SÓI Su8s& DƯƠSkDCNG CẦM

Tác giả:Su8s kiSCDiệp 9j67Lạc L2ByVô Tâm

Biên tập:L2By LL2Byily Trần

Chương 12

(Rating: 16+)

*

 

Tôi vừL2Bya đSu8sịnh nókiSCi: CảmSkDC ơL2Byn! TôL2Byi khôngSkDC cần.

Vừa nâSu8sng kiSCmi mkiSCắt lênSkDC lkiSCại SkDCthấy… Hà9j67n TrạckiSC TSkDChần đaSkDCng mkiSCỉm cưkiSCời nh9j67ìn tôi.

Sắc mặtkiSC 9j67của ô9j67ng tL2Bya trônSu8sg c9j67ó v9j67ẻ nhợtSkDC SkDCnhạt Su8shơn thưSkDCờng nSu8sgày, đôL2Byi mắtSu8s vằnSkDC lêSkDCn tSu8sơ máu,Su8s nhấL2Byt địSkDCnh lSu8sà 9j67đêm qu9j67a Su8sông kiSCta khônL2Byg ngSu8sủ ngon!

“Sao kiSCem lSkDCại khóc?”Su8s Ôn9j67g SkDCta vộikiSC SkDCvàng cúL2Byi ngườikiSC nâ9j67ng tôikiSC dậSu8sy, trênL2By 9j67người thoảngL2By qSkDCua mùSu8si thuốL2Byc láL2By Su8svà rượu.

Tôi lắcSu8s đầu.

Ông Su8sta 9j67dùng tSu8say áoSu8s lL2Byau kiSCđi nưkiSCớc mắtL2By của9j67 SkDCtôi, đôiL2By 9j67lông Su8smày L2Byvì đau9j67 lSu8sòng mL2Byà nhSu8síu chSkDCặt: “KhôngSu8s phải9j67 kếtkiSC thú9j67c làL2By h9j67oàng tửkiSC Su8svà cônSkDCg chú9j67a sống9j67 hạkiSCnh phSu8súc cùkiSCng nhaSu8su sao?”

“Nhưng… L2Byma quỷkiSC đSu8sã chết!”

Tôi nkiSChìn ôSu8sng t9j67a gầnSkDC troSu8sng L2Bygang tSu8sấc, ckiSChỉ xSu8sa kiSCnhau một9j67 đL2Byêm thô9j67i L2Bymà tôiSkDC ckiSCó cả9j67m Su8sgiác dườ9j67ng nkiSChư mộtL2By năSu8sm đkiSCã kiSCkhông gặp.

Tôi rấtSkDC m9j67uốn ômL2By c9j67hặt SkDClấy Su8sông ta.

Trái tiL2Bym tôikiSC nSu8sói 9j67cho tôL2Byi biết: Ôm mộtSkDC lần,L2By dSkDCựa mộtSkDC lầL2Byn. ĐểL2By L2Bymình cóL2By kiSCthể cảmSkDC nhậnL2By sự9j67 ấmSkDC ápSu8s củaL2By c9j67ái ômSkDC đấSu8sy, đểSu8s mSu8sình n9j67hớ kỹL2By tiL2Byếng tiL2Bym đập9j67 củaL2By ng9j67ười ấkiSCy, mìnhSu8s Su8skhông tSkDCham lakiSCm, mộtSu8s SkDClần làSkDC đủ.

Lý kiSCtrí 9j67tôi lạiL2By 9j67gào lên9j67 giậ9j67n Su8sdữ vớL2Byi tôi: Mày khôngL2By thSu8sể ôSu8sm ôSu8sng taSu8s! MộtSu8s 9j67lần cSkDCũng khôngL2By thể!

Tôi 9j67thở dàikiSC m9j67ột hơi,Su8s lkiSCùi vềSu8s s9j67au từkiSCng bướcSu8s, đèSu8s nén9j67 sự9j67 kícSu8sh độkiSCng tSkDCội lỗi.

Chẳng ngSkDChĩ tớiSkDC chuSkDCyện L2Byông L2Byta lạSu8si vươSkDCn tkiSCay kiSCra ômkiSC lấy9j67 tôi9j67 v9j67ào lòng.

Trái ti9j67m ôngSu8s SkDCta đSu8sập vững9j67 v9j67àng, SkDCêm 9j67tai Su8sđến nhưL2By vậy!

Nếu nhưSkDC c9j67ó tL2Byhể lSkDCựa ch9j67ọn, tôikiSC khô9j67ng 9j67muốn SkDCông t9j67a 9j67phải chếkiSCt, Su8sthế giớikiSC củaSu8s tôiL2By L2Byđã kL2Byhông thể9j67 khônSkDCg c9j67ó ngSu8sười này!

“Thiên ThiSkDCên, eL2Bym lkiSCà ngL2Byười coSu8sn gáSu8si lươn9j67g tL2Byhiện nhấSu8st L2Bymà tSkDCôi từngSkDC gặp!”9j67 ÔnSkDCg Su8sta nSu8shẹ gSu8siọng t9j67han thở.

Lương 9j67thiện? ÔkiSCng tkiSCa saSkDCi rồi,kiSC tôSkDCi 9j67là ngườiL2By phụ9j67 nữSu8s xấSkDCu Su8sxa 9j67nhất trêSkDCn đờikiSC này.

Ông 9j67ta chSkDCe chởSkDC t9j67ôi trkiSCong lòngkiSC bSu8sàn taykiSC, c9j67ho dùkiSC tôSkDCi cSu8só L2Bylàm tổSu8sn thươnkiSCg trái9j67 tiL2Bym 9j67ông tL2Bya bSkDCao nhiêSkDCu, ôSu8sng SkDCta 9j67vẫn cònSu8s nhớ9j67 dkiSCằn dL2Byò tôkiSCi SkDCăn sSkDCáng, SkDCnhớ sakiSCi người9j67 bảoSkDC vệkiSC tôiSkDC, Su8strong ngkiSCày mưL2Bya L2Bynhư SkDCnày sẽ9j67 mởkiSC ôkiSC ckiSChe chL2Byắn kiSCcho tôi.

Những việSkDCc tôikiSC là9j67m vSkDCới L2Byông L2Byta chSu8sỉ 9j67có cSkDCăm ghét,9j67 lừaSu8s dối,9j67 thậmSkDC chíSkDC cókiSC thSkDCể SkDCcó mộSu8st ngàySu8s Su8stôi sSkDCẽ dùSu8sng 9j67dao đâSkDCm vàoL2By Su8strái tkiSCim luSkDCôn lSkDCuôn chứSu8sa đựkiSCng s9j67ự y9j67êu thưSkDCơng bL2Byao dSu8sung kia.

Ông tSu8sa thấy9j67 tôSkDCi L2Bykhông nóiSkDC lSkDCời nSu8sào, chiề9j67u SkDCchuộng vỗL2By vSu8sề 9j67lưng tôiL2By, SkDCdịu L2Bydàng 9j67dỗ tôkiSCi: “ĐừngkiSC kh9j67óc nữaSkDC. Su8sMai tôSkDCi mờiSkDC ngườiSu8s đếL2Byn diSu8sễn lạL2Byi ckiSCho 9j67em vkiSCở nL2Byày, để9j67 côL2Byng chúSu8sa SkDCyêu SkDCma quSu8sỷ, đểkiSC hL2Byoàng 9j67tử L2Byyêu thL2Byiên ngkiSCa đekiSCn, đểSu8s Su8scông chkiSCúa sốngkiSC hạnL2Byh 9j67phúc cùngSkDC mSkDCa quL2Byỷ, đượL2Byc không?”

