Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lại9RoJ RtJaXGUvngày, 9RoJHuân QLSeUDpTY ph9RoJục thịQLSeUDpT 9RoJNhư C9RoJa r9RoJửa mặt9RoJ bắtRtJaXGUv QLSeUDpTđầu buổiQLSeUDpT sớmRtJaXGUv, mỗiRtJaXGUv sựQLSeUDpT RtJaXGUvthay đổiRtJaXGUv rất9RoJ nhỏRtJaXGUv troQLSeUDpTng cử9RoJ cQLSeUDpThỉ thần9RoJ thQLSeUDpTái cRtJaXGUvủa nàQLSeUDpTng bọQLSeUDpTn họRtJaXGUv đềuQLSeUDpT 9RoJcó tRtJaXGUvhể phá9RoJt hQLSeUDpTiện ra.

 

Như C9RoJa dườnQLSeUDpTg nRtJaXGUvhư 9RoJđã khôn9RoJg cRtJaXGUvòn l9RoJà NRtJaXGUvhư 9RoJCa trướcRtJaXGUv QLSeUDpTkia nữa.

 

Một cảmRtJaXGUv 9RoJgiác ô9RoJn nhQLSeUDpTu tĩQLSeUDpTnh lặnRtJaXGUvg RtJaXGUvtoát RtJaXGUvra từRtJaXGUv đRtJaXGUvôi m9RoJày 9RoJcủa nàng,RtJaXGUv đôiQLSeUDpT m9RoJắt RtJaXGUvnàng RtJaXGUvtrầm QLSeUDpTtĩnh 9RoJnhư mQLSeUDpTặt nướ9RoJc aQLSeUDpTo thuRtJaXGUv, mặtQLSeUDpT RtJaXGUvnàng toát9RoJ 9RoJra ánRtJaXGUvh QLSeUDpTsáng bónQLSeUDpTg n9RoJhư trâQLSeUDpTn châu.QLSeUDpT RtJaXGUvNụ cườRtJaXGUvi khẽRtJaXGUv QLSeUDpTtreo trêRtJaXGUvn bờ9RoJ môi9RoJ, giọngQLSeUDpT nàRtJaXGUvng dịRtJaXGUvu QLSeUDpTdàng thá9RoJnh 9RoJthót, án9RoJh mắQLSeUDpTt QLSeUDpTôn nh9RoJu mềmQLSeUDpT mại9RoJ 9RoJnhư nước,9RoJ tQLSeUDpTóm lạQLSeUDpTi RtJaXGUvchỉ cQLSeUDpTó 9RoJmột QLSeUDpTchữ 'đẹpRtJaXGUv' đRtJaXGUvi vào9RoJ tậnRtJaXGUv đáQLSeUDpTy RtJaXGUvlòng ngươi.

 

Nàng RtJaXGUvđẹp nRtJaXGUvhư biểnRtJaXGUv rộng.

 

Mặt biểnRtJaXGUv sóngQLSeUDpT êRtJaXGUvm giRtJaXGUvó lặn9RoJg với9RoJ dQLSeUDpTòng chảy9RoJ ngầ9RoJm mãnhRtJaXGUv RtJaXGUvliệt ẩnRtJaXGUv sâ9RoJu 9RoJphía dưới.

 

Huân 9RoJY RtJaXGUvnhìn nàngRtJaXGUv mQLSeUDpTà RtJaXGUvsửng sốt.

 

Cùng mộ9RoJt dunQLSeUDpTg mạRtJaXGUvo, tạiQLSeUDpT RtJaXGUvsao 9RoJNhư CRtJaXGUva đQLSeUDpTột n9RoJhiên tQLSeUDpTrở nêQLSeUDpTn 9RoJđẹp tớRtJaXGUvi mứcRtJaXGUv ki9RoJnh tRtJaXGUvâm độngRtJaXGUv phRtJaXGUvách nhRtJaXGUvư vậQLSeUDpTy chứ?

 

Ngón tr9RoJỏ củRtJaXGUva Tuyết9RoJ diểRtJaXGUvm lê9RoJn tráRtJaXGUvn N9RoJhư 9RoJCa, sa9RoJu RtJaXGUvthời giaQLSeUDpTn khoQLSeUDpTảng ha9RoJi nénRtJaXGUv hRtJaXGUvương, một9RoJ RtJaXGUvvầng khóiRtJaXGUv QLSeUDpTtrắng nQLSeUDpThàn nhạ9RoJn tỏa9RoJ r9RoJa từQLSeUDpT giữa9RoJ trá9RoJn nRtJaXGUvàng. Kh9RoJuôn RtJaXGUvmặt RtJaXGUvnàng hi9RoJện vẻQLSeUDpT 9RoJđau khổRtJaXGUv, t9RoJay phảiRtJaXGUv chQLSeUDpTe ngực,RtJaXGUv 9RoJgò máRtJaXGUv ửngQLSeUDpT hồng.

 

Tuyết vội9RoJ vànRtJaXGUvg buông9RoJ n9RoJgón tay9RoJ, ân9RoJ cRtJaXGUvần nói9RoJ: “SRtJaXGUvao rồiRtJaXGUv? RtJaXGUvVất vảRtJaXGUv lắ9RoJm sao?”

 

Như CRtJaXGUva vừaQLSeUDpT hQLSeUDpTo vừRtJaXGUva nóiQLSeUDpT: “CảmRtJaXGUv th9RoJấy hơRtJaXGUvi tức9RoJ ngực.”

 

Huân QLSeUDpTY bưn9RoJg chRtJaXGUvén trà9RoJ nhQLSeUDpTỏ tới,RtJaXGUv tr9RoJong cQLSeUDpThén l9RoJà RtJaXGUvtrà x9RoJuân LRtJaXGUvong Tỉnh,9RoJ QLSeUDpTchén 9RoJtrà xaQLSeUDpTnh RtJaXGUvbiếc t9RoJỏa hươQLSeUDpTng thRtJaXGUvơm ngát.QLSeUDpT TQLSeUDpTuyết QLSeUDpTra dấu9RoJ cRtJaXGUvho nàng9RoJ đặtRtJaXGUv chén9RoJ 9RoJtrà lRtJaXGUvên bàn9RoJ, nhẹ9RoJ RtJaXGUvnhàng cắQLSeUDpTn ng9RoJón trỏ,QLSeUDpT m9RoJột QLSeUDpTgiọt mRtJaXGUváu t9RoJrong RtJaXGUvsuốt nh9RoJỏ xuQLSeUDpTống chéQLSeUDpTn trà.

 

“Uống nRtJaXGUvó xonRtJaXGUvg sẽ9RoJ đỡ9RoJ hơnRtJaXGUv nhiều.QLSeUDpT” RtJaXGUvTuyết QLSeUDpTđưa cRtJaXGUvhén tràQLSeUDpT tRtJaXGUvới sáRtJaXGUvt RtJaXGUvmôi nàng.

 

Như QLSeUDpTCa nghi9RoJêng 9RoJđầu: “Không.”9RoJ Vì9RoJ s9RoJao QLSeUDpTy luônRtJaXGUv bắtRtJaXGUv nànRtJaXGUvg uố9RoJng RtJaXGUvmáu QLSeUDpTy cRtJaXGUvhứ. TrQLSeUDpTà 9RoJhòa vớiQLSeUDpT máu9RoJ k9RoJhi uốngQLSeUDpT vàQLSeUDpTo QLSeUDpTluôn RtJaXGUvcảm thấy9RoJ QLSeUDpTcổ QLSeUDpTnòng bRtJaXGUvừng bừng.

 

“Nha đầu9RoJ ngo9RoJan nào.”RtJaXGUv T9RoJuyết cưRtJaXGUvời khRtJaXGUvanh 9RoJkhách 9RoJnhư đ9RoJang lừQLSeUDpTa QLSeUDpTtrẻ c9RoJon: “NGQLSeUDpToan nQLSeUDpTào, uốngQLSeUDpT điQLSeUDpT. RtJaXGUvMáu c9RoJủa tQLSeUDpTa tuyệt9RoJ đốRtJaXGUvi QLSeUDpTkhông RtJaXGUvtanh đâQLSeUDpTu, 9RoJthơm lắm,RtJaXGUv uQLSeUDpTống 9RoJvào ngựcRtJaXGUv 9RoJsẽ bớt9RoJ k9RoJhó chịu.”

 

“Ta kQLSeUDpThông muốn9RoJ QLSeUDpTuống, ngựcQLSeUDpT đã9RoJ RtJaXGUvhết QLSeUDpTtức rồi.RtJaXGUv” NQLSeUDpThư QLSeUDpTCa đẩyQLSeUDpT c9RoJhén tràQLSeUDpT nhỏQLSeUDpT RtJaXGUvra xa.

 

“Nói dốQLSeUDpTi làRtJaXGUv kh9RoJông ngoaRtJaXGUvn đâuQLSeUDpT.” TuyếtQLSeUDpT nởRtJaXGUv nụRtJaXGUv cưRtJaXGUvời khả9RoJ ái:9RoJ “RtJaXGUvNGƯơi cũn9RoJg biếtRtJaXGUv tíRtJaXGUvnh 9RoJta rồRtJaXGUvi 9RoJđấy, cuối9RoJ cùngRtJaXGUv cũ9RoJng sẽRtJaXGUv QLSeUDpTbắt ngưQLSeUDpTơi uốngRtJaXGUv 9RoJthôi. NgươiRtJaXGUv muốnQLSeUDpT dQLSeUDpTùng một9RoJ caRtJaXGUvnh giRtJaXGUvờ đQLSeUDpTể RtJaXGUvuống hRtJaXGUvay vRtJaXGUvài RtJaXGUvphút đRtJaXGUvể uống9RoJ đây?”

 

“Vì saQLSeUDpTo 9RoJcứ pRtJaXGUvhải uRtJaXGUvống?” NhQLSeUDpTư CQLSeUDpTa QLSeUDpTnhíu mày.

 

“Ách… NgươiQLSeUDpT muốnRtJaXGUv 9RoJnghe l9RoJý 9RoJdo thậtRtJaXGUv haRtJaXGUvy lQLSeUDpTý dRtJaXGUvo RtJaXGUvgiả?” QLSeUDpTTuyết RtJaXGUvcười h9RoJa hả.

 

Như CQLSeUDpTa b9RoJất đắcRtJaXGUv dQLSeUDpTĩ: “LạQLSeUDpTi c9RoJòn QLSeUDpTcó hRtJaXGUvai lQLSeUDpTý RtJaXGUvdo RtJaXGUvnữa chứ.”

 

“Lý RtJaXGUvdo RtJaXGUvthứ nhấRtJaXGUvt lRtJaXGUvà dùngRtJaXGUv máRtJaXGUvu tQLSeUDpTa cRtJaXGUvó thể9RoJ nhaQLSeUDpTnh chó9RoJng chuyểnRtJaXGUv QLSeUDpTdời hồnRtJaXGUv phá9RoJch c9RoJủa RtJaXGUvngươi QLSeUDpThơn. LQLSeUDpTý dRtJaXGUvo kRtJaXGUvia lạRtJaXGUvi l9RoJà QLSeUDpTdo tRtJaXGUva RtJaXGUvthích 9RoJtrong cRtJaXGUvơ thRtJaXGUvể ngRtJaXGUvươi cóQLSeUDpT máu9RoJ của9RoJ tRtJaXGUva. ChRtJaXGUvỉ cần9RoJ ngRtJaXGUvhĩ RtJaXGUvmáu QLSeUDpTcủa t9RoJa đan9RoJg chảy9RoJ troRtJaXGUvng RtJaXGUvngười nQLSeUDpTgươi lRtJaXGUvà tQLSeUDpTa cảm9RoJ thRtJaXGUvấy 9RoJhạnh ph9RoJúc rồi.”

 

“Vậy cá9RoJi nào9RoJ 9RoJlà th9RoJật? CáRtJaXGUvi nQLSeUDpTào RtJaXGUvlà giả?”

 

Tuyết nhớRtJaXGUvp ch9RoJớp mắ9RoJt, nởRtJaXGUv n9RoJụ 9RoJcười xảoRtJaXGUv trQLSeUDpTá: “NgươiRtJaXGUv đoQLSeUDpTán xem?”

 

“Ta QLSeUDpTđoán đềQLSeUDpTu RtJaXGUvlà giả.”

 

Như C9RoJa trừQLSeUDpTng mắtRtJaXGUv nhìQLSeUDpTn yRtJaXGUv. 9RoJY gQLSeUDpTiễu cRtJaXGUvợt mQLSeUDpTình m9RoJới làRtJaXGUv thật.

 

Tuyết RtJaXGUvvẻ mặtRtJaXGUv ngạcRtJaXGUv nhiên.

 

“Oa! Mớ9RoJi RtJaXGUvuống máQLSeUDpTu tQLSeUDpTa mấQLSeUDpTy ngàyQLSeUDpT mRtJaXGUvà 9RoJđã thôngQLSeUDpT RtJaXGUvminh lênQLSeUDpT 9RoJbao nhRtJaXGUviêu! RtJaXGUvThật t9RoJhần kỳ!”

 

Như 9RoJCa tứcRtJaXGUv giậnQLSeUDpT cười9RoJ rộRtJaXGUv lên.

 

Tuyết n9RoJhân cơ9RoJ 9RoJhội lừ9RoJa nQLSeUDpTàng RtJaXGUvuống xonRtJaXGUvg chénRtJaXGUv trà.

 

Hai n9RoJgười cQLSeUDpTười đùaQLSeUDpT tQLSeUDpTrong phònRtJaXGUvg, hồnQLSeUDpT nhiênQLSeUDpT chẳnRtJaXGUvg chQLSeUDpTút chúQLSeUDpT RtJaXGUvý tới.

 

Huân QLSeUDpTY khQLSeUDpTom ngườQLSeUDpTi lQLSeUDpTui r9RoJa ngoài.

 

Ám DRtJaXGUvạ RtJaXGUvLa nghQLSeUDpTiêng ngườRtJaXGUvi dựaRtJaXGUv v9RoJào bức9RoJ tường,RtJaXGUv x9RoJiêm QLSeUDpTy RtJaXGUvđỏ chói9RoJ lạiQLSeUDpT khRtJaXGUviến RtJaXGUvy QLSeUDpTtrông QLSeUDpTnhợt nhạtQLSeUDpT, RtJaXGUvy ngửQLSeUDpTa c9RoJổ uốRtJaXGUvng nốtRtJaXGUv rượuRtJaXGUv tronQLSeUDpTg chén9RoJ, hQLSeUDpTai mắtRtJaXGUv RtJaXGUvđã nRtJaXGUvgà QLSeUDpTngà sRtJaXGUvay nhìnRtJaXGUv Như9RoJ Ca.

 

Nàng đaQLSeUDpTng cười.

 

Khi n9RoJàng cư9RoJời QLSeUDpTtay phải9RoJ nhẹ9RoJ QLSeUDpTnhàng nắmQLSeUDpT QLSeUDpTlại, cácRtJaXGUv ngóRtJaXGUvn t9RoJay khRtJaXGUvẽ QLSeUDpTchạm v9RoJào 9RoJchop mũQLSeUDpTi, nụ9RoJ c9RoJười RtJaXGUvtừ kh9RoJóe QLSeUDpTmắt 9RoJtới RtJaXGUvbờ môi.

 

Nụ cườ9RoJi nRtJaXGUvày 9RoJy đãQLSeUDpT quRtJaXGUven thuộcRtJaXGUv RtJaXGUvbiết bao.

 

Chỉ cóQLSeUDpT “nàngRtJaXGUv” m9RoJới cóQLSeUDpT thểRtJaXGUv c9RoJười ônQLSeUDpT nhRtJaXGUvu độnQLSeUDpTg lòng9RoJ ngườiRtJaXGUv tớQLSeUDpTi vậy.

 

“Ngươi lRtJaXGUvà ai?”

 

Một giọnQLSeUDpTg k9RoJhàn khà9RoJn qRtJaXGUvuấy nQLSeUDpThiễu NhưRtJaXGUv C9RoJa vRtJaXGUvà Tuyết.

 

Nàng vàRtJaXGUv QLSeUDpTy cRtJaXGUvùng RtJaXGUvquay đầu9RoJ nQLSeUDpThìn lại.

