You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lạiLQYHxLeh ngày,iiDWd9Hu HuLQYHxLehân PLBzY phụcLQYHxLeh thiiDWd9Huị PLBzNhư CiiDWd9Hua PLBzrửa mặPLBzt bLQYHxLehắt đầuPLBz buPLBzổi sớm,LQYHxLeh mỗiLQYHxLeh sLQYHxLehự iiDWd9Huthay đổLQYHxLehi rấiiDWd9Hut nhiiDWd9Huỏ tiiDWd9Hurong cLQYHxLehử chỉiiDWd9Hu thầnPLBz tháiiiDWd9Hu củaiiDWd9Hu nàngPLBz bọnLQYHxLeh họPLBz đềuiiDWd9Hu ciiDWd9Huó thểLQYHxLeh piiDWd9Huhát PLBzhiện ra.

 

Như PLBzCa dLQYHxLehường nhưLQYHxLeh đãLQYHxLeh khôLQYHxLehng còLQYHxLehn làLQYHxLeh NhPLBzư LQYHxLehCa tiiDWd9Hurước kPLBzia nữa.

 

Một cPLBzảm iiDWd9Hugiác LQYHxLehôn LQYHxLehnhu tiiDWd9Huĩnh LQYHxLehlặng toáPLBzt rLQYHxLeha từLQYHxLeh iiDWd9Huđôi PLBzmày củaPLBz nàngiiDWd9Hu, đPLBzôi PLBzmắt nàngLQYHxLeh trPLBzầm tĩnPLBzh nPLBzhư LQYHxLehmặt iiDWd9Hunước LQYHxLehao iiDWd9Huthu, LQYHxLehmặt nàniiDWd9Hug toáPLBzt LQYHxLehra áPLBznh sáPLBzng bónPLBzg nLQYHxLehhư tPLBzrân châPLBzu. NụPLBz cườiLQYHxLeh khPLBzẽ treLQYHxLeho tPLBzrên bờLQYHxLeh môiLQYHxLeh, giọngLQYHxLeh PLBznàng dịuLQYHxLeh dàngLQYHxLeh LQYHxLehthánh LQYHxLehthót, LQYHxLehánh mPLBzắt PLBzôn niiDWd9Huhu mềiiDWd9Hum mạiiiDWd9Hu nhiiDWd9Huư nưLQYHxLehớc, tóPLBzm lạiLQYHxLeh cPLBzhỉ iiDWd9Hucó miiDWd9Huột chLQYHxLehữ 'đẹp'LQYHxLeh điPLBz vàoiiDWd9Hu tậiiDWd9Hun đáyiiDWd9Hu lLQYHxLehòng ngươi.

 

Nàng iiDWd9Huđẹp nhPLBzư PLBzbiển rộng.

 

Mặt bPLBziển sóniiDWd9Hug PLBzêm gióLQYHxLeh iiDWd9Hulặng vớiLQYHxLeh dòLQYHxLehng chảyLQYHxLeh nPLBzgầm mãPLBznh LQYHxLehliệt ẩnLQYHxLeh sâuPLBz pLQYHxLehhía dưới.

 

Huân LQYHxLehY niiDWd9Huhìn niiDWd9Huàng LQYHxLehmà iiDWd9Husửng sốt.

 

Cùng iiDWd9Humột PLBzdung mạPLBzo, tLQYHxLehại LQYHxLehsao NLQYHxLehhư LQYHxLehCa iiDWd9Huđột nhiêPLBzn iiDWd9Hutrở PLBznên đẹpLQYHxLeh tớiPLBz mứPLBzc kiLQYHxLehnh PLBztâm độngiiDWd9Hu pháiiDWd9Huch PLBznhư vậiiDWd9Huy chứ?

 

Ngón trPLBzỏ củaPLBz TuPLBzyết diểmiiDWd9Hu lêPLBzn PLBztrán NhPLBzư CLQYHxLeha, saPLBzu thờiiDWd9Hui giLQYHxLehan iiDWd9Hukhoảng haLQYHxLehi nPLBzén hươPLBzng, PLBzmột vầngPLBz khóiiDWd9Hui trắngLQYHxLeh LQYHxLehnhàn niiDWd9Huhạn tỏPLBza PLBzra tPLBzừ giữaPLBz LQYHxLehtrán nàiiDWd9Hung. KhuiiDWd9Huôn mặtPLBz iiDWd9Hunàng hiệiiDWd9Hun LQYHxLehvẻ đPLBzau khiiDWd9Huổ, LQYHxLehtay phảiLQYHxLeh chLQYHxLehe ngiiDWd9Huực, gPLBzò máiiDWd9Hu ửngiiDWd9Hu hồng.

 

Tuyết vộiiiDWd9Hu iiDWd9Huvàng buôPLBzng PLBzngón tPLBzay, ânLQYHxLeh iiDWd9Hucần nLQYHxLehói: “SLQYHxLehao rLQYHxLehồi? VấtiiDWd9Hu vảLQYHxLeh iiDWd9Hulắm sao?”

 

Như PLBzCa vPLBzừa hiiDWd9Huo iiDWd9Huvừa nLQYHxLehói: “iiDWd9HuCảm thLQYHxLehấy LQYHxLehhơi tứciiDWd9Hu ngực.”

 

Huân iiDWd9HuY bưngiiDWd9Hu chéiiDWd9Hun tLQYHxLehrà iiDWd9Hunhỏ tới,iiDWd9Hu tiiDWd9Hurong cPLBzhén iiDWd9Hulà triiDWd9Huà xuPLBzân LonLQYHxLehg TỉiiDWd9Hunh, chénLQYHxLeh trPLBzà xaiiDWd9Hunh LQYHxLehbiếc tPLBzỏa hưPLBzơng tLQYHxLehhơm iiDWd9Hungát. TuyếtLQYHxLeh iiDWd9Hura LQYHxLehdấu PLBzcho nàPLBzng đặtLQYHxLeh ciiDWd9Huhén triiDWd9Huà liiDWd9Huên PLBzbàn, niiDWd9Huhẹ nLQYHxLehhàng cắnLQYHxLeh niiDWd9Hugón tLQYHxLehrỏ, mộPLBzt giọtPLBz PLBzmáu tLQYHxLehrong suốPLBzt LQYHxLehnhỏ xLQYHxLehuống chPLBzén trà.

 

“Uống nóPLBz xonPLBzg sẽiiDWd9Hu iiDWd9Huđỡ hơPLBzn nhiều.”iiDWd9Hu TPLBzuyết đưPLBza chéniiDWd9Hu trPLBzà PLBztới sPLBzát môLQYHxLehi nàng.

 

Như PLBzCa nghiêngLQYHxLeh đầu:LQYHxLeh “KhônLQYHxLehg.” ViiDWd9Huì saLQYHxLeho LQYHxLehy luPLBzôn bắPLBzt nànPLBzg uốnPLBzg iiDWd9Humáu LQYHxLehy chứ.PLBz LQYHxLehTrà hLQYHxLehòa vớiiDWd9Hui máuiiDWd9Hu khiiDWd9Hui uốngLQYHxLeh vLQYHxLehào luônLQYHxLeh cảmLQYHxLeh thấLQYHxLehy ciiDWd9Huổ nPLBzòng bừngLQYHxLeh bừng.

 

“Nha đầuLQYHxLeh PLBzngoan nào.iiDWd9Hu” TuyPLBzết cườiiDWd9Hui kLQYHxLehhanh khiiDWd9Huách nhưiiDWd9Hu đaiiDWd9Hung lừaLQYHxLeh trẻPLBz LQYHxLehcon: “LQYHxLehNGoan nàoLQYHxLeh, uốLQYHxLehng LQYHxLehđi. iiDWd9HuMáu cPLBzủa PLBzta tuyệiiDWd9Hut đốiPLBz khiiDWd9Huông iiDWd9Hutanh đâuLQYHxLeh, thLQYHxLehơm iiDWd9Hulắm, iiDWd9Huuống vàiiDWd9Huo ngựciiDWd9Hu sẽiiDWd9Hu bớtiiDWd9Hu khPLBzó chịu.”

 

“Ta khPLBzông muốnPLBz uốngiiDWd9Hu, ngựcLQYHxLeh iiDWd9Huđã hếtiiDWd9Hu tứiiDWd9Huc rồi.”iiDWd9Hu NhPLBzư PLBzCa đPLBzẩy PLBzchén tPLBzrà iiDWd9Hunhỏ PLBzra xa.

 

“Nói LQYHxLehdối lPLBzà kiiDWd9Huhông iiDWd9Hungoan đâu.iiDWd9Hu” TuyiiDWd9Huết nởiiDWd9Hu nụLQYHxLeh iiDWd9Hucười kLQYHxLehhả ái:LQYHxLeh “NGƯPLBzơi cũPLBzng biếtPLBz tínhPLBz PLBzta rồPLBzi đấy,PLBz cuốiPLBz cùngLQYHxLeh LQYHxLehcũng sẽPLBz bắLQYHxLeht LQYHxLehngươi uốnLQYHxLehg LQYHxLehthôi. NgươiLQYHxLeh muốLQYHxLehn dLQYHxLehùng iiDWd9Humột cLQYHxLehanh PLBzgiờ đểPLBz uốngLQYHxLeh haLQYHxLehy PLBzvài PLBzphút đểLQYHxLeh uLQYHxLehống đây?”

 

“Vì PLBzsao cứLQYHxLeh phảPLBzi uống?”iiDWd9Hu NiiDWd9Huhư CLQYHxLeha nhPLBzíu mày.

 

“Ách… NLQYHxLehgươi muốnPLBz nLQYHxLehghe iiDWd9Hulý iiDWd9Hudo iiDWd9Huthật LQYHxLehhay lýLQYHxLeh iiDWd9Hudo giả?iiDWd9Hu” TuyếPLBzt cườiLQYHxLeh LQYHxLehha hả.

 

Như CLQYHxLeha bấtiiDWd9Hu đắciiDWd9Hu dĩ:LQYHxLeh “LạiiiDWd9Hu cònPLBz ciiDWd9Huó LQYHxLehhai lLQYHxLehý iiDWd9Hudo nữaiiDWd9Hu chứ.”

 

“Lý dLQYHxLeho tiiDWd9Huhứ nhiiDWd9Huất làLQYHxLeh dùnPLBzg máuLQYHxLeh LQYHxLehta cPLBzó thểiiDWd9Hu PLBznhanh cLQYHxLehhóng chuyểnLQYHxLeh LQYHxLehdời hồniiDWd9Hu phácPLBzh ciiDWd9Huủa ngLQYHxLehươi hLQYHxLehơn. LýiiDWd9Hu LQYHxLehdo kiPLBza PLBzlại lLQYHxLehà diiDWd9Huo tiiDWd9Hua iiDWd9Huthích troiiDWd9Hung cPLBzơ tLQYHxLehhể ngươiiiDWd9Hu ciiDWd9Huó mPLBzáu củaLQYHxLeh tLQYHxLeha. ChỉLQYHxLeh PLBzcần ngiiDWd9Huhĩ máPLBzu củaLQYHxLeh PLBzta đaniiDWd9Hug chảyLQYHxLeh tLQYHxLehrong LQYHxLehngười ngươiPLBz lLQYHxLehà PLBzta PLBzcảm thấLQYHxLehy hạLQYHxLehnh phúcLQYHxLeh rồi.”

 

“Vậy LQYHxLehcái nàoPLBz PLBzlà thậtLQYHxLeh? CiiDWd9Huái nàiiDWd9Huo lPLBzà giả?”

 

Tuyết nhớpPLBz chPLBzớp mắtiiDWd9Hu, LQYHxLehnở nụiiDWd9Hu cườLQYHxLehi xảoPLBz trá:PLBz “NgươiiDWd9Hui LQYHxLehđoán xem?”

 

“Ta LQYHxLehđoán PLBzđều làLQYHxLeh giả.”

 

Như CiiDWd9Hua trừnLQYHxLehg LQYHxLehmắt nLQYHxLehhìn PLBzy. iiDWd9HuY giễLQYHxLehu cPLBzợt mìnhiiDWd9Hu mớiPLBz làLQYHxLeh thật.

 

Tuyết PLBzvẻ mặtiiDWd9Hu nPLBzgạc nhiên.

 

“Oa! MớiiiDWd9Hu uPLBzống mPLBzáu tLQYHxLeha mPLBzấy ngàyiiDWd9Hu mLQYHxLehà điiDWd9Huã thôngPLBz PLBzminh lênPLBz baPLBzo nPLBzhiêu! ThậtPLBz iiDWd9Huthần kỳ!”

 

Như CiiDWd9Hua PLBztức LQYHxLehgiận cườiLQYHxLeh rộiiDWd9Hu lên.

 

Tuyết nPLBzhân cPLBzơ hPLBzội lừaiiDWd9Hu nàiiDWd9Hung uốngLQYHxLeh xonPLBzg ciiDWd9Huhén trà.

 

Hai ngườiiiDWd9Hu cPLBzười iiDWd9Huđùa troniiDWd9Hug phòng,PLBz hồnPLBz nhiLQYHxLehên chẳngPLBz ciiDWd9Huhút chLQYHxLehú PLBzý tới.

 

Huân LQYHxLehY khoLQYHxLehm PLBzngười liiDWd9Huui iiDWd9Hura ngoài.

 

Ám DiiDWd9Huạ LLQYHxLeha ngPLBzhiêng ngườiiDWd9Hui dựaiiDWd9Hu LQYHxLehvào bứciiDWd9Hu tưiiDWd9Huờng, xPLBziêm iiDWd9Huy đỏiiDWd9Hu chóiLQYHxLeh lạiPLBz kiiDWd9Huhiến iiDWd9Huy trLQYHxLehông nhợLQYHxLeht nhạt,PLBz LQYHxLehy niiDWd9Hugửa cổiiDWd9Hu uốiiDWd9Hung nPLBzốt rưLQYHxLehợu troPLBzng chéniiDWd9Hu, PLBzhai mắtiiDWd9Hu đãPLBz nPLBzgà PLBzngà PLBzsay PLBznhìn NhiiDWd9Huư Ca.

 

Nàng đPLBzang cười.

 

Khi nPLBzàng PLBzcười iiDWd9Hutay phảLQYHxLehi nhẹiiDWd9Hu nhàPLBzng nắPLBzm lạiiDWd9Hui, cácPLBz niiDWd9Hugón tLQYHxLehay khẽPLBz PLBzchạm vàoLQYHxLeh iiDWd9Huchop mLQYHxLehũi, LQYHxLehnụ cưiiDWd9Huời từPLBz khóeLQYHxLeh LQYHxLehmắt tLQYHxLehới LQYHxLehbờ môi.

 

Nụ cườiPLBz nàiiDWd9Huy iiDWd9Huy đãPLBz LQYHxLehquen thuộPLBzc bPLBziết bao.

 

Chỉ cóLQYHxLeh “nPLBzàng” mớiLQYHxLeh LQYHxLehcó thiiDWd9Huể cLQYHxLehười ôLQYHxLehn LQYHxLehnhu iiDWd9Huđộng lòLQYHxLehng ngLQYHxLehười tớiPLBz vậy.

 

“Ngươi lPLBzà ai?”

 

Một giọiiDWd9Hung khLQYHxLehàn khàLQYHxLehn qiiDWd9Huuấy nhiiDWd9Huiễu NhLQYHxLehư CiiDWd9Hua vàiiDWd9Hu Tuyết.

 

Nàng viiDWd9Huà PLBzy cùngLQYHxLeh LQYHxLehquay đầuLQYHxLeh nhìnLQYHxLeh lại.

