYy73i đã5cWzde cx2ó th73TmKVông b5cWzdeáo đồngx2 5cWzdeý m5cWzdeột cácAgYy73h khôAgYy73ng chíAgYy73nh tx2hức n73TmKVhững gx2ì họ5cWzde 73TmKVyêu cầx2u. Cácx2 qu5cWzdean toAgYy73à l5cWzdeà x2viên đại5cWzde t73TmKVá Pherx2ari, mộtAgYy73 AgYy73thiếu 5cWzdetá kỵ5cWzde 5cWzdebinh địa5cWzde 5cWzdephương x2và x2hai x2sĩ x2quan tAgYy73rong độiAgYy73 cậAgYy73n vệAgYy73 c5cWzdeủa GAgYy73iáo hoAgYy73àng (AgYy731), họ73TmKV chẳ5cWzdeng 73TmKVcó việc5cWzde gx2ì nhx2iều để5cWzde làmx2 cả73TmKV. HọAgYy73 đọc73TmKV AgYy73to bản73TmKV c5cWzdeáo trạngx2, rồ5cWzdei nhữnx2g người73TmKV là73TmKVm AgYy73chứng đứ5cWzdeng AgYy73lên nêuAgYy73 chứng5cWzde cứ.73TmKV S73TmKVau đx2ó họAgYy73 k5cWzdeý tAgYy73ên x2vào bảx2n phán5cWzde quy5cWzdeết rồi73TmKV lấy5cWzde giọngx2 ng73TmKVhiêm tranAgYy73g 73TmKVđọc ch73TmKVo bAgYy73ị cáAgYy73o nAgYy73ghe. Ruồx2i T73TmKVrâu lặnx2g l5cWzdeẽ x2nghe bảnAgYy73 á73TmKVn. V5cWzdeà, t73TmKVheo hình5cWzde thứcAgYy73 thôngx2 thường,5cWzde kh5cWzdei ngư5cWzdeời x2ta 73TmKVhỏi có73TmKV pAgYy73hát b5cWzdeiểu AgYy73gì khô5cWzdeng, anx2h chỉAgYy73 vộ73TmKVi v5cWzdeã xu5cWzdea 5cWzdetay gạ5cWzdet đi.AgYy73 GiấAgYy73u 73TmKVtrong ngựcx2 aAgYy73nh là73TmKV chix2ếc mùix2 5cWzdexoa màAgYy73 Mông-ta-5cWzdene-li đãAgYy73 đánh5cWzde r5cWzdeơi. Suốtx2 đê73TmKVm AgYy73qua anAgYy73h đã73TmKV hôn5cWzde vx2à AgYy73khóc chiếx2c x2khăn đx2ó x2như h73TmKVôn và5cWzde 5cWzdekhóc mộtx2 s5cWzdeinh lin5cWzdeh. Gi73TmKVờ đâ5cWzdey 5cWzdegương mặt73TmKV x2anh xanx2h xax2o vàAgYy73 thờx2 thẫn,5cWzde vx2à mắt73TmKV 73TmKVanh vẫn73TmKV còn5cWzde ngấn5cWzde lệ.5cWzde Hax2i tiếng73TmKV "XửAgYy73 bắn73TmKV" chẳngAgYy73 t73TmKVác đ5cWzdeộng gAgYy73ì đếnAgYy73 73TmKVanh. Kh5cWzdei 5cWzdenghe x2hai tiếnx2g ấ5cWzdey, aAgYy73nh chAgYy73ỉ mởAgYy73 AgYy73to đồngAgYy73 tAgYy73ử tro73TmKVng đôi5cWzde mắt,5cWzde vAgYy73à 5cWzdechỉ cAgYy73ó thế73TmKV thôi!
Khi mọ5cWzdei thủx2 tAgYy73ục đãx2 xoAgYy73ng, AgYy73viên 73TmKVGiám bx2inh AgYy73ra lệnh:
- Đưx2a 5cWzdeông 73TmKVta về73TmKV 73TmKVphòng giam.
Viên73TmKV độix2 cAgYy73ố cầm5cWzde n5cWzdeước mắ5cWzdet, sờ73TmKV vàox2 thâAgYy73n x2hình 73TmKVim phăn5cWzdeg x2phắc ấy.73TmKV RuồAgYy73i T73TmKVrâu hơAgYy73i giAgYy73ật m5cWzdeình ng73TmKVoảnh lại.
- À,5cWzde phx2ải! Tx2ôi quên5cWzde mất.
NéAgYy73t mặtx2 vix2ên Giá5cWzdem bi5cWzdenh phảx2ng phấtAgYy73 mộtAgYy73 5cWzdevẻ g5cWzdeì như5cWzde x2là thươn73TmKVg hại.AgYy73 Hắnx2 73TmKVta bản5cWzde c5cWzdehất cx2ũng khônx2g p5cWzdehải làAgYy73 mộ73TmKVt ng73TmKVười độcx2 x2ác 5cWzdevà vax2i 73TmKVtrò hắn73TmKV p5cWzdehải đAgYy73óng mấy73TmKV tuầAgYy73n n5cWzdeay làm73TmKV ch73TmKVo chínhAgYy73 hAgYy73ắn tronAgYy73g AgYy73thâm 5cWzdetâm cũx2ng t5cWzdehấy ngAgYy73ượng 73TmKVngùng. Gi5cWzdeờ đâyAgYy73 kh5cWzdei đ5cWzdeã đượcAgYy73 5cWzdeviệc củax2 mìnAgYy73h, 5cWzdehắn sAgYy73ẵn lò5cWzdeng nhx2ân 73TmKVnhượng tr5cWzdeong mọi73TmKV 5cWzdechuyện nhỏx2 nàx2o tx2huộc qx2uyền hắn.
ĐưaAgYy73 mx2ắt x2nhìn cánh5cWzde tAgYy73ay thAgYy73âm tx2ím 5cWzdesưng phồn73TmKVg của5cWzde x2Ruồi TrâuAgYy73, hắnAgYy73 bảo:
- CácAgYy73 ôngx2 kAgYy73hông cần73TmKV 5cWzdecùm nữa73TmKV cũAgYy73ng được.x2 x2Có th73TmKVể 5cWzdecho 5cWzdeông x2ta trx2ở 5cWzdelại phònx2g gi73TmKVam cũ.
Rồx2i qua73TmKVy vx2ề AgYy73phía đứa73TmKV ch5cWzdeáu, hắ73TmKVn x2nói thêm:
- Bu5cWzdeồng gia73TmKVm 5cWzdetử tAgYy73ù ẩmAgYy73 ư5cWzdeớt vàAgYy73 73TmKVâm 73TmKVu quá73TmKV. Đây5cWzde tAgYy73hực rx2a cũn73TmKVg chỉAgYy73 AgYy73là vấx2n đề73TmKV tAgYy73hủ tụcAgYy73 AgYy73mà thôi.
Hắn 73TmKVbối rốix2 5cWzdeho lAgYy73ên mấyx2 tiAgYy73ếng vAgYy73à đổi5cWzde cAgYy73hân đứn73TmKVg. RồiAgYy73 hắ5cWzden 5cWzdebỗng g5cWzdeọi gix2ật t73TmKVên độiAgYy73 vừx2a giảx2i AgYy73Ruồi Trâ5cWzdeu 5cWzdera tới5cWzde cửa.
- ÔAgYy73ng đội,5cWzde cAgYy73hờ một5cWzde chAgYy73út. Tôix2 muốnAgYy73 n5cWzdeói vớx2i ôAgYy73ng t5cWzdea m73TmKVấy câu!
Ruồi73TmKV Trâ73TmKVu 5cWzdeđứng 73TmKVim khônAgYy73g x2nhúc x2nhích. H5cWzdeình nhưAgYy73 tix2ếng n73TmKVói cx2ủa Pher73TmKVari khôn5cWzdeg AgYy73lọt vàoAgYy73 ta73TmKVi anh.
- AgYy73Ông cx2ó m73TmKVuốn nhắn5cWzde gAgYy73ì với5cWzde bAgYy73ạn 73TmKVbè và5cWzde th5cWzdeân 5cWzdethích không?...5cWzde Tx2ôi chAgYy73ắc ônAgYy73g x2có n5cWzdegười thâ5cWzden chứ?
Không một5cWzde tiếng73TmKV trảAgYy73 lời.
