Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

ChươngXirv 6Xirv: 5UxBSJezÔ p5UxBSJezhối ngẫu

Chuyện xấuA2ngri5M củXirva tôiXirv vàA2ngri5M KhanXirvg 5UxBSJezDuật vẫnA2ngri5M liên5UxBSJez Xirvtục laA2ngri5Mn truyề5UxBSJezn, khôngA2ngri5M nhữngA2ngri5M vậA2ngri5My, Xirvcòn càA2ngri5Mng Xirvngày càngXirv huXirvy hoàng.

Tôi 5UxBSJezvà hắA2ngri5Mn đượcXirv 5UxBSJezthầy thể5UxBSJez dụcXirv Xirv chọnA2ngri5M điXirv th5UxBSJezi XirvĐại hA2ngri5Mội thểA2ngri5M thaXirvo 5UxBSJeztoàn k5UxBSJezhu, cóXirv chXirvết h5UxBSJezay kh5UxBSJezông 5UxBSJezlại đXirvạt đưA2ngri5Mợc A2ngri5M Xirvgiải quA2ngri5Mán quânXirv, 5UxBSJezđiều A2ngri5Mnày k5UxBSJezì thậXirvt cũn5UxBSJezg khôA2ngri5Mng cA2ngri5Mó gì,Xirv tôiXirv vA2ngri5Mốn học5UxBSJez Xirvgiỏi thểA2ngri5M 5UxBSJez dA2ngri5Mục, vậ5UxBSJezy mà5UxBSJez truA2ngri5Myền Xirvvào Xirvlớp lạXirvi Xirvthay Xirvđổi bảnXirv chất.

Không5UxBSJez biếtA2ngri5M đứXirva xXirvấu 5UxBSJezxa Xirvnào nóiXirv m5UxBSJezột 5UxBSJezcâu “ĐA2ngri5Mây Xirvlà A2ngri5Msức mạnhA2ngri5M Xirvtình yêu.”

Sức mạA2ngri5Mnh Xirvtình yêu5UxBSJez cáA2ngri5Mi Xirvđầu mày…cáiA2ngri5M nàA2ngri5My lXirvà thựXirvc lXirvực của5UxBSJez tao.

Biết v5UxBSJezậy lúc5UxBSJez đóA2ngri5M chXirvạy vềA2ngri5M c5UxBSJezhót c5UxBSJezho rồi.

Khóc-ing.

Ngoài A2ngri5Mra, v5UxBSJezì ởA2ngri5M tiếtXirv vă5UxBSJezn tôiXirv 5UxBSJez tXirvừng bị5UxBSJez thXirvầy TônXirv phạA2ngri5Mt đXirvứng, nê5UxBSJezn A2ngri5Mđể t5UxBSJezhầy XirvTôn xếpA2ngri5M loạiXirv hạnh5UxBSJez Xirvkiểm vA2ngri5Mào cu5UxBSJezối A2ngri5M 5UxBSJezkì nXirvương Xirvtay A2ngri5Mcho cáXirvi tộiXirv lỗiA2ngri5M nXirvày củaA2ngri5M tôiXirv nênXirv tXirvôi họXirvc Xirvrất cA2ngri5Mhăm c5UxBSJezhú, trư5UxBSJezớc 5UxBSJez 5UxBSJezkia điểmXirv Xirvsố mônXirv vănA2ngri5M củaXirv Xirvtôi luôXirvn nằA2ngri5Mm ởA2ngri5M phầnA2ngri5M eoXirv, lA2ngri5Mần n5UxBSJezày t5UxBSJezhi tXirvrắc nA2ngri5Mghiệm 5UxBSJez lại5UxBSJez đứ5UxBSJezng thA2ngri5Mứ 5UxBSJez3, ngaA2ngri5My cảA2ngri5M 5UxBSJezbản tXirvhân tôA2ngri5Mi đềuXirv khôXirvng tA2ngri5Min đượcXirv haXirvi mắt5UxBSJez Xirvmình, 5UxBSJez c5UxBSJezòn rấXirvt vu5UxBSJezi vẻ,5UxBSJez cóXirv A2ngri5Mcông màXirvi sA2ngri5Mắt cóXirv nA2ngri5Mgày nênXirv Xirvkim quảA2ngri5M nhXirviên ch5UxBSJezí lí.

T5UxBSJezhầy Tô5UxBSJezn cũng5UxBSJez 5UxBSJezcho rằA2ngri5Mng nhXirvư Xirv vXirvậy, thầy5UxBSJez cònXirv nA2ngri5Mhớ câXirvu A2ngri5Mnói màXirv KhXirvang DuậtA2ngri5M từ5UxBSJezng nói5UxBSJez Xirv“Sau 5UxBSJezlưng Xirvmỗi ngưA2ngri5Mời phụ5UxBSJez 5UxBSJez Xirvnữ t5UxBSJezhành côngXirv nhA2ngri5Mất địnhA2ngri5M cóA2ngri5M mộtXirv ng5UxBSJezười đA2ngri5Màn ông5UxBSJez Xirvthành công.”,A2ngri5M lú5UxBSJezc gA2ngri5Miảng Xirv bàiA2ngri5M còXirvn mượ5UxBSJezn câA2ngri5Mu nà5UxBSJezy 5UxBSJezlàm văn,A2ngri5M A2ngri5Mở trư5UxBSJezớc mA2ngri5Mặt A2ngri5Mcả A2ngri5Mlớp nXirvói phXirvải noA2ngri5Mi gươnXirvg t5UxBSJezôi Xirv và5UxBSJez Khan5UxBSJezg A2ngri5MDuật họcXirv tA2ngri5Mập, họcXirv tậpA2ngri5M chúngXirv tôA2ngri5Mi giúA2ngri5Mp đỡA2ngri5M lẫnXirv n5UxBSJezhau, họXirvc tậpA2ngri5M tìnXirvh 5UxBSJez c5UxBSJezảm tốtA2ngri5M đẹXirvp c5UxBSJezủa chúA2ngri5Mng tôi5UxBSJez, nhưA2ngri5M vậy5UxBSJez m5UxBSJezới cA2ngri5Mó A2ngri5Mthể l5UxBSJezàm chA2ngri5Mo điểm5UxBSJez sốA2ngri5M A2ngri5Mnâng cao.

Vì sa5UxBSJezo kA2ngri5Mêu cảmA2ngri5M tình5UxBSJez t5UxBSJezốt, vì5UxBSJez 5UxBSJez sXirvao kêXirvu giA2ngri5Múp A2ngri5Mđỡ lẫnXirv nXirvhau, Xirvnói tớA2ngri5Mi A2ngri5Mtai mấy5UxBSJez đứ5UxBSJeza tr5UxBSJezong lớp,Xirv đổiXirv tXirvhành tXirvôi Xirv vA2ngri5Mà XirvKhang DuXirvật thậ5UxBSJezt â5UxBSJezn áiXirv, ân5UxBSJez áiXirv A2ngri5Mtới n5UxBSJezỗi thàA2ngri5Mnh tí5UxBSJezch họcXirv tA2ngri5Mập độA2ngri5Mt nhiênA2ngri5M Xirv tăngXirv cao.

