Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lạimX ngttGWXpày, HuâxWrnjrn xWrnjrY phmXục tmXhị NhưpnhqQ2 CmXa rửamX mặmXt bắtmX đầumX bttGWXpuổi sớm,mX mỗimX spnhqQ2ự thmXay đổixWrnjr mXrất nhỏxWrnjr tronttGWXpg cpnhqQ2ử chỉttGWXp thầpnhqQ2n tháittGWXp củmXa mXnàng bọnxWrnjr pnhqQ2họ đmXều cpnhqQ2ó thttGWXpể pttGWXphát hiệxWrnjrn ra.

 

Như xWrnjrCa dườngttGWXp nxWrnjrhư đãttGWXp kttGWXphông còttGWXpn ttGWXplà xWrnjrNhư mXCa trướcttGWXp kmXia nữa.

 

Một ttGWXpcảm gipnhqQ2ác mXôn nhpnhqQ2u tmXĩnh xWrnjrlặng toátxWrnjr rpnhqQ2a tmXừ đôittGWXp ttGWXpmày cttGWXpủa nànpnhqQ2g, xWrnjrđôi mắtpnhqQ2 mXnàng trầmpnhqQ2 tĩmXnh nxWrnjrhư mặmXt nưpnhqQ2ớc xWrnjrao thupnhqQ2, xWrnjrmặt nàmXng topnhqQ2át mXra ánhmX sáttGWXpng ttGWXpbóng nhttGWXpư xWrnjrtrân châupnhqQ2. NttGWXpụ cmXười khẽpnhqQ2 tttGWXpreo trênxWrnjr bờttGWXp môittGWXp, xWrnjrgiọng nàngttGWXp dmXịu dàngpnhqQ2 thánttGWXph thót,pnhqQ2 áttGWXpnh mắtttGWXp ônxWrnjr mXnhu ttGWXpmềm mạpnhqQ2i npnhqQ2hư mXnước, tómXm lpnhqQ2ại ttGWXpchỉ cóxWrnjr mộtmX pnhqQ2chữ 'đẹp'mX ttGWXpđi ttGWXpvào tmXận đápnhqQ2y lònpnhqQ2g ngươi.

 

Nàng đẹpxWrnjr ttGWXpnhư biểnttGWXp rộng.

 

Mặt biểnxWrnjr ttGWXpsóng êmttGWXp gmXió lặnttGWXpg vớipnhqQ2 dònpnhqQ2g chảmXy ngầmpnhqQ2 ttGWXpmãnh lipnhqQ2ệt ẩnttGWXp xWrnjrsâu phxWrnjría dưới.

 

Huân ttGWXpY nhìxWrnjrn nàpnhqQ2ng mpnhqQ2à sửngmX sốt.

 

Cùng mộxWrnjrt ttGWXpdung mạo,mX tạipnhqQ2 samXo mXNhư CpnhqQ2a độtpnhqQ2 nhiênmX xWrnjrtrở pnhqQ2nên đẹpmX tớittGWXp mứpnhqQ2c kixWrnjrnh tâttGWXpm độngpnhqQ2 phpnhqQ2ách nxWrnjrhư ttGWXpvậy chứ?

 

Ngón xWrnjrtrỏ ttGWXpcủa TpnhqQ2uyết diểmttGWXp lêmXn trpnhqQ2án NttGWXphư CxWrnjra, ttGWXpsau thờittGWXp gxWrnjrian kmXhoảng hapnhqQ2i nxWrnjrén hương,pnhqQ2 mộttGWXpt pnhqQ2vầng ttGWXpkhói trmXắng nmXhàn nhạnmX tỏattGWXp rttGWXpa từttGWXp gxWrnjriữa pnhqQ2trán nàng.xWrnjr KhmXuôn mặtmX nmXàng hiệmXn vẻpnhqQ2 đttGWXpau khổ,mX ttGWXptay phảimX chxWrnjre ngực,mX gxWrnjrò mámX ửngttGWXp hồng.

 

Tuyết vmXội vàmXng buônxWrnjrg ngóttGWXpn ttGWXptay, ânttGWXp cầnxWrnjr npnhqQ2ói: “ttGWXpSao rồi?mX mXVất vmXả lắmttGWXp sao?”

 

Như pnhqQ2Ca vừaxWrnjr httGWXpo vxWrnjrừa nói:ttGWXp “CảmpnhqQ2 mXthấy hơittGWXp pnhqQ2tức ngực.”

 

Huân xWrnjrY bpnhqQ2ưng chxWrnjrén trpnhqQ2à mXnhỏ tớimX, tronttGWXpg chémXn lpnhqQ2à pnhqQ2trà xuânmX LopnhqQ2ng TỉnmXh, chxWrnjrén tràpnhqQ2 xanttGWXph biếcxWrnjr tỏaxWrnjr hươxWrnjrng pnhqQ2thơm ngpnhqQ2át. TuyếxWrnjrt rxWrnjra ttGWXpdấu chttGWXpo nànpnhqQ2g đxWrnjrặt pnhqQ2chén pnhqQ2trà mXlên ttGWXpbàn, nmXhẹ nhttGWXpàng cắmXn ngpnhqQ2ón trỏmX, ttGWXpmột gmXiọt mxWrnjráu tronxWrnjrg suốpnhqQ2t nhỏmX xuốngmX chttGWXpén trà.

 

“Uống npnhqQ2ó pnhqQ2xong sẽttGWXp đỡmX httGWXpơn nhiều.”pnhqQ2 TuyxWrnjrết đưpnhqQ2a chémXn trttGWXpà xWrnjrtới spnhqQ2át môixWrnjr nàng.

 

Như mXCa nttGWXpghiêng đầu:pnhqQ2 “Không.mX” ttGWXpVì mXsao xWrnjry luônttGWXp xWrnjrbắt nàpnhqQ2ng uttGWXpống mmXáu pnhqQ2y cmXhứ. TttGWXprà mXhòa vớixWrnjr máumX xWrnjrkhi uốnxWrnjrg vàmXo mXluôn ttGWXpcảm thấyttGWXp cổxWrnjr nòngmX bừnxWrnjrg bừng.

 

“Nha đầumX ngoapnhqQ2n nào.”ttGWXp TuyếtmX cườipnhqQ2 pnhqQ2khanh kháttGWXpch ttGWXpnhư đapnhqQ2ng lừapnhqQ2 trttGWXpẻ conxWrnjr: “xWrnjrNGoan nàottGWXp, ttGWXpuống đpnhqQ2i. ttGWXpMáu cmXủa ttGWXpta tuyttGWXpệt đốipnhqQ2 khôngxWrnjr tanmXh đâuxWrnjr, thơpnhqQ2m ttGWXplắm, uốnmXg vmXào nttGWXpgực sẽxWrnjr xWrnjrbớt khóttGWXp chịu.”

 

“Ta khxWrnjrông muốnmX uốnpnhqQ2g, ngựcxWrnjr đmXã hếtttGWXp tứcxWrnjr rồi.”pnhqQ2 NhưpnhqQ2 CxWrnjra đẩyttGWXp cmXhén ttGWXptrà nxWrnjrhỏ xWrnjrra xa.

 

“Nói dốmXi lpnhqQ2à khônmXg pnhqQ2ngoan đâxWrnjru.” TuyếttGWXpt npnhqQ2ở nttGWXpụ ttGWXpcười khảmX áipnhqQ2: “NGƯơimX cũttGWXpng pnhqQ2biết txWrnjrính tmXa rpnhqQ2ồi đấttGWXpy, cuốxWrnjri cùnmXg cũnxWrnjrg sẽxWrnjr bắtxWrnjr ngmXươi uốnttGWXpg thôittGWXp. NgươipnhqQ2 ttGWXpmuốn dùnttGWXpg mộtmX camXnh giờmX đttGWXpể uốngmX hpnhqQ2ay vàxWrnjri pnhqQ2phút đểmX uốngttGWXp đây?”

 

“Vì saxWrnjro pnhqQ2cứ phảmXi upnhqQ2ống?” mXNhư CttGWXpa nhíxWrnjru mày.

 

“Ách… NgươipnhqQ2 mxWrnjruốn nghxWrnjre xWrnjrlý mXdo thậtttGWXp hpnhqQ2ay lýxWrnjr dmXo giả?”mX TuxWrnjryết cườixWrnjr mXha hả.

 

Như mXCa bấtmX đmXắc dĩpnhqQ2: xWrnjr“Lại cònttGWXp cómX mXhai pnhqQ2lý mXdo nữamX chứ.”

 

“Lý dmXo thứttGWXp npnhqQ2hất lxWrnjrà dùpnhqQ2ng xWrnjrmáu tpnhqQ2a xWrnjrcó ttGWXpthể nhattGWXpnh chpnhqQ2óng pnhqQ2chuyển dttGWXpời pnhqQ2hồn ttGWXpphách củmXa ngươixWrnjr hơn.mX LýxWrnjr xWrnjrdo pnhqQ2kia lạimX mXlà xWrnjrdo mXta thxWrnjrích txWrnjrrong cơpnhqQ2 thttGWXpể nxWrnjrgươi mXcó mmXáu ttGWXpcủa tamX. ChttGWXpỉ cpnhqQ2ần nghmXĩ mmXáu củaxWrnjr pnhqQ2ta đxWrnjrang pnhqQ2chảy tronttGWXpg nxWrnjrgười nxWrnjrgươi làxWrnjr ttGWXpta cxWrnjrảm tttGWXphấy hạpnhqQ2nh ppnhqQ2húc rồi.”

 

“Vậy ttGWXpcái npnhqQ2ào làttGWXp mXthật? CáixWrnjr nmXào làttGWXp giả?”

 

Tuyết ttGWXpnhớp chớttGWXpp mắxWrnjrt, nmXở npnhqQ2ụ cpnhqQ2ười xảopnhqQ2 tttGWXprá: “xWrnjrNgươi pnhqQ2đoán xem?”

 

“Ta mXđoán đềuttGWXp làxWrnjr giả.”

 

Như xWrnjrCa trttGWXpừng mắxWrnjrt nttGWXphìn ypnhqQ2. mXY giễmXu cợtpnhqQ2 mìnxWrnjrh mmXới lxWrnjrà thật.

 

Tuyết vpnhqQ2ẻ xWrnjrmặt ngạpnhqQ2c nhiên.

 

“Oa! MớxWrnjri mXuống máxWrnjru xWrnjrta mấyxWrnjr nttGWXpgày mXmà pnhqQ2đã thônmXg mxWrnjrinh lpnhqQ2ên mXbao nhiêu!pnhqQ2 ThậttGWXpt ttGWXpthần kỳ!”

 

Như CpnhqQ2a tứcmX gixWrnjrận cxWrnjrười rộmX lên.

 

Tuyết nhâmXn pnhqQ2cơ hộixWrnjr lpnhqQ2ừa npnhqQ2àng uốngpnhqQ2 ttGWXpxong chttGWXpén trà.

 

Hai ngườittGWXp mXcười đmXùa tmXrong phòmXng, hmXồn nttGWXphiên chẳngmX chútmX chmXú mXý tới.

 

Huân pnhqQ2Y kttGWXphom ngxWrnjrười mXlui ttGWXpra ngoài.

 

Ám xWrnjrDạ LxWrnjra nxWrnjrghiêng ngmXười pnhqQ2dựa vàttGWXpo bứcxWrnjr pnhqQ2tường, xpnhqQ2iêm pnhqQ2y đỏpnhqQ2 mXchói lạixWrnjr kttGWXphiến pnhqQ2y txWrnjrrông ttGWXpnhợt nhạtxWrnjr, mXy pnhqQ2ngửa cổpnhqQ2 uốngttGWXp nốtmX rượuttGWXp trttGWXpong chéttGWXpn, hamXi mắtpnhqQ2 đttGWXpã ngàpnhqQ2 ngttGWXpà sapnhqQ2y npnhqQ2hìn NhưpnhqQ2 Ca.

 

Nàng đmXang cười.

 

Khi nmXàng cườittGWXp pnhqQ2tay mXphải nhẹpnhqQ2 nhàngxWrnjr nắmpnhqQ2 pnhqQ2lại, cxWrnjrác ngttGWXpón tattGWXpy kmXhẽ chạmpnhqQ2 vpnhqQ2ào pnhqQ2chop mũpnhqQ2i, nụttGWXp cườipnhqQ2 từpnhqQ2 khxWrnjróe mxWrnjrắt tớimX mXbờ môi.

 

Nụ cưxWrnjrời nmXày ttGWXpy đãmX pnhqQ2quen thxWrnjruộc bipnhqQ2ết bao.

 

Chỉ mXcó “mXnàng” mXmới cmXó thmXể cpnhqQ2ười mXôn nttGWXphu độngmX lònttGWXpg ngườittGWXp tmXới vậy.

 

“Ngươi xWrnjrlà ai?”

 

Một giọpnhqQ2ng khànmX ttGWXpkhàn quấyxWrnjr nhiễumX xWrnjrNhư CpnhqQ2a ttGWXpvà Tuyết.

 

Nàng xWrnjrvà pnhqQ2y cùmXng quttGWXpay xWrnjrđầu nxWrnjrhìn lại.

 

Thân xWrnjrhình đỏpnhqQ2 nhưpnhqQ2 mttGWXpáu củattGWXp ÁxWrnjrm pnhqQ2Dạ LttGWXpa mXvọt xWrnjrtới ttGWXptrước mặtpnhqQ2 xWrnjrNhư CttGWXpa, mXy ximXết cttGWXphặt cằttGWXpm nàng,mX npnhqQ2âng mXkhuôn mặtxWrnjr nàpnhqQ2ng lpnhqQ2ên, xWrnjru ámpnhqQ2 hỏimX: “pnhqQ2Ngươi rpnhqQ2ốt cuộcttGWXp lttGWXpà ÁmmX DxWrnjrạ NhưxWrnjr xWrnjrCa haxWrnjry mXlà nànxWrnjrg đây?”

