You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày l7dại ng8uu4kbày, Huân8uu4kb ZLqBY3Y phụcZLqBY3 7dthị Như8uu4kb CvDM33Ha rử8uu4kba mặtZLqBY3 7dbắt ZLqBY3đầu buổivDM33H s7dớm, mvDM33Hỗi sZLqBY3ự t7dhay đổi8uu4kb ZLqBY3rất nhỏ7d t7drong cửvDM33H ZLqBY3chỉ thầnZLqBY3 thZLqBY3ái ZLqBY3của nàvDM33Hng bọvDM33Hn họZLqBY3 đ8uu4kbều ZLqBY3có thểvDM33H phvDM33Hát hiệnZLqBY3 ra.

 

Như ZLqBY3Ca dườvDM33Hng n8uu4kbhư đãZLqBY3 khônvDM33Hg vDM33Hcòn vDM33Hlà ZLqBY3Như CvDM33Ha trước8uu4kb 8uu4kbkia nữa.

 

Một c8uu4kbảm giá7dc ô8uu4kbn vDM33Hnhu tĩnvDM33Hh lặng8uu4kb toátvDM33H ZLqBY3ra từ8uu4kb 7dđôi mà8uu4kby cZLqBY3ủa nàng7d, ZLqBY3đôi 8uu4kbmắt nànvDM33Hg tvDM33Hrầm t7dĩnh nZLqBY3hư m8uu4kbặt 8uu4kbnước 7dao tZLqBY3hu, mặvDM33Ht nànZLqBY3g tvDM33Hoát rZLqBY3a ánhZLqBY3 sá8uu4kbng bZLqBY3óng n7dhư trânZLqBY3 c8uu4kbhâu. NụZLqBY3 cười7d khẽZLqBY3 tre7do trêvDM33Hn bờ8uu4kb môivDM33H, giọng7d nàn7dg dịuZLqBY3 dà8uu4kbng thánZLqBY3h thót7d, ánZLqBY3h mắ7dt ôn8uu4kb nZLqBY3hu mềm8uu4kb m7dại như7d vDM33Hnước, 7dtóm lại7d chỉvDM33H cóvDM33H 8uu4kbmột chZLqBY3ữ 'đẹp'vDM33H đvDM33Hi vào8uu4kb ZLqBY3tận đZLqBY3áy l8uu4kbòng ngươi.

 

Nàng đẹpvDM33H nhưZLqBY3 bi8uu4kbển rộng.

 

Mặt vDM33Hbiển sóng7d êZLqBY3m g8uu4kbió lặngvDM33H vZLqBY3ới 8uu4kbdòng chảyZLqBY3 ngầZLqBY3m mãnh7d li8uu4kbệt ẩZLqBY3n s7dâu 8uu4kbphía dưới.

 

Huân ZLqBY3Y ZLqBY3nhìn nàng8uu4kb mvDM33Hà sửnZLqBY3g sốt.

 

Cùng mộZLqBY3t ZLqBY3dung 8uu4kbmạo, tại7d savDM33Ho Nh7dư 7dCa độtZLqBY3 nhivDM33Hên tr7dở n7dên đẹZLqBY3p tớvDM33Hi mức7d ki8uu4kbnh tâ8uu4kbm động7d phác7dh nhưZLqBY3 vậy7d chứ?

 

Ngón trỏvDM33H củ8uu4kba TZLqBY3uyết diể7dm lên8uu4kb trávDM33Hn 7dNhư CaZLqBY3, ZLqBY3sau thờ7di giavDM33Hn khoảngZLqBY3 ZLqBY3hai né7dn hưvDM33Hơng, một8uu4kb vầnvDM33Hg k7dhói trắng7d nhà7dn vDM33Hnhạn 8uu4kbtỏa 7dra từZLqBY3 givDM33Hữa trvDM33Hán nànvDM33Hg. KhuônZLqBY3 vDM33Hmặt nàvDM33Hng hiệnvDM33H vẻvDM33H đau7d ZLqBY3khổ, ta7dy phả7di ZLqBY3che vDM33Hngực, g7dò má7d vDM33Hửng hồng.

 

Tuyết vZLqBY3ội vàn8uu4kbg b7duông ngó7dn vDM33Htay, 7dân cần8uu4kb nói7d: “SaoZLqBY3 rồi8uu4kb? VấtZLqBY3 vảZLqBY3 lắm8uu4kb sao?”

 

Như C7da ZLqBY3vừa vDM33Hho v7dừa nóvDM33Hi: “Cảm8uu4kb t7dhấy hơZLqBY3i tứ8uu4kbc ngực.”

 

Huân 8uu4kbY vDM33Hbưng chénZLqBY3 trvDM33Hà nvDM33Hhỏ t8uu4kbới, trZLqBY3ong chén7d l8uu4kbà ZLqBY3trà xuân7d vDM33HLong Tỉnh,vDM33H cZLqBY3hén trà7d xaZLqBY3nh 7dbiếc tỏa7d hưvDM33Hơng tZLqBY3hơm ngátvDM33H. TuyếtvDM33H 7dra ZLqBY3dấu ch8uu4kbo ZLqBY3nàng vDM33Hđặt 7dchén trvDM33Hà lZLqBY3ên b8uu4kbàn, nvDM33Hhẹ 8uu4kbnhàng vDM33Hcắn ngZLqBY3ón 8uu4kbtrỏ, một7d giọ8uu4kbt máZLqBY3u trovDM33Hng suốt7d 7dnhỏ xvDM33Huống chén7d trà.

 

“Uống nóvDM33H xo8uu4kbng sẽ7d đZLqBY3ỡ ZLqBY3hơn nhiều.”vDM33H 8uu4kbTuyết đưa8uu4kb chén8uu4kb ZLqBY3trà tới8uu4kb sátZLqBY3 môi8uu4kb nàng.

 

Như 8uu4kbCa ngh8uu4kbiêng vDM33Hđầu: “Không7d.” 8uu4kbVì saZLqBY3o ZLqBY3y ZLqBY3luôn 8uu4kbbắt nà7dng uvDM33Hống vDM33Hmáu 7dy ch7dứ. TvDM33Hrà 7dhòa vớZLqBY3i máuZLqBY3 khvDM33Hi uốn8uu4kbg v8uu4kbào luô8uu4kbn cảm7d thấ8uu4kby 8uu4kbcổ nòngvDM33H bừn8uu4kbg bừng.

 

“Nha đầuZLqBY3 ngoavDM33Hn nào.vDM33H” TuyếZLqBY3t vDM33Hcười 8uu4kbkhanh 7dkhách nZLqBY3hư 7dđang lừa7d trẻZLqBY3 conZLqBY3: “NGo7dan nàoZLqBY3, uvDM33Hống đi8uu4kb. MáuvDM33H cvDM33Hủa t8uu4kba tuyệtZLqBY3 đ8uu4kbối khônvDM33Hg 8uu4kbtanh đâu,8uu4kb ZLqBY3thơm 8uu4kblắm, 7duống vàZLqBY3o ngực8uu4kb 7dsẽ bớZLqBY3t vDM33Hkhó chịu.”

 

“Ta vDM33Hkhông muố7dn uốZLqBY3ng, ngZLqBY3ực đã8uu4kb 7dhết tứ7dc ZLqBY3rồi.” N8uu4kbhư CZLqBY3a đẩy8uu4kb ZLqBY3chén tvDM33Hrà nhỏZLqBY3 ZLqBY3ra xa.

 

“Nói 8uu4kbdối ZLqBY3là khôngZLqBY3 nvDM33Hgoan đâ7du.” TuyếvDM33Ht nở8uu4kb 7dnụ cườiZLqBY3 8uu4kbkhả 7dái: “NGvDM33HƯơi cũnZLqBY3g biếtvDM33H tíZLqBY3nh vDM33Hta rồi8uu4kb 7dđấy, cuối8uu4kb 8uu4kbcùng 7dcũng s7dẽ bắtZLqBY3 ngươiZLqBY3 u7dống thôivDM33H. Ngươi8uu4kb muốZLqBY3n dùngvDM33H một8uu4kb 7dcanh giờ7d đZLqBY3ể uốn7dg ha7dy vài8uu4kb phvDM33Hút vDM33Hđể uống8uu4kb đây?”

 

“Vì sa8uu4kbo cứZLqBY3 ph7dải uống?”7d NZLqBY3hư 8uu4kbCa nhíuvDM33H mày.

 

“Ách… NZLqBY3gươi mvDM33Huốn n7dghe l8uu4kbý dvDM33Ho thvDM33Hật haZLqBY3y lýZLqBY3 dZLqBY3o giả?”vDM33H Tu7dyết cvDM33Hười hZLqBY3a hả.

 

Như CvDM33Ha bất7d đắc7d d7dĩ: “LạZLqBY3i còn7d cóZLqBY3 vDM33Hhai lý7d dZLqBY3o nvDM33Hữa chứ.”

 

“Lý 8uu4kbdo thứZLqBY3 nhất8uu4kb là7d dùn7dg vDM33Hmáu t7da c8uu4kbó thể7d nhaZLqBY3nh chóZLqBY3ng cZLqBY3huyển dời8uu4kb hồ7dn phác7dh 7dcủa ngươi7d hơn7d. ZLqBY3Lý dZLqBY3o k8uu4kbia vDM33Hlại làZLqBY3 7ddo 8uu4kbta th8uu4kbích tronZLqBY3g cơ7d thểvDM33H ngươvDM33Hi ZLqBY3có m8uu4kbáu của7d ZLqBY3ta. Chỉ8uu4kb c8uu4kbần vDM33Hnghĩ m8uu4kbáu của7d tvDM33Ha vDM33Hđang ch7dảy tron8uu4kbg ngườiZLqBY3 ngưvDM33Hơi là7d 8uu4kbta ZLqBY3cảm t8uu4kbhấy hạ7dnh pZLqBY3húc rồi.”

 

“Vậy vDM33Hcái ZLqBY3nào l8uu4kbà thậZLqBY3t? CáZLqBY3i nào7d l7dà giả?”

 

Tuyết 8uu4kbnhớp chZLqBY3ớp mắtvDM33H, nZLqBY3ở nụvDM33H cườZLqBY3i xả7do tr7dá: “NgươZLqBY3i đ7doán xem?”

 

“Ta đ7doán đềuZLqBY3 lvDM33Hà giả.”

 

Như vDM33HCa trZLqBY3ừng vDM33Hmắt nhìnZLqBY3 vDM33Hy. vDM33HY vDM33Hgiễu cợtZLqBY3 vDM33Hmình mZLqBY3ới 7dlà thật.

 

Tuyết vvDM33Hẻ mặtvDM33H nZLqBY3gạc nhiên.

 

“Oa! ZLqBY3Mới vDM33Huống máuvDM33H t8uu4kba mấy7d ngà8uu4kby vDM33Hmà đvDM33Hã thônvDM33Hg min7dh lêvDM33Hn b7dao nhZLqBY3iêu! T8uu4kbhật tZLqBY3hần kỳ!”

 

Như CvDM33Ha t7dức giậvDM33Hn cZLqBY3ười r8uu4kbộ lên.

 

Tuyết nh7dân ZLqBY3cơ hộ7di 8uu4kblừa 7dnàng ZLqBY3uống ZLqBY3xong chéZLqBY3n trà.

 

Hai ng7dười cườvDM33Hi đù8uu4kba tro7dng phòng,vDM33H 8uu4kbhồn vDM33Hnhiên chẳvDM33Hng ch7dút 7dchú ý8uu4kb tới.

 

Huân ZLqBY3Y 8uu4kbkhom ngvDM33Hười lu7di r8uu4kba ngoài.

 

Ám DạvDM33H vDM33HLa nghivDM33Hêng nZLqBY3gười dựavDM33H và7do bức8uu4kb tư8uu4kbờng, xiêmvDM33H ZLqBY3y đỏ8uu4kb ZLqBY3chói lZLqBY3ại khiến8uu4kb ZLqBY3y vDM33Htrông ZLqBY3nhợt nhạt,ZLqBY3 7dy ZLqBY3ngửa 7dcổ u7dống ZLqBY3nốt rượu8uu4kb 7dtrong chéZLqBY3n, ZLqBY3hai vDM33Hmắt 8uu4kbđã nZLqBY3gà ngàZLqBY3 7dsay 7dnhìn N7dhư Ca.

 

Nàng đanvDM33Hg cười.

 

Khi nà7dng cư7dời tvDM33Hay phZLqBY3ải nvDM33Hhẹ nhà7dng nắmZLqBY3 lại8uu4kb, 7dcác nZLqBY3gón t8uu4kbay kZLqBY3hẽ chạmvDM33H vvDM33Hào c7dhop mũi,7d nụ8uu4kb cườvDM33Hi t7dừ ZLqBY3khóe mZLqBY3ắt tớivDM33H b8uu4kbờ môi.

 

Nụ cườZLqBY3i nàyZLqBY3 vDM33Hy đãvDM33H queZLqBY3n thuộc8uu4kb 8uu4kbbiết bao.

 

Chỉ 7dcó “nàng”7d vDM33Hmới vDM33Hcó tvDM33Hhể cZLqBY3ười ôn7d vDM33Hnhu độngvDM33H lòng7d n8uu4kbgười t7dới vậy.

 

“Ngươi là8uu4kb ai?”

 

Một giọngZLqBY3 k7dhàn khàvDM33Hn quấyZLqBY3 nhZLqBY3iễu NhưZLqBY3 vDM33HCa vàvDM33H Tuyết.

 

Nàng 7dvà 8uu4kby c8uu4kbùng quvDM33Hay đầu7d nh8uu4kbìn lại.

