Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một giatQYSn phX9qZ2kecòng quX9qZ2kecán babmM6ZYsxr, LạctQYS TtQYSrăn, LX9qZ2keciên ÂnX9qZ2kec, ThẩmbmM6ZYsx X9qZ2kecHạ bmM6ZYsxThụy, ThấtbmM6ZYsx ThấbmM6ZYsxt xiêbmM6ZYsxu X9qZ2kecvẹo tQYSvắt bmM6ZYsxngười bmM6ZYsxlên stQYSô phbmM6ZYsxa táX9qZ2kecn gtQYSẫu, tQYShai cậutQYS ấX9qZ2kecm cbmM6ZYsxa htQYSát X9qZ2kecở tQYSbên trêX9qZ2kecn, tQYShát “NhữngX9qZ2kec bX9qZ2kecông hotQYSa kia”bmM6ZYsx củbmM6ZYsxa PhbmM6ZYsxác Thụ.

“Thập TbmM6ZYsxam, đừnX9qZ2kecg “latQYS” nữX9qZ2keca [1tQYS], tôibmM6ZYsx nghtQYSe sắbmM6ZYsxp tQYStắt tX9qZ2kechở đâytQYS nbmM6ZYsxày, đổiX9qZ2kec X9qZ2kecbài nàbmM6ZYsxo vutQYSi X9qZ2kechơn đbmM6ZYsxi!” bmM6ZYsxLạc TrănbmM6ZYsx ntQYSém mbmM6ZYsxột cátQYSi gốitQYS ôX9qZ2kecm qua.

“Được, vậybmM6ZYsx chịX9qZ2kec bmM6ZYsxthích X9qZ2kecnghe bàtQYSi nào?”X9qZ2kec ThậpX9qZ2kec TtQYSam kiềmbmM6ZYsx lạbmM6ZYsxi gX9qZ2keciọng cbmM6ZYsxao đX9qZ2kecã “lbmM6ZYsxa” đếntQYS phâbmM6ZYsxn nửbmM6ZYsxa, nịnhbmM6ZYsx tQYSnọt hỏitQYS LạcbmM6ZYsx Trăn.

“Tao lạibmM6ZYsx cảmbmM6ZYsx thbmM6ZYsxấy rấttQYS dễX9qZ2kec ngheX9qZ2kec, tabmM6ZYsxo thX9qZ2kecích giọnX9qZ2kecg này,X9qZ2kec cáibmM6ZYsx gìbmM6ZYsx nhỉ,X9qZ2kec bmM6ZYsxu buồn,X9qZ2kec đtQYSúng khtQYSông tQYSA Thụy?”

“Đúng, qX9qZ2kecuá đúngX9qZ2kec, cbmM6ZYsxhị LitQYSên nóitQYS bmM6ZYsxđều đtQYSúng!” ThẩmX9qZ2kec HtQYSạ ThụX9qZ2kecy cườitQYS hềbmM6ZYsx hề.

“Tao X9qZ2kecbảo nbmM6ZYsxày ThẩmbmM6ZYsx HX9qZ2kecạ ThụyX9qZ2kec, châtQYSn nàX9qZ2kecy củabmM6ZYsx tQYSmày dX9qZ2kecỡ từX9qZ2kec tX9qZ2kecrên tQYSthân cX9qZ2kechó xuốngX9qZ2kec àtQYS, tQYSsau đX9qZ2kecó lắtQYSp ltQYSên ngườitQYS mìnhbmM6ZYsx tQYShả [2].”X9qZ2kec LạcX9qZ2kec TrbmM6ZYsxăn gitQYSơ chtQYSân huntQYSg hãbmM6ZYsxn chọcX9qZ2kec loạX9qZ2kecn ttQYSrên tQYSđùi củbmM6ZYsxa ThẩmX9qZ2kec HbmM6ZYsxạ Thụy.

“Ơ habmM6ZYsxy, qbmM6ZYsxuấy rốitQYS tìnhbmM6ZYsx dục.”

“Tao đbmM6ZYsxánh mày!”

Hai ctQYSậu X9qZ2kecấm nhìtQYSn nhatQYSu, X9qZ2kecchủ độngbmM6ZYsx tQYSchọn tQYSmột btQYSài tQYStình tQYSca hbmM6ZYsxát đôi.

“Nói đX9qZ2keci nX9qZ2kecói lại,”tQYS LiêX9qZ2kecn ÂntQYS nbmM6ZYsxhìn vềX9qZ2kec bmM6ZYsxphía LtQYSạc bmM6ZYsxTrăn đanX9qZ2kecg ctQYSuộn trònX9qZ2kec trêX9qZ2kecn sôX9qZ2kec phX9qZ2keca đX9qZ2kecơn, “BạcX9qZ2kech mãX9qZ2kec cbmM6ZYsxủa màybmM6ZYsx đâu?bmM6ZYsx SaX9qZ2keco X9qZ2kecchưa X9qZ2kecnghe màtQYSy nhtQYSắc đếnX9qZ2kec nữaX9qZ2kec ntQYShỉ, trX9qZ2kecước đbmM6ZYsxây tQYSchẳng phảiX9qZ2kec ngàyX9qZ2kec nàtQYSo cũnbmM6ZYsxg trbmM6ZYsxeo trêtQYSn mitQYSệng sao?”

Thẩm HạtQYS ThX9qZ2kecụy vừaX9qZ2kec nbmM6ZYsxghe litQYSền cườtQYSi hôtQYS hốtQYS, “NgườiX9qZ2kec tbmM6ZYsxa sbmM6ZYsxớm khôtQYSng X9qZ2keccần tQYSnó rồi,tQYS chtQYSị LiêtQYSn, chịX9qZ2kec bmM6ZYsxcố ýbmM6ZYsx đbmM6ZYsxúng khôX9qZ2kecng?” TtQYShẩm tQYSHạ ThụytQYS cX9qZ2kecòn nhtQYSớ bmM6ZYsxmình bmM6ZYsxđã ktQYSể tQYSchuyện nbmM6ZYsxày chbmM6ZYsxo LiêntQYS Ân,bmM6ZYsx hơX9qZ2kecn nữatQYS X9qZ2keccòn kểX9qZ2kec rấtbmM6ZYsx sX9qZ2kecống độngtQYS htQYSình tượng.

Lạc TX9qZ2kecrăn bmM6ZYsxlúc X9qZ2kecnày khôbmM6ZYsxng hôbmM6ZYsx ứngtQYS vớtQYSi TtQYShẩm X9qZ2kecHạ ThụyX9qZ2kec nữbmM6ZYsxa, ngẩbmM6ZYsxng đầubmM6ZYsx nhìbmM6ZYsxn ttQYSrần nbmM6ZYsxhà bmM6ZYsxlộng lX9qZ2kecẫy vàngtQYS sotQYSn, mbmM6ZYsxắt chớbmM6ZYsxp chớp.

“Không tiếtQYSp tụbmM6ZYsxc bmM6ZYsxnữa à?”bmM6ZYsx LiêX9qZ2kecn ÂntQYS vôbmM6ZYsx cX9qZ2kecùng ktQYSinh ngạc.

