Ngủ Cùng Sói - Chương 12

SÓI &am9Sh9p; DƯƠNG6UJ4 CẦM

Tác giả:F6QN DiệpNWuX LạcMNbk V6UJ4ô Tâm

Biên tập:F6QN LiF6QNly Trần

Chương 12

(Rating: 16+)

*

 

Tôi vừaF6QN đị6UJ4nh MNbknói: NWuXCảm ơn6UJ4! NWuXTôi 6UJ4không cần.

Vừa nF6QNâng m6UJ4i mắt9Sh9 MNbklên lạiMNbk thấyNWuX… Hà9Sh9n TNWuXrạc Th6UJ4ần MNbkđang mNWuXỉm cườNWuXi nh6UJ4ìn tôi.

Sắc mặ9Sh9t củ9Sh9a ônMNbkg 6UJ4ta trôngNWuX cóF6QN 9Sh9vẻ nhợ9Sh9t nhạtNWuX 6UJ4hơn thườ9Sh9ng n9Sh9gày, đ9Sh9ôi mắtMNbk vằnNWuX lênNWuX tơNWuX máuNWuX, F6QNnhất địnF6QNh 6UJ4là đêmNWuX q9Sh9ua ông9Sh9 tF6QNa khô6UJ4ng nMNbkgủ ngon!

“Sao e9Sh9m 9Sh9lại khF6QNóc?” Ôn6UJ4g 9Sh9ta vộF6QNi vàng9Sh9 cúiNWuX ngườ6UJ4i nâ9Sh9ng tNWuXôi dậy,NWuX trêMNbkn nNWuXgười thoảng9Sh9 qu9Sh9a 6UJ4mùi thuốc9Sh9 láMNbk v6UJ4à rượu.

Tôi 6UJ4lắc đầu.

Ông t6UJ4a dùMNbkng t6UJ4ay áoF6QN l6UJ4au 9Sh9đi nưF6QNớc 9Sh9mắt F6QNcủa 6UJ4tôi, đNWuXôi NWuXlông mà6UJ4y vìNWuX 6UJ4đau l6UJ4òng F6QNmà nhíu9Sh9 MNbkchặt: “KhônMNbkg phảiMNbk NWuXkết thúNWuXc làF6QN hF6QNoàng tử9Sh9 F6QNvà côngF6QN F6QNchúa sNWuXống hạnh9Sh9 ph6UJ4úc cùNWuXng nh9Sh9au sao?”

“Nhưng… mNWuXa F6QNquỷ NWuXđã chết!”

Tôi MNbknhìn ônF6QNg tF6QNa gần9Sh9 tr6UJ4ong gaNWuXng 9Sh9tấc, NWuXchỉ x6UJ4a nhaNWuXu mNWuXột đêF6QNm thôi9Sh9 6UJ4mà tNWuXôi c9Sh9ó 6UJ4cảm gMNbkiác dườngNWuX 9Sh9như mộMNbkt năm9Sh9 F6QNđã không6UJ4 gặp.

Tôi MNbkrất mNWuXuốn F6QNôm 6UJ4chặt lNWuXấy MNbkông ta.

Trái t9Sh9im MNbktôi nó9Sh9i MNbkcho tôiNWuX biết: Ôm 6UJ4một F6QNlần, dựaNWuX một9Sh9 lF6QNần. ĐMNbkể NWuXmình cNWuXó tF6QNhể cả9Sh9m nhậ6UJ4n MNbksự ấmMNbk 6UJ4áp củF6QNa c9Sh9ái 9Sh9ôm đấyF6QN, đểNWuX mìF6QNnh MNbknhớ kỹ6UJ4 6UJ4tiếng 9Sh9tim đậpF6QN của9Sh9 6UJ4người MNbkấy, mìnNWuXh khônNWuXg t6UJ4ham lam9Sh9, mộNWuXt lầNWuXn lF6QNà đủ.

Lý 9Sh9trí tôMNbki lại9Sh9 gàF6QNo 9Sh9lên giậnF6QN F6QNdữ vớiNWuX tôi: Mày khôMNbkng thể9Sh9 6UJ4ôm ônF6QNg tNWuXa! 6UJ4Một lầ9Sh9n cũng9Sh9 NWuXkhông thể!

Tôi tMNbkhở dàiF6QN mộtF6QN hơ9Sh9i, lùi9Sh9 vF6QNề saF6QNu từng9Sh9 bưMNbkớc, đF6QNè né6UJ4n MNbksự 9Sh9kích đF6QNộng NWuXtội lỗi.

Chẳng n9Sh9ghĩ NWuXtới chMNbkuyện ôF6QNng NWuXta lạ9Sh9i vNWuXươn F6QNtay rMNbka ôm6UJ4 lấNWuXy MNbktôi 6UJ4vào lòng.

Trái NWuXtim 9Sh9ông tNWuXa đậpMNbk vữnNWuXg vàF6QNng, 9Sh9êm MNbktai NWuXđến nhưNWuX vậy!

Nếu 9Sh9như cóF6QN thể9Sh9 F6QNlựa cNWuXhọn, 9Sh9tôi khô6UJ4ng NWuXmuốn ôF6QNng t6UJ4a p9Sh9hải chết,NWuX 6UJ4thế giới6UJ4 cF6QNủa t9Sh9ôi đNWuXã kh6UJ4ông thểMNbk không6UJ4 cóF6QN ngườiNWuX này!

“Thiên Thiên,MNbk e9Sh9m là9Sh9 ngưF6QNời 9Sh9con g6UJ4ái lươNWuXng F6QNthiện 9Sh9nhất m9Sh9à tôMNbki từ9Sh9ng gặpNWuX!” ÔnNWuXg NWuXta nhẹNWuX giọngNWuX thMNbkan thở.

Lương thiện?NWuX ÔnF6QNg tF6QNa sa6UJ4i 6UJ4rồi, 6UJ4tôi l9Sh9à ngưNWuXời pF6QNhụ nữMNbk xNWuXấu xMNbka nhấ9Sh9t trên9Sh9 đờiMNbk này.

Ông MNbkta chF6QNe chMNbkở tô9Sh9i tronMNbkg lòF6QNng bànF6QN tNWuXay, 9Sh9cho F6QNdù MNbktôi 6UJ4có lF6QNàm tổNWuXn thưNWuXơng MNbktrái ti6UJ4m ôn9Sh9g tNWuXa ba9Sh9o NWuXnhiêu, ôF6QNng MNbkta 9Sh9vẫn 9Sh9còn nNWuXhớ MNbkdằn d9Sh9ò tôF6QNi ănF6QN sF6QNáng, nhớNWuX sa6UJ4i ngườiMNbk bảMNbko 9Sh9vệ tôi,MNbk tNWuXrong n9Sh9gày mư9Sh9a như6UJ4 này6UJ4 sẽNWuX mở6UJ4 9Sh9ô 9Sh9che chMNbkắn chNWuXo tôi.

Những việc9Sh9 tôiNWuX 6UJ4làm với6UJ4 ôngF6QN 6UJ4ta ch6UJ4ỉ cóNWuX MNbkcăm ghMNbkét, lừa6UJ4 dối,6UJ4 th6UJ4ậm chF6QNí có9Sh9 MNbkthể 6UJ4có NWuXmột nMNbkgày t6UJ4ôi sẽF6QN d6UJ4ùng daF6QNo đâF6QNm và6UJ4o trá9Sh9i MNbktim luô9Sh9n luô9Sh9n c9Sh9hứa đựng9Sh9 6UJ4sự yêNWuXu thưF6QNơng F6QNbao dunF6QNg kia.

Ông t6UJ4a 9Sh9thấy 9Sh9tôi khMNbkông nó6UJ4i MNbklời nàoF6QN, NWuXchiều ch9Sh9uộng vỗNWuX về6UJ4 lư9Sh9ng tF6QNôi, dNWuXịu dàn6UJ4g NWuXdỗ t6UJ4ôi: “ĐừngNWuX khó6UJ4c nữa.NWuX 6UJ4Mai tôiF6QN mời6UJ4 nNWuXgười đếF6QNn diễNWuXn lạiF6QN chNWuXo e6UJ4m vởNWuX MNbknày, đểNWuX côngNWuX chúMNbka y9Sh9êu mMNbka quỷF6QN, để9Sh9 hoànMNbkg tửNWuX yêNWuXu thi9Sh9ên 9Sh9nga đen,6UJ4 để9Sh9 cô9Sh9ng c6UJ4húa sống6UJ4 hạ9Sh9nh phúcF6QN MNbkcùng mMNbka quỷF6QN, 9Sh9được không?”

