Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

Chương 6DAwR: Ô2fde xwLyphối ngẫu

xwLyChuyện xấu6Nqa 6Nqacủa tôi6Nqa v6Nqaà Khan2fdeg DuậtcGc5 DAwRvẫn liêcGc5n tụDAwRc 2fdelan tr2fdeuyền, 2fdekhông nhữngxwLy xwLyvậy, còcGc5n cxwLyàng 6Nqangày cànxwLyg xwLyhuy hoàng.

Tôi vàxwLy hắnDAwR đượcDAwR thầcGc5y 2fdethể dụcxwLy 6Nqa c2fdehọn đi2fde txwLyhi cGc5Đại hộcGc5i thể6Nqa thDAwRao tocGc5àn khDAwRu, cóDAwR chế6Nqat hDAwRay kcGc5hông 2fdelại đạt2fde đượcxwLy DAwR giảiDAwR q2fdeuán 2fdequân, điều2fde nDAwRày 2fdekì thật2fde ccGc5ũng k2fdehông 2fdecó 6Nqagì, tDAwRôi vốDAwRn hxwLyọc gixwLyỏi tDAwRhể cGc5 d6Nqaục, vậ2fdey m2fdeà trcGc5uyền vàoDAwR lớDAwRp lạicGc5 DAwRthay đổiDAwR bảnxwLy chất.

Không biếcGc5t 2fdeđứa 6Nqaxấu x6Nqaa xwLynào n6Nqaói mộtcGc5 2fdecâu “ĐâycGc5 2fdelà sứDAwRc mxwLyạnh tìxwLynh yêu.”

Sức m2fdeạnh tDAwRình yêu6Nqa cái6Nqa đầu2fde mày…cDAwRái n6Nqaày 6Nqalà txwLyhực lDAwRực củacGc5 tao.

BxwLyiết v2fdeậy lcGc5úc đcGc5ó chạcGc5y 6Nqavề 2fdechót chxwLyo rồi.

Khóc-ing.

Ngoà6Nqai raDAwR, vxwLyì ở6Nqa tiếtxwLy vă6Nqan t2fdeôi cGc5 từncGc5g bDAwRị th6Nqaầy Tôn6Nqa pcGc5hạt đứngxwLy, xwLynên đểxwLy thầDAwRy TxwLyôn x2fdeếp loạixwLy hạnh6Nqa kiDAwRểm vcGc5ào xwLycuối 6Nqa kcGc5ì nươngxwLy DAwRtay ch2fdeo cxwLyái tộicGc5 6Nqalỗi 6Nqanày củaDAwR t6Nqaôi nDAwRên tôi2fde họDAwRc rấtcGc5 chxwLyăm cGc5chú, trước2fde xwLy 2fdekia điểmcGc5 số2fde mxwLyôn v6Nqaăn củxwLya tôi2fde luxwLyôn 6Nqanằm cGc5ở phầncGc5 xwLyeo, lầnDAwR nàycGc5 t2fdehi trắc6Nqa nghiệmcGc5 cGc5 lạcGc5i đứng2fde DAwRthứ 2fde3, 6Nqangay DAwRcả xwLybản 2fdethân tôiDAwR cGc5đều khô2fdeng t2fdein đượcxwLy hcGc5ai mắt2fde m6Nqaình, xwLy c6Nqaòn rấDAwRt vcGc5ui vẻ,6Nqa 2fdecó cônxwLyg mài6Nqa scGc5ắt 2fdecó ngà6Nqay nên6Nqa ki6Nqam cGc5quả nh6Nqaiên 2fdechí lí.

Thầy TôncGc5 cũngcGc5 2fdecho rằng2fde như6Nqa DAwR v6Nqaậy, t2fdehầy DAwRcòn nh2fdeớ câucGc5 nxwLyói 6Nqamà 2fdeKhang DuậtDAwR cGc5từng 2fdenói “SaDAwRu lưngDAwR m2fdeỗi ngườicGc5 xwLyphụ DAwR DAwRnữ thà6Nqanh 6Nqacông n6Nqahất định6Nqa cGc5có mộxwLyt 6Nqangười đànxwLy ôDAwRng thàDAwRnh công.”cGc5, DAwRlúc giDAwRảng 6Nqa bà6Nqai cònDAwR mượn2fde câDAwRu nàDAwRy làmcGc5 6Nqavăn, ởxwLy trước6Nqa 6Nqamặt cảcGc5 lớp6Nqa n2fdeói phải2fde DAwRnoi gư2fdeơng tôixwLy cGc5 2fdevà cGc5Khang D2fdeuật hDAwRọc tậxwLyp, hDAwRọc tậ6Nqap chúng6Nqa cGc5tôi giúp6Nqa đỡ2fde l2fdeẫn ncGc5hau, họcxwLy tập2fde tìn2fdeh cGc5 cảmxwLy tốt2fde đxwLyẹp 6Nqacủa chcGc5úng tôi,DAwR xwLynhư vậyxwLy mới6Nqa có2fde tDAwRhể làxwLym 6Nqacho điểmxwLy sốcGc5 nânxwLyg cao.

Vì sDAwRao kêxwLyu cảmcGc5 t2fdeình tốt,DAwR vìDAwR 2fde DAwRsao 2fdekêu g6Nqaiúp đỡDAwR lẫxwLyn nhauDAwR, cGc5nói tớiDAwR ta6Nqai mấ6Nqay đứDAwRa 2fdetrong l2fdeớp, DAwRđổi t2fdehành t6Nqaôi 6Nqa v6Nqaà xwLyKhang Duật6Nqa cGc5thật ânDAwR ácGc5i, âDAwRn DAwRái tới6Nqa nỗi2fde th2fdeành tíc6Nqah 2fdehọc tậ6Nqap đ6Nqaột nhiên2fde 2fde tăngcGc5 cao.

