You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một gyBaYvZian phònyBaYvZg yBaYvZquán bartgEsCz, LạyBaYvZc TDnckQFrăn, LitgEsCzên Ân,DnckQF ThtgEsCzẩm HyBaYvZạ ThụytgEsCz, ThấtdK tgEsCzThất xiêdKu vẹdKo vắtdK ngưyBaYvZời lyBaYvZên sôtgEsCz pyBaYvZha tádKn dKgẫu, hatgEsCzi cậtgEsCzu dKấm cDnckQFa tgEsCzhát ởtgEsCz byBaYvZên tgEsCztrên, DnckQFhát “NhữngDnckQF tgEsCzbông tgEsCzhoa kiDnckQFa” củdKa PDnckQFhác Thụ.

“Thập TamtgEsCz, đừnyBaYvZg “laDnckQF” dKnữa [tgEsCz1], dKtôi yBaYvZnghe syBaYvZắp tắDnckQFt yBaYvZthở tgEsCzđây nàytgEsCz, đtgEsCzổi bàiDnckQF nàotgEsCz DnckQFvui hdKơn đi!”DnckQF LtgEsCzạc TrDnckQFăn DnckQFném mộtyBaYvZ dKcái gốiDnckQF ôDnckQFm qua.

“Được, DnckQFvậy chịdK thíctgEsCzh nghyBaYvZe bàiDnckQF nào?tgEsCz” ThdKập yBaYvZTam kiyBaYvZềm lạtgEsCzi DnckQFgiọng caDnckQFo dKđã “la”dK đếtgEsCzn phDnckQFân nửayBaYvZ, nịyBaYvZnh nọttgEsCz hỏiDnckQF LạcyBaYvZ Trăn.

“Tao lạiyBaYvZ dKcảm thấyDnckQF ryBaYvZất dễyBaYvZ ngheyBaYvZ, tgEsCztao DnckQFthích giọngDnckQF nàyyBaYvZ, yBaYvZcái gìDnckQF nhỉyBaYvZ, yBaYvZu buồn,dK đúndKg kDnckQFhông dKA Thụy?”

“Đúng, qdKuá đdKúng, ctgEsCzhị LyBaYvZiên yBaYvZnói dKđều dKđúng!” TtgEsCzhẩm tgEsCzHạ ThụydK cườDnckQFi yBaYvZhề hề.

“Tao bDnckQFảo DnckQFnày ThdKẩm HạDnckQF ThụydK, chdKân nàydK ctgEsCzủa myBaYvZày yBaYvZdỡ yBaYvZtừ tryBaYvZên thyBaYvZân dKchó xuốngtgEsCz tgEsCzà, sayBaYvZu đótgEsCz lyBaYvZắp lêndK yBaYvZngười mìnhdK htgEsCzả DnckQF[2].” LạtgEsCzc TrăndK giyBaYvZơ dKchân huyBaYvZng hãnDnckQF chọtgEsCzc loạnyBaYvZ trêDnckQFn đùidK củayBaYvZ ThẩmdK HạDnckQF Thụy.

“Ơ haytgEsCz, quấydK rốiyBaYvZ dKtình dục.”

“Tao đDnckQFánh mày!”

Hai yBaYvZcậu ấmdK nhìyBaYvZn nhyBaYvZau, chtgEsCzủ độngtgEsCz chọnyBaYvZ DnckQFmột bàidK tdKình ctgEsCza hátyBaYvZ đôi.

“Nói dKđi nóitgEsCz lại,”dK LidKên ÂtgEsCzn nhìtgEsCzn vtgEsCzề pdKhía LtgEsCzạc dKTrăn đtgEsCzang cuộtgEsCzn dKtròn trênDnckQF dKsô phtgEsCza đơn,dK yBaYvZ“Bạch mãDnckQF tgEsCzcủa màydK tgEsCzđâu? SayBaYvZo tgEsCzchưa nyBaYvZghe dKmày nhDnckQFắc yBaYvZđến nữtgEsCza yBaYvZnhỉ, trướcdK đâDnckQFy chẳngDnckQF yBaYvZphải ntgEsCzgày nàtgEsCzo cũngDnckQF tdKreo DnckQFtrên miệngDnckQF sao?”

Thẩm HạtgEsCz ThyBaYvZụy vừayBaYvZ ngtgEsCzhe liDnckQFền cườiyBaYvZ hôtgEsCz yBaYvZhố, “NgườitgEsCz ttgEsCza sớyBaYvZm kyBaYvZhông DnckQFcần tgEsCznó tgEsCzrồi, chịdK LtgEsCziên, dKchị cốdK ýtgEsCz đúnDnckQFg khôngyBaYvZ?” ThẩmDnckQF HạDnckQF ThụyDnckQF còyBaYvZn dKnhớ mìnhtgEsCz đtgEsCzã kDnckQFể ctgEsCzhuyện nyBaYvZày DnckQFcho LdKiên ÂtgEsCzn, dKhơn nữaDnckQF DnckQFcòn kdKể yBaYvZrất sốdKng độngDnckQF hìnDnckQFh tượng.

Lạc TrătgEsCzn lúdKc nàydK tgEsCzkhông yBaYvZhô ứngyBaYvZ vtgEsCzới ThẩyBaYvZm yBaYvZHạ ThụyyBaYvZ nữa,yBaYvZ ngdKẩng đầudK nhìyBaYvZn tDnckQFrần dKnhà lộngdK lẫyDnckQF vàndKg sodKn, myBaYvZắt cyBaYvZhớp chớp.

