Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một giaco4Hn phòn2ScSULEkg quá2ScSULEkn co4Hbar, LạcRVXZ6hXp TrăRVXZ6hXpn, Liên2ScSULEk Âco4Hn, ThRVXZ6hXpẩm HạRVXZ6hXp Thụy,co4H TRVXZ6hXphất RVXZ6hXpThất xi2ScSULEkêu vẹo2ScSULEk vắRVXZ6hXpt ngườiRVXZ6hXp lênRVXZ6hXp s2ScSULEkô pRVXZ6hXpha tá2ScSULEkn gẫu,RVXZ6hXp RVXZ6hXphai RVXZ6hXpcậu ấm2ScSULEk cco4Ha 2ScSULEkhát 2ScSULEkở bênco4H tco4Hrên, hátco4H “NhRVXZ6hXpững 2ScSULEkbông co4Hhoa kco4Hia” co4Hcủa Phá2ScSULEkc Thụ.

“Thập co4HTam, đừRVXZ6hXpng “l2ScSULEka” nữRVXZ6hXpa RVXZ6hXp[1], tô2ScSULEki ngRVXZ6hXphe co4Hsắp tco4Hắt thởRVXZ6hXp đâco4Hy này,co4H đổ2ScSULEki bRVXZ6hXpài nào2ScSULEk v2ScSULEkui hơnco4H đi!RVXZ6hXp” Lco4Hạc TrăRVXZ6hXpn nRVXZ6hXpém một2ScSULEk cáico4H gối2ScSULEk ôRVXZ6hXpm qua.

“Được, vậyco4H cRVXZ6hXphị thícco4Hh ng2ScSULEkhe bRVXZ6hXpài nàco4Ho?” Thập2ScSULEk Ta2ScSULEkm kiề2ScSULEkm l2ScSULEkại giọnco4Hg cRVXZ6hXpao đãRVXZ6hXp co4H“la” đếnRVXZ6hXp RVXZ6hXpphân nửaRVXZ6hXp, nịnhRVXZ6hXp nRVXZ6hXpọt hỏRVXZ6hXpi co4HLạc Trăn.

“Tao lạco4Hi RVXZ6hXpcảm tRVXZ6hXphấy rấtRVXZ6hXp dễRVXZ6hXp RVXZ6hXpnghe, taco4Ho co4Hthích giọnco4Hg nàyco4H, 2ScSULEkcái 2ScSULEkgì nhỉRVXZ6hXp, 2ScSULEku co4Hbuồn, đúngRVXZ6hXp khônco4Hg co4HA Thụy?”

“Đúng, qco4Huá đúnRVXZ6hXpg, cRVXZ6hXphị 2ScSULEkLiên nó2ScSULEki 2ScSULEkđều đúng!”co4H Thẩm2ScSULEk Hạ2ScSULEk RVXZ6hXpThụy cườiRVXZ6hXp hềco4H hề.

“Tao bRVXZ6hXpảo n2ScSULEkày TRVXZ6hXphẩm Hạco4H TRVXZ6hXphụy, cRVXZ6hXphân 2ScSULEknày củaRVXZ6hXp mco4Hày dỡRVXZ6hXp tco4Hừ tr2ScSULEkên thânRVXZ6hXp chóco4H xRVXZ6hXpuống àRVXZ6hXp, saco4Hu đó2ScSULEk lRVXZ6hXpắp RVXZ6hXplên người2ScSULEk mìnhco4H hảRVXZ6hXp [2]2ScSULEk.” L2ScSULEkạc TrRVXZ6hXpăn co4Hgiơ chân2ScSULEk hco4Hung hãco4Hn c2ScSULEkhọc l2ScSULEkoạn trênco4H đù2ScSULEki cRVXZ6hXpủa Thẩ2ScSULEkm HạRVXZ6hXp Thụy.

“Ơ RVXZ6hXphay, RVXZ6hXpquấy r2ScSULEkối tìnhco4H dục.”

“Tao đánh2ScSULEk mày!”

Hai cậuco4H 2ScSULEkấm nhco4Hìn nhauco4H, chủ2ScSULEk độngco4H chọnRVXZ6hXp một2ScSULEk bài2ScSULEk tRVXZ6hXpình cRVXZ6hXpa hátco4H đôi.

“Nói RVXZ6hXpđi 2ScSULEknói l2ScSULEkại,” co4HLiên Ân2ScSULEk RVXZ6hXpnhìn về2ScSULEk RVXZ6hXpphía 2ScSULEkLạc T2ScSULEkrăn đaco4Hng cRVXZ6hXpuộn tRVXZ6hXpròn 2ScSULEktrên 2ScSULEksô ph2ScSULEka đơ2ScSULEkn, “BRVXZ6hXpạch 2ScSULEkmã củ2ScSULEka mRVXZ6hXpày đâu2ScSULEk? Sco4Hao chưco4Ha nghco4He màyRVXZ6hXp nhắc2ScSULEk đến2ScSULEk nữaco4H nco4Hhỉ, trước2ScSULEk đây2ScSULEk ch2ScSULEkẳng phảico4H ng2ScSULEkày nàoco4H cũngRVXZ6hXp RVXZ6hXptreo tco4Hrên mi2ScSULEkệng sao?”

Thẩm Hạ2ScSULEk ThụRVXZ6hXpy v2ScSULEkừa ng2ScSULEkhe 2ScSULEkliền cườico4H co4Hhô co4Hhố, co4H“Người RVXZ6hXpta s2ScSULEkớm kh2ScSULEkông cầnRVXZ6hXp nóco4H r2ScSULEkồi, co4Hchị LRVXZ6hXpiên, chRVXZ6hXpị cố2ScSULEk ý2ScSULEk đco4Húng RVXZ6hXpkhông?” Thẩ2ScSULEkm RVXZ6hXpHạ TRVXZ6hXphụy RVXZ6hXpcòn nhớRVXZ6hXp mìnRVXZ6hXph 2ScSULEkđã kể2ScSULEk chRVXZ6hXpuyện RVXZ6hXpnày RVXZ6hXpcho L2ScSULEkiên Ân2ScSULEk, hco4Hơn nữaRVXZ6hXp cRVXZ6hXpòn kểRVXZ6hXp co4Hrất 2ScSULEksống độnco4Hg hình2ScSULEk tượng.

Lạc Tco4Hrăn lco4Húc nco4Hày khôRVXZ6hXpng hco4Hô RVXZ6hXpứng co4Hvới ThẩmRVXZ6hXp HạRVXZ6hXp 2ScSULEkThụy nữa,co4H ngẩco4Hng đầuRVXZ6hXp 2ScSULEknhìn trco4Hần co4Hnhà lộngRVXZ6hXp lẫy2ScSULEk v2ScSULEkàng soco4Hn, co4Hmắt ch2ScSULEkớp chớp.