“Chị tưởngbmM6ZYsx ltQYSà tiểuX9qZ2kec thuyX9qZ2kecết tQYSnhiều kỳbmM6ZYsx àbmM6ZYsx, đềX9qZ2kecu làbmM6ZYsx chutQYSyện X9qZ2keccủa haX9qZ2keci nămtQYS trướcX9qZ2kec, xonX9qZ2kecg xuôibmM6ZYsx từX9qZ2kec lX9qZ2kecâu rồiX9qZ2kec.” ThẩbmM6ZYsxm HạbmM6ZYsx X9qZ2kecThụy nângbmM6ZYsx tQYSly rtQYSượu hướngX9qZ2kec qutQYSa LtQYSạc TrX9qZ2kecăn làmbmM6ZYsx tQYSđiệu bộtQYS chúcX9qZ2kec rượu.

“Không bmM6ZYsxđúng,” LbmM6ZYsxiên ÂnX9qZ2kec nX9qZ2kecgồi thẳX9qZ2kecng dậytQYS, tQYScúi đầutQYS bmM6ZYsxtrầm tưbmM6ZYsx, “TX9qZ2kecao nhX9qZ2kecớ hbmM6ZYsxai bmM6ZYsxnăm trX9qZ2kecước, cábmM6ZYsxi têtQYSn bạchbmM6ZYsx X9qZ2kecmã ấybmM6ZYsx chX9qZ2kecạy đếbmM6ZYsxn hỏitQYS tX9qZ2kecao LạX9qZ2kecc TrtQYSăn tQYSxin tQYShọc trườX9qZ2kecng tQYSnào, vtQYSẻ tQYSmặt rấtX9qZ2kec thtQYSành khtQYSẩn, rtQYSất tQYStha thX9qZ2keciết, rấttQYS đX9qZ2kecau khổ,tQYS rấtX9qZ2kec tiềutQYS tụy,X9qZ2kec tQYSsuýt bmM6ZYsxnữa tbmM6ZYsxao cbmM6ZYsxòn tưởntQYSg tQYSLạc TrăbmM6ZYsxn phụtQYS hX9qZ2kecắn, tQYSđương nhiênbmM6ZYsx láttQYS tQYSsau tatQYSo lậptQYS tbmM6ZYsxức tỉnhbmM6ZYsx bmM6ZYsxtáo, nghX9qZ2kecĩ cáiX9qZ2kec thằngtQYS bmM6ZYsxnhóc nhtQYSư hắtQYSn, đãbmM6ZYsx bắttQYS nạttQYS X9qZ2kecem gábmM6ZYsxi nhàX9qZ2kec tX9qZ2kecao cònX9qZ2kec dátQYSm giảbmM6ZYsx bmM6ZYsxbộ sX9qZ2keci tìtQYSnh trướctQYS mặtX9qZ2kec chịbmM6ZYsx đây,tQYS nbmM6ZYsxhào lêtQYSn đánhX9qZ2kec bmM6ZYsxcho mộbmM6ZYsxt trận,bmM6ZYsx kếtbmM6ZYsx qX9qZ2kecuả —-”bmM6ZYsx LiêbmM6ZYsxn ÂX9qZ2kecn ngX9qZ2kecừng X9qZ2keclại X9qZ2kecho hồiX9qZ2kec lâutQYS, “BabmM6ZYsx chibmM6ZYsxêu bịtQYS X9qZ2kecchế ngX9qZ2kecự, sX9qZ2kecau đótQYS tbmM6ZYsxao X9qZ2kecvì thântQYS qbmM6ZYsxuên nghĩabmM6ZYsx cbmM6ZYsxho hắX9qZ2kecn địaX9qZ2kec bmM6ZYsxchỉ, hắnbmM6ZYsx liênX9qZ2kec tụX9qZ2kecc ntQYSói tQYShai tiếngbmM6ZYsx cảX9qZ2kecm ơn,tQYS xtQYSong qbmM6ZYsxuay ngbmM6ZYsxười chạytQYS luônbmM6ZYsx, X9qZ2kectao trôX9qZ2kecng thX9qZ2keceo bónbmM6ZYsxg lưX9qZ2kecng nôtQYSn nóngbmM6ZYsx ấytQYS X9qZ2kecmà nghĩ,X9qZ2kec gãX9qZ2kec X9qZ2kecđàn ôngbmM6ZYsx tốtQYSt tX9qZ2kechế bmM6ZYsxnày chắbmM6ZYsxc tX9qZ2kecám phầnX9qZ2kec làX9qZ2kec bmM6ZYsxem gáiX9qZ2kec bmM6ZYsxmình bmM6ZYsxhiểu lầX9qZ2kecm rồi.”X9qZ2kec NtQYSói đếX9qZ2kecn đX9qZ2kecây, LiêbmM6ZYsxn tQYSÂn ngẩngtQYS đầubmM6ZYsx X9qZ2kecánh mắtX9qZ2kec huX9qZ2kecng ábmM6ZYsxc, “HbmM6ZYsxóa bmM6ZYsxra làbmM6ZYsx hỏbmM6ZYsxi đểtQYS cbmM6ZYsxhơi thôbmM6ZYsxi à!”

Lạc TbmM6ZYsxrăn bmM6ZYsxvẫn nX9qZ2kechìn lêtQYSn trtQYSần nX9qZ2kechà, khôntQYSg X9qZ2kechề độbmM6ZYsxng đậy,X9qZ2kec tựatQYS nhưX9qZ2kec đtQYSã cứngbmM6ZYsx bmM6ZYsxđờ ra.

“Em bmM6ZYsxgái, X9qZ2keckhông bmM6ZYsxsao cbmM6ZYsxhứ?” ThbmM6ZYsxẩm HbmM6ZYsxạ ThụyX9qZ2kec ntQYSghe bmM6ZYsxxong cX9qZ2kecũng sữngX9qZ2kec sờ,tQYS đX9qZ2kecoạn hoàX9qZ2kecn hồntQYS đáX9qZ2kec ntQYSgười bmM6ZYsxbên cạbmM6ZYsxnh tQYSmột cái.

“không X9qZ2kecsao, ctQYSó ttQYShể cbmM6ZYsxó chtQYSuyện gX9qZ2kecì đượcbmM6ZYsx cX9qZ2kechứ.” LạctQYS bmM6ZYsxTrăn đứntQYSg dậytQYS, cầmtQYS X9qZ2kecchai X9qZ2kecbia trêX9qZ2kecn bX9qZ2kecàn tràtQYS trútbmM6ZYsx mX9qZ2kecột ngụtQYSm, rồbmM6ZYsxi bmM6ZYsxđi ltQYSên bụbmM6ZYsxc htQYSát nhtQYSận micX9qZ2kecro trtQYSên bmM6ZYsxtay ThậptQYS TambmM6ZYsx, tQYStươi ctQYSười nbmM6ZYsxói, tQYS“Đến bmM6ZYsxtao, tbmM6ZYsxụi tQYSmày bmM6ZYsxở dbmM6ZYsxưới mtQYSà nX9qZ2kecghe, nghtQYSe tQYSluôn X9qZ2keccho taX9qZ2keco nhtQYSá, bổntQYS tiểuX9qZ2kec tQYSthư bmM6ZYsxcống hiX9qZ2kecến cbmM6ZYsxa hát,tQYS qX9qZ2kecuán qtQYSuân tobmM6ZYsxp tQYS10 X9qZ2kecdanh cbmM6ZYsxa củbmM6ZYsxa trườtQYSng bmM6ZYsxE tábmM6ZYsxi xuấtQYSt lbmM6ZYsxần tQYSđầu tiên,tQYS ntQYSghìn vàngbmM6ZYsx X9qZ2keccũng kX9qZ2kechó cầu.”

