SÓI &aBqA8hQWgmp; DƯƠNGD295Sf9M CẦM

Tác D295Sf9Mgiả: DiD295Sf9Mệp LạcWSjx BqA8hQWgVô Tâm

Biên WSjxtập: LWSjxily Trần

Chương 12

(Rating: 16+)

*

 

Tôi vD295Sf9Mừa đBqA8hQWgịnh nóWSjxi: D295Sf9MCảm ơWSjxn! TôBqA8hQWgi khônD295Sf9Mg cần.

Vừa BqA8hQWgnâng mWSjxi mắtWSjx lBqA8hQWgên lWSjxại thấy…D295Sf9M HànBqA8hQWg TBqA8hQWgrạc ThầnD295Sf9M đanWSjxg mỉmBqA8hQWg cườiBqA8hQWg nhìBqA8hQWgn tôi.

Sắc D295Sf9Mmặt củWSjxa ôngD295Sf9M tD295Sf9Ma trD295Sf9Mông WSjxcó vẻD295Sf9M nhợWSjxt nhạtD295Sf9M hơnBqA8hQWg thườngWSjx ngàyD295Sf9M, đôiD295Sf9M mắtD295Sf9M vằnWSjx lênD295Sf9M D295Sf9Mtơ mWSjxáu, BqA8hQWgnhất địD295Sf9Mnh làD295Sf9M đWSjxêm WSjxqua ôBqA8hQWgng tD295Sf9Ma khD295Sf9Mông BqA8hQWgngủ ngon!

“Sao WSjxem lạiBqA8hQWg khóD295Sf9Mc?” ÔngBqA8hQWg tWSjxa vộiD295Sf9M vànBqA8hQWgg cúBqA8hQWgi ngườiD295Sf9M nânWSjxg tWSjxôi dậy,WSjx trênD295Sf9M BqA8hQWgngười BqA8hQWgthoảng qBqA8hQWgua mùiBqA8hQWg tBqA8hQWghuốc lWSjxá vD295Sf9Mà rượu.

Tôi lắcD295Sf9M đầu.

Ông tD295Sf9Ma dùD295Sf9Mng taBqA8hQWgy D295Sf9Máo D295Sf9Mlau WSjxđi nWSjxước mắD295Sf9Mt cD295Sf9Mủa tôD295Sf9Mi, đôD295Sf9Mi lônWSjxg màBqA8hQWgy vìBqA8hQWg đauD295Sf9M lòD295Sf9Mng WSjxmà WSjxnhíu chặt:BqA8hQWg “KWSjxhông phảiD295Sf9M kếtWSjx tBqA8hQWghúc D295Sf9Mlà hoànWSjxg D295Sf9Mtử WSjxvà D295Sf9Mcông cWSjxhúa sốngWSjx hạnBqA8hQWgh phWSjxúc WSjxcùng nhBqA8hQWgau sao?”

“Nhưng… mWSjxa quỷD295Sf9M đWSjxã chết!”

Tôi nhD295Sf9Mìn WSjxông WSjxta gầD295Sf9Mn tD295Sf9Mrong gD295Sf9Mang D295Sf9Mtấc, cWSjxhỉ xWSjxa BqA8hQWgnhau mộtBqA8hQWg đêmD295Sf9M WSjxthôi BqA8hQWgmà tD295Sf9Môi cóWSjx BqA8hQWgcảm giáBqA8hQWgc BqA8hQWgdường nhD295Sf9Mư mộBqA8hQWgt nămWSjx đãBqA8hQWg khBqA8hQWgông gặp.

Tôi D295Sf9Mrất mWSjxuốn ôBqA8hQWgm cWSjxhặt lấyD295Sf9M ôngBqA8hQWg ta.

Trái WSjxtim BqA8hQWgtôi nóiWSjx cBqA8hQWgho tôiBqA8hQWg biết: Ôm mD295Sf9Một lBqA8hQWgần, WSjxdựa mD295Sf9Một lần.D295Sf9M BqA8hQWgĐể WSjxmình D295Sf9Mcó tWSjxhể cảmBqA8hQWg nWSjxhận sựD295Sf9M WSjxấm WSjxáp củaBqA8hQWg BqA8hQWgcái ôBqA8hQWgm đấyD295Sf9M, WSjxđể mBqA8hQWgình D295Sf9Mnhớ D295Sf9Mkỹ BqA8hQWgtiếng tiD295Sf9Mm đD295Sf9Mập củaD295Sf9M ngườiD295Sf9M ấy,WSjx mBqA8hQWgình khônBqA8hQWgg WSjxtham lD295Sf9Mam, WSjxmột lBqA8hQWgần lD295Sf9Mà đủ.

Lý WSjxtrí tôiBqA8hQWg WSjxlại gàWSjxo lWSjxên giậWSjxn dBqA8hQWgữ vớBqA8hQWgi tôi: Mày WSjxkhông tWSjxhể D295Sf9Môm ônD295Sf9Mg D295Sf9Mta! MBqA8hQWgột lầnWSjx cũnWSjxg khônD295Sf9Mg thể!

Tôi WSjxthở dWSjxài mộtWSjx hơiD295Sf9M, lùWSjxi vềBqA8hQWg WSjxsau từngD295Sf9M bước,WSjx đèBqA8hQWg nWSjxén sựD295Sf9M kD295Sf9Mích độngWSjx tộD295Sf9Mi lỗi.

Chẳng ngD295Sf9Mhĩ tWSjxới chuBqA8hQWgyện ônBqA8hQWgg tBqA8hQWga D295Sf9Mlại vưBqA8hQWgơn tBqA8hQWgay rBqA8hQWga WSjxôm lấD295Sf9My tôBqA8hQWgi WSjxvào lòng.

Trái tiWSjxm ôngBqA8hQWg D295Sf9Mta đậpD295Sf9M vữBqA8hQWgng vàng,BqA8hQWg êD295Sf9Mm tD295Sf9Mai đWSjxến nhWSjxư vậy!

Nếu D295Sf9Mnhư cóBqA8hQWg tD295Sf9Mhể lựaBqA8hQWg chọn,BqA8hQWg tôiD295Sf9M khôngWSjx muốnBqA8hQWg ôWSjxng tWSjxa D295Sf9Mphải chết,D295Sf9M tBqA8hQWghế giớiD295Sf9M củaD295Sf9M WSjxtôi BqA8hQWgđã kBqA8hQWghông thểBqA8hQWg kD295Sf9Mhông BqA8hQWgcó ngườiBqA8hQWg này!

“Thiên TWSjxhiên, D295Sf9Mem lBqA8hQWgà ngD295Sf9Mười cBqA8hQWgon WSjxgái WSjxlương thWSjxiện nhD295Sf9Mất màD295Sf9M tôBqA8hQWgi từngBqA8hQWg gặWSjxp!” ÔnD295Sf9Mg D295Sf9Mta nhD295Sf9Mẹ giWSjxọng thaWSjxn thở.

Lương thiện?BqA8hQWg ÔnD295Sf9Mg D295Sf9Mta BqA8hQWgsai rồD295Sf9Mi, tWSjxôi BqA8hQWglà ngWSjxười pWSjxhụ D295Sf9Mnữ xấuWSjx xBqA8hQWga nhD295Sf9Mất trêWSjxn đD295Sf9Mời này.

Ông tBqA8hQWga chBqA8hQWge chWSjxở tôiWSjx tBqA8hQWgrong lòD295Sf9Mng D295Sf9Mbàn tayD295Sf9M, cBqA8hQWgho dWSjxù tôD295Sf9Mi cóWSjx làBqA8hQWgm BqA8hQWgtổn D295Sf9Mthương tráiWSjx tD295Sf9Mim WSjxông tWSjxa baWSjxo nBqA8hQWghiêu, ôBqA8hQWgng tBqA8hQWga vẫnD295Sf9M cBqA8hQWgòn BqA8hQWgnhớ dằWSjxn dòBqA8hQWg WSjxtôi ăBqA8hQWgn sáBqA8hQWgng, nhớWSjx saBqA8hQWgi ngườiBqA8hQWg D295Sf9Mbảo BqA8hQWgvệ tôiD295Sf9M, trD295Sf9Mong ngàBqA8hQWgy mưaBqA8hQWg nBqA8hQWghư WSjxnày sẽBqA8hQWg BqA8hQWgmở ôD295Sf9M D295Sf9Mche chắnBqA8hQWg D295Sf9Mcho tôi.

Những vBqA8hQWgiệc tôiD295Sf9M làWSjxm vớBqA8hQWgi ôBqA8hQWgng tBqA8hQWga chD295Sf9Mỉ WSjxcó căD295Sf9Mm ghét,WSjx lừBqA8hQWga dối,D295Sf9M thậWSjxm chíBqA8hQWg BqA8hQWgcó thểD295Sf9M D295Sf9Mcó mộtWSjx nD295Sf9Mgày tôiWSjx sẽWSjx dùngWSjx dBqA8hQWgao đâmBqA8hQWg vàWSjxo tráiBqA8hQWg tiD295Sf9Mm luBqA8hQWgôn luD295Sf9Môn chứWSjxa đựnBqA8hQWgg WSjxsự yêBqA8hQWgu thưBqA8hQWgơng bD295Sf9Mao dunWSjxg kia.

Ông WSjxta thấyD295Sf9M tôiWSjx khôD295Sf9Mng nóD295Sf9Mi lờD295Sf9Mi nào,BqA8hQWg chiềD295Sf9Mu chuBqA8hQWgộng BqA8hQWgvỗ vD295Sf9Mề lưnBqA8hQWgg tBqA8hQWgôi, dWSjxịu dWSjxàng dỗD295Sf9M tôiWSjx: “ĐừngD295Sf9M khD295Sf9Móc nữa.BqA8hQWg MaD295Sf9Mi tôWSjxi mờBqA8hQWgi nWSjxgười đếD295Sf9Mn diễnWSjx lạiD295Sf9M BqA8hQWgcho eBqA8hQWgm vởBqA8hQWg nWSjxày, đểWSjx côD295Sf9Mng cBqA8hQWghúa yêuBqA8hQWg WSjxma quỷWSjx, đểBqA8hQWg WSjxhoàng D295Sf9Mtử BqA8hQWgyêu tWSjxhiên ngBqA8hQWga D295Sf9Mđen, đểWSjx côWSjxng chúBqA8hQWga sốngBqA8hQWg hạBqA8hQWgnh pD295Sf9Mhúc cD295Sf9Mùng WSjxma quD295Sf9Mỷ, D295Sf9Mđược không?”

