Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một B4Pfz2nwgian pB4Pfz2nwhòng qB4Pfz2nwuán barB4Pfz2nw, gCB7Lạc Trăn,B4Pfz2nw LiêB4Pfz2nwn B4Pfz2nwÂn, B4Pfz2nwThẩm gCB7Hạ ThH8SoiXzZụy, ThB4Pfz2nwất B4Pfz2nwThất xiêB4Pfz2nwu gCB7vẹo vắtB4Pfz2nw nB4Pfz2nwgười lH8SoiXzZên sH8SoiXzZô phH8SoiXzZa tgCB7án gẫu,B4Pfz2nw hagCB7i gCB7cậu B4Pfz2nwấm cH8SoiXzZa háB4Pfz2nwt ởH8SoiXzZ B4Pfz2nwbên trêH8SoiXzZn, H8SoiXzZhát “NhữngB4Pfz2nw bôngB4Pfz2nw hoB4Pfz2nwa kiaH8SoiXzZ” củagCB7 H8SoiXzZPhác Thụ.

“Thập TamB4Pfz2nw, đừnB4Pfz2nwg H8SoiXzZ“la” ngCB7ữa gCB7[1], tôiH8SoiXzZ nB4Pfz2nwghe sắpgCB7 tắgCB7t thB4Pfz2nwở H8SoiXzZđây ngCB7ày, đổigCB7 bH8SoiXzZài nàH8SoiXzZo H8SoiXzZvui hH8SoiXzZơn đi!”H8SoiXzZ LgCB7ạc TB4Pfz2nwrăn néH8SoiXzZm mộtgCB7 cágCB7i gốiB4Pfz2nw ôH8SoiXzZm qua.

“Được, vgCB7ậy gCB7chị thígCB7ch nggCB7he bB4Pfz2nwài nàH8SoiXzZo?” ThậpgCB7 H8SoiXzZTam kH8SoiXzZiềm lH8SoiXzZại giọngCB7g H8SoiXzZcao đãH8SoiXzZ “lgCB7a” đếngCB7 phB4Pfz2nwân nửaH8SoiXzZ, nịnhB4Pfz2nw nH8SoiXzZọt gCB7hỏi LạcB4Pfz2nw Trăn.

“Tao H8SoiXzZlại B4Pfz2nwcảm H8SoiXzZthấy rấtH8SoiXzZ H8SoiXzZdễ ngB4Pfz2nwhe, H8SoiXzZtao thíB4Pfz2nwch giH8SoiXzZọng gCB7này, cgCB7ái H8SoiXzZgì nhỉ,H8SoiXzZ gCB7u buH8SoiXzZồn, H8SoiXzZđúng kB4Pfz2nwhông H8SoiXzZA Thụy?”

“Đúng, quH8SoiXzZá đúng,H8SoiXzZ H8SoiXzZchị LiB4Pfz2nwên nóB4Pfz2nwi đB4Pfz2nwều đúng!H8SoiXzZ” ThẩmB4Pfz2nw B4Pfz2nwHạ ThgCB7ụy cườiB4Pfz2nw hềB4Pfz2nw hề.

“Tao bảogCB7 nàB4Pfz2nwy TH8SoiXzZhẩm HạgCB7 H8SoiXzZThụy, cB4Pfz2nwhân nàygCB7 gCB7của H8SoiXzZmày dỡH8SoiXzZ từH8SoiXzZ trêgCB7n thâB4Pfz2nwn chóH8SoiXzZ xH8SoiXzZuống àB4Pfz2nw, sB4Pfz2nwau đgCB7ó lắpB4Pfz2nw lêH8SoiXzZn ngườgCB7i mìnH8SoiXzZh hảgCB7 [gCB72].” gCB7Lạc TgCB7răn gB4Pfz2nwiơ châB4Pfz2nwn H8SoiXzZhung hãB4Pfz2nwn B4Pfz2nwchọc logCB7ạn tgCB7rên đùigCB7 củaB4Pfz2nw ThH8SoiXzZẩm B4Pfz2nwHạ Thụy.

“Ơ haygCB7, quấyB4Pfz2nw rốB4Pfz2nwi tìnhgCB7 dục.”

“Tao H8SoiXzZđánh mày!”

Hai gCB7cậu ấmB4Pfz2nw nB4Pfz2nwhìn nH8SoiXzZhau, gCB7chủ đB4Pfz2nwộng chọgCB7n H8SoiXzZmột bàiH8SoiXzZ tìnhB4Pfz2nw cgCB7a hátgCB7 đôi.

“Nói điH8SoiXzZ nóigCB7 lạiB4Pfz2nw,” LH8SoiXzZiên ÂngCB7 nhB4Pfz2nwìn vềgCB7 phgCB7ía LạgCB7c TB4Pfz2nwrăn đaH8SoiXzZng cuộH8SoiXzZn H8SoiXzZtròn trgCB7ên H8SoiXzZsô phgCB7a đơn,gCB7 “BạchB4Pfz2nw mãgCB7 củaH8SoiXzZ màB4Pfz2nwy đâuH8SoiXzZ? SaB4Pfz2nwo chH8SoiXzZưa nghH8SoiXzZe màB4Pfz2nwy B4Pfz2nwnhắc đếnB4Pfz2nw nữaB4Pfz2nw nhỉ,gCB7 trướcgCB7 đâyH8SoiXzZ chẳH8SoiXzZng phảiB4Pfz2nw ngH8SoiXzZày nàB4Pfz2nwo cũB4Pfz2nwng treH8SoiXzZo tB4Pfz2nwrên miệngB4Pfz2nw sao?”

Thẩm HạH8SoiXzZ ThgCB7ụy vừaB4Pfz2nw nghH8SoiXzZe liềgCB7n cưB4Pfz2nwời hB4Pfz2nwô hố,B4Pfz2nw “NgườiH8SoiXzZ H8SoiXzZta sớmgCB7 khôH8SoiXzZng H8SoiXzZcần nóH8SoiXzZ rồigCB7, chịH8SoiXzZ LB4Pfz2nwiên, cB4Pfz2nwhị cB4Pfz2nwố ýgCB7 B4Pfz2nwđúng kH8SoiXzZhông?” TgCB7hẩm HạB4Pfz2nw ThgCB7ụy cB4Pfz2nwòn nhớB4Pfz2nw mìngCB7h đãH8SoiXzZ kB4Pfz2nwể chB4Pfz2nwuyện nàH8SoiXzZy gCB7cho LiêH8SoiXzZn H8SoiXzZÂn, hB4Pfz2nwơn nữH8SoiXzZa cògCB7n kH8SoiXzZể rấtgCB7 sH8SoiXzZống độnggCB7 hìH8SoiXzZnh tượng.

Lạc TrăB4Pfz2nwn B4Pfz2nwlúc nH8SoiXzZày kgCB7hông H8SoiXzZhô ứnggCB7 gCB7với H8SoiXzZThẩm H8SoiXzZHạ gCB7Thụy nữH8SoiXzZa, H8SoiXzZngẩng đB4Pfz2nwầu nhìB4Pfz2nwn H8SoiXzZtrần nhàgCB7 lộnB4Pfz2nwg gCB7lẫy vàB4Pfz2nwng sonH8SoiXzZ, mắtgCB7 cgCB7hớp chớp.

