Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

Chương WCtZ6: WCtZÔ pjjxWhối ngẫu

Chuyện xấjjxWu củaWCtZ tôrzAHi vàrzAH KhrzAHang DuậtgDBV vWCtZẫn rzAHliên tVkkPục laVkkPn trjjxWuyền, khônjjxWg nhữngWCtZ vWCtZậy, còVkkPn WCtZcàng gDBVngày jjxWcàng WCtZhuy hoàng.

Tôi vjjxWà hắnjjxW đượcrzAH VkkPthầy thểrzAH djjxWục WCtZ chọrzAHn rzAHđi thrzAHi ĐWCtZại VkkPhội thểrzAH tgDBVhao toàgDBVn khrzAHu, cVkkPó chếtVkkP haWCtZy jjxWkhông lạVkkPi đVkkPạt đượcgDBV jjxW jjxWgiải VkkPquán quânWCtZ, điềujjxW nrzAHày kWCtZì tWCtZhật cũgDBVng khônVkkPg cVkkPó gVkkPì, gDBVtôi vốnVkkP hVkkPọc giWCtZỏi tVkkPhể rzAH dục,jjxW vậjjxWy jjxWmà jjxWtruyền vàorzAH lớpVkkP jjxWlại thaVkkPy đrzAHổi VkkPbản chất.

KhôVkkPng biWCtZết đứajjxW xấuVkkP xVkkPa rzAHnào nVkkPói rzAHmột WCtZcâu “ĐâyWCtZ lgDBVà sứcrzAH mạWCtZnh tìnVkkPh yêu.”

Sức mạngDBVh tìrzAHnh yêWCtZu cáiVkkP đầugDBV mày…cáiWCtZ nWCtZày lVkkPà gDBVthực lựcjjxW củaVkkP tao.

Biết vậygDBV lúrzAHc rzAHđó cjjxWhạy vgDBVề chórzAHt cVkkPho rồi.

Khóc-ing.

Ngoài raVkkP, vìVkkP jjxWở tiếtWCtZ vănVkkP tôjjxWi VkkP từngVkkP bịWCtZ WCtZthầy TôngDBV przAHhạt đứnrzAHg, nêgDBVn đểgDBV thầyjjxW TjjxWôn xVkkPếp lrzAHoại hạrzAHnh kiểWCtZm vàogDBV cuốgDBVi rzAH kìVkkP ngDBVương tVkkPay jjxWcho cáigDBV tộijjxW lỗiVkkP nWCtZày jjxWcủa tôVkkPi nênWCtZ tôjjxWi hjjxWọc rấgDBVt chgDBVăm VkkPchú, trrzAHước jjxW kijjxWa điểjjxWm sốWCtZ môrzAHn văgDBVn củjjxWa tôWCtZi ljjxWuôn gDBVnằm VkkPở phầgDBVn WCtZeo, lầnrzAH nàWCtZy tgDBVhi trắcVkkP nghiệWCtZm rzAH ljjxWại đứnggDBV thứrzAH 3VkkP, ngDBVgay VkkPcả bảnVkkP thânrzAH tWCtZôi đềWCtZu khgDBVông WCtZtin đượcgDBV hVkkPai jjxWmắt mìnhVkkP, VkkP cWCtZòn rấtWCtZ vgDBVui vẻ,gDBV cjjxWó cVkkPông jjxWmài sắtVkkP cóWCtZ nggDBVày rzAHnên kiVkkPm quảgDBV njjxWhiên cjjxWhí lí.

ThầjjxWy TôVkkPn cũnVkkPg WCtZcho rVkkPằng nhrzAHư rzAH vậy,WCtZ tWCtZhầy cònVkkP nhgDBVớ rzAHcâu nóirzAH màWCtZ WCtZKhang DuậtgDBV từngVkkP nrzAHói “SauVkkP lưrzAHng rzAHmỗi ngườrzAHi phrzAHụ jjxW nữVkkP tWCtZhành crzAHông nhgDBVất địnhrzAH VkkPcó mgDBVột ngưWCtZời đjjxWàn ôrzAHng thWCtZành công.VkkP”, lWCtZúc giảngjjxW rzAH bàWCtZi còjjxWn gDBVmượn câuVkkP nàyVkkP làmgDBV rzAHvăn, ởjjxW trWCtZước mjjxWặt cjjxWả lớpgDBV WCtZnói phảiWCtZ noVkkPi gưrzAHơng tWCtZôi VkkP gDBVvà gDBVKhang DuậgDBVt họcjjxW jjxWtập, hrzAHọc tậpjjxW WCtZchúng tgDBVôi jjxWgiúp đỡgDBV lẫnjjxW nhWCtZau, họcgDBV tgDBVập trzAHình rzAH cVkkPảm tWCtZốt đrzAHẹp củaVkkP chújjxWng tjjxWôi, nhưjjxW vậgDBVy mVkkPới cóWCtZ rzAHthể WCtZlàm VkkPcho điểmVkkP sốgDBV nânggDBV cao.

Vì sWCtZao WCtZkêu cảmrzAH tìnhjjxW tốt,VkkP vìrzAH jjxW sWCtZao jjxWkêu rzAHgiúp WCtZđỡ lẫngDBV gDBVnhau, nóiVkkP gDBVtới tajjxWi WCtZmấy đứagDBV tjjxWrong lớprzAH, đVkkPổi thànWCtZh WCtZtôi rzAH vàrzAH KhgDBVang DurzAHật thậVkkPt VkkPân ái,rzAH âgDBVn VkkPái tớigDBV nrzAHỗi thàWCtZnh tícjjxWh họVkkPc tậpVkkP độtWCtZ nhiêrzAHn rzAH jjxWtăng cao.

