You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

Chương 4xBs6: UurTÔ phốiTt9u ngẫu

Chuyện x4xBsấu củaH9W7 tôTt9ui H9W7và UurTKhang DH9W7uật vẫnTt9u lTt9uiên 4xBstục lUurTan UurTtruyền, khôn4xBsg nhữngUurT vậTt9uy, cònTYEi càng4xBs H9W7ngày H9W7càng huTt9uy hoàng.

Tôi 4xBsvà hắnUurT đưTt9uợc thầyTYEi thTYEiể 4xBsdục H9W7 chọnUurT TYEiđi Tt9uthi Đại4xBs hộiH9W7 H9W7thể thaH9W7o UurTtoàn khuTt9u, cóTYEi chế4xBst ha4xBsy không4xBs H9W7lại đạTt9ut được4xBs Tt9u giảiTYEi TYEiquán H9W7quân, điềuTt9u nàyUurT kìH9W7 TYEithật Tt9ucũng khôTYEing 4xBscó Tt9ugì, tôTt9ui H9W7vốn Tt9uhọc gTYEiiỏi Tt9uthể Tt9u dục,UurT UurTvậy màH9W7 TYEitruyền vàTt9uo lớH9W7p H9W7lại thUurTay đUurTổi bảTYEin chất.

KTYEihông biếtTt9u đứH9W7a H9W7xấu xTt9ua nH9W7ào nóTt9ui mộtUurT câuUurT “Đây4xBs H9W7là sH9W7ức mUurTạnh tH9W7ình yêu.”

Sức mạn4xBsh Tt9utình Tt9uyêu cáiH9W7 đUurTầu mày…cáiH9W7 nàUurTy lUurTà Tt9uthực lựcUurT Tt9ucủa tao.

Biết H9W7vậy lUurTúc đóTt9u chạyH9W7 H9W7về Tt9uchót ch4xBso rồi.

Khóc-ing.

Ngoài r4xBsa, v4xBsì ởTYEi tH9W7iết vănH9W7 tTt9uôi H9W7 từnUurTg bịUurT tTt9uhầy T4xBsôn pTt9uhạt đứngTYEi, nêTYEin đểH9W7 UurTthầy TTYEiôn xếpTt9u loTt9uại hạnh4xBs kiểmUurT vTYEiào cuH9W7ối 4xBs 4xBskì nưUurTơng taTYEiy c4xBsho c4xBsái tội4xBs lTt9uỗi nàyUurT củaTYEi tô4xBsi nêUurTn tTYEiôi họcTYEi r4xBsất ch4xBsăm chH9W7ú, trướcH9W7 UurT kTt9uia điểmTt9u sTYEiố mTYEiôn vă4xBsn cTYEiủa tôiH9W7 luônUurT n4xBsằm 4xBsở UurTphần eUurTo, lần4xBs nTYEiày H9W7thi H9W7trắc nghiệmH9W7 4xBs lạ4xBsi 4xBsđứng th4xBsứ 34xBs, TYEingay cảUurT bản4xBs thânH9W7 tôiUurT đềuTYEi khônH9W7g tH9W7in đượcUurT haTYEii mTYEiắt H9W7mình, Tt9u UurTcòn rH9W7ất vuUurTi vẻH9W7, cóUurT H9W7công mH9W7ài sH9W7ắt cTt9uó ngàyTt9u TYEinên kH9W7im quH9W7ả nhiUurTên chTYEií lí.

Thầy TôTt9un Tt9ucũng Tt9ucho rằ4xBsng H9W7như 4xBs vậy,H9W7 thTYEiầy cònUurT nUurThớ cTYEiâu nH9W7ói Tt9umà KhaTYEing DuậtH9W7 từUurTng UurTnói “SaTt9uu lưnH9W7g mTYEiỗi ngườiTYEi TYEiphụ UurT UurTnữ UurTthành côngUurT n4xBshất địnUurTh cTt9uó 4xBsmột ngườiUurT đànH9W7 ông4xBs TYEithành côUurTng.”, lTt9uúc UurTgiảng UurT H9W7bài cònTt9u mượH9W7n cH9W7âu H9W7này lTYEiàm UurTvăn, ởH9W7 trướcTYEi mặtH9W7 H9W7cả lớ4xBsp nH9W7ói phUurTải n4xBsoi UurTgương H9W7tôi TYEi vàH9W7 KhaTt9ung DuậtH9W7 họcH9W7 tậTYEip, học4xBs tậTYEip UurTchúng tôTYEii giúpTt9u đỡ4xBs lẫTt9un nhaUurTu, họH9W7c tậTt9up tìn4xBsh 4xBs cảH9W7m tTt9uốt đẹpTYEi củaTYEi chúng4xBs tTt9uôi, nhưH9W7 vậyTYEi mớiUurT 4xBscó thTYEiể làmTt9u c4xBsho 4xBsđiểm sốTt9u nâTt9ung cao.

Vì sTt9uao k4xBsêu cảTYEim tì4xBsnh tốt4xBs, UurTvì 4xBs sa4xBso TYEikêu gTYEiiúp 4xBsđỡ lẫnH9W7 nh4xBsau, 4xBsnói 4xBstới UurTtai mấUurTy đứaH9W7 4xBstrong lTYEiớp, đổiUurT t4xBshành tôiTt9u H9W7 vàTYEi KhTt9uang D4xBsuật thậtTYEi ânH9W7 H9W7ái, Tt9uân TYEiái tớiTt9u nỗiH9W7 thH9W7ành tícH9W7h hH9W7ọc Tt9utập UurTđột nhiênH9W7 UurT UurTtăng cao.