“Không tiế2ScSULEkp tụcRVXZ6hXp nữaco4H à?RVXZ6hXp” Liêco4Hn ÂRVXZ6hXpn vRVXZ6hXpô cùnco4Hg kco4Hinh ngạc.

“Chị tưởng2ScSULEk lRVXZ6hXpà tiểco4Hu thuyế2ScSULEkt nhiềco4Hu co4Hkỳ RVXZ6hXpà, co4Hđều làco4H chuyệnRVXZ6hXp cco4Hủa hRVXZ6hXpai co4Hnăm co4Htrước, xonRVXZ6hXpg xuôco4Hi từ2ScSULEk 2ScSULEklâu rồi.”co4H ThRVXZ6hXpẩm HạRVXZ6hXp Thụco4Hy co4Hnâng l2ScSULEky rượRVXZ6hXpu hướnco4Hg qco4Hua LRVXZ6hXpạc TrănRVXZ6hXp lco4Hàm điệuco4H bộco4H co4Hchúc rượu.

“Không đúng,”2ScSULEk LiêRVXZ6hXpn Ân2ScSULEk ngồi2ScSULEk thẳng2ScSULEk dậy,RVXZ6hXp RVXZ6hXpcúi đco4Hầu co4Htrầm tưRVXZ6hXp, “RVXZ6hXpTao nhớRVXZ6hXp hco4Hai nă2ScSULEkm trướcco4H, cáiRVXZ6hXp tênRVXZ6hXp RVXZ6hXpbạch mã2ScSULEk ấyRVXZ6hXp RVXZ6hXpchạy đRVXZ6hXpến RVXZ6hXphỏi 2ScSULEktao Lco4Hạc TrăRVXZ6hXpn RVXZ6hXpxin co4Hhọc trưco4Hờng nàoco4H, vRVXZ6hXpẻ mặ2ScSULEkt rấtRVXZ6hXp thàRVXZ6hXpnh khẩn2ScSULEk, rco4Hất thRVXZ6hXpa tco4Hhiết, 2ScSULEkrất RVXZ6hXpđau co4Hkhổ, RVXZ6hXprất t2ScSULEkiều RVXZ6hXptụy, suýco4Ht nữa2ScSULEk t2ScSULEkao c2ScSULEkòn tưởngco4H Lạc2ScSULEk T2ScSULEkrăn 2ScSULEkphụ hắn,2ScSULEk co4Hđương nh2ScSULEkiên lRVXZ6hXpát saRVXZ6hXpu ta2ScSULEko lậco4Hp tức2ScSULEk tỉnhRVXZ6hXp tá2ScSULEko, ngco4Hhĩ c2ScSULEkái thằn2ScSULEkg nhco4Hóc nRVXZ6hXphư 2ScSULEkhắn, đã2ScSULEk 2ScSULEkbắt nRVXZ6hXpạt e2ScSULEkm gáiRVXZ6hXp nRVXZ6hXphà t2ScSULEkao cònRVXZ6hXp dá2ScSULEkm gi2ScSULEkả bộco4H co4Hsi tco4Hình trướco4Hc mặRVXZ6hXpt chịRVXZ6hXp đây,2ScSULEk nhà2ScSULEko lêRVXZ6hXpn đco4Hánh co4Hcho co4Hmột trận,co4H RVXZ6hXpkết co4Hquả —-”2ScSULEk Liê2ScSULEkn Ânco4H nRVXZ6hXpgừng lạico4H hco4Ho co4Hhồi lâu,RVXZ6hXp “BaRVXZ6hXp 2ScSULEkchiêu 2ScSULEkbị chếRVXZ6hXp ngự,co4H co4Hsau đRVXZ6hXpó t2ScSULEkao v2ScSULEkì tRVXZ6hXphân RVXZ6hXpquên nghĩco4Ha co4Hcho hắ2ScSULEkn đị2ScSULEka chỉ,2ScSULEk hắnco4H 2ScSULEkliên tụcco4H nRVXZ6hXpói haco4Hi tiếco4Hng cco4Hảm co4Hơn, RVXZ6hXpxong q2ScSULEkuay người2ScSULEk chạyco4H luôn,RVXZ6hXp 2ScSULEktao trônco4Hg tRVXZ6hXpheo bónRVXZ6hXpg lưnRVXZ6hXpg nô2ScSULEkn n2ScSULEkóng RVXZ6hXpấy 2ScSULEkmà ngh2ScSULEkĩ, RVXZ6hXpgã đànRVXZ6hXp ôngRVXZ6hXp tốco4Ht t2ScSULEkhế RVXZ6hXpnày chắco4Hc t2ScSULEkám phầ2ScSULEkn l2ScSULEkà e2ScSULEkm gáco4Hi mìRVXZ6hXpnh hiểco4Hu lầm2ScSULEk rồi.”co4H NóRVXZ6hXpi đếRVXZ6hXpn co4Hđây, LRVXZ6hXpiên RVXZ6hXpÂn ngẩngco4H đ2ScSULEkầu ánhco4H RVXZ6hXpmắt co4Hhung ácRVXZ6hXp, “Hóa2ScSULEk 2ScSULEkra làco4H hco4Hỏi đểco4H ch2ScSULEkơi thRVXZ6hXpôi à!”

Lạc co4HTrăn vẫnRVXZ6hXp nco4Hhìn RVXZ6hXplên co4Htrần n2ScSULEkhà, khRVXZ6hXpông 2ScSULEkhề độngco4H đ2ScSULEkậy, tựaco4H 2ScSULEknhư đãco4H c2ScSULEkứng đco4Hờ ra.

“Em gáiRVXZ6hXp, khôco4Hng saco4Ho chứ?2ScSULEk” TRVXZ6hXphẩm RVXZ6hXpHạ ThụyRVXZ6hXp nghco4He xoco4Hng cũnco4Hg sữngRVXZ6hXp sờ,co4H đoạnRVXZ6hXp hoànco4H hồn2ScSULEk đáRVXZ6hXp người2ScSULEk RVXZ6hXpbên cạnhco4H mộ2ScSULEkt cái.

“không sRVXZ6hXpao, c2ScSULEkó RVXZ6hXpthể cóRVXZ6hXp cRVXZ6hXphuyện gco4Hì 2ScSULEkđược chứ.”co4H Lạcco4H TrăRVXZ6hXpn đứngRVXZ6hXp RVXZ6hXpdậy, cầ2ScSULEkm RVXZ6hXpchai bico4Ha tr2ScSULEkên b2ScSULEkàn RVXZ6hXptrà tr2ScSULEkút co4Hmột ngụmRVXZ6hXp, rồico4H điRVXZ6hXp lêRVXZ6hXpn b2ScSULEkục 2ScSULEkhát nhậ2ScSULEkn mic2ScSULEkro tco4Hrên t2ScSULEkay Th2ScSULEkập Tco4Ham, tRVXZ6hXpươi co4Hcười nó2ScSULEki, “Đến2ScSULEk taRVXZ6hXpo, tụiRVXZ6hXp màyRVXZ6hXp 2ScSULEkở dưới2ScSULEk mRVXZ6hXpà nco4Hghe, ngco4Hhe luô2ScSULEkn ch2ScSULEko 2ScSULEktao nhá,RVXZ6hXp bổco4Hn t2ScSULEkiểu co4Hthư cốco4Hng hRVXZ6hXpiến 2ScSULEkca hát,2ScSULEk quco4Hán quco4Hân co4Htop 1co4H0 daRVXZ6hXpnh cRVXZ6hXpa củ2ScSULEka trườRVXZ6hXpng 2ScSULEkE tco4Hái RVXZ6hXpxuất lầnRVXZ6hXp đco4Hầu tiênRVXZ6hXp, co4Hnghìn vànRVXZ6hXpg c2ScSULEkũng kRVXZ6hXphó cầu.”

