Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

Chương3Sze 6ym5h: ÔZRqP phối3Sze ngẫu

Chuyện ZRqPxấu củaym5h tôym5hi vPSBoà Kha3Szeng DuZRqPật 3Szevẫn nayVliên tụcym5h la3Szen t3Szeruyền, kZRqPhông nhữngZRqP vậyym5h, còn3Sze cànayVng ngàyPSBo càym5hng hunayVy hoàng.

Tôi v3Szeà hắnym5h đượcym5h ym5hthầy tZRqPhể dym5hục ZRqP chọnayVn đPSBoi thZRqPi Đạym5hi hnayVội thểnayV tha3Szeo tPSBooàn khnayVu, cóPSBo ch3Szeết haPSBoy ZRqPkhông lạym5hi đạtnayV đượZRqPc nayV giPSBoải quánnayV quân,PSBo điềunayV ym5hnày kym5hì thậtZRqP cũ3Szeng khô3Szeng cym5hó ym5hgì, tô3Szei vốnZRqP họPSBoc gPSBoiỏi t3Szehể PSBo dụcym5h, vậPSBoy m3Szeà truyềnayVn ym5hvào ym5hlớp l3Szeại t3Szehay ym5hđổi 3Szebản chất.

KnayVhông binayVết 3Szeđứa xấu3Sze ZRqPxa nym5hào n3Szeói ZRqPmột câPSBou “Đây3Sze làZRqP sứPSBoc mạnym5hh tìn3Szeh yêu.”

SứcnayV mạnhPSBo tìnhZRqP ym5hyêu cáZRqPi đầunayV mày…cáZRqPi nà3Szey PSBolà thựcnayV nayVlực của3Sze tao.

Biết vậPSBoy lúcPSBo đ3Szeó chạyZRqP vềnayV chóym5ht chPSBoo rồi.

Khóc-ing.

Ngoài rZRqPa, v3Szeì ở3Sze tnayViết vym5hăn tôi3Sze 3Sze ZRqPtừng b3Szeị thPSBoầy TnayVôn phạtym5h đứPSBong, nên3Sze đểZRqP tZRqPhầy TnayVôn xếpPSBo loạZRqPi hnayVạnh kiZRqPểm vàPSBoo cuốiym5h PSBo nayVkì nươ3Szeng taPSBoy ZRqPcho cáZRqPi tộinayV lZRqPỗi này3Sze 3Szecủa tôi3Sze nêPSBon tôPSBoi hZRqPọc rấZRqPt chăZRqPm cnayVhú, 3Szetrước nayV 3Szekia ym5hđiểm sốnayV môPSBon ym5hvăn củaPSBo nayVtôi luônnayV ym5hnằm ym5hở phầ3Szen ePSBoo, lầnnayV nayVnày t3Szehi trắc3Sze nghnayViệm ym5h lại3Sze đứngZRqP tym5hhứ ym5h3, nPSBogay cym5hả bảnym5h thânym5h tym5hôi đềuZRqP khnayVông ZRqPtin đượcnayV haZRqPi mắtnayV mì3Szenh, ZRqP cònayVn rấtnayV vZRqPui v3Szeẻ, cZRqPó c3Szeông màym5hi ZRqPsắt cóym5h 3Szengày nêym5hn kPSBoim quPSBoả nnayVhiên chínayV lí.

Thầy3Sze TPSBoôn cũn3Szeg PSBocho rằngPSBo nhưPSBo ZRqP vậ3Szey, thầym5hy cZRqPòn nhớnayV cym5hâu 3Szenói mZRqPà Khaym5hng Duậym5ht nayVtừng nói3Sze “SanayVu PSBolưng mnayVỗi ngườPSBoi nayVphụ 3Sze nPSBoữ thànPSBoh PSBocông nhấtPSBo ZRqPđịnh c3Szeó mộnayVt ng3Szeười đànZRqP ôym5hng ym5hthành công.”,ym5h lPSBoúc giảngym5h 3Sze ym5hbài nayVcòn mượnPSBo ym5hcâu nàPSBoy làZRqPm văn,PSBo ởPSBo trước3Sze mPSBoặt ym5hcả lớpnayV PSBonói nayVphải noPSBoi gươnnayVg tôi3Sze ym5h nayVvà 3SzeKhang DnayVuật họcZRqP t3Szeập, hZRqPọc t3Szeập chúym5hng tPSBoôi gPSBoiúp đỡPSBo lPSBoẫn nhanayVu, ym5hhọc tậpnayV nayVtình PSBo cảZRqPm PSBotốt đPSBoẹp của3Sze chPSBoúng tnayVôi, như3Sze vZRqPậy 3Szemới cPSBoó ZRqPthể ZRqPlàm cnayVho 3Szeđiểm sốZRqP nângPSBo cao.

Vì ym5hsao 3Szekêu cảmym5h tì3Szenh 3Szetốt, vìZRqP PSBo s3Szeao k3Szeêu giúpnayV đỡnayV lẫnZRqP nhauym5h, nZRqPói tớnayVi t3Szeai mấym5hy đym5hứa tron3Szeg ZRqPlớp, đổinayV tZRqPhành 3Szetôi ym5h ym5hvà Kh3Szeang DuZRqPật thậtPSBo âPSBon áZRqPi, nayVân áinayV tnayVới nPSBoỗi thànPSBoh tPSBoích h3Szeọc tPSBoập đnayVột nhiênym5h PSBo tnayVăng cao.

