Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

ChươngsF 66jCkwH: ÔyiTG6X phpHW4W5ối ngẫu

ChuyyiTG6Xện yiTG6Xxấu 6jCkwHcủa tôi6jCkwH pHW4W5và Kha6jCkwHng DuậtpHW4W5 v6jCkwHẫn liênsF tụcpHW4W5 lasFn truyền,yiTG6X khyiTG6Xông nsFhững vậy,sF cò6jCkwHn càyiTG6Xng nyiTG6Xgày càngpHW4W5 pHW4W5huy hoàng.

Tôi vàsF hắsFn được6jCkwH thầyyiTG6X tsFhể yiTG6Xdục 6jCkwH chọpHW4W5n pHW4W5đi tyiTG6Xhi ĐạisF hyiTG6Xội thểyiTG6X thapHW4W5o t6jCkwHoàn pHW4W5khu, yiTG6Xcó chếtsF hasFy kpHW4W5hông lại6jCkwH đạtpHW4W5 được6jCkwH sF gisFải quápHW4W5n quânpHW4W5, điềuyiTG6X nàyiTG6Xy kìsF thậtpHW4W5 pHW4W5cũng khônsFg cóyiTG6X gì,pHW4W5 tôiyiTG6X vốnsF họcyiTG6X gpHW4W5iỏi thyiTG6Xể pHW4W5 dục,sF vyiTG6Xậy msFà 6jCkwHtruyền vàsFo lớyiTG6Xp pHW4W5lại thpHW4W5ay đổiyiTG6X bsFản chất.

Không biếsFt đứapHW4W5 xấsFu 6jCkwHxa nàoyiTG6X nói6jCkwH mộsFt câpHW4W5u “ĐâypHW4W5 làsF yiTG6Xsức pHW4W5mạnh 6jCkwHtình yêu.”

Sức sFmạnh tpHW4W5ình yiTG6Xyêu yiTG6Xcái đầusF msFày…cái yiTG6Xnày lyiTG6Xà thực6jCkwH lựcyiTG6X củsFa tao.

Biết6jCkwH vậyyiTG6X lúcpHW4W5 sFđó 6jCkwHchạy vềpHW4W5 pHW4W5chót chpHW4W5o rồi.

Khóc-ing.

Ngoài rapHW4W5, 6jCkwHvì ở6jCkwH tipHW4W5ết văn6jCkwH tôyiTG6Xi 6jCkwH từngpHW4W5 bsFị thầ6jCkwHy yiTG6XTôn phsFạt đứng,6jCkwH nêyiTG6Xn đpHW4W5ể pHW4W5thầy pHW4W5Tôn xếpHW4W5p loạsFi h6jCkwHạnh ksFiểm 6jCkwHvào cusFối yiTG6X kìsF nươngsF t6jCkwHay c6jCkwHho cápHW4W5i tộisF lsFỗi nàyyiTG6X của6jCkwH tô6jCkwHi nsFên tôiyiTG6X họcsF rấtpHW4W5 chăm6jCkwH chú,yiTG6X trsFước sF 6jCkwHkia sFđiểm sốsF môsFn văyiTG6Xn cyiTG6Xủa sFtôi 6jCkwHluôn nằmsF sFở phầnsF eoyiTG6X, lsFần n6jCkwHày tpHW4W5hi trsFắc ng6jCkwHhiệm sF l6jCkwHại đứngpHW4W5 sFthứ 3pHW4W5, ngasFy cảsF bảnyiTG6X th6jCkwHân tôyiTG6Xi sFđều kh6jCkwHông tpHW4W5in đượyiTG6Xc hasFi 6jCkwHmắt mìnyiTG6Xh, 6jCkwH còsFn r6jCkwHất vupHW4W5i yiTG6Xvẻ, sFcó cyiTG6Xông sFmài pHW4W5sắt cóyiTG6X ngàpHW4W5y nêpHW4W5n ki6jCkwHm quảpHW4W5 nhiêyiTG6Xn chyiTG6Xí lí.

Thầy Tô6jCkwHn cyiTG6Xũng 6jCkwHcho rằ6jCkwHng yiTG6Xnhư pHW4W5 vậy,pHW4W5 thầy6jCkwH cpHW4W5òn nhớpHW4W5 câyiTG6Xu 6jCkwHnói yiTG6Xmà 6jCkwHKhang Duật6jCkwH từ6jCkwHng nóisF sF“Sau l6jCkwHưng m6jCkwHỗi yiTG6Xngười phsFụ pHW4W5 npHW4W5ữ thsFành côsFng nhấtyiTG6X địsFnh c6jCkwHó m6jCkwHột ngườiyiTG6X đànsF ônyiTG6Xg thànsFh côpHW4W5ng.”, pHW4W5lúc giảnyiTG6Xg yiTG6X bài6jCkwH cò6jCkwHn mưpHW4W5ợn pHW4W5câu nàyyiTG6X pHW4W5làm 6jCkwHvăn, ởsF pHW4W5trước mặtyiTG6X cảyiTG6X lớpHW4W5p nóyiTG6Xi p6jCkwHhải 6jCkwHnoi gươngpHW4W5 tôyiTG6Xi pHW4W5 vàyiTG6X yiTG6XKhang DpHW4W5uật học6jCkwH tậpHW4W5p, h6jCkwHọc tpHW4W5ập pHW4W5chúng tô6jCkwHi gpHW4W5iúp yiTG6Xđỡ lpHW4W5ẫn nhaupHW4W5, hyiTG6Xọc tậpyiTG6X tìn6jCkwHh sF 6jCkwHcảm sFtốt đẹpyiTG6X củapHW4W5 6jCkwHchúng pHW4W5tôi, nhyiTG6Xư vậsFy mớiyiTG6X cpHW4W5ó thểpHW4W5 lpHW4W5àm chpHW4W5o điểmyiTG6X sốpHW4W5 nâyiTG6Xng cao.

Vì 6jCkwHsao k6jCkwHêu cảm6jCkwH t6jCkwHình tốt,sF yiTG6Xvì 6jCkwH sa6jCkwHo kêpHW4W5u giúyiTG6Xp yiTG6Xđỡ sFlẫn nhayiTG6Xu, npHW4W5ói tyiTG6Xới t6jCkwHai yiTG6Xmấy đứasF pHW4W5trong pHW4W5lớp, pHW4W5đổi thànyiTG6Xh tô6jCkwHi pHW4W5 vsFà KhasFng DusFật thậpHW4W5t âsFn sFái, âyiTG6Xn yiTG6Xái tsFới nỗ6jCkwHi yiTG6Xthành típHW4W5ch họcpHW4W5 tập6jCkwH độtpHW4W5 nhipHW4W5ên pHW4W5 tăng6jCkwH cao.

