You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

ChGX6yQYDgương 6GX6yQYDg: ÔHcaM pHcaMhối ngẫu

Chuyện x8wmQU2xPấu củ8wmQU2xPa GX6yQYDgtôi HcaMvà 8wmQU2xPKhang DuậGX6yQYDgt 8wmQU2xPvẫn liHcaMên tụGX6yQYDgc GX6yQYDglan tGX6yQYDgruyền, khHcaMông 8wmQU2xPnhững vậy8wmQU2xP, cònGX6yQYDg càGX6yQYDgng ngHcaMày c8wmQU2xPàng 8wmQU2xPhuy hoàng.

THcaMôi GX6yQYDgvà hắHcaMn đượcHcaM thầyGX6yQYDg thểGX6yQYDg dụGX6yQYDgc 8wmQU2xP chọn8wmQU2xP 8wmQU2xPđi t8wmQU2xPhi ĐạiGX6yQYDg hộGX6yQYDgi thể8wmQU2xP tHcaMhao toGX6yQYDgàn khuHcaM, GX6yQYDgcó chếtGX6yQYDg 8wmQU2xPhay khôGX6yQYDgng lạiGX6yQYDg đạ8wmQU2xPt đượcGX6yQYDg HcaM giải8wmQU2xP q8wmQU2xPuán quâHcaMn, điGX6yQYDgều HcaMnày HcaMkì GX6yQYDgthật cũn8wmQU2xPg k8wmQU2xPhông c8wmQU2xPó GX6yQYDggì, tôHcaMi vHcaMốn hHcaMọc GX6yQYDggiỏi thểHcaM HcaM dGX6yQYDgục, vậ8wmQU2xPy mHcaMà tru8wmQU2xPyền và8wmQU2xPo lớpGX6yQYDg lạiHcaM tha8wmQU2xPy đổHcaMi bảnHcaM chất.

KhôHcaMng biếtHcaM đứa8wmQU2xP xấu8wmQU2xP GX6yQYDgxa nàHcaMo nóGX6yQYDgi mộtGX6yQYDg câGX6yQYDgu “ĐâyGX6yQYDg lHcaMà 8wmQU2xPsức mạ8wmQU2xPnh GX6yQYDgtình yêu.”

Sức mạGX6yQYDgnh t8wmQU2xPình yêGX6yQYDgu cáiGX6yQYDg 8wmQU2xPđầu HcaMmày…cái nàHcaMy làGX6yQYDg HcaMthực lựHcaMc củHcaMa tao.

Biết HcaMvậy GX6yQYDglúc 8wmQU2xPđó ch8wmQU2xPạy vềGX6yQYDg chHcaMót 8wmQU2xPcho rồi.

Khóc-ing.

Ngoài rGX6yQYDga, HcaMvì ở8wmQU2xP tiếtHcaM vGX6yQYDgăn t8wmQU2xPôi GX6yQYDg từnHcaMg bịGX6yQYDg tHcaMhầy HcaMTôn phạGX6yQYDgt đHcaMứng, nê8wmQU2xPn HcaMđể thầy8wmQU2xP TônHcaM xHcaMếp loGX6yQYDgại hạnhHcaM kGX6yQYDgiểm vGX6yQYDgào cHcaMuối GX6yQYDg kì8wmQU2xP nươngHcaM 8wmQU2xPtay GX6yQYDgcho cHcaMái tội8wmQU2xP lỗHcaMi này8wmQU2xP củaGX6yQYDg GX6yQYDgtôi nHcaMên tôi8wmQU2xP họcGX6yQYDg rấtGX6yQYDg HcaMchăm chHcaMú, GX6yQYDgtrước GX6yQYDg kiGX6yQYDga điểGX6yQYDgm 8wmQU2xPsố mô8wmQU2xPn 8wmQU2xPvăn HcaMcủa tôGX6yQYDgi luôHcaMn 8wmQU2xPnằm ởGX6yQYDg phầnHcaM eHcaMo, lầnHcaM nàHcaMy 8wmQU2xPthi trắcHcaM nghiệm8wmQU2xP HcaM lại8wmQU2xP đứnHcaMg thứ8wmQU2xP 8wmQU2xP3, ngaGX6yQYDgy cGX6yQYDgả bảnHcaM HcaMthân tô8wmQU2xPi đề8wmQU2xPu khGX6yQYDgông 8wmQU2xPtin đượcHcaM h8wmQU2xPai m8wmQU2xPắt mìGX6yQYDgnh, HcaM cònGX6yQYDg rấGX6yQYDgt vGX6yQYDgui vẻHcaM, 8wmQU2xPcó côn8wmQU2xPg 8wmQU2xPmài sắt8wmQU2xP cóGX6yQYDg ngàyHcaM nên8wmQU2xP kiGX6yQYDgm qGX6yQYDguả nhiê8wmQU2xPn HcaMchí lí.

Thầy HcaMTôn cHcaMũng cHcaMho 8wmQU2xPrằng GX6yQYDgnhư GX6yQYDg vậy,8wmQU2xP th8wmQU2xPầy GX6yQYDgcòn nHcaMhớ c8wmQU2xPâu GX6yQYDgnói GX6yQYDgmà 8wmQU2xPKhang DuậtGX6yQYDg từngGX6yQYDg nóiGX6yQYDg “Sau8wmQU2xP lưnHcaMg mỗiHcaM n8wmQU2xPgười HcaMphụ 8wmQU2xP nữGX6yQYDg thànHcaMh GX6yQYDgcông nhGX6yQYDgất đị8wmQU2xPnh 8wmQU2xPcó GX6yQYDgmột ngườiHcaM đ8wmQU2xPàn ôngHcaM thànhHcaM công.”,HcaM lúHcaMc gi8wmQU2xPảng GX6yQYDg 8wmQU2xPbài cHcaMòn mượ8wmQU2xPn câuHcaM này8wmQU2xP lGX6yQYDgàm văn,8wmQU2xP 8wmQU2xPở t8wmQU2xPrước mặtGX6yQYDg cHcaMả lớpGX6yQYDg nó8wmQU2xPi pGX6yQYDghải GX6yQYDgnoi gưGX6yQYDgơng tôHcaMi GX6yQYDg vHcaMà GX6yQYDgKhang DuGX6yQYDgật hGX6yQYDgọc tập8wmQU2xP, họcHcaM tập8wmQU2xP chúngGX6yQYDg tôHcaMi gGX6yQYDgiúp 8wmQU2xPđỡ lGX6yQYDgẫn nhaHcaMu, họ8wmQU2xPc tập8wmQU2xP tìnGX6yQYDgh 8wmQU2xP cảHcaMm tốtHcaM đẹp8wmQU2xP 8wmQU2xPcủa chHcaMúng 8wmQU2xPtôi, nhưHcaM GX6yQYDgvậy GX6yQYDgmới có8wmQU2xP th8wmQU2xPể HcaMlàm chHcaMo đ8wmQU2xPiểm HcaMsố 8wmQU2xPnâng cao.

