You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

PL9pChương 6Lgy4: tVe4Ô phốiLgy4 ngẫu

Chuyện xấuLgy4 củafG8D fG8Dtôi vàfG8D KhanfG8Dg DuậtLgy4 vẫnfG8D KFbmliên tKFbmục PL9plan truyềPL9pn, khôngKFbm nhPL9pững vậy,Lgy4 cònfG8D càntVe4g ngfG8Dày càngtVe4 hPL9puy hoàng.

Tôi vLgy4à hắntVe4 đượcLgy4 thPL9pầy thểPL9p dụcPL9p Lgy4 chọnKFbm KFbmđi KFbmthi ĐtVe4ại fG8Dhội thểKFbm KFbmthao fG8Dtoàn KFbmkhu, cPL9pó cfG8Dhết hatVe4y kPL9phông lạLgy4i đạtfG8D đKFbmược tVe4 giPL9pải qKFbmuán qufG8Dân, điềufG8D nàyLgy4 kìLgy4 thLgy4ật cũnPL9pg khôngLgy4 PL9pcó gìtVe4, tôiLgy4 vốnKFbm họPL9pc gitVe4ỏi tPL9phể tVe4 dụcKFbm, vậyKFbm KFbmmà truyềLgy4n vàoLgy4 KFbmlớp lạiLgy4 thLgy4ay đổifG8D bảnKFbm chất.

Không KFbmbiết đứtVe4a xấuPL9p xfG8Da nàKFbmo nóiKFbm mộKFbmt câtVe4u “ĐâyPL9p KFbmlà sứcKFbm mạnhKFbm tVe4tình yêu.”

SứKFbmc mạnPL9ph tìPL9pnh yfG8Dêu cáifG8D đầutVe4 mtVe4ày…cái KFbmnày PL9plà PL9pthực lựcLgy4 củatVe4 tao.

Biết KFbmvậy lúPL9pc đóLgy4 chạyLgy4 fG8Dvề cPL9phót cPL9pho rồi.

Khóc-ing.

Ngoài tVe4ra, vPL9pì ởfG8D tiếKFbmt vănPL9p tôPL9pi fG8D từngLgy4 bKFbmị ttVe4hầy TôntVe4 ptVe4hạt đứnKFbmg, nPL9pên KFbmđể thầfG8Dy fG8DTôn xPL9pếp loạPL9pi hạtVe4nh kiểmLgy4 vfG8Dào cLgy4uối KFbm kìKFbm KFbmnương tVe4tay KFbmcho tVe4cái tộiLgy4 fG8Dlỗi nfG8Dày củKFbma Lgy4tôi nêtVe4n tfG8Dôi họKFbmc rấPL9pt chămLgy4 chKFbmú, trướcKFbm PL9p tVe4kia điểmLgy4 fG8Dsố Lgy4môn vtVe4ăn củPL9pa tVe4tôi luônKFbm nằmtVe4 tVe4ở pKFbmhần eLgy4o, lầnLgy4 nàyfG8D thfG8Di trPL9pắc nghiệmLgy4 PL9p lLgy4ại KFbmđứng thứtVe4 3PL9p, ngaKFbmy cảPL9p KFbmbản thfG8Dân Lgy4tôi đềuPL9p fG8Dkhông KFbmtin đượcKFbm hfG8Dai mắttVe4 mPL9pình, fG8D còfG8Dn rấtfG8D KFbmvui KFbmvẻ, cfG8Dó cLgy4ông màtVe4i sLgy4ắt cfG8Dó ngKFbmày PL9pnên KFbmkim qPL9puả ntVe4hiên chPL9pí lí.

Thầy TôLgy4n KFbmcũng chKFbmo rằngLgy4 nhưtVe4 Lgy4 vậyPL9p, thLgy4ầy còtVe4n KFbmnhớ fG8Dcâu nófG8Di màfG8D tVe4Khang DuậfG8Dt fG8Dtừng nLgy4ói Lgy4“Sau lưngLgy4 mKFbmỗi ngườPL9pi phụLgy4 fG8D tVe4nữ thànLgy4h cPL9pông nhấPL9pt đfG8Dịnh fG8Dcó mộtPL9p ngườPL9pi PL9pđàn fG8Dông PL9pthành côfG8Dng.”, lúPL9pc gtVe4iảng Lgy4 bàiLgy4 còtVe4n mưKFbmợn cPL9pâu nàKFbmy KFbmlàm Lgy4văn, ởKFbm KFbmtrước mặLgy4t KFbmcả fG8Dlớp KFbmnói fG8Dphải Lgy4noi gưLgy4ơng tPL9pôi KFbm vàPL9p KhfG8Dang DuậKFbmt KFbmhọc tập,tVe4 hLgy4ọc tKFbmập cfG8Dhúng tfG8Dôi giútVe4p KFbmđỡ lẫnfG8D nhauLgy4, hLgy4ọc PL9ptập tìnhPL9p tVe4 tVe4cảm tLgy4ốt Lgy4đẹp củafG8D cPL9phúng tVe4tôi, ntVe4hư vậyPL9p mớiPL9p cKFbmó tVe4thể làmfG8D chLgy4o đtVe4iểm sốLgy4 nângLgy4 cao.

Vì sPL9pao kêuKFbm cảmPL9p Lgy4tình tốPL9pt, tVe4vì KFbm PL9psao Lgy4kêu PL9pgiúp đtVe4ỡ lẫLgy4n nhtVe4au, Lgy4nói tớifG8D tLgy4ai tVe4mấy đứaPL9p trPL9pong PL9plớp, đổiLgy4 thtVe4ành tôiKFbm PL9p vàtVe4 KhanLgy4g DuậtfG8D thtVe4ật ânKFbm áfG8Di, ânLgy4 Lgy4ái tớPL9pi Lgy4nỗi thànLgy4h tVe4tích htVe4ọc Lgy4tập fG8Dđột Lgy4nhiên PL9p tKFbmăng cao.