Vì tWCtZhế, sjjxWức mạnhrzAH jjxWtình VkkPyêu, jjxWtôi trjjxWốn thgDBVoát krzAHhông đượcjjxW, nrzAHhư jjxWbóng vớrzAHi hìWCtZnh jjxWđi rzAHtheo tôi.

DanjjxWh hiệWCtZu PhjjxWúc TấVkkPn nWCtZày cgDBVũng bỏVkkP krzAHhông đưVkkPợc, tôrzAHi sWCtZửa nhgDBVư VkkPthế nàoWCtZ cũngVkkP uổjjxWng công.

LạijjxW bởiVkkP gDBVvì sựjjxW tiếnVkkP gDBVbộ củarzAH hVkkPai gDBV chúWCtZng tôi,jjxW thầyjjxW TônVkkP cVkkPòn cVkkPố WCtZý đWCtZề nghjjxWị WCtZvới tgDBVhầy chủVkkP nhiệmVkkP chrzAHo VkkPKhang DuVkkPật rzAH lrzAHàm chứcrzAH vụrzAH ỦyWCtZ viênWCtZ hrzAHọc gDBVtập, thìWCtZ WCtZra ỦyjjxW vijjxWên hrzAHọc rzAHtâp cũVkkP TôngrzAH LêrzAH QuâjjxWn VkkP (biệtrzAH hiệjjxWu TôjjxWng VkkPDa) vìgDBV bịgDBV VkkPbệnh mjjxWà gDBVxin rzAHnghỉ djjxWài hạn,rzAH VkkPchức vụgDBV rzAHỦy vWCtZiên họgDBVc WCtZ tậpgDBV vẫrzAHn bỏrzAH tgDBVrống, lầngDBV nWCtZày đềVkkP ngWCtZhị đrzAHều đượVkkPc mấyWCtZ đgDBVứa VkkPcon tragDBVi tgDBVrong lớpWCtZ VkkP đồVkkPng ý.

Cán bjjxWộ lớWCtZp tWCtZôi, nVkkPgoại tjjxWrừ chứcWCtZ rzAH vụWCtZ ỦygDBV WCtZviên thểgDBV VkkPdục cVkkPó ítWCtZ rzAHquyền lựcrzAH rzAHnhất lrzAHà jjxWcon trajjxWi ljjxWàm, còWCtZn lạijjxW đjjxWều lrzAHà VkkP gDBVcon VkkPgái làgDBVm, KhaVkkPng DrzAHuật họcrzAH tậrzAHp tốt,gDBV VkkPsố lượVkkPng WCtZcon trrzAHai tronjjxWg VkkPlớp lạigDBV WCtZ chiếmgDBV hơrzAHn mộtVkkP nửarzAH nênjjxW hắrzAHn lậprzAH WCtZtức đượcVkkP chọn.

Ủy vVkkPiên họcrzAH tậpjjxW gDBVlà cáWCtZi gì?

Lúc đórzAH ủyjjxW viênVkkP họcgDBV tậpWCtZ chínhjjxW lrzAHà trợrzAH tWCtZhủ đắcWCtZ ljjxWực củaVkkP lớrzAHp trưởng.

TWCtZôi jjxWvà KWCtZhang DrzAHuật ngồirzAH cVkkPùng brzAHàn gDBVcòn chjjxWưa gDBVtính, bâygDBV giờWCtZ còVkkPn cùnWCtZg nharzAHu trjjxWực ban.

Có nghĩjjxWa rzAHlà, VkkPsau nàyrzAH nếugDBV rzAHcó họprzAH VkkPhành WCtZgì, hoạtjjxW độngVkkP thểVkkP tharzAHo grzAHì, KhanjjxWg VkkPDuật đềurzAH điVkkP thjjxWeo tôi,rzAH thỉnWCtZh thoVkkPảng xjjxWuất hiệnVkkP cạnjjxWh tôi.

Thật bgDBVi tWCtZhảm, tgDBVhật brzAHi thVkkPảm rzAHa rzAHa gDBVa jjxWa gDBVa rzAHa WCtZa WCtZa gDBVa gDBVa a!!

CuốgDBVi tWCtZháng mườiWCtZ hrzAHai, sắgDBVp tớijjxW jjxW kjjxWì tVkkPhi họVkkPc kìWCtZ, khoVkkPảng trzAHhời gjjxWian WCtZnày phỏngWCtZ chừngrzAH gDBVlà thVkkPời ggDBVian cgDBVác họjjxWc WCtZ sWCtZinh chgDBVăm chrzAHỉ nhất,gDBV tôirzAH cWCtZũng rzAHkhông WCtZngoại lWCtZệ, VkkPtôi jjxWlà rzAHđiển hìVkkPnh cWCtZủa gDBVkiểu rzAH họcgDBV VkkPsinh nWCtZước tgDBVới chVkkPân VkkPmới nhảy,WCtZ vrzAHì vjjxWậy vừarzAH tgDBVới lúgDBVc ngDBVày VkkPtôi liềnrzAH cảmjjxW gDBV rzAHthấy VkkPcó VkkPáp lực.

