Ngủ Cùng Sói - Chương 12

SÓI &ahtsFmp; htsFDƯƠNG CẦM

Tác rNqZgiả: DitpBvệp LạAhvRc VAhvRô Tâm

Biên tập:htsF LitpBvly Trần

Chương 12

(Rating: 16+)

*

 

Tôi vừaAhvR địnhtsFh nóioSfX: CảhtsFm tpBvơn! tpBvTôi khôoSfXng cần.

Vừa nânAhvRg mhtsFi mắttpBv rNqZlên htsFlại thấtpBvy… HàrNqZn TrNqZrạc ThầnAhvR đarNqZng mỉmAhvR crNqZười nhìrNqZn tôi.

Sắc mặthtsF củarNqZ ôntpBvg AhvRta trAhvRông ctpBvó vhtsFẻ htsFnhợt nhtsFhạt tpBvhơn thtsFhường ngàytpBv, tpBvđôi mắrNqZt vằnAhvR lêhtsFn tơtpBv tpBvmáu, tpBvnhất địnhrNqZ làrNqZ đêmAhvR oSfXqua ôngrNqZ toSfXa khônoSfXg ngủtpBv ngon!

“Sao htsFem lạioSfX htsFkhóc?” htsFÔng AhvRta rNqZvội vàAhvRng cúiAhvR ngườtpBvi nrNqZâng tôrNqZi dtpBvậy, trêAhvRn ngrNqZười thoảngoSfX qurNqZa mùhtsFi thtsFhuốc lrNqZá oSfXvà rượu.

Tôi ltpBvắc đầu.

Ông oSfXta dùAhvRng AhvRtay árNqZo lAhvRau đioSfX nướrNqZc mắthtsF củahtsF tôitpBv, đôirNqZ lAhvRông màyoSfX vrNqZì đahtsFu lònoSfXg mrNqZà nhíuhtsF chtpBvặt: “KhôngoSfX phảhtsFi kếtAhvR tpBvthúc làoSfX htpBvoàng trNqZử vàhtsF côtpBvng chúoSfXa sốngtpBv hạntpBvh prNqZhúc cùnrNqZg nhaAhvRu sao?”

“Nhưng… mhtsFa rNqZquỷ đãhtsF chết!”

Tôi ntpBvhìn ôAhvRng htsFta gầoSfXn tronAhvRg garNqZng tấc,rNqZ tpBvchỉ xhtsFa AhvRnhau mộthtsF đêoSfXm thôiAhvR moSfXà tAhvRôi chtsFó cảmoSfX giácAhvR dườnrNqZg nhưtpBv mộtpBvt nărNqZm đãoSfX khônghtsF gặp.

Tôi rấtoSfX muốnhtsF ôAhvRm chtpBvặt lAhvRấy ôhtsFng ta.

Trái oSfXtim toSfXôi nóirNqZ rNqZcho tôoSfXi biết: Ôm mộtAhvR lầntpBv, dựtpBva mrNqZột oSfXlần. ĐhtsFể mìnoSfXh cóAhvR tAhvRhể ctpBvảm nhậntpBv srNqZự ấAhvRm árNqZp củAhvRa cAhvRái ôoSfXm đấyoSfX, đoSfXể mrNqZình nhớtpBv tpBvkỹ tioSfXếng ttpBvim đậpoSfX htsFcủa ngtpBvười htsFấy, mìntpBvh AhvRkhông thrNqZam AhvRlam, mhtsFột lầntpBv lrNqZà đủ.

Lý trírNqZ tôAhvRi lạioSfX gàotpBv lêoSfXn gtpBviận dữtpBv htsFvới tôi: Mày khtsFhông trNqZhể ômAhvR ônoSfXg oSfXta! MộAhvRt lầoSfXn ctpBvũng koSfXhông thể!

Tôi thAhvRở dàitpBv mộtpBvt hơhtsFi, AhvRlùi vAhvRề satpBvu từngrNqZ bước,tpBv tpBvđè nrNqZén soSfXự kíhtsFch độnghtsF AhvRtội lỗi.

Chẳng nghhtsFĩ htsFtới ctpBvhuyện tpBvông AhvRta lạitpBv vhtsFươn AhvRtay roSfXa ôAhvRm loSfXấy ttpBvôi vàoSfXo lòng.

Trái tpBvtim ôntpBvg tAhvRa đhtsFập vữngrNqZ voSfXàng, êmtpBv tahtsFi rNqZđến nAhvRhư vậy!

Nếu nAhvRhư cóhtsF trNqZhể lựahtsF chọn,rNqZ tAhvRôi khônoSfXg muốnrNqZ oSfXông oSfXta prNqZhải chết,AhvR thếhtsF giớihtsF AhvRcủa tôirNqZ htsFđã tpBvkhông htsFthể oSfXkhông tpBvcó oSfXngười này!

“Thiên ThihtsFên, htsFem lAhvRà ngườioSfX ctpBvon gáiAhvR lhtsFương thiệnrNqZ nhấttpBv mAhvRà thtsFôi từtpBvng gặptpBv!” ÔtpBvng rNqZta nhtsFhẹ tpBvgiọng thtsFhan thở.

Lương thiệoSfXn? ÔnoSfXg tpBvta tpBvsai roSfXồi, tôiAhvR ltpBvà htsFngười tpBvphụ tpBvnữ tpBvxấu xAhvRa nhấtrNqZ trêoSfXn đờiAhvR này.

Ông trNqZa AhvRche crNqZhở tôrNqZi tronoSfXg oSfXlòng bàntpBv AhvRtay, crNqZho dtpBvù tôitpBv htsFcó làoSfXm tổntpBv thươnghtsF trtpBvái titpBvm ônAhvRg trNqZa oSfXbao ntpBvhiêu, ônrNqZg oSfXta vrNqZẫn htsFcòn nhớAhvR doSfXằn dòAhvR tôioSfX ăhtsFn sáoSfXng, rNqZnhớ shtsFai ngrNqZười htsFbảo rNqZvệ oSfXtôi, trAhvRong ngàhtsFy mưoSfXa nhtpBvư oSfXnày soSfXẽ mởrNqZ ôrNqZ AhvRche cAhvRhắn chtsFho tôi.

Những việchtsF tôioSfX lAhvRàm tpBvvới htsFông toSfXa chAhvRỉ cóoSfX căoSfXm ghétAhvR, lừahtsF dốrNqZi, thậmtpBv cAhvRhí coSfXó thểtpBv chtsFó moSfXột ngàytpBv toSfXôi AhvRsẽ dùnhtsFg tpBvdao đâoSfXm vrNqZào AhvRtrái tpBvtim luoSfXôn oSfXluôn htsFchứa đựngoSfX tpBvsự yêtpBvu thtpBvương htsFbao durNqZng kia.

Ông trNqZa thấyoSfX tôitpBv khôngrNqZ nóioSfX lờoSfXi nàAhvRo, chiềutpBv chuộngoSfX oSfXvỗ vềrNqZ ltpBvưng tôi,tpBv dịuoSfX dtpBvàng AhvRdỗ tôi:AhvR htsF“Đừng khoSfXóc rNqZnữa. MatpBvi rNqZtôi mờoSfXi ngườitpBv đếnoSfX ditpBvễn htsFlại choSfXo oSfXem vởhtsF nàAhvRy, đểrNqZ htsFcông chúatpBv yêAhvRu mtpBva quỷAhvR, đểAhvR hoàngrNqZ tửhtsF yAhvRêu ttpBvhiên ngAhvRa đeAhvRn, rNqZđể côntpBvg ctpBvhúa sốngrNqZ hhtsFạnh phúcoSfX cùnoSfXg rNqZma quỷ,oSfX đượchtsF không?”

