Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một rZbvgian p8Gt8i9sUhòng t6YeRmEcquán barrZbv, Lạct6YeRmEc Tt6YeRmEcrăn, 8Gt8i9sULiên t6YeRmEcÂn, Tht6YeRmEcẩm Ht6YeRmEcạ t6YeRmEcThụy, Thất8Gt8i9sU Thất8Gt8i9sU xiêt6YeRmEcu 8Gt8i9sUvẹo vt6YeRmEcắt ng8Gt8i9sUười lê8Gt8i9sUn sôt6YeRmEc 8Gt8i9sUpha t8Gt8i9sUán gẫu,8Gt8i9sU harZbvi cậut6YeRmEc rZbvấm t6YeRmEcca t6YeRmEchát ởrZbv bê8Gt8i9sUn rZbvtrên, hát6YeRmEct t6YeRmEc“Những bôn8Gt8i9sUg h8Gt8i9sUoa kia”rZbv củat6YeRmEc PhrZbvác Thụ.

“Thập Tat6YeRmEcm, đừnt6YeRmEcg “la”8Gt8i9sU nrZbvữa [1t6YeRmEc], t6YeRmEctôi rZbvnghe sắt6YeRmEcp tắtt6YeRmEc thrZbvở đt6YeRmEcây nrZbvày, đổit6YeRmEc bài8Gt8i9sU n8Gt8i9sUào t6YeRmEcvui hơ8Gt8i9sUn đit6YeRmEc!” 8Gt8i9sULạc rZbvTrăn némt6YeRmEc mộtt6YeRmEc 8Gt8i9sUcái rZbvgối ô8Gt8i9sUm qua.

“Được, vậrZbvy chịrZbv thícht6YeRmEc rZbvnghe bà8Gt8i9sUi nrZbvào?” ThậrZbvp TrZbvam 8Gt8i9sUkiềm lạt6YeRmEci gi8Gt8i9sUọng ct6YeRmEcao đ8Gt8i9sUã “la”8Gt8i9sU đt6YeRmEcến rZbvphân nrZbvửa, nịnt6YeRmEch nọtrZbv 8Gt8i9sUhỏi t6YeRmEcLạc Trăn.

“Tao lạrZbvi rZbvcảm thất6YeRmEcy rấtt6YeRmEc dt6YeRmEcễ ngrZbvhe, rZbvtao trZbvhích gi8Gt8i9sUọng n8Gt8i9sUày, 8Gt8i9sUcái rZbvgì nhỉ,t6YeRmEc rZbvu buồn,8Gt8i9sU đt6YeRmEcúng kh8Gt8i9sUông t6YeRmEcA Thụy?”

“Đúng, qurZbvá đt6YeRmEcúng, chịrZbv Liênt6YeRmEc nót6YeRmEci đrZbvều đúng!8Gt8i9sU” T8Gt8i9sUhẩm 8Gt8i9sUHạ ThrZbvụy cườrZbvi hềt6YeRmEc hề.

“Tao bảt6YeRmEco nrZbvày ThẩrZbvm Hạt6YeRmEc Thụyt6YeRmEc, c8Gt8i9sUhân nàyt6YeRmEc củat6YeRmEc t6YeRmEcmày rZbvdỡ từt6YeRmEc trZbvrên thârZbvn chót6YeRmEc xuốrZbvng t6YeRmEcà, sarZbvu đó8Gt8i9sU lắrZbvp lêt6YeRmEcn ngườirZbv mình8Gt8i9sU hảrZbv [2].”t6YeRmEc Lạct6YeRmEc Trăn8Gt8i9sU gt6YeRmEciơ ct6YeRmEchân hunt6YeRmEcg 8Gt8i9sUhãn chọc8Gt8i9sU loạ8Gt8i9sUn t8Gt8i9sUrên rZbvđùi c8Gt8i9sUủa Thẩmt6YeRmEc HrZbvạ Thụy.

“Ơ hay8Gt8i9sU, qurZbvấy rốt6YeRmEci tìn8Gt8i9sUh dục.”

“Tao đánht6YeRmEc mày!”

Hai cậrZbvu 8Gt8i9sUấm t6YeRmEcnhìn rZbvnhau, chủ8Gt8i9sU độnrZbvg 8Gt8i9sUchọn mộtt6YeRmEc rZbvbài tì8Gt8i9sUnh t6YeRmEcca hátrZbv đôi.

“Nói đi8Gt8i9sU 8Gt8i9sUnói lại,”rZbv Liêt6YeRmEcn ÂnrZbv nhìnrZbv vềrZbv phí8Gt8i9sUa Lạt6YeRmEcc Tr8Gt8i9sUăn đant6YeRmEcg cuộnrZbv tròn8Gt8i9sU t8Gt8i9sUrên st6YeRmEcô 8Gt8i9sUpha đơ8Gt8i9sUn, “Bạcht6YeRmEc m8Gt8i9sUã củt6YeRmEca mt6YeRmEcày đ8Gt8i9sUâu? t6YeRmEcSao rZbvchưa 8Gt8i9sUnghe mrZbvày nhắc8Gt8i9sU đếnrZbv nữarZbv t6YeRmEcnhỉ, 8Gt8i9sUtrước đây8Gt8i9sU chẳng8Gt8i9sU phả8Gt8i9sUi nrZbvgày nàrZbvo crZbvũng 8Gt8i9sUtreo trênt6YeRmEc mit6YeRmEcệng sao?”

Thẩm HạrZbv T8Gt8i9sUhụy vrZbvừa nt6YeRmEcghe liền8Gt8i9sU cưrZbvời hôt6YeRmEc rZbvhố, “NgườirZbv rZbvta sớmrZbv khônt6YeRmEcg cầnrZbv nrZbvó rồi,rZbv rZbvchị Liênt6YeRmEc, ct6YeRmEchị rZbvcố rZbvý đ8Gt8i9sUúng không?t6YeRmEc” ThẩmrZbv Hạ8Gt8i9sU Thụt6YeRmEcy c8Gt8i9sUòn t6YeRmEcnhớ mt6YeRmEcình đãrZbv kểrZbv chuyệnt6YeRmEc nàrZbvy rZbvcho Liên8Gt8i9sU Ânt6YeRmEc, hrZbvơn nữat6YeRmEc còn8Gt8i9sU kểrZbv rất8Gt8i9sU t6YeRmEcsống độngt6YeRmEc ht6YeRmEcình tượng.

Lạc Tt6YeRmEcrăn t6YeRmEclúc nàyt6YeRmEc k8Gt8i9sUhông hô8Gt8i9sU ứn8Gt8i9sUg vớit6YeRmEc Thẩmt6YeRmEc 8Gt8i9sUHạ Tht6YeRmEcụy nữa,8Gt8i9sU 8Gt8i9sUngẩng đầut6YeRmEc nhìrZbvn trrZbvần rZbvnhà 8Gt8i9sUlộng lẫyt6YeRmEc vàt6YeRmEcng sot6YeRmEcn, mắtt6YeRmEc chớp8Gt8i9sU chớp.

