SÓI &amWSFmp; Dss3SƯƠNG CẦM

Tác gCuWBiả: DiệmtDyp LạcCuWB mtDyVô Tâm

Biên tập:ss3S LilCuWBy Trần

Chương 12

(Rating: 16+)

*

 

Tôi vmWSFừa địnhmtDy SUyJnói: CmWSFảm ơnSUyJ! TôiSUyJ CuWBkhông cần.

Vừa ss3Snâng mmtDyi mắSUyJt lênmWSF ss3Slại thấymWSF… HànmtDy TrạcSUyJ ThầnmtDy SUyJđang mỉmWSFm cườiss3S mtDynhìn tôi.

Sắc mặtSUyJ css3Sủa ômtDyng tmWSFa trônSUyJg cóCuWB vẻSUyJ CuWBnhợt mWSFnhạt hơSUyJn thườngss3S nmWSFgày, đôss3Si mtDymắt vằmtDyn lêmWSFn SUyJtơ máu,ss3S nmtDyhất địnhSUyJ ss3Slà đmWSFêm qCuWBua ônss3Sg mtDyta khônCuWBg ngủSUyJ ngon!

“Sao CuWBem lạiCuWB khóc?”mWSF ÔngmtDy mWSFta vSUyJội vàngCuWB css3Súi ngCuWBười nss3Sâng tôiSUyJ mtDydậy, trêss3Sn ngườiCuWB ss3Sthoảng qCuWBua mWSFmùi SUyJthuốc mWSFlá mtDyvà rượu.

Tôi CuWBlắc đầu.

Ông mWSFta CuWBdùng tamtDyy mWSFáo SUyJlau mtDyđi nSUyJước mắtSUyJ cSUyJủa tôiss3S, đôSUyJi lônCuWBg màySUyJ vmWSFì ss3Sđau lònmtDyg màss3S nhíss3Su ss3Schặt: “KhôngmWSF phảSUyJi kếSUyJt thúmtDyc làmWSF hCuWBoàng tửss3S vss3Sà cmtDyông chSUyJúa sốCuWBng hạnhmWSF phúCuWBc cùnCuWBg ss3Snhau sao?”

“Nhưng… mWSFma quỷss3S đãCuWB chết!”

Tôi nhss3Sìn ônmtDyg tmWSFa gầnss3S tromWSFng gmWSFang tấSUyJc, chỉss3S ss3Sxa nhmWSFau mCuWBột đêCuWBm tss3Shôi mmtDyà tCuWBôi cmWSFó mtDycảm gmWSFiác dườmWSFng nhưmWSF mmtDyột ss3Snăm mtDyđã khCuWBông gặp.

Tôi rấtmWSF muốnmWSF ômtDym chặtss3S mtDylấy CuWBông ta.

Trái tiss3Sm tôSUyJi SUyJnói chCuWBo ss3Stôi biết: Ôm mộtCuWB lần,SUyJ mWSFdựa CuWBmột lầnmWSF. ĐểmtDy mmWSFình cSUyJó thểss3S SUyJcảm nSUyJhận sựSUyJ ấmss3S ápCuWB mWSFcủa ss3Scái ômWSFm đấyCuWB, CuWBđể mìnhss3S nhCuWBớ ss3Skỹ tiếss3Sng tiCuWBm đậSUyJp css3Sủa ngườiSUyJ ấy,mtDy mìss3Snh khôngCuWB thmWSFam mWSFlam, ss3Smột lầnmtDy ss3Slà đủ.

Lý SUyJtrí mWSFtôi lạiss3S gàomtDy mtDylên CuWBgiận ss3Sdữ vSUyJới tôi: Mày SUyJkhông thSUyJể ômWSFm ss3Sông tmtDya! MmWSFột lầCuWBn cũngCuWB khmWSFông thể!

Tôi thởmWSF dàiCuWB mmWSFột hơi,CuWB lùSUyJi vSUyJề samtDyu từngmtDy bưmtDyớc, đmtDyè nénss3S sựmtDy kíchmWSF độngss3S tộimtDy lỗi.

Chẳng nghmtDyĩ tCuWBới chuyệnss3S ônss3Sg mtDyta lạiCuWB vCuWBươn tamWSFy rmWSFa ômWSFm lmtDyấy tôiSUyJ vàss3So lòng.

Trái tiCuWBm ôCuWBng tmWSFa đậpSUyJ vữnss3Sg vànmtDyg, êss3Sm tmWSFai đss3Sến nhSUyJư vậy!

Nếu nhưmtDy cómtDy tmtDyhể lựamWSF cmtDyhọn, tôimWSF khônmWSFg muốnmtDy ss3Sông ss3Sta pSUyJhải ss3Schết, thếCuWB giớiSUyJ cmtDyủa tômtDyi đãss3S khôSUyJng mtDythể khôngmtDy css3Só ngưmtDyời này!

“Thiên ThiênmWSF, eSUyJm làss3S ngườimWSF coSUyJn gáimtDy lưss3Sơng ss3Sthiện SUyJnhất ss3Smà tôss3Si từnss3Sg gặp!”CuWB ÔngCuWB mtDyta nhẹmWSF gimWSFọng mWSFthan thở.

Lương thiện?SUyJ ss3SÔng tmWSFa samWSFi rồi,mWSF tôiss3S làSUyJ ngưCuWBời phSUyJụ mtDynữ xấSUyJu xss3Sa nmtDyhất trêss3Sn đờiSUyJ này.

Ông tCuWBa cmWSFhe mtDychở SUyJtôi tss3Srong mWSFlòng bàSUyJn mWSFtay, cCuWBho CuWBdù tôiCuWB cCuWBó ss3Slàm tổnSUyJ thCuWBương trámWSFi timtDym mWSFông tmtDya mWSFbao mWSFnhiêu, ss3Sông tmtDya vẫnCuWB còss3Sn nhớCuWB mtDydằn mtDydò SUyJtôi CuWBăn sáSUyJng, nhmtDyớ sss3Sai ngưmWSFời CuWBbảo mWSFvệ tômtDyi, troCuWBng ngmtDyày mưamWSF ss3Snhư nàmWSFy ss3Ssẽ mmWSFở ôss3S cmWSFhe chắnmWSF cmWSFho tôi.

Những việcSUyJ SUyJtôi mtDylàm vớiss3S ôss3Sng SUyJta chỉmWSF SUyJcó cămss3S mWSFghét, lCuWBừa dSUyJối, thss3Sậm chímWSF cómtDy SUyJthể mtDycó mộtCuWB ngss3Sày SUyJtôi smtDyẽ dùngmtDy dSUyJao mtDyđâm vàmtDyo tSUyJrái tiCuWBm luônmWSF lSUyJuôn cmtDyhứa đCuWBựng mtDysự yêss3Su thươngmtDy bmWSFao ss3Sdung kia.

Ông mWSFta thấySUyJ mWSFtôi kss3Shông nCuWBói lờimWSF CuWBnào, cmtDyhiều chCuWBuộng vỗCuWB vềCuWB lưngss3S tss3Sôi, dịuss3S dànmWSFg dmWSFỗ tmtDyôi: “ĐừngmtDy kmWSFhóc CuWBnữa. Mass3Si tôss3Si mSUyJời nCuWBgười đếss3Sn mtDydiễn lSUyJại chCuWBo ess3Sm vCuWBở này,ss3S đểmWSF côngCuWB cmtDyhúa yêCuWBu mCuWBa mtDyquỷ, đmtDyể hmtDyoàng tửss3S mWSFyêu thiênmtDy SUyJnga đen,ss3S đểmtDy CuWBcông chúass3S sốnSUyJg hSUyJạnh SUyJphúc cSUyJùng CuWBma qss3Suỷ, đượcCuWB không?”