 

Thân hìn8uu4kbh đỏvDM33H nh7dư mvDM33Háu c7dủa ÁmZLqBY3 Dạ7d 7dLa v8uu4kbọt vDM33Htới 8uu4kbtrước mặvDM33Ht N8uu4kbhư C8uu4kba, 8uu4kby xiZLqBY3ết c7dhặt 7dcằm nàngvDM33H, n7dâng khvDM33Huôn mặt8uu4kb n7dàng lên,ZLqBY3 7du ám8uu4kb vDM33Hhỏi: “NgvDM33Hươi rố7dt cuộvDM33Hc 7dlà ÁmvDM33H Dạ7d NZLqBY3hư ZLqBY3Ca h7day 8uu4kblà nàn8uu4kbg đây?”

 

Như CZLqBY3a đa8uu4kbu đớZLqBY3n ZLqBY3hít mộtvDM33H hơi,vDM33H cằZLqBY3m nànvDM33Hg nhZLqBY3ư sắpvDM33H bị8uu4kb bóp7d nát.

 

“Ta khôngvDM33H phải7d ÁvDM33Hm vDM33HDạ 7dNhư Ca.”

 

Khuôn mặZLqBY3t ÁZLqBY3m vDM33HDạ 8uu4kbLa hiệnvDM33H vẻvDM33H mừng8uu4kb rỡ7d nZLqBY3hư điên:vDM33H “Ngươi…”

 

“Ta lZLqBY3à Liệ8uu4kbt Nh8uu4kbư Ca.ZLqBY3” NhZLqBY3ìn Á7dm 7dDạ vDM33HLa vDM33Hđang t7dừ mừng7d r7dỡ vDM33Hchuyển savDM33Hng tứcZLqBY3 giận8uu4kb tvDM33Hrong l7dòng n7dàng bỗn7dg cả7dm thấyZLqBY3 niềmvDM33H sun8uu4kbg sướngvDM33H đượcZLqBY3 tvDM33Hrả thù.

 

Tuyết cườivDM33H tới8uu4kb tévDM33H ngửavDM33H: “Tiểu7d L8uu4kba đúng8uu4kb làvDM33H ZLqBY3ngốc 7da, n8uu4kbàng vDM33Hlàm 7dsao ma8uu4kbng họ7d ÁvDM33Hm 8uu4kbDạ đượ7dc chứ8uu4kb? C8uu4kbHo 8uu4kbdù k7dhông g8uu4kbọi vDM33Hlà LiệtZLqBY3 N8uu4kbhư CZLqBY3a cũ8uu4kbng phả8uu4kbi g8uu4kbọi làZLqBY3 Chi7dến Như7d CvDM33Ha 8uu4kbmới đúng.”8uu4kbY cư7dời 7dcười vDM33Hmà 7dvai ZLqBY3run 7drun, vDM33Hôm lấyZLqBY3 h8uu4kbai vavDM33Hi NhưvDM33H ZLqBY3Ca c8uu4kbười vDM33Hlớn, bZLqBY3àn t7day nắZLqBY3m lấyZLqBY3 7dcằm N8uu4kbhư CvDM33Ha củaZLqBY3 Ám7d D8uu4kbạ L8uu4kba nhZLqBY3ư đượ7dc mZLqBY3ột vDM33Hcơn vDM33Hgió thổiZLqBY3 vDM33Hqua k7dèm thevDM33Ho hương8uu4kb hvDM33Hoa thơZLqBY3n ngát.

 

Ám vDM33HDạ vDM33HLa thvDM33Hu lại8uu4kb ánh8uu4kb vDM33Hmắt, đôi8uu4kb mắ7dt biếvDM33Hn thà7dnh đỏ7d tươiZLqBY3 ZLqBY3như máu:7d ZLqBY3“Ngân Tu8uu4kbyết, ngươiZLqBY3 lạZLqBY3i chơi8uu4kb ta?”

 

Tuyết dựa7d đ7dầu 8uu4kbvào 7dvai ZLqBY3Như ZLqBY3Ca, nh8uu4kbìn vDM33Hy cườiZLqBY3 hZLqBY3a h8uu4kbả ZLqBY3nói: “8uu4kbOa, kh7dông ngờvDM33H lạiZLqBY3 lvDM33Hừa đượcvDM33H ÁZLqBY3m vDM33HHà ZLqBY3cung chủZLqBY3 ÁvDM33Hm DạvDM33H LaZLqBY3, tvDM33Ha cười8uu4kb tới7d kvDM33Hhông đứng8uu4kb dậZLqBY3y được7d mất.”

 

Khuôn mặt8uu4kb ÁvDM33Hm DạZLqBY3 L7da ZLqBY3trắng bệZLqBY3ch, 8uu4kbvặn 8uu4kbvẹo thật7d đáZLqBY3ng vDM33Hsợ: “KhônvDM33Hg avDM33Hi c8uu4kbó thể8uu4kb lừa7d vDM33Hta!” C7dhẳng lẽ7d cá8uu4kbi gọi7d là7d 7dhồn phác7dh chuyển8uu4kb dời7d ch8uu4kbỉ 7dlà mộZLqBY3t vDM33Hcạm bẫy?8uu4kb 7dTay ávDM33Ho dàvDM33Hi givDM33Hương l7dên, 8uu4kbcánh ta8uu4kby táiZLqBY3 ZLqBY3nhợt của7d 8uu4kby như7d vDM33Htrong mộ8uu4kbt đámvDM33H 7dmây đZLqBY3ỏ, xư7dơng ngónZLqBY3 8uu4kbtay kêvDM33Hu vDM33Hlên răn7dg rắc.

 

Y biết7d NgZLqBY3ân Tuy7dết đểZLqBY3 ý7d nhất8uu4kb làZLqBY3 du8uu4kbng mạ7do xi7dnh đẹpZLqBY3 củ7da mình.

 

Vậy, 8uu4kby s7dẽ c8uu4kbhậm rãi8uu4kb hủyvDM33H diệvDM33Ht khvDM33Huôn mặt8uu4kb 7dtuyệt m7dỹ đó.

 

Trong kh7dông 8uu4kbkhí bỗn7dg bồngvDM33H bềvDM33Hnh m8uu4kbột tầZLqBY3ng khí7d đỏ7d tươi

 

Tầng khíZLqBY3 tvDM33Hrong suốtZLqBY3 như7d ngọ7dc lư7du ly.

 

Dần dần8uu4kb thắt7d vDM33Hchặt lại7d, khối7d k8uu4kbhí 7dnhư một7d chiếZLqBY3c thùnZLqBY3g b7dằng ngọc8uu4kb nhốZLqBY3t 8uu4kbTuyết vZLqBY3à 8uu4kbNhư C7da 7dlại bZLqBY3ên tron8uu4kbg, khô8uu4kbng tZLqBY3hể 8uu4kbđộng đậy.

 

Ngón t7day nhẹvDM33H l7dướt tvDM33Hrên 7dgò má8uu4kb củavDM33H Tuyết.

 

Ám Dạ8uu4kb LZLqBY3a 7dnở nZLqBY3ụ cườ8uu4kbi dắc8uu4kb ý7d: “KhắcZLqBY3 vDM33Hmột đZLqBY3óa hZLqBY3oa tuy7dết lênZLqBY3 mặt7d ngươiZLqBY3, liZLqBY3ệu có8uu4kb 8uu4kbđẹp không?”

 

Tuyết uểvDM33H oảvDM33Hi nói8uu4kb: “Kh8uu4kbông k8uu4kbhắc có8uu4kb l8uu4kbẽ đẹp8uu4kb hơn.”

 

“Vậy khắcvDM33H ZLqBY3hai 7dbông hZLqBY3oa tuyế7dt nhvDM33Hé.” vDM33HNgón t7day Ám8uu4kb DZLqBY3ạ ZLqBY3La kẽvDM33H động,vDM33H mộtvDM33H vếtZLqBY3 mávDM33Hu sâuZLqBY3 7dđã cắZLqBY3t lê7dn g7dò mZLqBY3á Tu7dyết, từ8uu4kbng ZLqBY3giọt từngvDM33H givDM33Họ máuvDM33H nhỏvDM33H xuốnZLqBY3g bộ8uu4kb xiêm7d 8uu4kby trắng8uu4kb toát.

 

“Móng taZLqBY3y vDM33Hdài quá.”

 

Như CZLqBY3a kin8uu4kbh ngạvDM33Hc ZLqBY3nhìn 7dtay ÁmZLqBY3 D7dạ LavDM33H, cZLqBY3hẳng biếtvDM33H vì7d vDM33Hsao lại8uu4kb thốZLqBY3t lên7d nhữngvDM33H lờ7di này.

 

Ngón t8uu4kbay ZLqBY3y cứng8uu4kb đờ.

 

Vết máZLqBY3u chảy7d dàZLqBY3i n7dhưng 8uu4kbvết ZLqBY3thương lạivDM33H k7dhông m7dở rộng.

 

Nàng lvDM33Hắc đầuvDM33H, nở7d vDM33Hnụ 8uu4kbcười dịuZLqBY3 dàZLqBY3ng: “Đà8uu4kbn ôn7dg coZLqBY3n tr7dai khôn7dg nêZLqBY3n ZLqBY3để móvDM33Hng t7day quá8uu4kb ZLqBY3dài 8uu4kbnhư vậy,8uu4kb ZLqBY3La NhiZLqBY3, l8uu4kbấy da7do ZLqBY3lại đây7d, tvDM33Hỷ giú7dp 7dđệ sửavDM33H l8uu4kbại đ8uu4kbôi chút.”

 

Ám vDM33HDạ L8uu4kba phảvDM33Hng p7dhất 7dnhư bịvDM33H đvDM33Hiểm vDM33Htrúng ZLqBY3huyệt đạvDM33Ho, 8uu4kbthân t8uu4kbhể 7dy cứ8uu4kbng ZLqBY3ngắc, c8uu4kbhậm ZLqBY3rãi nZLqBY3hìn ZLqBY3về p8uu4kbhía nàn7dg, trZLqBY3ong mắZLqBY3t ZLqBY3đầy ZLqBY3vẻ ngạc8uu4kb nhivDM33Hên vDM33Hvà ZLqBY3run rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mùvDM33Ha t7dhu bvDM33Hên c7don ZLqBY3suối nhỏ.

 

Ám DvDM33Hạ Mi7dnh vừ8uu4kba gộ7di lạiZLqBY3 m7dái tvDM33Hóc, 7dsuối tóvDM33Hc m7dềm 7dmại bZLqBY3ồng bềnZLqBY3h gợn8uu4kb só8uu4kbng dướiZLqBY3 ávDM33Hnh nắn7dg ch8uu4kbiều. Nàn7dg mặc8uu4kb một8uu4kb chi7dếc áovDM33H c8uu4kbhoàng rvDM33Hộng thùngvDM33H thìnhvDM33H, 7dvạt áZLqBY3o thêu8uu4kb 8uu4kbhoa v7dăn 7dmỹ lệ7d mà7d phứcZLqBY3 tạp.

 

“Đừng đểZLqBY3 móZLqBY3ng taZLqBY3y dà8uu4kbi quá.”

 

Nàng cúiZLqBY3 đầu7d, dùngZLqBY3 mộvDM33Ht vDM33Hcon dvDM33Hao sửa8uu4kb mZLqBY3óng ta8uu4kby cZLqBY3ho y.

 

Cậu béZLqBY3 ZLqBY3Ám ZLqBY3Dạ 7dLa nằ8uu4kbm dướivDM33H châvDM33Hn nZLqBY3àng, vươn7d 8uu4kbtay ZLqBY3ra c7dho nànZLqBY3g sửaZLqBY3, miệng8uu4kb t7dhầm nóivDM33H: “MónZLqBY3g 7dtay tỷZLqBY3 vDM33Hchẳng ZLqBY3phải cũnvDM33Hg rZLqBY3ất vDM33Hdài sao.”vDM33H Ngón8uu4kb ZLqBY3tay tho7dn 7dthả mượtvDM33H màZLqBY3, lộ8uu4kb 8uu4kbra 7dmàu hồng8uu4kb nZLqBY3hư vỏ8uu4kb 8uu4kbsò, có8uu4kb ZLqBY3khi hvDM33Hơi dínhZLqBY3 chút7d nư8uu4kbớc trêvDM33Hn đóvDM33Ha hoavDM33H, t8uu4kbay nàZLqBY3ng thật8uu4kb đẹp.

 

Nàng cẩn8uu4kb thậnZLqBY3 c7dắt món8uu4kbg 8uu4kbtay cZLqBY3ho vDM33Hy: “8uu4kbĐệ ZLqBY3là 7dcon tra7di ZLqBY3cơ ZLqBY3mà, ngàZLqBY3y tZLqBY3hường khôn8uu4kbg luyệnZLqBY3 võ7d cũnvDM33Hg tỷZLqBY3 vZLqBY3õ vZLqBY3ới ngườivDM33H ta8uu4kb, móng8uu4kb ta7dy dài7d q7duá s8uu4kbẽ khôZLqBY3ng tiện.vDM33H VạnZLqBY3 vDM33Hnhất mó7dng tavDM33Hy đứ8uu4kbt 7drơi r8uu4kba ZLqBY3sẽ k8uu4kbhiến ngươi8uu4kb ZLqBY3phân ZLqBY3tâm, hơvDM33Hn nữa8uu4kb cvDM33Hũng khô7dng ZLqBY3sạch, trZLqBY3ông bẩ8uu4kbn 7dlắm.” Nà8uu4kbng cườivDM33H 7dkhẽ vDM33Hnói: 7d“Tỷ t8uu4kbỷ tvDM33Hhì khá8uu4kbc, cóvDM33H 8uu4kbLa Nh7di 7dthì việcvDM33H g8uu4kbì tỷvDM33H 8uu4kbcũng kh7dông cZLqBY3ần quavDM33Hn tâm,7d vDM33Hcho ZLqBY3nên cóZLqBY3 thểZLqBY3 7dđể ý7d chămZLqBY3 sócZLqBY3 8uu4kbmóng tay.”

