Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một gixKnPan ByfEphòng qxKnPuán beqGRar, LạcByfE TrănNfdy, LiênNfdy ÂeqGRn, ThẩByfEm HạByfE ThụxKnPy, ThấeqGRt TNfdyhất ByfExiêu vẹeqGRo Nfdyvắt ngưNfdyời lênByfE uHW8sô Nfdypha tánNfdy gxKnPẫu, ByfEhai cByfEậu ấuHW8m xKnPca Nfdyhát ởeqGR eqGRbên ByfEtrên, hátNfdy “NhữngeqGR bByfEông eqGRhoa eqGRkia” củxKnPa PhByfEác Thụ.

“Thập TamxKnP, đừNfdyng “la”xKnP nNfdyữa [1eqGR], Nfdytôi nghNfdye sắNfdyp tắteqGR tByfEhở đâyByfE nàNfdyy, eqGRđổi bàByfEi nNfdyào vuHW8ui hơnByfE đieqGR!” LạByfEc TruHW8ăn neqGRém muHW8ột cáxKnPi gốeqGRi ôByfEm qua.

“Được, vuHW8ậy cByfEhị theqGRích xKnPnghe ByfEbài uHW8nào?” ThậpNfdy uHW8Tam kiềByfEm Nfdylại uHW8giọng caeqGRo đãeqGR “lNfdya” ByfEđến phânuHW8 uHW8nửa, nịnhuHW8 nọtNfdy hByfEỏi LạcuHW8 Trăn.

“Tao lạiByfE cNfdyảm thấyxKnP rấtxKnP xKnPdễ nByfEghe, Nfdytao tByfEhích gNfdyiọng nNfdyày, cuHW8ái uHW8gì nhỉ,xKnP Nfdyu buồuHW8n, đúeqGRng khôngByfE xKnPA Thụy?”

“Đúng, queqGRá đúng,ByfE chuHW8ị LByfEiên neqGRói đềeqGRu đúng!”ByfE ThẩNfdym xKnPHạ ThụxKnPy cườiNfdy hềeqGR hề.

“Tao bảuHW8o nàyeqGR ByfEThẩm HByfEạ TuHW8hụy, cheqGRân nxKnPày cByfEủa mByfEày dNfdyỡ txKnPừ teqGRrên thânxKnP cByfEhó eqGRxuống eqGRà, saNfdyu đóxKnP lắpuHW8 lêxKnPn ngưNfdyời mìxKnPnh hảxKnP [2].”uHW8 LạNfdyc TrNfdyăn giơByfE chByfEân huNfdyng hByfEãn chọByfEc uHW8loạn trêNfdyn đeqGRùi cNfdyủa ThẩxKnPm NfdyHạ Thụy.

“Ơ hayNfdy, eqGRquấy reqGRối tìxKnPnh dục.”

“Tao đánuHW8h mày!”

Hai cậNfdyu uHW8ấm nByfEhìn nhauByfE, cNfdyhủ Nfdyđộng uHW8chọn mộteqGR buHW8ài teqGRình Nfdyca háuHW8t đôi.

“Nói đxKnPi nóiNfdy lại,”eqGR LiuHW8ên ÂneqGR nhìxKnPn eqGRvề phíeqGRa LạcByfE TrăByfEn uHW8đang ceqGRuộn treqGRòn xKnPtrên sByfEô Nfdypha đơn,uHW8 “BeqGRạch mãByfE củaeqGR eqGRmày đâueqGR? uHW8Sao ByfEchưa ByfEnghe muHW8ày ByfEnhắc đếnByfE nxKnPữa nhỉxKnP, trướxKnPc uHW8đây cuHW8hẳng phảiNfdy ByfEngày nàuHW8o uHW8cũng treNfdyo trxKnPên miệngeqGR sao?”

Thẩm HạuHW8 ThụyByfE eqGRvừa nuHW8ghe lixKnPền cưNfdyời hôeqGR hNfdyố, “NgườiNfdy xKnPta sớmByfE kxKnPhông cầnxKnP uHW8nó rồi,xKnP chịuHW8 LByfEiên, chịuHW8 cuHW8ố ýByfE xKnPđúng không?”xKnP ThNfdyẩm HạuHW8 TxKnPhụy xKnPcòn nhớuHW8 mìnheqGR đxKnPã kểNfdy chuyệnxKnP nNfdyày cuHW8ho LByfEiên ÂnxKnP, hByfEơn nữauHW8 còuHW8n keqGRể rấeqGRt sốnByfEg độuHW8ng uHW8hình tượng.

Lạc TrăuHW8n ByfElúc nNfdyày khôxKnPng Nfdyhô eqGRứng vớiByfE ThuHW8ẩm HuHW8ạ ThụNfdyy nữxKnPa, ngẩnxKnPg đNfdyầu nhByfEìn teqGRrần nhàNfdy lộngNfdy lẫyuHW8 vuHW8àng eqGRson, muHW8ắt chớpNfdy chớp.

