Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày 5u3Wlại LbTongày, Huâ5u3Wn EoJxY phCT96ục thJYN7ị NhLbToư JYN7Ca rử5u3Wa mặ5u3Wt bắEoJxt LbTođầu buổEoJxi sớm,EoJx EoJxmỗi CT96sự tCT96hay đổCT96i rấ5u3Wt nhỏEoJx troLbTong cửLbTo chJYN7ỉ EoJxthần 5u3Wthái củJYN7a nà5u3Wng bọnEoJx hJYN7ọ đều5u3W cóEoJx thểCT96 CT96phát 5u3Whiện ra.

 

Như CCT96a dưLbToờng nEoJxhư đãEoJx khôEoJxng cònJYN7 LbTolà NJYN7hư CLbToa trướcLbTo JYN7kia nữa.

 

Một cảmJYN7 giáLbToc ônJYN7 EoJxnhu EoJxtĩnh 5u3Wlặng t5u3Woát CT96ra tEoJxừ đôiLbTo màCT96y củaCT96 nàng,5u3W đôJYN7i mắt5u3W n5u3Wàng trEoJxầm tĩnCT96h nhEoJxư JYN7mặt nướcLbTo CT96ao th5u3Wu, mCT96ặt nàCT96ng tLbTooát CT96ra áCT96nh sáEoJxng bónLbTog nhCT96ư trâEoJxn châu.5u3W LbToNụ cưLbToời LbTokhẽ tLbToreo trCT96ên bờJYN7 LbTomôi, giọng5u3W nàCT96ng dịuEoJx LbTodàng thánhEoJx thóLbTot, ánhLbTo JYN7mắt ônLbTo CT96nhu mềLbTom mạEoJxi nEoJxhư CT96nước, tóCT96m lạ5u3Wi chỉEoJx cLbToó một5u3W chJYN7ữ 'đẹCT96p' LbTođi vLbToào CT96tận đáLbToy lEoJxòng ngươi.

 

Nàng đẹEoJxp nhưEoJx biểnEoJx rộng.

 

Mặt 5u3Wbiển 5u3Wsóng êmJYN7 gLbToió 5u3Wlặng vớiJYN7 5u3Wdòng chảyLbTo ngầmLbTo mãEoJxnh liCT96ệt EoJxẩn 5u3Wsâu phíEoJxa dưới.

 

Huân 5u3WY nhì5u3Wn nàngJYN7 màJYN7 sử5u3Wng sốt.

 

Cùng 5u3Wmột dunCT96g mCT96ạo, tạCT96i LbTosao NEoJxhư EoJxCa độtCT96 nhiêCT96n trởLbTo nênCT96 đẹp5u3W tớ5u3Wi m5u3Wức kJYN7inh tâm5u3W độJYN7ng phJYN7ách nhưEoJx vậyCT96 chứ?

 

Ngón CT96trỏ củaCT96 TuyếtEoJx dJYN7iểm lênCT96 EoJxtrán JYN7Như CJYN7a, sJYN7au tJYN7hời giCT96an EoJxkhoảng ha5u3Wi néJYN7n hươLbTong, mộtJYN7 vầEoJxng khóLbToi trắngCT96 EoJxnhàn CT96nhạn tỏaLbTo rCT96a LbTotừ giữaLbTo trán5u3W nàCT96ng. Kh5u3Wuôn mặtEoJx CT96nàng hCT96iện vẻ5u3W đau5u3W khổ,EoJx tCT96ay phảiJYN7 LbToche CT96ngực, gCT96ò 5u3Wmá ửLbTong hồng.

 

Tuyết vộiEoJx vLbToàng bEoJxuông 5u3Wngón LbTotay, âJYN7n cần5u3W nEoJxói: “EoJxSao rồi?EoJx VấtCT96 vJYN7ả EoJxlắm sao?”

 

Như C5u3Wa vCT96ừa hLbToo vừaCT96 nóCT96i: “Cảm5u3W thấCT96y hơiCT96 tứcJYN7 ngực.”

 

Huân CT96Y bưnEoJxg chén5u3W tràJYN7 nhỏLbTo tớEoJxi, tCT96rong c5u3Whén CT96là tràLbTo LbToxuân LCT96ong Tỉnh,CT96 JYN7chén EoJxtrà xEoJxanh CT96biếc tỏaCT96 hươnJYN7g thơLbTom ngát.CT96 TCT96uyết JYN7ra dấu5u3W ch5u3Wo nàngEoJx đặtLbTo 5u3Wchén tLbTorà lJYN7ên bJYN7àn, nhLbToẹ nhànLbTog cắ5u3Wn ngónCT96 trỏ,EoJx mCT96ột 5u3Wgiọt máEoJxu 5u3Wtrong suEoJxốt nhCT96ỏ xuJYN7ống chéJYN7n trà.

 

“Uống nóEoJx xLbToong sẽEoJx đỡLbTo CT96hơn nhiều.”EoJx T5u3Wuyết đưa5u3W chEoJxén tràLbTo tớiCT96 sátCT96 LbTomôi nàng.

 

Như LbToCa nghiêngEoJx đEoJxầu: “Không.”5u3W 5u3WVì sEoJxao 5u3Wy luônJYN7 bắLbTot nLbToàng uốngEoJx JYN7máu EoJxy chứ.EoJx TràEoJx CT96hòa vCT96ới máuLbTo khJYN7i uốngCT96 LbTovào luônCT96 cảmEoJx thấyLbTo CT96cổ nòEoJxng bừngJYN7 bừng.

 

“Nha đầuCT96 ng5u3Woan nào.”5u3W TuCT96yết cườ5u3Wi LbTokhanh kháchCT96 EoJxnhư đLbToang lLbToừa trCT96ẻ LbTocon: “NGLbTooan nCT96ào, uLbToống đi.EoJx LbToMáu củCT96a tEoJxa tLbTouyệt đố5u3Wi khôLbTong taJYN7nh đEoJxâu, JYN7thơm 5u3Wlắm, uốngLbTo vàLbToo ngựCT96c sEoJxẽ bCT96ớt khó5u3W chịu.”

 

“Ta khôLbTong muốnLbTo EoJxuống, ngự5u3Wc đCT96ã hếtCT96 tứcLbTo rồi.”EoJx NhưEoJx JYN7Ca CT96đẩy chénJYN7 LbTotrà nh5u3Wỏ 5u3Wra xa.

 

“Nói dốiEoJx làJYN7 kEoJxhông ngJYN7oan đâuEoJx.” TuyếtLbTo nởJYN7 nụEoJx cười5u3W khảCT96 EoJxái: “NEoJxGƯơi cũ5u3Wng bCT96iết tính5u3W tEoJxa rồLbToi đấyJYN7, CT96cuối c5u3Wùng cũngLbTo sẽEoJx 5u3Wbắt ngươiJYN7 uống5u3W thôiEoJx. NgEoJxươi muốnEoJx dCT96ùng mộtLbTo ca5u3Wnh CT96giờ để5u3W uốngEoJx hCT96ay và5u3Wi ph5u3Wút để5u3W uốngLbTo đây?”

 

“Vì JYN7sao cứEoJx phảiLbTo uống?”JYN7 CT96Như CCT96a n5u3Whíu mày.

 

“Ách… Ngươ5u3Wi muốnLbTo ngh5u3We l5u3Wý dEoJxo thậtCT96 5u3Whay lCT96ý dJYN7o giả?”JYN7 TuJYN7yết cườiCT96 EoJxha hả.

 

Như LbToCa bấtJYN7 đắc5u3W 5u3Wdĩ: “LạiCT96 LbTocòn cEoJxó 5u3Whai 5u3Wlý d5u3Wo nữJYN7a chứ.”

 

“Lý 5u3Wdo tJYN7hứ CT96nhất là5u3W CT96dùng máCT96u t5u3Wa cEoJxó 5u3Wthể LbTonhanh chónJYN7g cEoJxhuyển CT96dời hCT96ồn phácEoJxh củaEoJx ngưCT96ơi hơ5u3Wn. LbToLý LbTodo kEoJxia lLbToại EoJxlà 5u3Wdo LbTota thícCT96h tronEoJxg CT96cơ 5u3Wthể nJYN7gươi cCT96ó máEoJxu LbTocủa t5u3Wa. Chỉ5u3W cầnLbTo nCT96ghĩ máJYN7u EoJxcủa 5u3Wta đJYN7ang chảyLbTo trJYN7ong ng5u3Wười n5u3Wgươi lJYN7à tCT96a cảJYN7m thEoJxấy hCT96ạnh pCT96húc rồi.”

 

“Vậy cJYN7ái EoJxnào LbTolà thật?LbTo CáiEoJx 5u3Wnào JYN7là giả?”

 

Tuyết n5u3Whớp c5u3Whớp JYN7mắt, JYN7nở nụ5u3W cưLbToời xJYN7ảo tJYN7rá: “NgươiJYN7 đoEoJxán xem?”

 

“Ta đoáJYN7n đLbToều CT96là giả.”

 

Như CT96Ca trừLbTong mắtJYN7 nhìnCT96 EoJxy. LbToY giễJYN7u cợtEoJx mìnhCT96 mớiLbTo làLbTo thật.

 

Tuyết vẻCT96 m5u3Wặt ngạc5u3W nhiên.

 

“Oa! MớiEoJx uốnEoJxg CT96máu CT96ta mấyCT96 CT96ngày CT96mà đJYN7ã thônLbTog mi5u3Wnh lLbToên baCT96o nhiêJYN7u! ThEoJxật LbTothần kỳ!”

 

Như JYN7Ca CT96tức giậnLbTo cCT96ười rCT96ộ lên.

 

Tuyết n5u3Whân cLbToơ hộEoJxi LbTolừa JYN7nàng uống5u3W 5u3Wxong chéJYN7n trà.

 

Hai nEoJxgười cườiLbTo đCT96ùa LbTotrong pJYN7hòng, hồnLbTo nhiênEoJx chẳCT96ng chEoJxút chEoJxú ý5u3W tới.

 

Huân JYN7Y kEoJxhom nLbTogười lEoJxui JYN7ra ngoài.

 

Ám DạJYN7 LCT96a nghiêCT96ng ngưEoJxời dựaCT96 vJYN7ào bứcEoJx tường,LbTo xiêLbTom 5u3Wy đỏ5u3W cCT96hói lạ5u3Wi khiEoJxến 5u3Wy trôCT96ng n5u3Whợt nEoJxhạt, 5u3Wy ngửaLbTo cổCT96 5u3Wuống JYN7nốt rượuJYN7 CT96trong cEoJxhén, h5u3Wai CT96mắt 5u3Wđã ngà5u3W 5u3Wngà sLbToay JYN7nhìn JYN7Như Ca.

 

Nàng đCT96ang cười.

 

Khi EoJxnàng cCT96ười tLbToay phảiLbTo EoJxnhẹ nhLbToàng nắmCT96 lại,EoJx EoJxcác nCT96gón t5u3Way khẽEoJx chạmEoJx vàEoJxo chCT96op JYN7mũi, nụLbTo cườiLbTo t5u3Wừ kh5u3Wóe mắEoJxt tớiLbTo bờJYN7 môi.

 

Nụ EoJxcười nàLbToy CT96y đãJYN7 5u3Wquen thuEoJxộc biCT96ết bao.

 

Chỉ có5u3W “nàng”JYN7 mớiLbTo CT96có thể5u3W cườiLbTo ô5u3Wn nLbTohu đJYN7ộng lEoJxòng LbTongười EoJxtới vậy.

 

“Ngươi làCT96 ai?”

 

Một giọLbTong EoJxkhàn kEoJxhàn quEoJxấy nhiễCT96u NJYN7hư LbToCa EoJxvà Tuyết.

 

Nàng v5u3Wà LbToy cùng5u3W CT96quay đầCT96u nLbTohìn lại.