Vì t2fdehế, sức2fde m2fdeạnh 2fdetình yêcGc5u, tô2fdei trốDAwRn thcGc5oát cGc5không đ6Nqaược, nxwLyhư b6Nqaóng DAwRvới 6Nqahình cGc5đi theDAwRo tôi.

Danh hiệuDAwR PhDAwRúc DAwRTấn cGc5này cũn6Nqag bcGc5ỏ kcGc5hông đư6Nqaợc, tôi6Nqa sửa2fde nhưxwLy th2fdeế nàoDAwR cDAwRũng cGc5uổng công.

Lại6Nqa xwLybởi vìxwLy sự6Nqa tiếxwLyn b2fdeộ của6Nqa hcGc5ai DAwR ch2fdeúng tô2fdei, thầyDAwR TDAwRôn cò6Nqan cố6Nqa 2fdeý 6Nqađề nghịxwLy vớicGc5 thầDAwRy chủ2fde cGc5nhiệm c6Nqaho K6Nqahang DuậtcGc5 DAwR làDAwRm chứxwLyc vxwLyụ ỦyDAwR viê2fden 2fdehọc txwLyập, thì2fde rDAwRa Ủ6Nqay vDAwRiên cGc5học tâpDAwR cGc5cũ 6NqaTông 2fdeLê QuâncGc5 DAwR (biệt6Nqa hiệ6Nqau TcGc5ông DcGc5a) vìDAwR bị6Nqa bệnh2fde mà2fde xwLyxin nghxwLyỉ dàcGc5i hạn,cGc5 xwLychức vụ2fde Ủy6Nqa vcGc5iên học2fde xwLy tậpcGc5 vẫn6Nqa bỏDAwR cGc5trống, xwLylần nàDAwRy xwLyđề nghcGc5ị đều6Nqa đư2fdeợc mấ2fdey đứaDAwR xwLycon traxwLyi xwLytrong 2fdelớp 2fde đồncGc5g ý.

Cán bộ2fde lớpcGc5 DAwRtôi, ngocGc5ại trừcGc5 chứxwLyc DAwR v2fdeụ ỦxwLyy viên6Nqa txwLyhể dụxwLyc 2fdecó ítDAwR quDAwRyền lự2fdec nDAwRhất làDAwR cxwLyon xwLytrai làm,6Nqa 6Nqacòn lại6Nqa đềDAwRu l6Nqaà 2fde c6Nqaon cGc5gái lxwLyàm, KhancGc5g Du6Nqaật họccGc5 tậpDAwR DAwRtốt, sxwLyố lưDAwRợng co6Nqan tracGc5i DAwRtrong lớpcGc5 lại2fde 6Nqa chcGc5iếm cGc5hơn mộtxwLy nửDAwRa nêxwLyn DAwRhắn lxwLyập tứcGc5c đ2fdeược chọn.

Ủy viDAwRên h6Nqaọc xwLytập lcGc5à cá2fdei gì?

Lúc đó2fde ủDAwRy 6Nqaviên họDAwRc tậ2fdep c2fdehính làDAwR trợxwLy tDAwRhủ đắc6Nqa lực6Nqa củDAwRa xwLylớp trưởng.

2fdeTôi và6Nqa KhaDAwRng Duậ2fdet ngồixwLy cDAwRùng DAwRbàn 2fdecòn chư2fdea 2fdetính, b6Nqaây gxwLyiờ 2fdecòn cùDAwRng cGc5nhau trực2fde ban.

Có nghĩa2fde cGc5là, saDAwRu xwLynày nếuDAwR cóDAwR h2fdeọp 6Nqahành g6Nqaì, hoạ6Nqat độn2fdeg thể6Nqa th6Nqaao gxwLyì, cGc5Khang D2fdeuật đềDAwRu đi6Nqa thcGc5eo tôDAwRi, thỉnh6Nqa thoảxwLyng xucGc5ất hiệ2fden cxwLyạnh tôi.

Thật cGc5bi thảcGc5m, thậtcGc5 xwLybi thảcGc5m DAwRa DAwRa cGc5a xwLya xwLya cGc5a 2fdea 2fdea 2fdea DAwRa a!!

Cuối thá2fdeng 2fdemười cGc5hai, sắpcGc5 2fdetới xwLy kDAwRì 2fdethi hDAwRọc kxwLyì, k2fdehoảng DAwRthời gia2fden nàcGc5y phỏng6Nqa c6Nqahừng lDAwRà t6Nqahời gia2fden xwLycác họcxwLy DAwR sxwLyinh cGc5chăm chcGc5ỉ nhất,cGc5 tôxwLyi cũng6Nqa không6Nqa ncGc5goại 6Nqalệ, 6Nqatôi là6Nqa cGc5điển hDAwRình củaxwLy kcGc5iểu cGc5 họccGc5 s6Nqainh nDAwRước 2fdetới chxwLyân mDAwRới nhảy6Nqa, cGc5vì vậyDAwR cGc5vừa tớixwLy lxwLyúc nxwLyày tcGc5ôi liềncGc5 c2fdeảm cGc5 tcGc5hấy DAwRcó á6Nqap lực.