Vì sGX6yQYDgao kêuGX6yQYDg GX6yQYDgcảm tGX6yQYDgình tốt,8wmQU2xP vHcaMì GX6yQYDg GX6yQYDgsao kê8wmQU2xPu giúp8wmQU2xP đGX6yQYDgỡ 8wmQU2xPlẫn nhauGX6yQYDg, nóiGX6yQYDg tHcaMới tHcaMai 8wmQU2xPmấy đứaGX6yQYDg trGX6yQYDgong lGX6yQYDgớp, đổi8wmQU2xP 8wmQU2xPthành tôi8wmQU2xP 8wmQU2xP và8wmQU2xP Khan8wmQU2xPg DuậHcaMt thật8wmQU2xP 8wmQU2xPân ái8wmQU2xP, â8wmQU2xPn 8wmQU2xPái tớiGX6yQYDg nỗiGX6yQYDg tHcaMhành tícHcaMh họHcaMc tGX6yQYDgập đHcaMột nhiêGX6yQYDgn 8wmQU2xP tănHcaMg cao.

Vì thế,HcaM 8wmQU2xPsức m8wmQU2xPạnh tìnhGX6yQYDg yê8wmQU2xPu, tHcaMôi trốHcaMn thoGX6yQYDgát khônHcaMg đượGX6yQYDgc, nhGX6yQYDgư bHcaMóng vớiHcaM hì8wmQU2xPnh 8wmQU2xPđi GX6yQYDgtheo tôi.

Danh hiệu8wmQU2xP PhúGX6yQYDgc GX6yQYDgTấn nàyHcaM 8wmQU2xPcũng bỏHcaM khGX6yQYDgông được,GX6yQYDg GX6yQYDgtôi sửaHcaM GX6yQYDgnhư t8wmQU2xPhế nào8wmQU2xP cũGX6yQYDgng uổngGX6yQYDg công.

LHcaMại bởHcaMi vì8wmQU2xP sựHcaM tiến8wmQU2xP bộGX6yQYDg của8wmQU2xP HcaMhai GX6yQYDg chúngHcaM tGX6yQYDgôi, tGX6yQYDghầy TôHcaMn c8wmQU2xPòn GX6yQYDgcố ýHcaM 8wmQU2xPđề nghịHcaM với8wmQU2xP thầHcaMy chủ8wmQU2xP nhiệm8wmQU2xP chGX6yQYDgo KhHcaMang DGX6yQYDguật 8wmQU2xP lHcaMàm chGX6yQYDgức vụHcaM ỦyHcaM 8wmQU2xPviên họcGX6yQYDg t8wmQU2xPập, thìGX6yQYDg r8wmQU2xPa ỦyHcaM viênHcaM hHcaMọc HcaMtâp cũGX6yQYDg Tông8wmQU2xP L8wmQU2xPê QuGX6yQYDgân GX6yQYDg (biệtGX6yQYDg hHcaMiệu TônHcaMg HcaMDa) vGX6yQYDgì GX6yQYDgbị bệnhHcaM 8wmQU2xPmà xiGX6yQYDgn nghHcaMỉ dài8wmQU2xP hạn,HcaM chức8wmQU2xP vGX6yQYDgụ ỦyHcaM vi8wmQU2xPên họcHcaM 8wmQU2xP tập8wmQU2xP vẫGX6yQYDgn b8wmQU2xPỏ trốGX6yQYDgng, lầ8wmQU2xPn nàyGX6yQYDg đề8wmQU2xP nghịHcaM đềuHcaM được8wmQU2xP mHcaMấy đứaHcaM co8wmQU2xPn t8wmQU2xPrai 8wmQU2xPtrong lHcaMớp HcaM 8wmQU2xPđồng ý.

Cán 8wmQU2xPbộ lớpHcaM tôi,HcaM ngoạHcaMi trừGX6yQYDg cGX6yQYDghức GX6yQYDg vụHcaM ỦGX6yQYDgy viHcaMên thểHcaM dụcHcaM cHcaMó íHcaMt quGX6yQYDgyền lực8wmQU2xP nhấ8wmQU2xPt l8wmQU2xPà cHcaMon GX6yQYDgtrai l8wmQU2xPàm, c8wmQU2xPòn lạGX6yQYDgi đềHcaMu lHcaMà 8wmQU2xP cGX6yQYDgon gGX6yQYDgái làm,HcaM 8wmQU2xPKhang DuậtHcaM học8wmQU2xP tậGX6yQYDgp tốt,HcaM GX6yQYDgsố l8wmQU2xPượng c8wmQU2xPon traHcaMi troGX6yQYDgng lớpGX6yQYDg 8wmQU2xPlại HcaM chiếHcaMm 8wmQU2xPhơn mộtGX6yQYDg nửa8wmQU2xP nênHcaM 8wmQU2xPhắn lậpHcaM tGX6yQYDgức được8wmQU2xP chọn.

Ủy8wmQU2xP 8wmQU2xPviên họcHcaM tậpHcaM l8wmQU2xPà cáGX6yQYDgi gì?

Lúc đó8wmQU2xP ủyHcaM vHcaMiên GX6yQYDghọc tập8wmQU2xP ch8wmQU2xPính làHcaM HcaMtrợ tGX6yQYDghủ đắHcaMc GX6yQYDglực của8wmQU2xP lớ8wmQU2xPp trưởng.

Tôi vàHcaM Khan8wmQU2xPg DuGX6yQYDgật 8wmQU2xPngồi cùHcaMng bànHcaM cHcaMòn chưa8wmQU2xP tínhGX6yQYDg, bâGX6yQYDgy HcaMgiờ cHcaMòn cùHcaMng GX6yQYDgnhau trựGX6yQYDgc ban.

Có nghĩ8wmQU2xPa lHcaMà, HcaMsau nàGX6yQYDgy nếuGX6yQYDg cóHcaM họp8wmQU2xP hành8wmQU2xP gìHcaM, hGX6yQYDgoạt độngHcaM thểHcaM th8wmQU2xPao HcaMgì, KhaGX6yQYDgng 8wmQU2xPDuật đều8wmQU2xP đHcaMi tGX6yQYDgheo tôi,GX6yQYDg thHcaMỉnh GX6yQYDgthoảng xuHcaMất hiGX6yQYDgện cạnhHcaM tôi.

Thật bGX6yQYDgi thảHcaMm, thậtGX6yQYDg bGX6yQYDgi thảmHcaM GX6yQYDga HcaMa 8wmQU2xPa 8wmQU2xPa GX6yQYDga HcaMa GX6yQYDga GX6yQYDga 8wmQU2xPa GX6yQYDga a!!

Cuối thángGX6yQYDg HcaMmười HcaMhai, sắp8wmQU2xP tớiGX6yQYDg GX6yQYDg kì8wmQU2xP t8wmQU2xPhi họcGX6yQYDg kGX6yQYDgì, k8wmQU2xPhoảng tHcaMhời giaHcaMn nàyGX6yQYDg pGX6yQYDghỏng GX6yQYDgchừng GX6yQYDglà GX6yQYDgthời giaHcaMn các8wmQU2xP GX6yQYDghọc HcaM sinGX6yQYDgh cHcaMhăm ch8wmQU2xPỉ HcaMnhất, GX6yQYDgtôi cũnHcaMg kHcaMhông 8wmQU2xPngoại lệ,GX6yQYDg tôHcaMi 8wmQU2xPlà đHcaMiển hGX6yQYDgình củ8wmQU2xPa kiGX6yQYDgểu 8wmQU2xP họHcaMc GX6yQYDgsinh nưGX6yQYDgớc tới8wmQU2xP ch8wmQU2xPân mHcaMới n8wmQU2xPhảy, HcaMvì vậHcaMy vừaHcaM tớGX6yQYDgi lúHcaMc nGX6yQYDgày t8wmQU2xPôi liHcaMền cảmHcaM GX6yQYDg thấyHcaM c8wmQU2xPó áHcaMp lực.

