Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

Chương 6HL: HLÔ phốHLi ngẫu

Chuyện xấujmpEqV c256TKBủa 256TKBtôi vQHmFoVà QHmFoVKhang jmpEqVDuật vẫnHL HLliên jmpEqVtục lQHmFoVan truyền,256TKB kHLhông nhữngHL vậy,HL HLcòn càjmpEqVng nHLgày cànQHmFoVg 256TKBhuy hoàng.

Tôi vàQHmFoV hắnHL đHLược tQHmFoVhầy t256TKBhể dụjmpEqVc QHmFoV cjmpEqVhọn QHmFoVđi tHLhi ĐạiHL hộijmpEqV thHLể tha256TKBo toàn256TKB jmpEqVkhu, cHLó chjmpEqVết hHLay HLkhông lạijmpEqV đHLạt jmpEqVđược 256TKB giải256TKB quánHL qjmpEqVuân, điềujmpEqV nàjmpEqVy kìQHmFoV thậtHL 256TKBcũng khônjmpEqVg cóQHmFoV g256TKBì, QHmFoVtôi vốnjmpEqV jmpEqVhọc gHLiỏi thể256TKB HL 256TKBdục, vậyHL mà256TKB trjmpEqVuyền và256TKBo lớpjmpEqV lQHmFoVại t256TKBhay đổijmpEqV b256TKBản chất.

Không biếjmpEqVt jmpEqVđứa xấu256TKB 256TKBxa n256TKBào nói256TKB mQHmFoVột câuHL “ĐjmpEqVây ljmpEqVà HLsức mạnhHL tìn256TKBh yêu.”

SứcQHmFoV mạnhjmpEqV 256TKBtình 256TKByêu jmpEqVcái QHmFoVđầu mày…cái256TKB nàHLy jmpEqVlà thựcjmpEqV QHmFoVlực c256TKBủa tao.

Biết vHLậy lúQHmFoVc đjmpEqVó chạyjmpEqV vềHL chóHLt cHLho rồi.

Khóc-ing.

Ngoài rHLa, vìjmpEqV 256TKBở tiếtjmpEqV vHLăn tôHLi QHmFoV QHmFoVtừng HLbị thầyjmpEqV TônjmpEqV phạQHmFoVt đứnHLg, nQHmFoVên đểjmpEqV thQHmFoVầy TQHmFoVôn xếpjmpEqV loHLại hHLạnh kiểmHL vàHLo cjmpEqVuối 256TKB k256TKBì nươngjmpEqV tajmpEqVy ch256TKBo cQHmFoVái tộ256TKBi lỗiHL nQHmFoVày cQHmFoVủa tôijmpEqV 256TKBnên tô256TKBi QHmFoVhọc QHmFoVrất 256TKBchăm chHLú, trưjmpEqVớc 256TKB 256TKBkia điểQHmFoVm sốHL mQHmFoVôn vănjmpEqV của256TKB HLtôi luônQHmFoV jmpEqVnằm ở256TKB phầnQHmFoV e256TKBo, lầnHL này256TKB t256TKBhi trQHmFoVắc ngHLhiệm HL lại256TKB đứjmpEqVng thứ256TKB 3HL, ngaHLy cHLả bảHLn QHmFoVthân tQHmFoVôi đềHLu khQHmFoVông HLtin đượQHmFoVc HLhai m256TKBắt mìn256TKBh, HL còn256TKB jmpEqVrất HLvui vẻQHmFoV, cóHL HLcông mQHmFoVài sHLắt cjmpEqVó jmpEqVngày nêQHmFoVn kiHLm qQHmFoVuả nhiênHL c256TKBhí lí.

Thầy QHmFoVTôn cũnjmpEqVg chjmpEqVo rằnHLg nHLhư HL vậyjmpEqV, thầjmpEqVy 256TKBcòn 256TKBnhớ câuQHmFoV nHLói HLmà KhanHLg D256TKBuật từn256TKBg nQHmFoVói “Sau256TKB lưngQHmFoV QHmFoVmỗi QHmFoVngười jmpEqVphụ jmpEqV n256TKBữ thàQHmFoVnh cjmpEqVông nhấtHL địHLnh cóQHmFoV mộtHL ngườQHmFoVi 256TKBđàn ônHLg tjmpEqVhành c256TKBông.”, lúc256TKB giảHLng QHmFoV b256TKBài cò256TKBn mượHLn câ256TKBu nàyHL làmjmpEqV vjmpEqVăn, ởHL jmpEqVtrước mặtHL c256TKBả ljmpEqVớp n256TKBói phảijmpEqV nojmpEqVi gQHmFoVương tôHLi 256TKB vàHL KjmpEqVhang DuậtQHmFoV 256TKBhọc jmpEqVtập, 256TKBhọc tHLập chúngjmpEqV 256TKBtôi gQHmFoViúp đHLỡ QHmFoVlẫn nhQHmFoVau, họcQHmFoV HLtập tìHLnh HL cHLảm tjmpEqVốt QHmFoVđẹp 256TKBcủa chQHmFoVúng 256TKBtôi, như256TKB v256TKBậy mớjmpEqVi jmpEqVcó thểHL làmjmpEqV HLcho điểjmpEqVm sốQHmFoV nâ256TKBng cao.

Vì sajmpEqVo kQHmFoVêu jmpEqVcảm tì256TKBnh tốtHL, 256TKBvì QHmFoV sajmpEqVo kjmpEqVêu QHmFoVgiúp đỡjmpEqV lẫn256TKB QHmFoVnhau, nQHmFoVói HLtới ta256TKBi mấy256TKB đứHLa troHLng lớp,QHmFoV đổi256TKB thQHmFoVành tô256TKBi HL và256TKB 256TKBKhang Duật256TKB tHLhật âjmpEqVn ájmpEqVi, â256TKBn áiQHmFoV t256TKBới HLnỗi thànhHL tHLích họcHL tQHmFoVập độtQHmFoV njmpEqVhiên QHmFoV tăn256TKBg cao.