 

“Là nhưZLqBY3 vậ7dy à.”8uu4kb Cậu8uu4kb béZLqBY3 ÁZLqBY3m Dạ7d L7da nắZLqBY3m lấ8uu4kby ZLqBY3tóc 7dnàng, đư8uu4kba lvDM33Hên mũZLqBY3i ngửvDM33Hi r8uu4kbồi cườ8uu4kbi vDM33Hnói: “7dĐệ 7drất th7dích móvDM33Hng t7day 8uu4kbcủa vDM33Htỷ, sa8uu4kbu vDM33Hnày ZLqBY3tỷ tỷ7d vDM33Hnhất địvDM33Hnh c7dũng sZLqBY3ẽ ZLqBY3thích đ8uu4kbệ đ7dể móng7d ZLqBY3tay dài.”

 

“La NhvDM33Hi ngốc.”7d NànZLqBY3g 7dmỉm cười,8uu4kb nZLqBY3ắm vDM33Htay vDM33Hy đưavDM33H 8uu4kblên: “ĐệvDM33H xem8uu4kb, c8uu4kbon vDM33Htrai vDM33Hđể móng7d taZLqBY3y ngắnvDM33H m7dới 8uu4kbmạnh vDM33Hmẽ chứ.”

 

Móng trên8uu4kb mỗi7d ngZLqBY3ón 7dtay 7dy ZLqBY3đều vDM33Hđược tỉa8uu4kb rất7d gọ7dn gang.

 

Bờ món8uu4kbg cũvDM33Hng đượ7dc vDM33Hnàng đánh8uu4kb mượt.

 

Cậu bé7d ZLqBY3Ám Dạ7d ZLqBY3La mở8uu4kb tZLqBY3o haZLqBY3i ZLqBY3mắt: “A,8uu4kb 8uu4kbtay đệ7d gvDM33Hiờ cZLqBY3ũng tvDM33Hhật đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn vDM33Htay đẹp8uu4kb 7dvậy, đêmZLqBY3 na8uu4kby khZLqBY3ông lu7dyện 8uu4kbcông cvDM33Hó đượcvDM33H khô8uu4kbng?” vDM33HY làm7d nũnvDM33Hg tro8uu4kbng lòn7dg nàng.

 

Ám DvDM33Hạ MinvDM33Hh n7dở 8uu4kbnụ cườivDM33H dịuvDM33H d7dàng n8uu4kbhư m8uu4kbột tZLqBY3ia 8uu4kbsáng: “Được.8uu4kb ZLqBY3Tay 7dLa N8uu4kbhi đẹp7d nZLqBY3hư v7dậy, đvDM33Hêm 8uu4kbnay cũnZLqBY3g kh8uu4kbông cầ7dn 7dăn ZLqBY3cơm đ8uu4kbâu nhỉ.”

 

“Tỷ ~8uu4kb~ 7dtỷ ~~!”

 

Cậu béZLqBY3 ÁvDM33Hm Dạ8uu4kb 8uu4kbLa thấtvDM33H vọng8uu4kb kê7du to.

 

Ám DvDM33Hạ Mi7dnh n8uu4kbở nụZLqBY3 7dcười, vDM33Hngón ta7dy nhẹ8uu4kb nhànvDM33Hg chàvDM33H lênvDM33H ch7dop mũvDM33Hi. NvDM33Hgày mù7da t7dhu, dư8uu4kbới ánZLqBY3h nvDM33Hắng cvDM33Hhiều, bvDM33Hên kh8uu4kbe suvDM33Hối nh8uu4kbỏ, nànvDM33Hg nởZLqBY3 nụvDM33H cườvDM33Hi ôn7d nhuvDM33H, suối8uu4kb 8uu4kbtóc d7dài thơZLqBY3m ng7dát ômZLqBY3 lZLqBY3ấy y.

 

......

 

............

 

Lưỡi daZLqBY3o nhỏvDM33H từZLqBY3 từvDM33H vDM33Hcẩn thậnZLqBY3 sửaZLqBY3 svDM33Hang lại8uu4kb món8uu4kbg 7dtay 7dcho y.

 

Mái tvDM33Hóc dàivDM33H b8uu4kbuông xuống8uu4kb vaZLqBY3i nàng.

 

Nàng nở7d m8uu4kbột vDM33Hnụ cườ7di tĩnh8uu4kb lặnvDM33Hg, tựavDM33H hvDM33Hồ trZLqBY3ong tvDM33Hhế giZLqBY3ới của8uu4kb nàng8uu4kb kh7dông vDM33Hgì quZLqBY3an 7dtrọng hơnvDM33H mvDM33Hóng 8uu4kbtay ÁZLqBY3m Dạ8uu4kb La.

 

Ngón 7dtay ÁvDM33Hm DZLqBY3ạ L7da cứ7dng đờ.

 

Tuyết vDM33Htới gầnvDM33H 8uu4kbNhư CZLqBY3A, mộtZLqBY3 v7dẻ mặtZLqBY3 8uu4kbkhó cóZLqBY3 thểZLqBY3 dùng7d lờvDM33Hi để7d tảvDM33H khiếnvDM33H 7dnụ cười8uu4kb 7dy bi7dến mất.

 

“Móng tvDM33Hay d7dù ZLqBY3dài nhưnvDM33Hg làZLqBY3m ZLqBY3đúng 8uu4kblà ẩu.”ZLqBY3 N8uu4kbàng mỉmvDM33H cườvDM33Hi. “LZLqBY3a 8uu4kbNhi đãZLqBY3 vDM33Hlớn rồvDM33Hi, món8uu4kbg t7day khô8uu4kbng bvDM33Hẩn nhvDM33Hư trước7d nữa.”

 

Nàng ngẩZLqBY3ng đầu.

 

Khóe mắ7dt là8uu4kb 8uu4kbcảm tìZLqBY3nh tron7dg sáng7d c7dhan c7dhứa, n8uu4kbàng 7dnhìn ÁmZLqBY3 DạvDM33H LaZLqBY3, són7dg mắvDM33Ht nh7dư vDM33Hlàn 8uu4kbnước mùZLqBY3a thZLqBY3u khẽZLqBY3 chảy.

 

Một l8uu4kbúc lZLqBY3âu sau…

 

Ngón ZLqBY3tay nàn8uu4kbg vuZLqBY3ốt nhẹvDM33H lênZLqBY3 khuôn7d mặtvDM33H 8uu4kbÁm D8uu4kbạ LZLqBY3a, c8uu4kbhân m8uu4kbày nhẹ7d nhàn8uu4kbg 8uu4kbcau lại8uu4kb nhưZLqBY3 vDM33Hlàn s8uu4kbóng nước.

 

“La NhvDM33Hi bệnh7d vDM33Hsao? 8uu4kbSao lạiZLqBY3 ti8uu4kbều tZLqBY3ụy nZLqBY3hư vậy?”

 

******

 

Bó đuốc8uu4kb vẫZLqBY3n cZLqBY3háy bên8uu4kb bức7d tường7d đá.

 

Dưới l8uu4kbòng đất8uu4kb khZLqBY3ông khíZLqBY3 8uu4kbẩm ướtZLqBY3 ma8uu4kbng the7do một8uu4kb mùZLqBY3i m7dốc meo.

 

Nàng nZLqBY3gửa đầ8uu4kbu nằm8uu4kb trênZLqBY3 giường,8uu4kb vầng7d tvDM33Hrán kh8uu4kbẽ caZLqBY3u lại:

 

“La ZLqBY3Nhi 7drốt cuộ8uu4kbc bịvDM33H lvDM33Hàm saoZLqBY3? vDM33HVì sZLqBY3ao… 8uu4kbta dườngvDM33H như7d đãZLqBY3 trải7d qu8uu4kba 7dmột giấc8uu4kb m7dộng dài,7d màZLqBY3 n8uu4kbhững gì8uu4kb tro8uu4kbng mộn8uu4kbg lại8uu4kb ZLqBY3chẳng th7dể nh8uu4kbớ ra.”

 

Ám DạvDM33H vDM33HLa nó8uu4kbi: “8uu4kbTỷ ZLqBY3ngã 8uu4kbbệnh, h8uu4kbôn mêZLqBY3 m7dười chín7d vDM33Hnăm 7drồi.” Tuy8uu4kbết nó7di vDM33Hcho ZLqBY3y, hồ8uu4kbn 8uu4kbphách vDM33HÁm DZLqBY3ạ MinvDM33Hh cầnvDM33H mộZLqBY3t ZLqBY3chút th7dời givDM33Han mZLqBY3ới c7dó thể8uu4kb nhớ7d lạ7di to7dàn ZLqBY3bộ vDM33Hnhững chuyệnvDM33H cũ.

 

“Mười chín7d năZLqBY3m s8uu4kbao…” vDM33HNàng lặpZLqBY3 l8uu4kbại, ZLqBY3lắc đầuvDM33H cườZLqBY3i khổ8uu4kb: “H7dèn 7dchi tỷ8uu4kb c7dảm th8uu4kbấy t8uu4kboàn thân7d nhức8uu4kb 7dmỏi, nZLqBY3hư khZLqBY3ông phảivDM33H cZLqBY3ủa bản7d tvDM33Hhân ZLqBY3mình vậy.”

 

“Tỷ s8uu4kbẽ nvDM33Hhanh ZLqBY3chóng pvDM33Hhục hồivDM33H thôi.7d” vDM33HY vDM33Hsẽ bvDM33Hắt ZLqBY3Ngân T8uu4kbuyết ZLqBY3mau chón7dg đu8uu4kbổi hvDM33Hồn phácZLqBY3h n8uu4kbữ nhânvDM33H ki8uu4kba đi.

 

Nàng chămZLqBY3 chvDM33Hú nh7dìn yvDM33H, 8uu4kblo lắngZLqBY3 nói8uu4kb: “LaZLqBY3 NhvDM33Hi, đệ7d cũ7dng vDM33Hbị bệZLqBY3nh sao?”

 

“Không đâvDM33Hu, đệ8uu4kb vẫ7dn khỏe.”

 

Bàn ta8uu4kby nvDM33Hàng 8uu4kbnhẹ nhànvDM33Hg ZLqBY3vuốt 7dve khuôZLqBY3n mặvDM33Ht 8uu4kbtái n7dhợt củavDM33H vDM33Hy: “SaovDM33H khuô7dn mặt8uu4kb đệZLqBY3 l8uu4kbại trắngvDM33H bZLqBY3ệch vậy?vDM33H 7dSao 8uu4kbthân thểZLqBY3 l7dại gầyZLqBY3 yếvDM33Hu ZLqBY3thế? L8uu4kba ZLqBY3Nhi 7dcủa t7da l7dà một8uu4kb th8uu4kbiếu niê8uu4kbn th8uu4kbần vDM33Hthái ZLqBY3phi phàmvDM33H mà.ZLqBY3” 8uu4kbBàn 8uu4kbtay nàn7dg 7dtrắng tr8uu4kbẻo ấm8uu4kb áp,7d 7dcái ZLqBY3vuốt v7de dịu8uu4kb dàng7d đầy8uu4kb yZLqBY3êu thương.

 

Ám D7dạ vDM33HLa vDM33Hnắm tZLqBY3ay nZLqBY3àng, áZLqBY3p lê8uu4kbn khuônZLqBY3 8uu4kbmặt mì8uu4kbnh, hơvDM33Hi vDM33Hthở 8uu4kby 8uu4kbdồn dập:

 

“Nói ZLqBY3cho tZLqBY3a ha8uu4kby, ZLqBY3ngươi lZLqBY3à ai?”

 

Nàng ZLqBY3kinh nZLqBY3gạc n7dói: “LavDM33H Nhi?”

 

Ám Dạ7d 8uu4kbLa 8uu4kbthở dốvDM33Hc: “7dMau nvDM33Hói ZLqBY3cho ta7d, nZLqBY3gươi làvDM33H vDM33Hai, tênvDM33H 8uu4kblà gì?”

 

Nàng vDM33Hlắc đầu,7d cườivDM33H nói8uu4kb: “Đứa7d 7dnhóc vDM33Hhư hỏngvDM33H này.”7d 7dThấy 8uu4kby cZLqBY3ố chấvDM33Hp vDM33Hnhư vậy,8uu4kb n7dàng rốvDM33Ht cuộ8uu4kbc thỏavDM33H hivDM33Hệp,d vDM33Hđưa 8uu4kbtay lên7d vuZLqBY3ốt nhẹvDM33H chZLqBY3op mũ7di 8uu4kby, bấvDM33Ht đắc8uu4kb d7dĩ nói:7d “ZLqBY3Vậy 7dđược rồi,vDM33H 7dta làvDM33H BôiZLqBY3 Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt TvDM33Hhiên L8uu4kbinh Cái7d củaZLqBY3 Ám7d DạvDM33H vDM33HLa phảZLqBY3ng pvDM33Hhất nhvDM33Hư bịZLqBY3 m7dột chưởngvDM33H đánZLqBY3h trúnZLqBY3g! 7dNgũ quavDM33Hn 7dy rZLqBY3un rẩ8uu4kby, d8uu4kbung mạZLqBY3o t7dà mZLqBY3ỵ c7dũng vDM33Hbắt đầvDM33Hu vDM33Hvặn vẹoZLqBY3! YếtvDM33H h8uu4kbầu vDM33Hcảm thấy8uu4kb 8uu4kbngòn ngọnvDM33H, n8uu4kbgực nhZLqBY3ư có8uu4kb mộ8uu4kbt cục7d máu7d nvDM33Hóng mvDM33Huốn ph7dun ra!

 

Nàng ZLqBY3là vDM33HBôi Nhi.

 

Nàng làvDM33H BôvDM33Hi NZLqBY3hi củ7da y.

 

............

 

......

 

Trong ZLqBY3ánh nắng7d bZLqBY3an mai.

 

Nàng 7dnhảy mú7da bênZLqBY3 bờ8uu4kb suối.

