Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lạibVXDrk 9QTh6fngày, HuânHa bVXDrkY ph9QTh6fục Hathị Nh7zH5wzư HaCa rửa9QTh6f mặ7zH5wzt bắt9QTh6f đbVXDrkầu bu7zH5wzổi 9QTh6fsớm, mỗ9QTh6fi sự7zH5wz thaHay đổHai rất7zH5wz n9QTh6fhỏ tr7zH5wzong 9QTh6fcử chỉ7zH5wz thần7zH5wz tbVXDrkhái của7zH5wz nà9QTh6fng bọnHa h9QTh6fọ 9QTh6fđều Hacó t9QTh6fhể pháHat hiện7zH5wz ra.

 

Như 9QTh6fCa dườbVXDrkng nh7zH5wzư đã7zH5wz khônHag còn9QTh6f lbVXDrkà NHahư C7zH5wza trước9QTh6f kHaia nữa.

 

Một bVXDrkcảm giábVXDrkc ôn7zH5wz bVXDrknhu tĩn7zH5wzh lặng9QTh6f 7zH5wztoát rHaa từ7zH5wz đôi7zH5wz mà9QTh6fy của9QTh6f bVXDrknàng, đHaôi mắtHa nàngHa trbVXDrkầm t9QTh6fĩnh bVXDrknhư mặtHa bVXDrknước 9QTh6fao thubVXDrk, 7zH5wzmặt nHaàng toáHat bVXDrkra ánh9QTh6f s9QTh6fáng bóngHa nhưHa trâ7zH5wzn ch9QTh6fâu. Nụ7zH5wz cườibVXDrk kbVXDrkhẽ 7zH5wztreo trênHa 9QTh6fbờ m7zH5wzôi, giọng9QTh6f Hanàng dịuHa dàng9QTh6f Hathánh 9QTh6fthót, ánhHa mắ9QTh6ft ôn9QTh6f nhbVXDrku mềmHa mạHai n7zH5wzhư nước,7zH5wz t9QTh6fóm lại7zH5wz cHahỉ 9QTh6fcó một9QTh6f cHahữ '7zH5wzđẹp' Hađi vbVXDrkào 7zH5wztận đáyHa bVXDrklòng ngươi.

 

Nàng đẹpbVXDrk n9QTh6fhư biển9QTh6f rộng.

 

Mặt biể9QTh6fn s7zH5wzóng êbVXDrkm bVXDrkgió lặng9QTh6f với7zH5wz 9QTh6fdòng chảy9QTh6f ngầm9QTh6f mãn9QTh6fh liệ7zH5wzt ẩnbVXDrk sâubVXDrk 7zH5wzphía dưới.

 

Huân HaY nh9QTh6fìn Hanàng mbVXDrkà sửnHag sốt.

 

Cùng mộbVXDrkt dun7zH5wzg mạo,Ha tạbVXDrki sa7zH5wzo NhưbVXDrk 7zH5wzCa 9QTh6fđột nhiên9QTh6f trởHa n7zH5wzên đẹp9QTh6f tớ9QTh6fi mức9QTh6f kinbVXDrkh tâm7zH5wz đHaộng phá9QTh6fch nh9QTh6fư vậybVXDrk chứ?

 

Ngón tr7zH5wzỏ cHaủa Tuyế7zH5wzt bVXDrkdiểm lHaên trbVXDrkán N7zH5wzhư CaHa, sbVXDrkau thời7zH5wz gHaian khoảngbVXDrk ha7zH5wzi né7zH5wzn hươ7zH5wzng, Hamột vần7zH5wzg khói7zH5wz trắHang nhànHa nhạn7zH5wz tỏ9QTh6fa r7zH5wza từbVXDrk Hagiữa 7zH5wztrán nàngHa. Khuôn7zH5wz bVXDrkmặt nàngbVXDrk hiệnHa vẻbVXDrk 7zH5wzđau khổ,bVXDrk tHaay ph9QTh6fải 9QTh6fche n9QTh6fgực, 9QTh6fgò má7zH5wz ửngbVXDrk hồng.

 

Tuyết vộibVXDrk vàbVXDrkng bbVXDrkuông n9QTh6fgón t7zH5wzay, ânHa cần9QTh6f nbVXDrkói: “SaobVXDrk rồ7zH5wzi? VấtbVXDrk v9QTh6fả lắmbVXDrk sao?”

 

Như 7zH5wzCa vừa9QTh6f bVXDrkho vừabVXDrk nó9QTh6fi: “CảHam tbVXDrkhấy 9QTh6fhơi tứcHa ngực.”

 

Huân 9QTh6fY bư9QTh6fng chén9QTh6f tbVXDrkrà nhỏbVXDrk tới,7zH5wz 9QTh6ftrong chén9QTh6f Halà trà9QTh6f xuâ7zH5wzn L9QTh6fong TbVXDrkỉnh, ché7zH5wzn tr7zH5wzà Haxanh biếHac tỏa7zH5wz hương9QTh6f 7zH5wzthơm ngátHa. TuyếtHa rHaa 9QTh6fdấu ch9QTh6fo nà7zH5wzng đặHat chbVXDrkén t7zH5wzrà lên9QTh6f bàn9QTh6f, 7zH5wznhẹ nhàng9QTh6f cắnbVXDrk nbVXDrkgón t9QTh6frỏ, một9QTh6f bVXDrkgiọt máu9QTh6f tronbVXDrkg 9QTh6fsuốt bVXDrknhỏ bVXDrkxuống 7zH5wzchén trà.

 

“Uống nó9QTh6f xbVXDrkong 7zH5wzsẽ đỡ9QTh6f hơbVXDrkn nhiều.”Ha THauyết đưaHa Hachén tr9QTh6fà tới7zH5wz sá9QTh6ft môHai nàng.

 

Như CbVXDrka ngHahiêng đầu:9QTh6f “Không.”7zH5wz VHaì sa7zH5wzo 7zH5wzy bVXDrkluôn 7zH5wzbắt nànHag uHaống mábVXDrku bVXDrky bVXDrkchứ. TràbVXDrk hbVXDrkòa vbVXDrkới m9QTh6fáu k9QTh6fhi uố7zH5wzng vào7zH5wz luôHan cảmHa thấHay 9QTh6fcổ nòn7zH5wzg bừng7zH5wz bừng.

 

“Nha đầubVXDrk 9QTh6fngoan nàHao.” TuyếbVXDrkt cườHai Hakhanh bVXDrkkhách nhưbVXDrk Hađang lừaHa trẻbVXDrk co7zH5wzn: “NbVXDrkGoan nàHao, uống7zH5wz đHai. 7zH5wzMáu của7zH5wz bVXDrkta tuyệtHa đối9QTh6f khônbVXDrkg tanbVXDrkh Hađâu, thHaơm lắm7zH5wz, uố9QTh6fng vàbVXDrko ngực9QTh6f sẽHa bớHat khóbVXDrk chịu.”

 

“Ta khHaông Hamuốn uốnHag, ngựcHa đã7zH5wz hếHat bVXDrktức rồi.”bVXDrk Nh9QTh6fư C9QTh6fa đẩ7zH5wzy ché7zH5wzn t7zH5wzrà nHahỏ 9QTh6fra xa.

 

“Nói dốbVXDrki làbVXDrk khô7zH5wzng ng9QTh6foan đâ7zH5wzu.” TuyếHat bVXDrknở nụHa c9QTh6fười khảHa 7zH5wzái: “NGHaƯơi cũngHa b9QTh6fiết tínbVXDrkh 9QTh6fta rHaồi đấy,Ha c9QTh6fuối bVXDrkcùng cũnbVXDrkg sHaẽ bắHat ngươbVXDrki bVXDrkuống thô9QTh6fi. HaNgươi Hamuốn dùn7zH5wzg một7zH5wz can9QTh6fh gi7zH5wzờ 9QTh6fđể 7zH5wzuống h9QTh6fay vàiHa phút7zH5wz để7zH5wz ubVXDrkống đây?”

 

“Vì sa7zH5wzo bVXDrkcứ phả7zH5wzi uống?bVXDrk” 7zH5wzNhư 9QTh6fCa nhí9QTh6fu mày.

 

“Ách… N9QTh6fgươi m7zH5wzuốn n7zH5wzghe lbVXDrký d7zH5wzo thậtbVXDrk habVXDrky Halý 9QTh6fdo gi9QTh6fả?” TuyếHat cườ9QTh6fi bVXDrkha hả.

 

Như CbVXDrka bất9QTh6f đắcHa dHaĩ: “HaLại cHaòn c9QTh6fó 9QTh6fhai lý9QTh6f dHao nữaHa chứ.”

 

“Lý d7zH5wzo 7zH5wzthứ bVXDrknhất lbVXDrkà d9QTh6fùng 9QTh6fmáu bVXDrkta bVXDrkcó th7zH5wzể nhHaanh 9QTh6fchóng chuyển7zH5wz dbVXDrkời h9QTh6fồn ph7zH5wzách của9QTh6f ngươ9QTh6fi hơnbVXDrk. Lý9QTh6f 9QTh6fdo k7zH5wzia bVXDrklại là9QTh6f 7zH5wzdo Hata thbVXDrkích tron7zH5wzg cơ9QTh6f 7zH5wzthể ng7zH5wzươi có7zH5wz má7zH5wzu củ7zH5wza 9QTh6fta. Ch7zH5wzỉ cHaần ngh7zH5wzĩ mábVXDrku củHaa Hata đang7zH5wz chảHay tro7zH5wzng ngườiHa ngươi7zH5wz 7zH5wzlà tHaa cảm9QTh6f Hathấy hbVXDrkạnh bVXDrkphúc rồi.”

 

“Vậy cbVXDrkái nào9QTh6f 7zH5wzlà thật?7zH5wz CbVXDrkái nàoHa lbVXDrkà giả?”

 

Tuyết nh7zH5wzớp c9QTh6fhớp mắt,bVXDrk nở7zH5wz n7zH5wzụ cườ7zH5wzi xbVXDrkảo 7zH5wztrá: “NbVXDrkgươi 9QTh6fđoán xem?”

 

“Ta đoá7zH5wzn đềubVXDrk l9QTh6fà giả.”

 

Như 7zH5wzCa Hatrừng mắtbVXDrk n7zH5wzhìn y9QTh6f. 7zH5wzY gi9QTh6fễu cợtHa mìn9QTh6fh mớbVXDrki lHaà thật.

 

Tuyết vbVXDrkẻ mặtHa ngạcbVXDrk nhiên.

 

“Oa! Mớ7zH5wzi uốnbVXDrkg máubVXDrk Hata mbVXDrkấy 9QTh6fngày màHa đ9QTh6fã 7zH5wzthông bVXDrkminh lêbVXDrkn b9QTh6fao nhbVXDrkiêu! Thậ7zH5wzt thầ7zH5wzn kỳ!”

 

Như C9QTh6fa tức7zH5wz giậnHa c9QTh6fười rộ7zH5wz lên.

 

Tuyết nhânHa cHaơ hộiHa lừaHa n9QTh6fàng uốHang xoHang Hachén trà.

 

Hai ngườbVXDrki cư9QTh6fời 9QTh6fđùa t9QTh6frong phòn9QTh6fg, Hahồn nbVXDrkhiên ch7zH5wzẳng chHaút 9QTh6fchú ýHa tới.

 

Huân 9QTh6fY kho7zH5wzm bVXDrkngười 9QTh6flui rHaa ngoài.

 

Ám DạHa 9QTh6fLa 7zH5wznghiêng nbVXDrkgười d9QTh6fựa vàbVXDrko bứcHa tường,7zH5wz xiHaêm 7zH5wzy đỏbVXDrk chHaói lạibVXDrk kh9QTh6fiến Hay 7zH5wztrông nhợt9QTh6f nhạbVXDrkt, bVXDrky ngHaửa cổHa uốbVXDrkng nốt9QTh6f 7zH5wzrượu bVXDrktrong chéHan, 9QTh6fhai mắt9QTh6f đã9QTh6f n9QTh6fgà ngà7zH5wz sabVXDrky nh9QTh6fìn NHahư Ca.

 

Nàng đangHa cười.

 

Khi nànbVXDrkg cười9QTh6f 7zH5wztay p7zH5wzhải nhẹ7zH5wz nhàng7zH5wz n9QTh6fắm lạ9QTh6fi, cHaác bVXDrkngón Hatay Hakhẽ chạbVXDrkm Havào chHaop mũi7zH5wz, nụ7zH5wz cưHaời từbVXDrk kbVXDrkhóe 9QTh6fmắt tới7zH5wz b9QTh6fờ môi.

 

Nụ cườbVXDrki 7zH5wznày 7zH5wzy đ7zH5wzã Haquen thuộc7zH5wz biết7zH5wz bao.

 

Chỉ bVXDrkcó “nàng”Ha 9QTh6fmới cHaó thểHa cưHaời 9QTh6fôn 7zH5wznhu độbVXDrkng lòngbVXDrk nHagười tớibVXDrk vậy.

 

“Ngươi 9QTh6flà ai?”

 

Một giọn9QTh6fg k7zH5wzhàn khbVXDrkàn 7zH5wzquấy nh9QTh6fiễu NHahư 7zH5wzCa và7zH5wz Tuyết.

 

Nàng Havà 7zH5wzy 9QTh6fcùng Haquay đầu7zH5wz nhìnbVXDrk lại.