Vì thế,jmpEqV sứcQHmFoV mạnhQHmFoV tìnHLh yêjmpEqVu, tôiQHmFoV trQHmFoVốn tQHmFoVhoát QHmFoVkhông được,HL nh256TKBư bó256TKBng vớiQHmFoV hQHmFoVình đQHmFoVi t256TKBheo tôi.

Danh hiệu256TKB Phú256TKBc TấnjmpEqV nàQHmFoVy cũngHL bỏHL kjmpEqVhông được,HL tôiQHmFoV QHmFoVsửa nhưQHmFoV thếQHmFoV nào256TKB cũHLng uổ256TKBng công.

Lại b256TKBởi vìHL sjmpEqVự tiến256TKB b256TKBộ củaQHmFoV jmpEqVhai 256TKB QHmFoVchúng tôHLi, thầyQHmFoV TônQHmFoV QHmFoVcòn cjmpEqVố jmpEqVý đềHL nghịQHmFoV với256TKB jmpEqVthầy cQHmFoVhủ nhiệHLm chHLo KhQHmFoVang DuậtQHmFoV jmpEqV jmpEqVlàm chức256TKB vụ256TKB ỦyQHmFoV viê256TKBn họcQHmFoV tập,jmpEqV thìjmpEqV rHLa HLỦy vHLiên họcHL tâQHmFoVp cjmpEqVũ Tôn256TKBg HLLê Quâ256TKBn jmpEqV HL(biệt hiệuHL TônHLg jmpEqVDa) v256TKBì 256TKBbị bệnhQHmFoV 256TKBmà HLxin n256TKBghỉ jmpEqVdài hạn,HL chứcHL vụjmpEqV 256TKBỦy 256TKBviên học256TKB jmpEqV tập256TKB vQHmFoVẫn bQHmFoVỏ trốQHmFoVng, lầnQHmFoV n256TKBày đjmpEqVề nQHmFoVghị đHLều đưHLợc mấy256TKB đứHLa jmpEqVcon HLtrai tro256TKBng lớjmpEqVp HL đồngHL ý.

Cán bộjmpEqV l256TKBớp QHmFoVtôi, ngQHmFoVoại tjmpEqVrừ chQHmFoVức HL vHLụ ỦyQHmFoV viên256TKB thểjmpEqV dục256TKB cHLó ítjmpEqV HLquyền lựcHL nhHLất làjmpEqV QHmFoVcon jmpEqVtrai QHmFoVlàm, cònHL l256TKBại đềuHL lHLà QHmFoV cHLon gjmpEqVái làmQHmFoV, KHLhang DHLuật họcjmpEqV tậpjmpEqV tHLốt, sốQHmFoV lượnHLg coQHmFoVn traHLi trojmpEqVng lớpQHmFoV lạjmpEqVi HL chiế256TKBm hQHmFoVơn mjmpEqVột jmpEqVnửa njmpEqVên h256TKBắn lQHmFoVập QHmFoVtức đượcjmpEqV chọn.

Ủy vHLiên học256TKB 256TKBtập làjmpEqV cáiQHmFoV gì?

Lúc HLđó ủyjmpEqV vi256TKBên họcHL tậHLp 256TKBchính lQHmFoVà trợjmpEqV th256TKBủ đ256TKBắc QHmFoVlực củHLa QHmFoVlớp trưởng.

256TKBTôi HLvà KhaHLng DuQHmFoVật ngồi256TKB QHmFoVcùng bànQHmFoV còQHmFoVn chưQHmFoVa tính,256TKB b256TKBây giQHmFoVờ cHLòn cjmpEqVùng jmpEqVnhau tr256TKBực ban.

CjmpEqVó ng256TKBhĩa là,QHmFoV sHLau nàyQHmFoV nQHmFoVếu cHLó họpQHmFoV 256TKBhành gìjmpEqV, hoạ256TKBt độnHLg thểjmpEqV th256TKBao gìQHmFoV, KhajmpEqVng Duật256TKB đềuHL đ256TKBi thQHmFoVeo tHLôi, thỉnHLh thoảngQHmFoV xuHLất hiHLện cạn256TKBh tôi.

ThậtjmpEqV bjmpEqVi thảmQHmFoV, QHmFoVthật bHLi thảjmpEqVm 256TKBa QHmFoVa 256TKBa HLa 256TKBa jmpEqVa HLa HLa jmpEqVa HLa a!!

Cuối thángQHmFoV mHLười hHLai, sắ256TKBp tớiQHmFoV 256TKB kHLì jmpEqVthi QHmFoVhọc kQHmFoVì, khHLoảng tQHmFoVhời g256TKBian jmpEqVnày phỏjmpEqVng chừQHmFoVng HLlà jmpEqVthời gijmpEqVan cáQHmFoVc học256TKB QHmFoV QHmFoVsinh QHmFoVchăm chỉQHmFoV nhất,256TKB HLtôi cũjmpEqVng khôngjmpEqV nQHmFoVgoại lHLệ, tôiQHmFoV lHLà điển256TKB hìQHmFoVnh cQHmFoVủa kiểujmpEqV HL jmpEqVhọc HLsinh nướcHL tới256TKB châQHmFoVn mớijmpEqV HLnhảy, QHmFoVvì vậy256TKB vừ256TKBa tớiQHmFoV lQHmFoVúc nàyjmpEqV tôjmpEqVi lQHmFoViền c256TKBảm QHmFoV HLthấy 256TKBcó áp256TKB lực.

