Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lạiTzKT ngàujZwy, HuujZwân TzKTY phụcE2Rx tF24Phị NhưujZw TzKTCa rửaN6D8 E2Rxmặt TzKTbắt đầuujZw buổiE2Rx sớmF24P, mỗiTzKT F24Psự thTzKTay đE2Rxổi TzKTrất nhỏF24P tronN6D8g cửTzKT chỉF24P tTzKThần tujZwhái củaN6D8 N6D8nàng bọnF24P hN6D8ọ đềuN6D8 F24Pcó TzKTthể phujZwát hiệnTzKT ra.

 

Như TzKTCa dườngF24P nhưujZw đãTzKT khôF24Png cF24Pòn lF24Pà ujZwNhư F24PCa trTzKTước E2Rxkia nữa.

 

Một cảmN6D8 giácE2Rx ônujZw nTzKThu TzKTtĩnh lặF24Png toáN6D8t N6D8ra F24Ptừ đN6D8ôi màyTzKT cF24Pủa nujZwàng, đôiujZw mF24Pắt nànE2Rxg TzKTtrầm tE2Rxĩnh TzKTnhư mặtN6D8 nướE2Rxc E2Rxao thTzKTu, mặTzKTt nànF24Pg toátujZw rN6D8a áF24Pnh sángE2Rx bóE2Rxng nhưE2Rx tE2Rxrân châu.ujZw E2RxNụ cưF24Pời khF24Pẽ treTzKTo ujZwtrên bujZwờ F24Pmôi, giọE2Rxng nàE2Rxng dịF24Pu dàngN6D8 thánhujZw thF24Pót, ánTzKTh mắtujZw E2Rxôn nujZwhu mềmF24P mạF24Pi nhujZwư nưF24Pớc, ujZwtóm lạiujZw chN6D8ỉ cF24Pó ujZwmột cE2Rxhữ 'đẹp'TzKT điujZw vF24Pào tậnTzKT N6D8đáy lF24Pòng ngươi.

 

Nàng đTzKTẹp nhTzKTư bE2Rxiển rộng.

 

Mặt biểE2Rxn sóujZwng êE2Rxm gióE2Rx F24Plặng vớiujZw dòngujZw cF24Phảy TzKTngầm mãnhF24P liF24Pệt ẩTzKTn sâuujZw phujZwía dưới.

 

Huân ujZwY nhìF24Pn nànE2Rxg mujZwà sE2Rxửng sốt.

 

Cùng mộtN6D8 N6D8dung mạo,E2Rx tạiE2Rx F24Psao NhF24Pư CE2Rxa độtE2Rx nhiêF24Pn trE2Rxở nF24Pên đẹpE2Rx tớiujZw mE2Rxức kinujZwh tujZwâm độngN6D8 phácTzKTh nujZwhư vậyN6D8 chứ?

 

Ngón tN6D8rỏ cE2Rxủa TuN6D8yết dE2Rxiểm TzKTlên ujZwtrán NhF24Pư CN6D8a, TzKTsau thờE2Rxi gF24Pian khoảE2Rxng N6D8hai nénujZw hương,ujZw mộtE2Rx vầngN6D8 kN6D8hói trắujZwng nhTzKTàn nujZwhạn tF24Pỏa F24Pra tTzKTừ giữTzKTa tráF24Pn nànN6D8g. TzKTKhuôn mặtF24P nujZwàng hiệE2Rxn vẻujZw đE2Rxau khổ,F24P tN6D8ay phảTzKTi chF24Pe ngựcN6D8, gòF24P máN6D8 ửngTzKT hồng.

 

Tuyết vN6D8ội N6D8vàng buôngTzKT E2Rxngón TzKTtay, F24Pân ujZwcần nói:F24P “SN6D8ao rE2Rxồi? E2RxVất vảTzKT lTzKTắm sao?”

 

Như CN6D8a vừaE2Rx hE2Rxo vừF24Pa nN6D8ói: “CảmujZw thấTzKTy F24Phơi tứcN6D8 ngực.”

 

Huân ujZwY bF24Pưng chénTzKT tràE2Rx nhỏF24P tới,E2Rx trN6D8ong cN6D8hén lE2Rxà trF24Pà F24Pxuân TzKTLong TỉnTzKTh, cTzKThén trF24Pà E2Rxxanh biếujZwc tỏaujZw F24Phương thF24Pơm ngátE2Rx. TuyếtN6D8 E2Rxra dấF24Pu cE2Rxho nànN6D8g F24Pđặt chénujZw trN6D8à lN6D8ên bN6D8àn, nF24Phẹ nhàngN6D8 cF24Pắn TzKTngón trỏ,F24P mộtTzKT N6D8giọt máuTzKT tN6D8rong suốtF24P nhỏF24P xuốngujZw chujZwén trà.

 

“Uống nóTzKT xoN6D8ng E2Rxsẽ E2Rxđỡ hujZwơn ujZwnhiều.” TF24Puyết đE2Rxưa chujZwén tN6D8rà TzKTtới sáE2Rxt môE2Rxi nàng.

 

Như CN6D8a nghiênujZwg đầu:TzKT “KujZwhông.” VìN6D8 sE2Rxao F24Py luujZwôn bắTzKTt nF24Pàng uốngTzKT mN6D8áu ujZwy TzKTchứ. TrTzKTà hòaujZw vớiTzKT máuF24P kE2Rxhi uốN6D8ng vF24Pào luF24Pôn cảmE2Rx thN6D8ấy cổTzKT TzKTnòng bừujZwng bừng.

 

“Nha ujZwđầu ngoaN6D8n nujZwào.” TuyếtE2Rx cườiF24P khaTzKTnh kháE2Rxch nhưF24P đaN6D8ng lừaF24P tF24Prẻ TzKTcon: F24P“NGoan nN6D8ào, uốnTzKTg điTzKT. ujZwMáu củaujZw tTzKTa tuyF24Pệt đốiN6D8 khôN6D8ng tujZwanh đF24Pâu, thơE2Rxm lắm,E2Rx uốngF24P vàE2Rxo ngựcF24P sN6D8ẽ bớF24Pt TzKTkhó chịu.”

 

“Ta khF24Pông mujZwuốn uốngTzKT, nN6D8gực đãF24P hếujZwt tTzKTức rồE2Rxi.” NhưN6D8 F24PCa F24Pđẩy chénF24P trN6D8à N6D8nhỏ E2Rxra xa.

 

“Nói ujZwdối N6D8là TzKTkhông ngoaN6D8n F24Pđâu.” TujZwuyết nujZwở nTzKTụ cườiE2Rx khảTzKT E2Rxái: “NGƯơF24Pi cũngN6D8 bF24Piết tínN6D8h TzKTta rồiE2Rx F24Pđấy, cuốiE2Rx cF24Pùng N6D8cũng sujZwẽ bắtTzKT nujZwgươi uốngE2Rx tF24Phôi. F24PNgươi muốnF24P dE2Rxùng mộtF24P cF24Panh giờN6D8 TzKTđể uF24Pống haujZwy vàF24Pi phútE2Rx đTzKTể uốnujZwg đây?”

 

“Vì ujZwsao cứujZw phTzKTải uốnN6D8g?” NhTzKTư ujZwCa nhF24Píu mày.

 

“Ách… NgưE2Rxơi mujZwuốn nghujZwe lTzKTý F24Pdo thậF24Pt F24Phay lýTzKT F24Pdo gTzKTiả?” TuyujZwết cườF24Pi hE2Rxa hả.

 

Như N6D8Ca bấtF24P E2Rxđắc N6D8dĩ: “LạiF24P cònF24P cóE2Rx haN6D8i lýF24P TzKTdo nữN6D8a chứ.”

 

“Lý dTzKTo E2Rxthứ nujZwhất E2Rxlà dùnujZwg mN6D8áu ujZwta cujZwó thểF24P nhF24Panh chóngN6D8 chuyểnTzKT dờF24Pi hồnujZw pháN6D8ch củaN6D8 ngươiF24P hơN6D8n. LujZwý F24Pdo kiTzKTa lujZwại ujZwlà E2Rxdo tTzKTa N6D8thích tronF24Pg ujZwcơ thểF24P ngươiN6D8 TzKTcó máE2Rxu củE2Rxa tF24Pa. ChTzKTỉ cầnujZw ngE2Rxhĩ máuF24P củaE2Rx tE2Rxa đanF24Pg chảTzKTy tronTzKTg TzKTngười ngươE2Rxi làTzKT tujZwa cảmN6D8 thấN6D8y E2Rxhạnh F24Pphúc rồi.”

 

“Vậy cáTzKTi ujZwnào lTzKTà thậtujZw? CáiN6D8 nujZwào làN6D8 giả?”

 

Tuyết nE2Rxhớp chớpF24P F24Pmắt, nởF24P nujZwụ E2Rxcười xảoN6D8 F24Ptrá: “TzKTNgươi đoáN6D8n xem?”

 

“Ta đF24Poán đềuF24P lF24Pà giả.”

 

Như TzKTCa trE2Rxừng ujZwmắt F24Pnhìn N6D8y. E2RxY N6D8giễu cợE2Rxt mN6D8ình mujZwới ujZwlà thật.

 

Tuyết TzKTvẻ mặtujZw ngạcTzKT nhiên.

 

“Oa! ME2Rxới uốnujZwg máuF24P tF24Pa mấTzKTy ngàyF24P màTzKT đãF24P thôngujZw N6D8minh lênN6D8 baF24Po nhiêu!F24P ThậtTzKT thujZwần kỳ!”

 

Như F24PCa tứF24Pc gN6D8iận cườiF24P N6D8rộ lên.

 

Tuyết nhâE2Rxn ujZwcơ hộiN6D8 lừTzKTa nànujZwg uốngujZw xonTzKTg chF24Pén trà.

 

Hai ngườiE2Rx cườE2Rxi đùF24Pa tronE2Rxg phòngN6D8, hujZwồn TzKTnhiên chẳngTzKT chúE2Rxt cujZwhú F24Pý tới.

 

Huân E2RxY kE2Rxhom ngưujZwời luF24Pi ujZwra ngoài.

 

Ám TzKTDạ LTzKTa nghiTzKTêng ngườiN6D8 E2Rxdựa vàoN6D8 bứcTzKT tường,ujZw xiêmN6D8 E2Rxy E2Rxđỏ ujZwchói TzKTlại khiếnE2Rx N6D8y trôTzKTng N6D8nhợt nhTzKTạt, E2Rxy ngửaE2Rx cF24Pổ uốE2Rxng nốN6D8t rượN6D8u troujZwng chéTzKTn, hTzKTai mTzKTắt đE2Rxã ngF24Pà nN6D8gà sujZway nhìF24Pn F24PNhư Ca.

 

Nàng đangE2Rx cười.

 

Khi N6D8nàng cườiujZw ujZwtay phảiTzKT nhẹujZw nN6D8hàng nTzKTắm ujZwlại, cN6D8ác ngóE2Rxn E2Rxtay khTzKTẽ chạN6D8m vàTzKTo ujZwchop mũiN6D8, nụujZw cườiE2Rx TzKTtừ khóeF24P E2Rxmắt tujZwới bờN6D8 môi.

 

Nụ N6D8cười nàTzKTy F24Py đãF24P quujZwen tN6D8huộc N6D8biết bao.

 

Chỉ cóF24P “nàng”ujZw mN6D8ới cN6D8ó thểujZw cE2Rxười ôujZwn nN6D8hu độngujZw lòujZwng ngF24Pười tN6D8ới vậy.

 

“Ngươi làF24P ai?”

 

Một giọnE2Rxg kF24Phàn kF24Phàn quấF24Py nhiE2Rxễu E2RxNhư E2RxCa vTzKTà Tuyết.

 

Nàng E2Rxvà F24Py cF24Pùng qF24Puay đầTzKTu nhìnTzKT lại.

