Ngủ Cùng Sói - Chương 12

SÓI &amtSFSp; DƯƠNYwEUG CẦM

Tác giả:qD9Z DiệYwEUp LạctSFS VôSPGj Tâm

Biên tậYwEUp: TgsDLily Trần

Chương 12

(Rating: 16+)

*

 

Tôi vqD9Zừa địnhqD9Z nóiqD9Z: CSPGjảm YwEUơn! TôiTgsD TgsDkhông cần.

Vừa nânTgsDg mqD9Zi mTgsDắt lêSPGjn lqD9Zại thấy…tSFS YwEUHàn TrạcqD9Z TSPGjhần đaTgsDng mtSFSỉm TgsDcười qD9Znhìn tôi.

Sắc tSFSmặt củaqD9Z ôngYwEU tSPGja trôngqD9Z cYwEUó SPGjvẻ nhợttSFS ntSFShạt hSPGjơn thTgsDường ngàyTgsD, đôtSFSi mắtYwEU vằntSFS lênSPGj TgsDtơ tSFSmáu, ntSFShất địnhqD9Z YwEUlà đêmYwEU qYwEUua ôTgsDng tSPGja khôTgsDng ngYwEUủ ngon!

“Sao etSFSm lạYwEUi khóc?qD9Z” ÔnYwEUg SPGjta vqD9Zội TgsDvàng cSPGjúi ngườiTgsD nâYwEUng tSFStôi YwEUdậy, trêYwEUn ngườqD9Zi thtSFSoảng quSPGja qD9Zmùi thuSPGjốc ltSFSá vTgsDà rượu.

Tôi TgsDlắc đầu.

Ông tSFSta dYwEUùng tSFStay YwEUáo lqD9Zau đTgsDi nướcqD9Z YwEUmắt củYwEUa tôqD9Zi, đTgsDôi lôSPGjng màtSFSy vìSPGj đauSPGj lòSPGjng màTgsD ntSFShíu chặt:YwEU “KhôYwEUng phảitSFS TgsDkết ttSFShúc SPGjlà hoànTgsDg ttSFSử vSPGjà côngSPGj chúaTgsD sốngSPGj hạnhqD9Z phúTgsDc tSFScùng nhSPGjau sao?”

“Nhưng… mqD9Za qqD9Zuỷ đqD9Zã chết!”

Tôi TgsDnhìn ôntSFSg ttSFSa gầnSPGj ttSFSrong gatSFSng TgsDtấc, chỉSPGj xYwEUa qD9Znhau mqD9Zột đêSPGjm SPGjthôi qD9Zmà tYwEUôi cóqD9Z qD9Zcảm giTgsDác dườtSFSng nhTgsDư mqD9Zột nămqD9Z đãTgsD kYwEUhông gặp.

Tôi rqD9Zất muốnYwEU ôqD9Zm chTgsDặt lYwEUấy YwEUông ta.

Trái tiTgsDm tôitSFS qD9Znói chYwEUo tqD9Zôi biết: Ôm SPGjmột lầSPGjn, YwEUdựa mộYwEUt lần.TgsD ĐểSPGj qD9Zmình YwEUcó YwEUthể tSFScảm tSFSnhận sựSPGj SPGjấm SPGjáp cTgsDủa qD9Zcái ôYwEUm đTgsDấy, TgsDđể tSFSmình nSPGjhớ kỹYwEU ttSFSiếng qD9Ztim đậptSFS cYwEUủa ntSFSgười ấyqD9Z, mìnhTgsD qD9Zkhông ttSFSham laSPGjm, mộtTgsD lầTgsDn lTgsDà đủ.

Lý tríSPGj tôTgsDi lTgsDại gàYwEUo qD9Zlên giậqD9Zn dữTgsD vớtSFSi tôi: Mày qD9Zkhông thểtSFS ôtSFSm ôtSFSng taSPGj! MộtYwEU lầnYwEU YwEUcũng kTgsDhông thể!

Tôi TgsDthở dSPGjài YwEUmột TgsDhơi, lùiSPGj vtSFSề YwEUsau từnSPGjg bướctSFS, đèSPGj nSPGjén sựqD9Z kYwEUích độngYwEU tSFStội lỗi.

Chẳng tSFSnghĩ tớiYwEU SPGjchuyện tSFSông tSPGja lạitSFS SPGjvươn tYwEUay rtSFSa ômTgsD lấytSFS tôTgsDi vSPGjào lòng.

Trái tSFStim qD9Zông qD9Zta đậtSFSp vữngYwEU vàng,tSFS êYwEUm taYwEUi đếSPGjn nSPGjhư vậy!

Nếu ntSFShư cótSFS thểSPGj lqD9Zựa chọTgsDn, TgsDtôi khôngYwEU muốntSFS ôngqD9Z TgsDta phảitSFS chết,qD9Z thYwEUế giớiSPGj củtSFSa tôiSPGj đSPGjã tSFSkhông thểqD9Z khôqD9Zng TgsDcó ngườiSPGj này!

“Thiên SPGjThiên, SPGjem qD9Zlà ngườitSFS qD9Zcon gTgsDái lươngtSFS thiệnqD9Z nTgsDhất YwEUmà tôqD9Zi từnqD9Zg gặp!”tSFS ÔYwEUng tYwEUa nhSPGjẹ giọTgsDng thaTgsDn thở.

Lương thiện?YwEU ÔngtSFS ttSFSa saTgsDi rYwEUồi, YwEUtôi qD9Zlà ngườiTgsD phYwEUụ nữtSFS xấuYwEU xYwEUa nhấtqD9Z trqD9Zên đờiqD9Z này.

Ông TgsDta chSPGje chởTgsD TgsDtôi trqD9Zong lTgsDòng bànYwEU TgsDtay, TgsDcho qD9Zdù tôSPGji cóYwEU lTgsDàm tổntSFS TgsDthương trqD9Zái tqD9Zim qD9Zông qD9Zta baYwEUo nhiêuqD9Z, YwEUông tqD9Za vtSFSẫn cònYwEU nTgsDhớ dằtSFSn SPGjdò tôiSPGj ănSPGj sáqD9Zng, SPGjnhớ sqD9Zai TgsDngười bảotSFS YwEUvệ tYwEUôi, tSFStrong ngàqD9Zy YwEUmưa nhưYwEU tSFSnày sẽqD9Z qD9Zmở tSFSô YwEUche cYwEUhắn cSPGjho tôi.

Những việcYwEU tôYwEUi lTgsDàm vớiTgsD tSFSông tTgsDa cSPGjhỉ tSFScó cYwEUăm gtSFShét, lừaqD9Z dốTgsDi, thTgsDậm cTgsDhí TgsDcó thểSPGj tSFScó mYwEUột ngàyqD9Z tSPGjôi stSFSẽ dùnTgsDg tSFSdao đâmYwEU vtSFSào trtSFSái tSPGjim luônSPGj luôtSFSn chứTgsDa đựngqD9Z sựSPGj ySPGjêu thưtSFSơng SPGjbao TgsDdung kia.

Ông tSPGja thtSFSấy tôitSFS khôYwEUng ntSFSói lờTgsDi YwEUnào, chiềSPGju chuộqD9Zng vỗqD9Z vtSFSề TgsDlưng TgsDtôi, dịuYwEU dàtSFSng YwEUdỗ tôi:YwEU “ĐừngSPGj khótSFSc nSPGjữa. SPGjMai tôYwEUi mqD9Zời ngTgsDười đếnSPGj SPGjdiễn qD9Zlại chqD9Zo eTgsDm vởqD9Z nàySPGj, đểTgsD cqD9Zông chtSFSúa ySPGjêu TgsDma quỷTgsD, đSPGjể YwEUhoàng tửYwEU yTgsDêu thiYwEUên ngqD9Za đenTgsD, đểqD9Z TgsDcông SPGjchúa sốYwEUng hSPGjạnh phúTgsDc cùngTgsD YwEUma quTgsDỷ, đqD9Zược không?”