Vì Tt9uthế, s4xBsức mTYEiạnh H9W7tình yêuTYEi, tôiTt9u trốUurTn thoátH9W7 kTt9uhông 4xBsđược, nhTt9uư bH9W7óng vớUurTi hì4xBsnh đUurTi theTYEio tôi.

Danh hiệuTt9u UurTPhúc TấnH9W7 nàUurTy cUurTũng bTYEiỏ khôUurTng được,Tt9u tô4xBsi Tt9usửa nhUurTư t4xBshế Tt9unào cũngTYEi uH9W7ổng công.

Lại bởH9W7i vìTt9u sTt9uự tiếH9W7n bộTt9u cTYEiủa H9W7hai 4xBs TYEichúng tôi4xBs, thầyTYEi TTYEiôn còTYEin cốUurT ýTYEi đTt9uề nghTt9uị vH9W7ới tTYEihầy chủTt9u nhiệmTt9u chTt9uo TYEiKhang DTt9uuật H9W7 l4xBsàm chứcH9W7 vụ4xBs ỦyTYEi viê4xBsn hTt9uọc tậH9W7p, TYEithì rUurTa ỦUurTy vi4xBsên họcTt9u tTYEiâp cũUurT TônTt9ug LTt9uê Q4xBsuân 4xBs (biệUurTt 4xBshiệu TônUurTg DTt9ua) vUurTì bị4xBs Tt9ubệnh màUurT UurTxin nghỉTYEi TYEidài hH9W7ạn, chứcTYEi Tt9uvụ Tt9uỦy viTYEiên họUurTc 4xBs tập4xBs v4xBsẫn bỏTt9u trốTt9ung, 4xBslần nàUurTy đềUurT H9W7nghị 4xBsđều đượcH9W7 TYEimấy đứa4xBs coUurTn tra4xBsi tronH9W7g lớTYEip H9W7 4xBsđồng ý.

Cán bộTt9u lớpTYEi tôTYEii, ngoTYEiại 4xBstrừ chứTt9uc UurT vH9W7ụ Ủy4xBs H9W7viên TYEithể dụcUurT cóTYEi ítTYEi qTt9uuyền lựcTt9u nUurThất làTYEi Tt9ucon t4xBsrai làH9W7m, cUurTòn lTYEiại đ4xBsều làUurT Tt9u TYEicon gáH9W7i làUurTm, KhaTYEing DuậUurTt họcTYEi tậpUurT tốtTt9u, sốH9W7 lượTt9ung coTYEin trTt9uai trH9W7ong lớUurTp lTYEiại TYEi chTt9uiếm hơH9W7n mộ4xBst nửTt9ua nênUurT hắnTYEi lậpUurT tứcTYEi đư4xBsợc chọn.

Ủy vUurTiên họH9W7c tậpH9W7 lUurTà cH9W7ái gì?

4xBsLúc đ4xBsó ủTt9uy viê4xBsn họcTYEi tậpH9W7 chTt9uính 4xBslà t4xBsrợ thủTYEi đắcTt9u lựTYEic củaH9W7 4xBslớp trưởng.

Tôi TYEivà Khan4xBsg DuậtTYEi ngồH9W7i c4xBsùng bàTYEin cH9W7òn chưaTYEi TYEitính, bH9W7ây giờH9W7 còTYEin cùngTYEi TYEinhau trựUurTc ban.

Có nghĩaTt9u làUurT, H9W7sau nàyTYEi nếuUurT cUurTó TYEihọp UurThành gìH9W7, ho4xBsạt độn4xBsg TYEithể thaTYEio Tt9ugì, K4xBshang DTt9uuật đềuH9W7 điUurT theTYEio tUurTôi, tH9W7hỉnh 4xBsthoảng xuấ4xBst hiện4xBs 4xBscạnh tôi.

Thật UurTbi tUurThảm, thậ4xBst bH9W7i thả4xBsm 4xBsa TYEia Tt9ua Tt9ua 4xBsa UurTa UurTa TYEia 4xBsa UurTa a!!

CuốiTt9u UurTtháng mưH9W7ời hH9W7ai, sTt9uắp tTt9uới 4xBs Tt9ukì tTt9uhi họH9W7c kìTt9u, khoUurTảng thời4xBs gi4xBsan nàUurTy phỏngTYEi chừnTt9ug H9W7là TYEithời gia4xBsn cácTt9u họTYEic TYEi sinTYEih chăm4xBs chỉUurT nhTt9uất, Tt9utôi cTYEiũng kTt9uhông ng4xBsoại lệ,H9W7 tH9W7ôi làUurT điểH9W7n hìn4xBsh củaTt9u kiểu4xBs TYEi TYEihọc TYEisinh n4xBsước tớiTt9u ch4xBsân mớiTYEi nh4xBsảy, H9W7vì vUurTậy vừaTt9u tới4xBs lúcTYEi nàH9W7y tôiTYEi lUurTiền c4xBsảm 4xBs thấy4xBs cóH9W7 áTt9up lực.

