You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lạiwX2vyY nmUbHq3gày, HuânkS kSY mUbHq3phục kSthị NmUbHq3hư ZLGZnXCa mUbHq3rửa mặtkS bkSắt đầuwX2vyY buwX2vyYổi skSớm, mỗiwX2vyY sựmUbHq3 kSthay đổiZLGZnX rấtwX2vyY nhỏkS ZLGZnXtrong cửwX2vyY cwX2vyYhỉ thầmUbHq3n tmUbHq3hái mUbHq3của nkSàng wX2vyYbọn họmUbHq3 đềuZLGZnX cóZLGZnX thểZLGZnX phátmUbHq3 hikSện ra.

 

Như mUbHq3Ca dườnZLGZnXg nmUbHq3hư đãwX2vyY mUbHq3không cònZLGZnX làZLGZnX NhZLGZnXư kSCa trướcwX2vyY mUbHq3kia nữa.

 

Một cảmZLGZnX gwX2vyYiác mUbHq3ôn wX2vyYnhu ZLGZnXtĩnh lặngwX2vyY tomUbHq3át rZLGZnXa kStừ đôZLGZnXi mUbHq3mày kScủa nmUbHq3àng, đôikS mắtkS nkSàng trầmwX2vyY tĩZLGZnXnh nhưwX2vyY mặtZLGZnX nướcwX2vyY amUbHq3o kSthu, mặZLGZnXt nànkSg kStoát mUbHq3ra ánhwX2vyY sánwX2vyYg bówX2vyYng nkShư trZLGZnXân chZLGZnXâu. mUbHq3Nụ cườikS khwX2vyYẽ trmUbHq3eo trênwX2vyY ZLGZnXbờ môikS, gkSiọng nàngmUbHq3 dwX2vyYịu dàngkS tmUbHq3hánh thówX2vyYt, áZLGZnXnh mắtkS ZLGZnXôn ZLGZnXnhu mềmkS mạmUbHq3i mUbHq3như ZLGZnXnước, tówX2vyYm kSlại chkSỉ kScó mộZLGZnXt chữkS 'đẹpmUbHq3' đkSi vmUbHq3ào tậnwX2vyY đákSy lònmUbHq3g ngươi.

 

Nàng đẹpmUbHq3 nhưkS biểnkS rộng.

 

Mặt biểnmUbHq3 sónZLGZnXg ZLGZnXêm gióZLGZnX lặngmUbHq3 vwX2vyYới dkSòng chảykS ngầmmUbHq3 mmUbHq3ãnh wX2vyYliệt kSẩn kSsâu ZLGZnXphía dưới.

 

Huân kSY wX2vyYnhìn nwX2vyYàng mmUbHq3à sửngwX2vyY sốt.

 

Cùng mộkSt kSdung mạomUbHq3, tạimUbHq3 wX2vyYsao NhưmUbHq3 CZLGZnXa ZLGZnXđột nhiênZLGZnX ZLGZnXtrở nwX2vyYên đẹpmUbHq3 tZLGZnXới kSmức kiZLGZnXnh tâZLGZnXm độngwX2vyY pháchmUbHq3 nhưwX2vyY vậyZLGZnX chứ?

 

Ngón tkSrỏ củaZLGZnX TuyếtwX2vyY diwX2vyYểm lênmUbHq3 tránmUbHq3 kSNhư CamUbHq3, sakSu thmUbHq3ời giaZLGZnXn khoảwX2vyYng hmUbHq3ai wX2vyYnén hZLGZnXương, mộtwX2vyY vầngwX2vyY khówX2vyYi tZLGZnXrắng nZLGZnXhàn nhạZLGZnXn tỏkSa rZLGZnXa tkSừ giữakS trwX2vyYán nàngZLGZnX. KhmUbHq3uôn mặmUbHq3t wX2vyYnàng hiệkSn vmUbHq3ẻ đZLGZnXau kSkhổ, mUbHq3tay phảikS cwX2vyYhe ngựcwX2vyY, gòZLGZnX mwX2vyYá ửngZLGZnX hồng.

 

Tuyết vộwX2vyYi kSvàng wX2vyYbuông nmUbHq3gón tkSay, wX2vyYân ckSần nómUbHq3i: “SakSo rồi?wX2vyY VấtmUbHq3 mUbHq3vả lắmkS sao?”

 

Như wX2vyYCa vừmUbHq3a hZLGZnXo vừawX2vyY nói:ZLGZnX “ZLGZnXCảm thmUbHq3ấy wX2vyYhơi mUbHq3tức ngực.”

 

Huân wX2vyYY bưZLGZnXng chmUbHq3én trZLGZnXà nhwX2vyYỏ tớmUbHq3i, trkSong chénZLGZnX wX2vyYlà ZLGZnXtrà kSxuân mUbHq3Long TwX2vyYỉnh, chénZLGZnX tkSrà xakSnh biZLGZnXếc tỏakS hươmUbHq3ng thơmZLGZnX ngát.mUbHq3 TuymUbHq3ết mUbHq3ra dấmUbHq3u mUbHq3cho nàZLGZnXng đặwX2vyYt chwX2vyYén tmUbHq3rà lênwX2vyY mUbHq3bàn, nwX2vyYhẹ nhàZLGZnXng cắkSn ngmUbHq3ón mUbHq3trỏ, mộtwX2vyY giọtZLGZnX máumUbHq3 trZLGZnXong suốtkS nZLGZnXhỏ xuốwX2vyYng chékSn trà.

 

“Uống mUbHq3nó xZLGZnXong sẽkS đỡmUbHq3 hơnmUbHq3 nhimUbHq3ều.” TuyếtmUbHq3 đưawX2vyY chénwX2vyY trkSà tớiZLGZnX sátwX2vyY môiZLGZnX nàng.

 

Như CmUbHq3a nghiênwX2vyYg đầkSu: “Không.”kS kSVì skSao mUbHq3y wX2vyYluôn bắtkS nàngkS uốkSng mZLGZnXáu mUbHq3y wX2vyYchứ. kSTrà hòZLGZnXa vớwX2vyYi mákSu kwX2vyYhi uốnmUbHq3g vZLGZnXào lwX2vyYuôn cảwX2vyYm tmUbHq3hấy cZLGZnXổ nkSòng bừngwX2vyY bừng.

 

“Nha đầuwX2vyY kSngoan nmUbHq3ào.” TuyếtkS cườmUbHq3i kZLGZnXhanh kwX2vyYhách nhwX2vyYư đZLGZnXang lừawX2vyY trẻmUbHq3 kScon: “NGoanwX2vyY ZLGZnXnào, uốnkSg đimUbHq3. MákSu củwX2vyYa mUbHq3ta tuywX2vyYệt đốikS khônZLGZnXg tamUbHq3nh đâu,kS thwX2vyYơm lắZLGZnXm, uốngwX2vyY wX2vyYvào ZLGZnXngực sẽwX2vyY mUbHq3bớt wX2vyYkhó chịu.”

 

“Ta khwX2vyYông muwX2vyYốn kSuống, ngkSực đãZLGZnX hếtmUbHq3 tứwX2vyYc rồZLGZnXi.” wX2vyYNhư ZLGZnXCa đmUbHq3ẩy chénmUbHq3 trwX2vyYà wX2vyYnhỏ mUbHq3ra xa.

 

“Nói dốmUbHq3i làkS kSkhông ngowX2vyYan đâu.”mUbHq3 TuyếkSt nởZLGZnX nmUbHq3ụ cwX2vyYười khảwX2vyY ái:mUbHq3 “NGƯơiwX2vyY cũnwX2vyYg bkSiết tmUbHq3ính wX2vyYta rồikS đấyZLGZnX, cuốiZLGZnX cùwX2vyYng cũnZLGZnXg sẽwX2vyY bkSắt ngươiwX2vyY uốngkS wX2vyYthôi. ZLGZnXNgươi mkSuốn dùwX2vyYng mộtkS canwX2vyYh gikSờ đểZLGZnX uốngwX2vyY mUbHq3hay kSvài phúkSt đểZLGZnX uốngmUbHq3 đây?”

 

“Vì smUbHq3ao wX2vyYcứ phảimUbHq3 uống?”ZLGZnX mUbHq3Như CkSa nwX2vyYhíu mày.

 

“Ách… NgưkSơi muốZLGZnXn nghmUbHq3e lZLGZnXý dkSo thậtwX2vyY hmUbHq3ay lmUbHq3ý dZLGZnXo giả?”kS TuyếtwX2vyY cwX2vyYười hmUbHq3a hả.

 

Như mUbHq3Ca mUbHq3bất wX2vyYđắc dwX2vyYĩ: “LạiZLGZnX mUbHq3còn kScó ZLGZnXhai lkSý dZLGZnXo nmUbHq3ữa chứ.”

 

“Lý ZLGZnXdo ZLGZnXthứ nhấtmUbHq3 làwX2vyY dùnZLGZnXg wX2vyYmáu ZLGZnXta wX2vyYcó thểkS nhankSh chZLGZnXóng chuyểnwX2vyY dmUbHq3ời hồkSn phkSách wX2vyYcủa ngươimUbHq3 hơn.wX2vyY LwX2vyYý ZLGZnXdo kimUbHq3a lạiZLGZnX lZLGZnXà dmUbHq3o kSta twX2vyYhích tronZLGZnXg ZLGZnXcơ thkSể ngươikS cZLGZnXó máwX2vyYu cmUbHq3ủa kSta. mUbHq3Chỉ kScần nghkSĩ mUbHq3máu cZLGZnXủa tmUbHq3a đangkS chảywX2vyY ZLGZnXtrong ngườiwX2vyY ngươiwX2vyY lwX2vyYà tkSa kScảm thmUbHq3ấy hạnhwX2vyY phúckS rồi.”

 

“Vậy cwX2vyYái nàowX2vyY làZLGZnX thậtmUbHq3? CámUbHq3i nwX2vyYào mUbHq3là giả?”

 

Tuyết nhớpkS wX2vyYchớp mắtmUbHq3, nmUbHq3ở nmUbHq3ụ cưkSời xảoZLGZnX twX2vyYrá: wX2vyY“Ngươi kSđoán xem?”

 

“Ta đkSoán kSđều lwX2vyYà giả.”

 

Như kSCa wX2vyYtrừng mkSắt nhmUbHq3ìn ZLGZnXy. wX2vyYY giZLGZnXễu wX2vyYcợt mìnhkS mớimUbHq3 lkSà thật.

 

Tuyết wX2vyYvẻ mặtmUbHq3 ngkSạc nhiên.

 

“Oa! MkSới uốwX2vyYng máuwX2vyY ZLGZnXta mwX2vyYấy ngwX2vyYày mmUbHq3à đZLGZnXã thôwX2vyYng miwX2vyYnh lwX2vyYên bakSo nhikSêu! ThmUbHq3ật tkShần kỳ!”

 

Như mUbHq3Ca tứckS wX2vyYgiận cưZLGZnXời rộwX2vyY lên.

 

Tuyết nhânmUbHq3 cmUbHq3ơ hộikS lừmUbHq3a nàmUbHq3ng uốngkS xonwX2vyYg chémUbHq3n trà.

 

Hai ngườZLGZnXi cườikS đùaZLGZnX twX2vyYrong phòng,mUbHq3 hmUbHq3ồn nhZLGZnXiên chẳngmUbHq3 chmUbHq3út chúmUbHq3 mUbHq3ý tới.

 

Huân wX2vyYY khwX2vyYom ngườmUbHq3i ZLGZnXlui rkSa ngoài.

 

Ám wX2vyYDạ LZLGZnXa nghiêngkS ngườikS kSdựa wX2vyYvào ZLGZnXbức tường,wX2vyY xiwX2vyYêm kSy đỏwX2vyY chwX2vyYói lkSại wX2vyYkhiến kSy trmUbHq3ông nhợZLGZnXt nhwX2vyYạt, ZLGZnXy ngZLGZnXửa cổwX2vyY uốnZLGZnXg nốtwX2vyY rượumUbHq3 kStrong cZLGZnXhén, hkSai mắtkS đãwX2vyY nkSgà ngkSà sZLGZnXay nhìnwX2vyY NhkSư Ca.

 

Nàng đanZLGZnXg cười.

 

Khi nàngwX2vyY cườimUbHq3 tawX2vyYy phảiwX2vyY nZLGZnXhẹ nhwX2vyYàng nZLGZnXắm lkSại, cácZLGZnX ngóZLGZnXn ZLGZnXtay mUbHq3khẽ chkSạm ZLGZnXvào chkSop mwX2vyYũi, nụZLGZnX mUbHq3cười từZLGZnX ZLGZnXkhóe mwX2vyYắt tớiwX2vyY bờkS môi.

 

Nụ cườmUbHq3i ZLGZnXnày ZLGZnXy đkSã quwX2vyYen thuộkSc biếtmUbHq3 bao.

 

Chỉ cóZLGZnX “nàng”mUbHq3 mkSới cómUbHq3 kSthể cưZLGZnXời ôZLGZnXn nhZLGZnXu ZLGZnXđộng lòZLGZnXng ngmUbHq3ười twX2vyYới vậy.

 

“Ngươi kSlà ai?”

 

Một giwX2vyYọng khàmUbHq3n mUbHq3khàn quZLGZnXấy nhiễukS wX2vyYNhư ZLGZnXCa vwX2vyYà Tuyết.

 

Nàng ZLGZnXvà ZLGZnXy cwX2vyYùng kSquay đầuwX2vyY ZLGZnXnhìn lại.

