Ngủ Cùng Sói - Chương 12

SÓI Yr5HaF& DƯhvBNZVƠNG CẦM

Tác giả7fYXPc: hvBNZVDiệp LạcTs Yr5HaFVô Tâm

Biên tậYr5HaFp: Yr5HaFLily Trần

Chương 12

(Rating: 16+)

*

 

Tôi 7fYXPcvừa địnhhvBNZV nóhvBNZVi: C7fYXPcảm ơhvBNZVn! Tôi7fYXPc 7fYXPckhông cần.

Vừa nân7fYXPcg m7fYXPci mắthvBNZV Tslên lại7fYXPc thấyTs… Hà7fYXPcn TrạTsc ThầTsn đanYr5HaFg hvBNZVmỉm cườihvBNZV nhhvBNZVìn tôi.

Sắc mặthvBNZV củTsa ô7fYXPcng 7fYXPcta tTsrông cYr5HaFó vẻ7fYXPc nhợ7fYXPct nhạt7fYXPc hvBNZVhơn thườngTs nTsgày, đhvBNZVôi hvBNZVmắt vằnYr5HaF lêYr5HaFn tơ7fYXPc má7fYXPcu, nhYr5HaFất đYr5HaFịnh lYr5HaFà Tsđêm qYr5HaFua Yr5HaFông t7fYXPca Tskhông ngủhvBNZV ngon!

“Sao e7fYXPcm lạYr5HaFi khóchvBNZV?” 7fYXPcÔng t7fYXPca v7fYXPcội vYr5HaFàng cúiYr5HaF ng7fYXPcười hvBNZVnâng tôiTs Tsdậy, tTsrên nhvBNZVgười thoảng7fYXPc qhvBNZVua m7fYXPcùi Yr5HaFthuốc lhvBNZVá vàhvBNZV rượu.

Tôi l7fYXPcắc đầu.

Ông Yr5HaFta dùnghvBNZV 7fYXPctay áhvBNZVo lhvBNZVau Yr5HaFđi nưhvBNZVớc mắYr5HaFt của7fYXPc tôhvBNZVi, đôTsi lônYr5HaFg mà7fYXPcy vìhvBNZV đhvBNZVau lònTsg màYr5HaF 7fYXPcnhíu chặtYr5HaF: “Khô7fYXPcng phảiYr5HaF kết7fYXPc 7fYXPcthúc làTs hhvBNZVoàng tYr5HaFử Tsvà cTsông hvBNZVchúa sYr5HaFống hạnTsh phYr5HaFúc cùYr5HaFng nh7fYXPcau sao?”

“Nhưng… 7fYXPcma 7fYXPcquỷ đãYr5HaF chết!”

Tôi nTshìn ôn7fYXPcg tTsa g7fYXPcần troYr5HaFng Tsgang t7fYXPcấc, cYr5HaFhỉ xTsa n7fYXPchau mTsột đêm7fYXPc thôiTs mTsà tôi7fYXPc c7fYXPcó hvBNZVcảm gTsiác dưYr5HaFờng nhưTs 7fYXPcmột nămhvBNZV 7fYXPcđã Tskhông gặp.

Tôi hvBNZVrất muốnhvBNZV Yr5HaFôm chặ7fYXPct lTsấy hvBNZVông ta.

Trái Tstim tôhvBNZVi Tsnói hvBNZVcho t7fYXPcôi biết: Ôm mYr5HaFột lhvBNZVần, hvBNZVdựa mộ7fYXPct hvBNZVlần. ĐểTs mìnhTs chvBNZVó thểTs c7fYXPcảm nYr5HaFhận sựYr5HaF ấm7fYXPc áTsp củTsa Tscái ôhvBNZVm hvBNZVđấy, đểYr5HaF mìYr5HaFnh Tsnhớ kỹTs tiếng7fYXPc tYr5HaFim Tsđập của7fYXPc ngYr5HaFười ấy,7fYXPc mìnhvBNZVh 7fYXPckhông hvBNZVtham Yr5HaFlam, một7fYXPc lầnhvBNZV làhvBNZV đủ.

Lý Tstrí tYr5HaFôi lại7fYXPc gàohvBNZV lênTs Yr5HaFgiận hvBNZVdữ v7fYXPcới tôi: Mày khô7fYXPcng tYr5HaFhể Yr5HaFôm ônghvBNZV Yr5HaFta! Một7fYXPc lầnhvBNZV cTsũng kYr5HaFhông thể!

Tôi th7fYXPcở dàihvBNZV mộYr5HaFt hYr5HaFơi, lhvBNZVùi vềYr5HaF shvBNZVau từngTs b7fYXPcước, đ7fYXPcè nhvBNZVén sự7fYXPc kíhvBNZVch độnTsg Tstội lỗi.

Chẳng nghYr5HaFĩ hvBNZVtới hvBNZVchuyện hvBNZVông hvBNZVta lạiTs vươnhvBNZV tYr5HaFay Yr5HaFra ôhvBNZVm lấy7fYXPc tôi7fYXPc hvBNZVvào lòng.

Trái tYr5HaFim ôYr5HaFng Tsta đậYr5HaFp vữhvBNZVng vàng,hvBNZV êm7fYXPc tYr5HaFai đếnYr5HaF nhưhvBNZV vậy!

Nếu 7fYXPcnhư Yr5HaFcó thYr5HaFể lựahvBNZV chọn,Ts tôihvBNZV khô7fYXPcng m7fYXPcuốn Yr5HaFông thvBNZVa Yr5HaFphải chết,Ts thYr5HaFế giớYr5HaFi hvBNZVcủa 7fYXPctôi đ7fYXPcã khôngTs thểYr5HaF khTsông chvBNZVó ng7fYXPcười này!

“Thiên ThihvBNZVên, Yr5HaFem Tslà 7fYXPcngười cTson Tsgái lươYr5HaFng thihvBNZVện Yr5HaFnhất màYr5HaF tôYr5HaFi từnYr5HaFg gặpTs!” ÔTsng Yr5HaFta Tsnhẹ hvBNZVgiọng t7fYXPchan thở.

Lương thhvBNZViện? ÔYr5HaFng hvBNZVta saTsi 7fYXPcrồi, t7fYXPcôi làTs ngườiYr5HaF phhvBNZVụ Tsnữ xhvBNZVấu xYr5HaFa 7fYXPcnhất t7fYXPcrên đờiYr5HaF này.

Ông Tsta hvBNZVche chhvBNZVở tôi7fYXPc tTsrong lòYr5HaFng bànhvBNZV taYr5HaFy, ch7fYXPco Tsdù hvBNZVtôi cTsó làmhvBNZV hvBNZVtổn thươYr5HaFng tráiTs t7fYXPcim ôTsng t7fYXPca Tsbao nhiêu,Yr5HaF ôTsng tTsa vẫnYr5HaF cònTs nhớTs 7fYXPcdằn dò7fYXPc tôTsi 7fYXPcăn sá7fYXPcng, nhớTs 7fYXPcsai ngườiTs bTsảo vệhvBNZV tTsôi, t7fYXPcrong ngà7fYXPcy mưaYr5HaF nhưYr5HaF nàTsy sẽYr5HaF mởhvBNZV 7fYXPcô cTshe chhvBNZVắn chTso tôi.

Những việchvBNZV tô7fYXPci hvBNZVlàm vYr5HaFới Yr5HaFông t7fYXPca chỉYr5HaF cóhvBNZV hvBNZVcăm ghTsét, lừahvBNZV hvBNZVdối, thậYr5HaFm c7fYXPchí cóTs thểYr5HaF chvBNZVó mộtYr5HaF ngà7fYXPcy Tstôi sẽTs dùnghvBNZV dYr5HaFao đâmYr5HaF hvBNZVvào t7fYXPcrái thvBNZVim lu7fYXPcôn luônYr5HaF Tschứa đựngTs sự7fYXPc yhvBNZVêu thươnTsg bTsao dun7fYXPcg kia.

Ông tTsa thấhvBNZVy tôhvBNZVi khônYr5HaFg nó7fYXPci lờihvBNZV nà7fYXPco, chihvBNZVều chuộngYr5HaF vhvBNZVỗ vTsề lưTsng hvBNZVtôi, dịuYr5HaF dYr5HaFàng dỗ7fYXPc tô7fYXPci: “Đừ7fYXPcng kh7fYXPcóc nữa7fYXPc. hvBNZVMai tôTsi mTsời ng7fYXPcười đếnYr5HaF diễn7fYXPc lạhvBNZVi chYr5HaFo eYr5HaFm Tsvở nTsày, đểTs công7fYXPc chúahvBNZV yYr5HaFêu mYr5HaFa quỷ,7fYXPc để7fYXPc hTsoàng tTsử y7fYXPcêu thiênTs nYr5HaFga đe7fYXPcn, đểYr5HaF côngTs chYr5HaFúa sốnhvBNZVg hạnhYr5HaF phúchvBNZV hvBNZVcùng Tsma quỷ,Yr5HaF Tsđược không?”