 

Giọt sương8uu4kb trvDM33Hên ngọnvDM33H 8uu4kbcỏ bị7d gvDM33Hóc vZLqBY3áy n7dàng cuốnvDM33H lZLqBY3ên t7dạo thvDM33Hành từng8uu4kb ZLqBY3áng sươn7dg troZLqBY3ng suốt.

 

Y nằm8uu4kb trên7d thả8uu4kbm cỏ,vDM33H miệngvDM33H ngậm8uu4kb cọng8uu4kb cỏZLqBY3 xavDM33Hnh, n7dgón ZLqBY3tay t7dhưởng thứcvDM33H mộvDM33Ht cvDM33Hhén rượu8uu4kb ho7dàng 8uu4kbkim. Thân8uu4kb ch7dén pvDM33Hhản chiếuvDM33H v7dũ điệu8uu4kb rvDM33Hung độngvDM33H tâm8uu4kb c7dan c7dủa nàng.

 

“Này, ZLqBY3ta k8uu4kbhông muốnZLqBY3 7dgọi ngươi7d làvDM33H tỷ8uu4kb tỷ7d nữa.”

 

Y hovDM33Hán hậnvDM33H nói.

 

Nàng v7dẫn tiếpvDM33H tụ7dc mú7da, hò7da vàoZLqBY3 dò8uu4kbng chảyvDM33H của7d dZLqBY3óng suối,8uu4kb hòaZLqBY3 vvDM33Hào th7dảm cỏ8uu4kb x8uu4kbanh, 8uu4kbhòa vvDM33Hào thế7d gvDM33Hiới mỹ8uu4kb 8uu4kblệ 7dxung qua7dnh, chẳngZLqBY3 hZLqBY3ề để8uu4kb vDM33Hý tớ7di vDM33Hlời nóiZLqBY3 tr7dẻ co7dn củZLqBY3a y.

 

“Ngươi cóZLqBY3 ZLqBY3nghe khôn8uu4kbg đó!7d vDM33HSau nà8uu4kby 7dta sẽ7d 8uu4kbkhông gZLqBY3ọi ngươivDM33H ZLqBY3là tỷvDM33H tỷZLqBY3 nữa8uu4kb!” 8uu4kbY buồn8uu4kb rầuvDM33H xZLqBY3oay xvDM33Hoay 7dchén rượu8uu4kb, thấp8uu4kb 7dgiọng nvDM33Hói: “Gọi8uu4kb ngươZLqBY3i làZLqBY3 vDM33Htỷ ZLqBY3tỷ cvDM33Hứ có8uu4kb cảmZLqBY3 giá7dc 7dnhư m8uu4kbãi mãi7d kZLqBY3hông vDM33Hlớn lêvDM33Hn được.”vDM33H NànvDM33Hg càngvDM33H ngày8uu4kb càng8uu4kb xivDM33Hnh đẹpvDM33H, ch8uu4kbốn gian8uu4kbg 8uu4kbhồ ngàyZLqBY3 cũZLqBY3ng ng7dày c7dàng 7dnhiều ngZLqBY3ười k7dhuynh vDM33Hđảo 7dvì sắ8uu4kbc 8uu4kbđẹp củZLqBY3a nàng.

 

Y sợ7d rằngZLqBY3 tron7dg lòn7dg nàn8uu4kbg mìn8uu4kbh mãi7d mãi8uu4kb chỉ8uu4kb là8uu4kb 7dmột đệvDM33H đệ.

 

Nàng ngừng7d mú7da, ngồi7d xuốnvDM33Hg bênvDM33H 7dngười 7dy. Xo8uu4kba xovDM33Ha c7dhop mvDM33Hũi y8uu4kb, giọ7dng nZLqBY3àng tựa7d nhưvDM33H đanvDM33Hg lừZLqBY3a m8uu4kbột 8uu4kbđứa trẻ8uu4kb: 7d“Sao lạiZLqBY3 ZLqBY3không vDM33Hvui thế?”

 

Chén rượuvDM33H khôZLqBY3ng ngừn8uu4kbg q7duay tro7dng taZLqBY3y y.

 

Hai mắvDM33Ht 7dy tỏavDM33H sáng:7d “SavDM33Hu nàyZLqBY3 7dta gvDM33Họi ngưvDM33Hơi là8uu4kb ‘BôivDM33H Nhi’vDM33H nhé8uu4kb!” C8uu4kbhén 8uu4kbrượu bZLqBY3ay mZLqBY3úa nvDM33Hhư vũvDM33H đZLqBY3iệu của8uu4kb 8uu4kbnàng, cóvDM33H quavDM33Hng manvDM33Hg sáZLqBY3ng lạn,vDM33H 8uu4kbcó lvDM33Hưng vDM33Háo m7dảnh ZLqBY3khảnh, cvDM33Hó lànvDM33H d8uu4kba mịnZLqBY3 8uu4kbmà. Hơn8uu4kb nữaZLqBY3, chvDM33Hén 8uu4kbrượu 7dtrong t8uu4kbay ZLqBY3y, vDM33Hy ZLqBY3có t8uu4kbhể kh7diến nvDM33Hó vDM33Hmúa cũ8uu4kbng ZLqBY3có t8uu4kbhể khiến7d nóvDM33H ng7dừng, lạvDM33Hi có7d th7dể dù7dng mZLqBY3ôi nhấZLqBY3p nháp.

 

“Cái tên7d kvDM33Hỳ qZLqBY3uặc quá.”ZLqBY3 Nàn8uu4kbg v8uu4kbừa c8uu4kbười vừa7d lắvDM33Hc đầu.

 

“Được khôn7dg? NgươvDM33Hi là8uu4kbm ‘8uu4kbBôi vDM33HNhi’ củaZLqBY3 ZLqBY3ta nhé.vDM33H” 7dY tới8uu4kb gầZLqBY3n 7dnàng, ánvDM33Hh mắtZLqBY3 bvDM33Hướng bỉnh.

 

Nhìn ánh7d mZLqBY3ắt 7dy, nànvDM33Hg ZLqBY3bỗng giật7d mình.

 

Nàng b7diết 7dy đZLqBY3ã giế8uu4kbt rất8uu4kb nhiềZLqBY3u người,vDM33H 7ddanh tiếng8uu4kb 7dÁm ZLqBY3Hà C8uu4kbung cũ8uu4kbng đãZLqBY3 lạiZLqBY3 va7dng dộ8uu4kbi tronZLqBY3g chốnvDM33H gianvDM33Hg hồZLqBY3, ZLqBY3nhưng tron8uu4kbg l7dòng nZLqBY3àng vDM33Hy v7dẫn ch7dỉ 8uu4kblà mộZLqBY3t đứa8uu4kb trẻ.

 

Nhưng giờ8uu4kb ZLqBY3phút này,7d ZLqBY3ánh ZLqBY3mắt 8uu4kby 8uu4kbmang vDM33Htheo ZLqBY3vẻ ZLqBY3ngang bướngvDM33H khvDM33Hó tả!

 

Có ZLqBY3lẽ, LZLqBY3a NvDM33Hhi đã8uu4kb thự7dc sựvDM33H trưởnZLqBY3g thành.

 

Nàng ZLqBY3nở nvDM33Hụ cườivDM33H thậ7dt dịuZLqBY3 dàn7dg: “vDM33HTa 7dlà tỷvDM33H tỷZLqBY3 của8uu4kb đệZLqBY3 mà.”

 

“Bôi ZLqBY3Nhi, l7dàm Bôi7d N8uu4kbhi củZLqBY3a tavDM33H!” 8uu4kbY n7dăn nỉ.

 

“Cái tê7dn này7d t8uu4kbhật khó8uu4kb nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vẫvDM33Hn lắcvDM33H đầu.

 

Y tứZLqBY3c ZLqBY3giận, vDM33Hnắm l8uu4kbấy c7dằm 7dnàng: “NóZLqBY3i mZLqBY3au! NgươZLqBY3i đồ8uu4kbng 8uu4kbý ZLqBY3làm 8uu4kbBôi NhZLqBY3i củZLqBY3a ta.”

 

“La 8uu4kbNhi, đ8uu4kbau quá.ZLqBY3” Nà8uu4kbng rê7dn rỉ7d nói.

 

“Đồng ývDM33H l8uu4kbàm Bôi7d NhvDM33Hi 8uu4kbcủa tvDM33Ha, tZLqBY3a t7dha 7dcho ngươvDM33Hi.” 7dY càvDM33Hng x7diết ch7dặt tay.

 

“Không.”

 

Lửa giậnvDM33H bừngZLqBY3 lên8uu4kb, ZLqBY3y độtvDM33H nhiê8uu4kbn k8uu4kbéo nàvDM33Hng lại7d 8uu4kbgần! HơZLqBY3i thởZLqBY3 n8uu4kbóng ZLqBY3bỏng, ZLqBY3bờ mô7di 8uu4kby cáZLqBY3ch n8uu4kbàng vDM33Hchỉ c7dó mộ7dt 7dtấc! V7dừa thởvDM33H hvDM33Hổn 7dhển, vDM33Hy vừa8uu4kb ghé8uu4kb sávDM33Ht bờZLqBY3 môvDM33Hi 7dđỏ thắ8uu4kbm c8uu4kbủa nàng!

 

“Làm BôiZLqBY3 8uu4kbNhi củvDM33Ha vDM33Hta! NếuvDM33H khôn7dg 7dta 8uu4kbsẽ biến8uu4kb ZLqBY3ngươi thà8uu4kbnh 8uu4kbnữ nhvDM33Hân c8uu4kbủa ta!”

 

Ngày hvDM33Hôm đó.

 

Nàng vDM33Hcuối 8uu4kbcùng cũZLqBY3ng phvDM33Hải thỏa8uu4kb hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mắtZLqBY3 Ám7d Dạ8uu4kb vDM33HLa 8uu4kbđỏ ZLqBY3như máu.

 

Y 8uu4kbôm lấyZLqBY3 nà8uu4kbng, nước7d mắZLqBY3t ZLqBY3như haZLqBY3i d8uu4kbòng 8uu4kbmáu ch7dảy xuốngvDM33H từvDM33H đô7di mắtZLqBY3 nhắm7d c8uu4kbhặt 8uu4kbcủa yvDM33H. vDM33HMàu đ7dỏ củaZLqBY3 nướZLqBY3c mZLqBY3ắt, màuvDM33H trắng8uu4kb b7dệch củ8uu4kba 7dhai gò8uu4kb má7d, ZLqBY3y 7dkhông nén7d n8uu4kbổi ZLqBY3bi thương8uu4kb vDM33Htrong lònvDM33Hg nhưZLqBY3 một7d bức8uu4kb travDM33Hnh 7dquỷ d8uu4kbị 7dđẹp 7dđẽ m8uu4kbà thêvDM33H lương.

 

Nàng yêu8uu4kb thư7dơng vuốt8uu4kb v8uu4kbe ZLqBY3y: “LvDM33Ha 8uu4kbNhi, x7din lỗi.”

 

Y 8uu4kbôm chvDM33Hặt 7dlấy nàng.

 

“Tỷ n8uu4kbgã bệnvDM33Hh 8uu4kbhôn m7dê đãvDM33H 7dmười c7dhín 8uu4kbnăm, đệZLqBY3 nhấtvDM33H đ7dịnh rấZLqBY3t vất7d vảvDM33H ZLqBY3đúng ZLqBY3không?” NàngZLqBY3 7dthở dài,ZLqBY3 cốvDM33H gắng7d n8uu4kbở nụZLqBY3 cưZLqBY3ời, n8uu4kbgăn vDM33Hdòng nướcZLqBY3 mắt7d mìZLqBY3nh ZLqBY3chảy 8uu4kbra. “8uu4kbYên tâvDM33Hm đi,ZLqBY3 giờZLqBY3 tỷ7d đvDM33Hã 8uu4kbkhỏi rồi,vDM33H tất8uu4kb cả7d đềuvDM33H svDM33Hẽ t7dốt hơn.”

 

Ám DạvDM33H L8uu4kba muZLqBY3ốn 8uu4kbôm 8uu4kbnàng và7do lòng.

 

Những chuyệZLqBY3n khác8uu4kb 8uu4kby 7dđều kh7dông 7dmuốn nghZLqBY3ĩ tới.

 

“Mười c8uu4kbhín ZLqBY3năm qua8uu4kb, đệZLqBY3 vvDM33Hẫn ZLqBY3ở trvDM33Hong Ám8uu4kb vDM33HHà Cun8uu4kbg sa8uu4kbo?” ZLqBY3Nàng ZLqBY3nhẹ nh8uu4kbàng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn ở8uu4kb dưới7d 7dlòng đất,8uu4kb ZLqBY3không thấvDM33Hy ánh7d mặtvDM33H tZLqBY3rời, khôvDM33Hng chútZLqBY3 khôvDM33Hng kh7dí tronZLqBY3g làvDM33Hnh, hèn7d cZLqBY3hi thânvDM33H thểZLqBY3 đệ7d 8uu4kbchẳng 8uu4kbhề 8uu4kbkhỏe mạn8uu4kbh, khuô8uu4kbn mặtZLqBY3 cũn8uu4kbg vDM33Hu buồn8uu4kb vDM33Hnhư vậy7d.” NZLqBY3àng vuốtvDM33H vDM33Hve máiZLqBY3 t7dóc dàivDM33H của7d yvDM33H. vDM33H“Đều lZLqBY3à vDM33Hlỗi của8uu4kb ta.”

 

Bàn ta7dy n7dàng nZLqBY3hẹ nhànZLqBY3g lZLqBY3à vậy.

 

Từng giọtZLqBY3 lệZLqBY3 đvDM33Hỏ nh8uu4kbư máZLqBY3u vDM33Hcủa Ám8uu4kb DạZLqBY3 LZLqBY3a từ7d từZLqBY3 trà8uu4kbo ra.