 

Thân ZLGZnXhình wX2vyYđỏ nhưkS máukS cmUbHq3ủa ÁmZLGZnX kSDạ LmUbHq3a ZLGZnXvọt tớimUbHq3 trmUbHq3ước mwX2vyYặt mUbHq3Như kSCa, mUbHq3y xiếtZLGZnX chkSặt cằmmUbHq3 nàngwX2vyY, kSnâng khuônZLGZnX mặtZLGZnX wX2vyYnàng lZLGZnXên, mUbHq3u áZLGZnXm hỏi:wX2vyY “NgươikS kSrốt cuộcZLGZnX wX2vyYlà ÁkSm DạZLGZnX mUbHq3Như CZLGZnXa wX2vyYhay lZLGZnXà nànmUbHq3g đây?”

 

Như CZLGZnXa đwX2vyYau đớkSn híZLGZnXt mộmUbHq3t wX2vyYhơi, cwX2vyYằm nànwX2vyYg nZLGZnXhư skSắp mUbHq3bị kSbóp nát.

 

“Ta khômUbHq3ng phkSải ÁZLGZnXm DZLGZnXạ NkShư Ca.”

 

Khuôn mặtwX2vyY ÁmUbHq3m DạZLGZnX LkSa hiệkSn vẻmUbHq3 mừkSng rwX2vyYỡ nhưmUbHq3 ZLGZnXđiên: “Ngươi…”

 

“Ta wX2vyYlà LiệkSt NhZLGZnXư Ca.”kS NmUbHq3hìn ÁmkS DạmUbHq3 kSLa đakSng từZLGZnX mừnZLGZnXg rkSỡ cwX2vyYhuyển saZLGZnXng wX2vyYtức gmUbHq3iận tkSrong lkSòng nàngZLGZnX bỗngZLGZnX cảwX2vyYm mUbHq3thấy nmUbHq3iềm swX2vyYung kSsướng đượcwX2vyY ZLGZnXtrả thù.

 

Tuyết cườimUbHq3 tớimUbHq3 tkSé wX2vyYngửa: “TmUbHq3iểu LwX2vyYa đúmUbHq3ng làmUbHq3 ngmUbHq3ốc wX2vyYa, nànZLGZnXg làmZLGZnX sakSo manwX2vyYg họZLGZnX ÁmmUbHq3 DmUbHq3ạ đượcwX2vyY chwX2vyYứ? CwX2vyYHo kSdù mUbHq3không gkSọi làkS kSLiệt NkShư ZLGZnXCa cũngZLGZnX phảikS gọiwX2vyY làmUbHq3 ChiếnmUbHq3 NhưmUbHq3 mUbHq3Ca mUbHq3mới đúng.”YmUbHq3 cưZLGZnXời cườiwX2vyY màwX2vyY vZLGZnXai rkSun wX2vyYrun, ômkS lấykS hamUbHq3i vkSai NhưZLGZnX wX2vyYCa cườiZLGZnX lớn,kS bàkSn kStay nắmkS lấykS cằZLGZnXm kSNhư CZLGZnXa củkSa ZLGZnXÁm DạkS LkSa nhmUbHq3ư wX2vyYđược wX2vyYmột cơnZLGZnX gmUbHq3ió thổiwX2vyY qkSua kkSèm thekSo kShương hokSa thơnZLGZnX ngát.

 

Ám DạkS mUbHq3La thZLGZnXu lmUbHq3ại ámUbHq3nh mmUbHq3ắt, đôikS mắmUbHq3t bimUbHq3ến wX2vyYthành mUbHq3đỏ tươikS kSnhư máukS: “NgânwX2vyY TwX2vyYuyết, ngươwX2vyYi lạimUbHq3 chơZLGZnXi ta?”

 

Tuyết dựaZLGZnX đZLGZnXầu vàmUbHq3o ZLGZnXvai NhmUbHq3ư CwX2vyYa, wX2vyYnhìn kSy cườmUbHq3i hZLGZnXa mUbHq3hả nói:mUbHq3 “Oa,mUbHq3 khôngkS ngờwX2vyY lạiwX2vyY lừaZLGZnX đượcZLGZnX ÁkSm ZLGZnXHà wX2vyYcung chủmUbHq3 ZLGZnXÁm wX2vyYDạ LkSa, twX2vyYa ckSười mUbHq3tới kZLGZnXhông ZLGZnXđứng dậykS đượcmUbHq3 mất.”

 

Khuôn wX2vyYmặt ÁwX2vyYm DkSạ LwX2vyYa trắkSng bệch,wX2vyY vặnZLGZnX vmUbHq3ẹo thậtZLGZnX ZLGZnXđáng ZLGZnXsợ: “KhZLGZnXông wX2vyYai ckSó thZLGZnXể wX2vyYlừa ta!”wX2vyY ChZLGZnXẳng lẽZLGZnX cáZLGZnXi wX2vyYgọi làZLGZnX hồZLGZnXn phmUbHq3ách cmUbHq3huyển dờZLGZnXi chkSỉ lwX2vyYà mộkSt cạkSm wX2vyYbẫy? TkSay ZLGZnXáo dàikS giwX2vyYương lênmUbHq3, mUbHq3cánh twX2vyYay twX2vyYái wX2vyYnhợt wX2vyYcủa wX2vyYy nhmUbHq3ư trZLGZnXong mkSột đámmUbHq3 mwX2vyYây wX2vyYđỏ, xươnZLGZnXg ngkSón tamUbHq3y kkSêu lênwX2vyY rănmUbHq3g rắc.

 

Y bikSết NgânwX2vyY TukSyết đZLGZnXể wX2vyYý wX2vyYnhất lZLGZnXà dunZLGZnXg mạokS xinmUbHq3h đẹpmUbHq3 cwX2vyYủa mình.

 

Vậy, wX2vyYy sẽwX2vyY cZLGZnXhậm rãiwX2vyY hủywX2vyY dmUbHq3iệt khuwX2vyYôn mkSặt tumUbHq3yệt mỹkS đó.

 

Trong khmUbHq3ông ZLGZnXkhí bkSỗng bồmUbHq3ng bkSềnh mộtkS tầwX2vyYng kwX2vyYhí đỏZLGZnX tươi

 

Tầng kwX2vyYhí tronwX2vyYg wX2vyYsuốt mUbHq3như ngwX2vyYọc lưZLGZnXu ly.

 

Dần dầZLGZnXn thmUbHq3ắt cwX2vyYhặt lwX2vyYại, khốimUbHq3 kkShí nkShư mộkSt chiếZLGZnXc thùngZLGZnX bằngkS ngọckS nhkSốt TkSuyết vkSà NhưkS mUbHq3Ca lmUbHq3ại bênwX2vyY trongkS, mUbHq3không thểmUbHq3 độmUbHq3ng đậy.

 

Ngón ZLGZnXtay nhZLGZnXẹ mUbHq3lướt kStrên gwX2vyYò máwX2vyY củZLGZnXa Tuyết.

 

Ám DạmUbHq3 wX2vyYLa nởmUbHq3 nụwX2vyY kScười dắZLGZnXc ýmUbHq3: “KhắckS mộtkS đóaZLGZnX kShoa tuyếmUbHq3t lêZLGZnXn mặtmUbHq3 ngươimUbHq3, liệmUbHq3u cwX2vyYó đẹpZLGZnX không?”

 

Tuyết kSuể oảiZLGZnX nói:ZLGZnX “KmUbHq3hông khkSắc ZLGZnXcó lẽZLGZnX đZLGZnXẹp hơn.”

 

“Vậy khắcZLGZnX hwX2vyYai ZLGZnXbông hokSa tuywX2vyYết ZLGZnXnhé.” ZLGZnXNgón tZLGZnXay ÁmZLGZnX DkSạ wX2vyYLa kSkẽ độnmUbHq3g, mUbHq3một vmUbHq3ết mZLGZnXáu swX2vyYâu đãmUbHq3 cắtkS mUbHq3lên gmUbHq3ò mwX2vyYá TuZLGZnXyết, từngZLGZnX gkSiọt wX2vyYtừng giZLGZnXọ mákSu nhwX2vyYỏ xkSuống bộwX2vyY mUbHq3xiêm kSy trắngZLGZnX toát.

 

“Móng takSy dàZLGZnXi quá.”

 

Như mUbHq3Ca kiwX2vyYnh ngmUbHq3ạc nhìnwX2vyY kStay wX2vyYÁm kSDạ LwX2vyYa, chkSẳng biZLGZnXết wX2vyYvì swX2vyYao lạZLGZnXi thốtZLGZnX wX2vyYlên nmUbHq3hững lờikS này.

 

Ngón mUbHq3tay kSy cứngZLGZnX đờ.

 

Vết máZLGZnXu chảykS dàimUbHq3 nhmUbHq3ưng vkSết thưwX2vyYơng lkSại kkShông ZLGZnXmở rộng.

 

Nàng lắcmUbHq3 đầu,ZLGZnX nởmUbHq3 nụkS cườikS dịuwX2vyY mUbHq3dàng: “ĐànkS wX2vyYông cwX2vyYon wX2vyYtrai khwX2vyYông nkSên đểwX2vyY mówX2vyYng tmUbHq3ay ZLGZnXquá dàkSi nhmUbHq3ư vậy,mUbHq3 mUbHq3La mUbHq3Nhi, lấykS kSdao lạwX2vyYi đâywX2vyY, tkSỷ kSgiúp đệwX2vyY smUbHq3ửa lkSại đôimUbHq3 chút.”

 

Ám mUbHq3Dạ wX2vyYLa phảngZLGZnX ZLGZnXphất nhZLGZnXư bmUbHq3ị điểmwX2vyY twX2vyYrúng hukSyệt đkSạo, thânmUbHq3 thểwX2vyY ZLGZnXy cứngZLGZnX ngắc,kS chậZLGZnXm kSrãi nhìkSn kSvề wX2vyYphía nàng,mUbHq3 tronkSg mUbHq3mắt đầwX2vyYy wX2vyYvẻ ngZLGZnXạc nhiêZLGZnXn vwX2vyYà wX2vyYrun rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mùaZLGZnX tmUbHq3hu wX2vyYbên ckSon suốwX2vyYi nhỏ.

 

Ám DạwX2vyY mUbHq3Minh ZLGZnXvừa gZLGZnXội lạwX2vyYi máwX2vyYi ZLGZnXtóc, suốkSi tmUbHq3óc mềmUbHq3m mạimUbHq3 bồnmUbHq3g bềnhwX2vyY gợnZLGZnX sówX2vyYng dướiZLGZnX kSánh nắnmUbHq3g chiều.kS NàmUbHq3ng mZLGZnXặc mUbHq3một chwX2vyYiếc wX2vyYáo choàngkS kSrộng wX2vyYthùng kSthình, vZLGZnXạt kSáo thkSêu howX2vyYa vămUbHq3n mỹwX2vyY lmUbHq3ệ wX2vyYmà phứcZLGZnX tạp.

 

“Đừng ZLGZnXđể mónmUbHq3g tawX2vyYy kSdài quá.”

 

Nàng cmUbHq3úi đầuwX2vyY, kSdùng mộmUbHq3t coZLGZnXn wX2vyYdao sửawX2vyY kSmóng tmUbHq3ay mUbHq3cho y.

 

Cậu kSbé ÁZLGZnXm DạZLGZnX wX2vyYLa nằmwX2vyY dướmUbHq3i chânZLGZnX nàng,ZLGZnX vươnwX2vyY wX2vyYtay rmUbHq3a mUbHq3cho mUbHq3nàng smUbHq3ửa, miệngmUbHq3 thầmkS nómUbHq3i: mUbHq3“Móng tmUbHq3ay mUbHq3tỷ wX2vyYchẳng phảikS cũnwX2vyYg rấtwX2vyY dZLGZnXài sakSo.” NgwX2vyYón twX2vyYay wX2vyYthon kSthả kSmượt mà,wX2vyY lkSộ rkSa mZLGZnXàu hồmUbHq3ng nhưZLGZnX vwX2vyYỏ sò,ZLGZnX ZLGZnXcó kwX2vyYhi kShơi mUbHq3dính chúZLGZnXt wX2vyYnước ZLGZnXtrên đóakS hoZLGZnXa, tawX2vyYy ZLGZnXnàng thậtmUbHq3 đẹp.

 

Nàng cẩwX2vyYn thậkSn wX2vyYcắt mUbHq3móng tawX2vyYy chkSo ZLGZnXy: “ĐệZLGZnX wX2vyYlà comUbHq3n trwX2vyYai mUbHq3cơ màZLGZnX, wX2vyYngày tkShường wX2vyYkhông luywX2vyYện vwX2vyYõ cwX2vyYũng tỷZLGZnX kSvõ vớiwX2vyY ngườimUbHq3 taZLGZnX, móngwX2vyY twX2vyYay wX2vyYdài kSquá sẽZLGZnX khôkSng twX2vyYiện. VạwX2vyYn nhZLGZnXất mwX2vyYóng tamUbHq3y đứtkS wX2vyYrơi rZLGZnXa mUbHq3sẽ kSkhiến ngươiwX2vyY phZLGZnXân wX2vyYtâm, kShơn nữawX2vyY cũnZLGZnXg kZLGZnXhông sạchwX2vyY, tkSrông bZLGZnXẩn lắZLGZnXm.” NàngmUbHq3 cườiwX2vyY khkSẽ nói:wX2vyY “TỷkS mUbHq3tỷ ZLGZnXthì ZLGZnXkhác, cókS LwX2vyYa NhkSi thìwX2vyY việZLGZnXc gkSì kStỷ cũngZLGZnX kwX2vyYhông cầnwX2vyY qwX2vyYuan mUbHq3tâm, cZLGZnXho nêwX2vyYn cwX2vyYó thểmUbHq3 đểmUbHq3 ýmUbHq3 cwX2vyYhăm sóckS móngmUbHq3 tay.”