KhxwLyang Du2fdeật lại6Nqa k2fdehông 2fdegiống 6Nqavậy, DAwRmột chú6Nqat áp6Nqa DAwRlực tr6Nqaước kh6Nqai xwLythi đềucGc5 kh6Nqaông cóDAwR, txwLyan hDAwRọc ho6Nqaặc cGc5lúc ngDAwRhỉ 6Nqatrưa đềucGc5 đicGc5 đxwLyá bóng.

Tôi 2fdeoán giậnxwLy nha.

DAwRTiết hDAwRai n2fdegày hôcGc5m đ2fdeó v2fdeừa 6Nqahết, cGc5 mDAwRột t6Nqaên cxwLyon DAwRtrai chạyDAwR cGc5đến chcGc5ỗ xwLyKhang DuậtcGc5 hxwLyỏi bà2fdei, a2fdei biểuDAwR ngườicGc5 tDAwRa họ2fdec 2fde gixwLyỏi đâu,6Nqa b2fdeình thường6Nqa cũnDAwRg cGc5sẵn sxwLyàng c6Nqahỉ b2fdeài, hiDAwRện tạixwLy lạ6Nqai làDAwR ỦyDAwR vDAwRiên cGc5học xwLy t2fdeập, xwLyngười tcGc5ìm h6Nqaắn hcGc5ỏi bàcGc5i ccGc5ũng nhicGc5ều hơn.

Th6Nqaấy cócGc5 người6Nqa 2fdehỏi bàiDAwR hắn,6Nqa t2fdeôi lDAwRiền 6Nqađứng 6Nqadậy nhường6Nqa chỗ.

Tên 6Nqacon traDAwRi nàcGc5y tê6Nqan l6Nqaà 6NqaKế xwLy KiệxwLyt Hạn2fdeh, cGc5rất cDAwRhăm c6Nqahỉ họcxwLy hành,cGc5 chú2fdeng 2fdetôi đxwLyều xwLygọi hắncGc5 lxwLyà mcGc5ọt sáccGc5h, bởiDAwR DAwR xwLyvì hắn6Nqa tDAwRhật 2fdesự th2fdeích đọcxwLy sách2fde, khôngxwLy hiểu2fde cGc5liền hỏicGc5 làxwLy t6Nqahói quexwLyn củacGc5 2fde hắn.

Hắn thấ6Nqay xwLytôi như2fdeờng xwLychỗ liềnxwLy cGc5nói DAwR“Cảm cGc5ơn lớpxwLy trưởng”

Hắn lDAwRà đứcGc5a DAwRduy nhấtcGc5 tr6Nqaong lcGc5ớp khôcGc5ng nướccGc5 chảyDAwR bè2fdeo trôicGc5 kDAwRêu tôxwLyi lDAwRà Ph2fdeúc Tấn.

Tôi kíDAwRch động6Nqa đếnxwLy xémDAwR khóc,6Nqa 6NqaN cGc5 lâu2fde khôn2fdeg ng2fdehe đDAwRược n6Nqagười tcGc5a k6Nqaêu t6Nqaôi là2fde lớpcGc5 trưcGc5ởng, hoàiDAwR niệmcGc5 –2fde xwLying, hảoxwLy DAwR cảm2fde đxwLyối 6Nqavới hắcGc5n 2fdecũng t6Nqaăng txwLyên DAwRhai trămcGc5 phầncGc5 trăm.

Hắn mởcGc5 r6Nqaa sácxwLyh bàicGc5 tập,xwLy hỏixwLy Kh6Nqaang Duật6Nqa “Kh2fdeang Duật,2fde DAwRmình 2fdemuốn hỏixwLy bạ2fden xwLybài này2fde, bạncGc5 ch6Nqaỉ mìnxwLyh đi.”

Tôi ởcGc5 mộ6Nqat 2fdebên gxwLyật đầu,6Nqa cGc5cho rxwLyằng người2fde tốtcGc5 nhưcGc5 vậy6Nqa, xwLyxác 2fdethật xwLylà nê6Nqan gDAwRiúp cGc5đỡ hếtDAwR sức.

Ai ng6Nqaờ Khan2fdeg Duậ6Nqat lạicGc5 bcGc5ày 2fdera m6Nqaột bộDAwR mặDAwRt xwLyxa cáccGc5h “Khô2fdeng rảnh!!”

Tôi buDAwRồn bực,2fde bìnhcGc5 thường6Nqa h6Nqaắn 6Nqacũng kDAwRhông n6Nqahư vậy.

Kế KiệtxwLy HDAwRạnh còncGc5 xwLybuồn DAwRbực hơn6Nqa tô2fdei “TạDAwRi sDAwRao vậy?”

2fdeTôi cũ2fdeng 2fdemuốn bi2fdeết KhxwLyang xwLyDuật DAwRbị g2fdeì cGc5vậy, xwLyvì sa2fdeo vẻDAwR mặt2fde kh6Nqaó chịu.

Lúc ncGc5ày, Tiểu6Nqa PhiềnDAwR lạxwLyi n6Nqaói 6Nqa vớicGc5 tôxwLyi “M6Nqaiểu MxwLyiểu, ngcGc5ày kDAwRia làxwLy si2fdenh nhậxwLyt của2fde ĐạicGc5 S6Nqaong và2fde TiểuDAwR So2fdeng, DAwR buổDAwRi ch2fdeiều ta6Nqao 6Nqavới T6Nqaừ Oánh2fde đ6Nqai muDAwRa quà6Nqa, m6Nqaày cGc5có xwLyđi không?”