 

Thân hì9RoJnh đỏRtJaXGUv nh9RoJư máuRtJaXGUv củaRtJaXGUv RtJaXGUvÁm DạRtJaXGUv QLSeUDpTLa vọt9RoJ tớiQLSeUDpT RtJaXGUvtrước QLSeUDpTmặt RtJaXGUvNhư CaRtJaXGUv, RtJaXGUvy xiQLSeUDpTết chặtRtJaXGUv cằmQLSeUDpT QLSeUDpTnàng, nânRtJaXGUvg khuô9RoJn RtJaXGUvmặt nàngQLSeUDpT lên9RoJ, QLSeUDpTu RtJaXGUvám hỏiQLSeUDpT: “Ngươi9RoJ rốtQLSeUDpT cuộc9RoJ lRtJaXGUvà QLSeUDpTÁm D9RoJạ NhưQLSeUDpT QLSeUDpTCa hRtJaXGUvay lQLSeUDpTà nRtJaXGUvàng đây?”

 

Như RtJaXGUvCa RtJaXGUvđau đớRtJaXGUvn hRtJaXGUvít mộRtJaXGUvt hơiRtJaXGUv, cằQLSeUDpTm nàng9RoJ nhRtJaXGUvư sRtJaXGUvắp RtJaXGUvbị bóQLSeUDpTp nát.

 

“Ta khôn9RoJg phảRtJaXGUvi ÁRtJaXGUvm DQLSeUDpTạ QLSeUDpTNhư Ca.”

 

Khuôn mặtQLSeUDpT ÁmQLSeUDpT DạRtJaXGUv QLSeUDpTLa hi9RoJện vẻQLSeUDpT mừngQLSeUDpT rỡRtJaXGUv nhQLSeUDpTư điRtJaXGUvên: “Ngươi…”

 

“Ta 9RoJlà 9RoJLiệt 9RoJNhư Ca.”QLSeUDpT N9RoJhìn ÁmRtJaXGUv DạQLSeUDpT LRtJaXGUva đangRtJaXGUv từRtJaXGUv QLSeUDpTmừng rỡ9RoJ RtJaXGUvchuyển 9RoJsang tứcQLSeUDpT giận9RoJ tr9RoJong lòQLSeUDpTng nànQLSeUDpTg bỗng9RoJ c9RoJảm t9RoJhấy ni9RoJềm RtJaXGUvsung sướng9RoJ đượ9RoJc trRtJaXGUvả thù.

 

Tuyết cườiQLSeUDpT t9RoJới RtJaXGUvté ngRtJaXGUvửa: 9RoJ“Tiểu QLSeUDpTLa đQLSeUDpTúng RtJaXGUvlà ngốQLSeUDpTc 9RoJa, nQLSeUDpTàng làQLSeUDpTm sQLSeUDpTao mRtJaXGUvang h9RoJọ RtJaXGUvÁm DQLSeUDpTạ đQLSeUDpTược chứ?QLSeUDpT CH9RoJo d9RoJù kh9RoJông gọQLSeUDpTi làRtJaXGUv Liệt9RoJ NhưRtJaXGUv QLSeUDpTCa cũ9RoJng phải9RoJ gọiQLSeUDpT làRtJaXGUv ChiếRtJaXGUvn Nh9RoJư CRtJaXGUva mQLSeUDpTới 9RoJđúng.”Y cưQLSeUDpTời cườ9RoJi màQLSeUDpT va9RoJi r9RoJun ruQLSeUDpTn, RtJaXGUvôm lấRtJaXGUvy RtJaXGUvhai v9RoJai NRtJaXGUvhư 9RoJCa cười9RoJ lRtJaXGUvớn, bRtJaXGUvàn QLSeUDpTtay nắmQLSeUDpT l9RoJấy RtJaXGUvcằm NQLSeUDpThư CRtJaXGUva RtJaXGUvcủa ÁQLSeUDpTm QLSeUDpTDạ L9RoJa nhRtJaXGUvư đượcQLSeUDpT QLSeUDpTmột cRtJaXGUvơn gió9RoJ thRtJaXGUvổi qRtJaXGUvua kè9RoJm the9RoJo hươngQLSeUDpT 9RoJhoa thRtJaXGUvơn ngát.

 

Ám Dạ9RoJ L9RoJa tQLSeUDpThu lạiRtJaXGUv ánQLSeUDpTh mắtQLSeUDpT, RtJaXGUvđôi mắtRtJaXGUv biếnRtJaXGUv RtJaXGUvthành đỏ9RoJ QLSeUDpTtươi nRtJaXGUvhư máuQLSeUDpT: “NgânRtJaXGUv Tuyết,QLSeUDpT nQLSeUDpTgươi lạ9RoJi chơiRtJaXGUv ta?”

 

Tuyết dựaQLSeUDpT đầuQLSeUDpT v9RoJào vRtJaXGUvai NhưRtJaXGUv C9RoJa, nh9RoJìn QLSeUDpTy cư9RoJời hRtJaXGUva hảQLSeUDpT nRtJaXGUvói: “Oa,QLSeUDpT khônQLSeUDpTg n9RoJgờ lạiRtJaXGUv lQLSeUDpTừa đượQLSeUDpTc 9RoJÁm Hà9RoJ RtJaXGUvcung chủ9RoJ RtJaXGUvÁm QLSeUDpTDạ 9RoJLa, 9RoJta c9RoJười RtJaXGUvtới kh9RoJông đứng9RoJ dậyRtJaXGUv được9RoJ mất.”

 

Khuôn mặtRtJaXGUv Á9RoJm QLSeUDpTDạ LQLSeUDpTa trắQLSeUDpTng QLSeUDpTbệch, vặnRtJaXGUv vẹoRtJaXGUv QLSeUDpTthật RtJaXGUvđáng sRtJaXGUvợ: “KhQLSeUDpTông 9RoJai 9RoJcó tRtJaXGUvhể lừaRtJaXGUv taQLSeUDpT!” ChẳngQLSeUDpT lẽ9RoJ cáiRtJaXGUv gRtJaXGUvọi làRtJaXGUv h9RoJồn pháQLSeUDpTch ch9RoJuyển dờiQLSeUDpT chỉRtJaXGUv RtJaXGUvlà mộtQLSeUDpT cạmRtJaXGUv bẫyQLSeUDpT? 9RoJTay áoRtJaXGUv dàQLSeUDpTi giươngQLSeUDpT lên,RtJaXGUv cá9RoJnh t9RoJay tRtJaXGUvái n9RoJhợt của9RoJ 9RoJy QLSeUDpTnhư tron9RoJg một9RoJ đQLSeUDpTám mQLSeUDpTây đỏ,RtJaXGUv xươnRtJaXGUvg ngónQLSeUDpT tQLSeUDpTay kêu9RoJ lQLSeUDpTên răn9RoJg rắc.

 

Y biết9RoJ NgQLSeUDpTân Tuyết9RoJ để9RoJ QLSeUDpTý nhấtRtJaXGUv RtJaXGUvlà dunQLSeUDpTg mạoRtJaXGUv xiQLSeUDpTnh đQLSeUDpTẹp 9RoJcủa mình.

 

Vậy, 9RoJy sẽQLSeUDpT chQLSeUDpTậm rRtJaXGUvãi hủ9RoJy diệtQLSeUDpT khuQLSeUDpTôn m9RoJặt tuyệtRtJaXGUv 9RoJmỹ đó.

 

Trong kh9RoJông kRtJaXGUvhí bRtJaXGUvỗng bồnQLSeUDpTg bền9RoJh mQLSeUDpTột tầng9RoJ RtJaXGUvkhí đQLSeUDpTỏ tươi

 

Tầng k9RoJhí RtJaXGUvtrong 9RoJsuốt nhQLSeUDpTư ngọcQLSeUDpT lư9RoJu ly.

 

Dần dầRtJaXGUvn thắt9RoJ ch9RoJặt lại,RtJaXGUv khQLSeUDpTối khí9RoJ QLSeUDpTnhư mộtRtJaXGUv chiếRtJaXGUvc thRtJaXGUvùng bằngQLSeUDpT n9RoJgọc nh9RoJốt TuyRtJaXGUvết vRtJaXGUvà Như9RoJ 9RoJCa lại9RoJ bêQLSeUDpTn trongRtJaXGUv, QLSeUDpTkhông thểRtJaXGUv QLSeUDpTđộng đậy.

 

Ngón 9RoJtay nh9RoJẹ lướtRtJaXGUv tr9RoJên 9RoJgò má9RoJ QLSeUDpTcủa Tuyết.

 

Ám Dạ9RoJ RtJaXGUvLa nở9RoJ nụQLSeUDpT cười9RoJ dắ9RoJc ýRtJaXGUv: “KhắcQLSeUDpT mộtRtJaXGUv RtJaXGUvđóa ho9RoJa tuyQLSeUDpTết lên9RoJ m9RoJặt ngưRtJaXGUvơi, lRtJaXGUviệu QLSeUDpTcó đẹ9RoJp không?”

 

Tuyết uQLSeUDpTể oRtJaXGUvải n9RoJói: “Không9RoJ k9RoJhắc 9RoJcó lẽQLSeUDpT 9RoJđẹp hơn.”

 

“Vậy kQLSeUDpThắc RtJaXGUvhai bQLSeUDpTông ho9RoJa tuyếtRtJaXGUv RtJaXGUvnhé.” NgóQLSeUDpTn taRtJaXGUvy QLSeUDpTÁm RtJaXGUvDạ RtJaXGUvLa QLSeUDpTkẽ động,QLSeUDpT m9RoJột vếtQLSeUDpT máRtJaXGUvu 9RoJsâu QLSeUDpTđã cắRtJaXGUvt RtJaXGUvlên gRtJaXGUvò m9RoJá Tuyết,QLSeUDpT 9RoJtừng giọtRtJaXGUv 9RoJtừng gRtJaXGUviọ mRtJaXGUváu nhQLSeUDpTỏ xuốngQLSeUDpT QLSeUDpTbộ xiRtJaXGUvêm QLSeUDpTy trắn9RoJg toát.

 

“Móng ta9RoJy RtJaXGUvdài quá.”

 

Như QLSeUDpTCa 9RoJkinh ngạcRtJaXGUv nhìQLSeUDpTn t9RoJay Á9RoJm 9RoJDạ La9RoJ, ch9RoJẳng QLSeUDpTbiết QLSeUDpTvì sQLSeUDpTao RtJaXGUvlại thốRtJaXGUvt lên9RoJ nRtJaXGUvhững lQLSeUDpTời này.

 

Ngón RtJaXGUvtay 9RoJy cứngRtJaXGUv đờ.

 

Vết máuRtJaXGUv chảy9RoJ 9RoJdài nhưQLSeUDpTng vế9RoJt thương9RoJ lQLSeUDpTại khQLSeUDpTông m9RoJở rộng.

 

Nàng lắQLSeUDpTc đầu,9RoJ nở9RoJ 9RoJnụ c9RoJười dịRtJaXGUvu RtJaXGUvdàng: “Đ9RoJàn QLSeUDpTông co9RoJn traQLSeUDpTi khôQLSeUDpTng 9RoJnên đểQLSeUDpT mQLSeUDpTóng t9RoJay quáRtJaXGUv dàQLSeUDpTi 9RoJnhư vRtJaXGUvậy, L9RoJa 9RoJNhi, QLSeUDpTlấy daRtJaXGUvo lạiQLSeUDpT QLSeUDpTđây, tỷQLSeUDpT gRtJaXGUviúp đệRtJaXGUv sửa9RoJ lạRtJaXGUvi đôiQLSeUDpT chút.”

 

Ám QLSeUDpTDạ LRtJaXGUva pRtJaXGUvhảng ph9RoJất nhưQLSeUDpT bị9RoJ RtJaXGUvđiểm RtJaXGUvtrúng huyệtRtJaXGUv đạo,9RoJ thâ9RoJn thểRtJaXGUv QLSeUDpTy cứngQLSeUDpT ngắc,9RoJ chậm9RoJ 9RoJrãi nhìnRtJaXGUv vềQLSeUDpT 9RoJphía nàng,9RoJ troRtJaXGUvng 9RoJmắt 9RoJđầy vẻ9RoJ ngạcQLSeUDpT nhi9RoJên vQLSeUDpTà rQLSeUDpTun rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày RtJaXGUvmùa RtJaXGUvthu bênQLSeUDpT 9RoJcon suốRtJaXGUvi nhỏ.

 

Ám D9RoJạ MinRtJaXGUvh vừaQLSeUDpT g9RoJội QLSeUDpTlại má9RoJi QLSeUDpTtóc, s9RoJuối 9RoJtóc mQLSeUDpTềm mQLSeUDpTại bồngQLSeUDpT bền9RoJh gợnQLSeUDpT sónQLSeUDpTg dướiRtJaXGUv áQLSeUDpTnh nắRtJaXGUvng chiều.9RoJ NànRtJaXGUvg QLSeUDpTmặc mộtRtJaXGUv chiếcRtJaXGUv áoRtJaXGUv choàngRtJaXGUv rộngQLSeUDpT thùQLSeUDpTng thình,RtJaXGUv 9RoJvạt áo9RoJ thQLSeUDpTêu ho9RoJa QLSeUDpTvăn mỹ9RoJ QLSeUDpTlệ màRtJaXGUv 9RoJphức tạp.

 

“Đừng đ9RoJể RtJaXGUvmóng taRtJaXGUvy dQLSeUDpTài quá.”

 

Nàng c9RoJúi QLSeUDpTđầu, RtJaXGUvdùng mRtJaXGUvột 9RoJcon dRtJaXGUvao sửa9RoJ móQLSeUDpTng tQLSeUDpTay QLSeUDpTcho y.

 

Cậu bRtJaXGUvé Á9RoJm QLSeUDpTDạ L9RoJa nằRtJaXGUvm dưới9RoJ QLSeUDpTchân nQLSeUDpTàng, vươnQLSeUDpT tRtJaXGUvay RtJaXGUvra 9RoJcho nàng9RoJ sửQLSeUDpTa, mQLSeUDpTiệng 9RoJthầm nóiQLSeUDpT: “Móng9RoJ 9RoJtay tỷQLSeUDpT QLSeUDpTchẳng phảRtJaXGUvi 9RoJcũng rất9RoJ dRtJaXGUvài 9RoJsao.” NRtJaXGUvgón tRtJaXGUvay thoRtJaXGUvn thRtJaXGUvả mượtQLSeUDpT QLSeUDpTmà, 9RoJlộ RtJaXGUvra màRtJaXGUvu hồngQLSeUDpT nhRtJaXGUvư vỏ9RoJ QLSeUDpTsò, cóQLSeUDpT k9RoJhi 9RoJhơi dính9RoJ chút9RoJ nướcQLSeUDpT QLSeUDpTtrên RtJaXGUvđóa hoaRtJaXGUv, taRtJaXGUvy nQLSeUDpTàng thRtJaXGUvật đẹp.

 

Nàng 9RoJcẩn th9RoJận cắtQLSeUDpT mQLSeUDpTóng 9RoJtay RtJaXGUvcho y9RoJ: “QLSeUDpTĐệ làRtJaXGUv 9RoJcon trRtJaXGUvai cơQLSeUDpT m9RoJà, ngày9RoJ thRtJaXGUvường khônQLSeUDpTg lRtJaXGUvuyện 9RoJvõ cũnQLSeUDpTg 9RoJtỷ vRtJaXGUvõ RtJaXGUvvới ngRtJaXGUvười taRtJaXGUv, mRtJaXGUvóng 9RoJtay 9RoJdài qQLSeUDpTuá sẽRtJaXGUv khRtJaXGUvông tiRtJaXGUvện. VạQLSeUDpTn n9RoJhất mó9RoJng 9RoJtay đứt9RoJ rơi9RoJ rRtJaXGUva sẽ9RoJ khRtJaXGUviến ngươiRtJaXGUv phânRtJaXGUv tQLSeUDpTâm, hơRtJaXGUvn nữRtJaXGUva c9RoJũng QLSeUDpTkhông sạchQLSeUDpT, trRtJaXGUvông bQLSeUDpTẩn lắm.”RtJaXGUv Nà9RoJng cườiQLSeUDpT khẽQLSeUDpT nRtJaXGUvói: “TỷRtJaXGUv tỷ9RoJ 9RoJthì k9RoJhác, có9RoJ LRtJaXGUva NhRtJaXGUvi thìRtJaXGUv viRtJaXGUvệc g9RoJì tỷRtJaXGUv cũnRtJaXGUvg khônQLSeUDpTg cần9RoJ 9RoJquan tâm,RtJaXGUv chQLSeUDpTo nênRtJaXGUv RtJaXGUvcó thểRtJaXGUv để9RoJ QLSeUDpTý chămRtJaXGUv sócRtJaXGUv mRtJaXGUvóng tay.”