“Công chúaL2By Su8sthiên ngL2Bya sSu8sẽ yêkiSCu mSkDCa quỷkiSC tL2Byàn bkiSCạo sao?”

“Đương nh9j67iên lL2Byà cSkDCó thể!L2By NếSkDCu nhưSu8s tôiSu8s lSu8sàm nhàL2By biSkDCên kịkiSCch tSkDChì chSkDCắc chSu8sắn sẽ9j67 thế!”

Tôi thừakiSC nhậSkDCn: ĐúngkiSC, ônL2Byg tSkDCa cóL2By thể!

“Có pL2Byhải ôn9j67g sẽL2By kiSCbiến mL2Bya SkDCquỷ trởL2By nêSkDCn tuSkDCấn SkDCtú, c9j67òn ckiSCó pháSkDCp lựcSkDC vL2Byô biên,Su8s L2Bykhông gL2Byì không9j67 là9j67m đư9j67ợc, phảikiSC không?”

“Trừ nhL2Byững th9j67ứ đóL2By rakiSC, L2Bytôi s9j67ẽ tạoSu8s L2Byra mSu8sa qL2Byuỷ cSu8sòn SkDCsi tìnSu8sh kiSChơn cảSu8s hSu8soàng tử9j67, kiêkiSCn L2Byquyết hSkDCơn, 9j67quyến rũSu8s hơn…”

“Được! TôkiSCi skiSCẽ 9j67đợi xem!”

Tôi mỉmL2By cười,Su8s kéL2Byo cán9j67h tSkDCay ôn9j67g kiSCta, nSu8sắm lL2Byấy 9j67ma quỷL2By độ9j67ng lòkiSCng ngườiSu8s n9j67hất thếkiSC SkDCgiới này.

Chưa Su8sbao giờ9j67 tôL2Byi kiSCcó tSkDChể nL2Byghĩ L2Byrằng L2Bynhững 9j67ngày L2Bymưa tL2Byrong giấkiSCc mSu8sơ củakiSC tôiSu8s lạSu8si trởL2By thàSkDCnh hiện9j67 thkiSCực, 9j67thật sựkiSC 9j67có mộtSkDC ngSu8sười đàn9j67 ôL2Byng chSu8se L2Byô kiSCcho tL2Byôi kiSCrảo bước9j67 trSu8sên đườnSu8sg, ôngL2By 9j67ta nắm9j67 lL2Byấy ta9j67y 9j67tôi r9j67ẽ kiSCsang mộL2Byt cL2Byon phSu8số khác.

Đáng L2Bytiếc ngườikiSC L2Bynày là9j67 Su8skẻ 9j67thù củaSu8s tSu8sôi, nSkDChững thứL2By màSu8s kiSCông t9j67a muốL2Byn kiSCtôi kSkDChông thểSkDC cSu8sho ônSkDCg tSu8sa đượ9j67c, nhưSu8sng thSu8sứ màSu8s L2Bytôi kiSCcó thL2Byể L2Bycho 9j67ông tL2Bya trướcSkDC saSkDCu đềuSkDC SkDClà thươ9j67ng tổn.

Tôi Su8srút b9j67àn taSu8sy đanSu8sg bịSu8s ôkiSCng tkiSCa nắkiSCm lấy9j67, bước9j67 9j67ra khỏiSu8s L2Bychiếc SkDCô, lầnSu8s Su8sthứ haL2Byi ôn9j67g SkDCta đuổiSkDC kiSCtheo tkiSCôi, Su8snắm l9j67ấy takiSCy tôSu8si, kéoSkDC tôi9j67 lạikiSC L2Bybên người.

“Ông buônkiSCg L2Bytay đi.Su8s” TSu8sôi Su8sđã SkDCdùng L2Byhết sứkiSCc l9j67ực toànkiSC thân,SkDC thế9j67 như9j67ng âSkDCm thaSkDCnh vẫnL2By ckiSCòn Su8syếu ớtL2By nhưkiSC vậSu8sy: “KSkDChông c9j67ó kh9j67ả năL2Byng tôSkDCi sẽL2By yêuL2By ông.”

“Em sẽ.”

“Chúng SkDCta khôngSu8s có9j67 kếkiSCt quả9j67 L2Bytốt đâu.”

Ông Su8sta nhìL2Byn tôiSu8s, ánhkiSC mắtSkDC hoàkiSCn toànL2By n9j67gang ngược:SkDC “SkDCCái eSu8sm SkDCgọi là9j67 kSkDCết qSkDCuả tốtL2By L2Bylà cáiSu8s g9j67ì, ekiSCm 9j67có tkiSChể 9j67nói rakiSC, tôiSu8s L2Bycó thểL2By làL2Bym được!”

Tôi kiSCao ướcL2By giSu8sữa chúng9j67 Su8sta khôSu8sng cL2Byó 9j67sự SkDCthù hận,SkDC khôngL2By Su8scó sL2Byự dkiSCối kiSClừa, cảkiSC L2Byđời đềuL2By sốL2Byng Su8snhư b9j67ây giờ,kiSC Su8scho dùSkDC kL2Byhông yêkiSCu, Su8scũng L2Bykhông phSkDCải xL2Bya cách!

Nhưng mSkDCà nhữnL2Byg thứSkDC SkDCnày ôngSkDC SkDCta dùkiSC ckiSCó SkDClàm cáSkDCch nàokiSC cũSu8sng khôngL2By tSkDChể làmSu8s được.

Bởi vìSkDC L2Byông tkiSCa đã9j67 gi9j67ết cả9j67 Su8snhà tôi.

Tôi thởL2By kiSCdài, khôn9j67g muL2Byốn quakiSCnh qu9j67ẩn tại9j67 L2Byvấn đềSu8s nàSu8sy nữL2Bya, SkDCđổi L2Bychủ kiSCđề. “SkDCVì SkDCsao ôngSkDC lL2Byại Su8sở đây?”

“Lúc 9j67tôi gọi9j67 điệL2Byn thoL2Byại kiSCcho Ti9j67ểu Su8sLý, kiSCnghe SkDCcậu tkiSCa bảSu8so 9j67em tSkDCới xeL2Bym múaSu8s baSu8sllet, baSkDCn đầuSkDC tôkiSCi ngh9j67ĩ mkiSCuốn xSkDCem cùng9j67 ekiSCm, kiSCkhông lưL2Byờng 9j67được rSkDCằng loạiSkDC sân9j67 kSkDChấu nàSu8sy sSkDCau SkDCkhi mSu8sở mànL2By L2Bysẽ khônkiSCg kiSCcho SkDCphép nL2Bygười nàoSkDC kiSCvào nữakiSC… ChSkDCẳng cònL2By cáL2Bych nàkiSCo khác9j67, kiSCtôn trọnSkDCg ngh9j67ệ thuậtSkDC mộtSu8s chSu8sút v9j67ậy! SkDCTuy rằngL2By tL2Byôi cũ9j67ng khônSkDCg hiểu!”

“Ông vSkDCẫn đứngSu8s đL2Byây đợiL2By tôSkDCi suốt?”

Ông tkiSCa L2Bycười cư9j67ời, kho9j67ác cánSu8sh tSu8say SkDClên vL2Byai tôi,kiSC L2Byôm lấL2Byy tôiSkDC đkiSCi vềkiSC phíSkDCa trướL2Byc: “TL2Byôi tìm9j67 cL2Byho ekiSCm mkiSCột SkDCcô giL2Byáo dạySkDC dươkiSCng cầmSu8s kh9j67á kiSCtốt, khSu8si nL2Byào 9j67em không9j67 mSu8suốn đ9j67i hSu8sọc th9j67ì tới9j67 SkDCchỗ Su8scô ấy9j67 họcL2By dươL2Byng 9j67cầm… ĐượcSu8s rồiSu8s, trSu8sước khkiSCi đkiSCi Su8sthì nhớL2By gọiL2By Su8sđiện SkDCthoại hSkDCẹn trước.”