Vì tKFbmhế, Lgy4sức mạnhtVe4 tfG8Dình yêtVe4u, tfG8Dôi trốfG8Dn thoáPL9pt khônKFbmg được,PL9p Lgy4như bóngPL9p vớifG8D hìnLgy4h điKFbm theLgy4o tôi.

Danh hitVe4ệu PhPL9púc TấnKFbm tVe4này PL9pcũng bPL9pỏ khôntVe4g được,KFbm tKFbmôi sửafG8D nhưfG8D tPL9phế fG8Dnào cũngtVe4 uLgy4ổng công.

LLgy4ại bởiKFbm vìPL9p sKFbmự tiếnKFbm bộtVe4 cfG8Dủa hKFbmai Lgy4 Lgy4chúng ttVe4ôi, thầyfG8D TôPL9pn cònPL9p tVe4cố ýPL9p đềtVe4 nghfG8Dị vPL9pới fG8Dthầy chủKFbm nhiệmPL9p fG8Dcho KhaLgy4ng DKFbmuật tVe4 Lgy4làm chứcPL9p PL9pvụ ỦyLgy4 vtVe4iên họcPL9p tVe4tập, ttVe4hì fG8Dra ỦyPL9p tVe4viên họcLgy4 tâtVe4p cPL9pũ KFbmTông LfG8Dê QuâtVe4n KFbm (bPL9piệt hiệuKFbm TôKFbmng DatVe4) PL9pvì bịtVe4 bệtVe4nh mtVe4à fG8Dxin nghKFbmỉ dàLgy4i hạn,PL9p chứLgy4c tVe4vụ ỦyfG8D vLgy4iên Lgy4học KFbm tậptVe4 PL9pvẫn bLgy4ỏ trKFbmống, lầKFbmn nKFbmày đềPL9p ngtVe4hị đềuLgy4 đượKFbmc mtVe4ấy PL9pđứa cofG8Dn traLgy4i tKFbmrong lớpLgy4 PL9p đồngKFbm ý.

Cán bộKFbm PL9plớp tôifG8D, ngotVe4ại tPL9prừ cKFbmhức fG8D vfG8Dụ ỦtVe4y vKFbmiên tLgy4hể dụctVe4 cóPL9p KFbmít tVe4quyền Lgy4lực nfG8Dhất làPL9p cfG8Don trLgy4ai lKFbmàm, còKFbmn lạiLgy4 tVe4đều ltVe4à KFbm cLgy4on fG8Dgái làm,fG8D PL9pKhang DuậtfG8D họcLgy4 tậPL9pp Lgy4tốt, KFbmsố tVe4lượng cKFbmon fG8Dtrai tronfG8Dg lớpfG8D lạiPL9p fG8D fG8Dchiếm hơPL9pn mộtKFbm nửatVe4 nênKFbm hắntVe4 lậPL9pp tứKFbmc đượctVe4 chọn.

Ủy vLgy4iên họcLgy4 tậtVe4p tVe4là cáLgy4i gì?

LúctVe4 đóKFbm PL9pủy viPL9pên hLgy4ọc tậpPL9p chínfG8Dh lLgy4à tKFbmrợ thtVe4ủ đắcfG8D lựcLgy4 củaKFbm lớpfG8D trưởng.

Tôi KFbmvà KhfG8Dang DuậLgy4t nPL9pgồi PL9pcùng bànPL9p Lgy4còn chưatVe4 tínhtVe4, tVe4bây giờKFbm còfG8Dn cùtVe4ng nhfG8Dau tVe4trực ban.

Có nghĩKFbma là,PL9p saPL9pu nàytVe4 nếuPL9p cKFbmó họtVe4p tVe4hành gì,KFbm tVe4hoạt KFbmđộng thểKFbm thaLgy4o fG8Dgì, KfG8Dhang Lgy4Duật PL9pđều điKFbm thKFbmeo tfG8Dôi, thỉnPL9ph Lgy4thoảng xLgy4uất hiệLgy4n cạnhKFbm tôi.

Thật bfG8Di thảmKFbm, thLgy4ật tVe4bi Lgy4thảm PL9pa PL9pa Lgy4a fG8Da fG8Da Lgy4a PL9pa fG8Da PL9pa PL9pa a!!

Cuối thtVe4áng mườtVe4i haitVe4, sắpfG8D tớtVe4i fG8D kìKFbm tKFbmhi PL9phọc kì,tVe4 khoảngLgy4 thờitVe4 KFbmgian nKFbmày phtVe4ỏng KFbmchừng làtVe4 tPL9phời PL9pgian KFbmcác họtVe4c Lgy4 fG8Dsinh chăLgy4m ctVe4hỉ nhấfG8Dt, tôLgy4i cũngKFbm khôngfG8D ngoLgy4ại lệ,KFbm tôitVe4 Lgy4là điểfG8Dn KFbmhình củatVe4 KFbmkiểu Lgy4 fG8Dhọc tVe4sinh nướcKFbm tớitVe4 châKFbmn mKFbmới PL9pnhảy, vìKFbm vậKFbmy vKFbmừa tớiKFbm PL9plúc nPL9pày tfG8Dôi liềnLgy4 cảPL9pm tVe4 thấfG8Dy tVe4có ápPL9p lực.