 

“Là nhkSư vmUbHq3ậy mUbHq3à.” kSCậu mUbHq3bé ÁZLGZnXm DạZLGZnX mUbHq3La nắmkS mUbHq3lấy wX2vyYtóc nàng,ZLGZnX đưaZLGZnX lênkS wX2vyYmũi nwX2vyYgửi rồiwX2vyY kScười ZLGZnXnói: “ĐệZLGZnX rấtmUbHq3 thmUbHq3ích mkSóng taZLGZnXy củkSa tỷ,wX2vyY mUbHq3sau nàZLGZnXy tỷwX2vyY wX2vyYtỷ mUbHq3nhất đwX2vyYịnh cũngmUbHq3 sZLGZnXẽ thíZLGZnXch ZLGZnXđệ đểwX2vyY mónkSg mUbHq3tay dài.”

 

“La NhkSi ngwX2vyYốc.” NàwX2vyYng ZLGZnXmỉm cười,wX2vyY nắmkS kStay wX2vyYy đưZLGZnXa lên:ZLGZnX “wX2vyYĐệ mUbHq3xem, cowX2vyYn tramUbHq3i đểZLGZnX móngmUbHq3 taZLGZnXy ngắnmUbHq3 mớkSi mạnmUbHq3h mẽZLGZnX chứ.”

 

Móng kStrên ZLGZnXmỗi ngwX2vyYón tmUbHq3ay mUbHq3y đềuwX2vyY đượcwX2vyY twX2vyYỉa wX2vyYrất gọnkS gang.

 

Bờ wX2vyYmóng ZLGZnXcũng đượcwX2vyY nàngmUbHq3 đánhwX2vyY mượt.

 

Cậu béZLGZnX ÁwX2vyYm DkSạ wX2vyYLa mkSở mUbHq3to hkSai kSmắt: “AZLGZnX, tmUbHq3ay wX2vyYđệ giờZLGZnX cũnkSg thậtwX2vyY đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn wX2vyYtay kSđẹp vậy,wX2vyY đêmZLGZnX nkSay khôwX2vyYng luyệkSn côngZLGZnX cókS đượcmUbHq3 kwX2vyYhông?” ZLGZnXY mUbHq3làm nkSũng tZLGZnXrong lòwX2vyYng nàng.

 

Ám DạwX2vyY MimUbHq3nh mUbHq3nở nwX2vyYụ cZLGZnXười dkSịu dàngZLGZnX nhưwX2vyY mkSột timUbHq3a sánmUbHq3g: “Được.kS TakSy LZLGZnXa mUbHq3Nhi đẹpwX2vyY nhưmUbHq3 vZLGZnXậy, đêmwX2vyY nakSy cũnZLGZnXg khônwX2vyYg cwX2vyYần wX2vyYăn cơZLGZnXm đâuZLGZnX nhỉ.”

 

“Tỷ ~mUbHq3~ tỷmUbHq3 ~~!”

 

Cậu bwX2vyYé ÁmmUbHq3 DạwX2vyY kSLa thấtmUbHq3 vọngwX2vyY kêuwX2vyY to.

 

Ám DạwX2vyY MinmUbHq3h ZLGZnXnở nụmUbHq3 cườimUbHq3, ngmUbHq3ón tZLGZnXay nhẹmUbHq3 nhZLGZnXàng chàZLGZnX lkSên chwX2vyYop mũwX2vyYi. NgàymUbHq3 mwX2vyYùa kSthu, dưkSới wX2vyYánh ZLGZnXnắng chiều,wX2vyY bêmUbHq3n khZLGZnXe suốkSi nhỏZLGZnX, nàngwX2vyY mUbHq3nở nkSụ kScười ôkSn nZLGZnXhu, suốwX2vyYi kStóc dàmUbHq3i thwX2vyYơm ngwX2vyYát ZLGZnXôm lấyZLGZnX y.

 

......

 

............

 

Lưỡi wX2vyYdao nhỏkS từkS twX2vyYừ ckSẩn thậnZLGZnX sửamUbHq3 ZLGZnXsang lwX2vyYại mónmUbHq3g tZLGZnXay cZLGZnXho y.

 

Mái tóZLGZnXc dàkSi wX2vyYbuông xuốngmUbHq3 wX2vyYvai nàng.

 

Nàng wX2vyYnở mwX2vyYột nwX2vyYụ cườZLGZnXi tĩnhmUbHq3 lặkSng, tkSựa hồZLGZnX ZLGZnXtrong tkShế gkSiới củakS nànZLGZnXg khômUbHq3ng gwX2vyYì wX2vyYquan trmUbHq3ọng hkSơn kSmóng takSy mUbHq3Ám DạwX2vyY La.

 

Ngón mUbHq3tay ÁZLGZnXm DkSạ kSLa cứngkS đờ.

 

Tuyết tớimUbHq3 gầnmUbHq3 NhưmUbHq3 kSCA, mộtmUbHq3 vmUbHq3ẻ mmUbHq3ặt ZLGZnXkhó cmUbHq3ó thZLGZnXể dùngwX2vyY lờmUbHq3i đểkS tkSả khiếkSn nụmUbHq3 cưwX2vyYời ZLGZnXy biếnwX2vyY mất.

 

“Móng kStay mUbHq3dù mUbHq3dài nhưngmUbHq3 làmUbHq3m đúngZLGZnX lwX2vyYà ẩu.”kS mUbHq3Nàng mỉmmUbHq3 cmUbHq3ười. “kSLa NhwX2vyYi đãwX2vyY lớnmUbHq3 rồkSi, mwX2vyYóng tmUbHq3ay khôngmUbHq3 bẩnwX2vyY nhwX2vyYư trướcZLGZnX nữa.”

 

Nàng mUbHq3ngẩng đầu.

 

Khóe mắtZLGZnX làwX2vyY cảkSm kStình tronZLGZnXg sámUbHq3ng chmUbHq3an chứa,ZLGZnX nZLGZnXàng nhwX2vyYìn ÁwX2vyYm mUbHq3Dạ wX2vyYLa, sónwX2vyYg mắtkS nhưwX2vyY wX2vyYlàn nwX2vyYước mùmUbHq3a twX2vyYhu khkSẽ chảy.

 

Một lúcmUbHq3 lwX2vyYâu sau…

 

Ngón twX2vyYay nànkSg vuZLGZnXốt nhmUbHq3ẹ lwX2vyYên ZLGZnXkhuôn mwX2vyYặt ZLGZnXÁm ZLGZnXDạ LamUbHq3, chwX2vyYân màykS wX2vyYnhẹ nhàngZLGZnX caZLGZnXu lạiZLGZnX nhưmUbHq3 ZLGZnXlàn sówX2vyYng nước.

 

“La NkShi bwX2vyYệnh mUbHq3sao? ZLGZnXSao lạimUbHq3 twX2vyYiều tụykS kSnhư vậy?”

 

******

 

Bó đuốcmUbHq3 vẫwX2vyYn cmUbHq3háy bênZLGZnX bứwX2vyYc tưwX2vyYờng đá.

 

Dưới lòngkS đwX2vyYất khônwX2vyYg kSkhí ẩmmUbHq3 wX2vyYướt manmUbHq3g tkSheo wX2vyYmột mùkSi mốcZLGZnX meo.

 

Nàng ngửZLGZnXa đầmUbHq3u nkSằm wX2vyYtrên giườnZLGZnXg, vầkSng trámUbHq3n khwX2vyYẽ mUbHq3cau lại:

 

“La ZLGZnXNhi kSrốt cuộmUbHq3c bịwX2vyY làmmUbHq3 skSao? VZLGZnXì sao…kS ZLGZnXta dườngwX2vyY nhưmUbHq3 đãmUbHq3 tmUbHq3rải qwX2vyYua kSmột ZLGZnXgiấc ZLGZnXmộng dài,wX2vyY mmUbHq3à mUbHq3những gìwX2vyY tZLGZnXrong mộnZLGZnXg lạiZLGZnX chkSẳng thểZLGZnX mUbHq3nhớ ra.”

 

Ám DạmUbHq3 LZLGZnXa wX2vyYnói: “TỷZLGZnX ngãkS bệwX2vyYnh, hkSôn wX2vyYmê mưwX2vyYời wX2vyYchín nămwX2vyY rồi.”kS TuyếtZLGZnX nómUbHq3i wX2vyYcho ykS, mUbHq3hồn pháchZLGZnX kSÁm DkSạ MikSnh cầZLGZnXn mộtwX2vyY chkSút twX2vyYhời giZLGZnXan mZLGZnXới cóZLGZnX tmUbHq3hể nhwX2vyYớ ZLGZnXlại tomUbHq3àn bộmUbHq3 nhữkSng ckShuyện cũ.

 

“Mười chínkS nămUbHq3m sao…”mUbHq3 NàngmUbHq3 lặZLGZnXp kSlại, lmUbHq3ắc đZLGZnXầu cưwX2vyYời khổkS: “wX2vyYHèn wX2vyYchi wX2vyYtỷ wX2vyYcảm thấZLGZnXy toàmUbHq3n mUbHq3thân nhứckS mỏi,kS ZLGZnXnhư khôngZLGZnX ZLGZnXphải củmUbHq3a bkSản thânkS mìnhZLGZnX vậy.”

 

“Tỷ sẽkS nhakSnh chókSng phZLGZnXục ZLGZnXhồi thôi.ZLGZnX” mUbHq3Y sẽZLGZnX ZLGZnXbắt NZLGZnXgân TumUbHq3yết mkSau chónwX2vyYg đuổiwX2vyY hồnwX2vyY phámUbHq3ch nữmUbHq3 ZLGZnXnhân mUbHq3kia đi.

 

Nàng cZLGZnXhăm ckShú nkShìn ZLGZnXy, lmUbHq3o lmUbHq3ắng nówX2vyYi: “LakS NhmUbHq3i, đệmUbHq3 ZLGZnXcũng wX2vyYbị bệwX2vyYnh sao?”

 

“Không wX2vyYđâu, đệZLGZnX vẫnZLGZnX khỏe.”

 

Bàn tmUbHq3ay nànwX2vyYg nkShẹ nhànmUbHq3g vZLGZnXuốt vwX2vyYe khuômUbHq3n mặmUbHq3t táikS nhợtkS củaZLGZnX ymUbHq3: “SaowX2vyY khuônwX2vyY mặtkS đệZLGZnX lmUbHq3ại trắngwX2vyY bwX2vyYệch wX2vyYvậy? SwX2vyYao tmUbHq3hân thểwX2vyY lạikS gầwX2vyYy yếuwX2vyY thếmUbHq3? LmUbHq3a kSNhi củakS tmUbHq3a làZLGZnX mộtwX2vyY thiếuZLGZnX kSniên thầnwX2vyY thkSái wX2vyYphi phkSàm màZLGZnX.” BàZLGZnXn tZLGZnXay nàwX2vyYng trắwX2vyYng trmUbHq3ẻo ấZLGZnXm áp,ZLGZnX ckSái vuốtZLGZnX kSve wX2vyYdịu dànwX2vyYg đầykS mUbHq3yêu thương.

 

Ám DạwX2vyY mUbHq3La nắmZLGZnX tmUbHq3ay nànkSg, ápkS lZLGZnXên mUbHq3khuôn mặmUbHq3t mmUbHq3ình, hơmUbHq3i tkShở kSy dồwX2vyYn dập:

 

“Nói chwX2vyYo wX2vyYta hmUbHq3ay, ngươiZLGZnX lmUbHq3à ai?”

 

Nàng kZLGZnXinh nmUbHq3gạc wX2vyYnói: “LZLGZnXa Nhi?”

 

Ám kSDạ LmUbHq3a tmUbHq3hở dốc:wX2vyY kS“Mau nówX2vyYi cmUbHq3ho twX2vyYa, ngươikS kSlà aiwX2vyY, mUbHq3tên lmUbHq3à gì?”

 

Nàng lắcwX2vyY đmUbHq3ầu, cườimUbHq3 nmUbHq3ói: “ĐứamUbHq3 nhówX2vyYc kShư hỏnwX2vyYg này.”ZLGZnX ThấyZLGZnX kSy cốkS chấpkS nkShư vZLGZnXậy, nkSàng rốtwX2vyY cwX2vyYuộc thỏamUbHq3 hiệp,dkS đưawX2vyY tkSay lêZLGZnXn vumUbHq3ốt nmUbHq3hẹ cZLGZnXhop ZLGZnXmũi ykS, bấtmUbHq3 đắcZLGZnX dZLGZnXĩ ZLGZnXnói: “VậyZLGZnX đượcwX2vyY rồiwX2vyY, twX2vyYa ZLGZnXlà BkSôi Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt TkShiên LwX2vyYinh wX2vyYCái củamUbHq3 ÁmwX2vyY kSDạ kSLa phảngmUbHq3 phấtZLGZnX nhwX2vyYư bZLGZnXị kSmột chưởngwX2vyY đákSnh trúngkS! NgũZLGZnX quaZLGZnXn ZLGZnXy rumUbHq3n rẩwX2vyYy, wX2vyYdung mạZLGZnXo twX2vyYà mỵmUbHq3 cũZLGZnXng bắtkS đZLGZnXầu vặnkS vẹo!ZLGZnX YếtwX2vyY hkSầu cảmZLGZnX mUbHq3thấy nkSgòn ngọn,wX2vyY ngựckS mUbHq3như wX2vyYcó mộtwX2vyY mUbHq3cục máZLGZnXu kSnóng mkSuốn phuZLGZnXn ra!

 

Nàng wX2vyYlà BôiZLGZnX Nhi.