 

“Là RtJaXGUvnhư v9RoJậy à.RtJaXGUv” CRtJaXGUvậu béQLSeUDpT Ám9RoJ Dạ9RoJ QLSeUDpTLa 9RoJnắm lấ9RoJy tócQLSeUDpT nàngRtJaXGUv, đưaQLSeUDpT l9RoJên mũi9RoJ 9RoJngửi rồiQLSeUDpT cườiRtJaXGUv nóRtJaXGUvi: “ĐQLSeUDpTệ rấtRtJaXGUv thRtJaXGUvích 9RoJmóng taRtJaXGUvy củRtJaXGUva QLSeUDpTtỷ, s9RoJau nàQLSeUDpTy tRtJaXGUvỷ tQLSeUDpTỷ nhấtQLSeUDpT đQLSeUDpTịnh cũn9RoJg sẽRtJaXGUv RtJaXGUvthích đệ9RoJ đRtJaXGUvể QLSeUDpTmóng ta9RoJy dài.”

 

“La NQLSeUDpThi n9RoJgốc.” Nàn9RoJg mỉmQLSeUDpT cưRtJaXGUvời, nQLSeUDpTắm tRtJaXGUvay 9RoJy đưa9RoJ lênQLSeUDpT: 9RoJ“Đệ xem9RoJ, cRtJaXGUvon QLSeUDpTtrai để9RoJ móRtJaXGUvng tQLSeUDpTay RtJaXGUvngắn m9RoJới mạQLSeUDpTnh mẽ9RoJ chứ.”

 

Móng tRtJaXGUvrên mỗiRtJaXGUv ngónQLSeUDpT QLSeUDpTtay RtJaXGUvy đềRtJaXGUvu được9RoJ 9RoJtỉa rất9RoJ gọnRtJaXGUv gang.

 

Bờ RtJaXGUvmóng cũnRtJaXGUvg đưRtJaXGUvợc nàng9RoJ đánh9RoJ mượt.

 

Cậu bRtJaXGUvé QLSeUDpTÁm D9RoJạ QLSeUDpTLa mởQLSeUDpT 9RoJto hRtJaXGUvai mắt:QLSeUDpT “QLSeUDpTA, tRtJaXGUvay đệ9RoJ giRtJaXGUvờ cũng9RoJ t9RoJhật đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn tRtJaXGUvay đẹpRtJaXGUv 9RoJvậy, đêmQLSeUDpT n9RoJay khônRtJaXGUvg luRtJaXGUvyện 9RoJcông c9RoJó đượ9RoJc kh9RoJông?” 9RoJY làQLSeUDpTm QLSeUDpTnũng QLSeUDpTtrong lò9RoJng nàng.

 

Ám DRtJaXGUvạ MinQLSeUDpTh nởQLSeUDpT nụQLSeUDpT cưQLSeUDpTời dịuQLSeUDpT dàn9RoJg nQLSeUDpThư mộ9RoJt 9RoJtia sáng:RtJaXGUv “Được.QLSeUDpT T9RoJay QLSeUDpTLa QLSeUDpTNhi đQLSeUDpTẹp như9RoJ vậy,9RoJ đê9RoJm n9RoJay cRtJaXGUvũng khRtJaXGUvông cần9RoJ ăQLSeUDpTn cơmQLSeUDpT đâQLSeUDpTu nhỉ.”

 

“Tỷ ~RtJaXGUv~ 9RoJtỷ ~~!”

 

Cậu béRtJaXGUv Á9RoJm Dạ9RoJ 9RoJLa thấtRtJaXGUv vọnRtJaXGUvg kêuRtJaXGUv to.

 

Ám DạRtJaXGUv MQLSeUDpTinh nRtJaXGUvở n9RoJụ cười,RtJaXGUv nRtJaXGUvgón ta9RoJy n9RoJhẹ nhàngRtJaXGUv QLSeUDpTchà lên9RoJ RtJaXGUvchop mũi9RoJ. NQLSeUDpTgày mùaRtJaXGUv t9RoJhu, dư9RoJới á9RoJnh nắngQLSeUDpT chi9RoJều, bêQLSeUDpTn khQLSeUDpTe suRtJaXGUvối nhRtJaXGUvỏ, QLSeUDpTnàng nở9RoJ nQLSeUDpTụ cRtJaXGUvười ôQLSeUDpTn nRtJaXGUvhu, suối9RoJ RtJaXGUvtóc dàRtJaXGUvi thơmQLSeUDpT ngátRtJaXGUv QLSeUDpTôm lấyRtJaXGUv y.

 

......

 

............

 

Lưỡi RtJaXGUvdao QLSeUDpTnhỏ từRtJaXGUv từRtJaXGUv RtJaXGUvcẩn thậnQLSeUDpT sửRtJaXGUva san9RoJg lạQLSeUDpTi móngQLSeUDpT taQLSeUDpTy ch9RoJo y.

 

Mái tócQLSeUDpT dàiRtJaXGUv b9RoJuông RtJaXGUvxuống RtJaXGUvvai nàng.

 

Nàng nở9RoJ mQLSeUDpTột nụQLSeUDpT cười9RoJ tĩnhRtJaXGUv lặng,9RoJ tQLSeUDpTựa hRtJaXGUvồ tronRtJaXGUvg thQLSeUDpTế giớiQLSeUDpT 9RoJcủa nRtJaXGUvàng khôQLSeUDpTng gQLSeUDpTì quRtJaXGUvan t9RoJrọng hơnRtJaXGUv mó9RoJng taQLSeUDpTy 9RoJÁm RtJaXGUvDạ La.

 

Ngón tQLSeUDpTay ÁRtJaXGUvm Dạ9RoJ LQLSeUDpTa c9RoJứng đờ.

 

Tuyết tQLSeUDpTới 9RoJgần QLSeUDpTNhư CQLSeUDpTA, một9RoJ vẻ9RoJ RtJaXGUvmặt k9RoJhó cQLSeUDpTó thểQLSeUDpT dùngRtJaXGUv RtJaXGUvlời để9RoJ RtJaXGUvtả khQLSeUDpTiến nụ9RoJ 9RoJcười RtJaXGUvy biRtJaXGUvến mất.

 

“Móng taRtJaXGUvy QLSeUDpTdù RtJaXGUvdài nhQLSeUDpTưng làm9RoJ 9RoJđúng l9RoJà ẩQLSeUDpTu.” 9RoJNàng mRtJaXGUvỉm cười.QLSeUDpT “L9RoJa NQLSeUDpThi đãRtJaXGUv lớnRtJaXGUv rQLSeUDpTồi, móRtJaXGUvng taQLSeUDpTy kRtJaXGUvhông RtJaXGUvbẩn RtJaXGUvnhư QLSeUDpTtrước nữa.”

 

Nàng ngẩngQLSeUDpT đầu.

 

Khóe mắt9RoJ RtJaXGUvlà c9RoJảm tìn9RoJh troRtJaXGUvng sáQLSeUDpTng RtJaXGUvchan chứa,RtJaXGUv nàRtJaXGUvng nhQLSeUDpTìn Ám9RoJ Dạ9RoJ LaQLSeUDpT, sóngRtJaXGUv 9RoJmắt n9RoJhư lànQLSeUDpT 9RoJnước m9RoJùa thRtJaXGUvu khẽRtJaXGUv chảy.

 

Một lú9RoJc lQLSeUDpTâu sau…

 

Ngón 9RoJtay nàngQLSeUDpT v9RoJuốt 9RoJnhẹ lêRtJaXGUvn khQLSeUDpTuôn QLSeUDpTmặt QLSeUDpTÁm DRtJaXGUvạ LaRtJaXGUv, RtJaXGUvchân 9RoJmày nh9RoJẹ RtJaXGUvnhàng cQLSeUDpTau lạiQLSeUDpT QLSeUDpTnhư QLSeUDpTlàn sRtJaXGUvóng nước.

 

“La 9RoJNhi bệQLSeUDpTnh sQLSeUDpTao? SaQLSeUDpTo lạiRtJaXGUv tiề9RoJu tụQLSeUDpTy QLSeUDpTnhư vậy?”

 

******

 

Bó đuQLSeUDpTốc vQLSeUDpTẫn cháy9RoJ bên9RoJ bứRtJaXGUvc tưQLSeUDpTờng đá.

 

Dưới lòQLSeUDpTng đấtQLSeUDpT khRtJaXGUvông QLSeUDpTkhí ẩm9RoJ ưQLSeUDpTớt 9RoJmang tQLSeUDpTheo mQLSeUDpTột 9RoJmùi QLSeUDpTmốc meo.

 

Nàng RtJaXGUvngửa đ9RoJầu nằm9RoJ trênRtJaXGUv giQLSeUDpTường, vầngRtJaXGUv tránRtJaXGUv k9RoJhẽ ca9RoJu lại:

 

“La Nh9RoJi rốRtJaXGUvt cuộ9RoJc bị9RoJ l9RoJàm saQLSeUDpTo? V9RoJì sao9RoJ… tRtJaXGUva dườ9RoJng nQLSeUDpThư RtJaXGUvđã trả9RoJi 9RoJqua một9RoJ giấc9RoJ mộngRtJaXGUv QLSeUDpTdài, mà9RoJ nhRtJaXGUvững gìRtJaXGUv trRtJaXGUvong mộngRtJaXGUv lạiQLSeUDpT chQLSeUDpTẳng t9RoJhể nhớRtJaXGUv ra.”

 

Ám DạQLSeUDpT RtJaXGUvLa nóRtJaXGUvi: RtJaXGUv“Tỷ 9RoJngã bRtJaXGUvệnh, hRtJaXGUvôn mêQLSeUDpT m9RoJười chí9RoJn nămQLSeUDpT rồi.”9RoJ RtJaXGUvTuyết RtJaXGUvnói RtJaXGUvcho y9RoJ, hồn9RoJ RtJaXGUvphách ÁmRtJaXGUv D9RoJạ Min9RoJh cầnRtJaXGUv một9RoJ chútRtJaXGUv thờQLSeUDpTi giaQLSeUDpTn mới9RoJ cRtJaXGUvó 9RoJthể nRtJaXGUvhớ lại9RoJ 9RoJtoàn bộRtJaXGUv QLSeUDpTnhững chQLSeUDpTuyện cũ.

 

“Mười chRtJaXGUvín QLSeUDpTnăm saoRtJaXGUv…” NàRtJaXGUvng RtJaXGUvlặp lạiRtJaXGUv, lắQLSeUDpTc đầuRtJaXGUv cườiRtJaXGUv khổ:RtJaXGUv “QLSeUDpTHèn QLSeUDpTchi t9RoJỷ cảQLSeUDpTm th9RoJấy toàn9RoJ RtJaXGUvthân nhQLSeUDpTức m9RoJỏi, nhQLSeUDpTư khôngRtJaXGUv phảQLSeUDpTi củaQLSeUDpT bảQLSeUDpTn thRtJaXGUvân mìn9RoJh vậy.”

 

“Tỷ sẽQLSeUDpT RtJaXGUvnhanh chQLSeUDpTóng phụ9RoJc hồQLSeUDpTi thôi.”QLSeUDpT RtJaXGUvY sẽ9RoJ QLSeUDpTbắt 9RoJNgân TuyếtQLSeUDpT mQLSeUDpTau cRtJaXGUvhóng 9RoJđuổi h9RoJồn pháRtJaXGUvch nQLSeUDpTữ n9RoJhân 9RoJkia đi.

 

Nàng chă9RoJm QLSeUDpTchú n9RoJhìn yRtJaXGUv, QLSeUDpTlo lắngQLSeUDpT nóQLSeUDpTi: “RtJaXGUvLa QLSeUDpTNhi, RtJaXGUvđệ RtJaXGUvcũng QLSeUDpTbị bệQLSeUDpTnh sao?”

 

“Không đQLSeUDpTâu, đQLSeUDpTệ v9RoJẫn khỏe.”

 

Bàn QLSeUDpTtay nQLSeUDpTàng 9RoJnhẹ nhàngQLSeUDpT vu9RoJốt RtJaXGUvve khQLSeUDpTuôn QLSeUDpTmặt táiRtJaXGUv nhợt9RoJ củ9RoJa y9RoJ: “S9RoJao kh9RoJuôn m9RoJặt đệQLSeUDpT RtJaXGUvlại tQLSeUDpTrắng bệchRtJaXGUv vậy?QLSeUDpT SaRtJaXGUvo thQLSeUDpTân thQLSeUDpTể lạiRtJaXGUv gầy9RoJ RtJaXGUvyếu thế?9RoJ QLSeUDpTLa NQLSeUDpThi 9RoJcủa 9RoJta QLSeUDpTlà mộtQLSeUDpT thiếu9RoJ ni9RoJên tQLSeUDpThần tháiQLSeUDpT phRtJaXGUvi 9RoJphàm mà.9RoJ” BànQLSeUDpT 9RoJtay nRtJaXGUvàng 9RoJtrắng trẻoRtJaXGUv ấRtJaXGUvm 9RoJáp, cá9RoJi RtJaXGUvvuốt v9RoJe 9RoJdịu d9RoJàng đầyRtJaXGUv QLSeUDpTyêu thương.

 

Ám DạQLSeUDpT 9RoJLa nQLSeUDpTắm tQLSeUDpTay nàng,QLSeUDpT áQLSeUDpTp lê9RoJn khuô9RoJn mặRtJaXGUvt mình9RoJ, hơQLSeUDpTi tQLSeUDpThở QLSeUDpTy dồRtJaXGUvn dập:

 

“Nói chQLSeUDpTo t9RoJa hRtJaXGUvay, ngưQLSeUDpTơi là9RoJ ai?”

 

Nàng kQLSeUDpTinh ngạ9RoJc nRtJaXGUvói: “LRtJaXGUva Nhi?”

 

Ám RtJaXGUvDạ 9RoJLa thở9RoJ dốRtJaXGUvc: “Ma9RoJu nóiRtJaXGUv chQLSeUDpTo tQLSeUDpTa, n9RoJgươi là9RoJ aQLSeUDpTi, tê9RoJn RtJaXGUvlà gì?”

 

Nàng lắQLSeUDpTc đầRtJaXGUvu, cườQLSeUDpTi 9RoJnói: “Đ9RoJứa nhóQLSeUDpTc RtJaXGUvhư hỏn9RoJg nàQLSeUDpTy.” ThRtJaXGUvấy QLSeUDpTy cố9RoJ cQLSeUDpThấp n9RoJhư vQLSeUDpTậy, 9RoJnàng QLSeUDpTrốt cuộc9RoJ 9RoJthỏa hiệpRtJaXGUv,d đưaQLSeUDpT ta9RoJy lêQLSeUDpTn vuốtRtJaXGUv RtJaXGUvnhẹ RtJaXGUvchop mũiRtJaXGUv yRtJaXGUv, bấRtJaXGUvt 9RoJđắc dĩRtJaXGUv nóiRtJaXGUv: “VậyQLSeUDpT được9RoJ rồRtJaXGUvi, RtJaXGUvta làRtJaXGUv QLSeUDpTBôi Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt Thiê9RoJn L9RoJinh QLSeUDpTCái của9RoJ Á9RoJm DạRtJaXGUv LRtJaXGUva 9RoJphảng ph9RoJất nhưRtJaXGUv QLSeUDpTbị QLSeUDpTmột chưởngRtJaXGUv đánhQLSeUDpT trú9RoJng! NgũRtJaXGUv quQLSeUDpTan 9RoJy ru9RoJn rẩyQLSeUDpT, duQLSeUDpTng mạoQLSeUDpT t9RoJà m9RoJỵ cRtJaXGUvũng QLSeUDpTbắt đầuRtJaXGUv 9RoJvặn vẹo9RoJ! YRtJaXGUvết hầRtJaXGUvu cRtJaXGUvảm thấyQLSeUDpT ngònQLSeUDpT nQLSeUDpTgọn, 9RoJngực như9RoJ QLSeUDpTcó mộQLSeUDpTt cụ9RoJc máuQLSeUDpT nó9RoJng muốnQLSeUDpT phQLSeUDpTun ra!

 

Nàng 9RoJlà Bô9RoJi Nhi.

 

Nàng 9RoJlà Bôi9RoJ 9RoJNhi củQLSeUDpTa y.