“Công cYr5HaFhúa thiYr5HaFên nhvBNZVga sẽ7fYXPc 7fYXPcyêu Yr5HaFma quỷTs thvBNZVàn bạo7fYXPc sao?”

“Đương nhiYr5HaFên lhvBNZVà Yr5HaFcó thể!7fYXPc NếYr5HaFu nhYr5HaFư tôTsi 7fYXPclàm nhTsà biê7fYXPcn kịchTs Tsthì chắTsc chắn7fYXPc Yr5HaFsẽ thế!”

Tôi Tsthừa nhYr5HaFận: ĐhvBNZVúng, ôhvBNZVng Tsta cóTs thể!

“Có phảhvBNZVi ôngTs sẽhvBNZV biếnhvBNZV Yr5HaFma qYr5HaFuỷ trởTs nYr5HaFên tuấnYr5HaF Tstú, cYr5HaFòn cóYr5HaF pháp7fYXPc lực7fYXPc Tsvô Tsbiên, khTsông g7fYXPcì khhvBNZVông lTsàm được,Yr5HaF phYr5HaFải không?”

“Trừ nhữTsng hvBNZVthứ đóhvBNZV rTsa, tôi7fYXPc sẽYr5HaF tYr5HaFạo rhvBNZVa Tsma Tsquỷ cònYr5HaF s7fYXPci 7fYXPctình Tshơn cảYr5HaF hoàhvBNZVng tửTs, kiênTs hvBNZVquyết hơn,7fYXPc quYr5HaFyến rũYr5HaF hơn…”

“Được! Yr5HaFTôi sẽYr5HaF đợiTs xem!”

Tôi mỉhvBNZVm cười,hvBNZV kéYr5HaFo cáYr5HaFnh thvBNZVay 7fYXPcông taYr5HaF, nắmYr5HaF lấy7fYXPc mYr5HaFa hvBNZVquỷ đTsộng lònghvBNZV ngưTsời 7fYXPcnhất thếhvBNZV gihvBNZVới này.

Chưa ba7fYXPco hvBNZVgiờ tôiYr5HaF có7fYXPc thểYr5HaF nghĩTs rằYr5HaFng hvBNZVnhững 7fYXPcngày mưhvBNZVa Yr5HaFtrong giấcYr5HaF mTsơ củ7fYXPca t7fYXPcôi lại7fYXPc tYr5HaFrở th7fYXPcành hi7fYXPcện thvBNZVhực, thật7fYXPc 7fYXPcsự c7fYXPcó mộTst ng7fYXPcười đhvBNZVàn ông7fYXPc ch7fYXPce ôhvBNZV c7fYXPcho tTsôi rYr5HaFảo bướcTs trêTsn đường,7fYXPc ôTsng hvBNZVta nắmTs lấyhvBNZV tTsay tôTsi rhvBNZVẽ san7fYXPcg mộTst cTson Tsphố khác.

Đáng tiếchvBNZV ngườihvBNZV hvBNZVnày l7fYXPcà kTsẻ thùYr5HaF cTsủa tTsôi, n7fYXPchững thứYr5HaF mà7fYXPc Tsông Yr5HaFta muốnYr5HaF tYr5HaFôi khônhvBNZVg hvBNZVthể chhvBNZVo ông7fYXPc 7fYXPcta hvBNZVđược, nhưn7fYXPcg 7fYXPcthứ hvBNZVmà Tstôi 7fYXPccó thể7fYXPc ch7fYXPco ônYr5HaFg t7fYXPca trưYr5HaFớc hvBNZVsau đều7fYXPc làYr5HaF th7fYXPcương tổn.

Tôi rúthvBNZV bTsàn thvBNZVay đangYr5HaF bị7fYXPc ôYr5HaFng 7fYXPcta nắmhvBNZV lhvBNZVấy, bước7fYXPc hvBNZVra khỏiYr5HaF chiếcYr5HaF ôYr5HaF, lầTsn thứhvBNZV 7fYXPchai Yr5HaFông t7fYXPca đ7fYXPcuổi tYr5HaFheo tôi,Ts nắmYr5HaF 7fYXPclấy ta7fYXPcy thvBNZVôi, k7fYXPcéo tôihvBNZV lạiYr5HaF bên7fYXPc người.

“Ông buYr5HaFông tYr5HaFay đi.”Ts 7fYXPcTôi đãhvBNZV dùhvBNZVng hếthvBNZV sYr5HaFức lựchvBNZV toànTs th7fYXPcân, tTshế 7fYXPcnhưng Tsâm tha7fYXPcnh vẫn7fYXPc còYr5HaFn yếuhvBNZV ớTst nhhvBNZVư vậ7fYXPcy: “KhônghvBNZV cTsó khảhvBNZV nTsăng tYr5HaFôi sẽYr5HaF yTsêu ông.”

“Em sẽ.”

“Chúng tYr5HaFa khônhvBNZVg cóYr5HaF kếthvBNZV qhvBNZVuả tốtYr5HaF đâu.”

Ông Yr5HaFta nhìnYr5HaF tôi,Yr5HaF ánhhvBNZV mắtTs hoàTsn toà7fYXPcn ngYr5HaFang ngượcTs: “CáhvBNZVi ehvBNZVm gọihvBNZV hvBNZVlà kếthvBNZV quảYr5HaF tốt7fYXPc lTsà cái7fYXPc gìTs, ehvBNZVm cóhvBNZV hvBNZVthể nYr5HaFói Tsra, tôYr5HaFi chvBNZVó thểhvBNZV là7fYXPcm được!”

Tôi ahvBNZVo ướYr5HaFc hvBNZVgiữa chúnhvBNZVg Yr5HaFta khônTsg c7fYXPcó 7fYXPcsự thvBNZVhù hậnTs, Yr5HaFkhông cóYr5HaF s7fYXPcự 7fYXPcdối lừYr5HaFa, 7fYXPccả Yr5HaFđời đều7fYXPc sốngYr5HaF nh7fYXPcư hvBNZVbây Yr5HaFgiờ, c7fYXPcho dùTs khhvBNZVông yêuhvBNZV, Yr5HaFcũng khvBNZVhông phải7fYXPc xhvBNZVa cách!

Nhưng màTs nhữTsng thvBNZVhứ hvBNZVnày ôngTs 7fYXPcta Yr5HaFdù cYr5HaFó làhvBNZVm cá7fYXPcch nàohvBNZV cũnTsg khôngTs Yr5HaFthể Yr5HaFlàm được.

Bởi vìTs ôhvBNZVng tTsa đã7fYXPc hvBNZVgiết cảYr5HaF nhTsà tôi.

Tôi 7fYXPcthở dàYr5HaFi, khôTsng muốnhvBNZV qYr5HaFuanh q7fYXPcuẩn thvBNZVại vấnhvBNZV Tsđề nYr5HaFày nhvBNZVữa, đổTsi chvBNZVhủ đề7fYXPc. Ts“Vì sa7fYXPco hvBNZVông lạiYr5HaF Yr5HaFở đây?”

“Lúc tôiYr5HaF g7fYXPcọi điệnYr5HaF thoYr5HaFại chYr5HaFo TihvBNZVểu TsLý, ngYr5HaFhe cậuTs 7fYXPcta bảo7fYXPc Tsem t7fYXPcới 7fYXPcxem múhvBNZVa balleYr5HaFt, Tsban đầuTs thvBNZVôi nghvBNZVhĩ muốnTs xe7fYXPcm cùnhvBNZVg ehvBNZVm, kYr5HaFhông lườ7fYXPcng đượcYr5HaF Tsrằng loạ7fYXPci hvBNZVsân khấYr5HaFu Yr5HaFnày sTsau k7fYXPchi Tsmở màTsn sẽhvBNZV khônghvBNZV chhvBNZVo phéTsp n7fYXPcgười Tsnào và7fYXPco nữa…hvBNZV ChTsẳng còTsn cácYr5HaFh nàhvBNZVo khTsác, tYr5HaFôn trọngTs nghvBNZVhệ thhvBNZVuật một7fYXPc chúYr5HaFt Tsvậy! Tu7fYXPcy rằnghvBNZV tYr5HaFôi cũngYr5HaF khôYr5HaFng hiểu!”

“Ông vẫ7fYXPcn đTsứng đâYr5HaFy đợiTs Yr5HaFtôi suốt?”

Ông tYr5HaFa 7fYXPccười cười,Ts kYr5HaFhoác cáhvBNZVnh t7fYXPcay lhvBNZVên vaYr5HaFi Yr5HaFtôi, Yr5HaFôm Yr5HaFlấy tôi7fYXPc đihvBNZV vềYr5HaF p7fYXPchía t7fYXPcrước: “Tôi7fYXPc Yr5HaFtìm hvBNZVcho Yr5HaFem mộtTs cô7fYXPc ghvBNZViáo dạyhvBNZV dương7fYXPc cTsầm kh7fYXPcá thvBNZVốt, k7fYXPchi nàoYr5HaF 7fYXPcem khônTsg muTsốn đhvBNZVi h7fYXPcọc thì7fYXPc tớiYr5HaF chvBNZVhỗ 7fYXPccô ấyTs 7fYXPchọc dươngTs c7fYXPcầm… ĐYr5HaFược r7fYXPcồi, trhvBNZVước 7fYXPckhi đYr5HaFi thì7fYXPc hvBNZVnhớ Tsgọi đi7fYXPcện thoạYr5HaFi hẹYr5HaFn trước.”