Vì A2ngri5Mthế, sứcA2ngri5M mạnhXirv tìnhXirv A2ngri5Myêu, tXirvôi Xirvtrốn tXirvhoát khô5UxBSJezng A2ngri5Mđược, nhưXirv A2ngri5Mbóng vớiA2ngri5M A2ngri5Mhình đ5UxBSJezi tXirvheo tôi.

5UxBSJezDanh hiệu5UxBSJez XirvPhúc Tấn5UxBSJez nàXirvy cũXirvng bỏA2ngri5M khXirvông đư5UxBSJezợc, tô5UxBSJezi sửaA2ngri5M nXirvhư thếA2ngri5M nXirvào cũnA2ngri5Mg 5UxBSJezuổng công.

Lại bởiXirv A2ngri5Mvì sXirvự A2ngri5Mtiến bộ5UxBSJez củaA2ngri5M ha5UxBSJezi 5UxBSJez chúngA2ngri5M t5UxBSJezôi, Xirvthầy TXirvôn còn5UxBSJez A2ngri5Mcố A2ngri5Mý đềA2ngri5M nghịA2ngri5M v5UxBSJezới thầy5UxBSJez chủXirv nhiệmXirv Xirvcho KXirvhang DA2ngri5Muật Xirv làXirvm chứA2ngri5Mc vụ5UxBSJez ỦXirvy viêXirvn h5UxBSJezọc tập,A2ngri5M thìXirv rXirva ỦA2ngri5My viêA2ngri5Mn Xirvhọc tâpA2ngri5M cA2ngri5Mũ T5UxBSJezông A2ngri5MLê Qu5UxBSJezân A2ngri5M (biệt5UxBSJez hXirviệu 5UxBSJezTông DXirva) vìA2ngri5M bịA2ngri5M bệnhA2ngri5M mXirvà xXirvin ngh5UxBSJezỉ dàiA2ngri5M hạn,5UxBSJez chứcXirv vA2ngri5Mụ Ủ5UxBSJezy viA2ngri5Mên học5UxBSJez Xirv A2ngri5Mtập vẫnXirv bỏXirv 5UxBSJeztrống, lầnXirv A2ngri5Mnày đềXirv nghị5UxBSJez đều5UxBSJez được5UxBSJez A2ngri5Mmấy đứa5UxBSJez cA2ngri5Mon trA2ngri5Mai tronXirvg Xirvlớp Xirv đồng5UxBSJez ý.

Cán5UxBSJez bộA2ngri5M lớpA2ngri5M tôi,5UxBSJez ngoXirvại trừA2ngri5M chA2ngri5Mức A2ngri5M vụXirv ỦA2ngri5My viênA2ngri5M thểA2ngri5M dXirvục Xirvcó íXirvt quyền5UxBSJez l5UxBSJezực nhấA2ngri5Mt l5UxBSJezà coA2ngri5Mn 5UxBSJeztrai l5UxBSJezàm, cò5UxBSJezn lạiA2ngri5M đA2ngri5Mều lA2ngri5Mà 5UxBSJez Xirvcon gA2ngri5Mái làmXirv, 5UxBSJezKhang DA2ngri5Muật họcXirv tậ5UxBSJezp A2ngri5Mtốt, số5UxBSJez lượngXirv co5UxBSJezn tXirvrai tro5UxBSJezng A2ngri5Mlớp lạiXirv Xirv chiA2ngri5Mếm hA2ngri5Mơn mộtA2ngri5M nửaXirv nêXirvn hắnA2ngri5M lXirvập tXirvức đA2ngri5Mược chọn.

Ủy A2ngri5Mviên họA2ngri5Mc tậ5UxBSJezp làA2ngri5M c5UxBSJezái gì?

Lúc đó5UxBSJez 5UxBSJezủy Xirvviên họ5UxBSJezc tậXirvp cXirvhính làXirv trợ5UxBSJez thủXirv đắc5UxBSJez A2ngri5Mlực củaA2ngri5M lA2ngri5Mớp trưởng.

A2ngri5MTôi v5UxBSJezà Kha5UxBSJezng XirvDuật nXirvgồi cXirvùng bà5UxBSJezn cò5UxBSJezn ch5UxBSJezưa tính5UxBSJez, bâ5UxBSJezy giờXirv cò5UxBSJezn cùngXirv nha5UxBSJezu tr5UxBSJezực ban.

Có ngh5UxBSJezĩa là,Xirv A2ngri5Msau này5UxBSJez nếu5UxBSJez cóA2ngri5M Xirvhọp hàXirvnh A2ngri5Mgì, ho5UxBSJezạt động5UxBSJez thXirvể thaXirvo g5UxBSJezì, Khan5UxBSJezg Duậ5UxBSJezt đều5UxBSJez Xirvđi thA2ngri5Meo tô5UxBSJezi, thỉn5UxBSJezh thoảnXirvg A2ngri5Mxuất hiA2ngri5Mện cạXirvnh tôi.

Thật Xirvbi thảm,5UxBSJez tXirvhật bXirvi tXirvhảm 5UxBSJeza A2ngri5Ma A2ngri5Ma A2ngri5Ma A2ngri5Ma 5UxBSJeza A2ngri5Ma Xirva 5UxBSJeza A2ngri5Ma a!!

Cuối thán5UxBSJezg m5UxBSJezười h5UxBSJezai, sXirvắp tớiXirv 5UxBSJez kì5UxBSJez t5UxBSJezhi học5UxBSJez kì,A2ngri5M khoản5UxBSJezg thờiXirv A2ngri5Mgian 5UxBSJeznày phỏA2ngri5Mng A2ngri5Mchừng là5UxBSJez thờiA2ngri5M giaA2ngri5Mn 5UxBSJezcác hA2ngri5Mọc A2ngri5M siXirvnh ch5UxBSJezăm c5UxBSJezhỉ nhấtA2ngri5M, 5UxBSJeztôi cũnA2ngri5Mg khônXirvg ngoạiA2ngri5M Xirvlệ, tôXirvi 5UxBSJezlà đXirviển hìnhA2ngri5M củaA2ngri5M kiXirvểu A2ngri5M họXirvc siXirvnh nA2ngri5Mước tới5UxBSJez chânXirv mớ5UxBSJezi nhả5UxBSJezy, vì5UxBSJez 5UxBSJezvậy vừ5UxBSJeza 5UxBSJeztới lXirvúc nàyXirv A2ngri5Mtôi liềnA2ngri5M cA2ngri5Mảm Xirv tA2ngri5Mhấy cóA2ngri5M ápXirv lực.

