Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà ányCnZoZkP binST38h ST38mở và3MKQN4Exo s3MKQN4Exáng thứyCnZoZkP ba.
Phiên tyCnZoZkPoà n3MKQN4Exày rấtyCnZoZkP ngắnST38 3MKQN4Exvà đơ3MKQN4Exn g3MKQN4Exiản. Đ3MKQN4Exó 3MKQN4Exchỉ làyCnZoZkP mST38ột hìnhST38 tyCnZoZkPhức trST38ống rỗyCnZoZkPng dST38iễn ST38ra kST38hông quyCnZoZkPá hyCnZoZkPai mươyCnZoZkPi phúST38t. ThậST38t vST38ậy, yCnZoZkPcó cần3MKQN4Ex gì3MKQN4Ex phảyCnZoZkPi mấtST38 yCnZoZkPnhiều 3MKQN4Exthời giờ?yCnZoZkP yCnZoZkPKhông ST38được q3MKQN4Exuyền bàoST38 chữ3MKQN4Exa gyCnZoZkPì cST38ả. Đứng3MKQN4Ex r3MKQN4Exa ST38làm c3MKQN4Exhứng, ST38chỉ cyCnZoZkPó 3MKQN4Extên mST38ật thá3MKQN4Exm vàST38 tyCnZoZkPên syCnZoZkPĩ quayCnZoZkPn bị3MKQN4Ex thưST38ơng, cyCnZoZkPùng vớyCnZoZkPi mấy3MKQN4Ex yCnZoZkPtên lyCnZoZkPính. ST38Bản yCnZoZkPphán qu3MKQN4Exyết đãyCnZoZkP đượcST38 thảoyCnZoZkP 3MKQN4Exsẵn tyCnZoZkPừ trướcST38, Mông-tyCnZoZkPa-ne-li đãST38 yCnZoZkPcó thôngyCnZoZkP báyCnZoZkPo đST38ồng yCnZoZkPý mộtyCnZoZkP cST38ách khôyCnZoZkPng 3MKQN4Exchính yCnZoZkPthức nhữngyCnZoZkP gyCnZoZkPì hyCnZoZkPọ yêuST38 c3MKQN4Exầu. Cá3MKQN4Exc qu3MKQN4Exan toyCnZoZkPà lST38à 3MKQN4Exviên ST38đại tá3MKQN4Ex Phera3MKQN4Exri, mộtST38 ST38thiếu táST38 3MKQN4Exkỵ binyCnZoZkPh địaST38 ST38phương 3MKQN4Exvà hST38ai yCnZoZkPsĩ 3MKQN4Exquan tronyCnZoZkPg đST38ội cậnST38 v3MKQN4Exệ củST38a G3MKQN4Exiáo hoànyCnZoZkPg (ST381), họyCnZoZkP yCnZoZkPchẳng cóyCnZoZkP yCnZoZkPviệc gì3MKQN4Ex ST38nhiều đểyCnZoZkP l3MKQN4Exàm cả3MKQN4Ex. HyCnZoZkPọ đọc3MKQN4Ex tyCnZoZkPo bảyCnZoZkPn cá3MKQN4Exo ST38trạng, 3MKQN4Exrồi nhữngyCnZoZkP ngườiST38 làST38m cyCnZoZkPhứng đứnyCnZoZkPg yCnZoZkPlên nê3MKQN4Exu chST38ứng ST38cứ. ST38Sau đyCnZoZkPó họST38 3MKQN4Exký tyCnZoZkPên 3MKQN4Exvào bảnyCnZoZkP phá3MKQN4Exn yCnZoZkPquyết rồyCnZoZkPi lấyCnZoZkPy giọ3MKQN4Exng yCnZoZkPnghiêm 3MKQN4Extrang đọcyCnZoZkP yCnZoZkPcho 3MKQN4Exbị cST38áo ng3MKQN4Exhe. RST38uồi Tr3MKQN4Exâu 3MKQN4Exlặng lẽST38 3MKQN4Exnghe 3MKQN4Exbản án.ST38 VàyCnZoZkP, t3MKQN4Exheo h3MKQN4Exình yCnZoZkPthức thônyCnZoZkPg thườST38ng, khST38i ngườiyCnZoZkP yCnZoZkPta hỏiST38 cST38ó yCnZoZkPphát biểuyCnZoZkP gìST38 không3MKQN4Ex, a3MKQN4Exnh chỉST38 ST38vội vyCnZoZkPã yCnZoZkPxua 3MKQN4Extay gạtyCnZoZkP đST38i. 3MKQN4ExGiấu tronST38g n3MKQN4Exgực an3MKQN4Exh l3MKQN4Exà chiếyCnZoZkPc m3MKQN4Exùi xoyCnZoZkPa mà3MKQN4Ex ST38Mông-ta-ne-li đ3MKQN4Exã đánh3MKQN4Ex rơyCnZoZkPi. 3MKQN4ExSuốt 3MKQN4Exđêm qyCnZoZkPua anyCnZoZkPh yCnZoZkPđã hôST38n vyCnZoZkPà khyCnZoZkPóc chST38iếc khST38ăn yCnZoZkPđó nyCnZoZkPhư 3MKQN4Exhôn vST38à yCnZoZkPkhóc yCnZoZkPmột sinyCnZoZkPh liyCnZoZkPnh. Gi3MKQN4Exờ đST38ây gươnST38g mặtyCnZoZkP yCnZoZkPanh 3MKQN4Exxanh ST38xao yCnZoZkPvà thờ3MKQN4Ex tyCnZoZkPhẫn, ST38và mắt3MKQN4Ex yCnZoZkPanh vẫST38n cyCnZoZkPòn ngấnST38 lệyCnZoZkP. HyCnZoZkPai yCnZoZkPtiếng yCnZoZkP"Xử 3MKQN4Exbắn" chẳyCnZoZkPng ST38tác độyCnZoZkPng g3MKQN4Exì ST38đến anyCnZoZkPh. 3MKQN4ExKhi 3MKQN4Exnghe 3MKQN4Exhai tiếnyCnZoZkPg yCnZoZkPấy, a3MKQN4Exnh 3MKQN4Exchỉ mở3MKQN4Ex tST38o đồngyCnZoZkP ST38tử 3MKQN4Extrong đôi3MKQN4Ex yCnZoZkPmắt, 3MKQN4Exvà c3MKQN4Exhỉ 3MKQN4Excó 3MKQN4Exthế thôi!
Khi mọiST38 thủyCnZoZkP tụyCnZoZkPc đãyCnZoZkP xoyCnZoZkPng, viênyCnZoZkP GiyCnZoZkPám 3MKQN4Exbinh yCnZoZkPra lệnh:
- yCnZoZkPĐưa 3MKQN4Exông tyCnZoZkPa vềST38 phòn3MKQN4Exg giam.
Viên độ3MKQN4Exi cST38ố cầST38m ST38nước myCnZoZkPắt, ST38sờ yCnZoZkPvào th3MKQN4Exân 3MKQN4Exhình yCnZoZkPim phănyCnZoZkPg phắ3MKQN4Exc ấy3MKQN4Ex. RyCnZoZkPuồi TrâuST38 hơyCnZoZkPi gST38iật 3MKQN4Exmình ngoảnhyCnZoZkP lại.
- 3MKQN4ExÀ, yCnZoZkPphải! Tô3MKQN4Exi quêST38n mất.
NétST38 mặtST38 3MKQN4Exviên GST38iám bin3MKQN4Exh phảngST38 ph3MKQN4Exất 3MKQN4Exmột vyCnZoZkPẻ yCnZoZkPgì nST38hư l3MKQN4Exà th3MKQN4Exương hạiST38. 3MKQN4ExHắn tyCnZoZkPa b3MKQN4Exản chất3MKQN4Ex cyCnZoZkPũng kyCnZoZkPhông phảiyCnZoZkP 3MKQN4Exlà mộyCnZoZkPt ST38người đ3MKQN4Exộc 3MKQN4Exác ST38và 3MKQN4Exvai t3MKQN4Exrò hắ3MKQN4Exn yCnZoZkPphải đóng3MKQN4Ex mấy3MKQN4Ex tuầnyCnZoZkP nayCnZoZkPy lST38àm 3MKQN4Excho cST38hính hắyCnZoZkPn trST38ong thâST38m tST38âm cũn3MKQN4Exg tyCnZoZkPhấy ST38ngượng ngùnyCnZoZkPg. 3MKQN4ExGiờ đâyST38 3MKQN4Exkhi ST38đã được3MKQN4Ex việcST38 củayCnZoZkP mìn3MKQN4Exh, hyCnZoZkPắn sST38ẵn lòngST38 nhâ3MKQN4Exn nyCnZoZkPhượng troyCnZoZkPng mọi3MKQN4Ex chuST38yện nhỏyCnZoZkP nàoST38 thuộyCnZoZkPc quyền3MKQN4Ex hắn.
Đưa m3MKQN4Exắt nhST38ìn cánhST38 tayCnZoZkPy thâST38m tím3MKQN4Ex sưnST38g phồ3MKQN4Exng c3MKQN4Exủa RuồiST38 Tr3MKQN4Exâu, hắnyCnZoZkP bảo:
- CyCnZoZkPác ôngST38 khôyCnZoZkPng yCnZoZkPcần cùmST38 nữaST38 3MKQN4Excũng được.ST38 3MKQN4ExCó thể3MKQN4Ex chyCnZoZkPo ST38ông t3MKQN4Exa t3MKQN4Exrở lạiST38 phòngyCnZoZkP giaST38m cũ.
Rồ3MKQN4Exi quayCnZoZkPy vST38ề phíayCnZoZkP đứaST38 cháu,ST38 hắnyCnZoZkP n3MKQN4Exói thêm:
- BuồnST38g gia3MKQN4Exm tyCnZoZkPử tùyCnZoZkP ẩmST38 ư3MKQN4Exớt vyCnZoZkPà 3MKQN4Exâm 3MKQN4Exu quyCnZoZkPá. Đây3MKQN4Ex ST38thực ST38ra cũng3MKQN4Ex chỉ3MKQN4Ex làyCnZoZkP v3MKQN4Exấn đề3MKQN4Ex thủ3MKQN4Ex tụcST38 myCnZoZkPà thôi.
Hắn b3MKQN4Exối rối3MKQN4Ex hyCnZoZkPo lê3MKQN4Exn mấST38y tiST38ếng vàyCnZoZkP đ3MKQN4Exổi châST38n đứng.yCnZoZkP Rồ3MKQN4Exi hắn3MKQN4Ex 3MKQN4Exbỗng 3MKQN4Exgọi giậ3MKQN4Ext têST38n độiyCnZoZkP v3MKQN4Exừa giyCnZoZkPải RST38uồi Trâu3MKQN4Ex r3MKQN4Exa tớiST38 cửa.
- ÔngST38 đội,yCnZoZkP c3MKQN4Exhờ một3MKQN4Ex chút.3MKQN4Ex Tôi3MKQN4Ex muốn3MKQN4Ex nST38ói vớiST38 yCnZoZkPông t3MKQN4Exa ST38mấy câu!
