You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một giaEcFZn e4ZiMh6cphòng quánEcFZ be4ZiMh6car, Lạce4ZiMh6c TEcFZrăn, G86jLCzhLiên Âe4ZiMh6cn, ThEcFZẩm e4ZiMh6cHạ Thụy,EcFZ TG86jLCzhhất ThấtEcFZ e4ZiMh6cxiêu vẹG86jLCzho e4ZiMh6cvắt ngườiG86jLCzh lênEcFZ sôG86jLCzh EcFZpha táne4ZiMh6c gẫuEcFZ, hG86jLCzhai cEcFZậu ấme4ZiMh6c cEcFZa EcFZhát ởG86jLCzh bêG86jLCzhn trên,G86jLCzh EcFZhát “NhữngG86jLCzh be4ZiMh6công hoG86jLCzha kia”EcFZ EcFZcủa PEcFZhác Thụ.

“Thập TaEcFZm, đừngEcFZ “la”e4ZiMh6c nữe4ZiMh6ca [e4ZiMh6c1], tG86jLCzhôi nghG86jLCzhe sEcFZắp te4ZiMh6cắt thởG86jLCzh đâEcFZy nàyG86jLCzh, e4ZiMh6cđổi G86jLCzhbài G86jLCzhnào vuEcFZi e4ZiMh6chơn đi!”G86jLCzh LG86jLCzhạc Tre4ZiMh6căn némEcFZ mộtEcFZ cáiEcFZ gốG86jLCzhi ôG86jLCzhm qua.

“Được, EcFZvậy cEcFZhị e4ZiMh6cthích nG86jLCzhghe bàe4ZiMh6ci nàoe4ZiMh6c?” ThEcFZập G86jLCzhTam kiềme4ZiMh6c lạiG86jLCzh giọnge4ZiMh6c cae4ZiMh6co đEcFZã “la”EcFZ đếnEcFZ pG86jLCzhhân nửa,e4ZiMh6c nịnhEcFZ nọtG86jLCzh hỏie4ZiMh6c Lạce4ZiMh6c Trăn.

“Tao lạiG86jLCzh G86jLCzhcảm thấEcFZy rấG86jLCzht e4ZiMh6cdễ nghG86jLCzhe, taG86jLCzho thíche4ZiMh6c EcFZgiọng nàe4ZiMh6cy, cáiG86jLCzh gìEcFZ nhỉ,EcFZ EcFZu bEcFZuồn, đúG86jLCzhng e4ZiMh6ckhông e4ZiMh6cA Thụy?”

“Đúng, qEcFZuá đúng,G86jLCzh e4ZiMh6cchị LG86jLCzhiên nóG86jLCzhi đềuEcFZ đúng!”G86jLCzh TEcFZhẩm G86jLCzhHạ ThụyG86jLCzh cườiEcFZ G86jLCzhhề hề.

“Tao bảoe4ZiMh6c nEcFZày Thẩme4ZiMh6c HG86jLCzhạ ThG86jLCzhụy, che4ZiMh6cân nàyEcFZ củae4ZiMh6c màye4ZiMh6c dEcFZỡ te4ZiMh6cừ trênEcFZ thâe4ZiMh6cn chóe4ZiMh6c xuốEcFZng à,G86jLCzh sG86jLCzhau G86jLCzhđó lắpe4ZiMh6c lG86jLCzhên ngườiEcFZ mìne4ZiMh6ch hảG86jLCzh e4ZiMh6c[2].” Lạce4ZiMh6c TrG86jLCzhăn giơe4ZiMh6c châne4ZiMh6c EcFZhung he4ZiMh6cãn chọG86jLCzhc loạnG86jLCzh EcFZtrên đEcFZùi cEcFZủa ThẩmG86jLCzh Hạe4ZiMh6c Thụy.

“Ơ hae4ZiMh6cy, quấyEcFZ e4ZiMh6crối EcFZtình dục.”

“Tao đánhEcFZ mày!”

Hai e4ZiMh6ccậu ấmG86jLCzh nEcFZhìn nhauEcFZ, chủEcFZ độngG86jLCzh chọG86jLCzhn mộtG86jLCzh EcFZbài EcFZtình cEcFZa he4ZiMh6cát đôi.

“Nói đe4ZiMh6ci EcFZnói lạiEcFZ,” Liêe4ZiMh6cn ÂG86jLCzhn nhìne4ZiMh6c EcFZvề phG86jLCzhía Lạe4ZiMh6cc G86jLCzhTrăn đanG86jLCzhg cEcFZuộn e4ZiMh6ctròn trêEcFZn G86jLCzhsô EcFZpha đơn,e4ZiMh6c “BạcG86jLCzhh G86jLCzhmã củae4ZiMh6c mEcFZày e4ZiMh6cđâu? Se4ZiMh6cao chG86jLCzhưa nghEcFZe e4ZiMh6cmày nhắce4ZiMh6c đG86jLCzhến nữaEcFZ nhỉ,G86jLCzh tG86jLCzhrước đâyG86jLCzh chẳe4ZiMh6cng phe4ZiMh6cải ngG86jLCzhày EcFZnào G86jLCzhcũng tre4ZiMh6ceo trênG86jLCzh miệne4ZiMh6cg sao?”

Thẩm HạEcFZ EcFZThụy e4ZiMh6cvừa nghEcFZe lie4ZiMh6cền cườie4ZiMh6c hEcFZô hố,EcFZ “EcFZNgười tEcFZa sEcFZớm khônG86jLCzhg G86jLCzhcần nóG86jLCzh rồe4ZiMh6ci, chịG86jLCzh LEcFZiên, chịe4ZiMh6c EcFZcố e4ZiMh6cý đG86jLCzhúng kEcFZhông?” EcFZThẩm HạG86jLCzh Thụye4ZiMh6c cònG86jLCzh EcFZnhớ me4ZiMh6cình đãG86jLCzh kG86jLCzhể chuG86jLCzhyện nEcFZày che4ZiMh6co G86jLCzhLiên e4ZiMh6cÂn, hơe4ZiMh6cn nữaEcFZ EcFZcòn kểEcFZ e4ZiMh6crất G86jLCzhsống độngG86jLCzh hìnEcFZh tượng.

Lạc Trăe4ZiMh6cn lúcG86jLCzh nàye4ZiMh6c G86jLCzhkhông EcFZhô ứngG86jLCzh EcFZvới ThẩEcFZm e4ZiMh6cHạ ThụG86jLCzhy e4ZiMh6cnữa, G86jLCzhngẩng đầuG86jLCzh ne4ZiMh6chìn trEcFZần nG86jLCzhhà lộnG86jLCzhg le4ZiMh6cẫy vàne4ZiMh6cg soEcFZn, me4ZiMh6cắt e4ZiMh6cchớp chớp.

“Không tEcFZiếp e4ZiMh6ctục EcFZnữa à?”G86jLCzh EcFZLiên ÂG86jLCzhn vôEcFZ cùG86jLCzhng kiEcFZnh ngạc.

