You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lạiXc9DEQ Fz3vGnngày, Xc9DEQHuân Fz3vGnY phụakCWv6c thịFz3vGn NhXmư CFz3vGna rXc9DEQửa mặtakCWv6 Xc9DEQbắt Xmđầu buổFz3vGni sớm,akCWv6 mỗiakCWv6 Fz3vGnsự tXc9DEQhay đổFz3vGni Fz3vGnrất nFz3vGnhỏ tronXc9DEQg cFz3vGnử akCWv6chỉ takCWv6hần tháXmi củaXm Fz3vGnnàng bọnFz3vGn hXmọ akCWv6đều Xc9DEQcó Fz3vGnthể pFz3vGnhát hakCWv6iện ra.

 

Như Fz3vGnCa akCWv6dường nhFz3vGnư đãXm khôngXc9DEQ Fz3vGncòn làXm NXmhư CakCWv6a trướXc9DEQc Fz3vGnkia nữa.

 

Một cảakCWv6m giFz3vGnác Xmôn akCWv6nhu Fz3vGntĩnh lặngakCWv6 toátFz3vGn rXma tFz3vGnừ đôiakCWv6 mXmày Xmcủa nàngFz3vGn, Xc9DEQđôi mắtXc9DEQ nànXc9DEQg trầakCWv6m tĩnhFz3vGn Xc9DEQnhư mặtakCWv6 nướcXm aXmo takCWv6hu, mặtFz3vGn akCWv6nàng akCWv6toát Xc9DEQra Xmánh sángXc9DEQ Xmbóng nXmhư Xmtrân Xmchâu. NụakCWv6 cFz3vGnười khXc9DEQẽ tXc9DEQreo trênFz3vGn bFz3vGnờ makCWv6ôi, giọngakCWv6 nànXc9DEQg dịuXm Fz3vGndàng akCWv6thánh thakCWv6ót, akCWv6ánh mắakCWv6t ôXc9DEQn nFz3vGnhu mềmXc9DEQ mạXc9DEQi akCWv6như nước,akCWv6 tómXc9DEQ lạiXm chakCWv6ỉ Xc9DEQcó akCWv6một chữXc9DEQ 'đẹpakCWv6' đFz3vGni vàoXc9DEQ tậnXc9DEQ akCWv6đáy lònFz3vGng ngươi.

 

Nàng đẹpXc9DEQ nhFz3vGnư biểakCWv6n rộng.

 

Mặt biểnakCWv6 sónFz3vGng êXc9DEQm gióakCWv6 lặXc9DEQng vớiakCWv6 akCWv6dòng chảXmy akCWv6ngầm mãnhXc9DEQ liệXc9DEQt ẩnXc9DEQ sâXc9DEQu pakCWv6hía dưới.

 

Huân XmY nhìnakCWv6 nFz3vGnàng màFz3vGn sửngXm sốt.

 

Cùng Xc9DEQmột dunXmg mạXc9DEQo, tXc9DEQại saakCWv6o NXmhư Xc9DEQCa độtXm nakCWv6hiên Fz3vGntrở nênFz3vGn đẹXmp Xmtới mứXc9DEQc kiXc9DEQnh tâmFz3vGn độFz3vGnng phácXmh nhưXc9DEQ vậyFz3vGn chứ?

 

Ngón trakCWv6ỏ củXma TuyXc9DEQết diểmFz3vGn lêXmn Fz3vGntrán NFz3vGnhư CakCWv6a, sXc9DEQau thờXmi gakCWv6ian khoảnFz3vGng akCWv6hai nXmén hưakCWv6ơng, mộXmt vầngXm khóXc9DEQi Fz3vGntrắng nhànXm nhXmạn tỏXma rXma tXc9DEQừ Xmgiữa akCWv6trán nXmàng. KhuônakCWv6 akCWv6mặt nFz3vGnàng hiệnXm vakCWv6ẻ đauXm khổXm, takCWv6ay phảiXm cXc9DEQhe ngực,Xc9DEQ Xc9DEQgò Xc9DEQmá akCWv6ửng hồng.

 

Tuyết vakCWv6ội akCWv6vàng buôXc9DEQng ngóXmn taakCWv6y, ânXc9DEQ cầnakCWv6 akCWv6nói: “SFz3vGnao rồi?Xc9DEQ VấXc9DEQt akCWv6vả lXc9DEQắm sao?”

 

Như CakCWv6a vFz3vGnừa hFz3vGno vừaXm Fz3vGnnói: Fz3vGn“Cảm thấXmy akCWv6hơi tứcXc9DEQ ngực.”

 

Huân XmY bưXc9DEQng chakCWv6én Xc9DEQtrà nhXc9DEQỏ tớFz3vGni, trXmong Xmchén lXmà trFz3vGnà xuâFz3vGnn LFz3vGnong TỉXmnh, chakCWv6én akCWv6trà xXmanh bXmiếc tỏaFz3vGn hXmương thơFz3vGnm nXc9DEQgát. TuFz3vGnyết Fz3vGnra dấXmu cXc9DEQho nXc9DEQàng đặtFz3vGn chénXm trakCWv6à lFz3vGnên bànXm, nXc9DEQhẹ nhànakCWv6g cắnXm nakCWv6gón trFz3vGnỏ, mộXmt gFz3vGniọt mFz3vGnáu trXmong suốtXm nhỏakCWv6 xuốXmng cXmhén trà.

 

“Uống Fz3vGnnó xoXc9DEQng sXmẽ Xc9DEQđỡ Xmhơn nhiều.”Fz3vGn TakCWv6uyết Xmđưa akCWv6chén tFz3vGnrà Xmtới sXmát môXc9DEQi nàng.

 

Như Xc9DEQCa akCWv6nghiêng akCWv6đầu: “Không.”Fz3vGn Xc9DEQVì sakCWv6ao Xmy Xc9DEQluôn bắakCWv6t nàakCWv6ng uFz3vGnống máuXm Xmy chứ.akCWv6 TrakCWv6à hòFz3vGna vớFz3vGni Fz3vGnmáu khXmi uốXc9DEQng Xc9DEQvào luakCWv6ôn cảmXm thakCWv6ấy Xmcổ nòngFz3vGn bừFz3vGnng bừng.

 

“Nha đầFz3vGnu nXc9DEQgoan nào.”Xm TuyFz3vGnết cườiXc9DEQ kXmhanh khácXc9DEQh nhưXc9DEQ đaXmng lXc9DEQừa tXc9DEQrẻ conFz3vGn: “NGXc9DEQoan nàakCWv6o, uốnXmg đi.Xm MáXc9DEQu akCWv6của Fz3vGnta Xmtuyệt đốiakCWv6 khônakCWv6g tFz3vGnanh đâuXm, thXmơm lắm,Fz3vGn uốngFz3vGn vakCWv6ào ngựcXc9DEQ sẽakCWv6 bớtFz3vGn Fz3vGnkhó chịu.”

 

“Ta khôngakCWv6 muốnXc9DEQ uống,Xm akCWv6ngực Xmđã hếtFz3vGn takCWv6ức rồi.Xm” akCWv6Như CXc9DEQa Xmđẩy chFz3vGnén tràakCWv6 nhỏXm rXc9DEQa xa.

 

“Nói dốFz3vGni lakCWv6à khônakCWv6g ngXmoan đâu.”Fz3vGn TuyếtFz3vGn nXc9DEQở nụXm cườiXc9DEQ kakCWv6hả akCWv6ái: “NGƯFz3vGnơi cũngakCWv6 biếtXm tXmính Xmta rồiFz3vGn đấakCWv6y, cuốiXm cFz3vGnùng cũXc9DEQng Xmsẽ Xc9DEQbắt ngươXc9DEQi Xmuống thôakCWv6i. NXmgươi Xc9DEQmuốn dXc9DEQùng Xmmột canXc9DEQh giờFz3vGn đểXm uốngFz3vGn haakCWv6y Xc9DEQvài pakCWv6hút đểFz3vGn uốFz3vGnng đây?”

 

“Vì sFz3vGnao cứXc9DEQ phảiFz3vGn uXc9DEQống?” NhưFz3vGn XmCa nXc9DEQhíu mày.

 

“Ách… NgươiXm muốFz3vGnn nghFz3vGne Fz3vGnlý dFz3vGno thậtXc9DEQ haXmy lýakCWv6 dakCWv6o Xc9DEQgiả?” TuyXc9DEQết cườiFz3vGn Fz3vGnha hả.

 

Như Xc9DEQCa bấakCWv6t đakCWv6ắc dFz3vGnĩ: “akCWv6Lại cFz3vGnòn Xc9DEQcó Xmhai lXc9DEQý dXc9DEQo nữakCWv6a chứ.”

 

“Lý dFz3vGno thXc9DEQứ nhấtXc9DEQ làXm dùngXc9DEQ akCWv6máu tXc9DEQa cóXm thểXm nakCWv6hanh chóakCWv6ng chuFz3vGnyển dXmời hồnXc9DEQ pháchXc9DEQ củFz3vGna ngươiXm hơnakCWv6. Fz3vGnLý Xmdo kakCWv6ia lXc9DEQại lXc9DEQà akCWv6do akCWv6ta thícFz3vGnh troXc9DEQng Xc9DEQcơ thểXm Xmngươi cóakCWv6 mFz3vGnáu cXc9DEQủa akCWv6ta. ChakCWv6ỉ cXc9DEQần ngFz3vGnhĩ Xc9DEQmáu củaakCWv6 tFz3vGna đanXc9DEQg cakCWv6hảy takCWv6rong ngXc9DEQười nakCWv6gươi làXc9DEQ takCWv6a cảmakCWv6 tXmhấy hạnhXm pXc9DEQhúc rồi.”

 

“Vậy cáiXm nàXc9DEQo làakCWv6 thakCWv6ật? Xc9DEQCái nàakCWv6o lXmà giả?”

 

Tuyết nhớpXm Xc9DEQchớp mXc9DEQắt, Xc9DEQnở nXc9DEQụ cưFz3vGnời xảoXc9DEQ trakCWv6á: “Fz3vGnNgươi Xmđoán xem?”

 

“Ta đoáXc9DEQn Xc9DEQđều lXc9DEQà giả.”

 

Như Xc9DEQCa trừakCWv6ng akCWv6mắt akCWv6nhìn akCWv6y. Fz3vGnY giễXmu cợtXm mìnXmh Xc9DEQmới Xc9DEQlà thật.

 

Tuyết vẻXc9DEQ mặtakCWv6 nXc9DEQgạc nhiên.

 

“Oa! MFz3vGnới uakCWv6ống máuXm tXc9DEQa mXc9DEQấy nFz3vGngày mXmà đXmã thôXc9DEQng minXc9DEQh lênXm bXmao Xc9DEQnhiêu! XmThật thầakCWv6n kỳ!”

 

Như XmCa Xc9DEQtức gXmiận Xc9DEQcười rộXc9DEQ lên.

 

Tuyết nakCWv6hân cơFz3vGn akCWv6hội lừaFz3vGn nàFz3vGnng uốngakCWv6 xakCWv6ong cakCWv6hén trà.

 

Hai ngườakCWv6i cườXc9DEQi đùaakCWv6 tronFz3vGng phònXc9DEQg, hồFz3vGnn nhakCWv6iên chẳngFz3vGn chúXmt cFz3vGnhú Xc9DEQý tới.

 

Huân Fz3vGnY khakCWv6om ngườiXc9DEQ luXc9DEQi rXc9DEQa ngoài.

 

Ám DXmạ Xc9DEQLa nghXc9DEQiêng ngườiXc9DEQ dXc9DEQựa vàoXm bứcXm tườnakCWv6g, xiêXmm Xmy đỏakCWv6 chFz3vGnói lạiakCWv6 khiếFz3vGnn Xc9DEQy trônXc9DEQg Xmnhợt akCWv6nhạt, Xmy ngửakCWv6a cổakCWv6 Fz3vGnuống nFz3vGnốt rượuXc9DEQ trXmong chén,akCWv6 hakCWv6ai mắtakCWv6 đãakCWv6 ngàakCWv6 ngFz3vGnà sFz3vGnay nhFz3vGnìn Fz3vGnNhư Ca.

 

Nàng đFz3vGnang cười.

 

Khi nàngXc9DEQ cXmười taakCWv6y phảFz3vGni nhXmẹ nhàakCWv6ng nXc9DEQắm lại,Xc9DEQ cXmác ngXc9DEQón Xc9DEQtay khẽFz3vGn chạmXc9DEQ Xmvào chakCWv6op mũFz3vGni, nụFz3vGn cườakCWv6i Xc9DEQtừ Fz3vGnkhóe mắtXm Xc9DEQtới bờXc9DEQ môi.

 

Nụ cakCWv6ười nàyXm akCWv6y đãXc9DEQ queFz3vGnn thuXc9DEQộc bXc9DEQiết bao.

 

Chỉ cóXm “nàng”akCWv6 mớakCWv6i cóFz3vGn tXmhể cakCWv6ười ônakCWv6 nFz3vGnhu độnFz3vGng lòngakCWv6 ngườakCWv6i tớiakCWv6 vậy.

 

“Ngươi làFz3vGn ai?”

 

Một giọngXc9DEQ khànakCWv6 kFz3vGnhàn Xc9DEQquấy nhiễuakCWv6 NXmhư Fz3vGnCa vàXc9DEQ Tuyết.

 

Nàng vàFz3vGn akCWv6y cXmùng akCWv6quay đầFz3vGnu nhìXc9DEQn lại.

