Ngủ Cùng Sói - Chương 12

SÓI &ampTNLF4fHm; DƯƠNTNLF4fHmG CẦM

Tác giả:TNLF4fHm RHXJDiệp LạcTNLF4fHm bqbiU6cjVô Tâm

Biên tập:TNLF4fHm LilRHXJy Trần

Chương 12

(Rating: 16+)

*

 

Tôi vừaTNLF4fHm RHXJđịnh nbqbiU6cjói: CảTNLF4fHmm RHXJơn! TôRHXJi khônRHXJg cần.

Vừa nRHXJâng bqbiU6cjmi bqbiU6cjmắt lêbqbiU6cjn bqbiU6cjlại thấy…bqbiU6cj HàTNLF4fHmn TrạTNLF4fHmc ThbqbiU6cjần đangTNLF4fHm bqbiU6cjmỉm cườiTNLF4fHm nhìRHXJn tôi.

Sắc mặbqbiU6cjt củbqbiU6cja ôngRHXJ tbqbiU6cja bqbiU6cjtrông cTNLF4fHmó TNLF4fHmvẻ nhợtRHXJ nhạtTNLF4fHm hơTNLF4fHmn thườngbqbiU6cj ngàRHXJy, đôiRHXJ mắtTNLF4fHm vằRHXJn lbqbiU6cjên tơRHXJ mRHXJáu, nhấtbqbiU6cj đRHXJịnh lRHXJà đêTNLF4fHmm qTNLF4fHmua ôbqbiU6cjng tbqbiU6cja khôRHXJng nbqbiU6cjgủ ngon!

“Sao RHXJem bqbiU6cjlại khóTNLF4fHmc?” ÔngRHXJ tRHXJa vộiRHXJ vàngRHXJ bqbiU6cjcúi ngườiTNLF4fHm nângbqbiU6cj tôiTNLF4fHm dậy,TNLF4fHm trTNLF4fHmên ngườbqbiU6cji tRHXJhoảng qTNLF4fHmua mùTNLF4fHmi thuốcbqbiU6cj láRHXJ vàTNLF4fHm rượu.

Tôi lắcRHXJ đầu.

Ông TNLF4fHmta dùbqbiU6cjng tabqbiU6cjy áoRHXJ lRHXJau bqbiU6cjđi nRHXJước mắtRHXJ củaRHXJ tôbqbiU6cji, đôbqbiU6cji lônTNLF4fHmg TNLF4fHmmày bqbiU6cjvì đauRHXJ lòngbqbiU6cj mTNLF4fHmà nhTNLF4fHmíu chặbqbiU6cjt: RHXJ“Không phảibqbiU6cj bqbiU6cjkết thúcRHXJ làRHXJ hoànTNLF4fHmg bqbiU6cjtử vRHXJà côRHXJng RHXJchúa bqbiU6cjsống hạnRHXJh bqbiU6cjphúc cTNLF4fHmùng nhRHXJau sao?”

“Nhưng… mRHXJa quỷRHXJ đãRHXJ chết!”

Tôi nhìnRHXJ ônRHXJg tTNLF4fHma gRHXJần trbqbiU6cjong gbqbiU6cjang tấc,TNLF4fHm chỉRHXJ xTNLF4fHma nhaRHXJu mộtbqbiU6cj đTNLF4fHmêm bqbiU6cjthôi RHXJmà tôiRHXJ cóRHXJ cảmTNLF4fHm giácTNLF4fHm bqbiU6cjdường TNLF4fHmnhư mTNLF4fHmột nămbqbiU6cj RHXJđã RHXJkhông gặp.

Tôi rbqbiU6cjất muốnbqbiU6cj ôbqbiU6cjm chTNLF4fHmặt lTNLF4fHmấy ônbqbiU6cjg ta.

Trái TNLF4fHmtim bqbiU6cjtôi RHXJnói cbqbiU6cjho RHXJtôi biết: Ôm mộtTNLF4fHm lRHXJần, dựaTNLF4fHm mRHXJột lầTNLF4fHmn. ĐểbqbiU6cj mìnbqbiU6cjh bqbiU6cjcó thểTNLF4fHm cảTNLF4fHmm nhậnRHXJ sựbqbiU6cj ấmbqbiU6cj ápbqbiU6cj cbqbiU6cjủa cáibqbiU6cj ôbqbiU6cjm đấy,bqbiU6cj đểbqbiU6cj bqbiU6cjmình nhớRHXJ kTNLF4fHmỹ tRHXJiếng tbqbiU6cjim đbqbiU6cjập củbqbiU6cja ngườiTNLF4fHm TNLF4fHmấy, mìnbqbiU6cjh khôngbqbiU6cj tRHXJham RHXJlam, bqbiU6cjmột RHXJlần lbqbiU6cjà đủ.

Lý bqbiU6cjtrí TNLF4fHmtôi lạiTNLF4fHm TNLF4fHmgào lTNLF4fHmên giậbqbiU6cjn dữTNLF4fHm vớiRHXJ tôi: Mày TNLF4fHmkhông thểRHXJ ôbqbiU6cjm ôngTNLF4fHm RHXJta! MộtbqbiU6cj lầnbqbiU6cj cũbqbiU6cjng khTNLF4fHmông thể!

Tôi thởTNLF4fHm dàiRHXJ mộtTNLF4fHm hTNLF4fHmơi, lbqbiU6cjùi vềbqbiU6cj saRHXJu từTNLF4fHmng bước,RHXJ đèTNLF4fHm nRHXJén sựbqbiU6cj TNLF4fHmkích độTNLF4fHmng tộRHXJi lỗi.

Chẳng bqbiU6cjnghĩ tRHXJới chuyệnbqbiU6cj ôbqbiU6cjng RHXJta lbqbiU6cjại vươnRHXJ TNLF4fHmtay rRHXJa TNLF4fHmôm lấRHXJy tbqbiU6cjôi vàoTNLF4fHm lòng.

Trái tTNLF4fHmim RHXJông bqbiU6cjta đậpTNLF4fHm TNLF4fHmvững vànTNLF4fHmg, êmbqbiU6cj bqbiU6cjtai đbqbiU6cjến TNLF4fHmnhư vậy!

Nếu nhRHXJư cRHXJó RHXJthể lựaTNLF4fHm chọn,RHXJ tôibqbiU6cj bqbiU6cjkhông TNLF4fHmmuốn RHXJông tbqbiU6cja phảTNLF4fHmi chết,TNLF4fHm tbqbiU6cjhế giRHXJới cTNLF4fHmủa bqbiU6cjtôi đTNLF4fHmã TNLF4fHmkhông thRHXJể khôngTNLF4fHm cRHXJó ngườiTNLF4fHm này!

“Thiên Thiên,RHXJ ebqbiU6cjm làRHXJ ngbqbiU6cjười bqbiU6cjcon gáTNLF4fHmi lbqbiU6cjương tTNLF4fHmhiện nhấtTNLF4fHm mbqbiU6cjà TNLF4fHmtôi từnTNLF4fHmg gặpTNLF4fHm!” RHXJÔng RHXJta nhTNLF4fHmẹ giọngTNLF4fHm thTNLF4fHman thở.

Lương tRHXJhiện? ÔngTNLF4fHm TNLF4fHmta sabqbiU6cji rồi,bqbiU6cj tôTNLF4fHmi làTNLF4fHm ngườiRHXJ phụbqbiU6cj nbqbiU6cjữ xấuTNLF4fHm bqbiU6cjxa nTNLF4fHmhất trêRHXJn đờibqbiU6cj này.

Ông tbqbiU6cja TNLF4fHmche chbqbiU6cjở tôiTNLF4fHm tRHXJrong lònRHXJg TNLF4fHmbàn tRHXJay, bqbiU6cjcho TNLF4fHmdù tôRHXJi cóTNLF4fHm bqbiU6cjlàm TNLF4fHmtổn bqbiU6cjthương tráTNLF4fHmi RHXJtim ôngTNLF4fHm tRHXJa bqbiU6cjbao nhiRHXJêu, ôngRHXJ bqbiU6cjta vẫnbqbiU6cj cRHXJòn nhớbqbiU6cj dằTNLF4fHmn dòTNLF4fHm tôRHXJi RHXJăn sáng,RHXJ nbqbiU6cjhớ sabqbiU6cji ngườiTNLF4fHm RHXJbảo vệTNLF4fHm tôiTNLF4fHm, tRHXJrong ngàRHXJy bqbiU6cjmưa nhRHXJư nbqbiU6cjày sRHXJẽ mởbqbiU6cj ôbqbiU6cj chRHXJe chắnbqbiU6cj chRHXJo tôi.

Những vTNLF4fHmiệc tbqbiU6cjôi RHXJlàm vớiRHXJ ôbqbiU6cjng tbqbiU6cja chỉRHXJ cTNLF4fHmó căTNLF4fHmm ghétbqbiU6cj, lừTNLF4fHma dốTNLF4fHmi, thậbqbiU6cjm TNLF4fHmchí RHXJcó tTNLF4fHmhể TNLF4fHmcó mộTNLF4fHmt ngbqbiU6cjày tRHXJôi sRHXJẽ dùngbqbiU6cj dabqbiU6cjo đâmTNLF4fHm vàoTNLF4fHm tráiTNLF4fHm bqbiU6cjtim luônRHXJ lRHXJuôn chTNLF4fHmứa đựngRHXJ sựRHXJ yTNLF4fHmêu thRHXJương baTNLF4fHmo dubqbiU6cjng kia.

Ông tTNLF4fHma thTNLF4fHmấy tôibqbiU6cj RHXJkhông nóiRHXJ lbqbiU6cjời nào,bqbiU6cj chiềubqbiU6cj bqbiU6cjchuộng vỗRHXJ TNLF4fHmvề lưnTNLF4fHmg tôi,bqbiU6cj TNLF4fHmdịu dànRHXJg dỗbqbiU6cj tbqbiU6cjôi: “ĐừngbqbiU6cj kRHXJhóc nữa.bqbiU6cj MbqbiU6cjai TNLF4fHmtôi bqbiU6cjmời ngườibqbiU6cj đếbqbiU6cjn diễnTNLF4fHm lạiTNLF4fHm chTNLF4fHmo eRHXJm bqbiU6cjvở nàyRHXJ, đểRHXJ côngbqbiU6cj bqbiU6cjchúa yêuRHXJ bqbiU6cjma quỷ,TNLF4fHm đểbqbiU6cj hoTNLF4fHmàng RHXJtử yêubqbiU6cj TNLF4fHmthiên ngRHXJa bqbiU6cjđen, đểTNLF4fHm côTNLF4fHmng cRHXJhúa sốnbqbiU6cjg RHXJhạnh pRHXJhúc cùTNLF4fHmng TNLF4fHmma quỷ,RHXJ đượbqbiU6cjc không?”

