Ngủ Cùng Sói - Chương 12

SÓI &axnitmp; DƯƠNGXDza CẦM

Tác gtP38iả: DiệcrRyp LạccrRy VôtP38 Tâm

Biên tậtP38p: crRyLily Trần

Chương 12

(Rating: 16+)

*

 

Tôi UU6Lvừa địnhtP38 nóiXDza: Cxnitảm ơnxnit! TôcrRyi UU6Lkhông cần.

Vừa nânXDzag crRymi mcrRyắt lêUU6Ln lạixnit thấXDzay… HUU6Làn TrạccrRy TUU6Lhần đatP38ng mỉmtP38 cườitP38 nhxnitìn tôi.

Sắc mặtP38t củacrRy ôngcrRy tP38ta crRytrông cXDzaó vxnitẻ UU6Lnhợt crRynhạt hơUU6Ln tP38thường ngàycrRy, XDzađôi mắtUU6L vằntP38 xnitlên UU6Ltơ máu,tP38 nhtP38ất crRyđịnh lcrRyà đUU6Lêm quxnita ôngtP38 tXDzaa khôngtP38 ngủXDza ngon!

“Sao eXDzam ltP38ại khóc?tP38” UU6LÔng crRyta vộixnit vàxnitng cXDzaúi ngườiUU6L nxnitâng tôitP38 dậyXDza, crRytrên ngtP38ười thoảUU6Lng qutP38a mùtP38i txnithuốc crRylá crRyvà rượu.

Tôi lắctP38 đầu.

Ông tcrRya dùtP38ng xnittay xnitáo lUU6Lau đxniti nướcrRyc mắtUU6L củxnita tôixnit, đôcrRyi lXDzaông màycrRy tP38vì tP38đau UU6Llòng mcrRyà XDzanhíu chặt:tP38 “KhôngcrRy phảixnit kếtcrRy thúccrRy crRylà hoàngtP38 tửxnit vtP38à xnitcông chúcrRya sốXDzang hạncrRyh phúxnitc UU6Lcùng nhatP38u sao?”

“Nhưng… mUU6La quUU6Lỷ xnitđã chết!”

Tôi ntP38hìn ôngcrRy tXDzaa gầnxnit tP38trong gatP38ng tấctP38, chỉUU6L xxnita nhXDzaau mộXDzat đêxnitm thôcrRyi xnitmà txnitôi cXDzaó cảxnitm gUU6Liác dườngUU6L ntP38hư UU6Lmột XDzanăm UU6Lđã khôtP38ng gặp.

Tôi tP38rất muốncrRy ômxnit chặtXDza lấytP38 tP38ông ta.

Trái tXDzaim tôUU6Li nóiUU6L chUU6Lo tôixnit biết: Ôm mộtUU6L tP38lần, dựtP38a tP38một ltP38ần. ĐUU6Lể mìnxnith crRycó UU6Lthể cảtP38m nhậntP38 sựXDza ấmcrRy áUU6Lp củcrRya crRycái ôxnitm đấyUU6L, đcrRyể crRymình nhớcrRy kxnitỹ tiếngXDza tiUU6Lm đậpxnit củacrRy ngcrRyười xnitấy, XDzamình crRykhông xnittham lamcrRy, mộcrRyt lầUU6Ln XDzalà đủ.

Lý tXDzarí UU6Ltôi lạitP38 gàXDzao lêntP38 giậnXDza dxnitữ crRyvới tôi: Mày khôtP38ng tXDzahể ômxnit ôngXDza taxnit! crRyMột lxnitần cXDzaũng khôngcrRy thể!

Tôi thUU6Lở dtP38ài mộxnitt crRyhơi, lùicrRy vềtP38 xnitsau txnitừng tP38bước, đèUU6L nécrRyn sUU6Lự crRykích xnitđộng tP38tội lỗi.

Chẳng nghĩXDza tớixnit chuyệcrRyn ônXDzag crRyta lUU6Lại vươxnitn UU6Ltay rxnita ômxnit XDzalấy tôicrRy vàUU6Lo lòng.

Trái ticrRym ôtP38ng ttP38a đậpcrRy vữcrRyng vàng,tP38 tP38êm tcrRyai đếnxnit nhtP38ư vậy!

Nếu xnitnhư ctP38ó thcrRyể lựaxnit xnitchọn, ttP38ôi khôngXDza mcrRyuốn ôngUU6L xnitta phUU6Lải chcrRyết, UU6Lthế giớiUU6L XDzacủa xnittôi đãcrRy khôcrRyng crRythể khôngtP38 cóxnit nXDzagười này!

“Thiên Thiên,xnit XDzaem xnitlà ngườiXDza xnitcon xnitgái tP38lương xnitthiện nhấttP38 màXDza tôxniti tXDzaừng gặp!”tP38 ÔncrRyg UU6Lta nxnithẹ gcrRyiọng crRythan thở.

Lương thiệntP38? UU6LÔng xnitta xnitsai rxnitồi, tôtP38i lxnità ngườitP38 phụUU6L nữxnit crRyxấu xcrRya ntP38hất trêncrRy đờitP38 này.

Ông xnitta xnitche xnitchở tôxniti troUU6Lng lòxnitng bànUU6L taXDzay, chxnito dXDzaù tôXDzai crRycó lcrRyàm tổtP38n tP38thương tP38trái xnittim ôcrRyng tP38ta batP38o nhiêu,tP38 ôUU6Lng UU6Lta vẫtP38n tP38còn nhớUU6L dằnUU6L tP38dò tUU6Lôi xnităn crRysáng, nhxnitớ saUU6Li ngườitP38 crRybảo UU6Lvệ tôicrRy, tronXDzag ngcrRyày mưaXDza nhXDzaư nàcrRyy sUU6Lẽ mởUU6L ôUU6L UU6Lche chXDzaắn xnitcho tôi.

Những việUU6Lc tcrRyôi lcrRyàm vớUU6Li crRyông tXDzaa chỉcrRy cXDzaó tP38căm XDzaghét, lừaUU6L dốXDzai, thậmXDza chxnití XDzacó thUU6Lể cUU6Ló mộtP38t ngUU6Lày crRytôi sXDzaẽ dcrRyùng XDzadao crRyđâm vàxnito XDzatrái crRytim luUU6Lôn tP38luôn xnitchứa đựngcrRy crRysự yXDzaêu thưUU6Lơng bcrRyao dtP38ung kia.

Ông XDzata thấcrRyy tXDzaôi khôngtP38 nóiUU6L lờitP38 nàtP38o, chiềuXDza ctP38huộng UU6Lvỗ vềxnit ltP38ưng tôi,XDza dịucrRy xnitdàng dỗxnit xnittôi: “ĐừngcrRy khócXDza nữaUU6L. Mxnitai tôitP38 mUU6Lời ngườicrRy đếnUU6L dicrRyễn XDzalại ctP38ho crRyem vởcrRy này,tP38 đểUU6L cXDzaông cxnithúa UU6Lyêu UU6Lma tP38quỷ, đểcrRy hoàngXDza XDzatử yêxnitu tXDzahiên UU6Lnga đencrRy, đtP38ể xnitcông cUU6Lhúa XDzasống hạncrRyh phúcXDza cUU6Lùng mcrRya crRyquỷ, đượcUU6L không?”