Khang tVe4Duật lạitVe4 kLgy4hông gLgy4iống vậy,fG8D fG8Dmột ctVe4hút áLgy4p lựcLgy4 Lgy4trước ktVe4hi tKFbmhi đềutVe4 khônLgy4g có,fG8D PL9ptan họcfG8D hoPL9pặc lKFbmúc fG8Dnghỉ trưafG8D đềfG8Du điLgy4 đtVe4á bóng.

Tôi oánLgy4 giậKFbmn nha.

TiếtVe4t hLgy4ai nfG8Dgày hKFbmôm đKFbmó vừtVe4a hết,fG8D tVe4 mộttVe4 têPL9pn coKFbmn tVe4trai chạPL9py đếnLgy4 chỗfG8D KhtVe4ang DuậtLgy4 hỏiLgy4 bàLgy4i, aPL9pi biểuLgy4 ngPL9pười tLgy4a hLgy4ọc PL9p fG8Dgiỏi đâufG8D, bìnhLgy4 tKFbmhường cPL9pũng sẵnPL9p sàKFbmng fG8Dchỉ bàitVe4, hitVe4ện tạfG8Di lạiPL9p fG8Dlà ỦytVe4 vifG8Dên htVe4ọc PL9p tập,KFbm nPL9pgười ttVe4ìm hắnfG8D hLgy4ỏi bàitVe4 cũKFbmng KFbmnhiều hơn.

Thấy cfG8Dó nfG8Dgười hỏiKFbm bàLgy4i fG8Dhắn, KFbmtôi liềnLgy4 đứngfG8D dậyfG8D nhườLgy4ng chỗ.

Tên tVe4con tratVe4i nàyPL9p tfG8Dên KFbmlà KếKFbm Lgy4 KiệtfG8D HạnKFbmh, tVe4rất chămKFbm chỉtVe4 Lgy4học hànKFbmh, chúLgy4ng tôiKFbm đềuKFbm gtVe4ọi hắKFbmn làtVe4 mfG8Dọt stVe4ách, bởLgy4i PL9p vìLgy4 hKFbmắn thậtLgy4 sLgy4ự PL9pthích đọcKFbm KFbmsách, khtVe4ông hKFbmiểu KFbmliền hPL9pỏi KFbmlà ttVe4hói KFbmquen củLgy4a tVe4 hắn.

Hắn tVe4thấy fG8Dtôi nhườLgy4ng tVe4chỗ liềntVe4 PL9pnói “Lgy4Cảm ơntVe4 lớpPL9p trưởng”

Hắn làLgy4 đứaKFbm dPL9puy nhấtKFbm tronPL9pg lLgy4ớp kKFbmhông fG8Dnước chKFbmảy bèotVe4 trôPL9pi kêfG8Du tôtVe4i PL9plà PhúPL9pc Tấn.

TôPL9pi ktVe4ích độngLgy4 KFbmđến tVe4xém khócfG8D, KFbmN tVe4 lfG8Dâu Lgy4không nKFbmghe đượPL9pc nPL9pgười tPL9pa kêLgy4u tôtVe4i làLgy4 KFbmlớp tLgy4rưởng, hfG8Doài niệLgy4m –PL9p ingLgy4, hảfG8Do tVe4 cảKFbmm PL9pđối vớifG8D hắnfG8D cfG8Dũng tPL9păng tênfG8D haPL9pi Lgy4trăm ptVe4hần trăm.

Hắn mởfG8D Lgy4ra sáctVe4h bLgy4ài ttVe4ập, PL9phỏi KhanKFbmg Lgy4Duật “tVe4Khang Lgy4Duật, mìnhPL9p PL9pmuốn fG8Dhỏi btVe4ạn PL9pbài nàKFbmy, tVe4bạn chỉPL9p fG8Dmình đi.”

TPL9pôi KFbmở mộtfG8D bênPL9p gậtKFbm tVe4đầu, chfG8Do rằPL9png ngườKFbmi tốKFbmt nhLgy4ư vậKFbmy, xáfG8Dc thậKFbmt ltVe4à nêntVe4 giLgy4úp fG8Dđỡ hPL9pết sức.

Ai ngtVe4ờ KhLgy4ang DuPL9pật lạiPL9p bàfG8Dy rLgy4a tVe4một bKFbmộ Lgy4mặt Lgy4xa cáPL9pch KFbm“Không rảnh!!”

Tôi bufG8Dồn bựPL9pc, bìnhPL9p fG8Dthường hắnPL9p ctVe4ũng kLgy4hông nhfG8Dư vậy.

Kế KtVe4iệt HạnhKFbm cLgy4òn bufG8Dồn bLgy4ực hơKFbmn tLgy4ôi “TạifG8D PL9psao vậy?”

Tôi cũPL9png muốnLgy4 btVe4iết KfG8Dhang DutVe4ật bịfG8D Lgy4gì vKFbmậy, vKFbmì saLgy4o vfG8Dẻ fG8Dmặt khLgy4ó chịu.

Lúc này,tVe4 TiểKFbmu PhiềPL9pn lPL9pại KFbmnói Lgy4 vớiKFbm fG8Dtôi “MiKFbmểu Miểu,Lgy4 ngàyfG8D kPL9pia lPL9pà tVe4sinh fG8Dnhật cPL9pủa ĐạiPL9p SotVe4ng vPL9pà TiPL9pểu SonPL9pg, KFbm buổLgy4i chiềuPL9p taPL9po KFbmvới tVe4Từ OánKFbmh đPL9pi mtVe4ua KFbmquà, mPL9pày cPL9pó đLgy4i không?”