KQHmFoVhang Duậ256TKBt lạiQHmFoV QHmFoVkhông giố256TKBng vậy,HL mộjmpEqVt c256TKBhút jmpEqVáp lựjmpEqVc trướcQHmFoV HLkhi QHmFoVthi đều256TKB khQHmFoVông có,256TKB taQHmFoVn hQHmFoVọc hoặcQHmFoV lú256TKBc nQHmFoVghỉ trưajmpEqV QHmFoVđều điQHmFoV đáQHmFoV bóng.

TôiHL oáQHmFoVn gQHmFoViận nha.

QHmFoVTiết haQHmFoVi ngày256TKB hômjmpEqV đjmpEqVó vừajmpEqV hết,jmpEqV 256TKB QHmFoVmột tHLên co256TKBn trjmpEqVai 256TKBchạy đếnQHmFoV chQHmFoVỗ Khan256TKBg DuậtHL hỏijmpEqV bài,QHmFoV 256TKBai biểuHL ngườiHL t256TKBa họcjmpEqV 256TKB giỏ256TKBi đ256TKBâu, bìnQHmFoVh thjmpEqVường cũnHLg jmpEqVsẵn HLsàng cjmpEqVhỉ bà256TKBi, jmpEqVhiện 256TKBtại lạiHL là256TKB ỦyHL viên256TKB QHmFoVhọc QHmFoV tậHLp, ngườijmpEqV tìQHmFoVm hắjmpEqVn hỏijmpEqV bà256TKBi 256TKBcũng nh256TKBiều hơn.

Thấy cQHmFoVó người256TKB jmpEqVhỏi bQHmFoVài hắn,jmpEqV tôiQHmFoV lijmpEqVền HLđứng jmpEqVdậy nhườnHLg chỗ.

Tên QHmFoVcon tr256TKBai nàyHL têQHmFoVn QHmFoVlà KếQHmFoV HL KiệjmpEqVt HạnQHmFoVh, HLrất 256TKBchăm chỉ256TKB họcQHmFoV hHLành, chQHmFoVúng tjmpEqVôi đềuHL gọiHL hắnQHmFoV HLlà mọjmpEqVt QHmFoVsách, bởHLi HL 256TKBvì hắnQHmFoV thjmpEqVật sự256TKB HLthích đQHmFoVọc QHmFoVsách, kHLhông hHLiểu liền256TKB hHLỏi làHL th256TKBói HLquen củaQHmFoV 256TKB hắn.

Hắn t256TKBhấy QHmFoVtôi nhườngQHmFoV chỗ256TKB liền256TKB 256TKBnói “CảmHL 256TKBơn lớp256TKB trưởng”

Hắn HLlà đứaHL du256TKBy nhấQHmFoVt HLtrong lớQHmFoVp kQHmFoVhông nước256TKB chQHmFoVảy QHmFoVbèo tr256TKBôi kjmpEqVêu tHLôi làQHmFoV HLPhúc Tấn.

Tôi jmpEqVkích độnHLg jmpEqVđến xéjmpEqVm khóc,HL QHmFoVN jmpEqV lâu256TKB kQHmFoVhông QHmFoVnghe QHmFoVđược ngưHLời tQHmFoVa kêQHmFoVu tôQHmFoVi lHLà lớp256TKB trưởn256TKBg, hoàQHmFoVi niệmQHmFoV HL– ingQHmFoV, hảHLo jmpEqV cjmpEqVảm đQHmFoVối vớijmpEqV jmpEqVhắn HLcũng jmpEqVtăng jmpEqVtên h256TKBai tră256TKBm QHmFoVphần trăm.

HắjmpEqVn mởHL rQHmFoVa sác256TKBh HLbài tập256TKB, jmpEqVhỏi KhanQHmFoVg DHLuật “QHmFoVKhang DuậtQHmFoV, mình256TKB mujmpEqVốn jmpEqVhỏi QHmFoVbạn bHLài này,256TKB bạnjmpEqV cQHmFoVhỉ mìnhQHmFoV đi.”

Tôi QHmFoVở mộtQHmFoV bHLên gậtHL đjmpEqVầu, jmpEqVcho rằ256TKBng nQHmFoVgười tốjmpEqVt nQHmFoVhư vậy,256TKB 256TKBxác th256TKBật lQHmFoVà nê256TKBn giújmpEqVp đỡQHmFoV hếtHL sức.

Ai njmpEqVgờ KjmpEqVhang DuậtjmpEqV QHmFoVlại QHmFoVbày rHLa mộ256TKBt bộHL QHmFoVmặt jmpEqVxa c256TKBách “HLKhông rảnh!!”

Tôi buồnQHmFoV bực256TKB, HLbình thườngHL hHLắn cũQHmFoVng khQHmFoVông n256TKBhư vậy.

KếQHmFoV KiệQHmFoVt HLHạnh cò256TKBn buồnQHmFoV bQHmFoVực h256TKBơn tôiHL “THLại sa256TKBo vậy?”

Tôi cũjmpEqVng muốHLn biế256TKBt KhanQHmFoVg DuQHmFoVật bịQHmFoV gQHmFoVì vậy256TKB, vì256TKB sHLao QHmFoVvẻ mặtjmpEqV kQHmFoVhó chịu.

Lúc nàyHL, TiQHmFoVểu PhiềnHL ljmpEqVại nHLói 256TKB vjmpEqVới tôHLi “MiểuQHmFoV Miểu,QHmFoV n256TKBgày ki256TKBa là256TKB siQHmFoVnh n256TKBhật cHLủa jmpEqVĐại SHLong vjmpEqVà TiHLểu SjmpEqVong, jmpEqV HLbuổi chijmpEqVều QHmFoVtao vớiQHmFoV TừjmpEqV OánQHmFoVh đi256TKB mu256TKBa q256TKBuà, QHmFoVmày cóQHmFoV QHmFoVđi không?”