 

Thân 9QTh6fhình đỏbVXDrk nHahư Hamáu củ9QTh6fa HaÁm DbVXDrkạ L7zH5wza vọtbVXDrk tới9QTh6f trư7zH5wzớc mặtbVXDrk NhHaư C9QTh6fa, 7zH5wzy xiết7zH5wz chặt7zH5wz Hacằm n9QTh6fàng, nângbVXDrk kh9QTh6fuôn mặbVXDrkt nàng7zH5wz Halên, Hau 7zH5wzám hỏbVXDrki: “NgươiHa rố7zH5wzt cHauộc làHa bVXDrkÁm 9QTh6fDạ Nh7zH5wzư 7zH5wzCa bVXDrkhay lbVXDrkà n7zH5wzàng đây?”

 

Như CbVXDrka đHaau đớn7zH5wz Hahít Hamột hơi,bVXDrk c9QTh6fằm n9QTh6fàng bVXDrknhư sắp9QTh6f bị9QTh6f bóHap nát.

 

“Ta khôHang phả9QTh6fi Á9QTh6fm DạbVXDrk NhHaư Ca.”

 

Khuôn mặ9QTh6ft ÁbVXDrkm 7zH5wzDạ LHaa hiệnHa 9QTh6fvẻ 9QTh6fmừng rỡHa n7zH5wzhư 9QTh6fđiên: “Ngươi…”

 

“Ta lbVXDrkà Liệt9QTh6f NhưbVXDrk 7zH5wzCa.” NbVXDrkhìn ÁHam DạHa HaLa 9QTh6fđang từ9QTh6f mừngHa 9QTh6frỡ chuyểnHa san9QTh6fg t9QTh6fức gbVXDrkiận tro7zH5wzng lònbVXDrkg nàngHa 9QTh6fbỗng cảbVXDrkm thấy9QTh6f ni7zH5wzềm 7zH5wzsung sưbVXDrkớng được7zH5wz trHaả thù.

 

Tuyết cườ7zH5wzi tới7zH5wz t9QTh6fé ngửHaa: “Tiểu9QTh6f bVXDrkLa đúng9QTh6f lbVXDrkà nHagốc 9QTh6fa, bVXDrknàng l9QTh6fàm Hasao manbVXDrkg 7zH5wzhọ ÁbVXDrkm Dạ9QTh6f 7zH5wzđược bVXDrkchứ? CHaHo dùbVXDrk kh7zH5wzông gọiHa Halà Liệ7zH5wzt HaNhư CbVXDrka cũng9QTh6f phHaải gọibVXDrk 9QTh6flà HaChiến 9QTh6fNhư 9QTh6fCa mớiHa 7zH5wzđúng.”Y cư7zH5wzời cườiHa Hamà vaHai 9QTh6frun ru9QTh6fn, ô7zH5wzm lHaấy Hahai v7zH5wzai bVXDrkNhư 9QTh6fCa cườiHa lớ7zH5wzn, bà7zH5wzn taHay nắm7zH5wz lấy9QTh6f Hacằm Như7zH5wz CbVXDrka củ7zH5wza HaÁm D7zH5wzạ LHaa nhHaư được9QTh6f 7zH5wzmột cơnbVXDrk gi7zH5wzó 7zH5wzthổi qHaua kè9QTh6fm Hatheo 9QTh6fhương Hahoa thơHan ngát.

 

Ám DHaạ LbVXDrka bVXDrkthu lạHai án9QTh6fh mắt,bVXDrk đHaôi Hamắt b9QTh6fiến tbVXDrkhành Hađỏ tươi9QTh6f nhưHa m9QTh6fáu: “Ngân9QTh6f Tuyết,9QTh6f ngươibVXDrk lạiHa 7zH5wzchơi ta?”

 

Tuyết dựabVXDrk đầbVXDrku vbVXDrkào vbVXDrkai NhHaư CaHa, nhHaìn 7zH5wzy Hacười 7zH5wzha hả9QTh6f nHaói: “9QTh6fOa, khHaông bVXDrkngờ Halại lbVXDrkừa đượbVXDrkc 9QTh6fÁm HaHà cunHag chủ7zH5wz ÁmHa DạbVXDrk La7zH5wz, bVXDrkta cườ7zH5wzi tớbVXDrki khôHang đứngbVXDrk dậHay đượbVXDrkc mất.”

 

Khuôn mHaặt ÁbVXDrkm Dạ7zH5wz HaLa tr7zH5wzắng bệ9QTh6fch, 9QTh6fvặn vẹoHa thậHat đánHag sHaợ: “Không9QTh6f a7zH5wzi có9QTh6f 9QTh6fthể lừa7zH5wz 9QTh6fta!” Chẳng9QTh6f lẽ7zH5wz cái9QTh6f gọi7zH5wz Halà hồHan phác9QTh6fh chuyể7zH5wzn 9QTh6fdời bVXDrkchỉ Halà Hamột 9QTh6fcạm Habẫy? T9QTh6fay bVXDrkáo dHaài giương7zH5wz lên,bVXDrk cánHah t9QTh6fay tá7zH5wzi n7zH5wzhợt củ9QTh6fa Hay nhưbVXDrk tro9QTh6fng mHaột đ7zH5wzám mâyHa đỏHa, xưHaơng ngó7zH5wzn bVXDrktay kêubVXDrk lêbVXDrkn răng7zH5wz rắc.

 

Y biếtHa Ngâ7zH5wzn T9QTh6fuyết 9QTh6fđể ýHa n9QTh6fhất làbVXDrk d7zH5wzung mHaạo xHainh đẹp9QTh6f bVXDrkcủa mình.

 

Vậy, 9QTh6fy s7zH5wzẽ chậ9QTh6fm rã7zH5wzi 7zH5wzhủy diệt7zH5wz khuô9QTh6fn mặt7zH5wz tuyệtHa mbVXDrkỹ đó.

 

Trong khHaông bVXDrkkhí bỗng7zH5wz bồ7zH5wzng bềbVXDrknh một9QTh6f tầng7zH5wz kh7zH5wzí đỏ7zH5wz tươi

 

Tầng khíbVXDrk trobVXDrkng 7zH5wzsuốt nhbVXDrkư ngọcbVXDrk l7zH5wzưu ly.

 

Dần Hadần 9QTh6fthắt chặHat lạ9QTh6fi, Hakhối kh9QTh6fí 7zH5wznhư mHaột chiếHac 7zH5wzthùng bằHang 7zH5wzngọc nbVXDrkhốt 9QTh6fTuyết bVXDrkvà N7zH5wzhư bVXDrkCa lạ9QTh6fi bHaên 7zH5wztrong, khôngHa th9QTh6fể Hađộng đậy.

 

Ngón taHay nhẹ9QTh6f l9QTh6fướt trên9QTh6f g9QTh6fò máHa c9QTh6fủa Tuyết.

 

Ám DHaạ LHaa n9QTh6fở nụbVXDrk Hacười dắcHa ý:7zH5wz Ha“Khắc m9QTh6fột đóHaa bVXDrkhoa 9QTh6ftuyết lênHa mHaặt ngươbVXDrki, Haliệu cbVXDrkó đẹpbVXDrk không?”

 

Tuyết uể7zH5wz obVXDrkải n7zH5wzói: “Khôn9QTh6fg khắcbVXDrk có9QTh6f lẽ7zH5wz đẹpHa hơn.”

 

“Vậy 9QTh6fkhắc haHai bông9QTh6f ho7zH5wza tuyếtHa nh9QTh6fé.” NgóHan ta7zH5wzy 7zH5wzÁm bVXDrkDạ LbVXDrka kẽ7zH5wz độnbVXDrkg, m9QTh6fột vết7zH5wz Hamáu sHaâu đã9QTh6f bVXDrkcắt lêHan gòHa 7zH5wzmá Tuyết,Ha từn9QTh6fg gbVXDrkiọt từngHa gbVXDrkiọ bVXDrkmáu 7zH5wznhỏ xuốngHa bộHa xiê9QTh6fm bVXDrky trHaắng toát.

 

“Móng Hatay dàiHa quá.”

 

Như CHaa bVXDrkkinh ngạcHa nhì9QTh6fn t7zH5wzay ÁmbVXDrk Dạ9QTh6f LHaa, chẳ7zH5wzng biết9QTh6f bVXDrkvì 9QTh6fsao bVXDrklại 7zH5wzthốt lêHan nh7zH5wzững lờibVXDrk này.

 

Ngón tabVXDrky bVXDrky cứngHa đờ.

 

Vết bVXDrkmáu chảHay dàHai nhưng9QTh6f vHaết thbVXDrkương lbVXDrkại khô7zH5wzng mbVXDrkở rộng.

 

Nàng lắcHa đầu7zH5wz, 7zH5wznở nụ9QTh6f cười7zH5wz dịubVXDrk Hadàng: “bVXDrkĐàn ôngHa cHaon Hatrai khô7zH5wzng nHaên 9QTh6fđể mó7zH5wzng ta7zH5wzy q7zH5wzuá dàbVXDrki nh7zH5wzư vậy,bVXDrk L7zH5wza HaNhi, l7zH5wzấy d9QTh6fao lHaại đây,7zH5wz tỷ7zH5wz giú9QTh6fp đệHa sHaửa Halại 7zH5wzđôi chút.”

 

Ám DHaạ LHaa pbVXDrkhảng phHaất bVXDrknhư bị7zH5wz điểm9QTh6f trú9QTh6fng 7zH5wzhuyệt đạoHa, thân9QTh6f 7zH5wzthể 7zH5wzy c9QTh6fứng ng7zH5wzắc, chậbVXDrkm bVXDrkrãi nh7zH5wzìn Havề 7zH5wzphía nàHang, tron7zH5wzg mắt7zH5wz đầyHa vẻ9QTh6f ngạcHa nHahiên 7zH5wzvà 7zH5wzrun rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mbVXDrkùa thHau Habên cbVXDrkon bVXDrksuối nhỏ.

 

Ám Dạ7zH5wz 9QTh6fMinh Havừa gộHai l9QTh6fại mái9QTh6f bVXDrktóc, suốibVXDrk tóHac mềmbVXDrk m9QTh6fại bHaồng bbVXDrkềnh gợnbVXDrk sHaóng dướHai bVXDrkánh nắng7zH5wz chi7zH5wzều. NHaàng mặ9QTh6fc mộtbVXDrk chiếcHa 7zH5wzáo choànHag 9QTh6frộng 7zH5wzthùng 9QTh6fthình, vạtHa áo9QTh6f thê7zH5wzu hoHaa vănHa m7zH5wzỹ bVXDrklệ bVXDrkmà phức9QTh6f tạp.

 

“Đừng bVXDrkđể móng9QTh6f tabVXDrky 9QTh6fdài quá.”

 

Nàng cúi9QTh6f đầHau, d7zH5wzùng một7zH5wz c7zH5wzon da7zH5wzo sửbVXDrka bVXDrkmóng 7zH5wztay c7zH5wzho y.

 

Cậu bé9QTh6f ÁHam Dạ7zH5wz HaLa 9QTh6fnằm dướiHa c9QTh6fhân nànbVXDrkg, vươ7zH5wzn 9QTh6ftay rHaa c9QTh6fho nàbVXDrkng sửa,bVXDrk miệng7zH5wz bVXDrkthầm nóbVXDrki: “Mó7zH5wzng bVXDrktay 9QTh6ftỷ chẳnHag phảiHa bVXDrkcũng rấtbVXDrk dàibVXDrk sao.”bVXDrk Ng9QTh6fón ta9QTh6fy thoHan thảbVXDrk Hamượt bVXDrkmà, lbVXDrkộ r7zH5wza 9QTh6fmàu hồnHag như7zH5wz vỏ9QTh6f bVXDrksò, cóHa bVXDrkkhi hơHai dínhbVXDrk chútbVXDrk nưbVXDrkớc tbVXDrkrên đó7zH5wza Hahoa, 9QTh6ftay n9QTh6fàng bVXDrkthật đẹp.

 

Nàng 9QTh6fcẩn tHahận c7zH5wzắt mó9QTh6fng bVXDrktay chHao ybVXDrk: “Đệ7zH5wz lHaà bVXDrkcon t7zH5wzrai cơbVXDrk 9QTh6fmà, ngà7zH5wzy thHaường k7zH5wzhông luyện7zH5wz 9QTh6fvõ cũnbVXDrkg tHaỷ v9QTh6fõ với9QTh6f người7zH5wz t7zH5wza, mó7zH5wzng taHay dàiHa q9QTh6fuá sẽ9QTh6f khô9QTh6fng Hatiện. VạHan nHahất Hamóng tbVXDrkay đứt9QTh6f rơibVXDrk bVXDrkra bVXDrksẽ bVXDrkkhiến ngươiHa phHaân tâm,Ha hơnHa bVXDrknữa cũng9QTh6f kbVXDrkhông bVXDrksạch, tr7zH5wzông bHaẩn lắm.”9QTh6f bVXDrkNàng cười9QTh6f kh9QTh6fẽ nói7zH5wz: “TỷbVXDrk t9QTh6fỷ t9QTh6fhì 7zH5wzkhác, 9QTh6fcó 9QTh6fLa 7zH5wzNhi th7zH5wzì việcHa gì9QTh6f tỷbVXDrk cHaũng k7zH5wzhông bVXDrkcần qbVXDrkuan 9QTh6ftâm, c7zH5wzho Hanên có9QTh6f tHahể đ7zH5wzể ýbVXDrk chă7zH5wzm 7zH5wzsóc mHaóng tay.”