“Vì sao?”

Vì s7fYXPcao ônYr5HaFg Yr5HaFta lạhvBNZVi quYr5HaFan Yr5HaFtâm chăhvBNZVm Tssóc tYr5HaFôi đếnhvBNZV thế.

Tôi khônYr5HaFg cầnTs đư7fYXPca r7fYXPca bấthvBNZV kỳhvBNZV đòhvBNZVi Tshỏi gì,Yr5HaF hvBNZVông 7fYXPcvẫn Tscứ hiểhvBNZVu tôiTs muốnhvBNZV Yr5HaFcái gì.

“Tôi cóTs gọhvBNZVi điệnhvBNZV hỏYr5HaFi thàhvBNZVnh 7fYXPctích của7fYXPc ehvBNZVm ởTs trường,Ts 7fYXPctuy rằngYr5HaF tYr5HaFôi cũhvBNZVng Tskhông 7fYXPctrông mohvBNZVng thàYr5HaFnh tíc7fYXPch c7fYXPcủa hvBNZVem x7fYXPcuất sắ7fYXPcc b7fYXPcao nhiêu,hvBNZV 7fYXPcthế nhưTsng khônTsg nghvBNZVhĩ tYr5HaFới hvBNZVchỉ cóTs điểmhvBNZV nhhvBNZVạc lTsý củaTs Tsem trêYr5HaFn 60.”hvBNZV ÔnTsg tYr5HaFa xo7fYXPca đầuYr5HaF 7fYXPctôi, Yr5HaFgiọng nó7fYXPci trànhvBNZV Yr5HaFngập sựhvBNZV 7fYXPcyêu cTshiều: “GiấchvBNZV mơYr5HaF củaYr5HaF mỗiYr5HaF ngườYr5HaFi đềYr5HaFu kháTsc nTshau, tôihvBNZV khYr5HaFông muhvBNZVốn Yr5HaFgò Tsép ehvBNZVm 7fYXPccái Tsgì hết!”

Tôi ngTshĩ rằnYr5HaFg ônhvBNZVg 7fYXPcta hvBNZVvĩnh viễnTs khTsông đoánhvBNZV hvBNZVra đượcYr5HaF ước7fYXPc Yr5HaFmơ của7fYXPc Tstôi l7fYXPcà gì.

“Ông có7fYXPc hvBNZVước mTsơ nàoYr5HaF không?”Ts Yr5HaFTôi hỏi.

“Có!” ÔnYr5HaFg cườihvBNZV giễuTs cợtTs chíhvBNZVnh bảnTs Tsthân, nhìn7fYXPc lêhvBNZVn bYr5HaFầu trhvBNZVời 7fYXPcu Yr5HaFám: “Ước7fYXPc mTsơ củahvBNZV thvBNZVôi chínhvBNZVh Yr5HaFlà Tslàm mộtTs cản7fYXPch sát!”

Một phầnhvBNZV hvBNZVtử xấuhvBNZV giếthvBNZV ngườiTs n7fYXPchư khô7fYXPcng 7fYXPccó cảm7fYXPc gihvBNZVác nhvBNZVói rằngYr5HaF ướcTs mTsơ củaTs ôngYr5HaF Tsta làhvBNZV lTsàm mộthvBNZV cảnh7fYXPc sáhvBNZVt, Yr5HaFthật sự7fYXPc đây7fYXPc l7fYXPcà chuhvBNZVyện đánghvBNZV c7fYXPcười 7fYXPcnhất Tsmà tôhvBNZVi từngYr5HaF nghvBNZVhe qua.

Đi lượhvBNZVn qhvBNZVua mấ7fYXPcy cYr5HaFon đường7fYXPc khôhvBNZVng 7fYXPccó mụYr5HaFc đíchhvBNZV, tôiTs phTsát hiệnhvBNZV rYr5HaFa mộtYr5HaF Yr5HaFcái postYr5HaFer hvBNZVrất đặchvBNZV biYr5HaFệt: “Gì7fYXPc đâyYr5HaF? ĐâTsy là7fYXPc phvBNZVhim đi7fYXPcện ảYr5HaFnh sao?”

Hình ảnh7fYXPc Yr5HaFtrên post7fYXPcer tTshật sựTs rấtYr5HaF đặYr5HaFc bTsiệt, m7fYXPcột ngườiTs phụhvBNZV nữTs ngTsồi tYr5HaFrên Yr5HaFcái đTsó củaYr5HaF ngườYr5HaFi đànTs ônhvBNZVg, bàn7fYXPc 7fYXPctay duỗihvBNZV saTsu lưTsng nắmhvBNZV lhvBNZVấy Yr5HaFmột thvBNZVhứ nhvBNZVhìn giốngTs nYr5HaFhư mTsột 7fYXPcloại vũYr5HaF kYr5HaFhí sắcYr5HaF bénhvBNZV, cònYr5HaF hhvBNZVai t7fYXPcay ngườiYr5HaF đànTs ôTsng Tskia b7fYXPcị trYr5HaFói vàoTs thTsành 7fYXPcgiường, vẻhvBNZV mặt7fYXPc hvBNZVbừng bừngTs 7fYXPcphấn khYr5HaFích, h7fYXPcoàn tTsoàn Tskhông hềhvBNZV c7fYXPcó s7fYXPcự sợ7fYXPc 7fYXPchãi 7fYXPckhi cYr5HaFái ch7fYXPcết đếnYr5HaF gần.

Tôi đảoYr5HaF mắTst nhìTsn qTsua Tsphần giới7fYXPc thiệYr5HaFu, b7fYXPcộ phiTsm hvBNZVnày 7fYXPctên l7fYXPcà “B7fYXPcản năngTs gốc”[1], Tshôm Tsnay đúTsng tr7fYXPcong đợtTs Yr5HaFtrình chiếu.

Tôi nhìnTs vềhvBNZV phíhvBNZVa HàhvBNZVn TTsrạc ThầnhvBNZV Yr5HaFđang khhvBNZVẽ nhhvBNZVíu Yr5HaFmày: “hvBNZVÔng đãYr5HaF 7fYXPctừng xeTsm chưa?”

“Đã Yr5HaFnghe ATsn DhvBNZVĩ P7fYXPchong nóTsi qTsua mộtYr5HaF chút…”

“Tôi mYr5HaFuốn xem!”

Không Yr5HaFthấy ôngYr5HaF Tsta thvBNZVrả lTsời, hvBNZVtôi quaYr5HaFy đ7fYXPcầu lạTsi nhìn,7fYXPc thvBNZVhấy ôTsng Tsta đangYr5HaF dù7fYXPcng nghvBNZVón trỏhvBNZV Tsvà nhvBNZVgón cYr5HaFái gihvBNZVật hvBNZVgiật hvBNZVvùng Yr5HaFda ghvBNZViữa hhvBNZVai lônTsg mYr5HaFày, cóhvBNZV v7fYXPcẻ nTshư đan7fYXPcg Tssuy Yr5HaFxét khvBNZVỹ lưYr5HaFỡng cáihvBNZV 7fYXPcgì đó.

Tôi chhvBNZVo rằn7fYXPcg ôn7fYXPcg hvBNZVta Tskhông Tsnghe Yr5HaFđược hvBNZVnhững lờYr5HaFi tôYr5HaFi nóYr5HaFi, nTshắc hvBNZVlại mộ7fYXPct lần:Yr5HaF Yr5HaF“Tôi muốnYr5HaF xeYr5HaFm bộ7fYXPc Tsphim này!”

“Được rồi!”7fYXPc Ôn7fYXPcg tYr5HaFa cu7fYXPcối cù7fYXPcng cũn7fYXPcg ngTshe thấyTs đượhvBNZVc: “TôihvBNZV điTs muTsa vé.”

Không biếYr5HaFt vhvBNZVì saYr5HaFo Tsvẻ mặtTs củahvBNZV ônhvBNZVg tTsa l7fYXPcàm 7fYXPctôi Tscảm thấyYr5HaF ôTsng thvBNZVa khônTsg 7fYXPccam lònTsg, khôhvBNZVng tìYr5HaFnh nguyện!

Người p7fYXPchụ n7fYXPcữ báTsn v7fYXPcé nghiêngTs mTsắt nhìnhvBNZV ôngTs 7fYXPcta, rồTsi lạhvBNZVi liếcYr5HaF nhhvBNZVìn bTsộ đồngTs phụTsc 7fYXPctrên Yr5HaFtôi, hvBNZVkhinh thườngTs l7fYXPcườm tôi7fYXPc mộtTs cáiYr5HaF: “TầnghvBNZV trhvBNZVên hhvBNZVay 7fYXPctầng dưới?”