 

Thân akCWv6hình đỏXc9DEQ nhFz3vGnư mXc9DEQáu cakCWv6ủa Xc9DEQÁm DạFz3vGn LXma vXmọt Xc9DEQtới trFz3vGnước mặFz3vGnt NhFz3vGnư CaXm, Fz3vGny akCWv6xiết Xmchặt cFz3vGnằm nàFz3vGnng, nânFz3vGng Xmkhuôn mặtXm nàXmng lênFz3vGn, Xmu ámXm hỏakCWv6i: “NgươiXc9DEQ rốtFz3vGn Xc9DEQcuộc Xc9DEQlà ÁXc9DEQm DạXm NhưakCWv6 CFz3vGna Fz3vGnhay lXmà nànXc9DEQg đây?”

 

Như CakCWv6a đaakCWv6u đakCWv6ớn hFz3vGnít mộtXm hơiFz3vGn, cằXmm nàngFz3vGn nhưakCWv6 sắpXm bXmị Xc9DEQbóp nát.

 

“Ta khôakCWv6ng phảiXc9DEQ akCWv6Ám XmDạ NhXmư Ca.”

 

Khuôn mXc9DEQặt Fz3vGnÁm DạXm LakCWv6a hiệXc9DEQn vakCWv6ẻ mừnXc9DEQg rỡakCWv6 nhưakCWv6 đXc9DEQiên: “Ngươi…”

 

“Ta lFz3vGnà LiệXc9DEQt NhưFz3vGn CaXc9DEQ.” NhìXc9DEQn ÁmXm XmDạ LXma đangXc9DEQ takCWv6ừ Fz3vGnmừng rỡXm chuyểFz3vGnn Fz3vGnsang akCWv6tức giậnakCWv6 akCWv6trong lòXc9DEQng nXmàng Xmbỗng cảmXm thấyXc9DEQ niềmFz3vGn sunFz3vGng sướngXc9DEQ đượcXm trảXm thù.

 

Tuyết cườiFz3vGn tớXmi Fz3vGnté nXc9DEQgửa: akCWv6“Tiểu LakCWv6a đXmúng akCWv6là ngốcXc9DEQ Xma, nXmàng lXc9DEQàm sXc9DEQao mFz3vGnang họakCWv6 ÁakCWv6m DạXm đưXc9DEQợc chứakCWv6? Fz3vGnCHo dùXc9DEQ Xc9DEQkhông gọiakCWv6 lXmà LiệFz3vGnt NhXmư CXma Xc9DEQcũng Fz3vGnphải gọiXm làXc9DEQ ChFz3vGniến Fz3vGnNhư CFz3vGna Xc9DEQmới đúXmng.”Y akCWv6cười cườiXc9DEQ mXc9DEQà vaXc9DEQi ruFz3vGnn akCWv6run, ôakCWv6m lấFz3vGny haXc9DEQi vXmai NXmhư akCWv6Ca cườakCWv6i akCWv6lớn, bakCWv6àn akCWv6tay nắXc9DEQm lấXc9DEQy akCWv6cằm NXmhư Fz3vGnCa cFz3vGnủa ÁmFz3vGn Fz3vGnDạ LFz3vGna nXc9DEQhư đưXmợc mộXmt akCWv6cơn gFz3vGnió thổiFz3vGn Xc9DEQqua kèFz3vGnm tFz3vGnheo Xmhương hoXc9DEQa thXmơn ngát.

 

Ám DạakCWv6 LFz3vGna akCWv6thu lFz3vGnại áFz3vGnnh mắtXm, đôFz3vGni mFz3vGnắt bXmiến takCWv6hành đXmỏ tươiFz3vGn nhXc9DEQư máXc9DEQu: Xc9DEQ“Ngân Fz3vGnTuyết, ngFz3vGnươi lạakCWv6i Fz3vGnchơi ta?”

 

Tuyết dựaFz3vGn đầakCWv6u vXmào Fz3vGnvai NhFz3vGnư CaFz3vGn, nhìnXm Xmy cườiXc9DEQ hXc9DEQa Xmhả akCWv6nói: “OaakCWv6, khôngXc9DEQ ngờXc9DEQ lạiXm lừXc9DEQa đưXc9DEQợc ÁmFz3vGn HàakCWv6 akCWv6cung Xmchủ ÁFz3vGnm DạXc9DEQ LaFz3vGn, Xmta cườakCWv6i tXc9DEQới khôngXc9DEQ đFz3vGnứng dXmậy đượcXm mất.”

 

Khuôn Xmmặt ÁmXm DFz3vGnạ Fz3vGnLa Fz3vGntrắng bệcFz3vGnh, akCWv6vặn vẹXmo thậtFz3vGn đángakCWv6 Xc9DEQsợ: “KhôXmng Fz3vGnai cakCWv6ó thXc9DEQể lFz3vGnừa Xc9DEQta!” ChẳFz3vGnng lẽXm Xmcái gFz3vGnọi lFz3vGnà hồnXc9DEQ phXmách chuyểnakCWv6 dXmời cFz3vGnhỉ làFz3vGn mộakCWv6t Xmcạm bẫy?akCWv6 TXmay áXc9DEQo dFz3vGnài giươngFz3vGn lêXc9DEQn, cXc9DEQánh taXc9DEQy Xc9DEQtái nhợtXm củXc9DEQa Xmy nhưFz3vGn takCWv6rong akCWv6một đXmám mâyXm đỏ,akCWv6 xươngXc9DEQ ngónXm taakCWv6y kêuXm lFz3vGnên Fz3vGnrăng rắc.

 

Y biếtXc9DEQ NgakCWv6ân TakCWv6uyết đXc9DEQể Fz3vGný nhấXc9DEQt Xmlà Xmdung mạoXm xFz3vGninh akCWv6đẹp cXmủa mình.

 

Vậy, akCWv6y sẽakCWv6 Xmchậm rãiXm hủyakCWv6 diXc9DEQệt khuôXmn mXmặt tuyXmệt Fz3vGnmỹ đó.

 

Trong khôXc9DEQng khakCWv6í Xmbỗng bồngXc9DEQ bềXc9DEQnh mộtXc9DEQ tầFz3vGnng khakCWv6í đỏFz3vGn tươi

 

Tầng kakCWv6hí tronXmg suFz3vGnốt nhFz3vGnư ngXc9DEQọc lakCWv6ưu ly.

 

Dần dầnXc9DEQ thắXc9DEQt chFz3vGnặt Xc9DEQlại, khốiakCWv6 Fz3vGnkhí nhFz3vGnư Xc9DEQmột chiếcFz3vGn thùnakCWv6g bằngFz3vGn akCWv6ngọc nhFz3vGnốt TuyếtXm vàakCWv6 NakCWv6hư CXma lạXmi bêFz3vGnn Xc9DEQtrong, akCWv6không thểFz3vGn độngXm đậy.

 

Ngón taXmy nhFz3vGnẹ akCWv6lướt tXc9DEQrên gòFz3vGn máFz3vGn củFz3vGna Tuyết.

 

Ám XmDạ Fz3vGnLa nởFz3vGn nụakCWv6 Fz3vGncười dắXc9DEQc ý:akCWv6 “KhắcFz3vGn mXmột đóFz3vGna hFz3vGnoa tXmuyết lêXmn mặFz3vGnt ngươXc9DEQi, lXmiệu cóakCWv6 đẹFz3vGnp không?”

 

Tuyết uểXc9DEQ oảiXm nóiakCWv6: Fz3vGn“Không khắXmc Xmcó lẽFz3vGn đẹpXc9DEQ hơn.”

 

“Vậy kXmhắc haXc9DEQi bônakCWv6g hakCWv6oa tuyXmết akCWv6nhé.” akCWv6Ngón taXmy ÁXmm DạXc9DEQ XmLa kẽXm động,Xm mộtFz3vGn vếtakCWv6 máuXm Xmsâu đãXm cFz3vGnắt Xmlên gXc9DEQò Fz3vGnmá TuyếXc9DEQt, từnXc9DEQg akCWv6giọt takCWv6ừng gXc9DEQiọ akCWv6máu nhỏXm xuốngFz3vGn bXmộ xiFz3vGnêm Fz3vGny trXc9DEQắng toát.

 

“Móng akCWv6tay dàiFz3vGn quá.”

 

Như Xc9DEQCa Xc9DEQkinh ngFz3vGnạc nFz3vGnhìn Fz3vGntay ÁmakCWv6 DạXc9DEQ LFz3vGna, Fz3vGnchẳng bakCWv6iết vXmì saXc9DEQo lXc9DEQại takCWv6hốt lêXc9DEQn nhữngXc9DEQ lXc9DEQời này.

 

Ngón Xmtay akCWv6y cứXmng đờ.

 

Vết máuXc9DEQ cFz3vGnhảy Xmdài Xc9DEQnhưng vếakCWv6t thươXmng Fz3vGnlại khôngakCWv6 mởXc9DEQ rộng.

 

Nàng lắcakCWv6 đầFz3vGnu, nFz3vGnở nụFz3vGn cườFz3vGni Xmdịu dànXc9DEQg: Fz3vGn“Đàn ônXc9DEQg cXmon tXmrai Xc9DEQkhông nênXc9DEQ đểFz3vGn móakCWv6ng taakCWv6y quXc9DEQá Xc9DEQdài nhưXm vậy,akCWv6 LXma NXc9DEQhi, akCWv6lấy daXmo lạiakCWv6 đâyXc9DEQ, tXmỷ Xc9DEQgiúp Xmđệ sửaFz3vGn Fz3vGnlại đôiXm chút.”

 

Ám DạXc9DEQ LXma phảngXm pFz3vGnhất nhưFz3vGn bịXm akCWv6điểm trúnXmg huyệtakCWv6 đạo,Xc9DEQ tXc9DEQhân akCWv6thể Xmy cứngXm ngắcXm, chậmFz3vGn rãiFz3vGn nhXmìn vXmề pXc9DEQhía nàXmng, Fz3vGntrong mXmắt đầXc9DEQy akCWv6vẻ akCWv6ngạc nhakCWv6iên vàakCWv6 Fz3vGnrun rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mXmùa tXmhu bêakCWv6n cXc9DEQon Xc9DEQsuối nhỏ.

 

Ám DạakCWv6 Xc9DEQMinh akCWv6vừa gộiakCWv6 Xc9DEQlại makCWv6ái tóFz3vGnc, suốiXc9DEQ tócakCWv6 mXc9DEQềm Fz3vGnmại bồngakCWv6 bềnFz3vGnh gợnXc9DEQ sóFz3vGnng dakCWv6ưới ánhakCWv6 nắnXc9DEQg chiềuakCWv6. NàXmng mặcXc9DEQ makCWv6ột chiXmếc akCWv6áo choFz3vGnàng rộakCWv6ng takCWv6hùng thình,Xm vạtFz3vGn akCWv6áo takCWv6hêu hoXc9DEQa vănakCWv6 makCWv6ỹ lệXm mFz3vGnà Fz3vGnphức tạp.

 

“Đừng đểFz3vGn móXc9DEQng taXmy dàiakCWv6 quá.”

 

Nàng cXc9DEQúi đầu,akCWv6 Fz3vGndùng mộtXc9DEQ Xc9DEQcon dXmao sakCWv6ửa mFz3vGnóng taXc9DEQy chXc9DEQo y.

 

Cậu béFz3vGn ÁmFz3vGn DakCWv6ạ LXc9DEQa nFz3vGnằm dướFz3vGni châXc9DEQn nàng,Fz3vGn vươFz3vGnn taFz3vGny rFz3vGna cXc9DEQho nàngXm sửa,Xm miệngFz3vGn Xmthầm nXmói: “MakCWv6óng Xc9DEQtay tỷakCWv6 chẳXc9DEQng phảiXc9DEQ Xmcũng rấtXm dàXmi saakCWv6o.” NgXmón tFz3vGnay thakCWv6on tFz3vGnhả mượtakCWv6 mXc9DEQà, lFz3vGnộ rakCWv6a màuakCWv6 hồngakCWv6 nFz3vGnhư vỏFz3vGn sakCWv6ò, cXmó kXmhi hXmơi dínXmh chakCWv6út nXmước trênXc9DEQ đakCWv6óa hFz3vGnoa, Xc9DEQtay nàngXm thFz3vGnật đẹp.

 

Nàng cXmẩn tXmhận cắFz3vGnt mXmóng tFz3vGnay cXmho yXc9DEQ: “ĐệXc9DEQ lXc9DEQà coakCWv6n takCWv6rai cơFz3vGn mà,Xm ngàXmy thườngXc9DEQ khXmông luyệnFz3vGn vakCWv6õ Xmcũng Xmtỷ vFz3vGnõ vớiXc9DEQ ngườiFz3vGn akCWv6ta, móngakCWv6 taXc9DEQy dàFz3vGni quáakCWv6 sFz3vGnẽ Xc9DEQkhông tiện.akCWv6 VạnFz3vGn Fz3vGnnhất akCWv6móng tXc9DEQay Xc9DEQđứt rơXmi Fz3vGnra sẽFz3vGn khiếnakCWv6 ngươiFz3vGn phakCWv6ân tFz3vGnâm, hơnFz3vGn nXmữa cũXc9DEQng khFz3vGnông sạch,akCWv6 Fz3vGntrông bẩnFz3vGn lắm.”Xm NàFz3vGnng cườiXm Xc9DEQkhẽ nóXc9DEQi: “TỷakCWv6 tỷXc9DEQ thXc9DEQì kháakCWv6c, cXmó Xc9DEQLa NhFz3vGni thFz3vGnì vXmiệc Xmgì tXc9DEQỷ cũnXmg khônakCWv6g cầnXm qXc9DEQuan Xmtâm, cXmho nênXc9DEQ cóakCWv6 thakCWv6ể đXmể ýXc9DEQ chăakCWv6m sóXmc Xmmóng tay.”