“Vì sao?”

Vì Su8ssao ôngkiSC L2Byta lạiSkDC SkDCquan 9j67tâm cL2Byhăm sóSu8sc tôkiSCi đến9j67 thế.

Tôi 9j67không Su8scần SkDCđưa rSkDCa bấkiSCt kỳ9j67 đòiL2By hỏikiSC gì,L2By ôkiSCng vẫn9j67 cứkiSC L2Byhiểu 9j67tôi muốnkiSC c9j67ái gì.

“Tôi cóL2By gọiSu8s điệnL2By SkDChỏi th9j67ành SkDCtích Su8scủa kiSCem ởSu8s trưSkDCờng, tSkDCuy rằ9j67ng tôiL2By cũL2Byng khônSu8sg tL2Byrông mSu8song thàSkDCnh t9j67ích của9j67 9j67em 9j67xuất sắ9j67c baSu8so nhiêkiSCu, SkDCthế nhL2Byưng khôngSkDC L2Bynghĩ tớiSu8s cSu8shỉ c9j67ó điểmSu8s SkDCnhạc lý9j67 kiSCcủa kiSCem trê9j67n 60.”L2By ÔnSkDCg t9j67a xkiSCoa đL2Byầu tSkDCôi, giọngkiSC SkDCnói tràn9j67 Su8sngập sựkiSC SkDCyêu chiềukiSC: “GiấSu8sc SkDCmơ củaSu8s mỗiSkDC ngSkDCười Su8sđều kSkDChác nh9j67au, tôL2Byi khôSu8sng muốn9j67 gSu8sò éSkDCp e9j67m cá9j67i gìkiSC hết!”

Tôi nghSu8sĩ rSkDCằng ôngSu8s tSkDCa vSu8sĩnh v9j67iễn k9j67hông đoSu8sán kiSCra đượckiSC ướcL2By mơSkDC củaSu8s tôiSkDC lL2Byà gì.

“Ông kiSCcó ướL2Byc mSkDCơ nàSkDCo không?Su8s” Su8sTôi hỏi.

“Có!” ÔnSkDCg cườikiSC gSu8siễu kiSCcợt chính9j67 bảSu8sn thân,SkDC nhìn9j67 lSkDCên b9j67ầu trờSu8si kiSCu Su8sám: “ƯớSu8sc mơL2By củaL2By tôiSkDC chkiSCính L2Bylà kiSClàm mL2Byột kiSCcảnh sát!”

Một phầnSu8s tửSkDC xSkDCấu 9j67giết nL2Bygười nhưSkDC khkiSCông SkDCcó cảmSu8s giáSkDCc kiSCnói rằSkDCng ướcL2By mSu8sơ L2Bycủa Su8sông kiSCta 9j67là lSkDCàm mL2Byột cảnkiSCh sát,kiSC thkiSCật Su8ssự đâySu8s lkiSCà chuyện9j67 đán9j67g cSu8sười nhSkDCất mL2Byà Su8stôi từnSkDCg nSu8sghe qua.

Đi lượSu8sn qkiSCua mấySkDC SkDCcon đưL2Byờng kSkDChông 9j67có mSkDCục đíSu8sch, tôi9j67 phátSkDC hiệnSkDC rkiSCa SkDCmột c9j67ái pSu8soster rấ9j67t L2Byđặc biệt:SkDC “GìkiSC đây?kiSC ĐkiSCây là9j67 pkiSChim điệnSkDC ảnhL2By sao?”

Hình ảnh9j67 trêL2Byn postSu8ser thậtkiSC sựSkDC kiSCrất đặcSkDC biệ9j67t, mộSkDCt ngườiSkDC pSkDChụ nkiSCữ ngồiSu8s L2Bytrên Su8scái đóSu8s củ9j67a ngườSkDCi đànL2By ônSkDCg, bànL2By t9j67ay duỗiSu8s sSkDCau lSkDCưng nắm9j67 lấkiSCy mộtSkDC Su8sthứ nhìnSkDC giốngSu8s SkDCnhư mộ9j67t loạiSkDC kiSCvũ khkiSCí sắckiSC bénL2By, kiSCcòn haSkDCi L2Bytay người9j67 đà9j67n L2Byông kikiSCa bịL2By tróikiSC vàoSkDC thàn9j67h giườngkiSC, vẻSkDC L2Bymặt bSu8sừng bừngSkDC phấn9j67 khícSkDCh, L2Byhoàn toàn9j67 khkiSCông hkiSCề kiSCcó sựSu8s 9j67sợ hkiSCãi kSu8shi kiSCcái cSkDChết đếnL2By gần.

Tôi L2Byđảo mắtkiSC nL2Byhìn L2Byqua SkDCphần gSkDCiới thL2Byiệu, bL2Byộ phkiSCim nSu8sày tên9j67 SkDClà “BảnkiSC năSu8sng gốc”[1], hkiSCôm nL2Byay đúnSkDCg troSu8sng đợtSu8s tr9j67ình chiếu.

Tôi 9j67nhìn L2Byvề L2Byphía HànSu8s TrạcSkDC Thần9j67 đangSu8s khẽL2By SkDCnhíu màL2Byy: “ÔSu8sng kiSCđã t9j67ừng xeSu8sm chưa?”

“Đã ngSkDChe A9j67n 9j67Dĩ SkDCPhong Su8snói Su8squa Su8smột chút…”

“Tôi muốkiSCn xem!”

Không thấyL2By ônSu8sg tSkDCa tkiSCrả L2Bylời, SkDCtôi kiSCquay đ9j67ầu lạ9j67i nhL2Byìn, thL2Byấy ôn9j67g Su8sta đan9j67g dùngSkDC ngó9j67n trỏL2By vL2Byà ngóSu8sn cáSu8si gi9j67ật gL2Byiật vùngL2By SkDCda g9j67iữa ha9j67i lL2Byông m9j67ày, cSu8só vkiSCẻ SkDCnhư đangSu8s suL2Byy xL2Byét kkiSCỹ lưSu8sỡng cáiL2By g9j67ì đó.

Tôi ch9j67o kiSCrằng ôSu8sng t9j67a khkiSCông n9j67ghe đượcSu8s nhữngkiSC 9j67lời Su8stôi nL2Byói, n9j67hắc lại9j67 mộL2Byt Su8slần: “kiSCTôi muốSkDCn kiSCxem Su8sbộ phiL2Bym này!”

“Được rồi!”SkDC Su8sÔng kiSCta cuốiSkDC cùngSu8s ckiSCũng nL2Byghe thấykiSC đkiSCược: “TôSkDCi 9j67đi m9j67ua vé.”

Không L2Bybiết vìkiSC s9j67ao vẻSkDC Su8smặt SkDCcủa kiSCông tSu8sa làmSu8s L2Bytôi cảSu8sm th9j67ấy kiSCông tkiSCa khôngSkDC caSu8sm lòng9j67, SkDCkhông tìSu8snh nguyện!

Người phL2Byụ nữL2By bánSu8s v9j67é nghiênL2Byg mắtSu8s nhìnkiSC ônL2Byg ta9j67, rồSu8si lạiSkDC l9j67iếc kiSCnhìn bSkDCộ đSu8sồng 9j67phục trSu8sên tL2Byôi, khiSu8snh L2Bythường lư9j67ờm tSkDCôi mộtkiSC cái9j67: “TầngkiSC tr9j67ên h9j67ay tầ9j67ng dưới?”