Ruồi TST38râu đứng3MKQN4Ex 3MKQN4Exim kyCnZoZkPhông nhúc3MKQN4Ex nhí3MKQN4Exch. Hình3MKQN4Ex ST38như yCnZoZkPtiếng 3MKQN4Exnói củaST38 PhST38erari yCnZoZkPkhông l3MKQN4Exọt 3MKQN4Exvào 3MKQN4Extai anh.
- ÔnST38g cST38ó muốnyCnZoZkP nhyCnZoZkPắn gìyCnZoZkP vớiST38 bạnST38 bèyCnZoZkP 3MKQN4Exvà 3MKQN4Exthân thíyCnZoZkPch không?..ST38. TôST38i cST38hắc ô3MKQN4Exng cóST38 nyCnZoZkPgười thânST38 chứ?
Không myCnZoZkPột tiST38ếng trảyCnZoZkP lời.
- VST38ậy ôyCnZoZkPng cST38ứ ng3MKQN4Exhĩ điST38 rST38ồi nó3MKQN4Exi vớ3MKQN4Exi tô3MKQN4Exi hoặ3MKQN4Exc vớST38i liST38nh ST38mục tuyêyCnZoZkPn 3MKQN4Exuý (2)3MKQN4Ex. TyCnZoZkPôi sẽST38 yCnZoZkPđôn đST38ốc t3MKQN4Exhực hiệnST38 yCnZoZkPlời n3MKQN4Exhắn củaST38 ông.yCnZoZkP Như3MKQN4Exng ST38tốt hơST38n làST38 ôST38ng nST38hắn lạiyCnZoZkP chST38a tST38uyên uý.3MKQN4Ex C3MKQN4Exha đ3MKQN4Exến ng3MKQN4Exay 3MKQN4Exbây gyCnZoZkPiờ vàST38 sẽST38 ởyCnZoZkP với3MKQN4Ex yCnZoZkPông yCnZoZkPsuốt yCnZoZkPđêm nST38ay. 3MKQN4ExNếu ôngST38 yCnZoZkPcòn c3MKQN4Exó nguyệnyCnZoZkP vọngST38 gyCnZoZkPì 3MKQN4Exkhác ST38nữa thì...
Ruồi TrâuyCnZoZkP yCnZoZkPnhìn lên:
- ÔST38ng ST38hãy nóyCnZoZkPi vyCnZoZkPới 3MKQN4Exlinh mụ3MKQN4Exc rằng3MKQN4Ex tôST38i cyCnZoZkPhỉ muốn3MKQN4Ex ởST38 ST38một mìnyCnZoZkPh. 3MKQN4ExTôi kST38hông có3MKQN4Ex bạyCnZoZkPn yCnZoZkPbè m3MKQN4Exà c3MKQN4Exũng chẳngST38 nhắnST38 3MKQN4Exgì cả.
- NhưyCnZoZkPng ôngyCnZoZkP yCnZoZkPcũng ST38muốn 3MKQN4Exxưng t3MKQN4Exội yCnZoZkP(3) chứ.
- TST38ôi là3MKQN4Ex ngưST38ời yCnZoZkPvô thần.ST38 TôiST38 ch3MKQN4Exẳng muST38ốn gìyCnZoZkP ST38khác hyCnZoZkPơn ngo3MKQN4Exài việST38c đượcST38 3MKQN4Exyên tĩnh.
Ruồi TrâyCnZoZkPu nóiyCnZoZkP ST38với giọST38ng đơn3MKQN4Ex điệu,yCnZoZkP bìnhyCnZoZkP 3MKQN4Exthản, kyCnZoZkPhông c3MKQN4Exó vST38ẻ yCnZoZkPgì làST38 khiêST38u khíyCnZoZkPch hyCnZoZkPoặc byCnZoZkPực dyCnZoZkPọc, ST38rồi từyCnZoZkP 3MKQN4Extừ yCnZoZkPquay gó3MKQN4Ext bướcST38 ryCnZoZkPa cửayCnZoZkP. Nhưng3MKQN4Ex ST38ra đếST38n cửaST38 thìyCnZoZkP yCnZoZkPanh l3MKQN4Exại dừ3MKQN4Exng bước:
- ÔyCnZoZkPng 3MKQN4Exđại tST38á, ST38tôi cò3MKQN4Exn quênyCnZoZkP mộtST38 việc.ST38 TôiyCnZoZkP ch3MKQN4Exỉ 3MKQN4Exyêu cầuyCnZoZkP ônST38g chiyCnZoZkPếu 3MKQN4Excố mộ3MKQN4Ext điều3MKQN4Ex lyCnZoZkPà: syCnZoZkPáng yCnZoZkPmai xiyCnZoZkPn ô3MKQN4Exng đyCnZoZkPừng đyCnZoZkPể ST38cho họyCnZoZkP tyCnZoZkPrói hyCnZoZkPoặc 3MKQN4Exbịt 3MKQN4Exmắt tST38ôi. TôiyCnZoZkP syCnZoZkPẽ đứST38ng yên.
*
* *
3MKQN4ExTới sángyCnZoZkP yCnZoZkPngày 3MKQN4Exthứ yCnZoZkPtư, 3MKQN4Exkhi m3MKQN4Exặt trời3MKQN4Ex vừayCnZoZkP ST38ló, Ru3MKQN4Exồi TryCnZoZkPâu đãST38 bịyCnZoZkP dẫnyCnZoZkP r3MKQN4Exa sâ3MKQN4Exn. A3MKQN4Exnh khậ3MKQN4Exp 3MKQN4Exkhiễng rõyCnZoZkP nyCnZoZkPét hơnyCnZoZkP mọi3MKQN4Ex ST38khi. D3MKQN4Exựa hST38ẳn vàoST38 ta3MKQN4Exy viên3MKQN4Ex đội3MKQN4Ex, RuồiyCnZoZkP 3MKQN4ExTrâu lê3MKQN4Ex bước,ST38 ST38rõ 3MKQN4Exràng vớiST38 vẻ3MKQN4Ex kST38hó khST38ăn ST38và đayCnZoZkPu đớn.
Nhưng mọi3MKQN4Ex vẻyCnZoZkP 3MKQN4Exphục tyCnZoZkPùng mỏiST38 mệtST38 đãST38 biếnST38 mST38ất trST38ên mST38ặt anhST38. NhữnyCnZoZkPg nỗiyCnZoZkP k3MKQN4Exinh hoàST38ng myCnZoZkPa ST38quái đãyCnZoZkP 3MKQN4Exđánh ST38gục aST38nh troyCnZoZkPng cảyCnZoZkPnh tịchyCnZoZkP yCnZoZkPliêu, cùngST38 3MKQN4Exnhững ST38ảo ảnh3MKQN4Ex 3MKQN4Exvà nyCnZoZkPhững giấyCnZoZkPc mơ3MKQN4Ex tryCnZoZkPong 3MKQN4Exthế giới3MKQN4Ex âST38m ST38u naST38y ST38đều đãST38 tayCnZoZkPn thST38eo đêm3MKQN4Ex tốST38i. Nga3MKQN4Exy sa3MKQN4Exu lúcST38 vầng3MKQN4Ex ST38đông ST38toả sá3MKQN4Exng, kyCnZoZkPhi Ruồ3MKQN4Exi Trâu3MKQN4Ex phST38ải đối3MKQN4Ex yCnZoZkPdiện vST38ới kẻST38 thù,yCnZoZkP tST38hì tiyCnZoZkPnh thần3MKQN4Ex chiST38ến đ3MKQN4Exấu củaST38 3MKQN4Exanh đã3MKQN4Ex trỗiST38 yCnZoZkPdậy, an3MKQN4Exh khôyCnZoZkPng cóST38 yCnZoZkPgì sợST38 hãST38i cả.
Tr3MKQN4Exước 3MKQN4Exbức tường3MKQN4Ex lyCnZoZkPeo yCnZoZkPđầy dâyyCnZoZkP thườnST38g xuân3MKQN4Ex, sáuST38 taST38y sú3MKQN4Exng đượcyCnZoZkP lệST38nh chọyCnZoZkPn điyCnZoZkP hành3MKQN4Ex quyST38ết 3MKQN4Exđã dàST38n thàST38nh hàng3MKQN4Ex ngang3MKQN4Ex. ĐST38ây chínhyCnZoZkP lST38à yCnZoZkPbức ST38tường n3MKQN4Exứt nẻST38 vST38à 3MKQN4Exđổ n3MKQN4Exát mST38à ST38anh đ3MKQN4Exã tryCnZoZkPèo xuống3MKQN4Ex troyCnZoZkPng ST38cái đêST38m bấ3MKQN4Ext hạnh3MKQN4Ex ấyyCnZoZkP để3MKQN4Ex h3MKQN4Exòng t3MKQN4Exrốn thoáST38t. yCnZoZkPMấy ngưyCnZoZkPời línhST38 đứng3MKQN4Ex 3MKQN4Exnghiêm, ST38tay cầmyCnZoZkP súyCnZoZkPng màyCnZoZkP vẫnST38 rư3MKQN4Exng 3MKQN4Exrưng nước3MKQN4Ex mắt.yCnZoZkP Họ3MKQN4Ex cảmST38 thyCnZoZkPấy điều3MKQN4Ex kin3MKQN4Exh khủngyCnZoZkP ST38ngoài sứcST38 t3MKQN4Exưởng tyCnZoZkPượng kyCnZoZkPhi yCnZoZkPnghĩ rằyCnZoZkPng chyCnZoZkPính tayCnZoZkPy m3MKQN4Exình phảiyCnZoZkP giyCnZoZkPết R3MKQN4Exuồi TrâyCnZoZkPu. Co3MKQN4Exn nST38gười cyCnZoZkPó nhữngST38 câyCnZoZkPu ứngyCnZoZkP ST38đối 3MKQN4Exsắc 3MKQN4Exsảo, cST38ó tiếnST38g cư3MKQN4Exời vuST38i bấyCnZoZkPt tyCnZoZkPuyệt, cyCnZoZkPó ti3MKQN4Exnh yCnZoZkPthần dũnST38g cảmyCnZoZkP ST38chói yCnZoZkPlọi vyCnZoZkPà dST38ễ layCnZoZkPn truyề3MKQN4Exn yCnZoZkPấy đãST38 nhưyCnZoZkP yCnZoZkPmột t3MKQN4Exia nyCnZoZkPắng 3MKQN4Exấm sST38oi ryCnZoZkPọi vào3MKQN4Ex yCnZoZkPcuộc đờST38i ST38u ámyCnZoZkP, yCnZoZkPbuồn thyCnZoZkPảm cyCnZoZkPủa yCnZoZkPhọ. VậyCnZoZkPy mST38à giờ3MKQN4Ex ST38đây 3MKQN4Excon người3MKQN4Ex ấy3MKQN4Ex phảiyCnZoZkP chết,3MKQN4Ex phảiyCnZoZkP cyCnZoZkPhết 3MKQN4Exvì chíST38nh tST38ay họ,3MKQN4Ex 3MKQN4Exnhư thế3MKQN4Ex kST38hác 3MKQN4Exnào họyCnZoZkP yCnZoZkPsắp phảyCnZoZkPi trông3MKQN4Ex ST38thấy mặtST38 trờiyCnZoZkP cyCnZoZkPhói lọST38i phụtyCnZoZkP tắt.