“Không tiếdKp tụcdK nDnckQFữa tgEsCzà?” LiênyBaYvZ DnckQFÂn dKvô DnckQFcùng ktgEsCzinh ngạc.

“Chị tưởtgEsCzng làyBaYvZ tiểuDnckQF thyBaYvZuyết nhDnckQFiều kỳDnckQF DnckQFà, đềudK ldKà chuyDnckQFện yBaYvZcủa hatgEsCzi tgEsCznăm ttgEsCzrước, xoDnckQFng xtgEsCzuôi từtgEsCz lâDnckQFu rồi.”dK tgEsCzThẩm HạtgEsCz ThụyDnckQF nânyBaYvZg ldKy rtgEsCzượu hướyBaYvZng qyBaYvZua LạcDnckQF TrădKn làyBaYvZm điệdKu bộyBaYvZ tgEsCzchúc rượu.

“Không DnckQFđúng,” LtgEsCziên ÂndK nyBaYvZgồi thẳndKg dậy,tgEsCz cúitgEsCz đyBaYvZầu trdKầm tưtgEsCz, “TyBaYvZao nhớtgEsCz hayBaYvZi yBaYvZnăm trước,tgEsCz cáDnckQFi têdKn bạchyBaYvZ mtgEsCzã ấytgEsCz chạyDnckQF đếDnckQFn hỏiDnckQF tgEsCztao LạDnckQFc dKTrăn dKxin dKhọc ttgEsCzrường dKnào, dKvẻ mặdKt rấyBaYvZt tgEsCzthành khẩdKn, rấDnckQFt tdKha ttgEsCzhiết, rấyBaYvZt dKđau tgEsCzkhổ, rấttgEsCz dKtiều tụy,tgEsCz suýttgEsCz nữadK taDnckQFo còyBaYvZn tưởngdK LạcDnckQF TrătgEsCzn tgEsCzphụ hắn,yBaYvZ đưyBaYvZơng nhiyBaYvZên lDnckQFát stgEsCzau taDnckQFo DnckQFlập tứcdK tỉnhDnckQF táo,DnckQF nDnckQFghĩ yBaYvZcái thằdKng nhótgEsCzc nhưdK hắdKn, DnckQFđã bDnckQFắt DnckQFnạt DnckQFem gáidK ndKhà ttgEsCzao cònyBaYvZ dámDnckQF tgEsCzgiả btgEsCzộ DnckQFsi tgEsCztình trướcdK mặtyBaYvZ chịtgEsCz dKđây, nhàyBaYvZo ltgEsCzên tgEsCzđánh chyBaYvZo DnckQFmột trdKận, kếttgEsCz qudKả —-dK” DnckQFLiên ÂtgEsCzn ngừngDnckQF dKlại hdKo hồitgEsCz lâuDnckQF, “tgEsCzBa chiyBaYvZêu bDnckQFị chếyBaYvZ tgEsCzngự, tgEsCzsau đdKó DnckQFtao vìtgEsCz tyBaYvZhân qutgEsCzên nghĩaDnckQF chdKo hdKắn địatgEsCz chtgEsCzỉ, tgEsCzhắn lDnckQFiên tụctgEsCz dKnói yBaYvZhai tiếngyBaYvZ cdKảm dKơn, yBaYvZxong qDnckQFuay ngườtgEsCzi DnckQFchạy luôn,yBaYvZ DnckQFtao trdKông thDnckQFeo bóngtgEsCz lDnckQFưng yBaYvZnôn nótgEsCzng ấyyBaYvZ màdK ndKghĩ, gãyBaYvZ đyBaYvZàn ôngdK tốdKt tyBaYvZhế nDnckQFày dKchắc tdKám phyBaYvZần làDnckQF etgEsCzm gáiyBaYvZ mDnckQFình hiểdKu lầmDnckQF rồi.”DnckQF dKNói đếndK đây,yBaYvZ LiêntgEsCz ÂntgEsCz ngẩnDnckQFg đầutgEsCz ányBaYvZh mắyBaYvZt yBaYvZhung átgEsCzc, “HóDnckQFa rtgEsCza lyBaYvZà hỏiyBaYvZ đểdK cdKhơi thôtgEsCzi à!”

Lạc DnckQFTrăn dKvẫn nhìdKn lêDnckQFn trầntgEsCz yBaYvZnhà, khtgEsCzông hềdK độtgEsCzng đậytgEsCz, ttgEsCzựa ntgEsCzhư đyBaYvZã DnckQFcứng đdKờ ra.

“Em gáiyBaYvZ, khdKông tgEsCzsao chứ?”dK ThẩmdK HạdK yBaYvZThụy dKnghe DnckQFxong DnckQFcũng sữnyBaYvZg sờ,tgEsCz đoạtgEsCzn hoDnckQFàn hồndK đDnckQFá nDnckQFgười bêyBaYvZn cạnhyBaYvZ mDnckQFột cái.

“không tgEsCzsao, cyBaYvZó tDnckQFhể yBaYvZcó chtgEsCzuyện dKgì đượcdK chứ.”tgEsCz yBaYvZLạc TrădKn đdKứng dậyBaYvZy, cầmtgEsCz chayBaYvZi btgEsCzia trênDnckQF DnckQFbàn tràDnckQF tdKrút DnckQFmột tgEsCzngụm, rDnckQFồi yBaYvZđi lêtgEsCzn bụcyBaYvZ hátdK nhyBaYvZận midKcro tryBaYvZên tdKay ThyBaYvZập TDnckQFam, tươitgEsCz ctgEsCzười tgEsCznói, “ĐếnyBaYvZ ttgEsCzao, tụiyBaYvZ mDnckQFày ởtgEsCz yBaYvZdưới yBaYvZmà ngheyBaYvZ, nyBaYvZghe luônDnckQF yBaYvZcho yBaYvZtao nhá,dK bổntgEsCz dKtiểu tDnckQFhư DnckQFcống hiếndK tgEsCzca hátDnckQF, DnckQFquán tgEsCzquân dKtop 1yBaYvZ0 yBaYvZdanh yBaYvZca củayBaYvZ trườngDnckQF yBaYvZE táiyBaYvZ tgEsCzxuất lầntgEsCz đầuDnckQF tgEsCztiên, nghìdKn vàndKg cũdKng khóyBaYvZ cầu.”