“Sinh nhật?”DAwR tDAwRôi nghcGc5ĩ mcGc5ột DAwR cGc5chút, nhớ2fde lại6Nqa ngà6Nqay, đúngxwLy xwLylà ngxwLyày 2cGc53 tDAwRháng cGc512 xwLylà sincGc5h nhcGc5ật củcGc5a ĐcGc5ại Son6Nqag cGc5 vxwLyà T2fdeiểu SoxwLyng, vội6Nqa 6Nqavàng trảcGc5 2fdelời 6Nqa“Đi, điDAwR, ta6Nqao đi!!”

Đang thảo6Nqa lcGc5uận nóngcGc5 bỏnDAwRg, Kế2fde 6Nqa KiệtxwLy Hạnh2fde độtcGc5 nhicGc5ên chạycGc5 tDAwRới, 2fdeđứng thẳngxwLy xwLytắp, điê2fden cuồ2fdeng kê6Nqau tôDAwRi “Phú6Nqac cGc5 Tấn,2fde Phú2fdec Tấn,DAwR PhDAwRúc Tấn,DAwR DAwRPhúc Tấn…”

Tôi sDAwRửng sốt2fde, đxwLyây là2fde ý6Nqa gì.

ĐồxwLy điên!!

Đợi tớcGc5i lúxwLyc cGc5hắn kDAwRêu khoảng2fde mưDAwRời mấ6Nqay tiếnxwLyg ‘Ph2fdeúc TDAwRấn’ rồi,cGc5 tô2fdei nhìn6Nqa thấycGc5 xwLyKhang DcGc5uật vẫy2fde vẫy2fde tDAwRay 6Nqavới hắn.

HcGc5ắn DAwRkhông kê6Nqau n2fdeữa, ngoxwLyan ngoDAwRãn qua6Nqay trở2fde về.

Tô6Nqai chợtcGc5 n6Nqaghe Kha2fdeng Duật2fde n2fdeói “ThxwLyật rDAwRa bàDAwRi này2fde g6Nqaiải như2fde vậy…”

Tôi ngcGc5he khô6Nqang DAwRrõ 6Nqanên trở2fde lcGc5ại chỗcGc5 ngồixwLy, muốnDAwR hỏDAwRi KếDAwR K2fdeiệt Hạnh2fde cócGc5 ý6Nqa gì.

Đợi làmDAwR b2fdeài xonxwLyg rồi,xwLy hắn6Nqa nhìn6Nqa thấcGc5y tôixwLy, 6Nqanói cợDAwRt nhDAwRả “DAwRPhúc 2fdeTấn, t6Nqaa 2fdexong rồi2fde, m2fdeời ngàixwLy cGc5ngồi, 2fdemời nxwLygài ngồi.”

Tôi cGc5càng khô6Nqang rõ,2fde tạixwLy xwLysao xwLyhắn lạiDAwR khôngDAwR nxwLygừng DAwRkêu DAwRtôi làDAwR DAwRPhúc TấDAwRn, txwLyôi trừ6Nqang mắt2fde nhìncGc5 hắn,2fde hDAwRi vọngxwLy hcGc5ắn xwLycó thể6Nqa sxwLyửa miệng.

Hắn lạiDAwR DAwRmột chú6Nqat cxwLyũng khônDAwRg cGc5 hiểuxwLy được,2fde đạ6Nqai khái6Nqa DAwRnghĩ rằngxwLy tôixwLy 6Nqangại ngồDAwRi c6Nqahỗ hắnDAwR đãDAwR ngồixwLy qu6Nqaa, licGc5ền DAwR lấyxwLy DAwRtay áDAwRo xocGc5a x6Nqaoa ghếDAwR ngồi2fde, cònDAwR nxwLyói thê2fdem “Ph6Nqaúc TxwLyấn, ngồ2fdei a.”

Ngồi c6Nqaái cGc5đầu cậucGc5. Tôi6Nqa cà6Nqang trừngDAwR hắn.

Sửa miệng6Nqa đi6Nqa, cậxwLyu làcGc5 ngcGc5ười dxwLyuy nhấxwLyt xwLygần bùDAwRn màDAwR chẳngcGc5 hô6Nqai cGc5tanh mùxwLyi b2fdeùn nhxwLya, tiếDAwRp tụ2fdec ph6Nqaát hcGc5uy xwLyđi chứ.

Nhưng hắn2fde mcGc5ột xwLychút cũcGc5ng khôcGc5ng phDAwRản ứng,cGc5 dDAwRọn dẹp2fde sácDAwRh giáDAwRo khoaDAwR, xwLyvuốt vuố2fdet gáy,2fde bỏ2fde đixwLy giố2fdeng 2fdenhư khôncGc5g cxwLyó DAwRviệc gì.

L6Nqaông 6Nqamày của2fde tô2fdei đcGc5ều dồn2fde thà2fdenh mộtDAwR cục,6Nqa rốDAwRi rắm.

Đây l2fdeà DAwRý gxwLyì, ýxwLy gì2fde a.

DAwRTôi nhxwLyìn vềDAwR phía6Nqa KcGc5hang Duật,xwLy cDAwRứ c2fdeảm thấycGc5 DAwRcó gDAwRì đó2fde khôDAwRng DAwRbình thường.

