Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày Rwtslại ngàpbsHy, Huâ8ZfHn S46RY pS46Rhục thịyEfW NS46Rhư C8ZfHa rRwtsửa mặtpbsH bRwtsắt S46Rđầu buổiRwts sớm,pbsH mỗiRwts syEfWự tS46Rhay đS46Rổi rấS46Rt yEfWnhỏ S46Rtrong cửRwts 8ZfHchỉ tpbsHhần S46Rthái của8ZfH nànyEfWg bọ8ZfHn họ8ZfH đều8ZfH S46Rcó thRwtsể yEfWphát hiệnRwts ra.

 

Như CyEfWa dườnS46Rg pbsHnhư đãS46R khônyEfWg còyEfWn làpbsH N8ZfHhư S46RCa Rwtstrước kRwtsia nữa.

 

Một cRwtsảm giácRwts ôS46Rn nS46Rhu tĩnh8ZfH 8ZfHlặng toS46Rát rpbsHa 8ZfHtừ Rwtsđôi mS46Rày yEfWcủa nànpbsHg, đôiRwts mắt8ZfH nS46Ràng tpbsHrầm tĩnh8ZfH n8ZfHhư mặtpbsH Rwtsnước a8ZfHo thRwtsu, mặtyEfW yEfWnàng toRwtsát rRwtsa án8ZfHh sángpbsH Rwtsbóng như8ZfH trânS46R châuyEfW. NụpbsH cườpbsHi kh8ZfHẽ trepbsHo Rwtstrên bờyEfW môS46Ri, giọngS46R nànRwtsg dịupbsH 8ZfHdàng tháS46Rnh t8ZfHhót, ánpbsHh mắpbsHt S46Rôn nRwtshu mS46Rềm mpbsHại npbsHhư nước,pbsH 8ZfHtóm lyEfWại chỉS46R cpbsHó mRwtsột chữyEfW 'đẹp'S46R pbsHđi vRwtsào tậnRwts đáypbsH lS46Ròng ngươi.

 

Nàng đẹ8ZfHp nyEfWhư biểnpbsH rộng.

 

Mặt S46Rbiển sóng8ZfH 8ZfHêm gi8ZfHó lặngyEfW vRwtsới dònyEfWg chảyS46R npbsHgầm mãnS46Rh liệt8ZfH ẩpbsHn sâyEfWu phíS46Ra dưới.

 

Huân 8ZfHY nyEfWhìn nànS46Rg mRwtsà sửnyEfWg sốt.

 

Cùng m8ZfHột dun8ZfHg 8ZfHmạo, tạS46Ri sRwtsao NpbsHhư CpbsHa độtpbsH nhRwtsiên pbsHtrở nêyEfWn đẹpS46R tớipbsH S46Rmức yEfWkinh pbsHtâm độyEfWng phác8ZfHh nS46Rhư vậyEfWy chứ?

 

Ngón trỏyEfW cRwtsủa TS46Ruyết diểmRwts lêS46Rn tránpbsH NhưRwts CRwtsa, sa8ZfHu thờiS46R gRwtsian khRwtsoảng hyEfWai yEfWnén Rwtshương, mộtyEfW vầnyEfWg khóRwtsi 8ZfHtrắng nyEfWhàn nhạS46Rn t8ZfHỏa rRwtsa Rwtstừ gRwtsiữa tráRwtsn nànS46Rg. KhS46Ruôn Rwtsmặt nàngS46R hRwtsiện yEfWvẻ đaRwtsu khổyEfW, yEfWtay phảiyEfW S46Rche ngyEfWực, gò8ZfH myEfWá ửpbsHng hồng.

 

Tuyết vộiRwts vS46Ràng buông8ZfH ngóyEfWn tayEfWy, âRwtsn cầnpbsH nópbsHi: Rwts“Sao ryEfWồi? VấtpbsH vảyEfW Rwtslắm sao?”

 

Như 8ZfHCa vừRwtsa hS46Ro vừpbsHa npbsHói: “CảmyEfW pbsHthấy hơiRwts tức8ZfH ngực.”

 

Huân 8ZfHY bưngS46R S46Rchén tràRwts nyEfWhỏ tới,pbsH trS46Rong chénS46R làRwts pbsHtrà pbsHxuân LRwtsong T8ZfHỉnh, yEfWchén S46Rtrà xaS46Rnh bipbsHếc 8ZfHtỏa hưyEfWơng t8ZfHhơm ngátS46R. TuyếtpbsH Rwtsra dS46Rấu 8ZfHcho npbsHàng đặtyEfW S46Rchén tS46Rrà 8ZfHlên 8ZfHbàn, nh8ZfHẹ nhàng8ZfH pbsHcắn ng8ZfHón trỏ,pbsH mộRwtst giọtyEfW yEfWmáu tron8ZfHg supbsHốt nhỏpbsH yEfWxuống cpbsHhén trà.

 

“Uống pbsHnó xonS46Rg sẽpbsH đỡyEfW hơnyEfW 8ZfHnhiều.” TuyEfWyết đưayEfW ch8ZfHén tràRwts tớRwtsi yEfWsát môiS46R nàng.

 

Như yEfWCa 8ZfHnghiêng đầS46Ru: “Không.”pbsH yEfWVì sS46Rao 8ZfHy luônRwts pbsHbắt nàyEfWng uyEfWống máS46Ru S46Ry chứ.yEfW TràRwts S46Rhòa vớiS46R máS46Ru Rwtskhi uố8ZfHng vyEfWào luS46Rôn cả8ZfHm thấy8ZfH cổpbsH nòS46Rng bS46Rừng bừng.

 

“Nha yEfWđầu yEfWngoan nào.”S46R TuyếyEfWt c8ZfHười khanyEfWh kháS46Rch nhyEfWư đaS46Rng lừaS46R pbsHtrẻ cyEfWon: “NGoanpbsH pbsHnào, u8ZfHống đ8ZfHi. M8ZfHáu cpbsHủa S46Rta Rwtstuyệt đốyEfWi khônS46Rg pbsHtanh đâu,8ZfH tRwtshơm lắm8ZfH, S46Ruống vyEfWào ng8ZfHực sRwtsẽ Rwtsbớt 8ZfHkhó chịu.”

 

“Ta 8ZfHkhông muố8ZfHn uốnRwtsg, nyEfWgực đãyEfW Rwtshết tyEfWức rồRwtsi.” NhưyEfW yEfWCa 8ZfHđẩy chén8ZfH S46Rtrà S46Rnhỏ rpbsHa xa.

 

“Nói dốyEfWi lpbsHà khôS46Rng ngoayEfWn 8ZfHđâu.” TuyếtS46R nS46Rở 8ZfHnụ cườiyEfW khyEfWả áiRwts: “NG8ZfHƯơi 8ZfHcũng biếtpbsH tí8ZfHnh tS46Ra rồS46Ri đấS46Ry, cpbsHuối cùngpbsH cũngRwts sS46Rẽ bắt8ZfH ngươi8ZfH uốpbsHng tS46Rhôi. NgươiRwts muốnS46R 8ZfHdùng mRwtsột canyEfWh giờ8ZfH pbsHđể uốnpbsHg h8ZfHay vàipbsH pbsHphút đểyEfW uốngpbsH đây?”

 

“Vì S46Rsao cứ8ZfH pRwtshải uốS46Rng?” NhpbsHư S46RCa 8ZfHnhíu mày.

 

“Ách… NgươiyEfW muốnS46R 8ZfHnghe lRwtsý dS46Ro yEfWthật h8ZfHay lýS46R dS46Ro giảRwts?” TuyếRwtst cyEfWười hyEfWa hả.

 

Như S46RCa pbsHbất đắyEfWc dpbsHĩ: “Lại8ZfH cònpbsH Rwtscó hS46Rai lýyEfW d8ZfHo nữaRwts chứ.”

 

“Lý dpbsHo tpbsHhứ 8ZfHnhất Rwtslà dù8ZfHng máu8ZfH tpbsHa cpbsHó thể8ZfH nha8ZfHnh chónRwtsg cpbsHhuyển dờiyEfW 8ZfHhồn phS46Rách yEfWcủa ng8ZfHươi h8ZfHơn. Lý8ZfH pbsHdo yEfWkia lạiS46R pbsHlà Rwtsdo tyEfWa 8ZfHthích tropbsHng cơ8ZfH tyEfWhể 8ZfHngươi cópbsH mápbsHu củayEfW taRwts. CyEfWhỉ 8ZfHcần nghyEfWĩ mRwtsáu Rwtscủa yEfWta đan8ZfHg chpbsHảy tronpbsHg ngườiS46R nyEfWgươi làS46R pbsHta cảyEfWm S46Rthấy hạn8ZfHh Rwtsphúc rồi.”

 

“Vậy cáiRwts npbsHào lRwtsà Rwtsthật? CáRwtsi nS46Rào pbsHlà giả?”

 

Tuyết nhyEfWớp ch8ZfHớp mắt,S46R nởS46R nS46Rụ 8ZfHcười xRwtsảo pbsHtrá: “NgyEfWươi đoánRwts xem?”

 

“Ta đpbsHoán đềpbsHu S46Rlà giả.”

 

Như C8ZfHa tS46Rrừng mắt8ZfH S46Rnhìn yEfWy. RwtsY yEfWgiễu cợtpbsH myEfWình mớipbsH pbsHlà thật.

 

Tuyết vS46Rẻ 8ZfHmặt ng8ZfHạc nhiên.

 

“Oa! Mới8ZfH uốnRwtsg máuRwts tRwtsa mRwtsấy ngày8ZfH màpbsH yEfWđã yEfWthông 8ZfHminh lênyEfW baS46Ro nS46Rhiêu! TpbsHhật thầnRwts kỳ!”

 

Như C8ZfHa 8ZfHtức S46Rgiận cyEfWười rộ8ZfH lên.

 

Tuyết nhâyEfWn cơ8ZfH S46Rhội lpbsHừa pbsHnàng uốngyEfW Rwtsxong chén8ZfH trà.

 

Hai ngườipbsH cườiRwts đùa8ZfH S46Rtrong phòng,S46R S46Rhồn S46Rnhiên chẳnyEfWg chútRwts cyEfWhú ý8ZfH tới.

 

Huân RwtsY khS46Rom ngườiyEfW luRwtsi Rwtsra ngoài.

 

Ám DạS46R RwtsLa nghipbsHêng người8ZfH dựyEfWa vàRwtso S46Rbức tườnyEfWg, xiêRwtsm 8ZfHy đS46Rỏ cyEfWhói yEfWlại khiếnyEfW pbsHy trô8ZfHng nyEfWhợt nhyEfWạt, S46Ry nRwtsgửa yEfWcổ uốS46Rng yEfWnốt yEfWrượu tryEfWong chRwtsén, Rwtshai mắtpbsH đãRwts pbsHngà ngàyEfW saS46Ry nhìnpbsH S46RNhư Ca.

 

Nàng đpbsHang cười.

 

Khi nàng8ZfH cpbsHười tpbsHay pRwtshải Rwtsnhẹ nhà8ZfHng nắRwtsm pbsHlại, cácyEfW ngónS46R Rwtstay khẽS46R chạmRwts S46Rvào cho8ZfHp mũRwtsi, Rwtsnụ Rwtscười từpbsH kS46Rhóe yEfWmắt tớRwtsi bờRwts môi.

 

Nụ cười8ZfH nàyEfWy Rwtsy đãRwts quRwtsen thuyEfWộc biếpbsHt bao.

 

Chỉ cS46Ró “8ZfHnàng” mớipbsH Rwtscó th8ZfHể cười8ZfH ôpbsHn pbsHnhu S46Rđộng lòngRwts 8ZfHngười tRwtsới vậy.

 

“Ngươi yEfWlà ai?”

 

Một gRwtsiọng khànyEfW pbsHkhàn quấypbsH nhiễuRwts NhpbsHư S46RCa vàS46R Tuyết.

 

Nàng vàpbsH yEfWy cùRwtsng 8ZfHquay đS46Rầu nhìn8ZfH lại.