Vì thếym5h, snayVức mnayVạnh tìn3Szeh yêuZRqP, tôiym5h trPSBoốn tho3Szeát khôngnayV PSBođược, nhưnayV bóngPSBo vZRqPới nayVhình đZRqPi nayVtheo tôi.

DanayVnh 3Szehiệu PhúnayVc Tấnym5h nZRqPày cũngZRqP bỏnayV khôngnayV nayVđược, tôinayV ZRqPsửa ZRqPnhư ym5hthế nZRqPào cũnayVng uổPSBong công.

Lạiym5h b3Szeởi 3Szevì sựZRqP tiếnym5h bộ3Sze củnayVa hPSBoai ym5h chnayVúng tôiym5h, thZRqPầy TônayVn nayVcòn nayVcố ZRqPý đề3Sze nghị3Sze vym5hới thầyZRqP ym5hchủ nhiệmym5h cPSBoho KhaPSBong DuậtZRqP ym5h làym5hm chPSBoức vym5hụ ym5hỦy viym5hên họcZRqP tym5hập, thì3Sze rym5ha ỦynayV ym5hviên họym5hc tâpZRqP cũym5h TnayVông nayVLê Quym5hân nayV ym5h(biệt hiym5hệu ZRqPTông DPSBoa) vPSBoì bịym5h bệnh3Sze mnayVà nayVxin nZRqPghỉ ZRqPdài hạnym5h, chức3Sze vym5hụ 3SzeỦy vZRqPiên 3Szehọc ZRqP tậpPSBo vPSBoẫn bỏPSBo trống,PSBo PSBolần ym5hnày ym5hđề ngPSBohị đềZRqPu đượcym5h mấyZRqP đứa3Sze coPSBon tranayVi ym5htrong lớpnayV PSBo đPSBoồng ý.

Cán 3Szebộ lPSBoớp 3Szetôi, ngoym5hại trừPSBo ym5hchức nayV nayVvụ ZRqPỦy viêPSBon thể3Sze PSBodục PSBocó í3Szet quZRqPyền lựym5hc nhất3Sze làZRqP cym5hon trPSBoai làm3Sze, cònayVn lạnayVi đều3Sze là3Sze 3Sze cZRqPon gáiym5h lym5hàm, 3SzeKhang Duậ3Szet hym5học tậZRqPp tốtnayV, sốZRqP PSBolượng co3Szen PSBotrai trZRqPong ym5hlớp lạiZRqP PSBo ZRqPchiếm hơym5hn mộtnayV PSBonửa nêPSBon hắnZRqP lậym5hp tứcZRqP đượcnayV chọn.

Ủy viêZRqPn họcnayV tậpym5h lànayV cáinayV gì?

Lúc đym5hó ZRqPủy viênnayV PSBohọc tnayVập cZRqPhính là3Sze trPSBoợ PSBothủ đắcnayV PSBolực cnayVủa lZRqPớp trưởng.

Tôi ZRqPvà KhanPSBog D3Szeuật ngPSBoồi cùng3Sze PSBobàn cònayVn chưaZRqP tnayVính, bnayVây giờym5h ZRqPcòn cù3Szeng nym5hhau ZRqPtrực ban.

Có nghĩym5ha ZRqPlà, saZRqPu nàynayV nym5hếu cóZRqP họpZRqP ZRqPhành gì,nayV hoạZRqPt ZRqPđộng thểym5h thnayVao gìPSBo, K3Szehang DuậtnayV đnayVều nayVđi thenayVo tôiPSBo, thym5hỉnh thZRqPoảng xuấPSBot hym5hiện cnayVạnh tôi.

Thật b3Szei tPSBohảm, thậtym5h 3Szebi thPSBoảm ym5ha 3Szea nayVa 3Szea ZRqPa nayVa PSBoa nayVa nayVa PSBoa a!!

Cuối tnayVháng ym5hmười ha3Szei, sắpPSBo nayVtới ym5h kìnayV PSBothi PSBohọc ym5hkì, khoảym5hng th3Szeời gym5hian nayVnày phỏZRqPng chừnayVng 3Szelà t3Szehời nayVgian cácPSBo họcnayV 3Sze siPSBonh chăm3Sze chZRqPỉ nnayVhất, tô3Szei cũnZRqPg knayVhông ngoại3Sze lệ,ym5h tônayVi nayVlà điểnPSBo hìnym5hh của3Sze kiym5hểu ZRqP họcym5h sinPSBoh nướPSBoc PSBotới chânnayV mZRqPới nhảyPSBo, vìym5h vậyPSBo vừ3Szea ZRqPtới nayVlúc nà3Szey tôZRqPi lnayViền cZRqPảm PSBo tnayVhấy cym5hó PSBoáp lực.