Khang DuVkkPật ljjxWại khrzAHông giốngjjxW VkkPvậy, mộrzAHt cjjxWhút ápWCtZ lựcVkkP trướcWCtZ kgDBVhi tjjxWhi đềVkkPu kVkkPhông có,rzAH trzAHan họcWCtZ hoặcrzAH jjxWlúc nghỉrzAH tVkkPrưa đềuVkkP VkkPđi đáWCtZ bóng.

Tôi oVkkPán gjjxWiận nha.

Tiết hagDBVi gDBVngày WCtZhôm rzAHđó vừaWCtZ hếtWCtZ, rzAH mộtgDBV têrzAHn jjxWcon trrzAHai cgDBVhạy đếnVkkP chỗjjxW KhangDBVg DuậtgDBV hỏigDBV bàigDBV, ajjxWi bgDBViểu ngườijjxW tjjxWa jjxWhọc jjxW giỏiVkkP đâVkkPu, bìnjjxWh thVkkPường gDBVcũng sWCtZẵn sànWCtZg chỉjjxW bài,VkkP hiệngDBV tgDBVại lạirzAH làjjxW ỦyjjxW viVkkPên họrzAHc gDBV tậpgDBV, ngưgDBVời tVkkPìm hắnjjxW hỏiVkkP bàVkkPi cVkkPũng gDBVnhiều hơn.

ThấyrzAH cójjxW VkkPngười hVkkPỏi bàijjxW hắn,gDBV tôVkkPi liềnWCtZ đứWCtZng dậWCtZy nhườngWCtZ chỗ.

Tên cojjxWn traVkkPi jjxWnày têngDBV lgDBVà KjjxWế VkkP KiệrzAHt HạWCtZnh, rấtrzAH cWCtZhăm cgDBVhỉ WCtZhọc hành,jjxW chjjxWúng tôVkkPi đềjjxWu gọijjxW hjjxWắn lgDBVà mọtgDBV sácWCtZh, bWCtZởi jjxW WCtZvì hắnVkkP trzAHhật srzAHự thrzAHích jjxWđọc gDBVsách, kVkkPhông hiWCtZểu gDBVliền hỏijjxW làVkkP thórzAHi qugDBVen củWCtZa jjxW hắn.

Hắn jjxWthấy tôirzAH nhườnggDBV WCtZchỗ liềnrzAH nórzAHi “CảjjxWm rzAHơn lgDBVớp trưởng”

Hắn làVkkP đứajjxW WCtZduy nhVkkPất troVkkPng lVkkPớp khônWCtZg nướgDBVc crzAHhảy bjjxWèo trôgDBVi kgDBVêu jjxWtôi lWCtZà PhújjxWc Tấn.

Tôi kVkkPích độngjjxW đrzAHến rzAHxém khóc,gDBV rzAHN jjxW lâWCtZu khôrzAHng gDBVnghe WCtZđược ngườijjxW VkkPta kWCtZêu tôijjxW làrzAH lVkkPớp trưởng,VkkP hoàigDBV niệmjjxW –VkkP VkkPing, hjjxWảo gDBV cảmjjxW đốigDBV vớiVkkP hắnrzAH cũngWCtZ tgDBVăng tênWCtZ rzAHhai trWCtZăm phầnVkkP trăm.

Hắn mWCtZở jjxWra sáchgDBV bàjjxWi tậprzAH, hỏiVkkP KhanrzAHg DuậtgDBV “KhWCtZang Duật,rzAH WCtZmình muốjjxWn VkkPhỏi gDBVbạn rzAHbài nàVkkPy, bjjxWạn crzAHhỉ mìjjxWnh đi.”

Tôi ởWCtZ mộtrzAH bênrzAH gjjxWật đầurzAH, chWCtZo rằngjjxW ngườWCtZi tốtjjxW rzAHnhư vjjxWậy, VkkPxác thậtjjxW jjxWlà nênrzAH gVkkPiúp đWCtZỡ hếtrzAH sức.

AgDBVi njjxWgờ KhanrzAHg DuVkkPật lWCtZại bjjxWày VkkPra mVkkPột WCtZbộ rzAHmặt xgDBVa cácrzAHh “KhWCtZông rảnh!!”

Tôi rzAHbuồn bực,VkkP jjxWbình thườngVkkP WCtZhắn cũnVkkPg khôngWCtZ WCtZnhư vậy.

Kế KiWCtZệt HạnhWCtZ cWCtZòn bjjxWuồn bjjxWực hơrzAHn tôirzAH “TạiWCtZ saVkkPo vậy?”

WCtZTôi cũVkkPng muVkkPốn biếtWCtZ KhagDBVng DuậtWCtZ jjxWbị grzAHì vậy,jjxW WCtZvì jjxWsao vrzAHẻ mặtWCtZ kjjxWhó chịu.

LúrzAHc này,VkkP TiểurzAH VkkPPhiền ljjxWại nrzAHói VkkP vớirzAH tôigDBV “MiểugDBV Miểu,WCtZ ngWCtZày krzAHia jjxWlà gDBVsinh nhWCtZật cVkkPủa ĐạWCtZi SonVkkPg vàWCtZ TrzAHiểu SoWCtZng, VkkP bVkkPuổi crzAHhiều tWCtZao vWCtZới TgDBVừ OáVkkPnh đjjxWi mWCtZua quàjjxW, màWCtZy córzAH đVkkPi không?”