 

“Không c7dần đệ8uu4kb tiế8uu4kbp tụcvDM33H luyệZLqBY3n 7dcông nữa,ZLqBY3 ZLqBY3cũng k8uu4kbhông cần8uu4kb nZLqBY3ghĩ các8uu4kbh ZLqBY3để Ám8uu4kb ZLqBY3Hà vDM33HCung xư7dng b8uu4kbá thiên8uu4kb hạZLqBY3 nữa.”ZLqBY3 nàZLqBY3ng ZLqBY3ôm lZLqBY3ấy y8uu4kb. “La7d NhZLqBY3i, tỷ7d 7dtỷ muốnvDM33H đệ8uu4kb sống8uu4kb thậtvDM33H h7dạnh phúc.”

 

******

 

Sáng sớm7d ngvDM33Hày h8uu4kbôm sau.

 

Như 7dCa mởZLqBY3 vDM33Hto ha8uu4kbi mắt.

 

Nàng vDM33Hcảm thấy8uu4kb t8uu4kboàn vDM33Hthân nhZLqBY3ức m8uu4kbỏi nhvDM33Hư bị7d t8uu4kbrói một7d đêm,8uu4kb 7dbụng ZLqBY3cũng nặvDM33Hng trĩu,8uu4kb thở8uu4kb khôZLqBY3ng 7dra hơi.

 

Vừa nh8uu4kbìn qua…

 

Nàng b7dỗng dưnZLqBY3g vDM33Hkinh hãi!

 

Ám 7dDạ vDM33HLa 7dghé đZLqBY3ầu vDM33Hvào bêvDM33Hn 7dgiường, ta7dy vDM33Htrái nắmZLqBY3 lấy8uu4kb taZLqBY3y p7dhải nà7dng, đầuZLqBY3 ZLqBY3gối lvDM33Hên vDM33Hbụng nvDM33Hàng. vDM33HY nghỉZLqBY3 rất7d yêvDM33Hn tĩnh7d, khuôZLqBY3n mặZLqBY3t tá8uu4kbi n7dhợt ZLqBY3phảng phấtZLqBY3 n7dhư c7dó vDM33Hthêm cvDM33Hhút huyếtvDM33H sắc.

 

“Ngươi làZLqBY3m vDM33Hgì đó.”

 

Như 7dCa trừn8uu4kbg mắvDM33Ht nhì8uu4kbn vDM33HÁm vDM33HDạ 8uu4kbLa, 7ddùng đẩyvDM33H gạtvDM33H 7dy dậy.

 

Ám DạZLqBY3 ZLqBY3La 7dchăm c8uu4kbhú 7dnhìn 7dy, hạtZLqBY3 ZLqBY3chu svDM33Ha g7diữa tránvDM33H 8uu4kbdần dầ8uu4kbn chuyvDM33Hển t7dừ 8uu4kbđỏ tưvDM33Hơi sanvDM33Hg vDM33Hâm uvDM33H. 7dY 8uu4kbđứng bậvDM33Ht dậy,8uu4kb ánh8uu4kb 7dmắt l8uu4kbé lên7d vDM33Hvẻ ZLqBY3vô vDM33Htình, coZLqBY3i nànZLqBY3g 7dnhư 7dkẻ 8uu4kbthù khắvDM33Hc c8uu4kbốt gh8uu4kbi tâm.

 

“Vì ZLqBY3sao nvDM33Hgươi lZLqBY3ại tr8uu4kbở lại.”

 

Giọng ZLqBY3y tr7dầm trZLqBY3ầm n8uu4kbhư 7dđang nguyền8uu4kb rủa.

 

Như C7da giật7d ZLqBY3mình. vDM33HTrong tho7dáng chốcZLqBY3, n7dàng 7dbỗng ngvDM33Hhĩ mình8uu4kb vDM33Hsẽ ZLqBY3bị vDM33Hánh mắt8uu4kb ZLqBY3ác độ8uu4kbc củavDM33H ZLqBY3y giết8uu4kb chết.

 

“Chờ vDM33Hmột chút!”

 

Nàng gọiZLqBY3 vDM33HÁm Dạ8uu4kb 8uu4kbLa đan7dg p7dhất tvDM33Hay ávDM33Ho qua8uu4kby đi:

 

“Ngươi đừn8uu4kbg đi!”

 

Ám Dạ7d vDM33HLa kh8uu4kbông vDM33Hquay vDM33Hđầu lại,8uu4kb 7dy đZLqBY3ã vDM33Hkhông thể7d d8uu4kbễ dànZLqBY3g t8uu4kbha 8uu4kbthứ nZLqBY3ếu t8uu4kbhấy mặvDM33Ht nàng.

 

Như C7da nó7di: “ZLqBY3Hôm 7dnay đãvDM33H là8uu4kb 7dngày t7dhứ mười.ZLqBY3 TvDM33Ha mu8uu4kbốn gặpvDM33H Ng7dọc sưZLqBY3 huynh.”

 

Ám ZLqBY3Dạ 7dLa cườZLqBY3i lạnhZLqBY3 nói:

 

“Nhìn t8uu4kbhấy hắn8uu4kb ngưvDM33Hơi ZLqBY3sẽ hốvDM33Hi hận.”

 

Như 8uu4kbCa vDM33Hcả kiZLqBY3nh nóvDM33Hi: “Ngươi7d 7dđã làvDM33Hm g7dì v7dới s7dư hu7dynh 8uu4kbcủa ta?!”

 

Ám DạvDM33H L7da 8uu4kbnhíu mZLqBY3ày nvDM33Hói: “Kẻ7d dámvDM33H l7dừa gZLqBY3ạt phản7d bội8uu4kb t8uu4kba 8uu4kbchỉ ZLqBY3có thể8uu4kb sốngZLqBY3 trovDM33Hng địZLqBY3a ngục.”

 

Như CZLqBY3a 7dcắn 7dmôi, cố8uu4kb g8uu4kbắng ZLqBY3kiềm ch7dế thvDM33Hân 8uu4kbthể đa8uu4kbng ZLqBY3run rẩy8uu4kb củaZLqBY3 mình.

 

“Ta muốnvDM33H 8uu4kbgặp ZLqBY3sư huynh.”

 

******

 

Làn nướcvDM33H Á8uu4kbm vDM33HHà cZLqBY3hậm rvDM33Hãi 7dchảy vDM33Hxuôi tr8uu4kbên mặ7dt đất.

 

Xung qu7danh đềuvDM33H làvDM33H ZLqBY3bóng tối,8uu4kb chỉ7d cóZLqBY3 vDM33Hánh lửavDM33H 8uu4kbu ám8uu4kb t8uu4kbrên vDM33Hbức tườZLqBY3ng chiế8uu4kbu xuố8uu4kbng mặt8uu4kb nướ7dc. MặtvDM33H nưvDM33Hớc Ám8uu4kb HZLqBY3à cũngZLqBY3 ZLqBY3một màu7d đen7d, 7dngẫu nhiên8uu4kb lvDM33Hóe lê7dn mộvDM33Ht vDM33Htia ruvDM33Hng 8uu4kbđộng tựavDM33H nhZLqBY3ư án8uu4kbg vDM33Hmây đe8uu4kbn ZLqBY3viền vàng.

 

Trong 7dbóng tố8uu4kbi tĩnvDM33Hh mịch.

 

Trái t8uu4kbim Như8uu4kb 8uu4kbCa ch8uu4kbậm rã7di trầZLqBY3m vDM33Hxuống, ZLqBY3một 7dcảm giá8uu4kbc vDM33Hsợ hvDM33Hãi hítvDM33H vDM33Hthở khô7dng thôn7dg ZLqBY3khiến 8uu4kbcổ họngvDM33H nvDM33Hàng k7dhô vDM33Hkhốc. H8uu4kbai vDM33Hchân muốn7d nha8uu4kbnh 7dchóng ch8uu4kbạy tớZLqBY3i c8uu4kbủa nà8uu4kbng ZLqBY3nặng nh8uu4kbư đevDM33Ho trì.

 

Nàng đ8uu4kbã thấyZLqBY3 ZLqBY3Ngọc ZLqBY3Tự Hàn.

 

Y ngồi8uu4kb 7dtrên chiếcZLqBY3 x7de lăvDM33Hn bằng8uu4kb vDM33Hgỗ, ZLqBY3tấm á8uu4kbo 7dxanh 7dnhư ngZLqBY3ọc, nụ8uu4kb c8uu4kbười vẫnvDM33H yêZLqBY3n tZLqBY3ĩnh n8uu4kbhư xvDM33Hưa. 7dCó lẽ8uu4kb vìZLqBY3 đ7dã lZLqBY3âu chưavDM33H thấy7d 7dánh mặ8uu4kbt ZLqBY3trời, ZLqBY3làn ZLqBY3da vDM33Hy tZLqBY3ái nhợvDM33Ht, thânZLqBY3 tZLqBY3hể cũ8uu4kbng cà7dng thêmZLqBY3 gầ7dy 8uu4kbgò s8uu4kbo vDM33Hvới tr8uu4kbước đây.

 

Y vDM33Hđang h8uu4kbo khan.

 

Cơn 8uu4kbho kịvDM33Hch liệt7d khiến7d b7dả v7dai 7dy ru7dng run8uu4kbg, tựaZLqBY3 hvDM33Hồ nhưvDM33H cả8uu4kb phổ7di ZLqBY3y cũngZLqBY3 muốn8uu4kb hZLqBY3o ZLqBY3ra. ChivDM33Hếc kh7dăn ZLqBY3lụa chZLqBY3e trZLqBY3ên bờ8uu4kb 8uu4kbmôi đã8uu4kb lấvDM33Hm 8uu4kbtấm máu.

 

Ngọc TZLqBY3ự Hà8uu4kbn vDM33Hnhư v7dậy vDM33Hkhiến NhvDM33Hư C8uu4kba cả7dm thấyvDM33H hoảnvDM33Hg hốt…

 

Y lúcvDM33H nà8uu4kbo cũvDM33Hng 8uu4kbcó thể8uu4kb m8uu4kbất đi!

 

Như C8uu4kba 7dkinh hãZLqBY3i, quátZLqBY3 ZLqBY3lên 7dvới ÁmZLqBY3 DạZLqBY3 La8uu4kb: “Ngươi7d đãvDM33H làm8uu4kb gì8uu4kb vDM33Hsư hZLqBY3uynh củ8uu4kba ta?”

 

Ám Dạ7d 8uu4kbLa cườ8uu4kbi nhẹZLqBY3 nóiZLqBY3: “HvDM33Hắn v7dốn là8uu4kb 7dmột 7dkẻ t7dàn phế8uu4kb 8uu4kbbệnh tậtvDM33H, giờ8uu4kb chẳvDM33Hng quZLqBY3a chvDM33Hỉ trở8uu4kb lạivDM33H bộ8uu4kb dáng8uu4kb 7dtrước đ8uu4kbây mvDM33Hà thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như C7da c7dảm thấyvDM33H cóvDM33H điểmZLqBY3 khôvDM33Hng đúng!

 

Mọi vDM33Hchuyện vDM33Htuyệt đối7d khôZLqBY3ng đvDM33Hơn giản8uu4kb nh7dư 7dÁm ZLqBY3Dạ 7dLa nóZLqBY3i được!

 

Như CZLqBY3a 7dđi 7dvề phZLqBY3ía NZLqBY3gọc 8uu4kbTự Hàn.

 

Nàng 7dgọi ZLqBY3tên yvDM33H: “SưvDM33H huynhZLqBY3…. ZLqBY3Sư huyn8uu4kbh?!” ThZLqBY3anh 8uu4kbâm c7dủa nànvDM33Hg lớn7d vDM33Hdần nhưvDM33Hng ZLqBY3y lại7d chẳnZLqBY3g h8uu4kbề vDM33Hnghe thấy!

 

Ngọc Tự7d HànZLqBY3 lạvDM33Hi ho.

 

Y phảng7d 8uu4kbphất vDM33Hnhư không7d hề7d cảm7d 8uu4kbnhận đ7dược thế7d giớvDM33Hi bê8uu4kbn ngoài.

 

Như CZLqBY3a bắ8uu4kbt đầvDM33Hu ru7dn rẩy.

 

Nước Ám7d Hà7d vẫn7d 7dtăm tối7d tĩvDM33Hnh mịch.

 

Ám DạZLqBY3 L8uu4kba cưvDM33Hời lớn,8uu4kb vôvDM33H ZLqBY3cùng ZLqBY3đắc ý:ZLqBY3 “KhôngZLqBY3 chỉZLqBY3 lZLqBY3ỗ t8uu4kbai ZLqBY3y đãvDM33H mấtvDM33H đivDM33H thínhvDM33H givDM33Hác, havDM33Hi chZLqBY3ân ZLqBY3y c7dũng 7dkhông th8uu4kbể đ8uu4kbi lại7d được.”

 

Như CvDM33Ha chvDM33He miệng.

 

Giờ 7dphút nàyZLqBY3, nvDM33Hàng 8uu4kbvô cùnvDM33Hg thốZLqBY3ng hận7d ZLqBY3Ám DẠvDM33H La.

 

Nàng khZLqBY3ông n7dgờ một7d vDM33Hngười có7d thểZLqBY3 7dlàm 7dra chuyZLqBY3ện ZLqBY3tàn nhẫn7d vDM33Hnhư vậ7dy! ĐầZLqBY3u ti7dên 7dlà giZLqBY3úp NgọcvDM33H T7dự Hà8uu4kbn cZLqBY3ó thểZLqBY3 ng8uu4kbhe, c7dó thểZLqBY3 đZLqBY3i lại7d, 8uu4kbkhiến vDM33Hy khỏe8uu4kb m7dạnh 7dnhư ngư7dời 7dbình thường7d, savDM33Hu đZLqBY3ó 7dlại cướpvDM33H đoạtvDM33H vDM33Htất cảZLqBY3 đi!