“Sinh QHmFoVnhật?” tôi256TKB nQHmFoVghĩ mộtQHmFoV HL chút,QHmFoV nhjmpEqVớ lạ256TKBi ngàyQHmFoV, đ256TKBúng lQHmFoVà n256TKBgày 2QHmFoV3 thQHmFoVáng 1jmpEqV2 làHL QHmFoVsinh QHmFoVnhật củaHL ĐạiQHmFoV SojmpEqVng 256TKB 256TKBvà TijmpEqVểu SojmpEqVng, vộiHL 256TKBvàng jmpEqVtrả lờjmpEqVi jmpEqV“Đi, HLđi, t256TKBao đi!!”

Đang th256TKBảo lu256TKBận nón256TKBg bjmpEqVỏng, KjmpEqVế HL K256TKBiệt HạnhQHmFoV đHLột nhiênHL ch256TKBạy tớjmpEqVi, đứngHL thẳng256TKB tắQHmFoVp, HLđiên cuQHmFoVồng kêu256TKB tôHLi “PhúcHL 256TKB Tấn,HL PjmpEqVhúc QHmFoVTấn, PhúHLc T256TKBấn, jmpEqVPhúc Tấn…”

Tôi sửngHL HLsốt, đâyQHmFoV lQHmFoVà ý256TKB gì.

ĐồHL điên!!

ĐợiQHmFoV tớHLi lúcQHmFoV hắnQHmFoV kêHLu khoảngQHmFoV mườiQHmFoV jmpEqVmấy ti256TKBếng ‘PhúHLc Tấn’256TKB rồ256TKBi, HLtôi nh256TKBìn thấyjmpEqV KhanjmpEqVg jmpEqVDuật vẫ256TKBy vẫyQHmFoV tQHmFoVay vQHmFoVới hắn.

HắnHL khônQHmFoVg 256TKBkêu njmpEqVữa, njmpEqVgoan ngoãnQHmFoV quQHmFoVay tQHmFoVrở về.

Tôi chợtjmpEqV njmpEqVghe jmpEqVKhang DuậtQHmFoV jmpEqVnói “Thậ256TKBt 256TKBra bQHmFoVài njmpEqVày gjmpEqViải n256TKBhư vậy…”

Tôi nQHmFoVghe khônQHmFoVg rjmpEqVõ nênHL HLtrở lạ256TKBi cjmpEqVhỗ ngồi,jmpEqV muốn256TKB hỏi256TKB KếQHmFoV KiệtHL HạnhQHmFoV cóHL QHmFoVý gì.

ĐHLợi là256TKBm bjmpEqVài xonjmpEqVg rồjmpEqVi, hắnjmpEqV nQHmFoVhìn th256TKBấy tôiQHmFoV, nQHmFoVói cợ256TKBt njmpEqVhả “Ph256TKBúc TấjmpEqVn, tjmpEqVa 256TKBxong rồi,jmpEqV mờ256TKBi nQHmFoVgài ngồi,HL mờiQHmFoV ng256TKBài ngồi.”

Tôi cQHmFoVàng khôngHL rõ256TKB, t256TKBại HLsao hắnHL lạjmpEqVi 256TKBkhông ngjmpEqVừng kjmpEqVêu tôi256TKB lHLà PhúHLc jmpEqVTấn, tôi256TKB 256TKBtrừng mắtHL nhìn256TKB QHmFoVhắn, QHmFoVhi HLvọng jmpEqVhắn cQHmFoVó thểHL sửa256TKB miệng.

Hắn lạijmpEqV jmpEqVmột cHLhút cũngQHmFoV QHmFoVkhông 256TKB hiểuQHmFoV đưHLợc, đạiQHmFoV kháHLi nghĩ256TKB rjmpEqVằng 256TKBtôi ngạijmpEqV ngồiHL chỗQHmFoV hắjmpEqVn HLđã ngồHLi jmpEqVqua, lijmpEqVền 256TKB lấyHL jmpEqVtay áHLo xoQHmFoVa xoHLa 256TKBghế ngồi,HL còHLn nóQHmFoVi 256TKBthêm 256TKB“Phúc Tấn,jmpEqV n256TKBgồi a.”

HLNgồi cájmpEqVi đầuHL cQHmFoVậu. Tô256TKBi cànjmpEqVg trừngjmpEqV hắn.

Sửa miệng256TKB điHL, cHLậu 256TKBlà ngưQHmFoVời djmpEqVuy nhất256TKB gầnjmpEqV bùjmpEqVn mHLà chẳngHL hôijmpEqV taHLnh 256TKBmùi bùnjmpEqV njmpEqVha, tiếpHL tục256TKB pháHLt h256TKBuy jmpEqVđi chứ.

NhjmpEqVưng hắnQHmFoV QHmFoVmột c256TKBhút cQHmFoVũng khôHLng pHLhản ứng,QHmFoV dọ256TKBn dẹpQHmFoV jmpEqVsách giHLáo khHLoa, jmpEqVvuốt vu256TKBốt gáyQHmFoV, bỏjmpEqV đHLi giốngHL như256TKB kQHmFoVhông jmpEqVcó HLviệc gì.

Lông màyQHmFoV củQHmFoVa HLtôi QHmFoVđều dồjmpEqVn thQHmFoVành mộtHL cục,jmpEqV rốiHL rắm.

Đây là256TKB HLý QHmFoVgì, 256TKBý QHmFoVgì a.

Tôi nhHLìn 256TKBvề phQHmFoVía KQHmFoVhang DuậQHmFoVt, cứ256TKB cQHmFoVảm thấQHmFoVy QHmFoVcó gjmpEqVì đjmpEqVó khônjmpEqVg bìnhHL thường.

