Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
we5g 

Một giCmVWan pV4aohòng qwe5guán baBjQir, LạcV4ao TV4aorăn, LiêpuS9n puS9Ân, ThẩmBjQi HạV4ao TV4aohụy, we5gThất ThấtBjQi xiV4aoêu vẹoV4ao vpuS9ắt ngườipuS9 lêV4aon sôV4ao CmVWpha twe5gán gẫu,V4ao haBjQii cậpuS9u ấmV4ao cBjQia CmVWhát BjQiở bêCmVWn puS9trên, hátwe5g “NhữngCmVW bônpuS9g hoCmVWa kia”BjQi cV4aoủa PBjQihác Thụ.

“Thập V4aoTam, đừngpuS9 “la”CmVW nữaV4ao [1CmVW], tôBjQii ngwe5ghe sắpCmVW tắtpuS9 CmVWthở CmVWđây nBjQiày, đổBjQii bàiCmVW BjQinào vV4aoui hơnpuS9 đi!”puS9 Lwe5gạc TrăBjQin we5gném mộtCmVW cáCmVWi gốwe5gi puS9ôm qua.

“Được, puS9vậy cwe5ghị thCmVWích nV4aoghe bwe5gài BjQinào?” ThV4aoập TV4aoam kiềCmVWm lwe5gại giọngwe5g cCmVWao we5gđã “lpuS9a” đếnpuS9 phânpuS9 nửa,we5g nịnhwe5g nọtV4ao hỏwe5gi LpuS9ạc Trăn.

“Tao lCmVWại cảmCmVW thấywe5g rấBjQit dwe5gễ nV4aoghe, tawe5go twe5ghích giọngCmVW này,BjQi cBjQiái V4aogì nBjQihỉ, CmVWu bpuS9uồn, đwe5gúng BjQikhông CmVWA Thụy?”

“Đúng, CmVWquá đúng,puS9 chịV4ao LiBjQiên nBjQiói đV4aoều đúng!”V4ao ThẩmBjQi V4aoHạ Thụywe5g cườiV4ao hềV4ao hề.

“Tao bảwe5go nCmVWày puS9Thẩm Hwe5gạ TV4aohụy, châV4aon we5gnày puS9của we5gmày dỡCmVW tCmVWừ trêwe5gn thâCmVWn chpuS9ó xuốngCmVW à,we5g saV4aou đóBjQi lắpwe5g BjQilên ngBjQiười puS9mình hV4aoả [2].”puS9 LpuS9ạc TpuS9răn BjQigiơ chânCmVW huCmVWng hwe5gãn cV4aohọc loạV4aon tpuS9rên BjQiđùi củaV4ao ThẩmBjQi BjQiHạ Thụy.

“Ơ hwe5gay, quấywe5g rốiwe5g tìnBjQih dục.”

“Tao đánhBjQi mày!”

Hai cậuCmVW ấmpuS9 nBjQihìn nhapuS9u, we5gchủ độngwe5g chọnCmVW we5gmột bàiV4ao tBjQiình cCmVWa BjQihát đôi.

“Nói điBjQi CmVWnói lại,”BjQi LiBjQiên ÂnV4ao nV4aohìn V4aovề phíV4aoa Lạwe5gc Twe5grăn đangpuS9 cuộCmVWn trBjQiòn trêpuS9n sBjQiô ppuS9ha đơn,puS9 “BjQiBạch mpuS9ã củaV4ao màV4aoy đCmVWâu? BjQiSao chưCmVWa BjQinghe màyV4ao nhpuS9ắc đếnBjQi nữpuS9a nhV4aoỉ, trBjQiước đâV4aoy chẳCmVWng phảiBjQi nCmVWgày BjQinào cũnwe5gg tBjQireo V4aotrên miệwe5gng sao?”

Thẩm we5gHạ ThpuS9ụy vừawe5g ngwe5ghe liềnV4ao cưBjQiời hôBjQi we5ghố, “NgườiV4ao CmVWta sớmwe5g khôwe5gng cầnV4ao CmVWnó rCmVWồi, we5gchị puS9Liên, chịBjQi cốwe5g we5gý đúpuS9ng khôwe5gng?” ThpuS9ẩm HạV4ao ThụV4aoy cònwe5g nhpuS9ớ mìV4aonh đãBjQi kểCmVW chuyBjQiện CmVWnày BjQicho LiêBjQin ÂBjQin, hCmVWơn nữpuS9a BjQicòn CmVWkể rấtpuS9 sốngCmVW độngwe5g we5ghình tượng.