Khang Duậ5UxBSJezt Xirvlại không5UxBSJez gA2ngri5Miống 5UxBSJezvậy, Xirvmột chA2ngri5Mút A2ngri5Máp l5UxBSJezực trướ5UxBSJezc Xirvkhi thA2ngri5Mi đều5UxBSJez Xirvkhông có5UxBSJez, A2ngri5Mtan họcA2ngri5M hoặcXirv lúcA2ngri5M nghỉXirv trXirvưa đềuA2ngri5M A2ngri5Mđi đ5UxBSJezá bóng.

XirvTôi oá5UxBSJezn 5UxBSJezgiận nha.

Tiết haXirvi ng5UxBSJezày 5UxBSJezhôm đXirvó vA2ngri5Mừa hết,Xirv 5UxBSJez A2ngri5Mmột têA2ngri5Mn cA2ngri5Mon A2ngri5Mtrai chạyXirv đếnA2ngri5M c5UxBSJezhỗ KXirvhang DuậtXirv hỏA2ngri5Mi bà5UxBSJezi, aXirvi biXirvểu ngA2ngri5Mười t5UxBSJeza họcXirv 5UxBSJez g5UxBSJeziỏi đâuA2ngri5M, bìn5UxBSJezh thường5UxBSJez cũA2ngri5Mng sẵnXirv sàngXirv chỉ5UxBSJez bài,A2ngri5M hiện5UxBSJez t5UxBSJezại l5UxBSJezại làA2ngri5M 5UxBSJezỦy vXirviên học5UxBSJez 5UxBSJez tập,Xirv ngườiXirv 5UxBSJeztìm hắnA2ngri5M Xirvhỏi bàiXirv cXirvũng nhiềuA2ngri5M hơn.

T5UxBSJezhấy có5UxBSJez ngườiXirv hỏiA2ngri5M bXirvài hắn5UxBSJez, A2ngri5Mtôi liA2ngri5Mền 5UxBSJezđứng dXirvậy nhường5UxBSJez chỗ.

Tên A2ngri5Mcon t5UxBSJezrai nA2ngri5Mày Xirvtên lXirvà Kế5UxBSJez A2ngri5M K5UxBSJeziệt Hạnh5UxBSJez, rấtA2ngri5M chXirvăm chỉXirv học5UxBSJez hXirvành, c5UxBSJezhúng tôi5UxBSJez đềuA2ngri5M gọiXirv hA2ngri5Mắn làXirv mọt5UxBSJez Xirvsách, bởA2ngri5Mi A2ngri5M vì5UxBSJez hA2ngri5Mắn thA2ngri5Mật sựA2ngri5M thícA2ngri5Mh Xirvđọc sácXirvh, khA2ngri5Mông hiểu5UxBSJez liềnA2ngri5M hXirvỏi làA2ngri5M tXirvhói qXirvuen cXirvủa Xirv hắn.

Hắn thấA2ngri5My A2ngri5Mtôi nhA2ngri5Mường Xirvchỗ liền5UxBSJez Xirvnói “CảmA2ngri5M ơnA2ngri5M lớpXirv trưởng”

XirvHắn làXirv đứaXirv duXirvy nA2ngri5Mhất troXirvng Xirvlớp không5UxBSJez A2ngri5Mnước chXirvảy bè5UxBSJezo trôi5UxBSJez kêXirvu tô5UxBSJezi lXirvà PhA2ngri5Múc Tấn.

Tôi kA2ngri5Mích đ5UxBSJezộng đếXirvn x5UxBSJezém khóc,A2ngri5M XirvN 5UxBSJez lâuXirv khôngXirv n5UxBSJezghe đượcXirv A2ngri5Mngười tXirva k5UxBSJezêu Xirvtôi là5UxBSJez lớpXirv trưởng,A2ngri5M hoàiA2ngri5M niệmXirv –Xirv inXirvg, h5UxBSJezảo A2ngri5M cA2ngri5Mảm đốiXirv vớiXirv hắn5UxBSJez cũnA2ngri5Mg Xirvtăng Xirvtên Xirvhai trăA2ngri5Mm p5UxBSJezhần trăm.

Hắn mởXirv rA2ngri5Ma 5UxBSJezsách b5UxBSJezài tậpA2ngri5M, 5UxBSJezhỏi XirvKhang XirvDuật “KA2ngri5Mhang DuậA2ngri5Mt, mìnhXirv m5UxBSJezuốn hỏi5UxBSJez bạnA2ngri5M bàA2ngri5Mi này,5UxBSJez bạn5UxBSJez chỉXirv A2ngri5Mmình đi.”

Tôi Xirvở mA2ngri5Một bXirvên gậA2ngri5Mt đầu,5UxBSJez chA2ngri5Mo rằng5UxBSJez ngườiXirv tố5UxBSJezt như5UxBSJez 5UxBSJezvậy, Xirvxác thậA2ngri5Mt Xirvlà nên5UxBSJez gA2ngri5Miúp đXirvỡ hếXirvt sức.

Ai n5UxBSJezgờ KhA2ngri5Mang Duật5UxBSJez lại5UxBSJez bàyXirv rXirva mộXirvt bộA2ngri5M mặtXirv xXirva cA2ngri5Mách 5UxBSJez“Không rảnh!!”

Tôi buXirvồn bựcXirv, bìA2ngri5Mnh thườngA2ngri5M hắXirvn cũn5UxBSJezg khôn5UxBSJezg A2ngri5Mnhư vậy.

Kế KiệA2ngri5Mt XirvHạnh còA2ngri5Mn bu5UxBSJezồn bực5UxBSJez hơnA2ngri5M tô5UxBSJezi “TạiA2ngri5M sXirvao vậy?”

TXirvôi cũ5UxBSJezng muXirvốn biết5UxBSJez KhaA2ngri5Mng DuậtA2ngri5M bịXirv A2ngri5Mgì vậy,5UxBSJez v5UxBSJezì 5UxBSJezsao vẻ5UxBSJez mặtXirv kh5UxBSJezó chịu.

Lúc này,A2ngri5M A2ngri5MTiểu PhiềnA2ngri5M lại5UxBSJez n5UxBSJezói Xirv vớXirvi tôi5UxBSJez “M5UxBSJeziểu 5UxBSJezMiểu, ngàXirvy 5UxBSJezkia lXirvà sinA2ngri5Mh nhậ5UxBSJezt của5UxBSJez ĐạiXirv Son5UxBSJezg vàXirv A2ngri5MTiểu SXirvong, Xirv buổiXirv A2ngri5Mchiều tA2ngri5Mao vớA2ngri5Mi Từ5UxBSJez Oán5UxBSJezh 5UxBSJezđi muXirva quà,5UxBSJez m5UxBSJezày cA2ngri5Mó 5UxBSJezđi không?”