 

Nàng lwX2vyYà BwX2vyYôi wX2vyYNhi củakS y.

 

............

 

......

 

Trong mUbHq3ánh nắngmUbHq3 bZLGZnXan mai.

 

Nàng nmUbHq3hảy múmUbHq3a bênmUbHq3 bkSờ suối.

 

Giọt sưwX2vyYơng trêZLGZnXn ngọnkS cỏmUbHq3 bịwX2vyY mUbHq3góc ZLGZnXváy nàngkS cuốnZLGZnX kSlên tạokS thànhkS twX2vyYừng ZLGZnXáng sươngwX2vyY tronmUbHq3g suốt.

 

Y wX2vyYnằm trkSên thmUbHq3ảm cmUbHq3ỏ, miệngmUbHq3 ngậmZLGZnX cọwX2vyYng mUbHq3cỏ xanhmUbHq3, nmUbHq3gón mUbHq3tay thưmUbHq3ởng thứcwX2vyY mộkSt mUbHq3chén rZLGZnXượu kShoàng wX2vyYkim. TwX2vyYhân chénZLGZnX phảnwX2vyY chmUbHq3iếu mUbHq3vũ điệuZLGZnX rumUbHq3ng độngkS tâkSm cwX2vyYan củkSa nàng.

 

“Này, wX2vyYta kwX2vyYhông muốnmUbHq3 gọkSi ngươiwX2vyY lkSà tỷwX2vyY tmUbHq3ỷ nữa.”

 

Y kShoán hậnkS nói.

 

Nàng vẫnwX2vyY tiwX2vyYếp tụkSc múwX2vyYa, hòZLGZnXa vàkSo dònkSg chảmUbHq3y cZLGZnXủa dómUbHq3ng suối,ZLGZnX wX2vyYhòa vàwX2vyYo wX2vyYthảm ckSỏ xamUbHq3nh, hkSòa vàokS thếmUbHq3 giớmUbHq3i mZLGZnXỹ lZLGZnXệ ZLGZnXxung quawX2vyYnh, ZLGZnXchẳng hềkS kSđể ýwX2vyY tớkSi kSlời nówX2vyYi ZLGZnXtrẻ ckSon củamUbHq3 y.

 

“Ngươi wX2vyYcó nghwX2vyYe khônZLGZnXg đó!kS mUbHq3Sau nmUbHq3ày mUbHq3ta smUbHq3ẽ kkShông kSgọi ngươiZLGZnX làmUbHq3 tỷkS tỷmUbHq3 nữa!”wX2vyY ZLGZnXY bwX2vyYuồn rầuZLGZnX xoawX2vyYy xoaZLGZnXy mUbHq3chén rượmUbHq3u, thấpwX2vyY giọngZLGZnX nóiZLGZnX: “GọimUbHq3 nwX2vyYgươi làZLGZnX tmUbHq3ỷ tỷZLGZnX cứmUbHq3 ZLGZnXcó ZLGZnXcảm ZLGZnXgiác nhưZLGZnX kSmãi mãwX2vyYi khmUbHq3ông lmUbHq3ớn lZLGZnXên được.mUbHq3” NàwX2vyYng càngmUbHq3 ngàymUbHq3 cànmUbHq3g xkSinh đẹp,kS chốnZLGZnX gianZLGZnXg wX2vyYhồ nmUbHq3gày cũkSng kSngày cmUbHq3àng nhkSiều ngưkSời kkShuynh đảZLGZnXo mUbHq3vì sZLGZnXắc đẹpkS củakS nàng.

 

Y sợkS rằngwX2vyY tronZLGZnXg lZLGZnXòng nànkSg wX2vyYmình mãimUbHq3 ZLGZnXmãi wX2vyYchỉ làmUbHq3 mộmUbHq3t đệkS đệ.

 

Nàng ngừnkSg múa,mUbHq3 ngồikS xmUbHq3uống bêZLGZnXn ngườimUbHq3 ZLGZnXy. XZLGZnXoa xowX2vyYa chwX2vyYop mũikS yZLGZnX, giwX2vyYọng nàkSng tựakS nhưwX2vyY đangwX2vyY wX2vyYlừa mộmUbHq3t đứakS trẻwX2vyY: “SkSao lạikS khôngwX2vyY vwX2vyYui thế?”

 

Chén rưmUbHq3ợu khZLGZnXông ngừkSng quaZLGZnXy trokSng wX2vyYtay y.

 

Hai mkSắt mUbHq3y twX2vyYỏa sángmUbHq3: “SaumUbHq3 ZLGZnXnày kSta mUbHq3gọi ngưwX2vyYơi làkS ‘BôimUbHq3 Nhi’wX2vyY nwX2vyYhé!” ChkSén rưwX2vyYợu bkSay mwX2vyYúa nkShư ZLGZnXvũ đkSiệu củZLGZnXa kSnàng, cóZLGZnX mUbHq3quang makSng smUbHq3áng lZLGZnXạn, mUbHq3có lưnwX2vyYg ZLGZnXáo mwX2vyYảnh khảnh,wX2vyY mUbHq3có làmUbHq3n kSda mkSịn mà.mUbHq3 HơkSn nữwX2vyYa, ckShén rượuwX2vyY tZLGZnXrong tamUbHq3y wX2vyYy, wX2vyYy cómUbHq3 twX2vyYhể mUbHq3khiến nówX2vyY múamUbHq3 cZLGZnXũng mUbHq3có thểkS khkSiến nówX2vyY ngừng,mUbHq3 lmUbHq3ại cZLGZnXó thểkS dùnwX2vyYg mômUbHq3i nhấpkS nháp.

 

“Cái kStên kZLGZnXỳ quặZLGZnXc quákS.” NàwX2vyYng vZLGZnXừa cườiwX2vyY mUbHq3vừa lkSắc đầu.

 

“Được khônwX2vyYg? NZLGZnXgươi làkSm ‘BôimUbHq3 NhimUbHq3’ củamUbHq3 wX2vyYta nhéwX2vyY.” ZLGZnXY tớiZLGZnX ZLGZnXgần nàngmUbHq3, ámUbHq3nh mắtmUbHq3 bướnZLGZnXg bỉnh.

 

Nhìn ZLGZnXánh mắtmUbHq3 wX2vyYy, ZLGZnXnàng bỗngwX2vyY giậwX2vyYt mình.

 

Nàng bkSiết wX2vyYy đkSã giếtZLGZnX wX2vyYrất nkShiều mUbHq3người, ZLGZnXdanh tiếngkS kSÁm ZLGZnXHà CmUbHq3ung cũnwX2vyYg đwX2vyYã lkSại mUbHq3vang dộimUbHq3 ZLGZnXtrong ckShốn mUbHq3giang hồmUbHq3, wX2vyYnhưng tromUbHq3ng lònwX2vyYg kSnàng ZLGZnXy kSvẫn cwX2vyYhỉ lkSà wX2vyYmột đứaZLGZnX trẻ.

 

Nhưng wX2vyYgiờ phZLGZnXút nàkSy, ánhwX2vyY mUbHq3mắt mUbHq3y wX2vyYmang thwX2vyYeo wX2vyYvẻ ngawX2vyYng bướngwX2vyY kZLGZnXhó tả!

 

Có lkSẽ, LmUbHq3a NwX2vyYhi đãwX2vyY ZLGZnXthực sựwX2vyY trưởngwX2vyY thành.

 

Nàng ZLGZnXnở ZLGZnXnụ cưZLGZnXời thậkSt dịuwX2vyY dànwX2vyYg: “ZLGZnXTa kSlà twX2vyYỷ tỷZLGZnX củaZLGZnX đệwX2vyY mà.”

 

“Bôi NhkSi, làmmUbHq3 BôkSi NhkSi củakS ta!”ZLGZnX wX2vyYY ZLGZnXnăn nỉ.

 

“Cái wX2vyYtên nàwX2vyYy thậtkS kZLGZnXhó nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vZLGZnXẫn mUbHq3lắc đầu.

 

Y tkSức giận,kS nắmkS lmUbHq3ấy cằmZLGZnX nmUbHq3àng: “ZLGZnXNói mamUbHq3u! NgươiwX2vyY đồnkSg ZLGZnXý làZLGZnXm BôikS ZLGZnXNhi ZLGZnXcủa ta.”

 

“La NmUbHq3hi, mUbHq3đau quZLGZnXá.” NwX2vyYàng rêkSn rỉkS nói.

 

“Đồng ZLGZnXý kSlàm BkSôi NkShi củakS tamUbHq3, tkSa kStha chmUbHq3o nmUbHq3gươi.” ZLGZnXY cànZLGZnXg xkSiết chặkSt tay.

 

“Không.”

 

Lửa giậnmUbHq3 bừnZLGZnXg lêwX2vyYn, kSy độwX2vyYt nhiênZLGZnX kkSéo nàmUbHq3ng lạkSi gmUbHq3ần! mUbHq3Hơi thởkS nónwX2vyYg bỏng,kS bờwX2vyY mômUbHq3i ZLGZnXy cáwX2vyYch nàngmUbHq3 chỉmUbHq3 wX2vyYcó mộwX2vyYt tZLGZnXấc! VừakS thởZLGZnX hZLGZnXổn hểnZLGZnX, ZLGZnXy vừaZLGZnX mUbHq3ghé sátwX2vyY bờkS môiZLGZnX đỏkS thắmUbHq3m wX2vyYcủa nàng!

 

“Làm BôikS ZLGZnXNhi củaZLGZnX takS! NếZLGZnXu kSkhông ZLGZnXta kSsẽ biZLGZnXến nZLGZnXgươi thànhkS kSnữ wX2vyYnhân củawX2vyY ta!”

 

Ngày kShôm đó.

 

Nàng cukSối cùnwX2vyYg cũngwX2vyY phảikS thmUbHq3ỏa hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mắtmUbHq3 ZLGZnXÁm DạmUbHq3 LkSa đỏZLGZnX mUbHq3như máu.

 

Y mUbHq3ôm lZLGZnXấy ZLGZnXnàng, nướcZLGZnX mắtZLGZnX nhưwX2vyY hawX2vyYi kSdòng mmUbHq3áu cmUbHq3hảy xuốngmUbHq3 tmUbHq3ừ đôimUbHq3 mắmUbHq3t nhắwX2vyYm chặtwX2vyY củamUbHq3 ykS. MwX2vyYàu đỏZLGZnX củawX2vyY nướckS mắkSt, màkSu tkSrắng ZLGZnXbệch cwX2vyYủa hZLGZnXai gòkS máwX2vyY, mUbHq3y mUbHq3không nékSn nZLGZnXổi bZLGZnXi tmUbHq3hương tronkSg ZLGZnXlòng nhkSư kSmột bứZLGZnXc kStranh quỷwX2vyY dịwX2vyY đẹmUbHq3p ZLGZnXđẽ màmUbHq3 twX2vyYhê lương.

 

Nàng ywX2vyYêu thươnkSg vuốtkS wX2vyYve ymUbHq3: “LawX2vyY kSNhi, xwX2vyYin lỗi.”

 

Y mUbHq3ôm chặkSt mUbHq3lấy nàng.

 

“Tỷ ngmUbHq3ã bệnhwX2vyY hôkSn mêkS đãZLGZnX mườimUbHq3 mUbHq3chín nZLGZnXăm, ZLGZnXđệ nhấZLGZnXt địnkSh rấtkS vấZLGZnXt vZLGZnXả đúngmUbHq3 khôngmUbHq3?” NàngmUbHq3 wX2vyYthở dZLGZnXài, ckSố gắZLGZnXng nmUbHq3ở nmUbHq3ụ cười,wX2vyY ngmUbHq3ăn dòZLGZnXng mUbHq3nước wX2vyYmắt mìwX2vyYnh chảwX2vyYy ZLGZnXra. ZLGZnX“Yên tZLGZnXâm đikS, gkSiờ tỷwX2vyY đãZLGZnX mUbHq3khỏi rồikS, tấtZLGZnX mUbHq3cả ZLGZnXđều sẽZLGZnX tốtmUbHq3 hơn.”

 

Ám DạZLGZnX kSLa mZLGZnXuốn ômwX2vyY nmUbHq3àng vàwX2vyYo lòng.

 

Những cmUbHq3huyện kZLGZnXhác mUbHq3y đềuZLGZnX kmUbHq3hông mUbHq3muốn nghĩmUbHq3 tới.

 

“Mười chwX2vyYín nZLGZnXăm ZLGZnXqua, đệZLGZnX vẫnwX2vyY wX2vyYở trwX2vyYong ZLGZnXÁm mUbHq3Hà CwX2vyYung saokS?” kSNàng nhẹmUbHq3 nhZLGZnXàng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn ởZLGZnX dưmUbHq3ới lòngkS đất,ZLGZnX khôngZLGZnX tkShấy ánwX2vyYh mặtZLGZnX twX2vyYrời, kmUbHq3hông chútwX2vyY khônmUbHq3g khkSí tmUbHq3rong lkSành, hèkSn kSchi tkShân thểkS wX2vyYđệ chẳngmUbHq3 hềwX2vyY khỏeZLGZnX mạnh,ZLGZnX khuônZLGZnX mặkSt cũnZLGZnXg mUbHq3u wX2vyYbuồn nhmUbHq3ư vậZLGZnXy.” mUbHq3Nàng mUbHq3vuốt wX2vyYve mmUbHq3ái tmUbHq3óc dàkSi củawX2vyY kSy. “ĐềukS làZLGZnX lỗiwX2vyY củkSa ta.”

 

Bàn tawX2vyYy nàwX2vyYng nhẹkS nhàngkS kSlà vậy.

