Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

Chương 6XAqz: adXUTTE3Ô padXUTTE3hối ngẫu

Chuyện xấuXAqz adXUTTE3của tôH5wbHYsti H5wbHYstvà KhaadXUTTE3ng DuậXAqzt vadXUTTE3ẫn liênXAqz H5wbHYsttục lXAqzan truyền,H5wbHYst khH5wbHYstông nhữH5wbHYstng vậXAqzy, XAqzcòn cànadXUTTE3g ngàXAqzy cH5wbHYstàng hH5wbHYstuy hoàng.

Tôi vàXAqz hắXAqzn đượcXAqz thadXUTTE3ầy thadXUTTE3ể dụcXAqz adXUTTE3 chọadXUTTE3n XAqzđi thXAqzi ĐạiH5wbHYst hộiadXUTTE3 adXUTTE3thể thXAqzao adXUTTE3toàn XAqzkhu, XAqzcó chếXAqzt hXAqzay kXAqzhông lXAqzại đạtXAqz đadXUTTE3ược H5wbHYst XAqzgiải qadXUTTE3uán quâXAqzn, đH5wbHYstiều nàyXAqz kXAqzì H5wbHYstthật cũnadXUTTE3g khadXUTTE3ông XAqzcó H5wbHYstgì, tôiadXUTTE3 vốXAqzn XAqzhọc adXUTTE3giỏi adXUTTE3thể adXUTTE3 H5wbHYstdục, vH5wbHYstậy adXUTTE3mà tXAqzruyền adXUTTE3vào lXAqzớp lạH5wbHYsti thaXAqzy đổiadXUTTE3 bH5wbHYstản chất.

Không biadXUTTE3ết đứaH5wbHYst xXAqzấu xH5wbHYsta nadXUTTE3ào nóiH5wbHYst madXUTTE3ột cadXUTTE3âu “ĐH5wbHYstây làXAqz sXAqzức mạnhXAqz tìnhadXUTTE3 yêu.”

SứH5wbHYstc mạnhadXUTTE3 tìadXUTTE3nh yêuXAqz XAqzcái đH5wbHYstầu mày…cáiXAqz adXUTTE3này adXUTTE3là tH5wbHYsthực lựcadXUTTE3 cadXUTTE3ủa tao.

BiếtXAqz vậyadXUTTE3 XAqzlúc đóXAqz adXUTTE3chạy XAqzvề chótadXUTTE3 chadXUTTE3o rồi.

Khóc-ing.

adXUTTE3Ngoài raXAqz, vXAqzì XAqzở tiếtadXUTTE3 văXAqzn XAqztôi adXUTTE3 từH5wbHYstng bịH5wbHYst thầyXAqz TXAqzôn phạtadXUTTE3 đứng,adXUTTE3 nênadXUTTE3 đểH5wbHYst tH5wbHYsthầy TXAqzôn xH5wbHYstếp loadXUTTE3ại hạnadXUTTE3h XAqzkiểm vàoadXUTTE3 cuốiH5wbHYst H5wbHYst kìH5wbHYst H5wbHYstnương XAqztay cadXUTTE3ho adXUTTE3cái XAqztội lỗiH5wbHYst nadXUTTE3ày XAqzcủa tôH5wbHYsti nênadXUTTE3 tôiXAqz họcXAqz H5wbHYstrất XAqzchăm XAqzchú, tadXUTTE3rước H5wbHYst XAqzkia điểadXUTTE3m H5wbHYstsố XAqzmôn H5wbHYstvăn adXUTTE3của tH5wbHYstôi luôH5wbHYstn nằmH5wbHYst XAqzở phadXUTTE3ần eH5wbHYsto, lầnH5wbHYst nadXUTTE3ày thH5wbHYsti trắXAqzc nghXAqziệm H5wbHYst lạadXUTTE3i đứngH5wbHYst thứH5wbHYst 3H5wbHYst, nH5wbHYstgay cảadXUTTE3 adXUTTE3bản H5wbHYstthân tH5wbHYstôi đềuadXUTTE3 H5wbHYstkhông tXAqzin XAqzđược hH5wbHYstai mắtXAqz mH5wbHYstình, XAqz XAqzcòn rXAqzất H5wbHYstvui vadXUTTE3ẻ, cóH5wbHYst XAqzcông adXUTTE3mài sadXUTTE3ắt cH5wbHYstó ngadXUTTE3ày H5wbHYstnên XAqzkim XAqzquả nhiadXUTTE3ên cXAqzhí lí.

H5wbHYstThầy TXAqzôn cũngXAqz chXAqzo rXAqzằng nhH5wbHYstư XAqz vậXAqzy, tXAqzhầy H5wbHYstcòn nhadXUTTE3ớ cH5wbHYstâu nóiXAqz màH5wbHYst KhaH5wbHYstng DuậtadXUTTE3 từngadXUTTE3 XAqznói “SauadXUTTE3 lưnadXUTTE3g adXUTTE3mỗi ngườiH5wbHYst adXUTTE3phụ adXUTTE3 H5wbHYstnữ thànH5wbHYsth côadXUTTE3ng H5wbHYstnhất XAqzđịnh cóXAqz mộXAqzt H5wbHYstngười đànadXUTTE3 ôXAqzng thàadXUTTE3nh côXAqzng.”, lXAqzúc gadXUTTE3iảng H5wbHYst bàadXUTTE3i H5wbHYstcòn mượnH5wbHYst câXAqzu nàyH5wbHYst làXAqzm văadXUTTE3n, ởH5wbHYst trưH5wbHYstớc mặtXAqz cadXUTTE3ả lớpXAqz adXUTTE3nói phảadXUTTE3i nH5wbHYstoi gươngadXUTTE3 tôiXAqz H5wbHYst vXAqzà KhadXUTTE3ang DuậadXUTTE3t adXUTTE3học H5wbHYsttập, họH5wbHYstc H5wbHYsttập cH5wbHYsthúng tôadXUTTE3i XAqzgiúp XAqzđỡ lẫnH5wbHYst nhH5wbHYstau, họadXUTTE3c tậadXUTTE3p tìnhXAqz adXUTTE3 H5wbHYstcảm tadXUTTE3ốt đẹpadXUTTE3 củaadXUTTE3 chúnXAqzg tôiadXUTTE3, nadXUTTE3hư H5wbHYstvậy mớiadXUTTE3 XAqzcó thểXAqz lH5wbHYstàm chXAqzo điXAqzểm sốH5wbHYst XAqznâng cao.

Vì sXAqzao H5wbHYstkêu cảmXAqz tìadXUTTE3nh tốt,H5wbHYst vìXAqz adXUTTE3 saH5wbHYsto kêadXUTTE3u giúpXAqz đH5wbHYstỡ lẫadXUTTE3n nhauH5wbHYst, nóiXAqz tớiadXUTTE3 taH5wbHYsti XAqzmấy đứaXAqz trH5wbHYstong H5wbHYstlớp, XAqzđổi thXAqzành tôiadXUTTE3 H5wbHYst vH5wbHYstà KH5wbHYsthang DuậtXAqz thậtXAqz XAqzân áiadXUTTE3, ânH5wbHYst áiXAqz XAqztới nỗiH5wbHYst tadXUTTE3hành adXUTTE3tích họcH5wbHYst XAqztập độtH5wbHYst nadXUTTE3hiên H5wbHYst tăngXAqz cao.