 

“Là nhakCWv6ư vậyakCWv6 à.Fz3vGn” CậuXc9DEQ bXc9DEQé Fz3vGnÁm Fz3vGnDạ LXma nắmakCWv6 lấakCWv6y tócFz3vGn nFz3vGnàng, đưaXm lênakCWv6 mũXc9DEQi nakCWv6gửi rồXc9DEQi cườiXm nói:Fz3vGn “akCWv6Đệ rấtakCWv6 Xmthích Fz3vGnmóng taXmy củaXc9DEQ tXmỷ, saFz3vGnu nFz3vGnày takCWv6ỷ Xc9DEQtỷ nhakCWv6ất địnhXm cũFz3vGnng sẽXc9DEQ tXc9DEQhích đệXm đểFz3vGn mónFz3vGng akCWv6tay dài.”

 

“La NXc9DEQhi ngốc.”Xm Fz3vGnNàng makCWv6ỉm cưXmời, nắmakCWv6 Xc9DEQtay Xmy Xc9DEQđưa lXc9DEQên: “ĐFz3vGnệ Xc9DEQxem, cFz3vGnon trXc9DEQai đXc9DEQể móFz3vGnng Xc9DEQtay ngắakCWv6n mớiXm mạnhXc9DEQ mẽakCWv6 chứ.”

 

Móng trXmên mỗXc9DEQi ngóFz3vGnn Xmtay Fz3vGny đềuFz3vGn đượcXc9DEQ tXc9DEQỉa akCWv6rất gFz3vGnọn gang.

 

Bờ makCWv6óng cũngXm đượcFz3vGn nànFz3vGng đánFz3vGnh mượt.

 

Cậu béXc9DEQ ÁFz3vGnm Xc9DEQDạ akCWv6La Xmmở tFz3vGno hakCWv6ai mắtXm: “AXm, Xmtay đệakCWv6 gakCWv6iờ cXc9DEQũng thậtXc9DEQ đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn takCWv6ay đẹpFz3vGn vậXc9DEQy, Fz3vGnđêm akCWv6nay khôngakCWv6 Fz3vGnluyện côngakCWv6 akCWv6có đFz3vGnược khakCWv6ông?” Fz3vGnY làmXm nũngakCWv6 tronXmg lFz3vGnòng nàng.

 

Ám DXc9DEQạ XmMinh akCWv6nở nakCWv6ụ cườiakCWv6 dịuFz3vGn dàngakCWv6 Xc9DEQnhư mộtakCWv6 tiXc9DEQa sáng:akCWv6 “Được.Xm XmTay Xc9DEQLa NhFz3vGni đẹpXm nhXmư vậy,Fz3vGn đXc9DEQêm Xmnay cFz3vGnũng khôakCWv6ng Fz3vGncần ăXc9DEQn Xc9DEQcơm đXmâu nhỉ.”

 

“Tỷ Xc9DEQ~~ tỷakCWv6 ~~!”

 

Cậu Xmbé ÁXmm DakCWv6ạ LXma tFz3vGnhất vọnFz3vGng kêFz3vGnu to.

 

Ám DạXm MXc9DEQinh nFz3vGnở nụFz3vGn cười,Xm ngóXc9DEQn taXc9DEQy nakCWv6hẹ nhàakCWv6ng cXc9DEQhà Fz3vGnlên cXc9DEQhop mũXmi. NgXc9DEQày mXc9DEQùa thuXc9DEQ, akCWv6dưới akCWv6ánh nắngXc9DEQ chiều,Fz3vGn bênFz3vGn khFz3vGne suốiXc9DEQ akCWv6nhỏ, nàakCWv6ng nởFz3vGn nụXc9DEQ cườiakCWv6 ônXc9DEQ nhXc9DEQu, sFz3vGnuối akCWv6tóc dàiakCWv6 thơXmm ngFz3vGnát ôakCWv6m lấXc9DEQy y.

 

......

 

............

 

Lưỡi daakCWv6o nXc9DEQhỏ từFz3vGn tXc9DEQừ cXc9DEQẩn tXc9DEQhận sửaXm akCWv6sang lFz3vGnại móngakCWv6 taXmy chFz3vGno y.

 

Mái tóakCWv6c dXc9DEQài buôXmng xuFz3vGnống Fz3vGnvai nàng.

 

Nàng nởFz3vGn mXmột nụFz3vGn Xc9DEQcười tĩnXmh Xmlặng, akCWv6tựa hXc9DEQồ troakCWv6ng thếFz3vGn Fz3vGngiới củaakCWv6 nànakCWv6g kXc9DEQhông Xc9DEQgì quFz3vGnan trọngXc9DEQ hơXmn mónFz3vGng taFz3vGny ÁXc9DEQm DFz3vGnạ La.

 

Ngón tXmay ÁXc9DEQm DakCWv6ạ LakCWv6a cứngFz3vGn đờ.

 

Tuyết tớiFz3vGn Xmgần NhXc9DEQư akCWv6CA, mộtXc9DEQ vakCWv6ẻ mặtakCWv6 Xmkhó cóFz3vGn thểXc9DEQ akCWv6dùng Fz3vGnlời đểakCWv6 tảXc9DEQ khiếXmn nụakCWv6 cưXmời Xc9DEQy biếnXc9DEQ mất.

 

“Móng tFz3vGnay Xmdù Xc9DEQdài nXc9DEQhưng làmXm đúngXm Fz3vGnlà ẩuakCWv6.” NXmàng mỉmXc9DEQ akCWv6cười. Fz3vGn“La NakCWv6hi đFz3vGnã lớakCWv6n rồi,Xm Xmmóng taXc9DEQy khôngXc9DEQ bXmẩn Xc9DEQnhư trướcakCWv6 nữa.”

 

Nàng ngẩngakCWv6 đầu.

 

Khóe mắtXc9DEQ akCWv6là cXc9DEQảm tìnakCWv6h tronXc9DEQg sángakCWv6 chaakCWv6n chứa,akCWv6 nXmàng nakCWv6hìn akCWv6Ám DạakCWv6 Fz3vGnLa, sóXc9DEQng akCWv6mắt nhXmư lFz3vGnàn Fz3vGnnước mùaFz3vGn Fz3vGnthu khẽXm chảy.

 

Một lúcFz3vGn lFz3vGnâu sau…

 

Ngón Xmtay nàakCWv6ng Fz3vGnvuốt nhẹFz3vGn Xc9DEQlên khFz3vGnuôn makCWv6ặt ÁmXm akCWv6Dạ LXc9DEQa, akCWv6chân màyakCWv6 nhẹXm nXmhàng cFz3vGnau lạakCWv6i nXc9DEQhư lànFz3vGn sónXmg nước.

 

“La XmNhi bệnhFz3vGn sXc9DEQao? SaakCWv6o Xc9DEQlại tiềuFz3vGn tXmụy nhưakCWv6 vậy?”

 

******

 

Bó đXmuốc akCWv6vẫn cháakCWv6y Xc9DEQbên bứcFz3vGn tXmường đá.

 

Dưới Xmlòng đấtXc9DEQ khônFz3vGng khXc9DEQí ẩmFz3vGn ướtXm maakCWv6ng thXc9DEQeo mộakCWv6t mFz3vGnùi makCWv6ốc meo.

 

Nàng Xmngửa đầuXc9DEQ nằmXm trêXc9DEQn giường,Xm Fz3vGnvầng tránXm Fz3vGnkhẽ Xc9DEQcau lại:

 

“La NXmhi rốtXc9DEQ cFz3vGnuộc Fz3vGnbị akCWv6làm sakCWv6ao? VìFz3vGn Fz3vGnsao… tXc9DEQa dườnakCWv6g nakCWv6hư Fz3vGnđã trảiXc9DEQ qXmua mộtFz3vGn Xc9DEQgiấc mộXmng dFz3vGnài, makCWv6à nhFz3vGnững gìXm tronFz3vGng mXmộng lXc9DEQại Xmchẳng thakCWv6ể Fz3vGnnhớ ra.”

 

Ám DạXc9DEQ LakCWv6a Xmnói: “TỷXc9DEQ ngãakCWv6 akCWv6bệnh, hônFz3vGn mêakCWv6 Fz3vGnmười Xmchín akCWv6năm rồi.”Fz3vGn TuyXc9DEQết nXmói cFz3vGnho yakCWv6, hồnFz3vGn phácFz3vGnh Fz3vGnÁm DạakCWv6 MinFz3vGnh cầXmn makCWv6ột cakCWv6hút thờiakCWv6 gXc9DEQian mớiakCWv6 cóakCWv6 tXc9DEQhể nhXmớ lạiXc9DEQ akCWv6toàn bộXm Xmnhững chuyXmện cũ.

 

“Mười Fz3vGnchín nFz3vGnăm saoFz3vGn…” Fz3vGnNàng Xmlặp akCWv6lại, Xc9DEQlắc đầuXm cườXc9DEQi khổ:Xm “HènFz3vGn chXc9DEQi Fz3vGntỷ cảmXc9DEQ thFz3vGnấy toànFz3vGn akCWv6thân nakCWv6hức akCWv6mỏi, Xc9DEQnhư kakCWv6hông phảakCWv6i cakCWv6ủa Fz3vGnbản thXc9DEQân mìakCWv6nh vậy.”

 

“Tỷ sẽFz3vGn nhXmanh akCWv6chóng Fz3vGnphục Xmhồi Xc9DEQthôi.” akCWv6Y sẽakCWv6 bắtFz3vGn NgâXc9DEQn TuyếtakCWv6 mXc9DEQau chónFz3vGng đuổiakCWv6 hồnFz3vGn phácFz3vGnh Xc9DEQnữ nhXc9DEQân kiakCWv6a đi.

 

Nàng chăXmm cFz3vGnhú nhìnFz3vGn akCWv6y, Xmlo Xmlắng nói:Xm akCWv6“La XmNhi, Xc9DEQđệ Xmcũng bịXm bệFz3vGnnh sao?”

 

“Không Xmđâu, đệXm vakCWv6ẫn khỏe.”

 

Bàn tFz3vGnay nakCWv6àng nakCWv6hẹ nhànakCWv6g vFz3vGnuốt Xc9DEQve khuakCWv6ôn mặtXm Xmtái nhợtXc9DEQ củaakCWv6 yXc9DEQ: Xm“Sao khuônXm mặtXc9DEQ đệXc9DEQ lạiFz3vGn trắnXc9DEQg akCWv6bệch vậakCWv6y? Fz3vGnSao thFz3vGnân thểakCWv6 lạXmi akCWv6gầy Fz3vGnyếu thế?Xm LXma NhFz3vGni củaFz3vGn takCWv6a làakCWv6 akCWv6một thiXc9DEQếu niêXmn thầFz3vGnn thXc9DEQái pakCWv6hi phXmàm mà.Fz3vGn” akCWv6Bàn Xmtay nàXc9DEQng trắngakCWv6 trẻoXm ấmakCWv6 áFz3vGnp, cáiakCWv6 akCWv6vuốt vXme dXc9DEQịu dàXmng đXmầy yFz3vGnêu thương.

 

Ám DạXm XmLa nakCWv6ắm taXmy nàXmng, Xc9DEQáp lêXc9DEQn khuXmôn mặtFz3vGn mXmình, hơiXm thởakCWv6 Xc9DEQy dakCWv6ồn dập:

 

“Nói Fz3vGncho Fz3vGnta hakCWv6ay, ngươXmi làakCWv6 ai?”

 

Nàng kiakCWv6nh nFz3vGngạc nóXmi: “LaXc9DEQ Nhi?”

 

Ám DạFz3vGn LXc9DEQa tFz3vGnhở Xc9DEQdốc: “MauXc9DEQ Xc9DEQnói cXc9DEQho taFz3vGn, ngươiakCWv6 làFz3vGn Fz3vGnai, tênFz3vGn làXc9DEQ gì?”

 

Nàng lắakCWv6c đầu,Xc9DEQ cưFz3vGnời nóiXc9DEQ: “ĐứaXc9DEQ nhóXmc Fz3vGnhư hỏngakCWv6 này.”akCWv6 ThấFz3vGny Fz3vGny cốXm cXc9DEQhấp nXc9DEQhư vậy,Xc9DEQ nXc9DEQàng rốXc9DEQt cuXmộc thỏaXc9DEQ hiệp,dXm đFz3vGnưa takCWv6ay lFz3vGnên vuốtXc9DEQ Fz3vGnnhẹ chXmop Fz3vGnmũi yakCWv6, bấXc9DEQt đắakCWv6c Fz3vGndĩ nóXmi: “VậyXm đượcXm Fz3vGnrồi, takCWv6a akCWv6là BôiFz3vGn Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt Fz3vGnThiên LiXc9DEQnh CakCWv6ái akCWv6của ÁmFz3vGn DạakCWv6 LakCWv6a phảXc9DEQng Xc9DEQphất nhưXc9DEQ bịFz3vGn mộtXm cFz3vGnhưởng đakCWv6ánh Xc9DEQtrúng! Xc9DEQNgũ quFz3vGnan Xmy ruXc9DEQn rẩFz3vGny, dunakCWv6g Xmmạo tFz3vGnà mỵFz3vGn cũFz3vGnng bắtakCWv6 đXmầu vakCWv6ặn vẹFz3vGno! YếtFz3vGn hầuXm cảmakCWv6 thấXmy nFz3vGngòn nXmgọn, nXc9DEQgực Xc9DEQnhư Fz3vGncó mộtXm cụakCWv6c máXc9DEQu nóngXm muốnakCWv6 akCWv6phun ra!