Khang DHcaMuật lHcaMại khGX6yQYDgông giốHcaMng vậGX6yQYDgy, mộtHcaM cHcaMhút áHcaMp lực8wmQU2xP trướGX6yQYDgc k8wmQU2xPhi HcaMthi đều8wmQU2xP khônGX6yQYDgg c8wmQU2xPó, t8wmQU2xPan HcaMhọc h8wmQU2xPoặc HcaMlúc ng8wmQU2xPhỉ trưaGX6yQYDg 8wmQU2xPđều 8wmQU2xPđi HcaMđá bóng.

Tôi8wmQU2xP oánHcaM gHcaMiận nha.

Tiết h8wmQU2xPai n8wmQU2xPgày 8wmQU2xPhôm GX6yQYDgđó v8wmQU2xPừa hết8wmQU2xP, HcaM mộtHcaM HcaMtên cGX6yQYDgon t8wmQU2xPrai chGX6yQYDgạy đếnHcaM cGX6yQYDghỗ KhaGX6yQYDgng DuậtGX6yQYDg hỏiGX6yQYDg bàiHcaM, aHcaMi HcaMbiểu ngHcaMười GX6yQYDgta họHcaMc HcaM giỏi8wmQU2xP đâu,GX6yQYDg GX6yQYDgbình th8wmQU2xPường 8wmQU2xPcũng sẵnHcaM sàn8wmQU2xPg chỉ8wmQU2xP bàHcaMi, hiHcaMện tạ8wmQU2xPi lạiHcaM GX6yQYDglà ỦyHcaM v8wmQU2xPiên họcHcaM 8wmQU2xP tập,GX6yQYDg ngườiGX6yQYDg tìHcaMm hắn8wmQU2xP hỏi8wmQU2xP bà8wmQU2xPi GX6yQYDgcũng nh8wmQU2xPiều hơn.

ThấyGX6yQYDg cGX6yQYDgó ngGX6yQYDgười 8wmQU2xPhỏi bàiHcaM hắHcaMn, t8wmQU2xPôi GX6yQYDgliền đứngHcaM 8wmQU2xPdậy nHcaMhường chỗ.

Tên HcaMcon trGX6yQYDgai n8wmQU2xPày tHcaMên là8wmQU2xP KHcaMế GX6yQYDg Kiệt8wmQU2xP HGX6yQYDgạnh, rấtGX6yQYDg ch8wmQU2xPăm 8wmQU2xPchỉ GX6yQYDghọc hGX6yQYDgành, cHcaMhúng tGX6yQYDgôi đềHcaMu gọHcaMi hHcaMắn làHcaM mọGX6yQYDgt sách,8wmQU2xP bHcaMởi 8wmQU2xP vìGX6yQYDg hắn8wmQU2xP thậtHcaM sựHcaM GX6yQYDgthích 8wmQU2xPđọc sách,GX6yQYDg khô8wmQU2xPng GX6yQYDghiểu lGX6yQYDgiền hỏiGX6yQYDg 8wmQU2xPlà thGX6yQYDgói queHcaMn củaGX6yQYDg HcaM hắn.

Hắn GX6yQYDgthấy tôGX6yQYDgi nhườHcaMng ch8wmQU2xPỗ liềnGX6yQYDg nóiGX6yQYDg “GX6yQYDgCảm GX6yQYDgơn lớ8wmQU2xPp trưởng”

8wmQU2xPHắn là8wmQU2xP đứGX6yQYDga d8wmQU2xPuy HcaMnhất tGX6yQYDgrong HcaMlớp k8wmQU2xPhông nướcHcaM chảy8wmQU2xP bèoHcaM trôGX6yQYDgi HcaMkêu t8wmQU2xPôi lHcaMà PGX6yQYDghúc Tấn.

THcaMôi 8wmQU2xPkích đGX6yQYDgộng đ8wmQU2xPến xGX6yQYDgém khóHcaMc, GX6yQYDgN HcaM lâu8wmQU2xP khô8wmQU2xPng ngHcaMhe đượcGX6yQYDg nHcaMgười t8wmQU2xPa GX6yQYDgkêu tôHcaMi là8wmQU2xP lGX6yQYDgớp trưởng,8wmQU2xP hoàGX6yQYDgi niệmGX6yQYDg –8wmQU2xP i8wmQU2xPng, hả8wmQU2xPo GX6yQYDg cảm8wmQU2xP đối8wmQU2xP vớGX6yQYDgi hắ8wmQU2xPn cũ8wmQU2xPng tănGX6yQYDgg tê8wmQU2xPn haHcaMi tră8wmQU2xPm ph8wmQU2xPần trăm.

HHcaMắn mởGX6yQYDg 8wmQU2xPra sácGX6yQYDgh bà8wmQU2xPi tập8wmQU2xP, hỏiGX6yQYDg K8wmQU2xPhang DuậHcaMt “Khang8wmQU2xP 8wmQU2xPDuật, HcaMmình muHcaMốn hỏHcaMi b8wmQU2xPạn GX6yQYDgbài nGX6yQYDgày, b8wmQU2xPạn chỉHcaM mìGX6yQYDgnh đi.”

Tôi HcaMở mộtHcaM bênHcaM gHcaMật đGX6yQYDgầu, chHcaMo GX6yQYDgrằng ngườ8wmQU2xPi tốtHcaM nHcaMhư 8wmQU2xPvậy, xHcaMác thậHcaMt làHcaM nên8wmQU2xP gGX6yQYDgiúp đỡGX6yQYDg hếtGX6yQYDg sức.

Ai ngHcaMờ Khan8wmQU2xPg D8wmQU2xPuật lạiHcaM bGX6yQYDgày r8wmQU2xPa mộtHcaM 8wmQU2xPbộ mặtHcaM 8wmQU2xPxa cáHcaMch “KhôHcaMng rảnh!!”

Tôi buồnGX6yQYDg GX6yQYDgbực, bHcaMình thường8wmQU2xP hắ8wmQU2xPn cHcaMũng khôngHcaM nHcaMhư vậy.

Kế KHcaMiệt HcaMHạnh c8wmQU2xPòn buồ8wmQU2xPn HcaMbực HcaMhơn GX6yQYDgtôi “TạiGX6yQYDg HcaMsao vậy?”

Tôi cũnGX6yQYDgg muốnHcaM bHcaMiết K8wmQU2xPhang Du8wmQU2xPật b8wmQU2xPị HcaMgì HcaMvậy, GX6yQYDgvì s8wmQU2xPao vẻ8wmQU2xP mặtHcaM khóHcaM chịu.

HcaMLúc nà8wmQU2xPy, T8wmQU2xPiểu Ph8wmQU2xPiền l8wmQU2xPại HcaMnói 8wmQU2xP v8wmQU2xPới t8wmQU2xPôi “M8wmQU2xPiểu MiểuHcaM, ngày8wmQU2xP k8wmQU2xPia l8wmQU2xPà siGX6yQYDgnh nhật8wmQU2xP 8wmQU2xPcủa Đại8wmQU2xP SonGX6yQYDgg GX6yQYDgvà TiểuGX6yQYDg HcaMSong, GX6yQYDg bHcaMuổi chiều8wmQU2xP t8wmQU2xPao vGX6yQYDgới HcaMTừ Oánh8wmQU2xP 8wmQU2xPđi muGX6yQYDga quà,HcaM mà8wmQU2xPy c8wmQU2xPó đi8wmQU2xP không?”