 

Thân hìnhLbTo đỏ5u3W nh5u3Wư mEoJxáu củJYN7a ÁmCT96 DạLbTo LCT96a vọCT96t tớiLbTo trướLbToc mặ5u3Wt Nh5u3Wư CCT96a, EoJxy xiJYN7ết EoJxchặt JYN7cằm nà5u3Wng, nânEoJxg 5u3Wkhuôn mặtEoJx nàngJYN7 lên,5u3W EoJxu ámLbTo LbTohỏi: “NgươiEoJx rốtLbTo cuộc5u3W LbTolà LbToÁm DCT96ạ NhưJYN7 C5u3Wa hJYN7ay 5u3Wlà nànCT96g đây?”

 

Như 5u3WCa đEoJxau đớnCT96 JYN7hít mộCT96t hơCT96i, cLbToằm nàn5u3Wg nhJYN7ư sắpCT96 bịEoJx bóLbTop nát.

 

“Ta khCT96ông phải5u3W Á5u3Wm DạJYN7 CT96Như Ca.”

 

Khuôn mặtJYN7 EoJxÁm DJYN7ạ LJYN7a hiệnLbTo 5u3Wvẻ mừngEoJx JYN7rỡ nhưEoJx điê5u3Wn: “Ngươi…”

 

“Ta EoJxlà LiệtCT96 NhLbToư Ca.CT96” JYN7Nhìn JYN7Ám D5u3Wạ LJYN7a 5u3Wđang tCT96ừ mừng5u3W rỡJYN7 chuJYN7yển sLbToang tứEoJxc giậnJYN7 tronJYN7g lòng5u3W 5u3Wnàng bỗnCT96g cJYN7ảm thấyJYN7 nLbToiềm sLbToung sướngJYN7 đượ5u3Wc tEoJxrả thù.

 

Tuyết JYN7cười tới5u3W CT96té ngCT96ửa: “TiểuLbTo LJYN7a đúngJYN7 LbTolà ngốc5u3W a5u3W, CT96nàng làmLbTo s5u3Wao EoJxmang LbTohọ ÁmCT96 5u3WDạ đượcCT96 chứ?CT96 JYN7CHo JYN7dù khCT96ông gọ5u3Wi CT96là LiệtCT96 NhCT96ư 5u3WCa cEoJxũng LbTophải gọiCT96 lJYN7à CJYN7hiến JYN7Như CEoJxa mớiEoJx đúng.”CT96Y cườiEoJx CT96cười mLbToà 5u3Wvai rEoJxun ruEoJxn, ôEoJxm lấyLbTo 5u3Whai vEoJxai JYN7Như CLbToa cưLbToời lCT96ớn, EoJxbàn JYN7tay nắmLbTo lấyLbTo cằmCT96 NhưLbTo 5u3WCa cLbToủa ÁEoJxm DạJYN7 LLbToa nJYN7hư đượcCT96 LbTomột c5u3Wơn g5u3Wió tJYN7hổi CT96qua CT96kèm thEoJxeo h5u3Wương LbTohoa thơn5u3W ngát.

 

Ám DạLbTo LbToLa thEoJxu lạ5u3Wi án5u3Wh mắJYN7t, đôiJYN7 CT96mắt b5u3Wiến thàn5u3Wh đỏJYN7 tươCT96i nhEoJxư máuJYN7: 5u3W“Ngân TJYN7uyết, ngươiJYN7 EoJxlại chJYN7ơi ta?”

 

Tuyết dCT96ựa JYN7đầu vàoJYN7 vEoJxai NhưJYN7 C5u3Wa, EoJxnhìn EoJxy EoJxcười hJYN7a hảEoJx nEoJxói: “OaLbTo, kh5u3Wông CT96ngờ lLbToại LbTolừa đượcCT96 5u3WÁm EoJxHà 5u3Wcung cLbTohủ Á5u3Wm 5u3WDạ EoJxLa, EoJxta cườiJYN7 tớiCT96 khôngCT96 đứngCT96 EoJxdậy đưLbToợc mất.”

 

Khuôn mLbToặt ÁLbTom Dạ5u3W EoJxLa trắng5u3W LbTobệch, vặnLbTo vẹoLbTo CT96thật đJYN7áng sợ:EoJx “KhôngJYN7 5u3Wai cóLbTo thCT96ể lừaEoJx taCT96!” CCT96hẳng lLbToẽ LbTocái gọiCT96 lEoJxà hLbToồn 5u3Wphách chLbTouyển EoJxdời EoJxchỉ lLbToà mộLbTot cạEoJxm bẫLbToy? TaJYN7y EoJxáo dàiJYN7 giưCT96ơng lên,LbTo 5u3Wcánh 5u3Wtay táCT96i nhợtEoJx cCT96ủa 5u3Wy như5u3W tronLbTog mộtLbTo đCT96ám mâCT96y đỏ,EoJx EoJxxương ng5u3Wón ta5u3Wy kêuCT96 lênEoJx răn5u3Wg rắc.

 

Y biếtJYN7 NgLbToân TuyếLbTot để5u3W ýJYN7 nhất5u3W LbTolà duJYN7ng mJYN7ạo x5u3Winh đẹpEoJx củaJYN7 mình.

 

Vậy, JYN7y sẽLbTo chậ5u3Wm rãi5u3W LbTohủy diệtJYN7 khuEoJxôn mLbToặt tuyệCT96t mỹJYN7 đó.

 

Trong khJYN7ông kJYN7hí bỗEoJxng bEoJxồng bềnhCT96 mộLbTot tầngLbTo kh5u3Wí đỏJYN7 tươi

 

Tầng JYN7khí tronEoJxg suJYN7ốt nhưJYN7 5u3Wngọc lưuEoJx ly.

 

Dần LbTodần thắ5u3Wt chặtEoJx lCT96ại, khốiCT96 k5u3Whí nLbTohư mộtEoJx chiếcJYN7 thùEoJxng bằJYN7ng ngọcEoJx nJYN7hốt TuyLbToết LbTovà CT96Như CJYN7a lạ5u3Wi bêEoJxn tron5u3Wg, khôngCT96 CT96thể độEoJxng đậy.

 

Ngón CT96tay nhJYN7ẹ lướtEoJx tJYN7rên gò5u3W mLbToá của5u3W Tuyết.

 

Ám DạEoJx LLbToa nởLbTo nụ5u3W 5u3Wcười EoJxdắc ýCT96: “EoJxKhắc mộtLbTo 5u3Wđóa CT96hoa tu5u3Wyết lênCT96 LbTomặt ngưEoJxơi, liệuCT96 có5u3W đẹ5u3Wp không?”

 

Tuyết uểLbTo EoJxoải nóiCT96: “KhôngLbTo EoJxkhắc cCT96ó 5u3Wlẽ đẹpLbTo hơn.”

 

“Vậy khEoJxắc haLbToi JYN7bông h5u3Woa tuyLbToết nhé.”LbTo NgóCT96n ta5u3Wy EoJxÁm DCT96ạ LCT96a kCT96ẽ EoJxđộng, LbTomột vJYN7ết máJYN7u sâLbTou JYN7đã cắt5u3W 5u3Wlên gòEoJx má5u3W Tuyết,JYN7 từngLbTo giọtCT96 từJYN7ng gEoJxiọ máLbTou nhỏEoJx xuốnEoJxg bCT96ộ xiêCT96m JYN7y trắnLbTog toát.

 

“Móng EoJxtay dàEoJxi quá.”

 

Như C5u3Wa k5u3Winh nLbTogạc nhìnCT96 tLbToay ÁmJYN7 5u3WDạ JYN7La, chJYN7ẳng biếtJYN7 vì5u3W saCT96o 5u3Wlại tLbTohốt lEoJxên nhEoJxững lờJYN7i này.

 

Ngón tJYN7ay LbToy cứng5u3W đờ.

 

Vết má5u3Wu cJYN7hảy 5u3Wdài nhLbToưng CT96vết tEoJxhương lạEoJxi JYN7không mLbToở rộng.

 

Nàng JYN7lắc đầLbTou, nởEoJx CT96nụ cườiCT96 dị5u3Wu dànCT96g: EoJx“Đàn ônCT96g cCT96on t5u3Wrai JYN7không nJYN7ên để5u3W mCT96óng taLbToy quLbToá dàLbToi JYN7như vJYN7ậy, LJYN7a 5u3WNhi, lấyCT96 d5u3Wao lEoJxại đâJYN7y, t5u3Wỷ gEoJxiúp đEoJxệ sử5u3Wa lạiLbTo đôi5u3W chút.”

 

Ám DạJYN7 LJYN7a phCT96ảng phấLbTot nhưJYN7 bịJYN7 điểmCT96 CT96trúng huyệt5u3W đạo,LbTo CT96thân LbTothể 5u3Wy cứngCT96 ngắc,EoJx chậ5u3Wm r5u3Wãi nEoJxhìn vềEoJx 5u3Wphía nànEoJxg, t5u3Wrong mắtLbTo đầyEoJx vẻ5u3W nEoJxgạc nhiê5u3Wn EoJxvà CT96run rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mùaEoJx th5u3Wu bê5u3Wn coEoJxn sLbTouối nhỏ.

 

Ám DạLbTo MinLbToh vCT96ừa gộiCT96 lạ5u3Wi LbTomái 5u3Wtóc, sJYN7uối tócJYN7 mềEoJxm mạiLbTo bồngJYN7 bềnh5u3W 5u3Wgợn s5u3Wóng dướiEoJx ánhEoJx nCT96ắng chiều.CT96 NLbToàng mặcLbTo mộtJYN7 chiếcEoJx áJYN7o choEoJxàng rộnLbTog t5u3Whùng CT96thình, vạtLbTo áoLbTo thêJYN7u 5u3Whoa vă5u3Wn mỹ5u3W lệJYN7 màLbTo 5u3Wphức tạp.

 

“Đừng đểEoJx móLbTong tEoJxay LbTodài quá.”

 

Nàng c5u3Wúi đầu,5u3W dùnJYN7g mộtLbTo co5u3Wn CT96dao 5u3Wsửa món5u3Wg taLbToy cJYN7ho y.

 

Cậu b5u3Wé LbToÁm DJYN7ạ LCT96a nằmEoJx dCT96ưới chCT96ân nàCT96ng, vươnLbTo tJYN7ay r5u3Wa chJYN7o LbTonàng sửCT96a, miệnJYN7g thầmCT96 CT96nói: “Món5u3Wg taCT96y tỷLbTo EoJxchẳng ph5u3Wải cũngEoJx rấJYN7t EoJxdài saJYN7o.” NgCT96ón t5u3Way thEoJxon thCT96ả mượLbTot mJYN7à, lEoJxộ CT96ra EoJxmàu hồCT96ng nhưJYN7 vỏJYN7 sòCT96, cJYN7ó JYN7khi h5u3Wơi dínhEoJx chút5u3W nướcLbTo trCT96ên đóaEoJx hoaEoJx, taCT96y nàngJYN7 LbTothật đẹp.

 

Nàng cẩnEoJx LbTothận cắt5u3W mEoJxóng 5u3Wtay ch5u3Wo yJYN7: “ĐJYN7ệ CT96là 5u3Wcon JYN7trai cCT96ơ màLbTo, n5u3Wgày thườngLbTo khônEoJxg lEoJxuyện EoJxvõ c5u3Wũng tỷ5u3W võJYN7 EoJxvới n5u3Wgười tLbToa, móJYN7ng taJYN7y dLbToài quáEoJx sẽCT96 kh5u3Wông tiệLbTon. VJYN7ạn 5u3Wnhất món5u3Wg 5u3Wtay CT96đứt CT96rơi rLbToa sẽ5u3W khiếCT96n 5u3Wngươi phâ5u3Wn tâm5u3W, hLbToơn nữaEoJx cũngCT96 CT96không sạch,LbTo trôn5u3Wg bẩnJYN7 JYN7lắm.” NàngLbTo cườiJYN7 khLbToẽ LbTonói: “TỷLbTo tỷLbTo thìLbTo khác,LbTo c5u3Wó 5u3WLa NLbTohi th5u3Wì viLbToệc CT96gì CT96tỷ cũnCT96g kh5u3Wông cầnEoJx quaEoJxn 5u3Wtâm, JYN7cho nêCT96n 5u3Wcó tEoJxhể LbTođể JYN7ý chăEoJxm CT96sóc mLbToóng tay.”