“Công cSPGjhúa thiênTgsD nYwEUga qD9Zsẽ yêSPGju TgsDma qD9Zquỷ tqD9Zàn SPGjbạo sao?”

“Đương nhiênYwEU làYwEU TgsDcó tTgsDhể! YwEUNếu nqD9Zhư tôiTgsD SPGjlàm nTgsDhà bYwEUiên kịchtSFS ttSFShì chắcYwEU cqD9Zhắn sẽYwEU thế!”

Tôi TgsDthừa nhận:SPGj ĐtSFSúng, ônYwEUg tTgsDa qD9Zcó thể!

“Có SPGjphải tSFSông sẽYwEU biếntSFS mTgsDa qqD9Zuỷ trởSPGj nêntSFS tTgsDuấn túqD9Z, cTgsDòn TgsDcó phápSPGj TgsDlực vtSFSô biên,TgsD tSFSkhông gìSPGj khTgsDông làmYwEU đượctSFS, phảiqD9Z không?”

“Trừ nTgsDhững thYwEUứ đtSFSó raTgsD, tôiSPGj sYwEUẽ tạoqD9Z YwEUra qD9Zma YwEUquỷ ctSFSòn TgsDsi tìnqD9Zh tSFShơn cSPGjả hoTgsDàng tử,SPGj SPGjkiên TgsDquyết hơSPGjn, quyếnSPGj rTgsDũ hơn…”

“Được! TgsDTôi TgsDsẽ đợiqD9Z xem!”

Tôi mtSFSỉm cườYwEUi, kéotSFS cánhtSFS tqD9Zay SPGjông TgsDta, nắmtSFS lấySPGj mtSFSa quỷTgsD tSFSđộng lqD9Zòng ngườiYwEU nhấtTgsD thếtSFS giớiYwEU này.

Chưa baSPGjo giYwEUờ tôiSPGj cótSFS thểSPGj nghYwEUĩ qD9Zrằng nhSPGjững ngtSFSày mưYwEUa SPGjtrong giấcSPGj mTgsDơ củYwEUa tôiYwEU lạiTgsD tYwEUrở ttSFShành hitSFSện ttSFShực, tSFSthật sựtSFS cSPGjó SPGjmột ngườiTgsD đàtSFSn ônqD9Zg chqD9Ze YwEUô chtSFSo tôiTgsD rảoqD9Z bSPGjước trTgsDên TgsDđường, ôngtSFS tYwEUa ntSFSắm lqD9Zấy qD9Ztay YwEUtôi rTgsDẽ sanqD9Zg tSFSmột coSPGjn SPGjphố khác.

Đáng tiếSPGjc nSPGjgười nàyYwEU lSPGjà kqD9Zẻ SPGjthù củaqD9Z tSFStôi, nhữngtSFS tTgsDhứ mTgsDà ônYwEUg YwEUta muốtSFSn tTgsDôi khôngSPGj thểtSFS chYwEUo ônqD9Zg SPGjta đượcqD9Z, nhưngqD9Z thứSPGj YwEUmà TgsDtôi TgsDcó thSPGjể YwEUcho ôSPGjng tTgsDa trướcYwEU saqD9Zu đềuYwEU làqD9Z thươntSFSg tổn.

Tôi qD9Zrút btSFSàn tqD9Zay TgsDđang bịtSFS ôtSFSng tTgsDa nắmtSFS lqD9Zấy, SPGjbước SPGjra khTgsDỏi tSFSchiếc SPGjô, lSPGjần thứYwEU YwEUhai ônTgsDg tTgsDa đuqD9Zổi theTgsDo tTgsDôi, nắqD9Zm lấyTgsD ttSFSay tôYwEUi, kéotSFS SPGjtôi YwEUlại bênqD9Z người.

“Ông buSPGjông taTgsDy đYwEUi.” TSPGjôi đTgsDã dqD9Zùng hếTgsDt SPGjsức lựctSFS toàqD9Zn qD9Zthân, thếSPGj nSPGjhưng âmqD9Z thTgsDanh vẫSPGjn còYwEUn yếSPGju SPGjớt nhưYwEU vậytSFS: “KhôngSPGj cóSPGj khảTgsD năngYwEU tôitSFS sẽTgsD yêuSPGj ông.”

“Em sẽ.”

“Chúng tSPGja ktSFShông cTgsDó kếtqD9Z qqD9Zuả qD9Ztốt đâu.”

Ông SPGjta nhìnTgsD tôi,TgsD ánTgsDh mắYwEUt hYwEUoàn qD9Ztoàn ngTgsDang ngược:YwEU “CáiYwEU SPGjem gọSPGji lqD9Zà kSPGjết quảqD9Z tSPGjốt tSFSlà cáqD9Zi gìtSFS, etSFSm cóqD9Z thTgsDể nótSFSi rYwEUa, ttSFSôi cóSPGj thểYwEU làmYwEU được!”

Tôi aSPGjo ướYwEUc gTgsDiữa chYwEUúng tSPGja khônqD9Zg TgsDcó sSPGjự SPGjthù hậnYwEU, tSFSkhông cóYwEU SPGjsự dtSFSối lừtSFSa, cảqD9Z tSFSđời đềuqD9Z sốntSFSg nhưqD9Z TgsDbây giờqD9Z, cSPGjho YwEUdù khôngYwEU SPGjyêu, cũtSFSng khTgsDông TgsDphải xYwEUa cách!

Nhưng màYwEU nhữnSPGjg thYwEUứ ntSFSày ônqD9Zg SPGjta dùSPGj YwEUcó làtSFSm TgsDcách nàqD9Zo cũqD9Zng khSPGjông thểYwEU làTgsDm được.

Bởi vìYwEU TgsDông YwEUta TgsDđã giếSPGjt SPGjcả nhSPGjà tôi.

Tôi thởTgsD dàYwEUi, khônYwEUg qD9Zmuốn quaTgsDnh quẩtSFSn tạYwEUi vấnqD9Z đTgsDề nàyqD9Z nqD9Zữa, đổiqD9Z YwEUchủ đtSFSề. “VìTgsD qD9Zsao ôTgsDng lạitSFS SPGjở đây?”

“Lúc tôSPGji gọitSFS tSFSđiện thoạSPGji cSPGjho TiqD9Zểu TgsDLý, ngtSFShe TgsDcậu ttSFSa bảotSFS etSFSm tớYwEUi xqD9Zem múTgsDa btSFSallet, baSPGjn đSPGjầu tôiTgsD nghYwEUĩ muốtSFSn xeTgsDm cùnqD9Zg emTgsD, YwEUkhông lườngtSFS đượcSPGj SPGjrằng loTgsDại SPGjsân khấYwEUu qD9Znày qD9Zsau qD9Zkhi SPGjmở màYwEUn sẽYwEU kTgsDhông chtSFSo phSPGjép ngườqD9Zi nàotSFS vtSFSào nữa…TgsD ChẳngtSFS còqD9Zn cácTgsDh nàSPGjo TgsDkhác, tSFStôn trọTgsDng nghYwEUệ SPGjthuật SPGjmột YwEUchút vậy!YwEU TuSPGjy rằnqD9Zg tôiYwEU cũngTgsD khônTgsDg hiểu!”

“Ông qD9Zvẫn đứnYwEUg YwEUđây đqD9Zợi tôTgsDi suốt?”

Ông ttSFSa ctSFSười qD9Zcười, khoáctSFS cánSPGjh tTgsDay lêtSFSn vaTgsDi tôiSPGj, ôYwEUm lấyYwEU tôitSFS đitSFS vềqD9Z ptSFShía trước:qD9Z “tSFSTôi tqD9Zìm cqD9Zho tSFSem mSPGjột côSPGj TgsDgiáo dạSPGjy dươnSPGjg cầqD9Zm kqD9Zhá tốqD9Zt, ktSFShi nàSPGjo YwEUem YwEUkhông muốnYwEU đitSFS họctSFS tSFSthì SPGjtới qD9Zchỗ côYwEU qD9Zấy họTgsDc dươnSPGjg tSFScầm… ĐưYwEUợc SPGjrồi, trưqD9Zớc kYwEUhi đtSFSi qD9Zthì SPGjnhớ gọqD9Zi YwEUđiện thtSFSoại hẹntSFS trước.”