“Sinh nhậGX6yQYDgt?” 8wmQU2xPtôi HcaMnghĩ 8wmQU2xPmột GX6yQYDg chútGX6yQYDg, 8wmQU2xPnhớ lạiGX6yQYDg 8wmQU2xPngày, đHcaMúng lHcaMà ngHcaMày GX6yQYDg23 thHcaMáng 1HcaM2 làHcaM HcaMsinh nhGX6yQYDgật của8wmQU2xP ĐạHcaMi SonGX6yQYDgg HcaM vàHcaM HcaMTiểu SoGX6yQYDgng, vộHcaMi vàngHcaM trảGX6yQYDg GX6yQYDglời “Đi,HcaM HcaMđi, tGX6yQYDgao đi!!”

Đang thảHcaMo 8wmQU2xPluận nóngGX6yQYDg bỏ8wmQU2xPng, Kế8wmQU2xP 8wmQU2xP KiệHcaMt H8wmQU2xPạnh độtGX6yQYDg nhiHcaMên c8wmQU2xPhạy tớ8wmQU2xPi, đGX6yQYDgứng thẳnHcaMg HcaMtắp, điênHcaM cuồHcaMng GX6yQYDgkêu tôi8wmQU2xP “PhúcHcaM HcaM T8wmQU2xPấn, Phú8wmQU2xPc Tấn,GX6yQYDg Phú8wmQU2xPc Tấn,GX6yQYDg Phúc8wmQU2xP Tấn…”

Tôi sửng8wmQU2xP sốt,8wmQU2xP đGX6yQYDgây l8wmQU2xPà ýGX6yQYDg gì.

Đồ điên!!

Đợi tớiGX6yQYDg lHcaMúc hắGX6yQYDgn kêGX6yQYDgu khoảGX6yQYDgng mưGX6yQYDgời mGX6yQYDgấy tiếGX6yQYDgng ‘PhúcHcaM TấnGX6yQYDg’ rồGX6yQYDgi, tGX6yQYDgôi nh8wmQU2xPìn HcaMthấy KhanGX6yQYDgg DuậtHcaM vGX6yQYDgẫy vẫyHcaM t8wmQU2xPay vớiGX6yQYDg hắn.

Hắn khHcaMông kêuGX6yQYDg nữaGX6yQYDg, nHcaMgoan n8wmQU2xPgoãn qHcaMuay 8wmQU2xPtrở về.

Tôi HcaMchợt nghHcaMe Kh8wmQU2xPang D8wmQU2xPuật nóHcaMi “ThậtHcaM r8wmQU2xPa bà8wmQU2xPi nàGX6yQYDgy giảHcaMi HcaMnhư vậy…”

Tôi nghGX6yQYDge khô8wmQU2xPng rõHcaM nHcaMên trHcaMở lHcaMại cHcaMhỗ ngồGX6yQYDgi, muốnHcaM hỏ8wmQU2xPi KGX6yQYDgế KiệtGX6yQYDg HạnhHcaM cóGX6yQYDg 8wmQU2xPý gì.

Đợi8wmQU2xP làHcaMm HcaMbài xo8wmQU2xPng rồi,GX6yQYDg hGX6yQYDgắn HcaMnhìn tHcaMhấy tôiHcaM, nGX6yQYDgói cợtHcaM HcaMnhả “PhúcGX6yQYDg GX6yQYDgTấn, tHcaMa x8wmQU2xPong rGX6yQYDgồi, mờ8wmQU2xPi GX6yQYDgngài HcaMngồi, mGX6yQYDgời ngàGX6yQYDgi ngồi.”

Tôi càn8wmQU2xPg khôngHcaM rHcaMõ, tạGX6yQYDgi 8wmQU2xPsao hắHcaMn lạHcaMi khHcaMông HcaMngừng GX6yQYDgkêu GX6yQYDgtôi là8wmQU2xP Ph8wmQU2xPúc Tấn,8wmQU2xP tHcaMôi trGX6yQYDgừng mGX6yQYDgắt nhìn8wmQU2xP 8wmQU2xPhắn, hGX6yQYDgi 8wmQU2xPvọng hắn8wmQU2xP GX6yQYDgcó th8wmQU2xPể HcaMsửa miệng.

HắnGX6yQYDg lại8wmQU2xP một8wmQU2xP chútGX6yQYDg cGX6yQYDgũng kh8wmQU2xPông 8wmQU2xP h8wmQU2xPiểu được,GX6yQYDg đạiHcaM kh8wmQU2xPái ngHcaMhĩ rằngHcaM tGX6yQYDgôi ngạHcaMi ng8wmQU2xPồi chỗGX6yQYDg hắnHcaM đãHcaM ngồiHcaM 8wmQU2xPqua, liề8wmQU2xPn HcaM 8wmQU2xPlấy HcaMtay áHcaMo xHcaMoa xGX6yQYDgoa ghếHcaM n8wmQU2xPgồi, cò8wmQU2xPn nói8wmQU2xP thêHcaMm “8wmQU2xPPhúc Tấn,GX6yQYDg nHcaMgồi a.”

Ngồi cáiHcaM HcaMđầu cậu.8wmQU2xP TôGX6yQYDgi cGX6yQYDgàng trGX6yQYDgừng hắn.

Sửa m8wmQU2xPiệng HcaMđi, c8wmQU2xPậu HcaMlà ngườ8wmQU2xPi duGX6yQYDgy nhấ8wmQU2xPt gầ8wmQU2xPn b8wmQU2xPùn mGX6yQYDgà chẳngGX6yQYDg GX6yQYDghôi t8wmQU2xPanh m8wmQU2xPùi HcaMbùn 8wmQU2xPnha, tiGX6yQYDgếp t8wmQU2xPục ph8wmQU2xPát hGX6yQYDguy 8wmQU2xPđi chứ.

Nhưng h8wmQU2xPắn m8wmQU2xPột chGX6yQYDgút cũnHcaMg khôHcaMng pGX6yQYDghản ứ8wmQU2xPng, GX6yQYDgdọn dẹp8wmQU2xP sáGX6yQYDgch HcaMgiáo khoaHcaM, vuốtGX6yQYDg vGX6yQYDguốt gáy,8wmQU2xP bỏGX6yQYDg điGX6yQYDg giống8wmQU2xP n8wmQU2xPhư HcaMkhông 8wmQU2xPcó việc8wmQU2xP gì.

Lôn8wmQU2xPg m8wmQU2xPày của8wmQU2xP t8wmQU2xPôi GX6yQYDgđều dồnGX6yQYDg th8wmQU2xPành mộtGX6yQYDg cục8wmQU2xP, r8wmQU2xPối rắm.

ĐGX6yQYDgây lGX6yQYDgà 8wmQU2xPý gìGX6yQYDg, 8wmQU2xPý gìHcaM a.

Tôi nhìnGX6yQYDg v8wmQU2xPề phHcaMía GX6yQYDgKhang Duật,HcaM cứGX6yQYDg HcaMcảm thấyHcaM cóGX6yQYDg gìGX6yQYDg đó8wmQU2xP kHcaMhông GX6yQYDgbình thường.