 

Nàng làXc9DEQ akCWv6Bôi Nhi.

 

Nàng Xmlà BôiFz3vGn NhXc9DEQi cXc9DEQủa y.

 

............

 

......

 

Trong ánhakCWv6 nXmắng baakCWv6n mai.

 

Nàng nhảFz3vGny Xc9DEQmúa bênFz3vGn bXmờ suối.

 

Giọt sươakCWv6ng Xmtrên ngọnXm cỏXm bXc9DEQị góXc9DEQc váFz3vGny Xc9DEQnàng cuốXmn lêXmn tạoXc9DEQ tFz3vGnhành từngakCWv6 ánFz3vGng Xmsương trFz3vGnong suốt.

 

Y Fz3vGnnằm trXmên thảakCWv6m cỏ,Xm miakCWv6ệng ngậmXc9DEQ cọngXc9DEQ Fz3vGncỏ Fz3vGnxanh, ngXc9DEQón taFz3vGny thưởnFz3vGng Xc9DEQthức mộXc9DEQt chénXm rượuXc9DEQ hoàakCWv6ng kimXc9DEQ. ThâFz3vGnn chénXc9DEQ Xmphản chXc9DEQiếu Fz3vGnvũ điệuakCWv6 rXc9DEQung độXc9DEQng tâmXm caXc9DEQn akCWv6của nàng.

 

“Này, Xc9DEQta khXc9DEQông Xc9DEQmuốn gọXc9DEQi akCWv6ngươi làXc9DEQ tỷXm Xmtỷ nữa.”

 

Y hoánakCWv6 hậFz3vGnn nói.

 

Nàng vẫXmn tiếpXm Fz3vGntục múa,Xc9DEQ hòaXm vXc9DEQào Xmdòng cXc9DEQhảy củaXm dXmóng Xc9DEQsuối, Fz3vGnhòa vàoXc9DEQ thảmXm cakCWv6ỏ xaXc9DEQnh, akCWv6hòa Xc9DEQvào Xmthế gXmiới mỹFz3vGn lệXm xuXc9DEQng akCWv6quanh, chẳngakCWv6 hXc9DEQề đểakCWv6 ýakCWv6 tớiakCWv6 lXc9DEQời nóXmi Xmtrẻ Xc9DEQcon akCWv6của y.

 

“Ngươi akCWv6có Xmnghe khôngXc9DEQ đó!akCWv6 XmSau nàyXm Xc9DEQta sẽXm khôFz3vGnng gakCWv6ọi Fz3vGnngươi lXmà tFz3vGnỷ tỷFz3vGn nữa!”Fz3vGn XmY buồnXc9DEQ rầuXm Fz3vGnxoay xXc9DEQoay chXc9DEQén Xmrượu, tXc9DEQhấp giọnXmg nóiXm: “XmGọi ngưFz3vGnơi làXm akCWv6tỷ tỷXm akCWv6cứ cXmó cảakCWv6m giácakCWv6 nhưXc9DEQ mãakCWv6i mFz3vGnãi kFz3vGnhông lớnXm lêFz3vGnn được.”Fz3vGn NàakCWv6ng cXc9DEQàng nakCWv6gày càXmng Fz3vGnxinh đẹFz3vGnp, chốFz3vGnn akCWv6giang Xmhồ ngXmày cXmũng ngFz3vGnày càakCWv6ng nhiềXc9DEQu ngườiFz3vGn khuyakCWv6nh đảoXm vakCWv6ì sXc9DEQắc Fz3vGnđẹp củaakCWv6 nàng.

 

Y akCWv6sợ rakCWv6ằng troakCWv6ng Xc9DEQlòng nakCWv6àng Xmmình Fz3vGnmãi Fz3vGnmãi chXc9DEQỉ akCWv6là mộtXc9DEQ đakCWv6ệ đệ.

 

Nàng ngFz3vGnừng múFz3vGna, Xc9DEQngồi akCWv6xuống bXc9DEQên ngườiXc9DEQ yXm. XXmoa akCWv6xoa chakCWv6op Xmmũi Fz3vGny, Xc9DEQgiọng nàngFz3vGn tXc9DEQựa Xmnhư đanakCWv6g lXmừa mộakCWv6t đXmứa trẻXm: Xc9DEQ“Sao lạiakCWv6 khôngXm vuFz3vGni thế?”

 

Chén rưXmợu khôakCWv6ng ngừFz3vGnng quakCWv6ay tXc9DEQrong takCWv6ay y.

 

Hai mắtakCWv6 Xc9DEQy akCWv6tỏa sánakCWv6g: “Xc9DEQSau akCWv6này Xmta gọiXc9DEQ ngươiFz3vGn làakCWv6 ‘BôXc9DEQi Nhi’Xm nhé!”akCWv6 CXc9DEQhén rượFz3vGnu bakCWv6ay akCWv6múa nhXc9DEQư vXc9DEQũ điệXmu Fz3vGncủa nXc9DEQàng, cXc9DEQó qFz3vGnuang maXmng sángXc9DEQ Fz3vGnlạn, cóXm Xc9DEQlưng Fz3vGnáo mảnhFz3vGn Xmkhảnh, cóFz3vGn Fz3vGnlàn dFz3vGna mịFz3vGnn mXmà. HơnXc9DEQ nữa,Xc9DEQ chFz3vGnén akCWv6rượu troXc9DEQng Fz3vGntay Xc9DEQy, akCWv6y cóXm thểXm khiếnXm Xmnó múXma cũXc9DEQng cXmó Fz3vGnthể khiếnXm nóakCWv6 ngừnXmg, lạiakCWv6 Xmcó thểakCWv6 dùngFz3vGn môFz3vGni nhấakCWv6p nháp.

 

“Cái têXc9DEQn kXmỳ Xmquặc quá.”Fz3vGn NàngakCWv6 vXmừa cườiXc9DEQ vừaFz3vGn lắFz3vGnc đầu.

 

“Được khôakCWv6ng? NgươiFz3vGn Fz3vGnlàm ‘BôiXc9DEQ NhakCWv6i’ củaXm takCWv6a nakCWv6hé.” akCWv6Y Xc9DEQtới gầnXc9DEQ nànXc9DEQg, akCWv6ánh mXc9DEQắt bXmướng bỉnh.

 

Nhìn ánFz3vGnh makCWv6ắt Fz3vGny, nakCWv6àng bỗngFz3vGn giậtFz3vGn mình.

 

Nàng biếFz3vGnt Xmy đãFz3vGn Xc9DEQgiết rấtXc9DEQ nXc9DEQhiều nakCWv6gười, daFz3vGnnh tiXmếng ÁXc9DEQm HXmà CuXmng cũFz3vGnng akCWv6đã lXmại Xc9DEQvang dộXc9DEQi tronakCWv6g chốnXc9DEQ gakCWv6iang Fz3vGnhồ, nhưakCWv6ng tronXc9DEQg lòngXc9DEQ nàngakCWv6 Fz3vGny vFz3vGnẫn cXmhỉ lakCWv6à Xmmột đXc9DEQứa trẻ.

 

Nhưng giờXm pXmhút Xc9DEQnày, ánhFz3vGn mắXmt Xc9DEQy Xmmang Xc9DEQtheo Xc9DEQvẻ ngakCWv6ang bướngXm Xc9DEQkhó tả!

 

Có lẽ,Fz3vGn LXma NXmhi Xc9DEQđã thựakCWv6c Fz3vGnsự trưởXmng thành.

 

Nàng Xmnở nụakCWv6 cườiXm tXc9DEQhật dịuakCWv6 dakCWv6àng: “TaXm lFz3vGnà Xc9DEQtỷ Fz3vGntỷ củaFz3vGn đệXm mà.”

 

“Bôi NhiXc9DEQ, lXmàm BôXmi NhXmi củaakCWv6 tFz3vGna!” akCWv6Y nănakCWv6 nỉ.

 

“Cái têXc9DEQn nàyakCWv6 Xc9DEQthật khóXc9DEQ nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vXc9DEQẫn lắcakCWv6 đầu.

 

Y tứcXc9DEQ gFz3vGniận, Fz3vGnnắm lXmấy cXc9DEQằm nàngXc9DEQ: “NóXmi mauXm! NgFz3vGnươi đXmồng ýXm Fz3vGnlàm Xc9DEQBôi NhakCWv6i cakCWv6ủa ta.”

 

“La NhXc9DEQi, đaXmu quá.”Fz3vGn NàXc9DEQng rêXmn akCWv6rỉ nói.

 

“Đồng Fz3vGný Xmlàm BôFz3vGni NFz3vGnhi củXc9DEQa taXm, tXma Fz3vGntha akCWv6cho Xmngươi.” Fz3vGnY càngXc9DEQ xakCWv6iết cXmhặt tay.

 

“Không.”

 

Lửa giakCWv6ận akCWv6bừng akCWv6lên, Fz3vGny độtFz3vGn nakCWv6hiên kéXmo nakCWv6àng lạiakCWv6 gần!Xc9DEQ HơXmi Xc9DEQthở nóXmng bỏFz3vGnng, bFz3vGnờ mXmôi akCWv6y Xc9DEQcách nànakCWv6g chỉFz3vGn cóXc9DEQ akCWv6một akCWv6tấc! VừaXm thởFz3vGn akCWv6hổn hểnXc9DEQ, Xmy Xmvừa ghFz3vGné sáXc9DEQt bFz3vGnờ môakCWv6i đỏakCWv6 thắmFz3vGn củaFz3vGn nàng!

 

“Làm BôXmi Fz3vGnNhi cXmủa tXma! NếuFz3vGn kXc9DEQhông tFz3vGna Xmsẽ biếFz3vGnn ngưXc9DEQơi thànXmh nữakCWv6 Fz3vGnnhân củXma ta!”

 

Ngày akCWv6hôm đó.

 

Nàng cuốFz3vGni cFz3vGnùng cũFz3vGnng phảXc9DEQi thakCWv6ỏa hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mắtFz3vGn ÁFz3vGnm DakCWv6ạ XmLa đXmỏ Xc9DEQnhư máu.

 

Y ômXm lấXmy nXc9DEQàng, nướcakCWv6 mắakCWv6t Xmnhư akCWv6hai dFz3vGnòng máXmu chảyakCWv6 xuốakCWv6ng từXm đôiXc9DEQ mắtXc9DEQ Fz3vGnnhắm cXmhặt củFz3vGna yXm. MàakCWv6u Xc9DEQđỏ củaakCWv6 nướcXm mắt,akCWv6 màakCWv6u Fz3vGntrắng bệcFz3vGnh akCWv6của hXmai gXc9DEQò Fz3vGnmá, akCWv6y khakCWv6ông nénXc9DEQ akCWv6nổi bakCWv6i thươakCWv6ng troakCWv6ng lakCWv6òng nhXc9DEQư mộtFz3vGn bứcXc9DEQ tXmranh quFz3vGnỷ dịXc9DEQ đẹpXm đẽFz3vGn akCWv6mà thêXc9DEQ lương.

 

Nàng yXc9DEQêu thươXc9DEQng vuXc9DEQốt vXc9DEQe Xmy: “LXc9DEQa Xc9DEQNhi, xiXmn lỗi.”

 

Y ôXc9DEQm chặXmt lấyakCWv6 nàng.

 

“Tỷ Fz3vGnngã bệXmnh hFz3vGnôn akCWv6mê đãXm mườXc9DEQi chínXm nakCWv6ăm, Xmđệ nakCWv6hất địnhakCWv6 rấXmt Xmvất Xmvả đúngXm khXmông?” NànFz3vGng thởXc9DEQ Xc9DEQdài, cFz3vGnố gắngXm nởXm nụXc9DEQ cFz3vGnười, ngănFz3vGn Xmdòng nướcXm mắtXc9DEQ mìnXmh chảyFz3vGn raXc9DEQ. “YênakCWv6 tâFz3vGnm đFz3vGni, giờXm tFz3vGnỷ đãakCWv6 khakCWv6ỏi rồiFz3vGn, tấtFz3vGn Xc9DEQcả đềXc9DEQu sẽXc9DEQ Fz3vGntốt hơn.”

 

Ám DạXm Fz3vGnLa Xmmuốn Fz3vGnôm nakCWv6àng vXc9DEQào lòng.

 

Những chXmuyện kháXmc Xc9DEQy Fz3vGnđều khôngXc9DEQ mXc9DEQuốn nFz3vGnghĩ tới.

 

“Mười cXc9DEQhín nămakCWv6 quaFz3vGn, đXmệ vakCWv6ẫn ởakCWv6 Xc9DEQtrong ÁmakCWv6 Xc9DEQHà CXmung sao?”akCWv6 Xc9DEQNàng nXmhẹ akCWv6nhàng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn ởakCWv6 Xc9DEQdưới lòXmng đấtXc9DEQ, khôXmng tXmhấy áXmnh akCWv6mặt Xmtrời, khônXc9DEQg chútXm khôngXm kXmhí tronFz3vGng lành,Xc9DEQ Xmhèn Xc9DEQchi Xmthân Fz3vGnthể đệFz3vGn chẳXc9DEQng hXmề Fz3vGnkhỏe Xc9DEQmạnh, khXmuôn makCWv6ặt cũnakCWv6g Xc9DEQu bXc9DEQuồn nhưXc9DEQ vậXc9DEQy.” Fz3vGnNàng vXc9DEQuốt akCWv6ve máiakCWv6 akCWv6tóc dakCWv6ài Fz3vGncủa yXc9DEQ. “ĐềuakCWv6 Xc9DEQlà lỗiXm củXc9DEQa ta.”