“Tao cóbmM6ZYsx nóitQYS chuyệnbmM6ZYsx gbmM6ZYsxì đX9qZ2kecáng đtQYSể vX9qZ2kecui mừtQYSng à?”bmM6ZYsx LiêX9qZ2kecn ÂbmM6ZYsxn nghiêngtQYS đầtQYSu hbmM6ZYsxỏi ThẩmbmM6ZYsx HạtQYS Thụy.

Thẩm bmM6ZYsxHạ ThụyX9qZ2kec nX9qZ2kechấp ngbmM6ZYsxụm rtQYSượu nhtQYSìn lêntQYS bục,tQYS khôX9qZ2kecng lêtQYSn tiếng.

Lạc TrănbmM6ZYsx háX9qZ2kect ltQYSiên tiếpX9qZ2kec htQYSai bàitQYS titQYSếng anh.

“Không ngờbmM6ZYsx vẫnX9qZ2kec X9qZ2keccó chúttQYS thựctQYS lực.”bmM6ZYsx LiX9qZ2kecên ÂnX9qZ2kec đbmM6ZYsxánh gitQYSá mộtX9qZ2kec cáctQYSh khX9qZ2kecách quan.

“Không thếbmM6ZYsx thìX9qZ2kec bmM6ZYsxsao giàntQYSh quátQYSn tQYSquân hả.”tQYS ThẩbmM6ZYsxm HX9qZ2kecạ ThụyX9qZ2kec X9qZ2kecmỉm cười,tQYS cũngtQYS nhớbmM6ZYsx lạiX9qZ2kec cuộcbmM6ZYsx tbmM6ZYsxhi ctQYSa X9qZ2kechát làtQYSm tQYScho cảtQYS trườnX9qZ2kecg xôX9qZ2kecn X9qZ2kecxao vX9qZ2kecào nX9qZ2kecăm X9qZ2kecthứ X9qZ2kecba, khtQYSi ấbmM6ZYsxy LạX9qZ2kecc TrăntQYS cótQYS tbmM6ZYsxhể thabmM6ZYsxm X9qZ2kecgia đượtQYSc ltQYSà dbmM6ZYsxo kX9qZ2kechông cẩnbmM6ZYsx thtQYSận nghbmM6ZYsxe nóibmM6ZYsx chX9qZ2kecủ tQYStịch htQYSội họcX9qZ2kec sinX9qZ2kech MạtQYSc HobmM6ZYsxành tQYSlà mbmM6ZYsxột giáX9qZ2kecm khảoX9qZ2kec bmM6ZYsxcủa vònbmM6ZYsxg sbmM6ZYsxơ loại,bmM6ZYsx bmM6ZYsxmà cáX9qZ2keci tQYScon X9qZ2kecbé X9qZ2kecLạc bmM6ZYsxTrăn habmM6ZYsxy tQYStrêu chX9qZ2kecọc nX9qZ2kecam sbmM6ZYsxinh lbmM6ZYsxàm thútQYS vubmM6ZYsxi cutQYSộc sốngbmM6ZYsx đbmM6ZYsxương nhiêbmM6ZYsxn stQYSẽ khbmM6ZYsxông bmM6ZYsxbở lỡX9qZ2kec tQYSbất bmM6ZYsxcứ bmM6ZYsxcơ hộibmM6ZYsx nào,tQYS lảotQYS đảotQYS cbmM6ZYsxhạy điX9qZ2kec báotQYS datQYSnh, ctQYSòn vềtQYS tQYSsau lX9qZ2kecàm sabmM6ZYsxo lạitQYS giànhX9qZ2kec đượtQYSc giảX9qZ2keci nhấtbmM6ZYsx, bmM6ZYsxThẩm HX9qZ2kecạ ThụyX9qZ2kec ctQYSũng tQYSmơ hồ,bmM6ZYsx thựbmM6ZYsxc ltQYSực bmM6ZYsxthì khônX9qZ2kecg tQYSkém nX9qZ2kechưng chưabmM6ZYsx đếnbmM6ZYsx mứcbmM6ZYsx đtQYSược bmM6ZYsxgiải nX9qZ2kechất, tronbmM6ZYsxg đótQYS cbmM6ZYsxó hX9qZ2kecai thítQYS sinX9qZ2kech cbmM6ZYsxô thbmM6ZYsxấy cbmM6ZYsxòn mạnbmM6ZYsxh X9qZ2kecmẽ hơnX9qZ2kec cảX9qZ2kec tQYSLạc TrănX9qZ2kec, sabmM6ZYsxu nàytQYS ThbmM6ZYsxẩm HtQYSạ ThX9qZ2kecụy ngẫX9qZ2kecm lạX9qZ2keci cũngtQYS đãX9qZ2kec tX9qZ2kechông suốtbmM6ZYsx, lbmM6ZYsxàm cX9qZ2keca sĩbmM6ZYsx bmM6ZYsxquan trọngtQYS nhấttQYS lX9qZ2kecà gtQYSì, tQYSvẻ tQYSbề ngoài!bmM6ZYsx BềtQYS ngbmM6ZYsxoài tQYSổn tiếtQYSng qtQYSuỷ gtQYSọi nX9qZ2kecgười cũX9qZ2kecng nbmM6ZYsxghe X9qZ2kecnhư titQYSếng trờbmM6ZYsxi, còtQYSn ngtQYSược lạiX9qZ2kec, chbmM6ZYsxỉ X9qZ2keccó vềX9qZ2kec nhàbmM6ZYsx X9qZ2kechát cbmM6ZYsxho mìnhbmM6ZYsx nbmM6ZYsxghe thôitQYS. ThậttQYS X9qZ2kecra kbmM6ZYsxý ứcX9qZ2kec X9qZ2kecsâu đtQYSậm nhấtQYSt tQYSvề cuộctQYS thbmM6ZYsxi ấtQYSy chíntQYSh lbmM6ZYsxà ltQYSễ X9qZ2kectrao giảX9qZ2keci, hômbmM6ZYsx đbmM6ZYsxó bmM6ZYsxMạc HoànbmM6ZYsxh bướctQYS X9qZ2keclên tặngX9qZ2kec bmM6ZYsxhoa, mX9qZ2kecỉm bmM6ZYsxcười tQYSnói mộbmM6ZYsxt ctQYSâu bmM6ZYsxvô cùngbmM6ZYsx kitQYSnh đX9qZ2keciển, “X9qZ2kecNăm ntQYSay dX9qZ2kecù satQYSo cũbmM6ZYsxng bmM6ZYsxngoài dựX9qZ2kec đoán”X9qZ2kec, toànbmM6ZYsx trườngbmM6ZYsx xônX9qZ2kec xao.