“Công tP38chúa thiXDzaên nUU6Lga crRysẽ yêUU6Lu mtP38a quỷUU6L txnitàn bạocrRy sao?”

“Đương nhiênxnit làUU6L xnitcó thể!XDza NếuUU6L XDzanhư tôtP38i làmxnit nhàtP38 tP38biên kịcUU6Lh thìcrRy chắcUU6L chắtP38n xnitsẽ thế!”

Tôi thừtP38a nhậncrRy: Đúng,XDza ônXDzag crRyta cxnitó thể!

“Có pxnithải ôntP38g sẽxnit bXDzaiến UU6Lma quxnitỷ trcrRyở UU6Lnên tuấxnitn tP38tú, cUU6Lòn cxnitó phxnitáp UU6Llực vôXDza btP38iên, XDzakhông XDzagì xnitkhông lcrRyàm đtP38ược, phảicrRy không?”

“Trừ nhữUU6Lng thtP38ứ XDzađó crRyra, tôUU6Li sẽtP38 tUU6Lạo tP38ra mxnita XDzaquỷ xnitcòn tP38si tìXDzanh hơXDzan cảxnit hxnitoàng tXDzaử, kxnitiên quyXDzaết hơn,tP38 quycrRyến XDzarũ hơn…”

“Được! TtP38ôi sẽtP38 đợtP38i xem!”

Tôi mỉmcrRy cưUU6Lời, kéUU6Lo cánxnith tcrRyay ônUU6Lg taUU6L, nắmtP38 lxnitấy mtP38a qtP38uỷ độngcrRy lòngtP38 ngườXDzai tP38nhất thếUU6L giớtP38i này.

Chưa batP38o giờcrRy tXDzaôi tP38có thXDzaể nghĩxnit rằngxnit nhữxnitng nUU6Lgày mưUU6La tcrRyrong UU6Lgiấc xnitmơ củatP38 crRytôi UU6Llại trtP38ở thUU6Lành hiệncrRy xnitthực, tP38thật sựUU6L xnitcó mcrRyột UU6Lngười đàxnitn ôcrRyng crRyche ôtP38 cUU6Lho tôXDzai rảotP38 bướctP38 XDzatrên đườngtP38, ôngXDza XDzata nắxnitm lấyUU6L taUU6Ly tôcrRyi rUU6Lẽ crRysang mộXDzat ctP38on phxnitố khác.

Đáng tiếcxnit ngXDzaười nxnitày UU6Llà ktP38ẻ thXDzaù củatP38 XDzatôi, UU6Lnhững thứXDza mtP38à ôncrRyg ttP38a mxnituốn XDzatôi khtP38ông XDzathể cxnitho UU6Lông XDzata XDzađược, nUU6Lhưng thứxnit mUU6Là tcrRyôi cXDzaó thxnitể tP38cho ôxnitng XDzata UU6Ltrước satP38u đềuxnit lUU6Là XDzathương tổn.

Tôi rútP38t bUU6Làn taxnity XDzađang bcrRyị UU6Lông crRyta nxnitắm lấy,XDza bướxnitc crRyra tP38khỏi chiếUU6Lc ôtP38, lầncrRy thứcrRy htP38ai ôcrRyng crRyta đXDzauổi thexnito tôitP38, nắmUU6L lXDzaấy tXDzaay tôi,UU6L kUU6Léo tôitP38 lạixnit XDzabên người.

“Ông buônXDzag xnittay đi.”xnit Tôixnit đãtP38 XDzadùng hếXDzat sứcxnit lựcUU6L toàntP38 thânXDza, tP38thế nhưntP38g XDzaâm thtP38anh vtP38ẫn còncrRy yếXDzau ớtcrRy XDzanhư vậy:tP38 “KhtP38ông cótP38 khcrRyả xnitnăng tôXDzai XDzasẽ yêuUU6L ông.”

“Em sẽ.”

“Chúng tUU6La khxnitông UU6Lcó kếUU6Lt qtP38uả tốttP38 đâu.”

Ông tXDzaa nhìnxnit tôi,xnit áXDzanh mUU6Lắt crRyhoàn tXDzaoàn nxnitgang ngượtP38c: “xnitCái XDzaem gọitP38 ltP38à XDzakết UU6Lquả tốtXDza lXDzaà crRycái gì,crRy xnitem cxnitó thểXDza nóiUU6L racrRy, tôixnit cótP38 thểcrRy crRylàm được!”

Tôi axnito ưUU6Lớc tP38giữa chúXDzang tXDzaa kXDzahông xnitcó sựcrRy thXDzaù crRyhận, khôtP38ng cócrRy sUU6Lự dốtP38i lừXDzaa, cảUU6L đờiXDza đềutP38 sốngxnit nhưcrRy bâytP38 gtP38iờ, cxnitho dUU6Lù khôngcrRy yêxnitu, cũncrRyg khôngUU6L pxnithải XDzaxa cách!

Nhưng XDzamà nhữntP38g tcrRyhứ tP38này ôngtP38 tXDzaa tP38dù cócrRy crRylàm cátP38ch tP38nào cũXDzang khxnitông thUU6Lể làXDzam được.

Bởi vXDzaì tP38ông tXDzaa đãUU6L giếtxnit cảcrRy tP38nhà tôi.

Tôi thtP38ở dàXDzai, khtP38ông muốncrRy xnitquanh XDzaquẩn tạiXDza vấxnitn đUU6Lề crRynày UU6Lnữa, crRyđổi chủUU6L đề.XDza “VtP38ì satP38o xnitông lạicrRy ởcrRy đây?”

“Lúc tôicrRy gọitP38 đcrRyiện thoạiXDza chtP38o TiểtP38u LýcrRy, nghXDzae XDzacậu ttP38a bảxnito tP38em ttP38ới xUU6Lem múUU6La balcrRylet, bcrRyan đầuXDza crRytôi nUU6Lghĩ muốUU6Ln tP38xem cUU6Lùng emcrRy, khônXDzag lườtP38ng đượccrRy rằtP38ng loạUU6Li tP38sân khấucrRy nàxnity crRysau tP38khi mởxnit xnitmàn tP38sẽ khcrRyông crRycho phépXDza xnitngười nàoUU6L vàoxnit nữa…crRy CUU6Lhẳng còtP38n cáxnitch nXDzaào kháccrRy, tôXDzan trọngXDza nghệUU6L thuậtcrRy mUU6Lột chútxnit vậyUU6L! TucrRyy rằngXDza tôiUU6L UU6Lcũng khônXDzag hiểu!”

“Ông vẫnxnit xnitđứng UU6Lđây đợiXDza tcrRyôi suốt?”

Ông tcrRya cưxnitời cười,XDza kXDzahoác UU6Lcánh taUU6Ly lcrRyên vtP38ai tôcrRyi, xnitôm ltP38ấy tôxniti đXDzai tP38về phcrRyía trướUU6Lc: UU6L“Tôi tUU6Lìm chcrRyo eUU6Lm mcrRyột côXDza tP38giáo dạycrRy dươnUU6Lg cầmUU6L kháxnit xnittốt, xnitkhi ncrRyào eUU6Lm khUU6Lông muốnXDza điXDza hcrRyọc tXDzahì tP38tới ctP38hỗ tP38cô ấyUU6L crRyhọc dươngtP38 cầm…UU6L ĐượXDzac UU6Lrồi, tUU6Lrước khcrRyi điXDza tXDzahì ncrRyhớ gUU6Lọi crRyđiện thoạicrRy hẹnxnit trước.”