 

Thân hiiDWd9Huình đPLBzỏ nPLBzhư miiDWd9Huáu cLQYHxLehủa PLBzÁm DạLQYHxLeh LQYHxLehLa vọtPLBz tớiiDWd9Hui iiDWd9Hutrước PLBzmặt NiiDWd9Huhư LQYHxLehCa, iiDWd9Huy PLBzxiết chLQYHxLehặt cPLBzằm nPLBzàng, nângLQYHxLeh kPLBzhuôn miiDWd9Huặt nàLQYHxLehng lêniiDWd9Hu, iiDWd9Huu áLQYHxLehm hLQYHxLehỏi: “NgươPLBzi rốtPLBz iiDWd9Hucuộc iiDWd9Hulà ÁmLQYHxLeh DiiDWd9Huạ NPLBzhư CiiDWd9Hua iiDWd9Huhay LQYHxLehlà nLQYHxLehàng đây?”

 

Như PLBzCa đauLQYHxLeh iiDWd9Huđớn LQYHxLehhít mộtPLBz LQYHxLehhơi, cằiiDWd9Hum nàLQYHxLehng iiDWd9Hunhư LQYHxLehsắp bLQYHxLehị bLQYHxLehóp nát.

 

“Ta khôLQYHxLehng phảLQYHxLehi PLBzÁm iiDWd9HuDạ NhưiiDWd9Hu Ca.”

 

Khuôn mặtPLBz PLBzÁm DiiDWd9Huạ LQYHxLehLa hiiiDWd9Huện vẻPLBz mừnPLBzg LQYHxLehrỡ nLQYHxLehhư PLBzđiên: “Ngươi…”

 

“Ta LQYHxLehlà LiPLBzệt NLQYHxLehhư Ca.LQYHxLeh” NhìLQYHxLehn ÁiiDWd9Hum DPLBzạ PLBzLa đangLQYHxLeh iiDWd9Hutừ mừnPLBzg iiDWd9Hurỡ chuyiiDWd9Huển saniiDWd9Hug tứcPLBz giậniiDWd9Hu triiDWd9Huong lònPLBzg nàniiDWd9Hug bỗLQYHxLehng cảmPLBz thấyiiDWd9Hu niềmPLBz sunLQYHxLehg sướniiDWd9Hug đượciiDWd9Hu trảPLBz thù.

 

Tuyết cưLQYHxLehời iiDWd9Hutới tiiDWd9Hué LQYHxLehngửa: PLBz“Tiểu LPLBza đúLQYHxLehng PLBzlà ngốcPLBz aLQYHxLeh, nàngLQYHxLeh làPLBzm iiDWd9Husao PLBzmang iiDWd9Huhọ ÁLQYHxLehm DạPLBz đượciiDWd9Hu chứ?PLBz CPLBzHo diiDWd9Huù khôniiDWd9Hug gọiPLBz làLQYHxLeh LiệPLBzt LQYHxLehNhư PLBzCa cũiiDWd9Hung phảiLQYHxLeh PLBzgọi lPLBzà ChiiiDWd9Huến NhLQYHxLehư LQYHxLehCa miiDWd9Huới đúnPLBzg.”Y cườiiDWd9Hui cườiiiDWd9Hu màPLBz vaLQYHxLehi riiDWd9Huun PLBzrun, ômPLBz LQYHxLehlấy iiDWd9Huhai vPLBzai NhưiiDWd9Hu iiDWd9HuCa cườLQYHxLehi lớn,PLBz bàiiDWd9Hun tiiDWd9Huay LQYHxLehnắm liiDWd9Huấy cằiiDWd9Hum NhưiiDWd9Hu iiDWd9HuCa củaiiDWd9Hu ÁmiiDWd9Hu DạiiDWd9Hu iiDWd9HuLa nhưPLBz đưiiDWd9Huợc mPLBzột cơPLBzn giLQYHxLehó iiDWd9Huthổi qiiDWd9Huua kèmiiDWd9Hu tiiDWd9Huheo hiiDWd9Huương hLQYHxLehoa LQYHxLehthơn ngát.

 

Ám DạPLBz LQYHxLehLa LQYHxLehthu lạiiDWd9Hui ánPLBzh mPLBzắt, đôiPLBz mắtiiDWd9Hu biPLBzến thPLBzành đỏiiDWd9Hu tươiLQYHxLeh niiDWd9Huhư máPLBzu: “NgânPLBz TuLQYHxLehyết, ngươPLBzi lạiPLBz chLQYHxLehơi ta?”

 

Tuyết dựaiiDWd9Hu đPLBzầu vàoPLBz vaLQYHxLehi iiDWd9HuNhư CLQYHxLeha, LQYHxLehnhìn iiDWd9Huy cườiPLBz iiDWd9Huha hảiiDWd9Hu nói:iiDWd9Hu “OaLQYHxLeh, LQYHxLehkhông nLQYHxLehgờ lạiiiDWd9Hu lừiiDWd9Hua LQYHxLehđược ÁmPLBz HàiiDWd9Hu iiDWd9Hucung chiiDWd9Huủ ÁPLBzm DiiDWd9Huạ LaPLBz, PLBzta cườiLQYHxLeh LQYHxLehtới khôngiiDWd9Hu đứngiiDWd9Hu dậyPLBz điiDWd9Huược mất.”

 

Khuôn mặtiiDWd9Hu ÁLQYHxLehm LQYHxLehDạ LiiDWd9Hua trắngiiDWd9Hu bệcLQYHxLehh, PLBzvặn vẹoPLBz thậtiiDWd9Hu đángPLBz sợPLBz: “KLQYHxLehhông aiiDWd9Hui cLQYHxLehó thểPLBz lừaLQYHxLeh LQYHxLehta!” ChiiDWd9Huẳng lẽPLBz cLQYHxLehái iiDWd9Hugọi iiDWd9Hulà hồnPLBz PLBzphách chuyểnPLBz dLQYHxLehời chỉLQYHxLeh làLQYHxLeh mộtLQYHxLeh PLBzcạm bẫPLBzy? TLQYHxLehay áPLBzo dàiiiDWd9Hu giươniiDWd9Hug lên,LQYHxLeh cPLBzánh taiiDWd9Huy táPLBzi nhợtLQYHxLeh củaiiDWd9Hu iiDWd9Huy nhưiiDWd9Hu tronPLBzg mộtiiDWd9Hu đáiiDWd9Hum mâyPLBz đỏ,iiDWd9Hu xươLQYHxLehng ngiiDWd9Huón taLQYHxLehy kêuiiDWd9Hu LQYHxLehlên rPLBzăng rắc.

 

Y biiDWd9Huiết NgPLBzân TuyếPLBzt LQYHxLehđể ýPLBz PLBznhất làLQYHxLeh PLBzdung mPLBzạo xPLBzinh đẹPLBzp iiDWd9Hucủa mình.

 

Vậy, PLBzy sLQYHxLehẽ chPLBzậm rPLBzãi PLBzhủy diệPLBzt khuPLBzôn mLQYHxLehặt tuyệtLQYHxLeh mPLBzỹ đó.

 

Trong khôngLQYHxLeh khiiDWd9Huí bPLBzỗng bLQYHxLehồng bềnhiiDWd9Hu mộtPLBz tầngLQYHxLeh kLQYHxLehhí đLQYHxLehỏ tươi

 

Tầng LQYHxLehkhí trLQYHxLehong siiDWd9Huuốt nLQYHxLehhư ngọciiDWd9Hu lưuiiDWd9Hu ly.

 

Dần dầnPLBz thLQYHxLehắt LQYHxLehchặt lạiiiDWd9Hu, kiiDWd9Huhối kiiDWd9Huhí nLQYHxLehhư mộtLQYHxLeh chiếcPLBz tPLBzhùng bPLBzằng nLQYHxLehgọc nhốtLQYHxLeh TuyếtLQYHxLeh vàPLBz NhLQYHxLehư iiDWd9HuCa LQYHxLehlại bêLQYHxLehn tronPLBzg, khôngiiDWd9Hu iiDWd9Huthể độnPLBzg đậy.

 

Ngón taiiDWd9Huy nhẹPLBz lướtPLBz triiDWd9Huên gLQYHxLehò máLQYHxLeh củaPLBz Tuyết.

 

Ám LQYHxLehDạ PLBzLa niiDWd9Huở iiDWd9Hunụ cườiPLBz PLBzdắc iiDWd9Huý: “KhắcLQYHxLeh mộtLQYHxLeh đóaLQYHxLeh hPLBzoa tuyếiiDWd9Hut iiDWd9Hulên mặiiDWd9Hut ngươLQYHxLehi, liệuPLBz cóiiDWd9Hu đẹLQYHxLehp không?”

 

Tuyết uPLBzể oảiiDWd9Hui nóiLQYHxLeh: PLBz“Không khắcPLBz cPLBzó lẽiiDWd9Hu đẹiiDWd9Hup hơn.”

 

“Vậy kiiDWd9Huhắc LQYHxLehhai bPLBzông hPLBzoa LQYHxLehtuyết nhé.iiDWd9Hu” NgiiDWd9Huón tPLBzay ÁmPLBz LQYHxLehDạ LiiDWd9Hua LQYHxLehkẽ PLBzđộng, mLQYHxLehột PLBzvết máiiDWd9Huu sâuPLBz đãiiDWd9Hu cắiiDWd9Hut lênLQYHxLeh gLQYHxLehò mPLBzá TuyếPLBzt, từniiDWd9Hug giọtPLBz từngLQYHxLeh giọiiDWd9Hu máuPLBz nhỏiiDWd9Hu xuPLBzống iiDWd9Hubộ xiêmPLBz LQYHxLehy iiDWd9Hutrắng toát.

 

“Móng tPLBzay dàiPLBz quá.”

 

Như LQYHxLehCa kiiiDWd9Hunh niiDWd9Hugạc niiDWd9Huhìn iiDWd9Hutay ÁmPLBz PLBzDạ LaPLBz, chẳngiiDWd9Hu biếiiDWd9Hut LQYHxLehvì saPLBzo lạiiiDWd9Hu tLQYHxLehhốt iiDWd9Hulên nhLQYHxLehững liiDWd9Huời này.

 

Ngón tPLBzay PLBzy cứngLQYHxLeh đờ.

 

Vết PLBzmáu ciiDWd9Huhảy dPLBzài LQYHxLehnhưng vếtLQYHxLeh thưiiDWd9Huơng lạiLQYHxLeh PLBzkhông miiDWd9Huở rộng.

 

Nàng lLQYHxLehắc đLQYHxLehầu, nởLQYHxLeh nụLQYHxLeh ciiDWd9Huười dịiiDWd9Huu dàLQYHxLehng: “ĐànLQYHxLeh ônLQYHxLehg cPLBzon traLQYHxLehi kLQYHxLehhông nêiiDWd9Hun đểLQYHxLeh iiDWd9Humóng taLQYHxLehy quPLBzá PLBzdài nhPLBzư vPLBzậy, LLQYHxLeha iiDWd9HuNhi, iiDWd9Hulấy daPLBzo lạiiDWd9Hui đâyLQYHxLeh, tỷPLBz giúpiiDWd9Hu LQYHxLehđệ sửaiiDWd9Hu lạiLQYHxLeh đôiPLBz chút.”

 

Ám DạPLBz iiDWd9HuLa phảLQYHxLehng iiDWd9Huphất iiDWd9Hunhư bLQYHxLehị điiDWd9Huiểm tLQYHxLehrúng huPLBzyệt iiDWd9Huđạo, thâPLBzn tPLBzhể iiDWd9Huy cLQYHxLehứng ngắc,PLBz cLQYHxLehhậm rãLQYHxLehi nhiiDWd9Huìn LQYHxLehvề phLQYHxLehía nàngPLBz, tronPLBzg mắtiiDWd9Hu đầiiDWd9Huy vẻLQYHxLeh nPLBzgạc nhLQYHxLehiên viiDWd9Huà ruPLBzn rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mùLQYHxLeha tPLBzhu bênLQYHxLeh cLQYHxLehon suốLQYHxLehi nhỏ.

 

Ám iiDWd9HuDạ PLBzMinh vừaPLBz gộPLBzi lạiiiDWd9Hu PLBzmái tóciiDWd9Hu, suốiiDWd9Hui tóiiDWd9Huc LQYHxLehmềm mạiPLBz bồngLQYHxLeh bềnPLBzh gợnPLBz sLQYHxLehóng dướiiDWd9Hui ánhLQYHxLeh PLBznắng chLQYHxLehiều. NàiiDWd9Hung mặcLQYHxLeh miiDWd9Huột chiếcPLBz áLQYHxLeho LQYHxLehchoàng rộngPLBz tPLBzhùng thìnPLBzh, vạLQYHxLeht áoPLBz tiiDWd9Huhêu hoPLBza văiiDWd9Hun mỹiiDWd9Hu lệiiDWd9Hu miiDWd9Huà phứcLQYHxLeh tạp.

 

“Đừng đểLQYHxLeh móiiDWd9Hung taLQYHxLehy dàPLBzi quá.”

 

Nàng cPLBzúi đầuiiDWd9Hu, dùnPLBzg mộtLQYHxLeh cPLBzon dLQYHxLehao sửaLQYHxLeh móLQYHxLehng tiiDWd9Huay cPLBzho y.

 

Cậu bLQYHxLehé ÁiiDWd9Hum DạPLBz PLBzLa nằPLBzm dướPLBzi châPLBzn nàng,LQYHxLeh vươnLQYHxLeh taLQYHxLehy LQYHxLehra chiiDWd9Huo nàngLQYHxLeh sửa,LQYHxLeh miệnLQYHxLehg tiiDWd9Huhầm nói:LQYHxLeh “MLQYHxLehóng tLQYHxLehay tPLBzỷ cPLBzhẳng phảiPLBz cũnPLBzg rLQYHxLehất dàiiDWd9Hui sao.”iiDWd9Hu NgónPLBz PLBztay iiDWd9Huthon PLBzthả mượLQYHxLeht LQYHxLehmà, iiDWd9Hulộ rLQYHxLeha màLQYHxLehu hồnPLBzg LQYHxLehnhư vỏiiDWd9Hu siiDWd9Huò, cPLBzó kLQYHxLehhi hơiLQYHxLeh diiDWd9Huính cLQYHxLehhút nLQYHxLehước trPLBzên đóaLQYHxLeh PLBzhoa, taiiDWd9Huy nàLQYHxLehng thậPLBzt đẹp.

 

Nàng cẩPLBzn thLQYHxLehận cắtPLBz mónLQYHxLehg tiiDWd9Huay chLQYHxLeho yiiDWd9Hu: “ĐệiiDWd9Hu làiiDWd9Hu ciiDWd9Huon traLQYHxLehi cơPLBz LQYHxLehmà, LQYHxLehngày thườngLQYHxLeh khôiiDWd9Hung luPLBzyện viiDWd9Huõ cũniiDWd9Hug tỷLQYHxLeh vLQYHxLehõ vớiiiDWd9Hu ngườiLQYHxLeh tLQYHxLeha, mónPLBzg taLQYHxLehy LQYHxLehdài qLQYHxLehuá sẽLQYHxLeh PLBzkhông tLQYHxLehiện. LQYHxLehVạn nhấLQYHxLeht móniiDWd9Hug taiiDWd9Huy đứtLQYHxLeh rơiLQYHxLeh rLQYHxLeha iiDWd9Husẽ khiếnPLBz ngươiPLBz iiDWd9Huphân LQYHxLehtâm, hơiiDWd9Hun LQYHxLehnữa cũniiDWd9Hug PLBzkhông sạch,LQYHxLeh trLQYHxLehông bẩnLQYHxLeh lắm.”LQYHxLeh NànPLBzg cườiLQYHxLeh PLBzkhẽ nóiiiDWd9Hu: “TỷLQYHxLeh tỷLQYHxLeh thiiDWd9Huì kiiDWd9Huhác, LQYHxLehcó LPLBza NPLBzhi thLQYHxLehì việiiDWd9Huc iiDWd9Hugì tPLBzỷ cũniiDWd9Hug khôLQYHxLehng cầnPLBz qLQYHxLehuan tâm,PLBz PLBzcho nêPLBzn cóPLBz PLBzthể PLBzđể ýPLBz chăLQYHxLehm siiDWd9Huóc móniiDWd9Hug tay.”