Một lỗST38 h3MKQN4Exuyệt 3MKQN4Exdưới yCnZoZkPgốc ST38một cyCnZoZkPây yCnZoZkPvả cyCnZoZkPao lớ3MKQN4Exn đang3MKQN4Ex chST38ờ đợiST38 RyCnZoZkPuồi TrâyCnZoZkPu. yCnZoZkPLỗ huyệtST38 đóyCnZoZkP ST38do nhữn3MKQN4Exg ST38bàn 3MKQN4Extay không3MKQN4Ex tì3MKQN4Exnh nguyyCnZoZkPện đã3MKQN4Ex đà3MKQN4Exo nST38ên 3MKQN4Exđêm 3MKQN4Exqua vàyCnZoZkP với3MKQN4Ex những3MKQN4Ex giọyCnZoZkPt nướcyCnZoZkP mắST38t rơiST38 tST38rên nST38hững bST38àn xẻng.yCnZoZkP yCnZoZkPĐi nga3MKQN4Exng ST38qua đyCnZoZkPó, RuồST38i T3MKQN4Exrâu mỉyCnZoZkPm cườiyCnZoZkP n3MKQN4Exhìn lST38ỗ huyCnZoZkPyệt tối3MKQN4Ex ST38đen, nh3MKQN4Exìn nhữnyCnZoZkPg ngọST38n c3MKQN4Exỏ h3MKQN4Exéo ST38tàn bênST38 cạnyCnZoZkPh hyCnZoZkPuyệt. yCnZoZkPAnh 3MKQN4Exkhoan khoá3MKQN4Exi hyCnZoZkPít mộtyCnZoZkP hơ3MKQN4Exi dàiyCnZoZkP để3MKQN4Ex th3MKQN4Exưởng thST38ức mùiST38 tyCnZoZkPhơm củayCnZoZkP vạtyCnZoZkP đyCnZoZkPất m3MKQN4Exới 3MKQN4Extinh khôi.
Khi 3MKQN4Exđến 3MKQN4Exgần thST38ân c3MKQN4Exây, viênyCnZoZkP yCnZoZkPđội đứng3MKQN4Ex sữngST38 lạiyCnZoZkP. RuồiyCnZoZkP TrST38âu ngoảST38nh lạiST38 nyCnZoZkPhìn a3MKQN4Exnh 3MKQN4Exta, rồiyCnZoZkP 3MKQN4Exnở mộtyCnZoZkP 3MKQN4Exnụ cười:
- Tôi3MKQN4Ex đứng3MKQN4Ex 3MKQN4Exđây phảiyCnZoZkP chăn3MKQN4Exg, ôngyCnZoZkP đội?
Viên 3MKQN4Exđội nín3MKQN4Ex lặngyCnZoZkP gậtST38 đST38ầu. AyCnZoZkPnh 3MKQN4Exta nghẹ3MKQN4Exn ngào3MKQN4Ex, tiếc3MKQN4Ex yCnZoZkPrằng đãyCnZoZkP 3MKQN4Exkhông nyCnZoZkPói được3MKQN4Ex mộtST38 ST38lời nyCnZoZkPào, víyCnZoZkP yCnZoZkPdù 3MKQN4Exlời yCnZoZkPnói nàyST38 có3MKQN4Ex tST38hể yCnZoZkPcứu sốngyCnZoZkP đưyCnZoZkPợc RuồiST38 3MKQN4ExTrâu. TrST38ong s3MKQN4Exân đãST38 tề3MKQN4Ex tựuST38 đôngST38 đST38ủ yCnZoZkPcả: viêST38n GiámST38 binST38h, ST38cháu 3MKQN4Exhắn, viêST38n tST38rung uST38ý kỵST38 b3MKQN4Exinh làyCnZoZkPm n3MKQN4Exhiệm vụST38 cyCnZoZkPhỉ hu3MKQN4Exy việ3MKQN4Exc hà3MKQN4Exnh qyCnZoZkPuyết, ngyCnZoZkPười yCnZoZkPy sĩST38 yCnZoZkPvà mộ3MKQN4Ext li3MKQN4Exnh myCnZoZkPục. HọST38 byCnZoZkPước yCnZoZkPlên với3MKQN4Ex nhữ3MKQN4Exng yCnZoZkPbộ mặt3MKQN4Ex ngyCnZoZkPhiêm trọng,3MKQN4Ex nhST38ưng đãyCnZoZkP nửyCnZoZkPa pyCnZoZkPhần sượST38ng sù3MKQN4Exng trướcyCnZoZkP cặyCnZoZkPp m3MKQN4Exắt tyCnZoZkPươi cST38ười vàyCnZoZkP sánST38g ngờiyCnZoZkP vẻ3MKQN4Ex ngạo3MKQN4Ex n3MKQN4Exghễ củaST38 RuồST38i Trâu.
- Chào..yCnZoZkP. chàST38o cyCnZoZkPác quýST38 ôngyCnZoZkP! ÁiST38 chà,ST38 ST38cả CST38ha tuyên3MKQN4Ex u3MKQN4Exý ST38tôn ST38kính (ST381) cũnyCnZoZkPg dậy3MKQN4Ex s3MKQN4Exớm tST38hế cơyCnZoZkP à!3MKQN4Ex... Đạ3MKQN4Exi uý3MKQN4Ex, ST38ông ST38có mạnST38h giỏyCnZoZkPi khô3MKQN4Exng? ChắcST38 đyCnZoZkPối vớST38i ôn3MKQN4Exg, cST38uộc 3MKQN4Exgặp gST38ỡ hôST38m nyCnZoZkPay cyCnZoZkPủa chú3MKQN4Exng t3MKQN4Exa s3MKQN4Exẽ dễST38 chịyCnZoZkPu h3MKQN4Exơn lầnST38 trướcyCnZoZkP phảyCnZoZkPi khônST38g ạ?ST38 ÀyCnZoZkP, tôiyCnZoZkP thấy3MKQN4Ex cyCnZoZkPánh tST38ay ônyCnZoZkPg vẫyCnZoZkPn còyCnZoZkPn băngyCnZoZkP 3MKQN4Exbó tST38reo yCnZoZkPtrước n3MKQN4Exgực yCnZoZkPkìa! ChST38ỉ ST38tại ST38lần trướcST38 tyCnZoZkPôi ST38bắn ST38hụt đó3MKQN4Ex thôi3MKQN4Ex. NhữnST38g tST38ay ST38thiện xạyCnZoZkP nàyST38 chắyCnZoZkPc bắnyCnZoZkP ST38khá hơn...yCnZoZkP phảiST38 yCnZoZkPkhông, yCnZoZkPcác bạn?
RuồiyCnZoZkP TrâuST38 đưaST38 m3MKQN4Exắt nhST38ìn m3MKQN4Exột lượtST38 nhữn3MKQN4Exg bộyCnZoZkP mặtST38 ST38ủ dộtyCnZoZkP củaST38 ST38mấy ngườiyCnZoZkP lính:
- DyCnZoZkPù sayCnZoZkPo lầnST38 nàyyCnZoZkP khôyCnZoZkPng phảiyCnZoZkP 3MKQN4Exbăng bóST38 tr3MKQN4Exeo trướcST38 ngST38ực yCnZoZkPnữa đâyCnZoZkPu. 3MKQN4ExNào! NyCnZoZkPào! ST38Sao vST38ẻ yCnZoZkPmặt cácST38 b3MKQN4Exạn trôngyCnZoZkP thiểST38u nã3MKQN4Exo đếnyCnZoZkP thế?ST38 N3MKQN4Exghiêm! VyCnZoZkPà bắnST38 cST38ho tST38hật 3MKQN4Extrúng v3MKQN4Exào nà3MKQN4Exo. Rồ3MKQN4Exi cST38ác bạn3MKQN4Ex sẽ3MKQN4Ex 3MKQN4Excó yCnZoZkPnhiều việcyCnZoZkP phảiST38 l3MKQN4Exàm, ST38mà ST38cứ như3MKQN4Ex thST38ế ST38này k3MKQN4Exhông biST38ết cóST38 làST38m 3MKQN4Exnổi kh3MKQN4Exông. 3MKQN4ExBây giờST38 cST38ác bạnST38 yCnZoZkPđược quyền3MKQN4Ex tập3MKQN4Ex trước3MKQN4Ex tST38hì c3MKQN4Exòn gST38ì bằng.
- HỡST38i con...
Vị l3MKQN4Exinh m3MKQN4Exục ST38tiến lê3MKQN4Exn ngắt3MKQN4Ex ST38lời anST38h. N3MKQN4Exhững ngưyCnZoZkPời ST38khác đều3MKQN4Ex l3MKQN4Exùi 3MKQN4Exlại phía3MKQN4Ex syCnZoZkPau, đST38ể mặc3MKQN4Ex hST38ai ngườyCnZoZkPi yCnZoZkPvới nhau.
- yCnZoZkPChỉ yCnZoZkPcòn ít3MKQN4Ex pST38hút nyCnZoZkPữa 3MKQN4Exlà c3MKQN4Exon 3MKQN4Exsẽ 3MKQN4Exvề vớ3MKQN4Exi ĐấnyCnZoZkPg yCnZoZkPSáng Tạo3MKQN4Ex ST38(2) rST38a cyCnZoZkPon. Những3MKQN4Ex gST38iây 3MKQN4Exphút cuối3MKQN4Ex cùngyCnZoZkP này3MKQN4Ex lyCnZoZkPà dànhST38 c3MKQN4Exho yCnZoZkPcon đểyCnZoZkP 3MKQN4Exăn nănyCnZoZkP sST38ám hối,ST38 coST38n cyCnZoZkPhớ nênyCnZoZkP dùnST38g và3MKQN4Exo 3MKQN4Exviệc ST38nào kháST38c. CyCnZoZkPha 3MKQN4Exxin cST38on, coST38n 3MKQN4Exthử nghĩ3MKQN4Ex xST38em, nyCnZoZkPếu chết3MKQN4Ex mST38à khônyCnZoZkPg được3MKQN4Ex chịuST38 ST38phép giST38ải tộiST38, ST38lòng c3MKQN4Exòn huyCnZoZkPng ST38dữ thyCnZoZkPì đáyCnZoZkPng ST38sợ byCnZoZkPiết 3MKQN4Exbao! ChờST38 đến3MKQN4Ex k3MKQN4Exhi 3MKQN4Excon đST38ứng ST38trước ĐấngyCnZoZkP PháyCnZoZkPn XéyCnZoZkPt ST38(3) ST38của co3MKQN4Exn thìyCnZoZkP yCnZoZkPlúc 3MKQN4Exấy ăST38n nyCnZoZkPăn đST38ã muộn3MKQN4Ex ST38rồi. SyCnZoZkPắp lạiST38 g3MKQN4Exần ngaST38i báyCnZoZkPu vôST38 cùng3MKQN4Ex tST38ôn nghi3MKQN4Exêm ST38của Người3MKQN4Ex myCnZoZkPà coST38n vẫn3MKQN4Ex cyCnZoZkPứ cườ3MKQN4Exi đyCnZoZkPùa n3MKQN4Exhư thyCnZoZkPế đượyCnZoZkPc sao?
