You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một gEfYritRiian pq8RBgpCahòng quánq8RBgpCa 6ZXibar, LạcEfYritRi Trăn,q8RBgpCa LiênEfYritRi Ân,q8RBgpCa Thẩmq8RBgpCa q8RBgpCaHạ Thụyq8RBgpCa, ThấtEfYritRi Th6ZXiất xiêu6ZXi 6ZXivẹo vEfYritRiắt ngưEfYritRiời lêEfYritRin sôEfYritRi EfYritRipha q8RBgpCatán gẫu,q8RBgpCa haEfYritRii c6ZXiậu ấmEfYritRi cq8RBgpCaa háEfYritRit ởq8RBgpCa bEfYritRiên trênEfYritRi, háq8RBgpCat “Nhữngq8RBgpCa bônEfYritRig hEfYritRioa kEfYritRiia” củaEfYritRi Phá6ZXic Thụ.

“Thập TEfYritRiam, đừ6ZXing “6ZXila” nq8RBgpCaữa q8RBgpCa[1], tôi6ZXi q8RBgpCanghe sắ6ZXip tắtq8RBgpCa EfYritRithở đ6ZXiây 6ZXinày, đEfYritRiổi bq8RBgpCaài nàq8RBgpCao vuq8RBgpCai hơq8RBgpCan 6ZXiđi!” q8RBgpCaLạc q8RBgpCaTrăn n6ZXiém EfYritRimột 6ZXicái g6ZXiối ômq8RBgpCa qua.

“Được, vậq8RBgpCay EfYritRichị thícEfYritRih nghq8RBgpCae bàEfYritRii nEfYritRiào?” Thập6ZXi Ta6ZXim kiềmq8RBgpCa 6ZXilại giEfYritRiọng caEfYritRio đã6ZXi “lq8RBgpCaa” đếnq8RBgpCa phq8RBgpCaân EfYritRinửa, nịn6ZXih nọtEfYritRi hỏi6ZXi q8RBgpCaLạc Trăn.

“Tao l6ZXiại q8RBgpCacảm thấyq8RBgpCa r6ZXiất EfYritRidễ n6ZXighe, q8RBgpCatao thícEfYritRih giEfYritRiọng nà6ZXiy, c6ZXiái gq8RBgpCaì nhEfYritRiỉ, EfYritRiu 6ZXibuồn, đúnEfYritRig khôn6ZXig EfYritRiA Thụy?”

“Đúng, quá6ZXi đún6ZXig, ch6ZXiị Liê6ZXin EfYritRinói đEfYritRiều đúng!”6ZXi Tq8RBgpCahẩm HạEfYritRi Thq8RBgpCaụy q8RBgpCacười hq8RBgpCaề hề.

“Tao bảoq8RBgpCa nà6ZXiy Thẩmq8RBgpCa HEfYritRiạ 6ZXiThụy, c6ZXihân nà6ZXiy củEfYritRia m6ZXiày dỡq8RBgpCa từq8RBgpCa tq8RBgpCarên thâEfYritRin 6ZXichó xuốnEfYritRig EfYritRià, saEfYritRiu EfYritRiđó lắpEfYritRi lên6ZXi nq8RBgpCagười mìn6ZXih q8RBgpCahả [2EfYritRi].” Lạcq8RBgpCa TrEfYritRiăn gEfYritRiiơ chânq8RBgpCa hq8RBgpCaung hãn6ZXi chọ6ZXic loEfYritRiạn trEfYritRiên đùiq8RBgpCa 6ZXicủa TEfYritRihẩm Hạ6ZXi Thụy.

“Ơ q8RBgpCahay, EfYritRiquấy rốq8RBgpCai tìn6ZXih dục.”

“Tao đán6ZXih mày!”

Hai cậEfYritRiu 6ZXiấm nh6ZXiìn nhaq8RBgpCau, chủq8RBgpCa độnEfYritRig chọnq8RBgpCa một6ZXi bàiq8RBgpCa t6ZXiình cEfYritRia 6ZXihát đôi.

“Nói điEfYritRi nóiEfYritRi lại,”EfYritRi Lq8RBgpCaiên EfYritRiÂn nhìnEfYritRi v6ZXiề phíq8RBgpCaa Lạcq8RBgpCa Tră6ZXin đaEfYritRing cuộnEfYritRi trq8RBgpCaòn trEfYritRiên sEfYritRiô pq8RBgpCaha EfYritRiđơn, “Bạch6ZXi q8RBgpCamã củaq8RBgpCa m6ZXiày đâu?6ZXi SEfYritRiao EfYritRichưa ng6ZXihe mq8RBgpCaày n6ZXihắc đến6ZXi 6ZXinữa nEfYritRihỉ, trưEfYritRiớc đâyEfYritRi chẳngEfYritRi p6ZXihải ngq8RBgpCaày 6ZXinào 6ZXicũng trEfYritRieo t6ZXirên m6ZXiiệng sao?”

Thẩm HạEfYritRi 6ZXiThụy vừEfYritRia ngEfYritRihe liề6ZXin cườiq8RBgpCa 6ZXihô hố,q8RBgpCa “6ZXiNgười EfYritRita q8RBgpCasớm khôq8RBgpCang cầnq8RBgpCa nóq8RBgpCa q8RBgpCarồi, EfYritRichị Liq8RBgpCaên, ch6ZXiị cốq8RBgpCa q8RBgpCaý đúngq8RBgpCa kq8RBgpCahông?” Thẩm6ZXi H6ZXiạ ThụyEfYritRi cò6ZXin nhq8RBgpCaớ EfYritRimình đ6ZXiã kểEfYritRi chuyệnEfYritRi EfYritRinày cEfYritRiho Lq8RBgpCaiên ÂnEfYritRi, hq8RBgpCaơn nữaEfYritRi cEfYritRiòn 6ZXikể rấ6ZXit q8RBgpCasống động6ZXi h6ZXiình tượng.

Lạc T6ZXirăn lúc6ZXi 6ZXinày khôq8RBgpCang q8RBgpCahô ứngEfYritRi vớEfYritRii Thẩm6ZXi HạEfYritRi Tq8RBgpCahụy nEfYritRiữa, ngẩng6ZXi đầ6ZXiu nhìnq8RBgpCa trầnq8RBgpCa 6ZXinhà 6ZXilộng lẫyq8RBgpCa vànEfYritRig so6ZXin, mắtEfYritRi q8RBgpCachớp chớp.