“Công chúMNbka thiê6UJ4n NWuXnga sẽNWuX yêMNbku 6UJ4ma MNbkquỷ tànNWuX bạoMNbk sao?”

“Đương nh6UJ4iên NWuXlà NWuXcó 9Sh9thể! NếuMNbk nh6UJ4ư 6UJ4tôi làmMNbk nF6QNhà 6UJ4biên kF6QNịch th9Sh9ì chắcF6QN MNbkchắn F6QNsẽ thế!”

Tôi thMNbkừa MNbknhận: Đúng,6UJ4 F6QNông t6UJ4a cóNWuX thể!

“Có pMNbkhải ô6UJ4ng sẽF6QN biếnMNbk m6UJ4a quMNbkỷ tr9Sh9ở nêMNbkn tMNbkuấn túMNbk, cMNbkòn c6UJ4ó phá9Sh9p NWuXlực vF6QNô biêF6QNn, khô6UJ4ng gì6UJ4 khôngMNbk làmF6QN được,NWuX phả9Sh9i không?”

“Trừ những6UJ4 F6QNthứ đóMNbk r6UJ4a, t6UJ4ôi 6UJ4sẽ tạNWuXo rNWuXa 6UJ4ma F6QNquỷ cF6QNòn s6UJ4i tìnF6QNh 9Sh9hơn MNbkcả F6QNhoàng tử,NWuX kiênMNbk 9Sh9quyết hơn9Sh9, quyF6QNến r6UJ4ũ hơn…”

“Được! T6UJ4ôi s9Sh9ẽ đNWuXợi xem!”

Tôi m9Sh9ỉm cưNWuXời, kéF6QNo MNbkcánh tNWuXay ôn9Sh9g NWuXta, nắm6UJ4 F6QNlấy mMNbka q6UJ4uỷ độngF6QN lF6QNòng ngườiMNbk nhNWuXất MNbkthế giớiNWuX này.

Chưa 9Sh9bao gNWuXiờ MNbktôi cMNbkó tMNbkhể 6UJ4nghĩ rằngNWuX nhữngNWuX ngàyNWuX mMNbkưa MNbktrong giấ6UJ4c mF6QNơ củ9Sh9a tôi6UJ4 lạiF6QN trởF6QN F6QNthành hiệMNbkn thựcF6QN, tMNbkhật sự6UJ4 F6QNcó mF6QNột nF6QNgười đàNWuXn ôn6UJ4g c6UJ4he F6QNô cF6QNho 6UJ4tôi rảoMNbk F6QNbước trMNbkên đườngNWuX, ônF6QNg 9Sh9ta nắm6UJ4 lấNWuXy taMNbky 9Sh9tôi rẽMNbk sa9Sh9ng mộtMNbk cNWuXon phố9Sh9 khác.

Đáng tNWuXiếc nNWuXgười nMNbkày F6QNlà kẻ9Sh9 thF6QNù 9Sh9của tôi,9Sh9 nhữngF6QN F6QNthứ m6UJ4à ôn6UJ4g 9Sh9ta muốnF6QN tôNWuXi k6UJ4hông thể9Sh9 c6UJ4ho 9Sh9ông t6UJ4a được,9Sh9 nhưngF6QN F6QNthứ mF6QNà tôi9Sh9 cóNWuX thMNbkể F6QNcho 6UJ4ông tF6QNa trư6UJ4ớc saNWuXu đềNWuXu 9Sh9là thươn6UJ4g tổn.

Tôi rúMNbkt bàMNbkn tMNbkay đaF6QNng bịNWuX ô9Sh9ng tF6QNa F6QNnắm lấy,NWuX bướcMNbk NWuXra khỏF6QNi chi6UJ4ếc F6QNô, lầF6QNn thứNWuX hMNbkai ông6UJ4 NWuXta 6UJ4đuổi th9Sh9eo tôNWuXi, nắMNbkm NWuXlấy ta6UJ4y tôi,6UJ4 k9Sh9éo F6QNtôi lạNWuXi bê6UJ4n người.

“Ông MNbkbuông tMNbkay đi6UJ4.” TôMNbki đãMNbk dùnNWuXg hNWuXết sứMNbkc lựcMNbk F6QNtoàn thâF6QNn, thếF6QN nhưF6QNng âm6UJ4 t9Sh9hanh vNWuXẫn 9Sh9còn 9Sh9yếu ớtMNbk NWuXnhư vậyF6QN: “KhônMNbkg 6UJ4có kh6UJ4ả nănMNbkg tôiNWuX sẽF6QN y6UJ4êu ông.”

“Em sẽ.”

“Chúng tNWuXa 6UJ4không cóNWuX kếF6QNt quả9Sh9 tMNbkốt đâu.”

Ông 9Sh9ta MNbknhìn tMNbkôi, áNWuXnh mắt6UJ4 h9Sh9oàn toàNWuXn nganNWuXg nNWuXgược: “C6UJ4ái e9Sh9m NWuXgọi là9Sh9 F6QNkết quả9Sh9 tốt6UJ4 MNbklà cáiNWuX gNWuXì, eNWuXm 6UJ4có thểF6QN nF6QNói 9Sh9ra, 9Sh9tôi cMNbkó thểMNbk làmMNbk được!”

Tôi 6UJ4ao ướcNWuX giữNWuXa chMNbkúng 6UJ4ta không9Sh9 cMNbkó sựMNbk thùMNbk hậnNWuX, khMNbkông cóMNbk 9Sh9sự dF6QNối lNWuXừa, cả9Sh9 đờ9Sh9i đều6UJ4 sống6UJ4 nhưF6QN bMNbkây gMNbkiờ, c6UJ4ho dNWuXù khônF6QNg yêNWuXu, cũNWuXng khôngMNbk phảiNWuX xF6QNa cách!

Nhưng m9Sh9à nh6UJ4ững thứ6UJ4 MNbknày F6QNông 9Sh9ta dùMNbk NWuXcó làm9Sh9 cáMNbkch nF6QNào cũng6UJ4 kMNbkhông thểF6QN NWuXlàm được.

Bởi vìMNbk ôn6UJ4g t9Sh9a F6QNđã g9Sh9iết cảMNbk nhàMNbk tôi.

Tôi t6UJ4hở dài,NWuX khônNWuXg muốn6UJ4 qMNbkuanh q9Sh9uẩn tạF6QNi vấ9Sh9n đNWuXề F6QNnày nữaMNbk, đổiMNbk chủF6QN đ9Sh9ề. “V6UJ4ì MNbksao 6UJ4ông lạiF6QN ởF6QN đây?”

“Lúc F6QNtôi gọNWuXi điF6QNện tF6QNhoại 9Sh9cho TNWuXiểu LýMNbk, ngh6UJ4e cậ9Sh9u tMNbka NWuXbảo eNWuXm 6UJ4tới x6UJ4em múaF6QN balletF6QN, baNWuXn đ6UJ4ầu 9Sh9tôi 9Sh9nghĩ NWuXmuốn xe9Sh9m MNbkcùng eMNbkm, kh9Sh9ông lườ9Sh9ng được6UJ4 rằngF6QN l6UJ4oại 6UJ4sân F6QNkhấu MNbknày NWuXsau kh9Sh9i mở6UJ4 MNbkmàn sMNbkẽ k9Sh9hông cF6QNho F6QNphép ngư9Sh9ời nNWuXào và6UJ4o nữF6QNa… CNWuXhẳng NWuXcòn c6UJ4ách MNbknào k6UJ4hác, 6UJ4tôn NWuXtrọng nghệ9Sh9 NWuXthuật một9Sh9 6UJ4chút vậMNbky! TuMNbky 9Sh9rằng tôiNWuX cũ6UJ4ng khôn9Sh9g hiểu!”

“Ông vẫ6UJ4n đứnMNbkg đâyMNbk đợiF6QN tôiMNbk suốt?”

Ông F6QNta c6UJ4ười 6UJ4cười, khoNWuXác c6UJ4ánh ta6UJ4y lênF6QN vMNbkai tF6QNôi, ômF6QN lNWuXấy tôiF6QN đi9Sh9 vềMNbk ph9Sh9ía trư9Sh9ớc: “T9Sh9ôi tìNWuXm chNWuXo e6UJ4m m9Sh9ột NWuXcô giMNbkáo dạyMNbk dươnF6QNg cầF6QNm 9Sh9khá tốt,6UJ4 khNWuXi nào9Sh9 e6UJ4m khôngNWuX muốn9Sh9 đ9Sh9i họcNWuX th6UJ4ì tớiMNbk c6UJ4hỗ NWuXcô ấyF6QN NWuXhọc dươngNWuX cầm…9Sh9 ĐượcMNbk rồi,NWuX tMNbkrước k6UJ4hi NWuXđi thMNbkì nhớ9Sh9 gọiNWuX điệnMNbk thoại6UJ4 hẹnNWuX trước.”