“Chị tưởG86jLCzhng EcFZlà tiểuEcFZ e4ZiMh6cthuyết nhiềe4ZiMh6cu kỳEcFZ à,G86jLCzh đềuEcFZ lEcFZà chuyệG86jLCzhn EcFZcủa hae4ZiMh6ci năme4ZiMh6c trưe4ZiMh6cớc, xonG86jLCzhg e4ZiMh6cxuôi tG86jLCzhừ G86jLCzhlâu G86jLCzhrồi.” ThẩEcFZm Hạe4ZiMh6c ThụG86jLCzhy nâG86jLCzhng G86jLCzhly EcFZrượu hG86jLCzhướng quEcFZa Lạce4ZiMh6c TrăG86jLCzhn làme4ZiMh6c đG86jLCzhiệu EcFZbộ chG86jLCzhúc rượu.

“Không đúng,”e4ZiMh6c Le4ZiMh6ciên EcFZÂn ngồiEcFZ G86jLCzhthẳng G86jLCzhdậy, cG86jLCzhúi e4ZiMh6cđầu tEcFZrầm tEcFZư, “TG86jLCzhao e4ZiMh6cnhớ hae4ZiMh6ci năEcFZm G86jLCzhtrước, cáiEcFZ têG86jLCzhn bEcFZạch EcFZmã ấyG86jLCzh ce4ZiMh6chạy đếe4ZiMh6cn hỏie4ZiMh6c taEcFZo Lạe4ZiMh6cc TrănEcFZ xEcFZin hG86jLCzhọc trưG86jLCzhờng nào,e4ZiMh6c EcFZvẻ e4ZiMh6cmặt rấte4ZiMh6c thG86jLCzhành khEcFZẩn, re4ZiMh6cất tEcFZha e4ZiMh6cthiết, rEcFZất đEcFZau kG86jLCzhhổ, rấtEcFZ tG86jLCzhiều tụy,e4ZiMh6c e4ZiMh6csuýt nữaG86jLCzh tG86jLCzhao còne4ZiMh6c tưởG86jLCzhng LạEcFZc EcFZTrăn pEcFZhụ hắG86jLCzhn, đe4ZiMh6cương ne4ZiMh6chiên le4ZiMh6cát saEcFZu G86jLCzhtao EcFZlập tứcG86jLCzh tỉnEcFZh tEcFZáo, nghĩEcFZ cG86jLCzhái tEcFZhằng e4ZiMh6cnhóc ne4ZiMh6chư hEcFZắn, đãe4ZiMh6c bắEcFZt EcFZnạt EcFZem gáie4ZiMh6c EcFZnhà tEcFZao cònG86jLCzh dáG86jLCzhm giảe4ZiMh6c G86jLCzhbộ sG86jLCzhi tìnhEcFZ trướce4ZiMh6c EcFZmặt cEcFZhị đEcFZây, nhàG86jLCzho lêEcFZn e4ZiMh6cđánh cG86jLCzhho mEcFZột G86jLCzhtrận, kếte4ZiMh6c qEcFZuả —-”e4ZiMh6c EcFZLiên ÂnG86jLCzh ngừe4ZiMh6cng lạEcFZi e4ZiMh6cho hồe4ZiMh6ci lG86jLCzhâu, “BaEcFZ EcFZchiêu be4ZiMh6cị e4ZiMh6cchế ngG86jLCzhự, saG86jLCzhu đóG86jLCzh e4ZiMh6ctao vG86jLCzhì te4ZiMh6chân qEcFZuên nghĩae4ZiMh6c cG86jLCzhho hG86jLCzhắn địaEcFZ ce4ZiMh6chỉ, hắe4ZiMh6cn lEcFZiên tụce4ZiMh6c nóe4ZiMh6ci he4ZiMh6cai tiếnG86jLCzhg cảEcFZm ơn,G86jLCzh xonG86jLCzhg quG86jLCzhay ngườie4ZiMh6c chạye4ZiMh6c luôG86jLCzhn, tG86jLCzhao trônEcFZg thG86jLCzheo bG86jLCzhóng lG86jLCzhưng nEcFZôn nónEcFZg G86jLCzhấy e4ZiMh6cmà EcFZnghĩ, gãEcFZ đàne4ZiMh6c EcFZông tốtEcFZ te4ZiMh6chế nàyG86jLCzh chắce4ZiMh6c táme4ZiMh6c phầnG86jLCzh làG86jLCzh eG86jLCzhm gáiG86jLCzh G86jLCzhmình hiG86jLCzhểu lầme4ZiMh6c re4ZiMh6cồi.” NG86jLCzhói đếne4ZiMh6c EcFZđây, Le4ZiMh6ciên ÂG86jLCzhn ngẩe4ZiMh6cng đầue4ZiMh6c ánhEcFZ mắe4ZiMh6ct G86jLCzhhung ác,G86jLCzh “EcFZHóa EcFZra EcFZlà e4ZiMh6chỏi đểe4ZiMh6c che4ZiMh6cơi te4ZiMh6chôi à!”

Lạc Te4ZiMh6crăn EcFZvẫn nhìne4ZiMh6c EcFZlên trầnG86jLCzh nhàe4ZiMh6c, khôngEcFZ hềEcFZ độngEcFZ đậy,EcFZ tựEcFZa nhưEcFZ đG86jLCzhã cứEcFZng đờe4ZiMh6c ra.

“Em gáG86jLCzhi, kEcFZhông saG86jLCzho chG86jLCzhứ?” ThẩmG86jLCzh He4ZiMh6cạ Thụye4ZiMh6c G86jLCzhnghe EcFZxong EcFZcũng sữngEcFZ sờ,e4ZiMh6c đoEcFZạn hoànEcFZ hồne4ZiMh6c đe4ZiMh6cá ngườie4ZiMh6c e4ZiMh6cbên cạne4ZiMh6ch mộte4ZiMh6c cái.

“không saG86jLCzho, cóG86jLCzh thểG86jLCzh cEcFZó EcFZchuyện gEcFZì đượG86jLCzhc chứ.EcFZ” e4ZiMh6cLạc TrăEcFZn đứngG86jLCzh dậe4ZiMh6cy, cầe4ZiMh6cm G86jLCzhchai biG86jLCzha tre4ZiMh6cên be4ZiMh6càn tràG86jLCzh tre4ZiMh6cút mộte4ZiMh6c ngG86jLCzhụm, rồEcFZi EcFZđi lêG86jLCzhn be4ZiMh6cục G86jLCzhhát nhe4ZiMh6cận micEcFZro EcFZtrên taG86jLCzhy e4ZiMh6cThập Tae4ZiMh6cm, tươiEcFZ cườe4ZiMh6ci nG86jLCzhói, “Đếne4ZiMh6c tG86jLCzhao, tụEcFZi G86jLCzhmày ởe4ZiMh6c dướG86jLCzhi mEcFZà nghe4ZiMh6ce, ngEcFZhe lEcFZuôn che4ZiMh6co e4ZiMh6ctao nhá,G86jLCzh be4ZiMh6cổn tie4ZiMh6cểu thưe4ZiMh6c cG86jLCzhống hiếne4ZiMh6c EcFZca hátEcFZ, qG86jLCzhuán EcFZquân EcFZtop EcFZ10 daEcFZnh ce4ZiMh6ca EcFZcủa tG86jLCzhrường e4ZiMh6cE táG86jLCzhi e4ZiMh6cxuất lầG86jLCzhn đầuG86jLCzh tiêne4ZiMh6c, ne4ZiMh6cghìn vàne4ZiMh6cg cũngEcFZ kG86jLCzhhó cầu.”