- Vậy73TmKV ôAgYy73ng 5cWzdecứ nx2ghĩ đi73TmKV rồiAgYy73 nói5cWzde vx2ới t5cWzdeôi hx2oặc với5cWzde li73TmKVnh mục5cWzde t5cWzdeuyên uAgYy73ý (x22). Tô73TmKVi 73TmKVsẽ 5cWzdeđôn đốcx2 5cWzdethực x2hiện lờiAgYy73 nhắAgYy73n củax2 73TmKVông. N73TmKVhưng tx2ốt hơn73TmKV l5cWzdeà ôn73TmKVg n5cWzdehắn l5cWzdeại 5cWzdecha tuyê73TmKVn x2uý. 5cWzdeCha đếnAgYy73 n5cWzdegay AgYy73bây g5cWzdeiờ và5cWzde AgYy73sẽ ởAgYy73 vớix2 ô5cWzdeng suố73TmKVt đêmx2 73TmKVnay. Nx2ếu ô73TmKVng cò5cWzden có5cWzde ngu5cWzdeyện vọng73TmKV gx2ì 5cWzdekhác nAgYy73ữa thì...
Ruồi x2Trâu nhì73TmKVn lên:
- x2Ông 5cWzdehãy n73TmKVói 73TmKVvới x2linh x2mục rằ73TmKVng AgYy73tôi c73TmKVhỉ 5cWzdemuốn ở5cWzde mộ5cWzdet m73TmKVình. x2Tôi k5cWzdehông 73TmKVcó b5cWzdeạn bèx2 màAgYy73 cũx2ng chẳng73TmKV nhắn5cWzde AgYy73gì cả.
- Nhưn5cWzdeg x2ông cũng73TmKV AgYy73muốn xAgYy73ưng 73TmKVtội (3AgYy73) chứ.
- Tôx2i là5cWzde AgYy73người vx2ô thần.5cWzde TAgYy73ôi ch73TmKVẳng muốnAgYy73 x2gì khácAgYy73 hơx2n x2ngoài vAgYy73iệc đượcx2 y73TmKVên tĩnh.
RuAgYy73ồi Trâ73TmKVu nó73TmKVi vớix2 giọn73TmKVg x2đơn điệu,73TmKV bìnx2h thản,x2 khôn73TmKVg có5cWzde vẻx2 x2gì x2là khiê73TmKVu khí73TmKVch hoặc5cWzde bAgYy73ực AgYy73dọc, x2rồi từ5cWzde từ73TmKV qua5cWzdey g73TmKVót bAgYy73ước AgYy73ra cửx2a. 73TmKVNhưng r5cWzdea đến73TmKV cửa5cWzde t73TmKVhì a73TmKVnh lại73TmKV dừnAgYy73g bước:
- Ô5cWzdeng đại5cWzde tá,AgYy73 tôiAgYy73 cAgYy73òn 73TmKVquên AgYy73một việx2c. TôAgYy73i ch73TmKVỉ y73TmKVêu cx2ầu AgYy73ông chiếux2 AgYy73cố 73TmKVmột điềx2u là:5cWzde 73TmKVsáng 73TmKVmai xi5cWzden x2ông đừng73TmKV đểAgYy73 ch5cWzdeo họAgYy73 x2trói 5cWzdehoặc x2bịt AgYy73mắt AgYy73tôi. Tôi73TmKV 73TmKVsẽ đứng5cWzde yên.
*
* *
Tới sánAgYy73g n5cWzdegày thứAgYy73 tư5cWzde, AgYy73khi mặ5cWzdet 73TmKVtrời vừAgYy73a l73TmKVó, R5cWzdeuồi TrâAgYy73u đãx2 bịx2 5cWzdedẫn x2ra sâx2n. Anx2h 73TmKVkhập khiễng73TmKV AgYy73rõ nét73TmKV hx2ơn x2mọi khi73TmKV. Dựa5cWzde hẳn5cWzde vx2ào AgYy73tay viê5cWzden độix2, RuAgYy73ồi Tr5cWzdeâu lê73TmKV 73TmKVbước, AgYy73rõ rànAgYy73g vớiAgYy73 vẻAgYy73 x2khó khă73TmKVn 73TmKVvà 73TmKVđau đớn.
Nhưng mọiAgYy73 vẻ5cWzde phục5cWzde t73TmKVùng mỏiAgYy73 mx2ệt đã73TmKV 5cWzdebiến mấtx2 tr73TmKVên 73TmKVmặt a73TmKVnh. Nh73TmKVững n5cWzdeỗi 73TmKVkinh hoàngx2 m73TmKVa x2quái 73TmKVđã đx2ánh gục73TmKV a5cWzdenh x2trong cảnhx2 tịch73TmKV lx2iêu, c73TmKVùng nhữ73TmKVng 73TmKVảo 5cWzdeảnh x2và nAgYy73hững giấ5cWzdec mơ73TmKV tronAgYy73g t73TmKVhế giớiAgYy73 x2âm AgYy73u n5cWzdeay đềux2 đx2ã t73TmKVan tx2heo đê73TmKVm 73TmKVtối. NAgYy73gay saAgYy73u lú73TmKVc vần5cWzdeg đôngx2 toả5cWzde sáng,x2 kx2hi Ruồix2 T73TmKVrâu phải73TmKV đố73TmKVi dx2iện v73TmKVới k5cWzdeẻ tx2hù, thAgYy73ì tinAgYy73h thần5cWzde chiế5cWzden đấ73TmKVu của5cWzde a5cWzdenh 5cWzdeđã t5cWzderỗi dậy,AgYy73 an5cWzdeh khônAgYy73g AgYy73có gì73TmKV s5cWzdeợ hAgYy73ãi cả.
Trước bAgYy73ức tườnx2g lx2eo đầy73TmKV dx2ây thường73TmKV xuAgYy73ân, sáu5cWzde tx2ay súAgYy73ng đ73TmKVược lAgYy73ệnh c73TmKVhọn đ73TmKVi hànhx2 quyếAgYy73t AgYy73đã 73TmKVdàn 73TmKVthành h73TmKVàng nganAgYy73g. AgYy73Đây chAgYy73ính lx2à bứcx2 AgYy73tường nứt5cWzde x2nẻ 73TmKVvà đổx2 nAgYy73át 73TmKVmà 5cWzdeanh 5cWzdeđã 73TmKVtrèo xuốngx2 troAgYy73ng cáiAgYy73 5cWzdeđêm x2bất hAgYy73ạnh x2ấy đểAgYy73 hòng73TmKV trốn5cWzde tho5cWzdeát. Mấ73TmKVy ngườix2 línhAgYy73 đứAgYy73ng nghiê5cWzdem, ta5cWzdey cx2ầm sún5cWzdeg x2mà v5cWzdeẫn rưng5cWzde r5cWzdeưng nướAgYy73c 5cWzdemắt. H5cWzdeọ cảmx2 73TmKVthấy điềuAgYy73 kiAgYy73nh 5cWzdekhủng ngAgYy73oài sức73TmKV tưởng73TmKV tượngx2 AgYy73khi n5cWzdeghĩ rằ5cWzdeng chínx2h t73TmKVay mx2ình pAgYy73hải giết5cWzde Ruồ73TmKVi T5cWzderâu. Co5cWzden ngườiAgYy73 c73TmKVó nhữn5cWzdeg 73TmKVcâu ứ5cWzdeng đối73TmKV sắcAgYy73 sảo,5cWzde có5cWzde AgYy73tiếng cư5cWzdeời AgYy73vui bấx2t tuyệt,x2 73TmKVcó x2tinh thần73TmKV dũ5cWzdeng 73TmKVcảm chói5cWzde lọi73TmKV và73TmKV dễx2 la73TmKVn tx2ruyền ấy73TmKV AgYy73đã nhưx2 một73TmKV tAgYy73ia nắx2ng ấmAgYy73 s5cWzdeoi rọ73TmKVi vào5cWzde cuộcx2 đời73TmKV 73TmKVu áAgYy73m, 73TmKVbuồn x2thảm c5cWzdeủa họ.AgYy73 73TmKVVậy mà73TmKV giờAgYy73 đâ73TmKVy AgYy73con 73TmKVngười ấyAgYy73 phải73TmKV chết,x2 phAgYy73ải chx2ết 73TmKVvì ch5cWzdeính t73TmKVay họ,AgYy73 nhưx2 thế73TmKV khx2ác nàAgYy73o hx2ọ s73TmKVắp phx2ải trô5cWzdeng thấ5cWzdey x2mặt trờ73TmKVi chóx2i AgYy73lọi p5cWzdehụt tắt.
MộAgYy73t lỗ73TmKV huyệt73TmKV d73TmKVưới gốx2c mộtx2 câx2y vx2ả caAgYy73o l5cWzdeớn đa5cWzdeng AgYy73chờ x2đợi RuồiAgYy73 AgYy73Trâu. Lỗx2 h5cWzdeuyệt đóAgYy73 x2do nhữn73TmKVg bà5cWzden t5cWzdeay kAgYy73hông tx2ình 73TmKVnguyện đ73TmKVã 73TmKVđào nêAgYy73n đ5cWzdeêm 5cWzdequa vx2à vớx2i nhAgYy73ững 73TmKVgiọt nước73TmKV 73TmKVmắt rơi73TmKV trênAgYy73 những5cWzde x2bàn xẻng.73TmKV Đx2i AgYy73ngang 5cWzdequa đó5cWzde, RuồiAgYy73 Tr5cWzdeâu x2mỉm cưAgYy73ời n5cWzdehìn lỗ73TmKV huyệt73TmKV tx2ối đen,x2 nAgYy73hìn nhữngAgYy73 ngọ5cWzden 73TmKVcỏ hAgYy73éo x2tàn bêx2n AgYy73cạnh hAgYy73uyệt. An5cWzdeh AgYy73khoan khoáx2i hí73TmKVt mộx2t hơ5cWzdei dàix2 đểx2 thưởngAgYy73 x2thức mù5cWzdei t73TmKVhơm cx2ủa vạ5cWzdet đất73TmKV mx2ới 73TmKVtinh khôi.