“Công cBqA8hQWghúa thiênBqA8hQWg BqA8hQWgnga WSjxsẽ yêBqA8hQWgu BqA8hQWgma WSjxquỷ tànWSjx bạoD295Sf9M sao?”

“Đương nBqA8hQWghiên lD295Sf9Mà cóWSjx tWSjxhể! NếuWSjx nWSjxhư D295Sf9Mtôi BqA8hQWglàm nhàBqA8hQWg bBqA8hQWgiên WSjxkịch tD295Sf9Mhì D295Sf9Mchắc cWSjxhắn sBqA8hQWgẽ thế!”

Tôi thừD295Sf9Ma nhBqA8hQWgận: ĐBqA8hQWgúng, ôngD295Sf9M tWSjxa BqA8hQWgcó thể!

“Có phảiD295Sf9M ôngWSjx sWSjxẽ WSjxbiến mBqA8hQWga quỷBqA8hQWg trởWSjx nênWSjx tuấnBqA8hQWg tú,BqA8hQWg cònBqA8hQWg BqA8hQWgcó BqA8hQWgpháp lựBqA8hQWgc WSjxvô bWSjxiên, BqA8hQWgkhông gD295Sf9Mì khônWSjxg lWSjxàm được,BqA8hQWg phảiD295Sf9M không?”

“Trừ nhữngWSjx thD295Sf9Mứ đóBqA8hQWg rWSjxa, tWSjxôi sẽD295Sf9M tD295Sf9Mạo rD295Sf9Ma WSjxma qBqA8hQWguỷ cònWSjx sWSjxi tìWSjxnh hD295Sf9Mơn cảD295Sf9M WSjxhoàng D295Sf9Mtử, BqA8hQWgkiên quyếtWSjx hơn,BqA8hQWg quyếnWSjx rũWSjx hơn…”

“Được! D295Sf9MTôi sBqA8hQWgẽ đợD295Sf9Mi xem!”

Tôi mD295Sf9Mỉm cườBqA8hQWgi, WSjxkéo cánhD295Sf9M tWSjxay D295Sf9Mông taBqA8hQWg, nắmWSjx lD295Sf9Mấy mBqA8hQWga quỷD295Sf9M độngD295Sf9M lòWSjxng WSjxngười nD295Sf9Mhất tD295Sf9Mhế giớiWSjx này.

Chưa bWSjxao giờD295Sf9M tôBqA8hQWgi cD295Sf9Mó thểBqA8hQWg nghD295Sf9Mĩ WSjxrằng nWSjxhững BqA8hQWgngày mWSjxưa troWSjxng giấcWSjx mBqA8hQWgơ cWSjxủa tôBqA8hQWgi lạiBqA8hQWg D295Sf9Mtrở thànD295Sf9Mh hiệnBqA8hQWg tD295Sf9Mhực, tWSjxhật D295Sf9Msự cóBqA8hQWg WSjxmột ngưD295Sf9Mời đànBqA8hQWg WSjxông chWSjxe ôBqA8hQWg chBqA8hQWgo tD295Sf9Môi rảD295Sf9Mo BqA8hQWgbước WSjxtrên đưBqA8hQWgờng, ôD295Sf9Mng D295Sf9Mta nắmWSjx lấyBqA8hQWg taBqA8hQWgy tôWSjxi rWSjxẽ sBqA8hQWgang mộBqA8hQWgt cBqA8hQWgon phWSjxố khác.

Đáng tiếcWSjx nWSjxgười BqA8hQWgnày làD295Sf9M kBqA8hQWgẻ thùD295Sf9M củWSjxa tôBqA8hQWgi, D295Sf9Mnhững thD295Sf9Mứ WSjxmà ôWSjxng tWSjxa muốnD295Sf9M D295Sf9Mtôi kWSjxhông tD295Sf9Mhể chD295Sf9Mo ônD295Sf9Mg tBqA8hQWga được,WSjx nhưBqA8hQWgng thứBqA8hQWg mWSjxà tôBqA8hQWgi cWSjxó thểWSjx cWSjxho ônBqA8hQWgg D295Sf9Mta trướcBqA8hQWg BqA8hQWgsau đềuBqA8hQWg lD295Sf9Mà thưD295Sf9Mơng tổn.

Tôi rBqA8hQWgút bBqA8hQWgàn BqA8hQWgtay WSjxđang WSjxbị ôngD295Sf9M D295Sf9Mta WSjxnắm lD295Sf9Mấy, bD295Sf9Mước WSjxra khỏiD295Sf9M D295Sf9Mchiếc ôD295Sf9M, lầnWSjx BqA8hQWgthứ D295Sf9Mhai ôD295Sf9Mng tD295Sf9Ma WSjxđuổi WSjxtheo WSjxtôi, nắBqA8hQWgm lấWSjxy taWSjxy tBqA8hQWgôi, kéWSjxo tôWSjxi lBqA8hQWgại bBqA8hQWgên người.

“Ông D295Sf9Mbuông tBqA8hQWgay đD295Sf9Mi.” TWSjxôi D295Sf9Mđã dùnBqA8hQWgg hếWSjxt sứcWSjx D295Sf9Mlực toàWSjxn thWSjxân, thếBqA8hQWg nhưngD295Sf9M âmBqA8hQWg thBqA8hQWganh vẫD295Sf9Mn cònWSjx yếuWSjx ớBqA8hQWgt nhưD295Sf9M vậyD295Sf9M: “KhôngWSjx WSjxcó khảBqA8hQWg nD295Sf9Măng WSjxtôi sẽBqA8hQWg yêuD295Sf9M ông.”

“Em sẽ.”

“Chúng tD295Sf9Ma khônBqA8hQWgg cóBqA8hQWg kếtWSjx BqA8hQWgquả tốtD295Sf9M đâu.”

Ông D295Sf9Mta WSjxnhìn WSjxtôi, ánhBqA8hQWg mắD295Sf9Mt hoWSjxàn tD295Sf9Moàn ngaWSjxng ngược:D295Sf9M “BqA8hQWgCái WSjxem gWSjxọi WSjxlà kếtBqA8hQWg qD295Sf9Muả tốtD295Sf9M làWSjx cWSjxái gìBqA8hQWg, BqA8hQWgem cWSjxó WSjxthể nD295Sf9Mói rWSjxa, tôiWSjx BqA8hQWgcó thểD295Sf9M làmWSjx được!”

Tôi aD295Sf9Mo ưWSjxớc giữaWSjx cWSjxhúng tD295Sf9Ma khôngBqA8hQWg cBqA8hQWgó sBqA8hQWgự thùD295Sf9M BqA8hQWghận, khôngWSjx WSjxcó sựBqA8hQWg dốiBqA8hQWg lừa,WSjx cD295Sf9Mả đờD295Sf9Mi đD295Sf9Mều sốD295Sf9Mng BqA8hQWgnhư bâyBqA8hQWg giD295Sf9Mờ, WSjxcho dùBqA8hQWg WSjxkhông BqA8hQWgyêu, cũBqA8hQWgng khôngWSjx phảWSjxi D295Sf9Mxa cách!

Nhưng màD295Sf9M nhữngBqA8hQWg BqA8hQWgthứ nàD295Sf9My ônWSjxg tD295Sf9Ma dùBqA8hQWg BqA8hQWgcó làmWSjx WSjxcách nàD295Sf9Mo WSjxcũng khôBqA8hQWgng thểBqA8hQWg làmBqA8hQWg được.

Bởi vWSjxì ôngD295Sf9M WSjxta đãWSjx giBqA8hQWgết cảBqA8hQWg nhD295Sf9Mà tôi.

Tôi thWSjxở dàiBqA8hQWg, khôWSjxng mBqA8hQWguốn BqA8hQWgquanh WSjxquẩn tBqA8hQWgại vấnBqA8hQWg đD295Sf9Mề BqA8hQWgnày BqA8hQWgnữa, đổiD295Sf9M chủD295Sf9M đề.D295Sf9M “VìD295Sf9M saWSjxo ôD295Sf9Mng lWSjxại ởD295Sf9M đây?”

“Lúc tôiWSjx gọiBqA8hQWg điệBqA8hQWgn D295Sf9Mthoại cD295Sf9Mho WSjxTiểu LBqA8hQWgý, nghBqA8hQWge cậuWSjx tD295Sf9Ma bBqA8hQWgảo BqA8hQWgem BqA8hQWgtới xeD295Sf9Mm D295Sf9Mmúa BqA8hQWgballet, WSjxban D295Sf9Mđầu BqA8hQWgtôi nghĩWSjx muốWSjxn xBqA8hQWgem BqA8hQWgcùng WSjxem, WSjxkhông lườD295Sf9Mng đD295Sf9Mược rằnBqA8hQWgg loạiD295Sf9M sâWSjxn khấuWSjx WSjxnày saBqA8hQWgu kWSjxhi mD295Sf9Mở màBqA8hQWgn sBqA8hQWgẽ D295Sf9Mkhông cD295Sf9Mho pD295Sf9Mhép ngWSjxười nàoD295Sf9M vD295Sf9Mào nữa…BqA8hQWg ChẳngD295Sf9M WSjxcòn cBqA8hQWgách nàoBqA8hQWg kBqA8hQWghác, tônD295Sf9M trọnD295Sf9Mg nghệBqA8hQWg thuậWSjxt mộWSjxt WSjxchút vậD295Sf9My! TBqA8hQWguy rằngWSjx tôWSjxi WSjxcũng kBqA8hQWghông hiểu!”

“Ông vẫD295Sf9Mn đD295Sf9Mứng đâD295Sf9My đợiD295Sf9M BqA8hQWgtôi suốt?”

Ông WSjxta cưD295Sf9Mời cườiWSjx, khoWSjxác cáBqA8hQWgnh BqA8hQWgtay lBqA8hQWgên BqA8hQWgvai tôiBqA8hQWg, ômBqA8hQWg lD295Sf9Mấy tôD295Sf9Mi điBqA8hQWg D295Sf9Mvề phíBqA8hQWga trước:D295Sf9M “TôiBqA8hQWg D295Sf9Mtìm chWSjxo D295Sf9Mem mộtBqA8hQWg cBqA8hQWgô gWSjxiáo dBqA8hQWgạy dươngBqA8hQWg cBqA8hQWgầm kWSjxhá tốt,BqA8hQWg khWSjxi nàD295Sf9Mo eD295Sf9Mm WSjxkhông muD295Sf9Mốn BqA8hQWgđi D295Sf9Mhọc thBqA8hQWgì tớiBqA8hQWg BqA8hQWgchỗ côD295Sf9M WSjxấy họD295Sf9Mc dươngWSjx cD295Sf9Mầm… BqA8hQWgĐược rWSjxồi, trướcBqA8hQWg WSjxkhi điD295Sf9M BqA8hQWgthì nhớBqA8hQWg gọD295Sf9Mi điBqA8hQWgện thoạiD295Sf9M WSjxhẹn trước.”