“Tao có2ScSULEk RVXZ6hXpnói chuy2ScSULEkện gì2ScSULEk RVXZ6hXpđáng đểRVXZ6hXp vco4Hui mừRVXZ6hXpng à?2ScSULEk” LiênRVXZ6hXp co4HÂn nghiêng2ScSULEk đầRVXZ6hXpu hỏico4H Thẩmco4H Hco4Hạ Thụy.

Thẩm RVXZ6hXpHạ TRVXZ6hXphụy nhấ2ScSULEkp ngụmco4H rượu2ScSULEk nco4Hhìn lco4Hên bụRVXZ6hXpc, khônRVXZ6hXpg co4Hlên tiếng.

Lạc T2ScSULEkrăn hátco4H liêRVXZ6hXpn tiếRVXZ6hXpp hco4Hai bRVXZ6hXpài tiếRVXZ6hXpng anh.

“Không 2ScSULEkngờ vẫnco4H cóRVXZ6hXp c2ScSULEkhút thRVXZ6hXpực lực.”co4H co4HLiên RVXZ6hXpÂn đánRVXZ6hXph giRVXZ6hXpá 2ScSULEkmột co4Hcách khácRVXZ6hXph quan.

“Không thế2ScSULEk 2ScSULEkthì sa2ScSULEko giRVXZ6hXpành q2ScSULEkuán quânRVXZ6hXp hả.2ScSULEk” RVXZ6hXpThẩm 2ScSULEkHạ 2ScSULEkThụy mỉco4Hm cười,2ScSULEk co4Hcũng n2ScSULEkhớ lạ2ScSULEki cuộ2ScSULEkc co4Hthi co4Hca RVXZ6hXphát l2ScSULEkàm ch2ScSULEko cảRVXZ6hXp trườco4Hng xônRVXZ6hXp xaco4Ho vàoRVXZ6hXp năRVXZ6hXpm thco4Hứ co4Hba, khco4Hi ấyRVXZ6hXp Lạc2ScSULEk T2ScSULEkrăn RVXZ6hXpcó thểRVXZ6hXp thRVXZ6hXpam giRVXZ6hXpa đượcRVXZ6hXp co4Hlà d2ScSULEko khônco4Hg cẩnRVXZ6hXp 2ScSULEkthận RVXZ6hXpnghe nói2ScSULEk co4Hchủ tịcco4Hh hộico4H họcco4H sRVXZ6hXpinh Mạco4Hc 2ScSULEkHoành l2ScSULEkà mộRVXZ6hXpt giámRVXZ6hXp khảoRVXZ6hXp RVXZ6hXpcủa 2ScSULEkvòng s2ScSULEkơ loại,RVXZ6hXp co4Hmà co4Hcái cco4Hon béRVXZ6hXp Lạc2ScSULEk RVXZ6hXpTrăn 2ScSULEkhay trRVXZ6hXpêu 2ScSULEkchọc co4Hnam si2ScSULEknh làco4Hm tco4Hhú co4Hvui cuộcco4H số2ScSULEkng đươngRVXZ6hXp n2ScSULEkhiên sco4Hẽ khôngRVXZ6hXp co4Hbở lỡ2ScSULEk bấtRVXZ6hXp cứ2ScSULEk cco4Hơ 2ScSULEkhội nào,co4H lảo2ScSULEk đả2ScSULEko cRVXZ6hXphạy điRVXZ6hXp báRVXZ6hXpo co4Hdanh, cònRVXZ6hXp vềco4H co4Hsau làco4Hm RVXZ6hXpsao co4Hlại giànco4Hh đượcco4H giảiRVXZ6hXp nhấco4Ht, Thẩmco4H 2ScSULEkHạ Th2ScSULEkụy cũng2ScSULEk mco4Hơ hồ,RVXZ6hXp thựco4Hc lRVXZ6hXpực th2ScSULEkì khco4Hông kéRVXZ6hXpm như2ScSULEkng c2ScSULEkhưa 2ScSULEkđến mứcRVXZ6hXp đRVXZ6hXpược giả2ScSULEki nhất,co4H tRVXZ6hXprong đóco4H cco4Hó h2ScSULEkai tco4Hhí si2ScSULEknh cô2ScSULEk thấyRVXZ6hXp còRVXZ6hXpn mạnh2ScSULEk mẽco4H h2ScSULEkơn cRVXZ6hXpả Lạc2ScSULEk TrănRVXZ6hXp, saco4Hu co4Hnày ThẩmRVXZ6hXp Hạ2ScSULEk Thụ2ScSULEky ngẫm2ScSULEk lco4Hại c2ScSULEkũng co4Hđã thco4Hông suốt,co4H là2ScSULEkm 2ScSULEkca sĩ2ScSULEk RVXZ6hXpquan trọ2ScSULEkng nRVXZ6hXphất 2ScSULEklà co4Hgì, vco4Hẻ 2ScSULEkbề ngoài!2ScSULEk 2ScSULEkBề n2ScSULEkgoài ổco4Hn t2ScSULEkiếng quỷco4H gọco4Hi n2ScSULEkgười cũngRVXZ6hXp ngRVXZ6hXphe nhco4Hư tiếngco4H 2ScSULEktrời, cò2ScSULEkn ngượcRVXZ6hXp lạico4H, chỉco4H 2ScSULEkcó vềRVXZ6hXp nhà2ScSULEk háRVXZ6hXpt 2ScSULEkcho m2ScSULEkình ng2ScSULEkhe thôi2ScSULEk. ThRVXZ6hXpật RVXZ6hXpra 2ScSULEkký ứcco4H sâRVXZ6hXpu đậ2ScSULEkm nh2ScSULEkất vềRVXZ6hXp cuộco4Hc thRVXZ6hXpi co4Hấy chính2ScSULEk là2ScSULEk lRVXZ6hXpễ t2ScSULEkrao giảico4H, hôco4Hm co4Hđó co4HMạc Hoàco4Hnh bco4Hước lênRVXZ6hXp tco4Hặng co4Hhoa, mỉm2ScSULEk cco4Hười nó2ScSULEki mộtRVXZ6hXp RVXZ6hXpcâu RVXZ6hXpvô cùnco4Hg 2ScSULEkkinh điển,RVXZ6hXp co4H“Năm RVXZ6hXpnay dRVXZ6hXpù sRVXZ6hXpao cũngco4H ngo2ScSULEkài dự2ScSULEk đco4Hoán”, co4Htoàn trườngco4H xco4Hôn xao.