“Vì sao?”

Vì s9Sh9ao 9Sh9ông tF6QNa lại9Sh9 qu9Sh9an t9Sh9âm chă9Sh9m NWuXsóc tôNWuXi đến6UJ4 thế.

Tôi khôngNWuX cầnMNbk đưaNWuX MNbkra bấ6UJ4t kỳF6QN đòi6UJ4 hỏ9Sh9i NWuXgì, 9Sh9ông vẫnNWuX 9Sh9cứ hiểuNWuX tôiNWuX muốNWuXn cNWuXái gì.

“Tôi có6UJ4 NWuXgọi điện9Sh9 hỏi6UJ4 thàF6QNnh tíchNWuX củaNWuX e6UJ4m ởF6QN trườngNWuX, MNbktuy rằng6UJ4 tôiMNbk c9Sh9ũng khôngF6QN trônMNbkg F6QNmong thành9Sh9 tíF6QNch của6UJ4 e9Sh9m xuMNbkất sắc6UJ4 ba9Sh9o 9Sh9nhiêu, thế9Sh9 MNbknhưng khF6QNông nF6QNghĩ tNWuXới chỉNWuX cóMNbk đF6QNiểm nMNbkhạc lýF6QN củaMNbk 6UJ4em trNWuXên 6NWuX0.” ÔngNWuX tMNbka xoMNbka đầNWuXu tôiMNbk, 6UJ4giọng MNbknói t6UJ4ràn n9Sh9gập 9Sh9sự F6QNyêu chMNbkiều: “GiấcMNbk mơ6UJ4 củaF6QN mMNbkỗi ng6UJ4ười đ6UJ4ều kháMNbkc n9Sh9hau, tNWuXôi khô9Sh9ng muốnF6QN gòNWuX éMNbkp e9Sh9m cá6UJ4i NWuXgì hết!”

Tôi nghF6QNĩ rằMNbkng ôngMNbk NWuXta vĩnMNbkh vi9Sh9ễn khMNbkông đoánF6QN 9Sh9ra đượ6UJ4c ướ6UJ4c F6QNmơ của6UJ4 t9Sh9ôi 9Sh9là gì.

“Ông cóF6QN ướ6UJ4c m9Sh9ơ nàoF6QN không?”MNbk Tô6UJ4i hỏi.

“Có!” F6QNÔng cười6UJ4 giễuF6QN cợt6UJ4 chính6UJ4 NWuXbản thân,F6QN nNWuXhìn l9Sh9ên bầuNWuX tr6UJ4ời F6QNu ámNWuX: “ƯớcNWuX 9Sh9mơ củ6UJ4a t9Sh9ôi c6UJ4hính lF6QNà NWuXlàm một9Sh9 cảnhF6QN sát!”

Một ph6UJ4ần F6QNtử xấMNbku g6UJ4iết ngườiMNbk nhưMNbk F6QNkhông có6UJ4 c9Sh9ảm gMNbkiác nói9Sh9 rằngNWuX ư6UJ4ớc mơ6UJ4 củNWuXa 6UJ4ông 6UJ4ta là6UJ4 làm6UJ4 F6QNmột cảnh6UJ4 sáF6QNt, thật9Sh9 NWuXsự NWuXđây 6UJ4là chuyệF6QNn đáF6QNng 6UJ4cười MNbknhất m6UJ4à tôF6QNi t9Sh9ừng ngh6UJ4e qua.

Đi lượnF6QN 9Sh9qua mấy9Sh9 cMNbkon 9Sh9đường 6UJ4không có6UJ4 9Sh9mục NWuXđích, t6UJ4ôi phNWuXát hiệnF6QN 9Sh9ra mộtMNbk 9Sh9cái postMNbker rF6QNất đặNWuXc biF6QNệt: “GìNWuX đâ6UJ4y? ĐâNWuXy 9Sh9là ph6UJ4im điện6UJ4 NWuXảnh sao?”

Hình ảnF6QNh F6QNtrên poF6QNster thậ9Sh9t s9Sh9ự rMNbkất đ9Sh9ặc MNbkbiệt, mộ6UJ4t ngườiF6QN NWuXphụ 6UJ4nữ ngồiF6QN MNbktrên cáiNWuX NWuXđó c6UJ4ủa nMNbkgười F6QNđàn 9Sh9ông, bNWuXàn 9Sh9tay duỗiNWuX NWuXsau l6UJ4ưng nNWuXắm lấ9Sh9y mNWuXột t9Sh9hứ NWuXnhìn giống6UJ4 nhNWuXư mMNbkột loạiNWuX v6UJ4ũ khF6QNí sắF6QNc bNWuXén, 9Sh9còn haNWuXi ta6UJ4y ngườNWuXi đàF6QNn ônF6QNg kMNbkia 9Sh9bị tróiMNbk và6UJ4o thMNbkành giườF6QNng, vẻ6UJ4 mặt6UJ4 NWuXbừng bừnNWuXg phấnNWuX khíc9Sh9h, ho6UJ4àn toàF6QNn k9Sh9hông hềMNbk F6QNcó 6UJ4sự sợF6QN 6UJ4hãi kMNbkhi NWuXcái chếtF6QN đếF6QNn gần.

Tôi F6QNđảo F6QNmắt nMNbkhìn qMNbkua phần6UJ4 giới6UJ4 thiệ9Sh9u, bộMNbk phF6QNim nà6UJ4y tênF6QN NWuXlà “BảnNWuX năNWuXng gốc”[1], F6QNhôm NWuXnay đúng9Sh9 NWuXtrong đ9Sh9ợt trình6UJ4 chiếu.

Tôi nhMNbkìn 6UJ4về p6UJ4hía HànF6QN TrạcMNbk MNbkThần đaNWuXng khẽ6UJ4 nh9Sh9íu màMNbky: “ÔMNbkng đãNWuX F6QNtừng xNWuXem chưa?”

“Đã n9Sh9ghe F6QNAn MNbkDĩ 9Sh9Phong nóF6QNi 9Sh9qua mộNWuXt chút…”

“Tôi m6UJ4uốn xem!”

Không thấNWuXy 6UJ4ông t9Sh9a trả6UJ4 l9Sh9ời, t9Sh9ôi qF6QNuay đầuMNbk lạ6UJ4i nhìnMNbk, thấyF6QN 9Sh9ông tNWuXa NWuXđang dùnNWuXg ng6UJ4ón trỏMNbk 9Sh9và nF6QNgón cá9Sh9i giF6QNật giậtF6QN vùngMNbk dNWuXa giữa9Sh9 haMNbki l6UJ4ông 6UJ4mày, cNWuXó v6UJ4ẻ nhF6QNư đNWuXang s9Sh9uy xétMNbk kNWuXỹ lưF6QNỡng NWuXcái gì6UJ4 đó.

Tôi ch9Sh9o rằF6QNng ôngNWuX t6UJ4a khMNbkông F6QNnghe MNbkđược nhữngMNbk lời6UJ4 NWuXtôi nóiMNbk, nhắc6UJ4 NWuXlại mộtNWuX lầnMNbk: “T9Sh9ôi F6QNmuốn F6QNxem F6QNbộ MNbkphim này!”

“Được rồi!”NWuX ÔMNbkng tNWuXa c9Sh9uối cùNWuXng cũn6UJ4g MNbknghe t6UJ4hấy NWuXđược: “Tô9Sh9i điF6QN 6UJ4mua vé.”

Không biếNWuXt vìF6QN 6UJ4sao vMNbkẻ mF6QNặt củ6UJ4a MNbkông tMNbka 9Sh9làm tôi6UJ4 c6UJ4ảm tNWuXhấy ôMNbkng tNWuXa khôF6QNng NWuXcam lNWuXòng, 9Sh9không t9Sh9ình nguyện!

Người p9Sh9hụ nMNbkữ báMNbkn v9Sh9é ng9Sh9hiêng 6UJ4mắt nhìNWuXn ôF6QNng ta9Sh9, rồiMNbk lạiNWuX liếF6QNc nhMNbkìn MNbkbộ đ9Sh9ồng p9Sh9hục trênMNbk MNbktôi, k9Sh9hinh tMNbkhường lườm6UJ4 tôiMNbk mộ6UJ4t cái6UJ4: “TầngNWuX trêNWuXn hNWuXay tầNWuXng dưới?”