 

Am 7dDạ L7da cưZLqBY3ời ZLqBY3lên h8uu4kba hả:

 

“Như vậ8uu4kby màZLqBY3 đãZLqBY3 gọ7di là7d t7dàn nhẫ7dn svDM33Hao? NgZLqBY3ươi cũngvDM33H q7duá x8uu4kbem thường7d t7da rồi!”

 

Như vDM33HCa 7dlạnh c8uu4kbả người.

 

Cảm giá8uu4kbc sợ8uu4kb hãivDM33H vDM33Hvà điZLqBY3ềm gZLqBY3ở ZLqBY3như h7dố ZLqBY3băng đôngvDM33H cứnZLqBY3g vDM33Hcả ngườiZLqBY3 nàng!

 

Ám Dạ7d L7da nởvDM33H vDM33Hnụ cư8uu4kbời đavDM33H tìvDM33Hnh: ZLqBY3“Ngươi 8uu4kbnhìn hvDM33Hai vDM33Hmắt hắn7d xemvDM33H, đôi8uu4kb mắtvDM33H tuấn8uu4kb vDM33Htú 7dấy, đô8uu4kbi m8uu4kbắt vDM33Hôn nZLqBY3hu nhZLqBY3ư nZLqBY3ước mùZLqBY3a xuânZLqBY3 ấy…”

 

Ngọc TựZLqBY3 Hà7dn vDM33Hlại hoZLqBY3, ZLqBY3y ngẩng7d đầu7d vềvDM33H 8uu4kbphía N8uu4kbhư C7da, dường8uu4kb n7dhư 8uu4kby cảvDM33Hm giácvDM33H đvDM33Hược 8uu4kbgì đó,8uu4kb chânvDM33H màZLqBY3y ZLqBY3khẽ c7dau lại.

 

Nhưng, ZLqBY3y khôngvDM33H tháyvDM33H nàng.

 

Đôi mZLqBY3ắt 7dy vẫ8uu4kbn tuấn7d tZLqBY3ú nZLqBY3hư ZLqBY3xưa, nhưng7d, đãZLqBY3 kvDM33Hhông cvDM33Hòn 7dthấy b8uu4kbất cứ8uu4kb thvDM33Hứ g7dì nữa!

 

Như 8uu4kbCa cànZLqBY3g ZLqBY3lúc càZLqBY3ng k7dinh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mvDM33Hắt chả8uu4kby xuvDM33Hống nhZLqBY3ư mưa8uu4kb trên7d khuôn8uu4kb mặtZLqBY3 nàng.

 

Y khvDM33Hông nhìn8uu4kb thấy.

 

Ám D8uu4kbạ 8uu4kbLa đã8uu4kb biế7dn thế7d giới8uu4kb cvDM33Hủa ZLqBY3y thàn7dh mZLqBY3ột màuvDM33H đen.

 

Ám Dạ7d LvDM33Ha ng7dửi ngửivDM33H hương8uu4kb rượ7du t7drong 7dchén hoàng7d ki7dm, tiếc8uu4kb n8uu4kbuối nói:

 

“Thật kỳ7d 7dlạ, v8uu4kbì 8uu4kbsao một7d kẻvDM33H tàZLqBY3n tậtZLqBY3 nhưvDM33Hu 8uu4kby l7dại cóvDM33H khZLqBY3í ZLqBY3chất hovDM33Hàn mỹ8uu4kb n7dhư t7dhế kivDM33Ha 7dchứ? NZLqBY3ếu 7dy cvDM33Hhưa từn7dg phả8uu4kbn bộ7d 7dta vZLqBY3ậy svDM33Hẽ l7dà một8uu4kb 8uu4kbnam vDM33Htử mê8uu4kb người8uu4kb 8uu4kbtới mứcvDM33H nào.”

 

Như 7dCa ngồiZLqBY3 xổmvDM33H xuống.

 

Nàng ngồi7d tr7dước mặtZLqBY3 Ngọ7dc Tự7d HànZLqBY3, 7dlau sạcvDM33Hh vDM33Hlệ vươ7dng trZLqBY3ên khuôn8uu4kb mặt7d ZLqBY3mình, cố7d ZLqBY3gắng nởvDM33H mộvDM33Ht nụ8uu4kb cười.

 

“Sư huZLqBY3ynh, muội8uu4kb t8uu4kbới rồi.”ZLqBY3 Nà8uu4kbng n7dhẹ ZLqBY3nhàng gọi7d. “MuộiZLqBY3 là7d ZLqBY3Ca Nh8uu4kbi ZLqBY3đây, muộvDM33Hi vDM33Htới thvDM33Hăm vDM33Hhuynh…. Huynh8uu4kb…. SZLqBY3ao lại8uu4kb h8uu4kbo ZLqBY3nặng vậyZLqBY3 chứ?”

 

Ngọc Tự7d ZLqBY3Hàn chẳngvDM33H ZLqBY3hề cử8uu4kb động.

 

Y kh8uu4kbông ngvDM33Hhe thấy.

 

Cũng khô8uu4kbng nhìnZLqBY3 thấy.

 

Như CvDM33Ha nhẹvDM33H ZLqBY3nhàng cầZLqBY3m taZLqBY3y 7dy, g8uu4kbhé sávDM33Ht vàvDM33Ho đầuZLqBY3 vDM33Hgối yZLqBY3: “HuynZLqBY3h đúng8uu4kb l7dà một8uu4kb svDM33Hư huvDM33Hynh x7dấu. 8uu4kbLần nàvDM33Ho 7dcũng đồnZLqBY3g 8uu4kbý 8uu4kbsẽ tựvDM33H chiếZLqBY3u cốvDM33H 7dbản thâ7dn, nhưn8uu4kbg lại8uu4kb chẳnvDM33Hg lầ7dn nvDM33Hào 7dlàm được.”8uu4kb HavDM33Hi má8uu4kb n7dàng c8uu4kbọ 8uu4kblên đầu8uu4kb g7dối y7d, khiZLqBY3ến ZLqBY3xiêm 7dy 8uu4kbhút khvDM33Hô nướ7dc mắvDM33Ht nàng.vDM33H “HuynZLqBY3h c7dó biế7dt ZLqBY3không? ĐôiZLqBY3 kh8uu4kbi muộZLqBY3i 8uu4kbthực 8uu4kbsự rấ7dt giậnZLqBY3 huynZLqBY3h, vDM33Hgiận tớvDM33Hi mứcvDM33H khônvDM33Hg ba8uu4kbo gvDM33Hiờ muốnvDM33H 7dđể ý7d vDM33Htới hu8uu4kbynh nữaZLqBY3. S8uu4kbao hvDM33Huynh lại8uu4kb 7dluôn khvDM33Hông 8uu4kbquan tâ7dm tZLqBY3ới ZLqBY3bản thân8uu4kb mình8uu4kb như7d vậy7d vDM33Hkia chứ?”

 

Bàn 7dtay vDM33HNgọc TựvDM33H HànZLqBY3 giật7d giật.

 

Khuôn m8uu4kbặt ZLqBY3y 7dlộ vẻZLqBY3 ng7dhi hoặc.

 

Y ZLqBY3cố gắng7d nó7di chuyệZLqBY3n, yết7d 7dhầu ru8uu4kbng rZLqBY3ung nhưnvDM33Hg tvDM33Hhanh ZLqBY3âm tạvDM33Ho ZLqBY3ra ch7dỉ 7dlà tiếnvDM33Hg “A…”ZLqBY3 vDM33Hkhàn khàn.

 

Giọng n7dói củavDM33H 8uu4kby cvDM33Hũng b7dị 8uu4kbcướp đi.

 

Y vDM33Hđã khô8uu4kbng 8uu4kbthể nóvDM33Hi được8uu4kb 8uu4kbnữa rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám Dạ7d ZLqBY3La cưvDM33Hời lên7d đ7diên c8uu4kbuồng: “MộtvDM33H têvDM33Hn ZLqBY3tàn phvDM33Hế không7d ng7dờ cũng8uu4kb dZLqBY3ám vDM33Hphản bội,8uu4kb l8uu4kbừa dốiZLqBY3 tZLqBY3a? H7da ZLqBY3ha havDM33H, ZLqBY3ngươi khôvDM33Hng 8uu4kbquan tâ8uu4kbm tới8uu4kb 7dtai vDM33Hvà châvDM33Hn củavDM33H mì8uu4kbnh đún8uu4kbg không8uu4kb? VậyvDM33H hãy7d 7dđể c8uu4kbhúng mấ7dt đZLqBY3i cùng8uu4kb đôi7d m8uu4kbắt ngươiZLqBY3 đi!”

 

Công lựZLqBY3c củavDM33H NgọcvDM33H TựvDM33H hàZLqBY3n đã8uu4kb bịZLqBY3 7dÁm DạvDM33H 8uu4kbLa hZLqBY3ủy đi.

 

Y trầmvDM33H mặc.

 

Y dùngZLqBY3 t8uu4kbhời khắc8uu4kb cuốivDM33H cùn7dg, cảmZLqBY3 tvDM33Hhụ cảm7d giácZLqBY3 đứng7d 8uu4kbthẳng bằngZLqBY3 h7dai châ7dn, cảvDM33Hm tvDM33Hhụ thanvDM33Hh âZLqBY3m củvDM33Ha 8uu4kbnước 7dsông vvDM33Hà gvDM33Hió, 8uu4kbcảm thụ8uu4kb 8uu4kbthế 7dgiới mZLqBY3à 8uu4kby cò8uu4kbn c7dó thvDM33Hể th7dấy. 7dY 8uu4kbcòn muốnvDM33H vDM33Hgọi têvDM33Hn củaZLqBY3 nà7dng mộtZLqBY3 lần7d cuối.

 

Nếu cvDM33Hó thể8uu4kb chọvDM33Hn, 8uu4kby kZLqBY3hông muZLqBY3ốn sẽZLqBY3 l7dại tàn8uu4kb phế.

 

Cảm 7dthụ th7dế g8uu4kbiới tươ7di đẹpvDM33H cù7dng 7dsư m7duội ZLqBY3mỹ l8uu4kbệ làZLqBY3 vậy,8uu4kb vDM33Hy khônvDM33Hg mZLqBY3uốn trZLqBY3ở lạ7di l7dàm 7dmột kẻ8uu4kb 8uu4kbtàn phếvDM33H vô8uu4kb dụng.

 

Ánh s7dáng thảnZLqBY3 nZLqBY3hiên 8uu4kbnhư ngọc8uu4kb toZLqBY3át r7da t8uu4kbrên h7dàng ZLqBY3lông m8uu4kby của8uu4kb y.

 

Y 7dyên l8uu4kbặng ph8uu4kbảng pZLqBY3hất 8uu4kbnhư kh8uu4kbông hềZLqBY3 qvDM33Huan tâ7dm tavDM33Hi ương8uu4kb s8uu4kbẽ phủvDM33H xuốngZLqBY3 ngườvDM33Hi 7dy n7dhư thếZLqBY3 nào.

 

Ý 8uu4kbthức cu8uu4kbối 7dcùng ZLqBY3là đZLqBY3ôi 8uu4kbmắt đỏ7d tư8uu4kbơi đ7diên c8uu4kbuồng c8uu4kbủa Ám7d DạvDM33H La…

 

“Ngươi sẽ7d mZLqBY3ất đvDM33Hi ha8uu4kbi ch7dân, mấtZLqBY3 đi8uu4kb l7dỗ 7dtai, mấtvDM33H đi7d ávDM33Hnh ZLqBY3mắt, m7dất đ7di g8uu4kbiọng nóiZLqBY3, bệnhvDM33H tậtZLqBY3 svDM33Hẽ ngà8uu4kby vDM33Hngày đvDM33Hêm đvDM33Hêm x7dâm lấnvDM33H thân8uu4kb th7dể ngươi7d. Nhưn8uu4kbg ngươi8uu4kb sZLqBY3ẽ khô8uu4kbng thểZLqBY3 chết,8uu4kb chZLqBY3o t8uu4kbới tZLqBY3rước kvDM33Hhi sin7dh m7dạng n8uu4kbgươi ZLqBY3kết tZLqBY3húc, ngươ7di sẽvDM33H 8uu4kbphải nếmZLqBY3 th7dử cvDM33Hảm vDM33Hgiác vDM33Hsống khvDM33Hông 8uu4kbbằng chết8uu4kb tron8uu4kbg địa8uu4kb ngục!”

 

......

 

Đau đ7dớn nhưvDM33H muốZLqBY3n xvDM33Hé nátvDM33H ngực7d 8uu4kbNhư Ca!

 

Nàng chưvDM33Ha b7dao giờZLqBY3 h8uu4kbận vDM33Hmột ZLqBY3người t7dới vậy!

 

Nàng hậnvDM33H 7dÁm 7dDạ La!

 

Nàng mu7dốn đZLqBY3em tvDM33Hoàn 8uu4kbbộ n8uu4kbhững 7dđau khZLqBY3ổ mà8uu4kb Ng8uu4kbọc ZLqBY3Tự H8uu4kbàn p7dhải 8uu4kbchịu 8uu4kbđựng 8uu4kbtrả lạivDM33H vDM33Hcho vDM33HÁm Dạ8uu4kb 7dLa gZLqBY3ấp ngànZLqBY3 vZLqBY3ạn lần!

 

Nàng đãZLqBY3 biết7d cvDM33Hái gìZLqBY3 7dgọi l8uu4kbà cừuZLqBY3 hận!

 

Cừu hậ7dn chínhvDM33H 8uu4kblà khôn7dg 8uu4kbtiếc mọivDM33H thủZLqBY3 7dđoạn, khi7dến kẻvDM33H đã7d làvDM33Hm tổ7dn thư8uu4kbơng ngườivDM33H mìnhvDM33H 7dyêu mếnvDM33H đauZLqBY3 đớ7dn gấp8uu4kb bội!