“SgDBVinh nhật?”VkkP tWCtZôi jjxWnghĩ mVkkPột jjxW chúWCtZt, nhWCtZớ lạWCtZi ngàgDBVy, đrzAHúng ljjxWà nVkkPgày gDBV23 thángVkkP 1jjxW2 lVkkPà gDBVsinh nhậrzAHt củgDBVa ĐạirzAH SorzAHng rzAH vgDBVà TiWCtZểu SongVkkP, vVkkPội vjjxWàng trảrzAH lờgDBVi “Đi,rzAH đirzAH, tagDBVo đi!!”

Đang thgDBVảo WCtZluận rzAHnóng bỏVkkPng, KgDBVế WCtZ KigDBVệt HạnhjjxW độjjxWt nhiêngDBV chạyjjxW trzAHới, đứngWCtZ tWCtZhẳng tắrzAHp, điêngDBV cgDBVuồng rzAHkêu tVkkPôi “PhúcVkkP VkkP Tấn,VkkP PVkkPhúc TjjxWấn, WCtZPhúc TấngDBV, PhúgDBVc Tấn…”

TôVkkPi sửngrzAH sốt,VkkP đgDBVây lrzAHà jjxWý gì.

Đồ điên!!

Đợi tớjjxWi lújjxWc hắnrzAH kêVkkPu kgDBVhoảng WCtZmười mgDBVấy tiếWCtZng ‘PhjjxWúc TgDBVấn’ rồi,VkkP tôjjxWi nhìWCtZn thấrzAHy gDBVKhang DjjxWuật vẫygDBV vẫrzAHy WCtZtay vớiWCtZ hắn.

Hắn khônjjxWg kWCtZêu nữVkkPa, rzAHngoan jjxWngoãn quajjxWy trởrzAH về.

Tôi chợtWCtZ WCtZnghe KhrzAHang DrzAHuật nWCtZói jjxW“Thật gDBVra bjjxWài nàyjjxW ggDBViải nhưrzAH vậy…”

Tôi WCtZnghe khôVkkPng rWCtZõ nêjjxWn tgDBVrở lạiVkkP crzAHhỗ ngồirzAH, muốnWCtZ rzAHhỏi KếWCtZ KiệtWCtZ jjxWHạnh cjjxWó ýVkkP gì.

gDBVĐợi lWCtZàm gDBVbài xonrzAHg rồi,gDBV hắnWCtZ VkkPnhìn thWCtZấy tôVkkPi, nrzAHói cợrzAHt nhVkkPả gDBV“Phúc TấVkkPn, jjxWta xgDBVong rồVkkPi, VkkPmời ngWCtZài ngồi,rzAH mờijjxW nggDBVài ngồi.”

Tôi cVkkPàng gDBVkhông rõVkkP, tạjjxWi sgDBVao hgDBVắn lạVkkPi khôngDBVg gDBVngừng kVkkPêu tôiWCtZ làjjxW PhúrzAHc Tấn,gDBV gDBVtôi trừnVkkPg mgDBVắt ngDBVhìn hắjjxWn, hgDBVi vọngDBVg hắnWCtZ cVkkPó thểVkkP srzAHửa miệng.

Hắn WCtZlại mgDBVột rzAHchút cũnjjxWg khônWCtZg WCtZ hiểugDBV được,jjxW đạirzAH khVkkPái nggDBVhĩ rằngrzAH trzAHôi ngạVkkPi ngồgDBVi chjjxWỗ jjxWhắn đãWCtZ ngồiVkkP quajjxW, liVkkPền VkkP lấVkkPy rzAHtay áojjxW xorzAHa xjjxWoa ghếWCtZ rzAHngồi, còjjxWn WCtZnói thWCtZêm “PhúcWCtZ TjjxWấn, ngồrzAHi a.”

NgWCtZồi crzAHái đầuVkkP cậu.jjxW VkkPTôi càngjjxW tjjxWrừng hắn.

SửarzAH WCtZmiệng đVkkPi, cWCtZậu làVkkP ngườirzAH duWCtZy nVkkPhất jjxWgần bùngDBV VkkPmà chẳrzAHng VkkPhôi rzAHtanh gDBVmùi bùgDBVn jjxWnha, tiếpjjxW tWCtZục phágDBVt hrzAHuy VkkPđi chứ.

Nhưng gDBVhắn mộWCtZt chgDBVút cũVkkPng kVkkPhông phảnrzAH ứjjxWng, dVkkPọn dWCtZẹp VkkPsách gjjxWiáo khgDBVoa, jjxWvuốt vuVkkPốt gáy,VkkP WCtZbỏ jjxWđi gjjxWiống nhjjxWư kgDBVhông rzAHcó rzAHviệc gì.

LWCtZông màgDBVy củagDBV tôrzAHi đềujjxW dồnWCtZ tgDBVhành mộVkkPt cục,gDBV rWCtZối rắm.

Đây ljjxWà jjxWý WCtZgì, gDBVý VkkPgì a.

Tôi nWCtZhìn WCtZvề przAHhía gDBVKhang Duật,gDBV cứWCtZ cảmrzAH thấyVkkP VkkPcó VkkPgì rzAHđó khôWCtZng bgDBVình thường.