“Không t8Gt8i9sUiếp tục8Gt8i9sU nữat6YeRmEc à?rZbv” Liê8Gt8i9sUn 8Gt8i9sUÂn vt6YeRmEcô cùt6YeRmEcng kinrZbvh ngạc.

“Chị tưởngt6YeRmEc rZbvlà rZbvtiểu thuyếtrZbv 8Gt8i9sUnhiều kỳrZbv t6YeRmEcà, đềurZbv l8Gt8i9sUà chrZbvuyện crZbvủa h8Gt8i9sUai năt6YeRmEcm trướt6YeRmEcc, 8Gt8i9sUxong xuôirZbv từrZbv lârZbvu rồi.”8Gt8i9sU ThrZbvẩm t6YeRmEcHạ Thụyt6YeRmEc nât6YeRmEcng t6YeRmEcly rượu8Gt8i9sU hướngt6YeRmEc 8Gt8i9sUqua LạcrZbv Trt6YeRmEcăn làm8Gt8i9sU điệurZbv bột6YeRmEc chút6YeRmEcc rượu.

“Không đúng,”8Gt8i9sU Liêt6YeRmEcn rZbvÂn ngồrZbvi thẳngt6YeRmEc dt6YeRmEcậy, t6YeRmEccúi đầt6YeRmEcu 8Gt8i9sUtrầm trZbvư, “TrZbvao nhớt6YeRmEc h8Gt8i9sUai rZbvnăm trước,rZbv rZbvcái rZbvtên t6YeRmEcbạch mã8Gt8i9sU rZbvấy chạ8Gt8i9sUy đếnrZbv ht6YeRmEcỏi ta8Gt8i9sUo Lạct6YeRmEc Tt6YeRmEcrăn xit6YeRmEcn họ8Gt8i9sUc trường8Gt8i9sU nà8Gt8i9sUo, 8Gt8i9sUvẻ m8Gt8i9sUặt rấtt6YeRmEc thà8Gt8i9sUnh khẩn,rZbv 8Gt8i9sUrất rZbvtha t8Gt8i9sUhiết, rZbvrất đaurZbv t6YeRmEckhổ, t6YeRmEcrất ti8Gt8i9sUều tụt6YeRmEcy, rZbvsuýt nữa8Gt8i9sU trZbvao cònt6YeRmEc t8Gt8i9sUưởng Lạct6YeRmEc rZbvTrăn phụt6YeRmEc hắn,rZbv đươngrZbv nhiê8Gt8i9sUn látrZbv sarZbvu tat6YeRmEco lật6YeRmEcp t8Gt8i9sUức trZbvỉnh rZbvtáo, nghĩrZbv rZbvcái trZbvhằng t6YeRmEcnhóc nhrZbvư hắ8Gt8i9sUn, đãt6YeRmEc bắt6YeRmEct nạtt6YeRmEc 8Gt8i9sUem rZbvgái nhà8Gt8i9sU t6YeRmEctao 8Gt8i9sUcòn t6YeRmEcdám grZbviả 8Gt8i9sUbộ st6YeRmEci trZbvình trướrZbvc mặrZbvt ct6YeRmEchị rZbvđây, nrZbvhào lên8Gt8i9sU đt6YeRmEcánh ct6YeRmEcho mộrZbvt rZbvtrận, t6YeRmEckết quả8Gt8i9sU —-”t6YeRmEc rZbvLiên t6YeRmEcÂn ngừrZbvng t6YeRmEclại h8Gt8i9sUo rZbvhồi l8Gt8i9sUâu, “Bt6YeRmEca rZbvchiêu 8Gt8i9sUbị chếrZbv rZbvngự, st6YeRmEcau đó8Gt8i9sU tarZbvo vrZbvì thrZbvân t6YeRmEcquên nght6YeRmEcĩa 8Gt8i9sUcho hắn8Gt8i9sU đt6YeRmEcịa rZbvchỉ, ht6YeRmEcắn li8Gt8i9sUên tụt6YeRmEcc nrZbvói rZbvhai t6YeRmEctiếng crZbvảm rZbvơn, xon8Gt8i9sUg qut6YeRmEcay ngườit6YeRmEc ct6YeRmEchạy luôt6YeRmEcn, trZbvao t8Gt8i9sUrông t8Gt8i9sUheo bónrZbvg lưngt6YeRmEc nt6YeRmEcôn 8Gt8i9sUnóng t6YeRmEcấy mà8Gt8i9sU rZbvnghĩ, rZbvgã đrZbvàn ôngt6YeRmEc tốtt6YeRmEc t8Gt8i9sUhế nrZbvày c8Gt8i9sUhắc trZbvám t6YeRmEcphần làrZbv t6YeRmEcem g8Gt8i9sUái mì8Gt8i9sUnh hiểt6YeRmEcu lầm8Gt8i9sU rồi.”rZbv Nót6YeRmEci đến8Gt8i9sU đâ8Gt8i9sUy, LiêrZbvn t6YeRmEcÂn ngẩ8Gt8i9sUng đầurZbv rZbvánh rZbvmắt hu8Gt8i9sUng ác,t6YeRmEc “Hóat6YeRmEc 8Gt8i9sUra lt6YeRmEcà 8Gt8i9sUhỏi rZbvđể chơrZbvi tt6YeRmEchôi à!”

Lạc TrZbvrăn vẫn8Gt8i9sU 8Gt8i9sUnhìn lêrZbvn trZbvrần nhà8Gt8i9sU, khô8Gt8i9sUng hề8Gt8i9sU độrZbvng đậy,rZbv tt6YeRmEcựa như8Gt8i9sU đãrZbv ct6YeRmEcứng đờ8Gt8i9sU ra.

“Em gárZbvi, kh8Gt8i9sUông 8Gt8i9sUsao chứ?”t6YeRmEc Tht6YeRmEcẩm Hạt6YeRmEc Th8Gt8i9sUụy n8Gt8i9sUghe xonrZbvg 8Gt8i9sUcũng sữ8Gt8i9sUng sờ,t6YeRmEc đoạn8Gt8i9sU ht6YeRmEcoàn hồnrZbv đát6YeRmEc ngườirZbv bêt6YeRmEcn cạ8Gt8i9sUnh mrZbvột cái.

“không sat6YeRmEco, cót6YeRmEc th8Gt8i9sUể c8Gt8i9sUó 8Gt8i9sUchuyện gì8Gt8i9sU đượcrZbv chứ.”rZbv t6YeRmEcLạc TrănrZbv 8Gt8i9sUđứng drZbvậy, cầrZbvm rZbvchai 8Gt8i9sUbia trênrZbv brZbvàn tràrZbv t8Gt8i9sUrút mt6YeRmEcột ngụm,t6YeRmEc rồirZbv rZbvđi lênt6YeRmEc bụcrZbv rZbvhát n8Gt8i9sUhận micrrZbvo tt6YeRmEcrên t8Gt8i9sUay Th8Gt8i9sUập TrZbvam, t8Gt8i9sUươi cười8Gt8i9sU nói,t6YeRmEc “ĐếnrZbv t8Gt8i9sUao, tụi8Gt8i9sU m8Gt8i9sUày ở8Gt8i9sU drZbvưới 8Gt8i9sUmà t6YeRmEcnghe, 8Gt8i9sUnghe lrZbvuôn chrZbvo 8Gt8i9sUtao nh8Gt8i9sUá, bổn8Gt8i9sU tiểurZbv th8Gt8i9sUư cốnrZbvg t6YeRmEchiến 8Gt8i9sUca hátrZbv, quánrZbv quât6YeRmEcn trZbvop 8Gt8i9sU10 drZbvanh t6YeRmEcca củ8Gt8i9sUa trườngrZbv rZbvE t8Gt8i9sUái xurZbvất rZbvlần đầut6YeRmEc t6YeRmEctiên, nghrZbvìn 8Gt8i9sUvàng cũrZbvng khrZbvó cầu.”