“Uhm… TầngYr5HaF hvBNZVtrên!” ÔnYr5HaFg Yr5HaFta nói.

“Có loạihvBNZV Yr5HaFhai trăm,7fYXPc có7fYXPc lYr5HaFoại Tsbốn trăm…”

“Bốn trăm!”

“Một bTsộ phhvBNZVim đ7fYXPciện ảnhTs tốTsn tận7fYXPc bốTsn trăm7fYXPc? S7fYXPcao lại7fYXPc đắtTs nhưhvBNZV tYr5HaFhế?” RhvBNZVạp chvBNZVhiếu pYr5HaFhim nTsày cũnghvBNZV Tsliệt Yr5HaFvào hạng7fYXPc khônghvBNZV Yr5HaFcao cYr5HaFấp lắm7fYXPc, một7fYXPc Tsbộ ph7fYXPcim đTsủ cYr5HaFho tTsôi tYr5HaFiền ăn7fYXPc Tstrưa mộthvBNZV tháng.

“Không đắtYr5HaF! RấhvBNZVt bìnhhvBNZV thường.”

Đợi đến7fYXPc khhvBNZVi Tslên tầng7fYXPc, đ7fYXPci vTsào Tsgian nhYr5HaFỏ tôiTs mYr5HaFới hiểuhvBNZV đượTsc cáTsi g7fYXPcì hvBNZVgọi là: Không đắtTs! RấhvBNZVt bìTsnh thường.

Gian p7fYXPchòng Tsrất hẹhvBNZVp, hẹpYr5HaF đếhvBNZVn 7fYXPcmức hvBNZVchỉ có7fYXPc thể7fYXPc chứa7fYXPc hvBNZVđược m7fYXPcột chiếYr5HaFc hvBNZVghế Yr5HaFsofa hvBNZVmàu hồng7fYXPc 7fYXPchơi c7fYXPcó phầnTs kTshoa Yr5HaFtrương Tsvà mộTst chiếchvBNZV 7fYXPcTV màuhvBNZV hvBNZVđen hvBNZVgắn lê7fYXPcn Tstrên tườngTs, khôngTs hvBNZVcó cácTs thhvBNZViết bịhvBNZV nàoTs khác.

Thấy thvBNZVhiết kế7fYXPc nhưTs Yr5HaFthế, thvBNZVôi cuốihvBNZV cùngYr5HaF cũnTsg hihvBNZVểu rõhvBNZV Tsvẻ mặt7fYXPc trầm7fYXPc tYr5HaFư s7fYXPcuy ngYr5HaFhĩ khvBNZVia của7fYXPc Tsông tYr5HaFa mYr5HaFang nội7fYXPc dYr5HaFung gì.

Ông Tsta ngồi7fYXPc 7fYXPctrên sofaTs, bTsật Yr5HaFTV lYr5HaFên: “EmYr5HaF hvBNZVcứ từTs t7fYXPcừ xe7fYXPcm một7fYXPc mình,Yr5HaF thvBNZVôi nhvBNZVgủ mhvBNZVột lúhvBNZVc! KhvBNZVhi nTsào hhvBNZVết tYr5HaFhì đánh7fYXPc t7fYXPchức tôi!”

Nói xohvBNZVng, ôngTs Yr5HaFta 7fYXPccởi áo7fYXPc khoác7fYXPc r7fYXPca đắYr5HaFp lêTsn 7fYXPctrên ngưhvBNZVời, nừaYr5HaF nằmhvBNZV Tsnửa dựhvBNZVa trênTs sofYr5HaFa, gối7fYXPc đầ7fYXPcu l7fYXPcên t7fYXPchành gTshế, nhTsắm mắ7fYXPct lại.

“À!” TôYr5HaFi 7fYXPcôm 7fYXPcgói bỏngTs ngTsồi xuốngTs, chvBNZVố gắng7fYXPc Tshết Yr5HaFsức giữhvBNZV khoảng7fYXPc các7fYXPch với7fYXPc ônghvBNZV Yr5HaFta, hvBNZVdưa tr7fYXPcên thhvBNZVành ghếTs Yr5HaFcòn lại.

Trong hoàhvBNZVn Yr5HaFcảnh nàhvBNZVy, cứYr5HaF nênhvBNZV Yr5HaFcẩn thậnTs mộtYr5HaF chútYr5HaF 7fYXPcthì hơn.

Khi 7fYXPcphim bắYr5HaFt đTsầu chiếu7fYXPc tôi7fYXPc mớiYr5HaF biếTst t7fYXPcình tTsiết khô7fYXPcng giYr5HaFống nh7fYXPcư nhữhvBNZVng gìhvBNZV tôiTs nghĩ.

Tôi cTsho rằng7fYXPc đâ7fYXPcy hvBNZVsẽ lTsà mộ7fYXPct b7fYXPcộ Yr5HaFphim hvBNZVbáo thYr5HaFù, mTsong đợ7fYXPci nhânTs vậYr5HaFt nhvBNZVữ chTsính hvBNZVđã Tstừng tr7fYXPcải Tsqua nhữngYr5HaF hvBNZVviệc giốn7fYXPcg nhưYr5HaF tôYr5HaFi, yTsêu kYr5HaFẻ thùhvBNZV củhvBNZVa côTs ấyhvBNZV thếTs nêTsn mớiTs thânTs mậtTs vớTsi n7fYXPcgười đàn7fYXPc ôngYr5HaF ki7fYXPca n7fYXPchư thế…

Chỉ cóhvBNZV đihvBNZVều chhvBNZVo Yr5HaFdù khô7fYXPcng c7fYXPcó tìnhhvBNZV tTsiết tTsương tự,Ts nhì7fYXPcn Tscách Tscô ấTsy Yr5HaFgiết ngườiTs hvBNZVđàn Tsông cườnghvBNZV trhvBNZVáng kTsia nYr5HaFhư tYr5HaFhế nàYr5HaFo cũnhvBNZVg khvBNZVhông uổhvBNZVng Yr5HaFcông thvBNZVôi xhvBNZVem mhvBNZVột lần.

Do hvBNZVđó tôhvBNZVi hvBNZVxem cựcYr5HaF kỳYr5HaF chă7fYXPcm Tschú, nhấtYr5HaF lhvBNZVà đếnTs thờihvBNZV đ7fYXPciểm mấuhvBNZV chốt…

Mặc d7fYXPcù đoạnYr5HaF dạ7fYXPco 7fYXPcđầu quhvBNZVá dàhvBNZVi, 7fYXPcquá Yr5HaFkịch l7fYXPciệt, ha7fYXPci người7fYXPc điYr5HaFên hvBNZVcuồng vặn7fYXPc vTsẹo cơTs thểhvBNZV khôhvBNZVng dừnYr5HaFg, cò7fYXPcn 7fYXPctôi th7fYXPcì Yr5HaFcắn rănghvBNZV, nhịn….

Trước đâyYr5HaF thvBNZVôi đãTs từngTs Tsxem Yr5HaFqua quYr5HaFá trìYr5HaFnh 7fYXPcnày Yr5HaFkhi đọcTs tiểuTs thuyếthvBNZV tình7fYXPc cảm,Yr5HaF đạhvBNZVi Tskhái làTs hiểuTs nhưn7fYXPcg khônTsg cóYr5HaF phảhvBNZVi ứTsng ghvBNZVì qhvBNZVuá 7fYXPcmức m7fYXPcãnh liệt.

Hôm n7fYXPcay hvBNZVthấy ngườiYr5HaF thậtTs biểYr5HaFu diễnhvBNZV tôYr5HaFi lạihvBNZV cảYr5HaFm giác7fYXPc không7fYXPc giốngYr5HaF nhvBNZVhư thế,Yr5HaF thấ7fYXPcy h7fYXPcai Yr5HaFcơ thTsể 7fYXPchai ngườiYr5HaF dâyTs hvBNZVdưa vớTsi nha7fYXPcu, tiYr5HaFếng hvBNZVthở dâ7fYXPcm loạn,7fYXPc tiếTsng thé7fYXPct phónghvBNZV 7fYXPcđãng, lòngYr5HaF tôi7fYXPc cũnTsg nổiYr5HaF lênTs hvBNZVtừng cơnTs hoả7fYXPcng loạYr5HaFn, mặ7fYXPct màhvBNZVy t7fYXPcựa Tsnhư đ7fYXPcang phvBNZVhát sốt.

Chỉ 7fYXPccó điều7fYXPc Yr5HaFvì 7fYXPcchờ đợTsi hvBNZVđến Tstình tiYr5HaFết theTsn chYr5HaFốt, tôi7fYXPc nhịn!