“Không tiếp6ZXi tụcEfYritRi nữq8RBgpCaa à?”6ZXi LiêEfYritRin Âq8RBgpCan vEfYritRiô cùq8RBgpCang kiEfYritRinh ngạc.

“Chị 6ZXitưởng l6ZXià q8RBgpCatiểu thEfYritRiuyết nhiều6ZXi 6ZXikỳ 6ZXià, đềuq8RBgpCa lEfYritRià cq8RBgpCahuyện 6ZXicủa hEfYritRiai 6ZXinăm trước,EfYritRi xonEfYritRig 6ZXixuôi tEfYritRiừ lâq8RBgpCau rồi.”q8RBgpCa ThẩmEfYritRi Hạ6ZXi Thụq8RBgpCay nângEfYritRi q8RBgpCaly rượuq8RBgpCa hư6ZXiớng 6ZXiqua LạEfYritRic TrEfYritRiăn làmq8RBgpCa q8RBgpCađiệu EfYritRibộ chú6ZXic rượu.

“Không đúng,”EfYritRi LiênEfYritRi Ân6ZXi ngồEfYritRii thẳngEfYritRi dậy,6ZXi cúi6ZXi đq8RBgpCaầu trầmEfYritRi tư,q8RBgpCa “Taoq8RBgpCa nhớ6ZXi h6ZXiai năm6ZXi tEfYritRirước, cá6ZXii EfYritRitên bạq8RBgpCach 6ZXimã ấyq8RBgpCa chEfYritRiạy q8RBgpCađến hEfYritRiỏi q8RBgpCatao Lạcq8RBgpCa Tr6ZXiăn xq8RBgpCain học6ZXi 6ZXitrường nàoq8RBgpCa, vẻq8RBgpCa EfYritRimặt rấtEfYritRi thà6ZXinh khẩq8RBgpCan, rất6ZXi tq8RBgpCaha 6ZXithiết, rEfYritRiất EfYritRiđau khEfYritRiổ, r6ZXiất tiềq8RBgpCau tụy,6ZXi EfYritRisuýt nữaEfYritRi taq8RBgpCao EfYritRicòn tưởn6ZXig L6ZXiạc Trănq8RBgpCa phụEfYritRi h6ZXiắn, đươEfYritRing nhEfYritRiiên 6ZXilát saq8RBgpCau taEfYritRio lậEfYritRip tEfYritRiức q8RBgpCatỉnh 6ZXitáo, nq8RBgpCaghĩ c6ZXiái thằng6ZXi nhó6ZXic nhưEfYritRi hắq8RBgpCan, đã6ZXi bắt6ZXi n6ZXiạt eq8RBgpCam EfYritRigái nhàEfYritRi taq8RBgpCao cq8RBgpCaòn dáEfYritRim 6ZXigiả bộEfYritRi s6ZXii EfYritRitình trướq8RBgpCac 6ZXimặt cEfYritRihị đây,q8RBgpCa nhq8RBgpCaào lênEfYritRi đá6ZXinh chq8RBgpCao một6ZXi trận6ZXi, kếtq8RBgpCa q6ZXiuả q8RBgpCa—-” L6ZXiiên ÂnEfYritRi q8RBgpCangừng lạiq8RBgpCa 6ZXiho hồi6ZXi lâu,EfYritRi “Ba6ZXi chiêq8RBgpCau bịEfYritRi chEfYritRiế nq8RBgpCagự, sq8RBgpCaau đ6ZXió taEfYritRio vìq8RBgpCa EfYritRithân quêq8RBgpCan nghĩEfYritRia c6ZXiho hq8RBgpCaắn địaq8RBgpCa ch6ZXiỉ, q8RBgpCahắn liên6ZXi tụcEfYritRi n6ZXiói ha6ZXii tiếngq8RBgpCa cảm6ZXi ơnEfYritRi, 6ZXixong qua6ZXiy người6ZXi cEfYritRihạy luônEfYritRi, tEfYritRiao trôngq8RBgpCa t6ZXiheo q8RBgpCabóng lưng6ZXi nônEfYritRi nónEfYritRig ấEfYritRiy mà6ZXi ngEfYritRihĩ, gEfYritRiã EfYritRiđàn ônq8RBgpCag 6ZXitốt th6ZXiế nq8RBgpCaày chq8RBgpCaắc 6ZXitám pq8RBgpCahần q8RBgpCalà q8RBgpCaem gá6ZXii mìn6ZXih hiEfYritRiểu lầm6ZXi rồi.”q8RBgpCa Nq8RBgpCaói đến6ZXi đ6ZXiây, Liê6ZXin Âq8RBgpCan ngẩngq8RBgpCa đầ6ZXiu ánh6ZXi m6ZXiắt hunq8RBgpCag ác,EfYritRi EfYritRi“Hóa EfYritRira q8RBgpCalà hq8RBgpCaỏi đểEfYritRi 6ZXichơi thEfYritRiôi à!”

Lạc Trăq8RBgpCan vq8RBgpCaẫn nq8RBgpCahìn l6ZXiên tq8RBgpCarần nhEfYritRià, EfYritRikhông hềq8RBgpCa 6ZXiđộng đậy,EfYritRi t6ZXiựa nhưEfYritRi đãq8RBgpCa q8RBgpCacứng đEfYritRiờ ra.

“Em gái6ZXi, khôn6ZXig q8RBgpCasao chEfYritRiứ?” ThẩmEfYritRi HEfYritRiạ ThụyEfYritRi ngh6ZXie xoq8RBgpCang cũnEfYritRig sững6ZXi sEfYritRiờ, đoạq8RBgpCan hoànEfYritRi hq8RBgpCaồn 6ZXiđá 6ZXingười bênq8RBgpCa cạnhq8RBgpCa mộ6ZXit cái.

“không saq8RBgpCao, EfYritRicó thểq8RBgpCa q8RBgpCacó c6ZXihuyện gì6ZXi được6ZXi chứ.EfYritRi” EfYritRiLạc TrănEfYritRi đứnq8RBgpCag dậyEfYritRi, cầmEfYritRi cha6ZXii biEfYritRia trêEfYritRin b6ZXiàn tràq8RBgpCa trútq8RBgpCa mq8RBgpCaột nq8RBgpCagụm, rồiq8RBgpCa EfYritRiđi lq8RBgpCaên bụcEfYritRi hátq8RBgpCa nhậq8RBgpCan micrEfYritRio trên6ZXi EfYritRitay 6ZXiThập TamEfYritRi, tươi6ZXi cườEfYritRii 6ZXinói, “Đếnq8RBgpCa taoEfYritRi, t6ZXiụi mày6ZXi EfYritRiở 6ZXidưới màEfYritRi n6ZXighe, q8RBgpCanghe luEfYritRiôn cEfYritRiho EfYritRitao nhá,6ZXi bEfYritRiổn tiq8RBgpCaểu q8RBgpCathư cốq8RBgpCang hiế6ZXin EfYritRica hq8RBgpCaát, EfYritRiquán 6ZXiquân EfYritRitop 1q8RBgpCa0 daq8RBgpCanh q8RBgpCaca của6ZXi trường6ZXi q8RBgpCaE q8RBgpCatái xuEfYritRiất 6ZXilần đầu6ZXi tiêEfYritRin, q8RBgpCanghìn vàngq8RBgpCa cũ6ZXing EfYritRikhó cầu.”

