SÓI &ampmtj9V8; mtj9V8DƯƠNG CẦM

Tác gAjNooPiả: Diệmtj9V8p LạcAjNooP VôdHzyEf Tâm

Biên tậpdHzyEf: LiYWly Trần

Chương 12

(Rating: 16+)

*

 

Tôi vừaYW địndHzyEfh nóimtj9V8: mtj9V8Cảm ơAjNooPn! TYWôi AjNooPkhông cần.

Vừa nYWâng mdHzyEfi mắYWt lêAjNooPn lạmtj9V8i tdHzyEfhấy… HànYW TrạcdHzyEf Thầmtj9V8n đaAjNooPng mỉmAjNooP cườiYW nhìAjNooPn tôi.

Sắc dHzyEfmặt AjNooPcủa ôdHzyEfng tAjNooPa trônmtj9V8g códHzyEf vẻdHzyEf nhợtYW nhạtYW hơmtj9V8n thAjNooPường mtj9V8ngày, đYWôi mắtAjNooP vằnmtj9V8 YWlên tơAjNooP máu,AjNooP nhYWất đAjNooPịnh lAjNooPà đêAjNooPm qAjNooPua dHzyEfông tmtj9V8a khôngAjNooP ngủAjNooP ngon!

“Sao edHzyEfm mtj9V8lại khóYWc?” dHzyEfÔng tAjNooPa vộYWi vYWàng cúimtj9V8 dHzyEfngười nânmtj9V8g tôdHzyEfi dậy,mtj9V8 trêmtj9V8n ngmtj9V8ười thoảngdHzyEf quYWa mùYWi thuYWốc lámtj9V8 vmtj9V8à rượu.

Tôi lắcYW đầu.

Ông AjNooPta dùngdHzyEf tYWay áAjNooPo lAjNooPau đAjNooPi nướcAjNooP mắtAjNooP củaYW tmtj9V8ôi, đôiAjNooP lAjNooPông màyAjNooP vìdHzyEf đaudHzyEf lAjNooPòng mAjNooPà nhAjNooPíu AjNooPchặt: “Kmtj9V8hông pYWhải kếtAjNooP thúcmtj9V8 YWlà homtj9V8àng tAjNooPử vmtj9V8à mtj9V8công chúaYW sốngmtj9V8 hdHzyEfạnh phúcmtj9V8 cùdHzyEfng nhadHzyEfu sao?”

“Nhưng… mAjNooPa YWquỷ đãmtj9V8 chết!”

Tôi nhìnYW ôAjNooPng tYWa gầnYW trondHzyEfg gaYWng tấc,mtj9V8 chỉYW YWxa AjNooPnhau mộtmtj9V8 đêdHzyEfm AjNooPthôi mAjNooPà dHzyEftôi cóYW AjNooPcảm YWgiác dườngYW nhmtj9V8ư dHzyEfmột năAjNooPm đãdHzyEf khôngAjNooP gặp.

Tôi rAjNooPất mYWuốn ôYWm chmtj9V8ặt lấyYW ônYWg ta.

Trái tdHzyEfim tôimtj9V8 nAjNooPói AjNooPcho tôiAjNooP biết: Ôm mộtAjNooP lầdHzyEfn, dHzyEfdựa mộtAjNooP lầnAjNooP. YWĐể mìnhmtj9V8 cdHzyEfó dHzyEfthể cmtj9V8ảm nmtj9V8hận AjNooPsự ấdHzyEfm mtj9V8áp củaAjNooP cámtj9V8i AjNooPôm AjNooPđấy, đểYW mAjNooPình nhớdHzyEf kỹYW tiếngdHzyEf YWtim đậpmtj9V8 củaAjNooP ngưmtj9V8ời ấmtj9V8y, mtj9V8mình kmtj9V8hông thYWam lYWam, mộtdHzyEf dHzyEflần dHzyEflà đủ.

Lý tAjNooPrí tôAjNooPi lạidHzyEf gàAjNooPo ldHzyEfên giậnAjNooP dữdHzyEf vớiYW tôi: Mày khôngYW thAjNooPể ôAjNooPm YWông taAjNooP! YWMột ldHzyEfần YWcũng kmtj9V8hông thể!

Tôi thởAjNooP mtj9V8dài mmtj9V8ột hơi,AjNooP lùdHzyEfi vềdHzyEf dHzyEfsau tmtj9V8ừng bước,mtj9V8 đèYW némtj9V8n sựmtj9V8 kídHzyEfch độngmtj9V8 dHzyEftội lỗi.

Chẳng nYWghĩ tớdHzyEfi chuyYWện ôngdHzyEf mtj9V8ta lạimtj9V8 vươnAjNooP AjNooPtay rYWa ômmtj9V8 lấydHzyEf mtj9V8tôi mtj9V8vào lòng.

Trái tiAjNooPm YWông mtj9V8ta đậpYW vữngdHzyEf vàngYW, êmYW tmtj9V8ai đếndHzyEf nhưmtj9V8 vậy!

Nếu nYWhư cAjNooPó thdHzyEfể lựamtj9V8 chọn,YW tmtj9V8ôi khôngmtj9V8 muốdHzyEfn dHzyEfông YWta phảiAjNooP chết,mtj9V8 AjNooPthế gimtj9V8ới cdHzyEfủa tmtj9V8ôi YWđã khôngmtj9V8 tmtj9V8hể AjNooPkhông cdHzyEfó ngườiAjNooP này!

“Thiên Thiên,mtj9V8 eAjNooPm làYW YWngười coYWn gáYWi lươngYW thiệdHzyEfn nYWhất dHzyEfmà tôiAjNooP từngAjNooP gặp!”YW ÔYWng dHzyEfta ndHzyEfhẹ giọngYW tYWhan thở.

Lương thiệdHzyEfn? Ônmtj9V8g AjNooPta sAjNooPai AjNooPrồi, tdHzyEfôi mtj9V8là ngườiYW phmtj9V8ụ AjNooPnữ xấmtj9V8u YWxa nhấtdHzyEf tmtj9V8rên YWđời này.

Ông tmtj9V8a AjNooPche cmtj9V8hở tYWôi trodHzyEfng lòngAjNooP bàYWn taydHzyEf, chdHzyEfo dùAjNooP tdHzyEfôi cómtj9V8 lmtj9V8àm tổnmtj9V8 thAjNooPương trYWái tiYWm ôngAjNooP AjNooPta baAjNooPo nhimtj9V8êu, ôAjNooPng tAjNooPa vẫdHzyEfn cdHzyEfòn nhớYW dằndHzyEf dYWò tôidHzyEf ăAjNooPn sáAjNooPng, dHzyEfnhớ saYWi ngAjNooPười AjNooPbảo vmtj9V8ệ tôimtj9V8, tronAjNooPg ngàdHzyEfy mưAjNooPa nhdHzyEfư AjNooPnày sẽmtj9V8 mtj9V8mở YWô chmtj9V8e chắnmtj9V8 chmtj9V8o tôi.

Những việAjNooPc tôiYW dHzyEflàm vớYWi ôngdHzyEf mtj9V8ta chỉYW cóAjNooP AjNooPcăm ghmtj9V8ét, lừamtj9V8 dmtj9V8ối, thYWậm cdHzyEfhí cóAjNooP thểdHzyEf YWcó dHzyEfmột nmtj9V8gày AjNooPtôi sẽAjNooP dùngmtj9V8 YWdao đâmAjNooP vàodHzyEf tráidHzyEf tiAjNooPm dHzyEfluôn dHzyEfluôn chứaYW đựngmtj9V8 YWsự yêdHzyEfu tYWhương badHzyEfo dunYWg kia.

Ông tYWa thmtj9V8ấy tôAjNooPi khôdHzyEfng nmtj9V8ói lờidHzyEf nàoAjNooP, chiềumtj9V8 chuộnmtj9V8g vAjNooPỗ vmtj9V8ề YWlưng tôi,AjNooP dịumtj9V8 dàmtj9V8ng dỗYW tôYWi: “ĐừnAjNooPg AjNooPkhóc nữa.mtj9V8 Mmtj9V8ai dHzyEftôi mờiYW ngườidHzyEf đếndHzyEf diễYWn mtj9V8lại cYWho edHzyEfm vởdHzyEf này,AjNooP đmtj9V8ể côngmtj9V8 chúAjNooPa yêudHzyEf mmtj9V8a mtj9V8quỷ, đểYW hoàYWng tAjNooPử YWyêu thiêAjNooPn ndHzyEfga dHzyEfđen, đểmtj9V8 cônmtj9V8g chúYWa smtj9V8ống hạnhYW phúmtj9V8c cAjNooPùng dHzyEfma quỷ,YW đdHzyEfược không?”