“SinhKFbm nhật?”PL9p tfG8Dôi fG8Dnghĩ mPL9pột fG8D chúfG8Dt, nhớfG8D fG8Dlại tVe4ngày, đúngfG8D Lgy4là tVe4ngày tVe423 tháLgy4ng KFbm12 làLgy4 sifG8Dnh nhậKFbmt củKFbma ĐạiKFbm Lgy4Song Lgy4 vLgy4à TitVe4ểu SofG8Dng, vộitVe4 vàPL9png KFbmtrả lờKFbmi “Đi,PL9p KFbmđi, KFbmtao đi!!”

Đang thảPL9po KFbmluận Lgy4nóng bỏng,KFbm fG8DKế KFbm KiLgy4ệt PL9pHạnh Lgy4đột nhitVe4ên chạytVe4 tớiLgy4, đKFbmứng thẳngLgy4 tắLgy4p, điêPL9pn cKFbmuồng kêfG8Du tôtVe4i “PhúcPL9p fG8D TấLgy4n, PtVe4húc fG8DTấn, PhúKFbmc Tấn,tVe4 tVe4Phúc Tấn…”

Tôi sửKFbmng sốLgy4t, đâyKFbm lfG8Dà fG8Dý gì.

Đồ điên!!

Đợi KFbmtới lúcPL9p hKFbmắn ktVe4êu PL9pkhoảng mườifG8D fG8Dmấy tiếngKFbm ‘PhKFbmúc TấLgy4n’ rồi,fG8D tKFbmôi ntVe4hìn ttVe4hấy KFbmKhang fG8DDuật vPL9pẫy vKFbmẫy tKFbmay vtVe4ới hắn.

HắKFbmn khôPL9png kPL9pêu nữKFbma, ngoatVe4n ngoãnfG8D fG8Dquay trởtVe4 về.

Tôi chợtVe4t nghKFbme fG8DKhang DutVe4ật nóiPL9p “ThậtKFbm rLgy4a bàPL9pi Lgy4này giảLgy4i ntVe4hư vậy…”

TôtVe4i KFbmnghe khôfG8Dng rõLgy4 nêtVe4n trởPL9p lạifG8D cPL9phỗ nPL9pgồi, muốKFbmn hỏiLgy4 KếLgy4 KfG8Diệt KFbmHạnh cótVe4 PL9pý gì.

tVe4Đợi làtVe4m bàfG8Di xontVe4g rPL9pồi, hắntVe4 nhìPL9pn thfG8Dấy tôfG8Di, nfG8Dói cợKFbmt nhảtVe4 “PhKFbmúc KFbmTấn, tLgy4a fG8Dxong rồi,PL9p mờifG8D nKFbmgài ngồi,tVe4 mờfG8Di ngàifG8D ngồi.”

Tôi cànLgy4g fG8Dkhông rõPL9p, tạiLgy4 sPL9pao hắnLgy4 Lgy4lại kKFbmhông ngừngPL9p Lgy4kêu tPL9pôi lPL9pà PtVe4húc TtVe4ấn, tôiKFbm tKFbmrừng mắtfG8D nhìntVe4 hKFbmắn, hKFbmi vọntVe4g hắnKFbm cLgy4ó thfG8Dể sửatVe4 miệng.

Hắn lạKFbmi mộKFbmt fG8Dchút cũfG8Dng khôngfG8D PL9p hiểuKFbm đượcfG8D, đạiLgy4 kháifG8D nghfG8Dĩ rằLgy4ng tôifG8D ngạifG8D ngồiLgy4 cfG8Dhỗ hắnKFbm đãKFbm fG8Dngồi Lgy4qua, liềKFbmn fG8D lấtVe4y taPL9py átVe4o fG8Dxoa xoKFbma ghKFbmế ngồi,Lgy4 cònKFbm nLgy4ói Lgy4thêm “PhúcPL9p Tấn,PL9p ngPL9pồi a.”

Ngồi cLgy4ái đPL9pầu KFbmcậu. TfG8Dôi fG8Dcàng trừngtVe4 hắn.

Sửa miệngPL9p đi,PL9p cậuKFbm làPL9p ngườiLgy4 dutVe4y fG8Dnhất gầfG8Dn bKFbmùn tVe4mà chẳKFbmng hôitVe4 KFbmtanh mùiLgy4 bùtVe4n nhatVe4, tiPL9pếp ttVe4ục phLgy4át Lgy4huy Lgy4đi chứ.

Nhưng hắnKFbm mộtPL9p ctVe4hút cũnLgy4g KFbmkhông phảnLgy4 ứng,tVe4 dọKFbmn Lgy4dẹp sáfG8Dch giLgy4áo khKFbmoa, vKFbmuốt vuốtLgy4 Lgy4gáy, bKFbmỏ đifG8D giốnLgy4g nhưtVe4 kPL9phông Lgy4có việcPL9p gì.

Lông mLgy4ày củaPL9p tVe4tôi đềutVe4 fG8Ddồn thLgy4ành mộKFbmt cục,tVe4 rốiKFbm rắm.

Đây lLgy4à ýtVe4 tVe4gì, ýPL9p fG8Dgì a.

Tôi nhKFbmìn vềKFbm Lgy4phía KhanKFbmg Duật,KFbm PL9pcứ cKFbmảm thấfG8Dy cfG8Dó gtVe4ì đóKFbm khôngtVe4 bìLgy4nh thường.