Vì thyiTG6Xế, sFsức 6jCkwHmạnh tìn6jCkwHh y6jCkwHêu, tôi6jCkwH trốn6jCkwH thosFát khô6jCkwHng đpHW4W5ược, nyiTG6Xhư b6jCkwHóng với6jCkwH hìnsFh đisF pHW4W5theo tôi.

Danh hiệusF pHW4W5Phúc TpHW4W5ấn nàpHW4W5y cpHW4W5ũng sFbỏ khpHW4W5ông sFđược, tôi6jCkwH ssFửa nhsFư th6jCkwHế nàosF cũ6jCkwHng usFổng công.

sFLại bsFởi sFvì 6jCkwHsự tiếnpHW4W5 b6jCkwHộ c6jCkwHủa h6jCkwHai yiTG6X 6jCkwHchúng tôyiTG6Xi, thầy6jCkwH T6jCkwHôn còyiTG6Xn yiTG6Xcố ýyiTG6X đềpHW4W5 nghyiTG6Xị vớiyiTG6X thầysF chủpHW4W5 nhpHW4W5iệm csFho KhpHW4W5ang DuyiTG6Xật sF pHW4W5làm cyiTG6Xhức vsFụ Ủ6jCkwHy vipHW4W5ên sFhọc tsFập, th6jCkwHì 6jCkwHra 6jCkwHỦy viêyiTG6Xn họpHW4W5c tpHW4W5âp cyiTG6Xũ TôsFng LyiTG6Xê QuânsF 6jCkwH (biệyiTG6Xt hiệupHW4W5 TôngsF 6jCkwHDa) vìyiTG6X bịpHW4W5 yiTG6Xbệnh msFà xpHW4W5in yiTG6Xnghỉ 6jCkwHdài hạyiTG6Xn, cpHW4W5hức vpHW4W5ụ ỦysF vi6jCkwHên họpHW4W5c 6jCkwH yiTG6Xtập vẫnsF 6jCkwHbỏ trống,6jCkwH yiTG6Xlần 6jCkwHnày đềpHW4W5 yiTG6Xnghị đều6jCkwH đượsFc mấsFy 6jCkwHđứa c6jCkwHon trpHW4W5ai tro6jCkwHng lớpyiTG6X 6jCkwH đồnpHW4W5g ý.

Cán bộyiTG6X yiTG6Xlớp tôi,pHW4W5 nyiTG6Xgoại trừyiTG6X chpHW4W5ức yiTG6X vpHW4W5ụ pHW4W5Ủy vyiTG6Xiên thsFể d6jCkwHục sFcó ísFt qusFyền lực6jCkwH nhấsFt làyiTG6X pHW4W5con yiTG6Xtrai làmyiTG6X, cònpHW4W5 pHW4W5lại đpHW4W5ều yiTG6Xlà yiTG6X cpHW4W5on gáiyiTG6X làm,6jCkwH Kha6jCkwHng Du6jCkwHật họcpHW4W5 tyiTG6Xập tốt6jCkwH, sốyiTG6X lượng6jCkwH yiTG6Xcon trpHW4W5ai tronpHW4W5g lpHW4W5ớp lạpHW4W5i pHW4W5 cyiTG6Xhiếm hơpHW4W5n m6jCkwHột nửyiTG6Xa nênpHW4W5 hắnpHW4W5 lậppHW4W5 t6jCkwHức được6jCkwH chọn.

Ủy sFviên học6jCkwH tập6jCkwH lyiTG6Xà cyiTG6Xái gì?

LúyiTG6Xc đ6jCkwHó ủpHW4W5y viêsFn h6jCkwHọc yiTG6Xtập chínsFh làyiTG6X trợsF tpHW4W5hủ đắcpHW4W5 lựcyiTG6X củpHW4W5a lớyiTG6Xp trưởng.

sFTôi vpHW4W5à KsFhang DusFật ngồiyiTG6X cpHW4W5ùng bpHW4W5àn pHW4W5còn chưapHW4W5 pHW4W5tính, sFbây gsFiờ còyiTG6Xn cùngpHW4W5 nsFhau pHW4W5trực ban.

Có nghyiTG6Xĩa là,6jCkwH spHW4W5au nàyiTG6Xy nyiTG6Xếu cópHW4W5 họpHW4W5p hyiTG6Xành gì,yiTG6X hoyiTG6Xạt độ6jCkwHng thểsF tsFhao gì,pHW4W5 Kh6jCkwHang pHW4W5Duật pHW4W5đều đ6jCkwHi tsFheo yiTG6Xtôi, thỉpHW4W5nh thoảnpHW4W5g sFxuất hiệnsF cạnpHW4W5h tôi.

6jCkwHThật bpHW4W5i yiTG6Xthảm, 6jCkwHthật b6jCkwHi thpHW4W5ảm sFa yiTG6Xa yiTG6Xa 6jCkwHa sFa yiTG6Xa pHW4W5a 6jCkwHa pHW4W5a pHW4W5a a!!

Cuối thpHW4W5áng 6jCkwHmười hyiTG6Xai, sắsFp tớpHW4W5i 6jCkwH kìyiTG6X th6jCkwHi h6jCkwHọc pHW4W5kì, khosFảng thsFời 6jCkwHgian nàyyiTG6X phsFỏng cyiTG6Xhừng pHW4W5là tyiTG6Xhời giayiTG6Xn c6jCkwHác họcyiTG6X 6jCkwH syiTG6Xinh chăyiTG6Xm chỉsF nhất6jCkwH, tôpHW4W5i cyiTG6Xũng khôpHW4W5ng nsFgoại 6jCkwHlệ, tô6jCkwHi lsFà điển6jCkwH hìpHW4W5nh củapHW4W5 kiểuyiTG6X pHW4W5 h6jCkwHọc sinpHW4W5h n6jCkwHước tớsFi chsFân mớpHW4W5i nhảy,sF vìpHW4W5 6jCkwHvậy vsFừa tpHW4W5ới yiTG6Xlúc npHW4W5ày tôipHW4W5 liền6jCkwH cpHW4W5ảm pHW4W5 tpHW4W5hấy csFó pHW4W5áp lực.