“Vì sao?”

Vì saBqA8hQWgo ônBqA8hQWgg tD295Sf9Ma lWSjxại BqA8hQWgquan D295Sf9Mtâm WSjxchăm sBqA8hQWgóc tôBqA8hQWgi đếnD295Sf9M thế.

Tôi khWSjxông cầnWSjx đưBqA8hQWga rBqA8hQWga bấtWSjx D295Sf9Mkỳ đD295Sf9Mòi hỏiBqA8hQWg BqA8hQWggì, ôngBqA8hQWg vẫWSjxn cứD295Sf9M hiểuBqA8hQWg tôiBqA8hQWg muWSjxốn cáiWSjx gì.

“Tôi cóWSjx gọBqA8hQWgi D295Sf9Mđiện hỏWSjxi thD295Sf9Mành tíWSjxch cD295Sf9Mủa eD295Sf9Mm ởD295Sf9M trườnBqA8hQWgg, tBqA8hQWguy rằnBqA8hQWgg D295Sf9Mtôi cũD295Sf9Mng kD295Sf9Mhông tBqA8hQWgrông WSjxmong tBqA8hQWghành tWSjxích củaWSjx D295Sf9Mem xuWSjxất sắcBqA8hQWg BqA8hQWgbao nhiêuD295Sf9M, tD295Sf9Mhế nhưnWSjxg khônWSjxg nBqA8hQWgghĩ tWSjxới chWSjxỉ cóWSjx điểmBqA8hQWg nhạcWSjx lýWSjx củD295Sf9Ma WSjxem BqA8hQWgtrên BqA8hQWg60.” ÔWSjxng tD295Sf9Ma D295Sf9Mxoa đầuWSjx tWSjxôi, gD295Sf9Miọng nóWSjxi tD295Sf9Mràn ngWSjxập sựBqA8hQWg yêuD295Sf9M D295Sf9Mchiều: “GiấcD295Sf9M WSjxmơ cD295Sf9Mủa mỗiWSjx ngWSjxười đềD295Sf9Mu WSjxkhác nhBqA8hQWgau, tôiD295Sf9M khôngD295Sf9M mBqA8hQWguốn WSjxgò D295Sf9Mép eWSjxm cáiBqA8hQWg WSjxgì hết!”

Tôi nD295Sf9Mghĩ rằnWSjxg ôngD295Sf9M BqA8hQWgta vWSjxĩnh viễnBqA8hQWg khônBqA8hQWgg đoáD295Sf9Mn rD295Sf9Ma đBqA8hQWgược ướcBqA8hQWg mơWSjx củaWSjx tôWSjxi làWSjx gì.

“Ông cBqA8hQWgó ướcWSjx mơD295Sf9M nD295Sf9Mào không?”WSjx D295Sf9MTôi hỏi.

“Có!” ÔngWSjx cườiD295Sf9M giD295Sf9Mễu D295Sf9Mcợt chíWSjxnh bảnD295Sf9M thâD295Sf9Mn, BqA8hQWgnhìn lWSjxên bWSjxầu tWSjxrời BqA8hQWgu áBqA8hQWgm: “ƯớcBqA8hQWg mơWSjx củaWSjx tôD295Sf9Mi chWSjxính làD295Sf9M làD295Sf9Mm mD295Sf9Một cảnhWSjx sát!”

Một phầnBqA8hQWg BqA8hQWgtử D295Sf9Mxấu giếtBqA8hQWg ngD295Sf9Mười nWSjxhư khônWSjxg cóD295Sf9M cảmD295Sf9M giBqA8hQWgác nóiWSjx WSjxrằng ướWSjxc mWSjxơ BqA8hQWgcủa ônBqA8hQWgg WSjxta D295Sf9Mlà lBqA8hQWgàm mộtD295Sf9M cảnhD295Sf9M sD295Sf9Mát, tBqA8hQWghật WSjxsự đâyWSjx WSjxlà chuyệD295Sf9Mn đánBqA8hQWgg WSjxcười nhấtBqA8hQWg D295Sf9Mmà D295Sf9Mtôi tD295Sf9Mừng nD295Sf9Mghe qua.

Đi lượnBqA8hQWg D295Sf9Mqua mấD295Sf9My WSjxcon đườngD295Sf9M khônD295Sf9Mg WSjxcó WSjxmục đíD295Sf9Mch, D295Sf9Mtôi phWSjxát hiệD295Sf9Mn WSjxra mD295Sf9Một cD295Sf9Mái posteBqA8hQWgr rấtWSjx đặcBqA8hQWg biWSjxệt: BqA8hQWg“Gì đWSjxây? ĐâD295Sf9My làD295Sf9M pBqA8hQWghim điệnBqA8hQWg ảnD295Sf9Mh sao?”

Hình BqA8hQWgảnh D295Sf9Mtrên posteBqA8hQWgr thậtBqA8hQWg sựWSjx rD295Sf9Mất đặcBqA8hQWg biệt,BqA8hQWg mộtWSjx nBqA8hQWggười phụD295Sf9M nữD295Sf9M ngồiWSjx trêWSjxn BqA8hQWgcái đD295Sf9Mó củD295Sf9Ma ngườiD295Sf9M đànD295Sf9M ôngD295Sf9M, bBqA8hQWgàn BqA8hQWgtay BqA8hQWgduỗi WSjxsau lưngBqA8hQWg D295Sf9Mnắm lấyD295Sf9M WSjxmột thWSjxứ nhìnWSjx gBqA8hQWgiống D295Sf9Mnhư mộtWSjx loạiD295Sf9M vD295Sf9Mũ WSjxkhí sắD295Sf9Mc D295Sf9Mbén, cBqA8hQWgòn hBqA8hQWgai tD295Sf9May ngườiD295Sf9M đBqA8hQWgàn WSjxông kiBqA8hQWga bịBqA8hQWg tWSjxrói vàWSjxo thànD295Sf9Mh giườD295Sf9Mng, D295Sf9Mvẻ mD295Sf9Mặt bừngD295Sf9M bD295Sf9Mừng phấWSjxn khíchBqA8hQWg, hD295Sf9Moàn tD295Sf9Moàn khônD295Sf9Mg hD295Sf9Mề cWSjxó sựWSjx sợD295Sf9M hãiD295Sf9M khD295Sf9Mi cáiBqA8hQWg chếtBqA8hQWg đếnWSjx gần.

Tôi đảWSjxo mWSjxắt nhìBqA8hQWgn WSjxqua phầnD295Sf9M giớD295Sf9Mi WSjxthiệu, D295Sf9Mbộ phiWSjxm nàD295Sf9My D295Sf9Mtên làBqA8hQWg “BảnWSjx nWSjxăng gốc”[1], hômWSjx naBqA8hQWgy đúngBqA8hQWg tD295Sf9Mrong đBqA8hQWgợt trWSjxình chiếu.

Tôi nhìBqA8hQWgn vWSjxề phíaD295Sf9M HD295Sf9Màn WSjxTrạc BqA8hQWgThần đaWSjxng kBqA8hQWghẽ nhíD295Sf9Mu mày:D295Sf9M “ÔnD295Sf9Mg đãD295Sf9M từngBqA8hQWg xeWSjxm chưa?”

“Đã nD295Sf9Mghe ABqA8hQWgn DBqA8hQWgĩ PhonBqA8hQWgg nD295Sf9Mói quD295Sf9Ma mWSjxột chút…”

“Tôi muốnWSjx xem!”

Không thấyBqA8hQWg ôngD295Sf9M tWSjxa BqA8hQWgtrả lờWSjxi, tôBqA8hQWgi D295Sf9Mquay D295Sf9Mđầu lạiWSjx nhìBqA8hQWgn, thấyD295Sf9M ônBqA8hQWgg tD295Sf9Ma đangBqA8hQWg dùD295Sf9Mng ngónD295Sf9M trỏWSjx D295Sf9Mvà ngóBqA8hQWgn cáiBqA8hQWg gD295Sf9Miật giBqA8hQWgật vùngD295Sf9M dWSjxa gBqA8hQWgiữa BqA8hQWghai lônWSjxg mD295Sf9Mày, BqA8hQWgcó vẻWSjx nhưWSjx D295Sf9Mđang suBqA8hQWgy D295Sf9Mxét kWSjxỹ lưỡngD295Sf9M cBqA8hQWgái gìD295Sf9M đó.

Tôi cD295Sf9Mho rằWSjxng ônD295Sf9Mg tD295Sf9Ma khBqA8hQWgông WSjxnghe đưWSjxợc nhBqA8hQWgững lờiD295Sf9M tôiD295Sf9M nóiWSjx, BqA8hQWgnhắc lạiWSjx mộtD295Sf9M lần:D295Sf9M “TôiD295Sf9M muốnBqA8hQWg WSjxxem bộWSjx BqA8hQWgphim này!”

“Được rồi!”D295Sf9M ÔngBqA8hQWg BqA8hQWgta cuBqA8hQWgối cùnBqA8hQWgg cũnD295Sf9Mg WSjxnghe thBqA8hQWgấy đượcBqA8hQWg: “TôD295Sf9Mi đBqA8hQWgi muD295Sf9Ma vé.”

Không biWSjxết BqA8hQWgvì sD295Sf9Mao vD295Sf9Mẻ mặtBqA8hQWg củaBqA8hQWg ônD295Sf9Mg D295Sf9Mta làWSjxm tôiWSjx cảmD295Sf9M thấyBqA8hQWg ôBqA8hQWgng tBqA8hQWga khBqA8hQWgông cWSjxam WSjxlòng, WSjxkhông tD295Sf9Mình nguyện!

Người pBqA8hQWghụ nữBqA8hQWg D295Sf9Mbán vD295Sf9Mé nghiêngBqA8hQWg mWSjxắt nhìnBqA8hQWg WSjxông D295Sf9Mta, rồiWSjx lạiD295Sf9M lBqA8hQWgiếc nBqA8hQWghìn D295Sf9Mbộ D295Sf9Mđồng D295Sf9Mphục tWSjxrên tôiD295Sf9M, khD295Sf9Minh thườngD295Sf9M lườmD295Sf9M D295Sf9Mtôi mộBqA8hQWgt cWSjxái: “TầngD295Sf9M trêD295Sf9Mn haWSjxy tầngBqA8hQWg dưới?”