“Vì sao?”

Vì sxnitao XDzaông tUU6La lạicrRy quaxnitn UU6Ltâm cxnithăm sóctP38 tôiUU6L đếntP38 thế.

Tôi khôtP38ng cầnUU6L đưaUU6L UU6Lra bUU6Lất UU6Lkỳ xnitđòi hỏiUU6L XDzagì, ôUU6Lng vẫncrRy cứxnit hiểuUU6L tXDzaôi muốtP38n cáitP38 gì.

“Tôi XDzacó tP38gọi điệxnitn XDzahỏi ttP38hành tíccrRyh củxnita XDzaem ởXDza trườnUU6Lg, crRytuy UU6Lrằng tcrRyôi cũnUU6Lg khXDzaông XDzatrông mtP38ong thànUU6Lh tíXDzach củXDzaa exnitm xnitxuất sắxnitc bacrRyo crRynhiêu, thtP38ế XDzanhưng xnitkhông UU6Lnghĩ tcrRyới chỉxnit tP38có điểUU6Lm nhạcUU6L lcrRyý củcrRya eXDzam trênxnit UU6L60.” ÔngtP38 txnita XDzaxoa đầuxnit tôi,tP38 gixnitọng nóUU6Li tràXDzan tP38ngập sựUU6L xnityêu chiXDzaều: “GiấctP38 XDzamơ củxnita mỗixnit ngưtP38ời đềuXDza khácrRyc XDzanhau, tôcrRyi tP38không muXDzaốn gòcrRy épxnit UU6Lem cáUU6Li gxnitì hết!”

Tôi UU6Lnghĩ crRyrằng ôXDzang tXDzaa vĩnhxnit viXDzaễn khôncrRyg đoxnitán crRyra đượcrRyc ưxnitớc tP38mơ củcrRya tôitP38 lcrRyà gì.

“Ông ccrRyó ướcrRyc mơXDza ncrRyào khôxnitng?” TôUU6Li hỏi.

“Có!” ÔngcrRy cưxnitời giễucrRy cợttP38 chínhtP38 bUU6Lản UU6Lthân, nhtP38ìn UU6Llên bầcrRyu tUU6Lrời tP38u ámcrRy: “ƯớcUU6L mơxnit củacrRy tôitP38 chínhXDza lXDzaà làXDzam mộttP38 cảnUU6Lh sát!”

Một tP38phần tửtP38 xấuxnit giếttP38 ngUU6Lười UU6Lnhư khUU6Lông cótP38 ccrRyảm giátP38c nóicrRy rằngcrRy ưcrRyớc tP38mơ củXDzaa ôngXDza tXDzaa làcrRy crRylàm mộtxnit cảUU6Lnh sXDzaát, thậttP38 sựtP38 đâycrRy crRylà UU6Lchuyện đángxnit cưUU6Lời nhUU6Lất mxnità tôtP38i từngxnit ngUU6Lhe qua.

Đi lượnxnit qtP38ua crRymấy coUU6Ln đườngXDza khôngxnit UU6Lcó mụctP38 đích,crRy txnitôi pXDzahát hUU6Liện rXDzaa UU6Lmột XDzacái posteUU6Lr rấttP38 đặctP38 biệt:UU6L “GìcrRy đâXDzay? ĐâycrRy làxnit phcrRyim điệnUU6L ảnhxnit sao?”

Hình ảnhUU6L XDzatrên posttP38er thậUU6Lt sựxnit rấtXDza đặcXDza biệt,xnit mộXDzat ngườiUU6L phcrRyụ ntP38ữ ngồitP38 trêXDzan cáixnit đóXDza ctP38ủa ngtP38ười UU6Lđàn ông,UU6L crRybàn taXDzay dcrRyuỗi XDzasau lUU6Lưng nắmXDza ltP38ấy mộttP38 xnitthứ nhìntP38 giốngXDza nhưtP38 mộttP38 UU6Lloại tP38vũ khíxnit sắcrRyc XDzabén, tP38còn hxnitai tP38tay ngườixnit đXDzaàn ôcrRyng xnitkia bịUU6L tróicrRy vàoXDza thàtP38nh giườnXDzag, crRyvẻ mặtXDza bừngtP38 bừtP38ng pUU6Lhấn khíxnitch, crRyhoàn toxnitàn tP38không hềxnit cxnitó xnitsự sợtP38 xnithãi XDzakhi xnitcái UU6Lchết tP38đến gần.

Tôi đảocrRy tP38mắt nhcrRyìn qcrRyua tP38phần giớitP38 crRythiệu, bcrRyộ phicrRym nàycrRy têUU6Ln làUU6L “BảnUU6L nXDzaăng gốc”[1], hômxnit naUU6Ly đúngUU6L xnittrong đợcrRyt trìnhcrRy chiếu.

Tôi nhXDzaìn vềcrRy ptP38hía tP38Hàn TrạUU6Lc Thầnxnit đanXDzag xnitkhẽ nhxnitíu xnitmày: “ÔngXDza XDzađã từnxnitg xetP38m chưa?”

“Đã ngUU6Lhe tP38An DtP38ĩ PhoUU6Lng XDzanói XDzaqua mộUU6Lt chút…”

“Tôi muốnxnit xem!”

Không thấtP38y ôntP38g XDzata trtP38ả lờXDzai, tôtP38i quaXDzay XDzađầu lạXDzai nhìnxnit, thấycrRy UU6Lông xnitta đaXDzang dcrRyùng XDzangón trXDzaỏ vàUU6L ngtP38ón UU6Lcái giậtXDza UU6Lgiật vùxnitng tP38da giữaxnit XDzahai lôncrRyg màUU6Ly, cótP38 vẻUU6L nhUU6Lư đanxnitg scrRyuy tP38xét kỹxnit crRylưỡng cáitP38 crRygì đó.

Tôi cXDzaho rằxnitng XDzaông tUU6La crRykhông nghUU6Le đượccrRy nhữngxnit lcrRyời tôUU6Li UU6Lnói, XDzanhắc tP38lại tP38một lcrRyần: “TôcrRyi mUU6Luốn xexnitm bộUU6L XDzaphim này!”

“Được rồitP38!” ÔntP38g tcrRya cuUU6Lối tP38cùng cũngtP38 nghUU6Le thấyUU6L được:UU6L tP38“Tôi đcrRyi muXDzaa vé.”

Không bicrRyết UU6Lvì stP38ao vẻUU6L tP38mặt củaXDza ôncrRyg tXDzaa làcrRym tôcrRyi cảcrRym thxnitấy ôcrRyng tUU6La khôngxnit cxnitam lòngcrRy, kxnithông tìnUU6Lh nguyện!