Khang DupHW4W5ật lạiyiTG6X khôpHW4W5ng gisFống yiTG6Xvậy, mộ6jCkwHt chú6jCkwHt áp6jCkwH lựcpHW4W5 trướyiTG6Xc sFkhi thsFi đềusF 6jCkwHkhông c6jCkwHó, sFtan họyiTG6Xc hoặpHW4W5c lúsFc sFnghỉ trưyiTG6Xa đề6jCkwHu đipHW4W5 đáyiTG6X bóng.

Tôi pHW4W5oán gisFận nha.

Tiết ha6jCkwHi ng6jCkwHày sFhôm đósF vừayiTG6X hết,yiTG6X pHW4W5 pHW4W5một sFtên co6jCkwHn tpHW4W5rai yiTG6Xchạy đếyiTG6Xn ch6jCkwHỗ yiTG6XKhang DuậtpHW4W5 6jCkwHhỏi bàpHW4W5i, pHW4W5ai biểu6jCkwH ngườiyiTG6X tpHW4W5a họcsF sF giỏisF đâpHW4W5u, 6jCkwHbình thườngyiTG6X pHW4W5cũng sẵnpHW4W5 sàngsF csFhỉ sFbài, 6jCkwHhiện sFtại lạisF lyiTG6Xà ỦypHW4W5 viêpHW4W5n 6jCkwHhọc yiTG6X tập,pHW4W5 6jCkwHngười tìmpHW4W5 hắyiTG6Xn h6jCkwHỏi bà6jCkwHi cyiTG6Xũng nh6jCkwHiều hơn.

Thấy csFó ngườ6jCkwHi hỏipHW4W5 bpHW4W5ài hắn,6jCkwH tô6jCkwHi liềsFn đứng6jCkwH dậy6jCkwH pHW4W5nhường chỗ.

Tên sFcon tr6jCkwHai nsFày tyiTG6Xên lsFà KếyiTG6X 6jCkwH KiệtyiTG6X Hạnh,yiTG6X 6jCkwHrất csFhăm chỉpHW4W5 sFhọc hsFành, chúsFng sFtôi đềuyiTG6X gpHW4W5ọi hắyiTG6Xn làpHW4W5 mọyiTG6Xt sách6jCkwH, yiTG6Xbởi sF 6jCkwHvì h6jCkwHắn pHW4W5thật sựpHW4W5 thíchyiTG6X 6jCkwHđọc sácpHW4W5h, k6jCkwHhông hiểu6jCkwH li6jCkwHền pHW4W5hỏi lyiTG6Xà thói6jCkwH quepHW4W5n củapHW4W5 sF hắn.

Hắn tyiTG6Xhấy tôipHW4W5 nhườsFng chpHW4W5ỗ yiTG6Xliền npHW4W5ói sF“Cảm ơpHW4W5n sFlớp trưởng”

Hắn sFlà đứapHW4W5 du6jCkwHy nsFhất tron6jCkwHg lớpyiTG6X khpHW4W5ông nướsFc cyiTG6Xhảy bèyiTG6Xo trôyiTG6Xi kêsFu tôiyiTG6X làyiTG6X PhúsFc Tấn.

TpHW4W5ôi kíchyiTG6X độpHW4W5ng đếnpHW4W5 xé6jCkwHm khócpHW4W5, pHW4W5N sF lâuyiTG6X kh6jCkwHông nsFghe đượpHW4W5c ngườpHW4W5i tpHW4W5a sFkêu sFtôi làsF lớppHW4W5 tpHW4W5rưởng, hsFoài niệpHW4W5m –pHW4W5 sFing, hảosF pHW4W5 csFảm yiTG6Xđối yiTG6Xvới hắnsF cũngpHW4W5 tănpHW4W5g yiTG6Xtên yiTG6Xhai trăpHW4W5m phầnpHW4W5 trăm.

Hắn m6jCkwHở rpHW4W5a syiTG6Xách byiTG6Xài tậyiTG6Xp, hyiTG6Xỏi KpHW4W5hang Du6jCkwHật “pHW4W5Khang D6jCkwHuật, mìn6jCkwHh muốn6jCkwH hỏsFi bạ6jCkwHn yiTG6Xbài nyiTG6Xày, 6jCkwHbạn chỉ6jCkwH mìn6jCkwHh đi.”

TôpHW4W5i ởpHW4W5 mpHW4W5ột b6jCkwHên gyiTG6Xật đầu,sF yiTG6Xcho rằ6jCkwHng ngưpHW4W5ời tốtyiTG6X như6jCkwH vsFậy, xápHW4W5c 6jCkwHthật lsFà nê6jCkwHn giúp6jCkwH đỡpHW4W5 hếtsF sức.

Ai ngờyiTG6X 6jCkwHKhang yiTG6XDuật lạpHW4W5i bpHW4W5ày yiTG6Xra mộtsF bộpHW4W5 pHW4W5mặt xsFa cásFch “sFKhông rảnh!!”

TôsFi buồnyiTG6X bsFực, bpHW4W5ình t6jCkwHhường hắnyiTG6X cũpHW4W5ng khônsFg nhyiTG6Xư vậy.

sFKế KiệyiTG6Xt HạnsFh còsFn buồnsF bựcyiTG6X hơyiTG6Xn tsFôi “T6jCkwHại yiTG6Xsao vậy?”

Tôi cũngsF yiTG6Xmuốn biếtyiTG6X KhanyiTG6Xg DuậyiTG6Xt pHW4W5bị gsFì vậy,6jCkwH vìyiTG6X 6jCkwHsao 6jCkwHvẻ yiTG6Xmặt khópHW4W5 chịu.

Lú6jCkwHc này,sF TsFiểu PhipHW4W5ền lạ6jCkwHi nópHW4W5i yiTG6X v6jCkwHới tôpHW4W5i “Miểu6jCkwH Miểu,sF ngàpHW4W5y yiTG6Xkia lsFà sinyiTG6Xh nhậyiTG6Xt củayiTG6X ĐạipHW4W5 SpHW4W5ong pHW4W5và TisFểu 6jCkwHSong, 6jCkwH buổipHW4W5 chiề6jCkwHu t6jCkwHao vpHW4W5ới T6jCkwHừ OánhsF đyiTG6Xi mpHW4W5ua qyiTG6Xuà, màsFy cópHW4W5 đipHW4W5 không?”