“Công chúass3S tmWSFhiên ngmWSFa sSUyJẽ yêumtDy mCuWBa quss3Sỷ CuWBtàn bạCuWBo sao?”

“Đương nhss3Siên lCuWBà cóss3S thmtDyể! ss3SNếu nhưSUyJ tSUyJôi làCuWBm nhàCuWB biêmtDyn kCuWBịch thSUyJì cmWSFhắc chắnmWSF sẽmtDy thế!”

Tôi thừaSUyJ nhận:mWSF Đúnss3Sg, ôngSUyJ SUyJta cóSUyJ thể!

“Có phảiSUyJ ôngmtDy sẽss3S biếnmWSF mmWSFa quỷCuWB SUyJtrở nêSUyJn mWSFtuấn SUyJtú, mWSFcòn cóCuWB phápss3S lựSUyJc vmWSFô biênmtDy, kCuWBhông gìss3S ss3Skhông làmmWSF được,CuWB phảSUyJi không?”

“Trừ nhữmWSFng thứCuWB đss3Só rmtDya, tôimtDy sẽss3S mtDytạo ss3Sra mmtDya ss3Squỷ còSUyJn SUyJsi tìmtDynh hơnmtDy cảCuWB hmtDyoàng tửSUyJ, kiênSUyJ quyếtmtDy CuWBhơn, quyếmWSFn ss3Srũ hơn…”

“Được! Tss3Sôi sSUyJẽ đợiCuWB xem!”

Tôi mỉmss3S cưmWSFời, kSUyJéo cmtDyánh mWSFtay ônmtDyg tmtDya, mtDynắm SUyJlấy mmtDya qumtDyỷ độss3Sng lòngSUyJ ngưCuWBời nhấtmtDy thếCuWB giớimtDy này.

Chưa bamtDyo mWSFgiờ tômWSFi mtDycó tss3Shể nghCuWBĩ rằngss3S nhCuWBững SUyJngày mưCuWBa trss3Song gSUyJiấc mWSFmơ cmWSFủa tômWSFi lmtDyại trCuWBở thmWSFành hiệCuWBn thựSUyJc, mWSFthật sựmWSF cóSUyJ mộSUyJt ngườimtDy đàmtDyn ôngss3S SUyJche ômtDy chCuWBo tômtDyi rảomWSF bướcmtDy mtDytrên đường,ss3S ôSUyJng tss3Sa nắmCuWB lấyCuWB tCuWBay tôSUyJi rẽss3S saSUyJng mộmtDyt CuWBcon phốSUyJ khác.

Đáng tiếss3Sc ngườimtDy nàymWSF lss3Sà kẻSUyJ thmtDyù củaCuWB tôi,mtDy mtDynhững thứSUyJ ss3Smà ôss3Sng tSUyJa SUyJmuốn tSUyJôi khômWSFng thểCuWB CuWBcho ônSUyJg mWSFta được,SUyJ nhCuWBưng thmtDyứ màCuWB tôss3Si css3Só tss3Shể SUyJcho ônmtDyg tmWSFa trmtDyước SUyJsau đềumtDy lmtDyà thSUyJương tổn.

Tôi rúmWSFt bàSUyJn tmWSFay đCuWBang bịSUyJ SUyJông CuWBta nắmss3S lCuWBấy, SUyJbước mtDyra kCuWBhỏi chmWSFiếc ô,SUyJ lmtDyần thứSUyJ hmtDyai ôngSUyJ mWSFta đumWSFổi theCuWBo mtDytôi, ss3Snắm mtDylấy mtDytay tss3Sôi, kéCuWBo SUyJtôi lạimWSF bênSUyJ người.

“Ông bCuWBuông tass3Sy đi.”ss3S TômtDyi đãSUyJ dss3Sùng hếmtDyt ss3Ssức mtDylực mtDytoàn thâmtDyn, thếmWSF nhưngmWSF CuWBâm tSUyJhanh vẫCuWBn cmtDyòn mWSFyếu ss3Sớt nSUyJhư vậyss3S: “KhônmtDyg ss3Scó khảmWSF SUyJnăng tôCuWBi sCuWBẽ yêumtDy ông.”

“Em sẽ.”

“Chúng tSUyJa khônSUyJg cómtDy kếmWSFt quảCuWB tSUyJốt đâu.”

Ông CuWBta nhìSUyJn tmtDyôi, mtDyánh SUyJmắt homtDyàn toànmWSF nganmWSFg ngượcCuWB: “CámtDyi mtDyem gmtDyọi lss3Sà kmtDyết CuWBquả mtDytốt SUyJlà CuWBcái gmtDyì, eCuWBm mtDycó thểmWSF nCuWBói SUyJra, ss3Stôi CuWBcó thểCuWB làCuWBm được!”

Tôi mWSFao ướcmWSF giữmWSFa chss3Súng tCuWBa kmWSFhông cóSUyJ sựSUyJ mtDythù hận,CuWB khônmWSFg css3Só sựss3S ss3Sdối SUyJlừa, mWSFcả đờimWSF đCuWBều ss3Ssống nSUyJhư CuWBbây SUyJgiờ, css3Sho dùss3S khôngSUyJ yss3Sêu, cũngss3S kss3Shông pCuWBhải mtDyxa cách!

Nhưng mCuWBà nhmtDyững thCuWBứ nàyCuWB mWSFông mtDyta dCuWBù mWSFcó lmWSFàm cáchmtDy mWSFnào cũngSUyJ khômWSFng thểSUyJ làSUyJm được.

Bởi SUyJvì ôCuWBng SUyJta mWSFđã gimtDyết SUyJcả nhSUyJà tôi.

Tôi thSUyJở ss3Sdài, SUyJkhông muốnmWSF quanss3Sh CuWBquẩn tạiss3S vấCuWBn đềss3S nmWSFày ss3Snữa, đổimtDy chủCuWB đềmWSF. “mWSFVì sass3So ôngSUyJ lạmWSFi ởCuWB đây?”

“Lúc ss3Stôi gmtDyọi mWSFđiện thoạiCuWB cCuWBho mWSFTiểu LýmtDy, nghss3Se cậss3Su SUyJta bảomtDy ess3Sm SUyJtới xCuWBem mtDymúa mWSFballet, bamtDyn đầmWSFu tmtDyôi nghmWSFĩ muốnss3S CuWBxem mWSFcùng CuWBem, khôngmWSF lườss3Sng đượCuWBc rằCuWBng lomWSFại CuWBsân khmWSFấu nàCuWBy sSUyJau kSUyJhi mWSFmở mànmWSF sẽmWSF khSUyJông CuWBcho pmWSFhép ngườss3Si nàomWSF mtDyvào nữa…ss3S Chss3Sẳng ss3Scòn cácCuWBh mWSFnào kháss3Sc, tônSUyJ trọngSUyJ nghệCuWB thuậtmtDy mộmWSFt chútss3S vậCuWBy! TmtDyuy rằnss3Sg tômWSFi cSUyJũng khônmtDyg hiểu!”

“Ông vẫCuWBn đứngss3S đâyCuWB đợCuWBi tmWSFôi suốt?”

Ông mtDyta cườimtDy cườimtDy, khoCuWBác cánhSUyJ taCuWBy CuWBlên ss3Svai tôss3Si, ômtDym mWSFlấy tômWSFi đimtDy vềmtDy phíaSUyJ trưmtDyớc: “mWSFTôi tìSUyJm cmtDyho mtDyem mtDymột cômtDy giámtDyo dạymtDy dươngmtDy cầmWSFm kmWSFhá mtDytốt, kss3Shi nCuWBào eSUyJm khônSUyJg CuWBmuốn điCuWB họcmWSF thìSUyJ tss3Sới SUyJchỗ cômWSF SUyJấy họss3Sc dươngSUyJ cầm…mWSF ĐmtDyược rồi,ss3S trướcCuWB kCuWBhi đCuWBi thìmtDy nhớss3S gọSUyJi điệnss3S thoss3Sại hẹnCuWB trước.”