 

............

 

......

 

Trong 9RoJánh RtJaXGUvnắng bRtJaXGUvan mai.

 

Nàng nhảRtJaXGUvy múaRtJaXGUv bênQLSeUDpT bờRtJaXGUv suối.

 

Giọt sưQLSeUDpTơng trê9RoJn 9RoJngọn cỏQLSeUDpT bị9RoJ gQLSeUDpTóc váy9RoJ QLSeUDpTnàng cRtJaXGUvuốn RtJaXGUvlên 9RoJtạo thà9RoJnh từngQLSeUDpT án9RoJg sươngQLSeUDpT tronQLSeUDpTg suốt.

 

Y nằm9RoJ t9RoJrên thảm9RoJ cỏRtJaXGUv, miệngRtJaXGUv ngậm9RoJ cọng9RoJ c9RoJỏ xanhQLSeUDpT, nRtJaXGUvgón t9RoJay thưởngRtJaXGUv tQLSeUDpThức mộtRtJaXGUv chén9RoJ rượ9RoJu hoà9RoJng kimRtJaXGUv. ThâQLSeUDpTn ch9RoJén phRtJaXGUvản chiRtJaXGUvếu vũ9RoJ 9RoJđiệu ruQLSeUDpTng động9RoJ 9RoJtâm caQLSeUDpTn c9RoJủa nàng.

 

“Này, tRtJaXGUva khôRtJaXGUvng RtJaXGUvmuốn gọi9RoJ nQLSeUDpTgươi QLSeUDpTlà 9RoJtỷ tỷ9RoJ nữa.”

 

Y hoán9RoJ hận9RoJ nói.

 

Nàng vẫRtJaXGUvn tQLSeUDpTiếp QLSeUDpTtục mRtJaXGUvúa, hòaQLSeUDpT vàoQLSeUDpT dòngQLSeUDpT chả9RoJy củQLSeUDpTa dóngQLSeUDpT suối,RtJaXGUv hRtJaXGUvòa vàoRtJaXGUv thảm9RoJ cỏQLSeUDpT xanQLSeUDpTh, hòa9RoJ vào9RoJ tRtJaXGUvhế RtJaXGUvgiới mỹ9RoJ lệ9RoJ xRtJaXGUvung quan9RoJh, chẳQLSeUDpTng hQLSeUDpTề để9RoJ 9RoJý tớiRtJaXGUv lờ9RoJi nóiRtJaXGUv 9RoJtrẻ 9RoJcon củaQLSeUDpT y.

 

“Ngươi 9RoJcó ngh9RoJe khônQLSeUDpTg đó!RtJaXGUv SQLSeUDpTau RtJaXGUvnày tQLSeUDpTa s9RoJẽ k9RoJhông gọiRtJaXGUv nRtJaXGUvgươi làRtJaXGUv tỷ9RoJ tỷ9RoJ nữa!”QLSeUDpT 9RoJY buRtJaXGUvồn rầuRtJaXGUv xoQLSeUDpTay xRtJaXGUvoay chénQLSeUDpT rư9RoJợu, thấp9RoJ giọngRtJaXGUv nóiQLSeUDpT: “G9RoJọi ngươRtJaXGUvi RtJaXGUvlà RtJaXGUvtỷ tỷ9RoJ cứRtJaXGUv cóRtJaXGUv c9RoJảm g9RoJiác n9RoJhư QLSeUDpTmãi RtJaXGUvmãi kRtJaXGUvhông RtJaXGUvlớn l9RoJên được.QLSeUDpT” NàngRtJaXGUv càn9RoJg ng9RoJày QLSeUDpTcàng xi9RoJnh đẹpQLSeUDpT, chốn9RoJ gRtJaXGUviang hồ9RoJ ngà9RoJy 9RoJcũng QLSeUDpTngày càngRtJaXGUv nhRtJaXGUviều người9RoJ khuy9RoJnh QLSeUDpTđảo vìQLSeUDpT sắ9RoJc đẹpRtJaXGUv củQLSeUDpTa nàng.

 

Y sợRtJaXGUv r9RoJằng tr9RoJong lònRtJaXGUvg nà9RoJng QLSeUDpTmình RtJaXGUvmãi mãQLSeUDpTi cQLSeUDpThỉ RtJaXGUvlà mQLSeUDpTột đệ9RoJ đệ.

 

Nàng ngừngRtJaXGUv múa9RoJ, nRtJaXGUvgồi x9RoJuống bRtJaXGUvên người9RoJ QLSeUDpTy. Xo9RoJa RtJaXGUvxoa RtJaXGUvchop 9RoJmũi yRtJaXGUv, gi9RoJọng nQLSeUDpTàng t9RoJựa nRtJaXGUvhư đangRtJaXGUv lừaRtJaXGUv RtJaXGUvmột đứaQLSeUDpT tr9RoJẻ: “QLSeUDpTSao RtJaXGUvlại kRtJaXGUvhông QLSeUDpTvui thế?”

 

Chén rưQLSeUDpTợu k9RoJhông ngừnQLSeUDpTg qu9RoJay 9RoJtrong taQLSeUDpTy y.

 

Hai 9RoJmắt RtJaXGUvy 9RoJtỏa RtJaXGUvsáng: “QLSeUDpTSau nàyQLSeUDpT 9RoJta gọiRtJaXGUv RtJaXGUvngươi làQLSeUDpT ‘BôiRtJaXGUv NRtJaXGUvhi’ nhé!”9RoJ C9RoJhén rượuRtJaXGUv b9RoJay RtJaXGUvmúa nhưRtJaXGUv vũRtJaXGUv đRtJaXGUviệu củRtJaXGUva nàng,QLSeUDpT có9RoJ quaRtJaXGUvng manQLSeUDpTg sáQLSeUDpTng lạn9RoJ, cóRtJaXGUv lưn9RoJg áoQLSeUDpT QLSeUDpTmảnh khảRtJaXGUvnh, cQLSeUDpTó lQLSeUDpTàn QLSeUDpTda mịn9RoJ màQLSeUDpT. HQLSeUDpTơn nRtJaXGUvữa, chéRtJaXGUvn rượuRtJaXGUv troRtJaXGUvng taQLSeUDpTy QLSeUDpTy, QLSeUDpTy cóQLSeUDpT thểRtJaXGUv khiếnQLSeUDpT nóRtJaXGUv múaRtJaXGUv cũnQLSeUDpTg QLSeUDpTcó QLSeUDpTthể khiếnQLSeUDpT nQLSeUDpTó ngừngQLSeUDpT, lạiQLSeUDpT cRtJaXGUvó thểRtJaXGUv dùnRtJaXGUvg mQLSeUDpTôi nhấpRtJaXGUv nháp.

 

“Cái tênQLSeUDpT kỳQLSeUDpT quặcQLSeUDpT quá.QLSeUDpT” NQLSeUDpTàng vừaQLSeUDpT 9RoJcười vừa9RoJ lQLSeUDpTắc đầu.

 

“Được 9RoJkhông? Ngươi9RoJ l9RoJàm ‘Bôi9RoJ Nhi’RtJaXGUv củQLSeUDpTa RtJaXGUvta nRtJaXGUvhé.” 9RoJY tớiRtJaXGUv g9RoJần nàng,RtJaXGUv áRtJaXGUvnh mắtRtJaXGUv bướngRtJaXGUv bỉnh.

 

Nhìn ánh9RoJ 9RoJmắt yQLSeUDpT, nQLSeUDpTàng bRtJaXGUvỗng giậ9RoJt mình.

 

Nàng biết9RoJ 9RoJy QLSeUDpTđã giết9RoJ rấtRtJaXGUv nhiều9RoJ nRtJaXGUvgười, dan9RoJh tiếQLSeUDpTng RtJaXGUvÁm HRtJaXGUvà CunRtJaXGUvg cũnQLSeUDpTg đ9RoJã lạ9RoJi vanQLSeUDpTg dội9RoJ trRtJaXGUvong chRtJaXGUvốn gianRtJaXGUvg h9RoJồ, QLSeUDpTnhưng 9RoJtrong lòQLSeUDpTng nànQLSeUDpTg RtJaXGUvy vẫn9RoJ QLSeUDpTchỉ QLSeUDpTlà mộ9RoJt đứaRtJaXGUv trẻ.

 

Nhưng QLSeUDpTgiờ phútQLSeUDpT nàRtJaXGUvy, ánhQLSeUDpT mắtRtJaXGUv 9RoJy maQLSeUDpTng thRtJaXGUveo vẻQLSeUDpT nga9RoJng bướQLSeUDpTng khQLSeUDpTó tả!

 

Có lẽ,9RoJ QLSeUDpTLa N9RoJhi đãQLSeUDpT t9RoJhực s9RoJự RtJaXGUvtrưởng thành.

 

Nàng nQLSeUDpTở nQLSeUDpTụ cưRtJaXGUvời RtJaXGUvthật 9RoJdịu dà9RoJng: “Ta9RoJ RtJaXGUvlà tỷRtJaXGUv tỷ9RoJ củaQLSeUDpT đệQLSeUDpT mà.”

 

“Bôi RtJaXGUvNhi, RtJaXGUvlàm BôiRtJaXGUv NRtJaXGUvhi của9RoJ ta!”RtJaXGUv 9RoJY RtJaXGUvnăn nỉ.

 

“Cái tên9RoJ QLSeUDpTnày thậRtJaXGUvt khóRtJaXGUv nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vẫ9RoJn RtJaXGUvlắc đầu.

 

Y t9RoJức giậnRtJaXGUv, nắm9RoJ lấQLSeUDpTy cằmRtJaXGUv nàngQLSeUDpT: “NóiQLSeUDpT ma9RoJu! Ngư9RoJơi đRtJaXGUvồng ýRtJaXGUv làmRtJaXGUv B9RoJôi 9RoJNhi củRtJaXGUva ta.”

 

“La 9RoJNhi, 9RoJđau quá.”9RoJ NàQLSeUDpTng rRtJaXGUvên rỉRtJaXGUv nói.

 

“Đồng ýQLSeUDpT làQLSeUDpTm BôRtJaXGUvi 9RoJNhi c9RoJủa taRtJaXGUv, tQLSeUDpTa thRtJaXGUva cQLSeUDpTho ngươQLSeUDpTi.” QLSeUDpTY cRtJaXGUvàng 9RoJxiết chặtQLSeUDpT tay.

 

“Không.”

 

Lửa RtJaXGUvgiận bừ9RoJng lên,RtJaXGUv QLSeUDpTy QLSeUDpTđột QLSeUDpTnhiên RtJaXGUvkéo nànRtJaXGUvg lạQLSeUDpTi g9RoJần! HơiQLSeUDpT tRtJaXGUvhở QLSeUDpTnóng bỏRtJaXGUvng, bRtJaXGUvờ môQLSeUDpTi RtJaXGUvy cRtJaXGUvách nQLSeUDpTàng chRtJaXGUvỉ cóQLSeUDpT mộtRtJaXGUv tấcRtJaXGUv! VRtJaXGUvừa thởQLSeUDpT hổn9RoJ RtJaXGUvhển, RtJaXGUvy vừaRtJaXGUv gRtJaXGUvhé sRtJaXGUvát bờ9RoJ 9RoJmôi đỏQLSeUDpT thQLSeUDpTắm củaRtJaXGUv nàng!

 

“Làm QLSeUDpTBôi N9RoJhi của9RoJ taQLSeUDpT! 9RoJNếu kRtJaXGUvhông RtJaXGUvta s9RoJẽ biế9RoJn n9RoJgươi thàn9RoJh nữ9RoJ nhânQLSeUDpT cRtJaXGUvủa ta!”

 

Ngày hôm9RoJ đó.

 

Nàng cuố9RoJi cRtJaXGUvùng cũnRtJaXGUvg phảiQLSeUDpT thỏRtJaXGUva hiệp.

 

......

 

............

 

Nước 9RoJmắt RtJaXGUvÁm 9RoJDạ 9RoJLa đỏQLSeUDpT nhQLSeUDpTư máu.

 

Y QLSeUDpTôm lRtJaXGUvấy nàng,QLSeUDpT nướ9RoJc mắtRtJaXGUv như9RoJ QLSeUDpThai RtJaXGUvdòng QLSeUDpTmáu RtJaXGUvchảy xuRtJaXGUvống tQLSeUDpTừ QLSeUDpTđôi QLSeUDpTmắt nhắm9RoJ chặtRtJaXGUv RtJaXGUvcủa 9RoJy. Màu9RoJ đỏQLSeUDpT 9RoJcủa nướRtJaXGUvc mQLSeUDpTắt, mRtJaXGUvàu RtJaXGUvtrắng bệcQLSeUDpTh của9RoJ ha9RoJi g9RoJò mQLSeUDpTá, RtJaXGUvy khô9RoJng n9RoJén nổiRtJaXGUv bQLSeUDpTi thương9RoJ trRtJaXGUvong 9RoJlòng nhưQLSeUDpT 9RoJmột bứcQLSeUDpT QLSeUDpTtranh quRtJaXGUvỷ 9RoJdị đẹpQLSeUDpT đQLSeUDpTẽ m9RoJà t9RoJhê lương.

 

Nàng yêuRtJaXGUv th9RoJương vuốtRtJaXGUv vRtJaXGUve 9RoJy: “LaRtJaXGUv RtJaXGUvNhi, xi9RoJn lỗi.”

 

Y ôRtJaXGUvm chRtJaXGUvặt QLSeUDpTlấy nàng.

 

“Tỷ RtJaXGUvngã bệnhQLSeUDpT hôRtJaXGUvn RtJaXGUvmê đRtJaXGUvã mưQLSeUDpTời chíRtJaXGUvn nămQLSeUDpT, đệ9RoJ nQLSeUDpThất QLSeUDpTđịnh rấ9RoJt vRtJaXGUvất 9RoJvả RtJaXGUvđúng RtJaXGUvkhông?” 9RoJNàng thở9RoJ 9RoJdài, QLSeUDpTcố gắngQLSeUDpT nở9RoJ nụQLSeUDpT cRtJaXGUvười, ngRtJaXGUvăn dòQLSeUDpTng nước9RoJ mắRtJaXGUvt mìnhQLSeUDpT chảyRtJaXGUv r9RoJa. “9RoJYên tâ9RoJm đi9RoJ, giờ9RoJ 9RoJtỷ RtJaXGUvđã khỏ9RoJi rồi,9RoJ tấtRtJaXGUv RtJaXGUvcả đều9RoJ RtJaXGUvsẽ tốt9RoJ hơn.”

 

Ám DạQLSeUDpT LRtJaXGUva muRtJaXGUvốn RtJaXGUvôm 9RoJnàng vào9RoJ lòng.

 

Những chuRtJaXGUvyện kháQLSeUDpTc RtJaXGUvy đề9RoJu RtJaXGUvkhông mRtJaXGUvuốn n9RoJghĩ tới.

 

“Mười chínQLSeUDpT 9RoJnăm 9RoJqua, đRtJaXGUvệ 9RoJvẫn RtJaXGUvở tronRtJaXGUvg Ám9RoJ RtJaXGUvHà Cun9RoJg sao?”RtJaXGUv RtJaXGUvNàng nRtJaXGUvhẹ nhQLSeUDpTàng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn 9RoJở dưRtJaXGUvới QLSeUDpTlòng đất,RtJaXGUv kRtJaXGUvhông thRtJaXGUvấy ánh9RoJ m9RoJặt RtJaXGUvtrời, khôRtJaXGUvng cQLSeUDpThút RtJaXGUvkhông khíRtJaXGUv tRtJaXGUvrong làn9RoJh, hè9RoJn c9RoJhi QLSeUDpTthân th9RoJể đệ9RoJ RtJaXGUvchẳng 9RoJhề khỏeQLSeUDpT mạnh,9RoJ khQLSeUDpTuôn 9RoJmặt cũngRtJaXGUv 9RoJu buRtJaXGUvồn như9RoJ vậy.”QLSeUDpT NànRtJaXGUvg vuố9RoJt vRtJaXGUve máQLSeUDpTi tóc9RoJ dà9RoJi củaQLSeUDpT QLSeUDpTy. “9RoJĐều làRtJaXGUv lỗ9RoJi củRtJaXGUva ta.”

 

Bàn t9RoJay nQLSeUDpTàng nhẹRtJaXGUv QLSeUDpTnhàng QLSeUDpTlà vậy.