“Uhm… 9Sh9Tầng trên!”NWuX 6UJ4Ông t6UJ4a nói.

“Có loạiF6QN ha6UJ4i trF6QNăm, cNWuXó loại9Sh9 bốn9Sh9 trăm…”

“Bốn trăm!”

“Một bộMNbk ph6UJ4im điện9Sh9 ảnMNbkh tốnF6QN tậnF6QN bốMNbkn t9Sh9răm? Sa6UJ4o lạ9Sh9i đắt6UJ4 nhNWuXư thế?”6UJ4 RạpF6QN chiếMNbku p6UJ4him 6UJ4này cNWuXũng liệMNbkt vàoNWuX hạnMNbkg kF6QNhông c9Sh9ao cấ6UJ4p lắmF6QN, một9Sh9 bộ6UJ4 phF6QNim đNWuXủ chF6QNo tôiNWuX NWuXtiền ăNWuXn trF6QNưa NWuXmột tháng.

“Không đMNbkắt! RấtNWuX bìnNWuXh thường.”

Đợi đến6UJ4 kNWuXhi lênNWuX tầng,F6QN đ9Sh9i vàoMNbk giaMNbkn nhỏF6QN MNbktôi NWuXmới hiểu9Sh9 đư6UJ4ợc cái9Sh9 gMNbkì gọiNWuX là: Không MNbkđắt! RMNbkất NWuXbình thường.

Gian phòngF6QN NWuXrất hẹ6UJ4p, hẹpNWuX đếnMNbk MNbkmức c6UJ4hỉ NWuXcó th9Sh9ể cNWuXhứa đượcF6QN MNbkmột c6UJ4hiếc g9Sh9hế sof9Sh9a màuMNbk hF6QNồng MNbkhơi có6UJ4 phầnMNbk khF6QNoa trươF6QNng MNbkvà mMNbkột c9Sh9hiếc T6UJ4V mà6UJ4u đeMNbkn g6UJ4ắn l6UJ4ên tr6UJ4ên tường,F6QN F6QNkhông c6UJ4ó các9Sh9 thiết9Sh9 bNWuXị n9Sh9ào khác.

Thấy MNbkthiết 6UJ4kế 6UJ4như tMNbkhế, F6QNtôi cuốNWuXi cùngF6QN cũ9Sh9ng hiểuNWuX 6UJ4rõ F6QNvẻ F6QNmặt tF6QNrầm tMNbkư F6QNsuy n6UJ4ghĩ k9Sh9ia cMNbkủa ôn9Sh9g tF6QNa m6UJ4ang nNWuXội dunMNbkg gì.

Ông tF6QNa ngồi6UJ4 trên6UJ4 sofaF6QN, bậtNWuX TNWuXV F6QNlên: “NWuXEm cứMNbk từNWuX t9Sh9ừ xe6UJ4m mộ6UJ4t MNbkmình, tF6QNôi nNWuXgủ mộtNWuX lMNbkúc! KNWuXhi nàNWuXo hế9Sh9t thMNbkì đF6QNánh NWuXthức tôi!”

Nói xonF6QNg, ôn6UJ4g NWuXta F6QNcởi áNWuXo khoF6QNác F6QNra đ6UJ4ắp 9Sh9lên trên9Sh9 người,9Sh9 nừa9Sh9 MNbknằm NWuXnửa dự6UJ4a trêNWuXn sofaNWuX, g9Sh9ối đầu9Sh9 l6UJ4ên thànF6QNh F6QNghế, nhắmNWuX F6QNmắt lại.

“À!” TôiF6QN ôMNbkm gó9Sh9i 9Sh9bỏng 6UJ4ngồi xuống,MNbk 9Sh9cố gắng6UJ4 hếtNWuX sứNWuXc giữF6QN kh9Sh9oảng cácNWuXh vớ9Sh9i ôn9Sh9g t9Sh9a, dư6UJ4a 6UJ4trên thà6UJ4nh ghếMNbk 9Sh9còn lại.

Trong hoNWuXàn NWuXcảnh nMNbkày, cứMNbk NWuXnên cẩn9Sh9 thậnNWuX một9Sh9 chút9Sh9 NWuXthì hơn.

Khi phi9Sh9m bF6QNắt đầuF6QN chiếu6UJ4 tô6UJ4i mới6UJ4 bMNbkiết tMNbkình tiếF6QNt kh9Sh9ông gi6UJ4ống NWuXnhư nhF6QNững gì6UJ4 tMNbkôi nghĩ.

Tôi cNWuXho rF6QNằng MNbkđây sẽ6UJ4 là9Sh9 MNbkmột bộ9Sh9 pF6QNhim F6QNbáo thù,9Sh9 moNWuXng đợi9Sh9 nhF6QNân vậ6UJ4t MNbknữ chínhMNbk 6UJ4đã từ6UJ4ng trảiNWuX F6QNqua những9Sh9 việNWuXc giốngF6QN n6UJ4hư tôi,6UJ4 yêNWuXu k6UJ4ẻ thùF6QN NWuXcủa NWuXcô 6UJ4ấy thế6UJ4 NWuXnên mF6QNới th9Sh9ân mậtNWuX vớiNWuX ngườF6QNi đF6QNàn 6UJ4ông MNbkkia n9Sh9hư thế…

Chỉ cóNWuX điềF6QNu ch9Sh9o F6QNdù khô6UJ4ng MNbkcó tNWuXình tiếF6QNt tươngNWuX tF6QNự, nhìF6QNn cáchF6QN côF6QN ấyF6QN giếNWuXt ngNWuXười đànMNbk ôNWuXng cư9Sh9ờng tF6QNráng k6UJ4ia nhF6QNư th6UJ4ế nàoNWuX cũ6UJ4ng kNWuXhông 6UJ4uổng MNbkcông tôi6UJ4 x9Sh9em mF6QNột lần.

Do đóF6QN tô6UJ4i F6QNxem cực9Sh9 kỳNWuX chă9Sh9m NWuXchú, nhất6UJ4 lNWuXà đF6QNến thNWuXời điểmMNbk F6QNmấu chốt…

Mặc dMNbkù đo6UJ4ạn dạ6UJ4o NWuXđầu qNWuXuá dF6QNài, quá6UJ4 k9Sh9ịch liệtNWuX, haNWuXi ngưNWuXời điêMNbkn c6UJ4uồng vặn6UJ4 vẹoF6QN cơNWuX thNWuXể k6UJ4hông dừNWuXng, cMNbkòn tô9Sh9i th9Sh9ì cắnF6QN răng,NWuX nhịn….

Trước đMNbkây tMNbkôi 6UJ4đã từNWuXng NWuXxem qMNbkua NWuXquá trìnhMNbk nàNWuXy kh6UJ4i đọc6UJ4 tiểuNWuX thuy9Sh9ết tìn6UJ4h cảMNbkm, đạMNbki khF6QNái l9Sh9à hiểuF6QN nhưnF6QNg k6UJ4hông cNWuXó phả9Sh9i 6UJ4ứng gìF6QN qNWuXuá mức6UJ4 mã9Sh9nh liệt.

Hôm nNWuXay thấF6QNy người6UJ4 thậtNWuX biểu6UJ4 diễnMNbk MNbktôi lạiNWuX cảmNWuX giá9Sh9c khônMNbkg giốn9Sh9g nhF6QNư thế,9Sh9 thấy9Sh9 ha9Sh9i cơ9Sh9 thMNbkể h6UJ4ai n9Sh9gười d6UJ4ây dNWuXưa vớiF6QN nha9Sh9u, tNWuXiếng thởF6QN MNbkdâm loạn9Sh9, tiế9Sh9ng thét9Sh9 MNbkphóng đãng,F6QN lNWuXòng tôF6QNi cũF6QNng nMNbkổi lên9Sh9 9Sh9từng cơMNbkn MNbkhoảng 6UJ4loạn, mặt6UJ4 màNWuXy tựa6UJ4 như9Sh9 đaF6QNng p9Sh9hát sốt.

Chỉ cóMNbk điềuMNbk v6UJ4ì chF6QNờ đợiNWuX đếF6QNn tìnhF6QN tiếtF6QN thF6QNen chốt,9Sh9 tôi9Sh9 nhịn!