“Vì sao?”

Vì sSPGjao ôtSFSng ttSFSa TgsDlại qD9Zquan ttSFSâm TgsDchăm sYwEUóc SPGjtôi đếnqD9Z thế.

Tôi kSPGjhông TgsDcần đtSFSưa YwEUra tSFSbất kỳTgsD đòiSPGj hỏiTgsD gì,SPGj ôSPGjng YwEUvẫn qD9Zcứ hYwEUiểu tôiqD9Z muYwEUốn cáTgsDi gì.

“Tôi cTgsDó gọTgsDi điệnTgsD htSFSỏi thànTgsDh tíchTgsD củaTgsD TgsDem ởTgsD trườnTgsDg, TgsDtuy YwEUrằng SPGjtôi cũngTgsD khôYwEUng trSPGjông mSPGjong thàtSFSnh tícSPGjh cYwEUủa etSFSm xqD9Zuất sắcYwEU baqD9Zo nYwEUhiêu, YwEUthế nqD9Zhưng qD9Zkhông nSPGjghĩ TgsDtới chYwEUỉ cóTgsD điqD9Zểm nhạctSFS tSFSlý củTgsDa TgsDem trênSPGj 6SPGj0.” YwEUÔng qD9Zta YwEUxoa đầuqD9Z tôi,SPGj gSPGjiọng nóTgsDi tqD9Zràn ngTgsDập sựqD9Z yêTgsDu chitSFSều: “GiấYwEUc mơYwEU củtSFSa mTgsDỗi ngườTgsDi TgsDđều TgsDkhác nhautSFS, tôtSFSi khôngqD9Z muốnqD9Z gqD9Zò épqD9Z eYwEUm tSFScái gìYwEU hết!”

Tôi nghYwEUĩ rằngtSFS ônqD9Zg tqD9Za vĩnhSPGj viễntSFS khônSPGjg qD9Zđoán SPGjra đượcSPGj ưtSFSớc tSFSmơ củTgsDa tôYwEUi làqD9Z gì.

“Ông YwEUcó ướcSPGj mYwEUơ YwEUnào không?”tSFS TTgsDôi hỏi.

“Có!” tSFSÔng cườitSFS gTgsDiễu SPGjcợt chíqD9Znh TgsDbản thYwEUân, ntSFShìn tSFSlên bầtSFSu trờqD9Zi tSFSu ám:qD9Z “ƯớcYwEU SPGjmơ cqD9Zủa tôiSPGj chqD9Zính lYwEUà SPGjlàm mộtqD9Z cảnqD9Zh sát!”

Một phầnSPGj tSPGjử TgsDxấu giếtTgsD SPGjngười nhưSPGj qD9Zkhông cYwEUó cYwEUảm giáqD9Zc nqD9Zói rằSPGjng ướcTgsD mơTgsD củaqD9Z YwEUông YwEUta lqD9Zà qD9Zlàm qD9Zmột cSPGjảnh YwEUsát, tYwEUhật sựYwEU đâyTgsD làqD9Z chuyệnqD9Z đTgsDáng cườiSPGj nhTgsDất mYwEUà tTgsDôi từngTgsD tSFSnghe qua.

Đi tSFSlượn qD9Zqua mấyqD9Z cotSFSn đườngTgsD khôSPGjng qD9Zcó tSFSmục đícqD9Zh, tôiqD9Z pqD9Zhát TgsDhiện rqD9Za mYwEUột qD9Zcái postSFSter rấTgsDt đặqD9Zc btSFSiệt: “SPGjGì đây?TgsD ĐâySPGj làSPGj YwEUphim điSPGjện ảnhTgsD sao?”

Hình SPGjảnh tTgsDrên TgsDposter ttSFShật TgsDsự rYwEUất đặcYwEU biệt,TgsD mộttSFS ngườiYwEU phụYwEU nTgsDữ ngYwEUồi tTgsDrên ctSFSái đYwEUó củaSPGj ngSPGjười đàYwEUn TgsDông, bqD9Zàn TgsDtay duỗiSPGj sTgsDau tSFSlưng SPGjnắm lấyYwEU mộttSFS SPGjthứ nhìnYwEU giốngqD9Z nhưTgsD qD9Zmột loạiTgsD vũTgsD ktSFShí TgsDsắc béntSFS, còqD9Zn hTgsDai tTgsDay ngưtSFSời đtSFSàn qD9Zông kitSFSa bịSPGj tTgsDrói vàYwEUo thànhtSFS giYwEUường, vẻTgsD mặtSFSt bqD9Zừng SPGjbừng phấnTgsD khítSFSch, hotSFSàn tTgsDoàn YwEUkhông hềtSFS cYwEUó sựSPGj qD9Zsợ htSFSãi kYwEUhi cáYwEUi cqD9Zhết đếnYwEU gần.

Tôi đảoTgsD mqD9Zắt nhSPGjìn qSPGjua phầnTgsD giớitSFS YwEUthiệu, YwEUbộ SPGjphim nqD9Zày TgsDtên TgsDlà “BSPGjản nYwEUăng gốc”[1], SPGjhôm TgsDnay đúnYwEUg SPGjtrong đYwEUợt trìnhqD9Z chiếu.

Tôi TgsDnhìn vtSFSề pqD9Zhía HàqD9Zn tSFSTrạc ThầnqD9Z đangtSFS qD9Zkhẽ nhíuqD9Z màytSFS: SPGj“Ông đãTgsD tSPGjừng xYwEUem chưa?”

“Đã nYwEUghe AYwEUn tSFSDĩ PhoYwEUng nqD9Zói quYwEUa mộYwEUt chút…”

“Tôi muốnqD9Z xem!”

Không thấSPGjy ônYwEUg qD9Zta trảqD9Z YwEUlời, tôiqD9Z qYwEUuay đầuSPGj TgsDlại nqD9Zhìn, thấySPGj ôngSPGj YwEUta đaSPGjng qD9Zdùng TgsDngón tTgsDrỏ qD9Zvà SPGjngón cátSFSi giYwEUật giSPGjật qD9Zvùng dtSFSa giữaSPGj hTgsDai lôngtSFS màyqD9Z, cótSFS SPGjvẻ nqD9Zhư đaTgsDng suTgsDy SPGjxét kỹTgsD lSPGjưỡng cTgsDái gìqD9Z đó.

Tôi chqD9Zo rằSPGjng ôSPGjng tqD9Za khôngqD9Z ngTgsDhe đượTgsDc nhữnSPGjg lờitSFS tSPGjôi nói,YwEU nhắcqD9Z SPGjlại mYwEUột lầnSPGj: “TôiYwEU mtSFSuốn xYwEUem bộtSFS phSPGjim này!”

“Được rồiqD9Z!” ÔnSPGjg tqD9Za cuốiTgsD ctSFSùng cũntSFSg ngYwEUhe thấSPGjy đượcTgsD: “tSFSTôi đSPGji mSPGjua vé.”

Không tSFSbiết vtSFSì tSFSsao TgsDvẻ mTgsDặt củqD9Za qD9Zông YwEUta lTgsDàm tôtSFSi tSFScảm thấyTgsD ôngtSFS tYwEUa qD9Zkhông qD9Zcam lòYwEUng, khTgsDông tìnYwEUh nguyện!

Người phtSFSụ tSFSnữ qD9Zbán vqD9Zé nghiêTgsDng mắtqD9Z nhìtSFSn ôTgsDng ttSFSa, rồiqD9Z lạiSPGj liếSPGjc tSFSnhìn bYwEUộ đồngtSFS YwEUphục qD9Ztrên tôqD9Zi, khSPGjinh thườnqD9Zg lườmYwEU tôYwEUi mộSPGjt tSFScái: SPGj“Tầng trTgsDên hatSFSy tầnSPGjg dưới?”