“Tao c6ZXió nóq8RBgpCai cq8RBgpCahuyện 6ZXigì đángq8RBgpCa đểEfYritRi 6ZXivui mừ6ZXing àEfYritRi?” Liê6ZXin q8RBgpCaÂn nghEfYritRiiêng đq8RBgpCaầu hỏ6ZXii T6ZXihẩm HEfYritRiạ Thụy.

Thẩm Hạ6ZXi Thụy6ZXi nhấpq8RBgpCa ngụm6ZXi rEfYritRiượu EfYritRinhìn lEfYritRiên 6ZXibục, k6ZXihông lêEfYritRin tiếng.

Lạc q8RBgpCaTrăn hátq8RBgpCa lEfYritRiiên EfYritRitiếp EfYritRihai 6ZXibài ti6ZXiếng anh.

“Không ngờq8RBgpCa vẫnEfYritRi cóq8RBgpCa cq8RBgpCahút th6ZXiực lực.”EfYritRi Li6ZXiên Âq8RBgpCan đEfYritRiánh q8RBgpCagiá mộtEfYritRi các6ZXih khácq8RBgpCah quan.

“Không 6ZXithế EfYritRithì sa6ZXio giànEfYritRih qu6ZXián quâ6ZXin hả.”q8RBgpCa ThEfYritRiẩm Hạq8RBgpCa q8RBgpCaThụy EfYritRimỉm cườq8RBgpCai, cũnq8RBgpCag nhớEfYritRi lạiEfYritRi cuộq8RBgpCac tEfYritRihi cq8RBgpCaa hEfYritRiát làm6ZXi EfYritRicho cả6ZXi trườq8RBgpCang xq8RBgpCaôn EfYritRixao vEfYritRiào năm6ZXi thứEfYritRi baEfYritRi, kh6ZXii ấyEfYritRi LạcEfYritRi EfYritRiTrăn cEfYritRió thểq8RBgpCa th6ZXiam giq8RBgpCaa đượcq8RBgpCa lq8RBgpCaà d6ZXio khô6ZXing EfYritRicẩn thận6ZXi ngh6ZXie 6ZXinói chq8RBgpCaủ tịEfYritRich hộEfYritRii họcq8RBgpCa 6ZXisinh M6ZXiạc Hoànq8RBgpCah EfYritRilà mEfYritRiột giám6ZXi khEfYritRiảo củaEfYritRi vòngEfYritRi 6ZXisơ EfYritRiloại, màEfYritRi cáq8RBgpCai q8RBgpCacon bé6ZXi Lq8RBgpCaạc TrăEfYritRin haEfYritRiy trê6ZXiu 6ZXichọc n6ZXiam sin6ZXih lEfYritRiàm q8RBgpCathú vuEfYritRii 6ZXicuộc 6ZXisống đươ6ZXing nEfYritRihiên q8RBgpCasẽ khEfYritRiông q8RBgpCabở 6ZXilỡ bất6ZXi cứ6ZXi cơq8RBgpCa hộiEfYritRi nào,q8RBgpCa lảoq8RBgpCa đả6ZXio chạEfYritRiy đ6ZXii bq8RBgpCaáo daEfYritRinh, còEfYritRin về6ZXi 6ZXisau q8RBgpCalàm sa6ZXio lạiEfYritRi giàEfYritRinh đượcq8RBgpCa giải6ZXi nh6ZXiất, Thẩm6ZXi HạEfYritRi Tq8RBgpCahụy cEfYritRiũng 6ZXimơ EfYritRihồ, th6ZXiực lựEfYritRic th6ZXiì khEfYritRiông kq8RBgpCaém q8RBgpCanhưng chư6ZXia đếEfYritRin mứ6ZXic đưEfYritRiợc giả6ZXii nhất,6ZXi tronq8RBgpCag đq8RBgpCaó cóEfYritRi haq8RBgpCai tq8RBgpCahí sinq8RBgpCah q8RBgpCacô thấyEfYritRi c6ZXiòn mạnq8RBgpCah mẽ6ZXi hơEfYritRin cả6ZXi Lạcq8RBgpCa TrăEfYritRin, EfYritRisau nàEfYritRiy ThẩEfYritRim HạEfYritRi ThụEfYritRiy ngẫEfYritRim lạEfYritRii cũnq8RBgpCag q8RBgpCađã 6ZXithông s6ZXiuốt, là6ZXim q8RBgpCaca s6ZXiĩ quq8RBgpCaan trọEfYritRing nhấtq8RBgpCa làEfYritRi g6ZXiì, vẻ6ZXi bEfYritRiề ng6ZXioài! 6ZXiBề EfYritRingoài q8RBgpCaổn q8RBgpCatiếng quỷEfYritRi gọiq8RBgpCa ngườiEfYritRi EfYritRicũng nghEfYritRie 6ZXinhư tiếnq8RBgpCag t6ZXirời, q8RBgpCacòn ngượcq8RBgpCa lại,q8RBgpCa 6ZXichỉ q8RBgpCacó q8RBgpCavề nq8RBgpCahà háq8RBgpCat chEfYritRio mì6ZXinh EfYritRinghe th6ZXiôi. TEfYritRihật r6ZXia kýq8RBgpCa ức6ZXi 6ZXisâu 6ZXiđậm q8RBgpCanhất vềEfYritRi cu6ZXiộc th6ZXii q8RBgpCaấy chínhq8RBgpCa làEfYritRi 6ZXilễ traEfYritRio giải,q8RBgpCa EfYritRihôm q8RBgpCađó Mạc6ZXi Hoành6ZXi bước6ZXi lê6ZXin tq8RBgpCaặng h6ZXioa, mq8RBgpCaỉm cưEfYritRiời nq8RBgpCaói mộtq8RBgpCa câ6ZXiu vôEfYritRi c6ZXiùng kinEfYritRih điể6ZXin, “Năq8RBgpCam naEfYritRiy dùEfYritRi sEfYritRiao cEfYritRiũng ngoàEfYritRii d6ZXiự đoán”,6ZXi t6ZXioàn trường6ZXi xôn6ZXi xao.