Cuối 7fYXPccũng c7fYXPcũng hvBNZVthấy nghvBNZVười phụhvBNZV nTsữ kYr5HaFia tYr5HaFừ từTs buTsộc ngYr5HaFười đàYr5HaFn Yr5HaFông vàYr5HaFo Yr5HaFthành giường7fYXPc, tôTsi ngTsừng tYr5HaFhở hvBNZVchờ Yr5HaFđợi Yr5HaFcô ấYr5HaFy 7fYXPclấy hvBNZVra cáiTs dùiYr5HaF đụ7fYXPcc 7fYXPctừ nơ7fYXPci nào.

“Có thhvBNZVể t7fYXPcập Yr5HaFtrung Yr5HaFxem đ7fYXPcến mức7fYXPc nhưTs thế7fYXPc saTso?” GiTsóng nhvBNZVói củ7fYXPca Hàn7fYXPc Tr7fYXPcạc 7fYXPcThần Yr5HaFlàm thvBNZVôi giậtYr5HaF Tsmình, 7fYXPcnếu Tsông Tsta khônghvBNZV hvBNZVnói Yr5HaFtôi hvBNZVgần nhưYr5HaF quêTsn mất7fYXPc sựTs 7fYXPctồn tạYr5HaFi củahvBNZV Yr5HaFông ta.

“Ớ.. uhvBNZVhm…” TôihvBNZV hvBNZVcó 7fYXPccảm gihvBNZVác nYr5HaFhư mìnhYr5HaF Yr5HaFlà mTsột đứaTs trẻhvBNZV co7fYXPcn xhvBNZVem trộ7fYXPcm phTsim ngườiYr5HaF Yr5HaFlớn bịhvBNZV người7fYXPc khvBNZVhác bắTst g7fYXPcặp, nhvBNZVhất làYr5HaF hvBNZVlại bị7fYXPc ônghvBNZV hvBNZVta trôTsng thấy7fYXPc, tôhvBNZVi lạiYr5HaF Tscàng chánTs nảnhvBNZV hơhvBNZVn, Yr5HaFđồng thờhvBNZVi cònYr5HaF bất7fYXPc ahvBNZVn rTsụt rè:Yr5HaF “KhvBNZVhông phTsải ôn7fYXPcg đhvBNZVã ngủhvBNZV sao?”

“Bị đTsánh thứ7fYXPcc…” Yr5HaFÔng t7fYXPca ch7fYXPcống thvBNZVay lêYr5HaFn sYr5HaFofa rồiYr5HaF ngồTsi xuTsống, Tsdạt dàYr5HaFo hứngTs Tsthú nhvBNZVhìn tôYr5HaFi: “CYr5HaFó hTsứng thúYr5HaF à?”

Tôi Yr5HaFđoán chắcTs hvBNZVrằng kh7fYXPcuôn 7fYXPcmặt tôihvBNZV bâyTs gYr5HaFiờ c7fYXPcó thYr5HaFể đunTs sôiYr5HaF mộhvBNZVt Yr5HaFhồ nướ7fYXPcc, vộYr5HaFi vànhvBNZVg dYr5HaFùng mTsu bàTsn tahvBNZVy lYr5HaFàm giYr5HaFảm nTshiệt độ.Yr5HaF “TôiYr5HaF chYr5HaFỉ mTsuốn hvBNZVnhìn mộthvBNZV ch7fYXPcút thôi…”

Nhớ 7fYXPctới mụhvBNZVc đích7fYXPc chvBNZVủa 7fYXPcmình, tôihvBNZV vộihvBNZV Tsvàng nTsgẩng đầuTs x7fYXPcem tiếpYr5HaF, Yr5HaFđáng Yr5HaFtiếc Yr5HaFlà đã7fYXPc bỏhvBNZV lhvBNZVỡ mấYr5HaFt thờiYr5HaF điểmTs Yr5HaFmấu 7fYXPcchốt, ngườihvBNZV phụhvBNZV nhvBNZVữ kTsia khôngYr5HaF biế7fYXPct đYr5HaFã lấ7fYXPcy từ7fYXPc đâ7fYXPcu rTsa cáihvBNZV mũTsi Yr5HaFdùi, đâ7fYXPcm vào7fYXPc ngựYr5HaFc ngưTsời Tsđàn ông7fYXPc đấy!

Thật đánhvBNZVg Tstiếng làYr5HaF Yr5HaFkhông thấyYr5HaF rõ!

“Trông ehvBNZVm cYr5HaFó vẻTs nTshư đanTsg hvBNZVthất vọng,Yr5HaF 7fYXPccó muố7fYXPcn hvBNZVtôi Yr5HaFtua lạhvBNZVi chvBNZVho eYr5HaFm nhìnYr5HaF Yr5HaFkỹ thêmYr5HaF lYr5HaFần nữaYr5HaF không.”

Không đợi7fYXPc tYr5HaFôi trả7fYXPc lYr5HaFời, ôYr5HaFng tYr5HaFa đã7fYXPc Yr5HaFtua lạTsi mộthvBNZV chTsút, Yr5HaFtôi lạ7fYXPci cYr5HaFàng ngượngTs n7fYXPcgùng Yr5HaFhơn, taYr5HaFy châ7fYXPcn kh7fYXPcông biếthvBNZV đặtYr5HaF đâ7fYXPcu hết.

“Tôi Tscó thể7fYXPc hhvBNZVỏi ônghvBNZV hvBNZVmột vấhvBNZVn đề7fYXPc k7fYXPchông.” T7fYXPcôi thử7fYXPc tìmYr5HaF chvBNZVách đổiTs chủhvBNZV đềhvBNZV cTsâu chuhvBNZVyện, dờiYr5HaF đTsi Yr5HaFsự nYr5HaFgượng ngùng7fYXPc của7fYXPc ch7fYXPcính mì7fYXPcnh. “ÔhvBNZVng cóYr5HaF thểhvBNZV đểYr5HaF phụ7fYXPc hvBNZVnữ cộthvBNZV ônTsg 7fYXPcvào thànhvBNZVh giườngTs không?”

“Trừ khTsi Yr5HaFtôi khônghvBNZV muốnhvBNZV sốn7fYXPcg nữa!”

Tôi cũnhvBNZVg nghhvBNZVĩ nh7fYXPcư Yr5HaFvậy, c7fYXPcái loạihvBNZV ngườihvBNZV Tstính cáTsch Yr5HaFtrời sin7fYXPch đTsa nghvBNZVhi nhvBNZVhư ônTsg thvBNZVa hvBNZVlàm saTso c7fYXPcó thTsể đ7fYXPcể Tsphụ nữhvBNZV có7fYXPc Tscơ hộiTs như7fYXPc thế.

Tôi suYr5HaFy ng7fYXPchĩ hvBNZVthêm Yr5HaFmột láthvBNZV, hỏiYr5HaF Yr5HaFdò: “Vậy…Yr5HaF NếTsu làYr5HaF tôhvBNZVi thìhvBNZV sa7fYXPco? KhvBNZVhông 7fYXPcphải ôTsng đã7fYXPc Yr5HaFnói t7fYXPcôi Tslà nghvBNZVười sYr5HaFuy nhất7fYXPc 7fYXPcông ti7fYXPcn tưởngYr5HaF sao…”

Đến lYr5HaFúc tôi7fYXPc trôn7fYXPcg thTsấy Tssự hưnTsg phấnTs k7fYXPchó cóYr5HaF hvBNZVthể đèYr5HaF nénYr5HaF đượcTs tronYr5HaFg Yr5HaFmắt hvBNZVông Tsta, tô7fYXPci mới7fYXPc ý7fYXPc Yr5HaFthức được7fYXPc rằhvBNZVng chvBNZVâu hỏihvBNZV củaTs hvBNZVmình cTsó bhvBNZVao nhhvBNZViêu hvBNZVmờ ám…

Đây làhvBNZV kYr5HaFết qhvBNZVuả củahvBNZV viTsệc khônghvBNZV giỏihvBNZV toá7fYXPcn, khYr5HaFi gihvBNZVả sửYr5HaF… mệnhTs đềhvBNZV bTsan đầuhvBNZV đYr5HaFã xuấtTs h7fYXPciện Tssự sYr5HaFai lầmhvBNZV vôhvBNZV cùnYr5HaFg nghhvBNZViêm trọng!

Cơ 7fYXPcthể củahvBNZV ôngYr5HaF hvBNZVta nghiêngYr5HaF vYr5HaFề Yr5HaFphía Tstôi, hhvBNZVai Yr5HaFcánh hvBNZVtay Tsđặt bên7fYXPc shvBNZVườn tôTsi, vừaYr5HaF vặnYr5HaF Tsquây thvBNZVôi 7fYXPclại tronhvBNZVg khôn7fYXPcg Tsgian nhỏhvBNZV hẹp.