Vì tadXUTTE3hế, sứcadXUTTE3 mạnH5wbHYsth XAqztình adXUTTE3yêu, tH5wbHYstôi H5wbHYsttrốn thoXAqzát XAqzkhông được,XAqz nXAqzhư H5wbHYstbóng vXAqzới hH5wbHYstình đXAqzi theXAqzo tôi.

DXAqzanh XAqzhiệu PhadXUTTE3úc TấnXAqz nàXAqzy cadXUTTE3ũng bỏH5wbHYst khôngH5wbHYst đưadXUTTE3ợc, adXUTTE3tôi sửaH5wbHYst nXAqzhư thếXAqz nàoXAqz cũadXUTTE3ng uổnH5wbHYstg công.

Lại bởiadXUTTE3 H5wbHYstvì H5wbHYstsự tiếadXUTTE3n bộH5wbHYst củadXUTTE3a hXAqzai adXUTTE3 cXAqzhúng tadXUTTE3ôi, thầadXUTTE3y adXUTTE3Tôn cH5wbHYstòn cadXUTTE3ố XAqzý đềadXUTTE3 nghịXAqz vớadXUTTE3i tadXUTTE3hầy adXUTTE3chủ nhiệH5wbHYstm cadXUTTE3ho KadXUTTE3hang DuH5wbHYstật XAqz làH5wbHYstm chứcH5wbHYst vụadXUTTE3 adXUTTE3Ủy vH5wbHYstiên họcXAqz tậpXAqz, thadXUTTE3ì rXAqza ỦXAqzy XAqzviên họH5wbHYstc XAqztâp cH5wbHYstũ TH5wbHYstông LXAqzê QuânadXUTTE3 H5wbHYst (bXAqziệt hiXAqzệu TadXUTTE3ông DXAqza) vìadXUTTE3 XAqzbị H5wbHYstbệnh màadXUTTE3 xadXUTTE3in nghỉH5wbHYst H5wbHYstdài hH5wbHYstạn, H5wbHYstchức vXAqzụ ỦyXAqz viadXUTTE3ên họXAqzc XAqz H5wbHYsttập vẫadXUTTE3n bỏH5wbHYst trống,XAqz H5wbHYstlần H5wbHYstnày đềadXUTTE3 XAqznghị đềuadXUTTE3 đưXAqzợc mấyH5wbHYst đứaXAqz cadXUTTE3on traXAqzi tXAqzrong lớH5wbHYstp adXUTTE3 đồnH5wbHYstg ý.

Cán H5wbHYstbộ lXAqzớp tôiH5wbHYst, ngoạiH5wbHYst trừadXUTTE3 chH5wbHYstức adXUTTE3 H5wbHYstvụ ỦadXUTTE3y vH5wbHYstiên XAqzthể XAqzdục cóH5wbHYst XAqzít H5wbHYstquyền lựadXUTTE3c XAqznhất XAqzlà cadXUTTE3on tadXUTTE3rai lXAqzàm, cH5wbHYstòn lạiH5wbHYst đềuadXUTTE3 làXAqz XAqz cadXUTTE3on gáH5wbHYsti làmH5wbHYst, KXAqzhang XAqzDuật họcadXUTTE3 tậpadXUTTE3 adXUTTE3tốt, H5wbHYstsố H5wbHYstlượng H5wbHYstcon traadXUTTE3i tH5wbHYstrong ladXUTTE3ớp lạH5wbHYsti adXUTTE3 chH5wbHYstiếm hơadXUTTE3n mộtXAqz nửaadXUTTE3 nêXAqzn hH5wbHYstắn lậpadXUTTE3 tứadXUTTE3c đượcH5wbHYst chọn.

Ủy H5wbHYstviên họcH5wbHYst tậH5wbHYstp làH5wbHYst cáadXUTTE3i gì?

Lúc adXUTTE3đó ủyXAqz viêadXUTTE3n H5wbHYsthọc tXAqzập chíadXUTTE3nh adXUTTE3là H5wbHYsttrợ thủadXUTTE3 H5wbHYstđắc lựH5wbHYstc adXUTTE3của lớpH5wbHYst trưởng.

H5wbHYstTôi vXAqzà KhadXUTTE3ang DuậadXUTTE3t nH5wbHYstgồi cùngH5wbHYst bH5wbHYstàn còXAqzn chưXAqza tH5wbHYstính, bâyH5wbHYst adXUTTE3giờ cònadXUTTE3 cùXAqzng nhXAqzau trựH5wbHYstc ban.

Có nXAqzghĩa là,H5wbHYst sXAqzau XAqznày nếXAqzu cadXUTTE3ó họpXAqz hànH5wbHYsth XAqzgì, hoạtadXUTTE3 độngadXUTTE3 thểH5wbHYst thaH5wbHYsto adXUTTE3gì, KhaH5wbHYstng DuậtXAqz đXAqzều đXAqzi thXAqzeo tôadXUTTE3i, thỉnhXAqz thoH5wbHYstảng xuấtadXUTTE3 XAqzhiện cạnhXAqz tôi.

Thật badXUTTE3i tH5wbHYsthảm, thXAqzật adXUTTE3bi thảmadXUTTE3 H5wbHYsta XAqza H5wbHYsta XAqza H5wbHYsta XAqza H5wbHYsta H5wbHYsta H5wbHYsta XAqza a!!

CuốiH5wbHYst tháadXUTTE3ng mườXAqzi hadXUTTE3ai, sắpH5wbHYst tớiXAqz XAqz adXUTTE3kì thH5wbHYsti họadXUTTE3c kadXUTTE3ì, khoảnadXUTTE3g thờiadXUTTE3 giaadXUTTE3n nàyadXUTTE3 phXAqzỏng chừnXAqzg adXUTTE3là thờH5wbHYsti gH5wbHYstian cácXAqz hadXUTTE3ọc H5wbHYst sH5wbHYstinh XAqzchăm chỉH5wbHYst nH5wbHYsthất, tôiXAqz cũH5wbHYstng kH5wbHYsthông ngoạH5wbHYsti ladXUTTE3ệ, tôadXUTTE3i adXUTTE3là điểnH5wbHYst hìnXAqzh củXAqza kiểuadXUTTE3 H5wbHYst họcH5wbHYst sH5wbHYstinh H5wbHYstnước tớiXAqz chadXUTTE3ân mXAqzới nhảy,XAqz vXAqzì XAqzvậy vadXUTTE3ừa XAqztới lúXAqzc nàyadXUTTE3 tôiXAqz ladXUTTE3iền adXUTTE3cảm H5wbHYst thXAqzấy cóadXUTTE3 áH5wbHYstp lực.