“Không tiếH8SoiXzZp tgCB7ục H8SoiXzZnữa à?H8SoiXzZ” LiênH8SoiXzZ ÂnB4Pfz2nw vôgCB7 cgCB7ùng B4Pfz2nwkinh ngạc.

“Chị tưởngH8SoiXzZ gCB7là tigCB7ểu tH8SoiXzZhuyết ngCB7hiều H8SoiXzZkỳ à,gCB7 đềuB4Pfz2nw lgCB7à chugCB7yện củB4Pfz2nwa hH8SoiXzZai nB4Pfz2nwăm tH8SoiXzZrước, B4Pfz2nwxong xuôB4Pfz2nwi từgCB7 B4Pfz2nwlâu rồi.”B4Pfz2nw ThẩgCB7m gCB7Hạ TgCB7hụy nâB4Pfz2nwng gCB7ly H8SoiXzZrượu hướngH8SoiXzZ quB4Pfz2nwa LạcB4Pfz2nw TB4Pfz2nwrăn làH8SoiXzZm đH8SoiXzZiệu bộB4Pfz2nw cH8SoiXzZhúc rượu.

“Không đúngCB7g,” LiêngCB7 ÂnB4Pfz2nw ngồgCB7i thẳngB4Pfz2nw gCB7dậy, cúiB4Pfz2nw đầH8SoiXzZu trầB4Pfz2nwm tưH8SoiXzZ, “gCB7Tao nhớgCB7 hgCB7ai nB4Pfz2nwăm trước,gCB7 cáB4Pfz2nwi tênH8SoiXzZ bH8SoiXzZạch mgCB7ã ấyH8SoiXzZ chạyH8SoiXzZ đếgCB7n hỏigCB7 tH8SoiXzZao B4Pfz2nwLạc TrănB4Pfz2nw H8SoiXzZxin H8SoiXzZhọc trưH8SoiXzZờng nàH8SoiXzZo, vB4Pfz2nwẻ mặtB4Pfz2nw rấtgCB7 thànH8SoiXzZh khẩn,B4Pfz2nw gCB7rất thH8SoiXzZa thiếH8SoiXzZt, rgCB7ất đauH8SoiXzZ gCB7khổ, rấtB4Pfz2nw tigCB7ều tụygCB7, suB4Pfz2nwýt ngCB7ữa tgCB7ao cònH8SoiXzZ tưởngH8SoiXzZ LạcH8SoiXzZ TrăngCB7 gCB7phụ hắgCB7n, đưgCB7ơng nhiêH8SoiXzZn lgCB7át gCB7sau tagCB7o lậpH8SoiXzZ tứcB4Pfz2nw tỉngCB7h gCB7táo, nghĩgCB7 cH8SoiXzZái thằnB4Pfz2nwg H8SoiXzZnhóc B4Pfz2nwnhư hgCB7ắn, đãH8SoiXzZ bắgCB7t nạtgCB7 B4Pfz2nwem gáiB4Pfz2nw nhàH8SoiXzZ taH8SoiXzZo cònB4Pfz2nw dágCB7m H8SoiXzZgiả bộH8SoiXzZ sH8SoiXzZi tìngCB7h trướcgCB7 mB4Pfz2nwặt chịB4Pfz2nw đây,B4Pfz2nw nhàoH8SoiXzZ H8SoiXzZlên đánhgCB7 chgCB7o mộtH8SoiXzZ trậH8SoiXzZn, kếtgCB7 qugCB7ả —-B4Pfz2nw” LiB4Pfz2nwên ÂnB4Pfz2nw nH8SoiXzZgừng H8SoiXzZlại hgCB7o hồiH8SoiXzZ H8SoiXzZlâu, B4Pfz2nw“Ba gCB7chiêu gCB7bị chếgCB7 nB4Pfz2nwgự, sgCB7au gCB7đó taH8SoiXzZo B4Pfz2nwvì thâgCB7n qgCB7uên ngH8SoiXzZhĩa cB4Pfz2nwho hB4Pfz2nwắn địaH8SoiXzZ chỉgCB7, hắnH8SoiXzZ liêgCB7n tH8SoiXzZục nóH8SoiXzZi haB4Pfz2nwi tiếgCB7ng cảmB4Pfz2nw ơgCB7n, xB4Pfz2nwong quagCB7y nB4Pfz2nwgười chH8SoiXzZạy luôgCB7n, tB4Pfz2nwao tB4Pfz2nwrông gCB7theo bóngCB7g lưnB4Pfz2nwg nH8SoiXzZôn nónB4Pfz2nwg ấyB4Pfz2nw H8SoiXzZmà nggCB7hĩ, ggCB7ã đànH8SoiXzZ ôngB4Pfz2nw tốtB4Pfz2nw thếB4Pfz2nw B4Pfz2nwnày chắB4Pfz2nwc tgCB7ám gCB7phần lgCB7à B4Pfz2nwem ggCB7ái mB4Pfz2nwình hiểugCB7 lầH8SoiXzZm rồiB4Pfz2nw.” NH8SoiXzZói đếB4Pfz2nwn đâyB4Pfz2nw, LiB4Pfz2nwên H8SoiXzZÂn nggCB7ẩng đầuH8SoiXzZ ángCB7h mắtB4Pfz2nw huH8SoiXzZng áB4Pfz2nwc, “HgCB7óa B4Pfz2nwra lH8SoiXzZà hỏgCB7i đểgCB7 cB4Pfz2nwhơi gCB7thôi à!”

Lạc H8SoiXzZTrăn H8SoiXzZvẫn nhìnH8SoiXzZ lH8SoiXzZên gCB7trần ngCB7hà, B4Pfz2nwkhông hH8SoiXzZề H8SoiXzZđộng B4Pfz2nwđậy, tựaH8SoiXzZ nhưH8SoiXzZ đH8SoiXzZã cH8SoiXzZứng đờH8SoiXzZ ra.

“Em ggCB7ái, khôngH8SoiXzZ sgCB7ao chứ?”gCB7 ThgCB7ẩm HạgCB7 ThụgCB7y nghgCB7e B4Pfz2nwxong cũB4Pfz2nwng sB4Pfz2nwững sờ,B4Pfz2nw đoạngCB7 hoàngCB7 hồH8SoiXzZn đgCB7á ngưB4Pfz2nwời gCB7bên gCB7cạnh mộH8SoiXzZt cái.

“không saoB4Pfz2nw, H8SoiXzZcó thểB4Pfz2nw B4Pfz2nwcó cH8SoiXzZhuyện H8SoiXzZgì đượcgCB7 chứ.”H8SoiXzZ LạcH8SoiXzZ TrH8SoiXzZăn gCB7đứng dH8SoiXzZậy, H8SoiXzZcầm cB4Pfz2nwhai gCB7bia trêB4Pfz2nwn gCB7bàn tB4Pfz2nwrà H8SoiXzZtrút H8SoiXzZmột nH8SoiXzZgụm, rồiB4Pfz2nw đH8SoiXzZi lênB4Pfz2nw H8SoiXzZbục háB4Pfz2nwt nhgCB7ận micH8SoiXzZro tB4Pfz2nwrên tH8SoiXzZay B4Pfz2nwThập TaB4Pfz2nwm, gCB7tươi cưB4Pfz2nwời nóH8SoiXzZi, “ĐếngCB7 taoH8SoiXzZ, B4Pfz2nwtụi gCB7mày ởB4Pfz2nw dưH8SoiXzZới mH8SoiXzZà nB4Pfz2nwghe, H8SoiXzZnghe lgCB7uôn B4Pfz2nwcho tagCB7o nhgCB7á, bổngCB7 tB4Pfz2nwiểu tgCB7hư B4Pfz2nwcống hiếB4Pfz2nwn cgCB7a B4Pfz2nwhát, H8SoiXzZquán quH8SoiXzZân gCB7top 1B4Pfz2nw0 dB4Pfz2nwanh cH8SoiXzZa củH8SoiXzZa tgCB7rường gCB7E táigCB7 xB4Pfz2nwuất lầnB4Pfz2nw đH8SoiXzZầu tigCB7ên, nH8SoiXzZghìn B4Pfz2nwvàng cũngH8SoiXzZ khógCB7 cầu.”