Lạc TCmVWrăn V4aolúc nCmVWày puS9không hwe5gô ứwe5gng vCmVWới TpuS9hẩm HCmVWạ we5gThụy nữa,V4ao CmVWngẩng đầuBjQi nhwe5gìn tpuS9rần nhpuS9à lBjQiộng lẫyCmVW vànCmVWg V4aoson, puS9mắt cwe5ghớp chớp.

“Không tpuS9iếp tụcpuS9 nBjQiữa à?”BjQi BjQiLiên ÂCmVWn vôBjQi V4aocùng kiCmVWnh ngạc.

“Chị tưởngBjQi lwe5gà tiểwe5gu thuyếtCmVW nhBjQiiều kCmVWỳ puS9à, đV4aoều we5glà BjQichuyện cV4aoủa haCmVWi nămBjQi trước,BjQi xonwe5gg xuôCmVWi we5gtừ lâuCmVW rồi.”BjQi ThBjQiẩm HạCmVW ThụV4aoy nCmVWâng we5gly V4aorượu hưpuS9ớng we5gqua LV4aoạc BjQiTrăn V4aolàm đCmVWiệu bộwe5g CmVWchúc rượu.

“Không đúng,”CmVW LiV4aoên Ânwe5g ngồiwe5g thV4aoẳng puS9dậy, cV4aoúi đầuCmVW trầCmVWm CmVWtư, “TaoV4ao nhớBjQi BjQihai năBjQim BjQitrước, cáBjQii têV4aon we5gbạch mBjQiã ấyCmVW CmVWchạy đpuS9ến hỏiCmVW twe5gao Lạwe5gc we5gTrăn xCmVWin hCmVWọc trườnV4aog nàoCmVW, vẻwe5g mặpuS9t rấCmVWt thànhBjQi khẩnpuS9, rấCmVWt CmVWtha thBjQiiết, rấCmVWt BjQiđau V4aokhổ, rpuS9ất tiềuCmVW tpuS9ụy, suýBjQit puS9nữa CmVWtao CmVWcòn tưBjQiởng LạBjQic TrV4aoăn phpuS9ụ hắn,BjQi đưwe5gơng nhpuS9iên lpuS9át sCmVWau puS9tao lwe5gập tứcBjQi tỉV4aonh táCmVWo, nghpuS9ĩ cBjQiái thằBjQing nhócBjQi nhưwe5g hBjQiắn, CmVWđã CmVWbắt puS9nạt CmVWem we5ggái puS9nhà taV4aoo cV4aoòn CmVWdám giảBjQi bV4aoộ sCmVWi CmVWtình trướV4aoc BjQimặt chịwe5g đâyV4ao, nhàopuS9 lêV4aon CmVWđánh cwe5gho we5gmột twe5grận, kwe5gết V4aoquả —we5g-” LV4aoiên we5gÂn ngừnCmVWg lCmVWại hwe5go hồiV4ao lBjQiâu, “BCmVWa CmVWchiêu bpuS9ị chếpuS9 ngự,we5g saV4aou đóBjQi BjQitao CmVWvì thânwe5g quênpuS9 we5gnghĩa puS9cho hắwe5gn địaCmVW V4aochỉ, hắV4aon liênBjQi tụcBjQi npuS9ói we5ghai tiếngCmVW V4aocảm ơnpuS9, xopuS9ng quapuS9y BjQingười chạypuS9 luwe5gôn, taBjQio BjQitrông puS9theo V4aobóng lưCmVWng nônBjQi nV4aoóng V4aoấy màwe5g puS9nghĩ, gãCmVW đànCmVW ôV4aong tốV4aot thBjQiế nV4aoày chắcpuS9 támV4ao BjQiphần puS9là eBjQim gV4aoái mìnhCmVW CmVWhiểu lầmV4ao rCmVWồi.” NóiV4ao đếV4aon V4aođây, LCmVWiên CmVWÂn ngẩngV4ao đCmVWầu we5gánh mắtwe5g hunpuS9g we5gác, “HóV4aoa rpuS9a làBjQi hỏiV4ao đểpuS9 we5gchơi thwe5gôi à!”

Lạc TCmVWrăn vẫnwe5g nhCmVWìn lCmVWên trpuS9ần nhà,V4ao khônCmVWg hềBjQi độngV4ao BjQiđậy, tựBjQia nhưV4ao đãCmVW cứnV4aog đờV4ao ra.

“Em gáV4aoi, khôngpuS9 swe5gao chBjQiứ?” ThẩmCmVW HCmVWạ ThụyV4ao npuS9ghe xonpuS9g cũBjQing sữV4aong sờ,we5g đBjQioạn hoànBjQi hồnBjQi đápuS9 ngườiBjQi puS9bên cwe5gạnh mV4aoột cái.

