Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

Chương 6G3gK: dLMGÔ phốG3gKi ngẫu

ChudLMGyện xa7S2ấu cBeHbủa tôBeHbi và7nGL KhaBeHbng a7S2Duật vẫna7S2 liêG3gKn tụcG3gK la7S2an truy7nGLền, khôngdLMG nhữBeHbng dLMGvậy, cdLMGòn càna7S2g ngdLMGày càngBeHb a7S2huy hoàng.

Tôi va7S2à hBeHbắn đượcG3gK t7nGLhầy thểdLMG a7S2dục 7nGL dLMGchọn đ7nGLi thBeHbi BeHbĐại hG3gKội thể7nGL thaBeHbo tdLMGoàn dLMGkhu, c7nGLó BeHbchết h7nGLay khôngBeHb ldLMGại G3gKđạt đượcG3gK G3gK giảdLMGi q7nGLuán qu7nGLân, điềuG3gK nàyBeHb kBeHbì t7nGLhật a7S2cũng khôngBeHb BeHbcó gì,dLMG tôG3gKi vốna7S2 h7nGLọc giỏiBeHb thBeHbể a7S2 dục,a7S2 v7nGLậy màBeHb truyềnG3gK vàG3gKo lớa7S2p lạiBeHb dLMGthay đổidLMG bản7nGL chất.

Không dLMGbiết đứa7nGL dLMGxấu G3gKxa nàa7S2o n7nGLói mộtBeHb câ7nGLu “ĐâG3gKy G3gKlà sứBeHbc mạnhBeHb a7S2tình yêu.”

Sức mạBeHbnh tìnG3gKh yêudLMG cáiG3gK đầua7S2 mày…cáBeHbi 7nGLnày làa7S2 G3gKthực lựcBeHb cBeHbủa tao.

Biết vậyG3gK lúcG3gK đóBeHb ch7nGLạy vG3gKề chBeHbót BeHbcho rồi.

Khóc-ing.

Ngoài ra7nGL, va7S2ì ởa7S2 tiếtBeHb vănBeHb 7nGLtôi dLMG từngBeHb G3gKbị thầy7nGL TBeHbôn phạt7nGL đứng,a7S2 nBeHbên đểa7S2 thầa7S2y G3gKTôn xa7S2ếp loạG3gKi 7nGLhạnh kiG3gKểm dLMGvào cuốia7S2 G3gK kìBeHb nươnG3gKg tBeHbay cBeHbho dLMGcái tộdLMGi lỗG3gKi nà7nGLy dLMGcủa tdLMGôi nên7nGL 7nGLtôi họBeHbc r7nGLất chăma7S2 cha7S2ú, trướcG3gK 7nGL kBeHbia điểm7nGL G3gKsố mô7nGLn vG3gKăn 7nGLcủa tôi7nGL ldLMGuôn nằm7nGL ở7nGL phầna7S2 eoa7S2, lầBeHbn nBeHbày tG3gKhi trắcG3gK nghBeHbiệm 7nGL lạG3gKi dLMGđứng tBeHbhứ G3gK3, ngaa7S2y a7S2cả b7nGLản G3gKthân dLMGtôi đềua7S2 kG3gKhông tidLMGn đưa7S2ợc haa7S2i mắta7S2 m7nGLình, BeHb còG3gKn rấdLMGt BeHbvui vẻ,BeHb G3gKcó cônG3gKg G3gKmài dLMGsắt c7nGLó ngày7nGL nBeHbên BeHbkim quảG3gK nhiênG3gK chía7S2 lí.

TG3gKhầy dLMGTôn cũdLMGng 7nGLcho rằngG3gK nhG3gKư dLMG vậy,a7S2 tdLMGhầy ca7S2òn 7nGLnhớ câuG3gK nódLMGi BeHbmà KhdLMGang DuậtBeHb từngdLMG nBeHbói “Sau7nGL lưngdLMG mỗ7nGLi ngườia7S2 pdLMGhụ a7S2 nữa7S2 tdLMGhành BeHbcông nhấtdLMG đBeHbịnh a7S2có dLMGmột dLMGngười đànBeHb ôa7S2ng thànhG3gK công7nGL.”, lúBeHbc gdLMGiảng a7S2 bàdLMGi cdLMGòn mượn7nGL a7S2câu nBeHbày làm7nGL dLMGvăn, ởBeHb trướcG3gK mặtBeHb cả7nGL lG3gKớp dLMGnói phảBeHbi noa7S2i gươngBeHb tG3gKôi G3gK v7nGLà KhadLMGng Duậta7S2 họdLMGc tậpdLMG, 7nGLhọc tậpa7S2 chúna7S2g tG3gKôi giúpBeHb đỡ7nGL lẫa7S2n 7nGLnhau, a7S2học tậ7nGLp tìnBeHbh 7nGL 7nGLcảm a7S2tốt đẹa7S2p củ7nGLa cBeHbhúng tdLMGôi, 7nGLnhư dLMGvậy mớiG3gK c7nGLó thể7nGL làmdLMG 7nGLcho đidLMGểm sốBeHb ndLMGâng cao.

Vì dLMGsao kêu7nGL cG3gKảm tìBeHbnh tốt7nGL, vBeHbì a7S2 saBeHbo a7S2kêu gBeHbiúp a7S2đỡ a7S2lẫn nhau7nGL, nóa7S2i G3gKtới taBeHbi a7S2mấy đứaBeHb troBeHbng lớp,BeHb đổiG3gK thàBeHbnh tôi7nGL G3gK dLMGvà KG3gKhang Duậ7nGLt thật7nGL BeHbân G3gKái, âBeHbn 7nGLái tớiG3gK nỗia7S2 ta7S2hành tíchdLMG họca7S2 ta7S2ập dLMGđột nhiêG3gKn G3gK BeHbtăng cao.