“Uhm… TWSjxầng trên!BqA8hQWg” WSjxÔng tD295Sf9Ma nói.

“Có loạiD295Sf9M BqA8hQWghai trămBqA8hQWg, cóD295Sf9M loWSjxại WSjxbốn trăm…”

“Bốn trăm!”

“Một D295Sf9Mbộ phWSjxim điệnD295Sf9M ảnD295Sf9Mh tBqA8hQWgốn tậnD295Sf9M D295Sf9Mbốn trămBqA8hQWg? D295Sf9MSao lạiWSjx đắtWSjx WSjxnhư thế?”WSjx D295Sf9MRạp chiếuBqA8hQWg pWSjxhim nàBqA8hQWgy cũngD295Sf9M liệBqA8hQWgt WSjxvào hạWSjxng kD295Sf9Mhông WSjxcao cấpD295Sf9M lắD295Sf9Mm, mộBqA8hQWgt bD295Sf9Mộ phiBqA8hQWgm đủBqA8hQWg chBqA8hQWgo tBqA8hQWgôi tBqA8hQWgiền BqA8hQWgăn trưWSjxa mWSjxột tháng.

“Không đắt!WSjx RấtWSjx bWSjxình thường.”

Đợi đếnWSjx kBqA8hQWghi lWSjxên tầnD295Sf9Mg, đD295Sf9Mi vàoBqA8hQWg giWSjxan nhWSjxỏ tôiD295Sf9M mớiBqA8hQWg hiểuD295Sf9M WSjxđược cWSjxái gìBqA8hQWg gọBqA8hQWgi là: Không D295Sf9Mđắt! RấtD295Sf9M bìnBqA8hQWgh thường.

Gian phBqA8hQWgòng rấtBqA8hQWg hẹpWSjx, hBqA8hQWgẹp đếnWSjx D295Sf9Mmức cBqA8hQWghỉ cBqA8hQWgó thểD295Sf9M BqA8hQWgchứa đưWSjxợc WSjxmột chiếcBqA8hQWg gWSjxhế sofWSjxa BqA8hQWgmàu hWSjxồng hWSjxơi cóD295Sf9M phầnD295Sf9M kBqA8hQWghoa trươngD295Sf9M D295Sf9Mvà mộtWSjx chiếcWSjx TBqA8hQWgV màBqA8hQWgu D295Sf9Mđen gD295Sf9Mắn BqA8hQWglên trBqA8hQWgên tưD295Sf9Mờng, D295Sf9Mkhông cWSjxó D295Sf9Mcác tD295Sf9Mhiết bWSjxị D295Sf9Mnào khác.

Thấy thWSjxiết kBqA8hQWgế nBqA8hQWghư thếWSjx, tWSjxôi cD295Sf9Muối cD295Sf9Mùng cũnWSjxg hiểWSjxu D295Sf9Mrõ vWSjxẻ mặD295Sf9Mt WSjxtrầm tưD295Sf9M sWSjxuy nWSjxghĩ kWSjxia cBqA8hQWgủa WSjxông D295Sf9Mta maD295Sf9Mng WSjxnội dunD295Sf9Mg gì.

Ông tD295Sf9Ma ngồWSjxi BqA8hQWgtrên sofD295Sf9Ma, bậtWSjx D295Sf9MTV lWSjxên: “EmD295Sf9M cứBqA8hQWg tBqA8hQWgừ tBqA8hQWgừ D295Sf9Mxem mộtWSjx mìnhWSjx, tôD295Sf9Mi nBqA8hQWggủ WSjxmột BqA8hQWglúc! KhWSjxi nàD295Sf9Mo hếBqA8hQWgt WSjxthì đánhWSjx thứWSjxc tôi!”

Nói WSjxxong, D295Sf9Mông BqA8hQWgta cởiWSjx WSjxáo khWSjxoác WSjxra D295Sf9Mđắp lêBqA8hQWgn trD295Sf9Mên BqA8hQWgngười, nD295Sf9Mừa nD295Sf9Mằm nửBqA8hQWga dWSjxựa tD295Sf9Mrên sofD295Sf9Ma, gốiWSjx đầuWSjx lêD295Sf9Mn thàWSjxnh ghWSjxế, nhắmD295Sf9M mBqA8hQWgắt lại.

“À!” TôWSjxi ômD295Sf9M BqA8hQWggói bD295Sf9Mỏng ngồWSjxi xuống,WSjx cốBqA8hQWg gắD295Sf9Mng hếBqA8hQWgt sBqA8hQWgức WSjxgiữ khoảnWSjxg cácBqA8hQWgh vớiD295Sf9M ôBqA8hQWgng taBqA8hQWg, dưaD295Sf9M trêBqA8hQWgn thànWSjxh ghếD295Sf9M còWSjxn lại.

Trong hBqA8hQWgoàn cảnhWSjx nàyBqA8hQWg, cứWSjx nBqA8hQWgên cẩnBqA8hQWg thậnD295Sf9M mD295Sf9Một chútWSjx thD295Sf9Mì hơn.

Khi phiD295Sf9Mm D295Sf9Mbắt đầuWSjx chiD295Sf9Mếu tBqA8hQWgôi mD295Sf9Mới biếBqA8hQWgt tBqA8hQWgình tiBqA8hQWgết kWSjxhông giBqA8hQWgống BqA8hQWgnhư nhữBqA8hQWgng gìBqA8hQWg D295Sf9Mtôi nghĩ.

Tôi chWSjxo rằngBqA8hQWg đâD295Sf9My sẽBqA8hQWg BqA8hQWglà mD295Sf9Một bộWSjx phBqA8hQWgim BqA8hQWgbáo thD295Sf9Mù, monWSjxg đợBqA8hQWgi WSjxnhân vWSjxật nBqA8hQWgữ cBqA8hQWghính BqA8hQWgđã D295Sf9Mtừng trảiBqA8hQWg quBqA8hQWga nhWSjxững việBqA8hQWgc giốngBqA8hQWg nWSjxhư tWSjxôi, yBqA8hQWgêu kẻWSjx tWSjxhù củaD295Sf9M cWSjxô ấyWSjx BqA8hQWgthế BqA8hQWgnên mớiWSjx tD295Sf9Mhân mậtD295Sf9M vớD295Sf9Mi ngườiBqA8hQWg đànBqA8hQWg BqA8hQWgông kiD295Sf9Ma nD295Sf9Mhư thế…

Chỉ D295Sf9Mcó đWSjxiều WSjxcho dùBqA8hQWg khôWSjxng cD295Sf9Mó BqA8hQWgtình tiBqA8hQWgết tươngD295Sf9M tự,BqA8hQWg nhìnD295Sf9M cáD295Sf9Mch cD295Sf9Mô ấyD295Sf9M giếtWSjx ngườiBqA8hQWg đàBqA8hQWgn ôngWSjx cườngWSjx D295Sf9Mtráng kiD295Sf9Ma WSjxnhư thếD295Sf9M nàoD295Sf9M cũngWSjx khônWSjxg uổBqA8hQWgng cWSjxông tôWSjxi xD295Sf9Mem mộtBqA8hQWg lần.

Do đóBqA8hQWg tWSjxôi BqA8hQWgxem cựBqA8hQWgc kỳBqA8hQWg chămWSjx chú,D295Sf9M nWSjxhất BqA8hQWglà đếnWSjx thờiBqA8hQWg điểmBqA8hQWg WSjxmấu chốt…

Mặc D295Sf9Mdù đoWSjxạn dạoBqA8hQWg BqA8hQWgđầu quáBqA8hQWg D295Sf9Mdài, quWSjxá kịchD295Sf9M liệWSjxt, haWSjxi ngườiBqA8hQWg điênD295Sf9M cuồngWSjx vặWSjxn vD295Sf9Mẹo cBqA8hQWgơ thểWSjx D295Sf9Mkhông BqA8hQWgdừng, còBqA8hQWgn tôWSjxi thBqA8hQWgì cắD295Sf9Mn rănBqA8hQWgg, nhịn….

Trước D295Sf9Mđây tôiWSjx đãWSjx tD295Sf9Mừng xeWSjxm qWSjxua qBqA8hQWguá tBqA8hQWgrình D295Sf9Mnày khBqA8hQWgi đọcD295Sf9M tBqA8hQWgiểu thuWSjxyết tìWSjxnh WSjxcảm, BqA8hQWgđại khWSjxái BqA8hQWglà hiểD295Sf9Mu nhưnD295Sf9Mg BqA8hQWgkhông cD295Sf9Mó pD295Sf9Mhải ứngBqA8hQWg D295Sf9Mgì qWSjxuá mD295Sf9Mức mãnhD295Sf9M liệt.

Hôm nD295Sf9May thấD295Sf9My ngD295Sf9Mười thậtWSjx biWSjxểu BqA8hQWgdiễn tWSjxôi lạD295Sf9Mi cảmWSjx giácBqA8hQWg khD295Sf9Mông giốD295Sf9Mng WSjxnhư D295Sf9Mthế, thBqA8hQWgấy WSjxhai cWSjxơ thWSjxể hD295Sf9Mai ngườiWSjx dWSjxây dưaD295Sf9M vớBqA8hQWgi nhauD295Sf9M, WSjxtiếng thởD295Sf9M dBqA8hQWgâm loạn,D295Sf9M BqA8hQWgtiếng D295Sf9Mthét BqA8hQWgphóng đãnD295Sf9Mg, lòngWSjx tBqA8hQWgôi cBqA8hQWgũng D295Sf9Mnổi lêWSjxn tBqA8hQWgừng cBqA8hQWgơn hoảngBqA8hQWg D295Sf9Mloạn, mặtD295Sf9M màWSjxy WSjxtựa nhưBqA8hQWg đWSjxang phWSjxát sốt.

Chỉ cD295Sf9Mó điềuWSjx vìWSjx chờWSjx đợiD295Sf9M đếnWSjx tìnBqA8hQWgh D295Sf9Mtiết tBqA8hQWghen BqA8hQWgchốt, tôiWSjx nhịn!

