You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

ChưGC3vơng 6GC3v: 8CB3yPB4Ô GC3vphối ngẫu

Chuyện xeCkvVLd9ấu củaeCkvVLd9 tôieCkvVLd9 vGC3và K8CB3yPB4hang DGC3vuật GC3vvẫn 8CB3yPB4liên tụcGC3v laGC3vn truyền,8CB3yPB4 kheCkvVLd9ông 8CB3yPB4những 8CB3yPB4vậy, ceCkvVLd9òn c8CB3yPB4àng neCkvVLd9gày càeCkvVLd9ng GC3vhuy hoàng.

Tôi 8CB3yPB4và hắeCkvVLd9n 8CB3yPB4được tGC3vhầy eCkvVLd9thể d8CB3yPB4ục eCkvVLd9 eCkvVLd9chọn đieCkvVLd9 teCkvVLd9hi ĐạiGC3v heCkvVLd9ội thể8CB3yPB4 tGC3vhao toànGC3v keCkvVLd9hu, cGC3vó c8CB3yPB4hết 8CB3yPB4hay k8CB3yPB4hông lạ8CB3yPB4i đạtGC3v đượcGC3v 8CB3yPB4 g8CB3yPB4iải quáneCkvVLd9 eCkvVLd9quân, điGC3vều nà8CB3yPB4y kì8CB3yPB4 th8CB3yPB4ật cũGC3vng kGC3vhông 8CB3yPB4có g8CB3yPB4ì, tôiGC3v vốnGC3v họ8CB3yPB4c giỏ8CB3yPB4i tGC3vhể eCkvVLd9 dục,GC3v veCkvVLd9ậy màGC3v truyềnGC3v veCkvVLd9ào lGC3vớp lại8CB3yPB4 theCkvVLd9ay GC3vđổi bảGC3vn chất.

Không biếteCkvVLd9 đứaeCkvVLd9 GC3vxấu eCkvVLd9xa nào8CB3yPB4 nGC3vói meCkvVLd9ột câuGC3v “ĐâeCkvVLd9y làeCkvVLd9 sức8CB3yPB4 mạGC3vnh tGC3vình yêu.”

Sức mạnGC3vh tì8CB3yPB4nh 8CB3yPB4yêu 8CB3yPB4cái đầueCkvVLd9 mày…cáiGC3v nàyeCkvVLd9 8CB3yPB4là thực8CB3yPB4 lực8CB3yPB4 của8CB3yPB4 tao.

Biết vậyGC3v lúGC3vc eCkvVLd9đó chạy8CB3yPB4 vềeCkvVLd9 GC3vchót cGC3vho rồi.

Khóc-ing.

Ngoài r8CB3yPB4a, eCkvVLd9vì eCkvVLd9ở tiếeCkvVLd9t GC3vvăn tôeCkvVLd9i eCkvVLd9 GC3vtừng beCkvVLd9ị theCkvVLd9ầy 8CB3yPB4Tôn 8CB3yPB4phạt đứGC3vng, nêGC3vn đểeCkvVLd9 thầyeCkvVLd9 TeCkvVLd9ôn 8CB3yPB4xếp GC3vloại hạn8CB3yPB4h kiểeCkvVLd9m vàeCkvVLd9o cu8CB3yPB4ối GC3v kì8CB3yPB4 GC3vnương eCkvVLd9tay 8CB3yPB4cho GC3vcái tộGC3vi lỗieCkvVLd9 này8CB3yPB4 cGC3vủa tôi8CB3yPB4 nê8CB3yPB4n tôeCkvVLd9i họeCkvVLd9c rấeCkvVLd9t chămGC3v 8CB3yPB4chú, treCkvVLd9ước 8CB3yPB4 8CB3yPB4kia điểmeCkvVLd9 s8CB3yPB4ố môn8CB3yPB4 văGC3vn củaGC3v tô8CB3yPB4i eCkvVLd9luôn nằmGC3v ở8CB3yPB4 eCkvVLd9phần eGC3vo, lần8CB3yPB4 nàeCkvVLd9y thGC3vi trắcGC3v nghi8CB3yPB4ệm eCkvVLd9 eCkvVLd9lại đứ8CB3yPB4ng thứeCkvVLd9 8CB3yPB43, ng8CB3yPB4ay cả8CB3yPB4 beCkvVLd9ản 8CB3yPB4thân tGC3vôi đềeCkvVLd9u kGC3vhông eCkvVLd9tin đượcGC3v ha8CB3yPB4i mắeCkvVLd9t mìn8CB3yPB4h, eCkvVLd9 eCkvVLd9còn 8CB3yPB4rất vGC3vui 8CB3yPB4vẻ, c8CB3yPB4ó côn8CB3yPB4g màGC3vi eCkvVLd9sắt có8CB3yPB4 eCkvVLd9ngày neCkvVLd9ên ki8CB3yPB4m qu8CB3yPB4ả nhieCkvVLd9ên chíGC3v lí.

Thầy Tô8CB3yPB4n 8CB3yPB4cũng 8CB3yPB4cho rằngGC3v nhưGC3v eCkvVLd9 vậy,GC3v thầGC3vy cònGC3v nhớGC3v c8CB3yPB4âu eCkvVLd9nói meCkvVLd9à KhanGC3vg DGC3vuật từngGC3v nóeCkvVLd9i “S8CB3yPB4au lư8CB3yPB4ng mỗ8CB3yPB4i eCkvVLd9người phGC3vụ eCkvVLd9 nữGC3v thành8CB3yPB4 cô8CB3yPB4ng 8CB3yPB4nhất đị8CB3yPB4nh cóeCkvVLd9 mGC3vột neCkvVLd9gười đànGC3v ôeCkvVLd9ng thGC3vành công.”GC3v, lGC3vúc GC3vgiảng GC3v bài8CB3yPB4 còGC3vn mượneCkvVLd9 GC3vcâu này8CB3yPB4 l8CB3yPB4àm văn,GC3v ởeCkvVLd9 trướceCkvVLd9 mặteCkvVLd9 c8CB3yPB4ả eCkvVLd9lớp neCkvVLd9ói phải8CB3yPB4 8CB3yPB4noi gưGC3vơng tôGC3vi 8CB3yPB4 GC3vvà KhGC3vang DueCkvVLd9ật h8CB3yPB4ọc tập,GC3v họGC3vc 8CB3yPB4tập 8CB3yPB4chúng tôieCkvVLd9 gieCkvVLd9úp đeCkvVLd9ỡ lẫn8CB3yPB4 nhaeCkvVLd9u, heCkvVLd9ọc GC3vtập tìnheCkvVLd9 8CB3yPB4 cảmeCkvVLd9 tố8CB3yPB4t đẹp8CB3yPB4 eCkvVLd9của eCkvVLd9chúng tôeCkvVLd9i, nh8CB3yPB4ư veCkvVLd9ậy mới8CB3yPB4 c8CB3yPB4ó eCkvVLd9thể l8CB3yPB4àm c8CB3yPB4ho đi8CB3yPB4ểm sốeCkvVLd9 nâng8CB3yPB4 cao.

VìGC3v saeCkvVLd9o kêuGC3v c8CB3yPB4ảm eCkvVLd9tình tốt,eCkvVLd9 v8CB3yPB4ì GC3v GC3vsao 8CB3yPB4kêu g8CB3yPB4iúp đỡGC3v 8CB3yPB4lẫn nhauGC3v, eCkvVLd9nói tớeCkvVLd9i eCkvVLd9tai GC3vmấy đ8CB3yPB4ứa treCkvVLd9ong lớpeCkvVLd9, đổieCkvVLd9 thành8CB3yPB4 tôiGC3v eCkvVLd9 vGC3và Kha8CB3yPB4ng DuậGC3vt thật8CB3yPB4 âneCkvVLd9 áieCkvVLd9, GC3vân á8CB3yPB4i tới8CB3yPB4 nỗieCkvVLd9 thành8CB3yPB4 t8CB3yPB4ích họceCkvVLd9 8CB3yPB4tập đ8CB3yPB4ột nhiGC3vên 8CB3yPB4 eCkvVLd9tăng cao.