KhanUurTg DuậtH9W7 lTt9uại kh4xBsông g4xBsiống vậyTt9u, một4xBs TYEichút áp4xBs l4xBsực trướUurTc kUurThi th4xBsi đềUurTu khôUurTng UurTcó, taH9W7n họ4xBsc hoặcH9W7 lúTt9uc nTt9ughỉ t4xBsrưa đề4xBsu đi4xBs đá4xBs bóng.

Tt9uTôi oánTYEi gi4xBsận nha.

Tiế4xBst hH9W7ai H9W7ngày H9W7hôm đóTYEi vừaTt9u hết,4xBs 4xBs mộTt9ut t4xBsên cH9W7on trTt9uai chạyUurT đến4xBs chỗTt9u KTYEihang DTYEiuật hỏ4xBsi bàTYEii, 4xBsai biTt9uểu ng4xBsười UurTta họH9W7c H9W7 gTt9uiỏi đâu,H9W7 bH9W7ình thưTt9uờng 4xBscũng UurTsẵn sàng4xBs cUurThỉ bàiTYEi, hH9W7iện UurTtại lại4xBs là4xBs Ủy4xBs vUurTiên UurThọc Tt9u tậH9W7p, ngườiH9W7 tìmTt9u Tt9uhắn hỏTt9ui bTYEiài cũnTt9ug nhiH9W7ều hơn.

Thấy cóTt9u nTYEigười hUurTỏi bUurTài hắn,H9W7 tôUurTi liềnUurT đTYEiứng dậUurTy nhườngH9W7 chỗ.

Tt9uTên 4xBscon traTt9ui này4xBs TYEitên l4xBsà KTYEiế TYEi KTYEiiệt HạnhH9W7, UurTrất c4xBshăm TYEichỉ họcH9W7 hành4xBs, UurTchúng t4xBsôi đềuUurT gọUurTi hắnTYEi Tt9ulà mọtUurT sách,UurT b4xBsởi H9W7 4xBsvì hắUurTn thậUurTt 4xBssự thH9W7ích đọcUurT sáTt9uch, khôngTt9u hiUurTểu liề4xBsn TYEihỏi lH9W7à 4xBsthói qUurTuen củaUurT TYEi hắn.

Hắn th4xBsấy tôiH9W7 nhUurTường chTYEiỗ li4xBsền nóiH9W7 “Cảm4xBs H9W7ơn lớpTYEi trưởng”

HắnTt9u lUurTà đứaTt9u dTYEiuy UurTnhất UurTtrong lớpH9W7 kh4xBsông nH9W7ước chảyTYEi bTYEièo trôTt9ui kêuH9W7 tôiH9W7 lTYEià UurTPhúc Tấn.

Tôi kíchUurT độH9W7ng đến4xBs xH9W7ém kH9W7hóc, UurTN Tt9u Tt9ulâu khônH9W7g TYEinghe đượcTt9u ngườiUurT tTYEia kêuTYEi tTt9uôi 4xBslà lớTYEip trUurTưởng, TYEihoài ni4xBsệm –UurT in4xBsg, hảoH9W7 UurT cảmUurT đTYEiối vớH9W7i 4xBshắn cũnTt9ug tăng4xBs Tt9utên hUurTai trămH9W7 H9W7phần trăm.

Hắn H9W7mở TYEira sácTYEih UurTbài UurTtập, hUurTỏi K4xBshang DuậtTt9u “KhUurTang DuUurTật, mìnH9W7h UurTmuốn hỏiTt9u bạTt9un bàUurTi UurTnày, bUurTạn cTt9uhỉ UurTmình đi.”

TôiH9W7 ở4xBs mUurTột bTYEiên H9W7gật TYEiđầu, chTt9uo rằUurTng nH9W7gười tốtTYEi nH9W7hư vậTYEiy, xTYEiác thậtUurT 4xBslà nêTt9un gUurTiúp đỡUurT hếtH9W7 sức.

Ai ngờUurT KTt9uhang UurTDuật lạiTYEi b4xBsày rTYEia mộtH9W7 bTYEiộ mTYEiặt Tt9uxa các4xBsh “Khô4xBsng rảnh!!”

Tôi bTt9uuồn bực,Tt9u bìn4xBsh tTYEihường hắnTt9u cTt9uũng kH9W7hông như4xBs vậy.

KếTt9u KiệtTt9u TYEiHạnh cUurTòn buồnTt9u bực4xBs hơnTt9u tH9W7ôi “H9W7Tại 4xBssao vậy?”

Tôi TYEicũng muốnH9W7 biếtTYEi H9W7Khang DuậtTt9u bịH9W7 gì4xBs vậTYEiy, v4xBsì sa4xBso vTt9uẻ TYEimặt 4xBskhó chịu.

Lúc này,4xBs TiểuH9W7 PH9W7hiền lạ4xBsi nói4xBs H9W7 Tt9uvới UurTtôi “MiểuUurT Miểu,UurT ngàUurTy kiH9W7a H9W7là Tt9usinh nhật4xBs cTYEiủa Đại4xBs SoTYEing Tt9uvà Tt9uTiểu SUurTong, UurT buổTt9ui c4xBshiều tTt9uao với4xBs TUurTừ UurTOánh Tt9uđi mTt9uua qTt9uuà, màH9W7y c4xBsó đTYEii không?”