 

“Là nhiiDWd9Huư viiDWd9Huậy à.PLBz” CậuiiDWd9Hu béiiDWd9Hu ÁmLQYHxLeh PLBzDạ LQYHxLehLa nắiiDWd9Hum lấLQYHxLehy tLQYHxLehóc nàiiDWd9Hung, điiDWd9Huưa lênLQYHxLeh mLQYHxLehũi ngửiPLBz rồiiDWd9Hui cPLBzười PLBznói: “PLBzĐệ PLBzrất thiiDWd9Huích mónPLBzg taiiDWd9Huy iiDWd9Hucủa tỷ,LQYHxLeh saiiDWd9Huu nàiiDWd9Huy iiDWd9Hutỷ tỷLQYHxLeh nhấtPLBz địniiDWd9Huh cũngPLBz siiDWd9Huẽ thíLQYHxLehch đệPLBz đểiiDWd9Hu iiDWd9Humóng taPLBzy dài.”

 

“La PLBzNhi PLBzngốc.” NPLBzàng mỉmPLBz ciiDWd9Huười, PLBznắm tPLBzay iiDWd9Huy PLBzđưa lênLQYHxLeh: “ĐệLQYHxLeh xemLQYHxLeh, LQYHxLehcon triiDWd9Huai đểLQYHxLeh LQYHxLehmóng tiiDWd9Huay ngPLBzắn iiDWd9Humới mạniiDWd9Huh mLQYHxLehẽ chứ.”

 

Móng PLBztrên mỗPLBzi LQYHxLehngón tPLBzay iiDWd9Huy điiDWd9Huều đượcLQYHxLeh tỉLQYHxLeha rấtPLBz gọnPLBz gang.

 

Bờ móLQYHxLehng PLBzcũng iiDWd9Huđược LQYHxLehnàng đLQYHxLehánh mượt.

 

Cậu LQYHxLehbé ÁPLBzm DLQYHxLehạ PLBzLa mLQYHxLehở PLBzto hPLBzai miiDWd9Huắt: “iiDWd9HuA, taiiDWd9Huy đệLQYHxLeh giờPLBz cPLBzũng thậtLQYHxLeh đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn tiiDWd9Huay đẹpLQYHxLeh vậy,LQYHxLeh đêiiDWd9Hum PLBznay khôngLQYHxLeh luiiDWd9Huyện cPLBzông LQYHxLehcó đượcLQYHxLeh khôngPLBz?” LQYHxLehY lLQYHxLehàm nũPLBzng LQYHxLehtrong lLQYHxLehòng nàng.

 

Ám DạiiDWd9Hu LQYHxLehMinh nởLQYHxLeh nPLBzụ cườiiDWd9Hui dPLBzịu dLQYHxLehàng nhLQYHxLehư mộtPLBz tiLQYHxLeha sánLQYHxLehg: iiDWd9Hu“Được. TaLQYHxLehy LiiDWd9Hua NhiiDWd9Hui đẹpLQYHxLeh nPLBzhư vậy,iiDWd9Hu đêmiiDWd9Hu naiiDWd9Huy cũiiDWd9Hung khôngPLBz cầLQYHxLehn LQYHxLehăn iiDWd9Hucơm đâuPLBz nhỉ.”

 

“Tỷ ~PLBz~ tỷLQYHxLeh ~~!”

 

Cậu bPLBzé ÁmiiDWd9Hu DạLQYHxLeh LiiDWd9Hua thPLBzất iiDWd9Huvọng PLBzkêu to.

 

Ám LQYHxLehDạ MinPLBzh niiDWd9Huở nụPLBz cười,PLBz ngónPLBz taLQYHxLehy nhẹLQYHxLeh iiDWd9Hunhàng cPLBzhà liiDWd9Huên ciiDWd9Huhop PLBzmũi. NgàyiiDWd9Hu mùaPLBz thuPLBz, dướPLBzi ánhiiDWd9Hu LQYHxLehnắng chiều,PLBz LQYHxLehbên kPLBzhe iiDWd9Husuối nhiiDWd9Huỏ, nàPLBzng PLBznở nụLQYHxLeh PLBzcười PLBzôn nhuPLBz, suốiPLBz tócLQYHxLeh dàPLBzi thPLBzơm iiDWd9Hungát ôLQYHxLehm lấyiiDWd9Hu y.

 

......

 

............

 

Lưỡi iiDWd9Hudao nPLBzhỏ tPLBzừ tLQYHxLehừ cẩiiDWd9Hun thậnLQYHxLeh PLBzsửa saiiDWd9Hung lạiLQYHxLeh PLBzmóng taPLBzy ciiDWd9Huho y.

 

Mái tLQYHxLehóc dàPLBzi LQYHxLehbuông xuốngiiDWd9Hu viiDWd9Huai nàng.

 

Nàng PLBznở LQYHxLehmột LQYHxLehnụ cườiPLBz PLBztĩnh lặng,LQYHxLeh PLBztựa iiDWd9Huhồ troPLBzng thếiiDWd9Hu gLQYHxLehiới củaPLBz nPLBzàng kiiDWd9Huhông PLBzgì quiiDWd9Huan trọLQYHxLehng hơPLBzn mLQYHxLehóng taLQYHxLehy ÁLQYHxLehm LQYHxLehDạ La.

 

Ngón tiiDWd9Huay ÁmiiDWd9Hu DạPLBz iiDWd9HuLa ciiDWd9Huứng đờ.

 

Tuyết tớiLQYHxLeh gầniiDWd9Hu NhưiiDWd9Hu CALQYHxLeh, miiDWd9Huột PLBzvẻ iiDWd9Humặt kPLBzhó cóPLBz tPLBzhể dùPLBzng lờiiiDWd9Hu đểPLBz iiDWd9Hutả khiếniiDWd9Hu nPLBzụ cườiLQYHxLeh LQYHxLehy biLQYHxLehến mất.

 

“Móng taPLBzy dùPLBz dàPLBzi nPLBzhưng làPLBzm đúngiiDWd9Hu liiDWd9Huà ẩu.”LQYHxLeh NàPLBzng PLBzmỉm PLBzcười. LQYHxLeh“La NhPLBzi đãLQYHxLeh liiDWd9Huớn iiDWd9Hurồi, iiDWd9Humóng LQYHxLehtay LQYHxLehkhông bẩPLBzn nLQYHxLehhư trướciiDWd9Hu nữa.”

 

Nàng ngẩnLQYHxLehg đầu.

 

Khóe mắiiDWd9Hut lLQYHxLehà cảmLQYHxLeh tìnPLBzh LQYHxLehtrong sánPLBzg chaiiDWd9Hun cPLBzhứa, nàiiDWd9Hung PLBznhìn ÁmiiDWd9Hu LQYHxLehDạ LaPLBz, sónLQYHxLehg mắtLQYHxLeh LQYHxLehnhư làLQYHxLehn nướcLQYHxLeh LQYHxLehmùa tiiDWd9Huhu khẽiiDWd9Hu chảy.

 

Một lúcPLBz liiDWd9Huâu sau…

 

Ngón taPLBzy nPLBzàng vuốiiDWd9Hut nhẹPLBz lLQYHxLehên khuiiDWd9Huôn LQYHxLehmặt ÁiiDWd9Hum DạiiDWd9Hu LaPLBz, châPLBzn miiDWd9Huày nhẹiiDWd9Hu nhàPLBzng PLBzcau lạiPLBz nhưiiDWd9Hu làLQYHxLehn LQYHxLehsóng nước.

 

“La LQYHxLehNhi PLBzbệnh saoiiDWd9Hu? LQYHxLehSao lPLBzại tiềiiDWd9Huu tụLQYHxLehy nhưPLBz vậy?”

 

******

 

Bó đuốcPLBz vẫniiDWd9Hu chiiDWd9Huáy LQYHxLehbên bứciiDWd9Hu tườLQYHxLehng đá.

 

Dưới lòLQYHxLehng đấtLQYHxLeh kPLBzhông kPLBzhí LQYHxLehẩm ướLQYHxLeht PLBzmang thLQYHxLeheo mLQYHxLehột mPLBzùi miiDWd9Huốc meo.

 

Nàng nPLBzgửa đLQYHxLehầu iiDWd9Hunằm trLQYHxLehên giườPLBzng, vLQYHxLehầng trLQYHxLehán kPLBzhẽ cLQYHxLehau lại:

 

“La PLBzNhi rốtiiDWd9Hu cuộcLQYHxLeh bịiiDWd9Hu iiDWd9Hulàm LQYHxLehsao? ViiDWd9Huì sPLBzao… tLQYHxLeha dườngiiDWd9Hu nhưiiDWd9Hu đãiiDWd9Hu trảLQYHxLehi quPLBza miiDWd9Huột gLQYHxLehiấc mộngiiDWd9Hu dàiPLBz, màLQYHxLeh nhữngPLBz gPLBzì PLBztrong mộngLQYHxLeh lạiLQYHxLeh chẳngLQYHxLeh thểPLBz nhớPLBz ra.”

 

Ám DạiiDWd9Hu LQYHxLehLa LQYHxLehnói: “TỷLQYHxLeh ngãPLBz bệnhLQYHxLeh, hiiDWd9Huôn mêiiDWd9Hu LQYHxLehmười chíniiDWd9Hu năPLBzm rồi.”iiDWd9Hu TuyLQYHxLehết nóiiDWd9Hui LQYHxLehcho yPLBz, hồniiDWd9Hu pháPLBzch ÁiiDWd9Hum LQYHxLehDạ MinPLBzh cầnLQYHxLeh PLBzmột chiiDWd9Huút thLQYHxLehời gPLBzian miiDWd9Huới PLBzcó thPLBzể LQYHxLehnhớ iiDWd9Hulại toPLBzàn biiDWd9Huộ nhữnPLBzg chuPLBzyện cũ.

 

“Mười cLQYHxLehhín năiiDWd9Hum sao…”PLBz LQYHxLehNàng LQYHxLehlặp lại,LQYHxLeh lắiiDWd9Huc đầuLQYHxLeh ciiDWd9Huười khiiDWd9Huổ: “HènPLBz ciiDWd9Huhi tỷPLBz ciiDWd9Huảm thấPLBzy PLBztoàn PLBzthân nhứcPLBz mỏiiiDWd9Hu, LQYHxLehnhư khôiiDWd9Hung PLBzphải cPLBzủa bảnLQYHxLeh thâniiDWd9Hu mìnPLBzh vậy.”

 

“Tỷ sẽiiDWd9Hu nhaniiDWd9Huh chóngiiDWd9Hu phLQYHxLehục hồiLQYHxLeh thôiiDWd9Hui.” LQYHxLehY sẽiiDWd9Hu biiDWd9Huắt NgâPLBzn TuPLBzyết maLQYHxLehu chóLQYHxLehng đuổiLQYHxLeh hồnPLBz pLQYHxLehhách nữiiDWd9Hu nhâPLBzn kiiDWd9Huia đi.

 

Nàng chLQYHxLehăm chúPLBz nhiiDWd9Huìn LQYHxLehy, LQYHxLehlo lắngPLBz nóiiDWd9Hui: “LaiiDWd9Hu NhLQYHxLehi, đệLQYHxLeh cũngLQYHxLeh biiDWd9Huị bệnhiiDWd9Hu sao?”

 

“Không đâLQYHxLehu, PLBzđệ vẫnLQYHxLeh khỏe.”

 

Bàn LQYHxLehtay nPLBzàng nhẹLQYHxLeh nPLBzhàng vuốtiiDWd9Hu vLQYHxLehe LQYHxLehkhuôn mặtPLBz táiLQYHxLeh nPLBzhợt LQYHxLehcủa PLBzy: “SaoLQYHxLeh khiiDWd9Huuôn miiDWd9Huặt đệPLBz lạiPLBz trắLQYHxLehng bệPLBzch vLQYHxLehậy? SaPLBzo thânPLBz tLQYHxLehhể lạiiiDWd9Hu PLBzgầy yếuiiDWd9Hu thPLBzế? LQYHxLehLa NLQYHxLehhi cPLBzủa tiiDWd9Hua lLQYHxLehà PLBzmột thiếuLQYHxLeh niêiiDWd9Hun thầnLQYHxLeh tháiPLBz piiDWd9Huhi piiDWd9Huhàm màLQYHxLeh.” iiDWd9HuBàn taLQYHxLehy PLBznàng trắngLQYHxLeh triiDWd9Huẻo iiDWd9Huấm áLQYHxLehp, cáiiDWd9Hui vuLQYHxLehốt viiDWd9Hue dịPLBzu dàngLQYHxLeh đầLQYHxLehy yêPLBzu thương.

 

Ám DạiiDWd9Hu LQYHxLehLa nPLBzắm LQYHxLehtay nàngPLBz, ápiiDWd9Hu iiDWd9Hulên khLQYHxLehuôn mặtPLBz mìnhiiDWd9Hu, hLQYHxLehơi thPLBzở iiDWd9Huy dPLBzồn dập:

 

“Nói ciiDWd9Huho tiiDWd9Hua PLBzhay, ngươiLQYHxLeh làPLBz ai?”

 

Nàng LQYHxLehkinh ngạiiDWd9Huc nói:PLBz iiDWd9Hu“La Nhi?”

 

Ám PLBzDạ PLBzLa LQYHxLehthở dốLQYHxLehc: “MaLQYHxLehu nóiPLBz LQYHxLehcho taPLBz, ngưiiDWd9Huơi làiiDWd9Hu aiLQYHxLeh, PLBztên PLBzlà gì?”

 

Nàng PLBzlắc đầuiiDWd9Hu, LQYHxLehcười iiDWd9Hunói: “ĐứaiiDWd9Hu nhócPLBz hLQYHxLehư hỏLQYHxLehng nàPLBzy.” ThấyiiDWd9Hu LQYHxLehy cốiiDWd9Hu chấpLQYHxLeh nhưPLBz vPLBzậy, nàLQYHxLehng rốtPLBz cuộiiDWd9Huc thỏLQYHxLeha hiiiDWd9Huệp,d đưaiiDWd9Hu taLQYHxLehy lêLQYHxLehn vuốtPLBz PLBznhẹ PLBzchop PLBzmũi PLBzy, PLBzbất đắcLQYHxLeh dĩPLBz nóiLQYHxLeh: “VậyiiDWd9Hu đượcLQYHxLeh rồi,PLBz PLBzta iiDWd9Hulà PLBzBôi Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt ThiiiDWd9Huên LiPLBznh CáiPLBz củPLBza ÁLQYHxLehm DạPLBz iiDWd9HuLa iiDWd9Huphảng pPLBzhất nhưiiDWd9Hu LQYHxLehbị mộiiDWd9Hut chưởPLBzng đánhPLBz iiDWd9Hutrúng! NLQYHxLehgũ iiDWd9Huquan iiDWd9Huy PLBzrun rẩy,PLBz dPLBzung mạPLBzo LQYHxLehtà mỵiiDWd9Hu cũLQYHxLehng bLQYHxLehắt PLBzđầu vặnLQYHxLeh vẹoLQYHxLeh! YPLBzết hầPLBzu cLQYHxLehảm thấyPLBz ngiiDWd9Huòn ngọLQYHxLehn, ngựcPLBz niiDWd9Huhư ciiDWd9Huó mộtiiDWd9Hu cụiiDWd9Huc máuPLBz nóngPLBz muốLQYHxLehn phiiDWd9Huun ra!

 

Nàng làPLBz BôiiiDWd9Hu Nhi.

 

Nàng liiDWd9Huà BôiiiDWd9Hu NhLQYHxLehi cLQYHxLehủa y.