“không CmVWsao, cóBjQi thểpuS9 cpuS9ó chuyệnBjQi gwe5gì đượcwe5g chứ.”V4ao puS9Lạc TrănV4ao đứBjQing dậywe5g, cầmCmVW chaV4aoi biV4aoa tBjQirên bàV4aon tràpuS9 trV4aoút mộtpuS9 ngụm,puS9 rồiBjQi đipuS9 CmVWlên BjQibục hátpuS9 nhậnpuS9 micCmVWro puS9trên taBjQiy ThậBjQip Tamwe5g, CmVWtươi cườiCmVW nóiCmVW, “CmVWĐến BjQitao, tụiBjQi mCmVWày ởpuS9 dướipuS9 màpuS9 ngheCmVW, BjQinghe BjQiluôn chBjQio taCmVWo nBjQihá, bBjQiổn tiểV4aou thCmVWư cốngBjQi hiếnCmVW cV4aoa hpuS9át, quBjQián quânpuS9 tBjQiop puS910 danwe5gh CmVWca we5gcủa trưwe5gờng BjQiE tBjQiái BjQixuất lầnBjQi đầuwe5g tiêCmVWn, ngBjQihìn vV4aoàng cũnwe5gg kV4aohó cầu.”

“Tao puS9có nóBjQii chuyệV4aon gBjQiì đáV4aong CmVWđể vuwe5gi mừnBjQig à?we5g” Liênwe5g ÂpuS9n V4aonghiêng đwe5gầu BjQihỏi ThẩpuS9m CmVWHạ Thụy.

Thẩm HạCmVW ThụCmVWy nhấpwe5g ngwe5gụm rưpuS9ợu we5gnhìn lênCmVW bwe5gục, khôngV4ao lêwe5gn tiếng.

Lạc TrCmVWăn hCmVWát liênpuS9 tiếpuS9p haCmVWi BjQibài tiếCmVWng anh.

“Không ngwe5gờ V4aovẫn cówe5g chúCmVWt thựpuS9c lựcCmVW.” Liênwe5g ÂnpuS9 đánwe5gh V4aogiá mộtV4ao cáCmVWch khpuS9ách quan.

“Không tCmVWhế tBjQihì sBjQiao we5ggiành quánBjQi quâpuS9n hả.”we5g BjQiThẩm BjQiHạ BjQiThụy mCmVWỉm cwe5gười, cũnwe5gg nwe5ghớ lạiBjQi cuộV4aoc tBjQihi cBjQia hátV4ao lCmVWàm chV4aoo puS9cả trưV4aoờng xpuS9ôn xapuS9o vwe5gào CmVWnăm thBjQiứ baBjQi, CmVWkhi ấyCmVW Lạcwe5g TrBjQiăn we5gcó puS9thể thaBjQim gV4aoia đượBjQic CmVWlà V4aodo BjQikhông cwe5gẩn thậBjQin puS9nghe nóiV4ao cCmVWhủ tịchV4ao hộiwe5g V4aohọc siV4aonh MạCmVWc BjQiHoành làpuS9 mộtBjQi gV4aoiám khảowe5g củawe5g vònpuS9g CmVWsơ loại,BjQi màV4ao cáCmVWi puS9con we5gbé LạCmVWc TrBjQiăn hCmVWay trêuV4ao puS9chọc we5gnam siBjQinh làpuS9m we5gthú vuwe5gi BjQicuộc sBjQiống đươngCmVW nhiwe5gên CmVWsẽ khôCmVWng bV4aoở lỡBjQi bấtwe5g cứBjQi cơV4ao puS9hội BjQinào, we5glảo đBjQiảo chạwe5gy điCmVW CmVWbáo daBjQinh, cònpuS9 vpuS9ề BjQisau làCmVWm spuS9ao CmVWlại gV4aoiành đượcpuS9 giảCmVWi nCmVWhất, ThẩmpuS9 HạpuS9 Thụywe5g BjQicũng mơpuS9 hồ,BjQi we5gthực lựwe5gc V4aothì CmVWkhông kéV4aom nBjQihưng cV4aohưa đCmVWến mứcpuS9 đượpuS9c BjQigiải nhất,CmVW V4aotrong đóV4ao cópuS9 BjQihai thpuS9í CmVWsinh cwe5gô thV4aoấy cCmVWòn mạnhCmVW mẽwe5g hpuS9ơn cảBjQi BjQiLạc TrănV4ao, sBjQiau puS9này BjQiThẩm HạV4ao ThụyCmVW ngẫBjQim lạV4aoi cBjQiũng CmVWđã thôV4aong supuS9ốt, lCmVWàm cwe5ga sBjQiĩ we5gquan CmVWtrọng nwe5ghất we5glà V4aogì, vBjQiẻ bềBjQi ngoàiV4ao! BềV4ao ngoàiV4ao ổnCmVW tBjQiiếng CmVWquỷ gọiV4ao ngườiwe5g cũngBjQi ngV4aohe nhBjQiư tBjQiiếng twe5grời, cònCmVW nCmVWgược lạiV4ao, chỉpuS9 CmVWcó vềCmVW nBjQihà hápuS9t cpuS9ho mìpuS9nh nghpuS9e thwe5gôi. ThV4aoật CmVWra kýpuS9 BjQiức we5gsâu đậCmVWm nV4aohất we5gvề cuộcBjQi we5gthi ấyBjQi chípuS9nh lV4aoà lễV4ao trwe5gao giảBjQii, hBjQiôm đówe5g MCmVWạc HpuS9oành CmVWbước puS9lên tặngwe5g hoaCmVW, mBjQiỉm cườiV4ao nóipuS9 mộtV4ao câpuS9u V4aovô cùngBjQi we5gkinh điển,BjQi “NămBjQi nBjQiay dCmVWù spuS9ao puS9cũng ngoàiBjQi V4aodự đoán”,BjQi tCmVWoàn trườBjQing xônV4ao xao.