Khang DuậtXAqz XAqzlại khôadXUTTE3ng giốngXAqz vH5wbHYstậy, mộadXUTTE3t chúadXUTTE3t ápXAqz lựXAqzc trướcadXUTTE3 kH5wbHYsthi H5wbHYstthi đềuH5wbHYst khôngadXUTTE3 cadXUTTE3ó, adXUTTE3tan họcadXUTTE3 hoặcH5wbHYst lúXAqzc nXAqzghỉ trXAqzưa adXUTTE3đều điXAqz H5wbHYstđá bóng.

TadXUTTE3ôi oXAqzán giậXAqzn nha.

TiếtXAqz hadXUTTE3ai H5wbHYstngày hôadXUTTE3m đóadXUTTE3 vừaadXUTTE3 adXUTTE3hết, adXUTTE3 mXAqzột tênH5wbHYst XAqzcon tXAqzrai chạyXAqz đếnH5wbHYst chỗH5wbHYst KhanXAqzg DuH5wbHYstật hỏiH5wbHYst H5wbHYstbài, aXAqzi biểH5wbHYstu H5wbHYstngười tXAqza họcadXUTTE3 XAqz giỏXAqzi đâXAqzu, bìnH5wbHYsth thườnH5wbHYstg cũngH5wbHYst sẵnXAqz H5wbHYstsàng chadXUTTE3ỉ bài,H5wbHYst hiH5wbHYstện tạadXUTTE3i H5wbHYstlại lXAqzà ỦH5wbHYsty XAqzviên H5wbHYsthọc H5wbHYst tậadXUTTE3p, ngườiadXUTTE3 tìXAqzm hắH5wbHYstn hỏiH5wbHYst adXUTTE3bài cũnadXUTTE3g nhiềadXUTTE3u hơn.

Thấy cóXAqz ngườiadXUTTE3 hXAqzỏi bàiH5wbHYst hắadXUTTE3n, tôiXAqz liXAqzền adXUTTE3đứng dậH5wbHYsty nhườngadXUTTE3 chỗ.

Tên coadXUTTE3n H5wbHYsttrai adXUTTE3này tXAqzên làadXUTTE3 KếadXUTTE3 XAqz KiệH5wbHYstt Hạnh,H5wbHYst rH5wbHYstất adXUTTE3chăm cXAqzhỉ họcadXUTTE3 hành,adXUTTE3 chúnadXUTTE3g tôiH5wbHYst đXAqzều H5wbHYstgọi H5wbHYsthắn ladXUTTE3à mọH5wbHYstt sáH5wbHYstch, XAqzbởi adXUTTE3 vadXUTTE3ì hắH5wbHYstn thXAqzật sadXUTTE3ự thíchadXUTTE3 đọXAqzc sáadXUTTE3ch, khXAqzông hH5wbHYstiểu lH5wbHYstiền hỏiH5wbHYst lH5wbHYstà XAqzthói queadXUTTE3n củaXAqz adXUTTE3 hắn.

HắH5wbHYstn thấyadXUTTE3 tôH5wbHYsti nhadXUTTE3ường cXAqzhỗ liXAqzền nH5wbHYstói “CH5wbHYstảm adXUTTE3ơn lH5wbHYstớp trưởng”

Hắn lH5wbHYstà đứaXAqz duH5wbHYsty nhấH5wbHYstt tronH5wbHYstg lớH5wbHYstp khôngXAqz nướH5wbHYstc chảXAqzy adXUTTE3bèo trH5wbHYstôi kêH5wbHYstu tôXAqzi adXUTTE3là PXAqzhúc Tấn.

Tôi kícXAqzh adXUTTE3động đXAqzến xéXAqzm khH5wbHYstóc, XAqzN H5wbHYst lâuadXUTTE3 khadXUTTE3ông nadXUTTE3ghe đượcadXUTTE3 XAqzngười H5wbHYstta kêH5wbHYstu XAqztôi làXAqz lớXAqzp tXAqzrưởng, hoàiXAqz niệadXUTTE3m –H5wbHYst H5wbHYsting, hảoXAqz adXUTTE3 cadXUTTE3ảm đadXUTTE3ối adXUTTE3với H5wbHYsthắn cũnXAqzg tăngXAqz tXAqzên hXAqzai trăXAqzm phầnH5wbHYst trăm.

HadXUTTE3ắn mởXAqz H5wbHYstra sáchadXUTTE3 bàadXUTTE3i XAqztập, hadXUTTE3ỏi KadXUTTE3hang DuậXAqzt “KhangH5wbHYst Duật,H5wbHYst H5wbHYstmình muXAqzốn hadXUTTE3ỏi bạXAqzn bàadXUTTE3i này,H5wbHYst adXUTTE3bạn chỉadXUTTE3 mXAqzình đi.”

Tôi ởXAqz mộtXAqz bênH5wbHYst gH5wbHYstật H5wbHYstđầu, H5wbHYstcho rằnadXUTTE3g ngườadXUTTE3i adXUTTE3tốt nXAqzhư vậyH5wbHYst, xH5wbHYstác thậH5wbHYstt XAqzlà nênXAqz H5wbHYstgiúp đỡXAqz hXAqzết sức.

Ai nH5wbHYstgờ KhaXAqzng DuậtH5wbHYst lạiXAqz bàadXUTTE3y radXUTTE3a mộadXUTTE3t bộadXUTTE3 mặtXAqz xXAqza cáchXAqz XAqz“Không rảnh!!”

Tôi adXUTTE3buồn H5wbHYstbực, bìXAqznh tadXUTTE3hường hXAqzắn cXAqzũng adXUTTE3không H5wbHYstnhư vậy.

Kế KiệtH5wbHYst HạnXAqzh XAqzcòn buồXAqzn adXUTTE3bực hadXUTTE3ơn H5wbHYsttôi “TạiH5wbHYst sXAqzao vậy?”

TôadXUTTE3i cũnXAqzg mXAqzuốn biếH5wbHYstt KhadXUTTE3ang DuH5wbHYstật bịXAqz XAqzgì vậy,H5wbHYst vXAqzì saXAqzo XAqzvẻ mặXAqzt kXAqzhó chịu.

Lúc nàadXUTTE3y, TiXAqzểu PhiềnadXUTTE3 H5wbHYstlại H5wbHYstnói XAqz vớXAqzi tôadXUTTE3i “MiểuadXUTTE3 adXUTTE3Miểu, adXUTTE3ngày H5wbHYstkia H5wbHYstlà sXAqzinh nhậtXAqz cadXUTTE3ủa ĐXAqzại SonadXUTTE3g vàadXUTTE3 TiểuadXUTTE3 SonH5wbHYstg, adXUTTE3 buH5wbHYstổi chadXUTTE3iều tH5wbHYstao vH5wbHYstới TừadXUTTE3 OánhH5wbHYst điH5wbHYst mH5wbHYstua qXAqzuà, màH5wbHYsty cH5wbHYstó điH5wbHYst không?”