- Cười3MKQN4Ex đùayCnZoZkP 3MKQN4Exư, thưyCnZoZkPa 3MKQN4Excha tônST38 kínhST38? TôST38i tưởST38ng cáST38i bàST38i yCnZoZkPgiáo l3MKQN4Exý cST38ỏn coST38n ST38ấy ST38chỉ đểyCnZoZkP cST38ho nhữn3MKQN4Exg ng3MKQN4Exười cyCnZoZkPùng pST38hía vớiST38 ch3MKQN4Exa ng3MKQN4Exhe thST38ôi chST38ứ! BST38ao giờyCnZoZkP đếST38n lượt3MKQN4Ex chúngST38 tôi,yCnZoZkP chú3MKQN4Exng tôiST38 sẽyCnZoZkP yCnZoZkPdùng trọngST38 pháoST38 chST38ứ ST38chẳng dù3MKQN4Exng đếnyCnZoZkP dST38ăm kST38hẩu súngyCnZoZkP ST38khai hyCnZoZkPậu cũST38 kST38ỹ nàyyCnZoZkP đâu!ST38 VST38à lú3MKQN4Exc bấyyCnZoZkP ST38giờ 3MKQN4Excác vyCnZoZkPị sẽ3MKQN4Ex ST38thấy chST38úng t3MKQN4Exôi cười3MKQN4Ex đùa3MKQN4Ex đếyCnZoZkPn đâu.
- C3MKQN4Exác coST38n ST38sẽ dST38ùng trọng3MKQN4Ex pháyCnZoZkPo yCnZoZkPư? Ô3MKQN4Exi! ThậyCnZoZkPt lST38à ST38vô phST38úc cyCnZoZkPho cST38on qST38uá! CoST38n ST38vẫn chư3MKQN4Exa hiểyCnZoZkPu r3MKQN4Exằng cST38on đa3MKQN4Exng đứngST38 3MKQN4Extrên ST38bờ vựyCnZoZkPc thẳyCnZoZkPm ST38đáng s3MKQN4Exợ nhST38ư 3MKQN4Exthế nyCnZoZkPào yCnZoZkPhay sao?
Ruồi ST38Trâu n3MKQN4Exgoái đầuST38 ST38nhìn lỗyCnZoZkP h3MKQN4Exuyệt mởST38 rộng3MKQN4Ex sayCnZoZkPu lyCnZoZkPưng mình.
- Vậy3MKQN4Ex ch3MKQN4Exa... chST38a tô3MKQN4Exn kínST38h tưởST38ng ryCnZoZkPằng đặt3MKQN4Ex đượcyCnZoZkP tôyCnZoZkPi xuống3MKQN4Ex đấyST38 làST38 xoyCnZoZkPng yCnZoZkPchuyện vST38ới tôST38i r3MKQN4Exồi hST38ay yCnZoZkPsao? C3MKQN4Exó lẽST38 cá3MKQN4Exc v3MKQN4Exị còST38n chặn3MKQN4Ex mST38ột pyCnZoZkPhiến đáST38 lST38ên 3MKQN4Exmồ tôiST38 đyCnZoZkPể "ST38ba 3MKQN4Exngày sau3MKQN4Ex" tST38ôi... tôST38i khST38ỏi sốnyCnZoZkPg lại3MKQN4Ex chứST38 ST38gì? (4ST38) ChớyCnZoZkP sợ,yCnZoZkP Ch3MKQN4Exa tônyCnZoZkP kí3MKQN4Exnh ạ!3MKQN4Ex ST38Tôi yCnZoZkPsẽ khôn3MKQN4Exg yCnZoZkPxâm phST38ạm yCnZoZkPvào ST38quyền củayCnZoZkP cácST38 vị3MKQN4Ex 3MKQN4Extrong nhữnST38g trò3MKQN4Ex diễn3MKQN4Ex ST38kịch yCnZoZkPrẻ tiềyCnZoZkPn nyCnZoZkPày đâu.3MKQN4Ex ĐặyCnZoZkPt t3MKQN4Exôi xu3MKQN4Exống đâyCnZoZkPu, tôyCnZoZkPi sẽ3MKQN4Ex nằmST38 3MKQN4Exyên ởyCnZoZkP đST38ấy nhyCnZoZkPư mộ3MKQN4Ext conST38... coST38n c3MKQN4Exhuột vậy3MKQN4Ex. NhưngST38, yCnZoZkPdù 3MKQN4Exsao mST38ặc lòng,yCnZoZkP cST38húng t3MKQN4Exôi vyCnZoZkPẫn sẽ3MKQN4Ex dùnyCnZoZkPg đếnyCnZoZkP trọn3MKQN4Exg 3MKQN4Expháo đấy.
Vị ST38linh mụcST38 kêuyCnZoZkP lên:
- Ôi3MKQN4Ex! 3MKQN4ExLạy Chú3MKQN4Exa lyCnZoZkPòng làn3MKQN4Exh yCnZoZkPvô cST38ùng! XyCnZoZkPin yCnZoZkPChúa tyCnZoZkPha tộST38i c3MKQN4Exho kẻ3MKQN4Ex bấ3MKQN4Ext hạn3MKQN4Exh này!
VyCnZoZkPiên ST38trung uýST38 kyCnZoZkPỵ binyCnZoZkPh, giọnST38g ST38ồ ồST38 khấn:
- Amen!
Còn yCnZoZkPviên đại3MKQN4Ex tá3MKQN4Ex 3MKQN4Exvà đST38ứa yCnZoZkPcháu thìyCnZoZkP sùngST38 kínhyCnZoZkP là3MKQN4Exm d3MKQN4Exấu th3MKQN4Exánh giá.
Thấy yCnZoZkPrõ yCnZoZkPrằng khuyCnZoZkPyên bả3MKQN4Exo nữa3MKQN4Ex cũngST38 chẳngyCnZoZkP đST38i đ3MKQN4Exến yCnZoZkPđâu, vST38ị lyCnZoZkPinh mụST38c đàST38nh phST38ải ST38từ bỏyCnZoZkP công3MKQN4Ex vyCnZoZkPiệc vôST38 kếtST38 quả3MKQN4Ex của3MKQN4Ex mìyCnZoZkPnh. 3MKQN4ExÔng bướ3MKQN4Exc sST38ang bêST38n cạnh,ST38 lắcyCnZoZkP đầu,ST38 mồmST38 lầmST38 yCnZoZkPrầm cầuST38 3MKQN4Exkinh. ChỉyCnZoZkP tron3MKQN4Exg ph3MKQN4Exút chốc,ST38 côngyCnZoZkP vyCnZoZkPiệc cST38huẩn ST38bị ngắnST38 3MKQN4Exgọn vST38à 3MKQN4Exđơn giảyCnZoZkPn đều3MKQN4Ex ST38đã ST38được hốiyCnZoZkP h3MKQN4Exả lyCnZoZkPàm yCnZoZkPxong. Ruồ3MKQN4Exi TrST38âu 3MKQN4Exra đứngST38 đúST38ng ST38vào chỗ3MKQN4Ex củ3MKQN4Exa mìnyCnZoZkPh ST38và yCnZoZkPquay lạiST38 yCnZoZkPthoáng nh3MKQN4Exìn l3MKQN4Exên cảnhST38 3MKQN4Exhuy hoàyCnZoZkPng yCnZoZkPchói chan3MKQN4Exg yCnZoZkPánh sST38áng vàST38ng vyCnZoZkPà 3MKQN4Exđỏ củayCnZoZkP mặ3MKQN4Ext t3MKQN4Exrời đa3MKQN4Exng ST38mọc. MyCnZoZkPột lầnyCnZoZkP nữyCnZoZkPa Ru3MKQN4Exồi TyCnZoZkPrâu lại3MKQN4Ex yyCnZoZkPêu cST38ầu ST38không bịtyCnZoZkP 3MKQN4Exmắt. N3MKQN4Exhìn 3MKQN4Exvẻ ST38mặt yCnZoZkPnhư thá3MKQN4Exch tyCnZoZkPhức củaST38 ayCnZoZkPnh, vST38iên đyCnZoZkPại 3MKQN4Extá đà3MKQN4Exnh m3MKQN4Exiễn cưyCnZoZkPỡng đồng3MKQN4Ex ýyCnZoZkP. CảST38 hST38ai ngườST38i yCnZoZkPđều 3MKQN4Exquên rằST38ng ST38như thế3MKQN4Ex họyCnZoZkP cST38ó thểST38 lST38àm ả3MKQN4Exnh hưởngST38 3MKQN4Extới ST38tinh th3MKQN4Exần quânyCnZoZkP sĩ.
Ruồi T3MKQN4Exrâu đứST38ng q3MKQN4Exuay thẳyCnZoZkPng mặtST38 v3MKQN4Exề phíyCnZoZkPa hyCnZoZkPọ ST38và mỉmyCnZoZkP cười.ST38 NhữnST38g cányCnZoZkPh t3MKQN4Exay c3MKQN4Exầm sú3MKQN4Exng ST38run 3MKQN4Exlên. A3MKQN4Exnh bảo:
- TôST38i hoàn3MKQN4Ex yCnZoZkPtoàn sẵyCnZoZkPn yCnZoZkPsàng rồi.
Viên trunST38g u3MKQN4Exý bướcyCnZoZkP yCnZoZkPlên phí3MKQN4Exa trướcST38, ngST38ười 3MKQN4Exrun rST38un vìyCnZoZkP xúST38c độST38ng. ST38Hắn chưyCnZoZkPa hềST38 ST38chỉ hST38uy xử3MKQN4Ex bắn3MKQN4Ex b3MKQN4Exao giờ.
- CyCnZoZkPhuẩn bị...yCnZoZkP Nhằm!3MKQN4Ex Bắn!
RuồiST38 T3MKQN4Exrâu hơST38i lST38ạng ngườyCnZoZkPi 3MKQN4Exđi, nhưngyCnZoZkP lấ3MKQN4Exy yCnZoZkPngay ST38lại được3MKQN4Ex t3MKQN4Exhăng bằng.3MKQN4Ex MộtST38 viêST38n 3MKQN4Exđạn bắn3MKQN4Ex 3MKQN4Exkhông v3MKQN4Exững đST38ã sư3MKQN4Exợt tyCnZoZkPrên mST38á anh3MKQN4Ex. VàiST38 gi3MKQN4Exọt má3MKQN4Exu 3MKQN4Exloang yCnZoZkPtrên 3MKQN4Excổ áoyCnZoZkP t3MKQN4Exrắng. Một3MKQN4Ex yCnZoZkPviên khá3MKQN4Exc trúnyCnZoZkPg vàoyCnZoZkP châ3MKQN4Exn, phía3MKQN4Ex ST38trên đ3MKQN4Exầu gốST38i. 3MKQN4ExKhi k3MKQN4Exhói t3MKQN4Exan thì3MKQN4Ex đámyCnZoZkP 3MKQN4Exlính thấyCnZoZkPy a3MKQN4Exnh vẫn3MKQN4Ex đứng3MKQN4Ex, vẫyCnZoZkPn 3MKQN4Exmỉm cườyCnZoZkPi nST38hư cũST38 vàyCnZoZkP đyCnZoZkPang lấST38y bà3MKQN4Exn yCnZoZkPtay tàn3MKQN4Ex tật3MKQN4Ex quệ3MKQN4Ext máu3MKQN4Ex trên3MKQN4Ex má.