Thẩm HV4aoạ we5gThụy nghĩwe5g đếnCmVW puS9đây, khôCmVWng khBjQiỏi cBjQiảm thpuS9án mwe5gột tipuS9ếng, tuổV4aoi trBjQiẻ thậtBjQi nhiềuCmVW hoàiwe5g bão.

Lạc TrănV4ao lạiBjQi hwe5gát mộwe5gt bàiV4ao tiếngV4ao we5ganh puS9rồi đipuS9 xuống,V4ao we5gvươn tpuS9ay đwe5gón lBjQiấy lV4aoy CmVWsoda TBjQihẩm HạpuS9 TV4aohụy đưa.

“Chị LạcBjQi BjQiTrăn, V4aochị we5gquả lBjQià chânpuS9 BjQinhân khôngpuS9 lV4aoộ châCmVWn tpuS9ướng.” Thậpwe5g V4aoTam BjQivỗ tapuS9y, mắtwe5g lV4aoấp lpuS9ánh we5gtim hồng.

“Tôi cònBjQi cBjQihân thwe5gật hơnwe5g nữaV4ao cpuS9ơ, nàopuS9 CmVWlại đây,puS9 uốngV4ao rưwe5gợu vớwe5gi chị,BjQi khBjQiông sCmVWay kwe5ghông về.”

“Vâng, chịpuS9 V4aonói thếV4ao nàBjQio, TBjQihập TV4aoam cũpuS9ng thwe5geo hầu.”

“Thế nàypuS9 lwe5gà thếBjQi nào?”CmVW LiêV4aon ÂV4aon cuốiBjQi cùpuS9ng đãBjQi nhpuS9ìn rV4aoa cV4aohút bấtCmVW thường.

“Thỉnh we5gthoảng lCmVWại phwe5gát tBjQiác mộV4aot lần,we5g thườngpuS9 thôpuS9i.” Thẩmwe5g Hwe5gạ ThụyBjQi we5gcười hBjQià hCmVWà hawe5gi tiếBjQing, ngoảCmVWnh đầuV4ao V4aonhìn CmVWdi đBjQiộng củaV4ao Lwe5gạc TrV4aoăn đặtBjQi trwe5gên bàpuS9n tràV4ao lạV4aoi đangpuS9 rwe5gung, “CBjQió V4aocần bảoV4ao V4aovới nópuS9 không,puS9 điệwe5gn thoạiBjQi cpuS9ủa nóBjQi đãwe5g kCmVWêu nBjQiăm lầnwe5g rồV4aoi?” ThẩCmVWm CmVWHạ ThụyBjQi cầmV4ao puS9di độnBjQig lên,BjQi BjQinhíu mày,puS9 “HpuS9ạ Thwe5giên Liên?”

Thẩm HạCmVW Thụywe5g hấtCmVW đầuBjQi thoánwe5gg liếBjQic qupuS9a LạcCmVW TrBjQiăn V4aođang đuaBjQi rượuBjQi cùngCmVW Thwe5gập BjQiTam thiV4aoếu, bỗnpuS9g nhiwe5gên we5gmỉm cBjQiười nCmVWói vớiwe5g LCmVWiên Ân,BjQi “ChịBjQi Liên,we5g cóBjQi mBjQiuốn xeCmVWm V4aotrò vpuS9ui không?”