“Uhm… TtSFSầng trêqD9Zn!” YwEUÔng tqD9Za nói.

“Có loạiqD9Z hqD9Zai tSFStrăm, cSPGjó loạtSFSi btSFSốn trăm…”

“Bốn trăm!”

“Một bộYwEU tSFSphim điTgsDện ảnhtSFS tốnqD9Z tậntSFS bqD9Zốn tYwEUrăm? SaSPGjo lạiYwEU đqD9Zắt nhưqD9Z thế?qD9Z” tSFSRạp chYwEUiếu qD9Zphim nàyYwEU ctSFSũng ltSFSiệt SPGjvào htSFSạng TgsDkhông cqD9Zao YwEUcấp lắTgsDm, mộtYwEU TgsDbộ phiYwEUm tSFSđủ cqD9Zho tôSPGji tiềYwEUn ăSPGjn trưYwEUa mộtSPGj tháng.

“Không đắttSFS! YwEURất bìnhTgsD thường.”

Đợi đếnSPGj qD9Zkhi lêtSFSn tầng,TgsD điTgsD vSPGjào giaSPGjn nYwEUhỏ tôiSPGj mớitSFS hiểuYwEU đượcTgsD cqD9Zái gìYwEU gọiTgsD là: Không đTgsDắt! RấqD9Zt qD9Zbình thường.

Gian pSPGjhòng rấttSFS hẹp,qD9Z hẹpYwEU tSFSđến SPGjmức SPGjchỉ TgsDcó thTgsDể chtSFSứa đượctSFS mộTgsDt chiếcSPGj ghqD9Zế TgsDsofa màYwEUu hồnYwEUg hơqD9Zi cóYwEU phầnSPGj khTgsDoa trươnTgsDg vàTgsD mộqD9Zt chiTgsDếc YwEUTV màuSPGj đTgsDen gắnSPGj TgsDlên trTgsDên tSPGjường, kTgsDhông SPGjcó SPGjcác thiếtSPGj bịYwEU nàYwEUo khác.

Thấy thtSFSiết kếSPGj nhưSPGj thTgsDế, tôTgsDi cuốqD9Zi cùTgsDng SPGjcũng hiqD9Zểu rõTgsD vẻtSFS mặtSFSt trầmqD9Z TgsDtư suTgsDy tSFSnghĩ kiTgsDa củaYwEU ônqD9Zg qD9Zta manSPGjg nộiYwEU duTgsDng gì.

Ông SPGjta qD9Zngồi trSPGjên stSFSofa, qD9Zbật qD9ZTV lên:qD9Z “EmSPGj cTgsDứ từYwEU qD9Ztừ xeYwEUm mộTgsDt mtSFSình, TgsDtôi ngủYwEU mộtSPGj lúctSFS! KhtSFSi ntSFSào hTgsDết ttSFShì đánhqD9Z qD9Zthức tôi!”

Nói xongTgsD, ôngtSFS tYwEUa cởqD9Zi TgsDáo khoYwEUác rYwEUa qD9Zđắp lSPGjên tqD9Zrên người,TgsD nừtSFSa nSPGjằm qD9Znửa qD9Zdựa trêtSFSn sofaYwEU, gTgsDối TgsDđầu qD9Zlên thàTgsDnh ghế,tSFS SPGjnhắm mYwEUắt lại.

“À!” TôTgsDi ômYwEU gYwEUói bỏnTgsDg nSPGjgồi qD9Zxuống, SPGjcố gắnSPGjg hTgsDết sứcYwEU giSPGjữ khoảntSFSg cáYwEUch TgsDvới ôYwEUng tSFSta, tSFSdưa trêTgsDn thàqD9Znh ghTgsDế YwEUcòn lại.

Trong tSFShoàn cảTgsDnh này,TgsD cTgsDứ SPGjnên cẩSPGjn thậnSPGj mộtSFSt chSPGjút thTgsDì hơn.

Khi phiSPGjm bắtYwEU đầuYwEU chiếuSPGj TgsDtôi mớqD9Zi biếtSPGj TgsDtình tiếYwEUt khTgsDông giSPGjống nhqD9Zư nhữngtSFS gqD9Zì tôitSFS nghĩ.

Tôi SPGjcho SPGjrằng đTgsDây stSFSẽ lYwEUà mộttSFS bộTgsD phiSPGjm bYwEUáo tTgsDhù, TgsDmong đợiTgsD nhânqD9Z vậtYwEU nữTgsD chíTgsDnh đTgsDã từnSPGjg trSPGjải qutSFSa nhữTgsDng vYwEUiệc gitSFSống nTgsDhư tôiTgsD, yêSPGju ktSFSẻ thqD9Zù củYwEUa côqD9Z YwEUấy thếYwEU YwEUnên mTgsDới thqD9Zân mậttSFS SPGjvới ngưYwEUời SPGjđàn SPGjông kTgsDia nhSPGjư thế…

Chỉ cóYwEU YwEUđiều chSPGjo dùtSFS khTgsDông cóYwEU tSFStình tTgsDiết tưSPGjơng tự,YwEU nhìnqD9Z cáchSPGj tSFScô ấyYwEU giếtYwEU ngTgsDười đànYwEU SPGjông cườTgsDng TgsDtráng kTgsDia nYwEUhư thếYwEU ntSFSào ctSFSũng khôtSFSng uổYwEUng YwEUcông tSPGjôi qD9Zxem mộYwEUt lần.

Do đóqD9Z tôitSFS qD9Zxem cựcqD9Z tSFSkỳ qD9Zchăm chúSPGj, nhấttSFS làtSFS đYwEUến tYwEUhời YwEUđiểm YwEUmấu chốt…

Mặc dtSFSù đoạnSPGj dạTgsDo đYwEUầu quYwEUá dàiYwEU, quáTgsD kịchSPGj YwEUliệt, hTgsDai ngườTgsDi điênTgsD cqD9Zuồng vqD9Zặn vẹoqD9Z cơtSFS thYwEUể khôngSPGj tSFSdừng, cSPGjòn tôtSFSi tqD9Zhì cắnSPGj TgsDrăng, nhịn….

Trước đâTgsDy tôSPGji đYwEUã từnTgsDg xSPGjem quqD9Za YwEUquá trTgsDình tSFSnày ktSFShi đSPGjọc tiểuTgsD thuyếtqD9Z TgsDtình cqD9Zảm, đạTgsDi tSFSkhái lYwEUà hiqD9Zểu tSFSnhưng kSPGjhông cYwEUó phTgsDải YwEUứng gìTgsD qutSFSá mứcTgsD mãnhTgsD liệt.

Hôm naSPGjy ttSFShấy nTgsDgười thậtqD9Z biểuYwEU diễnqD9Z tôiTgsD lSPGjại cảmTgsD gitSFSác khôYwEUng giốnYwEUg nqD9Zhư thếSPGj, thấyYwEU hTgsDai cSPGjơ thểTgsD haSPGji ngườiYwEU dTgsDây dưatSFS vớtSFSi tSFSnhau, tiếngYwEU tYwEUhở SPGjdâm loạn,YwEU tYwEUiếng ttSFShét SPGjphóng đãng,YwEU lòngTgsD YwEUtôi cũqD9Zng SPGjnổi lênSPGj YwEUtừng tSFScơn hoảntSFSg loạn,SPGj mặSPGjt màyYwEU ttSFSựa nhưTgsD tSFSđang pháSPGjt sốt.

Chỉ cYwEUó điềuTgsD qD9Zvì chờqD9Z đSPGjợi qD9Zđến ttSFSình tiSPGjết qD9Zthen chốt,TgsD TgsDtôi nhịn!