 

............

 

......

 

Trong iiDWd9Huánh niiDWd9Huắng bLQYHxLehan mai.

 

Nàng nhảLQYHxLehy múaiiDWd9Hu bêPLBzn bờLQYHxLeh suối.

 

Giọt sươngLQYHxLeh LQYHxLehtrên ngọnPLBz PLBzcỏ LQYHxLehbị iiDWd9Hugóc váyiiDWd9Hu nàniiDWd9Hug cuLQYHxLehốn lPLBzên tạoPLBz thLQYHxLehành tiiDWd9Huừng ániiDWd9Hug PLBzsương trPLBzong suốt.

 

Y nLQYHxLehằm tiiDWd9Hurên thảLQYHxLehm PLBzcỏ, miệngiiDWd9Hu ngậmLQYHxLeh cLQYHxLehọng cỏPLBz xiiDWd9Huanh, niiDWd9Hugón PLBztay thưởngLQYHxLeh thứcLQYHxLeh miiDWd9Huột cPLBzhén LQYHxLehrượu hoàLQYHxLehng kimiiDWd9Hu. ThâPLBzn chénLQYHxLeh PLBzphản ciiDWd9Huhiếu viiDWd9Huũ điệuPLBz rLQYHxLehung độngLQYHxLeh PLBztâm caiiDWd9Hun ciiDWd9Huủa nàng.

 

“Này, LQYHxLehta iiDWd9Hukhông PLBzmuốn gọiPLBz ngươiLQYHxLeh làPLBz tỷPLBz tỷiiDWd9Hu nữa.”

 

Y LQYHxLehhoán hiiDWd9Huận nói.

 

Nàng LQYHxLehvẫn tiiiDWd9Huếp tụcLQYHxLeh múa,LQYHxLeh hòiiDWd9Hua vàoPLBz dòniiDWd9Hug chảyPLBz củaLQYHxLeh dónPLBzg suối,LQYHxLeh hòPLBza vLQYHxLehào LQYHxLehthảm iiDWd9Hucỏ xaniiDWd9Huh, hòiiDWd9Hua LQYHxLehvào thPLBzế giiDWd9Huiới iiDWd9Humỹ lệPLBz PLBzxung quPLBzanh, chiiDWd9Huẳng hềiiDWd9Hu đểLQYHxLeh iiDWd9Huý tớiiiDWd9Hu lờiiDWd9Hui niiDWd9Huói iiDWd9Hutrẻ iiDWd9Hucon củaPLBz y.

 

“Ngươi PLBzcó LQYHxLehnghe PLBzkhông iiDWd9Huđó! SLQYHxLehau PLBznày tPLBza LQYHxLehsẽ iiDWd9Hukhông gọiiDWd9Hui niiDWd9Hugươi LQYHxLehlà tiiDWd9Huỷ tỷPLBz nữa!”iiDWd9Hu PLBzY LQYHxLehbuồn riiDWd9Huầu xLQYHxLehoay xPLBzoay chénLQYHxLeh rượu,PLBz PLBzthấp giiDWd9Huiọng nói:PLBz “GọiiDWd9Hui ngươiLQYHxLeh liiDWd9Huà tỷiiDWd9Hu tỷLQYHxLeh cLQYHxLehứ LQYHxLehcó LQYHxLehcảm giáLQYHxLehc nhưiiDWd9Hu mãPLBzi mLQYHxLehãi khônLQYHxLehg lPLBzớn lêniiDWd9Hu được.”iiDWd9Hu NLQYHxLehàng càngPLBz ngàLQYHxLehy PLBzcàng xinLQYHxLehh điiDWd9Huẹp, LQYHxLehchốn giaPLBzng hồLQYHxLeh ngàyLQYHxLeh cũLQYHxLehng ngàyiiDWd9Hu càngiiDWd9Hu PLBznhiều ngPLBzười kLQYHxLehhuynh đPLBzảo viiDWd9Huì sắPLBzc đẹpLQYHxLeh ciiDWd9Huủa nàng.

 

Y sợLQYHxLeh rằiiDWd9Hung tLQYHxLehrong lòngiiDWd9Hu nàngLQYHxLeh mìPLBznh mãLQYHxLehi mãiPLBz ciiDWd9Huhỉ lLQYHxLehà mộtPLBz đệLQYHxLeh đệ.

 

Nàng ngừngPLBz PLBzmúa, ngLQYHxLehồi xuốnPLBzg bêiiDWd9Hun nPLBzgười yiiDWd9Hu. LQYHxLehXoa xLQYHxLehoa ciiDWd9Huhop mũiiiDWd9Hu yiiDWd9Hu, giọiiDWd9Hung nànLQYHxLehg iiDWd9Hutựa nhPLBzư PLBzđang lừaLQYHxLeh iiDWd9Humột đứaPLBz trPLBzẻ: “SaoiiDWd9Hu lạiPLBz khôiiDWd9Hung vPLBzui thế?”

 

Chén rưLQYHxLehợu iiDWd9Hukhông ngừnPLBzg qLQYHxLehuay iiDWd9Hutrong tPLBzay y.

 

Hai mPLBzắt PLBzy tLQYHxLehỏa PLBzsáng: “SLQYHxLehau nàiiDWd9Huy tLQYHxLeha iiDWd9Hugọi ngươiLQYHxLeh làiiDWd9Hu ‘BôiiiDWd9Hu NLQYHxLehhi’ nhé!”LQYHxLeh ChénPLBz rượuLQYHxLeh biiDWd9Huay mPLBzúa nhưLQYHxLeh viiDWd9Huũ điệPLBzu củaiiDWd9Hu iiDWd9Hunàng, cóiiDWd9Hu quPLBzang manLQYHxLehg sángPLBz lạniiDWd9Hu, iiDWd9Hucó lưngiiDWd9Hu PLBzáo mảnhLQYHxLeh khảnh,iiDWd9Hu cPLBzó làniiDWd9Hu dLQYHxLeha LQYHxLehmịn màiiDWd9Hu. HơnLQYHxLeh nữiiDWd9Hua, ciiDWd9Huhén rượuLQYHxLeh troniiDWd9Hug tiiDWd9Huay LQYHxLehy, LQYHxLehy LQYHxLehcó tiiDWd9Huhể khiếPLBzn nóLQYHxLeh LQYHxLehmúa iiDWd9Hucũng PLBzcó tiiDWd9Huhể khPLBziến PLBznó ngừng,PLBz PLBzlại PLBzcó tPLBzhể PLBzdùng mLQYHxLehôi nLQYHxLehhấp nháp.

 

“Cái tPLBzên kiiDWd9Huỳ quặLQYHxLehc quá.”LQYHxLeh NàPLBzng vPLBzừa PLBzcười vừaLQYHxLeh lLQYHxLehắc đầu.

 

“Được khLQYHxLehông? NgươLQYHxLehi PLBzlàm ‘LQYHxLehBôi NhiLQYHxLeh’ củaPLBz iiDWd9Huta nhé.”LQYHxLeh LQYHxLehY tớiiiDWd9Hu gầnLQYHxLeh iiDWd9Hunàng, áiiDWd9Hunh mắtPLBz bướniiDWd9Hug bỉnh.

 

Nhìn ánPLBzh mắtiiDWd9Hu PLBzy, nàngLQYHxLeh bLQYHxLehỗng PLBzgiật mình.

 

Nàng biiiDWd9Huết iiDWd9Huy đãLQYHxLeh giếLQYHxLeht rấLQYHxLeht nhiềuPLBz người,iiDWd9Hu danLQYHxLehh LQYHxLehtiếng ÁmLQYHxLeh PLBzHà CuLQYHxLehng cũnLQYHxLehg PLBzđã LQYHxLehlại vanLQYHxLehg dộPLBzi triiDWd9Huong chiiDWd9Huốn giPLBzang hồiiDWd9Hu, nhưiiDWd9Hung trLQYHxLehong lòngLQYHxLeh nàngPLBz iiDWd9Huy vẫPLBzn chỉiiDWd9Hu lPLBzà LQYHxLehmột đPLBzứa trẻ.

 

Nhưng giờPLBz phútLQYHxLeh này,iiDWd9Hu ániiDWd9Huh miiDWd9Huắt PLBzy miiDWd9Huang tiiDWd9Huheo viiDWd9Huẻ LQYHxLehngang bưLQYHxLehớng iiDWd9Hukhó tả!

 

Có lẽ,LQYHxLeh LPLBza iiDWd9HuNhi đãPLBz thựcLQYHxLeh sPLBzự trưởngPLBz thành.

 

Nàng PLBznở nụLQYHxLeh cườiiiDWd9Hu thậtiiDWd9Hu dịiiDWd9Huu dàLQYHxLehng: “TaPLBz PLBzlà tỷPLBz tPLBzỷ củaLQYHxLeh đệiiDWd9Hu mà.”

 

“Bôi NPLBzhi, làPLBzm BôiiiDWd9Hu NPLBzhi cLQYHxLehủa ta!PLBz” iiDWd9HuY LQYHxLehnăn nỉ.

 

“Cái tLQYHxLehên iiDWd9Hunày thiiDWd9Huật khóiiDWd9Hu nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng LQYHxLehvẫn lắcPLBz đầu.

 

Y tứcPLBz iiDWd9Hugiận, nắmLQYHxLeh lấyPLBz cằmLQYHxLeh nàniiDWd9Hug: iiDWd9Hu“Nói PLBzmau! NgiiDWd9Huươi đồPLBzng ýLQYHxLeh làiiDWd9Hum BôLQYHxLehi NPLBzhi iiDWd9Hucủa ta.”

 

“La NhPLBzi, LQYHxLehđau qiiDWd9Huuá.” NiiDWd9Huàng rêniiDWd9Hu rỉLQYHxLeh nói.

 

“Đồng LQYHxLehý lLQYHxLehàm BPLBzôi NhPLBzi củPLBza iiDWd9Huta, tPLBza thLQYHxLeha cPLBzho ngươi.iiDWd9Hu” PLBzY cànPLBzg xiếtPLBz chặtPLBz tay.

 

“Không.”

 

Lửa LQYHxLehgiận LQYHxLehbừng lên,LQYHxLeh LQYHxLehy đPLBzột nLQYHxLehhiên kLQYHxLehéo nàniiDWd9Hug LQYHxLehlại gầnPLBz! HiiDWd9Huơi thởPLBz LQYHxLehnóng bỏng,iiDWd9Hu bờLQYHxLeh môLQYHxLehi PLBzy PLBzcách nPLBzàng cLQYHxLehhỉ cLQYHxLehó PLBzmột tấc!PLBz ViiDWd9Huừa tPLBzhở hổnLQYHxLeh hPLBzển, iiDWd9Huy vừiiDWd9Hua giiDWd9Huhé sátiiDWd9Hu bờPLBz môiPLBz đỏPLBz thắiiDWd9Hum củiiDWd9Hua nàng!

 

“Làm BôLQYHxLehi LQYHxLehNhi cLQYHxLehủa taPLBz! NếLQYHxLehu kLQYHxLehhông PLBzta sẽPLBz iiDWd9Hubiến ngươiiiDWd9Hu tLQYHxLehhành nữPLBz nLQYHxLehhân củaPLBz ta!”

 

Ngày hôLQYHxLehm đó.

 

Nàng LQYHxLehcuối cùngiiDWd9Hu cũngiiDWd9Hu phảiPLBz thỏaiiDWd9Hu hiệp.

 

......

 

............

 

Nước miiDWd9Huắt ÁmPLBz PLBzDạ LiiDWd9Hua đỏLQYHxLeh niiDWd9Huhư máu.

 

Y iiDWd9Huôm LQYHxLehlấy nàngiiDWd9Hu, nLQYHxLehước mắtLQYHxLeh nhưLQYHxLeh haPLBzi dòngLQYHxLeh mPLBzáu chảyPLBz xLQYHxLehuống từiiDWd9Hu điiDWd9Huôi mắiiDWd9Hut nhắmPLBz chiiDWd9Huặt củaPLBz PLBzy. MàuPLBz LQYHxLehđỏ iiDWd9Hucủa PLBznước mắt,PLBz miiDWd9Huàu trắngPLBz PLBzbệch củLQYHxLeha PLBzhai gòPLBz PLBzmá, PLBzy khônLQYHxLehg niiDWd9Huén niiDWd9Huổi bLQYHxLehi thươniiDWd9Hug trPLBzong lòngiiDWd9Hu nhiiDWd9Huư mộLQYHxLeht PLBzbức trLQYHxLehanh qPLBzuỷ dịiiDWd9Hu đẹpPLBz đẽiiDWd9Hu mLQYHxLehà thêPLBz lương.

 

Nàng yêuiiDWd9Hu tPLBzhương vuPLBzốt vPLBze yLQYHxLeh: LQYHxLeh“La NhPLBzi, xiPLBzn lỗi.”

 

Y ôiiDWd9Hum chPLBzặt PLBzlấy nàng.

 

“Tỷ ngãLQYHxLeh bệnPLBzh hôniiDWd9Hu mLQYHxLehê đãiiDWd9Hu mườiiiDWd9Hu chíniiDWd9Hu năm,PLBz LQYHxLehđệ niiDWd9Huhất địnhPLBz rấtPLBz vấtLQYHxLeh iiDWd9Huvả iiDWd9Huđúng không?”iiDWd9Hu NàngLQYHxLeh thởLQYHxLeh dàiiiDWd9Hu, LQYHxLehcố gắPLBzng nởLQYHxLeh nụPLBz PLBzcười, nLQYHxLehgăn LQYHxLehdòng nưiiDWd9Huớc PLBzmắt mìiiDWd9Hunh chảyLQYHxLeh rPLBza. “YêniiDWd9Hu tLQYHxLehâm đi,iiDWd9Hu giờiiDWd9Hu tỷiiDWd9Hu LQYHxLehđã khiiDWd9Huỏi rLQYHxLehồi, LQYHxLehtất cảiiDWd9Hu đềuiiDWd9Hu siiDWd9Huẽ PLBztốt hơn.”

 

Ám DiiDWd9Huạ LPLBza iiDWd9Humuốn LQYHxLehôm nànPLBzg vLQYHxLehào lòng.

 

Những ciiDWd9Huhuyện khiiDWd9Huác iiDWd9Huy đPLBzều khôiiDWd9Hung muLQYHxLehốn ngiiDWd9Huhĩ tới.

 

“Mười chíPLBzn nPLBzăm quPLBza, đệiiDWd9Hu vẫiiDWd9Hun ởLQYHxLeh triiDWd9Huong ÁPLBzm HPLBzà iiDWd9HuCung sao?”LQYHxLeh iiDWd9HuNàng nPLBzhẹ nPLBzhàng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn PLBzở dướiPLBz lòiiDWd9Hung đất,iiDWd9Hu khôngLQYHxLeh tLQYHxLehhấy ánLQYHxLehh iiDWd9Humặt trờiPLBz, khôngiiDWd9Hu chPLBzút kiiDWd9Huhông khLQYHxLehí trPLBzong PLBzlành, hèiiDWd9Hun cLQYHxLehhi PLBzthân thểPLBz đệPLBz chiiDWd9Huẳng PLBzhề khỏeiiDWd9Hu LQYHxLehmạnh, khuôniiDWd9Hu mặLQYHxLeht cũngPLBz LQYHxLehu biiDWd9Huuồn nLQYHxLehhư vậy.”PLBz NàniiDWd9Hug vuPLBzốt iiDWd9Huve máiiDWd9Hui tócPLBz diiDWd9Huài củaiiDWd9Hu PLBzy. “ĐềLQYHxLehu làPLBz lỗiPLBz củaLQYHxLeh ta.”

 

Bàn tiiDWd9Huay nànPLBzg nhLQYHxLehẹ nhàniiDWd9Hug làiiDWd9Hu vậy.

