SÓI &HWamp; DƯHWƠNG CẦM

Tác gw7XV3Qiả: DvZqH2Việp Lạw7XV3Qc HWVô Tâm

Biên tậvZqH2Vp: vZqH2VLily Trần

Chương 12

(Rating: 16+)

*

 

Tôi vừaw7XV3Q địnHWh HWnói: CảmvZqH2V ơvZqH2Vn! TvZqH2Vôi khônw7XV3Qg cần.

Vừa nângHW ocGuGdmi mắtw7XV3Q lênocGuGd vZqH2Vlại thấy…ocGuGd HocGuGdàn Trạw7XV3Qc Thw7XV3Qần HWđang mỉvZqH2Vm cườivZqH2V nhìocGuGdn tôi.

Sắc mặtocGuGd củw7XV3Qa ôngvZqH2V vZqH2Vta trôvZqH2Vng cóvZqH2V vẻocGuGd nhợvZqH2Vt nHWhạt hHWơn thưHWờng ngvZqH2Vày, đôiHW mắtw7XV3Q vằvZqH2Vn lênocGuGd tơvZqH2V máuvZqH2V, nhấtocGuGd địnhvZqH2V lHWà đêmocGuGd quvZqH2Va ôocGuGdng HWta khôngw7XV3Q ngủvZqH2V ngon!

“Sao w7XV3Qem lHWại khów7XV3Qc?” ÔvZqH2Vng tocGuGda vộiw7XV3Q vàw7XV3Qng cúivZqH2V vZqH2Vngười HWnâng tHWôi dHWậy, vZqH2Vtrên ngườHWi tvZqH2Vhoảng qvZqH2Vua w7XV3Qmùi tvZqH2Vhuốc lw7XV3Qá vàvZqH2V rượu.

Tôi lắw7XV3Qc đầu.

Ông tocGuGda dHWùng tvZqH2Vay w7XV3Qáo w7XV3Qlau đvZqH2Vi nưw7XV3Qớc mắtocGuGd củHWa tHWôi, đvZqH2Vôi lôw7XV3Qng màyHW w7XV3Qvì w7XV3Qđau locGuGdòng màvZqH2V nhíuvZqH2V chặt:ocGuGd “KhôngHW phảivZqH2V kocGuGdết thúocGuGdc vZqH2Vlà w7XV3Qhoàng vZqH2Vtử vàw7XV3Q côngHW chHWúa sốw7XV3Qng hạnw7XV3Qh phúvZqH2Vc vZqH2Vcùng nhHWau sao?”

“Nhưng… mw7XV3Qa quỷocGuGd đãocGuGd chết!”

Tôi nw7XV3Qhìn vZqH2Vông tocGuGda gầnocGuGd tHWrong gavZqH2Vng tấcocGuGd, cHWhỉ xHWa nhvZqH2Vau mw7XV3Qột đêmocGuGd thôvZqH2Vi mvZqH2Và tvZqH2Vôi cw7XV3Qó w7XV3Qcảm ocGuGdgiác dườngocGuGd ocGuGdnhư mộtHW nvZqH2Văm đãvZqH2V khw7XV3Qông gặp.

Tôi rocGuGdất muốnw7XV3Q ômw7XV3Q chặtw7XV3Q lấyvZqH2V vZqH2Vông ta.

Trái tiw7XV3Qm HWtôi ocGuGdnói chw7XV3Qo ocGuGdtôi biết: Ôm mộtocGuGd lần,ocGuGd dựHWa mộocGuGdt lHWần. ocGuGdĐể mìHWnh cóvZqH2V thw7XV3Qể cảmw7XV3Q nhậnw7XV3Q HWsự ấocGuGdm vZqH2Váp củaocGuGd cáw7XV3Qi vZqH2Vôm đấy,HW vZqH2Vđể mìnhvZqH2V HWnhớ kỹw7XV3Q tiếngvZqH2V vZqH2Vtim đậpw7XV3Q củaHW ngocGuGdười ấy,w7XV3Q mHWình kocGuGdhông HWtham lamvZqH2V, mw7XV3Qột lvZqH2Vần làocGuGd đủ.

Lý tríocGuGd w7XV3Qtôi lạiHW gàoHW lHWên giậvZqH2Vn dữHW vớw7XV3Qi tôi: Mày khôHWng thw7XV3Qể ômw7XV3Q ônHWg HWta! MộvZqH2Vt vZqH2Vlần cũocGuGdng khw7XV3Qông thể!

Tôi thởocGuGd dàw7XV3Qi mộtHW hơw7XV3Qi, lvZqH2Vùi vHWề HWsau từngw7XV3Q bướcw7XV3Q, đocGuGdè néw7XV3Qn sựHW kíchocGuGd độvZqH2Vng w7XV3Qtội lỗi.

Chẳng nghĩHW tớiw7XV3Q chuHWyện ôHWng HWta lHWại vươnvZqH2V tw7XV3Qay ocGuGdra ôw7XV3Qm lHWấy ocGuGdtôi vàoocGuGd lòng.

Trái ocGuGdtim ônvZqH2Vg tw7XV3Qa đHWập w7XV3Qvững vàng,w7XV3Q êvZqH2Vm tHWai vZqH2Vđến nw7XV3Qhư vậy!

Nếu w7XV3Qnhư cóvZqH2V ocGuGdthể locGuGdựa chvZqH2Vọn, tw7XV3Qôi khHWông vZqH2Vmuốn ôvZqH2Vng vZqH2Vta phảiocGuGd chết,w7XV3Q thvZqH2Vế giw7XV3Qới củaHW HWtôi đocGuGdã kw7XV3Qhông tw7XV3Qhể khônw7XV3Qg cóocGuGd ngvZqH2Vười này!

“Thiên Thiên,vZqH2V evZqH2Vm làocGuGd ngườiw7XV3Q cw7XV3Qon gHWái w7XV3Qlương thiHWện nhấw7XV3Qt màocGuGd tôiocGuGd từnocGuGdg gặp!”vZqH2V Ôngw7XV3Q ocGuGdta vZqH2Vnhẹ giọHWng thvZqH2Van thở.

Lương tvZqH2Vhiện? w7XV3QÔng vZqH2Vta socGuGdai ocGuGdrồi, w7XV3Qtôi làHW ngườiw7XV3Q phụocGuGd nữw7XV3Q xấw7XV3Qu HWxa nhấvZqH2Vt ocGuGdtrên đờHWi này.

Ông tw7XV3Qa w7XV3Qche cocGuGdhở tôiocGuGd tHWrong vZqH2Vlòng bàocGuGdn tocGuGday, chocGuGdo dw7XV3Qù tôiHW ocGuGdcó làmw7XV3Q tổnocGuGd thươngocGuGd tráivZqH2V tiHWm ocGuGdông HWta w7XV3Qbao nhiêuvZqH2V, ôngocGuGd vZqH2Vta vẫocGuGdn cHWòn nhvZqH2Vớ dằnw7XV3Q dw7XV3Qò tocGuGdôi ănvZqH2V sáw7XV3Qng, nhớocGuGd sHWai ngưw7XV3Qời bảow7XV3Q vvZqH2Vệ tôi,ocGuGd trvZqH2Vong ngocGuGdày mHWưa nhưocGuGd HWnày sẽw7XV3Q mocGuGdở ôocGuGd cvZqH2Vhe chắnocGuGd cvZqH2Vho tôi.

Những việcHW tôiw7XV3Q locGuGdàm vớivZqH2V ôw7XV3Qng tHWa chvZqH2Vỉ cóvZqH2V cocGuGdăm gocGuGdhét, lừaw7XV3Q dHWối, thậmw7XV3Q w7XV3Qchí cóvZqH2V thểw7XV3Q HWcó mHWột nocGuGdgày tw7XV3Qôi sẽocGuGd dùnocGuGdg dw7XV3Qao đâmHW vàoHW tráiw7XV3Q tocGuGdim luw7XV3Qôn luôvZqH2Vn cvZqH2Vhứa đựngocGuGd vZqH2Vsự vZqH2Vyêu vZqH2Vthương bvZqH2Vao vZqH2Vdung kia.

Ông HWta thấHWy tocGuGdôi khôocGuGdng vZqH2Vnói lờiHW nàocGuGdo, chocGuGdiều chuộnw7XV3Qg vỗw7XV3Q vềHW lưngocGuGd tHWôi, dịHWu w7XV3Qdàng w7XV3Qdỗ tôHWi: “ĐừHWng HWkhóc ocGuGdnữa. MHWai tôiHW vZqH2Vmời nHWgười đếnHW diHWễn lạiocGuGd chHWo vZqH2Vem vởvZqH2V ocGuGdnày, đểw7XV3Q cônocGuGdg chHWúa w7XV3Qyêu mw7XV3Qa quHWỷ, đểw7XV3Q how7XV3Qàng tvZqH2Vử yw7XV3Qêu tocGuGdhiên ngocGuGda đen,ocGuGd đểw7XV3Q cw7XV3Qông chúocGuGda svZqH2Vống hạw7XV3Qnh pw7XV3Qhúc cvZqH2Vùng w7XV3Qma qw7XV3Quỷ, đưw7XV3Qợc không?”

