You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một gi2a4boVwnan phònfk23g quáfk23n 2a4boVwnbar, 2a4boVwnLạc Trfk23ăn, Li2a4boVwnên Ân,fk23 Thẩmfk23 vhvthc25Hạ Thụyfk23, Th2a4boVwnất Tfk23hất x2a4boVwniêu vvhvthc25ẹo vắfk23t ngườivhvthc25 lê2a4boVwnn 2a4boVwnsô vhvthc25pha 2a4boVwntán g2a4boVwnẫu, fk23hai cvhvthc25ậu ấm2a4boVwn 2a4boVwnca hfk23át ở2a4boVwn bêvhvthc25n fk23trên, há2a4boVwnt “Nhữngvhvthc25 bônvhvthc25g hofk23a kia”fk23 fk23của Pvhvthc25hác Thụ.

“Thập T2a4boVwnam, đừfk23ng “la”vhvthc25 nfk23ữa [1]fk23, tôfk23i nvhvthc25ghe vhvthc25sắp 2a4boVwntắt thởfk23 đây2a4boVwn này,fk23 đfk23ổi bàvhvthc25i nàfk23o vfk23ui hfk23ơn đi!”fk23 vhvthc25Lạc Trăfk23n né2a4boVwnm mộtvhvthc25 cáfk23i g2a4boVwnối ôvhvthc25m qua.

“Được, vvhvthc25ậy chvhvthc25ị fk23thích ngh2a4boVwne bài2a4boVwn nào?2a4boVwn” Thfk23ập Tvhvthc25am kiềm2a4boVwn fk23lại giọnfk23g vhvthc25cao đãfk23 “la”vhvthc25 đ2a4boVwnến p2a4boVwnhân nửafk23, nịnh2a4boVwn n2a4boVwnọt h2a4boVwnỏi Lạcfk23 Trăn.

“Tao lại2a4boVwn cảm2a4boVwn th2a4boVwnấy 2a4boVwnrất dfk23ễ ng2a4boVwnhe, ta2a4boVwno fk23thích giọnvhvthc25g nfk23ày, cáifk23 g2a4boVwnì nhỉfk23, fk23u buvhvthc25ồn, đúnvhvthc25g khô2a4boVwnng fk23A Thụy?”

“Đúng, fk23quá đúngvhvthc25, chvhvthc25ị Liê2a4boVwnn nfk23ói đềuvhvthc25 fk23đúng!” Thẩmfk23 Hạ2a4boVwn Thụ2a4boVwny cưfk23ời h2a4boVwnề hề.

“Tao vhvthc25bảo này2a4boVwn Th2a4boVwnẩm Hạ2a4boVwn Thụvhvthc25y, châvhvthc25n 2a4boVwnnày củafk23 vhvthc25mày dỡvhvthc25 2a4boVwntừ fk23trên thân2a4boVwn cvhvthc25hó xuốfk23ng à,2a4boVwn safk23u vhvthc25đó l2a4boVwnắp lêfk23n ngườivhvthc25 mìnvhvthc25h hả2a4boVwn [2].fk23” Lạ2a4boVwnc Trăn2a4boVwn giơfk23 châfk23n huvhvthc25ng fk23hãn chọcfk23 lofk23ạn tr2a4boVwnên fk23đùi 2a4boVwncủa Thẩfk23m Hạ2a4boVwn Thụy.

“Ơ 2a4boVwnhay, quấyfk23 r2a4boVwnối vhvthc25tình dục.”

“Tao vhvthc25đánh mày!”

Hai cậu2a4boVwn ấm2a4boVwn nhìfk23n nhfk23au, chủfk23 độn2a4boVwng ch2a4boVwnọn m2a4boVwnột bfk23ài tìvhvthc25nh 2a4boVwnca hávhvthc25t đôi.

“Nói đfk23i n2a4boVwnói lại,”2a4boVwn Lifk23ên 2a4boVwnÂn nfk23hìn fk23về phvhvthc25ía Lạcvhvthc25 Tvhvthc25răn đan2a4boVwng cuộfk23n trvhvthc25òn fk23trên sôfk23 phvhvthc25a đơn,vhvthc25 “Bạchfk23 mvhvthc25ã của2a4boVwn màfk23y đfk23âu? Safk23o chưvhvthc25a ngvhvthc25he m2a4boVwnày nhắcvhvthc25 đvhvthc25ến n2a4boVwnữa nhỉ,vhvthc25 t2a4boVwnrước đfk23ây chẳnfk23g phảivhvthc25 2a4boVwnngày nàfk23o cfk23ũng tfk23reo tvhvthc25rên mvhvthc25iệng sao?”

Thẩm H2a4boVwnạ Thvhvthc25ụy vừfk23a fk23nghe vhvthc25liền cườivhvthc25 hôvhvthc25 h2a4boVwnố, “Nfk23gười 2a4boVwnta sfk23ớm 2a4boVwnkhông cần2a4boVwn nvhvthc25ó rồi,fk23 vhvthc25chị Li2a4boVwnên, vhvthc25chị c2a4boVwnố ý2a4boVwn đúnfk23g không?vhvthc25” fk23Thẩm Hạ2a4boVwn Thụyvhvthc25 cònvhvthc25 fk23nhớ mìnhfk23 đã2a4boVwn kể2a4boVwn chfk23uyện nfk23ày c2a4boVwnho Liêfk23n 2a4boVwnÂn, h2a4boVwnơn nvhvthc25ữa còn2a4boVwn kể2a4boVwn rấtfk23 số2a4boVwnng 2a4boVwnđộng hìvhvthc25nh tượng.

Lạc Tvhvthc25răn lvhvthc25úc nfk23ày khôngfk23 h2a4boVwnô ứnvhvthc25g vớ2a4boVwni Thẩmfk23 vhvthc25Hạ Thụyfk23 nữafk23, ngẩ2a4boVwnng đầufk23 fk23nhìn tr2a4boVwnần nhà2a4boVwn lộng2a4boVwn lẫyvhvthc25 2a4boVwnvàng 2a4boVwnson, m2a4boVwnắt chớpfk23 chớp.

“Không t2a4boVwniếp tục2a4boVwn nữa2a4boVwn à?vhvthc25” Lifk23ên Ânvhvthc25 vôfk23 vhvthc25cùng kvhvthc25inh ngạc.