 

Thân hìnhTzKT đỏTzKT nhưF24P máE2Rxu củaE2Rx ujZwÁm N6D8Dạ LTzKTa vọE2Rxt tTzKTới tujZwrước mặujZwt NF24Phư CF24Pa, N6D8y xiếtTzKT ujZwchặt cF24Pằm nàF24Png, N6D8nâng khuônE2Rx mặtE2Rx nàujZwng lên,F24P E2Rxu ámTzKT hỏiN6D8: “NE2Rxgươi rTzKTốt F24Pcuộc TzKTlà ÁN6D8m F24PDạ ujZwNhư CN6D8a haTzKTy lTzKTà nàngF24P đây?”

 

Như TzKTCa đauTzKT đớnTzKT hujZwít mộtTzKT hơiE2Rx, cằTzKTm TzKTnàng nTzKThư sắpujZw bE2Rxị bópE2Rx nát.

 

“Ta khF24Pông phảiF24P ÁTzKTm DạTzKT NF24Phư Ca.”

 

Khuôn mặN6D8t ÁF24Pm DạN6D8 LujZwa hiN6D8ện ujZwvẻ mừngujZw F24Prỡ nhưujZw điên:F24P “Ngươi…”

 

“Ta làN6D8 LiệtujZw N6D8Như CF24Pa.” TzKTNhìn ÁmujZw N6D8Dạ F24PLa đaN6D8ng tF24Pừ mừnujZwg rujZwỡ ujZwchuyển sF24Pang tứcE2Rx giậnTzKT tTzKTrong lujZwòng ujZwnàng bỗE2Rxng cN6D8ảm thấN6D8y niềE2Rxm sE2Rxung sưTzKTớng TzKTđược tujZwrả thù.

 

Tuyết cN6D8ười tớiujZw F24Pté ngửaE2Rx: “TiểF24Pu LTzKTa đúF24Png lF24Pà ngốcTzKT ujZwa, TzKTnàng làN6D8m saTzKTo F24Pmang họN6D8 ÁTzKTm DN6D8ạ đưTzKTợc F24Pchứ? CHujZwo dùTzKT khN6D8ông gọTzKTi ujZwlà LiujZwệt NhưujZw ujZwCa cũngE2Rx pF24Phải gọiF24P N6D8là ChiếujZwn NhF24Pư ujZwCa mớiE2Rx đúTzKTng.”Y cườiujZw cườiN6D8 mE2Rxà vaF24Pi rTzKTun rF24Pun, N6D8ôm lấyujZw F24Phai vN6D8ai NF24Phư CF24Pa cườiE2Rx lớTzKTn, TzKTbàn E2Rxtay nN6D8ắm lấujZwy cằN6D8m NE2Rxhư TzKTCa củaN6D8 F24PÁm DạE2Rx LE2Rxa nN6D8hư E2Rxđược F24Pmột ujZwcơn giN6D8ó F24Pthổi qN6D8ua F24Pkèm theujZwo N6D8hương hoE2Rxa TzKTthơn ngát.

 

Ám DE2Rxạ LE2Rxa TzKTthu lujZwại ánhN6D8 mắt,F24P đF24Pôi mắF24Pt bujZwiến thànTzKTh đỏF24P tưTzKTơi nhujZwư máu:E2Rx “NgânE2Rx Tuyết,E2Rx ujZwngươi N6D8lại N6D8chơi ta?”

 

Tuyết dựaF24P đầuujZw vàoF24P N6D8vai NhưujZw CaujZw, nTzKThìn TzKTy cưF24Pời N6D8ha F24Phả nF24Pói: ujZw“Oa, khE2Rxông ngờujZw lạujZwi lừN6D8a đượcN6D8 N6D8Ám HF24Pà cunujZwg chE2Rxủ F24PÁm DạujZw LaE2Rx, tF24Pa E2Rxcười tớiE2Rx khôN6D8ng đN6D8ứng dậyF24P đượcN6D8 mất.”

 

Khuôn TzKTmặt ÁmN6D8 DạN6D8 TzKTLa trắngujZw bệch,F24P vujZwặn vE2Rxẹo thậE2Rxt TzKTđáng sF24Pợ: “KhôngF24P E2Rxai E2Rxcó thểE2Rx lừF24Pa ta!”N6D8 CTzKThẳng lẽN6D8 cáujZwi gọiN6D8 lN6D8à hồnTzKT phujZwách chuyểnujZw dE2Rxời chE2Rxỉ TzKTlà ujZwmột cạmF24P bẫyN6D8? TaN6D8y áE2Rxo N6D8dài giưTzKTơng lênN6D8, cánhE2Rx tF24Pay táE2Rxi nhujZwợt củTzKTa E2Rxy nhF24Pư tronTzKTg mTzKTột đámF24P TzKTmây đTzKTỏ, xươngN6D8 ngónN6D8 taujZwy kêF24Pu lêN6D8n rănN6D8g rắc.

 

Y bE2Rxiết NgânF24P TuyếtujZw đểN6D8 ýF24P F24Pnhất lTzKTà dunujZwg mE2Rxạo E2Rxxinh đẹE2Rxp cujZwủa mình.

 

Vậy, E2Rxy sN6D8ẽ cE2Rxhậm rãujZwi hN6D8ủy diệE2Rxt khuônujZw mujZwặt tuujZwyệt mF24Pỹ đó.

 

Trong E2Rxkhông kujZwhí bTzKTỗng bồnTzKTg bềnhF24P ujZwmột tầngujZw khíN6D8 đỏN6D8 tươi

 

Tầng khíF24P troN6D8ng suốtTzKT nhưN6D8 E2Rxngọc lưujZwu ly.

 

Dần TzKTdần thắujZwt cTzKThặt F24Plại, khF24Pối khíN6D8 nTzKThư mộtE2Rx N6D8chiếc thF24Pùng E2Rxbằng nF24Pgọc nhốE2Rxt TTzKTuyết TzKTvà N6D8Như CTzKTa lạiTzKT bTzKTên troTzKTng, khôN6D8ng F24Pthể đF24Pộng đậy.

 

Ngón taE2Rxy nN6D8hẹ ujZwlướt tN6D8rên gF24Pò mujZwá củaTzKT Tuyết.

 

Ám DTzKTạ LF24Pa nTzKTở nụF24P cườN6D8i dắcE2Rx ý:F24P “KhắcF24P mộtF24P E2Rxđóa E2Rxhoa tuyTzKTết lF24Pên mặTzKTt ngươE2Rxi, lF24Piệu cóN6D8 đẹpujZw không?”

 

Tuyết uểTzKT oujZwải nói:F24P “KhôTzKTng khắcujZw cTzKTó lTzKTẽ đẹpTzKT hơn.”

 

“Vậy khắcN6D8 hF24Pai bF24Pông hTzKToa F24Ptuyết nhé.”E2Rx NujZwgón tE2Rxay F24PÁm DạE2Rx LN6D8a kẽTzKT động,ujZw mN6D8ột F24Pvết TzKTmáu ujZwsâu đãujZw cN6D8ắt ujZwlên F24Pgò mujZwá TuyE2Rxết, từngTzKT giọtN6D8 từngTzKT giọujZw mN6D8áu ujZwnhỏ xuốnE2Rxg bTzKTộ xiêmTzKT TzKTy tujZwrắng toát.

 

“Móng ujZwtay dàiN6D8 quá.”

 

Như ujZwCa kinF24Ph ngạujZwc nhujZwìn taN6D8y ujZwÁm DạujZw LaF24P, chẳngujZw biếtujZw TzKTvì N6D8sao lạujZwi thốtujZw lênujZw nhữngE2Rx ujZwlời này.

 

Ngón ujZwtay ujZwy E2Rxcứng đờ.

 

Vết máE2Rxu chảyujZw dàTzKTi nhujZwưng vN6D8ết ujZwthương N6D8lại khônujZwg mởujZw rộng.

 

Nàng lắcujZw TzKTđầu, nởE2Rx TzKTnụ cườiN6D8 TzKTdịu dànTzKTg: “ĐànN6D8 ôujZwng coTzKTn traN6D8i khôngF24P nênF24P ujZwđể móF24Png N6D8tay qE2Rxuá dàiF24P E2Rxnhư vậyF24P, LTzKTa NhE2Rxi, lN6D8ấy TzKTdao lạiN6D8 đTzKTây, tỷN6D8 giúN6D8p đF24Pệ sửaTzKT lạiF24P F24Pđôi chút.”

 

Ám DạF24P LE2Rxa N6D8phảng TzKTphất nhưTzKT bịN6D8 điểmE2Rx trúngTzKT huN6D8yệt đạoF24P, thE2Rxân tTzKThể E2Rxy cứTzKTng ngắc,ujZw chậF24Pm rujZwãi ujZwnhìn vềE2Rx TzKTphía nàngF24P, TzKTtrong mắtE2Rx đầyE2Rx vE2Rxẻ F24Pngạc nN6D8hiên vN6D8à rE2Rxun rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mùaN6D8 tujZwhu bE2Rxên ujZwcon suốF24Pi nhỏ.

 

Ám DạTzKT MiujZwnh vừujZwa gujZwội lạTzKTi máF24Pi tóc,ujZw suốiF24P tócN6D8 mE2Rxềm mạE2Rxi bồnE2Rxg bềnhF24P F24Pgợn sTzKTóng dướiF24P áE2Rxnh nắE2Rxng chiềuTzKT. NàE2Rxng mặE2Rxc N6D8một chiếTzKTc ujZwáo ujZwchoàng rộnTzKTg thùE2Rxng thìnhujZw, F24Pvạt N6D8áo thF24Pêu E2Rxhoa vănTzKT TzKTmỹ lujZwệ màTzKT phứF24Pc tạp.

 

“Đừng đểE2Rx mónE2Rxg tF24Pay dàN6D8i quá.”

 

Nàng cN6D8úi đầE2Rxu, dùnujZwg mộtF24P coujZwn daF24Po sửTzKTa móTzKTng tF24Pay E2Rxcho y.

 

Cậu bTzKTé ujZwÁm DạTzKT LN6D8a nằE2Rxm dướiE2Rx cE2Rxhân F24Pnàng, vưE2Rxơn taE2Rxy rujZwa N6D8cho TzKTnàng sửa,ujZw miệnE2Rxg thầmE2Rx nóiF24P: “MónujZwg tE2Rxay tỷE2Rx chN6D8ẳng TzKTphải cN6D8ũng rấtTzKT dujZwài sao.”E2Rx NgónE2Rx tE2Rxay thoN6D8n thảujZw mưujZwợt màF24P, lE2Rxộ F24Pra mE2Rxàu TzKThồng nE2Rxhư vF24Pỏ sòE2Rx, cF24Pó kujZwhi ujZwhơi dínujZwh chúujZwt nướcujZw trênN6D8 đóaN6D8 N6D8hoa, tujZway F24Pnàng thậtE2Rx đẹp.

 

Nàng cẩnE2Rx thE2Rxận cắtF24P mujZwóng taF24Py F24Pcho TzKTy: “ĐệN6D8 N6D8là coF24Pn trTzKTai cTzKTơ mà,F24P nE2Rxgày thườngE2Rx kujZwhông lTzKTuyện vE2Rxõ cũF24Png tỷujZw võF24P vE2Rxới ngườF24Pi TzKTta, mE2Rxóng tF24Pay dàE2Rxi quTzKTá sẽE2Rx khônF24Pg E2Rxtiện. VạN6D8n nhấtE2Rx móN6D8ng taE2Rxy đứtTzKT rơiE2Rx rujZwa E2Rxsẽ kN6D8hiến nF24Pgươi pF24Phân tâm,F24P hơF24Pn nữaujZw cũnE2Rxg khôE2Rxng sạN6D8ch, tTzKTrông bẩE2Rxn lắm.”N6D8 NànF24Pg cưujZwời kN6D8hẽ nóiujZw: “TỷF24P tF24Pỷ thìE2Rx khác,N6D8 F24Pcó LTzKTa NhN6D8i thìN6D8 việF24Pc gìE2Rx F24Ptỷ cF24Pũng khônTzKTg cầF24Pn N6D8quan tâF24Pm, F24Pcho nênF24P TzKTcó tE2Rxhể đểE2Rx ýujZw cujZwhăm sóF24Pc móujZwng tay.”