“Uhm… TầngSu8s trên!”Su8s ÔngkiSC tSkDCa nói.

“Có loạiSu8s haL2Byi trămSu8s, kiSCcó loạL2Byi bL2Byốn trăm…”

“Bốn trăm!”

“Một bộkiSC 9j67phim 9j67điện ảL2Bynh t9j67ốn kiSCtận bốkiSCn SkDCtrăm? 9j67Sao lạiSu8s đắtL2By nSkDChư thếL2By?” RkiSCạp 9j67chiếu pSu8shim nàL2Byy cũ9j67ng l9j67iệt vL2Byào hạL2Byng khônkiSCg c9j67ao cấ9j67p lắSkDCm, mộSu8st bộkiSC kiSCphim đủL2By 9j67cho 9j67tôi tiề9j67n kiSCăn trL2Byưa mộtSu8s tháng.

“Không SkDCđắt! Rấ9j67t bìkiSCnh thường.”

Đợi đếSu8sn k9j67hi SkDClên tầngSu8s, 9j67đi Su8svào SkDCgian nhỏSkDC tôiSkDC kiSCmới hi9j67ểu đượcSkDC cáL2Byi gkiSCì gSu8sọi là: Không 9j67đắt! Rất9j67 bSu8sình thường.

Gian phòngSu8s rấtkiSC hẹp,Su8s Su8shẹp 9j67đến mSu8sức L2Bychỉ cóSkDC L2Bythể chứ9j67a kiSCđược mộtSkDC Su8schiếc ghếSu8s soSkDCfa màuL2By h9j67ồng hơkiSCi c9j67ó L2Byphần khSkDCoa trưL2Byơng vàL2By mộtSu8s chiếcL2By TkiSCV màSkDCu đ9j67en gSkDCắn lêSu8sn trê9j67n tườkiSCng, kkiSChông Su8scó cáckiSC thL2Byiết bSu8sị nàokiSC khác.

Thấy tSu8shiết kếSkDC nL2Byhư tSu8shế, tôi9j67 cuốikiSC L2Bycùng Su8scũng SkDChiểu rõSkDC vkiSCẻ SkDCmặt tL2Byrầm tư9j67 s9j67uy nghĩ9j67 k9j67ia củaSu8s ôkiSCng tSkDCa manL2Byg nSu8sội dunSkDCg gì.

Ông tSu8sa ngồi9j67 tSkDCrên sofL2Bya, bậSu8st SkDCTV lênL2By: “EmL2By L2Bycứ Su8stừ tL2Byừ kiSCxem mộtSu8s mìnhkiSC, tôiL2By ng9j67ủ mộSkDCt lúSu8sc! KSkDChi nkiSCào SkDChết tSu8shì đánhSkDC tSu8shức tôi!”

Nói xongL2By, ôngSkDC Su8sta cởSu8si áokiSC 9j67khoác rL2Bya đắSkDCp lênSu8s L2Bytrên L2Byngười, nừSkDCa nằmSu8s L2Bynửa dSkDCựa trSkDCên sofSkDCa, gốSu8si Su8sđầu lêSu8sn 9j67thành ghế9j67, nkiSChắm mắtkiSC lại.

“À!” TôikiSC ôSu8sm gSkDCói SkDCbỏng nkiSCgồi xuống,L2By cSkDCố gắngSkDC hếSkDCt 9j67sức g9j67iữ khoảnSkDCg cáSkDCch 9j67với ôkiSCng taSkDC, L2Bydưa tL2Byrên thàSkDCnh ghếSu8s còL2Byn lại.

Trong hokiSCàn cảnhSkDC nSkDCày, cứSkDC nênSu8s L2Bycẩn tL2Byhận mộtSkDC SkDCchút tSu8shì hơn.

Khi phL2Byim bắ9j67t đầukiSC cL2Byhiếu tôi9j67 mớiSkDC biết9j67 tìnkiSCh tiếtSkDC khSu8sông giL2Byống nh9j67ư L2Bynhững SkDCgì tôL2Byi nghĩ.

Tôi SkDCcho rằngL2By 9j67đây sẽSkDC L2Bylà mộtSkDC bộ9j67 phiL2Bym báoSu8s thù,SkDC monSkDCg đợiL2By nhânSu8s vậtSu8s L2Bynữ chSkDCính đãSkDC từngSu8s trảiL2By SkDCqua Su8snhững việSu8sc giốnL2Byg nhL2Byư tôL2Byi, yêuL2By kẻ9j67 thùL2By củ9j67a cL2Byô Su8sấy thếkiSC 9j67nên mớikiSC Su8sthân mkiSCật vớiSu8s nL2Bygười đ9j67àn Su8sông Su8skia Su8snhư thế…

Chỉ ckiSCó điSu8sều chSu8so dkiSCù khônSkDCg Su8scó tìnhSu8s tiếtSu8s tươnSkDCg L2Bytự, SkDCnhìn SkDCcách côkiSC kiSCấy giếtL2By ngườiSkDC đàSkDCn ôSkDCng c9j67ường tSu8sráng kiSkDCa như9j67 9j67thế nàSu8so 9j67cũng kkiSChông uổngSkDC côSu8sng t9j67ôi xeSkDCm Su8smột lần.

Do đóL2By Su8stôi xeSkDCm cựckiSC kL2Byỳ ckiSChăm L2Bychú, nhấtSu8s lSu8sà đến9j67 thờiL2By SkDCđiểm mL2Byấu chốt…

Mặc dùSkDC đoạnkiSC dL2Byạo đầuSkDC qL2Byuá dàiSu8s, quSu8sá kịSu8sch 9j67liệt, hSu8sai ngư9j67ời điênkiSC cuồ9j67ng vặL2Byn Su8svẹo cơkiSC tL2Byhể L2Bykhông 9j67dừng, cònSkDC L2Bytôi t9j67hì cắ9j67n răn9j67g, nhịn….

Trước đâSu8sy tôSu8si đãSkDC từngSkDC L2Byxem qkiSCua qL2Byuá tL2Byrình SkDCnày kiSCkhi Su8sđọc tiSkDCểu thu9j67yết tìnhkiSC cảmL2By, đạiSu8s khSkDCái làSkDC hiể9j67u nh9j67ưng kkiSChông cóL2By phảkiSCi 9j67ứng gkiSCì qu9j67á mứckiSC mãnhSkDC liệt.

Hôm na9j67y thL2Byấy ngkiSCười th9j67ật bSkDCiểu diễnSu8s SkDCtôi lạSkDCi cảL2Bym giácSu8s khôSu8sng giốnSkDCg nhưSkDC thế,Su8s th9j67ấy L2Byhai c9j67ơ thểSu8s hSkDCai ngườSu8si dâL2Byy dưaSu8s vớiSkDC nSkDChau, tiếngkiSC L2Bythở dâm9j67 loạn,Su8s L2Bytiếng théL2Byt phSu8sóng đãng,Su8s lòSu8sng tôSkDCi SkDCcũng Su8snổi lêSu8sn từngL2By ckiSCơn hoảngSkDC Su8sloạn, mặtSu8s màL2Byy tựa9j67 L2Bynhư đL2Byang phSkDCát sốt.

Chỉ ckiSCó kiSCđiều SkDCvì cL2Byhờ kiSCđợi đếSu8sn tìnSu8sh tiếtL2By kiSCthen chốSu8st, tôikiSC nhịn!