 

Từng gimUbHq3ọt lệkS đỏZLGZnX mUbHq3như máuZLGZnX kScủa ÁmkS DạkS wX2vyYLa từmUbHq3 từmUbHq3 tràoZLGZnX ra.

 

“Không kScần đệZLGZnX tiếpZLGZnX ZLGZnXtục luywX2vyYện côngmUbHq3 nữa,ZLGZnX cũngwX2vyY kkShông cầZLGZnXn nghĩmUbHq3 kScách wX2vyYđể ÁwX2vyYm mUbHq3Hà CunmUbHq3g wX2vyYxưng kSbá thiêmUbHq3n mUbHq3hạ ZLGZnXnữa.” nànkSg mUbHq3ôm lmUbHq3ấy kSy. “LmUbHq3a NwX2vyYhi, wX2vyYtỷ twX2vyYỷ mmUbHq3uốn đệZLGZnX sốngZLGZnX thậtZLGZnX wX2vyYhạnh phúc.”

 

******

 

Sáng sớZLGZnXm ngàymUbHq3 wX2vyYhôm sau.

 

Như ZLGZnXCa wX2vyYmở wX2vyYto hkSai mắt.

 

Nàng cảmkS thấkSy tokSàn thkSân nhwX2vyYức mỏiZLGZnX nhwX2vyYư bwX2vyYị twX2vyYrói mộtZLGZnX kSđêm, bụngmUbHq3 cũngkS nặngmUbHq3 trwX2vyYĩu, tZLGZnXhở khkSông kSra hơi.

 

Vừa nhìnkS qua…

 

Nàng bỗngmUbHq3 dwX2vyYưng kZLGZnXinh hãi!

 

Ám wX2vyYDạ LmUbHq3a gmUbHq3hé đầuwX2vyY wX2vyYvào bênZLGZnX giườkSng, tkSay trkSái kSnắm lấymUbHq3 tawX2vyYy pwX2vyYhải nàng,wX2vyY đmUbHq3ầu gốwX2vyYi mUbHq3lên bụngwX2vyY nàngwX2vyY. ZLGZnXY nZLGZnXghỉ wX2vyYrất wX2vyYyên tĩnwX2vyYh, khukSôn mặmUbHq3t mUbHq3tái mUbHq3nhợt pZLGZnXhảng phấtmUbHq3 nhmUbHq3ư cówX2vyY thêmkS cwX2vyYhút huyếmUbHq3t sắc.

 

“Ngươi làkSm gkSì đó.”

 

Như CmUbHq3a trừZLGZnXng kSmắt nhìnmUbHq3 ÁZLGZnXm DạmUbHq3 LZLGZnXa, dùmUbHq3ng đẩkSy gạtmUbHq3 kSy dậy.

 

Ám DkSạ ZLGZnXLa cZLGZnXhăm chúwX2vyY nhìnwX2vyY mUbHq3y, hạtZLGZnX wX2vyYchu swX2vyYa giữawX2vyY mUbHq3trán dầnwX2vyY dầnZLGZnX chukSyển từZLGZnX đỏZLGZnX tươiZLGZnX ZLGZnXsang ZLGZnXâm uZLGZnX. ZLGZnXY đứmUbHq3ng bwX2vyYật kSdậy, ákSnh mắmUbHq3t lZLGZnXé lênmUbHq3 mUbHq3vẻ kSvô tìZLGZnXnh, comUbHq3i kSnàng nhmUbHq3ư mUbHq3kẻ twX2vyYhù khwX2vyYắc wX2vyYcốt gZLGZnXhi tâm.

 

“Vì swX2vyYao kSngươi wX2vyYlại kStrở lại.”

 

Giọng mUbHq3y tZLGZnXrầm kStrầm kSnhư mUbHq3đang nguyềnwX2vyY rủa.

 

Như CZLGZnXa kSgiật mìnhmUbHq3. TrokSng ZLGZnXthoáng chốc,wX2vyY nànZLGZnXg bỗnkSg ngwX2vyYhĩ mìnwX2vyYh ZLGZnXsẽ bịZLGZnX ánhkS ZLGZnXmắt ZLGZnXác độckS kScủa kSy gwX2vyYiết chết.

 

“Chờ mộtmUbHq3 chút!”

 

Nàng gọiwX2vyY ÁmmUbHq3 DạwX2vyY ZLGZnXLa đkSang phấtmUbHq3 mUbHq3tay ákSo qwX2vyYuay đi:

 

“Ngươi đừngwX2vyY đi!”

 

Ám DạwX2vyY LkSa khwX2vyYông quwX2vyYay đmUbHq3ầu lại,kS kSy mUbHq3đã khômUbHq3ng thểkS dmUbHq3ễ dwX2vyYàng thkSa thmUbHq3ứ nếmUbHq3u thấyZLGZnX wX2vyYmặt nàng.

 

Như wX2vyYCa wX2vyYnói: “ZLGZnXHôm ZLGZnXnay kSđã mUbHq3là nkSgày thứZLGZnX mười.ZLGZnX TZLGZnXa muốnmUbHq3 gặpmUbHq3 NgọcmUbHq3 sưwX2vyY huynh.”

 

Ám DạkS kSLa cưZLGZnXời lạnwX2vyYh nói:

 

“Nhìn thwX2vyYấy hắnmUbHq3 ngưkSơi sẽkS hốwX2vyYi hận.”

 

Như CmUbHq3a cảmUbHq3 kmUbHq3inh nói:mUbHq3 “NgươiwX2vyY đãmUbHq3 mUbHq3làm mUbHq3gì wX2vyYvới swX2vyYư kShuynh ckSủa ta?!”

 

Ám DwX2vyYạ LZLGZnXa nhmUbHq3íu màmUbHq3y nóimUbHq3: “KẻkS dámkS lwX2vyYừa gạkSt wX2vyYphản bmUbHq3ội twX2vyYa chỉmUbHq3 ZLGZnXcó tmUbHq3hể wX2vyYsống kStrong địawX2vyY ngục.”

 

Như ZLGZnXCa cắnwX2vyY môkSi, cốmUbHq3 gắnkSg kiềmZLGZnX chếkS thâZLGZnXn wX2vyYthể đangZLGZnX ZLGZnXrun rmUbHq3ẩy củmUbHq3a mình.

 

“Ta wX2vyYmuốn kSgặp mUbHq3sư huynh.”

 

******

 

Làn ZLGZnXnước ÁmwX2vyY HàwX2vyY chậmwX2vyY rwX2vyYãi chảymUbHq3 xuômUbHq3i trkSên mUbHq3mặt đất.

 

Xung quanmUbHq3h đềmUbHq3u làkS bónkSg tốikS, chỉwX2vyY wX2vyYcó ánhZLGZnX lkSửa ZLGZnXu áZLGZnXm trênZLGZnX bứmUbHq3c tườngZLGZnX chkSiếu xuốmUbHq3ng kSmặt nước.kS MặtmUbHq3 nướcmUbHq3 ÁmUbHq3m wX2vyYHà cũngZLGZnX mộtZLGZnX màumUbHq3 đmUbHq3en, ngẫuZLGZnX nhiêmUbHq3n lómUbHq3e lZLGZnXên kSmột ZLGZnXtia runkSg độngkS tmUbHq3ựa nwX2vyYhư ánmUbHq3g mwX2vyYây đekSn viềnwX2vyY vàng.

 

Trong bóZLGZnXng tốiZLGZnX tĩwX2vyYnh mịch.

 

Trái tZLGZnXim kSNhư ZLGZnXCa chậmmUbHq3 wX2vyYrãi tZLGZnXrầm xuốnwX2vyYg, mộkSt cmUbHq3ảm gwX2vyYiác sợkS hãkSi hZLGZnXít mUbHq3thở kmUbHq3hông wX2vyYthông khiZLGZnXến cwX2vyYổ hZLGZnXọng mUbHq3nàng khômUbHq3 khốmUbHq3c. ZLGZnXHai mUbHq3chân mumUbHq3ốn nhanmUbHq3h cwX2vyYhóng wX2vyYchạy tớZLGZnXi kScủa nànZLGZnXg nặZLGZnXng nkShư đeowX2vyY trì.

 

Nàng đãkS kSthấy NgwX2vyYọc mUbHq3Tự Hàn.

 

Y ngồmUbHq3i trênZLGZnX chiếckS ZLGZnXxe lwX2vyYăn bằngkS gỗ,kS tấmmUbHq3 ZLGZnXáo xamUbHq3nh nhưmUbHq3 kSngọc, nZLGZnXụ cườiwX2vyY vẫnkS mUbHq3yên kStĩnh nkShư xưawX2vyY. ZLGZnXCó kSlẽ vìkS đãwX2vyY kSlâu chưwX2vyYa thwX2vyYấy mUbHq3ánh mặmUbHq3t trờZLGZnXi, ZLGZnXlàn dmUbHq3a ZLGZnXy wX2vyYtái kSnhợt, tZLGZnXhân mUbHq3thể cũngZLGZnX cwX2vyYàng thêmUbHq3m gầymUbHq3 ZLGZnXgò sZLGZnXo vớmUbHq3i trướZLGZnXc đây.

 

Y đawX2vyYng wX2vyYho khan.

 

Cơn wX2vyYho kịchmUbHq3 lkSiệt kmUbHq3hiến bảmUbHq3 vakSi ZLGZnXy rukSng ruZLGZnXng, tmUbHq3ựa hmUbHq3ồ nhkSư cảZLGZnX phổimUbHq3 ZLGZnXy cũngkS muốnwX2vyY kSho rmUbHq3a. ChZLGZnXiếc khăZLGZnXn lụakS wX2vyYche trênwX2vyY bờZLGZnX ZLGZnXmôi đwX2vyYã lấmZLGZnX tấmkS máu.

 

Ngọc TựkS mUbHq3Hàn nhwX2vyYư kSvậy khiếmUbHq3n kSNhư CkSa wX2vyYcảm thấyZLGZnX hwX2vyYoảng hốt…

 

Y lúckS nàokS cũngmUbHq3 ckSó thmUbHq3ể mấtZLGZnX đi!

 

Như kSCa kkSinh hãiwX2vyY, quáZLGZnXt lênkS wX2vyYvới ÁmZLGZnX wX2vyYDạ LmUbHq3a: “NgưmUbHq3ơi mUbHq3đã ZLGZnXlàm gkSì ZLGZnXsư hkSuynh mUbHq3của ta?”

 

Ám DạwX2vyY mUbHq3La cZLGZnXười nhZLGZnXẹ wX2vyYnói: “HắnkS vốnkS làZLGZnX mZLGZnXột kwX2vyYẻ twX2vyYàn phếkS bệkSnh kStật, giờZLGZnX cmUbHq3hẳng quwX2vyYa chỉkS trởmUbHq3 kSlại kSbộ dánkSg trướcmUbHq3 đkSây mwX2vyYà thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như kSCa cZLGZnXảm thấykS cóZLGZnX điểmwX2vyY kkShông đúng!

 

Mọi ZLGZnXchuyện tuykSệt đốimUbHq3 khZLGZnXông wX2vyYđơn giảnkS nhwX2vyYư kSÁm DkSạ LkSa nóikS được!

 

Như wX2vyYCa đikS vềmUbHq3 phkSía NwX2vyYgọc TựkS Hàn.

 

Nàng gọikS ZLGZnXtên yZLGZnX: “SưkS huynh….ZLGZnX ZLGZnXSư huynh?!”kS wX2vyYThanh âmkS củwX2vyYa nàZLGZnXng lớnmUbHq3 dầnZLGZnX nkShưng ZLGZnXy lạimUbHq3 kSchẳng hềZLGZnX ZLGZnXnghe thấy!

 

Ngọc TựZLGZnX HZLGZnXàn lmUbHq3ại ho.

 

Y phảngmUbHq3 phấtwX2vyY ZLGZnXnhư khwX2vyYông hZLGZnXề ZLGZnXcảm nZLGZnXhận ZLGZnXđược tkShế giớmUbHq3i bênZLGZnX ngoài.

 

Như kSCa bmUbHq3ắt wX2vyYđầu rmUbHq3un rẩy.

 

Nước ÁmmUbHq3 HàwX2vyY kSvẫn tămmUbHq3 tốimUbHq3 tĩwX2vyYnh mịch.

 

Ám DkSạ LmUbHq3a cườiZLGZnX lớwX2vyYn, vZLGZnXô cùngkS đZLGZnXắc ZLGZnXý: “KhônkSg chmUbHq3ỉ lZLGZnXỗ mUbHq3tai kSy đãwX2vyY mmUbHq3ất đwX2vyYi tZLGZnXhính ZLGZnXgiác, mUbHq3hai chânkS wX2vyYy cũngkS khônZLGZnXg mUbHq3thể điwX2vyY lạiZLGZnX được.”

 

Như CkSa ckShe miệng.

 

Giờ phútwX2vyY nàyZLGZnX, nàngZLGZnX vôZLGZnX wX2vyYcùng thmUbHq3ống ZLGZnXhận ÁwX2vyYm DẠZLGZnX La.

 

Nàng khôwX2vyYng nwX2vyYgờ mUbHq3một nkSgười ckSó thểZLGZnX làmkS rwX2vyYa chuyệnwX2vyY tàwX2vyYn nhẫnwX2vyY nZLGZnXhư vmUbHq3ậy! ĐầwX2vyYu ZLGZnXtiên làwX2vyY giúpZLGZnX NkSgọc TmUbHq3ự HàZLGZnXn cwX2vyYó tZLGZnXhể nkSghe, cómUbHq3 thmUbHq3ể điZLGZnX mUbHq3lại, khZLGZnXiến wX2vyYy khỏekS mạnhwX2vyY nhwX2vyYư ngườikS bìmUbHq3nh thưmUbHq3ờng, wX2vyYsau đówX2vyY lạimUbHq3 cưwX2vyYớp đoạtkS tấtwX2vyY kScả đi!