“Tao cH8SoiXzZó nóigCB7 chuyệgCB7n B4Pfz2nwgì đáH8SoiXzZng gCB7để vgCB7ui mừngH8SoiXzZ à?”gCB7 LiênB4Pfz2nw B4Pfz2nwÂn B4Pfz2nwnghiêng đầuB4Pfz2nw hỏH8SoiXzZi ThẩH8SoiXzZm HB4Pfz2nwạ Thụy.

Thẩm B4Pfz2nwHạ ThụygCB7 B4Pfz2nwnhấp ngụmH8SoiXzZ rượugCB7 nB4Pfz2nwhìn lêB4Pfz2nwn bục,H8SoiXzZ khôngH8SoiXzZ lênB4Pfz2nw tiếng.

Lạc TrăngCB7 hH8SoiXzZát gCB7liên tgCB7iếp H8SoiXzZhai bàB4Pfz2nwi tiếngH8SoiXzZ anh.

“Không gCB7ngờ vẫngCB7 H8SoiXzZcó chúH8SoiXzZt thH8SoiXzZực lực.”B4Pfz2nw gCB7Liên ÂngCB7 đánhH8SoiXzZ giáB4Pfz2nw mB4Pfz2nwột H8SoiXzZcách khácB4Pfz2nwh quan.

“Không H8SoiXzZthế thB4Pfz2nwì sagCB7o giànhgCB7 quáB4Pfz2nwn H8SoiXzZquân hả.”H8SoiXzZ ThẩmgCB7 HạB4Pfz2nw ThụH8SoiXzZy B4Pfz2nwmỉm cười,gCB7 cũB4Pfz2nwng nhớH8SoiXzZ lạgCB7i cuộcH8SoiXzZ H8SoiXzZthi cB4Pfz2nwa H8SoiXzZhát làmgCB7 chgCB7o gCB7cả trưB4Pfz2nwờng xôB4Pfz2nwn B4Pfz2nwxao vB4Pfz2nwào nB4Pfz2nwăm gCB7thứ bB4Pfz2nwa, gCB7khi ấygCB7 LạcgCB7 TrB4Pfz2nwăn H8SoiXzZcó thểgCB7 tgCB7ham giH8SoiXzZa đượcB4Pfz2nw lB4Pfz2nwà gCB7do H8SoiXzZkhông cẩnH8SoiXzZ thậgCB7n B4Pfz2nwnghe H8SoiXzZnói chủgCB7 tịH8SoiXzZch hộigCB7 họcgCB7 sgCB7inh MạcgCB7 HoH8SoiXzZành gCB7là mộgCB7t giámH8SoiXzZ khB4Pfz2nwảo củaB4Pfz2nw vòH8SoiXzZng gCB7sơ loạH8SoiXzZi, H8SoiXzZmà cH8SoiXzZái B4Pfz2nwcon bgCB7é LạcgCB7 TrăH8SoiXzZn hB4Pfz2nway trêuH8SoiXzZ chọcH8SoiXzZ gCB7nam singCB7h gCB7làm H8SoiXzZthú B4Pfz2nwvui cgCB7uộc sốngH8SoiXzZ đưgCB7ơng H8SoiXzZnhiên H8SoiXzZsẽ khB4Pfz2nwông gCB7bở lỡH8SoiXzZ bấtH8SoiXzZ gCB7cứ B4Pfz2nwcơ hộigCB7 gCB7nào, lảoB4Pfz2nw đảgCB7o chgCB7ạy đB4Pfz2nwi gCB7báo B4Pfz2nwdanh, cB4Pfz2nwòn vềH8SoiXzZ H8SoiXzZsau làgCB7m H8SoiXzZsao lạiB4Pfz2nw giàgCB7nh đượH8SoiXzZc giảH8SoiXzZi nB4Pfz2nwhất, ThẩH8SoiXzZm B4Pfz2nwHạ ThH8SoiXzZụy H8SoiXzZcũng mB4Pfz2nwơ hồ,gCB7 thựB4Pfz2nwc lgCB7ực thìgCB7 khônB4Pfz2nwg kH8SoiXzZém ngCB7hưng H8SoiXzZchưa đếH8SoiXzZn H8SoiXzZmức đượcgCB7 ggCB7iải nhất,H8SoiXzZ trgCB7ong gCB7đó gCB7có hagCB7i B4Pfz2nwthí siB4Pfz2nwnh H8SoiXzZcô tH8SoiXzZhấy còH8SoiXzZn mạngCB7h gCB7mẽ hB4Pfz2nwơn cảB4Pfz2nw LạcgCB7 H8SoiXzZTrăn, sH8SoiXzZau nH8SoiXzZày ThẩgCB7m HạB4Pfz2nw ThgCB7ụy ngB4Pfz2nwẫm lạiH8SoiXzZ cB4Pfz2nwũng B4Pfz2nwđã thôH8SoiXzZng suốt,H8SoiXzZ làB4Pfz2nwm cB4Pfz2nwa sH8SoiXzZĩ quaH8SoiXzZn H8SoiXzZtrọng H8SoiXzZnhất gCB7là gH8SoiXzZì, gCB7vẻ bH8SoiXzZề ngoàiB4Pfz2nw! BềB4Pfz2nw ngB4Pfz2nwoài ổB4Pfz2nwn tiếnB4Pfz2nwg quB4Pfz2nwỷ gọB4Pfz2nwi ngưgCB7ời cũngH8SoiXzZ nggCB7he nhgCB7ư tiếgCB7ng trgCB7ời, cH8SoiXzZòn ngượcgCB7 lại,H8SoiXzZ gCB7chỉ cóH8SoiXzZ vềB4Pfz2nw nhH8SoiXzZà hB4Pfz2nwát chgCB7o mB4Pfz2nwình nghB4Pfz2nwe thôH8SoiXzZi. H8SoiXzZThật gCB7ra H8SoiXzZký ứcH8SoiXzZ sâuH8SoiXzZ đgCB7ậm nhấtB4Pfz2nw vềH8SoiXzZ cuộcH8SoiXzZ thB4Pfz2nwi B4Pfz2nwấy chgCB7ính làgCB7 H8SoiXzZlễ gCB7trao giải,B4Pfz2nw gCB7hôm đóB4Pfz2nw MạH8SoiXzZc HoànB4Pfz2nwh bướcgCB7 gCB7lên tgCB7ặng hgCB7oa, mB4Pfz2nwỉm cưB4Pfz2nwời gCB7nói mgCB7ột câH8SoiXzZu vH8SoiXzZô cH8SoiXzZùng kinH8SoiXzZh đigCB7ển, “NămgCB7 nH8SoiXzZay dùB4Pfz2nw sB4Pfz2nwao gCB7cũng ngoàH8SoiXzZi dựgCB7 đoán”,B4Pfz2nw tgCB7oàn trườngH8SoiXzZ xônH8SoiXzZ xao.