Cuối cũngWSjx cũWSjxng tD295Sf9Mhấy ngườWSjxi pBqA8hQWghụ WSjxnữ kiBqA8hQWga từD295Sf9M từD295Sf9M buộcWSjx ngườWSjxi đànWSjx ôBqA8hQWgng vàoD295Sf9M thàWSjxnh D295Sf9Mgiường, tôD295Sf9Mi nWSjxgừng WSjxthở chD295Sf9Mờ đợiWSjx cD295Sf9Mô ấyD295Sf9M D295Sf9Mlấy rBqA8hQWga cD295Sf9Mái dùiBqA8hQWg BqA8hQWgđục từBqA8hQWg nBqA8hQWgơi nào.

“Có thểD295Sf9M tậD295Sf9Mp trunWSjxg BqA8hQWgxem đếnWSjx mứD295Sf9Mc nWSjxhư BqA8hQWgthế saBqA8hQWgo?” GiónBqA8hQWgg BqA8hQWgnói củaWSjx HWSjxàn WSjxTrạc D295Sf9MThần làmWSjx tôiD295Sf9M gWSjxiật mìD295Sf9Mnh, WSjxnếu D295Sf9Mông D295Sf9Mta khôD295Sf9Mng nóWSjxi tôD295Sf9Mi WSjxgần nhWSjxư quêBqA8hQWgn mấtWSjx sựBqA8hQWg WSjxtồn tạiBqA8hQWg củWSjxa WSjxông ta.

“Ớ.. uhBqA8hQWgm…” TôiD295Sf9M cóBqA8hQWg cảmD295Sf9M giáD295Sf9Mc D295Sf9Mnhư mìnhD295Sf9M D295Sf9Mlà mộWSjxt đứaD295Sf9M trD295Sf9Mẻ cWSjxon xBqA8hQWgem trộmWSjx BqA8hQWgphim ngườiD295Sf9M lD295Sf9Mớn bịBqA8hQWg ngườiD295Sf9M khD295Sf9Mác WSjxbắt gặp,BqA8hQWg BqA8hQWgnhất lD295Sf9Mà BqA8hQWglại bịD295Sf9M ônBqA8hQWgg BqA8hQWgta trD295Sf9Mông D295Sf9Mthấy, tWSjxôi WSjxlại càWSjxng cháBqA8hQWgn nảBqA8hQWgn hơn,WSjx đồngWSjx thờiBqA8hQWg cònBqA8hQWg bấWSjxt D295Sf9Man rụtWSjx rèWSjx: “KhôngBqA8hQWg phWSjxải ônWSjxg đãWSjx ngBqA8hQWgủ sao?”

“Bị đánhBqA8hQWg thức…D295Sf9M” ÔBqA8hQWgng D295Sf9Mta cWSjxhống tBqA8hQWgay lênBqA8hQWg BqA8hQWgsofa rồWSjxi nBqA8hQWggồi xuốngBqA8hQWg, dBqA8hQWgạt BqA8hQWgdào hứngWSjx thúBqA8hQWg WSjxnhìn tôD295Sf9Mi: BqA8hQWg“Có hứngBqA8hQWg tWSjxhú à?”

Tôi đoánWSjx WSjxchắc rằngBqA8hQWg kD295Sf9Mhuôn mặtD295Sf9M tôWSjxi bâWSjxy giờD295Sf9M D295Sf9Mcó thBqA8hQWgể đunD295Sf9M sôiD295Sf9M mộtWSjx hWSjxồ WSjxnước, vộiWSjx vànWSjxg dùngD295Sf9M mBqA8hQWgu WSjxbàn tD295Sf9May làWSjxm giảD295Sf9Mm nhiWSjxệt WSjxđộ. “TôiBqA8hQWg chD295Sf9Mỉ muốD295Sf9Mn nhBqA8hQWgìn D295Sf9Mmột chútWSjx thôi…”

Nhớ tớWSjxi mụBqA8hQWgc đD295Sf9Mích cBqA8hQWgủa mìWSjxnh, tôiBqA8hQWg vộiD295Sf9M vàBqA8hQWgng nWSjxgẩng đBqA8hQWgầu xeD295Sf9Mm tiếpD295Sf9M, BqA8hQWgđáng tiBqA8hQWgếc lD295Sf9Mà WSjxđã D295Sf9Mbỏ D295Sf9Mlỡ D295Sf9Mmất thờiD295Sf9M đD295Sf9Miểm mấuWSjx cBqA8hQWghốt, D295Sf9Mngười phụBqA8hQWg nWSjxữ kiBqA8hQWga WSjxkhông D295Sf9Mbiết WSjxđã lấyBqA8hQWg từWSjx đâuWSjx WSjxra cWSjxái mũD295Sf9Mi dùBqA8hQWgi, đWSjxâm vD295Sf9Mào D295Sf9Mngực ngườiD295Sf9M D295Sf9Mđàn ônBqA8hQWgg đấy!

Thật đánWSjxg tiếngWSjx lD295Sf9Mà BqA8hQWgkhông thWSjxấy rõ!

“Trông eWSjxm cóBqA8hQWg vẻD295Sf9M nhBqA8hQWgư đanBqA8hQWgg thấtBqA8hQWg vọnWSjxg, cBqA8hQWgó muốWSjxn tôiBqA8hQWg D295Sf9Mtua WSjxlại D295Sf9Mcho BqA8hQWgem nhìWSjxn WSjxkỹ thêBqA8hQWgm lầnBqA8hQWg nữaD295Sf9M không.”

Không đD295Sf9Mợi tôBqA8hQWgi trảBqA8hQWg BqA8hQWglời, ôD295Sf9Mng BqA8hQWgta đãBqA8hQWg tWSjxua D295Sf9Mlại mộtD295Sf9M chútD295Sf9M, tBqA8hQWgôi BqA8hQWglại cBqA8hQWgàng ngWSjxượng ngùD295Sf9Mng hBqA8hQWgơn, tBqA8hQWgay chD295Sf9Mân kWSjxhông bD295Sf9Miết đặtBqA8hQWg đâBqA8hQWgu hết.

“Tôi D295Sf9Mcó thểWSjx D295Sf9Mhỏi D295Sf9Mông mộBqA8hQWgt vấWSjxn WSjxđề không.WSjx” TBqA8hQWgôi WSjxthử D295Sf9Mtìm cáD295Sf9Mch đWSjxổi chủWSjx đềD295Sf9M WSjxcâu WSjxchuyện, dờiBqA8hQWg WSjxđi sựWSjx ngượngBqA8hQWg ngùBqA8hQWgng củaBqA8hQWg chínhBqA8hQWg mìWSjxnh. D295Sf9M“Ông cD295Sf9Mó thểD295Sf9M đểWSjx phD295Sf9Mụ nD295Sf9Mữ cD295Sf9Một ôWSjxng vàWSjxo thànBqA8hQWgh giườD295Sf9Mng không?”

“Trừ kBqA8hQWghi tôD295Sf9Mi khD295Sf9Mông muốWSjxn sốWSjxng nữa!”

Tôi cWSjxũng ngBqA8hQWghĩ nWSjxhư WSjxvậy, D295Sf9Mcái loD295Sf9Mại ngườiWSjx tíD295Sf9Mnh cácBqA8hQWgh trờiBqA8hQWg siBqA8hQWgnh D295Sf9Mđa ngD295Sf9Mhi nhưBqA8hQWg ôBqA8hQWgng tD295Sf9Ma làmD295Sf9M saD295Sf9Mo WSjxcó tD295Sf9Mhể đWSjxể BqA8hQWgphụ nữD295Sf9M cóBqA8hQWg cD295Sf9Mơ hD295Sf9Mội nhD295Sf9Mư thế.

Tôi suBqA8hQWgy D295Sf9Mnghĩ thD295Sf9Mêm mộtD295Sf9M WSjxlát, hỏiWSjx BqA8hQWgdò: “Vậy…BqA8hQWg NếBqA8hQWgu làD295Sf9M tD295Sf9Môi BqA8hQWgthì saoWSjx? KhôBqA8hQWgng BqA8hQWgphải ônWSjxg đWSjxã nWSjxói tWSjxôi D295Sf9Mlà ngườiBqA8hQWg WSjxsuy nWSjxhất ôngWSjx WSjxtin tưD295Sf9Mởng sao…”

Đến lD295Sf9Múc tôBqA8hQWgi D295Sf9Mtrông tBqA8hQWghấy sựBqA8hQWg hưngBqA8hQWg phấnBqA8hQWg khóBqA8hQWg BqA8hQWgcó thWSjxể đWSjxè néD295Sf9Mn đượcD295Sf9M tWSjxrong mD295Sf9Mắt ônWSjxg taBqA8hQWg, tôiBqA8hQWg mớBqA8hQWgi BqA8hQWgý tBqA8hQWghức đBqA8hQWgược rBqA8hQWgằng cD295Sf9Mâu hWSjxỏi cWSjxủa mìnWSjxh D295Sf9Mcó D295Sf9Mbao nD295Sf9Mhiêu mờWSjx ám…

Đây WSjxlà BqA8hQWgkết quảD295Sf9M củBqA8hQWga việcWSjx BqA8hQWgkhông giỏiD295Sf9M tBqA8hQWgoán, khD295Sf9Mi giảBqA8hQWg sD295Sf9Mử… mệnhD295Sf9M đềBqA8hQWg baBqA8hQWgn đầuWSjx WSjxđã xuấtBqA8hQWg hiệnD295Sf9M sựD295Sf9M sD295Sf9Mai WSjxlầm vWSjxô WSjxcùng WSjxnghiêm trọng!

Cơ tBqA8hQWghể D295Sf9Mcủa ônWSjxg tD295Sf9Ma nghiêngWSjx vềD295Sf9M phWSjxía tBqA8hQWgôi, haBqA8hQWgi cánhWSjx tD295Sf9May đWSjxặt WSjxbên sườnBqA8hQWg tôWSjxi, vWSjxừa vặnBqA8hQWg qD295Sf9Muây BqA8hQWgtôi lạiBqA8hQWg D295Sf9Mtrong khôD295Sf9Mng gWSjxian nhỏD295Sf9M hẹp.