Khang 8wmQU2xPDuật đan8wmQU2xPg GX6yQYDgnhàn GX6yQYDgnhã tGX6yQYDghu GX6yQYDg dHcaMọn hộpHcaM bútHcaM, 8wmQU2xPkhông biết8wmQU2xP GX6yQYDgcó phGX6yQYDgải tHcaMại HcaMảo giGX6yQYDgác GX6yQYDgcủa tôGX6yQYDgi hHcaMay kGX6yQYDghông, hắnGX6yQYDg gGX6yQYDgiống GX6yQYDg HcaMnhư thậtGX6yQYDg sHcaMung sướng,8wmQU2xP cùngGX6yQYDg vẻGX6yQYDg HcaMmặt khó8wmQU2xP chịuHcaM trước8wmQU2xP đó8wmQU2xP kGX6yQYDghác nGX6yQYDghau mHcaMột tr8wmQU2xPời 8wmQU2xP 8wmQU2xPmột vực,8wmQU2xP l8wmQU2xPộ rGX6yQYDga một8wmQU2xP HcaMcỗ sHcaMảng khoái.

ĐạiGX6yQYDg kháHcaMi làHcaM GX6yQYDgchú 8wmQU2xPý tới8wmQU2xP ánhHcaM HcaMmắt cHcaMủa t8wmQU2xPôi, hGX6yQYDgắn quHcaMay đầuHcaM “LàmGX6yQYDg saGX6yQYDgo vậy?”

“Làm sGX6yQYDgao vậy!?8wmQU2xP TGX6yQYDgôi 8wmQU2xPcòn muốnHcaM HcaMbiết là8wmQU2xPm saGX6yQYDgo HcaMvậy aHcaM?” tôiGX6yQYDg chỉ8wmQU2xP hướ8wmQU2xPng Kế8wmQU2xP KiGX6yQYDgệt HạnHcaMh “Cậ8wmQU2xPu làHcaMm g8wmQU2xPì vGX6yQYDgới hắn?”

Khang DuậtHcaM GX6yQYDgvẻ mặt8wmQU2xP giốngHcaM như8wmQU2xP rGX6yQYDgất GX6yQYDgvô tội,HcaM ch8wmQU2xPớp chớHcaMp mắtGX6yQYDg nhìnGX6yQYDg tôiGX6yQYDg “ChỉGX6yQYDg bài8wmQU2xP HcaMcho hắ8wmQU2xPn nha.”

“Không8wmQU2xP phảiHcaM cGX6yQYDgái 8wmQU2xPnày, vHcaMì HcaMsao hHcaMắn gọiGX6yQYDg 8wmQU2xPtôi lHcaMà PhúHcaMc Tấn.”

Hắn cGX6yQYDgàng vôGX6yQYDg tHcaMội nhìGX6yQYDgn tôHcaMi “AHcaMi cũHcaMng gọiHcaM cậHcaMu làGX6yQYDg HcaMPhúc Tấn8wmQU2xP nha.”

“HcaMKhông phải…ýGX6yQYDg tGX6yQYDgôi kGX6yQYDghông p8wmQU2xPhải HcaM vậy8wmQU2xP, ýHcaM 8wmQU2xPtôi làHcaM v8wmQU2xPừa rồiGX6yQYDg hắnHcaM còn8wmQU2xP gọHcaMi tôiGX6yQYDg lHcaMà lHcaMớp trưởng,8wmQU2xP tạiGX6yQYDg HcaMsao 8wmQU2xPđột nHcaMhiên 8wmQU2xP l8wmQU2xPại s8wmQU2xPửa miêng.”GX6yQYDg Trướ8wmQU2xPc 8wmQU2xPsau chỉ8wmQU2xP 8wmQU2xPkém nhHcaMau cGX6yQYDgó mấGX6yQYDgy phú8wmQU2xPt, m8wmQU2xPà m8wmQU2xPấy p8wmQU2xPhút nHcaMày KếHcaM GX6yQYDg KiGX6yQYDgệt HHcaMạnh ch8wmQU2xPỉ đứnGX6yQYDgg ở8wmQU2xP chỗHcaM hắn.

KHcaMhang Du8wmQU2xPật thHcaMực 8wmQU2xPsự kh8wmQU2xPông HcaMhiểu GX6yQYDg g8wmQU2xPì hHcaMết nhì8wmQU2xPn tôi,GX6yQYDg sa8wmQU2xPu đHcaMó GX6yQYDgnói “Làm8wmQU2xP 8wmQU2xPsao t8wmQU2xPôi biếtHcaM đượcHcaM, tHcaMôi c8wmQU2xPũng khô8wmQU2xPng phảGX6yQYDgi HcaM HcaMhắn, nếHcaMu khôn8wmQU2xPg cHcaMậu 8wmQU2xPđi HcaMhỏi hắnGX6yQYDg đi.”

GX6yQYDgĐó GX6yQYDglà 8wmQU2xPmột GX6yQYDgý hay.

THcaMôi cònHcaM thậGX6yQYDgt tíGX6yQYDgnh GX6yQYDgđi hỏ8wmQU2xPi .

NGX6yQYDghưng l8wmQU2xPà KHcaMế KiệtGX6yQYDg HcaMHạnh vừGX6yQYDga nh8wmQU2xPìn t8wmQU2xPhấy GX6yQYDgtôi, kGX6yQYDghông HcaMđợi 8wmQU2xPtôi hỏi,GX6yQYDg tựaGX6yQYDg nGX6yQYDghư coGX6yQYDgn vẹ8wmQU2xPt kêGX6yQYDgu t8wmQU2xPôi P8wmQU2xPhúc TấHcaMn, PhHcaMúc THcaMấn, PGX6yQYDghúc Tấn.

Phúc Tấ8wmQU2xPn tới8wmQU2xP nỗHcaMi tôHcaMi hỏi8wmQU2xP 8wmQU2xPkhông nHcaMổi nữa.

Xám HcaMxịt quHcaMay vHcaMề chHcaMỗ ngồi.

Chuông vàHcaMo lớp8wmQU2xP v8wmQU2xPang HcaMlên, GX6yQYDgtôi GX6yQYDg nhaHcaMnh chóng8wmQU2xP lấGX6yQYDgy sáHcaMch giáoGX6yQYDg k8wmQU2xPhoa GX6yQYDgra, tGX6yQYDgrong lònHcaMg rốiGX6yQYDg rắmHcaM GX6yQYDg, HcaMlại GX6yQYDgmuốn 8wmQU2xPhỏi HcaM Kh8wmQU2xPang DGX6yQYDguật, nhưn8wmQU2xPg hắnHcaM lạiGX6yQYDg HcaMbày 8wmQU2xPra HcaMvẻ mHcaMặt HcaMem bHcaMé 8wmQU2xPngoan, mắtGX6yQYDg đeHcaMn lúnGX6yQYDgg liếnGX6yQYDgg HcaM 8wmQU2xPto trHcaMòn 8wmQU2xPtrong GX6yQYDgsuốt GX6yQYDghết cỡ,GX6yQYDg GX6yQYDggiống nhưGX6yQYDg đang8wmQU2xP GX6yQYDgnói, béHcaM 8wmQU2xPlà béHcaM ngoa8wmQU2xPn, bé8wmQU2xP GX6yQYDgvô HcaM GX6yQYDgcùng nGX6yQYDggoan, chu8wmQU2xPyện xGX6yQYDgấu g8wmQU2xPì 8wmQU2xPbé cũnGX6yQYDgg khôngHcaM HcaMcó làm.

Tôi GX6yQYDgbị ánHcaMh mắtHcaM HcaMthuần khiếtGX6yQYDg dơHcaM GX6yQYDgbẩn n8wmQU2xPày hoHcaMàn 8wmQU2xPtoàn cảHcaMn lại.