 

Bàn Xmtay nXmàng nhẹFz3vGn nhàngXm akCWv6là vậy.

 

Từng akCWv6giọt lệXm đỏFz3vGn Xc9DEQnhư akCWv6máu củaXm ÁFz3vGnm DFz3vGnạ LXc9DEQa tXc9DEQừ Fz3vGntừ tràoakCWv6 ra.

 

“Không cầXmn đệakCWv6 tiếpXm tụcXm luakCWv6yện côngXm nữa,Xc9DEQ Xc9DEQcũng khXmông cầnXm ngakCWv6hĩ cáXc9DEQch đXc9DEQể akCWv6Ám HXc9DEQà CunXc9DEQg Fz3vGnxưng bXmá thiXc9DEQên hạXm nữa.”Fz3vGn nàngFz3vGn ômXm lấXc9DEQy yFz3vGn. akCWv6“La NhiFz3vGn, tXc9DEQỷ tỷFz3vGn muốXc9DEQn đệFz3vGn sXc9DEQống tXmhật hạnhXm phúc.”

 

******

 

Sáng Xmsớm ngàFz3vGny hFz3vGnôm sau.

 

Như Xc9DEQCa mởFz3vGn Fz3vGnto akCWv6hai mắt.

 

Nàng cảmXc9DEQ thấyakCWv6 tFz3vGnoàn Xmthân nhứcXm mỏXc9DEQi Fz3vGnnhư bịXm trXmói mộtakCWv6 đêmXc9DEQ, bụngFz3vGn cFz3vGnũng nakCWv6ặng Fz3vGntrĩu, thởXm khôXmng Xmra hơi.

 

Vừa nakCWv6hìn qua…

 

Nàng bỗngakCWv6 dXc9DEQưng kakCWv6inh hãi!

 

Ám DạakCWv6 akCWv6La gXmhé đầuXm vàoFz3vGn bXc9DEQên gFz3vGniường, taakCWv6y takCWv6rái nXmắm lakCWv6ấy tFz3vGnay phảiakCWv6 nàng,Xm đầuakCWv6 gakCWv6ối lêakCWv6n bụngXc9DEQ nakCWv6àng. Xc9DEQY nghỉakCWv6 rấXmt Xc9DEQyên takCWv6ĩnh, khuakCWv6ôn Xmmặt táiFz3vGn nhFz3vGnợt akCWv6phảng phấFz3vGnt nhXmư cóakCWv6 tFz3vGnhêm chFz3vGnút huyếtakCWv6 sắc.

 

“Ngươi làXmm gXc9DEQì đó.”

 

Như CFz3vGna trXmừng mắtXm nXmhìn ÁmXc9DEQ DạXc9DEQ LaFz3vGn, dùakCWv6ng đakCWv6ẩy Xc9DEQgạt akCWv6y dậy.

 

Ám DạXc9DEQ LXma chFz3vGnăm chXc9DEQú nhìnakCWv6 yXc9DEQ, hakCWv6ạt Fz3vGnchu Xmsa giữaXm Fz3vGntrán dầFz3vGnn Xmdần chuyểnXc9DEQ Fz3vGntừ đỏXm tươiFz3vGn sanXc9DEQg akCWv6âm Xmu. XmY akCWv6đứng bXc9DEQật dậy,Fz3vGn Xmánh mắXc9DEQt lXc9DEQé lêFz3vGnn vẻFz3vGn vôXm tFz3vGnình, coXmi Fz3vGnnàng Xc9DEQnhư akCWv6kẻ Xmthù akCWv6khắc cXc9DEQốt gXc9DEQhi tâm.

 

“Vì saFz3vGno nakCWv6gươi lạXmi takCWv6rở lại.”

 

Giọng Xc9DEQy trầmakCWv6 Xc9DEQtrầm Xmnhư đangXc9DEQ nguXc9DEQyền rủa.

 

Như akCWv6Ca gFz3vGniật mìakCWv6nh. TronFz3vGng thoakCWv6áng chốc,akCWv6 nàngXm bỗngFz3vGn nghXc9DEQĩ mìnhakCWv6 sFz3vGnẽ bịakCWv6 ánXmh Fz3vGnmắt ácFz3vGn độcakCWv6 củaXm akCWv6y Xmgiết chết.

 

“Chờ mộtFz3vGn chút!”

 

Nàng Fz3vGngọi ÁmXc9DEQ DạFz3vGn LakCWv6a đanFz3vGng phấtXm akCWv6tay áXmo qFz3vGnuay đi:

 

“Ngươi đừnXc9DEQg đi!”

 

Ám Xc9DEQDạ Xc9DEQLa khôngakCWv6 qXc9DEQuay akCWv6đầu lại,Xc9DEQ Xmy đXmã khXc9DEQông tXc9DEQhể dễXm Xmdàng tFz3vGnha thứFz3vGn akCWv6nếu thấyXc9DEQ mặtakCWv6 nàng.

 

Như Fz3vGnCa nóFz3vGni: “HômFz3vGn naFz3vGny đãXm Xc9DEQlà ngàXmy tXmhứ mười.Xc9DEQ TXc9DEQa akCWv6muốn gặpXm Fz3vGnNgọc sXmư huynh.”

 

Ám DạXc9DEQ XmLa cườiXm lạnakCWv6h nói:

 

“Nhìn thakCWv6ấy hắnXc9DEQ ngakCWv6ươi sXmẽ Fz3vGnhối hận.”

 

Như CXma cảFz3vGn Xmkinh Fz3vGnnói: “NgươiXc9DEQ đakCWv6ã làmXc9DEQ gXc9DEQì Xc9DEQvới Fz3vGnsư huakCWv6ynh akCWv6của ta?!”

 

Ám DạakCWv6 LXc9DEQa nXmhíu màXc9DEQy nóiFz3vGn: “KẻXm dXmám lừXc9DEQa gạtXm phXmản bộiXm Xc9DEQta chỉXc9DEQ cóakCWv6 thXmể sốngXc9DEQ Fz3vGntrong akCWv6địa ngục.”

 

Như XmCa cắXc9DEQn makCWv6ôi, cốFz3vGn akCWv6gắng kiềmXc9DEQ cakCWv6hế thânXc9DEQ Xc9DEQthể đXc9DEQang Xc9DEQrun rẩFz3vGny củaakCWv6 mình.

 

“Ta muốnXm gặpXm sXc9DEQư huynh.”

 

******

 

Làn nướcXm Xc9DEQÁm Xc9DEQHà chậmakCWv6 rãFz3vGni chXmảy xuôiakCWv6 Xc9DEQtrên makCWv6ặt đất.

 

Xung akCWv6quanh đềuFz3vGn akCWv6là bóngFz3vGn tốFz3vGni, chXmỉ cóXc9DEQ ánXc9DEQh lXmửa Xmu Xc9DEQám trFz3vGnên akCWv6bức tườngXc9DEQ chiXc9DEQếu xuốFz3vGnng mặXc9DEQt akCWv6nước. MặXmt nXmước ÁXmm HakCWv6à Xc9DEQcũng mộtXc9DEQ Xc9DEQmàu Xc9DEQđen, nFz3vGngẫu nhiêakCWv6n akCWv6lóe lFz3vGnên mộXc9DEQt Xc9DEQtia Xc9DEQrung độnFz3vGng Fz3vGntựa nFz3vGnhư ánXc9DEQg Fz3vGnmây Xmđen viềnakCWv6 vàng.

 

Trong Xmbóng tốakCWv6i tĩnXc9DEQh mịch.

 

Trái tiFz3vGnm NhakCWv6ư akCWv6Ca cakCWv6hậm rakCWv6ãi trầXmm Fz3vGnxuống, mộtakCWv6 cXc9DEQảm giakCWv6ác sợFz3vGn hakCWv6ãi hítakCWv6 takCWv6hở khônXc9DEQg thônFz3vGng khiếnakCWv6 cổXc9DEQ họngXc9DEQ nXc9DEQàng khXmô khốc.Fz3vGn HakCWv6ai Fz3vGnchân muốFz3vGnn akCWv6nhanh cakCWv6hóng chạyXc9DEQ tớiXc9DEQ củaFz3vGn akCWv6nàng Xmnặng nhưXm đeoakCWv6 trì.

 

Nàng Xc9DEQđã thấFz3vGny akCWv6Ngọc TFz3vGnự Hàn.

 

Y ngồiakCWv6 takCWv6rên chiếcakCWv6 xXme lăakCWv6n bakCWv6ằng gỗXm, tấmFz3vGn Xc9DEQáo xXc9DEQanh Xc9DEQnhư ngọcXc9DEQ, nXc9DEQụ cườiakCWv6 vẫXc9DEQn akCWv6yên tXc9DEQĩnh nhưXc9DEQ xưFz3vGna. Xc9DEQCó lẽakCWv6 vakCWv6ì Fz3vGnđã akCWv6lâu chưakCWv6a thấFz3vGny ánXc9DEQh mặtXc9DEQ tFz3vGnrời, làFz3vGnn dFz3vGna Xmy táiXm akCWv6nhợt, tXc9DEQhân thakCWv6ể cũXc9DEQng càngFz3vGn thêXmm akCWv6gầy Fz3vGngò sXmo vớiXm Xc9DEQtrước đây.

 

Y đFz3vGnang hXmo khan.

 

Cơn Xmho kịchXm liệtXm khXc9DEQiến Xmbả vFz3vGnai akCWv6y Fz3vGnrung akCWv6rung, tựaakCWv6 Xmhồ nXmhư cảakCWv6 Xmphổi Xmy cũngXc9DEQ muốnFz3vGn Fz3vGnho rakCWv6a. ChiếcXm kakCWv6hăn lXc9DEQụa cFz3vGnhe trêFz3vGnn bờakCWv6 Xc9DEQmôi akCWv6đã Fz3vGnlấm tấmXc9DEQ máu.

 

Ngọc TựXm akCWv6Hàn nhưXc9DEQ Xc9DEQvậy khiếnFz3vGn NhFz3vGnư XmCa cảmXm thấyakCWv6 hoFz3vGnảng hốt…

 

Y akCWv6lúc akCWv6nào cakCWv6ũng cóakCWv6 Fz3vGnthể mấFz3vGnt đi!

 

Như Fz3vGnCa kinakCWv6h hãi,Xc9DEQ quFz3vGnát lênXc9DEQ akCWv6với XmÁm Xc9DEQDạ Fz3vGnLa: “NgươiFz3vGn đãXm làmXc9DEQ Fz3vGngì sXc9DEQư hXc9DEQuynh củaXm ta?”

 

Ám DạFz3vGn Fz3vGnLa cườiXm nFz3vGnhẹ nói:akCWv6 “HắnXm vXc9DEQốn làFz3vGn mộtFz3vGn Fz3vGnkẻ tXmàn phếakCWv6 bệnakCWv6h tậtXm, giXc9DEQờ chẳnakCWv6g quXma Fz3vGnchỉ trakCWv6ở lakCWv6ại bộakCWv6 dXmáng trướakCWv6c đâXc9DEQy màFz3vGn thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như CXc9DEQa cảakCWv6m thấXmy cóXc9DEQ điểmakCWv6 khakCWv6ông đúng!

 

Mọi chuyệnakCWv6 tXc9DEQuyệt Xmđối khakCWv6ông đakCWv6ơn giảnFz3vGn nakCWv6hư ÁmXm DạXm akCWv6La Xmnói được!

 

Như CFz3vGna điFz3vGn vềakCWv6 phíaakCWv6 NgọcXm TựXc9DEQ Hàn.

 

Nàng gọiFz3vGn tênakCWv6 Xc9DEQy: “SưXc9DEQ huynh…Xm. SFz3vGnư huynhXm?!” ThXmanh Fz3vGnâm củaXm nakCWv6àng lớakCWv6n dầnFz3vGn nhưFz3vGnng Xc9DEQy lạiXc9DEQ chẳngFz3vGn hXc9DEQề ngXmhe thấy!

 

Ngọc akCWv6Tự HàakCWv6n akCWv6lại ho.

 

Y phFz3vGnảng pFz3vGnhất nXmhư khôFz3vGnng Xc9DEQhề cảmXc9DEQ nhậnakCWv6 đượcXc9DEQ thếakCWv6 Fz3vGngiới bênFz3vGn ngoài.

 

Như CFz3vGna bắFz3vGnt akCWv6đầu Xc9DEQrun rẩy.

 

Nước ÁakCWv6m HàXm Xmvẫn tăFz3vGnm tốXmi tĩnFz3vGnh mịch.

 

Ám DạakCWv6 LFz3vGna cưFz3vGnời lớn,Fz3vGn Xmvô Fz3vGncùng đắcFz3vGn ýFz3vGn: “KhôngakCWv6 chỉFz3vGn lỗakCWv6 tXmai Xmy đXmã mấtXc9DEQ đFz3vGni thíakCWv6nh gXmiác, Xc9DEQhai chXc9DEQân Fz3vGny cũngFz3vGn khakCWv6ông takCWv6hể điXm lạiFz3vGn được.”

 

Như Xc9DEQCa cFz3vGnhe miệng.

 

Giờ pXc9DEQhút nàyXc9DEQ, nXc9DEQàng vôXm cùnXmg thốngFz3vGn akCWv6hận ÁmXc9DEQ XmDẠ La.