 

“Là nh7zH5wzư v9QTh6fậy àbVXDrk.” C7zH5wzậu bVXDrkbé 7zH5wzÁm Dạ7zH5wz LHaa nbVXDrkắm bVXDrklấy tbVXDrkóc nàng,9QTh6f đbVXDrkưa l7zH5wzên Hamũi bVXDrkngửi bVXDrkrồi cười7zH5wz 9QTh6fnói: “Đệ7zH5wz rấtHa thíbVXDrkch mó7zH5wzng tbVXDrkay củaHa t7zH5wzỷ, s9QTh6fau nbVXDrkày tỷHa bVXDrktỷ nhấ9QTh6ft địbVXDrknh cũn9QTh6fg Hasẽ th9QTh6fích 7zH5wzđệ Hađể móng7zH5wz bVXDrktay dài.”

 

“La 9QTh6fNhi ngốc7zH5wz.” NàHang mỉHam cười9QTh6f, nắmbVXDrk ta9QTh6fy 7zH5wzy đưa7zH5wz lê9QTh6fn: “HaĐệ 7zH5wzxem, 9QTh6fcon 9QTh6ftrai để7zH5wz mónHag t9QTh6fay n9QTh6fgắn mớiHa mạnhbVXDrk bVXDrkmẽ chứ.”

 

Móng Hatrên mỗibVXDrk Hangón bVXDrktay 7zH5wzy đề9QTh6fu được7zH5wz tHaỉa rấHat gọ9QTh6fn gang.

 

Bờ mó9QTh6fng cHaũng đ7zH5wzược nà9QTh6fng đánhbVXDrk mượt.

 

Cậu béHa ÁbVXDrkm DạbVXDrk bVXDrkLa 7zH5wzmở bVXDrkto hHaai bVXDrkmắt: “A,bVXDrk t7zH5wzay đệ9QTh6f gHaiờ cũngbVXDrk t7zH5wzhật đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn ta9QTh6fy đẹpbVXDrk vậy,7zH5wz đ7zH5wzêm bVXDrknay k9QTh6fhông 7zH5wzluyện côngbVXDrk Hacó đ9QTh6fược khôbVXDrkng?” 9QTh6fY làmHa bVXDrknũng tr7zH5wzong lòng7zH5wz nàng.

 

Ám DHaạ Min7zH5wzh 9QTh6fnở nụ9QTh6f cườiHa dị9QTh6fu d7zH5wzàng nh7zH5wzư Hamột tbVXDrkia sán9QTh6fg: “Được.7zH5wz TabVXDrky L7zH5wza HaNhi đẹp7zH5wz nhbVXDrkư vậyHa, đêm7zH5wz Hanay cbVXDrkũng bVXDrkkhông cầnbVXDrk 9QTh6făn cơbVXDrkm đâ9QTh6fu nhỉ.”

 

“Tỷ ~9QTh6f~ tHaỷ ~~!”

 

Cậu bé7zH5wz HaÁm HaDạ HaLa thấtHa vọngbVXDrk kHaêu to.

 

Ám DạbVXDrk MbVXDrkinh n9QTh6fở n7zH5wzụ cưHaời, ngónHa tabVXDrky 7zH5wznhẹ nh9QTh6fàng chbVXDrkà lênHa ch7zH5wzop mũi7zH5wz. N7zH5wzgày bVXDrkmùa bVXDrkthu, dưbVXDrkới ábVXDrknh nắngbVXDrk chiều,9QTh6f bHaên kh7zH5wze suố9QTh6fi nhỏ9QTh6f, 7zH5wznàng nở9QTh6f 7zH5wznụ cưbVXDrkời ônbVXDrk Hanhu, s9QTh6fuối tóbVXDrkc dàiHa tbVXDrkhơm ng9QTh6fát ômHa bVXDrklấy y.

 

......

 

............

 

Lưỡi bVXDrkdao nhỏHa từHa 7zH5wztừ cẩn9QTh6f thận7zH5wz sửaHa sanHag lại9QTh6f 7zH5wzmóng taHay 9QTh6fcho y.

 

Mái tbVXDrkóc d9QTh6fài buô7zH5wzng xuốngHa bVXDrkvai nàng.

 

Nàng nởbVXDrk mộHat 7zH5wznụ 9QTh6fcười tĩnHah lặng,bVXDrk tựabVXDrk hồHa tronHag thế9QTh6f 9QTh6fgiới của7zH5wz n7zH5wzàng khôn9QTh6fg Hagì quHaan trọ9QTh6fng hơnbVXDrk mónHag ta7zH5wzy ÁmbVXDrk bVXDrkDạ La.

 

Ngón 9QTh6ftay 9QTh6fÁm DạHa HaLa cứngHa đờ.

 

Tuyết t9QTh6fới Hagần N7zH5wzhư CA9QTh6f, m9QTh6fột 9QTh6fvẻ mặtHa khóbVXDrk Hacó 7zH5wzthể d7zH5wzùng lờbVXDrki đ7zH5wzể tả7zH5wz k7zH5wzhiến 7zH5wznụ cười7zH5wz Hay biến9QTh6f mất.

 

“Móng ta9QTh6fy d9QTh6fù 9QTh6fdài 9QTh6fnhưng là7zH5wzm đúngHa là7zH5wz ẩ7zH5wzu.” Nàng7zH5wz mỉ7zH5wzm cười.bVXDrk “La9QTh6f bVXDrkNhi đ7zH5wzã lớ9QTh6fn rồibVXDrk, mHaóng ta7zH5wzy Hakhông bẩnHa bVXDrknhư trước9QTh6f nữa.”

 

Nàng ngẩngHa đầu.

 

Khóe mHaắt Halà c9QTh6fảm tìn9QTh6fh Hatrong sángbVXDrk 7zH5wzchan chứaHa, nàngHa nhìbVXDrkn ÁHam D9QTh6fạ LabVXDrk, són7zH5wzg mắtbVXDrk 9QTh6fnhư là7zH5wzn Hanước mùbVXDrka bVXDrkthu khHaẽ chảy.

 

Một bVXDrklúc Halâu sau…

 

Ngón t9QTh6fay nàng7zH5wz vuố7zH5wzt Hanhẹ lHaên khu9QTh6fôn 7zH5wzmặt Ám7zH5wz D7zH5wzạ La7zH5wz, 7zH5wzchân 9QTh6fmày bVXDrknhẹ nhàng7zH5wz 9QTh6fcau lHaại 9QTh6fnhư bVXDrklàn só9QTh6fng nước.

 

“La NhHai bệnh7zH5wz sao9QTh6f? SHaao lạHai 7zH5wztiều t9QTh6fụy như7zH5wz vậy?”

 

******

 

Bó đuHaốc vẫn7zH5wz c9QTh6fháy bbVXDrkên bứcbVXDrk tường9QTh6f đá.

 

Dưới l9QTh6fòng đHaất không9QTh6f Hakhí ẩbVXDrkm ướtHa mabVXDrkng Hatheo mộtHa 7zH5wzmùi mốcHa meo.

 

Nàng ngử9QTh6fa 9QTh6fđầu nằ9QTh6fm trê9QTh6fn Hagiường, v7zH5wzầng trán9QTh6f kh9QTh6fẽ Hacau lại:

 

“La NhbVXDrki rốt7zH5wz cuHaộc 7zH5wzbị làm7zH5wz sabVXDrko? 7zH5wzVì sao…7zH5wz 7zH5wzta dư9QTh6fờng nh7zH5wzư đãHa trảiHa 7zH5wzqua một9QTh6f bVXDrkgiấc mộngHa dài,9QTh6f m9QTh6fà nhữn7zH5wzg 7zH5wzgì tronbVXDrkg mộngbVXDrk lại9QTh6f chẳng9QTh6f 7zH5wzthể nhớ9QTh6f ra.”

 

Ám D7zH5wzạ L7zH5wza nóibVXDrk: “THaỷ 9QTh6fngã bện9QTh6fh, h9QTh6fôn Hamê mườbVXDrki cbVXDrkhín Hanăm rHaồi.” 9QTh6fTuyết 9QTh6fnói cHaho Hay, 9QTh6fhồn pHahách ÁmbVXDrk DạHa Min9QTh6fh 9QTh6fcần m7zH5wzột Hachút thời9QTh6f gHaian bVXDrkmới có9QTh6f thểHa n7zH5wzhớ lạibVXDrk tHaoàn bộbVXDrk nhữn7zH5wzg c9QTh6fhuyện cũ.

 

“Mười chHaín nbVXDrkăm bVXDrksao…” Nàng9QTh6f lặHap lHaại, lắc7zH5wz đbVXDrkầu cườiHa khổHa: “H7zH5wzèn cbVXDrkhi 9QTh6ftỷ Hacảm th7zH5wzấy Hatoàn tbVXDrkhân nh7zH5wzức 7zH5wzmỏi, nhbVXDrkư kHahông p9QTh6fhải cbVXDrkủa bảnHa th7zH5wzân mìnHah vậy.”

 

“Tỷ sẽ9QTh6f nhHaanh cbVXDrkhóng phụcbVXDrk Hahồi thôi.7zH5wz” 9QTh6fY sẽbVXDrk bắ7zH5wzt bVXDrkNgân T7zH5wzuyết mbVXDrkau 7zH5wzchóng đubVXDrkổi hồ9QTh6fn ph9QTh6fách nHaữ bVXDrknhân kHaia đi.

 

Nàng cbVXDrkhăm chúHa 9QTh6fnhìn yHa, l7zH5wzo lHaắng nói:7zH5wz “bVXDrkLa Nhi7zH5wz, đệ7zH5wz cũng7zH5wz b7zH5wzị bệnhbVXDrk sao?”

 

“Không đâHau, Hađệ vẫn7zH5wz khỏe.”

 

Bàn t7zH5wzay nbVXDrkàng nh9QTh6fẹ nhà7zH5wzng vubVXDrkốt 7zH5wzve 7zH5wzkhuôn mặt9QTh6f táiHa nhbVXDrkợt cHaủa Hay: “SbVXDrkao khuôbVXDrkn mặ7zH5wzt 9QTh6fđệ lại7zH5wz trắng7zH5wz bệ7zH5wzch vậy?Ha HaSao 9QTh6fthân t9QTh6fhể l9QTh6fại gầybVXDrk yếu9QTh6f thHaế? HaLa NHahi của9QTh6f Hata 9QTh6flà 9QTh6fmột thiế7zH5wzu ni7zH5wzên tbVXDrkhần t7zH5wzhái phbVXDrki p9QTh6fhàm mà.”9QTh6f BànbVXDrk 7zH5wztay nàn7zH5wzg t9QTh6frắng tHarẻo bVXDrkấm áp7zH5wz, cáibVXDrk vuốbVXDrkt Have dịu7zH5wz dà7zH5wzng đầy9QTh6f 9QTh6fyêu thương.

 

Ám DHaạ 9QTh6fLa nắbVXDrkm t9QTh6fay bVXDrknàng, á7zH5wzp lêbVXDrkn 7zH5wzkhuôn Hamặt bVXDrkmình, h7zH5wzơi th7zH5wzở Hay dồnbVXDrk dập:

 

“Nói Hacho t7zH5wza ha9QTh6fy, ngươ9QTh6fi là9QTh6f ai?”

 

Nàng kHainh ngạcbVXDrk n7zH5wzói: “7zH5wzLa Nhi?”

 

Ám Dạ9QTh6f HaLa thởbVXDrk 9QTh6fdốc: Ha“Mau Hanói 9QTh6fcho tHaa, ngươ7zH5wzi 7zH5wzlà aHai, tbVXDrkên là9QTh6f gì?”

 

Nàng lHaắc đầubVXDrk, cư7zH5wzời nói:bVXDrk bVXDrk“Đứa n9QTh6fhóc hư7zH5wz hỏngHa nà9QTh6fy.” HaThấy bVXDrky 9QTh6fcố bVXDrkchấp như7zH5wz vbVXDrkậy, nàbVXDrkng rố9QTh6ft cHauộc th9QTh6fỏa hiệ7zH5wzp,d đưabVXDrk t7zH5wzay 7zH5wzlên v7zH5wzuốt nh7zH5wzẹ cbVXDrkhop mũibVXDrk y9QTh6f, Habất đắ7zH5wzc d9QTh6fĩ 9QTh6fnói: “bVXDrkVậy bVXDrkđược rồi,7zH5wz 7zH5wzta bVXDrklà Bôi7zH5wz Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt 9QTh6fThiên LibVXDrknh C9QTh6fái c7zH5wzủa Á9QTh6fm DbVXDrkạ HaLa bVXDrkphảng phất7zH5wz nh9QTh6fư bịHa mộ7zH5wzt cbVXDrkhưởng đánh7zH5wz tbVXDrkrúng! Ng9QTh6fũ qua7zH5wzn 7zH5wzy r9QTh6fun rẩy,Ha d9QTh6fung mạobVXDrk Hatà Hamỵ Hacũng bắtHa đầubVXDrk vặHan 7zH5wzvẹo! Y7zH5wzết Hahầu cảHam t7zH5wzhấy nbVXDrkgòn ngọnHa, ngực9QTh6f 7zH5wznhư có9QTh6f Hamột 7zH5wzcục máu9QTh6f nbVXDrkóng muốbVXDrkn pHahun ra!

 

Nàng làbVXDrk HaBôi Nhi.

 

Nàng làbVXDrk Bôi9QTh6f 9QTh6fNhi củaHa y.

 

............

 

......

 

Trong 7zH5wzánh nắng9QTh6f babVXDrkn mai.

 

Nàng nHahảy mú7zH5wza b7zH5wzên bờ7zH5wz suối.

 

Giọt sương9QTh6f 7zH5wztrên ngọn9QTh6f 9QTh6fcỏ bịHa gócHa váyHa nàngbVXDrk cuốn9QTh6f Halên Hatạo thbVXDrkành từng9QTh6f áng9QTh6f sươ7zH5wzng tro7zH5wzng suốt.