“Sinh nhật?”H5wbHYst tH5wbHYstôi nghXAqzĩ mộadXUTTE3t XAqz chútXAqz, XAqznhớ lXAqzại nXAqzgày, đH5wbHYstúng lXAqzà adXUTTE3ngày 2XAqz3 thH5wbHYstáng XAqz12 làH5wbHYst sadXUTTE3inh nhậtadXUTTE3 củaH5wbHYst ĐạadXUTTE3i adXUTTE3Song H5wbHYst adXUTTE3và TadXUTTE3iểu SonH5wbHYstg, vộiadXUTTE3 vàadXUTTE3ng tadXUTTE3rả lờiXAqz “ĐiH5wbHYst, điadXUTTE3, taadXUTTE3o đi!!”

Đang thảoH5wbHYst ladXUTTE3uận nóngXAqz bỏnXAqzg, KếXAqz XAqz KadXUTTE3iệt HạnhXAqz adXUTTE3đột nhiênadXUTTE3 chạyadXUTTE3 tớH5wbHYsti, đứnadXUTTE3g thẳnXAqzg tắpXAqz, điênH5wbHYst cuồadXUTTE3ng kêuH5wbHYst H5wbHYsttôi “PhXAqzúc XAqz Tấn,H5wbHYst PhúcH5wbHYst TXAqzấn, PhúadXUTTE3c Tấn,H5wbHYst PhH5wbHYstúc Tấn…”

Tôi sửnadXUTTE3g sốt,H5wbHYst đâyH5wbHYst lH5wbHYstà ýXAqz gì.

adXUTTE3Đồ điên!!

Đợi tớiXAqz lúcXAqz hắnXAqz kH5wbHYstêu kH5wbHYsthoảng mH5wbHYstười mấXAqzy tiếngadXUTTE3 ‘PH5wbHYsthúc Tấn’adXUTTE3 H5wbHYstrồi, tôXAqzi nhìH5wbHYstn thấyXAqz KhaH5wbHYstng DuậtXAqz vXAqzẫy vẫadXUTTE3y tXAqzay vớXAqzi hắn.

Hắn khôadXUTTE3ng kêuXAqz nữa,H5wbHYst ngoaXAqzn H5wbHYstngoãn quXAqzay XAqztrở về.

Tôi chợH5wbHYstt nadXUTTE3ghe KhaXAqzng DuậtadXUTTE3 nóadXUTTE3i “ThậtadXUTTE3 rH5wbHYsta bXAqzài nadXUTTE3ày giadXUTTE3ải nhưH5wbHYst vậy…”

Tôi nadXUTTE3ghe khônH5wbHYstg rH5wbHYstõ XAqznên trXAqzở lạiH5wbHYst chỗH5wbHYst ngồH5wbHYsti, muốH5wbHYstn XAqzhỏi KH5wbHYstế KiệtXAqz HạnXAqzh cH5wbHYstó ýXAqz gì.

ĐadXUTTE3ợi làadXUTTE3m bàH5wbHYsti adXUTTE3xong rXAqzồi, hắadXUTTE3n nXAqzhìn thấyXAqz tôXAqzi, nóXAqzi cH5wbHYstợt nhảXAqz “PhúadXUTTE3c TadXUTTE3ấn, tXAqza H5wbHYstxong rồi,H5wbHYst mờiH5wbHYst adXUTTE3ngài ngồiH5wbHYst, adXUTTE3mời ngàadXUTTE3i ngồi.”

Tôi cXAqzàng kH5wbHYsthông radXUTTE3õ, tXAqzại H5wbHYstsao adXUTTE3hắn ladXUTTE3ại khônadXUTTE3g ngừnXAqzg kêuXAqz tôiH5wbHYst XAqzlà PhXAqzúc TH5wbHYstấn, tH5wbHYstôi trừngH5wbHYst adXUTTE3mắt H5wbHYstnhìn H5wbHYsthắn, hH5wbHYsti H5wbHYstvọng hắH5wbHYstn cadXUTTE3ó thểadXUTTE3 sửaH5wbHYst miệng.

HắnadXUTTE3 lạiH5wbHYst mộtXAqz chúadXUTTE3t cH5wbHYstũng khônH5wbHYstg XAqz hiểuXAqz đưH5wbHYstợc, H5wbHYstđại kháiH5wbHYst nghH5wbHYstĩ rằngH5wbHYst tôXAqzi ngạiH5wbHYst ngồXAqzi chỗadXUTTE3 XAqzhắn XAqzđã ngồiadXUTTE3 qXAqzua, liềadXUTTE3n H5wbHYst lấyXAqz taadXUTTE3y XAqzáo xoadXUTTE3a xH5wbHYstoa gadXUTTE3hế nadXUTTE3gồi, cònXAqz nóiH5wbHYst adXUTTE3thêm “PadXUTTE3húc Tấn,adXUTTE3 ngH5wbHYstồi a.”

Ngồi cáH5wbHYsti đầuH5wbHYst cậuXAqz. TadXUTTE3ôi càngXAqz trừngadXUTTE3 hắn.

Sửa miệngH5wbHYst điXAqz, cXAqzậu làadXUTTE3 adXUTTE3người duadXUTTE3y nadXUTTE3hất gầnXAqz bùadXUTTE3n madXUTTE3à XAqzchẳng hadXUTTE3ôi tanadXUTTE3h madXUTTE3ùi XAqzbùn XAqznha, H5wbHYsttiếp tụcH5wbHYst phH5wbHYstát huH5wbHYsty điH5wbHYst chứ.

adXUTTE3Nhưng H5wbHYsthắn mH5wbHYstột chúH5wbHYstt cũadXUTTE3ng khH5wbHYstông phXAqzản ứnH5wbHYstg, dọH5wbHYstn dẹH5wbHYstp adXUTTE3sách H5wbHYstgiáo khoXAqza, H5wbHYstvuốt vXAqzuốt gáyXAqz, bỏXAqz adXUTTE3đi gXAqziống nhXAqzư adXUTTE3không H5wbHYstcó việcH5wbHYst gì.

Lông màyadXUTTE3 củXAqza tôiadXUTTE3 đềuXAqz dồnadXUTTE3 thànadXUTTE3h mộtH5wbHYst cục,adXUTTE3 rốiadXUTTE3 rắm.

ĐâyadXUTTE3 lXAqzà ýH5wbHYst gH5wbHYstì, ýH5wbHYst gìXAqz a.

TH5wbHYstôi nH5wbHYsthìn vềXAqz phíadXUTTE3a KH5wbHYsthang Duật,adXUTTE3 cứH5wbHYst cảXAqzm thấyadXUTTE3 cóH5wbHYst H5wbHYstgì XAqzđó khôngXAqz bH5wbHYstình thường.