 

Như CmXa ttGWXpđau đmXớn hímXt mộtmX hơttGWXpi, cằttGWXpm mXnàng nttGWXphư sắpmX bpnhqQ2ị pnhqQ2bóp nát.

 

“Ta khôngttGWXp mXphải ÁmpnhqQ2 DxWrnjrạ NhxWrnjrư Ca.”

 

Khuôn mặmXt ttGWXpÁm DạmX LttGWXpa xWrnjrhiện vttGWXpẻ mmXừng mXrỡ nhưpnhqQ2 điêttGWXpn: “Ngươi…”

 

“Ta lxWrnjrà xWrnjrLiệt NttGWXphư Ca.”pnhqQ2 NhpnhqQ2ìn ttGWXpÁm DxWrnjrạ ttGWXpLa đttGWXpang xWrnjrtừ mừpnhqQ2ng rỡpnhqQ2 chuypnhqQ2ển saxWrnjrng tttGWXpức gipnhqQ2ận troxWrnjrng mXlòng nàttGWXpng bỗnmXg cảmpnhqQ2 thấymX ttGWXpniềm xWrnjrsung sưxWrnjrớng đượcpnhqQ2 trảxWrnjr thù.

 

Tuyết cườxWrnjri tớittGWXp téxWrnjr ngttGWXpửa: “ttGWXpTiểu LttGWXpa ttGWXpđúng lpnhqQ2à mXngốc ttGWXpa, nàngxWrnjr lmXàm sapnhqQ2o pnhqQ2mang httGWXpọ ÁmmX DạmX đượcxWrnjr cxWrnjrhứ? CHxWrnjro dxWrnjrù khôxWrnjrng gọmXi pnhqQ2là LiệtxWrnjr NhưmX CttGWXpa cũngmX phảttGWXpi gọmXi xWrnjrlà ChiếnmX NpnhqQ2hư pnhqQ2Ca mXmới đúng.”YxWrnjr cưpnhqQ2ời cườimX mmXà vxWrnjrai xWrnjrrun rttGWXpun, ôttGWXpm lấymX xWrnjrhai vaxWrnjri NhpnhqQ2ư mXCa cưxWrnjrời lớnxWrnjr, bxWrnjràn tapnhqQ2y xWrnjrnắm lấpnhqQ2y cttGWXpằm xWrnjrNhư xWrnjrCa củpnhqQ2a ÁxWrnjrm DạmX LpnhqQ2a pnhqQ2như đưxWrnjrợc mộpnhqQ2t cơttGWXpn gióttGWXp thổpnhqQ2i qupnhqQ2a xWrnjrkèm xWrnjrtheo hưxWrnjrơng hopnhqQ2a thơxWrnjrn ngát.

 

Ám DxWrnjrạ LttGWXpa pnhqQ2thu lạixWrnjr ttGWXpánh mắt,pnhqQ2 đôixWrnjr mắtpnhqQ2 biếxWrnjrn thxWrnjrành đỏpnhqQ2 tươttGWXpi nhưmX mpnhqQ2áu: “NgâttGWXpn TttGWXpuyết, ngưmXơi pnhqQ2lại chơmXi ta?”

 

Tuyết dựamX pnhqQ2đầu vpnhqQ2ào ttGWXpvai NpnhqQ2hư CmXa, nhìnxWrnjr pnhqQ2y cưttGWXpời pnhqQ2ha hảttGWXp nói:ttGWXp xWrnjr“Oa, xWrnjrkhông ngờpnhqQ2 lmXại lừttGWXpa đượcmX ÁmpnhqQ2 xWrnjrHà cpnhqQ2ung xWrnjrchủ xWrnjrÁm DạxWrnjr LaxWrnjr, pnhqQ2ta cưmXời tớixWrnjr kpnhqQ2hông đứngttGWXp dậmXy đượcmX mất.”

 

Khuôn mxWrnjrặt ÁmttGWXp ttGWXpDạ LxWrnjra trắngmX bệchmX, vpnhqQ2ặn vmXẹo thậtxWrnjr đánttGWXpg sttGWXpợ: “KhôngpnhqQ2 axWrnjri cxWrnjró tpnhqQ2hể lpnhqQ2ừa ta!”ttGWXp ChẳngttGWXp lxWrnjrẽ cttGWXpái ttGWXpgọi làxWrnjr hồnttGWXp pxWrnjrhách chuypnhqQ2ển dờimX chỉxWrnjr lmXà mộtttGWXp cttGWXpạm bẫypnhqQ2? TapnhqQ2y áoxWrnjr dàttGWXpi giươngttGWXp lmXên, xWrnjrcánh mXtay tápnhqQ2i nttGWXphợt cttGWXpủa ttGWXpy nxWrnjrhư ttGWXptrong mộxWrnjrt đttGWXpám mXmây đỏ,mX xươttGWXpng xWrnjrngón xWrnjrtay kxWrnjrêu lênpnhqQ2 rxWrnjrăng rắc.

 

Y pnhqQ2biết NgxWrnjrân TuypnhqQ2ết đểmX ýpnhqQ2 xWrnjrnhất xWrnjrlà dttGWXpung mttGWXpạo pnhqQ2xinh đttGWXpẹp củaxWrnjr mình.

 

Vậy, ttGWXpy sẽxWrnjr chậmmX rãimX hủxWrnjry ttGWXpdiệt khuôpnhqQ2n mặtmX tmXuyệt xWrnjrmỹ đó.

 

Trong kpnhqQ2hông kxWrnjrhí bỗngxWrnjr mXbồng bềnhttGWXp mxWrnjrột tầttGWXpng khíttGWXp pnhqQ2đỏ tươi

 

Tầng khípnhqQ2 tronttGWXpg suốtpnhqQ2 nhpnhqQ2ư ngmXọc lưpnhqQ2u ly.

 

Dần dmXần thpnhqQ2ắt cttGWXphặt xWrnjrlại, mXkhối kpnhqQ2hí pnhqQ2như mộtmX chiếcmX thùmXng bằxWrnjrng ngọcttGWXp npnhqQ2hốt TuyếtpnhqQ2 vxWrnjrà NpnhqQ2hư mXCa lxWrnjrại bênxWrnjr tronttGWXpg, ttGWXpkhông thểxWrnjr độngxWrnjr đậy.

 

Ngón pnhqQ2tay nmXhẹ lướpnhqQ2t txWrnjrrên gòxWrnjr mápnhqQ2 cxWrnjrủa Tuyết.

 

Ám pnhqQ2Dạ LxWrnjra nttGWXpở nụxWrnjr cườxWrnjri dắpnhqQ2c ýttGWXp: xWrnjr“Khắc mộttGWXpt đóamX xWrnjrhoa tuyxWrnjrết lêxWrnjrn mặtpnhqQ2 mXngươi, liệuttGWXp cmXó đẹpttGWXp không?”

 

Tuyết uểttGWXp opnhqQ2ải nómXi: “KttGWXphông ttGWXpkhắc cpnhqQ2ó lxWrnjrẽ đẹxWrnjrp hơn.”

 

“Vậy khắcmX haxWrnjri bpnhqQ2ông xWrnjrhoa tuyếmXt nhé.”ttGWXp NgóttGWXpn pnhqQ2tay ÁpnhqQ2m mXDạ xWrnjrLa kẽpnhqQ2 động,xWrnjr ttGWXpmột vếtpnhqQ2 máxWrnjru sâxWrnjru đãmX mXcắt lpnhqQ2ên gòttGWXp mápnhqQ2 TttGWXpuyết, tpnhqQ2ừng giọpnhqQ2t từttGWXpng giọxWrnjr mápnhqQ2u nhỏpnhqQ2 xuốngxWrnjr bxWrnjrộ xiêmmX pnhqQ2y trắngmX toát.

 

“Móng tattGWXpy dpnhqQ2ài quá.”

 

Như xWrnjrCa kxWrnjrinh npnhqQ2gạc nhìnmX xWrnjrtay ÁmttGWXp DạxWrnjr LpnhqQ2a, cxWrnjrhẳng biếtpnhqQ2 vìmX spnhqQ2ao lạttGWXpi thxWrnjrốt lmXên nhữngxWrnjr lttGWXpời này.

 

Ngón tapnhqQ2y pnhqQ2y cứmXng đờ.

 

Vết xWrnjrmáu mXchảy dàpnhqQ2i nhmXưng xWrnjrvết thươmXng lmXại khômXng ttGWXpmở rộng.

 

Nàng xWrnjrlắc đầu,mX nởttGWXp mXnụ cườimX dịttGWXpu dàng:pnhqQ2 “ĐmXàn ôttGWXpng cmXon pnhqQ2trai kpnhqQ2hông nêpnhqQ2n đểttGWXp mpnhqQ2óng xWrnjrtay ttGWXpquá ttGWXpdài nxWrnjrhư vậy,mX xWrnjrLa ttGWXpNhi, xWrnjrlấy pnhqQ2dao lạpnhqQ2i đâxWrnjry, tpnhqQ2ỷ giúpttGWXp đxWrnjrệ pnhqQ2sửa ttGWXplại đôittGWXp chút.”

 

Ám DttGWXpạ pnhqQ2La phttGWXpảng phấpnhqQ2t nhpnhqQ2ư bịpnhqQ2 điểmmX xWrnjrtrúng huyệpnhqQ2t đạo,ttGWXp tmXhân xWrnjrthể ttGWXpy xWrnjrcứng ngmXắc, chpnhqQ2ậm rãipnhqQ2 nttGWXphìn vềmX phíaxWrnjr nàpnhqQ2ng, tronxWrnjrg mắttGWXpt đầyttGWXp vẻxWrnjr mXngạc nttGWXphiên xWrnjrvà xWrnjrrun rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mùpnhqQ2a ttGWXpthu bttGWXpên copnhqQ2n sxWrnjruối nhỏ.

 

Ám DạttGWXp MinmXh vừapnhqQ2 gttGWXpội lạimX xWrnjrmái tttGWXpóc, pnhqQ2suối txWrnjróc pnhqQ2mềm mạipnhqQ2 bmXồng bềnhpnhqQ2 gợnpnhqQ2 sóttGWXpng mXdưới mXánh nắngmX chiềttGWXpu. NàngxWrnjr mXmặc mộtxWrnjr pnhqQ2chiếc xWrnjráo choàngttGWXp rộngpnhqQ2 thùnttGWXpg thpnhqQ2ình, vạtttGWXp xWrnjráo txWrnjrhêu xWrnjrhoa ttGWXpvăn mXmỹ lttGWXpệ xWrnjrmà phứcmX tạp.

 

“Đừng đểttGWXp mópnhqQ2ng txWrnjray dàixWrnjr quá.”

 

Nàng pnhqQ2cúi đầu,xWrnjr dpnhqQ2ùng mộtpnhqQ2 comXn dattGWXpo sửttGWXpa mpnhqQ2óng tapnhqQ2y cmXho y.

 

Cậu bépnhqQ2 ÁmpnhqQ2 DạttGWXp mXLa nằttGWXpm dưpnhqQ2ới chânmX ttGWXpnàng, vươmXn taxWrnjry rpnhqQ2a chttGWXpo nàttGWXpng sửa,xWrnjr miệngxWrnjr tpnhqQ2hầm nói:mX “MpnhqQ2óng pnhqQ2tay tỷpnhqQ2 chẳngmX pmXhải cũngxWrnjr rấtxWrnjr dpnhqQ2ài sao.”ttGWXp pnhqQ2Ngón pnhqQ2tay thottGWXpn thảpnhqQ2 mượttGWXpt xWrnjrmà, pnhqQ2lộ ttGWXpra mpnhqQ2àu hồngttGWXp nhttGWXpư xWrnjrvỏ sòmX, cómX kmXhi hơimX dínttGWXph chxWrnjrút npnhqQ2ước trênmX đóattGWXp hmXoa, taxWrnjry ttGWXpnàng thậtttGWXp đẹp.

 

Nàng cxWrnjrẩn txWrnjrhận cắtmX mmXóng tattGWXpy chmXo yxWrnjr: xWrnjr“Đệ làxWrnjr comXn pnhqQ2trai cơxWrnjr mmXà, ngàpnhqQ2y thườngpnhqQ2 khônxWrnjrg mXluyện vttGWXpõ cũngmX tỷmX pnhqQ2võ vớimX pnhqQ2người mXta, móngmX tattGWXpy dàpnhqQ2i qttGWXpuá sttGWXpẽ khônxWrnjrg tiệnxWrnjr. VạnmX nhxWrnjrất mónxWrnjrg pnhqQ2tay xWrnjrđứt rpnhqQ2ơi xWrnjrra sxWrnjrẽ khxWrnjriến nttGWXpgươi pmXhân tâmmX, hơnttGWXp nữapnhqQ2 cũpnhqQ2ng khôngttGWXp sạttGWXpch, trttGWXpông bẩpnhqQ2n lắm.”pnhqQ2 ttGWXpNàng cttGWXpười khpnhqQ2ẽ nmXói: “TỷpnhqQ2 tỷttGWXp tpnhqQ2hì khác,xWrnjr cómX LxWrnjra NpnhqQ2hi tpnhqQ2hì việcmX gìpnhqQ2 tỷpnhqQ2 pnhqQ2cũng khôxWrnjrng cầnttGWXp quattGWXpn mXtâm, chmXo nênxWrnjr cmXó thttGWXpể đểxWrnjr ttGWXpý mXchăm sócttGWXp móngpnhqQ2 tay.”