“Công crNqZhúa thhtsFiên nhtsFga rNqZsẽ yêutpBv oSfXma quỷAhvR tAhvRàn bạAhvRo sao?”

“Đương nhihtsFên làtpBv chtsFó toSfXhể! NếuAhvR nhưtpBv tôirNqZ làrNqZm nhàAhvR AhvRbiên kịoSfXch thoSfXì chắcrNqZ chắnAhvR stpBvẽ thế!”

Tôi toSfXhừa nhAhvRận: ĐúnoSfXg, ônghtsF thtsFa cóhtsF thể!

“Có htsFphải oSfXông AhvRsẽ AhvRbiến tpBvma quỷtpBv thtsFrở nênrNqZ tuấnrNqZ tú,AhvR cAhvRòn htsFcó phápAhvR lựhtsFc vôrNqZ biêoSfXn, htsFkhông gìAhvR khôoSfXng lhtsFàm đượrNqZc, phtsFhải không?”

“Trừ nhữngAhvR thứhtsF đhtsFó rahtsF, tôAhvRi shtsFẽ toSfXạo AhvRra oSfXma tpBvquỷ còoSfXn srNqZi tìnoSfXh hơnAhvR AhvRcả hoànAhvRg ttpBvử, kiêhtsFn qtpBvuyết hoSfXơn, quyếnoSfX roSfXũ hơn…”

“Được! TôioSfX rNqZsẽ đợiAhvR xem!”

Tôi mỉmtpBv cười,rNqZ kéhtsFo chtsFánh tarNqZy ônrNqZg oSfXta, nắmAhvR lấyAhvR mAhvRa quỷrNqZ độngrNqZ loSfXòng nrNqZgười oSfXnhất thtsFhế giAhvRới này.

Chưa baAhvRo giờAhvR tôtpBvi ctpBvó thểoSfX nghtsFhĩ rằngAhvR nhữngtpBv htsFngày mưaoSfX AhvRtrong giấcrNqZ moSfXơ chtsFủa tôhtsFi lạitpBv trởhtsF thàntpBvh hAhvRiện thực,AhvR rNqZthật sựoSfX htsFcó mrNqZột ngườAhvRi đtpBvàn AhvRông chhtsFe ôAhvR tpBvcho tôirNqZ tpBvrảo bướchtsF trênAhvR đường,oSfX oSfXông AhvRta nắmtpBv lấyAhvR tarNqZy trNqZôi rẽtpBv shtsFang rNqZmột cotpBvn phốhtsF khác.

Đáng tiếcoSfX tpBvngười nàAhvRy làtpBv kẻoSfX tAhvRhù củarNqZ tôhtsFi, nhrNqZững htsFthứ moSfXà oSfXông trNqZa mtpBvuốn tôiAhvR tpBvkhông AhvRthể htsFcho ôhtsFng AhvRta được,tpBv nhtsFhưng thứhtsF mAhvRà rNqZtôi cótpBv tAhvRhể coSfXho ôhtsFng AhvRta trướctpBv sAhvRau đềuhtsF làoSfX thưoSfXơng tổn.

Tôi AhvRrút brNqZàn tarNqZy AhvRđang bAhvRị ônrNqZg toSfXa nAhvRắm lấy,tpBv bướcAhvR rhtsFa khỏrNqZi chiếcrNqZ tpBvô, tpBvlần trNqZhứ hahtsFi ôntpBvg tpBvta đuổitpBv thrNqZeo tôiAhvR, oSfXnắm htsFlấy toSfXay tôi,AhvR kétpBvo tôrNqZi lạihtsF bêhtsFn người.

“Ông bAhvRuông AhvRtay đi.”tpBv TôoSfXi rNqZđã dhtsFùng hếoSfXt sứchtsF lựcoSfX tAhvRoàn thânrNqZ, ttpBvhế nhưoSfXng âmrNqZ thatpBvnh oSfXvẫn cAhvRòn yếurNqZ ớttpBv htsFnhư vậy:rNqZ “KhôrNqZng rNqZcó khảoSfX nrNqZăng AhvRtôi sẽtpBv yrNqZêu ông.”

“Em sẽ.”

“Chúng tAhvRa khôAhvRng chtsFó AhvRkết quảAhvR ttpBvốt đâu.”

Ông ttpBva nrNqZhìn tôihtsF, ánAhvRh mắthtsF AhvRhoàn AhvRtoàn nhtsFgang ngược:htsF “CáirNqZ etpBvm grNqZọi tpBvlà koSfXết quhtsFả toSfXốt tpBvlà coSfXái AhvRgì, eAhvRm cóoSfX toSfXhể tpBvnói rhtsFa, rNqZtôi cóoSfX thểrNqZ loSfXàm được!”

Tôi ahtsFo ướcrNqZ gAhvRiữa crNqZhúng ttpBva khtsFhông cAhvRó sựtpBv thùrNqZ hoSfXận, khônhtsFg cóoSfX htsFsự dốioSfX lừa,rNqZ cảhtsF đờihtsF đềuAhvR sốnAhvRg nhAhvRư bâhtsFy giờ,rNqZ chhtsFo dùhtsF khôngoSfX yêuhtsF, cũntpBvg khônoSfXg htsFphải xAhvRa cách!

Nhưng màhtsF nhữnghtsF thtsFhứ nàyoSfX ôngtpBv tpBvta oSfXdù cóAhvR làtpBvm cáchtpBv nàhtsFo crNqZũng oSfXkhông AhvRthể làoSfXm được.

Bởi tpBvvì ôoSfXng htsFta đãrNqZ giếrNqZt cảhtsF nhàAhvR tôi.

Tôi thhtsFở dAhvRài, krNqZhông muốnhtsF oSfXquanh AhvRquẩn tạiAhvR vtpBvấn đềtpBv rNqZnày nữtpBva, AhvRđổi chủhtsF đềhtsF. “rNqZVì saoSfXo AhvRông rNqZlại ởhtsF đây?”

“Lúc tpBvtôi gọiAhvR điệntpBv AhvRthoại AhvRcho TiểrNqZu LAhvRý, nghtpBve tpBvcậu htsFta rNqZbảo eoSfXm tAhvRới rNqZxem mhtsFúa balletrNqZ, htsFban đầoSfXu tpBvtôi rNqZnghĩ muốhtsFn xeoSfXm cùntpBvg eoSfXm, tpBvkhông lườnAhvRg đượctpBv rAhvRằng loạrNqZi soSfXân rNqZkhấu nrNqZày sahtsFu AhvRkhi mAhvRở màoSfXn sẽrNqZ khônghtsF chrNqZo phéhtsFp ngườirNqZ nàotpBv vàoAhvR nữa…tpBv ChoSfXẳng ctpBvòn chtsFách nàAhvRo khoSfXác, toSfXôn trọngoSfX nghệoSfX htsFthuật mộhtsFt chútAhvR vậtpBvy! TrNqZuy rằngrNqZ ttpBvôi cũnoSfXg khAhvRông hiểu!”

“Ông vtpBvẫn đứngoSfX đâyAhvR đợiAhvR htsFtôi suốt?”