“Tao cóDnckQF nóidK tgEsCzchuyện dKgì đdKáng đểyBaYvZ yBaYvZvui mừngyBaYvZ à?”DnckQF LiêDnckQFn ÂdKn nghitgEsCzêng đầuyBaYvZ hỏidK dKThẩm HdKạ Thụy.

Thẩm HyBaYvZạ ThụyyBaYvZ ndKhấp nDnckQFgụm rượudK tgEsCznhìn ldKên bụcdK, khôtgEsCzng ltgEsCzên tiếng.

Lạc TrăntgEsCz yBaYvZhát ltgEsCziên tiDnckQFếp hadKi byBaYvZài ttgEsCziếng anh.

“Không ngờyBaYvZ vẫntgEsCz DnckQFcó chúttgEsCz thựctgEsCz lực.”yBaYvZ yBaYvZLiên ÂyBaYvZn đáyBaYvZnh gDnckQFiá mộtdK cácyBaYvZh khDnckQFách quan.

“Không dKthế thìyBaYvZ saDnckQFo giàndKh quádKn quDnckQFân hả.”tgEsCz ThẩmdK HạDnckQF TdKhụy DnckQFmỉm cDnckQFười, ctgEsCzũng nhdKớ ldKại cuộyBaYvZc tyBaYvZhi cyBaYvZa hátyBaYvZ DnckQFlàm DnckQFcho tgEsCzcả trườngdK xônyBaYvZ xtgEsCzao vDnckQFào nămDnckQF ttgEsCzhứ bDnckQFa, dKkhi ấDnckQFy LtgEsCzạc tgEsCzTrăn ctgEsCzó thDnckQFể thadKm gdKia đượcyBaYvZ làdK dyBaYvZo khôngtgEsCz cẩndK thậtgEsCzn tgEsCznghe nóiyBaYvZ yBaYvZchủ DnckQFtịch htgEsCzội họdKc tgEsCzsinh MạdKc HoànhdK làdK mDnckQFột giádKm DnckQFkhảo củadK vòDnckQFng DnckQFsơ loại,dK màdK cdKái cDnckQFon bétgEsCz LạtgEsCzc TtgEsCzrăn tgEsCzhay tgEsCztrêu chọctgEsCz naDnckQFm DnckQFsinh tgEsCzlàm thDnckQFú vudKi cDnckQFuộc sốngdK đươntgEsCzg nhiêtgEsCzn sẽDnckQF yBaYvZkhông bởyBaYvZ lỡdK bấDnckQFt cứyBaYvZ cơDnckQF dKhội nyBaYvZào, tgEsCzlảo dKđảo chạytgEsCz dKđi dKbáo dKdanh, còndK vềdK tgEsCzsau ldKàm dKsao ldKại gtgEsCziành đượyBaYvZc gdKiải nhấtyBaYvZ, ThẩmDnckQF dKHạ ThụyyBaYvZ cũndKg DnckQFmơ hồ,tgEsCz thựyBaYvZc dKlực thyBaYvZì khônDnckQFg tgEsCzkém nhưyBaYvZng ctgEsCzhưa đếnyBaYvZ mứcyBaYvZ đượcdK giảidK nhấtDnckQF, ttgEsCzrong đóyBaYvZ cóDnckQF hyBaYvZai DnckQFthí sDnckQFinh dKcô thtgEsCzấy tgEsCzcòn mạnyBaYvZh tgEsCzmẽ hơtgEsCzn cyBaYvZả LạcyBaYvZ TyBaYvZrăn, yBaYvZsau nàdKy ThẩmDnckQF HDnckQFạ yBaYvZThụy nyBaYvZgẫm yBaYvZlại cDnckQFũng đyBaYvZã thôdKng suốtDnckQF, yBaYvZlàm cDnckQFa sĩDnckQF quatgEsCzn ttgEsCzrọng nhấdKt làDnckQF gìyBaYvZ, DnckQFvẻ bềyBaYvZ dKngoài! BềyBaYvZ ngtgEsCzoài ổndK yBaYvZtiếng quỷyBaYvZ gọiDnckQF ngườiDnckQF cdKũng nghyBaYvZe nhưyBaYvZ tiDnckQFếng trời,dK tgEsCzcòn ngượcdK lạDnckQFi, chỉtgEsCz tgEsCzcó dKvề yBaYvZnhà hdKát cyBaYvZho myBaYvZình DnckQFnghe tdKhôi. tgEsCzThật yBaYvZra kýyBaYvZ ứdKc stgEsCzâu đậmdK nhấtyBaYvZ vềdK cuộtgEsCzc thdKi ấyBaYvZy chítgEsCznh ldKà lDnckQFễ trdKao giảiDnckQF, hômdK đóDnckQF MyBaYvZạc HoàDnckQFnh bưyBaYvZớc lêtgEsCzn tặngDnckQF yBaYvZhoa, mỉmdK ctgEsCzười ndKói mdKột câuDnckQF vyBaYvZô cùyBaYvZng kinyBaYvZh đidKển, DnckQF“Năm DnckQFnay DnckQFdù dKsao cũndKg ngdKoài dtgEsCzự đoán”,DnckQF tgEsCztoàn trưyBaYvZờng yBaYvZxôn xao.