KhaWCtZng DWCtZuật đrzAHang nVkkPhàn nhrzAHã tVkkPhu WCtZ dọWCtZn hộrzAHp bútgDBV, khôngDBVg bigDBVết cgDBVó VkkPphải tạigDBV ảjjxWo giácjjxW củarzAH tôiWCtZ haVkkPy khrzAHông, hắnVkkP giốVkkPng WCtZ nhưrzAH thậtjjxW srzAHung sướnjjxWg, cVkkPùng WCtZvẻ mjjxWặt khrzAHó cVkkPhịu trướcWCtZ đóVkkP khWCtZác nhaVkkPu mộrzAHt trờirzAH jjxW mộrzAHt vjjxWực, lgDBVộ jjxWra mVkkPột cỗjjxW sVkkPảng khoái.

Đại khájjxWi WCtZlà chúWCtZ ýrzAH tớVkkPi ángDBVh mWCtZắt VkkPcủa tôi,jjxW hắrzAHn qjjxWuay đầuWCtZ “LàmWCtZ sjjxWao vậy?”

“Làm gDBVsao vậWCtZy!? TôiWCtZ cVkkPòn muốWCtZn bgDBViết VkkPlàm sWCtZao gDBVvậy arzAH?” tôrzAHi chrzAHỉ hưgDBVớng KếgDBV KiệVkkPt HạnhgDBV “rzAHCậu rzAHlàm VkkPgì vớigDBV hắn?”

jjxWKhang DuWCtZật vẻVkkP mặtWCtZ giốngVkkP nrzAHhư rấtjjxW jjxWvô tộgDBVi, VkkPchớp chớprzAH mắtjjxW nhìWCtZn rzAHtôi “ChỉjjxW bjjxWài cjjxWho hắnWCtZ nha.”

“Không pVkkPhải cWCtZái nVkkPày, vìjjxW gDBVsao WCtZhắn ggDBVọi tôigDBV làWCtZ PgDBVhúc Tấn.”

Hắn cWCtZàng VkkPvô tộiVkkP nhWCtZìn jjxWtôi rzAH“Ai gDBVcũng VkkPgọi cậuWCtZ lWCtZà rzAHPhúc gDBVTấn nha.”

“KhWCtZông phải…ýWCtZ gDBVtôi kVkkPhông phWCtZải gDBV WCtZvậy, rzAHý tjjxWôi VkkPlà WCtZvừa rồjjxWi VkkPhắn rzAHcòn gọVkkPi tWCtZôi lrzAHà ljjxWớp trVkkPưởng, jjxWtại sWCtZao độjjxWt ngDBVhiên jjxW lạWCtZi jjxWsửa mijjxWêng.” TrrzAHước VkkPsau chỉjjxW kémWCtZ nharzAHu cWCtZó VkkPmấy phúWCtZt, rzAHmà mjjxWấy phútjjxW nàgDBVy KWCtZế rzAH KiệtrzAH WCtZHạnh chỉrzAH đứnrzAHg rzAHở cgDBVhỗ hắn.

Khang DujjxWật thựcVkkP sựrzAH kgDBVhông hiểujjxW WCtZ gìgDBV hếjjxWt VkkPnhìn tôijjxW, sarzAHu gDBVđó nórzAHi “LàmrzAH gDBVsao VkkPtôi biếtgDBV jjxWđược, rzAHtôi cũWCtZng khôngrzAH pjjxWhải gDBV hắrzAHn, nếWCtZu khôngrzAH cậgDBVu WCtZđi hWCtZỏi hắVkkPn đi.”

ĐójjxW lgDBVà mjjxWột gDBVý hay.

Tôi cònrzAH thậtrzAH tírzAHnh đrzAHi hỏigDBV .

NhưngjjxW VkkPlà WCtZKế KiệtWCtZ HạnhVkkP gDBVvừa rzAHnhìn thấyWCtZ tgDBVôi, krzAHhông đWCtZợi tôjjxWi hỏigDBV, rzAHtựa nhưrzAH jjxWcon rzAHvẹt rzAHkêu tWCtZôi PhgDBVúc TấnVkkP, PhúcjjxW Tấn,jjxW PhúcWCtZ Tấn.

Phúc TgDBVấn tớgDBVi nỗiVkkP jjxWtôi hỏirzAH khôWCtZng nổijjxW nữa.

XájjxWm xịtVkkP qgDBVuay vWCtZề chỗWCtZ ngồi.

Chuông vVkkPào lớpjjxW vVkkPang lVkkPên, trzAHôi gDBV nVkkPhanh chójjxWng lVkkPấy sWCtZách jjxWgiáo rzAHkhoa rajjxW, trgDBVong lòngjjxW rốirzAH rrzAHắm VkkP, lạirzAH muốnWCtZ hỏijjxW gDBV jjxWKhang DuậVkkPt, ngDBVhưng hắnrzAH lạijjxW bàrzAHy WCtZra vrzAHẻ mặtWCtZ WCtZem VkkPbé ngoWCtZan, mắtVkkP đVkkPen lrzAHúng liVkkPếng gDBV trzAHo trònjjxW troVkkPng srzAHuốt hếtVkkP cỡrzAH, giốngrzAH nrzAHhư đajjxWng nóiWCtZ, béjjxW lWCtZà gDBVbé ngVkkPoan, VkkPbé vWCtZô rzAH cùnVkkPg ngoaWCtZn, chuyệjjxWn xấuWCtZ gìVkkP brzAHé cũnggDBV khôngjjxW cójjxW làm.

rzAHTôi WCtZbị ánhVkkP mắtWCtZ thuầVkkPn khiVkkPết rzAHdơ bẩjjxWn nàyrzAH hoàngDBV toàrzAHn cjjxWản lại.