 

Từng iiDWd9Hugiọt lLQYHxLehệ iiDWd9Huđỏ nhLQYHxLehư mLQYHxLeháu củPLBza ÁPLBzm LQYHxLehDạ LiiDWd9Hua tLQYHxLehừ từPLBz tràLQYHxLeho ra.

 

“Không cầniiDWd9Hu LQYHxLehđệ tiPLBzếp tụcLQYHxLeh luyệniiDWd9Hu iiDWd9Hucông nữLQYHxLeha, cũPLBzng PLBzkhông cầnLQYHxLeh nghPLBzĩ cáchLQYHxLeh iiDWd9Huđể ÁmPLBz HàLQYHxLeh PLBzCung xưniiDWd9Hug iiDWd9Hubá thiênPLBz hPLBzạ LQYHxLehnữa.” nàngLQYHxLeh LQYHxLehôm liiDWd9Huấy iiDWd9Huy. “LiiDWd9Hua LQYHxLehNhi, tiiDWd9Huỷ tỷLQYHxLeh muốnLQYHxLeh đệiiDWd9Hu sPLBzống LQYHxLehthật hạnhiiDWd9Hu phúc.”

 

******

 

Sáng siiDWd9Huớm iiDWd9Hungày hômiiDWd9Hu sau.

 

Như CPLBza miiDWd9Huở PLBzto LQYHxLehhai mắt.

 

Nàng cảmLQYHxLeh thấyiiDWd9Hu toàLQYHxLehn thâLQYHxLehn PLBznhức mỏiiDWd9Hui nPLBzhư bịiiDWd9Hu tróiPLBz mPLBzột điiDWd9Huêm, bụngiiDWd9Hu iiDWd9Hucũng niiDWd9Huặng LQYHxLehtrĩu, thởPLBz khôngLQYHxLeh LQYHxLehra hơi.

 

Vừa PLBznhìn qua…

 

Nàng biiDWd9Huỗng dưnPLBzg kiiDWd9Huinh hãi!

 

Ám DiiDWd9Huạ iiDWd9HuLa ghéLQYHxLeh iiDWd9Huđầu vàoPLBz PLBzbên giLQYHxLehường, taLQYHxLehy tráiLQYHxLeh nPLBzắm lLQYHxLehấy tLQYHxLehay phảPLBzi nàniiDWd9Hug, đầPLBzu gPLBzối LQYHxLehlên PLBzbụng nàng.iiDWd9Hu PLBzY iiDWd9Hunghỉ rấiiDWd9Hut yêLQYHxLehn tĩnhLQYHxLeh, kiiDWd9Huhuôn mặLQYHxLeht táiiDWd9Hui nhợtiiDWd9Hu phảngLQYHxLeh phiiDWd9Huất nPLBzhư LQYHxLehcó iiDWd9Huthêm chiiDWd9Huút hLQYHxLehuyết sắc.

 

“Ngươi làmLQYHxLeh gìLQYHxLeh đó.”

 

Như CLQYHxLeha trừngiiDWd9Hu iiDWd9Humắt nLQYHxLehhìn ÁmPLBz DạLQYHxLeh LQYHxLehLa, LQYHxLehdùng đẩyLQYHxLeh gLQYHxLehạt iiDWd9Huy dậy.

 

Ám DạLQYHxLeh PLBzLa chămiiDWd9Hu cPLBzhú nhìPLBzn LQYHxLehy, hLQYHxLehạt chLQYHxLehu LQYHxLehsa giữPLBza PLBztrán diiDWd9Huần dPLBzần chuyLQYHxLehển tLQYHxLehừ đỏiiDWd9Hu tươiiiDWd9Hu PLBzsang âLQYHxLehm uiiDWd9Hu. iiDWd9HuY đứngLQYHxLeh bậtLQYHxLeh dPLBzậy, ánhPLBz mắtPLBz liiDWd9Hué PLBzlên LQYHxLehvẻ vLQYHxLehô iiDWd9Hutình, cPLBzoi nàLQYHxLehng nhiiDWd9Huư LQYHxLehkẻ LQYHxLehthù khắPLBzc cốtiiDWd9Hu giiDWd9Huhi tâm.

 

“Vì LQYHxLehsao PLBzngươi lPLBzại LQYHxLehtrở lại.”

 

Giọng iiDWd9Huy trầmiiDWd9Hu trầiiDWd9Hum niiDWd9Huhư đangPLBz nguyềPLBzn rủa.

 

Như PLBzCa iiDWd9Hugiật LQYHxLehmình. iiDWd9HuTrong thoángLQYHxLeh chPLBzốc, nàngLQYHxLeh bỗngiiDWd9Hu iiDWd9Hunghĩ mìPLBznh LQYHxLehsẽ bịPLBz ániiDWd9Huh mắtLQYHxLeh LQYHxLehác độiiDWd9Huc củLQYHxLeha LQYHxLehy gLQYHxLehiết chết.

 

“Chờ mộtiiDWd9Hu chút!”

 

Nàng PLBzgọi PLBzÁm DiiDWd9Huạ LQYHxLehLa PLBzđang pLQYHxLehhất iiDWd9Hutay PLBzáo qiiDWd9Huuay đi:

 

“Ngươi đừnPLBzg đi!”

 

Ám DạPLBz LiiDWd9Hua khLQYHxLehông quLQYHxLehay iiDWd9Huđầu lạiiiDWd9Hu, LQYHxLehy đãLQYHxLeh khôiiDWd9Hung PLBzthể dễLQYHxLeh iiDWd9Hudàng tiiDWd9Huha thứiiDWd9Hu nLQYHxLehếu thấyiiDWd9Hu mPLBzặt nàng.

 

Như LQYHxLehCa nPLBzói: iiDWd9Hu“Hôm LQYHxLehnay đLQYHxLehã iiDWd9Hulà ngàyPLBz tiiDWd9Huhứ mườiiDWd9Hui. LQYHxLehTa iiDWd9Humuốn gặpiiDWd9Hu iiDWd9HuNgọc sPLBzư huynh.”

 

Ám LQYHxLehDạ LiiDWd9Hua cPLBzười iiDWd9Hulạnh nói:

 

“Nhìn iiDWd9Huthấy hắnLQYHxLeh ngươiiDWd9Hui sẽLQYHxLeh hốiiiDWd9Hu hận.”

 

Như CiiDWd9Hua iiDWd9Hucả kinLQYHxLehh nLQYHxLehói: “NgLQYHxLehươi đãPLBz lLQYHxLehàm PLBzgì vớiLQYHxLeh sưiiDWd9Hu huyPLBznh cLQYHxLehủa ta?!”

 

Ám DiiDWd9Huạ LiiDWd9Hua nhíLQYHxLehu LQYHxLehmày nóiLQYHxLeh: “KẻLQYHxLeh dámPLBz iiDWd9Hulừa gPLBzạt phảnLQYHxLeh biiDWd9Huội iiDWd9Huta chỉiiDWd9Hu LQYHxLehcó LQYHxLehthể sốngLQYHxLeh troLQYHxLehng địaiiDWd9Hu ngục.”

 

Như CPLBza cắnPLBz iiDWd9Humôi, cPLBzố gLQYHxLehắng LQYHxLehkiềm iiDWd9Huchế LQYHxLehthân tLQYHxLehhể đangPLBz ruiiDWd9Hun rPLBzẩy củaiiDWd9Hu mình.

 

“Ta muLQYHxLehốn gặpPLBz sPLBzư huynh.”

 

******

 

Làn nướciiDWd9Hu ÁPLBzm HPLBzà chậmPLBz rPLBzãi chLQYHxLehảy xuôiLQYHxLeh iiDWd9Hutrên PLBzmặt đất.

 

Xung PLBzquanh LQYHxLehđều làPLBz bóngiiDWd9Hu tLQYHxLehối, cPLBzhỉ cPLBzó iiDWd9Huánh lửaPLBz PLBzu áLQYHxLehm trêiiDWd9Hun bứcLQYHxLeh tườniiDWd9Hug chiếuLQYHxLeh PLBzxuống mặiiDWd9Hut nướLQYHxLehc. iiDWd9HuMặt nướciiDWd9Hu ÁmPLBz LQYHxLehHà cũngiiDWd9Hu mộLQYHxLeht LQYHxLehmàu đPLBzen, ngẫuPLBz nhiêPLBzn lóiiDWd9Hue LQYHxLehlên mộtiiDWd9Hu tLQYHxLehia ruPLBzng độngLQYHxLeh LQYHxLehtựa nhưiiDWd9Hu áPLBzng miiDWd9Huây iiDWd9Huđen viềniiDWd9Hu vàng.

 

Trong bóniiDWd9Hug tốiLQYHxLeh LQYHxLehtĩnh mịch.

 

Trái tPLBzim NhưPLBz PLBzCa LQYHxLehchậm rLQYHxLehãi tiiDWd9Hurầm xLQYHxLehuống, mộiiDWd9Hut cảPLBzm PLBzgiác iiDWd9Husợ hãiPLBz hLQYHxLehít LQYHxLehthở iiDWd9Hukhông PLBzthông khiếnPLBz cPLBzổ họngLQYHxLeh nàiiDWd9Hung PLBzkhô iiDWd9Hukhốc. LQYHxLehHai cLQYHxLehhân muốiiDWd9Hun nhLQYHxLehanh chóiiDWd9Hung chiiDWd9Huạy tớiLQYHxLeh củPLBza nàLQYHxLehng nặngLQYHxLeh niiDWd9Huhư điiDWd9Hueo trì.

 

Nàng đãPLBz PLBzthấy NgọiiDWd9Huc TựPLBz Hàn.

 

Y ngồiiiDWd9Hu tLQYHxLehrên chiLQYHxLehếc iiDWd9Huxe lănLQYHxLeh PLBzbằng gỗ,LQYHxLeh tấmLQYHxLeh áoLQYHxLeh xanLQYHxLehh nhLQYHxLehư ngọiiDWd9Huc, LQYHxLehnụ cườiPLBz vẫnPLBz yPLBzên PLBztĩnh LQYHxLehnhư xiiDWd9Huưa. CiiDWd9Huó lẽPLBz vìLQYHxLeh LQYHxLehđã iiDWd9Hulâu PLBzchưa thấLQYHxLehy áiiDWd9Hunh mặtLQYHxLeh trờiLQYHxLeh, LQYHxLehlàn PLBzda LQYHxLehy tLQYHxLehái nhợt,LQYHxLeh thLQYHxLehân thểiiDWd9Hu cPLBzũng cànLQYHxLehg thPLBzêm gầyLQYHxLeh gòiiDWd9Hu sPLBzo PLBzvới trưPLBzớc đây.

 

Y đPLBzang LQYHxLehho khan.

 

Cơn LQYHxLehho PLBzkịch liệtiiDWd9Hu khLQYHxLehiến bảiiDWd9Hu vaPLBzi LQYHxLehy rLQYHxLehung iiDWd9Hurung, PLBztựa iiDWd9Huhồ nhưLQYHxLeh cảLQYHxLeh PLBzphổi LQYHxLehy cũLQYHxLehng muốnLQYHxLeh PLBzho rLQYHxLeha. ChiiDWd9Huiếc khănPLBz lPLBzụa cLQYHxLehhe trLQYHxLehên bờLQYHxLeh mPLBzôi đãiiDWd9Hu iiDWd9Hulấm tấmLQYHxLeh máu.

 

Ngọc PLBzTự HànPLBz PLBznhư vLQYHxLehậy khiếPLBzn NhưPLBz PLBzCa cảmLQYHxLeh thấyLQYHxLeh iiDWd9Huhoảng hốt…

 

Y lúcPLBz nàLQYHxLeho cũiiDWd9Hung cóPLBz tiiDWd9Huhể LQYHxLehmất đi!

 

Như PLBzCa iiDWd9Hukinh hãiLQYHxLeh, quLQYHxLehát lLQYHxLehên vLQYHxLehới iiDWd9HuÁm PLBzDạ LiiDWd9Hua: LQYHxLeh“Ngươi đãPLBz làmLQYHxLeh gìLQYHxLeh iiDWd9Husư huynLQYHxLehh củaPLBz ta?”

 

Ám DPLBzạ iiDWd9HuLa cLQYHxLehười nhLQYHxLehẹ PLBznói: “LQYHxLehHắn vốnLQYHxLeh lLQYHxLehà mộLQYHxLeht kẻLQYHxLeh PLBztàn PLBzphế bệiiDWd9Hunh iiDWd9Hutật, giờPLBz ciiDWd9Huhẳng qiiDWd9Huua PLBzchỉ trởLQYHxLeh liiDWd9Huại LQYHxLehbộ dáiiDWd9Hung trướcPLBz đâyLQYHxLeh LQYHxLehmà thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như CLQYHxLeha cảPLBzm thPLBzấy LQYHxLehcó đPLBziểm khLQYHxLehông đúng!

 

Mọi PLBzchuyện tuyệiiDWd9Hut đốiPLBz khônPLBzg đơnPLBz giiiDWd9Huản LQYHxLehnhư LQYHxLehÁm DạLQYHxLeh PLBzLa nóiPLBz được!

 

Như CLQYHxLeha đPLBzi vềPLBz phíiiDWd9Hua NPLBzgọc PLBzTự Hàn.

 

Nàng gọiPLBz têLQYHxLehn yLQYHxLeh: “SưiiDWd9Hu huynhLQYHxLeh…. SPLBzư huLQYHxLehynh?!” TLQYHxLehhanh iiDWd9Huâm cLQYHxLehủa nànPLBzg lớLQYHxLehn dầniiDWd9Hu nhưnPLBzg PLBzy lạiPLBz chẳngLQYHxLeh hềLQYHxLeh nghiiDWd9Hue thấy!

 

Ngọc TựLQYHxLeh HàLQYHxLehn lPLBzại ho.

 

Y phảngLQYHxLeh phPLBzất nhưLQYHxLeh khLQYHxLehông hềPLBz iiDWd9Hucảm PLBznhận đưiiDWd9Huợc thếiiDWd9Hu LQYHxLehgiới bêPLBzn ngoài.

 

Như iiDWd9HuCa bắtPLBz đầuLQYHxLeh iiDWd9Hurun rẩy.

 

Nước iiDWd9HuÁm HàLQYHxLeh vẫnLQYHxLeh iiDWd9Hutăm PLBztối iiDWd9Hutĩnh mịch.

 

Ám iiDWd9HuDạ LLQYHxLeha cưPLBzời lớLQYHxLehn, iiDWd9Huvô LQYHxLehcùng đắPLBzc iiDWd9Huý: “KLQYHxLehhông LQYHxLehchỉ lỗPLBz LQYHxLehtai LQYHxLehy đãLQYHxLeh LQYHxLehmất điiDWd9Hui thínLQYHxLehh giáiiDWd9Huc, iiDWd9Huhai chLQYHxLehân PLBzy LQYHxLehcũng khôLQYHxLehng thPLBzể điPLBz lạLQYHxLehi được.”

 

Như CLQYHxLeha chiiDWd9Hue miệng.

 

Giờ phútLQYHxLeh nàyiiDWd9Hu, nàngiiDWd9Hu PLBzvô cùngPLBz thốngiiDWd9Hu hậnLQYHxLeh ÁmPLBz PLBzDẠ La.

 

Nàng khPLBzông nPLBzgờ mộtiiDWd9Hu ngườiiDWd9Hui ciiDWd9Huó thểLQYHxLeh lPLBzàm rPLBza chuyệnPLBz iiDWd9Hutàn nhẫiiDWd9Hun LQYHxLehnhư vPLBzậy! ĐầuiiDWd9Hu tiêniiDWd9Hu làiiDWd9Hu giúpiiDWd9Hu LQYHxLehNgọc TPLBzự HànPLBz cóPLBz thiiDWd9Huể nghLQYHxLehe, LQYHxLehcó LQYHxLehthể điPLBz lạiiiDWd9Hu, PLBzkhiến PLBzy khỏePLBz mạnhPLBz PLBznhư iiDWd9Hungười bLQYHxLehình iiDWd9Huthường, siiDWd9Huau đóPLBz lLQYHxLehại cLQYHxLehướp đLQYHxLehoạt tấtiiDWd9Hu LQYHxLehcả đi!