KH5wbHYsthang DuậadXUTTE3t đadXUTTE3ang XAqznhàn nadXUTTE3hã tadXUTTE3hu adXUTTE3 dọnXAqz H5wbHYsthộp badXUTTE3út, kH5wbHYsthông biếadXUTTE3t H5wbHYstcó H5wbHYstphải XAqztại ảoXAqz giadXUTTE3ác củaH5wbHYst tXAqzôi hXAqzay XAqzkhông, H5wbHYsthắn XAqzgiống adXUTTE3 nXAqzhư H5wbHYstthật sXAqzung sướng,H5wbHYst XAqzcùng adXUTTE3vẻ mặtXAqz khóadXUTTE3 XAqzchịu trướcH5wbHYst đóadXUTTE3 kXAqzhác H5wbHYstnhau madXUTTE3ột tXAqzrời H5wbHYst mộtH5wbHYst vadXUTTE3ực, ladXUTTE3ộ rH5wbHYsta XAqzmột cXAqzỗ sảngadXUTTE3 khoái.

Đại kH5wbHYsthái XAqzlà cadXUTTE3hú H5wbHYstý tớiH5wbHYst ánadXUTTE3h adXUTTE3mắt củaH5wbHYst tXAqzôi, hắadXUTTE3n qH5wbHYstuay đầuXAqz “XAqzLàm adXUTTE3sao vậy?”

“LàmXAqz saadXUTTE3o vậy!XAqz? TXAqzôi còXAqzn madXUTTE3uốn H5wbHYstbiết lXAqzàm saXAqzo vậyadXUTTE3 a?”adXUTTE3 tôXAqzi chỉXAqz hướadXUTTE3ng XAqzKế adXUTTE3Kiệt HạnhXAqz “H5wbHYstCậu làmH5wbHYst H5wbHYstgì vớH5wbHYsti hắn?”

KhaXAqzng H5wbHYstDuật vẻXAqz mặtH5wbHYst giốngH5wbHYst XAqznhư rấH5wbHYstt vôXAqz tộiXAqz, chớpadXUTTE3 chớpXAqz mắtH5wbHYst nhXAqzìn XAqztôi “ChXAqzỉ badXUTTE3ài cH5wbHYstho hắnadXUTTE3 nha.”

“KhônadXUTTE3g padXUTTE3hải XAqzcái nàyXAqz, vadXUTTE3ì saadXUTTE3o hắH5wbHYstn gadXUTTE3ọi XAqztôi adXUTTE3là PhH5wbHYstúc Tấn.”

HH5wbHYstắn cXAqzàng vôH5wbHYst tộXAqzi nhìnXAqz tôiXAqz “AH5wbHYsti cũnadXUTTE3g gọiH5wbHYst cadXUTTE3ậu làH5wbHYst adXUTTE3Phúc adXUTTE3Tấn nha.”

“KH5wbHYsthông phải…H5wbHYstý XAqztôi kadXUTTE3hông phXAqzải adXUTTE3 vậXAqzy, adXUTTE3ý H5wbHYsttôi XAqzlà adXUTTE3vừa rồiXAqz hắnadXUTTE3 XAqzcòn gH5wbHYstọi tôXAqzi adXUTTE3là ladXUTTE3ớp trưởng,H5wbHYst tadXUTTE3ại adXUTTE3sao độXAqzt H5wbHYstnhiên adXUTTE3 XAqzlại adXUTTE3sửa XAqzmiêng.” XAqzTrước saadXUTTE3u chỉadXUTTE3 kémH5wbHYst XAqznhau cH5wbHYstó mH5wbHYstấy H5wbHYstphút, màadXUTTE3 mấyadXUTTE3 XAqzphút nàXAqzy XAqzKế adXUTTE3 KiệtH5wbHYst adXUTTE3Hạnh cadXUTTE3hỉ đứadXUTTE3ng adXUTTE3ở chadXUTTE3ỗ hắn.

KH5wbHYsthang DuậXAqzt thựcadXUTTE3 XAqzsự khadXUTTE3ông hiểuadXUTTE3 XAqz gìH5wbHYst XAqzhết nhìnadXUTTE3 tôi,adXUTTE3 adXUTTE3sau đH5wbHYstó nXAqzói “LàmH5wbHYst H5wbHYstsao tôiH5wbHYst biXAqzết được,H5wbHYst tôH5wbHYsti cũH5wbHYstng khôH5wbHYstng phH5wbHYstải H5wbHYst hắXAqzn, nếuH5wbHYst XAqzkhông cậuH5wbHYst đadXUTTE3i hỏadXUTTE3i hắnH5wbHYst đi.”

Đó ladXUTTE3à mộH5wbHYstt adXUTTE3ý hay.

Tôi còH5wbHYstn thậtXAqz H5wbHYsttính đadXUTTE3i hỏadXUTTE3i .

Nhưng adXUTTE3là KếadXUTTE3 KiệtXAqz H5wbHYstHạnh XAqzvừa nhìnH5wbHYst thấyXAqz tôH5wbHYsti, adXUTTE3không đợiXAqz tôiadXUTTE3 hỏH5wbHYsti, tXAqzựa nadXUTTE3hư coXAqzn vadXUTTE3ẹt kêuXAqz tH5wbHYstôi PhúcH5wbHYst XAqzTấn, XAqzPhúc TấadXUTTE3n, PhúXAqzc Tấn.

PhúH5wbHYstc TấnXAqz tớadXUTTE3i nXAqzỗi H5wbHYsttôi hỏiadXUTTE3 khXAqzông nadXUTTE3ổi nữa.

XAqzXám XAqzxịt quaadXUTTE3y vềadXUTTE3 cH5wbHYsthỗ ngồi.

Chuông adXUTTE3vào lớpH5wbHYst vadXUTTE3ang lH5wbHYstên, tôiadXUTTE3 adXUTTE3 adXUTTE3nhanh chadXUTTE3óng lấyadXUTTE3 sáchXAqz giáoXAqz XAqzkhoa raH5wbHYst, tradXUTTE3ong XAqzlòng H5wbHYstrối rXAqzắm H5wbHYst, H5wbHYstlại XAqzmuốn hỏXAqzi H5wbHYst KhanH5wbHYstg DuậtH5wbHYst, nhưH5wbHYstng hH5wbHYstắn lH5wbHYstại badXUTTE3ày rXAqza XAqzvẻ mặtadXUTTE3 adXUTTE3em adXUTTE3bé ngoH5wbHYstan, mắXAqzt đadXUTTE3en lúH5wbHYstng liếnH5wbHYstg adXUTTE3 tH5wbHYsto tròadXUTTE3n XAqztrong suốH5wbHYstt adXUTTE3hết cadXUTTE3ỡ, gadXUTTE3iống nH5wbHYsthư đXAqzang nóiadXUTTE3, adXUTTE3bé làH5wbHYst adXUTTE3bé ngoanXAqz, béXAqz H5wbHYstvô XAqz cùnH5wbHYstg ngoaadXUTTE3n, XAqzchuyện xấH5wbHYstu XAqzgì béH5wbHYst cadXUTTE3ũng kXAqzhông H5wbHYstcó làm.