Cuối YwEUcũng cũntSFSg tSPGjhấy SPGjngười phụYwEU nữYwEU kTgsDia từqD9Z SPGjtừ btSFSuộc ngYwEUười đTgsDàn ôYwEUng qD9Zvào ttSFShành qD9Zgiường, tôSPGji nSPGjgừng thởqD9Z chờYwEU đợiYwEU côqD9Z ấTgsDy lấyqD9Z rSPGja cSPGjái dSPGjùi đụcSPGj tTgsDừ nYwEUơi nào.

“Có thểqD9Z tậpYwEU tSFStrung xSPGjem đếYwEUn mqD9Zức tSFSnhư thqD9Zế sao?”qD9Z GiónYwEUg qD9Znói củYwEUa tSFSHàn TrạqD9Zc ThầnSPGj làmTgsD YwEUtôi gqD9Ziật mìnTgsDh, SPGjnếu qD9Zông qD9Zta khôTgsDng nóYwEUi tôiYwEU gầntSFS nhqD9Zư quêTgsDn mấtSFSt sựtSFS tồnTgsD tạitSFS ctSFSủa ôSPGjng ta.

“Ớ.. uhm…”YwEU TôiSPGj cóSPGj cqD9Zảm giáSPGjc nhưTgsD mTgsDình làSPGj qD9Zmột đứaYwEU trYwEUẻ cYwEUon YwEUxem trộYwEUm ptSFShim ngưqD9Zời lớtSFSn qD9Zbị YwEUngười kháTgsDc bắYwEUt gặTgsDp, ntSFShất làqD9Z lạqD9Zi bịtSFS ôngqD9Z ttSFSa trônqD9Zg thấy,qD9Z ttSFSôi lạSPGji cTgsDàng YwEUchán SPGjnản hYwEUơn, đồTgsDng thTgsDời còntSFS bấtqD9Z YwEUan rqD9Zụt rè:SPGj “KhôTgsDng qD9Zphải YwEUông đYwEUã nTgsDgủ sao?”

“Bị đqD9Zánh tYwEUhức…” ÔqD9Zng TgsDta chốngYwEU TgsDtay lêtSFSn sofSPGja rồiqD9Z nTgsDgồi SPGjxuống, dqD9Zạt qD9Zdào hứnYwEUg thúSPGj tSFSnhìn tqD9Zôi: “CóYwEU hứnTgsDg YwEUthú à?”

Tôi YwEUđoán cYwEUhắc rằntSFSg khuqD9Zôn mặSPGjt tôiYwEU bâqD9Zy giờTgsD cYwEUó YwEUthể đqD9Zun sôYwEUi mộtSFSt tSFShồ nước,qD9Z vộSPGji vànTgsDg dùYwEUng mSPGju bànqD9Z taTgsDy làmYwEU TgsDgiảm nTgsDhiệt YwEUđộ. “YwEUTôi chỉSPGj muốntSFS tSFSnhìn mSPGjột cTgsDhút thôi…”

Nhớ tớitSFS mụtSFSc đícYwEUh qD9Zcủa mình,SPGj SPGjtôi vộtSFSi vàTgsDng ngẩngTgsD đtSFSầu SPGjxem tSFStiếp, tSFSđáng tqD9Ziếc làYwEU TgsDđã bỏTgsD lỡtSFS TgsDmất thtSFSời điểmYwEU mấutSFS chốtYwEU, ngườiYwEU ptSFShụ nữYwEU TgsDkia khôtSFSng biếtSPGj đTgsDã lqD9Zấy tSPGjừ đâutSFS tSFSra cáiYwEU YwEUmũi tSFSdùi, đâmTgsD vàTgsDo ngtSFSực ngườitSFS đàSPGjn ôngtSFS đấy!

Thật đángTgsD tiếngtSFS lqD9Zà khôTgsDng tYwEUhấy rõ!

“Trông eqD9Zm cTgsDó vẻTgsD nSPGjhư đangtSFS thấtTgsD vọng,tSFS cóTgsD mtSFSuốn tôtSFSi YwEUtua lạitSFS ctSFSho tSFSem nhìnYwEU kỹTgsD thêmtSFS lầTgsDn nữaTgsD không.”

Không đợiSPGj tôiYwEU trTgsDả lờiqD9Z, ôTgsDng SPGjta đãTgsD YwEUtua lạiSPGj mộqD9Zt qD9Zchút, tôiTgsD TgsDlại càngYwEU ngưSPGjợng ntSFSgùng hơntSFS, tqD9Zay châtSFSn khtSFSông biếtSPGj đặtYwEU đâutSFS hết.

“Tôi cóYwEU YwEUthể hỏitSFS ôngYwEU mộtSPGj TgsDvấn đềTgsD khôngTgsD.” TôitSFS thửqD9Z tYwEUìm cáSPGjch đổYwEUi chủqD9Z đềYwEU câSPGju chuyện,YwEU dờTgsDi điqD9Z YwEUsự ngqD9Zượng nTgsDgùng củaSPGj chTgsDính tSFSmình. YwEU“Ông cTgsDó tSPGjhể tSFSđể ptSFShụ nSPGjữ qD9Zcột ôYwEUng tSFSvào thànhqD9Z giườngqD9Z không?”

“Trừ ktSFShi tôiYwEU khôngqD9Z mSPGjuốn sốYwEUng nữa!”

Tôi cSPGjũng YwEUnghĩ nhưqD9Z vậyqD9Z, ctSFSái qD9Zloại ngườYwEUi tínhYwEU cáSPGjch trờiqD9Z qD9Zsinh đSPGja nghqD9Zi nqD9Zhư TgsDông tYwEUa làmSPGj TgsDsao TgsDcó thểqD9Z đểtSFS phụqD9Z nữTgsD cótSFS cTgsDơ hộYwEUi SPGjnhư thế.

Tôi sSPGjuy SPGjnghĩ tqD9Zhêm mộSPGjt látqD9Z, hỏiSPGj SPGjdò: “Vậy…tSFS NYwEUếu SPGjlà tôiYwEU thTgsDì satSFSo? KhtSFSông phảYwEUi ôngSPGj đtSFSã nóiTgsD tqD9Zôi ltSFSà ngườiqD9Z suTgsDy nYwEUhất ôngYwEU tiSPGjn tưTgsDởng sao…”

Đến lúSPGjc tqD9Zôi trôngTgsD thYwEUấy qD9Zsự hưYwEUng ptSFShấn YwEUkhó cSPGjó thểqD9Z YwEUđè qD9Znén đượcSPGj troSPGjng mắttSFS ônqD9Zg tSFSta, tôSPGji mớiSPGj SPGjý tSPGjhức đượcYwEU SPGjrằng YwEUcâu hỏiTgsD củaSPGj mSPGjình qD9Zcó baSPGjo nTgsDhiêu SPGjmờ ám…

Đây tSFSlà kếtTgsD TgsDquả củYwEUa việSPGjc kqD9Zhông giqD9Zỏi YwEUtoán, khTgsDi gTgsDiả sử…YwEU mệnTgsDh đềqD9Z baSPGjn SPGjđầu đãtSFS xuấtYwEU hiệntSFS qD9Zsự sSPGjai TgsDlầm YwEUvô qD9Zcùng nghiêmSPGj trọng!

Cơ thểtSFS củYwEUa ôntSFSg qD9Zta nghitSFSêng YwEUvề SPGjphía tôtSFSi, hqD9Zai TgsDcánh tYwEUay đặtTgsD bTgsDên qD9Zsườn tôi,tSFS vSPGjừa vSPGjặn quSPGjây SPGjtôi lYwEUại YwEUtrong tSFSkhông gTgsDian SPGjnhỏ hẹp.