Khang DuậtKFbm đafG8Dng nKFbmhàn nLgy4hã fG8Dthu tVe4 dLgy4ọn PL9phộp búKFbmt, Lgy4không bKFbmiết cófG8D fG8Dphải tKFbmại ảotVe4 gitVe4ác Lgy4của tôfG8Di hafG8Dy khôLgy4ng, hắfG8Dn giốKFbmng KFbm nhPL9pư thKFbmật sunKFbmg sướntVe4g, cùngtVe4 vẻfG8D mtVe4ặt khPL9pó chịuKFbm tVe4trước KFbmđó kháctVe4 nhafG8Du mộtfG8D tLgy4rời PL9p mộttVe4 vựcKFbm, Lgy4lộ fG8Dra mộtLgy4 cLgy4ỗ sảnLgy4g khoái.

ĐạiLgy4 kháiLgy4 làKFbm chKFbmú fG8Dý fG8Dtới áLgy4nh tVe4mắt củKFbma tKFbmôi, hắntVe4 quafG8Dy đầutVe4 “LLgy4àm sfG8Dao vậy?”

“Làm sLgy4ao vLgy4ậy!? TôitVe4 cPL9pòn muốnPL9p biếtPL9p lfG8Dàm stVe4ao fG8Dvậy Lgy4a?” tôiKFbm chfG8Dỉ hướngLgy4 KếfG8D KiệtPL9p HạnhLgy4 “Lgy4Cậu PL9plàm gtVe4ì vớifG8D hắn?”

Khang PL9pDuật fG8Dvẻ mfG8Dặt giLgy4ống nhưPL9p rKFbmất PL9pvô PL9ptội, chớpPL9p chớpPL9p Lgy4mắt nhìnKFbm tôiKFbm “ChỉLgy4 bLgy4ài chtVe4o Lgy4hắn nha.”

“Không pfG8Dhải cáitVe4 này,Lgy4 vLgy4ì safG8Do hắnPL9p Lgy4gọi Lgy4tôi lPL9pà PhúcKFbm Tấn.”

HPL9pắn cànKFbmg fG8Dvô fG8Dtội nhfG8Dìn tfG8Dôi “AitVe4 cũfG8Dng gọtVe4i cậfG8Du lKFbmà PhtVe4úc TấnLgy4 nha.”

“KfG8Dhông tVe4phải…ý tKFbmôi kfG8Dhông fG8Dphải tVe4 vậyLgy4, ýtVe4 tôtVe4i làPL9p vừatVe4 rfG8Dồi KFbmhắn còLgy4n gọiPL9p tôitVe4 lPL9pà lớpKFbm trưởnfG8Dg, tạiKFbm stVe4ao đLgy4ột nhifG8Dên Lgy4 lạitVe4 KFbmsửa miêng.”tVe4 TrướcLgy4 tVe4sau Lgy4chỉ kéPL9pm nhPL9pau cóKFbm mấfG8Dy phút,tVe4 tVe4mà mấyfG8D phKFbmút nàfG8Dy KếfG8D PL9p KiệtKFbm HạPL9pnh chỉKFbm đứLgy4ng ởPL9p chỗtVe4 hắn.

Khang Lgy4Duật thựcLgy4 sựKFbm khôLgy4ng hiLgy4ểu Lgy4 gfG8Dì tVe4hết tVe4nhìn tPL9pôi, KFbmsau đóPL9p nóPL9pi “LàtVe4m sKFbmao tôiKFbm biếttVe4 được,tVe4 tfG8Dôi cũnKFbmg khLgy4ông phảiPL9p KFbm htVe4ắn, nKFbmếu khfG8Dông ctVe4ậu PL9pđi hKFbmỏi hPL9pắn đi.”

Đó lfG8Dà mộtPL9p ýtVe4 hay.

Tôi cònPL9p fG8Dthật tífG8Dnh điPL9p hỏLgy4i .

Nhưng ltVe4à KếPL9p KiệLgy4t HLgy4ạnh vừLgy4a nhìnfG8D thấtVe4y tLgy4ôi, khônfG8Dg KFbmđợi tôtVe4i tVe4hỏi, tựtVe4a nhKFbmư cKFbmon vPL9pẹt PL9pkêu tôiKFbm fG8DPhúc Tấn,KFbm PKFbmhúc Tấn,PL9p PfG8Dhúc Tấn.

Phúc TấnLgy4 tớiKFbm nỗifG8D tfG8Dôi KFbmhỏi khôngtVe4 nổiLgy4 nữa.

tVe4Xám xịttVe4 qLgy4uay vfG8Dề KFbmchỗ ngồi.

fG8DChuông vtVe4ào lớLgy4p Lgy4vang ltVe4ên, tfG8Dôi fG8D nhaLgy4nh chLgy4óng lấLgy4y sáctVe4h giáPL9po khLgy4oa tVe4ra, troPL9png lònfG8Dg PL9prối rắmtVe4 PL9p, lạifG8D muPL9pốn hỏiPL9p fG8D KhantVe4g DuậtVe4t, nhưLgy4ng hắnfG8D fG8Dlại btVe4ày rPL9pa vKFbmẻ mtVe4ặt ePL9pm tVe4bé ngoanKFbm, mắtfG8D đetVe4n KFbmlúng liếngLgy4 fG8D PL9pto trfG8Dòn tKFbmrong suốKFbmt tVe4hết cỡ,tVe4 gPL9piống PL9pnhư đangLgy4 nKFbmói, béfG8D tVe4là béfG8D nKFbmgoan, tVe4bé KFbmvô tVe4 PL9pcùng KFbmngoan, chufG8Dyện xLgy4ấu gìtVe4 béKFbm cPL9pũng khôngKFbm cKFbmó làm.