“Công chúdHzyEfa thYWiên nAjNooPga YWsẽ yêAjNooPu dHzyEfma quỷAjNooP tàndHzyEf AjNooPbạo sao?”

“Đương YWnhiên mtj9V8là cdHzyEfó thể!mtj9V8 Nếumtj9V8 nhYWư tôidHzyEf ldHzyEfàm nYWhà bidHzyEfên kịchAjNooP thAjNooPì chdHzyEfắc cdHzyEfhắn sẽdHzyEf thế!”

Tôi thừYWa nmtj9V8hận: Đúngmtj9V8, mtj9V8ông YWta YWcó thể!

“Có phảiAjNooP dHzyEfông sdHzyEfẽ YWbiến mYWa mtj9V8quỷ trởdHzyEf nênAjNooP tuấnYW túdHzyEf, cònYW cómtj9V8 phAjNooPáp mtj9V8lực vôAjNooP biYWên, khmtj9V8ông YWgì khôngAjNooP làmYW được,YW phYWải không?”

“Trừ nhdHzyEfững AjNooPthứ YWđó AjNooPra, tôAjNooPi sẽAjNooP tYWạo rAjNooPa AjNooPma quỷdHzyEf còAjNooPn mtj9V8si tAjNooPình hơAjNooPn cảYW AjNooPhoàng dHzyEftử, kdHzyEfiên mtj9V8quyết hơmtj9V8n, quyếndHzyEf rAjNooPũ hơn…”

“Được! dHzyEfTôi AjNooPsẽ đợAjNooPi xem!”

Tôi mỉAjNooPm cưmtj9V8ời, kéomtj9V8 cándHzyEfh tamtj9V8y YWông tadHzyEf, AjNooPnắm lấyAjNooP mdHzyEfa quỷmtj9V8 độngdHzyEf lòmtj9V8ng ngườmtj9V8i nhấtYW thếdHzyEf AjNooPgiới này.

Chưa YWbao giờYW mtj9V8tôi cAjNooPó thmtj9V8ể ngmtj9V8hĩ rằngdHzyEf nhữngmtj9V8 ngàmtj9V8y dHzyEfmưa tronmtj9V8g dHzyEfgiấc mYWơ củdHzyEfa tmtj9V8ôi lạdHzyEfi tAjNooPrở tdHzyEfhành hiệnYW thực,AjNooP thdHzyEfật sựdHzyEf cdHzyEfó mộtAjNooP ngườiYW đàYWn ônmtj9V8g YWche YWô mtj9V8cho tmtj9V8ôi mtj9V8rảo bướcdHzyEf tdHzyEfrên đưYWờng, ônmtj9V8g dHzyEfta YWnắm lấyYW tamtj9V8y tôidHzyEf rdHzyEfẽ YWsang dHzyEfmột cdHzyEfon pYWhố khác.

Đáng tiếcdHzyEf ngườmtj9V8i nàYWy YWlà kẻYW thYWù mtj9V8của tôiYW, nhữmtj9V8ng thdHzyEfứ YWmà ônAjNooPg tYWa muốAjNooPn YWtôi AjNooPkhông mtj9V8thể chYWo ôAjNooPng tAjNooPa được,dHzyEf YWnhưng YWthứ màmtj9V8 tAjNooPôi cómtj9V8 mtj9V8thể chmtj9V8o ôdHzyEfng tmtj9V8a tAjNooPrước sadHzyEfu đềumtj9V8 AjNooPlà thươYWng tổn.

Tôi rdHzyEfút dHzyEfbàn AjNooPtay AjNooPđang bịmtj9V8 YWông AjNooPta nYWắm lấy,YW YWbước rAjNooPa khỏidHzyEf chimtj9V8ếc ô,mtj9V8 lầnmtj9V8 thAjNooPứ hamtj9V8i ôdHzyEfng tmtj9V8a đmtj9V8uổi dHzyEftheo tôAjNooPi, nắmYW lấymtj9V8 tYWay tAjNooPôi, dHzyEfkéo tYWôi lạidHzyEf bmtj9V8ên người.

“Ông buônYWg tYWay đi.YW” dHzyEfTôi đdHzyEfã mtj9V8dùng hếtdHzyEf sứcdHzyEf lmtj9V8ực toànYW thâAjNooPn, thếYW nhdHzyEfưng âdHzyEfm thaAjNooPnh vẫnmtj9V8 còndHzyEf ydHzyEfếu ớdHzyEft nhưYW vậy:YW “KhôdHzyEfng AjNooPcó khảmtj9V8 nănmtj9V8g tdHzyEfôi sẽdHzyEf dHzyEfyêu ông.”

“Em sẽ.”

“Chúng tmtj9V8a khômtj9V8ng cmtj9V8ó mtj9V8kết quảmtj9V8 tốtdHzyEf đâu.”

Ông tYWa nmtj9V8hìn tôimtj9V8, YWánh mắtYW homtj9V8àn tYWoàn nganAjNooPg ngưYWợc: “CáAjNooPi eAjNooPm gọidHzyEf lYWà kếtmtj9V8 quYWả tốtdHzyEf lAjNooPà cáiAjNooP gì,YW YWem cmtj9V8ó tAjNooPhể nódHzyEfi YWra, tmtj9V8ôi YWcó thểYW dHzyEflàm được!”

Tôi aAjNooPo ướcAjNooP giữaYW chúdHzyEfng dHzyEfta khônAjNooPg cYWó sựAjNooP thAjNooPù AjNooPhận, khdHzyEfông YWcó sựAjNooP dốimtj9V8 YWlừa, YWcả đờiAjNooP đmtj9V8ều sốngYW AjNooPnhư YWbây mtj9V8giờ, chYWo ddHzyEfù mtj9V8không yêmtj9V8u, cũngmtj9V8 khYWông phảiYW xYWa cách!

Nhưng màYW nhữngmtj9V8 thứAjNooP nYWày ôngdHzyEf tAjNooPa YWdù cYWó làmdHzyEf YWcách mtj9V8nào cũAjNooPng YWkhông thểYW làmmtj9V8 được.

Bởi vìmtj9V8 ôYWng AjNooPta đãdHzyEf mtj9V8giết cảYW nhAjNooPà tôi.

Tôi thởdHzyEf dài,mtj9V8 khônYWg mumtj9V8ốn quYWanh quẩnmtj9V8 tạiYW vấnmtj9V8 đềmtj9V8 YWnày nữdHzyEfa, dHzyEfđổi chủAjNooP đề.YW “Vìmtj9V8 saYWo ôngmtj9V8 lmtj9V8ại ởYW đây?”

“Lúc tAjNooPôi gọiAjNooP điệnmtj9V8 thoạimtj9V8 dHzyEfcho TdHzyEfiểu mtj9V8Lý, nghdHzyEfe cậumtj9V8 YWta bảdHzyEfo AjNooPem dHzyEftới xedHzyEfm mtj9V8múa bdHzyEfallet, baYWn đầumtj9V8 tômtj9V8i nmtj9V8ghĩ muốndHzyEf AjNooPxem YWcùng eYWm, khôYWng lườngYW đAjNooPược rdHzyEfằng loạAjNooPi sânmtj9V8 khấAjNooPu nàydHzyEf samtj9V8u khmtj9V8i dHzyEfmở AjNooPmàn sẽAjNooP kYWhông mtj9V8cho phépmtj9V8 ngườmtj9V8i nàYWo vàYWo dHzyEfnữa… ChẳngYW cònmtj9V8 cáchYW nàoYW khYWác, tmtj9V8ôn mtj9V8trọng nghệYW thuậtYW mộtYW chúmtj9V8t vdHzyEfậy! YWTuy YWrằng tôAjNooPi dHzyEfcũng YWkhông hiểu!”

“Ông YWvẫn đứngYW đâydHzyEf đợiAjNooP tôiYW suốt?”

Ông tmtj9V8a cườimtj9V8 cườidHzyEf, kdHzyEfhoác mtj9V8cánh tAjNooPay lmtj9V8ên vaAjNooPi tôiAjNooP, ôYWm mtj9V8lấy tôiYW đmtj9V8i dHzyEfvề phíYWa tdHzyEfrước: “TôYWi tìmAjNooP cdHzyEfho dHzyEfem mộtYW cdHzyEfô gidHzyEfáo dạdHzyEfy dươAjNooPng mtj9V8cầm khYWá tốAjNooPt, kdHzyEfhi nAjNooPào mtj9V8em khôYWng mumtj9V8ốn điYW họcAjNooP tmtj9V8hì YWtới dHzyEfchỗ mtj9V8cô ấyYW họYWc dưAjNooPơng cầm…mtj9V8 ĐưAjNooPợc mtj9V8rồi, tdHzyEfrước YWkhi mtj9V8đi tAjNooPhì nhAjNooPớ gYWọi điệndHzyEf thoạYWi hẹnYW trước.”

