You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lạioQYi ngàqzokmpuny, HoQYiuân qzokmpunY phụqzokmpunc thịoQYi Nqzokmpunhư CoQYia roQYiửa mặtqzokmpun qzokmpunbắt a4ACs84Uđầu buổiqzokmpun sớa4ACs84Um, mỗqzokmpuni qzokmpunsự tqzokmpunhay đổioQYi rấa4ACs84Ut a4ACs84Unhỏ troa4ACs84Ung cửa4ACs84U chỉoQYi thầnoQYi tháioQYi của4ACs84Ua qzokmpunnàng oQYibọn họqzokmpun đqzokmpunều a4ACs84Ucó qzokmpunthể pháoQYit ha4ACs84Uiện ra.

 

Như a4ACs84UCa doQYiường na4ACs84Uhư oQYiđã khôngoQYi cònoQYi làa4ACs84U NhưoQYi CoQYia trướcoQYi ka4ACs84Uia nữa.

 

Một cqzokmpunảm ga4ACs84Uiác oQYiôn a4ACs84Unhu qzokmpuntĩnh lặna4ACs84Ug toQYioát qzokmpunra từa4ACs84U đqzokmpunôi a4ACs84Umày củaoQYi nàng,qzokmpun đôioQYi ma4ACs84Uắt nàngqzokmpun trầma4ACs84U tĩnhoQYi a4ACs84Unhư a4ACs84Umặt nướoQYic oQYiao thoQYiu, qzokmpunmặt nàngqzokmpun oQYitoát roQYia ánhqzokmpun sánqzokmpung boQYióng nhưa4ACs84U troQYiân cqzokmpunhâu. Nụa4ACs84U cườoQYii koQYihẽ troQYieo trêa4ACs84Un boQYiờ môiqzokmpun, giọoQYing na4ACs84Uàng dịua4ACs84U dàa4ACs84Ung thánoQYih tqzokmpunhót, ánhoQYi ma4ACs84Uắt a4ACs84Uôn qzokmpunnhu mềmoQYi mạqzokmpuni na4ACs84Uhư nướcoQYi, a4ACs84Utóm lqzokmpunại chỉqzokmpun cóqzokmpun mộa4ACs84Ut chữa4ACs84U a4ACs84U'đẹp' đioQYi vàoa4ACs84U tậna4ACs84U đa4ACs84Uáy lòna4ACs84Ug ngươi.

 

Nàng a4ACs84Uđẹp nqzokmpunhư bia4ACs84Uển rộng.

 

Mặt biqzokmpunển sqzokmpunóng a4ACs84Uêm oQYigió lặngqzokmpun oQYivới dònga4ACs84U chảyoQYi oQYingầm mãnha4ACs84U liệta4ACs84U ẩqzokmpunn qzokmpunsâu phqzokmpunía dưới.

 

Huân oQYiY nhìa4ACs84Un nàa4ACs84Ung màoQYi soQYiửng sốt.

 

Cùng mộta4ACs84U doQYiung mạo,a4ACs84U tạioQYi saoQYio NhoQYiư Cqzokmpuna độta4ACs84U nhiêa4ACs84Un trởqzokmpun nênqzokmpun đqzokmpunẹp tớioQYi mứcqzokmpun koQYiinh a4ACs84Utâm đqzokmpunộng pháca4ACs84Uh nhoQYiư vậyoQYi chứ?

 

Ngón trqzokmpunỏ củqzokmpuna Tuyếtqzokmpun diểmoQYi lêqzokmpunn qzokmpuntrán Nhưqzokmpun qzokmpunCa, oQYisau thờiqzokmpun giaoQYin khoảoQYing hqzokmpunai a4ACs84Unén a4ACs84Uhương, mộtqzokmpun vầnqzokmpung qzokmpunkhói trắngoQYi nqzokmpunhàn nhqzokmpunạn a4ACs84Utỏa ra4ACs84Ua từa4ACs84U giữaqzokmpun tráoQYin nàna4ACs84Ug. KhuoQYiôn mặoQYit qzokmpunnàng hiệnoQYi va4ACs84Uẻ đqzokmpunau khổ,a4ACs84U ta4ACs84Uay phảioQYi choQYie ngực,oQYi oQYigò máa4ACs84U ửqzokmpunng hồng.

 

Tuyết vộioQYi vànqzokmpung buôna4ACs84Ug oQYingón tayoQYi, âna4ACs84U a4ACs84Ucần nóioQYi: “a4ACs84USao ra4ACs84Uồi? Vấta4ACs84U vảoQYi lắma4ACs84U sao?”

 

Như qzokmpunCa oQYivừa oQYiho vừoQYia na4ACs84Uói: qzokmpun“Cảm oQYithấy oQYihơi a4ACs84Utức ngực.”

 

Huân oQYiY ba4ACs84Uưng chénqzokmpun toQYirà nha4ACs84Uỏ tớia4ACs84U, toQYirong chénqzokmpun la4ACs84Uà ta4ACs84Urà xuânqzokmpun LoQYiong Tỉnh,a4ACs84U chéna4ACs84U oQYitrà xa4ACs84Uanh biếcqzokmpun toQYiỏa oQYihương thqzokmpunơm ngát.oQYi Tuyếtqzokmpun roQYia dấuqzokmpun cha4ACs84Uo nànoQYig đặtoQYi chqzokmpunén tqzokmpunrà lêqzokmpunn boQYiàn, nha4ACs84Uẹ nhàoQYing cắnoQYi nga4ACs84Uón trqzokmpunỏ, ma4ACs84Uột giọta4ACs84U qzokmpunmáu troa4ACs84Ung suốtqzokmpun nhỏqzokmpun xuqzokmpunống chénqzokmpun trà.

 

“Uống nóqzokmpun a4ACs84Uxong sqzokmpunẽ đoQYiỡ ha4ACs84Uơn nhiều.oQYi” TuyoQYiết đưoQYia cqzokmpunhén tràqzokmpun qzokmpuntới sáoQYit môiqzokmpun nàng.

 

Như a4ACs84UCa nghiênoQYig đầu:qzokmpun “Khôa4ACs84Ung.” Vìqzokmpun sa4ACs84Uao a4ACs84Uy la4ACs84Uuôn oQYibắt qzokmpunnàng uốna4ACs84Ug máuqzokmpun oQYiy a4ACs84Uchứ. Tra4ACs84Uà hòoQYia vớqzokmpuni máqzokmpunu oQYikhi uốoQYing vàa4ACs84Uo luôna4ACs84U a4ACs84Ucảm a4ACs84Uthấy a4ACs84Ucổ nònqzokmpung bừqzokmpunng bừng.

 

“Nha a4ACs84Uđầu na4ACs84Ugoan nàoQYio.” TuoQYiyết cườioQYi ka4ACs84Uhanh qzokmpunkhách nqzokmpunhư oQYiđang lừa4ACs84Ua trẻqzokmpun ca4ACs84Uon: “NGoanqzokmpun nqzokmpunào, qzokmpunuống đi.a4ACs84U Máa4ACs84Uu củoQYia oQYita tuyệtoQYi đốa4ACs84Ui qzokmpunkhông tqzokmpunanh đoQYiâu, toQYihơm lắm,a4ACs84U uốa4ACs84Ung a4ACs84Uvào ngựqzokmpunc sẽqzokmpun qzokmpunbớt khóoQYi chịu.”

 

“Ta khôa4ACs84Ung muốnqzokmpun uống,oQYi ngqzokmpunực đãqzokmpun qzokmpunhết tứca4ACs84U oQYirồi.” oQYiNhư qzokmpunCa đẩyqzokmpun chéqzokmpunn tràa4ACs84U oQYinhỏ roQYia xa.

 

“Nói dốia4ACs84U qzokmpunlà khôa4ACs84Ung na4ACs84Ugoan đâu.a4ACs84U” Tuyqzokmpunết nởa4ACs84U nụqzokmpun coQYiười kqzokmpunhả áqzokmpuni: “NGƯơioQYi cũngqzokmpun oQYibiết tíqzokmpunnh ta4ACs84Ua rồia4ACs84U đấy,qzokmpun a4ACs84Ucuối cqzokmpunùng coQYiũng oQYisẽ oQYibắt ngưa4ACs84Uơi uốnoQYig thôoQYii. Na4ACs84Ugươi muốna4ACs84U dùngoQYi a4ACs84Umột caa4ACs84Unh giờa4ACs84U qzokmpunđể uốna4ACs84Ug haoQYiy vàa4ACs84Ui phúoQYit oQYiđể uốnqzokmpung đây?”

 

“Vì a4ACs84Usao cqzokmpunứ poQYihải uống?”oQYi NhưoQYi CoQYia qzokmpunnhíu mày.

 

“Ách… NgươioQYi muốna4ACs84U a4ACs84Unghe oQYilý oQYido a4ACs84Uthật haa4ACs84Uy lýa4ACs84U doQYio giả?”a4ACs84U TuyoQYiết cườiqzokmpun hqzokmpuna hả.

 

Như qzokmpunCa bấqzokmpunt qzokmpunđắc oQYidĩ: “Lạa4ACs84Ui qzokmpuncòn qzokmpuncó ha4ACs84Uai la4ACs84Uý a4ACs84Udo nữoQYia chứ.”

 

“Lý da4ACs84Uo qzokmpunthứ nhấtoQYi làqzokmpun da4ACs84Uùng oQYimáu a4ACs84Uta qzokmpuncó qzokmpunthể nhaa4ACs84Unh coQYihóng chuyoQYiển doQYiời hồnqzokmpun qzokmpunphách của4ACs84Ua ngưqzokmpunơi hơa4ACs84Un. qzokmpunLý dqzokmpuno koQYiia loQYiại qzokmpunlà a4ACs84Udo oQYita tqzokmpunhích tronoQYig a4ACs84Ucơ thểoQYi ngươioQYi ca4ACs84Uó oQYimáu củaqzokmpun a4ACs84Uta. oQYiChỉ cầnqzokmpun ngha4ACs84Uĩ oQYimáu củaa4ACs84U toQYia a4ACs84Uđang coQYihảy a4ACs84Utrong noQYigười ngoQYiươi làqzokmpun oQYita cảa4ACs84Um thấqzokmpuny hạqzokmpunnh a4ACs84Uphúc rồi.”

 

“Vậy oQYicái na4ACs84Uào la4ACs84Uà thqzokmpunật? qzokmpunCái nàoqzokmpun loQYià giả?”

 

Tuyết nhớpqzokmpun chớpa4ACs84U mắtoQYi, nởoQYi nụa4ACs84U cườia4ACs84U xảa4ACs84Uo trá:qzokmpun “NgoQYiươi đooQYián xem?”

 

“Ta a4ACs84Uđoán qzokmpunđều la4ACs84Uà giả.”

 

Như qzokmpunCa trừqzokmpunng ma4ACs84Uắt a4ACs84Unhìn oQYiy. oQYiY giqzokmpunễu cợta4ACs84U mìnhqzokmpun mớoQYii oQYilà thật.

 

Tuyết vẻqzokmpun mặoQYit ngạqzokmpunc nhiên.

 

“Oa! Ma4ACs84Uới uốngqzokmpun ma4ACs84Uáu toQYia mấa4ACs84Uy ngàoQYiy màqzokmpun đãa4ACs84U oQYithông moQYiinh loQYiên baqzokmpuno nhiêqzokmpunu! Thậta4ACs84U tqzokmpunhần kỳ!”

 

Như CoQYia tứqzokmpunc oQYigiận cườioQYi rộqzokmpun lên.

 

Tuyết qzokmpunnhân oQYicơ a4ACs84Uhội lừaa4ACs84U nàngqzokmpun a4ACs84Uuống oQYixong chéoQYin trà.

 

Hai nqzokmpungười cườiqzokmpun đùaqzokmpun qzokmpuntrong pa4ACs84Uhòng, hồoQYin na4ACs84Uhiên cha4ACs84Uẳng choQYiút chúqzokmpun ýoQYi tới.

 

Huân oQYiY koQYihom qzokmpunngười loQYiui oQYira ngoài.

 

Ám a4ACs84UDạ a4ACs84ULa nghiêqzokmpunng ngườioQYi dựaa4ACs84U vàooQYi a4ACs84Ubức toQYiường, xiêma4ACs84U oQYiy đỏa4ACs84U chóa4ACs84Ui oQYilại khiếqzokmpunn oQYiy troQYiông nhợtoQYi nhạt,qzokmpun qzokmpuny noQYigửa cổa4ACs84U uốngoQYi noQYiốt rượua4ACs84U a4ACs84Utrong a4ACs84Uchén, oQYihai ma4ACs84Uắt đoQYiã ngàoQYi nga4ACs84Uà saqzokmpuny nhìnoQYi Nhưa4ACs84U Ca.

 

Nàng đa4ACs84Uang cười.

 

Khi nàngoQYi cườoQYii taoQYiy phảia4ACs84U oQYinhẹ na4ACs84Uhàng nắmqzokmpun lại,a4ACs84U cáa4ACs84Uc ngónqzokmpun qzokmpuntay khẽoQYi oQYichạm vàa4ACs84Uo choQYiop moQYiũi, nụoQYi cườqzokmpuni từa4ACs84U khóqzokmpune a4ACs84Umắt tớoQYii bờa4ACs84U môi.

 

Nụ cườia4ACs84U nàoQYiy oQYiy đqzokmpunã qua4ACs84Uen tha4ACs84Uuộc bia4ACs84Uết bao.

 

Chỉ oQYicó “nàng”oQYi mớa4ACs84Ui oQYicó thoQYiể cườqzokmpuni ôna4ACs84U nqzokmpunhu độqzokmpunng lònoQYig nqzokmpungười tớqzokmpuni vậy.

 

“Ngươi a4ACs84Ulà ai?”

 

Một giọngqzokmpun kha4ACs84Uàn khàqzokmpunn quấyqzokmpun na4ACs84Uhiễu Nhqzokmpunư a4ACs84UCa qzokmpunvà Tuyết.

 

Nàng vàa4ACs84U qzokmpuny cùa4ACs84Ung qua4ACs84Uay đầuoQYi nhìnqzokmpun lại.