Tôi tiếpVkkP tụVkkPc rốijjxW rắm,VkkP VkkPlại cứjjxW WCtZrối WCtZrắm mjjxWãi màrzAH lạijjxW VkkPtìm VkkPkhông rzAHra đápVkkP áVkkPn gì.

Tiếp thgDBVeo, VkkPchúng tjjxWôi đrzAHối mặtrzAH vớWCtZi kìrzAH tjjxWhi jjxWcuối krzAHỳ, VkkPtôi cũjjxWng khônggDBV jjxWcó crzAHơ hWCtZội VkkPrối rắVkkPm jjxWnữa, tấtgDBV cảrzAH gDBVsuy nghVkkPĩ đềujjxW đgDBVặt ởrzAH cuVkkPộc thi.

Thi WCtZxong, tâVkkPm gDBVtrạng lạijjxW gDBVsung sướWCtZng, hơnrzAH nWCtZữa tWCtZôi tgDBVhi cũngDBVg khônjjxWg rzAHtệ lrzAHắm, chuyệjjxWn gì&nbsjjxWp; cũnVkkPg qgDBVuăng WCtZra sVkkPau đầu.

Nhưng tớgDBVi jjxWtrước nghỉjjxW đôngjjxW, tVkkPôi lạjjxWi bắtjjxW đầurzAH rốjjxWi rắm.

Chúng tVkkPôi vàgDBVo thờijjxW đó,VkkP hơrzAHn jjxW99 rzAHphần trjjxWăm họcgDBV VkkPsinh đềujjxW sVkkPợ jjxWcùng mWCtZột thứ.

Đó làWCtZ jjxW– sổWCtZ rzAHliên lạc.

Đừng nhìnVkkP gDBVcái quyWCtZển sgDBVổ màujjxW đỏgDBV jjxW VkkP(có jjxWđôi khWCtZi làWCtZ màuVkkP xgDBVanh) chỉjjxW nhWCtZỏ brzAHằng bàrzAHn WCtZtay nàjjxWy rzAHmà jjxWxem thưjjxWờng, lVkkPực VkkPảnh WCtZ hưởngDBVg crzAHủa nVkkPó rrzAHất kgDBVinh ngjjxWười .

TronVkkPg VkkPsổ WCtZcó điểmrzAH sốWCtZ củaWCtZ chúWCtZng gDBV trzAHôi, còVkkPn cWCtZó gDBVlời nhVkkPận xéjjxWt gDBVcủa giágDBVo vijjxWên, liVkkPên quarzAHn tớiVkkP chuygDBVện chúWCtZng rzAHtôi rzAH cjjxWó thểWCtZ cógDBV nhữngrzAH njjxWgày rzAHnghỉ yêjjxWn bWCtZình hjjxWay khônrzAHg, VkkPtết nguyêVkkPn đárzAHn cóVkkP thểjjxW nhậnWCtZ VkkP đVkkPược trzAHiền lìVkkP xìgDBV haVkkPy khôgDBVng, sâgDBVu hơrzAHn jjxWnữa liêngDBV qrzAHuan tWCtZới dgDBVa thịtVkkP rzAHcủa chúngrzAH rzAH tôVkkPi, quyếtVkkP đVkkPịnh jjxWxem bjjxWa mẹWCtZ gDBVchúng tôiWCtZ cóWCtZ thgDBVể rzAHlấy chổigDBV lônggDBV gjjxWà, WCtZdép jjxWlê hogDBVặc jjxW đWCtZồ dùgDBVng hằngrzAH gDBVngày gDBVlàm jjxWhung VkkPkhí đểrzAH hầuVkkP hVkkPạ chjjxWúng tjjxWôi hVkkPay không.

Vậy cònjjxW chưrzAHa tínVkkPh, íjjxWt jjxWra mỗVkkPi ljjxWớp cũngWCtZ jjxWsẽ crzAHó mWCtZột jjxWhai đứajjxW WCtZngon lành.

Bời vìrzAH côVkkP chủVkkP WCtZnhiệm VkkPbị bệnhVkkP, jjxWcô liềrzAHn grzAHiao chVkkPo tjjxWôi WCtZlàm mWCtZột WCtZchuyện vjjxWô cùnrzAHg vôjjxW sỉ.

Lời nhậnrzAH xrzAHét tronjjxWg phiểuVkkP rzAHliên lạcjjxW, giagDBVo cWCtZho tôigDBV viết.

Còn nójjxWi gìVkkP mjjxWà, VkkPem ljjxWà lớpgDBV jjxW trưởWCtZng, VkkPrất hijjxWểu rzAHcác bạn,jjxW jjxWem viếtVkkP thícjjxWh VkkPhợp nhấWCtZt, bấtgDBV quáWCtZ crzAHũng khônrzAHg gDBVthể jjxW gDBVvì VkkPtình cảmrzAH bạnrzAH gDBVbè màgDBV ljjxWàm rốjjxWi WCtZkỉ cương,WCtZ phảijjxW rzAHviết gDBVđúng vớrzAHi thựcrzAH tế.

Không đưgDBVợc lWCtZàm VkkPrối WCtZkỉ cưVkkPơng thìgDBV WCtZcô cũngWCtZ gDBVđừng kêurzAH gDBVem jjxWviết nha.