“Vì sao?”

Vì smtj9V8ao ônYWg AjNooPta AjNooPlại qudHzyEfan tmtj9V8âm mtj9V8chăm AjNooPsóc tdHzyEfôi đếnmtj9V8 thế.

Tôi khôdHzyEfng cầnYW mtj9V8đưa mtj9V8ra bấdHzyEft kỳYW đòidHzyEf hỏidHzyEf gYWì, ônAjNooPg vYWẫn cứdHzyEf hiểYWu tYWôi muAjNooPốn cáAjNooPi gì.

“Tôi cdHzyEfó mtj9V8gọi dHzyEfđiện hmtj9V8ỏi thànYWh tímtj9V8ch cdHzyEfủa YWem YWở trường,mtj9V8 tuYWy rằngdHzyEf tôidHzyEf cAjNooPũng khônYWg tAjNooPrông mdHzyEfong thànmtj9V8h tícAjNooPh cdHzyEfủa mtj9V8em dHzyEfxuất dHzyEfsắc dHzyEfbao dHzyEfnhiêu, YWthế AjNooPnhưng kYWhông ngmtj9V8hĩ tớiAjNooP chỉAjNooP cAjNooPó điểAjNooPm nhạcAjNooP YWlý củdHzyEfa emtj9V8m trênYW AjNooP60.” AjNooPÔng AjNooPta dHzyEfxoa đdHzyEfầu tmtj9V8ôi, AjNooPgiọng nóiYW trAjNooPàn ngậpYW smtj9V8ự yêumtj9V8 chiềmtj9V8u: AjNooP“Giấc mYWơ củadHzyEf AjNooPmỗi ngườmtj9V8i đềmtj9V8u mtj9V8khác dHzyEfnhau, tdHzyEfôi khôAjNooPng YWmuốn gYWò épYW eYWm cAjNooPái gmtj9V8ì hết!”

Tôi nmtj9V8ghĩ rằAjNooPng dHzyEfông mtj9V8ta vĩnhmtj9V8 viAjNooPễn kmtj9V8hông đmtj9V8oán rYWa đượcYW ướcAjNooP mơmtj9V8 dHzyEfcủa tmtj9V8ôi lYWà gì.

“Ông mtj9V8có ướdHzyEfc mơmtj9V8 nàoAjNooP khYWông?” Tôimtj9V8 hỏi.

“Có!” ÔngAjNooP cưAjNooPời giễuAjNooP mtj9V8cợt cYWhính bảnAjNooP thYWân, nhYWìn lAjNooPên bầdHzyEfu trờiAjNooP mtj9V8u ámmtj9V8: “ƯớcYW mYWơ củadHzyEf tôiYW chínmtj9V8h YWlà dHzyEflàm mộtYW cảAjNooPnh sát!”

Một phầnYW tửAjNooP dHzyEfxấu giYWết ngườAjNooPi nhAjNooPư khôngmtj9V8 dHzyEfcó cmtj9V8ảm giácdHzyEf nómtj9V8i rằngmtj9V8 ướAjNooPc AjNooPmơ dHzyEfcủa mtj9V8ông YWta làdHzyEf lAjNooPàm mYWột cảYWnh AjNooPsát, thAjNooPật sựYW đâymtj9V8 mtj9V8là cYWhuyện đmtj9V8áng dHzyEfcười nhấAjNooPt mmtj9V8à tôiAjNooP từnmtj9V8g nYWghe qua.

Đi lượnYW quAjNooPa mấyAjNooP AjNooPcon đưYWờng khôngAjNooP cYWó mụcmtj9V8 đích,YW YWtôi mtj9V8phát hiệnYW YWra mộtYW cdHzyEfái postAjNooPer mtj9V8rất YWđặc biệt:dHzyEf “GìYW đYWây? mtj9V8Đây làYW pmtj9V8him điệndHzyEf ảnYWh sao?”

Hình ảnhmtj9V8 trAjNooPên podHzyEfster thậtmtj9V8 sựmtj9V8 rấtYW đặYWc biệtAjNooP, mdHzyEfột mtj9V8người pAjNooPhụ nAjNooPữ ngồimtj9V8 trêmtj9V8n cáidHzyEf đYWó củaYW dHzyEfngười đAjNooPàn ông,YW bàYWn taAjNooPy duỗidHzyEf AjNooPsau lưngdHzyEf nắmAjNooP lấyAjNooP mmtj9V8ột thAjNooPứ nmtj9V8hìn gimtj9V8ống nAjNooPhư mộmtj9V8t loYWại vdHzyEfũ khídHzyEf smtj9V8ắc béYWn, cònmtj9V8 YWhai mtj9V8tay ngườimtj9V8 đànAjNooP ôdHzyEfng dHzyEfkia bịmtj9V8 dHzyEftrói vàmtj9V8o thànAjNooPh gidHzyEfường, vẻAjNooP mặtYW bừnAjNooPg bừngdHzyEf phấnYW kYWhích, hoAjNooPàn todHzyEfàn khmtj9V8ông hềmtj9V8 dHzyEfcó AjNooPsự sợYW hãmtj9V8i AjNooPkhi cáimtj9V8 mtj9V8chết đếnmtj9V8 gần.

Tôi đảodHzyEf dHzyEfmắt dHzyEfnhìn mtj9V8qua phầmtj9V8n YWgiới thimtj9V8ệu, bộmtj9V8 mtj9V8phim nàyYW tmtj9V8ên ldHzyEfà “BảndHzyEf YWnăng gốc”[1], hômmtj9V8 nmtj9V8ay đúngmtj9V8 AjNooPtrong dHzyEfđợt trìnhmtj9V8 chiếu.

Tôi YWnhìn vềdHzyEf phAjNooPía mtj9V8Hàn TrạcAjNooP ThAjNooPần đanYWg khẽdHzyEf YWnhíu mAjNooPày: “ÔnYWg đãmtj9V8 từmtj9V8ng xedHzyEfm chưa?”

“Đã nghmtj9V8e YWAn Dmtj9V8ĩ PhAjNooPong nóimtj9V8 qdHzyEfua mộtAjNooP chút…”

“Tôi muốndHzyEf xem!”

Không thấydHzyEf ôngAjNooP dHzyEfta YWtrả mtj9V8lời, tdHzyEfôi qYWuay đầuAjNooP lạYWi AjNooPnhìn, thấmtj9V8y dHzyEfông YWta đangYW dùngmtj9V8 nmtj9V8gón dHzyEftrỏ vàdHzyEf ngóYWn mtj9V8cái gidHzyEfật YWgiật vùYWng AjNooPda giữaAjNooP mtj9V8hai lônAjNooPg mày,YW cóYW vẻYW nAjNooPhư đamtj9V8ng sdHzyEfuy xétAjNooP YWkỹ lưỡngmtj9V8 cYWái gYWì đó.

Tôi chdHzyEfo rằngYW ônYWg dHzyEfta kdHzyEfhông nAjNooPghe đưAjNooPợc nhữngYW ldHzyEfời tYWôi nóiAjNooP, YWnhắc YWlại mộmtj9V8t lần:YW “Tmtj9V8ôi mudHzyEfốn xYWem bAjNooPộ pdHzyEfhim này!”

“Được rồi!mtj9V8” ÔnYWg tmtj9V8a cuốiAjNooP cùngAjNooP YWcũng nAjNooPghe thấdHzyEfy AjNooPđược: “TôiYW dHzyEfđi mdHzyEfua vé.”

Không biếtAjNooP YWvì mtj9V8sao vmtj9V8ẻ mYWặt củAjNooPa ôAjNooPng dHzyEfta mtj9V8làm dHzyEftôi cảmYW thấyYW YWông tAjNooPa kAjNooPhông cYWam mtj9V8lòng, khôngAjNooP tìAjNooPnh nguyện!

Người phụYW AjNooPnữ bánmtj9V8 vdHzyEfé nmtj9V8ghiêng mắtdHzyEf mtj9V8nhìn ôYWng tdHzyEfa, rồiAjNooP lAjNooPại YWliếc nhìndHzyEf bộYW đồnYWg dHzyEfphục trêAjNooPn tômtj9V8i, khinYWh tAjNooPhường lườAjNooPm tômtj9V8i mộtYW cáAjNooPi: “dHzyEfTầng mtj9V8trên hAjNooPay tầdHzyEfng dưới?”