Cuối c9j67ũng cũngL2By tSkDChấy người9j67 phSkDCụ nữL2By kkiSCia từ9j67 từSu8s buộckiSC ngườiL2By Su8sđàn kiSCông vàoL2By thànhSu8s giườngSkDC, tô9j67i ngừnSu8sg thởL2By chờL2By đợiL2By kiSCcô ấy9j67 lấySkDC rSu8sa cáL2Byi dL2Byùi đụSkDCc từSkDC nơi9j67 nào.

“Có L2Bythể tập9j67 tL2Byrung xkiSCem SkDCđến mứcSu8s nh9j67ư L2Bythế sakiSCo?” GiónkiSCg nóiSkDC củakiSC HànkiSC TrạL2Byc TL2Byhần SkDClàm tôiSu8s giậtkiSC mìnL2Byh, n9j67ếu ônSu8sg tL2Bya khô9j67ng nóikiSC tôi9j67 9j67gần như9j67 quên9j67 mấtSkDC Su8ssự tồnSkDC tSu8sại ckiSCủa Su8sông ta.

“Ớ.. uhm…”SkDC TôSkDCi cSkDCó cảmkiSC giác9j67 9j67như mSkDCình lSkDCà kiSCmột 9j67đứa trSkDCẻ coSkDCn xkiSCem tSu8srộm SkDCphim ngườiSu8s lớnL2By bkiSCị ngườikiSC 9j67khác bắtkiSC gặSkDCp, nh9j67ất lSkDCà lạiL2By L2Bybị ôngSu8s tSkDCa kiSCtrông thSkDCấy, tkiSCôi kiSClại càL2Byng kiSCchán nảkiSCn hơnL2By, đồkiSCng thờ9j67i cònkiSC 9j67bất aSkDCn L2Byrụt Su8srè: “KhôngkiSC kiSCphải ôSkDCng đL2Byã nSu8sgủ sao?”

“Bị đánhL2By L2Bythức…” Ôn9j67g tSu8sa chống9j67 t9j67ay lênL2By soL2Byfa rồi9j67 ngồiSu8s xuốngSu8s, 9j67dạt L2Bydào SkDChứng L2Bythú kiSCnhìn tôi:kiSC “CóL2By hứng9j67 tSu8shú à?”

Tôi đSu8soán chắkiSCc rằnkiSCg khuSkDCôn mặtL2By tL2Byôi bL2Byây gSkDCiờ SkDCcó thểkiSC đunSu8s sSu8sôi mộtSu8s hSu8sồ nướcSu8s, vộiSu8s vàngL2By dùngL2By mL2Byu bànL2By takiSCy SkDClàm giSkDCảm nhiL2Byệt độ.SkDC “TôiL2By Su8schỉ mukiSCốn nhìn9j67 mộtL2By chú9j67t thôi…”

Nhớ tL2Byới mSkDCục đíchSu8s của9j67 mìL2Bynh, tôSkDCi vộiSkDC vànSkDCg ngẩnSkDCg đầuSkDC xe9j67m tkiSCiếp, đánkiSCg tiếcL2By làL2By đkiSCã 9j67bỏ lkiSCỡ mấkiSCt thờiSu8s điểmL2By mL2Byấu chốtSu8s, ngườiSkDC pSkDChụ nữSu8s kiSu8sa L2Bykhông kiSCbiết 9j67đã lấL2Byy từ9j67 SkDCđâu r9j67a SkDCcái mũSu8si dùiSu8s, đL2Byâm vàokiSC ngựckiSC ngSkDCười SkDCđàn ôkiSCng đấy!

Thật đángSkDC tkiSCiếng 9j67là khôSu8sng th9j67ấy rõ!

“Trông kiSCem cL2Byó vkiSCẻ nkiSChư L2Byđang thấSu8st vọngSkDC, cóSu8s muốkiSCn tSu8sôi kiSCtua lSkDCại SkDCcho 9j67em nL2Byhìn kL2Byỹ thSu8sêm lầnSu8s nữaSkDC không.”

Không Su8sđợi tôi9j67 trảL2By lời,Su8s ôL2Byng t9j67a đkiSCã tu9j67a lSu8sại L2Bymột chúL2Byt, kiSCtôi lại9j67 càngSu8s ngượnSu8sg n9j67gùng hơn,Su8s t9j67ay chSkDCân khSu8sông biếtSkDC đặtSkDC đSkDCâu hết.

“Tôi có9j67 tkiSChể hSu8sỏi ônSkDCg mộtL2By vấn9j67 đềL2By không9j67.” SkDCTôi thửL2By kiSCtìm cácL2Byh đổiL2By chủL2By đềkiSC câSu8su chuyệnSu8s, dờiSu8s điL2By 9j67sự kiSCngượng ngL2Byùng củaSu8s Su8schính mìSu8snh. “ÔSkDCng cókiSC thểSu8s để9j67 pL2Byhụ nữSu8s cộL2Byt ôngSkDC v9j67ào thàn9j67h giSu8sường không?”

“Trừ kh9j67i tSkDCôi khôL2Byng mSu8suốn sL2Byống nữa!”

Tôi cSkDCũng nghSkDCĩ L2Bynhư vậy,SkDC L2Bycái lL2Byoại kiSCngười tínL2Byh cáchL2By kiSCtrời sSu8sinh đa9j67 nL2Byghi L2Bynhư ôL2Byng 9j67ta làSu8sm sa9j67o c9j67ó L2Bythể đSkDCể phụSkDC n9j67ữ cókiSC Su8scơ h9j67ội nhưkiSC thế.

Tôi skiSCuy ng9j67hĩ thêSu8sm 9j67một láSu8st, hỏL2Byi dòSu8s: “VL2Byậy… NL2Byếu làSkDC tôikiSC thìSu8s sSkDCao? Khôn9j67g phảiL2By ôngSkDC đãSkDC SkDCnói kiSCtôi 9j67là người9j67 L2Bysuy nhấL2Byt Su8sông Su8stin tkiSCưởng sao…”

Đến kiSClúc tôiSkDC tr9j67ông SkDCthấy Su8ssự hưnSu8sg 9j67phấn SkDCkhó cóSkDC Su8sthể đèL2By nL2Byén đượcL2By tkiSCrong mL2Byắt SkDCông tkiSCa, tôkiSCi mới9j67 kiSCý thứkiSCc được9j67 rằngkiSC 9j67câu hỏkiSCi củSkDCa mìSu8snh cóL2By bkiSCao nhiê9j67u mờSu8s ám…

Đây làkiSC 9j67kết qSu8suả c9j67ủa việcSu8s khônSu8sg giỏL2Byi L2Bytoán, L2Bykhi giảSu8s sử…SkDC mệnhL2By đềSkDC b9j67an đầukiSC đãSu8s x9j67uất hiệL2Byn sựSu8s L2Bysai lầmSu8s vSkDCô cùSkDCng nghiêm9j67 trọng!

Cơ thể9j67 của9j67 L2Byông Su8sta nghiên9j67g về9j67 phíakiSC tôikiSC, haSkDCi cáSkDCnh 9j67tay đặtSu8s bêkiSCn sưSu8sờn tôSkDCi, vừaSkDC vặnSkDC quâySu8s tôikiSC lại9j67 tronSkDCg kh9j67ông gkiSCian nhỏkiSC hẹp.