Thẩm DnckQFHạ ThụDnckQFy nghĩyBaYvZ đếntgEsCz đdKây, khônyBaYvZg khỏtgEsCzi cảmDnckQF thánDnckQF mộyBaYvZt tiếndKg, tyBaYvZuổi tyBaYvZrẻ thdKật nhiềuyBaYvZ dKhoài bão.

Lạc DnckQFTrăn ltgEsCzại yBaYvZhát myBaYvZột tgEsCzbài tiếndKg DnckQFanh rồtgEsCzi dKđi xuốDnckQFng, vươnDnckQF tgEsCztay DnckQFđón lấydK dKly sotgEsCzda ThẩtgEsCzm HDnckQFạ ThDnckQFụy đưa.

“Chị LạcDnckQF TrănyBaYvZ, chdKị quảdK làtgEsCz chânyBaYvZ nhânDnckQF khôngtgEsCz lộtgEsCz châyBaYvZn tướng.”dK ThDnckQFập dKTam vỗyBaYvZ tatgEsCzy, mắtyBaYvZ lấpDnckQF lánhyBaYvZ tdKim hồng.

“Tôi yBaYvZcòn chântgEsCz thậtdK hơDnckQFn nữatgEsCz cơ,DnckQF nàDnckQFo ltgEsCzại đâyBaYvZy, yBaYvZuống rượuDnckQF vớDnckQFi chị,yBaYvZ kdKhông sDnckQFay khôdKng về.”

“Vâng, DnckQFchị nóiDnckQF thyBaYvZế nàyBaYvZo, ThtgEsCzập tgEsCzTam cũngyBaYvZ yBaYvZtheo hầu.”

“Thế nàytgEsCz làDnckQF thếtgEsCz nDnckQFào?” LiyBaYvZên ÂtgEsCzn cuốitgEsCz cùngtgEsCz đãDnckQF nhìtgEsCzn rtgEsCza chyBaYvZút bấyBaYvZt thường.

“Thỉnh thoảyBaYvZng lạidK phátDnckQF DnckQFtác mdKột lần,yBaYvZ thườtgEsCzng thôi.”dK TdKhẩm HạtgEsCz ThụyyBaYvZ cườiDnckQF hDnckQFà hàdK tgEsCzhai tiDnckQFếng, ngoảtgEsCznh đầyBaYvZu nhìnyBaYvZ dtgEsCzi đDnckQFộng củDnckQFa LạctgEsCz TrtgEsCzăn yBaYvZđặt tdKrên bàndK tyBaYvZrà lạdKi đDnckQFang DnckQFrung, DnckQF“Có cầnDnckQF yBaYvZbảo vớitgEsCz ntgEsCzó khôndKg, điệnyBaYvZ tyBaYvZhoại củtgEsCza nódK đãDnckQF kêtgEsCzu nămtgEsCz ltgEsCzần rồi?”yBaYvZ ThẩmdK yBaYvZHạ ThtgEsCzụy cầmyBaYvZ yBaYvZdi độnDnckQFg tgEsCzlên, nyBaYvZhíu màdKy, “HạtgEsCz ThiyBaYvZên Liên?”

Thẩm HạyBaYvZ ThụyDnckQF hấdKt đầuyBaYvZ tDnckQFhoáng lyBaYvZiếc quDnckQFa LDnckQFạc TrănyBaYvZ đangyBaYvZ tgEsCzđua rượuyBaYvZ cùtgEsCzng dKThập dKTam thitgEsCzếu, tgEsCzbỗng nhiênDnckQF DnckQFmỉm cườiyBaYvZ ntgEsCzói vớtgEsCzi LiêdKn Ân,DnckQF “CDnckQFhị Liên,DnckQF cóDnckQF muốntgEsCz xetgEsCzm tgEsCztrò vuDnckQFi không?”

Liên dKÂn nhdKư chDnckQFìm troyBaYvZng sươngtgEsCz mù.

Thẩm HyBaYvZạ dKThụy ldKại bậDnckQFt cườiyBaYvZ yBaYvZha tgEsCzhả, tiếpDnckQF dKđó lậpdK tứdKc cúitgEsCz đầutgEsCz mởDnckQF màDnckQFn hìdKnh dKdi độngDnckQF củatgEsCz LyBaYvZạc TrăDnckQFn, gửiDnckQF tyBaYvZin nhdKắn, htgEsCzai tin.

Nội dudKng DnckQFgiống nhaudK, đềuDnckQF ltgEsCzà, [tgEsCzEm DnckQFuống sadKy DnckQFquá, yBaYvZcưng à,DnckQF tớiDnckQF đDnckQFón DnckQFem đDnckQFi.] còntgEsCz bdKổ sutgEsCzng thêyBaYvZm địayBaYvZ chỉtgEsCz cDnckQFụ thể.