 

Thân ha4ACs84Uình đỏa4ACs84U nha4ACs84Uư a4ACs84Umáu củaoQYi ÁmoQYi qzokmpunDạ a4ACs84ULa vọqzokmpunt tớiqzokmpun trưqzokmpunớc mặtoQYi Nhqzokmpunư qzokmpunCa, a4ACs84Uy oQYixiết oQYichặt cằmoQYi nàng,oQYi nângqzokmpun khuônqzokmpun ma4ACs84Uặt qzokmpunnàng lqzokmpunên, a4ACs84Uu qzokmpunám hỏi:oQYi “Ngqzokmpunươi rốqzokmpunt oQYicuộc la4ACs84Uà Ámqzokmpun Dạqzokmpun NoQYihư a4ACs84UCa qzokmpunhay làoQYi nàoQYing đây?”

 

Như oQYiCa đaa4ACs84Uu đớnqzokmpun hoQYiít mộoQYit hoQYiơi, ca4ACs84Uằm nàngoQYi nqzokmpunhư sắa4ACs84Up oQYibị bópqzokmpun nát.

 

“Ta a4ACs84Ukhông phảioQYi qzokmpunÁm Dạa4ACs84U qzokmpunNhư Ca.”

 

Khuôn ma4ACs84Uặt oQYiÁm Dạqzokmpun La4ACs84Ua hiệa4ACs84Un vqzokmpunẻ mừngoQYi a4ACs84Urỡ nhưa4ACs84U điên:oQYi “Ngươi…”

 

“Ta làoQYi LoQYiiệt Nhưa4ACs84U CoQYia.” Nha4ACs84Uìn ÁoQYim Dqzokmpunạ Lqzokmpuna qzokmpunđang từoQYi mừoQYing ra4ACs84Uỡ chuyểqzokmpunn sqzokmpunang tứcqzokmpun giậqzokmpunn troQYiong lqzokmpunòng qzokmpunnàng bqzokmpunỗng cảmqzokmpun ta4ACs84Uhấy noQYiiềm suqzokmpunng sưa4ACs84Uớng đoQYiược qzokmpuntrả thù.

 

Tuyết cườioQYi a4ACs84Utới toQYié ngửa:oQYi “Ta4ACs84Uiểu Lqzokmpuna đúoQYing oQYilà noQYigốc qzokmpuna, nqzokmpunàng loQYiàm saoQYio a4ACs84Umang ha4ACs84Uọ Áqzokmpunm Dạqzokmpun đượca4ACs84U chqzokmpunứ? oQYiCHo doQYiù koQYihông gọqzokmpuni làoQYi Lia4ACs84Uệt oQYiNhư Cqzokmpuna cũnqzokmpung phqzokmpunải gọioQYi làqzokmpun Chqzokmpuniến NhưoQYi Cqzokmpuna moQYiới oQYiđúng.”Y cườiqzokmpun cườia4ACs84U màqzokmpun vaa4ACs84Ui roQYiun runa4ACs84U, ôqzokmpunm lấya4ACs84U oQYihai oQYivai a4ACs84UNhư oQYiCa ca4ACs84Uười lớqzokmpunn, qzokmpunbàn oQYitay nắma4ACs84U lấyqzokmpun cằqzokmpunm Nhưa4ACs84U oQYiCa ca4ACs84Uủa a4ACs84UÁm qzokmpunDạ La4ACs84Ua na4ACs84Uhư đượoQYic qzokmpunmột qzokmpuncơn a4ACs84Ugió thổiqzokmpun quqzokmpuna kqzokmpunèm theoQYio oQYihương qzokmpunhoa tqzokmpunhơn ngát.

 

Ám Dạqzokmpun LoQYia oQYithu lạiqzokmpun ána4ACs84Uh moQYiắt, đôiqzokmpun a4ACs84Umắt biếoQYin thàqzokmpunnh a4ACs84Uđỏ tươia4ACs84U a4ACs84Unhư máua4ACs84U: “Ngâna4ACs84U Tuya4ACs84Uết, ngươia4ACs84U oQYilại chơioQYi ta?”

 

Tuyết dqzokmpunựa đoQYiầu va4ACs84Uào a4ACs84Uvai Nqzokmpunhư a4ACs84UCa, nhìna4ACs84U oQYiy cưa4ACs84Uời ha4ACs84Ua hqzokmpunả noQYiói: “Oa,a4ACs84U khôngoQYi ngờoQYi lạiqzokmpun la4ACs84Uừa qzokmpunđược Áa4ACs84Um HàoQYi cuoQYing chủqzokmpun a4ACs84UÁm Dqzokmpunạ Lqzokmpuna, toQYia cườioQYi tớoQYii khôngqzokmpun đứngoQYi qzokmpundậy đưqzokmpunợc mất.”

 

Khuôn mặta4ACs84U a4ACs84UÁm Da4ACs84Uạ a4ACs84ULa a4ACs84Utrắng bệch,a4ACs84U va4ACs84Uặn vẹooQYi thậqzokmpunt đáqzokmpunng soQYiợ: “Ka4ACs84Uhông oQYiai qzokmpuncó thqzokmpunể lừaa4ACs84U ta!”a4ACs84U Chẳa4ACs84Ung qzokmpunlẽ ca4ACs84Uái gọia4ACs84U loQYià ha4ACs84Uồn pháoQYich chuyểoQYin da4ACs84Uời chỉqzokmpun a4ACs84Ulà mộtqzokmpun cạma4ACs84U bẫy?qzokmpun Tqzokmpunay áooQYi dàioQYi giưa4ACs84Uơng a4ACs84Ulên, qzokmpuncánh taqzokmpuny táiqzokmpun nqzokmpunhợt củqzokmpuna qzokmpuny oQYinhư troQYiong ma4ACs84Uột đáma4ACs84U mâqzokmpuny đỏ,qzokmpun xqzokmpunương nqzokmpungón tqzokmpunay kêoQYiu qzokmpunlên a4ACs84Urăng rắc.

 

Y qzokmpunbiết Ngâqzokmpunn Tuyếtqzokmpun đểa4ACs84U a4ACs84Uý qzokmpunnhất la4ACs84Uà duna4ACs84Ug mạqzokmpuno xioQYinh oQYiđẹp cqzokmpunủa mình.

 

Vậy, oQYiy sqzokmpunẽ chqzokmpunậm rqzokmpunãi hủya4ACs84U diệtoQYi khoQYiuôn oQYimặt a4ACs84Utuyệt mqzokmpunỹ đó.

 

Trong ka4ACs84Uhông kqzokmpunhí bỗngoQYi boQYiồng bềnhqzokmpun ma4ACs84Uột tầnoQYig koQYihí đoQYiỏ tươi

 

Tầng ka4ACs84Uhí tronqzokmpung qzokmpunsuốt a4ACs84Unhư na4ACs84Ugọc lqzokmpunưu ly.

 

Dần dầqzokmpunn thắtoQYi qzokmpunchặt lại,qzokmpun oQYikhối khíqzokmpun nhưqzokmpun qzokmpunmột chiqzokmpunếc toQYihùng bằna4ACs84Ug nqzokmpungọc nhốta4ACs84U TuyếtoQYi va4ACs84Uà NhoQYiư Ca4ACs84Ua lạioQYi bêoQYin oQYitrong, khôna4ACs84Ug qzokmpunthể độngqzokmpun đậy.

 

Ngón a4ACs84Utay nhẹa4ACs84U qzokmpunlướt tra4ACs84Uên a4ACs84Ugò moQYiá coQYiủa Tuyết.

 

Ám DạoQYi Lqzokmpuna nởoQYi nqzokmpunụ cườiqzokmpun da4ACs84Uắc ýqzokmpun: “Khắca4ACs84U mộtoQYi đóoQYia qzokmpunhoa oQYituyết lêa4ACs84Un a4ACs84Umặt ngươi,qzokmpun loQYiiệu a4ACs84Ucó đẹpa4ACs84U không?”

 

Tuyết uểoQYi oảiqzokmpun nóa4ACs84Ui: “Khônga4ACs84U khắqzokmpunc cqzokmpunó lẽoQYi đoQYiẹp hơn.”

 

“Vậy ka4ACs84Uhắc haoQYii bôoQYing qzokmpunhoa tqzokmpunuyết nha4ACs84Ué.” NoQYigón ta4ACs84Uay Áma4ACs84U Da4ACs84Uạ a4ACs84ULa koQYiẽ động,oQYi mqzokmpunột vếqzokmpunt oQYimáu sâuoQYi đãa4ACs84U cắtoQYi lêoQYin a4ACs84Ugò qzokmpunmá Tuyết,qzokmpun từnoQYig giọta4ACs84U oQYitừng gqzokmpuniọ máa4ACs84Uu oQYinhỏ xuốqzokmpunng boQYiộ xqzokmpuniêm a4ACs84Uy trắna4ACs84Ug toát.

 

“Móng taqzokmpuny a4ACs84Udài quá.”

 

Như qzokmpunCa kiqzokmpunnh ngạca4ACs84U nqzokmpunhìn tqzokmpunay Áqzokmpunm Dạa4ACs84U LaoQYi, a4ACs84Uchẳng biếqzokmpunt vìoQYi saqzokmpuno lạiqzokmpun thốtoQYi oQYilên nhữngqzokmpun lqzokmpunời này.

 

Ngón taa4ACs84Uy a4ACs84Uy cứnga4ACs84U đờ.

 

Vết máqzokmpunu chảyqzokmpun dàqzokmpuni nhqzokmpunưng vếtoQYi oQYithương lạioQYi koQYihông mởoQYi rộng.

 

Nàng lắcqzokmpun đầu,qzokmpun a4ACs84Unở a4ACs84Unụ cườioQYi dqzokmpunịu a4ACs84Udàng: oQYi“Đàn ôqzokmpunng oQYicon a4ACs84Utrai khônga4ACs84U nêoQYin oQYiđể mónoQYig taqzokmpuny qoQYiuá qzokmpundài a4ACs84Unhư vậoQYiy, oQYiLa Na4ACs84Uhi, lấyqzokmpun daa4ACs84Uo lạia4ACs84U a4ACs84Uđây, a4ACs84Utỷ goQYiiúp đệqzokmpun sửaqzokmpun qzokmpunlại đôiqzokmpun chút.”

 

Ám DoQYiạ Lqzokmpuna phảnga4ACs84U pa4ACs84Uhất qzokmpunnhư oQYibị điểma4ACs84U oQYitrúng ha4ACs84Uuyệt đạo,qzokmpun ta4ACs84Uhân ta4ACs84Uhể oQYiy cứoQYing ngắa4ACs84Uc, choQYiậm a4ACs84Urãi na4ACs84Uhìn vềqzokmpun qzokmpunphía nqzokmpunàng, tra4ACs84Uong mắqzokmpunt oQYiđầy vẻa4ACs84U a4ACs84Ungạc nhqzokmpuniên va4ACs84Uà oQYirun rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mùaoQYi qzokmpunthu bêa4ACs84Un coQYion sa4ACs84Uuối nhỏ.

 

Ám Dạqzokmpun MinoQYih vừaqzokmpun gộia4ACs84U a4ACs84Ulại máioQYi a4ACs84Utóc, sqzokmpunuối tqzokmpunóc mềoQYim mạqzokmpuni bồqzokmpunng bềnha4ACs84U gợnqzokmpun a4ACs84Usóng dướiqzokmpun áoQYinh na4ACs84Uắng a4ACs84Uchiều. Na4ACs84Uàng a4ACs84Umặc a4ACs84Umột ca4ACs84Uhiếc áoqzokmpun choàngqzokmpun rqzokmpunộng thùngoQYi oQYithình, vạtoQYi áoQYio thêuqzokmpun hqzokmpunoa oQYivăn ma4ACs84Uỹ lệoQYi a4ACs84Umà phứca4ACs84U tạp.

 

“Đừng đa4ACs84Uể móa4ACs84Ung taqzokmpuny da4ACs84Uài quá.”

 

Nàng cúiqzokmpun đầu,a4ACs84U doQYiùng oQYimột cooQYin a4ACs84Udao sqzokmpunửa móngoQYi toQYiay cqzokmpunho y.

 

Cậu béqzokmpun Áma4ACs84U Dạqzokmpun qzokmpunLa nằmqzokmpun dướoQYii a4ACs84Uchân nàng,qzokmpun oQYivươn toQYiay rqzokmpuna cha4ACs84Uo oQYinàng qzokmpunsửa, miệqzokmpunng ta4ACs84Uhầm nói:a4ACs84U “Mqzokmpunóng tqzokmpunay tỷa4ACs84U chẳngqzokmpun a4ACs84Uphải cũnoQYig rấoQYit dàioQYi sao.oQYi” Ngqzokmpunón taqzokmpuny toQYihon oQYithả mượa4ACs84Ut qzokmpunmà, lqzokmpunộ roQYia màuoQYi oQYihồng a4ACs84Unhư vỏoQYi qzokmpunsò, coQYió a4ACs84Ukhi hơqzokmpuni dínqzokmpunh a4ACs84Uchút nướa4ACs84Uc a4ACs84Utrên đa4ACs84Uóa hoQYioa, taqzokmpuny nàqzokmpunng thqzokmpunật đẹp.

 

Nàng cẩqzokmpunn thậqzokmpunn cắoQYit móna4ACs84Ug toQYiay ca4ACs84Uho a4ACs84Uy: “Đệqzokmpun la4ACs84Uà cqzokmpunon toQYirai cơoQYi màqzokmpun, na4ACs84Ugày toQYihường khôqzokmpunng lua4ACs84Uyện oQYivõ cũngoQYi qzokmpuntỷ võqzokmpun vớia4ACs84U ngườia4ACs84U ta4ACs84Ua, móna4ACs84Ug toQYiay dàia4ACs84U quqzokmpuná sẽa4ACs84U khôoQYing tiện.a4ACs84U Vạa4ACs84Un nhqzokmpunất mónga4ACs84U toQYiay đứta4ACs84U ra4ACs84Uơi oQYira sẽa4ACs84U khiếna4ACs84U nqzokmpungươi a4ACs84Uphân tâmoQYi, hơnqzokmpun nữaa4ACs84U cqzokmpunũng khoQYiông sạchoQYi, trôqzokmpunng a4ACs84Ubẩn lắmoQYi.” NoQYiàng oQYicười khẽqzokmpun nói:oQYi “Tỷa4ACs84U oQYitỷ toQYihì khác,a4ACs84U coQYió oQYiLa NoQYihi thìa4ACs84U việcqzokmpun goQYiì ta4ACs84Uỷ cũoQYing khônqzokmpung cầnqzokmpun qzokmpunquan toQYiâm, chqzokmpuno nêna4ACs84U coQYió toQYihể đểoQYi ýoQYi chqzokmpunăm sóca4ACs84U móngqzokmpun tay.”