“SipHW4W5nh nhật?”6jCkwH tôyiTG6Xi ngpHW4W5hĩ mộtsF 6jCkwH pHW4W5chút, nhớsF lạipHW4W5 ngàyiTG6Xy, đpHW4W5úng yiTG6Xlà sFngày 2sF3 thángsF yiTG6X12 pHW4W5là yiTG6Xsinh nhậtyiTG6X củayiTG6X Đại6jCkwH SonyiTG6Xg yiTG6X v6jCkwHà Tiểu6jCkwH SongpHW4W5, vpHW4W5ội vàn6jCkwHg trả6jCkwH lsFời “ĐyiTG6Xi, đi6jCkwH, tayiTG6Xo đi!!”

Đang thyiTG6Xảo l6jCkwHuận nyiTG6Xóng sFbỏng, sFKế pHW4W5 KiệtyiTG6X yiTG6XHạnh độtsF pHW4W5nhiên chạy6jCkwH tới,6jCkwH đứngsF tyiTG6Xhẳng tắp6jCkwH, đisFên yiTG6Xcuồng 6jCkwHkêu tpHW4W5ôi “Ph6jCkwHúc yiTG6X TấsFn, P6jCkwHhúc TấnpHW4W5, PhyiTG6Xúc T6jCkwHấn, 6jCkwHPhúc Tấn…”

Tôi sửyiTG6Xng ssFốt, đâ6jCkwHy lsFà ýpHW4W5 gì.

Đồ điên!!

Đợi tyiTG6Xới sFlúc 6jCkwHhắn pHW4W5kêu khoảnpHW4W5g mườisF 6jCkwHmấy tiến6jCkwHg ‘PhpHW4W5úc Tấn’pHW4W5 yiTG6Xrồi, pHW4W5tôi nhìyiTG6Xn yiTG6Xthấy KhpHW4W5ang DuậsFt vẫyyiTG6X vẫysF sFtay sFvới hắn.

HsFắn khô6jCkwHng ksFêu nữasF, ngoayiTG6Xn ngopHW4W5ãn qupHW4W5ay trởsF về.

T6jCkwHôi chợt6jCkwH nghyiTG6Xe KpHW4W5hang Du6jCkwHật nói6jCkwH “ThsFật sFra yiTG6Xbài nàysF giảsFi nhpHW4W5ư vậy…”

Tôi nghpHW4W5e khôsFng ryiTG6Xõ n6jCkwHên yiTG6Xtrở lạyiTG6Xi chỗyiTG6X 6jCkwHngồi, m6jCkwHuốn yiTG6Xhỏi KếpHW4W5 KiyiTG6Xệt HạnhsF cóyiTG6X pHW4W5ý gì.

Đợi làmyiTG6X b6jCkwHài 6jCkwHxong rồi,yiTG6X hắnsF pHW4W5nhìn 6jCkwHthấy t6jCkwHôi, 6jCkwHnói c6jCkwHợt nhảpHW4W5 “PyiTG6Xhúc Tấn,yiTG6X tsFa xosFng rồi,yiTG6X mờsFi ngàiyiTG6X ngyiTG6Xồi, m6jCkwHời ng6jCkwHài ngồi.”

TsFôi càngsF pHW4W5không rpHW4W5õ, tyiTG6Xại sasFo 6jCkwHhắn lạisF kyiTG6Xhông ngừsFng kê6jCkwHu tpHW4W5ôi yiTG6Xlà PhyiTG6Xúc Tấn,sF tsFôi trừnpHW4W5g mắtyiTG6X nsFhìn hắn,yiTG6X h6jCkwHi vọnsFg hắn6jCkwH cpHW4W5ó pHW4W5thể sửayiTG6X miệng.

HyiTG6Xắn lạipHW4W5 msFột yiTG6Xchút cũnyiTG6Xg khô6jCkwHng sF hpHW4W5iểu đượcsF, đạipHW4W5 khá6jCkwHi ng6jCkwHhĩ rằnyiTG6Xg t6jCkwHôi nsFgại ngồipHW4W5 chsFỗ hsFắn đã6jCkwH n6jCkwHgồi quasF, liền6jCkwH pHW4W5 lấ6jCkwHy sFtay áyiTG6Xo xsFoa sFxoa ghyiTG6Xế ngsFồi, cpHW4W5òn nóisF 6jCkwHthêm “PhúcyiTG6X TấnpHW4W5, nyiTG6Xgồi a.”

NgồpHW4W5i 6jCkwHcái đầpHW4W5u csFậu. TôiyiTG6X càngpHW4W5 trừn6jCkwHg hắn.

Sửa mpHW4W5iệng đi,6jCkwH cậsFu pHW4W5là ngườipHW4W5 dpHW4W5uy n6jCkwHhất 6jCkwHgần bùyiTG6Xn msFà chẳ6jCkwHng hô6jCkwHi t6jCkwHanh mùsFi bsFùn nhayiTG6X, sFtiếp tục6jCkwH phásFt hyiTG6Xuy pHW4W5đi chứ.

Nhưng hắnpHW4W5 m6jCkwHột sFchút cũnsFg pHW4W5không sFphản ứ6jCkwHng, dọnpHW4W5 yiTG6Xdẹp sFsách yiTG6Xgiáo khoayiTG6X, vpHW4W5uốt vuốtsF gápHW4W5y, bỏpHW4W5 sFđi giố6jCkwHng nhpHW4W5ư ksFhông c6jCkwHó việyiTG6Xc gì.

LôyiTG6Xng sFmày củapHW4W5 tyiTG6Xôi đềuyiTG6X dồyiTG6Xn thàsFnh mộtpHW4W5 sFcục, yiTG6Xrối rắm.

ĐâyyiTG6X l6jCkwHà ýpHW4W5 gì,yiTG6X sFý 6jCkwHgì a.

Tôi nh6jCkwHìn vềpHW4W5 phía6jCkwH KhanyiTG6Xg DuậtpHW4W5, cứyiTG6X cảmsF tyiTG6Xhấy csFó gì6jCkwH đósF khôngpHW4W5 bìnpHW4W5h thường.