Thẩm HRVXZ6hXpạ Th2ScSULEkụy ngco4Hhĩ đ2ScSULEkến RVXZ6hXpđây, 2ScSULEkkhông khỏiRVXZ6hXp cảRVXZ6hXpm tRVXZ6hXphán co4Hmột tiếnco4Hg, RVXZ6hXptuổi tr2ScSULEkẻ th2ScSULEkật nhiềuco4H hRVXZ6hXpoài bão.

Lạc Trăco4Hn lạ2ScSULEki hco4Hát RVXZ6hXpmột 2ScSULEkbài tiến2ScSULEkg an2ScSULEkh rồ2ScSULEki điRVXZ6hXp xuống,2ScSULEk vưco4Hơn taco4Hy đónRVXZ6hXp co4Hlấy RVXZ6hXply s2ScSULEkoda co4HThẩm RVXZ6hXpHạ Thụ2ScSULEky đưa.

“Chị LạcRVXZ6hXp TrRVXZ6hXpăn, chị2ScSULEk quả2ScSULEk lRVXZ6hXpà châ2ScSULEkn nhân2ScSULEk kco4Hhông lộ2ScSULEk cco4Hhân tRVXZ6hXpướng.” TRVXZ6hXphập TRVXZ6hXpam co4Hvỗ tayco4H, mắtco4H lRVXZ6hXpấp lá2ScSULEknh tRVXZ6hXpim hồng.

“Tôi co4Hcòn chânco4H co4Hthật hơn2ScSULEk nữaco4H cco4Hơ, nàRVXZ6hXpo lạco4Hi đây,2ScSULEk uố2ScSULEkng rượu2ScSULEk vớico4H 2ScSULEkchị, kRVXZ6hXphông sco4Hay khôngRVXZ6hXp về.”

“Vâng, chịco4H nco4Hói thế2ScSULEk RVXZ6hXpnào, ThậpRVXZ6hXp TRVXZ6hXpam cco4Hũng th2ScSULEkeo hầu.”

“Thế co4Hnày l2ScSULEkà 2ScSULEkthế nào?”2ScSULEk Liê2ScSULEkn Ânco4H co4Hcuối cùco4Hng đãco4H nhRVXZ6hXpìn rco4Ha co4Hchút bRVXZ6hXpất thường.

“Thỉnh thoRVXZ6hXpảng lại2ScSULEk pháco4Ht tác2ScSULEk một2ScSULEk lầco4Hn, thư2ScSULEkờng t2ScSULEkhôi.” 2ScSULEkThẩm RVXZ6hXpHạ Thụyco4H cưRVXZ6hXpời h2ScSULEkà RVXZ6hXphà RVXZ6hXphai tiRVXZ6hXpếng, nco4Hgoảnh đầuco4H nhìRVXZ6hXpn RVXZ6hXpdi độngRVXZ6hXp củ2ScSULEka LạcRVXZ6hXp co4HTrăn đặt2ScSULEk RVXZ6hXptrên RVXZ6hXpbàn RVXZ6hXptrà lại2ScSULEk co4Hđang rungRVXZ6hXp, “Cco4Hó c2ScSULEkần bảoco4H với2ScSULEk nRVXZ6hXpó khôn2ScSULEkg, đi2ScSULEkện thoạRVXZ6hXpi củaRVXZ6hXp nó2ScSULEk co4Hđã kê2ScSULEku n2ScSULEkăm lầRVXZ6hXpn r2ScSULEkồi?” Thẩmco4H 2ScSULEkHạ Thụy2ScSULEk RVXZ6hXpcầm co4Hdi độngco4H lênRVXZ6hXp, nhíuRVXZ6hXp co4Hmày, “Hạco4H Thiênco4H Liên?”

Thẩm HạRVXZ6hXp co4HThụy hấtRVXZ6hXp đầ2ScSULEku thoánRVXZ6hXpg liếcco4H qRVXZ6hXpua RVXZ6hXpLạc 2ScSULEkTrăn đ2ScSULEkang đua2ScSULEk rượco4Hu cRVXZ6hXpùng Thập2ScSULEk RVXZ6hXpTam co4Hthiếu, b2ScSULEkỗng nhiên2ScSULEk mỉRVXZ6hXpm 2ScSULEkcười nóco4Hi v2ScSULEkới L2ScSULEkiên Ân,RVXZ6hXp “Ch2ScSULEkị LiêRVXZ6hXpn, co4Hcó RVXZ6hXpmuốn xco4Hem tròco4H vco4Hui không?”

Liên Âco4Hn nhưRVXZ6hXp chìRVXZ6hXpm tronco4Hg sươngco4H mù.

Thẩm Hạco4H Thụy2ScSULEk lco4Hại bậco4Ht 2ScSULEkcười 2ScSULEkha 2ScSULEkhả, tiếpRVXZ6hXp RVXZ6hXpđó RVXZ6hXplập tứco4Hc c2ScSULEkúi đ2ScSULEkầu mở2ScSULEk mànRVXZ6hXp hìnhRVXZ6hXp dco4Hi độngco4H của2ScSULEk LạRVXZ6hXpc TRVXZ6hXprăn, gửi2ScSULEk tico4Hn nhắnco4H, hco4Hai tin.

Nội duco4Hng giốco4Hng co4Hnhau, đềuco4H co4Hlà, [co4HEm uốco4Hng saco4Hy quáRVXZ6hXp, 2ScSULEkcưng RVXZ6hXpà, tớico4H đóco4Hn e2ScSULEkm đi.2ScSULEk] 2ScSULEkcòn bổRVXZ6hXp 2ScSULEksung t2ScSULEkhêm địaRVXZ6hXp chỉ2ScSULEk c2ScSULEkụ thể.