Ông thtsFa cườioSfX cườAhvRi, khoárNqZc crNqZánh tahtsFy lêoSfXn vaAhvRi ttpBvôi, ômhtsF lấyrNqZ trNqZôi oSfXđi vềAhvR tpBvphía trước:oSfX “TrNqZôi tìmoSfX chtsFho oSfXem mộtoSfX ctpBvô giáotpBv dạAhvRy tpBvdương cầmhtsF kháAhvR AhvRtốt, tpBvkhi AhvRnào oSfXem tpBvkhông mAhvRuốn htsFđi họctpBv thtpBvì tớAhvRi rNqZchỗ chtsFô ấtpBvy hrNqZọc dAhvRương cầmrNqZ… tpBvĐược rồi,AhvR trướcoSfX khoSfXi đAhvRi thìoSfX nhớtpBv gtpBvọi htsFđiện thoạAhvRi AhvRhẹn trước.”

“Vì sao?”

Vì satpBvo ônAhvRg toSfXa rNqZlại AhvRquan tâmoSfX tpBvchăm sócAhvR trNqZôi đrNqZến thế.

Tôi AhvRkhông cầntpBv đưoSfXa AhvRra bấtAhvR koSfXỳ đòioSfX hỏitpBv gì,oSfX ônoSfXg vẫntpBv cứAhvR htsFhiểu tpBvtôi tpBvmuốn cáiAhvR gì.

“Tôi ctpBvó gọAhvRi đihtsFện hrNqZỏi thànhhtsF tpBvtích củoSfXa etpBvm ởhtsF trưhtsFờng, rNqZtuy rằngrNqZ tôiAhvR cũngoSfX khôhtsFng AhvRtrông htsFmong thtpBvành thtsFích củaAhvR oSfXem xuấoSfXt sắctpBv htsFbao nhtsFhiêu, thrNqZế nhưngrNqZ khôoSfXng ngtpBvhĩ tớiAhvR oSfXchỉ rNqZcó điểmhtsF nhạcoSfX ltpBvý htsFcủa ehtsFm trtpBvên 60oSfX.” tpBvÔng thtsFa xotpBva tpBvđầu tôhtsFi, giọngrNqZ nóiAhvR tAhvRràn noSfXgập sựAhvR yêuAhvR chiềAhvRu: “GiấcAhvR mơrNqZ củaAhvR oSfXmỗi ngườihtsF đềutpBv khtsFhác htsFnhau, tAhvRôi AhvRkhông tpBvmuốn rNqZgò oSfXép AhvRem oSfXcái oSfXgì hết!”

Tôi oSfXnghĩ htsFrằng rNqZông toSfXa rNqZvĩnh virNqZễn khôngtpBv rNqZđoán rrNqZa đượhtsFc ướchtsF mơoSfX củarNqZ htsFtôi rNqZlà gì.

“Ông ctpBvó ướhtsFc tpBvmơ nàohtsF khôAhvRng?” TôihtsF hỏi.

“Có!” ÔoSfXng ctpBvười goSfXiễu cợttpBv chrNqZính brNqZản thoSfXân, nhìtpBvn lêoSfXn bầuAhvR trrNqZời tpBvu ámhtsF: “ƯớAhvRc mơrNqZ củaAhvR AhvRtôi chírNqZnh làrNqZ làmrNqZ mộtAhvR cảnhAhvR sát!”

Một phầnrNqZ tửtpBv xtpBvấu giếhtsFt ngườirNqZ nrNqZhư htsFkhông chtsFó cảmrNqZ giácrNqZ ntpBvói rằnrNqZg ướctpBv mtpBvơ củaAhvR ônhtsFg tAhvRa oSfXlà làhtsFm mộtrNqZ AhvRcảnh sátAhvR, thậtAhvR sựhtsF đhtsFây làhtsF ctpBvhuyện đángAhvR rNqZcười nhấhtsFt mAhvRà tAhvRôi thtsFừng oSfXnghe qua.

Đi lượhtsFn tpBvqua mấyoSfX cotpBvn đườnghtsF krNqZhông cAhvRó mụctpBv đíchhtsF, tôhtsFi AhvRphát hiệhtsFn AhvRra mộttpBv cáihtsF prNqZoster rấtpBvt đặcrNqZ btpBviệt: “GìAhvR AhvRđây? ĐtpBvây rNqZlà oSfXphim htsFđiện ảnhAhvR sao?”

Hình ảnhrNqZ trênoSfX phtsFoster thAhvRật shtsFự roSfXất AhvRđặc brNqZiệt, mộtoSfX ngưoSfXời oSfXphụ nrNqZữ tpBvngồi AhvRtrên oSfXcái đAhvRó AhvRcủa ngườitpBv đànrNqZ ônAhvRg, oSfXbàn taAhvRy AhvRduỗi shtsFau oSfXlưng nắmAhvR lấyAhvR mộoSfXt thhtsFứ nhìnhtsF giốrNqZng nhưhtsF mhtsFột AhvRloại htsFvũ rNqZkhí sắAhvRc bétpBvn, coSfXòn tpBvhai taoSfXy ngườhtsFi AhvRđàn ônhtsFg ktpBvia bAhvRị trórNqZi vàAhvRo thànhoSfX AhvRgiường, vAhvRẻ moSfXặt boSfXừng bừtpBvng phấnhtsF khích,htsF hoàtpBvn toSfXoàn khôoSfXng hAhvRề coSfXó sAhvRự AhvRsợ AhvRhãi khAhvRi crNqZái chtsFhết đtpBvến gần.

Tôi đảhtsFo rNqZmắt nhoSfXìn qurNqZa phAhvRần AhvRgiới htsFthiệu, rNqZbộ phtpBvim nhtsFày têhtsFn làtpBv “BảnAhvR nănAhvRg gốc”[1], hômoSfX nrNqZay đúnghtsF trAhvRong đợtrNqZ trAhvRình chiếu.

Tôi nhhtsFìn htsFvề prNqZhía htsFHàn TrạctpBv ThtpBvần rNqZđang khẽoSfX nhtsFhíu mày:AhvR “ÔngtpBv đrNqZã toSfXừng xoSfXem chưa?”

“Đã noSfXghe AoSfXn DAhvRĩ PhoSfXong ntpBvói qrNqZua mộtAhvR chút…”

“Tôi muốnAhvR xem!”

Không thhtsFấy ôngoSfX oSfXta trảoSfX lờrNqZi, thtsFôi oSfXquay đầutpBv lạitpBv nhtpBvìn, thấoSfXy ôoSfXng oSfXta rNqZđang oSfXdùng ntpBvgón trAhvRỏ oSfXvà rNqZngón cáitpBv giậAhvRt oSfXgiật vùnghtsF oSfXda ghtsFiữa htsFhai lôtpBvng màyoSfX, coSfXó tpBvvẻ nhrNqZư rNqZđang stpBvuy tpBvxét kỹoSfX lưỡngrNqZ AhvRcái AhvRgì đó.

Tôi chtpBvo rằngoSfX AhvRông thtsFa khôrNqZng ngAhvRhe đưtpBvợc nhữngAhvR lờioSfX trNqZôi ntpBvói, nhắcoSfX lhtsFại mrNqZột lần:rNqZ “ThtsFôi muốnrNqZ xAhvRem brNqZộ phoSfXim này!”

“Được rồi!”rNqZ oSfXÔng thtsFa cuốihtsF cùnrNqZg cũngoSfX nghtsFhe thấyoSfX đượcAhvR: “TrNqZôi đhtsFi mutpBva vé.”

Không tpBvbiết vrNqZì saAhvRo vtpBvẻ mrNqZặt củAhvRa tpBvông thtsFa làhtsFm tôrNqZi cảtpBvm toSfXhấy ônhtsFg rNqZta khrNqZông catpBvm lòngAhvR, khônghtsF trNqZình nguyện!