Vì teCkvVLd9hế, sức8CB3yPB4 mạnh8CB3yPB4 tình8CB3yPB4 GC3vyêu, tôeCkvVLd9i treCkvVLd9ốn thoeCkvVLd9át khGC3vông được,8CB3yPB4 n8CB3yPB4hư bGC3vóng với8CB3yPB4 hìnhGC3v đ8CB3yPB4i thGC3veo tôi.

Danh hiệueCkvVLd9 PGC3vhúc GC3vTấn 8CB3yPB4này 8CB3yPB4cũng bỏ8CB3yPB4 kheCkvVLd9ông GC3vđược, tô8CB3yPB4i sửeCkvVLd9a như8CB3yPB4 8CB3yPB4thế nàoGC3v cũ8CB3yPB4ng uGC3vổng công.

LạiGC3v eCkvVLd9bởi veCkvVLd9ì sựGC3v tiếneCkvVLd9 eCkvVLd9bộ củeCkvVLd9a haeCkvVLd9i eCkvVLd9 ch8CB3yPB4úng tôi8CB3yPB4, 8CB3yPB4thầy 8CB3yPB4Tôn 8CB3yPB4còn 8CB3yPB4cố ýeCkvVLd9 đ8CB3yPB4ề nGC3vghị vớiGC3v thầ8CB3yPB4y chủGC3v nhiệ8CB3yPB4m ch8CB3yPB4o K8CB3yPB4hang DuậtGC3v 8CB3yPB4 GC3vlàm chứceCkvVLd9 veCkvVLd9ụ Ủy8CB3yPB4 viêeCkvVLd9n họcGC3v tập,eCkvVLd9 thì8CB3yPB4 r8CB3yPB4a GC3vỦy vGC3viên eCkvVLd9học 8CB3yPB4tâp cGC3vũ T8CB3yPB4ông 8CB3yPB4Lê QueCkvVLd9ân GC3v (eCkvVLd9biệt hieCkvVLd9ệu TeCkvVLd9ông DaeCkvVLd9) GC3vvì bịeCkvVLd9 bệGC3vnh màGC3v xGC3vin nghỉGC3v d8CB3yPB4ài hạn8CB3yPB4, cGC3vhức vụ8CB3yPB4 Ủy8CB3yPB4 vieCkvVLd9ên họcGC3v eCkvVLd9 eCkvVLd9tập veCkvVLd9ẫn eCkvVLd9bỏ tr8CB3yPB4ống, lầneCkvVLd9 neCkvVLd9ày 8CB3yPB4đề 8CB3yPB4nghị đều8CB3yPB4 đeCkvVLd9ược meCkvVLd9ấy đứaeCkvVLd9 coeCkvVLd9n tGC3vrai 8CB3yPB4trong lớpeCkvVLd9 eCkvVLd9 đồ8CB3yPB4ng ý.

Cán bộ8CB3yPB4 lớeCkvVLd9p tôi,8CB3yPB4 ngoạGC3vi GC3vtrừ chức8CB3yPB4 GC3v vụGC3v ỦyGC3v veCkvVLd9iên teCkvVLd9hể GC3vdục c8CB3yPB4ó íGC3vt quGC3vyền eCkvVLd9lực n8CB3yPB4hất eCkvVLd9là coGC3vn eCkvVLd9trai làmGC3v, c8CB3yPB4òn lạiGC3v đ8CB3yPB4ều là8CB3yPB4 eCkvVLd9 coGC3vn 8CB3yPB4gái lGC3vàm, K8CB3yPB4hang Duậ8CB3yPB4t họcGC3v tậpeCkvVLd9 GC3vtốt, eCkvVLd9số lượngGC3v co8CB3yPB4n tGC3vrai t8CB3yPB4rong leCkvVLd9ớp GC3vlại eCkvVLd9 chiếm8CB3yPB4 heCkvVLd9ơn mGC3vột nửaGC3v n8CB3yPB4ên hắneCkvVLd9 lậpGC3v GC3vtức đượceCkvVLd9 chọn.

Ủy vGC3viên họGC3vc 8CB3yPB4tập là8CB3yPB4 cá8CB3yPB4i gì?

Lúc eCkvVLd9đó ủ8CB3yPB4y viêGC3vn học8CB3yPB4 tậpGC3v ch8CB3yPB4ính làeCkvVLd9 8CB3yPB4trợ 8CB3yPB4thủ đ8CB3yPB4ắc l8CB3yPB4ực GC3vcủa lớpGC3v trưởng.

TôiGC3v GC3vvà Khan8CB3yPB4g D8CB3yPB4uật ngGC3vồi eCkvVLd9cùng bà8CB3yPB4n cò8CB3yPB4n ch8CB3yPB4ưa 8CB3yPB4tính, 8CB3yPB4bây 8CB3yPB4giờ còneCkvVLd9 c8CB3yPB4ùng 8CB3yPB4nhau trGC3vực ban.

CeCkvVLd9ó eCkvVLd9nghĩa là,8CB3yPB4 GC3vsau nàGC3vy nếeCkvVLd9u ceCkvVLd9ó họp8CB3yPB4 hàeCkvVLd9nh gì,8CB3yPB4 hoGC3vạt động8CB3yPB4 tGC3vhể 8CB3yPB4thao gì,8CB3yPB4 KGC3vhang Duật8CB3yPB4 đều8CB3yPB4 điGC3v th8CB3yPB4eo tôieCkvVLd9, thỉnheCkvVLd9 tGC3vhoảng xuấtGC3v hiện8CB3yPB4 cạeCkvVLd9nh tôi.

Thậ8CB3yPB4t GC3vbi teCkvVLd9hảm, thậ8CB3yPB4t beCkvVLd9i thảmGC3v GC3va 8CB3yPB4a 8CB3yPB4a eCkvVLd9a GC3va eCkvVLd9a GC3va GC3va eCkvVLd9a GC3va a!!

CuốeCkvVLd9i tháeCkvVLd9ng mườieCkvVLd9 ha8CB3yPB4i, sắp8CB3yPB4 tGC3với GC3v 8CB3yPB4kì GC3vthi họeCkvVLd9c eCkvVLd9kì, khoảngeCkvVLd9 thờiGC3v geCkvVLd9ian nàyeCkvVLd9 phỏng8CB3yPB4 chừeCkvVLd9ng làeCkvVLd9 thờ8CB3yPB4i gi8CB3yPB4an cáceCkvVLd9 hGC3vọc 8CB3yPB4 siGC3vnh eCkvVLd9chăm eCkvVLd9chỉ eCkvVLd9nhất, teCkvVLd9ôi cũngGC3v khGC3vông eCkvVLd9ngoại l8CB3yPB4ệ, teCkvVLd9ôi làGC3v điển8CB3yPB4 hGC3vình củ8CB3yPB4a kiểu8CB3yPB4 8CB3yPB4 heCkvVLd9ọc si8CB3yPB4nh n8CB3yPB4ước tớ8CB3yPB4i châ8CB3yPB4n meCkvVLd9ới eCkvVLd9nhảy, 8CB3yPB4vì vậy8CB3yPB4 vừa8CB3yPB4 tớ8CB3yPB4i lúcGC3v neCkvVLd9ày teCkvVLd9ôi liền8CB3yPB4 cảeCkvVLd9m eCkvVLd9 th8CB3yPB4ấy cóGC3v 8CB3yPB4áp lực.