—-***—-

[1] 2ScSULEkBài co4Hhát n2ScSULEkày RVXZ6hXpcó nhiềco4Hu đo2ScSULEkạn “la2ScSULEk laRVXZ6hXp” RVXZ6hXp: ))

[2] ý2ScSULEk co4Hchỉ RVXZ6hXpchân chóco4H (RVXZ6hXp= n2ScSULEkịnh hót)2ScSULEk, tco4Hức co4Hkêu T2ScSULEkhẩm Hco4Hạ ThụyRVXZ6hXp bRVXZ6hXpiết cácco4Hh nịnhco4H nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

RVXZ6hXp"" 

Tiếng dco4Hi độnco4Hg vanco4Hg lênco4H, pco4Hhá v2ScSULEkỡ mộtRVXZ6hXp co4Hcuộc hội2ScSULEk ng2ScSULEkhị thRVXZ6hXpảo luRVXZ6hXpận ng2ScSULEkhiêm túc.co4H MạcRVXZ6hXp Ho2ScSULEkành ngco4Hồi 2ScSULEktrên ghếco4H 2ScSULEkchủ tọaRVXZ6hXp cRVXZ6hXpầm lấyRVXZ6hXp chco4Hiếc điệnco4H tco4Hhoại mRVXZ6hXpàu đeco4Hn siêuRVXZ6hXp mỏRVXZ6hXpng đco4Hặt trêRVXZ6hXpn mépco4H bàn,RVXZ6hXp hco4Hai giâ2ScSULEky sco4Hau, bà2ScSULEkn 2ScSULEktay co4Hnắm RVXZ6hXpdi động2ScSULEk RVXZ6hXpnhất co4Hthời siếtRVXZ6hXp ch2ScSULEkặt lại.

Lúc H2ScSULEkạ Thiê2ScSULEkn LiênRVXZ6hXp chạyRVXZ6hXp đếRVXZ6hXpn phònco4Hg qRVXZ6hXpuán RVXZ6hXpbar đãRVXZ6hXp tRVXZ6hXphấy Lạc2ScSULEk Trănco4H đa2ScSULEkng nằmRVXZ6hXp tr2ScSULEkong lò2ScSULEkng 2ScSULEkmột 2ScSULEkgã đẹp2ScSULEk tra2ScSULEki, cRVXZ6hXpong nRVXZ6hXpgười không2ScSULEk RVXZ6hXpđược thoảRVXZ6hXpi RVXZ6hXpmái, nh2ScSULEkớ co4Hlại co4Hkhi nRVXZ6hXpãy mìnco4Hh vượtco4H co4Hba co4Hcái đènco4H đRVXZ6hXpỏ RVXZ6hXpliên 2ScSULEktiếp, khôn2ScSULEkg khỏRVXZ6hXpi lắco4Hc đầu2ScSULEk cườico4H khổ.

Trên co4Hbàn trRVXZ6hXpà bRVXZ6hXpày 2ScSULEkla liRVXZ6hXpệt RVXZ6hXpbia bọ2ScSULEkt cco4Hùng mấRVXZ6hXpy RVXZ6hXpchai rưco4Hợu ngoco4Hại 2ScSULEkcao cấ2ScSULEkp 2ScSULEkcó 2ScSULEkniên co4Hđại lâRVXZ6hXpu đco4Hời, troco4Hng co4Hly rco4Hượu rótRVXZ6hXp đầy2ScSULEk nhữngco4H loại2ScSULEk rượu2ScSULEk co4Hhỗn tco4Hạp màuRVXZ6hXp co4Hsắc khôn2ScSULEkg đồng2ScSULEk nhất,co4H hco4Hắn biếtco4H tửco4Hu lượngRVXZ6hXp củRVXZ6hXpa cô2ScSULEk kRVXZ6hXphông tồico4H, cóRVXZ6hXp thể2ScSULEk nco4Hói làRVXZ6hXp cựcRVXZ6hXp kỳRVXZ6hXp kháRVXZ6hXp, nhco4Hưng p2ScSULEkha rượuco4H, không2ScSULEk sRVXZ6hXpay cũ2ScSULEkng khóco4H. Hạ2ScSULEk ThiRVXZ6hXpên LiênRVXZ6hXp đứng2ScSULEk RVXZ6hXpở cửaco4H mộtRVXZ6hXp RVXZ6hXplúc RVXZ6hXpmới cRVXZ6hXpất bướcco4H đếRVXZ6hXpn co4Hbên co4HLạc co4HTrăn, hắco4Hn giờ2ScSULEk co4Hnày chco4Hỉ RVXZ6hXphy vco4Họng cco4Hô kRVXZ6hXphông mưRVXZ6hXpợn rco4Hượu làmco4H càn.

“Lạc Trăn.”

Không trảRVXZ6hXp lời.

“Chị Lạco4Hc TRVXZ6hXprăn uống2ScSULEk RVXZ6hXpsay thường2ScSULEk rấ2ScSULEkt yên2ScSULEk ổn.”

Hạ Thiênco4H Liê2ScSULEkn ngẩn2ScSULEkg co4Hđầu nhìnRVXZ6hXp g2ScSULEkã tRVXZ6hXprai than2ScSULEkh túRVXZ6hXp co4Hvừa nóico4H c2ScSULEkhuyện, “2ScSULEkCậu vấco4Ht RVXZ6hXpvả quá.”

Thập Ta2ScSULEkm cưRVXZ6hXpời cư2ScSULEkời, “KhôngRVXZ6hXp RVXZ6hXpsao, đâyRVXZ6hXp l2ScSULEkà tráchRVXZ6hXp nRVXZ6hXphiệm của2ScSULEk tôi.”

Hạ Thico4Hên co4HLiên RVXZ6hXphơi nhếchRVXZ6hXp 2ScSULEkkhóe miệng,co4H c2ScSULEkúi ngưRVXZ6hXpời đ2ScSULEkịnh nâng2ScSULEk Lạcco4H Tră2ScSULEkn dậy.

“Để chịRVXZ6hXp ấy2ScSULEk nRVXZ6hXpgủ mộco4Ht lRVXZ6hXpát đã,2ScSULEk RVXZ6hXpnếu khôn2ScSULEkg chịRVXZ6hXp 2ScSULEkấy sẽco4H ph2ScSULEkát cáu.”RVXZ6hXp ThRVXZ6hXpập 2ScSULEkTam ngăn2ScSULEk cản,RVXZ6hXp cco4Hâu co4Hnày cũn2ScSULEkg cRVXZ6hXpoi nhRVXZ6hXpư là2ScSULEk thậRVXZ6hXpt lòng.

Hạ Thiênco4H Liêco4Hn ngừ2ScSULEkng lại,RVXZ6hXp gi2ScSULEkơ cổco4H co4Htay co4Hnhìn đồRVXZ6hXpng hồ,RVXZ6hXp RVXZ6hXp“Năm phúRVXZ6hXpt nữa2ScSULEk đượcco4H không?”

Thập TRVXZ6hXpam hRVXZ6hXpíp mắ2ScSULEkt, co4Hcầm cco4Hhai 2ScSULEkbia trên2ScSULEk 2ScSULEkbàn 2ScSULEkuống RVXZ6hXpmấy ngụco4Hm, khônRVXZ6hXpg nó2ScSULEki gì.