“Không uHW8tiếp tụeqGRc nữNfdya à?Nfdy” LiênNfdy ÂnNfdy eqGRvô cùngeqGR ByfEkinh ngạc.

“Chị tưởnxKnPg làuHW8 tNfdyiểu thuyeqGRết nhixKnPều kỳeqGR ByfEà, đềueqGR uHW8là chuyByfEện ceqGRủa hauHW8i năxKnPm trước,eqGR xxKnPong xxKnPuôi từuHW8 Nfdylâu rồByfEi.” ThẩxKnPm HạuHW8 ThByfEụy Nfdynâng uHW8ly rượByfEu hướngxKnP ByfEqua LNfdyạc TrNfdyăn làxKnPm xKnPđiệu bộxKnP xKnPchúc rượu.

“Không đeqGRúng,” LiêByfEn uHW8Ân ByfEngồi thẳngNfdy dậy,xKnP cuHW8úi đầuuHW8 tNfdyrầm tư,eqGR eqGR“Tao nhớByfE hByfEai năNfdym trướcByfE, xKnPcái ByfEtên bạceqGRh mãByfE xKnPấy chạyNfdy đếnuHW8 heqGRỏi tByfEao LạcByfE ByfETrăn xKnPxin họeqGRc trườnNfdyg nàouHW8, vẻByfE Nfdymặt rấByfEt thànuHW8h khxKnPẩn, Nfdyrất thNfdya thiuHW8ết, rấNfdyt uHW8đau khổ,uHW8 xKnPrất eqGRtiều tByfEụy, suýxKnPt nữaeqGR txKnPao còNfdyn tưởeqGRng LByfEạc TeqGRrăn phụuHW8 hắnuHW8, đươngNfdy nhByfEiên lNfdyát saeqGRu taxKnPo lậpNfdy tứeqGRc eqGRtỉnh ByfEtáo, nxKnPghĩ cáByfEi tNfdyhằng nhByfEóc nheqGRư hắn,uHW8 đãByfE bắuHW8t nxKnPạt uHW8em guHW8ái uHW8nhà tByfEao còneqGR Nfdydám geqGRiả bộxKnP Nfdysi ByfEtình trướcByfE mByfEặt chịNfdy đâeqGRy, nByfEhào lByfEên đánhByfE chNfdyo mộtuHW8 trận,ByfE kếtNfdy quảNfdy —-”ByfE LiênByfE ÂnxKnP ngừeqGRng lạixKnP ByfEho hồiByfE uHW8lâu, “BuHW8a uHW8chiêu bịxKnP chxKnPế nuHW8gự, sNfdyau đuHW8ó xKnPtao vìuHW8 thâByfEn quHW8uên ngxKnPhĩa ByfEcho hắnNfdy địByfEa chByfEỉ, eqGRhắn Nfdyliên tụByfEc nóixKnP haeqGRi eqGRtiếng cảmuHW8 ơByfEn, xoNfdyng quxKnPay ngườxKnPi chạyByfE luôuHW8n, taxKnPo uHW8trông thNfdyeo bóngByfE uHW8lưng nxKnPôn uHW8nóng ấuHW8y màuHW8 nghuHW8ĩ, Nfdygã đàeqGRn ôngxKnP tốByfEt thếxKnP eqGRnày chắcNfdy támeqGR pByfEhần uHW8là ByfEem guHW8ái ByfEmình hiểxKnPu Nfdylầm rNfdyồi.” eqGRNói đếnNfdy đâyNfdy, LiêNfdyn ByfEÂn ngẩngxKnP đầuByfE áNfdynh mByfEắt heqGRung áByfEc, “HóaeqGR ruHW8a lByfEà heqGRỏi đểeqGR uHW8chơi theqGRôi à!”

Lạc TuHW8răn vẫnuHW8 eqGRnhìn lxKnPên ByfEtrần eqGRnhà, keqGRhông hềByfE độByfEng đxKnPậy, eqGRtựa neqGRhư Nfdyđã cứngNfdy đờeqGR ra.

“Em gáxKnPi, khônuHW8g ByfEsao chứ?”eqGR ThẩmxKnP xKnPHạ TheqGRụy nuHW8ghe ByfExong uHW8cũng sữnNfdyg sờ,Nfdy đoạnxKnP eqGRhoàn hồnByfE eqGRđá ngưByfEời bênByfE cạnByfEh uHW8một cái.

“không sauHW8o, xKnPcó thểeqGR ByfEcó cuHW8huyện ByfEgì đượxKnPc chứ.”Nfdy LạcxKnP TrăByfEn đứnByfEg xKnPdậy, cầxKnPm chxKnPai bByfEia tNfdyrên bàneqGR tràeqGR trútNfdy mNfdyột ngụeqGRm, rồixKnP eqGRđi Nfdylên bByfEục háByfEt nhByfEận micxKnPro trêNfdyn tauHW8y ThậpNfdy TByfEam, tưuHW8ơi cưuHW8ời nóByfEi, “ĐếxKnPn Nfdytao, tụieqGR màNfdyy ởxKnP dướiNfdy mNfdyà ngheuHW8, ngheqGRe lByfEuôn chuHW8o taNfdyo uHW8nhá, bổuHW8n tiểxKnPu Nfdythư cốnguHW8 hByfEiến cxKnPa hátNfdy, quáeqGRn quHW8uân tuHW8op eqGR10 danxKnPh eqGRca xKnPcủa trườngNfdy NfdyE táByfEi xuấtByfE lầnxKnP đầuNfdy tiêeqGRn, nghìnuHW8 vàneqGRg cũngNfdy khóeqGR cầu.”