Khang DuậGC3vt lại8CB3yPB4 kh8CB3yPB4ông giốngGC3v v8CB3yPB4ậy, một8CB3yPB4 chúteCkvVLd9 áp8CB3yPB4 lựeCkvVLd9c trướGC3vc keCkvVLd9hi teCkvVLd9hi đềuGC3v khôeCkvVLd9ng eCkvVLd9có, tGC3van học8CB3yPB4 h8CB3yPB4oặc lúcGC3v neCkvVLd9ghỉ trGC3vưa đều8CB3yPB4 8CB3yPB4đi 8CB3yPB4đá bóng.

Tôi oáeCkvVLd9n g8CB3yPB4iận nha.

Tiết haeCkvVLd9i ngàyGC3v hGC3vôm 8CB3yPB4đó vừa8CB3yPB4 hết8CB3yPB4, 8CB3yPB4 mộteCkvVLd9 tênGC3v coGC3vn treCkvVLd9ai chạyeCkvVLd9 đeCkvVLd9ến chỗeCkvVLd9 KhaeCkvVLd9ng 8CB3yPB4Duật hỏGC3vi bàGC3vi, aGC3vi bGC3viểu GC3vngười 8CB3yPB4ta eCkvVLd9học eCkvVLd9 8CB3yPB4giỏi đâu,8CB3yPB4 bình8CB3yPB4 thườngeCkvVLd9 cũ8CB3yPB4ng s8CB3yPB4ẵn sàng8CB3yPB4 eCkvVLd9chỉ b8CB3yPB4ài, eCkvVLd9hiện teCkvVLd9ại 8CB3yPB4lại 8CB3yPB4là ỦyeCkvVLd9 vi8CB3yPB4ên hGC3vọc eCkvVLd9 tGC3vập, ngườieCkvVLd9 eCkvVLd9tìm hắneCkvVLd9 hỏi8CB3yPB4 bàGC3vi cũngeCkvVLd9 nGC3vhiều hơn.

Thấy có8CB3yPB4 người8CB3yPB4 hỏi8CB3yPB4 bàieCkvVLd9 hGC3vắn, t8CB3yPB4ôi liềnGC3v đứngGC3v d8CB3yPB4ậy nGC3vhường chỗ.

Tên GC3vcon tra8CB3yPB4i neCkvVLd9ày eCkvVLd9tên lGC3và Kế8CB3yPB4 8CB3yPB4 KiGC3vệt HạnhGC3v, r8CB3yPB4ất chăeCkvVLd9m cGC3vhỉ họ8CB3yPB4c hành8CB3yPB4, ch8CB3yPB4úng tô8CB3yPB4i đ8CB3yPB4ều gọi8CB3yPB4 hắnGC3v leCkvVLd9à mọteCkvVLd9 sách8CB3yPB4, bởieCkvVLd9 eCkvVLd9 vì8CB3yPB4 hắn8CB3yPB4 thậGC3vt sựeCkvVLd9 theCkvVLd9ích đọcGC3v sácheCkvVLd9, kGC3vhông hiểueCkvVLd9 l8CB3yPB4iền GC3vhỏi làGC3v thói8CB3yPB4 q8CB3yPB4uen của8CB3yPB4 8CB3yPB4 hắn.

Hắn thGC3vấy tôiGC3v 8CB3yPB4nhường chỗGC3v liềnGC3v nóGC3vi GC3v“Cảm eCkvVLd9ơn lớpGC3v trưởng”

Hắn làeCkvVLd9 GC3vđứa dueCkvVLd9y GC3vnhất tron8CB3yPB4g lớpGC3v kGC3vhông nưGC3vớc cheCkvVLd9ảy bèeCkvVLd9o trôiGC3v kêueCkvVLd9 tôi8CB3yPB4 làeCkvVLd9 8CB3yPB4Phúc Tấn.

Tôi kíceCkvVLd9h độngGC3v đGC3vến GC3vxém kh8CB3yPB4óc, GC3vN GC3v lâuGC3v khôngGC3v ngGC3vhe được8CB3yPB4 ngưGC3vời t8CB3yPB4a 8CB3yPB4kêu tGC3vôi eCkvVLd9là GC3vlớp trưởng,eCkvVLd9 hoàeCkvVLd9i eCkvVLd9niệm –8CB3yPB4 ingGC3v, hảGC3vo 8CB3yPB4 cảmeCkvVLd9 đố8CB3yPB4i vớiGC3v h8CB3yPB4ắn 8CB3yPB4cũng tăng8CB3yPB4 teCkvVLd9ên heCkvVLd9ai trăm8CB3yPB4 phGC3vần trăm.

HắneCkvVLd9 GC3vmở r8CB3yPB4a sác8CB3yPB4h 8CB3yPB4bài tập8CB3yPB4, hỏi8CB3yPB4 eCkvVLd9Khang eCkvVLd9Duật “KhangGC3v Duật,eCkvVLd9 mình8CB3yPB4 muGC3vốn GC3vhỏi bạnGC3v b8CB3yPB4ài này8CB3yPB4, bạ8CB3yPB4n chỉeCkvVLd9 mìnheCkvVLd9 đi.”

Tôi ở8CB3yPB4 mộtGC3v bênGC3v gậtGC3v đầu,GC3v ceCkvVLd9ho rằng8CB3yPB4 8CB3yPB4người 8CB3yPB4tốt GC3vnhư vậy,8CB3yPB4 xGC3vác thậteCkvVLd9 là8CB3yPB4 nêeCkvVLd9n g8CB3yPB4iúp đỡeCkvVLd9 hế8CB3yPB4t sức.

Ai GC3vngờ KGC3vhang DeCkvVLd9uật l8CB3yPB4ại bàeCkvVLd9y 8CB3yPB4ra một8CB3yPB4 b8CB3yPB4ộ mặteCkvVLd9 8CB3yPB4xa c8CB3yPB4ách “KGC3vhông rảnh!!”

Tôi eCkvVLd9buồn bực,eCkvVLd9 bìnhGC3v teCkvVLd9hường h8CB3yPB4ắn cũeCkvVLd9ng khôGC3vng nheCkvVLd9ư vậy.

KếeCkvVLd9 KiệteCkvVLd9 HạnheCkvVLd9 ceCkvVLd9òn beCkvVLd9uồn bựcGC3v hơneCkvVLd9 tôiGC3v “TạGC3vi s8CB3yPB4ao vậy?”

Tô8CB3yPB4i 8CB3yPB4cũng mu8CB3yPB4ốn biếtGC3v Kh8CB3yPB4ang 8CB3yPB4Duật bịeCkvVLd9 gìeCkvVLd9 vGC3vậy, eCkvVLd9vì saeCkvVLd9o vGC3vẻ mặtGC3v kh8CB3yPB4ó chịu.

Lúc n8CB3yPB4ày, TiểuGC3v P8CB3yPB4hiền lạiGC3v GC3vnói GC3v vớiGC3v eCkvVLd9tôi “MiểueCkvVLd9 Miể8CB3yPB4u, ngGC3vày 8CB3yPB4kia lGC3và eCkvVLd9sinh nhậ8CB3yPB4t cGC3vủa eCkvVLd9Đại Son8CB3yPB4g v8CB3yPB4à GC3vTiểu S8CB3yPB4ong, eCkvVLd9 b8CB3yPB4uổi cheCkvVLd9iều taGC3vo với8CB3yPB4 TừGC3v OánheCkvVLd9 đieCkvVLd9 m8CB3yPB4ua qu8CB3yPB4à, mGC3vày cóeCkvVLd9 eCkvVLd9đi không?”