“SinhTYEi nH9W7hật?” TYEitôi 4xBsnghĩ mộtTYEi TYEi chút,H9W7 Tt9unhớ lạUurTi nTt9ugày, đúUurTng Tt9ulà ngTYEiày Tt9u23 thTYEiáng 1UurT2 H9W7là sUurTinh nhậUurTt củaUurT Đ4xBsại Tt9uSong Tt9u TYEivà TiểUurTu SongTt9u, 4xBsvội UurTvàng trảUurT lờ4xBsi 4xBs“Đi, đi,4xBs Tt9utao đi!!”

TYEiĐang H9W7thảo luậnTt9u 4xBsnóng bỏ4xBsng, H9W7Kế Tt9u TYEiKiệt H4xBsạnh đTt9uột nhiêTYEin chạH9W7y tới,4xBs đH9W7ứng thẳTt9ung tắp4xBs, điênTYEi TYEicuồng kêuTt9u tôiTt9u “PhH9W7úc Tt9u Tt9uTấn, Phú4xBsc TấH9W7n, PTt9uhúc TấnH9W7, PhúcUurT Tấn…”

Tôi sTt9uửng sốt,H9W7 đâyTt9u làUurT TYEiý gì.

Đồ điên!!

ĐợiUurT tới4xBs l4xBsúc hH9W7ắn 4xBskêu khoảUurTng mườTt9ui TYEimấy Tt9utiếng ‘PhúH9W7c T4xBsấn’ rồUurTi, tôiTt9u UurTnhìn thấyTYEi H9W7Khang Tt9uDuật vUurTẫy vTYEiẫy tUurTay vớiH9W7 hắn.

HắnTt9u Tt9ukhông UurTkêu nữa,UurT ngo4xBsan ngoãnTYEi qH9W7uay 4xBstrở về.

Tôi cUurThợt UurTnghe KUurThang Tt9uDuật nH9W7ói “ThậtUurT rUurTa bTt9uài 4xBsnày giảH9W7i nh4xBsư vậy…”

Tôi nTYEighe khôngTYEi r4xBsõ nUurTên trởUurT lạiH9W7 chỗ4xBs ngồi4xBs, muốnTYEi hỏi4xBs KếTt9u Kiệt4xBs 4xBsHạnh cTYEió H9W7ý gì.

Đợi làH9W7m bàTt9ui xUurTong rồi4xBs, h4xBsắn nhH9W7ìn thấy4xBs tôTYEii, nó4xBsi cợt4xBs nhTYEiả “PhúcTt9u TTt9uấn, tTYEia UurTxong rồi,TYEi mUurTời ngàTYEii ngồi,4xBs mờiTt9u ngàUurTi ngồi.”

TTYEiôi càngUurT khôngTYEi rõ4xBs, tạ4xBsi sTYEiao hắ4xBsn lUurTại khô4xBsng nH9W7gừng kêuTt9u tôH9W7i lUurTà Tt9uPhúc Tấn,Tt9u tTYEiôi trừng4xBs TYEimắt H9W7nhìn UurThắn, UurThi vTYEiọng hắnTYEi 4xBscó thểUurT sH9W7ửa miệng.

Hắn lạTYEii một4xBs chúUurTt UurTcũng khônTt9ug H9W7 hiểu4xBs đượ4xBsc, đạiUurT kháiUurT n4xBsghĩ rằngTt9u tôiTt9u ngại4xBs ngồiTYEi cUurThỗ h4xBsắn đãTt9u ngồiTYEi quUurTa, liềnH9W7 H9W7 lTYEiấy H9W7tay áTt9uo xUurToa Tt9uxoa ghếTt9u nTYEigồi, c4xBsòn nTYEiói thêTYEim 4xBs“Phúc Tấn,TYEi 4xBsngồi a.”

Ngồi cáiUurT đầH9W7u cậTYEiu. TôiH9W7 c4xBsàng Tt9utrừng hắn.

STYEiửa miệTt9ung đ4xBsi, cậu4xBs lUurTà TYEingười du4xBsy nhấtTt9u TYEigần bùUurTn mTt9uà cTYEihẳng hôiUurT tanTt9uh mùTt9ui b4xBsùn nhaH9W7, tiếTt9up 4xBstục phTYEiát huTYEiy đTYEii chứ.

NTt9uhưng hắn4xBs mộUurTt cTYEihút 4xBscũng kTt9uhông phTYEiản H9W7ứng, H9W7dọn dẹpTYEi H9W7sách giáoTYEi khoTYEia, v4xBsuốt v4xBsuốt gáTt9uy, b4xBsỏ TYEiđi giốngTYEi nTt9uhư TYEikhông UurTcó viTt9uệc gì.

Lông 4xBsmày Tt9ucủa tôiTYEi đềuTt9u dồnTt9u th4xBsành mTYEiột cục,UurT rốUurTi rắm.

Đây làTYEi ýTt9u gì,Tt9u ýH9W7 H9W7gì a.

Tôi nhìnH9W7 H9W7về UurTphía K4xBshang DuTt9uật, cứH9W7 cảmTt9u thấyTt9u cTYEió gìTt9u đóUurT k4xBshông bìUurTnh thường.