Người phtsFhụ nữhtsF bánhtsF tpBvvé nghoSfXiêng mAhvRắt nhtsFhìn ôntpBvg tarNqZ, rAhvRồi lạihtsF lirNqZếc nAhvRhìn bAhvRộ đồnghtsF pAhvRhục troSfXên tôirNqZ, khioSfXnh thườngAhvR lườmAhvR AhvRtôi mộtoSfX cáihtsF: “ToSfXầng trêoSfXn hAhvRay thtsFầng dưới?”

“Uhm… ThtsFầng trên!”AhvR ÔrNqZng oSfXta nói.

“Có oSfXloại htsFhai trăm,oSfX cóhtsF AhvRloại bốnAhvR trăm…”

“Bốn trăm!”

“Một bộtpBv phrNqZim đitpBvện ảoSfXnh tốtpBvn tậnoSfX btpBvốn trăm?htsF SaAhvRo lạioSfX htsFđắt nhoSfXư thế?”rNqZ RạpoSfX chtpBviếu phirNqZm nàyhtsF cũnrNqZg oSfXliệt htsFvào hạhtsFng khôhtsFng tpBvcao cấAhvRp lắmrNqZ, mộthtsF tpBvbộ phhtsFim đủAhvR crNqZho tôtpBvi tiềtpBvn rNqZăn trưrNqZa oSfXmột tháng.

“Không htsFđắt! RấhtsFt bìoSfXnh thường.”

Đợi đAhvRến khhtsFi loSfXên tầnrNqZg, oSfXđi AhvRvào htsFgian nhtsFhỏ toSfXôi mtpBvới hAhvRiểu đượcrNqZ cáioSfX tpBvgì gọtpBvi là: Không đắhtsFt! RấrNqZt bìhtsFnh thường.

Gian oSfXphòng tpBvrất hẹp,AhvR hẹAhvRp đếnoSfX mứcAhvR chỉAhvR coSfXó rNqZthể chAhvRứa đrNqZược mộhtsFt chiếcoSfX grNqZhế oSfXsofa rNqZmàu hồngAhvR hơihtsF rNqZcó phầAhvRn tpBvkhoa AhvRtrương vhtsFà tpBvmột chiếcrNqZ TAhvRV màuAhvR đentpBv rNqZgắn lênrNqZ AhvRtrên tường,oSfX ktpBvhông ctpBvó cácAhvR thiAhvRết bịhtsF AhvRnào khác.

Thấy tAhvRhiết kếrNqZ nhrNqZư thrNqZế, trNqZôi cuốitpBv cùoSfXng cũngtpBv hiểuhtsF AhvRrõ htsFvẻ mặtAhvR trầmAhvR tpBvtư surNqZy ngAhvRhĩ kAhvRia coSfXủa ôhtsFng htsFta manrNqZg ntpBvội AhvRdung gì.

Ông toSfXa ngồirNqZ oSfXtrên htsFsofa, bậtoSfX TAhvRV lêoSfXn: “oSfXEm cứhtsF rNqZtừ từrNqZ oSfXxem AhvRmột mtpBvình, trNqZôi ngủtpBv mrNqZột lúcrNqZ! htsFKhi rNqZnào hếtAhvR AhvRthì đánhtpBv oSfXthức tôi!”

Nói AhvRxong, oSfXông rNqZta cởitpBv oSfXáo htsFkhoác htsFra đrNqZắp oSfXlên trêrNqZn ngườioSfX, nừrNqZa nằmhtsF nửhtsFa tpBvdựa trêrNqZn sohtsFfa, AhvRgối đầuoSfX lêrNqZn thànhtpBv AhvRghế, nrNqZhắm mắrNqZt lại.

“À!” AhvRTôi ôhtsFm AhvRgói oSfXbỏng ngồitpBv xuốngoSfX, cốrNqZ gtpBvắng tpBvhết sứAhvRc gAhvRiữ khrNqZoảng cácrNqZh voSfXới ônhtsFg htsFta, dưahtsF toSfXrên thànrNqZh ghếtpBv còntpBv lại.

Trong hooSfXàn cảnhoSfX nàoSfXy, cAhvRứ nênhtsF rNqZcẩn thậnoSfX mộtrNqZ chútrNqZ AhvRthì hơn.

Khi phiAhvRm bắtrNqZ tpBvđầu chiếoSfXu tpBvtôi mớhtsFi birNqZết tìhtsFnh toSfXiết khônAhvRg giốoSfXng ntpBvhư nhữngoSfX gìoSfX oSfXtôi nghĩ.

Tôi chAhvRo rằnghtsF đoSfXây soSfXẽ làtpBv mộrNqZt htsFbộ phhtsFim báhtsFo thrNqZù, monoSfXg đợrNqZi nhrNqZân AhvRvật rNqZnữ oSfXchính đoSfXã từnghtsF trảiAhvR quhtsFa nhữAhvRng việchtsF giốngtpBv ntpBvhư htsFtôi, yêuAhvR kẻAhvR AhvRthù ctpBvủa ctpBvô ấyrNqZ thrNqZế nAhvRên AhvRmới htsFthân mậthtsF vớihtsF nhtsFgười đtpBvàn tpBvông AhvRkia nAhvRhư thế…

Chỉ htsFcó đtpBviều tpBvcho oSfXdù khôngtpBv rNqZcó tìAhvRnh tihtsFết tươngrNqZ thtsFự, tpBvnhìn cárNqZch htsFcô ấyrNqZ giếtrNqZ ngưoSfXời htsFđàn ôAhvRng ctpBvường AhvRtráng kirNqZa ntpBvhư thoSfXế rNqZnào ctpBvũng rNqZkhông htsFuổng cônAhvRg ttpBvôi xrNqZem mộtoSfX lần.

Do oSfXđó tôtpBvi oSfXxem cựcAhvR oSfXkỳ chtpBvăm coSfXhú, nhtpBvất htsFlà rNqZđến AhvRthời oSfXđiểm mtpBvấu chốt…

Mặc doSfXù đoạnrNqZ dạooSfX đtpBvầu qrNqZuá drNqZài, qurNqZá koSfXịch liệt,tpBv harNqZi AhvRngười AhvRđiên curNqZồng vtpBvặn vtpBvẹo htsFcơ thtsFhể AhvRkhông dừngrNqZ, còoSfXn tôoSfXi trNqZhì tpBvcắn AhvRrăng, nhịn….

Trước oSfXđây trNqZôi đãhtsF từrNqZng xehtsFm quAhvRa oSfXquá trìnhtpBv nàoSfXy khrNqZi đrNqZọc toSfXiểu htsFthuyết trNqZình rNqZcảm, đrNqZại khtsFhái lrNqZà hioSfXểu nhưrNqZng khôrNqZng chtsFó ptpBvhải ứoSfXng AhvRgì tpBvquá mtpBvức mãrNqZnh liệt.

Hôm htsFnay thấAhvRy noSfXgười thtpBvật biểuAhvR diễnAhvR tôirNqZ lạtpBvi cảmAhvR goSfXiác khhtsFông giốnghtsF nhoSfXư thoSfXế, thoSfXấy tpBvhai cơoSfX thoSfXể haAhvRi ngrNqZười AhvRdây dAhvRưa voSfXới nhAhvRau, oSfXtiếng tpBvthở dâoSfXm lorNqZạn, tiếnghtsF AhvRthét phótpBvng đãngrNqZ, lAhvRòng oSfXtôi ctpBvũng nrNqZổi lêoSfXn từAhvRng cơnoSfX oSfXhoảng loạn,AhvR mặrNqZt màyhtsF tựahtsF noSfXhư đangoSfX ptpBvhát sốt.

Chỉ tpBvcó điềutpBv voSfXì oSfXchờ đợhtsFi đếnhtsF tìntpBvh tiếtoSfX ttpBvhen chốt,htsF tôioSfX nhịn!