“Tao uHW8có nóiNfdy cNfdyhuyện guHW8ì đánguHW8 đểxKnP vxKnPui mừngeqGR à?”eqGR LeqGRiên ÂxKnPn uHW8nghiêng đxKnPầu hỏiNfdy ThẩmByfE HạNfdy Thụy.

Thẩm eqGRHạ TuHW8hụy nhấxKnPp ngụeqGRm rNfdyượu neqGRhìn Nfdylên ByfEbục, khôuHW8ng lNfdyên tiếng.

Lạc uHW8Trăn huHW8át eqGRliên tiếNfdyp Nfdyhai uHW8bài tiếnuHW8g anh.

“Không ngờuHW8 uHW8vẫn cuHW8ó chNfdyút thựceqGR lxKnPực.” LByfEiên eqGRÂn đánhuHW8 giáuHW8 mộtNfdy cácuHW8h xKnPkhách quan.

“Không tuHW8hế Nfdythì sxKnPao gxKnPiành xKnPquán ByfEquân Nfdyhả.” NfdyThẩm eqGRHạ ThụyuHW8 mỉmeqGR cườixKnP, cũnguHW8 nhớeqGR lạNfdyi cxKnPuộc teqGRhi Nfdyca huHW8át làmeqGR Nfdycho uHW8cả uHW8trường xNfdyôn xuHW8ao vByfEào nămxKnP thByfEứ eqGRba, xKnPkhi ấyuHW8 LạcxKnP TrăxKnPn cóNfdy ByfEthể theqGRam giByfEa đượcxKnP làuHW8 deqGRo khuHW8ông uHW8cẩn thByfEận nghByfEe Nfdynói chByfEủ tịuHW8ch hộiuHW8 heqGRọc seqGRinh MxKnPạc HoànhNfdy lByfEà mộtuHW8 giámxKnP khảouHW8 cxKnPủa vònByfEg sByfEơ loByfEại, màxKnP cáuHW8i Nfdycon beqGRé LạcByfE NfdyTrăn hxKnPay Nfdytrêu chọNfdyc neqGRam uHW8sinh làmuHW8 ByfEthú ByfEvui ceqGRuộc sốnNfdyg đưNfdyơng nByfEhiên sByfEẽ kxKnPhông bởuHW8 Nfdylỡ bNfdyất cxKnPứ ByfEcơ hộuHW8i nào,uHW8 lảoNfdy ByfEđảo chạyuHW8 eqGRđi beqGRáo daByfEnh, xKnPcòn veqGRề saxKnPu làmxKnP Nfdysao uHW8lại giànhuHW8 eqGRđược giảNfdyi nhất,uHW8 TxKnPhẩm HạNfdy NfdyThụy cũneqGRg muHW8ơ hByfEồ, ByfEthực xKnPlực thxKnPì khônByfEg kémxKnP xKnPnhưng cNfdyhưa đếxKnPn mNfdyức đeqGRược Nfdygiải nhấtNfdy, uHW8trong đóByfE cxKnPó eqGRhai theqGRí suHW8inh uHW8cô thấyNfdy Nfdycòn uHW8mạnh eqGRmẽ heqGRơn cảeqGR LạceqGR TreqGRăn, saByfEu nàeqGRy TuHW8hẩm HeqGRạ ThụyNfdy ngẫmuHW8 luHW8ại cũuHW8ng đByfEã teqGRhông eqGRsuốt, làmuHW8 ceqGRa sĩByfE uHW8quan txKnPrọng nhấtxKnP lNfdyà ByfEgì, vẻxKnP bềByfE nNfdygoài! BềByfE nguHW8oài ổByfEn tiếngeqGR qxKnPuỷ gọiNfdy ngByfEười cũngeqGR nghuHW8e nByfEhư tByfEiếng trời,uHW8 ceqGRòn nguHW8ược leqGRại, cNfdyhỉ ByfEcó vByfEề nhuHW8à hByfEát Nfdycho mìnheqGR nghxKnPe thôi.ByfE uHW8Thật uHW8ra kýuHW8 ứcuHW8 sâuNfdy đậmNfdy nhấtxKnP Nfdyvề cuộceqGR thuHW8i ấyNfdy xKnPchính xKnPlà lNfdyễ traNfdyo giải,Nfdy hNfdyôm đuHW8ó MạNfdyc HoànuHW8h bưuHW8ớc lNfdyên tuHW8ặng Nfdyhoa, mỉmxKnP cưByfEời nóiuHW8 mộNfdyt cByfEâu Nfdyvô cùngxKnP uHW8kinh eqGRđiển, “NămeqGR naeqGRy dùNfdy saxKnPo Nfdycũng nNfdygoài Nfdydự đoán”,eqGR toànByfE trườnguHW8 xônNfdy xao.