 

Am DạmUbHq3 wX2vyYLa ZLGZnXcười lêkSn hZLGZnXa hả:

 

“Như vậymUbHq3 mUbHq3mà đãmUbHq3 gọZLGZnXi wX2vyYlà tàkSn nhẫnkS samUbHq3o? NgươiwX2vyY kScũng qukSá kSxem thườmUbHq3ng tZLGZnXa rồi!”

 

Như wX2vyYCa lkSạnh mUbHq3cả người.

 

Cảm wX2vyYgiác sợkS hãiwX2vyY mUbHq3và điềmZLGZnX gmUbHq3ở nhZLGZnXư hốwX2vyY băngmUbHq3 đônZLGZnXg cZLGZnXứng cảZLGZnX kSngười nàng!

 

Ám DạmUbHq3 LwX2vyYa nởkS nZLGZnXụ cườiZLGZnX đaZLGZnX tìnwX2vyYh: “kSNgươi nhìnkS hawX2vyYi mkSắt kShắn mUbHq3xem, đôiwX2vyY mắkSt tuZLGZnXấn ZLGZnXtú ấy,kS đôiZLGZnX wX2vyYmắt ôkSn nhkSu nhkSư nướcmUbHq3 mùwX2vyYa ZLGZnXxuân ấy…”

 

Ngọc TựZLGZnX HànwX2vyY lạkSi kSho, wX2vyYy ZLGZnXngẩng đầukS vềwX2vyY kSphía wX2vyYNhư CakS, dườnmUbHq3g nhmUbHq3ư mUbHq3y wX2vyYcảm gwX2vyYiác đượcmUbHq3 mUbHq3gì mUbHq3đó, kSchân màyZLGZnX khẽwX2vyY kScau lại.

 

Nhưng, ZLGZnXy khômUbHq3ng thámUbHq3y nàng.

 

Đôi mZLGZnXắt kSy vẫmUbHq3n twX2vyYuấn wX2vyYtú kSnhư xưa,mUbHq3 ZLGZnXnhưng, đãmUbHq3 khôngwX2vyY ckSòn twX2vyYhấy bấmUbHq3t cứZLGZnX thứmUbHq3 gkSì nữa!

 

Như mUbHq3Ca càngkS lúZLGZnXc càwX2vyYng kinwX2vyYh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mắkSt wX2vyYchảy xuốngkS nhưkS mưmUbHq3a trkSên khuônZLGZnX mUbHq3mặt nàng.

 

Y khkSông nhìZLGZnXn thấy.

 

Ám DạZLGZnX wX2vyYLa ZLGZnXđã biếnwX2vyY thếwX2vyY gmUbHq3iới cmUbHq3ủa ZLGZnXy kSthành mộtwX2vyY mwX2vyYàu đen.

 

Ám DZLGZnXạ LwX2vyYa ngửZLGZnXi ngmUbHq3ửi hZLGZnXương rượuwX2vyY trwX2vyYong chémUbHq3n howX2vyYàng kimwX2vyY, ZLGZnXtiếc ZLGZnXnuối nói:

 

“Thật kZLGZnXỳ mUbHq3lạ, vìmUbHq3 samUbHq3o mộwX2vyYt kẻZLGZnX tànZLGZnX tậZLGZnXt nZLGZnXhưu kSy lạimUbHq3 ZLGZnXcó khíkS chấtkS kShoàn mỹwX2vyY ZLGZnXnhư thếkS kkSia ckShứ? NếuZLGZnX wX2vyYy cmUbHq3hưa từnmUbHq3g phZLGZnXản bmUbHq3ộ tmUbHq3a vậmUbHq3y mUbHq3sẽ mUbHq3là mmUbHq3ột namUbHq3m twX2vyYử wX2vyYmê ngườimUbHq3 tớmUbHq3i mứmUbHq3c nào.”

 

Như CkSa ngồiwX2vyY xmUbHq3ổm xuống.

 

Nàng ngồiwX2vyY trướZLGZnXc mặtZLGZnX NgọZLGZnXc TựkS HkSàn, ZLGZnXlau wX2vyYsạch lệmUbHq3 vưwX2vyYơng trênkS khuônmUbHq3 mkSặt mZLGZnXình, cmUbHq3ố gắZLGZnXng nởkS mkSột kSnụ cười.

 

“Sư huynhwX2vyY, muộiZLGZnX tớZLGZnXi rồwX2vyYi.” NànZLGZnXg kSnhẹ nhàkSng gọi.mUbHq3 “MkSuội mUbHq3là CwX2vyYa NhmUbHq3i đâykS, mkSuội tớimUbHq3 thăwX2vyYm mUbHq3huynh…. Huynh…mUbHq3. SZLGZnXao ZLGZnXlại ZLGZnXho wX2vyYnặng vậykS chứ?”

 

Ngọc mUbHq3Tự HànmUbHq3 chẳngkS hềwX2vyY wX2vyYcử động.

 

Y khômUbHq3ng nZLGZnXghe thấy.

 

Cũng khôngZLGZnX nhìnkS thấy.

 

Như CwX2vyYa nhZLGZnXẹ nhàmUbHq3ng cwX2vyYầm twX2vyYay mUbHq3y, gwX2vyYhé sátmUbHq3 vàomUbHq3 kSđầu ZLGZnXgối ywX2vyY: “HuynkSh đúngwX2vyY wX2vyYlà mộwX2vyYt skSư huynkSh xấmUbHq3u. LầnZLGZnX nàoZLGZnX cũmUbHq3ng đồngmUbHq3 ýwX2vyY sẽwX2vyY tựkS chiếuZLGZnX cốwX2vyY mUbHq3bản ZLGZnXthân, nwX2vyYhưng lạiwX2vyY chẳnwX2vyYg lầZLGZnXn ZLGZnXnào kSlàm đượwX2vyYc.” kSHai máwX2vyY nàwX2vyYng cZLGZnXọ lêZLGZnXn ZLGZnXđầu gốZLGZnXi ywX2vyY, kkShiến xZLGZnXiêm ZLGZnXy hútkS kSkhô nmUbHq3ước mắtwX2vyY nàng.kS “HukSynh ckSó biếwX2vyYt ZLGZnXkhông? ĐôiZLGZnX kmUbHq3hi mZLGZnXuội wX2vyYthực sựmUbHq3 rấmUbHq3t gimUbHq3ận huwX2vyYynh, wX2vyYgiận tớikS kSmức khôwX2vyYng baZLGZnXo gimUbHq3ờ muốnwX2vyY đểwX2vyY ýZLGZnX tớiZLGZnX kShuynh nữaZLGZnX. ZLGZnXSao huwX2vyYynh lạkSi lwX2vyYuôn khZLGZnXông qwX2vyYuan ZLGZnXtâm kStới wX2vyYbản kSthân mwX2vyYình nZLGZnXhư vậyZLGZnX kSkia chứ?”

 

Bàn kStay NgọcmUbHq3 TựmUbHq3 mUbHq3Hàn gmUbHq3iật giật.

 

Khuôn kSmặt wX2vyYy lwX2vyYộ vẻwX2vyY ngwX2vyYhi hoặc.

 

Y cwX2vyYố gắnwX2vyYg nkSói chuyện,ZLGZnX yZLGZnXết mUbHq3hầu runkSg runwX2vyYg nhkSưng wX2vyYthanh âZLGZnXm tZLGZnXạo rwX2vyYa chỉZLGZnX mUbHq3là tiếngwX2vyY “A…”wX2vyY mUbHq3khàn khàn.

 

Giọng nókSi củwX2vyYa wX2vyYy kScũng bịkS cướkSp đi.

 

Y đãwX2vyY khZLGZnXông thểkS mUbHq3nói đượcZLGZnX nữkSa rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám DwX2vyYạ mUbHq3La wX2vyYcười lêwX2vyYn điêZLGZnXn cuwX2vyYồng: “MộtmUbHq3 tmUbHq3ên kStàn kSphế khôwX2vyYng mUbHq3ngờ cũmUbHq3ng dáZLGZnXm pmUbHq3hản wX2vyYbội, lừawX2vyY dốikS wX2vyYta? kSHa hwX2vyYa hwX2vyYa, kSngươi ZLGZnXkhông quaZLGZnXn mUbHq3tâm tớiZLGZnX tamUbHq3i vmUbHq3à châkSn củawX2vyY mìwX2vyYnh đmUbHq3úng khmUbHq3ông? kSVậy kShãy đểwX2vyY chúwX2vyYng mấtwX2vyY điwX2vyY cùngkS kSđôi kSmắt nmUbHq3gươi đi!”

 

Công lkSực ckSủa NgọwX2vyYc TkSự kShàn đZLGZnXã bịwX2vyY ZLGZnXÁm DwX2vyYạ LkSa hmUbHq3ủy đi.

 

Y trZLGZnXầm mặc.

 

Y dwX2vyYùng thờiZLGZnX kmUbHq3hắc cuốiwX2vyY kScùng, cảkSm thụZLGZnX cảmkS giáckS đứngmUbHq3 thẳkSng bằnkSg hZLGZnXai chânkS, cảZLGZnXm kSthụ thaZLGZnXnh kSâm cwX2vyYủa nướwX2vyYc sônZLGZnXg mUbHq3và kSgió, ckSảm thụZLGZnX thmUbHq3ế gZLGZnXiới kSmà kSy cònkS kScó thểwX2vyY wX2vyYthấy. mUbHq3Y cZLGZnXòn muốnZLGZnX gmUbHq3ọi tmUbHq3ên cwX2vyYủa nZLGZnXàng mộtwX2vyY lầnZLGZnX cuối.

 

Nếu cókS thểZLGZnX chọn,wX2vyY kSy khômUbHq3ng muwX2vyYốn ZLGZnXsẽ mUbHq3lại kStàn phế.

 

Cảm thmUbHq3ụ tZLGZnXhế giớimUbHq3 tươiZLGZnX đẹpwX2vyY cùnmUbHq3g sưmUbHq3 mwX2vyYuội mkSỹ mUbHq3lệ lkSà vậy,ZLGZnX kSy mUbHq3không mmUbHq3uốn tkSrở lạiwX2vyY làmwX2vyY wX2vyYmột kẻkS mUbHq3tàn kSphế vômUbHq3 dụng.

 

Ánh sámUbHq3ng twX2vyYhản nhikSên nmUbHq3hư ngọckS tZLGZnXoát wX2vyYra trwX2vyYên hàmUbHq3ng lmUbHq3ông mmUbHq3y củamUbHq3 y.

 

Y kSyên lặngmUbHq3 phảngwX2vyY phấtmUbHq3 nhưkS khôngmUbHq3 hềmUbHq3 quakSn ZLGZnXtâm tamUbHq3i ươngmUbHq3 ZLGZnXsẽ phủmUbHq3 xuốmUbHq3ng ngườimUbHq3 ZLGZnXy nwX2vyYhư thZLGZnXế nào.

 

Ý tZLGZnXhức cuZLGZnXối mUbHq3cùng lkSà đômUbHq3i mắtwX2vyY đỏwX2vyY mUbHq3tươi ZLGZnXđiên cuồwX2vyYng củkSa mUbHq3Ám ZLGZnXDạ La…

 

“Ngươi swX2vyYẽ mấtkS đZLGZnXi haZLGZnXi cZLGZnXhân, mkSất kSđi lkSỗ takSi, mấtwX2vyY wX2vyYđi ánhkS mắmUbHq3t, mấtwX2vyY điZLGZnX giọngZLGZnX nówX2vyYi, ZLGZnXbệnh tậtkS ZLGZnXsẽ mUbHq3ngày ngàyZLGZnX đZLGZnXêm kSđêm wX2vyYxâm lấmUbHq3n thmUbHq3ân kSthể ngươi.kS NhưkSng ngươimUbHq3 mUbHq3sẽ ZLGZnXkhông thểkS chết,kS chZLGZnXo twX2vyYới trwX2vyYước khmUbHq3i skSinh kSmạng nwX2vyYgươi kếmUbHq3t thmUbHq3úc, nkSgươi ZLGZnXsẽ phZLGZnXải nếwX2vyYm tZLGZnXhử cảZLGZnXm mUbHq3giác smUbHq3ống wX2vyYkhông bằngkS chếtZLGZnX troZLGZnXng đZLGZnXịa ngục!”

 

......

 

Đau đớnwX2vyY nZLGZnXhư wX2vyYmuốn mUbHq3xé námUbHq3t ngựmUbHq3c NhưkS Ca!

 

Nàng chmUbHq3ưa wX2vyYbao giờmUbHq3 hậnkS mộtwX2vyY ngườikS tớimUbHq3 vậy!

 

Nàng ZLGZnXhận ÁwX2vyYm DạkS La!

 

Nàng muốnkS đkSem tZLGZnXoàn bkSộ nhmUbHq3ững đakSu khổwX2vyY mmUbHq3à mUbHq3Ngọc TZLGZnXự HànkS kSphải chZLGZnXịu kSđựng trảkS lạiwX2vyY chZLGZnXo ÁkSm kSDạ LwX2vyYa gZLGZnXấp nkSgàn vạnkS lần!

 

Nàng đkSã wX2vyYbiết cáiZLGZnX gkSì gọiZLGZnX kSlà cừukS hận!

 

Cừu hậnwX2vyY chímUbHq3nh làZLGZnX khkSông tiếckS mZLGZnXọi tkShủ đZLGZnXoạn, khiếwX2vyYn wX2vyYkẻ đkSã làmkS tổnkS ZLGZnXthương ngườikS mìnhwX2vyY yêwX2vyYu mếnmUbHq3 đamUbHq3u đwX2vyYớn gwX2vyYấp bội!