“Công cTNLF4fHmhúa thiênbqbiU6cj ngbqbiU6cja sẽTNLF4fHm RHXJyêu mRHXJa bqbiU6cjquỷ tàTNLF4fHmn bạobqbiU6cj sao?”

“Đương nhiRHXJên làRHXJ cóTNLF4fHm tbqbiU6cjhể! NếubqbiU6cj nhưbqbiU6cj tTNLF4fHmôi làmbqbiU6cj nRHXJhà bbqbiU6cjiên bqbiU6cjkịch thìRHXJ cbqbiU6cjhắc chắnRHXJ sẽRHXJ thế!”

Tôi thừabqbiU6cj nhận:RHXJ TNLF4fHmĐúng, TNLF4fHmông tRHXJa cTNLF4fHmó thể!

“Có pRHXJhải ôngbqbiU6cj sẽTNLF4fHm biếnbqbiU6cj mRHXJa quTNLF4fHmỷ trởRHXJ nêTNLF4fHmn tuấbqbiU6cjn tTNLF4fHmú, cbqbiU6cjòn TNLF4fHmcó pháTNLF4fHmp lựcbqbiU6cj vbqbiU6cjô biên,TNLF4fHm khôngRHXJ gìRHXJ kTNLF4fHmhông làmRHXJ đượTNLF4fHmc, pbqbiU6cjhải không?”

“Trừ nRHXJhững thRHXJứ RHXJđó TNLF4fHmra, tôiTNLF4fHm sẽTNLF4fHm tạoTNLF4fHm rbqbiU6cja mRHXJa quỷTNLF4fHm còTNLF4fHmn RHXJsi tbqbiU6cjình hơTNLF4fHmn cảRHXJ hoànRHXJg tử,bqbiU6cj kiêRHXJn RHXJquyết hRHXJơn, qubqbiU6cjyến bqbiU6cjrũ hơn…”

“Được! TôibqbiU6cj sẽTNLF4fHm đợiTNLF4fHm xem!”

Tôi TNLF4fHmmỉm cTNLF4fHmười, kTNLF4fHméo cánhRHXJ TNLF4fHmtay ôngRHXJ tRHXJa, nắmbqbiU6cj lấyRHXJ mRHXJa quỷbqbiU6cj đbqbiU6cjộng lòRHXJng ngbqbiU6cjười nhbqbiU6cjất thTNLF4fHmế giớRHXJi này.

Chưa RHXJbao bqbiU6cjgiờ tôibqbiU6cj cRHXJó thểbqbiU6cj ngRHXJhĩ bqbiU6cjrằng nhữngRHXJ RHXJngày bqbiU6cjmưa tronRHXJg gbqbiU6cjiấc mơRHXJ cbqbiU6cjủa tRHXJôi TNLF4fHmlại trởbqbiU6cj thàTNLF4fHmnh hibqbiU6cjện thbqbiU6cjực, tRHXJhật TNLF4fHmsự bqbiU6cjcó mbqbiU6cjột ngườiTNLF4fHm đTNLF4fHmàn TNLF4fHmông chRHXJe RHXJô TNLF4fHmcho tôiTNLF4fHm TNLF4fHmrảo bướRHXJc RHXJtrên đường,TNLF4fHm bqbiU6cjông TNLF4fHmta nắbqbiU6cjm lấRHXJy tbqbiU6cjay tRHXJôi rẽTNLF4fHm sRHXJang mộRHXJt coRHXJn pTNLF4fHmhố khác.

Đáng TNLF4fHmtiếc TNLF4fHmngười bqbiU6cjnày lbqbiU6cjà kẻRHXJ RHXJthù TNLF4fHmcủa RHXJtôi, nhTNLF4fHmững thứRHXJ mRHXJà RHXJông tRHXJa muốTNLF4fHmn tRHXJôi TNLF4fHmkhông tbqbiU6cjhể TNLF4fHmcho TNLF4fHmông RHXJta đưTNLF4fHmợc, nhưTNLF4fHmng TNLF4fHmthứ TNLF4fHmmà bqbiU6cjtôi TNLF4fHmcó TNLF4fHmthể RHXJcho RHXJông TNLF4fHmta trướcTNLF4fHm RHXJsau đềbqbiU6cju TNLF4fHmlà thươRHXJng tổn.

Tôi rRHXJút RHXJbàn tTNLF4fHmay đaTNLF4fHmng bịTNLF4fHm ônbqbiU6cjg RHXJta nắmTNLF4fHm lấyRHXJ, bRHXJước rRHXJa kTNLF4fHmhỏi chiếcRHXJ ôbqbiU6cj, lbqbiU6cjần thứTNLF4fHm bqbiU6cjhai ôTNLF4fHmng RHXJta đuổiTNLF4fHm thTNLF4fHmeo tôiTNLF4fHm, TNLF4fHmnắm RHXJlấy tTNLF4fHmay tôRHXJi, kRHXJéo tôbqbiU6cji lạbqbiU6cji RHXJbên người.

“Ông bubqbiU6cjông tTNLF4fHmay RHXJđi.” TôiTNLF4fHm đãRHXJ dùngTNLF4fHm hTNLF4fHmết sứcTNLF4fHm bqbiU6cjlực TNLF4fHmtoàn thRHXJân, thRHXJế nhRHXJưng âmRHXJ bqbiU6cjthanh vẫnTNLF4fHm bqbiU6cjcòn yếuTNLF4fHm RHXJớt nhưRHXJ vậyRHXJ: “KRHXJhông cbqbiU6cjó kTNLF4fHmhả nTNLF4fHmăng tôiRHXJ TNLF4fHmsẽ yêTNLF4fHmu ông.”

“Em sẽ.”

“Chúng TNLF4fHmta khbqbiU6cjông cóbqbiU6cj kếtbqbiU6cj quTNLF4fHmả tTNLF4fHmốt đâu.”

Ông bqbiU6cjta nhRHXJìn RHXJtôi, ánTNLF4fHmh mắtRHXJ hoànbqbiU6cj tRHXJoàn bqbiU6cjngang ngRHXJược: “CáiTNLF4fHm bqbiU6cjem gọibqbiU6cj lTNLF4fHmà kRHXJết RHXJquả tốbqbiU6cjt làRHXJ bqbiU6cjcái gìRHXJ, eTNLF4fHmm cTNLF4fHmó thểRHXJ nRHXJói RHXJra, tôRHXJi bqbiU6cjcó RHXJthể lRHXJàm được!”

Tôi aTNLF4fHmo ướcTNLF4fHm gbqbiU6cjiữa chúnbqbiU6cjg RHXJta kRHXJhông cRHXJó sbqbiU6cjự tbqbiU6cjhù hận,RHXJ RHXJkhông cRHXJó sựTNLF4fHm dốiRHXJ lừaTNLF4fHm, cảbqbiU6cj đờiTNLF4fHm đềubqbiU6cj sốnTNLF4fHmg nRHXJhư bRHXJây giờRHXJ, cRHXJho RHXJdù RHXJkhông yêbqbiU6cju, cũngRHXJ khôngRHXJ phRHXJải xbqbiU6cja cách!

Nhưng TNLF4fHmmà bqbiU6cjnhững thứRHXJ nàTNLF4fHmy bqbiU6cjông TNLF4fHmta dùRHXJ cbqbiU6cjó làTNLF4fHmm TNLF4fHmcách nàTNLF4fHmo cũnTNLF4fHmg khRHXJông RHXJthể làRHXJm được.

Bởi vìbqbiU6cj bqbiU6cjông bqbiU6cjta đãRHXJ gibqbiU6cjết cảTNLF4fHm nhTNLF4fHmà tôi.

Tôi tbqbiU6cjhở dài,RHXJ khôRHXJng muốbqbiU6cjn quTNLF4fHmanh quẩRHXJn RHXJtại vấnRHXJ đềRHXJ nàyRHXJ nữa,bqbiU6cj đổiRHXJ bqbiU6cjchủ đề.RHXJ “VìbqbiU6cj sbqbiU6cjao ôTNLF4fHmng lbqbiU6cjại ởRHXJ đây?”

“Lúc tRHXJôi RHXJgọi điệnbqbiU6cj thoạTNLF4fHmi bqbiU6cjcho TiRHXJểu Lý,TNLF4fHm RHXJnghe bqbiU6cjcậu RHXJta RHXJbảo TNLF4fHmem tTNLF4fHmới TNLF4fHmxem múTNLF4fHma baRHXJllet, TNLF4fHmban đầubqbiU6cj tôiTNLF4fHm nghRHXJĩ mubqbiU6cjốn xeTNLF4fHmm cùnbqbiU6cjg RHXJem, kbqbiU6cjhông lườnbqbiU6cjg đRHXJược rằngTNLF4fHm lbqbiU6cjoại sânRHXJ khTNLF4fHmấu nàyRHXJ saTNLF4fHmu khRHXJi mởRHXJ màTNLF4fHmn sẽTNLF4fHm khônTNLF4fHmg cRHXJho pRHXJhép nRHXJgười bqbiU6cjnào vRHXJào nữa…RHXJ RHXJChẳng còTNLF4fHmn TNLF4fHmcách nRHXJào khác,bqbiU6cj tôRHXJn trọngbqbiU6cj nRHXJghệ thuậtbqbiU6cj mộbqbiU6cjt RHXJchút bqbiU6cjvậy! TbqbiU6cjuy rằbqbiU6cjng bqbiU6cjtôi cũnbqbiU6cjg khôngbqbiU6cj hiểu!”

“Ông vẫRHXJn đứngRHXJ đâyTNLF4fHm TNLF4fHmđợi tbqbiU6cjôi suốt?”

Ông tRHXJa cườiTNLF4fHm cười,TNLF4fHm khoáRHXJc RHXJcánh RHXJtay lênTNLF4fHm vaRHXJi tôiTNLF4fHm, ômRHXJ lấyTNLF4fHm tôTNLF4fHmi TNLF4fHmđi bqbiU6cjvề phíaTNLF4fHm trưTNLF4fHmớc: “TbqbiU6cjôi bqbiU6cjtìm chRHXJo RHXJem mộtbqbiU6cj cTNLF4fHmô giáTNLF4fHmo dTNLF4fHmạy dươngbqbiU6cj cRHXJầm khRHXJá tRHXJốt, bqbiU6cjkhi bqbiU6cjnào eTNLF4fHmm khôbqbiU6cjng muốnTNLF4fHm đTNLF4fHmi họTNLF4fHmc tbqbiU6cjhì tớibqbiU6cj chTNLF4fHmỗ cRHXJô ấyTNLF4fHm bqbiU6cjhọc RHXJdương bqbiU6cjcầm… ĐượcbqbiU6cj rồiRHXJ, trTNLF4fHmước kRHXJhi điTNLF4fHm thbqbiU6cjì RHXJnhớ gọTNLF4fHmi điệnbqbiU6cj thoạTNLF4fHmi hẹbqbiU6cjn trước.”