 

Y nằbVXDrkm trên7zH5wz thảmHa cỏHa, miệng7zH5wz ngậbVXDrkm cbVXDrkọng 9QTh6fcỏ xa9QTh6fnh, ngónHa ta7zH5wzy thHaưởng th9QTh6fức mộtHa ché7zH5wzn r7zH5wzượu h9QTh6foàng kimHa. 7zH5wzThân chéHan phả7zH5wzn chHaiếu vũ7zH5wz bVXDrkđiệu ruHang độ7zH5wzng tbVXDrkâm bVXDrkcan của9QTh6f nàng.

 

“Này, t7zH5wza khôHang muốnHa gọi7zH5wz ngươiHa làbVXDrk tỷ7zH5wz tỷHa nữa.”

 

Y hHaoán h7zH5wzận nói.

 

Nàng vHaẫn tbVXDrkiếp tụbVXDrkc mbVXDrkúa, hHaòa vàoHa dò7zH5wzng chảy9QTh6f cbVXDrkủa dón9QTh6fg suố7zH5wzi, hò9QTh6fa vàobVXDrk 7zH5wzthảm cbVXDrkỏ xanHah, hHaòa vHaào thbVXDrkế giớbVXDrki mỹ7zH5wz lệ9QTh6f xun7zH5wzg q9QTh6fuanh, chẳng9QTh6f h7zH5wzề để9QTh6f ý7zH5wz tớibVXDrk lời9QTh6f n7zH5wzói trẻHa 7zH5wzcon củabVXDrk y.

 

“Ngươi 7zH5wzcó nbVXDrkghe khôn9QTh6fg đó!bVXDrk S9QTh6fau này9QTh6f 9QTh6fta sẽbVXDrk k9QTh6fhông 9QTh6fgọi ngươibVXDrk 9QTh6flà 9QTh6ftỷ tỷ7zH5wz nữabVXDrk!” 7zH5wzY buồnbVXDrk bVXDrkrầu xoHaay xHaoay chén9QTh6f r9QTh6fượu, thHaấp giọnbVXDrkg nói:bVXDrk “GọiHa ngHaươi 7zH5wzlà tỷHa tỷ7zH5wz cứHa có7zH5wz cHaảm Hagiác nh7zH5wzư mãibVXDrk mã9QTh6fi khônHag lớn7zH5wz lêbVXDrkn được.”7zH5wz Nà9QTh6fng cbVXDrkàng ng9QTh6fày cà7zH5wzng x9QTh6finh 7zH5wzđẹp, ch7zH5wzốn bVXDrkgiang hHaồ ngày9QTh6f cũ7zH5wzng 7zH5wzngày càHang nhi9QTh6fều ngườ7zH5wzi kh9QTh6fuynh đảobVXDrk vì9QTh6f sắc9QTh6f đẹ7zH5wzp cbVXDrkủa nàng.

 

Y sợbVXDrk rằngbVXDrk t9QTh6frong lòn9QTh6fg n9QTh6fàng mìn7zH5wzh m9QTh6fãi m9QTh6fãi c9QTh6fhỉ lbVXDrkà 9QTh6fmột đHaệ đệ.

 

Nàng ng9QTh6fừng Hamúa, ng9QTh6fồi xu9QTh6fống bên7zH5wz người9QTh6f y7zH5wz. XHaoa x9QTh6foa c9QTh6fhop mbVXDrkũi bVXDrky, giọngbVXDrk nHaàng tựabVXDrk như9QTh6f đanHag lừa9QTh6f 7zH5wzmột đHaứa trẻ9QTh6f: “9QTh6fSao lạbVXDrki 9QTh6fkhông vu7zH5wzi thế?”

 

Chén r9QTh6fượu 7zH5wzkhông ngừngHa qua9QTh6fy troHang tbVXDrkay y.

 

Hai mắt7zH5wz Hay tỏ7zH5wza bVXDrksáng: “bVXDrkSau nà7zH5wzy t9QTh6fa Hagọi nHagươi 7zH5wzlà ‘7zH5wzBôi Nhi’Ha nbVXDrkhé!” Chén9QTh6f rượbVXDrku b7zH5wzay múaHa 7zH5wznhư 7zH5wzvũ bVXDrkđiệu Hacủa nàng,Ha có9QTh6f qua9QTh6fng 9QTh6fmang sá9QTh6fng lạ7zH5wzn, bVXDrkcó 9QTh6flưng ábVXDrko mản9QTh6fh khảnh,7zH5wz 9QTh6fcó làn9QTh6f Hada mịn7zH5wz màbVXDrk. HbVXDrkơn nữa,9QTh6f chénHa r7zH5wzượu tronbVXDrkg ta9QTh6fy Hay, bVXDrky Hacó thể7zH5wz kHahiến n9QTh6fó Hamúa Hacũng cbVXDrkó thểbVXDrk kh7zH5wziến nó7zH5wz n9QTh6fgừng, lại9QTh6f c7zH5wzó bVXDrkthể 7zH5wzdùng mbVXDrkôi 7zH5wznhấp nháp.

 

“Cái tên7zH5wz 9QTh6fkỳ qu7zH5wzặc bVXDrkquá.” N7zH5wzàng vHaừa cbVXDrkười v9QTh6fừa lắc7zH5wz đầu.

 

“Được bVXDrkkhông? NgươbVXDrki làmHa ‘9QTh6fBôi bVXDrkNhi’ của7zH5wz t7zH5wza nhé.”9QTh6f 9QTh6fY tớbVXDrki gầnHa Hanàng, án7zH5wzh mắ9QTh6ft bư7zH5wzớng bỉnh.

 

Nhìn án7zH5wzh mắt9QTh6f yHa, nàng9QTh6f 9QTh6fbỗng giậtbVXDrk mình.

 

Nàng bibVXDrkết 9QTh6fy đãHa 7zH5wzgiết rấHat nbVXDrkhiều ngườiHa, dan9QTh6fh tiếng7zH5wz Á7zH5wzm H7zH5wzà CubVXDrkng cbVXDrkũng đã7zH5wz lại7zH5wz 9QTh6fvang 7zH5wzdội t9QTh6frong 7zH5wzchốn gibVXDrkang bVXDrkhồ, nhbVXDrkưng tr7zH5wzong lòng7zH5wz nàn7zH5wzg 7zH5wzy vẫnbVXDrk chỉ9QTh6f 7zH5wzlà mộHat đứabVXDrk trẻ.

 

Nhưng Hagiờ 7zH5wzphút này,9QTh6f án7zH5wzh mắtHa 9QTh6fy mbVXDrkang th7zH5wzeo 9QTh6fvẻ ngaHang bướ7zH5wzng kh9QTh6fó tả!

 

Có lẽ,bVXDrk L9QTh6fa N7zH5wzhi đãbVXDrk thHaực sự7zH5wz t7zH5wzrưởng thành.

 

Nàng nởHa Hanụ bVXDrkcười thbVXDrkật bVXDrkdịu dàngbVXDrk: “T9QTh6fa 9QTh6flà tHaỷ tỷHa của9QTh6f đệHa mà.”

 

“Bôi NhiHa, làmbVXDrk HaBôi 9QTh6fNhi của7zH5wz ta!”9QTh6f 7zH5wzY nă9QTh6fn nỉ.

 

“Cái tên7zH5wz nà7zH5wzy thậHat kHahó nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vẫn9QTh6f lắcbVXDrk đầu.

 

Y t7zH5wzức giận9QTh6f, 7zH5wznắm lấy7zH5wz cằHam nà7zH5wzng: 7zH5wz“Nói m9QTh6fau! Ngươi9QTh6f bVXDrkđồng Haý 9QTh6flàm Bô7zH5wzi 7zH5wzNhi củ9QTh6fa ta.”

 

“La HaNhi, đbVXDrkau bVXDrkquá.” bVXDrkNàng rênbVXDrk rỉ7zH5wz nói.

 

“Đồng ýbVXDrk làm7zH5wz BôbVXDrki NbVXDrkhi cHaủa t7zH5wza, 9QTh6fta th9QTh6fa c7zH5wzho nbVXDrkgươi.” 7zH5wzY 7zH5wzcàng 7zH5wzxiết 9QTh6fchặt tay.

 

“Không.”

 

Lửa giậnbVXDrk bừnHag l7zH5wzên, Hay bVXDrkđột nhi7zH5wzên ké9QTh6fo nàngbVXDrk lbVXDrkại gần!bVXDrk HaHơi t7zH5wzhở n7zH5wzóng bỏng,7zH5wz bờHa mbVXDrkôi Hay cbVXDrkách n7zH5wzàng ch7zH5wzỉ 9QTh6fcó mộtbVXDrk tbVXDrkấc! V7zH5wzừa tHahở 7zH5wzhổn hển,7zH5wz 9QTh6fy vừabVXDrk gbVXDrkhé sHaát Habờ mô7zH5wzi đỏ9QTh6f thắm9QTh6f củHaa nàng!

 

“Làm B7zH5wzôi NbVXDrkhi củaHa 9QTh6fta! Nếu7zH5wz khôbVXDrkng t7zH5wza sẽbVXDrk 9QTh6fbiến 7zH5wzngươi 9QTh6fthành nbVXDrkữ nhHaân của7zH5wz ta!”

 

Ngày hôm9QTh6f đó.

 

Nàng c9QTh6fuối cùbVXDrkng cũng7zH5wz phảHai thỏ7zH5wza hiệp.

 

......

 

............

 

Nước 7zH5wzmắt ÁmHa DạbVXDrk HaLa đỏbVXDrk nbVXDrkhư máu.

 

Y ômbVXDrk lấ7zH5wzy nà7zH5wzng, nước7zH5wz mắHat nhHaư ha7zH5wzi d9QTh6fòng Hamáu ch7zH5wzảy x7zH5wzuống tHaừ đôiHa mắtbVXDrk nh9QTh6fắm c9QTh6fhặt củabVXDrk y9QTh6f. Màu7zH5wz đỏ7zH5wz Hacủa nưHaớc mHaắt, 7zH5wzmàu trắng7zH5wz bệchHa của9QTh6f habVXDrki gòHa 9QTh6fmá, 7zH5wzy khbVXDrkông nénHa nổiHa 9QTh6fbi th7zH5wzương bVXDrktrong l7zH5wzòng n7zH5wzhư một9QTh6f bứcbVXDrk 7zH5wztranh qu9QTh6fỷ 7zH5wzdị đẹp9QTh6f đẽbVXDrk m9QTh6fà t7zH5wzhê lương.

 

Nàng yêu9QTh6f t9QTh6fhương bVXDrkvuốt v9QTh6fe Hay: “LHaa 9QTh6fNhi, xiHan lỗi.”

 

Y ô9QTh6fm c7zH5wzhặt l7zH5wzấy nàng.

 

“Tỷ ng9QTh6fã bệ7zH5wznh hônHa m9QTh6fê 7zH5wzđã m7zH5wzười ch7zH5wzín năm,Ha đệ9QTh6f nhấtHa địnhHa Harất vấtbVXDrk Havả đúng7zH5wz khôbVXDrkng?” NàHang thở9QTh6f dà7zH5wzi, cbVXDrkố gắnbVXDrkg 9QTh6fnở nụHa 7zH5wzcười, Hangăn 9QTh6fdòng nước9QTh6f 7zH5wzmắt mìn9QTh6fh cbVXDrkhảy rbVXDrka. “HaYên t9QTh6fâm 9QTh6fđi, gi7zH5wzờ tỷ9QTh6f đãHa kHahỏi rồi,7zH5wz Hatất 9QTh6fcả Hađều s9QTh6fẽ 9QTh6ftốt hơn.”

 

Ám 7zH5wzDạ L7zH5wza 9QTh6fmuốn 7zH5wzôm n9QTh6fàng vbVXDrkào lòng.

 

Những chuy9QTh6fện khácbVXDrk 9QTh6fy đbVXDrkều k7zH5wzhông muố7zH5wzn ngbVXDrkhĩ tới.

 

“Mười bVXDrkchín nă7zH5wzm quabVXDrk, đệbVXDrk bVXDrkvẫn ở7zH5wz Hatrong ÁbVXDrkm H9QTh6fà Cun7zH5wzg sao?Ha” NHaàng nhbVXDrkẹ n9QTh6fhàng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn bVXDrkở dưới7zH5wz lòbVXDrkng đất9QTh6f, k9QTh6fhông thấy7zH5wz ánh9QTh6f mặt9QTh6f 7zH5wztrời, khôn7zH5wzg chbVXDrkút khôn9QTh6fg k9QTh6fhí 9QTh6ftrong lành,7zH5wz hHaèn ch9QTh6fi t7zH5wzhân thểHa đệHa 7zH5wzchẳng hHaề khỏ9QTh6fe bVXDrkmạnh, khuHaôn 9QTh6fmặt cũHang 9QTh6fu 9QTh6fbuồn Hanhư vậy.7zH5wz” Nàng7zH5wz vu9QTh6fốt v9QTh6fe mái7zH5wz Hatóc dàbVXDrki của9QTh6f y9QTh6f. “Đều7zH5wz làHa lbVXDrkỗi của7zH5wz ta.”

 

Bàn tbVXDrkay nànbVXDrkg nh9QTh6fẹ 7zH5wznhàng làbVXDrk vậy.

 

Từng giọbVXDrkt lệbVXDrk Hađỏ nhbVXDrkư mbVXDrkáu của9QTh6f ÁbVXDrkm DbVXDrkạ LHaa 9QTh6ftừ tbVXDrkừ trà9QTh6fo ra.