Khang DuậtZRqP lạiym5h khZRqPông giym5hống vPSBoậy, mnayVột nayVchút ym5háp lựcPSBo trướPSBoc knayVhi nayVthi đym5hều k3Szehông có,ym5h ta3Szen họym5hc hnayVoặc lúym5hc ngnayVhỉ trưa3Sze đềuZRqP đnayVi đáym5h bóng.

T3Szeôi oánZRqP giậnPSBo nha.

Tiếtym5h h3Szeai nZRqPgày ym5hhôm đónayV PSBovừa hết,ZRqP 3Sze m3Szeột tê3Szen nayVcon traZRqPi chạnayVy đPSBoến 3Szechỗ KZRqPhang D3Szeuật hỏiym5h bàinayV, 3Szeai biểuPSBo ym5hngười ZRqPta hym5học nayV gZRqPiỏi đâu,ZRqP PSBobình PSBothường cũnZRqPg ZRqPsẵn PSBosàng chỉnayV bài,3Sze hiệnZRqP t3Szeại lym5hại ym5hlà Ủyym5h PSBoviên hym5học nayV tập3Sze, n3Szegười tìmnayV hắnZRqP hỏinayV b3Szeài cũngPSBo nh3Szeiều hơn.

Thấy ym5hcó ng3Szeười hỏiym5h ZRqPbài hắn,ym5h ym5htôi lPSBoiền đZRqPứng dnayVậy nPSBohường chỗ.

Tên ym5hcon tym5hrai 3Szenày PSBotên ym5hlà ZRqPKế ZRqP KinayVệt Hạnh,ym5h rnayVất chămym5h ZRqPchỉ hPSBoọc hZRqPành, chúngPSBo tôiZRqP đềuZRqP gọnayVi hắn3Sze ZRqPlà mPSBoọt sPSBoách, bở3Szei PSBo PSBovì hnayVắn thậtPSBo PSBosự thícPSBoh đọ3Szec sáchPSBo, khônym5hg hiPSBoểu liPSBoền ym5hhỏi PSBolà thóiym5h quPSBoen ym5hcủa PSBo hắn.

Hắn tZRqPhấy ZRqPtôi nhườym5hng chỗZRqP liềnym5h nóZRqPi “CảmnayV ơnayVn lớ3Szep trưởng”

Hắn làym5h đứym5ha duPSBoy nhnayVất 3Szetrong PSBolớp khôn3Szeg nướcym5h chảyym5h ym5hbèo trnayVôi kZRqPêu tôiZRqP làZRqP PhZRqPúc Tấn.

Tôi kícPSBoh độnZRqPg đế3Szen xémym5h khóc,ym5h 3SzeN ZRqP nayVlâu khôn3Szeg nghZRqPe được3Sze nym5hgười t3Szea kê3Szeu ZRqPtôi lànayV lớPSBop trưởng,nayV 3Szehoài niZRqPệm 3Sze– inZRqPg, hảo3Sze ym5h cZRqPảm đốinayV vớinayV hắym5hn cũnnayVg t3Szeăng ZRqPtên hym5hai trym5hăm phym5hần trăm.

Hắn mởPSBo rym5ha sách3Sze bàiPSBo tập,3Sze hym5hỏi Kha3Szeng PSBoDuật “KhaPSBong 3SzeDuật, mìym5hnh mnayVuốn 3Szehỏi bạPSBon bàZRqPi nàyPSBo, bPSBoạn chỉPSBo 3Szemình đi.”

Tôi ởnayV mộym5ht ZRqPbên gậtPSBo đầu,PSBo chZRqPo nayVrằng ngườiym5h tPSBoốt nhnayVư vậynayV, xPSBoác ym5hthật là3Sze nZRqPên gi3Szeúp nayVđỡ hPSBoết sức.

Ai ngPSBoờ Khan3Szeg D3Szeuật ym5hlại 3Szebày 3Szera một3Sze bộ3Sze mnayVặt 3Szexa 3Szecách “KhZRqPông rảnh!!”

Tôi buồnZRqP bực,PSBo b3Szeình thườngym5h hắZRqPn cũngym5h khôngym5h nym5hhư vậy.

Kế K3Szeiệt PSBoHạnh cym5hòn buZRqPồn nayVbực nayVhơn tôi3Sze “TPSBoại sPSBoao vậy?”

Tôi cũPSBong mnayVuốn biếtPSBo ZRqPKhang DuậtPSBo bịnayV gPSBoì vnayVậy, vym5hì saym5ho v3Szeẻ 3Szemặt khó3Sze chịu.

Lúc nànayVy, Tiể3Szeu PhiềnPSBo nayVlại nnayVói PSBo với3Sze tZRqPôi “MiểunayV Miểym5hu, nnayVgày ym5hkia lnayVà ym5hsinh nhym5hật củanayV ĐạiPSBo SoPSBong vàym5h TPSBoiểu Sym5hong, ZRqP bnayVuổi cnayVhiều ta3Szeo vZRqPới TừPSBo OáPSBonh ym5hđi mu3Szea 3Szequà, mà3Szey ZRqPcó đinayV không?”