Khx2i đế73TmKVn gầx2n thâAgYy73n c73TmKVây, viênx2 độ73TmKVi đứng5cWzde sững5cWzde lại.x2 AgYy73Ruồi Trâ73TmKVu ng73TmKVoảnh 73TmKVlại nh5cWzdeìn 5cWzdeanh 73TmKVta, x2rồi nởx2 mộtAgYy73 n73TmKVụ cười:
- T73TmKVôi đAgYy73ứng x2đây AgYy73phải chăng,x2 ông5cWzde đội?
Viên AgYy73đội n5cWzdeín lặ73TmKVng gật73TmKV đ73TmKVầu. AAgYy73nh tx2a nghẹn5cWzde ngà5cWzdeo, x2tiếc rằn5cWzdeg đã73TmKV khô73TmKVng nó5cWzdei AgYy73được mAgYy73ột l73TmKVời n73TmKVào, AgYy73ví 5cWzdedù lờix2 nó5cWzdei nà5cWzdey cóAgYy73 thểx2 cứu5cWzde s73TmKVống x2được Ru73TmKVồi T5cWzderâu. Tro73TmKVng sx2ân đ73TmKVã tề5cWzde tựux2 đôngx2 đủ5cWzde 5cWzdecả: viênx2 Gi73TmKVám binh5cWzde, AgYy73cháu AgYy73hắn, 5cWzdeviên tru5cWzdeng uý5cWzde 5cWzdekỵ b5cWzdeinh x2làm nhiệmAgYy73 vụx2 chỉ5cWzde x2huy việcAgYy73 hànhAgYy73 quyết,x2 ngườAgYy73i 73TmKVy AgYy73sĩ x2và mộtx2 x2linh m5cWzdeục. H5cWzdeọ bAgYy73ước lAgYy73ên vớiAgYy73 nhữ5cWzdeng AgYy73bộ mặAgYy73t ng5cWzdehiêm trọng,x2 nhx2ưng đ73TmKVã n73TmKVửa px2hần sượn5cWzdeg sùnx2g trướcx2 cAgYy73ặp 73TmKVmắt AgYy73tươi cười73TmKV vAgYy73à sánx2g AgYy73ngời AgYy73vẻ ngạo73TmKV 5cWzdenghễ 5cWzdecủa Ruồi5cWzde Trâu.
- Chào..x2. c73TmKVhào các73TmKV qux2ý ô73TmKVng! ÁiAgYy73 5cWzdechà, x2cả 5cWzdeCha tuyên5cWzde u73TmKVý tôn5cWzde x2kính (1x2) cx2ũng dậAgYy73y sớmx2 thế73TmKV cAgYy73ơ à!x2... Đại5cWzde uý,x2 ônAgYy73g cóx2 m73TmKVạnh 73TmKVgiỏi khx2ông? C5cWzdehắc đốix2 vớ5cWzdei ông,x2 cu73TmKVộc gặpAgYy73 g5cWzdeỡ h73TmKVôm AgYy73nay x2của x2chúng tx2a sẽ5cWzde dễ73TmKV chịuAgYy73 hơAgYy73n lầ73TmKVn tx2rước phảiAgYy73 khôngAgYy73 ạ?73TmKV AgYy73À, 73TmKVtôi thấyAgYy73 cánAgYy73h 73TmKVtay ôngAgYy73 vẫn5cWzde cAgYy73òn 5cWzdebăng 73TmKVbó tx2reo 73TmKVtrước ngựcx2 kìa!73TmKV 73TmKVChỉ t5cWzdeại lần5cWzde trướcx2 tô73TmKVi bắn73TmKV h73TmKVụt đóx2 thôi.x2 AgYy73Những 5cWzdetay thiệ73TmKVn 73TmKVxạ nx2ày chắAgYy73c bắx2n kháx2 hx2ơn... pAgYy73hải khônx2g, cá5cWzdec bạn?
Ruồi x2Trâu đưaAgYy73 mắtx2 AgYy73nhìn m73TmKVột lượt5cWzde nhAgYy73ững x2bộ m73TmKVặt ủAgYy73 dộx2t x2của 73TmKVmấy ngườx2i lính:
x2- DùAgYy73 sa73TmKVo 73TmKVlần nàAgYy73y khôngx2 phải73TmKV AgYy73băng bó5cWzde AgYy73treo x2trước ng73TmKVực nữa5cWzde đx2âu. x2Nào! Nàox2! Sa5cWzdeo vẻ73TmKV AgYy73mặt c73TmKVác AgYy73bạn trx2ông thiểu73TmKV não73TmKV đếnx2 thế?x2 NghiêAgYy73m! V5cWzdeà bắn73TmKV c73TmKVho thAgYy73ật trúAgYy73ng và73TmKVo nào73TmKV. Rồix2 c73TmKVác 73TmKVbạn sx2ẽ AgYy73có nhiAgYy73ều 5cWzdeviệc phảix2 là5cWzdem, AgYy73mà cứ73TmKV như5cWzde thế5cWzde nà5cWzdey không5cWzde biết73TmKV AgYy73có l5cWzdeàm nổi73TmKV kx2hông. Bây73TmKV AgYy73giờ cácx2 bạn5cWzde đAgYy73ược quyAgYy73ền tập5cWzde trước5cWzde th5cWzdeì cò73TmKVn gì73TmKV bằng.
- Hỡi73TmKV con...
Vị l73TmKVinh mụcAgYy73 t73TmKViến l5cWzdeên ngắAgYy73t lờix2 AgYy73anh. x2Những ngườx2i kAgYy73hác x2đều lùix2 lạiAgYy73 phía5cWzde sa5cWzdeu, x2để mặcx2 AgYy73hai ngườ5cWzdei vớAgYy73i nhau.
- x2Chỉ cAgYy73òn íx2t phútx2 AgYy73nữa làx2 co73TmKVn x2sẽ về73TmKV AgYy73với Đấngx2 Sángx2 5cWzdeTạo 73TmKV(2) rx2a con73TmKV. Nhữn5cWzdeg giâ5cWzdey p73TmKVhút c5cWzdeuối cùnAgYy73g n73TmKVày l5cWzdeà d73TmKVành 5cWzdecho co73TmKVn đ73TmKVể ă5cWzden 73TmKVnăn 73TmKVsám hốiAgYy73, AgYy73con chAgYy73ớ nx2ên dùn73TmKVg AgYy73vào việc73TmKV nà5cWzdeo khác.AgYy73 Chx2a x73TmKVin co73TmKVn, AgYy73con 5cWzdethử ngh5cWzdeĩ 5cWzdexem, nế5cWzdeu chếx2t mAgYy73à khônx2g đượcx2 c73TmKVhịu phx2ép 5cWzdegiải tội,x2 l5cWzdeòng còAgYy73n x2hung AgYy73dữ x2thì đánAgYy73g AgYy73sợ biếx2t x2bao! Chờx2 đến73TmKV khAgYy73i 5cWzdecon AgYy73đứng trướcx2 ĐAgYy73ấng Px2hán 5cWzdeXét (3AgYy73) củx2a AgYy73con 5cWzdethì x2lúc 5cWzdeấy ăx2n 73TmKVnăn đãx2 muộx2n r73TmKVồi. x2Sắp lạ5cWzdei x2gần 5cWzdengai bx2áu vx2ô cùng73TmKV AgYy73tôn 5cWzdenghiêm củaAgYy73 Ngườ73TmKVi 73TmKVmà x2con vẫ73TmKVn cứx2 cx2ười đùax2 x2như thế5cWzde đưAgYy73ợc sao?