“Vì sao?”

Vì sTNLF4fHmao ônTNLF4fHmg tRHXJa lRHXJại bqbiU6cjquan TNLF4fHmtâm TNLF4fHmchăm TNLF4fHmsóc tRHXJôi RHXJđến thế.

Tôi khôngbqbiU6cj cầnTNLF4fHm đưaRHXJ rTNLF4fHma bbqbiU6cjất kỳRHXJ đòibqbiU6cj hTNLF4fHmỏi TNLF4fHmgì, ôbqbiU6cjng vẫnTNLF4fHm cứRHXJ RHXJhiểu tTNLF4fHmôi muốnTNLF4fHm cáRHXJi gì.

“Tôi cóTNLF4fHm TNLF4fHmgọi điRHXJện hỏiTNLF4fHm thànhTNLF4fHm tTNLF4fHmích củaTNLF4fHm RHXJem TNLF4fHmở TNLF4fHmtrường, RHXJtuy rằTNLF4fHmng tôRHXJi cũngTNLF4fHm kTNLF4fHmhông tRHXJrông TNLF4fHmmong tTNLF4fHmhành bqbiU6cjtích củabqbiU6cj ebqbiU6cjm xuấtRHXJ sắcRHXJ baRHXJo nhiRHXJêu, tRHXJhế nhưnRHXJg TNLF4fHmkhông ngbqbiU6cjhĩ tớiRHXJ chỉbqbiU6cj cRHXJó điểmRHXJ RHXJnhạc bqbiU6cjlý củabqbiU6cj RHXJem trênRHXJ 60.RHXJ” ÔnbqbiU6cjg tbqbiU6cja xobqbiU6cja đầubqbiU6cj tôibqbiU6cj, TNLF4fHmgiọng nóiRHXJ trànTNLF4fHm ngậTNLF4fHmp sRHXJự TNLF4fHmyêu chiềubqbiU6cj: “GiấcbqbiU6cj mơTNLF4fHm củaTNLF4fHm mTNLF4fHmỗi ngườRHXJi đềuTNLF4fHm TNLF4fHmkhác nhRHXJau, tôTNLF4fHmi khTNLF4fHmông mbqbiU6cjuốn RHXJgò éTNLF4fHmp eRHXJm cbqbiU6cjái gìRHXJ hết!”

Tôi nTNLF4fHmghĩ rằnbqbiU6cjg ôngRHXJ tTNLF4fHma vĩnTNLF4fHmh viễnRHXJ khôngbqbiU6cj đoáRHXJn rbqbiU6cja đưbqbiU6cjợc ưTNLF4fHmớc mơRHXJ TNLF4fHmcủa tôiTNLF4fHm làTNLF4fHm gì.

“Ông bqbiU6cjcó ưRHXJớc bqbiU6cjmơ nàbqbiU6cjo không?bqbiU6cj” TôiTNLF4fHm hỏi.

“Có!” RHXJÔng cườiRHXJ giTNLF4fHmễu cợtRHXJ chíbqbiU6cjnh bTNLF4fHmản TNLF4fHmthân, RHXJnhìn lênRHXJ bầbqbiU6cju trờiRHXJ bqbiU6cju TNLF4fHmám: “ƯớTNLF4fHmc mơbqbiU6cj bqbiU6cjcủa tôiRHXJ chínTNLF4fHmh lTNLF4fHmà bqbiU6cjlàm mộtTNLF4fHm cảnRHXJh sát!”

Một phầnRHXJ tửTNLF4fHm xấTNLF4fHmu giếbqbiU6cjt nTNLF4fHmgười nbqbiU6cjhư RHXJkhông cóbqbiU6cj cảmbqbiU6cj RHXJgiác nóiRHXJ rTNLF4fHmằng ướcTNLF4fHm mTNLF4fHmơ củabqbiU6cj ôTNLF4fHmng tbqbiU6cja bqbiU6cjlà lTNLF4fHmàm mộTNLF4fHmt cbqbiU6cjảnh sát,TNLF4fHm thậtRHXJ sRHXJự đâyTNLF4fHm làTNLF4fHm chuybqbiU6cjện bqbiU6cjđáng cườTNLF4fHmi nhấbqbiU6cjt mRHXJà tôTNLF4fHmi từngRHXJ ngTNLF4fHmhe qua.

Đi lưbqbiU6cjợn TNLF4fHmqua mRHXJấy cobqbiU6cjn đườngbqbiU6cj kTNLF4fHmhông cóbqbiU6cj mụcTNLF4fHm đbqbiU6cjích, tôTNLF4fHmi phbqbiU6cját hiệnbqbiU6cj rTNLF4fHma mộtRHXJ bqbiU6cjcái pTNLF4fHmoster rấTNLF4fHmt RHXJđặc bRHXJiệt: “RHXJGì đTNLF4fHmây? ĐbqbiU6cjây lbqbiU6cjà phRHXJim đbqbiU6cjiện ảRHXJnh sao?”

Hình bqbiU6cjảnh bqbiU6cjtrên posTNLF4fHmter thậtRHXJ sựbqbiU6cj TNLF4fHmrất đặbqbiU6cjc biRHXJệt, TNLF4fHmmột ngườibqbiU6cj RHXJphụ nTNLF4fHmữ bqbiU6cjngồi tTNLF4fHmrên TNLF4fHmcái bqbiU6cjđó củabqbiU6cj ngưbqbiU6cjời đànbqbiU6cj ông,RHXJ bRHXJàn RHXJtay TNLF4fHmduỗi sbqbiU6cjau lbqbiU6cjưng nắbqbiU6cjm RHXJlấy mộtbqbiU6cj thứbqbiU6cj nhbqbiU6cjìn giốnTNLF4fHmg nbqbiU6cjhư mộtRHXJ loRHXJại TNLF4fHmvũ kTNLF4fHmhí sRHXJắc bTNLF4fHmén, cRHXJòn haTNLF4fHmi tabqbiU6cjy ngườibqbiU6cj RHXJđàn bqbiU6cjông kiRHXJa TNLF4fHmbị tTNLF4fHmrói vàobqbiU6cj thTNLF4fHmành giường,TNLF4fHm vẻbqbiU6cj mặtbqbiU6cj bqbiU6cjbừng bừnTNLF4fHmg phấnbqbiU6cj khích,RHXJ hoRHXJàn toànRHXJ khôbqbiU6cjng hềTNLF4fHm cóbqbiU6cj sựbqbiU6cj sợRHXJ hbqbiU6cjãi bqbiU6cjkhi cáRHXJi chếTNLF4fHmt đếnTNLF4fHm gần.

Tôi đảoTNLF4fHm mắtTNLF4fHm nhìRHXJn qbqbiU6cjua phầnTNLF4fHm giớibqbiU6cj thiệTNLF4fHmu, bộTNLF4fHm phiTNLF4fHmm nàTNLF4fHmy tRHXJên làTNLF4fHm “bqbiU6cjBản nRHXJăng gốc”[1], hômbqbiU6cj nTNLF4fHmay đúbqbiU6cjng bqbiU6cjtrong đTNLF4fHmợt tRHXJrình chiếu.

Tôi bqbiU6cjnhìn TNLF4fHmvề phíRHXJa TNLF4fHmHàn TrRHXJạc ThầnRHXJ đanTNLF4fHmg kRHXJhẽ nhíuTNLF4fHm màRHXJy: “ÔngRHXJ đbqbiU6cjã tTNLF4fHmừng TNLF4fHmxem chưa?”

“Đã nghbqbiU6cje bqbiU6cjAn DTNLF4fHmĩ PhobqbiU6cjng RHXJnói qRHXJua mộTNLF4fHmt chút…”

“Tôi muốbqbiU6cjn xem!”

Không thấyRHXJ ôngRHXJ TNLF4fHmta trảRHXJ lờRHXJi, tôiTNLF4fHm qbqbiU6cjuay đầubqbiU6cj lạbqbiU6cji nRHXJhìn, thấRHXJy ôngRHXJ tbqbiU6cja đabqbiU6cjng dùnRHXJg nTNLF4fHmgón trỏbqbiU6cj vbqbiU6cjà ngRHXJón RHXJcái giậtbqbiU6cj gibqbiU6cjật bqbiU6cjvùng TNLF4fHmda giRHXJữa hRHXJai lônbqbiU6cjg màyTNLF4fHm, cbqbiU6cjó vẻbqbiU6cj RHXJnhư đanRHXJg subqbiU6cjy bqbiU6cjxét bqbiU6cjkỹ lRHXJưỡng TNLF4fHmcái bqbiU6cjgì đó.

Tôi chTNLF4fHmo rằngbqbiU6cj bqbiU6cjông RHXJta khôbqbiU6cjng bqbiU6cjnghe đRHXJược nTNLF4fHmhững lRHXJời tbqbiU6cjôi nói,TNLF4fHm nhắRHXJc lạiRHXJ mộtRHXJ lRHXJần: bqbiU6cj“Tôi mRHXJuốn xTNLF4fHmem RHXJbộ RHXJphim này!”

“Được rồi!”TNLF4fHm ÔngRHXJ RHXJta cuTNLF4fHmối cùnRHXJg cũnTNLF4fHmg nbqbiU6cjghe thbqbiU6cjấy được:bqbiU6cj “TôibqbiU6cj RHXJđi bqbiU6cjmua vé.”

Không biếtRHXJ vìRHXJ sRHXJao vẻbqbiU6cj mTNLF4fHmặt bqbiU6cjcủa ônTNLF4fHmg tTNLF4fHma lbqbiU6cjàm tôiRHXJ cảTNLF4fHmm thấybqbiU6cj ônRHXJg TNLF4fHmta khôRHXJng caTNLF4fHmm lònTNLF4fHmg, khRHXJông tìbqbiU6cjnh nguyện!

Người RHXJphụ nữbqbiU6cj bánbqbiU6cj vRHXJé nghiêRHXJng mắtTNLF4fHm nhìTNLF4fHmn TNLF4fHmông taRHXJ, rbqbiU6cjồi lRHXJại bqbiU6cjliếc nTNLF4fHmhìn bộRHXJ đồnTNLF4fHmg phụcTNLF4fHm TNLF4fHmtrên tôibqbiU6cj, khinbqbiU6cjh thườngTNLF4fHm lRHXJườm RHXJtôi bqbiU6cjmột cáRHXJi: “TầngRHXJ tTNLF4fHmrên habqbiU6cjy tầngbqbiU6cj dưới?”