“Chị tưởngvhvthc25 lvhvthc25à ti2a4boVwnểu thuyết2a4boVwn vhvthc25nhiều fk23kỳ à,vhvthc25 đề2a4boVwnu lvhvthc25à cfk23huyện c2a4boVwnủa havhvthc25i năm2a4boVwn trước,vhvthc25 xo2a4boVwnng vhvthc25xuôi từ2a4boVwn lâvhvthc25u 2a4boVwnrồi.” Thẩvhvthc25m Hạ2a4boVwn 2a4boVwnThụy nâng2a4boVwn 2a4boVwnly rượvhvthc25u hướfk23ng quvhvthc25a fk23Lạc Trăfk23n làmvhvthc25 đifk23ệu bvhvthc25ộ chfk23úc rượu.

“Không 2a4boVwnđúng,” L2a4boVwniên Ânvhvthc25 fk23ngồi thẳnvhvthc25g dfk23ậy, cfk23úi fk23đầu trầmvhvthc25 fk23tư, “Taofk23 nhớfk23 havhvthc25i năvhvthc25m tvhvthc25rước, vhvthc25cái tê2a4boVwnn bạch2a4boVwn mfk23ã ấvhvthc25y chạy2a4boVwn đến2a4boVwn hvhvthc25ỏi tvhvthc25ao 2a4boVwnLạc Trăvhvthc25n 2a4boVwnxin họcfk23 trườ2a4boVwnng 2a4boVwnnào, vẻvhvthc25 mặt2a4boVwn rất2a4boVwn thànhvhvthc25 khẩvhvthc25n, rấ2a4boVwnt th2a4boVwna thiết,vhvthc25 rấvhvthc25t đfk23au khổ,vhvthc25 rấtfk23 tifk23ều tụy,fk23 sfk23uýt nữfk23a 2a4boVwntao cvhvthc25òn tưởng2a4boVwn L2a4boVwnạc Trăfk23n phụfk23 hắfk23n, đươngfk23 2a4boVwnnhiên láfk23t s2a4boVwnau tfk23ao 2a4boVwnlập tức2a4boVwn tỉ2a4boVwnnh t2a4boVwnáo, nghfk23ĩ cá2a4boVwni thvhvthc25ằng vhvthc25nhóc nhưfk23 hắn,vhvthc25 đãfk23 bfk23ắt fk23nạt e2a4boVwnm g2a4boVwnái n2a4boVwnhà tavhvthc25o cònvhvthc25 dávhvthc25m giảvhvthc25 2a4boVwnbộ s2a4boVwni tìnfk23h trưfk23ớc mặtvhvthc25 fk23chị vhvthc25đây, nhàvhvthc25o 2a4boVwnlên đánh2a4boVwn vhvthc25cho mộtfk23 trfk23ận, fk23kết vhvthc25quả vhvthc25—-” Liêfk23n Â2a4boVwnn ngừngfk23 fk23lại vhvthc25ho hồvhvthc25i lvhvthc25âu, “2a4boVwnBa chiêuvhvthc25 bịfk23 fk23chế ngự,2a4boVwn sfk23au đ2a4boVwnó ta2a4boVwno vì2a4boVwn thvhvthc25ân quênvhvthc25 fk23nghĩa vhvthc25cho hắn2a4boVwn địvhvthc25a chỉ,fk23 hắnfk23 liê2a4boVwnn tụfk23c nvhvthc25ói hfk23ai 2a4boVwntiếng cảfk23m vhvthc25ơn, x2a4boVwnong q2a4boVwnuay người2a4boVwn cfk23hạy luôvhvthc25n, tfk23ao trôvhvthc25ng thvhvthc25eo bóng2a4boVwn lưng2a4boVwn nvhvthc25ôn nónfk23g ấfk23y mfk23à nghĩ2a4boVwn, vhvthc25gã đàn2a4boVwn ônfk23g tốtfk23 th2a4boVwnế fk23này chắfk23c vhvthc25tám vhvthc25phần làfk23 evhvthc25m gvhvthc25ái mìn2a4boVwnh vhvthc25hiểu lầfk23m rồi.fk23” N2a4boVwnói đfk23ến vhvthc25đây, Liê2a4boVwnn Ânfk23 ngẩ2a4boVwnng đầu2a4boVwn ánfk23h mắt2a4boVwn huvhvthc25ng ávhvthc25c, “Hóvhvthc25a r2a4boVwna lvhvthc25à hỏifk23 đểfk23 cvhvthc25hơi thô2a4boVwni à!”

Lạc T2a4boVwnrăn vhvthc25vẫn nh2a4boVwnìn lêvhvthc25n vhvthc25trần nhà,fk23 khô2a4boVwnng hềvhvthc25 động2a4boVwn đậvhvthc25y, fk23tựa nfk23hư đãvhvthc25 cứnvhvthc25g đvhvthc25ờ ra.

“Em gáfk23i, khôn2a4boVwng savhvthc25o cvhvthc25hứ?” Th2a4boVwnẩm Hạvhvthc25 vhvthc25Thụy nghvhvthc25e 2a4boVwnxong cũ2a4boVwnng sững2a4boVwn vhvthc25sờ, đfk23oạn hofk23àn hồnfk23 vhvthc25đá ngưfk23ời bênvhvthc25 vhvthc25cạnh một2a4boVwn cái.

“không svhvthc25ao, có2a4boVwn fk23thể cóvhvthc25 chvhvthc25uyện gìfk23 đượcfk23 cfk23hứ.” Lạ2a4boVwnc Trăvhvthc25n đứfk23ng dậyfk23, cầm2a4boVwn fk23chai bfk23ia trfk23ên bànvhvthc25 trvhvthc25à vhvthc25trút mvhvthc25ột ngvhvthc25ụm, rvhvthc25ồi đi2a4boVwn 2a4boVwnlên bụcfk23 hávhvthc25t nhậvhvthc25n vhvthc25micro trêvhvthc25n vhvthc25tay Thập2a4boVwn fk23Tam, tươi2a4boVwn cườifk23 nói,vhvthc25 “vhvthc25Đến 2a4boVwntao, tfk23ụi mày2a4boVwn ởfk23 dưvhvthc25ới vhvthc25mà n2a4boVwnghe, nfk23ghe luô2a4boVwnn 2a4boVwncho tavhvthc25o nfk23há, bổnvhvthc25 tiể2a4boVwnu tfk23hư cống2a4boVwn hvhvthc25iến vhvthc25ca hátfk23, vhvthc25quán quânvhvthc25 vhvthc25top 12a4boVwn0 dvhvthc25anh c2a4boVwna củafk23 trườvhvthc25ng vhvthc25E tvhvthc25ái xuấtfk23 fk23lần vhvthc25đầu 2a4boVwntiên, ngfk23hìn v2a4boVwnàng cũngvhvthc25 khóvhvthc25 cầu.”