 

“Là 5u3Wnhư vậEoJxy à.JYN7” CậCT96u bé5u3W EoJxÁm LbToDạ LJYN7a nắEoJxm lJYN7ấy tó5u3Wc EoJxnàng, JYN7đưa lên5u3W mũCT96i ngửiEoJx rồiCT96 cườiCT96 nói:5u3W “ĐJYN7ệ 5u3Wrất thíCT96ch mónLbTog taLbToy CT96của tỷ,JYN7 sEoJxau nàJYN7y tỷ5u3W LbTotỷ nhấtEoJx đLbToịnh CT96cũng sEoJxẽ thíJYN7ch đệ5u3W LbTođể mónEoJxg t5u3Way dài.”

 

“La JYN7Nhi ngốc.CT96” NCT96àng mỉmCT96 cười,5u3W nắCT96m taLbToy CT96y đưEoJxa EoJxlên: “ĐệJYN7 xeJYN7m, cJYN7on traEoJxi để5u3W móJYN7ng CT96tay ngắn5u3W JYN7mới mạCT96nh EoJxmẽ chứ.”

 

Móng tCT96rên CT96mỗi JYN7ngón LbTotay CT96y LbTođều đượcLbTo 5u3Wtỉa rJYN7ất JYN7gọn gang.

 

Bờ mCT96óng cũnCT96g đượEoJxc nànEoJxg EoJxđánh mượt.

 

Cậu béLbTo ÁmEoJx DCT96ạ L5u3Wa mLbToở tLbToo hLbToai mắtJYN7: “A,CT96 EoJxtay đệJYN7 giờ5u3W cũn5u3Wg thậ5u3Wt đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn JYN7tay đẹCT96p vậy,LbTo 5u3Wđêm nJYN7ay khôngJYN7 JYN7luyện côngJYN7 cóJYN7 đưJYN7ợc không?5u3W” 5u3WY JYN7làm nũngEoJx 5u3Wtrong l5u3Wòng nàng.

 

Ám JYN7Dạ MiCT96nh JYN7nở nụ5u3W cườ5u3Wi 5u3Wdịu CT96dàng nCT96hư một5u3W ti5u3Wa 5u3Wsáng: “Được.LbTo EoJxTay LbToLa N5u3Whi đẹp5u3W LbTonhư vậyLbTo, đêmLbTo na5u3Wy cũnEoJxg EoJxkhông LbTocần EoJxăn cơmEoJx đEoJxâu nhỉ.”

 

“Tỷ CT96~~ JYN7tỷ ~~!”

 

Cậu béLbTo ÁmLbTo Dạ5u3W LEoJxa thất5u3W vEoJxọng kêCT96u to.

 

Ám D5u3Wạ LbToMinh nCT96ở nụLbTo 5u3Wcười, n5u3Wgón tJYN7ay nhJYN7ẹ n5u3Whàng CT96chà lênEoJx cho5u3Wp mũi.JYN7 CT96Ngày mJYN7ùa JYN7thu, dLbToưới 5u3Wánh nắJYN7ng chiều,5u3W bLbToên khEoJxe suối5u3W nhỏCT96, nàngJYN7 nJYN7ở nụCT96 cưLbToời ônLbTo nLbTohu, JYN7suối tócLbTo dàiCT96 thơmLbTo ngátJYN7 ômCT96 JYN7lấy y.

 

......

 

............

 

Lưỡi daEoJxo n5u3Whỏ LbTotừ 5u3Wtừ cẩnJYN7 thậLbTon LbTosửa saJYN7ng lạJYN7i m5u3Wóng taCT96y cJYN7ho y.

 

Mái tó5u3Wc dàLbToi buô5u3Wng x5u3Wuống v5u3Wai nàng.

 

Nàng JYN7nở mộtLbTo JYN7nụ JYN7cười tĩnhLbTo JYN7lặng, tựaJYN7 hLbToồ tLbTorong thEoJxế gEoJxiới củJYN7a nCT96àng k5u3Whông gEoJxì quaJYN7n trọ5u3Wng 5u3Whơn mCT96óng LbTotay ÁLbTom Dạ5u3W La.

 

Ngón LbTotay ÁmLbTo DạCT96 EoJxLa JYN7cứng đờ.

 

Tuyết tớ5u3Wi gầnEoJx NhưLbTo CAJYN7, CT96một vCT96ẻ mặtJYN7 kCT96hó cóEoJx thEoJxể d5u3Wùng EoJxlời đểJYN7 LbTotả khiếCT96n nụCT96 cườJYN7i LbToy biếnEoJx mất.

 

“Móng CT96tay 5u3Wdù JYN7dài n5u3Whưng làmCT96 đúLbTong là5u3W ẩu.”EoJx NàJYN7ng mỉm5u3W cười.LbTo “LaEoJx NCT96hi đ5u3Wã lớ5u3Wn rồJYN7i, mó5u3Wng JYN7tay k5u3Whông CT96bẩn nh5u3Wư tr5u3Wước nữa.”

 

Nàng CT96ngẩng đầu.

 

Khóe m5u3Wắt làCT96 JYN7cảm tìJYN7nh trEoJxong sángCT96 chLbToan chứEoJxa, CT96nàng nLbTohìn Ám5u3W DạEoJx LLbToa, sóEoJxng mắt5u3W nhưCT96 JYN7làn nLbToước mùJYN7a CT96thu khEoJxẽ chảy.

 

Một CT96lúc lJYN7âu sau…

 

Ngón LbTotay nànLbTog vuố5u3Wt nhẹ5u3W l5u3Wên khuôEoJxn mLbToặt ÁLbTom D5u3Wạ 5u3WLa, chânJYN7 EoJxmày nhẹEoJx nhànEoJxg caEoJxu lạiCT96 n5u3Whư lEoJxàn sóngLbTo nước.

 

“La NLbTohi bệnhCT96 LbTosao? S5u3Wao lạEoJxi JYN7tiều tụEoJxy nJYN7hư vậy?”

 

******

 

Bó đuốcCT96 vẫ5u3Wn cháy5u3W bJYN7ên bứJYN7c EoJxtường đá.

 

Dưới lònEoJxg đCT96ất kCT96hông LbTokhí JYN7ẩm ướtJYN7 mEoJxang tEoJxheo mộtJYN7 mù5u3Wi mốcCT96 meo.

 

Nàng ngửaJYN7 đầLbTou nEoJxằm trênLbTo giường,JYN7 vEoJxầng tráLbTon khẽEoJx caCT96u lại:

 

“La N5u3Whi rốtCT96 cLbTouộc bịCT96 làm5u3W sJYN7ao? VLbToì sEoJxao… 5u3Wta dường5u3W nhJYN7ư EoJxđã trảEoJxi 5u3Wqua mộtCT96 giấ5u3Wc mộ5u3Wng dàEoJxi, mà5u3W nhữngJYN7 LbTogì t5u3Wrong mộ5u3Wng lạEoJxi 5u3Wchẳng tJYN7hể 5u3Wnhớ ra.”

 

Ám DạJYN7 EoJxLa CT96nói: JYN7“Tỷ ng5u3Wã CT96bệnh, hEoJxôn mêCT96 mườiJYN7 cCT96hín nEoJxăm rồi.”EoJx TuyếtJYN7 nCT96ói c5u3Who yCT96, EoJxhồn LbTophách CT96Ám DạJYN7 MiCT96nh cầnEoJx một5u3W 5u3Wchút th5u3Wời giJYN7an mCT96ới cóCT96 thểCT96 nLbTohớ lạiEoJx tEoJxoàn bộ5u3W nEoJxhững chuyCT96ện cũ.

 

“Mười chCT96ín LbTonăm CT96sao…” NàngCT96 lặpLbTo lạiLbTo, EoJxlắc đầJYN7u cLbToười khổ:5u3W “HèJYN7n cJYN7hi tỷLbTo cEoJxảm JYN7thấy toàn5u3W thânCT96 nhứcEoJx EoJxmỏi, JYN7như kJYN7hông phảiLbTo củaLbTo bảnEoJx thEoJxân mCT96ình vậy.”

 

“Tỷ sẽJYN7 nhaLbTonh chóngCT96 EoJxphục hồiCT96 thôiJYN7.” 5u3WY sẽCT96 b5u3Wắt Ngân5u3W TJYN7uyết maEoJxu JYN7chóng đuổiJYN7 hồnCT96 pháLbToch nữ5u3W nhJYN7ân kJYN7ia đi.

 

Nàng chăCT96m chCT96ú nhìJYN7n yLbTo, lCT96o lắngJYN7 nóCT96i: “LLbToa 5u3WNhi, JYN7đệ JYN7cũng bịJYN7 5u3Wbệnh sao?”

 

“Không 5u3Wđâu, 5u3Wđệ vJYN7ẫn khỏe.”

 

Bàn taEoJxy nàng5u3W nhẹ5u3W nhàn5u3Wg vuố5u3Wt CT96ve khuJYN7ôn mJYN7ặt LbTotái nhLbToợt CT96của CT96y: “SaLbToo khuôJYN7n mặtEoJx đệ5u3W lại5u3W trắng5u3W bệchJYN7 5u3Wvậy? LbToSao thâEoJxn EoJxthể lạLbToi gEoJxầy yếu5u3W JYN7thế? LJYN7a NhLbToi củJYN7a CT96ta CT96là mộEoJxt thiế5u3Wu niEoJxên JYN7thần JYN7thái pLbTohi phàCT96m mà.CT96” CT96Bàn tCT96ay nàngCT96 trắngJYN7 t5u3Wrẻo ấ5u3Wm ápLbTo, cáCT96i vuLbToốt vEoJxe JYN7dịu dànLbTog đầLbToy yêCT96u thương.

 

Ám DCT96ạ 5u3WLa JYN7nắm tCT96ay nàngJYN7, ápCT96 CT96lên khuEoJxôn mCT96ặt mình,JYN7 hJYN7ơi thở5u3W 5u3Wy dồnEoJx dập:

 

“Nói chLbToo tCT96a hCT96ay, ngư5u3Wơi làCT96 ai?”

 

Nàng ki5u3Wnh ngạcLbTo nóiEoJx: “LbToLa Nhi?”

 

Ám DạJYN7 JYN7La thEoJxở dốCT96c: “MEoJxau nóCT96i chLbToo t5u3Wa, ngJYN7ươi lEoJxà a5u3Wi, EoJxtên làEoJx gì?”

 

Nàng JYN7lắc đầu,5u3W cườiJYN7 LbTonói: “Đứa5u3W EoJxnhóc h5u3Wư hỏngCT96 này.5u3W” ThCT96ấy JYN7y cốJYN7 chấpCT96 EoJxnhư CT96vậy, nànLbTog rốtJYN7 cuộJYN7c thJYN7ỏa hiệp,dEoJx CT96đưa taJYN7y lJYN7ên vuốtCT96 nLbTohẹ LbTochop EoJxmũi JYN7y, LbTobất đắcCT96 dLbToĩ nLbToói: EoJx“Vậy 5u3Wđược rồi,EoJx EoJxta LbTolà Bô5u3Wi Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt Thiên5u3W LiLbTonh CáiJYN7 củaEoJx ÁJYN7m DạJYN7 LbToLa phảngJYN7 phấtCT96 JYN7như CT96bị JYN7một LbTochưởng đánCT96h trúnLbTog! Ng5u3Wũ quaLbTon JYN7y ru5u3Wn rẩy5u3W, LbTodung LbTomạo tEoJxà LbTomỵ cũngCT96 CT96bắt đCT96ầu vặnLbTo vẹo5u3W! YếCT96t hầuCT96 cảm5u3W th5u3Wấy nLbTogòn ngọn,EoJx ngựcCT96 CT96như cEoJxó một5u3W EoJxcục máCT96u nóngJYN7 mJYN7uốn phuEoJxn ra!

 

Nàng LbTolà BôiEoJx Nhi.

 

Nàng lJYN7à BJYN7ôi JYN7Nhi CT96của y.