 

Như vDM33HCa vùivDM33H mvDM33Hặt 8uu4kbvào lòn7dg vDM33Hbàn ZLqBY3tay ZLqBY3Ngọc Tự8uu4kb Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắtZLqBY3 ch8uu4kbảy xu8uu4kbống khiế8uu4kbn lòng7d ZLqBY3bàn vDM33Htay 7dy lạnhvDM33H buốt.

 

Ngọc T7dự Hà8uu4kbn lộZLqBY3 v7dẻ ZLqBY3xúc động7d, thvDM33Hân t7dhể ZLqBY3y n8uu4kbghiêng về7d 7dphía trước8uu4kb, nZLqBY3gón 8uu4kbtay ZLqBY3run ruZLqBY3n chạZLqBY3m 8uu4kbvào ngườvDM33Hi nàn8uu4kbg! 8uu4kbY chạvDM33Hm 8uu4kbvào 8uu4kbdòng l7dệ vDM33Hràn rụa7d cù8uu4kbng làZLqBY3n ZLqBY3da l8uu4kbạnh l7dẽo bZLqBY3i ai.

 

Như CvDM33Ha vừavDM33H kh7dóc vừ7da hZLqBY3ô: vDM33H“LÀ muộivDM33H! S7dư huyn8uu4kbh, làvDM33H m8uu4kbuội đây!”

 

Nàng ZLqBY3sợ hãi.

 

Nàng sợvDM33H đâyvDM33H ZLqBY3là lần8uu4kb cuốiZLqBY3 gặvDM33Hp được7d y.

 

Còn 8uu4kby, lạvDM33Hi kh8uu4kbông thể7d vDM33Hthấy ZLqBY3nàng, khônvDM33Hg thểZLqBY3 ngh7de đượcZLqBY3 8uu4kbnàng 7dnói, 8uu4kbthậm chZLqBY3í cvDM33Hòn khôZLqBY3ng bi8uu4kbết 7dnàng 7dđã tới.

 

Ngọc TựvDM33H HZLqBY3àn lại8uu4kb 7dho kịch7d liệt.

 

Máu tươiZLqBY3 từ7d khóeZLqBY3 mô7di vDM33Hy chả8uu4kby ra8uu4kb, 8uu4kby 7dcố gắngvDM33H muốnvDM33H nó8uu4kbi ZLqBY3gì 8uu4kbđó nh7dưng 8uu4kbđổi lạZLqBY3i chỉvDM33H ZLqBY3là c8uu4kbơn h7do ZLqBY3càng 7dthêm mãn8uu4kbh liệt.

 

“Muội làZLqBY3 7dCa 8uu4kbNhi…” Nàng8uu4kb vừ8uu4kba k7dhóc ZLqBY3vừa ZLqBY3ôm 8uu4kblấy ZLqBY3eo củavDM33H yZLqBY3. “SZLqBY3ư huvDM33Hynh, huy8uu4kbnh biếZLqBY3t l8uu4kbà muộZLqBY3i vDM33Hđúng khôngZLqBY3? Muộ8uu4kbi rấZLqBY3t sợ…ZLqBY3 s7dư huynvDM33Hh, muvDM33Hội thực7d vDM33Hsự rấtvDM33H sợ…”

 

Nước mắtvDM33H chảvDM33Hy 8uu4kbdài trZLqBY3ên khuôvDM33Hn ZLqBY3mặt ZLqBY3nàng: “HuynhZLqBY3 nhvDM33Hìn mu7dội m8uu4kbột c7dái c8uu4kbó đượcZLqBY3 khôvDM33Hng? vDM33HMuội muốnZLqBY3 ngh7de huy8uu4kbnh nZLqBY3ói… SưvDM33H h7duynh… huyn7dh đừnvDM33Hg l7dàm 7dmuội sợ…”

 

Máu vDM33Hcủa ZLqBY3y bắnvDM33H l8uu4kbên ngườiZLqBY3 nàng.

 

Nỗi sợvDM33H kvDM33Hhiến n7dàng nóZLqBY3i năvDM33Hn lộnZLqBY3 ZLqBY3xộn, nỗZLqBY3i 7dsợ khi8uu4kbến nànZLqBY3g nhvDM33Hư mvDM33Hột đứaZLqBY3 trvDM33Hẻ k8uu4kbhông hiểuvDM33H chuyện.

 

Nàng kh8uu4kbóc t8uu4kbới mứ7dc cvDM33Hả ngườvDM33Hi 8uu4kblạnh ngắt.

 

Một 8uu4kbbàn ZLqBY3tay ôZLqBY3n 8uu4kbnhu vDM33Hlau đZLqBY3i 7dgọt 8uu4kbnước 7dmắt vươnvDM33Hg trên7d khZLqBY3uôn mặt7d nàng.

 

Sau đó,vDM33H 8uu4kby bvDM33Hế nvDM33Hàng lên.

 

Y ômZLqBY3 8uu4kbnàng tron8uu4kbg lò8uu4kbng mình,ZLqBY3 7dôn nh8uu4kbu avDM33Hn ủiZLqBY3 n8uu4kbàng. C8uu4kbổ họng8uu4kb vDM33Hy ZLqBY3phát rvDM33Ha ZLqBY3âm 8uu4kbthanh khà7dn k8uu4kbhàn 8uu4kbđứt quãnvDM33Hg, vDM33Hnhưng cẩ7dn thận8uu4kb ng7dhe l7dại, đó8uu4kb làvDM33H mộ8uu4kbt 8uu4kbbài há8uu4kbt chẳnZLqBY3g vDM33Hcó nhịZLqBY3p điệu.

 

Y vỗ7d về8uu4kb nàng.

 

Hai 7dngón tZLqBY3ay gầy8uu4kb gõvDM33H 7dvẽ 8uu4kbnhững 8uu4kbđường nvDM33Hét kvDM33Hỳ dị7d tr8uu4kbên lưn7dg nàng.

 

Bị vDM33Hy ô8uu4kbm vDM33Hlấy, vDM33Hnàng ZLqBY3càng khóc7d lớn.

 

Y đangZLqBY3 8uu4kbvẽ gvDM33Hì tZLqBY3rên lưZLqBY3ng nàng?

 

Đột 7dnhiên, nàngZLqBY3 ngừngvDM33H thở…

 

Y đanvDM33Hg viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong l8uu4kbòng yZLqBY3, n7dàng rvDM33Ha 8uu4kbsức 8uu4kbgật 8uu4kbđầu: “LàvDM33H mu8uu4kbội! MuộivDM33H l8uu4kbà ZLqBY3Ca Nhi!”8uu4kb ZLqBY3Ông tr7dời ZLqBY3ơi, 7dy bivDM33Hết làvDM33H nàng!

 

Ngọc Tự8uu4kb H8uu4kbàn ZLqBY3trấn ZLqBY3an nàng,ZLqBY3 tiếpZLqBY3 tụcvDM33H viết8uu4kb ZLqBY3lên vDM33Hlưng nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừZLqBY3a kZLqBY3hóc vvDM33Hừa cườiZLqBY3, kéovDM33H taZLqBY3y trvDM33Hái ZLqBY3y áp7d lZLqBY3ên đô8uu4kbi mvDM33Hôi mìn8uu4kbh, giZLqBY3úp ZLqBY3y “nghe”8uu4kb 8uu4kbthấy mìnhvDM33H nói:

 

“ừ, muvDM33Hội khôngvDM33H sợ.”

 

“Muội có7d vDM33Hkhỏe không?”

 

“Muội 7dvẫn khỏe.”

 

“Sao lại7d khóc?”

 

“Được thấy8uu4kb huy8uu4kbnh t7dhật vui.7d” Nàng8uu4kb áZLqBY3p tavDM33Hy 7dy lạ7di g7dần 8uu4kbmôi m7dình thêm,8uu4kb c8uu4kbhăm 8uu4kbchú nhìn7d ZLqBY3y: ZLqBY3“Sư huyZLqBY3nh, muộvDM33Hi nhớ7d huynh…”

 

Ngọc 7dTự H8uu4kbàn nởZLqBY3 nụ8uu4kb cười8uu4kb, m7dột 8uu4kbnụ vDM33Hcười 8uu4kbôn n8uu4kbhu toát7d r7da từvDM33H đôi8uu4kb mắtZLqBY3 7dkhông cvDM33Hòn 8uu4kbtiêu cự.

 

Ngón 8uu4kbtay 7dy nvDM33Hhẹ nhàvDM33Hng nhZLqBY3ư làn7d gióvDM33H 7dmùa thu:

 

“Thật v7dui vì8uu4kb vDM33Hmuội 7dcòn vDM33Hnhớ huynh.”

 

Như CvDM33Ha ha8uu4kbi má7dt ZLqBY3đẫm lệ,vDM33H nàngvDM33H nhìnZLqBY3 ZLqBY3y, n8uu4kbắm vDM33Hlấy ngónZLqBY3 ZLqBY3tay y8uu4kb, 7dcúi 8uu4kbđầu 7dhôn l7dên ngón7d tay8uu4kb, lêZLqBY3n lòZLqBY3ng vDM33Hbàn vDM33Htay đó.

 

Nàng vDM33Hhôn l8uu4kbòng bà8uu4kbn ta7dy vDM33Hy thật7d lau.

 

Ngọc 8uu4kbTự HànvDM33H vDM33Hđầu t8uu4kbiên 8uu4kblà 7dgiật mình,ZLqBY3 s8uu4kbau vDM33Hđó, 8uu4kby nhắmZLqBY3 mắvDM33Ht lại,vDM33H nZLqBY3ước mắtvDM33H lặ7dng lvDM33Hẽ vDM33Hchảy xuống.

 

Nàng đavDM33Hng vi7dết trZLqBY3ong lònvDM33Hg b8uu4kbàn tvDM33Hay 7dy bvDM33Ha chữ:

 

“Căn nh8uu4kbà trúc.”

 

******

 

Ngày hômvDM33H sau.

 

Tuyết h8uu4kboan 7dhỷ vZLqBY3ỗ vềZLqBY3 thành7d vDM33HHồng NgvDM33Học Ph7dượng 7dCầm mvDM33Hà mình7d yêvDM33Hu thíchvDM33H, nhẹvDM33H nhZLqBY3àng thổiZLqBY3 lớp7d tr7do bZLqBY3ụi trê8uu4kbn dâZLqBY3y, ngó7dn 7dtay vDM33Hy khảyvDM33H nê7dn nvDM33Hhững n8uu4kbốt nhạc8uu4kb tu8uu4kbyệt mỹ.

 

Tuyết vừa8uu4kb đànvDM33H vừaZLqBY3 cưvDM33Hời 7dnói: “ĐộtZLqBY3 nhiê8uu4kbn lạ7di vDM33Hcó h8uu4kbảo tâ7dm trả7d lvDM33Hại 7dđàn cầvDM33Hm ch8uu4kbo t7da, TivDM33Hểu 7dLa nhấtvDM33H địnhvDM33H làvDM33H cvDM33Hó viZLqBY3ệc cầnZLqBY3 nhờZLqBY3 rồi.”

 

Ám DZLqBY3ạ LZLqBY3a cũngZLqBY3 cườivDM33H, giọngZLqBY3 nZLqBY3ói d7dụ hoặc:ZLqBY3 “KhônZLqBY3g vDM33Hchỉ như8uu4kb vậy,vDM33H t8uu4kba cònvDM33H cóZLqBY3 thể8uu4kb vDM33Hgiúp ngươi8uu4kb vDM33Hkhôi p7dhục côngZLqBY3 lự8uu4kbc tivDM33Hên nhân,8uu4kb 7dcải tạ8uu4kbo lạivDM33H thvDM33Hân tvDM33Hhể tiên8uu4kb 7dnhân 8uu4kbbất tử.”

 

Tuyết 7dnhìn 8uu4kby, cZLqBY3ười 8uu4kbnhư ZLqBY3hoa n7dở: “8uu4kbNgươi vDM33Hmuốn gì.”

 

“Khiến ZLqBY3nàng t8uu4kbrở về,7d khi8uu4kbến nvDM33Hàng vDM33Hta vDM33Hhoàn tovDM33Hàn rZLqBY3ời đi.”

 

Tuyết đươnZLqBY3g nZLqBY3hiên biếtvDM33H h8uu4kbai cZLqBY3hữ nvDM33Hàng đóvDM33H chỉvDM33H aZLqBY3i. 8uu4kb“Ngươi cũngvDM33H qvDM33Huá nóZLqBY3ng lòn7dg đó.8uu4kb NànvDM33Hg t7da vDM33Hcư nZLqBY3gụ trZLqBY3ong 7dcơ thể8uu4kb đ7dó đ7dã mấvDM33Hy chụcZLqBY3 nămvDM33H, đâu8uu4kb dễvDM33H 7ddàng đuổ7di đi?”

 

Ám 8uu4kbDạ LvDM33Ha lạn8uu4kbh lùng8uu4kb nói8uu4kb: “ĐuổiZLqBY3 vDM33Hkhông đượvDM33Hc, 7dvậy khiến7d ảvDM33H cvDM33Hhết đi.”

 

Tuyết lí8uu4kbu lưỡi7d nói:8uu4kb “Thật8uu4kb tvDM33Hàn nhẫn.”

 

“Chỉ cầ7dn cvDM33Hó 8uu4kbthể là8uu4kbm đượcZLqBY3 8uu4kbta vDM33Hđều 7dsẽ đZLqBY3áp ứnZLqBY3g ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu t8uu4kba muốnZLqBY3 Ám7d DạZLqBY3 MinvDM33Hh vDM33Hthành nZLqBY3ữ nhânvDM33H củavDM33H ZLqBY3ta ZLqBY3thì sao?”8uu4kb 8uu4kbTuyết vDM33Hnở nụvDM33H cZLqBY3ười h7dư hỏng.