Khang DuậyiTG6Xt đ6jCkwHang nhàpHW4W5n nhãyiTG6X th6jCkwHu 6jCkwH yiTG6Xdọn 6jCkwHhộp yiTG6Xbút, kpHW4W5hông biếtpHW4W5 yiTG6Xcó sFphải tạiyiTG6X ảpHW4W5o gisFác củayiTG6X 6jCkwHtôi hapHW4W5y không,yiTG6X hắyiTG6Xn giốngyiTG6X pHW4W5 như6jCkwH thậtpHW4W5 syiTG6Xung syiTG6Xướng, c6jCkwHùng vẻ6jCkwH mặtsF kpHW4W5hó chịsFu trướcsF yiTG6Xđó khácpHW4W5 n6jCkwHhau một6jCkwH trờisF sF m6jCkwHột vực,yiTG6X lộpHW4W5 6jCkwHra msFột cỗpHW4W5 sảnsFg khoái.

ĐpHW4W5ại sFkhái làsF pHW4W5chú sFý tớpHW4W5i ánpHW4W5h mắtsF cyiTG6Xủa tôipHW4W5, hắnsF qpHW4W5uay đầusF “6jCkwHLàm sa6jCkwHo vậy?”

“Làm s6jCkwHao vậy!?6jCkwH TôpHW4W5i pHW4W5còn sFmuốn bsFiết làmyiTG6X sa6jCkwHo vậy6jCkwH apHW4W5?” tôpHW4W5i yiTG6Xchỉ hướnsFg pHW4W5Kế KiyiTG6Xệt sFHạnh “sFCậu sFlàm gì6jCkwH vớisF hắn?”

Kha6jCkwHng DuậyiTG6Xt vẻ6jCkwH pHW4W5mặt giốyiTG6Xng yiTG6Xnhư ryiTG6Xất vyiTG6Xô tội,sF csFhớp chớp6jCkwH mắtsF nyiTG6Xhìn tpHW4W5ôi “ChỉsF b6jCkwHài sFcho sFhắn nha.”

“KhôngsF phảipHW4W5 cápHW4W5i này,pHW4W5 vìyiTG6X pHW4W5sao hắnyiTG6X gọ6jCkwHi tôyiTG6Xi sFlà PhúcyiTG6X Tấn.”

HắnsF pHW4W5càng v6jCkwHô 6jCkwHtội nsFhìn tsFôi 6jCkwH“Ai cũngsF sFgọi cậuyiTG6X l6jCkwHà pHW4W5Phúc pHW4W5Tấn nha.”

“KhsFông pyiTG6Xhải…ý tôpHW4W5i khôn6jCkwHg phảsFi sF vậy,pHW4W5 ýsF t6jCkwHôi làyiTG6X vyiTG6Xừa rsFồi 6jCkwHhắn 6jCkwHcòn gọ6jCkwHi t6jCkwHôi yiTG6Xlà lớpsF trưởng,yiTG6X 6jCkwHtại ssFao đpHW4W5ột sFnhiên yiTG6X lsFại yiTG6Xsửa miêng6jCkwH.” TrướcyiTG6X sasFu 6jCkwHchỉ 6jCkwHkém nhpHW4W5au cóyiTG6X yiTG6Xmấy p6jCkwHhút, yiTG6Xmà pHW4W5mấy phút6jCkwH pHW4W5này Kế6jCkwH sF 6jCkwHKiệt HyiTG6Xạnh pHW4W5chỉ đứnpHW4W5g ởyiTG6X chỗpHW4W5 hắn.

Khang DsFuật tpHW4W5hực sự6jCkwH kh6jCkwHông hiể6jCkwHu 6jCkwH gì6jCkwH hsFết nhìnyiTG6X tôpHW4W5i, spHW4W5au đpHW4W5ó nósFi 6jCkwH“Làm ssFao tyiTG6Xôi biếyiTG6Xt được,pHW4W5 tôi6jCkwH cũnyiTG6Xg khônpHW4W5g yiTG6Xphải 6jCkwH hắn6jCkwH, pHW4W5nếu khôyiTG6Xng sFcậu đisF hỏisF hpHW4W5ắn đi.”

Đ6jCkwHó yiTG6Xlà mộpHW4W5t pHW4W5ý hay.

Tôi csFòn sFthật tpHW4W5ính yiTG6Xđi hỏipHW4W5 .

Nhưng lpHW4W5à KpHW4W5ế Kiệt6jCkwH HsFạnh vừayiTG6X nhìnsF thấyyiTG6X tôipHW4W5, 6jCkwHkhông đợipHW4W5 pHW4W5tôi h6jCkwHỏi, tựasF nh6jCkwHư cyiTG6Xon vẹtsF kêpHW4W5u tôiyiTG6X PhpHW4W5úc Tấ6jCkwHn, Phúc6jCkwH TyiTG6Xấn, PhúpHW4W5c Tấn.

Phúc yiTG6XTấn tới6jCkwH nỗiyiTG6X t6jCkwHôi hỏisF khôngyiTG6X nổiyiTG6X nữa.

Xám xịtyiTG6X quyiTG6Xay vềsF cyiTG6Xhỗ ngồi.

6jCkwHChuông vàyiTG6Xo 6jCkwHlớp sFvang lên,6jCkwH tsFôi 6jCkwH nhasFnh 6jCkwHchóng l6jCkwHấy sácpHW4W5h giáo6jCkwH khsFoa sFra, tr6jCkwHong lòngpHW4W5 rốiyiTG6X rắmyiTG6X sF, lạisF msFuốn hỏi6jCkwH yiTG6X K6jCkwHhang yiTG6XDuật, nhưsFng hắnyiTG6X 6jCkwHlại b6jCkwHày sFra vẻpHW4W5 mặt6jCkwH esFm yiTG6Xbé ngoasFn, mắpHW4W5t đen6jCkwH lúpHW4W5ng liếngyiTG6X sF pHW4W5to tròsFn trosFng spHW4W5uốt h6jCkwHết cỡ,pHW4W5 gisFống nhsFư đanyiTG6Xg nó6jCkwHi, bsFé l6jCkwHà sFbé ngpHW4W5oan, bsFé sFvô sF cùngyiTG6X ngosFan, chuyệsFn xyiTG6Xấu gìyiTG6X byiTG6Xé cũpHW4W5ng kpHW4W5hông csFó làm.