 

“Là nhpnhqQ2ư vmXậy àmX.” ttGWXpCậu ttGWXpbé ttGWXpÁm DạttGWXp LmXa nxWrnjrắm lấymX tópnhqQ2c nàttGWXpng, đưapnhqQ2 pnhqQ2lên mũmXi ngxWrnjrửi rồpnhqQ2i mXcười nóttGWXpi: “ĐệpnhqQ2 rttGWXpất thíttGWXpch mpnhqQ2óng tapnhqQ2y củapnhqQ2 tỷpnhqQ2, mXsau nàttGWXpy tỷpnhqQ2 tỷttGWXp nhấttGWXpt địnttGWXph cũngpnhqQ2 xWrnjrsẽ thíchmX đệttGWXp pnhqQ2để mxWrnjróng xWrnjrtay dài.”

 

“La ttGWXpNhi ngốc.”pnhqQ2 NàxWrnjrng mỉmttGWXp cưttGWXpời, nắmttGWXp txWrnjray mXy đưttGWXpa lênpnhqQ2: “ĐpnhqQ2ệ xexWrnjrm, copnhqQ2n trattGWXpi mXđể móxWrnjrng taxWrnjry xWrnjrngắn mớipnhqQ2 mạnmXh mẽxWrnjr chứ.”

 

Móng xWrnjrtrên mỗixWrnjr nxWrnjrgón mXtay pnhqQ2y đềpnhqQ2u đượcttGWXp tpnhqQ2ỉa rxWrnjrất gọmXn gang.

 

Bờ mónxWrnjrg mXcũng đượcmX nàpnhqQ2ng đánhxWrnjr mượt.

 

Cậu bémX ÁpnhqQ2m mXDạ xWrnjrLa mởttGWXp ttGWXpto hmXai mmXắt: “A,pnhqQ2 ttGWXptay đệttGWXp giờpnhqQ2 cũngpnhqQ2 thxWrnjrật đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn xWrnjrtay đẹpmX xWrnjrvậy, đêmttGWXp mXnay khôpnhqQ2ng luyệnpnhqQ2 côngpnhqQ2 cttGWXpó đượxWrnjrc không?”pnhqQ2 xWrnjrY làmttGWXp nũngpnhqQ2 troxWrnjrng mXlòng nàng.

 

Ám DạpnhqQ2 MinmXh xWrnjrnở nụttGWXp cưpnhqQ2ời dịuxWrnjr dpnhqQ2àng nhưmX mộtttGWXp pnhqQ2tia sáng:pnhqQ2 “Được.mX TamXy xWrnjrLa pnhqQ2Nhi mXđẹp nmXhư vậy,xWrnjr đêpnhqQ2m npnhqQ2ay cttGWXpũng xWrnjrkhông cầnmX pnhqQ2ăn xWrnjrcơm mXđâu nhỉ.”

 

“Tỷ ~mX~ tỷpnhqQ2 ~~!”

 

Cậu béxWrnjr ÁmttGWXp DạttGWXp ttGWXpLa pnhqQ2thất vxWrnjrọng kpnhqQ2êu to.

 

Ám pnhqQ2Dạ MinttGWXph pnhqQ2nở ttGWXpnụ ttGWXpcười, ngttGWXpón xWrnjrtay mXnhẹ mXnhàng mXchà mXlên ttGWXpchop mũi.ttGWXp NgàttGWXpy mùttGWXpa thupnhqQ2, dướipnhqQ2 ánhpnhqQ2 nmXắng chiều,ttGWXp bênpnhqQ2 kmXhe suốixWrnjr nhỏ,mX nàmXng nởxWrnjr nụttGWXp cườpnhqQ2i xWrnjrôn nhupnhqQ2, supnhqQ2ối tttGWXpóc dttGWXpài thơmxWrnjr mXngát ômttGWXp lấttGWXpy y.

 

......

 

............

 

Lưỡi xWrnjrdao nhmXỏ tmXừ từxWrnjr cẩxWrnjrn thmXận pnhqQ2sửa smXang lpnhqQ2ại mópnhqQ2ng tapnhqQ2y chmXo y.

 

Mái mXtóc dàimX xWrnjrbuông xuốngttGWXp vapnhqQ2i nàng.

 

Nàng nởttGWXp mộpnhqQ2t nụmX cườittGWXp tĩnhttGWXp lặngttGWXp, tựamX hồxWrnjr tromXng xWrnjrthế giớttGWXpi củxWrnjra xWrnjrnàng khôttGWXpng gxWrnjrì quxWrnjran trọttGWXpng hơnttGWXp móngmX mXtay ÁmmX DạmX La.

 

Ngón tamXy pnhqQ2Ám DạttGWXp LttGWXpa cứxWrnjrng đờ.

 

Tuyết tớipnhqQ2 gầnttGWXp NhxWrnjrư CttGWXpA, mộtttGWXp vpnhqQ2ẻ mttGWXpặt khpnhqQ2ó pnhqQ2có thttGWXpể dxWrnjrùng lờixWrnjr đểxWrnjr tảmX khiếttGWXpn nxWrnjrụ cườttGWXpi ttGWXpy biếnttGWXp mất.

 

“Móng txWrnjray pnhqQ2dù pnhqQ2dài nhưngmX mXlàm đúpnhqQ2ng làpnhqQ2 ẩu.”mX mXNàng mmXỉm cười.mX “LattGWXp xWrnjrNhi đpnhqQ2ã lớmXn rồi,mX móttGWXpng tpnhqQ2ay khônxWrnjrg bẩmXn mXnhư trưttGWXpớc nữa.”

 

Nàng ngẩnxWrnjrg đầu.

 

Khóe mắtmX ttGWXplà cảttGWXpm xWrnjrtình xWrnjrtrong sánxWrnjrg ttGWXpchan chmXứa, nàngmX xWrnjrnhìn ÁmXm DạmX LmXa, sóngttGWXp xWrnjrmắt nhmXư mXlàn npnhqQ2ước mùaxWrnjr mXthu khẽpnhqQ2 chảy.

 

Một lpnhqQ2úc lâmXu sau…

 

Ngón tpnhqQ2ay nàpnhqQ2ng ttGWXpvuốt nhpnhqQ2ẹ ttGWXplên khumXôn pnhqQ2mặt pnhqQ2Ám DạxWrnjr LpnhqQ2a, xWrnjrchân ttGWXpmày nhpnhqQ2ẹ nhàngmX cpnhqQ2au lạmXi ttGWXpnhư làttGWXpn sttGWXpóng nước.

 

“La NhxWrnjri xWrnjrbệnh xWrnjrsao? xWrnjrSao lạipnhqQ2 tiềupnhqQ2 tttGWXpụy xWrnjrnhư vậy?”

 

******

 

Bó đxWrnjruốc ttGWXpvẫn cxWrnjrháy bêmXn bmXức ttGWXptường đá.

 

Dưới xWrnjrlòng ttGWXpđất khôttGWXpng khpnhqQ2í ẩpnhqQ2m xWrnjrướt mXmang pnhqQ2theo mộtttGWXp mùixWrnjr mốmXc meo.

 

Nàng ngmXửa đttGWXpầu nằmpnhqQ2 trênmX giườngttGWXp, pnhqQ2vầng pnhqQ2trán khẽpnhqQ2 xWrnjrcau lại:

 

“La xWrnjrNhi rốtxWrnjr cmXuộc ttGWXpbị làmmX sxWrnjrao? VìmX sttGWXpao… tmXa dườngmX nhxWrnjrư đãmX tmXrải qttGWXpua mộpnhqQ2t giấmXc mộngxWrnjr dttGWXpài, ttGWXpmà nhxWrnjrững mXgì tromXng mộngmX pnhqQ2lại chẳngmX thpnhqQ2ể nxWrnjrhớ ra.”

 

Ám DxWrnjrạ pnhqQ2La nómXi: “TttGWXpỷ ngxWrnjrã bệnmXh, hmXôn mXmê mxWrnjrười chímXn xWrnjrnăm rồi.”xWrnjr TuyếtpnhqQ2 xWrnjrnói xWrnjrcho ypnhqQ2, hồnttGWXp ppnhqQ2hách ÁmpnhqQ2 DạpnhqQ2 MinttGWXph cầxWrnjrn pnhqQ2một ttGWXpchút thờipnhqQ2 ttGWXpgian mXmới cttGWXpó thpnhqQ2ể nhmXớ ttGWXplại tottGWXpàn bmXộ nhữxWrnjrng chuttGWXpyện cũ.

 

“Mười chínxWrnjr nxWrnjrăm sao…”xWrnjr pnhqQ2Nàng lặpttGWXp lạpnhqQ2i, lpnhqQ2ắc đầumX cườttGWXpi khổttGWXp: “HènpnhqQ2 xWrnjrchi tỷpnhqQ2 ttGWXpcảm thấypnhqQ2 tomXàn thânmX nxWrnjrhức mxWrnjrỏi, mXnhư khôxWrnjrng phảmXi củattGWXp bảnpnhqQ2 txWrnjrhân mìttGWXpnh vậy.”

 

“Tỷ sẽmX nhapnhqQ2nh chmXóng phụcttGWXp hxWrnjrồi ttGWXpthôi.” xWrnjrY sẽttGWXp bắtpnhqQ2 xWrnjrNgân pnhqQ2Tuyết mttGWXpau chóttGWXpng đuổmXi hồttGWXpn xWrnjrphách nữpnhqQ2 ttGWXpnhân kmXia đi.

 

Nàng cmXhăm xWrnjrchú nhìnttGWXp yxWrnjr, pnhqQ2lo xWrnjrlắng ttGWXpnói: “LaxWrnjr pnhqQ2Nhi, đệpnhqQ2 cmXũng bịxWrnjr bệpnhqQ2nh sao?”

 

“Không xWrnjrđâu, đệxWrnjr vttGWXpẫn khỏe.”

 

Bàn xWrnjrtay nàttGWXpng nhttGWXpẹ nhàmXng vuốtpnhqQ2 mXve khuônttGWXp mttGWXpặt támXi nhợtttGWXp củaxWrnjr yttGWXp: pnhqQ2“Sao khupnhqQ2ôn mặtpnhqQ2 đệttGWXp ttGWXplại trpnhqQ2ắng bệttGWXpch vậxWrnjry? SapnhqQ2o pnhqQ2thân thểxWrnjr lạipnhqQ2 xWrnjrgầy yếumX thế?ttGWXp mXLa NpnhqQ2hi củapnhqQ2 xWrnjrta làxWrnjr mộtxWrnjr thiếuttGWXp nxWrnjriên tttGWXphần tháixWrnjr phmXi phàpnhqQ2m màmX.” mXBàn tamXy mXnàng trắngpnhqQ2 trpnhqQ2ẻo ấpnhqQ2m ttGWXpáp, pnhqQ2cái vuốmXt vmXe dttGWXpịu dàngxWrnjr đầypnhqQ2 xWrnjryêu thương.

 

Ám DxWrnjrạ xWrnjrLa nttGWXpắm xWrnjrtay nàngttGWXp, ápttGWXp lênxWrnjr khuônmX mặmXt mìnhttGWXp, hơixWrnjr thởttGWXp mXy dồttGWXpn dập:

 

“Nói cpnhqQ2ho mXta haypnhqQ2, ttGWXpngươi lxWrnjrà ai?”

 

Nàng kixWrnjrnh ngạxWrnjrc nóipnhqQ2: “LapnhqQ2 Nhi?”

 

Ám DạxWrnjr ttGWXpLa thttGWXpở dốcxWrnjr: “xWrnjrMau pnhqQ2nói cmXho mXta, ngươttGWXpi lmXà attGWXpi, mXtên lmXà gì?”

 

Nàng lxWrnjrắc đầttGWXpu, cườimX nóittGWXp: ttGWXp“Đứa npnhqQ2hóc hpnhqQ2ư hỏngmX nàyxWrnjr.” ThấpnhqQ2y ttGWXpy cốpnhqQ2 xWrnjrchấp nhưttGWXp vxWrnjrậy, pnhqQ2nàng rốtxWrnjr cuộcpnhqQ2 txWrnjrhỏa hiệp,dxWrnjr đưttGWXpa ttGWXptay lênttGWXp vuốtxWrnjr nhxWrnjrẹ chopnhqQ2p mũmXi pnhqQ2y, ttGWXpbất đắcxWrnjr dmXĩ nói:xWrnjr “VpnhqQ2ậy pnhqQ2được mXrồi, pnhqQ2ta làttGWXp BômXi Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt TpnhqQ2hiên pnhqQ2Linh CáittGWXp cpnhqQ2ủa ÁmpnhqQ2 mXDạ LttGWXpa pxWrnjrhảng phấtttGWXp nhxWrnjrư bịpnhqQ2 mXmột chưởnttGWXpg đánpnhqQ2h txWrnjrrúng! NxWrnjrgũ quaxWrnjrn mXy rxWrnjrun rẩxWrnjry, dunpnhqQ2g mpnhqQ2ạo tpnhqQ2à pnhqQ2mỵ cũnmXg bắtpnhqQ2 đầumX vặttGWXpn vẹo!ttGWXp YếtttGWXp hầuttGWXp cảmpnhqQ2 thpnhqQ2ấy ngmXòn mXngọn, ttGWXpngực nxWrnjrhư cómX mộtmX cụpnhqQ2c máxWrnjru ttGWXpnóng mupnhqQ2ốn pxWrnjrhun ra!

 

Nàng làmX BôpnhqQ2i Nhi.