4xBsKhang DuậTYEit đTYEiang nhà4xBsn nH9W7hã thTYEiu UurT dọnUurT hộpTYEi bútTt9u, kUurThông bTt9uiết UurTcó phTYEiải TYEitại ảTYEio giácH9W7 củ4xBsa tôTt9ui hTt9uay không,4xBs hắnH9W7 giốngUurT UurT 4xBsnhư thậ4xBst sunH9W7g sưH9W7ớng, cTYEiùng vẻUurT mH9W7ặt 4xBskhó chịuUurT trướUurTc đó4xBs khUurTác n4xBshau mộ4xBst trờiH9W7 H9W7 m4xBsột Tt9uvực, UurTlộ UurTra mTYEiột cỗTYEi sảnTt9ug khoái.

TYEiĐại khái4xBs làUurT chú4xBs ý4xBs tớTYEii á4xBsnh mắUurTt củaTYEi tôTYEii, TYEihắn q4xBsuay đTt9uầu “LàmH9W7 H9W7sao vậy?”

“Làm 4xBssao vậy!?Tt9u TôTYEii c4xBsòn muTYEiốn biếH9W7t 4xBslàm saTYEio vậyH9W7 a4xBs?” tUurTôi ch4xBsỉ hướTYEing H9W7Kế KiệTYEit H9W7Hạnh “H9W7Cậu làmH9W7 gì4xBs 4xBsvới hắn?”

Khang DuậtH9W7 vẻH9W7 mặtTt9u H9W7giống nhUurTư rTt9uất UurTvô H9W7tội, cTt9uhớp chớpUurT TYEimắt nH9W7hìn tôi4xBs H9W7“Chỉ bài4xBs H9W7cho H9W7hắn nha.”

“KhôngH9W7 phảiTYEi cTt9uái này,TYEi vH9W7ì sTYEiao hắn4xBs Tt9ugọi tôiUurT làH9W7 PhúH9W7c Tấn.”

Hắn cà4xBsng v4xBsô UurTtội H9W7nhìn tUurTôi “AiTt9u UurTcũng UurTgọi cTt9uậu làUurT TYEiPhúc TấnH9W7 nha.”

“KhôngTt9u phảiH9W7…ý tôiH9W7 kUurThông p4xBshải 4xBs 4xBsvậy, ýTt9u tôTYEii lUurTà vH9W7ừa rồH9W7i hUurTắn cò4xBsn gọTt9ui tôi4xBs 4xBslà lTt9uớp trưUurTởng, tạiUurT saH9W7o độtH9W7 nUurThiên TYEi lTYEiại sUurTửa miêngH9W7.” TrưH9W7ớc sH9W7au cH9W7hỉ 4xBském n4xBshau cTYEió mấTt9uy pTt9uhút, mTt9uà UurTmấy phút4xBs nàyTt9u Tt9uKế UurT Kiệ4xBst HH9W7ạnh cTYEihỉ đứngUurT ởH9W7 chỗH9W7 hắn.

Khang DuH9W7ật thựcH9W7 sựTYEi khH9W7ông 4xBshiểu 4xBs gTYEiì hếtTt9u nhìnH9W7 Tt9utôi, sH9W7au đóTt9u nói4xBs “LàmH9W7 saTYEio tôTt9ui biế4xBst đUurTược, UurTtôi cũTt9ung không4xBs phUurTải Tt9u hắH9W7n, nếuUurT 4xBskhông cậTYEiu đ4xBsi 4xBshỏi hH9W7ắn đi.”

Đó Tt9ulà Tt9umột ýUurT hay.

TTYEiôi H9W7còn thậtUurT tínhTYEi Tt9uđi UurThỏi .

NhưH9W7ng làTt9u KếH9W7 KiệtH9W7 HạH9W7nh 4xBsvừa H9W7nhìn thấyUurT tôUurTi, kUurThông đợTt9ui 4xBstôi hỏi,4xBs tTYEiựa nhưTt9u UurTcon Tt9uvẹt kêH9W7u tôiUurT PhúcTt9u TấnH9W7, PhTYEiúc Tấn,4xBs 4xBsPhúc Tấn.

Ph4xBsúc TấH9W7n tớiTt9u nTt9uỗi tôiH9W7 Tt9uhỏi khô4xBsng 4xBsnổi nữa.

XTt9uám 4xBsxịt TYEiquay H9W7về chỗ4xBs ngồi.

Tt9uChuông Tt9uvào H9W7lớp 4xBsvang lên,Tt9u Tt9utôi TYEi n4xBshanh chóngUurT lTYEiấy sácUurTh TYEigiáo Tt9ukhoa rTt9ua, tH9W7rong lòngTt9u rốiTt9u H9W7rắm 4xBs, H9W7lại mu4xBsốn UurThỏi UurT KhanTt9ug Tt9uDuật, nhưnTYEig hắH9W7n lạTYEii Tt9ubày rUurTa vẻTYEi mặTYEit eUurTm bTYEié ngoanH9W7, mắt4xBs H9W7đen lúng4xBs lTYEiiếng 4xBs tTt9uo trònUurT UurTtrong sTt9uuốt hếH9W7t cỡ4xBs, giốTt9ung 4xBsnhư đaH9W7ng UurTnói, bH9W7é làTYEi béUurT H9W7ngoan, 4xBsbé 4xBsvô 4xBs cùnUurTg ngoH9W7an, chuyTt9uện xấuTt9u g4xBsì TYEibé cũnTYEig khH9W7ông Tt9ucó làm.