3MKQN4ExAnh nói:
- BắnyCnZoZkP x3MKQN4Exoàng quáyCnZoZkP ST38rồi, c3MKQN4Exác bạnST38 ạ!
Giọng nó3MKQN4Exi tr3MKQN4Exong trẻo3MKQN4Ex và3MKQN4Ex khúc3MKQN4Ex triếtST38 củaST38 3MKQN4Exanh khắcyCnZoZkP sâST38u v3MKQN4Exào 3MKQN4Extim nh3MKQN4Exững ngườiyCnZoZkP líyCnZoZkPnh khyCnZoZkPốn khST38ổ đa3MKQN4Exng hyCnZoZkPết sứcyCnZoZkP bànST38g hoàngST38 vST38à b3MKQN4Exối rối.
- C3MKQN4Exác bạ3MKQN4Exn ST38thử ST38bắn 3MKQN4Exlại 3MKQN4Exxem nào!
Toàn bộyCnZoZkP ST38hàng líyCnZoZkPnh yCnZoZkPđều ST38rùng 3MKQN4Exmình sởn3MKQN4Ex gáyST38 yCnZoZkPvà rST38ên rỉ.3MKQN4Ex NgườiST38 nST38ào ngư3MKQN4Exời nấyCnZoZkPy nyCnZoZkPhằm chệ3MKQN4Exch sanyCnZoZkPg bêyCnZoZkPn cạ3MKQN4Exnh, 3MKQN4Exthầm yCnZoZkPmong viêyCnZoZkPn đạnyCnZoZkP kế3MKQN4Ext liễuyCnZoZkP tínhST38 yCnZoZkPmệnh Ruồi3MKQN4Ex TrâyCnZoZkPu làST38 c3MKQN4Exủa nyCnZoZkPgười bST38ên cạST38nh c3MKQN4Exhứ 3MKQN4Exkhông phST38ải củ3MKQN4Exa mình.yCnZoZkP RuồiST38 TST38râu thyCnZoZkPì vẫn3MKQN4Ex cứ3MKQN4Ex đứng3MKQN4Ex thảyCnZoZkPn nhiên,ST38 m3MKQN4Exỉm cườST38i ST38nhìn yCnZoZkPhọ. 3MKQN4ExHọ ST38chỉ ST38biên cuộcST38 xửyCnZoZkP tử3MKQN4Ex t3MKQN4Exhành mộtyCnZoZkP ST38cuộc giế3MKQN4Ext chó3MKQN4Exc tyCnZoZkProng lòST38 mổ,yCnZoZkP vàST38 bST38ây gi3MKQN4Exờ họ3MKQN4Ex l3MKQN4Exại phyCnZoZkPải làST38m lạiST38 t3MKQN4Exừ 3MKQN4Exđầu c3MKQN4Exái yCnZoZkPcông v3MKQN4Exiệc yCnZoZkPghê ryCnZoZkPợn nyCnZoZkPày. ST38Đám lính3MKQN4Ex ST38đột 3MKQN4Exngột ho3MKQN4Exảng víyCnZoZkPa, hyCnZoZkPọ hạST38 súngST38 đứyCnZoZkPng ng3MKQN4Exhe nST38hững lời3MKQN4Ex myCnZoZkPắng mỏ3MKQN4Ex 3MKQN4Exvà cyCnZoZkPhửi 3MKQN4Exrủa yCnZoZkPđiên cuồng3MKQN4Ex của3MKQN4Ex cyCnZoZkPác viê3MKQN4Exn 3MKQN4Exsĩ qu3MKQN4Exan. HọyCnZoZkP sữngST38 sờST38 yCnZoZkPvà hãiST38 hùngyCnZoZkP giyCnZoZkPương mắ3MKQN4Ext nh3MKQN4Exìn người3MKQN4Ex vừa3MKQN4Ex bịyCnZoZkP họ3MKQN4Ex bắnyCnZoZkP màyCnZoZkP chẳn3MKQN4Exg 3MKQN4Exhiểu syCnZoZkPao ô3MKQN4Exng yCnZoZkPta vyCnZoZkPẫn kh3MKQN4Exông chết.
Viên ST38Giám bST38inh yCnZoZkPvung nắST38m đ3MKQN4Exấm trưST38ớc mặt3MKQN4Ex yCnZoZkPhọ. yCnZoZkPHắn lồng3MKQN4Ex lyCnZoZkPộn quátST38 tyCnZoZkPháo, bắtST38 họyCnZoZkP phảyCnZoZkPi đứngST38 vàoyCnZoZkP vị3MKQN4Ex yCnZoZkPtrí, giương3MKQN4Ex 3MKQN4Exsúng lênyCnZoZkP vàST38 hố3MKQN4Exi hST38ả là3MKQN4Exm mST38au c3MKQN4Exho xo3MKQN4Exng chuyyCnZoZkPện. Như3MKQN4Exng chính3MKQN4Ex hắST38n cũng3MKQN4Ex hoànST38 yCnZoZkPtoàn myCnZoZkPất tyCnZoZkPinh ST38thần khô3MKQN4Exng kháyCnZoZkPc gìyCnZoZkP 3MKQN4Exbọn línST38h. yCnZoZkPHắn không3MKQN4Ex dST38ám ST38nhìn vàST38o c3MKQN4Exái thâ3MKQN4Exn hìnST38h khủnyCnZoZkPg khiếp3MKQN4Ex ki3MKQN4Exa 3MKQN4Excứ đứngST38 trơyCnZoZkP t3MKQN4Exrơ màyCnZoZkP khST38ông chịuST38 ngST38ã xuống.3MKQN4Ex HắnyCnZoZkP 3MKQN4Exgiật nảyST38 mì3MKQN4Exnh và3MKQN4Ex ST38run yCnZoZkPbắn lêST38n kh3MKQN4Exi nghyCnZoZkPe giọngST38 chyCnZoZkPế giễ3MKQN4Exu cyCnZoZkPủa RuyCnZoZkPồi Trâu:
- ĐST38ại tá,yCnZoZkP syCnZoZkPao sá3MKQN4Exng hôm3MKQN4Ex nST38ay ônyCnZoZkPg lại3MKQN4Ex đư3MKQN4Exa r3MKQN4Exa myCnZoZkPột độiST38 línST38h yCnZoZkPxoàng thế.ST38 ĐểyCnZoZkP tyCnZoZkPôi xyCnZoZkPem tôST38i c3MKQN4Exó tyCnZoZkPhể đST38iều kST38hiển hST38ọ khyCnZoZkPá ST38hơn khôST38ng! NàoyCnZoZkP, cáST38c bạ3MKQN4Exn! KìST38a, cậuST38 đyCnZoZkPứng phíaST38 3MKQN4Exbên t3MKQN4Exrái kia3MKQN4Ex, nyCnZoZkPâng sú3MKQN4Exng cayCnZoZkPo lêST38n chứ!yCnZoZkP Chú3MKQN4Exc p3MKQN4Exhúc ST38cho 3MKQN4Extấm lònyCnZoZkPg củST38a c3MKQN4Exậu, cậu3MKQN4Ex bạnyCnZoZkP ạ!ST38 TroST38ng tayCnZoZkPy cậ3MKQN4Exu yCnZoZkPlà súST38ng tyCnZoZkPrận đấ3MKQN4Exy chứ3MKQN4Ex khST38ông yCnZoZkPphải xoon3MKQN4Exg chảoyCnZoZkP đâuST38 nhéST38! Nhắm3MKQN4Ex thẳn3MKQN4Exg c3MKQN4Exả chST38ưa? Nào,3MKQN4Ex bây3MKQN4Ex giờ.yCnZoZkP.. chuẩnST38 bị...3MKQN4Ex nhằm!...
Viên đại3MKQN4Ex 3MKQN4Extá nyCnZoZkPhảy xổyCnZoZkP lên,3MKQN4Ex cướpST38 lời3MKQN4Ex yCnZoZkPanh, hét:
- Bắn!
yCnZoZkPĐể ST38cho ngườST38i 3MKQN4Exbị bắnST38 yCnZoZkPtự chỉ3MKQN4Ex huyCnZoZkPy ST38cuộc xST38ử yCnZoZkPbắn yCnZoZkPcủa mìnhST38 thST38ì aST38i mST38à chịu3MKQN4Ex được.
Sau l3MKQN4Exoạt đạnST38 lST38ộn yCnZoZkPxộn yCnZoZkPvà v3MKQN4Exô tổST38 cyCnZoZkPhức, đám3MKQN4Ex 3MKQN4Exlính bST38ỏ hàyCnZoZkPng ngyCnZoZkPũ ru3MKQN4Exn rẩy3MKQN4Ex đứngST38 túm3MKQN4Ex tụmyCnZoZkP lyCnZoZkPại vớ3MKQN4Exi ST38nhau, mắtyCnZoZkP ngyCnZoZkPơ n3MKQN4Exgác, sữn3MKQN4Exg sờST38 n3MKQN4Exhìn ST38về phST38ía tryCnZoZkPước. MyCnZoZkPột yCnZoZkPtên líyCnZoZkPnh tST38hậm ST38chí c3MKQN4Exòn khôyCnZoZkPng bấyCnZoZkPm còST38, quyCnZoZkPăng 3MKQN4Exsúng, yCnZoZkPngồi sụpyCnZoZkP 3MKQN4Exxuống 3MKQN4Exđất m3MKQN4Exà rêST38n rỉ:
- TôiST38 chịuyCnZoZkP thôyCnZoZkPi, tyCnZoZkPôi chịST38u thôi!
Khói dần3MKQN4Ex tST38an, yCnZoZkPbay lênST38 hyCnZoZkPoà v3MKQN4Exào ányCnZoZkPh nắngyCnZoZkP l3MKQN4Exe ST38lói cyCnZoZkPủa bayCnZoZkPn m3MKQN4Exai. yCnZoZkPHọ t3MKQN4Exhấy RyCnZoZkPuồi 3MKQN4ExTrâu ngyCnZoZkPã raST38, họyCnZoZkP còn3MKQN4Ex thấyCnZoZkPy l3MKQN4Exà RyCnZoZkPuồi Trâu3MKQN4Ex yCnZoZkPvẫn chST38ưa chST38ết. P3MKQN4Exhút 3MKQN4Exđầu tiênyCnZoZkP cảyCnZoZkP quayCnZoZkPn 3MKQN4Exlẫn línhyCnZoZkP đứngST38 3MKQN4Exim ST38như đãyCnZoZkP ST38hoá đáyCnZoZkP 3MKQN4Exmà 3MKQN4Exnhìn m3MKQN4Exột vật3MKQN4Ex ST38gì dễ3MKQN4Ex sợ3MKQN4Ex đangyCnZoZkP ST38lăn ST38lộn, quằ3MKQN4Exn q3MKQN4Exuại tryCnZoZkPên mặtST38 đất.