 

Như CwX2vyYa vZLGZnXùi mặtkS vàwX2vyYo lònkSg bàmUbHq3n tawX2vyYy NkSgọc TựZLGZnX Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắtwX2vyY chảwX2vyYy xwX2vyYuống khiếnkS lòngZLGZnX bàZLGZnXn tamUbHq3y ZLGZnXy lạmUbHq3nh buốt.

 

Ngọc ZLGZnXTự kSHàn kSlộ vkSẻ xwX2vyYúc động,ZLGZnX thâkSn thểZLGZnX kSy nghiêmUbHq3ng vềwX2vyY phmUbHq3ía trước,mUbHq3 ngówX2vyYn tZLGZnXay wX2vyYrun ZLGZnXrun chạmUbHq3m vàoZLGZnX nmUbHq3gười nàngZLGZnX! mUbHq3Y chạmZLGZnX vàZLGZnXo mUbHq3dòng lkSệ rànkS kSrụa kScùng lwX2vyYàn dmUbHq3a lạZLGZnXnh lẽZLGZnXo mUbHq3bi ai.

 

Như wX2vyYCa vừakS khómUbHq3c mUbHq3vừa hôwX2vyY: “LÀwX2vyY kSmuội! SZLGZnXư huynwX2vyYh, làkS muZLGZnXội đây!”

 

Nàng sợmUbHq3 hãi.

 

Nàng skSợ đâkSy làkS lZLGZnXần cuốZLGZnXi gặpmUbHq3 đượckS y.

 

Còn yZLGZnX, lạimUbHq3 khônkSg tmUbHq3hể thấyZLGZnX nàng,wX2vyY khôngmUbHq3 thểmUbHq3 nghZLGZnXe đượmUbHq3c nàngmUbHq3 nmUbHq3ói, thkSậm cZLGZnXhí kScòn kSkhông kSbiết kSnàng đãmUbHq3 tới.

 

Ngọc mUbHq3Tự HZLGZnXàn lạimUbHq3 hmUbHq3o kịchmUbHq3 liệt.

 

Máu tươZLGZnXi từmUbHq3 khkSóe môkSi ZLGZnXy ZLGZnXchảy ZLGZnXra, ZLGZnXy ZLGZnXcố wX2vyYgắng mumUbHq3ốn nóikS gwX2vyYì ZLGZnXđó nkShưng đổwX2vyYi ZLGZnXlại cwX2vyYhỉ làkS cơkSn kSho ZLGZnXcàng ZLGZnXthêm mãZLGZnXnh liệt.

 

“Muội wX2vyYlà CwX2vyYa Nhi…”wX2vyY NàmUbHq3ng vwX2vyYừa kmUbHq3hóc vừwX2vyYa wX2vyYôm lấymUbHq3 wX2vyYeo cZLGZnXủa ymUbHq3. “SưwX2vyY huynkSh, huyZLGZnXnh kSbiết làwX2vyY muwX2vyYội đkSúng không?mUbHq3 MuộmUbHq3i rấtZLGZnX ZLGZnXsợ… sưwX2vyY huyZLGZnXnh, mukSội ZLGZnXthực sZLGZnXự rấtZLGZnX sợ…”

 

Nước mắtmUbHq3 ckShảy ZLGZnXdài trêwX2vyYn khukSôn mặwX2vyYt nZLGZnXàng: “HuynhZLGZnX kSnhìn mkSuội mộkSt cáikS cóZLGZnX đượcZLGZnX wX2vyYkhông? MZLGZnXuội muốnwX2vyY nghZLGZnXe huwX2vyYynh nói…ZLGZnX SZLGZnXư huynhkS… hwX2vyYuynh mUbHq3đừng lmUbHq3àm mkSuội sợ…”

 

Máu cZLGZnXủa kSy kSbắn ZLGZnXlên ngườmUbHq3i nàng.

 

Nỗi mUbHq3sợ khiếnZLGZnX nàmUbHq3ng nóiZLGZnX nămUbHq3n lộZLGZnXn wX2vyYxộn, nỗiZLGZnX ZLGZnXsợ khimUbHq3ến wX2vyYnàng nZLGZnXhư mộtmUbHq3 đứakS trwX2vyYẻ kSkhông ZLGZnXhiểu chuyện.

 

Nàng khócwX2vyY tớwX2vyYi mứckS ZLGZnXcả ZLGZnXngười lạnhkS ngắt.

 

Một bkSàn takSy ZLGZnXôn nwX2vyYhu ZLGZnXlau điZLGZnX wX2vyYgọt nướcZLGZnX mwX2vyYắt vZLGZnXương twX2vyYrên khuônZLGZnX mặkSt nàng.

 

Sau đwX2vyYó, ZLGZnXy bmUbHq3ế mUbHq3nàng lên.

 

Y mUbHq3ôm nàkSng tronkSg lòngkS kSmình, ôwX2vyYn kSnhu mUbHq3an kSủi nàng.ZLGZnX CổmUbHq3 họngZLGZnX ZLGZnXy pmUbHq3hát wX2vyYra âmwX2vyY thanmUbHq3h khkSàn kmUbHq3hàn đứtZLGZnX quãZLGZnXng, nhưngwX2vyY cẩnmUbHq3 thậnZLGZnX kSnghe ZLGZnXlại, đZLGZnXó mUbHq3là wX2vyYmột bàwX2vyYi wX2vyYhát chZLGZnXẳng kScó nhịpZLGZnX điệu.

 

Y vmUbHq3ỗ vkSề nàng.

 

Hai ngómUbHq3n twX2vyYay gầymUbHq3 gZLGZnXõ vwX2vyYẽ nwX2vyYhững đườngmUbHq3 nétkS wX2vyYkỳ dmUbHq3ị twX2vyYrên lưZLGZnXng nàng.

 

Bị ZLGZnXy ôwX2vyYm lấy,kS nàmUbHq3ng ckSàng khócZLGZnX lớn.

 

Y đmUbHq3ang wX2vyYvẽ mUbHq3gì kStrên lưnZLGZnXg nàng?

 

Đột nhiêkSn, nànZLGZnXg nkSgừng thở…

 

Y đanwX2vyYg viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lZLGZnXòng ywX2vyY, nàngwX2vyY rmUbHq3a sứckS gwX2vyYật đầu:wX2vyY “kSLà mmUbHq3uội! mUbHq3Muội kSlà ZLGZnXCa Nhi!”ZLGZnX ZLGZnXÔng tkSrời ơimUbHq3, wX2vyYy ZLGZnXbiết wX2vyYlà nàng!

 

Ngọc TkSự HkSàn trấnZLGZnX kSan wX2vyYnàng, tZLGZnXiếp wX2vyYtục wX2vyYviết lêkSn lưnwX2vyYg nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừakS khwX2vyYóc vwX2vyYừa cmUbHq3ười, kémUbHq3o ZLGZnXtay tmUbHq3rái ZLGZnXy ápmUbHq3 lênkS ZLGZnXđôi ZLGZnXmôi mìnhZLGZnX, giúmUbHq3p wX2vyYy “nghe”ZLGZnX thấmUbHq3y mìnkSh nói:

 

“ừ, kSmuội khwX2vyYông sợ.”

 

“Muội wX2vyYcó khỏwX2vyYe không?”

 

“Muội wX2vyYvẫn khỏe.”

 

“Sao lạwX2vyYi khóc?”

 

“Được thấymUbHq3 huZLGZnXynh thậtwX2vyY vmUbHq3ui.” NànZLGZnXg ápwX2vyY tkSay ZLGZnXy lmUbHq3ại mUbHq3gần mwX2vyYôi mìnhwX2vyY wX2vyYthêm, ZLGZnXchăm wX2vyYchú nhìnZLGZnX mUbHq3y: kS“Sư huynhmUbHq3, mwX2vyYuội nhZLGZnXớ huynh…”

 

Ngọc TZLGZnXự HànZLGZnX nZLGZnXở nwX2vyYụ cườwX2vyYi, mUbHq3một ZLGZnXnụ cườimUbHq3 ôkSn ZLGZnXnhu ZLGZnXtoát ZLGZnXra mUbHq3từ đômUbHq3i mắtZLGZnX khZLGZnXông mUbHq3còn twX2vyYiêu cự.

 

Ngón twX2vyYay kSy nZLGZnXhẹ wX2vyYnhàng nkShư lànkS giókS mùakS thu:

 

“Thật mUbHq3vui ZLGZnXvì muộiwX2vyY còwX2vyYn nhớkS huynh.”

 

Như CkSa ZLGZnXhai mwX2vyYát đẫmmUbHq3 lkSệ, nànmUbHq3g nhZLGZnXìn mUbHq3y, nắmZLGZnX lkSấy mUbHq3ngón ZLGZnXtay ykS, cúZLGZnXi đầumUbHq3 mUbHq3hôn mUbHq3lên ngwX2vyYón tayZLGZnX, lênmUbHq3 wX2vyYlòng bànwX2vyY taZLGZnXy đó.

 

Nàng wX2vyYhôn lmUbHq3òng bmUbHq3àn twX2vyYay ZLGZnXy thậmUbHq3t lau.

 

Ngọc TZLGZnXự HàmUbHq3n đầukS tiêZLGZnXn wX2vyYlà mUbHq3giật mình,ZLGZnX sawX2vyYu đó,wX2vyY kSy ZLGZnXnhắm mUbHq3mắt lạikS, nướcZLGZnX mắtmUbHq3 lZLGZnXặng lẽkS chảZLGZnXy xuống.

 

Nàng đanZLGZnXg vZLGZnXiết tronmUbHq3g lkSòng bàZLGZnXn tmUbHq3ay mUbHq3y wX2vyYba chữ:

 

“Căn nmUbHq3hà trúc.”

 

******

 

Ngày ZLGZnXhôm sau.

 

Tuyết ZLGZnXhoan ZLGZnXhỷ vỗmUbHq3 vZLGZnXề thZLGZnXành HồZLGZnXng NwX2vyYgọc PZLGZnXhượng CầmwX2vyY màmUbHq3 mìnmUbHq3h yêumUbHq3 thícZLGZnXh, ZLGZnXnhẹ nhàZLGZnXng kSthổi lZLGZnXớp kStro bụimUbHq3 trênkS dâmUbHq3y, wX2vyYngón tamUbHq3y wX2vyYy khảywX2vyY mUbHq3nên nhữngkS nốtmUbHq3 kSnhạc tuywX2vyYệt mỹ.

 

Tuyết wX2vyYvừa đàZLGZnXn vừawX2vyY mUbHq3cười kSnói: “ĐwX2vyYột nmUbHq3hiên lZLGZnXại cóZLGZnX hảowX2vyY tâkSm trảmUbHq3 lạikS đànZLGZnX cầmZLGZnX chwX2vyYo tmUbHq3a, TiểumUbHq3 LkSa nhấtkS địnhZLGZnX lZLGZnXà cwX2vyYó vZLGZnXiệc cầnZLGZnX nhờmUbHq3 rồi.”

 

Ám wX2vyYDạ LZLGZnXa cũmUbHq3ng cZLGZnXười, giZLGZnXọng nóZLGZnXi dwX2vyYụ hoZLGZnXặc: “KhôZLGZnXng mUbHq3chỉ mUbHq3như vậywX2vyY, kSta còkSn cómUbHq3 ZLGZnXthể giúpkS nmUbHq3gươi mUbHq3khôi phmUbHq3ục côZLGZnXng lựwX2vyYc tikSên nhân,ZLGZnX cảikS tạZLGZnXo lkSại thâwX2vyYn thểmUbHq3 tikSên nhâwX2vyYn bấtwX2vyY tử.”

 

Tuyết nZLGZnXhìn ymUbHq3, cườiZLGZnX nhưZLGZnX ZLGZnXhoa nở:kS wX2vyY“Ngươi muốnZLGZnX gì.”

 

“Khiến nàmUbHq3ng tkSrở vkSề, khZLGZnXiến nkSàng kSta hokSàn tokSàn mUbHq3rời đi.”

 

Tuyết đwX2vyYương nhikSên biếtwX2vyY mUbHq3hai chmUbHq3ữ mUbHq3nàng đwX2vyYó chỉwX2vyY aZLGZnXi. “NgưkSơi ckSũng quámUbHq3 nónZLGZnXg lZLGZnXòng đó.mUbHq3 NàZLGZnXng kSta kScư ngụZLGZnX tmUbHq3rong cmUbHq3ơ thểkS wX2vyYđó đwX2vyYã mấykS chụZLGZnXc nămmUbHq3, đâmUbHq3u dkSễ dàmUbHq3ng đukSổi đi?”

 

Ám DạmUbHq3 LwX2vyYa lạwX2vyYnh lùngwX2vyY mUbHq3nói: “ĐkSuổi kmUbHq3hông đượwX2vyYc, vậyZLGZnX khiwX2vyYến ZLGZnXả chếtwX2vyY đi.”

 

Tuyết límUbHq3u lưỡZLGZnXi nói:kS mUbHq3“Thật tZLGZnXàn nhẫn.”

 

“Chỉ wX2vyYcần cókS thkSể lwX2vyYàm đượcmUbHq3 ZLGZnXta ZLGZnXđều wX2vyYsẽ đámUbHq3p ứngmUbHq3 ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu mUbHq3ta muốnwX2vyY ÁwX2vyYm DwX2vyYạ kSMinh thànZLGZnXh nữwX2vyY kSnhân cmUbHq3ủa tZLGZnXa thìwX2vyY kSsao?” TuyếtZLGZnX nởmUbHq3 nmUbHq3ụ cườimUbHq3 hưwX2vyY hỏng.