 

Nàng khôngakCWv6 Xc9DEQngờ mộtXm nFz3vGngười cFz3vGnó thểXc9DEQ lXc9DEQàm Xmra akCWv6chuyện Xmtàn Xmnhẫn nhưXm vậyXm! ĐFz3vGnầu akCWv6tiên lXc9DEQà giúFz3vGnp NakCWv6gọc TakCWv6ự XmHàn cóXm Xc9DEQthể Xc9DEQnghe, Xc9DEQcó takCWv6hể điakCWv6 lFz3vGnại, kXmhiến akCWv6y khXmỏe mạnhXm nhưakCWv6 ngakCWv6ười bìnhXm thườngXc9DEQ, saFz3vGnu Xmđó lạiXc9DEQ cướpXc9DEQ đXc9DEQoạt tấXc9DEQt cảFz3vGn đi!

 

Am DạFz3vGn LFz3vGna cXmười lXmên hakCWv6a hả:

 

“Như vXc9DEQậy makCWv6à đãakCWv6 gFz3vGnọi làakCWv6 tàXmn nhakCWv6ẫn saoFz3vGn? NgươakCWv6i cũnXc9DEQg quáFz3vGn xeakCWv6m Xc9DEQthường akCWv6ta rồi!”

 

Như CXc9DEQa lạnhXc9DEQ akCWv6cả người.

 

Cảm giXc9DEQác sợXm hãiFz3vGn akCWv6và điFz3vGnềm gởakCWv6 nakCWv6hư hốXm băakCWv6ng đôakCWv6ng cứngakCWv6 cakCWv6ả ngườiakCWv6 nàng!

 

Ám DFz3vGnạ LFz3vGna nởXc9DEQ nụFz3vGn cườiXm Xc9DEQđa tFz3vGnình: “NgươiXc9DEQ nhìnXc9DEQ hakCWv6ai Xc9DEQmắt hắnakCWv6 xeXmm, đôiXm Xmmắt tFz3vGnuấn tXmú ấakCWv6y, đôiXc9DEQ mắtXm Xc9DEQôn nhakCWv6u nhưXm nướFz3vGnc mùaXc9DEQ Xmxuân ấy…”

 

Ngọc Xc9DEQTự HXmàn lạiakCWv6 hoXm, Xc9DEQy ngẩnakCWv6g đầuXm vềXm Fz3vGnphía NhXc9DEQư CaFz3vGn, dườnakCWv6g nXmhư Xc9DEQy akCWv6cảm giácakCWv6 đượakCWv6c Xc9DEQgì đóXm, Fz3vGnchân màyXm khẽFz3vGn caFz3vGnu lại.

 

Nhưng, Xmy Xc9DEQkhông Xmtháy nàng.

 

Đôi mắFz3vGnt Xmy vẫFz3vGnn tuấnFz3vGn túXm nhưakCWv6 Xmxưa, nhưFz3vGnng, đãFz3vGn kFz3vGnhông cXc9DEQòn tXc9DEQhấy bấtFz3vGn cứXm thứXm gìXc9DEQ nữa!

 

Như Xc9DEQCa càngXm lúXmc càFz3vGnng kiakCWv6nh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mắtFz3vGn cakCWv6hảy xuXmống Fz3vGnnhư mFz3vGnưa trêFz3vGnn khuôakCWv6n mFz3vGnặt nàng.

 

Y khXmông nhìXc9DEQn thấy.

 

Ám Xc9DEQDạ XmLa Xmđã biếnFz3vGn takCWv6hế Xc9DEQgiới akCWv6của akCWv6y tFz3vGnhành mộtFz3vGn Fz3vGnmàu đen.

 

Ám XmDạ akCWv6La ngửiakCWv6 nakCWv6gửi hươakCWv6ng rượuFz3vGn tXmrong chXc9DEQén hoàFz3vGnng kFz3vGnim, tiếcakCWv6 nuốiakCWv6 nói:

 

“Thật kỳXc9DEQ lạ,Fz3vGn vìXc9DEQ sXmao akCWv6một kXmẻ tànFz3vGn takCWv6ật Xmnhưu akCWv6y lạiFz3vGn cakCWv6ó Fz3vGnkhí chấtXc9DEQ Xmhoàn mXmỹ nhưakCWv6 thFz3vGnế kXmia chứFz3vGn? NXmếu Xc9DEQy chưXma từnFz3vGng phảnFz3vGn Fz3vGnbộ akCWv6ta vậyakCWv6 Xmsẽ lXc9DEQà mộtXm naFz3vGnm akCWv6tử mFz3vGnê Xmngười takCWv6ới mứcXm nào.”

 

Như Fz3vGnCa ngồiXm xFz3vGnổm xuống.

 

Nàng ngồakCWv6i tFz3vGnrước mặtXc9DEQ Fz3vGnNgọc TựakCWv6 HànFz3vGn, Fz3vGnlau sạakCWv6ch lệFz3vGn Xmvương trêakCWv6n kFz3vGnhuôn mXmặt Xc9DEQmình, cốakCWv6 gắngakCWv6 nởXm mộtXc9DEQ Xmnụ cười.

 

“Sư huynhXc9DEQ, muFz3vGnội tớiFz3vGn rXc9DEQồi.” NàngXc9DEQ nhẹXm nhàngakCWv6 gọakCWv6i. “MuộiXm Xmlà CFz3vGna Fz3vGnNhi Xmđây, muộXc9DEQi tớiFz3vGn thămXm huynh…akCWv6. HuyakCWv6nh…. SaFz3vGno lạXmi hXc9DEQo nặngFz3vGn vậakCWv6y chứ?”

 

Ngọc TựakCWv6 XmHàn chXmẳng hềFz3vGn cửFz3vGn động.

 

Y kXc9DEQhông ngXc9DEQhe thấy.

 

Cũng khônFz3vGng akCWv6nhìn thấy.

 

Như CakCWv6a nhẹXm akCWv6nhàng cầmFz3vGn tFz3vGnay Xc9DEQy, ghéXm sXmát vàXmo đầuakCWv6 gakCWv6ối yFz3vGn: “HuyakCWv6nh đúngakCWv6 Xmlà mộtXc9DEQ sXmư huynakCWv6h Fz3vGnxấu. LầnFz3vGn nXc9DEQào cũnXc9DEQg đồngXc9DEQ Fz3vGný sẽXm tựakCWv6 chiXmếu cốXc9DEQ bXmản thâakCWv6n, nhưnakCWv6g lạXc9DEQi cakCWv6hẳng lakCWv6ần nàoakCWv6 làmakCWv6 đượFz3vGnc.” HXc9DEQai máFz3vGn nàngXm cọXm Xc9DEQlên đầuXc9DEQ Xmgối yFz3vGn, khFz3vGniến Xmxiêm Xc9DEQy Xc9DEQhút khXc9DEQô nưFz3vGnớc mFz3vGnắt Xmnàng. “HuynhXm cXmó biếtXc9DEQ khônXmg? akCWv6Đôi khXc9DEQi mFz3vGnuội thựcFz3vGn sXmự rXmất akCWv6giận huynhFz3vGn, giậXc9DEQn Xmtới mứcXc9DEQ khôFz3vGnng Xc9DEQbao giXmờ Xc9DEQmuốn đểXc9DEQ akCWv6ý tFz3vGnới Xmhuynh nakCWv6ữa. SaFz3vGno hFz3vGnuynh lạiXc9DEQ lakCWv6uôn khakCWv6ông qakCWv6uan tâXmm Fz3vGntới Fz3vGnbản thXc9DEQân mìnXc9DEQh Xc9DEQnhư vậakCWv6y kFz3vGnia chứ?”

 

Bàn tXmay NgọcXc9DEQ TXc9DEQự HànakCWv6 gXc9DEQiật giật.

 

Khuôn mặtFz3vGn Xc9DEQy lộakCWv6 Xmvẻ nghXc9DEQi hoặc.

 

Y cakCWv6ố gắXc9DEQng nóFz3vGni cXmhuyện, Xmyết hầakCWv6u ruakCWv6ng ruXmng nhFz3vGnưng tXmhanh âmXc9DEQ tạakCWv6o akCWv6ra chỉakCWv6 lFz3vGnà tiếngXm “Xc9DEQA…” khànFz3vGn khàn.

 

Giọng nóXc9DEQi củFz3vGna Xc9DEQy akCWv6cũng bXmị cưXmớp đi.

 

Y đFz3vGnã khôXc9DEQng thểXc9DEQ nXc9DEQói đượcXc9DEQ nữXma rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám DạakCWv6 LXma cưFz3vGnời lêXc9DEQn điênXc9DEQ cuồng:Fz3vGn “XmMột akCWv6tên tàFz3vGnn pXc9DEQhế Xmkhông Xmngờ cũngFz3vGn dámFz3vGn phảnakCWv6 bộFz3vGni, lừaXc9DEQ dốXc9DEQi taXc9DEQ? Fz3vGnHa Xmha hXc9DEQa, ngươiFz3vGn khônFz3vGng Xc9DEQquan tâXc9DEQm tớiFz3vGn Xmtai Xmvà chXc9DEQân củXma mìnXc9DEQh đúngXc9DEQ kXmhông? akCWv6Vậy hãXc9DEQy Xc9DEQđể chXmúng mấtXc9DEQ đFz3vGni cXc9DEQùng đôiXc9DEQ mắtXc9DEQ Xc9DEQngươi đi!”

 

Công Fz3vGnlực cakCWv6ủa NgXmọc TựakCWv6 hànFz3vGn đXc9DEQã bịXm Xc9DEQÁm DạFz3vGn akCWv6La hủyFz3vGn đi.

 

Y tXc9DEQrầm mặc.

 

Y dùnXc9DEQg takCWv6hời kakCWv6hắc cuốakCWv6i Xmcùng, cảmakCWv6 thụakCWv6 cảmFz3vGn giácXc9DEQ đứngXm Xc9DEQthẳng bằngXm haXc9DEQi chFz3vGnân, cảFz3vGnm thụXc9DEQ thanXc9DEQh âmXc9DEQ củakCWv6a nưakCWv6ớc Xc9DEQsông vàXm gXmió, cảmakCWv6 akCWv6thụ Xc9DEQthế giớXc9DEQi akCWv6mà akCWv6y Fz3vGncòn Xmcó thểXm thấy.Fz3vGn akCWv6Y cònakCWv6 muốnXc9DEQ gXmọi Fz3vGntên củaXm nàngFz3vGn mXc9DEQột lầnXm cuối.

 

Nếu Xmcó akCWv6thể cXc9DEQhọn, akCWv6y Xc9DEQkhông Xmmuốn sẽXc9DEQ lFz3vGnại tXc9DEQàn phế.

 

Cảm thụFz3vGn thếXm giakCWv6ới tươakCWv6i Xmđẹp cùXmng sXmư muộXmi Xmmỹ lệakCWv6 Xmlà vậyakCWv6, Xc9DEQy khXc9DEQông muốnFz3vGn Fz3vGntrở lạXmi lXmàm mXmột akCWv6kẻ tàFz3vGnn pXc9DEQhế vXc9DEQô dụng.

 

Ánh sángFz3vGn thảnXm Xc9DEQnhiên nhưFz3vGn nFz3vGngọc toátFz3vGn rFz3vGna trXmên hXmàng lôngFz3vGn mXc9DEQy cXmủa y.

 

Y yêXmn lặnXc9DEQg Xmphảng Xc9DEQphất nhXmư khôngFz3vGn hềXm qakCWv6uan tXc9DEQâm taXc9DEQi ươngakCWv6 Xc9DEQsẽ pXmhủ xuốnXmg Xmngười Xmy nhưakCWv6 thếXm nào.

 

Ý tXmhức Xmcuối cùnXmg lFz3vGnà đôiXm mắtXc9DEQ Xmđỏ tưXmơi điFz3vGnên Fz3vGncuồng củFz3vGna ÁFz3vGnm DạakCWv6 La…

 

“Ngươi sakCWv6ẽ mấtXc9DEQ đXmi akCWv6hai chânXm, makCWv6ất đXc9DEQi Fz3vGnlỗ akCWv6tai, mấFz3vGnt Xmđi Xc9DEQánh mắFz3vGnt, mấtXm akCWv6đi gFz3vGniọng nói,Xm bệnhakCWv6 tậtFz3vGn sẽFz3vGn ngXc9DEQày ngàyXc9DEQ đXc9DEQêm đêFz3vGnm xXc9DEQâm Fz3vGnlấn thânakCWv6 thểakCWv6 ngươi.Fz3vGn NXc9DEQhưng akCWv6ngươi sẽXm khakCWv6ông tXc9DEQhể chết,Xc9DEQ chakCWv6o tFz3vGnới trướFz3vGnc kXc9DEQhi Xmsinh akCWv6mạng ngXc9DEQươi kếXc9DEQt tFz3vGnhúc, ngươiFz3vGn sẽXm Xc9DEQphải nếmakCWv6 thXc9DEQử cảakCWv6m gakCWv6iác sốngFz3vGn khônakCWv6g bakCWv6ằng chếakCWv6t tFz3vGnrong địaFz3vGn ngục!”

 

......

 

Đau đớnXc9DEQ nhưXc9DEQ muốnFz3vGn xakCWv6é nFz3vGnát ngựXc9DEQc Xc9DEQNhư Ca!

 

Nàng cFz3vGnhưa bFz3vGnao giờFz3vGn hXmận Fz3vGnmột nFz3vGngười tớiakCWv6 vậy!

 

Nàng hakCWv6ận Xc9DEQÁm DạXm La!

 

Nàng akCWv6muốn đFz3vGnem toànXm bakCWv6ộ nhữngakCWv6 đaakCWv6u khổXc9DEQ màXm NgọcakCWv6 TựXm HànXm phảFz3vGni cXmhịu đXc9DEQựng trảXm Xc9DEQlại akCWv6cho ÁmXc9DEQ Xc9DEQDạ LXc9DEQa gấXc9DEQp ngakCWv6àn vakCWv6ạn lần!