Khuôn mTsặt củaYr5HaF ô7fYXPcng 7fYXPcta Yr5HaFtới gầYr5HaFn bhvBNZVên hvBNZVtai hvBNZVtôi, dhvBNZVùng giọnhvBNZVg nóYr5HaFi gợihvBNZV cảmTs Yr5HaFhơi mhvBNZVang th7fYXPceo ýTs chvBNZVười hvBNZVnói: “NếuYr5HaF hvBNZVnhư cứhvBNZV the7fYXPco lời7fYXPc 7fYXPcem nóiTs… tôihvBNZV lYr5HaFại hvBNZVcàng hvBNZVmuốn tróiYr5HaF eTsm lạiTs tYr5HaFrên gi7fYXPcường, hvBNZVnghe e7fYXPcm cầuYr5HaF hvBNZVxin tôi…Yr5HaF Chuy7fYXPcện đấyhvBNZV qTsuả thậthvBNZV r7fYXPcất kíc7fYXPch thích…”

Khi ônghvBNZV thvBNZVa n7fYXPcói, hơihvBNZV nó7fYXPcng ph7fYXPce phvBNZVhẩy shvBNZVau t7fYXPcai 7fYXPctôi, cYr5HaFánh tYr5HaFay thvBNZVôi Yr5HaFcứng lạTsi, góihvBNZV bTsỏng trêhvBNZVn Yr5HaFtay rơiYr5HaF xuống,vunYr5HaFg vã7fYXPci 7fYXPckhắp mặtYr5HaF đất.

Không chYr5HaFỉ cóTs gihvBNZVọng nTsói củaYr5HaF ônhvBNZVg hvBNZVta biếYr5HaFn đ7fYXPcổi, hvBNZVánh mắt7fYXPc cũngYr5HaF rấthvBNZV bấtTs thườnghvBNZV, tro7fYXPcng hvBNZVmắt lóeYr5HaF lênhvBNZV nhữYr5HaFng 7fYXPcđốm sángYr5HaF nhYr5HaFư lTsửa, tràhvBNZVn Yr5HaFngập sựTs đihvBNZVên cuhvBNZVồng ch7fYXPciếm giữTs Tsvà cư7fYXPcớp đoạt.

Nhưng sự7fYXPc khá7fYXPcc thườngYr5HaF nTshất cYr5HaFhính lhvBNZVà ôn7fYXPcg tYr5HaFa dùngYr5HaF đầuhvBNZV Tslưỡi liếmhvBNZV hvBNZVsau 7fYXPctai tôYr5HaFi, cTsảm giácTs Tstrơn trợ7fYXPct ẩmTs ướt7fYXPc khvBNZVéo thvBNZVheo hvBNZVnhững xúcYr5HaF cảmTs khônhvBNZVg dYr5HaFự đoánYr5HaF trước7fYXPc đ7fYXPcược 7fYXPccủa 7fYXPccơ thể,Ts tYr5HaFôi sợhvBNZV đếnTs nỗi7fYXPc Tslùi m7fYXPcình lẩ7fYXPcn tránh,7fYXPc thvBNZVhế nhưng7fYXPc đằngTs sTsau đãYr5HaF 7fYXPcchạm và7fYXPco ta7fYXPcy vịnhvBNZV shvBNZVofa, k7fYXPchông chvBNZVòn đườngTs trốhvBNZVn thoát!

Tôi bịhvBNZV độnghvBNZV tácYr5HaF củYr5HaFa ôTsng thvBNZVa dYr5HaFọa đế7fYXPcn ngâhvBNZVy hvBNZVngẩn cảhvBNZV người7fYXPc, ho7fYXPcàn toàhvBNZVn không7fYXPc biếtYr5HaF nêYr5HaFn làmhvBNZV hvBNZVcái gìhvBNZV hvBNZVbây giờ!

Đôi môYr5HaFi 7fYXPcông tTsa hôTsn hvBNZVtừ Yr5HaFsau tTsai tô7fYXPci dYr5HaFọc 7fYXPctheo cTsần cổ7fYXPc, Yr5HaFtrằn trọ7fYXPcc trênTs làYr5HaFn Yr5HaFda đanTsg lhvBNZVộ rhvBNZVa ngoTsài 7fYXPcáo, nhẹYr5HaF Tsnhàng hvBNZVmút lấy,hvBNZV Yr5HaFnụ hô7fYXPcn 7fYXPclúc n7fYXPchẹ lúcTs sâu,hvBNZV lYr5HaFúc nTshanh lúcTs cYr5HaFhậm, đôi7fYXPc kYr5HaFhi cònYr5HaF c7fYXPcó thểYr5HaF dù7fYXPcng 7fYXPchàm r7fYXPcăng khvBNZVhẽ cắhvBNZVn, 7fYXPccơ thYr5HaFể đangTs cYr5HaFăng cứngYr5HaF Yr5HaFvì sợTs cYr5HaFủa tôTsi dầnhvBNZV d7fYXPcần trhvBNZVở nYr5HaFên bủnYr5HaF r7fYXPcủn, khônghvBNZV Yr5HaFcòn sức7fYXPc lực…

Trước đhvBNZVây kh7fYXPci đọc7fYXPc tiểuYr5HaF thuyết7fYXPc hvBNZVviết, Tssau khhvBNZVi hvBNZVphụ nữhvBNZV hvBNZVthân 7fYXPcmật v7fYXPcới đànYr5HaF ôngYr5HaF, trê7fYXPcn ngườihvBNZV Tssẽ l7fYXPcưu l7fYXPcại nhhvBNZViều dấhvBNZVu hhvBNZVôn, tôhvBNZVi khôhvBNZVng hiểuYr5HaF vìTs sa7fYXPco đànYr5HaF ônYr5HaFg lhvBNZVại phảhvBNZVi thôTs 7fYXPclỗ nhưhvBNZV th7fYXPcế, hiệnTs gihvBNZVờ t7fYXPcôi mớiTs hiểhvBNZVu được,hvBNZV Yr5HaFsự đ7fYXPcau đ7fYXPcớn kiểYr5HaFu n7fYXPcày sẽ7fYXPc Tslàm ngưTsời Tsta hvBNZVcó loạiYr5HaF cảm7fYXPc giác7fYXPc hhvBNZVưởng thTsụ đặcYr5HaF biệ7fYXPct, thânTs thvBNZVhể bYr5HaFắt đầu7fYXPc dấyYr5HaF hvBNZVlên nhiệhvBNZVt Yr5HaFđộ làm7fYXPc thvBNZVôi hvBNZVkinh hoảng!

Hưởng thụhvBNZV! Ngh7fYXPcĩ Yr5HaFđến mộtYr5HaF tínYr5HaFh t7fYXPcừ Yr5HaFnhư vậy,Ts tráiYr5HaF tTsim 7fYXPctôi l7fYXPcại càng7fYXPc k7fYXPcinh hohvBNZVàng thêm.

Tôi vừ7fYXPca muốnhvBNZV Tsra sức7fYXPc đẩYr5HaFy ôngTs ta7fYXPc, gàhvBNZVo lên: Đừng!

Chợt nghhvBNZVe hvBNZVthấy 7fYXPcgian phYr5HaFòng shvBNZVát vácYr5HaFh vọ7fYXPcng 7fYXPcđến tTsiếng rhvBNZVên nũnhvBNZVg nị7fYXPcu củahvBNZV mộtYr5HaF phhvBNZVụ hvBNZVnữ: “Đừng7fYXPc mà!”

Cái chữTs t7fYXPcôi vừYr5HaFa mu7fYXPcốn hTsét hvBNZVra bịhvBNZV khvBNZVẹt lạiTs tr7fYXPcong cổYr5HaF họngTs, 7fYXPckhông 7fYXPchét đượTsc nữa.

Ngay c7fYXPcả bànYr5HaF thvBNZVay củTsa tTsôi đặtYr5HaF tYr5HaFrong ngựcYr5HaF ôngYr5HaF tYr5HaFa, cũngYr5HaF hvBNZVbắt đầ7fYXPcu bịYr5HaF ôTsng tYr5HaFa Yr5HaFđè chặt.

Trời ơhvBNZVi, nơiTs hvBNZVnày sTsuy Tscho cùTsng lYr5HaFà chố7fYXPcn hvBNZVnào hả!

Tôi đâ7fYXPcy khônTsg phvBNZVhải tựhvBNZV m7fYXPcình hvBNZVchủ độnghvBNZV dângYr5HaF đ7fYXPcến Tsmiệng 7fYXPcngười tYr5HaFa sao?

“Muốn thửhvBNZV không?”

Khóe hvBNZVmiệng ô7fYXPcng tTsa tYr5HaFhoáng nhếchhvBNZV lên,Yr5HaF m7fYXPci mắtTs chớhvBNZVp độnhvBNZVg, Yr5HaFý cườ7fYXPci kYr5HaFia hvBNZVmang 7fYXPctheo ch7fYXPcút tTsà áhvBNZVc mịYr5HaF hoặc,Ts tôiTs nTsghĩ 7fYXPcrằng ngaYr5HaFy c7fYXPcả AYr5HaFn DĩhvBNZV PhohvBNZVng cũngTs phải7fYXPc hvBNZVcảm tTshấy xYr5HaFấu 7fYXPchổ m7fYXPcuốn chu7fYXPci 7fYXPcđầu xuống7fYXPc đYr5HaFất, tựYr5HaF thấyYr5HaF kTshông bằng!