“Uhm… TầngTNLF4fHm trên!”bqbiU6cj ÔngRHXJ tRHXJa nói.

“Có loạTNLF4fHmi haTNLF4fHmi trăm,RHXJ bqbiU6cjcó lobqbiU6cjại TNLF4fHmbốn trăm…”

“Bốn trăm!”

“Một bộTNLF4fHm pTNLF4fHmhim điệTNLF4fHmn ảnhbqbiU6cj tốnTNLF4fHm tậRHXJn TNLF4fHmbốn bqbiU6cjtrăm? SRHXJao RHXJlại đắtbqbiU6cj nTNLF4fHmhư thế?”TNLF4fHm RạbqbiU6cjp chiếuTNLF4fHm phbqbiU6cjim bqbiU6cjnày cũnTNLF4fHmg liệTNLF4fHmt vàoTNLF4fHm hTNLF4fHmạng kTNLF4fHmhông caTNLF4fHmo cấTNLF4fHmp lTNLF4fHmắm, mRHXJột bộRHXJ bqbiU6cjphim đRHXJủ RHXJcho RHXJtôi tTNLF4fHmiền ănRHXJ trưaTNLF4fHm mộtRHXJ tháng.

“Không RHXJđắt! RTNLF4fHmất bqbiU6cjbình thường.”

Đợi đếnTNLF4fHm khbqbiU6cji bqbiU6cjlên tầng,TNLF4fHm đibqbiU6cj vàobqbiU6cj giabqbiU6cjn bqbiU6cjnhỏ tôiTNLF4fHm mRHXJới hibqbiU6cjểu đượRHXJc TNLF4fHmcái gìTNLF4fHm gọiRHXJ là: Không đắt!TNLF4fHm RấTNLF4fHmt bìnTNLF4fHmh thường.

Gian phòTNLF4fHmng TNLF4fHmrất hẹpRHXJ, hẹpTNLF4fHm RHXJđến mbqbiU6cjức RHXJchỉ cóTNLF4fHm thểbqbiU6cj chứbqbiU6cja đượcTNLF4fHm mộTNLF4fHmt chbqbiU6cjiếc gRHXJhế soRHXJfa mbqbiU6cjàu hồTNLF4fHmng hơRHXJi cTNLF4fHmó pRHXJhần RHXJkhoa trươngTNLF4fHm vTNLF4fHmà mộtbqbiU6cj chiếcTNLF4fHm RHXJTV màuRHXJ đbqbiU6cjen TNLF4fHmgắn RHXJlên trTNLF4fHmên RHXJtường, kRHXJhông cóRHXJ bqbiU6cjcác thibqbiU6cjết bịbqbiU6cj nàbqbiU6cjo khác.

Thấy thiếtTNLF4fHm kếRHXJ RHXJnhư thếRHXJ, tôiRHXJ RHXJcuối cùnbqbiU6cjg cũnbqbiU6cjg hiểuRHXJ bqbiU6cjrõ vẻbqbiU6cj mặtRHXJ trTNLF4fHmầm tưTNLF4fHm sTNLF4fHmuy nghTNLF4fHmĩ bqbiU6cjkia củbqbiU6cja ôbqbiU6cjng bqbiU6cjta bqbiU6cjmang TNLF4fHmnội dRHXJung gì.

Ông tbqbiU6cja ngbqbiU6cjồi tbqbiU6cjrên bqbiU6cjsofa, bậtTNLF4fHm TRHXJV lên:bqbiU6cj “RHXJEm cứTNLF4fHm bqbiU6cjtừ từbqbiU6cj xRHXJem mộTNLF4fHmt mình,TNLF4fHm TNLF4fHmtôi nRHXJgủ mộtRHXJ lúc!bqbiU6cj KhbqbiU6cji TNLF4fHmnào hếtRHXJ TNLF4fHmthì TNLF4fHmđánh thRHXJức tôi!”

Nói xongTNLF4fHm, TNLF4fHmông tTNLF4fHma cbqbiU6cjởi bqbiU6cjáo khobqbiU6cjác rRHXJa TNLF4fHmđắp lêbqbiU6cjn trTNLF4fHmên RHXJngười, nừaRHXJ nằRHXJm nửTNLF4fHma dRHXJựa tbqbiU6cjrên TNLF4fHmsofa, gốiRHXJ bqbiU6cjđầu lênbqbiU6cj tTNLF4fHmhành gRHXJhế, nhbqbiU6cjắm mắbqbiU6cjt lại.

“À!” TRHXJôi ôTNLF4fHmm góbqbiU6cji bqbiU6cjbỏng TNLF4fHmngồi xuốnTNLF4fHmg, cRHXJố gắngTNLF4fHm hếTNLF4fHmt sTNLF4fHmức gibqbiU6cjữ khoảRHXJng cácRHXJh vớibqbiU6cj ôngbqbiU6cj bqbiU6cjta, TNLF4fHmdưa trêTNLF4fHmn thànhRHXJ ghếbqbiU6cj cbqbiU6cjòn lại.

Trong hoRHXJàn cbqbiU6cjảnh TNLF4fHmnày, cứTNLF4fHm bqbiU6cjnên cẩTNLF4fHmn thậnbqbiU6cj mRHXJột chTNLF4fHmút thìRHXJ hơn.

Khi phRHXJim bbqbiU6cjắt đầubqbiU6cj bqbiU6cjchiếu tTNLF4fHmôi mớRHXJi bRHXJiết TNLF4fHmtình tRHXJiết khônTNLF4fHmg TNLF4fHmgiống nhưbqbiU6cj nhữnTNLF4fHmg gìbqbiU6cj tôTNLF4fHmi nghĩ.

Tôi chTNLF4fHmo rằbqbiU6cjng đâyRHXJ sẽRHXJ RHXJlà mRHXJột bộTNLF4fHm pRHXJhim báoTNLF4fHm thRHXJù, monTNLF4fHmg RHXJđợi nhâRHXJn vTNLF4fHmật nữbqbiU6cj chínhRHXJ đTNLF4fHmã bqbiU6cjtừng trTNLF4fHmải quTNLF4fHma nhữbqbiU6cjng vbqbiU6cjiệc giốngTNLF4fHm nhưRHXJ tTNLF4fHmôi, yêbqbiU6cju kẻRHXJ TNLF4fHmthù củTNLF4fHma côTNLF4fHm ấyRHXJ RHXJthế nbqbiU6cjên RHXJmới thânbqbiU6cj mbqbiU6cjật vTNLF4fHmới ngưbqbiU6cjời bqbiU6cjđàn ôngTNLF4fHm kTNLF4fHmia nhTNLF4fHmư thế…

Chỉ RHXJcó TNLF4fHmđiều bqbiU6cjcho RHXJdù khôngbqbiU6cj cóbqbiU6cj tìRHXJnh bqbiU6cjtiết tươngTNLF4fHm tự,bqbiU6cj bqbiU6cjnhìn bqbiU6cjcách bqbiU6cjcô ấyRHXJ gibqbiU6cjết ngTNLF4fHmười đànTNLF4fHm bqbiU6cjông cườbqbiU6cjng tránTNLF4fHmg kTNLF4fHmia nhRHXJư tRHXJhế bqbiU6cjnào RHXJcũng kbqbiU6cjhông uổngTNLF4fHm cbqbiU6cjông tôRHXJi RHXJxem bqbiU6cjmột lần.

Do đóbqbiU6cj tôRHXJi bqbiU6cjxem RHXJcực kTNLF4fHmỳ chbqbiU6cjăm cRHXJhú, nhấtTNLF4fHm RHXJlà đếbqbiU6cjn bqbiU6cjthời điểmTNLF4fHm mấbqbiU6cju chốt…

Mặc TNLF4fHmdù đTNLF4fHmoạn dạoRHXJ đầTNLF4fHmu quTNLF4fHmá dàiRHXJ, qbqbiU6cjuá kRHXJịch lTNLF4fHmiệt, habqbiU6cji nRHXJgười TNLF4fHmđiên bqbiU6cjcuồng vặnRHXJ vẹbqbiU6cjo RHXJcơ thểTNLF4fHm kTNLF4fHmhông dừRHXJng, bqbiU6cjcòn RHXJtôi thìRHXJ cắnbqbiU6cj rănbqbiU6cjg, nhịn….

Trước đâyTNLF4fHm RHXJtôi đbqbiU6cjã từTNLF4fHmng TNLF4fHmxem RHXJqua quTNLF4fHmá trìTNLF4fHmnh nàyRHXJ TNLF4fHmkhi đọbqbiU6cjc tiRHXJểu thuyếtbqbiU6cj tRHXJình cảbqbiU6cjm, đạibqbiU6cj khbqbiU6cjái RHXJlà hTNLF4fHmiểu TNLF4fHmnhưng khôngTNLF4fHm TNLF4fHmcó phảiRHXJ RHXJứng gbqbiU6cjì qbqbiU6cjuá mứRHXJc mãnTNLF4fHmh liệt.

Hôm bqbiU6cjnay tTNLF4fHmhấy nbqbiU6cjgười thậtTNLF4fHm bRHXJiểu diTNLF4fHmễn tôTNLF4fHmi lạiTNLF4fHm bqbiU6cjcảm RHXJgiác bqbiU6cjkhông giốngRHXJ nbqbiU6cjhư thế,RHXJ TNLF4fHmthấy bqbiU6cjhai cTNLF4fHmơ thểRHXJ haTNLF4fHmi ngưbqbiU6cjời dRHXJây dưRHXJa vTNLF4fHmới nTNLF4fHmhau, tiếngTNLF4fHm tRHXJhở dâbqbiU6cjm loạbqbiU6cjn, tiếbqbiU6cjng thétTNLF4fHm phónbqbiU6cjg đãngTNLF4fHm, lònbqbiU6cjg TNLF4fHmtôi cũnTNLF4fHmg nổRHXJi lbqbiU6cjên từngRHXJ cơRHXJn hTNLF4fHmoảng lTNLF4fHmoạn, mRHXJặt màyRHXJ tựaTNLF4fHm RHXJnhư RHXJđang phátRHXJ sốt.

Chỉ RHXJcó TNLF4fHmđiều RHXJvì chờRHXJ đợiTNLF4fHm đếnbqbiU6cj TNLF4fHmtình tTNLF4fHmiết TNLF4fHmthen chốt,bqbiU6cj tRHXJôi nhịn!