“Vì sao?”

Vì saSUyJo ômtDyng tCuWBa lCuWBại qumtDyan tâmmtDy chămss3S sócCuWB CuWBtôi mWSFđến thế.

Tôi khôngmWSF cầnmtDy đưaCuWB mtDyra bss3Sất kỳmWSF đòiCuWB hỏmtDyi gì,ss3S ôngCuWB vẫnss3S cứSUyJ hSUyJiểu tCuWBôi mumtDyốn cámtDyi gì.

“Tôi cCuWBó gọimtDy điệnSUyJ hỏimWSF thàCuWBnh tmtDyích củass3S eSUyJm CuWBở trưmtDyờng, mtDytuy rCuWBằng CuWBtôi CuWBcũng khôngss3S trôngmtDy ss3Smong thàSUyJnh tímtDych mWSFcủa emtDym xuss3Sất sắcmWSF bmtDyao nhiêmWSFu, thSUyJế nss3Shưng khômtDyng nCuWBghĩ tớimtDy css3Shỉ cómtDy đmtDyiểm nss3Shạc lCuWBý củamtDy emWSFm trênss3S 6ss3S0.” SUyJÔng tCuWBa xoSUyJa đmtDyầu ss3Stôi, giọngmWSF nóimWSF tràss3Sn ngSUyJập sựss3S yêCuWBu mtDychiều: “GiấcSUyJ mss3Sơ củss3Sa mCuWBỗi ngườSUyJi mtDyđều khácmtDy nhamWSFu, CuWBtôi SUyJkhông muốss3Sn gSUyJò épCuWB emtDym cáiss3S gìCuWB hết!”

Tôi ngmtDyhĩ rmWSFằng ôngCuWB tCuWBa vĩss3Snh viễnmtDy CuWBkhông đomWSFán CuWBra CuWBđược ưss3Sớc mSUyJơ mWSFcủa mWSFtôi làSUyJ gì.

“Ông cmtDyó SUyJước mWSFmơ nSUyJào không?SUyJ” Tôss3Si hỏi.

“Có!” SUyJÔng cCuWBười mtDygiễu mWSFcợt chínmWSFh bảnmtDy mWSFthân, nmWSFhìn SUyJlên ss3Sbầu tmWSFrời CuWBu áSUyJm: “ƯớcSUyJ mơmtDy củaSUyJ SUyJtôi chímWSFnh CuWBlà lSUyJàm mộtmWSF ss3Scảnh sát!”

Một mtDyphần tửmtDy xmWSFấu CuWBgiết nCuWBgười CuWBnhư khôss3Sng cmtDyó cảmmWSF gmWSFiác nóiSUyJ rmWSFằng ướCuWBc mơmWSF củSUyJa ôngss3S SUyJta CuWBlà làmmWSF mộtmtDy cảnmWSFh sátmWSF, thậtmtDy sss3Sự đss3Sây lmtDyà chuySUyJện đáSUyJng cmWSFười SUyJnhất mWSFmà tômWSFi ss3Stừng ngmWSFhe qua.

Đi lượnCuWB mtDyqua mấSUyJy cmtDyon đSUyJường khôngCuWB cCuWBó mụcmWSF đímtDych, ss3Stôi phmtDyát hiệCuWBn mWSFra mộCuWBt cáimWSF posCuWBter rấtSUyJ đặcmWSF biệt:mtDy “GmWSFì mtDyđây? Đâyss3S làCuWB phimtDym điệnmWSF ảnhmtDy sao?”

Hình ảCuWBnh trêss3Sn posmtDyter tmtDyhật sSUyJự rấtmWSF đặcss3S biCuWBệt, mộtss3S ngườiSUyJ mtDyphụ nữmWSF ngồiCuWB tss3Srên cmtDyái SUyJđó củaSUyJ ngườmtDyi SUyJđàn ôngss3S, bànCuWB tass3Sy dmWSFuỗi mWSFsau lưngSUyJ SUyJnắm ss3Slấy mWSFmột mtDythứ nhìss3Sn giốss3Sng nmtDyhư mộtmWSF loSUyJại mWSFvũ khSUyJí sắcmtDy béSUyJn, css3Sòn mtDyhai tmWSFay ngss3Sười đànmtDy ôngSUyJ kCuWBia bmWSFị tSUyJrói vSUyJào thànhSUyJ giường,SUyJ mtDyvẻ mặtss3S bừnCuWBg bừngmWSF pss3Shấn khSUyJích, hoànss3S toCuWBàn khôngCuWB hss3Sề cóSUyJ sựmtDy sợmtDy hSUyJãi mWSFkhi cáimtDy chss3Sết đếnmWSF gần.

Tôi ss3Sđảo mmtDyắt nhss3Sìn mtDyqua pss3Shần giớimtDy mWSFthiệu, bộmWSF ss3Sphim nSUyJày tênss3S làmWSF “BảnCuWB nmWSFăng gốc”[1], mtDyhôm mtDynay đúngCuWB trmtDyong ss3Sđợt trìmtDynh chiếu.

Tôi nmtDyhìn vềmtDy phCuWBía HCuWBàn Tss3Srạc ThmWSFần đamWSFng mWSFkhẽ nhCuWBíu mss3Sày: “Ôngss3S CuWBđã CuWBtừng xemWSFm chưa?”

“Đã mtDynghe ACuWBn DmtDyĩ PhonmWSFg nóimtDy qmWSFua SUyJmột chút…”

“Tôi CuWBmuốn xem!”

Không thấymtDy ônCuWBg tSUyJa tmtDyrả lờimtDy, tôiss3S quass3Sy đầumWSF CuWBlại nhìss3Sn, thấyCuWB ônCuWBg tmtDya đaSUyJng ss3Sdùng nmWSFgón trỏSUyJ vàss3S ngóSUyJn mtDycái gSUyJiật mtDygiật vùnSUyJg ss3Sda giSUyJữa hmWSFai lômtDyng màmtDyy, cSUyJó ss3Svẻ nhmtDyư đanCuWBg CuWBsuy SUyJxét kmtDyỹ lưss3Sỡng mtDycái gìSUyJ đó.

Tôi mtDycho rằngCuWB ômWSFng tss3Sa khmWSFông nghSUyJe SUyJđược nhữss3Sng lmtDyời mtDytôi nóiCuWB, nmWSFhắc lạiCuWB mộtSUyJ lần:SUyJ “TôimWSF mCuWBuốn xCuWBem bộmtDy mWSFphim này!”

“Được rồimWSF!” ÔngCuWB CuWBta cmtDyuối cùnCuWBg cũnCuWBg nghSUyJe thấss3Sy đượCuWBc: “TôimtDy CuWBđi mCuWBua vé.”

Không SUyJbiết vìss3S mWSFsao vẻss3S mSUyJặt mtDycủa ômtDyng tSUyJa làmmtDy tss3Sôi cmWSFảm tss3Shấy ôSUyJng SUyJta khmtDyông mtDycam lmtDyòng, CuWBkhông tìmWSFnh nguyện!

Người ss3Sphụ nữmtDy mWSFbán vSUyJé mtDynghiêng mCuWBắt CuWBnhìn ônmtDyg mWSFta, rmtDyồi lạiCuWB liếmWSFc nhìnSUyJ bmWSFộ đồnSUyJg ss3Sphục trêSUyJn tôi,ss3S CuWBkhinh thườnmWSFg lườmSUyJ tômWSFi mmtDyột cCuWBái: “TầCuWBng trênmtDy CuWBhay tầmWSFng dưới?”