KhanxwLyg Duật6Nqa 2fdeđang nhàn2fde nxwLyhã tDAwRhu 2fde dọ6Nqan hộp6Nqa cGc5bút, khô2fdeng bDAwRiết cócGc5 phả2fdei 2fdetại ảoxwLy giác6Nqa củ2fdea tDAwRôi hacGc5y kh6Nqaông, 6Nqahắn giố6Nqang DAwR nhưDAwR 6Nqathật DAwRsung sướng,2fde cùng6Nqa vẻxwLy mDAwRặt DAwRkhó chịu6Nqa txwLyrước đóxwLy khácxwLy nh2fdeau mộtDAwR trcGc5ời DAwR mộtcGc5 vực,2fde lộcGc5 r2fdea m6Nqaột cỗcGc5 sảng2fde khoái.

Đại khDAwRái lDAwRà cxwLyhú xwLyý t6Nqaới ánh2fde mắtcGc5 củcGc5a tôiDAwR, hắ6Nqan 2fdequay đầuxwLy “LàcGc5m sa6Nqao vậy?”

“cGc5Làm sxwLyao xwLyvậy!? DAwRTôi 6Nqacòn muốn2fde bicGc5ết làxwLym s6Nqaao v2fdeậy a?”6Nqa tôi2fde chDAwRỉ hướn6Nqag KếcGc5 Kiệt6Nqa Hạ6Nqanh “Cậu6Nqa làcGc5m gì2fde v6Nqaới hắn?”

Khang DuậtcGc5 vẻxwLy mặ2fdet giốnDAwRg nhưDAwR rấtDAwR vô6Nqa cGc5tội, chớp6Nqa c6Nqahớp 2fdemắt n2fdehìn tô6Nqai “Ch6Nqaỉ bcGc5ài xwLycho h2fdeắn nha.”

“KhôngxwLy cGc5phải ccGc5ái này,xwLy xwLyvì saxwLyo hắ2fden gọicGc5 tôi2fde l6Nqaà Ph2fdeúc Tấn.”

Hắn cGc5càng 6Nqavô tộ2fdei nhcGc5ìn tôcGc5i “6NqaAi cũngcGc5 gọ6Nqai cậuxwLy l6Nqaà Phú6Nqac TấxwLyn nha.”

“Không phải…ý6Nqa 2fdetôi xwLykhông phcGc5ải 2fde v6Nqaậy, ýcGc5 DAwRtôi 6Nqalà vừaxwLy rồi6Nqa hắDAwRn cònxwLy gọ2fdei 6Nqatôi là2fde lớp2fde trưởng,xwLy DAwRtại sa2fdeo 2fdeđột nhi6Nqaên 6Nqa lại2fde 2fdesửa miêng.”cGc5 Tr6Nqaước DAwRsau chcGc5ỉ 6Nqakém xwLynhau cxwLyó mấyDAwR p2fdehút, mxwLyà mấy6Nqa 6Nqaphút cGc5này 2fdeKế xwLy Kiệt6Nqa HạnhxwLy xwLychỉ đứn6Nqag ở6Nqa 2fdechỗ hắn.

Khang DuậtDAwR thựDAwRc s6Nqaự khôn6Nqag 2fdehiểu xwLy gìcGc5 hcGc5ết xwLynhìn tôi,xwLy DAwRsau đó2fde nói2fde “Làm6Nqa s2fdeao DAwRtôi bcGc5iết được6Nqa, tDAwRôi cũngDAwR xwLykhông phxwLyải cGc5 hắn,cGc5 nếu6Nqa khôngxwLy cậu6Nqa 2fdeđi h2fdeỏi hcGc5ắn đi.”

ĐóxwLy 6Nqalà một6Nqa ýcGc5 hay.

DAwRTôi cònDAwR cGc5thật 2fdetính xwLyđi xwLyhỏi .

Nhưng2fde DAwRlà KếxwLy KiệtcGc5 xwLyHạnh 2fdevừa nhì2fden thcGc5ấy tôi,DAwR 2fdekhông đợixwLy tôcGc5i hỏi,cGc5 tựa2fde như6Nqa 2fdecon vẹDAwRt kxwLyêu tDAwRôi Phúc6Nqa TấxwLyn, PxwLyhúc cGc5Tấn, PhúcxwLy Tấn.

Phú6Nqac Tấn6Nqa t2fdeới nxwLyỗi tôixwLy hỏi2fde xwLykhông n6Nqaổi nữa.

Xám xịtxwLy DAwRquay DAwRvề chỗxwLy ngồi.

ChuôngxwLy và2fdeo lớp2fde va2fdeng 6Nqalên, cGc5tôi xwLy nhacGc5nh chó2fdeng DAwRlấy xwLysách gDAwRiáo k6Nqahoa rDAwRa, trocGc5ng l6Nqaòng rối2fde r6Nqaắm xwLy, lạ2fdei muố6Nqan hỏ2fdei DAwR KhDAwRang DucGc5ật, nhDAwRưng hắncGc5 lạiDAwR xwLybày rcGc5a vẻxwLy m2fdeặt ecGc5m bcGc5é ngoa2fden, mắDAwRt đxwLyen lxwLyúng liếcGc5ng cGc5 cGc5to DAwRtròn tcGc5rong suố6Nqat hếtDAwR c2fdeỡ, gicGc5ống nhưDAwR đaDAwRng nói,DAwR 6Nqabé lcGc5à bcGc5é ngoaxwLyn, b2fdeé vô2fde 2fde c2fdeùng ngoa2fden, chuy6Nqaện x2fdeấu g6Nqaì bDAwRé cũnxwLyg khôcGc5ng cGc5có làm.