Cuối bqbiU6cjcũng cbqbiU6cjũng thấybqbiU6cj ngườiRHXJ bqbiU6cjphụ nữbqbiU6cj kRHXJia từTNLF4fHm từbqbiU6cj buộcTNLF4fHm ngườiRHXJ RHXJđàn ôbqbiU6cjng vbqbiU6cjào thRHXJành gTNLF4fHmiường, tôiTNLF4fHm ngừnRHXJg thởTNLF4fHm chờRHXJ đợibqbiU6cj côbqbiU6cj ấyTNLF4fHm lấyTNLF4fHm rTNLF4fHma TNLF4fHmcái dùbqbiU6cji đRHXJục tTNLF4fHmừ nTNLF4fHmơi nào.

“Có thTNLF4fHmể TNLF4fHmtập trunRHXJg TNLF4fHmxem đếRHXJn mbqbiU6cjức bqbiU6cjnhư thbqbiU6cjế saobqbiU6cj?” GiónbqbiU6cjg nóiRHXJ củTNLF4fHma HànRHXJ TrạbqbiU6cjc ThRHXJần làmRHXJ tRHXJôi gbqbiU6cjiật mìnhTNLF4fHm, nếubqbiU6cj ôbqbiU6cjng TNLF4fHmta kRHXJhông nóTNLF4fHmi bqbiU6cjtôi gầnbqbiU6cj TNLF4fHmnhư quêRHXJn mbqbiU6cjất RHXJsự RHXJtồn tạTNLF4fHmi củaRHXJ ônTNLF4fHmg ta.

“Ớ.. uTNLF4fHmhm…” TôTNLF4fHmi cbqbiU6cjó TNLF4fHmcảm giácTNLF4fHm nRHXJhư mìnhbqbiU6cj bqbiU6cjlà mộTNLF4fHmt RHXJđứa trẻbqbiU6cj cRHXJon bqbiU6cjxem tbqbiU6cjrộm phiRHXJm ngườiRHXJ lTNLF4fHmớn bTNLF4fHmị ngườTNLF4fHmi kTNLF4fHmhác TNLF4fHmbắt gặbqbiU6cjp, nhấtTNLF4fHm TNLF4fHmlà bqbiU6cjlại RHXJbị ôRHXJng tTNLF4fHma trônbqbiU6cjg thấy,TNLF4fHm tôiTNLF4fHm lạbqbiU6cji RHXJcàng chánTNLF4fHm nảbqbiU6cjn TNLF4fHmhơn, đồngTNLF4fHm thờTNLF4fHmi cònRHXJ bấtRHXJ RHXJan rụtTNLF4fHm rèTNLF4fHm: TNLF4fHm“Không phảiRHXJ ôngTNLF4fHm đTNLF4fHmã ngủTNLF4fHm sao?”

“Bị đáTNLF4fHmnh RHXJthức…” ÔnbqbiU6cjg TNLF4fHmta chbqbiU6cjống tabqbiU6cjy lênTNLF4fHm RHXJsofa rồRHXJi nbqbiU6cjgồi xuTNLF4fHmống, dạtbqbiU6cj TNLF4fHmdào hứnTNLF4fHmg thúTNLF4fHm TNLF4fHmnhìn bqbiU6cjtôi: RHXJ“Có TNLF4fHmhứng TNLF4fHmthú à?”

Tôi đoáRHXJn chắTNLF4fHmc rằnRHXJg kbqbiU6cjhuôn mặTNLF4fHmt tRHXJôi bâyRHXJ giờbqbiU6cj cTNLF4fHmó thểTNLF4fHm đunTNLF4fHm sôiRHXJ mộtRHXJ hồRHXJ nướcRHXJ, bqbiU6cjvội vànRHXJg dùTNLF4fHmng TNLF4fHmmu bàRHXJn RHXJtay làmRHXJ giảmTNLF4fHm nhiệtTNLF4fHm TNLF4fHmđộ. “TôibqbiU6cj cRHXJhỉ muốnRHXJ nhìTNLF4fHmn mộtbqbiU6cj cRHXJhút thôi…”

Nhớ tbqbiU6cjới mụcRHXJ đícbqbiU6cjh cbqbiU6cjủa TNLF4fHmmình, RHXJtôi vRHXJội vàbqbiU6cjng ngTNLF4fHmẩng đầubqbiU6cj xbqbiU6cjem TNLF4fHmtiếp, đángRHXJ TNLF4fHmtiếc TNLF4fHmlà đTNLF4fHmã bỏbqbiU6cj bqbiU6cjlỡ TNLF4fHmmất tbqbiU6cjhời điểmbqbiU6cj bqbiU6cjmấu cTNLF4fHmhốt, ngưTNLF4fHmời bqbiU6cjphụ nữTNLF4fHm RHXJkia kbqbiU6cjhông biếbqbiU6cjt đãRHXJ lấybqbiU6cj TNLF4fHmtừ bqbiU6cjđâu rbqbiU6cja cáiRHXJ mũTNLF4fHmi TNLF4fHmdùi, đâmTNLF4fHm bqbiU6cjvào ngựcbqbiU6cj ngưRHXJời đànTNLF4fHm ônbqbiU6cjg đấy!

Thật đángbqbiU6cj tibqbiU6cjếng làbqbiU6cj khbqbiU6cjông thấTNLF4fHmy rõ!

“Trông bqbiU6cjem cóbqbiU6cj bqbiU6cjvẻ nhbqbiU6cjư đangTNLF4fHm thấbqbiU6cjt vọng,TNLF4fHm bqbiU6cjcó bqbiU6cjmuốn tôiRHXJ TNLF4fHmtua lạiRHXJ chRHXJo ebqbiU6cjm nhìnTNLF4fHm kỹbqbiU6cj thbqbiU6cjêm TNLF4fHmlần nữRHXJa không.”

Không đợiTNLF4fHm tbqbiU6cjôi trbqbiU6cjả lờiRHXJ, ôRHXJng bqbiU6cjta đãTNLF4fHm tTNLF4fHmua bqbiU6cjlại mộRHXJt chbqbiU6cjút, tRHXJôi lạRHXJi cTNLF4fHmàng ngưRHXJợng ngbqbiU6cjùng hRHXJơn, RHXJtay châRHXJn khôbqbiU6cjng biếtTNLF4fHm TNLF4fHmđặt TNLF4fHmđâu hết.

“Tôi cóbqbiU6cj thểbqbiU6cj hỏibqbiU6cj ônbqbiU6cjg mbqbiU6cjột TNLF4fHmvấn đềTNLF4fHm khôngRHXJ.” TRHXJôi thửRHXJ tìTNLF4fHmm cácTNLF4fHmh đổiTNLF4fHm TNLF4fHmchủ đềbqbiU6cj cRHXJâu cbqbiU6cjhuyện, bqbiU6cjdời đRHXJi sRHXJự ngượngTNLF4fHm nbqbiU6cjgùng củaRHXJ cbqbiU6cjhính mìnhRHXJ. TNLF4fHm“Ông RHXJcó thểRHXJ đRHXJể phbqbiU6cjụ nữRHXJ bqbiU6cjcột ôngbqbiU6cj bqbiU6cjvào thànhTNLF4fHm giườngTNLF4fHm không?”

“Trừ khbqbiU6cji tôiTNLF4fHm bqbiU6cjkhông muốnRHXJ sốngRHXJ nữa!”

Tôi bqbiU6cjcũng ngRHXJhĩ RHXJnhư vậy,TNLF4fHm cTNLF4fHmái loTNLF4fHmại ngườibqbiU6cj tínRHXJh cáTNLF4fHmch TNLF4fHmtrời RHXJsinh đabqbiU6cj nRHXJghi bqbiU6cjnhư ôbqbiU6cjng tTNLF4fHma lTNLF4fHmàm sTNLF4fHmao bqbiU6cjcó tTNLF4fHmhể đểRHXJ phụTNLF4fHm nữTNLF4fHm TNLF4fHmcó TNLF4fHmcơ hộiTNLF4fHm nTNLF4fHmhư thế.

Tôi sTNLF4fHmuy nTNLF4fHmghĩ thêRHXJm mộtTNLF4fHm lbqbiU6cját, hỏiTNLF4fHm dò:bqbiU6cj “Vậy…bqbiU6cj NếuTNLF4fHm làRHXJ tôiRHXJ tbqbiU6cjhì sTNLF4fHmao? KhôbqbiU6cjng phảiRHXJ ôngTNLF4fHm đbqbiU6cjã nóibqbiU6cj tôiTNLF4fHm làbqbiU6cj ngườiRHXJ suRHXJy nhấtTNLF4fHm ôngRHXJ tiRHXJn tưởngRHXJ sao…”

Đến lúbqbiU6cjc RHXJtôi trônTNLF4fHmg tTNLF4fHmhấy sbqbiU6cjự hưngRHXJ phRHXJấn TNLF4fHmkhó cRHXJó thTNLF4fHmể đTNLF4fHmè TNLF4fHmnén đượcbqbiU6cj RHXJtrong mắtRHXJ ôngTNLF4fHm taRHXJ, tTNLF4fHmôi mớRHXJi RHXJý thứcbqbiU6cj đượcbqbiU6cj RHXJrằng câTNLF4fHmu hỏbqbiU6cji củabqbiU6cj mìnbqbiU6cjh cTNLF4fHmó TNLF4fHmbao nhbqbiU6cjiêu mbqbiU6cjờ ám…

Đây lbqbiU6cjà bqbiU6cjkết quảTNLF4fHm củabqbiU6cj việRHXJc kTNLF4fHmhông giỏibqbiU6cj tRHXJoán, khRHXJi RHXJgiả sử…RHXJ mệnhbqbiU6cj đRHXJề baTNLF4fHmn đầubqbiU6cj đãTNLF4fHm xuấRHXJt hiệTNLF4fHmn sựbqbiU6cj sbqbiU6cjai lầmRHXJ vRHXJô cRHXJùng nghibqbiU6cjêm trọng!

Cơ thRHXJể củabqbiU6cj ôRHXJng tTNLF4fHma nghiêTNLF4fHmng vTNLF4fHmề phíbqbiU6cja bqbiU6cjtôi, TNLF4fHmhai cánhTNLF4fHm taTNLF4fHmy đặtRHXJ bbqbiU6cjên sườnRHXJ tôi,TNLF4fHm vừaTNLF4fHm RHXJvặn quâTNLF4fHmy tbqbiU6cjôi bqbiU6cjlại troTNLF4fHmng khôTNLF4fHmng giRHXJan nhỏTNLF4fHm hẹp.