Người UU6Lphụ UU6Lnữ báXDzan vxnité ngUU6Lhiêng mắttP38 nxnithìn ônXDzag taUU6L, rtP38ồi lạitP38 lixnitếc nhxnitìn bộXDza đồncrRyg phcrRyục tcrRyrên tôUU6Li, UU6Lkhinh thcrRyường lườmtP38 ttP38ôi mộUU6Lt cái:tP38 “TầngtP38 tXDzarên XDzahay tầngXDza dưới?”

“Uhm… TầngXDza trêxnitn!” UU6LÔng tcrRya nói.

“Có loxnitại hcrRyai tXDzarăm, cótP38 loạixnit bxnitốn trăm…”

“Bốn trăm!”

“Một bxnitộ pxnithim điệXDzan ảnhUU6L tXDzaốn tậxnitn bUU6Lốn trămcrRy? SacrRyo lạitP38 đắtxnit nhxnitư thế?”crRy RạXDzap chiếuXDza phitP38m xnitnày cũcrRyng liệtxnit vxnitào UU6Lhạng khôcrRyng caxnito cấpXDza lắm,XDza mộtUU6L bộcrRy UU6Lphim XDzađủ cUU6Lho tcrRyôi crRytiền ăncrRy XDzatrưa mộtcrRy tháng.

“Không XDzađắt! RXDzaất xnitbình thường.”

Đợi tP38đến khUU6Li lênUU6L tầng,XDza tP38đi vàxnito giatP38n nxnithỏ tôxniti mớixnit hiểuUU6L đượccrRy UU6Lcái XDzagì gọicrRy là: Không đắt!XDza RấUU6Lt bìnxnith thường.

Gian phòcrRyng rấtUU6L hẹp,crRy hcrRyẹp đếncrRy mứcxnit chỉcrRy cócrRy tXDzahể chứacrRy đượcxnit xnitmột chiếtP38c tP38ghế sofXDzaa mcrRyàu hxnitồng hơUU6Li cóUU6L phXDzaần kxnithoa trươngxnit vàXDza mộttP38 chXDzaiếc TtP38V màuUU6L đXDzaen gắnxnit lêUU6Ln UU6Ltrên tườxnitng, kUU6Lhông tP38có cácXDza thiếtxnit bịXDza nXDzaào khác.

Thấy thixnitết kếXDza nhưcrRy thế,UU6L ttP38ôi cuốxniti cùxnitng XDzacũng hcrRyiểu rõcrRy vxnitẻ mặttP38 trầmcrRy tUU6Lư UU6Lsuy nghXDzaĩ crRykia củUU6La ôngxnit txnita mcrRyang nộtP38i duXDzang gì.

Ông tUU6La XDzangồi tcrRyrên sofatP38, bậtXDza tP38TV lênXDza: “Emxnit cUU6Lứ từXDza từXDza xeUU6Lm crRymột mcrRyình, tUU6Lôi ntP38gủ mộtxnit lúctP38! KhcrRyi xnitnào hXDzaết tUU6Lhì đtP38ánh tXDzahức tôi!”

Nói tP38xong, ôUU6Lng txnita cởiUU6L áotP38 khxnitoác rXDzaa đắUU6Lp lêntP38 trênXDza ngườixnit, nừaUU6L nằmxnit nửatP38 dtP38ựa trêncrRy stP38ofa, gốtP38i đầtP38u lênxnit tcrRyhành ghxnitế, UU6Lnhắm UU6Lmắt lại.

“À!” TôitP38 ôcrRym crRygói bỏtP38ng ngồixnit xutP38ống, ctP38ố gắnXDzag hUU6Lết sứcXDza UU6Lgiữ khoảngxnit ccrRyách vớxniti ôXDzang xnitta, dưXDzaa trêUU6Ln ttP38hành ghếUU6L cxnitòn lại.

Trong UU6Lhoàn cXDzaảnh nàycrRy, cứcrRy nXDzaên cxnitẩn crRythận mộtXDza chúttP38 ttP38hì hơn.

Khi pUU6Lhim bắttP38 đầutP38 cXDzahiếu crRytôi mớitP38 bixnitết tìntP38h tiếtxnit khôtP38ng giốngUU6L ntP38hư nhtP38ững gìtP38 tP38tôi nghĩ.

Tôi crRycho UU6Lrằng đâUU6Ly XDzasẽ ltP38à mcrRyột XDzabộ phiUU6Lm bácrRyo xnitthù, motP38ng UU6Lđợi crRynhân UU6Lvật nữtP38 UU6Lchính đãtP38 từngtP38 UU6Ltrải qucrRya nhữngtP38 tP38việc giốnUU6Lg nhưcrRy tôUU6Li, yêtP38u UU6Lkẻ tP38thù cxnitủa UU6Lcô ấxnity thếtP38 nXDzaên crRymới thUU6Lân crRymật vớitP38 ngườiXDza crRyđàn crRyông kXDzaia nhcrRyư thế…

Chỉ cUU6Ló điềuUU6L UU6Lcho dùcrRy XDzakhông ccrRyó tìXDzanh tP38tiết tươntP38g tựcrRy, ntP38hìn cxnitách côxnit ấytP38 crRygiết ngườiXDza đxnitàn ônxnitg ccrRyường tránxnitg xnitkia nhưXDza thếtP38 nàcrRyo xnitcũng xnitkhông uổxnitng côtP38ng tôxniti XDzaxem mộtUU6L lần.

Do đtP38ó tUU6Lôi xcrRyem cxnitực kỳcrRy chăUU6Lm crRychú, nhấtXDza UU6Llà đếnxnit tcrRyhời điểmUU6L mấtP38u chốt…

Mặc UU6Ldù đoạntP38 dạotP38 đtP38ầu quáUU6L dàitP38, XDzaquá kịcXDzah liệXDzat, crRyhai ngườcrRyi đicrRyên cuồnXDzag vặnxnit vẹocrRy cUU6Lơ txnithể tP38không dxnitừng, ctP38òn tP38tôi txnithì cắnUU6L xnitrăng, nhịn….

Trước đâyxnit tôtP38i đãtP38 từncrRyg xecrRym qucrRya tP38quá txnitrình nxnitày kcrRyhi đọcUU6L tiểuUU6L UU6Lthuyết XDzatình cảm,tP38 crRyđại khXDzaái lxnità hiểutP38 nhưnXDzag khôcrRyng XDzacó phảxniti UU6Lứng gcrRyì qxnituá mứtP38c crRymãnh liệt.

Hôm xnitnay tUU6Lhấy ngưxnitời tUU6Lhật biểuXDza dXDzaiễn tôitP38 lcrRyại cảxnitm gtP38iác khônxnitg xnitgiống nhưcrRy thế,xnit thấUU6Ly haXDzai UU6Lcơ thcrRyể UU6Lhai ngưtP38ời dâXDzay dưaXDza vớixnit xnitnhau, tiếncrRyg thxnitở dâcrRym loạn,crRy crRytiếng théXDzat pcrRyhóng đãxnitng, lUU6Lòng tôicrRy cũngxnit nổicrRy crRylên UU6Ltừng cơnxnit hcrRyoảng loạn,XDza mặtcrRy crRymày tựatP38 XDzanhư đangxnit xnitphát sốt.

Chỉ ccrRyó đcrRyiều tP38vì chờXDza đợiXDza đếXDzan tìnxnith tiếtUU6L thXDzaen chốcrRyt, XDzatôi nhịn!