 

Nàng đXc9DEQã biếtXc9DEQ Fz3vGncái gìFz3vGn gXc9DEQọi lakCWv6à cFz3vGnừu hận!

 

Cừu hakCWv6ận chíFz3vGnnh làakCWv6 khôXmng tiếXc9DEQc Xmmọi tFz3vGnhủ đoạXmn, Fz3vGnkhiến kẻXm đãXc9DEQ lFz3vGnàm tổnFz3vGn thươnakCWv6g ngườiXm mìnhXc9DEQ yakCWv6êu mếnXc9DEQ đauakCWv6 akCWv6đớn gấXc9DEQp bội!

 

Như XmCa vùiXm mặtXm vàFz3vGno lòakCWv6ng bàXmn taakCWv6y NgFz3vGnọc TựakCWv6 Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắFz3vGnt chXmảy Xc9DEQxuống Xc9DEQkhiến lòXc9DEQng bXmàn tXmay Xc9DEQy lạnFz3vGnh buốt.

 

Ngọc Xc9DEQTự Fz3vGnHàn lXmộ vakCWv6ẻ xXmúc động,Xc9DEQ Fz3vGnthân thểFz3vGn Xmy nghiêFz3vGnng vềXc9DEQ phíaakCWv6 akCWv6trước, Xmngón tXmay rFz3vGnun ruFz3vGnn akCWv6chạm vàakCWv6o ngườiXm nXmàng! akCWv6Y chFz3vGnạm vàoXm dòFz3vGnng lệXc9DEQ ràakCWv6n rụXma cùngFz3vGn lànakCWv6 akCWv6da lạnhakCWv6 Xmlẽo bFz3vGni ai.

 

Như Fz3vGnCa vừaXm khFz3vGnóc Xmvừa hXc9DEQô: “LÀXm muội!Fz3vGn SưakCWv6 akCWv6huynh, Xmlà Xc9DEQmuội đây!”

 

Nàng akCWv6sợ hãi.

 

Nàng sợXc9DEQ đâyFz3vGn Fz3vGnlà lakCWv6ần cXc9DEQuối gXmặp đượcakCWv6 y.

 

Còn yXc9DEQ, lạFz3vGni khôngXc9DEQ tXmhể thấyXc9DEQ nXc9DEQàng, Xc9DEQkhông Xc9DEQthể ngFz3vGnhe đakCWv6ược nXc9DEQàng nói,Fz3vGn thậmakCWv6 chíXm Fz3vGncòn kXmhông biếXmt nàakCWv6ng Xmđã tới.

 

Ngọc TXmự Fz3vGnHàn lạiXc9DEQ hXmo kakCWv6ịch liệt.

 

Máu tươakCWv6i từXm khóXme môakCWv6i akCWv6y cXc9DEQhảy Fz3vGnra, Fz3vGny cFz3vGnố Fz3vGngắng muakCWv6ốn nakCWv6ói Xc9DEQgì đóXm Xmnhưng đFz3vGnổi lXc9DEQại chXmỉ làakCWv6 cXmơn hFz3vGno càngFz3vGn tXmhêm mãXmnh liệt.

 

“Muội lFz3vGnà XmCa Fz3vGnNhi…” NXc9DEQàng vừaXm khócXm vừaXc9DEQ ôXmm Xc9DEQlấy eXmo cakCWv6ủa yXc9DEQ. “SưFz3vGn huynakCWv6h, huXc9DEQynh bXmiết làFz3vGn muộiXm đXc9DEQúng khôngXc9DEQ? MuộiFz3vGn rấtakCWv6 sợ…akCWv6 sXc9DEQư huakCWv6ynh, muộiXm thựFz3vGnc sựFz3vGn rFz3vGnất sợ…”

 

Nước mắtXm chảyXc9DEQ dàiFz3vGn trêFz3vGnn khXc9DEQuôn mặtXc9DEQ Fz3vGnnàng: “HuynhXc9DEQ nhìnXm muộakCWv6i mộtXm cáXmi cóXc9DEQ đượFz3vGnc khônXmg? MFz3vGnuội muốnXc9DEQ ngFz3vGnhe huyakCWv6nh nXc9DEQói… SXmư huFz3vGnynh… huakCWv6ynh đừngakCWv6 Xc9DEQlàm muộiXm sợ…”

 

Máu akCWv6của Xmy bXc9DEQắn lêXc9DEQn Xmngười nàng.

 

Nỗi sợXm Xc9DEQkhiến nàFz3vGnng nóFz3vGni nănXc9DEQ lộnXc9DEQ xộnXc9DEQ, nỗXc9DEQi sFz3vGnợ khXc9DEQiến nànakCWv6g nakCWv6hư mXmột đứaXm trẻFz3vGn khônakCWv6g hiểXmu chuyện.

 

Nàng khóXc9DEQc tớakCWv6i mứcakCWv6 cakCWv6ả ngườXmi lạXc9DEQnh ngắt.

 

Một Xmbàn taakCWv6y akCWv6ôn nhFz3vGnu laXc9DEQu đakCWv6i akCWv6gọt Xmnước mắtFz3vGn vươngakCWv6 trêakCWv6n khuôakCWv6n mặtXc9DEQ nàng.

 

Sau đó,akCWv6 akCWv6y bXmế nXc9DEQàng lên.

 

Y ôakCWv6m nànXc9DEQg akCWv6trong lFz3vGnòng mình,akCWv6 ônXc9DEQ nXmhu aXc9DEQn akCWv6ủi nànXmg. CổXc9DEQ Fz3vGnhọng Xmy Xmphát rakCWv6a Xc9DEQâm thaXmnh kXmhàn kFz3vGnhàn đứtakCWv6 qFz3vGnuãng, nFz3vGnhưng cXc9DEQẩn thậnakCWv6 nakCWv6ghe lạakCWv6i, đóakCWv6 Xc9DEQlà mXc9DEQột Xc9DEQbài hakCWv6át chẳXc9DEQng Xmcó Fz3vGnnhịp điệu.

 

Y vỗFz3vGn vềXm nàng.

 

Hai Xc9DEQngón takCWv6ay akCWv6gầy gõFz3vGn vẽakCWv6 nhữngakCWv6 đườngXc9DEQ nXc9DEQét Fz3vGnkỳ dakCWv6ị trênXm lưnXc9DEQg nàng.

 

Bị Fz3vGny ômXc9DEQ lấFz3vGny, nàngakCWv6 cànakCWv6g khócXm lớn.

 

Y đanXmg vakCWv6ẽ akCWv6gì trênXm lưakCWv6ng nàng?

 

Đột nhiên,Fz3vGn nàngXc9DEQ Xmngừng thở…

 

Y đangFz3vGn viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lòngFz3vGn Fz3vGny, nànXmg Fz3vGnra sXmức Xc9DEQgật đầuXm: “LàXm muXmội! MXc9DEQuội làFz3vGn CFz3vGna NhakCWv6i!” ÔngakCWv6 tXmrời Xc9DEQơi, akCWv6y biếtXc9DEQ Xmlà nàng!

 

Ngọc TựakCWv6 HàXmn trấakCWv6n aakCWv6n nXc9DEQàng, tiFz3vGnếp tXc9DEQục vXmiết lênFz3vGn lFz3vGnưng nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừaFz3vGn khXmóc vừaFz3vGn cườFz3vGni, kéFz3vGno takCWv6ay akCWv6trái Xmy áXmp lXmên Fz3vGnđôi makCWv6ôi mình,Fz3vGn gFz3vGniúp Fz3vGny “ngXc9DEQhe” Xmthấy Xmmình nói:

 

“ừ, muFz3vGnội khôXc9DEQng sợ.”

 

“Muội Xc9DEQcó khỏakCWv6e không?”

 

“Muội vẫXmn khỏe.”

 

“Sao Xc9DEQlại khóc?”

 

“Được thấyakCWv6 huynXc9DEQh akCWv6thật vuXmi.” NàngFz3vGn ápXc9DEQ Xc9DEQtay akCWv6y lạiakCWv6 gakCWv6ần môiXm mìXc9DEQnh Xc9DEQthêm, chFz3vGnăm Fz3vGnchú nhìXmn Fz3vGny: “SưXc9DEQ akCWv6huynh, Xc9DEQmuội Xmnhớ huynh…”

 

Ngọc TakCWv6ự HànFz3vGn nởFz3vGn akCWv6nụ cười,Xc9DEQ makCWv6ột akCWv6nụ cườiFz3vGn ônFz3vGn Fz3vGnnhu toáakCWv6t Fz3vGnra takCWv6ừ Fz3vGnđôi mắXc9DEQt kXmhông còXc9DEQn tiFz3vGnêu cự.

 

Ngón taFz3vGny Xmy nhXc9DEQẹ nFz3vGnhàng nXmhư lakCWv6àn giFz3vGnó mùaakCWv6 thu:

 

“Thật akCWv6vui vìakCWv6 muộiXc9DEQ cònakCWv6 nakCWv6hớ huynh.”

 

Như XmCa hFz3vGnai máXc9DEQt đakCWv6ẫm lệ,Xm nàXc9DEQng nhXmìn Xmy, nFz3vGnắm lấyXc9DEQ ngónFz3vGn tXmay akCWv6y, cúiXc9DEQ đầuXc9DEQ hXmôn Xmlên ngóFz3vGnn Xmtay, Xc9DEQlên lònFz3vGng Xc9DEQbàn takCWv6ay đó.

 

Nàng Xmhôn lòngXm bànXm takCWv6ay Fz3vGny thậtFz3vGn lau.

 

Ngọc TựakCWv6 HànXc9DEQ đầXmu tiênXc9DEQ lXc9DEQà giậtXm Fz3vGnmình, sakCWv6au đó,Xm Xmy nhắmFz3vGn mắtFz3vGn lạXc9DEQi, Xc9DEQnước mắtXm lặngFz3vGn lFz3vGnẽ chảyXm xuống.

 

Nàng đaFz3vGnng viếtXc9DEQ troFz3vGnng lòngFz3vGn bakCWv6àn Xc9DEQtay Fz3vGny Xmba chữ:

 

“Căn Fz3vGnnhà trúc.”

 

******

 

Ngày hôFz3vGnm sau.

 

Tuyết hoaFz3vGnn hỷFz3vGn vỗakCWv6 Xmvề thànhXm HồngakCWv6 NgFz3vGnọc PhượnXc9DEQg CakCWv6ầm màFz3vGn mìnXmh yêXmu thíFz3vGnch, nhẹFz3vGn nhFz3vGnàng takCWv6hổi lXmớp trXmo bXc9DEQụi trênakCWv6 dây,Fz3vGn ngóakCWv6n akCWv6tay akCWv6y khảyakCWv6 nênFz3vGn nhFz3vGnững nốXmt nakCWv6hạc tuyFz3vGnệt mỹ.

 

Tuyết vừaXm đànXc9DEQ vừaXm cXc9DEQười nói:Xc9DEQ “ĐộFz3vGnt nhiêXc9DEQn Xmlại cFz3vGnó hakCWv6ảo tâmakCWv6 trảakCWv6 lạiakCWv6 đXc9DEQàn cầmXm chFz3vGno tXma, TiểuakCWv6 LXc9DEQa nhFz3vGnất Xmđịnh lXmà cóakCWv6 việcakCWv6 Xc9DEQcần nhờXc9DEQ rồi.”

 

Ám DFz3vGnạ akCWv6La cũngFz3vGn cườiFz3vGn, giakCWv6ọng nXmói dakCWv6ụ hXc9DEQoặc: “KFz3vGnhông chỉakCWv6 nakCWv6hư vakCWv6ậy, tXma cònXm Fz3vGncó thểakCWv6 gXc9DEQiúp ngươiXc9DEQ khôakCWv6i phụcXc9DEQ côngakCWv6 Xc9DEQlực tiakCWv6ên nhXmân, cảiakCWv6 takCWv6ạo lạFz3vGni thâakCWv6n thFz3vGnể tFz3vGniên nXc9DEQhân akCWv6bất tử.”

 

Tuyết nXmhìn yXc9DEQ, cFz3vGnười Xc9DEQnhư hoakCWv6a nakCWv6ở: “NgươXmi mFz3vGnuốn gì.”

 

“Khiến Fz3vGnnàng trởFz3vGn Fz3vGnvề, Fz3vGnkhiến nakCWv6àng Fz3vGnta hakCWv6oàn Fz3vGntoàn Fz3vGnrời đi.”

 

Tuyết đươngakCWv6 nhXmiên biếakCWv6t Xmhai chữXm nànXc9DEQg đXmó chỉakCWv6 aXmi. akCWv6“Ngươi cũakCWv6ng quáFz3vGn nóngXc9DEQ lòngXm đó.Xc9DEQ NànFz3vGng tXc9DEQa cXc9DEQư nXmgụ tronXc9DEQg cFz3vGnơ tXc9DEQhể đXc9DEQó đXmã mấyakCWv6 cXc9DEQhục năm,Xc9DEQ đâuXm dFz3vGnễ dànXc9DEQg đuổiakCWv6 đi?”

 

Ám DạakCWv6 akCWv6La lạXmnh akCWv6lùng Xmnói: akCWv6“Đuổi khônakCWv6g đượXc9DEQc, vakCWv6ậy khiếFz3vGnn ảFz3vGn chếtakCWv6 đi.”

 

Tuyết lXmíu Xc9DEQlưỡi Xmnói: “ThậXmt Xc9DEQtàn nhẫn.”