Khuôn mTNLF4fHmặt bqbiU6cjcủa RHXJông TNLF4fHmta RHXJtới gRHXJần bqbiU6cjbên tTNLF4fHmai tôibqbiU6cj, dùngbqbiU6cj gibqbiU6cjọng bqbiU6cjnói gợRHXJi cảRHXJm hơbqbiU6cji maRHXJng theTNLF4fHmo RHXJý cườbqbiU6cji nTNLF4fHmói: “NếuTNLF4fHm nbqbiU6cjhư cứRHXJ tTNLF4fHmheo lờiTNLF4fHm bqbiU6cjem nóRHXJi… tRHXJôi lạRHXJi càngbqbiU6cj muốnTNLF4fHm RHXJtrói bqbiU6cjem lạTNLF4fHmi tRHXJrên bqbiU6cjgiường, nTNLF4fHmghe bqbiU6cjem cRHXJầu xbqbiU6cjin tôRHXJi… ChuRHXJyện đấyRHXJ qubqbiU6cjả thậTNLF4fHmt rTNLF4fHmất kíchTNLF4fHm thích…”

Khi ôRHXJng tRHXJa nóbqbiU6cji, hơTNLF4fHmi nbqbiU6cjóng RHXJphe pTNLF4fHmhẩy saTNLF4fHmu tRHXJai tôbqbiU6cji, cánRHXJh tabqbiU6cjy TNLF4fHmtôi cứngTNLF4fHm lại,TNLF4fHm góibqbiU6cj bỏTNLF4fHmng RHXJtrên tRHXJay rRHXJơi TNLF4fHmxuống,vung vãbqbiU6cji bqbiU6cjkhắp mặtTNLF4fHm đất.

Không cbqbiU6cjhỉ cóRHXJ TNLF4fHmgiọng bqbiU6cjnói củaRHXJ ônRHXJg TNLF4fHmta RHXJbiến bqbiU6cjđổi, ánhTNLF4fHm TNLF4fHmmắt cũbqbiU6cjng rấtbqbiU6cj bRHXJất thưbqbiU6cjờng, trTNLF4fHmong mbqbiU6cjắt lóTNLF4fHme lênRHXJ nhữnRHXJg đốmbqbiU6cj sángbqbiU6cj nhưbqbiU6cj RHXJlửa, tRHXJràn ngbqbiU6cjập sRHXJự đibqbiU6cjên cuồngRHXJ bqbiU6cjchiếm giữRHXJ vàRHXJ TNLF4fHmcướp đoạt.

Nhưng sRHXJự RHXJkhác thườngRHXJ RHXJnhất chínhRHXJ làbqbiU6cj ôngRHXJ tbqbiU6cja dbqbiU6cjùng TNLF4fHmđầu lưbqbiU6cjỡi liTNLF4fHmếm sbqbiU6cjau bqbiU6cjtai bqbiU6cjtôi, cảmbqbiU6cj RHXJgiác bqbiU6cjtrơn trợbqbiU6cjt ẩmTNLF4fHm TNLF4fHmướt kéRHXJo tTNLF4fHmheo TNLF4fHmnhững xúbqbiU6cjc cbqbiU6cjảm kTNLF4fHmhông dựTNLF4fHm đoáRHXJn trướcRHXJ TNLF4fHmđược củabqbiU6cj bqbiU6cjcơ tRHXJhể, tRHXJôi sTNLF4fHmợ đếRHXJn nỗRHXJi lùTNLF4fHmi mbqbiU6cjình lẩnTNLF4fHm trbqbiU6cjánh, bqbiU6cjthế nhưnRHXJg đằngTNLF4fHm sRHXJau TNLF4fHmđã cbqbiU6cjhạm vàTNLF4fHmo RHXJtay vịTNLF4fHmn soRHXJfa, khôRHXJng còbqbiU6cjn đườnRHXJg tTNLF4fHmrốn thoát!

Tôi bTNLF4fHmị độnTNLF4fHmg tábqbiU6cjc cTNLF4fHmủa ôngRHXJ tRHXJa dRHXJọa đRHXJến nTNLF4fHmgây ngẩnRHXJ cảbqbiU6cj người,TNLF4fHm hbqbiU6cjoàn toàRHXJn kRHXJhông TNLF4fHmbiết nêTNLF4fHmn bqbiU6cjlàm cáiTNLF4fHm gìTNLF4fHm bbqbiU6cjây giờ!

Đôi môTNLF4fHmi RHXJông TNLF4fHmta bqbiU6cjhôn bqbiU6cjtừ sRHXJau taTNLF4fHmi bqbiU6cjtôi dọTNLF4fHmc TNLF4fHmtheo RHXJcần bqbiU6cjcổ, trằnRHXJ trọcRHXJ trbqbiU6cjên RHXJlàn dbqbiU6cja đanRHXJg lRHXJộ TNLF4fHmra ngoàiTNLF4fHm áoTNLF4fHm, RHXJnhẹ nhàngTNLF4fHm bqbiU6cjmút bqbiU6cjlấy, nụbqbiU6cj hRHXJôn bqbiU6cjlúc nhTNLF4fHmẹ TNLF4fHmlúc sâRHXJu, lúbqbiU6cjc nhabqbiU6cjnh RHXJlúc chậm,bqbiU6cj đTNLF4fHmôi khbqbiU6cji TNLF4fHmcòn cóbqbiU6cj thểRHXJ dTNLF4fHmùng RHXJhàm rbqbiU6cjăng khẽRHXJ cắnbqbiU6cj, cbqbiU6cjơ thểbqbiU6cj đTNLF4fHmang cTNLF4fHmăng cứbqbiU6cjng vTNLF4fHmì sbqbiU6cjợ củaTNLF4fHm tôiRHXJ dầnTNLF4fHm dầnbqbiU6cj TNLF4fHmtrở nênTNLF4fHm bủnRHXJ rbqbiU6cjủn, khôngTNLF4fHm cRHXJòn sứcRHXJ lực…

Trước đRHXJây RHXJkhi TNLF4fHmđọc tTNLF4fHmiểu thuybqbiU6cjết TNLF4fHmviết, saRHXJu khTNLF4fHmi phụRHXJ RHXJnữ tRHXJhân mậtTNLF4fHm vTNLF4fHmới đTNLF4fHmàn ôRHXJng, tRHXJrên ngườibqbiU6cj sRHXJẽ lưuRHXJ lbqbiU6cjại nhiềuTNLF4fHm dấuRHXJ TNLF4fHmhôn, RHXJtôi khTNLF4fHmông hiểuRHXJ TNLF4fHmvì sTNLF4fHmao đànTNLF4fHm bqbiU6cjông lạTNLF4fHmi phảibqbiU6cj thTNLF4fHmô TNLF4fHmlỗ TNLF4fHmnhư thế,bqbiU6cj hiệnTNLF4fHm giờRHXJ tôibqbiU6cj mớiTNLF4fHm hiRHXJểu đRHXJược, TNLF4fHmsự bqbiU6cjđau bqbiU6cjđớn kTNLF4fHmiểu nàbqbiU6cjy sẽbqbiU6cj làmbqbiU6cj ngườiRHXJ tTNLF4fHma cóTNLF4fHm loạiRHXJ cảRHXJm giácTNLF4fHm hưbqbiU6cjởng tTNLF4fHmhụ đặcbqbiU6cj bqbiU6cjbiệt, tbqbiU6cjhân tRHXJhể bắtRHXJ RHXJđầu dRHXJấy lênRHXJ nhiệtTNLF4fHm độRHXJ TNLF4fHmlàm tôTNLF4fHmi kTNLF4fHminh hoảng!

Hưởng thụ!TNLF4fHm NgbqbiU6cjhĩ TNLF4fHmđến mộbqbiU6cjt tínRHXJh tRHXJừ nhbqbiU6cjư vậy,TNLF4fHm tráibqbiU6cj tRHXJim bqbiU6cjtôi lTNLF4fHmại càngbqbiU6cj kinTNLF4fHmh hoànbqbiU6cjg thêm.

Tôi vừaRHXJ muốnTNLF4fHm rbqbiU6cja sứcTNLF4fHm đTNLF4fHmẩy TNLF4fHmông tRHXJa, gàoTNLF4fHm lên: Đừng!

Chợt nRHXJghe thRHXJấy giTNLF4fHman RHXJphòng bqbiU6cjsát RHXJvách vọnRHXJg đTNLF4fHmến tiếnbqbiU6cjg rênTNLF4fHm RHXJnũng nịuTNLF4fHm cbqbiU6cjủa RHXJmột phụRHXJ TNLF4fHmnữ: “ĐừngTNLF4fHm mà!”

Cái cbqbiU6cjhữ TNLF4fHmtôi bqbiU6cjvừa mubqbiU6cjốn RHXJhét TNLF4fHmra bTNLF4fHmị kẹbqbiU6cjt TNLF4fHmlại tronRHXJg bqbiU6cjcổ họng,bqbiU6cj khôngRHXJ bqbiU6cjhét đRHXJược nữa.

Ngay cảTNLF4fHm bànRHXJ tabqbiU6cjy củabqbiU6cj tRHXJôi đTNLF4fHmặt tTNLF4fHmrong RHXJngực ônbqbiU6cjg tTNLF4fHma, TNLF4fHmcũng bắtRHXJ đầuTNLF4fHm bịTNLF4fHm ônRHXJg bqbiU6cjta đbqbiU6cjè chặt.

Trời ơi,TNLF4fHm nRHXJơi nàTNLF4fHmy sRHXJuy RHXJcho cùbqbiU6cjng lbqbiU6cjà bqbiU6cjchốn nàobqbiU6cj hả!

Tôi đâTNLF4fHmy bqbiU6cjkhông pRHXJhải tựRHXJ mìnhbqbiU6cj cTNLF4fHmhủ độbqbiU6cjng dânRHXJg đếnTNLF4fHm miTNLF4fHmệng ngbqbiU6cjười RHXJta sao?

“Muốn tbqbiU6cjhử không?”

Khóe mTNLF4fHmiệng bqbiU6cjông tRHXJa thoánTNLF4fHmg nhếchbqbiU6cj lêTNLF4fHmn, bqbiU6cjmi mắtbqbiU6cj chớbqbiU6cjp độnTNLF4fHmg, ýbqbiU6cj cườibqbiU6cj kibqbiU6cja mbqbiU6cjang theTNLF4fHmo cbqbiU6cjhút TNLF4fHmtà áTNLF4fHmc bqbiU6cjmị hRHXJoặc, tTNLF4fHmôi nghbqbiU6cjĩ rằngTNLF4fHm ngTNLF4fHmay cRHXJả AbqbiU6cjn RHXJDĩ bqbiU6cjPhong cũnTNLF4fHmg pRHXJhải TNLF4fHmcảm thấybqbiU6cj xấubqbiU6cj hổRHXJ muRHXJốn chuRHXJi đầuTNLF4fHm TNLF4fHmxuống đất,TNLF4fHm bqbiU6cjtự thấbqbiU6cjy kRHXJhông bằng!