 

Từng gi9RoJọt lệRtJaXGUv QLSeUDpTđỏ nhưQLSeUDpT mQLSeUDpTáu QLSeUDpTcủa ÁmRtJaXGUv D9RoJạ L9RoJa t9RoJừ từRtJaXGUv tràRtJaXGUvo ra.

 

“Không cầnQLSeUDpT 9RoJđệ RtJaXGUvtiếp tQLSeUDpTục RtJaXGUvluyện côRtJaXGUvng nữQLSeUDpTa, cũng9RoJ khôn9RoJg c9RoJần QLSeUDpTnghĩ cá9RoJch đ9RoJể ÁRtJaXGUvm QLSeUDpTHà C9RoJung xưngQLSeUDpT bRtJaXGUvá thiê9RoJn hạ9RoJ nữa.”RtJaXGUv QLSeUDpTnàng ôRtJaXGUvm RtJaXGUvlấy yQLSeUDpT. RtJaXGUv“La QLSeUDpTNhi, tỷQLSeUDpT tQLSeUDpTỷ muốQLSeUDpTn đệ9RoJ sQLSeUDpTống th9RoJật hạnRtJaXGUvh phúc.”

 

******

 

Sáng sớmRtJaXGUv ngàyQLSeUDpT hRtJaXGUvôm sau.

 

Như C9RoJa RtJaXGUvmở RtJaXGUvto hRtJaXGUvai mắt.

 

Nàng QLSeUDpTcảm thấ9RoJy RtJaXGUvtoàn t9RoJhân nhứ9RoJc mỏi9RoJ nh9RoJư bịRtJaXGUv RtJaXGUvtrói mRtJaXGUvột đêm,QLSeUDpT b9RoJụng cRtJaXGUvũng nặngQLSeUDpT trRtJaXGUvĩu, thQLSeUDpTở khôngRtJaXGUv RtJaXGUvra hơi.

 

Vừa n9RoJhìn qua…

 

Nàng bỗng9RoJ dưnQLSeUDpTg kiRtJaXGUvnh hãi!

 

Ám DRtJaXGUvạ QLSeUDpTLa g9RoJhé đầuRtJaXGUv v9RoJào bên9RoJ QLSeUDpTgiường, QLSeUDpTtay trái9RoJ nắm9RoJ lấyRtJaXGUv taRtJaXGUvy 9RoJphải nàng,9RoJ QLSeUDpTđầu QLSeUDpTgối lênQLSeUDpT bụngRtJaXGUv nàQLSeUDpTng. 9RoJY nRtJaXGUvghỉ rấtRtJaXGUv yê9RoJn tĩnQLSeUDpTh, khuôQLSeUDpTn mQLSeUDpTặt táiRtJaXGUv nhợt9RoJ phảng9RoJ phấtRtJaXGUv n9RoJhư cRtJaXGUvó tQLSeUDpThêm c9RoJhút QLSeUDpThuyết sắc.

 

“Ngươi làQLSeUDpTm gRtJaXGUvì đó.”

 

Như CRtJaXGUva tRtJaXGUvrừng mắ9RoJt nhìn9RoJ Á9RoJm QLSeUDpTDạ LRtJaXGUva, dRtJaXGUvùng đ9RoJẩy 9RoJgạt QLSeUDpTy dậy.

 

Ám DRtJaXGUvạ QLSeUDpTLa chă9RoJm chúQLSeUDpT nQLSeUDpThìn QLSeUDpTy, hạtRtJaXGUv QLSeUDpTchu s9RoJa g9RoJiữa t9RoJrán QLSeUDpTdần RtJaXGUvdần chRtJaXGUvuyển RtJaXGUvtừ đỏQLSeUDpT tưRtJaXGUvơi sanRtJaXGUvg âm9RoJ uRtJaXGUv. RtJaXGUvY đứng9RoJ 9RoJbật dậ9RoJy, ánh9RoJ mắtRtJaXGUv l9RoJé lê9RoJn 9RoJvẻ RtJaXGUvvô 9RoJtình, cQLSeUDpToi nàngQLSeUDpT như9RoJ kQLSeUDpTẻ thùQLSeUDpT khQLSeUDpTắc cQLSeUDpTốt g9RoJhi tâm.

 

“Vì RtJaXGUvsao ngưRtJaXGUvơi lạRtJaXGUvi RtJaXGUvtrở lại.”

 

Giọng RtJaXGUvy 9RoJtrầm trRtJaXGUvầm nhưRtJaXGUv đangQLSeUDpT nguy9RoJền rủa.

 

Như 9RoJCa RtJaXGUvgiật mQLSeUDpTình. TronQLSeUDpTg thoángQLSeUDpT chốRtJaXGUvc, nànRtJaXGUvg bỗRtJaXGUvng nQLSeUDpTghĩ mRtJaXGUvình sẽQLSeUDpT 9RoJbị ánh9RoJ mắt9RoJ áQLSeUDpTc độ9RoJc cQLSeUDpTủa 9RoJy giếtRtJaXGUv chết.

 

“Chờ m9RoJột chút!”

 

Nàng gọ9RoJi RtJaXGUvÁm DạQLSeUDpT RtJaXGUvLa đang9RoJ phQLSeUDpTất QLSeUDpTtay á9RoJo qQLSeUDpTuay đi:

 

“Ngươi đừngRtJaXGUv đi!”

 

Ám Dạ9RoJ LRtJaXGUva khRtJaXGUvông quaQLSeUDpTy đQLSeUDpTầu lạ9RoJi, QLSeUDpTy đãRtJaXGUv QLSeUDpTkhông tRtJaXGUvhể QLSeUDpTdễ dàRtJaXGUvng 9RoJtha QLSeUDpTthứ nQLSeUDpTếu thấyRtJaXGUv mặQLSeUDpTt nàng.

 

Như CRtJaXGUva nói:QLSeUDpT “HôRtJaXGUvm na9RoJy đãRtJaXGUv 9RoJlà nQLSeUDpTgày tQLSeUDpThứ mườQLSeUDpTi. 9RoJTa muRtJaXGUvốn gặpQLSeUDpT NgọcQLSeUDpT QLSeUDpTsư huynh.”

 

Ám Dạ9RoJ RtJaXGUvLa cườiRtJaXGUv lạnRtJaXGUvh nói:

 

“Nhìn tQLSeUDpThấy RtJaXGUvhắn ngươQLSeUDpTi 9RoJsẽ hốiQLSeUDpT hận.”

 

Như RtJaXGUvCa cảQLSeUDpT QLSeUDpTkinh nóiRtJaXGUv: “NgươiQLSeUDpT đãRtJaXGUv RtJaXGUvlàm gìRtJaXGUv vQLSeUDpTới 9RoJsư huynQLSeUDpTh củ9RoJa ta?!”

 

Ám DạRtJaXGUv 9RoJLa nhíuRtJaXGUv RtJaXGUvmày nRtJaXGUvói: “KẻQLSeUDpT dRtJaXGUvám lừaRtJaXGUv gạtRtJaXGUv ph9RoJản bRtJaXGUvội tQLSeUDpTa chỉRtJaXGUv c9RoJó th9RoJể sốnRtJaXGUvg tron9RoJg địa9RoJ ngục.”

 

Như RtJaXGUvCa QLSeUDpTcắn 9RoJmôi, cốQLSeUDpT QLSeUDpTgắng kiềm9RoJ chếRtJaXGUv thâRtJaXGUvn th9RoJể đangRtJaXGUv ruQLSeUDpTn rẩyQLSeUDpT cQLSeUDpTủa mình.

 

“Ta muRtJaXGUvốn gặRtJaXGUvp QLSeUDpTsư huynh.”

 

******

 

Làn nưQLSeUDpTớc ÁmQLSeUDpT 9RoJHà cRtJaXGUvhậm rRtJaXGUvãi cRtJaXGUvhảy x9RoJuôi tr9RoJên mặtRtJaXGUv đất.

 

Xung QLSeUDpTquanh đều9RoJ làRtJaXGUv bóRtJaXGUvng tốRtJaXGUvi, chỉQLSeUDpT cRtJaXGUvó ánhQLSeUDpT lửRtJaXGUva 9RoJu á9RoJm trênQLSeUDpT RtJaXGUvbức tườQLSeUDpTng chiếuRtJaXGUv xuốngRtJaXGUv mặQLSeUDpTt nước.QLSeUDpT MặQLSeUDpTt nước9RoJ ÁRtJaXGUvm HRtJaXGUvà cQLSeUDpTũng một9RoJ màRtJaXGUvu đen9RoJ, QLSeUDpTngẫu nhRtJaXGUviên ló9RoJe lêQLSeUDpTn mộtQLSeUDpT tQLSeUDpTia QLSeUDpTrung độngQLSeUDpT QLSeUDpTtựa nh9RoJư ánRtJaXGUvg 9RoJmây đe9RoJn viềnRtJaXGUv vàng.

 

Trong bQLSeUDpTóng tốiQLSeUDpT tĩnhRtJaXGUv mịch.

 

Trái tQLSeUDpTim RtJaXGUvNhư 9RoJCa chậ9RoJm r9RoJãi tr9RoJầm xuQLSeUDpTống, m9RoJột cả9RoJm QLSeUDpTgiác sợQLSeUDpT hã9RoJi hí9RoJt tQLSeUDpThở kRtJaXGUvhông thông9RoJ khiếnRtJaXGUv cổRtJaXGUv QLSeUDpThọng nàngQLSeUDpT QLSeUDpTkhô khQLSeUDpTốc. Ha9RoJi chQLSeUDpTân muốQLSeUDpTn nhanQLSeUDpTh chóngQLSeUDpT cQLSeUDpThạy tQLSeUDpTới cQLSeUDpTủa nànRtJaXGUvg nQLSeUDpTặng RtJaXGUvnhư đeRtJaXGUvo trì.

 

Nàng đãQLSeUDpT thấ9RoJy Ngọc9RoJ T9RoJự Hàn.

 

Y ngồ9RoJi RtJaXGUvtrên cRtJaXGUvhiếc xRtJaXGUve lăRtJaXGUvn bằngRtJaXGUv gỗ,RtJaXGUv tấmQLSeUDpT 9RoJáo xanQLSeUDpTh QLSeUDpTnhư ngọc9RoJ, nụRtJaXGUv cườQLSeUDpTi 9RoJvẫn y9RoJên tĩnQLSeUDpTh nhưRtJaXGUv xưa9RoJ. QLSeUDpTCó lẽRtJaXGUv vQLSeUDpTì đRtJaXGUvã lâuQLSeUDpT 9RoJchưa RtJaXGUvthấy 9RoJánh mặt9RoJ QLSeUDpTtrời, làRtJaXGUvn 9RoJda RtJaXGUvy tRtJaXGUvái RtJaXGUvnhợt, thâRtJaXGUvn thQLSeUDpTể cũ9RoJng 9RoJcàng 9RoJthêm gRtJaXGUvầy gQLSeUDpTò 9RoJso vRtJaXGUvới trướcRtJaXGUv đây.

 

Y đaRtJaXGUvng 9RoJho khan.

 

Cơn QLSeUDpTho kịchQLSeUDpT liệ9RoJt khiếRtJaXGUvn RtJaXGUvbả vaQLSeUDpTi RtJaXGUvy rRtJaXGUvung 9RoJrung, t9RoJựa h9RoJồ nQLSeUDpThư cảRtJaXGUv phổiQLSeUDpT RtJaXGUvy c9RoJũng muốnRtJaXGUv RtJaXGUvho RtJaXGUvra. ChiếQLSeUDpTc QLSeUDpTkhăn RtJaXGUvlụa chQLSeUDpTe tr9RoJên b9RoJờ mQLSeUDpTôi đã9RoJ QLSeUDpTlấm t9RoJấm máu.

 

Ngọc 9RoJTự QLSeUDpTHàn n9RoJhư vậy9RoJ k9RoJhiến Như9RoJ RtJaXGUvCa cảRtJaXGUvm tRtJaXGUvhấy hoảng9RoJ hốt…

 

Y lúcRtJaXGUv nàQLSeUDpTo cũnRtJaXGUvg c9RoJó thểQLSeUDpT mấ9RoJt đi!

 

Như QLSeUDpTCa k9RoJinh hãRtJaXGUvi, quá9RoJt QLSeUDpTlên vớQLSeUDpTi Á9RoJm Dạ9RoJ QLSeUDpTLa: “Ngươi9RoJ đRtJaXGUvã lRtJaXGUvàm g9RoJì sưQLSeUDpT hRtJaXGUvuynh cQLSeUDpTủa ta?”

 

Ám Dạ9RoJ QLSeUDpTLa cườiRtJaXGUv nRtJaXGUvhẹ nói9RoJ: “HắRtJaXGUvn vốnRtJaXGUv 9RoJlà mộ9RoJt kẻ9RoJ 9RoJtàn phếQLSeUDpT bện9RoJh tật,9RoJ giờRtJaXGUv chẳ9RoJng qu9RoJa ch9RoJỉ 9RoJtrở lại9RoJ bQLSeUDpTộ dángRtJaXGUv trưRtJaXGUvớc đây9RoJ màQLSeUDpT thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như C9RoJa cả9RoJm thRtJaXGUvấy cQLSeUDpTó QLSeUDpTđiểm khônQLSeUDpTg đúng!

 

Mọi chu9RoJyện tuyệ9RoJt đốiQLSeUDpT khôQLSeUDpTng đRtJaXGUvơn giảnRtJaXGUv nRtJaXGUvhư RtJaXGUvÁm RtJaXGUvDạ LRtJaXGUva nóiQLSeUDpT được!

 

Như CRtJaXGUva đRtJaXGUvi vềQLSeUDpT phíQLSeUDpTa NRtJaXGUvgọc 9RoJTự Hàn.

 

Nàng QLSeUDpTgọi t9RoJên 9RoJy: “Sư9RoJ RtJaXGUvhuynh…. RtJaXGUvSư huyRtJaXGUvnh?!” TRtJaXGUvhanh âRtJaXGUvm củRtJaXGUva nàRtJaXGUvng lRtJaXGUvớn dầnRtJaXGUv nhRtJaXGUvưng QLSeUDpTy lạiRtJaXGUv QLSeUDpTchẳng hềRtJaXGUv 9RoJnghe thấy!

 

Ngọc RtJaXGUvTự HànRtJaXGUv lạiRtJaXGUv ho.

 

Y phả9RoJng ph9RoJất 9RoJnhư khôngQLSeUDpT RtJaXGUvhề cảm9RoJ nhRtJaXGUvận đượcQLSeUDpT thế9RoJ giới9RoJ 9RoJbên ngoài.

 

Như CRtJaXGUva bắ9RoJt đầuQLSeUDpT RtJaXGUvrun rẩy.

 

Nước ÁQLSeUDpTm 9RoJHà vRtJaXGUvẫn tămRtJaXGUv tối9RoJ tĩQLSeUDpTnh mịch.

 

Ám Dạ9RoJ LQLSeUDpTa cườRtJaXGUvi lớRtJaXGUvn, vôQLSeUDpT cùng9RoJ đắcQLSeUDpT ýQLSeUDpT: “KhôngQLSeUDpT chQLSeUDpTỉ 9RoJlỗ tQLSeUDpTai RtJaXGUvy đã9RoJ mRtJaXGUvất RtJaXGUvđi 9RoJthính giácQLSeUDpT, haRtJaXGUvi chân9RoJ 9RoJy cũQLSeUDpTng k9RoJhông thểRtJaXGUv đQLSeUDpTi lạQLSeUDpTi được.”

 

Như 9RoJCa ch9RoJe miệng.

 

Giờ QLSeUDpTphút nàyRtJaXGUv, nàn9RoJg v9RoJô cùRtJaXGUvng thQLSeUDpTống RtJaXGUvhận 9RoJÁm DẠQLSeUDpT La.

 

Nàng kRtJaXGUvhông ng9RoJờ m9RoJột ngQLSeUDpTười cQLSeUDpTó thRtJaXGUvể lQLSeUDpTàm r9RoJa chuyệnRtJaXGUv tànRtJaXGUv QLSeUDpTnhẫn nQLSeUDpThư vậy!QLSeUDpT Đầu9RoJ tQLSeUDpTiên lQLSeUDpTà giú9RoJp Ng9RoJọc Tự9RoJ HàRtJaXGUvn RtJaXGUvcó thQLSeUDpTể ngRtJaXGUvhe, cRtJaXGUvó thểRtJaXGUv đ9RoJi lại9RoJ, RtJaXGUvkhiến QLSeUDpTy QLSeUDpTkhỏe QLSeUDpTmạnh như9RoJ ngườRtJaXGUvi bìnQLSeUDpTh thường,RtJaXGUv saRtJaXGUvu RtJaXGUvđó lạ9RoJi cướp9RoJ đoạtRtJaXGUv QLSeUDpTtất cảQLSeUDpT đi!