Thẩm X9qZ2kecHạ ThụytQYS nghbmM6ZYsxĩ đếntQYS đây,tQYS kX9qZ2kechông khỏtQYSi cbmM6ZYsxảm thtQYSán mộtbmM6ZYsx ttQYSiếng, tuổitQYS trẻtQYS tbmM6ZYsxhật nX9qZ2kechiều hoàibmM6ZYsx bão.

Lạc TtQYSrăn ltQYSại htQYSát mộtX9qZ2kec bàX9qZ2keci tibmM6ZYsxếng anbmM6ZYsxh rồibmM6ZYsx đbmM6ZYsxi bmM6ZYsxxuống, vưtQYSơn tX9qZ2kecay đónbmM6ZYsx lấyX9qZ2kec lbmM6ZYsxy sX9qZ2kecoda ThtQYSẩm HạtQYS ThụytQYS đưa.

“Chị bmM6ZYsxLạc TrănbmM6ZYsx, chịtQYS bmM6ZYsxquả bmM6ZYsxlà X9qZ2kecchân bmM6ZYsxnhân kbmM6ZYsxhông lộX9qZ2kec bmM6ZYsxchân tX9qZ2kecướng.” bmM6ZYsxThập bmM6ZYsxTam vX9qZ2kecỗ tX9qZ2kecay, mắtbmM6ZYsx lấtQYSp lánhX9qZ2kec tX9qZ2kecim hồng.

“Tôi cònbmM6ZYsx châX9qZ2kecn thậttQYS hơtQYSn nX9qZ2kecữa cơ,bmM6ZYsx nX9qZ2kecào lạbmM6ZYsxi đây,bmM6ZYsx uốngX9qZ2kec rượubmM6ZYsx vbmM6ZYsxới chị,tQYS ktQYShông bmM6ZYsxsay X9qZ2keckhông về.”

“Vâng, bmM6ZYsxchị tQYSnói tbmM6ZYsxhế nàobmM6ZYsx, ThậbmM6ZYsxp X9qZ2kecTam cũnbmM6ZYsxg thbmM6ZYsxeo hầu.”

“Thế bmM6ZYsxnày ltQYSà thếtQYS ntQYSào?” LiêbmM6ZYsxn ÂntQYS tQYScuối cùngX9qZ2kec đtQYSã nhìnbmM6ZYsx bmM6ZYsxra cX9qZ2kechút bX9qZ2kecất thường.

“Thỉnh tQYSthoảng lạibmM6ZYsx ptQYShát X9qZ2kectác mộttQYS lần,tQYS thườngbmM6ZYsx thbmM6ZYsxôi.” ThX9qZ2kecẩm X9qZ2kecHạ ThbmM6ZYsxụy cbmM6ZYsxười bmM6ZYsxhà bmM6ZYsxhà hX9qZ2kecai tiếng,bmM6ZYsx nbmM6ZYsxgoảnh đbmM6ZYsxầu nhbmM6ZYsxìn dX9qZ2keci độbmM6ZYsxng củaX9qZ2kec X9qZ2kecLạc TrăbmM6ZYsxn đặttQYS trêntQYS bX9qZ2kecàn tbmM6ZYsxrà lạbmM6ZYsxi X9qZ2kecđang runtQYSg, “CótQYS cầX9qZ2kecn bảX9qZ2keco vX9qZ2kecới tQYSnó khônX9qZ2kecg, điệntQYS thobmM6ZYsxại ctQYSủa nX9qZ2kecó đãtQYS bmM6ZYsxkêu ntQYSăm lầnbmM6ZYsx rồi?”bmM6ZYsx ThbmM6ZYsxẩm HtQYSạ ThụtQYSy tQYScầm dX9qZ2keci độngbmM6ZYsx lêbmM6ZYsxn, tQYSnhíu bmM6ZYsxmày, “HạbmM6ZYsx ThitQYSên Liên?”

Thẩm HạtQYS TtQYShụy hấX9qZ2kect đầuX9qZ2kec thoX9qZ2kecáng liếctQYS X9qZ2kecqua LạX9qZ2kecc bmM6ZYsxTrăn đatQYSng đuatQYS rượtQYSu cùngbmM6ZYsx ThtQYSập tQYSTam thiếu,tQYS bỗngX9qZ2kec nhiêX9qZ2kecn mX9qZ2kecỉm cưtQYSời nX9qZ2kecói vớbmM6ZYsxi LiX9qZ2kecên ÂbmM6ZYsxn, “ChịtQYS LiX9qZ2kecên, cótQYS mtQYSuốn xbmM6ZYsxem trtQYSò vbmM6ZYsxui không?”

Liên ÂX9qZ2kecn nhưX9qZ2kec chX9qZ2kecìm trotQYSng sươngX9qZ2kec mù.

Thẩm HạbmM6ZYsx ThbmM6ZYsxụy lạitQYS X9qZ2kecbật cườibmM6ZYsx bmM6ZYsxha hảtQYS, tiX9qZ2kecếp đX9qZ2kecó lậptQYS tứcbmM6ZYsx bmM6ZYsxcúi đầubmM6ZYsx mởbmM6ZYsx mbmM6ZYsxàn hìbmM6ZYsxnh dtQYSi độngbmM6ZYsx củtQYSa LạcX9qZ2kec TrăX9qZ2kecn, gửiX9qZ2kec tiX9qZ2kecn X9qZ2kecnhắn, htQYSai tin.

Nội dX9qZ2kecung gibmM6ZYsxống nhaX9qZ2kecu, bmM6ZYsxđều lbmM6ZYsxà, [EtQYSm tQYSuống stQYSay quX9qZ2kecá, cưngX9qZ2kec àbmM6ZYsx, tớbmM6ZYsxi đóbmM6ZYsxn ebmM6ZYsxm đi.]X9qZ2kec còX9qZ2kecn btQYSổ suX9qZ2kecng thêmtQYS địabmM6ZYsx cbmM6ZYsxhỉ cbmM6ZYsxụ thể.

—-***—-

[1] BtQYSài htQYSát bmM6ZYsxnày tQYScó nhiềutQYS đbmM6ZYsxoạn “tQYSla la”X9qZ2kec bmM6ZYsx: ))

[2] bmM6ZYsxý ctQYShỉ châX9qZ2kecn chX9qZ2kecó (tQYS= nịntQYSh htQYSót), tứcbmM6ZYsx kêuX9qZ2kec X9qZ2kecThẩm HạtQYS ThụyX9qZ2kec bX9qZ2keciết X9qZ2keccách nịX9qZ2kecnh nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng tQYSdi độX9qZ2kecng vanX9qZ2kecg lên,tQYS X9qZ2kecphá X9qZ2kecvỡ mbmM6ZYsxột cutQYSộc hX9qZ2kecội nghịtQYS thtQYSảo tQYSluận nghiX9qZ2kecêm túc.X9qZ2kec MạtQYSc HoàbmM6ZYsxnh ngồtQYSi trbmM6ZYsxên bmM6ZYsxghế chbmM6ZYsxủ tọtQYSa cầtQYSm ltQYSấy chiếbmM6ZYsxc bmM6ZYsxđiện thbmM6ZYsxoại mX9qZ2kecàu X9qZ2kecđen siX9qZ2kecêu mtQYSỏng đặttQYS tbmM6ZYsxrên méptQYS tQYSbàn, htQYSai gtQYSiây stQYSau, bàtQYSn taX9qZ2kecy tQYSnắm dbmM6ZYsxi độX9qZ2kecng nhấtbmM6ZYsx tX9qZ2kechời siếbmM6ZYsxt bmM6ZYsxchặt lại.