Tôi tGX6yQYDgiếp tHcaMục rGX6yQYDgối HcaMrắm, lHcaMại cứGX6yQYDg rốiHcaM r8wmQU2xPắm mã8wmQU2xPi màGX6yQYDg lạiGX6yQYDg HcaMtìm không8wmQU2xP rHcaMa đápGX6yQYDg ánGX6yQYDg gì.

Tiếp8wmQU2xP thGX6yQYDgeo, chHcaMúng tôiGX6yQYDg đối8wmQU2xP mặtGX6yQYDg 8wmQU2xPvới kìHcaM thHcaMi HcaMcuối kỳ,HcaM 8wmQU2xPtôi cũnGX6yQYDgg kh8wmQU2xPông c8wmQU2xPó cGX6yQYDgơ hộiGX6yQYDg r8wmQU2xPối rắmGX6yQYDg nữaHcaM, tất8wmQU2xP HcaMcả HcaMsuy nghHcaMĩ đềHcaMu đặtGX6yQYDg ởHcaM cu8wmQU2xPộc thi.

Thi xo8wmQU2xPng, tâ8wmQU2xPm trạngHcaM lại8wmQU2xP s8wmQU2xPung sưGX6yQYDgớng, GX6yQYDghơn GX6yQYDgnữa HcaMtôi 8wmQU2xPthi cũnHcaMg khô8wmQU2xPng tệGX6yQYDg 8wmQU2xPlắm, chuyệnGX6yQYDg gì GX6yQYDg cũn8wmQU2xPg quăn8wmQU2xPg 8wmQU2xPra saHcaMu đầu.

NhưnHcaMg tớGX6yQYDgi t8wmQU2xPrước nghỉ8wmQU2xP 8wmQU2xPđông, HcaMtôi HcaMlại bắtGX6yQYDg đầu8wmQU2xP r8wmQU2xPối rắm.

Chúng8wmQU2xP t8wmQU2xPôi 8wmQU2xPvào tGX6yQYDghời đó,GX6yQYDg hơnGX6yQYDg GX6yQYDg99 phầnGX6yQYDg trHcaMăm họcHcaM siHcaMnh đều8wmQU2xP GX6yQYDgsợ cùngGX6yQYDg mộtHcaM thứ.

Đó HcaMlà –GX6yQYDg sổ8wmQU2xP liHcaMên lạc.

Đừn8wmQU2xPg nhìGX6yQYDgn cáGX6yQYDgi GX6yQYDgquyển HcaMsổ màGX6yQYDgu đỏ8wmQU2xP 8wmQU2xP (8wmQU2xPcó đGX6yQYDgôi GX6yQYDgkhi làGX6yQYDg mà8wmQU2xPu xanGX6yQYDgh) 8wmQU2xPchỉ nhHcaMỏ GX6yQYDgbằng 8wmQU2xPbàn tGX6yQYDgay nàyHcaM 8wmQU2xPmà xeHcaMm GX6yQYDgthường, lực8wmQU2xP ảnhHcaM GX6yQYDg hGX6yQYDgưởng HcaMcủa nHcaMó rất8wmQU2xP k8wmQU2xPinh ngườ8wmQU2xPi .

Trong sổHcaM cóGX6yQYDg điHcaMểm GX6yQYDgsố của8wmQU2xP chúnHcaMg GX6yQYDg tôi,HcaM cHcaMòn cHcaMó lờiGX6yQYDg nhậGX6yQYDgn xéGX6yQYDgt củGX6yQYDga giáo8wmQU2xP viHcaMên, l8wmQU2xPiên qua8wmQU2xPn HcaMtới chuyệnHcaM chHcaMúng tôiHcaM 8wmQU2xP cóGX6yQYDg thGX6yQYDgể 8wmQU2xPcó nhữHcaMng ngGX6yQYDgày nghỉHcaM yHcaMên bìHcaMnh hHcaMay kh8wmQU2xPông, tế8wmQU2xPt n8wmQU2xPguyên đHcaMán GX6yQYDgcó thểGX6yQYDg nhận8wmQU2xP GX6yQYDg được8wmQU2xP tiềHcaMn lGX6yQYDgì GX6yQYDgxì 8wmQU2xPhay không,8wmQU2xP s8wmQU2xPâu hHcaMơn nữaHcaM GX6yQYDgliên 8wmQU2xPquan tớiGX6yQYDg d8wmQU2xPa t8wmQU2xPhịt 8wmQU2xPcủa chú8wmQU2xPng GX6yQYDg tô8wmQU2xPi, qu8wmQU2xPyết định8wmQU2xP HcaMxem b8wmQU2xPa mGX6yQYDgẹ chGX6yQYDgúng tôi8wmQU2xP cGX6yQYDgó 8wmQU2xPthể lHcaMấy 8wmQU2xPchổi GX6yQYDglông gà,HcaM déGX6yQYDgp lêGX6yQYDg hoặGX6yQYDgc 8wmQU2xP đồHcaM 8wmQU2xPdùng hằn8wmQU2xPg ngàyGX6yQYDg làHcaMm huGX6yQYDgng khíHcaM đểHcaM hầHcaMu h8wmQU2xPạ chún8wmQU2xPg 8wmQU2xPtôi hGX6yQYDgay không.

Vậy cGX6yQYDgòn ch8wmQU2xPưa tính,GX6yQYDg HcaMít HcaMra mỗHcaMi lớpGX6yQYDg cũn8wmQU2xPg GX6yQYDgsẽ 8wmQU2xPcó mộtHcaM haHcaMi đứ8wmQU2xPa ngoGX6yQYDgn lành.

HcaMBời vGX6yQYDgì c8wmQU2xPô c8wmQU2xPhủ n8wmQU2xPhiệm b8wmQU2xPị bệnGX6yQYDgh, côGX6yQYDg liềHcaMn gHcaMiao cHcaMho tôi8wmQU2xP làmGX6yQYDg mộtHcaM chuGX6yQYDgyện GX6yQYDgvô cHcaMùng HcaMvô sỉ.

Lời n8wmQU2xPhận HcaMxét troHcaMng phiểu8wmQU2xP liênGX6yQYDg 8wmQU2xPlạc, gHcaMiao chGX6yQYDgo 8wmQU2xPtôi viết.

CòGX6yQYDgn nóGX6yQYDgi gìHcaM mà,GX6yQYDg eGX6yQYDgm lHcaMà lớpHcaM 8wmQU2xP trưởng8wmQU2xP, rất8wmQU2xP hiểuHcaM cácGX6yQYDg bạn,HcaM GX6yQYDgem viGX6yQYDgết thícGX6yQYDgh 8wmQU2xPhợp nhGX6yQYDgất, bGX6yQYDgất HcaMquá cũHcaMng khôGX6yQYDgng thểGX6yQYDg GX6yQYDg v8wmQU2xPì tình8wmQU2xP cảHcaMm bạ8wmQU2xPn bHcaMè mHcaMà làm8wmQU2xP HcaMrối kỉ8wmQU2xP cương,GX6yQYDg phảiGX6yQYDg GX6yQYDgviết đúng8wmQU2xP vớ8wmQU2xPi thực8wmQU2xP tế.

KhônHcaMg được8wmQU2xP l8wmQU2xPàm rốiHcaM 8wmQU2xPkỉ cươngHcaM thìHcaM côHcaM cHcaMũng đừngGX6yQYDg kêuHcaM HcaMem viếGX6yQYDgt nha.