Thẩm Hạ6ZXi Tq8RBgpCahụy nghq8RBgpCaĩ đếnq8RBgpCa đây,q8RBgpCa kh6ZXiông khq8RBgpCaỏi c6ZXiảm tháEfYritRin mEfYritRiột t6ZXiiếng, t6ZXiuổi t6ZXirẻ thậtEfYritRi nhiề6ZXiu EfYritRihoài bão.

Lạc TrăEfYritRin lEfYritRiại h6ZXiát mộtEfYritRi bàiq8RBgpCa tEfYritRiiếng EfYritRianh 6ZXirồi điEfYritRi xuq8RBgpCaống, v6ZXiươn ta6ZXiy đEfYritRión q8RBgpCalấy q8RBgpCaly s6ZXioda Th6ZXiẩm H6ZXiạ Thụyq8RBgpCa đưa.

“Chị Lạ6ZXic TEfYritRirăn, EfYritRichị quảEfYritRi l6ZXià chân6ZXi q8RBgpCanhân kh6ZXiông lộ6ZXi ch6ZXiân tướng.”6ZXi EfYritRiThập TaEfYritRim q8RBgpCavỗ t6ZXiay, mắ6ZXit lấpEfYritRi lá6ZXinh EfYritRitim hồng.

“Tôi EfYritRicòn chq8RBgpCaân thEfYritRiật h6ZXiơn nq8RBgpCaữa cơ,6ZXi 6ZXinào lạiq8RBgpCa EfYritRiđây, uốnq8RBgpCag rượuq8RBgpCa vEfYritRiới 6ZXichị, EfYritRikhông saq8RBgpCay q8RBgpCakhông về.”

“Vâng, chịEfYritRi nq8RBgpCaói thếEfYritRi nq8RBgpCaào, Thậpq8RBgpCa 6ZXiTam cũnq8RBgpCag the6ZXio hầu.”

“Thế nàEfYritRiy EfYritRilà thếEfYritRi nào?”6ZXi Liq8RBgpCaên Âq8RBgpCan cEfYritRiuối cùq8RBgpCang đã6ZXi n6ZXihìn EfYritRira cq8RBgpCahút bấtEfYritRi thường.

“Thỉnh thoảngEfYritRi lạ6ZXii pq8RBgpCahát táEfYritRic mộtEfYritRi lần,6ZXi tq8RBgpCahường thôi.”EfYritRi Thẩq8RBgpCam q8RBgpCaHạ q8RBgpCaThụy cườiEfYritRi 6ZXihà q8RBgpCahà ha6ZXii tiếng,6ZXi ngq8RBgpCaoảnh đầuEfYritRi nhEfYritRiìn q8RBgpCadi động6ZXi của6ZXi L6ZXiạc Tr6ZXiăn đặtEfYritRi trên6ZXi bàEfYritRin tEfYritRirà lạEfYritRii đangEfYritRi 6ZXirung, “CEfYritRió cầnq8RBgpCa EfYritRibảo vớq8RBgpCai nq8RBgpCaó EfYritRikhông, EfYritRiđiện tEfYritRihoại c6ZXiủa q8RBgpCanó đãEfYritRi kêq8RBgpCau q8RBgpCanăm lq8RBgpCaần rồi?”EfYritRi Thẩm6ZXi 6ZXiHạ Tq8RBgpCahụy 6ZXicầm 6ZXidi độngEfYritRi l6ZXiên, nhíEfYritRiu mà6ZXiy, “HạEfYritRi q8RBgpCaThiên Liên?”

Thẩm 6ZXiHạ TEfYritRihụy hất6ZXi đầuEfYritRi tEfYritRihoáng liq8RBgpCaếc EfYritRiqua LEfYritRiạc TEfYritRirăn q8RBgpCađang đuaEfYritRi EfYritRirượu cùngEfYritRi ThậEfYritRip 6ZXiTam thiếu,q8RBgpCa bỗq8RBgpCang nhiq8RBgpCaên mỉmq8RBgpCa cườ6ZXii nó6ZXii v6ZXiới LiEfYritRiên 6ZXiÂn, q8RBgpCa“Chị Liên,6ZXi cq8RBgpCaó muốEfYritRin xq8RBgpCaem 6ZXitrò vu6ZXii không?”

Liên Ânq8RBgpCa nhưEfYritRi cEfYritRihìm tro6ZXing sươnq8RBgpCag mù.

Thẩm Hạ6ZXi Thụyq8RBgpCa l6ZXiại bậtEfYritRi c6ZXiười 6ZXiha hả,6ZXi tiEfYritRiếp EfYritRiđó lq8RBgpCaập tứq8RBgpCac cEfYritRiúi đầu6ZXi EfYritRimở mà6ZXin hìnEfYritRih 6ZXidi động6ZXi của6ZXi L6ZXiạc TrăEfYritRin, gửiEfYritRi tq8RBgpCain nhắn,6ZXi haq8RBgpCai tin.

Nội dunq8RBgpCag giq8RBgpCaống nhaq8RBgpCau, đều6ZXi làEfYritRi, [EfYritRiEm 6ZXiuống 6ZXisay quá6ZXi, cưnq8RBgpCag àEfYritRi, tớiEfYritRi đónq8RBgpCa e6ZXim EfYritRiđi.] cònq8RBgpCa bổq8RBgpCa sEfYritRiung thq8RBgpCaêm đq8RBgpCaịa chỉEfYritRi cụq8RBgpCa thể.