“Tao crZbvó nórZbvi chuyệrZbvn t6YeRmEcgì đárZbvng t6YeRmEcđể v8Gt8i9sUui mừngrZbv àrZbv?” Liênt6YeRmEc rZbvÂn nrZbvghiêng đầut6YeRmEc t6YeRmEchỏi ThẩmrZbv 8Gt8i9sUHạ Thụy.

Thẩm HạrZbv Tt6YeRmEchụy nhấp8Gt8i9sU ngt6YeRmEcụm r8Gt8i9sUượu nhrZbvìn lênt6YeRmEc bục,t6YeRmEc k8Gt8i9sUhông lt6YeRmEcên tiếng.

Lạc Tr8Gt8i9sUăn hátt6YeRmEc liêt6YeRmEcn ti8Gt8i9sUếp harZbvi bài8Gt8i9sU tiết6YeRmEcng anh.

“Không ngờt6YeRmEc vẫnt6YeRmEc rZbvcó chrZbvút thực8Gt8i9sU 8Gt8i9sUlực.” Liêt6YeRmEcn t6YeRmEcÂn đá8Gt8i9sUnh gi8Gt8i9sUá mộtt6YeRmEc cát6YeRmEcch khácht6YeRmEc quan.

“Không thếrZbv th8Gt8i9sUì 8Gt8i9sUsao giàrZbvnh qurZbván quât6YeRmEcn hả.”8Gt8i9sU Thẩ8Gt8i9sUm Hạt6YeRmEc ThụyrZbv mỉ8Gt8i9sUm cưt6YeRmEcời, cũngt6YeRmEc n8Gt8i9sUhớ lt6YeRmEcại cuộct6YeRmEc 8Gt8i9sUthi ct6YeRmEca hát6YeRmEct t6YeRmEclàm rZbvcho rZbvcả trrZbvường xôt6YeRmEcn 8Gt8i9sUxao vào8Gt8i9sU nămt6YeRmEc thứ8Gt8i9sU bt6YeRmEca, rZbvkhi ấrZbvy 8Gt8i9sULạc rZbvTrăn córZbv rZbvthể tha8Gt8i9sUm gt6YeRmEcia đưrZbvợc rZbvlà dt6YeRmEco krZbvhông cẩnt6YeRmEc t6YeRmEcthận ngh8Gt8i9sUe nrZbvói 8Gt8i9sUchủ tịct6YeRmEch hội8Gt8i9sU họcrZbv st6YeRmEcinh Mạ8Gt8i9sUc Hot6YeRmEcành lrZbvà mộtrZbv giárZbvm khảorZbv của8Gt8i9sU rZbvvòng sơrZbv lt6YeRmEcoại, màt6YeRmEc cát6YeRmEci crZbvon bé8Gt8i9sU L8Gt8i9sUạc TrrZbvăn hat6YeRmEcy trêu8Gt8i9sU chọcrZbv 8Gt8i9sUnam sinrZbvh l8Gt8i9sUàm t8Gt8i9sUhú vt6YeRmEcui c8Gt8i9sUuộc sốrZbvng đươngt6YeRmEc nt6YeRmEchiên sẽt6YeRmEc khônt6YeRmEcg bởt6YeRmEc t6YeRmEclỡ bt6YeRmEcất cứt6YeRmEc rZbvcơ hột6YeRmEci nàorZbv, lảot6YeRmEc t6YeRmEcđảo chạt6YeRmEcy đt6YeRmEci b8Gt8i9sUáo d8Gt8i9sUanh, còt6YeRmEcn về8Gt8i9sU st6YeRmEcau làrZbvm st6YeRmEcao lạit6YeRmEc gt6YeRmEciành được8Gt8i9sU rZbvgiải nhrZbvất, 8Gt8i9sUThẩm Hạ8Gt8i9sU Thụy8Gt8i9sU cũnt6YeRmEcg mơrZbv hồ8Gt8i9sU, t6YeRmEcthực lực8Gt8i9sU trZbvhì krZbvhông kémt6YeRmEc nhưngrZbv rZbvchưa đếnt6YeRmEc mứct6YeRmEc đrZbvược giảt6YeRmEci nh8Gt8i9sUất, trorZbvng đ8Gt8i9sUó cót6YeRmEc rZbvhai trZbvhí srZbvinh c8Gt8i9sUô thấ8Gt8i9sUy cò8Gt8i9sUn mạrZbvnh mẽt6YeRmEc hơnt6YeRmEc t6YeRmEccả Lạc8Gt8i9sU Tt6YeRmEcrăn, rZbvsau 8Gt8i9sUnày Tt6YeRmEchẩm Hạt6YeRmEc ThụyrZbv nt6YeRmEcgẫm lạrZbvi cũnt6YeRmEcg đt6YeRmEcã thô8Gt8i9sUng suốt,t6YeRmEc làrZbvm rZbvca sĩ8Gt8i9sU qt6YeRmEcuan trọn8Gt8i9sUg rZbvnhất t6YeRmEclà gì,8Gt8i9sU vẻrZbv brZbvề ngoài!t6YeRmEc Bề8Gt8i9sU rZbvngoài ổnrZbv tiếnrZbvg quỷt6YeRmEc gọit6YeRmEc rZbvngười cũ8Gt8i9sUng nght6YeRmEce rZbvnhư t6YeRmEctiếng trZbvrời, cònrZbv ngượct6YeRmEc lạirZbv, ct6YeRmEchỉ c8Gt8i9sUó vt6YeRmEcề rZbvnhà t6YeRmEchát rZbvcho m8Gt8i9sUình nrZbvghe thôi.8Gt8i9sU Thậtt6YeRmEc t6YeRmEcra 8Gt8i9sUký rZbvức srZbvâu đrZbvậm nhấ8Gt8i9sUt vrZbvề cuộc8Gt8i9sU t6YeRmEcthi ất6YeRmEcy crZbvhính là8Gt8i9sU 8Gt8i9sUlễ rZbvtrao giảit6YeRmEc, rZbvhôm đt6YeRmEcó Mạt6YeRmEcc HrZbvoành 8Gt8i9sUbước lê8Gt8i9sUn rZbvtặng ht6YeRmEcoa, mỉ8Gt8i9sUm crZbvười nói8Gt8i9sU mộrZbvt câu8Gt8i9sU t6YeRmEcvô cùnrZbvg k8Gt8i9sUinh điển,8Gt8i9sU “Nămt6YeRmEc nat6YeRmEcy dùrZbv s8Gt8i9sUao cũ8Gt8i9sUng ngt6YeRmEcoài dựrZbv đoán”,rZbv toàn8Gt8i9sU tr8Gt8i9sUường t6YeRmEcxôn xao.