7nGLVì tG3gKhế, sứca7S2 mdLMGạnh tBeHbình yêu,BeHb tôiBeHb trốndLMG ta7S2hoát khô7nGLng đượa7S2c, nG3gKhư bóndLMGg dLMGvới ha7S2ình điG3gK tG3gKheo tôi.

Da7nGLnh hiệuBeHb Phúa7S2c Tấa7S2n nàyBeHb cũG3gKng G3gKbỏ khô7nGLng được,dLMG tô7nGLi sửaa7S2 nG3gKhư tG3gKhế na7S2ào c7nGLũng uổnG3gKg công.

Lại a7S2bởi vG3gKì G3gKsự tBeHbiến dLMGbộ củadLMG haBeHbi 7nGL chúnga7S2 tôiBeHb, thầyG3gK G3gKTôn cò7nGLn 7nGLcố ý7nGL đG3gKề ndLMGghị 7nGLvới thầyBeHb chủG3gK n7nGLhiệm chdLMGo KhaBeHbng Duậa7S2t BeHb dLMGlàm chG3gKức vụdLMG ỦyG3gK via7S2ên họdLMGc tập,dLMG thìdLMG a7S2ra ỦG3gKy viê7nGLn họa7S2c tâBeHbp G3gKcũ TôngG3gK LG3gKê QuândLMG dLMG (biệtdLMG BeHbhiệu Tôna7S2g BeHbDa) vG3gKì dLMGbị bện7nGLh màBeHb BeHbxin 7nGLnghỉ dàG3gKi hạn7nGL, G3gKchức vụG3gK ỦydLMG a7S2viên họcG3gK 7nGL tậpG3gK vẫnG3gK G3gKbỏ trống,dLMG lầa7S2n 7nGLnày G3gKđề a7S2nghị đa7S2ều đBeHbược mấya7S2 đứ7nGLa c7nGLon 7nGLtrai trG3gKong lớpG3gK a7S2 đ7nGLồng ý.

Cán bộ7nGL lớpdLMG tôia7S2, ngodLMGại ta7S2rừ cG3gKhức a7S2 vụG3gK dLMGỦy vi7nGLên thểBeHb dụBeHbc cóa7S2 ít7nGL quyềnG3gK lựca7S2 nhất7nGL làBeHb BeHbcon t7nGLrai làm,7nGL cò7nGLn BeHblại đềBeHbu dLMGlà G3gK BeHbcon gBeHbái G3gKlàm, KhanG3gKg D7nGLuật họcdLMG 7nGLtập tBeHbốt, số7nGL lượnga7S2 BeHbcon BeHbtrai tro7nGLng lớa7S2p lạG3gKi a7S2 chidLMGếm hơn7nGL dLMGmột nửBeHba nBeHbên h7nGLắn lập7nGL tứca7S2 đBeHbược chọn.

7nGLỦy viBeHbên dLMGhọc a7S2tập làa7S2 c7nGLái gì?

Lúca7S2 đ7nGLó a7S2ủy viênBeHb dLMGhọc tậpa7S2 chíG3gKnh dLMGlà ta7S2rợ tha7S2ủ a7S2đắc lựG3gKc c7nGLủa lớpa7S2 trưởng.

Tôi 7nGLvà KBeHbhang BeHbDuật ngồiG3gK a7S2cùng bàna7S2 còdLMGn chưdLMGa tínBeHbh, bâa7S2y giờG3gK cònBeHb cùa7S2ng BeHbnhau tBeHbrực ban.

BeHbCó nghĩadLMG làa7S2, dLMGsau nG3gKày nếudLMG cóBeHb họp7nGL hàn7nGLh a7S2gì, hodLMGạt độngdLMG thểdLMG dLMGthao gG3gKì, KhG3gKang DuậBeHbt BeHbđều BeHbđi BeHbtheo ta7S2ôi, tBeHbhỉnh tG3gKhoảng xuấdLMGt hiệa7S2n cạdLMGnh tôi.

Thậ7nGLt dLMGbi ta7S2hảm, a7S2thật ba7S2i dLMGthảm G3gKa G3gKa 7nGLa 7nGLa dLMGa 7nGLa G3gKa BeHba G3gKa dLMGa a!!

Cuốia7S2 thánG3gKg mư7nGLời ha7nGLi, sắ7nGLp tớa7S2i dLMG 7nGLkì tG3gKhi hdLMGọc kìG3gK, ka7S2hoảng thBeHbời giaG3gKn G3gKnày pG3gKhỏng chừngdLMG BeHblà tha7S2ời gia7S2an cG3gKác họdLMGc a7S2 sBeHbinh chăma7S2 cBeHbhỉ nhất,7nGL BeHbtôi cũndLMGg khôdLMGng a7S2ngoại lệ,dLMG tôdLMGi dLMGlà điểdLMGn hìna7S2h G3gKcủa kiểG3gKu dLMG ha7S2ọc sia7S2nh 7nGLnước BeHbtới chândLMG mBeHbới nhảyBeHb, 7nGLvì va7S2ậy v7nGLừa tớa7S2i lBeHbúc nà7nGLy tBeHbôi liềBeHbn dLMGcảm dLMG thấBeHby ca7S2ó áBeHbp lực.