TH5wbHYstôi XAqzbị áXAqznh mắtH5wbHYst thadXUTTE3uần khadXUTTE3iết dadXUTTE3ơ bXAqzẩn nàyXAqz XAqzhoàn toàXAqzn cảXAqzn lại.

TadXUTTE3ôi XAqztiếp tụcXAqz rốadXUTTE3i rắmXAqz, lạiadXUTTE3 cadXUTTE3ứ rXAqzối rắXAqzm mãiXAqz màXAqz lạiXAqz tìmadXUTTE3 khônadXUTTE3g XAqzra đápXAqz ánXAqz gì.

TiếH5wbHYstp theoH5wbHYst, cXAqzhúng tôH5wbHYsti đXAqzối mH5wbHYstặt vớiadXUTTE3 H5wbHYstkì thXAqzi cuXAqzối kadXUTTE3ỳ, tôiH5wbHYst XAqzcũng khXAqzông cóH5wbHYst cơXAqz hộiH5wbHYst XAqzrối rắXAqzm nữH5wbHYsta, tấtXAqz cH5wbHYstả suH5wbHYsty XAqznghĩ đềuH5wbHYst đặtXAqz ởH5wbHYst cXAqzuộc thi.

Thi H5wbHYstxong, XAqztâm H5wbHYsttrạng lạiH5wbHYst adXUTTE3sung sXAqzướng, H5wbHYsthơn nXAqzữa H5wbHYsttôi thH5wbHYsti cũngadXUTTE3 khXAqzông tệH5wbHYst lắmadXUTTE3, chuadXUTTE3yện gì&nbsH5wbHYstp; cũnXAqzg quXAqzăng adXUTTE3ra H5wbHYstsau đầu.

Nhưng tớiH5wbHYst trướcXAqz nghỉH5wbHYst đôXAqzng, tôXAqzi lạH5wbHYsti bắadXUTTE3t đầuXAqz rH5wbHYstối rắm.

Chúng tôXAqzi XAqzvào tH5wbHYsthời đóH5wbHYst, hadXUTTE3ơn 9XAqz9 XAqzphần trH5wbHYstăm họadXUTTE3c sadXUTTE3inh đềuXAqz H5wbHYstsợ cùnH5wbHYstg mXAqzột thứ.

adXUTTE3Đó làXAqz adXUTTE3– sH5wbHYstổ liêXAqzn lạc.

ĐừnadXUTTE3g nadXUTTE3hìn cáXAqzi quXAqzyển sổadXUTTE3 màuXAqz đỏH5wbHYst adXUTTE3 (XAqzcó đôiadXUTTE3 khXAqzi làadXUTTE3 màuH5wbHYst xanH5wbHYsth) cH5wbHYsthỉ nhỏadXUTTE3 bằadXUTTE3ng adXUTTE3bàn H5wbHYsttay XAqznày màXAqz xeH5wbHYstm tadXUTTE3hường, lH5wbHYstực ảnhadXUTTE3 XAqz H5wbHYsthưởng củaXAqz nóH5wbHYst radXUTTE3ất kinadXUTTE3h nH5wbHYstgười .

Trong H5wbHYstsổ cXAqzó điH5wbHYstểm H5wbHYstsố củaH5wbHYst chúngH5wbHYst H5wbHYst tôXAqzi, adXUTTE3còn cóadXUTTE3 lờiadXUTTE3 nhXAqzận xH5wbHYstét cXAqzủa giáoXAqz viêadXUTTE3n, ladXUTTE3iên quaH5wbHYstn tớiXAqz chuyệnadXUTTE3 chXAqzúng tôiadXUTTE3 adXUTTE3 XAqzcó thXAqzể cóH5wbHYst nhữngadXUTTE3 adXUTTE3ngày nghỉadXUTTE3 yênXAqz H5wbHYstbình haadXUTTE3y khônH5wbHYstg, tếtadXUTTE3 nguXAqzyên đáXAqzn cóH5wbHYst H5wbHYstthể nhậadXUTTE3n adXUTTE3 đượcadXUTTE3 tiềH5wbHYstn XAqzlì xadXUTTE3ì H5wbHYsthay không,adXUTTE3 sâuXAqz hH5wbHYstơn nadXUTTE3ữa liêXAqzn quaadXUTTE3n tớXAqzi dH5wbHYsta adXUTTE3thịt củadXUTTE3a chadXUTTE3úng adXUTTE3 tôiH5wbHYst, quyếadXUTTE3t địnhXAqz xH5wbHYstem bH5wbHYsta madXUTTE3ẹ H5wbHYstchúng tXAqzôi cadXUTTE3ó tXAqzhể XAqzlấy chổadXUTTE3i adXUTTE3lông gàH5wbHYst, dXAqzép ladXUTTE3ê hoặadXUTTE3c adXUTTE3 adXUTTE3đồ dùngXAqz hằnadXUTTE3g ngàyXAqz làmadXUTTE3 huH5wbHYstng khXAqzí đXAqzể hầuXAqz hạXAqz H5wbHYstchúng tôH5wbHYsti adXUTTE3hay không.

Vậy H5wbHYstcòn adXUTTE3chưa tXAqzính, adXUTTE3ít radXUTTE3a mỗadXUTTE3i lớpadXUTTE3 cXAqzũng sẽadXUTTE3 cóXAqz XAqzmột H5wbHYsthai đH5wbHYstứa ngXAqzon lành.

BờiH5wbHYst vXAqzì cXAqzô chủXAqz nhiệmadXUTTE3 H5wbHYstbị bệnXAqzh, cH5wbHYstô liềH5wbHYstn giH5wbHYstao XAqzcho tadXUTTE3ôi H5wbHYstlàm mộtXAqz chuyadXUTTE3ện vôH5wbHYst cùnadXUTTE3g vadXUTTE3ô sỉ.

LờiXAqz nXAqzhận xH5wbHYstét troXAqzng phH5wbHYstiểu ladXUTTE3iên lạc,H5wbHYst giadXUTTE3ao chXAqzo tôiH5wbHYst viết.

XAqzCòn nóiH5wbHYst gìadXUTTE3 màXAqz, H5wbHYstem làH5wbHYst lớadXUTTE3p adXUTTE3 trH5wbHYstưởng, rấH5wbHYstt hiểH5wbHYstu cácadXUTTE3 bạnH5wbHYst, H5wbHYstem adXUTTE3viết thíchXAqz hợpXAqz nhXAqzất, XAqzbất quáH5wbHYst cXAqzũng khôngXAqz thểadXUTTE3 adXUTTE3 vìH5wbHYst tìnH5wbHYsth cảmH5wbHYst bạnH5wbHYst XAqzbè màadXUTTE3 XAqzlàm XAqzrối kH5wbHYstỉ cươngH5wbHYst, phH5wbHYstải viếtXAqz XAqzđúng vớadXUTTE3i H5wbHYstthực tế.

KhôngXAqz đưXAqzợc lXAqzàm H5wbHYstrối kỉXAqz cươngadXUTTE3 thadXUTTE3ì côadXUTTE3 cũH5wbHYstng đừngXAqz kêuH5wbHYst eadXUTTE3m viếadXUTTE3t nha.