Khang HLDuật đa256TKBng nhànHL nhQHmFoVã 256TKBthu 256TKB dHLọn hHLộp bQHmFoVút, khHLông biếtjmpEqV cHLó ph256TKBải tạiQHmFoV ả256TKBo gjmpEqViác củajmpEqV tôiHL haQHmFoVy kHLhông, hắHLn giốngHL 256TKB nhưHL thậ256TKBt sujmpEqVng sướng,256TKB cùQHmFoVng v256TKBẻ mặtjmpEqV HLkhó c256TKBhịu trước256TKB QHmFoVđó khQHmFoVác 256TKBnhau 256TKBmột trờiHL HL một256TKB vực,jmpEqV lộHL r256TKBa HLmột HLcỗ sảngQHmFoV khoái.

Đại QHmFoVkhái làjmpEqV chHLú ýHL HLtới ánhQHmFoV mắtjmpEqV củjmpEqVa t256TKBôi, h256TKBắn QHmFoVquay đầuQHmFoV “jmpEqVLàm sHLao vậy?”

“Làm sHLao vậy!256TKB? TôiQHmFoV cònHL mujmpEqVốn biHLết lHLàm sjmpEqVao vậyHL a?”256TKB tjmpEqVôi cjmpEqVhỉ hướHLng Kế256TKB KiệtHL 256TKBHạnh “CậujmpEqV jmpEqVlàm 256TKBgì vớijmpEqV hắn?”

Khang Duật256TKB HLvẻ jmpEqVmặt giốngQHmFoV n256TKBhư jmpEqVrất vôjmpEqV tội,jmpEqV chHLớp chớpQHmFoV mắtHL nhìnHL jmpEqVtôi “CHLhỉ bàiHL jmpEqVcho hắnQHmFoV nha.”

“Không phQHmFoVải cQHmFoVái 256TKBnày, HLvì sajmpEqVo hắnQHmFoV gọiQHmFoV tHLôi QHmFoVlà PhjmpEqVúc Tấn.”

Hắn càngQHmFoV vôQHmFoV tHLội nhjmpEqVìn tHLôi QHmFoV“Ai cũng256TKB gjmpEqVọi cậu256TKB QHmFoVlà PhúQHmFoVc HLTấn nha.”

HL“Không phải…ý256TKB tôjmpEqVi khQHmFoVông jmpEqVphải jmpEqV vậjmpEqVy, QHmFoVý QHmFoVtôi lQHmFoVà QHmFoVvừa rồ256TKBi hắn256TKB cHLòn 256TKBgọi tôjmpEqVi làQHmFoV lớpQHmFoV tHLrưởng, tại256TKB saQHmFoVo đột256TKB 256TKBnhiên 256TKB lại256TKB sửjmpEqVa miên256TKBg.” Trước256TKB 256TKBsau 256TKBchỉ kjmpEqVém nha256TKBu QHmFoVcó mấyQHmFoV phjmpEqVút, m256TKBà QHmFoVmấy 256TKBphút nàjmpEqVy K256TKBế HL KiệtQHmFoV HạnhjmpEqV ch256TKBỉ đứngjmpEqV 256TKBở ch256TKBỗ hắn.

Khang DuậtHL thựcQHmFoV sựHL khônHLg 256TKBhiểu jmpEqV gQHmFoVì hế256TKBt nhìQHmFoVn tôi,256TKB sjmpEqVau đóHL nóiQHmFoV “LàmQHmFoV QHmFoVsao tHLôi QHmFoVbiết đượHLc, 256TKBtôi cũngQHmFoV khQHmFoVông phảijmpEqV QHmFoV hắn,QHmFoV nếujmpEqV khQHmFoVông cậQHmFoVu QHmFoVđi hỏi256TKB hắnjmpEqV đi.”

Đó l256TKBà mộjmpEqVt 256TKBý hay.

Tôi 256TKBcòn thậ256TKBt tíQHmFoVnh điHL hỏiQHmFoV .

N256TKBhưng QHmFoVlà KếjmpEqV KiệjmpEqVt 256TKBHạnh vừajmpEqV nhìnHL thấy256TKB tQHmFoVôi, jmpEqVkhông đợijmpEqV tô256TKBi QHmFoVhỏi, tựaHL nhưQHmFoV coQHmFoVn vẹ256TKBt kêu256TKB tôijmpEqV PhúHLc Tấn,QHmFoV PhjmpEqVúc QHmFoVTấn, PhúQHmFoVc Tấn.

Phúc256TKB TấjmpEqVn jmpEqVtới 256TKBnỗi tHLôi hỏQHmFoVi kHLhông nổ256TKBi nữa.

XHLám xjmpEqVịt jmpEqVquay vQHmFoVề chỗ256TKB ngồi.

ChuôngjmpEqV vàjmpEqVo lHLớp QHmFoVvang lên,jmpEqV QHmFoVtôi QHmFoV njmpEqVhanh chóQHmFoVng lấyQHmFoV 256TKBsách QHmFoVgiáo khoQHmFoVa rHLa, trQHmFoVong lQHmFoVòng HLrối QHmFoVrắm 256TKB, lạijmpEqV muốnHL hỏiHL 256TKB KhjmpEqVang DuậQHmFoVt, jmpEqVnhưng hắ256TKBn lạiQHmFoV bàjmpEqVy 256TKBra vẻQHmFoV mặtHL jmpEqVem b256TKBé ngoan256TKB, mắtjmpEqV đenjmpEqV lúHLng liếng256TKB QHmFoV HLto trònHL jmpEqVtrong sjmpEqVuốt hQHmFoVết cỡ,256TKB giốngQHmFoV 256TKBnhư jmpEqVđang nHLói, bHLé lQHmFoVà b256TKBé ngQHmFoVoan, 256TKBbé vôjmpEqV jmpEqV cùHLng ngjmpEqVoan, chuyệjmpEqVn QHmFoVxấu gìHL béHL HLcũng khQHmFoVông có256TKB làm.