“Tao c2a4boVwnó nófk23i chuyệ2a4boVwnn 2a4boVwngì đfk23áng đểfk23 vhvthc25vui fk23mừng à?”vhvthc25 Liêfk23n Âfk23n nghfk23iêng đầfk23u hỏ2a4boVwni vhvthc25Thẩm H2a4boVwnạ Thụy.

Thẩm Hạfk23 Th2a4boVwnụy n2a4boVwnhấp 2a4boVwnngụm rưfk23ợu nh2a4boVwnìn lên2a4boVwn bfk23ục, khôfk23ng lênvhvthc25 tiếng.

Lạc Trăvhvthc25n hátvhvthc25 2a4boVwnliên tivhvthc25ếp hafk23i bài2a4boVwn tiếngvhvthc25 anh.

“Không vhvthc25ngờ vẫnvhvthc25 cvhvthc25ó chútvhvthc25 thựfk23c lực.”fk23 Liêvhvthc25n Ân2a4boVwn đá2a4boVwnnh giávhvthc25 mộtfk23 cácvhvthc25h 2a4boVwnkhách quan.

“Không fk23thế fk23thì vhvthc25sao giànhvhvthc25 q2a4boVwnuán qvhvthc25uân hả.”fk23 vhvthc25Thẩm Hạfk23 Thụfk23y mfk23ỉm cưvhvthc25ời, vhvthc25cũng fk23nhớ lvhvthc25ại cuộvhvthc25c fk23thi 2a4boVwnca hátfk23 lvhvthc25àm cfk23ho cvhvthc25ả trườn2a4boVwng x2a4boVwnôn fk23xao v2a4boVwnào nă2a4boVwnm thứfk23 bavhvthc25, khvhvthc25i ấ2a4boVwny L2a4boVwnạc T2a4boVwnrăn cóvhvthc25 th2a4boVwnể tfk23ham fk23gia fk23được 2a4boVwnlà 2a4boVwndo k2a4boVwnhông cẩnfk23 tfk23hận nghvhvthc25e nóifk23 vhvthc25chủ t2a4boVwnịch hội2a4boVwn học2a4boVwn si2a4boVwnnh fk23Mạc Hvhvthc25oành lvhvthc25à fk23một giá2a4boVwnm fk23khảo vhvthc25của vòngvhvthc25 sơfk23 lo2a4boVwnại, mà2a4boVwn cáivhvthc25 co2a4boVwnn bfk23é vhvthc25Lạc vhvthc25Trăn 2a4boVwnhay trfk23êu chọc2a4boVwn n2a4boVwnam sin2a4boVwnh lfk23àm th2a4boVwnú 2a4boVwnvui c2a4boVwnuộc sfk23ống fk23đương nhiênfk23 s2a4boVwnẽ khôn2a4boVwng bởfk23 lỡfk23 bvhvthc25ất cứvhvthc25 cơvhvthc25 hộfk23i nàofk23, lả2a4boVwno đfk23ảo 2a4boVwnchạy đvhvthc25i b2a4boVwnáo 2a4boVwndanh, c2a4boVwnòn vềvhvthc25 fk23sau vhvthc25làm svhvthc25ao lvhvthc25ại gvhvthc25iành đượcfk23 giảivhvthc25 nhất2a4boVwn, Thẩmfk23 fk23Hạ Thụfk23y cũngfk23 vhvthc25mơ hồfk23, thực2a4boVwn lựcvhvthc25 fk23thì fk23không 2a4boVwnkém 2a4boVwnnhưng chư2a4boVwna đ2a4boVwnến mứcfk23 đượcfk23 giảivhvthc25 nhấ2a4boVwnt, tro2a4boVwnng đfk23ó cfk23ó h2a4boVwnai 2a4boVwnthí si2a4boVwnnh 2a4boVwncô 2a4boVwnthấy vhvthc25còn mạnhfk23 mẽvhvthc25 fk23hơn fk23cả Lvhvthc25ạc Trăn,fk23 s2a4boVwnau nfk23ày Thẩfk23m Hạvhvthc25 Thfk23ụy ngẫfk23m lfk23ại cũ2a4boVwnng đfk23ã thôvhvthc25ng suố2a4boVwnt, l2a4boVwnàm 2a4boVwnca s2a4boVwnĩ qu2a4boVwnan trvhvthc25ọng n2a4boVwnhất làfk23 gì2a4boVwn, vẻfk23 bề2a4boVwn ngoàifk23! Bvhvthc25ề fk23ngoài fk23ổn tiếng2a4boVwn vhvthc25quỷ vhvthc25gọi ngườifk23 cũng2a4boVwn nvhvthc25ghe n2a4boVwnhư tiếngvhvthc25 tr2a4boVwnời, còn2a4boVwn ng2a4boVwnược lại,vhvthc25 vhvthc25chỉ cvhvthc25ó về2a4boVwn fk23nhà hátvhvthc25 vhvthc25cho mìvhvthc25nh nghvhvthc25e thvhvthc25ôi. Thfk23ật rvhvthc25a vhvthc25ký ứcfk23 sâfk23u đ2a4boVwnậm 2a4boVwnnhất về2a4boVwn cuộc2a4boVwn thfk23i ấfk23y chính2a4boVwn 2a4boVwnlà lễfk23 travhvthc25o gvhvthc25iải, hômvhvthc25 đófk23 Mvhvthc25ạc Hoànfk23h bvhvthc25ước lvhvthc25ên tặnvhvthc25g hovhvthc25a, mỉm2a4boVwn vhvthc25cười nóvhvthc25i một2a4boVwn câ2a4boVwnu vvhvthc25ô cùn2a4boVwng k2a4boVwninh điển,fk23 “fk23Năm vhvthc25nay dùvhvthc25 2a4boVwnsao cũfk23ng ngovhvthc25ài vhvthc25dự đoán”,vhvthc25 toà2a4boVwnn tr2a4boVwnường xônfk23 xao.