Lúc HbmM6ZYsxạ ThiênX9qZ2kec LX9qZ2keciên chạytQYS đếnX9qZ2kec phòbmM6ZYsxng X9qZ2kecquán tQYSbar đãX9qZ2kec thấybmM6ZYsx LạcX9qZ2kec TrbmM6ZYsxăn đantQYSg nằmX9qZ2kec ttQYSrong lònbmM6ZYsxg tQYSmột gbmM6ZYsxã đẹpbmM6ZYsx ttQYSrai, cotQYSng nbmM6ZYsxgười X9qZ2keckhông đượcbmM6ZYsx thX9qZ2kecoải mái,X9qZ2kec nbmM6ZYsxhớ lạX9qZ2keci X9qZ2keckhi nbmM6ZYsxãy mìnhX9qZ2kec X9qZ2kecvượt bbmM6ZYsxa cátQYSi tQYSđèn đỏtQYS litQYSên tibmM6ZYsxếp, khôngtQYS X9qZ2keckhỏi X9qZ2keclắc đbmM6ZYsxầu cườtQYSi khổ.

Trên bàtQYSn tràtQYS btQYSày bmM6ZYsxla liệttQYS bibmM6ZYsxa bọtX9qZ2kec cbmM6ZYsxùng mấytQYS X9qZ2kecchai rưX9qZ2kecợu ngoạibmM6ZYsx cX9qZ2kecao cấbmM6ZYsxp ctQYSó niX9qZ2kecên đạibmM6ZYsx X9qZ2keclâu đờX9qZ2keci, trX9qZ2kecong bmM6ZYsxly rượuX9qZ2kec rtQYSót đầX9qZ2kecy nhữngbmM6ZYsx lX9qZ2kecoại rượuX9qZ2kec hỗnX9qZ2kec tX9qZ2kecạp màtQYSu X9qZ2kecsắc khôngtQYS đồngX9qZ2kec nhất,tQYS hbmM6ZYsxắn bmM6ZYsxbiết tửutQYS lượnbmM6ZYsxg củaX9qZ2kec cbmM6ZYsxô khôtQYSng tồiX9qZ2kec, cóX9qZ2kec tX9qZ2kechể nX9qZ2kecói bmM6ZYsxlà X9qZ2keccực kỳtQYS bmM6ZYsxkhá, nhưbmM6ZYsxng phbmM6ZYsxa tQYSrượu, khtQYSông X9qZ2kecsay cũntQYSg khbmM6ZYsxó. HạX9qZ2kec ThiêbmM6ZYsxn LX9qZ2keciên đứngtQYS tQYSở cửX9qZ2keca mộttQYS lúctQYS mớbmM6ZYsxi cấbmM6ZYsxt bbmM6ZYsxước đếbmM6ZYsxn bbmM6ZYsxên LạcX9qZ2kec TrX9qZ2kecăn, hắX9qZ2kecn gibmM6ZYsxờ nàtQYSy chbmM6ZYsxỉ hbmM6ZYsxy vX9qZ2kecọng côX9qZ2kec tQYSkhông bmM6ZYsxmượn rưbmM6ZYsxợu bmM6ZYsxlàm càn.

“Lạc Trăn.”

Không bmM6ZYsxtrả lời.

“Chị bmM6ZYsxLạc tQYSTrăn uốnbmM6ZYsxg X9qZ2kecsay thườbmM6ZYsxng rấX9qZ2kect ytQYSên ổn.”

Hạ ThiX9qZ2kecên LitQYSên nX9qZ2kecgẩng đầuX9qZ2kec X9qZ2kecnhìn gãbmM6ZYsx trX9qZ2kecai thantQYSh tX9qZ2kecú vbmM6ZYsxừa tQYSnói X9qZ2kecchuyện, bmM6ZYsx“Cậu vấtbmM6ZYsx vảbmM6ZYsx quá.”

Thập TX9qZ2kecam cườiX9qZ2kec tQYScười, “KhtQYSông bmM6ZYsxsao, X9qZ2kecđây làbmM6ZYsx tQYStrách nhbmM6ZYsxiệm củabmM6ZYsx tôi.”

Hạ TX9qZ2kechiên LX9qZ2keciên hbmM6ZYsxơi nhếchX9qZ2kec khóebmM6ZYsx miệngbmM6ZYsx, cúX9qZ2keci ngườtQYSi tQYSđịnh nânX9qZ2kecg LtQYSạc TX9qZ2kecrăn dậy.

“Để cbmM6ZYsxhị bmM6ZYsxấy X9qZ2kecngủ X9qZ2kecmột bmM6ZYsxlát đãbmM6ZYsx, nếuX9qZ2kec khôtQYSng chịX9qZ2kec ấbmM6ZYsxy sẽX9qZ2kec tQYSphát cáu.”tQYS ThậpbmM6ZYsx TX9qZ2kecam ngătQYSn cảntQYS, cbmM6ZYsxâu nàbmM6ZYsxy cũngtQYS bmM6ZYsxcoi tQYSnhư làtQYS thậtbmM6ZYsx lòng.

Hạ X9qZ2kecThiên LiêbmM6ZYsxn ngtQYSừng lX9qZ2kecại, giX9qZ2kecơ cổX9qZ2kec tX9qZ2kecay X9qZ2kecnhìn đồngbmM6ZYsx hồ,bmM6ZYsx bmM6ZYsx“Năm pX9qZ2kechút nữabmM6ZYsx bmM6ZYsxđược không?”

Thập X9qZ2kecTam X9qZ2kechíp mtQYSắt, cầmbmM6ZYsx chX9qZ2kecai bibmM6ZYsxa trbmM6ZYsxên bàtQYSn uốngtQYS mấytQYS ntQYSgụm, khX9qZ2kecông tQYSnói gì.

Một lX9qZ2kecát bmM6ZYsxsau HạbmM6ZYsx ThitQYSên LiêtQYSn vươntQYS tbmM6ZYsxay bmM6ZYsxkéo lấybmM6ZYsx bmM6ZYsxeo LạtQYSc TbmM6ZYsxrăn, chỉbmM6ZYsx X9qZ2keclà vẫnbmM6ZYsx X9qZ2kecchưa đợiX9qZ2kec hắnbmM6ZYsx cóbmM6ZYsx độbmM6ZYsxng X9qZ2kectác ttQYSiếp thX9qZ2keceo, mbmM6ZYsxột bànbmM6ZYsx X9qZ2kectay độbmM6ZYsxt nhiêX9qZ2kecn táchtQYS ttQYSay bmM6ZYsxhắn ra.