 

Nàng ttGWXplà xWrnjrBôi NhpnhqQ2i cmXủa y.

 

............

 

......

 

Trong áxWrnjrnh pnhqQ2nắng bamXn mai.

 

Nàng nhảymX múattGWXp bxWrnjrên bờpnhqQ2 suối.

 

Giọt sươnttGWXpg tttGWXprên ngttGWXpọn mXcỏ bịttGWXp mXgóc vmXáy nmXàng cuốnpnhqQ2 ttGWXplên tttGWXpạo thànhttGWXp từngpnhqQ2 áttGWXpng ttGWXpsương tromXng suốt.

 

Y mXnằm trênpnhqQ2 tmXhảm cỏmX, miệngpnhqQ2 ngậmxWrnjr cọnttGWXpg pnhqQ2cỏ xanhxWrnjr, ngxWrnjrón txWrnjray thttGWXpưởng pnhqQ2thức mxWrnjrột chéttGWXpn pnhqQ2rượu hoàngmX ttGWXpkim. ThânpnhqQ2 mXchén pmXhản cmXhiếu xWrnjrvũ đittGWXpệu runmXg độttGWXpng tpnhqQ2âm cpnhqQ2an pnhqQ2của nàng.

 

“Này, tmXa khônttGWXpg muốpnhqQ2n pnhqQ2gọi ngươimX lmXà tỷmX tỷmX nữa.”

 

Y hoáttGWXpn httGWXpận nói.

 

Nàng ttGWXpvẫn xWrnjrtiếp tpnhqQ2ục múa,pnhqQ2 ttGWXphòa vttGWXpào dòngttGWXp cxWrnjrhảy củattGWXp dpnhqQ2óng pnhqQ2suối, hòmXa vxWrnjrào thảmttGWXp cttGWXpỏ xpnhqQ2anh, hxWrnjròa vàopnhqQ2 thếmX gittGWXpới pnhqQ2mỹ lttGWXpệ xunpnhqQ2g quapnhqQ2nh, chẳngpnhqQ2 mXhề đểpnhqQ2 ýmX xWrnjrtới pnhqQ2lời nóxWrnjri ttGWXptrẻ cottGWXpn củamX y.

 

“Ngươi ttGWXpcó nghttGWXpe khônxWrnjrg pnhqQ2đó! SapnhqQ2u pnhqQ2này xWrnjrta smXẽ khôngttGWXp gọittGWXp ngưmXơi làttGWXp tmXỷ ttGWXptỷ mXnữa!” ttGWXpY buồnmX rmXầu xWrnjrxoay xttGWXpoay pnhqQ2chén rượupnhqQ2, thấpmX giọmXng nói:xWrnjr “GọixWrnjr npnhqQ2gươi lpnhqQ2à tỷmX tỷpnhqQ2 cứpnhqQ2 cpnhqQ2ó cảmXm gipnhqQ2ác nmXhư mãxWrnjri mxWrnjrãi xWrnjrkhông lpnhqQ2ớn ttGWXplên được.”ttGWXp NànttGWXpg cànxWrnjrg ngttGWXpày ttGWXpcàng xinmXh đẹp,xWrnjr chốxWrnjrn gttGWXpiang hồpnhqQ2 pnhqQ2ngày pnhqQ2cũng ttGWXpngày càngxWrnjr nhiềmXu ngưpnhqQ2ời ttGWXpkhuynh đảopnhqQ2 vttGWXpì sắcpnhqQ2 đpnhqQ2ẹp củmXa nàng.

 

Y ttGWXpsợ rxWrnjrằng tttGWXprong xWrnjrlòng nàngttGWXp mìnhmX mpnhqQ2ãi ttGWXpmãi chpnhqQ2ỉ lpnhqQ2à mộtttGWXp đttGWXpệ đệ.

 

Nàng nttGWXpgừng múaxWrnjr, ngồittGWXp xuttGWXpống bpnhqQ2ên ngườpnhqQ2i ypnhqQ2. XopnhqQ2a xopnhqQ2a chxWrnjrop mXmũi mXy, gittGWXpọng nàttGWXpng pnhqQ2tựa xWrnjrnhư đangmX lừamX ttGWXpmột đứaxWrnjr trẻ:xWrnjr “SaoxWrnjr pnhqQ2lại mXkhông pnhqQ2vui thế?”

 

Chén rxWrnjrượu khpnhqQ2ông ngmXừng qupnhqQ2ay tronmXg tttGWXpay y.

 

Hai mxWrnjrắt ttGWXpy tttGWXpỏa sttGWXpáng: “SmXau nàttGWXpy pnhqQ2ta gọixWrnjr ngươmXi mXlà ‘BôpnhqQ2i NhmXi’ nhéttGWXp!” ChxWrnjrén mXrượu bxWrnjray mpnhqQ2úa npnhqQ2hư vũpnhqQ2 điệuttGWXp củpnhqQ2a npnhqQ2àng, ttGWXpcó mXquang xWrnjrmang sánxWrnjrg lạn,ttGWXp xWrnjrcó lmXưng áoxWrnjr mảnhxWrnjr khảnhttGWXp, ttGWXpcó lànmX dpnhqQ2a mịnmX ttGWXpmà. HơxWrnjrn nmXữa, cttGWXphén mXrượu trottGWXpng mXtay pnhqQ2y, ttGWXpy cóxWrnjr thpnhqQ2ể khiếxWrnjrn nóxWrnjr mxWrnjrúa ttGWXpcũng xWrnjrcó tttGWXphể khiếpnhqQ2n nómX ngừng,ttGWXp lạixWrnjr ttGWXpcó thxWrnjrể dùnttGWXpg mpnhqQ2ôi nhấmXp nháp.

 

“Cái tttGWXpên kmXỳ quặpnhqQ2c qupnhqQ2á.” NàngpnhqQ2 vừaxWrnjr cườipnhqQ2 vừapnhqQ2 lắpnhqQ2c đầu.

 

“Được khôxWrnjrng? pnhqQ2Ngươi làpnhqQ2m ‘BôittGWXp Nhi’xWrnjr củaxWrnjr ttGWXpta nhé.pnhqQ2” ttGWXpY txWrnjrới gầnttGWXp nàng,pnhqQ2 ápnhqQ2nh mxWrnjrắt bmXướng bỉnh.

 

Nhìn ánhpnhqQ2 mttGWXpắt mXy, nànttGWXpg bxWrnjrỗng giậttGWXpt mình.

 

Nàng biếtpnhqQ2 xWrnjry đttGWXpã gipnhqQ2ết rấttGWXpt nhiềxWrnjru người,ttGWXp ttGWXpdanh txWrnjriếng ttGWXpÁm HàxWrnjr ttGWXpCung cũmXng đpnhqQ2ã lmXại vamXng dộipnhqQ2 tmXrong chốnpnhqQ2 gixWrnjrang hồ,ttGWXp nhưngmX mXtrong lòngxWrnjr nttGWXpàng ttGWXpy vẫmXn chmXỉ lmXà mộmXt đứattGWXp trẻ.

 

Nhưng giờxWrnjr phútttGWXp nmXày, ánhmX mpnhqQ2ắt ttGWXpy mmXang xWrnjrtheo vxWrnjrẻ ngmXang bướnmXg khmXó tả!

 

Có lẽ,xWrnjr LxWrnjra pnhqQ2Nhi đãttGWXp pnhqQ2thực sxWrnjrự trưởttGWXpng thành.

 

Nàng mXnở nụttGWXp cườixWrnjr mXthật dịuxWrnjr dttGWXpàng: “mXTa ttGWXplà tỷttGWXp tpnhqQ2ỷ củpnhqQ2a ttGWXpđệ mà.”

 

“Bôi NhttGWXpi, làmttGWXp BôxWrnjri mXNhi mXcủa ta!”ttGWXp mXY nănmX nỉ.

 

“Cái txWrnjrên pnhqQ2này ttGWXpthật khmXó nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng ttGWXpvẫn lắpnhqQ2c đầu.

 

Y tứcpnhqQ2 giận,xWrnjr nắmpnhqQ2 lấxWrnjry pnhqQ2cằm xWrnjrnàng: “NóttGWXpi mmXau! NgươixWrnjr đồngxWrnjr ýmX pnhqQ2làm BôipnhqQ2 NttGWXphi củattGWXp ta.”

 

“La NhixWrnjr, đaupnhqQ2 quá.”pnhqQ2 NxWrnjràng xWrnjrrên rỉttGWXp nói.

 

“Đồng ýxWrnjr ttGWXplàm ttGWXpBôi NmXhi củmXa tpnhqQ2a, tpnhqQ2a ttGWXptha chttGWXpo ngưpnhqQ2ơi.” ttGWXpY cxWrnjràng xiếtpnhqQ2 chặtmX tay.

 

“Không.”

 

Lửa pnhqQ2giận bừngmX lên,ttGWXp ttGWXpy độttGWXpt nhiênmX pnhqQ2kéo nàpnhqQ2ng lmXại gần!mX HơittGWXp thxWrnjrở npnhqQ2óng bỏng,ttGWXp bxWrnjrờ môixWrnjr mXy cmXách nàngttGWXp xWrnjrchỉ ttGWXpcó mxWrnjrột tấcmX! mXVừa thttGWXpở hổnxWrnjr hxWrnjrển, pnhqQ2y pnhqQ2vừa ghxWrnjré xWrnjrsát bờttGWXp ttGWXpmôi ttGWXpđỏ ttGWXpthắm củxWrnjra nàng!

 

“Làm mXBôi NhpnhqQ2i củmXa tttGWXpa! NếuxWrnjr khôttGWXpng txWrnjra sẽpnhqQ2 biếnttGWXp mXngươi thàmXnh nữmX nhânttGWXp ttGWXpcủa ta!”

 

Ngày pnhqQ2hôm đó.

 

Nàng cuttGWXpối cttGWXpùng cũngmX phảixWrnjr pnhqQ2thỏa hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mắtpnhqQ2 ÁmxWrnjr DạxWrnjr mXLa đỏxWrnjr nhxWrnjrư máu.

 

Y pnhqQ2ôm ttGWXplấy nàngttGWXp, nmXước mắtxWrnjr nhưttGWXp hmXai dòngxWrnjr ttGWXpmáu cmXhảy xuốnmXg tpnhqQ2ừ đxWrnjrôi mmXắt nhắmttGWXp cmXhặt củaxWrnjr pnhqQ2y. MttGWXpàu đỏttGWXp củaxWrnjr nxWrnjrước mttGWXpắt, màuxWrnjr tmXrắng bệmXch củamX xWrnjrhai pnhqQ2gò mmXá, pnhqQ2y khôngpnhqQ2 nénttGWXp xWrnjrnổi pnhqQ2bi thươmXng tronpnhqQ2g lttGWXpòng nhưttGWXp mộtmX bứcttGWXp tramXnh quỷttGWXp ttGWXpdị đẹpxWrnjr đẽxWrnjr mXmà mXthê lương.

 

Nàng yêuxWrnjr thttGWXpương vuốtmX mXve xWrnjry: ttGWXp“La NpnhqQ2hi, xWrnjrxin lỗi.”

 

Y ômmX cxWrnjrhặt lấyxWrnjr nàng.

 

“Tỷ ngpnhqQ2ã bệnhpnhqQ2 hônttGWXp mttGWXpê đãxWrnjr mưxWrnjrời chttGWXpín pnhqQ2năm, pnhqQ2đệ ttGWXpnhất địnhxWrnjr rấtmX vấtxWrnjr vảttGWXp đúngxWrnjr không?pnhqQ2” NàngpnhqQ2 mXthở dàxWrnjri, cốpnhqQ2 gắngxWrnjr nởxWrnjr nụmX pnhqQ2cười, nttGWXpgăn dònttGWXpg nướcxWrnjr mắtpnhqQ2 mìnhpnhqQ2 chảmXy xWrnjrra. “YttGWXpên tâmxWrnjr xWrnjrđi, giờttGWXp tỷpnhqQ2 đpnhqQ2ã mXkhỏi rồittGWXp, tmXất cmXả ttGWXpđều sttGWXpẽ tốxWrnjrt hơn.”

 

Ám DạttGWXp mXLa mupnhqQ2ốn ômxWrnjr nàngmX vàpnhqQ2o lòng.

 

Những chuyệnpnhqQ2 khttGWXpác pnhqQ2y mXđều khônxWrnjrg muốnttGWXp nmXghĩ tới.

 

“Mười cpnhqQ2hín nămmX pnhqQ2qua, ttGWXpđệ vpnhqQ2ẫn ởttGWXp tronpnhqQ2g pnhqQ2Ám mXHà pnhqQ2Cung xWrnjrsao?” NttGWXpàng nttGWXphẹ nhttGWXpàng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn mXở dướipnhqQ2 lòmXng đấpnhqQ2t, kxWrnjrhông thấypnhqQ2 ánhxWrnjr mặtmX trời,mX khxWrnjrông chúpnhqQ2t mXkhông khíxWrnjr tronxWrnjrg làxWrnjrnh, hpnhqQ2èn xWrnjrchi mXthân pnhqQ2thể đệpnhqQ2 chẳngttGWXp mXhề khỏmXe mạnh,pnhqQ2 khuôttGWXpn mặtpnhqQ2 cũmXng pnhqQ2u bxWrnjruồn nhưpnhqQ2 vậy.”xWrnjr NmXàng vuốtxWrnjr vmXe máittGWXp tmXóc dpnhqQ2ài củamX ypnhqQ2. “ĐềuxWrnjr lxWrnjrà lỗittGWXp cxWrnjrủa ta.”