Thẩm HạNfdy TxKnPhụy eqGRnghĩ đNfdyến đây,xKnP khôByfEng kuHW8hỏi cảmNfdy tByfEhán eqGRmột tiếng,uHW8 tuổiByfE trẻeqGR thByfEật nhiềuuHW8 hoàixKnP bão.

Lạc TrNfdyăn lạieqGR háxKnPt mộteqGR bàiuHW8 tNfdyiếng axKnPnh rByfEồi đeqGRi xueqGRống, vươnNfdy ByfEtay đóneqGR leqGRấy luHW8y seqGRoda TNfdyhẩm xKnPHạ ThụyByfE đưa.

“Chị LxKnPạc Trăn,eqGR chịuHW8 quHW8uả Nfdylà châeqGRn nhuHW8ân khByfEông Nfdylộ ceqGRhân tướng.”uHW8 ThậxKnPp TaxKnPm ByfEvỗ tayNfdy, mNfdyắt lấpuHW8 láxKnPnh txKnPim hồng.

“Tôi ByfEcòn chânByfE eqGRthật ByfEhơn Nfdynữa cơ,eqGR neqGRào lạiNfdy đâuHW8y, eqGRuống rượuByfE vớuHW8i chị,uHW8 khôuHW8ng uHW8say kNfdyhông về.”

“Vâng, uHW8chị nóNfdyi thếByfE nào,xKnP ThậpByfE TuHW8am Nfdycũng teqGRheo hầu.”

“Thế nuHW8ày làuHW8 uHW8thế nào?”xKnP LiuHW8ên eqGRÂn cuốeqGRi cùneqGRg đãuHW8 nhìByfEn eqGRra chúxKnPt bNfdyất thường.

“Thỉnh uHW8thoảng uHW8lại pháeqGRt táByfEc mộtByfE lần,uHW8 thườngeqGR thôi.Nfdy” NfdyThẩm HạByfE ThụyeqGR eqGRcười Nfdyhà xKnPhà hauHW8i xKnPtiếng, ngoảNfdynh đầeqGRu nhìNfdyn uHW8di độngNfdy củaeqGR LạuHW8c TrByfEăn đặNfdyt tuHW8rên bàeqGRn trxKnPà lạixKnP đangeqGR xKnPrung, “CóByfE xKnPcần ByfEbảo vớiuHW8 ByfEnó khByfEông, đxKnPiện xKnPthoại củeqGRa nóxKnP đãByfE keqGRêu năNfdym leqGRần rồi?”eqGR ThNfdyẩm eqGRHạ ThụyuHW8 xKnPcầm duHW8i độngxKnP lên,xKnP nhíxKnPu màyuHW8, “HạByfE TNfdyhiên Liên?”

Thẩm HeqGRạ ThụxKnPy hấxKnPt đầNfdyu thByfEoáng leqGRiếc uHW8qua LạcuHW8 uHW8Trăn đaxKnPng eqGRđua rượuxKnP ceqGRùng TByfEhập uHW8Tam thiếu,eqGR bỗngByfE nhieqGRên mỉxKnPm cườixKnP nóxKnPi vớByfEi LuHW8iên uHW8Ân, “ChịeqGR LByfEiên, cóxKnP muốnuHW8 xxKnPem ByfEtrò Nfdyvui không?”

Liên NfdyÂn nhưByfE chìuHW8m troeqGRng sưuHW8ơng mù.

Thẩm HByfEạ ByfEThụy Nfdylại eqGRbật cườiuHW8 eqGRha xKnPhả, tiếpeqGR đóNfdy lNfdyập eqGRtức cxKnPúi đNfdyầu mxKnPở mByfEàn xKnPhình uHW8di độneqGRg ceqGRủa xKnPLạc TrănuHW8, gửxKnPi teqGRin nhắNfdyn, hByfEai tin.

Nội dByfEung geqGRiống nhaeqGRu, đềuxKnP lNfdyà, [eqGREm uốngNfdy saeqGRy quNfdyá, cưngeqGR à,ByfE tớieqGR đónNfdy eNfdym đeqGRi.] còneqGR Nfdybổ ByfEsung thByfEêm địaxKnP chỉuHW8 cụByfE thể.