“Tao cEcFZó nóiG86jLCzh chue4ZiMh6cyện gìe4ZiMh6c EcFZđáng đểEcFZ vG86jLCzhui e4ZiMh6cmừng à?”EcFZ LiêG86jLCzhn Âne4ZiMh6c nghiênG86jLCzhg e4ZiMh6cđầu hỏiG86jLCzh G86jLCzhThẩm EcFZHạ Thụy.

Thẩm HạEcFZ G86jLCzhThụy nEcFZhấp ngụme4ZiMh6c rượue4ZiMh6c nG86jLCzhhìn lêG86jLCzhn bục,G86jLCzh khônge4ZiMh6c lEcFZên tiếng.

Lạc TrănG86jLCzh EcFZhát liEcFZên tiếpe4ZiMh6c haEcFZi be4ZiMh6cài tiếnge4ZiMh6c anh.

“Không ngờG86jLCzh ve4ZiMh6cẫn cG86jLCzhó chútEcFZ te4ZiMh6chực EcFZlực.” LiG86jLCzhên EcFZÂn G86jLCzhđánh giáG86jLCzh mộtG86jLCzh cácEcFZh kháche4ZiMh6c quan.

“Không thếG86jLCzh thìEcFZ se4ZiMh6cao giànEcFZh e4ZiMh6cquán quânEcFZ G86jLCzhhả.” TG86jLCzhhẩm EcFZHạ Te4ZiMh6chụy mỉG86jLCzhm cườie4ZiMh6c, ce4ZiMh6cũng nhớG86jLCzh lạe4ZiMh6ci cuG86jLCzhộc the4ZiMh6ci cG86jLCzha EcFZhát G86jLCzhlàm G86jLCzhcho G86jLCzhcả tre4ZiMh6cường xe4ZiMh6côn e4ZiMh6cxao vàoEcFZ năme4ZiMh6c tG86jLCzhhứ baEcFZ, e4ZiMh6ckhi ấEcFZy LạcEcFZ e4ZiMh6cTrăn G86jLCzhcó te4ZiMh6chể te4ZiMh6cham ge4ZiMh6cia đượcEcFZ làG86jLCzh G86jLCzhdo khôG86jLCzhng e4ZiMh6ccẩn thậnG86jLCzh nge4ZiMh6che EcFZnói e4ZiMh6cchủ tịcEcFZh he4ZiMh6cội he4ZiMh6cọc sinEcFZh G86jLCzhMạc He4ZiMh6coành lEcFZà mộe4ZiMh6ct giámEcFZ khảoe4ZiMh6c EcFZcủa EcFZvòng EcFZsơ loạG86jLCzhi, màe4ZiMh6c cáe4ZiMh6ci EcFZcon béEcFZ LạEcFZc Tre4ZiMh6căn haEcFZy e4ZiMh6ctrêu chọcEcFZ e4ZiMh6cnam siG86jLCzhnh lEcFZàm thúe4ZiMh6c vEcFZui cuG86jLCzhộc sG86jLCzhống đươnEcFZg nhiEcFZên sẽe4ZiMh6c khôG86jLCzhng bG86jLCzhở lỡG86jLCzh bấte4ZiMh6c cứe4ZiMh6c G86jLCzhcơ hEcFZội e4ZiMh6cnào, lảoEcFZ G86jLCzhđảo chạye4ZiMh6c G86jLCzhđi báEcFZo danhG86jLCzh, còne4ZiMh6c vềe4ZiMh6c sEcFZau làG86jLCzhm e4ZiMh6csao lạiG86jLCzh G86jLCzhgiành đG86jLCzhược giảiG86jLCzh nhất,e4ZiMh6c TEcFZhẩm HạG86jLCzh G86jLCzhThụy cEcFZũng G86jLCzhmơ hồ,G86jLCzh thựcG86jLCzh lựe4ZiMh6cc G86jLCzhthì khG86jLCzhông kéG86jLCzhm ne4ZiMh6chưng ce4ZiMh6chưa đếnG86jLCzh mứce4ZiMh6c đượcEcFZ giEcFZải ne4ZiMh6chất, trone4ZiMh6cg G86jLCzhđó cóEcFZ EcFZhai e4ZiMh6cthí G86jLCzhsinh côEcFZ thấe4ZiMh6cy cònEcFZ G86jLCzhmạnh mEcFZẽ G86jLCzhhơn cảG86jLCzh EcFZLạc TrănG86jLCzh, sEcFZau nàyEcFZ Thẩme4ZiMh6c HạEcFZ ThEcFZụy ngẫe4ZiMh6cm e4ZiMh6clại cEcFZũng đãG86jLCzh thôEcFZng sEcFZuốt, làme4ZiMh6c e4ZiMh6cca sG86jLCzhĩ quG86jLCzhan tG86jLCzhrọng nhấtEcFZ làEcFZ gìe4ZiMh6c, vẻG86jLCzh G86jLCzhbề ngoàe4ZiMh6ci! BềEcFZ e4ZiMh6cngoài ổnEcFZ tiếnG86jLCzhg quỷe4ZiMh6c gọEcFZi nG86jLCzhgười cũnEcFZg nEcFZghe nhưe4ZiMh6c tiếnge4ZiMh6c e4ZiMh6ctrời, cònEcFZ ngượG86jLCzhc lG86jLCzhại, chEcFZỉ e4ZiMh6ccó vềG86jLCzh nG86jLCzhhà G86jLCzhhát chEcFZo mìnhEcFZ nghe4ZiMh6ce thôG86jLCzhi. ThậG86jLCzht re4ZiMh6ca kýEcFZ EcFZức sâEcFZu đậmEcFZ nhấtG86jLCzh vềG86jLCzh cuộcG86jLCzh G86jLCzhthi ấe4ZiMh6cy chG86jLCzhính G86jLCzhlà lễG86jLCzh trae4ZiMh6co gie4ZiMh6cải, hôEcFZm đóe4ZiMh6c MạcG86jLCzh e4ZiMh6cHoành bướcEcFZ EcFZlên tEcFZặng hoG86jLCzha, EcFZmỉm cườe4ZiMh6ci EcFZnói mộe4ZiMh6ct e4ZiMh6ccâu vEcFZô cùngEcFZ e4ZiMh6ckinh điển,G86jLCzh “Năme4ZiMh6c EcFZnay dùEcFZ saG86jLCzho cũG86jLCzhng ngoàiG86jLCzh G86jLCzhdự đEcFZoán”, toàe4ZiMh6cn trườnG86jLCzhg xône4ZiMh6c xao.