Thẩm t6YeRmEcHạ TrZbvhụy nghĩ8Gt8i9sU đ8Gt8i9sUến t6YeRmEcđây, khônrZbvg k8Gt8i9sUhỏi cảmrZbv 8Gt8i9sUthán mộ8Gt8i9sUt tiết6YeRmEcng, tut6YeRmEcổi tt6YeRmEcrẻ th8Gt8i9sUật nhiề8Gt8i9sUu hoàrZbvi bão.

Lạc TrărZbvn lạrZbvi hrZbvát m8Gt8i9sUột bàit6YeRmEc tt6YeRmEciếng ant6YeRmEch rrZbvồi đrZbvi xuốrZbvng, rZbvvươn ta8Gt8i9sUy đt6YeRmEcón lấyrZbv l8Gt8i9sUy sorZbvda Tht6YeRmEcẩm HrZbvạ ThụyrZbv đưa.

“Chị LrZbvạc Trăn,8Gt8i9sU 8Gt8i9sUchị qu8Gt8i9sUả lrZbvà rZbvchân nhât6YeRmEcn không8Gt8i9sU lột6YeRmEc châ8Gt8i9sUn rZbvtướng.” rZbvThập T8Gt8i9sUam vỗrZbv trZbvay, mắ8Gt8i9sUt lấ8Gt8i9sUp lánh8Gt8i9sU 8Gt8i9sUtim hồng.

“Tôi còn8Gt8i9sU ct6YeRmEchân thậrZbvt h8Gt8i9sUơn nữt6YeRmEca cơt6YeRmEc, nà8Gt8i9sUo lại8Gt8i9sU đt6YeRmEcây, t6YeRmEcuống 8Gt8i9sUrượu với8Gt8i9sU chị,8Gt8i9sU rZbvkhông t6YeRmEcsay kht6YeRmEcông về.”

“Vâng, chị8Gt8i9sU t6YeRmEcnói thế8Gt8i9sU nàot6YeRmEc, Thật6YeRmEcp t6YeRmEcTam cũnt6YeRmEcg tht6YeRmEceo hầu.”

“Thế nàrZbvy 8Gt8i9sUlà rZbvthế nrZbvào?” Lt6YeRmEciên Ânt6YeRmEc ct6YeRmEcuối crZbvùng đã8Gt8i9sU 8Gt8i9sUnhìn rZbvra chrZbvút rZbvbất thường.

“Thỉnh thoảngrZbv 8Gt8i9sUlại phátrZbv rZbvtác mt6YeRmEcột lần,8Gt8i9sU tt6YeRmEchường thôi.”t6YeRmEc Thẩt6YeRmEcm HrZbvạ Thụyt6YeRmEc cưt6YeRmEcời h8Gt8i9sUà hàt6YeRmEc rZbvhai rZbvtiếng, ngoảnt6YeRmEch đầ8Gt8i9sUu nhìn8Gt8i9sU t6YeRmEcdi động8Gt8i9sU củarZbv Lạc8Gt8i9sU Trănt6YeRmEc đặtt6YeRmEc 8Gt8i9sUtrên b8Gt8i9sUàn trrZbvà 8Gt8i9sUlại t6YeRmEcđang rut6YeRmEcng, “t6YeRmEcCó cầ8Gt8i9sUn bảo8Gt8i9sU t6YeRmEcvới nórZbv khôn8Gt8i9sUg, điệnt6YeRmEc rZbvthoại củ8Gt8i9sUa rZbvnó 8Gt8i9sUđã krZbvêu n8Gt8i9sUăm l8Gt8i9sUần rồi?”rZbv ThẩmrZbv Hạ8Gt8i9sU Thụ8Gt8i9sUy cầmrZbv drZbvi động8Gt8i9sU l8Gt8i9sUên, nhíu8Gt8i9sU 8Gt8i9sUmày, “Hạt6YeRmEc t6YeRmEcThiên Liên?”

Thẩm Hạ8Gt8i9sU Thụyt6YeRmEc hấtrZbv đầu8Gt8i9sU thoá8Gt8i9sUng li8Gt8i9sUếc qurZbva 8Gt8i9sULạc Trăt6YeRmEcn đt6YeRmEcang đu8Gt8i9sUa rượut6YeRmEc cùngrZbv ThậprZbv rZbvTam thiếu,rZbv b8Gt8i9sUỗng nhiêt6YeRmEcn mỉt6YeRmEcm cườit6YeRmEc nót6YeRmEci với8Gt8i9sU rZbvLiên Ân,rZbv “Chịt6YeRmEc Liên,t6YeRmEc có8Gt8i9sU muốrZbvn xt6YeRmEcem tr8Gt8i9sUò 8Gt8i9sUvui không?”

Liên t6YeRmEcÂn nhưrZbv c8Gt8i9sUhìm rZbvtrong sươrZbvng mù.

Thẩm t6YeRmEcHạ t6YeRmEcThụy lạit6YeRmEc bậtrZbv cưrZbvời t6YeRmEcha hả8Gt8i9sU, tiếprZbv đót6YeRmEc lrZbvập tức8Gt8i9sU 8Gt8i9sUcúi đầ8Gt8i9sUu 8Gt8i9sUmở m8Gt8i9sUàn 8Gt8i9sUhình dt6YeRmEci động8Gt8i9sU c8Gt8i9sUủa L8Gt8i9sUạc T8Gt8i9sUrăn, gửi8Gt8i9sU ti8Gt8i9sUn nhắrZbvn, harZbvi tin.

Nội dun8Gt8i9sUg girZbvống rZbvnhau, đềt6YeRmEcu rZbvlà, [8Gt8i9sUEm uố8Gt8i9sUng sarZbvy t6YeRmEcquá, c8Gt8i9sUưng à,8Gt8i9sU tới8Gt8i9sU đrZbvón erZbvm đi8Gt8i9sU.] còt6YeRmEcn t6YeRmEcbổ st6YeRmEcung thêmrZbv đt6YeRmEcịa chỉrZbv crZbvụ thể.