“Sinh nhật8CB3yPB4?” GC3vtôi n8CB3yPB4ghĩ mộteCkvVLd9 8CB3yPB4 chúteCkvVLd9, nhGC3vớ leCkvVLd9ại ngàyGC3v, đúngeCkvVLd9 eCkvVLd9là ngàyeCkvVLd9 eCkvVLd923 tGC3vháng eCkvVLd912 là8CB3yPB4 sinGC3vh nheCkvVLd9ật củ8CB3yPB4a ĐạGC3vi SoneCkvVLd9g 8CB3yPB4 vàeCkvVLd9 Tiể8CB3yPB4u SoneCkvVLd9g, vộieCkvVLd9 vGC3vàng GC3vtrả lời8CB3yPB4 “Đi,GC3v đi8CB3yPB4, t8CB3yPB4ao đi!!”

ĐGC3vang teCkvVLd9hảo luậeCkvVLd9n neCkvVLd9óng bỏnGC3vg, KeCkvVLd9ế eCkvVLd9 KieCkvVLd9ệt GC3vHạnh độteCkvVLd9 nhi8CB3yPB4ên chạeCkvVLd9y tớeCkvVLd9i, đứngGC3v thẳngGC3v tắp,GC3v điêneCkvVLd9 cuồngeCkvVLd9 keCkvVLd9êu tôeCkvVLd9i GC3v“Phúc 8CB3yPB4 Tấn,GC3v PhúeCkvVLd9c Tấn8CB3yPB4, PeCkvVLd9húc eCkvVLd9Tấn, P8CB3yPB4húc Tấn…”

Tôi sửngeCkvVLd9 8CB3yPB4sốt, đâGC3vy làGC3v ýeCkvVLd9 gì.

Đồ điên!!

ĐợiGC3v t8CB3yPB4ới lGC3vúc hắ8CB3yPB4n kêGC3vu khoảngeCkvVLd9 mườieCkvVLd9 mấ8CB3yPB4y tiến8CB3yPB4g ‘PhúceCkvVLd9 TGC3vấn’ eCkvVLd9rồi, eCkvVLd9tôi eCkvVLd9nhìn th8CB3yPB4ấy KeCkvVLd9hang DuGC3vật vẫyGC3v vẫeCkvVLd9y eCkvVLd9tay eCkvVLd9với hắn.

Hắn eCkvVLd9không eCkvVLd9kêu neCkvVLd9ữa, ngoeCkvVLd9an ngGC3voãn q8CB3yPB4uay trởGC3v về.

Tôi GC3vchợt ngh8CB3yPB4e KhaneCkvVLd9g DuậeCkvVLd9t nGC3vói “ThậtGC3v rGC3va bài8CB3yPB4 nàyeCkvVLd9 giải8CB3yPB4 neCkvVLd9hư vậy…”

Tôi ng8CB3yPB4he khônGC3vg rGC3võ n8CB3yPB4ên t8CB3yPB4rở lạiGC3v chGC3vỗ ngồi,eCkvVLd9 muốn8CB3yPB4 8CB3yPB4hỏi KếeCkvVLd9 KiệGC3vt HạneCkvVLd9h eCkvVLd9có ýGC3v gì.

Đợi GC3vlàm GC3vbài 8CB3yPB4xong GC3vrồi, h8CB3yPB4ắn nhìeCkvVLd9n thấy8CB3yPB4 tôGC3vi, 8CB3yPB4nói cợtGC3v n8CB3yPB4hả “Phúc8CB3yPB4 Tấn,GC3v eCkvVLd9ta 8CB3yPB4xong rồ8CB3yPB4i, 8CB3yPB4mời eCkvVLd9ngài ngồi,eCkvVLd9 eCkvVLd9mời ngàiGC3v ngồi.”

Tôi càn8CB3yPB4g 8CB3yPB4không r8CB3yPB4õ, teCkvVLd9ại saGC3vo GC3vhắn eCkvVLd9lại k8CB3yPB4hông ngừn8CB3yPB4g kêuGC3v tô8CB3yPB4i GC3vlà PhúGC3vc Tấn,GC3v tôeCkvVLd9i trừ8CB3yPB4ng mắtGC3v eCkvVLd9nhìn eCkvVLd9hắn, GC3vhi v8CB3yPB4ọng hắn8CB3yPB4 cóeCkvVLd9 thể8CB3yPB4 sử8CB3yPB4a miệng.

Hắn lạiGC3v 8CB3yPB4một chúGC3vt cũneCkvVLd9g k8CB3yPB4hông eCkvVLd9 hiểeCkvVLd9u được,eCkvVLd9 GC3vđại khGC3vái neCkvVLd9ghĩ rằngeCkvVLd9 tô8CB3yPB4i ngạGC3vi ngồGC3vi 8CB3yPB4chỗ hắneCkvVLd9 8CB3yPB4đã GC3vngồi quaeCkvVLd9, lGC3viền GC3v lấyeCkvVLd9 taGC3vy áo8CB3yPB4 xoeCkvVLd9a xo8CB3yPB4a 8CB3yPB4ghế GC3vngồi, c8CB3yPB4òn nó8CB3yPB4i 8CB3yPB4thêm “PhúeCkvVLd9c Tấn,8CB3yPB4 ngồiGC3v a.”

Ngồi 8CB3yPB4cái đầueCkvVLd9 c8CB3yPB4ậu. TôGC3vi càn8CB3yPB4g trừnGC3vg hắn.

Sửa m8CB3yPB4iệng đi8CB3yPB4, cậueCkvVLd9 lGC3và người8CB3yPB4 dGC3vuy nhấtGC3v GC3vgần b8CB3yPB4ùn 8CB3yPB4mà GC3vchẳng hGC3vôi teCkvVLd9anh mù8CB3yPB4i bùneCkvVLd9 nhaeCkvVLd9, tiế8CB3yPB4p tụ8CB3yPB4c pháGC3vt 8CB3yPB4huy đ8CB3yPB4i chứ.

Nhưng GC3vhắn eCkvVLd9một ceCkvVLd9hút cũngGC3v eCkvVLd9không phản8CB3yPB4 ứng8CB3yPB4, dọn8CB3yPB4 dẹp8CB3yPB4 sácheCkvVLd9 giáGC3vo khoaGC3v, vu8CB3yPB4ốt vuGC3vốt gáGC3vy, 8CB3yPB4bỏ đ8CB3yPB4i giốngGC3v nh8CB3yPB4ư khôGC3vng có8CB3yPB4 v8CB3yPB4iệc gì.

Lôn8CB3yPB4g màGC3vy củaeCkvVLd9 tô8CB3yPB4i GC3vđều dồn8CB3yPB4 thà8CB3yPB4nh mGC3vột cGC3vục, GC3vrối rắm.

Đây l8CB3yPB4à ýGC3v gì,GC3v ýGC3v 8CB3yPB4gì a.

eCkvVLd9Tôi nhGC3vìn 8CB3yPB4về 8CB3yPB4phía 8CB3yPB4Khang DuậeCkvVLd9t, c8CB3yPB4ứ ceCkvVLd9ảm thGC3vấy cGC3vó eCkvVLd9gì đóeCkvVLd9 khôngGC3v eCkvVLd9bình thường.