—-***—-

[1] BàEfYritRii EfYritRihát n6ZXiày cq8RBgpCaó q8RBgpCanhiều đo6ZXiạn “lq8RBgpCaa la”EfYritRi EfYritRi: ))

[2] ýq8RBgpCa chỉ6ZXi chq8RBgpCaân 6ZXichó 6ZXi(= nị6ZXinh 6ZXihót), tứq8RBgpCac k6ZXiêu Thẩm6ZXi Hạ6ZXi ThụyEfYritRi biếtq8RBgpCa cEfYritRiách nịnh6ZXi nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng 6ZXidi độngq8RBgpCa v6ZXiang q8RBgpCalên, 6ZXiphá vEfYritRiỡ mq8RBgpCaột cq8RBgpCauộc hq8RBgpCaội EfYritRinghị thq8RBgpCaảo luậnEfYritRi nghiê6ZXim túc.q8RBgpCa EfYritRiMạc HoànhEfYritRi 6ZXingồi trêEfYritRin g6ZXihế chủEfYritRi tọq8RBgpCaa cầm6ZXi q8RBgpCalấy EfYritRichiếc q8RBgpCađiện EfYritRithoại m6ZXiàu q8RBgpCađen siêq8RBgpCau m6ZXiỏng đặq8RBgpCat tEfYritRirên 6ZXimép EfYritRibàn, ha6ZXii giâyq8RBgpCa sau6ZXi, 6ZXibàn taq8RBgpCay nắ6ZXim EfYritRidi đ6ZXiộng nhq8RBgpCaất thờiq8RBgpCa sq8RBgpCaiết chặt6ZXi lại.

Lúc Hạq8RBgpCa TEfYritRihiên q8RBgpCaLiên chạy6ZXi đến6ZXi 6ZXiphòng quq8RBgpCaán baq8RBgpCar q8RBgpCađã thấyEfYritRi Lạcq8RBgpCa Tq8RBgpCarăn đaq8RBgpCang n6ZXiằm trq8RBgpCaong lò6ZXing mEfYritRiột gEfYritRiã đẹpEfYritRi 6ZXitrai, cq8RBgpCaong ngư6ZXiời kq8RBgpCahông EfYritRiđược thq8RBgpCaoải mái,q8RBgpCa nq8RBgpCahớ lạ6ZXii EfYritRikhi n6ZXiãy mìn6ZXih vượtq8RBgpCa bq8RBgpCaa cEfYritRiái đènEfYritRi q8RBgpCađỏ liêEfYritRin q8RBgpCatiếp, khônq8RBgpCag khỏq8RBgpCai EfYritRilắc đq8RBgpCaầu cười6ZXi khổ.

Trên 6ZXibàn tEfYritRirà bàq8RBgpCay EfYritRila 6ZXiliệt biEfYritRia bọEfYritRit EfYritRicùng mấy6ZXi 6ZXichai rượu6ZXi ngoạiEfYritRi 6ZXicao cấpEfYritRi EfYritRicó q8RBgpCaniên đạiEfYritRi lâuq8RBgpCa đời,q8RBgpCa tro6ZXing EfYritRily rưEfYritRiợu rótEfYritRi đ6ZXiầy nhEfYritRiững loạq8RBgpCai rượEfYritRiu hỗnEfYritRi t6ZXiạp màuEfYritRi sq8RBgpCaắc không6ZXi đồn6ZXig q8RBgpCanhất, hắnEfYritRi biếtq8RBgpCa q8RBgpCatửu lượng6ZXi củq8RBgpCaa cô6ZXi khôq8RBgpCang tq8RBgpCaồi, c6ZXió thể6ZXi nóiEfYritRi lq8RBgpCaà cựEfYritRic kỳq8RBgpCa 6ZXikhá, q8RBgpCanhưng p6ZXiha rưEfYritRiợu, q8RBgpCakhông s6ZXiay cq8RBgpCaũng khó6ZXi. Hạ6ZXi Thiênq8RBgpCa LiêEfYritRin đứngEfYritRi EfYritRiở cửaEfYritRi mộtEfYritRi lúq8RBgpCac mớ6ZXii q8RBgpCacất bướcEfYritRi đến6ZXi bêEfYritRin Lạc6ZXi Trănq8RBgpCa, hắnq8RBgpCa EfYritRigiờ n6ZXiày EfYritRichỉ q8RBgpCahy vọngq8RBgpCa cô6ZXi khôEfYritRing mượnq8RBgpCa r6ZXiượu q8RBgpCalàm càn.

“Lạc Trăn.”

Không trq8RBgpCaả lời.

“Chị Lạcq8RBgpCa TrEfYritRiăn uốngq8RBgpCa saEfYritRiy thườ6ZXing r6ZXiất yênEfYritRi ổn.”

Hạ Tq8RBgpCahiên Liq8RBgpCaên nq8RBgpCagẩng đầu6ZXi nhì6ZXin gãq8RBgpCa trq8RBgpCaai q8RBgpCathanh q8RBgpCatú EfYritRivừa nóq8RBgpCai chuyệnEfYritRi, “Cậuq8RBgpCa vấ6ZXit EfYritRivả quá.”

Thập Tq8RBgpCaam cườ6ZXii cườ6ZXii, “q8RBgpCaKhông sa6ZXio, EfYritRiđây là6ZXi tráq8RBgpCach nhiệmEfYritRi q8RBgpCacủa tôi.”

Hạ 6ZXiThiên 6ZXiLiên h6ZXiơi n6ZXihếch khóeq8RBgpCa mq8RBgpCaiệng, cú6ZXii q8RBgpCangười địnq8RBgpCah n6ZXiâng Lq8RBgpCaạc Trq8RBgpCaăn dậy.

“Để 6ZXichị 6ZXiấy ngq8RBgpCaủ một6ZXi látq8RBgpCa đãq8RBgpCa, nếu6ZXi EfYritRikhông q8RBgpCachị ấyEfYritRi sẽ6ZXi pháEfYritRit 6ZXicáu.” ThEfYritRiập 6ZXiTam ngq8RBgpCaăn cản,6ZXi q8RBgpCacâu q8RBgpCanày cũngq8RBgpCa EfYritRicoi n6ZXihư EfYritRilà thậq8RBgpCat lòng.

Hạ ThiêEfYritRin Liên6ZXi nEfYritRigừng EfYritRilại, gEfYritRiiơ cổEfYritRi tq8RBgpCaay nhìnq8RBgpCa 6ZXiđồng hq8RBgpCaồ, “Nămq8RBgpCa 6ZXiphút nữaEfYritRi đượcq8RBgpCa không?”

Thập TaEfYritRim hEfYritRiíp mắt,q8RBgpCa cq8RBgpCaầm chEfYritRiai bq8RBgpCaia trênq8RBgpCa bàq8RBgpCan uốEfYritRing mấEfYritRiy ngụ6ZXim, khEfYritRiông EfYritRinói gì.

Một l6ZXiát saq8RBgpCau Hạ6ZXi Thiêq8RBgpCan LiEfYritRiên vươ6ZXin tq8RBgpCaay q8RBgpCakéo lq8RBgpCaấy q8RBgpCaeo LEfYritRiạc Tră6ZXin, chỉq8RBgpCa lq8RBgpCaà vẫEfYritRin chưa6ZXi đợi6ZXi hEfYritRiắn cóq8RBgpCa độngq8RBgpCa táq8RBgpCac tiếpq8RBgpCa th6ZXieo, m6ZXiột EfYritRibàn taEfYritRiy độtEfYritRi n6ZXihiên tá6ZXich 6ZXitay hắ6ZXin ra.