- CườiAgYy73 đùAgYy73a 73TmKVư, tAgYy73hưa cx2ha tônx2 kínx2h? TôAgYy73i tưởAgYy73ng 73TmKVcái bàix2 giAgYy73áo lýAgYy73 cAgYy73ỏn 73TmKVcon ấyAgYy73 chỉ5cWzde AgYy73để ch73TmKVo nh73TmKVững ngưAgYy73ời cAgYy73ùng phíax2 v5cWzdeới AgYy73cha AgYy73nghe 73TmKVthôi cx2hứ! Ba73TmKVo giờx2 73TmKVđến x2lượt 5cWzdechúng x2tôi, chúng5cWzde tô5cWzdei sx2ẽ d5cWzdeùng trọng73TmKV pháox2 chứx2 x2chẳng dùAgYy73ng đếnAgYy73 dăm73TmKV kx2hẩu s5cWzdeúng kha5cWzdei hậux2 73TmKVcũ kx2ỹ nàyx2 đâu!AgYy73 5cWzdeVà lúAgYy73c bấ73TmKVy giờ5cWzde c5cWzdeác vịAgYy73 sẽ5cWzde thấx2y chx2úng AgYy73tôi x2cười 5cWzdeđùa đế5cWzden đâu.
- x2Các 5cWzdecon sAgYy73ẽ d73TmKVùng trọAgYy73ng px2háo ưx2? AgYy73Ôi! Th73TmKVật x2là vAgYy73ô phúc5cWzde chx2o co5cWzden qx2uá! C5cWzdeon vẫnx2 chưAgYy73a hiểux2 rằng5cWzde x2con đ73TmKVang đứng5cWzde trên5cWzde bờx2 5cWzdevực x2thẳm đángAgYy73 sợ73TmKV n5cWzdehư thx2ế nà5cWzdeo h5cWzdeay sao?
Ruồi TAgYy73râu ngoá5cWzdei đầuAgYy73 x2nhìn lx2ỗ 5cWzdehuyệt mởAgYy73 rộnx2g 5cWzdesau lưngAgYy73 mình.
- V73TmKVậy AgYy73cha... chx2a t5cWzdeôn 73TmKVkính tưx2ởng rằng5cWzde AgYy73đặt đ5cWzdeược tôiAgYy73 xuốngx2 đấ5cWzdey l73TmKVà xon73TmKVg chuyx2ện vớiAgYy73 tôx2i 73TmKVrồi ha5cWzdey saox2? AgYy73Có lẽAgYy73 cx2ác 73TmKVvị AgYy73còn chặnx2 mộtAgYy73 ph5cWzdeiến đáAgYy73 lên5cWzde 73TmKVmồ t73TmKVôi để5cWzde 5cWzde"ba ngàyAgYy73 x2sau" tAgYy73ôi... tôi73TmKV khỏiAgYy73 sAgYy73ống AgYy73lại x2chứ g5cWzdeì? AgYy73(4) ChAgYy73ớ sợ73TmKV, Chx2a t73TmKVôn 73TmKVkính ạ!AgYy73 TôAgYy73i 73TmKVsẽ kAgYy73hông xAgYy73âm 73TmKVphạm AgYy73vào quyềnAgYy73 AgYy73của cá5cWzdec AgYy73vị tr73TmKVong những73TmKV tAgYy73rò 73TmKVdiễn kịchAgYy73 rẻ5cWzde ti73TmKVền 73TmKVnày đâu.5cWzde Đặtx2 x2tôi xuốngx2 AgYy73đâu, x2tôi s5cWzdeẽ nằmx2 yênx2 ở5cWzde 73TmKVđấy nhưx2 một73TmKV cAgYy73on... 5cWzdecon chuộx2t vậy.5cWzde Nhưnx2g, 73TmKVdù sa5cWzdeo mặcx2 x2lòng, cAgYy73húng tôiAgYy73 vẫn5cWzde sAgYy73ẽ dùngAgYy73 73TmKVđến trọng5cWzde pháx2o đấy.
Vị lin5cWzdeh mục73TmKV kx2êu lên:
- 73TmKVÔi! L5cWzdeạy Chú73TmKVa l73TmKVòng làn5cWzdeh vôAgYy73 cùx2ng! 5cWzdeXin ChAgYy73úa tAgYy73ha tội5cWzde cx2ho kẻAgYy73 bAgYy73ất 5cWzdehạnh này!
Viên 73TmKVtrung ux2ý kx2ỵ bix2nh, g5cWzdeiọng ồ73TmKV AgYy73ồ khấn:
73TmKV- Amen!
Còn viênAgYy73 đại5cWzde tá73TmKV vAgYy73à đứa73TmKV cháAgYy73u thìx2 sùng73TmKV kínAgYy73h lAgYy73àm 73TmKVdấu tháx2nh giá.
Thấy AgYy73rõ rằ5cWzdeng khuyênAgYy73 bảx2o nữ5cWzdea cAgYy73ũng chẳnx2g đi5cWzde 73TmKVđến x2đâu, vx2ị lin73TmKVh mụcx2 đà5cWzdenh phải73TmKV AgYy73từ bỏ73TmKV côx2ng việcx2 vAgYy73ô kx2ết qAgYy73uả củaAgYy73 mìx2nh. Ông73TmKV bướcAgYy73 s73TmKVang bên5cWzde cạnhAgYy73, lắc73TmKV đầu,x2 mồm73TmKV lAgYy73ầm rầAgYy73m cầuAgYy73 k5cWzdeinh. Chỉ73TmKV t73TmKVrong ph73TmKVút chốc5cWzde, c5cWzdeông vi73TmKVệc chuẩnAgYy73 bị73TmKV n73TmKVgắn AgYy73gọn v73TmKVà đơn73TmKV giản5cWzde đều73TmKV đx2ã được5cWzde hố5cWzdei AgYy73hả 73TmKVlàm xo5cWzdeng. Ruồix2 Trâux2 73TmKVra đứn5cWzdeg 73TmKVđúng v5cWzdeào c5cWzdehỗ cx2ủa mìnx2h vAgYy73à qua73TmKVy lạ73TmKVi thoáng73TmKV nhìAgYy73n AgYy73lên cảAgYy73nh huAgYy73y x2hoàng chói5cWzde cx2hang 73TmKVánh sá5cWzdeng 73TmKVvàng x2và đỏx2 của73TmKV mặ5cWzdet 73TmKVtrời 73TmKVđang mọc5cWzde. Mộtx2 lầx2n 5cWzdenữa Ruồix2 TrâuAgYy73 lạix2 yê5cWzdeu cx2ầu không5cWzde bị73TmKVt mắ5cWzdet. x2Nhìn vẻAgYy73 mặx2t nhưAgYy73 t73TmKVhách 73TmKVthức củ5cWzdea AgYy73anh, vx2iên AgYy73đại táx2 đàAgYy73nh miễ5cWzden cưỡnAgYy73g AgYy73đồng ýAgYy73. 73TmKVCả 73TmKVhai ngườAgYy73i đều73TmKV quênx2 rằ5cWzdeng 5cWzdenhư t5cWzdehế h73TmKVọ c5cWzdeó tx2hể lAgYy73àm ảAgYy73nh h5cWzdeưởng x2tới tAgYy73inh thx2ần qux2ân sĩ.
Ruồi5cWzde Trâx2u x2đứng AgYy73quay th5cWzdeẳng mặ73TmKVt x2về 5cWzdephía họ5cWzde vAgYy73à mỉ73TmKVm cười73TmKV. NhữAgYy73ng cáx2nh taAgYy73y cầmx2 sú5cWzdeng r73TmKVun lx2ên. An73TmKVh bảo:
- T5cWzdeôi 5cWzdehoàn toàx2n sẵnAgYy73 5cWzdesàng rồi.
Viên trunAgYy73g u5cWzdeý bước5cWzde lê73TmKVn AgYy73phía x2trước, ngườ5cWzdei r5cWzdeun x2run v73TmKVì 5cWzdexúc 73TmKVđộng. Hx2ắn chưa5cWzde h73TmKVề chỉAgYy73 hu5cWzdey xử73TmKV bắnAgYy73 bx2ao giờ.
- Chuẩx2n bị...AgYy73 NAgYy73hằm! Bắn!
Ruồi TrâAgYy73u 73TmKVhơi lạng5cWzde người73TmKV đix2, n73TmKVhưng x2lấy nga73TmKVy lại73TmKV đượcx2 thă5cWzdeng bằnAgYy73g. M5cWzdeột vi5cWzdeên đạ5cWzden x2bắn khô5cWzdeng vữn5cWzdeg đã5cWzde 5cWzdesượt t5cWzderên 5cWzdemá aAgYy73nh. x2Vài giọtAgYy73 máuAgYy73 l5cWzdeoang tr73TmKVên cổx2 AgYy73áo trAgYy73ắng. x2Một vi73TmKVên kAgYy73hác trúng5cWzde vàAgYy73o chânx2, phx2ía trê73TmKVn đầu5cWzde gối73TmKV. Kx2hi AgYy73khói t73TmKVan thì5cWzde đám5cWzde lín73TmKVh AgYy73thấy a5cWzdenh v5cWzdeẫn đứng,AgYy73 vẫ73TmKVn mỉmx2 cườ73TmKVi n5cWzdehư AgYy73cũ 73TmKVvà đangAgYy73 lấy5cWzde bàn73TmKV ta5cWzdey 5cWzdetàn AgYy73tật quệ73TmKVt máx2u trên5cWzde má.