 

Ám DZLqBY3ạ LvDM33Ha ZLqBY3giận tí8uu4kbm 8uu4kbmặt, ngó7dn tZLqBY3ay t7dái nvDM33Hhợt xiế8uu4kbt chZLqBY3ặt ZLqBY3yết hZLqBY3ầu Tuyết.

 

Tuyết vDM33Hho sZLqBY3ặc sụZLqBY3a, 8uu4kbcười 8uu4kbnói: “ChỉZLqBY3 đù7da chú8uu4kbt thôi.

 

“Nàng không8uu4kb phảivDM33H 8uu4kbngười ngươZLqBY3i 8uu4kbcó t8uu4kbhể đùa.”ZLqBY3 ĐốtZLqBY3 8uu4kbxương nvDM33Hgón tavDM33Hy Á7dm DạvDM33H L8uu4kba rvDM33Hung vDM33Hlên lá8uu4kbch cácvDM33Hh, 8uu4kbkhông 8uu4kbai đưZLqBY3ợc 7dphép 7dkhinh nhờ8uu4kbn nàng.

 

Tuyết 7dxoa x7doa 8uu4kbcổ mình7d, nóvDM33Hi: “Được.”

 

“Ta muốn7d nà8uu4kbng 8uu4kbtrở ZLqBY3lại, kh8uu4kbông rờiZLqBY3 8uu4kbđi nữa.”

 

Ám ZLqBY3Dạ vDM33HLa á7dnh mắZLqBY3t â8uu4kbm u.

 

Kỳ th7dật, m8uu4kbười chZLqBY3ín nvDM33Hăm q7dua kvDM33Hhông cóvDM33H vDM33Hnàng ở7d 7dbên, 8uu4kbnhung nh8uu4kbớ đã7d thành8uu4kb mZLqBY3ột ZLqBY3thói qvDM33Huen rồi.7d Nhưng8uu4kb vDM33Hkhi ZLqBY3giọng nó7di vàZLqBY3 nZLqBY3ụ cườvDM33Hi củZLqBY3a nà7dng lại8uu4kb xuấtZLqBY3 8uu4kbhiện, 8uu4kbchia lìavDM33H chZLqBY3ỉ vvDM33Hài ngàyZLqBY3 h7day vDM33Hthậm chí8uu4kb vài8uu4kb cavDM33Hnh gi7dờ cũng8uu4kb khiếnZLqBY3 ZLqBY3y 8uu4kbkhổ sở8uu4kb vDM33Hnhư muốZLqBY3n 7dchết đi.

 

Tuyết khảy7d đàZLqBY3n, lắcZLqBY3 đầuZLqBY3 nóiZLqBY3: “Ta8uu4kb 8uu4kbcũng 8uu4kbkhông 7dcó cácvDM33Hh nào.”

 

“Ngươi n7dói c8uu4kbái gì?”

 

“Nha đầuZLqBY3 NhZLqBY3ư ZLqBY3Ca k8uu4kbia mớ7di làvDM33H mấZLqBY3u chốt.8uu4kb NZLqBY3ếu nZLqBY3àng tvDM33Ha đã8uu4kb kh8uu4kbông m7duốn ZLqBY3rời 7dkhỏi tZLqBY3hân thểZLqBY3, 7dbất cứZLqBY3 aZLqBY3i cũngZLqBY3 k7dhông thểZLqBY3 d8uu4kbễ 8uu4kbdàng đuổZLqBY3i n7dàng tZLqBY3a đi,7d n7dếu khôngvDM33H sẽvDM33H 7dkhiến th7dân thvDM33Hể hỏvDM33Hng theo.”

 

Ánh mắtZLqBY3 ZLqBY3Ám ZLqBY3Dạ LvDM33Ha nhe8uu4kbo lại.

 

“Nếu 8uu4kbnàng 8uu4kbta đá8uu4kbp ứngZLqBY3 7drời kZLqBY3hỏi tvDM33Hhì sao?”

 

Tuyết giZLqBY3ật 7dmình ZLqBY3nói: “L7dàm ZLqBY3sao nàvDM33Hng 8uu4kbấy đồng8uu4kb 7dý được?”

 

Ám ZLqBY3Dạ LZLqBY3a khô7dng nói.

 

Hạt cZLqBY3hu sZLqBY3a gi7dữa trán7d đỏ7d chó7dt nh8uu4kbư sắp7d nhỏvDM33H máu.

 

“Ta k7dhông t8uu4kbin ngươi.”

 

Như C7da trực7d tiế7dp tr8uu4kbả lời7d ÁmvDM33H DvDM33Hạ La.

 

Mặc dvDM33Hù 8uu4kbÁm D7dạ L7da hứaZLqBY3 hẹnZLqBY3, chỉ7d cZLqBY3ần nàngvDM33H rờ7di k8uu4kbhỏi thâ7dn vDM33Hthể mìn8uu4kbh 8uu4kby s8uu4kbẽ thZLqBY3ả C7dhiến Ph8uu4kbong, NgọcvDM33H TựvDM33H HànZLqBY3 v8uu4kbà TvDM33Huyết, hZLqBY3ơn nZLqBY3ữa giú7dp Ngọ7dc T8uu4kbự Hàn8uu4kb khvDM33Hỏe mạ7dnh trởZLqBY3 lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đãvDM33H sớmZLqBY3 khônZLqBY3g ZLqBY3tin bvDM33Hất cứvDM33H lờivDM33H 7dnói 7dnào củaZLqBY3 ÁmvDM33H DạZLqBY3 La.

 

Ám Dạ8uu4kb 8uu4kbLa 8uu4kbnói: “Ta7d đZLqBY3ã từn8uu4kbg tZLqBY3hất tívDM33Hn vDM33Hbao giờ7d chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy sa7do lại7d khôn7dg vDM33Htin ta?”

 

“Vì n8uu4kbgươi là7d 8uu4kbmột kẻ8uu4kb ZLqBY3điên.” vDM33HNhư ZLqBY3Ca đápZLqBY3: “CvDM33Hhỉ cầnvDM33H ngươiZLqBY3 ZLqBY3thích, lú7dc nvDM33Hào cũnZLqBY3g c7dó thểZLqBY3 th7day đổivDM33H 7dquyết 8uu4kbđịnh. vDM33HDù là7d ngươi8uu4kb 7dđể h7dọ rờvDM33Hi kh8uu4kbỏi ZLqBY3sau nà7dy v8uu4kbẫn c7dó thể8uu4kb làvDM33Hm tổn7d thZLqBY3ương họ.ZLqBY3 ZLqBY3Người đ7dã lừaZLqBY3 dối8uu4kb phảvDM33Hn bộ7di ngư7dơi ngươ7di vĩn7dh vDM33Hviễn cũng7d khôZLqBY3ng buvDM33Hông tha.”

 

Ám DZLqBY3ạ LvDM33Ha n8uu4kbhíu mày.

 

Nàng ZLqBY3có vẻ7d kZLqBY3há hiểu7d ZLqBY3y, khônvDM33Hg svDM33Hai, s8uu4kbau kZLqBY3hi thảvDM33H bọvDM33Hn họ7d đivDM33H, mớiZLqBY3 bắ7dt trZLqBY3ở lạZLqBY3i t7dra tvDM33Hấn, chẳngvDM33H hềZLqBY3 đivDM33H vDM33Hngược lờivDM33H hứa.

 

Y cười8uu4kb lạnhvDM33H: “NgưZLqBY3ơi 8uu4kbcho rằng7d ngưvDM33Hơi có8uu4kb tưvDM33H cácvDM33Hh đ8uu4kbàm phá8uu4kbn v7dới t8uu4kba sao?”

 

Như ZLqBY3Ca n7dhìn 8uu4kblại y.

 

Đôi ZLqBY3mắt trZLqBY3ong 7dveo củ8uu4kba nàn8uu4kbg mavDM33Hng tZLqBY3heo ý8uu4kb chí8uu4kb ZLqBY3không vDM33Hhề khuZLqBY3ất phục.

 

Ám DZLqBY3ạ 7dLa nóvDM33Hi: ZLqBY3“Cho ZLqBY3dù ZLqBY3sau nZLqBY3ày t8uu4kba có8uu4kb bắ8uu4kbt bọnvDM33H ZLqBY3chúng v8uu4kbề nhvDM33Hưng dẫ7du 8uu4kbsao chúZLqBY3ng vẫn8uu4kb 7dcòn cvDM33Hơ hộiZLqBY3 trốn8uu4kb thZLqBY3oát. N8uu4kbếu không7d, ZLqBY3ta vDM33Hsẽ kZLqBY3hiến chúZLqBY3ng lập8uu4kb tức8uu4kb vDM33Hchết trước8uu4kb mặ7dt ngươi.”

 

Sắc mặt8uu4kb ZLqBY3Như C7da dần8uu4kb dầ7dn trvDM33Hắng bệch.

 

Hạt chZLqBY3u s8uu4kba giữa8uu4kb trZLqBY3án ÁmZLqBY3 DạZLqBY3 LZLqBY3a lóevDM33H lên8uu4kb, ZLqBY3khóe mvDM33Hắt ẩ8uu4kbn h8uu4kbiện q7duang ZLqBY3mang 7dkỳ 8uu4kbdị: “Hay8uu4kb vDM33Hlà, ngươ8uu4kbi thích8uu4kb ởZLqBY3 lạivDM33H ZLqBY3bên ta.”

 

Như C8uu4kba c7dả kinh.

 

Ám DạZLqBY3 7dLa nắmvDM33H chặ7dt eZLqBY3o nàng7d, khiếnZLqBY3 nàng7d ZLqBY3chẳng 8uu4kbthể cửZLqBY3 động.ZLqBY3 ZLqBY3Y c7dúi đầu7d xuốngvDM33H b7den vDM33Htai 7dnàng, 7dhơi thở7d ướtvDM33H áZLqBY3t lZLqBY3ạnh lvDM33Hẽo. 7dY nởvDM33H nụ8uu4kb 8uu4kbcười tà8uu4kb ác:ZLqBY3 “HvDM33Hay l7dà ngươZLqBY3i muốnZLqBY3 làvDM33Hm nữvDM33H nhâ8uu4kbn 8uu4kbcủa tavDM33H, vvDM33Hì bấvDM33Ht tr8uu4kbi bấ7dt vDM33Hgiác đã7d vDM33Hyêu ZLqBY3ta 7dnên k7dhông ng7dại 8uu4kbcùng nà7dng hZLqBY3ưởng 7dthụ vDM33Hcơ tvDM33Hhể của8uu4kb ta.”

 

Như CvDM33Ha ghêZLqBY3 tởm.

 

Nàng nôZLqBY3n mửa.

 

Nàng n7dôn rZLqBY3a nư8uu4kbớc vàZLqBY3ng, nhiễm7d bẩn8uu4kb 8uu4kbchiếc 8uu4kbáo đỏ8uu4kb cZLqBY3ủa ÁZLqBY3m vDM33HDạ La.

 

Ám DạZLqBY3 LvDM33Ha livDM33Hếm 7dláp v8uu4kbành tZLqBY3ai n7dàng: “N8uu4kbôn à,8uu4kb 7dcứ 8uu4kbnôn 7dhết vDM33Hra đ7di, tZLqBY3a tvDM33Huyệt đố7di không7d đ8uu4kbể ýZLqBY3. N8uu4kbgươi vDM33Hvà ZLqBY3nàng hợ7dp nhấZLqBY3t, uếZLqBY3 vật7d ng8uu4kbươi 7dnôn r7da cũ8uu4kbng l7dà châuvDM33H báuvDM33H đốvDM33Hi vớiZLqBY3 ta.”

 

Càng rê8uu4kbn rỉ,ZLqBY3 vDM33Hy càn8uu4kbg vDM33Hnắm chặt8uu4kb n8uu4kbàng: “vDM33HXem xem8uu4kb, ZLqBY3cơ tZLqBY3hể 8uu4kbta 8uu4kbcũng đavDM33Hn bịZLqBY3 8uu4kbngươi kíc8uu4kbh thích8uu4kb này.ZLqBY3” DưZLqBY3ới bụng8uu4kb 8uu4kby 7dnóng rự8uu4kbc, 7dáp sávDM33Ht và8uu4kbo nhữnZLqBY3g đư8uu4kbờng 7dnét nữ8uu4kb tvDM33Hính 8uu4kbcủa nàng.

 

“Thả tZLqBY3a ra!”

 

Như C7da vZLqBY3ừa xấu8uu4kb hổ8uu4kb 8uu4kbvừa g8uu4kbiận 7ddữ héZLqBY3t lớn.

 

Ám Dạ8uu4kb 8uu4kbLa li8uu4kbếc 8uu4kbnhìn nàvDM33Hng: “SvDM33Hao, khô7dng vDM33Hphải ngươivDM33H không7d muốZLqBY3n rờiZLqBY3 khỏi8uu4kb sao?”

 

Như C7da nhổvDM33H mộZLqBY3t bã7di nước8uu4kb bọt8uu4kb vDM33Hvào mặvDM33Ht y.

 

Nàng chá8uu4kbn g7dhét nó8uu4kbi: “NvDM33Hếu ngươi7d 7ddám là8uu4kbm thươngvDM33H ZLqBY3hại bọnZLqBY3 hZLqBY3ọ, vDM33Hta thềvDM33H, mặZLqBY3c dù8uu4kb ZLqBY3Ám ZLqBY3Dạ MZLqBY3inh làZLqBY3 ZLqBY3mẫu thâvDM33Hn cvDM33Hủa t8uu4kba, tZLqBY3a cũngZLqBY3 8uu4kbsẽ khZLqBY3ông mề8uu4kbm lòng7d trZLqBY3a tấn7d 8uu4kbbà ZLqBY3ta ch8uu4kbo ng8uu4kbươi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^