Tôi bịtVe4 áfG8Dnh tVe4mắt KFbmthuần khiếtLgy4 dLgy4ơ bẩnPL9p nPL9pày Lgy4hoàn toLgy4àn cảnKFbm lại.

Tôi tiếfG8Dp PL9ptục Lgy4rối rắtVe4m, lạtVe4i tVe4cứ rPL9pối rắKFbmm fG8Dmãi mfG8Dà lKFbmại tKFbmìm khônfG8Dg KFbmra đápPL9p tVe4án gì.

Tiếp thKFbmeo, chúngPL9p tPL9pôi đtVe4ối mặtPL9p PL9pvới PL9pkì fG8Dthi cuốKFbmi kỳ,fG8D tôifG8D cũngPL9p kPL9phông ctVe4ó KFbmcơ hộiKFbm rốPL9pi rắKFbmm nữa,KFbm tKFbmất cảfG8D suKFbmy Lgy4nghĩ đềuKFbm đặtPL9p ởKFbm cKFbmuộc thi.

Thi xongPL9p, tâKFbmm trạnfG8Dg lạLgy4i sunfG8Dg sướng,Lgy4 tVe4hơn nữKFbma KFbmtôi thLgy4i ctVe4ũng khôngfG8D Lgy4tệ KFbmlắm, chuKFbmyện gì&nbfG8Dsp; cũnfG8Dg fG8Dquăng rKFbma tVe4sau đầu.

Lgy4Nhưng tớiLgy4 trướcKFbm nghỉKFbm đông,fG8D KFbmtôi lạfG8Di bắttVe4 đầuLgy4 rKFbmối rắm.

ChúngKFbm tVe4tôi tVe4vào fG8Dthời đó,KFbm hfG8Dơn 9Lgy49 PL9pphần trăPL9pm PL9phọc sitVe4nh đfG8Dều Lgy4sợ cfG8Dùng mộtPL9p thứ.

Đó lKFbmà –tVe4 sổtVe4 fG8Dliên lạc.

Đừng nhìnLgy4 cáiPL9p fG8Dquyển sfG8Dổ màtVe4u đỏPL9p fG8D (cóLgy4 fG8Dđôi kfG8Dhi Lgy4là màuLgy4 xanPL9ph) ctVe4hỉ KFbmnhỏ bPL9pằng bànLgy4 taLgy4y nfG8Dày PL9pmà xeKFbmm thường,KFbm lựcKFbm ảnhLgy4 fG8D hưởfG8Dng củLgy4a nLgy4ó KFbmrất kiLgy4nh ngưPL9pời .

TroPL9png sfG8Dổ KFbmcó điLgy4ểm sfG8Dố củatVe4 PL9pchúng Lgy4 PL9ptôi, ctVe4òn PL9pcó lờLgy4i nhậLgy4n Lgy4xét củafG8D giKFbmáo vPL9piên, tVe4liên qutVe4an tớiLgy4 chuyệKFbmn chúKFbmng tLgy4ôi tVe4 cótVe4 thểPL9p tVe4có PL9pnhững ngfG8Dày fG8Dnghỉ yêtVe4n KFbmbình hfG8Day kfG8Dhông, tếtKFbm ngtVe4uyên đPL9pán PL9pcó thểLgy4 nPL9phận Lgy4 đượcKFbm tiềKFbmn lìLgy4 KFbmxì hKFbmay khtVe4ông, sPL9pâu hơntVe4 tVe4nữa ltVe4iên KFbmquan tLgy4ới dfG8Da tPL9phịt KFbmcủa PL9pchúng KFbm tôifG8D, quyếtKFbm Lgy4định xfG8Dem bKFbma mKFbmẹ ctVe4húng tVe4tôi cófG8D tfG8Dhể lấKFbmy chổKFbmi lôKFbmng gKFbmà, déLgy4p fG8Dlê hPL9poặc fG8D tVe4đồ dùnPL9pg hPL9pằng ngtVe4ày lKFbmàm fG8Dhung khífG8D đểfG8D Lgy4hầu KFbmhạ chúngtVe4 ttVe4ôi htVe4ay không.

Vậy cònKFbm chKFbmưa tínhKFbm, ífG8Dt PL9pra mỗifG8D PL9plớp cũnKFbmg PL9psẽ cófG8D mộtKFbm haPL9pi đLgy4ứa ngLgy4on lành.

Bời vìtVe4 ctVe4ô cLgy4hủ nhiệmtVe4 bịKFbm bệnh,Lgy4 ctVe4ô liềnKFbm gtVe4iao PL9pcho KFbmtôi làmfG8D mộttVe4 chPL9puyện vfG8Dô cùntVe4g vôfG8D sỉ.

Lời nhậfG8Dn xéfG8Dt tfG8Drong phiểuLgy4 fG8Dliên lạLgy4c, tVe4giao chLgy4o tôiKFbm viết.

Còn nóLgy4i gìfG8D mPL9pà, PL9pem làPL9p fG8Dlớp tVe4 trưởngfG8D, rấKFbmt hiLgy4ểu cáKFbmc bạnfG8D, etVe4m fG8Dviết thíctVe4h hợpLgy4 nhấtfG8D, bấLgy4t PL9pquá cũngLgy4 khôngLgy4 tfG8Dhể PL9p vLgy4ì tìnPL9ph cfG8Dảm bạPL9pn bfG8Dè mKFbmà làmLgy4 fG8Drối kKFbmỉ cương,KFbm phảiLgy4 viếtKFbm KFbmđúng vớitVe4 thựctVe4 tế.

Không đượPL9pc lPL9pàm rốiPL9p kLgy4ỉ cươLgy4ng tKFbmhì ctVe4ô cfG8Dũng đừLgy4ng kLgy4êu efG8Dm viếtKFbm nha.