“Công w7XV3Qchúa thiênw7XV3Q nocGuGdga sẽvZqH2V w7XV3Qyêu HWma qw7XV3Quỷ tHWàn bạow7XV3Q sao?”

“Đương nhocGuGdiên lw7XV3Qà cw7XV3Qó thể!w7XV3Q NocGuGdếu w7XV3Qnhư tôivZqH2V lw7XV3Qàm nhàw7XV3Q biêw7XV3Qn HWkịch vZqH2Vthì chắcvZqH2V chắnocGuGd w7XV3Qsẽ thế!”

Tôi thừaw7XV3Q nhậnocGuGd: ĐocGuGdúng, ôngocGuGd tocGuGda ocGuGdcó thể!

“Có phảiocGuGd ôvZqH2Vng sẽvZqH2V w7XV3Qbiến mocGuGda quHWỷ tvZqH2Vrở ocGuGdnên tuvZqH2Vấn tú,ocGuGd cònvZqH2V cocGuGdó pháocGuGdp lvZqH2Vực vw7XV3Qô bivZqH2Vên, khônHWg gvZqH2Vì w7XV3Qkhông HWlàm được,w7XV3Q phảiHW không?”

“Trừ nhữngocGuGd ocGuGdthứ đHWó rvZqH2Va, tHWôi socGuGdẽ tạow7XV3Q vZqH2Vra HWma quHWỷ cònocGuGd HWsi tìnvZqH2Vh hơnvZqH2V HWcả hHWoàng tử,vZqH2V ocGuGdkiên quvZqH2Vyết hơw7XV3Qn, qHWuyến rũocGuGd hơn…”

“Được! TocGuGdôi sẽw7XV3Q ocGuGdđợi xem!”

Tôi mỉmHW cocGuGdười, kéoHW cáHWnh w7XV3Qtay ônvZqH2Vg tw7XV3Qa, nắmvZqH2V lấyocGuGd mvZqH2Va quỷocGuGd vZqH2Vđộng lw7XV3Qòng ngườiHW nHWhất thếHW giớiocGuGd này.

Chưa baw7XV3Qo vZqH2Vgiờ tôocGuGdi cóvZqH2V thểvZqH2V nghĩw7XV3Q rằngHW nhữnw7XV3Qg vZqH2Vngày mưocGuGda tronHWg giấcw7XV3Q mơHW cw7XV3Qủa tôiocGuGd lạiHW trởHW tvZqH2Vhành ocGuGdhiện thực,HW thHWật socGuGdự cHWó mộtw7XV3Q ngvZqH2Vười đànocGuGd ôvZqH2Vng chocGuGde ocGuGdô chocGuGdo w7XV3Qtôi ocGuGdrảo bưvZqH2Vớc trvZqH2Vên đườnvZqH2Vg, HWông vZqH2Vta w7XV3Qnắm lHWấy w7XV3Qtay HWtôi rẽw7XV3Q sw7XV3Qang mộtw7XV3Q covZqH2Vn phốocGuGd khác.

Đáng tiếcocGuGd vZqH2Vngười nw7XV3Qày làHW kẻocGuGd thùocGuGd củHWa tôiHW, nhữngHW thHWứ màvZqH2V ôocGuGdng ocGuGdta muốnHW tôHWi w7XV3Qkhông thểocGuGd chvZqH2Vo ônHWg w7XV3Qta được,HW nhưnocGuGdg thứvZqH2V vZqH2Vmà tw7XV3Qôi cocGuGdó thểHW ocGuGdcho vZqH2Vông w7XV3Qta tocGuGdrước ocGuGdsau đocGuGdều locGuGdà thươngvZqH2V tổn.

Tôi rúw7XV3Qt vZqH2Vbàn taHWy đanHWg bHWị ônHWg w7XV3Qta nắmvZqH2V lấyHW, bướcHW HWra khỏiw7XV3Q chiếcocGuGd ô,vZqH2V lw7XV3Qần thứHW HWhai ocGuGdông tHWa vZqH2Vđuổi thew7XV3Qo HWtôi, HWnắm lw7XV3Qấy taHWy tôocGuGdi, kéovZqH2V tôw7XV3Qi lạvZqH2Vi HWbên người.

“Ông buôngHW tocGuGday đi.”HW Tw7XV3Qôi đãvZqH2V w7XV3Qdùng hếtvZqH2V sứocGuGdc HWlực toàHWn thânocGuGd, thếw7XV3Q nhưw7XV3Qng ocGuGdâm vZqH2Vthanh vẫnocGuGd w7XV3Qcòn yHWếu ớw7XV3Qt nhocGuGdư vậy:HW “KhônHWg ocGuGdcó khảocGuGd năngw7XV3Q w7XV3Qtôi sẽocGuGd vZqH2Vyêu ông.”

“Em sẽ.”

“Chúng tw7XV3Qa khôw7XV3Qng cóvZqH2V kếtocGuGd quảHW tốtvZqH2V đâu.”

Ông tw7XV3Qa nhw7XV3Qìn tôocGuGdi, áw7XV3Qnh mvZqH2Vắt hoànocGuGd HWtoàn nganHWg ngược:ocGuGd “w7XV3QCái eHWm gvZqH2Vọi ocGuGdlà kếocGuGdt quảvZqH2V tốw7XV3Qt HWlà w7XV3Qcái gì,vZqH2V ocGuGdem cóocGuGd tHWhể ocGuGdnói rHWa, HWtôi cw7XV3Qó thểHW HWlàm được!”

Tôi aw7XV3Qo ướcHW vZqH2Vgiữa chocGuGdúng vZqH2Vta khônvZqH2Vg cóocGuGd sw7XV3Qự HWthù hậnvZqH2V, khôngocGuGd ocGuGdcó HWsự dốiHW lừa,HW cảw7XV3Q đờiw7XV3Q đềw7XV3Qu HWsống nhvZqH2Vư bw7XV3Qây giờ,ocGuGd cocGuGdho dùHW khôngvZqH2V HWyêu, cũnvZqH2Vg khôngHW HWphải xHWa cách!

Nhưng màocGuGd nhvZqH2Vững thứHW nàyHW ônw7XV3Qg HWta ocGuGddù HWcó ocGuGdlàm cácocGuGdh nHWào ocGuGdcũng kHWhông thểvZqH2V làvZqH2Vm được.

Bởi w7XV3Qvì ônw7XV3Qg tvZqH2Va đHWã gocGuGdiết cw7XV3Qả w7XV3Qnhà tôi.

Tôi thocGuGdở dàw7XV3Qi, kvZqH2Vhông muốnw7XV3Q HWquanh quẩnvZqH2V tạiw7XV3Q vấnw7XV3Q HWđề HWnày nữHWa, HWđổi chủvZqH2V ocGuGdđề. “VìocGuGd savZqH2Vo ôvZqH2Vng w7XV3Qlại ởocGuGd đây?”

“Lúc tw7XV3Qôi gọiocGuGd HWđiện thoạiw7XV3Q cocGuGdho Tiw7XV3Qểu Lý,HW ngHWhe cậuvZqH2V w7XV3Qta bảocGuGdo evZqH2Vm tớocGuGdi xew7XV3Qm múvZqH2Va ballocGuGdet, w7XV3Qban ocGuGdđầu tôHWi nghĩHW muốnvZqH2V xHWem ocGuGdcùng emHW, khHWông lườHWng ocGuGdđược rw7XV3Qằng loocGuGdại ocGuGdsân khHWấu w7XV3Qnày socGuGdau khocGuGdi w7XV3Qmở ocGuGdmàn sẽw7XV3Q khôngocGuGd chw7XV3Qo phépocGuGd ngườvZqH2Vi w7XV3Qnào vàvZqH2Vo nHWữa… ChẳvZqH2Vng cònHW cáocGuGdch nàocGuGdo kvZqH2Vhác, vZqH2Vtôn tvZqH2Vrọng nghệocGuGd thuậtw7XV3Q HWmột cHWhút vậy!HW ocGuGdTuy rằnHWg tôHWi cũnHWg kw7XV3Qhông hiểu!”

“Ông vẫnw7XV3Q đứngw7XV3Q đâyHW đợiHW tocGuGdôi suốt?”

Ông ocGuGdta cocGuGdười cười,vZqH2V khoáocGuGdc cáHWnh w7XV3Qtay lênw7XV3Q vvZqH2Vai tôocGuGdi, ôw7XV3Qm lấyvZqH2V tvZqH2Vôi điocGuGd vHWề HWphía trước:ocGuGd “TôiocGuGd w7XV3Qtìm chocGuGdo eocGuGdm mộtHW côHW givZqH2Váo HWdạy dươw7XV3Qng cầmocGuGd kháocGuGd tốtw7XV3Q, HWkhi nvZqH2Vào evZqH2Vm khw7XV3Qông muốnw7XV3Q đvZqH2Vi họcvZqH2V thw7XV3Qì vZqH2Vtới cw7XV3Qhỗ côw7XV3Q ấyocGuGd ocGuGdhọc dươHWng cầocGuGdm… Đượcw7XV3Q ocGuGdrồi, trướcw7XV3Q kvZqH2Vhi đocGuGdi HWthì nhớHW ocGuGdgọi điocGuGdện thoạw7XV3Qi hẹnvZqH2V trước.”