Một RVXZ6hXplát sco4Hau Hco4Hạ Thco4Hiên Lco4Hiên vươnRVXZ6hXp ta2ScSULEky co4Hkéo l2ScSULEkấy RVXZ6hXpeo 2ScSULEkLạc Tră2ScSULEkn, ch2ScSULEkỉ 2ScSULEklà vẫnco4H chco4Hưa đợ2ScSULEki hắnco4H có2ScSULEk động2ScSULEk RVXZ6hXptác tiếco4Hp theoco4H, một2ScSULEk bàn2ScSULEk taco4Hy đRVXZ6hXpột nco4Hhiên táRVXZ6hXpch ta2ScSULEky hắRVXZ6hXpn ra.

“Để tco4Hôi.” Giọco4Hng nóRVXZ6hXpi đRVXZ6hXpạm nhạtRVXZ6hXp RVXZ6hXpcó vco4Hị 2ScSULEkxa cco4Hách t2ScSULEkrời sinh.

Hạ ThiênRVXZ6hXp L2ScSULEkiên qco4Huay đầu2ScSULEk l2ScSULEkại nhìnRVXZ6hXp, RVXZ6hXplập tco4Hức cườiRVXZ6hXp nRVXZ6hXpói, 2ScSULEk“Mạc RVXZ6hXptiên s2ScSULEkinh, ngưỡngRVXZ6hXp 2ScSULEkmộ đã2ScSULEk lâu.”

Mạc Hoà2ScSULEknh ngco4Hhiêng đầu,2ScSULEk 2ScSULEkkhẽ g2ScSULEkật, “Tô2ScSULEki cco4Hũng vậy.”

Hạ 2ScSULEkThiên Li2ScSULEkên cườiRVXZ6hXp lặnco4Hg co4Hlẽ, “co4HCó lRVXZ6hXpẽ chún2ScSULEkg 2ScSULEkta co4Hnên n2ScSULEkgồi xuốngRVXZ6hXp tco4Hrò chuco4Hyện co4Hmột lát.”

“Cần thiết2ScSULEk 2ScSULEkkhông?” Mạco4Hc Hoành2ScSULEk hỏi,2ScSULEk khẩuco4H khíRVXZ6hXp đRVXZ6hXpã chốco4Hi từ.

“Chí ítco4H chú2ScSULEkng t2ScSULEka c2ScSULEkó cco4Hùng mộtRVXZ6hXp chủco4H đề.”

Mạc Hoàco4Hnh 2ScSULEknhìn lạ2ScSULEki RVXZ6hXpHạ 2ScSULEkThiên Lico4Hên, vẻco4H m2ScSULEkặt điềm2ScSULEk đạm,2ScSULEk “co4HTôi khco4Hông cảmco4H thấco4Hy 2ScSULEkcần thico4Hết phảiRVXZ6hXp cóRVXZ6hXp cuộ2ScSULEkc đàmco4H lRVXZ6hXpuận này.”

“Thế ư?”co4H co4HSắc mặtco4H Hạco4H Thiên2ScSULEk LiRVXZ6hXpên chốcRVXZ6hXp RVXZ6hXplát 2ScSULEktrở nênco4H nghiêmco4H túc.

Trong co4Hmê mco4Han, giọng2ScSULEk nó2ScSULEki trầm2ScSULEk thấpco4H co4Hquen thuco4Hộc khiếnRVXZ6hXp 2ScSULEkgiấc ngủ2ScSULEk củaco4H Lạco4Hc 2ScSULEkTrăn cựco4Hc co4Hkỳ buồnRVXZ6hXp bực,co4H giữaRVXZ6hXp lúcRVXZ6hXp ngẩco4Hn nRVXZ6hXpgơ cco4Hó mộtRVXZ6hXp cco4Hánh t2ScSULEkay ôm2ScSULEk lấyRVXZ6hXp co4Heo côRVXZ6hXp, vữngco4H vRVXZ6hXpàng 2ScSULEkđỡ co4Hcô ngồ2ScSULEki d2ScSULEkậy, huyệtRVXZ6hXp tháiRVXZ6hXp dưRVXZ6hXpơng đauco4H nhRVXZ6hXpức, dưới2ScSULEk chânRVXZ6hXp lạco4Hi yế2ScSULEku ớt2ScSULEk vôco4H lực,2ScSULEk cơ2ScSULEk thểRVXZ6hXp k2ScSULEkhó chịu2ScSULEk nhưco4H thể2ScSULEk bco4Hị têco4H liệt.

Lạc TRVXZ6hXprăn vươn2ScSULEk RVXZ6hXptay RVXZ6hXpvỗ lênco4H tránco4H, cco4Hô khônRVXZ6hXpg dámRVXZ6hXp 2ScSULEkchắc liệuco4H mìRVXZ6hXpnh có2ScSULEk phải2ScSULEk RVXZ6hXpmơ mơRVXZ6hXp co4Hmàng màn2ScSULEkg trco4Hong cơn2ScSULEk sco4Hay, vì2ScSULEk thco4Hế lú2ScSULEkc nRVXZ6hXpày mớ2ScSULEki cả2ScSULEkm giáRVXZ6hXpc đượRVXZ6hXpc ngườRVXZ6hXpi RVXZ6hXpđang ôm2ScSULEk RVXZ6hXpcô lco4Hà MRVXZ6hXpạc Hoành,co4H co4Hmà cảmco4H xúRVXZ6hXpc co4Hnày RVXZ6hXpkhiến RVXZ6hXpcô bấtco4H a2ScSULEkn mRVXZ6hXpột cácRVXZ6hXph khóRVXZ6hXp hiểu.

“Tránh ra…”2ScSULEk 2ScSULEkLạc RVXZ6hXpTrăn hơico4H l2ScSULEkộ vẻ2ScSULEk mệtRVXZ6hXp mỏco4Hi đẩRVXZ6hXpy ngưRVXZ6hXpời 2ScSULEkbên c2ScSULEkạnh RVXZ6hXpra, ngco4Hã vềRVXZ6hXp sRVXZ6hXpô phaRVXZ6hXp, thậtco4H rRVXZ6hXpa cô2ScSULEk rấtco4H muRVXZ6hXpốn 2ScSULEknói vRVXZ6hXpới ngườiRVXZ6hXp này,co4H khôn2ScSULEkg cóco4H việRVXZ6hXpc gìRVXZ6hXp 2ScSULEkthì đừngco4H dùnco4Hg nhãRVXZ6hXpn hiRVXZ6hXpệu sữa2ScSULEk tRVXZ6hXpắm, dầRVXZ6hXpu gộco4Hi ấy2ScSULEk nữco4Ha, ch2ScSULEko co4Hdù muốnRVXZ6hXp dùco4Hng RVXZ6hXpcũng không2ScSULEk đượcRVXZ6hXp tỏa2ScSULEk 2ScSULEkra cùng2ScSULEk m2ScSULEkột loạco4Hi cảco4Hm giác.

“Đừng chRVXZ6hXpạm co4Hvào tô2ScSULEki, tôiRVXZ6hXp rấtco4H khRVXZ6hXpỏe.” M2ScSULEkùi RVXZ6hXphương qRVXZ6hXpuen thuộc2ScSULEk đến2ScSULEk gco4Hần, RVXZ6hXpLạc Trănco4H lRVXZ6hXpại đẩyco4H nco4Hgười muốRVXZ6hXpn đỡRVXZ6hXp co4Hcô mRVXZ6hXpột co4Hlần nữa.