Cuối tP38cũng cũngtP38 thấyXDza ngưUU6Lời phụtP38 ntP38ữ kcrRyia xnittừ tXDzaừ XDzabuộc ngXDzaười đànxnit ôncrRyg UU6Lvào tP38thành giườngtP38, tcrRyôi nUU6Lgừng tXDzahở chờtP38 đợixnit xnitcô ấyxnit lấUU6Ly XDzara cácrRyi dcrRyùi đụcUU6L từXDza nơiUU6L nào.

“Có thểcrRy tậpxnit truntP38g tP38xem đếntP38 mcrRyức nXDzahư thếtP38 xnitsao?” GióngtP38 nóicrRy củtP38a Hànxnit TrạcUU6L XDzaThần làmtP38 XDzatôi gtP38iật mình,crRy nUU6Lếu ônXDzag UU6Lta ktP38hông nóixnit UU6Ltôi gtP38ần nUU6Lhư qcrRyuên tP38mất stP38ự tồntP38 tP38tại củaxnit UU6Lông ta.

“Ớ.. uhm…”crRy Tôxniti tP38có cxnitảm tP38giác nhxnitư UU6Lmình crRylà mộtcrRy đứaXDza trẻxnit cocrRyn xUU6Lem trộxnitm pXDzahim ngtP38ười tP38lớn bịtP38 XDzangười khtP38ác bắtUU6L gUU6Lặp, nhấtXDza lcrRyà crRylại bUU6Lị ôngxnit xnitta tUU6Lrông thấy,crRy tôtP38i lạiXDza xnitcàng chántP38 nảnxnit UU6Lhơn, đồcrRyng thờitP38 crRycòn bấtxnit atP38n UU6Lrụt rcrRyè: “XDzaKhông phUU6Lải tP38ông đãUU6L ngủtP38 sao?”

“Bị đXDzaánh thtP38ức…” Ôngxnit xnitta chốngUU6L ttP38ay lxnitên sxnitofa rcrRyồi nXDzagồi xnitxuống, dcrRyạt dcrRyào hứnxnitg thxnitú nXDzahìn crRytôi: “CótP38 hứngUU6L tXDzahú à?”

Tôi đoánXDza chắcxnit rằngtP38 khuxnitôn mặtXDza XDzatôi crRybây xnitgiờ XDzacó thcrRyể UU6Lđun stP38ôi mtP38ột tP38hồ crRynước, vộiUU6L vXDzaàng dxnitùng mUU6Lu bàxnitn tXDzaay XDzalàm xnitgiảm tP38nhiệt độ.XDza “TôitP38 chUU6Lỉ mXDzauốn crRynhìn mộttP38 chútXDza thôi…”

Nhớ xnittới mụxnitc đítP38ch tP38của mìnXDzah, tôiXDza vộUU6Li vàngcrRy ngẩngXDza XDzađầu xeXDzam tiếtP38p, đácrRyng tiếxnitc làcrRy XDzađã bỏcrRy xnitlỡ mấtxnit txnithời tP38điểm mấucrRy chốt,XDza UU6Lngười phxnitụ nữxnit kitP38a khxnitông biếtP38t đãxnit lấXDzay xnittừ đxnitâu tP38ra cáUU6Li mXDzaũi dùi,xnit UU6Lđâm xnitvào ngựcXDza ngưxnitời xnitđàn ôcrRyng đấy!

Thật đánUU6Lg tiếxnitng tP38là xnitkhông txnithấy rõ!

“Trông XDzaem ctP38ó vẻUU6L nhcrRyư đUU6Lang thcrRyất tP38vọng, crRycó mutP38ốn tôiXDza txnitua lạitP38 cUU6Lho XDzaem crRynhìn XDzakỹ tcrRyhêm lầnUU6L nữxnita không.”

Không đợUU6Li XDzatôi ttP38rả lời,crRy ônxnitg tcrRya tP38đã tuXDzaa lxnitại mộtcrRy chút,UU6L UU6Ltôi lạxniti càtP38ng ngtP38ượng ngXDzaùng hơn,crRy ttP38ay châcrRyn khôxnitng biếttP38 đặtUU6L đcrRyâu hết.

“Tôi cXDzaó thểxnit UU6Lhỏi xnitông mộtXDza vấxnitn đềUU6L khôtP38ng.” TôtP38i thửtP38 tcrRyìm cáUU6Lch đổixnit crRychủ xnitđề câuXDza chuyện,XDza tP38dời đxniti scrRyự ngượngUU6L ngùncrRyg củatP38 chíncrRyh mìcrRynh. “ÔnXDzag cóUU6L thXDzaể đXDzaể xnitphụ nữUU6L UU6Lcột ôngtP38 xnitvào thcrRyành giườngtP38 không?”

“Trừ kXDzahi tôxniti khôncrRyg muốtP38n sốngtP38 nữa!”

Tôi cũngUU6L xnitnghĩ nxnithư crRyvậy, cáUU6Li loXDzaại ngườixnit tínhUU6L cátP38ch trcrRyời sUU6Linh tP38đa UU6Lnghi nhXDzaư crRyông tUU6La ltP38àm XDzasao cxnitó tP38thể đXDzaể phụtP38 nữcrRy crRycó cơcrRy hộitP38 nUU6Lhư thế.

Tôi crRysuy nghĩXDza tUU6Lhêm xnitmột látxnit, hUU6Lỏi XDzadò: “Vxnitậy… NếucrRy làXDza tôXDzai XDzathì UU6Lsao? KtP38hông phảiXDza tP38ông đUU6Lã nócrRyi tôiXDza làcrRy nxnitgười sxnituy nhấtXDza ônUU6Lg crRytin tưởXDzang sao…”

Đến XDzalúc tcrRyôi trôXDzang thấXDzay scrRyự hưnXDzag phấxnitn kxnithó tP38có thểxnit đxnitè nxnitén đượctP38 tP38trong mắcrRyt ônXDzag tP38ta, UU6Ltôi mớiXDza tP38ý ttP38hức đượcXDza rằtP38ng crRycâu UU6Lhỏi củacrRy xnitmình cótP38 UU6Lbao XDzanhiêu mUU6Lờ ám…

Đây lXDzaà kếtcrRy quXDzaả tP38của việcxnit kXDzahông XDzagiỏi toántP38, UU6Lkhi giảtP38 sửtP38… mtP38ệnh crRyđề baxnitn đxnitầu XDzađã tP38xuất XDzahiện sựxnit saXDzai lầUU6Lm vXDzaô cùntP38g nghiUU6Lêm trọng!

Cơ thểXDza xnitcủa ônxnitg XDzata nghiênxnitg tP38về phíxnita tôiUU6L, UU6Lhai cátP38nh xnittay đặtXDza bxnitên sưUU6Lờn tôtP38i, vừaxnit vặnUU6L quâcrRyy tP38tôi ltP38ại txnitrong ktP38hông gUU6Lian nhỏUU6L hẹp.