“Sinh nhật?”3Sze nayVtôi ngPSBohĩ mộtym5h ZRqP chú3Szet, nZRqPhớ lạiym5h ngà3Szey, 3Szeđúng 3Szelà nPSBogày 2PSBo3 tym5hháng 1PSBo2 lPSBoà sin3Szeh ym5hnhật nayVcủa ĐạiZRqP SonPSBog PSBo vym5hà TiểunayV SnayVong, vộiym5h vàZRqPng trảPSBo lZRqPời “Đi,nayV đPSBoi, PSBotao đi!!”

ĐnayVang 3Szethảo luậnZRqP 3Szenóng bỏym5hng, nayVKế ym5h KiệtZRqP PSBoHạnh đZRqPột nhiym5hên cPSBohạy tớ3Szei, đứn3Szeg thẳngym5h tắp,3Sze đZRqPiên cPSBouồng PSBokêu tôiym5h “PhúcZRqP ZRqP Tấn,PSBo PnayVhúc Tấnym5h, PhúcZRqP Tấn,ZRqP Phym5húc Tấn…”

Tôi sửnayVng s3Szeốt, ym5hđây làZRqP ýnayV gì.

Đồ điên!!

Đợi tớinayV lym5húc hắnPSBo kêPSBou khoảngPSBo mnayVười mấy3Sze tiếngZRqP ‘PnayVhúc Tấn’PSBo PSBorồi, 3Szetôi nhìnPSBo thấyym5h ZRqPKhang D3Szeuật vẫyym5h nayVvẫy ta3Szey 3Szevới hắn.

Hắn khôngPSBo PSBokêu n3Szeữa, ngPSBooan 3Szengoãn quanayVy trở3Sze về.

Tym5hôi chợ3Szet 3Szenghe KhnayVang Du3Szeật nóym5hi “ThậtZRqP nayVra bym5hài nym5hày 3Szegiải nhưZRqP vậy…”

Tôi ngPSBohe khPSBoông rõnayV nayVnên trởym5h lạiZRqP ym5hchỗ ngồiZRqP, muốZRqPn ZRqPhỏi KếPSBo Kiệ3Szet ym5hHạnh có3Sze nayVý gì.

Đợi lZRqPàm bym5hài ZRqPxong rồi,ZRqP hZRqPắn nhnayVìn tPSBohấy PSBotôi, n3Szeói cợtnayV nnayVhả “PhúPSBoc TấnayVn, ym5hta xonym5hg rồi,PSBo mờiZRqP ngà3Szei ym5hngồi, mờiPSBo ngàPSBoi ngồi.”

Tôi nayVcàng khônnayVg rõ,ZRqP tạiym5h sZRqPao h3Szeắn lạZRqPi khPSBoông ngnayVừng kZRqPêu tôPSBoi lym5hà PhúPSBoc Tấn,nayV ym5htôi trừngPSBo m3Szeắt PSBonhìn hắn,3Sze hym5hi vọngnayV hym5hắn ym5hcó thểym5h sửZRqPa miệng.

Hắn lạiZRqP mym5hột chútPSBo nayVcũng khôPSBong ym5h hiể3Szeu đưPSBoợc, ZRqPđại PSBokhái ngPSBohĩ rằngPSBo tôym5hi ngZRqPại ngồinayV ym5hchỗ ym5hhắn nayVđã ngồiZRqP quaPSBo, liềym5hn ZRqP ZRqPlấy PSBotay ym5háo x3Szeoa xoym5ha PSBoghế ngồi,ym5h c3Szeòn n3Szeói tPSBohêm PSBo“Phúc T3Szeấn, ngồZRqPi a.”

3SzeNgồi nayVcái đầuym5h nayVcậu. Tôiym5h cànym5hg nayVtrừng hắn.

Sửa miện3Szeg nayVđi, ZRqPcậu PSBolà người3Sze d3Szeuy nhấtZRqP gầnayVn PSBobùn ZRqPmà cPSBohẳng hônayVi tan3Szeh mùi3Sze bùZRqPn ZRqPnha, tiếpZRqP tụcnayV pZRqPhát ZRqPhuy đi3Sze chứ.

NhưPSBong hắnayVn mộ3Szet chút3Sze ym5hcũng khônnayVg pym5hhản ứng3Sze, dọ3Szen dẹpPSBo sách3Sze ZRqPgiáo khoaPSBo, 3Szevuốt vuốtnayV gnayVáy, 3Szebỏ điym5h giố3Szeng nym5hhư knayVhông cPSBoó vinayVệc gì.

nayVLông mym5hày củaym5h tôym5hi đều3Sze d3Szeồn thym5hành mộym5ht cPSBoục, 3Szerối rắm.

Đây 3Szelà 3Szeý gìym5h, ýPSBo ZRqPgì a.

Tôi nhZRqPìn 3Szevề phíaym5h PSBoKhang Duật,PSBo cứZRqP ym5hcảm thym5hấy c3Szeó 3Szegì đnayVó ZRqPkhông bym5hình thường.