Một lúc2ScSULEk 2ScSULEklâu sauco4H, tco4Hhanh RVXZ6hXpâm ấm2ScSULEk RVXZ6hXpáp mộcRVXZ6hXp RVXZ6hXpmạc v2ScSULEkang lco4Hên, “Lạc2ScSULEk T2ScSULEkrăn, anRVXZ6hXph đưa2ScSULEk RVXZ6hXpem v2ScSULEkề, e2ScSULEkm uco4Hống sa2ScSULEky rồi.”

Lạc TrRVXZ6hXpăn thco4Hấy 2ScSULEkquái l2ScSULEkạ, saRVXZ6hXpo hô2ScSULEkm nRVXZ6hXpay co4Hđâu đâu2ScSULEk 2ScSULEkcũng 2ScSULEktoàn cảm2ScSULEk gi2ScSULEkác cco4Hó n2ScSULEkgười co4Hquen, cốRVXZ6hXp gắco4Hng mởco4H RVXZ6hXpto co4Hhai mắtRVXZ6hXp, tco4Hầm nco4Hhìn mơRVXZ6hXp co4Hhồ, nhưnco4Hg 2ScSULEkrõ RVXZ6hXpràng 2ScSULEkkhuôn mặt2ScSULEk hiệnco4H rRVXZ6hXpa trước2ScSULEk 2ScSULEkmắt chín2ScSULEkh làRVXZ6hXp Hạ2ScSULEk T2ScSULEkhiên Liên,2ScSULEk “…2ScSULEk 2ScSULEkHạ Thiên2ScSULEk Liên?”

“Ừ.” Hạco4H Thiênco4H co4HLiên cười2ScSULEk mộtRVXZ6hXp cáRVXZ6hXpch ýRVXZ6hXp vRVXZ6hXpị mù2ScSULEk RVXZ6hXpmịt, n2ScSULEkhân tiện2ScSULEk nắ2ScSULEkm lRVXZ6hXpấy t2ScSULEkay cô.

“Sao an2ScSULEkh RVXZ6hXplại 2ScSULEkở đây…co4H” 2ScSULEkÝ thco4Hức hã2ScSULEky co4Hcòn hơico4H tco4Hỉnh táo.

“Đến đRVXZ6hXpón e2ScSULEkm.” HạRVXZ6hXp T2ScSULEkhiên co4HLiên đco4Hỡ RVXZ6hXplấy b2ScSULEkờ vco4Hai co4HLạc Trăn.

Lạc RVXZ6hXpTrăn đứngRVXZ6hXp dậy,co4H đầRVXZ6hXpu nặngco4H n2ScSULEkhư đRVXZ6hXpeo 2ScSULEkchì, “RVXZ6hXpEm mRVXZ6hXpuốn ngủ.”

“Về lạRVXZ6hXpi nRVXZ6hXpgủ tiếp,co4H nhé?”

Lạc TrăRVXZ6hXpn bỗnco4Hg nhiRVXZ6hXpên b2ScSULEkật co4Hcười RVXZ6hXphì hco4Hì, “co4HHạ ThiênRVXZ6hXp Li2ScSULEkên, aco4Hnh cco4Hó co4Htình 2ScSULEký vớ2ScSULEki e2ScSULEkm à?”

Bốn phíRVXZ6hXpa 2ScSULEktĩnh l2ScSULEkặng RVXZ6hXpba gRVXZ6hXpiây. “Ừ,co4H v2ScSULEkề điểm2ScSULEk này2ScSULEk RVXZ6hXpanh đãco4H co4Hthể hiệnRVXZ6hXp 2ScSULEkrõ ràn2ScSULEkg rồi.RVXZ6hXp” NgữRVXZ6hXp điệu2ScSULEk chứa2ScSULEk 2ScSULEký cườiRVXZ6hXp chậmco4H rãRVXZ6hXpi RVXZ6hXpnói ra2ScSULEk, maRVXZ6hXpng co4Htheo sựco4H thco4Hẳng 2ScSULEktrắn tRVXZ6hXpriệt để2ScSULEk 2ScSULEkhiếm thấy.

Lạc co4HTrăn RVXZ6hXpcúi co4Hđầu khẽco4H cười,RVXZ6hXp “Cóco4H tìnhRVXZ6hXp ýco4H… ha…2ScSULEk eRVXZ6hXpm co4Hcũng cả2ScSULEkm co4Hthấy coRVXZ6hXpn ngườico4H aco4Hnh rấtco4H tco4Hhú vị…”RVXZ6hXp LạcRVXZ6hXp 2ScSULEkTrăn l2ScSULEkắc lắcRVXZ6hXp đầu,RVXZ6hXp đầuRVXZ6hXp cco4Hàng nặco4Hng, RVXZ6hXpkhông quco4Hản nổi2ScSULEk mạcRVXZ6hXph 2ScSULEksuy RVXZ6hXpnghĩ, co4Hvẫn tiếpco4H tco4Hục RVXZ6hXplẩm co4Hbẩm co4Hnói mớco4H, “co4HĐi thôi…RVXZ6hXp đưco4Ha co4Hbổn tiểco4Hu t2ScSULEkhư… v2ScSULEkề nhRVXZ6hXpà, eRVXZ6hXpm mRVXZ6hXpuốn ngủ…RVXZ6hXp” LồnRVXZ6hXpg RVXZ6hXpngực ph2ScSULEkiền muco4Hộn RVXZ6hXpkhó chịco4Hu, t2ScSULEkừng đợtRVXZ6hXp 2ScSULEkbuồn n2ScSULEkôn trco4Hào lêco4Hn, 2ScSULEknão bộRVXZ6hXp cco4Ho 2ScSULEkrút ng2ScSULEkày càngco4H 2ScSULEksít chặt2ScSULEk, giống2ScSULEk như2ScSULEk mRVXZ6hXpuốn nứtRVXZ6hXp toácco4H ra.

“Vâng, đại2ScSULEk tiểu2ScSULEk co4Hthư, lco4Hập tứ2ScSULEkc đưaRVXZ6hXp 2ScSULEkem về2ScSULEk co4Hnhà đây.co4H” KhôngRVXZ6hXp khỏico4H bật2ScSULEk cườ2ScSULEki, quả2ScSULEk tRVXZ6hXphực cco4Há tíRVXZ6hXpnh hơico4H ầ2ScSULEkm ĩ,co4H nhưn2ScSULEkg 2ScSULEkhoàn t2ScSULEkoàn cóco4H thểco4H co4Hchấp nhậnco4H, 2ScSULEkHạ co4HThiên L2ScSULEkiên co4Hôm RVXZ6hXpLạc T2ScSULEkrăn bưco4Hớc 2ScSULEkra bê2ScSULEkn ngoài.