Khang a7S2Duật lạiBeHb khG3gKông giốngdLMG vậy,BeHb BeHbmột chút7nGL á7nGLp lựca7S2 trG3gKước kdLMGhi tdLMGhi đềudLMG kBeHbhông códLMG, tdLMGan họcBeHb hdLMGoặc lG3gKúc nghỉG3gK tdLMGrưa đềBeHbu đG3gKi đá7nGL bóng.

Tôi oánG3gK gia7S2ận nha.

Tiết ha7S2ai ngG3gKày a7S2hôm 7nGLđó vừaG3gK hếtG3gK, G3gK m7nGLột G3gKtên G3gKcon traa7S2i chdLMGạy đếndLMG chỗa7S2 Kha7S2ang DuG3gKật hỏdLMGi b7nGLài, a7nGLi biểuBeHb ngư7nGLời t7nGLa họcdLMG a7S2 giỏiG3gK đâu,dLMG bìnhBeHb thường7nGL 7nGLcũng sa7S2ẵn a7S2sàng chỉa7S2 bàiG3gK, BeHbhiện tạG3gKi lạidLMG lBeHbà ỦG3gKy BeHbviên họcG3gK a7S2 tập,BeHb a7S2người tìmG3gK hBeHbắn hỏi7nGL bài7nGL a7S2cũng nhiềG3gKu hơn.

Thấy cóa7S2 ngườiBeHb hỏiG3gK bàdLMGi G3gKhắn, tôdLMGi lia7S2ền đứngBeHb dậydLMG nhườn7nGLg chỗ.

Tên a7S2con tBeHbrai nàya7S2 têna7S2 ldLMGà BeHbKế a7S2 dLMGKiệt Hạnh,a7S2 rấtBeHb ch7nGLăm chG3gKỉ họG3gKc hànha7S2, chúndLMGg dLMGtôi đều7nGL g7nGLọi BeHbhắn 7nGLlà BeHbmọt sáchG3gK, bởidLMG a7S2 vdLMGì G3gKhắn thậa7S2t G3gKsự thícdLMGh đọc7nGL sáchdLMG, kh7nGLông hia7S2ểu liền7nGL G3gKhỏi G3gKlà tdLMGhói qG3gKuen củaBeHb BeHb hắn.

Hắn thấ7nGLy tôiBeHb nhườna7S2g chỗBeHb liềBeHbn nóiG3gK a7S2“Cảm ơG3gKn lớpa7S2 trưởng”

Hắn BeHblà đứaG3gK dBeHbuy nhấtdLMG t7nGLrong lớG3gKp khônG3gKg nướca7S2 ch7nGLảy bèoBeHb trG3gKôi kêuG3gK a7S2tôi làBeHb PhBeHbúc Tấn.

Tôi kícG3gKh đa7S2ộng đến7nGL 7nGLxém khócdLMG, 7nGLN G3gK 7nGLlâu kh7nGLông ngBeHbhe đượca7S2 BeHbngười t7nGLa kêdLMGu G3gKtôi làdLMG G3gKlớp trưởnG3gKg, hoa7S2ài niệBeHbm –G3gK ingBeHb, hdLMGảo 7nGL cả7nGLm đốiG3gK dLMGvới hắG3gKn cũG3gKng tănga7S2 a7S2tên hBeHbai trăG3gKm phầBeHbn trăm.

Hắn mBeHbở r7nGLa sa7S2ách a7S2bài tG3gKập, hỏiBeHb KhanG3gKg D7nGLuật “BeHbKhang D7nGLuật, mìnhdLMG muốna7S2 BeHbhỏi dLMGbạn b7nGLài nàa7S2y, bạn7nGL cBeHbhỉ m7nGLình đi.”

Tôi ở7nGL mộtdLMG bênG3gK gG3gKật đầuG3gK, chBeHbo rằngG3gK ngườidLMG G3gKtốt nh7nGLư vậy,7nGL G3gKxác thậtBeHb la7S2à nênG3gK g7nGLiúp đỡBeHb hếBeHbt sức.

Ai ngờ7nGL Ka7S2hang DuậdLMGt lạia7S2 G3gKbày dLMGra mộtBeHb BeHbbộ mặta7S2 7nGLxa các7nGLh “KhôngG3gK rảnh!!”

Tôi G3gKbuồn bực,dLMG bìG3gKnh thườnG3gKg BeHbhắn cũnG3gKg khôdLMGng nhưG3gK vậy.

Kế Kiệ7nGLt HBeHbạnh cònG3gK bua7S2ồn bựdLMGc hơ7nGLn tôi7nGL “Tạ7nGLi sG3gKao vậy?”

Tôi cũndLMGg m7nGLuốn 7nGLbiết Kh7nGLang DuG3gKật a7S2bị G3gKgì vậy,a7S2 vìBeHb sBeHbao vẻBeHb mặtG3gK khó7nGL chịu.

Lúc nàya7S2, TG3gKiểu PhBeHbiền lạa7S2i nóidLMG dLMG vớG3gKi BeHbtôi “Miểua7S2 MiểBeHbu, BeHbngày kidLMGa l7nGLà s7nGLinh nhật7nGL a7S2của ĐBeHbại Son7nGLg vàBeHb T7nGLiểu SG3gKong, dLMG bu7nGLổi cG3gKhiều a7S2tao vớBeHbi G3gKTừ O7nGLánh đia7S2 a7S2mua G3gKquà, mBeHbày cG3gKó điBeHb không?”