“Vì sao?”

Vì vZqH2Vsao ônvZqH2Vg tocGuGda lHWại HWquan tocGuGdâm chămvZqH2V sócw7XV3Q tôiocGuGd đếnHW thế.

Tôi vZqH2Vkhông cầocGuGdn đưHWa ocGuGdra bấtocGuGd kHWỳ đòocGuGdi ocGuGdhỏi vZqH2Vgì, ôngocGuGd vvZqH2Vẫn cocGuGdứ hiểuocGuGd tôw7XV3Qi mvZqH2Vuốn cvZqH2Vái gì.

“Tôi cóHW gọvZqH2Vi điệnw7XV3Q hỏvZqH2Vi thànhHW tvZqH2Vích vZqH2Vcủa ocGuGdem ởvZqH2V trocGuGdường, tuvZqH2Vy rw7XV3Qằng tôHWi HWcũng khvZqH2Vông tocGuGdrông mw7XV3Qong thàvZqH2Vnh tíocGuGdch củavZqH2V ocGuGdem xuấocGuGdt sắcHW vZqH2Vbao nhvZqH2Viêu, thocGuGdế nhưnHWg khônvZqH2Vg nghHWĩ tocGuGdới cw7XV3Qhỉ w7XV3Qcó đw7XV3Qiểm w7XV3Qnhạc lýHW củaHW ew7XV3Qm trêw7XV3Qn 60HW.” ÔngHW vZqH2Vta xoocGuGda đw7XV3Qầu tôHWi, giw7XV3Qọng nóiw7XV3Q tocGuGdràn ngw7XV3Qập sựvZqH2V w7XV3Qyêu cocGuGdhiều: “GiocGuGdấc mocGuGdơ củaocGuGd w7XV3Qmỗi ngườiocGuGd HWđều kvZqH2Vhác nhw7XV3Qau, tHWôi khocGuGdông muốw7XV3Qn gHWò ocGuGdép vZqH2Vem cáiw7XV3Q gocGuGdì hết!”

Tôi nghocGuGdĩ rvZqH2Vằng vZqH2Vông ocGuGdta vĩocGuGdnh viễnHW khvZqH2Vông đow7XV3Qán HWra đượcw7XV3Q ướcvZqH2V mơHW củocGuGda vZqH2Vtôi làw7XV3Q gì.

“Ông cw7XV3Qó ướcHW mơHW ocGuGdnào không?”w7XV3Q w7XV3QTôi hỏi.

“Có!” Ôw7XV3Qng HWcười giocGuGdễu cợtvZqH2V chínhvZqH2V bảnw7XV3Q ocGuGdthân, nhìvZqH2Vn lw7XV3Qên HWbầu w7XV3Qtrời ocGuGdu ámHW: vZqH2V“Ước mocGuGdơ HWcủa tôiocGuGd chínhocGuGd w7XV3Qlà làocGuGdm mộtocGuGd cảnhocGuGd sát!”

Một pw7XV3Qhần tw7XV3Qử w7XV3Qxấu giếocGuGdt ngvZqH2Vười HWnhư vZqH2Vkhông w7XV3Qcó cảvZqH2Vm givZqH2Vác nóvZqH2Vi rằnHWg ướcocGuGd HWmơ củHWa HWông w7XV3Qta lw7XV3Qà ocGuGdlàm mộtvZqH2V cảHWnh sw7XV3Qát, tw7XV3Qhật HWsự đâyw7XV3Q w7XV3Qlà chuyệnHW đánHWg w7XV3Qcười nhấtvZqH2V mocGuGdà tocGuGdôi từnHWg ngw7XV3Qhe qua.

Đi lượnvZqH2V vZqH2Vqua mvZqH2Vấy cow7XV3Qn đườngHW khHWông cw7XV3Qó mụw7XV3Qc đíHWch, tvZqH2Vôi phávZqH2Vt hiệnocGuGd ocGuGdra mocGuGdột cáiHW postw7XV3Qer HWrất vZqH2Vđặc bHWiệt: ocGuGd“Gì đây?vZqH2V ĐâyvZqH2V làvZqH2V phiocGuGdm đivZqH2Vện ảnocGuGdh sao?”

Hình ảnhvZqH2V tocGuGdrên posvZqH2Vter tvZqH2Vhật sHWự w7XV3Qrất đặcocGuGd biệt,HW mộtHW w7XV3Qngười pHWhụ nữocGuGd nHWgồi trw7XV3Qên HWcái đóHW củHWa ngườiHW đocGuGdàn ôw7XV3Qng, vZqH2Vbàn HWtay duỗocGuGdi savZqH2Vu locGuGdưng nw7XV3Qắm lấyocGuGd mộtvZqH2V ocGuGdthứ nhìnocGuGd gw7XV3Qiống nhưw7XV3Q mộHWt loạHWi HWvũ khvZqH2Ví sHWắc bHWén, ocGuGdcòn vZqH2Vhai vZqH2Vtay ngườiocGuGd đànw7XV3Q ôw7XV3Qng kivZqH2Va bịocGuGd HWtrói vàw7XV3Qo thànvZqH2Vh giườngHW, vZqH2Vvẻ vZqH2Vmặt bvZqH2Vừng vZqH2Vbừng phvZqH2Vấn khícw7XV3Qh, hoànw7XV3Q toànw7XV3Q vZqH2Vkhông hocGuGdề cóocGuGd HWsự sợHW hw7XV3Qãi ocGuGdkhi cocGuGdái chvZqH2Vết đếnw7XV3Q gần.

Tôi đảoHW ocGuGdmắt w7XV3Qnhìn quocGuGda HWphần giớvZqH2Vi HWthiệu, bHWộ vZqH2Vphim nàHWy tocGuGdên lvZqH2Và “HWBản nănw7XV3Qg gốc”[1], vZqH2Vhôm nHWay vZqH2Vđúng tocGuGdrong ocGuGdđợt tocGuGdrình chiếu.

Tôi nhìnHW vềHW phíaHW HàHWn TrvZqH2Vạc Thầnw7XV3Q đavZqH2Vng w7XV3Qkhẽ HWnhíu mvZqH2Vày: w7XV3Q“Ông đocGuGdã w7XV3Qtừng xocGuGdem chưa?”

“Đã ngw7XV3Qhe w7XV3QAn DHWĩ Phow7XV3Qng nóvZqH2Vi qocGuGdua mộtvZqH2V chút…”

“Tôi muốnocGuGd xem!”

Không thấyHW ôngHW tocGuGda HWtrả lời,vZqH2V tôiHW vZqH2Vquay HWđầu vZqH2Vlại nhìHWn, tocGuGdhấy ôHWng tHWa đangvZqH2V dw7XV3Qùng ngHWón trỏvZqH2V vàvZqH2V nHWgón ocGuGdcái giocGuGdật vZqH2Vgiật vùocGuGdng w7XV3Qda giw7XV3Qữa hw7XV3Qai lôngw7XV3Q màw7XV3Qy, cw7XV3Qó vẻHW vZqH2Vnhư đanHWg svZqH2Vuy HWxét vZqH2Vkỹ lw7XV3Qưỡng cvZqH2Vái gìHW đó.

Tôi cocGuGdho rằnHWg ôngHW HWta khôocGuGdng nocGuGdghe đượcocGuGd nhữngHW lờw7XV3Qi tôocGuGdi nói,w7XV3Q ocGuGdnhắc lạivZqH2V mộtvZqH2V lầnw7XV3Q: “THWôi muốnHW xew7XV3Qm bộocGuGd phw7XV3Qim này!”

“Được rồHWi!” ÔnHWg w7XV3Qta cuốw7XV3Qi cocGuGdùng cũnvZqH2Vg nghHWe thHWấy ocGuGdđược: “w7XV3QTôi điw7XV3Q mw7XV3Qua vé.”

Không biếocGuGdt vvZqH2Vì sHWao vẻw7XV3Q mặtw7XV3Q củHWa ôocGuGdng tw7XV3Qa vZqH2Vlàm tôiocGuGd vZqH2Vcảm thấyocGuGd ônocGuGdg tvZqH2Va khôngvZqH2V cavZqH2Vm lònvZqH2Vg, khônHWg tw7XV3Qình nguyện!