 

“Là qzokmpunnhư vậyqzokmpun àqzokmpun.” CậuoQYi béa4ACs84U Áa4ACs84Um a4ACs84UDạ LoQYia noQYiắm lấyqzokmpun tóca4ACs84U qzokmpunnàng, đoQYiưa a4ACs84Ulên a4ACs84Umũi ngửia4ACs84U rồqzokmpuni cườoQYii nói:qzokmpun “ĐệoQYi rấoQYit thíchqzokmpun qzokmpunmóng tqzokmpunay của4ACs84Ua tỷ,qzokmpun sa4ACs84Uau oQYinày tỷa4ACs84U oQYitỷ nhoQYiất địnha4ACs84U cqzokmpunũng sẽa4ACs84U thícqzokmpunh qzokmpunđệ đa4ACs84Uể móngqzokmpun tqzokmpunay dài.”

 

“La Nha4ACs84Ui ngốc.”oQYi Nàqzokmpunng mỉmqzokmpun cqzokmpunười, nắma4ACs84U tqzokmpunay a4ACs84Uy đưqzokmpuna lêna4ACs84U: “Đệqzokmpun xeoQYim, cooQYin traoQYii đểqzokmpun mqzokmpunóng toQYiay na4ACs84Ugắn ma4ACs84Uới mạnqzokmpunh mẽqzokmpun chứ.”

 

Móng trêna4ACs84U mỗia4ACs84U ngqzokmpunón ta4ACs84Uay qzokmpuny đềua4ACs84U đqzokmpunược toQYiỉa oQYirất gqzokmpunọn gang.

 

Bờ oQYimóng cqzokmpunũng đượcoQYi nàqzokmpunng đa4ACs84Uánh mượt.

 

Cậu a4ACs84Ubé Áa4ACs84Um Da4ACs84Uạ LoQYia ma4ACs84Uở oQYito hqzokmpunai mqzokmpunắt: “Aqzokmpun, toQYiay đệqzokmpun giờa4ACs84U cũngqzokmpun thậtqzokmpun đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn a4ACs84Utay đẹpqzokmpun vậa4ACs84Uy, đêoQYim a4ACs84Unay khôngqzokmpun la4ACs84Uuyện côqzokmpunng cóoQYi đưa4ACs84Uợc khqzokmpunông?” a4ACs84UY qzokmpunlàm na4ACs84Uũng a4ACs84Utrong lòa4ACs84Ung nàng.

 

Ám Da4ACs84Uạ MioQYinh na4ACs84Uở nụqzokmpun oQYicười da4ACs84Uịu dàngoQYi nhưqzokmpun mộa4ACs84Ut tioQYia sáng:qzokmpun “Được.oQYi a4ACs84UTay La4ACs84Ua Nqzokmpunhi đẹoQYip noQYihư vậy,oQYi oQYiđêm na4ACs84Uay cũoQYing khqzokmpunông cầa4ACs84Un ănoQYi cơoQYim đâuqzokmpun nhỉ.”

 

“Tỷ qzokmpun~~ ta4ACs84Uỷ ~~!”

 

Cậu béqzokmpun Áqzokmpunm DạoQYi a4ACs84ULa thấta4ACs84U oQYivọng qzokmpunkêu to.

 

Ám qzokmpunDạ Mqzokmpuninh nởoQYi nụoQYi cườia4ACs84U, ngóa4ACs84Un toQYiay nhẹa4ACs84U noQYihàng cqzokmpunhà a4ACs84Ulên chqzokmpunop mqzokmpunũi. Ngàqzokmpuny moQYiùa thuqzokmpun, da4ACs84Uưới ánha4ACs84U nắngqzokmpun qzokmpunchiều, bênoQYi khqzokmpune suốoQYii nhỏoQYi, nàoQYing nqzokmpunở nụoQYi a4ACs84Ucười oQYiôn nhqzokmpunu, suốqzokmpuni tócoQYi dàoQYii qzokmpunthơm na4ACs84Ugát ôma4ACs84U lấyoQYi y.

 

......

 

............

 

Lưỡi daqzokmpuno nhqzokmpunỏ oQYitừ tqzokmpunừ cẩa4ACs84Un thoQYiận sửoQYia saa4ACs84Ung la4ACs84Uại móna4ACs84Ug qzokmpuntay cha4ACs84Uo y.

 

Mái a4ACs84Utóc da4ACs84Uài buôa4ACs84Ung xuốngqzokmpun va4ACs84Uai nàng.

 

Nàng nởoQYi ma4ACs84Uột noQYiụ cưoQYiời tĩoQYinh lặna4ACs84Ug, toQYiựa a4ACs84Uhồ trona4ACs84Ug thoQYiế giqzokmpunới cqzokmpunủa nànoQYig khônqzokmpung qzokmpungì quaa4ACs84Un oQYitrọng qzokmpunhơn mónqzokmpung a4ACs84Utay Áqzokmpunm DoQYiạ La.

 

Ngón qzokmpuntay Áma4ACs84U Dạqzokmpun a4ACs84ULa qzokmpuncứng đờ.

 

Tuyết tớioQYi gầqzokmpunn NoQYihư CAa4ACs84U, mộta4ACs84U a4ACs84Uvẻ mặoQYit khoQYió qzokmpuncó tqzokmpunhể dqzokmpunùng lờia4ACs84U đểoQYi tảa4ACs84U khiếnqzokmpun nụqzokmpun cưa4ACs84Uời qzokmpuny a4ACs84Ubiến mất.

 

“Móng taoQYiy oQYidù dàioQYi nhưoQYing loQYiàm oQYiđúng a4ACs84Ulà ẩuoQYi.” Nàa4ACs84Ung mỉmoQYi cườqzokmpuni. “Laa4ACs84U oQYiNhi đa4ACs84Uã lớnqzokmpun rồqzokmpuni, mqzokmpunóng a4ACs84Utay khoQYiông bẩnoQYi na4ACs84Uhư trướqzokmpunc nữa.”

 

Nàng ngoQYiẩng đầu.

 

Khóe mắoQYit a4ACs84Ulà cảmqzokmpun tìqzokmpunnh troqzokmpunng sáa4ACs84Ung chaa4ACs84Un chứa4ACs84Ua, nàoQYing nhìnqzokmpun a4ACs84UÁm Da4ACs84Uạ qzokmpunLa, oQYisóng qzokmpunmắt nhqzokmpunư loQYiàn nướca4ACs84U a4ACs84Umùa toQYihu khẽoQYi chảy.

 

Một lúcoQYi lâuqzokmpun sau…

 

Ngón taqzokmpuny noQYiàng vuốtqzokmpun a4ACs84Unhẹ la4ACs84Uên khuônqzokmpun mặtoQYi Ámqzokmpun Dạa4ACs84U a4ACs84ULa, ca4ACs84Uhân moQYiày qzokmpunnhẹ nhàna4ACs84Ug oQYicau lạia4ACs84U oQYinhư lànoQYi sa4ACs84Uóng nước.

 

“La oQYiNhi boQYiệnh a4ACs84Usao? Saa4ACs84Uo lạqzokmpuni tioQYiều tụyoQYi nhưa4ACs84U vậy?”

 

******

 

Bó đuốca4ACs84U vẫqzokmpunn cqzokmpunháy oQYibên bứca4ACs84U tườngqzokmpun đá.

 

Dưới a4ACs84Ulòng đấta4ACs84U khônoQYig oQYikhí ẩma4ACs84U ưqzokmpunớt maoQYing a4ACs84Utheo mộa4ACs84Ut ma4ACs84Uùi ma4ACs84Uốc meo.

 

Nàng ngửqzokmpuna đầuoQYi nqzokmpunằm trêna4ACs84U oQYigiường, vqzokmpunầng a4ACs84Utrán kha4ACs84Uẽ qzokmpuncau lại:

 

“La a4ACs84UNhi rốtoQYi cuộca4ACs84U qzokmpunbị loQYiàm saqzokmpuno? Vìqzokmpun qzokmpunsao… qzokmpunta dườngoQYi nhoQYiư đãoQYi troQYiải quoQYia oQYimột giqzokmpunấc mqzokmpunộng da4ACs84Uài, mqzokmpunà nhữnoQYig qzokmpungì toQYirong mộnga4ACs84U loQYiại chẳnga4ACs84U thểqzokmpun nhớqzokmpun ra.”

 

Ám a4ACs84UDạ a4ACs84ULa nqzokmpunói: “qzokmpunTỷ ngqzokmpunã oQYibệnh, hôqzokmpunn ma4ACs84Uê mqzokmpunười chíqzokmpunn nqzokmpunăm rồi.”oQYi Tqzokmpunuyết nóioQYi chqzokmpuno a4ACs84Uy, hồnoQYi pha4ACs84Uách qzokmpunÁm DạoQYi Minqzokmpunh cầnqzokmpun a4ACs84Umột chútqzokmpun thờiqzokmpun a4ACs84Ugian mớioQYi cóa4ACs84U thoQYiể qzokmpunnhớ lqzokmpunại toàa4ACs84Un ba4ACs84Uộ nqzokmpunhững chuyệoQYin cũ.

 

“Mười coQYihín na4ACs84Uăm saqzokmpuno…” Nàa4ACs84Ung a4ACs84Ulặp lại,a4ACs84U lắoQYic qzokmpunđầu cườiqzokmpun a4ACs84Ukhổ: qzokmpun“Hèn choQYii tỷa4ACs84U oQYicảm thấyoQYi toa4ACs84Uàn tha4ACs84Uân nhoQYiức mỏi,oQYi nhưoQYi khôngqzokmpun phảiqzokmpun ca4ACs84Uủa bảnqzokmpun thâoQYin mìoQYinh vậy.”

 

“Tỷ sa4ACs84Uẽ nhaoQYinh chóoQYing phụa4ACs84Uc hồa4ACs84Ui thôoQYii.” oQYiY sẽoQYi bắoQYit Ngâqzokmpunn TuoQYiyết maoQYiu chónqzokmpung qzokmpunđuổi hồqzokmpunn poQYihách nữoQYi nhâqzokmpunn kqzokmpunia đi.

 

Nàng chăa4ACs84Um cha4ACs84Uú oQYinhìn yoQYi, lqzokmpuno lắnqzokmpung nói:oQYi oQYi“La NhoQYii, đệoQYi coQYiũng qzokmpunbị bệnha4ACs84U sao?”

 

“Không đqzokmpunâu, đệoQYi a4ACs84Uvẫn khỏe.”

 

Bàn qzokmpuntay na4ACs84Uàng na4ACs84Uhẹ nhànga4ACs84U vuốtqzokmpun oQYive kqzokmpunhuôn mặoQYit toQYiái nhợoQYit củaoQYi oQYiy: “Saoqzokmpun khqzokmpunuôn mqzokmpunặt đệqzokmpun a4ACs84Ulại trắqzokmpunng ba4ACs84Uệch vậa4ACs84Uy? SaoQYio thâoQYin tha4ACs84Uể lạioQYi a4ACs84Ugầy yếa4ACs84Uu oQYithế? LoQYia a4ACs84UNhi củqzokmpuna ta4ACs84Ua làoQYi a4ACs84Umột qzokmpunthiếu niêqzokmpunn thqzokmpunần tha4ACs84Uái oQYiphi pa4ACs84Uhàm mà.”qzokmpun Ba4ACs84Uàn tqzokmpunay a4ACs84Unàng trắa4ACs84Ung trẻoQYio ấma4ACs84U qzokmpunáp, cáia4ACs84U vuốta4ACs84U vqzokmpune dịua4ACs84U dànga4ACs84U đa4ACs84Uầy yêuqzokmpun thương.

 

Ám oQYiDạ Lqzokmpuna qzokmpunnắm a4ACs84Utay nàngoQYi, a4ACs84Uáp lêoQYin khuoQYiôn mqzokmpunặt mìnha4ACs84U, hơqzokmpuni thởa4ACs84U qzokmpuny dqzokmpunồn dập:

 

“Nói ca4ACs84Uho oQYita a4ACs84Uhay, ngưa4ACs84Uơi lqzokmpunà ai?”

 

Nàng qzokmpunkinh nga4ACs84Uạc nóia4ACs84U: a4ACs84U“La Nhi?”

 

Ám Dạqzokmpun Lqzokmpuna thởqzokmpun dốc:qzokmpun “Maqzokmpunu nóia4ACs84U qzokmpuncho a4ACs84Uta, nqzokmpungươi lqzokmpunà aoQYii, tqzokmpunên qzokmpunlà gì?”

 

Nàng lắca4ACs84U đầu,oQYi cqzokmpunười nóa4ACs84Ui: “Đứaa4ACs84U nhoQYióc ha4ACs84Uư a4ACs84Uhỏng a4ACs84Unày.” Thấyqzokmpun oQYiy cốqzokmpun cha4ACs84Uấp nhoQYiư vậy,oQYi nqzokmpunàng rốta4ACs84U cuộa4ACs84Uc tha4ACs84Uỏa hia4ACs84Uệp,d đoQYiưa taoQYiy lêna4ACs84U oQYivuốt noQYihẹ cqzokmpunhop mũa4ACs84Ui a4ACs84Uy, boQYiất đắca4ACs84U dĩa4ACs84U nóioQYi: “Va4ACs84Uậy oQYiđược ra4ACs84Uồi, tqzokmpuna làoQYi BoQYiôi Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt qzokmpunThiên Lia4ACs84Unh oQYiCái củaoQYi a4ACs84UÁm Dạqzokmpun oQYiLa phảoQYing a4ACs84Uphất nhqzokmpunư boQYiị oQYimột chưởnga4ACs84U đoQYiánh trúng!qzokmpun Nga4ACs84Uũ qzokmpunquan a4ACs84Uy a4ACs84Urun qzokmpunrẩy, da4ACs84Uung mạoqzokmpun tàa4ACs84U ma4ACs84Uỵ ca4ACs84Uũng bắoQYit đầuqzokmpun vặoQYin vẹo!oQYi YếtoQYi hqzokmpunầu cảma4ACs84U thấya4ACs84U nga4ACs84Uòn ngqzokmpunọn, ngựoQYic nha4ACs84Uư cqzokmpunó mộoQYit cụoQYic máuoQYi nóoQYing muốoQYin phqzokmpunun ra!

 

Nàng lqzokmpunà oQYiBôi Nhi.

 

Nàng làoQYi oQYiBôi Nhqzokmpuni củaa4ACs84U y.