 

............

 

......

 

Trong ánEoJxh JYN7nắng ba5u3Wn mai.

 

Nàng nhảEoJxy JYN7múa bên5u3W bờJYN7 suối.

 

Giọt sCT96ương trCT96ên JYN7ngọn cỏEoJx bịEoJx góCT96c váJYN7y nàngEoJx cuốLbTon lênJYN7 JYN7tạo t5u3Whành từnLbTog á5u3Wng sươngCT96 tCT96rong suốt.

 

Y nEoJxằm LbTotrên thảJYN7m cLbToỏ, miệnEoJxg ngậLbTom cọLbTong CT96cỏ xanEoJxh, ngónJYN7 tCT96ay thưLbToởng thứJYN7c mộtLbTo chéCT96n rưCT96ợu hoàng5u3W k5u3Wim. TJYN7hân chénEoJx phảLbTon cEoJxhiếu vũLbTo 5u3Wđiệu rEoJxung đEoJxộng JYN7tâm JYN7can cCT96ủa nàng.

 

“Này, CT96ta 5u3Wkhông CT96muốn gọi5u3W ngươLbToi 5u3Wlà EoJxtỷ tỷLbTo nữa.”

 

Y hoá5u3Wn hậnEoJx nói.

 

Nàng EoJxvẫn tiếpLbTo tụcEoJx múa,CT96 hòCT96a vJYN7ào d5u3Wòng LbTochảy củCT96a dóngCT96 suCT96ối, h5u3Wòa vàoLbTo thảmJYN7 cỏ5u3W xanJYN7h, h5u3Wòa LbTovào thCT96ế giớCT96i JYN7mỹ lệ5u3W EoJxxung quanJYN7h, JYN7chẳng hềLbTo đểLbTo ýEoJx tớJYN7i lờLbToi LbTonói 5u3Wtrẻ coCT96n củaCT96 y.

 

“Ngươi 5u3Wcó nLbToghe kCT96hông đó!5u3W 5u3WSau CT96này EoJxta sCT96ẽ LbTokhông gọi5u3W ngươiLbTo làCT96 tỷEoJx tỷLbTo nữa!”5u3W CT96Y JYN7buồn rầLbTou xoaCT96y xoJYN7ay chéEoJxn rượu,EoJx thấLbTop giọngJYN7 nóJYN7i: “G5u3Wọi CT96ngươi lJYN7à tỷLbTo tỷEoJx cứLbTo EoJxcó 5u3Wcảm JYN7giác nhJYN7ư mãLbToi mãLbToi kLbTohông lớnCT96 lênLbTo được.”LbTo NàngEoJx c5u3Wàng ngLbToày càn5u3Wg 5u3Wxinh đẹp,LbTo cEoJxhốn giaLbTong hồ5u3W CT96ngày cũngJYN7 ngCT96ày càngLbTo EoJxnhiều ngườEoJxi LbTokhuynh đảoLbTo vìLbTo sắc5u3W đẹpEoJx của5u3W nàng.

 

Y CT96sợ rCT96ằng trEoJxong lò5u3Wng LbTonàng 5u3Wmình mCT96ãi mãi5u3W chỉLbTo lEoJxà mộtCT96 đLbToệ đệ.

 

Nàng ngCT96ừng múa,CT96 ngồiJYN7 xuốnLbTog bênEoJx nLbTogười yJYN7. XoEoJxa xoEoJxa chLbToop LbTomũi yEoJx, giọnCT96g nànLbTog CT96tựa nh5u3Wư 5u3Wđang lừaCT96 LbTomột đEoJxứa tr5u3Wẻ: “LbToSao EoJxlại kCT96hông vuJYN7i thế?”

 

Chén rưEoJxợu EoJxkhông ngừngJYN7 5u3Wquay CT96trong tJYN7ay y.

 

Hai mắtJYN7 5u3Wy tỏa5u3W sángCT96: “SCT96au nà5u3Wy EoJxta gọJYN7i ngươiLbTo lLbToà ‘JYN7Bôi NEoJxhi’ nhéLbTo!” Ch5u3Wén rưCT96ợu CT96bay múa5u3W nhEoJxư vũ5u3W điệuLbTo củaJYN7 nàng,CT96 cLbToó quaLbTong manLbTog sánEoJxg lạn,EoJx cóLbTo 5u3Wlưng áo5u3W mảnhEoJx khảnhJYN7, cLbToó lLbToàn d5u3Wa mịnLbTo JYN7mà. H5u3Wơn CT96nữa, chénJYN7 rư5u3Wợu troLbTong tJYN7ay JYN7y, CT96y EoJxcó EoJxthể khiế5u3Wn CT96nó múaCT96 cũJYN7ng c5u3Wó tEoJxhể LbTokhiến CT96nó 5u3Wngừng, lạiEoJx cóCT96 thểLbTo dùnEoJxg mCT96ôi nhấp5u3W nháp.

 

“Cái tênLbTo LbTokỳ quEoJxặc quáEoJx.” NànEoJxg vừEoJxa cườiJYN7 vJYN7ừa lắcLbTo đầu.

 

“Được kLbTohông? NEoJxgươi lEoJxàm CT96‘Bôi Nhi’5u3W 5u3Wcủa CT96ta nhé.”CT96 5u3WY EoJxtới gJYN7ần nàngEoJx, án5u3Wh mắJYN7t bCT96ướng bỉnh.

 

Nhìn LbToánh mắLbTot JYN7y, LbTonàng bỗngEoJx giậtCT96 mình.

 

Nàng biếEoJxt 5u3Wy JYN7đã giếtCT96 rấtLbTo nhiềuLbTo nLbTogười, danJYN7h tEoJxiếng ÁmLbTo LbToHà Cu5u3Wng EoJxcũng đãEoJx lạiEoJx LbTovang dộiLbTo tronEoJxg JYN7chốn JYN7giang EoJxhồ, nhưngLbTo tJYN7rong lòng5u3W nànJYN7g EoJxy vẫnLbTo cEoJxhỉ CT96là mộtEoJx đứaCT96 trẻ.

 

Nhưng gJYN7iờ pCT96hút nàyLbTo, ánhJYN7 mắtEoJx EoJxy EoJxmang thEoJxeo vLbToẻ ngaCT96ng 5u3Wbướng kh5u3Wó tả!

 

Có lẽJYN7, L5u3Wa NhJYN7i đEoJxã thJYN7ực sựCT96 tJYN7rưởng thành.

 

Nàng nởCT96 nụ5u3W JYN7cười thJYN7ật dịEoJxu dàng:LbTo EoJx“Ta làJYN7 tLbToỷ tCT96ỷ củaCT96 đệLbTo mà.”

 

“Bôi CT96Nhi, EoJxlàm LbToBôi NhCT96i cLbToủa ta!LbTo” CT96Y năn5u3W nỉ.

 

“Cái tênEoJx nàyCT96 thậtJYN7 khLbToó nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vẫnCT96 lEoJxắc đầu.

 

Y EoJxtức CT96giận, LbTonắm CT96lấy cằEoJxm nEoJxàng: “JYN7Nói LbTomau! NgươiCT96 đồngEoJx JYN7ý làmEoJx BJYN7ôi LbToNhi của5u3W ta.”

 

“La EoJxNhi, đLbToau 5u3Wquá.” NàLbTong rêEoJxn EoJxrỉ nói.

 

“Đồng ý5u3W làCT96m Bô5u3Wi JYN7Nhi cLbToủa CT96ta, JYN7ta thLbToa ch5u3Wo ngươi.”CT96 CT96Y c5u3Wàng xiếJYN7t chặtCT96 tay.

 

“Không.”

 

Lửa giậnEoJx 5u3Wbừng lêJYN7n, CT96y JYN7đột nhiê5u3Wn kéoCT96 nàCT96ng lại5u3W gầJYN7n! HơiCT96 thởLbTo nEoJxóng bỏng,EoJx bờJYN7 LbTomôi CT96y cáchCT96 nànLbTog cEoJxhỉ CT96có mCT96ột tEoJxấc! EoJxVừa t5u3Whở hổLbTon hểnCT96, EoJxy 5u3Wvừa ghéJYN7 CT96sát EoJxbờ EoJxmôi đỏEoJx tLbTohắm của5u3W nàng!

 

“Làm BCT96ôi NJYN7hi 5u3Wcủa tLbToa! NếuCT96 khô5u3Wng CT96ta sẽ5u3W biế5u3Wn nJYN7gươi thàLbTonh nữJYN7 5u3Wnhân của5u3W ta!”

 

Ngày hôm5u3W đó.

 

Nàng cuốiLbTo cùnLbTog cũngEoJx phải5u3W tJYN7hỏa hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mắtJYN7 ÁEoJxm DạEoJx 5u3WLa đ5u3Wỏ nEoJxhư máu.

 

Y ômEoJx lấyEoJx nàLbTong, nướLbToc mắtLbTo n5u3Whư haLbToi d5u3Wòng máu5u3W c5u3Whảy xuJYN7ống tLbToừ đôiJYN7 mắtCT96 nCT96hắm chặtCT96 5u3Wcủa 5u3Wy. Màu5u3W đỏJYN7 củaCT96 nJYN7ước mắtJYN7, LbTomàu t5u3Wrắng bệch5u3W LbTocủa haEoJxi JYN7gò má,LbTo EoJxy khEoJxông n5u3Wén nCT96ổi EoJxbi thươngEoJx CT96trong lòJYN7ng nhưJYN7 EoJxmột bEoJxức tr5u3Wanh LbToquỷ dCT96ị CT96đẹp đẽEoJx màEoJx thLbToê lương.

 

Nàng yEoJxêu thưLbToơng vuốtLbTo CT96ve EoJxy: “LaLbTo NhEoJxi, EoJxxin lỗi.”

 

Y ômJYN7 chEoJxặt JYN7lấy nàng.

 

“Tỷ CT96ngã bệnhJYN7 hônJYN7 mJYN7ê EoJxđã mười5u3W c5u3Whín năm,JYN7 đệLbTo nhấ5u3Wt địnhLbTo rEoJxất CT96vất vả5u3W JYN7đúng kLbTohông?” NànEoJxg thởJYN7 dàiLbTo, cJYN7ố gEoJxắng n5u3Wở nLbToụ CT96cười, ngJYN7ăn dòLbTong nướcEoJx EoJxmắt 5u3Wmình chảCT96y JYN7ra. “YEoJxên tâCT96m điLbTo, giCT96ờ JYN7tỷ đãLbTo kLbTohỏi rồiLbTo, tấCT96t cảCT96 đEoJxều sẽLbTo tốtCT96 hơn.”

 

Ám DạLbTo CT96La muốn5u3W 5u3Wôm nànEoJxg vàoCT96 lòng.

 

Những chuyệnEoJx khácJYN7 CT96y JYN7đều khJYN7ông muốn5u3W nghCT96ĩ tới.

 

“Mười cJYN7hín năCT96m qu5u3Wa, đệJYN7 vẫn5u3W JYN7ở EoJxtrong ÁEoJxm HàLbTo CunEoJxg EoJxsao?” NàngLbTo nhẹ5u3W nhàn5u3Wg hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn ở5u3W dướiLbTo LbTolòng đấEoJxt, khônEoJxg thấLbToy áEoJxnh LbTomặt trờiJYN7, kJYN7hông EoJxchút khCT96ông khí5u3W trJYN7ong lành,LbTo hEoJxèn chCT96i EoJxthân t5u3Whể đệCT96 cLbTohẳng hề5u3W JYN7khỏe mạnh,JYN7 khCT96uôn mặ5u3Wt EoJxcũng CT96u buCT96ồn nhLbToư vậEoJxy.” CT96Nàng CT96vuốt v5u3We máJYN7i tóEoJxc dàiCT96 cCT96ủa yLbTo. “ĐềuCT96 LbTolà lỗiLbTo LbTocủa ta.”

 

Bàn t5u3Way nCT96àng nhẹ5u3W EoJxnhàng lCT96à vậy.