 

“Không c7zH5wzần 7zH5wzđệ tiếpHa tục7zH5wz lubVXDrkyện 7zH5wzcông nữbVXDrka, bVXDrkcũng 9QTh6fkhông cầnbVXDrk nghĩ7zH5wz c7zH5wzách 7zH5wzđể Á7zH5wzm Hà7zH5wz C7zH5wzung xưnbVXDrkg b7zH5wzá thi7zH5wzên hạHa nữa.”9QTh6f n7zH5wzàng ôbVXDrkm Halấy yHa. “LbVXDrka NbVXDrkhi, tỷbVXDrk 7zH5wztỷ Hamuốn đệ7zH5wz s7zH5wzống tHahật hạnhbVXDrk phúc.”

 

******

 

Sáng sbVXDrkớm ngà7zH5wzy hô9QTh6fm sau.

 

Như C7zH5wza mởbVXDrk 9QTh6fto hbVXDrkai mắt.

 

Nàng cảmHa thbVXDrkấy to7zH5wzàn bVXDrkthân nhbVXDrkức bVXDrkmỏi như9QTh6f bịbVXDrk tróiHa mộbVXDrkt 9QTh6fđêm, bụnbVXDrkg cũ9QTh6fng nặHang tr9QTh6fĩu, t9QTh6fhở bVXDrkkhông rbVXDrka hơi.

 

Vừa Hanhìn qua…

 

Nàng 7zH5wzbỗng dư9QTh6fng 7zH5wzkinh hãi!

 

Ám DbVXDrkạ 9QTh6fLa gbVXDrkhé đầubVXDrk vào7zH5wz 7zH5wzbên giườngbVXDrk, 9QTh6ftay trábVXDrki nbVXDrkắm lHaấy bVXDrktay phải7zH5wz nàng,7zH5wz đầ9QTh6fu gốibVXDrk lê9QTh6fn bụng9QTh6f nàngbVXDrk. bVXDrkY Hanghỉ Harất y7zH5wzên tĩnh,9QTh6f 9QTh6fkhuôn mặt7zH5wz 9QTh6ftái nhợtHa phảnHag 9QTh6fphất Hanhư cóbVXDrk thêmbVXDrk chúbVXDrkt hu7zH5wzyết sắc.

 

“Ngươi lbVXDrkàm 7zH5wzgì đó.”

 

Như bVXDrkCa trừng9QTh6f mắtHa nHahìn Á7zH5wzm 7zH5wzDạ bVXDrkLa, d7zH5wzùng đẩy7zH5wz g7zH5wzạt 7zH5wzy dậy.

 

Ám bVXDrkDạ LbVXDrka 7zH5wzchăm 7zH5wzchú nhìn7zH5wz bVXDrky, hạt9QTh6f cHahu s9QTh6fa gHaiữa t7zH5wzrán dầnbVXDrk dần7zH5wz chuyển9QTh6f từHa đỏHa tươ7zH5wzi sbVXDrkang âm7zH5wz bVXDrku. 9QTh6fY đứ7zH5wzng bHaật dậ9QTh6fy, ánhbVXDrk 7zH5wzmắt Halé lênHa Havẻ bVXDrkvô tìn7zH5wzh, c9QTh6foi nàngHa nhưbVXDrk kHaẻ 9QTh6fthù 7zH5wzkhắc cốt7zH5wz g9QTh6fhi tâm.

 

“Vì s7zH5wzao ngươbVXDrki lạibVXDrk trbVXDrkở lại.”

 

Giọng 7zH5wzy trbVXDrkầm t9QTh6frầm Hanhư Hađang nguyềHan rủa.

 

Như 9QTh6fCa giậtbVXDrk mHaình. HaTrong bVXDrkthoáng chốc,bVXDrk bVXDrknàng bHaỗng nbVXDrkghĩ mìHanh Hasẽ b7zH5wzị bVXDrkánh 9QTh6fmắt áHac Hađộc củaHa 9QTh6fy giếtbVXDrk chết.

 

“Chờ Hamột chút!”

 

Nàng g9QTh6fọi Á7zH5wzm DạbVXDrk HaLa đabVXDrkng phấtbVXDrk t9QTh6fay bVXDrkáo qua9QTh6fy đi:

 

“Ngươi đừng9QTh6f đi!”

 

Ám HaDạ 9QTh6fLa khônbVXDrkg 7zH5wzquay đ7zH5wzầu lbVXDrkại, bVXDrky đã9QTh6f khHaông thểHa dbVXDrkễ dàHang thbVXDrka thbVXDrkứ nếu9QTh6f thấyHa 9QTh6fmặt nàng.

 

Như CHaa nói9QTh6f: “HHaôm nbVXDrkay đHaã 9QTh6flà ngàybVXDrk thứHa mười7zH5wz. T9QTh6fa m7zH5wzuốn gặpbVXDrk bVXDrkNgọc sư9QTh6f huynh.”

 

Ám Dạ9QTh6f 7zH5wzLa cườibVXDrk lạn7zH5wzh nói:

 

“Nhìn thấ9QTh6fy hắn9QTh6f 9QTh6fngươi 9QTh6fsẽ hối9QTh6f hận.”

 

Như C9QTh6fa cả7zH5wz kHainh nói:9QTh6f “Ngươ9QTh6fi đã7zH5wz 9QTh6flàm g9QTh6fì vớbVXDrki sư9QTh6f huybVXDrknh cbVXDrkủa ta?!”

 

Ám Dạ7zH5wz LHaa nh7zH5wzíu 7zH5wzmày nóbVXDrki: “KẻHa dHaám lừaHa gạt7zH5wz ph9QTh6fản bộHai 9QTh6fta ch7zH5wzỉ 9QTh6fcó thểbVXDrk sốngbVXDrk 7zH5wztrong địbVXDrka ngục.”

 

Như C7zH5wza 9QTh6fcắn môi,Ha 7zH5wzcố gắngHa kHaiềm bVXDrkchế thânbVXDrk th7zH5wzể đanHag ruHan bVXDrkrẩy củ9QTh6fa mình.

 

“Ta m7zH5wzuốn gặbVXDrkp 9QTh6fsư huynh.”

 

******

 

Làn 9QTh6fnước ÁHam 7zH5wzHà cHahậm rbVXDrkãi chảybVXDrk bVXDrkxuôi bVXDrktrên Hamặt đất.

 

Xung quaHanh đềuHa l9QTh6fà bónHag tố7zH5wzi, chbVXDrkỉ cbVXDrkó ánHah lửbVXDrka Hau ábVXDrkm t9QTh6frên b7zH5wzức tường7zH5wz 9QTh6fchiếu xbVXDrkuống mặtHa nướ7zH5wzc. Mặt7zH5wz nư7zH5wzớc ÁHam Hà9QTh6f c7zH5wzũng mộtHa 7zH5wzmàu đen7zH5wz, Hangẫu nhi7zH5wzên lbVXDrkóe lê7zH5wzn mộHat 7zH5wztia rubVXDrkng độngbVXDrk tựa7zH5wz như7zH5wz Haáng m7zH5wzây đ7zH5wzen v7zH5wziền vàng.

 

Trong bónHag tốiHa tĩnh7zH5wz mịch.

 

Trái 7zH5wztim NhưHa CbVXDrka chậmHa rãi7zH5wz trầHam xuống,7zH5wz Hamột cảm7zH5wz giác7zH5wz sợ9QTh6f hãi9QTh6f hbVXDrkít 7zH5wzthở khHaông thônbVXDrkg kbVXDrkhiến cHaổ h9QTh6fọng nàng9QTh6f k7zH5wzhô 7zH5wzkhốc. Ha7zH5wzi cHahân muố9QTh6fn n7zH5wzhanh c9QTh6fhóng chạHay tớbVXDrki Hacủa nàHang nặbVXDrkng nhHaư đeHao trì.

 

Nàng đãbVXDrk 7zH5wzthấy 9QTh6fNgọc TựHa Hàn.

 

Y ngHaồi trên9QTh6f 9QTh6fchiếc x7zH5wze 9QTh6flăn bVXDrkbằng gỗ,9QTh6f tấm9QTh6f 9QTh6fáo xanbVXDrkh nhưbVXDrk ngọHac, 7zH5wznụ 9QTh6fcười vẫnHa 9QTh6fyên tĩn9QTh6fh nHahư Haxưa. 9QTh6fCó lẽ7zH5wz vì7zH5wz đãbVXDrk lâbVXDrku chư7zH5wza bVXDrkthấy ánhbVXDrk mặ9QTh6ft bVXDrktrời, lbVXDrkàn bVXDrkda 9QTh6fy tá9QTh6fi nhợt,Ha thân9QTh6f Hathể cũ9QTh6fng cHaàng thHaêm gầ7zH5wzy bVXDrkgò s9QTh6fo 7zH5wzvới tr9QTh6fước đây.

 

Y Hađang h7zH5wzo khan.

 

Cơn Haho kịc9QTh6fh bVXDrkliệt Hakhiến bả9QTh6f va7zH5wzi Hay rHaung runHag, Hatựa h9QTh6fồ bVXDrknhư c7zH5wzả phổibVXDrk Hay bVXDrkcũng muốnbVXDrk hbVXDrko rHaa. Chiếc9QTh6f khăn7zH5wz lụ9QTh6fa cHahe trên9QTh6f bờ9QTh6f 9QTh6fmôi 9QTh6fđã lấm7zH5wz tấmbVXDrk máu.

 

Ngọc HaTự H9QTh6fàn nh9QTh6fư vậy7zH5wz khiến9QTh6f NbVXDrkhư 7zH5wzCa Hacảm thbVXDrkấy hoản7zH5wzg hốt…

 

Y lú9QTh6fc nHaào c7zH5wzũng 9QTh6fcó thểHa mấtHa đi!

 

Như C9QTh6fa kin7zH5wzh hbVXDrkãi, quát9QTh6f lên7zH5wz với9QTh6f ÁHam Dạ9QTh6f L7zH5wza: “Ngư9QTh6fơi đãHa làmHa Hagì sư9QTh6f huybVXDrknh bVXDrkcủa ta?”

 

Ám DạHa LHaa cườiHa 7zH5wznhẹ Hanói: “HắHan vốn7zH5wz là7zH5wz một7zH5wz k7zH5wzẻ 7zH5wztàn 7zH5wzphế bệ9QTh6fnh tật9QTh6f, giờbVXDrk chẳng7zH5wz qbVXDrkua c7zH5wzhỉ trở7zH5wz lạiHa b7zH5wzộ dá7zH5wzng trướ7zH5wzc đây7zH5wz mà9QTh6f thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như CHaa cảbVXDrkm tHahấy cóHa đ7zH5wziểm khHaông đúng!

 

Mọi chuyện9QTh6f tuyệ9QTh6ft đố7zH5wzi kh9QTh6fông Hađơn gibVXDrkản 9QTh6fnhư HaÁm DHaạ LHaa nó7zH5wzi được!

 

Như CHaa đ7zH5wzi vềbVXDrk phí9QTh6fa NgbVXDrkọc T9QTh6fự Hàn.

 

Nàng gọibVXDrk t9QTh6fên ybVXDrk: “Sư7zH5wz hu9QTh6fynh…. S7zH5wzư huynh?!”bVXDrk HaThanh âHam Hacủa nànbVXDrkg l7zH5wzớn 9QTh6fdần nhưbVXDrkng Hay lại9QTh6f chẳHang h7zH5wzề ng7zH5wzhe thấy!

 

Ngọc TựbVXDrk H9QTh6fàn 7zH5wzlại ho.

 

Y phản9QTh6fg 9QTh6fphất 7zH5wznhư bVXDrkkhông hề7zH5wz Hacảm nbVXDrkhận đưHaợc tHahế Hagiới bên7zH5wz ngoài.

 

Như 7zH5wzCa bắtHa đ9QTh6fầu ru7zH5wzn rẩy.

 

Nước ÁbVXDrkm HbVXDrkà vẫnbVXDrk tămbVXDrk tbVXDrkối 7zH5wztĩnh mịch.

 

Ám Dạ7zH5wz LHaa c9QTh6fười lớn,7zH5wz vôHa cùn9QTh6fg đắbVXDrkc ý:bVXDrk “KhôngHa chỉ7zH5wz l7zH5wzỗ 9QTh6ftai Hay đã9QTh6f mấtHa đ7zH5wzi t9QTh6fhính g7zH5wziác, 7zH5wzhai châ9QTh6fn bVXDrky cbVXDrkũng 9QTh6fkhông Hathể 9QTh6fđi lbVXDrkại được.”

 

Như 9QTh6fCa ch7zH5wze miệng.

 

Giờ pbVXDrkhút nàHay, nàHang Havô bVXDrkcùng t7zH5wzhống hận9QTh6f Á9QTh6fm DẠHa La.

 

Nàng khôbVXDrkng ngờHa mộ9QTh6ft ngườibVXDrk c7zH5wzó thể9QTh6f là9QTh6fm r9QTh6fa c7zH5wzhuyện 7zH5wztàn n7zH5wzhẫn nhưbVXDrk vậy!Ha Đầu7zH5wz tiên9QTh6f bVXDrklà giú7zH5wzp Ng7zH5wzọc T9QTh6fự HaHàn c9QTh6fó 9QTh6fthể nHaghe, 7zH5wzcó t7zH5wzhể đibVXDrk lại,bVXDrk kbVXDrkhiến Hay 7zH5wzkhỏe mạnh7zH5wz bVXDrknhư ngườ7zH5wzi bìnhHa thườnHag, s9QTh6fau đóbVXDrk 9QTh6flại cướ7zH5wzp đoạHat tất7zH5wz cảbVXDrk đi!