—-***—-

[1] BuHW8ài ByfEhát nNfdyày eqGRcó nhiềuxKnP đoạneqGR xKnP“la laeqGR” eqGR: ))

[2] ýuHW8 chNfdyỉ Nfdychân chóByfE eqGR(= nịnhByfE huHW8ót), uHW8tức kêueqGR ThNfdyẩm HạNfdy xKnPThụy biếNfdyt cácNfdyh nịnxKnPh nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng dxKnPi độngNfdy xKnPvang lNfdyên, phxKnPá veqGRỡ xKnPmột cByfEuộc hộeqGRi nghịNfdy thảouHW8 luậnByfE nghiêmByfE túuHW8c. eqGRMạc HoàByfEnh ngeqGRồi trêeqGRn ghxKnPế chủNfdy tọaxKnP cầxKnPm lấyxKnP chiuHW8ếc điệeqGRn thoNfdyại màuNfdy đenxKnP siêuuHW8 Nfdymỏng đặtxKnP trênuHW8 mByfEép bànxKnP, huHW8ai giâyeqGR seqGRau, buHW8àn txKnPay nắxKnPm Nfdydi Nfdyđộng nxKnPhất uHW8thời suHW8iết cxKnPhặt lại.

Lúc NfdyHạ TeqGRhiên LiêxKnPn cuHW8hạy đuHW8ến phònByfEg quáNfdyn bauHW8r đãeqGR Nfdythấy LạNfdyc TxKnPrăn uHW8đang uHW8nằm treqGRong lByfEòng mộeqGRt uHW8gã đuHW8ẹp traByfEi, coeqGRng nguHW8ười khuHW8ông đượcuHW8 thoảiByfE muHW8ái, nhớByfE xKnPlại uHW8khi ByfEnãy mìnuHW8h vuHW8ượt buHW8a cáNfdyi đènNfdy đỏuHW8 lixKnPên tiếpNfdy, kNfdyhông kxKnPhỏi lắcByfE đeqGRầu cưeqGRời khổ.

Trên buHW8àn tràeqGR eqGRbày luHW8a liệteqGR buHW8ia bọuHW8t cùNfdyng mấNfdyy Nfdychai uHW8rượu nguHW8oại Nfdycao cấpeqGR cuHW8ó Nfdyniên đạixKnP lByfEâu đờuHW8i, tronNfdyg lByfEy rNfdyượu rótByfE đeqGRầy nhữnuHW8g loạiByfE rượuNfdy hỗnxKnP xKnPtạp màByfEu ByfEsắc khônxKnPg đồnuHW8g nhấByfEt, hắeqGRn biếtuHW8 xKnPtửu lượNfdyng củaByfE cuHW8ô uHW8không tồi,ByfE xKnPcó thểeqGR nóiNfdy Nfdylà cựcxKnP kỳuHW8 keqGRhá, nhưngByfE ByfEpha rượu,Nfdy khônuHW8g uHW8say xKnPcũng khóNfdy. ByfEHạ ThiêeqGRn LieqGRên đứnguHW8 ởNfdy cửeqGRa uHW8một lúuHW8c mớiByfE ByfEcất bưNfdyớc đếnNfdy buHW8ên LạeqGRc NfdyTrăn, hắuHW8n giờuHW8 nàyuHW8 chỉByfE heqGRy vọngNfdy côxKnP kheqGRông mNfdyượn ruHW8ượu làmByfE càn.

“Lạc Trăn.”

Không txKnPrả lời.

“Chị LạcByfE uHW8Trăn uHW8uống sByfEay thườnNfdyg rấteqGR yByfEên ổn.”

Hạ TNfdyhiên LNfdyiên Nfdyngẩng eqGRđầu nhìuHW8n gxKnPã trByfEai thaxKnPnh teqGRú vừByfEa nóByfEi Nfdychuyện, “CByfEậu vuHW8ất ByfEvả quá.”

Thập eqGRTam cườiuHW8 cườiByfE, “KhByfEông Nfdysao, đâyxKnP uHW8là trByfEách nNfdyhiệm ByfEcủa tôi.”

Hạ ThiêxKnPn LixKnPên ByfEhơi nhếuHW8ch ByfEkhóe miệng,uHW8 eqGRcúi ngườByfEi địxKnPnh neqGRâng NfdyLạc TrNfdyăn dậy.

“Để chxKnPị ấyByfE ngủNfdy mộByfEt látxKnP đãxKnP, nếuNfdy kByfEhông chịNfdy xKnPấy sẽeqGR phNfdyát cáuByfE.” ThậeqGRp TaxKnPm ngeqGRăn cản,eqGR xKnPcâu nByfEày cũuHW8ng coNfdyi nuHW8hư ByfElà xKnPthật lòng.

Hạ ThiêNfdyn LiêeqGRn ngừnuHW8g lạiNfdy, Nfdygiơ cổxKnP Nfdytay nhNfdyìn đồngByfE hồ,Nfdy “NeqGRăm pNfdyhút nữByfEa đượByfEc không?”

Thập eqGRTam híNfdyp mắt,uHW8 cầmeqGR chuHW8ai beqGRia tNfdyrên beqGRàn uốxKnPng mấyxKnP ngụeqGRm, khôngxKnP uHW8nói gì.

Một látByfE uHW8sau HuHW8ạ ThiênxKnP LiByfEên vNfdyươn xKnPtay kByfEéo lByfEấy eByfEo LuHW8ạc TrăxKnPn, cNfdyhỉ luHW8à eqGRvẫn chưNfdya đByfEợi hắeqGRn eqGRcó độneqGRg xKnPtác tiếuHW8p thexKnPo, xKnPmột bxKnPàn taByfEy đeqGRột nhieqGRên táNfdych taByfEy hắneqGR ra.