Cuối cũn9Sh9g cũnMNbkg NWuXthấy người9Sh9 phụ9Sh9 NWuXnữ MNbkkia từMNbk tNWuXừ buộcF6QN ngMNbkười đànF6QN ôn9Sh9g vào9Sh9 MNbkthành gF6QNiường, tF6QNôi ngừNWuXng 6UJ4thở chờMNbk đợiF6QN F6QNcô ấyMNbk lấy6UJ4 9Sh9ra cáiNWuX dMNbkùi đF6QNục t6UJ4ừ nơNWuXi nào.

“Có thểMNbk 6UJ4tập tr9Sh9ung x9Sh9em đếnNWuX 9Sh9mức NWuXnhư thMNbkế sao?”6UJ4 GiónF6QNg nóMNbki c6UJ4ủa H9Sh9àn TrạcMNbk Thầ9Sh9n 9Sh9làm 6UJ4tôi giậ9Sh9t mình6UJ4, nếu9Sh9 ô6UJ4ng t9Sh9a khNWuXông nNWuXói t6UJ4ôi g6UJ4ần như9Sh9 NWuXquên 6UJ4mất sựF6QN tồ6UJ4n tMNbkại F6QNcủa F6QNông ta.

“Ớ.. uhm…”6UJ4 TNWuXôi 6UJ4có cảmMNbk giNWuXác F6QNnhư mNWuXình NWuXlà một6UJ4 đứa6UJ4 t9Sh9rẻ coMNbkn xNWuXem trMNbkộm 9Sh9phim ngườ6UJ4i lớMNbkn bMNbkị ngườiNWuX k9Sh9hác bắNWuXt gặpMNbk, nhất9Sh9 MNbklà lại9Sh9 bịF6QN MNbkông t9Sh9a trông6UJ4 t6UJ4hấy, tMNbkôi 6UJ4lại cà9Sh9ng chá9Sh9n nản6UJ4 6UJ4hơn, đồn9Sh9g thờiNWuX F6QNcòn bấtF6QN MNbkan rụt9Sh9 r9Sh9è: NWuX“Không phảNWuXi ô6UJ4ng đãMNbk 9Sh9ngủ sao?”

“Bị đF6QNánh thức…”F6QN ÔngF6QN 9Sh9ta chố6UJ4ng ta9Sh9y lênMNbk s9Sh9ofa rồNWuXi ngồiF6QN xuốngF6QN, dNWuXạt MNbkdào h6UJ4ứng tNWuXhú nh9Sh9ìn NWuXtôi: “Có6UJ4 h9Sh9ứng thMNbkú à?”

Tôi đoáNWuXn ch9Sh9ắc MNbkrằng 9Sh9khuôn F6QNmặt tMNbkôi bâyMNbk giờ6UJ4 cNWuXó MNbkthể đuMNbkn sMNbkôi mộtF6QN hồNWuX nướNWuXc, 6UJ4vội vànNWuXg dùnMNbkg MNbkmu NWuXbàn tMNbkay làm9Sh9 gF6QNiảm nhiệMNbkt đMNbkộ. “TôMNbki cF6QNhỉ mNWuXuốn nhìF6QNn mộtNWuX cMNbkhút thôi…”

Nhớ tF6QNới 6UJ4mục đícNWuXh củaMNbk mì9Sh9nh, t9Sh9ôi vộiMNbk v9Sh9àng ngẩMNbkng đF6QNầu MNbkxem tiếp,MNbk đángMNbk tiế9Sh9c làF6QN NWuXđã bỏNWuX l6UJ4ỡ mấ6UJ4t thờiF6QN điểmNWuX m9Sh9ấu MNbkchốt, 9Sh9người p9Sh9hụ nữMNbk NWuXkia kF6QNhông F6QNbiết đF6QNã lấyMNbk t9Sh9ừ đâuMNbk rNWuXa cái9Sh9 mNWuXũi dùi,MNbk đâmF6QN v6UJ4ào ngMNbkực ngưF6QNời đ9Sh9àn ôMNbkng đấy!

Thật đáNWuXng tiếnF6QNg NWuXlà kh9Sh9ông thấyNWuX rõ!

“Trông NWuXem có6UJ4 vẻ6UJ4 nMNbkhư đanNWuXg thấ6UJ4t vọ6UJ4ng, cóMNbk 6UJ4muốn NWuXtôi tu9Sh9a lại9Sh9 c6UJ4ho eF6QNm nhìMNbkn F6QNkỹ F6QNthêm lầnF6QN nữaNWuX không.”

Không đợiMNbk tôNWuXi trảF6QN lờ9Sh9i, ôn9Sh9g tF6QNa đã9Sh9 t9Sh9ua lạiMNbk mộF6QNt chúNWuXt, tôF6QNi 9Sh9lại càng6UJ4 ngượF6QNng n6UJ4gùng hơF6QNn, t6UJ4ay châF6QNn khôNWuXng bi6UJ4ết NWuXđặt đâu9Sh9 hết.

“Tôi cóMNbk tNWuXhể hỏF6QNi ônF6QNg mộtMNbk vấMNbkn đề6UJ4 khôngF6QN.” T6UJ4ôi thửF6QN 9Sh9tìm cácMNbkh đổi6UJ4 chủF6QN đ9Sh9ề câ6UJ4u MNbkchuyện, dờ9Sh9i đi6UJ4 sự9Sh9 ngượng6UJ4 n9Sh9gùng F6QNcủa ch9Sh9ính mình.NWuX “F6QNÔng cóF6QN thểMNbk 9Sh9để phụ9Sh9 NWuXnữ cột6UJ4 6UJ4ông vàMNbko t6UJ4hành giư6UJ4ờng không?”

“Trừ MNbkkhi tô9Sh9i khô6UJ4ng muốnNWuX số6UJ4ng nữa!”

Tôi c6UJ4ũng 6UJ4nghĩ nhưNWuX vậyMNbk, cáiMNbk loại9Sh9 ngườiF6QN tín9Sh9h cácF6QNh trờ6UJ4i F6QNsinh đa9Sh9 n6UJ4ghi nh6UJ4ư ônF6QNg F6QNta 9Sh9làm sa6UJ4o có9Sh9 thể9Sh9 9Sh9để phụF6QN nMNbkữ 6UJ4có cơF6QN MNbkhội nhF6QNư thế.

Tôi F6QNsuy F6QNnghĩ 9Sh9thêm một9Sh9 láF6QNt, hỏiNWuX 9Sh9dò: “Vậy…MNbk F6QNNếu l6UJ4à tôF6QNi thìF6QN sao9Sh9? Khôn6UJ4g NWuXphải ông9Sh9 đF6QNã n9Sh9ói tô6UJ4i làF6QN nF6QNgười NWuXsuy nh6UJ4ất 9Sh9ông tiNWuXn tưởn9Sh9g sao…”

Đến NWuXlúc tNWuXôi trôn6UJ4g thF6QNấy sựNWuX hF6QNưng pMNbkhấn kF6QNhó cóNWuX thể6UJ4 F6QNđè nMNbkén đượcNWuX F6QNtrong mắtMNbk ôF6QNng taF6QN, 9Sh9tôi 9Sh9mới MNbký thứcMNbk được6UJ4 rF6QNằng câu6UJ4 hMNbkỏi MNbkcủa mì9Sh9nh 9Sh9có baNWuXo nh9Sh9iêu mờF6QN ám…

Đây lMNbkà kết9Sh9 qF6QNuả củaMNbk việF6QNc kh6UJ4ông giỏiMNbk F6QNtoán, kh9Sh9i gi6UJ4ả 6UJ4sử… mệnNWuXh đềNWuX ba6UJ4n đầu9Sh9 F6QNđã xuF6QNất hiMNbkện sự9Sh9 s9Sh9ai lF6QNầm vNWuXô cùnMNbkg MNbknghiêm trọng!

Cơ tMNbkhể củaNWuX ônNWuXg t9Sh9a nghiNWuXêng về6UJ4 phíaMNbk NWuXtôi, hMNbkai NWuXcánh MNbktay đặtNWuX bêNWuXn sườn9Sh9 MNbktôi, NWuXvừa vF6QNặn qu6UJ4ây NWuXtôi lạMNbki tr6UJ4ong không9Sh9 giF6QNan nhỏNWuX hẹp.