RồiST38 cảyCnZoZkP yCnZoZkPngười 3MKQN4Exy s3MKQN4Exĩ và3MKQN4Ex v3MKQN4Exiên đyCnZoZkPại táyCnZoZkP cST38ùng 3MKQN4Exkêu lêST38n chạyST38 à3MKQN4Exo đếnyCnZoZkP ST38chỗ yCnZoZkPRuồi TrâuyCnZoZkP 3MKQN4Exvì họST38 thấyyCnZoZkP ayCnZoZkPnh vẫnST38 lế3MKQN4Ext mộtST38 ST38chân, qST38uỳ lêyCnZoZkPn mST38à nhỏ3MKQN4Exm d3MKQN4Exậy, v3MKQN4Exẫn nhìyCnZoZkPn vST38ào toáyCnZoZkPn línST38h yCnZoZkPvà vẫnST38 cười3MKQN4Ex lên:
- L3MKQN4Exại bắn3MKQN4Ex tyCnZoZkPrượt rồi!ST38 BắyCnZoZkPn... 3MKQN4Exlại đi,3MKQN4Ex các3MKQN4Ex bạn!3MKQN4Ex 3MKQN4Ex... ĐểST38 xST38em... yCnZoZkPnếu cáST38c bạnST38 khôyCnZoZkPng thể...
Ruồi Trâ3MKQN4Exu bỗyCnZoZkPng 3MKQN4Exlảo đảyCnZoZkPo ryCnZoZkPồi ngyCnZoZkPã vật3MKQN4Ex sayCnZoZkPng mộtyCnZoZkP bênyCnZoZkP trêyCnZoZkPn b3MKQN4Exãi cỏ.
ViST38ên đ3MKQN4Exại 3MKQN4Extá kh3MKQN4Exẽ hỏi:
ST38- ÔngyCnZoZkP ấy3MKQN4Ex chST38ết chưa?
Người 3MKQN4Exy s3MKQN4Exĩ qu3MKQN4Exỳ gối3MKQN4Ex, đặtyCnZoZkP tST38ay lêyCnZoZkPn chiếcST38 sơST38 yCnZoZkPmi đẫm3MKQN4Ex 3MKQN4Exmáu củST38a RuồiST38 Trâ3MKQN4Exu, trả3MKQN4Ex lời:
- C3MKQN4Exhắc ST38vậy... TạST38 yCnZoZkPơn Chúa!
Viên đạST38i tyCnZoZkPá nhắyCnZoZkPc theo:
- T3MKQN4Exạ ơnST38 Ch3MKQN4Exúa! ThếyCnZoZkP 3MKQN4Exlà xong!
Đứa ST38cháu kéyCnZoZkPo ta3MKQN4Exy áoST38 hắn:
- CyCnZoZkPhú ơyCnZoZkPi... ST38Hồng 3MKQN4Exy 3MKQN4Exgiáo ST38chủ đế3MKQN4Exn! NgyCnZoZkPài đan3MKQN4Exg đứngyCnZoZkP ởST38 c3MKQN4Exổng vàST38 cứ3MKQN4Ex đòi3MKQN4Ex yCnZoZkPvào đây.
- ST38Cái gyCnZoZkPì? K3MKQN4Exhông, khô3MKQN4Exng đưST38ợc... tôi3MKQN4Ex không3MKQN4Ex 3MKQN4Excho vàoyCnZoZkP đưyCnZoZkPợc! BọnyCnZoZkP 3MKQN4Exlính gá3MKQN4Exc ST38đâu cả3MKQN4Ex rồST38i? TST38hưa 3MKQN4ExĐức HST38ồng y...
Cửa3MKQN4Ex mởST38 ST38rồi lạyCnZoZkPi đóyCnZoZkPng. Mông-3MKQN4Exta-ne-li đyCnZoZkPã đứng3MKQN4Ex tro3MKQN4Exng ST38sân, đST38ôi mST38ắt đầy3MKQN4Ex kST38inh h3MKQN4Exoàng, trừyCnZoZkPng yCnZoZkPtrừng nhìnyCnZoZkP về3MKQN4Ex pyCnZoZkPhía trước.
- ThưayCnZoZkP Đức3MKQN4Ex Hồ3MKQN4Exng y3MKQN4Ex! yCnZoZkPTôi x3MKQN4Exin ngài..yCnZoZkP. yCnZoZkPcảnh nàyyCnZoZkP ngài3MKQN4Ex ST38xem bấtyCnZoZkP tiện!ST38 ViệyCnZoZkPc yCnZoZkPhành quyếtST38 vST38ừa kST38ết yCnZoZkPthúc, tyCnZoZkPhi hST38ài còyCnZoZkPn chưa...
Mông-ta-ne-ST38li nói:
- TôiyCnZoZkP đếyCnZoZkPn yCnZoZkPnhìn nyCnZoZkPó mộtyCnZoZkP chút.
Giọng nyCnZoZkPói và3MKQN4Ex cảyCnZoZkP bST38ộ dST38ạng 3MKQN4Excủa Mông-taST38-ne-li tro3MKQN4Exng pST38hút ấyCnZoZkPy ST38đã khiyCnZoZkPến chST38o v3MKQN4Exiên 3MKQN4ExGiám b3MKQN4Exinh phảyCnZoZkPi sửng3MKQN4Ex 3MKQN4Exsốt, ô3MKQN4Exng 3MKQN4Exta nhưST38 3MKQN4Exmột 3MKQN4Exkẻ mộ3MKQN4Exng du.
Một nyCnZoZkPgười línhST38 byCnZoZkPỗng kêyCnZoZkPu lên:
- Ối,3MKQN4Ex l3MKQN4Exạy Chúa3MKQN4Ex tôi!
Viên GiáyCnZoZkPm bi3MKQN4Exnh qua3MKQN4Exy ST38ngoắt lại3MKQN4Ex nhìn.
Quả n3MKQN4Exhiên thế!
TyCnZoZkPấm thâyCnZoZkPn đẫmyCnZoZkP m3MKQN4Exáu tST38rên bãi3MKQN4Ex cỏST38 lại3MKQN4Ex mộtST38 lần3MKQN4Ex n3MKQN4Exữa 3MKQN4Exvật vyCnZoZkPã ST38và rênyCnZoZkP rỉ.
Người yCnZoZkPy syCnZoZkPĩ ngồST38i sST38ụp xuống,yCnZoZkP kyCnZoZkPê 3MKQN4Exđầu kẻyCnZoZkP h3MKQN4Exấp hố3MKQN4Exi lênST38 3MKQN4Exđùi mình.
Ông 3MKQN4Exta tuyCnZoZkPyệt vST38ọng kST38êu lên:
- NhanyCnZoZkPh lên3MKQN4Ex! NhyCnZoZkPanh lên,3MKQN4Ex quâST38n dST38ã ST38man! CyCnZoZkPho ôn3MKQN4Exg t3MKQN4Exa chếtyCnZoZkP yCnZoZkPhẳn 3MKQN4Exđi, vì3MKQN4Ex ST38ơn CyCnZoZkPhúa! ĐểyCnZoZkP thếyCnZoZkP n3MKQN4Exày tộiyCnZoZkP nghyCnZoZkPiệp quá!
Máu cST38hảy túaST38 3MKQN4Exra hyCnZoZkPai bà3MKQN4Exn ST38tay ngườiyCnZoZkP yCnZoZkPy sĩ3MKQN4Ex. 3MKQN4ExRun lẩyCnZoZkPy bẩyST38 từ3MKQN4Ex đầuyCnZoZkP đếnST38 chânyCnZoZkP, ôn3MKQN4Exg tyCnZoZkPa 3MKQN4Excố 3MKQN4Exgiữ yênyCnZoZkP tST38hân h3MKQN4Exình ST38còn đang3MKQN4Ex gi3MKQN4Exãy giụ3MKQN4Exa. yCnZoZkPTrong yCnZoZkPkhi ST38ông ST38ta đangST38 cuST38ống quý3MKQN4Ext qST38uay nhìnyCnZoZkP yCnZoZkPtứ yCnZoZkPphía đểyCnZoZkP ST38cầu moST38ng yCnZoZkPgiúp yCnZoZkPđỡ, yCnZoZkPvị l3MKQN4Exinh 3MKQN4Exmục cyCnZoZkPúi xST38uống ST38qua 3MKQN4Exvai ông,yCnZoZkP kệST38 tưST38ợng yCnZoZkPChúa chịuyCnZoZkP nạn3MKQN4Ex yCnZoZkPvào đôiyCnZoZkP mST38ôi ngST38ười h3MKQN4Exấp hối.
- Nhâ3MKQN4Exn dST38anh C3MKQN4Exhúa yCnZoZkPcha, ChST38úa con...
Ruồi TryCnZoZkPâu tựa3MKQN4Ex lST38ên đùi3MKQN4Ex người3MKQN4Ex yCnZoZkPy sĩyCnZoZkP, nhỏmST38 dậyyCnZoZkP, mắyCnZoZkPt mST38ở tST38o nST38hìn chòngST38 chọST38c vyCnZoZkPào 3MKQN4Extượng Ch3MKQN4Exúa cyCnZoZkPhịu yCnZoZkPnạn. RồiST38 3MKQN4Exgữa bầuyCnZoZkP t3MKQN4Exịch ST38mịch c3MKQN4Exâm lắng3MKQN4Ex yCnZoZkPvà byCnZoZkPăng giST38á ấy,yCnZoZkP yCnZoZkPanh từ3MKQN4Ex từST38 giST38ơ cán3MKQN4Exh tST38ay yCnZoZkPphải bị3MKQN4Ex bắnST38 yCnZoZkPgãy lST38ên, v3MKQN4Exà gạtST38 chiST38ếc tượng3MKQN4Ex thánhST38 g3MKQN4Exiá ST38ra. ST38Một vếtST38 máyCnZoZkPu đỏ3MKQN4Ex tư3MKQN4Exơi vấyyCnZoZkP tyCnZoZkPrên 3MKQN4Exmặt tượng.
- yCnZoZkPPadre... Ch3MKQN4Exúa Trời...yCnZoZkP củaST38 cha..yCnZoZkP. yCnZoZkPthoả yCnZoZkPmãn rồiST38 chứ?
Đầu3MKQN4Ex 3MKQN4Exanh 3MKQN4Exlả yCnZoZkPxuống cá3MKQN4Exnh ST38tay 3MKQN4Exngười yCnZoZkPy sĩ.
*
* *
- Thưa3MKQN4Ex ST38Đức HồngyCnZoZkP y?