 

Am iiDWd9HuDạ iiDWd9HuLa iiDWd9Hucười iiDWd9Hulên LQYHxLehha hả:

 

“Như vậyiiDWd9Hu miiDWd9Huà đãPLBz gPLBzọi làiiDWd9Hu tàniiDWd9Hu nhẫniiDWd9Hu saiiDWd9Huo? NgưLQYHxLehơi cLQYHxLehũng quáLQYHxLeh xeiiDWd9Hum thườngPLBz PLBzta rồi!”

 

Như CLQYHxLeha lPLBzạnh cảPLBz người.

 

Cảm giáciiDWd9Hu sợiiDWd9Hu hãiiiDWd9Hu vPLBzà điLQYHxLehềm gởPLBz nhLQYHxLehư hiiDWd9Huố LQYHxLehbăng đônPLBzg cứniiDWd9Hug cảiiDWd9Hu ngPLBzười nàng!

 

Ám DLQYHxLehạ LPLBza nLQYHxLehở nụiiDWd9Hu cườiPLBz đLQYHxLeha tìnhPLBz: “NgươiPLBz nhìLQYHxLehn iiDWd9Huhai mắiiDWd9Hut hiiDWd9Huắn PLBzxem, đôPLBzi mắtPLBz tuấnLQYHxLeh iiDWd9Hutú ấPLBzy, đôiiiDWd9Hu mắtLQYHxLeh iiDWd9Huôn nhiiDWd9Huu PLBznhư nướcPLBz mPLBzùa xuâPLBzn ấy…”

 

Ngọc iiDWd9HuTự HàniiDWd9Hu lạiiiDWd9Hu PLBzho, PLBzy ngiiDWd9Huẩng PLBzđầu vềPLBz PLBzphía NiiDWd9Huhư iiDWd9HuCa, dưiiDWd9Huờng iiDWd9Hunhư iiDWd9Huy LQYHxLehcảm iiDWd9Hugiác đượiiDWd9Huc gLQYHxLehì đPLBzó, ciiDWd9Huhân màPLBzy khPLBzẽ cLQYHxLehau lại.

 

Nhưng, LQYHxLehy iiDWd9Hukhông tháiiDWd9Huy nàng.

 

Đôi mắiiDWd9Hut LQYHxLehy PLBzvẫn tuấniiDWd9Hu PLBztú nPLBzhư xưa,PLBz niiDWd9Huhưng, đãLQYHxLeh khLQYHxLehông cPLBzòn PLBzthấy bPLBzất LQYHxLehcứ thứPLBz giiDWd9Huì nữa!

 

Như CPLBza càniiDWd9Hug lúcLQYHxLeh iiDWd9Hucàng kLQYHxLehinh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mắtiiDWd9Hu chảiiDWd9Huy xuốLQYHxLehng nhPLBzư mưPLBza trênPLBz khiiDWd9Huuôn mặtLQYHxLeh nàng.

 

Y khônLQYHxLehg nhLQYHxLehìn thấy.

 

Ám DạLQYHxLeh PLBzLa đPLBzã bLQYHxLehiến PLBzthế gPLBziới củaPLBz LQYHxLehy LQYHxLehthành mộPLBzt iiDWd9Humàu đen.

 

Ám DạPLBz LLQYHxLeha ngiiDWd9Huửi PLBzngửi hươnPLBzg rPLBzượu troPLBzng chéPLBzn hPLBzoàng kiLQYHxLehm, tiếcLQYHxLeh nLQYHxLehuối nói:

 

“Thật LQYHxLehkỳ LQYHxLehlạ, vLQYHxLehì saiiDWd9Huo iiDWd9Humột kẻLQYHxLeh tàLQYHxLehn tiiDWd9Huật nhLQYHxLehưu iiDWd9Huy lLQYHxLehại cóLQYHxLeh kLQYHxLehhí iiDWd9Huchất LQYHxLehhoàn mỹiiDWd9Hu nhưPLBz thiiDWd9Huế iiDWd9Hukia ciiDWd9Huhứ? NếPLBzu iiDWd9Huy ciiDWd9Huhưa PLBztừng phảPLBzn bộPLBz tPLBza vậPLBzy sLQYHxLehẽ LQYHxLehlà mộtPLBz nLQYHxLeham tửiiDWd9Hu mêPLBz ngiiDWd9Huười PLBztới mứcPLBz nào.”

 

Như CPLBza ngồiPLBz xổmLQYHxLeh xuống.

 

Nàng ngồiLQYHxLeh tLQYHxLehrước mPLBzặt NPLBzgọc LQYHxLehTự PLBzHàn, PLBzlau sạcPLBzh lệLQYHxLeh vươiiDWd9Hung tLQYHxLehrên khuôniiDWd9Hu mPLBzặt iiDWd9Humình, cốPLBz gắLQYHxLehng nLQYHxLehở mộtLQYHxLeh niiDWd9Huụ cười.

 

“Sư huLQYHxLehynh, muộLQYHxLehi tPLBzới rPLBzồi.” NàPLBzng nPLBzhẹ LQYHxLehnhàng gọPLBzi. “MuộiPLBz lPLBzà CiiDWd9Hua NiiDWd9Huhi đây,PLBz muộiPLBz tớiiDWd9Hui PLBzthăm huynPLBzh…. HuynPLBzh…. SPLBzao lạiPLBz hiiDWd9Huo nặngPLBz vậyiiDWd9Hu chứ?”

 

Ngọc TựLQYHxLeh HàniiDWd9Hu cLQYHxLehhẳng hềPLBz cửiiDWd9Hu động.

 

Y khônLQYHxLehg LQYHxLehnghe thấy.

 

Cũng khiiDWd9Huông nPLBzhìn thấy.

 

Như CPLBza nhẹiiDWd9Hu nhàLQYHxLehng iiDWd9Hucầm tPLBzay yiiDWd9Hu, ghéLQYHxLeh sáLQYHxLeht vàPLBzo iiDWd9Huđầu gốiPLBz yLQYHxLeh: “LQYHxLehHuynh đúngLQYHxLeh làiiDWd9Hu mLQYHxLehột iiDWd9Husư huyLQYHxLehnh xấPLBzu. LầnPLBz nàPLBzo cLQYHxLehũng đPLBzồng PLBzý sẽiiDWd9Hu PLBztự chiếuPLBz iiDWd9Hucố biiDWd9Huản thâiiDWd9Hun, nhưPLBzng lạiLQYHxLeh chẳngLQYHxLeh lLQYHxLehần iiDWd9Hunào lPLBzàm được.”LQYHxLeh PLBzHai miiDWd9Huá nàngLQYHxLeh iiDWd9Hucọ iiDWd9Hulên đầuLQYHxLeh giiDWd9Huối yPLBz, iiDWd9Hukhiến xiêmPLBz PLBzy PLBzhút iiDWd9Hukhô LQYHxLehnước mắtPLBz niiDWd9Huàng. “HuynPLBzh LQYHxLehcó biiDWd9Huiết khônLQYHxLehg? ĐôLQYHxLehi khPLBzi muiiDWd9Huội thựLQYHxLehc sLQYHxLehự riiDWd9Huất gLQYHxLehiận iiDWd9Huhuynh, giậiiDWd9Hun tớiLQYHxLeh mứciiDWd9Hu khôPLBzng baPLBzo giiDWd9Huiờ PLBzmuốn đLQYHxLehể iiDWd9Huý tPLBzới huPLBzynh nPLBzữa. SLQYHxLehao huynLQYHxLehh lạiiiDWd9Hu luônLQYHxLeh PLBzkhông iiDWd9Huquan tâmPLBz tớiLQYHxLeh bảiiDWd9Hun thâLQYHxLehn mìnhiiDWd9Hu nhưiiDWd9Hu iiDWd9Huvậy kiLQYHxLeha chứ?”

 

Bàn iiDWd9Hutay NgPLBzọc TựLQYHxLeh HLQYHxLehàn giiiDWd9Huật giật.

 

Khuôn mLQYHxLehặt LQYHxLehy lộPLBz LQYHxLehvẻ ngLQYHxLehhi hoặc.

 

Y ciiDWd9Huố LQYHxLehgắng niiDWd9Huói chuyệLQYHxLehn, yếLQYHxLeht hPLBzầu ruPLBzng rLQYHxLehung PLBznhưng LQYHxLehthanh iiDWd9Huâm iiDWd9Hutạo rPLBza PLBzchỉ PLBzlà tiếLQYHxLehng LQYHxLeh“A…” khànLQYHxLeh khàn.

 

Giọng nóLQYHxLehi củaiiDWd9Hu iiDWd9Huy cũngPLBz bịiiDWd9Hu ciiDWd9Huướp đi.

 

Y đãLQYHxLeh khôPLBzng thểPLBz LQYHxLehnói đượciiDWd9Hu nPLBzữa rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám DạPLBz PLBzLa cưLQYHxLehời liiDWd9Huên điêniiDWd9Hu cuiiDWd9Huồng: “MộiiDWd9Hut têniiDWd9Hu iiDWd9Hutàn piiDWd9Huhế khPLBzông iiDWd9Hungờ cũniiDWd9Hug dáLQYHxLehm PLBzphản biiDWd9Huội, lừaLQYHxLeh dốiiiDWd9Hu iiDWd9Huta? PLBzHa LQYHxLehha haPLBz, ngưPLBzơi kPLBzhông quaLQYHxLehn tâmiiDWd9Hu tớPLBzi tiiDWd9Huai vàPLBz châiiDWd9Hun củaPLBz iiDWd9Humình đúnPLBzg khLQYHxLehông? LQYHxLehVậy hãLQYHxLehy đểLQYHxLeh chiiDWd9Huúng mLQYHxLehất iiDWd9Huđi PLBzcùng đôLQYHxLehi mắtPLBz ngươiLQYHxLeh đi!”

 

Công lựcLQYHxLeh củaLQYHxLeh NgPLBzọc TựiiDWd9Hu hàiiDWd9Hun đãPLBz biiDWd9Huị LQYHxLehÁm DạLQYHxLeh LiiDWd9Hua PLBzhủy đi.

 

Y tiiDWd9Hurầm mặc.

 

Y dùPLBzng thờiiiDWd9Hu khắLQYHxLehc cuốiiiDWd9Hu cLQYHxLehùng, cảPLBzm iiDWd9Huthụ cảmPLBz giiDWd9Huiác đứnPLBzg thẳPLBzng iiDWd9Hubằng PLBzhai chLQYHxLehân, cảPLBzm thụiiDWd9Hu thLQYHxLehanh âPLBzm iiDWd9Hucủa niiDWd9Huước sônPLBzg vàPLBz LQYHxLehgió, cảmiiDWd9Hu thụiiDWd9Hu LQYHxLehthế giớiiiDWd9Hu màiiDWd9Hu iiDWd9Huy còLQYHxLehn cóiiDWd9Hu thểLQYHxLeh thấy.iiDWd9Hu PLBzY LQYHxLehcòn PLBzmuốn gPLBzọi têniiDWd9Hu củaLQYHxLeh nàLQYHxLehng mộtLQYHxLeh LQYHxLehlần cuối.

 

Nếu cóPLBz thểPLBz chọn,LQYHxLeh PLBzy khôngPLBz mLQYHxLehuốn sẽLQYHxLeh liiDWd9Huại tànLQYHxLeh phế.

 

Cảm iiDWd9Huthụ tiiDWd9Huhế giiiDWd9Huới tươPLBzi đẹpiiDWd9Hu cùLQYHxLehng sưiiDWd9Hu muPLBzội LQYHxLehmỹ lLQYHxLehệ iiDWd9Hulà vậLQYHxLehy, LQYHxLehy iiDWd9Hukhông muốniiDWd9Hu trPLBzở lPLBzại làmLQYHxLeh mộtLQYHxLeh kẻLQYHxLeh tàniiDWd9Hu PLBzphế vLQYHxLehô dụng.

 

Ánh sánLQYHxLehg thảniiDWd9Hu iiDWd9Hunhiên LQYHxLehnhư ngọcPLBz PLBztoát PLBzra trêLQYHxLehn hànPLBzg lôLQYHxLehng miiDWd9Huy iiDWd9Hucủa y.

 

Y yêniiDWd9Hu lặPLBzng phảngPLBz phLQYHxLehất nLQYHxLehhư khLQYHxLehông hềLQYHxLeh LQYHxLehquan tâiiDWd9Hum LQYHxLehtai iiDWd9Huương PLBzsẽ LQYHxLehphủ xuốPLBzng ngườiLQYHxLeh PLBzy nhLQYHxLehư thếLQYHxLeh nào.

 

Ý tiiDWd9Huhức cuốiPLBz cùniiDWd9Hug lLQYHxLehà đôiLQYHxLeh mắtLQYHxLeh đỏiiDWd9Hu tPLBzươi điLQYHxLehên cuồngLQYHxLeh iiDWd9Hucủa PLBzÁm DạiiDWd9Hu La…

 

“Ngươi sẽLQYHxLeh mấtiiDWd9Hu điPLBz hPLBzai chânPLBz, mấtiiDWd9Hu đPLBzi lỗiiDWd9Hu tLQYHxLehai, mấPLBzt đPLBzi LQYHxLehánh mắiiDWd9Hut, mấLQYHxLeht LQYHxLehđi giọngPLBz nóiLQYHxLeh, LQYHxLehbệnh tLQYHxLehật iiDWd9Husẽ ngiiDWd9Huày PLBzngày PLBzđêm LQYHxLehđêm xPLBzâm liiDWd9Huấn thâLQYHxLehn tPLBzhể ngươiPLBz. NhưPLBzng ngLQYHxLehươi sẽiiDWd9Hu khônPLBzg thểiiDWd9Hu cPLBzhết, PLBzcho iiDWd9Hutới trướiiDWd9Huc PLBzkhi sinPLBzh mạniiDWd9Hug ngươiiiDWd9Hu kếtiiDWd9Hu LQYHxLehthúc, PLBzngươi sLQYHxLehẽ PLBzphải nếPLBzm thửiiDWd9Hu cảmPLBz giáciiDWd9Hu sốngiiDWd9Hu khiiDWd9Huông bằLQYHxLehng iiDWd9Huchết tLQYHxLehrong địaPLBz ngục!”

 

......

 

Đau đớnLQYHxLeh PLBznhư muốniiDWd9Hu xiiDWd9Hué náLQYHxLeht PLBzngực NPLBzhư Ca!

 

Nàng iiDWd9Huchưa baiiDWd9Huo LQYHxLehgiờ LQYHxLehhận mộtLQYHxLeh PLBzngười tớiLQYHxLeh vậy!

 

Nàng hLQYHxLehận ÁiiDWd9Hum DạLQYHxLeh La!

 

Nàng muốnPLBz đeLQYHxLehm toàniiDWd9Hu iiDWd9Hubộ niiDWd9Huhững đauiiDWd9Hu khPLBzổ PLBzmà NLQYHxLehgọc iiDWd9HuTự iiDWd9HuHàn phảiPLBz chịiiDWd9Huu đựniiDWd9Hug tLQYHxLehrả lạiiDWd9Hui iiDWd9Hucho ÁmiiDWd9Hu PLBzDạ LQYHxLehLa iiDWd9Hugấp ngàLQYHxLehn vạnPLBz lần!

 

Nàng iiDWd9Huđã biLQYHxLehết LQYHxLehcái gìiiDWd9Hu gọLQYHxLehi lPLBzà cừPLBzu hận!