“Uhm… TSUyJầng trss3Sên!” ÔngmtDy mtDyta nói.

“Có lomtDyại CuWBhai trăm,ss3S cSUyJó loạmtDyi bốnSUyJ trăm…”

“Bốn trăm!”

“Một bộmtDy phmWSFim điệnmtDy ảmWSFnh tốnss3S mWSFtận bốmtDyn trăm?mtDy SamtDyo lạimWSF đắtss3S nhss3Sư thế?mtDy” RạmWSFp chiếCuWBu mtDyphim nàyCuWB css3Sũng liệtss3S vàss3So hSUyJạng khônSUyJg CuWBcao SUyJcấp lắm,ss3S CuWBmột bộss3S mWSFphim đủss3S CuWBcho tmtDyôi tiềnmWSF ănmtDy trưss3Sa mộtCuWB tháng.

“Không đmWSFắt! RSUyJất CuWBbình thường.”

Đợi đếnmWSF kCuWBhi lênCuWB tầng,CuWB mWSFđi vàmtDyo giass3Sn nhỏmtDy tôiss3S mss3Sới hiểumWSF đưSUyJợc css3Sái ss3Sgì gọimWSF là: Không đmWSFắt! CuWBRất bìmWSFnh thường.

Gian CuWBphòng rấmtDyt hẹp,SUyJ hẹpss3S đếnCuWB mứcss3S mWSFchỉ mWSFcó tss3Shể chứass3S đưSUyJợc mộSUyJt chiếcCuWB mWSFghế ss3Ssofa mtDymàu CuWBhồng hơSUyJi cmtDyó phmtDyần khmtDyoa trươngss3S vmWSFà mộtss3S chiếcss3S mWSFTV màSUyJu CuWBđen gắmWSFn lêss3Sn trêss3Sn tường,SUyJ kCuWBhông cóss3S cácmWSF thiếtCuWB bSUyJị nSUyJào khác.

Thấy mWSFthiết kếSUyJ nhưSUyJ thế,mtDy tôiSUyJ cuốimtDy CuWBcùng cũngss3S SUyJhiểu rmtDyõ vmtDyẻ mtDymặt trmWSFầm tưSUyJ suSUyJy nghSUyJĩ mtDykia củaSUyJ SUyJông mWSFta manmWSFg nSUyJội dumtDyng gì.

Ông tss3Sa nmWSFgồi ss3Strên somWSFfa, bậtSUyJ ss3STV lênmtDy: “EmmtDy ss3Scứ từmWSF từss3S xeSUyJm mộtss3S mình,mtDy tCuWBôi ngmWSFủ SUyJmột mWSFlúc! KCuWBhi nCuWBào hếCuWBt mWSFthì đánhSUyJ thSUyJức tôi!”

Nói xonSUyJg, ôngmtDy tSUyJa CuWBcởi ámWSFo khoáSUyJc mtDyra đắpss3S mWSFlên trêss3Sn người,mWSF mWSFnừa nằmmtDy nCuWBửa CuWBdựa tSUyJrên somtDyfa, mWSFgối đmtDyầu lêss3Sn tmtDyhành ghếss3S, nhCuWBắm mCuWBắt lại.

“À!” TômWSFi CuWBôm gmtDyói bỏnSUyJg ngồSUyJi xuss3Sống, css3Số gắnSUyJg ss3Shết sứcmtDy giữCuWB khoảngmtDy cácCuWBh vớimWSF mtDyông tss3Sa, dSUyJưa tss3Srên SUyJthành ghếss3S còmWSFn lại.

Trong hmWSFoàn cảnhSUyJ này,SUyJ cứss3S ss3Snên cSUyJẩn thậnSUyJ mộSUyJt CuWBchút ss3Sthì hơn.

Khi pss3Shim bắCuWBt đầCuWBu chmWSFiếu mWSFtôi CuWBmới SUyJbiết tìmWSFnh tiếmWSFt khônss3Sg giốngmWSF nhss3Sư nhữngmtDy gSUyJì tôiCuWB nghĩ.

Tôi cmWSFho rmWSFằng đâyCuWB sẽmWSF lSUyJà ss3Smột bộmtDy phmWSFim bmtDyáo tmWSFhù, mWSFmong đss3Sợi nhâmtDyn vậtmtDy ss3Snữ chínSUyJh đãmWSF từngCuWB trảss3Si qmtDyua nhữnSUyJg mtDyviệc ss3Sgiống nCuWBhư tôi,CuWB yêSUyJu kẻSUyJ thCuWBù ss3Scủa cmtDyô ấCuWBy mtDythế nmWSFên mớimWSF thânCuWB mậCuWBt vCuWBới ngườimtDy mWSFđàn ôngmWSF kiCuWBa nhưmtDy thế…

Chỉ css3Só điềuss3S CuWBcho dùss3S khôngmWSF cóCuWB tss3Sình tiếmWSFt tSUyJương tự,CuWB nhCuWBìn cáchss3S css3Sô ấymtDy gss3Siết ngườiss3S đCuWBàn ôss3Sng mtDycường tmWSFráng mtDykia nCuWBhư mWSFthế nàmtDyo mtDycũng khônCuWBg uổngCuWB CuWBcông ss3Stôi xeCuWBm mộss3St lần.

Do ss3Sđó mtDytôi xmtDyem cựss3Sc kSUyJỳ chămss3S cmWSFhú, nhấtmWSF ss3Slà đếmWSFn tmWSFhời điểmtDym mấuss3S chốt…

Mặc CuWBdù đss3Soạn mtDydạo đầmtDyu quss3Sá dàmWSFi, qSUyJuá mtDykịch liệCuWBt, hmtDyai ngưss3Sời SUyJđiên cuồngmtDy mtDyvặn vẹoss3S SUyJcơ tmtDyhể khômtDyng dừnSUyJg, còmWSFn tômtDyi mWSFthì mtDycắn răss3Sng, nhịn….

Trước đâyss3S tôimWSF đãSUyJ từngmtDy xSUyJem qmWSFua quss3Sá SUyJtrình nàyCuWB mtDykhi đọSUyJc timWSFểu tCuWBhuyết mtDytình cảm,CuWB đạiCuWB kss3Shái làss3S hiểuss3S mWSFnhưng khônss3Sg mtDycó pmtDyhải ứmWSFng gìCuWB qmtDyuá mss3Sức mCuWBãnh liệt.

Hôm nCuWBay thấymtDy ngườiss3S thậtmtDy biCuWBểu mWSFdiễn tmWSFôi lSUyJại cảmCuWB gSUyJiác khônCuWBg CuWBgiống nhưCuWB thế,mtDy tmtDyhấy hass3Si cơss3S thểss3S ss3Shai ss3Sngười dmWSFây dưass3S mtDyvới nhSUyJau, tiếngSUyJ thởCuWB dSUyJâm mtDyloạn, tiếSUyJng thss3Sét pCuWBhóng đãnmWSFg, mtDylòng tôimtDy SUyJcũng CuWBnổi lênmWSF mWSFtừng css3Sơn hoảngmWSF loạss3Sn, mặSUyJt màss3Sy mtDytựa nhss3Sư đangSUyJ CuWBphát sốt.

Chỉ cómWSF điềuss3S vSUyJì chss3Sờ đợimtDy đếnss3S tìmWSFnh timtDyết SUyJthen cCuWBhốt, tôiSUyJ nhịn!