 

Thân hìnpbsHh đỏyEfW nhưpbsH máuS46R củayEfW ÁRwtsm DạS46R LyEfWa vRwtsọt yEfWtới Rwtstrước mặtRwts NyEfWhư 8ZfHCa, S46Ry Rwtsxiết c8ZfHhặt cằmpbsH nàng,Rwts nâRwtsng khyEfWuôn mặS46Rt 8ZfHnàng lên,pbsH S46Ru pbsHám hỏi:S46R S46R“Ngươi rốtS46R cuộyEfWc Rwtslà Ám8ZfH D8ZfHạ NhpbsHư S46RCa ha8ZfHy 8ZfHlà nàS46Rng đây?”

 

Như C8ZfHa đS46Rau đớn8ZfH hpbsHít mộ8ZfHt h8ZfHơi, cằyEfWm nàRwtsng nhS46Rư yEfWsắp bịyEfW Rwtsbóp nát.

 

“Ta khôngS46R S46Rphải ÁRwtsm 8ZfHDạ pbsHNhư Ca.”

 

Khuôn mặRwtst ÁmyEfW DạpbsH S46RLa hiệnyEfW pbsHvẻ mừn8ZfHg rRwtsỡ nyEfWhư điên8ZfH: “Ngươi…”

 

“Ta l8ZfHà LiRwtsệt NhS46Rư CRwtsa.” Nh8ZfHìn S46RÁm yEfWDạ yEfWLa đ8ZfHang S46Rtừ mừS46Rng ryEfWỡ chuyểRwtsn saS46Rng tứpbsHc giS46Rận tronyEfWg lòn8ZfHg nàngS46R b8ZfHỗng cả8ZfHm th8ZfHấy ni8ZfHềm sRwtsung sướng8ZfH đượcpbsH trảS46R thù.

 

Tuyết cưpbsHời tớiS46R tpbsHé ngyEfWửa: “TpbsHiểu LyEfWa đúngyEfW làS46R n8ZfHgốc aRwts, nàngyEfW lpbsHàm spbsHao manpbsHg họ8ZfH ÁyEfWm DạS46R đượcpbsH cpbsHhứ? 8ZfHCHo dS46Rù khpbsHông gọi8ZfH lpbsHà LiệtyEfW yEfWNhư CpbsHa 8ZfHcũng phảS46Ri gọiS46R lS46Rà Chiến8ZfH yEfWNhư CpbsHa yEfWmới đúng.”Y8ZfH pbsHcười cườiyEfW màpbsH Rwtsvai pbsHrun rS46Run, ôRwtsm lấS46Ry hpbsHai S46Rvai NS46Rhư C8ZfHa cườipbsH lớn,yEfW bRwtsàn tpbsHay pbsHnắm lyEfWấy cằ8ZfHm NhRwtsư CyEfWa củapbsH ÁpbsHm DpbsHạ LRwtsa nyEfWhư đượcS46R mộRwtst cpbsHơn gióRwts pbsHthổi quS46Ra kèpbsHm S46Rtheo hương8ZfH ho8ZfHa thRwtsơn ngát.

 

Ám DạS46R pbsHLa t8ZfHhu lạiRwts áRwtsnh mắt,yEfW đôpbsHi mpbsHắt biếnpbsH thàyEfWnh đỏS46R t8ZfHươi nyEfWhư S46Rmáu: “NgâRwtsn Tuyết,pbsH ngươiyEfW lạiS46R ch8ZfHơi ta?”

 

Tuyết dựayEfW đRwtsầu vàoRwts vaS46Ri NhưyEfW C8ZfHa, nhìS46Rn yEfWy cườiyEfW hyEfWa 8ZfHhả nóyEfWi: “Oa,S46R khônpbsHg nS46Rgờ lạiS46R S46Rlừa đượcyEfW ÁmRwts RwtsHà cuRwtsng pbsHchủ ÁmRwts 8ZfHDạ LS46Ra, 8ZfHta cườyEfWi tớpbsHi pbsHkhông đứngpbsH dậ8ZfHy đượ8ZfHc mất.”

 

Khuôn mặtS46R ÁpbsHm DạRwts LpbsHa trS46Rắng bệchpbsH, vặnyEfW vẹopbsH pbsHthật đángRwts 8ZfHsợ: “KhôngpbsH aRwtsi cS46Ró yEfWthể lừaRwts S46Rta!” yEfWChẳng lẽS46R cpbsHái yEfWgọi lyEfWà hồn8ZfH pyEfWhách chuyểS46Rn dờyEfWi ch8ZfHỉ S46Rlà Rwtsmột cpbsHạm bẫyyEfW? 8ZfHTay áopbsH dyEfWài giRwtsương 8ZfHlên, cánRwtsh tRwtsay 8ZfHtái nhợtyEfW củapbsH pbsHy nhưyEfW tryEfWong mộRwtst đS46Rám mâpbsHy đỏ,8ZfH xươnS46Rg ngyEfWón ta8ZfHy kRwtsêu Rwtslên răpbsHng rắc.

 

Y bS46Riết S46RNgân TuRwtsyết đS46Rể ýRwts S46Rnhất lpbsHà S46Rdung mạoyEfW xipbsHnh đẹpS46R cyEfWủa mình.

 

Vậy, Rwtsy sẽRwts chS46Rậm rãiRwts yEfWhủy diệt8ZfH khuôS46Rn mặtpbsH tuyệtRwts mỹpbsH đó.

 

Trong Rwtskhông kRwtshí bỗnS46Rg bồng8ZfH pbsHbềnh mộ8ZfHt tầngS46R S46Rkhí S46Rđỏ tươi

 

Tầng khíS46R Rwtstrong suốRwtst nhpbsHư 8ZfHngọc lưuRwts ly.

 

Dần dầnyEfW thpbsHắt chặtS46R lRwtsại, khốpbsHi khíS46R nhưRwts S46Rmột chiếcS46R tRwtshùng bằpbsHng ngyEfWọc S46Rnhốt TS46Ruyết vpbsHà NhưpbsH pbsHCa lạyEfWi byEfWên troyEfWng, 8ZfHkhông yEfWthể đS46Rộng đậy.

 

Ngón S46Rtay npbsHhẹ lướtRwts trpbsHên gò8ZfH myEfWá củayEfW Tuyết.

 

Ám 8ZfHDạ pbsHLa nởyEfW nS46Rụ cườiyEfW dắcRwts ýS46R: “Khắc8ZfH mRwtsột đóa8ZfH Rwtshoa t8ZfHuyết yEfWlên pbsHmặt ngươi,yEfW lS46Riệu c8ZfHó đẹS46Rp không?”

 

Tuyết uRwtsể yEfWoải nóS46Ri: “KhôngyEfW pbsHkhắc cpbsHó S46Rlẽ đẹpS46R hơn.”

 

“Vậy khắcS46R hayEfWi yEfWbông S46Rhoa tuyế8ZfHt S46Rnhé.” pbsHNgón pbsHtay pbsHÁm D8ZfHạ S46RLa k8ZfHẽ độnRwtsg, một8ZfH vếtRwts máyEfWu sâupbsH đãS46R yEfWcắt Rwtslên gS46Rò má8ZfH TuyyEfWết, từng8ZfH pbsHgiọt từng8ZfH gpbsHiọ máuRwts nhỏRwts xyEfWuống bRwtsộ xiêpbsHm 8ZfHy tryEfWắng toát.

 

“Móng tpbsHay dàyEfWi quá.”

 

Như 8ZfHCa kyEfWinh n8ZfHgạc npbsHhìn tapbsHy ÁmS46R DRwtsạ La8ZfH, chyEfWẳng biRwtsết vS46Rì 8ZfHsao lạ8ZfHi thốS46Rt lênpbsH nhữngpbsH lời8ZfH này.

 

Ngón yEfWtay 8ZfHy c8ZfHứng đờ.

 

Vết máS46Ru chảpbsHy dàpbsHi nhưnS46Rg S46Rvết thươngRwts yEfWlại Rwtskhông mRwtsở rộng.

 

Nàng lắcS46R đầu,Rwts n8ZfHở Rwtsnụ cườyEfWi Rwtsdịu dàyEfWng: “ĐànyEfW 8ZfHông yEfWcon tpbsHrai khôngpbsH nênS46R yEfWđể móng8ZfH tRwtsay qu8ZfHá dS46Rài như8ZfH vậy,pbsH S46RLa yEfWNhi, lấyyEfW daS46Ro lS46Rại đây,yEfW tyEfWỷ S46Rgiúp pbsHđệ yEfWsửa lạiRwts đô8ZfHi chút.”

 

Ám yEfWDạ LyEfWa phả8ZfHng phyEfWất nh8ZfHư bị8ZfH điRwtsểm trúnRwtsg huyệtRwts đạoS46R, thRwtsân t8ZfHhể pbsHy cứnRwtsg ngắc,S46R S46Rchậm yEfWrãi 8ZfHnhìn v8ZfHề phyEfWía nàng,pbsH trpbsHong pbsHmắt đầyyEfW vẻ8ZfH 8ZfHngạc pbsHnhiên yEfWvà rRwtsun rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mù8ZfHa thyEfWu bêRwtsn cRwtson sS46Ruối nhỏ.

 

Ám yEfWDạ MinyEfWh v8ZfHừa gpbsHội lạiS46R mRwtsái tópbsHc, sRwtsuối tópbsHc mềmpbsH mạipbsH bồng8ZfH 8ZfHbềnh gRwtsợn Rwtssóng dướipbsH ánRwtsh nRwtsắng ch8ZfHiều. S46RNàng mặ8ZfHc mộtS46R chiếcyEfW áo8ZfH c8ZfHhoàng rộngS46R thùnRwtsg thìnyEfWh, yEfWvạt ápbsHo thê8ZfHu hS46Roa Rwtsvăn mỹpbsH yEfWlệ mRwtsà phS46Rức tạp.

 

“Đừng đểpbsH móngRwts taS46Ry d8ZfHài quá.”

 

Nàng S46Rcúi đyEfWầu, dùng8ZfH mộtRwts co8ZfHn pbsHdao sửS46Ra 8ZfHmóng tpbsHay cyEfWho y.

 

Cậu yEfWbé S46RÁm S46RDạ LyEfWa nS46Rằm dư8ZfHới cRwtshân nS46Ràng, S46Rvươn tayEfWy Rwtsra yEfWcho nàng8ZfH sử8ZfHa, miệngyEfW thS46Rầm nói8ZfH: “RwtsMóng tS46Ray tỷRwts cyEfWhẳng 8ZfHphải cũpbsHng rấRwtst dpbsHài saoRwts.” yEfWNgón taS46Ry tpbsHhon thS46Rả S46Rmượt Rwtsmà, lpbsHộ yEfWra myEfWàu hồng8ZfH nhưyEfW vỏpbsH 8ZfHsò, 8ZfHcó kh8ZfHi hyEfWơi díS46Rnh Rwtschút nRwtsước trêpbsHn đóayEfW S46Rhoa, 8ZfHtay pbsHnàng tyEfWhật đẹp.

 

Nàng cẩnS46R thậnRwts cắyEfWt 8ZfHmóng tyEfWay Rwtscho y8ZfH: “ĐệyEfW S46Rlà cyEfWon tpbsHrai cơ8ZfH myEfWà, ngày8ZfH thS46Rường khS46Rông lS46Ruyện võRwts cũngRwts tpbsHỷ vpbsHõ 8ZfHvới ngườiyEfW tS46Ra, móngS46R pbsHtay dyEfWài quRwtsá sẽ8ZfH kS46Rhông tiệnRwts. yEfWVạn nhấtRwts mónyEfWg tyEfWay đS46Rứt rpbsHơi rpbsHa S46Rsẽ khS46Riến 8ZfHngươi p8ZfHhân tyEfWâm, S46Rhơn nữ8ZfHa S46Rcũng S46Rkhông yEfWsạch, trôngRwts bẩnpbsH lắm.”S46R NàyEfWng cưpbsHời 8ZfHkhẽ n8ZfHói: “Tỷ8ZfH tỷRwts thìpbsH khácyEfW, pbsHcó pbsHLa N8ZfHhi th8ZfHì việ8ZfHc pbsHgì tỷRwts cpbsHũng khônRwtsg cầyEfWn yEfWquan tâRwtsm, c8ZfHho npbsHên cS46Ró tyEfWhể đểRwts yEfWý yEfWchăm sRwtsóc m8ZfHóng tay.”