A5cWzdenh nói:
- B73TmKVắn x73TmKVoàng quá5cWzde rồi,AgYy73 73TmKVcác bx2ạn ạ!
Giọngx2 nó73TmKVi tr73TmKVong 73TmKVtrẻo và73TmKV 5cWzdekhúc triAgYy73ết của5cWzde x2anh k73TmKVhắc s5cWzdeâu v5cWzdeào tiAgYy73m nhữx2ng người73TmKV lín73TmKVh khốAgYy73n khAgYy73ổ đan73TmKVg hết5cWzde x2sức bàn73TmKVg hoàng73TmKV 5cWzdevà b5cWzdeối rối.
- CácAgYy73 73TmKVbạn 73TmKVthử bắx2n AgYy73lại xx2em nào!
Toàn bộx2 hàn73TmKVg lx2ính đềux2 rù73TmKVng mì73TmKVnh sởnx2 73TmKVgáy vx2à rên73TmKV rỉx2. Nx2gười nào5cWzde người73TmKV AgYy73nấy nhằAgYy73m 5cWzdechệch sa5cWzdeng 5cWzdebên cx2ạnh, thầm73TmKV mx2ong vi5cWzdeên đạAgYy73n k5cWzdeết liễu73TmKV tx2ính mệnAgYy73h R73TmKVuồi Trâ5cWzdeu là5cWzde cx2ủa ngườix2 x2bên c5cWzdeạnh chứAgYy73 AgYy73không 73TmKVphải củ73TmKVa mìnhx2. Ruồi5cWzde TrAgYy73âu tAgYy73hì v73TmKVẫn cứx2 đứng5cWzde tAgYy73hản nAgYy73hiên, 5cWzdemỉm cười5cWzde nhì73TmKVn họx2. Họ73TmKV chAgYy73ỉ 5cWzdebiên x2cuộc xử73TmKV tửAgYy73 thàAgYy73nh mộ5cWzdet 5cWzdecuộc giết5cWzde chAgYy73óc t5cWzderong l5cWzdeò mổ,AgYy73 và5cWzde bây73TmKV giờ5cWzde họAgYy73 lại73TmKV phải5cWzde lx2àm lạx2i AgYy73từ đAgYy73ầu cAgYy73ái cônx2g AgYy73việc 5cWzdeghê rx2ợn nàAgYy73y. Đ73TmKVám lín5cWzdeh đột5cWzde ng73TmKVột 5cWzdehoảng 5cWzdevía, 73TmKVhọ h5cWzdeạ sú73TmKVng đứngx2 ngAgYy73he nhữnx2g x2lời m5cWzdeắng mỏx2 vAgYy73à ch5cWzdeửi rủ5cWzdea điêx2n x2cuồng AgYy73của 5cWzdecác viên73TmKV sĩ5cWzde 5cWzdequan. Hx2ọ sữnAgYy73g sờ73TmKV vàAgYy73 x2hãi hùngx2 5cWzdegiương 73TmKVmắt nhìnx2 ngườx2i vừ73TmKVa 73TmKVbị x2họ x2bắn m5cWzdeà c73TmKVhẳng hx2iểu saAgYy73o ôn73TmKVg 73TmKVta vẫAgYy73n khô73TmKVng chết.
Viên G5cWzdeiám bx2inh vx2ung nắ5cWzdem đấm73TmKV trưx2ớc mặ73TmKVt x2họ. H5cWzdeắn lồnAgYy73g lộAgYy73n quáx2t tháo5cWzde, bắt5cWzde họ73TmKV 5cWzdephải đứng5cWzde 5cWzdevào v73TmKVị tríx2, gAgYy73iương sún73TmKVg lênx2 vAgYy73à hAgYy73ối hx2ả AgYy73làm maAgYy73u c73TmKVho x5cWzdeong ch5cWzdeuyện. NhưnAgYy73g chínx2h hắAgYy73n cũ5cWzdeng 73TmKVhoàn to73TmKVàn m5cWzdeất tix2nh thầx2n khôngx2 kháAgYy73c 5cWzdegì b73TmKVọn 73TmKVlính. 5cWzdeHắn x2không dáx2m nhìAgYy73n vàoAgYy73 cAgYy73ái thâx2n hìnAgYy73h AgYy73khủng khiếp73TmKV x2kia cứ73TmKV 73TmKVđứng 5cWzdetrơ AgYy73trơ màAgYy73 khx2ông chịuAgYy73 ngã73TmKV x2xuống. Hắ73TmKVn giậtAgYy73 n73TmKVảy m73TmKVình vàAgYy73 x2run x2bắn lêAgYy73n k73TmKVhi ng73TmKVhe giọng5cWzde chế5cWzde gi73TmKVễu c5cWzdeủa R5cWzdeuồi Trâu:
- ĐạiAgYy73 tá,5cWzde sAgYy73ao sáng5cWzde hAgYy73ôm 73TmKVnay ông73TmKV lạiAgYy73 đ5cWzdeưa rAgYy73a một5cWzde độ5cWzdei 73TmKVlính xoàAgYy73ng x2thế. ĐểAgYy73 tôix2 x5cWzdeem 5cWzdetôi có73TmKV tx2hể AgYy73điều khix2ển x2họ x2khá hơnx2 khAgYy73ông! 5cWzdeNào, các73TmKV bạnAgYy73! Kì5cWzdea, 5cWzdecậu đứ73TmKVng phí73TmKVa bên5cWzde AgYy73trái AgYy73kia, 73TmKVnâng 5cWzdesúng cAgYy73ao l5cWzdeên chứ!73TmKV ChAgYy73úc phúc5cWzde ch73TmKVo tấAgYy73m lòng73TmKV củ5cWzdea cAgYy73ậu, cậux2 bạAgYy73n x2ạ! TAgYy73rong t5cWzdeay cậx2u lx2à s5cWzdeúng trx2ận đấy5cWzde c5cWzdehứ khôngx2 phảx2i xoAgYy73ong ch73TmKVảo đ5cWzdeâu nhéx2! Nhx2ắm thẳn73TmKVg cảAgYy73 73TmKVchưa? 73TmKVNào, b5cWzdeây x2giờ... c73TmKVhuẩn bị5cWzde... nhằm!...
Vi5cWzdeên đạ5cWzdei x2tá nhả73TmKVy xổx2 lên,5cWzde cướp5cWzde AgYy73lời AgYy73anh, hét:
- Bắn!
Để cx2ho người73TmKV bịx2 AgYy73bắn tAgYy73ự ch73TmKVỉ hx2uy cux2ộc xAgYy73ử bắn5cWzde c5cWzdeủa mìn5cWzdeh th73TmKVì x2ai màAgYy73 c5cWzdehịu được.
Sau loạtx2 đạnAgYy73 x2lộn 73TmKVxộn v73TmKVà x2vô tổ73TmKV 5cWzdechức, 5cWzdeđám lín73TmKVh bỏAgYy73 h5cWzdeàng AgYy73ngũ r5cWzdeun r5cWzdeẩy 5cWzdeđứng t73TmKVúm t5cWzdeụm lại5cWzde vớiAgYy73 nhau5cWzde, 73TmKVmắt ngơAgYy73 ngác,AgYy73 sững73TmKV sờ73TmKV nhìAgYy73n x2về p73TmKVhía t73TmKVrước. 5cWzdeMột tên5cWzde AgYy73lính thậm73TmKV chx2í còn73TmKV x2không AgYy73bấm x2cò, x2quăng súx2ng, ngAgYy73ồi sụp73TmKV AgYy73xuống AgYy73đất màAgYy73 r73TmKVên rỉ:
- TôiAgYy73 c5cWzdehịu thôi,AgYy73 AgYy73tôi chịuAgYy73 thôi!
Khói dầnAgYy73 tan5cWzde, ba5cWzdey lêx2n hoà73TmKV x2vào ánhAgYy73 5cWzdenắng l5cWzdee lói73TmKV củaAgYy73 73TmKVban AgYy73mai. Họx2 73TmKVthấy AgYy73Ruồi TrâuAgYy73 nx2gã rx2a, họ5cWzde còx2n th5cWzdeấy là5cWzde Ruồ73TmKVi Trâu5cWzde 73TmKVvẫn ch5cWzdeưa c73TmKVhết. Px2hút đầu73TmKV ti73TmKVên cả5cWzde quAgYy73an AgYy73lẫn x2lính đứng73TmKV iAgYy73m 5cWzdenhư đã73TmKV 5cWzdehoá AgYy73đá mà73TmKV nhAgYy73ìn x2một vật73TmKV g5cWzdeì dAgYy73ễ sợAgYy73 đAgYy73ang l5cWzdeăn lộn,x2 quằn5cWzde x2quại trên73TmKV mặtAgYy73 đất.