 

............

 

......

 

Trong qzokmpunánh oQYinắng baqzokmpunn mai.

 

Nàng a4ACs84Unhảy qzokmpunmúa a4ACs84Ubên bờqzokmpun suối.

 

Giọt sươnga4ACs84U trqzokmpunên ngọa4ACs84Un cỏqzokmpun bịqzokmpun ga4ACs84Uóc vqzokmpunáy nàna4ACs84Ug cuốnoQYi lêoQYin tạa4ACs84Uo tqzokmpunhành từnqzokmpung qzokmpunáng sươnoQYig qzokmpuntrong suốt.

 

Y qzokmpunnằm trênqzokmpun thảmqzokmpun cqzokmpunỏ, moQYiiệng ngậmqzokmpun a4ACs84Ucọng cỏoQYi a4ACs84Uxanh, ngóqzokmpunn ta4ACs84Uay a4ACs84Uthưởng thứa4ACs84Uc mộta4ACs84U oQYichén rượua4ACs84U hoqzokmpunàng kia4ACs84Um. oQYiThân chéqzokmpunn phảqzokmpunn chiếuoQYi vũqzokmpun điệuoQYi rua4ACs84Ung đqzokmpunộng tqzokmpunâm coQYian củaa4ACs84U nàng.

 

“Này, qzokmpunta khôngoQYi muốnqzokmpun gọa4ACs84Ui ngưoQYiơi a4ACs84Ulà oQYitỷ tỷoQYi nữa.”

 

Y hoqzokmpunán ha4ACs84Uận nói.

 

Nàng a4ACs84Uvẫn tiqzokmpunếp toQYiục múaoQYi, hòaqzokmpun oQYivào a4ACs84Udòng chảyoQYi củqzokmpuna oQYidóng a4ACs84Usuối, a4ACs84Uhòa oQYivào thảmqzokmpun ca4ACs84Uỏ xanqzokmpunh, a4ACs84Uhòa vàoqzokmpun thếqzokmpun giqzokmpunới qzokmpunmỹ lệa4ACs84U xqzokmpunung quanhoQYi, chẳngoQYi hềoQYi a4ACs84Uđể ýa4ACs84U tớioQYi lờia4ACs84U nóia4ACs84U trẻa4ACs84U cqzokmpunon củaa4ACs84U y.

 

“Ngươi a4ACs84Ucó ngha4ACs84Ue khqzokmpunông đoQYió! a4ACs84USau nàoQYiy qzokmpunta sẽa4ACs84U khqzokmpunông gqzokmpunọi ngoQYiươi lqzokmpunà ta4ACs84Uỷ toQYiỷ nữa!”a4ACs84U oQYiY oQYibuồn qzokmpunrầu xoqzokmpunay xqzokmpunoay cha4ACs84Uén rượqzokmpunu, tha4ACs84Uấp giọnoQYig nóia4ACs84U: “Ga4ACs84Uọi a4ACs84Ungươi la4ACs84Uà ta4ACs84Uỷ a4ACs84Utỷ a4ACs84Ucứ a4ACs84Ucó a4ACs84Ucảm giácqzokmpun nha4ACs84Uư a4ACs84Umãi qzokmpunmãi khôqzokmpunng lớnqzokmpun lêqzokmpunn đượcoQYi.” Nàqzokmpunng cànga4ACs84U ngàa4ACs84Uy oQYicàng xa4ACs84Uinh đẹp,qzokmpun chốoQYin giaqzokmpunng hqzokmpunồ ngqzokmpunày cũoQYing ngàya4ACs84U cqzokmpunàng nhioQYiều ngườioQYi khuynqzokmpunh đoQYiảo voQYiì soQYiắc đẹpoQYi qzokmpuncủa nàng.

 

Y qzokmpunsợ ra4ACs84Uằng qzokmpuntrong lqzokmpunòng nàngoQYi moQYiình mãioQYi mqzokmpunãi chỉa4ACs84U qzokmpunlà mộtqzokmpun đệa4ACs84U đệ.

 

Nàng ngqzokmpunừng a4ACs84Umúa, nga4ACs84Uồi xuốqzokmpunng bênoQYi ngườoQYii oQYiy. Xa4ACs84Uoa xooQYia oQYichop mũqzokmpuni a4ACs84Uy, giọnqzokmpung nànga4ACs84U tựaqzokmpun nha4ACs84Uư oQYiđang lqzokmpunừa mộtoQYi đứaoQYi trẻ:qzokmpun “Saoa4ACs84U lạa4ACs84Ui kqzokmpunhông qzokmpunvui thế?”

 

Chén roQYiượu khôngqzokmpun ngừngqzokmpun quaoQYiy tronoQYig qzokmpuntay y.

 

Hai a4ACs84Umắt qzokmpuny tỏaa4ACs84U sqzokmpunáng: “SauoQYi qzokmpunnày tqzokmpuna gọia4ACs84U ngươioQYi làa4ACs84U ‘Bqzokmpunôi Nhqzokmpuni’ a4ACs84Unhé!” CoQYihén qzokmpunrượu a4ACs84Ubay múqzokmpuna na4ACs84Uhư voQYiũ điệua4ACs84U củaoQYi nànqzokmpung, ca4ACs84Uó quanqzokmpung manqzokmpung sáqzokmpunng a4ACs84Ulạn, cóa4ACs84U loQYiưng áoqzokmpun mảa4ACs84Unh khảa4ACs84Unh, coQYió loQYiàn da4ACs84Ua mịnqzokmpun qzokmpunmà. HơnoQYi nữa,oQYi coQYihén rưoQYiợu tqzokmpunrong taoQYiy ya4ACs84U, qzokmpuny ca4ACs84Uó tha4ACs84Uể khioQYiến oQYinó múaoQYi coQYiũng qzokmpuncó tha4ACs84Uể ka4ACs84Uhiến nóqzokmpun na4ACs84Ugừng, lqzokmpunại cóa4ACs84U ta4ACs84Uhể da4ACs84Uùng môoQYii nhấa4ACs84Up nháp.

 

“Cái tênoQYi oQYikỳ quặca4ACs84U quá.”a4ACs84U NàngoQYi vừa4ACs84Ua cườioQYi vừoQYia oQYilắc đầu.

 

“Được không?qzokmpun oQYiNgươi lqzokmpunàm ‘BôioQYi Nhiqzokmpun’ của4ACs84Ua tqzokmpuna na4ACs84Uhé.” a4ACs84UY a4ACs84Utới oQYigần nàngoQYi, qzokmpunánh mắoQYit bqzokmpunướng bỉnh.

 

Nhìn áa4ACs84Unh mắtqzokmpun yqzokmpun, nàngoQYi qzokmpunbỗng giqzokmpunật mình.

 

Nàng biếa4ACs84Ut oQYiy đqzokmpunã giếtqzokmpun roQYiất na4ACs84Uhiều ngườia4ACs84U, daoQYinh oQYitiếng Áqzokmpunm qzokmpunHà CunoQYig cũngoQYi đãa4ACs84U la4ACs84Uại vaoQYing dộiqzokmpun troQYiong chốna4ACs84U gqzokmpuniang qzokmpunhồ, nhưoQYing trona4ACs84Ug lònoQYig a4ACs84Unàng a4ACs84Uy vẫna4ACs84U coQYihỉ làa4ACs84U mộta4ACs84U đứa4ACs84Ua trẻ.

 

Nhưng giờoQYi phútqzokmpun này,oQYi ána4ACs84Uh moQYiắt oQYiy mqzokmpunang a4ACs84Utheo va4ACs84Uẻ nqzokmpungang bướa4ACs84Ung khoQYió tả!

 

Có lẽ,qzokmpun Lqzokmpuna Nha4ACs84Ui đãqzokmpun thựcoQYi oQYisự trưởngqzokmpun thành.

 

Nàng nởoQYi nqzokmpunụ cườioQYi oQYithật qzokmpundịu qzokmpundàng: qzokmpun“Ta loQYià qzokmpuntỷ toQYiỷ củaa4ACs84U đệoQYi mà.”

 

“Bôi NhoQYii, làoQYim Bôia4ACs84U NoQYihi coQYiủa taoQYi!” qzokmpunY nănoQYi nỉ.

 

“Cái oQYitên na4ACs84Uày thoQYiật khóqzokmpun nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng va4ACs84Uẫn lắa4ACs84Uc đầu.

 

Y tqzokmpunức a4ACs84Ugiận, nqzokmpunắm lấya4ACs84U cằma4ACs84U nàng:a4ACs84U a4ACs84U“Nói oQYimau! NgươioQYi đồngoQYi ýoQYi làma4ACs84U BôioQYi Nha4ACs84Ui qzokmpuncủa ta.”

 

“La Nqzokmpunhi, đauqzokmpun quá.a4ACs84U” qzokmpunNàng roQYiên rỉa4ACs84U nói.

 

“Đồng ýqzokmpun la4ACs84Uàm Ba4ACs84Uôi Nha4ACs84Ui oQYicủa taoQYi, oQYita tha4ACs84Ua choQYio ngươa4ACs84Ui.” a4ACs84UY càoQYing xiqzokmpunết oQYichặt tay.

 

“Không.”

 

Lửa giqzokmpunận bừngqzokmpun la4ACs84Uên, qzokmpuny độqzokmpunt nhiêqzokmpunn kqzokmpunéo nqzokmpunàng lạa4ACs84Ui gầa4ACs84Un! HơioQYi ta4ACs84Uhở oQYinóng bỏng,qzokmpun boQYiờ oQYimôi a4ACs84Uy cqzokmpunách nqzokmpunàng coQYihỉ oQYicó qzokmpunmột tấcqzokmpun! VừaoQYi thởa4ACs84U qzokmpunhổn qzokmpunhển, a4ACs84Uy vừqzokmpuna ghoQYié oQYisát bờqzokmpun môioQYi a4ACs84Uđỏ thắqzokmpunm củaqzokmpun nàng!

 

“Làm oQYiBôi NhoQYii coQYiủa taa4ACs84U! NếuoQYi khôoQYing a4ACs84Uta oQYisẽ biqzokmpunến ngươiqzokmpun thqzokmpunành a4ACs84Unữ na4ACs84Uhân oQYicủa ta!”

 

Ngày hôoQYim đó.

 

Nàng cuốoQYii cùnqzokmpung cũna4ACs84Ug pqzokmpunhải ta4ACs84Uhỏa hiệp.

 

......

 

............

 

Nước moQYiắt oQYiÁm Dạa4ACs84U Lqzokmpuna đỏqzokmpun nhưa4ACs84U máu.

 

Y a4ACs84Uôm lqzokmpunấy nàqzokmpunng, nưa4ACs84Uớc mắoQYit nhưa4ACs84U hqzokmpunai doQYiòng máuqzokmpun chảya4ACs84U xa4ACs84Uuống a4ACs84Utừ đoQYiôi mắa4ACs84Ut nhqzokmpunắm chặqzokmpunt củaoQYi ya4ACs84U. Ma4ACs84Uàu oQYiđỏ oQYicủa qzokmpunnước mắtqzokmpun, qzokmpunmàu trắnga4ACs84U bệcha4ACs84U oQYicủa qzokmpunhai gòoQYi má,a4ACs84U qzokmpuny khôoQYing nqzokmpunén nổioQYi boQYii thươnoQYig tronoQYig lqzokmpunòng qzokmpunnhư mộta4ACs84U bứoQYic toQYiranh quqzokmpunỷ da4ACs84Uị đẹa4ACs84Up đoQYiẽ moQYià thoQYiê lương.

 

Nàng yqzokmpunêu thươa4ACs84Ung vuốa4ACs84Ut vqzokmpune a4ACs84Uy: “Laa4ACs84U NoQYihi, oQYixin lỗi.”

 

Y ôqzokmpunm chặa4ACs84Ut oQYilấy nàng.

 

“Tỷ nqzokmpungã oQYibệnh qzokmpunhôn mêoQYi đa4ACs84Uã mưa4ACs84Uời coQYihín na4ACs84Uăm, đqzokmpunệ a4ACs84Unhất địnhqzokmpun oQYirất vấoQYit va4ACs84Uả đúngqzokmpun không?”qzokmpun a4ACs84UNàng ta4ACs84Uhở dàia4ACs84U, a4ACs84Ucố gqzokmpunắng qzokmpunnở nqzokmpunụ cườioQYi, ngănqzokmpun qzokmpundòng na4ACs84Uước mắqzokmpunt mìnhoQYi chảyoQYi roQYia. “Yqzokmpunên tâmqzokmpun đi,qzokmpun giờa4ACs84U ta4ACs84Uỷ đãqzokmpun khỏa4ACs84Ui a4ACs84Urồi, tấta4ACs84U cảa4ACs84U đềua4ACs84U oQYisẽ tốta4ACs84U hơn.”

 

Ám Dạqzokmpun qzokmpunLa mqzokmpunuốn ômoQYi oQYinàng voQYiào lòng.

 

Những chuyệnoQYi khácqzokmpun qzokmpuny đềuqzokmpun khôqzokmpunng muốqzokmpunn ngha4ACs84Uĩ tới.

 

“Mười choQYiín a4ACs84Unăm a4ACs84Uqua, đệa4ACs84U voQYiẫn ởa4ACs84U tronqzokmpung a4ACs84UÁm a4ACs84UHà a4ACs84UCung sao?qzokmpun” Nàa4ACs84Ung a4ACs84Unhẹ nhàngoQYi hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn ởqzokmpun dướia4ACs84U lòoQYing đqzokmpunất, khôngoQYi thấyqzokmpun ánha4ACs84U mặtqzokmpun trời,oQYi khôna4ACs84Ug chútoQYi kqzokmpunhông koQYihí troqzokmpunng qzokmpunlành, qzokmpunhèn a4ACs84Uchi thâoQYin oQYithể đa4ACs84Uệ chẳnga4ACs84U hoQYiề ka4ACs84Uhỏe ma4ACs84Uạnh, khuôa4ACs84Un mặqzokmpunt cũngoQYi qzokmpunu buồoQYin nhưqzokmpun vậya4ACs84U.” qzokmpunNàng oQYivuốt a4ACs84Uve máiqzokmpun toQYióc dàqzokmpuni củoQYia yoQYi. qzokmpun“Đều làqzokmpun oQYilỗi a4ACs84Ucủa ta.”

 

Bàn oQYitay nànoQYig na4ACs84Uhẹ nhàngqzokmpun làa4ACs84U vậy.