“SA2ngri5Minh nhật?”Xirv tôiXirv nghA2ngri5Mĩ mộtA2ngri5M A2ngri5M A2ngri5Mchút, nhớXirv lạiXirv ng5UxBSJezày, đúngA2ngri5M làA2ngri5M ngày5UxBSJez 2Xirv3 thán5UxBSJezg 5UxBSJez12 làA2ngri5M sXirvinh nhậtXirv của5UxBSJez A2ngri5MĐại SonA2ngri5Mg 5UxBSJez Xirvvà Tiể5UxBSJezu 5UxBSJezSong, vộiA2ngri5M vàn5UxBSJezg tA2ngri5Mrả lờA2ngri5Mi “Đi,5UxBSJez đi5UxBSJez, tXirvao đi!!”

ĐangA2ngri5M Xirvthảo Xirvluận A2ngri5Mnóng bỏngA2ngri5M, A2ngri5MKế A2ngri5M KiệtA2ngri5M H5UxBSJezạnh đột5UxBSJez nhiêA2ngri5Mn chạy5UxBSJez tới,5UxBSJez đứng5UxBSJez thẳA2ngri5Mng 5UxBSJeztắp, đA2ngri5Miên cu5UxBSJezồng 5UxBSJezkêu tô5UxBSJezi “PhúcXirv A2ngri5M Tấn,5UxBSJez PhA2ngri5Múc Tấn,5UxBSJez PhúXirvc Tấn5UxBSJez, 5UxBSJezPhúc Tấn…”

Tôi sửA2ngri5Mng sốt,5UxBSJez đA2ngri5Mây làA2ngri5M ý5UxBSJez gì.

Đồ điên!!

Đợi tA2ngri5Mới lúcXirv hắn5UxBSJez kA2ngri5Mêu 5UxBSJezkhoảng mA2ngri5Mười mấy5UxBSJez tiế5UxBSJezng ‘XirvPhúc Tấn’A2ngri5M Xirvrồi, tôA2ngri5Mi nXirvhìn thấyA2ngri5M KhanA2ngri5Mg DuậtA2ngri5M v5UxBSJezẫy A2ngri5Mvẫy 5UxBSJeztay vớA2ngri5Mi hắn.

Hắn kXirvhông k5UxBSJezêu nữa,5UxBSJez ngXirvoan A2ngri5Mngoãn qua5UxBSJezy Xirvtrở về.

T5UxBSJezôi chA2ngri5Mợt n5UxBSJezghe Kh5UxBSJezang XirvDuật nóA2ngri5Mi “ThậtA2ngri5M rXirva 5UxBSJezbài nXirvày giảiXirv nhXirvư vậy…”

Tôi A2ngri5Mnghe khA2ngri5Mông rõXirv nA2ngri5Mên tXirvrở lạ5UxBSJezi chỗA2ngri5M ngồi5UxBSJez, m5UxBSJezuốn hA2ngri5Mỏi 5UxBSJezKế XirvKiệt HạnXirvh cóXirv A2ngri5Mý gì.

Đợi làA2ngri5Mm Xirvbài x5UxBSJezong rồi,Xirv hắn5UxBSJez 5UxBSJeznhìn thấy5UxBSJez A2ngri5Mtôi, nóA2ngri5Mi cợtXirv 5UxBSJeznhả “PhúXirvc XirvTấn, A2ngri5Mta x5UxBSJezong rồA2ngri5Mi, mời5UxBSJez ngàiA2ngri5M n5UxBSJezgồi, A2ngri5Mmời A2ngri5Mngài ngồi.”

Tôi 5UxBSJezcàng khôngXirv A2ngri5Mrõ, tXirvại saA2ngri5Mo hắnXirv lA2ngri5Mại khXirvông nA2ngri5Mgừng kA2ngri5Mêu t5UxBSJezôi là5UxBSJez PhúXirvc Tấn,5UxBSJez tô5UxBSJezi Xirvtrừng mắtA2ngri5M nhìXirvn Xirvhắn, hA2ngri5Mi v5UxBSJezọng hắn5UxBSJez c5UxBSJezó tXirvhể sửaXirv miệng.

Hắn lạA2ngri5Mi mộ5UxBSJezt chA2ngri5Mút cũn5UxBSJezg khôn5UxBSJezg 5UxBSJez hiXirvểu đưA2ngri5Mợc, đại5UxBSJez khXirvái A2ngri5Mnghĩ r5UxBSJezằng tôiXirv nXirvgại ngồi5UxBSJez ch5UxBSJezỗ hắnXirv đã5UxBSJez ngồi5UxBSJez Xirvqua, Xirvliền 5UxBSJez lấy5UxBSJez t5UxBSJezay Xirváo A2ngri5Mxoa xo5UxBSJeza ghXirvế ngồXirvi, cò5UxBSJezn nXirvói thêmA2ngri5M “PhúcXirv TấnXirv, ng5UxBSJezồi a.”

Ngồi cáiXirv đA2ngri5Mầu cậA2ngri5Mu. XirvTôi cA2ngri5Màng trXirvừng hắn.

Sửa mXirviệng đA2ngri5Mi, A2ngri5Mcậu làXirv người5UxBSJez 5UxBSJezduy nhất5UxBSJez Xirvgần bùA2ngri5Mn A2ngri5Mmà chẳnA2ngri5Mg hôiXirv tA2ngri5Manh mùi5UxBSJez bùn5UxBSJez nhaA2ngri5M, tiA2ngri5Mếp t5UxBSJezục phA2ngri5Mát 5UxBSJezhuy đ5UxBSJezi chứ.

Nhưng Xirvhắn mA2ngri5Một chúXirvt c5UxBSJezũng khôngXirv phảXirvn 5UxBSJezứng, A2ngri5Mdọn dẹp5UxBSJez sXirvách Xirvgiáo A2ngri5Mkhoa, v5UxBSJezuốt vuốtA2ngri5M gáy,A2ngri5M Xirvbỏ điA2ngri5M giống5UxBSJez A2ngri5Mnhư khôngA2ngri5M 5UxBSJezcó việcA2ngri5M gì.

Lông m5UxBSJezày củ5UxBSJeza t5UxBSJezôi đều5UxBSJez Xirvdồn thànA2ngri5Mh mộtXirv 5UxBSJezcục, rốiA2ngri5M rắm.

Đây A2ngri5Mlà Xirvý g5UxBSJezì, ý5UxBSJez A2ngri5Mgì a.

T5UxBSJezôi nhXirvìn 5UxBSJezvề phXirvía KhaA2ngri5Mng DuXirvật, cứ5UxBSJez cảm5UxBSJez thấA2ngri5My cXirvó gXirvì đóXirv khô5UxBSJezng bìXirvnh thường.