Cuối SUyJcũng ss3Scũng thấmWSFy ngườss3Si phCuWBụ nữmtDy CuWBkia tss3Sừ SUyJtừ SUyJbuộc ngườCuWBi đànSUyJ ôngSUyJ vàomWSF thCuWBành giường,ss3S tômWSFi ngmWSFừng SUyJthở chờss3S đSUyJợi CuWBcô ấCuWBy ss3Slấy mWSFra cáSUyJi dùCuWBi đụcCuWB tCuWBừ nơSUyJi nào.

“Có CuWBthể tậss3Sp truSUyJng xeSUyJm đếnss3S mứmWSFc nhss3Sư thmWSFế sss3Sao?” Giónss3Sg nóimtDy củCuWBa HànmtDy mWSFTrạc Thầnss3S mWSFlàm ss3Stôi giậtss3S mìCuWBnh, nếumWSF ômWSFng mWSFta khôngss3S mWSFnói tSUyJôi gầnmWSF mtDynhư quêSUyJn mấtss3S CuWBsự tmWSFồn tạiCuWB củamtDy mWSFông ta.

“Ớ.. uhm…”SUyJ TmtDyôi CuWBcó cSUyJảm CuWBgiác CuWBnhư mSUyJình lCuWBà mmWSFột đSUyJứa trẻmtDy cmWSFon xmWSFem trộmtDym pss3Shim ngưmtDyời lớnSUyJ bss3Sị ngss3Sười kháCuWBc bss3Sắt gặp,CuWB nhấtCuWB làSUyJ lạmtDyi bịmtDy ônmWSFg mWSFta tSUyJrông thấCuWBy, tôiSUyJ lạimtDy cànmtDyg mWSFchán ss3Snản hơmtDyn, đồnmtDyg thờimtDy cònss3S mtDybất aSUyJn rụtCuWB mWSFrè: “KhôngmtDy pmWSFhải ôngSUyJ CuWBđã nSUyJgủ sao?”

“Bị đánhCuWB thức…”SUyJ mtDyÔng ss3Sta chốngSUyJ taCuWBy lêmWSFn sofss3Sa ss3Srồi nmWSFgồi xuống,mWSF dSUyJạt mtDydào hứngmtDy thúmtDy ss3Snhìn tôimWSF: “CóSUyJ hứss3Sng thmWSFú à?”

Tôi đoánss3S chắCuWBc rằngCuWB SUyJkhuôn CuWBmặt tôiSUyJ bmtDyây giờss3S cSUyJó thểmtDy mWSFđun SUyJsôi CuWBmột hồCuWB nưCuWBớc, vộimWSF mtDyvàng dùSUyJng mss3Su bànSUyJ ss3Stay làmss3S SUyJgiảm nhCuWBiệt độ.mtDy “TôiSUyJ chSUyJỉ muốnss3S nhss3Sìn SUyJmột cSUyJhút thôi…”

Nhớ tớimtDy CuWBmục đímWSFch mWSFcủa mtDymình, tôiSUyJ SUyJvội vàngmtDy ngss3Sẩng đầumtDy xemWSFm ss3Stiếp, đángCuWB tiSUyJếc lCuWBà đãmtDy bỏSUyJ lỡmtDy SUyJmất thmWSFời đmtDyiểm mtDymấu SUyJchốt, ngườiCuWB phụmtDy nữmtDy kss3Sia khôngmtDy bmtDyiết CuWBđã lấySUyJ từSUyJ đâuCuWB SUyJra cCuWBái ss3Smũi dùi,mWSF SUyJđâm vàoss3S ngCuWBực SUyJngười đànCuWB ônSUyJg đấy!

Thật đángSUyJ SUyJtiếng lSUyJà khôngmtDy thấySUyJ rõ!

“Trông eSUyJm cóCuWB vẻSUyJ mtDynhư đangmtDy tSUyJhất vọng,CuWB cSUyJó muốmtDyn tômtDyi mtDytua mtDylại ss3Scho mWSFem mWSFnhìn mWSFkỹ thêmSUyJ lầCuWBn nữass3S không.”

Không đợiss3S tôimWSF trảSUyJ lờimWSF, ôngmtDy mtDyta đss3Sã tss3Sua lạiSUyJ mmtDyột CuWBchút, tmWSFôi lạimtDy mWSFcàng ngượngSUyJ ngùngCuWB hơnss3S, tmtDyay châmtDyn khCuWBông biếss3St đặtmWSF đâCuWBu hết.

“Tôi cmtDyó tmWSFhể hỏiCuWB ônSUyJg mộtmWSF vss3Sấn đSUyJề không.”mWSF TômtDyi thửmWSF tìCuWBm cámWSFch mWSFđổi chủSUyJ mtDyđề css3Sâu chuyệSUyJn, dờimtDy mtDyđi SUyJsự ngượmtDyng ngùnss3Sg cCuWBủa chínhSUyJ mìnhSUyJ. CuWB“Ông cCuWBó thCuWBể đểmtDy phCuWBụ nữSUyJ mWSFcột ôngSUyJ vmWSFào tCuWBhành ss3Sgiường không?”

“Trừ khss3Si tmtDyôi mtDykhông SUyJmuốn smWSFống nữa!”

Tôi css3Sũng nghSUyJĩ mWSFnhư ss3Svậy, cáss3Si loạss3Si ngườiCuWB tínmWSFh cáSUyJch trờiCuWB sss3Sinh SUyJđa nghmtDyi nmWSFhư CuWBông ss3Sta SUyJlàm smtDyao CuWBcó ss3Sthể đss3Sể phmWSFụ mWSFnữ ss3Scó cơSUyJ CuWBhội nhmtDyư thế.

Tôi sCuWBuy nghss3Sĩ thêSUyJm SUyJmột lámtDyt, hỏiSUyJ dòSUyJ: “Vậy…ss3S NếSUyJu lmWSFà tôiss3S mWSFthì smWSFao? KhôngCuWB phảCuWBi ôngSUyJ CuWBđã nóss3Si tss3Sôi lSUyJà ngườiCuWB suCuWBy nCuWBhất SUyJông tss3Sin tưởngmtDy sao…”

Đến lmWSFúc tCuWBôi tmtDyrông SUyJthấy sựSUyJ hưnSUyJg phmtDyấn khss3Só mWSFcó thểSUyJ đèss3S nSUyJén đưCuWBợc tross3Sng mss3Sắt ôngCuWB tamWSF, SUyJtôi mmWSFới ýmWSF thứcCuWB đượcmtDy rằngCuWB câuSUyJ hỏss3Si củamWSF mìmtDynh cóss3S bass3So nhmWSFiêu mmtDyờ ám…

Đây lSUyJà kếCuWBt quảSUyJ củss3Sa việcCuWB kSUyJhông giỏmWSFi tss3Soán, SUyJkhi gSUyJiả sử…SUyJ SUyJmệnh đềSUyJ bSUyJan SUyJđầu CuWBđã xuấtss3S ss3Shiện sss3Sự smtDyai ss3Slầm SUyJvô cùnCuWBg nghss3Siêm trọng!

Cơ thSUyJể củaCuWB ôngss3S mtDyta nghiêSUyJng vss3Sề phíCuWBa tCuWBôi, CuWBhai CuWBcánh CuWBtay đặtmtDy mtDybên sSUyJườn tôi,ss3S vừamtDy vặnmtDy quâmtDyy SUyJtôi lạiSUyJ tronmWSFg khôCuWBng giSUyJan nhỏss3S hẹp.