 

“Là TzKTnhư vậujZwy à.”E2Rx CE2Rxậu N6D8bé ujZwÁm N6D8Dạ E2RxLa nujZwắm lấyujZw tE2Rxóc nànE2Rxg, đưaF24P lêN6D8n mũiN6D8 ngửiF24P rồiN6D8 cưujZwời nujZwói: “ĐệujZw rấtF24P E2Rxthích mujZwóng ujZwtay củaF24P N6D8tỷ, TzKTsau nTzKTày tỷE2Rx tỷN6D8 nhTzKTất đujZwịnh cũngujZw sẽN6D8 TzKTthích đệE2Rx đểTzKT F24Pmóng N6D8tay dài.”

 

“La NF24Phi nujZwgốc.” E2RxNàng TzKTmỉm cười,TzKT nắmTzKT N6D8tay N6D8y đưaE2Rx lên:TzKT “ĐệF24P xE2Rxem, F24Pcon trE2Rxai đểTzKT móN6D8ng taTzKTy ngắnF24P mớiE2Rx mạnTzKTh mẽN6D8 chứ.”

 

Móng tF24Prên mỗiujZw ujZwngón taF24Py E2Rxy đềuujZw đF24Pược tF24Pỉa N6D8rất gọnTzKT gang.

 

Bờ mónujZwg cujZwũng đưE2Rxợc nànF24Pg đánhujZw mượt.

 

Cậu E2Rxbé ÁF24Pm DạujZw N6D8La mujZwở tujZwo haTzKTi mN6D8ắt: “A,ujZw tN6D8ay E2Rxđệ giờN6D8 cũnE2Rxg thujZwật đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn E2Rxtay đẹpN6D8 vN6D8ậy, đTzKTêm naTzKTy ujZwkhông lTzKTuyện côngN6D8 cE2Rxó đượcE2Rx khôngE2Rx?” TzKTY lN6D8àm nũngE2Rx trujZwong lòujZwng nàng.

 

Ám DạujZw MinF24Ph nởN6D8 nụF24P TzKTcười dN6D8ịu dàE2Rxng nhF24Pư mE2Rxột tiF24Pa sN6D8áng: “ĐượcujZw. TujZway LF24Pa NhF24Pi đẹujZwp nN6D8hư vậN6D8y, đêE2Rxm ujZwnay cũngN6D8 khôngN6D8 cầN6D8n TzKTăn cF24Pơm đâTzKTu nhỉ.”

 

“Tỷ F24P~~ TzKTtỷ ~~!”

 

Cậu bTzKTé ÁN6D8m DạF24P LE2Rxa tN6D8hất vọF24Png kujZwêu to.

 

Ám DE2Rxạ MinN6D8h nujZwở nụujZw E2Rxcười, ngTzKTón taTzKTy nhẹF24P nhE2Rxàng chF24Pà lE2Rxên choN6D8p mN6D8ũi. NgàTzKTy F24Pmùa ujZwthu, E2Rxdưới ánhujZw nắnujZwg TzKTchiều, bênujZw kujZwhe E2Rxsuối nhujZwỏ, F24Pnàng nTzKTở N6D8nụ cườiN6D8 ôTzKTn nhuujZw, suốE2Rxi TzKTtóc dE2Rxài tE2Rxhơm ngáN6D8t ômN6D8 lấyE2Rx y.

 

......

 

............

 

Lưỡi daTzKTo N6D8nhỏ N6D8từ tujZwừ cẩnujZw thậnF24P sửaN6D8 saTzKTng lạiE2Rx móngE2Rx taN6D8y E2Rxcho y.

 

Mái tTzKTóc dE2Rxài F24Pbuông xF24Puống vaujZwi nàng.

 

Nàng nF24Pở mộtTzKT nụTzKT N6D8cười tĩnF24Ph lặngE2Rx, tựTzKTa hujZwồ troN6D8ng thếF24P giE2Rxới củTzKTa ujZwnàng khôN6D8ng gujZwì quF24Pan trujZwọng hơF24Pn TzKTmóng TzKTtay ÁF24Pm DạE2Rx La.

 

Ngón tN6D8ay ÁN6D8m DạN6D8 F24PLa cTzKTứng đờ.

 

Tuyết tớN6D8i gN6D8ần NhF24Pư CujZwA, mộtE2Rx vẻN6D8 mặtE2Rx khóE2Rx cóN6D8 F24Pthể dTzKTùng lF24Pời F24Pđể N6D8tả khiếnujZw N6D8nụ cườiujZw ujZwy bN6D8iến mất.

 

“Móng taE2Rxy F24Pdù dE2Rxài nhưngN6D8 lF24Pàm đúnN6D8g lE2Rxà F24Pẩu.” NàngN6D8 mỉmE2Rx cườiujZw. “LTzKTa NhN6D8i N6D8đã lớnN6D8 rồiTzKT, móTzKTng tTzKTay khôngujZw E2Rxbẩn nTzKThư trướF24Pc nữa.”

 

Nàng ngẩnTzKTg đầu.

 

Khóe mắtujZw làujZw cảujZwm tìnhF24P TzKTtrong E2Rxsáng F24Pchan chTzKTứa, nànF24Pg nhE2Rxìn ÁN6D8m DạujZw LF24Pa, sF24Póng mắtF24P nhTzKTư lujZwàn nF24Pước mùaN6D8 thF24Pu F24Pkhẽ chảy.

 

Một E2Rxlúc lâuujZw sau…

 

Ngón taujZwy nN6D8àng vuốF24Pt nhẹN6D8 lN6D8ên TzKTkhuôn mF24Pặt ÁF24Pm DạTzKT LF24Pa, châN6D8n ujZwmày nE2Rxhẹ nhN6D8àng cE2Rxau lạiN6D8 nhF24Pư làN6D8n sóngN6D8 nước.

 

“La NN6D8hi bệnujZwh saoF24P? SN6D8ao lạiN6D8 tF24Piều F24Ptụy N6D8như vậy?”

 

******

 

Bó đujZwuốc vẫujZwn cháF24Py bênujZw N6D8bức tườTzKTng đá.

 

Dưới lònN6D8g E2Rxđất khôTzKTng khujZwí ẩmE2Rx ướtE2Rx mE2Rxang TzKTtheo mộtujZw mùiE2Rx mốcujZw meo.

 

Nàng ngửujZwa đujZwầu nằmujZw trênN6D8 gujZwiường, vầnN6D8g trE2Rxán E2Rxkhẽ cujZwau lại:

 

“La ujZwNhi rốtTzKT cuF24Pộc bN6D8ị N6D8làm sE2Rxao? VìF24P sao…E2Rx TzKTta dườnN6D8g TzKTnhư đãTzKT E2Rxtrải quE2Rxa mujZwột giấujZwc mộngN6D8 dN6D8ài, TzKTmà nhữN6D8ng gìF24P trTzKTong mộngE2Rx lạiN6D8 chẳngujZw thF24Pể nE2Rxhớ ra.”

 

Ám DạN6D8 ujZwLa nujZwói: “TỷE2Rx F24Pngã bệN6D8nh, ujZwhôn mêTzKT mườiF24P chíN6D8n năujZwm rồi.TzKT” TuyếtN6D8 ujZwnói N6D8cho yF24P, hồF24Pn phF24Pách ÁN6D8m DạujZw N6D8Minh cầnN6D8 mộtTzKT ujZwchút thờiTzKT giaN6D8n mN6D8ới E2Rxcó thE2Rxể nhTzKTớ lE2Rxại toàF24Pn E2Rxbộ nhữngujZw chF24Puyện cũ.

 

“Mười chínujZw nTzKTăm sao…”F24P NàF24Png lặE2Rxp lạiN6D8, lắF24Pc đầuujZw cườiE2Rx khổujZw: “HènE2Rx cujZwhi tỷujZw cảF24Pm F24Pthấy toànF24P tE2Rxhân nhứcN6D8 E2Rxmỏi, ujZwnhư khF24Pông phảiF24P củaN6D8 bảTzKTn thE2Rxân N6D8mình vậy.”

 

“Tỷ TzKTsẽ nhaE2Rxnh cN6D8hóng phụcN6D8 F24Phồi thN6D8ôi.” E2RxY sẽE2Rx bF24Pắt NgâujZwn TuyếujZwt mujZwau chóngF24P ujZwđuổi E2Rxhồn phácE2Rxh nữujZw E2Rxnhân kiE2Rxa đi.

 

Nàng chTzKTăm TzKTchú E2Rxnhìn yTzKT, F24Plo lắnF24Pg nóN6D8i: “LF24Pa NhujZwi, đệF24P cũngF24P bịTzKT bệnhF24P sao?”

 

“Không E2Rxđâu, đệF24P vN6D8ẫn khỏe.”

 

Bàn tN6D8ay TzKTnàng nF24Phẹ nhujZwàng vuốtE2Rx N6D8ve khF24Puôn E2Rxmặt tF24Pái nhợtN6D8 củaF24P yTzKT: “SaoE2Rx khuônTzKT mặtE2Rx ujZwđệ lạE2Rxi tF24Prắng TzKTbệch vậTzKTy? SaTzKTo N6D8thân thểE2Rx lE2Rxại N6D8gầy yE2Rxếu tN6D8hế? LE2Rxa NTzKThi củaujZw tF24Pa N6D8là N6D8một tE2Rxhiếu niênujZw thầnTzKT tF24Phái E2Rxphi phàmujZw E2Rxmà.” BànujZw E2Rxtay nàngF24P N6D8trắng trẻF24Po ấmujZw ápF24P, cáiTzKT F24Pvuốt vE2Rxe dịujZwu dàngF24P đầF24Py yêuN6D8 thương.

 

Ám DF24Pạ LE2Rxa nTzKTắm E2Rxtay nànE2Rxg, áN6D8p N6D8lên khuôTzKTn ujZwmặt mìnE2Rxh, hơN6D8i tE2Rxhở E2Rxy dồnN6D8 dập:

 

“Nói TzKTcho tN6D8a haN6D8y, ngF24Pươi làujZw ai?”

 

Nàng ujZwkinh ngạujZwc nói:TzKT “LaTzKT Nhi?”

 

Ám DF24Pạ F24PLa TzKTthở dN6D8ốc: “MauN6D8 nTzKTói cujZwho tN6D8a, ngươiF24P lE2Rxà aiujZw, têF24Pn E2Rxlà gì?”

 

Nàng lắF24Pc đầu,N6D8 cườN6D8i TzKTnói: “N6D8Đứa nhujZwóc hN6D8ư hỏngF24P này.”N6D8 ThN6D8ấy E2Rxy cF24Pố cE2Rxhấp nF24Phư ujZwvậy, ujZwnàng rF24Pốt cuộcF24P F24Pthỏa hiệpN6D8,d E2Rxđưa taTzKTy lujZwên vuốN6D8t nhẹF24P chE2Rxop F24Pmũi ujZwy, ujZwbất đE2Rxắc N6D8dĩ nóujZwi: “N6D8Vậy đưN6D8ợc F24Prồi, tN6D8a N6D8là BôiujZw Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt ThiêN6D8n LinN6D8h CujZwái củujZwa ÁTzKTm ujZwDạ N6D8La phảN6D8ng phấtE2Rx nhưF24P bE2Rxị ujZwmột cujZwhưởng đánN6D8h trúng!ujZw NgujZwũ quaujZwn E2Rxy ujZwrun rẩy,ujZw TzKTdung ujZwmạo ujZwtà mỵTzKT cũnTzKTg bắtF24P đầuTzKT vE2Rxặn vF24Pẹo! YE2Rxết hầE2Rxu cảmN6D8 thấyTzKT ngTzKTòn nE2Rxgọn, ngujZwực nhưN6D8 cóE2Rx mộtF24P cụcTzKT máujZwu nóujZwng F24Pmuốn phN6D8un ra!

 

Nàng làE2Rx BôN6D8i Nhi.

 

Nàng N6D8là BôF24Pi NhF24Pi củaE2Rx y.

 

............

 

......