Tôi bịyiTG6X á6jCkwHnh mắ6jCkwHt thyiTG6Xuần pHW4W5khiết yiTG6Xdơ pHW4W5bẩn nà6jCkwHy hoàyiTG6Xn pHW4W5toàn yiTG6Xcản lại.

yiTG6XTôi yiTG6Xtiếp tụcpHW4W5 rốiyiTG6X rắm,pHW4W5 6jCkwHlại c6jCkwHứ rối6jCkwH rắmpHW4W5 sFmãi sFmà lyiTG6Xại tì6jCkwHm khônyiTG6Xg sFra pHW4W5đáp ánpHW4W5 gì.

Tiếp pHW4W5theo, chúnpHW4W5g tpHW4W5ôi đối6jCkwH mặ6jCkwHt vsFới 6jCkwHkì tyiTG6Xhi cpHW4W5uối pHW4W5kỳ, tôi6jCkwH sFcũng kyiTG6Xhông pHW4W5có 6jCkwHcơ hộipHW4W5 rối6jCkwH rắpHW4W5m nữpHW4W5a, tấsFt csFả suyiTG6Xy n6jCkwHghĩ đyiTG6Xều đặt6jCkwH ở6jCkwH cuộcyiTG6X thi.

Thi 6jCkwHxong, tâmyiTG6X trạnyiTG6Xg pHW4W5lại su6jCkwHng spHW4W5ướng, hyiTG6Xơn nữapHW4W5 t6jCkwHôi tsFhi cũnpHW4W5g k6jCkwHhông tệsF lắm,sF pHW4W5chuyện gpHW4W5ì  cũpHW4W5ng quăngpHW4W5 rsFa 6jCkwHsau đầu.

Nhưng t6jCkwHới trướcyiTG6X nghỉyiTG6X đônyiTG6Xg, tôyiTG6Xi lại6jCkwH bắyiTG6Xt yiTG6Xđầu rối6jCkwH rắm.

Chúng tôpHW4W5i vàsFo thsFời đósF, hơyiTG6Xn yiTG6X99 ppHW4W5hần sFtrăm họcsF syiTG6Xinh pHW4W5đều spHW4W5ợ cùnpHW4W5g mộ6jCkwHt thứ.

Đó làyiTG6X 6jCkwH– sổ6jCkwH lpHW4W5iên lạc.

Đ6jCkwHừng nhìyiTG6Xn 6jCkwHcái quyyiTG6Xển sổyiTG6X mà6jCkwHu đỏpHW4W5 6jCkwH (csFó đyiTG6Xôi pHW4W5khi pHW4W5là màsFu xasFnh) chỉyiTG6X nhyiTG6Xỏ pHW4W5bằng bpHW4W5àn tasFy nàyyiTG6X m6jCkwHà xepHW4W5m thường6jCkwH, lự6jCkwHc ảyiTG6Xnh 6jCkwH hưởng6jCkwH củ6jCkwHa pHW4W5nó rpHW4W5ất kisFnh ngườiyiTG6X .

TronyiTG6Xg sFsổ cyiTG6Xó đ6jCkwHiểm sốsF củapHW4W5 csFhúng pHW4W5 tyiTG6Xôi, còsFn sFcó lời6jCkwH nhận6jCkwH sFxét pHW4W5của pHW4W5giáo viên,pHW4W5 liên6jCkwH qupHW4W5an tớyiTG6Xi pHW4W5chuyện chúnpHW4W5g yiTG6Xtôi 6jCkwH pHW4W5có 6jCkwHthể cósF nhữngsF nsFgày ngh6jCkwHỉ yiTG6Xyên bìpHW4W5nh ha6jCkwHy khyiTG6Xông, tếsFt yiTG6Xnguyên sFđán cópHW4W5 tpHW4W5hể nhyiTG6Xận yiTG6X đượcpHW4W5 tiềyiTG6Xn lìsF xyiTG6Xì hyiTG6Xay ksFhông, sâupHW4W5 hpHW4W5ơn nữasF liênsF qusFan tớ6jCkwHi sFda thịyiTG6Xt củsFa c6jCkwHhúng yiTG6X tôi,sF quyếyiTG6Xt địnhsF sFxem bsFa mẹ6jCkwH yiTG6Xchúng sFtôi cyiTG6Xó thểsF sFlấy chổiyiTG6X lô6jCkwHng gyiTG6Xà, dé6jCkwHp lyiTG6Xê hopHW4W5ặc sF đồ6jCkwH dùngsF hsFằng 6jCkwHngày là6jCkwHm hsFung pHW4W5khí đểpHW4W5 sFhầu hạyiTG6X pHW4W5chúng tyiTG6Xôi hyiTG6Xay không.

V6jCkwHậy cònyiTG6X chyiTG6Xưa tínsFh, íyiTG6Xt pHW4W5ra yiTG6Xmỗi pHW4W5lớp cũnsFg ssFẽ cósF mộtyiTG6X sFhai đứyiTG6Xa ngyiTG6Xon lành.

Bời6jCkwH yiTG6Xvì yiTG6Xcô cyiTG6Xhủ nhiyiTG6Xệm bịyiTG6X yiTG6Xbệnh, côsF liềpHW4W5n gia6jCkwHo 6jCkwHcho pHW4W5tôi l6jCkwHàm mộpHW4W5t sFchuyện vpHW4W5ô yiTG6Xcùng vpHW4W5ô sỉ.

LờsFi nhậyiTG6Xn xyiTG6Xét tpHW4W5rong phiểsFu l6jCkwHiên pHW4W5lạc, giapHW4W5o 6jCkwHcho tôsFi viết.

sFCòn nóisF g6jCkwHì sFmà, sFem lsFà lớpHW4W5p yiTG6X tpHW4W5rưởng, rấ6jCkwHt hiyiTG6Xểu cá6jCkwHc bạn,sF eyiTG6Xm viếtsF th6jCkwHích hợppHW4W5 nhpHW4W5ất, bấyiTG6Xt quáyiTG6X cũyiTG6Xng khôsFng thsFể yiTG6X pHW4W5vì yiTG6Xtình cảmyiTG6X bạnsF byiTG6Xè m6jCkwHà làyiTG6Xm rối6jCkwH kỉpHW4W5 cươ6jCkwHng, phả6jCkwHi viếtpHW4W5 6jCkwHđúng yiTG6Xvới thyiTG6Xực tế.

Khô6jCkwHng yiTG6Xđược sFlàm rốsFi kỉsF pHW4W5cương thyiTG6Xì 6jCkwHcô cũnsFg đừng6jCkwH yiTG6Xkêu 6jCkwHem 6jCkwHviết nha.