“Yên tâm,7fYXPc tTsôi sẽ7fYXPc rất7fYXPc dịhvBNZVu dàng,Yr5HaF 7fYXPckhông làmhvBNZV Yr5HaFđau ehvBNZVm đâu…”

Tôi nuốthvBNZV m7fYXPcột nTsgụm nước7fYXPc bọ7fYXPct, hvBNZVhô Yr5HaFhấp b7fYXPcắt đầuhvBNZV 7fYXPckhông câ7fYXPcn bằng,Yr5HaF Yr5HaFthấy rõhvBNZV nhvBNZVgực mì7fYXPcnh bắtTs đ7fYXPcầu phậpTs ph7fYXPcồng khônghvBNZV th7fYXPceo quTsy Yr5HaFluật, 7fYXPccơ thểYr5HaF bYr5HaFất ghvBNZViác t7fYXPcrở nêYr5HaFn nó7fYXPcng bỏng.

Tôi bắthvBNZV Tsđầu nghTsiêm túcTs Tssuy nYr5HaFghĩ lời7fYXPc ôTsng tYr5HaFa Yr5HaFnói, thvBNZVhật Yr5HaFlà sẽhvBNZV khônhvBNZVg đauhvBNZV không?

Tôi lắYr5HaFc đầu,Yr5HaF vấhvBNZVn đềhvBNZV chvBNZVần Yr5HaFsuy Tsnghĩ lúcYr5HaF nàyYr5HaF 7fYXPckhông hvBNZVphải đ7fYXPcau haTsy khYr5HaFông đ7fYXPcau, Tsmà làTs h7fYXPcình nYr5HaFhư ôYr5HaFng Yr5HaFta 7fYXPcthật sựTs muốnYr5HaF lTsàm nhữYr5HaFng cTshuyện khôn7fYXPcg bằng7fYXPc cầm7fYXPc tTshú với7fYXPc tôi.

Không thể,7fYXPc n7fYXPcếu nhưYr5HaF ng7fYXPcay cTsả cTsơ thể7fYXPc thvBNZVôi cũngTs dâng7fYXPc chYr5HaFo ôYr5HaFng ta7fYXPc, tất7fYXPc Yr5HaFcả mTsọi thứYr5HaF Tssẽ kTshông Yr5HaFcòn kiểmhvBNZV soYr5HaFát đượcTs nữa.

“Tôi nghĩhvBNZV cóYr5HaF thểTs ôTsng đa7fYXPcng hvBNZVhiểu 7fYXPclầm hvBNZVý Tscủa tôi…”7fYXPc Tôi7fYXPc đangTs nghYr5HaFĩ chvBNZVách lTsàm t7fYXPchế n7fYXPcào đểTs 7fYXPcgiải thích,Yr5HaF Tsông thvBNZVa Tsnghiêng người7fYXPc nằmYr5HaF xYr5HaFuống bên7fYXPc ngườiYr5HaF tôi,7fYXPc một7fYXPc ta7fYXPcy ô7fYXPcm l7fYXPcấy hvBNZVvai t7fYXPcôi, kéohvBNZV chặtYr5HaF tôi7fYXPc vàYr5HaFo hvBNZVtrong lhvBNZVồng n7fYXPcgực, tTsay kiYr5HaFa nângYr5HaF lênYr5HaF châ7fYXPcn tôi7fYXPc đ7fYXPcặt trYr5HaFên shvBNZVofa, 7fYXPcdùng Tsngón Tstay nhhvBNZVẹ nYr5HaFhàng trượthvBNZV dọchvBNZV Yr5HaFtheo chânTs tTsôi đến7fYXPc bắpYr5HaF đhvBNZVùi, tiếpTs tụcTs lTsần hvBNZVvào bênhvBNZV 7fYXPctrong, thăhvBNZVm dòYr5HaF vàTso bênTs trTsong chiếcTs váhvBNZVy tôi,Yr5HaF 7fYXPclực taYr5HaFy vừaYr5HaF đủ7fYXPc khiTsến ngưhvBNZVời Yr5HaFta c7fYXPcó cảmhvBNZV giáYr5HaFc Yr5HaFtê ngTsứa thvBNZVới từnTsg khớpYr5HaF xương.

Sự kíYr5HaFch độnghvBNZV trhvBNZVong T7fYXPcV lạhvBNZVi Tsbắt đầu,hvBNZV nhhvBNZVân vậhvBNZVt nữ7fYXPc 7fYXPcchính thYr5HaFở dốc,Ts rênYr5HaF rỉ,Yr5HaF hvBNZVngười đYr5HaFàn ônTsg Yr5HaFthét lênhvBNZV Tsmột tiTsếng rTsồi Yr5HaFlại mộTst tiếngYr5HaF cànghvBNZV tTsrầm 7fYXPcluân hơn.

Cách vTsách còhvBNZVn vTsọng tớiTs mộtTs tiếYr5HaFng kYr5HaFêu còTsn ư7fYXPcớt áthvBNZV hơ7fYXPcn hvBNZVcả trê7fYXPcn TVTs: “MauTs lên7fYXPc mộtYr5HaF ch7fYXPcút, mhvBNZVau nữa…”

Ông hvBNZVta tYr5HaFhản Yr5HaFnhiên cTsười, nghvBNZVón tahvBNZVy dàiYr5HaF lạTsi 7fYXPcchầm chậmTs Tslướt trê7fYXPcn đùiYr5HaF tôi7fYXPc, tựahvBNZV n7fYXPchư cóYr5HaF sứcTs quTsyến rTsũ khvBNZVỳ hvBNZVlạ, khiếnYr5HaF 7fYXPccơ thểhvBNZV tôiTs Yr5HaFrun rẩyTs Yr5HaFtừng cơn.

“Đừng…” 7fYXPcGiọng nóihvBNZV Yr5HaFnày Tsbật hvBNZVra, tôiTs m7fYXPcới phvBNZVhát hiệhvBNZVn rTsa rằYr5HaFng 7fYXPcđộ ướt7fYXPc áthvBNZV Tsso 7fYXPcvới ngườiTs phTsụ nYr5HaFữ cácYr5HaFh Yr5HaFvách dườnhvBNZVg nhưTs chỉhvBNZV Tscó Yr5HaFhơn ch7fYXPcứ khôn7fYXPcg chvBNZVó kém.

“Mẫn cảhvBNZVm tYr5HaFhế sao7fYXPc…” ÔTsng Tsta tựaTs hồYr5HaF n7fYXPchư 7fYXPccàng 7fYXPclúc chvBNZVàng thíchvBNZVh thú,hvBNZV hôYr5HaFn nh7fYXPcẹ 7fYXPclên môhvBNZVi tôiTs: “Nh7fYXPcư thếhvBNZV thìhvBNZV chvBNZVhúng hvBNZVta cứhvBNZV từYr5HaF tTsừ mà7fYXPc lTsàm l7fYXPcà đượ7fYXPcc rồi.”

Ngón Yr5HaFtay Yr5HaFlinh hoạtTs củhvBNZVa ônghvBNZV tTsa mâmTs m7fYXPcê luTsồn vàTso trTsong đồngYr5HaF p7fYXPchục cTsủa Tstôi, lựchvBNZV 7fYXPctay cùng7fYXPc tốcYr5HaF độTs rất7fYXPc chậmTs khvBNZVhiến Yr5HaFtôi kYr5HaFhông nhịTsn đượchvBNZV hTsít mộtYr5HaF hơi.

Tay ôngTs Yr5HaFta Tscách một7fYXPc lớpTs áhvBNZVo nắmYr5HaF lấYr5HaFy ngựTsc tôi,Yr5HaF đầ7fYXPcu ng7fYXPcón ta7fYXPcy xohvBNZVay 7fYXPcvòng trênTs hvBNZVvị tr7fYXPcí hvBNZVmẫn c7fYXPcảm nTshất, vờTsn quanh.

Tôi phả7fYXPci cắ7fYXPcn chặtYr5HaF môi7fYXPc mớihvBNZV cYr5HaFó thTsể khôngYr5HaF Tsbất hvBNZVra tiTsếng rhvBNZVên kTshiến ngườhvBNZVi tTsa chvBNZVảm Tsthấy mấTst thhvBNZVể 7fYXPcdiện kia.

Dục vọnghvBNZV mà7fYXPc tYr5HaFôi muốnYr5HaF cự7fYXPc tuyệtTs dầnhvBNZV d7fYXPcần Tstrở nêTsn mãnhTs liTsệt dần….

Ông tTsa dườnghvBNZV nYr5HaFhư ph7fYXPcát 7fYXPchiện hvBNZVra tôiTs khônghvBNZV muốnYr5HaF bTsật Yr5HaFra 7fYXPcthành tiếYr5HaFng, 7fYXPcliền hôhvBNZVn hvBNZVlên đYr5HaFôi môiYr5HaF, d7fYXPcùng lưỡihvBNZV đẩ7fYXPcy r7fYXPca hàmTs rănTsg đaTsng cắnYr5HaF chTsặt lấyTs môTsi, 7fYXPcđi 7fYXPcsâu vYr5HaFào dò7fYXPc 7fYXPcxét bTsên trYr5HaFong, nuốthvBNZV hếtTs Yr5HaFtiếng kêuYr5HaF rYr5HaFên cTsủa tôi.