Khuôn mSkDCặt cL2Byủa kiSCông L2Byta 9j67tới gầL2Byn bênkiSC taSu8si tô9j67i, dùngSkDC giọng9j67 nói9j67 SkDCgợi cảL2Bym hkiSCơi ma9j67ng tkiSCheo L2Byý cL2Byười SkDCnói: “NL2Byếu nhSkDCư cứL2By kiSCtheo lSu8sời SkDCem nói…SkDC tôiSu8s lạiSkDC càkiSCng muốkiSCn tróiSu8s kiSCem lạL2Byi trêL2Byn giườngSu8s, L2Bynghe 9j67em cầuSkDC xiSkDCn tôkiSCi… ChukiSCyện đấL2Byy quảkiSC thậtSkDC rSkDCất kíkiSCch thích…”

Khi ô9j67ng 9j67ta Su8snói, hSu8sơi nóngSkDC kiSCphe phẩySkDC s9j67au t9j67ai tôi,Su8s cánSkDCh t9j67ay tSkDCôi cứng9j67 lạiL2By, góiSu8s bkiSCỏng trêSkDCn taSu8sy Su8srơi xL2Byuống,vung vãikiSC khắpSkDC mặtSkDC đất.

Không L2Bychỉ Su8scó giọng9j67 nkiSCói củaL2By ôngL2By t9j67a bikiSCến đổi,kiSC áL2Bynh mắt9j67 cũkiSCng SkDCrất Su8sbất thườngSu8s, 9j67trong mắSkDCt lóSkDCe lênkiSC nhữSu8sng đốmSkDC sL2Byáng như9j67 lửaL2By, tràkiSCn 9j67ngập sựL2By điênSu8s cuồngSu8s chiếm9j67 giữSu8s vL2Byà cSu8sướp đoạt.

Nhưng sựkiSC SkDCkhác thườngL2By nhấSkDCt L2Bychính 9j67là Su8sông tSkDCa dù9j67ng đầuSkDC lưỡi9j67 lL2Byiếm skiSCau t9j67ai tôi9j67, cảmSkDC giá9j67c tr9j67ơn tkiSCrợt ẩmL2By ướtkiSC 9j67kéo theSu8so SkDCnhững xúSu8sc cảmSkDC khôSu8sng dựkiSC SkDCđoán trước9j67 đượcL2By L2Bycủa 9j67cơ tL2Byhể, tôSkDCi sợSkDC đkiSCến kiSCnỗi lùikiSC mì9j67nh kiSClẩn tránh,9j67 thế9j67 nhưkiSCng đằngSkDC saSu8su đãSu8s chSu8sạm và9j67o tSkDCay vịnSkDC sofkiSCa, kh9j67ông cSkDCòn đường9j67 trốnSu8s thoát!

Tôi bịSu8s động9j67 táSkDCc củaL2By ôn9j67g L2Byta dọaSu8s đếkiSCn ngSu8sây ngL2Byẩn ckiSCả người9j67, hoànSu8s toànSu8s khôSu8sng biếtSkDC nênSkDC L2Bylàm cákiSCi kiSCgì bâyL2By giờ!

Đôi môL2Byi ôSu8sng t9j67a hônSu8s kiSCtừ 9j67sau taSu8si tô9j67i dọcSkDC thL2Byeo cầnL2By cổ,Su8s SkDCtrằn trọckiSC tr9j67ên làSu8sn Su8sda đang9j67 lộ9j67 rSu8sa ngoà9j67i áoL2By, nhL2Byẹ SkDCnhàng mú9j67t lấy,SkDC nL2Byụ SkDChôn lúckiSC nhSkDCẹ lúckiSC sSu8sâu, kiSClúc nha9j67nh lúcSkDC chậm9j67, đôiSkDC L2Bykhi còkiSCn cóL2By thể9j67 dùngSkDC kiSChàm răkiSCng kkiSChẽ cắkiSCn, 9j67cơ kiSCthể đang9j67 căngSu8s cứngL2By vSu8sì sợL2By củL2Bya tôSkDCi 9j67dần dầnSu8s trởSkDC nênL2By bkiSCủn rủnSu8s, k9j67hông còSkDCn sứcL2By lực…

Trước đây9j67 kSu8shi đSu8sọc tiểukiSC thuSkDCyết viếtkiSC, s9j67au khL2Byi phSu8sụ nữSkDC tkiSChân mậSu8st với9j67 đànL2By ông,L2By Su8strên nL2Bygười sẽSkDC lL2Byưu lSu8sại nhiềSu8su SkDCdấu hôSu8sn, tôikiSC khôn9j67g hikiSCểu vìSu8s 9j67sao đàn9j67 ôL2Byng lL2Byại phL2Byải kiSCthô lỗL2By nhSkDCư thkiSCế, hL2Byiện giSu8sờ tSkDCôi mớikiSC hiểuSkDC đ9j67ược, SkDCsự đSu8sau 9j67đớn kiSkDCểu 9j67này sẽSkDC làm9j67 ngườiL2By tkiSCa cSkDCó loạkiSCi Su8scảm gSu8siác kiSChưởng tSkDChụ đặcL2By biệkiSCt, t9j67hân thể9j67 bắtkiSC đầu9j67 dL2Byấy lkiSCên nhiệtL2By L2Byđộ là9j67m tSu8sôi ki9j67nh hoảng!

Hưởng thụ!Su8s NghĩkiSC 9j67đến một9j67 tínhSu8s t9j67ừ nhSkDCư vậy,SkDC tráikiSC tiL2Bym L2Bytôi lạiSkDC càngL2By L2Bykinh hoSu8sàng thêm.

Tôi vSkDCừa muốnkiSC 9j67ra sứcSu8s đẩSu8sy ông9j67 t9j67a, gàoL2By lên: Đừng!

Chợt nghSu8se thấL2Byy g9j67ian kiSCphòng kiSCsát váckiSCh vọkiSCng 9j67đến t9j67iếng rên9j67 nũ9j67ng nịSu8su củL2Bya mộtkiSC L2Byphụ nữSu8s: “ĐừkiSCng mà!”

Cái ch9j67ữ tôi9j67 vừaSu8s muốL2Byn kiSChét rkiSCa bị9j67 kẹtL2By lSkDCại tSu8srong 9j67cổ họSu8sng, khôngL2By hSkDCét được9j67 nữa.

Ngay ckiSCả bSkDCàn takiSCy SkDCcủa tôSkDCi đặkiSCt tkiSCrong ngựckiSC ônSkDCg t9j67a, c9j67ũng bắ9j67t đầSkDCu Su8sbị ôn9j67g tkiSCa đèkiSC chặt.

Trời ơL2Byi, L2Bynơi nàSu8sy sukiSCy chkiSCo Su8scùng 9j67là c9j67hốn nL2Byào hả!

Tôi đSu8sây 9j67không pSkDChải tựSu8s kiSCmình Su8schủ đL2Byộng dL2Byâng đếnkiSC m9j67iệng kiSCngười tSkDCa sao?

“Muốn kiSCthử không?”

Khóe miệngSkDC ônSkDCg tSu8sa 9j67thoáng nhếcSkDCh SkDClên, kiSCmi mắkiSCt chớp9j67 độngSkDC, L2Byý cSkDCười kSkDCia makiSCng thL2Byeo cL2Byhút tàSu8s ácL2By mịSu8s hoL2Byặc, L2Bytôi nghSkDCĩ rằnkiSCg nL2Bygay cảkiSC ASu8sn DSu8sĩ PSu8shong c9j67ũng Su8sphải cSkDCảm tkiSChấy xSu8sấu hổkiSC muốnSu8s chSu8sui đầSkDCu xSu8suống đất9j67, tSkDCự thấykiSC kSkDChông bằng!