 

Từng 5u3Wgiọt lệJYN7 đCT96ỏ nhCT96ư EoJxmáu cCT96ủa CT96Ám 5u3WDạ EoJxLa từ5u3W LbTotừ tràoLbTo ra.

 

“Không cầJYN7n đệ5u3W tiếp5u3W tụcEoJx lCT96uyện côLbTong nCT96ữa, cũ5u3Wng JYN7không cầLbTon nghJYN7ĩ cáchCT96 đểEoJx Á5u3Wm 5u3WHà Cun5u3Wg xEoJxưng EoJxbá thJYN7iên hạJYN7 nữa.”LbTo CT96nàng ô5u3Wm lấ5u3Wy CT96y. “LaCT96 NhJYN7i, CT96tỷ tỷJYN7 muốJYN7n 5u3Wđệ sLbToống thLbToật hEoJxạnh phúc.”

 

******

 

Sáng EoJxsớm ngEoJxày h5u3Wôm sau.

 

Như CJYN7a 5u3Wmở LbToto hEoJxai mắt.

 

Nàng cảLbTom thấ5u3Wy tCT96oàn tEoJxhân nhứcLbTo mỏCT96i nhEoJxư bEoJxị trói5u3W mộtLbTo đCT96êm, bụngLbTo cũnEoJxg nặngEoJx tLbTorĩu, thởJYN7 khô5u3Wng EoJxra hơi.

 

Vừa nhì5u3Wn qua…

 

Nàng bỗng5u3W dưn5u3Wg ki5u3Wnh hãi!

 

Ám DCT96ạ LbToLa gLbTohé đầuJYN7 v5u3Wào bênCT96 giườnJYN7g, EoJxtay EoJxtrái nắJYN7m lấJYN7y taCT96y pJYN7hải nàngEoJx, đLbToầu gJYN7ối lJYN7ên EoJxbụng nàng.JYN7 LbToY ng5u3Whỉ rEoJxất y5u3Wên tĩnh5u3W, khLbTouôn mEoJxặt táiCT96 nhợtCT96 phảngJYN7 CT96phất 5u3Wnhư có5u3W EoJxthêm cEoJxhút huyếEoJxt sắc.

 

“Ngươi EoJxlàm gJYN7ì đó.”

 

Như CJYN7a 5u3Wtrừng m5u3Wắt nhìnJYN7 JYN7Ám DạLbTo La5u3W, dùngEoJx đẩEoJxy gLbToạt 5u3Wy dậy.

 

Ám JYN7Dạ JYN7La chJYN7ăm chEoJxú n5u3Whìn y5u3W, CT96hạt chEoJxu sCT96a giữLbToa tr5u3Wán dầnLbTo dầCT96n cEoJxhuyển t5u3Wừ đ5u3Wỏ JYN7tươi JYN7sang âJYN7m uEoJx. LbToY đứCT96ng bLbToật dậy,EoJx á5u3Wnh mEoJxắt EoJxlé 5u3Wlên LbTovẻ 5u3Wvô tìnhJYN7, EoJxcoi nCT96àng nhEoJxư kẻCT96 thCT96ù khCT96ắc cJYN7ốt CT96ghi tâm.

 

“Vì sJYN7ao ngươiEoJx lạEoJxi trởJYN7 lại.”

 

Giọng EoJxy trầmJYN7 trầJYN7m 5u3Wnhư đan5u3Wg nguyềnLbTo rủa.

 

Như JYN7Ca giCT96ật mìnhJYN7. EoJxTrong thoLbToáng cCT96hốc, EoJxnàng 5u3Wbỗng nghEoJxĩ CT96mình sẽCT96 bịLbTo ánhEoJx mắt5u3W áJYN7c độcEoJx củEoJxa CT96y giếtCT96 chết.

 

“Chờ LbTomột chút!”

 

Nàng gọLbToi ÁJYN7m 5u3WDạ EoJxLa đLbToang phấtCT96 t5u3Way áLbToo q5u3Wuay đi:

 

“Ngươi đừngJYN7 đi!”

 

Ám LbToDạ LJYN7a k5u3Whông quCT96ay đầuEoJx lLbToại, JYN7y đãCT96 kCT96hông 5u3Wthể dEoJxễ dànEoJxg tLbToha JYN7thứ nếuJYN7 tEoJxhấy mặtEoJx nàng.

 

Như CLbToa nLbToói: “HCT96ôm JYN7nay đCT96ã lCT96à nJYN7gày tLbTohứ mJYN7ười. EoJxTa muJYN7ốn 5u3Wgặp NEoJxgọc 5u3Wsư huynh.”

 

Ám DạLbTo LbToLa cườJYN7i lạEoJxnh nói:

 

“Nhìn thấy5u3W hắCT96n ngươEoJxi CT96sẽ hố5u3Wi hận.”

 

Như JYN7Ca JYN7cả ki5u3Wnh nJYN7ói: 5u3W“Ngươi đãLbTo LbTolàm g5u3Wì vớCT96i CT96sư huynEoJxh của5u3W ta?!”

 

Ám LbToDạ LbToLa nEoJxhíu màJYN7y nóiJYN7: “KLbToẻ dJYN7ám LbTolừa JYN7gạt phảLbTon bộiCT96 t5u3Wa EoJxchỉ cCT96ó thểLbTo sốEoJxng troEoJxng EoJxđịa ngục.”

 

Như CJYN7a cắnLbTo môEoJxi, cốJYN7 gắnJYN7g JYN7kiềm cJYN7hế LbTothân thểJYN7 đangCT96 r5u3Wun 5u3Wrẩy của5u3W mình.

 

“Ta mLbTouốn gặLbTop CT96sư huynh.”

 

******

 

Làn nEoJxước ÁJYN7m HàCT96 ch5u3Wậm rãi5u3W cCT96hảy xLbTouôi tCT96rên mặtCT96 đất.

 

Xung qJYN7uanh đềuLbTo LbTolà bóngLbTo tối,LbTo chỉCT96 cEoJxó ánhEoJx lửaJYN7 CT96u EoJxám trê5u3Wn bứcEoJx tườngCT96 cJYN7hiếu x5u3Wuống mEoJxặt nước.5u3W MJYN7ặt nướcEoJx 5u3WÁm Hà5u3W cũEoJxng mộCT96t mà5u3Wu đEoJxen, nEoJxgẫu nhCT96iên lóeLbTo lCT96ên 5u3Wmột t5u3Wia rLbToung độngJYN7 tựaJYN7 nhCT96ư á5u3Wng mâEoJxy đEoJxen viềnCT96 vàng.

 

Trong bóCT96ng EoJxtối 5u3Wtĩnh mịch.

 

Trái EoJxtim NhưLbTo CEoJxa chậm5u3W LbTorãi trầmCT96 JYN7xuống, mộtJYN7 cảmCT96 gLbToiác sợJYN7 EoJxhãi hítJYN7 EoJxthở khôLbTong th5u3Wông kLbTohiến cổCT96 JYN7họng nàLbTong LbTokhô khLbToốc. HaLbToi chânJYN7 muLbToốn nhan5u3Wh CT96chóng chEoJxạy tới5u3W củaLbTo nànLbTog nặngEoJx nhJYN7ư 5u3Wđeo trì.

 

Nàng đJYN7ã thấy5u3W NgọcLbTo TựEoJx Hàn.

 

Y ngJYN7ồi trEoJxên LbTochiếc CT96xe lJYN7ăn bằngCT96 gEoJxỗ, tấCT96m LbToáo xanJYN7h nhưCT96 nLbTogọc, nụCT96 cườiJYN7 vJYN7ẫn yêEoJxn tĩCT96nh như5u3W xưCT96a. CEoJxó lẽJYN7 CT96vì đ5u3Wã JYN7lâu chưCT96a th5u3Wấy JYN7ánh mặtEoJx trời,JYN7 làCT96n CT96da EoJxy JYN7tái nhợ5u3Wt, thânCT96 tJYN7hể cũng5u3W cànLbTog thêmJYN7 gầy5u3W gòLbTo CT96so vớiEoJx trướcJYN7 đây.

 

Y đaLbTong hEoJxo khan.

 

Cơn EoJxho kịch5u3W liệ5u3Wt 5u3Wkhiến bả5u3W 5u3Wvai JYN7y runJYN7g ruJYN7ng, tLbToựa LbTohồ nCT96hư LbTocả phổiJYN7 5u3Wy cũnCT96g muJYN7ốn hCT96o 5u3Wra. ChiEoJxếc 5u3Wkhăn lEoJxụa CT96che trêJYN7n bờEoJx EoJxmôi đLbToã lấm5u3W tấm5u3W máu.

 

Ngọc TLbToự CT96Hàn n5u3Whư vậyEoJx khiếEoJxn NCT96hư C5u3Wa cảEoJxm thJYN7ấy CT96hoảng hốt…

 

Y lJYN7úc LbTonào cũnLbTog có5u3W thể5u3W mấtCT96 đi!

 

Như CCT96a EoJxkinh hãiEoJx, quáLbTot lêCT96n vLbToới ÁJYN7m DEoJxạ LLbToa: EoJx“Ngươi CT96đã JYN7làm gEoJxì LbTosư hLbTouynh cCT96ủa ta?”

 

Ám D5u3Wạ LCT96a cJYN7ười nEoJxhẹ nóiJYN7: “HLbToắn vốJYN7n lEoJxà 5u3Wmột kẻLbTo tàEoJxn CT96phế bệnhLbTo tLbToật, giJYN7ờ chEoJxẳng LbToqua chỉLbTo trởLbTo lJYN7ại bộJYN7 5u3Wdáng trư5u3Wớc đ5u3Wây CT96mà thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như C5u3Wa EoJxcảm thấEoJxy EoJxcó điJYN7ểm khôJYN7ng đúng!

 

Mọi chuyJYN7ện tuyệt5u3W đốiEoJx khônLbTog đơnJYN7 giảnJYN7 LbTonhư Á5u3Wm DạLbTo LJYN7a nóiJYN7 được!

 

Như C5u3Wa đJYN7i vEoJxề pEoJxhía NgọEoJxc Tự5u3W Hàn.

 

Nàng g5u3Wọi tCT96ên yCT96: “SưEoJx huynh….CT96 LbToSư huynh?CT96!” ThaLbTonh âm5u3W củaLbTo JYN7nàng lớnJYN7 dầLbTon nhưCT96ng CT96y lạiLbTo chẳnLbTog hề5u3W n5u3Wghe thấy!

 

Ngọc TLbToự Hà5u3Wn lạLbToi ho.

 

Y phảnCT96g phấLbTot như5u3W khôEoJxng 5u3Whề cảJYN7m nhậnCT96 đượcJYN7 tJYN7hế EoJxgiới bênJYN7 ngoài.

 

Như LbToCa EoJxbắt đầuJYN7 CT96run rẩy.

 

Nước ÁmEoJx 5u3WHà vEoJxẫn tămEoJx tốiCT96 tLbToĩnh mịch.

 

Ám DạCT96 5u3WLa cườiJYN7 lEoJxớn, vôCT96 cùCT96ng đJYN7ắc ý:EoJx “KLbTohông chỉLbTo CT96lỗ t5u3Wai 5u3Wy đEoJxã mấJYN7t đLbToi thínEoJxh giác5u3W, hCT96ai cLbTohân EoJxy cũ5u3Wng khô5u3Wng tEoJxhể điCT96 CT96lại được.”

 

Như JYN7Ca cLbTohe miệng.

 

Giờ pEoJxhút nEoJxày, nàJYN7ng LbTovô cùnEoJxg thốnLbTog hậnCT96 ÁCT96m DẠCT96 La.

 

Nàng kh5u3Wông ngờJYN7 mộ5u3Wt người5u3W cCT96ó tCT96hể lJYN7àm rEoJxa chuyệ5u3Wn tàEoJxn nhẫnCT96 như5u3W vậJYN7y! ĐầEoJxu tiên5u3W LbTolà giúpJYN7 5u3WNgọc EoJxTự Hàn5u3W LbTocó thể5u3W JYN7nghe, JYN7có JYN7thể đEoJxi lại,LbTo kLbTohiến JYN7y kEoJxhỏe mLbToạnh CT96như ngườiLbTo bìEoJxnh t5u3Whường, sCT96au đóLbTo lạiEoJx cướpEoJx đoạtEoJx tấtLbTo cả5u3W đi!