—-***—-

[1] BàtgEsCzi hDnckQFát nàyDnckQF DnckQFcó ntgEsCzhiều đoDnckQFạn “lDnckQFa ldKa” tgEsCz: ))

[2] yBaYvZý chỉDnckQF châdKn yBaYvZchó DnckQF(= nịnyBaYvZh htgEsCzót), tứcdK kêuDnckQF TtgEsCzhẩm yBaYvZHạ DnckQFThụy biếtDnckQF ctgEsCzách nịnyBaYvZh nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

yBaYvZ 

Tiếng DnckQFdi độngyBaYvZ vatgEsCzng lên,DnckQF phádK tgEsCzvỡ dKmột cuyBaYvZộc hyBaYvZội nghịDnckQF thảodK luậnDnckQF dKnghiêm túc.DnckQF DnckQFMạc yBaYvZHoành tgEsCzngồi trêDnckQFn DnckQFghế cdKhủ tọyBaYvZa cầmDnckQF lyBaYvZấy DnckQFchiếc điệndK tyBaYvZhoại màtgEsCzu đendK dKsiêu mỏntgEsCzg đặtDnckQF trDnckQFên métgEsCzp bdKàn, haDnckQFi giâtgEsCzy dKsau, bàntgEsCz dKtay nắmdK dtgEsCzi độyBaYvZng nyBaYvZhất ttgEsCzhời sdKiết chdKặt lại.

Lúc HạdK ThtgEsCziên LiênDnckQF DnckQFchạy đdKến phònyBaYvZg quáDnckQFn bdKar đyBaYvZã thấytgEsCz LdKạc TrDnckQFăn đdKang nằmDnckQF trotgEsCzng ltgEsCzòng dKmột gdKã đẹDnckQFp trdKai, cyBaYvZong tgEsCzngười khôngDnckQF đượctgEsCz thoảiDnckQF myBaYvZái, nhdKớ lạidK khDnckQFi nyBaYvZãy mìnhDnckQF vượtdK tgEsCzba cáidK đèyBaYvZn đỏtgEsCz liêDnckQFn yBaYvZtiếp, kdKhông khỏitgEsCz lắtgEsCzc đầtgEsCzu cườiyBaYvZ khổ.

Trên bànDnckQF tgEsCztrà bàydK lDnckQFa liệtyBaYvZ bDnckQFia tgEsCzbọt cùngdK mDnckQFấy chyBaYvZai dKrượu ndKgoại DnckQFcao cấpDnckQF códK niênDnckQF đạdKi lâyBaYvZu đời,DnckQF tronDnckQFg lDnckQFy rtgEsCzượu róttgEsCz đầydK nhữngyBaYvZ ldKoại rưyBaYvZợu hỗnyBaYvZ DnckQFtạp màudK sắDnckQFc khdKông đồngtgEsCz nyBaYvZhất, hắntgEsCz DnckQFbiết tửuyBaYvZ lượnDnckQFg củayBaYvZ cyBaYvZô khôngdK tồtgEsCzi, yBaYvZcó thyBaYvZể yBaYvZnói yBaYvZlà DnckQFcực kDnckQFỳ khá,DnckQF DnckQFnhưng phyBaYvZa yBaYvZrượu, khôDnckQFng sayBaYvZy yBaYvZcũng khódK. tgEsCzHạ yBaYvZThiên LiyBaYvZên đứngDnckQF ởtgEsCz dKcửa mộtyBaYvZ lDnckQFúc mớiDnckQF cDnckQFất bướcyBaYvZ đếnDnckQF dKbên LạctgEsCz TrDnckQFăn, DnckQFhắn giờtgEsCz yBaYvZnày chtgEsCzỉ hyBaYvZy vdKọng tgEsCzcô kDnckQFhông mượntgEsCz rưdKợu làmyBaYvZ càn.

“Lạc Trăn.”

Không tdKrả lời.

“Chị LạcyBaYvZ TrăDnckQFn uốntgEsCzg DnckQFsay thườngtgEsCz rấtdK yêtgEsCzn ổn.”

Hạ ThiênyBaYvZ LiêtgEsCzn ngdKẩng DnckQFđầu nhdKìn gãdK trDnckQFai tgEsCzthanh tdKú vừtgEsCza nódKi chdKuyện, “CậtgEsCzu tgEsCzvất vảDnckQF quá.”

Thập TdKam cdKười cười,DnckQF “KhôngtgEsCz syBaYvZao, đâytgEsCz DnckQFlà tráchtgEsCz nhiệyBaYvZm tgEsCzcủa tôi.”

Hạ ThiDnckQFên LiêndK hơyBaYvZi nhếchdK khdKóe miệdKng, cúiDnckQF ngườidK đDnckQFịnh nângDnckQF LạcDnckQF TrădKn dậy.

“Để cDnckQFhị dKấy tgEsCzngủ DnckQFmột látdK đãyBaYvZ, nyBaYvZếu kdKhông cdKhị ấytgEsCz sDnckQFẽ phátDnckQF cádKu.” tgEsCzThập TdKam dKngăn cảntgEsCz, câuDnckQF ndKày ctgEsCzũng codKi nhtgEsCzư ldKà dKthật lòng.

Hạ ThiêdKn LiêntgEsCz ngừdKng lạidK, giDnckQFơ cổyBaYvZ ttgEsCzay tgEsCznhìn đtgEsCzồng hồ,DnckQF “NămdK phúDnckQFt nữayBaYvZ đượcyBaYvZ không?”

Thập TdKam tgEsCzhíp mắt,tgEsCz yBaYvZcầm chaDnckQFi DnckQFbia trtgEsCzên bàndK utgEsCzống mấyyBaYvZ nDnckQFgụm, tgEsCzkhông nódKi gì.

Một láDnckQFt DnckQFsau HạDnckQF ThidKên LiyBaYvZên vươnDnckQF tadKy kdKéo lấdKy eDnckQFo LạctgEsCz TrăDnckQFn, chỉdK ldKà vẫntgEsCz chDnckQFưa đợidK yBaYvZhắn cDnckQFó đdKộng tgEsCztác tiếDnckQFp theotgEsCz, mộyBaYvZt bànDnckQF taDnckQFy độtDnckQF nhyBaYvZiên tdKách tgEsCztay hắndK ra.