 

Trong E2Rxánh nắnE2Rxg bujZwan mai.

 

Nàng N6D8nhảy mF24Púa E2Rxbên bTzKTờ suối.

 

Giọt sươnujZwg trN6D8ên ngọnujZw cujZwỏ bịujZw góujZwc vujZwáy nàE2Rxng cuốnujZw N6D8lên tạoujZw thànTzKTh từngN6D8 ángF24P sE2Rxương trF24Pong suốt.

 

Y nằmE2Rx ujZwtrên thảN6D8m cỏ,N6D8 miệngTzKT ngậmN6D8 cN6D8ọng cF24Pỏ xanhN6D8, ujZwngón taF24Py thujZwưởng tE2Rxhức mujZwột cF24Phén rF24Pượu hoàngN6D8 kN6D8im. ThâujZwn chéujZwn TzKTphản chiếuN6D8 vũE2Rx đTzKTiệu rN6D8ung đE2Rxộng tujZwâm caujZwn củaE2Rx nàng.

 

“Này, tF24Pa khôngE2Rx muốnTzKT gọE2Rxi nE2Rxgươi lF24Pà tỷTzKT tỷujZw nữa.”

 

Y hoánujZw hậnE2Rx nói.

 

Nàng E2Rxvẫn tiujZwếp TzKTtục F24Pmúa, TzKThòa vàoE2Rx dòF24Png cN6D8hảy củaTzKT dóF24Png suối,E2Rx hòaujZw vàoN6D8 thảmTzKT cỏujZw xanhF24P, hòN6D8a vTzKTào ujZwthế giớiN6D8 TzKTmỹ lTzKTệ xuTzKTng quanhN6D8, chujZwẳng E2Rxhề đểE2Rx ýujZw tớujZwi N6D8lời F24Pnói tTzKTrẻ TzKTcon củN6D8a y.

 

“Ngươi E2Rxcó ngE2Rxhe khôngE2Rx đó!ujZw SaF24Pu nàyF24P F24Pta F24Psẽ khôngujZw gN6D8ọi ujZwngươi lE2Rxà tF24Pỷ tỷTzKT nữa!N6D8” ujZwY buTzKTồn rầuN6D8 xoujZway xoN6D8ay chujZwén rượTzKTu, thujZwấp giọnN6D8g E2Rxnói: “GọiE2Rx ngưN6D8ơi E2Rxlà E2Rxtỷ tỷTzKT cTzKTứ TzKTcó cảF24Pm giácE2Rx nTzKThư mãF24Pi F24Pmãi khôujZwng lN6D8ớn lênN6D8 đượTzKTc.” NàF24Png càngTzKT ngàyE2Rx cànujZwg xinF24Ph đẹF24Pp, chốF24Pn gianujZwg hồN6D8 ujZwngày N6D8cũng nTzKTgày cànTzKTg nhiềuujZw N6D8người ujZwkhuynh E2Rxđảo F24Pvì sF24Pắc đẹpE2Rx củaF24P nàng.

 

Y N6D8sợ rằngF24P tronTzKTg E2Rxlòng nN6D8àng mujZwình mãiF24P mF24Pãi chN6D8ỉ ujZwlà mộtN6D8 đệE2Rx đệ.

 

Nàng nF24Pgừng múa,F24P ngồiTzKT xuốngE2Rx ujZwbên ngườiF24P E2Rxy. XoujZwa xN6D8oa N6D8chop N6D8mũi TzKTy, giọnujZwg nujZwàng tựaF24P nhF24Pư đangujZw lừaTzKT ujZwmột đứaN6D8 TzKTtrẻ: N6D8“Sao lạiE2Rx khôngE2Rx vF24Pui thế?”

 

Chén rưujZwợu kTzKThông nF24Pgừng ujZwquay trTzKTong E2Rxtay y.

 

Hai mắtE2Rx ujZwy tỏaTzKT TzKTsáng: “SauN6D8 nE2Rxày tE2Rxa gujZwọi nTzKTgươi lTzKTà ‘ujZwBôi NujZwhi’ nhéN6D8!” ChénF24P N6D8rượu baF24Py mujZwúa nN6D8hư vTzKTũ điệuN6D8 củaN6D8 nàujZwng, cTzKTó TzKTquang mujZwang sáTzKTng TzKTlạn, ujZwcó E2Rxlưng áN6D8o mảN6D8nh kTzKThảnh, cóTzKT lànN6D8 TzKTda mịnE2Rx E2Rxmà. HơujZwn nữa,TzKT cN6D8hén rF24Pượu N6D8trong tN6D8ay yTzKT, E2Rxy TzKTcó thN6D8ể khujZwiến nóN6D8 múE2Rxa N6D8cũng E2Rxcó thF24Pể khiếN6D8n nóE2Rx ngừnF24Pg, lạiTzKT ujZwcó thểF24P dN6D8ùng môiN6D8 nhấpujZw nháp.

 

“Cái têN6D8n kỳujZw quặTzKTc quáTzKT.” TzKTNàng vừaujZw cườiujZw vừaN6D8 lắujZwc đầu.

 

“Được kujZwhông? N6D8Ngươi F24Plàm ‘N6D8Bôi NN6D8hi’ củaE2Rx tN6D8a nhé.TzKT” E2RxY tE2Rxới gầnN6D8 nàng,TzKT ánhujZw TzKTmắt bướngTzKT bỉnh.

 

Nhìn F24Pánh mN6D8ắt N6D8y, ujZwnàng bỗnN6D8g giậtN6D8 mình.

 

Nàng biujZwết E2Rxy N6D8đã gujZwiết rấE2Rxt nhiềuN6D8 người,TzKT danF24Ph tiếujZwng ÁTzKTm HF24Pà CunTzKTg E2Rxcũng F24Pđã lF24Pại F24Pvang dộF24Pi tronTzKTg cF24Phốn gF24Piang hồ,E2Rx nTzKThưng tronF24Pg lòN6D8ng nàE2Rxng F24Py F24Pvẫn chN6D8ỉ làTzKT E2Rxmột đứaN6D8 trẻ.

 

Nhưng giờN6D8 pTzKThút này,ujZw ánhE2Rx mTzKTắt ujZwy mE2Rxang tF24Pheo vF24Pẻ ujZwngang bướngE2Rx kN6D8hó tả!

 

Có lE2Rxẽ, N6D8La NF24Phi đãN6D8 F24Pthực E2Rxsự trưF24Pởng thành.

 

Nàng TzKTnở nụujZw E2Rxcười thậujZwt F24Pdịu dàN6D8ng: “N6D8Ta TzKTlà tỷTzKT tỷTzKT N6D8của đệTzKT mà.”

 

“Bôi NhujZwi, làTzKTm BôE2Rxi NTzKThi củaN6D8 TzKTta!” TzKTY nujZwăn nỉ.

 

“Cái têF24Pn nàyF24P E2Rxthật khTzKTó nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vẫnujZw lTzKTắc đầu.

 

Y tứcF24P giậN6D8n, nE2Rxắm F24Plấy TzKTcằm nànF24Pg: “NóiTzKT maujZwu! NgF24Pươi E2Rxđồng ýF24P làmTzKT BôiTzKT NTzKThi cTzKTủa ta.”

 

“La NF24Phi, đaF24Pu quF24Pá.” N6D8Nàng rênN6D8 ujZwrỉ nói.

 

“Đồng F24Pý lTzKTàm BTzKTôi NujZwhi củaN6D8 TzKTta, E2Rxta tujZwha chujZwo ngN6D8ươi.” F24PY cF24Pàng xiếtN6D8 cTzKThặt tay.

 

“Không.”

 

Lửa giậN6D8n TzKTbừng lujZwên, TzKTy TzKTđột nF24Phiên ujZwkéo nàE2Rxng lạiF24P gầujZwn! HTzKTơi thởE2Rx nóE2Rxng bỏng,N6D8 bN6D8ờ môiF24P E2Rxy cáTzKTch nàTzKTng chujZwỉ cTzKTó mujZwột tF24Pấc! VừF24Pa thởE2Rx hE2Rxổn hển,E2Rx E2Rxy E2Rxvừa gujZwhé sN6D8át bF24Pờ mF24Pôi đỏTzKT thắmE2Rx cN6D8ủa nàng!

 

“Làm BôiTzKT NhE2Rxi củN6D8a taN6D8! NN6D8ếu khE2Rxông ujZwta TzKTsẽ biếnTzKT nE2Rxgươi thànhTzKT nữN6D8 nhâujZwn củaN6D8 ta!”

 

Ngày hôN6D8m đó.

 

Nàng cuốujZwi ujZwcùng cũTzKTng phảiN6D8 thỏaN6D8 hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mắtN6D8 ÁE2Rxm DạujZw LTzKTa F24Pđỏ nhE2Rxư máu.

 

Y ôujZwm lE2Rxấy N6D8nàng, nướTzKTc mắE2Rxt ujZwnhư haujZwi dujZwòng máuE2Rx chảyujZw xuốE2Rxng từN6D8 đôiN6D8 F24Pmắt nTzKThắm chặtF24P cE2Rxủa N6D8y. MujZwàu F24Pđỏ củaE2Rx nướujZwc mắt,TzKT TzKTmàu trắngF24P N6D8bệch F24Pcủa haF24Pi TzKTgò máujZw, TzKTy kF24Phông nénN6D8 N6D8nổi bE2Rxi tTzKThương tTzKTrong F24Plòng nE2Rxhư mộN6D8t TzKTbức traE2Rxnh quujZwỷ dịTzKT đTzKTẹp TzKTđẽ mujZwà thN6D8ê lương.

 

Nàng yêuTzKT thưTzKTơng vuốtTzKT E2Rxve TzKTy: TzKT“La NhiTzKT, F24Pxin lỗi.”

 

Y ôTzKTm chặtF24P lF24Pấy nàng.

 

“Tỷ ngujZwã bệnTzKTh E2Rxhôn F24Pmê E2Rxđã mườTzKTi chínujZw nujZwăm, đệTzKT TzKTnhất địF24Pnh rujZwất vấtTzKT vujZwả đúngujZw khôngN6D8?” E2RxNàng N6D8thở ujZwdài, N6D8cố gắnTzKTg ujZwnở ujZwnụ cười,TzKT E2Rxngăn dujZwòng nướcTzKT ujZwmắt mìN6D8nh N6D8chảy raujZw. “YêE2Rxn tâTzKTm đF24Pi, ujZwgiờ TzKTtỷ N6D8đã kE2Rxhỏi rồi,E2Rx tấtTzKT E2Rxcả đF24Pều sẽN6D8 tN6D8ốt hơn.”

 

Ám DạujZw LujZwa muốnE2Rx ôTzKTm nànF24Pg vF24Pào lòng.

 

Những chTzKTuyện khN6D8ác TzKTy đềujZwu khônN6D8g mF24Puốn nujZwghĩ tới.

 

“Mười chínE2Rx nămN6D8 quujZwa, đệE2Rx vẫnTzKT ujZwở tE2Rxrong ÁTzKTm HàTzKT CN6D8ung sao?”E2Rx ujZwNàng nhẹTzKT nhàE2Rxng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn ởF24P dướujZwi N6D8lòng đất,TzKT khônujZwg thấyTzKT E2Rxánh mN6D8ặt TzKTtrời, E2Rxkhông cN6D8hút khN6D8ông kujZwhí troE2Rxng lN6D8ành, F24Phèn cTzKThi thujZwân N6D8thể F24Pđệ chẳngF24P hềE2Rx khỏeF24P mạE2Rxnh, khuujZwôn F24Pmặt cũnujZwg N6D8u buồnF24P nE2Rxhư vậyujZw.” TzKTNàng vujZwuốt N6D8ve máiN6D8 tTzKTóc F24Pdài củaE2Rx yN6D8. “ĐN6D8ều làujZw lujZwỗi ujZwcủa ta.”

 

Bàn taE2Rxy nàE2Rxng TzKTnhẹ nhàN6D8ng lF24Pà vậy.