Sau PL9pkhi tVe4tan học,tVe4 trtVe4ong phòPL9png Lgy4 PL9pchỉ cótVe4 tLgy4ôi vàKFbm KfG8Dhang Duật,Lgy4 hắnKFbm làtVe4 ỦLgy4y viêtVe4n họcPL9p KFbmtập mớiKFbm, Lgy4đương nhiKFbmên tVe4phải ởPL9p fG8D lạiLgy4 giúpLgy4 tPL9pôi, tPL9phật Lgy4ra nPL9pgay tLgy4ừ đfG8Dầu tôifG8D cũngtVe4 cảmLgy4 thấtVe4y khônKFbmg tVe4được tựfG8D tVe4 nhiên.

Nhưng mKFbmà nhLgy4ìn cuốnKFbm sổfG8D liêLgy4n lạKFbmc đatVe4ng ntVe4ằm trPL9pên fG8Dtay tôLgy4i này…

Lòng tKFbmôi lLgy4ại khôPL9png  cònKFbm khôngKFbm tựPL9p fG8Dnhiên nữa.

Tất fG8Dcả KFbmđều fG8Dlà màuKFbm đỏKFbm, điểmPL9p sfG8Dố đềutVe4 tPL9pừ Lgy45 tớfG8Di 15Lgy4, Lgy4không xLgy4em têtVe4n cũnPL9pg biếtPL9p lPL9pà ai.

ĐạtVe4i KFbmvương lfG8Dớp chúngPL9p tôi,fG8D bạnfG8D CfG8Dhu DũntVe4g Cường.

Hắn fG8Dcó tKFbmiếng Lgy4là họKFbmc KFbmsinh KFbmcá Lgy4 bifG8Dệt, sufG8Dốt nfG8Dgày ởLgy4 trườngLgy4 đáfG8Dnh nhaKFbmu, đfG8Dánh trậfG8Dn nàKFbmo tKFbmo trậntVe4 nấKFbmy, tVe4mẹ hắfG8Dn vPL9pì Lgy4 vPL9piệc hPL9pắn đánhLgy4 fG8Dnhau, thưPL9pờng KFbmbị tVe4gọi tớiKFbm trưPL9pờng, tuầLgy4n trưPL9pớc cònKFbm đếtVe4n mộtLgy4 tVe4 KFbmlần đâfG8Du? NhưtVe4ng mKFbmẹ hắnPL9p cưnKFbmg chiKFbmều htVe4ắn, thKFbmật nhPL9piều chuyệPL9pn cũngKFbm khôfG8Dng tVe4nói tVe4 chtVe4o tVe4bố hắn,PL9p hằngfG8D nătVe4m khfG8Dông  KFbmcó tVe4ở ntVe4hà, KFbmlàm huPL9pấn luytVe4ện viLgy4ên quyềnKFbm anfG8Dh, tVe4cho tVe4 tVe4nên vPL9piệc nàyPL9p củPL9pa KFbmhắn, bốLgy4 hPL9pắn cũntVe4g khôLgy4ng biếLgy4t, đợiLgy4 ttVe4ới lúcKFbm biếtLgy4, nfG8Dăm fG8D trướcKFbm đtVe4ánh tớiKFbm nỗPL9pi mặfG8Dt PL9phắn KFbmsưng lKFbmên, cònKFbm kéotVe4 lỗPL9p taKFbmi hắntVe4 đếnLgy4 trường,Lgy4 tKFbmìm KFbm mtVe4ấy đứKFbma bPL9pị hắnfG8D đánhLgy4 Lgy4để xiPL9pn lỗi.

Bố hắfG8Dn lfG8Dúc đóPL9p ntVe4ói PL9pcứng “PL9pThành fG8D tíPL9pch PL9phọc tậpLgy4 kKFbmhông tfG8Dốt, làPL9p KFbmdo màKFbmy khLgy4ông thônKFbmg mtVe4inh, taKFbmo KFbmkhông tráLgy4ch, Lgy4 nhưLgy4ng KFbmđể chLgy4o tafG8Do biếtPL9p màtVe4y đánhPL9p ntVe4gười khtVe4ác, tfG8Dao đPL9pánh gãyPL9p châPL9pn mày.”

Do mtVe4ẹ hắfG8Dn ctVe4ưng chiPL9pều, điệnLgy4 fG8D thoạPL9pi PL9pcố địtVe4nh lPL9púc đóKFbm còntVe4 chưtVe4a thtVe4ông dụngtVe4, khôngPL9p thểtVe4 thLgy4ường xuyênKFbm KFbmliên Lgy4 tVe4hệ, bốLgy4 hfG8Dắn yêKFbmu ctVe4ầu thLgy4ầy Lgy4giáo cufG8Dối kLgy4ì mỗifG8D KFbmnăm liềnfG8D gửiKFbm Lgy4sổ liLgy4ên ltVe4ạc trựLgy4c PL9p tiếfG8Dp tớiKFbm chỗLgy4 ông.

Thành KFbmtích hPL9pọc tVe4tập củaPL9p hắnKFbm PL9p khônLgy4g Lgy4tốt, bốtVe4 Lgy4hắn biếKFbmt cũLgy4ng khLgy4ông sLgy4ao, nhưngtVe4 mLgy4à lPL9pời nhậnfG8D xét…KFbmđến lLgy4úc đPL9pó Lgy4 Lgy4chắc tVe4bố hắnfG8D đánhfG8D fG8Dgãy chtVe4ân hKFbmắn luôn.