 

Am 9RoJDạ LRtJaXGUva cườ9RoJi lêQLSeUDpTn hQLSeUDpTa hả:

 

“Như vRtJaXGUvậy mà9RoJ đã9RoJ RtJaXGUvgọi làRtJaXGUv tàRtJaXGUvn nhẫnRtJaXGUv 9RoJsao? NgRtJaXGUvươi cRtJaXGUvũng quRtJaXGUvá QLSeUDpTxem thư9RoJờng RtJaXGUvta rồi!”

 

Như 9RoJCa lạQLSeUDpTnh RtJaXGUvcả người.

 

Cảm QLSeUDpTgiác sợRtJaXGUv hãi9RoJ vQLSeUDpTà điềmQLSeUDpT gở9RoJ nRtJaXGUvhư hốQLSeUDpT băQLSeUDpTng đông9RoJ cứngRtJaXGUv cRtJaXGUvả nQLSeUDpTgười nàng!

 

Ám 9RoJDạ LRtJaXGUva nởRtJaXGUv nụ9RoJ cư9RoJời đ9RoJa tìQLSeUDpTnh: “NgRtJaXGUvươi nQLSeUDpThìn hRtJaXGUvai RtJaXGUvmắt hắn9RoJ xemQLSeUDpT, đôiRtJaXGUv mắtRtJaXGUv tuấn9RoJ tú9RoJ 9RoJấy, đôi9RoJ mắtQLSeUDpT ônRtJaXGUv RtJaXGUvnhu nhQLSeUDpTư nướRtJaXGUvc 9RoJmùa xRtJaXGUvuân ấy…”

 

Ngọc RtJaXGUvTự 9RoJHàn lạiRtJaXGUv QLSeUDpTho, 9RoJy ngRtJaXGUvẩng đầuQLSeUDpT vềQLSeUDpT pQLSeUDpThía NhưRtJaXGUv CaRtJaXGUv, dườQLSeUDpTng nh9RoJư 9RoJy cảm9RoJ 9RoJgiác đượcRtJaXGUv gìQLSeUDpT 9RoJđó, QLSeUDpTchân màQLSeUDpTy khRtJaXGUvẽ caQLSeUDpTu lại.

 

Nhưng, RtJaXGUvy khôngQLSeUDpT tQLSeUDpTháy nàng.

 

Đôi mắt9RoJ QLSeUDpTy vẫnQLSeUDpT tQLSeUDpTuấn tRtJaXGUvú nQLSeUDpThư x9RoJưa, QLSeUDpTnhưng, đãRtJaXGUv khôngRtJaXGUv còRtJaXGUvn thRtJaXGUvấy bấtRtJaXGUv cQLSeUDpTứ thứ9RoJ QLSeUDpTgì nữa!

 

Như CQLSeUDpTa RtJaXGUvcàng lúcRtJaXGUv cànQLSeUDpTg ki9RoJnh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mắt9RoJ chảyRtJaXGUv xuQLSeUDpTống RtJaXGUvnhư mưa9RoJ trêQLSeUDpTn RtJaXGUvkhuôn mặtQLSeUDpT nàng.

 

Y khôngQLSeUDpT nRtJaXGUvhìn thấy.

 

Ám 9RoJDạ RtJaXGUvLa QLSeUDpTđã biế9RoJn thếRtJaXGUv giới9RoJ QLSeUDpTcủa QLSeUDpTy tRtJaXGUvhành mộtRtJaXGUv màuQLSeUDpT đen.

 

Ám Dạ9RoJ LRtJaXGUva nQLSeUDpTgửi ngửiQLSeUDpT hươnRtJaXGUvg rượuRtJaXGUv t9RoJrong ch9RoJén hoàRtJaXGUvng RtJaXGUvkim, RtJaXGUvtiếc nuốiRtJaXGUv nói:

 

“Thật kỳRtJaXGUv QLSeUDpTlạ, v9RoJì saRtJaXGUvo mộtQLSeUDpT k9RoJẻ RtJaXGUvtàn tậ9RoJt nRtJaXGUvhưu QLSeUDpTy lạiRtJaXGUv cQLSeUDpTó k9RoJhí chấQLSeUDpTt hoànQLSeUDpT mỹQLSeUDpT như9RoJ thếRtJaXGUv k9RoJia cRtJaXGUvhứ? NQLSeUDpTếu QLSeUDpTy chưaQLSeUDpT RtJaXGUvtừng phản9RoJ bộQLSeUDpT tQLSeUDpTa vậyQLSeUDpT QLSeUDpTsẽ 9RoJlà QLSeUDpTmột n9RoJam tQLSeUDpTử 9RoJmê nQLSeUDpTgười tớiQLSeUDpT 9RoJmức nào.”

 

Như C9RoJa ngRtJaXGUvồi RtJaXGUvxổm xuống.

 

Nàng ngồi9RoJ trước9RoJ mQLSeUDpTặt NgRtJaXGUvọc TQLSeUDpTự QLSeUDpTHàn, QLSeUDpTlau sạRtJaXGUvch lệQLSeUDpT RtJaXGUvvương RtJaXGUvtrên khuRtJaXGUvôn mặtQLSeUDpT QLSeUDpTmình, cốRtJaXGUv gắnQLSeUDpTg nởRtJaXGUv mộRtJaXGUvt nụ9RoJ cười.

 

“Sư huyRtJaXGUvnh, 9RoJmuội tớRtJaXGUvi rồRtJaXGUvi.” NàRtJaXGUvng nhQLSeUDpTẹ nhQLSeUDpTàng gọi9RoJ. “MuộiQLSeUDpT l9RoJà CRtJaXGUva NhQLSeUDpTi đây,9RoJ muộRtJaXGUvi QLSeUDpTtới thămQLSeUDpT huynhRtJaXGUv…. HuRtJaXGUvynh…. QLSeUDpTSao 9RoJlại h9RoJo nặRtJaXGUvng v9RoJậy chứ?”

 

Ngọc RtJaXGUvTự Hà9RoJn chẳngQLSeUDpT hề9RoJ cửQLSeUDpT động.

 

Y khônQLSeUDpTg ngh9RoJe thấy.

 

Cũng không9RoJ nhQLSeUDpTìn thấy.

 

Như C9RoJa nhẹRtJaXGUv nh9RoJàng cầmRtJaXGUv tRtJaXGUvay RtJaXGUvy, QLSeUDpTghé 9RoJsát vRtJaXGUvào QLSeUDpTđầu gốiRtJaXGUv QLSeUDpTy: “Huy9RoJnh đúQLSeUDpTng l9RoJà RtJaXGUvmột s9RoJư h9RoJuynh xấu.9RoJ QLSeUDpTLần QLSeUDpTnào cũRtJaXGUvng đQLSeUDpTồng ýQLSeUDpT sẽRtJaXGUv tựQLSeUDpT 9RoJchiếu 9RoJcố bảnQLSeUDpT tRtJaXGUvhân, nQLSeUDpThưng l9RoJại cQLSeUDpThẳng lần9RoJ nà9RoJo l9RoJàm đượ9RoJc.” HaQLSeUDpTi m9RoJá RtJaXGUvnàng cọRtJaXGUv lênRtJaXGUv 9RoJđầu gối9RoJ 9RoJy, 9RoJkhiến xQLSeUDpTiêm QLSeUDpTy RtJaXGUvhút kQLSeUDpThô nước9RoJ mRtJaXGUvắt nànRtJaXGUvg. “HuynhRtJaXGUv 9RoJcó b9RoJiết không?RtJaXGUv ĐôiRtJaXGUv kh9RoJi muộiQLSeUDpT thự9RoJc 9RoJsự r9RoJất giQLSeUDpTận huynh9RoJ, 9RoJgiận tớQLSeUDpTi mRtJaXGUvức khôRtJaXGUvng QLSeUDpTbao giờQLSeUDpT muố9RoJn đểQLSeUDpT QLSeUDpTý t9RoJới huyn9RoJh nữa.RtJaXGUv SaRtJaXGUvo huynRtJaXGUvh lại9RoJ luôn9RoJ khônQLSeUDpTg RtJaXGUvquan tâ9RoJm 9RoJtới b9RoJản t9RoJhân mình9RoJ nh9RoJư v9RoJậy kiRtJaXGUva chứ?”

 

Bàn ta9RoJy NQLSeUDpTgọc RtJaXGUvTự Hà9RoJn giậtQLSeUDpT giật.

 

Khuôn mặQLSeUDpTt QLSeUDpTy lộQLSeUDpT v9RoJẻ n9RoJghi hoặc.

 

Y cốQLSeUDpT gắngQLSeUDpT nRtJaXGUvói chuy9RoJện, QLSeUDpTyết hầu9RoJ RtJaXGUvrung rRtJaXGUvung n9RoJhưng thanRtJaXGUvh âQLSeUDpTm tạoQLSeUDpT QLSeUDpTra chỉQLSeUDpT QLSeUDpTlà t9RoJiếng “A…”9RoJ khQLSeUDpTàn khàn.

 

Giọng 9RoJnói RtJaXGUvcủa RtJaXGUvy cũngQLSeUDpT bRtJaXGUvị cướpQLSeUDpT đi.

 

Y đQLSeUDpTã khôn9RoJg thểQLSeUDpT RtJaXGUvnói đượcRtJaXGUv nữRtJaXGUva rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám DạQLSeUDpT LQLSeUDpTa cườRtJaXGUvi lênQLSeUDpT đRtJaXGUviên cuồnQLSeUDpTg: “QLSeUDpTMột QLSeUDpTtên tànQLSeUDpT RtJaXGUvphế 9RoJkhông RtJaXGUvngờ cRtJaXGUvũng RtJaXGUvdám phảQLSeUDpTn bRtJaXGUvội, RtJaXGUvlừa dốiQLSeUDpT tQLSeUDpTa? 9RoJHa h9RoJa 9RoJha, ngRtJaXGUvươi khRtJaXGUvông quaQLSeUDpTn tRtJaXGUvâm tQLSeUDpTới QLSeUDpTtai vàRtJaXGUv châQLSeUDpTn của9RoJ mìRtJaXGUvnh RtJaXGUvđúng khônQLSeUDpTg? Vậy9RoJ QLSeUDpThãy đểQLSeUDpT ch9RoJúng mất9RoJ điQLSeUDpT cùQLSeUDpTng đôiQLSeUDpT mắt9RoJ 9RoJngươi đi!”

 

Công 9RoJlực 9RoJcủa NgọQLSeUDpTc QLSeUDpTTự hàQLSeUDpTn RtJaXGUvđã bRtJaXGUvị Á9RoJm DạRtJaXGUv QLSeUDpTLa hủyQLSeUDpT đi.

 

Y trầmQLSeUDpT mặc.

 

Y dùng9RoJ thời9RoJ khắRtJaXGUvc cuối9RoJ cùng9RoJ, cảmQLSeUDpT t9RoJhụ cảm9RoJ giRtJaXGUvác đ9RoJứng th9RoJẳng bằ9RoJng ha9RoJi c9RoJhân, cảRtJaXGUvm tQLSeUDpThụ RtJaXGUvthanh QLSeUDpTâm c9RoJủa nưRtJaXGUvớc sôngRtJaXGUv vRtJaXGUvà gió,QLSeUDpT cRtJaXGUvảm thQLSeUDpTụ 9RoJthế gQLSeUDpTiới màRtJaXGUv RtJaXGUvy RtJaXGUvcòn cRtJaXGUvó thQLSeUDpTể thấ9RoJy. 9RoJY còQLSeUDpTn QLSeUDpTmuốn gọQLSeUDpTi tênQLSeUDpT của9RoJ nàngQLSeUDpT mộ9RoJt l9RoJần cuối.

 

Nếu cRtJaXGUvó thểRtJaXGUv cRtJaXGUvhọn, 9RoJy khQLSeUDpTông 9RoJmuốn RtJaXGUvsẽ lại9RoJ tà9RoJn phế.

 

Cảm tRtJaXGUvhụ tRtJaXGUvhế giớiRtJaXGUv QLSeUDpTtươi đẹpQLSeUDpT cùRtJaXGUvng 9RoJsư mRtJaXGUvuội QLSeUDpTmỹ lRtJaXGUvệ QLSeUDpTlà vậyRtJaXGUv, 9RoJy khQLSeUDpTông muốRtJaXGUvn 9RoJtrở lQLSeUDpTại RtJaXGUvlàm mộtRtJaXGUv kẻQLSeUDpT tànRtJaXGUv phRtJaXGUvế 9RoJvô dụng.

 

Ánh sRtJaXGUváng thQLSeUDpTản nQLSeUDpThiên 9RoJnhư ngọc9RoJ toQLSeUDpTát 9RoJra trRtJaXGUvên hàng9RoJ lôn9RoJg mQLSeUDpTy QLSeUDpTcủa y.

 

Y yên9RoJ lặngQLSeUDpT 9RoJphảng phQLSeUDpTất như9RoJ RtJaXGUvkhông hRtJaXGUvề quaRtJaXGUvn tâmRtJaXGUv tRtJaXGUvai ưRtJaXGUvơng sRtJaXGUvẽ phủRtJaXGUv 9RoJxuống ngườRtJaXGUvi QLSeUDpTy 9RoJnhư RtJaXGUvthế nào.

 

Ý thứcQLSeUDpT cuốiQLSeUDpT c9RoJùng làQLSeUDpT đôi9RoJ mắt9RoJ đỏRtJaXGUv tươiRtJaXGUv đRtJaXGUviên cuRtJaXGUvồng củQLSeUDpTa Ám9RoJ Dạ9RoJ La…

 

“Ngươi s9RoJẽ mấtQLSeUDpT QLSeUDpTđi 9RoJhai cRtJaXGUvhân, mất9RoJ điQLSeUDpT lỗQLSeUDpT taQLSeUDpTi, mấtQLSeUDpT đi9RoJ ánhRtJaXGUv mắt,RtJaXGUv mất9RoJ QLSeUDpTđi giọn9RoJg nQLSeUDpTói, bQLSeUDpTệnh QLSeUDpTtật sRtJaXGUvẽ ngàRtJaXGUvy QLSeUDpTngày đêm9RoJ đêmRtJaXGUv xQLSeUDpTâm lấnQLSeUDpT th9RoJân thQLSeUDpTể ngươi.RtJaXGUv NRtJaXGUvhưng ngươ9RoJi sẽ9RoJ kRtJaXGUvhông thRtJaXGUvể chết9RoJ, cRtJaXGUvho 9RoJtới trước9RoJ kQLSeUDpThi 9RoJsinh m9RoJạng ng9RoJươi kết9RoJ tQLSeUDpThúc, QLSeUDpTngươi sẽ9RoJ p9RoJhải nếmQLSeUDpT RtJaXGUvthử cảmQLSeUDpT QLSeUDpTgiác sốngRtJaXGUv QLSeUDpTkhông bằngQLSeUDpT RtJaXGUvchết troRtJaXGUvng 9RoJđịa ngục!”

 

......

 

Đau đớn9RoJ nhưRtJaXGUv m9RoJuốn xéRtJaXGUv náRtJaXGUvt ngựcRtJaXGUv Nh9RoJư Ca!

 

Nàng chQLSeUDpTưa bQLSeUDpTao QLSeUDpTgiờ hậRtJaXGUvn mộtQLSeUDpT người9RoJ tớQLSeUDpTi vậy!

 

Nàng QLSeUDpThận ÁRtJaXGUvm DRtJaXGUvạ La!

 

Nàng muQLSeUDpTốn RtJaXGUvđem toà9RoJn 9RoJbộ 9RoJnhững đaQLSeUDpTu khRtJaXGUvổ màQLSeUDpT NgQLSeUDpTọc TựQLSeUDpT HànQLSeUDpT pQLSeUDpThải chịuQLSeUDpT RtJaXGUvđựng trảQLSeUDpT lạRtJaXGUvi 9RoJcho 9RoJÁm DRtJaXGUvạ LQLSeUDpTa RtJaXGUvgấp QLSeUDpTngàn RtJaXGUvvạn lần!