 

Bàn taxWrnjry nàpnhqQ2ng ttGWXpnhẹ xWrnjrnhàng mXlà vậy.

 

Từng giọtmX lệpnhqQ2 xWrnjrđỏ nhxWrnjrư máupnhqQ2 củxWrnjra mXÁm DạpnhqQ2 mXLa từpnhqQ2 pnhqQ2từ pnhqQ2trào ra.

 

“Không cầttGWXpn đệpnhqQ2 timXếp tttGWXpục luyệnttGWXp côngmX nữpnhqQ2a, cxWrnjrũng pnhqQ2không cầnttGWXp nghpnhqQ2ĩ cáchttGWXp đểmX ÁmpnhqQ2 HmXà ttGWXpCung mXxưng bpnhqQ2á thiênmX hạpnhqQ2 mXnữa.” nàxWrnjrng ôpnhqQ2m lấyxWrnjr pnhqQ2y. “LattGWXp NxWrnjrhi, mXtỷ tmXỷ mumXốn đệpnhqQ2 sốngttGWXp thậxWrnjrt hạnhxWrnjr phúc.”

 

******

 

Sáng spnhqQ2ớm xWrnjrngày hxWrnjrôm sau.

 

Như CmXa pnhqQ2mở pnhqQ2to mXhai mắt.

 

Nàng cảxWrnjrm tpnhqQ2hấy pnhqQ2toàn thpnhqQ2ân nhxWrnjrức xWrnjrmỏi npnhqQ2hư bịttGWXp tróimX mộtmX đttGWXpêm, bụttGWXpng cũngpnhqQ2 nặnttGWXpg mXtrĩu, thởpnhqQ2 kttGWXphông xWrnjrra hơi.

 

Vừa nhìnmX qua…

 

Nàng bỗngttGWXp dmXưng kipnhqQ2nh hãi!

 

Ám DạttGWXp LpnhqQ2a xWrnjrghé đầuxWrnjr vàmXo bxWrnjrên giườnttGWXpg, tpnhqQ2ay tráixWrnjr nắttGWXpm lấmXy txWrnjray phảixWrnjr nànmXg, đttGWXpầu gốimX lxWrnjrên bxWrnjrụng nàng.mX xWrnjrY nghỉttGWXp rấtxWrnjr yxWrnjrên ttGWXptĩnh, khupnhqQ2ôn mttGWXpặt tpnhqQ2ái nhợttGWXpt phảngxWrnjr phấtttGWXp npnhqQ2hư cópnhqQ2 thêmxWrnjr mXchút mXhuyết sắc.

 

“Ngươi lmXàm ttGWXpgì đó.”

 

Như xWrnjrCa trxWrnjrừng mắmXt nhìnmX xWrnjrÁm DmXạ LxWrnjra, xWrnjrdùng đẩxWrnjry gạtxWrnjr mXy dậy.

 

Ám DạttGWXp LpnhqQ2a ttGWXpchăm chttGWXpú mXnhìn yxWrnjr, httGWXpạt cttGWXphu spnhqQ2a giữxWrnjra tmXrán dầnxWrnjr dttGWXpần chuyểnttGWXp tttGWXpừ ttGWXpđỏ tưmXơi sanxWrnjrg âmxWrnjr umX. ttGWXpY đxWrnjrứng bpnhqQ2ật dậy,xWrnjr xWrnjránh mắpnhqQ2t ttGWXplé xWrnjrlên vttGWXpẻ vpnhqQ2ô pnhqQ2tình, coxWrnjri nàpnhqQ2ng nhưxWrnjr pnhqQ2kẻ txWrnjrhù khắcpnhqQ2 cốtttGWXp xWrnjrghi tâm.

 

“Vì sxWrnjrao ngươimX lạimX ttGWXptrở lại.”

 

Giọng xWrnjry mXtrầm ttGWXptrầm nhmXư đanttGWXpg nguypnhqQ2ền rủa.

 

Như CpnhqQ2a mXgiật mình.mX TpnhqQ2rong thoángpnhqQ2 xWrnjrchốc, nàngmX bmXỗng nghxWrnjrĩ mìnhttGWXp sẽttGWXp bịttGWXp pnhqQ2ánh mắtmX ácpnhqQ2 đxWrnjrộc xWrnjrcủa ttGWXpy gxWrnjriết chết.

 

“Chờ mộtttGWXp chút!”

 

Nàng gọimX ÁmXm DạpnhqQ2 LxWrnjra mXđang phttGWXpất taxWrnjry mXáo ttGWXpquay đi:

 

“Ngươi đừngmX đi!”

 

Ám DạmX mXLa khttGWXpông quapnhqQ2y đầxWrnjru lại,xWrnjr ttGWXpy đmXã khôngttGWXp ttGWXpthể dễpnhqQ2 pnhqQ2dàng thttGWXpa thmXứ ttGWXpnếu thấypnhqQ2 mmXặt nàng.

 

Như pnhqQ2Ca nói:xWrnjr xWrnjr“Hôm namXy đãmX làttGWXp ngàpnhqQ2y mXthứ mười.ttGWXp TmXa muốpnhqQ2n gặpttGWXp NgọttGWXpc sxWrnjrư huynh.”

 

Ám DạpnhqQ2 xWrnjrLa cmXười lạnxWrnjrh nói:

 

“Nhìn txWrnjrhấy ttGWXphắn nmXgươi ttGWXpsẽ hốixWrnjr hận.”

 

Như CxWrnjra cpnhqQ2ả ttGWXpkinh ttGWXpnói: “NgpnhqQ2ươi pnhqQ2đã làmttGWXp gmXì vpnhqQ2ới sưmX huyttGWXpnh mXcủa ta?!”

 

Ám DxWrnjrạ LpnhqQ2a nhxWrnjríu màyxWrnjr nói:xWrnjr “KẻttGWXp dáttGWXpm lmXừa gạtxWrnjr phảxWrnjrn bộmXi pnhqQ2ta chxWrnjrỉ cttGWXpó thmXể mXsống mXtrong địpnhqQ2a ngục.”

 

Như xWrnjrCa ttGWXpcắn môittGWXp, xWrnjrcố xWrnjrgắng kpnhqQ2iềm chếmX ttGWXpthân thểpnhqQ2 đangttGWXp ruxWrnjrn rẩxWrnjry cxWrnjrủa mình.

 

“Ta xWrnjrmuốn gpnhqQ2ặp xWrnjrsư huynh.”

 

******

 

Làn nướcttGWXp ÁpnhqQ2m pnhqQ2Hà chậmxWrnjr rãittGWXp pnhqQ2chảy xuôittGWXp trêpnhqQ2n mặtpnhqQ2 đất.

 

Xung quanpnhqQ2h xWrnjrđều xWrnjrlà bóngttGWXp tối,ttGWXp chỉmX cpnhqQ2ó ánhmX ttGWXplửa ttGWXpu áxWrnjrm txWrnjrrên bứcxWrnjr tườnpnhqQ2g xWrnjrchiếu mXxuống ttGWXpmặt nưttGWXpớc. MttGWXpặt nưttGWXpớc ttGWXpÁm HàpnhqQ2 cũnpnhqQ2g mộtmX màuttGWXp đen,ttGWXp ngttGWXpẫu nhittGWXpên lxWrnjróe lêxWrnjrn mộtpnhqQ2 tmXia runpnhqQ2g độngttGWXp tựaxWrnjr ttGWXpnhư áttGWXpng mâmXy đenxWrnjr viềnpnhqQ2 vàng.

 

Trong bpnhqQ2óng tốipnhqQ2 tĩnhpnhqQ2 mịch.

 

Trái tixWrnjrm NhưpnhqQ2 CxWrnjra cttGWXphậm ttGWXprãi trầmttGWXp xpnhqQ2uống, mộxWrnjrt cảmXm gttGWXpiác sợttGWXp hãpnhqQ2i hítmX tpnhqQ2hở khôttGWXpng xWrnjrthông khmXiến cổttGWXp httGWXpọng pnhqQ2nàng mXkhô khốcxWrnjr. ttGWXpHai châmXn muốnttGWXp pnhqQ2nhanh cpnhqQ2hóng cttGWXphạy tớxWrnjri củattGWXp nàpnhqQ2ng nặnmXg nhpnhqQ2ư đeomX trì.

 

Nàng đãmX thmXấy NgọcttGWXp TttGWXpự Hàn.

 

Y nttGWXpgồi trênttGWXp cmXhiếc xxWrnjre lămXn bằnttGWXpg gỗttGWXp, tmXấm áomX xanpnhqQ2h npnhqQ2hư ngọttGWXpc, nụmX cườixWrnjr vẫnxWrnjr yttGWXpên txWrnjrĩnh npnhqQ2hư xttGWXpưa. mXCó pnhqQ2lẽ vìxWrnjr đãttGWXp lpnhqQ2âu chưaxWrnjr tttGWXphấy pnhqQ2ánh mpnhqQ2ặt trờxWrnjri, xWrnjrlàn dpnhqQ2a mXy táimX nhợttGWXpt, pnhqQ2thân thểttGWXp mXcũng càmXng thêmttGWXp gầmXy gmXò xWrnjrso vớxWrnjri tmXrước đây.

 

Y đaxWrnjrng ttGWXpho khan.

 

Cơn httGWXpo pnhqQ2kịch pnhqQ2liệt khiếnttGWXp pnhqQ2bả xWrnjrvai mXy ttGWXprung rungmX, tựattGWXp hồmX nhttGWXpư cmXả phổimX xWrnjry mXcũng muốttGWXpn hpnhqQ2o raxWrnjr. ChiếcmX khănttGWXp xWrnjrlụa chxWrnjre trmXên pnhqQ2bờ pnhqQ2môi đãpnhqQ2 lấmmX tấpnhqQ2m máu.

 

Ngọc TựpnhqQ2 pnhqQ2Hàn npnhqQ2hư vậyttGWXp khpnhqQ2iến NttGWXphư xWrnjrCa cxWrnjrảm thấxWrnjry hoảngttGWXp hốt…

 

Y mXlúc nàttGWXpo cũttGWXpng cóttGWXp xWrnjrthể mấtmX đi!

 

Như CmXa kxWrnjrinh hãxWrnjri, qumXát lênmX ttGWXpvới xWrnjrÁm DạmX LxWrnjra: “NgươipnhqQ2 đpnhqQ2ã làmmX gìmX mXsư hmXuynh củattGWXp ta?”

 

Ám DạttGWXp LxWrnjra cườmXi nxWrnjrhẹ nóittGWXp: “HắmXn vốttGWXpn làttGWXp mộpnhqQ2t kẻpnhqQ2 tmXàn phttGWXpế bệnhxWrnjr mXtật, gmXiờ cttGWXphẳng pnhqQ2qua chpnhqQ2ỉ trởmX lạipnhqQ2 ttGWXpbộ dápnhqQ2ng trttGWXpước đâypnhqQ2 màpnhqQ2 thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như ttGWXpCa cmXảm tttGWXphấy cxWrnjró điểmpnhqQ2 kttGWXphông đúng!

 

Mọi chuyệnxWrnjr tuyệtxWrnjr đốipnhqQ2 kpnhqQ2hông xWrnjrđơn giảnxWrnjr nhưttGWXp ÁpnhqQ2m DạxWrnjr ttGWXpLa nxWrnjrói được!

 

Như pnhqQ2Ca đxWrnjri vềxWrnjr ttGWXpphía NgmXọc TựxWrnjr Hàn.

 

Nàng gọxWrnjri tênpnhqQ2 ymX: pnhqQ2“Sư huymXnh…. SưmX huynpnhqQ2h?!” TxWrnjrhanh âmpnhqQ2 củapnhqQ2 nttGWXpàng xWrnjrlớn dầnttGWXp nhưttGWXpng ttGWXpy lpnhqQ2ại chttGWXpẳng httGWXpề xWrnjrnghe thấy!

 

Ngọc TựxWrnjr HmXàn lạpnhqQ2i ho.

 

Y phmXảng pttGWXphất nttGWXphư khônmXg hmXề mXcảm pnhqQ2nhận đượcttGWXp thxWrnjrế giớimX bêttGWXpn ngoài.

 

Như pnhqQ2Ca bắttGWXpt mXđầu rupnhqQ2n rẩy.

 

Nước ÁxWrnjrm HpnhqQ2à vmXẫn tăttGWXpm tốttGWXpi pnhqQ2tĩnh mịch.

 

Ám DạttGWXp mXLa cưpnhqQ2ời lttGWXpớn, vpnhqQ2ô cpnhqQ2ùng đắmXc ý:pnhqQ2 “KhôngpnhqQ2 xWrnjrchỉ lỗpnhqQ2 taxWrnjri pnhqQ2y đmXã mấtpnhqQ2 đpnhqQ2i thínpnhqQ2h gittGWXpác, hpnhqQ2ai cmXhân pnhqQ2y cũnpnhqQ2g khôxWrnjrng tttGWXphể pnhqQ2đi lạmXi được.”

 

Như xWrnjrCa xWrnjrche miệng.

 

Giờ ppnhqQ2hút nàmXy, nmXàng vttGWXpô cùnmXg ttGWXpthống hậnxWrnjr mXÁm pnhqQ2DẠ La.

 

Nàng khônpnhqQ2g ttGWXpngờ mộtttGWXp ngườttGWXpi pnhqQ2có thểxWrnjr mXlàm xWrnjrra chuyệnxWrnjr txWrnjràn nhttGWXpẫn npnhqQ2hư vttGWXpậy! ĐầuxWrnjr mXtiên pnhqQ2là gittGWXpúp NgọcttGWXp TxWrnjrự HxWrnjràn cóttGWXp thểmX mXnghe, cttGWXpó tmXhể đpnhqQ2i mXlại, kxWrnjrhiến ttGWXpy khỏttGWXpe pnhqQ2mạnh nhxWrnjrư ngườixWrnjr bìnttGWXph thườngttGWXp, spnhqQ2au đxWrnjró lạxWrnjri cmXướp đopnhqQ2ạt tấtmX mXcả đi!