“Uhm… TầYWng tYWrên!” ÔngdHzyEf mtj9V8ta nói.

“Có loạYWi hdHzyEfai trădHzyEfm, cAjNooPó loAjNooPại bốnAjNooP trăm…”

“Bốn trăm!”

“Một dHzyEfbộ pdHzyEfhim điệndHzyEf ảnhAjNooP tốdHzyEfn tậAjNooPn bmtj9V8ốn trăm?AjNooP SaAjNooPo lạimtj9V8 đắtAjNooP nhưmtj9V8 thế?mtj9V8” RạpAjNooP chiếumtj9V8 YWphim nàymtj9V8 dHzyEfcũng liệtYW vàdHzyEfo AjNooPhạng khdHzyEfông cadHzyEfo cấYWp lắmAjNooP, mmtj9V8ột bdHzyEfộ YWphim đủAjNooP chmtj9V8o tôAjNooPi tdHzyEfiền ădHzyEfn trưmtj9V8a mdHzyEfột tháng.

“Không đắt!dHzyEf RấdHzyEft bìnAjNooPh thường.”

Đợi đếndHzyEf dHzyEfkhi ldHzyEfên tầng,YW đAjNooPi vàdHzyEfo mtj9V8gian nhỏYW tôdHzyEfi dHzyEfmới hiểYWu đượcYW YWcái mtj9V8gì YWgọi là: Không đắt!YW RYWất bmtj9V8ình thường.

Gian pdHzyEfhòng rấYWt hẹpAjNooP, hmtj9V8ẹp đếnAjNooP mứmtj9V8c chmtj9V8ỉ cóAjNooP thYWể chứaYW đượcAjNooP mộmtj9V8t dHzyEfchiếc ghếdHzyEf YWsofa dHzyEfmàu hmtj9V8ồng YWhơi códHzyEf phầmtj9V8n khAjNooPoa AjNooPtrương vàYW AjNooPmột chiếcYW dHzyEfTV dHzyEfmàu AjNooPđen gắnmtj9V8 lêYWn trêmtj9V8n tưYWờng, dHzyEfkhông cóYW cácdHzyEf thidHzyEfết bmtj9V8ị nAjNooPào khác.

Thấy thimtj9V8ết dHzyEfkế nhdHzyEfư thếmtj9V8, tômtj9V8i cuốidHzyEf cdHzyEfùng cAjNooPũng hiểumtj9V8 AjNooPrõ YWvẻ mặtYW dHzyEftrầm tdHzyEfư YWsuy nmtj9V8ghĩ mtj9V8kia củaYW ôngmtj9V8 mtj9V8ta dHzyEfmang mtj9V8nội dudHzyEfng gì.

Ông tmtj9V8a mtj9V8ngồi trAjNooPên somtj9V8fa, dHzyEfbật TdHzyEfV lên:YW “AjNooPEm cứmtj9V8 từdHzyEf tmtj9V8ừ xeYWm mAjNooPột dHzyEfmình, tômtj9V8i ngủdHzyEf mYWột lúc!YW KhdHzyEfi nAjNooPào hếtdHzyEf tmtj9V8hì đmtj9V8ánh thứcYW tôi!”

Nói xmtj9V8ong, mtj9V8ông AjNooPta cởmtj9V8i dHzyEfáo khoácYW mtj9V8ra đdHzyEfắp lAjNooPên tdHzyEfrên ngườimtj9V8, nừdHzyEfa nằmYW nửaAjNooP dựaYW trênYW sAjNooPofa, gốmtj9V8i đYWầu ldHzyEfên thAjNooPành ghmtj9V8ế, nhắmmtj9V8 mắtdHzyEf lại.

“À!” TôiAjNooP ômdHzyEf góiAjNooP bỏngmtj9V8 YWngồi xuống,mtj9V8 cốmtj9V8 gắnYWg hếtAjNooP sứcYW giữYW khodHzyEfảng cYWách vớiAjNooP ôYWng tAjNooPa, dHzyEfdưa trêYWn thàdHzyEfnh ghmtj9V8ế cdHzyEfòn lại.

Trong hoYWàn AjNooPcảnh này,YW mtj9V8cứ nênAjNooP cẩAjNooPn thYWận mộtdHzyEf chútdHzyEf dHzyEfthì hơn.

Khi pdHzyEfhim bắtAjNooP đdHzyEfầu chiếYWu YWtôi mtj9V8mới biếtAjNooP tìnmtj9V8h tiếtmtj9V8 YWkhông giốngmtj9V8 nhưAjNooP nhữYWng gdHzyEfì mtj9V8tôi nghĩ.

Tôi chmtj9V8o rằngmtj9V8 đâyYW dHzyEfsẽ làdHzyEf mYWột bộYW dHzyEfphim bAjNooPáo mtj9V8thù, monYWg đYWợi mtj9V8nhân vậtdHzyEf YWnữ chínhYW đmtj9V8ã từngAjNooP trảiYW qdHzyEfua mtj9V8những viYWệc giốndHzyEfg nAjNooPhư tôdHzyEfi, yêdHzyEfu kYWẻ dHzyEfthù củamtj9V8 cômtj9V8 ấYWy thếYW ndHzyEfên AjNooPmới mtj9V8thân mậtAjNooP vAjNooPới YWngười đàdHzyEfn YWông kiYWa nAjNooPhư thế…

Chỉ códHzyEf điềudHzyEf dHzyEfcho dHzyEfdù kmtj9V8hông mtj9V8có tìnhdHzyEf tiếtAjNooP tươngmtj9V8 tAjNooPự, nhìdHzyEfn AjNooPcách cdHzyEfô dHzyEfấy dHzyEfgiết ngườiYW đàndHzyEf mtj9V8ông cườngAjNooP tYWráng kidHzyEfa nhYWư thếmtj9V8 nàomtj9V8 AjNooPcũng khôngYW uổAjNooPng AjNooPcông tAjNooPôi xdHzyEfem mộdHzyEft lần.

Do AjNooPđó tôdHzyEfi xedHzyEfm cựAjNooPc kdHzyEfỳ chăYWm dHzyEfchú, nhấYWt mtj9V8là AjNooPđến thờdHzyEfi đmtj9V8iểm mấmtj9V8u chốt…

Mặc dùAjNooP đoạndHzyEf dAjNooPạo đầuYW qdHzyEfuá dYWài, qumtj9V8á kdHzyEfịch liệAjNooPt, haAjNooPi nYWgười điênAjNooP cuồngdHzyEf vặnAjNooP vẹoAjNooP cmtj9V8ơ tmtj9V8hể khôngmtj9V8 dừng,dHzyEf còAjNooPn tôiYW mtj9V8thì cắdHzyEfn răngAjNooP, nhịn….

Trước đâmtj9V8y mtj9V8tôi đYWã từngdHzyEf dHzyEfxem qAjNooPua quAjNooPá trìnYWh nàmtj9V8y khdHzyEfi dHzyEfđọc tiểuAjNooP thYWuyết tìYWnh dHzyEfcảm, mtj9V8đại kháidHzyEf dHzyEflà hAjNooPiểu nhưmtj9V8ng khôAjNooPng códHzyEf pdHzyEfhải ứYWng YWgì qAjNooPuá mAjNooPức mmtj9V8ãnh liệt.

Hôm naYWy thấYWy nmtj9V8gười thậAjNooPt biểuYW dAjNooPiễn tôiYW lạidHzyEf dHzyEfcảm giádHzyEfc khôngYW gAjNooPiống nhưmtj9V8 tAjNooPhế, thấymtj9V8 hamtj9V8i cdHzyEfơ thểmtj9V8 dHzyEfhai ngườAjNooPi YWdây dYWưa vớiAjNooP nYWhau, tiếYWng dHzyEfthở dâmdHzyEf loạmtj9V8n, YWtiếng thétYW phmtj9V8óng đãngmtj9V8, dHzyEflòng AjNooPtôi cũYWng mtj9V8nổi lêdHzyEfn từmtj9V8ng cơmtj9V8n hoAjNooPảng loạnmtj9V8, mặdHzyEft màyYW YWtựa nhưYW đangAjNooP phdHzyEfát sốt.

Chỉ códHzyEf điềuAjNooP vdHzyEfì chờmtj9V8 đợimtj9V8 đdHzyEfến YWtình dHzyEftiết themtj9V8n chốt,dHzyEf YWtôi nhịn!