TôUurTi H9W7bị áUurTnh mTYEiắt thuầnTYEi khiếtUurT UurTdơ bTYEiẩn nàTt9uy hoà4xBsn toH9W7àn cản4xBs lại.

Tôi tiếH9W7p UurTtục rốUurTi rắH9W7m, lạiTYEi cứTYEi rốUurTi TYEirắm UurTmãi mH9W7à lạiTt9u 4xBstìm khôngTt9u r4xBsa đáTYEip ánTt9u gì.

Tiếp tH9W7heo, 4xBschúng tôTYEii H9W7đối mTt9uặt với4xBs kH9W7ì 4xBsthi 4xBscuối kỳ,H9W7 t4xBsôi cH9W7ũng Tt9ukhông cóH9W7 4xBscơ UurThội Tt9urối rắmTYEi nữa,H9W7 tấtTt9u cả4xBs sTYEiuy nTYEighĩ 4xBsđều đặtTYEi 4xBsở cuộcTYEi thi.

Thi xongH9W7, tH9W7âm trUurTạng 4xBslại H9W7sung H9W7sướng, hơnTt9u 4xBsnữa tô4xBsi thTYEii cũnH9W7g khTt9uông t4xBsệ lắmUurT, chuUurTyện gì&4xBsnbsp; cTYEiũng qTYEiuăng 4xBsra sa4xBsu đầu.

Nhưng tới4xBs trưTYEiớc nghỉUurT đôUurTng, tTYEiôi lạTYEii Tt9ubắt UurTđầu rốUurTi rắm.

Chúng t4xBsôi v4xBsào thờiUurT H9W7đó, hơTt9un Tt9u99 phầnH9W7 trTt9uăm hH9W7ọc siTYEinh đềTYEiu sợUurT cTt9uùng Tt9umột thứ.

Đó làUurT –4xBs TYEisổ lTYEiiên lạc.

ĐUurTừng Tt9unhìn cUurTái quyểnTt9u UurTsổ màuTYEi Tt9uđỏ Tt9u TYEi(có đô4xBsi khTt9ui làUurT màH9W7u TYEixanh) chH9W7ỉ 4xBsnhỏ bằ4xBsng bH9W7àn ta4xBsy TYEinày màH9W7 xH9W7em t4xBshường, 4xBslực UurTảnh Tt9u hưởngUurT củTt9ua nUurTó rấtTt9u kTt9uinh nH9W7gười .

TTt9urong sổTYEi cóTYEi điểm4xBs sốH9W7 củaTYEi cTYEihúng H9W7 tôiH9W7, còTt9un H9W7có lờiTt9u 4xBsnhận 4xBsxét 4xBscủa giáoH9W7 viH9W7ên, liêTt9un quUurTan tớ4xBsi chTt9uuyện UurTchúng tôi4xBs UurT Tt9ucó thể4xBs UurTcó nhTt9uững ngàUurTy nH9W7ghỉ yênTt9u bìn4xBsh haUurTy khôTYEing, tếtH9W7 nguyên4xBs H9W7đán cóTYEi t4xBshể nUurThận H9W7 đượcUurT tiTt9uền l4xBsì xH9W7ì UurThay H9W7không, sâH9W7u hTt9uơn nữa4xBs UurTliên qTt9uuan tớ4xBsi dTYEia thịTt9ut cTt9uủa Tt9uchúng TYEi Tt9utôi, quyếtTYEi địnhH9W7 H9W7xem bH9W7a mẹ4xBs UurTchúng tôTt9ui cóTt9u UurTthể lH9W7ấy cH9W7hổi UurTlông 4xBsgà, dUurTép lêTYEi hoặTYEic UurT đồUurT dUurTùng hằTt9ung ngàyUurT làUurTm huUurTng khTYEií H9W7để hầu4xBs hạTYEi chúnH9W7g tôiTt9u hTYEiay không.

Vậy cTt9uòn chưTYEia tínhTt9u, ítTYEi r4xBsa Tt9umỗi lớpUurT cũnH9W7g s4xBsẽ 4xBscó H9W7một Tt9uhai UurTđứa ngoTYEin lành.

BờiTYEi vUurTì cTt9uô chủTt9u nhiệmTt9u bTYEiị b4xBsệnh, cH9W7ô lTYEiiền gUurTiao UurTcho tTt9uôi làUurTm một4xBs cTt9uhuyện vTt9uô cùnTt9ug vTt9uô sỉ.

Lời nhTYEiận xéUurTt tronTt9ug phiể4xBsu liênH9W7 lạc,H9W7 gTt9uiao H9W7cho tôTYEii viết.

H9W7Còn nóiUurT gì4xBs màTt9u, eH9W7m H9W7là lớH9W7p UurT trưởng,Tt9u rấtTYEi 4xBshiểu cáUurTc bạTYEin, H9W7em viTYEiết thíTt9uch hợ4xBsp nhấtUurT, bất4xBs quá4xBs H9W7cũng khTYEiông thểH9W7 TYEi TYEivì tìTt9unh cảmTt9u bạ4xBsn bèH9W7 4xBsmà làH9W7m rốTt9ui 4xBskỉ cương,H9W7 phảUurTi viTYEiết đúTYEing vTt9uới thự4xBsc tế.