Sau khGX6yQYDgi HcaMtan học,8wmQU2xP HcaMtrong phòGX6yQYDgng GX6yQYDg cGX6yQYDghỉ GX6yQYDgcó 8wmQU2xPtôi vàGX6yQYDg Kha8wmQU2xPng GX6yQYDgDuật, hắHcaMn HcaMlà 8wmQU2xPỦy vGX6yQYDgiên học8wmQU2xP tập8wmQU2xP mới,GX6yQYDg đư8wmQU2xPơng nhHcaMiên phải8wmQU2xP ởHcaM GX6yQYDg lạ8wmQU2xPi GX6yQYDggiúp GX6yQYDgtôi, thậ8wmQU2xPt rHcaMa ngGX6yQYDgay tHcaMừ GX6yQYDgđầu HcaMtôi cũnGX6yQYDgg cảmGX6yQYDg thGX6yQYDgấy khônGX6yQYDgg đượcHcaM 8wmQU2xPtự 8wmQU2xP nhiên.

NhưngHcaM 8wmQU2xPmà nhGX6yQYDgìn cHcaMuốn s8wmQU2xPổ liên8wmQU2xP lạcHcaM đ8wmQU2xPang GX6yQYDgnằm trê8wmQU2xPn t8wmQU2xPay tôGX6yQYDgi này…

Lòng t8wmQU2xPôi lGX6yQYDgại không8wmQU2xP  cònHcaM khônGX6yQYDgg tựGX6yQYDg nhiHcaMên nữa.

T8wmQU2xPất cảHcaM đều8wmQU2xP GX6yQYDglà màuHcaM đGX6yQYDgỏ, điểmHcaM sHcaMố đều8wmQU2xP GX6yQYDgtừ GX6yQYDg5 tớiHcaM HcaM15, không8wmQU2xP xeGX6yQYDgm tên8wmQU2xP cũngHcaM b8wmQU2xPiết l8wmQU2xPà ai.

Đại vươHcaMng HcaMlớp chún8wmQU2xPg tGX6yQYDgôi, bạ8wmQU2xPn 8wmQU2xPChu DGX6yQYDgũng Cường.

HGX6yQYDgắn HcaMcó tiếnGX6yQYDgg lHcaMà họcHcaM s8wmQU2xPinh 8wmQU2xPcá HcaM biệ8wmQU2xPt, suố8wmQU2xPt ngàyHcaM ở8wmQU2xP trư8wmQU2xPờng 8wmQU2xPđánh nha8wmQU2xPu, đánh8wmQU2xP trậGX6yQYDgn GX6yQYDgnào 8wmQU2xPto HcaMtrận nấ8wmQU2xPy, m8wmQU2xPẹ HcaMhắn v8wmQU2xPì HcaM việcGX6yQYDg hắn8wmQU2xP đánGX6yQYDgh nhau8wmQU2xP, thường8wmQU2xP 8wmQU2xPbị gọiHcaM tớiHcaM trường,HcaM tuầHcaMn trướcHcaM cGX6yQYDgòn đến8wmQU2xP mộtHcaM HcaM lầnHcaM đâu?8wmQU2xP N8wmQU2xPhưng mẹGX6yQYDg HcaMhắn cưnGX6yQYDgg ch8wmQU2xPiều hắn,GX6yQYDg thậHcaMt nhiềuGX6yQYDg chuyệHcaMn GX6yQYDgcũng khônHcaMg n8wmQU2xPói 8wmQU2xP 8wmQU2xPcho bGX6yQYDgố 8wmQU2xPhắn, hằnHcaMg nămHcaM không&nb8wmQU2xPsp; cóGX6yQYDg 8wmQU2xPở HcaMnhà, GX6yQYDglàm HcaMhuấn luyệnGX6yQYDg viên8wmQU2xP quyềnGX6yQYDg 8wmQU2xPanh, ch8wmQU2xPo GX6yQYDg nêHcaMn việcGX6yQYDg này8wmQU2xP của8wmQU2xP hHcaMắn, bố8wmQU2xP HcaMhắn cũ8wmQU2xPng không8wmQU2xP bHcaMiết, đợiGX6yQYDg t8wmQU2xPới l8wmQU2xPúc biết,GX6yQYDg nă8wmQU2xPm GX6yQYDg trướHcaMc đá8wmQU2xPnh tớ8wmQU2xPi HcaMnỗi HcaMmặt hGX6yQYDgắn sưnHcaMg lênHcaM, cHcaMòn kGX6yQYDgéo lỗHcaM t8wmQU2xPai GX6yQYDghắn đếHcaMn trường,HcaM 8wmQU2xPtìm 8wmQU2xP mấyGX6yQYDg đứaGX6yQYDg bịHcaM hắn8wmQU2xP đ8wmQU2xPánh đHcaMể 8wmQU2xPxin lỗi.

Bố hắGX6yQYDgn 8wmQU2xPlúc đ8wmQU2xPó nGX6yQYDgói c8wmQU2xPứng “ThànhHcaM HcaM tíchHcaM họcHcaM tập8wmQU2xP kGX6yQYDghông 8wmQU2xPtốt, là8wmQU2xP 8wmQU2xPdo HcaMmày k8wmQU2xPhông thôngGX6yQYDg minh8wmQU2xP, taGX6yQYDgo khônHcaMg trác8wmQU2xPh, 8wmQU2xP nHcaMhưng đHcaMể cGX6yQYDgho tHcaMao 8wmQU2xPbiết mGX6yQYDgày đánh8wmQU2xP ngườHcaMi kHcaMhác, tGX6yQYDgao đ8wmQU2xPánh gãHcaMy châGX6yQYDgn mày.”

Do mẹHcaM hắGX6yQYDgn cưngGX6yQYDg GX6yQYDgchiều, điệnGX6yQYDg GX6yQYDg t8wmQU2xPhoại cốHcaM địnHcaMh lúHcaMc đóHcaM c8wmQU2xPòn chưaHcaM thônHcaMg d8wmQU2xPụng, khônHcaMg thGX6yQYDgể thườngGX6yQYDg xGX6yQYDguyên liGX6yQYDgên GX6yQYDg h8wmQU2xPệ, bốHcaM h8wmQU2xPắn yêuGX6yQYDg cHcaMầu 8wmQU2xPthầy gHcaMiáo cuGX6yQYDgối kì8wmQU2xP mỗi8wmQU2xP năGX6yQYDgm liền8wmQU2xP gửGX6yQYDgi sổGX6yQYDg lHcaMiên l8wmQU2xPạc trựGX6yQYDgc HcaM tiế8wmQU2xPp HcaMtới GX6yQYDgchỗ ông.

Thành tícHcaMh họ8wmQU2xPc tậGX6yQYDgp củaGX6yQYDg hắnGX6yQYDg 8wmQU2xP k8wmQU2xPhông tố8wmQU2xPt, HcaMbố hắnHcaM biết8wmQU2xP HcaMcũng khGX6yQYDgông saoHcaM, nhưnHcaMg mà8wmQU2xP lời8wmQU2xP nhậnGX6yQYDg xét…đế8wmQU2xPn lúGX6yQYDgc đóHcaM HcaM cGX6yQYDghắc bGX6yQYDgố hắnGX6yQYDg đánhHcaM gãyGX6yQYDg châGX6yQYDgn h8wmQU2xPắn luôn.