 

Nàng QLSeUDpTđã biế9RoJt cáiQLSeUDpT RtJaXGUvgì RtJaXGUvgọi làRtJaXGUv cừQLSeUDpTu hận!

 

Cừu hậnRtJaXGUv ch9RoJính làQLSeUDpT khôRtJaXGUvng tiếcRtJaXGUv mọiRtJaXGUv t9RoJhủ đoạn,QLSeUDpT 9RoJkhiến 9RoJkẻ đRtJaXGUvã l9RoJàm tQLSeUDpTổn thương9RoJ ngườiQLSeUDpT mQLSeUDpTình y9RoJêu RtJaXGUvmến đ9RoJau đRtJaXGUvớn gấpRtJaXGUv bội!

 

Như RtJaXGUvCa 9RoJvùi mặRtJaXGUvt vàQLSeUDpTo lònRtJaXGUvg bàRtJaXGUvn ta9RoJy Ngọ9RoJc TựRtJaXGUv Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mRtJaXGUvắt chảQLSeUDpTy 9RoJxuống khiếnQLSeUDpT lòRtJaXGUvng bàQLSeUDpTn 9RoJtay RtJaXGUvy lạnhRtJaXGUv buốt.

 

Ngọc QLSeUDpTTự Hà9RoJn lộRtJaXGUv QLSeUDpTvẻ QLSeUDpTxúc độnRtJaXGUvg, thânQLSeUDpT tQLSeUDpThể QLSeUDpTy ngRtJaXGUvhiêng về9RoJ QLSeUDpTphía tRtJaXGUvrước, n9RoJgón RtJaXGUvtay ruQLSeUDpTn rQLSeUDpTun chRtJaXGUvạm vàQLSeUDpTo người9RoJ nRtJaXGUvàng! RtJaXGUvY chạmQLSeUDpT vàRtJaXGUvo dòng9RoJ QLSeUDpTlệ ràRtJaXGUvn rụa9RoJ cRtJaXGUvùng l9RoJàn RtJaXGUvda 9RoJlạnh lẽoQLSeUDpT QLSeUDpTbi ai.

 

Như RtJaXGUvCa vRtJaXGUvừa kRtJaXGUvhóc vRtJaXGUvừa hô9RoJ: QLSeUDpT“LÀ muội!RtJaXGUv QLSeUDpTSư huyRtJaXGUvnh, 9RoJlà m9RoJuội đây!”

 

Nàng sợQLSeUDpT hãi.

 

Nàng sợ9RoJ đâQLSeUDpTy 9RoJlà lầnQLSeUDpT cuốiRtJaXGUv gặp9RoJ đượRtJaXGUvc y.

 

Còn RtJaXGUvy, RtJaXGUvlại khô9RoJng th9RoJể th9RoJấy nàngQLSeUDpT, khôngRtJaXGUv tQLSeUDpThể ngQLSeUDpThe đRtJaXGUvược nàngQLSeUDpT nói,9RoJ thậmQLSeUDpT 9RoJchí còQLSeUDpTn khôngQLSeUDpT biế9RoJt nàngRtJaXGUv đãRtJaXGUv tới.

 

Ngọc TựRtJaXGUv H9RoJàn lạiRtJaXGUv hRtJaXGUvo kịcQLSeUDpTh liệt.

 

Máu tươ9RoJi từQLSeUDpT kQLSeUDpThóe mQLSeUDpTôi QLSeUDpTy 9RoJchảy ra9RoJ, QLSeUDpTy cốRtJaXGUv gắngQLSeUDpT muố9RoJn nói9RoJ g9RoJì RtJaXGUvđó nhưngQLSeUDpT đổiQLSeUDpT lạQLSeUDpTi chỉ9RoJ làQLSeUDpT RtJaXGUvcơn hRtJaXGUvo càngQLSeUDpT RtJaXGUvthêm 9RoJmãnh liệt.

 

“Muội l9RoJà C9RoJa Nhi…”QLSeUDpT NàngRtJaXGUv 9RoJvừa kh9RoJóc vừRtJaXGUva ô9RoJm lấQLSeUDpTy eQLSeUDpTo của9RoJ yQLSeUDpT. RtJaXGUv“Sư RtJaXGUvhuynh, huRtJaXGUvynh 9RoJbiết QLSeUDpTlà muộiQLSeUDpT 9RoJđúng khônRtJaXGUvg? MuộRtJaXGUvi rấtRtJaXGUv sQLSeUDpTợ… 9RoJsư huyn9RoJh, mQLSeUDpTuội thực9RoJ sự9RoJ RtJaXGUvrất sợ…”

 

Nước QLSeUDpTmắt cRtJaXGUvhảy dàRtJaXGUvi trênQLSeUDpT khuô9RoJn mQLSeUDpTặt nàng:9RoJ “Huy9RoJnh 9RoJnhìn mRtJaXGUvuội một9RoJ cái9RoJ cQLSeUDpTó đượcQLSeUDpT kh9RoJông? MuQLSeUDpTội muố9RoJn ngRtJaXGUvhe huynQLSeUDpTh nói…9RoJ SRtJaXGUvư huRtJaXGUvynh… 9RoJhuynh RtJaXGUvđừng làmQLSeUDpT mQLSeUDpTuội sợ…”

 

Máu cRtJaXGUvủa 9RoJy bắnRtJaXGUv RtJaXGUvlên nQLSeUDpTgười nàng.

 

Nỗi sợ9RoJ khQLSeUDpTiến nàngRtJaXGUv nói9RoJ RtJaXGUvnăn lộnQLSeUDpT xộnRtJaXGUv, nQLSeUDpTỗi RtJaXGUvsợ khiếnQLSeUDpT nàRtJaXGUvng như9RoJ QLSeUDpTmột đRtJaXGUvứa trẻQLSeUDpT khôngQLSeUDpT RtJaXGUvhiểu chuyện.

 

Nàng khócRtJaXGUv tớ9RoJi mức9RoJ 9RoJcả QLSeUDpTngười lạnhRtJaXGUv ngắt.

 

Một RtJaXGUvbàn tRtJaXGUvay ô9RoJn nQLSeUDpThu laQLSeUDpTu đi9RoJ gọt9RoJ nưQLSeUDpTớc mQLSeUDpTắt vươngRtJaXGUv trQLSeUDpTên QLSeUDpTkhuôn RtJaXGUvmặt nàng.

 

Sau đRtJaXGUvó, RtJaXGUvy b9RoJế 9RoJnàng lên.

 

Y 9RoJôm nànQLSeUDpTg QLSeUDpTtrong 9RoJlòng m9RoJình, ônQLSeUDpT n9RoJhu aRtJaXGUvn QLSeUDpTủi nàngRtJaXGUv. 9RoJCổ họQLSeUDpTng RtJaXGUvy phQLSeUDpTát QLSeUDpTra RtJaXGUvâm t9RoJhanh khàRtJaXGUvn k9RoJhàn đQLSeUDpTứt quã9RoJng, 9RoJnhưng cẩnRtJaXGUv RtJaXGUvthận ng9RoJhe lạ9RoJi, đó9RoJ QLSeUDpTlà mộtQLSeUDpT 9RoJbài RtJaXGUvhát RtJaXGUvchẳng 9RoJcó nhịQLSeUDpTp điệu.

 

Y vỗ9RoJ vềRtJaXGUv nàng.

 

Hai ngó9RoJn taQLSeUDpTy RtJaXGUvgầy gQLSeUDpTõ vẽ9RoJ nhQLSeUDpTững đườngQLSeUDpT QLSeUDpTnét kỳRtJaXGUv dị9RoJ tr9RoJên QLSeUDpTlưng nàng.

 

Bị QLSeUDpTy RtJaXGUvôm lấRtJaXGUvy, RtJaXGUvnàng càngRtJaXGUv kh9RoJóc lớn.

 

Y đRtJaXGUvang vẽRtJaXGUv 9RoJgì trê9RoJn l9RoJưng nàng?

 

Đột nhiRtJaXGUvên, RtJaXGUvnàng ngừngQLSeUDpT thở…

 

Y đanRtJaXGUvg viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong RtJaXGUvlòng yRtJaXGUv, nRtJaXGUvàng QLSeUDpTra RtJaXGUvsức gậQLSeUDpTt đ9RoJầu: “Là9RoJ muội!9RoJ Muội9RoJ làRtJaXGUv CRtJaXGUva NQLSeUDpThi!” ÔRtJaXGUvng RtJaXGUvtrời ơRtJaXGUvi, RtJaXGUvy biếQLSeUDpTt 9RoJlà nàng!

 

Ngọc RtJaXGUvTự QLSeUDpTHàn trấnQLSeUDpT QLSeUDpTan nQLSeUDpTàng, ti9RoJếp RtJaXGUvtục 9RoJviết lRtJaXGUvên l9RoJưng nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừQLSeUDpTa khó9RoJc vừaRtJaXGUv cười,QLSeUDpT kéRtJaXGUvo 9RoJtay tQLSeUDpTrái RtJaXGUvy áp9RoJ lê9RoJn đôRtJaXGUvi môiQLSeUDpT mRtJaXGUvình, gQLSeUDpTiúp 9RoJy “ng9RoJhe” tRtJaXGUvhấy mìnRtJaXGUvh nói:

 

“ừ, m9RoJuội khô9RoJng sợ.”

 

“Muội có9RoJ khỏeRtJaXGUv không?”

 

“Muội vRtJaXGUvẫn khỏe.”

 

“Sao RtJaXGUvlại khóc?”

 

“Được t9RoJhấy 9RoJhuynh thậtRtJaXGUv vu9RoJi.” 9RoJNàng áQLSeUDpTp t9RoJay 9RoJy RtJaXGUvlại gầnRtJaXGUv môiQLSeUDpT mQLSeUDpTình thêRtJaXGUvm, chă9RoJm c9RoJhú QLSeUDpTnhìn RtJaXGUvy: “RtJaXGUvSư huQLSeUDpTynh, QLSeUDpTmuội n9RoJhớ huynh…”

 

Ngọc Tự9RoJ HàQLSeUDpTn nởQLSeUDpT nụQLSeUDpT cười,QLSeUDpT mộtRtJaXGUv QLSeUDpTnụ c9RoJười ôQLSeUDpTn nQLSeUDpThu 9RoJtoát rRtJaXGUva RtJaXGUvtừ đôiRtJaXGUv mắRtJaXGUvt QLSeUDpTkhông còn9RoJ tiêuQLSeUDpT cự.

 

Ngón QLSeUDpTtay RtJaXGUvy nhẹ9RoJ nRtJaXGUvhàng nQLSeUDpThư làn9RoJ gióRtJaXGUv RtJaXGUvmùa thu:

 

“Thật 9RoJvui vQLSeUDpTì muộiRtJaXGUv cònQLSeUDpT nh9RoJớ huynh.”

 

Như CRtJaXGUva h9RoJai má9RoJt đQLSeUDpTẫm lệ,RtJaXGUv nRtJaXGUvàng QLSeUDpTnhìn y9RoJ, n9RoJắm lQLSeUDpTấy ngónQLSeUDpT RtJaXGUvtay RtJaXGUvy, cú9RoJi đầu9RoJ hôQLSeUDpTn RtJaXGUvlên n9RoJgón tayQLSeUDpT, l9RoJên lònQLSeUDpTg 9RoJbàn 9RoJtay đó.

 

Nàng hônQLSeUDpT lònRtJaXGUvg bàQLSeUDpTn taRtJaXGUvy 9RoJy RtJaXGUvthật lau.

 

Ngọc Tự9RoJ HRtJaXGUvàn đQLSeUDpTầu tQLSeUDpTiên lRtJaXGUvà giật9RoJ QLSeUDpTmình, RtJaXGUvsau đóQLSeUDpT, RtJaXGUvy nhắm9RoJ mQLSeUDpTắt lạRtJaXGUvi, nướRtJaXGUvc mắtQLSeUDpT lặnQLSeUDpTg l9RoJẽ chảQLSeUDpTy xuống.

 

Nàng đ9RoJang 9RoJviết t9RoJrong lòQLSeUDpTng bà9RoJn taRtJaXGUvy 9RoJy 9RoJba chữ:

 

“Căn nhà9RoJ trúc.”

 

******

 

Ngày hRtJaXGUvôm sau.

 

Tuyết hoa9RoJn hỷ9RoJ vRtJaXGUvỗ 9RoJvề thành9RoJ HồRtJaXGUvng NgọcQLSeUDpT 9RoJPhượng CQLSeUDpTầm mRtJaXGUvà mRtJaXGUvình QLSeUDpTyêu QLSeUDpTthích, n9RoJhẹ 9RoJnhàng tRtJaXGUvhổi lớ9RoJp trRtJaXGUvo bụi9RoJ trên9RoJ dâRtJaXGUvy, RtJaXGUvngón tRtJaXGUvay RtJaXGUvy khả9RoJy 9RoJnên nhữngRtJaXGUv 9RoJnốt nhạQLSeUDpTc tuyệ9RoJt mỹ.

 

Tuyết 9RoJvừa đàn9RoJ vừaQLSeUDpT cườiQLSeUDpT nQLSeUDpTói: “Đ9RoJột nhiêQLSeUDpTn QLSeUDpTlại cQLSeUDpTó hả9RoJo QLSeUDpTtâm trả9RoJ lại9RoJ đànRtJaXGUv cQLSeUDpTầm QLSeUDpTcho 9RoJta, T9RoJiểu 9RoJLa nhấQLSeUDpTt địn9RoJh QLSeUDpTlà QLSeUDpTcó việcQLSeUDpT cầnRtJaXGUv nhRtJaXGUvờ rồi.”

 

Ám DạRtJaXGUv QLSeUDpTLa 9RoJcũng cười,QLSeUDpT g9RoJiọng QLSeUDpTnói dụQLSeUDpT hoặ9RoJc: “KhRtJaXGUvông c9RoJhỉ nhưQLSeUDpT vRtJaXGUvậy, RtJaXGUvta còRtJaXGUvn cRtJaXGUvó RtJaXGUvthể giRtJaXGUvúp ngươ9RoJi khôiQLSeUDpT phRtJaXGUvục cQLSeUDpTông lực9RoJ tiênRtJaXGUv nhânRtJaXGUv, cRtJaXGUvải tRtJaXGUvạo lạiQLSeUDpT t9RoJhân thRtJaXGUvể tiê9RoJn n9RoJhân 9RoJbất tử.”

 

Tuyết 9RoJnhìn yRtJaXGUv, cRtJaXGUvười QLSeUDpTnhư h9RoJoa nởQLSeUDpT: “QLSeUDpTNgươi muốnQLSeUDpT gì.”

 

“Khiến nà9RoJng trởRtJaXGUv vềRtJaXGUv, khiến9RoJ 9RoJnàng tQLSeUDpTa hoà9RoJn to9RoJàn rờiRtJaXGUv đi.”

 

Tuyết đương9RoJ nh9RoJiên bi9RoJết haRtJaXGUvi c9RoJhữ nRtJaXGUvàng đ9RoJó RtJaXGUvchỉ aiQLSeUDpT. “9RoJNgươi cũRtJaXGUvng quRtJaXGUvá nónRtJaXGUvg RtJaXGUvlòng đó.9RoJ Nà9RoJng t9RoJa cRtJaXGUvư ngụQLSeUDpT RtJaXGUvtrong cQLSeUDpTơ t9RoJhể đRtJaXGUvó đãRtJaXGUv mấy9RoJ cRtJaXGUvhục n9RoJăm, đâRtJaXGUvu QLSeUDpTdễ dRtJaXGUvàng đu9RoJổi đi?”

 

Ám DạRtJaXGUv LQLSeUDpTa QLSeUDpTlạnh lùngRtJaXGUv nóRtJaXGUvi: “Đuổi9RoJ 9RoJkhông đ9RoJược, v9RoJậy khiếnQLSeUDpT RtJaXGUvả c9RoJhết đi.”

 

Tuyết RtJaXGUvlíu lưQLSeUDpTỡi nó9RoJi: “TRtJaXGUvhật tàn9RoJ nhẫn.”

 

“Chỉ cần9RoJ QLSeUDpTcó 9RoJthể làm9RoJ được9RoJ t9RoJa đều9RoJ sẽ9RoJ đ9RoJáp ứngQLSeUDpT ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu tRtJaXGUva muốn9RoJ ÁRtJaXGUvm Dạ9RoJ MiQLSeUDpTnh thàRtJaXGUvnh n9RoJữ nhânQLSeUDpT của9RoJ QLSeUDpTta thRtJaXGUvì saQLSeUDpTo?” RtJaXGUvTuyết QLSeUDpTnở RtJaXGUvnụ 9RoJcười 9RoJhư hỏng.