ThấyCnZoZkPy HST38ồng yCnZoZkPy gyCnZoZkPiáo chủ3MKQN4Ex vẫST38n chyCnZoZkPưa tST38ỉnh giấcyCnZoZkP yCnZoZkPkinh hoàST38ng, đạiyCnZoZkP ST38tá PheryCnZoZkPari lại3MKQN4Ex g3MKQN4Exọi 3MKQN4Exto hơn:
- ThưST38a Đ3MKQN4Exức HST38ồng y!
Mông-ta-ne-li nhìn3MKQN4Ex lên:
- NST38ó chếtyCnZoZkP rồi.
- V3MKQN4Exâng, chếtST38 hẳ3MKQN4Exn rST38ồi, 3MKQN4Exthưa Đ3MKQN4Exức HồngST38 yyCnZoZkP. ST38Xin 3MKQN4Exngài rST38a thôyCnZoZkPi chứ3MKQN4Ex ạ?...ST38 Cản3MKQN4Exh tượnST38g này3MKQN4Ex rù3MKQN4Exng rợnST38 lắm...
- 3MKQN4ExNó chếtyCnZoZkP rồyCnZoZkPi ST38- yCnZoZkPMông-ta-ne-li ST38nhắc lST38ại vàST38 mST38ột lầnST38 nyCnZoZkPữa nhìyCnZoZkPn xuốyCnZoZkPng mặt3MKQN4Ex RuồiyCnZoZkP TryCnZoZkPâu yCnZoZkP- yCnZoZkPTa đ3MKQN4Exã sờ3MKQN4Ex vàoyCnZoZkP nST38gười nóyCnZoZkP màyCnZoZkP 3MKQN4Exnay 3MKQN4Exnó chếtST38 mấtyCnZoZkP 3MKQN4Exrồi (1).
Viên truyCnZoZkPng 3MKQN4Exuý x3MKQN4Exì xàST38o một3MKQN4Ex ST38giọng khyCnZoZkPinh bạc:
- N3MKQN4Exửa tá3MKQN4Ex ST38đạn vàoST38 người,3MKQN4Ex ST38ông ST38ta còST38n ST38mong ch3MKQN4Exờ ST38gì nữa?
Người yCnZoZkPy sĩST38 cũ3MKQN4Exng tST38hì ST38thào đyCnZoZkPáp lại:
- C3MKQN4Exhắc ông3MKQN4Ex ấyCnZoZkPy yCnZoZkPkinh yCnZoZkPhãi vì3MKQN4Ex trônyCnZoZkPg thST38ấy máu.
Viên yCnZoZkPGiám bi3MKQN4Exnh kiêST38n quyST38ết kéoST38 ST38tay Mông-ta-ne-li:
- X3MKQN4Exin ĐứcST38 HồngST38 ST38y 3MKQN4Exđừng ST38nhìn hắn3MKQN4Ex nữa.ST38 NgST38ài yCnZoZkPcho ph3MKQN4Exép ST38cha tuyCnZoZkPyên u3MKQN4Exý đưa3MKQN4Ex ngàyCnZoZkPi yCnZoZkPvề chứST38 ạ?
ST38- PhảiyCnZoZkP... tST38ôi về.
Mông-ta-ne-yCnZoZkPli t3MKQN4Exừ 3MKQN4Extừ qyCnZoZkPuay gótST38 rST38a khỏiyCnZoZkP bãiyCnZoZkP cỏST38 đẫmyCnZoZkP ST38máu mST38à bướyCnZoZkPc rST38a ngST38oài, vịyCnZoZkP ST38linh mụcyCnZoZkP v3MKQN4Exà yCnZoZkPviên đST38ội ST38theo yCnZoZkPsau. 3MKQN4ExĐến cổng,ST38 ônST38g yCnZoZkPta dừngST38 bư3MKQN4Exớc vàST38 vẫ3MKQN4Exn 3MKQN4Exngoái lST38ại nhST38ìn vST38ới c3MKQN4Exặp mắ3MKQN4Ext k3MKQN4Exinh ng3MKQN4Exạc 3MKQN4Exvà đST38ờ đST38ẫn nhưyCnZoZkP mắtyCnZoZkP một3MKQN4Ex yCnZoZkPcon ma.
yCnZoZkP- NyCnZoZkPó chếtyCnZoZkP rồi.
*
* *
Mấy3MKQN4Ex tiến3MKQN4Exg đồngST38 yCnZoZkPhồ syCnZoZkPau, Mác-cô-3MKQN4Exnê đST38ến cyCnZoZkPăn ST38nhà nh3MKQN4Exỏ t3MKQN4Exrên sườn3MKQN4Ex đồ3MKQN4Exi để3MKQN4Ex báST38o c3MKQN4Exho MácyCnZoZkP-ti-ni yCnZoZkPbiết yCnZoZkPlà aST38nh khỏyCnZoZkPi pST38hải h3MKQN4Exy sinST38h thyCnZoZkPân mìST38nh mộtyCnZoZkP cyCnZoZkPách vST38ô íyCnZoZkPch nữa.
yCnZoZkPKế hoạchyCnZoZkP giST38ải cST38ứu ST38cho Ru3MKQN4Exồi Trâu3MKQN4Ex lST38ần tyCnZoZkPhứ haST38i 3MKQN4Exđã chuẩST38n bịST38 xong3MKQN4Ex, bởi3MKQN4Ex vST38ì lầyCnZoZkPn nàyST38 yCnZoZkPbố tryCnZoZkPí ST38đơn giảST38n hơST38n lầnST38 trước3MKQN4Ex nhiềyCnZoZkPu. HọyCnZoZkP quyếtST38 địnhST38 ST38đến 3MKQN4Exsáng hST38ôm sau3MKQN4Ex, khyCnZoZkPi đámyCnZoZkP 3MKQN4Exrước "ST38Mình TháST38nh" diyCnZoZkPễu quyCnZoZkPa châyCnZoZkPn đST38ồi tyCnZoZkPrên cyCnZoZkPó pháo3MKQN4Ex yCnZoZkPđài, Má3MKQN4Exc-ti-ni sẽyCnZoZkP từ3MKQN4Ex 3MKQN4Extrong đámyCnZoZkP yCnZoZkPđông tiên3MKQN4Ex 3MKQN4Exlên trước,ST38 rú3MKQN4Ext súngST38 ngyCnZoZkPắn ST38giấu trST38ong ng3MKQN4Exực 3MKQN4Exáo ST38ra, bắnyCnZoZkP vST38ào mặyCnZoZkPt 3MKQN4Exviên GiyCnZoZkPám b3MKQN4Exinh. NhyCnZoZkPân yCnZoZkPlúc lộnyCnZoZkP xyCnZoZkPộn, yCnZoZkPhai mươiST38 ngyCnZoZkPười đầ3MKQN4Exy đủ3MKQN4Ex kST38hí giớST38i sẽyCnZoZkP ST38thình lìn3MKQN4Exh xôngST38 tới3MKQN4Ex cổng,yCnZoZkP đánhST38 ST38phá tới3MKQN4Ex 3MKQN4Extận t3MKQN4Exháp canh3MKQN4Ex, dùnST38g yCnZoZkPvũ lực3MKQN4Ex bắtyCnZoZkP giữST38 3MKQN4Extên gyCnZoZkPiữ cyCnZoZkPhìa khoyCnZoZkPá ng3MKQN4Exục, buộc3MKQN4Ex ST38nó phải3MKQN4Ex myCnZoZkPở cửayCnZoZkP xàST38 lST38im, cõngST38 Ru3MKQN4Exồi TyCnZoZkPrâu 3MKQN4Exra vST38à bắST38n yCnZoZkPchết 3MKQN4Exhoặc chếyCnZoZkP ngựST38 bất3MKQN4Ex cyCnZoZkPứ kẻ3MKQN4Ex nà3MKQN4Exo ST38định ST38cản đường.3MKQN4Ex RST38a đếnyCnZoZkP cổ3MKQN4Exng họST38 ST38sẽ v3MKQN4Exừa đST38ánh vừyCnZoZkPa rút,3MKQN4Ex đồng3MKQN4Ex thờyCnZoZkPi yểmyCnZoZkP hộST38 chST38o một3MKQN4Ex toyCnZoZkPán dyCnZoZkPân bST38uôn lậuyCnZoZkP thứST38 ST38hai yCnZoZkPcó vũST38 tST38rang ST38và 3MKQN4Excưỡi nST38gựa đếnST38 để3MKQN4Ex đe3MKQN4Exm RuồiyCnZoZkP Trâ3MKQN4Exu tST38ới ST38chỗ ST38ẩn nấpyCnZoZkP ayCnZoZkPn t3MKQN4Exoàn trên3MKQN4Ex nyCnZoZkPúi cao.
Trong nhóST38m yCnZoZkPcốt cáST38n chỉyCnZoZkP ST38có GiST38ê- ST38ma làyCnZoZkP khônyCnZoZkPg 3MKQN4Exbiết ST38tí gì3MKQN4Ex về3MKQN4Ex ST38kế hoạcST38h nyCnZoZkPày. Mác-t3MKQN4Exi-ni đãyCnZoZkP 3MKQN4Excó nguy3MKQN4Exện ST38vọng đặyCnZoZkPc biệt3MKQN4Ex yê3MKQN4Exu cST38ầu 3MKQN4Exkhông đểST38 yCnZoZkPcho c3MKQN4Exhị ST38biết. 3MKQN4ExAnh bảo:
- ChẳngST38 mấyyCnZoZkP 3MKQN4Exchốc chịyCnZoZkP ấyyCnZoZkP vỡyCnZoZkP tyCnZoZkPim rST38a mất.
VừaST38 th3MKQN4Exấy Mác-cô-3MKQN4Exnê đếnyCnZoZkP cổng,ST38 Mác-ti-niyCnZoZkP đyCnZoZkPã mởyCnZoZkP cửaST38 kíyCnZoZkPnh, bưyCnZoZkPớc ST38ra hST38iên đón:
- ST38Có tiyCnZoZkPn gìyCnZoZkP khôn3MKQN4Exg, Mác-cô-nê?3MKQN4Ex Ôi!...
Mác-cô-nê khô3MKQN4Exng trảST38 lời3MKQN4Ex, c3MKQN4Exhỉ hST38ất chi3MKQN4Exếc mũST38 ryCnZoZkPơm rộng3MKQN4Ex ST38vành ST38ra sayCnZoZkPu gáy.
Họ cùnST38g yCnZoZkPnhau ngồST38i dướ3MKQN4Exi máST38i hiên.
KhôST38ng yCnZoZkPai nóST38i một3MKQN4Ex lời.yCnZoZkP Nhưng3MKQN4Ex chỉyCnZoZkP tho3MKQN4Exáng 3MKQN4Exnhìn vẻyCnZoZkP yCnZoZkPmặt yCnZoZkPẩn dư3MKQN4Exới vànhST38 3MKQN4Exmũ khST38i Mác-cô-yCnZoZkPnê yCnZoZkPbước vào,ST38 Mác-ti-niST38 cST38ũng yCnZoZkPđã hiểu3MKQN4Ex rST38õ yCnZoZkPtình hình.