Khang DuậtnayV đan3Szeg nh3Szeàn 3Szenhã PSBothu 3Sze dPSBoọn 3Szehộp bútym5h, khnayVông b3Szeiết cóPSBo phảiZRqP tạiZRqP ảZRqPo giáZRqPc ym5hcủa tôi3Sze ZRqPhay khPSBoông, hym5hắn giốngym5h nayV PSBonhư thym5hật ym5hsung sưZRqPớng, cùngZRqP 3Szevẻ mym5hặt khónayV chịnayVu trưPSBoớc đóym5h knayVhác nha3Szeu m3Szeột ZRqPtrời PSBo mnayVột vực,3Sze lnayVộ rPSBoa nayVmột ym5hcỗ sảnayVng khoái.

Đạ3Szei kPSBohái l3Szeà cZRqPhú 3Szeý tớiym5h ánPSBoh mắtZRqP ym5hcủa tôi3Sze, hắPSBon quaym5hy đnayVầu 3Sze“Làm saPSBoo vậy?”

“Làm ym5hsao vậy!PSBo? TônayVi cònPSBo mu3Szeốn biếZRqPt lànayVm sPSBoao vậnayVy a?”ym5h tôZRqPi chym5hỉ hướngPSBo KếPSBo KiệtZRqP HnayVạnh “CậunayV lPSBoàm gìPSBo vớiPSBo hắn?”

Khang ZRqPDuật ym5hvẻ nayVmặt giống3Sze nhưPSBo rym5hất vZRqPô tội,3Sze cZRqPhớp chớnayVp nayVmắt nayVnhìn 3Szetôi “CZRqPhỉ nayVbài chZRqPo hắnnayV nha.”

“ym5hKhông phảym5hi cái3Sze 3Szenày, vìnayV PSBosao hắnnayV nayVgọi tôiPSBo lànayV ZRqPPhúc Tấn.”

HắnnayV cnayVàng vônayV tộiPSBo nhPSBoìn tôiPSBo nayV“Ai cũngZRqP gọiPSBo cym5hậu ym5hlà PhnayVúc TấnPSBo nha.”

“Không pym5hhải…ý tôiPSBo k3Szehông pZRqPhải 3Sze vậynayV, 3Szeý tôZRqPi làPSBo vPSBoừa rồiPSBo hắnym5h 3Szecòn gọinayV tôPSBoi là3Sze lớpnayV tZRqPrưởng, tạPSBoi ym5hsao 3Szeđột nZRqPhiên nayV lPSBoại sym5hửa miêngPSBo.” TrướcPSBo saZRqPu chỉym5h ym5hkém nhanayVu 3Szecó mấyym5h phút,PSBo màZRqP mấynayV phútZRqP PSBonày PSBoKế ym5h KiệtZRqP Hạnh3Sze chPSBoỉ đứngPSBo ở3Sze chỗnayV hắn.

Khang Duậym5ht thựcym5h s3Szeự kPSBohông hiểuPSBo nayV gPSBoì hPSBoết nnayVhìn tôi,3Sze s3Szeau PSBođó nZRqPói nayV“Làm 3Szesao tnayVôi ZRqPbiết đưym5hợc, tôiym5h cũngym5h khôngym5h phym5hải 3Sze hắn,ZRqP nếunayV khôngnayV cậnayVu 3Szeđi hỏiym5h hắPSBon đi.”

Đó ym5hlà mộtnayV ý3Sze hay.

Tôi cZRqPòn thậZRqPt PSBotính điZRqP PSBohỏi .

Nhưng là3Sze ZRqPKế KiệPSBot H3Szeạnh vừaZRqP nhì3Szen thấyZRqP tôiZRqP, ZRqPkhông đ3Szeợi PSBotôi hỏi,ZRqP tZRqPựa nhPSBoư c3Szeon vPSBoẹt kym5hêu tnayVôi Phúc3Sze Tấn3Sze, PhúPSBoc Tấym5hn, PhZRqPúc Tấn.

Phúc PSBoTấn tnayVới nỗ3Szei tôiZRqP ym5hhỏi khônPSBog nổinayV nữa.

Xá3Szem xịtym5h q3Szeuay về3Sze ZRqPchỗ ngồi.

CnayVhuông vào3Sze ZRqPlớp va3Szeng lên3Sze, tô3Szei PSBo nayVnhanh cnayVhóng ZRqPlấy sácnayVh giáZRqPo khym5hoa ranayV, tr3Szeong lònPSBog rốym5hi rắm3Sze 3Sze, lPSBoại mnayVuốn PSBohỏi PSBo ym5hKhang DuPSBoật, nhưnnayVg PSBohắn nayVlại bàynayV rPSBoa vPSBoẻ mặtZRqP e3Szem bym5hé nnayVgoan, mắtym5h đennayV lúnZRqPg linayVếng ym5h PSBoto trPSBoòn tro3Szeng ym5hsuốt hế3Szet cỡ,ZRqP ym5hgiống nayVnhư 3Szeđang nPSBoói, bZRqPé làym5h ym5hbé ngoPSBoan, bZRqPé vô3Sze ym5h cùngZRqP nZRqPgoan, chu3Szeyện xấuPSBo gìnayV bé3Sze cũn3Szeg khZRqPông ZRqPcó làm.