Liên V4aoÂn nhưCmVW cV4aohìm tronpuS9g sươngpuS9 mù.

Thẩm HCmVWạ ThụyCmVW lạCmVWi bậBjQit cườipuS9 CmVWha hảpuS9, tiV4aoếp puS9đó CmVWlập tứcwe5g cúiBjQi V4aođầu mởV4ao màBjQin hìBjQinh dwe5gi độnV4aog củaV4ao LạcCmVW Trăwe5gn, gV4aoửi tiCmVWn nBjQihắn, we5ghai tin.

Nội dV4aoung giốngwe5g BjQinhau, đềBjQiu V4aolà, [EpuS9m we5guống saCmVWy qBjQiuá, cưnwe5gg àwe5g, tớCmVWi đwe5gón puS9em CmVWđi.] cònpuS9 bổCmVW sunCmVWg thêwe5gm địaCmVW cpuS9hỉ puS9cụ thể.

—-***—-

[1] BàiV4ao V4aohát nàyCmVW cwe5gó V4aonhiều we5gđoạn “puS9la la”puS9 BjQi: ))

[2] ýBjQi chBjQiỉ chV4aoân we5gchó (puS9= nịnV4aoh hót),puS9 BjQitức kêBjQiu ThẩV4aom HCmVWạ Twe5ghụy biếtCmVW cáchBjQi BjQinịnh nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng we5gdi độnCmVWg vCmVWang lCmVWên, we5gphá V4aovỡ we5gmột BjQicuộc hBjQiội V4aonghị tpuS9hảo BjQiluận nghipuS9êm V4aotúc. MạcBjQi HoBjQiành nBjQigồi trêpuS9n ghếV4ao BjQichủ tọpuS9a cầmpuS9 lấyBjQi chV4aoiếc điệnpuS9 tBjQihoại màuwe5g đenCmVW siêuV4ao mỏnCmVWg đặtV4ao trV4aoên we5gmép bànCmVW, hBjQiai giâCmVWy spuS9au, bBjQiàn tCmVWay nắmwe5g V4aodi đV4aoộng nhấV4aot thờiwe5g puS9siết chặtV4ao lại.

Lúc HạpuS9 TCmVWhiên LiênBjQi chV4aoạy đếnV4ao phòngBjQi quáwe5gn baV4aor đãBjQi twe5ghấy puS9Lạc TpuS9răn đanV4aog nằmBjQi troBjQing lòngwe5g mộV4aot gãwe5g đẹpwe5g trCmVWai, cwe5gong ngườiBjQi khôpuS9ng puS9được thowe5gải máipuS9, nhớV4ao puS9lại BjQikhi nBjQiãy mìnhwe5g we5gvượt BjQiba cáwe5gi đV4aoèn puS9đỏ lCmVWiên tiếBjQip, kpuS9hông khCmVWỏi lắcwe5g đBjQiầu cưwe5gời khổ.

Trên bpuS9àn BjQitrà bV4aoày puS9la lpuS9iệt bBjQiia bọtCmVW cùngV4ao mwe5gấy chaCmVWi rV4aoượu ngCmVWoại cawe5go cấpV4ao V4aocó npuS9iên đạipuS9 lV4aoâu đời,puS9 troBjQing V4aoly rượuV4ao rótCmVW V4aođầy nhữngBjQi loạiV4ao V4aorượu hỗnBjQi tạpuS9p màuCmVW sắcwe5g kwe5ghông đồngCmVW nhấpuS9t, hV4aoắn biwe5gết twe5gửu lượV4aong củaCmVW BjQicô khôV4aong tồi,CmVW puS9có thCmVWể puS9nói lCmVWà cựcpuS9 BjQikỳ kpuS9há, nhpuS9ưng phCmVWa rượu,V4ao we5gkhông BjQisay cũngpuS9 khópuS9. HạCmVW TCmVWhiên LCmVWiên đứnwe5gg BjQiở cửawe5g mộV4aot CmVWlúc mớwe5gi we5gcất bBjQiước đV4aoến bpuS9ên we5gLạc Trăn,BjQi hắnpuS9 giBjQiờ nCmVWày chỉBjQi V4aohy vọngV4ao V4aocô we5gkhông mượnpuS9 rượuBjQi làmBjQi càn.

“Lạc Trăn.”

Không trảV4ao lời.

“Chị V4aoLạc TrăV4aon uốCmVWng saV4aoy tpuS9hường puS9rất yBjQiên ổn.”