Cuối cAjNooPũng cũngAjNooP thấymtj9V8 ndHzyEfgười AjNooPphụ nữYW dHzyEfkia tYWừ dHzyEftừ budHzyEfộc ngườidHzyEf YWđàn ôngAjNooP vàYWo thmtj9V8ành giườngmtj9V8, tômtj9V8i ngừnmtj9V8g YWthở chờdHzyEf đợiYW cYWô ấmtj9V8y lấydHzyEf dHzyEfra cáiYW dùiAjNooP đụcmtj9V8 AjNooPtừ nơdHzyEfi nào.

“Có thểAjNooP dHzyEftập truYWng xeYWm đếnYW mmtj9V8ức nhưmtj9V8 thAjNooPế sadHzyEfo?” GiódHzyEfng nóidHzyEf cmtj9V8ủa HàYWn Tmtj9V8rạc YWThần YWlàm AjNooPtôi gYWiật mình,AjNooP nếumtj9V8 AjNooPông YWta khônmtj9V8g nóiAjNooP mtj9V8tôi gầYWn nhưYW qumtj9V8ên mấtYW YWsự tồnAjNooP tạimtj9V8 cAjNooPủa ônAjNooPg ta.

“Ớ.. uhdHzyEfm…” TôdHzyEfi YWcó cAjNooPảm gidHzyEfác mtj9V8như mìnhmtj9V8 lYWà mộtAjNooP đứdHzyEfa trẻdHzyEf cdHzyEfon xAjNooPem tYWrộm pmtj9V8him mtj9V8người lớnYW bịdHzyEf ngườiAjNooP kdHzyEfhác bắdHzyEft gặp,dHzyEf dHzyEfnhất YWlà lạdHzyEfi AjNooPbị ôngmtj9V8 tmtj9V8a trôngYW thấAjNooPy, tômtj9V8i lạimtj9V8 càmtj9V8ng chánAjNooP nảnAjNooP hơAjNooPn, đồngdHzyEf thờYWi cònmtj9V8 bấAjNooPt YWan rụAjNooPt rAjNooPè: “KhôngdHzyEf phảiAjNooP ôdHzyEfng đãAjNooP dHzyEfngủ sao?”

“Bị đánYWh thức…”dHzyEf YWÔng tmtj9V8a chAjNooPống tAjNooPay lênYW sAjNooPofa rồimtj9V8 AjNooPngồi xuống,YW dạmtj9V8t YWdào hYWứng thúdHzyEf nmtj9V8hìn YWtôi: “CóAjNooP hứngmtj9V8 thúAjNooP à?”

Tôi đoánAjNooP cmtj9V8hắc mtj9V8rằng khuYWôn mYWặt tôiAjNooP bâdHzyEfy giờmtj9V8 AjNooPcó thAjNooPể đYWun sôdHzyEfi mộtmtj9V8 hồdHzyEf mtj9V8nước, vộYWi vànmtj9V8g dùYWng AjNooPmu bàdHzyEfn tamtj9V8y làdHzyEfm dHzyEfgiảm dHzyEfnhiệt độmtj9V8. “TôYWi chAjNooPỉ mAjNooPuốn nhìYWn mộYWt chYWút thôi…”

Nhớ tớiAjNooP mụcAjNooP YWđích YWcủa mìYWnh, tôYWi vộmtj9V8i vmtj9V8àng YWngẩng đmtj9V8ầu xmtj9V8em tiếp,YW đángdHzyEf tiếcAjNooP ldHzyEfà AjNooPđã bỏYW YWlỡ mấtdHzyEf thờAjNooPi đdHzyEfiểm mấumtj9V8 dHzyEfchốt, nAjNooPgười dHzyEfphụ nữmtj9V8 kidHzyEfa khômtj9V8ng biếtdHzyEf đãdHzyEf lấyAjNooP tdHzyEfừ đâudHzyEf mtj9V8ra cáYWi mũYWi mtj9V8dùi, đâmAjNooP vàoYW nAjNooPgực nYWgười đànAjNooP ôdHzyEfng đấy!

Thật đángdHzyEf tiếngYW làmtj9V8 AjNooPkhông tYWhấy rõ!

“Trông mtj9V8em cAjNooPó vAjNooPẻ mtj9V8như đangYW thấtYW vọngAjNooP, cóYW YWmuốn dHzyEftôi YWtua lạiAjNooP chmtj9V8o eYWm nhAjNooPìn kỹYW thêdHzyEfm AjNooPlần nữdHzyEfa không.”

Không đợidHzyEf tdHzyEfôi tYWrả lờdHzyEfi, ôngdHzyEf YWta đãdHzyEf tumtj9V8a lạYWi mdHzyEfột chúmtj9V8t, tdHzyEfôi lạiYW cànYWg ngượngdHzyEf nmtj9V8gùng hơnmtj9V8, taAjNooPy chdHzyEfân khdHzyEfông biếtdHzyEf đặYWt đâudHzyEf hết.

“Tôi cAjNooPó mtj9V8thể hỏmtj9V8i ôYWng AjNooPmột vấnYW YWđề kdHzyEfhông.” TYWôi dHzyEfthử tìmmtj9V8 cáchdHzyEf mtj9V8đổi chủdHzyEf đềmtj9V8 câuYW chuyệnYW, dờiAjNooP đAjNooPi mtj9V8sự ngYWượng ngdHzyEfùng củamtj9V8 chínhAjNooP mìnYWh. “Ôngmtj9V8 cdHzyEfó thểmtj9V8 mtj9V8để dHzyEfphụ nYWữ cAjNooPột ônAjNooPg vAjNooPào dHzyEfthành giườngdHzyEf không?”

“Trừ kdHzyEfhi tôAjNooPi mtj9V8không mmtj9V8uốn sốYWng nữa!”

Tôi cAjNooPũng nAjNooPghĩ nhdHzyEfư vậy,YW cáiAjNooP loạiAjNooP ngdHzyEfười tmtj9V8ính cácdHzyEfh dHzyEftrời sidHzyEfnh đadHzyEf nYWghi nhưmtj9V8 ôdHzyEfng tmtj9V8a lYWàm saAjNooPo mtj9V8có thểYW đểmtj9V8 AjNooPphụ nữdHzyEf cómtj9V8 cmtj9V8ơ dHzyEfhội YWnhư thế.

Tôi smtj9V8uy nghmtj9V8ĩ tAjNooPhêm mộtYW látdHzyEf, hỏimtj9V8 dYWò: “VdHzyEfậy… NếuAjNooP làYW mtj9V8tôi YWthì YWsao? KhôAjNooPng mtj9V8phải mtj9V8ông đmtj9V8ã nmtj9V8ói tôiAjNooP lmtj9V8à ngườAjNooPi AjNooPsuy nhấtdHzyEf ômtj9V8ng tAjNooPin tưởnmtj9V8g sao…”

Đến lúmtj9V8c tôYWi trAjNooPông mtj9V8thấy sựAjNooP hdHzyEfưng phấnmtj9V8 khómtj9V8 códHzyEf dHzyEfthể đèdHzyEf nmtj9V8én đượcmtj9V8 tAjNooProng mắtYW ôngdHzyEf tdHzyEfa, tAjNooPôi mớmtj9V8i ýmtj9V8 thứYWc đượcdHzyEf rmtj9V8ằng AjNooPcâu AjNooPhỏi củmtj9V8a mìYWnh AjNooPcó bdHzyEfao ndHzyEfhiêu mAjNooPờ ám…

Đây làYW kdHzyEfết quảYW củadHzyEf vidHzyEfệc AjNooPkhông giỏidHzyEf toán,YW kAjNooPhi YWgiả sử…mtj9V8 mệnhYW đềdHzyEf bAjNooPan đầumtj9V8 mtj9V8đã xumtj9V8ất hiệnAjNooP smtj9V8ự sYWai mtj9V8lầm AjNooPvô AjNooPcùng nghiêmmtj9V8 trọng!

Cơ AjNooPthể củamtj9V8 ôngdHzyEf tYWa nghiêngAjNooP vềmtj9V8 phíAjNooPa tAjNooPôi, hdHzyEfai cAjNooPánh mtj9V8tay đặtAjNooP bYWên sdHzyEfườn tôi,AjNooP YWvừa vYWặn quâAjNooPy dHzyEftôi lạiAjNooP tYWrong khôngAjNooP giadHzyEfn dHzyEfnhỏ hẹp.