“Để tQYStôi.” GiọntQYSg bmM6ZYsxnói đbmM6ZYsxạm nhạtbmM6ZYsx cX9qZ2kecó tQYSvị xbmM6ZYsxa cábmM6ZYsxch trờibmM6ZYsx sinh.

Hạ ThiX9qZ2kecên LiêbmM6ZYsxn bmM6ZYsxquay bmM6ZYsxđầu lạX9qZ2keci nhìn,bmM6ZYsx bmM6ZYsxlập tX9qZ2kecức cườibmM6ZYsx nótQYSi, “MạcX9qZ2kec X9qZ2kectiên bmM6ZYsxsinh, ngưbmM6ZYsxỡng X9qZ2kecmộ đãbmM6ZYsx lâu.”

Mạc HbmM6ZYsxoành bmM6ZYsxnghiêng đX9qZ2kecầu, bmM6ZYsxkhẽ gậtQYSt, bmM6ZYsx“Tôi cũbmM6ZYsxng vậy.”

Hạ ThibmM6ZYsxên LiênX9qZ2kec ctQYSười lX9qZ2kecặng lẽ,X9qZ2kec “CóX9qZ2kec lẽtQYS cbmM6ZYsxhúng tbmM6ZYsxa bmM6ZYsxnên X9qZ2kecngồi xuốngX9qZ2kec tròX9qZ2kec chuyệnX9qZ2kec mộtbmM6ZYsx lát.”

“Cần thbmM6ZYsxiết không?”X9qZ2kec MạX9qZ2kecc HoànhtQYS hỏbmM6ZYsxi, khẩubmM6ZYsx khbmM6ZYsxí đX9qZ2kecã tQYSchối từ.

“Chí íX9qZ2kect chúbmM6ZYsxng tbmM6ZYsxa cbmM6ZYsxó cùnbmM6ZYsxg mộbmM6ZYsxt tQYSchủ đề.”

Mạc HoàntQYSh nbmM6ZYsxhìn lạiX9qZ2kec X9qZ2kecHạ ThiêX9qZ2kecn LiêbmM6ZYsxn, vẻtQYS mặtQYSt điềmX9qZ2kec bmM6ZYsxđạm, “TôitQYS X9qZ2keckhông ctQYSảm thấytQYS ctQYSần thiếtX9qZ2kec phảitQYS cbmM6ZYsxó bmM6ZYsxcuộc đàmtQYS luậbmM6ZYsxn này.”

“Thế ưX9qZ2kec?” StQYSắc bmM6ZYsxmặt HạX9qZ2kec ThiênX9qZ2kec LiênX9qZ2kec chốX9qZ2kecc látX9qZ2kec trởX9qZ2kec tQYSnên ngtQYShiêm túc.

Trong mêtQYS mtQYSan, giX9qZ2kecọng nótQYSi trầtQYSm tX9qZ2kechấp qubmM6ZYsxen thbmM6ZYsxuộc khiếX9qZ2kecn giấcbmM6ZYsx nX9qZ2kecgủ củaX9qZ2kec LạtQYSc TtQYSrăn cựbmM6ZYsxc kX9qZ2kecỳ butQYSồn bực,tQYS bmM6ZYsxgiữa lútQYSc ngtQYSẩn ngX9qZ2kecơ cX9qZ2kecó mộX9qZ2kect cX9qZ2kecánh tatQYSy ôbmM6ZYsxm lấytQYS X9qZ2keceo côbmM6ZYsx, vữngX9qZ2kec vànX9qZ2kecg bmM6ZYsxđỡ côX9qZ2kec bmM6ZYsxngồi dậy,bmM6ZYsx huyệbmM6ZYsxt thátQYSi dươnX9qZ2kecg tQYSđau ntQYShức, dướitQYS bmM6ZYsxchân lạiX9qZ2kec yếubmM6ZYsx ớtbmM6ZYsx vbmM6ZYsxô lực,bmM6ZYsx tQYScơ thểX9qZ2kec kbmM6ZYsxhó chịtQYSu X9qZ2kecnhư thểtQYS bX9qZ2kecị têbmM6ZYsx liệt.

Lạc TrăbmM6ZYsxn vtQYSươn X9qZ2kectay tQYSvỗ ltQYSên tX9qZ2kecrán, cX9qZ2kecô khônbmM6ZYsxg dábmM6ZYsxm chắX9qZ2kecc X9qZ2kecliệu X9qZ2kecmình cX9qZ2kecó bmM6ZYsxphải tQYSmơ tQYSmơ mbmM6ZYsxàng mànX9qZ2kecg trotQYSng X9qZ2keccơn saX9qZ2kecy, X9qZ2kecvì ttQYShế lúX9qZ2kecc nX9qZ2kecày bmM6ZYsxmới cX9qZ2kecảm giábmM6ZYsxc đưtQYSợc nbmM6ZYsxgười đanbmM6ZYsxg tQYSôm tQYScô bmM6ZYsxlà MạX9qZ2kecc HoànhX9qZ2kec, mtQYSà ctQYSảm xútQYSc nàyX9qZ2kec khiếnX9qZ2kec cX9qZ2kecô bấbmM6ZYsxt atQYSn mtQYSột tQYScách kX9qZ2kechó hiểu.

“Tránh ra…”bmM6ZYsx LạcX9qZ2kec bmM6ZYsxTrăn htQYSơi lộtQYS vẻtQYS mệtbmM6ZYsx mỏitQYS đẩybmM6ZYsx ngườiX9qZ2kec bênX9qZ2kec cạnbmM6ZYsxh tQYSra, nX9qZ2kecgã vềtQYS bmM6ZYsxsô pX9qZ2kecha, thậtbmM6ZYsx X9qZ2kecra ctQYSô rấtX9qZ2kec muốnbmM6ZYsx nóibmM6ZYsx vbmM6ZYsxới nX9qZ2kecgười nàytQYS, khôbmM6ZYsxng cbmM6ZYsxó vtQYSiệc gìX9qZ2kec thìtQYS đừngX9qZ2kec bmM6ZYsxdùng nhãnbmM6ZYsx hibmM6ZYsxệu sữX9qZ2keca tắm,X9qZ2kec dầubmM6ZYsx gộibmM6ZYsx tQYSấy nữatQYS, chX9qZ2keco X9qZ2kecdù muốnbmM6ZYsx bmM6ZYsxdùng cũX9qZ2kecng khX9qZ2kecông đưbmM6ZYsxợc tỏaX9qZ2kec rX9qZ2keca cùnbmM6ZYsxg mộbmM6ZYsxt loạibmM6ZYsx bmM6ZYsxcảm giác.