“SidLMGnh nhBeHbật?” tô7nGLi nghĩdLMG mộtBeHb G3gK chúa7S2t, ndLMGhớ G3gKlại ngàG3gKy, đúna7S2g dLMGlà ngàya7S2 a7S223 thánga7S2 1a7S22 ldLMGà G3gKsinh nhậdLMGt củaBeHb Đ7nGLại SdLMGong dLMG vàBeHb TiểuBeHb S7nGLong, vội7nGL vàa7S2ng t7nGLrả lờG3gKi “G3gKĐi, đi,a7S2 dLMGtao đi!!”

Đaa7S2ng G3gKthảo l7nGLuận nóngBeHb bỏa7S2ng, KếBeHb G3gK Kiệta7S2 HạnG3gKh độtdLMG nhiêdLMGn dLMGchạy dLMGtới, đứngBeHb thẳngBeHb 7nGLtắp, G3gKđiên cuồnBeHbg kê7nGLu tôG3gKi “BeHbPhúc G3gK TG3gKấn, PhúcdLMG TBeHbấn, PhúdLMGc Tấa7S2n, Phúc7nGL Tấn…”

TôBeHbi sửngdLMG sốt,G3gK 7nGLđây dLMGlà dLMGý gì.

Đồ điên!!

Đợi tớ7nGLi lG3gKúc hắdLMGn kêu7nGL kho7nGLảng BeHbmười mấyG3gK ta7S2iếng 7nGL‘Phúc TBeHbấn’ rG3gKồi, tBeHbôi n7nGLhìn thấy7nGL G3gKKhang Duật7nGL vẫyG3gK vẫyG3gK a7S2tay vớiBeHb hắn.

Hắn khôngdLMG kêG3gKu nữdLMGa, nga7S2oan a7S2ngoãn 7nGLquay ta7S2rở về.

a7S2Tôi BeHbchợt nghdLMGe KhdLMGang DuậBeHbt na7S2ói “dLMGThật rG3gKa bài7nGL G3gKnày gi7nGLải như7nGL vậy…”

Tôi ngG3gKhe kBeHbhông rõBeHb nêa7S2n G3gKtrở lạa7S2i cha7S2ỗ ngồ7nGLi, muốnBeHb hỏi7nGL Kếa7S2 KiệtBeHb H7nGLạnh có7nGL a7S2ý gì.

Đợi7nGL l7nGLàm bàidLMG dLMGxong a7S2rồi, hắn7nGL nhBeHbìn G3gKthấy tôa7S2i, nóBeHbi cợBeHbt nha7S2ả “PhúcBeHb T7nGLấn, 7nGLta xdLMGong a7S2rồi, mờdLMGi ngàa7S2i ngồi,a7S2 mờ7nGLi ndLMGgài ngồi.”

Tôi ca7S2àng khôa7S2ng BeHbrõ, tạG3gKi sa7S2ao hắa7S2n ldLMGại khôBeHbng ngừnG3gKg kBeHbêu tôG3gKi G3gKlà Phú7nGLc 7nGLTấn, tôiG3gK trừngG3gK mắt7nGL nhìndLMG hắn,BeHb hBeHbi BeHbvọng hắn7nGL BeHbcó thểdLMG sG3gKửa miệng.

Hắn ldLMGại mộtBeHb ca7S2hút cũBeHbng khônBeHbg a7S2 7nGLhiểu dLMGđược, đạiG3gK k7nGLhái ngh7nGLĩ rằng7nGL tG3gKôi ngạ7nGLi na7S2gồi chỗ7nGL hắn7nGL đãG3gK BeHbngồi dLMGqua, liềdLMGn 7nGL la7S2ấy tG3gKay áoa7S2 x7nGLoa BeHbxoa ghếa7S2 ngồ7nGLi, dLMGcòn dLMGnói tdLMGhêm “PhBeHbúc Tấn,7nGL ngồG3gKi a.”

Ngồi cáBeHbi đầuG3gK cậ7nGLu. TôidLMG càngBeHb tdLMGrừng hắn.

Sửa miện7nGLg đi,dLMG cBeHbậu G3gKlà ngườidLMG G3gKduy nhấtBeHb 7nGLgần bùa7S2n màG3gK ca7S2hẳng hôiG3gK tanG3gKh mùia7S2 bùnG3gK nha7nGL, tiếa7S2p tụdLMGc a7S2phát dLMGhuy đBeHbi chứ.

Nhưng G3gKhắn mộta7S2 G3gKchút cũG3gKng kBeHbhông pG3gKhản G3gKứng, ddLMGọn dẹpdLMG sácBeHbh giáoa7S2 khoaG3gK, vuốt7nGL vdLMGuốt gáy,a7S2 dLMGbỏ điG3gK giốndLMGg G3gKnhư không7nGL cG3gKó việca7S2 gì.

Lông màyBeHb cdLMGủa BeHbtôi đềua7S2 dồnBeHb thàa7S2nh mộta7S2 cụcdLMG, rốiBeHb rắm.

Đây ldLMGà ýG3gK gìBeHb, BeHbý gBeHbì a.

Tôi nhìnG3gK va7S2ề pG3gKhía KBeHbhang Duật,dLMG 7nGLcứ cdLMGảm tha7S2ấy cdLMGó gì7nGL BeHbđó khônBeHbg bìnG3gKh thường.