Khuôn mSUyJặt cCuWBủa ômWSFng tCuWBa tớmWSFi gmtDyần bênSUyJ tCuWBai tmWSFôi, dùngmtDy gCuWBiọng SUyJnói gợss3Si cảmWSFm hơmtDyi maSUyJng tSUyJheo ss3Sý mtDycười nCuWBói: “Nếss3Su nhmtDyư cứmtDy thSUyJeo lCuWBời CuWBem mtDynói… tôCuWBi SUyJlại cànss3Sg mmtDyuốn trCuWBói SUyJem lCuWBại tCuWBrên giường,ss3S ss3Snghe SUyJem cầuss3S ximtDyn tSUyJôi… ChuyệnmtDy đấCuWBy quảmtDy thCuWBật ss3Srất kíchCuWB thích…”

Khi mWSFông tCuWBa nóSUyJi, CuWBhơi nómtDyng CuWBphe mtDyphẩy SUyJsau tCuWBai tôi,CuWB cánmtDyh taCuWBy tômtDyi ss3Scứng lại,SUyJ mWSFgói bỏngss3S trCuWBên tCuWBay mWSFrơi xuống,vunmtDyg vãiSUyJ khắmWSFp mặtmtDy đất.

Không chss3Sỉ cómtDy ss3Sgiọng nóiss3S củaSUyJ ôSUyJng tCuWBa biếnss3S đCuWBổi, SUyJánh mtDymắt SUyJcũng rấtss3S bấtmtDy thường,ss3S trmtDyong mắmWSFt lóCuWBe lênCuWB nss3Shững đốCuWBm sánmWSFg ss3Snhư lửa,mtDy SUyJtràn nmtDygập mtDysự ss3Sđiên SUyJcuồng SUyJchiếm giữCuWB mWSFvà cướpSUyJ đoạt.

Nhưng sựCuWB kSUyJhác thss3Sường nhấSUyJt chínss3Sh lCuWBà ss3Sông mtDyta dùngCuWB đầuSUyJ lưCuWBỡi liếmmtDy sss3Sau tass3Si tôi,CuWB cảCuWBm SUyJgiác trmtDyơn trợmWSFt CuWBẩm ướtss3S kéoss3S tmtDyheo mtDynhững xúCuWBc cmWSFảm mWSFkhông dCuWBự đoánmtDy tCuWBrước đượcss3S SUyJcủa cCuWBơ tmWSFhể, tômtDyi sợmtDy CuWBđến mtDynỗi lùmWSFi mìnmtDyh lẩnSUyJ trss3Sánh, thếss3S nhss3Sưng đằngCuWB sss3Sau CuWBđã chạmss3S SUyJvào tass3Sy vCuWBịn sofamtDy, khôngSUyJ còCuWBn mtDyđường trốnss3S thoát!

Tôi mtDybị độnmWSFg SUyJtác củamWSF ômtDyng tCuWBa dọaCuWB đếSUyJn ngmtDyây ngẩss3Sn cảCuWB CuWBngười, hoss3Sàn CuWBtoàn mWSFkhông mWSFbiết nss3Sên lss3Sàm cmWSFái gìSUyJ bss3Sây giờ!

Đôi mmWSFôi ôss3Sng tss3Sa hônCuWB tss3Sừ saCuWBu CuWBtai mtDytôi dọcmWSF tmWSFheo cSUyJần cổ,CuWB trằmWSFn trọcmtDy trênmWSF lànmtDy mtDyda mtDyđang lộmWSF rmtDya ngoàss3Si áo,mWSF SUyJnhẹ nhSUyJàng SUyJmút lấy,CuWB nụss3S CuWBhôn lúcss3S nhẹss3S lúcSUyJ mWSFsâu, mtDylúc nSUyJhanh lmWSFúc chmtDyậm, đôimWSF ss3Skhi ss3Scòn cmWSFó thểCuWB dùss3Sng CuWBhàm mWSFrăng kmWSFhẽ cắn,mWSF cơSUyJ tSUyJhể ss3Sđang căngCuWB cứngmWSF vìCuWB smWSFợ mtDycủa tôiss3S dss3Sần dSUyJần tCuWBrở nCuWBên bủss3Sn rủnmtDy, khôngmtDy mtDycòn smtDyức lực…

Trước mWSFđây khss3Si đCuWBọc tCuWBiểu thuyếmtDyt viết,CuWB mWSFsau mtDykhi phụmtDy nữmtDy thânCuWB CuWBmật vớimWSF đànss3S ôSUyJng, mtDytrên SUyJngười mtDysẽ lmtDyưu lạimWSF nhiềumtDy dấSUyJu hôss3Sn, CuWBtôi mWSFkhông hiểuSUyJ vSUyJì mWSFsao đànmWSF ôngmtDy SUyJlại phảmWSFi thôss3S lmWSFỗ SUyJnhư tss3Shế, hss3Siện giờss3S tSUyJôi mtDymới hiểumWSF đưCuWBợc, sựCuWB đaSUyJu đớnss3S kss3Siểu nàSUyJy sẽCuWB làmWSFm ngườss3Si tSUyJa cmWSFó loạmWSFi cảmSUyJ giácmWSF hSUyJưởng CuWBthụ đmWSFặc SUyJbiệt, ss3Sthân thmtDyể bắmWSFt đmtDyầu dấss3Sy mWSFlên nhmWSFiệt độss3S lCuWBàm tôimtDy kss3Sinh hoảng!

Hưởng thCuWBụ! NgCuWBhĩ ss3Sđến mộtmtDy tínSUyJh từmWSF nCuWBhư vCuWBậy, tráss3Si SUyJtim tôiss3S SUyJlại càmtDyng kmtDyinh hoàss3Sng thêm.

Tôi vừamWSF mmtDyuốn rmtDya mtDysức đẩyss3S ôCuWBng taCuWB, mWSFgào lên: Đừng!

Chợt ss3Snghe thấymtDy giss3San ss3Sphòng sáCuWBt SUyJvách vọngss3S đếnss3S tiếngSUyJ mtDyrên mWSFnũng nịuss3S củamWSF mss3Sột phCuWBụ nữ:ss3S “ss3SĐừng mà!”

Cái chữss3S tSUyJôi vừmWSFa muCuWBốn hétmWSF CuWBra bịmWSF kSUyJẹt lạCuWBi tronmWSFg css3Sổ hss3Sọng, khSUyJông mtDyhét đượmWSFc nữa.

Ngay cảCuWB bànmtDy tCuWBay css3Sủa mtDytôi đặtmtDy tross3Sng nmWSFgực ônss3Sg tCuWBa, cũngSUyJ bmWSFắt đầss3Su bịCuWB ôngmtDy tSUyJa đèss3S chặt.

Trời mWSFơi, CuWBnơi nàymWSF sSUyJuy cmtDyho cùnss3Sg lmWSFà chSUyJốn nàmtDyo hả!

Tôi đâySUyJ khmWSFông phảmtDyi tựCuWB mìnmtDyh chCuWBủ CuWBđộng dânmWSFg ss3Sđến miss3Sệng ngưss3Sời mWSFta sao?

“Muốn thmtDyử không?”

Khóe miSUyJệng mWSFông SUyJta thoángss3S CuWBnhếch lên,ss3S ss3Smi CuWBmắt cmWSFhớp SUyJđộng, mWSFý cườss3Si kiSUyJa mss3Sang SUyJtheo CuWBchút tàmtDy áSUyJc mmtDyị hoặcmtDy, tôiCuWB mWSFnghĩ rmWSFằng ngCuWBay css3Sả CuWBAn Dĩss3S CuWBPhong cũnCuWBg phSUyJải cảCuWBm tmtDyhấy xấuss3S hmWSFổ SUyJmuốn chmWSFui đầss3Su ss3Sxuống đất,ss3S mWSFtự thCuWBấy khômWSFng bằng!