Tôi bịxwLy ánhxwLy mắtcGc5 6Nqathuần khiếDAwRt dDAwRơ bxwLyẩn này6Nqa hoànDAwR toàn6Nqa cảcGc5n lại.

Tôi tiếpcGc5 tụxwLyc rxwLyối DAwRrắm, xwLylại cứxwLy rối6Nqa rắDAwRm mãicGc5 mcGc5à DAwRlại tìmxwLy không6Nqa r6Nqaa đáDAwRp DAwRán gì.

Tiếp theo6Nqa, chxwLyúng tô6Nqai đDAwRối mặtcGc5 vớcGc5i k2fdeì t6Nqahi cDAwRuối kỳxwLy, tôiDAwR cũnDAwRg khô2fdeng cDAwRó cơ2fde hộcGc5i rxwLyối rắm2fde nữaxwLy, 6Nqatất cảcGc5 xwLysuy ngcGc5hĩ đều2fde xwLyđặt ở2fde cu6Nqaộc thi.

Thi xxwLyong, tâm2fde trạngxwLy cGc5lại 6Nqasung sướng,DAwR hơn6Nqa DAwRnữa tôcGc5i thDAwRi cũ2fdeng khDAwRông tệ2fde lắm,xwLy chuyệnDAwR DAwRgì  cũ2fdeng qDAwRuăng rDAwRa xwLysau đầu.

Nhưng t6Nqaới trướcxwLy 2fdenghỉ đô6Nqang, tôicGc5 lạicGc5 bắtcGc5 đầucGc5 2fderối rắm.

xwLyChúng cGc5tôi vxwLyào thờixwLy đó,xwLy hơDAwRn 9cGc59 p6Nqahần tr6Nqaăm họcDAwR s2fdeinh xwLyđều sợ2fde cùncGc5g một6Nqa thứ.

Đó 2fdelà –2fde sổ6Nqa liêncGc5 lạc.

Đừng nhìn2fde c2fdeái q2fdeuyển sổDAwR màu6Nqa 6Nqađỏ 2fde cGc5(có đcGc5ôi 6Nqakhi l2fdeà 6Nqamàu xaxwLynh) xwLychỉ nhỏDAwR 6Nqabằng cGc5bàn t6Nqaay nDAwRày mDAwRà xecGc5m thường,xwLy lực2fde ảnh2fde xwLy hưở2fdeng củacGc5 nDAwRó rất6Nqa kiDAwRnh ngườicGc5 .

Trong scGc5ổ cóxwLy 2fdeđiểm số2fde của6Nqa chúncGc5g DAwR tôi2fde, cGc5còn c6Nqaó DAwRlời nhậncGc5 xécGc5t ccGc5ủa giácGc5o vxwLyiên, liDAwRên cGc5quan xwLytới chuy2fdeện chDAwRúng tô2fdei DAwR cócGc5 DAwRthể xwLycó nhữnxwLyg ngà6Nqay nghỉxwLy cGc5yên bình6Nqa haDAwRy khôn2fdeg, tếtcGc5 nguyên6Nqa đá6Nqan cóxwLy thxwLyể nhDAwRận 6Nqa được2fde tiềDAwRn DAwRlì xìxwLy h2fdeay khônDAwRg, s6Nqaâu hơ2fden nữ6Nqaa liêDAwRn xwLyquan tớicGc5 DAwRda thịtcGc5 củcGc5a cDAwRhúng 2fde tôicGc5, q6Nqauyết địnhcGc5 x6Nqaem b2fdea mẹ6Nqa chúnDAwRg 6Nqatôi cóxwLy th6Nqaể lấy2fde chổicGc5 lônDAwRg 2fdegà, dé2fdep lêDAwR hoặ2fdec DAwR đồDAwR dùn6Nqag cGc5hằng 2fdengày làmxwLy h6Nqaung 2fdekhí xwLyđể hầu2fde hạ6Nqa c2fdehúng t2fdeôi haxwLyy không.

Vậy còcGc5n DAwRchưa xwLytính, ítxwLy r2fdea mDAwRỗi lớ6Nqap 6Nqacũng sẽ2fde cDAwRó mcGc5ột cGc5hai đứa2fde ngocGc5n lành.

Bời v6Nqaì 6Nqacô chủxwLy nhiệmcGc5 bịxwLy bệnh,DAwR c2fdeô liềnxwLy giaDAwRo cDAwRho cGc5tôi làmcGc5 mộcGc5t chcGc5uyện vcGc5ô cù2fdeng 6Nqavô sỉ.

Lời nhậ6Nqan x6Nqaét tron2fdeg ph2fdeiểu DAwRliên lcGc5ạc, giDAwRao 6Nqacho tôicGc5 viết.

Còn nói2fde gìDAwR màDAwR, xwLyem lcGc5à lớpxwLy cGc5 cGc5trưởng, rấxwLyt hiểucGc5 các6Nqa bạn,xwLy 2fdeem viếtDAwR thíchDAwR 2fdehợp ncGc5hất, cGc5bất DAwRquá cũng2fde cGc5không thểDAwR 2fde vìcGc5 2fdetình c2fdeảm bDAwRạn bè6Nqa cGc5mà làxwLym rốicGc5 kỉxwLy cươn2fdeg, phảicGc5 vcGc5iết đúDAwRng vDAwRới thự6Nqac tế.

Không đ6Nqaược cGc5làm rối2fde 2fdekỉ cươcGc5ng thìDAwR ccGc5ô cxwLyũng đừngxwLy kêu2fde eDAwRm xwLyviết nha.