 

Từng gioQYiọt la4ACs84Uệ đỏqzokmpun oQYinhư mqzokmpunáu củaoQYi oQYiÁm Da4ACs84Uạ qzokmpunLa từqzokmpun toQYiừ ta4ACs84Urào ra.

 

“Không cầnqzokmpun đoQYiệ oQYitiếp tụcqzokmpun luyệna4ACs84U cônga4ACs84U nữa,oQYi ca4ACs84Uũng khoQYiông cầnoQYi nghqzokmpunĩ cáca4ACs84Uh đểqzokmpun Áa4ACs84Um oQYiHà Ca4ACs84Uung xoQYiưng báqzokmpun thiêqzokmpunn qzokmpunhạ nữa.”oQYi nàngqzokmpun ôma4ACs84U lấqzokmpuny qzokmpuny. oQYi“La NhioQYi, tỷqzokmpun tqzokmpunỷ muốnoQYi đa4ACs84Uệ sốngqzokmpun qzokmpunthật oQYihạnh phúc.”

 

******

 

Sáng a4ACs84Usớm ngoQYiày a4ACs84Uhôm sau.

 

Như a4ACs84UCa moQYiở tqzokmpuno oQYihai mắt.

 

Nàng cảa4ACs84Um thấyqzokmpun toàa4ACs84Un thânqzokmpun nhứca4ACs84U mỏioQYi nhưa4ACs84U boQYiị tróia4ACs84U a4ACs84Umột đêm,qzokmpun bụna4ACs84Ug cũa4ACs84Ung nặnga4ACs84U trĩa4ACs84Uu, thởa4ACs84U oQYikhông oQYira hơi.

 

Vừa nhìnqzokmpun qua…

 

Nàng bỗoQYing dưqzokmpunng kia4ACs84Unh hãi!

 

Ám DoQYiạ a4ACs84ULa qzokmpunghé đầua4ACs84U vàa4ACs84Uo ba4ACs84Uên ga4ACs84Uiường, toQYiay tqzokmpunrái nắmqzokmpun a4ACs84Ulấy oQYitay phảoQYii nàng,a4ACs84U qzokmpunđầu gốqzokmpuni loQYiên bụngqzokmpun a4ACs84Unàng. oQYiY nga4ACs84Uhỉ qzokmpunrất yqzokmpunên tqzokmpunĩnh, khuôna4ACs84U oQYimặt ta4ACs84Uái nhợta4ACs84U phảngoQYi pa4ACs84Uhất noQYihư coQYió thqzokmpunêm chqzokmpunút huyếa4ACs84Ut sắc.

 

“Ngươi la4ACs84Uàm gqzokmpunì đó.”

 

Như CoQYia a4ACs84Utrừng mắoQYit qzokmpunnhìn Ámqzokmpun DạoQYi LoQYia, dùnoQYig đẩya4ACs84U gạtqzokmpun a4ACs84Uy dậy.

 

Ám Dạa4ACs84U Lqzokmpuna choQYiăm cha4ACs84Uú nha4ACs84Uìn yqzokmpun, ha4ACs84Uạt cqzokmpunhu sa4ACs84Ua qzokmpungiữa oQYitrán doQYiần dầna4ACs84U chuyểna4ACs84U toQYiừ đa4ACs84Uỏ toQYiươi saoQYing âma4ACs84U uqzokmpun. qzokmpunY đứngoQYi bậta4ACs84U dậyoQYi, áoQYinh moQYiắt lqzokmpuné lêa4ACs84Un vẻqzokmpun va4ACs84Uô tìoQYinh, cqzokmpunoi nànga4ACs84U noQYihư ka4ACs84Uẻ a4ACs84Uthù khắcoQYi cốtoQYi qzokmpunghi tâm.

 

“Vì soQYiao noQYigươi loQYiại toQYirở lại.”

 

Giọng a4ACs84Uy trqzokmpunầm troQYiầm noQYihư đaa4ACs84Ung a4ACs84Unguyền rủa.

 

Như qzokmpunCa ga4ACs84Uiật mìna4ACs84Uh. qzokmpunTrong thoánqzokmpung chốc,a4ACs84U a4ACs84Unàng bỗngqzokmpun nghĩa4ACs84U moQYiình soQYiẽ oQYibị ánqzokmpunh mắta4ACs84U ácoQYi đoQYiộc cqzokmpunủa oQYiy giếa4ACs84Ut chết.

 

“Chờ mqzokmpunột chút!”

 

Nàng gọa4ACs84Ui Áqzokmpunm Dqzokmpunạ a4ACs84ULa đanga4ACs84U phấtqzokmpun a4ACs84Utay oQYiáo quoQYiay đi:

 

“Ngươi đừngqzokmpun đi!”

 

Ám Dạa4ACs84U oQYiLa khôa4ACs84Ung qa4ACs84Uuay đầoQYiu lạioQYi, a4ACs84Uy đãa4ACs84U khônqzokmpung thoQYiể dễqzokmpun oQYidàng ta4ACs84Uha thứa4ACs84U nếuqzokmpun thqzokmpunấy mặtqzokmpun nàng.

 

Như a4ACs84UCa nóiqzokmpun: “Ha4ACs84Uôm oQYinay a4ACs84Uđã oQYilà ngoQYiày ta4ACs84Uhứ mườia4ACs84U. qzokmpunTa moQYiuốn gặpoQYi oQYiNgọc qzokmpunsư huynh.”

 

Ám oQYiDạ Lqzokmpuna oQYicười qzokmpunlạnh nói:

 

“Nhìn thấyqzokmpun ha4ACs84Uắn ngưqzokmpunơi sẽa4ACs84U ha4ACs84Uối hận.”

 

Như oQYiCa cqzokmpunả kqzokmpuninh nóa4ACs84Ui: “Ngưqzokmpunơi đãoQYi làma4ACs84U goQYiì voQYiới sqzokmpunư hqzokmpunuynh củaqzokmpun ta?!”

 

Ám Dạa4ACs84U a4ACs84ULa nha4ACs84Uíu mqzokmpunày oQYinói: qzokmpun“Kẻ dqzokmpunám lừaoQYi gạtqzokmpun phảoQYin bộia4ACs84U ta4ACs84Ua qzokmpunchỉ ca4ACs84Uó thểa4ACs84U sốngqzokmpun troQYiong địaoQYi ngục.”

 

Như a4ACs84UCa ca4ACs84Uắn môi,qzokmpun cốqzokmpun gắngqzokmpun koQYiiềm oQYichế thâoQYin qzokmpunthể đanga4ACs84U rua4ACs84Un roQYiẩy của4ACs84Ua mình.

 

“Ta moQYiuốn gặpoQYi sưa4ACs84U huynh.”

 

******

 

Làn a4ACs84Unước ÁoQYim Hàa4ACs84U chqzokmpunậm rãiqzokmpun cha4ACs84Uảy xa4ACs84Uuôi trênqzokmpun mặoQYit đất.

 

Xung qua4ACs84Uanh oQYiđều làqzokmpun bónga4ACs84U tốoQYii, a4ACs84Uchỉ a4ACs84Ucó ánqzokmpunh a4ACs84Ulửa qzokmpunu ámoQYi trêna4ACs84U bứca4ACs84U toQYiường chiếuqzokmpun xuốna4ACs84Ug mặtqzokmpun oQYinước. a4ACs84UMặt nướcqzokmpun ÁmoQYi Hàa4ACs84U cũngqzokmpun mộa4ACs84Ut màua4ACs84U đqzokmpunen, qzokmpunngẫu nhiêoQYin lóoQYie lêqzokmpunn mộa4ACs84Ut tia4ACs84Ua runoQYig độnga4ACs84U tựaoQYi nhoQYiư ángqzokmpun mâyoQYi a4ACs84Uđen viềnoQYi vàng.

 

Trong bóa4ACs84Ung tqzokmpunối tĩa4ACs84Unh mịch.

 

Trái ta4ACs84Uim Nhưa4ACs84U Ca4ACs84Ua chậqzokmpunm rãqzokmpuni tqzokmpunrầm xuốnga4ACs84U, ma4ACs84Uột cảma4ACs84U giácqzokmpun sợoQYi hãioQYi híqzokmpunt thởa4ACs84U qzokmpunkhông oQYithông khiếoQYin cổa4ACs84U hqzokmpunọng nànoQYig oQYikhô khoQYiốc. HaoQYii oQYichân muốnoQYi noQYihanh chónga4ACs84U chqzokmpunạy tớia4ACs84U củaoQYi nànoQYig nặa4ACs84Ung nhqzokmpunư đea4ACs84Uo trì.

 

Nàng a4ACs84Uđã thấya4ACs84U a4ACs84UNgọc TựoQYi Hàn.

 

Y ngồia4ACs84U trêqzokmpunn oQYichiếc oQYixe oQYilăn bằnoQYig a4ACs84Ugỗ, tấoQYim áooQYi qzokmpunxanh oQYinhư ngọca4ACs84U, nụqzokmpun cưoQYiời vẫnqzokmpun yênqzokmpun tĩqzokmpunnh qzokmpunnhư xưqzokmpuna. Cqzokmpunó la4ACs84Uẽ qzokmpunvì đqzokmpunã la4ACs84Uâu chqzokmpunưa thấyoQYi qzokmpunánh mặta4ACs84U qzokmpuntrời, lànoQYi doQYia a4ACs84Uy tqzokmpunái nhợt,oQYi qzokmpunthân thqzokmpunể cũqzokmpunng oQYicàng tqzokmpunhêm oQYigầy gòoQYi oQYiso vớqzokmpuni trướcqzokmpun đây.

 

Y đanoQYig qzokmpunho khan.

 

Cơn hoQYio kịcha4ACs84U loQYiiệt kqzokmpunhiến qzokmpunbả oQYivai a4ACs84Uy ruqzokmpunng ruqzokmpunng, a4ACs84Utựa hqzokmpunồ oQYinhư oQYicả phoQYiổi oQYiy cqzokmpunũng muốa4ACs84Un hoQYio raoQYi. Cha4ACs84Uiếc khqzokmpunăn lụaoQYi cqzokmpunhe toQYirên qzokmpunbờ qzokmpunmôi a4ACs84Uđã la4ACs84Uấm toQYiấm máu.

 

Ngọc Tựa4ACs84U Hàa4ACs84Un nha4ACs84Uư vqzokmpunậy khiếna4ACs84U Nha4ACs84Uư a4ACs84UCa cảqzokmpunm thấya4ACs84U hoảnga4ACs84U hốt…

 

Y lúcoQYi nàa4ACs84Uo cqzokmpunũng coQYió thểqzokmpun mấqzokmpunt đi!

 

Như Ca4ACs84Ua kiqzokmpunnh a4ACs84Uhãi, a4ACs84Uquát lqzokmpunên voQYiới ÁmoQYi oQYiDạ LaoQYi: “NgươioQYi đãqzokmpun làma4ACs84U a4ACs84Ugì sưoQYi huynqzokmpunh cqzokmpunủa ta?”

 

Ám Da4ACs84Uạ qzokmpunLa a4ACs84Ucười nhqzokmpunẹ nóioQYi: “Hqzokmpunắn vốqzokmpunn a4ACs84Ulà mộoQYit a4ACs84Ukẻ toQYiàn phqzokmpunế qzokmpunbệnh tậoQYit, giờoQYi cha4ACs84Uẳng quqzokmpuna chỉoQYi trqzokmpunở la4ACs84Uại qzokmpunbộ dánoQYig oQYitrước đâyqzokmpun màa4ACs84U thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như Ca4ACs84Ua cảma4ACs84U thấyoQYi cóa4ACs84U điểmqzokmpun khôna4ACs84Ug đúng!

 

Mọi chuyệnqzokmpun tuyệoQYit đốia4ACs84U koQYihông đqzokmpunơn giảoQYin qzokmpunnhư Áma4ACs84U qzokmpunDạ oQYiLa nóoQYii được!

 

Như qzokmpunCa đioQYi vqzokmpunề phía4ACs84Ua Ngọcqzokmpun Tựqzokmpun Hàn.

 

Nàng ga4ACs84Uọi tqzokmpunên oQYiy: “SưoQYi huynh….oQYi Sqzokmpunư huynh?!”qzokmpun oQYiThanh âoQYim củaqzokmpun oQYinàng lớnqzokmpun da4ACs84Uần nhưna4ACs84Ug qzokmpuny lạa4ACs84Ui chẳnoQYig hềoQYi ngqzokmpunhe thấy!

 

Ngọc Tựqzokmpun HoQYiàn qzokmpunlại ho.

 

Y pha4ACs84Uảng phoQYiất nhưa4ACs84U khoQYiông oQYihề cảqzokmpunm na4ACs84Uhận đượoQYic thếoQYi a4ACs84Ugiới bênoQYi ngoài.

 

Như qzokmpunCa boQYiắt oQYiđầu ra4ACs84Uun rẩy.

 

Nước a4ACs84UÁm Hqzokmpunà vẫna4ACs84U tăma4ACs84U toQYiối oQYitĩnh mịch.

 

Ám Da4ACs84Uạ LoQYia cưqzokmpunời lớnqzokmpun, vôqzokmpun ca4ACs84Uùng đắcqzokmpun ý:a4ACs84U “Khqzokmpunông cqzokmpunhỉ loQYiỗ a4ACs84Utai a4ACs84Uy đa4ACs84Uã qzokmpunmất a4ACs84Uđi thínoQYih oQYigiác, hqzokmpunai ca4ACs84Uhân qzokmpuny ca4ACs84Uũng ka4ACs84Uhông qzokmpunthể đqzokmpuni loQYiại được.”

 

Như qzokmpunCa cha4ACs84Ue miệng.

 

Giờ pha4ACs84Uút nàqzokmpuny, nànqzokmpung vôa4ACs84U cùoQYing toQYihống hậqzokmpunn qzokmpunÁm DqzokmpunẠ La.

 

Nàng khôqzokmpunng ngờoQYi a4ACs84Umột ngqzokmpunười cóqzokmpun thểoQYi làmqzokmpun qzokmpunra oQYichuyện tànoQYi nhẫnqzokmpun nhưa4ACs84U vậqzokmpuny! ĐầuoQYi tiêna4ACs84U lqzokmpunà giúoQYip NgoQYiọc oQYiTự oQYiHàn a4ACs84Ucó thểa4ACs84U ngoQYihe, cqzokmpunó thqzokmpunể đqzokmpuni lại,qzokmpun khiếnqzokmpun qzokmpuny oQYikhỏe mạnhqzokmpun nqzokmpunhư ngưoQYiời qzokmpunbình thưa4ACs84Uờng, sqzokmpunau đa4ACs84Uó lạioQYi cướpa4ACs84U đoạa4ACs84Ut tấa4ACs84Ut cảqzokmpun đi!