Thẩm 2a4boVwnHạ fk23Thụy 2a4boVwnnghĩ fk23đến đâ2a4boVwny, khônfk23g kh2a4boVwnỏi cảmfk23 thán2a4boVwn mộ2a4boVwnt tiếng,2a4boVwn tuổi2a4boVwn trẻ2a4boVwn fk23thật nhiềuvhvthc25 hoàvhvthc25i bão.

Lạc Tr2a4boVwnăn lại2a4boVwn fk23hát mộ2a4boVwnt bvhvthc25ài tifk23ếng anvhvthc25h rồfk23i đifk23 xu2a4boVwnống, vưvhvthc25ơn vhvthc25tay đó2a4boVwnn 2a4boVwnlấy fk23ly sofk23da Th2a4boVwnẩm Hạ2a4boVwn Thfk23ụy đưa.

“Chị fk23Lạc 2a4boVwnTrăn, chfk23ị quảfk23 l2a4boVwnà chânfk23 nvhvthc25hân 2a4boVwnkhông l2a4boVwnộ chân2a4boVwn tưvhvthc25ớng.” fk23Thập 2a4boVwnTam vfk23ỗ tayfk23, mắtvhvthc25 lấfk23p láfk23nh tivhvthc25m hồng.

“Tôi còn2a4boVwn chânfk23 thvhvthc25ật hơn2a4boVwn nữavhvthc25 2a4boVwncơ, nàvhvthc25o lạifk23 vhvthc25đây, 2a4boVwnuống rượufk23 v2a4boVwnới fk23chị, khô2a4boVwnng svhvthc25ay khôn2a4boVwng về.”

“Vâng, chịfk23 vhvthc25nói thếvhvthc25 nà2a4boVwno, Th2a4boVwnập vhvthc25Tam cũngvhvthc25 thefk23o hầu.”

“Thế fk23này lfk23à thếfk23 nào?fk23” Livhvthc25ên Âvhvthc25n cuvhvthc25ối cùvhvthc25ng đãfk23 fk23nhìn r2a4boVwna ch2a4boVwnút 2a4boVwnbất thường.

“Thỉnh thoảvhvthc25ng lại2a4boVwn phátfk23 t2a4boVwnác mộtvhvthc25 lvhvthc25ần, th2a4boVwnường thôfk23i.” Thẩmfk23 Hạvhvthc25 Thụyfk23 fk23cười hàvhvthc25 hvhvthc25à hfk23ai tiếng,vhvthc25 ngoảnh2a4boVwn đầufk23 fk23nhìn fk23di đ2a4boVwnộng 2a4boVwncủa 2a4boVwnLạc Tfk23răn đvhvthc25ặt vhvthc25trên vhvthc25bàn fk23trà l2a4boVwnại fk23đang rufk23ng, vhvthc25“Có c2a4boVwnần 2a4boVwnbảo với2a4boVwn fk23nó không,vhvthc25 điệvhvthc25n thoạifk23 củafk23 nóvhvthc25 đãvhvthc25 kfk23êu năm2a4boVwn lầnvhvthc25 rồi?vhvthc25” Thẩm2a4boVwn Hvhvthc25ạ T2a4boVwnhụy cầfk23m fk23di độngfk23 lên,vhvthc25 fk23nhíu màyvhvthc25, “Hạfk23 2a4boVwnThiên Liên?”

Thẩm Hạ2a4boVwn Thụ2a4boVwny vhvthc25hất đầu2a4boVwn th2a4boVwnoáng fk23liếc qvhvthc25ua Lvhvthc25ạc vhvthc25Trăn đangfk23 đfk23ua rượu2a4boVwn cù2a4boVwnng Thvhvthc25ập 2a4boVwnTam thiếu,fk23 bỗng2a4boVwn nhivhvthc25ên mỉmvhvthc25 cườivhvthc25 nófk23i vớivhvthc25 fk23Liên Âvhvthc25n, “vhvthc25Chị Liên,2a4boVwn fk23có muốn2a4boVwn xvhvthc25em trò2a4boVwn vufk23i không?”

Liên Âfk23n vhvthc25như chìmfk23 tr2a4boVwnong sươngvhvthc25 mù.

Thẩm 2a4boVwnHạ Thvhvthc25ụy lạfk23i bfk23ật cườivhvthc25 vhvthc25ha hả,vhvthc25 tiếpvhvthc25 đ2a4boVwnó lậpvhvthc25 t2a4boVwnức 2a4boVwncúi đầufk23 mvhvthc25ở mvhvthc25àn h2a4boVwnình dfk23i động2a4boVwn củvhvthc25a 2a4boVwnLạc Tr2a4boVwnăn, gửvhvthc25i tvhvthc25in nhắfk23n, ha2a4boVwni tin.

Nội vhvthc25dung giốngvhvthc25 nhafk23u, vhvthc25đều 2a4boVwnlà, [2a4boVwnEm vhvthc25uống fk23say quá2a4boVwn, cưngfk23 à,vhvthc25 t2a4boVwnới đófk23n evhvthc25m đi.]2a4boVwn cvhvthc25òn bổvhvthc25 s2a4boVwnung 2a4boVwnthêm địavhvthc25 chỉvhvthc25 cfk23ụ thể.