Khang A2ngri5MDuật đA2ngri5Mang nhàXirvn nhã5UxBSJez A2ngri5Mthu Xirv dọnXirv hA2ngri5Mộp Xirvbút, 5UxBSJezkhông biếtXirv 5UxBSJezcó pXirvhải Xirvtại ảXirvo giá5UxBSJezc củaXirv tô5UxBSJezi ha5UxBSJezy khôngXirv, hắnXirv giốn5UxBSJezg A2ngri5M nhưXirv thậtXirv sXirvung sướn5UxBSJezg, Xirvcùng vA2ngri5Mẻ mặtXirv khó5UxBSJez chXirvịu trA2ngri5Mước A2ngri5Mđó kháXirvc 5UxBSJeznhau mộtXirv Xirvtrời Xirv một5UxBSJez vực,A2ngri5M lA2ngri5Mộ r5UxBSJeza mộtA2ngri5M cỗXirv Xirvsảng khoái.

Đại kh5UxBSJezái lA2ngri5Mà c5UxBSJezhú ýA2ngri5M t5UxBSJezới ánhXirv mắXirvt củA2ngri5Ma tôiXirv, hắ5UxBSJezn q5UxBSJezuay đầuA2ngri5M “5UxBSJezLàm saA2ngri5Mo vậy?”

“Làm saA2ngri5Mo vậy!A2ngri5M? TôA2ngri5Mi cXirvòn muốnA2ngri5M biết5UxBSJez 5UxBSJezlàm sXirvao vA2ngri5Mậy aXirv?” tôXirvi chỉXirv hướnXirvg Kế5UxBSJez K5UxBSJeziệt A2ngri5MHạnh “CậuXirv A2ngri5Mlàm 5UxBSJezgì A2ngri5Mvới hắn?”

Khang DA2ngri5Muật vẻ5UxBSJez mXirvặt gXirviống nhưA2ngri5M rấtA2ngri5M 5UxBSJezvô tội,A2ngri5M A2ngri5Mchớp chXirvớp mắt5UxBSJez nhìnXirv A2ngri5Mtôi Xirv“Chỉ bài5UxBSJez chA2ngri5Mo hắn5UxBSJez nha.”

“Không phảiA2ngri5M c5UxBSJezái nà5UxBSJezy, 5UxBSJezvì sA2ngri5Mao hXirvắn gọiA2ngri5M tôXirvi 5UxBSJezlà PhúcA2ngri5M Tấn.”

Hắn5UxBSJez Xirvcàng vôXirv tội5UxBSJez nhìnXirv tôA2ngri5Mi “AA2ngri5Mi cũ5UxBSJezng gọA2ngri5Mi cậuXirv Xirvlà XirvPhúc Tấ5UxBSJezn nha.”

“KhA2ngri5Mông ph5UxBSJezải…ý tA2ngri5Môi kh5UxBSJezông pA2ngri5Mhải A2ngri5M v5UxBSJezậy, Xirvý tôXirvi A2ngri5Mlà A2ngri5Mvừa 5UxBSJezrồi hắnA2ngri5M 5UxBSJezcòn gọi5UxBSJez tôi5UxBSJez lA2ngri5Mà A2ngri5Mlớp trưở5UxBSJezng, tạ5UxBSJezi sa5UxBSJezo độtA2ngri5M nhiênA2ngri5M 5UxBSJez lạiA2ngri5M sửaA2ngri5M mA2ngri5Miêng.” TrưA2ngri5Mớc s5UxBSJezau chỉA2ngri5M 5UxBSJezkém nXirvhau có5UxBSJez mấyA2ngri5M A2ngri5Mphút, màA2ngri5M mấy5UxBSJez 5UxBSJezphút nXirvày 5UxBSJezKế A2ngri5M KiệA2ngri5Mt A2ngri5MHạnh 5UxBSJezchỉ đứngXirv ởXirv cXirvhỗ hắn.

Khang 5UxBSJezDuật thựcXirv sự5UxBSJez kXirvhông hiểuXirv A2ngri5M A2ngri5Mgì Xirvhết nA2ngri5Mhìn tôi5UxBSJez, s5UxBSJezau Xirvđó 5UxBSJeznói “LàmXirv sA2ngri5Mao 5UxBSJeztôi biếtXirv đư5UxBSJezợc, 5UxBSJeztôi cA2ngri5Mũng kXirvhông pA2ngri5Mhải A2ngri5M hắn,5UxBSJez nXirvếu khôngXirv A2ngri5Mcậu điA2ngri5M hỏi5UxBSJez A2ngri5Mhắn đi.”

Đó Xirvlà m5UxBSJezột 5UxBSJezý hay.

Tôi còn5UxBSJez Xirvthật 5UxBSJeztính đA2ngri5Mi h5UxBSJezỏi .

NhXirvưng lXirvà KếA2ngri5M 5UxBSJezKiệt HạnhA2ngri5M vA2ngri5Mừa nhì5UxBSJezn thấyA2ngri5M 5UxBSJeztôi, khôngXirv Xirvđợi tôiA2ngri5M hỏA2ngri5Mi, tXirvựa như5UxBSJez c5UxBSJezon vẹA2ngri5Mt k5UxBSJezêu t5UxBSJezôi Phúc5UxBSJez Tấn,A2ngri5M Phú5UxBSJezc Tấn,5UxBSJez PhúXirvc Tấn.

PA2ngri5Mhúc Tấ5UxBSJezn tớXirvi nỗiXirv tô5UxBSJezi hỏA2ngri5Mi kXirvhông n5UxBSJezổi nữa.

Xám Xirvxịt Xirvquay vXirvề chXirvỗ ngồi.

Chuông vàoXirv lớp5UxBSJez vanXirvg l5UxBSJezên, tXirvôi 5UxBSJez nhaXirvnh cXirvhóng lấyA2ngri5M Xirvsách gA2ngri5Miáo kho5UxBSJeza A2ngri5Mra, trXirvong lòngXirv rXirvối rắmA2ngri5M Xirv, 5UxBSJezlại m5UxBSJezuốn hXirvỏi A2ngri5M KhanA2ngri5Mg Duật,5UxBSJez nhXirvưng hắ5UxBSJezn A2ngri5Mlại A2ngri5Mbày rXirva 5UxBSJezvẻ mặt5UxBSJez 5UxBSJezem bé5UxBSJez ngXirvoan, 5UxBSJezmắt 5UxBSJezđen lúA2ngri5Mng liA2ngri5Mếng 5UxBSJez t5UxBSJezo t5UxBSJezròn 5UxBSJeztrong suố5UxBSJezt hếtA2ngri5M Xirvcỡ, giốXirvng nXirvhư đA2ngri5Mang nXirvói, béA2ngri5M lXirvà béXirv A2ngri5Mngoan, A2ngri5Mbé vA2ngri5Mô Xirv cùXirvng nA2ngri5Mgoan, chA2ngri5Muyện x5UxBSJezấu gìXirv 5UxBSJezbé cũn5UxBSJezg khXirvông A2ngri5Mcó làm.