 

Cừu hPLBzận iiDWd9Huchính làPLBz khiiDWd9Huông tiếLQYHxLehc mọPLBzi thủiiDWd9Hu đLQYHxLehoạn, kLQYHxLehhiến kẻLQYHxLeh đãiiDWd9Hu PLBzlàm tLQYHxLehổn tLQYHxLehhương ngưLQYHxLehời mLQYHxLehình yLQYHxLehêu mếnLQYHxLeh LQYHxLehđau đớnPLBz gấpiiDWd9Hu bội!

 

Như LQYHxLehCa vPLBzùi mLQYHxLehặt iiDWd9Huvào liiDWd9Huòng biiDWd9Huàn taLQYHxLehy NgọciiDWd9Hu iiDWd9HuTự Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắtLQYHxLeh chảyiiDWd9Hu xuốngPLBz khiiiDWd9Huến liiDWd9Huòng bàniiDWd9Hu tLQYHxLehay PLBzy liiDWd9Huạnh buốt.

 

Ngọc TLQYHxLehự HPLBzàn lộLQYHxLeh vẻLQYHxLeh PLBzxúc độngiiDWd9Hu, iiDWd9Huthân thểPLBz LQYHxLehy nghiênPLBzg vềiiDWd9Hu PLBzphía tLQYHxLehrước, iiDWd9Hungón tiiDWd9Huay PLBzrun ruLQYHxLehn chạLQYHxLehm LQYHxLehvào ngườiLQYHxLeh nLQYHxLehàng! LQYHxLehY chạmLQYHxLeh viiDWd9Huào iiDWd9Hudòng PLBzlệ iiDWd9Huràn rụiiDWd9Hua cùngPLBz liiDWd9Huàn LQYHxLehda PLBzlạnh PLBzlẽo iiDWd9Hubi ai.

 

Như iiDWd9HuCa vừLQYHxLeha khiiDWd9Huóc vừaiiDWd9Hu hôiiDWd9Hu: “PLBzLÀ mLQYHxLehuội! SiiDWd9Huư huyiiDWd9Hunh, lLQYHxLehà muộiPLBz đây!”

 

Nàng sợiiDWd9Hu hãi.

 

Nàng sPLBzợ đâyLQYHxLeh lPLBzà lầnPLBz cuốiiiDWd9Hu LQYHxLehgặp đượiiDWd9Huc y.

 

Còn yiiDWd9Hu, PLBzlại khôngLQYHxLeh tLQYHxLehhể thấPLBzy nàniiDWd9Hug, khLQYHxLehông iiDWd9Huthể ngLQYHxLehhe đượcLQYHxLeh nànLQYHxLehg nLQYHxLehói, iiDWd9Huthậm chiiDWd9Huí còiiDWd9Hun khiiDWd9Huông bLQYHxLehiết iiDWd9Hunàng đãLQYHxLeh tới.

 

Ngọc TựLQYHxLeh HiiDWd9Huàn lạiPLBz hPLBzo kịchLQYHxLeh liệt.

 

Máu PLBztươi từPLBz kiiDWd9Huhóe mLQYHxLehôi PLBzy chảyiiDWd9Hu iiDWd9Hura, iiDWd9Huy cốLQYHxLeh gắLQYHxLehng iiDWd9Humuốn LQYHxLehnói PLBzgì điiDWd9Huó nhLQYHxLehưng đổiLQYHxLeh lLQYHxLehại chLQYHxLehỉ lPLBzà PLBzcơn hPLBzo PLBzcàng thêmLQYHxLeh LQYHxLehmãnh liệt.

 

“Muội LQYHxLehlà CiiDWd9Hua Nhi…”PLBz NànPLBzg vừaiiDWd9Hu iiDWd9Hukhóc vừLQYHxLeha ômPLBz lấyiiDWd9Hu eLQYHxLeho LQYHxLehcủa PLBzy. “SLQYHxLehư huyiiDWd9Hunh, PLBzhuynh biếtiiDWd9Hu lLQYHxLehà muộPLBzi đúniiDWd9Hug không?iiDWd9Hu MuPLBzội rấiiDWd9Hut sợ…iiDWd9Hu sưLQYHxLeh huyLQYHxLehnh, muộiPLBz LQYHxLehthực sựLQYHxLeh iiDWd9Hurất sợ…”

 

Nước mắtiiDWd9Hu chảyLQYHxLeh dLQYHxLehài trênPLBz kLQYHxLehhuôn miiDWd9Huặt nàngPLBz: iiDWd9Hu“Huynh nhìLQYHxLehn muộLQYHxLehi iiDWd9Humột iiDWd9Hucái cóiiDWd9Hu đượLQYHxLehc khôLQYHxLehng? MuộiiDWd9Hui muốnLQYHxLeh niiDWd9Hughe huynLQYHxLehh iiDWd9Hunói… SưiiDWd9Hu huyLQYHxLehnh… LQYHxLehhuynh đừngPLBz LQYHxLehlàm muiiDWd9Huội sợ…”

 

Máu củLQYHxLeha LQYHxLehy bắPLBzn lênPLBz nLQYHxLehgười nàng.

 

Nỗi sợPLBz khiếnLQYHxLeh nàngPLBz nóiiDWd9Hui LQYHxLehnăn lLQYHxLehộn xLQYHxLehộn, iiDWd9Hunỗi iiDWd9Husợ khiếLQYHxLehn nàiiDWd9Hung nhưPLBz mộLQYHxLeht đứLQYHxLeha tLQYHxLehrẻ khôniiDWd9Hug hiPLBzểu chuyện.

 

Nàng khóLQYHxLehc tớiLQYHxLeh mPLBzức PLBzcả ngườiiDWd9Hui PLBzlạnh ngắt.

 

Một bàiiDWd9Hun iiDWd9Hutay ônLQYHxLeh PLBznhu PLBzlau LQYHxLehđi gLQYHxLehọt iiDWd9Hunước mắtLQYHxLeh vươngLQYHxLeh trênLQYHxLeh khuôniiDWd9Hu mPLBzặt nàng.

 

Sau đó,PLBz iiDWd9Huy bếPLBz nàPLBzng lên.

 

Y ômiiDWd9Hu iiDWd9Hunàng LQYHxLehtrong iiDWd9Hulòng mình,LQYHxLeh ôniiDWd9Hu nLQYHxLehhu iiDWd9Huan LQYHxLehủi nàniiDWd9Hug. CổiiDWd9Hu họngLQYHxLeh iiDWd9Huy pháLQYHxLeht iiDWd9Hura iiDWd9Huâm tLQYHxLehhanh kLQYHxLehhàn khànLQYHxLeh đứtPLBz LQYHxLehquãng, nhưnLQYHxLehg cẩniiDWd9Hu thậiiDWd9Hun ngiiDWd9Huhe iiDWd9Hulại, điiDWd9Huó làiiDWd9Hu mLQYHxLehột bàiLQYHxLeh háiiDWd9Hut chẳPLBzng cPLBzó nhLQYHxLehịp điệu.

 

Y vPLBzỗ LQYHxLehvề nàng.

 

Hai nPLBzgón taiiDWd9Huy gLQYHxLehầy PLBzgõ vẽLQYHxLeh niiDWd9Huhững đườnPLBzg nPLBzét kỳiiDWd9Hu diiDWd9Huị tPLBzrên PLBzlưng nàng.

 

Bị LQYHxLehy iiDWd9Huôm lấLQYHxLehy, nàPLBzng càLQYHxLehng khócPLBz lớn.

 

Y đangiiDWd9Hu vẽPLBz gPLBzì trêniiDWd9Hu lưnLQYHxLehg nàng?

 

Đột nhiêniiDWd9Hu, nàiiDWd9Hung ngừPLBzng thở…

 

Y đangLQYHxLeh viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lònLQYHxLehg iiDWd9Huy, nànLQYHxLehg riiDWd9Hua PLBzsức gậtiiDWd9Hu đầu:LQYHxLeh “LQYHxLehLà muPLBzội! MLQYHxLehuội làPLBz CPLBza NLQYHxLehhi!” ÔngPLBz tPLBzrời ơiiDWd9Hui, iiDWd9Huy PLBzbiết làLQYHxLeh nàng!

 

Ngọc PLBzTự HàPLBzn LQYHxLehtrấn LQYHxLehan nàngPLBz, tPLBziếp iiDWd9Hutục viếtPLBz iiDWd9Hulên lPLBzưng nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừaLQYHxLeh khóiiDWd9Huc vừPLBza cườPLBzi, kéoiiDWd9Hu tPLBzay tPLBzrái iiDWd9Huy áPLBzp lêiiDWd9Hun đôiiDWd9Hui LQYHxLehmôi miiDWd9Huình, giiiDWd9Huúp LQYHxLehy “iiDWd9Hunghe” tPLBzhấy PLBzmình nói:

 

“ừ, muộiLQYHxLeh khLQYHxLehông sợ.”

 

“Muội cóPLBz khPLBzỏe không?”

 

“Muội vẫnPLBz khỏe.”

 

“Sao liiDWd9Huại khóc?”

 

“Được thấyiiDWd9Hu hiiDWd9Huuynh LQYHxLehthật vui.”iiDWd9Hu NàiiDWd9Hung áLQYHxLehp taPLBzy iiDWd9Huy lạPLBzi gầniiDWd9Hu LQYHxLehmôi mìniiDWd9Huh iiDWd9Huthêm, chămPLBz iiDWd9Huchú PLBznhìn iiDWd9Huy: “iiDWd9HuSư huyniiDWd9Huh, muộiiDWd9Hui nhiiDWd9Huớ huynh…”

 

Ngọc TựLQYHxLeh iiDWd9HuHàn nởLQYHxLeh LQYHxLehnụ cười,iiDWd9Hu mộtLQYHxLeh niiDWd9Huụ cườiiiDWd9Hu ônPLBz nPLBzhu toátPLBz iiDWd9Hura iiDWd9Hutừ đPLBzôi PLBzmắt PLBzkhông ciiDWd9Huòn PLBztiêu cự.

 

Ngón taiiDWd9Huy LQYHxLehy nhLQYHxLehẹ nPLBzhàng niiDWd9Huhư LQYHxLehlàn gióLQYHxLeh mPLBzùa thu:

 

“Thật vLQYHxLehui LQYHxLehvì muộLQYHxLehi cPLBzòn nLQYHxLehhớ huynh.”

 

Như CLQYHxLeha hPLBzai miiDWd9Huát đẫmPLBz lệ,LQYHxLeh niiDWd9Huàng nPLBzhìn LQYHxLehy, iiDWd9Hunắm LQYHxLehlấy ngónLQYHxLeh PLBztay PLBzy, cLQYHxLehúi đầuLQYHxLeh iiDWd9Huhôn LQYHxLehlên ngónLQYHxLeh tayPLBz, lêPLBzn lPLBzòng bànLQYHxLeh tiiDWd9Huay đó.

 

Nàng PLBzhôn iiDWd9Hulòng PLBzbàn tiiDWd9Huay LQYHxLehy thậtiiDWd9Hu lau.

 

Ngọc LQYHxLehTự HàniiDWd9Hu đầuPLBz tiênLQYHxLeh lPLBzà giiDWd9Huiật mìnPLBzh, saLQYHxLehu đLQYHxLehó, LQYHxLehy nLQYHxLehhắm mLQYHxLehắt lạiPLBz, nướcLQYHxLeh mắLQYHxLeht lặngPLBz LQYHxLehlẽ chảyLQYHxLeh xuống.

 

Nàng đaPLBzng PLBzviết trLQYHxLehong lòngiiDWd9Hu PLBzbàn taLQYHxLehy iiDWd9Huy bPLBza chữ:

 

“Căn nhàiiDWd9Hu trúc.”

 

******

 

Ngày LQYHxLehhôm sau.

 

Tuyết PLBzhoan LQYHxLehhỷ vPLBzỗ LQYHxLehvề tiiDWd9Huhành HồngPLBz NgọcPLBz PhượnLQYHxLehg CLQYHxLehầm mLQYHxLehà mìLQYHxLehnh yêuPLBz thícLQYHxLehh, nhẹLQYHxLeh nhàPLBzng LQYHxLehthổi lớiiDWd9Hup PLBztro bụiLQYHxLeh tiiDWd9Hurên dâiiDWd9Huy, ngónLQYHxLeh LQYHxLehtay LQYHxLehy LQYHxLehkhảy nênLQYHxLeh nhữngPLBz nốLQYHxLeht niiDWd9Huhạc tPLBzuyệt mỹ.

 

Tuyết vừaiiDWd9Hu đàiiDWd9Hun vLQYHxLehừa ciiDWd9Huười LQYHxLehnói: “ĐộLQYHxLeht nhiiiDWd9Huên lạiPLBz cóLQYHxLeh hPLBzảo iiDWd9Hutâm tPLBzrả PLBzlại đàiiDWd9Hun cầmLQYHxLeh LQYHxLehcho taLQYHxLeh, TiểuiiDWd9Hu iiDWd9HuLa nhiiDWd9Huất địPLBznh làPLBz LQYHxLehcó việcPLBz ciiDWd9Huần nhờLQYHxLeh rồi.”

 

Ám DPLBzạ LQYHxLehLa cũnPLBzg cười,LQYHxLeh giPLBzọng iiDWd9Hunói dụPLBz hoặPLBzc: “KhôngiiDWd9Hu iiDWd9Huchỉ nhưPLBz viiDWd9Huậy, iiDWd9Huta cònLQYHxLeh LQYHxLehcó LQYHxLehthể giiiDWd9Huúp iiDWd9Hungươi PLBzkhôi phụLQYHxLehc cônLQYHxLehg lựciiDWd9Hu tiiiDWd9Huên nhân,LQYHxLeh ciiDWd9Huải tạoiiDWd9Hu lạiPLBz iiDWd9Huthân thểPLBz tiêniiDWd9Hu nhPLBzân bấtPLBz tử.”

 

Tuyết PLBznhìn iiDWd9Huy, cườLQYHxLehi nhưiiDWd9Hu LQYHxLehhoa nởPLBz: “NgươiLQYHxLeh iiDWd9Humuốn gì.”

 

“Khiến nàLQYHxLehng iiDWd9Hutrở vềiiDWd9Hu, khLQYHxLehiến niiDWd9Huàng tPLBza iiDWd9Huhoàn toàiiDWd9Hun rờiPLBz đi.”

 

Tuyết đươniiDWd9Hug nhLQYHxLehiên biLQYHxLehết haPLBzi cPLBzhữ nLQYHxLehàng đóPLBz PLBzchỉ aiLQYHxLeh. “iiDWd9HuNgươi cũngLQYHxLeh quLQYHxLehá nLQYHxLehóng lònPLBzg đó.LQYHxLeh NànLQYHxLehg tiiDWd9Hua cưiiDWd9Hu ngụPLBz PLBztrong cLQYHxLehơ tiiDWd9Huhể iiDWd9Huđó đãiiDWd9Hu mấyiiDWd9Hu chPLBzục năPLBzm, đPLBzâu dễPLBz dànLQYHxLehg đuLQYHxLehổi đi?”

 

Ám DạiiDWd9Hu PLBzLa liiDWd9Huạnh lùLQYHxLehng nói:PLBz “ĐuổiiiDWd9Hu khôngiiDWd9Hu đượPLBzc, viiDWd9Huậy PLBzkhiến ảLQYHxLeh chếiiDWd9Hut đi.”

 

Tuyết liiDWd9Huíu iiDWd9Hulưỡi nóLQYHxLehi: “ThậtLQYHxLeh tàPLBzn nhẫn.”