“Yên tss3Sâm, tômWSFi smWSFẽ rấtSUyJ dịmtDyu CuWBdàng, khôngmtDy làmWSFm mWSFđau ss3Sem đâu…”

Tôi nuốtmWSF mộCuWBt ngụmss3S nướcmWSF bmtDyọt, CuWBhô SUyJhấp bắtCuWB ss3Sđầu kss3Shông cânmtDy ss3Sbằng, thấss3Sy rõSUyJ ngựcSUyJ mìCuWBnh bắtSUyJ ss3Sđầu phậss3Sp phồngSUyJ khôngmWSF tmWSFheo mWSFquy luậmWSFt, css3Sơ thểCuWB bấtSUyJ gss3Siác trmWSFở nmtDyên nóngmWSF bỏng.

Tôi bắtSUyJ SUyJđầu nghiêss3Sm túCuWBc sss3Suy nghSUyJĩ lờiss3S ôngmWSF tCuWBa nói,ss3S thậtss3S lmWSFà smWSFẽ kSUyJhông đmtDyau không?

Tôi lắcmWSF đSUyJầu, SUyJvấn đềSUyJ cầmWSFn smWSFuy nghĩmWSF lúcss3S nss3Sày mWSFkhông pmWSFhải đauSUyJ mtDyhay khôngCuWB mtDyđau, màmWSF lSUyJà CuWBhình nhưss3S ôCuWBng tSUyJa thậss3St mtDysự mumtDyốn làmCuWB nhữmtDyng chuymtDyện SUyJkhông bằnSUyJg cSUyJầm mWSFthú vớiCuWB tôi.

Không thể,mWSF SUyJnếu nhCuWBư nCuWBgay css3Sả mtDycơ CuWBthể tômWSFi mWSFcũng dâss3Sng cCuWBho ômWSFng tss3Sa, tấtss3S cảss3S mss3Sọi thứCuWB sẽCuWB khôngSUyJ mWSFcòn kiểmWSFm soss3Sát đượcSUyJ nữa.

“Tôi nghĩss3S mtDycó thCuWBể ôngSUyJ đaCuWBng hiểmtDyu CuWBlầm ýCuWB ss3Scủa tôi…”ss3S Tss3Sôi đanmtDyg nghĩmtDy cámtDych mWSFlàm tSUyJhế nàomtDy đmtDyể giảimWSF tmWSFhích, ônSUyJg ss3Sta ngmtDyhiêng nCuWBgười mWSFnằm xmtDyuống bênSUyJ ngườiss3S mWSFtôi, mộtmWSF mtDytay mWSFôm lấmtDyy vmtDyai tôss3Si, kmWSFéo chặss3St tôiSUyJ SUyJvào trmtDyong lồngss3S ngựcss3S, tmtDyay kss3Sia nâCuWBng lênss3S châSUyJn tôimtDy mtDyđặt trCuWBên SUyJsofa, dùnss3Sg ngómtDyn tSUyJay nmWSFhẹ mtDynhàng trượtss3S mtDydọc theCuWBo chânmtDy tôiss3S ss3Sđến bắSUyJp đùi,ss3S tCuWBiếp tmtDyục lầSUyJn mtDyvào ss3Sbên CuWBtrong, thămWSFm dòCuWB vàoSUyJ bênss3S trSUyJong CuWBchiếc vámWSFy mWSFtôi, lựcmWSF tamWSFy vừaSUyJ đủmWSF khiếnCuWB ngmWSFười CuWBta cSUyJó cảmtDym gimtDyác mtDytê ss3Sngứa mWSFtới ss3Stừng mWSFkhớp xương.

Sự kícmWSFh đCuWBộng tSUyJrong ss3STV mWSFlại mtDybắt đmWSFầu, nhânss3S mtDyvật CuWBnữ chínmtDyh thởss3S dốc,mWSF rênmWSF rỉ,mWSF nss3Sgười CuWBđàn mtDyông tCuWBhét lênCuWB mộtmWSF tiếngss3S rss3Sồi lạmtDyi mộtCuWB tiếngss3S cànSUyJg trss3Sầm mtDyluân hơn.

Cách vácSUyJh cmWSFòn vọnCuWBg tớss3Si mộtSUyJ tss3Siếng kSUyJêu cònmWSF ướtmWSF átmWSF hss3Sơn cảmtDy trmtDyên SUyJTV: mWSF“Mau SUyJlên ss3Smột chút,ss3S CuWBmau nữa…”

Ông SUyJta tss3Shản nhiêss3Sn cườCuWBi, ngómWSFn tCuWBay SUyJdài ss3Slại cCuWBhầm cmtDyhậm lưmtDyớt trss3Sên đss3Sùi tmWSFôi, tCuWBựa nhss3Sư cSUyJó sứmWSFc quySUyJến rũmtDy mtDykỳ lạ,mtDy kss3Shiến CuWBcơ tmtDyhể tôiss3S rmtDyun rSUyJẩy từngss3S cơn.

“Đừng…” GiọngmtDy CuWBnói CuWBnày bậCuWBt ramWSF, tCuWBôi mCuWBới phátSUyJ hiệnmWSF rss3Sa rằnmWSFg độCuWB ướtCuWB átmWSF ss3Sso vớimtDy SUyJngười phụmWSF nữCuWB cácmtDyh vámWSFch dườngss3S nhss3Sư chỉmtDy cómtDy hơnCuWB chSUyJứ khôngmWSF css3Só kém.

“Mẫn css3Sảm thmWSFế CuWBsao…” SUyJÔng tss3Sa tmWSFựa SUyJhồ SUyJnhư càSUyJng lúcmtDy ss3Scàng thímWSFch tmWSFhú, hônmtDy nCuWBhẹ lênCuWB CuWBmôi tôimtDy: “NhưSUyJ mtDythế thCuWBì chúss3Sng ss3Sta cứSUyJ từCuWB ss3Stừ SUyJmà làmtDym làss3S đượcmWSF rồi.”

Ngón ss3Stay limtDynh CuWBhoạt củSUyJa ôss3Sng SUyJta ss3Smâm mCuWBê luồmtDyn vmWSFào tross3Sng đồngSUyJ phCuWBục cmtDyủa SUyJtôi, lựmtDyc tmWSFay cùCuWBng tốmWSFc độSUyJ rấtss3S chậmSUyJ khimtDyến tSUyJôi khôSUyJng mtDynhịn đượcss3S mWSFhít mtDymột hơi.

Tay ômtDyng SUyJta cáss3Sch mộtmWSF lCuWBớp ss3Sáo nSUyJắm lấmWSFy ngựcSUyJ tmtDyôi, đầuSUyJ SUyJngón SUyJtay xomtDyay vòngSUyJ trêmtDyn SUyJvị ss3Strí mẫnmWSF cảmSUyJ nhấtSUyJ, vờnSUyJ quanh.

Tôi phảimWSF cắnCuWB mtDychặt mômWSFi mSUyJới cóCuWB thểss3S khôngss3S bấss3St rss3Sa tiếnmWSFg rmtDyên khmWSFiến nmWSFgười tSUyJa cảmss3S SUyJthấy mtDymất tSUyJhể dCuWBiện kia.

Dục vọngmtDy CuWBmà tôimWSF mtDymuốn cựSUyJ tuyệtmtDy mWSFdần dầCuWBn tss3Srở nêmWSFn mãnCuWBh liệtSUyJ dần….

Ông SUyJta dss3Sường nhưCuWB pCuWBhát hiệCuWBn CuWBra tômWSFi khônmtDyg CuWBmuốn bậmtDyt rmWSFa thànSUyJh tiếng,mtDy CuWBliền hôSUyJn lmWSFên đôiCuWB môi,ss3S dùngmtDy lưss3Sỡi đẩymtDy mtDyra hss3Sàm răCuWBng đSUyJang cắnmWSF chặtCuWB ss3Slấy môimWSF, mtDyđi ss3Ssâu vàmWSFo CuWBdò xétmWSF bêmWSFn tronmtDyg, nuốSUyJt hếSUyJt tiếnmWSFg kêmWSFu rênmtDy SUyJcủa tôi.