Khuôn mặF6QNt củaMNbk ônNWuXg NWuXta tớiMNbk gầnMNbk bMNbkên taMNbki tôi9Sh9, dùngF6QN giọngNWuX nóNWuXi gợNWuXi cảm6UJ4 hMNbkơi mF6QNang th6UJ4eo ýNWuX cườMNbki nó6UJ4i: “N6UJ4ếu nhưMNbk cứF6QN tMNbkheo lờNWuXi 6UJ4em nóiF6QN… t6UJ4ôi lNWuXại cMNbkàng MNbkmuốn tróMNbki eNWuXm lạiNWuX trên9Sh9 giườ6UJ4ng, ngNWuXhe e9Sh9m c6UJ4ầu MNbkxin tôMNbki… ChuyệnF6QN đấyNWuX quảF6QN thậ6UJ4t rấtMNbk kíchNWuX thích…”

Khi ôMNbkng tNWuXa nói,9Sh9 hơNWuXi nónNWuXg p9Sh9he phẩyF6QN sa6UJ4u t6UJ4ai tôiNWuX, NWuXcánh t6UJ4ay tNWuXôi 6UJ4cứng lại,6UJ4 gNWuXói bỏn6UJ4g tr9Sh9ên tNWuXay rơiNWuX xuống,v9Sh9ung vã9Sh9i khNWuXắp mặtF6QN đất.

Không chNWuXỉ 9Sh9có giọnF6QNg nóF6QNi MNbkcủa ông6UJ4 tNWuXa biNWuXến đổF6QNi, ánhF6QN m9Sh9ắt F6QNcũng F6QNrất bấNWuXt th6UJ4ường, tMNbkrong mắ9Sh9t l6UJ4óe lMNbkên nhữngMNbk đốF6QNm sán6UJ4g 6UJ4như lửa9Sh9, NWuXtràn ngNWuXập sựMNbk đF6QNiên cuồMNbkng cMNbkhiếm giữ9Sh9 vNWuXà MNbkcướp đoạt.

Nhưng 9Sh9sự kh6UJ4ác F6QNthường F6QNnhất cNWuXhính làMNbk ôngF6QN tNWuXa dF6QNùng đầu9Sh9 lưỡiNWuX lF6QNiếm 6UJ4sau t9Sh9ai t9Sh9ôi, c9Sh9ảm giácMNbk trơ6UJ4n trợtMNbk ẩmF6QN ướtMNbk kéMNbko theMNbko 6UJ4những xF6QNúc cảmNWuX kF6QNhông NWuXdự đoánMNbk trướcNWuX đ6UJ4ược của6UJ4 cơ9Sh9 tMNbkhể, 6UJ4tôi sợNWuX đếnNWuX nỗiMNbk lùiF6QN mìnNWuXh lẩnNWuX trá6UJ4nh, tMNbkhế nhNWuXưng đằ6UJ4ng s9Sh9au đNWuXã chạm6UJ4 vàoF6QN ta6UJ4y NWuXvịn s6UJ4ofa, khNWuXông còNWuXn đ9Sh9ường trốF6QNn thoát!

Tôi bị6UJ4 6UJ4động tácNWuX c6UJ4ủa ônF6QNg tF6QNa d9Sh9ọa đến6UJ4 nMNbkgây 9Sh9ngẩn cảNWuX ngườ9Sh9i, hoNWuXàn toàMNbkn khônNWuXg biết9Sh9 nMNbkên làNWuXm 6UJ4cái gMNbkì 6UJ4bây giờ!

Đôi môNWuXi ô9Sh9ng F6QNta NWuXhôn t6UJ4ừ saMNbku tNWuXai NWuXtôi dọcMNbk thMNbkeo c6UJ4ần cổF6QN, tMNbkrằn MNbktrọc t6UJ4rên làF6QNn 6UJ4da đa9Sh9ng lộMNbk rNWuXa ngoà9Sh9i NWuXáo, nhẹ6UJ4 nhàMNbkng mút6UJ4 lấyF6QN, F6QNnụ hôn9Sh9 lúF6QNc 6UJ4nhẹ F6QNlúc sâu,NWuX 9Sh9lúc nha6UJ4nh MNbklúc cMNbkhậm, NWuXđôi khF6QNi c9Sh9òn có6UJ4 thểNWuX F6QNdùng 6UJ4hàm rF6QNăng 9Sh9khẽ cắn,6UJ4 cF6QNơ t9Sh9hể đ6UJ4ang căNWuXng cứngMNbk F6QNvì 6UJ4sợ của9Sh9 tô9Sh9i dầnNWuX dầnF6QN 6UJ4trở 9Sh9nên bủn6UJ4 MNbkrủn, k9Sh9hông còMNbkn F6QNsức lực…

Trước đây9Sh9 9Sh9khi đNWuXọc ti9Sh9ểu thNWuXuyết viết,F6QN saMNbku MNbkkhi phụNWuX nữMNbk thâ9Sh9n mậtF6QN v6UJ4ới đàF6QNn ông9Sh9, trên9Sh9 người6UJ4 sẽNWuX lưNWuXu lạiF6QN nhiềMNbku dấu9Sh9 hF6QNôn, F6QNtôi kMNbkhông hiể6UJ4u 9Sh9vì sa9Sh9o đàNWuXn ôNWuXng lạiNWuX phảMNbki thMNbkô lỗ6UJ4 MNbknhư thế,MNbk hMNbkiện 9Sh9giờ tô6UJ4i mớF6QNi hiểu6UJ4 được,F6QN sựF6QN đ6UJ4au đF6QNớn kF6QNiểu nF6QNày sẽF6QN làMNbkm ngườiMNbk F6QNta 9Sh9có loạNWuXi cảmNWuX gi9Sh9ác hưNWuXởng thNWuXụ đ6UJ4ặc bMNbkiệt, NWuXthân th9Sh9ể bF6QNắt đầF6QNu dấy6UJ4 lêMNbkn nhiệF6QNt độF6QN l6UJ4àm NWuXtôi kMNbkinh hoảng!

Hưởng thụ!MNbk NghĩNWuX 6UJ4đến mộ6UJ4t tín9Sh9h từNWuX F6QNnhư 9Sh9vậy, tráiF6QN t9Sh9im t6UJ4ôi lF6QNại MNbkcàng NWuXkinh MNbkhoàng thêm.

Tôi vừaMNbk muF6QNốn 9Sh9ra 9Sh9sức đẩyMNbk NWuXông ta6UJ4, 6UJ4gào lên: Đừng!

Chợt ngF6QNhe thấy6UJ4 gNWuXian phMNbkòng s9Sh9át v9Sh9ách vọngNWuX MNbkđến t9Sh9iếng rêNWuXn 9Sh9nũng nịuMNbk cF6QNủa mộtNWuX F6QNphụ nữMNbk: “ĐừngNWuX mà!”

Cái chữNWuX tôNWuXi vừa6UJ4 muốnNWuX héNWuXt rMNbka F6QNbị kMNbkẹt NWuXlại tF6QNrong 9Sh9cổ họng,F6QN khôngF6QN hétNWuX đượcF6QN nữa.

Ngay cả9Sh9 NWuXbàn ta6UJ4y c9Sh9ủa tF6QNôi đặt6UJ4 trF6QNong F6QNngực ônNWuXg MNbkta, NWuXcũng bF6QNắt đ6UJ4ầu bịNWuX ô9Sh9ng 6UJ4ta đè6UJ4 chặt.

Trời ơMNbki, 9Sh9nơi MNbknày sF6QNuy chF6QNo cùngF6QN làNWuX c6UJ4hốn NWuXnào hả!

Tôi đ9Sh9ây k9Sh9hông phả6UJ4i tự6UJ4 mìF6QNnh 9Sh9chủ động9Sh9 NWuXdâng NWuXđến miệng9Sh9 nMNbkgười F6QNta sao?

“Muốn thửNWuX không?”

Khóe miF6QNệng ô9Sh9ng MNbkta thoáng9Sh9 n9Sh9hếch lên6UJ4, mNWuXi mắtF6QN chớF6QNp độMNbkng, NWuXý cườiF6QN ki6UJ4a ma6UJ4ng NWuXtheo chNWuXút F6QNtà ácNWuX mịMNbk hoặcMNbk, NWuXtôi nghF6QNĩ rằn9Sh9g ngaNWuXy c6UJ4ả ANWuXn F6QNDĩ P6UJ4hong F6QNcũng p6UJ4hải MNbkcảm thấ6UJ4y xấNWuXu h6UJ4ổ 6UJ4muốn chuNWuXi đầ9Sh9u x6UJ4uống F6QNđất, 9Sh9tự thấyNWuX khônNWuXg bằng!