“Để tôi.”ByfE NfdyGiọng nNfdyói đạmxKnP nhạByfEt cóNfdy vịeqGR xxKnPa cáeqGRch trờiuHW8 sinh.

Hạ TNfdyhiên LiêxKnPn quNfdyay đầueqGR lạieqGR nhìneqGR, lxKnPập tứcByfE Nfdycười nóiByfE, “MạcuHW8 tiêByfEn sinhByfE, ngưỡnguHW8 eqGRmộ đuHW8ã lâu.”

Mạc HoànNfdyh nuHW8ghiêng đNfdyầu, khẽNfdy gậteqGR, “TôixKnP cũuHW8ng vậy.”

Hạ ThieqGRên LiNfdyên Nfdycười lặnxKnPg lẽ,eqGR “CóeqGR lẽxKnP Nfdychúng xKnPta neqGRên eqGRngồi xuốxKnPng trNfdyò chuuHW8yện xKnPmột lát.”

“Cần thiếByfEt khônxKnPg?” MạceqGR HeqGRoành hỏNfdyi, khẩuNfdy kheqGRí đãByfE chốiNfdy từ.

“Chí íNfdyt chúByfEng tNfdya cóuHW8 cNfdyùng mộuHW8t Nfdychủ đề.”

Mạc eqGRHoành xKnPnhìn uHW8lại HeqGRạ ThNfdyiên LiênxKnP, vẻByfE mặteqGR điềmuHW8 đạmeqGR, xKnP“Tôi khôByfEng cxKnPảm thấyByfE cNfdyần thiếtuHW8 phảNfdyi ByfEcó cueqGRộc ByfEđàm luậxKnPn này.”

“Thế ư?”uHW8 SắeqGRc mặtuHW8 HạNfdy ThiêxKnPn uHW8Liên chốcuHW8 ByfElát eqGRtrở nêNfdyn nghiêuHW8m túc.

Trong xKnPmê maneqGR, giNfdyọng xKnPnói trầmxKnP tuHW8hấp qxKnPuen thuộuHW8c khiếnuHW8 gNfdyiấc ngủxKnP cxKnPủa LạceqGR TreqGRăn cựuHW8c kỳByfE beqGRuồn ByfEbực, giữuHW8a lúeqGRc nxKnPgẩn ngơeqGR cóeqGR mộtByfE cánhNfdy taeqGRy Nfdyôm lấByfEy eNfdyo uHW8cô, vxKnPững vàngByfE đỡxKnP xKnPcô nxKnPgồi dậeqGRy, huyệtuHW8 tháieqGR dươngByfE ByfEđau nhức,xKnP dxKnPưới ByfEchân lạByfEi yếuByfE ớtNfdy vByfEô lực,xKnP cơxKnP thểxKnP khóeqGR cByfEhịu nhuHW8ư eqGRthể uHW8bị xKnPtê liệt.

Lạc uHW8Trăn vươnNfdy tauHW8y vỗByfE lênByfE tráneqGR, ceqGRô khôNfdyng deqGRám uHW8chắc uHW8liệu mìnhByfE cóNfdy pByfEhải uHW8mơ meqGRơ màuHW8ng màeqGRng treqGRong eqGRcơn xKnPsay, ByfEvì tByfEhế lúcByfE nxKnPày mớiuHW8 cxKnPảm xKnPgiác đượcuHW8 ngườiNfdy đauHW8ng ôNfdym cNfdyô lNfdyà MạcByfE HoànhByfE, mxKnPà cảxKnPm xúuHW8c nàxKnPy ByfEkhiến uHW8cô bấuHW8t uHW8an mộtxKnP cáNfdych kNfdyhó hiểu.

“Tránh raxKnP…” LxKnPạc xKnPTrăn hơByfEi lộuHW8 vẻuHW8 muHW8ệt mỏxKnPi đeqGRẩy ngườByfEi bênNfdy cạnhuHW8 rByfEa, nNfdygã vềeqGR Nfdysô peqGRha, thậteqGR eqGRra uHW8cô rấtxKnP muxKnPốn nxKnPói vớiByfE ngườuHW8i neqGRày, khuHW8ông cóxKnP việcxKnP gìByfE thNfdyì đừngxKnP dùByfEng nhNfdyãn ByfEhiệu sByfEữa tắmByfE, dầuxKnP gộieqGR ấyNfdy nữa,xKnP cuHW8ho uHW8dù Nfdymuốn dxKnPùng cũnxKnPg khôngeqGR đượceqGR uHW8tỏa rNfdya cùngxKnP mộteqGR loạByfEi cảuHW8m giác.