“Yên L2Bytâm, tL2Byôi sL2Byẽ r9j67ất dịuL2By dàngkiSC, khL2Byông SkDClàm đ9j67au 9j67em đâu…”

Tôi SkDCnuốt mộtL2By kiSCngụm nước9j67 bkiSCọt, SkDChô hấpSkDC bắtSu8s đầukiSC khôL2Byng câSkDCn bằngkiSC, thấySu8s rkiSCõ ngựL2Byc mình9j67 bắtL2By đSu8sầu phậSkDCp phồSu8sng khL2Byông kiSCtheo qukiSCy luật,9j67 L2Bycơ tSu8shể bấtSu8s giácL2By trởSkDC nêSkDCn nónL2Byg bỏng.

Tôi L2Bybắt đầuSkDC ngL2Byhiêm túSu8sc Su8ssuy ngL2Byhĩ lờiL2By ônSu8sg 9j67ta nSkDCói, thậkiSCt L2Bylà sẽkiSC khônSkDCg đL2Byau không?

Tôi lắcL2By đầu,L2By vấnSkDC đềL2By cSkDCần sSu8suy nghL2Byĩ SkDClúc nSkDCày khôngSu8s phảiL2By đaukiSC haL2Byy L2Bykhông đau9j67, L2Bymà kiSClà hìnhkiSC nSu8shư ông9j67 SkDCta thSu8sật sự9j67 SkDCmuốn kiSClàm 9j67những chuykiSCện khôngL2By bằngSu8s L2Bycầm thkiSCú với9j67 tôi.

Không Su8sthể, nếuL2By như9j67 Su8sngay 9j67cả cơSu8s thSu8sể L2Bytôi SkDCcũng d9j67âng ckiSCho ôkiSCng SkDCta, tất9j67 cảL2By mọ9j67i tL2Byhứ kiSCsẽ kSkDChông SkDCcòn Su8skiểm L2Bysoát đượcL2By nữa.

“Tôi nghĩkiSC cóSkDC thểSkDC ôkiSCng đaL2Byng hikiSCểu Su8slầm ýL2By củSu8sa tôi…”9j67 kiSCTôi kiSCđang nSkDCghĩ cáchL2By làSu8sm thế9j67 nào9j67 để9j67 SkDCgiải thícL2Byh, ônkiSCg t9j67a nghiêngkiSC ngL2Byười SkDCnằm xukiSCống bL2Byên n9j67gười tôikiSC, mL2Byột SkDCtay Su8sôm kiSClấy vkiSCai tSkDCôi, kékiSCo ckiSChặt tôiSkDC kiSCvào tronSkDCg lkiSCồng ngL2Byực, tL2Byay SkDCkia nânL2Byg lê9j67n châSu8sn tô9j67i đặtkiSC trênSkDC sSkDCofa, d9j67ùng ngkiSCón ta9j67y Su8snhẹ nhàngSkDC trượtSkDC dọcL2By thekiSCo chânL2By tô9j67i L2Byđến bắ9j67p đL2Byùi, tiếpkiSC tụckiSC lầSu8sn vàoSu8s bên9j67 tronkiSCg, th9j67ăm L2Bydò vàokiSC 9j67bên tSu8srong ckiSChiếc váSkDCy tôkiSCi, lực9j67 t9j67ay vừaSkDC đủSkDC khL2Byiến nSkDCgười Su8sta 9j67có cả9j67m gL2Byiác têSkDC nkiSCgứa tL2Byới tSu8sừng khớp9j67 xương.

Sự 9j67kích độn9j67g tSkDCrong kiSCTV lạSkDCi bắt9j67 đầu,Su8s nhSu8sân vậtkiSC nữSu8s chíSkDCnh t9j67hở dốc9j67, 9j67rên rỉ,Su8s ngư9j67ời đàSu8sn ôn9j67g t9j67hét lên9j67 mộtL2By tiL2Byếng rồSu8si lạkiSCi mộtkiSC L2Bytiếng càL2Byng tSu8srầm SkDCluân hơn.

Cách vác9j67h kiSCcòn vọn9j67g kiSCtới mộSkDCt tiếngSkDC 9j67kêu cònSkDC ưSkDCớt 9j67át hSkDCơn cảL2By trêSkDCn TVSu8s: kiSC“Mau 9j67lên mộtSkDC chút,L2By kiSCmau nữa…”

Ông tL2Bya tSkDChản nhiênSkDC cười,9j67 ngókiSCn takiSCy dàiL2By l9j67ại chầmSu8s chậmSu8s lướtkiSC Su8strên đùiSu8s t9j67ôi, tL2Byựa nhưSu8s cókiSC 9j67sức quykiSCến rkiSCũ kL2Byỳ SkDClạ, khiếnL2By cơSu8s tSu8shể tôikiSC ruSu8sn 9j67rẩy từngL2By cơn.

“Đừng…” GiọkiSCng nóiSkDC nàySu8s bậkiSCt rSu8sa, kiSCtôi L2Bymới phkiSCát hiệnL2By r9j67a rằSu8sng độSkDC L2Byướt kiSCát Su8sso vớ9j67i ngườiSkDC Su8sphụ L2Bynữ 9j67cách vSkDCách dườngSkDC nhưL2By chL2Byỉ cókiSC SkDChơn 9j67chứ khôkiSCng L2Bycó kém.

“Mẫn L2Bycảm th9j67ế sSkDCao…” kiSCÔng SkDCta tựSkDCa Su8shồ nhSu8sư L2Bycàng l9j67úc SkDCcàng thícSkDCh th9j67ú, kiSChôn nhẹSkDC lêSu8sn môikiSC tôiSu8s: “N9j67hư 9j67thế thì9j67 Su8schúng 9j67ta cứ9j67 tkiSCừ tSkDCừ mkiSCà làSu8sm làSu8s được9j67 rồi.”

Ngón L2Bytay likiSCnh hoạkiSCt củakiSC ôngSu8s t9j67a mâ9j67m mkiSCê luL2Byồn và9j67o trSu8song Su8sđồng phụcSu8s của9j67 tôi9j67, lkiSCực tSu8say kiSCcùng Su8stốc Su8sđộ rất9j67 chậL2Bym khiSkDCến tkiSCôi khônkiSCg nhịnSkDC Su8sđược kiSChít mộtSu8s hơi.

Tay ôngL2By tkiSCa cákiSCch L2Bymột kiSClớp ákiSCo SkDCnắm lấy9j67 ngựcL2By SkDCtôi, đầu9j67 nSkDCgón SkDCtay xkiSCoay vòkiSCng SkDCtrên vịSu8s tSkDCrí mẫnL2By cảmSu8s nhấtSkDC, 9j67vờn quanh.

Tôi phảiSu8s cắL2Byn ch9j67ặt môSu8si mớSu8si L2Bycó tL2Byhể khôn9j67g bất9j67 SkDCra tiếnSkDCg rêL2Byn khiếnSkDC ngưL2Byời tL2Bya cSkDCảm thSu8sấy mất9j67 thL2Byể diệnkiSC kia.

Dục vọSu8sng mSu8sà tôkiSCi muốkiSCn cựL2By tu9j67yệt dầnSu8s Su8sdần tL2Byrở nSu8sên mãnh9j67 liSkDCệt dần….

Ông tkiSCa SkDCdường nh9j67ư pkiSChát hiện9j67 rkiSCa tôiL2By kSu8shông 9j67muốn bậkiSCt r9j67a thànhkiSC tSkDCiếng, kiSCliền SkDChôn l9j67ên đôSkDCi môi,kiSC kiSCdùng l9j67ưỡi đẩykiSC rSu8sa hàSkDCm răng9j67 SkDCđang cắn9j67 chặt9j67 lấykiSC môi,Su8s Su8sđi L2Bysâu và9j67o dòL2By xétSu8s bêkiSCn tronL2Byg, n9j67uốt hếSu8st SkDCtiếng kêkiSCu rêSkDCn củaL2By tôi.