Kha7S2ang Duậta7S2 đanBeHbg nhG3gKàn ndLMGhã tdLMGhu 7nGL dọG3gKn hdLMGộp bútdLMG, khôn7nGLg bdLMGiết cóG3gK p7nGLhải dLMGtại ảodLMG giá7nGLc của7nGL tôiBeHb hG3gKay dLMGkhông, dLMGhắn g7nGLiống 7nGL na7S2hư thBeHbật a7S2sung sG3gKướng, cùn7nGLg vẻdLMG mặ7nGLt khóG3gK a7S2chịu trưdLMGớc đódLMG G3gKkhác nhaG3gKu mộtG3gK trờa7S2i G3gK mộG3gKt va7S2ực, lộ7nGL r7nGLa 7nGLmột cỗ7nGL sảng7nGL khoái.

Đại kháiG3gK làdLMG a7S2chú ýdLMG tới7nGL án7nGLh mắtG3gK củdLMGa tôiBeHb, h7nGLắn quaBeHby đầu7nGL “Làma7S2 saBeHbo vậy?”

“Làm BeHbsao vậBeHby!? BeHbTôi cdLMGòn muốnG3gK biế7nGLt G3gKlàm sdLMGao vdLMGậy aBeHb?” G3gKtôi chỉG3gK hướng7nGL Ka7S2ế KiệdLMGt dLMGHạnh “7nGLCậu BeHblàm gì7nGL vdLMGới hắn?”

Khang DuậtdLMG vBeHbẻ mặta7S2 giốG3gKng nhưG3gK dLMGrất vô7nGL tộBeHbi, cha7S2ớp 7nGLchớp BeHbmắt nhìnG3gK tôG3gKi G3gK“Chỉ bài7nGL cha7S2o hắBeHbn nha.”

“Không7nGL pdLMGhải cá7nGLi nàyBeHb, vìBeHb sBeHbao hắna7S2 gọiG3gK tôia7S2 a7S2là PhúcG3gK Tấn.”

7nGLHắn càG3gKng vô7nGL ta7S2ội nhìna7S2 tô7nGLi 7nGL“Ai cũngG3gK gọi7nGL cậ7nGLu BeHblà PhG3gKúc a7S2Tấn nha.”

“Không7nGL phải…ý7nGL BeHbtôi khôndLMGg phảiG3gK a7S2 vậy,BeHb dLMGý tôG3gKi làBeHb vừa7nGL rồidLMG hắn7nGL còndLMG a7S2gọi tôiG3gK l7nGLà lớp7nGL trưởng,BeHb t7nGLại sG3gKao đBeHbột n7nGLhiên G3gK lạiG3gK sBeHbửa miêng.BeHb” BeHbTrước saG3gKu cdLMGhỉ kémG3gK nhaG3gKu có7nGL mấy7nGL phút,G3gK 7nGLmà BeHbmấy phúBeHbt nàydLMG K7nGLế dLMG Kiệta7S2 a7S2Hạnh dLMGchỉ đứng7nGL ởa7S2 ch7nGLỗ hắn.

Khang DuậtG3gK tha7S2ực sự7nGL 7nGLkhông hiểudLMG BeHb 7nGLgì dLMGhết nG3gKhìn tôi7nGL, sa7nGLu đóa7S2 7nGLnói “dLMGLàm sa7nGLo t7nGLôi biếa7S2t đưBeHbợc, BeHbtôi cũnG3gKg G3gKkhông ph7nGLải 7nGL hắdLMGn, nếuG3gK kha7S2ông cậuBeHb dLMGđi hỏi7nGL hắn7nGL đi.”

Đó7nGL làG3gK mộtBeHb 7nGLý hay.

Tôi G3gKcòn t7nGLhật dLMGtính đBeHbi hỏBeHbi .

Nhưng lBeHbà Kế7nGL Kia7S2ệt BeHbHạnh vừadLMG nhBeHbìn tdLMGhấy tôi,a7S2 khôdLMGng đợia7S2 tdLMGôi hỏiG3gK, tG3gKựa nhdLMGư codLMGn v7nGLẹt G3gKkêu tôi7nGL PhúcdLMG Tấn,a7S2 Phú7nGLc dLMGTấn, PdLMGhúc Tấn.

Phúca7S2 Tấn7nGL tớBeHbi nỗa7S2i tG3gKôi hỏi7nGL khôngdLMG nổiG3gK nữa.

Xám xịBeHbt qBeHbuay về7nGL cBeHbhỗ ngồi.

Chuông vàdLMGo lớpG3gK BeHbvang lên,7nGL t7nGLôi BeHb ndLMGhanh chBeHbóng lấdLMGy G3gKsách g7nGLiáo kG3gKhoa a7S2ra, t7nGLrong lòn7nGLg rốiBeHb ra7S2ắm 7nGL, BeHblại 7nGLmuốn hỏiG3gK G3gK KhanG3gKg Du7nGLật, 7nGLnhưng hắnBeHb lạiG3gK bàG3gKy rdLMGa vẻ7nGL mặ7nGLt edLMGm BeHbbé nG3gKgoan, mắBeHbt đeBeHbn lúBeHbng li7nGLếng a7S2 ta7S2o 7nGLtròn G3gKtrong suố7nGLt BeHbhết cỡa7S2, giốngdLMG a7S2như đanBeHbg nói,G3gK b7nGLé lG3gKà bédLMG ngG3gKoan, bdLMGé vBeHbô a7S2 cùnga7S2 ngo7nGLan, cha7S2uyện xấua7S2 ga7S2ì bé7nGL c7nGLũng khôngBeHb cBeHbó làm.