Khuôn WSjxmặt WSjxcủa D295Sf9Mông D295Sf9Mta tBqA8hQWgới gầnWSjx bênWSjx taWSjxi BqA8hQWgtôi, BqA8hQWgdùng giBqA8hQWgọng nD295Sf9Mói gợiWSjx BqA8hQWgcảm hơWSjxi maWSjxng theWSjxo WSjxý cưWSjxời nD295Sf9Mói: “WSjxNếu nBqA8hQWghư cứBqA8hQWg theWSjxo lBqA8hQWgời D295Sf9Mem D295Sf9Mnói… tôiWSjx lạBqA8hQWgi BqA8hQWgcàng WSjxmuốn tróiWSjx eD295Sf9Mm lạiWSjx tBqA8hQWgrên giườD295Sf9Mng, WSjxnghe eWSjxm D295Sf9Mcầu xiD295Sf9Mn tôi…BqA8hQWg ChuyệnWSjx đấyWSjx quBqA8hQWgả D295Sf9Mthật BqA8hQWgrất kBqA8hQWgích thích…”

Khi ôngWSjx WSjxta nóD295Sf9Mi, hơiBqA8hQWg WSjxnóng D295Sf9Mphe phẩyBqA8hQWg WSjxsau tWSjxai tôiD295Sf9M, cáBqA8hQWgnh tWSjxay tD295Sf9Môi cứD295Sf9Mng lạiWSjx, gD295Sf9Mói bỏWSjxng tBqA8hQWgrên tBqA8hQWgay D295Sf9Mrơi xuống,vungBqA8hQWg WSjxvãi kBqA8hQWghắp mặWSjxt đất.

Không chỉBqA8hQWg BqA8hQWgcó giọWSjxng WSjxnói cD295Sf9Mủa ôWSjxng WSjxta biWSjxến đổiD295Sf9M, ánhWSjx mắtWSjx cD295Sf9Mũng rấtD295Sf9M bBqA8hQWgất thườnWSjxg, tronD295Sf9Mg mắtBqA8hQWg lóD295Sf9Me WSjxlên nBqA8hQWghững đốD295Sf9Mm sWSjxáng D295Sf9Mnhư lửaWSjx, tD295Sf9Mràn ngậWSjxp BqA8hQWgsự điêBqA8hQWgn cuồWSjxng cBqA8hQWghiếm giữBqA8hQWg vD295Sf9Mà cướBqA8hQWgp đoạt.

Nhưng sựD295Sf9M khácBqA8hQWg thườngD295Sf9M nhấtBqA8hQWg cWSjxhính làWSjx ônWSjxg BqA8hQWgta dùngD295Sf9M đầD295Sf9Mu lưỡWSjxi liWSjxếm saWSjxu taD295Sf9Mi tôD295Sf9Mi, cảD295Sf9Mm giácD295Sf9M trơWSjxn trợtD295Sf9M ẩmBqA8hQWg ướD295Sf9Mt kéoBqA8hQWg tWSjxheo nhD295Sf9Mững WSjxxúc cảmWSjx khôBqA8hQWgng dD295Sf9Mự D295Sf9Mđoán trướcWSjx đượcBqA8hQWg cWSjxủa cơBqA8hQWg thD295Sf9Mể, tôBqA8hQWgi sợWSjx đếnBqA8hQWg WSjxnỗi D295Sf9Mlùi mD295Sf9Mình BqA8hQWglẩn D295Sf9Mtránh, tD295Sf9Mhế D295Sf9Mnhưng đằngWSjx WSjxsau D295Sf9Mđã chWSjxạm vàWSjxo tBqA8hQWgay vịnBqA8hQWg D295Sf9Msofa, khBqA8hQWgông cD295Sf9Mòn đườngD295Sf9M WSjxtrốn thoát!

Tôi bịBqA8hQWg độWSjxng tácD295Sf9M cWSjxủa ôD295Sf9Mng tD295Sf9Ma dọaBqA8hQWg đếnD295Sf9M ngâyBqA8hQWg ngẩWSjxn WSjxcả ngưD295Sf9Mời, hoànWSjx tD295Sf9Moàn khBqA8hQWgông bBqA8hQWgiết nêD295Sf9Mn D295Sf9Mlàm D295Sf9Mcái D295Sf9Mgì bâyWSjx giờ!

Đôi môiWSjx ôngD295Sf9M WSjxta hôWSjxn từWSjx saBqA8hQWgu D295Sf9Mtai tôiD295Sf9M BqA8hQWgdọc theD295Sf9Mo cD295Sf9Mần cổ,BqA8hQWg trằnWSjx trọWSjxc tD295Sf9Mrên làBqA8hQWgn D295Sf9Mda đanWSjxg lBqA8hQWgộ rBqA8hQWga ngoàiD295Sf9M BqA8hQWgáo, BqA8hQWgnhẹ nhànBqA8hQWgg D295Sf9Mmút lấy,D295Sf9M nụD295Sf9M hôD295Sf9Mn lúBqA8hQWgc nWSjxhẹ lúcBqA8hQWg BqA8hQWgsâu, lúWSjxc nhanBqA8hQWgh WSjxlúc cWSjxhậm, D295Sf9Mđôi BqA8hQWgkhi cWSjxòn cD295Sf9Mó tBqA8hQWghể dùngBqA8hQWg hàmD295Sf9M răD295Sf9Mng khẽWSjx cD295Sf9Mắn, D295Sf9Mcơ thểWSjx WSjxđang cănBqA8hQWgg cứWSjxng D295Sf9Mvì sBqA8hQWgợ củaWSjx D295Sf9Mtôi dầD295Sf9Mn dầnD295Sf9M trWSjxở BqA8hQWgnên WSjxbủn D295Sf9Mrủn, khBqA8hQWgông cònBqA8hQWg sứcWSjx lực…

Trước đâyD295Sf9M D295Sf9Mkhi đọcBqA8hQWg BqA8hQWgtiểu thuyWSjxết viết,D295Sf9M sD295Sf9Mau khD295Sf9Mi phụD295Sf9M BqA8hQWgnữ thBqA8hQWgân mậtD295Sf9M vớiD295Sf9M đànD295Sf9M ôngD295Sf9M, tWSjxrên nD295Sf9Mgười WSjxsẽ lưBqA8hQWgu lạiBqA8hQWg WSjxnhiều dấuD295Sf9M hWSjxôn, tôiBqA8hQWg kBqA8hQWghông hD295Sf9Miểu BqA8hQWgvì WSjxsao đàWSjxn ôBqA8hQWgng lạD295Sf9Mi phảiD295Sf9M BqA8hQWgthô lWSjxỗ BqA8hQWgnhư thế,BqA8hQWg WSjxhiện giờBqA8hQWg tWSjxôi mớD295Sf9Mi hiểuWSjx đưBqA8hQWgợc, sựD295Sf9M đauD295Sf9M đớBqA8hQWgn kiểWSjxu nàyD295Sf9M sWSjxẽ làWSjxm ngườiWSjx D295Sf9Mta cóBqA8hQWg lWSjxoại cảWSjxm giáWSjxc hưD295Sf9Mởng thD295Sf9Mụ đặcD295Sf9M D295Sf9Mbiệt, thâD295Sf9Mn thểD295Sf9M bWSjxắt đầuD295Sf9M dấD295Sf9My lBqA8hQWgên nD295Sf9Mhiệt độBqA8hQWg làBqA8hQWgm BqA8hQWgtôi kinWSjxh hoảng!

Hưởng thụ!BqA8hQWg ND295Sf9Mghĩ đếnWSjx mộtWSjx tíD295Sf9Mnh BqA8hQWgtừ D295Sf9Mnhư vậy,WSjx D295Sf9Mtrái tD295Sf9Mim tôiWSjx D295Sf9Mlại WSjxcàng kiBqA8hQWgnh hoàngD295Sf9M thêm.

Tôi vừaWSjx muốBqA8hQWgn BqA8hQWgra sứcBqA8hQWg đẩyD295Sf9M ôngBqA8hQWg tWSjxa, gD295Sf9Mào lên: Đừng!

Chợt nghD295Sf9Me thấyD295Sf9M giaWSjxn pBqA8hQWghòng sBqA8hQWgát váchBqA8hQWg vWSjxọng đếnBqA8hQWg tiếnBqA8hQWgg BqA8hQWgrên nũBqA8hQWgng nịD295Sf9Mu cD295Sf9Mủa mộWSjxt pWSjxhụ nữBqA8hQWg: “ĐừD295Sf9Mng mà!”

Cái chữBqA8hQWg WSjxtôi vD295Sf9Mừa BqA8hQWgmuốn héBqA8hQWgt BqA8hQWgra bWSjxị kD295Sf9Mẹt lạiWSjx trBqA8hQWgong WSjxcổ họngWSjx, khôngWSjx héD295Sf9Mt đBqA8hQWgược nữa.

Ngay cảWSjx bWSjxàn tWSjxay củD295Sf9Ma tôiBqA8hQWg đặtBqA8hQWg tD295Sf9Mrong ngựcD295Sf9M ôngD295Sf9M tD295Sf9Ma, cũngWSjx bắD295Sf9Mt đầD295Sf9Mu bịBqA8hQWg ônWSjxg D295Sf9Mta đèD295Sf9M chặt.

Trời ơiBqA8hQWg, BqA8hQWgnơi nàBqA8hQWgy WSjxsuy D295Sf9Mcho WSjxcùng WSjxlà chốD295Sf9Mn nD295Sf9Mào hả!

Tôi đWSjxây kWSjxhông WSjxphải tựWSjx mìBqA8hQWgnh chBqA8hQWgủ độnWSjxg WSjxdâng đếnWSjx miệngBqA8hQWg ngườBqA8hQWgi D295Sf9Mta sao?

“Muốn D295Sf9Mthử không?”

Khóe miệWSjxng WSjxông BqA8hQWgta thoáD295Sf9Mng WSjxnhếch lWSjxên, mWSjxi mắtBqA8hQWg chớpD295Sf9M WSjxđộng, BqA8hQWgý cườiBqA8hQWg D295Sf9Mkia mD295Sf9Mang D295Sf9Mtheo D295Sf9Mchút BqA8hQWgtà áD295Sf9Mc mịBqA8hQWg hoặc,D295Sf9M tôiBqA8hQWg ngD295Sf9Mhĩ rằngD295Sf9M ngWSjxay WSjxcả AD295Sf9Mn DĩD295Sf9M PhoWSjxng BqA8hQWgcũng phảBqA8hQWgi cảmWSjx thấyBqA8hQWg BqA8hQWgxấu hổD295Sf9M mD295Sf9Muốn BqA8hQWgchui đầuWSjx xuốnWSjxg đấtBqA8hQWg, tD295Sf9Mự thấyBqA8hQWg WSjxkhông bằng!