—-***—-

[1] B2a4boVwnài hávhvthc25t fk23này cóvhvthc25 vhvthc25nhiều đoạ2a4boVwnn “vhvthc25la la”vhvthc25 fk23: ))

[2] 2a4boVwný c2a4boVwnhỉ 2a4boVwnchân fk23chó (fk23= vhvthc25nịnh hót),2a4boVwn tứ2a4boVwnc kê2a4boVwnu Th2a4boVwnẩm Hạ2a4boVwn Thụyvhvthc25 biếtfk23 c2a4boVwnách vhvthc25nịnh nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng dfk23i fk23động 2a4boVwnvang lfk23ên, phávhvthc25 vỡvhvthc25 mộtvhvthc25 c2a4boVwnuộc hfk23ội n2a4boVwnghị thảo2a4boVwn lu2a4boVwnận ngh2a4boVwniêm túvhvthc25c. Mfk23ạc Hoànfk23h ngồfk23i trêfk23n ghfk23ế chủvhvthc25 2a4boVwntọa cfk23ầm lấy2a4boVwn cvhvthc25hiếc đi2a4boVwnện thvhvthc25oại fk23màu đen2a4boVwn svhvthc25iêu mỏng2a4boVwn đặt2a4boVwn tr2a4boVwnên mvhvthc25ép fk23bàn, fk23hai giâyvhvthc25 savhvthc25u, vhvthc25bàn t2a4boVwnay nfk23ắm d2a4boVwni vhvthc25động nhfk23ất thờifk23 2a4boVwnsiết chvhvthc25ặt lại.

Lúc fk23Hạ Th2a4boVwniên 2a4boVwnLiên cvhvthc25hạy đếnvhvthc25 phòvhvthc25ng qufk23án vhvthc25bar 2a4boVwnđã vhvthc25thấy Lvhvthc25ạc Tfk23răn fk23đang nằvhvthc25m trfk23ong 2a4boVwnlòng một2a4boVwn fk23gã đ2a4boVwnẹp tfk23rai, confk23g ngườivhvthc25 khôvhvthc25ng đưfk23ợc thoả2a4boVwni mái,fk23 nhvhvthc25ớ lại2a4boVwn khvhvthc25i nãy2a4boVwn vhvthc25mình fk23vượt bvhvthc25a cáifk23 đènvhvthc25 đỏ2a4boVwn liên2a4boVwn tiếp,2a4boVwn khôvhvthc25ng kvhvthc25hỏi lắcfk23 đvhvthc25ầu fk23cười khổ.

Trên bànfk23 tràfk23 bfk23ày l2a4boVwna liệt2a4boVwn bi2a4boVwna b2a4boVwnọt cùnfk23g fk23mấy cvhvthc25hai rvhvthc25ượu ng2a4boVwnoại cfk23ao c2a4boVwnấp 2a4boVwncó nvhvthc25iên đạvhvthc25i lâufk23 đfk23ời, fk23trong fk23ly rượu2a4boVwn r2a4boVwnót đầ2a4boVwny fk23những loạvhvthc25i rượufk23 hỗn2a4boVwn tạpvhvthc25 màuvhvthc25 sắvhvthc25c kfk23hông đồngvhvthc25 nhấtfk23, hắnfk23 biếtvhvthc25 tửu2a4boVwn lượnvhvthc25g củavhvthc25 côfk23 khôngvhvthc25 fk23tồi, fk23có tvhvthc25hể nóivhvthc25 vhvthc25là cự2a4boVwnc vhvthc25kỳ kháfk23, nhưngfk23 pfk23ha rượu,vhvthc25 2a4boVwnkhông sfk23ay cũvhvthc25ng khó2a4boVwn. Hfk23ạ Th2a4boVwniên Liê2a4boVwnn đứng2a4boVwn ởfk23 cửa2a4boVwn mộvhvthc25t lvhvthc25úc mới2a4boVwn cất2a4boVwn bfk23ước đến2a4boVwn vhvthc25bên Lfk23ạc vhvthc25Trăn, 2a4boVwnhắn giờ2a4boVwn 2a4boVwnnày fk23chỉ vhvthc25hy vọngfk23 cvhvthc25ô khôngfk23 mưfk23ợn rưvhvthc25ợu 2a4boVwnlàm càn.

“Lạc Trăn.”

Không trảfk23 lời.

“Chị Lạcvhvthc25 Trăvhvthc25n uốngfk23 fk23say thưvhvthc25ờng rấ2a4boVwnt yêfk23n ổn.”

Hạ Thifk23ên Liêvhvthc25n ngẩvhvthc25ng đầu2a4boVwn fk23nhìn 2a4boVwngã vhvthc25trai thanfk23h túfk23 2a4boVwnvừa fk23nói chuyvhvthc25ện, “Cậufk23 v2a4boVwnất vảfk23 quá.”

Thập vhvthc25Tam cườifk23 cườvhvthc25i, “Khôngfk23 safk23o, đâyfk23 fk23là vhvthc25trách nhiệmvhvthc25 fk23của tôi.”

Hạ Thiêvhvthc25n Liênvhvthc25 hfk23ơi 2a4boVwnnhếch fk23khóe miệnvhvthc25g, cúivhvthc25 ngườivhvthc25 địfk23nh fk23nâng Lạcfk23 Trănvhvthc25 dậy.

“Để chịfk23 2a4boVwnấy ngủvhvthc25 mộ2a4boVwnt l2a4boVwnát đã,2a4boVwn fk23nếu vhvthc25không chịfk23 2a4boVwnấy sẽfk23 phvhvthc25át cáu.”2a4boVwn 2a4boVwnThập Tfk23am ngvhvthc25ăn cản,fk23 câufk23 2a4boVwnnày c2a4boVwnũng covhvthc25i nhưfk23 vhvthc25là thậtfk23 lòng.

Hạ Thiêvhvthc25n 2a4boVwnLiên 2a4boVwnngừng lại,fk23 gfk23iơ cfk23ổ tafk23y 2a4boVwnnhìn đồngvhvthc25 h2a4boVwnồ, “Nă2a4boVwnm phútvhvthc25 nữafk23 fk23được không?”

Thập fk23Tam hífk23p 2a4boVwnmắt, cvhvthc25ầm cvhvthc25hai bi2a4boVwna trênvhvthc25 b2a4boVwnàn 2a4boVwnuống 2a4boVwnmấy ngụm2a4boVwn, kvhvthc25hông vhvthc25nói gì.

Một lfk23át 2a4boVwnsau Hạvhvthc25 Thvhvthc25iên Liên2a4boVwn vươnvhvthc25 tvhvthc25ay k2a4boVwnéo lấyvhvthc25 evhvthc25o Lạcfk23 Trănfk23, ch2a4boVwnỉ lfk23à vẫ2a4boVwnn chưafk23 đvhvthc25ợi vhvthc25hắn 2a4boVwncó đvhvthc25ộng tácfk23 tiế2a4boVwnp fk23theo, mộtfk23 fk23bàn tafk23y độ2a4boVwnt nhiênfk23 táchvhvthc25 t2a4boVwnay hắn2a4boVwn ra.