“Để tôi.”6ZXi Giọngq8RBgpCa nEfYritRiói đq8RBgpCaạm nhạ6ZXit EfYritRicó EfYritRivị EfYritRixa cáEfYritRich trờiq8RBgpCa sinh.

Hạ Thiê6ZXin Liq8RBgpCaên quq8RBgpCaay đầu6ZXi q8RBgpCalại nhìn6ZXi, lEfYritRiập t6ZXiức EfYritRicười nóiEfYritRi, “Mạq8RBgpCac EfYritRitiên sinEfYritRih, q8RBgpCangưỡng mộ6ZXi đEfYritRiã lâu.”

Mạc Hoành6ZXi nghiêEfYritRing đầu,EfYritRi k6ZXihẽ gật,q8RBgpCa “Tôiq8RBgpCa cũnq8RBgpCag vậy.”

Hạ Thiên6ZXi LiêEfYritRin cưq8RBgpCaời lặngEfYritRi lẽ,EfYritRi EfYritRi“Có lẽ6ZXi chú6ZXing tEfYritRia nêq8RBgpCan 6ZXingồi xuốnEfYritRig trEfYritRiò chuyEfYritRiện mộtq8RBgpCa lát.”

“Cần thiếtEfYritRi EfYritRikhông?” EfYritRiMạc Hoà6ZXinh q8RBgpCahỏi, kq8RBgpCahẩu khí6ZXi đãEfYritRi chốEfYritRii từ.

“Chí q8RBgpCaít chúq8RBgpCang tEfYritRia cEfYritRió cùngq8RBgpCa mEfYritRiột chq8RBgpCaủ đề.”

Mạc EfYritRiHoành nhìq8RBgpCan q8RBgpCalại Hạq8RBgpCa Thq8RBgpCaiên Lq8RBgpCaiên, vẻq8RBgpCa mặtEfYritRi điềm6ZXi đạm,q8RBgpCa “TôiEfYritRi khôEfYritRing EfYritRicảm thấEfYritRiy cầnq8RBgpCa thi6ZXiết phảiq8RBgpCa 6ZXicó cq8RBgpCauộc 6ZXiđàm lq8RBgpCauận này.”

“Thế q8RBgpCaư?” Sắ6ZXic mặq8RBgpCat Hạq8RBgpCa TEfYritRihiên Liê6ZXin chốc6ZXi lEfYritRiát tq8RBgpCarở nên6ZXi nEfYritRighiêm túc.

Trong mêq8RBgpCa maq8RBgpCan, giEfYritRiọng EfYritRinói trầmq8RBgpCa thấEfYritRip queq8RBgpCan thEfYritRiuộc k6ZXihiến giấcq8RBgpCa ng6ZXiủ của6ZXi Lạq8RBgpCac q8RBgpCaTrăn q8RBgpCacực kỳq8RBgpCa buồEfYritRin bự6ZXic, EfYritRigiữa l6ZXiúc ng6ZXiẩn nq8RBgpCagơ 6ZXicó mộtq8RBgpCa cáEfYritRinh q8RBgpCatay ôq8RBgpCam lấy6ZXi e6ZXio c6ZXiô, vq8RBgpCaững vàng6ZXi đỡq8RBgpCa côEfYritRi ngồq8RBgpCai dậq8RBgpCay, 6ZXihuyệt tq8RBgpCahái dươq8RBgpCang đ6ZXiau nhức6ZXi, q8RBgpCadưới chân6ZXi EfYritRilại yếuEfYritRi ớq8RBgpCat vq8RBgpCaô q8RBgpCalực, 6ZXicơ thể6ZXi khóq8RBgpCa 6ZXichịu nhưEfYritRi thểEfYritRi bq8RBgpCaị tq8RBgpCaê liệt.

Lạc TrănEfYritRi v6ZXiươn tEfYritRiay vq8RBgpCaỗ lê6ZXin tráq8RBgpCan, côEfYritRi khq8RBgpCaông d6ZXiám q8RBgpCachắc q8RBgpCaliệu mình6ZXi c6ZXió ph6ZXiải 6ZXimơ q8RBgpCamơ mq8RBgpCaàng màng6ZXi trq8RBgpCaong q8RBgpCacơn sayEfYritRi, v6ZXiì 6ZXithế lúcEfYritRi này6ZXi mới6ZXi cảmEfYritRi giácEfYritRi đượEfYritRic ngưEfYritRiời đEfYritRiang ôEfYritRim cEfYritRiô q8RBgpCalà MạcEfYritRi Hoà6ZXinh, màq8RBgpCa cảq8RBgpCam q8RBgpCaxúc nà6ZXiy kq8RBgpCahiến côq8RBgpCa bất6ZXi aq8RBgpCan m6ZXiột cácEfYritRih kq8RBgpCahó hiểu.

“Tránh 6ZXira…” LạcEfYritRi TEfYritRirăn hơi6ZXi 6ZXilộ vẻEfYritRi mệt6ZXi mỏiEfYritRi đẩyq8RBgpCa người6ZXi EfYritRibên cạnh6ZXi raq8RBgpCa, ngãEfYritRi vq8RBgpCaề sôEfYritRi EfYritRipha, thậtEfYritRi r6ZXia q8RBgpCacô rấq8RBgpCat muốq8RBgpCan nóiEfYritRi với6ZXi ngưEfYritRiời nàyEfYritRi, khôngEfYritRi cEfYritRió việq8RBgpCac gìq8RBgpCa t6ZXihì đừnEfYritRig EfYritRidùng nhãnq8RBgpCa hq8RBgpCaiệu EfYritRisữa EfYritRitắm, dầuq8RBgpCa EfYritRigội ấyEfYritRi 6ZXinữa, 6ZXicho 6ZXidù mu6ZXiốn dùngEfYritRi cũngq8RBgpCa EfYritRikhông đượcq8RBgpCa tỏa6ZXi q8RBgpCara cùnq8RBgpCag một6ZXi loạiEfYritRi cảm6ZXi giác.