“Để tôi.”yBaYvZ GiọndKg nódKi đạmdK nhạtDnckQF cóDnckQF vDnckQFị xdKa cáchyBaYvZ trờdKi sinh.

Hạ yBaYvZThiên LyBaYvZiên quaDnckQFy đtgEsCzầu lạitgEsCz nhìn,dK lDnckQFập tứcdK cườyBaYvZi nóiyBaYvZ, DnckQF“Mạc yBaYvZtiên sDnckQFinh, ngưtgEsCzỡng dKmộ tgEsCzđã lâu.”

Mạc HyBaYvZoành nghiêtgEsCzng đdKầu, tgEsCzkhẽ tgEsCzgật, “TôiyBaYvZ cũDnckQFng vậy.”

Hạ ThtgEsCziên LiêntgEsCz cườtgEsCzi lặngDnckQF lẽdK, dK“Có tgEsCzlẽ chúntgEsCzg tgEsCzta nêtgEsCzn ndKgồi yBaYvZxuống tròtgEsCz chudKyện mộdKt lát.”

“Cần thidKết yBaYvZkhông?” MạcDnckQF HoDnckQFành dKhỏi, khẩtgEsCzu khídK đDnckQFã dKchối từ.

“Chí ítdK chúngdK ttgEsCza cDnckQFó dKcùng mộDnckQFt chủdK đề.”

Mạc HodKành nhyBaYvZìn ldKại yBaYvZHạ ThiêDnckQFn LiDnckQFên, vdKẻ DnckQFmặt điềmdK đạDnckQFm, “TôidK khôntgEsCzg cảdKm thấytgEsCz cDnckQFần DnckQFthiết phyBaYvZải cóDnckQF cdKuộc đàmtgEsCz luậnyBaYvZ này.”

“Thế ư?”tgEsCz SDnckQFắc mặttgEsCz HạtgEsCz ThiêyBaYvZn yBaYvZLiên chDnckQFốc yBaYvZlát trởyBaYvZ nênDnckQF yBaYvZnghiêm túc.

Trong tgEsCzmê DnckQFman, tgEsCzgiọng nódKi trtgEsCzầm thấpdK queDnckQFn thuộcDnckQF khiếnDnckQF giấcdK yBaYvZngủ cyBaYvZủa LạctgEsCz TrănDnckQF cựctgEsCz dKkỳ tgEsCzbuồn bựtgEsCzc, tgEsCzgiữa lúcDnckQF ngdKẩn nyBaYvZgơ cyBaYvZó mộtyBaYvZ DnckQFcánh yBaYvZtay ômyBaYvZ lấyDnckQF DnckQFeo ctgEsCzô, vữnyBaYvZg dKvàng đDnckQFỡ côyBaYvZ ngồidK tgEsCzdậy, huyệtDnckQF thyBaYvZái dươngtgEsCz đautgEsCz nhức,dK dướdKi ctgEsCzhân lạdKi yếudK DnckQFớt tgEsCzvô lDnckQFực, cơtgEsCz DnckQFthể tgEsCzkhó chịutgEsCz nhyBaYvZư thDnckQFể bịtgEsCz têyBaYvZ liệt.

Lạc tgEsCzTrăn vyBaYvZươn tdKay yBaYvZvỗ lêtgEsCzn trándK, ctgEsCzô khyBaYvZông dyBaYvZám DnckQFchắc lidKệu mìtgEsCznh tgEsCzcó phảiDnckQF yBaYvZmơ yBaYvZmơ màyBaYvZng màntgEsCzg tdKrong cdKơn tgEsCzsay, vìDnckQF ttgEsCzhế lúcDnckQF nàtgEsCzy dKmới cảmDnckQF tgEsCzgiác đượcDnckQF ngườidK dKđang DnckQFôm ctgEsCzô làDnckQF dKMạc HoànyBaYvZh, yBaYvZmà cảmyBaYvZ xúdKc nàytgEsCz khiếndK côdK bấttgEsCz ayBaYvZn mộtDnckQF dKcách khyBaYvZó hiểu.

“Tránh ra…”dK LạyBaYvZc TrDnckQFăn htgEsCzơi lộyBaYvZ vẻdK mệttgEsCz mỏiDnckQF DnckQFđẩy ngườitgEsCz byBaYvZên tgEsCzcạnh rdKa, ngãDnckQF vềyBaYvZ yBaYvZsô pDnckQFha, thậtdK tgEsCzra côtgEsCz rấDnckQFt muốnyBaYvZ nóDnckQFi vớiDnckQF nDnckQFgười nàyDnckQF, khôndKg cóyBaYvZ việcDnckQF DnckQFgì thìyBaYvZ đyBaYvZừng dKdùng yBaYvZnhãn tgEsCzhiệu sữDnckQFa tắmDnckQF, dầuyBaYvZ DnckQFgội ấyyBaYvZ ndKữa, chtgEsCzo dùDnckQF muDnckQFốn dyBaYvZùng ctgEsCzũng khônyBaYvZg đượcDnckQF tDnckQFỏa yBaYvZra cùnDnckQFg mộtyBaYvZ dKloại cảmyBaYvZ giác.

“Đừng chạDnckQFm vàdKo tôDnckQFi, tôitgEsCz rtgEsCzất khỏe.”DnckQF MùtgEsCzi hươngyBaYvZ qyBaYvZuen dKthuộc đếntgEsCz gDnckQFần, LạctgEsCz TrăndK lạiDnckQF đyBaYvZẩy ndKgười mDnckQFuốn đỡtgEsCz côdK mDnckQFột ldKần nữa.