Sau 2fdekhi taDAwRn họxwLyc, tronDAwRg 2fdephòng 6Nqa chỉ2fde cóDAwR tôDAwRi vDAwRà KhxwLyang DDAwRuật, hDAwRắn l2fdeà ỦyxwLy viê2fden cGc5học 6Nqatập mới,2fde đươngcGc5 nhiên2fde pcGc5hải ởDAwR cGc5 lạiDAwR giúpxwLy tôxwLyi, thcGc5ật 2fdera ngxwLyay DAwRtừ đầuDAwR tôixwLy cũngcGc5 cGc5cảm thxwLyấy khôncGc5g đượccGc5 cGc5tự cGc5 nhiên.

Nh6Nqaưng DAwRmà n6Nqahìn c2fdeuốn sổ6Nqa cGc5liên lạcxwLy đancGc5g nằm2fde trxwLyên taDAwRy tôicGc5 này…

Lòng tô6Nqai lạ6Nqai không&nbspcGc5; còxwLyn kxwLyhông tự2fde nhixwLyên nữa.

Tất xwLycả đề6Nqau DAwRlà màuxwLy đỏ,cGc5 DAwRđiểm sốcGc5 đều6Nqa cGc5từ 2fde5 tới6Nqa 15cGc5, kh6Nqaông xexwLym tênxwLy cũ2fdeng b2fdeiết lDAwRà ai.

Đại vương6Nqa lớ2fdep cxwLyhúng tDAwRôi, bạn6Nqa 6NqaChu DũngxwLy Cường.

Hắn DAwRcó t2fdeiếng 6Nqalà học6Nqa sin2fdeh cáDAwR cGc5 biệt,6Nqa suốxwLyt ngxwLyày ởDAwR trườcGc5ng đánhDAwR nhauxwLy, đánDAwRh t2fderận nà6Nqao tcGc5o trận6Nqa nấ2fdey, mxwLyẹ DAwRhắn vìxwLy 6Nqa DAwRviệc hắcGc5n đánh2fde ncGc5hau, thDAwRường bị2fde gọxwLyi tớixwLy trườn6Nqag, tuần6Nqa trướcDAwR cDAwRòn đế6Nqan mộDAwRt DAwR lầncGc5 đâuDAwR? NDAwRhưng mcGc5ẹ hắncGc5 cưngcGc5 chi6Nqaều hắn,DAwR thậtDAwR nhiềucGc5 chuyệncGc5 cũngDAwR 6Nqakhông nócGc5i DAwR ch6Nqao bố6Nqa hắn,DAwR hằngDAwR năm2fde không&nbsp2fde; c6Nqaó ởDAwR nhà,xwLy làcGc5m huấnDAwR luycGc5ện vi6Nqaên DAwRquyền 2fdeanh, cxwLyho 6Nqa nêDAwRn việcGc5c nàcGc5y củ6Nqaa hắxwLyn, bố2fde hcGc5ắn cũng2fde khcGc5ông b2fdeiết, đ2fdeợi tớ6Nqai cGc5lúc bicGc5ết, năcGc5m DAwR tcGc5rước đánhcGc5 t6Nqaới n2fdeỗi mặxwLyt hắn2fde sưng6Nqa lênDAwR, 2fdecòn k6Nqaéo lỗcGc5 ta2fdei hDAwRắn đếxwLyn 6Nqatrường, tDAwRìm 6Nqa mấy6Nqa đứaxwLy bDAwRị hxwLyắn đDAwRánh để2fde xcGc5in lỗi.

Bố hắnxwLy l2fdeúc đcGc5ó 6Nqanói c6Nqaứng “Thành6Nqa cGc5 cGc5tích học6Nqa DAwRtập khôDAwRng tốDAwRt, xwLylà d2fdeo DAwRmày khcGc5ông thcGc5ông min2fdeh, tcGc5ao kh2fdeông tDAwRrách, xwLy nhưngcGc5 để2fde 2fdecho 2fdetao b6Nqaiết 6Nqamày đánhxwLy ngưcGc5ời k2fdehác, tcGc5ao đánhDAwR gãDAwRy 2fdechân mày.”

Do mxwLyẹ hxwLyắn cưngcGc5 xwLychiều, điệDAwRn 6Nqa thoạiDAwR cốDAwR định2fde 6Nqalúc đó2fde còxwLyn cGc5chưa thôngDAwR dụng,xwLy DAwRkhông t6Nqahể thưDAwRờng 6Nqaxuyên l6Nqaiên 2fde cGc5hệ, 2fdebố hắnxwLy yêxwLyu cầxwLyu thầyDAwR gxwLyiáo cuốiDAwR k2fdeì mỗ6Nqai cGc5năm liềncGc5 gửixwLy DAwRsổ liê2fden cGc5lạc trựcxwLy cGc5 DAwRtiếp tớicGc5 chcGc5ỗ ông.

ThàcGc5nh tíchDAwR họcDAwR tập2fde cGc5của hắxwLyn 6Nqa k6Nqahông tốtDAwR, DAwRbố hắcGc5n biết6Nqa 6Nqacũng 6Nqakhông s2fdeao, nxwLyhưng màxwLy lDAwRời nhậxwLyn xétcGc5…đến lúccGc5 đócGc5 2fde 2fdechắc DAwRbố cGc5hắn 2fdeđánh DAwRgãy chDAwRân hắn2fde luôn.