Tôi dLMGbị á7nGLnh mắtG3gK thuần7nGL khiếdLMGt BeHbdơ bẩBeHbn BeHbnày 7nGLhoàn dLMGtoàn cản7nGL lại.

Tôi tBeHbiếp a7S2tục rốiG3gK rắG3gKm, lạiBeHb 7nGLcứ rốia7S2 rdLMGắm a7S2mãi G3gKmà 7nGLlại tG3gKìm kh7nGLông ra7S2a đG3gKáp án7nGL gì.

Tiếp theoa7S2, c7nGLhúng BeHbtôi dLMGđối BeHbmặt vớiG3gK dLMGkì G3gKthi cua7S2ối a7S2kỳ, a7S2tôi cũ7nGLng khôngBeHb BeHbcó BeHbcơ hộG3gKi a7S2rối rắmG3gK nữa,dLMG tấtdLMG 7nGLcả suG3gKy ngG3gKhĩ đG3gKều đặt7nGL ởdLMG BeHbcuộc thi.

Thi xdLMGong, tâma7S2 a7S2trạng la7S2ại sunBeHbg sướnga7S2, a7S2hơn nG3gKữa tôidLMG G3gKthi cũngG3gK khôa7S2ng tệa7S2 lắm,BeHb chuyệa7S2n gì&nbsdLMGp; cũ7nGLng quăn7nGLg G3gKra G3gKsau đầu.

NhưBeHbng tớG3gKi trư7nGLớc nghỉa7S2 đôna7S2g, tôG3gKi la7S2ại bắtBeHb đầu7nGL rốia7S2 rắm.

Chúng tôi7nGL G3gKvào thờBeHbi đó,7nGL hơ7nGLn 9G3gK9 phần7nGL trăm7nGL 7nGLhọc si7nGLnh đBeHbều sợG3gK cùngdLMG mộtBeHb thứ.

Đó l7nGLà G3gK– sổBeHb li7nGLên lạc.

a7S2Đừng nh7nGLìn a7S2cái a7S2quyển BeHbsổ G3gKmàu đỏG3gK BeHb (G3gKcó đa7S2ôi dLMGkhi a7S2là màudLMG xanh7nGL) ca7S2hỉ nhỏdLMG bằG3gKng b7nGLàn ta7nGLy nG3gKày mà7nGL BeHbxem thườngdLMG, lựdLMGc dLMGảnh 7nGL hưởnga7S2 a7S2của ndLMGó rdLMGất kidLMGnh ngườiG3gK .

Trong sổG3gK có7nGL điểmG3gK sốBeHb G3gKcủa cG3gKhúng a7S2 tôa7S2i, ca7S2òn dLMGcó lờ7nGLi nhậnBeHb x7nGLét c7nGLủa giádLMGo viBeHbên, liênBeHb qu7nGLan tBeHbới chuyện7nGL chG3gKúng tô7nGLi G3gK BeHbcó thểBeHb BeHbcó nhữngdLMG ngBeHbày ndLMGghỉ yêndLMG bìnBeHbh a7S2hay khôdLMGng, tdLMGết nG3gKguyên đa7S2án dLMGcó G3gKthể G3gKnhận dLMG đượ7nGLc BeHbtiền a7S2lì x7nGLì h7nGLay khôBeHbng, sâa7S2u G3gKhơn nữBeHba a7S2liên qu7nGLan tớa7S2i 7nGLda thịtBeHb củaG3gK G3gKchúng BeHb ta7S2ôi, G3gKquyết đị7nGLnh xa7S2em bG3gKa mdLMGẹ cdLMGhúng t7nGLôi códLMG thểG3gK lấyG3gK chổi7nGL lôBeHbng gàa7S2, dG3gKép lêdLMG hoặcdLMG G3gK đồBeHb dùng7nGL hằBeHbng na7S2gày a7S2làm dLMGhung khdLMGí G3gKđể a7S2hầu hạ7nGL G3gKchúng 7nGLtôi G3gKhay không.

VậyBeHb 7nGLcòn chưdLMGa tính,G3gK BeHbít rG3gKa mỗiG3gK 7nGLlớp G3gKcũng sẽG3gK cóBeHb mộtdLMG hdLMGai đứ7nGLa ngodLMGn lành.

Bời vdLMGì BeHbcô chủBeHb nhiệdLMGm b7nGLị bệnh,7nGL dLMGcô liềa7S2n BeHbgiao a7S2cho tBeHbôi làa7S2m một7nGL chuyBeHbện va7S2ô cùngdLMG vG3gKô sỉ.

Lời nhdLMGận BeHbxét trBeHbong pG3gKhiểu G3gKliên lạG3gKc, giaa7S2o c7nGLho tBeHbôi viết.

7nGLCòn nóia7S2 BeHbgì mà,7nGL eBeHbm BeHblà lBeHbớp a7S2 trưởnga7S2, rấta7S2 hiểuBeHb cácdLMG bạn,BeHb BeHbem viếtBeHb th7nGLích hợpG3gK G3gKnhất, bấdLMGt qu7nGLá a7S2cũng khôn7nGLg BeHbthể a7S2 vìG3gK tìdLMGnh cảBeHbm bạn7nGL bdLMGè màBeHb lG3gKàm rốiG3gK a7S2kỉ cưa7S2ơng, phảidLMG dLMGviết đúndLMGg v7nGLới a7S2thực tế.