“Đừng chạmX9qZ2kec vbmM6ZYsxào tôi,X9qZ2kec tôX9qZ2keci rấbmM6ZYsxt khỏe.”tQYS X9qZ2kecMùi hươngbmM6ZYsx quX9qZ2kecen thuộcX9qZ2kec đếtQYSn gầX9qZ2kecn, LX9qZ2kecạc TrX9qZ2kecăn lạbmM6ZYsxi đẩybmM6ZYsx ngườtQYSi muốnbmM6ZYsx đbmM6ZYsxỡ ctQYSô X9qZ2kecmột lầnX9qZ2kec nữa.

Một lbmM6ZYsxúc lâtQYSu sabmM6ZYsxu, ttQYShanh âtQYSm ấmtQYS ápbmM6ZYsx mộcX9qZ2kec mạcbmM6ZYsx vabmM6ZYsxng lbmM6ZYsxên, bmM6ZYsx“Lạc tQYSTrăn, aX9qZ2kecnh đưaX9qZ2kec bmM6ZYsxem vềtQYS, X9qZ2kecem ubmM6ZYsxống tQYSsay rồi.”

Lạc TX9qZ2kecrăn thấX9qZ2kecy qubmM6ZYsxái lạbmM6ZYsx, saX9qZ2keco hômX9qZ2kec nX9qZ2kecay đâubmM6ZYsx đâubmM6ZYsx cũnbmM6ZYsxg totQYSàn X9qZ2keccảm gbmM6ZYsxiác bmM6ZYsxcó X9qZ2kecngười qbmM6ZYsxuen, ctQYSố gắntQYSg mX9qZ2kecở X9qZ2kecto X9qZ2kechai mắbmM6ZYsxt, X9qZ2kectầm ntQYShìn mơtQYS hồX9qZ2kec, nhưbmM6ZYsxng tQYSrõ ràngbmM6ZYsx khuX9qZ2kecôn mặttQYS hiệX9qZ2kecn rX9qZ2keca trướcX9qZ2kec tQYSmắt cX9qZ2kechính bmM6ZYsxlà HạX9qZ2kec ThiênX9qZ2kec bmM6ZYsxLiên, “…bmM6ZYsx HạbmM6ZYsx X9qZ2kecThiên Liên?”

“Ừ.” HX9qZ2kecạ ThiêtQYSn bmM6ZYsxLiên cườibmM6ZYsx mộtbmM6ZYsx cácbmM6ZYsxh ýtQYS vtQYSị bmM6ZYsxmù mịtQYSt, nhâbmM6ZYsxn tiệntQYS tQYSnắm ltQYSấy bmM6ZYsxtay cô.

“Sao tQYSanh lạtQYSi ởtQYS đây…bmM6ZYsx” X9qZ2kecÝ X9qZ2kecthức htQYSãy tQYScòn hơX9qZ2keci tỉtQYSnh táo.

“Đến X9qZ2kecđón emX9qZ2kec.” HạbmM6ZYsx ThiênbmM6ZYsx LX9qZ2keciên đỡbmM6ZYsx lấybmM6ZYsx bbmM6ZYsxờ tQYSvai bmM6ZYsxLạc Trăn.

Lạc TrăX9qZ2kecn đứngX9qZ2kec dậy,tQYS X9qZ2kecđầu nặngbmM6ZYsx X9qZ2kecnhư đebmM6ZYsxo bmM6ZYsxchì, X9qZ2kec“Em muốnX9qZ2kec ngủ.”

“Về ltQYSại ngủX9qZ2kec tiX9qZ2kecếp, nhé?”

Lạc TrănbmM6ZYsx bỗngtQYS bmM6ZYsxnhiên bậttQYS cườibmM6ZYsx htQYSì hì,bmM6ZYsx “HạX9qZ2kec ThiX9qZ2kecên LiêntQYS, antQYSh cótQYS tQYStình ýtQYS vtQYSới eX9qZ2kecm à?”

Bốn ptQYShía tĩnhbmM6ZYsx lặntQYSg bmM6ZYsxba gitQYSây. “ỪX9qZ2kec, vềtQYS điX9qZ2kecểm nàyX9qZ2kec antQYSh đãbmM6ZYsx thtQYSể hiệX9qZ2kecn rtQYSõ ràngbmM6ZYsx rồi.”X9qZ2kec NtQYSgữ điệutQYS chX9qZ2kecứa tQYSý cườibmM6ZYsx chậmbmM6ZYsx rX9qZ2kecãi nóibmM6ZYsx bmM6ZYsxra, X9qZ2kecmang tbmM6ZYsxheo sựtQYS thẳnbmM6ZYsxg trắnbmM6ZYsx triệtbmM6ZYsx đểX9qZ2kec htQYSiếm thấy.

Lạc bmM6ZYsxTrăn cúX9qZ2keci đầtQYSu khẽbmM6ZYsx cưbmM6ZYsxời, “CóX9qZ2kec tìnhX9qZ2kec ý…X9qZ2kec tQYSha… etQYSm cũngbmM6ZYsx cbmM6ZYsxảm X9qZ2kecthấy X9qZ2keccon ngX9qZ2kecười anX9qZ2kech rấtbmM6ZYsx thbmM6ZYsxú vbmM6ZYsxị…” LạcbmM6ZYsx bmM6ZYsxTrăn lắtQYSc lắX9qZ2kecc tQYSđầu, đtQYSầu càX9qZ2kecng nặtQYSng, khôbmM6ZYsxng quảnbmM6ZYsx nổX9qZ2keci mạchX9qZ2kec stQYSuy nghX9qZ2kecĩ, vtQYSẫn tiếX9qZ2kecp ttQYSục lẩtQYSm bẩmX9qZ2kec nóitQYS mớ,X9qZ2kec “ĐibmM6ZYsx tX9qZ2kechôi… tQYSđưa bổtQYSn titQYSểu X9qZ2kecthư… bmM6ZYsxvề tQYSnhà, ebmM6ZYsxm muX9qZ2kecốn ngủtQYS…” LồngtQYS ngbmM6ZYsxực bmM6ZYsxphiền mutQYSộn khX9qZ2kecó chtQYSịu, tbmM6ZYsxừng đợtbmM6ZYsx butQYSồn nôbmM6ZYsxn ttQYSrào lên,X9qZ2kec nbmM6ZYsxão bộtQYS cX9qZ2keco rbmM6ZYsxút ngàytQYS cX9qZ2kecàng sbmM6ZYsxít chặt,X9qZ2kec giốngX9qZ2kec nhưtQYS muốnbmM6ZYsx nứtX9qZ2kec tX9qZ2kecoác ra.

“Vâng, đạibmM6ZYsx tiểutQYS thư,X9qZ2kec bmM6ZYsxlập tQYStức đưbmM6ZYsxa bmM6ZYsxem vtQYSề nhtQYSà đâybmM6ZYsx.” KhôngX9qZ2kec khỏitQYS bmM6ZYsxbật ctQYSười, qubmM6ZYsxả thựcX9qZ2kec tQYScá tínhtQYS hơiX9qZ2kec ầtQYSm X9qZ2kecĩ, nhbmM6ZYsxưng hoàtQYSn tX9qZ2kecoàn cóbmM6ZYsx thểbmM6ZYsx chấpbmM6ZYsx nhtQYSận, HạbmM6ZYsx ThbmM6ZYsxiên bmM6ZYsxLiên ômX9qZ2kec bmM6ZYsxLạc tQYSTrăn bướcbmM6ZYsx rtQYSa bêbmM6ZYsxn ngoài.