Thẩm HạG86jLCzh Thụe4ZiMh6cy EcFZnghĩ đếnEcFZ đây,EcFZ khG86jLCzhông khỏiG86jLCzh cảme4ZiMh6c the4ZiMh6cán mộte4ZiMh6c tiếng,EcFZ tuổEcFZi trG86jLCzhẻ thG86jLCzhật nhiG86jLCzhều hoàG86jLCzhi bão.

Lạc TG86jLCzhrăn lạie4ZiMh6c EcFZhát mEcFZột bàEcFZi tiếnge4ZiMh6c EcFZanh rồie4ZiMh6c đe4ZiMh6ci xuống,G86jLCzh vưe4ZiMh6cơn EcFZtay đóne4ZiMh6c G86jLCzhlấy lEcFZy sEcFZoda G86jLCzhThẩm HG86jLCzhạ ThụyEcFZ đưa.

“Chị e4ZiMh6cLạc TrăG86jLCzhn, chịe4ZiMh6c quảEcFZ G86jLCzhlà cEcFZhân nhEcFZân ke4ZiMh6chông lộEcFZ EcFZchân e4ZiMh6ctướng.” ThậG86jLCzhp Te4ZiMh6cam vG86jLCzhỗ taG86jLCzhy, mắtEcFZ lấpG86jLCzh láne4ZiMh6ch tiEcFZm hồng.

“Tôi EcFZcòn e4ZiMh6cchân thậte4ZiMh6c G86jLCzhhơn EcFZnữa G86jLCzhcơ, nàG86jLCzho lạiG86jLCzh đâG86jLCzhy, uốngEcFZ rưe4ZiMh6cợu vớiG86jLCzh e4ZiMh6cchị, khEcFZông saG86jLCzhy khôG86jLCzhng về.”

“Vâng, e4ZiMh6cchị nG86jLCzhói e4ZiMh6cthế G86jLCzhnào, ThG86jLCzhập EcFZTam cũG86jLCzhng EcFZtheo hầu.”

“Thế nEcFZày lEcFZà e4ZiMh6cthế nào?”G86jLCzh G86jLCzhLiên ÂnG86jLCzh cue4ZiMh6cối e4ZiMh6ccùng e4ZiMh6cđã nhìG86jLCzhn EcFZra che4ZiMh6cút EcFZbất thường.

“Thỉnh thoảe4ZiMh6cng lạie4ZiMh6c pG86jLCzhhát tEcFZác mộte4ZiMh6c lầne4ZiMh6c, thườnEcFZg thôi.”e4ZiMh6c ThẩmG86jLCzh G86jLCzhHạ ThụyG86jLCzh cườie4ZiMh6c hEcFZà G86jLCzhhà hG86jLCzhai tiếng,EcFZ ngoảne4ZiMh6ch đầuG86jLCzh nhìEcFZn e4ZiMh6cdi độne4ZiMh6cg G86jLCzhcủa LEcFZạc TrăG86jLCzhn đặtEcFZ tEcFZrên EcFZbàn EcFZtrà lạiG86jLCzh đanG86jLCzhg re4ZiMh6cung, G86jLCzh“Có e4ZiMh6ccần EcFZbảo vớiG86jLCzh G86jLCzhnó khôngG86jLCzh, G86jLCzhđiện EcFZthoại cG86jLCzhủa nóe4ZiMh6c đãEcFZ kEcFZêu nămG86jLCzh lầne4ZiMh6c rồiG86jLCzh?” e4ZiMh6cThẩm HG86jLCzhạ e4ZiMh6cThụy cầmEcFZ dG86jLCzhi độnge4ZiMh6c lêEcFZn, nhíe4ZiMh6cu màyEcFZ, “Hạe4ZiMh6c ThG86jLCzhiên Liên?”

Thẩm HEcFZạ ThụyG86jLCzh EcFZhất đầue4ZiMh6c EcFZthoáng liếce4ZiMh6c G86jLCzhqua G86jLCzhLạc TrăEcFZn đe4ZiMh6cang đEcFZua rưG86jLCzhợu G86jLCzhcùng EcFZThập Te4ZiMh6cam thiếu,EcFZ bỗEcFZng e4ZiMh6cnhiên mỉmEcFZ EcFZcười nóG86jLCzhi vEcFZới e4ZiMh6cLiên Ân,EcFZ “G86jLCzhChị Le4ZiMh6ciên, cóe4ZiMh6c muốnEcFZ xEcFZem trEcFZò e4ZiMh6cvui không?”

Liên ÂnEcFZ nEcFZhư cG86jLCzhhìm troe4ZiMh6cng sươnge4ZiMh6c mù.

Thẩm HG86jLCzhạ Te4ZiMh6chụy lạG86jLCzhi EcFZbật e4ZiMh6ccười EcFZha hả,G86jLCzh tiếpG86jLCzh đóe4ZiMh6c lG86jLCzhập tứcG86jLCzh cúiG86jLCzh G86jLCzhđầu mEcFZở màG86jLCzhn hEcFZình e4ZiMh6cdi độEcFZng củe4ZiMh6ca LEcFZạc Trăn,EcFZ gửEcFZi tie4ZiMh6cn EcFZnhắn, hae4ZiMh6ci tin.

Nội dune4ZiMh6cg giốEcFZng nhaue4ZiMh6c, đềuG86jLCzh e4ZiMh6clà, e4ZiMh6c[Em ue4ZiMh6cống sae4ZiMh6cy e4ZiMh6cquá, ce4ZiMh6cưng G86jLCzhà, tEcFZới đónG86jLCzh G86jLCzhem đi.]EcFZ cEcFZòn bEcFZổ sG86jLCzhung tG86jLCzhhêm địe4ZiMh6ca che4ZiMh6cỉ cụEcFZ thể.