Hạ Twe5ghiên LiênBjQi ngwe5gẩng we5gđầu nhBjQiìn gãV4ao traCmVWi CmVWthanh túV4ao vừaCmVW V4aonói chV4aouyện, “CpuS9ậu vấtpuS9 vảBjQi quá.”

Thập TV4aoam cwe5gười puS9cười, “KhôV4aong saoV4ao, BjQiđây BjQilà trácwe5gh nhiCmVWệm cwe5gủa tôi.”

Hạ TpuS9hiên LipuS9ên hơCmVWi nhếchwe5g kCmVWhóe mCmVWiệng, cúipuS9 ngườiV4ao puS9định nV4aoâng Lạwe5gc TrănCmVW dậy.

“Để CmVWchị ấyCmVW nwe5ggủ mộtpuS9 lápuS9t đã,we5g nBjQiếu khôpuS9ng chịBjQi puS9ấy sV4aoẽ phpuS9át cáuCmVW.” ThBjQiập puS9Tam ngwe5găn puS9cản, câuwe5g nàBjQiy cũnpuS9g cCmVWoi nhưCmVW lpuS9à V4aothật lòng.

Hạ Thwe5giên LiêCmVWn nwe5ggừng lCmVWại, CmVWgiơ cổV4ao we5gtay nV4aohìn đồngwe5g hồpuS9, “V4aoNăm phútpuS9 nữaCmVW đpuS9ược không?”

Thập we5gTam híwe5gp mắwe5gt, CmVWcầm chwe5gai bCmVWia we5gtrên bànV4ao uốV4aong mV4aoấy ngCmVWụm, khôpuS9ng nóipuS9 gì.

Một látCmVW V4aosau V4aoHạ ThCmVWiên LiBjQiên CmVWvươn tCmVWay V4aokéo lV4aoấy V4aoeo BjQiLạc TpuS9răn, chỉpuS9 CmVWlà vẫnV4ao BjQichưa đợiwe5g BjQihắn cpuS9ó độngBjQi tBjQiác tiếBjQip theCmVWo, V4aomột bàpuS9n BjQitay đpuS9ột nhwe5giên táchpuS9 taBjQiy hắnBjQi ra.

“Để tôi.”puS9 BjQiGiọng npuS9ói đạV4aom nhCmVWạt V4aocó vịCmVW xpuS9a cácwe5gh BjQitrời sinh.

Hạ Twe5ghiên LpuS9iên quwe5gay we5gđầu lCmVWại nV4aohìn, we5glập puS9tức cườipuS9 nóiwe5g, BjQi“Mạc tpuS9iên sinV4aoh, nwe5ggưỡng mwe5gộ đCmVWã lâu.”

Mạc HoCmVWành ngBjQihiêng đầu,puS9 kwe5ghẽ gpuS9ật, “Twe5gôi cũngwe5g vậy.”

Hạ ThiênBjQi LiênCmVW cBjQiười lặnpuS9g lẽwe5g, “CóCmVW lẽV4ao chúnBjQig twe5ga nêV4aon nCmVWgồi xuốpuS9ng tròCmVW cV4aohuyện V4aomột lát.”

“Cần thiV4aoết không?”we5g MạcV4ao HpuS9oành hỏi,CmVW khẩuwe5g kwe5ghí đV4aoã cV4aohối từ.

“Chí íBjQit cCmVWhúng tBjQia puS9có cùnpuS9g mộtCmVW chủV4ao đề.”

Mạc HoànpuS9h nhCmVWìn lạiCmVW puS9Hạ ThBjQiiên LiênCmVW, V4aovẻ mặtpuS9 đwe5giềm đạmpuS9, “TôiV4ao khwe5gông cảBjQim thấywe5g cầnwe5g thpuS9iết phảiBjQi CmVWcó cuộcwe5g we5gđàm lBjQiuận này.”

“Thế ư?”puS9 SắcBjQi mặtwe5g puS9Hạ ThiêV4aon LiêV4aon chwe5gốc we5glát trBjQiở nêBjQin nghpuS9iêm túc.

Trong mêCmVW mCmVWan, puS9giọng nóiwe5g tBjQirầm thấpwe5g quCmVWen thuBjQiộc kV4aohiến giấcBjQi npuS9gủ puS9của LạcpuS9 Twe5grăn cCmVWực kỳwe5g buV4aoồn bực,puS9 giữCmVWa lúCmVWc ngẩwe5gn we5gngơ cópuS9 V4aomột cánV4aoh taBjQiy ôV4aom lV4aoấy eCmVWo cBjQiô, vữV4aong BjQivàng đBjQiỡ CmVWcô ngồBjQii dậyV4ao, hpuS9uyệt twe5ghái puS9dương đCmVWau nhứwe5gc, dướiBjQi cV4aohân BjQilại yếupuS9 ớtV4ao vBjQiô lực,BjQi cơV4ao thpuS9ể V4aokhó chịwe5gu nhV4aoư thCmVWể bBjQiị tBjQiê liệt.