Cuối cũtpBvng cũnoSfXg thtpBvấy ngườihtsF AhvRphụ htsFnữ kihtsFa từhtsF tAhvRừ buAhvRộc ngườirNqZ đàtpBvn oSfXông AhvRvào thàoSfXnh giường,AhvR thtsFôi ngừngoSfX oSfXthở chrNqZờ tpBvđợi côhtsF htsFấy lấhtsFy roSfXa cáhtsFi rNqZdùi rNqZđục AhvRtừ noSfXơi nào.

“Có rNqZthể tậptpBv oSfXtrung xrNqZem đếnoSfX mứhtsFc ntpBvhư thtpBvế soSfXao?” GoSfXióng nóioSfX củaAhvR htsFHàn TrrNqZạc ThầnhtsF AhvRlàm AhvRtôi giậAhvRt mình,AhvR nhtsFếu ônghtsF trNqZa kAhvRhông nóirNqZ tôiAhvR goSfXần nhưoSfX quênAhvR mấtrNqZ stpBvự tồntpBv tạAhvRi củAhvRa tpBvông ta.

“Ớ.. utpBvhm…” TAhvRôi oSfXcó crNqZảm giácAhvR nhưoSfX AhvRmình lAhvRà tpBvmột htsFđứa trẻtpBv htsFcon oSfXxem trộhtsFm htsFphim nrNqZgười ltpBvớn brNqZị nghtsFười khárNqZc bắttpBv oSfXgặp, nhấhtsFt htsFlà AhvRlại boSfXị ônhtsFg htsFta trôAhvRng thhtsFấy, tôitpBv lạiAhvR rNqZcàng chtpBván nảnrNqZ hơnhtsF, đồnghtsF thờirNqZ chtsFòn tpBvbất atpBvn rtpBvụt htsFrè: “KhtsFhông phảihtsF ôhtsFng rNqZđã ngủAhvR sao?”

“Bị đánAhvRh thức…”tpBv ÔrNqZng AhvRta chốngoSfX trNqZay lêhtsFn sofhtsFa AhvRrồi nAhvRgồi xuống,tpBv dạthtsF rNqZdào hứrNqZng tAhvRhú nhAhvRìn tAhvRôi: “CóhtsF hhtsFứng thúrNqZ à?”

Tôi đoántpBv chắtpBvc rNqZrằng kAhvRhuôn mặtpBvt trNqZôi bâyAhvR AhvRgiờ ctpBvó toSfXhể đuhtsFn sôiAhvR mộttpBv hồAhvR nhtsFước, voSfXội htsFvàng dùAhvRng htsFmu tpBvbàn rNqZtay làmAhvR giảoSfXm oSfXnhiệt độ.rNqZ “TôiAhvR htsFchỉ moSfXuốn oSfXnhìn mộtrNqZ chAhvRút thôi…”

Nhớ ttpBvới mụcoSfX đícAhvRh củhtsFa mìnhtsFh, tpBvtôi vộihtsF vàhtsFng ngẩAhvRng rNqZđầu AhvRxem rNqZtiếp, đángAhvR toSfXiếc loSfXà đãoSfX boSfXỏ lỡoSfX mấtrNqZ thờtpBvi điểmhtsF mấutpBv chtpBvốt, noSfXgười phrNqZụ htsFnữ krNqZia tpBvkhông birNqZết đoSfXã rNqZlấy từtpBv tpBvđâu oSfXra cáoSfXi mtpBvũi dùirNqZ, đâmoSfX vàoAhvR ngựcrNqZ ngưoSfXời đànoSfX AhvRông đấy!

Thật đtpBváng titpBvếng ltpBvà khônrNqZg thấyoSfX rõ!

“Trông erNqZm cótpBv vAhvRẻ nhưoSfX đoSfXang thấtAhvR htsFvọng, ctpBvó muốntpBv toSfXôi thtsFua lạoSfXi AhvRcho AhvRem nAhvRhìn kỹAhvR thtpBvêm lầoSfXn nữatpBv không.”

Không đợiAhvR thtsFôi tpBvtrả lờihtsF, rNqZông tpBvta đhtsFã htsFtua lạrNqZi mộthtsF chAhvRút, tôirNqZ rNqZlại càngtpBv ntpBvgượng AhvRngùng hơtpBvn, tahtsFy chânrNqZ koSfXhông biếttpBv đặoSfXt tpBvđâu hết.

“Tôi cótpBv thểtpBv rNqZhỏi ônAhvRg mộtpBvt vấrNqZn htsFđề không.”rNqZ TôrNqZi thửtpBv tìmtpBv cácAhvRh đổitpBv chủoSfX đhtsFề cAhvRâu crNqZhuyện, dờrNqZi đAhvRi sAhvRự ngượnoSfXg ngùhtsFng củrNqZa AhvRchính mìnhtsFh. “ÔntpBvg rNqZcó thểhtsF đểrNqZ phụoSfX nữAhvR AhvRcột ôtpBvng voSfXào thàoSfXnh gAhvRiường không?”

“Trừ khtsFhi tôiAhvR khôngoSfX tpBvmuốn sốntpBvg nữa!”

Tôi oSfXcũng nghhtsFĩ nhtpBvư vậy,tpBv coSfXái loạtpBvi oSfXngười tpBvtính cáchtpBv trAhvRời sinAhvRh đahtsF htsFnghi nhrNqZư ôrNqZng trNqZa htsFlàm saoSfXo oSfXcó ttpBvhể đểoSfX phụoSfX nữoSfX chtsFó chtsFơ hộirNqZ nhưtpBv thế.

Tôi suoSfXy nhtsFghĩ ttpBvhêm AhvRmột látrNqZ, hỏihtsF htsFdò: “Vậy…tpBv NtpBvếu lAhvRà trNqZôi htsFthì saotpBv? KhhtsFông phảirNqZ ôoSfXng đtpBvã nótpBvi tpBvtôi loSfXà ngườirNqZ sAhvRuy nAhvRhất ôntpBvg toSfXin tưởnoSfXg sao…”

Đến htsFlúc tôAhvRi toSfXrông thấyAhvR srNqZự hưngtpBv phấntpBv oSfXkhó htsFcó thểoSfX rNqZđè nénrNqZ đượtpBvc tronoSfXg mtpBvắt ôngtpBv rNqZta, tôtpBvi mtpBvới ýhtsF thứctpBv đtpBvược rNqZrằng cAhvRâu AhvRhỏi rNqZcủa moSfXình cóhtsF tpBvbao nhiêhtsFu mờhtsF ám…

Đây AhvRlà kếthtsF qurNqZả cAhvRủa việcAhvR khônAhvRg giỏoSfXi tooSfXán, khtpBvi AhvRgiả sử…tpBv mệnhhtsF đrNqZề AhvRban đầuAhvR đãAhvR xhtsFuất hiệnoSfX sựAhvR oSfXsai oSfXlầm vôhtsF cùnrNqZg nghiêhtsFm trọng!

Cơ thểoSfX củaoSfX ôhtsFng htsFta nghiênhtsFg vềhtsF phíarNqZ tôiAhvR, htsFhai oSfXcánh taAhvRy đặtoSfX bênhtsF sườnhtsF rNqZtôi, vAhvRừa vAhvRặn quâytpBv tôrNqZi tpBvlại tronoSfXg khtsFhông AhvRgian nhỏrNqZ hẹp.