 

“Là S46Rnhư vpbsHậy à.S46R” S46RCậu béS46R Ám8ZfH DạpbsH LpbsHa nắ8ZfHm lấyEfWy tyEfWóc nàRwtsng, đưaRwts lêS46Rn myEfWũi ngửpbsHi rồiyEfW cườipbsH nói:Rwts “ĐyEfWệ rấtpbsH thRwtsích mópbsHng taS46Ry củapbsH tỷ,pbsH 8ZfHsau S46Rnày Rwtstỷ pbsHtỷ nhRwtsất định8ZfH cũn8ZfHg sẽRwts S46Rthích đệS46R đS46Rể móngyEfW Rwtstay dài.”

 

“La S46RNhi nyEfWgốc.” NpbsHàng mpbsHỉm cư8ZfHời, 8ZfHnắm ta8ZfHy 8ZfHy đưayEfW lên:Rwts “ĐệS46R xeS46Rm, S46Rcon yEfWtrai đểpbsH mónyEfWg tyEfWay ngắnyEfW mpbsHới m8ZfHạnh mẽpbsH chứ.”

 

Móng 8ZfHtrên mỗipbsH Rwtsngón S46Rtay Rwtsy S46Rđều đượcpbsH Rwtstỉa ryEfWất S46Rgọn gang.

 

Bờ móngRwts cũngyEfW đượS46Rc Rwtsnàng đánhyEfW mượt.

 

Cậu Rwtsbé ÁRwtsm 8ZfHDạ S46RLa mởRwts tRwtso ha8ZfHi Rwtsmắt: “pbsHA, ta8ZfHy đRwtsệ pbsHgiờ cũ8ZfHng tRwtshật đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn S46Rtay đẹppbsH vậy,S46R Rwtsđêm n8ZfHay khôngpbsH lyEfWuyện côngyEfW S46Rcó đượcRwts khô8ZfHng?” RwtsY S46Rlàm nũngRwts trpbsHong lòRwtsng nàng.

 

Ám DS46Rạ S46RMinh S46Rnở nụRwts cườyEfWi dịuRwts dànyEfWg nhyEfWư mộtpbsH tpbsHia sáng:8ZfH S46R“Được. TS46Ray LS46Ra pbsHNhi đẹp8ZfH nyEfWhư vậy8ZfH, pbsHđêm 8ZfHnay cpbsHũng kyEfWhông yEfWcần ănS46R cpbsHơm đâS46Ru nhỉ.”

 

“Tỷ ~8ZfH~ 8ZfHtỷ ~~!”

 

Cậu bS46Ré ÁyEfWm D8ZfHạ RwtsLa thấyEfWt 8ZfHvọng kpbsHêu to.

 

Ám 8ZfHDạ MipbsHnh nRwtsở S46Rnụ cười,8ZfH ngpbsHón tpbsHay nhẹRwts nhànpbsHg chàpbsH S46Rlên cho8ZfHp mũi.8ZfH NgyEfWày mùaRwts yEfWthu, dưRwtsới áRwtsnh nắpbsHng chiều,pbsH bênS46R kpbsHhe supbsHối S46Rnhỏ, nànyEfWg nởyEfW 8ZfHnụ cườyEfWi ônyEfW nhuRwts, suốiS46R tóS46Rc dàiyEfW thơpbsHm n8ZfHgát ôS46Rm lấyS46R y.

 

......

 

............

 

Lưỡi dS46Rao nhRwtsỏ tS46Rừ từyEfW Rwtscẩn t8ZfHhận sửaS46R s8ZfHang lạiS46R món8ZfHg 8ZfHtay cyEfWho y.

 

Mái tóyEfWc dS46Rài S46Rbuông x8ZfHuống Rwtsvai nàng.

 

Nàng 8ZfHnở mộtyEfW yEfWnụ cười8ZfH tĩpbsHnh lặnS46Rg, tựapbsH Rwtshồ tro8ZfHng S46Rthế giRwtsới Rwtscủa nàngS46R khônS46Rg gyEfWì quayEfWn tRwtsrọng hơn8ZfH món8ZfHg tapbsHy ÁmpbsH DyEfWạ La.

 

Ngón t8ZfHay ÁpbsHm Dạ8ZfH pbsHLa c8ZfHứng đờ.

 

Tuyết S46Rtới gầyEfWn NpbsHhư CAS46R, yEfWmột vẻyEfW mặRwtst kpbsHhó cóS46R thểS46R dùngpbsH lờipbsH đểRwts tảS46R khiếnS46R nụyEfW cS46Rười 8ZfHy bi8ZfHến mất.

 

“Móng ta8ZfHy dRwtsù dyEfWài nRwtshưng lS46Ràm đúngS46R Rwtslà ẩu.yEfW” S46RNàng mỉyEfWm pbsHcười. “LaRwts NS46Rhi đãS46R lớS46Rn rồi,pbsH móS46Rng tayEfWy S46Rkhông bẩ8ZfHn pbsHnhư trướ8ZfHc nữa.”

 

Nàng S46Rngẩng đầu.

 

Khóe mS46Rắt Rwtslà S46Rcảm yEfWtình tro8ZfHng 8ZfHsáng chRwtsan chứapbsH, nàngpbsH nhyEfWìn RwtsÁm DạRwts S46RLa, yEfWsóng mắS46Rt nhưyEfW lyEfWàn nướ8ZfHc Rwtsmùa tRwtshu 8ZfHkhẽ chảy.

 

Một lyEfWúc yEfWlâu sau…

 

Ngón S46Rtay Rwtsnàng pbsHvuốt nhyEfWẹ Rwtslên S46Rkhuôn mặRwtst pbsHÁm DRwtsạ S46RLa, pbsHchân mà8ZfHy yEfWnhẹ pbsHnhàng capbsHu lyEfWại npbsHhư là8ZfHn sónS46Rg nước.

 

“La NRwtshi bệnh8ZfH saopbsH? S46RSao lạiRwts tiềuyEfW tụyyEfW 8ZfHnhư vậy?”

 

******

 

Bó đuốpbsHc v8ZfHẫn chS46Ráy bênRwts pbsHbức yEfWtường đá.

 

Dưới lònRwtsg S46Rđất khyEfWông khpbsHí Rwtsẩm ướyEfWt mpbsHang theS46Ro mS46Rột mùRwtsi mS46Rốc meo.

 

Nàng nRwtsgửa đS46Rầu nằpbsHm tRwtsrên giyEfWường, vầpbsHng trányEfW k8ZfHhẽ 8ZfHcau lại:

 

“La RwtsNhi rốRwtst cuộcpbsH bịS46R 8ZfHlàm sao8ZfH? VpbsHì sRwtsao… Rwtsta Rwtsdường npbsHhư đãyEfW trả8ZfHi quyEfWa yEfWmột gipbsHấc mộnRwtsg dài,8ZfH màRwts nhữnS46Rg Rwtsgì troRwtsng mộngyEfW lpbsHại chẳnpbsHg thểS46R nh8ZfHớ ra.”

 

Ám DạS46R RwtsLa pbsHnói: “TỷpbsH ngS46Rã 8ZfHbệnh, hôS46Rn pbsHmê m8ZfHười chínyEfW yEfWnăm rồi.”8ZfH 8ZfHTuyết nóS46Ri cpbsHho y8ZfH, hồRwtsn p8ZfHhách ÁmyEfW Dạ8ZfH S46RMinh Rwtscần pbsHmột 8ZfHchút thờiS46R gyEfWian mớiS46R yEfWcó thểyEfW nhớpbsH l8ZfHại toàyEfWn byEfWộ nhpbsHững chuyệnpbsH cũ.

 

“Mười chínyEfW nyEfWăm sao…8ZfH” RwtsNàng lặpyEfW lại,pbsH lắc8ZfH đầyEfWu cườyEfWi khổ:8ZfH “pbsHHèn yEfWchi pbsHtỷ cảm8ZfH thấRwtsy toàn8ZfH thâpbsHn nS46Rhức mỏi,8ZfH nhưRwts kh8ZfHông phảiS46R pbsHcủa 8ZfHbản tyEfWhân 8ZfHmình vậy.”

 

“Tỷ spbsHẽ npbsHhanh chópbsHng phụcpbsH Rwtshồi thôi.”Rwts S46RY sẽRwts bắRwtst NyEfWgân S46RTuyết S46Rmau chS46Róng đuổi8ZfH yEfWhồn pháchpbsH pbsHnữ nhâRwtsn kiRwtsa đi.

 

Nàng Rwtschăm cRwtshú nhpbsHìn ypbsH, 8ZfHlo lắngpbsH nóS46Ri: “L8ZfHa yEfWNhi, đệyEfW cũRwtsng bị8ZfH bệnhyEfW sao?”

 

“Không đâu,Rwts đệ8ZfH vRwtsẫn khỏe.”

 

Bàn Rwtstay nàRwtsng nhẹpbsH yEfWnhàng vuốtyEfW S46Rve Rwtskhuôn mặtpbsH tápbsHi nyEfWhợt củaS46R yEfWy: S46R“Sao khuRwtsôn mặRwtst đyEfWệ lạyEfWi trắpbsHng 8ZfHbệch vyEfWậy? S8ZfHao 8ZfHthân tRwtshể lạiRwts S46Rgầy yếuyEfW tS46Rhế? LpbsHa S46RNhi củayEfW tpbsHa lpbsHà S46Rmột thiếupbsH niêyEfWn tS46Rhần thpbsHái phRwtsi Rwtsphàm mà.S46R” BànpbsH S46Rtay nàRwtsng trRwtsắng trẻopbsH ấyEfWm ápS46R, cyEfWái vyEfWuốt yEfWve dịupbsH 8ZfHdàng đầyyEfW yEfWyêu thương.

 

Ám DạRwts 8ZfHLa S46Rnắm t8ZfHay nàngS46R, Rwtsáp l8ZfHên khuS46Rôn mặtRwts S46Rmình, hơipbsH thởRwts S46Ry dpbsHồn dập:

 

“Nói 8ZfHcho Rwtsta pbsHhay, npbsHgươi yEfWlà ai?”

 

Nàng kiS46Rnh ngạcyEfW nóipbsH: “LpbsHa Nhi?”

 

Ám DS46Rạ 8ZfHLa yEfWthở dốc:S46R “MapbsHu nRwtsói chpbsHo yEfWta, 8ZfHngươi pbsHlà ai8ZfH, 8ZfHtên làyEfW gì?”

 

Nàng l8ZfHắc đRwtsầu, cườiRwts nói:Rwts “ĐS46Rứa nhóS46Rc S46Rhư hỏ8ZfHng này.”pbsH ThấyS46R yEfWy cố8ZfH cpbsHhấp pbsHnhư vậy,Rwts S46Rnàng 8ZfHrốt cuộcyEfW tRwtshỏa hiệp,8ZfHd đưapbsH tS46Ray lS46Rên vuố8ZfHt n8ZfHhẹ ch8ZfHop mpbsHũi yRwts, bấyEfWt đắcpbsH dĩS46R nyEfWói: “VậyS46R đượcRwts rồi,pbsH Rwtsta lyEfWà BôS46Ri Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt pbsHThiên Li8ZfHnh CáiS46R củapbsH ÁyEfWm DạyEfW LyEfWa p8ZfHhảng phất8ZfH n8ZfHhư bịS46R m8ZfHột ch8ZfHưởng yEfWđánh trúRwtsng! RwtsNgũ 8ZfHquan yEfWy ruS46Rn rS46Rẩy, dunpbsHg Rwtsmạo pbsHtà yEfWmỵ cũn8ZfHg bắ8ZfHt đầuRwts vặnyEfW vyEfWẹo! YếtRwts hầuRwts cảRwtsm t8ZfHhấy ngòS46Rn ngọyEfWn, pbsHngực S46Rnhư S46Rcó mộpbsHt pbsHcục máu8ZfH nón8ZfHg m8ZfHuốn p8ZfHhun ra!

 

Nàng lS46Rà S46RBôi Nhi.

 

Nàng làRwts BôiS46R 8ZfHNhi Rwtscủa y.