 

Am DạxWrnjr mXLa cườimX lênpnhqQ2 pnhqQ2ha hả:

 

“Như xWrnjrvậy màmX đpnhqQ2ã gọimX ttGWXplà pnhqQ2tàn nhxWrnjrẫn samXo? NgươixWrnjr cũnttGWXpg pnhqQ2quá xttGWXpem thưttGWXpờng tttGWXpa rồi!”

 

Như CxWrnjra lạnhmX cảpnhqQ2 người.

 

Cảm giáttGWXpc spnhqQ2ợ hãipnhqQ2 vttGWXpà đttGWXpiềm gmXở ttGWXpnhư mXhố bttGWXpăng đômXng cmXứng xWrnjrcả ngườimX nàng!

 

Ám DạpnhqQ2 LxWrnjra nxWrnjrở nụmX xWrnjrcười đpnhqQ2a tìpnhqQ2nh: “NgươimX nmXhìn xWrnjrhai mắtxWrnjr hắttGWXpn xmXem, đôipnhqQ2 mXmắt tumXấn tttGWXpú ấymX, đôimX mắtpnhqQ2 ôttGWXpn nmXhu nhttGWXpư nướcttGWXp mùamX xupnhqQ2ân ấy…”

 

Ngọc TmXự HàmXn lạixWrnjr ttGWXpho, pnhqQ2y ngẩngpnhqQ2 đầuxWrnjr vềpnhqQ2 pxWrnjrhía NmXhư CpnhqQ2a, dườngttGWXp nhưxWrnjr mXy cpnhqQ2ảm gipnhqQ2ác đượcttGWXp gpnhqQ2ì đópnhqQ2, châmXn mpnhqQ2ày khxWrnjrẽ cattGWXpu lại.

 

Nhưng, xWrnjry khôttGWXpng ttGWXptháy nàng.

 

Đôi mắtpnhqQ2 pnhqQ2y pnhqQ2vẫn txWrnjruấn pnhqQ2tú mXnhư xưapnhqQ2, nhưxWrnjrng, ttGWXpđã pnhqQ2không còpnhqQ2n thấypnhqQ2 bấtpnhqQ2 cứxWrnjr thứttGWXp gpnhqQ2ì nữa!

 

Như CpnhqQ2a mXcàng lxWrnjrúc càpnhqQ2ng pnhqQ2kinh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mắmXt mXchảy xWrnjrxuống ttGWXpnhư mưapnhqQ2 trêmXn khxWrnjruôn mặxWrnjrt nàng.

 

Y khônxWrnjrg nttGWXphìn thấy.

 

Ám DạttGWXp LmXa ttGWXpđã bxWrnjriến thếxWrnjr giớittGWXp ttGWXpcủa ttGWXpy thxWrnjrành mxWrnjrột ttGWXpmàu đen.

 

Ám DxWrnjrạ LmXa ngửixWrnjr ttGWXpngửi hươnttGWXpg rpnhqQ2ượu tronttGWXpg chénttGWXp hoàpnhqQ2ng kpnhqQ2im, tiếcpnhqQ2 nuốimX nói:

 

“Thật kỳttGWXp lttGWXpạ, vttGWXpì mXsao mộtmX kẻxWrnjr tpnhqQ2àn tậmXt nhưpnhqQ2u pnhqQ2y lạixWrnjr cóxWrnjr khíxWrnjr pnhqQ2chất hoànpnhqQ2 mỹpnhqQ2 nhưmX thếxWrnjr ttGWXpkia pnhqQ2chứ? NếumX xWrnjry chpnhqQ2ưa txWrnjrừng mXphản bộmX mXta vttGWXpậy xWrnjrsẽ làmX xWrnjrmột nmXam txWrnjrử xWrnjrmê ngườxWrnjri xWrnjrtới ttGWXpmức nào.”

 

Như CpnhqQ2a ngồittGWXp xổmmX xuống.

 

Nàng ngồimX trướcttGWXp mặttGWXpt pnhqQ2Ngọc TựmX HànpnhqQ2, xWrnjrlau sạpnhqQ2ch lệpnhqQ2 vươngttGWXp trênttGWXp khuôttGWXpn mpnhqQ2ặt mìnttGWXph, cốxWrnjr xWrnjrgắng nmXở mộmXt pnhqQ2nụ cười.

 

“Sư huypnhqQ2nh, muttGWXpội tpnhqQ2ới rồi.mX” NttGWXpàng nhxWrnjrẹ nhxWrnjràng gọttGWXpi. “MuộmXi lttGWXpà CttGWXpa NmXhi đây,mX muộittGWXp tớimX thămxWrnjr huynxWrnjrh…. HuymXnh…. mXSao lạxWrnjri ttGWXpho nặnxWrnjrg vậttGWXpy chứ?”

 

Ngọc TựttGWXp HànttGWXp cpnhqQ2hẳng hmXề cửttGWXp động.

 

Y khônttGWXpg npnhqQ2ghe thấy.

 

Cũng ttGWXpkhông nhìpnhqQ2n thấy.

 

Như ttGWXpCa nxWrnjrhẹ mXnhàng cầmttGWXp taxWrnjry yxWrnjr, gttGWXphé sttGWXpát vpnhqQ2ào đầupnhqQ2 gốttGWXpi yxWrnjr: “HuttGWXpynh đúngpnhqQ2 pnhqQ2là pnhqQ2một sưxWrnjr huynmXh xpnhqQ2ấu. ttGWXpLần nàopnhqQ2 cũttGWXpng đồngmX ttGWXpý sẽttGWXp tựttGWXp cpnhqQ2hiếu cpnhqQ2ố bảnttGWXp tmXhân, nhưttGWXpng lạxWrnjri chẳxWrnjrng lmXần nàoxWrnjr làmmX được.”xWrnjr mXHai xWrnjrmá nàngmX cpnhqQ2ọ lênpnhqQ2 đầttGWXpu gttGWXpối pnhqQ2y, khiếnmX xiêmxWrnjr xWrnjry hútpnhqQ2 mXkhô nướcttGWXp mắtmX nàmXng. “HuymXnh cxWrnjró biếmXt kpnhqQ2hông? ĐôpnhqQ2i khmXi muộimX thựpnhqQ2c sựxWrnjr ttGWXprất giậnmX huyttGWXpnh, giậnxWrnjr xWrnjrtới mpnhqQ2ức kmXhông pnhqQ2bao gmXiờ muốpnhqQ2n đểttGWXp ttGWXpý mXtới pnhqQ2huynh nữamX. pnhqQ2Sao huynmXh lạpnhqQ2i luônxWrnjr khôngttGWXp quttGWXpan tâttGWXpm mXtới bảnxWrnjr thâxWrnjrn mìnhttGWXp nttGWXphư vpnhqQ2ậy kixWrnjra chứ?”

 

Bàn xWrnjrtay NxWrnjrgọc ttGWXpTự HmXàn giậtxWrnjr giật.

 

Khuôn mXmặt pnhqQ2y lộmX vẻttGWXp nghxWrnjri hoặc.

 

Y cpnhqQ2ố gắngxWrnjr nóttGWXpi chmXuyện, yếtxWrnjr hmXầu runpnhqQ2g rmXung nhưnpnhqQ2g thapnhqQ2nh pnhqQ2âm txWrnjrạo xWrnjrra cttGWXphỉ lttGWXpà tiếnmXg “A…”xWrnjr xWrnjrkhàn khàn.

 

Giọng nxWrnjrói cttGWXpủa pnhqQ2y xWrnjrcũng xWrnjrbị cưttGWXpớp đi.

 

Y mXđã khôttGWXpng thểmX nóttGWXpi đưttGWXpợc npnhqQ2ữa rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám DmXạ mXLa cpnhqQ2ười lpnhqQ2ên điênpnhqQ2 cuồng:pnhqQ2 “ttGWXpMột tênxWrnjr tàttGWXpn phpnhqQ2ế kttGWXphông ngờmX pnhqQ2cũng xWrnjrdám phảnxWrnjr mXbội, lpnhqQ2ừa dốixWrnjr ttGWXpta? ttGWXpHa httGWXpa httGWXpa, nxWrnjrgươi khômXng qumXan tmXâm xWrnjrtới tattGWXpi pnhqQ2và chpnhqQ2ân pnhqQ2của mìnxWrnjrh đpnhqQ2úng khôngxWrnjr? VậymX hpnhqQ2ãy mXđể chúnxWrnjrg mấttGWXpt ttGWXpđi pnhqQ2cùng đôixWrnjr pnhqQ2mắt ngttGWXpươi đi!”

 

Công lmXực củaxWrnjr NgọpnhqQ2c TựmX xWrnjrhàn đmXã bmXị ÁpnhqQ2m DạttGWXp LttGWXpa httGWXpủy đi.

 

Y tpnhqQ2rầm mặc.

 

Y dùnttGWXpg thờipnhqQ2 khắcttGWXp cuốittGWXp pnhqQ2cùng, cpnhqQ2ảm mXthụ cảxWrnjrm gmXiác đpnhqQ2ứng thẳnpnhqQ2g bxWrnjrằng hattGWXpi châttGWXpn, mXcảm thụmX xWrnjrthanh âmXm củxWrnjra nướcpnhqQ2 sôngttGWXp ttGWXpvà mXgió, cảpnhqQ2m thụpnhqQ2 txWrnjrhế gxWrnjriới màmX xWrnjry pnhqQ2còn pnhqQ2có thxWrnjrể mXthấy. pnhqQ2Y mXcòn mttGWXpuốn pnhqQ2gọi xWrnjrtên củpnhqQ2a nàngttGWXp ttGWXpmột lầxWrnjrn cuối.

 

Nếu cxWrnjró tttGWXphể chọn,xWrnjr ttGWXpy ttGWXpkhông muốttGWXpn sẽpnhqQ2 lạittGWXp tàmXn phế.

 

Cảm pnhqQ2thụ thxWrnjrế mXgiới tươimX ttGWXpđẹp pnhqQ2cùng spnhqQ2ư mXmuội mỹmX lxWrnjrệ xWrnjrlà vậypnhqQ2, pnhqQ2y kttGWXphông muốmXn mXtrở lạipnhqQ2 pnhqQ2làm mộttGWXpt kẻpnhqQ2 tpnhqQ2àn pmXhế xWrnjrvô dụng.

 

Ánh sángttGWXp thttGWXpản nhpnhqQ2iên nmXhư nmXgọc topnhqQ2át rttGWXpa trmXên ttGWXphàng lôttGWXpng mmXy củxWrnjra y.

 

Y yêmXn lmXặng phảnxWrnjrg phpnhqQ2ất nhmXư khômXng httGWXpề quapnhqQ2n tâmxWrnjr pnhqQ2tai ươnpnhqQ2g sẽpnhqQ2 phủttGWXp xuốngxWrnjr ngườittGWXp pnhqQ2y ttGWXpnhư thpnhqQ2ế nào.

 

Ý thứmXc cttGWXpuối cùnmXg làttGWXp đôimX mắtpnhqQ2 đttGWXpỏ tmXươi điêmXn cuồttGWXpng củaxWrnjr ÁmXm DpnhqQ2ạ La…

 

“Ngươi sxWrnjrẽ mấmXt ttGWXpđi haxWrnjri pnhqQ2chân, ttGWXpmất đimX lỗpnhqQ2 tattGWXpi, mấtmX xWrnjrđi ánhxWrnjr mắtpnhqQ2, mấtttGWXp đttGWXpi giọnmXg nóittGWXp, bệnhmX tpnhqQ2ật xWrnjrsẽ nxWrnjrgày ngmXày đxWrnjrêm đêmXm xâxWrnjrm lấnpnhqQ2 thpnhqQ2ân ttGWXpthể nmXgươi. NmXhưng ngươimX sẽpnhqQ2 kpnhqQ2hông thpnhqQ2ể chpnhqQ2ết, chpnhqQ2o xWrnjrtới trưxWrnjrớc khttGWXpi sxWrnjrinh mạttGWXpng ngươimX kếttGWXpt pnhqQ2thúc, ngươixWrnjr sẽmX pxWrnjrhải nếxWrnjrm thửmX cảmxWrnjr giámXc sốngpnhqQ2 kxWrnjrhông ttGWXpbằng chxWrnjrết trpnhqQ2ong địxWrnjra ngục!”

 

......

 

Đau đớnmX npnhqQ2hư muốnttGWXp xéttGWXp nátttGWXp ngựxWrnjrc NhxWrnjrư Ca!

 

Nàng cpnhqQ2hưa bamXo gipnhqQ2ờ hậnmX mộtpnhqQ2 ngườittGWXp xWrnjrtới vậy!

 

Nàng hậnpnhqQ2 ÁmxWrnjr DạttGWXp La!

 

Nàng xWrnjrmuốn đmXem tottGWXpàn ttGWXpbộ nhữpnhqQ2ng đamXu kxWrnjrhổ màmX NgọcxWrnjr TựpnhqQ2 pnhqQ2Hàn phảixWrnjr chịupnhqQ2 đựngpnhqQ2 trảxWrnjr lạimX chmXo ÁmxWrnjr mXDạ mXLa gấpmX ngmXàn xWrnjrvạn lần!

 

Nàng đãmX biếtxWrnjr cámXi xWrnjrgì mXgọi làmX cừumX hận!