 

Am Dqzokmpunạ La4ACs84Ua oQYicười lênoQYi a4ACs84Uha hả:

 

“Như voQYiậy màqzokmpun a4ACs84Uđã gọiqzokmpun làa4ACs84U tàqzokmpunn qzokmpunnhẫn saoqzokmpun? Ngươia4ACs84U cũnqzokmpung qua4ACs84Uá qzokmpunxem tha4ACs84Uường a4ACs84Uta rồi!”

 

Như qzokmpunCa lạqzokmpunnh ca4ACs84Uả người.

 

Cảm giáqzokmpunc sợqzokmpun qzokmpunhãi voQYià oQYiđiềm oQYigở oQYinhư oQYihố băoQYing đôngoQYi cứa4ACs84Ung cảoQYi ngưa4ACs84Uời nàng!

 

Ám DoQYiạ oQYiLa a4ACs84Unở noQYiụ cườiqzokmpun qzokmpunđa ta4ACs84Uình: “qzokmpunNgươi qzokmpunnhìn ha4ACs84Uai moQYiắt a4ACs84Uhắn xeqzokmpunm, đôqzokmpuni ma4ACs84Uắt tuấnqzokmpun túa4ACs84U ấa4ACs84Uy, đqzokmpunôi mắta4ACs84U oQYiôn nqzokmpunhu oQYinhư nướca4ACs84U a4ACs84Umùa xqzokmpunuân ấy…”

 

Ngọc qzokmpunTự HàoQYin lạia4ACs84U ha4ACs84Uo, a4ACs84Uy ngẩnga4ACs84U đa4ACs84Uầu oQYivề phíoQYia NhưoQYi Caqzokmpun, dưoQYiờng a4ACs84Unhư a4ACs84Uy ca4ACs84Uảm giáqzokmpunc đượca4ACs84U gqzokmpunì đoQYió, châqzokmpunn qzokmpunmày khqzokmpunẽ cqzokmpunau lại.

 

Nhưng, qzokmpuny khôoQYing ta4ACs84Uháy nàng.

 

Đôi mắqzokmpunt oQYiy vẫnoQYi tuấna4ACs84U qzokmpuntú nhoQYiư xưa,a4ACs84U nhưa4ACs84Ung, đãa4ACs84U khôna4ACs84Ug còna4ACs84U thqzokmpunấy bấtqzokmpun cứa4ACs84U tha4ACs84Uứ goQYiì nữa!

 

Như Cqzokmpuna càqzokmpunng lúqzokmpunc càoQYing a4ACs84Ukinh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mắta4ACs84U ca4ACs84Uhảy xa4ACs84Uuống noQYihư ma4ACs84Uưa oQYitrên khuoQYiôn mqzokmpunặt nàng.

 

Y koQYihông nhìoQYin thấy.

 

Ám Dạqzokmpun qzokmpunLa đãa4ACs84U biếnqzokmpun thếa4ACs84U giớiqzokmpun ca4ACs84Uủa qzokmpuny tha4ACs84Uành mộoQYit mqzokmpunàu đen.

 

Ám DạoQYi La4ACs84Ua ngoQYiửi ngửia4ACs84U hươnoQYig rượa4ACs84Uu qzokmpuntrong ca4ACs84Uhén a4ACs84Uhoàng koQYiim, tiếcqzokmpun nuốiqzokmpun nói:

 

“Thật qzokmpunkỳ lạ,qzokmpun oQYivì oQYisao mộtoQYi kẻa4ACs84U tàoQYin a4ACs84Utật nhqzokmpunưu oQYiy qzokmpunlại cóa4ACs84U khía4ACs84U chấtqzokmpun hoàoQYin qzokmpunmỹ noQYihư tqzokmpunhế kiqzokmpuna chqzokmpunứ? qzokmpunNếu oQYiy coQYihưa từngoQYi pha4ACs84Uản bộqzokmpun tqzokmpuna vậyqzokmpun soQYiẽ a4ACs84Ulà mộta4ACs84U naoQYim oQYitử moQYiê nga4ACs84Uười qzokmpuntới mứoQYic nào.”

 

Như oQYiCa ngồia4ACs84U xổa4ACs84Um xuống.

 

Nàng na4ACs84Ugồi trướca4ACs84U mặqzokmpunt Ngọca4ACs84U oQYiTự oQYiHàn, oQYilau sạcha4ACs84U lệqzokmpun vươnga4ACs84U ta4ACs84Urên khuoQYiôn mặtoQYi mìnqzokmpunh, cốa4ACs84U gắnga4ACs84U nqzokmpunở moQYiột nụa4ACs84U cười.

 

“Sư huynha4ACs84U, oQYimuội tớia4ACs84U rồi.”qzokmpun Nàqzokmpunng nhẹqzokmpun nhàqzokmpunng gọa4ACs84Ui. “qzokmpunMuội làoQYi CoQYia NhoQYii đây,a4ACs84U ma4ACs84Uuội tớia4ACs84U oQYithăm ha4ACs84Uuynh…. Huynha4ACs84U…. Sqzokmpunao lạioQYi hqzokmpuno nqzokmpunặng oQYivậy chứ?”

 

Ngọc Tựa4ACs84U oQYiHàn chẳnga4ACs84U hqzokmpunề cửa4ACs84U động.

 

Y khôa4ACs84Ung nqzokmpunghe thấy.

 

Cũng kqzokmpunhông qzokmpunnhìn thấy.

 

Như oQYiCa nhoQYiẹ a4ACs84Unhàng cầma4ACs84U taoQYiy yoQYi, ghqzokmpuné sátqzokmpun voQYiào đầuoQYi gqzokmpunối a4ACs84Uy: “Hua4ACs84Uynh đúqzokmpunng lqzokmpunà a4ACs84Umột sqzokmpunư huynqzokmpunh xấuqzokmpun. Lầa4ACs84Un na4ACs84Uào cũngoQYi đồngoQYi a4ACs84Uý sẽa4ACs84U tựoQYi chiếoQYiu cốa4ACs84U qzokmpunbản thânoQYi, oQYinhưng lạiqzokmpun coQYihẳng lầnoQYi nàqzokmpuno làmoQYi được.”oQYi Haqzokmpuni máa4ACs84U nànqzokmpung cqzokmpunọ la4ACs84Uên đầua4ACs84U oQYigối yoQYi, khiếoQYin xiêqzokmpunm oQYiy húa4ACs84Ut kha4ACs84Uô nướqzokmpunc mắtqzokmpun nànoQYig. “Huynha4ACs84U oQYicó biếqzokmpunt khoQYiông? ĐôoQYii oQYikhi muộoQYii thựa4ACs84Uc sqzokmpunự rấtqzokmpun gqzokmpuniận huyoQYinh, gia4ACs84Uận tớqzokmpuni mứoQYic qzokmpunkhông a4ACs84Ubao goQYiiờ muốnqzokmpun đểa4ACs84U ýoQYi a4ACs84Utới huyoQYinh nữa4ACs84Ua. a4ACs84USao huya4ACs84Unh lạiqzokmpun a4ACs84Uluôn khôqzokmpunng qa4ACs84Uuan tâqzokmpunm tớioQYi bảnoQYi thâqzokmpunn mìqzokmpunnh nhoQYiư voQYiậy oQYikia chứ?”

 

Bàn tqzokmpunay qzokmpunNgọc TựoQYi Hànqzokmpun goQYiiật giật.

 

Khuôn mặoQYit oQYiy lộa4ACs84U vqzokmpunẻ oQYinghi hoặc.

 

Y coQYiố goQYiắng oQYinói chuyện,qzokmpun yếtoQYi hầa4ACs84Uu ruqzokmpunng ruqzokmpunng nhqzokmpunưng thanoQYih a4ACs84Uâm tạooQYi qzokmpunra qzokmpunchỉ a4ACs84Ulà tiqzokmpunếng “A…”qzokmpun koQYihàn khàn.

 

Giọng nóa4ACs84Ui ca4ACs84Uủa oQYiy coQYiũng oQYibị coQYiướp đi.

 

Y đa4ACs84Uã khqzokmpunông ta4ACs84Uhể nqzokmpunói đượcqzokmpun nữaoQYi rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám Dạa4ACs84U a4ACs84ULa cườiqzokmpun a4ACs84Ulên điênqzokmpun cuồa4ACs84Ung: oQYi“Một tênqzokmpun tàa4ACs84Un a4ACs84Uphế qzokmpunkhông ngờa4ACs84U cũa4ACs84Ung dáa4ACs84Um phảnqzokmpun bội,a4ACs84U lừa4ACs84Ua dốa4ACs84Ui taoQYi? qzokmpunHa oQYiha ha4ACs84Ua, ngươqzokmpuni khôqzokmpunng quqzokmpunan tqzokmpunâm a4ACs84Utới taqzokmpuni qzokmpunvà choQYiân a4ACs84Ucủa mqzokmpunình đúoQYing khônga4ACs84U? Vậa4ACs84Uy hãqzokmpuny a4ACs84Uđể chúngoQYi mấtqzokmpun a4ACs84Uđi qzokmpuncùng đôia4ACs84U mắtoQYi ngươoQYii đi!”

 

Công la4ACs84Uực củaqzokmpun Nga4ACs84Uọc oQYiTự hànoQYi đãqzokmpun qzokmpunbị a4ACs84UÁm DạoQYi qzokmpunLa hủa4ACs84Uy đi.

 

Y trầmqzokmpun mặc.

 

Y dùnqzokmpung thờiqzokmpun ka4ACs84Uhắc cuqzokmpunối cùa4ACs84Ung, oQYicảm tha4ACs84Uụ cảmqzokmpun giácqzokmpun đứnga4ACs84U thẳngoQYi boQYiằng haa4ACs84Ui qzokmpunchân, cảoQYim thụa4ACs84U thqzokmpunanh âoQYim củaa4ACs84U nưqzokmpunớc sqzokmpunông oQYivà gia4ACs84Uó, qzokmpuncảm tha4ACs84Uụ tqzokmpunhế giớioQYi oQYimà qzokmpuny qzokmpuncòn a4ACs84Ucó thểoQYi thấyqzokmpun. qzokmpunY coQYiòn oQYimuốn ga4ACs84Uọi toQYiên cqzokmpunủa oQYinàng mộtqzokmpun lầqzokmpunn cuối.

 

Nếu oQYicó tha4ACs84Uể cqzokmpunhọn, qzokmpuny khônqzokmpung mqzokmpunuốn sẽoQYi lạia4ACs84U tàna4ACs84U phế.

 

Cảm thụa4ACs84U tqzokmpunhế oQYigiới a4ACs84Utươi đẹpoQYi cùna4ACs84Ug soQYiư muộioQYi ma4ACs84Uỹ la4ACs84Uệ la4ACs84Uà vậyoQYi, qzokmpuny khônqzokmpung muốnqzokmpun troQYiở lạioQYi oQYilàm mộa4ACs84Ut kẻa4ACs84U qzokmpuntàn pqzokmpunhế va4ACs84Uô dụng.

 

Ánh soQYiáng thoQYiản nhiênoQYi nhưqzokmpun ngọca4ACs84U qzokmpuntoát roQYia a4ACs84Utrên hànoQYig oQYilông moQYiy qzokmpuncủa y.

 

Y yêna4ACs84U a4ACs84Ulặng phảnqzokmpung phoQYiất noQYihư khôna4ACs84Ug hềqzokmpun quqzokmpunan tâmoQYi oQYitai ươnqzokmpung a4ACs84Usẽ a4ACs84Uphủ xuốngoQYi ngườia4ACs84U oQYiy na4ACs84Uhư thếa4ACs84U nào.

 

Ý thứca4ACs84U a4ACs84Ucuối oQYicùng loQYià đa4ACs84Uôi mắa4ACs84Ut đỏoQYi tươiqzokmpun oQYiđiên cuồna4ACs84Ug qzokmpuncủa oQYiÁm Dạa4ACs84U La…

 

“Ngươi sẽa4ACs84U mấqzokmpunt a4ACs84Uđi haa4ACs84Ui choQYiân, mấtoQYi đia4ACs84U lỗa4ACs84U toQYiai, mấtqzokmpun a4ACs84Uđi áoQYinh mắqzokmpunt, mqzokmpunất đa4ACs84Ui giọna4ACs84Ug a4ACs84Unói, bệnha4ACs84U tqzokmpunật sqzokmpunẽ nga4ACs84Uày na4ACs84Ugày đêa4ACs84Um đêoQYim xâmqzokmpun la4ACs84Uấn thoQYiân thểoQYi nga4ACs84Uươi. NhoQYiưng ngoQYiươi qzokmpunsẽ khôngoQYi thểa4ACs84U cha4ACs84Uết, choQYio tớa4ACs84Ui oQYitrước qzokmpunkhi sina4ACs84Uh mạnga4ACs84U nqzokmpungươi kếta4ACs84U tha4ACs84Uúc, ngoQYiươi sẽoQYi phảia4ACs84U noQYiếm thửa4ACs84U cảma4ACs84U gioQYiác oQYisống khôna4ACs84Ug bằnga4ACs84U chếoQYit qzokmpuntrong địaqzokmpun ngục!”

 

......

 

Đau oQYiđớn nqzokmpunhư muốnoQYi xoQYié náa4ACs84Ut ngựcoQYi NhưoQYi Ca!

 

Nàng oQYichưa baqzokmpuno gioQYiờ hậnqzokmpun mộtqzokmpun ngưqzokmpunời tớqzokmpuni vậy!

 

Nàng qzokmpunhận Áma4ACs84U qzokmpunDạ La!

 

Nàng muốna4ACs84U đa4ACs84Uem oQYitoàn ba4ACs84Uộ nhữnga4ACs84U đaua4ACs84U khổoQYi màqzokmpun Ngọa4ACs84Uc Tựqzokmpun Hànqzokmpun pqzokmpunhải chịuqzokmpun đựngoQYi troQYiả lạqzokmpuni oQYicho Áa4ACs84Um DạoQYi qzokmpunLa gấpa4ACs84U ngoQYiàn vạna4ACs84U lần!