Thẩm H8SoiXzZHạ ThụyH8SoiXzZ nghgCB7ĩ đếngCB7 đâygCB7, khôgCB7ng kH8SoiXzZhỏi cgCB7ảm tháB4Pfz2nwn mộH8SoiXzZt tiếng,B4Pfz2nw tuH8SoiXzZổi gCB7trẻ thgCB7ật nhH8SoiXzZiều hB4Pfz2nwoài bão.

Lạc TrăB4Pfz2nwn lạiH8SoiXzZ H8SoiXzZhát mộH8SoiXzZt B4Pfz2nwbài tiếH8SoiXzZng angCB7h H8SoiXzZrồi H8SoiXzZđi xuống,gCB7 vươnH8SoiXzZ tgCB7ay gCB7đón lấyH8SoiXzZ gCB7ly sodB4Pfz2nwa H8SoiXzZThẩm HạB4Pfz2nw gCB7Thụy đưa.

“Chị LạcB4Pfz2nw Trăn,B4Pfz2nw chịH8SoiXzZ quảgCB7 B4Pfz2nwlà chgCB7ân nhânB4Pfz2nw kH8SoiXzZhông lộH8SoiXzZ cH8SoiXzZhân tướng.”H8SoiXzZ ThH8SoiXzZập TaH8SoiXzZm B4Pfz2nwvỗ taB4Pfz2nwy, B4Pfz2nwmắt lB4Pfz2nwấp láB4Pfz2nwnh tiH8SoiXzZm hồng.

“Tôi còngCB7 chH8SoiXzZân thậtH8SoiXzZ hơB4Pfz2nwn nữaH8SoiXzZ cB4Pfz2nwơ, B4Pfz2nwnào lạigCB7 đây,H8SoiXzZ ugCB7ống rượugCB7 vớigCB7 cB4Pfz2nwhị, gCB7không gCB7say kB4Pfz2nwhông về.”

“Vâng, chịgCB7 nóH8SoiXzZi tB4Pfz2nwhế nàB4Pfz2nwo, ThậpgCB7 B4Pfz2nwTam B4Pfz2nwcũng thegCB7o hầu.”

“Thế nB4Pfz2nwày làB4Pfz2nw thếgCB7 B4Pfz2nwnào?” LiênB4Pfz2nw ÂnB4Pfz2nw B4Pfz2nwcuối cùgCB7ng đãB4Pfz2nw nB4Pfz2nwhìn gCB7ra cB4Pfz2nwhút bấtH8SoiXzZ thường.

“Thỉnh thogCB7ảng lạB4Pfz2nwi phátB4Pfz2nw gCB7tác mB4Pfz2nwột lầH8SoiXzZn, tH8SoiXzZhường thôi.B4Pfz2nw” ThẩmH8SoiXzZ B4Pfz2nwHạ ThB4Pfz2nwụy cưH8SoiXzZời hgCB7à hgCB7à B4Pfz2nwhai tiH8SoiXzZếng, ngoảnhgCB7 đầugCB7 gCB7nhìn H8SoiXzZdi độnggCB7 củaB4Pfz2nw LB4Pfz2nwạc B4Pfz2nwTrăn đặtB4Pfz2nw B4Pfz2nwtrên bH8SoiXzZàn tràgCB7 lB4Pfz2nwại đaB4Pfz2nwng rugCB7ng, “CóH8SoiXzZ cầnH8SoiXzZ gCB7bảo H8SoiXzZvới gCB7nó khôgCB7ng, điệngCB7 tB4Pfz2nwhoại củaB4Pfz2nw B4Pfz2nwnó đH8SoiXzZã kB4Pfz2nwêu ngCB7ăm lầB4Pfz2nwn rồi?”gCB7 ThẩmgCB7 HgCB7ạ H8SoiXzZThụy cầmB4Pfz2nw gCB7di đgCB7ộng lên,B4Pfz2nw nhB4Pfz2nwíu H8SoiXzZmày, “HH8SoiXzZạ ThgCB7iên Liên?”

Thẩm gCB7Hạ H8SoiXzZThụy hấtH8SoiXzZ đầuH8SoiXzZ thoH8SoiXzZáng lgCB7iếc B4Pfz2nwqua LạB4Pfz2nwc TrH8SoiXzZăn đanggCB7 đgCB7ua rượugCB7 cùngB4Pfz2nw TB4Pfz2nwhập TH8SoiXzZam H8SoiXzZthiếu, bỗnB4Pfz2nwg B4Pfz2nwnhiên mỉgCB7m cườiB4Pfz2nw B4Pfz2nwnói H8SoiXzZvới LH8SoiXzZiên ÂngCB7, “H8SoiXzZChị LiêH8SoiXzZn, cH8SoiXzZó mH8SoiXzZuốn xH8SoiXzZem trB4Pfz2nwò gCB7vui không?”

Liên ÂH8SoiXzZn nhgCB7ư chìB4Pfz2nwm trH8SoiXzZong sươgCB7ng mù.

Thẩm HạH8SoiXzZ TgCB7hụy gCB7lại bậtB4Pfz2nw cườH8SoiXzZi hgCB7a hả,gCB7 tH8SoiXzZiếp đgCB7ó lậH8SoiXzZp tứB4Pfz2nwc cúiB4Pfz2nw đầugCB7 mởB4Pfz2nw mB4Pfz2nwàn gCB7hình dH8SoiXzZi độnggCB7 cH8SoiXzZủa gCB7Lạc gCB7Trăn, gửgCB7i tgCB7in nhgCB7ắn, hgCB7ai tin.

Nội B4Pfz2nwdung giốngB4Pfz2nw nhH8SoiXzZau, đềuB4Pfz2nw là,B4Pfz2nw gCB7[Em gCB7uống gCB7say quáH8SoiXzZ, cưgCB7ng H8SoiXzZà, tớgCB7i đónB4Pfz2nw egCB7m đi.]B4Pfz2nw còB4Pfz2nwn bH8SoiXzZổ sgCB7ung B4Pfz2nwthêm gCB7địa chB4Pfz2nwỉ cụH8SoiXzZ thể.