Rồi73TmKV cx2ả ngưx2ời 73TmKVy sĩx2 AgYy73và v73TmKViên đạAgYy73i t73TmKVá x2cùng kêuAgYy73 lênx2 chx2ạy ào5cWzde đế5cWzden ch5cWzdeỗ x2Ruồi T5cWzderâu vAgYy73ì họ5cWzde thấyAgYy73 aAgYy73nh vẫnx2 lế5cWzdet mộ73TmKVt ch5cWzdeân, quỳAgYy73 AgYy73lên 73TmKVmà nhỏ73TmKVm AgYy73dậy, vẫnAgYy73 nhìnAgYy73 v5cWzdeào t5cWzdeoán línAgYy73h và5cWzde vẫ73TmKVn cx2ười lên:
73TmKV- Lạ5cWzdei bắnAgYy73 trượx2t r73TmKVồi! Bắn.73TmKV.. l73TmKVại đi,5cWzde cá73TmKVc bạAgYy73n! x2... Đểx2 5cWzdexem... 5cWzdenếu các5cWzde bx2ạn khôngx2 thể...
Ruồi Trâu73TmKV bỗnAgYy73g lảAgYy73o đảo73TmKV rồi73TmKV ngã5cWzde v5cWzdeật sa5cWzdeng mAgYy73ột AgYy73bên trAgYy73ên bã5cWzdei cỏ.
Viên đ5cWzdeại tá5cWzde 73TmKVkhẽ hỏi:
- Ôn5cWzdeg ấy5cWzde x2chết chưa?
NgườiAgYy73 AgYy73y sx2ĩ qux2ỳ g5cWzdeối, 73TmKVđặt ta73TmKVy AgYy73lên chiếc5cWzde s5cWzdeơ m73TmKVi 73TmKVđẫm mx2áu 5cWzdecủa AgYy73Ruồi TAgYy73râu, t5cWzderả lời:
- Ch73TmKVắc vậy..73TmKV. 73TmKVTạ x2ơn Chúa!
Viên đạiAgYy73 t5cWzdeá nhắAgYy73c theo:
- Tạ5cWzde ơx2n Chúa!73TmKV AgYy73Thế là5cWzde xong!
Đứa cx2háu kAgYy73éo t73TmKVay áox2 hắn:
- 5cWzdeChú ơx2i... Hồngx2 x2y gix2áo cAgYy73hủ đến!AgYy73 NgàAgYy73i 5cWzdeđang đứn73TmKVg x2ở cổn73TmKVg vàAgYy73 73TmKVcứ đòi73TmKV vàAgYy73o đây.
- Cái73TmKV gì?x2 Kh5cWzdeông, không73TmKV đượcx2... tôiAgYy73 khôngAgYy73 c5cWzdeho vào73TmKV đư5cWzdeợc! BAgYy73ọn lí73TmKVnh gác5cWzde 5cWzdeđâu cx2ả rồ5cWzdei? ThAgYy73ưa Đx2ức HồAgYy73ng y...
Cửa 73TmKVmở rồix2 lại5cWzde đó73TmKVng. Mông-ta-ne-li73TmKV đãAgYy73 đứng5cWzde tro5cWzdeng sân,x2 đôi5cWzde mắt5cWzde đầyAgYy73 kx2inh x2hoàng, tx2rừng trừng5cWzde nx2hìn AgYy73về 5cWzdephía trước.
- 73TmKVThưa Đ73TmKVức AgYy73Hồng x2y! TôiAgYy73 73TmKVxin ngàx2i... cảnhx2 nàyx2 ngàiAgYy73 x73TmKVem bAgYy73ất tiệ73TmKVn! 73TmKVViệc hành73TmKV quyếAgYy73t vx2ừa kết5cWzde thúc,x2 x2thi 5cWzdehài c5cWzdeòn chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- Tôi5cWzde 73TmKVđến nhìn73TmKV n5cWzdeó 73TmKVmột chút.
Giọng nx2ói 73TmKVvà cảx2 bộ73TmKV dạngx2 củx2a Môn73TmKVg-ta-ne-li t5cWzderong phú73TmKVt ấ73TmKVy đã73TmKV x2khiến 73TmKVcho viAgYy73ên G73TmKViám 73TmKVbinh pAgYy73hải x2sửng sốt,x2 ôn73TmKVg tAgYy73a nAgYy73hư mộtx2 kẻ73TmKV mộAgYy73ng du.
Một ngườiAgYy73 lx2ính bỗngx2 kêuAgYy73 lên:
- Ối,73TmKV lx2ạy Ch5cWzdeúa tôi!
ViêAgYy73n x2Giám b73TmKVinh AgYy73quay ng73TmKVoắt lạx2i nhìn.
Quả 5cWzdenhiên thế!
Tấ5cWzdem x2thân đAgYy73ẫm máu73TmKV tx2rên 73TmKVbãi cỏx2 lại73TmKV mộtAgYy73 lầ5cWzden nữa73TmKV vx2ật x2vã và73TmKV rêx2n rỉ.
Người AgYy73y 73TmKVsĩ nAgYy73gồi s5cWzdeụp xuống,5cWzde 73TmKVkê AgYy73đầu kAgYy73ẻ x2hấp hố73TmKVi l73TmKVên đùi5cWzde mình.
Ông AgYy73ta tAgYy73uyệt vọ73TmKVng k73TmKVêu lên:
- Nhan5cWzdeh x2lên! Nha5cWzdenh lênx2, qx2uân 5cWzdedã man5cWzde! AgYy73Cho x2ông t73TmKVa x2chết hẳn5cWzde 5cWzdeđi, vì5cWzde ơnx2 x2Chúa! Đ5cWzdeể thếAgYy73 nà5cWzdey tộix2 ngx2hiệp quá!
Máu ch73TmKVảy t73TmKVúa x2ra 73TmKVhai bàAgYy73n ta73TmKVy ng73TmKVười AgYy73y sĩAgYy73. x2Run lẩx2y x2bẩy x2từ đầu73TmKV đếnAgYy73 chân5cWzde, ônx2g tAgYy73a cốAgYy73 giữ5cWzde 5cWzdeyên 5cWzdethân hAgYy73ình còx2n đ73TmKVang giãyx2 giụax2. Trox2ng kh73TmKVi ô73TmKVng tAgYy73a 73TmKVđang cuốngx2 quýx2t qua5cWzdey nAgYy73hìn tứ5cWzde phx2ía đểAgYy73 cầux2 mon73TmKVg giú5cWzdep đỡ,5cWzde 5cWzdevị lin73TmKVh 73TmKVmục cúAgYy73i x73TmKVuống x2qua AgYy73vai 73TmKVông, x2kệ tượng5cWzde Chúa5cWzde chịx2u n5cWzdeạn vx2ào đôiAgYy73 mx2ôi ngườ5cWzdei hx2ấp hối.
x2- Nhân5cWzde dAgYy73anh 73TmKVChúa 5cWzdecha, CAgYy73húa con...
Ruồi TrâAgYy73u tựaAgYy73 lênx2 đù5cWzdei ngườiAgYy73 5cWzdey sĩ,AgYy73 nhỏAgYy73m dậy,73TmKV x2mắt mở5cWzde tx2o x2nhìn c5cWzdehòng 73TmKVchọc và73TmKVo tượngAgYy73 Chúa73TmKV cAgYy73hịu AgYy73nạn. R73TmKVồi gữAgYy73a bầux2 t73TmKVịch mịc5cWzdeh c5cWzdeâm lắng5cWzde x2và b73TmKVăng 5cWzdegiá ấ73TmKVy, anAgYy73h từx2 từAgYy73 x2giơ c5cWzdeánh t73TmKVay phAgYy73ải bịx2 bắnAgYy73 AgYy73gãy lêx2n, vx2à gạt73TmKV chix2ếc x2tượng tháAgYy73nh giá73TmKV ra73TmKV. Mộtx2 vAgYy73ết x2máu đỏ73TmKV 5cWzdetươi vấx2y trê73TmKVn 5cWzdemặt tượng.
- PAgYy73adre... C73TmKVhúa 5cWzdeTrời... củ73TmKVa chAgYy73a... tAgYy73hoả mãx2n AgYy73rồi chứ?
Đầu5cWzde an73TmKVh lảAgYy73 x5cWzdeuống x2cánh taAgYy73y n5cWzdegười 5cWzdey sĩ.
*
* *
- Th73TmKVưa Đứx2c Hồng73TmKV y?
Thấy Hồn5cWzdeg 73TmKVy gi73TmKVáo c5cWzdehủ vẫn73TmKV chưa73TmKV tỉx2nh giấc73TmKV k73TmKVinh hoàng,x2 đạiAgYy73 t5cWzdeá PheAgYy73rari l5cWzdeại gọi5cWzde t5cWzdeo hơn:
- Thưa5cWzde Đức5cWzde Hồng5cWzde y!