 

............

 

......

 

Trong ápbsHnh pbsHnắng bS46Ran mai.

 

Nàng nhảyEfWy mRwtsúa pbsHbên Rwtsbờ suối.

 

Giọt sương8ZfH tS46Rrên ngọnRwts S46Rcỏ bịyEfW gócRwts yEfWváy pbsHnàng cuốnpbsH lêRwtsn tạoS46R thànhpbsH 8ZfHtừng ángS46R sươngS46R tron8ZfHg suốt.

 

Y nằmpbsH tr8ZfHên Rwtsthảm cỏ,yEfW miện8ZfHg ngậRwtsm cọnRwtsg pbsHcỏ xanhRwts, ngónRwts tayEfWy thưởngyEfW tRwtshức S46Rmột chénS46R rượ8ZfHu hS46Roàng pbsHkim. ThâRwtsn cpbsHhén phRwtsản cyEfWhiếu vpbsHũ pbsHđiệu runS46Rg độngyEfW tâmRwts caS46Rn củyEfWa nàng.

 

“Này, 8ZfHta khônRwtsg muốnS46R gọiyEfW ngưRwtsơi làRwts S46Rtỷ tS46Rỷ nữa.”

 

Y hoánRwts hậS46Rn nói.

 

Nàng 8ZfHvẫn S46Rtiếp tyEfWục múa,S46R pbsHhòa vàopbsH dònRwtsg Rwtschảy củayEfW dónS46Rg suố8ZfHi, hòa8ZfH vàpbsHo thảm8ZfH S46Rcỏ xaS46Rnh, hòRwtsa yEfWvào thếS46R giớiRwts mRwtsỹ S46Rlệ xpbsHung quanhS46R, c8ZfHhẳng Rwtshề S46Rđể 8ZfHý tS46Rới pbsHlời nRwtsói tryEfWẻ 8ZfHcon củayEfW y.

 

“Ngươi cRwtsó ngS46Rhe kyEfWhông đ8ZfHó! S46RSau nàpbsHy tRwtsa Rwtssẽ khôn8ZfHg gS46Rọi ngưpbsHơi lyEfWà tỷyEfW tỷpbsH nữa8ZfH!” S46RY Rwtsbuồn pbsHrầu xopbsHay xoaRwtsy c8ZfHhén rượu,S46R tyEfWhấp giọngS46R nS46Rói: “yEfWGọi ngRwtsươi làpbsH t8ZfHỷ tyEfWỷ 8ZfHcứ cóS46R cyEfWảm giyEfWác 8ZfHnhư m8ZfHãi mãipbsH khpbsHông lpbsHớn l8ZfHên đưRwtsợc.” Nà8ZfHng cpbsHàng ngàyRwts cànpbsHg xiRwtsnh đẹp,8ZfH chốnpbsH gpbsHiang pbsHhồ ngày8ZfH cũngyEfW ngàypbsH S46Rcàng nhiRwtsều ngườiRwts khS46Ruynh đảRwtso vpbsHì sS46Rắc đẹpyEfW của8ZfH nàng.

 

Y sRwtsợ rằngRwts Rwtstrong S46Rlòng nyEfWàng mìnhS46R S46Rmãi Rwtsmãi chỉyEfW lyEfWà mộtyEfW đệpbsH đệ.

 

Nàng nS46Rgừng múRwtsa, ngồipbsH xpbsHuống yEfWbên ngườipbsH yyEfW. S46RXoa xoS46Ra S46Rchop pbsHmũi yyEfW, pbsHgiọng nàngS46R t8ZfHựa n8ZfHhư đayEfWng 8ZfHlừa m8ZfHột đứapbsH trRwtsẻ: “SaoS46R lạiS46R kRwtshông pbsHvui thế?”

 

Chén rượu8ZfH khô8ZfHng n8ZfHgừng quaS46Ry troS46Rng tyEfWay y.

 

Hai mắyEfWt 8ZfHy tS46Rỏa sáng:S46R “SpbsHau nàyS46R tRwtsa gRwtsọi ng8ZfHươi làS46R ‘Bôi8ZfH NhS46Ri’ pbsHnhé!” RwtsChén rưRwtsợu bRwtsay mú8ZfHa nyEfWhư vpbsHũ đS46Riệu củaS46R npbsHàng, có8ZfH quanS46Rg manyEfWg sRwtsáng lạRwtsn, có8ZfH lưngyEfW pbsHáo mảnyEfWh S46Rkhảnh, pbsHcó yEfWlàn dS46Ra mịnpbsH mS46Rà. HơS46Rn nữ8ZfHa, cpbsHhén rượ8ZfHu yEfWtrong yEfWtay pbsHy, 8ZfHy cpbsHó t8ZfHhể khRwtsiến nó8ZfH múRwtsa cũnpbsHg cóyEfW th8ZfHể yEfWkhiến 8ZfHnó ng8ZfHừng, lạipbsH cpbsHó Rwtsthể dùyEfWng mS46Rôi nRwtshấp nháp.

 

“Cái têRwtsn k8ZfHỳ yEfWquặc qRwtsuá.” S46RNàng vừaRwts cườiRwts vừyEfWa yEfWlắc đầu.

 

“Được khôS46Rng? yEfWNgươi lpbsHàm ‘BôiyEfW NyEfWhi’ củapbsH t8ZfHa nhé.”yEfW S46RY tớipbsH gầnyEfW nà8ZfHng, ánpbsHh S46Rmắt pbsHbướng bỉnh.

 

Nhìn ánh8ZfH mắS46Rt yEfWy, nS46Ràng bỗng8ZfH 8ZfHgiật mình.

 

Nàng biếtRwts yEfWy đãS46R giếtpbsH rấRwtst nyEfWhiều Rwtsngười, pbsHdanh tiếngS46R ÁRwtsm HàS46R CunpbsHg cũngpbsH đRwtsã lại8ZfH Rwtsvang dpbsHội tryEfWong ch8ZfHốn yEfWgiang hpbsHồ, nhưnpbsHg tronRwtsg lòRwtsng nàngS46R Rwtsy vpbsHẫn chỉS46R lpbsHà mộtpbsH đứayEfW trẻ.

 

Nhưng S46Rgiờ pRwtshút này,Rwts S46Ránh mắpbsHt S46Ry maS46Rng thepbsHo vẻyEfW ngpbsHang bướnRwtsg kh8ZfHó tả!

 

Có lẽ,pbsH LRwtsa NRwtshi đãRwts thựcyEfW sRwtsự trưởpbsHng thành.

 

Nàng nởS46R nụS46R cpbsHười S46Rthật dịS46Ru yEfWdàng: “RwtsTa làS46R 8ZfHtỷ tS46Rỷ cS46Rủa đệyEfW mà.”

 

“Bôi NhRwtsi, làmyEfW BpbsHôi NS46Rhi cS46Rủa 8ZfHta!” pbsHY năS46Rn nỉ.

 

“Cái tRwtsên Rwtsnày thRwtsật khó8ZfH nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vS46Rẫn lắ8ZfHc đầu.

 

Y tpbsHức giyEfWận, nắmpbsH lấypbsH cằpbsHm nàyEfWng: “N8ZfHói myEfWau! NgươiS46R đồngS46R ýyEfW làmpbsH BôRwtsi NhyEfWi của8ZfH ta.”

 

“La NS46Rhi, đayEfWu Rwtsquá.” yEfWNàng rênRwts rpbsHỉ nói.

 

“Đồng ýRwts làmS46R BôRwtsi 8ZfHNhi củaS46R tRwtsa, S46Rta tpbsHha chpbsHo ngươi.”pbsH 8ZfHY 8ZfHcàng S46Rxiết chS46Rặt tay.

 

“Không.”

 

Lửa giậnRwts bpbsHừng lêS46Rn, yEfWy đột8ZfH nhRwtsiên kéoyEfW nàpbsHng lạiyEfW gầnRwts! pbsHHơi Rwtsthở nónS46Rg yEfWbỏng, b8ZfHờ môiS46R pbsHy cáRwtsch nRwtsàng chỉpbsH cS46Ró S46Rmột tấc!8ZfH VRwtsừa thyEfWở hổRwtsn h8ZfHển, S46Ry vừa8ZfH ghéyEfW sátyEfW pbsHbờ 8ZfHmôi đỏ8ZfH t8ZfHhắm của8ZfH nàng!

 

“Làm BôRwtsi N8ZfHhi cyEfWủa Rwtsta! NếuRwts khS46Rông Rwtsta Rwtssẽ S46Rbiến ngươS46Ri thànhRwts nyEfWữ pbsHnhân cpbsHủa ta!”

 

Ngày hômS46R đó.

 

Nàng cuối8ZfH cùngpbsH cũngS46R phS46Rải thỏapbsH hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mắtS46R yEfWÁm Dạ8ZfH LS46Ra đỏS46R 8ZfHnhư máu.

 

Y ôm8ZfH lyEfWấy nàngRwts, nRwtsước mắtyEfW Rwtsnhư S46Rhai dònRwtsg 8ZfHmáu chảyyEfW xuốngS46R từRwts đôiS46R mắtpbsH nhyEfWắm chặS46Rt cS46Rủa S46Ry. MàupbsH đỏRwts yEfWcủa nư8ZfHớc mắt,S46R S46Rmàu trắngS46R bệch8ZfH c8ZfHủa yEfWhai gòyEfW S46Rmá, Rwtsy kS46Rhông nénpbsH 8ZfHnổi S46Rbi tRwtshương tron8ZfHg yEfWlòng nhpbsHư một8ZfH byEfWức 8ZfHtranh qS46Ruỷ dS46Rị 8ZfHđẹp Rwtsđẽ pbsHmà thyEfWê lương.

 

Nàng yêyEfWu thưS46Rơng vuốtRwts vyEfWe Rwtsy: “LaS46R NhiRwts, xpbsHin lỗi.”

 

Y ô8ZfHm chặtyEfW lấyS46R nàng.

 

“Tỷ Rwtsngã bệnS46Rh hRwtsôn mS46Rê đãS46R S46Rmười cyEfWhín nămyEfW, đệS46R nhấ8ZfHt Rwtsđịnh Rwtsrất vấtRwts Rwtsvả đúnyEfWg không?Rwts” NàS46Rng thởS46R dài,pbsH 8ZfHcố gắS46Rng nởRwts pbsHnụ cườiyEfW, npbsHgăn d8ZfHòng nước8ZfH Rwtsmắt pbsHmình chRwtsảy S46Rra. “RwtsYên tS46Râm đi,S46R gyEfWiờ tỷyEfW S46Rđã khỏpbsHi rồS46Ri, Rwtstất c8ZfHả đpbsHều sẽ8ZfH tốtyEfW hơn.”

 

Ám DạpbsH LyEfWa muRwtsốn ômRwts nàng8ZfH vàopbsH lòng.

 

Những chu8ZfHyện 8ZfHkhác Rwtsy đềuyEfW khônyEfWg muốnS46R ngS46Rhĩ tới.

 

“Mười cpbsHhín npbsHăm S46Rqua, đệRwts pbsHvẫn ởRwts pbsHtrong yEfWÁm HRwtsà CuRwtsng sS46Rao?” NS46Ràng S46Rnhẹ yEfWnhàng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn 8ZfHở dướiRwts lònpbsHg yEfWđất, khyEfWông th8ZfHấy yEfWánh S46Rmặt tpbsHrời, Rwtskhông Rwtschút khpbsHông khíyEfW tyEfWrong 8ZfHlành, hèpbsHn ch8ZfHi Rwtsthân thểS46R đệpbsH chẳngyEfW hềS46R khỏeyEfW mS46Rạnh, k8ZfHhuôn mặtpbsH pbsHcũng yEfWu byEfWuồn nhpbsHư vậ8ZfHy.” NàS46Rng vuốtRwts vyEfWe máiS46R yEfWtóc Rwtsdài củayEfW yS46R. “ĐềuyEfW lyEfWà Rwtslỗi 8ZfHcủa ta.”

 

Bàn tpbsHay npbsHàng nhRwtsẹ nhànS46Rg làRwts vậy.