Lạc TV4aorăn vươnCmVW BjQitay vCmVWỗ lwe5gên trán,BjQi BjQicô khônBjQig we5gdám chV4aoắc liV4aoệu mìV4aonh BjQicó phảipuS9 mơwe5g mV4aoơ màwe5gng mànpuS9g twe5grong CmVWcơn sV4aoay, vìCmVW thếpuS9 lúV4aoc nàyV4ao we5gmới puS9cảm giwe5gác đượcpuS9 ngườipuS9 đanwe5gg ôV4aom côwe5g lV4aoà MạBjQic HoànhBjQi, puS9mà cảBjQim xúcV4ao nàyCmVW kV4aohiến côwe5g bấtwe5g awe5gn mộtwe5g cácpuS9h khwe5gó hiểu.

“Tránh ra…”we5g LạpuS9c TBjQirăn hV4aoơi lộwe5g vpuS9ẻ mwe5gệt mỏiwe5g BjQiđẩy ngưBjQiời bV4aoên cBjQiạnh rV4aoa, V4aongã vềBjQi spuS9ô BjQipha, thậtpuS9 rV4aoa cBjQiô rấBjQit muCmVWốn nwe5gói we5gvới npuS9gười npuS9ày, khônpuS9g cwe5gó việcCmVW gwe5gì tBjQihì đừngCmVW dùnpuS9g CmVWnhãn hiệupuS9 sữaV4ao tắmV4ao, dầuBjQi gV4aoội puS9ấy nữapuS9, we5gcho puS9dù muốCmVWn BjQidùng CmVWcũng khônBjQig đưpuS9ợc tỏwe5ga V4aora cùngBjQi mpuS9ột loạiwe5g cwe5gảm giác.

“Đừng cpuS9hạm vàoBjQi BjQitôi, V4aotôi rấCmVWt khỏe.”CmVW MùBjQii hưpuS9ơng quepuS9n we5gthuộc đếnwe5g gầBjQin, CmVWLạc TV4aorăn lạipuS9 đẩwe5gy nwe5ggười mV4aouốn đpuS9ỡ CmVWcô mV4aoột lầBjQin nữa.

Một lúcCmVW lCmVWâu spuS9au, thanwe5gh âmwe5g BjQiấm we5gáp BjQimộc mạcpuS9 vV4aoang lênpuS9, “BjQiLạc Trăn,puS9 anV4aoh đưV4aoa puS9em về,puS9 V4aoem we5guống sBjQiay rồi.”

Lạc TrpuS9ăn thấyCmVW quáiBjQi lạ,CmVW sBjQiao hômV4ao nBjQiay we5gđâu đâBjQiu cũBjQing toànCmVW cảBjQim CmVWgiác we5gcó ngườipuS9 puS9quen, cốBjQi BjQigắng mởCmVW twe5go hwe5gai mắtV4ao, tCmVWầm nCmVWhìn mBjQiơ hồ,puS9 nhV4aoưng rCmVWõ rànpuS9g khuônCmVW mặtBjQi BjQihiện rwe5ga trướcBjQi mắtwe5g cpuS9hính làBjQi HạV4ao ThiBjQiên LiênV4ao, “…puS9 HạV4ao Thiwe5gên Liên?”

“Ừ.” Hạwe5g ThiêCmVWn LiênCmVW cườiV4ao mộpuS9t cwe5gách V4aoý vịCmVW mùpuS9 mịtwe5g, nhV4aoân twe5giện nBjQiắm lấyV4ao we5gtay cô.

“Sao BjQianh lạiBjQi ởpuS9 đây…”V4ao we5gÝ thứcCmVW hãV4aoy cònwe5g hơiCmVW tỉnhwe5g táo.

“Đến đónwe5g emV4ao.” HạCmVW puS9Thiên LiêV4aon đỡV4ao puS9lấy bờCmVW vaCmVWi LạcpuS9 Trăn.

Lạc TrănpuS9 đpuS9ứng dậy,V4ao đầupuS9 nặngpuS9 nhưCmVW đeowe5g chì,puS9 “EmBjQi CmVWmuốn ngủ.”

“Về BjQilại ngủV4ao tiCmVWếp, nhé?”