 

Từng giọtujZw lTzKTệ đỏujZw nF24Phư mN6D8áu N6D8của ÁujZwm DạN6D8 LF24Pa từF24P tN6D8ừ tràoTzKT ra.

 

“Không cầE2Rxn đệE2Rx tiF24Pếp N6D8tục luyN6D8ện côngN6D8 nữa,ujZw cN6D8ũng khônN6D8g cầN6D8n nghĩN6D8 cáTzKTch E2Rxđể ÁmujZw HTzKTà E2RxCung xưngTzKT N6D8bá thE2Rxiên hạF24P nữaujZw.” nN6D8àng ujZwôm lấyTzKT yN6D8. TzKT“La NujZwhi, tujZwỷ tỷE2Rx muốnN6D8 đệE2Rx sốTzKTng thậtujZw E2Rxhạnh phúc.”

 

******

 

Sáng sớTzKTm F24Pngày N6D8hôm sau.

 

Như N6D8Ca mởF24P TzKTto E2Rxhai mắt.

 

Nàng cujZwảm thấyTzKT ujZwtoàn thânF24P nhứcTzKT E2Rxmỏi nhTzKTư bịTzKT tróiE2Rx mE2Rxột TzKTđêm, bụN6D8ng cũngE2Rx nF24Pặng trĩuujZw, E2Rxthở TzKTkhông rE2Rxa hơi.

 

Vừa nTzKThìn qua…

 

Nàng F24Pbỗng dưE2Rxng E2Rxkinh hãi!

 

Ám DạTzKT LTzKTa ghE2Rxé đầuF24P vàE2Rxo ujZwbên giujZwường, tE2Rxay ujZwtrái E2Rxnắm lTzKTấy TzKTtay phE2Rxải nànF24Pg, đầTzKTu gốiN6D8 lujZwên E2Rxbụng nànF24Pg. E2RxY nghỉE2Rx rấtN6D8 yêE2Rxn tTzKTĩnh, khuôN6D8n mặtE2Rx F24Ptái nhợtujZw N6D8phảng pN6D8hất E2Rxnhư cN6D8ó thTzKTêm cE2Rxhút huN6D8yết sắc.

 

“Ngươi N6D8làm gF24Pì đó.”

 

Như CE2Rxa F24Ptrừng mắtTzKT TzKTnhìn ÁmN6D8 DTzKTạ LujZwa, dùngF24P đẩyF24P gạtujZw N6D8y dậy.

 

Ám TzKTDạ ujZwLa ujZwchăm chúujZw nujZwhìn yN6D8, hạujZwt TzKTchu E2Rxsa giữaujZw tráujZwn TzKTdần dF24Pần chuyểE2Rxn tF24Pừ đỏujZw tươiTzKT sanTzKTg F24Pâm TzKTu. TzKTY TzKTđứng bE2Rxật dậN6D8y, N6D8ánh mắtF24P lF24Pé lêF24Pn vẻE2Rx vôE2Rx N6D8tình, cF24Poi N6D8nàng nhujZwư TzKTkẻ ujZwthù khắE2Rxc cF24Pốt TzKTghi tâm.

 

“Vì ujZwsao ngươiF24P lujZwại trởF24P lại.”

 

Giọng ujZwy ujZwtrầm trE2Rxầm nhưF24P F24Pđang ngTzKTuyền rủa.

 

Như ujZwCa giujZwật F24Pmình. TrN6D8ong thoánTzKTg F24Pchốc, nF24Pàng bỗngTzKT ngujZwhĩ mìF24Pnh TzKTsẽ bujZwị ánhE2Rx mắF24Pt F24Pác độujZwc cF24Pủa ujZwy giếtN6D8 chết.

 

“Chờ mộtujZw chút!”

 

Nàng F24Pgọi ÁN6D8m DạN6D8 N6D8La đangujZw pF24Phất TzKTtay áF24Po quF24Pay đi:

 

“Ngươi đừngTzKT đi!”

 

Ám DạN6D8 E2RxLa E2Rxkhông quF24Pay đầujZwu lạujZwi, F24Py đãN6D8 kF24Phông thểN6D8 dE2Rxễ dTzKTàng tTzKTha thứN6D8 nếuujZw ujZwthấy mặtN6D8 nàng.

 

Như CTzKTa nN6D8ói: “HômTzKT naE2Rxy N6D8đã E2Rxlà ngàN6D8y thứujZw mười.N6D8 TF24Pa E2Rxmuốn gặpTzKT NgọujZwc TzKTsư huynh.”

 

Ám TzKTDạ LTzKTa cườN6D8i E2Rxlạnh nói:

 

“Nhìn thấyE2Rx hE2Rxắn ngưN6D8ơi N6D8sẽ hốiE2Rx hận.”

 

Như CN6D8a cN6D8ả kujZwinh nóE2Rxi: “F24PNgươi đN6D8ã làujZwm gìTzKT vujZwới sưN6D8 huyF24Pnh củF24Pa ta?!”

 

Ám F24PDạ N6D8La F24Pnhíu mTzKTày TzKTnói: “KẻujZw ujZwdám lừN6D8a gạF24Pt phE2Rxản bộujZwi tTzKTa chỉTzKT ujZwcó thểujZw sốTzKTng tujZwrong địaN6D8 ngục.”

 

Như N6D8Ca ujZwcắn môi,E2Rx cốE2Rx gắnujZwg kF24Piềm cTzKThế thânF24P tTzKThể đaN6D8ng rujZwun rẩyE2Rx củaN6D8 mình.

 

“Ta muốnE2Rx gặpTzKT sE2Rxư huynh.”

 

******

 

Làn nướcujZw ÁmF24P HTzKTà chậmE2Rx N6D8rãi ujZwchảy E2Rxxuôi tN6D8rên mặtTzKT đất.

 

Xung quN6D8anh đN6D8ều E2Rxlà bóE2Rxng tN6D8ối, chỉTzKT cF24Pó N6D8ánh lửaF24P TzKTu ámF24P trênF24P bE2Rxức TzKTtường chTzKTiếu xuTzKTống ujZwmặt N6D8nước. MặTzKTt nướTzKTc ÁmujZw HujZwà cujZwũng mộtE2Rx mTzKTàu đen,N6D8 ngẫF24Pu nF24Phiên lóeN6D8 lêE2Rxn F24Pmột tiE2Rxa rE2Rxung độnF24Pg tựaF24P nhTzKTư áE2Rxng TzKTmây đeF24Pn viềnE2Rx vàng.

 

Trong bóTzKTng tE2Rxối tĩnTzKTh mịch.

 

Trái ujZwtim TzKTNhư CE2Rxa chậTzKTm rE2Rxãi trầmTzKT ujZwxuống, mộtF24P E2Rxcảm giácN6D8 sợujZw hujZwãi híF24Pt tE2Rxhở F24Pkhông thônE2Rxg khiTzKTến cổN6D8 họngujZw nàngE2Rx khTzKTô khốc.TzKT ujZwHai chujZwân muốN6D8n nhaN6D8nh chóngE2Rx chạyujZw E2Rxtới củE2Rxa N6D8nàng nTzKTặng nhưE2Rx đeoF24P trì.

 

Nàng đãF24P E2Rxthấy NgọcF24P TựF24P Hàn.

 

Y ngồE2Rxi tE2Rxrên chE2Rxiếc N6D8xe lN6D8ăn bằngN6D8 gỗujZw, tTzKTấm áoujZw xTzKTanh nhN6D8ư ngọcE2Rx, TzKTnụ cF24Pười vẫF24Pn yênE2Rx tĩnhN6D8 N6D8như xưTzKTa. CTzKTó ujZwlẽ ujZwvì đãujZw TzKTlâu ujZwchưa thTzKTấy ánhF24P mặtE2Rx trờiE2Rx, lànE2Rx dF24Pa TzKTy ujZwtái TzKTnhợt, TzKTthân tE2Rxhể ujZwcũng cànF24Pg thêmF24P gầyF24P gF24Pò sN6D8o vớiujZw tujZwrước đây.

 

Y đaE2Rxng hN6D8o khan.

 

Cơn F24Pho E2Rxkịch lE2Rxiệt khiếnujZw bảE2Rx vTzKTai N6D8y runujZwg rN6D8ung, tựTzKTa hE2Rxồ nhưN6D8 cảE2Rx phổiE2Rx ujZwy cũN6D8ng muujZwốn TzKTho raN6D8. CN6D8hiếc kF24Phăn F24Plụa F24Pche trujZwên bF24Pờ TzKTmôi E2Rxđã TzKTlấm tF24Pấm máu.

 

Ngọc TựujZw HN6D8àn nhưTzKT vậyN6D8 khiTzKTến NhTzKTư E2RxCa cảE2Rxm thấyTzKT N6D8hoảng hốt…

 

Y N6D8lúc N6D8nào N6D8cũng cE2Rxó thểTzKT mấtTzKT đi!

 

Như N6D8Ca E2Rxkinh E2Rxhãi, quujZwát lênE2Rx F24Pvới TzKTÁm DạE2Rx E2RxLa: “NgưujZwơi đTzKTã làujZwm gìE2Rx sF24Pư huyujZwnh củF24Pa ta?”

 

Ám DạTzKT LF24Pa cườiN6D8 nhTzKTẹ nóTzKTi: “HắTzKTn vujZwốn lTzKTà mộE2Rxt F24Pkẻ tàF24Pn pujZwhế bệnhF24P tậTzKTt, giF24Pờ chẳN6D8ng quujZwa cTzKThỉ trởTzKT lN6D8ại bTzKTộ dángTzKT tTzKTrước đâTzKTy màujZw thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như CN6D8a cảF24Pm thấyN6D8 cóN6D8 E2Rxđiểm khTzKTông đúng!

 

Mọi chuE2Rxyện TzKTtuyệt đốiE2Rx khF24Pông đF24Pơn giảnN6D8 nhF24Pư E2RxÁm DạTzKT LE2Rxa E2Rxnói được!

 

Như E2RxCa đTzKTi vujZwề phíaTzKT N6D8Ngọc TựN6D8 Hàn.

 

Nàng gọiujZw tN6D8ên TzKTy: N6D8“Sư TzKThuynh…. E2RxSư huynh?!”TzKT ThaujZwnh âmF24P củF24Pa nàngF24P lớnN6D8 dầujZwn ujZwnhưng F24Py lạiTzKT chẳE2Rxng F24Phề nghE2Rxe thấy!

 

Ngọc F24PTự HànN6D8 lạiTzKT ho.

 

Y TzKTphảng E2Rxphất nTzKThư khôngN6D8 hềujZw cảmF24P F24Pnhận đượcF24P thếujZw giớN6D8i bêTzKTn ngoài.

 

Như N6D8Ca bắtN6D8 đTzKTầu rE2Rxun rẩy.

 

Nước ÁTzKTm HàujZw vẫnN6D8 ujZwtăm tốiTzKT N6D8tĩnh mịch.

 

Ám DạN6D8 N6D8La cE2Rxười lớn,F24P N6D8vô cùN6D8ng đắcN6D8 ýF24P: “KhôngN6D8 chỉN6D8 lỗTzKT taujZwi E2Rxy ujZwđã mấtN6D8 điujZw thíE2Rxnh giác,TzKT ujZwhai chujZwân F24Py cũngujZw kujZwhông tE2Rxhể điN6D8 lạujZwi được.”

 

Như CN6D8a F24Pche miệng.

 

Giờ phE2Rxút nàN6D8y, nàujZwng vôF24P cùnF24Pg thốnF24Pg hậN6D8n N6D8Ám E2RxDẠ La.

 

Nàng khônujZwg ngF24Pờ mộN6D8t nE2Rxgười cóN6D8 thF24Pể F24Plàm TzKTra chujZwuyện N6D8tàn nhTzKTẫn E2Rxnhư vậyujZw! ĐF24Pầu tiênujZw làujZw giúpujZw NgọujZwc TựTzKT HujZwàn cóF24P tE2Rxhể ngheN6D8, cóE2Rx thểF24P đE2Rxi lạiujZw, N6D8khiến N6D8y F24Pkhỏe mạnhF24P nTzKThư ngưF24Pời E2Rxbình thường,TzKT sTzKTau đóTzKT lạiN6D8 cướpTzKT đoạTzKTt tấF24Pt cảE2Rx đi!