Khuôn mặtxnit củatP38 ônUU6Lg tUU6La txnitới gầnXDza bUU6Lên tP38tai tôiXDza, dùtP38ng giọngXDza tP38nói xnitgợi crRycảm htP38ơi mxnitang txnitheo tP38ý cxnitười crRynói: “NếuUU6L UU6Lnhư cứtP38 XDzatheo lờiXDza eXDzam nóXDzai… tôicrRy UU6Llại càngcrRy xnitmuốn trócrRyi eUU6Lm lạiUU6L tXDzarên giưXDzaờng, ngcrRyhe ecrRym cầuXDza crRyxin tôUU6Li… CXDzahuyện đấytP38 XDzaquả tP38thật tP38rất kXDzaích thích…”

Khi ônUU6Lg txnita nóiUU6L, hơitP38 nónXDzag pxnithe ptP38hẩy crRysau tacrRyi tUU6Lôi, cUU6Lánh taxnity tôUU6Li cứUU6Lng XDzalại, góXDzai bỏnxnitg trênxnit tUU6Lay rtP38ơi xuống,UU6Lvung vUU6Lãi khắpXDza mXDzaặt đất.

Không XDzachỉ cxnitó giọncrRyg nóxniti củtP38a XDzaông tXDzaa bxnitiến tP38đổi, áncrRyh UU6Lmắt cũXDzang rấtUU6L bấXDzat thườngXDza, tXDzarong mắUU6Lt lóeUU6L lXDzaên ntP38hững đốmxnit sánxnitg UU6Lnhư lửatP38, tP38tràn ngậtP38p tP38sự điênXDza xnitcuồng cXDzahiếm giữcrRy vxnità cưxnitớp đoạt.

Nhưng sUU6Lự khácXDza thườngcrRy crRynhất chínhtP38 lcrRyà crRyông tXDzaa dùnXDzag đầucrRy lưUU6Lỡi liếcrRym sXDzaau XDzatai crRytôi, crRycảm gitP38ác xnittrơn trợtP38t ẩmcrRy ưcrRyớt xnitkéo XDzatheo XDzanhững xUU6Lúc XDzacảm khônUU6Lg dtP38ự đoxnitán trướccrRy đượctP38 củaxnit UU6Lcơ thể,XDza XDzatôi sxnitợ đcrRyến nỗixnit XDzalùi crRymình lẩnxnit txnitránh, crRythế nhưcrRyng đằngcrRy XDzasau đãUU6L XDzachạm vàoUU6L ttP38ay vịnUU6L sUU6Lofa, kUU6Lhông crRycòn đườngtP38 trốncrRy thoát!

Tôi btP38ị độngxnit táxnitc củaxnit ôngUU6L crRyta dọaxnit UU6Lđến XDzangây ngẩnUU6L cảxnit ngườiUU6L, hXDzaoàn ttP38oàn khônxnitg biếtP38t nxnitên ltP38àm cáxniti gcrRyì bcrRyây giờ!

Đôi môitP38 ôngtP38 tP38ta hôntP38 từcrRy scrRyau XDzatai tXDzaôi dọctP38 thexnito cxnitần cổXDza, trxnitằn trọcXDza trêxnitn lXDzaàn tP38da đangcrRy XDzalộ rtP38a UU6Lngoài áocrRy, nhẹXDza xnitnhàng mútUU6L lấytP38, nxnitụ hôXDzan lXDzaúc nhxnitẹ lúcUU6L xnitsâu, lúcUU6L nhantP38h lúcrRyc XDzachậm, đXDzaôi tP38khi ctP38òn cxnitó tP38thể dcrRyùng htP38àm XDzarăng khẽXDza XDzacắn, ctP38ơ crRythể đangtP38 căncrRyg cứXDzang UU6Lvì sxnitợ củaUU6L tôxniti XDzadần dcrRyần XDzatrở nêxnitn bủxnitn rủn,crRy crRykhông còtP38n crRysức lực…

Trước XDzađây khXDzai đọxnitc tiUU6Lểu thuyxnitết viếttP38, sUU6Lau khUU6Li pUU6Lhụ nữUU6L UU6Lthân tP38mật vớxniti đàUU6Ln ôcrRyng, tcrRyrên nxnitgười XDzasẽ lưcrRyu lạxniti nhiềutP38 dcrRyấu tP38hôn, txnitôi khôngUU6L UU6Lhiểu vìxnit xnitsao đàXDzan UU6Lông lcrRyại phcrRyải thôcrRy crRylỗ XDzanhư thế,UU6L hiệntP38 gUU6Liờ XDzatôi UU6Lmới hiểxnitu được,crRy sựUU6L đatP38u đớnUU6L kiểuXDza nxnitày xnitsẽ làmxnit ngườiUU6L tcrRya cóXDza loạtP38i cảcrRym giácXDza hưởncrRyg thụxnit đặccrRy bXDzaiệt, thâXDzan thXDzaể bắUU6Lt đầuXDza dUU6Lấy tP38lên nhiệtUU6L độcrRy làtP38m tôxniti kiXDzanh hoảng!

Hưởng thụ!xnit UU6LNghĩ đếntP38 mộUU6Lt tíntP38h từxnit nhưtP38 vUU6Lậy, tráicrRy tUU6Lim txnitôi lạiUU6L càngcrRy XDzakinh hoàngXDza thêm.

Tôi vUU6Lừa muốncrRy rcrRya sứcxnit đẩcrRyy ôntP38g taxnit, gUU6Lào lên: Đừng!

Chợt tP38nghe tUU6Lhấy XDzagian pUU6Lhòng sátP38t váXDzach vọngcrRy đếntP38 tcrRyiếng rêtP38n xnitnũng ncrRyịu củaUU6L mộxnitt UU6Lphụ nxnitữ: “ĐừngcrRy mà!”

Cái ctP38hữ tcrRyôi vừaUU6L muốcrRyn hétxnit rxnita bịtP38 kẹttP38 UU6Llại tcrRyrong cUU6Lổ họUU6Lng, kcrRyhông hétcrRy đượcXDza nữa.

Ngay tP38cả bànxnit tXDzaay cxnitủa ttP38ôi đặtxnit trtP38ong ngxnitực crRyông crRyta, crRycũng bắcrRyt đầXDzau xnitbị ôUU6Lng txnita XDzađè chặt.

Trời ơiXDza, nUU6Lơi nàyXDza crRysuy chcrRyo cùnxnitg làUU6L chốnUU6L nUU6Lào hả!

Tôi đUU6Lây khUU6Lông phảcrRyi UU6Ltự mìUU6Lnh ccrRyhủ độngUU6L dtP38âng đếnxnit miệngUU6L ngườiUU6L crRyta sao?

“Muốn tP38thử không?”

Khóe mitP38ệng ôngUU6L txnita thoácrRyng xnitnhếch lên,tP38 xnitmi xnitmắt chớpXDza độxnitng, ýtP38 cườXDzai xnitkia macrRyng theXDzao chúxnitt tàXDza XDzaác mịXDza tP38hoặc, tôitP38 ntP38ghĩ rằxnitng ngxnitay XDzacả AtP38n DĩUU6L PhontP38g ccrRyũng phảtP38i xnitcảm tUU6Lhấy xấuxnit hổUU6L XDzamuốn chuUU6Li đầuxnit tP38xuống đấtXDza, tXDzaự thUU6Lấy khônxnitg bằng!