Sau khrzAHi rzAHtan VkkPhọc, trzAHrong rzAHphòng VkkP chỉrzAH cWCtZó tVkkPôi VkkPvà KgDBVhang DuậtVkkP, hắngDBV gDBVlà ỦyWCtZ jjxWviên hWCtZọc tậpVkkP mới,WCtZ đươnggDBV nhiWCtZên phVkkPải ởgDBV gDBV ljjxWại gVkkPiúp tôiWCtZ, thậtVkkP rgDBVa njjxWgay VkkPtừ đrzAHầu tôWCtZi cũngVkkP cVkkPảm tgDBVhấy khônjjxWg đrzAHược tjjxWự jjxW nhiên.

Nhưng mWCtZà nhìrzAHn WCtZcuốn sổWCtZ liêWCtZn lạrzAHc đrzAHang nằmjjxW trênWCtZ tVkkPay tôijjxW này…

Lòng tôigDBV lWCtZại jjxWkhông  cjjxWòn khôngrzAH tựgDBV nhrzAHiên nữa.

rzAHTất VkkPcả đềuWCtZ lrzAHà màVkkPu đỏ,rzAH điểmVkkP jjxWsố đVkkPều từrzAH WCtZ5 tớiWCtZ 1jjxW5, khônggDBV xegDBVm têjjxWn gDBVcũng WCtZbiết làjjxW ai.

Đại vươnggDBV lớpgDBV chWCtZúng trzAHôi, bạVkkPn CrzAHhu DũgDBVng Cường.

gDBVHắn crzAHó tiếVkkPng jjxWlà họcrzAH sWCtZinh cáVkkP VkkP brzAHiệt, sujjxWốt njjxWgày gDBVở tVkkPrường đjjxWánh nrzAHhau, WCtZđánh VkkPtrận njjxWào tjjxWo tVkkPrận nấy,jjxW mẹjjxW WCtZhắn rzAHvì rzAH jjxWviệc WCtZhắn đárzAHnh nhajjxWu, thườngWCtZ bịgDBV WCtZgọi tớVkkPi trường,VkkP WCtZtuần WCtZtrước còjjxWn đếnjjxW mộtjjxW gDBV WCtZlần đârzAHu? NgDBVhưng mgDBVẹ hắnrzAH cưngVkkP chgDBViều hắnjjxW, thrzAHật nVkkPhiều churzAHyện cũnWCtZg khôngrzAH nóiVkkP WCtZ crzAHho gDBVbố hắnVkkP, hằnggDBV nVkkPăm khôVkkPng  cójjxW ởVkkP nhgDBVà, làmjjxW hurzAHấn luyệnWCtZ vgDBViên quyrzAHền ajjxWnh, gDBVcho VkkP nênVkkP việcjjxW nrzAHày cjjxWủa hắn,WCtZ bWCtZố hắngDBV VkkPcũng khVkkPông biết,VkkP đợiWCtZ tgDBVới ljjxWúc biếtVkkP, năVkkPm VkkP trướcgDBV đrzAHánh VkkPtới gDBVnỗi mặtrzAH rzAHhắn WCtZsưng lên,jjxW còVkkPn WCtZkéo lỗVkkP gDBVtai hjjxWắn đếgDBVn trzAHrường, tWCtZìm jjxW mrzAHấy rzAHđứa bjjxWị hắnVkkP đánhgDBV đểjjxW xrzAHin lỗi.

Bố rzAHhắn lúcrzAH đórzAH WCtZnói cứngjjxW “gDBVThành VkkP trzAHích họcjjxW tậpVkkP kgDBVhông tgDBVốt, lgDBVà gDBVdo màrzAHy khôngjjxW thôngDBVg jjxWminh, rzAHtao khônWCtZg trách,gDBV WCtZ nVkkPhưng đểWCtZ rzAHcho trzAHao bjjxWiết gDBVmày đánhrzAH ngườirzAH khágDBVc, tarzAHo đánhWCtZ gãyWCtZ cjjxWhân mày.”

Do mgDBVẹ hắgDBVn cưngjjxW cVkkPhiều, VkkPđiện rzAH thgDBVoại cWCtZố đgDBVịnh WCtZlúc jjxWđó WCtZcòn chưVkkPa thôngDBVg dụng,rzAH WCtZkhông tVkkPhể rzAHthường xrzAHuyên liêrzAHn WCtZ hệ,WCtZ bốWCtZ hWCtZắn rzAHyêu crzAHầu thầyVkkP gjjxWiáo cuốiWCtZ kjjxWì mỗjjxWi nămgDBV lgDBViền VkkPgửi sgDBVổ liênWCtZ lạcVkkP gDBVtrực rzAH tiếpjjxW tớrzAHi chỗVkkP ông.

Thành tgDBVích họgDBVc tậrzAHp củajjxW hgDBVắn jjxW khôgDBVng tốtVkkP, bjjxWố hWCtZắn rzAHbiết cũnVkkPg khôjjxWng rzAHsao, nhưngrzAH màrzAH rzAHlời VkkPnhận xét…đếngDBV WCtZlúc đóWCtZ rzAH rzAHchắc bốjjxW WCtZhắn đánWCtZh grzAHãy châgDBVn hắnjjxW luôn.

ĐếnWCtZ gDBVlúc đóWCtZ, trzAHôi VkkPchỉ pjjxWhải làgDBVm đồngjjxW phạm.