“Yên t6UJ4âm, tNWuXôi MNbksẽ rấ6UJ4t dF6QNịu dàF6QNng, kMNbkhông làmNWuX đauMNbk eNWuXm đâu…”

Tôi MNbknuốt mNWuXột ngụmMNbk nướcMNbk bọt,9Sh9 6UJ4hô hấNWuXp bMNbkắt F6QNđầu khônNWuXg cân6UJ4 b6UJ4ằng, thấy6UJ4 rMNbkõ ngựF6QNc MNbkmình bắt9Sh9 đầu9Sh9 MNbkphập F6QNphồng 6UJ4không theMNbko qNWuXuy lu9Sh9ật, 6UJ4cơ thểF6QN F6QNbất giác6UJ4 trở9Sh9 nênMNbk nóF6QNng bỏng.

Tôi b6UJ4ắt đNWuXầu nghiNWuXêm MNbktúc 6UJ4suy nghĩ6UJ4 lờiNWuX ô6UJ4ng t9Sh9a MNbknói, thNWuXật lNWuXà sMNbkẽ khôn6UJ4g đ6UJ4au không?

Tôi lắcMNbk đầNWuXu, F6QNvấn đề6UJ4 cầnMNbk 9Sh9suy nghĩF6QN lúcNWuX MNbknày khôNWuXng pF6QNhải đaF6QNu 6UJ4hay khô6UJ4ng đF6QNau, 6UJ4mà l9Sh9à h9Sh9ình nF6QNhư ôn6UJ4g tMNbka thậ9Sh9t sựNWuX muốnF6QN làmNWuX n6UJ4hững chF6QNuyện MNbkkhông bằngMNbk cầm6UJ4 t6UJ4hú vF6QNới tôi.

Không thểMNbk, n6UJ4ếu nhF6QNư NWuXngay cảMNbk cơNWuX thể9Sh9 F6QNtôi cũng9Sh9 dângNWuX 6UJ4cho ôngNWuX tMNbka, tấ6UJ4t cảMNbk mọiNWuX thNWuXứ s6UJ4ẽ kMNbkhông cF6QNòn kiNWuXểm sNWuXoát được9Sh9 nữa.

“Tôi MNbknghĩ có6UJ4 thểNWuX F6QNông đaF6QNng hiF6QNểu lầm6UJ4 ýF6QN củ6UJ4a tôF6QNi…” 9Sh9Tôi đaMNbkng ngF6QNhĩ cáchMNbk lMNbkàm t9Sh9hế nNWuXào đểNWuX giảF6QNi t6UJ4hích, ônMNbkg MNbkta nghiêngMNbk ngườ9Sh9i nằmMNbk xu6UJ4ống bF6QNên ngườiMNbk tôi,MNbk mộ6UJ4t tMNbkay ôF6QNm NWuXlấy 9Sh9vai 9Sh9tôi, kéF6QNo cMNbkhặt t6UJ4ôi v6UJ4ào tr6UJ4ong lồngF6QN 6UJ4ngực, taF6QNy kiMNbka nâNWuXng lênF6QN MNbkchân tôi6UJ4 đặt6UJ4 trêF6QNn sofNWuXa, dùnF6QNg ngónNWuX taNWuXy n9Sh9hẹ nh6UJ4àng tr9Sh9ượt dNWuXọc t6UJ4heo F6QNchân t6UJ4ôi đến9Sh9 bắpMNbk đùi9Sh9, tiếpNWuX tụ9Sh9c lầNWuXn v9Sh9ào bêNWuXn trongF6QN, thăNWuXm dò6UJ4 vào6UJ4 bNWuXên t9Sh9rong cMNbkhiếc v6UJ4áy 6UJ4tôi, lựcMNbk tMNbkay vừa6UJ4 đ9Sh9ủ kh9Sh9iến F6QNngười tF6QNa cMNbkó c9Sh9ảm giá6UJ4c tê6UJ4 ng6UJ4ứa tớiMNbk từng6UJ4 khớpF6QN xương.

Sự k9Sh9ích độnF6QNg t9Sh9rong T9Sh9V lạiNWuX F6QNbắt đF6QNầu, nhânF6QN vậ6UJ4t nNWuXữ cNWuXhính thMNbkở d6UJ4ốc, rF6QNên 6UJ4rỉ, người9Sh9 đàNWuXn ôMNbkng théNWuXt MNbklên mộNWuXt tiếMNbkng 9Sh9rồi lạiMNbk một6UJ4 tiếngF6QN c9Sh9àng trầm9Sh9 lu6UJ4ân hơn.

Cách váMNbkch NWuXcòn MNbkvọng tới9Sh9 mộNWuXt tiếnMNbkg kêuNWuX còn9Sh9 ướt6UJ4 9Sh9át hơnMNbk cảMNbk trF6QNên NWuXTV: “MMNbkau lF6QNên mộ9Sh9t chMNbkút, 6UJ4mau nữa…”

Ông 9Sh9ta thMNbkản n9Sh9hiên cười,NWuX ngónF6QN F6QNtay d6UJ4ài lại6UJ4 chầmNWuX chậm6UJ4 lướ9Sh9t trênMNbk đùNWuXi MNbktôi, NWuXtựa như6UJ4 cóNWuX sức6UJ4 quyếF6QNn rMNbkũ kỳMNbk lạ,6UJ4 khiếnNWuX 9Sh9cơ thNWuXể tô6UJ4i ru9Sh9n rẩy6UJ4 từngF6QN cơn.

“Đừng…” GiọngF6QN nMNbkói 6UJ4này bậtF6QN MNbkra, tô9Sh9i m9Sh9ới p6UJ4hát hiệ6UJ4n F6QNra rằnF6QNg NWuXđộ ướtF6QN átMNbk s9Sh9o vớiF6QN ngưF6QNời phNWuXụ 9Sh9nữ cNWuXách vF6QNách dường9Sh9 n6UJ4hư chỉF6QN F6QNcó hơnMNbk chứ6UJ4 khôngMNbk cóMNbk kém.

“Mẫn cảMNbkm 6UJ4thế sao…”9Sh9 NWuXÔng t6UJ4a tựa6UJ4 hF6QNồ NWuXnhư cà9Sh9ng l6UJ4úc cà9Sh9ng NWuXthích tF6QNhú, h6UJ4ôn nhẹ6UJ4 lên6UJ4 môiF6QN tMNbkôi: “NhNWuXư thếNWuX th9Sh9ì chúF6QNng tMNbka 6UJ4cứ 9Sh9từ tMNbkừ NWuXmà làmNWuX NWuXlà đượF6QNc rồi.”

Ngón tNWuXay 9Sh9linh h9Sh9oạt MNbkcủa ôngF6QN NWuXta mMNbkâm F6QNmê luNWuXồn 9Sh9vào tronNWuXg đF6QNồng phụcNWuX c6UJ4ủa tôMNbki, 6UJ4lực ta6UJ4y cù6UJ4ng tố9Sh9c độNWuX rF6QNất chậMNbkm khiếF6QNn tôiF6QN kF6QNhông nhị6UJ4n đF6QNược F6QNhít NWuXmột hơi.

Tay MNbkông t6UJ4a cácF6QNh m6UJ4ột lớpF6QN áF6QNo F6QNnắm lấyF6QN ngựcNWuX tôi9Sh9, đầF6QNu nF6QNgón taMNbky xoaF6QNy vòF6QNng MNbktrên v6UJ4ị tr6UJ4í mẫnF6QN F6QNcảm nhất,MNbk vờnF6QN quanh.

Tôi phả9Sh9i cắnNWuX chặtNWuX môiNWuX mNWuXới 6UJ4có thểF6QN 9Sh9không bấtNWuX NWuXra tiMNbkếng rNWuXên khiế9Sh9n n9Sh9gười F6QNta cF6QNảm th6UJ4ấy m6UJ4ất th6UJ4ể diMNbkện kia.

Dục vọ9Sh9ng màNWuX tôF6QNi muốnNWuX cF6QNự tuyệMNbkt dầ6UJ4n dầnNWuX trở6UJ4 nêF6QNn 6UJ4mãnh liệt9Sh9 dần….

Ông 6UJ4ta dườngMNbk n6UJ4hư phMNbkát hiệNWuXn r6UJ4a tMNbkôi khôMNbkng mu6UJ4ốn b6UJ4ật NWuXra thF6QNành tiế6UJ4ng, liền9Sh9 MNbkhôn 9Sh9lên đôiMNbk m6UJ4ôi, dùnF6QNg lưỡiNWuX đF6QNẩy 9Sh9ra hàF6QNm r6UJ4ăng 9Sh9đang 9Sh9cắn chặt9Sh9 lNWuXấy mô6UJ4i, điMNbk sâF6QNu v9Sh9ào d9Sh9ò xéNWuXt b9Sh9ên tro9Sh9ng, nuF6QNốt F6QNhết tiếngNWuX kêu6UJ4 rên6UJ4 củMNbka tôi.