“Yên tâm,XDza ttP38ôi UU6Lsẽ rxnitất dcrRyịu tP38dàng, khôngXDza UU6Llàm đUU6Lau etP38m đâu…”

Tôi ntP38uốt XDzamột ngụmcrRy nướtP38c bọxnitt, hxnitô hấpUU6L bắtP38t đầuXDza ktP38hông cxnitân bxnitằng, thấyxnit xnitrõ ntP38gực mxnitình bcrRyắt UU6Lđầu XDzaphập crRyphồng khôngcrRy theUU6Lo xnitquy luật,tP38 tP38cơ xnitthể bấcrRyt gixnitác trởXDza nêUU6Ln nóngUU6L bỏng.

Tôi btP38ắt đầxnitu crRynghiêm túctP38 suUU6Ly nghXDzaĩ lờiUU6L ôngcrRy UU6Lta nóixnit, ttP38hật làUU6L sxnitẽ khôtP38ng crRyđau không?

Tôi xnitlắc đầu,crRy vấnXDza đềXDza cầnUU6L scrRyuy ngxnithĩ lúcrRyc nàcrRyy khxnitông phảiXDza đcrRyau hUU6Lay khôngxnit đau,tP38 màUU6L lcrRyà hìxnitnh nxnithư ôngxnit crRyta thậtXDza sựxnit mcrRyuốn làmXDza nhữngXDza chuxnityện ktP38hông xnitbằng cUU6Lầm ttP38hú vớiXDza tôi.

Không thểxnit, nếuUU6L nhUU6Lư UU6Lngay cUU6Lả cơtP38 UU6Lthể tôtP38i cũnxnitg dântP38g ctP38ho ôcrRyng XDzata, tấcrRyt cảxnit mcrRyọi thứxnit scrRyẽ crRykhông ccrRyòn kitP38ểm socrRyát tP38được nữa.

“Tôi ngXDzahĩ cxnitó thểUU6L ôxnitng đaXDzang hiểutP38 lXDzaầm crRyý tP38của tôi…”crRy TôUU6Li đangUU6L nxnitghĩ UU6Lcách làmtP38 thếxnit nàoxnit đểXDza gitP38ải thích,UU6L ônUU6Lg tUU6La nghicrRyêng ngưcrRyời nằxnitm tP38xuống UU6Lbên ncrRygười xnittôi, mộUU6Lt xnittay tP38ôm lấyUU6L vatP38i tôi,UU6L XDzakéo chặtUU6L tôxniti vUU6Lào tronUU6Lg lUU6Lồng nxnitgực, taxnity kiUU6La nâxnitng lênUU6L châxnitn xnittôi tP38đặt trtP38ên sofacrRy, dùnUU6Lg ngxnitón UU6Ltay ntP38hẹ nhàngcrRy trượttP38 dọcXDza tXDzaheo châUU6Ln tôiXDza đếncrRy bắpUU6L đùi,tP38 tiếpcrRy tUU6Lục lầnUU6L vàxnito XDzabên txnitrong, thătP38m dòXDza crRyvào bcrRyên txnitrong chitP38ếc váyxnit tôiUU6L, XDzalực UU6Ltay xnitvừa đủtP38 kxnithiến ngxnitười XDzata cóXDza cảmcrRy giUU6Lác UU6Ltê ngứxnita tP38tới từntP38g kxnithớp xương.

Sự kíchxnit UU6Lđộng tP38trong XDzaTV xnitlại crRybắt đầu,tP38 xnitnhân vậtUU6L nữxnit chínhUU6L tcrRyhở dxnitốc, rXDzaên rỉXDza, crRyngười đàntP38 ôtP38ng crRythét lênxnit mộtUU6L tiếngcrRy rồiUU6L lạiXDza mộtXDza XDzatiếng càxnitng tUU6Lrầm luâXDzan hơn.

Cách váctP38h cXDzaòn vọnxnitg tớiUU6L mUU6Lột tiếxnitng kcrRyêu tP38còn tP38ướt UU6Lát hơnUU6L cảUU6L trêxnitn UU6LTV: UU6L“Mau lXDzaên mộtUU6L chcrRyút, tP38mau nữa…”

Ông crRyta tP38thản nhiêcrRyn cườUU6Li, ngcrRyón taXDzay dXDzaài lạtP38i chầxnitm cXDzahậm xnitlướt trcrRyên đùicrRy txnitôi, crRytựa nhcrRyư XDzacó sứUU6Lc qtP38uyến rũXDza kXDzaỳ lUU6Lạ, khiUU6Lến cơtP38 tP38thể tôtP38i rxnitun rẩycrRy từngtP38 cơn.

“Đừng…” GiọngUU6L nóxniti nXDzaày tP38bật ratP38, crRytôi mớicrRy xnitphát hiXDzaện xnitra rằnxnitg độxnit ướUU6Lt áttP38 crRyso tP38với ngưXDzaời pUU6Lhụ nxnitữ tP38cách vátP38ch dườngcrRy nhUU6Lư chỉUU6L cXDzaó tP38hơn chứXDza khxnitông ctP38ó kém.

“Mẫn cXDzaảm thếcrRy sao…”xnit tP38Ông XDzata tựtP38a hồtP38 crRynhư càUU6Lng ltP38úc cànXDzag thíchtP38 thú,UU6L hôxnitn nxnithẹ lêXDzan môixnit XDzatôi: “Nxnithư thếcrRy crRythì chúnUU6Lg ttP38a ctP38ứ từXDza tXDzaừ mxnità làxnitm xnitlà đượccrRy rồi.”

Ngón ttP38ay crRylinh hxnitoạt cXDzaủa ônxnitg XDzata mâmtP38 mcrRyê UU6Lluồn vàUU6Lo trUU6Long đồngUU6L pxnithục crRycủa tôiXDza, xnitlực taxnity cùngtP38 tốtP38c độtP38 rtP38ất chậmtP38 kxnithiến tôxniti ktP38hông nXDzahịn UU6Lđược hxnitít mcrRyột hơi.

Tay ôngUU6L UU6Lta tP38cách UU6Lmột XDzalớp UU6Láo nắmcrRy lấyXDza ngựtP38c tôi,tP38 đầutP38 nUU6Lgón taxnity xoaxnity vòUU6Lng trênxnit vịtP38 tP38trí mxnitẫn xnitcảm nhất,tP38 XDzavờn quanh.

Tôi phảtP38i cxnitắn cxnithặt mUU6Lôi mớXDzai cxnitó xnitthể khôXDzang bcrRyất xnitra tiếngxnit rUU6Lên khicrRyến nxnitgười tcrRya cảmxnit thấxnity mấUU6Lt thểtP38 diệtP38n kia.

Dục vọngxnit mXDzaà tôtP38i muUU6Lốn cựxnit txnituyệt dầXDzan dtP38ần crRytrở nXDzaên mãnhxnit crRyliệt dần….

Ông tcrRya dưxnitờng nhtP38ư pxnithát hXDzaiện UU6Lra tôicrRy khôngcrRy muốntP38 bậtcrRy rtP38a thUU6Lành tiếngUU6L, liềXDzan crRyhôn UU6Llên crRyđôi XDzamôi, dùncrRyg UU6Llưỡi đtP38ẩy rtP38a hàXDzam răcrRyng đangxnit cắncrRy chặxnitt lấxnity tP38môi, đixnit sâtP38u XDzavào dòxnit xéxnitt bênXDza ttP38rong, nuốttP38 hcrRyết tiếnUU6Lg kêucrRy XDzarên XDzacủa tôi.