—-***—-

[1] EcFZBài hG86jLCzhát nEcFZày ce4ZiMh6có nhiềuEcFZ đEcFZoạn e4ZiMh6c“la la”EcFZ G86jLCzh: ))

[2] ýEcFZ chỉEcFZ G86jLCzhchân e4ZiMh6cchó (e4ZiMh6c= e4ZiMh6cnịnh hóG86jLCzht), tEcFZức ke4ZiMh6cêu ThEcFZẩm G86jLCzhHạ ThụyG86jLCzh EcFZbiết cácEcFZh nịnEcFZh nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

G86jLCzh"" 

Tiếng dEcFZi độnge4ZiMh6c vaEcFZng lêne4ZiMh6c, EcFZphá vEcFZỡ mộtEcFZ cuộce4ZiMh6c e4ZiMh6chội nghG86jLCzhị the4ZiMh6cảo lue4ZiMh6cận G86jLCzhnghiêm túc.G86jLCzh MG86jLCzhạc HoG86jLCzhành G86jLCzhngồi trEcFZên G86jLCzhghế G86jLCzhchủ e4ZiMh6ctọa EcFZcầm lEcFZấy che4ZiMh6ciếc điệnEcFZ thoạiEcFZ mG86jLCzhàu đee4ZiMh6cn se4ZiMh6ciêu mỏnge4ZiMh6c đặtG86jLCzh trênEcFZ me4ZiMh6cép bàe4ZiMh6cn, haEcFZi giEcFZây e4ZiMh6csau, bàe4ZiMh6cn tEcFZay G86jLCzhnắm dEcFZi đG86jLCzhộng EcFZnhất thờie4ZiMh6c se4ZiMh6ciết G86jLCzhchặt lại.

Lúc HạEcFZ ThiênEcFZ Le4ZiMh6ciên cG86jLCzhhạy đEcFZến phònge4ZiMh6c qe4ZiMh6cuán baEcFZr đEcFZã tG86jLCzhhấy Lạce4ZiMh6c TrEcFZăn đG86jLCzhang ne4ZiMh6cằm troe4ZiMh6cng lònG86jLCzhg mộEcFZt EcFZgã đG86jLCzhẹp traie4ZiMh6c, conEcFZg ngườiG86jLCzh khEcFZông đưEcFZợc thoảe4ZiMh6ci mái,e4ZiMh6c e4ZiMh6cnhớ lạe4ZiMh6ci kEcFZhi nãye4ZiMh6c EcFZmình vượte4ZiMh6c EcFZba ce4ZiMh6cái đène4ZiMh6c EcFZđỏ lEcFZiên te4ZiMh6ciếp, khôe4ZiMh6cng kG86jLCzhhỏi G86jLCzhlắc đầuG86jLCzh cườiG86jLCzh khổ.

Trên bàe4ZiMh6cn tràe4ZiMh6c bàG86jLCzhy e4ZiMh6cla liệte4ZiMh6c G86jLCzhbia G86jLCzhbọt cùG86jLCzhng mấyEcFZ G86jLCzhchai rưe4ZiMh6cợu ngoạie4ZiMh6c caEcFZo cấpEcFZ e4ZiMh6ccó niêne4ZiMh6c EcFZđại EcFZlâu G86jLCzhđời, EcFZtrong lG86jLCzhy EcFZrượu e4ZiMh6crót G86jLCzhđầy nhG86jLCzhững loEcFZại rượuG86jLCzh hEcFZỗn G86jLCzhtạp màG86jLCzhu sắce4ZiMh6c khôngEcFZ đồEcFZng nhấte4ZiMh6c, hEcFZắn biG86jLCzhết tửue4ZiMh6c lượngG86jLCzh G86jLCzhcủa e4ZiMh6ccô e4ZiMh6ckhông EcFZtồi, cóe4ZiMh6c thểEcFZ nóG86jLCzhi làe4ZiMh6c cựcEcFZ kG86jLCzhỳ kháG86jLCzh, nhưnEcFZg phG86jLCzha rượu,e4ZiMh6c khEcFZông sae4ZiMh6cy cũngEcFZ khó.G86jLCzh HạEcFZ G86jLCzhThiên LEcFZiên đứngEcFZ ởEcFZ cửEcFZa mộtEcFZ lúce4ZiMh6c mớie4ZiMh6c ce4ZiMh6cất bướe4ZiMh6cc đG86jLCzhến EcFZbên LạG86jLCzhc Trăn,e4ZiMh6c e4ZiMh6chắn giG86jLCzhờ nàEcFZy chỉe4ZiMh6c hEcFZy vọnG86jLCzhg cG86jLCzhô e4ZiMh6ckhông mượnEcFZ rượuG86jLCzh làe4ZiMh6cm càn.

“Lạc Trăn.”

Không tEcFZrả lời.

“Chị Lạce4ZiMh6c TrănG86jLCzh uốngEcFZ saEcFZy tG86jLCzhhường EcFZrất yênG86jLCzh ổn.”

Hạ ThiEcFZên G86jLCzhLiên ngẩnge4ZiMh6c đầEcFZu G86jLCzhnhìn gãG86jLCzh e4ZiMh6ctrai thae4ZiMh6cnh tG86jLCzhú vừaG86jLCzh nóe4ZiMh6ci chuyện,G86jLCzh “CậuG86jLCzh ve4ZiMh6cất G86jLCzhvả quá.”

Thập Tae4ZiMh6cm cườiEcFZ cười,EcFZ “KhG86jLCzhông saoe4ZiMh6c, EcFZđây lG86jLCzhà trG86jLCzhách nhEcFZiệm củe4ZiMh6ca tôi.”

Hạ ThiênG86jLCzh LiênEcFZ he4ZiMh6cơi e4ZiMh6cnhếch G86jLCzhkhóe miệng,EcFZ cúEcFZi ngườie4ZiMh6c địnhG86jLCzh nâe4ZiMh6cng Lạe4ZiMh6cc TG86jLCzhrăn dậy.

“Để chEcFZị ấEcFZy ngG86jLCzhủ me4ZiMh6cột G86jLCzhlát đe4ZiMh6cã, nếuG86jLCzh EcFZkhông chG86jLCzhị ấyG86jLCzh sẽe4ZiMh6c phe4ZiMh6cát cáu.EcFZ” G86jLCzhThập Te4ZiMh6cam nEcFZgăn EcFZcản, câue4ZiMh6c nàyG86jLCzh cũngG86jLCzh cG86jLCzhoi nhG86jLCzhư lEcFZà G86jLCzhthật lòng.

Hạ ThiêEcFZn e4ZiMh6cLiên ngừe4ZiMh6cng G86jLCzhlại, gG86jLCzhiơ EcFZcổ tae4ZiMh6cy nhìEcFZn đe4ZiMh6cồng hồG86jLCzh, “Năme4ZiMh6c pG86jLCzhhút nữaEcFZ đượe4ZiMh6cc không?”

Thập Te4ZiMh6cam hG86jLCzhíp mắte4ZiMh6c, cầmG86jLCzh EcFZchai e4ZiMh6cbia G86jLCzhtrên bEcFZàn uốnEcFZg mấyEcFZ ngụmG86jLCzh, e4ZiMh6ckhông nóiG86jLCzh gì.

Một láe4ZiMh6ct G86jLCzhsau Hạe4ZiMh6c ThiG86jLCzhên LiêG86jLCzhn vươne4ZiMh6c EcFZtay kG86jLCzhéo le4ZiMh6cấy e4ZiMh6ceo LạG86jLCzhc Tre4ZiMh6căn, chỉG86jLCzh lEcFZà vẫe4ZiMh6cn G86jLCzhchưa đợiG86jLCzh EcFZhắn cóEcFZ e4ZiMh6cđộng tácEcFZ tiếpG86jLCzh theG86jLCzho, mộEcFZt bànEcFZ te4ZiMh6cay độtEcFZ nhiêEcFZn táche4ZiMh6c tae4ZiMh6cy hắnEcFZ ra.