Một hyCnZoZkPồi 3MKQN4Exim lặng3MKQN4Ex dST38ài. yCnZoZkPCuối cùng3MKQN4Ex, ST38anh hỏi:
- XảyST38 ryCnZoZkPa lúyCnZoZkPc 3MKQN4Exnào thế?
3MKQN4ExChính tST38ai anST38h tựST38 nghe3MKQN4Ex, Mác-t3MKQN4Exi-ni cũngST38 đãST38 yCnZoZkPthấy giọnyCnZoZkPg 3MKQN4Exnói củyCnZoZkPa m3MKQN4Exình yCnZoZkPuể oả3MKQN4Exi vyCnZoZkPà yCnZoZkPchán ST38ngán nhưyCnZoZkP cảST38 th3MKQN4Exế gi3MKQN4Exới này.
- S3MKQN4Exáng ST38nay, lúyCnZoZkPc rạyCnZoZkPng đôST38ng. Vi3MKQN4Exên độiST38 yCnZoZkPcho tyCnZoZkPôi biế3MKQN4Ext. An3MKQN4Exh t3MKQN4Exa yCnZoZkPcó mặt3MKQN4Ex ởyCnZoZkP đ3MKQN4Exó, trô3MKQN4Exng ryCnZoZkPõ cả.
MST38ác-ti-ni nyCnZoZkPhìn xuốnST38g, rứtyCnZoZkP đứtST38 đoạnyCnZoZkP chỉyCnZoZkP vướST38ng ởST38 3MKQN4Extay áo.
MọiyCnZoZkP sự3MKQN4Ex đềuyCnZoZkP yCnZoZkPlà h3MKQN4Exư k3MKQN4Exhông (3MKQN4Ex1). ChuST38yện nyCnZoZkPày yCnZoZkPcũng làST38 ST38hư không3MKQN4Ex nốyCnZoZkPt. ĐáST38ng lẽ3MKQN4Ex ST38ngày ma3MKQN4Exi ST38anh sẽST38 pyCnZoZkPhải ST38chết. Vậy3MKQN4Ex myCnZoZkPà bâST38y 3MKQN4Exgiờ thyCnZoZkPế gi3MKQN4Exới mST38ơ ướcyCnZoZkP củ3MKQN4Exa lò3MKQN4Exng ayCnZoZkPnh 3MKQN4Exđã taST38n yCnZoZkPđi, yCnZoZkPhệt nhưST38 cái3MKQN4Ex thế3MKQN4Ex giST38ới tST38hần tiên3MKQN4Ex c3MKQN4Exủa nhữyCnZoZkPng giấcyCnZoZkP mộngyCnZoZkP vànyCnZoZkPg ST38lúc hoànyCnZoZkPg hônST38 tST38an yCnZoZkPđi kyCnZoZkPhi mànyCnZoZkP đêmyCnZoZkP ST38buông yCnZoZkPxuống. v3MKQN4Exà aST38nh đyCnZoZkPã bịyCnZoZkP đu3MKQN4Exổi bậ3MKQN4Ext tryCnZoZkPở lại3MKQN4Ex vyCnZoZkPới c3MKQN4Exái tST38hế giớyCnZoZkPi yCnZoZkPbuồn tyCnZoZkPẻ, yCnZoZkPlần ST38hồi ngST38ày nàyCnZoZkPy 3MKQN4Exqua t3MKQN4Exháng kST38hác, ST38cái thếST38 yCnZoZkPgiới 3MKQN4Excủa Gơ-rát-xi3MKQN4Ex-ni yCnZoZkPvà GalyCnZoZkPi, củST38a mậST38t 3MKQN4Exmã vST38à nhyCnZoZkPững bài3MKQN4Ex văyCnZoZkPn châmST38 biếm,yCnZoZkP củST38a ST38những cuộcyCnZoZkP 3MKQN4Excãi vyCnZoZkPã giữayCnZoZkP cá3MKQN4Exc ST38đồng cyCnZoZkPhí trST38ong đảng,ST38 của3MKQN4Ex nh3MKQN4Exững mưyCnZoZkPu s3MKQN4Exâu chưST38ớc h3MKQN4Exiểm củayCnZoZkP bọnST38 mật3MKQN4Ex thámST38 Áo3MKQN4Ex, vST38à nóST38i chunyCnZoZkPg lST38à của3MKQN4Ex cyCnZoZkPái cốiyCnZoZkP xyCnZoZkPay (ST382) ST38công tST38ác hyCnZoZkPàng ngyCnZoZkPày khi3MKQN4Exến yCnZoZkPcon 3MKQN4Extim chán3MKQN4Ex nST38gắt. GiờST38 đây3MKQN4Ex, RyCnZoZkPuồi TrâyCnZoZkPu yCnZoZkPchết đST38i l3MKQN4Exàm cST38ho dưST38ới đáyST38 tâm3MKQN4Ex hồyCnZoZkPn a3MKQN4Exnh ch3MKQN4Exỉ ST38còn ST38là mộtST38 khST38oảng trốngyCnZoZkP ST38rỗng l3MKQN4Exớn, mộ3MKQN4Ext yCnZoZkPkhoảng tr3MKQN4Exống yCnZoZkPkhông cyCnZoZkPó gST38ì yCnZoZkPvà kh3MKQN4Exông a3MKQN4Exi lấST38p nổi.
Nghe c3MKQN4Exó tiếngyCnZoZkP aST38i đST38ang hST38ỏi mìn3MKQN4Exh, ST38Mác-ti-ni ngẩngyCnZoZkP yCnZoZkPđầu 3MKQN4Exngạc yCnZoZkPnhiên, khôn3MKQN4Exg biếtyCnZoZkP yCnZoZkPbây giờyCnZoZkP 3MKQN4Excòn cóyCnZoZkP chuyệ3MKQN4Exn ST38gì đá3MKQN4Exng mấtST38 cônST38g bàn3MKQN4Ex luậnST38 nữaST38 đây.
- yCnZoZkPAnh ST38vừa nyCnZoZkPói yCnZoZkPgì vậy?
- Tô3MKQN4Exi đ3MKQN4Exang bảo3MKQN4Ex l3MKQN4Exà tấtyCnZoZkP n3MKQN4Exhiên anyCnZoZkPh ST38sẽ nóiST38 ch3MKQN4Exo chST38ị ấ3MKQN4Exy biếtST38 chứ?
Sự yCnZoZkPsống ST38cùng với3MKQN4Ex 3MKQN4Exnỗi ghê3MKQN4Ex sợST38 vềyCnZoZkP s3MKQN4Exự số3MKQN4Exng, đyCnZoZkPã yCnZoZkPtrở lại3MKQN4Ex tyCnZoZkPrên gyCnZoZkPương mặtyCnZoZkP Mác-ti-ni.yCnZoZkP yCnZoZkPAnh kêyCnZoZkPu lên:
- Là3MKQN4Exm 3MKQN4Exsao ST38đi nói3MKQN4Ex cyCnZoZkPho chịST38 ấyST38 yCnZoZkPbiết đượcyCnZoZkP. NST38hư t3MKQN4Exhế kháyCnZoZkPc nyCnZoZkPào yCnZoZkPanh ST38bảo điST38 đếyCnZoZkPn đ3MKQN4Exâm yCnZoZkPchết 3MKQN4Exchị ấST38y. ÔST38i, tôi3MKQN4Ex biết3MKQN4Ex nói3MKQN4Ex yCnZoZkPthế nàST38o vớyCnZoZkPi chịST38 ấST38y bâyCnZoZkPy giờyCnZoZkP? TST38ôi nó3MKQN4Exi saST38o yCnZoZkPbây giờ?
Má3MKQN4Exc-ti-ni đưa3MKQN4Ex ST38lại ST38tay yCnZoZkPlên bST38ưng kínST38 mắt.ST38 NhưnyCnZoZkPg, t3MKQN4Exuy khyCnZoZkPông nhST38ìn, yCnZoZkPanh vẫST38n 3MKQN4Excảm ST38thấy MST38ác-cô-nê bỗyCnZoZkPng nhi3MKQN4Exên gST38iật mì3MKQN4Exnh. A3MKQN4Exnh n3MKQN4Exgẩng ST38đầu nhìST38n lyCnZoZkPên. Giê-ST38 myCnZoZkPa 3MKQN4Exđã đứngyCnZoZkP ngaST38y trướcyCnZoZkP cửa.
yCnZoZkPChị nói:
- Trê-da-3MKQN4Exrê, yCnZoZkPanh 3MKQN4Exđã nyCnZoZkPghe 3MKQN4Extin c3MKQN4Exhưa? T3MKQN4Exhế làyCnZoZkP hếST38t, c3MKQN4Exhúng yCnZoZkPđã bST38ắn cyCnZoZkPhết yCnZoZkPanh ấ3MKQN4Exy rồi.
-----------
(1) Nguyên3MKQN4Ex ST38văn 3MKQN4Exlà "yCnZoZkPtheo 3MKQN4ExSwiss guardyCnZoZkPs", 3MKQN4Extức Độ3MKQN4Exi ST38cận vệyCnZoZkP ThuỵyCnZoZkP yCnZoZkPSĩ, yCnZoZkPvì đ3MKQN4Exội cậ3MKQN4Exn vệ3MKQN4Ex 3MKQN4Extrong cyCnZoZkPác 3MKQN4Exđặc yCnZoZkPkhu ST38thuộc GyCnZoZkPiáo hST38oàng c3MKQN4Exó lệyCnZoZkP đặc3MKQN4Ex 3MKQN4Exbiệt thu3MKQN4Exê tuyểnST38 ngườiyCnZoZkP Thu3MKQN4Exỵ Sĩ3MKQN4Ex yCnZoZkPlàm cậnyCnZoZkP vệ.
(2) L3MKQN4Exinh mục3MKQN4Ex chuyST38ên việyCnZoZkPc giyCnZoZkPảng đST38ạo, làyCnZoZkPm ph3MKQN4Exép đạoyCnZoZkP trST38ong cáyCnZoZkPc tyCnZoZkPrại giayCnZoZkPm (3MKQN4Exnhà tùST38), bệST38nh việnyCnZoZkP, tryCnZoZkPường ST38học, q3MKQN4Exuân đội.3MKQN4Ex T3MKQN4Exhường gọiST38 3MKQN4Exlà chST38a t3MKQN4Exuyên uý.
(3) T3MKQN4Exo confeyCnZoZkPss, yCnZoZkPconfession (3MKQN4Extiếng Anh)ST38: cũyCnZoZkPng 3MKQN4Exlà thú3MKQN4Ex tội,ST38 tựyCnZoZkP thú.
(1) HiST38s Reve3MKQN4Exrence (tiST38ếng AyCnZoZkPnh): yCnZoZkPcách xưnST38g ST38hô 3MKQN4Exkính tST38rọng đST38ối vớiyCnZoZkP ST38linh mục.
(2) YouST38r Make3MKQN4Exr (tiế3MKQN4Exng AyCnZoZkPnh): c3MKQN4Exũng là3MKQN4Ex Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.