—-***—-

[1] t6YeRmEcBài hátt6YeRmEc t6YeRmEcnày crZbvó nhiềut6YeRmEc đot6YeRmEcạn t6YeRmEc“la la”8Gt8i9sU 8Gt8i9sU: ))

[2] ýrZbv cht6YeRmEcỉ t6YeRmEcchân chót6YeRmEc 8Gt8i9sU(= rZbvnịnh hót6YeRmEct), 8Gt8i9sUtức kt6YeRmEcêu ThẩmrZbv 8Gt8i9sUHạ T8Gt8i9sUhụy biếtt6YeRmEc các8Gt8i9sUh nịnh8Gt8i9sU nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng t6YeRmEcdi t6YeRmEcđộng t6YeRmEcvang lên8Gt8i9sU, ph8Gt8i9sUá vỡt6YeRmEc 8Gt8i9sUmột cuộct6YeRmEc hột6YeRmEci ngh8Gt8i9sUị tht6YeRmEcảo lut6YeRmEcận ngrZbvhiêm tút6YeRmEcc. Mạc8Gt8i9sU t6YeRmEcHoành ngồt6YeRmEci 8Gt8i9sUtrên ghrZbvế t6YeRmEcchủ tọrZbva cầ8Gt8i9sUm lt6YeRmEcấy chiếrZbvc đt6YeRmEciện thrZbvoại mrZbvàu đerZbvn siêt6YeRmEcu 8Gt8i9sUmỏng đặtt6YeRmEc trt6YeRmEcên mrZbvép bàn,rZbv harZbvi t6YeRmEcgiây sa8Gt8i9sUu, bàrZbvn tt6YeRmEcay nắmrZbv t6YeRmEcdi độnrZbvg nhấtt6YeRmEc thờirZbv sirZbvết ct6YeRmEchặt lại.

Lúc rZbvHạ T8Gt8i9sUhiên Lit6YeRmEcên ct6YeRmEchạy đến8Gt8i9sU ph8Gt8i9sUòng quát6YeRmEcn 8Gt8i9sUbar đt6YeRmEcã trZbvhấy 8Gt8i9sULạc Trăt6YeRmEcn đang8Gt8i9sU nằmt6YeRmEc tt6YeRmEcrong lòt6YeRmEcng mộtrZbv gã8Gt8i9sU đẹpt6YeRmEc trarZbvi, ct6YeRmEcong nt6YeRmEcgười 8Gt8i9sUkhông được8Gt8i9sU thorZbvải rZbvmái, nhrZbvớ lạit6YeRmEc rZbvkhi nã8Gt8i9sUy mìnrZbvh vượtrZbv b8Gt8i9sUa 8Gt8i9sUcái đènrZbv t6YeRmEcđỏ liênt6YeRmEc tit6YeRmEcếp, khônrZbvg kht6YeRmEcỏi lắc8Gt8i9sU đầut6YeRmEc cườrZbvi khổ.

Trên brZbvàn trrZbvà b8Gt8i9sUày lt6YeRmEca 8Gt8i9sUliệt bit6YeRmEca 8Gt8i9sUbọt cùngt6YeRmEc mấyrZbv cht6YeRmEcai rượut6YeRmEc 8Gt8i9sUngoại crZbvao 8Gt8i9sUcấp có8Gt8i9sU n8Gt8i9sUiên đrZbvại l8Gt8i9sUâu đt6YeRmEcời, trot6YeRmEcng l8Gt8i9sUy rưrZbvợu 8Gt8i9sUrót đrZbvầy nhrZbvững loạit6YeRmEc rượurZbv hỗn8Gt8i9sU tạprZbv 8Gt8i9sUmàu s8Gt8i9sUắc 8Gt8i9sUkhông đồ8Gt8i9sUng nhất,8Gt8i9sU hắn8Gt8i9sU biếtrZbv t6YeRmEctửu lượngt6YeRmEc củarZbv côrZbv khôrZbvng t8Gt8i9sUồi, córZbv 8Gt8i9sUthể nót6YeRmEci rZbvlà cựct6YeRmEc krZbvỳ khá8Gt8i9sU, như8Gt8i9sUng 8Gt8i9sUpha rt6YeRmEcượu, khôrZbvng st6YeRmEcay cũn8Gt8i9sUg t6YeRmEckhó. 8Gt8i9sUHạ ThiêrZbvn LrZbviên đứt6YeRmEcng 8Gt8i9sUở 8Gt8i9sUcửa mộ8Gt8i9sUt lút6YeRmEcc mớit6YeRmEc cấtt6YeRmEc bướrZbvc đt6YeRmEcến bê8Gt8i9sUn Lt6YeRmEcạc Trăn,8Gt8i9sU hắnt6YeRmEc giờ8Gt8i9sU nàyt6YeRmEc ct6YeRmEchỉ 8Gt8i9sUhy vọng8Gt8i9sU côt6YeRmEc không8Gt8i9sU mượrZbvn rượut6YeRmEc làmt6YeRmEc càn.

“Lạc Trăn.”

Không trảt6YeRmEc lời.

“Chị L8Gt8i9sUạc TrărZbvn uống8Gt8i9sU 8Gt8i9sUsay thườngt6YeRmEc rất8Gt8i9sU yt6YeRmEcên ổn.”

Hạ ThiênrZbv LirZbvên 8Gt8i9sUngẩng rZbvđầu 8Gt8i9sUnhìn gãrZbv tra8Gt8i9sUi rZbvthanh tú8Gt8i9sU v8Gt8i9sUừa t6YeRmEcnói chuyện,t6YeRmEc “Cậu8Gt8i9sU vấ8Gt8i9sUt vrZbvả quá.”

Thập Tat6YeRmEcm cườ8Gt8i9sUi 8Gt8i9sUcười, “Khôngt6YeRmEc st6YeRmEcao, đâyt6YeRmEc là8Gt8i9sU trácht6YeRmEc n8Gt8i9sUhiệm củ8Gt8i9sUa tôi.”

Hạ Thiên8Gt8i9sU LiêrZbvn hơi8Gt8i9sU nhế8Gt8i9sUch rZbvkhóe mrZbviệng, rZbvcúi ngưt6YeRmEcời đ8Gt8i9sUịnh nrZbvâng LạrZbvc 8Gt8i9sUTrăn dậy.

“Để crZbvhị ấy8Gt8i9sU ngt6YeRmEcủ 8Gt8i9sUmột lárZbvt đã8Gt8i9sU, nrZbvếu không8Gt8i9sU chịt6YeRmEc ấrZbvy sẽrZbv t6YeRmEcphát cát6YeRmEcu.” ThậprZbv rZbvTam n8Gt8i9sUgăn cản,rZbv t6YeRmEccâu nàyt6YeRmEc cũng8Gt8i9sU cot6YeRmEci nhưt6YeRmEc rZbvlà thậtt6YeRmEc lòng.

Hạ Thiêt6YeRmEcn Liên8Gt8i9sU t6YeRmEcngừng lại8Gt8i9sU, g8Gt8i9sUiơ 8Gt8i9sUcổ 8Gt8i9sUtay rZbvnhìn đồnt6YeRmEcg ht6YeRmEcồ, “t6YeRmEcNăm phútt6YeRmEc nrZbvữa được8Gt8i9sU không?”

Thập Tt6YeRmEcam hí8Gt8i9sUp mắt8Gt8i9sU, cầmrZbv ch8Gt8i9sUai rZbvbia trên8Gt8i9sU bàt6YeRmEcn uống8Gt8i9sU 8Gt8i9sUmấy ngụm,8Gt8i9sU khônt6YeRmEcg nó8Gt8i9sUi gì.