 

Am DF24Pạ ujZwLa cN6D8ười lêE2Rxn F24Pha hả:

 

“Như vậyTzKT màF24P đãTzKT gọN6D8i lE2Rxà tànN6D8 nhF24Pẫn saoF24P? NgưN6D8ơi cũngN6D8 qN6D8uá TzKTxem thườngN6D8 N6D8ta rồi!”

 

Như N6D8Ca lạE2Rxnh N6D8cả người.

 

Cảm TzKTgiác sợTzKT N6D8hãi vàF24P điềN6D8m gởN6D8 N6D8như hốE2Rx bănE2Rxg đôTzKTng cứngN6D8 TzKTcả ngườiN6D8 nàng!

 

Ám E2RxDạ E2RxLa nTzKTở nụN6D8 cưF24Pời đE2Rxa tình:E2Rx “NgTzKTươi nujZwhìn F24Phai mắtTzKT E2Rxhắn xTzKTem, đujZwôi mắF24Pt tuấnujZw N6D8tú ấy,N6D8 đôiTzKT mắN6D8t ônE2Rx nujZwhu TzKTnhư nưN6D8ớc mujZwùa xF24Puân ấy…”

 

Ngọc N6D8Tự HànTzKT N6D8lại ujZwho, E2Rxy nN6D8gẩng đầF24Pu vềN6D8 phíE2Rxa NhN6D8ư F24PCa, dườngE2Rx nhN6D8ư F24Py cảmF24P giácF24P đF24Pược gN6D8ì F24Pđó, chânujZw màyE2Rx khẽN6D8 caN6D8u lại.

 

Nhưng, TzKTy khE2Rxông tháyujZw nàng.

 

Đôi F24Pmắt TzKTy vE2Rxẫn tuấnF24P túujZw nhưE2Rx xưujZwa, nhưTzKTng, đN6D8ã E2Rxkhông cF24Pòn thN6D8ấy bF24Pất cứTzKT F24Pthứ E2Rxgì nữa!

 

Như CF24Pa càngE2Rx TzKTlúc E2Rxcàng F24Pkinh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mTzKTắt chTzKTảy xuTzKTống ujZwnhư mưaujZw tE2Rxrên khuônujZw F24Pmặt nàng.

 

Y kE2Rxhông nhìnujZw thấy.

 

Ám DTzKTạ N6D8La đãN6D8 biếnF24P thE2Rxế giớiTzKT củaE2Rx E2Rxy thànujZwh mộujZwt màuF24P đen.

 

Ám DạF24P TzKTLa ngửTzKTi ngửiujZw N6D8hương rujZwượu trE2Rxong chéN6D8n hoàngN6D8 kTzKTim, tiếcN6D8 nuốiN6D8 nói:

 

“Thật kujZwỳ lạ,E2Rx TzKTvì saTzKTo mộN6D8t kN6D8ẻ N6D8tàn tậtE2Rx nhF24Pưu E2Rxy lạiN6D8 cTzKTó khF24Pí chujZwất E2Rxhoàn mỹujZw nhujZwư thếTzKT kujZwia chF24Pứ? NếuF24P F24Py cTzKThưa TzKTtừng phảTzKTn bộujZw tE2Rxa vujZwậy sẽTzKT làE2Rx mộtTzKT naujZwm N6D8tử ujZwmê ngườiTzKT tớF24Pi mứcTzKT nào.”

 

Như CF24Pa ngF24Pồi xổE2Rxm xuống.

 

Nàng ngồN6D8i trướujZwc mặTzKTt NgọcujZw TF24Pự HàN6D8n, lN6D8au sạchTzKT lệE2Rx vujZwương trênTzKT khujZwuôn mE2Rxặt mTzKTình, F24Pcố gắngujZw N6D8nở ujZwmột F24Pnụ cười.

 

“Sư ujZwhuynh, muộiujZw tớiN6D8 rồi.”TzKT NàngujZw nhẹE2Rx nhàngTzKT gọi.N6D8 “N6D8Muội lujZwà CujZwa NTzKThi ujZwđây, E2Rxmuội E2Rxtới E2Rxthăm huynh…F24P. Huynh…ujZw. ujZwSao lE2Rxại E2Rxho nE2Rxặng vậyE2Rx chứ?”

 

Ngọc TE2Rxự HF24Pàn chẳnN6D8g hF24Pề ujZwcử động.

 

Y khN6D8ông ngujZwhe thấy.

 

Cũng khTzKTông nhìE2Rxn thấy.

 

Như CN6D8a nhẹTzKT nhàngF24P cầmF24P F24Ptay yE2Rx, ghéN6D8 N6D8sát TzKTvào đầuujZw gốiF24P yE2Rx: TzKT“Huynh đúnujZwg lN6D8à mộE2Rxt sN6D8ư huyujZwnh ujZwxấu. LN6D8ần nN6D8ào cN6D8ũng đồnN6D8g ýujZw ujZwsẽ TzKTtự chE2Rxiếu cốujZw bảnN6D8 thân,E2Rx nhưujZwng lE2Rxại chẳnF24Pg lầF24Pn nF24Pào TzKTlàm đujZwược.” HaujZwi máTzKT F24Pnàng E2Rxcọ lêujZwn đN6D8ầu gốiF24P yTzKT, E2Rxkhiến xN6D8iêm F24Py TzKThút khôujZw nướcF24P TzKTmắt nE2Rxàng. “HE2Rxuynh cóujZw biếtF24P khônujZwg? ĐF24Pôi khE2Rxi muộiN6D8 thựcTzKT sE2Rxự ujZwrất N6D8giận hF24Puynh, giậnF24P tớiF24P mứcE2Rx F24Pkhông F24Pbao giN6D8ờ muốnE2Rx đểF24P ýN6D8 ujZwtới huyF24Pnh nữF24Pa. N6D8Sao huN6D8ynh lạF24Pi lN6D8uôn khônE2Rxg qN6D8uan tN6D8âm tujZwới bTzKTản thânF24P mìnujZwh nhưTzKT vậyF24P ujZwkia chứ?”

 

Bàn taujZwy NgE2Rxọc TựE2Rx HàujZwn giậtTzKT giật.

 

Khuôn mặtujZw E2Rxy lộN6D8 vN6D8ẻ nghujZwi hoặc.

 

Y cốTzKT gắnTzKTg ujZwnói chuE2Rxyện, yếujZwt hầujZwu F24Prung ruE2Rxng nhưngE2Rx thTzKTanh âmN6D8 tF24Pạo N6D8ra TzKTchỉ lF24Pà tujZwiếng “A…”TzKT kTzKThàn khàn.

 

Giọng TzKTnói củaTzKT N6D8y N6D8cũng TzKTbị cưE2Rxớp đi.

 

Y đãTzKT khôngTzKT N6D8thể nN6D8ói đượcujZw nữaE2Rx rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám DE2Rxạ LF24Pa cườiF24P lêE2Rxn điêN6D8n cuồng:F24P “MộtF24P TzKTtên tàujZwn phếN6D8 kF24Phông ngờN6D8 N6D8cũng dáTzKTm phảnujZw bội,N6D8 lừaujZw dTzKTối tF24Pa? HE2Rxa TzKTha haTzKT, ngưE2Rxơi khE2Rxông quN6D8an tF24Pâm N6D8tới E2Rxtai vàTzKT chânujZw cTzKTủa mìnF24Ph đúE2Rxng khônF24Pg? VậyujZw F24Phãy E2Rxđể chúnTzKTg E2Rxmất điTzKT cN6D8ùng đôiujZw mắF24Pt ngươE2Rxi đi!”

 

Công lựujZwc củaF24P NujZwgọc TựTzKT hàujZwn đãN6D8 bịujZw ÁE2Rxm DạE2Rx LTzKTa TzKThủy đi.

 

Y trầujZwm mặc.

 

Y dùngN6D8 thờiujZw ujZwkhắc cuốiujZw ujZwcùng, cảN6D8m thụN6D8 ujZwcảm giáujZwc đứngTzKT tE2Rxhẳng bằngTzKT F24Phai châN6D8n, cảE2Rxm thụujZw tTzKThanh N6D8âm cF24Pủa nướcN6D8 sN6D8ông vàE2Rx giTzKTó, cảmN6D8 tujZwhụ thếN6D8 giớF24Pi F24Pmà TzKTy N6D8còn cóE2Rx thểE2Rx thấy.F24P E2RxY còujZwn muF24Pốn gọiE2Rx N6D8tên củaTzKT nàF24Png mujZwột lF24Pần cuối.

 

Nếu ujZwcó thểF24P cF24Phọn, E2Rxy E2Rxkhông mTzKTuốn sẽTzKT lạiTzKT E2Rxtàn phế.

 

Cảm thụTzKT TzKTthế F24Pgiới tươujZwi đẹpF24P N6D8cùng sưN6D8 muộiujZw mF24Pỹ lệujZw ujZwlà vậyE2Rx, ujZwy khôngE2Rx mF24Puốn tF24Prở lạiujZw làTzKTm mộN6D8t kN6D8ẻ N6D8tàn phF24Pế vôN6D8 dụng.

 

Ánh sáE2Rxng tF24Phản nhiN6D8ên nE2Rxhư ngọF24Pc toáN6D8t rF24Pa tN6D8rên hàngF24P lôngujZw mN6D8y củaF24P y.

 

Y yêF24Pn lặE2Rxng phảngE2Rx phE2Rxất TzKTnhư TzKTkhông TzKThề quaujZwn tTzKTâm taujZwi ươngE2Rx sẽujZw TzKTphủ TzKTxuống ngườiF24P ujZwy nhưE2Rx thTzKTế nào.

 

Ý tF24Phức cuốiN6D8 cùnF24Pg TzKTlà đôiE2Rx mE2Rxắt đỏN6D8 tưujZwơi điN6D8ên cujZwuồng củaN6D8 TzKTÁm E2RxDạ La…

 

“Ngươi E2Rxsẽ TzKTmất điN6D8 haTzKTi chânN6D8, mấtF24P N6D8đi ujZwlỗ tF24Pai, mấtTzKT đE2Rxi TzKTánh mắt,F24P mấtE2Rx đE2Rxi TzKTgiọng nN6D8ói, bệE2Rxnh tậtE2Rx sẽN6D8 ngN6D8ày TzKTngày đêE2Rxm F24Pđêm F24Pxâm lấnujZw thânTzKT TzKTthể ngươE2Rxi. NhưnE2Rxg nTzKTgươi sẽujZw ujZwkhông thTzKTể chếtN6D8, chE2Rxo tớiE2Rx trướcE2Rx E2Rxkhi N6D8sinh mạngTzKT ngươiF24P kếE2Rxt thúE2Rxc, N6D8ngươi N6D8sẽ E2Rxphải nếmE2Rx thujZwử cảmE2Rx giáTzKTc sN6D8ống khônN6D8g bằE2Rxng cujZwhết trN6D8ong đN6D8ịa ngục!”

 

......

 

Đau đTzKTớn nF24Phư muốnujZw F24Pxé nátN6D8 F24Pngực NujZwhư Ca!

 

Nàng cE2Rxhưa baE2Rxo giờE2Rx hujZwận mF24Pột ngườujZwi tE2Rxới vậy!

 

Nàng hậnTzKT ÁE2Rxm DF24Pạ La!

 

Nàng muốnN6D8 đF24Pem ujZwtoàn N6D8bộ nujZwhững đauujZw khujZwổ mN6D8à NgọF24Pc TựF24P HàN6D8n phE2Rxải chE2Rxịu đựngF24P tE2Rxrả lạiE2Rx cE2Rxho ujZwÁm DạN6D8 LF24Pa gấpTzKT nN6D8gàn F24Pvạn lần!

 

Nàng đãTzKT biếtN6D8 cáujZwi gF24Pì gọF24Pi N6D8là cừuN6D8 hận!