Mông-t73TmKVa-ne-li AgYy73nhìn lên:
- Nóx2 chếtx2 rồi.
- Vâng,5cWzde 5cWzdechết h5cWzdeẳn rồiAgYy73, thưa5cWzde Đứ73TmKVc Hồn5cWzdeg y5cWzde. X73TmKVin ngà5cWzdei x2ra thô73TmKVi chứ5cWzde ạ?.73TmKV.. CAgYy73ảnh tAgYy73ượng nàAgYy73y rùx2ng rợAgYy73n lắm...
5cWzde- N5cWzdeó chếtAgYy73 rồi73TmKV 5cWzde- MôngAgYy73-ta-ne-li nhắc5cWzde 5cWzdelại x2và một73TmKV lầAgYy73n nữax2 nAgYy73hìn x2xuống 73TmKVmặt RuồiAgYy73 Trâu5cWzde x2- TAgYy73a đãx2 sờx2 5cWzdevào ngưAgYy73ời nó73TmKV x2mà 73TmKVnay x2nó ch5cWzdeết 5cWzdemất r5cWzdeồi (1).
Viên tAgYy73rung ux2ý AgYy73xì 73TmKVxào 73TmKVmột giọnAgYy73g khinAgYy73h bạc:
- Nửa5cWzde tx2á đạn73TmKV vào5cWzde AgYy73người, ông5cWzde x2ta cx2òn AgYy73mong chAgYy73ờ 73TmKVgì nữa?
5cWzdeNgười 5cWzdey sAgYy73ĩ cũx2ng thì5cWzde 73TmKVthào đAgYy73áp lại:
- Ch5cWzdeắc ô5cWzdeng ấy73TmKV AgYy73kinh h5cWzdeãi x2vì t73TmKVrông thấAgYy73y máu.
Viê73TmKVn Gi5cWzdeám binx2h k73TmKViên q5cWzdeuyết k73TmKVéo t73TmKVay Mông-ta-ne-li:
- x2Xin Đứ73TmKVc Hồn73TmKVg AgYy73y đừngAgYy73 nhìnAgYy73 hắ5cWzden n73TmKVữa. 73TmKVNgài chx2o ph5cWzdeép chx2a tuyêAgYy73n u5cWzdeý đưaAgYy73 ngx2ài x2về chx2ứ ạ?
- Phải..5cWzde. t73TmKVôi về.
Mông-ta-ne-li 73TmKVtừ t5cWzdeừ q5cWzdeuay gx2ót rAgYy73a khỏi73TmKV AgYy73bãi x2cỏ đ73TmKVẫm má5cWzdeu mAgYy73à x2bước x2ra x2ngoài, vị73TmKV linx2h mAgYy73ục 73TmKVvà viê73TmKVn độ5cWzdei thAgYy73eo x2sau. AgYy73Đến cổng5cWzde, ôn5cWzdeg tx2a dừx2ng bướcx2 vàx2 vẫn5cWzde ng5cWzdeoái l73TmKVại nhì73TmKVn v5cWzdeới c73TmKVặp mắtx2 kix2nh ngạc73TmKV và5cWzde 5cWzdeđờ đẫn73TmKV nAgYy73hư mắAgYy73t một5cWzde co73TmKVn ma.
- x2Nó x2chết rồi.
*
* *
Mấy tiếngAgYy73 đồng5cWzde hồ5cWzde 73TmKVsau, Mác-cô-nêAgYy73 đến5cWzde căn5cWzde nh73TmKVà n73TmKVhỏ trênAgYy73 s73TmKVườn đồi5cWzde để73TmKV bAgYy73áo 73TmKVcho Mác-ti-nx2i biết73TmKV l5cWzdeà an73TmKVh x2khỏi phảiAgYy73 x2hy sx2inh th73TmKVân m5cWzdeình một73TmKV cách73TmKV 5cWzdevô 73TmKVích nữa.
Kế h5cWzdeoạch gx2iải cứux2 x2cho Ru5cWzdeồi Trâ5cWzdeu lầx2n x2thứ ha73TmKVi đAgYy73ã chuẩn5cWzde bịx2 xongx2, bAgYy73ởi v73TmKVì lầ73TmKVn 73TmKVnày bx2ố t73TmKVrí đơnx2 73TmKVgiản 5cWzdehơn lầ5cWzden tr5cWzdeước 73TmKVnhiều. Họx2 5cWzdequyết địnhx2 đếAgYy73n sángx2 hôm5cWzde sx2au, x2khi đám73TmKV rướ73TmKVc "M73TmKVình T73TmKVhánh" x2diễu 5cWzdequa AgYy73chân 73TmKVđồi AgYy73trên x2có pháo5cWzde đài,x2 Máx2c-ti-ni s73TmKVẽ từ5cWzde tr73TmKVong AgYy73đám đ5cWzdeông tiê5cWzden x2lên trAgYy73ước, 5cWzderút AgYy73súng nAgYy73gắn g5cWzdeiấu 5cWzdetrong ngựcx2 AgYy73áo ra73TmKV, bắn5cWzde 5cWzdevào mặtAgYy73 viAgYy73ên GiAgYy73ám bin73TmKVh. x2Nhân lúAgYy73c lộx2n xộ73TmKVn, ha73TmKVi mươiAgYy73 x2người 5cWzdeđầy đủx2 khí73TmKV gx2iới AgYy73sẽ 73TmKVthình l73TmKVình xônx2g t73TmKVới cổng,AgYy73 đánh5cWzde phá5cWzde tớix2 x2tận thápAgYy73 canx2h, d73TmKVùng vũAgYy73 lx2ực b5cWzdeắt 5cWzdegiữ tên5cWzde giữ73TmKV c5cWzdehìa k5cWzdehoá ngAgYy73ục, buộAgYy73c n73TmKVó 5cWzdephải mx2ở cửAgYy73a xàx2 li5cWzdem, AgYy73cõng Ru5cWzdeồi Tr5cWzdeâu r5cWzdea và73TmKV bắnAgYy73 chếtAgYy73 ho5cWzdeặc cx2hế ng73TmKVự bấ5cWzdet x2cứ k73TmKVẻ AgYy73nào địnx2h cản73TmKV đường.AgYy73 R5cWzdea đế73TmKVn cổnAgYy73g h73TmKVọ sAgYy73ẽ vừax2 đáx2nh vừax2 rú5cWzdet, đồ73TmKVng t73TmKVhời yể5cWzdem hộx2 5cWzdecho mộtAgYy73 to73TmKVán dâx2n bAgYy73uôn 73TmKVlậu thứ73TmKV ha5cWzdei cAgYy73ó AgYy73vũ x2trang v5cWzdeà cưỡx2i x2ngựa đx2ến để73TmKV đ5cWzdeem Ruồix2 5cWzdeTrâu tới5cWzde chx2ỗ ẩnAgYy73 n73TmKVấp 73TmKVan toà73TmKVn trênx2 n5cWzdeúi cao.
Trong n5cWzdehóm cốt73TmKV cx2án 73TmKVchỉ x2có Gi5cWzdeê- AgYy73ma là73TmKV 73TmKVkhông biết5cWzde AgYy73tí x2gì vềAgYy73 kế5cWzde hoạAgYy73ch nx2ày. Mác-AgYy73ti-ni đx2ã có73TmKV ngu5cWzdeyện vọnx2g đặcx2 5cWzdebiệt yAgYy73êu cầuAgYy73 khôAgYy73ng đ73TmKVể AgYy73cho chịx2 bi5cWzdeết. 73TmKVAnh bảo:
- Chẳng73TmKV mx2ấy cx2hốc x2chị ấy73TmKV vỡx2 x2tim AgYy73ra mất.
Vừa t5cWzdehấy Mác-5cWzdecô-nê đếAgYy73n cx2ổng, Mác-5cWzdeti-ni đã73TmKV mở5cWzde AgYy73cửa k5cWzdeính, 5cWzdebước x2ra hiên73TmKV đón:
- Cx2ó 73TmKVtin g5cWzdeì x2không, Mác-cô-nê73TmKV? Ôi!...
Mác-cô-nê kh73TmKVông tAgYy73rả AgYy73lời, chAgYy73ỉ hấ73TmKVt chiế5cWzdec mũ73TmKV rx2ơm rộAgYy73ng vànhAgYy73 AgYy73ra sa73TmKVu gáy.
Họ cù5cWzdeng n73TmKVhau ngx2ồi d73TmKVưới mái5cWzde hiên.
Khô5cWzdeng 5cWzdeai nóiAgYy73 một73TmKV lời.AgYy73 Như5cWzdeng c73TmKVhỉ th5cWzdeoáng nhìAgYy73n AgYy73vẻ 73TmKVmặt ẩn5cWzde dưx2ới v73TmKVành mAgYy73ũ kh5cWzdei Mác-5cWzdecô-nê bướcAgYy73 v73TmKVào, Mác-ti-niAgYy73 cũng73TmKV đAgYy73ã x2hiểu rx2õ 73TmKVtình hình.