 

Am DạCT96 LJYN7a cườiCT96 lêCT96n JYN7ha hả:

 

“Như CT96vậy JYN7mà LbTođã gJYN7ọi lCT96à tànEoJx JYN7nhẫn saoEoJx? Ngươi5u3W 5u3Wcũng JYN7quá xeEoJxm th5u3Wường EoJxta rồi!”

 

Như CLbToa lạnhJYN7 cảJYN7 người.

 

Cảm gJYN7iác sợJYN7 hLbToãi vàLbTo điEoJxềm CT96gở nhưEoJx hốEoJx băEoJxng đônCT96g cứngEoJx cảEoJx ngườiCT96 nàng!

 

Ám D5u3Wạ LEoJxa nCT96ở nụLbTo cườiEoJx đJYN7a tEoJxình: “NgươLbToi 5u3Wnhìn JYN7hai mJYN7ắt hắnEoJx xe5u3Wm, đôiLbTo mJYN7ắt tu5u3Wấn LbTotú ấ5u3Wy, đôEoJxi mắtLbTo ônLbTo nhCT96u 5u3Wnhư nưCT96ớc mùa5u3W xuânLbTo ấy…”

 

Ngọc 5u3WTự EoJxHàn lạiCT96 LbToho, JYN7y ngẩngEoJx đầuLbTo vLbToề CT96phía NhEoJxư C5u3Wa, dường5u3W LbTonhư EoJxy cảm5u3W gCT96iác được5u3W gìEoJx đóCT96, cLbTohân màyCT96 kJYN7hẽ EoJxcau lại.

 

Nhưng, 5u3Wy khôngJYN7 tLbToháy nàng.

 

Đôi mLbToắt LbToy vẫnLbTo t5u3Wuấn tú5u3W nhEoJxư xưa,5u3W nhưng5u3W, đãCT96 không5u3W LbTocòn LbTothấy LbTobất cứCT96 thứLbTo gCT96ì nữa!

 

Như CCT96a càLbTong lúJYN7c càn5u3Wg LbTokinh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mLbToắt chảyCT96 xuống5u3W JYN7như mưaLbTo trênCT96 khuCT96ôn m5u3Wặt nàng.

 

Y CT96không nhì5u3Wn thấy.

 

Ám DLbToạ LJYN7a đLbToã biếCT96n thếJYN7 giCT96ới củaLbTo JYN7y thànLbToh mộ5u3Wt mà5u3Wu đen.

 

Ám DạCT96 JYN7La ngử5u3Wi ngửiLbTo LbTohương rưJYN7ợu EoJxtrong chénJYN7 JYN7hoàng k5u3Wim, tiếcLbTo nuốiEoJx nói:

 

“Thật 5u3Wkỳ JYN7lạ, vìJYN7 5u3Wsao một5u3W kLbToẻ LbTotàn tậLbTot nhEoJxưu JYN7y lạiEoJx EoJxcó khJYN7í cLbTohất CT96hoàn LbTomỹ nLbTohư thế5u3W kiEoJxa chứ?JYN7 NếCT96u 5u3Wy ch5u3Wưa từngCT96 phảJYN7n bộLbTo tCT96a LbTovậy sẽ5u3W lEoJxà mộJYN7t EoJxnam tửEoJx EoJxmê ngườiLbTo tớCT96i mứJYN7c nào.”

 

Như CEoJxa n5u3Wgồi xổmJYN7 xuống.

 

Nàng nJYN7gồi EoJxtrước mặtCT96 N5u3Wgọc TựEoJx HCT96àn, l5u3Wau sạch5u3W lLbToệ vưCT96ơng trEoJxên kEoJxhuôn mặEoJxt mìnhJYN7, cJYN7ố gắJYN7ng n5u3Wở mộtCT96 nụCT96 cười.

 

“Sư huyCT96nh, muộiEoJx LbTotới rồiCT96.” NàngJYN7 nCT96hẹ nhànJYN7g EoJxgọi. “MuộiJYN7 là5u3W LbToCa EoJxNhi 5u3Wđây, muEoJxội tớCT96i thămCT96 hJYN7uynh…. HLbTouynh…. 5u3WSao lạEoJxi EoJxho CT96nặng vậyLbTo chứ?”

 

Ngọc TựLbTo HànJYN7 chẳng5u3W EoJxhề cCT96ử động.

 

Y kJYN7hông JYN7nghe thấy.

 

Cũng khônEoJxg nhìnEoJx thấy.

 

Như CCT96a nJYN7hẹ nhàEoJxng cầmEoJx taJYN7y yLbTo, ghéEoJx sáEoJxt vàLbToo đầJYN7u EoJxgối y5u3W: “HuyEoJxnh đLbToúng làLbTo m5u3Wột JYN7sư hEoJxuynh xấuEoJx. LầnLbTo nàEoJxo cũn5u3Wg đồngLbTo ýLbTo sẽEoJx EoJxtự chiếuEoJx cLbToố bản5u3W thânEoJx, nhưnCT96g lCT96ại chẳngJYN7 5u3Wlần nEoJxào làCT96m được.”LbTo H5u3Wai mCT96á nàngLbTo EoJxcọ EoJxlên đầu5u3W gEoJxối yCT96, khiếJYN7n xCT96iêm CT96y húEoJxt khCT96ô nướcLbTo mJYN7ắt nànEoJxg. CT96“Huynh EoJxcó biLbToết không?5u3W ĐJYN7ôi 5u3Wkhi muộEoJxi thựcLbTo sựEoJx r5u3Wất CT96giận huJYN7ynh, gLbToiận tới5u3W mức5u3W khEoJxông b5u3Wao giờCT96 muốnJYN7 đểEoJx ýJYN7 tớCT96i huyLbTonh nữ5u3Wa. JYN7Sao huynLbToh lạiLbTo luônCT96 khôEoJxng qu5u3Wan tEoJxâm tớEoJxi bLbToản CT96thân EoJxmình JYN7như vậ5u3Wy kiLbToa chứ?”

 

Bàn taLbToy NgọCT96c Tự5u3W HEoJxàn giậtLbTo giật.

 

Khuôn mặt5u3W LbToy lộ5u3W vLbToẻ ngJYN7hi hoặc.

 

Y cốJYN7 gắnEoJxg nJYN7ói chuyEoJxện, yLbToết CT96hầu ruJYN7ng 5u3Wrung nh5u3Wưng tLbTohanh âmLbTo tạoCT96 rJYN7a chỉEoJx CT96là tiếEoJxng “A…”CT96 khànLbTo khàn.

 

Giọng nóiLbTo cCT96ủa LbToy cLbToũng LbTobị cướp5u3W đi.

 

Y đãLbTo khônEoJxg th5u3Wể nóiCT96 đưJYN7ợc 5u3Wnữa rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám Dạ5u3W 5u3WLa cườiLbTo lên5u3W điênCT96 cuồngLbTo: “MộEoJxt tê5u3Wn t5u3Wàn CT96phế khônJYN7g CT96ngờ cEoJxũng dJYN7ám phảLbTon bLbToội, lừaJYN7 dối5u3W JYN7ta? JYN7Ha hEoJxa CT96ha, ngươJYN7i khônEoJxg qJYN7uan EoJxtâm tớCT96i JYN7tai 5u3Wvà chJYN7ân củaJYN7 JYN7mình đúEoJxng k5u3Whông? VậyLbTo 5u3Whãy LbTođể chúnJYN7g LbTomất điLbTo EoJxcùng đ5u3Wôi 5u3Wmắt ngCT96ươi đi!”

 

Công lựcEoJx củaJYN7 NgọEoJxc TCT96ự hàn5u3W đãJYN7 bịJYN7 EoJxÁm EoJxDạ LLbToa h5u3Wủy đi.

 

Y trầLbTom mặc.

 

Y dEoJxùng thờiLbTo khLbToắc cuố5u3Wi LbTocùng, c5u3Wảm tJYN7hụ cảCT96m CT96giác đứngEoJx thẳngEoJx bằngEoJx haJYN7i cEoJxhân, EoJxcảm t5u3Whụ thaLbTonh âmLbTo củLbToa nước5u3W sônEoJxg EoJxvà gióJYN7, JYN7cảm thụJYN7 thếJYN7 giớiJYN7 m5u3Wà JYN7y c5u3Wòn cJYN7ó thểLbTo thấy.JYN7 LbToY LbTocòn muốnEoJx gEoJxọi têEoJxn củEoJxa nànLbTog mộ5u3Wt lầnLbTo cuối.

 

Nếu 5u3Wcó thểJYN7 cCT96họn, EoJxy khôngEoJx mEoJxuốn sẽJYN7 lEoJxại CT96tàn phế.

 

Cảm thụ5u3W thếLbTo giớ5u3Wi LbTotươi đẹpJYN7 cùng5u3W LbTosư muộiJYN7 mỹCT96 lệEoJx làJYN7 vậy,CT96 JYN7y khôngJYN7 muCT96ốn trởCT96 lạiJYN7 lCT96àm 5u3Wmột kẻEoJx t5u3Wàn pLbTohế vLbToô dụng.

 

Ánh 5u3Wsáng thEoJxản nh5u3Wiên nhLbToư ngọCT96c toát5u3W r5u3Wa trêJYN7n hàLbTong lôEoJxng mJYN7y củCT96a y.

 

Y yJYN7ên lặEoJxng CT96phảng CT96phất nhJYN7ư CT96không JYN7hề qJYN7uan tâmLbTo EoJxtai ươngEoJx sẽLbTo pCT96hủ EoJxxuống người5u3W CT96y nLbTohư 5u3Wthế nào.

 

Ý thứCT96c cuốCT96i cùngJYN7 EoJxlà đô5u3Wi mắtLbTo đỏEoJx JYN7tươi điênJYN7 cuồngCT96 củaCT96 5u3WÁm DạEoJx La…

 

“Ngươi sẽCT96 mJYN7ất đEoJxi haCT96i chân,JYN7 mấtCT96 đLbToi lỗCT96 taJYN7i, JYN7mất đEoJxi á5u3Wnh LbTomắt, mấCT96t điLbTo LbTogiọng nLbToói, bệnhEoJx JYN7tật sẽCT96 ngJYN7ày nEoJxgày đêmEoJx 5u3Wđêm xâCT96m lCT96ấn JYN7thân thLbToể CT96ngươi. NhJYN7ưng ng5u3Wươi JYN7sẽ khôngCT96 thCT96ể chết,5u3W LbTocho 5u3Wtới tCT96rước kLbTohi siCT96nh mạEoJxng n5u3Wgươi kếtJYN7 thúcJYN7, ngươiCT96 sLbToẽ phả5u3Wi nếm5u3W th5u3Wử cảLbTom giácJYN7 sốEoJxng k5u3Whông JYN7bằng chếtJYN7 troLbTong địaEoJx ngục!”

 

......

 

Đau đớnLbTo nh5u3Wư muốn5u3W xéLbTo nátLbTo ngựcJYN7 NhưCT96 Ca!

 

Nàng c5u3Whưa bCT96ao gJYN7iờ 5u3Whận mCT96ột CT96người tớiJYN7 vậy!

 

Nàng hậ5u3Wn ÁCT96m DạLbTo La!

 

Nàng muốnJYN7 đem5u3W toànJYN7 bộJYN7 nhữJYN7ng đauJYN7 CT96khổ màLbTo NgọcEoJx TựLbTo JYN7Hàn phEoJxải chEoJxịu đựCT96ng CT96trả lạJYN7i chLbToo JYN7Ám EoJxDạ JYN7La gấpCT96 nJYN7gàn vLbToạn lần!

 

Nàng LbTođã bJYN7iết cLbToái gEoJxì gEoJxọi là5u3W EoJxcừu hận!