“Đừng Nfdychạm vxKnPào Nfdytôi, Nfdytôi rấNfdyt kxKnPhỏe.” xKnPMùi hươngNfdy qeqGRuen thuộeqGRc đếnNfdy gầnByfE, LạceqGR eqGRTrăn ByfElại đẩyuHW8 ngườiuHW8 xKnPmuốn đỡuHW8 xKnPcô mộuHW8t lầneqGR nữa.

Một eqGRlúc lâeqGRu uHW8sau, thanxKnPh eqGRâm ấuHW8m ByfEáp mộcNfdy mByfEạc vuHW8ang eqGRlên, “eqGRLạc TrănuHW8, aNfdynh đưauHW8 exKnPm về,uHW8 Nfdyem uốnuHW8g saxKnPy rồi.”

Lạc TrănuHW8 txKnPhấy Nfdyquái uHW8lạ, saeqGRo hôxKnPm naxKnPy đâByfEu Nfdyđâu cũngByfE toeqGRàn cảuHW8m giácxKnP ceqGRó nuHW8gười quxKnPen, cốByfE gắngByfE mởxKnP eqGRto xKnPhai mắtuHW8, tầmNfdy nhìnByfE ByfEmơ hồeqGR, nNfdyhưng rõuHW8 rànguHW8 khuôNfdyn mặtuHW8 eqGRhiện rxKnPa tByfErước mắtuHW8 cNfdyhính ByfElà HByfEạ ThiêuHW8n LiêxKnPn, “…Nfdy HuHW8ạ NfdyThiên Liên?”

“Ừ.” HNfdyạ ThiuHW8ên uHW8Liên cườNfdyi mộtuHW8 xKnPcách xKnPý uHW8vị uHW8mù eqGRmịt, xKnPnhân tiệnByfE nắmByfE lấyxKnP taByfEy cô.

“Sao eqGRanh lạiByfE ởxKnP đây…”uHW8 eqGRÝ thứNfdyc hByfEãy eqGRcòn hơiuHW8 tỉnhxKnP táo.

“Đến đónxKnP em.”eqGR HuHW8ạ TNfdyhiên LNfdyiên đỡeqGR lấByfEy uHW8bờ vxKnPai LạByfEc Trăn.

Lạc TrNfdyăn đứngxKnP dậy,xKnP đeqGRầu Nfdynặng nxKnPhư đeoNfdy cuHW8hì, “EeqGRm muốByfEn ngủ.”

“Về lạeqGRi nNfdygủ tuHW8iếp, nhé?”

Lạc TrByfEăn bỗxKnPng nhxKnPiên Nfdybật cườiByfE xKnPhì hNfdyì, “HạByfE ThiênxKnP Liên,Nfdy eqGRanh cByfEó tuHW8ình eqGRý veqGRới eByfEm à?”

Bốn Nfdyphía tĩneqGRh ByfElặng bByfEa giByfEây. “Ừ,ByfE vềByfE điểByfEm nàeqGRy anByfEh đãeqGR thNfdyể hiệnByfE rNfdyõ eqGRràng rồi.”uHW8 NgữByfE điệuByfE chByfEứa xKnPý cườNfdyi chậuHW8m rãNfdyi uHW8nói rNfdya, maneqGRg theqGReo sựuHW8 tuHW8hẳng trắuHW8n triệteqGR đểeqGR hByfEiếm thấy.

Lạc eqGRTrăn ceqGRúi đầByfEu khẽxKnP uHW8cười, Nfdy“Có tìByfEnh eqGRý… ByfEha… ByfEem uHW8cũng cảmByfE thấyByfE eqGRcon nuHW8gười uHW8anh rấteqGR thúuHW8 vịeqGR…” LuHW8ạc TrăneqGR lắuHW8c ByfElắc đầu,Nfdy đầxKnPu càngeqGR nxKnPặng, kxKnPhông quảeqGRn nByfEổi mạchuHW8 ByfEsuy nghĩxKnP, Nfdyvẫn tieqGRếp tuHW8ục lẩmByfE bẩmNfdy nByfEói xKnPmớ, “ĐiNfdy thxKnPôi… đưaeqGR bổneqGR Nfdytiểu thxKnPư… vềeqGR nhuHW8à, ByfEem muxKnPốn nByfEgủ…” LNfdyồng ngxKnPực xKnPphiền muộuHW8n khuHW8ó chNfdyịu, uHW8từng đợtxKnP buồnByfE Nfdynôn treqGRào lêNfdyn, nãoxKnP bộuHW8 cxKnPo rútNfdy ngàyeqGR xKnPcàng sByfEít cxKnPhặt, giốngeqGR xKnPnhư muốnByfE nứteqGR txKnPoác ra.

“Vâng, đạiByfE tiNfdyểu thưuHW8, eqGRlập tứcxKnP đeqGRưa Nfdyem vềNfdy uHW8nhà đây.”uHW8 KByfEhông khỏiuHW8 bậtByfE cười,eqGR uHW8quả thxKnPực cáxKnP tínhByfE hxKnPơi Nfdyầm ĩ,eqGR nhưxKnPng hoàeqGRn xKnPtoàn cóxKnP tNfdyhể chấNfdyp nhuHW8ận, HạuHW8 ThiênNfdy LiuHW8ên ômeqGR LByfEạc TByfErăn bướceqGR rByfEa uHW8bên ngoài.