Khang Duật8CB3yPB4 đanGC3vg GC3vnhàn nheCkvVLd9ã teCkvVLd9hu GC3v dọn8CB3yPB4 eCkvVLd9hộp b8CB3yPB4út, 8CB3yPB4không biếtGC3v cóGC3v phảGC3vi tạiGC3v ảeCkvVLd9o giác8CB3yPB4 củ8CB3yPB4a t8CB3yPB4ôi hGC3vay khônGC3vg, hắneCkvVLd9 giống8CB3yPB4 GC3v nhGC3vư th8CB3yPB4ật sueCkvVLd9ng sướ8CB3yPB4ng, eCkvVLd9cùng GC3vvẻ mặtGC3v khóGC3v 8CB3yPB4chịu treCkvVLd9ước GC3vđó GC3vkhác nhaGC3vu mộtGC3v trờ8CB3yPB4i eCkvVLd9 meCkvVLd9ột vực,GC3v leCkvVLd9ộ eCkvVLd9ra 8CB3yPB4một cGC3vỗ seCkvVLd9ảng khoái.

ĐạeCkvVLd9i khGC3vái là8CB3yPB4 chGC3vú ý8CB3yPB4 tớeCkvVLd9i ánheCkvVLd9 meCkvVLd9ắt GC3vcủa eCkvVLd9tôi, 8CB3yPB4hắn queCkvVLd9ay đầuGC3v eCkvVLd9“Làm GC3vsao vậy?”

“LàGC3vm sa8CB3yPB4o vậy8CB3yPB4!? TeCkvVLd9ôi GC3vcòn meCkvVLd9uốn biết8CB3yPB4 lGC3vàm s8CB3yPB4ao v8CB3yPB4ậy a?”GC3v tô8CB3yPB4i chỉ8CB3yPB4 hướngGC3v KeCkvVLd9ế KiệteCkvVLd9 Hạnh8CB3yPB4 “CậueCkvVLd9 eCkvVLd9làm g8CB3yPB4ì GC3vvới hắn?”

Khang DuậtGC3v eCkvVLd9vẻ mGC3vặt giốngGC3v n8CB3yPB4hư rấeCkvVLd9t vGC3vô teCkvVLd9ội, ceCkvVLd9hớp chớpeCkvVLd9 meCkvVLd9ắt nGC3vhìn t8CB3yPB4ôi “ChỉGC3v bGC3vài ceCkvVLd9ho hắn8CB3yPB4 nha.”

“Không phảiGC3v cái8CB3yPB4 này,8CB3yPB4 veCkvVLd9ì sGC3vao 8CB3yPB4hắn gọi8CB3yPB4 tôeCkvVLd9i GC3vlà PhGC3vúc Tấn.”

eCkvVLd9Hắn 8CB3yPB4càng vô8CB3yPB4 tộeCkvVLd9i nhì8CB3yPB4n tôi8CB3yPB4 “AiGC3v 8CB3yPB4cũng gọiGC3v ceCkvVLd9ậu eCkvVLd9là PhGC3vúc GC3vTấn nha.”

8CB3yPB4“Không phảieCkvVLd9…ý tô8CB3yPB4i khôneCkvVLd9g phảieCkvVLd9 8CB3yPB4 vậy,eCkvVLd9 8CB3yPB4ý tôieCkvVLd9 GC3vlà vừa8CB3yPB4 rồieCkvVLd9 hắeCkvVLd9n còn8CB3yPB4 gọi8CB3yPB4 8CB3yPB4tôi là8CB3yPB4 lớp8CB3yPB4 trưởng,8CB3yPB4 tạGC3vi saGC3vo đ8CB3yPB4ột nhiên8CB3yPB4 8CB3yPB4 lạieCkvVLd9 s8CB3yPB4ửa miêng.eCkvVLd9” TrưeCkvVLd9ớc seCkvVLd9au ch8CB3yPB4ỉ ké8CB3yPB4m nha8CB3yPB4u GC3vcó mấyGC3v p8CB3yPB4hút, màGC3v meCkvVLd9ấy peCkvVLd9hút n8CB3yPB4ày KếeCkvVLd9 eCkvVLd9 KiệeCkvVLd9t HeCkvVLd9ạnh c8CB3yPB4hỉ đứGC3vng ởGC3v chỗGC3v hắn.

Khang DuậGC3vt thựceCkvVLd9 sựeCkvVLd9 keCkvVLd9hông GC3vhiểu GC3v gìeCkvVLd9 hết8CB3yPB4 nhìeCkvVLd9n tôeCkvVLd9i, saGC3vu đóGC3v nói8CB3yPB4 “LàmeCkvVLd9 eCkvVLd9sao tôGC3vi b8CB3yPB4iết đeCkvVLd9ược, t8CB3yPB4ôi c8CB3yPB4ũng kGC3vhông peCkvVLd9hải eCkvVLd9 hắnGC3v, neCkvVLd9ếu khôngGC3v cậuGC3v điGC3v hỏ8CB3yPB4i hắnGC3v đi.”

Đó GC3vlà một8CB3yPB4 eCkvVLd9ý hay.

Tôi cò8CB3yPB4n theCkvVLd9ật tGC3vính eCkvVLd9đi hỏieCkvVLd9 .

Như8CB3yPB4ng làGC3v 8CB3yPB4Kế KiGC3vệt H8CB3yPB4ạnh vừaeCkvVLd9 GC3vnhìn teCkvVLd9hấy tôeCkvVLd9i, keCkvVLd9hông đợiGC3v tGC3vôi hỏi8CB3yPB4, 8CB3yPB4tựa nhưeCkvVLd9 co8CB3yPB4n vẹGC3vt kGC3vêu GC3vtôi Phú8CB3yPB4c TấeCkvVLd9n, Ph8CB3yPB4úc TGC3vấn, PGC3vhúc Tấn.

PhúGC3vc TấeCkvVLd9n tớieCkvVLd9 nỗi8CB3yPB4 tôGC3vi hỏi8CB3yPB4 kheCkvVLd9ông GC3vnổi nữa.

Xám xịteCkvVLd9 quaeCkvVLd9y veCkvVLd9ề chỗGC3v ngồi.

Chuông vàeCkvVLd9o 8CB3yPB4lớp vGC3vang lên,GC3v tôi8CB3yPB4 eCkvVLd9 nha8CB3yPB4nh 8CB3yPB4chóng lấyGC3v 8CB3yPB4sách giáGC3vo kheCkvVLd9oa ra8CB3yPB4, GC3vtrong lò8CB3yPB4ng rốeCkvVLd9i rắm8CB3yPB4 GC3v, l8CB3yPB4ại muốneCkvVLd9 eCkvVLd9hỏi GC3v K8CB3yPB4hang DuậteCkvVLd9, GC3vnhưng hGC3vắn lạiGC3v bàyGC3v eCkvVLd9ra vGC3vẻ mặtGC3v 8CB3yPB4em 8CB3yPB4bé n8CB3yPB4goan, eCkvVLd9mắt đeneCkvVLd9 eCkvVLd9lúng l8CB3yPB4iếng GC3v t8CB3yPB4o tròGC3vn teCkvVLd9rong suốteCkvVLd9 eCkvVLd9hết c8CB3yPB4ỡ, GC3vgiống eCkvVLd9như đ8CB3yPB4ang nói8CB3yPB4, GC3vbé làGC3v GC3vbé eCkvVLd9ngoan, b8CB3yPB4é eCkvVLd9vô GC3v 8CB3yPB4cùng GC3vngoan, chuyệeCkvVLd9n eCkvVLd9xấu geCkvVLd9ì 8CB3yPB4bé c8CB3yPB4ũng eCkvVLd9không eCkvVLd9có làm.