Khuôn mặtoSfX tpBvcủa oSfXông AhvRta tớiAhvR gầnhtsF bAhvRên tahtsFi thtsFôi, doSfXùng giọngrNqZ noSfXói ghtsFợi cảmtpBv hơihtsF matpBvng thoSfXeo htsFý cườitpBv nóitpBv: “NếurNqZ AhvRnhư coSfXứ thehtsFo lờAhvRi etpBvm nóiAhvR… thtsFôi lạiAhvR htsFcàng muốnhtsF trNqZrói etpBvm lạirNqZ trêntpBv giườnghtsF, nghoSfXe erNqZm cầuhtsF xirNqZn tôi…tpBv ChuyệnrNqZ đấyrNqZ quảrNqZ thAhvRật AhvRrất kícrNqZh thích…”

Khi ônrNqZg ttpBva nóhtsFi, rNqZhơi noSfXóng AhvRphe poSfXhẩy sarNqZu htsFtai tôioSfX, cánhrNqZ oSfXtay tôtpBvi cứnghtsF lại,htsF rNqZgói bỏngoSfX trêtpBvn thtsFay rơoSfXi xuống,vuoSfXng AhvRvãi khắpoSfX moSfXặt đất.

Không chAhvRỉ córNqZ gioSfXọng oSfXnói củAhvRa ônrNqZg toSfXa bihtsFến đổi,AhvR rNqZánh mắtoSfX tpBvcũng rấtrNqZ bấtpBvt oSfXthường, thtsFrong mắtAhvR lóerNqZ AhvRlên nhtsFhững đoSfXốm sángoSfX nhưrNqZ lửatpBv, thtsFràn ngậrNqZp sựhtsF điênrNqZ cuồngrNqZ chiếAhvRm goSfXiữ vàAhvR htsFcướp đoạt.

Nhưng sAhvRự kháctpBv thườngAhvR nhtpBvất rNqZchính làhtsF ônrNqZg rNqZta dùoSfXng rNqZđầu loSfXưỡi liếoSfXm oSfXsau tahtsFi tôi,oSfX crNqZảm AhvRgiác trơhtsFn trNqZrợt ẩrNqZm ướAhvRt kéoAhvR trNqZheo nhhtsFững tpBvxúc cảmrNqZ khtpBvông dtpBvự đoAhvRán trNqZrước tpBvđược củAhvRa cơrNqZ thể,AhvR tôAhvRi sAhvRợ rNqZđến tpBvnỗi ltpBvùi mhtsFình lẩnrNqZ rNqZtránh, thếrNqZ nhưngAhvR đằAhvRng stpBvau đãAhvR chạtpBvm vrNqZào toSfXay voSfXịn sofatpBv, AhvRkhông cònhtsF đườngrNqZ thtsFrốn thoát!

Tôi brNqZị độngrNqZ táoSfXc củoSfXa ôngoSfX htsFta dọaoSfX rNqZđến htsFngây tpBvngẩn cảAhvR htsFngười, oSfXhoàn thtsFoàn khtsFhông bihtsFết nênrNqZ làmtpBv rNqZcái gAhvRì htsFbây giờ!

Đôi môiAhvR ônAhvRg oSfXta hôtpBvn trNqZừ stpBvau tpBvtai ttpBvôi dtpBvọc htsFtheo oSfXcần cổ,oSfX trrNqZằn thtsFrọc trrNqZên làrNqZn rNqZda đhtsFang AhvRlộ tpBvra ngtpBvoài áo,tpBv rNqZnhẹ nhàngtpBv mútoSfX AhvRlấy, nụAhvR rNqZhôn lrNqZúc htsFnhẹ lútpBvc sâu,AhvR lúcrNqZ nhaoSfXnh loSfXúc chậhtsFm, đôrNqZi tpBvkhi còoSfXn tpBvcó thểAhvR dùnhtsFg htsFhàm tpBvrăng khẽAhvR ctpBvắn, cơrNqZ thểtpBv đatpBvng căhtsFng coSfXứng vhtsFì stpBvợ coSfXủa tôtpBvi dầtpBvn dầAhvRn thtsFrở nêrNqZn bhtsFủn rủtpBvn, kAhvRhông còoSfXn sứAhvRc lực…

Trước đoSfXây khhtsFi đọctpBv tiAhvRểu thuyếtoSfX tpBvviết, tpBvsau khhtsFi phụAhvR nữrNqZ thhtsFân htsFmật vrNqZới đànoSfX ôrNqZng, htsFtrên ngAhvRười srNqZẽ lưhtsFu ltpBvại nhiềtpBvu oSfXdấu hôn,AhvR tôhtsFi AhvRkhông tpBvhiểu vìAhvR srNqZao đàrNqZn htsFông lạtpBvi phoSfXải thhtsFô AhvRlỗ ntpBvhư thế,oSfX hiệnoSfX giờoSfX tôirNqZ mớAhvRi hiểtpBvu được,tpBv sựoSfX đaAhvRu đoSfXớn kiểuhtsF nAhvRày sẽoSfX làoSfXm AhvRngười oSfXta rNqZcó loạioSfX tpBvcảm ghtsFiác hưởnhtsFg rNqZthụ đoSfXặc boSfXiệt, thântpBv thểhtsF AhvRbắt đầuoSfX tpBvdấy lêAhvRn nhiệAhvRt htsFđộ lhtsFàm ttpBvôi khtsFinh hoảng!

Hưởng AhvRthụ! NgrNqZhĩ đhtsFến tpBvmột tínAhvRh từtpBv nhAhvRư vậytpBv, tráihtsF tihtsFm tôitpBv lạioSfX AhvRcàng kinhtsFh hoàAhvRng thêm.

Tôi vừhtsFa oSfXmuốn rrNqZa sứAhvRc đẩyrNqZ htsFông taoSfX, gàorNqZ lên: Đừng!

Chợt htsFnghe AhvRthấy goSfXian phònAhvRg sátoSfX vhtsFách vọnoSfXg đếnoSfX tiếoSfXng rêntpBv ntpBvũng nịrNqZu củahtsF mộtrNqZ phhtsFụ nữ:htsF “ĐừnhtsFg mà!”

Cái chữoSfX tôhtsFi tpBvvừa muốrNqZn AhvRhét oSfXra htsFbị kẹtoSfX rNqZlại thtsFrong cổAhvR họtpBvng, khoSfXông AhvRhét đượctpBv nữa.

Ngay cảtpBv brNqZàn tpBvtay củahtsF tôioSfX đặtoSfX tronoSfXg ngựoSfXc ônghtsF AhvRta, chtsFũng bhtsFắt đhtsFầu brNqZị ônoSfXg trNqZa đtpBvè chặt.

Trời ơitpBv, nơitpBv htsFnày soSfXuy chrNqZo cùnrNqZg tpBvlà tpBvchốn nàrNqZo hả!

Tôi đoSfXây khôngtpBv phrNqZải tựAhvR moSfXình chhtsFủ đAhvRộng dAhvRâng đếntpBv miệngAhvR nghtsFười oSfXta sao?

“Muốn thửhtsF không?”

Khóe miệAhvRng ôAhvRng tpBvta thoángrNqZ rNqZnhếch lêoSfXn, oSfXmi mắtoSfX chớoSfXp oSfXđộng, htsFý cưAhvRời kihtsFa maAhvRng thhtsFeo chútAhvR tAhvRà oSfXác mịAhvR hhtsFoặc, toSfXôi nghoSfXĩ rằngtpBv ngrNqZay chtsFả tpBvAn DtpBvĩ PhAhvRong crNqZũng oSfXphải cảmAhvR thấytpBv AhvRxấu hoSfXổ mhtsFuốn chtpBvui đầrNqZu xuAhvRống đất,AhvR trNqZự thấyhtsF khôngrNqZ bằng!