 

Cừu hậ5u3Wn chínLbToh làEoJx khôngCT96 tiếcLbTo mọi5u3W tCT96hủ đJYN7oạn, khLbToiến kẻ5u3W LbTođã làm5u3W tCT96ổn thươCT96ng ngườJYN7i mìnhLbTo JYN7yêu mếCT96n đaLbTou đ5u3Wớn gấpEoJx bội!

 

Như CEoJxa vùiCT96 mặtLbTo v5u3Wào lòng5u3W bànJYN7 CT96tay Ngọc5u3W 5u3WTự Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước CT96mắt chảLbToy xuốngCT96 khi5u3Wến lòJYN7ng bànCT96 tEoJxay 5u3Wy JYN7lạnh buốt.

 

Ngọc Tự5u3W JYN7Hàn lộCT96 vẻCT96 LbToxúc độngLbTo, thâJYN7n th5u3Wể LbToy nghi5u3Wêng vềCT96 JYN7phía tJYN7rước, ngLbToón 5u3Wtay EoJxrun CT96run chạmEoJx LbTovào LbTongười nàn5u3Wg! LbToY cCT96hạm vàoLbTo dòLbTong lệLbTo rEoJxàn JYN7rụa cù5u3Wng lànJYN7 EoJxda lạnCT96h 5u3Wlẽo LbTobi ai.

 

Như CCT96a vừaLbTo khóLbToc vừaCT96 h5u3Wô: “LCT96À muội!LbTo SLbToư h5u3Wuynh, làEoJx EoJxmuội đây!”

 

Nàng sợCT96 hãi.

 

Nàng sợCT96 đEoJxây l5u3Wà LbTolần cuốJYN7i gặLbTop LbTođược y.

 

Còn 5u3Wy, lạiJYN7 kh5u3Wông thểEoJx thấyLbTo nàJYN7ng, LbTokhông thể5u3W ngLbTohe đượcEoJx LbTonàng nLbToói, thậJYN7m CT96chí CT96còn kLbTohông biếEoJxt CT96nàng đãCT96 tới.

 

Ngọc Tự5u3W HLbToàn lLbToại hEoJxo kịchLbTo liệt.

 

Máu t5u3Wươi 5u3Wtừ khóeLbTo môLbToi EoJxy chCT96ảy raJYN7, 5u3Wy cố5u3W gắnLbTog muố5u3Wn nóEoJxi gìEoJx 5u3Wđó nhưnCT96g đổiCT96 lạEoJxi ch5u3Wỉ CT96là cơnLbTo hLbToo càEoJxng thêmCT96 mãJYN7nh liệt.

 

“Muội lCT96à CCT96a Nhi…”JYN7 5u3WNàng vừaLbTo 5u3Wkhóc vEoJxừa ôEoJxm lấyEoJx CT96eo CT96của yCT96. “SCT96ư huynh5u3W, 5u3Whuynh JYN7biết lCT96à muộiCT96 đúngEoJx khônLbTog? MJYN7uội rất5u3W sợ…CT96 JYN7sư JYN7huynh, muộiCT96 thựcLbTo CT96sự rCT96ất sợ…”

 

Nước mắt5u3W chJYN7ảy dEoJxài trêCT96n 5u3Wkhuôn JYN7mặt nàngLbTo: “Hu5u3Wynh nhìnCT96 muộCT96i mộtJYN7 cái5u3W cóJYN7 đượcEoJx khôngLbTo? MuộiLbTo muốnLbTo CT96nghe hEoJxuynh nLbToói… LbToSư CT96huynh… huy5u3Wnh đừnJYN7g làCT96m muộiLbTo sợ…”

 

Máu củaJYN7 5u3Wy bJYN7ắn lCT96ên ngườiLbTo nàng.

 

Nỗi sJYN7ợ khiế5u3Wn nànCT96g nEoJxói nJYN7ăn l5u3Wộn xộn,CT96 nỗiLbTo sợ5u3W kh5u3Wiến nàngLbTo JYN7như một5u3W đứLbToa tr5u3Wẻ khôCT96ng LbTohiểu chuyện.

 

Nàng khJYN7óc tCT96ới mứcJYN7 cảEoJx n5u3Wgười CT96lạnh ngắt.

 

Một bàJYN7n tCT96ay 5u3Wôn n5u3Whu LbTolau điJYN7 gọ5u3Wt CT96nước mắLbTot vưCT96ơng JYN7trên JYN7khuôn mEoJxặt nàng.

 

Sau đó,5u3W JYN7y bếEoJx nàCT96ng lên.

 

Y JYN7ôm nà5u3Wng tEoJxrong lònCT96g mìnCT96h, ônJYN7 LbTonhu a5u3Wn ủEoJxi nJYN7àng. Cổ5u3W họLbTong JYN7y JYN7phát r5u3Wa âmJYN7 LbTothanh k5u3Whàn EoJxkhàn đứtJYN7 LbToquãng, nhCT96ưng cẩnLbTo thậnCT96 EoJxnghe lại,EoJx đóCT96 JYN7là mộtCT96 bJYN7ài háCT96t chẳEoJxng cJYN7ó nJYN7hịp điệu.

 

Y vỗEoJx v5u3Wề nàng.

 

Hai JYN7ngón taEoJxy 5u3Wgầy gõCT96 vJYN7ẽ nhữngEoJx đườngCT96 néEoJxt kEoJxỳ dEoJxị EoJxtrên lưn5u3Wg nàng.

 

Bị EoJxy CT96ôm lấy,5u3W nànEoJxg c5u3Wàng khóLbToc lớn.

 

Y JYN7đang vẽ5u3W g5u3Wì trCT96ên lưnEoJxg nàng?

 

Đột nhiên,EoJx nàng5u3W ngừngEoJx thở…

 

Y đa5u3Wng viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lòCT96ng JYN7y, nCT96àng EoJxra JYN7sức gậJYN7t đầu:5u3W “L5u3Wà EoJxmuội! 5u3WMuội JYN7là CT96Ca Nhi!LbTo” ÔLbTong tEoJxrời ơi,JYN7 CT96y bCT96iết 5u3Wlà nàng!

 

Ngọc LbToTự JYN7Hàn CT96trấn 5u3Wan nànCT96g, tiJYN7ếp tụcLbTo viCT96ết lEoJxên lEoJxưng nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng v5u3Wừa khóCT96c vJYN7ừa c5u3Wười, kéo5u3W EoJxtay tráLbToi JYN7y áJYN7p CT96lên đôi5u3W môi5u3W mình,CT96 giLbToúp EoJxy “5u3Wnghe” thEoJxấy mìJYN7nh nói:

 

“ừ, muJYN7ội kLbTohông sợ.”

 

“Muội 5u3Wcó EoJxkhỏe không?”

 

“Muội vẫnJYN7 khỏe.”

 

“Sao lạLbToi khóc?”

 

“Được tJYN7hấy hLbTouynh tCT96hật vui.”CT96 NLbToàng á5u3Wp 5u3Wtay JYN7y lLbToại gEoJxần JYN7môi LbTomình CT96thêm, EoJxchăm chú5u3W CT96nhìn 5u3Wy: “S5u3Wư huynCT96h, muộCT96i nCT96hớ huynh…”

 

Ngọc T5u3Wự HàLbTon EoJxnở nụJYN7 cười,JYN7 mJYN7ột 5u3Wnụ cườiCT96 ôJYN7n nJYN7hu toátEoJx LbTora tEoJxừ đEoJxôi mắtJYN7 không5u3W c5u3Wòn tiê5u3Wu cự.

 

Ngón t5u3Way EoJxy n5u3Whẹ nhànLbTog nhưJYN7 lLbToàn gEoJxió mùaLbTo thu:

 

“Thật vCT96ui vEoJxì EoJxmuội cònEoJx nhớEoJx huynh.”

 

Như CT96Ca CT96hai máJYN7t đẫmJYN7 lệ,JYN7 LbTonàng nhìnCT96 yLbTo, nắLbTom 5u3Wlấy ngóJYN7n tCT96ay y5u3W, 5u3Wcúi đầuJYN7 hEoJxôn lênJYN7 LbTongón 5u3Wtay, EoJxlên lLbToòng LbTobàn tLbToay đó.

 

Nàng hôEoJxn lòJYN7ng bCT96àn tEoJxay CT96y th5u3Wật lau.

 

Ngọc TựEoJx EoJxHàn đầuEoJx tiEoJxên JYN7là giLbToật mìnJYN7h, sEoJxau EoJxđó, JYN7y nhắmJYN7 mCT96ắt lại,JYN7 nướcCT96 mắtLbTo lặnLbTog JYN7lẽ CT96chảy xuống.

 

Nàng đan5u3Wg viếtEoJx tLbTorong lEoJxòng bànEoJx taCT96y JYN7y b5u3Wa chữ:

 

“Căn nEoJxhà trúc.”

 

******

 

Ngày hCT96ôm sau.

 

Tuyết hoLbToan hLbToỷ vỗEoJx vềJYN7 thàJYN7nh HồngLbTo N5u3Wgọc Phư5u3Wợng CầmJYN7 mJYN7à mìCT96nh yêuCT96 thích5u3W, nhCT96ẹ nhCT96àng thCT96ổi lJYN7ớp tEoJxro bụEoJxi trLbToên dâLbToy, ngJYN7ón taEoJxy JYN7y khả5u3Wy nCT96ên nhữLbTong nLbToốt nhạcEoJx tuyCT96ệt mỹ.

 

Tuyết vừaEoJx CT96đàn vừ5u3Wa cườiCT96 nó5u3Wi: “ĐEoJxột nhiêEoJxn lạiJYN7 cóEoJx h5u3Wảo tJYN7âm trảEoJx lạiEoJx đJYN7àn cầmEoJx chJYN7o taEoJx, TiểuLbTo EoJxLa nhEoJxất địnJYN7h làLbTo cJYN7ó việcLbTo cầCT96n nhờEoJx rồi.”

 

Ám Dạ5u3W LJYN7a cũCT96ng cư5u3Wời, giọngCT96 JYN7nói LbTodụ hoặc:5u3W “LbToKhông chJYN7ỉ như5u3W vậy,5u3W EoJxta còn5u3W cóJYN7 tJYN7hể gCT96iúp ngưEoJxơi EoJxkhôi pCT96hục công5u3W lựcCT96 tiêJYN7n nhâEoJxn, cảiCT96 tạJYN7o lạ5u3Wi t5u3Whân tCT96hể tiênLbTo nhâLbTon EoJxbất tử.”

 

Tuyết nhJYN7ìn yJYN7, cườCT96i nh5u3Wư h5u3Woa nởLbTo: CT96“Ngươi mEoJxuốn gì.”

 

“Khiến EoJxnàng trở5u3W vEoJxề, khiếnJYN7 nàngEoJx JYN7ta hLbTooàn toàEoJxn rời5u3W đi.”

 

Tuyết đươn5u3Wg nhiLbToên biếtCT96 ha5u3Wi chJYN7ữ nànJYN7g đóEoJx ch5u3Wỉ aEoJxi. “NgưLbToơi cũn5u3Wg qEoJxuá nJYN7óng EoJxlòng đóEoJx. NàCT96ng CT96ta c5u3Wư nCT96gụ tronJYN7g cơJYN7 thJYN7ể đCT96ó EoJxđã JYN7mấy JYN7chục 5u3Wnăm, đâLbTou JYN7dễ dJYN7àng đuổiJYN7 đi?”

 

Ám DạCT96 LCT96a lạEoJxnh 5u3Wlùng nóiCT96: “CT96Đuổi khôJYN7ng đJYN7ược, vậCT96y kh5u3Wiến ả5u3W 5u3Wchết đi.”

 

Tuyết líuLbTo EoJxlưỡi nói:JYN7 “ThậtJYN7 tànLbTo nhẫn.”

 

“Chỉ cầnLbTo EoJxcó thểJYN7 làmEoJx được5u3W EoJxta đEoJxều JYN7sẽ đáCT96p 5u3Wứng ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu EoJxta muốn5u3W ÁmJYN7 D5u3Wạ MCT96inh thànCT96h nEoJxữ nhânEoJx củaEoJx t5u3Wa tLbTohì saoJYN7?” TJYN7uyết nJYN7ở nụ5u3W CT96cười hEoJxư hỏng.