“Để tvhvthc25ôi.” Giọnvhvthc25g fk23nói đạmvhvthc25 nfk23hạt fk23có vvhvthc25ị x2a4boVwna fk23cách fk23trời sinh.

Hạ Thiê2a4boVwnn L2a4boVwniên qvhvthc25uay đầufk23 lại2a4boVwn nhfk23ìn, lậpvhvthc25 fk23tức fk23cười nói,vhvthc25 “Mạcvhvthc25 vhvthc25tiên sinfk23h, ngưỡ2a4boVwnng mộ2a4boVwn đ2a4boVwnã lâu.”

Mạc Hoànhfk23 nghiêngvhvthc25 đfk23ầu, fk23khẽ gậ2a4boVwnt, “Tôivhvthc25 cũnfk23g vậy.”

Hạ Thiênfk23 Liênfk23 2a4boVwncười vhvthc25lặng lẽ,fk23 “Có2a4boVwn l2a4boVwnẽ chúngfk23 tfk23a nêfk23n nfk23gồi xuống2a4boVwn tròvhvthc25 2a4boVwnchuyện mộfk23t lát.”

“Cần thvhvthc25iết không?vhvthc25” fk23Mạc Hoànvhvthc25h hỏi,2a4boVwn khẩufk23 vhvthc25khí đãfk23 2a4boVwnchối từ.

“Chí ítfk23 chvhvthc25úng tvhvthc25a c2a4boVwnó cùfk23ng vhvthc25một ch2a4boVwnủ đề.”

Mạc Hvhvthc25oành nhvhvthc25ìn lạivhvthc25 Hạfk23 Thiên2a4boVwn Liênvhvthc25, vẻvhvthc25 mặtfk23 điềmfk23 đạm,vhvthc25 2a4boVwn“Tôi khfk23ông cảmvhvthc25 thvhvthc25ấy fk23cần thvhvthc25iết fk23phải cfk23ó cvhvthc25uộc đàvhvthc25m luậvhvthc25n này.”

“Thế ưvhvthc25?” Sắvhvthc25c vhvthc25mặt fk23Hạ Thvhvthc25iên Lfk23iên chốcvhvthc25 lát2a4boVwn tvhvthc25rở fk23nên ngvhvthc25hiêm túc.

Trong mvhvthc25ê fk23man, gfk23iọng fk23nói trầmvhvthc25 2a4boVwnthấp quvhvthc25en thuộfk23c khiếnvhvthc25 giấcvhvthc25 ngủfk23 cfk23ủa 2a4boVwnLạc Trăn2a4boVwn cvhvthc25ực kỳfk23 bfk23uồn bực,2a4boVwn gifk23ữa 2a4boVwnlúc nvhvthc25gẩn ngơfk23 c2a4boVwnó mộ2a4boVwnt cá2a4boVwnnh t2a4boVwnay fk23ôm l2a4boVwnấy evhvthc25o cô,vhvthc25 vữn2a4boVwng vàngfk23 đfk23ỡ fk23cô ngồi2a4boVwn vhvthc25dậy, huyệtfk23 tháivhvthc25 dươ2a4boVwnng đavhvthc25u nhức,vhvthc25 dướvhvthc25i cfk23hân lạfk23i y2a4boVwnếu ớtfk23 vôfk23 lựcvhvthc25, cơfk23 thể2a4boVwn kvhvthc25hó chịvhvthc25u 2a4boVwnnhư t2a4boVwnhể bịvhvthc25 t2a4boVwnê liệt.

Lạc Tfk23răn vươ2a4boVwnn tavhvthc25y vỗvhvthc25 l2a4boVwnên trán,2a4boVwn c2a4boVwnô khôvhvthc25ng d2a4boVwnám chắc2a4boVwn liệvhvthc25u mìnfk23h cóvhvthc25 2a4boVwnphải 2a4boVwnmơ 2a4boVwnmơ mà2a4boVwnng 2a4boVwnmàng trofk23ng cơvhvthc25n 2a4boVwnsay, vfk23ì thếvhvthc25 lúcvhvthc25 này2a4boVwn mới2a4boVwn cảm2a4boVwn 2a4boVwngiác đượcvhvthc25 nfk23gười đangvhvthc25 2a4boVwnôm cô2a4boVwn là2a4boVwn 2a4boVwnMạc Hoành,2a4boVwn mà2a4boVwn 2a4boVwncảm xúfk23c nà2a4boVwny khi2a4boVwnến 2a4boVwncô bấtvhvthc25 2a4boVwnan mộvhvthc25t c2a4boVwnách k2a4boVwnhó hiểu.

“Tránh ra…”2a4boVwn 2a4boVwnLạc Trănvhvthc25 hơifk23 lộfk23 vfk23ẻ mvhvthc25ệt mỏifk23 đẩyvhvthc25 ngfk23ười bêvhvthc25n cạnhfk23 ra2a4boVwn, ngãvhvthc25 về2a4boVwn sô2a4boVwn phfk23a, fk23thật vhvthc25ra cfk23ô rấtfk23 muvhvthc25ốn nóivhvthc25 2a4boVwnvới ng2a4boVwnười nfk23ày, khôvhvthc25ng c2a4boVwnó vi2a4boVwnệc gvhvthc25ì thìvhvthc25 đừngfk23 fk23dùng nhvhvthc25ãn fk23hiệu fk23sữa tắm,2a4boVwn fk23dầu gộivhvthc25 vhvthc25ấy nữ2a4boVwna, chvhvthc25o d2a4boVwnù muvhvthc25ốn fk23dùng cvhvthc25ũng kvhvthc25hông được2a4boVwn vhvthc25tỏa rvhvthc25a fk23cùng mộtfk23 lofk23ại cảmvhvthc25 giác.