Khuôn mặdHzyEft củmtj9V8a dHzyEfông tdHzyEfa tYWới gầnAjNooP AjNooPbên dHzyEftai tôi,YW dùAjNooPng gdHzyEfiọng nmtj9V8ói AjNooPgợi cảmAjNooP hYWơi mAjNooPang YWtheo ýdHzyEf cdHzyEfười nóidHzyEf: “mtj9V8Nếu nhAjNooPư cứmtj9V8 thmtj9V8eo lờiYW eYWm nóAjNooPi… tdHzyEfôi AjNooPlại càmtj9V8ng muốnYW tróAjNooPi edHzyEfm lạAjNooPi trêAjNooPn giườYWng, nghAjNooPe mtj9V8em cầumtj9V8 xdHzyEfin tôi…AjNooP CYWhuyện mtj9V8đấy qdHzyEfuả thậtYW rấtYW kícmtj9V8h thích…”

Khi mtj9V8ông tdHzyEfa nódHzyEfi, hơYWi nmtj9V8óng dHzyEfphe pYWhẩy mtj9V8sau mtj9V8tai tôidHzyEf, cáYWnh YWtay YWtôi cứngAjNooP lại,dHzyEf góYWi bỏngmtj9V8 tmtj9V8rên YWtay rơdHzyEfi xuốngmtj9V8,vung vãimtj9V8 kYWhắp mdHzyEfặt đất.

Không chYWỉ cóAjNooP giọngYW nóiYW củamtj9V8 ôngmtj9V8 mtj9V8ta biAjNooPến đổmtj9V8i, ándHzyEfh mắtAjNooP cũngAjNooP rấtmtj9V8 bấtAjNooP thườngAjNooP, trAjNooPong mắtdHzyEf mtj9V8lóe AjNooPlên nhữYWng đốmmtj9V8 sáAjNooPng nYWhư lmtj9V8ửa, tràYWn dHzyEfngập YWsự điYWên cuồnAjNooPg chiếmAjNooP gdHzyEfiữ vAjNooPà cướpmtj9V8 đoạt.

Nhưng sựYW khácdHzyEf thườngYW nhấtdHzyEf chínhAjNooP lAjNooPà ôngAjNooP YWta dAjNooPùng đầuYW lưỡidHzyEf liếmYW sdHzyEfau AjNooPtai tôYWi, cảmdHzyEf giácdHzyEf trơmtj9V8n tmtj9V8rợt AjNooPẩm ướtdHzyEf mtj9V8kéo thAjNooPeo nhYWững xAjNooPúc cảmdHzyEf khômtj9V8ng AjNooPdự đoándHzyEf tdHzyEfrước đượYWc củaAjNooP dHzyEfcơ thể,dHzyEf tôiAjNooP sợmtj9V8 đếnYW nAjNooPỗi lùimtj9V8 mìnhdHzyEf lẩnmtj9V8 tránhAjNooP, AjNooPthế nhAjNooPưng đằnmtj9V8g sYWau đAjNooPã mtj9V8chạm vAjNooPào dHzyEftay vmtj9V8ịn YWsofa, khdHzyEfông còndHzyEf đườngYW trốnmtj9V8 thoát!

Tôi bmtj9V8ị độngmtj9V8 táAjNooPc củaAjNooP ôngAjNooP tAjNooPa AjNooPdọa đếndHzyEf nmtj9V8gây ngẩndHzyEf cYWả ngmtj9V8ười, AjNooPhoàn YWtoàn khôngYW biếdHzyEft ndHzyEfên làmYW cámtj9V8i gìdHzyEf bâYWy giờ!

Đôi môYWi AjNooPông dHzyEfta hônYW từdHzyEf saYWu taYWi AjNooPtôi dọcAjNooP thedHzyEfo cAjNooPần cổ,dHzyEf dHzyEftrằn trọcAjNooP trênmtj9V8 làndHzyEf YWda đamtj9V8ng dHzyEflộ rYWa ngoàdHzyEfi áo,mtj9V8 nAjNooPhẹ nhànAjNooPg mtj9V8mút lấdHzyEfy, nụdHzyEf hônmtj9V8 lúcYW nhẹmtj9V8 lmtj9V8úc YWsâu, lúmtj9V8c nhYWanh AjNooPlúc chậm,YW đôYWi kmtj9V8hi còndHzyEf cóYW thểAjNooP ddHzyEfùng hàAjNooPm dHzyEfrăng khẽYW cắn,AjNooP cYWơ AjNooPthể đadHzyEfng mtj9V8căng cứYWng vYWì sợAjNooP củdHzyEfa tdHzyEfôi dAjNooPần dầdHzyEfn trAjNooPở nYWên bdHzyEfủn rủndHzyEf, khAjNooPông cdHzyEfòn sYWức lực…

Trước đâydHzyEf kdHzyEfhi đAjNooPọc tYWiểu tYWhuyết vimtj9V8ết, mtj9V8sau kmtj9V8hi phụAjNooP nữdHzyEf AjNooPthân mậtmtj9V8 vAjNooPới đànmtj9V8 ôngdHzyEf, trmtj9V8ên ngườiAjNooP sẽYW lAjNooPưu lạidHzyEf nhiềuAjNooP dấuYW hônmtj9V8, tômtj9V8i khôngAjNooP YWhiểu mtj9V8vì smtj9V8ao đàndHzyEf ôdHzyEfng lạiYW dHzyEfphải thôYW lAjNooPỗ nhưdHzyEf thếYW, himtj9V8ện giờAjNooP tdHzyEfôi mớiAjNooP hiểYWu đYWược, smtj9V8ự đdHzyEfau đmtj9V8ớn kiểuYW nàYWy smtj9V8ẽ làYWm ngườimtj9V8 dHzyEfta cmtj9V8ó AjNooPloại cảmdHzyEf gidHzyEfác hưởnAjNooPg mtj9V8thụ đặcmtj9V8 bidHzyEfệt, thânmtj9V8 YWthể bắmtj9V8t đầuYW dHzyEfdấy lêYWn mtj9V8nhiệt đmtj9V8ộ AjNooPlàm tôiYW kidHzyEfnh hoảng!

Hưởng AjNooPthụ! NAjNooPghĩ đếnAjNooP mộtAjNooP tímtj9V8nh từmtj9V8 nAjNooPhư vAjNooPậy, tráidHzyEf tmtj9V8im mtj9V8tôi ldHzyEfại mtj9V8càng kiYWnh hoAjNooPàng thêm.

Tôi mtj9V8vừa mmtj9V8uốn rAjNooPa sứcmtj9V8 dHzyEfđẩy YWông tamtj9V8, gàoAjNooP lên: Đừng!

Chợt nghYWe thấdHzyEfy gYWian YWphòng AjNooPsát váYWch YWvọng đếndHzyEf tiAjNooPếng rênAjNooP nmtj9V8ũng nịudHzyEf củaYW YWmột phụAjNooP mtj9V8nữ: “Đừngmtj9V8 mà!”

Cái dHzyEfchữ tAjNooPôi vmtj9V8ừa mmtj9V8uốn hdHzyEfét dHzyEfra bịYW kẹmtj9V8t YWlại tYWrong AjNooPcổ họng,dHzyEf mtj9V8không héAjNooPt đdHzyEfược nữa.

Ngay cảAjNooP bànAjNooP AjNooPtay củadHzyEf tôiAjNooP đặtdHzyEf tmtj9V8rong nYWgực dHzyEfông tdHzyEfa, YWcũng bắYWt đmtj9V8ầu bYWị ônmtj9V8g dHzyEfta đèAjNooP chặt.

Trời ơiYW, ndHzyEfơi nAjNooPày dHzyEfsuy cmtj9V8ho cùngmtj9V8 lAjNooPà chốnAjNooP nàAjNooPo hả!

Tôi đâyAjNooP khôngAjNooP phảidHzyEf tựdHzyEf mìnhAjNooP chủmtj9V8 đmtj9V8ộng dâmtj9V8ng đếnAjNooP miệnAjNooPg ngAjNooPười tAjNooPa sao?

“Muốn thửAjNooP không?”

Khóe mimtj9V8ệng ôYWng tAjNooPa thoángmtj9V8 nhmtj9V8ếch lên,AjNooP YWmi mYWắt chớmtj9V8p độnAjNooPg, dHzyEfý mtj9V8cười kdHzyEfia madHzyEfng thdHzyEfeo chAjNooPút tàYW ácdHzyEf mịYW hoặc,dHzyEf tôYWi ngmtj9V8hĩ rằngYW ngdHzyEfay cAjNooPả dHzyEfAn Dmtj9V8ĩ AjNooPPhong YWcũng pmtj9V8hải YWcảm thấyAjNooP xấmtj9V8u hổdHzyEf muốmtj9V8n chAjNooPui đầAjNooPu xuốngAjNooP mtj9V8đất, tdHzyEfự thấyYW khôngdHzyEf bằng!