 

Ám DạLbTo CT96La giậnJYN7 5u3Wtím mặt,LbTo ngJYN7ón tCT96ay tCT96ái nhợtEoJx xiCT96ết chJYN7ặt yếtJYN7 h5u3Wầu Tuyết.

 

Tuyết LbToho sặc5u3W s5u3Wụa, cườiJYN7 nó5u3Wi: “ChJYN7ỉ CT96đùa chút5u3W thôi.

 

“Nàng khônLbTog phảiLbTo ngư5u3Wời EoJxngươi c5u3Wó th5u3Wể đùaJYN7.” 5u3WĐốt EoJxxương LbTongón EoJxtay ÁmEoJx DLbToạ 5u3WLa r5u3Wung LbTolên lácEoJxh cácCT96h, kJYN7hông EoJxai đưJYN7ợc phJYN7ép kh5u3Winh nJYN7hờn nàng.

 

Tuyết LbToxoa xoJYN7a EoJxcổ mì5u3Wnh, nEoJxói: “Được.”

 

“Ta JYN7muốn nLbToàng CT96trở JYN7lại, k5u3Whông rLbToời đJYN7i nữa.”

 

Ám DạJYN7 5u3WLa áJYN7nh 5u3Wmắt âmEoJx u.

 

Kỳ tCT96hật, mườiJYN7 chíCT96n năJYN7m quEoJxa JYN7không cóCT96 nCT96àng ởJYN7 bEoJxên, nhLbToung nhớEoJx đãEoJx thEoJxành mộLbTot thóiJYN7 qJYN7uen rồCT96i. NhưnCT96g kh5u3Wi giọngEoJx EoJxnói và5u3W nụ5u3W cưLbToời cJYN7ủa nànCT96g lạ5u3Wi EoJxxuất hi5u3Wện, cLbTohia lJYN7ìa chỉJYN7 vài5u3W ngàyJYN7 haEoJxy thậCT96m ch5u3Wí vàiJYN7 canCT96h LbTogiờ cũngJYN7 khLbToiến 5u3Wy kJYN7hổ sởJYN7 nhưLbTo muEoJxốn CT96chết đi.

 

Tuyết kEoJxhảy đàn,LbTo lắcLbTo đầ5u3Wu nói:LbTo EoJx“Ta cCT96ũng kCT96hông cóJYN7 cáLbToch nào.”

 

“Ngươi EoJxnói CT96cái gì?”

 

“Nha đầCT96u NEoJxhư C5u3Wa kiCT96a mớEoJxi lLbToà EoJxmấu chốt.EoJx EoJxNếu nàng5u3W CT96ta đCT96ã khôEoJxng muJYN7ốn rời5u3W khỏiLbTo thCT96ân 5u3Wthể, bấtCT96 cứCT96 aCT96i cũCT96ng khôngLbTo CT96thể EoJxdễ dàLbTong đuổiEoJx nà5u3Wng tEoJxa JYN7đi, nCT96ếu khôngEoJx CT96sẽ khEoJxiến EoJxthân CT96thể hỏng5u3W theo.”

 

Ánh EoJxmắt ÁmCT96 CT96Dạ L5u3Wa nEoJxheo lại.

 

“Nếu nàJYN7ng 5u3Wta đápJYN7 ứEoJxng rờiLbTo khỏiEoJx tLbTohì sao?”

 

Tuyết giật5u3W JYN7mình nóCT96i: “L5u3Wàm saCT96o nànCT96g 5u3Wấy đồn5u3Wg CT96ý được?”

 

Ám DEoJxạ LEoJxa khJYN7ông nói.

 

Hạt chCT96u EoJxsa giữaLbTo JYN7trán đỏCT96 cLbTohót JYN7như sắpLbTo nhỏLbTo máu.

 

“Ta kCT96hông tiJYN7n ngươi.”

 

Như CLbToa trựcEoJx t5u3Wiếp trảJYN7 EoJxlời ÁmLbTo DạJYN7 La.

 

Mặc dJYN7ù LbToÁm DạJYN7 LCT96a hLbToứa hLbToẹn, ch5u3Wỉ c5u3Wần nEoJxàng rờiCT96 khỏiCT96 thEoJxân thểJYN7 mìnJYN7h 5u3Wy s5u3Wẽ JYN7thả ChiếnCT96 PhLbToong, JYN7Ngọc Tự5u3W LbToHàn vàLbTo TuyếtLbTo, JYN7hơn nữCT96a giúpCT96 JYN7Ngọc TựJYN7 HEoJxàn JYN7khỏe mạLbTonh tLbTorở lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đJYN7ã sớm5u3W khôLbTong ti5u3Wn bấEoJxt cứLbTo lCT96ời nóiJYN7 JYN7nào củaLbTo ÁJYN7m DạEoJx La.

 

Ám DạCT96 LCT96a nóEoJxi: “EoJxTa đãCT96 tCT96ừng tLbTohất tíEoJxn 5u3Wbao 5u3Wgiờ chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy sCT96ao JYN7lại khônCT96g LbTotin ta?”

 

“Vì ngươiEoJx LbTolà 5u3Wmột k5u3Wẻ điênJYN7.” NCT96hư CJYN7a đCT96áp: “ChỉEoJx cầnCT96 ngưCT96ơi thCT96ích, 5u3Wlúc nàoEoJx cũEoJxng LbTocó thểLbTo thEoJxay đổiCT96 quLbToyết định.JYN7 D5u3Wù JYN7là ngươCT96i đểJYN7 LbTohọ rời5u3W kJYN7hỏi CT96sau nàJYN7y vẫnEoJx JYN7có JYN7thể làCT96m tổnEoJx th5u3Wương họEoJx. EoJxNgười đãJYN7 LbTolừa dCT96ối phảCT96n bộiEoJx ngươiEoJx ngươi5u3W vĩEoJxnh vJYN7iễn cũ5u3Wng kCT96hông buEoJxông tha.”

 

Ám JYN7Dạ JYN7La nhí5u3Wu mày.

 

Nàng cLbToó 5u3Wvẻ kh5u3Wá hiểCT96u LbToy, khôngLbTo EoJxsai, saEoJxu khCT96i thLbToả bọJYN7n hEoJxọ điLbTo, mớiCT96 bắtLbTo tr5u3Wở lạJYN7i trCT96a 5u3Wtấn, cJYN7hẳng hềLbTo điCT96 JYN7ngược lờiJYN7 hứa.

 

Y cười5u3W lạnh:CT96 LbTo“Ngươi chJYN7o rằn5u3Wg ngươi5u3W cóLbTo LbTotư EoJxcách đCT96àm ph5u3Wán vớiLbTo tJYN7a sao?”

 

Như CEoJxa n5u3Whìn lạiEoJx y.

 

Đôi mắtJYN7 tronEoJxg veEoJxo củaJYN7 n5u3Wàng CT96mang theLbToo EoJxý JYN7chí 5u3Wkhông hEoJxề khuấtCT96 phục.

 

Ám Dạ5u3W LEoJxa nói:5u3W “ChoJYN7 JYN7dù saCT96u n5u3Wày tJYN7a EoJxcó bắtEoJx CT96bọn chúngLbTo vềEoJx nhưnCT96g dẫuJYN7 LbTosao CT96chúng EoJxvẫn còJYN7n cơJYN7 hộ5u3Wi trốnEoJx thoát.JYN7 NếEoJxu khôLbTong, tJYN7a sẽJYN7 khiếnLbTo chúJYN7ng lLbToập t5u3Wức chế5u3Wt trướJYN7c mặCT96t ngươi.”

 

Sắc mặCT96t NhưEoJx CJYN7a dần5u3W dLbToần trắEoJxng bệch.

 

Hạt chLbTou sLbToa 5u3Wgiữa trJYN7án EoJxÁm 5u3WDạ JYN7La lóeEoJx lLbToên, khóeEoJx mắJYN7t ẩnEoJx hi5u3Wện quJYN7ang manEoJxg kỳJYN7 dCT96ị: “HayLbTo làLbTo, ngươiJYN7 tEoJxhích 5u3Wở lạiEoJx bCT96ên ta.”

 

Như LbToCa cảJYN7 kinh.

 

Ám JYN7Dạ L5u3Wa nCT96ắm cLbTohặt EoJxeo nàng,LbTo JYN7khiến nàJYN7ng 5u3Wchẳng tLbTohể cLbToử động.CT96 LbToY JYN7cúi đầuEoJx xJYN7uống beEoJxn CT96tai 5u3Wnàng, hCT96ơi thLbToở ư5u3Wớt EoJxát lCT96ạnh lẽ5u3Wo. JYN7Y nởLbTo nụLbTo cườEoJxi tàCT96 ác:CT96 “HayJYN7 EoJxlà ngươCT96i muCT96ốn EoJxlàm n5u3Wữ n5u3Whân củ5u3Wa taJYN7, CT96vì bấCT96t tLbTori bCT96ất gCT96iác CT96đã yEoJxêu t5u3Wa nên5u3W khôLbTong ngạEoJxi EoJxcùng n5u3Wàng hưởJYN7ng CT96thụ cCT96ơ tCT96hể JYN7của ta.”

 

Như 5u3WCa ghêJYN7 tởm.

 

Nàng nôEoJxn mửa.

 

Nàng nônEoJx r5u3Wa nướJYN7c vàng,CT96 nhiễm5u3W bẩnEoJx chiLbToếc áEoJxo LbTođỏ 5u3Wcủa ÁLbTom DạJYN7 La.

 

Ám CT96Dạ EoJxLa liếmJYN7 láp5u3W vànJYN7h CT96tai nàEoJxng: “LbToNôn àCT96, EoJxcứ n5u3Wôn hết5u3W rEoJxa đi,5u3W 5u3Wta LbTotuyệt đốiCT96 kLbTohông đểCT96 ý.5u3W NgươiEoJx vCT96à nàngJYN7 hLbToợp nhất,5u3W 5u3Wuế CT96vật ngươiCT96 EoJxnôn rLbToa cũ5u3Wng lCT96à châEoJxu b5u3Wáu đốiCT96 vớiJYN7 ta.”

 

Càng 5u3Wrên rỉ,EoJx CT96y CT96càng nắmLbTo chặJYN7t nà5u3Wng: “Xem5u3W xLbToem, cơJYN7 thểLbTo t5u3Wa cCT96ũng LbTođan bEoJxị ngươiLbTo kíJYN7ch tJYN7hích này.”5u3W Dưới5u3W bụng5u3W LbToy nóngEoJx rực,LbTo 5u3Wáp sátCT96 vàoJYN7 nhữnLbTog đườngJYN7 nLbToét nữ5u3W tínCT96h EoJxcủa nàng.

 

“Thả tCT96a ra!”

 

Như 5u3WCa vừLbToa xấuJYN7 hổEoJx vừaLbTo EoJxgiận dữCT96 hétJYN7 lớn.

 

Ám Dạ5u3W LJYN7a l5u3Wiếc CT96nhìn nàng:JYN7 CT96“Sao, khônEoJxg CT96phải ngư5u3Wơi kh5u3Wông mEoJxuốn rEoJxời LbTokhỏi sao?”

 

Như CEoJxa nJYN7hổ mộtCT96 bJYN7ãi nướcJYN7 CT96bọt vàCT96o mặtEoJx y.

 

Nàng 5u3Wchán ghéCT96t nóiCT96: “NếuCT96 ngươEoJxi dámEoJx làmCT96 thJYN7ương JYN7hại bọEoJxn họ,JYN7 tEoJxa thJYN7ề, mặcCT96 dùJYN7 ÁmJYN7 DJYN7ạ MinEoJxh là5u3W 5u3Wmẫu thEoJxân cLbToủa 5u3Wta, CT96ta c5u3Wũng sẽCT96 k5u3Whông mềmJYN7 JYN7lòng trEoJxa tấJYN7n bJYN7à 5u3Wta cLbToho JYN7ngươi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^