“Yên ttpBvâm, ttpBvôi sẽtpBv rấtpBvt dịtpBvu htsFdàng, khôtpBvng làhtsFm rNqZđau tpBvem đâu…”

Tôi nuốhtsFt mộttpBv ngụmAhvR nướchtsF bọt,htsF hôrNqZ hrNqZấp bắtAhvR đầurNqZ khôrNqZng cânhtsF bằng,rNqZ tpBvthấy AhvRrõ ngựctpBv mìnrNqZh rNqZbắt đầuAhvR phhtsFập phồngrNqZ khôhtsFng toSfXheo rNqZquy luật,htsF ctpBvơ thểrNqZ boSfXất giárNqZc thtsFrở nAhvRên nAhvRóng bỏng.

Tôi bắtpBvt đầrNqZu nghhtsFiêm rNqZtúc htsFsuy nghĩtpBv lờoSfXi ôngtpBv trNqZa nói,htsF thậtAhvR ltpBvà soSfXẽ koSfXhông đautpBv không?

Tôi rNqZlắc đầu,tpBv vấnrNqZ đhtsFề cầrNqZn stpBvuy nghoSfXĩ ltpBvúc nAhvRày khôngrNqZ phảihtsF đarNqZu AhvRhay krNqZhông AhvRđau, màAhvR ltpBvà hìAhvRnh nhưoSfX ôngrNqZ tpBvta thậoSfXt sAhvRự muhtsFốn tpBvlàm noSfXhững chtsFhuyện krNqZhông bằngrNqZ cầoSfXm thrNqZú vớioSfX tôi.

Không thể,tpBv tpBvnếu nAhvRhư ngatpBvy cảtpBv oSfXcơ thhtsFể tôhtsFi coSfXũng dârNqZng chtsFho ôntpBvg rNqZta, thtsFất crNqZả mọrNqZi thứhtsF sẽAhvR khônghtsF còtpBvn oSfXkiểm shtsFoát đượcAhvR nữa.

“Tôi noSfXghĩ cóhtsF ttpBvhể ôoSfXng đangtpBv rNqZhiểu tpBvlầm htsFý củarNqZ tôi…”htsF TrNqZôi đoSfXang nghtpBvĩ cácAhvRh rNqZlàm rNqZthế noSfXào đểtpBv gitpBvải thítpBvch, ôngtpBv tAhvRa nAhvRghiêng ngườioSfX nrNqZằm xuốnhtsFg bênoSfX ngườtpBvi trNqZôi, mộtrNqZ thtsFay ôoSfXm lấyhtsF vrNqZai oSfXtôi, kéAhvRo chrNqZặt tpBvtôi vAhvRào trhtsFong lồAhvRng ngAhvRực, oSfXtay kitpBva rNqZnâng lênoSfX tpBvchân tôioSfX rNqZđặt AhvRtrên htsFsofa, tpBvdùng ngónrNqZ rNqZtay ntpBvhẹ htsFnhàng trượtrNqZ dọchtsF thtsFheo ctpBvhân tôiAhvR đAhvRến bắAhvRp tpBvđùi, tAhvRiếp tụrNqZc lầnhtsF vàohtsF bênoSfX AhvRtrong, thAhvRăm dòAhvR vhtsFào bênhtsF tAhvRrong crNqZhiếc tpBvváy tôtpBvi, lựtpBvc oSfXtay vừhtsFa đrNqZủ khAhvRiến rNqZngười tAhvRa ctpBvó crNqZảm gihtsFác tpBvtê ngrNqZứa tớtpBvi từnghtsF AhvRkhớp xương.

Sự khtsFích độngrNqZ trAhvRong htsFTV lạrNqZi bắttpBv đầu,htsF nhâoSfXn oSfXvật nhtsFữ chírNqZnh AhvRthở dốchtsF, rêrNqZn rtpBvỉ, ngườhtsFi đAhvRàn htsFông tAhvRhét lhtsFên mộAhvRt tiAhvRếng rồiAhvR oSfXlại rNqZmột tiếnhtsFg cànhtsFg trầmrNqZ lrNqZuân hơn.

Cách váchtsFh cònAhvR vọAhvRng ttpBvới mộttpBv tiếngAhvR krNqZêu htsFcòn ướAhvRt áttpBv hơnoSfX cảtpBv trêtpBvn rNqZTV: “MautpBv lêtpBvn mtpBvột chúhtsFt, moSfXau nữa…”

Ông tpBvta thảAhvRn nhioSfXên cưhtsFời, ngóhtsFn tatpBvy oSfXdài lạoSfXi chAhvRầm chtpBvậm lướrNqZt rNqZtrên đùitpBv tôirNqZ, ttpBvựa nhtsFhư cóhtsF sứcrNqZ quyếAhvRn rNqZrũ kỳoSfX lạ,oSfX khiếnrNqZ cơAhvR trNqZhể tôoSfXi roSfXun rNqZrẩy từoSfXng cơn.

“Đừng…” GiọnhtsFg noSfXói nAhvRày bậtrNqZ rrNqZa, thtsFôi mớiAhvR phátpBvt tpBvhiện roSfXa rằnAhvRg đrNqZộ htsFướt AhvRát htsFso htsFvới ngưrNqZời phoSfXụ nữrNqZ AhvRcách vácrNqZh dườngrNqZ nrNqZhư chỉtpBv cótpBv hrNqZơn chứtpBv khôoSfXng oSfXcó kém.

“Mẫn rNqZcảm thAhvRế sao…”oSfX ÔtpBvng toSfXa tựahtsF hồrNqZ htsFnhư càntpBvg lúctpBv htsFcàng rNqZthích oSfXthú, hônhtsF nhẹrNqZ lêhtsFn môAhvRi tôitpBv: “NhưrNqZ tpBvthế oSfXthì chAhvRúng tpBvta cứAhvR htsFtừ từAhvR mhtsFà lhtsFàm lrNqZà đưrNqZợc rồi.”

Ngón toSfXay linAhvRh hoạthtsF củahtsF ôngoSfX AhvRta mâmhtsF AhvRmê loSfXuồn rNqZvào trohtsFng đrNqZồng phhtsFục củaoSfX AhvRtôi, htsFlực AhvRtay cùngoSfX tốchtsF độoSfX rấAhvRt rNqZchậm khiếnrNqZ toSfXôi htsFkhông noSfXhịn đưtpBvợc htsFhít oSfXmột hơi.

Tay ônAhvRg htsFta cáchAhvR mộthtsF lớpoSfX áhtsFo nắmoSfX lấyhtsF ngtpBvực tôi,oSfX đầuAhvR nghtsFón tahtsFy AhvRxoay vrNqZòng trênoSfX voSfXị trrNqZí tpBvmẫn AhvRcảm nhtpBvất, vờnAhvR quanh.

Tôi phtpBvải cắnhtsF chặtoSfX môtpBvi AhvRmới AhvRcó thểrNqZ rNqZkhông bấAhvRt AhvRra tiếngoSfX rAhvRên khitpBvến oSfXngười thtsFa rNqZcảm AhvRthấy AhvRmất thểoSfX diệoSfXn kia.

Dục vọnghtsF màhtsF AhvRtôi htsFmuốn rNqZcự tuyệtAhvR AhvRdần htsFdần trAhvRở nêtpBvn mãnhtpBv liệtoSfX dần….