Sau khXAqzi tXAqzan họXAqzc, tronH5wbHYstg phXAqzòng H5wbHYst chỉadXUTTE3 cXAqzó XAqztôi XAqzvà KhanadXUTTE3g DuậH5wbHYstt, hadXUTTE3ắn làH5wbHYst ỦyH5wbHYst viêH5wbHYstn hadXUTTE3ọc tậXAqzp H5wbHYstmới, đươH5wbHYstng nXAqzhiên phảiadXUTTE3 ởadXUTTE3 adXUTTE3 ladXUTTE3ại adXUTTE3giúp tôH5wbHYsti, thậtXAqz rXAqza H5wbHYstngay tXAqzừ đầuXAqz H5wbHYsttôi cũadXUTTE3ng cảmXAqz thấadXUTTE3y khôngH5wbHYst đưXAqzợc tựH5wbHYst adXUTTE3 nhiên.

Nhưng madXUTTE3à adXUTTE3nhìn cuốnadXUTTE3 sổadXUTTE3 lH5wbHYstiên lạcH5wbHYst đangadXUTTE3 nằXAqzm tadXUTTE3rên taadXUTTE3y tôadXUTTE3i này…

adXUTTE3Lòng tH5wbHYstôi lH5wbHYstại không&nbXAqzsp; còXAqzn adXUTTE3không tựXAqz nadXUTTE3hiên nữa.

Tất cadXUTTE3ả H5wbHYstđều XAqzlà màuH5wbHYst đXAqzỏ, điểmXAqz sốadXUTTE3 đềadXUTTE3u từadXUTTE3 adXUTTE35 tớiadXUTTE3 1XAqz5, khônXAqzg xeadXUTTE3m tênH5wbHYst cH5wbHYstũng biadXUTTE3ết H5wbHYstlà ai.

Đại vươnadXUTTE3g lớH5wbHYstp chXAqzúng tôiadXUTTE3, bạnXAqz CH5wbHYsthu DũnXAqzg Cường.

HắnadXUTTE3 cXAqzó tiếnXAqzg adXUTTE3là adXUTTE3học siH5wbHYstnh XAqzcá XAqz biệt,adXUTTE3 sH5wbHYstuốt adXUTTE3ngày ởXAqz trườngXAqz đáH5wbHYstnh nhauH5wbHYst, XAqzđánh trậnH5wbHYst nàH5wbHYsto XAqzto trH5wbHYstận adXUTTE3nấy, mẹadXUTTE3 hắnXAqz vìXAqz adXUTTE3 vadXUTTE3iệc XAqzhắn XAqzđánh nhaH5wbHYstu, thH5wbHYstường H5wbHYstbị gXAqzọi tớiXAqz trH5wbHYstường, tuầnXAqz XAqztrước còadXUTTE3n đếnH5wbHYst mộtH5wbHYst adXUTTE3 lầnXAqz đH5wbHYstâu? NhH5wbHYstưng madXUTTE3ẹ hắnXAqz cưnXAqzg adXUTTE3chiều hắn,adXUTTE3 XAqzthật nhiXAqzều chuyệH5wbHYstn cũnH5wbHYstg khôH5wbHYstng nóiH5wbHYst H5wbHYst cXAqzho XAqzbố hH5wbHYstắn, hXAqzằng nămadXUTTE3 khôngH5wbHYst  cóH5wbHYst ởH5wbHYst nhàH5wbHYst, làadXUTTE3m huadXUTTE3ấn luyệXAqzn viadXUTTE3ên quyH5wbHYstền anhH5wbHYst, chH5wbHYsto adXUTTE3 H5wbHYstnên việcH5wbHYst H5wbHYstnày củXAqza hắn,adXUTTE3 bH5wbHYstố hắnXAqz H5wbHYstcũng H5wbHYstkhông biếtXAqz, đợadXUTTE3i XAqztới lúcXAqz biXAqzết, nH5wbHYstăm H5wbHYst trướcXAqz adXUTTE3đánh H5wbHYsttới nỗiadXUTTE3 mặtadXUTTE3 hắnH5wbHYst sXAqzưng adXUTTE3lên, XAqzcòn H5wbHYstkéo adXUTTE3lỗ tXAqzai hXAqzắn đếnH5wbHYst trH5wbHYstường, adXUTTE3tìm adXUTTE3 mấH5wbHYsty đứaH5wbHYst bịadXUTTE3 hắnH5wbHYst đánhXAqz adXUTTE3để H5wbHYstxin lỗi.

BốadXUTTE3 hắH5wbHYstn XAqzlúc XAqzđó nH5wbHYstói cứH5wbHYstng “ThànXAqzh adXUTTE3 adXUTTE3tích họXAqzc tậadXUTTE3p kH5wbHYsthông H5wbHYsttốt, làadXUTTE3 dXAqzo mXAqzày khôngadXUTTE3 XAqzthông minhadXUTTE3, taadXUTTE3o khôadXUTTE3ng tráchadXUTTE3, H5wbHYst nhadXUTTE3ưng đểXAqz chadXUTTE3o adXUTTE3tao biếtadXUTTE3 mH5wbHYstày đadXUTTE3ánh ngXAqzười khác,adXUTTE3 taXAqzo H5wbHYstđánh XAqzgãy chânXAqz mày.”

DXAqzo adXUTTE3mẹ XAqzhắn XAqzcưng adXUTTE3chiều, điệnXAqz H5wbHYst thoH5wbHYstại cốXAqz đH5wbHYstịnh lúcadXUTTE3 đadXUTTE3ó còH5wbHYstn H5wbHYstchưa tadXUTTE3hông dadXUTTE3ụng, H5wbHYstkhông thadXUTTE3ể tXAqzhường xuyênadXUTTE3 liênXAqz adXUTTE3 hH5wbHYstệ, bốadXUTTE3 hadXUTTE3ắn yêadXUTTE3u adXUTTE3cầu tXAqzhầy giáadXUTTE3o cuốXAqzi kXAqzì H5wbHYstmỗi XAqznăm liH5wbHYstền gửH5wbHYsti sổH5wbHYst lH5wbHYstiên lạcXAqz tH5wbHYstrực H5wbHYst tiếpH5wbHYst tớiXAqz chXAqzỗ ông.

Thành H5wbHYsttích hadXUTTE3ọc tậpH5wbHYst adXUTTE3của hắnH5wbHYst adXUTTE3 adXUTTE3không tốt,XAqz bốadXUTTE3 hắH5wbHYstn biếadXUTTE3t cũngadXUTTE3 H5wbHYstkhông adXUTTE3sao, nhưadXUTTE3ng mXAqzà lờiH5wbHYst H5wbHYstnhận adXUTTE3xét…đến lúcXAqz đóH5wbHYst XAqz chắXAqzc bH5wbHYstố XAqzhắn đánhXAqz XAqzgãy chânadXUTTE3 hắXAqzn luôn.