Đến lGX6yQYDgúc đGX6yQYDgó, tôHcaMi chGX6yQYDgỉ GX6yQYDgphải làmHcaM đồngGX6yQYDg phạm.

Làm lớp8wmQU2xP trưở8wmQU2xPng, lGX6yQYDgàm bạnHcaM họcHcaM, tôiGX6yQYDg đềuGX6yQYDg cHcaMó ngGX6yQYDghĩa vụHcaM HcaMbảo GX6yQYDgvệ thGX6yQYDgân GX6yQYDgthể v8wmQU2xPà sinGX6yQYDgh mệnhGX6yQYDg cGX6yQYDgác bGX6yQYDgạn tronHcaMg lớp.

NhưngGX6yQYDg cái8wmQU2xP GX6yQYDgnghĩa vHcaMụ 8wmQU2xPhuy hoà8wmQU2xPng nàyHcaM, lHcaMại HcaMlàm HcaMcho tôGX6yQYDgi GX6yQYDgviết cGX6yQYDgái l8wmQU2xPời GX6yQYDgnhận GX6yQYDgxét kGX6yQYDghỉ g8wmQU2xPió nHcaMày, l8wmQU2xPại cHcaMòn phảiGX6yQYDg viết8wmQU2xP chHcaMo GX6yQYDgđúng sựHcaM 8wmQU2xPthật nữa.

TGX6yQYDgôi rốiHcaM rHcaMắm tới8wmQU2xP mức8wmQU2xP GX6yQYDgbạc tóc.

Ánh8wmQU2xP HcaMmắt xấuHcaM 8wmQU2xPxa liề8wmQU2xPn toGX6yQYDgát ra.

GX6yQYDgTôi 8wmQU2xPnhìn vHcaMề ph8wmQU2xPía Khan8wmQU2xPg HcaMDuật “CáiGX6yQYDg GX6yQYDgnày cậGX6yQYDgu viết.”

Hắn lGX6yQYDgà ỦyGX6yQYDg viêGX6yQYDgn họHcaMc tập,GX6yQYDg cũngHcaM có8wmQU2xP quyềGX6yQYDgn viết8wmQU2xP lờiGX6yQYDg nHcaMhận xét.

HcaMTôi v8wmQU2xPội và8wmQU2xPng némGX6yQYDg ch8wmQU2xPo h8wmQU2xPắn, đểHcaM 8wmQU2xP hắnGX6yQYDg bHcaMuồn rầHcaMu 8wmQU2xPđi, tHcaMôi mặ8wmQU2xPc kệHcaM, nhaGX6yQYDgnh nhGX6yQYDganh viếtGX6yQYDg mấ8wmQU2xPy GX6yQYDgcái 8wmQU2xPkhác, tôHcaMi HcaMcòn mGX6yQYDguốn 8wmQU2xP nha8wmQU2xPnh cHcaMhóng về8wmQU2xP nhGX6yQYDganh GX6yQYDgchờ HcaMxem Đồ8wmQU2xPng GX6yQYDgxuân hỏa8wmQU2xP diễmHcaM a.

Tôi viết8wmQU2xP, HcaMmột bêHcaMn cGX6yQYDgòn nHcaMhìn lénHcaM 8wmQU2xP K8wmQU2xPhang DuậtGX6yQYDg, tHcaMhấy hắnGX6yQYDg 8wmQU2xPchíu chặtHcaM mà8wmQU2xPy, tHcaMâm tìnhGX6yQYDg tHcaMôi HcaMthật sảng8wmQU2xP GX6yQYDgkhoái, nGX6yQYDgghĩ 8wmQU2xP thầ8wmQU2xPm GX6yQYDgtrong lòn8wmQU2xPg, 8wmQU2xPcậu cũnGX6yQYDgg 8wmQU2xPcó ngàHcaMy GX6yQYDghôm naGX6yQYDgy, đểHcaM 8wmQU2xPxem cậuHcaM HcaMviết như8wmQU2xP thếGX6yQYDg 8wmQU2xPnào, GX6yQYDg hừGX6yQYDg hừ!!

Khang DuậtHcaM sHcaMuy ngHcaMhĩ tronGX6yQYDgg chốc8wmQU2xP HcaM lát,HcaM thậtHcaM sựHcaM cHcaMhỉ tro8wmQU2xPng cGX6yQYDghốc láGX6yQYDgt, HcaMsau đóHcaM HcaMcầm bú8wmQU2xPt lêGX6yQYDgn, v8wmQU2xPung GX6yQYDgtay rẹt8wmQU2xP 8wmQU2xPrẹt, HcaM viếGX6yQYDgt xoHcaMng, liềnGX6yQYDg nGX6yQYDgém lHcaMại 8wmQU2xPcho tôi.

“Xong rồi!”

Xong rồi!!HcaM NàGX6yQYDgy GX6yQYDgthì xoGX6yQYDgng rồi.

Việc8wmQU2xP 8wmQU2xPlàm tHcaMôi sầuHcaM GX6yQYDgkhổ nửaGX6yQYDg tiế8wmQU2xPng, c8wmQU2xPhỉ mườGX6yQYDgi pHcaMhút lGX6yQYDgà xong.

Tôi kHcaMhông GX6yQYDgtin, bỏGX6yQYDg búHcaMt xuốnGX6yQYDgg, mởGX6yQYDg rHcaMa ph8wmQU2xPiếu liênHcaM 8wmQU2xPlạc củ8wmQU2xPa CHcaMhu DũHcaMng 8wmQU2xPCường, lậtGX6yQYDg tớGX6yQYDgi HcaMtrang cHcaMó lờiHcaM nh8wmQU2xPận xét.

THcaMrên đóGX6yQYDg cHcaMhỉ viết8wmQU2xP 8wmQU2xPít 8wmQU2xPỏi m8wmQU2xPấy chGX6yQYDgữ 8wmQU2xP– Bạn8wmQU2xP DũnHcaMg GX6yQYDgthành tíGX6yQYDgch ổnHcaM địnHcaMh, năngGX6yQYDg lực8wmQU2xP đấGX6yQYDgm đ8wmQU2xPá rấtGX6yQYDg mạnh.

CáGX6yQYDgi 8wmQU2xPgì kGX6yQYDgêu làmGX6yQYDg rối8wmQU2xP kỉHcaM cươnGX6yQYDgg tới8wmQU2xP 8wmQU2xPcảnh giớHcaMi c8wmQU2xPao nhấGX6yQYDgt, chíHcaMnh lGX6yQYDgà GX6yQYDgđây, làmHcaM rGX6yQYDgối kHcaMỉ cư8wmQU2xPơng tớiGX6yQYDg HcaMmức tìmHcaM khôngHcaM HcaMra HcaMchỗ nàoHcaM khGX6yQYDgông hợpHcaM lí.

“Như tGX6yQYDghế nào?HcaM VGX6yQYDgiết khô8wmQU2xPng đúng?”8wmQU2xP hắHcaMn hỏi.

Tôi HcaMnhanh GX6yQYDgchóng lắcHcaM đầu,GX6yQYDg đ8wmQU2xPúng GX6yQYDglà viếtGX6yQYDg GX6yQYDgkhông cGX6yQYDghê và8wmQU2xPo đGX6yQYDgâu được.

“VậyHcaM maGX6yQYDgu 8wmQU2xPkí tên!”

“Ừ, được!”HcaM l8wmQU2xPời nhận8wmQU2xP GX6yQYDgxét dHcaMo tHcaMôi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.