KhdLMGông đượcBeHb 7nGLlàm rốia7S2 kỉBeHb dLMGcương ta7S2hì a7S2cô cũBeHbng đừBeHbng 7nGLkêu a7S2em v7nGLiết nha.

Sau kdLMGhi tBeHban ha7S2ọc, trondLMGg phBeHbòng 7nGL ca7S2hỉ BeHbcó ta7S2ôi vdLMGà KhandLMGg DuG3gKật, hắna7S2 lG3gKà Ủya7S2 viê7nGLn họcBeHb tậpdLMG mới,7nGL đươngBeHb nhiêndLMG phảiG3gK ởG3gK dLMG lạiG3gK giúa7S2p tôi,G3gK thật7nGL rBeHba nga7S2ay BeHbtừ a7S2đầu tôdLMGi cũ7nGLng cG3gKảm thấyBeHb a7S2không đượ7nGLc tựa7S2 7nGL nhiên.

Nhưng mG3gKà nG3gKhìn cuốdLMGn sổ7nGL dLMGliên la7S2ạc đandLMGg G3gKnằm G3gKtrên tG3gKay tôia7S2 này…

Lòng 7nGLtôi lạ7nGLi kG3gKhông  cò7nGLn BeHbkhông tdLMGự nhiêBeHbn nữa.

Tất BeHbcả đềuG3gK BeHblà G3gKmàu dLMGđỏ, điểma7S2 dLMGsố a7S2đều tG3gKừ G3gK5 tớdLMGi 1dLMG5, khôngG3gK dLMGxem tBeHbên cũBeHbng bi7nGLết la7S2à ai.

Đạa7S2i vươ7nGLng l7nGLớp cBeHbhúng ta7S2ôi, bạdLMGn ChG3gKu DũngBeHb Cường.

Hắn ca7S2ó tiG3gKếng a7S2là họ7nGLc sG3gKinh cáBeHb 7nGL biệt,G3gK suốtG3gK ngBeHbày ởdLMG ta7S2rường đánhdLMG nhaua7S2, đánhBeHb trậnG3gK G3gKnào G3gKto trậna7S2 nấy7nGL, mẹ7nGL hắn7nGL vì7nGL dLMG viG3gKệc BeHbhắn đánhBeHb dLMGnhau, thdLMGường bịdLMG g7nGLọi 7nGLtới trường,BeHb tuầa7S2n trướcG3gK a7S2còn đếndLMG ma7S2ột dLMG lầa7S2n a7S2đâu? G3gKNhưng mẹG3gK hắnBeHb a7S2cưng cBeHbhiều hBeHbắn, thậtdLMG nhiề7nGLu chuyệa7S2n cũa7S2ng khBeHbông nóa7S2i dLMG c7nGLho bốa7S2 a7S2hắn, hằnG3gKg năm7nGL khôndLMGg  a7S2có 7nGLở nhà,G3gK la7S2àm huG3gKấn luG3gKyện viêna7S2 q7nGLuyền aG3gKnh, dLMGcho G3gK nêa7S2n việcG3gK này7nGL củaBeHb hắG3gKn, bốa7S2 hắdLMGn cũndLMGg khôG3gKng biết,dLMG đa7S2ợi tớ7nGLi dLMGlúc biết7nGL, nămBeHb 7nGL trướcBeHb đándLMGh tới7nGL BeHbnỗi mặdLMGt hắndLMG sưna7S2g lênBeHb, còna7S2 G3gKkéo la7S2ỗ t7nGLai hắnG3gK 7nGLđến trư7nGLờng, BeHbtìm a7S2 7nGLmấy G3gKđứa bị7nGL a7S2hắn đádLMGnh đBeHbể G3gKxin lỗi.

Bố hắna7S2 lúca7S2 đódLMG nG3gKói cứBeHbng “ThG3gKành 7nGL tícG3gKh họcBeHb tậpa7S2 G3gKkhông tốtBeHb, la7S2à BeHbdo 7nGLmày khônG3gKg a7S2thông mina7S2h, tdLMGao khônG3gKg tG3gKrách, BeHb nhưdLMGng đểBeHb G3gKcho BeHbtao ba7S2iết màa7S2y đándLMGh 7nGLngười ka7S2hác, tBeHbao đáBeHbnh dLMGgãy cdLMGhân mày.”

Do mẹa7S2 BeHbhắn BeHbcưng chiG3gKều, điệa7S2n G3gK tho7nGLại cố7nGL địnhBeHb la7S2úc đóa7S2 còna7S2 chưBeHba thôna7S2g dụng,dLMG không7nGL thểdLMG thườnga7S2 xG3gKuyên liêna7S2 dLMG hệ,BeHb a7S2bố hắnBeHb yêuG3gK cầua7S2 thầya7S2 ga7S2iáo cuốiG3gK ka7S2ì mỗiBeHb n7nGLăm lG3gKiền g7nGLửi BeHbsổ G3gKliên dLMGlạc trBeHbực G3gK tiếa7S2p t7nGLới cBeHbhỗ ông.

ThàG3gKnh tícBeHbh họca7S2 tậG3gKp ca7S2ủa a7S2hắn 7nGL khôngBeHb tốdLMGt, bdLMGố hG3gKắn dLMGbiết cũngBeHb kG3gKhông sa7nGLo, nhưng7nGL màa7S2 lời7nGL nhBeHbận xét…đếna7S2 lúcdLMG đG3gKó BeHb chắdLMGc dLMGbố hắn7nGL đánha7S2 ga7S2ãy a7S2chân hắna7S2 luôn.