Người phụocGuGd ocGuGdnữ vZqH2Vbán w7XV3Qvé vZqH2Vnghiêng mắtHW nhocGuGdìn ôvZqH2Vng HWta, rồocGuGdi vZqH2Vlại liếocGuGdc nhìocGuGdn bvZqH2Vộ w7XV3Qđồng w7XV3Qphục trêocGuGdn tôiHW, khiHWnh thưw7XV3Qờng lvZqH2Vườm tôw7XV3Qi mHWột cái:w7XV3Q “Tầngw7XV3Q trênHW vZqH2Vhay tầngHW dưới?”

“Uhm… TầvZqH2Vng trvZqH2Vên!” vZqH2VÔng HWta nói.

“Có loạHWi hvZqH2Vai trămHW, cóocGuGd w7XV3Qloại bốnvZqH2V trăm…”

“Bốn trăm!”

“Một bộw7XV3Q vZqH2Vphim đHWiện vZqH2Vảnh tocGuGdốn HWtận bốvZqH2Vn tw7XV3Qrăm? SavZqH2Vo lvZqH2Vại đHWắt nhocGuGdư thế?”w7XV3Q HWRạp w7XV3Qchiếu pw7XV3Qhim nvZqH2Vày cũngw7XV3Q liocGuGdệt vàoHW hHWạng khôw7XV3Qng HWcao cHWấp lw7XV3Qắm, mvZqH2Vột bHWộ phocGuGdim đw7XV3Qủ chvZqH2Vo tocGuGdôi HWtiền ănocGuGd trocGuGdưa vZqH2Vmột tháng.

“Không đắt!ocGuGd Rw7XV3Qất bìnhw7XV3Q thường.”

Đợi đếocGuGdn kw7XV3Qhi lêHWn ocGuGdtầng, đw7XV3Qi HWvào gHWian nw7XV3Qhỏ vZqH2Vtôi mớHWi hHWiểu vZqH2Vđược HWcái gvZqH2Vì gọw7XV3Qi là: Không HWđắt! Rấtw7XV3Q bìnvZqH2Vh thường.

Gian pHWhòng rấHWt hẹw7XV3Qp, hẹpHW đếnHW mứw7XV3Qc HWchỉ cw7XV3Qó thểw7XV3Q chứaocGuGd đượcw7XV3Q mộocGuGdt vZqH2Vchiếc w7XV3Qghế sofHWa vZqH2Vmàu hồnw7XV3Qg HWhơi HWcó phầnw7XV3Q khocGuGdoa trưHWơng HWvà mocGuGdột chiếvZqH2Vc ocGuGdTV màuvZqH2V đHWen gắnw7XV3Q lêHWn tw7XV3Qrên tHWường, kvZqH2Vhông cóvZqH2V w7XV3Qcác w7XV3Qthiết bịvZqH2V nàHWo khác.

Thấy thHWiết kếHW HWnhư tHWhế, tw7XV3Qôi cuốivZqH2V vZqH2Vcùng cvZqH2Vũng vZqH2Vhiểu vZqH2Vrõ vẻHW mặtHW trầw7XV3Qm tvZqH2Vư ocGuGdsuy nw7XV3Qghĩ ocGuGdkia củvZqH2Va HWông w7XV3Qta mocGuGdang vZqH2Vnội dvZqH2Vung gì.

Ông tvZqH2Va ngồiocGuGd trêvZqH2Vn vZqH2Vsofa, w7XV3Qbật w7XV3QTV lên:vZqH2V “EmocGuGd cứHW tvZqH2Vừ w7XV3Qtừ vZqH2Vxem mw7XV3Qột mìvZqH2Vnh, tôiw7XV3Q ngHWủ ocGuGdmột lúc!HW KHWhi nHWào hếw7XV3Qt tvZqH2Vhì đánhvZqH2V thHWức tôi!”

Nói HWxong, ocGuGdông vZqH2Vta cởw7XV3Qi áoHW khoácHW rvZqH2Va đắpHW lêw7XV3Qn trêocGuGdn ngườocGuGdi, HWnừa nằw7XV3Qm nvZqH2Vửa dựaw7XV3Q tHWrên sovZqH2Vfa, HWgối đầuw7XV3Q lw7XV3Qên thàvZqH2Vnh ghếocGuGd, nhắmvZqH2V mắtvZqH2V lại.

“À!” w7XV3QTôi ôw7XV3Qm gów7XV3Qi bỏvZqH2Vng w7XV3Qngồi xuốngHW, cHWố gắngHW hHWết sứcocGuGd giữocGuGd khoảngocGuGd cáw7XV3Qch vocGuGdới ôngvZqH2V tHWa, dưaocGuGd trw7XV3Qên thànocGuGdh ghếHW còw7XV3Qn lại.

Trong hoànocGuGd cảnw7XV3Qh này,HW cứw7XV3Q vZqH2Vnên cẩnHW thvZqH2Vận mộw7XV3Qt chvZqH2Vút HWthì hơn.

Khi pHWhim HWbắt đầuw7XV3Q chiếuvZqH2V tôw7XV3Qi vZqH2Vmới biếtw7XV3Q w7XV3Qtình tiếw7XV3Qt khw7XV3Qông giốngocGuGd nhvZqH2Vư nhHWững HWgì tocGuGdôi nghĩ.

Tôi chw7XV3Qo HWrằng đw7XV3Qây sẽocGuGd ocGuGdlà mộtvZqH2V bộvZqH2V phiw7XV3Qm báow7XV3Q tvZqH2Vhù, vZqH2Vmong đợw7XV3Qi nhâHWn vậtHW nữHW w7XV3Qchính đocGuGdã từHWng trảiocGuGd quHWa nw7XV3Qhững vHWiệc giốngocGuGd nHWhư tôiHW, HWyêu w7XV3Qkẻ thHWù củvZqH2Va côvZqH2V HWấy thếw7XV3Q nênvZqH2V mw7XV3Qới thvZqH2Vân mậtw7XV3Q vớiHW ngườw7XV3Qi đànocGuGd ôw7XV3Qng kiw7XV3Qa nhocGuGdư thế…

Chỉ ocGuGdcó HWđiều cHWho w7XV3Qdù khônocGuGdg w7XV3Qcó tìw7XV3Qnh tiHWết tươngocGuGd tự,w7XV3Q nhìnvZqH2V cHWách cHWô ấyvZqH2V giocGuGdết ngw7XV3Qười đvZqH2Vàn ôw7XV3Qng cw7XV3Qường tHWráng kivZqH2Va nhocGuGdư ocGuGdthế HWnào HWcũng khôocGuGdng HWuổng côngvZqH2V tôw7XV3Qi xeHWm mộtocGuGd lần.

Do đóHW tocGuGdôi xw7XV3Qem cựcHW kỳvZqH2V cvZqH2Vhăm chocGuGdú, nhw7XV3Qất w7XV3Qlà đếw7XV3Qn thờw7XV3Qi điểw7XV3Qm mấuocGuGd chốt…

Mặc w7XV3Qdù đoạnw7XV3Q dạow7XV3Q đầuocGuGd quocGuGdá dài,ocGuGd quávZqH2V kịcocGuGdh liệtocGuGd, ocGuGdhai ngườivZqH2V điêocGuGdn vZqH2Vcuồng vặvZqH2Vn vẹow7XV3Q cocGuGdơ tvZqH2Vhể khônHWg dừng,vZqH2V w7XV3Qcòn tHWôi thvZqH2Vì cắocGuGdn răocGuGdng, nhịn….

Trước đHWây HWtôi HWđã từngocGuGd w7XV3Qxem qHWua ocGuGdquá trìnhvZqH2V nàHWy vZqH2Vkhi vZqH2Vđọc tiểuw7XV3Q thuw7XV3Qyết tìnhHW cảm,vZqH2V ocGuGdđại ocGuGdkhái vZqH2Vlà HWhiểu nhocGuGdưng khocGuGdông w7XV3Qcó pocGuGdhải ứngw7XV3Q gìocGuGd HWquá mứcocGuGd mãocGuGdnh liệt.

Hôm navZqH2Vy thấyHW ngườiHW thậtHW bocGuGdiểu docGuGdiễn tôiw7XV3Q lvZqH2Vại cảmvZqH2V HWgiác khôHWng giốngvZqH2V HWnhư tHWhế, HWthấy haocGuGdi HWcơ thểocGuGd haHWi HWngười dâyocGuGd HWdưa vớiw7XV3Q nw7XV3Qhau, vZqH2Vtiếng thởw7XV3Q dvZqH2Vâm loạn,vZqH2V tocGuGdiếng tvZqH2Vhét ocGuGdphóng đãvZqH2Vng, lòngocGuGd tw7XV3Qôi vZqH2Vcũng nổiHW lêHWn từnw7XV3Qg cHWơn hvZqH2Voảng HWloạn, mặtvZqH2V HWmày tựavZqH2V ocGuGdnhư đangvZqH2V vZqH2Vphát sốt.

Chỉ cocGuGdó điềocGuGdu vìvZqH2V chvZqH2Vờ đvZqH2Vợi đHWến tìnhw7XV3Q tiếtocGuGd HWthen chốt,ocGuGd ocGuGdtôi nhịn!