“Để tôiEcFZ.” e4ZiMh6cGiọng nóEcFZi đEcFZạm G86jLCzhnhạt cEcFZó vG86jLCzhị EcFZxa G86jLCzhcách trờie4ZiMh6c sinh.

Hạ The4ZiMh6ciên LG86jLCzhiên qG86jLCzhuay đầuG86jLCzh lạie4ZiMh6c G86jLCzhnhìn, G86jLCzhlập tứcEcFZ cườiEcFZ nEcFZói, EcFZ“Mạc tiêne4ZiMh6c sG86jLCzhinh, nge4ZiMh6cưỡng mEcFZộ đãEcFZ lâu.”

Mạc HoG86jLCzhành nghiêngEcFZ đầu,e4ZiMh6c G86jLCzhkhẽ gật,G86jLCzh “TôEcFZi G86jLCzhcũng vậy.”

Hạ ThiG86jLCzhên LiênG86jLCzh EcFZcười EcFZlặng lẽG86jLCzh, “e4ZiMh6cCó lẽe4ZiMh6c chúe4ZiMh6cng G86jLCzhta nênG86jLCzh ngồie4ZiMh6c xuốngEcFZ tròEcFZ G86jLCzhchuyện mộtG86jLCzh lát.”

“Cần te4ZiMh6chiết khG86jLCzhông?” MạG86jLCzhc He4ZiMh6coành he4ZiMh6cỏi, khẩe4ZiMh6cu kG86jLCzhhí EcFZđã chốie4ZiMh6c từ.

“Chí íte4ZiMh6c chúEcFZng e4ZiMh6cta cóEcFZ cEcFZùng G86jLCzhmột e4ZiMh6cchủ đề.”

Mạc Hoe4ZiMh6cành nhEcFZìn lạiEcFZ EcFZHạ ThEcFZiên LiEcFZên, e4ZiMh6cvẻ mặEcFZt điềme4ZiMh6c đạm,e4ZiMh6c “e4ZiMh6cTôi EcFZkhông cảG86jLCzhm thấye4ZiMh6c cEcFZần thiếtEcFZ pe4ZiMh6chải cEcFZó cEcFZuộc đàmEcFZ luậe4ZiMh6cn này.”

“Thế ư?EcFZ” SắcEcFZ mặtEcFZ HG86jLCzhạ Te4ZiMh6chiên LiênG86jLCzh che4ZiMh6cốc láG86jLCzht EcFZtrở EcFZnên nghie4ZiMh6cêm túc.

Trong mG86jLCzhê mEcFZan, giọngG86jLCzh ne4ZiMh6cói trầEcFZm e4ZiMh6cthấp queEcFZn tG86jLCzhhuộc e4ZiMh6ckhiến giấcEcFZ ngủG86jLCzh ce4ZiMh6của Lạe4ZiMh6cc Te4ZiMh6crăn cEcFZực kỳEcFZ buồnG86jLCzh bựcEcFZ, giEcFZữa EcFZlúc ngẩnG86jLCzh nEcFZgơ cóEcFZ mộtG86jLCzh EcFZcánh taEcFZy e4ZiMh6côm le4ZiMh6cấy ee4ZiMh6co G86jLCzhcô, vữG86jLCzhng vàngG86jLCzh đG86jLCzhỡ e4ZiMh6ccô nG86jLCzhgồi dậyG86jLCzh, huG86jLCzhyệt tháiG86jLCzh dươnEcFZg đEcFZau nhứcG86jLCzh, dướiEcFZ châG86jLCzhn e4ZiMh6clại yếG86jLCzhu ớEcFZt G86jLCzhvô e4ZiMh6clực, cG86jLCzhơ EcFZthể kEcFZhó e4ZiMh6cchịu nhEcFZư thểe4ZiMh6c bịG86jLCzh e4ZiMh6ctê liệt.

Lạc TrăG86jLCzhn vG86jLCzhươn e4ZiMh6ctay vỗe4ZiMh6c lêG86jLCzhn trEcFZán, e4ZiMh6ccô khEcFZông dáe4ZiMh6cm chắcEcFZ lEcFZiệu mìnEcFZh cóe4ZiMh6c phe4ZiMh6cải mơEcFZ e4ZiMh6cmơ màne4ZiMh6cg màngEcFZ troe4ZiMh6cng ce4ZiMh6cơn saEcFZy, EcFZvì tEcFZhế lúcEcFZ ne4ZiMh6cày mớie4ZiMh6c ce4ZiMh6cảm giG86jLCzhác đưEcFZợc ngườG86jLCzhi đanEcFZg ôme4ZiMh6c EcFZcô EcFZlà e4ZiMh6cMạc HEcFZoành, me4ZiMh6cà cảmEcFZ e4ZiMh6cxúc nàe4ZiMh6cy e4ZiMh6ckhiến e4ZiMh6ccô be4ZiMh6cất e4ZiMh6can mộEcFZt cácG86jLCzhh khe4ZiMh6có hiểu.

“Tránh ra…”EcFZ LEcFZạc Tre4ZiMh6căn hơe4ZiMh6ci lEcFZộ EcFZvẻ mệte4ZiMh6c mỏG86jLCzhi đẩye4ZiMh6c ngườiEcFZ bênG86jLCzh cạnG86jLCzhh raG86jLCzh, e4ZiMh6cngã vEcFZề G86jLCzhsô pe4ZiMh6cha, thậtEcFZ re4ZiMh6ca cG86jLCzhô rấe4ZiMh6ct G86jLCzhmuốn nóie4ZiMh6c vEcFZới G86jLCzhngười nàyEcFZ, khG86jLCzhông G86jLCzhcó viG86jLCzhệc gìEcFZ EcFZthì đừnge4ZiMh6c EcFZdùng nEcFZhãn hEcFZiệu sữaEcFZ tắmG86jLCzh, dầue4ZiMh6c gộiG86jLCzh ấEcFZy nữG86jLCzha, chEcFZo dEcFZù EcFZmuốn EcFZdùng cũnG86jLCzhg khôe4ZiMh6cng đượce4ZiMh6c tG86jLCzhỏa re4ZiMh6ca cùnge4ZiMh6c me4ZiMh6cột loạG86jLCzhi cảmG86jLCzh giác.

“Đừng chG86jLCzhạm vàoEcFZ te4ZiMh6côi, tôiEcFZ rấG86jLCzht khỏe.e4ZiMh6c” MùiG86jLCzh hươnge4ZiMh6c que4ZiMh6cen EcFZthuộc đếne4ZiMh6c gầEcFZn, LEcFZạc TEcFZrăn G86jLCzhlại e4ZiMh6cđẩy ngưG86jLCzhời mEcFZuốn đỡG86jLCzh cG86jLCzhô G86jLCzhmột lầnG86jLCzh nữa.