 

Cừu hxWrnjrận chínhttGWXp lmXà khpnhqQ2ông tiếcpnhqQ2 mxWrnjrọi thủmX đmXoạn, kmXhiến kẻmX đxWrnjrã làxWrnjrm tổnmX thưpnhqQ2ơng ngườittGWXp mìttGWXpnh yxWrnjrêu mmXến pnhqQ2đau đớpnhqQ2n gmXấp bội!

 

Như mXCa vùttGWXpi mặtmX pnhqQ2vào lòngpnhqQ2 bànpnhqQ2 taxWrnjry NgxWrnjrọc ttGWXpTự Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắxWrnjrt cmXhảy xuốngxWrnjr khiếnmX ttGWXplòng bàxWrnjrn tapnhqQ2y pnhqQ2y lạnhxWrnjr buốt.

 

Ngọc TựmX HànxWrnjr lộpnhqQ2 pnhqQ2vẻ xWrnjrxúc động,ttGWXp thxWrnjrân thmXể xWrnjry nttGWXpghiêng xWrnjrvề ppnhqQ2hía trước,xWrnjr xWrnjrngón tamXy rpnhqQ2un ruxWrnjrn chạmpnhqQ2 vàottGWXp ttGWXpngười nàttGWXpng! ttGWXpY chpnhqQ2ạm vàopnhqQ2 dòngttGWXp lệttGWXp rttGWXpàn rụattGWXp cmXùng làxWrnjrn dttGWXpa lạnhpnhqQ2 lẽmXo xWrnjrbi ai.

 

Như CxWrnjra vừxWrnjra kpnhqQ2hóc vpnhqQ2ừa httGWXpô: “LxWrnjrÀ ttGWXpmuội! SpnhqQ2ư huttGWXpynh, làpnhqQ2 muộixWrnjr đây!”

 

Nàng sợpnhqQ2 hãi.

 

Nàng smXợ đttGWXpây lpnhqQ2à lầxWrnjrn cuốittGWXp gặpttGWXp đượcmX y.

 

Còn yttGWXp, xWrnjrlại khôttGWXpng thttGWXpể thấymX nxWrnjràng, khôttGWXpng thểpnhqQ2 ngxWrnjrhe đượttGWXpc nmXàng nóimX, thpnhqQ2ậm chíttGWXp còpnhqQ2n pnhqQ2không biếtttGWXp nàngpnhqQ2 đpnhqQ2ã tới.

 

Ngọc TựmX HmXàn lạttGWXpi httGWXpo kịchpnhqQ2 liệt.

 

Máu tưttGWXpơi từpnhqQ2 xWrnjrkhóe môxWrnjri xWrnjry chảpnhqQ2y rapnhqQ2, mXy cốttGWXp gắttGWXpng muốmXn ttGWXpnói gìxWrnjr mXđó nhưnmXg đổttGWXpi lạittGWXp chỉttGWXp lxWrnjrà cơxWrnjrn httGWXpo càngpnhqQ2 thêmXm mãxWrnjrnh liệt.

 

“Muội mXlà CpnhqQ2a Nhi…”pnhqQ2 NànmXg mXvừa khpnhqQ2óc vừattGWXp ômpnhqQ2 lpnhqQ2ấy epnhqQ2o ttGWXpcủa mXy. “mXSư huymXnh, huynttGWXph bimXết mXlà muộmXi đúnttGWXpg khônpnhqQ2g? xWrnjrMuội rpnhqQ2ất sợttGWXp… spnhqQ2ư huynhmX, mmXuội xWrnjrthực sựxWrnjr rxWrnjrất sợ…”

 

Nước mttGWXpắt chảmXy pnhqQ2dài trêpnhqQ2n khttGWXpuôn mặtttGWXp nàngmX: “HuttGWXpynh nhìmXn mmXuội mttGWXpột cáipnhqQ2 ttGWXpcó mXđược khôxWrnjrng? MmXuội muốpnhqQ2n ngpnhqQ2he hxWrnjruynh pnhqQ2nói… SmXư huynh…xWrnjr huyxWrnjrnh đừxWrnjrng pnhqQ2làm muxWrnjrội sợ…”

 

Máu củxWrnjra pnhqQ2y bắttGWXpn lmXên ngưpnhqQ2ời nàng.

 

Nỗi sợmX khixWrnjrến nàpnhqQ2ng nópnhqQ2i nxWrnjrăn lộxWrnjrn xộnxWrnjr, nỗimX sợpnhqQ2 khittGWXpến ttGWXpnàng nttGWXphư mộtmX ttGWXpđứa trẻpnhqQ2 khôngxWrnjr hixWrnjrểu chuyện.

 

Nàng khócmX pnhqQ2tới mứpnhqQ2c cảttGWXp ngườixWrnjr lạxWrnjrnh ngắt.

 

Một bttGWXpàn mXtay ttGWXpôn xWrnjrnhu mXlau xWrnjrđi mXgọt nướcttGWXp mxWrnjrắt vưttGWXpơng tpnhqQ2rên khuômXn pnhqQ2mặt nàng.

 

Sau đó,mX xWrnjry bxWrnjrế npnhqQ2àng lên.

 

Y ôxWrnjrm nànxWrnjrg tronmXg lttGWXpòng xWrnjrmình, ttGWXpôn nxWrnjrhu mXan ủipnhqQ2 nxWrnjràng. CxWrnjrổ họngxWrnjr mXy phápnhqQ2t ttGWXpra mXâm thmXanh kxWrnjrhàn khànpnhqQ2 đứtttGWXp quãng,mX ttGWXpnhưng cxWrnjrẩn thậnmX nghxWrnjre lxWrnjrại, đóxWrnjr làmX mxWrnjrột bàpnhqQ2i hmXát chẳmXng cópnhqQ2 nmXhịp điệu.

 

Y mXvỗ vềttGWXp nàng.

 

Hai ngómXn mXtay gxWrnjrầy gõttGWXp vẽttGWXp nhữttGWXpng đườttGWXpng pnhqQ2nét kỳmX dmXị trênmX lưnmXg nàng.

 

Bị mXy ômXm lấy,xWrnjr nàngpnhqQ2 cxWrnjràng khpnhqQ2óc lớn.

 

Y đanxWrnjrg vẽttGWXp gxWrnjrì tmXrên lưpnhqQ2ng nàng?

 

Đột nhittGWXpên, nttGWXpàng ngừngttGWXp thở…

 

Y đangpnhqQ2 viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong pnhqQ2lòng pnhqQ2y, nàxWrnjrng xWrnjrra sứcpnhqQ2 gậtxWrnjr xWrnjrđầu: “LàmX muộittGWXp! MmXuội làpnhqQ2 CxWrnjra Nhi!”mX ÔpnhqQ2ng xWrnjrtrời ttGWXpơi, pnhqQ2y biếtpnhqQ2 làmX nàng!

 

Ngọc mXTự HàmXn pnhqQ2trấn pnhqQ2an nànmXg, tiếpmX tụcpnhqQ2 viếxWrnjrt lênxWrnjr lxWrnjrưng nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừaxWrnjr khóttGWXpc vừmXa cười,xWrnjr kpnhqQ2éo xWrnjrtay tmXrái xWrnjry áxWrnjrp ttGWXplên mXđôi môimX mìnxWrnjrh, pnhqQ2giúp xWrnjry “nghe”pnhqQ2 thấypnhqQ2 mìnttGWXph nói:

 

“ừ, muxWrnjrội khpnhqQ2ông sợ.”

 

“Muội cómX khỏettGWXp không?”

 

“Muội vẫttGWXpn khỏe.”

 

“Sao lạittGWXp khóc?”

 

“Được thmXấy xWrnjrhuynh thậtmX vuxWrnjri.” NxWrnjràng ápmX tamXy xWrnjry lạttGWXpi gầnmX mttGWXpôi mìttGWXpnh thêm,pnhqQ2 chxWrnjrăm chttGWXpú nhmXìn pnhqQ2y: “SmXư huypnhqQ2nh, mumXội xWrnjrnhớ huynh…”

 

Ngọc TựmX ttGWXpHàn npnhqQ2ở nmXụ cườipnhqQ2, ttGWXpmột nụmX cườixWrnjr ôttGWXpn nmXhu pnhqQ2toát pnhqQ2ra từttGWXp mXđôi mắtxWrnjr kpnhqQ2hông xWrnjrcòn tiêupnhqQ2 cự.

 

Ngón ttGWXptay mXy nhẹpnhqQ2 nhàngmX nhpnhqQ2ư lmXàn gimXó mùamX thu:

 

“Thật vttGWXpui mXvì mxWrnjruội cònttGWXp nhớttGWXp huynh.”

 

Như CttGWXpa hapnhqQ2i mámXt đẫmttGWXp lệ,pnhqQ2 nàngpnhqQ2 nhxWrnjrìn pnhqQ2y, npnhqQ2ắm lấttGWXpy ngmXón mXtay ypnhqQ2, cmXúi đầuttGWXp xWrnjrhôn mXlên ngónmX tapnhqQ2y, xWrnjrlên mXlòng bànpnhqQ2 mXtay đó.

 

Nàng hpnhqQ2ôn lòmXng bàttGWXpn tamXy pnhqQ2y thttGWXpật lau.

 

Ngọc TựmX HpnhqQ2àn đpnhqQ2ầu tittGWXpên lttGWXpà giậxWrnjrt mìmXnh, sttGWXpau đpnhqQ2ó, pnhqQ2y npnhqQ2hắm mmXắt lạittGWXp, nướcxWrnjr mắtttGWXp lặnxWrnjrg lẽmX cxWrnjrhảy xuống.

 

Nàng đapnhqQ2ng vimXết trottGWXpng lttGWXpòng bànpnhqQ2 ttGWXptay xWrnjry bpnhqQ2a chữ:

 

“Căn nhàttGWXp trúc.”

 

******

 

Ngày hxWrnjrôm sau.

 

Tuyết ttGWXphoan hỷttGWXp pnhqQ2vỗ vềttGWXp thàmXnh HồttGWXpng NgmXọc PhượngttGWXp CầmttGWXp pnhqQ2mà mìnhpnhqQ2 yêttGWXpu thíchxWrnjr, nhẹpnhqQ2 nhàttGWXpng mXthổi lttGWXpớp trxWrnjro bụixWrnjr trttGWXpên dmXây, pnhqQ2ngón tattGWXpy pnhqQ2y kttGWXphảy ttGWXpnên nhữnmXg npnhqQ2ốt nmXhạc tmXuyệt mỹ.

 

Tuyết xWrnjrvừa đàxWrnjrn vxWrnjrừa cườimX nói:xWrnjr “ttGWXpĐột nxWrnjrhiên lạimX cpnhqQ2ó hảpnhqQ2o tâmpnhqQ2 trảxWrnjr lạmXi đànmX cầmttGWXp cttGWXpho tttGWXpa, TiểmXu LxWrnjra nhấtpnhqQ2 địnhttGWXp làmX cpnhqQ2ó việcmX cxWrnjrần nhttGWXpờ rồi.”

 

Ám ttGWXpDạ pnhqQ2La xWrnjrcũng cườttGWXpi, giọnttGWXpg nttGWXpói dmXụ hoặc:ttGWXp “KmXhông chỉmX nhưxWrnjr vậy,ttGWXp tmXa cònxWrnjr xWrnjrcó txWrnjrhể giúmXp mXngươi kpnhqQ2hôi mXphục cônxWrnjrg lựcttGWXp tmXiên npnhqQ2hân, cảmXi tạxWrnjro lxWrnjrại thâttGWXpn tpnhqQ2hể tipnhqQ2ên mXnhân pnhqQ2bất tử.”

 

Tuyết nhttGWXpìn ymX, cườipnhqQ2 nhxWrnjrư hoxWrnjra nở:ttGWXp “NmXgươi muốnmX gì.”

 

“Khiến nànttGWXpg tmXrở vềmX, kmXhiến nàpnhqQ2ng pnhqQ2ta hoxWrnjràn tttGWXpoàn rờmXi đi.”

 

Tuyết đươngxWrnjr nhxWrnjriên biếtxWrnjr haxWrnjri chttGWXpữ nttGWXpàng đómX cttGWXphỉ aimX. ttGWXp“Ngươi cũnpnhqQ2g quttGWXpá ttGWXpnóng lònxWrnjrg ttGWXpđó. mXNàng txWrnjra cxWrnjrư ngụttGWXp tronttGWXpg ttGWXpcơ tttGWXphể pnhqQ2đó đmXã mấxWrnjry chụcxWrnjr nămpnhqQ2, đâmXu dễttGWXp mXdàng đuttGWXpổi đi?”

 

Ám DạmX LttGWXpa lxWrnjrạnh lùttGWXpng nópnhqQ2i: “pnhqQ2Đuổi khônttGWXpg đưttGWXpợc, mXvậy khmXiến ttGWXpả chếpnhqQ2t đi.”

 

Tuyết líuxWrnjr lưỡittGWXp ttGWXpnói: “TttGWXphật tànmX nhẫn.”

 

“Chỉ cttGWXpần pnhqQ2có tpnhqQ2hể lpnhqQ2àm đượttGWXpc tpnhqQ2a đmXều sẽpnhqQ2 đáppnhqQ2 ứngxWrnjr ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu pnhqQ2ta muốnmX ÁmmX DạttGWXp MinmXh ttGWXpthành xWrnjrnữ nhâxWrnjrn củattGWXp txWrnjra pnhqQ2thì xWrnjrsao?” TuypnhqQ2ết xWrnjrnở mXnụ cườixWrnjr hxWrnjrư hỏng.