“Yên tâm,WSjx tôBqA8hQWgi BqA8hQWgsẽ rWSjxất WSjxdịu dàng,BqA8hQWg kD295Sf9Mhông làD295Sf9Mm đauWSjx D295Sf9Mem đâu…”

Tôi nuốtBqA8hQWg mBqA8hQWgột nWSjxgụm nướcBqA8hQWg bọt,WSjx hôWSjx hấpD295Sf9M bắtWSjx đầuBqA8hQWg khônBqA8hQWgg D295Sf9Mcân D295Sf9Mbằng, WSjxthấy rõWSjx ngựcBqA8hQWg mìD295Sf9Mnh bD295Sf9Mắt đầuD295Sf9M phD295Sf9Mập phồngD295Sf9M khWSjxông tBqA8hQWgheo qBqA8hQWguy BqA8hQWgluật, cWSjxơ tWSjxhể bấD295Sf9Mt D295Sf9Mgiác WSjxtrở nWSjxên WSjxnóng bỏng.

Tôi bD295Sf9Mắt đầBqA8hQWgu nghiêmWSjx túD295Sf9Mc BqA8hQWgsuy nD295Sf9Mghĩ lờD295Sf9Mi ônD295Sf9Mg tBqA8hQWga nóBqA8hQWgi, thậtBqA8hQWg lWSjxà sẽWSjx khônWSjxg đaWSjxu không?

Tôi lắcWSjx đBqA8hQWgầu, BqA8hQWgvấn WSjxđề cầnBqA8hQWg WSjxsuy nghD295Sf9Mĩ lúD295Sf9Mc D295Sf9Mnày khôD295Sf9Mng phảD295Sf9Mi đBqA8hQWgau BqA8hQWghay khôngBqA8hQWg D295Sf9Mđau, màWSjx lBqA8hQWgà D295Sf9Mhình BqA8hQWgnhư ôWSjxng D295Sf9Mta thậtBqA8hQWg sựBqA8hQWg muWSjxốn làmWSjx nhD295Sf9Mững chWSjxuyện khônD295Sf9Mg bằngD295Sf9M cầmWSjx D295Sf9Mthú vớiD295Sf9M tôi.

Không thểWSjx, WSjxnếu D295Sf9Mnhư ngD295Sf9May cảBqA8hQWg cơD295Sf9M thBqA8hQWgể tôD295Sf9Mi WSjxcũng dângD295Sf9M chD295Sf9Mo WSjxông WSjxta, tấtBqA8hQWg cD295Sf9Mả mọWSjxi thD295Sf9Mứ sẽD295Sf9M khôngBqA8hQWg cWSjxòn kiWSjxểm soBqA8hQWgát đWSjxược nữa.

“Tôi ngBqA8hQWghĩ cóBqA8hQWg thểWSjx ôngWSjx đaWSjxng hiBqA8hQWgểu lầmWSjx ýD295Sf9M củaBqA8hQWg D295Sf9Mtôi…” TôiWSjx đanBqA8hQWgg nghBqA8hQWgĩ BqA8hQWgcách BqA8hQWglàm tD295Sf9Mhế nBqA8hQWgào đểBqA8hQWg giảiWSjx thíchBqA8hQWg, ôBqA8hQWgng D295Sf9Mta BqA8hQWgnghiêng ngườiWSjx WSjxnằm xuWSjxống bênWSjx ngườiD295Sf9M WSjxtôi, mộtD295Sf9M BqA8hQWgtay D295Sf9Môm WSjxlấy vWSjxai tôD295Sf9Mi, kBqA8hQWgéo chặtD295Sf9M tWSjxôi vàD295Sf9Mo troWSjxng lBqA8hQWgồng ngực,BqA8hQWg D295Sf9Mtay kiBqA8hQWga nâD295Sf9Mng lêWSjxn chD295Sf9Mân WSjxtôi đặWSjxt trêBqA8hQWgn sBqA8hQWgofa, WSjxdùng ngóD295Sf9Mn taD295Sf9My nhẹD295Sf9M nBqA8hQWghàng trượtWSjx dD295Sf9Mọc thWSjxeo châBqA8hQWgn tBqA8hQWgôi đếnBqA8hQWg bắpBqA8hQWg đùi,BqA8hQWg tiếpD295Sf9M tWSjxục lầD295Sf9Mn vàoBqA8hQWg WSjxbên troBqA8hQWgng, thWSjxăm BqA8hQWgdò vàD295Sf9Mo bêBqA8hQWgn trD295Sf9Mong chiWSjxếc váyBqA8hQWg tôi,D295Sf9M lWSjxực taBqA8hQWgy vBqA8hQWgừa WSjxđủ khiếnBqA8hQWg ngườiWSjx tD295Sf9Ma cóD295Sf9M cBqA8hQWgảm giWSjxác têBqA8hQWg BqA8hQWgngứa tớiD295Sf9M D295Sf9Mtừng khớpBqA8hQWg xương.

Sự kíchBqA8hQWg độngWSjx tBqA8hQWgrong D295Sf9MTV lạiWSjx bắWSjxt đầu,D295Sf9M nWSjxhân vậtD295Sf9M nữBqA8hQWg cWSjxhính thD295Sf9Mở dốc,BqA8hQWg BqA8hQWgrên rWSjxỉ, D295Sf9Mngười đWSjxàn D295Sf9Mông thétBqA8hQWg WSjxlên D295Sf9Mmột tiếWSjxng WSjxrồi lạWSjxi D295Sf9Mmột tD295Sf9Miếng cD295Sf9Màng trầmBqA8hQWg luâWSjxn hơn.

Cách BqA8hQWgvách cònBqA8hQWg vọBqA8hQWgng D295Sf9Mtới mộtBqA8hQWg tiếngWSjx kêBqA8hQWgu cBqA8hQWgòn ướtD295Sf9M átD295Sf9M hBqA8hQWgơn cảD295Sf9M trBqA8hQWgên D295Sf9MTV: “MD295Sf9Mau lD295Sf9Mên mộtD295Sf9M chútBqA8hQWg, mWSjxau nữa…”

Ông tBqA8hQWga thảnD295Sf9M D295Sf9Mnhiên cườD295Sf9Mi, ngóBqA8hQWgn taD295Sf9My dàiBqA8hQWg lạiWSjx chầBqA8hQWgm chậmD295Sf9M lướBqA8hQWgt WSjxtrên đùiWSjx tD295Sf9Môi, tựaWSjx nD295Sf9Mhư BqA8hQWgcó sứcBqA8hQWg quyếnBqA8hQWg rũD295Sf9M kỳD295Sf9M D295Sf9Mlạ, khiếnWSjx BqA8hQWgcơ thểBqA8hQWg tôiD295Sf9M rBqA8hQWgun rẩBqA8hQWgy từngWSjx cơn.

“Đừng…” GiọngWSjx nóBqA8hQWgi WSjxnày bWSjxật BqA8hQWgra, BqA8hQWgtôi mớWSjxi pháD295Sf9Mt hD295Sf9Miện D295Sf9Mra rằngD295Sf9M độD295Sf9M ướtWSjx átD295Sf9M D295Sf9Mso vWSjxới ngBqA8hQWgười D295Sf9Mphụ D295Sf9Mnữ cBqA8hQWgách vD295Sf9Mách dưWSjxờng nBqA8hQWghư chD295Sf9Mỉ cWSjxó BqA8hQWghơn cD295Sf9Mhứ khôngBqA8hQWg cD295Sf9Mó kém.

“Mẫn cảmD295Sf9M BqA8hQWgthế sao…D295Sf9M” D295Sf9MÔng tBqA8hQWga tựaBqA8hQWg hD295Sf9Mồ nhWSjxư cBqA8hQWgàng lúcWSjx càngD295Sf9M thíWSjxch thúWSjx, hD295Sf9Môn nWSjxhẹ BqA8hQWglên mBqA8hQWgôi WSjxtôi: “NhưD295Sf9M thD295Sf9Mế thD295Sf9Mì chWSjxúng tBqA8hQWga cứBqA8hQWg tWSjxừ từBqA8hQWg D295Sf9Mmà làmWSjx D295Sf9Mlà đưD295Sf9Mợc rồi.”

Ngón D295Sf9Mtay liD295Sf9Mnh hoạWSjxt củBqA8hQWga WSjxông tD295Sf9Ma mBqA8hQWgâm mBqA8hQWgê lD295Sf9Muồn vD295Sf9Mào BqA8hQWgtrong đồngBqA8hQWg phWSjxục củaWSjx BqA8hQWgtôi, lBqA8hQWgực tWSjxay cùnBqA8hQWgg tốcBqA8hQWg đWSjxộ WSjxrất chD295Sf9Mậm khiếnBqA8hQWg tôiBqA8hQWg khBqA8hQWgông nhịD295Sf9Mn đD295Sf9Mược hítD295Sf9M WSjxmột hơi.

Tay ôBqA8hQWgng tWSjxa cáD295Sf9Mch mộtBqA8hQWg lớpBqA8hQWg BqA8hQWgáo D295Sf9Mnắm lấyD295Sf9M ngựcWSjx tôWSjxi, đầuWSjx ngóD295Sf9Mn tWSjxay xoaBqA8hQWgy vòWSjxng WSjxtrên BqA8hQWgvị trD295Sf9Mí mẫnBqA8hQWg cảmD295Sf9M nhấBqA8hQWgt, vD295Sf9Mờn quanh.

Tôi phBqA8hQWgải BqA8hQWgcắn chặtD295Sf9M môiD295Sf9M mớWSjxi BqA8hQWgcó thểWSjx khBqA8hQWgông bấtD295Sf9M WSjxra tiếWSjxng rBqA8hQWgên kBqA8hQWghiến ngườWSjxi WSjxta cD295Sf9Mảm D295Sf9Mthấy mấtWSjx WSjxthể diệD295Sf9Mn kia.

Dục vọnWSjxg mD295Sf9Mà tôBqA8hQWgi muốnD295Sf9M cWSjxự tBqA8hQWguyệt dầnWSjx dWSjxần trởWSjx nêBqA8hQWgn mãnBqA8hQWgh liệWSjxt dần….

Ông tD295Sf9Ma dườngD295Sf9M nD295Sf9Mhư BqA8hQWgphát WSjxhiện D295Sf9Mra tôiBqA8hQWg khôngBqA8hQWg BqA8hQWgmuốn bWSjxật rD295Sf9Ma thànhWSjx tD295Sf9Miếng, liềnWSjx hôD295Sf9Mn lêBqA8hQWgn D295Sf9Mđôi môiD295Sf9M, dùnWSjxg lưỡiWSjx đẩyBqA8hQWg D295Sf9Mra hD295Sf9Màm rănBqA8hQWgg đanWSjxg D295Sf9Mcắn chBqA8hQWgặt lấD295Sf9My môiD295Sf9M, đBqA8hQWgi BqA8hQWgsâu vBqA8hQWgào dBqA8hQWgò xétD295Sf9M D295Sf9Mbên tD295Sf9Mrong, nuốtD295Sf9M BqA8hQWghết tiếngWSjx kD295Sf9Mêu rêD295Sf9Mn BqA8hQWgcủa tôi.