Cuối HWcũng cũnocGuGdg vZqH2Vthấy ngưocGuGdời phụocGuGd ocGuGdnữ HWkia từHW HWtừ vZqH2Vbuộc ngườiHW w7XV3Qđàn ôngvZqH2V vHWào thw7XV3Qành gvZqH2Viường, tôw7XV3Qi ngừnw7XV3Qg tocGuGdhở chờHW đHWợi vZqH2Vcô ấyHW lHWấy rvZqH2Va cw7XV3Qái w7XV3Qdùi ocGuGdđục từvZqH2V vZqH2Vnơi nào.

“Có thểvZqH2V tậpw7XV3Q trunvZqH2Vg ocGuGdxem đếnw7XV3Q HWmức nvZqH2Vhư thocGuGdế sw7XV3Qao?” GióngocGuGd ocGuGdnói củavZqH2V HànHW Trw7XV3Qạc Tw7XV3Qhần làmvZqH2V tôiw7XV3Q giậtHW HWmình, HWnếu ôvZqH2Vng tHWa khônocGuGdg nóiHW tôiHW gầnHW w7XV3Qnhư qHWuên mấw7XV3Qt sHWự tocGuGdồn vZqH2Vtại củaHW HWông ta.

“Ớ.. uhm…”vZqH2V TôocGuGdi cóvZqH2V vZqH2Vcảm giHWác nvZqH2Vhư mìnocGuGdh lHWà mộtw7XV3Q đứavZqH2V tHWrẻ w7XV3Qcon ocGuGdxem trộmocGuGd ocGuGdphim w7XV3Qngười lớw7XV3Qn bịocGuGd nHWgười khw7XV3Qác bắtHW gw7XV3Qặp, nhấtw7XV3Q lHWà lHWại w7XV3Qbị ôngvZqH2V ocGuGdta trôocGuGdng tw7XV3Qhấy, tvZqH2Vôi lHWại càngocGuGd chánocGuGd nảnvZqH2V hơn,w7XV3Q đocGuGdồng tocGuGdhời cònw7XV3Q ocGuGdbất aocGuGdn rụtw7XV3Q rèHW: “KhôngocGuGd HWphải ônvZqH2Vg HWđã ocGuGdngủ sao?”

“Bị đánhocGuGd thứcHW…” ÔnocGuGdg tHWa chHWống taocGuGdy lêHWn ocGuGdsofa rHWồi ngồHWi xuốngvZqH2V, dạtw7XV3Q dvZqH2Vào vZqH2Vhứng vZqH2Vthú nhìocGuGdn tHWôi: “CóHW hw7XV3Qứng thw7XV3Qú à?”

Tôi đow7XV3Qán chắcHW rằnHWg HWkhuôn mặtw7XV3Q tôvZqH2Vi vZqH2Vbây vZqH2Vgiờ cóocGuGd thểHW đvZqH2Vun HWsôi mộocGuGdt hồw7XV3Q nướcvZqH2V, vHWội HWvàng dùngw7XV3Q mHWu bvZqH2Vàn tocGuGday làmw7XV3Q giHWảm ocGuGdnhiệt độ.HW “vZqH2VTôi cvZqH2Vhỉ HWmuốn nHWhìn mộHWt cw7XV3Qhút thôi…”

Nhớ tớivZqH2V mụHWc đíchvZqH2V củavZqH2V mìnhvZqH2V, tôw7XV3Qi HWvội vocGuGdàng nvZqH2Vgẩng vZqH2Vđầu xvZqH2Vem tiếpHW, HWđáng tiếcw7XV3Q làHW HWđã bHWỏ lỡocGuGd mvZqH2Vất thờocGuGdi điểmocGuGd mấuHW HWchốt, vZqH2Vngười pocGuGdhụ nữHW kvZqH2Via khônw7XV3Qg bvZqH2Viết đocGuGdã lw7XV3Qấy từw7XV3Q đvZqH2Vâu rw7XV3Qa cávZqH2Vi mũvZqH2Vi dùivZqH2V, đHWâm w7XV3Qvào vZqH2Vngực ngườiw7XV3Q đàvZqH2Vn ocGuGdông đấy!

Thật ocGuGdđáng tiếvZqH2Vng HWlà khôngocGuGd thvZqH2Vấy rõ!

“Trông eocGuGdm cóvZqH2V vẻw7XV3Q nhưvZqH2V đanocGuGdg HWthất vọngocGuGd, cvZqH2Vó muốnHW tôHWi w7XV3Qtua w7XV3Qlại vZqH2Vcho HWem nhìHWn ocGuGdkỹ thêmocGuGd lầw7XV3Qn nữvZqH2Va không.”

Không vZqH2Vđợi tocGuGdôi tocGuGdrả lHWời, ôocGuGdng tocGuGda w7XV3Qđã tuvZqH2Va lHWại mộtw7XV3Q chútvZqH2V, tHWôi lạvZqH2Vi ocGuGdcàng w7XV3Qngượng ngocGuGdùng hơn,HW vZqH2Vtay chânw7XV3Q kvZqH2Vhông biếtHW đặHWt đâuocGuGd hết.

“Tôi HWcó HWthể hỏHWi HWông mộtHW vHWấn đềvZqH2V khônocGuGdg.” TvZqH2Vôi thửw7XV3Q tìmHW cHWách HWđổi chủw7XV3Q đềw7XV3Q câuHW chuHWyện, dờiHW điHW sựvZqH2V ngượngocGuGd nw7XV3Qgùng củHWa chínocGuGdh mHWình. “ÔngHW cocGuGdó thểw7XV3Q HWđể pHWhụ nocGuGdữ cộtw7XV3Q ôngvZqH2V vàw7XV3Qo thw7XV3Qành giườngocGuGd không?”

“Trừ khvZqH2Vi tôvZqH2Vi w7XV3Qkhông mvZqH2Vuốn socGuGdống nữa!”

Tôi cHWũng ocGuGdnghĩ nhocGuGdư vậy,HW cáiocGuGd loạiw7XV3Q ngườiw7XV3Q w7XV3Qtính cvZqH2Vách ocGuGdtrời siw7XV3Qnh đocGuGda nghw7XV3Qi nhvZqH2Vư ôngocGuGd ocGuGdta làmw7XV3Q w7XV3Qsao cocGuGdó thw7XV3Qể đvZqH2Vể pocGuGdhụ vZqH2Vnữ cvZqH2Vó cơw7XV3Q hộvZqH2Vi nocGuGdhư thế.

Tôi suvZqH2Vy nghvZqH2Vĩ thêw7XV3Qm mộocGuGdt lávZqH2Vt, hỏHWi ocGuGddò: “Vậy…vZqH2V NếuocGuGd làocGuGd tHWôi tocGuGdhì svZqH2Vao? KhônHWg phảiocGuGd ôngvZqH2V đw7XV3Qã nóiocGuGd vZqH2Vtôi w7XV3Qlà ngườiw7XV3Q sw7XV3Quy nhấtvZqH2V w7XV3Qông tocGuGdin tưởngocGuGd sao…”

Đến ocGuGdlúc vZqH2Vtôi trw7XV3Qông tocGuGdhấy sựocGuGd hưvZqH2Vng phấnvZqH2V kHWhó cóvZqH2V thểvZqH2V ocGuGdđè HWnén đượcvZqH2V trvZqH2Vong mocGuGdắt ôvZqH2Vng vZqH2Vta, tôw7XV3Qi HWmới ýHW vZqH2Vthức đHWược rằngw7XV3Q câw7XV3Qu hỏivZqH2V củaocGuGd mìocGuGdnh ocGuGdcó bw7XV3Qao nHWhiêu mờw7XV3Q ám…

Đây ocGuGdlà kếtHW quảocGuGd củaw7XV3Q việcHW ocGuGdkhông giỏiHW toávZqH2Vn, kw7XV3Qhi giảvZqH2V sử…ocGuGd mệnHWh HWđề bw7XV3Qan đầuocGuGd HWđã xocGuGduất hiệnHW w7XV3Qsự socGuGdai lầmw7XV3Q vZqH2Vvô cùw7XV3Qng nghiHWêm trọng!

Cơ vZqH2Vthể củHWa ônocGuGdg tw7XV3Qa nghiêngHW w7XV3Qvề vZqH2Vphía tôivZqH2V, hw7XV3Qai cw7XV3Qánh HWtay đặtHW bêw7XV3Qn socGuGdườn tHWôi, vZqH2Vvừa vw7XV3Qặn qHWuây tôHWi lạvZqH2Vi tronw7XV3Qg kocGuGdhông giaHWn nhvZqH2Vỏ hẹp.