Trong crRylúc triềntP38 miUU6Lên đitP38ên XDzacuồng, sưUU6L crRykhó cUU6Lhịu crRycủa UU6Lcơ thxnitể đưtP38ợc gtP38iảm đxniti đôiXDza UU6Lchút, tP38khi XDzamôi crRylưỡi dâytP38 UU6Ldưa xnittiếng kxnitêu xnitrên cũnxnitg tP38có thcrRyể kXDzahông cầUU6Ln crRyphải kìxnitm chUU6Lế, ccrRyứ mặccrRy nócrRy bậtxnit ra…

Tôi tXDzahở gấXDzap gáp,XDza tậncrRy mộttP38 chỗcrRy sâtP38u tP38nào đóxnit trocrRyng cUU6Lơ thUU6Lể btP38ắt đầxnitu nóUU6Lng lêUU6Ln, nóntP38g lêcrRyn, vôcrRy crRythức khUU6Lao khátxnit montP38g muUU6Lốn ntP38hiều hXDzaơn cáiUU6L gxnitì đó.

Bàn tatP38y tôcrRyi xnitđặt trXDzaên ntP38gực UU6Lông txnita dầxnitn dcrRyần chutP38yển qUU6Lua XDzasau lưngcrRy ngườUU6Li ấyxnit, hcrRyôn tUU6Lrả lạixnit crRyông tacrRy, họtP38c cátP38ch kUU6Lhi ôXDzang UU6Lta lầnUU6L đầuUU6L tiêXDzan hxnitôn tôiUU6L, đầUU6Lu lưXDzaỡi duyệnxnit tP38lấy lưỡiUU6L ônxnitg tP38ta, mXDzaút UU6Llấy mcrRyôi củaxnit ngưcrRyời ấy.

Trong tP38cổ XDzahọng ôXDzang tUU6La bậtUU6L rcrRya mXDzaột tiếtP38ng thtP38an trXDzaầm đUU6Lục, xxnitoay ngườiXDza đècrRy tôitP38 xuống,tP38 mtP38ột vịXDza tríxnit ncrRyào đtP38ó củaXDza cơcrRy thểxnit cốxnit UU6Lgắng đcrRyặt tUU6Lrên UU6Lbắp đùtP38i tôi…

“Suy xnitcho xnitcùng UU6Lem làxnit tcrRyhiên sứXDza hXDzaay xnitlà ytP38êu titP38nh hả!XDza” GiọngXDza tP38nói củxnita tP38ông xnitta khXDzaàn đặcUU6L mXDzaà UU6Lkhô tP38khốc, hcrRyô hấpXDza nặngtP38 nề,crRy xnithỗn loạn.

Ông tP38ta khôngcrRy crRyhề dịuxnit dànxnitg, rúUU6Lt xnitbàn tacrRyy đangtP38 đặUU6Lt UU6Ltrên ngựUU6Lc tôxniti crRyra, rấtxnit nhanxnith cUU6Lhóng mởcrRy tXDzaừng cúcUU6L crRyáo củatP38 tôXDzai rcrRya, luồntP38 ttP38ay vàoUU6L XDzatrong átP38o lxnitót, ctP38ảm gicrRyác mátxnit xnitlạnh củaUU6L UU6Lngón UU6Ltay ôngtP38 tcrRya macrRyng thtP38eo cảmXDza XDzagiác kcrRyích độngcrRy đặctP38 thùxnit, tôXDzai muốXDzan tránhcrRy nétP38, UU6Lcơ xnitthể dướiXDza ngườicrRy ôcrRyng tUU6La XDzavặn vẹxnito kxnithông yên.

Ông ttP38a rcrRyút ltP38ại UU6Lbàn tatP38y crRyôm crRylấy vtP38ai tôi,crRy vỗXDza tP38về XDzadọc tP38theo đầuXDza gốUU6Li, xnithướng vêcrRy nơitP38 bíUU6L ẩnXDza xnitmềm tP38mại nhất…

Tôi khônXDzag XDzacó tP38cách tP38nào độxnitng đậy,crRy ccrRyhỉ XDzacó txnithể lấytP38 ngónXDza crRytay giữxnit cXDzahặt lấcrRyy áoxnit tP38sơ mxniti ctP38ủa ôXDzang txnita, XDzađể kệxnit btP38àn tcrRyay ôcrRyng XDzata UU6Ldi chuyểnxnit trxnitên toàxnitn thâXDzan thôXDzai, UU6Lkhuấy độngcrRy trtP38ong tôiXDza mộtXDza crRyloại dụcXDza vọngtP38 tP38tội lỗi…

Cơ thểtP38 củaXDza tcrRyôi tP38hoàn toànXDza bịcrRy ôUU6Lng tP38ta cUU6Lhinh phtP38ục, nhắxnitm mắtXDza lại,XDza tXDzaìm kiếmcrRy đòiXDza hỏiXDza ntP38ụ crRyhôn ctP38ủa tP38ông tcrRya, cùngXDza ôngxnit ttP38a tP38sa vxnitào cảmtP38 giáctP38 kícUU6Lh thíccrRyh cùcrRyng UU6Lvực sâxnitu dXDzaục vọng…


[1] Phim Bản năngXDza gốc (Tiếng Anh: Basic Instinct) UU6Llà mXDzaột UU6Lbộ phicrRym xnithồi hộpUU6L của&nbsXDzap;điện xnitảnh Mỹ đXDzaược sảntP38 xUU6Luất nămXDza tP381992. Phxnitim đượccrRy XDzaPaul VecrRyrhoeven đạxnito dixnitễn vàcrRy viếcrRyt ktP38ịch bxnitản bXDzaởi UU6LJoe Eszterhaxnits, cáXDzac UU6Ldiễn viênXDza crRychính xnittham xnitgia phXDzaim là StP38haron Stone, MichaecrRyl Douglas,crRy Jeanne XDzaTripplehorn và George Dzunxnitdza. UU6LBộ tP38phim xoaUU6Ly qucrRyanh nhcrRyân vcrRyật crRythám xnittử Nixnitck Cuxnitrran (DouglastP38), ngưUU6Lời phUU6Lụ trcrRyách điềUU6Lu trcrRya vềUU6L mộtXDza vụtP38 xnitgiết ngườicrRy maXDzan rợXDza màXDza crRynạn UU6Lnhân lcrRyà mộttP38 ctP38ựu cUU6La crRysĩ gUU6Liàu cótP38,một nhUU6Là XDzavăn qUU6Luyến tP38rũ giàtP38u sanXDzag tênUU6L lUU6Là Catherine Tramell (StonXDzae)cũng lcrRyiên quaXDzan đếncrRy vXDzaụ ánUU6L vtP38à mốitP38 tP38quan hệxnit củatP38 NcrRyick CtP38urran vtP38ới ngườixnit phụXDza nữxnit XDzabí ẩn. (theo wiki Việt Nam)