Tôi bịeCkvVLd9 eCkvVLd9ánh mắteCkvVLd9 tGC3vhuần khiếteCkvVLd9 GC3vdơ GC3vbẩn nàyeCkvVLd9 hoàneCkvVLd9 toGC3vàn cảnGC3v lại.

Tôi8CB3yPB4 tiGC3vếp 8CB3yPB4tục rốGC3vi rắm,GC3v 8CB3yPB4lại cứ8CB3yPB4 rGC3vối rắm8CB3yPB4 mãGC3vi m8CB3yPB4à 8CB3yPB4lại tìm8CB3yPB4 khGC3vông rGC3va đáp8CB3yPB4 eCkvVLd9án gì.

TiGC3vếp t8CB3yPB4heo, ch8CB3yPB4úng tôieCkvVLd9 đốieCkvVLd9 8CB3yPB4mặt với8CB3yPB4 eCkvVLd9kì eCkvVLd9thi cuốiGC3v kỳ,eCkvVLd9 tôi8CB3yPB4 cũngGC3v khôneCkvVLd9g cóGC3v cGC3vơ hội8CB3yPB4 eCkvVLd9rối eCkvVLd9rắm nữaGC3v, tấ8CB3yPB4t eCkvVLd9cả 8CB3yPB4suy ngeCkvVLd9hĩ đềueCkvVLd9 đ8CB3yPB4ặt eCkvVLd9ở cuộceCkvVLd9 thi.

Thi xo8CB3yPB4ng, teCkvVLd9âm t8CB3yPB4rạng lạeCkvVLd9i sueCkvVLd9ng eCkvVLd9sướng, hơeCkvVLd9n nGC3vữa tôGC3vi eCkvVLd9thi cũngeCkvVLd9 khôneCkvVLd9g t8CB3yPB4ệ leCkvVLd9ắm, 8CB3yPB4chuyện gì&nbs8CB3yPB4p; cũngeCkvVLd9 quăngeCkvVLd9 r8CB3yPB4a 8CB3yPB4sau đầu.

Nhưng tớiGC3v trước8CB3yPB4 nghỉGC3v đông,GC3v tôi8CB3yPB4 lạieCkvVLd9 eCkvVLd9bắt đeCkvVLd9ầu rốieCkvVLd9 rắm.

Chúng tôiGC3v eCkvVLd9vào th8CB3yPB4ời đóGC3v, heCkvVLd9ơn 9eCkvVLd99 phầ8CB3yPB4n trăeCkvVLd9m hGC3vọc sineCkvVLd9h đềuGC3v sợeCkvVLd9 cùngeCkvVLd9 m8CB3yPB4ột thứ.

Đó leCkvVLd9à –GC3v sổeCkvVLd9 liêeCkvVLd9n lạc.

Đừng nGC3vhìn GC3vcái quyểGC3vn sổ8CB3yPB4 mà8CB3yPB4u đỏ8CB3yPB4 eCkvVLd9 GC3v(có đôeCkvVLd9i kGC3vhi leCkvVLd9à màueCkvVLd9 xa8CB3yPB4nh) GC3vchỉ neCkvVLd9hỏ bằng8CB3yPB4 GC3vbàn GC3vtay nàyeCkvVLd9 GC3vmà xeeCkvVLd9m th8CB3yPB4ường, 8CB3yPB4lực ảnGC3vh eCkvVLd9 hưởngeCkvVLd9 c8CB3yPB4ủa GC3vnó eCkvVLd9rất kieCkvVLd9nh ngư8CB3yPB4ời .

Trong s8CB3yPB4ổ 8CB3yPB4có đeCkvVLd9iểm số8CB3yPB4 củaGC3v chúngeCkvVLd9 8CB3yPB4 8CB3yPB4tôi, cò8CB3yPB4n cóGC3v leCkvVLd9ời eCkvVLd9nhận x8CB3yPB4ét củaeCkvVLd9 eCkvVLd9giáo v8CB3yPB4iên, liê8CB3yPB4n GC3vquan tớ8CB3yPB4i chueCkvVLd9yện chúeCkvVLd9ng teCkvVLd9ôi 8CB3yPB4 c8CB3yPB4ó thể8CB3yPB4 ceCkvVLd9ó nh8CB3yPB4ững nGC3vgày nghỉeCkvVLd9 yêneCkvVLd9 eCkvVLd9bình hGC3vay khô8CB3yPB4ng, tếtGC3v neCkvVLd9guyên 8CB3yPB4đán ceCkvVLd9ó thể8CB3yPB4 nhậneCkvVLd9 GC3v đượceCkvVLd9 tiềneCkvVLd9 lì8CB3yPB4 xì8CB3yPB4 h8CB3yPB4ay khôn8CB3yPB4g, sâeCkvVLd9u heCkvVLd9ơn nữaeCkvVLd9 GC3vliên qeCkvVLd9uan tớGC3vi eCkvVLd9da teCkvVLd9hịt củeCkvVLd9a chúngeCkvVLd9 GC3v teCkvVLd9ôi, qGC3vuyết định8CB3yPB4 x8CB3yPB4em eCkvVLd9ba mẹ8CB3yPB4 cheCkvVLd9úng tôi8CB3yPB4 8CB3yPB4có th8CB3yPB4ể lGC3vấy chổi8CB3yPB4 8CB3yPB4lông gà,GC3v dé8CB3yPB4p lêGC3v hoặeCkvVLd9c 8CB3yPB4 đồ8CB3yPB4 dùngGC3v hằn8CB3yPB4g ngeCkvVLd9ày làmeCkvVLd9 huGC3vng kheCkvVLd9í đểeCkvVLd9 8CB3yPB4hầu hạeCkvVLd9 chún8CB3yPB4g 8CB3yPB4tôi haGC3vy không.

VậyGC3v còn8CB3yPB4 GC3vchưa tGC3vính, GC3vít reCkvVLd9a 8CB3yPB4mỗi GC3vlớp cũnGC3vg sẽGC3v 8CB3yPB4có mộteCkvVLd9 eCkvVLd9hai đứeCkvVLd9a 8CB3yPB4ngon lành.

Bời veCkvVLd9ì GC3vcô 8CB3yPB4chủ nhiệGC3vm bịGC3v bệGC3vnh, cGC3vô liềeCkvVLd9n giGC3vao ch8CB3yPB4o tôiGC3v làeCkvVLd9m mộtGC3v chuyệ8CB3yPB4n vôGC3v cùng8CB3yPB4 eCkvVLd9vô sỉ.

LGC3vời n8CB3yPB4hận xé8CB3yPB4t treCkvVLd9ong phiểeCkvVLd9u leCkvVLd9iên lạc,eCkvVLd9 giaGC3vo ch8CB3yPB4o 8CB3yPB4tôi viết.

Còn nóGC3vi gGC3vì GC3vmà, GC3vem leCkvVLd9à lớeCkvVLd9p GC3v trư8CB3yPB4ởng, rấtGC3v hiểuGC3v các8CB3yPB4 bạn,8CB3yPB4 GC3vem v8CB3yPB4iết theCkvVLd9ích hợpeCkvVLd9 eCkvVLd9nhất, bấteCkvVLd9 quáeCkvVLd9 8CB3yPB4cũng kh8CB3yPB4ông thểeCkvVLd9 GC3v vì8CB3yPB4 tìn8CB3yPB4h c8CB3yPB4ảm GC3vbạn bè8CB3yPB4 meCkvVLd9à làmeCkvVLd9 r8CB3yPB4ối k8CB3yPB4ỉ cươneCkvVLd9g, phảeCkvVLd9i viGC3vết đúngGC3v veCkvVLd9ới 8CB3yPB4thực tế.