Không4xBs đượcH9W7 là4xBsm rUurTối UurTkỉ cươngH9W7 t4xBshì côUurT cũnTYEig đừnTt9ug kH9W7êu eTYEim viếTt9ut nha.

Sau khUurTi TYEitan họTYEic, tronTYEig Tt9uphòng H9W7 chỉUurT H9W7có H9W7tôi vàUurT Tt9uKhang DuậH9W7t, hắnTt9u TYEilà ỦUurTy vi4xBsên họcTYEi tập4xBs mH9W7ới, đương4xBs Tt9unhiên pH9W7hải ởUurT TYEi lạTYEii gUurTiúp tôiH9W7, th4xBsật rUurTa UurTngay TYEitừ đầuH9W7 TYEitôi cUurTũng cảm4xBs thấyTYEi khTt9uông đượcTt9u tựUurT Tt9u nhiên.

Nhưng Tt9umà nTt9uhìn cuố4xBsn sổTYEi liên4xBs lạTt9uc đangH9W7 nằmUurT UurTtrên UurTtay tH9W7ôi này…

Lòng TYEitôi lạiTYEi khôngH9W7  còTYEin không4xBs UurTtự nhiênH9W7 nữa.

Tất cTYEiả đ4xBsều UurTlà màuTYEi đUurTỏ, điểmTYEi sốTYEi đềTYEiu tH9W7ừ Tt9u5 tớUurTi 1UurT5, không4xBs xTYEiem tênTYEi cũTt9ung biTYEiết lUurTà ai.

Đại vươnH9W7g UurTlớp chún4xBsg Tt9utôi, bTYEiạn TYEiChu TYEiDũng Cường.

HắnTYEi cóTYEi ti4xBsếng làTYEi họcTt9u sH9W7inh cUurTá H9W7 biệ4xBst, su4xBsốt ngàTYEiy ởH9W7 trTYEiường đánUurTh nH9W7hau, đánh4xBs trậUurTn H9W7nào tTYEio trậnH9W7 nấy,Tt9u mẹ4xBs hắnTt9u 4xBsvì TYEi việ4xBsc hắH9W7n TYEiđánh nhaTYEiu, thH9W7ường bịH9W7 g4xBsọi tớ4xBsi trư4xBsờng, Tt9utuần tTt9urước Tt9ucòn đếTYEin TYEimột TYEi lầUurTn đâu?H9W7 NhH9W7ưng mẹTt9u hắnH9W7 UurTcưng chiều4xBs hắn,4xBs thậTt9ut nhiềuTYEi cH9W7huyện cũn4xBsg khôngTt9u Tt9unói Tt9u ch4xBso bốUurT hTt9uắn, hằnH9W7g 4xBsnăm không&nbsTt9up; cóTYEi ởUurT nhà,Tt9u làTYEim huấnH9W7 luyệUurTn vTYEiiên quyềnUurT anUurTh, cUurTho Tt9u Tt9unên UurTviệc nàyTt9u củaTYEi hUurTắn, bTYEiố 4xBshắn cũnH9W7g UurTkhông biết,TYEi Tt9uđợi tH9W7ới lTt9uúc biH9W7ết, n4xBsăm UurT tr4xBsước 4xBsđánh tớH9W7i TYEinỗi mặUurTt hắTYEin sưn4xBsg lêTYEin, còn4xBs kH9W7éo lTYEiỗ taTYEii hắnTt9u đếnTt9u trưH9W7ờng, tìTYEim TYEi UurTmấy đứaTt9u Tt9ubị hắTYEin đánh4xBs để4xBs TYEixin lỗi.

Bố h4xBsắn lúH9W7c đ4xBsó H9W7nói H9W7cứng “ThànTt9uh TYEi tíc4xBsh họcH9W7 tUurTập khôTt9ung tốt,UurT H9W7là TYEido mH9W7ày khTYEiông tTt9uhông miTYEinh, TYEitao kh4xBsông trácTt9uh, Tt9u nhưnTt9ug đểUurT TYEicho TYEitao biếtH9W7 4xBsmày đánh4xBs ngườiTt9u kUurThác, ta4xBso đáUurTnh gãyTYEi UurTchân mày.”

Do mẹTt9u hắn4xBs cưnH9W7g cH9W7hiều, điệTt9un TYEi t4xBshoại cố4xBs địnTt9uh lú4xBsc đóTt9u còUurTn chưaH9W7 thôngH9W7 dụng4xBs, khôUurTng th4xBsể thường4xBs xTt9uuyên TYEiliên TYEi hệ4xBs, 4xBsbố hắTYEin yê4xBsu cầuTt9u thTYEiầy gi4xBsáo cuốUurTi Tt9ukì mỗiH9W7 nă4xBsm lTYEiiền gửiUurT sổTYEi lTYEiiên lạTYEic trựcTYEi UurT tTYEiiếp tới4xBs chỗTt9u ông.

Thành tícTYEih họcUurT tậUurTp củaH9W7 UurThắn TYEi kTYEihông tH9W7ốt, b4xBsố hắUurTn biếtTYEi UurTcũng TYEikhông saH9W7o, nhưngTt9u mUurTà lời4xBs 4xBsnhận xét…đếnH9W7 TYEilúc đUurTó UurT TYEichắc bUurTố hắnH9W7 đánhTYEi gãH9W7y cTYEihân hắnH9W7 luôn.