 

Từng giọt8ZfH lệRwts đỏ8ZfH nRwtshư mpbsHáu củayEfW ÁRwtsm DạS46R LRwtsa từRwts t8ZfHừ Rwtstrào ra.

 

“Không cầnRwts đ8ZfHệ tiếpS46R tRwtsục luyRwtsện cpbsHông nữRwtsa, cũngRwts Rwtskhông cầ8ZfHn nS46Rghĩ cácyEfWh đểRwts ÁpbsHm 8ZfHHà CunyEfWg pbsHxưng yEfWbá t8ZfHhiên hạyEfW nữyEfWa.” Rwtsnàng ôS46Rm l8ZfHấy yRwts. S46R“La NhiRwts, tỷyEfW t8ZfHỷ 8ZfHmuốn đệS46R sS46Rống tRwtshật Rwtshạnh phúc.”

 

******

 

Sáng Rwtssớm ng8ZfHày hôRwtsm sau.

 

Như yEfWCa mở8ZfH 8ZfHto 8ZfHhai mắt.

 

Nàng cảS46Rm tpbsHhấy toànRwts thâS46Rn nRwtshức 8ZfHmỏi như8ZfH S46Rbị pbsHtrói mộtRwts đêm,pbsH byEfWụng cyEfWũng nặRwtsng tr8ZfHĩu, tyEfWhở khô8ZfHng Rwtsra hơi.

 

Vừa nyEfWhìn qua…

 

Nàng bỗng8ZfH dưnyEfWg kin8ZfHh hãi!

 

Ám DS46Rạ L8ZfHa gpbsHhé S46Rđầu vpbsHào Rwtsbên gi8ZfHường, tRwtsay tráiRwts nắRwtsm lRwtsấy 8ZfHtay phảyEfWi nàng,pbsH đầuRwts gốiS46R lên8ZfH bụnS46Rg nàngRwts. pbsHY nghỉpbsH rấtpbsH yê8ZfHn tĩnh,Rwts 8ZfHkhuôn mpbsHặt 8ZfHtái nhợtRwts phRwtsảng pbsHphất nyEfWhư pbsHcó thyEfWêm cpbsHhút huyRwtsết sắc.

 

“Ngươi là8ZfHm gì8ZfH đó.”

 

Như CRwtsa trừngRwts mS46Rắt 8ZfHnhìn pbsHÁm S46RDạ La8ZfH, dùnS46Rg đẩyS46R S46Rgạt 8ZfHy dậy.

 

Ám DạRwts L8ZfHa c8ZfHhăm chúpbsH nhìnRwts yyEfW, hạpbsHt Rwtschu spbsHa giữayEfW tyEfWrán dS46Rần dầnS46R cyEfWhuyển 8ZfHtừ đỏS46R tpbsHươi s8ZfHang âmpbsH uRwts. RwtsY đứng8ZfH bậtRwts Rwtsdậy, S46Ránh mắ8ZfHt léyEfW lyEfWên Rwtsvẻ vôS46R pbsHtình, pbsHcoi nàn8ZfHg như8ZfH kẻRwts tyEfWhù khS46Rắc cốpbsHt ghRwtsi tâm.

 

“Vì yEfWsao ngươRwtsi l8ZfHại tryEfWở lại.”

 

Giọng 8ZfHy trS46Rầm trầm8ZfH nhRwtsư đangpbsH ngyEfWuyền rủa.

 

Như CpbsHa giậyEfWt myEfWình. RwtsTrong thyEfWoáng chpbsHốc, nànS46Rg S46Rbỗng ngh8ZfHĩ mìnhS46R pbsHsẽ byEfWị ánhRwts mắtyEfW ácyEfW độcRwts S46Rcủa pbsHy Rwtsgiết chết.

 

“Chờ 8ZfHmột chút!”

 

Nàng gọ8ZfHi ÁmS46R DạyEfW pbsHLa đaS46Rng ph8ZfHất Rwtstay áS46Ro qS46Ruay đi:

 

“Ngươi đừng8ZfH đi!”

 

Ám DạRwts S46RLa khônyEfWg qyEfWuay đầu8ZfH lạS46Ri, pbsHy đRwtsã 8ZfHkhông thểRwts dpbsHễ Rwtsdàng thRwtsa thứ8ZfH nếuyEfW thấy8ZfH mặS46Rt nàng.

 

Như CpbsHa nói:S46R “H8ZfHôm nayEfWy đãRwts yEfWlà npbsHgày tpbsHhứ mười.Rwts TS46Ra muố8ZfHn gặp8ZfH NgọcpbsH syEfWư huynh.”

 

Ám DạS46R LRwtsa cườyEfWi lạnhyEfW nói:

 

“Nhìn th8ZfHấy hắnyEfW nRwtsgươi sẽ8ZfH hốiyEfW hận.”

 

Như CyEfWa cả8ZfH kinpbsHh nói:Rwts “NgươiyEfW đãpbsH làmyEfW Rwtsgì vớRwtsi sưS46R huS46Rynh củapbsH ta?!”

 

Ám DạyEfW LRwtsa nhyEfWíu màpbsHy nóipbsH: “KẻRwts dáRwtsm l8ZfHừa gạtpbsH phản8ZfH S46Rbội 8ZfHta chỉyEfW cpbsHó thểpbsH sốnyEfWg t8ZfHrong địaRwts ngục.”

 

Như S46RCa pbsHcắn môyEfWi, cốS46R gắnpbsHg kiềpbsHm chS46Rế thâ8ZfHn tyEfWhể S46Rđang ruRwtsn ryEfWẩy yEfWcủa mình.

 

“Ta muốnpbsH gặpbsHp yEfWsư huynh.”

 

******

 

Làn nướS46Rc yEfWÁm S46RHà chậmRwts r8ZfHãi chảyyEfW xuôRwtsi tryEfWên mặt8ZfH đất.

 

Xung quan8ZfHh đpbsHều lpbsHà bpbsHóng tốRwtsi, ch8ZfHỉ cóS46R ánhyEfW lửayEfW yEfWu á8ZfHm tr8ZfHên bứS46Rc yEfWtường Rwtschiếu xuốyEfWng mRwtsặt nưyEfWớc. Mặt8ZfH pbsHnước ÁRwtsm HàS46R cũnRwtsg mộtRwts màS46Ru đenS46R, ngS46Rẫu nhyEfWiên 8ZfHlóe lênpbsH mpbsHột Rwtstia run8ZfHg độngyEfW Rwtstựa 8ZfHnhư áS46Rng mS46Rây đen8ZfH viềnpbsH vàng.

 

Trong bó8ZfHng tốyEfWi tĩyEfWnh mịch.

 

Trái tiRwtsm NhRwtsư CyEfWa S46Rchậm rãyEfWi trầS46Rm xuống,Rwts mộtS46R pbsHcảm gRwtsiác sợS46R pbsHhãi h8ZfHít thởyEfW khôpbsHng thônpbsHg pbsHkhiến S46Rcổ hS46Rọng Rwtsnàng yEfWkhô khốc.yEfW HyEfWai chânRwts mS46Ruốn nRwtshanh cpbsHhóng cRwtshạy tớiS46R của8ZfH nà8ZfHng nặng8ZfH nhưyEfW đeS46Ro trì.

 

Nàng đãRwts thấyS46R NgọyEfWc TựS46R Hàn.

 

Y ngồiyEfW trêyEfWn yEfWchiếc xpbsHe lyEfWăn S46Rbằng gỗ,yEfW tấpbsHm ápbsHo xanpbsHh pbsHnhư nS46Rgọc, S46Rnụ cRwtsười vẫnS46R yêRwtsn tĩnh8ZfH nhyEfWư xpbsHưa. RwtsCó 8ZfHlẽ vìS46R 8ZfHđã lRwtsâu chưapbsH thấyS46R ánS46Rh myEfWặt pbsHtrời, lS46Ràn pbsHda pbsHy táS46Ri nS46Rhợt, th8ZfHân thểRwts cũng8ZfH cànpbsHg pbsHthêm gầyyEfW gRwtsò spbsHo vớiS46R yEfWtrước đây.

 

Y đa8ZfHng hyEfWo khan.

 

Cơn h8ZfHo k8ZfHịch liệ8ZfHt khS46Riến S46Rbả vaS46Ri 8ZfHy rRwtsung runS46Rg, tựpbsHa hồpbsH nh8ZfHư cRwtsả pyEfWhổi S46Ry cũnS46Rg muốyEfWn hpbsHo ryEfWa. Ch8ZfHiếc pbsHkhăn lụRwtsa chyEfWe tr8ZfHên bờyEfW môiRwts đ8ZfHã lRwtsấm t8ZfHấm máu.

 

Ngọc Tự8ZfH Hà8ZfHn nhpbsHư vS46Rậy khiyEfWến yEfWNhư S46RCa yEfWcảm thấyyEfW hoảnpbsHg hốt…

 

Y l8ZfHúc npbsHào cRwtsũng có8ZfH thS46Rể S46Rmất đi!

 

Như CRwtsa kipbsHnh hãi,yEfW qu8ZfHát lên8ZfH vS46Rới Ám8ZfH Dạ8ZfH L8ZfHa: “NgươiyEfW pbsHđã 8ZfHlàm gìS46R sưpbsH yEfWhuynh cRwtsủa ta?”

 

Ám DạyEfW 8ZfHLa cười8ZfH nhẹRwts nói:pbsH “HắnRwts vốn8ZfH S46Rlà S46Rmột kẻpbsH tS46Ràn phếpbsH 8ZfHbệnh tậS46Rt, giyEfWờ chẳngS46R quyEfWa chỉ8ZfH t8ZfHrở pbsHlại bộyEfW dáng8ZfH trưpbsHớc đây8ZfH m8ZfHà thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như CyEfWa cảpbsHm Rwtsthấy có8ZfH điểm8ZfH khRwtsông đúng!

 

Mọi chuyệS46Rn tuyệpbsHt đốiyEfW khôngyEfW đRwtsơn giảnpbsH pbsHnhư ÁyEfWm DạyEfW 8ZfHLa nóiyEfW được!

 

Như CyEfWa đyEfWi vpbsHề pyEfWhía yEfWNgọc TựRwts Hàn.

 

Nàng gRwtsọi têS46Rn yyEfW: “SưpbsH hS46Ruynh…. SRwtsư huynh?!”pbsH ThapbsHnh âm8ZfH cRwtsủa nyEfWàng lớyEfWn dRwtsần nhưnpbsHg Rwtsy lạiS46R ch8ZfHẳng yEfWhề nS46Rghe thấy!

 

Ngọc TRwtsự RwtsHàn lS46Rại ho.

 

Y S46Rphảng phyEfWất nhRwtsư khyEfWông hềyEfW cảmyEfW nhận8ZfH đ8ZfHược S46Rthế gi8ZfHới bêRwtsn ngoài.

 

Như S46RCa bắtRwts đầuyEfW rS46Run rẩy.

 

Nước Ám8ZfH pbsHHà vẫRwtsn yEfWtăm tốiyEfW tĩnh8ZfH mịch.

 

Ám Dạ8ZfH LyEfWa S46Rcười lớn,8ZfH v8ZfHô S46Rcùng đắcyEfW ý:pbsH “KhônpbsHg c8ZfHhỉ lỗ8ZfH taS46Ri S46Ry yEfWđã mấtyEfW Rwtsđi thS46Rính gi8ZfHác, pbsHhai chânyEfW S46Ry cũngpbsH không8ZfH thRwtsể điyEfW 8ZfHlại được.”

 

Như S46RCa ch8ZfHe miệng.

 

Giờ yEfWphút nS46Rày, nànRwtsg vôpbsH cùnS46Rg thốnS46Rg hậRwtsn ÁmpbsH DẠRwts La.

 

Nàng khôRwtsng npbsHgờ mS46Rột 8ZfHngười c8ZfHó thể8ZfH làmRwts pbsHra chuyệnS46R tàn8ZfH nRwtshẫn nhyEfWư vậy!S46R ĐầuRwts tipbsHên lS46Rà Rwtsgiúp N8ZfHgọc Tự8ZfH pbsHHàn cóRwts thểyEfW ngS46Rhe, pbsHcó S46Rthể đipbsH lại,8ZfH kRwtshiến Rwtsy khS46Rỏe yEfWmạnh pbsHnhư ngư8ZfHời bìnhS46R thường,yEfW sRwtsau đópbsH lạS46Ri cưRwtsớp đo8ZfHạt tấtpbsH cảyEfW đi!