KhôngGC3v đưeCkvVLd9ợc l8CB3yPB4àm eCkvVLd9rối kỉGC3v cươGC3vng thìGC3v eCkvVLd9cô cGC3vũng đừnGC3vg GC3vkêu eGC3vm viếGC3vt nha.

Sau k8CB3yPB4hi GC3vtan học8CB3yPB4, t8CB3yPB4rong phòngeCkvVLd9 8CB3yPB4 chỉeCkvVLd9 eCkvVLd9có t8CB3yPB4ôi vàGC3v KhGC3vang Duật,eCkvVLd9 hắ8CB3yPB4n 8CB3yPB4là 8CB3yPB4Ủy viên8CB3yPB4 họceCkvVLd9 t8CB3yPB4ập mớiGC3v, đương8CB3yPB4 nhiêneCkvVLd9 phảiGC3v ởeCkvVLd9 eCkvVLd9 lại8CB3yPB4 giúpeCkvVLd9 tGC3vôi, thGC3vật 8CB3yPB4ra neCkvVLd9gay từeCkvVLd9 đầuGC3v eCkvVLd9tôi GC3vcũng cảmeCkvVLd9 t8CB3yPB4hấy kheCkvVLd9ông đưGC3vợc tựGC3v eCkvVLd9 nhiên.

Nhưng màeCkvVLd9 nhGC3vìn cuốGC3vn 8CB3yPB4sổ liênGC3v lGC3vạc đang8CB3yPB4 nằm8CB3yPB4 treCkvVLd9ên GC3vtay t8CB3yPB4ôi này…

Lòng GC3vtôi lạiGC3v không&GC3vnbsp; cònGC3v khôn8CB3yPB4g tựGC3v 8CB3yPB4nhiên nữa.

Tất cảeCkvVLd9 đềueCkvVLd9 leCkvVLd9à GC3vmàu đỏGC3v, điểmGC3v sốGC3v đềGC3vu từeCkvVLd9 8CB3yPB45 tớieCkvVLd9 GC3v15, eCkvVLd9không 8CB3yPB4xem tGC3vên eCkvVLd9cũng eCkvVLd9biết l8CB3yPB4à ai.

Đại vưGC3vơng eCkvVLd9lớp chún8CB3yPB4g 8CB3yPB4tôi, bạn8CB3yPB4 Ch8CB3yPB4u DũngGC3v Cường.

Hắn c8CB3yPB4ó tiếGC3vng lGC3và họcGC3v sGC3vinh c8CB3yPB4á GC3v biệ8CB3yPB4t, suốt8CB3yPB4 eCkvVLd9ngày ở8CB3yPB4 trườngGC3v đ8CB3yPB4ánh nha8CB3yPB4u, đánGC3vh treCkvVLd9ận nGC3vào tGC3vo trậ8CB3yPB4n nấy,GC3v meCkvVLd9ẹ hắ8CB3yPB4n vìeCkvVLd9 GC3v viGC3vệc hắneCkvVLd9 đánGC3vh nhauGC3v, th8CB3yPB4ường bịGC3v gọGC3vi tớiGC3v trường,GC3v tuầ8CB3yPB4n t8CB3yPB4rước 8CB3yPB4còn đến8CB3yPB4 một8CB3yPB4 GC3v lầeCkvVLd9n đâu8CB3yPB4? NeCkvVLd9hưng eCkvVLd9mẹ 8CB3yPB4hắn cưn8CB3yPB4g ceCkvVLd9hiều hắeCkvVLd9n, thậteCkvVLd9 nhiều8CB3yPB4 chuGC3vyện cũngGC3v k8CB3yPB4hông neCkvVLd9ói GC3v ch8CB3yPB4o 8CB3yPB4bố eCkvVLd9hắn, hằngeCkvVLd9 nGC3văm không&neCkvVLd9bsp; cGC3vó ởGC3v nhà,8CB3yPB4 làm8CB3yPB4 huấn8CB3yPB4 luyGC3vện GC3vviên quy8CB3yPB4ền 8CB3yPB4anh, ceCkvVLd9ho 8CB3yPB4 nêeCkvVLd9n việ8CB3yPB4c neCkvVLd9ày cGC3vủa hGC3vắn, bốGC3v hắGC3vn 8CB3yPB4cũng keCkvVLd9hông biết,GC3v đợiGC3v tới8CB3yPB4 GC3vlúc biết,8CB3yPB4 nămeCkvVLd9 8CB3yPB4 t8CB3yPB4rước đánh8CB3yPB4 tớeCkvVLd9i nỗGC3vi mặt8CB3yPB4 hắ8CB3yPB4n 8CB3yPB4sưng lên,8CB3yPB4 cò8CB3yPB4n 8CB3yPB4kéo lGC3vỗ ta8CB3yPB4i hắnGC3v đến8CB3yPB4 trường,GC3v eCkvVLd9tìm eCkvVLd9 mấGC3vy đứeCkvVLd9a bị8CB3yPB4 hắ8CB3yPB4n đánh8CB3yPB4 đểGC3v xi8CB3yPB4n lỗi.

Bố GC3vhắn GC3vlúc đóeCkvVLd9 n8CB3yPB4ói 8CB3yPB4cứng “Thà8CB3yPB4nh eCkvVLd9 tíeCkvVLd9ch heCkvVLd9ọc tậpGC3v khô8CB3yPB4ng t8CB3yPB4ốt, leCkvVLd9à 8CB3yPB4do eCkvVLd9mày keCkvVLd9hông t8CB3yPB4hông minhGC3v, ta8CB3yPB4o khGC3vông GC3vtrách, GC3v 8CB3yPB4nhưng eCkvVLd9để chGC3vo ta8CB3yPB4o bieCkvVLd9ết GC3vmày đ8CB3yPB4ánh ng8CB3yPB4ười kháGC3vc, tGC3vao đ8CB3yPB4ánh gãyGC3v châneCkvVLd9 mày.”

Do mẹeCkvVLd9 hGC3vắn cưeCkvVLd9ng chiều8CB3yPB4, điệneCkvVLd9 GC3v thoạiGC3v eCkvVLd9cố địGC3vnh lúcGC3v đóGC3v c8CB3yPB4òn chưaeCkvVLd9 thông8CB3yPB4 deCkvVLd9ụng, GC3vkhông t8CB3yPB4hể thường8CB3yPB4 xuy8CB3yPB4ên eCkvVLd9liên GC3v eCkvVLd9hệ, bốeCkvVLd9 hGC3vắn eCkvVLd9yêu cầuGC3v teCkvVLd9hầy gieCkvVLd9áo cueCkvVLd9ối kGC3vì m8CB3yPB4ỗi nă8CB3yPB4m 8CB3yPB4liền 8CB3yPB4gửi eCkvVLd9sổ liên8CB3yPB4 lạceCkvVLd9 trực8CB3yPB4 eCkvVLd9 ti8CB3yPB4ếp tớeCkvVLd9i c8CB3yPB4hỗ ông.

Thành eCkvVLd9tích họ8CB3yPB4c tậeCkvVLd9p của8CB3yPB4 hắneCkvVLd9 GC3v keCkvVLd9hông tốeCkvVLd9t, eCkvVLd9bố hắn8CB3yPB4 bieCkvVLd9ết GC3vcũng k8CB3yPB4hông s8CB3yPB4ao, eCkvVLd9nhưng meCkvVLd9à eCkvVLd9lời nhậGC3vn xét8CB3yPB4…đến leCkvVLd9úc đó8CB3yPB4 GC3v chắ8CB3yPB4c bốGC3v hắn8CB3yPB4 đáeCkvVLd9nh gã8CB3yPB4y GC3vchân hắn8CB3yPB4 luôn.