—-***—-

[1] B4Pfz2nwBài hágCB7t nàB4Pfz2nwy cógCB7 nhiềuB4Pfz2nw đoạnH8SoiXzZ “B4Pfz2nwla lB4Pfz2nwa” B4Pfz2nw: ))

[2] gCB7ý chgCB7ỉ châH8SoiXzZn gCB7chó (H8SoiXzZ= H8SoiXzZnịnh H8SoiXzZhót), tứH8SoiXzZc kB4Pfz2nwêu ThẩmgCB7 HH8SoiXzZạ B4Pfz2nwThụy biếtH8SoiXzZ cB4Pfz2nwách nịngCB7h nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng B4Pfz2nwdi độgCB7ng H8SoiXzZvang lB4Pfz2nwên, phB4Pfz2nwá vỡgCB7 mB4Pfz2nwột cuộcH8SoiXzZ hộiH8SoiXzZ nH8SoiXzZghị thảogCB7 lB4Pfz2nwuận nghiêH8SoiXzZm túcB4Pfz2nw. MạcH8SoiXzZ HgCB7oành ngồH8SoiXzZi trH8SoiXzZên gCB7ghế chủgCB7 tọaB4Pfz2nw cầmB4Pfz2nw lH8SoiXzZấy chiếH8SoiXzZc điệnB4Pfz2nw thoạigCB7 màuB4Pfz2nw H8SoiXzZđen siêgCB7u mỏnH8SoiXzZg đặgCB7t trgCB7ên mgCB7ép bàH8SoiXzZn, haB4Pfz2nwi gCB7giây sgCB7au, bàngCB7 H8SoiXzZtay nB4Pfz2nwắm dB4Pfz2nwi đB4Pfz2nwộng nhH8SoiXzZất thờiB4Pfz2nw siH8SoiXzZết chặtgCB7 lại.

Lúc HB4Pfz2nwạ ThiênH8SoiXzZ H8SoiXzZLiên gCB7chạy đếnB4Pfz2nw phònB4Pfz2nwg quánH8SoiXzZ baB4Pfz2nwr B4Pfz2nwđã thấH8SoiXzZy LgCB7ạc TrăngCB7 đgCB7ang nằmgCB7 tgCB7rong lònH8SoiXzZg mộtH8SoiXzZ B4Pfz2nwgã đẹpB4Pfz2nw H8SoiXzZtrai, cgCB7ong ngưH8SoiXzZời kH8SoiXzZhông đượcH8SoiXzZ thoB4Pfz2nwải gCB7mái, B4Pfz2nwnhớ lạH8SoiXzZi khH8SoiXzZi B4Pfz2nwnãy gCB7mình vượgCB7t gCB7ba B4Pfz2nwcái đènB4Pfz2nw đỏH8SoiXzZ liêB4Pfz2nwn tiếpB4Pfz2nw, khB4Pfz2nwông khgCB7ỏi lắH8SoiXzZc đầuH8SoiXzZ cườB4Pfz2nwi khổ.

Trên bànB4Pfz2nw tgCB7rà bH8SoiXzZày lgCB7a liệB4Pfz2nwt bH8SoiXzZia bH8SoiXzZọt cùngCB7g mấyH8SoiXzZ chaH8SoiXzZi rượH8SoiXzZu ngoạigCB7 H8SoiXzZcao cấgCB7p cóB4Pfz2nw niêngCB7 đH8SoiXzZại lâH8SoiXzZu đời,H8SoiXzZ trH8SoiXzZong lB4Pfz2nwy rượugCB7 rótH8SoiXzZ đầygCB7 nhữnggCB7 loH8SoiXzZại rB4Pfz2nwượu hỗH8SoiXzZn tạpgCB7 mgCB7àu sắcH8SoiXzZ khôB4Pfz2nwng đồngB4Pfz2nw nhất,H8SoiXzZ hắnH8SoiXzZ H8SoiXzZbiết tửB4Pfz2nwu lưH8SoiXzZợng củaB4Pfz2nw H8SoiXzZcô H8SoiXzZkhông B4Pfz2nwtồi, cóH8SoiXzZ thểH8SoiXzZ nB4Pfz2nwói B4Pfz2nwlà cựcgCB7 kỳH8SoiXzZ H8SoiXzZkhá, gCB7nhưng phB4Pfz2nwa rưB4Pfz2nwợu, kH8SoiXzZhông sgCB7ay cũngCB7g khgCB7ó. H8SoiXzZHạ gCB7Thiên gCB7Liên đứnH8SoiXzZg gCB7ở cửagCB7 mộB4Pfz2nwt H8SoiXzZlúc mớiB4Pfz2nw cấH8SoiXzZt bưgCB7ớc đếnH8SoiXzZ bH8SoiXzZên LB4Pfz2nwạc gCB7Trăn, hắnB4Pfz2nw gigCB7ờ H8SoiXzZnày chỉH8SoiXzZ hB4Pfz2nwy vọgCB7ng côgCB7 khônggCB7 mượH8SoiXzZn gCB7rượu làmH8SoiXzZ càn.

“Lạc Trăn.”

Không trảgCB7 lời.

“Chị LạcgCB7 B4Pfz2nwTrăn B4Pfz2nwuống gCB7say thưH8SoiXzZờng rấtH8SoiXzZ gCB7yên ổn.”

Hạ TgCB7hiên LiênH8SoiXzZ ngẩnH8SoiXzZg đầH8SoiXzZu nhgCB7ìn H8SoiXzZgã trB4Pfz2nwai H8SoiXzZthanh túgCB7 vgCB7ừa nH8SoiXzZói H8SoiXzZchuyện, “CậH8SoiXzZu vấtH8SoiXzZ gCB7vả quá.”

Thập B4Pfz2nwTam cườiB4Pfz2nw cười,H8SoiXzZ “KhônB4Pfz2nwg sB4Pfz2nwao, đâyH8SoiXzZ làH8SoiXzZ trácgCB7h H8SoiXzZnhiệm củaB4Pfz2nw tôi.”

Hạ ThiB4Pfz2nwên LiêH8SoiXzZn hB4Pfz2nwơi H8SoiXzZnhếch khB4Pfz2nwóe migCB7ệng, cB4Pfz2nwúi ngườiB4Pfz2nw địnhH8SoiXzZ nB4Pfz2nwâng LạB4Pfz2nwc TrH8SoiXzZăn dậy.

“Để chịB4Pfz2nw ấgCB7y ngủB4Pfz2nw H8SoiXzZmột gCB7lát gCB7đã, B4Pfz2nwnếu H8SoiXzZkhông chH8SoiXzZị ấgCB7y sẽB4Pfz2nw phátH8SoiXzZ cáuB4Pfz2nw.” ThgCB7ập TB4Pfz2nwam nB4Pfz2nwgăn cảH8SoiXzZn, B4Pfz2nwcâu nàyB4Pfz2nw cũngCB7g gCB7coi nhB4Pfz2nwư gCB7là thậtH8SoiXzZ lòng.

Hạ TgCB7hiên LigCB7ên H8SoiXzZngừng H8SoiXzZlại, giH8SoiXzZơ cB4Pfz2nwổ tgCB7ay nB4Pfz2nwhìn đồnB4Pfz2nwg hB4Pfz2nwồ, “NăB4Pfz2nwm pH8SoiXzZhút nữagCB7 đượcB4Pfz2nw không?”

Thập TaH8SoiXzZm hígCB7p mắB4Pfz2nwt, cầmH8SoiXzZ cgCB7hai biB4Pfz2nwa trH8SoiXzZên B4Pfz2nwbàn uB4Pfz2nwống H8SoiXzZmấy ngụH8SoiXzZm, khôngB4Pfz2nw nB4Pfz2nwói gì.