 

Am DạyEfW LpbsHa cườiS46R yEfWlên hpbsHa hả:

 

“Như pbsHvậy màyEfW đã8ZfH gọiS46R 8ZfHlà tyEfWàn nhẫRwtsn sayEfWo? N8ZfHgươi S46Rcũng qyEfWuá xeS46Rm Rwtsthường pbsHta rồi!”

 

Như S46RCa lạnhRwts cả8ZfH người.

 

Cảm giS46Rác 8ZfHsợ pbsHhãi và8ZfH 8ZfHđiềm gRwtsở nh8ZfHư Rwtshố băRwtsng đôn8ZfHg cứngRwts S46Rcả ngườiRwts nàng!

 

Ám RwtsDạ RwtsLa yEfWnở nụS46R cưyEfWời đpbsHa tìn8ZfHh: “NgươiyEfW npbsHhìn h8ZfHai S46Rmắt 8ZfHhắn xeyEfWm, đyEfWôi mắtpbsH tuấS46Rn túyEfW ấy,S46R đôiRwts S46Rmắt ôn8ZfH pbsHnhu S46Rnhư npbsHước m8ZfHùa xuân8ZfH ấy…”

 

Ngọc TựyEfW pbsHHàn lạipbsH Rwtsho, 8ZfHy ngẩng8ZfH đầRwtsu vS46Rề phRwtsía S46RNhư 8ZfHCa, dườpbsHng nhRwtsư yEfWy c8ZfHảm gyEfWiác đượpbsHc pbsHgì đóS46R, chânS46R màRwtsy khS46Rẽ cyEfWau lại.

 

Nhưng, yEfWy khôpbsHng yEfWtháy nàng.

 

Đôi mắt8ZfH pbsHy yEfWvẫn pbsHtuấn tpbsHú yEfWnhư xưapbsH, npbsHhưng, đS46Rã kS46Rhông cònyEfW pbsHthấy bấtpbsH c8ZfHứ thpbsHứ pbsHgì nữa!

 

Như C8ZfHa càS46Rng lú8ZfHc càS46Rng kinRwtsh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mắt8ZfH S46Rchảy xuống8ZfH nS46Rhư mS46Rưa trênRwts khuyEfWôn mặtyEfW nàng.

 

Y kpbsHhông n8ZfHhìn thấy.

 

Ám DạS46R S46RLa đRwtsã biếRwtsn thế8ZfH giRwtsới 8ZfHcủa yEfWy thànhS46R pbsHmột mS46Ràu đen.

 

Ám DạyEfW LyEfWa ngửiS46R nyEfWgửi hươnRwtsg yEfWrượu tropbsHng chpbsHén S46Rhoàng ki8ZfHm, tiếcRwts nuốiRwts nói:

 

“Thật kỳyEfW lạ,Rwts pbsHvì spbsHao 8ZfHmột Rwtskẻ tàpbsHn tậtS46R Rwtsnhưu yEfWy 8ZfHlại S46Rcó khyEfWí chấ8ZfHt hoàRwtsn mpbsHỹ nS46Rhư thếRwts k8ZfHia chứ?8ZfH NếuyEfW 8ZfHy yEfWchưa từnpbsHg phản8ZfH Rwtsbộ pbsHta vậyRwts 8ZfHsẽ Rwtslà 8ZfHmột naRwtsm tửRwts yEfWmê ngpbsHười tpbsHới Rwtsmức nào.”

 

Như CpbsHa ngồpbsHi xổpbsHm xuống.

 

Nàng ngồiRwts yEfWtrước mặtS46R NgọyEfWc TựRwts HàRwtsn, 8ZfHlau sạRwtsch lRwtsệ vươnRwtsg trênyEfW khuônS46R mặ8ZfHt mìS46Rnh, cốyEfW gắRwtsng nở8ZfH mộpbsHt nụyEfW cười.

 

“Sư hS46Ruynh, muộiyEfW tớiyEfW rồipbsH.” NàRwtsng S46Rnhẹ nyEfWhàng S46Rgọi. Rwts“Muội là8ZfH C8ZfHa NpbsHhi yEfWđây, muội8ZfH tpbsHới th8ZfHăm huS46Rynh…. HuS46Rynh…. SaRwtso lạ8ZfHi 8ZfHho nặnRwtsg vRwtsậy chứ?”

 

Ngọc Tự8ZfH H8ZfHàn chẳngS46R hềS46R cS46Rử động.

 

Y yEfWkhông ngpbsHhe thấy.

 

Cũng kyEfWhông nhì8ZfHn thấy.

 

Như S46RCa nhẹS46R nhànS46Rg cầS46Rm tS46Ray yS46R, ghéRwts sS46Rát pbsHvào S46Rđầu gpbsHối 8ZfHy: “HRwtsuynh đún8ZfHg lpbsHà yEfWmột sRwtsư huynS46Rh xấu.8ZfH 8ZfHLần nàyEfWo cũ8ZfHng đồnyEfWg Rwtsý 8ZfHsẽ tự8ZfH chiếuyEfW cốS46R bả8ZfHn thâpbsHn, nhưngRwts pbsHlại chyEfWẳng lpbsHần nà8ZfHo làpbsHm đượS46Rc.” HaRwtsi S46Rmá nàS46Rng cọS46R lê8ZfHn 8ZfHđầu gốiRwts pbsHy, khiếnS46R yEfWxiêm pbsHy hútyEfW khpbsHô nưpbsHớc mắRwtst nàpbsHng. “HupbsHynh cyEfWó biếS46Rt S46Rkhông? ĐôiS46R kh8ZfHi muộiyEfW thựcRwts yEfWsự rấRwtst g8ZfHiận huyRwtsnh, giậnyEfW tớipbsH mứpbsHc khôyEfWng baS46Ro giờpbsH yEfWmuốn đyEfWể S46Rý tyEfWới S46Rhuynh nữapbsH. SaS46Ro huynS46Rh lại8ZfH luôn8ZfH kRwtshông quaRwtsn 8ZfHtâm tớiRwts bả8ZfHn 8ZfHthân mì8ZfHnh n8ZfHhư vậRwtsy kRwtsia chứ?”

 

Bàn tayEfWy RwtsNgọc yEfWTự HàyEfWn gi8ZfHật giật.

 

Khuôn mRwtsặt S46Ry lpbsHộ vẻS46R yEfWnghi hoặc.

 

Y cốS46R gắnS46Rg nóyEfWi chuyệS46Rn, yếtyEfW hầu8ZfH runyEfWg S46Rrung nhưngRwts thanpbsHh pbsHâm tạo8ZfH pbsHra chỉRwts lS46Rà tiếngS46R “pbsHA…” kRwtshàn khàn.

 

Giọng nyEfWói củayEfW Rwtsy cyEfWũng bị8ZfH 8ZfHcướp đi.

 

Y yEfWđã khôn8ZfHg 8ZfHthể 8ZfHnói đượcyEfW npbsHữa rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám DạyEfW S46RLa cRwtsười lên8ZfH điênRwts cuồ8ZfHng: “MộtyEfW tS46Rên t8ZfHàn ph8ZfHế khpbsHông ngờRwts cũngyEfW Rwtsdám phảnpbsH Rwtsbội, l8ZfHừa dối8ZfH yEfWta? yEfWHa hRwtsa hS46Ra, ngưS46Rơi kRwtshông qRwtsuan yEfWtâm S46Rtới tyEfWai Rwtsvà chyEfWân của8ZfH mìnpbsHh 8ZfHđúng không8ZfH? VyEfWậy hyEfWãy đểyEfW chúngyEfW mấtS46R đi8ZfH cùngyEfW đyEfWôi mắtyEfW ngươiS46R đi!”

 

Công lự8ZfHc của8ZfH Ngọc8ZfH TựS46R hàn8ZfH đãpbsH byEfWị yEfWÁm DạS46R LRwtsa h8ZfHủy đi.

 

Y tpbsHrầm mặc.

 

Y d8ZfHùng tpbsHhời khắS46Rc cuS46Rối cùnpbsHg, cả8ZfHm thụpbsH cảmRwts giáS46Rc đứngS46R S46Rthẳng bằngyEfW hRwtsai châRwtsn, yEfWcảm thụ8ZfH thpbsHanh âmyEfW cS46Rủa yEfWnước s8ZfHông vS46Rà gió,S46R cảm8ZfH Rwtsthụ thếpbsH giới8ZfH pbsHmà Rwtsy cònpbsH cyEfWó thểyEfW Rwtsthấy. 8ZfHY cònyEfW mpbsHuốn gọRwtsi tpbsHên củaS46R nàngyEfW một8ZfH Rwtslần cuối.

 

Nếu pbsHcó thểpbsH chọn,Rwts 8ZfHy khôRwtsng muRwtsốn spbsHẽ pbsHlại 8ZfHtàn phế.

 

Cảm thụRwts S46Rthế yEfWgiới yEfWtươi đẹpyEfW cùS46Rng sRwtsư m8ZfHuội pbsHmỹ lyEfWệ làyEfW vậpbsHy, yEfWy khôRwtsng mRwtsuốn yEfWtrở lạpbsHi làm8ZfH yEfWmột kyEfWẻ tànS46R phếRwts vôpbsH dụng.

 

Ánh Rwtssáng thả8ZfHn nhipbsHên nyEfWhư ngyEfWọc toátS46R rS46Ra trêRwtsn hàngpbsH lôngRwts mS46Ry củapbsH y.

 

Y 8ZfHyên lS46Rặng pyEfWhảng ppbsHhất nhyEfWư khônpbsHg S46Rhề Rwtsquan S46Rtâm tRwtsai 8ZfHương sẽyEfW phủ8ZfH xuố8ZfHng ngườS46Ri Rwtsy nhS46Rư thếyEfW nào.

 

Ý yEfWthức cyEfWuối cùngS46R yEfWlà đpbsHôi mắtpbsH đpbsHỏ pbsHtươi điênRwts c8ZfHuồng Rwtscủa RwtsÁm DạyEfW La…

 

“Ngươi sRwtsẽ S46Rmất đpbsHi yEfWhai yEfWchân, mấtS46R điS46R lỗ8ZfH tyEfWai, mất8ZfH Rwtsđi 8ZfHánh pbsHmắt, mS46Rất S46Rđi 8ZfHgiọng nói,S46R bện8ZfHh tRwtsật s8ZfHẽ ngàpbsHy ngà8ZfHy đS46Rêm yEfWđêm yEfWxâm lấpbsHn thRwtsân thểRwts S46Rngươi. NhưngS46R nyEfWgươi sẽS46R pbsHkhông thpbsHể Rwtschết, chRwtso tới8ZfH tpbsHrước kpbsHhi 8ZfHsinh mRwtsạng ngươiyEfW kRwtsết thúpbsHc, ngươi8ZfH syEfWẽ pS46Rhải pbsHnếm th8ZfHử cảm8ZfH g8ZfHiác pbsHsống khôngpbsH bằng8ZfH chếtyEfW yEfWtrong địayEfW ngục!”

 

......

 

Đau đớnRwts nh8ZfHư pbsHmuốn xé8ZfH S46Rnát ngựpbsHc NS46Rhư Ca!

 

Nàng chưaS46R bpbsHao giờRwts hậ8ZfHn pbsHmột Rwtsngười S46Rtới vậy!

 

Nàng hậnRwts 8ZfHÁm D8ZfHạ La!

 

Nàng 8ZfHmuốn đemyEfW S46Rtoàn bộRwts nh8ZfHững đauS46R khổpbsH mpbsHà yEfWNgọc TựpbsH yEfWHàn phảipbsH Rwtschịu đựngS46R t8ZfHrả lạipbsH ch8ZfHo yEfWÁm DS46Rạ LRwtsa gấ8ZfHp ngànS46R vạnpbsH lần!

 

Nàng đyEfWã b8ZfHiết 8ZfHcái gS46Rì gọi8ZfH làyEfW cừuS46R hận!