Đến ldLMGúc đóa7S2, G3gKtôi chBeHbỉ a7S2phải l7nGLàm đồngdLMG phạm.

dLMGLàm lớpa7S2 trưởngdLMG, la7S2àm bạn7nGL họcdLMG, a7S2tôi đềua7S2 cóG3gK ngG3gKhĩa va7S2ụ bBeHbảo v7nGLệ thân7nGL thG3gKể vG3gKà sinG3gKh mệnha7S2 BeHbcác bạa7S2n trodLMGng lớp.

NhBeHbưng cá7nGLi ngdLMGhĩa vụa7S2 hudLMGy G3gKhoàng ndLMGày, lạidLMG làmG3gK chdLMGo ta7S2ôi viế7nGLt dLMGcái ldLMGời nhậndLMG xéta7S2 BeHbkhỉ g7nGLió ndLMGày, ldLMGại còBeHbn G3gKphải a7S2viết chdLMGo đúngdLMG sựBeHb thậBeHbt nữa.

Tôi rốiBeHb rắmBeHb tớiG3gK mứcBeHb bạcG3gK tóc.

Ánha7S2 G3gKmắt xấuBeHb xa7S2a ldLMGiền toG3gKát ra.

Tôi nhìna7S2 về7nGL phíaa7S2 KhandLMGg Duậta7S2 “7nGLCái nàBeHby cậa7S2u viết.”

HdLMGắn làa7S2 ỦydLMG viG3gKên 7nGLhọc tBeHbập, cBeHbũng G3gKcó quyềnG3gK viếtdLMG lờia7S2 nhậG3gKn xét.

Tôi vộiBeHb va7S2àng G3gKném ca7S2ho dLMGhắn, đểG3gK G3gK hắa7S2n bu7nGLồn rầuBeHb đia7S2, 7nGLtôi mặa7S2c kệa7S2, nhandLMGh ndLMGhanh v7nGLiết mấyBeHb cáG3gKi a7S2khác, tôidLMG còBeHbn G3gKmuốn 7nGL nhadLMGnh chóngG3gK vềdLMG nhaG3gKnh chờG3gK xe7nGLm G3gKĐồng xuBeHbân hỏaG3gK diễmBeHb a.

Tôi viếta7S2, dLMGmột bênG3gK ca7S2òn G3gKnhìn léna7S2 7nGL KhadLMGng Duật7nGL, tha7S2ấy hắndLMG chíuBeHb chặta7S2 màyG3gK, ta7S2âm tìnhG3gK tôG3gKi thật7nGL sBeHbảng BeHbkhoái, ngdLMGhĩ a7S2 ta7S2hầm trdLMGong dLMGlòng, cậa7S2u cũn7nGLg a7S2có na7S2gày hôa7S2m na7S2ay, đểdLMG xea7S2m cậG3gKu viết7nGL n7nGLhư thBeHbế a7S2nào, 7nGL hừG3gK hừ!!

KhG3gKang DuậtdLMG suG3gKy ng7nGLhĩ trodLMGng 7nGLchốc dLMG BeHblát, G3gKthật sự7nGL chỉ7nGL trona7S2g cdLMGhốc dLMGlát, 7nGLsau dLMGđó cầmG3gK bú7nGLt BeHblên, vundLMGg G3gKtay rG3gKẹt rẹt,7nGL G3gK viế7nGLt xonBeHbg, liền7nGL némG3gK lạG3gKi cha7S2o tôi.

“Xong rồi!”

Xong rồia7S2!! a7S2Này thBeHbì xona7S2g rồi.

VBeHbiệc làBeHbm tô7nGLi sầu7nGL khổ7nGL nử7nGLa tG3gKiếng, chỉa7S2 mườa7S2i phútG3gK 7nGLlà xong.

Tôi khdLMGông G3gKtin, a7S2bỏ búdLMGt xG3gKuống, mG3gKở rG3gKa phiếG3gKu liêdLMGn lBeHbạc của7S2a 7nGLChu DũngG3gK Cường,a7S2 dLMGlật 7nGLtới traG3gKng códLMG lờiBeHb nhậndLMG xét.

Trên đa7S2ó chỉG3gK viếBeHbt íG3gKt ỏi7nGL mấa7S2y chBeHbữ –a7S2 BBeHbạn DG3gKũng thG3gKành tíchBeHb ổa7S2n đị7nGLnh, 7nGLnăng lự7nGLc đ7nGLấm đa7S2á rấtdLMG mạnh.

Cái gdLMGì kêua7S2 làG3gKm G3gKrối a7S2kỉ G3gKcương tớiBeHb cảnhBeHb giớidLMG c7nGLao nhấdLMGt, chínhdLMG l7nGLà đây,7nGL G3gKlàm rối7nGL a7S2kỉ ca7S2ương tới7nGL mứcdLMG a7S2tìm khôngdLMG dLMGra G3gKchỗ nàodLMG khôBeHbng hợpBeHb lí.

“NhưG3gK thếG3gK a7S2nào? ViếG3gKt khdLMGông đúng?”G3gK h7nGLắn hỏi.

Tôi n7nGLhanh chón7nGLg lắca7S2 đG3gKầu, dLMGđúng lBeHbà v7nGLiết khG3gKông c7nGLhê vàoG3gK đâuG3gK được.

“Vậy BeHbmau k7nGLí tên!”

“Ừ, đa7S2ược!” lờiBeHb nhậna7S2 x7nGLét da7S2o tôiBeHb viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.