“Đừng 6ZXichạm vàq8RBgpCao tô6ZXii, 6ZXitôi rấEfYritRit khỏeq8RBgpCa.” Mùiq8RBgpCa hươn6ZXig quEfYritRien EfYritRithuộc đq8RBgpCaến gần6ZXi, Lạq8RBgpCac TrăEfYritRin lạiEfYritRi đẩ6ZXiy ng6ZXiười 6ZXimuốn đỡq8RBgpCa cq8RBgpCaô mộ6ZXit lEfYritRiần nữa.

Một 6ZXilúc l6ZXiâu sEfYritRiau, thEfYritRianh âmq8RBgpCa ấmEfYritRi áEfYritRip mộcq8RBgpCa mạcq8RBgpCa q8RBgpCavang EfYritRilên, “Lạc6ZXi Trăq8RBgpCan, anq8RBgpCah q8RBgpCađưa eq8RBgpCam v6ZXiề, 6ZXiem uốEfYritRing q8RBgpCasay rồi.”

Lạc Tr6ZXiăn thấ6ZXiy qq8RBgpCauái q8RBgpCalạ, sEfYritRiao hEfYritRiôm naq8RBgpCay đâq8RBgpCau đâq8RBgpCau cEfYritRiũng to6ZXiàn cảm6ZXi giá6ZXic cq8RBgpCaó n6ZXigười q6ZXiuen, cố6ZXi gắng6ZXi 6ZXimở EfYritRito EfYritRihai m6ZXiắt, tầm6ZXi q8RBgpCanhìn EfYritRimơ hồEfYritRi, nhq8RBgpCaưng rq8RBgpCaõ 6ZXiràng kq8RBgpCahuôn mặtEfYritRi EfYritRihiện 6ZXira trưEfYritRiớc mắtEfYritRi c6ZXihính làEfYritRi HạEfYritRi T6ZXihiên Liênq8RBgpCa, “…q8RBgpCa Hạ6ZXi Thq8RBgpCaiên Liên?”

“Ừ.” EfYritRiHạ q8RBgpCaThiên Liên6ZXi cười6ZXi mEfYritRiột các6ZXih ýq8RBgpCa q8RBgpCavị q8RBgpCamù mịt6ZXi, nhân6ZXi tiệnEfYritRi nắmq8RBgpCa lấy6ZXi q8RBgpCatay cô.

“Sao anq8RBgpCah lạiq8RBgpCa ởEfYritRi đây…”EfYritRi q8RBgpCaÝ thứcq8RBgpCa hãyEfYritRi c6ZXiòn hơEfYritRii tq8RBgpCaỉnh táo.

“Đến đón6ZXi EfYritRiem.” Hq8RBgpCaạ Thiêq8RBgpCan Liê6ZXin đ6ZXiỡ lấyq8RBgpCa bờEfYritRi v6ZXiai Lạcq8RBgpCa Trăn.

Lạc TrănEfYritRi đứEfYritRing 6ZXidậy, đầu6ZXi nặ6ZXing q8RBgpCanhư đeoq8RBgpCa chq8RBgpCaì, q8RBgpCa“Em mu6ZXiốn ngủ.”

“Về 6ZXilại ngủq8RBgpCa tiếp,EfYritRi nhé?”

Lạc TrEfYritRiăn bEfYritRiỗng nhiq8RBgpCaên bật6ZXi cườiq8RBgpCa hìq8RBgpCa hì,q8RBgpCa 6ZXi“Hạ T6ZXihiên 6ZXiLiên, q8RBgpCaanh EfYritRicó q8RBgpCatình 6ZXiý vớq8RBgpCai q8RBgpCaem à?”

Bốn phEfYritRiía tĩq8RBgpCanh lặnq8RBgpCag q8RBgpCaba gi6ZXiây. “Ừ,q8RBgpCa EfYritRivề đEfYritRiiểm nq8RBgpCaày EfYritRianh đq8RBgpCaã thểEfYritRi hiệq8RBgpCan q8RBgpCarõ rEfYritRiàng 6ZXirồi.” EfYritRiNgữ điệu6ZXi chứaq8RBgpCa q8RBgpCaý cười6ZXi chq8RBgpCaậm rEfYritRiãi n6ZXiói ra6ZXi, mEfYritRiang EfYritRitheo sựEfYritRi thẳq8RBgpCang trắn6ZXi triệt6ZXi đểq8RBgpCa hEfYritRiiếm thấy.

Lạc Trănq8RBgpCa cú6ZXii đEfYritRiầu khẽEfYritRi cười,q8RBgpCa “q8RBgpCaCó tìnhq8RBgpCa ý…q8RBgpCa ha6ZXi… eEfYritRim cũnq8RBgpCag cảmq8RBgpCa thấyEfYritRi EfYritRicon ngưEfYritRiời q8RBgpCaanh rEfYritRiất tEfYritRihú vị6ZXi…” 6ZXiLạc TrănEfYritRi 6ZXilắc lắq8RBgpCac q8RBgpCađầu, 6ZXiđầu cà6ZXing nặng,q8RBgpCa 6ZXikhông quảq8RBgpCan nq8RBgpCaổi mạEfYritRich 6ZXisuy EfYritRinghĩ, vẫq8RBgpCan tiếEfYritRip tEfYritRiục lẩmEfYritRi bEfYritRiẩm nóEfYritRii mớEfYritRi, 6ZXi“Đi th6ZXiôi… đưaq8RBgpCa bổnEfYritRi tiq8RBgpCaểu thư6ZXi… về6ZXi nhàEfYritRi, q8RBgpCaem muốn6ZXi ngủ…”q8RBgpCa LồEfYritRing ng6ZXiực q8RBgpCaphiền mEfYritRiuộn khEfYritRió chịu6ZXi, từEfYritRing q8RBgpCađợt EfYritRibuồn nEfYritRiôn t6ZXirào l6ZXiên, n6ZXião q8RBgpCabộ cEfYritRio rq8RBgpCaút n6ZXigày EfYritRicàng sítq8RBgpCa EfYritRichặt, giốnEfYritRig n6ZXihư EfYritRimuốn q8RBgpCanứt toácEfYritRi ra.

“Vâng, đạiq8RBgpCa tiq8RBgpCaểu t6ZXihư, lậpEfYritRi EfYritRitức đưaEfYritRi eq8RBgpCam v6ZXiề nhq8RBgpCaà đây.”EfYritRi KhôEfYritRing k6ZXihỏi bậEfYritRit cư6ZXiời, quq8RBgpCaả q8RBgpCathực cEfYritRiá t6ZXiính hq8RBgpCaơi EfYritRiầm ĩq8RBgpCa, nhưngq8RBgpCa hoq8RBgpCaàn toànq8RBgpCa c6ZXió thể6ZXi ch6ZXiấp nhậnq8RBgpCa, H6ZXiạ Thiê6ZXin 6ZXiLiên 6ZXiôm LEfYritRiạc Tră6ZXin bư6ZXiớc 6ZXira bênq8RBgpCa ngoài.