 

Cừu hậujZwn chF24Pính lN6D8à khE2Rxông tiếE2Rxc mọiN6D8 thủN6D8 đoạn,F24P kE2Rxhiến kẻF24P đE2Rxã lF24Pàm tổnTzKT thươngE2Rx TzKTngười mujZwình TzKTyêu mTzKTến TzKTđau đớnTzKT gấpTzKT bội!

 

Như TzKTCa TzKTvùi mặN6D8t vàoE2Rx N6D8lòng bujZwàn N6D8tay NE2Rxgọc TN6D8ự Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắtTzKT chảTzKTy xuF24Pống khujZwiến lòN6D8ng bN6D8àn taN6D8y E2Rxy ujZwlạnh buốt.

 

Ngọc F24PTự HàN6D8n F24Plộ vẻN6D8 E2Rxxúc độnujZwg, tE2Rxhân tF24Phể TzKTy nghiênN6D8g N6D8về phujZwía trước,ujZw ngóTzKTn tF24Pay TzKTrun ruF24Pn E2Rxchạm vàoF24P ngưF24Pời F24Pnàng! N6D8Y F24Pchạm vF24Pào dòN6D8ng lTzKTệ ràF24Pn N6D8rụa cF24Pùng F24Plàn dN6D8a lạnhTzKT F24Plẽo bF24Pi ai.

 

Như CE2Rxa vừaF24P ujZwkhóc vE2Rxừa TzKThô: TzKT“LÀ muội!ujZw SujZwư hTzKTuynh, làTzKT muộF24Pi đây!”

 

Nàng sợN6D8 hãi.

 

Nàng N6D8sợ N6D8đây F24Plà E2Rxlần F24Pcuối E2Rxgặp đưN6D8ợc y.

 

Còn TzKTy, ujZwlại khF24Pông thểF24P thấN6D8y nàujZwng, khôngF24P thujZwể nTzKTghe đượcujZw nàngE2Rx nF24Pói, tN6D8hậm chíN6D8 cN6D8òn khôTzKTng biếtujZw N6D8nàng đãF24P tới.

 

Ngọc E2RxTự ujZwHàn lạE2Rxi F24Pho kịcF24Ph liệt.

 

Máu tươujZwi tN6D8ừ khujZwóe mTzKTôi N6D8y chảyE2Rx rujZwa, ujZwy F24Pcố gắngTzKT muốnF24P nóE2Rxi gN6D8ì F24Pđó TzKTnhưng đổiTzKT lE2Rxại F24Pchỉ làujZw cơujZwn hTzKTo càujZwng N6D8thêm mãnhN6D8 liệt.

 

“Muội F24Plà CE2Rxa Nhi…”TzKT N6D8Nàng vừaN6D8 kE2Rxhóc E2Rxvừa ômujZw F24Plấy F24Peo cF24Pủa E2Rxy. “SưF24P huF24Pynh, hujZwuynh ujZwbiết E2Rxlà muộE2Rxi đúngTzKT khTzKTông? ujZwMuội rấtE2Rx sợ…TzKT sF24Pư huyF24Pnh, muộiF24P thựcE2Rx sựujZw rấtN6D8 sợ…”

 

Nước mN6D8ắt chảyujZw dàE2Rxi trN6D8ên N6D8khuôn ujZwmặt N6D8nàng: F24P“Huynh nhTzKTìn muộE2Rxi mộE2Rxt cáiN6D8 cóF24P đTzKTược khE2Rxông? TzKTMuội muF24Pốn E2Rxnghe huynTzKTh nóiE2Rx… SưTzKT huynF24Ph… huynTzKTh đừngN6D8 lN6D8àm mF24Puội sợ…”

 

Máu cE2Rxủa N6D8y bắnN6D8 N6D8lên ngE2Rxười nàng.

 

Nỗi TzKTsợ khiếnN6D8 nàngTzKT nóiN6D8 nănTzKT lộnN6D8 xộnTzKT, nỗiN6D8 sợN6D8 khiếE2Rxn E2Rxnàng nE2Rxhư mN6D8ột đứN6D8a trẻTzKT khTzKTông hiN6D8ểu chuyện.

 

Nàng khócN6D8 TzKTtới mứF24Pc cN6D8ả ngE2Rxười N6D8lạnh ngắt.

 

Một bF24Pàn tE2Rxay TzKTôn ujZwnhu laTzKTu điN6D8 ujZwgọt nướcujZw ujZwmắt vươngE2Rx trêF24Pn khuôN6D8n mặtN6D8 nàng.

 

Sau đóE2Rx, TzKTy bF24Pế nànF24Pg lên.

 

Y F24Pôm nàN6D8ng tujZwrong lòngE2Rx mìnF24Ph, ôTzKTn TzKTnhu E2Rxan ủiTzKT nàng.ujZw CổTzKT họngujZw N6D8y pF24Phát F24Pra âmE2Rx thaujZwnh kE2Rxhàn khànN6D8 ujZwđứt ujZwquãng, ujZwnhưng cE2Rxẩn thậF24Pn nghujZwe lạiF24P, N6D8đó lTzKTà mộtTzKT bàTzKTi háujZwt chẳngN6D8 cóE2Rx nF24Phịp điệu.

 

Y vN6D8ỗ vujZwề nàng.

 

Hai ngónujZw taE2Rxy gầyujZw TzKTgõ vẽujZw nhữF24Png đườngF24P néujZwt kỳN6D8 dN6D8ị trênE2Rx lưF24Png nàng.

 

Bị TzKTy ômujZw E2Rxlấy, F24Pnàng càF24Png N6D8khóc lớn.

 

Y đaE2Rxng vẽN6D8 gìujZw tTzKTrên lưF24Png nàng?

 

Đột nhE2Rxiên, ujZwnàng ngE2Rxừng thở…

 

Y đanTzKTg viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lòngF24P yujZw, nujZwàng rN6D8a sứE2Rxc gTzKTật đầTzKTu: “LàN6D8 ujZwmuội! MuộiN6D8 N6D8là ujZwCa NhN6D8i!” TzKTÔng trTzKTời ơN6D8i, F24Py biếtF24P lujZwà nàng!

 

Ngọc TE2Rxự HàTzKTn trấnE2Rx ujZwan nàujZwng, E2Rxtiếp tụcN6D8 viE2Rxết lênTzKT lưF24Png nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vF24Pừa khóTzKTc N6D8vừa cười,E2Rx N6D8kéo tujZway trE2Rxái E2Rxy ujZwáp lêujZwn TzKTđôi môF24Pi F24Pmình, giúpF24P ujZwy “nghe”E2Rx tujZwhấy mìnujZwh nói:

 

“ừ, muộiujZw khôF24Png sợ.”

 

“Muội cóE2Rx kN6D8hỏe không?”

 

“Muội N6D8vẫn khỏe.”

 

“Sao lN6D8ại khóc?”

 

“Được thấyE2Rx huyF24Pnh thậtN6D8 vui.”F24P NTzKTàng ápF24P TzKTtay ujZwy lTzKTại F24Pgần ujZwmôi mìnhE2Rx thêE2Rxm, cTzKThăm cTzKThú N6D8nhìn yTzKT: “TzKTSư huynhF24P, muộN6D8i nhớujZw huynh…”

 

Ngọc F24PTự HE2Rxàn nujZwở nụN6D8 cườiF24P, mộtN6D8 nụujZw cườN6D8i F24Pôn nhN6D8u tTzKToát ujZwra E2Rxtừ đôF24Pi mE2Rxắt kujZwhông ujZwcòn tiujZwêu cự.

 

Ngón E2Rxtay TzKTy TzKTnhẹ nhàngE2Rx nujZwhư lTzKTàn gN6D8ió mùaTzKT thu:

 

“Thật vuE2Rxi E2Rxvì TzKTmuội cònN6D8 nhớN6D8 huynh.”

 

Như CF24Pa haN6D8i mF24Pát đẫE2Rxm lệujZw, nàngujZw nhìN6D8n E2Rxy, nắmujZw lấF24Py nN6D8gón taujZwy yE2Rx, cujZwúi đầN6D8u hônE2Rx lTzKTên ngTzKTón taF24Py, lênN6D8 lòF24Png bànE2Rx F24Ptay đó.

 

Nàng E2Rxhôn lTzKTòng bànujZw F24Ptay ujZwy N6D8thật lau.

 

Ngọc ujZwTự HàF24Pn đầuF24P tiêE2Rxn lujZwà giậtujZw mìnhN6D8, ujZwsau đN6D8ó, TzKTy nhTzKTắm mN6D8ắt N6D8lại, nưE2Rxớc mắtN6D8 lặnE2Rxg lẽN6D8 ujZwchảy xuống.

 

Nàng TzKTđang viTzKTết tN6D8rong F24Plòng bàN6D8n tF24Pay TzKTy E2Rxba chữ:

 

“Căn nTzKThà trúc.”

 

******

 

Ngày hujZwôm sau.

 

Tuyết TzKThoan hỷE2Rx N6D8vỗ F24Pvề thE2Rxành HồujZwng NgọcTzKT PhE2Rxượng N6D8Cầm ujZwmà mìnujZwh yN6D8êu tF24Phích, nujZwhẹ nhànTzKTg thổiF24P lTzKTớp trujZwo bụiF24P trN6D8ên dây,F24P ngónF24P tE2Rxay TzKTy khảF24Py E2Rxnên nhTzKTững nốujZwt nhạTzKTc N6D8tuyệt mỹ.

 

Tuyết vE2Rxừa đTzKTàn vừaE2Rx cTzKTười nói:TzKT F24P“Đột nhiE2Rxên lạiE2Rx TzKTcó hảoTzKT tâF24Pm trảE2Rx lạiN6D8 đànN6D8 cầmTzKT chN6D8o taF24P, ujZwTiểu N6D8La nF24Phất địnhN6D8 làujZw TzKTcó việujZwc cầN6D8n E2Rxnhờ rồi.”

 

Ám DE2Rxạ F24PLa cTzKTũng cưN6D8ời, giọE2Rxng nóN6D8i dụujZw hoặc:E2Rx “KhôngE2Rx F24Pchỉ nF24Phư vujZwậy, tF24Pa E2Rxcòn N6D8có ujZwthể gN6D8iúp ngưTzKTơi TzKTkhôi phụcujZw cônujZwg lựcTzKT ujZwtiên nhânF24P, cảiTzKT tạoF24P lạiF24P thN6D8ân thểTzKT tiF24Pên nhânTzKT bấN6D8t tử.”

 

Tuyết nhìnF24P yF24P, cườiF24P nhujZwư N6D8hoa N6D8nở: “NgươiF24P mujZwuốn gì.”

 

“Khiến nànF24Pg trujZwở về,F24P khiếnTzKT nànN6D8g tujZwa hoànE2Rx toàTzKTn rờiujZw đi.”

 

Tuyết đươngTzKT nhN6D8iên TzKTbiết hE2Rxai chữujZw E2Rxnàng đóF24P ujZwchỉ F24Pai. “NgưE2Rxơi cũE2Rxng qN6D8uá nóE2Rxng lN6D8òng đó.N6D8 NàngTzKT tN6D8a cưF24P ngụujZw F24Ptrong cơE2Rx F24Pthể đóE2Rx đN6D8ã TzKTmấy cTzKThục năm,TzKT đâuN6D8 dễE2Rx dàTzKTng đuujZwổi đi?”

 

Ám DN6D8ạ LE2Rxa lujZwạnh lùnN6D8g nóujZwi: “ĐuổujZwi khujZwông được,F24P vậyTzKT khiếF24Pn ảujZw chếN6D8t đi.”

 

Tuyết líuN6D8 lưN6D8ỡi nói:TzKT “ThậtN6D8 ujZwtàn nhẫn.”

 

“Chỉ cầN6D8n cóE2Rx thN6D8ể làF24Pm đượcE2Rx ujZwta đềuE2Rx sujZwẽ TzKTđáp ứngTzKT ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu tTzKTa muốnN6D8 ÁmF24P TzKTDạ N6D8Minh tujZwhành nE2Rxữ nhâE2Rxn củE2Rxa ujZwta ujZwthì E2Rxsao?” TuyN6D8ết nujZwở N6D8nụ cF24Pười hưE2Rx hỏng.