“Yên tâm,TNLF4fHm tôiTNLF4fHm sẽbqbiU6cj RHXJrất dịbqbiU6cju dàng,bqbiU6cj khRHXJông RHXJlàm đabqbiU6cju ebqbiU6cjm đâu…”

Tôi nuốTNLF4fHmt mộtTNLF4fHm nRHXJgụm nướcRHXJ RHXJbọt, hRHXJô hTNLF4fHmấp bbqbiU6cjắt đầTNLF4fHmu khôngRHXJ câRHXJn RHXJbằng, thấbqbiU6cjy rõbqbiU6cj nbqbiU6cjgực mRHXJình bắtbqbiU6cj bqbiU6cjđầu RHXJphập phồngbqbiU6cj khônTNLF4fHmg thebqbiU6cjo bqbiU6cjquy lTNLF4fHmuật, cơbqbiU6cj tTNLF4fHmhể TNLF4fHmbất giRHXJác trởbqbiU6cj nênRHXJ nóTNLF4fHmng bỏng.

Tôi bắTNLF4fHmt đầRHXJu nghTNLF4fHmiêm tTNLF4fHmúc sbqbiU6cjuy TNLF4fHmnghĩ lbqbiU6cjời ôngTNLF4fHm tRHXJa nóiRHXJ, tRHXJhật RHXJlà sẽRHXJ khôngTNLF4fHm đaTNLF4fHmu không?

Tôi lắcbqbiU6cj đầu,TNLF4fHm vấnTNLF4fHm đềTNLF4fHm cầnTNLF4fHm suRHXJy bqbiU6cjnghĩ RHXJlúc nàTNLF4fHmy khôTNLF4fHmng phRHXJải RHXJđau hRHXJay khôTNLF4fHmng đabqbiU6cju, TNLF4fHmmà lRHXJà hìnTNLF4fHmh nTNLF4fHmhư ôngTNLF4fHm TNLF4fHmta thbqbiU6cjật sựTNLF4fHm muốnbqbiU6cj làmTNLF4fHm nhữTNLF4fHmng chuRHXJyện bqbiU6cjkhông bằngTNLF4fHm cầmbqbiU6cj thúRHXJ vớTNLF4fHmi tôi.

Không thể,bqbiU6cj nếubqbiU6cj nhưRHXJ ngRHXJay cảRHXJ cơbqbiU6cj tRHXJhể tTNLF4fHmôi cũRHXJng dânbqbiU6cjg chRHXJo TNLF4fHmông tRHXJa, tấTNLF4fHmt cbqbiU6cjả mọibqbiU6cj tRHXJhứ sRHXJẽ khônRHXJg cònbqbiU6cj kiểmRHXJ sbqbiU6cjoát đượcRHXJ nữa.

“Tôi ngbqbiU6cjhĩ cóTNLF4fHm tTNLF4fHmhể TNLF4fHmông đangTNLF4fHm TNLF4fHmhiểu lầmTNLF4fHm ýRHXJ củaRHXJ tôi…”bqbiU6cj TôbqbiU6cji đangTNLF4fHm nRHXJghĩ cRHXJách làmRHXJ thTNLF4fHmế bqbiU6cjnào đểTNLF4fHm giảiRHXJ thíchRHXJ, ônRHXJg TNLF4fHmta nghRHXJiêng ngbqbiU6cjười nằRHXJm xbqbiU6cjuống bênbqbiU6cj ngườibqbiU6cj tôi,RHXJ RHXJmột taRHXJy bqbiU6cjôm lấybqbiU6cj vRHXJai TNLF4fHmtôi, kéTNLF4fHmo chRHXJặt RHXJtôi vàTNLF4fHmo RHXJtrong lbqbiU6cjồng bqbiU6cjngực, tRHXJay kbqbiU6cjia nânTNLF4fHmg TNLF4fHmlên cbqbiU6cjhân tôibqbiU6cj đặTNLF4fHmt TNLF4fHmtrên sofaTNLF4fHm, dùngbqbiU6cj nbqbiU6cjgón RHXJtay nhbqbiU6cjẹ nhànRHXJg trưRHXJợt dọcRHXJ thbqbiU6cjeo bqbiU6cjchân tôibqbiU6cj đếnbqbiU6cj bắRHXJp đùRHXJi, tTNLF4fHmiếp tbqbiU6cjục lầnbqbiU6cj bqbiU6cjvào bbqbiU6cjên RHXJtrong, tRHXJhăm dRHXJò vàTNLF4fHmo bêbqbiU6cjn troRHXJng chiếTNLF4fHmc váyTNLF4fHm tôiTNLF4fHm, lRHXJực TNLF4fHmtay vTNLF4fHmừa đủbqbiU6cj khiếnRHXJ ngưbqbiU6cjời TNLF4fHmta cóTNLF4fHm TNLF4fHmcảm RHXJgiác têRHXJ TNLF4fHmngứa tTNLF4fHmới bqbiU6cjtừng kRHXJhớp xương.

Sự kícTNLF4fHmh độngRHXJ RHXJtrong TNLF4fHmTV lbqbiU6cjại bắTNLF4fHmt đTNLF4fHmầu, bqbiU6cjnhân vậtbqbiU6cj nữRHXJ TNLF4fHmchính thởbqbiU6cj dốc,bqbiU6cj rênRHXJ rRHXJỉ, ngườiRHXJ đàTNLF4fHmn ôngTNLF4fHm tbqbiU6cjhét TNLF4fHmlên mộTNLF4fHmt tTNLF4fHmiếng bqbiU6cjrồi lạiRHXJ mộTNLF4fHmt tiếngTNLF4fHm cànTNLF4fHmg trầmRHXJ luTNLF4fHmân hơn.

Cách vácRHXJh còTNLF4fHmn vọngbqbiU6cj tớiRHXJ mộbqbiU6cjt RHXJtiếng kêTNLF4fHmu cRHXJòn ưbqbiU6cjớt RHXJát TNLF4fHmhơn cbqbiU6cjả bqbiU6cjtrên TRHXJV: “MaubqbiU6cj lTNLF4fHmên mộtbqbiU6cj chút,RHXJ TNLF4fHmmau nữa…”

Ông TNLF4fHmta thảnTNLF4fHm nbqbiU6cjhiên cười,TNLF4fHm bqbiU6cjngón tabqbiU6cjy bqbiU6cjdài lạiTNLF4fHm bqbiU6cjchầm chRHXJậm lướtbqbiU6cj trêTNLF4fHmn đùiTNLF4fHm tôTNLF4fHmi, tTNLF4fHmựa RHXJnhư RHXJcó TNLF4fHmsức bqbiU6cjquyến bqbiU6cjrũ RHXJkỳ lạbqbiU6cj, bqbiU6cjkhiến cbqbiU6cjơ tbqbiU6cjhể tôibqbiU6cj TNLF4fHmrun rẩyRHXJ tbqbiU6cjừng cơn.

“Đừng…” GTNLF4fHmiọng nóTNLF4fHmi nRHXJày TNLF4fHmbật bqbiU6cjra, tôbqbiU6cji mớRHXJi bqbiU6cjphát bqbiU6cjhiện TNLF4fHmra rRHXJằng độbqbiU6cj ướtRHXJ átRHXJ sRHXJo vớiRHXJ ngưTNLF4fHmời RHXJphụ TNLF4fHmnữ bqbiU6cjcách vácTNLF4fHmh dbqbiU6cjường nbqbiU6cjhư cTNLF4fHmhỉ cRHXJó TNLF4fHmhơn cRHXJhứ khônTNLF4fHmg cTNLF4fHmó kém.

“Mẫn bqbiU6cjcảm tRHXJhế RHXJsao…” bqbiU6cjÔng bqbiU6cjta tựTNLF4fHma hbqbiU6cjồ RHXJnhư càTNLF4fHmng RHXJlúc càngTNLF4fHm thbqbiU6cjích thú,RHXJ hônRHXJ TNLF4fHmnhẹ bqbiU6cjlên môbqbiU6cji tôi:RHXJ bqbiU6cj“Như thếTNLF4fHm thTNLF4fHmì chúnRHXJg tRHXJa cứbqbiU6cj tRHXJừ từTNLF4fHm bqbiU6cjmà làbqbiU6cjm làTNLF4fHm đượcbqbiU6cj rồi.”

Ngón RHXJtay RHXJlinh bqbiU6cjhoạt củbqbiU6cja ôTNLF4fHmng tRHXJa mâmbqbiU6cj mêTNLF4fHm lTNLF4fHmuồn vàRHXJo tTNLF4fHmrong đTNLF4fHmồng phụcRHXJ củTNLF4fHma tbqbiU6cjôi, lựcbqbiU6cj RHXJtay cùngbqbiU6cj tốcTNLF4fHm đbqbiU6cjộ rấtRHXJ RHXJchậm kRHXJhiến tTNLF4fHmôi khbqbiU6cjông nRHXJhịn đượcTNLF4fHm TNLF4fHmhít TNLF4fHmmột hơi.

Tay ôngbqbiU6cj tRHXJa cáRHXJch mộTNLF4fHmt TNLF4fHmlớp áoTNLF4fHm nắmRHXJ lấRHXJy ngựTNLF4fHmc tôiRHXJ, bqbiU6cjđầu ngónbqbiU6cj taTNLF4fHmy xobqbiU6cjay vòngRHXJ trêRHXJn TNLF4fHmvị trTNLF4fHmí mẫbqbiU6cjn cTNLF4fHmảm nhấtbqbiU6cj, bqbiU6cjvờn quanh.

Tôi TNLF4fHmphải TNLF4fHmcắn cRHXJhặt mTNLF4fHmôi TNLF4fHmmới cóbqbiU6cj TNLF4fHmthể kRHXJhông RHXJbất rbqbiU6cja tiếnTNLF4fHmg rênbqbiU6cj khibqbiU6cjến ngườibqbiU6cj RHXJta cảTNLF4fHmm thấTNLF4fHmy mấtRHXJ thTNLF4fHmể dTNLF4fHmiện kia.

Dục vọngRHXJ màRHXJ tbqbiU6cjôi muốnTNLF4fHm RHXJcự tuyệtTNLF4fHm RHXJdần dầnTNLF4fHm trởTNLF4fHm nênbqbiU6cj mbqbiU6cjãnh liệRHXJt dần….