Một h73TmKVồi 73TmKVim lặ73TmKVng x2dài. Cuốix2 cùAgYy73ng, AgYy73anh hỏi:
- Xảy5cWzde rx2a lúcAgYy73 nàoAgYy73 thế?
Chính taAgYy73i x2anh 5cWzdetự n73TmKVghe, Mác-ti-nx2i cx2ũng đãAgYy73 thấyAgYy73 gx2iọng n73TmKVói cAgYy73ủa mìnhAgYy73 x2uể oAgYy73ải và5cWzde chx2án nx2gán nh5cWzdeư AgYy73cả thếx2 giớiAgYy73 này.
- S73TmKVáng na5cWzdey, lx2úc rạngx2 đx2ông. ViêAgYy73n độix2 73TmKVcho tx2ôi bi73TmKVết. AAgYy73nh 73TmKVta AgYy73có mặtx2 73TmKVở đó73TmKV, AgYy73trông rõ73TmKV cả.
Mác-ti-ni nAgYy73hìn xuốngAgYy73, rứ5cWzdet 73TmKVđứt đoạn5cWzde ch5cWzdeỉ AgYy73vướng ởAgYy73 ta5cWzdey áo.
Mọi s73TmKVự đều73TmKV AgYy73là hưAgYy73 khônx2g (1)AgYy73. 5cWzdeChuyện 73TmKVnày cũng5cWzde x2là hư73TmKV x2không nốt.73TmKV Đáng73TmKV lẽAgYy73 ngày5cWzde max2i x2anh x2sẽ phảix2 chếtx2. Vậyx2 AgYy73mà bAgYy73ây gi73TmKVờ thế5cWzde gAgYy73iới AgYy73mơ ướcAgYy73 của73TmKV l73TmKVòng anAgYy73h đãx2 x2tan đix2, hệt5cWzde nh73TmKVư x2cái thế73TmKV 5cWzdegiới AgYy73thần tiê5cWzden x2của nhữn73TmKVg giấc5cWzde mAgYy73ộng AgYy73vàng 73TmKVlúc hoàng5cWzde hô73TmKVn 5cWzdetan x2đi kh5cWzdei mànx2 đêmAgYy73 bux2ông AgYy73xuống. vAgYy73à anAgYy73h đãx2 bx2ị 5cWzdeđuổi 5cWzdebật x2trở lạ73TmKVi vớ73TmKVi cái73TmKV thếx2 giới73TmKV buồn73TmKV tẻ,AgYy73 lần73TmKV hAgYy73ồi ngà5cWzdey 73TmKVnày 5cWzdequa tháAgYy73ng khác73TmKV, cx2ái thx2ế giAgYy73ới của5cWzde Gơ-rát-xi-5cWzdeni 73TmKVvà GaliAgYy73, c73TmKVủa mx2ật 73TmKVmã AgYy73và nhữngAgYy73 bàAgYy73i vAgYy73ăn cAgYy73hâm biếm73TmKV, củaAgYy73 nhữn5cWzdeg c5cWzdeuộc cãx2i vx2ã giữ73TmKVa cácx2 AgYy73đồng chí5cWzde trx2ong đả5cWzdeng, củax2 nhữ5cWzdeng mưu73TmKV sâ73TmKVu ch5cWzdeước hiểmx2 củaAgYy73 b5cWzdeọn x2mật 73TmKVthám ÁAgYy73o, v73TmKVà 73TmKVnói chun73TmKVg l5cWzdeà của5cWzde 5cWzdecái cốiAgYy73 5cWzdexay (25cWzde) công73TmKV t73TmKVác hàn73TmKVg 73TmKVngày khAgYy73iến x2con x2tim chAgYy73án ngắ5cWzdet. Giờx2 đâyx2, Rux2ồi 5cWzdeTrâu chếtAgYy73 đi73TmKV là73TmKVm x2cho dưx2ới đá5cWzdey tâx2m hồx2n anx2h chỉAgYy73 AgYy73còn lx2à AgYy73một khoả73TmKVng trốngx2 x2rỗng x2lớn, mộ73TmKVt khoảx2ng trốnx2g khônAgYy73g c5cWzdeó x2gì x2và khônx2g ax2i 5cWzdelấp nổi.
Nghe cAgYy73ó 5cWzdetiếng aAgYy73i đx2ang hỏix2 mìn73TmKVh, Mác-ti-AgYy73ni ngẩ73TmKVng đx2ầu ngạc5cWzde nhiênAgYy73, 73TmKVkhông x2biết b5cWzdeây gix2ờ còx2n có73TmKV chux2yện gì73TmKV đáng73TmKV mấ5cWzdet c5cWzdeông bà73TmKVn luậnx2 nữx2a đây.
- AgYy73Anh vừaAgYy73 AgYy73nói g73TmKVì vậy?
AgYy73- Tôx2i đanAgYy73g bảo5cWzde làx2 5cWzdetất n5cWzdehiên anx2h 73TmKVsẽ nói73TmKV cx2ho chị5cWzde x2ấy biế5cWzdet chứ?
SAgYy73ự x2sống 73TmKVcùng vớix2 nỗi73TmKV 73TmKVghê s5cWzdeợ về73TmKV sự73TmKV sốngx2, 5cWzdeđã t73TmKVrở l5cWzdeại 73TmKVtrên 73TmKVgương mặtx2 Mác-ti-x2ni. Anx2h kê73TmKVu lên:
- Lx2àm x2sao x2đi nóx2i cAgYy73ho chịx2 ấyAgYy73 bix2ết đư73TmKVợc. N5cWzdehư 5cWzdethế kx2hác AgYy73nào ax2nh bảoAgYy73 x2đi đến5cWzde đâmAgYy73 c5cWzdehết chịx2 ấy73TmKV. ÔiAgYy73, tôx2i biếtx2 n5cWzdeói t73TmKVhế nà5cWzdeo vớx2i chAgYy73ị ấyAgYy73 bAgYy73ây 5cWzdegiờ? Tx2ôi n73TmKVói 5cWzdesao bx2ây giờ?
Mác-ti-ni x2đưa x2lại ta73TmKVy lx2ên bAgYy73ưng kx2ín mắt.x2 73TmKVNhưng, 73TmKVtuy khônAgYy73g nhìn,AgYy73 5cWzdeanh vẫn5cWzde cảmAgYy73 tx2hấy Mác5cWzde-cô-nê bỗng5cWzde n5cWzdehiên giật73TmKV mìAgYy73nh. Anx2h 73TmKVngẩng đầuAgYy73 nx2hìn lênx2. 73TmKVGiê- AgYy73ma đãx2 đứn73TmKVg ngax2y trước5cWzde cửa.
Chị nói:
- Trê-da-rê,73TmKV 5cWzdeanh đãx2 nx2ghe tAgYy73in chưa?73TmKV Thế73TmKV làx2 x2hết, x2chúng đã73TmKV bắn73TmKV ch5cWzdeết an5cWzdeh ấy5cWzde rồi.
-----------
(1) Nguyênx2 văn73TmKV làAgYy73 "tAgYy73heo S5cWzdewiss guards5cWzde", 73TmKVtức ĐAgYy73ội c5cWzdeận x2vệ Thuỵx2 S5cWzdeĩ, AgYy73vì độix2 cậ73TmKVn v5cWzdeệ tr5cWzdeong AgYy73các đặc73TmKV AgYy73khu tAgYy73huộc G5cWzdeiáo hoà73TmKVng cx2ó lệ73TmKV đặcx2 biAgYy73ệt 73TmKVthuê tx2uyển ngưx2ời Tx2huỵ 73TmKVSĩ l5cWzdeàm cậnx2 vệ.
(2) Lin5cWzdeh 5cWzdemục chuyêx2n việcAgYy73 giảnx2g đạo,5cWzde là5cWzdem ph73TmKVép đạo73TmKV t5cWzderong c73TmKVác x2trại g5cWzdeiam (5cWzdenhà tù5cWzde), bệ5cWzdenh viện,73TmKV trường73TmKV h73TmKVọc, quâx2n độ73TmKVi. Thưx2ờng gọix2 l73TmKVà cAgYy73ha AgYy73tuyên uý.
(3) TAgYy73o confAgYy73ess, conx2fession (tiếx2ng A5cWzdenh): cAgYy73ũng là73TmKV th73TmKVú tộiAgYy73, tx2ự thú.
(1) Hi73TmKVs Reveren5cWzdece (tiếngx2 An5cWzdeh): 5cWzdecách xư73TmKVng hx2ô kíAgYy73nh trọngx2 đốAgYy73i 5cWzdevới lix2nh mục.
(2AgYy73) YouAgYy73r MAgYy73aker (tiAgYy73ếng Anh5cWzde): cũ73TmKVng AgYy73là Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.