Đến ltVe4úc đó,fG8D tôifG8D fG8Dchỉ phfG8Dải KFbmlàm đồnLgy4g phạm.

KFbmLàm lớptVe4 trưởng,PL9p làtVe4m bạLgy4n hLgy4ọc, ttVe4ôi KFbmđều Lgy4có PL9pnghĩa vLgy4ụ bPL9pảo vfG8Dệ thPL9pân thfG8Dể vfG8Dà tVe4sinh mệnhPL9p cátVe4c bPL9pạn trtVe4ong lớp.

Nhưng cáLgy4i nKFbmghĩa KFbmvụ hufG8Dy hoàfG8Dng nàyLgy4, lfG8Dại lLgy4àm ctVe4ho tôfG8Di viLgy4ết cáiPL9p fG8Dlời nhLgy4ận xtVe4ét kPL9phỉ gtVe4ió nàytVe4, lKFbmại cònKFbm tVe4phải viếttVe4 chfG8Do đútVe4ng sựLgy4 thậtfG8D nữa.

Tôi rốitVe4 rắmfG8D tớiPL9p mfG8Dức bạPL9pc tóc.

Ánh mắKFbmt xfG8Dấu Lgy4xa liềtVe4n toáfG8Dt ra.

Tôi KFbmnhìn vLgy4ề PL9pphía KPL9phang DuậttVe4 fG8D“Cái nLgy4ày Lgy4cậu viết.”

Hắn làKFbm tVe4Ủy PL9pviên họcKFbm tfG8Dập, cũfG8Dng cóPL9p quLgy4yền viếtKFbm lờiKFbm PL9pnhận xét.

TôiLgy4 vộKFbmi vànfG8Dg némKFbm chLgy4o Lgy4hắn, đểPL9p Lgy4 htVe4ắn buồfG8Dn rPL9pầu đLgy4i, tLgy4ôi mặctVe4 KFbmkệ, Lgy4nhanh nhanKFbmh viếttVe4 mấyKFbm PL9pcái khácfG8D, tôiKFbm KFbmcòn muốntVe4 fG8D nhatVe4nh cLgy4hóng vềKFbm nfG8Dhanh cfG8Dhờ tVe4xem ĐồnPL9pg fG8Dxuân hỏLgy4a KFbmdiễm a.

TôiPL9p viLgy4ết, mộtLgy4 bêPL9pn còtVe4n nKFbmhìn léPL9pn KFbm KFbmKhang Lgy4Duật, tVe4thấy fG8Dhắn chíutVe4 chPL9pặt fG8Dmày, tâLgy4m PL9ptình tKFbmôi tLgy4hật sảnKFbmg khoPL9pái, ngLgy4hĩ PL9p thầmPL9p troPL9png PL9plòng, cLgy4ậu fG8Dcũng ctVe4ó PL9pngày hômKFbm nayLgy4, đểfG8D xePL9pm ctVe4ậu viếtPL9p nLgy4hư thếLgy4 KFbmnào, KFbm hừfG8D hừ!!

Khang DLgy4uật fG8Dsuy nghĩPL9p PL9ptrong chốcPL9p PL9p lát,KFbm ttVe4hật sựtVe4 chỉtVe4 troKFbmng cPL9phốc láKFbmt, PL9psau đótVe4 cầmPL9p búKFbmt ltVe4ên, vufG8Dng tKFbmay rtVe4ẹt rẹtLgy4, KFbm viếtKFbm xtVe4ong, Lgy4liền fG8Dném lạiKFbm PL9pcho tôi.

“Xong rồi!”

Xong rồiKFbm!! NPL9pày tKFbmhì xPL9pong rồi.

KFbmViệc PL9plàm fG8Dtôi sầufG8D khổPL9p nửaPL9p tiếng,KFbm chỉfG8D mườitVe4 pPL9phút lPL9pà xong.

Lgy4Tôi khônLgy4g tinKFbm, bỏtVe4 bPL9pút xuốntVe4g, mtVe4ở rLgy4a phKFbmiếu liênfG8D lKFbmạc củaLgy4 Lgy4Chu PL9pDũng Cường,KFbm lậtKFbm tớiKFbm trantVe4g ctVe4ó PL9plời nhKFbmận xét.

Trên đóKFbm chKFbmỉ viếtPL9p ítVe4t ỏiKFbm mấPL9py chtVe4ữ –fG8D fG8DBạn Lgy4Dũng thàntVe4h tíPL9pch Lgy4ổn định,tVe4 năngPL9p lựKFbmc đấmPL9p đtVe4á rấtPL9p mạnh.

Cái gìPL9p fG8Dkêu lfG8Dàm rốfG8Di fG8Dkỉ cươnKFbmg tPL9pới cảnhPL9p giKFbmới caPL9po nhfG8Dất, chínhKFbm làKFbm đâyKFbm, lLgy4àm rLgy4ối fG8Dkỉ cưfG8Dơng tớPL9pi mứKFbmc fG8Dtìm khôfG8Dng fG8Dra cKFbmhỗ nàoPL9p khôfG8Dng hfG8Dợp lí.

“NhưtVe4 thếfG8D nàoLgy4? ViếKFbmt khPL9pông PL9pđúng?” hắntVe4 hỏi.

TôfG8Di nLgy4hanh chótVe4ng lắctVe4 đầufG8D, đúngKFbm lKFbmà viếttVe4 ktVe4hông chêPL9p vtVe4ào đâPL9pu được.

“VậLgy4y tVe4mau Lgy4kí tên!”

“Ừ, đPL9pược!” lờiKFbm fG8Dnhận xKFbmét Lgy4do tfG8Dôi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.