Tôi bịA2ngri5M Xirvánh mắ5UxBSJezt A2ngri5Mthuần k5UxBSJezhiết 5UxBSJezdơ bẩn5UxBSJez nàA2ngri5My hoàn5UxBSJez toànXirv cản5UxBSJez lại.

Tôi tiếXirvp tXirvục rốiXirv r5UxBSJezắm, lạiXirv Xirvcứ rốiA2ngri5M rA2ngri5Mắm mãiA2ngri5M mA2ngri5Mà 5UxBSJezlại tìmA2ngri5M kh5UxBSJezông rXirva đápA2ngri5M á5UxBSJezn gì.

Tiếp th5UxBSJezeo, A2ngri5Mchúng A2ngri5Mtôi A2ngri5Mđối mặ5UxBSJezt vA2ngri5Mới kXirvì t5UxBSJezhi c5UxBSJezuối kỳ,Xirv tôi5UxBSJez cũXirvng khôXirvng 5UxBSJezcó c5UxBSJezơ hộiXirv A2ngri5Mrối A2ngri5Mrắm nA2ngri5Mữa, tXirvất cả5UxBSJez Xirvsuy nXirvghĩ đều5UxBSJez A2ngri5Mđặt A2ngri5Mở cuộXirvc thi.

Thi xoXirvng, tâm5UxBSJez trạngXirv lạA2ngri5Mi sunXirvg sA2ngri5Mướng, hơXirvn nữaXirv tôXirvi tA2ngri5Mhi cũXirvng khXirvông tệXirv lắXirvm, Xirvchuyện 5UxBSJezgì  cũngXirv quăngXirv r5UxBSJeza sa5UxBSJezu đầu.

XirvNhưng tớiA2ngri5M trước5UxBSJez A2ngri5Mnghỉ đôn5UxBSJezg, Xirvtôi lXirvại bắtXirv đầuXirv rốiXirv rắm.

Chúng tA2ngri5Môi vàoA2ngri5M thA2ngri5Mời A2ngri5Mđó, Xirvhơn Xirv99 5UxBSJezphần Xirvtrăm A2ngri5Mhọc si5UxBSJeznh 5UxBSJezđều sXirvợ cA2ngri5Mùng mXirvột thứ.

Đó làXirv 5UxBSJez– sổ5UxBSJez liA2ngri5Mên lạc.

ĐừngA2ngri5M nhA2ngri5Mìn cái5UxBSJez q5UxBSJezuyển A2ngri5Msổ 5UxBSJezmàu đỏ5UxBSJez 5UxBSJez A2ngri5M(có đA2ngri5Môi kA2ngri5Mhi 5UxBSJezlà mA2ngri5Màu xanhXirv) A2ngri5Mchỉ nhỏA2ngri5M bằA2ngri5Mng A2ngri5Mbàn taA2ngri5My nàyXirv mXirvà x5UxBSJezem thưXirvờng, lực5UxBSJez A2ngri5Mảnh 5UxBSJez hXirvưởng 5UxBSJezcủa nóA2ngri5M rấXirvt A2ngri5Mkinh 5UxBSJezngười .

TroA2ngri5Mng sXirvổ Xirvcó điểm5UxBSJez sốA2ngri5M c5UxBSJezủa chú5UxBSJezng A2ngri5M tôi,Xirv A2ngri5Mcòn cXirvó Xirvlời nhậnA2ngri5M Xirvxét của5UxBSJez giáoXirv viênA2ngri5M, liXirvên qA2ngri5Muan Xirvtới chu5UxBSJezyện chXirvúng tôiA2ngri5M Xirv A2ngri5Mcó thể5UxBSJez Xirvcó nhữA2ngri5Mng Xirvngày nghỉXirv yXirvên bìnXirvh A2ngri5Mhay khôn5UxBSJezg, tếXirvt ngXirvuyên đXirván cóA2ngri5M thểA2ngri5M nhậnXirv 5UxBSJez được5UxBSJez A2ngri5Mtiền lA2ngri5Mì xì5UxBSJez A2ngri5Mhay khXirvông, 5UxBSJezsâu hơnXirv nữa5UxBSJez liA2ngri5Mên qXirvuan tớiA2ngri5M dXirva t5UxBSJezhịt của5UxBSJez chúngA2ngri5M A2ngri5M tXirvôi, quA2ngri5Myết đ5UxBSJezịnh 5UxBSJezxem A2ngri5Mba mẹA2ngri5M chúngXirv tô5UxBSJezi Xirvcó thXirvể A2ngri5Mlấy chổiA2ngri5M lông5UxBSJez gà,Xirv déA2ngri5Mp lêA2ngri5M hoặcA2ngri5M A2ngri5M đồ5UxBSJez dùnXirvg hằnXirvg 5UxBSJezngày làXirvm 5UxBSJezhung kh5UxBSJezí đểXirv hầuA2ngri5M Xirvhạ chúnXirvg tô5UxBSJezi 5UxBSJezhay không.

VXirvậy c5UxBSJezòn Xirvchưa tíXirvnh, ít5UxBSJez A2ngri5Mra 5UxBSJezmỗi lớpXirv A2ngri5Mcũng sXirvẽ c5UxBSJezó mộtA2ngri5M hA2ngri5Mai đứa5UxBSJez ngA2ngri5Mon lành.

BờiXirv vìA2ngri5M cô5UxBSJez chủ5UxBSJez nhiệmA2ngri5M bịXirv bệnh5UxBSJez, côXirv liềnA2ngri5M gi5UxBSJezao chA2ngri5Mo tôA2ngri5Mi là5UxBSJezm mộtA2ngri5M chuyệ5UxBSJezn vô5UxBSJez cùXirvng vô5UxBSJez sỉ.

LờiXirv nhậnXirv xét5UxBSJez tr5UxBSJezong p5UxBSJezhiểu liêXirvn lạc,5UxBSJez 5UxBSJezgiao cXirvho tôiA2ngri5M viết.

XirvCòn A2ngri5Mnói gìXirv màXirv, e5UxBSJezm là5UxBSJez l5UxBSJezớp Xirv A2ngri5Mtrưởng, Xirvrất Xirvhiểu A2ngri5Mcác bạ5UxBSJezn, A2ngri5Mem viếtA2ngri5M thícXirvh Xirvhợp nhất,Xirv bất5UxBSJez qu5UxBSJezá A2ngri5Mcũng khôn5UxBSJezg thểXirv Xirv vì5UxBSJez tìXirvnh cả5UxBSJezm bXirvạn 5UxBSJezbè màA2ngri5M làXirvm 5UxBSJezrối kỉXirv cươ5UxBSJezng, phảXirvi viết5UxBSJez đ5UxBSJezúng Xirvvới th5UxBSJezực tế.

KhôA2ngri5Mng đA2ngri5Mược làm5UxBSJez A2ngri5Mrối kỉXirv cư5UxBSJezơng th5UxBSJezì A2ngri5Mcô cũ5UxBSJezng đừngXirv k5UxBSJezêu e5UxBSJezm 5UxBSJezviết nha.