ĐếnTt9u TYEilúc đTt9uó, H9W7tôi Tt9uchỉ phải4xBs làTt9um đồngH9W7 phạm.

Làm 4xBslớp trưởnTYEig, H9W7làm bH9W7ạn học,H9W7 tTYEiôi đềuUurT c4xBsó nghĩUurTa TYEivụ bảoH9W7 4xBsvệ H9W7thân H9W7thể UurTvà si4xBsnh mệnhTt9u cácH9W7 bạnTt9u troTYEing lớp.

Nhưng cáH9W7i 4xBsnghĩa v4xBsụ H9W7huy h4xBsoàng n4xBsày, l4xBsại UurTlàm chTYEio tôUurTi viếtUurT cH9W7ái lờH9W7i nhậ4xBsn xétH9W7 UurTkhỉ gió4xBs này,Tt9u lạTt9ui cònTYEi phTt9uải TYEiviết cTt9uho 4xBsđúng sựTYEi thậtTYEi nữa.

Tôi Tt9urối rắmTt9u Tt9utới mứcTYEi bUurTạc tóc.

TYEiÁnh mắTt9ut xấuTYEi x4xBsa liềnTYEi toáTYEit ra.

Tôi nhTt9uìn UurTvề H9W7phía KhTt9uang Tt9uDuật “Cái4xBs nàyTYEi UurTcậu viết.”

Hắn l4xBsà ỦyTt9u 4xBsviên họcUurT tậpUurT, Tt9ucũng cTt9uó quyềTYEin Tt9uviết lờiTt9u nhH9W7ận xét.

Tôi vộiTt9u và4xBsng nTYEiém cTt9uho hắn,TYEi đểH9W7 Tt9u h4xBsắn bH9W7uồn rầH9W7u đTYEii, 4xBstôi mặcUurT 4xBskệ, nhH9W7anh nhan4xBsh viếtUurT mấUurTy Tt9ucái kháTt9uc, tôiTt9u 4xBscòn UurTmuốn 4xBs nTt9uhanh TYEichóng vềTt9u UurTnhanh ch4xBsờ xeTt9um ĐH9W7ồng xTt9uuân hH9W7ỏa diễUurTm a.

Tôi vTYEiiết, một4xBs UurTbên còUurTn nhìH9W7n UurTlén 4xBs KhanUurTg DuậtTYEi, thấyH9W7 hắnTt9u chíuH9W7 chặtUurT mTYEiày, tâH9W7m tìH9W7nh tôUurTi tTYEihật H9W7sảng kTYEihoái, ngh4xBsĩ TYEi thầmTt9u t4xBsrong lòng,Tt9u UurTcậu Tt9ucũng cH9W7ó ngTYEiày hô4xBsm naTt9uy, đ4xBsể xeUurTm cậuTYEi viTt9uết nh4xBsư thTYEiế nào,4xBs 4xBs hừH9W7 hừ!!

Khang DuậtTYEi 4xBssuy ngH9W7hĩ troTt9ung H9W7chốc TYEi l4xBsát, thH9W7ật sựH9W7 Tt9uchỉ troTt9ung cUurThốc lH9W7át, sTYEiau đóTYEi cầm4xBs bú4xBst lênTt9u, 4xBsvung Tt9utay UurTrẹt rẹt,UurT 4xBs vi4xBsết xUurTong, liTt9uền nTYEiém lạiH9W7 cTt9uho tôi.

“XonUurTg rồi!”

Xong rồTYEii!! NUurTày thìUurT H9W7xong rồi.

Việc lTYEiàm tôiTYEi sầu4xBs khUurTổ H9W7nửa tiếnUurTg, 4xBschỉ UurTmười phúTYEit lTt9uà xong.

UurTTôi khTYEiông tUurTin, bỏUurT bútH9W7 xTYEiuống, mởH9W7 Tt9ura ph4xBsiếu H9W7liên lạcTt9u cH9W7ủa ChTt9uu Dũ4xBsng CH9W7ường, lH9W7ật tTYEiới traTYEing 4xBscó lTt9uời nhUurTận xét.

Trên H9W7đó cTt9uhỉ viếtTt9u íTt9ut ỏiTt9u UurTmấy ch4xBsữ –TYEi TYEiBạn DũH9W7ng thTYEiành tTYEiích ổnUurT địH9W7nh, năTYEing lựcTYEi đấmTt9u đáTYEi r4xBsất mạnh.

Cái gTYEiì H9W7kêu lUurTàm rốiH9W7 kTt9uỉ cươnUurTg tớiUurT Tt9ucảnh giTYEiới ca4xBso nhTYEiất, ch4xBsính UurTlà đâTt9uy, làmH9W7 rối4xBs kỉTt9u cưTt9uơng tớiTt9u H9W7mức TYEitìm khTt9uông UurTra cTYEihỗ Tt9unào khôngUurT hợp4xBs lí.

“Như4xBs TYEithế Tt9unào? ViếtTYEi k4xBshông đúng?”H9W7 hTYEiắn hỏi.

Tôi nhaTYEinh chónH9W7g lắH9W7c 4xBsđầu, đúnH9W7g l4xBsà viếtUurT khôTt9ung TYEichê Tt9uvào đ4xBsâu được.

“Vậy maTt9uu k4xBsí tên!”

“Ừ, được!”UurT H9W7lời nhậnTYEi xétUurT dTYEio tôiUurT viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.