Tôi bnayVị ánnayVh ym5hmắt thuym5hần khiếtym5h dZRqPơ bẩnayVn nàyym5h hym5hoàn tZRqPoàn cZRqPản lại.

Tôi tiếpPSBo tụcZRqP rốZRqPi nayVrắm, ZRqPlại cym5hứ rốym5hi ZRqPrắm mã3Szei ym5hmà PSBolại ym5htìm khPSBoông rZRqPa đáp3Sze 3Szeán gì.

Tiếym5hp theonayV, chnayVúng nayVtôi đố3Szei mym5hặt với3Sze nayVkì PSBothi cPSBouối kỳ,ym5h tôym5hi cũnym5hg k3Szehông ZRqPcó cZRqPơ hộiPSBo ZRqPrối rZRqPắm nữa,3Sze tấtZRqP c3Szeả suym5hy ngZRqPhĩ đều3Sze đặ3Szet nayVở cnayVuộc thi.

Thi xonPSBog, tâmPSBo trạnnayVg lnayVại ZRqPsung sướngnayV, nayVhơn nữZRqPa tônayVi ym5hthi cũym5hng k3Szehông tym5hệ lắm,ZRqP chuyệnym5h gì&nbspym5h; cũn3Szeg quănPSBog rZRqPa 3Szesau đầu.

Nhưng tớiZRqP trướPSBoc 3Szenghỉ đông,3Sze tZRqPôi lạ3Szei bắtZRqP đầu3Sze rốiym5h rắm.

Chúng tô3Szei 3Szevào thPSBoời đóZRqP, hơnPSBo PSBo99 phầnPSBo 3Szetrăm họcPSBo sinPSBoh ym5hđều s3Szeợ ZRqPcùng mPSBoột thứ.

Đó ym5hlà –3Sze sổPSBo liê3Szen lạc.

ĐừngPSBo nayVnhìn cáinayV q3Szeuyển PSBosổ 3Szemàu PSBođỏ PSBo (cPSBoó đôiZRqP ZRqPkhi lnayVà màuPSBo ym5hxanh) chỉ3Sze nnayVhỏ ym5hbằng bànnayV tZRqPay nàym5hy mnayVà PSBoxem thZRqPường, lựcnayV ảym5hnh ym5h hưởngym5h củym5ha nóym5h rấtym5h PSBokinh ngưPSBoời .

Trong snayVổ có3Sze điểmZRqP ZRqPsố 3Szecủa ym5hchúng nayV nayVtôi, cym5hòn cZRqPó PSBolời nhậPSBon xéZRqPt củPSBoa g3Szeiáo viym5hên, liêZRqPn ym5hquan PSBotới chuyPSBoện 3Szechúng tôiPSBo nayV nayVcó th3Szeể cóym5h nhữngym5h ngà3Szey nghPSBoỉ yênnayV ym5hbình hnayVay khôn3Szeg, t3Szeết nguyênnayV nayVđán cnayVó tZRqPhể nhậnym5h PSBo đnayVược tiềnPSBo lym5hì xìZRqP ha3Szey ZRqPkhông, ym5hsâu hơnnayV PSBonữa liZRqPên 3Szequan tới3Sze dPSBoa thịtym5h củanayV chúnnayVg ym5h tym5hôi, ZRqPquyết địnhnayV xe3Szem bZRqPa 3Szemẹ chúngPSBo tôiym5h ZRqPcó PSBothể lấy3Sze ch3Szeổi lPSBoông gànayV, 3Szedép lym5hê ym5hhoặc 3Sze đPSBoồ dùPSBong hym5hằng ZRqPngày làmnayV huZRqPng nayVkhí đZRqPể hầ3Szeu hạ3Sze chúngym5h tôPSBoi ZRqPhay không.

Vậy nayVcòn cym5hhưa t3Szeính, ítPSBo r3Szea mym5hỗi lớpPSBo cZRqPũng snayVẽ cóPSBo mộtnayV haPSBoi nayVđứa ng3Szeon lành.

BZRqPời ZRqPvì cPSBoô chủym5h nhiệ3Szem bnayVị bZRqPệnh, ym5hcô l3Szeiền gZRqPiao chZRqPo tôi3Sze lZRqPàm mộnayVt chuyệ3Szen ym5hvô cùnPSBog vPSBoô sỉ.

LPSBoời nZRqPhận PSBoxét ym5htrong phiểuPSBo lPSBoiên lạZRqPc, PSBogiao ch3Szeo tPSBoôi viết.

Cò3Szen nó3Szei gìPSBo mà,3Sze e3Szem lànayV lớpZRqP nayV trưởnZRqPg, r3Szeất h3Szeiểu cácym5h 3Szebạn, ym5hem nayVviết thínayVch hợZRqPp nhấtym5h, bym5hất ZRqPquá cnayVũng khôngnayV ZRqPthể 3Sze ZRqPvì tìym5hnh cảmPSBo nayVbạn PSBobè mZRqPà nayVlàm 3Szerối 3Szekỉ cPSBoương, pPSBohải viym5hết đPSBoúng vớPSBoi thPSBoực tế.

Không đPSBoược làmPSBo nayVrối kỉym5h cương3Sze tZRqPhì cPSBoô cũnym5hg đừngZRqP kêZRqPu enayVm viZRqPết nha.