 

Am bVXDrkDạ bVXDrkLa cườ7zH5wzi 7zH5wzlên h9QTh6fa hả:

 

“Như vậy9QTh6f mHaà đã9QTh6f gọi7zH5wz Halà 9QTh6ftàn bVXDrknhẫn sabVXDrko? NgbVXDrkươi cũngHa 9QTh6fquá xbVXDrkem thường9QTh6f tHaa rồi!”

 

Như 7zH5wzCa lạnh7zH5wz c7zH5wzả người.

 

Cảm g7zH5wziác s9QTh6fợ hãibVXDrk vàHa điềmHa g7zH5wzở nhHaư hốbVXDrk băn9QTh6fg đôn7zH5wzg cứng9QTh6f c7zH5wzả Hangười nàng!

 

Ám DạHa 7zH5wzLa n7zH5wzở nụHa cườ7zH5wzi 7zH5wzđa t9QTh6fình: “NgbVXDrkươi nhHaìn h7zH5wzai mắ7zH5wzt hắn9QTh6f xem7zH5wz, đ9QTh6fôi mắt9QTh6f bVXDrktuấn 9QTh6ftú ấy,bVXDrk đô7zH5wzi m9QTh6fắt ônbVXDrk n9QTh6fhu nhHaư nước9QTh6f mùabVXDrk xuâ7zH5wzn ấy…”

 

Ngọc Tự9QTh6f HbVXDrkàn lạbVXDrki ho7zH5wz, Hay ngẩngHa Hađầu vềbVXDrk pHahía Nh9QTh6fư C9QTh6fa, dư9QTh6fờng 9QTh6fnhư Hay cảm9QTh6f gbVXDrkiác đbVXDrkược Hagì đ9QTh6fó, 9QTh6fchân màyHa 9QTh6fkhẽ cabVXDrku lại.

 

Nhưng, Hay kh7zH5wzông Hatháy nàng.

 

Đôi mắt7zH5wz Hay vẫbVXDrkn tuấn9QTh6f t9QTh6fú nhưHa xưa9QTh6f, nhưnHag, bVXDrkđã không9QTh6f cò9QTh6fn 7zH5wzthấy bấtHa c9QTh6fứ t7zH5wzhứ gìHa nữa!

 

Như C9QTh6fa càn9QTh6fg lúbVXDrkc c9QTh6fàng ki9QTh6fnh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước 7zH5wzmắt cbVXDrkhảy x7zH5wzuống n9QTh6fhư mHaưa tbVXDrkrên kHahuôn mặbVXDrkt nàng.

 

Y khôngbVXDrk nhìnHa thấy.

 

Ám DạbVXDrk L7zH5wza đãbVXDrk biến9QTh6f thế7zH5wz Hagiới của7zH5wz Hay thàbVXDrknh 9QTh6fmột mà7zH5wzu đen.

 

Ám DạHa 9QTh6fLa ng9QTh6fửi ngửi7zH5wz hương7zH5wz rượuHa tronbVXDrkg chbVXDrkén hoà9QTh6fng Hakim, tiếcHa 7zH5wznuối nói:

 

“Thật kỳbVXDrk lạ,9QTh6f vìbVXDrk s7zH5wzao mộHat k9QTh6fẻ 9QTh6ftàn tậHat như7zH5wzu 7zH5wzy lại7zH5wz bVXDrkcó k7zH5wzhí ch7zH5wzất h7zH5wzoàn mỹ7zH5wz bVXDrknhư tHahế Hakia cHahứ? NếuHa bVXDrky chưa9QTh6f từngbVXDrk phảbVXDrkn bVXDrkbộ t7zH5wza 7zH5wzvậy sẽbVXDrk là9QTh6f 7zH5wzmột n7zH5wzam tửbVXDrk 7zH5wzmê ngườbVXDrki 7zH5wztới mHaức nào.”

 

Như 7zH5wzCa ngồiHa xổmbVXDrk xuống.

 

Nàng ng9QTh6fồi 7zH5wztrước m7zH5wzặt Ngọ9QTh6fc Tự7zH5wz HaHàn, lbVXDrkau sbVXDrkạch 7zH5wzlệ vươngHa trênHa 9QTh6fkhuôn mặt9QTh6f mìbVXDrknh, 7zH5wzcố g7zH5wzắng n7zH5wzở mộtHa nụ7zH5wz cười.

 

“Sư huynh7zH5wz, muộ9QTh6fi t9QTh6fới rồi.”7zH5wz NànHag nhẹbVXDrk nhàbVXDrkng gọHai. “Muội9QTh6f 7zH5wzlà C9QTh6fa NhHai đây9QTh6f, m9QTh6fuội bVXDrktới thHaăm h9QTh6fuynh…. 7zH5wzHuynh…. bVXDrkSao lạiHa hbVXDrko nặ9QTh6fng vậHay chứ?”

 

Ngọc Tự7zH5wz HànHa chẳnbVXDrkg 7zH5wzhề cửbVXDrk động.

 

Y khônHag nghbVXDrke thấy.

 

Cũng khô7zH5wzng nhìbVXDrkn thấy.

 

Như HaCa bVXDrknhẹ nhHaàng cầ9QTh6fm taHay 9QTh6fy, ghé9QTh6f sHaát 9QTh6fvào đầ9QTh6fu gố9QTh6fi y7zH5wz: “Huynh7zH5wz đúng7zH5wz làbVXDrk 9QTh6fmột s7zH5wzư huyHanh x9QTh6fấu. LầnHa 9QTh6fnào Hacũng đ7zH5wzồng ý7zH5wz sẽ7zH5wz t9QTh6fự ch9QTh6fiếu c7zH5wzố bả7zH5wzn thân9QTh6f, Hanhưng bVXDrklại cHahẳng lần7zH5wz nàobVXDrk l9QTh6fàm được.”7zH5wz HaHai máHa n7zH5wzàng bVXDrkcọ lêbVXDrkn đầu9QTh6f gối9QTh6f Hay, khbVXDrkiến xiêbVXDrkm Hay hHaút k7zH5wzhô nướHac m7zH5wzắt n7zH5wzàng. “H9QTh6fuynh cbVXDrkó biếbVXDrkt k9QTh6fhông? ĐHaôi 9QTh6fkhi bVXDrkmuội thực7zH5wz sbVXDrkự rấtbVXDrk giậ7zH5wzn huy9QTh6fnh, giậ9QTh6fn tới9QTh6f m9QTh6fức khbVXDrkông Habao Hagiờ mu7zH5wzốn đểbVXDrk 9QTh6fý tớibVXDrk huynbVXDrkh 7zH5wznữa. S9QTh6fao huyn9QTh6fh lbVXDrkại 9QTh6fluôn khôHang Haquan tâm7zH5wz tớ9QTh6fi bbVXDrkản thânHa Hamình nbVXDrkhư 9QTh6fvậy 9QTh6fkia chứ?”

 

Bàn ta9QTh6fy Ng7zH5wzọc T7zH5wzự HbVXDrkàn giật7zH5wz giật.

 

Khuôn mặtbVXDrk bVXDrky l7zH5wzộ 9QTh6fvẻ ngbVXDrkhi hoặc.

 

Y cố7zH5wz gHaắng nbVXDrkói chuy7zH5wzện, yếtbVXDrk hầHau runHag r9QTh6fung nhbVXDrkưng than7zH5wzh bVXDrkâm tạo7zH5wz 7zH5wzra chỉbVXDrk l9QTh6fà 9QTh6ftiếng “A…”7zH5wz Hakhàn khàn.

 

Giọng bVXDrknói củ9QTh6fa Hay cũng9QTh6f bị9QTh6f cướ7zH5wzp đi.

 

Y đã7zH5wz khôHang 7zH5wzthể n7zH5wzói được9QTh6f nữa9QTh6f rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám DHaạ HaLa cư7zH5wzời lên7zH5wz điên7zH5wz cuồn9QTh6fg: “MbVXDrkột t7zH5wzên tànHa phbVXDrkế kh9QTh6fông ngờ7zH5wz cũHang dám7zH5wz bVXDrkphản bội7zH5wz, lừaHa dHaối 9QTh6fta? 9QTh6fHa h9QTh6fa hHaa, ngưHaơi k7zH5wzhông quaHan tâm9QTh6f tớibVXDrk tbVXDrkai v7zH5wzà chânbVXDrk của7zH5wz mìnhbVXDrk đ9QTh6fúng khô7zH5wzng? V9QTh6fậy hãHay Hađể chúnbVXDrkg mấtHa đibVXDrk cùnHag đôibVXDrk mắ9QTh6ft nHagươi đi!”

 

Công lự9QTh6fc củ7zH5wza Ng7zH5wzọc TựHa hbVXDrkàn bVXDrkđã bịHa ÁbVXDrkm Dạ9QTh6f bVXDrkLa 9QTh6fhủy đi.

 

Y Hatrầm mặc.

 

Y dùngbVXDrk th7zH5wzời khắcbVXDrk cu7zH5wzối cùngHa, cảm9QTh6f bVXDrkthụ cảmbVXDrk g9QTh6fiác đHaứng thẳngbVXDrk bằbVXDrkng habVXDrki cHahân, cảm7zH5wz thụbVXDrk than9QTh6fh âmHa của7zH5wz n7zH5wzước Hasông và7zH5wz gibVXDrkó, cảmHa thụ9QTh6f thHaế giớHai m7zH5wzà Hay 9QTh6fcòn Hacó thể9QTh6f bVXDrkthấy. HaY còn9QTh6f m9QTh6fuốn Hagọi tbVXDrkên của9QTh6f nbVXDrkàng mHaột lHaần cuối.

 

Nếu cóHa t7zH5wzhể chọn,bVXDrk Hay kh9QTh6fông muốn7zH5wz sẽHa bVXDrklại 7zH5wztàn phế.

 

Cảm thụ9QTh6f thHaế giới9QTh6f t9QTh6fươi đẹpbVXDrk Hacùng sHaư muộiHa bVXDrkmỹ lbVXDrkệ lbVXDrkà vậy7zH5wz, 9QTh6fy kh7zH5wzông muốnbVXDrk trở7zH5wz lại9QTh6f l7zH5wzàm mbVXDrkột kẻHa bVXDrktàn phếbVXDrk vbVXDrkô dụng.

 

Ánh sbVXDrkáng tbVXDrkhản Hanhiên nbVXDrkhư n7zH5wzgọc toátbVXDrk rbVXDrka 7zH5wztrên Hahàng lônbVXDrkg Hamy Hacủa y.

 

Y yên7zH5wz lặbVXDrkng phảngHa p9QTh6fhất nbVXDrkhư khônbVXDrkg h9QTh6fề bVXDrkquan t9QTh6fâm 9QTh6ftai ương7zH5wz sẽ9QTh6f p9QTh6fhủ xuốnbVXDrkg Hangười Hay 9QTh6fnhư t9QTh6fhế nào.

 

Ý thứcbVXDrk c7zH5wzuối c9QTh6fùng làbVXDrk 9QTh6fđôi bVXDrkmắt đ7zH5wzỏ tươi9QTh6f điên9QTh6f c9QTh6fuồng cHaủa Ám7zH5wz Dạ7zH5wz La…

 

“Ngươi bVXDrksẽ mấbVXDrkt đi7zH5wz Hahai chân7zH5wz, mấtbVXDrk đi9QTh6f lỗ9QTh6f ta9QTh6fi, mấ7zH5wzt 7zH5wzđi án7zH5wzh mắtHa, mbVXDrkất đHai giọngbVXDrk nói7zH5wz, 7zH5wzbệnh tật9QTh6f sbVXDrkẽ ng7zH5wzày n7zH5wzgày đ9QTh6fêm đê9QTh6fm 9QTh6fxâm lbVXDrkấn thHaân 9QTh6fthể ngươi.7zH5wz Như7zH5wzng nbVXDrkgươi sẽHa khôngHa Hathể 7zH5wzchết, cbVXDrkho tớibVXDrk 9QTh6ftrước khbVXDrki 9QTh6fsinh mạn7zH5wzg ngươ9QTh6fi kếbVXDrkt 7zH5wzthúc, ngươibVXDrk sẽ9QTh6f bVXDrkphải nếm9QTh6f thHaử cảm7zH5wz g7zH5wziác 9QTh6fsống không9QTh6f Habằng chết9QTh6f tron7zH5wzg địa7zH5wz ngục!”

 

......

 

Đau đớ9QTh6fn như7zH5wz muốnHa 7zH5wzxé nát9QTh6f bVXDrkngực N7zH5wzhư Ca!

 

Nàng chư7zH5wza baHao gi9QTh6fờ bVXDrkhận 9QTh6fmột ngHaười tớ9QTh6fi vậy!

 

Nàng 9QTh6fhận ÁbVXDrkm DbVXDrkạ La!

 

Nàng muốn9QTh6f đ9QTh6fem to7zH5wzàn bbVXDrkộ bVXDrknhững đaubVXDrk khổHa mà7zH5wz bVXDrkNgọc 9QTh6fTự Hàn7zH5wz 7zH5wzphải chị9QTh6fu đựn9QTh6fg trảHa lạibVXDrk 7zH5wzcho ÁmbVXDrk Dạ9QTh6f bVXDrkLa gấp9QTh6f nbVXDrkgàn vạn9QTh6f lần!

 

Nàng Hađã biết9QTh6f bVXDrkcái g9QTh6fì 9QTh6fgọi lbVXDrkà c9QTh6fừu hận!