Tôi bịHL ánHLh mắtQHmFoV thHLuần khiếtjmpEqV dơQHmFoV bẩjmpEqVn nàyjmpEqV jmpEqVhoàn tHLoàn cảnQHmFoV lại.

TôHLi QHmFoVtiếp tjmpEqVục rHLối rắHLm, lạiQHmFoV 256TKBcứ r256TKBối rắm256TKB m256TKBãi màQHmFoV lạiHL 256TKBtìm khônHLg rjmpEqVa đápjmpEqV á256TKBn gì.

256TKBTiếp theo256TKB, chúngjmpEqV tô256TKBi đốiHL mjmpEqVặt jmpEqVvới kìHL jmpEqVthi cuối256TKB kỳ,jmpEqV tôiQHmFoV cHLũng khônHLg cójmpEqV cơjmpEqV hộiHL rốijmpEqV rắQHmFoVm nữa,QHmFoV t256TKBất cảQHmFoV sujmpEqVy nHLghĩ đ256TKBều đặtHL ởHL cHLuộc thi.

jmpEqVThi xonjmpEqVg, QHmFoVtâm trạHLng HLlại HLsung sưQHmFoVớng, 256TKBhơn nữajmpEqV tôiQHmFoV t256TKBhi cũQHmFoVng 256TKBkhông tQHmFoVệ 256TKBlắm, chuHLyện gì&nb256TKBsp; cũHLng quă256TKBng rjmpEqVa saHLu đầu.

Nhưng t256TKBới trư256TKBớc ngHLhỉ đHLông, tQHmFoVôi jmpEqVlại bắt256TKB đầu256TKB QHmFoVrối rắm.

Chúng tôHLi vàjmpEqVo thờ256TKBi đó,HL hơn256TKB 9QHmFoV9 pQHmFoVhần tjmpEqVrăm hjmpEqVọc sinQHmFoVh đềQHmFoVu s256TKBợ cùQHmFoVng mộjmpEqVt thứ.

Đó l256TKBà –256TKB sQHmFoVổ liên256TKB lạc.

Đừng HLnhìn cQHmFoVái quyQHmFoVển sổHL màuHL QHmFoVđỏ jmpEqV jmpEqV(có đjmpEqVôi kHLhi lHLà màuHL xHLanh) HLchỉ nhjmpEqVỏ bằnjmpEqVg b256TKBàn taHLy njmpEqVày mà256TKB xHLem thưHLờng, lựQHmFoVc ảnHLh HL hưởngjmpEqV củajmpEqV n256TKBó rjmpEqVất kinHLh jmpEqVngười .

Trong sHLổ 256TKBcó điểmjmpEqV số256TKB củQHmFoVa chú256TKBng jmpEqV HLtôi, HLcòn cjmpEqVó lờijmpEqV HLnhận xé256TKBt củ256TKBa giáHLo viênHL, liêHLn jmpEqVquan tớHLi chuyện256TKB QHmFoVchúng 256TKBtôi 256TKB có256TKB QHmFoVthể cHLó jmpEqVnhững ngàyHL nghỉQHmFoV QHmFoVyên bHLình hHLay khônQHmFoVg, tế256TKBt ngQHmFoVuyên QHmFoVđán cóQHmFoV thểjmpEqV nhjmpEqVận QHmFoV 256TKBđược ti256TKBền lìQHmFoV xìHL hHLay kHLhông, sâujmpEqV hơnQHmFoV QHmFoVnữa liQHmFoVên qujmpEqVan tớiQHmFoV djmpEqVa QHmFoVthịt cjmpEqVủa chúnQHmFoVg 256TKB tôHLi, quyQHmFoVết định256TKB HLxem b256TKBa mjmpEqVẹ chújmpEqVng tôi256TKB cójmpEqV thểHL lấyjmpEqV c256TKBhổi jmpEqVlông gàHL, dépjmpEqV lêQHmFoV hoQHmFoVặc 256TKB đồHL dùng256TKB QHmFoVhằng ngàyjmpEqV làmjmpEqV huHLng kQHmFoVhí để256TKB HLhầu 256TKBhạ chúHLng QHmFoVtôi h256TKBay không.

Vậy HLcòn HLchưa 256TKBtính, íHLt rQHmFoVa mỗiQHmFoV HLlớp cũnHLg HLsẽ cóQHmFoV QHmFoVmột 256TKBhai đứaHL QHmFoVngon lành.

Bời vjmpEqVì jmpEqVcô chủQHmFoV nhiệjmpEqVm bịQHmFoV HLbệnh, HLcô liềnQHmFoV gijmpEqVao cHLho tôiHL làmjmpEqV một256TKB chuyệnHL vQHmFoVô cùng256TKB vôHL sỉ.

Lời nhậHLn xéjmpEqVt tronHLg phijmpEqVểu 256TKBliên jmpEqVlạc, HLgiao chHLo tjmpEqVôi viết.

Còn nó256TKBi gìQHmFoV QHmFoVmà, QHmFoVem làHL lQHmFoVớp 256TKB tHLrưởng, rất256TKB HLhiểu các256TKB bạn,jmpEqV QHmFoVem vHLiết thíjmpEqVch hợ256TKBp nhất,256TKB bấHLt quHLá cQHmFoVũng khônHLg thể256TKB 256TKB jmpEqVvì tQHmFoVình cả256TKBm bạQHmFoVn bèQHmFoV m256TKBà l256TKBàm rốiHL jmpEqVkỉ cHLương, phảHLi viết256TKB đQHmFoVúng với256TKB thựHLc tế.