Trong lúc9j67 triềSu8sn mi9j67ên điên9j67 cuSkDCồng, skiSCư khóSkDC L2Bychịu củSu8sa Su8scơ thL2Byể được9j67 giảmSkDC điSkDC đôi9j67 chút,L2By kL2Byhi mSu8sôi lưkiSCỡi dâ9j67y dưkiSCa tiếngL2By kSu8sêu kiSCrên cũnkiSCg cóSkDC thể9j67 khôngL2By cần9j67 phải9j67 kSu8sìm cSu8shế, cứ9j67 mặcSu8s nóL2By bậSkDCt ra…

Tôi thSkDCở gấpkiSC gSu8sáp, Su8stận Su8smột cSu8shỗ sâSkDCu n9j67ào SkDCđó tL2Byrong L2Bycơ th9j67ể SkDCbắt đầuSu8s nónkiSCg lSkDCên, nókiSCng l9j67ên, vôL2By thứckiSC kkiSChao khátkiSC mSkDCong muốnL2By nhiềSu8su Su8shơn cL2Byái gSkDCì đó.

Bàn taSkDCy L2Bytôi đặL2Byt trêSu8sn ngựkiSCc ôngL2By tL2Bya dầkiSCn dầnL2By ckiSChuyển quSu8sa sSkDCau lưn9j67g ngkiSCười ấSu8sy, hôkiSCn 9j67trả lạ9j67i SkDCông t9j67a, hSkDCọc Su8scách kh9j67i ôngL2By kiSCta lầSu8sn đầuSkDC t9j67iên hônL2By tôi,SkDC đầL2Byu l9j67ưỡi d9j67uyện lSkDCấy Su8slưỡi SkDCông tSkDCa, mSkDCút SkDClấy môiSkDC cSkDCủa nSkDCgười ấy.

Trong cổL2By L2Byhọng kiSCông t9j67a bậkiSCt 9j67ra một9j67 Su8stiếng thkiSCan tSu8srầm đụcL2By, L2Byxoay ngườiSu8s đèkiSC tSu8sôi xuốSu8sng, mộL2Byt v9j67ị trkiSCí nkiSCào 9j67đó củakiSC cSu8sơ thểSu8s kiSCcố gắngL2By đặtkiSC SkDCtrên 9j67bắp đùSkDCi tôi…

“Suy chkiSCo cSkDCùng e9j67m SkDClà thiênL2By skiSCứ kiSChay L2Bylà kiSCyêu tkiSCinh SkDChả!” Giọn9j67g n9j67ói SkDCcủa ôn9j67g tSkDCa khàkiSCn đặcSkDC mà9j67 kh9j67ô Su8skhốc, hôkiSC kiSChấp nặnkiSCg Su8snề, hkiSCỗn loạn.

Ông kiSCta khônL2Byg hềSu8s dịuSkDC dàn9j67g, rúSkDCt bàkiSCn tL2Byay đankiSCg đ9j67ặt kiSCtrên ngựcSkDC L2Bytôi rSkDCa, rấ9j67t n9j67hanh chónkiSCg L2Bymở kiSCtừng cúc9j67 áoSkDC củaL2By tL2Byôi SkDCra, luồSkDCn ta9j67y vSu8sào 9j67trong L2Byáo lót,9j67 cSkDCảm gkiSCiác mL2Byát lạnL2Byh củL2Bya nSkDCgón takiSCy ôngSkDC t9j67a makiSCng L2Bytheo cảmL2By gSu8siác k9j67ích độkiSCng đặ9j67c th9j67ù, tôSu8si mSkDCuốn trá9j67nh né9j67, L2Bycơ thểSu8s dướiSkDC ngườiSkDC ôn9j67g tL2Bya vSkDCặn vL2Byẹo không9j67 yên.

Ông tSkDCa rSkDCút lạikiSC kiSCbàn t9j67ay ômkiSC lấSu8sy vSkDCai tôiL2By, vỗL2By vềSkDC 9j67dọc thL2Byeo kiSCđầu Su8sgối, hướng9j67 SkDCvê nơikiSC bSkDCí 9j67ẩn mềmkiSC mạiL2By nhất…

Tôi SkDCkhông có9j67 cách9j67 9j67nào độngSkDC đậy9j67, chỉL2By cóSu8s tL2Byhể lấL2Byy ngónL2By tSkDCay giữ9j67 chặt9j67 lấy9j67 Su8sáo kiSCsơ mSu8si củaSu8s ôn9j67g kiSCta, đkiSCể kệkiSC bànSu8s tL2Byay ôL2Byng tkiSCa d9j67i chuyển9j67 tr9j67ên tSu8soàn thL2Byân SkDCthôi, khuSu8sấy kiSCđộng trSkDCong tSu8sôi mSu8sột loạikiSC dụcL2By vọnSkDCg tộiL2By lỗi…

Cơ t9j67hể cSkDCủa tSu8sôi hoàn9j67 toàL2Byn 9j67bị ôn9j67g tSu8sa chinkiSCh SkDCphục, nhắmL2By 9j67mắt lại,kiSC SkDCtìm kikiSCếm đòi9j67 hỏiSkDC nụkiSC Su8shôn củaSu8s ôkiSCng tkiSCa, cùngkiSC ông9j67 kiSCta kiSCsa vàkiSCo cảmSkDC gSu8siác kíL2Bych L2Bythích cSu8sùng vựcSkDC Su8ssâu dkiSCục vọng…


[1] Phim Bản SkDCnăng gốc (Tiếng Anh: Basic Instinct) làSu8s mSu8sột bộL2By phi9j67m hồiL2By hộpL2By của điệnkiSC ảnL2Byh Mỹ đượcL2By sảnkiSC xuấL2Byt n9j67ăm 19j67992. PhkiSCim đư9j67ợc PkiSCaul Verhoe9j67ven L2Byđạo dkiSCiễn Su8svà viếSkDCt kịL2Bych bSu8sản bởikiSC J9j67oe ESu8sszterhas, cL2Byác diễ9j67n kiSCviên chínL2Byh thakiSCm g9j67ia ph9j67im là&Su8snbsp;Sharon Stone, MiL2Bychael Douglas, JeanSkDCne Tripplehorn và&nbSkDCsp;George DzundzkiSCa. 9j67Bộ L2Byphim xSkDCoay q9j67uanh nhânSu8s vkiSCật kiSCthám tSu8sử kiSCNick Cur9j67ran (DouglasSu8s), người9j67 p9j67hụ tráchkiSC điều9j67 kiSCtra vSkDCề mộSu8st vụSu8s giếL2Byt ngườiSu8s m9j67an kiSCrợ màkiSC SkDCnạn nhânkiSC L2Bylà mộtL2By c9j67ựu SkDCca sL2Byĩ gSu8siàu có,mộtSu8s nhL2Byà vănSkDC 9j67quyến L2Byrũ gSkDCiàu sakiSCng t9j67ên là&nbspkiSC;Catherine Tramell (Stone)L2Bycũng liêL2Byn Su8squan L2Byđến vL2Byụ 9j67án Su8svà mốSu8si qSkDCuan hL2Byệ củaL2By SkDCNick Curr9j67an vớSu8si ngưSu8sời SkDCphụ nSu8sữ bíL2By ẩn. (theo wiki Việt Nam)