Sau sFkhi tapHW4W5n họcsF, pHW4W5trong phònyiTG6Xg sF chỉyiTG6X csFó tôipHW4W5 vàyiTG6X KhpHW4W5ang DusFật, h6jCkwHắn lpHW4W5à 6jCkwHỦy vipHW4W5ên họpHW4W5c tậpHW4W5p yiTG6Xmới, đsFương npHW4W5hiên phảsFi ởpHW4W5 sF lyiTG6Xại gisFúp tôiyiTG6X, thậtsF pHW4W5ra 6jCkwHngay từyiTG6X đầpHW4W5u tôisF pHW4W5cũng cả6jCkwHm thấyyiTG6X khôyiTG6Xng được6jCkwH tự6jCkwH sF nhiên.

NhsFưng yiTG6Xmà nhìyiTG6Xn cuốnsF sổyiTG6X li6jCkwHên lạc6jCkwH sFđang nyiTG6Xằm t6jCkwHrên sFtay tôisF này…

Lòng t6jCkwHôi lạipHW4W5 khôpHW4W5ng  còsFn khônyiTG6Xg tự6jCkwH 6jCkwHnhiên nữa.

TấsFt cảpHW4W5 đềuyiTG6X lsFà mà6jCkwHu đỏ,yiTG6X điểmpHW4W5 sốsF đềusF sFtừ sF5 tớiyiTG6X yiTG6X15, k6jCkwHhông sFxem pHW4W5tên cũngyiTG6X b6jCkwHiết yiTG6Xlà ai.

ĐạipHW4W5 vươyiTG6Xng yiTG6Xlớp chúsFng tôyiTG6Xi, bạ6jCkwHn C6jCkwHhu yiTG6XDũng Cường.

Hắn cpHW4W5ó tipHW4W5ếng lyiTG6Xà họcsF ssFinh cápHW4W5 6jCkwH biệt,pHW4W5 suốt6jCkwH ngày6jCkwH ở6jCkwH trường6jCkwH đánhsF pHW4W5nhau, đápHW4W5nh tryiTG6Xận sFnào tsFo tryiTG6Xận nấy,yiTG6X myiTG6Xẹ hắn6jCkwH vìyiTG6X sF việcyiTG6X sFhắn đánhsF nsFhau, thường6jCkwH 6jCkwHbị gọyiTG6Xi tớiyiTG6X trưsFờng, tusFần trưpHW4W5ớc csFòn đến6jCkwH mộyiTG6Xt pHW4W5 lầsFn đâuyiTG6X? NhưnyiTG6Xg mẹpHW4W5 hắyiTG6Xn cưyiTG6Xng chiềusF sFhắn, th6jCkwHật nhiềusF cpHW4W5huyện cũngyiTG6X yiTG6Xkhông nóiyiTG6X sF csFho bốpHW4W5 hắn,yiTG6X hằng6jCkwH năpHW4W5m pHW4W5không  csFó ởyiTG6X nhà6jCkwH, yiTG6Xlàm hpHW4W5uấn luyện6jCkwH viêsFn yiTG6Xquyền a6jCkwHnh, cpHW4W5ho pHW4W5 pHW4W5nên việcsF nà6jCkwHy yiTG6Xcủa hắyiTG6Xn, bố6jCkwH hắ6jCkwHn cũng6jCkwH khônpHW4W5g biếtyiTG6X, đợ6jCkwHi tớ6jCkwHi sFlúc biết,yiTG6X năm6jCkwH pHW4W5 trư6jCkwHớc sFđánh tớipHW4W5 nỗpHW4W5i mặtpHW4W5 hắ6jCkwHn s6jCkwHưng lên,pHW4W5 c6jCkwHòn késFo lỗpHW4W5 tsFai 6jCkwHhắn đếsFn trườngpHW4W5, pHW4W5tìm 6jCkwH pHW4W5mấy đứyiTG6Xa 6jCkwHbị hắnyiTG6X đánhpHW4W5 đểyiTG6X 6jCkwHxin lỗi.

Bố sFhắn lúcpHW4W5 6jCkwHđó nóisF cứpHW4W5ng “ThànhsF pHW4W5 tíchsF họcpHW4W5 t6jCkwHập khônpHW4W5g tốyiTG6Xt, làyiTG6X dsFo m6jCkwHày khôn6jCkwHg yiTG6Xthông mipHW4W5nh, ta6jCkwHo không6jCkwH trácsFh, pHW4W5 nhưngpHW4W5 yiTG6Xđể 6jCkwHcho sFtao biế6jCkwHt màpHW4W5y yiTG6Xđánh ngườiyiTG6X khácyiTG6X, sFtao đyiTG6Xánh gãypHW4W5 sFchân mày.”

yiTG6XDo mẹsF hắnsF cưsFng chyiTG6Xiều, điệnsF 6jCkwH pHW4W5thoại cốpHW4W5 địnhsF lúyiTG6Xc đósF cyiTG6Xòn 6jCkwHchưa thô6jCkwHng d6jCkwHụng, khôngpHW4W5 tyiTG6Xhể thườngsF xu6jCkwHyên lpHW4W5iên 6jCkwH hệ,pHW4W5 byiTG6Xố hpHW4W5ắn ysFêu cầupHW4W5 thầypHW4W5 giásFo cu6jCkwHối yiTG6Xkì mỗipHW4W5 năpHW4W5m liềnyiTG6X gửipHW4W5 sổpHW4W5 lpHW4W5iên lạsFc tsFrực 6jCkwH tiếppHW4W5 tớyiTG6Xi 6jCkwHchỗ ông.

Thành yiTG6Xtích họcsF tậpyiTG6X 6jCkwHcủa sFhắn pHW4W5 sFkhông 6jCkwHtốt, bố6jCkwH h6jCkwHắn biếtpHW4W5 cũ6jCkwHng khôyiTG6Xng sa6jCkwHo, nhpHW4W5ưng myiTG6Xà lờipHW4W5 nhậ6jCkwHn xét…đếnyiTG6X lúcsF đ6jCkwHó yiTG6X pHW4W5chắc sFbố hắ6jCkwHn đá6jCkwHnh gsFãy châpHW4W5n hắ6jCkwHn luôn.

Đến lúpHW4W5c đó,6jCkwH tyiTG6Xôi chỉ6jCkwH ph6jCkwHải là6jCkwHm đồngyiTG6X phạm.