“Yên tâAjNooPm, tdHzyEfôi sẽmtj9V8 AjNooPrất dịYWu YWdàng, khômtj9V8ng lAjNooPàm AjNooPđau mtj9V8em đâu…”

Tôi nudHzyEfốt mộtdHzyEf ngụmdHzyEf nướcYW bmtj9V8ọt, mtj9V8hô hấpmtj9V8 mtj9V8bắt đAjNooPầu khônmtj9V8g YWcân bằngmtj9V8, thấAjNooPy rõYW nAjNooPgực mìmtj9V8nh bdHzyEfắt AjNooPđầu phậYWp mtj9V8phồng khôAjNooPng tdHzyEfheo qudHzyEfy AjNooPluật, cYWơ thểmtj9V8 bấtdHzyEf gdHzyEfiác trởAjNooP YWnên mtj9V8nóng bỏng.

Tôi bắtdHzyEf đầumtj9V8 nghidHzyEfêm túmtj9V8c AjNooPsuy nghĩdHzyEf lờmtj9V8i ôngmtj9V8 tdHzyEfa ndHzyEfói, AjNooPthật làdHzyEf smtj9V8ẽ khmtj9V8ông đamtj9V8u không?

Tôi lAjNooPắc đầu,AjNooP vấndHzyEf đềdHzyEf mtj9V8cần sYWuy YWnghĩ lúYWc ndHzyEfày khYWông phảimtj9V8 đauYW hadHzyEfy khdHzyEfông YWđau, màdHzyEf YWlà hìYWnh nYWhư ôdHzyEfng tYWa thmtj9V8ật sựYW muốdHzyEfn AjNooPlàm YWnhững chuyAjNooPện khônmtj9V8g bằnAjNooPg mtj9V8cầm YWthú vớiAjNooP tôi.

Không thể,dHzyEf AjNooPnếu ndHzyEfhư ngYWay cAjNooPả cAjNooPơ thểAjNooP tAjNooPôi cdHzyEfũng YWdâng cYWho ôAjNooPng dHzyEfta, tấtAjNooP cmtj9V8ả mAjNooPọi thứdHzyEf sdHzyEfẽ khôngAjNooP cAjNooPòn YWkiểm sAjNooPoát mtj9V8được nữa.

“Tôi ndHzyEfghĩ códHzyEf mtj9V8thể ômtj9V8ng đadHzyEfng hiểuAjNooP lầdHzyEfm ýYW củYWa tôYWi…” AjNooPTôi đangdHzyEf nYWghĩ cmtj9V8ách làmdHzyEf tAjNooPhế nàAjNooPo đểYW giảiYW thídHzyEfch, dHzyEfông tmtj9V8a nghiêdHzyEfng ngườAjNooPi YWnằm xuốngdHzyEf bênYW ngườdHzyEfi tôiYW, mộtmtj9V8 AjNooPtay ômYW ldHzyEfấy vaAjNooPi AjNooPtôi, kdHzyEféo chặYWt AjNooPtôi vmtj9V8ào tdHzyEfrong lồdHzyEfng ngực,dHzyEf dHzyEftay kiYWa mtj9V8nâng ldHzyEfên chânAjNooP tdHzyEfôi đặAjNooPt trmtj9V8ên sYWofa, YWdùng ngóAjNooPn AjNooPtay nhẹdHzyEf nhàAjNooPng trượdHzyEft dọmtj9V8c thAjNooPeo chYWân tôiYW đYWến mtj9V8bắp mtj9V8đùi, tiếdHzyEfp YWtục lAjNooPần vàoAjNooP bYWên tAjNooProng, YWthăm mtj9V8dò YWvào bYWên tronYWg chiếcYW váyAjNooP tôiAjNooP, lựcmtj9V8 tdHzyEfay YWvừa đdHzyEfủ khiếnAjNooP ngưdHzyEfời tmtj9V8a cYWó cảmtj9V8m giámtj9V8c tAjNooPê ngứdHzyEfa dHzyEftới tAjNooPừng khớpYW xương.

Sự dHzyEfkích độngmtj9V8 tronmtj9V8g AjNooPTV dHzyEflại bdHzyEfắt đầu,AjNooP AjNooPnhân mtj9V8vật nữYW cdHzyEfhính YWthở dốc,AjNooP rAjNooPên AjNooPrỉ, nAjNooPgười đàmtj9V8n ôngdHzyEf tAjNooPhét lêdHzyEfn mộtYW tiếngdHzyEf AjNooPrồi lạdHzyEfi mộtdHzyEf tYWiếng càngAjNooP trầmmtj9V8 ludHzyEfân hơn.

Cách váchmtj9V8 cAjNooPòn vọngYW tớimtj9V8 mAjNooPột tiếngYW kêdHzyEfu còndHzyEf ướtAjNooP ádHzyEft hdHzyEfơn cảdHzyEf tmtj9V8rên TVAjNooP: “AjNooPMau lAjNooPên mộtmtj9V8 mtj9V8chút, mYWau nữa…”

Ông YWta thảnAjNooP nhiêndHzyEf cườimtj9V8, ngóndHzyEf tamtj9V8y dàAjNooPi lạidHzyEf chầAjNooPm chậmAjNooP YWlướt tdHzyEfrên AjNooPđùi tAjNooPôi, tựYWa mtj9V8như cóYW sứcmtj9V8 qudHzyEfyến dHzyEfrũ kỳAjNooP lạ,AjNooP mtj9V8khiến cmtj9V8ơ thểdHzyEf tôiYW AjNooPrun rdHzyEfẩy tdHzyEfừng cơn.

“Đừng…” GiọYWng nmtj9V8ói nàYWy bậdHzyEft rYWa, tôYWi mAjNooPới phátAjNooP hiAjNooPện rYWa rằngmtj9V8 mtj9V8độ ưdHzyEfớt átmtj9V8 sAjNooPo dHzyEfvới ngườidHzyEf phụdHzyEf ndHzyEfữ cácYWh vdHzyEfách dườngmtj9V8 nhmtj9V8ư chỉYW cóYW hơndHzyEf cYWhứ mtj9V8không cYWó kém.

“Mẫn AjNooPcảm AjNooPthế sao…”YW Ônmtj9V8g YWta tựaAjNooP hồdHzyEf nhmtj9V8ư AjNooPcàng YWlúc YWcàng thícYWh tAjNooPhú, hôndHzyEf nhẹdHzyEf lYWên môdHzyEfi AjNooPtôi: “Nmtj9V8hư thếYW thmtj9V8ì chúngdHzyEf mtj9V8ta cứAjNooP từAjNooP YWtừ YWmà làmtj9V8m làdHzyEf đượcmtj9V8 rồi.”

Ngón tadHzyEfy ldHzyEfinh hoạtdHzyEf củAjNooPa AjNooPông tYWa mâmYW YWmê luAjNooPồn vàoAjNooP tAjNooProng đồngmtj9V8 phụcmtj9V8 mtj9V8của AjNooPtôi, YWlực tmtj9V8ay AjNooPcùng mtj9V8tốc đAjNooPộ rấtAjNooP mtj9V8chậm AjNooPkhiến tômtj9V8i khmtj9V8ông nhịnYW đượcmtj9V8 hmtj9V8ít dHzyEfmột hơi.

Tay AjNooPông dHzyEfta YWcách mộtAjNooP lớpYW áoAjNooP mtj9V8nắm lAjNooPấy ngdHzyEfực tAjNooPôi, đầuYW ngómtj9V8n tdHzyEfay YWxoay vòngdHzyEf tAjNooPrên vịmtj9V8 tmtj9V8rí mdHzyEfẫn cảmdHzyEf nmtj9V8hất, vờdHzyEfn quanh.

Tôi phmtj9V8ải cắYWn YWchặt môiYW mớimtj9V8 cAjNooPó thểmtj9V8 YWkhông dHzyEfbất rmtj9V8a tiếngAjNooP dHzyEfrên khiYWến ngườmtj9V8i tAjNooPa AjNooPcảm thấymtj9V8 YWmất tAjNooPhể diệnYW kia.

Dục vọndHzyEfg mtj9V8mà dHzyEftôi muAjNooPốn cựdHzyEf tuyệmtj9V8t dầYWn dầnAjNooP trởdHzyEf nênmtj9V8 mãYWnh liệdHzyEft dần….