Một lútgEsCzc ltgEsCzâu syBaYvZau, thantgEsCzh âtgEsCzm ấmtgEsCz ádKp mộcyBaYvZ mtgEsCzạc vanDnckQFg tgEsCzlên, “LDnckQFạc TtgEsCzrăn, ayBaYvZnh đưaDnckQF yBaYvZem về,DnckQF tgEsCzem tgEsCzuống syBaYvZay rồi.”

Lạc TyBaYvZrăn thDnckQFấy yBaYvZquái yBaYvZlạ, sdKao yBaYvZhôm nayBaYvZy tgEsCzđâu đâyBaYvZu cũyBaYvZng ttgEsCzoàn cảmtgEsCz giátgEsCzc dKcó ngDnckQFười qDnckQFuen, cốDnckQF gtgEsCzắng yBaYvZmở yBaYvZto DnckQFhai mắt,tgEsCz tầmtgEsCz DnckQFnhìn mdKơ hồ,DnckQF nhưnDnckQFg rõDnckQF ràtgEsCzng khdKuôn mặtDnckQF hiDnckQFện DnckQFra trướctgEsCz mắttgEsCz chíntgEsCzh lDnckQFà DnckQFHạ ThiêyBaYvZn yBaYvZLiên, dK“… HạdK ThdKiên Liên?”

“Ừ.” HtgEsCzạ ThiêdKn LiêyBaYvZn cưtgEsCzời DnckQFmột cáchdK ýdK vịDnckQF mùDnckQF mtgEsCzịt, ntgEsCzhân tiyBaYvZện nDnckQFắm lyBaYvZấy tdKay cô.

“Sao dKanh lạidK ởDnckQF đây…tgEsCz” ÝDnckQF thứcDnckQF hDnckQFãy cyBaYvZòn tgEsCzhơi tỉnhyBaYvZ táo.

“Đến đtgEsCzón em.DnckQF” HdKạ TDnckQFhiên LDnckQFiên đỡyBaYvZ lấyBaYvZy yBaYvZbờ vaDnckQFi LạDnckQFc Trăn.

Lạc tgEsCzTrăn đyBaYvZứng dậy,DnckQF đầudK nặngDnckQF tgEsCznhư đedKo chì,tgEsCz “EmtgEsCz muốndK ngủ.”

“Về lạiyBaYvZ nyBaYvZgủ tiếp,yBaYvZ nhé?”

Lạc TrăDnckQFn tgEsCzbỗng nhtgEsCziên DnckQFbật cườidK yBaYvZhì hìtgEsCz, dK“Hạ dKThiên LiêdKn, anyBaYvZh códK DnckQFtình yBaYvZý vớitgEsCz eDnckQFm à?”

Bốn phíadK tĩyBaYvZnh dKlặng bDnckQFa giâtgEsCzy. yBaYvZ“Ừ, tgEsCzvề yBaYvZđiểm nàydK dKanh tgEsCzđã thểtgEsCz hiệntgEsCz rdKõ ryBaYvZàng rồtgEsCzi.” dKNgữ đitgEsCzệu chứyBaYvZa ýyBaYvZ cườdKi chậDnckQFm DnckQFrãi nóitgEsCz rtgEsCza, manyBaYvZg DnckQFtheo sựdK thẳngtgEsCz trắntgEsCz triệtgEsCzt dKđể hiếmDnckQF thấy.

Lạc TrănDnckQF cúidK đầutgEsCz khẽyBaYvZ cười,dK DnckQF“Có yBaYvZtình ý…tgEsCz ha…dK eDnckQFm cũngDnckQF cảmDnckQF thấyyBaYvZ cdKon nDnckQFgười tgEsCzanh tgEsCzrất thúdK vị…dK” LtgEsCzạc TrăyBaYvZn lắcdK lắcDnckQF đầu,DnckQF đầDnckQFu cyBaYvZàng nặtgEsCzng, khôndKg quảnyBaYvZ nổidK mạchtgEsCz dKsuy ntgEsCzghĩ, vẫnDnckQF tiếpyBaYvZ tụcDnckQF lẩDnckQFm bẩyBaYvZm nyBaYvZói DnckQFmớ, yBaYvZ“Đi thôi…yBaYvZ đưadK byBaYvZổn tgEsCztiểu ttgEsCzhư… tgEsCzvề yBaYvZnhà, dKem tgEsCzmuốn ngdKủ…” LồngdK ngựyBaYvZc pdKhiền muộtgEsCzn khDnckQFó chịuDnckQF, yBaYvZtừng đợyBaYvZt buồDnckQFn ndKôn trDnckQFào DnckQFlên, yBaYvZnão bộtgEsCz dKco rútyBaYvZ ngDnckQFày càdKng stgEsCzít dKchặt, giốngDnckQF nhdKư dKmuốn nDnckQFứt todKác ra.

“Vâng, đạtgEsCzi tiDnckQFểu thưyBaYvZ, lậptgEsCz tứyBaYvZc đưayBaYvZ eDnckQFm vềtgEsCz nyBaYvZhà đâyyBaYvZ.” KhyBaYvZông dKkhỏi btgEsCzật cười,DnckQF quảyBaYvZ ttgEsCzhực cDnckQFá tíntgEsCzh DnckQFhơi ầDnckQFm tgEsCzĩ, DnckQFnhưng hoàtgEsCzn toàntgEsCz cyBaYvZó thdKể chấyBaYvZp nhận,dK HDnckQFạ ThtgEsCziên DnckQFLiên DnckQFôm LạtgEsCzc TrăDnckQFn bướcdK dKra yBaYvZbên ngoài.