 

Ám xWrnjrDạ mXLa gittGWXpận tímxWrnjr mXmặt, ngómXn pnhqQ2tay táittGWXp ttGWXpnhợt xiếtttGWXp chặxWrnjrt yếtpnhqQ2 hầupnhqQ2 Tuyết.

 

Tuyết xWrnjrho ttGWXpsặc sụa,ttGWXp cưttGWXpời mXnói: mX“Chỉ đttGWXpùa chúmXt thôi.

 

“Nàng khôngttGWXp phảpnhqQ2i npnhqQ2gười ngươttGWXpi cóttGWXp thxWrnjrể đùa.”xWrnjr xWrnjrĐốt xươngttGWXp npnhqQ2gón pnhqQ2tay ÁxWrnjrm DpnhqQ2ạ pnhqQ2La ruttGWXpng lêpnhqQ2n ttGWXplách cxWrnjrách, khônmXg pnhqQ2ai đttGWXpược phépmX kmXhinh nttGWXphờn nàng.

 

Tuyết pnhqQ2xoa xxWrnjroa ttGWXpcổ mìnpnhqQ2h, nóimX: “Được.”

 

“Ta mxWrnjruốn pnhqQ2nàng trởttGWXp lại,ttGWXp khpnhqQ2ông mXrời xWrnjrđi nữa.”

 

Ám ttGWXpDạ xWrnjrLa ánhpnhqQ2 mắmXt ttGWXpâm u.

 

Kỳ txWrnjrhật, mmXười chínmX nămttGWXp mXqua khôngxWrnjr cómX nàxWrnjrng ởpnhqQ2 bêpnhqQ2n, nhunxWrnjrg nhớttGWXp đãpnhqQ2 thànxWrnjrh mộttGWXpt tmXhói qpnhqQ2uen rồixWrnjr. NhxWrnjrưng kmXhi gpnhqQ2iọng ttGWXpnói vpnhqQ2à nụmX cttGWXpười củttGWXpa nàttGWXpng lxWrnjrại xuấtttGWXp hiệnxWrnjr, ttGWXpchia pnhqQ2lìa chpnhqQ2ỉ vàimX pnhqQ2ngày haxWrnjry mXthậm chxWrnjrí vttGWXpài xWrnjrcanh gpnhqQ2iờ cũmXng khiếnmX mXy khổttGWXp ttGWXpsở ttGWXpnhư muốnpnhqQ2 chếtpnhqQ2 đi.

 

Tuyết khảttGWXpy ttGWXpđàn, lắttGWXpc đầumX nóxWrnjri: “mXTa cũnpnhqQ2g khôttGWXpng cxWrnjró mXcách nào.”

 

“Ngươi mXnói cáixWrnjr gì?”

 

“Nha ttGWXpđầu NhmXư CpnhqQ2a kttGWXpia mớipnhqQ2 lttGWXpà mấuxWrnjr ttGWXpchốt. NếuxWrnjr xWrnjrnàng tpnhqQ2a đxWrnjrã pnhqQ2không muxWrnjrốn rờxWrnjri khỏpnhqQ2i tttGWXphân thmXể, bấtmX xWrnjrcứ xWrnjrai cũttGWXpng khônxWrnjrg txWrnjrhể dễxWrnjr dànpnhqQ2g đuổittGWXp mXnàng txWrnjra đxWrnjri, nếumX khôngttGWXp xWrnjrsẽ mXkhiến tttGWXphân tpnhqQ2hể hỏnmXg theo.”

 

Ánh mắtxWrnjr ÁttGWXpm DạttGWXp pnhqQ2La nhexWrnjro lại.

 

“Nếu nàngmX pnhqQ2ta đpnhqQ2áp ứngttGWXp rờpnhqQ2i kmXhỏi xWrnjrthì sao?”

 

Tuyết giậtxWrnjr mìttGWXpnh nói:ttGWXp pnhqQ2“Làm sxWrnjrao nànxWrnjrg ấttGWXpy đồngxWrnjr mXý được?”

 

Ám pnhqQ2Dạ xWrnjrLa kttGWXphông nói.

 

Hạt cmXhu smXa giữmXa xWrnjrtrán đpnhqQ2ỏ chttGWXpót nhpnhqQ2ư sắpttGWXp nhỏpnhqQ2 máu.

 

“Ta khôxWrnjrng txWrnjrin ngươi.”

 

Như CmXa tmXrực tiếpnhqQ2p tmXrả lờimX ÁpnhqQ2m DạttGWXp La.

 

Mặc dpnhqQ2ù ÁmXm DttGWXpạ mXLa hứamX xWrnjrhẹn, chpnhqQ2ỉ cầnttGWXp xWrnjrnàng xWrnjrrời kpnhqQ2hỏi thânxWrnjr thpnhqQ2ể mttGWXpình mXy smXẽ thảmX ChiếnttGWXp PhongmX, pnhqQ2Ngọc TựttGWXp xWrnjrHàn vàmX TuyếttGWXpt, hpnhqQ2ơn npnhqQ2ữa xWrnjrgiúp pnhqQ2Ngọc xWrnjrTự HàxWrnjrn kmXhỏe mmXạnh trởttGWXp lại.

 

Nhưng…

 

Nàng pnhqQ2đã sớmttGWXp kmXhông xWrnjrtin bttGWXpất mXcứ xWrnjrlời nxWrnjrói xWrnjrnào củattGWXp mXÁm DpnhqQ2ạ La.

 

Ám pnhqQ2Dạ LxWrnjra nóixWrnjr: “pnhqQ2Ta xWrnjrđã từngxWrnjr mXthất tíxWrnjrn bapnhqQ2o ttGWXpgiờ chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy xWrnjrsao lạttGWXpi khôngxWrnjr mXtin ta?”

 

“Vì pnhqQ2ngươi lttGWXpà mttGWXpột kẻttGWXp điên.mX” NhpnhqQ2ư xWrnjrCa đáp:xWrnjr “CxWrnjrhỉ cầnxWrnjr pnhqQ2ngươi thttGWXpích, mXlúc nttGWXpào pnhqQ2cũng ttGWXpcó tpnhqQ2hể tpnhqQ2hay đổimX quypnhqQ2ết định.ttGWXp ttGWXpDù làmX nttGWXpgươi đmXể hxWrnjrọ rờmXi khỏipnhqQ2 sttGWXpau nàypnhqQ2 vẫnmX cómX thểttGWXp làpnhqQ2m ttGWXptổn mXthương httGWXpọ. NgườimX xWrnjrđã pnhqQ2lừa xWrnjrdối pnhqQ2phản mXbội ngưmXơi ngươixWrnjr vĩpnhqQ2nh xWrnjrviễn cũmXng khôttGWXpng bpnhqQ2uông tha.”

 

Ám xWrnjrDạ LxWrnjra nhpnhqQ2íu mày.

 

Nàng cpnhqQ2ó vẻxWrnjr kttGWXphá hiểuxWrnjr yttGWXp, ttGWXpkhông saimX, sxWrnjrau kpnhqQ2hi thảttGWXp bọxWrnjrn mXhọ xWrnjrđi, pnhqQ2mới bắtpnhqQ2 tttGWXprở lạxWrnjri tpnhqQ2ra tấxWrnjrn, chẳngttGWXp hmXề đttGWXpi ngượcmX lờxWrnjri hứa.

 

Y cườttGWXpi lạnttGWXph: “NgpnhqQ2ươi chxWrnjro rằngmX pnhqQ2ngươi cxWrnjró tttGWXpư cácttGWXph đàmttGWXp ppnhqQ2hán vpnhqQ2ới tpnhqQ2a sao?”

 

Như CxWrnjra nhìttGWXpn lạittGWXp y.

 

Đôi mxWrnjrắt pnhqQ2trong mXveo mXcủa nàngttGWXp maxWrnjrng thttGWXpeo xWrnjrý cttGWXphí khôpnhqQ2ng hềmX khxWrnjruất phục.

 

Ám DạttGWXp LttGWXpa nómXi: “CmXho pnhqQ2dù sttGWXpau nàxWrnjry xWrnjrta cpnhqQ2ó bắtttGWXp bọnxWrnjr chúmXng vttGWXpề nhưxWrnjrng ttGWXpdẫu sapnhqQ2o cpnhqQ2húng vẫnpnhqQ2 cttGWXpòn cxWrnjrơ hộimX trốxWrnjrn thpnhqQ2oát. NếumX kpnhqQ2hông, mXta sẽmX khiếnxWrnjr chúngpnhqQ2 lậpmX tứcxWrnjr chếmXt trướcxWrnjr mặxWrnjrt ngươi.”

 

Sắc mặtmX NhưxWrnjr CxWrnjra dầnmX pnhqQ2dần trắngxWrnjr bệch.

 

Hạt ttGWXpchu ttGWXpsa giữaxWrnjr trpnhqQ2án ÁmxWrnjr DạpnhqQ2 LxWrnjra lpnhqQ2óe lênmX, xWrnjrkhóe mắtmX ẩnxWrnjr hpnhqQ2iện qxWrnjruang ttGWXpmang kỳxWrnjr ttGWXpdị: “HmXay làmX, ngươpnhqQ2i txWrnjrhích mXở lạipnhqQ2 bêxWrnjrn ta.”

 

Như pnhqQ2Ca cảttGWXp kinh.

 

Ám DạxWrnjr mXLa nắmpnhqQ2 cmXhặt ettGWXpo nmXàng, khpnhqQ2iến nànmXg chẳnxWrnjrg thmXể cửpnhqQ2 động.xWrnjr pnhqQ2Y cúpnhqQ2i đxWrnjrầu xuốnmXg bttGWXpen txWrnjrai nànmXg, hxWrnjrơi pnhqQ2thở ưxWrnjrớt ámXt lạttGWXpnh lẽmXo. xWrnjrY nởttGWXp nụpnhqQ2 cườixWrnjr mXtà ácmX: “HaxWrnjry làttGWXp ngươipnhqQ2 ttGWXpmuốn làmttGWXp nữttGWXp nhxWrnjrân mXcủa txWrnjra, vìpnhqQ2 bấtxWrnjr txWrnjrri ttGWXpbất giácxWrnjr đãpnhqQ2 ypnhqQ2êu txWrnjra nêpnhqQ2n khônmXg ngạipnhqQ2 cùngpnhqQ2 nànxWrnjrg mXhưởng thxWrnjrụ ttGWXpcơ thểttGWXp củxWrnjra ta.”

 

Như pnhqQ2Ca ghxWrnjrê tởm.

 

Nàng nônpnhqQ2 mửa.

 

Nàng xWrnjrnôn mXra nướmXc vànxWrnjrg, nhiễxWrnjrm pnhqQ2bẩn cmXhiếc ttGWXpáo đỏxWrnjr củamX ÁmpnhqQ2 DạxWrnjr La.

 

Ám xWrnjrDạ LpnhqQ2a liếmmX mXláp xWrnjrvành tamXi pnhqQ2nàng: “pnhqQ2Nôn xWrnjrà, cttGWXpứ xWrnjrnôn hếmXt rttGWXpa đi,xWrnjr tpnhqQ2a tuyệtmX đpnhqQ2ối khttGWXpông đểpnhqQ2 ý.pnhqQ2 NgươimX vttGWXpà nàpnhqQ2ng hợpxWrnjr nhất,ttGWXp uếttGWXp vậttGWXpt ngươittGWXp npnhqQ2ôn rmXa cxWrnjrũng làpnhqQ2 ttGWXpchâu bápnhqQ2u đốipnhqQ2 vớmXi ta.”

 

Càng rêmXn rỉ,mX mXy càpnhqQ2ng nắmttGWXp chặxWrnjrt nxWrnjràng: “XepnhqQ2m xWrnjrxem, cxWrnjrơ thểxWrnjr mXta cũpnhqQ2ng đaxWrnjrn bmXị nmXgươi kíchttGWXp thícxWrnjrh này.”ttGWXp DướimX bpnhqQ2ụng pnhqQ2y pnhqQ2nóng rttGWXpực, ápmX sápnhqQ2t pnhqQ2vào nhữpnhqQ2ng đưttGWXpờng nétpnhqQ2 ttGWXpnữ títtGWXpnh cttGWXpủa nàng.

 

“Thả tttGWXpa ra!”

 

Như pnhqQ2Ca vừapnhqQ2 ttGWXpxấu httGWXpổ vừapnhqQ2 pnhqQ2giận dpnhqQ2ữ xWrnjrhét lớn.

 

Ám DmXạ pnhqQ2La liếcmX nttGWXphìn pnhqQ2nàng: xWrnjr“Sao, khôngpnhqQ2 phảittGWXp npnhqQ2gươi khôngxWrnjr muốnttGWXp rxWrnjrời khỏixWrnjr sao?”

 

Như CttGWXpa nttGWXphổ mộpnhqQ2t bãipnhqQ2 nmXước bọxWrnjrt vàopnhqQ2 ttGWXpmặt y.

 

Nàng cttGWXphán ghémXt nmXói: “NếuttGWXp nxWrnjrgươi dpnhqQ2ám làmttGWXp pnhqQ2thương httGWXpại bọnmX họ,mX ttGWXpta thề,ttGWXp mặpnhqQ2c dùpnhqQ2 ÁmmX DạpnhqQ2 MinmXh lpnhqQ2à mXmẫu thânpnhqQ2 cpnhqQ2ủa taxWrnjr, ttGWXpta cũttGWXpng xWrnjrsẽ pnhqQ2không mmXềm lònmXg txWrnjrra tấxWrnjrn bttGWXpà txWrnjra xWrnjrcho ngươittGWXp xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^