Không 256TKBđược làQHmFoVm rốjmpEqVi kỉ256TKB cươngQHmFoV jmpEqVthì cQHmFoVô cjmpEqVũng đHLừng kHLêu ejmpEqVm viHLết nha.

Sau kh256TKBi HLtan hHLọc, tjmpEqVrong phòQHmFoVng QHmFoV chỉHL có256TKB 256TKBtôi vQHmFoVà HLKhang Du256TKBật, hắHLn làQHmFoV ỦyQHmFoV HLviên họQHmFoVc tậpHL mớ256TKBi, đươ256TKBng nh256TKBiên ph256TKBải QHmFoVở 256TKB lạjmpEqVi giújmpEqVp tôi256TKB, thậ256TKBt rQHmFoVa ngHLay từjmpEqV đầuQHmFoV 256TKBtôi jmpEqVcũng cjmpEqVảm thấyjmpEqV khôn256TKBg đượcHL tHLự HL nhiên.

Nhưng màHL nhjmpEqVìn c256TKBuốn s256TKBổ liê256TKBn lHLạc đQHmFoVang nằmjmpEqV QHmFoVtrên HLtay tô256TKBi này…

LònjmpEqVg jmpEqVtôi lạjmpEqVi không&nbs256TKBp; còQHmFoVn khôngHL tQHmFoVự nhiên256TKB nữa.

Tất cảHL HLđều QHmFoVlà màHLu đỏQHmFoV, QHmFoVđiểm 256TKBsố đềujmpEqV từjmpEqV QHmFoV5 jmpEqVtới QHmFoV15, HLkhông xQHmFoVem HLtên HLcũng biế256TKBt lHLà ai.

Đại256TKB vươngHL lHLớp 256TKBchúng tôHLi, bạnQHmFoV HLChu 256TKBDũng Cường.

Hắn có256TKB tiếnHLg 256TKBlà HLhọc jmpEqVsinh 256TKBcá HL biệt,HL suốt256TKB jmpEqVngày ởHL trườngHL đánh256TKB 256TKBnhau, đ256TKBánh trậnHL njmpEqVào tjmpEqVo trậnHL nHLấy, mQHmFoVẹ 256TKBhắn vHLì QHmFoV 256TKBviệc hắnHL đHLánh nhau256TKB, thườngHL 256TKBbị 256TKBgọi jmpEqVtới trường,HL jmpEqVtuần trướQHmFoVc còHLn đếnjmpEqV QHmFoVmột 256TKB lầnjmpEqV đâQHmFoVu? NhưjmpEqVng mQHmFoVẹ hắn256TKB cHLưng jmpEqVchiều hắn,256TKB tjmpEqVhật nhiềuQHmFoV cQHmFoVhuyện cũngHL khjmpEqVông njmpEqVói HL chjmpEqVo b256TKBố hHLắn, hằngQHmFoV njmpEqVăm khôngHL  cjmpEqVó QHmFoVở nhàQHmFoV, jmpEqVlàm huấnQHmFoV jmpEqVluyện jmpEqVviên quQHmFoVyền QHmFoVanh, HLcho jmpEqV 256TKBnên việHLc nàHLy c256TKBủa hắn,HL bố256TKB QHmFoVhắn cũ256TKBng QHmFoVkhông biQHmFoVết, đợiQHmFoV tớiQHmFoV lúc256TKB biết,HL nămHL 256TKB 256TKBtrước đánhjmpEqV QHmFoVtới nỗiHL jmpEqVmặt hắn256TKB QHmFoVsưng lQHmFoVên, cònjmpEqV kéHLo QHmFoVlỗ HLtai hắHLn đếnQHmFoV trường,QHmFoV tHLìm QHmFoV mấHLy đứaQHmFoV bịjmpEqV jmpEqVhắn đánh256TKB đ256TKBể x256TKBin lỗi.

Bố256TKB hắ256TKBn HLlúc đóHL njmpEqVói cứHLng “Th256TKBành HL HLtích hHLọc tậQHmFoVp khô256TKBng tốjmpEqVt, lHLà d256TKBo màyjmpEqV kQHmFoVhông thôQHmFoVng jmpEqVminh, jmpEqVtao kjmpEqVhông trjmpEqVách, QHmFoV nhưHLng HLđể cjmpEqVho 256TKBtao biếtjmpEqV mày256TKB đánjmpEqVh ngưQHmFoVời kjmpEqVhác, taHLo HLđánh gQHmFoVãy chjmpEqVân mày.”

Do HLmẹ hắnQHmFoV cưngQHmFoV chiều,256TKB điệnHL jmpEqV thoạiQHmFoV QHmFoVcố địnhQHmFoV jmpEqVlúc đQHmFoVó còHLn chư256TKBa thHLông dụng,HL khôn256TKBg thểjmpEqV thưjmpEqVờng QHmFoVxuyên liêHLn jmpEqV h256TKBệ, bốQHmFoV hắnHL yêuHL cầu256TKB 256TKBthầy giáojmpEqV cQHmFoVuối k256TKBì QHmFoVmỗi HLnăm liềnjmpEqV gửiHL sổQHmFoV liê256TKBn lạc256TKB trHLực HL tiếpQHmFoV tớiQHmFoV chHLỗ ông.

Thành tíc256TKBh HLhọc tQHmFoVập của256TKB hắnQHmFoV HL khônHLg jmpEqVtốt, bốQHmFoV hắnQHmFoV biQHmFoVết cũn256TKBg không256TKB saojmpEqV, nhjmpEqVưng mHLà lờijmpEqV nhậnHL xét…đếnjmpEqV HLlúc đóQHmFoV HL chjmpEqVắc bQHmFoVố 256TKBhắn đánhQHmFoV gãQHmFoVy chQHmFoVân hắjmpEqVn luôn.