Khuôn mặHWt củaw7XV3Q ônvZqH2Vg tocGuGda w7XV3Qtới gvZqH2Vần bêvZqH2Vn taHWi tôi,ocGuGd dùnvZqH2Vg ocGuGdgiọng nóiocGuGd gợiocGuGd HWcảm hơiw7XV3Q vZqH2Vmang tocGuGdheo ocGuGdý cườiw7XV3Q nHWói: “Nw7XV3Qếu HWnhư cứHW thew7XV3Qo w7XV3Qlời ocGuGdem nói…HW w7XV3Qtôi vZqH2Vlại càHWng muốnw7XV3Q tocGuGdrói evZqH2Vm vZqH2Vlại trênvZqH2V giocGuGdường, nghvZqH2Ve HWem cHWầu xvZqH2Vin tôiw7XV3Q… ChuyvZqH2Vện đấyw7XV3Q quảw7XV3Q vZqH2Vthật rấHWt HWkích thích…”

Khi ôngHW ocGuGdta nocGuGdói, hơw7XV3Qi w7XV3Qnóng ocGuGdphe phvZqH2Vẩy HWsau taw7XV3Qi tôivZqH2V, ocGuGdcánh ocGuGdtay tôiocGuGd cứvZqH2Vng lại,vZqH2V gHWói bỏw7XV3Qng HWtrên tw7XV3Qay rHWơi xuvZqH2Vống,vung w7XV3Qvãi khắpocGuGd mặvZqH2Vt đất.

Không chỉocGuGd cóHW giọw7XV3Qng nóivZqH2V củavZqH2V ôngw7XV3Q tocGuGda bivZqH2Vến đổi,vZqH2V vZqH2Vánh vZqH2Vmắt vZqH2Vcũng rấtocGuGd bấtw7XV3Q thw7XV3Qường, tronocGuGdg mắtw7XV3Q ocGuGdlóe locGuGdên nhữocGuGdng đốmvZqH2V sánvZqH2Vg nocGuGdhư lửa,ocGuGd tràHWn ngw7XV3Qập vZqH2Vsự ocGuGdđiên cuồHWng chiếw7XV3Qm giw7XV3Qữ vàocGuGd cưHWớp đoạt.

Nhưng sHWự HWkhác thườngw7XV3Q nHWhất w7XV3Qchính làw7XV3Q ôngw7XV3Q tvZqH2Va dHWùng đầuvZqH2V lưỡivZqH2V lvZqH2Viếm saw7XV3Qu HWtai tôi,vZqH2V cảmvZqH2V HWgiác ocGuGdtrơn trvZqH2Vợt ẩmvZqH2V ưHWớt ocGuGdkéo tw7XV3Qheo nhHWững xocGuGdúc vZqH2Vcảm khvZqH2Vông dựvZqH2V w7XV3Qđoán tHWrước HWđược ocGuGdcủa cơvZqH2V tocGuGdhể, tôiocGuGd sợHW đếnw7XV3Q vZqH2Vnỗi lvZqH2Vùi HWmình lẩnocGuGd ocGuGdtránh, thHWế nhưw7XV3Qng đằnw7XV3Qg sw7XV3Qau đãHW chạmvZqH2V ocGuGdvào tHWay ocGuGdvịn sofaocGuGd, khônHWg còocGuGdn đườnw7XV3Qg trốnocGuGd thoát!

Tôi bịocGuGd đw7XV3Qộng tácHW vZqH2Vcủa ônw7XV3Qg tocGuGda dọw7XV3Qa đếnw7XV3Q ngâocGuGdy ngẩHWn vZqH2Vcả người,HW how7XV3Qàn toànHW kHWhông ocGuGdbiết vZqH2Vnên làHWm HWcái HWgì bâocGuGdy giờ!

Đôi môiocGuGd ôngw7XV3Q tvZqH2Va hôocGuGdn tw7XV3Qừ savZqH2Vu tocGuGdai tôivZqH2V ocGuGddọc tvZqH2Vheo cvZqH2Vần cổ,HW tHWrằn trọcw7XV3Q trêvZqH2Vn làw7XV3Qn w7XV3Qda HWđang lộHW vZqH2Vra ngHWoài áoHW, vZqH2Vnhẹ nhocGuGdàng mHWút lấyw7XV3Q, ocGuGdnụ hôvZqH2Vn ocGuGdlúc HWnhẹ lHWúc sâHWu, lw7XV3Qúc nhavZqH2Vnh lúHWc chậmHW, đôiocGuGd khHWi còvZqH2Vn ocGuGdcó w7XV3Qthể dùnocGuGdg hàmocGuGd rănHWg khw7XV3Qẽ cắn,HW cvZqH2Vơ thểw7XV3Q w7XV3Qđang w7XV3Qcăng cứw7XV3Qng vocGuGdì sợvZqH2V vZqH2Vcủa tôocGuGdi dw7XV3Qần dầnocGuGd trởw7XV3Q nw7XV3Qên bủnHW rvZqH2Vủn, khônw7XV3Qg cònw7XV3Q sHWức lực…

Trước vZqH2Vđây kvZqH2Vhi ocGuGdđọc tiểHWu thuyw7XV3Qết vvZqH2Viết, saw7XV3Qu w7XV3Qkhi phụHW HWnữ thHWân mậtw7XV3Q vvZqH2Với đocGuGdàn ông,w7XV3Q HWtrên nw7XV3Qgười socGuGdẽ lưuocGuGd lạivZqH2V nhiềocGuGdu dấuw7XV3Q hônHW, vZqH2Vtôi khônvZqH2Vg hocGuGdiểu HWvì saw7XV3Qo đvZqH2Vàn ônvZqH2Vg w7XV3Qlại pocGuGdhải tw7XV3Qhô locGuGdỗ nhocGuGdư thếvZqH2V, hvZqH2Viện giờHW ocGuGdtôi HWmới hivZqH2Vểu w7XV3Qđược, socGuGdự w7XV3Qđau đHWớn kiểuvZqH2V nàocGuGdy sHWẽ làmw7XV3Q w7XV3Qngười tw7XV3Qa cóvZqH2V HWloại ocGuGdcảm giácvZqH2V vZqH2Vhưởng thụocGuGd ocGuGdđặc vZqH2Vbiệt, thâvZqH2Vn w7XV3Qthể bắtw7XV3Q đầuocGuGd dấw7XV3Qy lênw7XV3Q nHWhiệt đocGuGdộ vZqH2Vlàm tôivZqH2V kHWinh hoảng!

Hưởng thụ!vZqH2V vZqH2VNghĩ đếnocGuGd mộw7XV3Qt tíocGuGdnh w7XV3Qtừ nhHWư vvZqH2Vậy, tráiw7XV3Q HWtim tocGuGdôi lạiw7XV3Q cHWàng kinocGuGdh hvZqH2Voàng thêm.

Tôi vừaHW muốnocGuGd ocGuGdra sHWức đẩyHW ôngHW tw7XV3Qa, gàow7XV3Q lên: Đừng!

Chợt nghw7XV3Qe tHWhấy giw7XV3Qan vZqH2Vphòng vZqH2Vsát vHWách vọvZqH2Vng đvZqH2Vến tiHWếng rw7XV3Qên HWnũng nịocGuGdu củavZqH2V mộtHW phụw7XV3Q nữHW: “ĐừnHWg mà!”

Cái chữocGuGd tHWôi vừvZqH2Va muw7XV3Qốn hHWét vZqH2Vra w7XV3Qbị kw7XV3Qẹt lvZqH2Vại trHWong cổocGuGd họw7XV3Qng, vZqH2Vkhông hw7XV3Qét đHWược nữa.

Ngay cocGuGdả bànHW vZqH2Vtay vZqH2Vcủa vZqH2Vtôi đvZqH2Vặt tronw7XV3Qg ngựcocGuGd vZqH2Vông taw7XV3Q, cvZqH2Vũng bắtw7XV3Q đầuHW bịocGuGd ônocGuGdg tocGuGda w7XV3Qđè chặt.

Trời ơi,vZqH2V nơiHW nàocGuGdy ocGuGdsuy cocGuGdho cùvZqH2Vng lHWà chốocGuGdn nàHWo hả!

Tôi đvZqH2Vây kocGuGdhông pocGuGdhải HWtự mocGuGdình chủvZqH2V độngHW dânw7XV3Qg đếnvZqH2V miệngocGuGd ngưocGuGdời ocGuGdta sao?

“Muốn thw7XV3Qử không?”

Khóe miệngocGuGd ôngvZqH2V tocGuGda thoánocGuGdg nhocGuGdếch lw7XV3Qên, w7XV3Qmi mắtocGuGd vZqH2Vchớp động,HW vZqH2Vý cHWười kHWia w7XV3Qmang thew7XV3Qo cw7XV3Qhút tocGuGdà vZqH2Vác mHWị how7XV3Qặc, tôiw7XV3Q HWnghĩ rHWằng ngavZqH2Vy w7XV3Qcả vZqH2VAn vZqH2VDĩ Pw7XV3Qhong vZqH2Vcũng phocGuGdải cảmHW thấvZqH2Vy xấuw7XV3Q hổocGuGd muocGuGdốn chuvZqH2Vi đầuHW xocGuGduống đất,ocGuGd tựHW thấyw7XV3Q kocGuGdhông bằng!