Lạc TX9qZ2kecrăn cbmM6ZYsxảm gtQYSiác X9qZ2kecnhư mìntQYSh đtQYSang giẫmX9qZ2kec lêX9qZ2kecn bọbmM6ZYsxt biểnX9qZ2kec, chỉbmM6ZYsx cótQYS thểtQYS ybmM6ZYsxếu ớttQYS tựatQYS vàoX9qZ2kec HạbmM6ZYsx tQYSThiên LitQYSên, mặctQYS chbmM6ZYsxo hắnX9qZ2kec kéobmM6ZYsx đi.

Đôi vợbmM6ZYsx chồngbmM6ZYsx tQYSson dbmM6ZYsxựa sbmM6ZYsxát tQYSvào nX9qZ2kechau rờiX9qZ2kec bmM6ZYsxđi, troX9qZ2kecng X9qZ2kecgian phòngtQYS chìbmM6ZYsxm vtQYSào mộtX9qZ2kec mtQYSảnh tĩX9qZ2kecnh mbmM6ZYsxịch, đếnbmM6ZYsx X9qZ2keckhi MạcbmM6ZYsx HX9qZ2kecoành ởX9qZ2kec mộtQYSt bêX9qZ2kecn bìnhtQYS ttQYSĩnh đứngtQYS lêX9qZ2kecn, đưabmM6ZYsx mtQYSột tQYSchiếc thẻX9qZ2kec tQYScho ThậpbmM6ZYsx Tam.

Thập tQYSTam phảnX9qZ2kec X9qZ2kecứng lbmM6ZYsxại liềntQYS vộitQYS vànX9qZ2kecg xuX9qZ2keca taybmM6ZYsx, “CbmM6ZYsxhi phbmM6ZYsxí củtQYSa cbmM6ZYsxhị bmM6ZYsxLạc TtQYSrăn đềuX9qZ2kec đượctQYS miễbmM6ZYsxn ptQYShí.” TX9qZ2kechần sắcX9qZ2kec bmM6ZYsxMạc tQYSHoành đạmX9qZ2kec nX9qZ2kechạt, nhưntQYSg tiX9qZ2keca lạnhtQYS lùntQYSg tiềX9qZ2kecm ẩnbmM6ZYsx tX9qZ2kecrong ctQYSon ngươibmM6ZYsx lạiX9qZ2kec vbmM6ZYsxô ctQYSùng X9qZ2kecrõ néttQYS. ThtQYSập X9qZ2kecTam đangtQYS mubmM6ZYsxốn lênX9qZ2kec tiếX9qZ2kecng X9qZ2kecnói gìbmM6ZYsx đóX9qZ2kec, MạbmM6ZYsxc HoànX9qZ2kech đãX9qZ2kec đẩytQYS tQYScửa bmM6ZYsxra ngoài.

“Quan hệbmM6ZYsx ttQYSam gibmM6ZYsxác điểntQYS bmM6ZYsxhình, bmM6ZYsxmột từX9qZ2kec thôibmM6ZYsx, tầmX9qZ2kec thường.”X9qZ2kec ThẩbmM6ZYsxm HX9qZ2kecạ ThụyX9qZ2kec vẫntQYS tQYSnép trtQYSong X9qZ2kecgóc tốibmM6ZYsx gặbmM6ZYsxm nửbmM6ZYsxa bmM6ZYsxquả tQYSdưa hấutQYS xonbmM6ZYsxg, bmM6ZYsxphun rbmM6ZYsxa tQYSmột từtQYS bmM6ZYsxtrần thuậtX9qZ2kec X9qZ2kecmang X9qZ2kectính ttQYSổng kết,tQYS “LiêbmM6ZYsxn ÂtQYSn, thấybmM6ZYsx thếbmM6ZYsx nào?”

Liên ÂX9qZ2kecn bmM6ZYsxngồi xổmtQYS tQYSbên cạntQYSh stQYSau X9qZ2kecmột lúcX9qZ2kec itQYSm lặntQYSg mớibmM6ZYsx trầbmM6ZYsxm mặcX9qZ2kec tQYSgật đầutQYS, “CôtQYS gáibmM6ZYsx tbmM6ZYsxhì qbmM6ZYsxuá ttQYSầm thtQYSường, nhưbmM6ZYsxng đbmM6ZYsxàn ôntQYSg lbmM6ZYsxại khôX9qZ2kecng tầmX9qZ2kec thườtQYSng, nbmM6ZYsxếu cótQYS bmM6ZYsxthể hốtX9qZ2kec vàoX9qZ2kec troX9qZ2kecng quáX9qZ2kecn —-”

Hạ X9qZ2kecThiên bmM6ZYsxLiên dbmM6ZYsxìu X9qZ2kecLạc X9qZ2kecTrăn lêtQYSn xbmM6ZYsxe, tQYSgiúp cbmM6ZYsxô cX9qZ2kecài dbmM6ZYsxây aX9qZ2kecn toàbmM6ZYsxn, “bmM6ZYsxCó thểtQYS biếtQYSn mìnhbmM6ZYsx thàbmM6ZYsxnh thếbmM6ZYsx nàX9qZ2kecy, eX9qZ2kecm cũngX9qZ2kec lợitQYS X9qZ2kechại đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ ThbmM6ZYsxiên LbmM6ZYsxiên sữngtQYS sờ,bmM6ZYsx ntQYSgồi trởX9qZ2kec lạibmM6ZYsx vịtQYS bmM6ZYsxtrí cX9qZ2kecủa tQYSmình, tQYSkhẽ X9qZ2keccười bmM6ZYsxthành tiếng,X9qZ2kec “ĐâybmM6ZYsx ctQYSó bmM6ZYsxthể ctQYSoi tQYSnhư mộtX9qZ2kec bmM6ZYsxmũi têX9qZ2kecn trbmM6ZYsxúng htQYSai đícbmM6ZYsxh trêtQYSn mbmM6ZYsxột gibmM6ZYsxá ttQYSrị nàtQYSo X9qZ2kecđó không?”

Ngoảnh đầuX9qZ2kec nhìnbmM6ZYsx gươngX9qZ2kec mtQYSặt bmM6ZYsxmang vtQYSẻ thtQYSuần khtQYSiết vtQYSô cX9qZ2kecùng trotQYSng mbmM6ZYsxê tQYSman, tQYSbất đắcX9qZ2kec bmM6ZYsxdĩ tX9qZ2kechở dài,bmM6ZYsx “X9qZ2kecCố X9qZ2kecnhóc nàX9qZ2kecy quảX9qZ2kec X9qZ2kecđúng làbmM6ZYsx X9qZ2kecmột ttQYSai X9qZ2kechọa.” X9qZ2kecBất X9qZ2kecthình tQYSlình, LạX9qZ2kecc TrtQYSăn vX9qZ2kecươn bmM6ZYsxtay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”