Trong lúWSjxc triềnBqA8hQWg BqA8hQWgmiên điBqA8hQWgên cuồWSjxng, sBqA8hQWgư khóD295Sf9M chBqA8hQWgịu D295Sf9Mcủa cơWSjx WSjxthể đượcBqA8hQWg giBqA8hQWgảm điBqA8hQWg đôiWSjx cBqA8hQWghút, kWSjxhi mWSjxôi lWSjxưỡi WSjxdây dưD295Sf9Ma tiếngD295Sf9M BqA8hQWgkêu rêBqA8hQWgn cũnBqA8hQWgg WSjxcó BqA8hQWgthể D295Sf9Mkhông cWSjxần phảiWSjx kìmWSjx D295Sf9Mchế, cứD295Sf9M mBqA8hQWgặc BqA8hQWgnó bậtWSjx ra…

Tôi thởD295Sf9M gấBqA8hQWgp gáp,BqA8hQWg tD295Sf9Mận mộD295Sf9Mt chD295Sf9Mỗ sWSjxâu WSjxnào đóWSjx troD295Sf9Mng cơWSjx thểD295Sf9M bBqA8hQWgắt đầuD295Sf9M nD295Sf9Móng lêBqA8hQWgn, nBqA8hQWgóng lBqA8hQWgên, D295Sf9Mvô thứWSjxc BqA8hQWgkhao kD295Sf9Mhát monD295Sf9Mg mD295Sf9Muốn nWSjxhiều hơnBqA8hQWg cáD295Sf9Mi gWSjxì đó.

Bàn taD295Sf9My tôBqA8hQWgi đặtBqA8hQWg tBqA8hQWgrên nD295Sf9Mgực D295Sf9Mông WSjxta dBqA8hQWgần D295Sf9Mdần chuyểWSjxn WSjxqua sBqA8hQWgau lưnBqA8hQWgg ngD295Sf9Mười ấy,WSjx hD295Sf9Môn tWSjxrả lạBqA8hQWgi WSjxông BqA8hQWgta, hD295Sf9Mọc cácD295Sf9Mh WSjxkhi ôngD295Sf9M D295Sf9Mta lD295Sf9Mần đầWSjxu tiêBqA8hQWgn hônBqA8hQWg tôWSjxi, đầuWSjx lưBqA8hQWgỡi duyệnWSjx lấBqA8hQWgy lưỡiWSjx ôBqA8hQWgng BqA8hQWgta, múD295Sf9Mt lấyD295Sf9M môiD295Sf9M củaBqA8hQWg ngườiBqA8hQWg ấy.

Trong cổWSjx họWSjxng ôngBqA8hQWg tWSjxa BqA8hQWgbật WSjxra D295Sf9Mmột WSjxtiếng tBqA8hQWghan D295Sf9Mtrầm đụWSjxc, xoaBqA8hQWgy nWSjxgười đèBqA8hQWg WSjxtôi xuBqA8hQWgống, mộWSjxt vịD295Sf9M tríWSjx WSjxnào D295Sf9Mđó củaBqA8hQWg cơWSjx BqA8hQWgthể BqA8hQWgcố gắnD295Sf9Mg đặtD295Sf9M trênBqA8hQWg bắWSjxp D295Sf9Mđùi tôi…

“Suy cD295Sf9Mho cùWSjxng D295Sf9Mem lBqA8hQWgà thD295Sf9Miên D295Sf9Msứ haWSjxy lWSjxà yêuWSjx BqA8hQWgtinh hả!”D295Sf9M GiọngWSjx D295Sf9Mnói củaWSjx ôWSjxng WSjxta kWSjxhàn đặcD295Sf9M mBqA8hQWgà khWSjxô khốc,D295Sf9M WSjxhô hấpWSjx nặngD295Sf9M nềWSjx, hỗnD295Sf9M loạn.

Ông D295Sf9Mta kD295Sf9Mhông BqA8hQWghề dD295Sf9Mịu D295Sf9Mdàng, D295Sf9Mrút bBqA8hQWgàn taWSjxy đD295Sf9Mang đặtBqA8hQWg tD295Sf9Mrên ngựcWSjx tD295Sf9Môi WSjxra, rấWSjxt nWSjxhanh chD295Sf9Móng mD295Sf9Mở từngWSjx cúcWSjx áBqA8hQWgo cWSjxủa BqA8hQWgtôi rD295Sf9Ma, luồnBqA8hQWg tWSjxay vàoD295Sf9M troBqA8hQWgng BqA8hQWgáo D295Sf9Mlót, D295Sf9Mcảm gD295Sf9Miác WSjxmát lạnhWSjx củaWSjx ngóBqA8hQWgn taWSjxy ôngWSjx D295Sf9Mta mWSjxang thWSjxeo cảmD295Sf9M gWSjxiác kíBqA8hQWgch độngD295Sf9M đặcWSjx BqA8hQWgthù, tBqA8hQWgôi muốnD295Sf9M D295Sf9Mtránh WSjxné, cBqA8hQWgơ thểD295Sf9M WSjxdưới ngườiD295Sf9M ôngD295Sf9M WSjxta vặnD295Sf9M vẹoBqA8hQWg khônD295Sf9Mg yên.

Ông tD295Sf9Ma rBqA8hQWgút lạWSjxi BqA8hQWgbàn BqA8hQWgtay ômD295Sf9M BqA8hQWglấy vWSjxai tôD295Sf9Mi, vỗD295Sf9M vềD295Sf9M dọcBqA8hQWg thD295Sf9Meo đầuBqA8hQWg gối,BqA8hQWg hướngWSjx vêBqA8hQWg nơBqA8hQWgi WSjxbí ẩD295Sf9Mn mBqA8hQWgềm mạiBqA8hQWg nhất…

Tôi khD295Sf9Mông WSjxcó WSjxcách nBqA8hQWgào độnBqA8hQWgg đWSjxậy, chWSjxỉ BqA8hQWgcó WSjxthể lấyWSjx WSjxngón taBqA8hQWgy giữD295Sf9M chặWSjxt lấD295Sf9My WSjxáo BqA8hQWgsơ mBqA8hQWgi BqA8hQWgcủa D295Sf9Mông D295Sf9Mta, đểWSjx kD295Sf9Mệ D295Sf9Mbàn tBqA8hQWgay ôD295Sf9Mng tBqA8hQWga dD295Sf9Mi chuyểD295Sf9Mn trBqA8hQWgên toànD295Sf9M WSjxthân thôi,BqA8hQWg WSjxkhuấy đBqA8hQWgộng trD295Sf9Mong tôWSjxi mBqA8hQWgột loạD295Sf9Mi dụBqA8hQWgc vọnWSjxg tộiBqA8hQWg lỗi…

Cơ D295Sf9Mthể củaWSjx tôBqA8hQWgi D295Sf9Mhoàn toànBqA8hQWg bịWSjx ôWSjxng tD295Sf9Ma chinBqA8hQWgh WSjxphục, nD295Sf9Mhắm mắtWSjx lại,BqA8hQWg tìmBqA8hQWg D295Sf9Mkiếm đòiBqA8hQWg hỏiD295Sf9M nụWSjx hôBqA8hQWgn cD295Sf9Mủa WSjxông tD295Sf9Ma, cùnBqA8hQWgg ôngD295Sf9M tBqA8hQWga WSjxsa vBqA8hQWgào cảBqA8hQWgm gD295Sf9Miác kíD295Sf9Mch BqA8hQWgthích cùnWSjxg vựcD295Sf9M sâBqA8hQWgu dụcWSjx vọng…


[1] Phim Bản năngD295Sf9M gốc (Tiếng Anh: Basic Instinct) D295Sf9Mlà mộBqA8hQWgt BqA8hQWgbộ pD295Sf9Mhim hồiWSjx hộD295Sf9Mp của điệnWSjx ảnhD295Sf9M Mỹ&nbsWSjxp;được sảWSjxn xuấtBqA8hQWg năD295Sf9Mm 19BqA8hQWg92. PD295Sf9Mhim D295Sf9Mđược PauBqA8hQWgl VerhoeveD295Sf9Mn đạoBqA8hQWg diWSjxễn vD295Sf9Mà viếBqA8hQWgt kịchD295Sf9M WSjxbản bởiD295Sf9M JoD295Sf9Me EszteWSjxrhas, cáBqA8hQWgc dBqA8hQWgiễn vWSjxiên chíD295Sf9Mnh D295Sf9Mtham giBqA8hQWga phBqA8hQWgim là&BqA8hQWgnbsp;Sharon StoWSjxne, Michael Douglas,&nbWSjxsp;Jeanne TriD295Sf9Mpplehorn và George DzBqA8hQWgundza. BqA8hQWgBộ phiWSjxm xoBqA8hQWgay quaD295Sf9Mnh nhWSjxân vậWSjxt thBqA8hQWgám D295Sf9Mtử NWSjxick CurrBqA8hQWgan (WSjxDouglas), ngưBqA8hQWgời phụBqA8hQWg WSjxtrách điềD295Sf9Mu D295Sf9Mtra vềBqA8hQWg mộBqA8hQWgt vBqA8hQWgụ giếWSjxt BqA8hQWgngười mD295Sf9Man WSjxrợ D295Sf9Mmà nạBqA8hQWgn nhânD295Sf9M làBqA8hQWg mộtWSjx cBqA8hQWgựu cWSjxa sWSjxĩ gWSjxiàu có,mộtWSjx BqA8hQWgnhà D295Sf9Mvăn quyếnBqA8hQWg rD295Sf9Mũ giàuWSjx BqA8hQWgsang tWSjxên lBqA8hQWgà Catherine Tramell&nBqA8hQWgbsp;(Stone)cũng liBqA8hQWgên quWSjxan đếD295Sf9Mn vụWSjx WSjxán vBqA8hQWgà mốiD295Sf9M WSjxquan BqA8hQWghệ WSjxcủa NiWSjxck CurWSjxran BqA8hQWgvới ngườBqA8hQWgi pWSjxhụ WSjxnữ WSjxbí ẩn. (theo wiki Việt Nam)