“Yên vZqH2Vtâm, tôvZqH2Vi sẽocGuGd rw7XV3Qất dịuHW HWdàng, khôHWng ocGuGdlàm HWđau HWem đâu…”

Tôi nuốtw7XV3Q w7XV3Qmột ngụmw7XV3Q nướcw7XV3Q bHWọt, hôvZqH2V hvZqH2Vấp bắocGuGdt đầuHW khônw7XV3Qg câHWn bằnvZqH2Vg, thấyw7XV3Q rHWõ ngựHWc mìnw7XV3Qh bắHWt đvZqH2Vầu phHWập pHWhồng khôngHW vZqH2Vtheo qw7XV3Quy luậocGuGdt, cvZqH2Vơ thểvZqH2V ocGuGdbất giáHWc trởocGuGd nêvZqH2Vn nóngvZqH2V bỏng.

Tôi bắtvZqH2V đocGuGdầu nghiêHWm HWtúc socGuGduy nghĩw7XV3Q lờvZqH2Vi ôHWng HWta nHWói, vZqH2Vthật HWlà sHWẽ khônocGuGdg w7XV3Qđau không?

Tôi lắocGuGdc đầu,HW vHWấn đềw7XV3Q cầnocGuGd suw7XV3Qy nghĩvZqH2V lúcocGuGd ocGuGdnày vZqH2Vkhông vZqH2Vphải đauocGuGd ocGuGdhay khôngHW đocGuGdau, mHWà vZqH2Vlà hìnw7XV3Qh ocGuGdnhư ôHWng ocGuGdta thvZqH2Vật socGuGdự muốw7XV3Qn lw7XV3Qàm vZqH2Vnhững chuyệnHW khHWông bvZqH2Vằng cầmvZqH2V thocGuGdú vHWới tôi.

Không thểHW, nếHWu HWnhư ngaw7XV3Qy ocGuGdcả cơvZqH2V thvZqH2Vể w7XV3Qtôi ocGuGdcũng HWdâng vZqH2Vcho ôngvZqH2V taw7XV3Q, tấtvZqH2V cảocGuGd mw7XV3Qọi HWthứ socGuGdẽ khôngocGuGd còHWn kiw7XV3Qểm soHWát đượcw7XV3Q nữa.

“Tôi ngHWhĩ ców7XV3Q thểHW w7XV3Qông đHWang hiocGuGdểu lầvZqH2Vm w7XV3Qý củavZqH2V tôi…”vZqH2V Tôw7XV3Qi đavZqH2Vng ngHWhĩ cáchHW làHWm tocGuGdhế nàoocGuGd đểw7XV3Q giảiw7XV3Q thvZqH2Vích, ônHWg tocGuGda HWnghiêng ngườiHW nw7XV3Qằm xHWuống w7XV3Qbên nvZqH2Vgười tôocGuGdi, mocGuGdột taw7XV3Qy w7XV3Qôm lấyHW HWvai tôw7XV3Qi, vZqH2Vkéo chặw7XV3Qt tw7XV3Qôi vàocGuGdo trHWong lồngHW ngựcHW, tHWay HWkia nângw7XV3Q lênHW cocGuGdhân tocGuGdôi đặtHW trênvZqH2V soHWfa, dùnHWg ngocGuGdón tocGuGday nocGuGdhẹ nhàngocGuGd trượtw7XV3Q dọcvZqH2V tocGuGdheo cvZqH2Vhân tôocGuGdi đHWến bHWắp ocGuGdđùi, tiếHWp tụcocGuGd lầnvZqH2V vZqH2Vvào bêw7XV3Qn trHWong, thăvZqH2Vm w7XV3Qdò vàoHW vZqH2Vbên vZqH2Vtrong chiếcw7XV3Q vocGuGdáy tôiw7XV3Q, lựcw7XV3Q tavZqH2Vy vừvZqH2Va đủvZqH2V khiếnvZqH2V ngườivZqH2V ocGuGdta HWcó cvZqH2Vảm giáocGuGdc w7XV3Qtê ngứocGuGda tớivZqH2V từngvZqH2V khw7XV3Qớp xương.

Sự ocGuGdkích độHWng trHWong ocGuGdTV locGuGdại bắHWt đầw7XV3Qu, nhânw7XV3Q vậvZqH2Vt nữocGuGd chíocGuGdnh thởocGuGd dốHWc, rvZqH2Vên rHWỉ, ngườivZqH2V đànvZqH2V w7XV3Qông vZqH2Vthét lêvZqH2Vn mocGuGdột tiw7XV3Qếng rồivZqH2V lvZqH2Vại mộtvZqH2V tiếnocGuGdg càvZqH2Vng tHWrầm lw7XV3Quân hơn.

Cách vw7XV3Qách cvZqH2Vòn vọngvZqH2V tớHWi w7XV3Qmột tw7XV3Qiếng w7XV3Qkêu cònvZqH2V ưw7XV3Qớt átw7XV3Q vZqH2Vhơn w7XV3Qcả trêw7XV3Qn HWTV: “MavZqH2Vu lêHWn ocGuGdmột cHWhút, mw7XV3Qau nữa…”

Ông tw7XV3Qa thocGuGdản nw7XV3Qhiên cười,ocGuGd ngónocGuGd taHWy dàHWi HWlại chHWầm chw7XV3Qậm lướtocGuGd trênvZqH2V đùiocGuGd tocGuGdôi, HWtựa nhưHW cocGuGdó w7XV3Qsức quyếnHW rũHW kỳvZqH2V lạw7XV3Q, kw7XV3Qhiến w7XV3Qcơ thw7XV3Qể vZqH2Vtôi ruocGuGdn rẩw7XV3Qy tHWừng cơn.

“Đừng…” GiọngocGuGd nóiw7XV3Q vZqH2Vnày bậtvZqH2V raw7XV3Q, w7XV3Qtôi mHWới HWphát hivZqH2Vện rw7XV3Qa rằngocGuGd đocGuGdộ ướocGuGdt HWát svZqH2Vo vớivZqH2V ngườiHW HWphụ HWnữ HWcách vocGuGdách dườngw7XV3Q HWnhư chvZqH2Vỉ ocGuGdcó hơnvZqH2V cvZqH2Vhứ khw7XV3Qông cw7XV3Qó kém.

“Mẫn cảocGuGdm thếvZqH2V sao…w7XV3Q” w7XV3QÔng tocGuGda tw7XV3Qựa HWhồ nhưHW càHWng lúcocGuGd ocGuGdcàng tocGuGdhích tvZqH2Vhú, hw7XV3Qôn nhẹHW w7XV3Qlên môiocGuGd tôi:vZqH2V “NhưocGuGd vZqH2Vthế tvZqH2Vhì w7XV3Qchúng HWta cứw7XV3Q từvZqH2V từHW mHWà w7XV3Qlàm w7XV3Qlà đưocGuGdợc rồi.”

Ngón tw7XV3Qay livZqH2Vnh hoạtw7XV3Q củaw7XV3Q ôngw7XV3Q ocGuGdta vZqH2Vmâm mêocGuGd locGuGduồn vàoHW trvZqH2Vong đồngHW pHWhục củvZqH2Va tôHWi, lựcHW tvZqH2Vay ocGuGdcùng HWtốc độHW rấocGuGdt chậmw7XV3Q khw7XV3Qiến tôiw7XV3Q khôngw7XV3Q nhvZqH2Vịn đvZqH2Vược hvZqH2Vít mHWột hơi.

Tay ôngHW tw7XV3Qa cácocGuGdh mộtHW locGuGdớp áocGuGdo nắmocGuGd lHWấy ngựcw7XV3Q tôw7XV3Qi, đvZqH2Vầu nw7XV3Qgón tavZqH2Vy xoavZqH2Vy vòngvZqH2V w7XV3Qtrên HWvị tHWrí vZqH2Vmẫn cảvZqH2Vm nhocGuGdất, vờocGuGdn quanh.

Tôi pHWhải cắnocGuGd chặvZqH2Vt môw7XV3Qi mớiHW cHWó tvZqH2Vhể ocGuGdkhông bấtvZqH2V rw7XV3Qa tocGuGdiếng rocGuGdên khiocGuGdến ngườHWi ocGuGdta vZqH2Vcảm thấyHW mấvZqH2Vt tocGuGdhể dvZqH2Viện kia.

Dục vọngw7XV3Q ocGuGdmà tôiocGuGd muvZqH2Vốn cocGuGdự tw7XV3Quyệt dầw7XV3Qn dầnHW trởocGuGd nênHW mHWãnh lvZqH2Việt dần….

Ông tw7XV3Qa dườngocGuGd nhưHW phw7XV3Qát hiệw7XV3Qn rvZqH2Va tôocGuGdi khôngocGuGd muocGuGdốn bậtHW rvZqH2Va thànhvZqH2V tiếnw7XV3Qg, liHWền hôw7XV3Qn vZqH2Vlên đHWôi môiocGuGd, dùngocGuGd lưỡivZqH2V đẩyw7XV3Q rvZqH2Va hàmw7XV3Q răvZqH2Vng đanocGuGdg cw7XV3Qắn chặocGuGdt ocGuGdlấy môi,vZqH2V vZqH2Vđi sâuocGuGd vàovZqH2V vZqH2Vdò xocGuGdét bêocGuGdn trocGuGdong, nuốtvZqH2V hếHWt tiếngocGuGd w7XV3Qkêu rvZqH2Vên cHWủa tôi.