Một rZbvlát rZbvsau HrZbvạ rZbvThiên 8Gt8i9sULiên vưt6YeRmEcơn t6YeRmEctay ké8Gt8i9sUo lấy8Gt8i9sU e8Gt8i9sUo Lạc8Gt8i9sU rZbvTrăn, rZbvchỉ rZbvlà vẫnrZbv t6YeRmEcchưa đợi8Gt8i9sU hắnt6YeRmEc t6YeRmEccó 8Gt8i9sUđộng tá8Gt8i9sUc tiếrZbvp tht6YeRmEceo, m8Gt8i9sUột bànt6YeRmEc ta8Gt8i9sUy độtt6YeRmEc nhirZbvên rZbvtách trZbvay hắn8Gt8i9sU ra.

“Để 8Gt8i9sUtôi.” rZbvGiọng nt6YeRmEcói 8Gt8i9sUđạm nhạt8Gt8i9sU cót6YeRmEc vị8Gt8i9sU xrZbva cách8Gt8i9sU rZbvtrời sinh.

Hạ rZbvThiên Liên8Gt8i9sU qut6YeRmEcay đầrZbvu lạit6YeRmEc nhìt6YeRmEcn, lậ8Gt8i9sUp rZbvtức cườit6YeRmEc nó8Gt8i9sUi, “Mạc8Gt8i9sU tiênt6YeRmEc sin8Gt8i9sUh, ng8Gt8i9sUưỡng một6YeRmEc đt6YeRmEcã lâu.”

Mạc 8Gt8i9sUHoành nghi8Gt8i9sUêng đầut6YeRmEc, kh8Gt8i9sUẽ t6YeRmEcgật, “T8Gt8i9sUôi cũn8Gt8i9sUg vậy.”

Hạ Th8Gt8i9sUiên LirZbvên t6YeRmEccười lt6YeRmEcặng lẽrZbv, “C8Gt8i9sUó lẽ8Gt8i9sU chúngt6YeRmEc rZbvta nrZbvên ngồrZbvi xuốngt6YeRmEc tt6YeRmEcrò rZbvchuyện mộrZbvt lát.”

“Cần t6YeRmEcthiết kh8Gt8i9sUông?” Mạc8Gt8i9sU Hoànt6YeRmEch hỏt6YeRmEci, rZbvkhẩu kh8Gt8i9sUí đ8Gt8i9sUã chối8Gt8i9sU từ.

“Chí ít6YeRmEct chút6YeRmEcng 8Gt8i9sUta 8Gt8i9sUcó cùnt6YeRmEcg t6YeRmEcmột t6YeRmEcchủ đề.”

Mạc Ho8Gt8i9sUành nhìnt6YeRmEc lại8Gt8i9sU Ht6YeRmEcạ Thi8Gt8i9sUên Liên,t6YeRmEc t6YeRmEcvẻ mặtrZbv điềm8Gt8i9sU đạm,8Gt8i9sU “Tôit6YeRmEc krZbvhông cảrZbvm trZbvhấy ct6YeRmEcần 8Gt8i9sUthiết phảirZbv có8Gt8i9sU cut6YeRmEcộc đàt6YeRmEcm luận8Gt8i9sU này.”

“Thế ư?rZbv” Sắc8Gt8i9sU mặtrZbv Hạ8Gt8i9sU TrZbvhiên Liê8Gt8i9sUn chốt6YeRmEcc lrZbvát trởrZbv t6YeRmEcnên ngrZbvhiêm túc.

Trong mêt6YeRmEc m8Gt8i9sUan, giọnrZbvg n8Gt8i9sUói trrZbvầm tt6YeRmEchấp rZbvquen thuộct6YeRmEc khiết6YeRmEcn giấc8Gt8i9sU ngủ8Gt8i9sU củat6YeRmEc L8Gt8i9sUạc Trăn8Gt8i9sU cựct6YeRmEc k8Gt8i9sUỳ buồrZbvn bực,t6YeRmEc giữt6YeRmEca lút6YeRmEcc ngẩnrZbv nt6YeRmEcgơ cót6YeRmEc 8Gt8i9sUmột cárZbvnh tat6YeRmEcy t6YeRmEcôm l8Gt8i9sUấy et6YeRmEco 8Gt8i9sUcô, vữ8Gt8i9sUng rZbvvàng đrZbvỡ rZbvcô rZbvngồi dậy,t6YeRmEc huyt6YeRmEcệt t6YeRmEcthái dưt6YeRmEcơng đarZbvu n8Gt8i9sUhức, dưới8Gt8i9sU chât6YeRmEcn 8Gt8i9sUlại yt6YeRmEcếu rZbvớt vt6YeRmEcô lực,rZbv cơrZbv thểt6YeRmEc kh8Gt8i9sUó t6YeRmEcchịu nh8Gt8i9sUư tt6YeRmEchể bịrZbv têrZbv liệt.

Lạc T8Gt8i9sUrăn vưrZbvơn ta8Gt8i9sUy vỗrZbv lê8Gt8i9sUn tránt6YeRmEc, cô8Gt8i9sU khôngrZbv 8Gt8i9sUdám chắcrZbv t6YeRmEcliệu mìnrZbvh ct6YeRmEcó phảit6YeRmEc 8Gt8i9sUmơ mơ8Gt8i9sU mt6YeRmEcàng mrZbvàng trorZbvng cơnt6YeRmEc sa8Gt8i9sUy, vt6YeRmEcì thết6YeRmEc t6YeRmEclúc nàyrZbv mớit6YeRmEc cảmrZbv giác8Gt8i9sU đượcrZbv ngưrZbvời đ8Gt8i9sUang 8Gt8i9sUôm c8Gt8i9sUô l8Gt8i9sUà M8Gt8i9sUạc HoànrZbvh, màrZbv rZbvcảm t6YeRmEcxúc t6YeRmEcnày kt6YeRmEchiến t6YeRmEccô bấtt6YeRmEc a8Gt8i9sUn mộtrZbv ct6YeRmEcách k8Gt8i9sUhó hiểu.

“Tránh ra…”rZbv Lạct6YeRmEc Tt6YeRmEcrăn hrZbvơi lộ8Gt8i9sU vẻrZbv mệt6YeRmEct 8Gt8i9sUmỏi 8Gt8i9sUđẩy ngườit6YeRmEc bê8Gt8i9sUn ct6YeRmEcạnh rZbvra, t6YeRmEcngã 8Gt8i9sUvề srZbvô p8Gt8i9sUha, thật8Gt8i9sU t6YeRmEcra ct6YeRmEcô rấtt6YeRmEc mt6YeRmEcuốn n8Gt8i9sUói với8Gt8i9sU người8Gt8i9sU nàyt6YeRmEc, khôngrZbv crZbvó việc8Gt8i9sU rZbvgì thìrZbv đừngt6YeRmEc 8Gt8i9sUdùng nhãn8Gt8i9sU hiệ8Gt8i9sUu sữat6YeRmEc tắm,rZbv dt6YeRmEcầu gt6YeRmEcội ấyt6YeRmEc nữat6YeRmEc, c8Gt8i9sUho rZbvdù muốt6YeRmEcn drZbvùng t6YeRmEccũng khôrZbvng đượcrZbv 8Gt8i9sUtỏa rZbvra cùngt6YeRmEc 8Gt8i9sUmột 8Gt8i9sUloại cảm8Gt8i9sU giác.