“Đừng chạmfk23 2a4boVwnvào tvhvthc25ôi, tfk23ôi rấtfk23 khỏe.”fk23 Mùvhvthc25i hươngfk23 qfk23uen tvhvthc25huộc đếnfk23 gầvhvthc25n, Lạcvhvthc25 vhvthc25Trăn lfk23ại đẩvhvthc25y người2a4boVwn muốvhvthc25n đỡvhvthc25 2a4boVwncô mộtfk23 2a4boVwnlần nữa.

Một vhvthc25lúc l2a4boVwnâu saufk23, thanfk23h âmvhvthc25 2a4boVwnấm ávhvthc25p mộcfk23 mạcvhvthc25 2a4boVwnvang lêfk23n, “Lạcvhvthc25 Trănfk23, a2a4boVwnnh đưafk23 fk23em về,2a4boVwn fk23em uvhvthc25ống svhvthc25ay rồi.”

Lạc Trfk23ăn thfk23ấy quáivhvthc25 lạ,fk23 fk23sao hfk23ôm nvhvthc25ay đâu2a4boVwn đâu2a4boVwn cũng2a4boVwn vhvthc25toàn cảvhvthc25m giáfk23c cóvhvthc25 2a4boVwnngười 2a4boVwnquen, 2a4boVwncố gắfk23ng mởvhvthc25 tfk23o vhvthc25hai mắt2a4boVwn, t2a4boVwnầm nhìnvhvthc25 mơfk23 hồ,vhvthc25 vhvthc25nhưng fk23rõ fk23ràng khuôvhvthc25n mặfk23t hiện2a4boVwn vhvthc25ra trướvhvthc25c mắvhvthc25t chính2a4boVwn 2a4boVwnlà 2a4boVwnHạ vhvthc25Thiên Liênfk23, “…2a4boVwn vhvthc25Hạ Thiêvhvthc25n Liên?”

“Ừ.” Hạfk23 T2a4boVwnhiên L2a4boVwniên cườfk23i mfk23ột cfk23ách fk23ý vịfk23 vhvthc25mù mị2a4boVwnt, nhân2a4boVwn ti2a4boVwnện nắ2a4boVwnm 2a4boVwnlấy tfk23ay cô.

“Sao anvhvthc25h lạifk23 ởvhvthc25 đây…”vhvthc25 fk23Ý 2a4boVwnthức hãvhvthc25y 2a4boVwncòn vhvthc25hơi tỉnh2a4boVwn táo.

“Đến đónfk23 vhvthc25em.” H2a4boVwnạ Th2a4boVwniên fk23Liên đỡfk23 2a4boVwnlấy bờfk23 v2a4boVwnai 2a4boVwnLạc Trăn.

Lạc Tvhvthc25răn đứngfk23 dậfk23y, đầu2a4boVwn n2a4boVwnặng fk23như 2a4boVwnđeo chì,2a4boVwn “Em2a4boVwn vhvthc25muốn ngủ.”

“Về l2a4boVwnại ngủvhvthc25 fk23tiếp, nhé?”

Lạc T2a4boVwnrăn bỗ2a4boVwnng fk23nhiên bậtfk23 cườivhvthc25 hìvhvthc25 hìvhvthc25, “Hạfk23 Thiênfk23 Lfk23iên, avhvthc25nh 2a4boVwncó t2a4boVwnình vhvthc25ý vớivhvthc25 vhvthc25em à?”

Bốn phí2a4boVwna tĩfk23nh vhvthc25lặng bfk23a 2a4boVwngiây. fk23“Ừ, về2a4boVwn điểmfk23 nvhvthc25ày afk23nh đfk23ã th2a4boVwnể hi2a4boVwnện rõvhvthc25 ràngfk23 rồi2a4boVwn.” Nfk23gữ đi2a4boVwnệu chứavhvthc25 fk23ý cười2a4boVwn chậm2a4boVwn 2a4boVwnrãi 2a4boVwnnói rafk23, mfk23ang thfk23eo svhvthc25ự thẳvhvthc25ng trắ2a4boVwnn tfk23riệt để2a4boVwn hiếmvhvthc25 thấy.

Lạc 2a4boVwnTrăn c2a4boVwnúi đầfk23u khẽ2a4boVwn cườfk23i, “Có2a4boVwn t2a4boVwnình ýfk23… havhvthc25… evhvthc25m cvhvthc25ũng cfk23ảm th2a4boVwnấy co2a4boVwnn người2a4boVwn anfk23h rấtvhvthc25 t2a4boVwnhú vhvthc25vị…” Lạc2a4boVwn Trănfk23 lắcvhvthc25 lắ2a4boVwnc fk23đầu, đầfk23u fk23càng nặng,vhvthc25 khôn2a4boVwng quản2a4boVwn nổifk23 mạch2a4boVwn sfk23uy nghvhvthc25ĩ, v2a4boVwnẫn vhvthc25tiếp tụcvhvthc25 lẩmfk23 bẩ2a4boVwnm n2a4boVwnói mfk23ớ, “2a4boVwnĐi thôi…vhvthc25 đưa2a4boVwn bổ2a4boVwnn tiểuvhvthc25 fk23thư… vềfk23 nhvhvthc25à, efk23m muốnfk23 fk23ngủ…” vhvthc25Lồng ngực2a4boVwn phvhvthc25iền fk23muộn khóvhvthc25 2a4boVwnchịu, từfk23ng đợtfk23 fk23buồn nvhvthc25ôn trvhvthc25ào vhvthc25lên, nfk23ão bộvhvthc25 cvhvthc25o fk23rút fk23ngày c2a4boVwnàng vhvthc25sít vhvthc25chặt, giốvhvthc25ng nhvhvthc25ư muốn2a4boVwn vhvthc25nứt tvhvthc25oác ra.

“Vâng, đfk23ại tivhvthc25ểu thưfk23, fk23lập fk23tức đưavhvthc25 fk23em fk23về vhvthc25nhà đây.”vhvthc25 2a4boVwnKhông kfk23hỏi bậvhvthc25t cư2a4boVwnời, q2a4boVwnuả thực2a4boVwn cvhvthc25á tínvhvthc25h hơifk23 ầmvhvthc25 ĩfk23, nvhvthc25hưng hovhvthc25àn toà2a4boVwnn cfk23ó thể2a4boVwn cvhvthc25hấp nfk23hận, H2a4boVwnạ T2a4boVwnhiên Lvhvthc25iên ômfk23 Lfk23ạc Trănvhvthc25 bướfk23c vhvthc25ra bê2a4boVwnn ngoài.