Sau khXirvi tA2ngri5Man A2ngri5Mhọc, trA2ngri5Mong ph5UxBSJezòng Xirv chỉXirv Xirvcó Xirvtôi Xirvvà Kha5UxBSJezng DA2ngri5Muật, hA2ngri5Mắn làXirv ỦyXirv Xirvviên học5UxBSJez tậpXirv mới,A2ngri5M 5UxBSJezđương nhiA2ngri5Mên p5UxBSJezhải ở5UxBSJez A2ngri5M l5UxBSJezại giúA2ngri5Mp tôi,Xirv thA2ngri5Mật A2ngri5Mra ngaA2ngri5My A2ngri5Mtừ đầuA2ngri5M tô5UxBSJezi cũng5UxBSJez cảmXirv thấy5UxBSJez kA2ngri5Mhông đượcA2ngri5M tựA2ngri5M Xirv nhiên.

Nhưng5UxBSJez màA2ngri5M nhA2ngri5Mìn cuố5UxBSJezn sXirvổ liA2ngri5Mên lạcA2ngri5M đanXirvg nằ5UxBSJezm trênA2ngri5M Xirvtay tA2ngri5Môi này…

Lòng tôi5UxBSJez lXirvại không A2ngri5M 5UxBSJezcòn khXirvông Xirvtự nhi5UxBSJezên nữa.

Tất A2ngri5Mcả đA2ngri5Mều l5UxBSJezà Xirvmàu đỏ,A2ngri5M điểmXirv số5UxBSJez đềXirvu 5UxBSJeztừ A2ngri5M5 tới5UxBSJez 15Xirv, kh5UxBSJezông xA2ngri5Mem tênA2ngri5M cũngA2ngri5M bA2ngri5Miết 5UxBSJezlà ai.

Đại vưA2ngri5Mơng lớpXirv chúA2ngri5Mng tôiXirv, bạnXirv 5UxBSJezChu DũXirvng Cường.

Hắn 5UxBSJezcó tiếngXirv lA2ngri5Mà 5UxBSJezhọc sin5UxBSJezh cáA2ngri5M A2ngri5M bi5UxBSJezệt, Xirvsuốt ngàyXirv ở5UxBSJez trườnXirvg A2ngri5Mđánh nha5UxBSJezu, đánhA2ngri5M trậXirvn nà5UxBSJezo tA2ngri5Mo trậnXirv nấy5UxBSJez, m5UxBSJezẹ hắnA2ngri5M vìA2ngri5M Xirv Xirvviệc hắXirvn đáA2ngri5Mnh nh5UxBSJezau, thA2ngri5Mường A2ngri5Mbị gọ5UxBSJezi Xirvtới tXirvrường, tuầnXirv trước5UxBSJez còA2ngri5Mn 5UxBSJezđến mộXirvt A2ngri5M lầXirvn Xirvđâu? Như5UxBSJezng A2ngri5Mmẹ hắn5UxBSJez cưA2ngri5Mng chiXirvều hắn5UxBSJez, thậtXirv nhXirviều chuyệnXirv cũA2ngri5Mng 5UxBSJezkhông nó5UxBSJezi A2ngri5M chXirvo bốXirv hắn,5UxBSJez hằA2ngri5Mng nămA2ngri5M khôngA2ngri5M  Xirvcó Xirvở nA2ngri5Mhà, làmXirv huấn5UxBSJez luyệ5UxBSJezn viênXirv 5UxBSJezquyền a5UxBSJeznh, chA2ngri5Mo Xirv 5UxBSJeznên v5UxBSJeziệc nàA2ngri5My củaXirv hắA2ngri5Mn, bố5UxBSJez A2ngri5Mhắn cũnXirvg không5UxBSJez bi5UxBSJezết, A2ngri5Mđợi tớA2ngri5Mi lúcXirv biết5UxBSJez, A2ngri5Mnăm A2ngri5M trướXirvc đánhA2ngri5M tới5UxBSJez A2ngri5Mnỗi mặtXirv hắnXirv 5UxBSJezsưng lêA2ngri5Mn, Xirvcòn kéA2ngri5Mo A2ngri5Mlỗ tA2ngri5Mai hắnA2ngri5M đếnXirv trA2ngri5Mường, Xirvtìm Xirv 5UxBSJezmấy đứaA2ngri5M bịA2ngri5M 5UxBSJezhắn đánhA2ngri5M 5UxBSJezđể A2ngri5Mxin lỗi.

Bố Xirvhắn lúXirvc đó5UxBSJez nóiXirv cứnA2ngri5Mg “Thành5UxBSJez Xirv 5UxBSJeztích họcXirv tậpXirv kh5UxBSJezông t5UxBSJezốt, là5UxBSJez dA2ngri5Mo mXirvày khôn5UxBSJezg thô5UxBSJezng mi5UxBSJeznh, taA2ngri5Mo khA2ngri5Mông trA2ngri5Mách, 5UxBSJez Xirvnhưng A2ngri5Mđể cXirvho A2ngri5Mtao biA2ngri5Mết mà5UxBSJezy đánA2ngri5Mh ngườiA2ngri5M k5UxBSJezhác, tXirvao đánhXirv g5UxBSJezãy c5UxBSJezhân mày.”

5UxBSJezDo Xirvmẹ hA2ngri5Mắn Xirvcưng A2ngri5Mchiều, điện5UxBSJez A2ngri5M thoạiXirv cốXirv địnhXirv 5UxBSJezlúc đóXirv cXirvòn chXirvưa th5UxBSJezông dụn5UxBSJezg, Xirvkhông tA2ngri5Mhể thường5UxBSJez A2ngri5Mxuyên lXirviên 5UxBSJez 5UxBSJezhệ, bốXirv h5UxBSJezắn y5UxBSJezêu cầuXirv th5UxBSJezầy giáoXirv cA2ngri5Muối kXirvì mỗi5UxBSJez nXirvăm liền5UxBSJez gXirvửi sXirvổ liênA2ngri5M lXirvạc trựcXirv Xirv tA2ngri5Miếp tớA2ngri5Mi Xirvchỗ ông.

ThXirvành A2ngri5Mtích họXirvc tậpXirv củaXirv hA2ngri5Mắn 5UxBSJez khôn5UxBSJezg tốt,A2ngri5M bố5UxBSJez hắnA2ngri5M biA2ngri5Mết cXirvũng khA2ngri5Mông saA2ngri5Mo, 5UxBSJeznhưng A2ngri5Mmà lời5UxBSJez 5UxBSJeznhận xét…đXirvến lXirvúc đóA2ngri5M Xirv chắcA2ngri5M bố5UxBSJez hắXirvn đánXirvh gãyXirv châ5UxBSJezn A2ngri5Mhắn luôn.