Sau knayVhi tym5han PSBohọc, troZRqPng pPSBohòng ZRqP chỉnayV PSBocó tZRqPôi vàZRqP ym5hKhang 3SzeDuật, hắym5hn l3Szeà ZRqPỦy viênym5h họcym5h nayVtập mới,3Sze ZRqPđương 3Szenhiên pnayVhải ởym5h ZRqP lạZRqPi 3Szegiúp tôZRqPi, thnayVật rnayVa ng3Szeay ym5htừ đnayVầu PSBotôi cũnnayVg 3Szecảm thấyZRqP khZRqPông ZRqPđược tựPSBo ZRqP nhiên.

NhnayVưng mZRqPà nhìnnayV ym5hcuốn sổZRqP ZRqPliên lạcPSBo đ3Szeang PSBonằm trnayVên tnayVay ym5htôi này…

LPSBoòng tôZRqPi lạym5hi không nayV cònayVn không3Sze t3Szeự nhiênym5h nữa.

nayVTất cả3Sze đZRqPều là3Sze màu3Sze đZRqPỏ, đinayVểm snayVố ZRqPđều tnayVừ ZRqP5 tớinayV 15ZRqP, khô3Szeng xeZRqPm têym5hn ZRqPcũng bym5hiết nayVlà ai.

ĐPSBoại vnayVương l3Szeớp chúngPSBo tôiym5h, bym5hạn CZRqPhu DũPSBong Cường.

Hắn 3Szecó tiếPSBong là3Sze họcnayV sinayVnh cáPSBo ZRqP biym5hệt, suốtPSBo ngàyPSBo ởZRqP trườngPSBo đPSBoánh nh3Szeau, đáym5hnh trậnym5h ZRqPnào tnayVo trậnym5h nấy,ym5h nayVmẹ hắnPSBo vìZRqP 3Sze vi3Szeệc ZRqPhắn đánhZRqP nhZRqPau, thưnayVờng bị3Sze gọym5hi t3Szeới trườnZRqPg, tuầnym5h trưym5hớc còn3Sze đế3Szen PSBomột nayV PSBolần đâuZRqP? NhưPSBong ZRqPmẹ hắym5hn cưngZRqP chym5hiều hắn3Sze, tZRqPhật nhiềZRqPu chuyệZRqPn cũnym5hg khônnayVg n3Szeói PSBo cym5hho bốZRqP hắnPSBo, hằ3Szeng 3Szenăm khônPSBog  có3Sze ởym5h nZRqPhà, lànayVm PSBohuấn 3Szeluyện viên3Sze quyềnPSBo aZRqPnh, cnayVho ZRqP nênZRqP vPSBoiệc nàyym5h ZRqPcủa hắn,nayV bốym5h hắZRqPn cũnZRqPg k3Szehông biPSBoết, đợiPSBo tớiPSBo lPSBoúc binayVết, n3Szeăm PSBo trướcPSBo đán3Szeh tớiym5h nỗi3Sze mặ3Szet hnayVắn sưngnayV lên,nayV còPSBon ZRqPkéo lỗZRqP nayVtai hắ3Szen đếnnayV trườnayVng, PSBotìm ym5h mấyZRqP đ3Szeứa bị3Sze hnayVắn đánZRqPh để3Sze PSBoxin lỗi.

Bố hắnayVn lZRqPúc đPSBoó nóinayV cnayVứng “ym5hThành ZRqP tí3Szech họcPSBo tậZRqPp kZRqPhông tZRqPốt, lym5hà ym5hdo màynayV PSBokhông thônym5hg miZRqPnh, taPSBoo PSBokhông tPSBorách, 3Sze nhPSBoưng đểZRqP cnayVho nayVtao biết3Sze màyym5h PSBođánh nayVngười kZRqPhác, nayVtao đánhym5h 3Szegãy chânPSBo mày.”

Do mẹnayV hắnPSBo PSBocưng cPSBohiều, đZRqPiện ZRqP thoZRqPại c3Szeố địnhym5h lúZRqPc đóym5h cò3Szen ym5hchưa thôngZRqP dụngPSBo, khôym5hng tym5hhể thườngPSBo xuyênayVn liênayVn 3Sze ym5hhệ, bốPSBo ym5hhắn yêu3Sze cầym5hu tZRqPhầy PSBogiáo cuốZRqPi kPSBoì mnayVỗi nă3Szem liPSBoền gửiZRqP ym5hsổ ZRqPliên ZRqPlạc trự3Szec ym5h tPSBoiếp t3Szeới chỗym5h ông.

Thàym5hnh tíchPSBo họcPSBo PSBotập củaym5h hắnnayV nayV knayVhông ym5htốt, bố3Sze hym5hắn ym5hbiết cũngym5h k3Szehông saoZRqP, nhưnayVng mym5hà ym5hlời nhậnPSBo xét…đến3Sze lúcym5h đóym5h nayV ch3Szeắc bPSBoố hym5hắn đánhPSBo 3Szegãy châPSBon h3Szeắn luôn.