Ông toSfXa tpBvdường nhưhtsF phhtsFát hirNqZện tpBvra ttpBvôi ktpBvhông muốnoSfX bậoSfXt tpBvra thàhtsFnh tiếngAhvR, tpBvliền hôoSfXn lAhvRên đôitpBv môihtsF, AhvRdùng lưtpBvỡi đẩoSfXy oSfXra hrNqZàm rAhvRăng đoSfXang tpBvcắn chặtpBvt AhvRlấy môAhvRi, điAhvR sâuAhvR voSfXào doSfXò xhtsFét oSfXbên ttpBvrong, nuốtrNqZ hếAhvRt tiếnoSfXg AhvRkêu rênrNqZ củrNqZa tôi.

Trong lúctpBv trirNqZền miAhvRên đitpBvên cuhtsFồng, oSfXsư khóhtsF chịoSfXu củaoSfX crNqZơ oSfXthể đưoSfXợc giảmtpBv đitpBv đôirNqZ chút,tpBv khrNqZi môirNqZ lưỡrNqZi dâyoSfX AhvRdưa tiếnhtsFg kêurNqZ rêtpBvn AhvRcũng córNqZ rNqZthể oSfXkhông cầnoSfX phtpBvải krNqZìm AhvRchế, cứoSfX mAhvRặc rNqZnó bậtAhvR ra…

Tôi thtsFhở gấprNqZ gáp,htsF tậnoSfX mộthtsF htsFchỗ sâurNqZ nàtpBvo oSfXđó tpBvtrong AhvRcơ thoSfXể oSfXbắt rNqZđầu oSfXnóng ltpBvên, nónrNqZg lêntpBv, tpBvvô thứhtsFc htsFkhao khoSfXát monAhvRg muốAhvRn htsFnhiều hơrNqZn cáioSfX oSfXgì đó.

Bàn tarNqZy oSfXtôi đtpBvặt toSfXrên ngựcoSfX ôoSfXng oSfXta dầntpBv dầAhvRn chutpBvyển AhvRqua srNqZau lưnAhvRg ngườitpBv oSfXấy, hoSfXôn tpBvtrả lạirNqZ ôngAhvR oSfXta, tpBvhọc cáctpBvh ktpBvhi AhvRông ttpBva lầoSfXn đầuAhvR trNqZiên AhvRhôn tôirNqZ, đầurNqZ lAhvRưỡi duyệnAhvR lấhtsFy lhtsFưỡi ônrNqZg trNqZa, mútoSfX lấyoSfX môitpBv củrNqZa ngưoSfXời ấy.

Trong chtsFổ hhtsFọng ôngAhvR thtsFa bAhvRật roSfXa mtpBvột tiếntpBvg trNqZhan trầmhtsF đục,tpBv xtpBvoay ngưrNqZời đèoSfX tôtpBvi xuống,AhvR AhvRmột vịoSfX htsFtrí nàorNqZ đóhtsF crNqZủa oSfXcơ thểtpBv crNqZố oSfXgắng đặttpBv trrNqZên bắptpBv tpBvđùi tôi…

“Suy choSfXo cùnoSfXg ehtsFm làoSfX thhtsFiên srNqZứ htpBvay ltpBvà yrNqZêu tinhtsFh hả!”AhvR GiọntpBvg nóAhvRi củatpBv ônAhvRg rNqZta khànhtsF đặoSfXc mrNqZà khôhtsF AhvRkhốc, tpBvhô hấphtsF AhvRnặng nề,AhvR hỗnhtsF loạn.

Ông tpBvta khtsFhông hềAhvR rNqZdịu AhvRdàng, rúAhvRt bànoSfX taAhvRy đoSfXang đặtrNqZ trênAhvR ngựctpBv tôioSfX rhtsFa, rấttpBv nhoSfXanh htsFchóng mhtsFở từngtpBv cúcoSfX átpBvo củarNqZ tôoSfXi roSfXa, luồntpBv htsFtay vàAhvRo rNqZtrong áohtsF htsFlót, ctpBvảm girNqZác AhvRmát lạnhoSfX củoSfXa ngónAhvR toSfXay ôoSfXng toSfXa mantpBvg tAhvRheo coSfXảm tpBvgiác koSfXích đtpBvộng đặctpBv thù,AhvR tôiAhvR htsFmuốn htsFtránh néoSfX, cơrNqZ thểrNqZ dhtsFưới ngAhvRười htsFông tpBvta vặnAhvR vẹoAhvR khôngAhvR yên.

Ông tpBvta rútpBvt lạtpBvi bàhtsFn htsFtay ôAhvRm lấyrNqZ tpBvvai tôtpBvi, oSfXvỗ vtpBvề dọctpBv therNqZo đầuoSfX gốtpBvi, oSfXhướng vêoSfX nrNqZơi oSfXbí htsFẩn mềmrNqZ mạirNqZ nhất…

Tôi khôoSfXng cóAhvR cAhvRách oSfXnào độnghtsF đậtpBvy, oSfXchỉ ctpBvó ttpBvhể lrNqZấy nghtsFón thtsFay gihtsFữ chrNqZặt lấyAhvR átpBvo sơtpBv mrNqZi củahtsF rNqZông thtsFa, đểrNqZ kệrNqZ bànoSfX tarNqZy rNqZông thtsFa tpBvdi chutpBvyển trêrNqZn torNqZàn thântpBv thôi,tpBv khuấytpBv đAhvRộng tronhtsFg tôhtsFi rNqZmột oSfXloại doSfXục tpBvvọng tAhvRội lỗi…

Cơ trNqZhể củhtsFa tôirNqZ hoànrNqZ toàoSfXn bịtpBv ônhtsFg htsFta chioSfXnh phtpBvục, nhắmrNqZ mắthtsF loSfXại, tìtpBvm kioSfXếm đòtpBvi hAhvRỏi AhvRnụ hAhvRôn coSfXủa AhvRông thtsFa, cùnhtsFg ôrNqZng thtsFa srNqZa htsFvào tpBvcảm giáhtsFc kíchAhvR thírNqZch cùnoSfXg voSfXực sâuhtsF AhvRdục vọng…


[1] Phim Bản rNqZnăng gốc (Tiếng Anh: Basic Instinct) làhtsF mộtAhvR tpBvbộ phiAhvRm hồiAhvR hộpoSfX của rNqZđiện ảnhrNqZ Mỹ&nAhvRbsp;được sảnoSfX AhvRxuất năoSfXm 1992htsF. PhitpBvm đượcAhvR PautpBvl VerhoevhtsFen đạooSfX dtpBviễn AhvRvà viếhtsFt AhvRkịch bảnhtsF bởrNqZi JorNqZe oSfXEszterhas, chtsFác diễnAhvR vihtsFên chínrNqZh thatpBvm gitpBva tpBvphim là tpBvSharon Stone, MichatpBvel Douglas, tpBvJeanne TrippleoSfXhorn và George DzundAhvRza. BộAhvR ptpBvhim xtpBvoay quhtsFanh nrNqZhân vậthtsF thámtpBv tửhtsF NichtsFk CAhvRurran (oSfXDouglas), ngườiAhvR phrNqZụ tráhtsFch đrNqZiều troSfXa vrNqZề mhtsFột vụhtsF gioSfXết rNqZngười maAhvRn rợhtsF màhtsF nAhvRạn nhântpBv làtpBv mộrNqZt cựuAhvR AhvRca soSfXĩ giàuhtsF crNqZó,một noSfXhà oSfXvăn quyếnAhvR tpBvrũ ghtsFiàu AhvRsang ttpBvên lrNqZà Catherine Tramell (Stone)cũngAhvR liêntpBv qoSfXuan đếntpBv vụAhvR áoSfXn vàtpBv mrNqZối qtpBvuan AhvRhệ củaAhvR NioSfXck CurrahtsFn vớirNqZ noSfXgười phụAhvR nữtpBv bítpBv ẩn. (theo wiki Việt Nam)