Lạc vhvthc25Trăn cảmfk23 givhvthc25ác nh2a4boVwnư mìnfk23h đafk23ng gifk23ẫm lêfk23n bfk23ọt biển,vhvthc25 chfk23ỉ có2a4boVwn 2a4boVwnthể y2a4boVwnếu ớtfk23 tựa2a4boVwn vàofk23 H2a4boVwnạ Thiênvhvthc25 Liên,2a4boVwn mặc2a4boVwn cvhvthc25ho vhvthc25hắn kéovhvthc25 đi.

Đôi vợ2a4boVwn chồ2a4boVwnng s2a4boVwnon dựafk23 sát2a4boVwn 2a4boVwnvào nvhvthc25hau vhvthc25rời đi,2a4boVwn tronfk23g gifk23an pvhvthc25hòng fk23chìm vàvhvthc25o một2a4boVwn mảfk23nh fk23tĩnh mị2a4boVwnch, đếvhvthc25n kvhvthc25hi Mạc2a4boVwn Hoànfk23h ởfk23 mfk23ột bvhvthc25ên bfk23ình tĩn2a4boVwnh fk23đứng lê2a4boVwnn, đưavhvthc25 2a4boVwnmột cvhvthc25hiếc t2a4boVwnhẻ chfk23o Thậpvhvthc25 Tam.

Thập 2a4boVwnTam phảnfk23 ứnfk23g lạ2a4boVwni lifk23ền vộifk23 và2a4boVwnng xfk23ua fk23tay, “vhvthc25Chi 2a4boVwnphí củ2a4boVwna chfk23ị Lạcvhvthc25 Tr2a4boVwnăn đề2a4boVwnu vhvthc25được 2a4boVwnmiễn phí.”2a4boVwn vhvthc25Thần sắfk23c vhvthc25Mạc 2a4boVwnHoành đạmvhvthc25 nhfk23ạt, n2a4boVwnhưng tfk23ia lạnhfk23 lùfk23ng tiềmfk23 ẩ2a4boVwnn t2a4boVwnrong c2a4boVwnon ngươi2a4boVwn fk23lại vô2a4boVwn cùnfk23g rfk23õ nvhvthc25ét. 2a4boVwnThập 2a4boVwnTam 2a4boVwnđang vhvthc25muốn l2a4boVwnên tiếnvhvthc25g nfk23ói gfk23ì đvhvthc25ó, vhvthc25Mạc Hoànvhvthc25h 2a4boVwnđã đẩyfk23 cvhvthc25ửa r2a4boVwna ngoài.

“Quan h2a4boVwnệ 2a4boVwntam 2a4boVwngiác vhvthc25điển hì2a4boVwnnh, mộtvhvthc25 từvhvthc25 2a4boVwnthôi, tầm2a4boVwn thường.”fk23 Thẩ2a4boVwnm fk23Hạ Thụyfk23 vẫvhvthc25n népvhvthc25 tron2a4boVwng góvhvthc25c tốifk23 gặvhvthc25m nửafk23 qu2a4boVwnả dưavhvthc25 hấuvhvthc25 xo2a4boVwnng, pvhvthc25hun rvhvthc25a mộfk23t từ2a4boVwn trầvhvthc25n thuật2a4boVwn m2a4boVwnang tínhfk23 tổngfk23 kếtvhvthc25, “Liên2a4boVwn vhvthc25Ân, vhvthc25thấy thfk23ế nào?”

Liên vhvthc25Ân ngồ2a4boVwni vhvthc25xổm bêfk23n cạnhvhvthc25 2a4boVwnsau mộvhvthc25t lúcfk23 ifk23m lặng2a4boVwn mới2a4boVwn trầ2a4boVwnm mặcfk23 gậtvhvthc25 đầu,2a4boVwn fk23“Cô g2a4boVwnái t2a4boVwnhì qufk23á t2a4boVwnầm th2a4boVwnường, fk23nhưng đànfk23 ônvhvthc25g lại2a4boVwn khôn2a4boVwng tầmvhvthc25 thfk23ường, vhvthc25nếu cófk23 thfk23ể hốtfk23 vfk23ào trvhvthc25ong quánfk23 —-”

Hạ Thiêvhvthc25n Lifk23ên vhvthc25dìu Lạc2a4boVwn Trfk23ăn vhvthc25lên fk23xe, g2a4boVwniúp c2a4boVwnô cà2a4boVwni vhvthc25dây fk23an t2a4boVwnoàn, “Cófk23 thểfk23 biến2a4boVwn mìnhvhvthc25 thfk23ành tvhvthc25hế nàfk23y, e2a4boVwnm cũngvhvthc25 lvhvthc25ợi hạifk23 đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ Thiê2a4boVwnn Lfk23iên sững2a4boVwn sờ,fk23 2a4boVwnngồi trởfk23 l2a4boVwnại vịvhvthc25 trfk23í vhvthc25của m2a4boVwnình, khẽvhvthc25 fk23cười th2a4boVwnành tvhvthc25iếng, “Đfk23ây có2a4boVwn thể2a4boVwn co2a4boVwni nhvhvthc25ư vhvthc25một mũi2a4boVwn tên2a4boVwn trú2a4boVwnng h2a4boVwnai đíc2a4boVwnh 2a4boVwntrên mộtvhvthc25 gvhvthc25iá trị2a4boVwn nàfk23o đóvhvthc25 không?”

Ngoảnh đầ2a4boVwnu nhìn2a4boVwn gương2a4boVwn mặvhvthc25t ma2a4boVwnng vẻ2a4boVwn thuầnvhvthc25 khiếtvhvthc25 v2a4boVwnô cùnfk23g t2a4boVwnrong mêfk23 man2a4boVwn, bvhvthc25ất đắcfk23 dvhvthc25ĩ 2a4boVwnthở dàvhvthc25i, “Cốfk23 n2a4boVwnhóc fk23này quảfk23 đúngfk23 2a4boVwnlà mộfk23t fk23tai họa.vhvthc25” Bấvhvthc25t thìnfk23h lìn2a4boVwnh, Lạvhvthc25c Tfk23răn vươfk23n ta2a4boVwny túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”