“Đừng chạt6YeRmEcm vt6YeRmEcào tôrZbvi, tôrZbvi rất6YeRmEct khỏe.”rZbv MùirZbv 8Gt8i9sUhương qu8Gt8i9sUen thrZbvuộc rZbvđến gầnt6YeRmEc, Lạc8Gt8i9sU TrărZbvn lại8Gt8i9sU đẩ8Gt8i9sUy ngườirZbv muốt6YeRmEcn đỡt6YeRmEc côt6YeRmEc mộrZbvt 8Gt8i9sUlần nữa.

Một lúct6YeRmEc lâu8Gt8i9sU saut6YeRmEc, tt6YeRmEchanh rZbvâm rZbvấm árZbvp mộc8Gt8i9sU t6YeRmEcmạc vanrZbvg 8Gt8i9sUlên, rZbv“Lạc TrănrZbv, t6YeRmEcanh đưat6YeRmEc e8Gt8i9sUm về8Gt8i9sU, 8Gt8i9sUem uốngt6YeRmEc srZbvay rồi.”

Lạc rZbvTrăn thấy8Gt8i9sU qu8Gt8i9sUái 8Gt8i9sUlạ, sarZbvo hrZbvôm n8Gt8i9sUay đâut6YeRmEc đârZbvu cũt6YeRmEcng rZbvtoàn cảm8Gt8i9sU girZbvác t6YeRmEccó nrZbvgười t6YeRmEcquen, crZbvố gắngrZbv mt6YeRmEcở t6YeRmEcto harZbvi mắt,8Gt8i9sU trZbvầm nhì8Gt8i9sUn mt6YeRmEcơ hồ,8Gt8i9sU 8Gt8i9sUnhưng 8Gt8i9sUrõ ràt6YeRmEcng khuôn8Gt8i9sU rZbvmặt hiện8Gt8i9sU rrZbva trrZbvước mắtrZbv rZbvchính lt6YeRmEcà HrZbvạ Thiêt6YeRmEcn Lit6YeRmEcên, “8Gt8i9sU… Hạt6YeRmEc ThiênrZbv Liên?”

“Ừ.” Hạ8Gt8i9sU TrZbvhiên t6YeRmEcLiên cườirZbv một8Gt8i9sU cácht6YeRmEc rZbvý vị8Gt8i9sU m8Gt8i9sUù mịtrZbv, nt6YeRmEchân rZbvtiện nắt6YeRmEcm t6YeRmEclấy tt6YeRmEcay cô.

“Sao 8Gt8i9sUanh lạ8Gt8i9sUi 8Gt8i9sUở đây…”rZbv 8Gt8i9sUÝ tt6YeRmEchức hãrZbvy 8Gt8i9sUcòn 8Gt8i9sUhơi rZbvtỉnh táo.

“Đến đót6YeRmEcn em.”8Gt8i9sU 8Gt8i9sUHạ Thiêt6YeRmEcn Liêt6YeRmEcn đrZbvỡ lấyrZbv brZbvờ t6YeRmEcvai LạcrZbv Trăn.

Lạc TrănrZbv 8Gt8i9sUđứng dậy,t6YeRmEc đrZbvầu nặnt6YeRmEcg nht6YeRmEcư đerZbvo chì8Gt8i9sU, 8Gt8i9sU“Em muốnrZbv ngủ.”

“Về lạirZbv ngủ8Gt8i9sU tiếpt6YeRmEc, nhé?”

Lạc TrZbvrăn bỗnrZbvg nhi8Gt8i9sUên bậtrZbv 8Gt8i9sUcười hìt6YeRmEc hì8Gt8i9sU, “Hạt6YeRmEc Thit6YeRmEcên Liên,t6YeRmEc ant6YeRmEch có8Gt8i9sU tình8Gt8i9sU rZbvý vớit6YeRmEc et6YeRmEcm à?”

Bốn 8Gt8i9sUphía rZbvtĩnh lặngrZbv rZbvba giât6YeRmEcy. “t6YeRmEcỪ, vrZbvề điểt6YeRmEcm này8Gt8i9sU 8Gt8i9sUanh đãt6YeRmEc 8Gt8i9sUthể hiệ8Gt8i9sUn 8Gt8i9sUrõ ràt6YeRmEcng rồi.”8Gt8i9sU NgrZbvữ đi8Gt8i9sUệu chứarZbv t6YeRmEcý cười8Gt8i9sU ch8Gt8i9sUậm rZbvrãi nrZbvói rZbvra, marZbvng th8Gt8i9sUeo s8Gt8i9sUự 8Gt8i9sUthẳng trắn8Gt8i9sU tri8Gt8i9sUệt đt6YeRmEcể hi8Gt8i9sUếm thấy.

Lạc Trt6YeRmEcăn crZbvúi đầt6YeRmEcu rZbvkhẽ cườit6YeRmEc, “CórZbv trZbvình ý…rZbv ha8Gt8i9sU… rZbvem cũn8Gt8i9sUg c8Gt8i9sUảm thấyrZbv t6YeRmEccon người8Gt8i9sU an8Gt8i9sUh rấtt6YeRmEc t6YeRmEcthú vị…t6YeRmEc” LạcrZbv Tr8Gt8i9sUăn lắcrZbv 8Gt8i9sUlắc đầu,rZbv rZbvđầu cànrZbvg nrZbvặng, kht6YeRmEcông quản8Gt8i9sU nrZbvổi mt6YeRmEcạch rZbvsuy nt6YeRmEcghĩ, 8Gt8i9sUvẫn tirZbvếp tụrZbvc l8Gt8i9sUẩm bẩm8Gt8i9sU nóit6YeRmEc rZbvmớ, “rZbvĐi thôi…8Gt8i9sU đưat6YeRmEc bổn8Gt8i9sU tiểurZbv tht6YeRmEcư… 8Gt8i9sUvề 8Gt8i9sUnhà, et6YeRmEcm muốnt6YeRmEc 8Gt8i9sUngủ…” Lồngt6YeRmEc ngực8Gt8i9sU phiềrZbvn muộnrZbv khót6YeRmEc chị8Gt8i9sUu, từnt6YeRmEcg đợtt6YeRmEc buồn8Gt8i9sU t6YeRmEcnôn tràt6YeRmEco lênrZbv, nãt6YeRmEco rZbvbộ t6YeRmEcco t6YeRmEcrút ngrZbvày cànt6YeRmEcg sít8Gt8i9sU chặt,8Gt8i9sU giống8Gt8i9sU t6YeRmEcnhư muốnrZbv nứ8Gt8i9sUt torZbvác ra.

“Vâng, đại8Gt8i9sU 8Gt8i9sUtiểu trZbvhư, lậ8Gt8i9sUp tứrZbvc đưa8Gt8i9sU et6YeRmEcm vềrZbv t6YeRmEcnhà đâyt6YeRmEc.” Khôngt6YeRmEc khỏt6YeRmEci bật6YeRmEct cười,rZbv quả8Gt8i9sU thự8Gt8i9sUc cá8Gt8i9sU t6YeRmEctính h8Gt8i9sUơi ầmrZbv ĩ8Gt8i9sU, nh8Gt8i9sUưng horZbvàn rZbvtoàn 8Gt8i9sUcó thểt6YeRmEc chất6YeRmEcp nrZbvhận, Hạt6YeRmEc Thiên8Gt8i9sU Liê8Gt8i9sUn 8Gt8i9sUôm Lt6YeRmEcạc Trăn8Gt8i9sU bước8Gt8i9sU t6YeRmEcra rZbvbên ngoài.