Trong lúmtDyc trimtDyền miSUyJên điênCuWB cuồmtDyng, sss3Sư khCuWBó chịumtDy củss3Sa cơmWSF thmtDyể đmWSFược giss3Sảm mtDyđi đôimtDy CuWBchút, kss3Shi môiSUyJ lưỡCuWBi dâSUyJy dưamWSF tiếnCuWBg kêCuWBu rênmWSF CuWBcũng CuWBcó thểCuWB khômtDyng ss3Scần phảSUyJi ss3Skìm chss3Sế, cmtDyứ mặSUyJc nómWSF bậtss3S ra…

Tôi tmtDyhở ss3Sgấp gápSUyJ, tậnSUyJ mộmWSFt cmtDyhỗ sâSUyJu nàss3So đómWSF trSUyJong cơmWSF thmWSFể bmWSFắt đầumtDy ss3Snóng lên,mtDy SUyJnóng SUyJlên, vômWSF thứmtDyc SUyJkhao kháSUyJt monmtDyg muss3Sốn nhimWSFều hmtDyơn SUyJcái gmtDyì đó.

Bàn taCuWBy tôSUyJi đCuWBặt tmtDyrên ngCuWBực mtDyông SUyJta dầnss3S dầnmtDy chuyss3Sển quSUyJa smtDyau lưngSUyJ ngườSUyJi ấy,mWSF hCuWBôn trảSUyJ lạSUyJi ôSUyJng ss3Sta, hCuWBọc cáchss3S ss3Skhi ômWSFng SUyJta lầnss3S đầumtDy tiênSUyJ ss3Shôn tôi,SUyJ đầumWSF lưmtDyỡi SUyJduyện lmtDyấy lưỡiCuWB mWSFông tamWSF, mútmWSF lấymtDy ss3Smôi cmWSFủa ngưmWSFời ấy.

Trong cmtDyổ CuWBhọng ôngSUyJ ss3Sta ss3Sbật mWSFra mộtmtDy tiếCuWBng thaCuWBn trầmss3S đụcss3S, xoamWSFy ngườimWSF đèmtDy mtDytôi xuốCuWBng, mộtCuWB vịCuWB tmtDyrí nCuWBào đóCuWB củCuWBa cơmWSF ss3Sthể cốss3S gắmWSFng đặmtDyt tmtDyrên bmWSFắp đùiCuWB tôi…

“Suy mWSFcho SUyJcùng eSUyJm lSUyJà tss3Shiên smWSFứ SUyJhay lSUyJà yêuss3S tiCuWBnh hả!”SUyJ GiọSUyJng ss3Snói cCuWBủa ôngSUyJ tmWSFa khànSUyJ đặcmtDy màCuWB kmWSFhô kss3Shốc, mtDyhô hấSUyJp nCuWBặng nề,SUyJ hỗnmWSF loạn.

Ông tCuWBa SUyJkhông mtDyhề dSUyJịu mtDydàng, mWSFrút SUyJbàn tmWSFay đss3Sang đCuWBặt tCuWBrên ngựcSUyJ tmtDyôi mWSFra, mtDyrất nSUyJhanh chónmtDyg mởSUyJ từnmWSFg cúcss3S SUyJáo củaCuWB tôimWSF rmtDya, luồnSUyJ tamWSFy vàss3So tronSUyJg áomWSF mWSFlót, cmtDyảm giácmWSF máCuWBt mWSFlạnh củSUyJa ngónSUyJ taCuWBy ôCuWBng tSUyJa manmtDyg thess3So cmtDyảm gmWSFiác kmtDyích đCuWBộng đss3Sặc thùmWSF, tôimtDy muốnss3S trámtDynh némtDy, mtDycơ thểCuWB dướimtDy ngss3Sười ônmtDyg SUyJta vặss3Sn SUyJvẹo mtDykhông yên.

Ông CuWBta mWSFrút lạSUyJi bàmtDyn tmWSFay ômWSFm lss3Sấy vmtDyai CuWBtôi, vỗCuWB vmtDyề dọcss3S mtDytheo đầmtDyu CuWBgối, hướngCuWB SUyJvê nơCuWBi bmtDyí ẩnmWSF mCuWBềm mss3Sại nhất…

Tôi SUyJkhông cómtDy cCuWBách nàss3So độngmtDy đậSUyJy, chss3Sỉ ss3Scó tmWSFhể mtDylấy ngónSUyJ taCuWBy SUyJgiữ chặmtDyt lSUyJấy áoCuWB sơSUyJ mmtDyi cmtDyủa ôngSUyJ tmtDya, đểmWSF mtDykệ bàmtDyn SUyJtay ôngmWSF tss3Sa dss3Si chuymtDyển SUyJtrên tmWSFoàn tmWSFhân thôi,mWSF khumWSFấy độmtDyng SUyJtrong tôSUyJi CuWBmột lSUyJoại dụcCuWB vọngss3S tộimtDy lỗi…

Cơ thmtDyể mWSFcủa tômWSFi SUyJhoàn CuWBtoàn mWSFbị ôCuWBng SUyJta chinmtDyh phục,CuWB nSUyJhắm mắtCuWB lại,SUyJ tìmmtDy kiếmss3S đòimWSF hỏiSUyJ nss3Sụ mtDyhôn củmtDya ônss3Sg tmWSFa, CuWBcùng ôngmWSF tss3Sa SUyJsa vàCuWBo cmtDyảm gimtDyác kícmWSFh CuWBthích cmWSFùng vựCuWBc sâss3Su dụcmtDy vọng…


[1] Phim Bản năngmtDy gốc (Tiếng Anh: Basic Instinct) làmWSF mộtss3S CuWBbộ pCuWBhim hồmWSFi hộpss3S của mtDyđiện mtDyảnh Mỹ mWSFđược sảnss3S xmtDyuất nSUyJăm 1992mWSF. SUyJPhim đượcSUyJ CuWBPaul VerhoeveSUyJn SUyJđạo diCuWBễn vss3Sà viếtCuWB kịcmtDyh bảnss3S bởmtDyi JomtDye EmWSFszterhas, cáCuWBc diễnss3S viêmWSFn chímtDynh thass3Sm giSUyJa phSUyJim là SharSUyJon Stone,&mtDynbsp;Michael Douglas, mWSFJeanne Tripplehorn và GmtDyeorge Dzss3Sundza. SUyJBộ phiSUyJm xmWSFoay mWSFquanh nhSUyJân vậtmWSF mtDythám tửSUyJ mtDyNick Currss3San (CuWBDouglas), ngườiCuWB phụCuWB trácss3Sh điềumWSF tss3Sra vềCuWB mộtmWSF vụss3S gmWSFiết ngườiSUyJ ss3Sman ss3Srợ mmtDyà mtDynạn nhânmtDy làss3S mộtSUyJ CuWBcựu css3Sa smWSFĩ giCuWBàu có,mWSFmột nhSUyJà vănSUyJ quyếnCuWB rũmtDy SUyJgiàu sanss3Sg mWSFtên mWSFlà Catherine TramelSUyJl (Stone)cũng liêmWSFn quass3Sn đếnCuWB vụmWSF áSUyJn vàSUyJ mtDymối quaSUyJn SUyJhệ cSUyJủa CuWBNick CurrmWSFan SUyJvới mtDyngười mtDyphụ SUyJnữ bmWSFí ẩn. (theo wiki Việt Nam)