 

Cừu hậ9QTh6fn chínbVXDrkh l7zH5wzà 9QTh6fkhông ti9QTh6fếc mọi9QTh6f 7zH5wzthủ đoạn,9QTh6f khHaiến 9QTh6fkẻ đã7zH5wz làm7zH5wz tổHan thươnHag ngườ9QTh6fi mình9QTh6f ybVXDrkêu mếnHa bVXDrkđau bVXDrkđớn gấpHa bội!

 

Như CHaa 7zH5wzvùi bVXDrkmặt 9QTh6fvào lòn9QTh6fg b7zH5wzàn tHaay Ng7zH5wzọc TựHa Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mbVXDrkắt bVXDrkchảy xbVXDrkuống kh7zH5wziến lò7zH5wzng bàn7zH5wz t7zH5wzay bVXDrky lạnh7zH5wz buốt.

 

Ngọc HaTự HàbVXDrkn Halộ bVXDrkvẻ xúcbVXDrk động,bVXDrk th7zH5wzân tbVXDrkhể 7zH5wzy ngh7zH5wziêng vềHa phíbVXDrka t9QTh6frước, 7zH5wzngón tHaay rubVXDrkn ru7zH5wzn chHaạm vbVXDrkào ngườ9QTh6fi nbVXDrkàng! HaY chạm9QTh6f vàbVXDrko dòHang lệ9QTh6f rànbVXDrk rụaHa cùnHag l9QTh6fàn d9QTh6fa lạnh7zH5wz lẽ7zH5wzo Habi ai.

 

Như CHaa 7zH5wzvừa kHahóc 9QTh6fvừa hô:bVXDrk “LÀ7zH5wz muộibVXDrk! S7zH5wzư h7zH5wzuynh, Halà mbVXDrkuội đây!”

 

Nàng Hasợ hãi.

 

Nàng sợHa 7zH5wzđây 7zH5wzlà 7zH5wzlần c9QTh6fuối gặbVXDrkp bVXDrkđược y.

 

Còn yHa, lbVXDrkại khHaông t9QTh6fhể thbVXDrkấy nàbVXDrkng, khbVXDrkông t7zH5wzhể n9QTh6fghe đượbVXDrkc nbVXDrkàng bVXDrknói, 7zH5wzthậm chbVXDrkí bVXDrkcòn kHahông biếtbVXDrk nà9QTh6fng đãHa tới.

 

Ngọc HaTự HbVXDrkàn lạiHa Haho kHaịch liệt.

 

Máu tươiHa t7zH5wzừ khbVXDrkóe môibVXDrk bVXDrky 9QTh6fchảy 7zH5wzra, 9QTh6fy bVXDrkcố bVXDrkgắng mu7zH5wzốn nóHai gì7zH5wz đó9QTh6f nHahưng đổi9QTh6f lại7zH5wz ch9QTh6fỉ là7zH5wz cơHan hbVXDrko càng7zH5wz Hathêm m9QTh6fãnh liệt.

 

“Muội l7zH5wzà CHaa Nhi…”7zH5wz NàbVXDrkng vừa9QTh6f khóHac bVXDrkvừa ômbVXDrk 7zH5wzlấy eHao của7zH5wz yHa. bVXDrk“Sư h9QTh6fuynh, hubVXDrkynh Habiết làHa muộibVXDrk đ7zH5wzúng kHahông? MuHaội rất7zH5wz sợ…bVXDrk bVXDrksư Hahuynh, mu9QTh6fội 9QTh6fthực sự9QTh6f rất9QTh6f sợ…”

 

Nước m9QTh6fắt chả7zH5wzy dàibVXDrk tbVXDrkrên bVXDrkkhuôn mặt7zH5wz nà7zH5wzng: “H9QTh6fuynh nhìHan muộiHa mộHat cá9QTh6fi cóHa đHaược Hakhông? 7zH5wzMuội bVXDrkmuốn ngh9QTh6fe 9QTh6fhuynh nói…7zH5wz SưbVXDrk huynh7zH5wz… Hahuynh đừHang làm9QTh6f muội7zH5wz sợ…”

 

Máu 7zH5wzcủa 9QTh6fy bVXDrkbắn lên9QTh6f ngườHai nàng.

 

Nỗi sợbVXDrk khiế7zH5wzn nànbVXDrkg nóbVXDrki bVXDrknăn bVXDrklộn xộn,9QTh6f nỗi9QTh6f bVXDrksợ khbVXDrkiến nàng7zH5wz 7zH5wznhư mộ9QTh6ft bVXDrkđứa trbVXDrkẻ khô9QTh6fng h9QTh6fiểu chuyện.

 

Nàng kh9QTh6fóc tới7zH5wz mứHac cảHa ngườbVXDrki lạnh9QTh6f ngắt.

 

Một bà9QTh6fn ta9QTh6fy ônbVXDrk nHahu 9QTh6flau 9QTh6fđi gọtbVXDrk nước9QTh6f mắt9QTh6f v9QTh6fương 9QTh6ftrên khbVXDrkuôn 9QTh6fmặt nàng.

 

Sau đóbVXDrk, 7zH5wzy bế7zH5wz nàbVXDrkng lên.

 

Y ô9QTh6fm nHaàng 7zH5wztrong 9QTh6flòng mìbVXDrknh, ô9QTh6fn nh9QTh6fu 9QTh6fan ủ7zH5wzi nHaàng. Cổ7zH5wz 7zH5wzhọng bVXDrky phátHa 7zH5wzra âbVXDrkm thbVXDrkanh khbVXDrkàn khànbVXDrk đứt7zH5wz qu7zH5wzãng, như7zH5wzng cẩnbVXDrk thậ9QTh6fn Hanghe lại,Ha Hađó l9QTh6fà một9QTh6f bàibVXDrk há9QTh6ft ch9QTh6fẳng cóHa nhịpHa điệu.

 

Y vỗbVXDrk 9QTh6fvề nàng.

 

Hai ngónHa tbVXDrkay gầHay gbVXDrkõ vẽbVXDrk nhữHang đườHang nét9QTh6f bVXDrkkỳ dịbVXDrk trê9QTh6fn lưnbVXDrkg nàng.

 

Bị bVXDrky ôbVXDrkm bVXDrklấy, nànHag cà9QTh6fng kh9QTh6fóc lớn.

 

Y đang9QTh6f vẽbVXDrk gì9QTh6f t9QTh6frên lưng9QTh6f nàng?

 

Đột 9QTh6fnhiên, nàngHa ngừngbVXDrk thở…

 

Y bVXDrkđang viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong l9QTh6fòng bVXDrky, nàn9QTh6fg 7zH5wzra Hasức gbVXDrkật đầu:9QTh6f “Là7zH5wz muội!7zH5wz Mu9QTh6fội l7zH5wzà bVXDrkCa Nhi9QTh6f!” Ôn7zH5wzg trờibVXDrk ơi,Ha Hay biế9QTh6ft làHa nàng!

 

Ngọc Tự9QTh6f HànHa trấbVXDrkn 7zH5wzan nàng,Ha tiếp7zH5wz tục7zH5wz viết9QTh6f 7zH5wzlên lbVXDrkưng nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừa9QTh6f 7zH5wzkhóc bVXDrkvừa cưbVXDrkời, kéo9QTh6f tbVXDrkay t7zH5wzrái Hay 7zH5wzáp Halên 9QTh6fđôi m9QTh6fôi mì7zH5wznh, gbVXDrkiúp bVXDrky “7zH5wznghe” thấ7zH5wzy mìnhbVXDrk nói:

 

“ừ, 9QTh6fmuội kh9QTh6fông sợ.”

 

“Muội c9QTh6fó khỏbVXDrke không?”

 

“Muội vẫHan khỏe.”

 

“Sao lạ7zH5wzi khóc?”

 

“Được thbVXDrkấy hubVXDrkynh thậtHa vui.7zH5wz” NHaàng áp9QTh6f t9QTh6fay 9QTh6fy lbVXDrkại gần7zH5wz môi7zH5wz mì9QTh6fnh t9QTh6fhêm, chămHa chú7zH5wz n7zH5wzhìn ybVXDrk: “SưHa huybVXDrknh, Hamuội nhHaớ huynh…”

 

Ngọc HaTự HànbVXDrk 9QTh6fnở Hanụ cườiHa, m9QTh6fột bVXDrknụ Hacười 9QTh6fôn bVXDrknhu to9QTh6fát 7zH5wzra từHa 9QTh6fđôi mắtbVXDrk khôngHa còHan tibVXDrkêu cự.

 

Ngón bVXDrktay bVXDrky nhHaẹ nhànbVXDrkg nHahư làbVXDrkn gióHa 7zH5wzmùa thu:

 

“Thật 7zH5wzvui vìHa muHaội 9QTh6fcòn nhHaớ huynh.”

 

Như CHaa ha7zH5wzi máHat đẫm9QTh6f lệ7zH5wz, nàng9QTh6f 7zH5wznhìn ybVXDrk, nắmHa l9QTh6fấy n7zH5wzgón t9QTh6fay Hay, 7zH5wzcúi 7zH5wzđầu h9QTh6fôn l9QTh6fên ngHaón tay7zH5wz, 9QTh6flên lòn9QTh6fg bHaàn t7zH5wzay đó.

 

Nàng h7zH5wzôn lbVXDrkòng bbVXDrkàn Hatay 7zH5wzy thậtHa lau.

 

Ngọc TựHa 9QTh6fHàn đầubVXDrk 7zH5wztiên lHaà giậbVXDrkt m7zH5wzình, sabVXDrku đ9QTh6fó, bVXDrky nh9QTh6fắm mHaắt lại,7zH5wz nước7zH5wz mắtbVXDrk lbVXDrkặng l7zH5wzẽ chảy7zH5wz xuống.

 

Nàng Hađang viếbVXDrkt tron7zH5wzg lò9QTh6fng bà7zH5wzn taHay bVXDrky bHaa chữ:

 

“Căn nhàHa trúc.”

 

******

 

Ngày hômbVXDrk sau.

 

Tuyết hbVXDrkoan hỷ7zH5wz v9QTh6fỗ Havề thànHah HaHồng NgọcHa PhượHang HaCầm màbVXDrk bVXDrkmình yêbVXDrku t9QTh6fhích, nhHaẹ 7zH5wznhàng th7zH5wzổi 7zH5wzlớp tr7zH5wzo bụiHa 7zH5wztrên dây7zH5wz, bVXDrkngón bVXDrktay 9QTh6fy khả7zH5wzy nênbVXDrk bVXDrknhững n7zH5wzốt nhạcHa tHauyệt mỹ.

 

Tuyết vHaừa đ7zH5wzàn v9QTh6fừa cườiHa nói:Ha “ĐbVXDrkột n7zH5wzhiên 9QTh6flại bVXDrkcó hbVXDrkảo tâm9QTh6f tHarả lạibVXDrk đ7zH5wzàn cầm7zH5wz 9QTh6fcho 7zH5wzta, Ti7zH5wzểu 9QTh6fLa nh7zH5wzất bVXDrkđịnh là7zH5wz Hacó việ9QTh6fc cầHan nhờ7zH5wz rồi.”

 

Ám 9QTh6fDạ HaLa cũngbVXDrk cbVXDrkười, 7zH5wzgiọng nó7zH5wzi dụ9QTh6f hoặc:7zH5wz “K9QTh6fhông chỉ7zH5wz như7zH5wz vậyHa, 9QTh6fta Hacòn Hacó t9QTh6fhể bVXDrkgiúp Hangươi k9QTh6fhôi phbVXDrkục côn9QTh6fg lực7zH5wz Hatiên nhân7zH5wz, cải7zH5wz tạoHa lại7zH5wz thân7zH5wz thHaể bVXDrktiên nhân7zH5wz bấtHa tử.”

 

Tuyết nHahìn ybVXDrk, 9QTh6fcười bVXDrknhư 9QTh6fhoa 7zH5wznở: “NgươiHa muốHan gì.”

 

“Khiến n7zH5wzàng trở9QTh6f về7zH5wz, khi9QTh6fến nbVXDrkàng t9QTh6fa 7zH5wzhoàn toàn7zH5wz rHaời đi.”

 

Tuyết đương7zH5wz nhiên9QTh6f biết9QTh6f 9QTh6fhai chHaữ 9QTh6fnàng đó7zH5wz ch9QTh6fỉ a9QTh6fi. “Ngươi9QTh6f Hacũng quHaá bVXDrknóng l9QTh6fòng bVXDrkđó. NàngHa tHaa cưHa 9QTh6fngụ bVXDrktrong cơ9QTh6f thể7zH5wz đ7zH5wzó đã9QTh6f m9QTh6fấy bVXDrkchục bVXDrknăm, đ9QTh6fâu dbVXDrkễ d7zH5wzàng đu9QTh6fổi đi?”

 

Ám D9QTh6fạ 7zH5wzLa 9QTh6flạnh l9QTh6fùng nói9QTh6f: “ĐbVXDrkuổi khôbVXDrkng được,9QTh6f vậy7zH5wz kHahiến ả9QTh6f ch9QTh6fết đi.”

 

Tuyết lHaíu lưỡibVXDrk n9QTh6fói: “ThậtbVXDrk tHaàn nhẫn.”

 

“Chỉ bVXDrkcần có7zH5wz thểbVXDrk là9QTh6fm đư9QTh6fợc t9QTh6fa bVXDrkđều s7zH5wzẽ đ9QTh6fáp ứnbVXDrkg ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu Hata muố7zH5wzn ÁHam DbVXDrkạ MiHanh thbVXDrkành nữ7zH5wz nhân7zH5wz bVXDrkcủa 7zH5wzta th9QTh6fì saoHa?” TuyếHat Hanở bVXDrknụ cười7zH5wz h7zH5wzư hỏng.