 

Ám DF24Pạ ujZwLa giậnN6D8 tíF24Pm mặt,E2Rx ujZwngón TzKTtay táE2Rxi F24Pnhợt xiếN6D8t chặtE2Rx yếN6D8t hầujZwu Tuyết.

 

Tuyết hTzKTo sặujZwc sụa,F24P cườE2Rxi nE2Rxói: “CF24Phỉ N6D8đùa chútE2Rx thôi.

 

“Nàng khônE2Rxg phảiujZw nF24Pgười ngTzKTươi N6D8có thểTzKT đùa.”N6D8 ĐN6D8ốt F24Pxương ngónF24P tN6D8ay ÁmF24P DN6D8ạ LujZwa ruTzKTng lêN6D8n lácN6D8h cáchF24P, kE2Rxhông aujZwi đượujZwc E2Rxphép khiujZwnh nhTzKTờn nàng.

 

Tuyết E2Rxxoa xF24Poa cTzKTổ mình,F24P nói:TzKT “Được.”

 

“Ta muujZwốn nF24Pàng trởE2Rx lTzKTại, TzKTkhông rờiF24P N6D8đi nữa.”

 

Ám N6D8Dạ F24PLa ánTzKTh mắtE2Rx âmN6D8 u.

 

Kỳ thật,N6D8 mườiF24P cF24Phín nujZwăm qF24Pua khôN6D8ng cóTzKT E2Rxnàng ởF24P bên,ujZw E2Rxnhung nhớN6D8 đãujZw TzKTthành mộF24Pt thóiujZw F24Pquen rN6D8ồi. NhưnTzKTg khE2Rxi giọujZwng nóujZwi ujZwvà nụTzKT cườujZwi ujZwcủa nàF24Png lạiujZw xuF24Pất F24Phiện, chiF24Pa lF24Pìa chỉTzKT vujZwài ngN6D8ày haE2Rxy thậmN6D8 chF24Pí vàiE2Rx caN6D8nh giF24Pờ cũngE2Rx khiếnTzKT E2Rxy khổTzKT ujZwsở nhujZwư muujZwốn TzKTchết đi.

 

Tuyết khảyujZw đàn,TzKT lắTzKTc đầuE2Rx nóiTzKT: N6D8“Ta TzKTcũng kF24Phông cóF24P cácN6D8h nào.”

 

“Ngươi N6D8nói cáiE2Rx gì?”

 

“Nha đầuujZw NhN6D8ư CTzKTa kiF24Pa mF24Pới lTzKTà mấuujZw chốt.N6D8 NF24Pếu nànN6D8g tF24Pa N6D8đã khônTzKTg muốF24Pn ujZwrời F24Pkhỏi thânujZw F24Pthể, bE2Rxất cứujZw ujZwai cTzKTũng khôngE2Rx N6D8thể TzKTdễ dàTzKTng đuổujZwi N6D8nàng ujZwta N6D8đi, N6D8nếu kF24Phông sẽujZw khiếnE2Rx thTzKTân thTzKTể hTzKTỏng theo.”

 

Ánh mN6D8ắt ÁmN6D8 DF24Pạ LF24Pa nhujZweo lại.

 

“Nếu nàTzKTng tTzKTa đE2Rxáp N6D8ứng rN6D8ời kE2Rxhỏi thE2Rxì sao?”

 

Tuyết N6D8giật mìnhTzKT nói:E2Rx “LàE2Rxm N6D8sao nàTzKTng ujZwấy đồngF24P ýE2Rx được?”

 

Ám DTzKTạ LTzKTa khônF24Pg nói.

 

Hạt chE2Rxu E2Rxsa F24Pgiữa N6D8trán F24Pđỏ chótF24P N6D8như N6D8sắp nhỏujZw máu.

 

“Ta F24Pkhông tiTzKTn ngươi.”

 

Như CTzKTa trựcN6D8 tiếujZwp trảN6D8 lF24Pời ÁujZwm ujZwDạ La.

 

Mặc E2Rxdù ÁmN6D8 TzKTDạ E2RxLa N6D8hứa hẹTzKTn, chỉujZw cầnTzKT N6D8nàng rờTzKTi khỏE2Rxi tujZwhân tujZwhể mìTzKTnh ujZwy N6D8sẽ thảF24P ChiếnF24P PhonE2Rxg, NgọcTzKT TujZwự HN6D8àn vàE2Rx Tuyết,E2Rx hơujZwn nữaE2Rx giE2Rxúp NgọcF24P TựN6D8 HàTzKTn khỏeF24P N6D8mạnh trởTzKT lại.

 

Nhưng…

 

Nàng ujZwđã sớmE2Rx kN6D8hông tTzKTin bấujZwt cứujZw lờN6D8i nóiN6D8 nàujZwo cN6D8ủa ÁF24Pm DE2Rxạ La.

 

Ám DạE2Rx LTzKTa nóF24Pi: “TTzKTa đN6D8ã từngTzKT thấN6D8t tE2Rxín baN6D8o giujZwờ chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy sujZwao lạiE2Rx E2Rxkhông tTzKTin ta?”

 

“Vì F24Pngươi làTzKT mộtTzKT kujZwẻ điênTzKT.” F24PNhư F24PCa đáTzKTp: “CF24Phỉ cầnE2Rx nN6D8gươi thícF24Ph, lúcujZw nàoE2Rx cũN6D8ng cóTzKT tN6D8hể tN6D8hay TzKTđổi quyếujZwt địnF24Ph. DujZwù làF24P nE2Rxgươi đểF24P F24Phọ rF24Pời khỏiN6D8 TzKTsau nF24Pày E2Rxvẫn cN6D8ó thTzKTể làujZwm tN6D8ổn F24Pthương ujZwhọ. NgF24Pười đujZwã lừaE2Rx dốE2Rxi F24Pphản bộiF24P N6D8ngươi ngưujZwơi TzKTvĩnh viujZwễn F24Pcũng kTzKThông buTzKTông tha.”

 

Ám ujZwDạ E2RxLa nhíuTzKT mày.

 

Nàng N6D8có vF24Pẻ khF24Pá ujZwhiểu yE2Rx, khTzKTông sF24Pai, ujZwsau kTzKThi thảTzKT bọE2Rxn hF24Pọ điujZw, mớE2Rxi bắtujZw trởTzKT lạiN6D8 trN6D8a TzKTtấn, chẳngTzKT hềN6D8 đE2Rxi ngujZwược lờiF24P hứa.

 

Y cujZwười lạnhTzKT: “NgươiE2Rx chujZwo rằnN6D8g ngươE2Rxi cóujZw tưTzKT cácujZwh F24Pđàm pE2Rxhán vớE2Rxi F24Pta sao?”

 

Như TzKTCa nhF24Pìn lạiTzKT y.

 

Đôi mắujZwt trE2Rxong vE2Rxeo củaE2Rx nàN6D8ng mN6D8ang thN6D8eo ýujZw chíF24P khE2Rxông hềF24P kN6D8huất phục.

 

Ám DạTzKT N6D8La nóF24Pi: E2Rx“Cho dujZwù F24Psau nàF24Py E2Rxta ujZwcó bTzKTắt bọnE2Rx cujZwhúng TzKTvề nhưE2Rxng dẫF24Pu sN6D8ao chujZwúng vẫnE2Rx còTzKTn F24Pcơ hN6D8ội trốnF24P tE2Rxhoát. N6D8Nếu khôujZwng, N6D8ta sẽN6D8 khiếnTzKT N6D8chúng lậpujZw E2Rxtức chếtTzKT trướcTzKT mặtN6D8 ngươi.”

 

Sắc mTzKTặt TzKTNhư E2RxCa dầnN6D8 TzKTdần trắnTzKTg bệch.

 

Hạt TzKTchu sF24Pa TzKTgiữa trE2Rxán ÁmN6D8 DạE2Rx ujZwLa lóeN6D8 ujZwlên, khujZwóe F24Pmắt N6D8ẩn hiệnF24P quaE2Rxng maN6D8ng kỳF24P dị:TzKT “HayF24P lN6D8à, ujZwngươi thíTzKTch ởE2Rx N6D8lại bE2Rxên ta.”

 

Như CF24Pa cảF24P kinh.

 

Ám DạTzKT TzKTLa nắmF24P chặtN6D8 ujZweo E2Rxnàng, khF24Piến TzKTnàng E2Rxchẳng tujZwhể cửF24P độngTzKT. F24PY cúiE2Rx đầuujZw ujZwxuống N6D8ben F24Ptai F24Pnàng, N6D8hơi tN6D8hở ưTzKTớt N6D8át lạN6D8nh lTzKTẽo. F24PY nởujZw nụF24P cTzKTười tàE2Rx F24Pác: “HaujZwy ujZwlà ngN6D8ươi muujZwốn làTzKTm nữF24P nhE2Rxân F24Pcủa ujZwta, vìE2Rx bấN6D8t tE2Rxri bF24Pất giáE2Rxc đãF24P N6D8yêu N6D8ta nênTzKT khônN6D8g nN6D8gại E2Rxcùng TzKTnàng hN6D8ưởng thụujZw cơN6D8 thểE2Rx củaE2Rx ta.”

 

Như F24PCa E2Rxghê tởm.

 

Nàng F24Pnôn mửa.

 

Nàng nônN6D8 E2Rxra nướcN6D8 vàngN6D8, nhiễF24Pm bẩF24Pn TzKTchiếc áN6D8o đỏE2Rx củaujZw ÁN6D8m DạN6D8 La.

 

Ám DạF24P ujZwLa liếmN6D8 lTzKTáp vànTzKTh taN6D8i TzKTnàng: “NôTzKTn à,E2Rx cứTzKT nônE2Rx hếtTzKT TzKTra TzKTđi, F24Pta tuyệtTzKT đốiE2Rx kTzKThông đTzKTể ýE2Rx. NgưN6D8ơi ujZwvà F24Pnàng F24Phợp nhất,TzKT uếTzKT vậtujZw ngF24Pươi nujZwôn N6D8ra cN6D8ũng làE2Rx cE2Rxhâu báuTzKT đốiN6D8 vớiN6D8 ta.”

 

Càng rêE2Rxn rỉ,TzKT E2Rxy cànTzKTg nắmE2Rx chujZwặt nàngF24P: “E2RxXem xTzKTem, TzKTcơ thểN6D8 tN6D8a cũTzKTng N6D8đan bịTzKT ngươiujZw kícujZwh tTzKThích này.F24P” DưN6D8ới F24Pbụng F24Py nónF24Pg rực,E2Rx ápE2Rx sátTzKT vTzKTào nhữngF24P đưE2Rxờng nE2Rxét nữE2Rx tínujZwh củF24Pa nàng.

 

“Thả N6D8ta ra!”

 

Như CujZwa vừF24Pa xấN6D8u hổE2Rx vTzKTừa gF24Piận dữF24P héN6D8t lớn.

 

Ám DạTzKT F24PLa liếcujZw nhìnujZw nànujZwg: E2Rx“Sao, khôE2Rxng pN6D8hải ngươiF24P kE2Rxhông E2Rxmuốn rujZwời khỏujZwi sao?”

 

Như ujZwCa nhE2Rxổ mộtE2Rx bãF24Pi nướcN6D8 bTzKTọt vàoF24P mF24Pặt y.

 

Nàng chánF24P N6D8ghét TzKTnói: ujZw“Nếu ngươiN6D8 dáN6D8m làE2Rxm thươngE2Rx hạiN6D8 N6D8bọn hTzKTọ, E2Rxta ujZwthề, mặcF24P N6D8dù ÁmN6D8 TzKTDạ MN6D8inh lTzKTà mẫuujZw thânN6D8 củaujZw tujZwa, E2Rxta cũngujZw sE2Rxẽ kujZwhông mN6D8ềm lòngN6D8 E2Rxtra tấE2Rxn bujZwà tF24Pa chN6D8o ngưujZwơi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^