Trong lTsúc triềnTs miêTsn điênTs cuồng,hvBNZV sYr5HaFư kYr5HaFhó chịTsu của7fYXPc cYr5HaFơ thvBNZVhể đượcYr5HaF hvBNZVgiảm Yr5HaFđi đôihvBNZV chhvBNZVút, k7fYXPchi m7fYXPcôi lưỡi7fYXPc Tsdây dYr5HaFưa tiTsếng kTsêu rên7fYXPc cũnghvBNZV cóhvBNZV thểhvBNZV khôngTs cần7fYXPc phYr5HaFải kìTsm Tschế, hvBNZVcứ m7fYXPcặc nhvBNZVó bật7fYXPc ra…

Tôi 7fYXPcthở Yr5HaFgấp gáp,Ts tậnTs hvBNZVmột cTshỗ sâ7fYXPcu nàhvBNZVo 7fYXPcđó tronYr5HaFg cơ7fYXPc thểTs bTsắt Tsđầu nTsóng hvBNZVlên, nóng7fYXPc lên,Ts vôYr5HaF thứcTs kha7fYXPco kháYr5HaFt hvBNZVmong muốnhvBNZV nhiTsều hvBNZVhơn cáiYr5HaF g7fYXPcì đó.

Bàn thvBNZVay Tstôi đ7fYXPcặt t7fYXPcrên 7fYXPcngực Tsông t7fYXPca dầnYr5HaF hvBNZVdần chhvBNZVuyển qu7fYXPca sahvBNZVu lưngYr5HaF ngườiYr5HaF ấy7fYXPc, hônTs tr7fYXPcả lạiTs 7fYXPcông tahvBNZV, h7fYXPcọc c7fYXPcách 7fYXPckhi ônghvBNZV 7fYXPcta lầhvBNZVn đhvBNZVầu tiê7fYXPcn hônhvBNZV tôi,hvBNZV đầYr5HaFu lư7fYXPcỡi duyệ7fYXPcn lấyTs lTsưỡi Yr5HaFông tahvBNZV, mú7fYXPct lấhvBNZVy mTsôi củTsa nYr5HaFgười ấy.

Trong Tscổ họng7fYXPc ôYr5HaFng tTsa b7fYXPcật rTsa mYr5HaFột tiếngYr5HaF t7fYXPchan hvBNZVtrầm đụcYr5HaF, xoTsay Tsngười đèhvBNZV tôiTs x7fYXPcuống, mộtTs 7fYXPcvị trTsí nàoTs đóYr5HaF của7fYXPc cYr5HaFơ thểTs cốYr5HaF g7fYXPcắng đặTst trênhvBNZV bắpYr5HaF đùiYr5HaF tôi…

“Suy cTsho cùYr5HaFng eTsm làhvBNZV thiYr5HaFên hvBNZVsứ h7fYXPcay lYr5HaFà yê7fYXPcu tihvBNZVnh hả!”Ts GihvBNZVọng nóhvBNZVi củahvBNZV ôngYr5HaF tYr5HaFa khhvBNZVàn đhvBNZVặc Tsmà khôTs khố7fYXPcc, Tshô Tshấp nặnTsg 7fYXPcnề, Tshỗn loạn.

Ông hvBNZVta kYr5HaFhông hềTs Tsdịu dàTsng, rTsút bYr5HaFàn hvBNZVtay đa7fYXPcng đTsặt hvBNZVtrên ngựchvBNZV hvBNZVtôi 7fYXPcra, rấ7fYXPct Yr5HaFnhanh chóhvBNZVng hvBNZVmở t7fYXPcừng Yr5HaFcúc Yr5HaFáo củhvBNZVa Yr5HaFtôi raYr5HaF, luồnTs t7fYXPcay vhvBNZVào thvBNZVrong áhvBNZVo lót7fYXPc, cảYr5HaFm giá7fYXPcc Tsmát lạn7fYXPch củaYr5HaF ngón7fYXPc hvBNZVtay ôhvBNZVng 7fYXPcta Tsmang Yr5HaFtheo cảmhvBNZV giáchvBNZV kícYr5HaFh độnghvBNZV đặc7fYXPc hvBNZVthù, t7fYXPcôi Tsmuốn tr7fYXPcánh né7fYXPc, Tscơ thhvBNZVể dưYr5HaFới ngườhvBNZVi ônYr5HaFg hvBNZVta vặnTs vẹoTs khôhvBNZVng yên.

Ông 7fYXPcta rúhvBNZVt lạTsi bhvBNZVàn taTsy ôhvBNZVm Yr5HaFlấy Yr5HaFvai Yr5HaFtôi, vYr5HaFỗ vềTs d7fYXPcọc thvBNZVheo 7fYXPcđầu Yr5HaFgối, hướnhvBNZVg vê7fYXPc nơ7fYXPci Tsbí ẩn7fYXPc mềm7fYXPc mạTsi nhất…

Tôi khônYr5HaFg cTsó cTsách nà7fYXPco độngTs đ7fYXPcậy, chvBNZVhỉ hvBNZVcó thểYr5HaF lấyYr5HaF ngón7fYXPc t7fYXPcay 7fYXPcgiữ c7fYXPchặt lYr5HaFấy áo7fYXPc hvBNZVsơ Yr5HaFmi cYr5HaFủa ôn7fYXPcg tTsa, Tsđể 7fYXPckệ b7fYXPcàn ta7fYXPcy ônTsg 7fYXPcta hvBNZVdi chu7fYXPcyển trTsên toànhvBNZV thân7fYXPc thôi7fYXPc, khuấ7fYXPcy độnghvBNZV hvBNZVtrong t7fYXPcôi mYr5HaFột loYr5HaFại dụhvBNZVc vọng7fYXPc tTsội lỗi…

Cơ th7fYXPcể cTsủa tTsôi hoàhvBNZVn Tstoàn bTsị ông7fYXPc hvBNZVta chhvBNZVinh phục,Ts nhắ7fYXPcm m7fYXPcắt lại,Ts thvBNZVìm Yr5HaFkiếm đYr5HaFòi hỏiYr5HaF n7fYXPcụ hhvBNZVôn củYr5HaFa Tsông tTsa, Yr5HaFcùng ôhvBNZVng 7fYXPcta Yr5HaFsa Yr5HaFvào cảmTs gi7fYXPcác kYr5HaFích thíYr5HaFch chvBNZVùng Tsvực sâYr5HaFu Tsdục vọng…


[1] Phim Bản năngTs gốc (Tiếng Anh: Basic Instinct) làTs mộ7fYXPct bYr5HaFộ pYr5HaFhim hYr5HaFồi hTsộp của&nbsTsp;điện ảnhYr5HaF Mỹ đượYr5HaFc sTsản xuấthvBNZV năhvBNZVm Ts1992. PhvBNZVhim đượchvBNZV Yr5HaFPaul VYr5HaFerhoeven đạoYr5HaF dihvBNZVễn Yr5HaFvà viếtYr5HaF kịc7fYXPch bảYr5HaFn bởi7fYXPc 7fYXPcJoe TsEszterhas, cTsác dYr5HaFiễn viYr5HaFên chínhhvBNZV thaTsm 7fYXPcgia ph7fYXPcim là TsSharon StoneTs, Michael Douglas,&nbs7fYXPcp;Jeanne Tripplehor7fYXPcn và George DzTsundza. Bộ7fYXPc phiYr5HaFm 7fYXPcxoay quYr5HaFanh nhânTs hvBNZVvật th7fYXPcám tửhvBNZV NicTsk CYr5HaFurran (Douglas)Ts, người7fYXPc phhvBNZVụ tTsrách điềYr5HaFu tr7fYXPca vềYr5HaF mộtTs vụhvBNZV gihvBNZVết ngYr5HaFười maYr5HaFn rợYr5HaF màYr5HaF nạhvBNZVn nhvBNZVhân Tslà mộtYr5HaF cTsựu cYr5HaFa shvBNZVĩ giàu7fYXPc có,mộtYr5HaF nhàYr5HaF hvBNZVvăn hvBNZVquyến rũTs Yr5HaFgiàu sa7fYXPcng t7fYXPcên là&nbsYr5HaFp;Catherine Tramell (SthvBNZVone)cũng lihvBNZVên Yr5HaFquan đYr5HaFến vTsụ 7fYXPcán vàTs mốiTs q7fYXPcuan Yr5HaFhệ củ7fYXPca NYr5HaFick Curr7fYXPcan với7fYXPc ng7fYXPcười phụTs nữ7fYXPc Yr5HaFbí ẩn. (theo wiki Việt Nam)