 

Cừu hpbsHận chpbsHính làRwts kpbsHhông tiếcyEfW pbsHmọi tyEfWhủ đoạS46Rn, khyEfWiến kẻRwts đS46Rã Rwtslàm tyEfWổn thS46Rương ngườiyEfW myEfWình Rwtsyêu myEfWến đpbsHau S46Rđớn gS46Rấp bội!

 

Như 8ZfHCa Rwtsvùi mặ8ZfHt và8ZfHo S46Rlòng bàpbsHn tayEfWy NS46Rgọc TựyEfW Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước S46Rmắt chảypbsH xuốngS46R kS46Rhiến lòpbsHng Rwtsbàn t8ZfHay Rwtsy lRwtsạnh buốt.

 

Ngọc yEfWTự HpbsHàn yEfWlộ vẻyEfW xúyEfWc Rwtsđộng, thâS46Rn thểRwts 8ZfHy nghiêngRwts về8ZfH phíaRwts t8ZfHrước, 8ZfHngón pbsHtay 8ZfHrun 8ZfHrun chạmpbsH vpbsHào nS46Rgười npbsHàng! yEfWY ch8ZfHạm vàyEfWo dòng8ZfH lệ8ZfH 8ZfHràn S46Rrụa S46Rcùng làpbsHn yEfWda lạn8ZfHh lpbsHẽo bRwtsi ai.

 

Như CS46Ra vừayEfW k8ZfHhóc vừayEfW hô:8ZfH “LÀyEfW mpbsHuội! S46RSư huynpbsHh, lRwtsà muyEfWội đây!”

 

Nàng yEfWsợ hãi.

 

Nàng sợRwts đâS46Ry pbsHlà lầnyEfW cuRwtsối gặpRwts đRwtsược y.

 

Còn S46Ry, lS46Rại không8ZfH thS46Rể thấS46Ry nànyEfWg, khôngS46R thểyEfW nghRwtse đượcpbsH nàngRwts nóiRwts, thS46Rậm cpbsHhí cò8ZfHn khôngpbsH biếS46Rt n8ZfHàng đãyEfW tới.

 

Ngọc TựpbsH pbsHHàn yEfWlại S46Rho kịchS46R liệt.

 

Máu tươi8ZfH từyEfW pbsHkhóe môRwtsi yEfWy chảyS46R rRwtsa, S46Ry cốRwts gắn8ZfHg muốpbsHn nó8ZfHi gyEfWì đRwtsó pbsHnhưng đổiS46R lại8ZfH chỉS46R là8ZfH cơnS46R hRwtso cyEfWàng th8ZfHêm pbsHmãnh liệt.

 

“Muội Rwtslà CRwtsa Nhi…”8ZfH pbsHNàng vừRwtsa 8ZfHkhóc S46Rvừa ôyEfWm lấ8ZfHy pbsHeo yEfWcủa y8ZfH. “SRwtsư huyyEfWnh, hRwtsuynh b8ZfHiết S46Rlà S46Rmuội đúngpbsH khpbsHông? Muội8ZfH rấtS46R sợ…8ZfH S46Rsư huynhS46R, muộyEfWi thựcS46R sự8ZfH rấtS46R sợ…”

 

Nước mS46Rắt chảyRwts dàyEfWi trêRwtsn 8ZfHkhuôn mặt8ZfH nànyEfWg: “Huynh8ZfH nhìn8ZfH muộiyEfW mộtRwts S46Rcái cóS46R đpbsHược khôS46Rng? MuyEfWội S46Rmuốn n8ZfHghe pbsHhuynh nS46Rói… SS46Rư huynpbsHh… 8ZfHhuynh đừngS46R 8ZfHlàm Rwtsmuội sợ…”

 

Máu cS46Rủa S46Ry S46Rbắn lRwtsên nRwtsgười nàng.

 

Nỗi sợpbsH khiếnS46R nàngS46R nS46Rói nyEfWăn lyEfWộn xpbsHộn, nỗyEfWi s8ZfHợ khi8ZfHến nRwtsàng nhpbsHư mộtRwts đứS46Ra tr8ZfHẻ khôngS46R hiểuyEfW chuyện.

 

Nàng Rwtskhóc pbsHtới mứcpbsH cyEfWả ng8ZfHười lRwtsạnh ngắt.

 

Một b8ZfHàn tyEfWay ônRwts n8ZfHhu la8ZfHu pbsHđi gọRwtst nước8ZfH mắt8ZfH vưRwtsơng pbsHtrên yEfWkhuôn mặt8ZfH nàng.

 

Sau đó,yEfW yEfWy bế8ZfH nàS46Rng lên.

 

Y 8ZfHôm nànyEfWg tronRwtsg lS46Ròng mình,yEfW ônRwts 8ZfHnhu Rwtsan ủ8ZfHi nàng.pbsH CRwtsổ họngS46R Rwtsy phátpbsH pbsHra â8ZfHm thaS46Rnh khRwtsàn khàyEfWn đứt8ZfH quãngRwts, nS46Rhưng c8ZfHẩn thậ8ZfHn nghRwtse lại,pbsH đRwtsó yEfWlà mộpbsHt Rwtsbài háRwtst pbsHchẳng có8ZfH 8ZfHnhịp điệu.

 

Y vyEfWỗ vềS46R nàng.

 

Hai ngópbsHn yEfWtay gầyyEfW gRwtsõ vpbsHẽ Rwtsnhững đườngpbsH né8ZfHt kỳyEfW S46Rdị trS46Rên lưS46Rng nàng.

 

Bị Rwtsy ôS46Rm lấy8ZfH, npbsHàng càng8ZfH k8ZfHhóc lớn.

 

Y đRwtsang vRwtsẽ pbsHgì trS46Rên lưnS46Rg nàng?

 

Đột nhipbsHên, 8ZfHnàng ng8ZfHừng thở…

 

Y đanyEfWg viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lònpbsHg yS46R, nàpbsHng rRwtsa sứ8ZfHc gyEfWật 8ZfHđầu: “Là8ZfH muRwtsội! MuộiyEfW l8ZfHà S46RCa Nhi!”S46R ÔnpbsHg trờpbsHi S46Rơi, Rwtsy bS46Riết làS46R nàng!

 

Ngọc Tự8ZfH HàpbsHn trRwtsấn ayEfWn S46Rnàng, tiếS46Rp pbsHtục viếS46Rt l8ZfHên S46Rlưng nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừaRwts kyEfWhóc vừaS46R cười,S46R Rwtskéo S46Rtay Rwtstrái 8ZfHy ápbsHp l8ZfHên đyEfWôi môpbsHi pbsHmình, gi8ZfHúp Rwtsy “nghe8ZfH” tyEfWhấy mS46Rình nói:

 

“ừ, muộiyEfW S46Rkhông sợ.”

 

“Muội cpbsHó kRwtshỏe không?”

 

“Muội vẫnRwts khỏe.”

 

“Sao lpbsHại khóc?”

 

“Được thấyRwts huynpbsHh thậ8ZfHt vui.Rwts” NànS46Rg pbsHáp taRwtsy yEfWy lạS46Ri gần8ZfH S46Rmôi mì8ZfHnh thRwtsêm, cpbsHhăm c8ZfHhú nhìpbsHn 8ZfHy: “SyEfWư huynhS46R, muộRwtsi yEfWnhớ huynh…”

 

Ngọc TựyEfW HàRwtsn nởpbsH nụRwts cười,Rwts mộtS46R npbsHụ cườiRwts ôpbsHn pbsHnhu topbsHát ryEfWa yEfWtừ đôiyEfW mắS46Rt khônpbsHg pbsHcòn yEfWtiêu cự.

 

Ngón tRwtsay pbsHy n8ZfHhẹ nhRwtsàng nhưpbsH l8ZfHàn gi8ZfHó mùayEfW thu:

 

“Thật vuRwtsi vìS46R muộyEfWi cònyEfW Rwtsnhớ huynh.”

 

Như S46RCa 8ZfHhai mátRwts 8ZfHđẫm lệ,8ZfH pbsHnàng yEfWnhìn y8ZfH, nS46Rắm lấyS46R Rwtsngón taS46Ry ypbsH, cúiRwts đầyEfWu hRwtsôn lên8ZfH yEfWngón pbsHtay, lyEfWên lònpbsHg byEfWàn yEfWtay đó.

 

Nàng h8ZfHôn pbsHlòng bàpbsHn 8ZfHtay yEfWy thậtpbsH lau.

 

Ngọc TựpbsH pbsHHàn S46Rđầu tiêpbsHn làRwts gipbsHật mìnhpbsH, sS46Rau Rwtsđó, 8ZfHy nS46Rhắm mắtyEfW lạyEfWi, nướRwtsc mắt8ZfH lặngRwts lẽS46R chảyRwts xuống.

 

Nàng 8ZfHđang viếtS46R t8ZfHrong lyEfWòng bàyEfWn yEfWtay yEfWy Rwtsba chữ:

 

“Căn pbsHnhà trúc.”

 

******

 

Ngày hô8ZfHm sau.

 

Tuyết hS46Roan hpbsHỷ vpbsHỗ pbsHvề tyEfWhành Hồng8ZfH NgọyEfWc PhượnyEfWg CầyEfWm màS46R mìnyEfWh pbsHyêu thích,8ZfH nhẹyEfW nhàng8ZfH thổpbsHi lớpRwts tS46Rro bụi8ZfH tpbsHrên dâpbsHy, ngóS46Rn pbsHtay Rwtsy kyEfWhảy nênyEfW nhữnyEfWg 8ZfHnốt nS46Rhạc tuyS46Rệt mỹ.

 

Tuyết vừaS46R đpbsHàn vừayEfW cưRwtsời nóRwtsi: S46R“Đột Rwtsnhiên 8ZfHlại S46Rcó pbsHhảo tâmyEfW tRwtsrả lạipbsH S46Rđàn cầRwtsm S46Rcho taRwts, T8ZfHiểu LRwtsa nS46Rhất địnpbsHh Rwtslà pbsHcó S46Rviệc cS46Rần nhpbsHờ rồi.”

 

Ám RwtsDạ LyEfWa S46Rcũng c8ZfHười, giọn8ZfHg n8ZfHói yEfWdụ hoặc:Rwts “KhônS46Rg chỉS46R nRwtshư vậy,8ZfH tRwtsa còpbsHn cóyEfW thS46Rể gipbsHúp 8ZfHngươi kpbsHhôi S46Rphục côn8ZfHg lựyEfWc t8ZfHiên nhâyEfWn, cảpbsHi yEfWtạo lạiRwts tyEfWhân thyEfWể 8ZfHtiên nhânRwts bấtpbsH tử.”

 

Tuyết Rwtsnhìn y8ZfH, cườiS46R nhRwtsư hS46Roa nởyEfW: “NgưS46Rơi muốnS46R gì.”

 

“Khiến nyEfWàng trởS46R về,pbsH pbsHkhiến npbsHàng tS46Ra hoàn8ZfH toS46Ràn 8ZfHrời đi.”

 

Tuyết đươnS46Rg nhS46Riên biếtS46R pbsHhai chữRwts nyEfWàng đó8ZfH chỉRwts a8ZfHi. Rwts“Ngươi cũnpbsHg 8ZfHquá nóS46Rng yEfWlòng S46Rđó. NRwtsàng yEfWta cưyEfW ngụS46R tyEfWrong cơ8ZfH thể8ZfH đó8ZfH 8ZfHđã mấypbsH cRwtshục nămpbsH, đS46Râu dpbsHễ dàng8ZfH đuổpbsHi đi?”

 

Ám RwtsDạ yEfWLa lạnhyEfW lùngyEfW nói:Rwts “Đuổ8ZfHi pbsHkhông được,pbsH vậyyEfW khipbsHến ảS46R chếyEfWt đi.”

 

Tuyết yEfWlíu lS46Rưỡi nRwtsói: “T8ZfHhật tpbsHàn nhẫn.”

 

“Chỉ cS46Rần cS46Ró pbsHthể làm8ZfH đượcyEfW tRwtsa yEfWđều sẽ8ZfH đpbsHáp ứngyEfW ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu Rwtsta muốnpbsH ÁmS46R S46RDạ Mi8ZfHnh thyEfWành nữyEfW yEfWnhân yEfWcủa yEfWta thpbsHì saoRwts?” TuS46Ryết n8ZfHở nyEfWụ cư8ZfHời hưS46R hỏng.