Ông tTNLF4fHma dườngTNLF4fHm RHXJnhư RHXJphát hiệnRHXJ rTNLF4fHma tôiRHXJ khôngRHXJ muRHXJốn bậTNLF4fHmt rbqbiU6cja TNLF4fHmthành tiếnRHXJg, liềnRHXJ bqbiU6cjhôn lêRHXJn đôiTNLF4fHm mRHXJôi, dbqbiU6cjùng lưỡibqbiU6cj TNLF4fHmđẩy rRHXJa hTNLF4fHmàm rănRHXJg đbqbiU6cjang RHXJcắn cbqbiU6cjhặt lấRHXJy mbqbiU6cjôi, đibqbiU6cj sâTNLF4fHmu TNLF4fHmvào dòTNLF4fHm xbqbiU6cjét bêbqbiU6cjn trRHXJong, nuốtRHXJ hếtbqbiU6cj tiếTNLF4fHmng kêuRHXJ rêbqbiU6cjn củaRHXJ tôi.

Trong lbqbiU6cjúc triềnTNLF4fHm miTNLF4fHmên điênbqbiU6cj cuồng,bqbiU6cj sRHXJư khRHXJó chịubqbiU6cj củaTNLF4fHm RHXJcơ thRHXJể đượcRHXJ gTNLF4fHmiảm điRHXJ đôiTNLF4fHm chútRHXJ, khTNLF4fHmi mTNLF4fHmôi bqbiU6cjlưỡi dRHXJây dRHXJưa tiếngRHXJ kêRHXJu TNLF4fHmrên cbqbiU6cjũng cTNLF4fHmó thểbqbiU6cj khôbqbiU6cjng cầnbqbiU6cj phảiTNLF4fHm kìmTNLF4fHm chRHXJế, RHXJcứ mbqbiU6cjặc RHXJnó TNLF4fHmbật ra…

Tôi thởRHXJ gấTNLF4fHmp gápTNLF4fHm, RHXJtận mộtTNLF4fHm chỗRHXJ sâbqbiU6cju nàoTNLF4fHm đTNLF4fHmó tronTNLF4fHmg TNLF4fHmcơ tTNLF4fHmhể bTNLF4fHmắt đầuTNLF4fHm nRHXJóng lRHXJên, nóngRHXJ lTNLF4fHmên, vbqbiU6cjô thứbqbiU6cjc khbqbiU6cjao khátbqbiU6cj mTNLF4fHmong muốnRHXJ nTNLF4fHmhiều TNLF4fHmhơn cáiTNLF4fHm gìTNLF4fHm đó.

Bàn TNLF4fHmtay tôibqbiU6cj đặbqbiU6cjt bqbiU6cjtrên ngựcTNLF4fHm ôngTNLF4fHm tTNLF4fHma dầTNLF4fHmn dầnbqbiU6cj chuyểRHXJn quTNLF4fHma sabqbiU6cju lưngRHXJ ngườRHXJi ấyTNLF4fHm, hTNLF4fHmôn tbqbiU6cjrả lạiRHXJ ôRHXJng taTNLF4fHm, hRHXJọc cáchbqbiU6cj TNLF4fHmkhi ônRHXJg tbqbiU6cja lầnTNLF4fHm đầuTNLF4fHm tiêTNLF4fHmn hôbqbiU6cjn tôbqbiU6cji, đầuRHXJ lưỡbqbiU6cji duyệnbqbiU6cj lấyTNLF4fHm lRHXJưỡi ôngTNLF4fHm tRHXJa, múRHXJt bqbiU6cjlấy môiRHXJ cRHXJủa ngRHXJười ấy.

Trong cbqbiU6cjổ hRHXJọng ôRHXJng tbqbiU6cja bậTNLF4fHmt TNLF4fHmra mộtRHXJ tiếngRHXJ thRHXJan trbqbiU6cjầm đục,bqbiU6cj RHXJxoay ngRHXJười đèTNLF4fHm tôbqbiU6cji xuốRHXJng, RHXJmột vịTNLF4fHm tRHXJrí nRHXJào TNLF4fHmđó cRHXJủa cbqbiU6cjơ thểbqbiU6cj bqbiU6cjcố gRHXJắng đbqbiU6cjặt trêTNLF4fHmn bqbiU6cjbắp TNLF4fHmđùi tôi…

“Suy cTNLF4fHmho cùTNLF4fHmng bqbiU6cjem làTNLF4fHm thiênbqbiU6cj sứbqbiU6cj haRHXJy bqbiU6cjlà yêuRHXJ tbqbiU6cjinh TNLF4fHmhả!” GiọngbqbiU6cj nóiTNLF4fHm củaRHXJ ôngbqbiU6cj bqbiU6cjta khRHXJàn đặcRHXJ TNLF4fHmmà kRHXJhô khốRHXJc, TNLF4fHmhô hấpbqbiU6cj nặngRHXJ bqbiU6cjnề, hỗnbqbiU6cj loạn.

Ông tTNLF4fHma khTNLF4fHmông bqbiU6cjhề dRHXJịu dRHXJàng, RHXJrút bàTNLF4fHmn tTNLF4fHmay đangbqbiU6cj đặTNLF4fHmt TNLF4fHmtrên ngựcRHXJ tôiRHXJ rRHXJa, rấtTNLF4fHm nhanTNLF4fHmh TNLF4fHmchóng bqbiU6cjmở từnTNLF4fHmg RHXJcúc bqbiU6cjáo củaRHXJ tôiTNLF4fHm RHXJra, luRHXJồn tTNLF4fHmay vTNLF4fHmào trbqbiU6cjong bqbiU6cjáo RHXJlót, cảbqbiU6cjm giTNLF4fHmác mTNLF4fHmát lạnRHXJh RHXJcủa ngónbqbiU6cj taTNLF4fHmy RHXJông tbqbiU6cja maTNLF4fHmng theRHXJo cảmbqbiU6cj gTNLF4fHmiác kTNLF4fHmích độnTNLF4fHmg đRHXJặc thRHXJù, tRHXJôi mubqbiU6cjốn tránhTNLF4fHm né,RHXJ cơRHXJ tRHXJhể dướbqbiU6cji bqbiU6cjngười ôRHXJng TNLF4fHmta vTNLF4fHmặn vẹoTNLF4fHm khôngbqbiU6cj yên.

Ông bqbiU6cjta TNLF4fHmrút lạiTNLF4fHm bTNLF4fHmàn tbqbiU6cjay ômbqbiU6cj lấyRHXJ bqbiU6cjvai tôiTNLF4fHm, vRHXJỗ vềRHXJ dọcRHXJ RHXJtheo RHXJđầu gốRHXJi, TNLF4fHmhướng bqbiU6cjvê bqbiU6cjnơi bTNLF4fHmí ẩnbqbiU6cj mềmTNLF4fHm mRHXJại nhất…

Tôi khTNLF4fHmông cóRHXJ cáchbqbiU6cj nàTNLF4fHmo độngTNLF4fHm đRHXJậy, cTNLF4fHmhỉ cóRHXJ thRHXJể lTNLF4fHmấy ngónTNLF4fHm taTNLF4fHmy giữTNLF4fHm chặRHXJt lấybqbiU6cj ábqbiU6cjo sTNLF4fHmơ TNLF4fHmmi củRHXJa ôngTNLF4fHm tbqbiU6cja, đểTNLF4fHm kệbqbiU6cj bbqbiU6cjàn RHXJtay ônbqbiU6cjg TNLF4fHmta dbqbiU6cji chuyểTNLF4fHmn trêTNLF4fHmn tobqbiU6cjàn thânRHXJ thôibqbiU6cj, kbqbiU6cjhuấy bqbiU6cjđộng troTNLF4fHmng tbqbiU6cjôi RHXJmột loTNLF4fHmại TNLF4fHmdục TNLF4fHmvọng tộibqbiU6cj lỗi…

Cơ TNLF4fHmthể cRHXJủa tôibqbiU6cj hbqbiU6cjoàn tbqbiU6cjoàn bqbiU6cjbị ôbqbiU6cjng bqbiU6cjta chbqbiU6cjinh phụcRHXJ, nRHXJhắm mắtRHXJ lRHXJại, tbqbiU6cjìm kibqbiU6cjếm đòTNLF4fHmi hỏiRHXJ TNLF4fHmnụ TNLF4fHmhôn củaTNLF4fHm ônRHXJg tRHXJa, RHXJcùng TNLF4fHmông tRHXJa sbqbiU6cja vàTNLF4fHmo cảmRHXJ gbqbiU6cjiác RHXJkích thíRHXJch cbqbiU6cjùng vựcTNLF4fHm sâRHXJu dụcTNLF4fHm vọng…


[1] Phim Bản TNLF4fHmnăng gốc (Tiếng Anh: Basic Instinct) lTNLF4fHmà mRHXJột bộbqbiU6cj phiTNLF4fHmm hTNLF4fHmồi hộpbqbiU6cj của&nbqbiU6cjbsp;điện ảnTNLF4fHmh Mỹ đượcbqbiU6cj sRHXJản xRHXJuất nRHXJăm 19TNLF4fHm92. PRHXJhim đượcTNLF4fHm PTNLF4fHmaul VerhoevTNLF4fHmen đạRHXJo diễnbqbiU6cj bqbiU6cjvà viếbqbiU6cjt kịRHXJch bRHXJản bbqbiU6cjởi TNLF4fHmJoe bqbiU6cjEszterhas, cTNLF4fHmác dbqbiU6cjiễn viêTNLF4fHmn chínRHXJh thabqbiU6cjm RHXJgia phTNLF4fHmim là TNLF4fHmSharon Stone, MRHXJichael Douglas,&nbsbqbiU6cjp;Jeanne bqbiU6cjTripplehorn và George bqbiU6cjDzundza. BộTNLF4fHm pRHXJhim xoabqbiU6cjy qTNLF4fHmuanh nhâTNLF4fHmn vTNLF4fHmật thámbqbiU6cj RHXJtử bqbiU6cjNick CurRHXJran (Douglas)bqbiU6cj, ngTNLF4fHmười phụRHXJ tráchRHXJ điềuRHXJ RHXJtra vTNLF4fHmề mộtbqbiU6cj vụbqbiU6cj giếTNLF4fHmt ngườbqbiU6cji maTNLF4fHmn RHXJrợ bqbiU6cjmà RHXJnạn bqbiU6cjnhân làbqbiU6cj mộtRHXJ cTNLF4fHmựu cbqbiU6cja sRHXJĩ RHXJgiàu cóRHXJ,một bqbiU6cjnhà RHXJvăn quTNLF4fHmyến rũbqbiU6cj RHXJgiàu sanbqbiU6cjg bqbiU6cjtên lbqbiU6cjà Catherine TramRHXJell (Stone)cũng liRHXJên quRHXJan đTNLF4fHmến vụRHXJ bqbiU6cján vTNLF4fHmà mốiRHXJ qubqbiU6cjan hệbqbiU6cj củaTNLF4fHm RHXJNick CubqbiU6cjrran TNLF4fHmvới nbqbiU6cjgười phụTNLF4fHm TNLF4fHmnữ RHXJbí ẩn. (theo wiki Việt Nam)