Một EcFZlúc lEcFZâu se4ZiMh6cau, thaG86jLCzhnh G86jLCzhâm ấme4ZiMh6c ápG86jLCzh mEcFZộc mG86jLCzhạc vEcFZang le4ZiMh6cên, “LạG86jLCzhc TrănG86jLCzh, EcFZanh G86jLCzhđưa eG86jLCzhm về,e4ZiMh6c G86jLCzhem uốngEcFZ G86jLCzhsay rồi.”

Lạc TrănEcFZ thEcFZấy quáiEcFZ lạ,G86jLCzh G86jLCzhsao hôme4ZiMh6c nae4ZiMh6cy đe4ZiMh6câu đe4ZiMh6câu cũe4ZiMh6cng toe4ZiMh6càn cảmG86jLCzh giáEcFZc ce4ZiMh6có ngườe4ZiMh6ci quee4ZiMh6cn, cG86jLCzhố ge4ZiMh6cắng mởG86jLCzh tG86jLCzho e4ZiMh6chai mắEcFZt, tầmEcFZ nhG86jLCzhìn mEcFZơ hồ,EcFZ ne4ZiMh6chưng G86jLCzhrõ EcFZràng khuôEcFZn me4ZiMh6cặt hEcFZiện re4ZiMh6ca tEcFZrước mắEcFZt chíne4ZiMh6ch G86jLCzhlà HạEcFZ ThiênG86jLCzh G86jLCzhLiên, “…EcFZ HG86jLCzhạ e4ZiMh6cThiên Liên?”

“Ừ.” G86jLCzhHạ TEcFZhiên e4ZiMh6cLiên cưG86jLCzhời G86jLCzhmột cácG86jLCzhh ýG86jLCzh e4ZiMh6cvị mùG86jLCzh mịte4ZiMh6c, e4ZiMh6cnhân tiG86jLCzhện nắmG86jLCzh G86jLCzhlấy tG86jLCzhay cô.

“Sao aEcFZnh lạEcFZi ởe4ZiMh6c đâyEcFZ…” Ýe4ZiMh6c e4ZiMh6cthức hãEcFZy còEcFZn e4ZiMh6chơi tỉnhEcFZ táo.

“Đến đónG86jLCzh eG86jLCzhm.” HạG86jLCzh The4ZiMh6ciên EcFZLiên đỡEcFZ lấG86jLCzhy bờG86jLCzh vaEcFZi e4ZiMh6cLạc Trăn.

Lạc TrG86jLCzhăn đứngG86jLCzh dậy,e4ZiMh6c đầuG86jLCzh nặngEcFZ nhưe4ZiMh6c G86jLCzhđeo chìe4ZiMh6c, G86jLCzh“Em G86jLCzhmuốn ngủ.”

“Về EcFZlại e4ZiMh6cngủ EcFZtiếp, nhé?”

Lạc TrăEcFZn bỗngEcFZ nG86jLCzhhiên bậtG86jLCzh cEcFZười hG86jLCzhì hì,e4ZiMh6c “Hạe4ZiMh6c G86jLCzhThiên LiêEcFZn, ae4ZiMh6cnh EcFZcó tìnhG86jLCzh ýEcFZ vớiEcFZ ee4ZiMh6cm à?”

Bốn phe4ZiMh6cía tĩEcFZnh lặe4ZiMh6cng e4ZiMh6cba EcFZgiây. “Ừ,EcFZ EcFZvề đie4ZiMh6cểm nàEcFZy aG86jLCzhnh đãe4ZiMh6c thểe4ZiMh6c hiệne4ZiMh6c re4ZiMh6cõ rEcFZàng rEcFZồi.” Ne4ZiMh6cgữ điệuEcFZ EcFZchứa G86jLCzhý cưG86jLCzhời e4ZiMh6cchậm rãie4ZiMh6c e4ZiMh6cnói re4ZiMh6ca, manEcFZg theEcFZo se4ZiMh6cự thẳEcFZng tEcFZrắn triệe4ZiMh6ct đểG86jLCzh G86jLCzhhiếm thấy.

Lạc TrănG86jLCzh G86jLCzhcúi đe4ZiMh6cầu khG86jLCzhẽ e4ZiMh6ccười, “CóG86jLCzh G86jLCzhtình ý…G86jLCzh ha…e4ZiMh6c eG86jLCzhm e4ZiMh6ccũng cảme4ZiMh6c te4ZiMh6chấy coEcFZn ngườiEcFZ e4ZiMh6canh G86jLCzhrất the4ZiMh6cú vị…”G86jLCzh LạcEcFZ TrG86jLCzhăn lắce4ZiMh6c le4ZiMh6cắc đầuG86jLCzh, đầue4ZiMh6c càG86jLCzhng nặng,e4ZiMh6c khG86jLCzhông G86jLCzhquản EcFZnổi G86jLCzhmạch G86jLCzhsuy ngEcFZhĩ, vẫG86jLCzhn tiếpG86jLCzh tụce4ZiMh6c lẩe4ZiMh6cm EcFZbẩm e4ZiMh6cnói mớ,EcFZ e4ZiMh6c“Đi thôi…G86jLCzh đưaG86jLCzh bEcFZổn tie4ZiMh6cểu thưe4ZiMh6c… vềe4ZiMh6c nhàG86jLCzh, G86jLCzhem me4ZiMh6cuốn ngủ…EcFZ” LồngEcFZ ngựEcFZc phiềe4ZiMh6cn mue4ZiMh6cộn khe4ZiMh6có chịu,e4ZiMh6c từnEcFZg đợtEcFZ buồnG86jLCzh nG86jLCzhôn tràoEcFZ lên,e4ZiMh6c e4ZiMh6cnão bộe4ZiMh6c ce4ZiMh6co re4ZiMh6cút nEcFZgày càEcFZng síEcFZt chG86jLCzhặt, giốe4ZiMh6cng nhG86jLCzhư me4ZiMh6cuốn nứtEcFZ toáG86jLCzhc ra.

“Vâng, e4ZiMh6cđại tEcFZiểu G86jLCzhthư, lG86jLCzhập tứcG86jLCzh đG86jLCzhưa ee4ZiMh6cm G86jLCzhvề ne4ZiMh6chà đEcFZây.” Khône4ZiMh6cg ke4ZiMh6chỏi bậe4ZiMh6ct cười,e4ZiMh6c qe4ZiMh6cuả thựe4ZiMh6cc cáEcFZ tEcFZính EcFZhơi ầmEcFZ ĩ,e4ZiMh6c nhưnge4ZiMh6c hoànEcFZ toàe4ZiMh6cn cEcFZó tG86jLCzhhể che4ZiMh6cấp nhậnG86jLCzh, Hạe4ZiMh6c ThG86jLCzhiên LiênG86jLCzh ôEcFZm LạcEcFZ TrăG86jLCzhn bướce4ZiMh6c re4ZiMh6ca e4ZiMh6cbên ngoài.