Trong lF6QNúc 6UJ4triền miênF6QN điênMNbk cuồng,6UJ4 NWuXsư khF6QNó chị6UJ4u củ6UJ4a cơF6QN F6QNthể được6UJ4 gMNbkiảm 6UJ4đi đôiMNbk chútNWuX, kF6QNhi m9Sh9ôi lưỡi6UJ4 9Sh9dây NWuXdưa tiếngF6QN NWuXkêu MNbkrên cũMNbkng c9Sh9ó thểNWuX khôF6QNng MNbkcần phảiF6QN kMNbkìm F6QNchế, cứNWuX mNWuXặc nNWuXó bậtMNbk ra…

Tôi thở9Sh9 gấMNbkp gáp,MNbk tậNWuXn mộ6UJ4t chỗ6UJ4 s9Sh9âu nào9Sh9 MNbkđó t9Sh9rong c9Sh9ơ t6UJ4hể bắtMNbk đNWuXầu 6UJ4nóng lên,MNbk nón9Sh9g lêMNbkn, F6QNvô 9Sh9thức khaF6QNo kháNWuXt m9Sh9ong muốn9Sh9 n6UJ4hiều hơnMNbk cáNWuXi gìNWuX đó.

Bàn ta6UJ4y tôF6QNi đ9Sh9ặt trF6QNên ngực6UJ4 ô6UJ4ng t9Sh9a dầMNbkn dầ6UJ4n MNbkchuyển quF6QNa F6QNsau 6UJ4lưng người9Sh9 ấ9Sh9y, hônNWuX trả9Sh9 lF6QNại ôngF6QN taMNbk, họcNWuX cácMNbkh khNWuXi ôNWuXng t9Sh9a lầnNWuX đầ6UJ4u 9Sh9tiên F6QNhôn NWuXtôi, đầF6QNu lưỡi6UJ4 duF6QNyện NWuXlấy lưỡiF6QN 9Sh9ông F6QNta, 6UJ4mút lMNbkấy MNbkmôi c6UJ4ủa ngườiMNbk ấy.

Trong 6UJ4cổ hNWuXọng NWuXông t9Sh9a NWuXbật r9Sh9a F6QNmột tiếngF6QN thaF6QNn tF6QNrầm đục,9Sh9 xoaF6QNy n6UJ4gười đèNWuX tMNbkôi 9Sh9xuống, mộtNWuX vịF6QN t9Sh9rí nàMNbko đóNWuX cF6QNủa 6UJ4cơ thểF6QN cố6UJ4 gắngMNbk đặtF6QN trêMNbkn 9Sh9bắp NWuXđùi tôi…

“Suy 6UJ4cho cùng6UJ4 MNbkem F6QNlà tMNbkhiên sứ6UJ4 haMNbky 6UJ4là yêuF6QN tinMNbkh hả!”F6QN GiọNWuXng nóNWuXi MNbkcủa ông6UJ4 t6UJ4a kF6QNhàn đMNbkặc m9Sh9à khF6QNô k6UJ4hốc, 6UJ4hô hấp6UJ4 n9Sh9ặng nề,NWuX hF6QNỗn loạn.

Ông F6QNta kMNbkhông NWuXhề d6UJ4ịu dàNWuXng, 9Sh9rút NWuXbàn F6QNtay đangMNbk đặtF6QN trêF6QNn 9Sh9ngực tôi9Sh9 F6QNra, rất9Sh9 nhanMNbkh ch6UJ4óng mởMNbk từF6QNng cúMNbkc MNbkáo c9Sh9ủa 9Sh9tôi F6QNra, l6UJ4uồn taF6QNy vào6UJ4 trF6QNong á9Sh9o lót,6UJ4 MNbkcảm giác9Sh9 mát9Sh9 6UJ4lạnh cMNbkủa ngón9Sh9 t6UJ4ay ông9Sh9 tNWuXa mMNbkang tNWuXheo cảm9Sh9 g6UJ4iác kíF6QNch độngNWuX MNbkđặc 6UJ4thù, F6QNtôi muố6UJ4n F6QNtránh né,F6QN cNWuXơ 9Sh9thể dưới9Sh9 người6UJ4 ôNWuXng t6UJ4a vặnF6QN 6UJ4vẹo khônMNbkg yên.

Ông MNbkta r9Sh9út lạiNWuX bàNWuXn t9Sh9ay NWuXôm lấF6QNy v9Sh9ai tNWuXôi, 6UJ4vỗ v9Sh9ề d6UJ4ọc tF6QNheo đầu9Sh9 MNbkgối, h9Sh9ướng v9Sh9ê NWuXnơi bí9Sh9 ẩnNWuX F6QNmềm mạiMNbk nhất…

Tôi khôn6UJ4g 6UJ4có cáNWuXch F6QNnào độngNWuX đậy,NWuX cF6QNhỉ cóNWuX th6UJ4ể lấyF6QN ngF6QNón 9Sh9tay giMNbkữ chặtMNbk lấy9Sh9 NWuXáo sơ9Sh9 NWuXmi của9Sh9 9Sh9ông taNWuX, để6UJ4 9Sh9kệ bà9Sh9n tNWuXay ô6UJ4ng 9Sh9ta dMNbki c9Sh9huyển tMNbkrên 9Sh9toàn F6QNthân 9Sh9thôi, F6QNkhuấy độngNWuX tMNbkrong tô6UJ4i mộtMNbk loạiNWuX dNWuXục vọngMNbk tộ6UJ4i lỗi…

Cơ 6UJ4thể củaNWuX tô6UJ4i hoànMNbk to6UJ4àn bịMNbk ônMNbkg NWuXta F6QNchinh MNbkphục, nhắmF6QN mắMNbkt lMNbkại, tìm6UJ4 k9Sh9iếm NWuXđòi hỏMNbki nụNWuX hôn9Sh9 NWuXcủa ônMNbkg 6UJ4ta, cù9Sh9ng ôMNbkng 9Sh9ta NWuXsa vF6QNào F6QNcảm giF6QNác kíchMNbk th6UJ4ích 6UJ4cùng vựcMNbk sMNbkâu NWuXdục vọng…


[1] Phim Bản 6UJ4năng gốc (Tiếng Anh: Basic Instinct) làMNbk mộ9Sh9t bF6QNộ phiMNbkm 9Sh9hồi hộ6UJ4p của&n6UJ4bsp;điện NWuXảnh Mỹ được9Sh9 sF6QNản xuấ6UJ4t nF6QNăm 1999Sh92. PMNbkhim đượ9Sh9c PaNWuXul 6UJ4Verhoeven đạoNWuX diễnMNbk 6UJ4và vMNbkiết k9Sh9ịch bản9Sh9 bởiNWuX F6QNJoe EMNbkszterhas, các9Sh9 diễ9Sh9n F6QNviên c9Sh9hính tF6QNham giNWuXa MNbkphim là ShF6QNaron Stone,MNbk Michael Do9Sh9uglas, Jeanne Tripplehorn&NWuXnbsp;và George Dzundza6UJ4. BộMNbk pF6QNhim xo9Sh9ay qu9Sh9anh 6UJ4nhân NWuXvật NWuXthám tửNWuX MNbkNick Curr6UJ4an (Do9Sh9uglas), nMNbkgười pNWuXhụ tMNbkrách điều6UJ4 tr9Sh9a về6UJ4 m9Sh9ột vụF6QN giếtMNbk người6UJ4 F6QNman rF6QNợ m9Sh9à nạn6UJ4 nhâ6UJ4n làF6QN mộtF6QN c6UJ4ựu cF6QNa NWuXsĩ gi6UJ4àu có,F6QNmột nF6QNhà văNWuXn quyếMNbkn rMNbkũ giàF6QNu sa6UJ4ng t9Sh9ên là&NWuXnbsp;Catherine Tramell (SF6QNtone)cũng l9Sh9iên qua9Sh9n đến9Sh9 vMNbkụ ánF6QN và6UJ4 mốiNWuX 9Sh9quan hệMNbk c6UJ4ủa NF6QNick CurraNWuXn vớiNWuX người6UJ4 phNWuXụ MNbknữ bíF6QN ẩn. (theo wiki Việt Nam)