Lạc Tr8Gt8i9sUăn cảm8Gt8i9sU rZbvgiác rZbvnhư mình8Gt8i9sU đt6YeRmEcang giẫrZbvm l8Gt8i9sUên brZbvọt 8Gt8i9sUbiển, chỉt6YeRmEc c8Gt8i9sUó thể8Gt8i9sU yt6YeRmEcếu ớt6YeRmEct t6YeRmEctựa và8Gt8i9sUo HạrZbv Th8Gt8i9sUiên Liên,8Gt8i9sU mt6YeRmEcặc crZbvho rZbvhắn k8Gt8i9sUéo đi.

Đôi vợ8Gt8i9sU chồng8Gt8i9sU so8Gt8i9sUn 8Gt8i9sUdựa sátt6YeRmEc vào8Gt8i9sU nhrZbvau rt6YeRmEcời đirZbv, rZbvtrong git6YeRmEcan phrZbvòng ct6YeRmEchìm vàt6YeRmEco mộtrZbv mảnhrZbv trZbvĩnh mt6YeRmEcịch, đt6YeRmEcến kt6YeRmEchi Mạc8Gt8i9sU Hoàt6YeRmEcnh ởrZbv mrZbvột bên8Gt8i9sU bình8Gt8i9sU tĩt6YeRmEcnh đứrZbvng lt6YeRmEcên, t6YeRmEcđưa mộtrZbv chiếct6YeRmEc tht6YeRmEcẻ rZbvcho ThrZbvập Tam.

Thập t6YeRmEcTam ph8Gt8i9sUản rZbvứng lại8Gt8i9sU liề8Gt8i9sUn 8Gt8i9sUvội v8Gt8i9sUàng xu8Gt8i9sUa tt6YeRmEcay, “Ch8Gt8i9sUi p8Gt8i9sUhí ct6YeRmEcủa chịrZbv Lt6YeRmEcạc TrărZbvn rZbvđều được8Gt8i9sU mirZbvễn pht6YeRmEcí.” ThầrZbvn sắc8Gt8i9sU MạrZbvc Ht6YeRmEcoành đạm8Gt8i9sU nht6YeRmEcạt, rZbvnhưng ti8Gt8i9sUa lạnh8Gt8i9sU lt6YeRmEcùng tiềt6YeRmEcm 8Gt8i9sUẩn tronrZbvg 8Gt8i9sUcon ngươi8Gt8i9sU lại8Gt8i9sU 8Gt8i9sUvô cùngrZbv t6YeRmEcrõ nét.rZbv Thập8Gt8i9sU rZbvTam rZbvđang mrZbvuốn 8Gt8i9sUlên trZbviếng nóit6YeRmEc grZbvì 8Gt8i9sUđó, MrZbvạc HoànhrZbv đt6YeRmEcã đt6YeRmEcẩy cửa8Gt8i9sU rZbvra ngoài.

“Quan ht6YeRmEcệ 8Gt8i9sUtam giác8Gt8i9sU t6YeRmEcđiển hìt6YeRmEcnh, một8Gt8i9sU 8Gt8i9sUtừ thôi,8Gt8i9sU tt6YeRmEcầm thường.”8Gt8i9sU ThẩmrZbv H8Gt8i9sUạ Thụy8Gt8i9sU vẫnrZbv t6YeRmEcnép tro8Gt8i9sUng t6YeRmEcgóc tốit6YeRmEc grZbvặm nrZbvửa qt6YeRmEcuả d8Gt8i9sUưa hấut6YeRmEc xongt6YeRmEc, rZbvphun rt6YeRmEca mộtrZbv từ8Gt8i9sU trt6YeRmEcần thu8Gt8i9sUật t6YeRmEcmang tính8Gt8i9sU tổrZbvng kếtrZbv, “LiênrZbv ÂrZbvn, rZbvthấy trZbvhế nào?”

Liên Ânt6YeRmEc ngồit6YeRmEc xổm8Gt8i9sU b8Gt8i9sUên crZbvạnh rZbvsau rZbvmột lt6YeRmEcúc t6YeRmEcim lặn8Gt8i9sUg t6YeRmEcmới rZbvtrầm 8Gt8i9sUmặc gậtt6YeRmEc đầrZbvu, “Côt6YeRmEc 8Gt8i9sUgái trZbvhì rZbvquá tầt6YeRmEcm thường,8Gt8i9sU rZbvnhưng đà8Gt8i9sUn 8Gt8i9sUông lạirZbv khônrZbvg tầmrZbv thườnrZbvg, nết6YeRmEcu córZbv rZbvthể t6YeRmEchốt v8Gt8i9sUào tron8Gt8i9sUg qu8Gt8i9sUán —-”

Hạ Thiêt6YeRmEcn rZbvLiên dìu8Gt8i9sU Lt6YeRmEcạc Trănt6YeRmEc lênrZbv xerZbv, giú8Gt8i9sUp ct6YeRmEcô cà8Gt8i9sUi 8Gt8i9sUdây t6YeRmEcan toàrZbvn, “Có8Gt8i9sU t8Gt8i9sUhể rZbvbiến mìt6YeRmEcnh thành8Gt8i9sU thết6YeRmEc nà8Gt8i9sUy, 8Gt8i9sUem ct6YeRmEcũng t6YeRmEclợi hrZbvại đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ TrZbvhiên Li8Gt8i9sUên sữrZbvng sờ,t6YeRmEc ngồi8Gt8i9sU trởrZbv lạirZbv vị8Gt8i9sU trírZbv của8Gt8i9sU mình,8Gt8i9sU t6YeRmEckhẽ cười8Gt8i9sU tt6YeRmEchành tiế8Gt8i9sUng, “ĐâyrZbv ct6YeRmEcó rZbvthể rZbvcoi rZbvnhư mrZbvột mũit6YeRmEc têrZbvn trú8Gt8i9sUng h8Gt8i9sUai đích8Gt8i9sU trênt6YeRmEc mộrZbvt grZbviá trịrZbv nrZbvào đórZbv không?”

Ngoảnh đầurZbv nhìt6YeRmEcn gươ8Gt8i9sUng mặtrZbv mrZbvang vẻrZbv th8Gt8i9sUuần khrZbviết vôt6YeRmEc crZbvùng trZbvrong mêrZbv mrZbvan, bấtrZbv đắt6YeRmEcc d8Gt8i9sUĩ thởt6YeRmEc dà8Gt8i9sUi, “Cố8Gt8i9sU t6YeRmEcnhóc rZbvnày 8Gt8i9sUquả đú8Gt8i9sUng lt6YeRmEcà một8Gt8i9sU rZbvtai họarZbv.” BấtrZbv thìt6YeRmEcnh lìnt6YeRmEch, Lạt6YeRmEcc Tră8Gt8i9sUn t6YeRmEcvươn tarZbvy túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”