Làm lpHW4W5ớp tryiTG6Xưởng, sFlàm bạnyiTG6X họpHW4W5c, tôsFi đều6jCkwH cóyiTG6X nghĩ6jCkwHa yiTG6Xvụ bả6jCkwHo pHW4W5vệ thâsFn thểpHW4W5 vàyiTG6X sinpHW4W5h mệnhpHW4W5 cácsF yiTG6Xbạn tr6jCkwHong lớp.

Nhưng cápHW4W5i nghĩa6jCkwH vpHW4W5ụ husFy hosFàng pHW4W5này, lạisF lyiTG6Xàm cpHW4W5ho tôi6jCkwH vyiTG6Xiết 6jCkwHcái l6jCkwHời nhậnsF xépHW4W5t kpHW4W5hỉ pHW4W5gió nàyiTG6Xy, l6jCkwHại cyiTG6Xòn pyiTG6Xhải viếtpHW4W5 cpHW4W5ho đúngpHW4W5 syiTG6Xự thyiTG6Xật nữa.

Tôi rốisF ryiTG6Xắm tớiyiTG6X mứcpHW4W5 bạcpHW4W5 tóc.

Ánh mắtsF xấyiTG6Xu xpHW4W5a liềnyiTG6X tpHW4W5oát ra.

TyiTG6Xôi nsFhìn pHW4W5về phíyiTG6Xa KhayiTG6Xng 6jCkwHDuật “CásFi nàpHW4W5y cậupHW4W5 viết.”

HyiTG6Xắn yiTG6Xlà ỦysF vipHW4W5ên sFhọc tập,sF cũ6jCkwHng cóyiTG6X quy6jCkwHền v6jCkwHiết lời6jCkwH nhậnyiTG6X xét.

Tôi vyiTG6Xội vpHW4W5àng n6jCkwHém ch6jCkwHo hắpHW4W5n, để6jCkwH 6jCkwH hyiTG6Xắn buồnpHW4W5 rpHW4W5ầu đyiTG6Xi, tô6jCkwHi mặcpHW4W5 kệ,sF nhyiTG6Xanh nhanyiTG6Xh vi6jCkwHết mấysF cá6jCkwHi pHW4W5khác, tôyiTG6Xi còyiTG6Xn sFmuốn sF nhanyiTG6Xh 6jCkwHchóng yiTG6Xvề nhansFh chờsF xepHW4W5m ĐồnsFg xuânsF yiTG6Xhỏa diễmsF a.

TôiyiTG6X viyiTG6Xết, m6jCkwHột b6jCkwHên 6jCkwHcòn nhìnpHW4W5 lénpHW4W5 yiTG6X Khan6jCkwHg DuậtsF, thấpHW4W5y hắn6jCkwH yiTG6Xchíu chặtsF màsFy, tâyiTG6Xm tìsFnh yiTG6Xtôi t6jCkwHhật 6jCkwHsảng khoái,pHW4W5 ngyiTG6Xhĩ pHW4W5 thsFầm trpHW4W5ong lòngpHW4W5, c6jCkwHậu cũ6jCkwHng 6jCkwHcó sFngày hyiTG6Xôm nyiTG6Xay, để6jCkwH xyiTG6Xem cậu6jCkwH yiTG6Xviết nhyiTG6Xư tyiTG6Xhế nàosF, 6jCkwH hừ6jCkwH hừ!!

KhsFang DupHW4W5ật syiTG6Xuy nghĩyiTG6X pHW4W5trong chyiTG6Xốc yiTG6X lpHW4W5át, t6jCkwHhật sựyiTG6X chỉ6jCkwH tyiTG6Xrong sFchốc lát,pHW4W5 6jCkwHsau pHW4W5đó cyiTG6Xầm yiTG6Xbút lsFên, v6jCkwHung tayiTG6Xy 6jCkwHrẹt rẹ6jCkwHt, yiTG6X viết6jCkwH xyiTG6Xong, liềnyiTG6X nsFém lạ6jCkwHi chyiTG6Xo tôi.

pHW4W5“Xong rồi!”

XsFong rồipHW4W5!! N6jCkwHày thì6jCkwH xon6jCkwHg rồi.

ViệcyiTG6X làm6jCkwH tyiTG6Xôi sầuyiTG6X k6jCkwHhổ pHW4W5nửa tiếng,sF yiTG6Xchỉ mườisF yiTG6Xphút làyiTG6X xong.

Tôi khôpHW4W5ng 6jCkwHtin, bpHW4W5ỏ pHW4W5bút xuố6jCkwHng, mở6jCkwH pHW4W5ra phiếpHW4W5u 6jCkwHliên lạcpHW4W5 sFcủa pHW4W5Chu DũsFng Cường,6jCkwH pHW4W5lật tyiTG6Xới 6jCkwHtrang 6jCkwHcó lờpHW4W5i nhậnsF xét.

Trên đsFó chyiTG6Xỉ v6jCkwHiết ít6jCkwH sFỏi mấyiTG6Xy chữ6jCkwH yiTG6X– B6jCkwHạn D6jCkwHũng thàn6jCkwHh tícpHW4W5h ổ6jCkwHn sFđịnh, năng6jCkwH l6jCkwHực sFđấm đá6jCkwH ryiTG6Xất mạnh.

Cái sFgì kpHW4W5êu làyiTG6Xm rốsFi pHW4W5kỉ sFcương tớyiTG6Xi cyiTG6Xảnh gipHW4W5ới casFo nhấsFt, chín6jCkwHh pHW4W5là đây,sF lpHW4W5àm rốiyiTG6X pHW4W5kỉ cươngsF tớipHW4W5 mứsFc tyiTG6Xìm khônsFg pHW4W5ra csFhỗ pHW4W5nào khôyiTG6Xng 6jCkwHhợp lí.

“Như sFthế sFnào? Vi6jCkwHết pHW4W5không pHW4W5đúng?” hắyiTG6Xn hỏi.

Tôi nhayiTG6Xnh chónpHW4W5g lsFắc đsFầu, đúnpHW4W5g yiTG6Xlà viyiTG6Xết kh6jCkwHông c6jCkwHhê vsFào đâu6jCkwH được.

“Vậy 6jCkwHmau kyiTG6Xí tên!”

“Ừ, đyiTG6Xược!” lời6jCkwH nhyiTG6Xận xyiTG6Xét sFdo tyiTG6Xôi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.