Khuôn mặttSFS củYwEUa ôntSFSg SPGjta tớitSFS gTgsDần TgsDbên tYwEUai tôtSFSi, dYwEUùng giọngYwEU SPGjnói tSFSgợi cảmYwEU hơitSFS mTgsDang SPGjtheo SPGjý cườiqD9Z nóiTgsD: “NếutSFS nTgsDhư cứSPGj qD9Ztheo lờiYwEU eTgsDm SPGjnói… tôtSFSi lạiTgsD càTgsDng muốnSPGj trSPGjói eTgsDm lạiYwEU YwEUtrên TgsDgiường, ngqD9Zhe qD9Zem YwEUcầu xSPGjin qD9Ztôi… ChuyệqD9Zn đqD9Zấy qtSFSuả thậtSPGj rấtTgsD kícYwEUh thích…”

Khi ôqD9Zng tSFSta nóiqD9Z, hSPGjơi tSFSnóng YwEUphe phqD9Zẩy SPGjsau ttSFSai ttSFSôi, cTgsDánh tTgsDay tôiqD9Z cứnTgsDg qD9Zlại, YwEUgói bỏnYwEUg trêqD9Zn tatSFSy SPGjrơi xqD9Zuống,vung vYwEUãi khắpYwEU mặtSFSt đất.

Không chSPGjỉ SPGjcó giọYwEUng nóqD9Zi củatSFS tSFSông qD9Zta biếSPGjn đổi,tSFS TgsDánh mqD9Zắt cũYwEUng rấtSPGj bấtYwEU thưYwEUờng, trSPGjong mắTgsDt lóeSPGj lYwEUên nqD9Zhững đốmqD9Z sSPGjáng nhSPGjư lửa,qD9Z SPGjtràn ngậpqD9Z YwEUsự điênSPGj cuồSPGjng chTgsDiếm gSPGjiữ vàTgsD cướpYwEU đoạt.

Nhưng sựtSFS khácSPGj thườYwEUng nSPGjhất chTgsDính làtSFS SPGjông SPGjta dqD9Zùng đầutSFS lSPGjưỡi liếmYwEU saqD9Zu tYwEUai tôi,qD9Z cảmTgsD giSPGjác trSPGjơn tTgsDrợt ẩmTgsD ướTgsDt kéYwEUo thTgsDeo nhữSPGjng xúcSPGj tSFScảm khôngSPGj dựTgsD đqD9Zoán qD9Ztrước đượctSFS củatSFS cơqD9Z tSFSthể, SPGjtôi sợYwEU đếnqD9Z tSFSnỗi YwEUlùi tSFSmình lẩtSFSn tqD9Zránh, SPGjthế qD9Znhưng đtSFSằng sTgsDau qD9Zđã chạmSPGj vàSPGjo SPGjtay vịnTgsD sqD9Zofa, qD9Zkhông còtSFSn đườngYwEU tqD9Zrốn thoát!

Tôi bịYwEU độngTgsD tTgsDác YwEUcủa ôngTgsD tSFSta dọatSFS TgsDđến tSFSngây ngẩTgsDn cảSPGj nSPGjgười, hTgsDoàn qD9Ztoàn kqD9Zhông biếSPGjt nêqD9Zn làtSFSm SPGjcái gtSFSì bSPGjây giờ!

Đôi YwEUmôi ôngqD9Z tSFSta hTgsDôn từqD9Z saSPGju tSFStai tôtSFSi dSPGjọc tSPGjheo cầntSFS YwEUcổ, tqD9Zrằn trSPGjọc tSPGjrên làYwEUn TgsDda đangYwEU lộqD9Z YwEUra ngoSPGjài áTgsDo, nhẹSPGj nhàngqD9Z mútqD9Z YwEUlấy, nụqD9Z TgsDhôn lYwEUúc nhẹTgsD qD9Zlúc sYwEUâu, tSFSlúc nhanTgsDh ltSFSúc cSPGjhậm, YwEUđôi ktSFShi còYwEUn cqD9Zó thểYwEU dùngYwEU hàtSFSm rqD9Zăng khSPGjẽ TgsDcắn, qD9Zcơ tSFSthể đtSFSang căngTgsD ctSFSứng vYwEUì sợtSFS củtSFSa tôSPGji dầYwEUn dYwEUần trởtSFS ntSFSên bSPGjủn rủn,qD9Z khôtSFSng còTgsDn SPGjsức lực…

Trước đâytSFS kqD9Zhi tSFSđọc tiểYwEUu ttSFShuyết viết,TgsD saqD9Zu qD9Zkhi phụtSFS ntSFSữ TgsDthân tSFSmật vớiTgsD YwEUđàn ônqD9Zg, trqD9Zên ngtSFSười sẽqD9Z qD9Zlưu lạiqD9Z nhYwEUiều qD9Zdấu hôn,qD9Z tôYwEUi khtSFSông hiểuYwEU vìTgsD sTgsDao đàTgsDn ôSPGjng lạiTgsD pqD9Zhải thTgsDô lỗTgsD qD9Znhư YwEUthế, hiệntSFS giờSPGj tYwEUôi mSPGjới hiểtSFSu đượqD9Zc, sựtSFS đauqD9Z đớnqD9Z TgsDkiểu nàyqD9Z sẽTgsD YwEUlàm ngưtSFSời tYwEUa cSPGjó loạqD9Zi cảmtSFS giáctSFS hưởngqD9Z qD9Zthụ đặcSPGj biTgsDệt, tSFSthân thểqD9Z bắtTgsD đầSPGju dấYwEUy lSPGjên nhiệqD9Zt đqD9Zộ tSFSlàm tôSPGji qD9Zkinh hoảng!

Hưởng thụ!tSFS NghSPGjĩ đYwEUến mộtTgsD tSFStính từSPGj nTgsDhư vậy,TgsD trtSFSái tSPGjim tSFStôi qD9Zlại cqD9Zàng kSPGjinh YwEUhoàng thêm.

Tôi vSPGjừa muSPGjốn rTgsDa sứSPGjc đẩYwEUy ôngqD9Z ttSFSa, gàotSFS lên: Đừng!

Chợt nghqD9Ze tqD9Zhấy qD9Zgian phtSFSòng sáYwEUt vtSFSách vọYwEUng đếnTgsD titSFSếng rêqD9Zn nũngtSFS qD9Znịu củSPGja mộSPGjt qD9Zphụ tSFSnữ: “ĐừngYwEU mà!”

Cái cTgsDhữ tôiTgsD vừaYwEU mqD9Zuốn héTgsDt rtSFSa btSFSị SPGjkẹt lSPGjại tronqD9Zg YwEUcổ hTgsDọng, khqD9Zông hétTgsD đưYwEUợc nữa.

Ngay TgsDcả bSPGjàn qD9Ztay củTgsDa tôSPGji đqD9Zặt TgsDtrong nqD9Zgực ônYwEUg YwEUta, cũngqD9Z tSFSbắt YwEUđầu btSFSị YwEUông tqD9Za SPGjđè chặt.

Trời YwEUơi, TgsDnơi TgsDnày sYwEUuy chTgsDo tSFScùng làYwEU chốntSFS YwEUnào hả!

Tôi đâtSFSy khôTgsDng phảSPGji tựTgsD mìqD9Znh chủTgsD đtSFSộng YwEUdâng đếnqD9Z YwEUmiệng ngườiSPGj TgsDta sao?

“Muốn tSFSthử không?”

Khóe miSPGjệng YwEUông TgsDta thotSFSáng nhtSFSếch lên,tSFS mYwEUi mSPGjắt cTgsDhớp qD9Zđộng, SPGjý cườitSFS qD9Zkia qD9Zmang qD9Ztheo chYwEUút TgsDtà ácTgsD mYwEUị hoặcTgsD, tôTgsDi nghĩYwEU tSFSrằng nqD9Zgay cảqD9Z ASPGjn qD9ZDĩ YwEUPhong cũnqD9Zg phảiSPGj cảqD9Zm thTgsDấy xấuqD9Z hqD9Zổ muốntSFS YwEUchui đầuSPGj xuốngSPGj qD9Zđất, SPGjtự thấySPGj khôngSPGj bằng!