Trong lúvZqH2Vc vZqH2Vtriền miêocGuGdn điênw7XV3Q cuw7XV3Qồng, w7XV3Qsư khóvZqH2V chịvZqH2Vu củaocGuGd cw7XV3Qơ tocGuGdhể đượvZqH2Vc gw7XV3Qiảm w7XV3Qđi vZqH2Vđôi chw7XV3Qút, khvZqH2Vi vZqH2Vmôi lưỡHWi dâyHW dHWưa tiocGuGdếng kocGuGdêu rêocGuGdn vZqH2Vcũng cóvZqH2V thocGuGdể khôngHW cầnHW phw7XV3Qải kHWìm chocGuGdế, cvZqH2Vứ mHWặc vZqH2Vnó bậtvZqH2V ra…

Tôi tocGuGdhở gấpHW gvZqH2Váp, tậnvZqH2V mộtw7XV3Q chỗocGuGd sâw7XV3Qu nàovZqH2V đóocGuGd HWtrong vZqH2Vcơ thểvZqH2V bắtvZqH2V đHWầu nóHWng lHWên, HWnóng lênvZqH2V, w7XV3Qvô thứcHW vZqH2Vkhao HWkhát HWmong w7XV3Qmuốn nocGuGdhiều hơocGuGdn cw7XV3Qái gocGuGdì đó.

Bàn taHWy tôivZqH2V đặtocGuGd tHWrên nHWgực ôw7XV3Qng ocGuGdta dầw7XV3Qn dầw7XV3Qn chw7XV3Quyển qvZqH2Vua w7XV3Qsau lưHWng ngườiHW ấyw7XV3Q, ocGuGdhôn tHWrả lạocGuGdi HWông vZqH2Vta, họcw7XV3Q cáchocGuGd kvZqH2Vhi ôngocGuGd tocGuGda lầnvZqH2V đầuocGuGd ocGuGdtiên hônocGuGd vZqH2Vtôi, đầuocGuGd lưỡiHW duyệnocGuGd lấyocGuGd lưỡiocGuGd ônw7XV3Qg tavZqH2V, mútvZqH2V lấyHW mHWôi ocGuGdcủa ngw7XV3Qười ấy.

Trong vZqH2Vcổ họngocGuGd ôw7XV3Qng tHWa bậtocGuGd rw7XV3Qa mw7XV3Qột tiếngvZqH2V thavZqH2Vn w7XV3Qtrầm đục,HW xoaHWy ngườiocGuGd đèHW tHWôi xuốw7XV3Qng, mocGuGdột vịw7XV3Q trívZqH2V nw7XV3Qào đocGuGdó cHWủa cơocGuGd HWthể cốocGuGd gw7XV3Qắng ocGuGdđặt tHWrên bHWắp đùiw7XV3Q tôi…

“Suy chocGuGdo HWcùng w7XV3Qem locGuGdà ocGuGdthiên sứvZqH2V HWhay ocGuGdlà vZqH2Vyêu tinHWh hả!”ocGuGd Giw7XV3Qọng nw7XV3Qói củw7XV3Qa ônocGuGdg vZqH2Vta ocGuGdkhàn đvZqH2Vặc màHW kHWhô khốc,HW hocGuGdô hấpw7XV3Q nặocGuGdng vZqH2Vnề, w7XV3Qhỗn loạn.

Ông tvZqH2Va HWkhông w7XV3Qhề dw7XV3Qịu dàngvZqH2V, rútHW bvZqH2Vàn vZqH2Vtay w7XV3Qđang HWđặt trvZqH2Vên vZqH2Vngực vZqH2Vtôi raocGuGd, rấtHW nhavZqH2Vnh cw7XV3Qhóng vZqH2Vmở từvZqH2Vng ocGuGdcúc áoocGuGd củaocGuGd tocGuGdôi rvZqH2Va, luồnw7XV3Q tocGuGday w7XV3Qvào troocGuGdng áovZqH2V lw7XV3Qót, HWcảm giácvZqH2V máocGuGdt lạnhHW củHWa ocGuGdngón taocGuGdy ôvZqH2Vng HWta maHWng tocGuGdheo vZqH2Vcảm giáHWc kícw7XV3Qh đHWộng đvZqH2Vặc thùvZqH2V, tôivZqH2V mw7XV3Quốn trw7XV3Qánh nvZqH2Vé, cơvZqH2V thocGuGdể dướiw7XV3Q vZqH2Vngười ônvZqH2Vg tw7XV3Qa vặnocGuGd vẹw7XV3Qo khônHWg yên.

Ông ocGuGdta rvZqH2Vút locGuGdại bàw7XV3Qn taocGuGdy ôocGuGdm lấvZqH2Vy vHWai tôvZqH2Vi, vỗvZqH2V vềocGuGd dọcvZqH2V theHWo đầw7XV3Qu gốocGuGdi, hưHWớng w7XV3Qvê w7XV3Qnơi bíHW ẩvZqH2Vn mềmHW mạvZqH2Vi nhất…

Tôi ocGuGdkhông w7XV3Qcó cáHWch nàoocGuGd độngHW đậHWy, chỉHW cocGuGdó HWthể vZqH2Vlấy ngocGuGdón ocGuGdtay vZqH2Vgiữ chặHWt locGuGdấy vZqH2Váo vZqH2Vsơ mw7XV3Qi HWcủa ônocGuGdg taocGuGd, vZqH2Vđể kệw7XV3Q bàocGuGdn tw7XV3Qay ôHWng tw7XV3Qa dHWi vZqH2Vchuyển trênvZqH2V toocGuGdàn thâHWn thvZqH2Vôi, khw7XV3Quấy đocGuGdộng troHWng tHWôi mvZqH2Vột loHWại dw7XV3Qục vọHWng tộvZqH2Vi lỗi…

Cơ thvZqH2Vể cw7XV3Qủa tôiocGuGd hoànvZqH2V w7XV3Qtoàn vZqH2Vbị ôngw7XV3Q ocGuGdta chiHWnh HWphục, nhắvZqH2Vm ocGuGdmắt lw7XV3Qại, tìHWm kocGuGdiếm HWđòi hỏvZqH2Vi nvZqH2Vụ hocGuGdôn củavZqH2V ônHWg taw7XV3Q, cùHWng ôngocGuGd tHWa svZqH2Va vocGuGdào cw7XV3Qảm giáocGuGdc kHWích tvZqH2Vhích cùnHWg vựcocGuGd ocGuGdsâu HWdục vọng…


[1] Phim Bản năngvZqH2V gốc (Tiếng Anh: Basic Instinct) lvZqH2Và mộvZqH2Vt bocGuGdộ vZqH2Vphim hồvZqH2Vi hộHWp của điệnocGuGd vZqH2Vảnh MỹvZqH2V được sảnHW vZqH2Vxuất nămvZqH2V 19ocGuGd92. PocGuGdhim đượcocGuGd PavZqH2Vul VerhHWoeven đạoHW HWdiễn w7XV3Qvà vw7XV3Qiết kịcvZqH2Vh bảnw7XV3Q bởHWi JoocGuGde EszterhaocGuGds, cáw7XV3Qc diocGuGdễn viênHW cHWhính thaw7XV3Qm vZqH2Vgia phHWim là&w7XV3Qnbsp;Sharon Stone, MicvZqH2Vhael DouglasocGuGd, Jeanne HWTripplehorn và George DzuHWndza. BộHW phw7XV3Qim w7XV3Qxoay quaw7XV3Qnh nocGuGdhân vậtocGuGd thámocGuGd tửHW NiocGuGdck CvZqH2Vurran (vZqH2VDouglas), nHWgười phụw7XV3Q HWtrách điềvZqH2Vu tocGuGdra vvZqH2Về mộtvZqH2V vụw7XV3Q gocGuGdiết ngườiocGuGd w7XV3Qman ocGuGdrợ mHWà nw7XV3Qạn vZqH2Vnhân vZqH2Vlà mHWột cựuvZqH2V cvZqH2Va sĩvZqH2V giocGuGdàu có,mộtvZqH2V nhw7XV3Qà vănHW quyếnvZqH2V rũocGuGd HWgiàu w7XV3Qsang tênw7XV3Q là&nHWbsp;Catherine vZqH2VTramell (Stone)cũng lvZqH2Viên qocGuGduan đếnocGuGd vw7XV3Qụ áHWn vàocGuGd mvZqH2Vối quaHWn hw7XV3Qệ cocGuGdủa NivZqH2Vck CHWurran vớiHW ngườocGuGdi phụw7XV3Q nữocGuGd bíHW ẩn. (theo wiki Việt Nam)