 

Nàng đãqzokmpun biếqzokmpunt qzokmpuncái gìa4ACs84U gọioQYi lqzokmpunà cừua4ACs84U hận!

 

Cừu hậa4ACs84Un chíqzokmpunnh a4ACs84Ulà khônoQYig a4ACs84Utiếc ma4ACs84Uọi toQYihủ a4ACs84Uđoạn, khiếnqzokmpun kẻqzokmpun oQYiđã làmoQYi tổnqzokmpun thươngqzokmpun oQYingười mìnhqzokmpun yêuqzokmpun a4ACs84Umến đaoQYiu đớnoQYi oQYigấp bội!

 

Như Ca4ACs84Ua vùoQYii moQYiặt voQYiào qzokmpunlòng bàoQYin qzokmpuntay Ngọa4ACs84Uc oQYiTự Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắta4ACs84U coQYihảy xuốna4ACs84Ug khiếna4ACs84U lqzokmpunòng a4ACs84Ubàn toQYiay qzokmpuny lạnoQYih buốt.

 

Ngọc oQYiTự Hàna4ACs84U lqzokmpunộ qzokmpunvẻ oQYixúc động,a4ACs84U thqzokmpunân toQYihể oQYiy nghiênga4ACs84U va4ACs84Uề phía4ACs84Ua trưqzokmpunớc, oQYingón taoQYiy ruoQYin rqzokmpunun chạmoQYi a4ACs84Uvào ngưa4ACs84Uời nànga4ACs84U! a4ACs84UY chạoQYim vàooQYi dònoQYig oQYilệ oQYiràn rqzokmpunụa cqzokmpunùng la4ACs84Uàn a4ACs84Uda lạnhoQYi lẽooQYi boQYii ai.

 

Như CoQYia oQYivừa qzokmpunkhóc vừaoQYi oQYihô: “LÀoQYi muội!qzokmpun SưoQYi huoQYiynh, loQYià muoQYiội đây!”

 

Nàng sợqzokmpun hãi.

 

Nàng qzokmpunsợ a4ACs84Uđây qzokmpunlà a4ACs84Ulần cuốa4ACs84Ui gặpoQYi đượcoQYi y.

 

Còn qzokmpuny, lạioQYi khqzokmpunông thểa4ACs84U tha4ACs84Uấy oQYinàng, khônqzokmpung thqzokmpunể nghoQYie đượca4ACs84U nàna4ACs84Ug nóioQYi, ta4ACs84Uhậm chía4ACs84U a4ACs84Ucòn khôngqzokmpun biếtqzokmpun na4ACs84Uàng a4ACs84Uđã tới.

 

Ngọc Tqzokmpunự qzokmpunHàn oQYilại hoQYio koQYiịch liệt.

 

Máu tưa4ACs84Uơi từa4ACs84U kqzokmpunhóe môiqzokmpun qzokmpuny chảyoQYi raqzokmpun, oQYiy qzokmpuncố a4ACs84Ugắng muốqzokmpunn nóoQYii oQYigì đa4ACs84Uó nhoQYiưng đổioQYi lạioQYi chỉa4ACs84U oQYilà cơna4ACs84U qzokmpunho càngqzokmpun a4ACs84Uthêm qzokmpunmãnh liệt.

 

“Muội làa4ACs84U Ca4ACs84Ua Nhi…”a4ACs84U NàngoQYi qzokmpunvừa qzokmpunkhóc oQYivừa ôa4ACs84Um lấyqzokmpun oQYieo coQYiủa yoQYi. “SoQYiư qzokmpunhuynh, huyna4ACs84Uh qzokmpunbiết loQYià muộiqzokmpun oQYiđúng kha4ACs84Uông? Muqzokmpunội rấtqzokmpun sợa4ACs84U… soQYiư huyoQYinh, muộioQYi thựoQYic sa4ACs84Uự rấtqzokmpun sợ…”

 

Nước mắtqzokmpun chảyoQYi a4ACs84Udài tra4ACs84Uên khuôqzokmpunn mặta4ACs84U nàna4ACs84Ug: “Huya4ACs84Unh nhìoQYin mua4ACs84Uội mộta4ACs84U cáioQYi cóqzokmpun đượcqzokmpun khôna4ACs84Ug? Muộia4ACs84U muốnqzokmpun ngha4ACs84Ue huyqzokmpunnh qzokmpunnói… Sưa4ACs84U huynqzokmpunh… ha4ACs84Uuynh đừnga4ACs84U làma4ACs84U muoQYiội sợ…”

 

Máu cqzokmpunủa a4ACs84Uy bắna4ACs84U lqzokmpunên ngườa4ACs84Ui nàng.

 

Nỗi sợqzokmpun khiếnoQYi nàqzokmpunng oQYinói oQYinăn lộnqzokmpun xa4ACs84Uộn, nỗia4ACs84U oQYisợ koQYihiến nànqzokmpung a4ACs84Unhư mộa4ACs84Ut đứoQYia trẻa4ACs84U qzokmpunkhông hioQYiểu chuyện.

 

Nàng ka4ACs84Uhóc tớa4ACs84Ui mứcqzokmpun qzokmpuncả nqzokmpungười lạna4ACs84Uh ngắt.

 

Một bàoQYin taoQYiy ôqzokmpunn qzokmpunnhu loQYiau đia4ACs84U gọqzokmpunt oQYinước mắtqzokmpun vươna4ACs84Ug trêa4ACs84Un khqzokmpunuôn mặtoQYi nàng.

 

Sau đó,oQYi qzokmpuny bếoQYi noQYiàng lên.

 

Y ôoQYim oQYinàng troQYiong lòa4ACs84Ung mình,a4ACs84U ôna4ACs84U nhqzokmpunu aa4ACs84Un ủia4ACs84U nàa4ACs84Ung. Cổa4ACs84U họngqzokmpun a4ACs84Uy pháta4ACs84U qzokmpunra âmqzokmpun ta4ACs84Uhanh khoQYiàn khànoQYi oQYiđứt quãng,oQYi nhưnqzokmpung cqzokmpunẩn thậna4ACs84U ngqzokmpunhe la4ACs84Uại, đóa4ACs84U làqzokmpun mộoQYit bàiqzokmpun oQYihát a4ACs84Uchẳng cóqzokmpun oQYinhịp điệu.

 

Y va4ACs84Uỗ vềa4ACs84U nàng.

 

Hai ngóqzokmpunn taa4ACs84Uy gầyoQYi qzokmpungõ qzokmpunvẽ nhữnqzokmpung đườngqzokmpun na4ACs84Uét a4ACs84Ukỳ dịa4ACs84U trênqzokmpun lưqzokmpunng nàng.

 

Bị qzokmpuny qzokmpunôm lấyoQYi, nànqzokmpung qzokmpuncàng khoQYióc lớn.

 

Y đqzokmpunang vqzokmpunẽ gìa4ACs84U qzokmpuntrên lưqzokmpunng nàng?

 

Đột nhiênqzokmpun, nàa4ACs84Ung ngừngqzokmpun thở…

 

Y đanga4ACs84U viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lònga4ACs84U ya4ACs84U, nànqzokmpung qzokmpunra sứca4ACs84U gậta4ACs84U đa4ACs84Uầu: “Làqzokmpun muộioQYi! MuộoQYii la4ACs84Uà a4ACs84UCa Nhi!oQYi” Ôqzokmpunng qzokmpuntrời ơia4ACs84U, qzokmpuny ba4ACs84Uiết làqzokmpun nàng!

 

Ngọc Tựqzokmpun Hàqzokmpunn trấnoQYi aqzokmpunn nqzokmpunàng, toQYiiếp tqzokmpunục viếtqzokmpun lênqzokmpun la4ACs84Uưng nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng qzokmpunvừa khóoQYic vừa4ACs84Ua coQYiười, koQYiéo a4ACs84Utay troQYiái a4ACs84Uy áqzokmpunp lêoQYin đôioQYi môa4ACs84Ui mìoQYinh, gia4ACs84Uúp oQYiy “ngqzokmpunhe” tha4ACs84Uấy oQYimình nói:

 

“ừ, ma4ACs84Uuội khônoQYig sợ.”

 

“Muội a4ACs84Ucó khỏeqzokmpun không?”

 

“Muội vẫnqzokmpun khỏe.”

 

“Sao lạiqzokmpun khóc?”

 

“Được thấya4ACs84U hqzokmpunuynh oQYithật vui.qzokmpun” Nàna4ACs84Ug ápa4ACs84U a4ACs84Utay qzokmpuny qzokmpunlại gqzokmpunần môia4ACs84U a4ACs84Umình ta4ACs84Uhêm, chăa4ACs84Um cqzokmpunhú nha4ACs84Uìn yoQYi: “SưoQYi huynqzokmpunh, muqzokmpunội nhớa4ACs84U huynh…”

 

Ngọc TựoQYi Ha4ACs84Uàn qzokmpunnở nụqzokmpun cười,qzokmpun mộtoQYi nụa4ACs84U qzokmpuncười qzokmpunôn qzokmpunnhu toáoQYit qzokmpunra từa4ACs84U đôiqzokmpun mắtqzokmpun khôa4ACs84Ung coQYiòn qzokmpuntiêu cự.

 

Ngón oQYitay a4ACs84Uy nhoQYiẹ a4ACs84Unhàng nhưa4ACs84U lànoQYi gioQYió mùa4ACs84Ua thu:

 

“Thật vua4ACs84Ui vìoQYi moQYiuội oQYicòn nqzokmpunhớ huynh.”

 

Như qzokmpunCa ha4ACs84Uai oQYimát a4ACs84Uđẫm lệ,qzokmpun oQYinàng nhìoQYin yqzokmpun, nắma4ACs84U lấqzokmpuny nga4ACs84Uón ta4ACs84Uay yoQYi, a4ACs84Ucúi đầuqzokmpun hôoQYin lêna4ACs84U a4ACs84Ungón taya4ACs84U, lqzokmpunên lònqzokmpung qzokmpunbàn oQYitay đó.

 

Nàng hôna4ACs84U lqzokmpunòng bàoQYin ta4ACs84Uay qzokmpuny thậta4ACs84U lau.

 

Ngọc Tựqzokmpun Ha4ACs84Uàn đầqzokmpunu tqzokmpuniên la4ACs84Uà giậoQYit mìnha4ACs84U, oQYisau đó,qzokmpun qzokmpuny nhắa4ACs84Um mắta4ACs84U lại,qzokmpun noQYiước a4ACs84Umắt lặngoQYi lẽqzokmpun chảyoQYi xuống.

 

Nàng đanqzokmpung via4ACs84Uết troQYiong a4ACs84Ulòng qzokmpunbàn oQYitay a4ACs84Uy qzokmpunba chữ:

 

“Căn qzokmpunnhà trúc.”

 

******

 

Ngày hôoQYim sau.

 

Tuyết oQYihoan hỷa4ACs84U vỗqzokmpun vềqzokmpun oQYithành HồoQYing NoQYigọc oQYiPhượng Cầma4ACs84U a4ACs84Umà mìqzokmpunnh yêuqzokmpun thíqzokmpunch, qzokmpunnhẹ nhàngoQYi thổoQYii lớpqzokmpun qzokmpuntro bụia4ACs84U oQYitrên qzokmpundây, ngóqzokmpunn toQYiay a4ACs84Uy khảyqzokmpun nqzokmpunên nhữnga4ACs84U qzokmpunnốt nhạa4ACs84Uc qzokmpuntuyệt mỹ.

 

Tuyết vừaoQYi đàqzokmpunn oQYivừa cườia4ACs84U nói:a4ACs84U a4ACs84U“Đột nhioQYiên lạoQYii coQYió qzokmpunhảo tqzokmpunâm trảa4ACs84U lạia4ACs84U đàna4ACs84U oQYicầm choQYio tqzokmpuna, ToQYiiểu a4ACs84ULa nhấta4ACs84U địoQYinh oQYilà coQYió việca4ACs84U cầoQYin nhờoQYi rồi.”

 

Ám Dqzokmpunạ oQYiLa cũnoQYig cưoQYiời, giọnga4ACs84U nóqzokmpuni dụoQYi hoQYioặc: “KoQYihông chỉqzokmpun nha4ACs84Uư vậyqzokmpun, tqzokmpuna cqzokmpunòn a4ACs84Ucó thoQYiể giúoQYip ngươqzokmpuni khôoQYii pqzokmpunhục oQYicông oQYilực tiêa4ACs84Un nhoQYiân, cqzokmpunải tạooQYi lạia4ACs84U tqzokmpunhân thoQYiể toQYiiên nhânoQYi bấoQYit tử.”

 

Tuyết na4ACs84Uhìn a4ACs84Uy, qzokmpuncười nha4ACs84Uư oQYihoa nở:oQYi “Ngươia4ACs84U muốna4ACs84U gì.”

 

“Khiến nànqzokmpung qzokmpuntrở về,qzokmpun a4ACs84Ukhiến na4ACs84Uàng ta4ACs84Ua hoànqzokmpun a4ACs84Utoàn rờa4ACs84Ui đi.”

 

Tuyết đưqzokmpunơng nhiêoQYin biếtoQYi hqzokmpunai chữqzokmpun nàngoQYi đóqzokmpun choQYiỉ a4ACs84Uai. “Ngưa4ACs84Uơi coQYiũng qa4ACs84Uuá qzokmpunnóng lòa4ACs84Ung đó.a4ACs84U Na4ACs84Uàng ta4ACs84Ua cưqzokmpun ngụqzokmpun tronoQYig oQYicơ thểoQYi đa4ACs84Uó đãqzokmpun ma4ACs84Uấy chụcqzokmpun năm,a4ACs84U đâua4ACs84U da4ACs84Uễ a4ACs84Udàng đqzokmpunuổi đi?”

 

Ám oQYiDạ La4ACs84Ua qzokmpunlạnh lùna4ACs84Ug nóoQYii: “Đuổia4ACs84U khônqzokmpung đưqzokmpunợc, vậyqzokmpun khiếnqzokmpun ảoQYi chếqzokmpunt đi.”

 

Tuyết líua4ACs84U lưỡioQYi oQYinói: “Thậa4ACs84Ut tàa4ACs84Un nhẫn.”

 

“Chỉ coQYiần coQYió thểoQYi làqzokmpunm qzokmpunđược ta4ACs84Ua oQYiđều sẽoQYi đáqzokmpunp ứnga4ACs84U ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu qzokmpunta oQYimuốn Áa4ACs84Um DạoQYi Ma4ACs84Uinh thànhqzokmpun nữqzokmpun nhqzokmpunân của4ACs84Ua qzokmpunta tha4ACs84Uì sao?”oQYi qzokmpunTuyết nởqzokmpun na4ACs84Uụ cườiqzokmpun hưoQYi hỏng.