Đến lym5húc đóZRqP, tôiPSBo chỉ3Sze phảiym5h PSBolàm đồym5hng phạm.

LàmPSBo 3Szelớp trưởngZRqP, lym5hàm bạ3Szen 3Szehọc, t3Szeôi đềunayV PSBocó nghĩaZRqP vụnayV bảoPSBo vnayVệ thâ3Szen th3Szeể ym5hvà sinym5hh mym5hệnh cáym5hc bạnZRqP tZRqProng lớp.

Như3Szeng cáZRqPi nghĩaym5h ym5hvụ hnayVuy hoàn3Szeg nàyym5h, lZRqPại 3Szelàm cZRqPho 3Szetôi viế3Szet c3Szeái lờiym5h nhận3Sze ym5hxét k3Szehỉ giPSBoó 3Szenày, lạiym5h còym5hn pPSBohải viết3Sze cZRqPho đZRqPúng ym5hsự thậtnayV nữa.

Tôi rốiPSBo rắmnayV tớiZRqP mứym5hc bạ3Szec tóc.

Ánh mắtym5h x3Szeấu 3Szexa liềnym5h toátZRqP ra.

TôiZRqP nhìym5hn PSBovề phínayVa ym5hKhang Duật3Sze ym5h“Cái nPSBoày cậu3Sze viết.”

Hắn PSBolà ZRqPỦy viênZRqP 3Szehọc tậpZRqP, cũnym5hg c3Szeó quyềnPSBo viếnayVt lờiym5h nhậnayVn xét.

Tôi vộiym5h ZRqPvàng némPSBo cZRqPho hPSBoắn, đym5hể nayV hắym5hn bZRqPuồn rZRqPầu đinayV, tôiym5h m3Szeặc kPSBoệ, nha3Szenh nhanym5hh vnayViết mấZRqPy nayVcái khym5hác, ym5htôi cònnayV muym5hốn 3Sze nhanayVnh chónZRqPg về3Sze nhnayVanh cnayVhờ nayVxem ĐồngPSBo xunayVân nayVhỏa diễmPSBo a.

ZRqPTôi viết,3Sze mộtPSBo ym5hbên cònnayV n3Szehìn lénnayV ym5h Khan3Szeg DuậPSBot, thấZRqPy hắZRqPn 3Szechíu nayVchặt mày,nayV t3Szeâm tìnhPSBo tnayVôi thym5hật sảym5hng kh3Szeoái, PSBonghĩ PSBo thầm3Sze tronym5hg lòng,ym5h cậuym5h cũn3Szeg 3Szecó ngàZRqPy hôZRqPm nayym5h, đPSBoể x3Szeem cậunayV PSBoviết nhZRqPư thếPSBo nàym5ho, ym5h nayVhừ hừ!!

Khang DuPSBoật sZRqPuy ngZRqPhĩ PSBotrong chốPSBoc nayV lát,PSBo thậtZRqP sựym5h cPSBohỉ tronayVng chốc3Sze lánayVt, sym5hau đónayV cnayVầm nayVbút lên,3Sze vunZRqPg taym5hy rym5hẹt rẹPSBot, PSBo vym5hiết xon3Szeg, liềnym5h nym5hém nayVlại 3Szecho tôi.

“Xong rồi!”

Xong rồym5hi!! NàZRqPy thìnayV xoPSBong rồi.

Việc làmPSBo ym5htôi sầu3Sze 3Szekhổ nửPSBoa tiếnayVng, nayVchỉ mườinayV phZRqPút lnayVà xong.

Tôi kym5hhông tinym5h, bỏPSBo 3Szebút xuốnPSBog, PSBomở rPSBoa phiếuPSBo liPSBoên 3Szelạc 3Szecủa Ch3Szeu DũngPSBo Cườngym5h, lậtym5h nayVtới 3Szetrang cZRqPó ym5hlời nhận3Sze xét.

Trêym5hn đnayVó chỉnayV vZRqPiết ítPSBo ỏiym5h 3Szemấy chữ3Sze –ym5h Bym5hạn Dũym5hng tnayVhành tíPSBoch ổnPSBo PSBođịnh, nnayVăng lực3Sze đấm3Sze đánayV rấtPSBo mạnh.

ym5hCái gym5hì 3Szekêu PSBolàm ym5hrối kỉPSBo cươPSBong tớinayV cản3Szeh gnayViới cZRqPao nhấtym5h, chínhPSBo l3Szeà đây3Sze, PSBolàm ym5hrối kỉPSBo cưnayVơng tớiym5h mứym5hc tìmnayV khôn3Szeg rPSBoa cZRqPhỗ nnayVào khnayVông hPSBoợp lí.

“NhưnayV tZRqPhế ym5hnào? ViếtZRqP khônZRqPg PSBođúng?” hắnym5h hỏi.

Tôi PSBonhanh chónym5hg lắZRqPc đầunayV, nayVđúng PSBolà viếZRqPt nayVkhông cPSBohê vZRqPào đâZRqPu được.

“Vậy maPSBou PSBokí tên!”

PSBo“Ừ, được!”ZRqP lờPSBoi nhậnym5h ZRqPxét d3Szeo nayVtôi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.