ĐếnxwLy DAwRlúc đócGc5, tôcGc5i c6Nqahỉ phxwLyải cGc5làm đồngDAwR phạm.

6NqaLàm lớp2fde trưởn2fdeg, xwLylàm b2fdeạn học,6Nqa tôi2fde đềuxwLy xwLycó nghĩacGc5 vụDAwR bxwLyảo v6Nqaệ thâDAwRn thểxwLy vcGc5à sixwLynh mệnDAwRh cGc5các b6Nqaạn troDAwRng lớp.

Nhưng cáiDAwR nghĩcGc5a 6Nqavụ huDAwRy hoàDAwRng này,DAwR lạcGc5i l2fdeàm cxwLyho 2fdetôi viDAwRết cácGc5i lờiDAwR cGc5nhận xétxwLy kcGc5hỉ gixwLyó nàcGc5y, lạ6Nqai xwLycòn phải2fde viDAwRết ch2fdeo xwLyđúng sựxwLy 6Nqathật nữa.

Tôi rDAwRối rắmDAwR tớxwLyi mứcxwLy 6Nqabạc tóc.

ÁcGc5nh mắt6Nqa xấuxwLy x6Nqaa liền2fde toá2fdet ra.

Tôi nhìcGc5n v2fdeề phíaxwLy DAwRKhang xwLyDuật “CDAwRái nxwLyày cậuDAwR viết.”

HắcGc5n làcGc5 2fdeỦy vicGc5ên học6Nqa tậDAwRp, cũngxwLy cóDAwR quyền2fde v2fdeiết DAwRlời nhận6Nqa xét.

Tôi vội6Nqa v6Nqaàng DAwRném DAwRcho hcGc5ắn, đểxwLy DAwR hắ2fden bu6Nqaồn DAwRrầu đ6Nqai, 6Nqatôi mặcxwLy DAwRkệ, nhcGc5anh nhanDAwRh vDAwRiết mấy6Nqa cá2fdei khá2fdec, tô6Nqai cGc5còn muốn6Nqa DAwR cGc5nhanh chóDAwRng 2fdevề nhan2fdeh 2fdechờ cGc5xem ĐồngxwLy xuân2fde hỏcGc5a dxwLyiễm a.

TôixwLy viế2fdet, một6Nqa bêDAwRn còncGc5 6Nqanhìn xwLylén 2fde 6NqaKhang Duật,DAwR 6Nqathấy hắ2fden c2fdehíu chặcGc5t mày,DAwR tâ2fdem txwLyình tôixwLy thậ6Nqat sảDAwRng k6Nqahoái, nghxwLyĩ xwLy cGc5thầm tr2fdeong 6Nqalòng, c6Nqaậu cũcGc5ng cxwLyó n6Nqagày h2fdeôm ncGc5ay, đểDAwR xe6Nqam cậuDAwR viếtxwLy nhưcGc5 tcGc5hế nào,DAwR DAwR 6Nqahừ hừ!!

Khang 6NqaDuật su6Nqay xwLynghĩ t6Nqarong chốcDAwR cGc5 lát,2fde cGc5thật sựxwLy chxwLyỉ troDAwRng chxwLyốc lát6Nqa, s6Nqaau đócGc5 xwLycầm bcGc5út lê6Nqan, vun2fdeg tacGc5y r2fdeẹt rẹDAwRt, 6Nqa viết6Nqa xon6Nqag, liềDAwRn né2fdem lạDAwRi cxwLyho tôi.

“Xo2fdeng rồi!”

xwLyXong rồicGc5!! 6NqaNày t6Nqahì xcGc5ong rồi.

Việc làxwLym DAwRtôi s2fdeầu kcGc5hổ cGc5nửa tiếng,xwLy ccGc5hỉ 2fdemười phúcGc5t DAwRlà xong.

TcGc5ôi khôDAwRng tDAwRin, b2fdeỏ 2fdebút xuống,xwLy DAwRmở 6Nqara phiếuxwLy cGc5liên DAwRlạc củxwLya xwLyChu DũngxwLy CườnDAwRg, lDAwRật 2fdetới tr6Nqaang 2fdecó lờDAwRi nhậnDAwR xét.

Trên đ6Nqaó chỉ6Nqa v2fdeiết ítcGc5 xwLyỏi mấyxwLy DAwRchữ –6Nqa Bạ6Nqan DũxwLyng thành2fde tích6Nqa cGc5ổn định,cGc5 nănDAwRg lựxwLyc đấmxwLy đá2fde DAwRrất mạnh.

Cái 6Nqagì kêcGc5u DAwRlàm 6Nqarối kxwLyỉ cưDAwRơng tớcGc5i DAwRcảnh gi2fdeới c2fdeao nhất,xwLy chínhDAwR xwLylà đây,cGc5 lxwLyàm cGc5rối kỉcGc5 cưcGc5ơng 6Nqatới m6Nqaức tìcGc5m khôngxwLy xwLyra ch2fdeỗ nào2fde khôcGc5ng cGc5hợp lí.

“N2fdehư thếxwLy nào?cGc5 ViếtcGc5 khô2fdeng đúngcGc5?” hắcGc5n hỏi.

Tôi n2fdehanh cGc5chóng lắcxwLy đầu6Nqa, đúng6Nqa 2fdelà viế2fdet khôDAwRng chê6Nqa 6Nqavào 6Nqađâu được.

“Vậy mDAwRau 2fdekí tên!”

“Ừ,6Nqa được!”6Nqa lời6Nqa DAwRnhận xwLyxét cGc5do tôicGc5 viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.