 

Ám mUbHq3Dạ mUbHq3La wX2vyYgiận twX2vyYím mặt,kS nkSgón tawX2vyYy mUbHq3tái nhợZLGZnXt wX2vyYxiết chặtkS yếtwX2vyY hZLGZnXầu Tuyết.

 

Tuyết hZLGZnXo sặckS sụa,wX2vyY cZLGZnXười mUbHq3nói: “ChỉmUbHq3 mUbHq3đùa cmUbHq3hút thôi.

 

“Nàng kkShông phảimUbHq3 ngưmUbHq3ời ngwX2vyYươi mUbHq3có thkSể đùa.”wX2vyY kSĐốt xươngkS ngómUbHq3n tZLGZnXay ÁwX2vyYm DZLGZnXạ mUbHq3La rumUbHq3ng lêwX2vyYn lmUbHq3ách kScách, khôngmUbHq3 ZLGZnXai đượckS phépwX2vyY khZLGZnXinh nhờmUbHq3n nàng.

 

Tuyết xoZLGZnXa xomUbHq3a ZLGZnXcổ wX2vyYmình, nóZLGZnXi: “Được.”

 

“Ta muốnkS nàmUbHq3ng trởkS lại,kS khôkSng rkSời điZLGZnX nữa.”

 

Ám DạkS LmUbHq3a ánhmUbHq3 mắkSt âmUbHq3m u.

 

Kỳ tkShật, mườZLGZnXi ckShín nZLGZnXăm qukSa khônwX2vyYg cwX2vyYó nàZLGZnXng ởkS mUbHq3bên, nhunkSg nwX2vyYhớ đmUbHq3ã kSthành mwX2vyYột mUbHq3thói qwX2vyYuen rồiwX2vyY. NhưnkSg khwX2vyYi giọngwX2vyY nmUbHq3ói kSvà nụwX2vyY cườikS wX2vyYcủa nànmUbHq3g lạZLGZnXi xuấtmUbHq3 hiện,ZLGZnX ZLGZnXchia lmUbHq3ìa chỉZLGZnX vàimUbHq3 ngàykS wX2vyYhay tmUbHq3hậm mUbHq3chí vwX2vyYài ZLGZnXcanh giZLGZnXờ cũngZLGZnX khiếmUbHq3n mUbHq3y khổZLGZnX sởkS kSnhư mkSuốn chếtZLGZnX đi.

 

Tuyết khkSảy đàn,wX2vyY lắcmUbHq3 wX2vyYđầu nóimUbHq3: “kSTa cũnwX2vyYg wX2vyYkhông cówX2vyY cáchZLGZnX nào.”

 

“Ngươi kSnói wX2vyYcái gì?”

 

“Nha đầumUbHq3 NhkSư wX2vyYCa wX2vyYkia mớikS ZLGZnXlà mmUbHq3ấu chốt.ZLGZnX NếuZLGZnX nàngwX2vyY tkSa kSđã khôZLGZnXng muốnkS rờiZLGZnX khỏwX2vyYi thZLGZnXân thwX2vyYể, bấtmUbHq3 cmUbHq3ứ wX2vyYai cũnwX2vyYg wX2vyYkhông thểkS dễwX2vyY dàkSng đuổiwX2vyY nànmUbHq3g twX2vyYa mUbHq3đi, nếuwX2vyY khôngZLGZnX sẽmUbHq3 khiếnwX2vyY thâZLGZnXn ZLGZnXthể hỏngkS theo.”

 

Ánh mắtkS ÁwX2vyYm DạmUbHq3 mUbHq3La ZLGZnXnheo lại.

 

“Nếu nàngkS mUbHq3ta đáwX2vyYp ứngZLGZnX rkSời kZLGZnXhỏi tZLGZnXhì sao?”

 

Tuyết giậtZLGZnX mkSình nmUbHq3ói: “LàmZLGZnX mUbHq3sao nàngZLGZnX ấymUbHq3 đồnkSg mUbHq3ý được?”

 

Ám DạkS LZLGZnXa kkShông nói.

 

Hạt wX2vyYchu swX2vyYa giữkSa trámUbHq3n đỏZLGZnX cZLGZnXhót nZLGZnXhư swX2vyYắp nhZLGZnXỏ máu.

 

“Ta khôngZLGZnX tmUbHq3in ngươi.”

 

Như CkSa trựcwX2vyY tiếwX2vyYp trảkS lờkSi ÁZLGZnXm DZLGZnXạ La.

 

Mặc ZLGZnXdù ÁZLGZnXm wX2vyYDạ wX2vyYLa hứakS hZLGZnXẹn, chỉZLGZnX cmUbHq3ần nàmUbHq3ng rmUbHq3ời khỏikS wX2vyYthân thểwX2vyY mìnZLGZnXh ZLGZnXy sZLGZnXẽ twX2vyYhả CwX2vyYhiến PwX2vyYhong, kSNgọc TmUbHq3ự mUbHq3Hàn vwX2vyYà Tuyết,kS hơnZLGZnX nkSữa mUbHq3giúp NgọkSc ZLGZnXTự ZLGZnXHàn kmUbHq3hỏe mwX2vyYạnh trởmUbHq3 lại.

 

Nhưng…

 

Nàng ZLGZnXđã ZLGZnXsớm kwX2vyYhông tmUbHq3in bấtZLGZnX cứkS lờikS nóimUbHq3 nàZLGZnXo củamUbHq3 ÁmkS DZLGZnXạ La.

 

Ám DạwX2vyY ZLGZnXLa nmUbHq3ói: “TamUbHq3 đãwX2vyY từnkSg tZLGZnXhất ZLGZnXtín ZLGZnXbao ZLGZnXgiờ chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy sakSo lạwX2vyYi mUbHq3không tikSn ta?”

 

“Vì nmUbHq3gươi làmUbHq3 mUbHq3một kmUbHq3ẻ điên.”ZLGZnX NhưmUbHq3 CmUbHq3a ZLGZnXđáp: “ChỉmUbHq3 ckSần ngmUbHq3ươi ZLGZnXthích, lwX2vyYúc nàomUbHq3 cũngkS ZLGZnXcó ZLGZnXthể tZLGZnXhay đổikS quyếmUbHq3t định.mUbHq3 DùwX2vyY làkS ngươwX2vyYi kSđể hwX2vyYọ rmUbHq3ời khỏiwX2vyY wX2vyYsau nàykS vZLGZnXẫn mUbHq3có twX2vyYhể làkSm tZLGZnXổn thmUbHq3ương họ.ZLGZnX NgườiwX2vyY wX2vyYđã ZLGZnXlừa dốmUbHq3i phảnkS bộiwX2vyY ngkSươi nZLGZnXgươi vĩnhwX2vyY vkSiễn wX2vyYcũng khôkSng buôkSng tha.”

 

Ám kSDạ wX2vyYLa ZLGZnXnhíu mày.

 

Nàng ZLGZnXcó vẻZLGZnX kmUbHq3há hiểZLGZnXu wX2vyYy, khôwX2vyYng skSai, samUbHq3u kZLGZnXhi twX2vyYhả bọnkS hZLGZnXọ đi,mUbHq3 kSmới bắtZLGZnX ZLGZnXtrở lkSại twX2vyYra tZLGZnXấn, chẳnmUbHq3g hềmUbHq3 điZLGZnX nwX2vyYgược lwX2vyYời hứa.

 

Y cườiwX2vyY lmUbHq3ạnh: “NgươmUbHq3i cmUbHq3ho rằngwX2vyY nkSgươi cómUbHq3 tưkS cZLGZnXách đàmUbHq3m pZLGZnXhán vớikS kSta sao?”

 

Như CwX2vyYa nhZLGZnXìn lZLGZnXại y.

 

Đôi mắtmUbHq3 trwX2vyYong veZLGZnXo củawX2vyY nànZLGZnXg mmUbHq3ang tmUbHq3heo wX2vyYý chkSí kSkhông hềkS khuấmUbHq3t phục.

 

Ám DạmUbHq3 LZLGZnXa nóiZLGZnX: “wX2vyYCho dkSù mUbHq3sau nàyZLGZnX twX2vyYa mUbHq3có bắtwX2vyY bọnZLGZnX cZLGZnXhúng vềmUbHq3 nhưngkS dwX2vyYẫu kSsao chúngkS wX2vyYvẫn cònmUbHq3 mUbHq3cơ hmUbHq3ội trốZLGZnXn thowX2vyYát. NếwX2vyYu không,mUbHq3 wX2vyYta sẽmUbHq3 khiếnwX2vyY chúkSng lkSập tmUbHq3ức chếtmUbHq3 trkSước mặtmUbHq3 ngươi.”

 

Sắc mmUbHq3ặt NhmUbHq3ư CmUbHq3a dầZLGZnXn dầnZLGZnX trắngkS bệch.

 

Hạt ckShu ZLGZnXsa gZLGZnXiữa trákSn ZLGZnXÁm DạmUbHq3 LwX2vyYa lókSe lwX2vyYên, wX2vyYkhóe mắtwX2vyY wX2vyYẩn wX2vyYhiện quakSng mawX2vyYng kỳZLGZnX dịZLGZnX: “HwX2vyYay lZLGZnXà, ngưmUbHq3ơi tmUbHq3hích ởkS lạimUbHq3 bênZLGZnX ta.”

 

Như CkSa cảwX2vyY kinh.

 

Ám DạkS wX2vyYLa nắZLGZnXm chặZLGZnXt eZLGZnXo nàZLGZnXng, kkShiến nànwX2vyYg mUbHq3chẳng thểmUbHq3 cửwX2vyY đmUbHq3ộng. kSY cúwX2vyYi đầumUbHq3 xuốwX2vyYng bkSen kStai nàng,wX2vyY mUbHq3hơi thởmUbHq3 ướtZLGZnX ZLGZnXát lạnmUbHq3h lẽowX2vyY. ZLGZnXY kSnở nkSụ cườiZLGZnX twX2vyYà ácZLGZnX: “kSHay làmUbHq3 ngươiwX2vyY wX2vyYmuốn kSlàm wX2vyYnữ nhânmUbHq3 củawX2vyY tmUbHq3a, mUbHq3vì bấmUbHq3t ZLGZnXtri kSbất kSgiác đãwX2vyY yêukS tkSa mUbHq3nên khômUbHq3ng wX2vyYngại ZLGZnXcùng nàZLGZnXng hưởnmUbHq3g thụmUbHq3 cơZLGZnX thmUbHq3ể cwX2vyYủa ta.”

 

Như CwX2vyYa ghwX2vyYê tởm.

 

Nàng nZLGZnXôn mửa.

 

Nàng nmUbHq3ôn kSra mUbHq3nước vwX2vyYàng, nhiễZLGZnXm bẩkSn chikSếc áoZLGZnX đkSỏ cmUbHq3ủa ÁmkS DạZLGZnX La.

 

Ám DmUbHq3ạ LZLGZnXa liếmZLGZnX lZLGZnXáp vmUbHq3ành mUbHq3tai nànmUbHq3g: ZLGZnX“Nôn àwX2vyY, ZLGZnXcứ nZLGZnXôn wX2vyYhết rmUbHq3a đi,kS wX2vyYta tuyệtwX2vyY đốiwX2vyY khônkSg đểkS ZLGZnXý. NgmUbHq3ươi vkSà nàwX2vyYng ZLGZnXhợp nZLGZnXhất, wX2vyYuế ZLGZnXvật nZLGZnXgươi nôZLGZnXn rkSa cũngwX2vyY lkSà chmUbHq3âu báuZLGZnX đkSối vwX2vyYới ta.”

 

Càng wX2vyYrên rỉkS, wX2vyYy càngwX2vyY nắmZLGZnX kSchặt nàmUbHq3ng: “XemZLGZnX xewX2vyYm, cơwX2vyY thmUbHq3ể kSta cũnmUbHq3g đankS ZLGZnXbị ngmUbHq3ươi kíchkS tZLGZnXhích nàyZLGZnX.” DướiZLGZnX bụkSng kSy kSnóng rực,wX2vyY áwX2vyYp kSsát wX2vyYvào nhữngwX2vyY đườngwX2vyY néZLGZnXt nữkS tíwX2vyYnh củakS nàng.

 

“Thả tZLGZnXa ra!”

 

Như wX2vyYCa vmUbHq3ừa xấZLGZnXu wX2vyYhổ kSvừa giwX2vyYận dữwX2vyY héwX2vyYt lớn.

 

Ám mUbHq3Dạ ZLGZnXLa liếckS kSnhìn nàngwX2vyY: “SamUbHq3o, khôwX2vyYng phảwX2vyYi nkSgươi kSkhông mUbHq3muốn rZLGZnXời kwX2vyYhỏi sao?”

 

Như CkSa nZLGZnXhổ mộmUbHq3t bkSãi nướmUbHq3c bọtwX2vyY vmUbHq3ào mặkSt y.

 

Nàng chánkS gwX2vyYhét nóiwX2vyY: “NếwX2vyYu ngmUbHq3ươi dámkS lZLGZnXàm thưZLGZnXơng kShại bwX2vyYọn hwX2vyYọ, wX2vyYta ZLGZnXthề, mặmUbHq3c dkSù mUbHq3Ám DạwX2vyY MinmUbHq3h mUbHq3là wX2vyYmẫu thâZLGZnXn cZLGZnXủa kSta, mUbHq3ta cũnwX2vyYg sẽkS kZLGZnXhông mềmmUbHq3 lZLGZnXòng trwX2vyYa tấnZLGZnX kSbà tZLGZnXa ZLGZnXcho ngưmUbHq3ơi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^