 

Ám a4ACs84UDạ LoQYia gqzokmpuniận a4ACs84Utím oQYimặt, ngóqzokmpunn ta4ACs84Uay táioQYi nhợtqzokmpun qzokmpunxiết ca4ACs84Uhặt yoQYiết hầuqzokmpun Tuyết.

 

Tuyết qzokmpunho sặcoQYi sa4ACs84Uụa, a4ACs84Ucười a4ACs84Unói: “Chỉa4ACs84U đùqzokmpuna a4ACs84Uchút thôi.

 

“Nàng oQYikhông poQYihải ngườioQYi ngoQYiươi cqzokmpunó oQYithể đùaoQYi.” Đốqzokmpunt xa4ACs84Uương nqzokmpungón ta4ACs84Uay Ámqzokmpun Dạa4ACs84U LoQYia runoQYig oQYilên láca4ACs84Uh cáchqzokmpun, ka4ACs84Uhông oQYiai đượca4ACs84U phéa4ACs84Up oQYikhinh nhờa4ACs84Un nàng.

 

Tuyết oQYixoa xooQYia qzokmpuncổ mìnoQYih, nóiqzokmpun: “Được.”

 

“Ta muốqzokmpunn noQYiàng ta4ACs84Urở a4ACs84Ulại, khôa4ACs84Ung roQYiời a4ACs84Uđi nữa.”

 

Ám oQYiDạ a4ACs84ULa ána4ACs84Uh mắoQYit âma4ACs84U u.

 

Kỳ thật,a4ACs84U mườia4ACs84U chíqzokmpunn năa4ACs84Um quoQYia a4ACs84Ukhông a4ACs84Ucó nqzokmpunàng oQYiở bêqzokmpunn, nhunqzokmpung qzokmpunnhớ đãoQYi thoQYiành mộta4ACs84U qzokmpunthói qoQYiuen rồi.oQYi qzokmpunNhưng a4ACs84Ukhi giọqzokmpunng qzokmpunnói vqzokmpunà qzokmpunnụ cưqzokmpunời a4ACs84Ucủa a4ACs84Unàng lạiqzokmpun xuấta4ACs84U hiệoQYin, cqzokmpunhia lqzokmpunìa ca4ACs84Uhỉ vàqzokmpuni ngoQYiày ha4ACs84Uay toQYihậm chqzokmpuní voQYiài coQYianh gqzokmpuniờ qzokmpuncũng khioQYiến qzokmpuny khổqzokmpun a4ACs84Usở nhưqzokmpun muốnqzokmpun chếqzokmpunt đi.

 

Tuyết khảya4ACs84U đqzokmpunàn, lqzokmpunắc đoQYiầu qzokmpunnói: “Tqzokmpuna cũoQYing khôngqzokmpun cqzokmpunó ca4ACs84Uách nào.”

 

“Ngươi nóia4ACs84U cáa4ACs84Ui gì?”

 

“Nha đầoQYiu Nha4ACs84Uư a4ACs84UCa koQYiia mớoQYii lqzokmpunà mấqzokmpunu chqzokmpunốt. oQYiNếu qzokmpunnàng toQYia a4ACs84Uđã khqzokmpunông muốa4ACs84Un rờia4ACs84U kha4ACs84Uỏi thâna4ACs84U ta4ACs84Uhể, boQYiất cứqzokmpun aa4ACs84Ui ca4ACs84Uũng khônoQYig thểoQYi dễa4ACs84U dàqzokmpunng qzokmpunđuổi nàngqzokmpun qzokmpunta đioQYi, nếuoQYi qzokmpunkhông sẽa4ACs84U khiếa4ACs84Un tqzokmpunhân thểa4ACs84U hỏnga4ACs84U theo.”

 

Ánh moQYiắt Áma4ACs84U Dạqzokmpun a4ACs84ULa a4ACs84Unheo lại.

 

“Nếu nàna4ACs84Ug toQYia đa4ACs84Uáp ứnga4ACs84U roQYiời khỏa4ACs84Ui a4ACs84Uthì sao?”

 

Tuyết giqzokmpunật mìnha4ACs84U noQYiói: “Làqzokmpunm sqzokmpunao nànga4ACs84U ấya4ACs84U đa4ACs84Uồng oQYiý được?”

 

Ám a4ACs84UDạ Lqzokmpuna khoQYiông nói.

 

Hạt cqzokmpunhu a4ACs84Usa giữaqzokmpun tra4ACs84Uán đỏa4ACs84U cha4ACs84Uót nhưa4ACs84U sắpqzokmpun nhoQYiỏ máu.

 

“Ta khqzokmpunông tiqzokmpunn ngươi.”

 

Như qzokmpunCa trựqzokmpunc tiqzokmpunếp oQYitrả oQYilời Áqzokmpunm Dạa4ACs84U La.

 

Mặc a4ACs84Udù Áa4ACs84Um DạoQYi qzokmpunLa qzokmpunhứa hẹn,qzokmpun ca4ACs84Uhỉ cầna4ACs84U nànga4ACs84U rờqzokmpuni khỏioQYi a4ACs84Uthân thểa4ACs84U mìna4ACs84Uh qzokmpuny sa4ACs84Uẽ thảoQYi qzokmpunChiến Phonqzokmpung, NgọcoQYi TựoQYi a4ACs84UHàn a4ACs84Uvà Tuya4ACs84Uết, hoQYiơn nữaa4ACs84U giúpoQYi NoQYigọc Tựa4ACs84U HànoQYi khỏa4ACs84Ue mạnhqzokmpun trởoQYi lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đãqzokmpun sớoQYim kqzokmpunhông tiqzokmpunn bấoQYit cứoQYi oQYilời nóioQYi oQYinào cqzokmpunủa Áa4ACs84Um Dạqzokmpun La.

 

Ám Dạa4ACs84U Lqzokmpuna nóiqzokmpun: “Tqzokmpuna oQYiđã từqzokmpunng ta4ACs84Uhất tínoQYi baqzokmpuno giờoQYi chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy oQYisao lạiqzokmpun khôoQYing tia4ACs84Un ta?”

 

“Vì nqzokmpungươi la4ACs84Uà mộa4ACs84Ut kẻa4ACs84U điên.a4ACs84U” Nhqzokmpunư a4ACs84UCa đáp:qzokmpun oQYi“Chỉ ca4ACs84Uần na4ACs84Ugươi thích,qzokmpun lúcqzokmpun nàoqzokmpun cũoQYing coQYió a4ACs84Uthể thaoQYiy đqzokmpunổi quyếtoQYi định.qzokmpun Da4ACs84Uù la4ACs84Uà ngươqzokmpuni oQYiđể họa4ACs84U qzokmpunrời khỏia4ACs84U oQYisau nàqzokmpuny vẫa4ACs84Un coQYió ta4ACs84Uhể lqzokmpunàm tổna4ACs84U thưoQYiơng họ.oQYi Ngườia4ACs84U qzokmpunđã lừaa4ACs84U dốqzokmpuni phqzokmpunản ba4ACs84Uội ngưqzokmpunơi ngươia4ACs84U qzokmpunvĩnh vqzokmpuniễn qzokmpuncũng khôqzokmpunng bqzokmpunuông tha.”

 

Ám Dạqzokmpun qzokmpunLa na4ACs84Uhíu mày.

 

Nàng cóqzokmpun vẻoQYi khoQYiá hioQYiểu qzokmpuny, oQYikhông a4ACs84Usai, a4ACs84Usau ka4ACs84Uhi thqzokmpunả bọna4ACs84U a4ACs84Uhọ đoQYii, mớiqzokmpun a4ACs84Ubắt trởoQYi lạa4ACs84Ui tra4ACs84Ua ta4ACs84Uấn, chẳngqzokmpun hềa4ACs84U đoQYii noQYigược lờiqzokmpun hứa.

 

Y cườia4ACs84U loQYiạnh: “Na4ACs84Ugươi choQYio oQYirằng nga4ACs84Uươi cóa4ACs84U a4ACs84Utư coQYiách đqzokmpunàm phána4ACs84U vqzokmpunới oQYita sao?”

 

Như qzokmpunCa nha4ACs84Uìn qzokmpunlại y.

 

Đôi ma4ACs84Uắt tqzokmpunrong vqzokmpuneo củqzokmpuna oQYinàng manoQYig theoQYio qzokmpuný chíqzokmpun khôngoQYi hềa4ACs84U kha4ACs84Uuất phục.

 

Ám DạoQYi Lqzokmpuna nói:oQYi a4ACs84U“Cho qzokmpundù saqzokmpunu nàya4ACs84U oQYita oQYicó bắta4ACs84U bọnoQYi chúoQYing qzokmpunvề nhoQYiưng dẫuoQYi saqzokmpuno chúqzokmpunng qzokmpunvẫn a4ACs84Ucòn ca4ACs84Uơ hộqzokmpuni trốnqzokmpun thoátoQYi. oQYiNếu không,oQYi oQYita sqzokmpunẽ khiếqzokmpunn a4ACs84Uchúng loQYiập tứca4ACs84U cqzokmpunhết trướcqzokmpun mặtoQYi ngươi.”

 

Sắc mặtqzokmpun a4ACs84UNhư oQYiCa dầa4ACs84Un dầnoQYi trắngoQYi bệch.

 

Hạt ca4ACs84Uhu soQYia giữaqzokmpun troQYián ÁoQYim Dqzokmpunạ oQYiLa lóeoQYi loQYiên, khoQYióe moQYiắt qzokmpunẩn hiệqzokmpunn quqzokmpunang mqzokmpunang koQYiỳ dị:a4ACs84U “Hayqzokmpun la4ACs84Uà, oQYingươi tqzokmpunhích a4ACs84Uở lạa4ACs84Ui bênoQYi ta.”

 

Như Cqzokmpuna cảa4ACs84U kinh.

 

Ám oQYiDạ LoQYia na4ACs84Uắm coQYihặt eoQYio nànqzokmpung, khiếnqzokmpun nàna4ACs84Ug chẳngoQYi oQYithể ca4ACs84Uử đoQYiộng. a4ACs84UY cúa4ACs84Ui đầua4ACs84U xoQYiuống beoQYin taqzokmpuni na4ACs84Uàng, oQYihơi thởoQYi ưqzokmpunớt a4ACs84Uát lạnha4ACs84U lẽo.oQYi a4ACs84UY nởa4ACs84U a4ACs84Unụ cườoQYii ta4ACs84Uà qzokmpunác: “a4ACs84UHay la4ACs84Uà ngưoQYiơi qzokmpunmuốn làmoQYi na4ACs84Uữ nhoQYiân a4ACs84Ucủa taa4ACs84U, vìoQYi boQYiất qzokmpuntri boQYiất giqzokmpunác đãqzokmpun a4ACs84Uyêu toQYia a4ACs84Unên khôa4ACs84Ung ngạqzokmpuni ca4ACs84Uùng nàoQYing hưởngoQYi thụoQYi cơoQYi thểa4ACs84U củaoQYi ta.”

 

Như Ca4ACs84Ua ghoQYiê tởm.

 

Nàng nôqzokmpunn mửa.

 

Nàng noQYiôn ra4ACs84Ua nướcoQYi qzokmpunvàng, noQYihiễm bẩnqzokmpun chiếcqzokmpun oQYiáo a4ACs84Uđỏ củoQYia Áma4ACs84U DạoQYi La.

 

Ám qzokmpunDạ LoQYia liqzokmpunếm loQYiáp vàa4ACs84Unh taqzokmpuni oQYinàng: “Nônqzokmpun à,oQYi cứqzokmpun oQYinôn ha4ACs84Uết roQYia đi,oQYi oQYita tuya4ACs84Uệt qzokmpunđối khôngqzokmpun qzokmpunđể qzokmpuný. Ngươa4ACs84Ui vàoQYi oQYinàng oQYihợp nhấoQYit, uếqzokmpun vậtoQYi ngươioQYi nônoQYi oQYira cũa4ACs84Ung làqzokmpun choQYiâu qzokmpunbáu đa4ACs84Uối oQYivới ta.”

 

Càng ra4ACs84Uên rỉ,qzokmpun oQYiy càa4ACs84Ung nắma4ACs84U chặtqzokmpun qzokmpunnàng: “oQYiXem xoQYiem, coQYiơ thểqzokmpun a4ACs84Uta ca4ACs84Uũng đanqzokmpun bịoQYi ngưa4ACs84Uơi kícha4ACs84U thícoQYih a4ACs84Unày.” oQYiDưới ba4ACs84Uụng a4ACs84Uy nóoQYing oQYirực, áoQYip sáqzokmpunt oQYivào nhữngqzokmpun đườngqzokmpun qzokmpunnét noQYiữ tíqzokmpunnh củaa4ACs84U nàng.

 

“Thả oQYita ra!”

 

Như qzokmpunCa vừaoQYi xa4ACs84Uấu oQYihổ a4ACs84Uvừa giậnoQYi dữa4ACs84U ha4ACs84Uét lớn.

 

Ám a4ACs84UDạ La4ACs84Ua liếoQYic nha4ACs84Uìn nàna4ACs84Ug: “Sqzokmpunao, khqzokmpunông phoQYiải ngươia4ACs84U khôqzokmpunng muốoQYin roQYiời a4ACs84Ukhỏi sao?”

 

Như CoQYia noQYihổ qzokmpunmột bãioQYi nưqzokmpunớc bọtoQYi va4ACs84Uào oQYimặt y.

 

Nàng cháqzokmpunn gha4ACs84Uét nqzokmpunói: “Nếua4ACs84U ngươia4ACs84U dáma4ACs84U làmoQYi tqzokmpunhương hạiqzokmpun boQYiọn họ,a4ACs84U ta4ACs84Ua thề,qzokmpun a4ACs84Umặc dùa4ACs84U qzokmpunÁm Dạqzokmpun Mina4ACs84Uh a4ACs84Ulà oQYimẫu thoQYiân qzokmpuncủa taa4ACs84U, tqzokmpuna cũna4ACs84Ug sẽqzokmpun ka4ACs84Uhông mềmoQYi lòngoQYi qzokmpuntra tấna4ACs84U qzokmpunbà ta4ACs84Ua coQYiho ngqzokmpunươi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^