Lạc EcFZTrăn cảEcFZm gEcFZiác nhEcFZư G86jLCzhmình đEcFZang G86jLCzhgiẫm e4ZiMh6clên bG86jLCzhọt biển,EcFZ chỉe4ZiMh6c cóe4ZiMh6c thểe4ZiMh6c e4ZiMh6cyếu G86jLCzhớt G86jLCzhtựa e4ZiMh6cvào Hạe4ZiMh6c Thie4ZiMh6cên Le4ZiMh6ciên, mặce4ZiMh6c cEcFZho hắe4ZiMh6cn kEcFZéo đi.

Đôi vợG86jLCzh chồnge4ZiMh6c soEcFZn dựae4ZiMh6c sG86jLCzhát vàoe4ZiMh6c G86jLCzhnhau rờiG86jLCzh đie4ZiMh6c, tronG86jLCzhg G86jLCzhgian phònEcFZg cG86jLCzhhìm vàEcFZo mộtG86jLCzh mảnhe4ZiMh6c tEcFZĩnh mịch,G86jLCzh đếnEcFZ kG86jLCzhhi Mạce4ZiMh6c HoàEcFZnh ởG86jLCzh mG86jLCzhột bênG86jLCzh bìG86jLCzhnh G86jLCzhtĩnh đứnge4ZiMh6c le4ZiMh6cên, đưG86jLCzha mộtG86jLCzh chiếG86jLCzhc e4ZiMh6cthẻ e4ZiMh6ccho EcFZThập Tam.

Thập TEcFZam phG86jLCzhản ứngG86jLCzh lạG86jLCzhi lie4ZiMh6cền vEcFZội vàne4ZiMh6cg e4ZiMh6cxua taye4ZiMh6c, “e4ZiMh6cChi phEcFZí củaG86jLCzh chịe4ZiMh6c LạG86jLCzhc TEcFZrăn EcFZđều đượce4ZiMh6c e4ZiMh6cmiễn phí.”EcFZ ThầG86jLCzhn EcFZsắc MạcEcFZ HEcFZoành đạG86jLCzhm nhe4ZiMh6cạt, nhưEcFZng tG86jLCzhia e4ZiMh6clạnh lùnge4ZiMh6c tiềG86jLCzhm e4ZiMh6cẩn EcFZtrong G86jLCzhcon ngEcFZươi lạiEcFZ vôEcFZ cùngEcFZ rõG86jLCzh nétG86jLCzh. ThEcFZập TaEcFZm đangG86jLCzh mEcFZuốn lêG86jLCzhn tiếG86jLCzhng EcFZnói gìG86jLCzh đóEcFZ, MEcFZạc HoànG86jLCzhh đãe4ZiMh6c e4ZiMh6cđẩy cEcFZửa rG86jLCzha ngoài.

“Quan G86jLCzhhệ EcFZtam gEcFZiác điểne4ZiMh6c hìnhe4ZiMh6c, mộG86jLCzht từEcFZ thôi,e4ZiMh6c tầme4ZiMh6c thườngG86jLCzh.” TG86jLCzhhẩm HG86jLCzhạ Thụye4ZiMh6c vẫnG86jLCzh ne4ZiMh6cép tG86jLCzhrong gócG86jLCzh EcFZtối EcFZgặm nửEcFZa quEcFZả G86jLCzhdưa hấuG86jLCzh xonge4ZiMh6c, pe4ZiMh6chun rEcFZa mộtG86jLCzh từe4ZiMh6c trầe4ZiMh6cn thuậEcFZt manEcFZg EcFZtính G86jLCzhtổng kết,G86jLCzh G86jLCzh“Liên e4ZiMh6cÂn, G86jLCzhthấy thếEcFZ nào?”

Liên ÂEcFZn nEcFZgồi G86jLCzhxổm bêEcFZn e4ZiMh6ccạnh EcFZsau mộtEcFZ lúEcFZc ie4ZiMh6cm lặEcFZng mớiG86jLCzh tEcFZrầm me4ZiMh6cặc gậG86jLCzht đầu,e4ZiMh6c “CôG86jLCzh G86jLCzhgái thìG86jLCzh e4ZiMh6cquá e4ZiMh6ctầm G86jLCzhthường, EcFZnhưng đe4ZiMh6càn ônG86jLCzhg lG86jLCzhại EcFZkhông G86jLCzhtầm thường,e4ZiMh6c nếe4ZiMh6cu cóG86jLCzh thểe4ZiMh6c hG86jLCzhốt vàoe4ZiMh6c tG86jLCzhrong quáne4ZiMh6c —-”

Hạ ThG86jLCzhiên Liêe4ZiMh6cn dìuEcFZ e4ZiMh6cLạc G86jLCzhTrăn lêG86jLCzhn EcFZxe, gG86jLCzhiúp EcFZcô càEcFZi e4ZiMh6cdây e4ZiMh6can toG86jLCzhàn, “CóEcFZ tEcFZhể e4ZiMh6cbiến mìnhEcFZ EcFZthành thếG86jLCzh nEcFZày, EcFZem cũnge4ZiMh6c lợG86jLCzhi hạiEcFZ đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ G86jLCzhThiên LiG86jLCzhên sữnG86jLCzhg sờ,G86jLCzh ne4ZiMh6cgồi trởe4ZiMh6c lạEcFZi e4ZiMh6cvị trG86jLCzhí e4ZiMh6ccủa mìe4ZiMh6cnh, khEcFZẽ ce4ZiMh6cười tEcFZhành tiếnG86jLCzhg, “Đâye4ZiMh6c G86jLCzhcó thểEcFZ e4ZiMh6ccoi nhưe4ZiMh6c EcFZmột e4ZiMh6cmũi têG86jLCzhn trúngG86jLCzh hG86jLCzhai đíchEcFZ trG86jLCzhên mộtEcFZ giEcFZá trịG86jLCzh nàoG86jLCzh đóG86jLCzh không?”

Ngoảnh đầe4ZiMh6cu EcFZnhìn gG86jLCzhương mG86jLCzhặt mane4ZiMh6cg vẻe4ZiMh6c thuầEcFZn khiếtG86jLCzh vôe4ZiMh6c e4ZiMh6ccùng tronEcFZg e4ZiMh6cmê manEcFZ, bấtEcFZ đắce4ZiMh6c e4ZiMh6cdĩ G86jLCzhthở G86jLCzhdài, “CG86jLCzhố nhóG86jLCzhc nàe4ZiMh6cy quảG86jLCzh đúe4ZiMh6cng lG86jLCzhà e4ZiMh6cmột tG86jLCzhai họae4ZiMh6c.” BấtG86jLCzh tG86jLCzhhình G86jLCzhlình, LạcG86jLCzh TrEcFZăn ve4ZiMh6cươn EcFZtay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”