 

“Chỉ cFz3vGnần cóakCWv6 thểXc9DEQ Xmlàm đượXmc Xmta đFz3vGnều Xmsẽ đFz3vGnáp ứnXc9DEQg ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu tXma Xc9DEQmuốn ÁmXc9DEQ DạFz3vGn MinXc9DEQh thàXc9DEQnh nữakCWv6 nhFz3vGnân củFz3vGna Xmta thXmì sao?”Xm TuyếXmt nởXm nụakCWv6 cườiakCWv6 Xmhư hỏng.

 

Ám DạXc9DEQ akCWv6La giậnXc9DEQ takCWv6ím mXc9DEQặt, ngónXm takCWv6ay táXc9DEQi nXc9DEQhợt Xc9DEQxiết Fz3vGnchặt Xmyết hầFz3vGnu Tuyết.

 

Tuyết akCWv6ho Fz3vGnsặc sFz3vGnụa, cườiakCWv6 nói:Fz3vGn “CakCWv6hỉ đùaFz3vGn chXmút thôi.

 

“Nàng khXc9DEQông Xmphải ngakCWv6ười nakCWv6gươi cakCWv6ó thểFz3vGn đùakCWv6a.” ĐFz3vGnốt xươngakCWv6 nXc9DEQgón taXc9DEQy ÁXmm DạXm Fz3vGnLa rXmung lXmên Fz3vGnlách cáchakCWv6, Xmkhông aFz3vGni đFz3vGnược pakCWv6hép akCWv6khinh Xmnhờn nàng.

 

Tuyết xoakCWv6a Fz3vGnxoa cFz3vGnổ mìnXc9DEQh, nóXmi: “Được.”

 

“Ta muốnXm nànXc9DEQg trởFz3vGn lại,akCWv6 Fz3vGnkhông rXmời đFz3vGni nữa.”

 

Ám DFz3vGnạ Fz3vGnLa Xc9DEQánh mắXmt âFz3vGnm u.

 

Kỳ thậXmt, Xc9DEQmười chínFz3vGn nămFz3vGn qFz3vGnua khônXc9DEQg cakCWv6ó nàFz3vGnng Xmở bakCWv6ên, nhFz3vGnung akCWv6nhớ đXc9DEQã thàFz3vGnnh Xc9DEQmột tFz3vGnhói akCWv6quen rồi.Xm XmNhưng kakCWv6hi giọakCWv6ng nóXmi vàXc9DEQ nXmụ cườiFz3vGn cakCWv6ủa nFz3vGnàng lạiFz3vGn xuấtFz3vGn hiXmện, chFz3vGnia lìFz3vGna akCWv6chỉ vàXc9DEQi akCWv6ngày hFz3vGnay thậXc9DEQm cakCWv6hí Xmvài cXc9DEQanh giFz3vGnờ cũXmng kFz3vGnhiến Xmy Xmkhổ sởXm nhakCWv6ư muốFz3vGnn chếakCWv6t đi.

 

Tuyết khảyFz3vGn đànakCWv6, lXc9DEQắc đầFz3vGnu nóFz3vGni: “TXma cũnXmg khakCWv6ông cóFz3vGn cácakCWv6h nào.”

 

“Ngươi nXmói Xc9DEQcái gì?”

 

“Nha đầuFz3vGn NakCWv6hư Xc9DEQCa kXc9DEQia mớiXc9DEQ lXc9DEQà mXmấu chốt.Xm NếakCWv6u nànXc9DEQg Xc9DEQta đXc9DEQã khônXc9DEQg muXc9DEQốn Fz3vGnrời khXmỏi tXmhân tXmhể, bấtXm cứXm aakCWv6i cũngakCWv6 khFz3vGnông Xmthể dễXm Xc9DEQdàng đuổiakCWv6 nFz3vGnàng tFz3vGna đi,Xm nakCWv6ếu khônFz3vGng Xmsẽ khiXc9DEQến thâakCWv6n thểFz3vGn hỏngXm theo.”

 

Ánh mắtakCWv6 Xc9DEQÁm Xc9DEQDạ LXc9DEQa nXmheo lại.

 

“Nếu nànFz3vGng takCWv6a đakCWv6áp ứFz3vGnng rờiXc9DEQ kXmhỏi thìXm sao?”

 

Tuyết Fz3vGngiật mXmình nXc9DEQói: “LàmakCWv6 sXc9DEQao nàFz3vGnng akCWv6ấy đồngFz3vGn Fz3vGný được?”

 

Ám Fz3vGnDạ akCWv6La akCWv6không nói.

 

Hạt chXmu akCWv6sa giữakCWv6a Fz3vGntrán akCWv6đỏ chóakCWv6t nakCWv6hư sắpXm nXc9DEQhỏ máu.

 

“Ta khFz3vGnông tXc9DEQin ngươi.”

 

Như XmCa trựcakCWv6 tiếXmp trảFz3vGn Fz3vGnlời ÁakCWv6m DạXc9DEQ La.

 

Mặc dùXc9DEQ ÁmXm DakCWv6ạ XmLa hứaXc9DEQ hẹn,Xc9DEQ cXc9DEQhỉ cầnXm nXmàng rờiXc9DEQ Xc9DEQkhỏi thânXm thểXc9DEQ mìakCWv6nh Fz3vGny sakCWv6ẽ thảXc9DEQ ChXc9DEQiến PhFz3vGnong, NgọcXc9DEQ TựFz3vGn XmHàn vàXm TuyếtXc9DEQ, hơakCWv6n nXmữa giXc9DEQúp NgọcakCWv6 TXc9DEQự HàXmn khỏeXm mạakCWv6nh trởFz3vGn lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đakCWv6ã sakCWv6ớm khôXmng tiFz3vGnn bấtFz3vGn cứFz3vGn lờiakCWv6 nóiXm akCWv6nào cXmủa ÁmFz3vGn akCWv6Dạ La.

 

Ám DạXm XmLa nXc9DEQói: “TaFz3vGn đãXm từngXc9DEQ thấtXm tínXm bFz3vGnao gXc9DEQiờ chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy saakCWv6o Xc9DEQlại khônakCWv6g Fz3vGntin ta?”

 

“Vì ngươiXc9DEQ làakCWv6 Xc9DEQmột kakCWv6ẻ điêXc9DEQn.” NhưXm CXma Xmđáp: “ChỉXc9DEQ cầnXc9DEQ ngươXmi akCWv6thích, lXc9DEQúc nàXc9DEQo cũFz3vGnng cakCWv6ó thểakCWv6 thXc9DEQay đổiXc9DEQ quyXmết akCWv6định. DùXc9DEQ Xc9DEQlà ngươiXm akCWv6để họFz3vGn rờXc9DEQi Fz3vGnkhỏi Xmsau nàyFz3vGn vẫakCWv6n akCWv6có thểFz3vGn làakCWv6m tổnXc9DEQ thXmương họXc9DEQ. NgườiXm đXmã lừaakCWv6 dXmối phảnFz3vGn bộiXc9DEQ ngưXc9DEQơi ngươiXc9DEQ vĩnhakCWv6 viễXmn cũngakCWv6 khônakCWv6g buônakCWv6g tha.”

 

Ám DXc9DEQạ XmLa nXc9DEQhíu mày.

 

Nàng cóFz3vGn vẻakCWv6 kháakCWv6 hXmiểu yXc9DEQ, akCWv6không Xc9DEQsai, sXc9DEQau kXc9DEQhi akCWv6thả bọnFz3vGn họakCWv6 Xc9DEQđi, mớFz3vGni bắtXm trởFz3vGn lạiXm Fz3vGntra akCWv6tấn, chẳnXmg hFz3vGnề đFz3vGni ngượcXc9DEQ lờiXc9DEQ hứa.

 

Y cFz3vGnười lạnXmh: “NgưXc9DEQơi Fz3vGncho Xmrằng Xc9DEQngươi cóXm tưFz3vGn cácXmh Fz3vGnđàm Xmphán vớakCWv6i Xmta sao?”

 

Như CXc9DEQa nhìnFz3vGn lạXc9DEQi y.

 

Đôi mXmắt Xmtrong veakCWv6o cXc9DEQủa nFz3vGnàng Xc9DEQmang tXmheo ýXm chXmí khôXmng hềXc9DEQ kXc9DEQhuất phục.

 

Ám Xc9DEQDạ Xc9DEQLa nói:Fz3vGn “CXc9DEQho dakCWv6ù Fz3vGnsau nàyakCWv6 tXc9DEQa cóXm bakCWv6ắt bọnXm cakCWv6húng vềXm nakCWv6hưng akCWv6dẫu sXc9DEQao chúXmng vakCWv6ẫn còXmn cơXc9DEQ hFz3vGnội trốnXc9DEQ akCWv6thoát. NXmếu kakCWv6hông, Xmta sFz3vGnẽ khXc9DEQiến chFz3vGnúng lậpakCWv6 Xc9DEQtức chếFz3vGnt trướcXc9DEQ akCWv6mặt ngươi.”

 

Sắc mặtXm NhXc9DEQư CakCWv6a Fz3vGndần dầnakCWv6 trắnXmg bệch.

 

Hạt chXmu sakCWv6a giXc9DEQữa trXmán ÁmXc9DEQ XmDạ XmLa lóXc9DEQe lên,Xm khFz3vGnóe mắtXc9DEQ ẩnakCWv6 hiXmện quanXc9DEQg Fz3vGnmang kỳXm dịFz3vGn: “XmHay là,Fz3vGn ngươiFz3vGn thícXmh ởXc9DEQ lạiakCWv6 Fz3vGnbên ta.”

 

Như Fz3vGnCa cXc9DEQả kinh.

 

Ám DạXc9DEQ akCWv6La nắmakCWv6 chXmặt eakCWv6o nàng,Fz3vGn Xc9DEQkhiến nàXmng chẳngXc9DEQ thểFz3vGn akCWv6cử độngXm. XmY cúXc9DEQi đầuXm akCWv6xuống beFz3vGnn taFz3vGni nàng,Xc9DEQ hơXmi thFz3vGnở ướFz3vGnt áXmt lạnakCWv6h lẽo.Xc9DEQ Xc9DEQY nakCWv6ở nụXc9DEQ cakCWv6ười Fz3vGntà áakCWv6c: Xc9DEQ“Hay làXm ngươiXm akCWv6muốn làXmm nữXc9DEQ nFz3vGnhân củaXm taXm, Xmvì Fz3vGnbất Xmtri bấtakCWv6 gXc9DEQiác Fz3vGnđã yêakCWv6u takCWv6a nakCWv6ên kakCWv6hông ngạiXc9DEQ cXmùng Fz3vGnnàng hưởXc9DEQng thakCWv6ụ Fz3vGncơ Xc9DEQthể cakCWv6ủa ta.”

 

Như CXc9DEQa ghêakCWv6 tởm.

 

Nàng Xc9DEQnôn mửa.

 

Nàng nônXm rFz3vGna nXmước akCWv6vàng, nhXc9DEQiễm bẩFz3vGnn chiếcFz3vGn akCWv6áo đỏFz3vGn củaXm ÁXmm DạFz3vGn La.

 

Ám DXmạ LakCWv6a lXc9DEQiếm lXc9DEQáp vànXc9DEQh tXmai nàng:Fz3vGn “NôXc9DEQn à,Xm cứFz3vGn nôXmn akCWv6hết rXma đXc9DEQi, tXc9DEQa tuyệtakCWv6 Fz3vGnđối khôXc9DEQng đểXc9DEQ akCWv6ý. XmNgươi vXmà nànXmg akCWv6hợp nhất,Xm akCWv6uế vậtXc9DEQ ngươiakCWv6 Xc9DEQnôn rXma cXc9DEQũng akCWv6là châXmu báakCWv6u đốiXm vớiXc9DEQ ta.”

 

Càng rênXc9DEQ akCWv6rỉ, Xc9DEQy càngFz3vGn Xmnắm cXmhặt nXc9DEQàng: “XakCWv6em Xmxem, Fz3vGncơ Fz3vGnthể tXma cũakCWv6ng đakCWv6an bXmị ngưXc9DEQơi kíchakCWv6 thíXmch này.”akCWv6 DướiXm bụXmng Fz3vGny nóngXc9DEQ rực,Xc9DEQ Xc9DEQáp sáakCWv6t vàFz3vGno nXc9DEQhững đườngFz3vGn nXc9DEQét nXmữ takCWv6ính cXmủa nàng.

 

“Thả Xc9DEQta ra!”

 

Như XmCa vừaFz3vGn xấuFz3vGn Fz3vGnhổ vừaXc9DEQ giậXmn akCWv6dữ hXmét lớn.

 

Ám DạFz3vGn LFz3vGna akCWv6liếc nhìnakCWv6 nakCWv6àng: “Sao,Fz3vGn kXc9DEQhông phảakCWv6i akCWv6ngươi Fz3vGnkhông akCWv6muốn rXmời khXmỏi sao?”

 

Như CFz3vGna Xc9DEQnhổ mXmột bãXc9DEQi nướcFz3vGn bọFz3vGnt Fz3vGnvào mặtXm y.

 

Nàng Xc9DEQchán Fz3vGnghét nóXc9DEQi: “Fz3vGnNếu ngươiXc9DEQ dámXc9DEQ akCWv6làm thươngXm hạiXm bọnXc9DEQ họ,akCWv6 akCWv6ta Xmthề, Xc9DEQmặc dXmù Fz3vGnÁm akCWv6Dạ MFz3vGninh lFz3vGnà makCWv6ẫu thâakCWv6n củXma takCWv6a, tFz3vGna cũakCWv6ng sẽakCWv6 khôngXc9DEQ mềmXc9DEQ Xmlòng Fz3vGntra tấnakCWv6 bXmà tXma cakCWv6ho ngXmươi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^