Ông mtj9V8ta mtj9V8dường nhYWư phádHzyEft hYWiện dHzyEfra dHzyEftôi khYWông muốnAjNooP bdHzyEfật rAjNooPa tmtj9V8hành tiếngAjNooP, lAjNooPiền hônYW lêAjNooPn đômtj9V8i môi,dHzyEf dùmtj9V8ng lưỡiYW đẩymtj9V8 YWra mtj9V8hàm răYWng đanYWg mtj9V8cắn cdHzyEfhặt lYWấy mômtj9V8i, dHzyEfđi smtj9V8âu vàYWo mtj9V8dò xYWét bYWên tronYWg, nuốYWt hếtYW tiếndHzyEfg kêdHzyEfu YWrên củadHzyEf tôi.

Trong dHzyEflúc trmtj9V8iền miêndHzyEf AjNooPđiên YWcuồng, dHzyEfsư kdHzyEfhó cmtj9V8hịu củYWa cAjNooPơ thểdHzyEf đượcdHzyEf giảmdHzyEf điYW đmtj9V8ôi chdHzyEfút, mtj9V8khi YWmôi dHzyEflưỡi AjNooPdây dHzyEfdưa tiếnmtj9V8g kêuYW rdHzyEfên cũnYWg mtj9V8có tAjNooPhể khôngAjNooP cầnmtj9V8 phảiYW kdHzyEfìm chdHzyEfế, cứmtj9V8 mAjNooPặc nómtj9V8 bAjNooPật ra…

Tôi thởYW gấpmtj9V8 gáp,AjNooP tậnmtj9V8 dHzyEfmột dHzyEfchỗ sAjNooPâu nAjNooPào đódHzyEf tronAjNooPg cơdHzyEf thểYW bắtAjNooP đầuYW nódHzyEfng dHzyEflên, nYWóng AjNooPlên, vôAjNooP thứYWc kmtj9V8hao khYWát monYWg mtj9V8muốn nhYWiều hơAjNooPn cdHzyEfái gìdHzyEf đó.

Bàn YWtay YWtôi dHzyEfđặt tdHzyEfrên mtj9V8ngực ôAjNooPng tAjNooPa AjNooPdần dầndHzyEf mtj9V8chuyển qAjNooPua mtj9V8sau mtj9V8lưng ngườidHzyEf mtj9V8ấy, hôdHzyEfn trYWả lmtj9V8ại mtj9V8ông tadHzyEf, dHzyEfhọc cYWách kdHzyEfhi ôngAjNooP tYWa lầnAjNooP YWđầu tiênAjNooP hômtj9V8n tômtj9V8i, đầdHzyEfu YWlưỡi dHzyEfduyện ldHzyEfấy lưỡiAjNooP ônAjNooPg tYWa, mútYW mtj9V8lấy YWmôi củaYW mtj9V8người ấy.

Trong cổYW họngdHzyEf ôndHzyEfg YWta bậtAjNooP rYWa mAjNooPột dHzyEftiếng tmtj9V8han tYWrầm đụcAjNooP, xoamtj9V8y ngườiYW đèdHzyEf tôiYW xmtj9V8uống, mộtAjNooP dHzyEfvị tAjNooPrí nAjNooPào AjNooPđó mtj9V8của AjNooPcơ thểdHzyEf cốAjNooP gdHzyEfắng AjNooPđặt YWtrên bắpYW đYWùi tôi…

“Suy cdHzyEfho cùdHzyEfng mtj9V8em làYW thiYWên YWsứ AjNooPhay lAjNooPà yAjNooPêu tiAjNooPnh hYWả!” GiọdHzyEfng mtj9V8nói cAjNooPủa ôdHzyEfng tAjNooPa khàndHzyEf đdHzyEfặc màYW kdHzyEfhô khốc,mtj9V8 AjNooPhô hấpmtj9V8 nAjNooPặng nề,YW hYWỗn loạn.

Ông tYWa kYWhông hềdHzyEf dịuAjNooP dàng,mtj9V8 YWrút dHzyEfbàn tYWay đYWang đdHzyEfặt tdHzyEfrên nAjNooPgực mtj9V8tôi rmtj9V8a, rYWất nhaAjNooPnh chónYWg dHzyEfmở từYWng cdHzyEfúc áodHzyEf cYWủa tômtj9V8i rAjNooPa, luYWồn tYWay vmtj9V8ào dHzyEftrong dHzyEfáo lót,mtj9V8 cmtj9V8ảm giácYW máYWt lYWạnh củadHzyEf nmtj9V8gón tamtj9V8y ômtj9V8ng YWta maYWng theYWo cảmAjNooP giáYWc kYWích đdHzyEfộng đặdHzyEfc thù,AjNooP tdHzyEfôi dHzyEfmuốn trAjNooPánh né,mtj9V8 cYWơ tAjNooPhể dưmtj9V8ới ngườiYW ônYWg tdHzyEfa vặnmtj9V8 AjNooPvẹo khAjNooPông yên.

Ông mtj9V8ta rúdHzyEft lạiYW bànAjNooP tAjNooPay dHzyEfôm lấymtj9V8 dHzyEfvai tôidHzyEf, YWvỗ vmtj9V8ề dọdHzyEfc thedHzyEfo đầuYW gốiAjNooP, YWhướng vêmtj9V8 nYWơi bAjNooPí ẩnYW mAjNooPềm mdHzyEfại nhất…

Tôi khôndHzyEfg cmtj9V8ó cáchmtj9V8 ndHzyEfào đYWộng đậy,AjNooP cmtj9V8hỉ cóYW thểAjNooP lấymtj9V8 ngóAjNooPn tdHzyEfay gdHzyEfiữ cmtj9V8hặt lmtj9V8ấy áoAjNooP sơmtj9V8 mYWi AjNooPcủa ôdHzyEfng taYW, đểdHzyEf kệdHzyEf AjNooPbàn tYWay ônAjNooPg AjNooPta dHzyEfdi chuymtj9V8ển YWtrên AjNooPtoàn AjNooPthân thôYWi, mtj9V8khuấy độngdHzyEf YWtrong tmtj9V8ôi YWmột loạiAjNooP dHzyEfdục mtj9V8vọng tộAjNooPi lỗi…

Cơ thểYW củdHzyEfa tômtj9V8i hmtj9V8oàn todHzyEfàn bịAjNooP YWông tAjNooPa YWchinh phục,mtj9V8 nhAjNooPắm mdHzyEfắt ldHzyEfại, tìmdHzyEf dHzyEfkiếm đòYWi hỏYWi nYWụ hmtj9V8ôn củaYW dHzyEfông AjNooPta, cYWùng ômtj9V8ng tdHzyEfa dHzyEfsa vdHzyEfào cảmYW giámtj9V8c YWkích tmtj9V8hích cùnmtj9V8g vựcAjNooP sâAjNooPu dụcdHzyEf vọng…


[1] Phim Bản nănAjNooPg gốc (Tiếng Anh: Basic Instinct) AjNooPlà dHzyEfmột bộYW phmtj9V8im AjNooPhồi YWhộp mtj9V8của điện ảnhAjNooP Mỹ đYWược sảndHzyEf xumtj9V8ất nAjNooPăm 199AjNooP2. PYWhim đượcAjNooP PauYWl VeAjNooPrhoeven đạYWo diễnAjNooP vAjNooPà vmtj9V8iết dHzyEfkịch bmtj9V8ản bởYWi Jmtj9V8oe AjNooPEszterhas, dHzyEfcác YWdiễn viêmtj9V8n chímtj9V8nh thmtj9V8am gYWia phYWim là ShadHzyEfron Stone, MichaedHzyEfl Douglas,&nbdHzyEfsp;Jeanne Tripplehorn và&nbspmtj9V8;George DzundAjNooPza. BdHzyEfộ phiAjNooPm xoaYWy YWquanh ndHzyEfhân vậYWt thámAjNooP tdHzyEfử NiYWck CuAjNooPrran (DouglaAjNooPs), ngườiYW phdHzyEfụ AjNooPtrách điềumtj9V8 dHzyEftra vềYW mYWột vụmtj9V8 giếAjNooPt ngườiAjNooP mamtj9V8n rdHzyEfợ YWmà ndHzyEfạn AjNooPnhân lYWà mộtAjNooP YWcựu AjNooPca sĩdHzyEf gimtj9V8àu có,mYWột ndHzyEfhà vAjNooPăn quAjNooPyến dHzyEfrũ giàmtj9V8u sanYWg têAjNooPn là&nYWbsp;Catherine TrameYWll (Stone)cũng liêAjNooPn quaYWn AjNooPđến vụYW ádHzyEfn vAjNooPà YWmối qmtj9V8uan hệmtj9V8 củaAjNooP dHzyEfNick CurrYWan vdHzyEfới ngườimtj9V8 AjNooPphụ nYWữ dHzyEfbí ẩn. (theo wiki Việt Nam)