 

Ám Dạ8ZfH yEfWLa giyEfWận tyEfWím mặt,S46R ngóyEfWn taRwtsy táipbsH nhợ8ZfHt xiếS46Rt cyEfWhặt yRwtsết hầRwtsu Tuyết.

 

Tuyết hyEfWo pbsHsặc S46Rsụa, cười8ZfH nói:pbsH “CpbsHhỉ S46Rđùa cyEfWhút thôi.

 

“Nàng S46Rkhông phảyEfWi ngpbsHười ngyEfWươi c8ZfHó thểRwts đpbsHùa.” ĐốyEfWt xRwtsương pbsHngón tyEfWay Ám8ZfH S46RDạ LpbsHa S46Rrung pbsHlên lyEfWách 8ZfHcách, pbsHkhông a8ZfHi được8ZfH pS46Rhép khinRwtsh nhờnS46R nàng.

 

Tuyết S46Rxoa xyEfWoa S46Rcổ mìpbsHnh, npbsHói: “Được.”

 

“Ta muố8ZfHn nyEfWàng trởRwts lạiRwts, kRwtshông Rwtsrời S46Rđi nữa.”

 

Ám 8ZfHDạ S46RLa S46Ránh pbsHmắt Rwtsâm u.

 

Kỳ thpbsHật, mườiRwts chíS46Rn pbsHnăm q8ZfHua S46Rkhông Rwtscó nàngpbsH ởS46R Rwtsbên, pbsHnhung pbsHnhớ đpbsHã th8ZfHành mộtRwts yEfWthói yEfWquen rồi.Rwts NhưngRwts khpbsHi gyEfWiọng nópbsHi v8ZfHà nụS46R cườ8ZfHi của8ZfH nànyEfWg lạiS46R xS46Ruất hiệnRwts, chiRwtsa lìRwtsa ch8ZfHỉ v8ZfHài npbsHgày ha8ZfHy tpbsHhậm chíRwts vàpbsHi canpbsHh giờRwts cũnRwtsg khi8ZfHến Rwtsy khpbsHổ sởpbsH pbsHnhư 8ZfHmuốn chết8ZfH đi.

 

Tuyết yEfWkhảy đàn,yEfW lyEfWắc S46Rđầu nóiyEfW: “TRwtsa pbsHcũng kyEfWhông cóyEfW c8ZfHách nào.”

 

“Ngươi nóyEfWi cáiS46R gì?”

 

“Nha đyEfWầu NpbsHhư yEfWCa ki8ZfHa mớiRwts lpbsHà mấu8ZfH ch8ZfHốt. NếRwtsu 8ZfHnàng tpbsHa đyEfWã Rwtskhông muRwtsốn rờpbsHi khỏiRwts tyEfWhân Rwtsthể, bấtS46R yEfWcứ a8ZfHi pbsHcũng 8ZfHkhông thể8ZfH yEfWdễ dàngpbsH đpbsHuổi pbsHnàng t8ZfHa đi,8ZfH nếu8ZfH kS46Rhông sẽpbsH khiế8ZfHn thyEfWân thS46Rể hỏ8ZfHng theo.”

 

Ánh mắ8ZfHt ÁmpbsH DạS46R yEfWLa npbsHheo lại.

 

“Nếu n8ZfHàng tpbsHa đáp8ZfH ứngRwts rờiS46R khỏi8ZfH t8ZfHhì sao?”

 

Tuyết yEfWgiật m8ZfHình nói:Rwts 8ZfH“Làm S46Rsao nànpbsHg yEfWấy Rwtsđồng pbsHý được?”

 

Ám RwtsDạ LS46Ra pbsHkhông nói.

 

Hạt chS46Ru 8ZfHsa giữyEfWa Rwtstrán đỏ8ZfH cRwtshót pbsHnhư 8ZfHsắp nRwtshỏ máu.

 

“Ta khôn8ZfHg tyEfWin ngươi.”

 

Như RwtsCa tpbsHrực tyEfWiếp tpbsHrả lS46Rời ÁRwtsm DạS46R La.

 

Mặc dRwtsù ÁmS46R S46RDạ LpbsHa hứyEfWa hẹn,yEfW ch8ZfHỉ cS46Rần n8ZfHàng rời8ZfH khỏiS46R tS46Rhân th8ZfHể yEfWmình Rwtsy Rwtssẽ tyEfWhả Chiến8ZfH PhongRwts, Ngọc8ZfH Tự8ZfH S46RHàn Rwtsvà Tu8ZfHyết, S46Rhơn nữayEfW gpbsHiúp NgọcRwts TựS46R HàS46Rn khỏeRwts mạnhS46R trRwtsở lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đ8ZfHã sớS46Rm S46Rkhông tipbsHn bRwtsất cứRwts S46Rlời nóiS46R S46Rnào củS46Ra ÁmpbsH 8ZfHDạ La.

 

Ám DRwtsạ pbsHLa nói:yEfW pbsH“Ta đRwtsã từ8ZfHng thấtS46R tíS46Rn baRwtso giờS46R chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy saRwtso Rwtslại khôRwtsng ti8ZfHn ta?”

 

“Vì ngươiyEfW làpbsH mộtS46R kẻ8ZfH điên.”Rwts NhpbsHư S46RCa đáp:pbsH 8ZfH“Chỉ cyEfWần S46Rngươi Rwtsthích, lúcpbsH n8ZfHào cũngpbsH cóRwts yEfWthể Rwtsthay yEfWđổi yEfWquyết địnhRwts. DS46Rù làS46R nyEfWgươi đểRwts họRwts rờiyEfW khỏRwtsi S46Rsau yEfWnày vS46Rẫn cópbsH thểyEfW làmyEfW tổnS46R thươngpbsH họ.pbsH Ng8ZfHười đ8ZfHã lS46Rừa S46Rdối phảnyEfW bộipbsH ngươyEfWi ngưRwtsơi vĩnhRwts viễn8ZfH Rwtscũng kS46Rhông buôyEfWng tha.”

 

Ám 8ZfHDạ RwtsLa nhíu8ZfH mày.

 

Nàng pbsHcó 8ZfHvẻ kS46Rhá hipbsHểu pbsHy, khônRwtsg S46Rsai, syEfWau khS46Ri thyEfWả bọnRwts họ8ZfH đi,yEfW mớiyEfW bắtyEfW tryEfWở 8ZfHlại tRwtsra tấnyEfW, chẳngRwts 8ZfHhề đpbsHi ngượcRwts l8ZfHời hứa.

 

Y cườiRwts lạRwtsnh: “NgưpbsHơi pbsHcho S46Rrằng nyEfWgươi cóRwts tưS46R S46Rcách đàmyEfW phánRwts vớS46Ri yEfWta sao?”

 

Như yEfWCa nhì8ZfHn lRwtsại y.

 

Đôi mRwtsắt tRwtsrong vepbsHo củaS46R nS46Ràng manpbsHg theyEfWo S46Rý chíS46R khôngyEfW hề8ZfH yEfWkhuất phục.

 

Ám DpbsHạ LS46Ra nói:pbsH “ChoS46R dùS46R sayEfWu nyEfWày tRwtsa yEfWcó yEfWbắt bọn8ZfH chúngRwts vềRwts nhưn8ZfHg dRwtsẫu sRwtsao pbsHchúng vẫnS46R cò8ZfHn 8ZfHcơ hộiS46R trS46Rốn pbsHthoát. NếuS46R khyEfWông, tS46Ra syEfWẽ khiếnS46R chúnRwtsg lậyEfWp tyEfWức chế8ZfHt tpbsHrước mặRwtst ngươi.”

 

Sắc mặtyEfW 8ZfHNhư C8ZfHa dầyEfWn dầnpbsH pbsHtrắng bệch.

 

Hạt S46Rchu 8ZfHsa giữapbsH trá8ZfHn ÁmS46R DpbsHạ S46RLa lópbsHe lpbsHên, khóepbsH pbsHmắt ẩnS46R hiệnpbsH Rwtsquang maS46Rng yEfWkỳ dpbsHị: “HaS46Ry làS46R, ngươ8ZfHi tS46Rhích ởpbsH l8ZfHại bêRwtsn ta.”

 

Như C8ZfHa cảyEfW kinh.

 

Ám DạRwts 8ZfHLa pbsHnắm cyEfWhặt pbsHeo nàngRwts, khiếpbsHn nànpbsHg ch8ZfHẳng thể8ZfH cử8ZfH động.yEfW pbsHY cRwtsúi đầupbsH xuốn8ZfHg Rwtsben pbsHtai nàng,pbsH pbsHhơi thởRwts pbsHướt Rwtsát lạnhpbsH l8ZfHẽo. yEfWY yEfWnở nụyEfW cpbsHười tS46Rà ácpbsH: “HaRwtsy làRwts ngươiyEfW yEfWmuốn lRwtsàm nữpbsH Rwtsnhân yEfWcủa pbsHta, vS46Rì 8ZfHbất tryEfWi bS46Rất S46Rgiác Rwtsđã yRwtsêu tpbsHa n8ZfHên k8ZfHhông ng8ZfHại cpbsHùng nàngpbsH hưởngyEfW S46Rthụ 8ZfHcơ t8ZfHhể pbsHcủa ta.”

 

Như pbsHCa g8ZfHhê tởm.

 

Nàng n8ZfHôn mửa.

 

Nàng nRwtsôn yEfWra nướcRwts vS46Ràng, nRwtshiễm bẩn8ZfH chiếc8ZfH áoyEfW đỏyEfW Rwtscủa Á8ZfHm 8ZfHDạ La.

 

Ám DạRwts LS46Ra lpbsHiếm lá8ZfHp vànhyEfW tyEfWai nàngRwts: yEfW“Nôn àRwts, c8ZfHứ S46Rnôn hếRwtst Rwtsra đRwtsi, Rwtsta tyEfWuyệt đS46Rối không8ZfH để8ZfH pbsHý. Ngư8ZfHơi S46Rvà npbsHàng yEfWhợp nhất,pbsH uS46Rế vậyEfWt ngươi8ZfH nôpbsHn yEfWra cũng8ZfH làpbsH ch8ZfHâu báyEfWu yEfWđối v8ZfHới ta.”

 

Càng r8ZfHên rỉ,Rwts Rwtsy càyEfWng yEfWnắm 8ZfHchặt nàng:yEfW “RwtsXem 8ZfHxem, cS46Rơ thểS46R 8ZfHta cũnS46Rg đyEfWan bịRwts ngpbsHươi kS46Rích thíchS46R này.”8ZfH RwtsDưới bụnS46Rg 8ZfHy nóng8ZfH S46Rrực, ápRwts sRwtsát vàoRwts nRwtshững đường8ZfH nyEfWét nyEfWữ t8ZfHính củaS46R nàng.

 

“Thả tRwtsa ra!”

 

Như CRwtsa vpbsHừa xấuRwts hổRwts vyEfWừa giậnS46R dữS46R hétpbsH lớn.

 

Ám DạS46R yEfWLa liếc8ZfH nhìyEfWn nàyEfWng: “SaopbsH, pbsHkhông phảiRwts npbsHgươi khôngyEfW muốnRwts rờipbsH khỏ8ZfHi sao?”

 

Như S46RCa nhổpbsH mộRwtst bã8ZfHi nướpbsHc bọtS46R pbsHvào Rwtsmặt y.

 

Nàng chS46Rán 8ZfHghét nói:pbsH “NếuyEfW ngRwtsươi dáS46Rm làmS46R thươpbsHng pbsHhại bọnRwts pbsHhọ, 8ZfHta thềS46R, mặcRwts dyEfWù ÁyEfWm RwtsDạ MyEfWinh làS46R mẫupbsH thâ8ZfHn cRwtsủa tayEfW, yEfWta cyEfWũng spbsHẽ 8ZfHkhông mềm8ZfH lòRwtsng yEfWtra tấyEfWn bà8ZfH tpbsHa c8ZfHho ngpbsHươi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^