Lạc TrdKăn cảyBaYvZm dKgiác nhưyBaYvZ mìnyBaYvZh đangyBaYvZ giyBaYvZẫm dKlên bọyBaYvZt biểdKn, chỉdK cóyBaYvZ thDnckQFể ydKếu ớyBaYvZt dKtựa vDnckQFào HyBaYvZạ ThtgEsCziên LiêntgEsCz, mặcDnckQF ctgEsCzho dKhắn kéoDnckQF đi.

Đôi yBaYvZvợ chồdKng yBaYvZson ddKựa DnckQFsát vàDnckQFo DnckQFnhau rờyBaYvZi dKđi, tronDnckQFg DnckQFgian phònDnckQFg cyBaYvZhìm vàDnckQFo yBaYvZmột myBaYvZảnh tĩnhdK mtgEsCzịch, đDnckQFến khyBaYvZi MyBaYvZạc HoànhyBaYvZ yBaYvZở mộtyBaYvZ DnckQFbên tgEsCzbình tdKĩnh đứngdK DnckQFlên, đyBaYvZưa yBaYvZmột chiếdKc tdKhẻ chyBaYvZo ThdKập Tam.

Thập TadKm phDnckQFản ứDnckQFng lạitgEsCz liềntgEsCz vộidK vtgEsCzàng xutgEsCza dKtay, “ChiyBaYvZ dKphí củadK chịdK LạcdK TrtgEsCzăn đềutgEsCz đượctgEsCz miễntgEsCz phí.”dK TDnckQFhần sắctgEsCz MạyBaYvZc HotgEsCzành đạmyBaYvZ yBaYvZnhạt, nhưnyBaYvZg yBaYvZtia tgEsCzlạnh ldKùng dKtiềm dKẩn tgEsCztrong codKn ngDnckQFươi lạiDnckQF dKvô cùngDnckQF tgEsCzrõ nét.DnckQF ThậdKp yBaYvZTam đyBaYvZang muốnyBaYvZ lêtgEsCzn tiDnckQFếng nóiDnckQF gdKì đó,yBaYvZ MạcdK dKHoành đãtgEsCz đẩyyBaYvZ cửaDnckQF rdKa ngoài.

“Quan htgEsCzệ tayBaYvZm gitgEsCzác điểntgEsCz hìnyBaYvZh, mdKột từtgEsCz thyBaYvZôi, tgEsCztầm thường.”tgEsCz dKThẩm HạdK ThụyyBaYvZ vdKẫn dKnép troyBaYvZng DnckQFgóc tốiDnckQF gặmDnckQF nửayBaYvZ quảdK ddKưa dKhấu xtgEsCzong, phudKn tgEsCzra mộttgEsCz từDnckQF trtgEsCzần thuậyBaYvZt manyBaYvZg tínhdK tổngdK kếtDnckQF, “LiêyBaYvZn yBaYvZÂn, tyBaYvZhấy tyBaYvZhế nào?”

Liên DnckQFÂn ngồtgEsCzi xổdKm yBaYvZbên cạnhdK tgEsCzsau mộtDnckQF lúdKc DnckQFim lặngtgEsCz mớtgEsCzi trầmdK mặdKc gậDnckQFt dKđầu, tgEsCz“Cô gDnckQFái tdKhì qyBaYvZuá tyBaYvZầm thyBaYvZường, nhưtgEsCzng tgEsCzđàn ôngtgEsCz lạiDnckQF tgEsCzkhông tầmdK tyBaYvZhường, nếuDnckQF códK ttgEsCzhể dKhốt vàyBaYvZo trotgEsCzng quátgEsCzn —-”

Hạ ThidKên LitgEsCzên dìuyBaYvZ LdKạc TrtgEsCzăn lDnckQFên yBaYvZxe, giyBaYvZúp ctgEsCzô DnckQFcài dâyyBaYvZ adKn tyBaYvZoàn, tgEsCz“Có thdKể tgEsCzbiến mìnDnckQFh tDnckQFhành yBaYvZthế nàDnckQFy, dKem cDnckQFũng lDnckQFợi dKhại đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ ThiêntgEsCz LDnckQFiên sữndKg sờdK, ngDnckQFồi trởdK lạtgEsCzi tgEsCzvị trtgEsCzí củaDnckQF mìntgEsCzh, tgEsCzkhẽ cyBaYvZười thànyBaYvZh tdKiếng, “tgEsCzĐây DnckQFcó thểDnckQF cyBaYvZoi nhdKư yBaYvZmột mũiDnckQF tdKên trúntgEsCzg yBaYvZhai đícdKh trêdKn mộtdK gDnckQFiá tyBaYvZrị nDnckQFào đDnckQFó không?”

Ngoảnh tgEsCzđầu nDnckQFhìn gươdKng mặDnckQFt yBaYvZmang DnckQFvẻ thdKuần khiếtDnckQF yBaYvZvô cdKùng tyBaYvZrong mêDnckQF mantgEsCz, bấtyBaYvZ đắcyBaYvZ dĩdK thtgEsCzở dàtgEsCzi, “CốtgEsCz nhtgEsCzóc nàDnckQFy quảdK đúDnckQFng lDnckQFà dKmột tyBaYvZai hyBaYvZọa.” BấttgEsCz thdKình lìntgEsCzh, LyBaYvZạc TrăndK vươnyBaYvZ taDnckQFy túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”