Đến lúA2ngri5Mc Xirvđó, tôi5UxBSJez chA2ngri5Mỉ p5UxBSJezhải là5UxBSJezm A2ngri5Mđồng phạm.

Làm lớA2ngri5Mp 5UxBSJeztrưởng, 5UxBSJezlàm bạn5UxBSJez học,5UxBSJez tô5UxBSJezi đều5UxBSJez cóA2ngri5M 5UxBSJeznghĩa vụ5UxBSJez bảoXirv vệ5UxBSJez tA2ngri5Mhân thểA2ngri5M và5UxBSJez 5UxBSJezsinh mệnhA2ngri5M Xirvcác bạnXirv t5UxBSJezrong lớp.

Nhưng cXirvái n5UxBSJezghĩa vXirvụ huA2ngri5My hoàXirvng nàXirvy, lạiA2ngri5M làmXirv cA2ngri5Mho A2ngri5Mtôi viA2ngri5Mết A2ngri5Mcái 5UxBSJezlời nhận5UxBSJez xéXirvt khỉXirv giXirvó nXirvày, lạiA2ngri5M 5UxBSJezcòn 5UxBSJezphải vXirviết chA2ngri5Mo đún5UxBSJezg sXirvự thậtXirv nữa.

Tôi rốXirvi rắA2ngri5Mm tớiA2ngri5M mức5UxBSJez bA2ngri5Mạc tóc.

Ánh mắ5UxBSJezt xXirvấu A2ngri5Mxa Xirvliền toá5UxBSJezt ra.

Tôi n5UxBSJezhìn vềXirv pA2ngri5Mhía KhanA2ngri5Mg DuậXirvt “CáiXirv nàyA2ngri5M cậuA2ngri5M viết.”

Hắn Xirvlà A2ngri5MỦy viêXirvn họA2ngri5Mc Xirvtập, cũn5UxBSJezg 5UxBSJezcó q5UxBSJezuyền viếtA2ngri5M lờA2ngri5Mi nhậnA2ngri5M xét.

Tôi A2ngri5Mvội v5UxBSJezàng 5UxBSJezném cA2ngri5Mho hắnA2ngri5M, đểA2ngri5M Xirv hắnA2ngri5M bA2ngri5Muồn rầ5UxBSJezu điA2ngri5M, tôA2ngri5Mi mặ5UxBSJezc kệ5UxBSJez, nXirvhanh nhA2ngri5Manh viếtXirv mấyXirv 5UxBSJezcái khác,Xirv tôXirvi cònXirv muốXirvn Xirv nhanA2ngri5Mh ch5UxBSJezóng vXirvề nhaXirvnh chA2ngri5Mờ xXirvem XirvĐồng Xirvxuân hỏaXirv diễmXirv a.

Tôi viế5UxBSJezt, mộtA2ngri5M 5UxBSJezbên cònA2ngri5M nhìA2ngri5Mn léA2ngri5Mn 5UxBSJez KXirvhang DuậtXirv, thXirvấy hắn5UxBSJez ch5UxBSJezíu chặ5UxBSJezt mXirvày, Xirvtâm tìnhXirv t5UxBSJezôi thật5UxBSJez Xirvsảng khoáiXirv, 5UxBSJeznghĩ 5UxBSJez thầmA2ngri5M t5UxBSJezrong lòng,Xirv c5UxBSJezậu cXirvũng cóXirv nA2ngri5Mgày hô5UxBSJezm 5UxBSJeznay, 5UxBSJezđể A2ngri5Mxem cA2ngri5Mậu viếtA2ngri5M A2ngri5Mnhư thA2ngri5Mế nào5UxBSJez, Xirv 5UxBSJezhừ hừ!!

Khang XirvDuật sA2ngri5Muy n5UxBSJezghĩ tro5UxBSJezng Xirvchốc A2ngri5M 5UxBSJezlát, thA2ngri5Mật s5UxBSJezự cA2ngri5Mhỉ troXirvng chốA2ngri5Mc lát5UxBSJez, s5UxBSJezau đó5UxBSJez cXirvầm bXirvút lXirvên, vXirvung A2ngri5Mtay rẹtA2ngri5M rẹtXirv, Xirv viếtA2ngri5M xA2ngri5Mong, lXirviền némXirv Xirvlại c5UxBSJezho tôi.

“Xong rồi!”

Xong rXirvồi!! N5UxBSJezày A2ngri5Mthì xon5UxBSJezg rồi.

Việc làXirvm A2ngri5Mtôi sầuA2ngri5M khổXirv nửaA2ngri5M tiXirvếng, chA2ngri5Mỉ mưXirvời phútXirv A2ngri5Mlà xong.

Tôi khônA2ngri5Mg tinXirv, bỏ5UxBSJez bút5UxBSJez xXirvuống, mởA2ngri5M 5UxBSJezra phiếuXirv liêA2ngri5Mn lạc5UxBSJez củA2ngri5Ma 5UxBSJezChu A2ngri5MDũng Cườ5UxBSJezng, lậtXirv tới5UxBSJez tXirvrang cA2ngri5Mó lA2ngri5Mời nhận5UxBSJez xét.

Trên đó5UxBSJez 5UxBSJezchỉ viếtXirv ítA2ngri5M A2ngri5Mỏi mấA2ngri5My cXirvhữ –A2ngri5M BạnXirv DũnA2ngri5Mg thànA2ngri5Mh tA2ngri5Mích ổA2ngri5Mn định,5UxBSJez nA2ngri5Măng lựcA2ngri5M đấmXirv đá5UxBSJez rất5UxBSJez mạnh.

A2ngri5MCái A2ngri5Mgì A2ngri5Mkêu lA2ngri5Màm rốiXirv k5UxBSJezỉ 5UxBSJezcương tớA2ngri5Mi cảnA2ngri5Mh giớiXirv c5UxBSJezao A2ngri5Mnhất, cXirvhính lA2ngri5Mà đâA2ngri5My, A2ngri5Mlàm rốA2ngri5Mi kXirvỉ cư5UxBSJezơng tớiA2ngri5M mứA2ngri5Mc tì5UxBSJezm khôA2ngri5Mng rA2ngri5Ma cXirvhỗ n5UxBSJezào 5UxBSJezkhông hợp5UxBSJez lí.

“Như thế5UxBSJez nào?5UxBSJez ViếtA2ngri5M A2ngri5Mkhông đúng?”Xirv h5UxBSJezắn hỏi.

Tôi5UxBSJez Xirvnhanh chónA2ngri5Mg lắA2ngri5Mc đầu,5UxBSJez đúXirvng Xirvlà v5UxBSJeziết khA2ngri5Mông 5UxBSJezchê vXirvào đâu5UxBSJez được.

“Vậy maXirvu Xirvkí tên!”

“Ừ,A2ngri5M được!”A2ngri5M l5UxBSJezời nhậnXirv xXirvét d5UxBSJezo tôA2ngri5Mi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.