GC3vĐến GC3vlúc đó,GC3v teCkvVLd9ôi c8CB3yPB4hỉ pGC3vhải eCkvVLd9làm đồngGC3v phạm.

Làm leCkvVLd9ớp trưởGC3vng, l8CB3yPB4àm bạeCkvVLd9n GC3vhọc, tGC3vôi đều8CB3yPB4 c8CB3yPB4ó ngGC3vhĩa vụGC3v bảeCkvVLd9o vệGC3v teCkvVLd9hân thGC3vể vàeCkvVLd9 eCkvVLd9sinh 8CB3yPB4mệnh các8CB3yPB4 b8CB3yPB4ạn tron8CB3yPB4g lớp.

Nhưng cáGC3vi nghĩaeCkvVLd9 vụGC3v hueCkvVLd9y hoàn8CB3yPB4g này,GC3v lạieCkvVLd9 làm8CB3yPB4 cGC3vho tô8CB3yPB4i viế8CB3yPB4t GC3vcái lờiGC3v neCkvVLd9hận 8CB3yPB4xét khGC3vỉ 8CB3yPB4gió này,GC3v GC3vlại cònGC3v GC3vphải viếtGC3v 8CB3yPB4cho đ8CB3yPB4úng sGC3vự thậtGC3v nữa.

eCkvVLd9Tôi rốiGC3v rGC3vắm tGC3với mức8CB3yPB4 b8CB3yPB4ạc tóc.

Ánh 8CB3yPB4mắt xấuGC3v GC3vxa l8CB3yPB4iền tGC3voát ra.

Tôi 8CB3yPB4nhìn vGC3về pGC3vhía Kha8CB3yPB4ng Duậ8CB3yPB4t GC3v“Cái eCkvVLd9này c8CB3yPB4ậu viết.”

HắGC3vn eCkvVLd9là Ủy8CB3yPB4 vieCkvVLd9ên hGC3vọc tGC3vập, c8CB3yPB4ũng cGC3vó quGC3vyền viếeCkvVLd9t leCkvVLd9ời nhậ8CB3yPB4n xét.

Tôi vộiGC3v vàngGC3v néeCkvVLd9m ch8CB3yPB4o hắn,8CB3yPB4 đểeCkvVLd9 GC3v hắn8CB3yPB4 b8CB3yPB4uồn r8CB3yPB4ầu GC3vđi, tô8CB3yPB4i eCkvVLd9mặc kệ,eCkvVLd9 nha8CB3yPB4nh nh8CB3yPB4anh v8CB3yPB4iết mGC3vấy cáeCkvVLd9i kheCkvVLd9ác, tôGC3vi GC3vcòn muốneCkvVLd9 GC3v nh8CB3yPB4anh chGC3vóng veCkvVLd9ề 8CB3yPB4nhanh ceCkvVLd9hờ xeCkvVLd9em ĐồneCkvVLd9g xuâGC3vn hỏGC3va diễmeCkvVLd9 a.

Tôi viết,8CB3yPB4 mộ8CB3yPB4t bêGC3vn còeCkvVLd9n nhGC3vìn GC3vlén eCkvVLd9 K8CB3yPB4hang DGC3vuật, thGC3vấy GC3vhắn chGC3víu chặteCkvVLd9 màyeCkvVLd9, teCkvVLd9âm tìnheCkvVLd9 tô8CB3yPB4i thậteCkvVLd9 s8CB3yPB4ảng khoáGC3vi, n8CB3yPB4ghĩ 8CB3yPB4 thầmeCkvVLd9 troGC3vng eCkvVLd9lòng, cậueCkvVLd9 eCkvVLd9cũng cóeCkvVLd9 n8CB3yPB4gày 8CB3yPB4hôm naGC3vy, đểeCkvVLd9 xGC3vem cậGC3vu veCkvVLd9iết n8CB3yPB4hư thếeCkvVLd9 8CB3yPB4nào, GC3v h8CB3yPB4ừ hừ!!

Khang D8CB3yPB4uật 8CB3yPB4suy eCkvVLd9nghĩ tGC3vrong ceCkvVLd9hốc 8CB3yPB4 8CB3yPB4lát, teCkvVLd9hật sGC3vự chỉeCkvVLd9 tronGC3vg chốeCkvVLd9c látGC3v, s8CB3yPB4au eCkvVLd9đó cầ8CB3yPB4m bú8CB3yPB4t 8CB3yPB4lên, vun8CB3yPB4g teCkvVLd9ay rẹeCkvVLd9t rẹt8CB3yPB4, GC3v viếteCkvVLd9 xonGC3vg, l8CB3yPB4iền néGC3vm lạieCkvVLd9 ch8CB3yPB4o tôi.

“eCkvVLd9Xong rồi!”

XoneCkvVLd9g rồi!!GC3v NàeCkvVLd9y thìeCkvVLd9 xo8CB3yPB4ng rồi.

Việc eCkvVLd9làm t8CB3yPB4ôi sầuGC3v k8CB3yPB4hổ GC3vnửa GC3vtiếng, chỉGC3v eCkvVLd9mười phúteCkvVLd9 GC3vlà xong.

Tôi 8CB3yPB4không tGC3vin, bỏGC3v beCkvVLd9út xuống,GC3v m8CB3yPB4ở rGC3va 8CB3yPB4phiếu liêeCkvVLd9n l8CB3yPB4ạc của8CB3yPB4 CGC3vhu DũGC3vng CườngeCkvVLd9, lậtGC3v GC3vtới teCkvVLd9rang ceCkvVLd9ó lờieCkvVLd9 nGC3vhận xét.

Trên đ8CB3yPB4ó GC3vchỉ viế8CB3yPB4t í8CB3yPB4t ỏiGC3v eCkvVLd9mấy chữGC3v –8CB3yPB4 Bạ8CB3yPB4n GC3vDũng thànGC3vh tíchGC3v ổneCkvVLd9 định8CB3yPB4, nănGC3vg lựceCkvVLd9 đấeCkvVLd9m GC3vđá r8CB3yPB4ất mạnh.

Cái geCkvVLd9ì GC3vkêu là8CB3yPB4m rốGC3vi keCkvVLd9ỉ cươeCkvVLd9ng eCkvVLd9tới cảGC3vnh giớieCkvVLd9 cGC3vao nhGC3vất, chính8CB3yPB4 làeCkvVLd9 eCkvVLd9đây, l8CB3yPB4àm rốGC3vi kỉ8CB3yPB4 cương8CB3yPB4 teCkvVLd9ới m8CB3yPB4ức tGC3vìm không8CB3yPB4 8CB3yPB4ra cGC3vhỗ nàGC3vo khônGC3vg hợp8CB3yPB4 lí.

“Nh8CB3yPB4ư thếeCkvVLd9 8CB3yPB4nào? ViếtGC3v GC3vkhông đúng8CB3yPB4?” hắnGC3v hỏi.

Tôi nhan8CB3yPB4h ceCkvVLd9hóng lGC3vắc eCkvVLd9đầu, đúngGC3v leCkvVLd9à viết8CB3yPB4 khônGC3vg chGC3vê 8CB3yPB4vào đâueCkvVLd9 được.

“eCkvVLd9Vậy 8CB3yPB4mau k8CB3yPB4í tên!”

“Ừ,8CB3yPB4 đượceCkvVLd9!” l8CB3yPB4ời nheCkvVLd9ận xGC3vét eCkvVLd9do teCkvVLd9ôi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.