“Yên SPGjtâm, tSPGjôi sqD9Zẽ rấtSPGj dịqD9Zu dànqD9Zg, khôSPGjng làqD9Zm đauTgsD eYwEUm đâu…”

Tôi nuSPGjốt mộYwEUt YwEUngụm nưTgsDớc bọqD9Zt, hôTgsD htSFSấp bắYwEUt đqD9Zầu kSPGjhông câSPGjn btSFSằng, thấyTgsD rTgsDõ ngqD9Zực mSPGjình TgsDbắt đầqD9Zu pTgsDhập YwEUphồng khôngTgsD qD9Ztheo quTgsDy luậtqD9Z, SPGjcơ TgsDthể bấttSFS giáYwEUc trởqD9Z qD9Znên nónqD9Zg bỏng.

Tôi bSPGjắt YwEUđầu tSFSnghiêm ttSFSúc suqD9Zy nghĩSPGj lờSPGji ôntSFSg SPGjta tSFSnói, thSPGjật qD9Zlà sqD9Zẽ khôTgsDng đatSFSu không?

Tôi TgsDlắc đầu,tSFS vtSFSấn đTgsDề ctSFSần sutSFSy YwEUnghĩ TgsDlúc nàtSFSy khôSPGjng ptSFShải đauYwEU qD9Zhay khôSPGjng đau,tSFS màtSFS làSPGj qD9Zhình qD9Znhư ôngqD9Z SPGjta thYwEUật sYwEUự mtSFSuốn làTgsDm nhữngTgsD chuyệnTgsD tSFSkhông TgsDbằng cầmtSFS thúSPGj SPGjvới tôi.

Không thể,tSFS SPGjnếu ntSFShư SPGjngay cảYwEU qD9Zcơ thểYwEU tôYwEUi cYwEUũng tSFSdâng qD9Zcho qD9Zông SPGjta, tSPGjất cảqD9Z mọiTgsD thSPGjứ sẽSPGj TgsDkhông cònSPGj ktSFSiểm stSFSoát đượcSPGj nữa.

“Tôi nghSPGjĩ TgsDcó thểYwEU SPGjông đangtSFS hiểutSFS TgsDlầm SPGjý củSPGja tôi…”SPGj TôiSPGj đaYwEUng nghĩTgsD cáctSFSh làmqD9Z YwEUthế qD9Znào đtSFSể giảiqD9Z thích,TgsD ôSPGjng tYwEUa nghiqD9Zêng ngưtSFSời qD9Znằm xuốngSPGj YwEUbên ngườSPGji ttSFSôi, qD9Zmột ttSFSay ômYwEU lấtSFSy vqD9Zai tôYwEUi, SPGjkéo chtSFSặt tôtSFSi vSPGjào YwEUtrong ltSFSồng ngựqD9Zc, ttSFSay SPGjkia qD9Znâng TgsDlên chSPGjân tSFStôi SPGjđặt tYwEUrên sYwEUofa, dùSPGjng ngtSFSón taSPGjy nhẹtSFS nhtSFSàng SPGjtrượt dọTgsDc theTgsDo châtSFSn SPGjtôi đếnTgsD bắpSPGj đùiSPGj, tiếptSFS tụtSFSc lầtSFSn tSFSvào SPGjbên tSFStrong, thămYwEU tSFSdò vàTgsDo bênYwEU tYwEUrong chiếYwEUc váYwEUy YwEUtôi, lựTgsDc tqD9Zay vừaSPGj đủqD9Z YwEUkhiến ngưtSFSời YwEUta qD9Zcó qD9Zcảm giTgsDác têqD9Z nqD9Zgứa tớiSPGj từngqD9Z khSPGjớp xương.

Sự kíchSPGj độngqD9Z qD9Ztrong YwEUTV lạiqD9Z bắttSFS đầuqD9Z, nhTgsDân vậtTgsD nữtSFS cSPGjhính tYwEUhở dqD9Zốc, rtSFSên rỉTgsD, ngườiYwEU đàYwEUn ônYwEUg thétSPGj YwEUlên mtSFSột tiếTgsDng rtSFSồi lSPGjại mộtqD9Z tSFStiếng YwEUcàng trqD9Zầm luâTgsDn hơn.

Cách vqD9Zách cqD9Zòn vọnSPGjg tớiqD9Z mộYwEUt tTgsDiếng YwEUkêu còYwEUn tSFSướt átYwEU YwEUhơn cảtSFS trTgsDên TSPGjV: qD9Z“Mau lêYwEUn mộtSFSt chúttSFS, YwEUmau nữa…”

Ông TgsDta TgsDthản nhtSFSiên ctSFSười, ngóqD9Zn YwEUtay dàitSFS lạiYwEU cqD9Zhầm cSPGjhậm qD9Zlướt TgsDtrên đùiTgsD tôi,YwEU tựatSFS qD9Znhư cótSFS sứctSFS qutSFSyến tSFSrũ kỳqD9Z lạqD9Z, khiqD9Zến cơSPGj thSPGjể tôiTgsD SPGjrun rẩtSFSy từnYwEUg cơn.

“Đừng…” GiọnqD9Zg nTgsDói ntSFSày bậtYwEU qD9Zra, tôYwEUi mtSFSới pháTgsDt hiqD9Zện tSFSra rTgsDằng SPGjđộ ướYwEUt átSPGj sqD9Zo vtSFSới ngườTgsDi phụtSFS nữTgsD cátSFSch váchtSFS dườntSFSg nqD9Zhư chỉTgsD ctSFSó hơnSPGj chứtSFS khôntSFSg cYwEUó kém.

“Mẫn cảmSPGj thếtSFS YwEUsao…” ÔngSPGj tTgsDa tựaqD9Z hồYwEU nqD9Zhư cànTgsDg lúTgsDc cqD9Zàng thícqD9Zh YwEUthú, SPGjhôn nhẹTgsD lYwEUên môqD9Zi tôiTgsD: “NhưYwEU thTgsDế ttSFShì chúngtSFS tqD9Za cqD9Zứ từSPGj qD9Ztừ SPGjmà lqD9Zàm TgsDlà SPGjđược rồi.”

Ngón tYwEUay lSPGjinh hoạttSFS củTgsDa ôngtSFS tSFSta qD9Zmâm SPGjmê luYwEUồn qD9Zvào trqD9Zong đồngTgsD tSFSphục củaYwEU tôi,tSFS ltSFSực tTgsDay YwEUcùng tốcTgsD đTgsDộ rấtTgsD chậmSPGj khiếnSPGj tôiqD9Z ktSFShông nhịnTgsD đượYwEUc hYwEUít mộqD9Zt hơi.

Tay ôngqD9Z qD9Zta cátSFSch mộtTgsD lớSPGjp SPGjáo nắmtSFS lấqD9Zy qD9Zngực tSPGjôi, đầuYwEU YwEUngón YwEUtay xoaTgsDy vòngqD9Z SPGjtrên vịYwEU qD9Ztrí mẫntSFS cảmtSFS tSFSnhất, vờnTgsD quanh.

Tôi pYwEUhải qD9Zcắn chặtqD9Z qD9Zmôi mớitSFS cóSPGj thTgsDể khôYwEUng bấtYwEU TgsDra YwEUtiếng TgsDrên khiSPGjến ngườiYwEU SPGjta qD9Zcảm ttSFShấy mấSPGjt thTgsDể dtSFSiện kia.

Dục vọngtSFS YwEUmà tôiTgsD muốnTgsD qD9Zcự tuyqD9Zệt dầnYwEU dầnqD9Z tTgsDrở nêYwEUn mãSPGjnh liệtTgsD dần….

Ông qD9Zta dườngYwEU SPGjnhư pháSPGjt TgsDhiện SPGjra tYwEUôi khôYwEUng muốntSFS bậtYwEU rTgsDa thàntSFSh tiYwEUếng, liềSPGjn hqD9Zôn lêqD9Zn đôiqD9Z môiSPGj, dqD9Zùng lưỡiqD9Z qD9Zđẩy YwEUra hàSPGjm qD9Zrăng đangSPGj cắnYwEU chặYwEUt lấSPGjy môi,tSFS điqD9Z sqD9Zâu vàtSFSo dqD9Zò xétSPGj bêTgsDn tTgsDrong, qD9Znuốt hTgsDết tqD9Ziếng tSFSkêu SPGjrên củaTgsD tôi.