Làm lớpgDBV trưởrzAHng, lWCtZàm brzAHạn học,rzAH VkkPtôi đềurzAH cWCtZó nggDBVhĩa VkkPvụ bVkkPảo gDBVvệ thWCtZân thjjxWể vàgDBV jjxWsinh mệnhVkkP rzAHcác bạrzAHn trrzAHong lớp.

NhWCtZưng cáirzAH rzAHnghĩa VkkPvụ hurzAHy hoànggDBV VkkPnày, jjxWlại gDBVlàm crzAHho tôVkkPi viếtjjxW cárzAHi lờiWCtZ nhậVkkPn xétrzAH khgDBVỉ gijjxWó VkkPnày, gDBVlại cònWCtZ phảigDBV vigDBVết cjjxWho đúngWCtZ sựVkkP thậjjxWt nữa.

Tôi rjjxWối rrzAHắm gDBVtới VkkPmức bạcWCtZ tóc.

Ánh mắtgDBV xấuVkkP xVkkPa jjxWliền toWCtZát ra.

WCtZTôi ngDBVhìn VkkPvề phVkkPía KhaVkkPng DujjxWật WCtZ“Cái nàyrzAH gDBVcậu viết.”

HắnWCtZ ljjxWà ỦVkkPy viWCtZên họVkkPc rzAHtập, cũnrzAHg gDBVcó quyềnjjxW vVkkPiết ljjxWời nVkkPhận xét.

gDBVTôi gDBVvội vàngWCtZ némrzAH chVkkPo hắn,rzAH đểrzAH VkkP hắnjjxW buồngDBV rầjjxWu đijjxW, WCtZtôi mặVkkPc kệVkkP, nharzAHnh ngDBVhanh rzAHviết mấyWCtZ cágDBVi kháVkkPc, tgDBVôi cònWCtZ muốjjxWn rzAH nhWCtZanh rzAHchóng vềrzAH nrzAHhanh chờjjxW xerzAHm ĐồngrzAH xWCtZuân hỏrzAHa rzAHdiễm a.

rzAHTôi viếtjjxW, mộWCtZt brzAHên cgDBVòn nhVkkPìn rzAHlén VkkP KharzAHng DVkkPuật, thấyWCtZ hắngDBV rzAHchíu crzAHhặt màrzAHy, tâmrzAH tìnVkkPh tôiWCtZ thậtrzAH sảWCtZng kgDBVhoái, nghVkkPĩ rzAH thầmgDBV troWCtZng lòVkkPng, cWCtZậu cũrzAHng cjjxWó ngàgDBVy jjxWhôm jjxWnay, WCtZđể xegDBVm crzAHậu VkkPviết jjxWnhư VkkPthế gDBVnào, gDBV hừjjxW hừ!!

KhgDBVang DuậrzAHt srzAHuy jjxWnghĩ tronWCtZg chWCtZốc rzAH lát,VkkP thậtWCtZ gDBVsự chỉWCtZ tjjxWrong chốcjjxW látgDBV, WCtZsau WCtZđó cầmjjxW bjjxWút VkkPlên, vgDBVung tjjxWay jjxWrẹt WCtZrẹt, gDBV rzAHviết xonjjxWg, liWCtZền nérzAHm lạiWCtZ cWCtZho tôi.

“Xong rồi!”

rzAHXong WCtZrồi!! NjjxWày thìrzAH xgDBVong rồi.

ViệVkkPc VkkPlàm tVkkPôi sầugDBV khổVkkP WCtZnửa tiếrzAHng, chỉjjxW mườgDBVi przAHhút rzAHlà xong.

TôiWCtZ khôngrzAH VkkPtin, gDBVbỏ bútWCtZ xuốnrzAHg, mrzAHở rzAHra phiếrzAHu liWCtZên lạcWCtZ củaWCtZ WCtZChu DrzAHũng CườnjjxWg, lậtVkkP tớijjxW traWCtZng gDBVcó WCtZlời nhậnjjxW xét.

TrêjjxWn đójjxW gDBVchỉ viếtjjxW jjxWít ỏiWCtZ mấyWCtZ crzAHhữ –rzAH BạnjjxW DũngVkkP thànWCtZh tjjxWích ổWCtZn địnjjxWh, nărzAHng lựgDBVc đấmVkkP đájjxW gDBVrất mạnh.

Cái gìVkkP kgDBVêu làgDBVm rốjjxWi krzAHỉ cươngjjxW WCtZtới cảnhVkkP giớirzAH caWCtZo njjxWhất, chíWCtZnh jjxWlà jjxWđây, lWCtZàm rốiVkkP kỉWCtZ cưrzAHơng tớigDBV mứcVkkP jjxWtìm WCtZkhông rWCtZa chVkkPỗ rzAHnào khôVkkPng hợpWCtZ lí.

“NhjjxWư thếrzAH nào?VkkP ViếtVkkP khôWCtZng đúng?”VkkP hắnjjxW hỏi.

Tôi rzAHnhanh VkkPchóng lắcVkkP đầu,rzAH đúngjjxW lrzAHà viếtrzAH jjxWkhông chgDBVê vrzAHào đgDBVâu được.

“Vậy maVkkPu rzAHkí tên!”

“Ừ, được!”rzAH VkkPlời nhậWCtZn WCtZxét WCtZdo trzAHôi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.