Lạc TrăByfEn cảmByfE giáByfEc nhxKnPư mìnhuHW8 uHW8đang giẫxKnPm lêuHW8n bọtuHW8 biển,ByfE chỉNfdy cNfdyó thểuHW8 yếueqGR ớtByfE tựaeqGR vàByfEo HNfdyạ ThxKnPiên uHW8Liên, mNfdyặc cByfEho hắnNfdy xKnPkéo đi.

Đôi vxKnPợ chồnuHW8g soNfdyn dựByfEa sNfdyát vuHW8ào nhaNfdyu rờieqGR đi,Nfdy troNfdyng ByfEgian phuHW8òng chìmNfdy ByfEvào uHW8một mảnByfEh uHW8tĩnh mịch,Nfdy đếuHW8n khByfEi MNfdyạc uHW8Hoành xKnPở mộtNfdy bêneqGR Nfdybình ByfEtĩnh đứnNfdyg lêneqGR, đưaxKnP mộteqGR chixKnPếc thẻuHW8 chNfdyo ThậxKnPp Tam.

Thập TaxKnPm xKnPphản uHW8ứng lạixKnP lByfEiền vộeqGRi vànByfEg uHW8xua taByfEy, “ChieqGR pheqGRí củaNfdy cByfEhị LuHW8ạc TrăxKnPn eqGRđều đượcNfdy mixKnPễn phNfdyí.” ThầneqGR sắcuHW8 eqGRMạc NfdyHoành đạmByfE nhạt,eqGR eqGRnhưng tixKnPa lạnNfdyh lùxKnPng tiuHW8ềm ẩnuHW8 troneqGRg cNfdyon ngưByfEơi eqGRlại xKnPvô cùnuHW8g rxKnPõ néNfdyt. TheqGRập TeqGRam uHW8đang muốByfEn lêNfdyn tiếnxKnPg neqGRói uHW8gì ByfEđó, MạeqGRc HoeqGRành đãByfE đẩByfEy cửaxKnP reqGRa ngoài.

“Quan hệNfdy taeqGRm giáNfdyc điểnNfdy hìnhuHW8, meqGRột ByfEtừ thôi,eqGR xKnPtầm teqGRhường.” ThẩeqGRm eqGRHạ eqGRThụy vxKnPẫn nxKnPép truHW8ong góceqGR tốieqGR gặeqGRm nửauHW8 quảNfdy dưxKnPa hấuByfE xxKnPong, pheqGRun Nfdyra mộtuHW8 từxKnP trầnxKnP thuậtNfdy mauHW8ng teqGRính tổngNfdy uHW8kết, “LiByfEên ÂnuHW8, thấyuHW8 ByfEthế nào?”

Liên ÂneqGR ngeqGRồi xổmByfE bêxKnPn cạnhNfdy saByfEu ByfEmột lúByfEc Nfdyim lxKnPặng uHW8mới tByfErầm ByfEmặc gậtxKnP Nfdyđầu, “CôxKnP gáNfdyi teqGRhì quxKnPá tầeqGRm uHW8thường, Nfdynhưng đànxKnP ôngNfdy lạiNfdy khôngNfdy tầNfdym thườngByfE, nếueqGR cxKnPó thuHW8ể hốtNfdy Nfdyvào troxKnPng Nfdyquán —-”

Hạ ThNfdyiên LeqGRiên uHW8dìu LxKnPạc TuHW8răn Nfdylên eqGRxe, gxKnPiúp uHW8cô cxKnPài Nfdydây xKnPan tuHW8oàn, xKnP“Có uHW8thể eqGRbiến meqGRình eqGRthành thếuHW8 nàNfdyy, eeqGRm xKnPcũng eqGRlợi hạiuHW8 đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ ThiêuHW8n xKnPLiên sữuHW8ng sờ,eqGR ngồxKnPi trByfEở eqGRlại veqGRị uHW8trí ByfEcủa mìneqGRh, khẽuHW8 xKnPcười Nfdythành tiếxKnPng, “ĐâyNfdy ByfEcó thểeqGR coxKnPi eqGRnhư mộteqGR mxKnPũi ByfEtên trNfdyúng haeqGRi đícheqGR ByfEtrên mộtNfdy gixKnPá txKnPrị nàoxKnP xKnPđó không?”

Ngoảnh đầuNfdy neqGRhìn gươngeqGR ByfEmặt maneqGRg vẻNfdy Nfdythuần kxKnPhiết vôNfdy cùByfEng trouHW8ng mêuHW8 mNfdyan, Nfdybất uHW8đắc eqGRdĩ tuHW8hở uHW8dài, “CốuHW8 xKnPnhóc nàByfEy quảByfE đúngNfdy leqGRà uHW8một txKnPai họa.”uHW8 xKnPBất thuHW8ình lình,uHW8 LạNfdyc TrănxKnP vưNfdyơn uHW8tay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”