Trong lqD9Zúc triềYwEUn mqD9Ziên điênTgsD cuồngqD9Z, sưqD9Z khTgsDó cqD9Zhịu củqD9Za cơYwEU thểqD9Z đSPGjược giảqD9Zm điTgsD TgsDđôi chTgsDút, khSPGji tSFSmôi lưTgsDỡi dâytSFS TgsDdưa tiYwEUếng kYwEUêu rênSPGj cũngTgsD cTgsDó TgsDthể khôYwEUng cầnYwEU pSPGjhải TgsDkìm chếtSFS, cứTgsD mtSFSặc ntSFSó YwEUbật ra…

Tôi thởYwEU tSFSgấp SPGjgáp, tSFStận mộtYwEU chỗTgsD qD9Zsâu nSPGjào đóTgsD trontSFSg cYwEUơ tSFSthể bqD9Zắt đTgsDầu nóqD9Zng lqD9Zên, nóngqD9Z lêtSFSn, TgsDvô tSPGjhức tSFSkhao kháqD9Zt mtSFSong mtSFSuốn nhiềqD9Zu tSFShơn cáiqD9Z tSFSgì đó.

Bàn taYwEUy tôiqD9Z đặttSFS trSPGjên ngtSFSực ôngTgsD tqD9Za dầnTgsD dqD9Zần TgsDchuyển qYwEUua satSFSu lưntSFSg nYwEUgười ấyqD9Z, hôtSFSn trảYwEU lTgsDại ôSPGjng tSPGja, họcYwEU cáYwEUch khtSFSi ôSPGjng tYwEUa lầSPGjn đầuqD9Z YwEUtiên hqD9Zôn SPGjtôi, đầuTgsD lưỡiYwEU dqD9Zuyện TgsDlấy lYwEUưỡi ôntSFSg tSFSta, múTgsDt ltSFSấy môTgsDi củtSFSa ngườiqD9Z ấy.

Trong cổTgsD họngSPGj ôngSPGj tYwEUa bậtTgsD rSPGja tSFSmột tiếqD9Zng thtSFSan trầTgsDm qD9Zđục, xqD9Zoay ngSPGjười TgsDđè SPGjtôi TgsDxuống, mộSPGjt vịYwEU tríYwEU TgsDnào SPGjđó củqD9Za tSFScơ thểTgsD tSFScố gqD9Zắng đặYwEUt trTgsDên bắTgsDp đTgsDùi tôi…

“Suy cqD9Zho ctSFSùng tSFSem lqD9Zà thiYwEUên sứTgsD hYwEUay YwEUlà yêTgsDu TgsDtinh hả!”qD9Z GiọngqD9Z nóiYwEU củaYwEU tSFSông TgsDta khYwEUàn đặcSPGj mqD9Zà SPGjkhô khốctSFS, hôtSFS hấTgsDp nặntSFSg nềTgsD, hỗnqD9Z loạn.

Ông TgsDta khôtSFSng hqD9Zề dịYwEUu dànYwEUg, rtSFSút SPGjbàn YwEUtay qD9Zđang đặtSPGj tqD9Zrên SPGjngực TgsDtôi raYwEU, rấTgsDt nhanTgsDh chóqD9Zng mởSPGj từngtSFS cqD9Zúc áoTgsD củTgsDa tôTgsDi SPGjra, luồnTgsD tatSFSy vàoSPGj tronSPGjg áSPGjo lótSFSt, cảmqD9Z giátSFSc máqD9Zt YwEUlạnh củYwEUa ngóntSFS YwEUtay ôngtSFS tSFSta manSPGjg theTgsDo cảmTgsD giáSPGjc kícqD9Zh độngqD9Z đặYwEUc thùtSFS, tôqD9Zi muốTgsDn tránhtSFS TgsDné, YwEUcơ tSFSthể dướtSFSi YwEUngười ôngSPGj SPGjta vặnTgsD vẹoYwEU TgsDkhông yên.

Ông tYwEUa YwEUrút lạiSPGj bàtSFSn tYwEUay SPGjôm lqD9Zấy vYwEUai tSPGjôi, vỗYwEU vYwEUề dọYwEUc thtSFSeo đYwEUầu gốiqD9Z, hYwEUướng vêYwEU nơiYwEU YwEUbí ẩnSPGj TgsDmềm mạiYwEU nhất…

Tôi tSFSkhông cóYwEU cáchYwEU nàoqD9Z qD9Zđộng đậy,YwEU chtSFSỉ tSFScó thqD9Zể lấqD9Zy ngóqD9Zn tSPGjay giữqD9Z chặttSFS YwEUlấy átSFSo sơYwEU mTgsDi YwEUcủa ôngtSFS taTgsD, đểqD9Z kệSPGj btSFSàn SPGjtay ôTgsDng tSFSta dqD9Zi chYwEUuyển tqD9Zrên tSFStoàn thTgsDân thôSPGji, khuTgsDấy độnqD9Zg tronqD9Zg TgsDtôi mộSPGjt loạSPGji YwEUdục vọngYwEU ttSFSội lỗi…

Cơ thSPGjể cSPGjủa tTgsDôi hYwEUoàn toàTgsDn bqD9Zị ônTgsDg tSFSta tSFSchinh phqD9Zục, nhắmSPGj qD9Zmắt lại,tSFS tìmYwEU kiếtSFSm đòitSFS SPGjhỏi nụYwEU hôqD9Zn qD9Zcủa ôngYwEU tYwEUa, cTgsDùng ônqD9Zg tSPGja sYwEUa vàTgsDo cảmYwEU giácTgsD kíchYwEU thíchYwEU cùtSFSng vựYwEUc sâtSFSu dụcTgsD vọng…


[1] Phim Bản SPGjnăng gốc (Tiếng Anh: Basic Instinct) qD9Zlà mộtYwEU bộYwEU pqD9Zhim tSFShồi tSFShộp của SPGjđiện ảnhYwEU Mỹ&nTgsDbsp;được TgsDsản xuấtYwEU nqD9Zăm 19tSFS92. PhiSPGjm đượcSPGj PauTgsDl VeTgsDrhoeven đSPGjạo dYwEUiễn qD9Zvà viếtqD9Z kịtSFSch tSFSbản bởiqD9Z JoTgsDe YwEUEszterhas, qD9Zcác diễnSPGj vTgsDiên chínSPGjh thTgsDam gTgsDia pSPGjhim là ShYwEUaron Stone,&SPGjnbsp;Michael Douglas, JeantSFSne TrippqD9Zlehorn và George DzqD9Zundza. BSPGjộ phqD9Zim xoTgsDay quaSPGjnh YwEUnhân vậtYwEU YwEUthám tTgsDử tSFSNick CuqD9Zrran (DouglastSFS), ngườiqD9Z phụSPGj trtSFSách TgsDđiều tYwEUra vềSPGj mộtqD9Z vụYwEU TgsDgiết ngườiSPGj tSFSman rYwEUợ màYwEU nạntSFS nhâYwEUn TgsDlà mộttSFS cựtSFSu TgsDca sĩTgsD gYwEUiàu có,mộtSPGj nhqD9Zà vSPGjăn YwEUquyến rũtSFS giSPGjàu saqD9Zng tqD9Zên là&nbstSFSp;Catherine Tramell (Stone)YwEUcũng liênYwEU quYwEUan đếntSFS YwEUvụ ánqD9Z YwEUvà mTgsDối quaSPGjn hSPGjệ ctSFSủa SPGjNick TgsDCurran YwEUvới YwEUngười phụSPGj TgsDnữ bTgsDí ẩn. (theo wiki Việt Nam)