Một láB4Pfz2nwt H8SoiXzZsau HgCB7ạ ThiênB4Pfz2nw LiêH8SoiXzZn H8SoiXzZvươn taH8SoiXzZy gCB7kéo lấH8SoiXzZy H8SoiXzZeo LạcB4Pfz2nw TrăngCB7, chỉB4Pfz2nw gCB7là vgCB7ẫn chưaB4Pfz2nw B4Pfz2nwđợi hắnH8SoiXzZ cóH8SoiXzZ độH8SoiXzZng H8SoiXzZtác gCB7tiếp theoB4Pfz2nw, mộtH8SoiXzZ bàngCB7 taH8SoiXzZy H8SoiXzZđột nhB4Pfz2nwiên táchgCB7 taB4Pfz2nwy hắgCB7n ra.

“Để tôiH8SoiXzZ.” B4Pfz2nwGiọng nóigCB7 đạmB4Pfz2nw nhạH8SoiXzZt cóH8SoiXzZ vịH8SoiXzZ xB4Pfz2nwa cáchH8SoiXzZ gCB7trời sinh.

Hạ TB4Pfz2nwhiên LgCB7iên B4Pfz2nwquay đầB4Pfz2nwu lạgCB7i gCB7nhìn, lB4Pfz2nwập tứcB4Pfz2nw cườiH8SoiXzZ nóH8SoiXzZi, B4Pfz2nw“Mạc H8SoiXzZtiên singCB7h, ngưỡngH8SoiXzZ mgCB7ộ đH8SoiXzZã lâu.”

Mạc HoànhH8SoiXzZ ngB4Pfz2nwhiêng đầu,gCB7 kB4Pfz2nwhẽ gậtH8SoiXzZ, “TôigCB7 cũgCB7ng vậy.”

Hạ TH8SoiXzZhiên H8SoiXzZLiên cườiB4Pfz2nw lặngB4Pfz2nw lẽ,H8SoiXzZ “CóH8SoiXzZ lẽB4Pfz2nw cB4Pfz2nwhúng tB4Pfz2nwa nêB4Pfz2nwn nH8SoiXzZgồi xuốngH8SoiXzZ trH8SoiXzZò chuyệnH8SoiXzZ mộB4Pfz2nwt lát.”

“Cần H8SoiXzZthiết không?”B4Pfz2nw MgCB7ạc HoàgCB7nh hỏi,B4Pfz2nw khH8SoiXzZẩu khíB4Pfz2nw đãgCB7 chốH8SoiXzZi từ.

“Chí B4Pfz2nwít chúB4Pfz2nwng tH8SoiXzZa cóB4Pfz2nw cùngH8SoiXzZ mộtH8SoiXzZ chủgCB7 đề.”

Mạc H8SoiXzZHoành B4Pfz2nwnhìn lH8SoiXzZại HB4Pfz2nwạ ThiênH8SoiXzZ LiêH8SoiXzZn, vẻH8SoiXzZ mặH8SoiXzZt điềmH8SoiXzZ đạm,H8SoiXzZ “TôiH8SoiXzZ khônggCB7 cảmgCB7 tB4Pfz2nwhấy cB4Pfz2nwần H8SoiXzZthiết phảiB4Pfz2nw cóB4Pfz2nw cuộcB4Pfz2nw H8SoiXzZđàm luậgCB7n này.”

“Thế ưH8SoiXzZ?” gCB7Sắc gCB7mặt HgCB7ạ ThH8SoiXzZiên LiH8SoiXzZên B4Pfz2nwchốc lB4Pfz2nwát trgCB7ở nH8SoiXzZên nB4Pfz2nwghiêm túc.

Trong mêgCB7 mH8SoiXzZan, H8SoiXzZgiọng H8SoiXzZnói tB4Pfz2nwrầm tB4Pfz2nwhấp H8SoiXzZquen tH8SoiXzZhuộc khigCB7ến giấcgCB7 ngCB7gủ H8SoiXzZcủa LgCB7ạc TrH8SoiXzZăn cgCB7ực kỳB4Pfz2nw buồnB4Pfz2nw bực,gCB7 giữgCB7a lgCB7úc H8SoiXzZngẩn B4Pfz2nwngơ B4Pfz2nwcó mộtH8SoiXzZ H8SoiXzZcánh tB4Pfz2nway ôgCB7m lấygCB7 B4Pfz2nweo cgCB7ô, B4Pfz2nwvững gCB7vàng đgCB7ỡ cgCB7ô ngồgCB7i dậyH8SoiXzZ, huH8SoiXzZyệt tháiH8SoiXzZ dươngH8SoiXzZ gCB7đau nH8SoiXzZhức, dgCB7ưới cB4Pfz2nwhân lạgCB7i yB4Pfz2nwếu ớtH8SoiXzZ H8SoiXzZvô H8SoiXzZlực, cH8SoiXzZơ thgCB7ể B4Pfz2nwkhó chH8SoiXzZịu nhưB4Pfz2nw thểgCB7 bịB4Pfz2nw têB4Pfz2nw liệt.

Lạc TrăgCB7n vươngCB7 taH8SoiXzZy vỗH8SoiXzZ lH8SoiXzZên trángCB7, côgCB7 khB4Pfz2nwông dgCB7ám cH8SoiXzZhắc H8SoiXzZliệu mìnhgCB7 cógCB7 phảgCB7i mơH8SoiXzZ mơH8SoiXzZ mgCB7àng màB4Pfz2nwng tB4Pfz2nwrong cơgCB7n saH8SoiXzZy, vH8SoiXzZì tgCB7hế lúcgCB7 nàyB4Pfz2nw mgCB7ới cảmB4Pfz2nw giáH8SoiXzZc đH8SoiXzZược ngưB4Pfz2nwời đanH8SoiXzZg ôB4Pfz2nwm cB4Pfz2nwô gCB7là MgCB7ạc HoàgCB7nh, mB4Pfz2nwà cgCB7ảm B4Pfz2nwxúc ngCB7ày kgCB7hiến côgCB7 bấtH8SoiXzZ aB4Pfz2nwn mộtB4Pfz2nw gCB7cách khgCB7ó hiểu.

“Tránh ra…”gCB7 LạcB4Pfz2nw TrăB4Pfz2nwn hơiB4Pfz2nw H8SoiXzZlộ vH8SoiXzZẻ B4Pfz2nwmệt mỏiH8SoiXzZ đgCB7ẩy ngB4Pfz2nwười bênB4Pfz2nw cạnH8SoiXzZh H8SoiXzZra, ngB4Pfz2nwã vB4Pfz2nwề B4Pfz2nwsô gCB7pha, gCB7thật B4Pfz2nwra côB4Pfz2nw rấB4Pfz2nwt muốgCB7n nB4Pfz2nwói vH8SoiXzZới H8SoiXzZngười nàygCB7, khôngB4Pfz2nw cB4Pfz2nwó việcB4Pfz2nw gB4Pfz2nwì H8SoiXzZthì đB4Pfz2nwừng dB4Pfz2nwùng H8SoiXzZnhãn higCB7ệu sữgCB7a tắm,B4Pfz2nw dầH8SoiXzZu gCB7gội B4Pfz2nwấy nữaH8SoiXzZ, H8SoiXzZcho dùH8SoiXzZ muH8SoiXzZốn dùngCB7g cũngCB7g kgCB7hông đH8SoiXzZược B4Pfz2nwtỏa H8SoiXzZra H8SoiXzZcùng mB4Pfz2nwột loạgCB7i cảgCB7m giác.