Đến lúcH5wbHYst đXAqzó, adXUTTE3tôi chỉXAqz H5wbHYstphải ladXUTTE3àm đadXUTTE3ồng phạm.

Làm lớpH5wbHYst trưởng,XAqz lXAqzàm XAqzbạn họcadXUTTE3, tôiH5wbHYst đềuXAqz adXUTTE3có nghadXUTTE3ĩa vH5wbHYstụ H5wbHYstbảo H5wbHYstvệ thH5wbHYstân thểH5wbHYst adXUTTE3và sinXAqzh mệnH5wbHYsth cáXAqzc bXAqzạn troXAqzng lớp.

Nhưng cH5wbHYstái adXUTTE3nghĩa vụH5wbHYst hadXUTTE3uy XAqzhoàng nàyH5wbHYst, H5wbHYstlại ladXUTTE3àm cadXUTTE3ho adXUTTE3tôi viếtH5wbHYst adXUTTE3cái lXAqzời adXUTTE3nhận xéH5wbHYstt kXAqzhỉ H5wbHYstgió này,adXUTTE3 lạiH5wbHYst adXUTTE3còn padXUTTE3hải viếtadXUTTE3 cadXUTTE3ho đúnadXUTTE3g H5wbHYstsự tXAqzhật nữa.

Tôi adXUTTE3rối rắmH5wbHYst tớadXUTTE3i mứXAqzc bạH5wbHYstc tóc.

Ánh mắH5wbHYstt adXUTTE3xấu xH5wbHYsta liadXUTTE3ền toH5wbHYstát ra.

Tôi H5wbHYstnhìn vềadXUTTE3 phH5wbHYstía KhanXAqzg DuậH5wbHYstt “CáiadXUTTE3 H5wbHYstnày cậadXUTTE3u viết.”

Hắn ladXUTTE3à ỦyXAqz viH5wbHYstên hadXUTTE3ọc tH5wbHYstập, H5wbHYstcũng XAqzcó quyềH5wbHYstn H5wbHYstviết lH5wbHYstời nhậnXAqz xét.

Tôi XAqzvội vH5wbHYstàng XAqzném chXAqzo hắadXUTTE3n, đểXAqz XAqz hXAqzắn bH5wbHYstuồn rầXAqzu đi,H5wbHYst tadXUTTE3ôi adXUTTE3mặc XAqzkệ, H5wbHYstnhanh adXUTTE3nhanh H5wbHYstviết mấadXUTTE3y H5wbHYstcái H5wbHYstkhác, tôH5wbHYsti cadXUTTE3òn muXAqzốn H5wbHYst H5wbHYstnhanh chadXUTTE3óng vềH5wbHYst adXUTTE3nhanh chờadXUTTE3 xeXAqzm ĐồngadXUTTE3 xuâXAqzn hỏH5wbHYsta H5wbHYstdiễm a.

Tôi viết,H5wbHYst mộtadXUTTE3 bH5wbHYstên còH5wbHYstn adXUTTE3nhìn léXAqzn XAqz KhanH5wbHYstg XAqzDuật, tXAqzhấy hắnXAqz chíH5wbHYstu chXAqzặt mày,adXUTTE3 tâmadXUTTE3 tìnH5wbHYsth tôH5wbHYsti thậtXAqz H5wbHYstsảng khadXUTTE3oái, ngXAqzhĩ adXUTTE3 thầXAqzm troH5wbHYstng lòngXAqz, cậXAqzu cũngadXUTTE3 H5wbHYstcó ngàXAqzy hôH5wbHYstm nayadXUTTE3, đH5wbHYstể xadXUTTE3em cậH5wbHYstu viếXAqzt nhadXUTTE3ư thếH5wbHYst nàadXUTTE3o, adXUTTE3 hừH5wbHYst hừ!!

Khang DuadXUTTE3ật sadXUTTE3uy adXUTTE3nghĩ troadXUTTE3ng cXAqzhốc XAqz XAqzlát, thH5wbHYstật sựadXUTTE3 chỉH5wbHYst tronadXUTTE3g chốcH5wbHYst láH5wbHYstt, saH5wbHYstu đóXAqz cầmadXUTTE3 bútH5wbHYst ladXUTTE3ên, vadXUTTE3ung H5wbHYsttay rẹtH5wbHYst rẹXAqzt, XAqz viếadXUTTE3t adXUTTE3xong, liềnXAqz nH5wbHYstém lXAqzại adXUTTE3cho tôi.

“XongH5wbHYst rồi!”

H5wbHYstXong rồi!!adXUTTE3 NàXAqzy thH5wbHYstì xadXUTTE3ong rồi.

Việc ladXUTTE3àm tadXUTTE3ôi XAqzsầu khH5wbHYstổ nửaH5wbHYst tiếnH5wbHYstg, chH5wbHYstỉ mườiXAqz pH5wbHYsthút ladXUTTE3à xong.

TôiH5wbHYst khônH5wbHYstg tiH5wbHYstn, bXAqzỏ búH5wbHYstt xuống,adXUTTE3 mởadXUTTE3 radXUTTE3a phiXAqzếu liênadXUTTE3 lH5wbHYstạc củadXUTTE3a XAqzChu DũnXAqzg Cường,H5wbHYst lậtXAqz tớiH5wbHYst H5wbHYsttrang cóH5wbHYst H5wbHYstlời XAqznhận xét.

Trên đóH5wbHYst cXAqzhỉ viếH5wbHYstt adXUTTE3ít ỏiH5wbHYst mấyH5wbHYst H5wbHYstchữ –XAqz BH5wbHYstạn DũH5wbHYstng thànhadXUTTE3 tíchXAqz ổnXAqz định,adXUTTE3 nănXAqzg lựXAqzc đấmXAqz đadXUTTE3á rXAqzất mạnh.

Cái adXUTTE3gì kXAqzêu H5wbHYstlàm rốH5wbHYsti kỉadXUTTE3 cươngH5wbHYst tH5wbHYstới cảnadXUTTE3h giadXUTTE3ới XAqzcao nhất,H5wbHYst chíH5wbHYstnh làXAqz XAqzđây, làadXUTTE3m rốXAqzi kỉXAqz cươngXAqz tH5wbHYstới madXUTTE3ức tìadXUTTE3m khônXAqzg adXUTTE3ra XAqzchỗ nàadXUTTE3o khônH5wbHYstg hợpadXUTTE3 lí.

“Như tXAqzhế nàXAqzo? ViếtadXUTTE3 khôXAqzng đúng?”XAqz XAqzhắn hỏi.

TôiH5wbHYst nhaH5wbHYstnh chóngXAqz lH5wbHYstắc đầu,adXUTTE3 XAqzđúng ladXUTTE3à vH5wbHYstiết khH5wbHYstông cXAqzhê adXUTTE3vào đâuXAqz được.

“Vậy mH5wbHYstau kíH5wbHYst tên!”

“Ừ,XAqz đưadXUTTE3ợc!” lờadXUTTE3i nH5wbHYsthận xétXAqz dadXUTTE3o adXUTTE3tôi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.