 

“Chỉ cPLBzần PLBzcó tPLBzhể làiiDWd9Hum LQYHxLehđược LQYHxLehta đềPLBzu sẽLQYHxLeh đLQYHxLeháp iiDWd9Huứng ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu tLQYHxLeha PLBzmuốn ÁPLBzm DiiDWd9Huạ PLBzMinh tLQYHxLehhành nữiiDWd9Hu PLBznhân LQYHxLehcủa iiDWd9Huta PLBzthì sao?LQYHxLeh” TuyiiDWd9Huết nởPLBz nụiiDWd9Hu cườiPLBz hiiDWd9Huư hỏng.

 

Ám DạiiDWd9Hu LPLBza giPLBzận tíLQYHxLehm miiDWd9Huặt, ngónLQYHxLeh PLBztay táiLQYHxLeh iiDWd9Hunhợt xiPLBzết chặPLBzt LQYHxLehyết hầuPLBz Tuyết.

 

Tuyết hLQYHxLeho sặciiDWd9Hu sụaiiDWd9Hu, cưiiDWd9Huời PLBznói: “PLBzChỉ đùLQYHxLeha iiDWd9Huchút thôi.

 

“Nàng khôngLQYHxLeh pPLBzhải ngườiLQYHxLeh ngươiiiDWd9Hu LQYHxLehcó iiDWd9Huthể đùa.”PLBz ĐLQYHxLehốt xưPLBzơng ngóPLBzn iiDWd9Hutay iiDWd9HuÁm DạLQYHxLeh LQYHxLehLa runiiDWd9Hug lêPLBzn láPLBzch cácLQYHxLehh, kLQYHxLehhông aLQYHxLehi đượcPLBz phépPLBz khiiiDWd9Hunh niiDWd9Huhờn nàng.

 

Tuyết iiDWd9Huxoa iiDWd9Huxoa iiDWd9Hucổ mìniiDWd9Huh, nóiLQYHxLeh: “Được.”

 

“Ta muốLQYHxLehn nàniiDWd9Hug tiiDWd9Hurở PLBzlại, khônLQYHxLehg LQYHxLehrời điPLBz nữa.”

 

Ám DPLBzạ LiiDWd9Hua ánhPLBz mPLBzắt âmLQYHxLeh u.

 

Kỳ tPLBzhật, mườiPLBz iiDWd9Huchín năLQYHxLehm quiiDWd9Hua khôniiDWd9Hug cPLBzó nàniiDWd9Hug PLBzở bêniiDWd9Hu, nhuiiDWd9Hung nhớiiDWd9Hu đLQYHxLehã thànhPLBz mộPLBzt PLBzthói quPLBzen rồiPLBz. NhưngiiDWd9Hu kPLBzhi giiiDWd9Huọng nóPLBzi vàLQYHxLeh nụiiDWd9Hu cưPLBzời ciiDWd9Huủa nàngPLBz liiDWd9Huại xuấiiDWd9Hut hiện,iiDWd9Hu chiPLBza lìaLQYHxLeh chỉLQYHxLeh vLQYHxLehài ngPLBzày hPLBzay thậmiiDWd9Hu chPLBzí vàPLBzi caniiDWd9Huh giiDWd9Huiờ iiDWd9Hucũng kiiDWd9Huhiến PLBzy khiiDWd9Huổ sởLQYHxLeh LQYHxLehnhư PLBzmuốn chếtLQYHxLeh đi.

 

Tuyết khLQYHxLehảy đPLBzàn, liiDWd9Huắc PLBzđầu nói:LQYHxLeh “TaPLBz cũnPLBzg PLBzkhông iiDWd9Hucó cáchLQYHxLeh nào.”

 

“Ngươi nóiLQYHxLeh cáLQYHxLehi gì?”

 

“Nha đầuPLBz iiDWd9HuNhư CPLBza kiiDWd9Huia mPLBzới LQYHxLehlà mấuiiDWd9Hu chốPLBzt. NếuiiDWd9Hu nànLQYHxLehg PLBzta iiDWd9Huđã iiDWd9Hukhông muốniiDWd9Hu rờLQYHxLehi khỏLQYHxLehi thPLBzân thiiDWd9Huể, bấtiiDWd9Hu cứiiDWd9Hu aPLBzi cũnPLBzg khôngiiDWd9Hu thLQYHxLehể diiDWd9Huễ LQYHxLehdàng điiDWd9Huuổi nàniiDWd9Hug LQYHxLehta đPLBzi, nPLBzếu khPLBzông sẽPLBz khiếnLQYHxLeh thânLQYHxLeh thLQYHxLehể hiiDWd9Huỏng theo.”

 

Ánh miiDWd9Huắt ÁPLBzm DạPLBz PLBzLa iiDWd9Hunheo lại.

 

“Nếu nàngPLBz tiiDWd9Hua đápPLBz ứngPLBz rờiLQYHxLeh khỏLQYHxLehi LQYHxLehthì sao?”

 

Tuyết giậtiiDWd9Hu LQYHxLehmình nóiiiDWd9Hu: “LàmPLBz PLBzsao nàngPLBz ấyPLBz đồngPLBz LQYHxLehý được?”

 

Ám DạPLBz LLQYHxLeha khôLQYHxLehng nói.

 

Hạt ciiDWd9Huhu sPLBza giữaiiDWd9Hu tLQYHxLehrán LQYHxLehđỏ PLBzchót nhLQYHxLehư sắpPLBz nhPLBzỏ máu.

 

“Ta khôniiDWd9Hug tiiDWd9Huin ngươi.”

 

Như PLBzCa trựciiDWd9Hu tiếiiDWd9Hup trảiiDWd9Hu lờiiiDWd9Hu ÁPLBzm DạiiDWd9Hu La.

 

Mặc dùLQYHxLeh ÁmiiDWd9Hu DạPLBz LLQYHxLeha hPLBzứa hPLBzẹn, chPLBzỉ ciiDWd9Huần LQYHxLehnàng PLBzrời khỏiLQYHxLeh LQYHxLehthân thểiiDWd9Hu mìiiDWd9Hunh LQYHxLehy sPLBzẽ thảiiDWd9Hu ChiếnLQYHxLeh PhongPLBz, NgọciiDWd9Hu TựiiDWd9Hu HiiDWd9Huàn LQYHxLehvà TuiiDWd9Huyết, LQYHxLehhơn PLBznữa iiDWd9Hugiúp NPLBzgọc PLBzTự iiDWd9HuHàn kLQYHxLehhỏe mạnhiiDWd9Hu trởLQYHxLeh lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đãLQYHxLeh sPLBzớm khôngPLBz tiiiDWd9Hun PLBzbất cứLQYHxLeh PLBzlời nóiiDWd9Hui nàPLBzo củPLBza ÁPLBzm DạLQYHxLeh La.

 

Ám DạPLBz LQYHxLehLa nói:PLBz “TaLQYHxLeh iiDWd9Huđã tiiDWd9Huừng iiDWd9Huthất tiiDWd9Huín PLBzbao giiiDWd9Huờ chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy saiiDWd9Huo lạLQYHxLehi khôngiiDWd9Hu LQYHxLehtin ta?”

 

“Vì ngươiPLBz LQYHxLehlà mộtiiDWd9Hu kẻLQYHxLeh điên.”PLBz iiDWd9HuNhư CLQYHxLeha iiDWd9Huđáp: “ChỉLQYHxLeh PLBzcần ngPLBzươi iiDWd9Huthích, lúcLQYHxLeh nàPLBzo cũnPLBzg cLQYHxLehó thLQYHxLehể thaiiDWd9Huy đổiPLBz quyếLQYHxLeht địnPLBzh. DLQYHxLehù LQYHxLehlà ngPLBzươi đểLQYHxLeh hiiDWd9Huọ rLQYHxLehời khiiDWd9Huỏi PLBzsau PLBznày vẫnLQYHxLeh iiDWd9Hucó thểiiDWd9Hu lLQYHxLehàm tổniiDWd9Hu thươngLQYHxLeh họ.iiDWd9Hu NgườiiiDWd9Hu đãiiDWd9Hu lừaPLBz dốiiiDWd9Hu iiDWd9Huphản bộiLQYHxLeh niiDWd9Hugươi ngLQYHxLehươi vĩnhiiDWd9Hu viễniiDWd9Hu cPLBzũng khPLBzông buiiDWd9Huông tha.”

 

Ám DạiiDWd9Hu LPLBza nhLQYHxLehíu mày.

 

Nàng cóLQYHxLeh vẻLQYHxLeh iiDWd9Hukhá hiểuiiDWd9Hu LQYHxLehy, khLQYHxLehông saPLBzi, saLQYHxLehu khPLBzi thảiiDWd9Hu bọiiDWd9Hun họPLBz đLQYHxLehi, iiDWd9Humới bPLBzắt trPLBzở PLBzlại tiiDWd9Hura tiiDWd9Huấn, cLQYHxLehhẳng hềPLBz LQYHxLehđi ngượPLBzc lLQYHxLehời hứa.

 

Y cườiiiDWd9Hu lạniiDWd9Huh: “NiiDWd9Hugươi LQYHxLehcho rằngLQYHxLeh ngươiiiDWd9Hu iiDWd9Hucó iiDWd9Hutư LQYHxLehcách điiDWd9Huàm phánLQYHxLeh vớiPLBz PLBzta sao?”

 

Như CPLBza nhìnPLBz LQYHxLehlại y.

 

Đôi mắtPLBz troniiDWd9Hug iiDWd9Huveo củaPLBz nàLQYHxLehng LQYHxLehmang thiiDWd9Hueo ýPLBz chíPLBz PLBzkhông hPLBzề khuấtPLBz phục.

 

Ám DạLQYHxLeh PLBzLa nPLBzói: “CiiDWd9Huho diiDWd9Huù sLQYHxLehau niiDWd9Huày PLBzta cLQYHxLehó bắiiDWd9Hut bọniiDWd9Hu PLBzchúng iiDWd9Huvề nhưPLBzng dẫuLQYHxLeh sPLBzao PLBzchúng vẫLQYHxLehn còPLBzn ciiDWd9Huơ PLBzhội trLQYHxLehốn PLBzthoát. NếPLBzu khiiDWd9Huông, tiiDWd9Hua sPLBzẽ khiếnLQYHxLeh LQYHxLehchúng liiDWd9Huập PLBztức chếtiiDWd9Hu trướcLQYHxLeh mặiiDWd9Hut ngươi.”

 

Sắc miiDWd9Huặt NLQYHxLehhư PLBzCa iiDWd9Hudần dầPLBzn trắngPLBz bệch.

 

Hạt chPLBzu iiDWd9Husa giữaPLBz trániiDWd9Hu ÁiiDWd9Hum LQYHxLehDạ PLBzLa lóPLBze lêiiDWd9Hun, PLBzkhóe mLQYHxLehắt ẩLQYHxLehn LQYHxLehhiện quaPLBzng PLBzmang kỳPLBz dị:PLBz “LQYHxLehHay làiiDWd9Hu, ngưiiDWd9Huơi thLQYHxLehích ởLQYHxLeh lạiLQYHxLeh iiDWd9Hubên ta.”

 

Như CiiDWd9Hua cảPLBz kinh.

 

Ám DạiiDWd9Hu PLBzLa nắiiDWd9Hum chặLQYHxLeht eiiDWd9Huo nànLQYHxLehg, PLBzkhiến PLBznàng chẳngLQYHxLeh thểLQYHxLeh LQYHxLehcử động.PLBz iiDWd9HuY cúiLQYHxLeh đầLQYHxLehu xuốiiDWd9Hung bPLBzen taiiDWd9Hui nLQYHxLehàng, hơiiDWd9Hui thởiiDWd9Hu ướtPLBz átPLBz lạnPLBzh lLQYHxLehẽo. LQYHxLehY iiDWd9Hunở iiDWd9Hunụ iiDWd9Hucười tàLQYHxLeh áciiDWd9Hu: “HaiiDWd9Huy LQYHxLehlà ngLQYHxLehươi PLBzmuốn làPLBzm iiDWd9Hunữ nhâPLBzn củaLQYHxLeh taiiDWd9Hu, vìiiDWd9Hu bấiiDWd9Hut PLBztri biiDWd9Huất giácPLBz đãLQYHxLeh iiDWd9Huyêu tiiDWd9Hua nêiiDWd9Hun khônPLBzg iiDWd9Hungại cùiiDWd9Hung nàLQYHxLehng hiiDWd9Huưởng thụiiDWd9Hu cPLBzơ PLBzthể củaiiDWd9Hu ta.”

 

Như CiiDWd9Hua gLQYHxLehhê tởm.

 

Nàng PLBznôn mửa.

 

Nàng iiDWd9Hunôn PLBzra nướcPLBz LQYHxLehvàng, nhiiiDWd9Huễm bẩniiDWd9Hu chiiiDWd9Huếc áPLBzo điiDWd9Huỏ củaPLBz PLBzÁm DạPLBz La.

 

Ám LQYHxLehDạ LQYHxLehLa LQYHxLehliếm liiDWd9Huáp vànLQYHxLehh LQYHxLehtai niiDWd9Huàng: “NônPLBz LQYHxLehà, cứPLBz niiDWd9Huôn hếPLBzt iiDWd9Hura đLQYHxLehi, iiDWd9Huta tuiiDWd9Huyệt đốiLQYHxLeh khLQYHxLehông đểPLBz ý.LQYHxLeh NPLBzgươi vàLQYHxLeh nàngPLBz hiiDWd9Huợp PLBznhất, uếLQYHxLeh iiDWd9Huvật ngLQYHxLehươi nPLBzôn rLQYHxLeha cũngiiDWd9Hu lLQYHxLehà châiiDWd9Huu LQYHxLehbáu đốiPLBz iiDWd9Huvới ta.”

 

Càng rêniiDWd9Hu rỉ,LQYHxLeh iiDWd9Huy cànPLBzg nắmLQYHxLeh chiiDWd9Huặt nàng:PLBz “XeLQYHxLehm xiiDWd9Huem, cơLQYHxLeh thLQYHxLehể tiiDWd9Hua cũniiDWd9Hug đaPLBzn LQYHxLehbị ngươiPLBz kícPLBzh thíLQYHxLehch này.”iiDWd9Hu DưPLBzới bụngPLBz PLBzy nóiiDWd9Hung rPLBzực, áiiDWd9Hup siiDWd9Huát vàLQYHxLeho LQYHxLehnhững đườngLQYHxLeh PLBznét PLBznữ tínPLBzh củaiiDWd9Hu nàng.

 

“Thả LQYHxLehta ra!”

 

Như CPLBza LQYHxLehvừa xấPLBzu hPLBzổ LQYHxLehvừa giậnPLBz dữiiDWd9Hu hétLQYHxLeh lớn.

 

Ám DạPLBz LiiDWd9Hua liPLBzếc LQYHxLehnhìn nàngPLBz: “SaLQYHxLeho, PLBzkhông phảiLQYHxLeh ngưPLBzơi PLBzkhông muốnLQYHxLeh rờiiiDWd9Hu PLBzkhỏi sao?”

 

Như CPLBza PLBznhổ PLBzmột bãPLBzi niiDWd9Huước bọtiiDWd9Hu vàLQYHxLeho mặtiiDWd9Hu y.

 

Nàng PLBzchán ghétPLBz nóLQYHxLehi: “NếuLQYHxLeh ngPLBzươi iiDWd9Hudám làiiDWd9Hum LQYHxLehthương iiDWd9Huhại biiDWd9Huọn PLBzhọ, iiDWd9Huta thề,PLBz mặLQYHxLehc diiDWd9Huù ÁLQYHxLehm DLQYHxLehạ MPLBzinh làLQYHxLeh mẫiiDWd9Huu LQYHxLehthân cPLBzủa taiiDWd9Hu, PLBzta cũLQYHxLehng LQYHxLehsẽ khLQYHxLehông mềmiiDWd9Hu liiDWd9Huòng tPLBzra tấiiDWd9Hun bPLBzà PLBzta ciiDWd9Huho nPLBzgươi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^