“Đừng chạmH8SoiXzZ H8SoiXzZvào B4Pfz2nwtôi, tôigCB7 rấtB4Pfz2nw khỏe.”H8SoiXzZ H8SoiXzZMùi hươH8SoiXzZng gCB7quen H8SoiXzZthuộc đếnB4Pfz2nw gần,B4Pfz2nw LạcB4Pfz2nw H8SoiXzZTrăn H8SoiXzZlại đgCB7ẩy ngườiB4Pfz2nw muB4Pfz2nwốn đỡB4Pfz2nw H8SoiXzZcô mộH8SoiXzZt lH8SoiXzZần nữa.

Một gCB7lúc B4Pfz2nwlâu saB4Pfz2nwu, thH8SoiXzZanh âH8SoiXzZm ấmB4Pfz2nw ápH8SoiXzZ mộcgCB7 gCB7mạc vangCB7g lB4Pfz2nwên, gCB7“Lạc TrB4Pfz2nwăn, agCB7nh đưagCB7 gCB7em về,H8SoiXzZ eB4Pfz2nwm uốngH8SoiXzZ saH8SoiXzZy rồi.”

Lạc H8SoiXzZTrăn thấgCB7y quáiB4Pfz2nw lạB4Pfz2nw, H8SoiXzZsao H8SoiXzZhôm nB4Pfz2nway đâgCB7u gCB7đâu cũngCB7g toàB4Pfz2nwn cảB4Pfz2nwm giácH8SoiXzZ cgCB7ó B4Pfz2nwngười B4Pfz2nwquen, cốgCB7 gắngH8SoiXzZ H8SoiXzZmở tH8SoiXzZo hagCB7i mắt,B4Pfz2nw tầmB4Pfz2nw gCB7nhìn gCB7mơ hồ,gCB7 B4Pfz2nwnhưng gCB7rõ ràngCB7g khuôgCB7n gCB7mặt hiệngCB7 rgCB7a trưgCB7ớc B4Pfz2nwmắt gCB7chính làB4Pfz2nw H8SoiXzZHạ ThB4Pfz2nwiên LH8SoiXzZiên, gCB7“… HB4Pfz2nwạ TH8SoiXzZhiên Liên?”

“Ừ.” gCB7Hạ ThgCB7iên LiêH8SoiXzZn cườigCB7 mH8SoiXzZột cágCB7ch gCB7ý vịB4Pfz2nw mH8SoiXzZù mịgCB7t, nhângCB7 tiệnB4Pfz2nw nB4Pfz2nwắm lgCB7ấy H8SoiXzZtay cô.

“Sao aH8SoiXzZnh lạgCB7i B4Pfz2nwở đâgCB7y…” ÝH8SoiXzZ tH8SoiXzZhức H8SoiXzZhãy gCB7còn hơgCB7i tỉgCB7nh táo.

“Đến đóH8SoiXzZn em.”H8SoiXzZ HạgCB7 ThB4Pfz2nwiên LiêH8SoiXzZn đỡgCB7 lấygCB7 bờB4Pfz2nw gCB7vai LạcB4Pfz2nw Trăn.

Lạc TrB4Pfz2nwăn đứnggCB7 dậygCB7, đầuB4Pfz2nw nặnB4Pfz2nwg B4Pfz2nwnhư đegCB7o chH8SoiXzZì, “EmgCB7 muH8SoiXzZốn ngủ.”

“Về lgCB7ại ngB4Pfz2nwủ tiếp,B4Pfz2nw nhé?”

Lạc TB4Pfz2nwrăn B4Pfz2nwbỗng ngCB7hiên bậgCB7t cưgCB7ời hìB4Pfz2nw B4Pfz2nwhì, “B4Pfz2nwHạ TgCB7hiên gCB7Liên, gCB7anh cH8SoiXzZó tgCB7ình ýgCB7 H8SoiXzZvới eH8SoiXzZm à?”

Bốn phíB4Pfz2nwa tĩngCB7h lặngB4Pfz2nw bB4Pfz2nwa H8SoiXzZgiây. “B4Pfz2nwỪ, vềH8SoiXzZ điểB4Pfz2nwm H8SoiXzZnày anH8SoiXzZh đãH8SoiXzZ gCB7thể hgCB7iện rH8SoiXzZõ rH8SoiXzZàng rồi.”B4Pfz2nw NgH8SoiXzZữ B4Pfz2nwđiệu chứgCB7a H8SoiXzZý cườH8SoiXzZi chậmB4Pfz2nw rãiH8SoiXzZ nB4Pfz2nwói raH8SoiXzZ, maH8SoiXzZng theH8SoiXzZo sB4Pfz2nwự thgCB7ẳng trH8SoiXzZắn trB4Pfz2nwiệt đểgCB7 hiếH8SoiXzZm thấy.

Lạc B4Pfz2nwTrăn cúB4Pfz2nwi đầugCB7 khẽgCB7 cgCB7ười, gCB7“Có tìnhgCB7 H8SoiXzZý… hagCB7… gCB7em cũngH8SoiXzZ cảmB4Pfz2nw gCB7thấy cgCB7on ngườiB4Pfz2nw agCB7nh rgCB7ất B4Pfz2nwthú vị…”gCB7 LạcB4Pfz2nw TrăgCB7n lắcH8SoiXzZ lắcgCB7 đầu,B4Pfz2nw đầuB4Pfz2nw cànggCB7 nặnH8SoiXzZg, khôngH8SoiXzZ quH8SoiXzZản nB4Pfz2nwổi mạcgCB7h gCB7suy nghB4Pfz2nwĩ, vẫnH8SoiXzZ H8SoiXzZtiếp tụgCB7c lH8SoiXzZẩm bB4Pfz2nwẩm nH8SoiXzZói mB4Pfz2nwớ, “ĐB4Pfz2nwi thôi…gCB7 đưgCB7a bổnB4Pfz2nw gCB7tiểu tH8SoiXzZhư… vềB4Pfz2nw nhB4Pfz2nwà, B4Pfz2nwem muốnH8SoiXzZ ngủ…”B4Pfz2nw LồB4Pfz2nwng ngựgCB7c phgCB7iền H8SoiXzZmuộn khóH8SoiXzZ chịu,H8SoiXzZ từnH8SoiXzZg đB4Pfz2nwợt buH8SoiXzZồn H8SoiXzZnôn gCB7trào lên,H8SoiXzZ B4Pfz2nwnão bộgCB7 cH8SoiXzZo B4Pfz2nwrút ngàygCB7 B4Pfz2nwcàng síB4Pfz2nwt chặt,H8SoiXzZ giốnggCB7 H8SoiXzZnhư B4Pfz2nwmuốn nứtH8SoiXzZ toágCB7c ra.

“Vâng, đạigCB7 tiểugCB7 gCB7thư, gCB7lập tứcgCB7 đưgCB7a H8SoiXzZem vB4Pfz2nwề nhàB4Pfz2nw đây.”gCB7 KhH8SoiXzZông khH8SoiXzZỏi H8SoiXzZbật cười,gCB7 quảH8SoiXzZ thựcgCB7 H8SoiXzZcá tínB4Pfz2nwh hH8SoiXzZơi B4Pfz2nwầm ĩgCB7, nhưnggCB7 B4Pfz2nwhoàn gCB7toàn H8SoiXzZcó thểgCB7 B4Pfz2nwchấp nB4Pfz2nwhận, HạgCB7 ThiênH8SoiXzZ LiH8SoiXzZên ôH8SoiXzZm B4Pfz2nwLạc TrăH8SoiXzZn bướcgCB7 rB4Pfz2nwa bêH8SoiXzZn ngoài.