Lạc Tco4Hrăn cRVXZ6hXpảm 2ScSULEkgiác nco4Hhư RVXZ6hXpmình đangco4H gco4Hiẫm lên2ScSULEk bọt2ScSULEk biểco4Hn, chỉco4H c2ScSULEkó thể2ScSULEk yếu2ScSULEk ớRVXZ6hXpt RVXZ6hXptựa vRVXZ6hXpào RVXZ6hXpHạ ThiêRVXZ6hXpn Liêco4Hn, mặcRVXZ6hXp c2ScSULEkho h2ScSULEkắn ké2ScSULEko đi.

Đôi v2ScSULEkợ c2ScSULEkhồng soco4Hn dRVXZ6hXpựa sát2ScSULEk và2ScSULEko nhco4Hau rời2ScSULEk co4Hđi, troco4Hng g2ScSULEkian phòRVXZ6hXpng chì2ScSULEkm và2ScSULEko m2ScSULEkột mRVXZ6hXpảnh tRVXZ6hXpĩnh mịch2ScSULEk, đco4Hến kh2ScSULEki MạcRVXZ6hXp HRVXZ6hXpoành co4Hở mộtRVXZ6hXp bênRVXZ6hXp b2ScSULEkình tĩnco4Hh đứnRVXZ6hXpg lên,2ScSULEk đ2ScSULEkưa mộRVXZ6hXpt chiếcco4H thẻRVXZ6hXp 2ScSULEkcho T2ScSULEkhập Tam.

Thập 2ScSULEkTam phảRVXZ6hXpn ứngco4H lạco4Hi li2ScSULEkền vRVXZ6hXpội và2ScSULEkng x2ScSULEkua tRVXZ6hXpay, “co4HChi phRVXZ6hXpí cRVXZ6hXpủa ch2ScSULEkị LạcRVXZ6hXp Tr2ScSULEkăn đềuco4H đư2ScSULEkợc m2ScSULEkiễn co4Hphí.” ThầnRVXZ6hXp 2ScSULEksắc MạcRVXZ6hXp HRVXZ6hXpoành đạmRVXZ6hXp nhạt,co4H nhRVXZ6hXpưng tco4Hia lạnh2ScSULEk RVXZ6hXplùng tiềRVXZ6hXpm ẩn2ScSULEk t2ScSULEkrong RVXZ6hXpcon ng2ScSULEkươi l2ScSULEkại vRVXZ6hXpô cùRVXZ6hXpng co4Hrõ co4Hnét. Th2ScSULEkập Tco4Ham đa2ScSULEkng muRVXZ6hXpốn RVXZ6hXplên co4Htiếng co4Hnói gì2ScSULEk đó,2ScSULEk Mạc2ScSULEk Hoà2ScSULEknh đ2ScSULEkã đẩyco4H cửaco4H rco4Ha ngoài.

“Quan h2ScSULEkệ ta2ScSULEkm giáRVXZ6hXpc đ2ScSULEkiển hình,RVXZ6hXp mộtco4H tco4Hừ thôi2ScSULEk, RVXZ6hXptầm thườngco4H.” Thẩmco4H 2ScSULEkHạ co4HThụy co4Hvẫn nco4Hép tronco4Hg gócco4H tốiRVXZ6hXp g2ScSULEkặm nửa2ScSULEk quảRVXZ6hXp dco4Hưa 2ScSULEkhấu 2ScSULEkxong, phRVXZ6hXpun RVXZ6hXpra mộtRVXZ6hXp từco4H co4Htrần thuậtRVXZ6hXp maRVXZ6hXpng tí2ScSULEknh tổRVXZ6hXpng kết,co4H “LiênRVXZ6hXp 2ScSULEkÂn, thấyRVXZ6hXp t2ScSULEkhế nào?”

Liên ÂRVXZ6hXpn ng2ScSULEkồi RVXZ6hXpxổm bêco4Hn cạnhRVXZ6hXp s2ScSULEkau m2ScSULEkột lúcco4H iRVXZ6hXpm RVXZ6hXplặng mớico4H tRVXZ6hXprầm mRVXZ6hXpặc gật2ScSULEk đầu,2ScSULEk “CRVXZ6hXpô gáco4Hi thco4Hì qRVXZ6hXpuá tầRVXZ6hXpm thường,2ScSULEk như2ScSULEkng đRVXZ6hXpàn ông2ScSULEk lạico4H khônRVXZ6hXpg tầmco4H co4Hthường, nếco4Hu RVXZ6hXpcó thểco4H hốtRVXZ6hXp vàRVXZ6hXpo tco4Hrong co4Hquán —-”

Hạ Thco4Hiên Liê2ScSULEkn dìu2ScSULEk Lạco4Hc T2ScSULEkrăn lê2ScSULEkn xe2ScSULEk, co4Hgiúp RVXZ6hXpcô càRVXZ6hXpi dâyRVXZ6hXp co4Han tco4Hoàn, “RVXZ6hXpCó thể2ScSULEk 2ScSULEkbiến co4Hmình 2ScSULEkthành thếRVXZ6hXp này,2ScSULEk eRVXZ6hXpm cRVXZ6hXpũng lợi2ScSULEk h2ScSULEkại đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ Thiê2ScSULEkn LiêRVXZ6hXpn sữngco4H sco4Hờ, ngồRVXZ6hXpi t2ScSULEkrở lạiRVXZ6hXp vco4Hị RVXZ6hXptrí 2ScSULEkcủa 2ScSULEkmình, kco4Hhẽ cườiRVXZ6hXp thRVXZ6hXpành tiếngco4H, “ĐâyRVXZ6hXp cóRVXZ6hXp thểco4H c2ScSULEkoi nhco4Hư mộtco4H mRVXZ6hXpũi tco4Hên trúRVXZ6hXpng co4Hhai đícRVXZ6hXph trênco4H mRVXZ6hXpột co4Hgiá co4Htrị nàco4Ho đRVXZ6hXpó không?”

Ngoảnh đầ2ScSULEku nco4Hhìn gươco4Hng mặt2ScSULEk manco4Hg vẻ2ScSULEk thuầRVXZ6hXpn khiếco4Ht 2ScSULEkvô c2ScSULEkùng RVXZ6hXptrong mê2ScSULEk mco4Han, co4Hbất đắcRVXZ6hXp d2ScSULEkĩ thRVXZ6hXpở dài2ScSULEk, “CốRVXZ6hXp n2ScSULEkhóc n2ScSULEkày q2ScSULEkuả đúngco4H là2ScSULEk m2ScSULEkột 2ScSULEktai họa.”co4H Bấ2ScSULEkt thìnRVXZ6hXph lình,RVXZ6hXp Lạc2ScSULEk TrRVXZ6hXpăn vươn2ScSULEk tRVXZ6hXpay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”