 

Ám Dạ9RoJ QLSeUDpTLa giậ9RoJn tímRtJaXGUv QLSeUDpTmặt, 9RoJngón ta9RoJy táQLSeUDpTi nhRtJaXGUvợt xiế9RoJt chặ9RoJt yết9RoJ 9RoJhầu Tuyết.

 

Tuyết hRtJaXGUvo sặRtJaXGUvc RtJaXGUvsụa, cườiQLSeUDpT nóiQLSeUDpT: “QLSeUDpTChỉ đùaRtJaXGUv 9RoJchút thôi.

 

“Nàng 9RoJkhông phả9RoJi ng9RoJười ngươi9RoJ cQLSeUDpTó thQLSeUDpTể đù9RoJa.” ĐốRtJaXGUvt xương9RoJ ngRtJaXGUvón RtJaXGUvtay Á9RoJm Dạ9RoJ QLSeUDpTLa runQLSeUDpTg RtJaXGUvlên láQLSeUDpTch cách9RoJ, khô9RoJng aRtJaXGUvi đRtJaXGUvược phéQLSeUDpTp RtJaXGUvkhinh nhờn9RoJ nàng.

 

Tuyết RtJaXGUvxoa RtJaXGUvxoa cổQLSeUDpT QLSeUDpTmình, nQLSeUDpTói: “Được.”

 

“Ta muốnQLSeUDpT 9RoJnàng trQLSeUDpTở lạRtJaXGUvi, khRtJaXGUvông rờiRtJaXGUv đRtJaXGUvi nữa.”

 

Ám DRtJaXGUvạ LQLSeUDpTa QLSeUDpTánh mắRtJaXGUvt âmQLSeUDpT u.

 

Kỳ thậQLSeUDpTt, mưQLSeUDpTời chí9RoJn QLSeUDpTnăm RtJaXGUvqua kQLSeUDpThông cóQLSeUDpT nànQLSeUDpTg ởQLSeUDpT bêRtJaXGUvn, nhuRtJaXGUvng QLSeUDpTnhớ đãRtJaXGUv RtJaXGUvthành mộ9RoJt thó9RoJi RtJaXGUvquen rồi9RoJ. Nhưn9RoJg 9RoJkhi QLSeUDpTgiọng 9RoJnói 9RoJvà 9RoJnụ cườ9RoJi củaRtJaXGUv nàn9RoJg lạiQLSeUDpT x9RoJuất hiệ9RoJn, chiRtJaXGUva lì9RoJa cRtJaXGUvhỉ vài9RoJ ngàyRtJaXGUv ha9RoJy thậ9RoJm chí9RoJ vàiRtJaXGUv caQLSeUDpTnh giờQLSeUDpT cũn9RoJg kQLSeUDpThiến QLSeUDpTy khQLSeUDpTổ RtJaXGUvsở nh9RoJư m9RoJuốn cRtJaXGUvhết đi.

 

Tuyết khảyRtJaXGUv đQLSeUDpTàn, 9RoJlắc đầRtJaXGUvu nóiRtJaXGUv: RtJaXGUv“Ta cũnRtJaXGUvg khôRtJaXGUvng có9RoJ cách9RoJ nào.”

 

“Ngươi nRtJaXGUvói cQLSeUDpTái gì?”

 

“Nha đầ9RoJu NQLSeUDpThư CQLSeUDpTa kiQLSeUDpTa mới9RoJ 9RoJlà mấuQLSeUDpT chốt.QLSeUDpT NếuRtJaXGUv nàQLSeUDpTng RtJaXGUvta đãRtJaXGUv khôngQLSeUDpT muốnRtJaXGUv rờiRtJaXGUv khỏQLSeUDpTi thân9RoJ 9RoJthể, bấ9RoJt cRtJaXGUvứ aRtJaXGUvi cQLSeUDpTũng khônRtJaXGUvg thểQLSeUDpT dQLSeUDpTễ dàngQLSeUDpT đuổQLSeUDpTi nànQLSeUDpTg QLSeUDpTta điRtJaXGUv, nếRtJaXGUvu khôQLSeUDpTng sQLSeUDpTẽ kh9RoJiến tQLSeUDpThân RtJaXGUvthể hỏngRtJaXGUv theo.”

 

Ánh mắQLSeUDpTt ÁRtJaXGUvm 9RoJDạ LRtJaXGUva nQLSeUDpTheo lại.

 

“Nếu nànRtJaXGUvg tRtJaXGUva đáQLSeUDpTp RtJaXGUvứng rời9RoJ khỏiRtJaXGUv t9RoJhì sao?”

 

Tuyết giậtQLSeUDpT mìRtJaXGUvnh nóiQLSeUDpT: “LRtJaXGUvàm 9RoJsao nàRtJaXGUvng ấyRtJaXGUv đồRtJaXGUvng ýRtJaXGUv được?”

 

Ám DQLSeUDpTạ 9RoJLa khôngQLSeUDpT nói.

 

Hạt chQLSeUDpTu QLSeUDpTsa giữaRtJaXGUv trQLSeUDpTán đỏRtJaXGUv chQLSeUDpTót n9RoJhư sắpQLSeUDpT nhỏRtJaXGUv máu.

 

“Ta khônQLSeUDpTg RtJaXGUvtin ngươi.”

 

Như C9RoJa t9RoJrực tQLSeUDpTiếp trảRtJaXGUv lờiQLSeUDpT Ám9RoJ QLSeUDpTDạ La.

 

Mặc 9RoJdù RtJaXGUvÁm DạQLSeUDpT LQLSeUDpTa hứRtJaXGUva hẹn,RtJaXGUv chQLSeUDpTỉ cần9RoJ nànRtJaXGUvg rời9RoJ 9RoJkhỏi t9RoJhân RtJaXGUvthể m9RoJình QLSeUDpTy s9RoJẽ thRtJaXGUvả RtJaXGUvChiến Phong9RoJ, NgọQLSeUDpTc TựQLSeUDpT HàQLSeUDpTn RtJaXGUvvà T9RoJuyết, h9RoJơn nữaQLSeUDpT giúRtJaXGUvp N9RoJgọc QLSeUDpTTự HàRtJaXGUvn k9RoJhỏe QLSeUDpTmạnh RtJaXGUvtrở lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đãRtJaXGUv sớmQLSeUDpT kh9RoJông 9RoJtin RtJaXGUvbất RtJaXGUvcứ QLSeUDpTlời 9RoJnói nào9RoJ củaRtJaXGUv Á9RoJm DạRtJaXGUv La.

 

Ám Dạ9RoJ 9RoJLa nóRtJaXGUvi: “TaQLSeUDpT đQLSeUDpTã 9RoJtừng tRtJaXGUvhất tíQLSeUDpTn b9RoJao giờQLSeUDpT chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy 9RoJsao 9RoJlại kh9RoJông 9RoJtin ta?”

 

“Vì ngươQLSeUDpTi QLSeUDpTlà mộRtJaXGUvt k9RoJẻ điRtJaXGUvên.” NQLSeUDpThư CQLSeUDpTa đRtJaXGUváp: “Chỉ9RoJ cầnRtJaXGUv ngưRtJaXGUvơi thícQLSeUDpTh, 9RoJlúc nàQLSeUDpTo cũnQLSeUDpTg cQLSeUDpTó tQLSeUDpThể tha9RoJy đổiQLSeUDpT quyết9RoJ định.RtJaXGUv DQLSeUDpTù là9RoJ ngươiQLSeUDpT đểQLSeUDpT họRtJaXGUv rờiQLSeUDpT khỏi9RoJ sQLSeUDpTau nRtJaXGUvày 9RoJvẫn cQLSeUDpTó tQLSeUDpThể RtJaXGUvlàm tổn9RoJ thươngQLSeUDpT hQLSeUDpTọ. RtJaXGUvNgười 9RoJđã lừa9RoJ dQLSeUDpTối phảnRtJaXGUv 9RoJbội ngươiQLSeUDpT RtJaXGUvngươi vĩRtJaXGUvnh viễnRtJaXGUv cũRtJaXGUvng khô9RoJng bQLSeUDpTuông tha.”

 

Ám DạRtJaXGUv L9RoJa nhí9RoJu mày.

 

Nàng 9RoJcó vẻ9RoJ khRtJaXGUvá hQLSeUDpTiểu RtJaXGUvy, k9RoJhông saRtJaXGUvi, RtJaXGUvsau k9RoJhi t9RoJhả b9RoJọn họQLSeUDpT đQLSeUDpTi, mớiRtJaXGUv bQLSeUDpTắt tQLSeUDpTrở lRtJaXGUvại 9RoJtra RtJaXGUvtấn, chRtJaXGUvẳng hQLSeUDpTề RtJaXGUvđi ngượcRtJaXGUv RtJaXGUvlời hứa.

 

Y QLSeUDpTcười lRtJaXGUvạnh: “N9RoJgươi chQLSeUDpTo rQLSeUDpTằng ngươQLSeUDpTi 9RoJcó RtJaXGUvtư cáchRtJaXGUv 9RoJđàm pQLSeUDpThán 9RoJvới tRtJaXGUva sao?”

 

Như C9RoJa n9RoJhìn QLSeUDpTlại y.

 

Đôi mRtJaXGUvắt troQLSeUDpTng QLSeUDpTveo QLSeUDpTcủa 9RoJnàng mRtJaXGUvang thRtJaXGUveo QLSeUDpTý cQLSeUDpThí khô9RoJng hềQLSeUDpT kh9RoJuất phục.

 

Ám DạRtJaXGUv LRtJaXGUva QLSeUDpTnói: “CQLSeUDpTho dùRtJaXGUv saRtJaXGUvu nàRtJaXGUvy t9RoJa cóRtJaXGUv bắtQLSeUDpT bRtJaXGUvọn chúng9RoJ vềQLSeUDpT nhQLSeUDpTưng 9RoJdẫu RtJaXGUvsao 9RoJchúng RtJaXGUvvẫn cQLSeUDpTòn cQLSeUDpTơ hộiQLSeUDpT trốnRtJaXGUv thoáQLSeUDpTt. QLSeUDpTNếu khôn9RoJg, t9RoJa 9RoJsẽ khiến9RoJ cRtJaXGUvhúng lQLSeUDpTập QLSeUDpTtức chRtJaXGUvết trưQLSeUDpTớc m9RoJặt ngươi.”

 

Sắc RtJaXGUvmặt N9RoJhư CRtJaXGUva RtJaXGUvdần dầRtJaXGUvn trắnRtJaXGUvg bệch.

 

Hạt QLSeUDpTchu RtJaXGUvsa g9RoJiữa tránQLSeUDpT RtJaXGUvÁm DạRtJaXGUv LQLSeUDpTa lRtJaXGUvóe lên,9RoJ RtJaXGUvkhóe mắtQLSeUDpT ẩnQLSeUDpT hi9RoJện qua9RoJng RtJaXGUvmang RtJaXGUvkỳ dị:RtJaXGUv “RtJaXGUvHay là,RtJaXGUv ngưRtJaXGUvơi thQLSeUDpTích RtJaXGUvở lạiQLSeUDpT 9RoJbên ta.”

 

Như RtJaXGUvCa cả9RoJ kinh.

 

Ám Dạ9RoJ 9RoJLa nắm9RoJ chặt9RoJ 9RoJeo RtJaXGUvnàng, khiếnQLSeUDpT 9RoJnàng chẳQLSeUDpTng thể9RoJ RtJaXGUvcử động.RtJaXGUv RtJaXGUvY cúi9RoJ đ9RoJầu xuống9RoJ beRtJaXGUvn taQLSeUDpTi nQLSeUDpTàng, hQLSeUDpTơi tQLSeUDpThở ướtRtJaXGUv átQLSeUDpT QLSeUDpTlạnh l9RoJẽo. QLSeUDpTY RtJaXGUvnở nụ9RoJ cưQLSeUDpTời t9RoJà ácQLSeUDpT: “HaRtJaXGUvy lRtJaXGUvà ngươi9RoJ muốnRtJaXGUv lRtJaXGUvàm nữ9RoJ nRtJaXGUvhân củQLSeUDpTa t9RoJa, v9RoJì QLSeUDpTbất 9RoJtri QLSeUDpTbất gQLSeUDpTiác 9RoJđã 9RoJyêu 9RoJta 9RoJnên khô9RoJng ngại9RoJ cùngQLSeUDpT nànRtJaXGUvg hưởngRtJaXGUv thụRtJaXGUv cơ9RoJ t9RoJhể cQLSeUDpTủa ta.”

 

Như CQLSeUDpTa ghê9RoJ tởm.

 

Nàng RtJaXGUvnôn mửa.

 

Nàng nôRtJaXGUvn r9RoJa nước9RoJ vàQLSeUDpTng, nhiễmRtJaXGUv bẩQLSeUDpTn chiếRtJaXGUvc áoRtJaXGUv QLSeUDpTđỏ của9RoJ Á9RoJm Dạ9RoJ La.

 

Ám QLSeUDpTDạ RtJaXGUvLa lQLSeUDpTiếm 9RoJláp và9RoJnh taQLSeUDpTi nàng:RtJaXGUv QLSeUDpT“Nôn àQLSeUDpT, RtJaXGUvcứ nôRtJaXGUvn h9RoJết r9RoJa đi,9RoJ tQLSeUDpTa tuyệ9RoJt đối9RoJ RtJaXGUvkhông đRtJaXGUvể 9RoJý. 9RoJNgươi v9RoJà QLSeUDpTnàng hợQLSeUDpTp n9RoJhất, uế9RoJ vật9RoJ ngươiQLSeUDpT nônQLSeUDpT 9RoJra 9RoJcũng làRtJaXGUv châu9RoJ bRtJaXGUváu đốiQLSeUDpT RtJaXGUvvới ta.”

 

Càng rêQLSeUDpTn rỉ,9RoJ QLSeUDpTy cRtJaXGUvàng n9RoJắm cRtJaXGUvhặt nàng9RoJ: “Xe9RoJm x9RoJem, cQLSeUDpTơ thểRtJaXGUv tQLSeUDpTa cũngRtJaXGUv đan9RoJ bị9RoJ ngươiQLSeUDpT k9RoJích QLSeUDpTthích nàyRtJaXGUv.” Dưới9RoJ RtJaXGUvbụng 9RoJy nóngQLSeUDpT rực,QLSeUDpT áRtJaXGUvp sátRtJaXGUv vQLSeUDpTào nhữngRtJaXGUv đường9RoJ QLSeUDpTnét nữRtJaXGUv tính9RoJ của9RoJ nàng.

 

“Thả RtJaXGUvta ra!”

 

Như RtJaXGUvCa QLSeUDpTvừa xRtJaXGUvấu hRtJaXGUvổ vừaRtJaXGUv giậnRtJaXGUv QLSeUDpTdữ hQLSeUDpTét lớn.

 

Ám DRtJaXGUvạ LRtJaXGUva RtJaXGUvliếc nhQLSeUDpTìn RtJaXGUvnàng: “Sa9RoJo, kRtJaXGUvhông QLSeUDpTphải ngRtJaXGUvươi khôn9RoJg mRtJaXGUvuốn rời9RoJ 9RoJkhỏi sao?”

 

Như RtJaXGUvCa nQLSeUDpThổ mộtQLSeUDpT bãi9RoJ nước9RoJ bọtRtJaXGUv và9RoJo mặRtJaXGUvt y.

 

Nàng cháQLSeUDpTn 9RoJghét QLSeUDpTnói: “Nếu9RoJ nRtJaXGUvgươi dámRtJaXGUv lRtJaXGUvàm thươngQLSeUDpT hạRtJaXGUvi RtJaXGUvbọn họ,9RoJ QLSeUDpTta thề,9RoJ mặcQLSeUDpT dRtJaXGUvù ÁRtJaXGUvm Dạ9RoJ Min9RoJh 9RoJlà mẫQLSeUDpTu tQLSeUDpThân củQLSeUDpTa tRtJaXGUva, tRtJaXGUva cũ9RoJng sRtJaXGUvẽ khôngRtJaXGUv mềm9RoJ QLSeUDpTlòng QLSeUDpTtra tấ9RoJn bàRtJaXGUv t9RoJa ch9RoJo ngươQLSeUDpTi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^