Lạc TrăngCB7 cảmgCB7 giácB4Pfz2nw nhH8SoiXzZư mìngCB7h đanB4Pfz2nwg giẫmH8SoiXzZ gCB7lên H8SoiXzZbọt biH8SoiXzZển, chỉH8SoiXzZ cgCB7ó thểB4Pfz2nw yếuH8SoiXzZ ớtB4Pfz2nw tựaH8SoiXzZ H8SoiXzZvào HgCB7ạ ThB4Pfz2nwiên LiB4Pfz2nwên, mặcB4Pfz2nw H8SoiXzZcho hắnB4Pfz2nw kgCB7éo đi.

Đôi vợgCB7 chH8SoiXzZồng gCB7son dgCB7ựa gCB7sát vgCB7ào B4Pfz2nwnhau rH8SoiXzZời đH8SoiXzZi, tgCB7rong gigCB7an H8SoiXzZphòng H8SoiXzZchìm vàogCB7 mộtH8SoiXzZ mảnH8SoiXzZh gCB7tĩnh B4Pfz2nwmịch, đếnH8SoiXzZ B4Pfz2nwkhi MạH8SoiXzZc HoànhgCB7 ởB4Pfz2nw gCB7một bêH8SoiXzZn bìnhB4Pfz2nw gCB7tĩnh đứngB4Pfz2nw lêgCB7n, đưaB4Pfz2nw H8SoiXzZmột chiếB4Pfz2nwc thgCB7ẻ cB4Pfz2nwho TH8SoiXzZhập Tam.

Thập TgCB7am B4Pfz2nwphản ứH8SoiXzZng lH8SoiXzZại liềgCB7n vộiH8SoiXzZ vgCB7àng xgCB7ua gCB7tay, “ChB4Pfz2nwi phígCB7 củH8SoiXzZa chịgCB7 LB4Pfz2nwạc TH8SoiXzZrăn đềuH8SoiXzZ đgCB7ược miễnH8SoiXzZ phí.B4Pfz2nw” ThầnB4Pfz2nw sắcgCB7 MạB4Pfz2nwc HoàgCB7nh đgCB7ạm nhạgCB7t, nhưnH8SoiXzZg tB4Pfz2nwia lạnhH8SoiXzZ lB4Pfz2nwùng tiềmH8SoiXzZ ẩnH8SoiXzZ gCB7trong cgCB7on ngưB4Pfz2nwơi lạiH8SoiXzZ gCB7vô H8SoiXzZcùng gCB7rõ néB4Pfz2nwt. ThậgCB7p B4Pfz2nwTam đgCB7ang muốH8SoiXzZn gCB7lên tiếngCB7g nB4Pfz2nwói gH8SoiXzZì đB4Pfz2nwó, MgCB7ạc HB4Pfz2nwoành H8SoiXzZđã đẩyB4Pfz2nw gCB7cửa H8SoiXzZra ngoài.

“Quan H8SoiXzZhệ tB4Pfz2nwam giácgCB7 điểnH8SoiXzZ hB4Pfz2nwình, mộgCB7t từgCB7 H8SoiXzZthôi, tB4Pfz2nwầm thường.H8SoiXzZ” gCB7Thẩm HạB4Pfz2nw TH8SoiXzZhụy vẫB4Pfz2nwn nH8SoiXzZép troH8SoiXzZng B4Pfz2nwgóc tốB4Pfz2nwi H8SoiXzZgặm nửaB4Pfz2nw quB4Pfz2nwả H8SoiXzZdưa B4Pfz2nwhấu H8SoiXzZxong, phH8SoiXzZun rH8SoiXzZa mH8SoiXzZột từH8SoiXzZ trầnB4Pfz2nw thuậtB4Pfz2nw maH8SoiXzZng tígCB7nh tổngB4Pfz2nw kết,gCB7 “LiêH8SoiXzZn B4Pfz2nwÂn, thấyB4Pfz2nw thếgCB7 nào?”

Liên ÂgCB7n gCB7ngồi xổB4Pfz2nwm bêgCB7n cạnB4Pfz2nwh sH8SoiXzZau mB4Pfz2nwột lúcgCB7 iH8SoiXzZm lặngH8SoiXzZ mớH8SoiXzZi trB4Pfz2nwầm H8SoiXzZmặc ggCB7ật đầu,B4Pfz2nw “CôB4Pfz2nw gáigCB7 tB4Pfz2nwhì quágCB7 H8SoiXzZtầm H8SoiXzZthường, B4Pfz2nwnhưng đàngCB7 H8SoiXzZông gCB7lại H8SoiXzZkhông tầH8SoiXzZm thường,gCB7 B4Pfz2nwnếu cB4Pfz2nwó H8SoiXzZthể hgCB7ốt H8SoiXzZvào B4Pfz2nwtrong quB4Pfz2nwán —-”

Hạ ThiêH8SoiXzZn LigCB7ên dìuB4Pfz2nw LạB4Pfz2nwc TrăgCB7n lêngCB7 xH8SoiXzZe, gB4Pfz2nwiúp H8SoiXzZcô gCB7cài dâB4Pfz2nwy gCB7an H8SoiXzZtoàn, “CóB4Pfz2nw thểgCB7 bB4Pfz2nwiến mìgCB7nh B4Pfz2nwthành H8SoiXzZthế ngCB7ày, B4Pfz2nwem cũngCB7g lợigCB7 hạigCB7 đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ ThB4Pfz2nwiên LiêB4Pfz2nwn sữgCB7ng sờ,H8SoiXzZ ngH8SoiXzZồi trB4Pfz2nwở lạH8SoiXzZi vgCB7ị tH8SoiXzZrí H8SoiXzZcủa H8SoiXzZmình, kH8SoiXzZhẽ cườigCB7 tB4Pfz2nwhành tiếng,B4Pfz2nw B4Pfz2nw“Đây cgCB7ó tgCB7hể coB4Pfz2nwi B4Pfz2nwnhư mộtH8SoiXzZ mB4Pfz2nwũi gCB7tên H8SoiXzZtrúng B4Pfz2nwhai B4Pfz2nwđích trB4Pfz2nwên mộtB4Pfz2nw gCB7giá trgCB7ị H8SoiXzZnào đH8SoiXzZó không?”

Ngoảnh đầH8SoiXzZu nhB4Pfz2nwìn gươngH8SoiXzZ mặH8SoiXzZt gCB7mang vẻB4Pfz2nw thgCB7uần khiếtH8SoiXzZ gCB7vô cùnH8SoiXzZg tH8SoiXzZrong mêH8SoiXzZ mB4Pfz2nwan, bấH8SoiXzZt đắcgCB7 B4Pfz2nwdĩ tgCB7hở dB4Pfz2nwài, “H8SoiXzZCố nhócH8SoiXzZ nH8SoiXzZày quảgCB7 đúH8SoiXzZng lH8SoiXzZà mộB4Pfz2nwt gCB7tai họa.”gCB7 BB4Pfz2nwất thìnhgCB7 lìnhH8SoiXzZ, LạgCB7c TrăgCB7n vươngCB7 gCB7tay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”