Đến lúcjmpEqV HLđó, tôHLi cHLhỉ phảiQHmFoV lQHmFoVàm HLđồng phạm.

Làm lớpHL trưởngQHmFoV, lQHmFoVàm bạnHL học,jmpEqV tôiHL HLđều c256TKBó nghQHmFoVĩa vụHL bjmpEqVảo jmpEqVvệ QHmFoVthân tQHmFoVhể vàQHmFoV sijmpEqVnh mệQHmFoVnh cácjmpEqV bạjmpEqVn troQHmFoVng lớp.

Nhưng cHLái n256TKBghĩa 256TKBvụ QHmFoVhuy hoàngQHmFoV này,256TKB lạiQHmFoV ljmpEqVàm chHLo 256TKBtôi vHLiết cáiHL lờjmpEqVi jmpEqVnhận 256TKBxét khỉjmpEqV gióHL này256TKB, HLlại c256TKBòn p256TKBhải HLviết cQHmFoVho đúQHmFoVng sQHmFoVự thjmpEqVật nữa.

Tôi rốijmpEqV rắm256TKB tớiQHmFoV mứcHL bQHmFoVạc tóc.

Ánh mắQHmFoVt xjmpEqVấu HLxa jmpEqVliền tjmpEqVoát ra.

Tôi nhìnjmpEqV vềHL p256TKBhía KhanHLg DuậjmpEqVt “CáiHL nàyjmpEqV cậQHmFoVu viết.”

H256TKBắn l256TKBà jmpEqVỦy viê256TKBn hHLọc tập,QHmFoV cũHLng HLcó quyềQHmFoVn QHmFoVviết lờjmpEqVi nhận256TKB xét.

HLTôi QHmFoVvội vàngHL néQHmFoVm chjmpEqVo jmpEqVhắn, đểQHmFoV jmpEqV hắnHL bu256TKBồn rầu256TKB đHLi, tHLôi mặQHmFoVc HLkệ, nHLhanh nhanQHmFoVh vjmpEqViết mấHLy QHmFoVcái k256TKBhác, 256TKBtôi còjmpEqVn muốnQHmFoV 256TKB nhQHmFoVanh cHLhóng vjmpEqVề nhanHLh HLchờ xeQHmFoVm ĐồngjmpEqV xuâHLn h256TKBỏa diễmQHmFoV a.

Tôi v256TKBiết, mHLột bêHLn 256TKBcòn nhQHmFoVìn HLlén HL KhaHLng Duật,QHmFoV tjmpEqVhấy hắn256TKB chíQHmFoVu cQHmFoVhặt màyHL, tQHmFoVâm tìnjmpEqVh tô256TKBi thậ256TKBt jmpEqVsảng khjmpEqVoái, nghĩQHmFoV HL tHLhầm tro256TKBng lò256TKBng, cậuQHmFoV QHmFoVcũng cQHmFoVó ngày256TKB hQHmFoVôm na256TKBy, để256TKB QHmFoVxem c256TKBậu jmpEqVviết nh256TKBư thếHL nào,QHmFoV jmpEqV hQHmFoVừ hừ!!

Khang Duật256TKB jmpEqVsuy ngjmpEqVhĩ tronHLg chốcHL HL láQHmFoVt, thậtjmpEqV sựjmpEqV chHLỉ trQHmFoVong cQHmFoVhốc lát,jmpEqV sajmpEqVu QHmFoVđó cầHLm búHLt lêHLn, vujmpEqVng taQHmFoVy rẹ256TKBt HLrẹt, HL viQHmFoVết xoHLng, l256TKBiền QHmFoVném lạ256TKBi QHmFoVcho tôi.

QHmFoV“Xong rồi!”

Xong rHLồi!! 256TKBNày jmpEqVthì QHmFoVxong rồi.

Việc HLlàm tôQHmFoVi sầuHL khổQHmFoV 256TKBnửa tiếng,HL cQHmFoVhỉ mườQHmFoVi phúHLt làHL xong.

TôiHL khô256TKBng 256TKBtin, bỏQHmFoV bútHL xujmpEqVống, 256TKBmở HLra phiếjmpEqVu liênQHmFoV lạ256TKBc củaHL CjmpEqVhu DũnQHmFoVg CưQHmFoVờng, lậ256TKBt tớ256TKBi tjmpEqVrang 256TKBcó HLlời QHmFoVnhận xét.

Trên QHmFoVđó ch256TKBỉ viết256TKB íjmpEqVt HLỏi mHLấy cjmpEqVhữ –HL BạnHL Dũn256TKBg thHLành tQHmFoVích ổnQHmFoV định,QHmFoV nănjmpEqVg lựHLc đấm256TKB jmpEqVđá jmpEqVrất mạnh.

Cái HLgì QHmFoVkêu làHLm rQHmFoVối jmpEqVkỉ cQHmFoVương 256TKBtới cảnhHL giớQHmFoVi c256TKBao nQHmFoVhất, QHmFoVchính làQHmFoV đây,QHmFoV làQHmFoVm jmpEqVrối 256TKBkỉ cHLương QHmFoVtới 256TKBmức QHmFoVtìm kh256TKBông r256TKBa 256TKBchỗ njmpEqVào kjmpEqVhông hợpQHmFoV lí.

HL“Như t256TKBhế nQHmFoVào? ViếtjmpEqV kh256TKBông đúnjmpEqVg?” hắQHmFoVn hỏi.

TôHLi nhanQHmFoVh HLchóng lắcQHmFoV đầu,HL đjmpEqVúng 256TKBlà vijmpEqVết HLkhông chêQHmFoV HLvào jmpEqVđâu được.

“Vậy majmpEqVu jmpEqVkí tên!”

“Ừ, được!”HL QHmFoVlời nhậnQHmFoV HLxét QHmFoVdo tôjmpEqVi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.