Lạc EfYritRiTrăn cả6ZXim gi6ZXiác nhưq8RBgpCa mìnEfYritRih EfYritRiđang giEfYritRiẫm lq8RBgpCaên bEfYritRiọt biển,EfYritRi cq8RBgpCahỉ có6ZXi q8RBgpCathể yếuEfYritRi 6ZXiớt tựq8RBgpCaa q8RBgpCavào H6ZXiạ Thiênq8RBgpCa Liên,6ZXi mặq8RBgpCac 6ZXicho hắnEfYritRi kéo6ZXi đi.

Đôi 6ZXivợ chồEfYritRing EfYritRison dựq8RBgpCaa sáq8RBgpCat và6ZXio nhaq8RBgpCau q8RBgpCarời đq8RBgpCai, tronq8RBgpCag g6ZXiian phòng6ZXi chìmq8RBgpCa vàoEfYritRi mộ6ZXit mản6ZXih tĩnq8RBgpCah m6ZXiịch, đếEfYritRin 6ZXikhi Mạc6ZXi Hoàn6ZXih 6ZXiở mộtEfYritRi 6ZXibên bìEfYritRinh tĩnEfYritRih đứnEfYritRig lêq8RBgpCan, đq8RBgpCaưa 6ZXimột chiế6ZXic thẻ6ZXi cq8RBgpCaho Th6ZXiập Tam.

Thập q8RBgpCaTam phả6ZXin EfYritRiứng lạiq8RBgpCa liền6ZXi vộiEfYritRi vEfYritRiàng 6ZXixua EfYritRitay, EfYritRi“Chi phq8RBgpCaí cq8RBgpCaủa chị6ZXi EfYritRiLạc EfYritRiTrăn q8RBgpCađều đượcEfYritRi 6ZXimiễn p6ZXihí.” Thầnq8RBgpCa sắc6ZXi Mạcq8RBgpCa H6ZXioành đạmEfYritRi nhq8RBgpCaạt, nhưng6ZXi q8RBgpCatia q8RBgpCalạnh q8RBgpCalùng tiq8RBgpCaềm ẩnEfYritRi trEfYritRiong EfYritRicon nEfYritRigươi lạq8RBgpCai vq8RBgpCaô cùnEfYritRig 6ZXirõ q8RBgpCanét. ThEfYritRiập q8RBgpCaTam đEfYritRiang muEfYritRiốn lêEfYritRin tiếnq8RBgpCag nóiq8RBgpCa gìq8RBgpCa đó,6ZXi Mạc6ZXi HEfYritRioành đã6ZXi đẩyEfYritRi c6ZXiửa rEfYritRia ngoài.

“Quan q8RBgpCahệ EfYritRitam gEfYritRiiác 6ZXiđiển hình,6ZXi mEfYritRiột từq8RBgpCa thôiEfYritRi, tEfYritRiầm thườnq8RBgpCag.” T6ZXihẩm Hạq8RBgpCa ThụyEfYritRi vẫnq8RBgpCa nEfYritRiép troEfYritRing gEfYritRióc tối6ZXi q8RBgpCagặm nửa6ZXi quả6ZXi dEfYritRiưa q8RBgpCahấu xEfYritRiong, p6ZXihun r6ZXia mộEfYritRit từq8RBgpCa trần6ZXi tq8RBgpCahuật m6ZXiang tín6ZXih tổn6ZXig kếtEfYritRi, “Liênq8RBgpCa ÂnEfYritRi, 6ZXithấy q8RBgpCathế nào?”

Liên ÂnEfYritRi ngồEfYritRii EfYritRixổm EfYritRibên cạnh6ZXi sa6ZXiu mộtq8RBgpCa lúcq8RBgpCa i6ZXim lặngEfYritRi mEfYritRiới trầmq8RBgpCa mặcEfYritRi gật6ZXi đầ6ZXiu, “CôEfYritRi gEfYritRiái thEfYritRiì 6ZXiquá tầm6ZXi thường,6ZXi nhưnEfYritRig đàn6ZXi ônEfYritRig lEfYritRiại 6ZXikhông tầmq8RBgpCa thường,EfYritRi nếEfYritRiu c6ZXió thq8RBgpCaể h6ZXiốt vàoq8RBgpCa 6ZXitrong quáq8RBgpCan —-”

Hạ ThiênEfYritRi LiênEfYritRi dìuEfYritRi LEfYritRiạc T6ZXirăn lênq8RBgpCa x6ZXie, gEfYritRiiúp c6ZXiô cài6ZXi dâyEfYritRi q8RBgpCaan q8RBgpCatoàn, “q8RBgpCaCó 6ZXithể bi6ZXiến mq8RBgpCaình thàq8RBgpCanh thế6ZXi này,q8RBgpCa e6ZXim cũq8RBgpCang lợ6ZXii hạ6ZXii đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ ThiêEfYritRin LiêEfYritRin sững6ZXi sờ,6ZXi ngồi6ZXi 6ZXitrở lạiEfYritRi vịq8RBgpCa tríq8RBgpCa củ6ZXia q8RBgpCamình, khẽ6ZXi q8RBgpCacười thànEfYritRih q8RBgpCatiếng, “Đây6ZXi cEfYritRió tq8RBgpCahể q8RBgpCacoi 6ZXinhư EfYritRimột mũ6ZXii tênEfYritRi 6ZXitrúng hEfYritRiai đí6ZXich trênq8RBgpCa mộ6ZXit giq8RBgpCaá trEfYritRiị nq8RBgpCaào đ6ZXió không?”

Ngoảnh đầu6ZXi nEfYritRihìn gươngEfYritRi mặ6ZXit manq8RBgpCag vẻ6ZXi thu6ZXiần khiq8RBgpCaết 6ZXivô cùnq8RBgpCag q8RBgpCatrong EfYritRimê mEfYritRian, 6ZXibất đắcEfYritRi dEfYritRiĩ t6ZXihở dài,q8RBgpCa “CEfYritRiố nhócq8RBgpCa nàEfYritRiy quả6ZXi đúq8RBgpCang 6ZXilà 6ZXimột taq8RBgpCai 6ZXihọa.” BấtEfYritRi thì6ZXinh lEfYritRiình, Lạ6ZXic Tră6ZXin vươn6ZXi taq8RBgpCay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”