 

Ám Dạ9QTh6f 9QTh6fLa giậbVXDrkn 9QTh6ftím mbVXDrkặt, n9QTh6fgón ta7zH5wzy tái9QTh6f nhợt7zH5wz x9QTh6fiết cHahặt yết7zH5wz hầu9QTh6f Tuyết.

 

Tuyết hbVXDrko sặ7zH5wzc sụa,9QTh6f cườHai 9QTh6fnói: “Chỉ9QTh6f Hađùa chú7zH5wzt thôi.

 

“Nàng 7zH5wzkhông phảiHa ngườibVXDrk nHagươi có7zH5wz thểbVXDrk đùa.”Ha ĐốtbVXDrk xư9QTh6fơng ngón9QTh6f 7zH5wztay 7zH5wzÁm DbVXDrkạ L7zH5wza ru7zH5wzng lênbVXDrk lácbVXDrkh cá7zH5wzch, kbVXDrkhông Haai 7zH5wzđược phébVXDrkp 7zH5wzkhinh n7zH5wzhờn nàng.

 

Tuyết x9QTh6foa xoHaa cHaổ mHaình, nóHai: “Được.”

 

“Ta m9QTh6fuốn n9QTh6fàng tr9QTh6fở lại,Ha kh9QTh6fông rờHai bVXDrkđi nữa.”

 

Ám HaDạ 7zH5wzLa bVXDrkánh mắtHa âm7zH5wz u.

 

Kỳ thật,9QTh6f mư9QTh6fời chínHa 9QTh6fnăm qu7zH5wza k7zH5wzhông 9QTh6fcó nHaàng Haở bên9QTh6f, nHahung nhớbVXDrk đ9QTh6fã t9QTh6fhành 9QTh6fmột thHaói Haquen rồi.9QTh6f NhưHang k7zH5wzhi gbVXDrkiọng nóibVXDrk và9QTh6f nHaụ 9QTh6fcười 7zH5wzcủa 9QTh6fnàng 7zH5wzlại xu7zH5wzất hi7zH5wzện, cHahia lbVXDrkìa chỉ7zH5wz vàibVXDrk n7zH5wzgày habVXDrky Hathậm Hachí bVXDrkvài can9QTh6fh giờ9QTh6f cũHang kbVXDrkhiến bVXDrky bVXDrkkhổ 7zH5wzsở nh7zH5wzư m7zH5wzuốn chết9QTh6f đi.

 

Tuyết khảyHa đàHan, lắbVXDrkc đầubVXDrk nóHai: “7zH5wzTa cũng9QTh6f khô7zH5wzng cóHa cách9QTh6f nào.”

 

“Ngươi nHaói cá7zH5wzi gì?”

 

“Nha đầ9QTh6fu NhưbVXDrk CbVXDrka ki7zH5wza mớ9QTh6fi l9QTh6fà mấu9QTh6f chốt.7zH5wz 9QTh6fNếu nànHag 7zH5wzta đ9QTh6fã 7zH5wzkhông 7zH5wzmuốn rbVXDrkời khỏiHa thâHan th7zH5wzể, b9QTh6fất cứHa 9QTh6fai 7zH5wzcũng khHaông thể7zH5wz 7zH5wzdễ d7zH5wzàng đuổibVXDrk nàbVXDrkng 7zH5wzta 7zH5wzđi, Hanếu Hakhông sẽbVXDrk k9QTh6fhiến thâHan 9QTh6fthể 9QTh6fhỏng theo.”

 

Ánh mắ7zH5wzt 9QTh6fÁm Dạ9QTh6f 7zH5wzLa n9QTh6fheo lại.

 

“Nếu nàngHa tHaa đHaáp ứ7zH5wzng rời7zH5wz khbVXDrkỏi thìbVXDrk sao?”

 

Tuyết giậtbVXDrk mìHanh nói:bVXDrk 7zH5wz“Làm 9QTh6fsao nàHang Haấy đbVXDrkồng 9QTh6fý được?”

 

Ám DạHa HaLa khônbVXDrkg nói.

 

Hạt cbVXDrkhu sHaa giHaữa t9QTh6frán đỏHa bVXDrkchót n9QTh6fhư sắpbVXDrk 7zH5wznhỏ máu.

 

“Ta khô7zH5wzng Hatin ngươi.”

 

Như 7zH5wzCa bVXDrktrực t7zH5wziếp trHaả lời9QTh6f ÁmHa Dạ9QTh6f La.

 

Mặc dù9QTh6f bVXDrkÁm 9QTh6fDạ bVXDrkLa h9QTh6fứa h7zH5wzẹn, chbVXDrkỉ cầnHa nàbVXDrkng bVXDrkrời kh7zH5wzỏi Hathân tHahể mình9QTh6f Hay bVXDrksẽ 7zH5wzthả 9QTh6fChiến Pho9QTh6fng, NgọcHa THaự HaHàn vàHa Tuyế7zH5wzt, hơHan nữaHa Hagiúp Ngọc7zH5wz TựHa HbVXDrkàn khỏbVXDrke mbVXDrkạnh trở7zH5wz lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đã7zH5wz sớbVXDrkm Hakhông t7zH5wzin bất9QTh6f 9QTh6fcứ lờbVXDrki 7zH5wznói n9QTh6fào c7zH5wzủa Á9QTh6fm 9QTh6fDạ La.

 

Ám DạbVXDrk L9QTh6fa n7zH5wzói: “9QTh6fTa đãHa từngHa thấ9QTh6ft t7zH5wzín b7zH5wzao giHaờ chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy sabVXDrko l7zH5wzại khôbVXDrkng ti9QTh6fn ta?”

 

“Vì ngươiHa bVXDrklà mộtHa kẻHa điêHan.” 9QTh6fNhư CHaa 7zH5wzđáp: “7zH5wzChỉ cầnbVXDrk ngươi9QTh6f thíbVXDrkch, lúbVXDrkc 7zH5wznào cHaũng cHaó thểHa th7zH5wzay đổi9QTh6f quHayết bVXDrkđịnh. HaDù l7zH5wzà nbVXDrkgươi đểHa 7zH5wzhọ rờibVXDrk 7zH5wzkhỏi s9QTh6fau nàybVXDrk vẫn7zH5wz cbVXDrkó 9QTh6fthể bVXDrklàm t7zH5wzổn thươn7zH5wzg họ.Ha N7zH5wzgười 7zH5wzđã Halừa 7zH5wzdối pHahản bội7zH5wz ngư7zH5wzơi ngư7zH5wzơi vĩnhbVXDrk viễ7zH5wzn cbVXDrkũng khô7zH5wzng buHaông tha.”

 

Ám Dạ9QTh6f bVXDrkLa nhíu7zH5wz mày.

 

Nàng 9QTh6fcó vẻ9QTh6f Hakhá hi7zH5wzểu y7zH5wz, khôn7zH5wzg sa7zH5wzi, s7zH5wzau kh9QTh6fi thả9QTh6f bọn7zH5wz h9QTh6fọ 9QTh6fđi, m7zH5wzới bắt9QTh6f trởHa lạbVXDrki trbVXDrka tấ9QTh6fn, chẳng9QTh6f hềbVXDrk đ9QTh6fi 9QTh6fngược lờiHa hứa.

 

Y cbVXDrkười 9QTh6flạnh: “NgươibVXDrk 9QTh6fcho rằng7zH5wz ngưbVXDrkơi c7zH5wzó t9QTh6fư cách7zH5wz đà9QTh6fm ph7zH5wzán v9QTh6fới Hata sao?”

 

Như 7zH5wzCa Hanhìn l7zH5wzại y.

 

Đôi mắ7zH5wzt t7zH5wzrong ve7zH5wzo củbVXDrka nàng9QTh6f m7zH5wzang tbVXDrkheo ý9QTh6f chí9QTh6f kbVXDrkhông hềbVXDrk khuấHat phục.

 

Ám DạHa bVXDrkLa nói:7zH5wz “Cho7zH5wz dù9QTh6f sabVXDrku nà7zH5wzy 7zH5wzta cbVXDrkó bắtbVXDrk b7zH5wzọn chúng7zH5wz về9QTh6f nhưng9QTh6f dẫubVXDrk sa7zH5wzo ch9QTh6fúng 7zH5wzvẫn c9QTh6fòn cơ9QTh6f 7zH5wzhội trốnHa thoát9QTh6f. N9QTh6fếu không,9QTh6f t7zH5wza sẽHa khiế9QTh6fn bVXDrkchúng lHaập 7zH5wztức chbVXDrkết trbVXDrkước mặtbVXDrk ngươi.”

 

Sắc mặbVXDrkt NhbVXDrkư 7zH5wzCa dầHan dầnHa bVXDrktrắng bệch.

 

Hạt ch9QTh6fu sbVXDrka giữa7zH5wz tráHan Ám9QTh6f Dạ9QTh6f 9QTh6fLa lóbVXDrke lên7zH5wz, k7zH5wzhóe mắtHa Haẩn hibVXDrkện qua9QTh6fng mHaang kỳ7zH5wz dị:7zH5wz “HaybVXDrk là,bVXDrk ngươHai thíc7zH5wzh ở9QTh6f lại7zH5wz bên7zH5wz ta.”

 

Như C9QTh6fa cảHa kinh.

 

Ám DạHa L7zH5wza n7zH5wzắm chbVXDrkặt 9QTh6feo nàng,9QTh6f khHaiến nàng7zH5wz chẳbVXDrkng 7zH5wzthể cử9QTh6f độnbVXDrkg. 9QTh6fY 7zH5wzcúi đHaầu 9QTh6fxuống bHaen tHaai nHaàng, hơbVXDrki 7zH5wzthở ướt7zH5wz ábVXDrkt lạnhHa lHaẽo. 9QTh6fY nởbVXDrk nụ7zH5wz cười9QTh6f tà9QTh6f ác:Ha “bVXDrkHay làHa ngư9QTh6fơi muốnHa làHam nbVXDrkữ nHahân 9QTh6fcủa ta7zH5wz, vìHa bấtHa tbVXDrkri b7zH5wzất gi9QTh6fác đã7zH5wz Hayêu t9QTh6fa nên7zH5wz bVXDrkkhông ngHaại cùHang nHaàng hưởngbVXDrk thụ7zH5wz cơHa tbVXDrkhể củaHa ta.”

 

Như HaCa gHahê tởm.

 

Nàng Hanôn mửa.

 

Nàng 7zH5wznôn r9QTh6fa nưbVXDrkớc vàn7zH5wzg, nh9QTh6fiễm bHaẩn chiếcbVXDrk ábVXDrko đbVXDrkỏ 9QTh6fcủa 7zH5wzÁm DạHa La.

 

Ám D9QTh6fạ LHaa liếm9QTh6f láp9QTh6f vbVXDrkành bVXDrktai nHaàng: “bVXDrkNôn à,bVXDrk cHaứ 9QTh6fnôn hế7zH5wzt rbVXDrka điHa, bVXDrkta tuyệtbVXDrk đốiHa kbVXDrkhông để9QTh6f ý9QTh6f. NgươiHa và9QTh6f nàng9QTh6f hợpHa nhất9QTh6f, uếHa v7zH5wzật nHagươi nônHa r9QTh6fa cũHang l9QTh6fà châHau bá7zH5wzu 9QTh6fđối vớiHa ta.”

 

Càng bVXDrkrên rỉ,9QTh6f bVXDrky càng7zH5wz nắmbVXDrk 9QTh6fchặt nàng:7zH5wz Ha“Xem x9QTh6fem, Hacơ thểbVXDrk tbVXDrka cũnbVXDrkg đanbVXDrk bịbVXDrk ngưHaơi k7zH5wzích Hathích này.”Ha DbVXDrkưới bụn7zH5wzg bVXDrky nónHag rực9QTh6f, ápbVXDrk sátHa vbVXDrkào nHahững đư7zH5wzờng né9QTh6ft nữ9QTh6f tính9QTh6f c9QTh6fủa nàng.

 

“Thả 7zH5wzta ra!”

 

Như C7zH5wza vừabVXDrk xấubVXDrk h7zH5wzổ vừHaa gi7zH5wzận dữ9QTh6f Hahét lớn.

 

Ám Dạ7zH5wz L9QTh6fa liếc7zH5wz bVXDrknhìn nà9QTh6fng: “Sao,Ha Hakhông 9QTh6fphải ngHaươi khônHag muốn9QTh6f r9QTh6fời khỏiHa sao?”

 

Như CbVXDrka Hanhổ mộHat 9QTh6fbãi Hanước bọt7zH5wz và9QTh6fo mặ7zH5wzt y.

 

Nàng chánbVXDrk g9QTh6fhét nóibVXDrk: bVXDrk“Nếu ngươbVXDrki dá9QTh6fm làmbVXDrk thươngbVXDrk Hahại bbVXDrkọn họ,bVXDrk tHaa thề7zH5wz, m9QTh6fặc dbVXDrkù ÁbVXDrkm DHaạ Mi9QTh6fnh lbVXDrkà mẫu9QTh6f t7zH5wzhân c7zH5wzủa ta9QTh6f, t9QTh6fa cũng9QTh6f sẽbVXDrk khôn7zH5wzg mề7zH5wzm lònHag t7zH5wzra tấHan bàHa t7zH5wza ch7zH5wzo bVXDrkngươi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^