Lạc Trănwe5g bCmVWỗng nhiêV4aon bBjQiật cườV4aoi we5ghì hìCmVW, “HạpuS9 ThCmVWiên Liênwe5g, CmVWanh we5gcó tìV4aonh we5gý vCmVWới ewe5gm à?”

Bốn phíawe5g tĩnhCmVW lặwe5gng bBjQia gCmVWiây. “BjQiỪ, vV4aoề điBjQiểm nàyV4ao V4aoanh đãwe5g thwe5gể hiệCmVWn rBjQiõ rpuS9àng rwe5gồi.” NgữV4ao điệuV4ao chCmVWứa CmVWý cưpuS9ời chBjQiậm rãBjQii nóiwe5g raV4ao, mBjQiang tBjQiheo BjQisự thẳBjQing trắnCmVW trV4aoiệt V4aođể BjQihiếm thấy.

Lạc TpuS9răn cúpuS9i BjQiđầu khẽpuS9 cười,we5g “CCmVWó tìnwe5gh ý…V4ao V4aoha… puS9em cũngpuS9 cBjQiảm thpuS9ấy cowe5gn ngườiBjQi aBjQinh rV4aoất tpuS9hú vị…”we5g LạcBjQi Trăwe5gn lắwe5gc lắcV4ao đầu,BjQi đCmVWầu cV4aoàng npuS9ặng, puS9không BjQiquản nổiCmVW mạchwe5g suwe5gy nV4aoghĩ, vẫnwe5g tiCmVWếp BjQitục lẩmpuS9 bCmVWẩm nóBjQii mớBjQi, “ĐiCmVW CmVWthôi… đV4aoưa bwe5gổn tiểuwe5g thư…CmVW vềCmVW BjQinhà, eCmVWm V4aomuốn ngủwe5g…” we5gLồng ngựcpuS9 phiềnpuS9 muwe5gộn kBjQihó puS9chịu, từngwe5g đợtBjQi buồpuS9n puS9nôn tCmVWrào lwe5gên, nãV4aoo bộCmVW we5gco we5grút ngBjQiày cànpuS9g sV4aoít chặt,CmVW giốngBjQi CmVWnhư mCmVWuốn nứBjQit tCmVWoác ra.

“Vâng, đạipuS9 tiểBjQiu thưV4ao, lậpCmVW tứcV4ao BjQiđưa puS9em vềBjQi V4aonhà đây.”BjQi KhôngBjQi khỏiV4ao bậV4aot cười,V4ao V4aoquả thựcCmVW cwe5gá tíwe5gnh hơwe5gi we5gầm V4aoĩ, npuS9hưng hoV4aoàn topuS9àn we5gcó thBjQiể cwe5ghấp CmVWnhận, HBjQiạ ThiêpuS9n LiênCmVW we5gôm LạcpuS9 TrpuS9ăn bướcpuS9 rV4aoa bêV4aon ngoài.

Lạc TrV4aoăn BjQicảm giáwe5gc nwe5ghư mpuS9ình đawe5gng gBjQiiẫm BjQilên bBjQiọt biểnpuS9, CmVWchỉ cóCmVW CmVWthể yBjQiếu ớtBjQi we5gtựa we5gvào HBjQiạ ThiCmVWên CmVWLiên, mCmVWặc chpuS9o hắV4aon kBjQiéo đi.

Đôi vợV4ao chV4aoồng swe5gon dựaCmVW V4aosát vàBjQio BjQinhau rwe5gời puS9đi, CmVWtrong gwe5gian phòpuS9ng chìmpuS9 vàopuS9 mộwe5gt mpuS9ảnh tCmVWĩnh mịcBjQih, đếnV4ao khV4aoi MpuS9ạc Hoànhwe5g ởV4ao mộpuS9t bêCmVWn bBjQiình tĩnhBjQi đứnBjQig lêwe5gn, đV4aoưa mộtCmVW chiBjQiếc tBjQihẻ chwe5go CmVWThập Tam.

Thập puS9Tam V4aophản ứngpuS9 lwe5gại V4aoliền vộipuS9 BjQivàng xpuS9ua tayBjQi, “Chiwe5g phípuS9 củapuS9 chV4aoị Lạwe5gc TpuS9răn CmVWđều đượcwe5g miễnCmVW phí.”we5g BjQiThần sV4aoắc Mwe5gạc HoànhCmVW đạmBjQi nhạtCmVW, puS9nhưng BjQitia puS9lạnh puS9lùng tiềmpuS9 ẩnBjQi BjQitrong BjQicon ngươBjQii CmVWlại vôpuS9 cùnBjQig rõCmVW nétCmVW. Thwe5gập puS9Tam đanwe5gg muCmVWốn lênpuS9 tCmVWiếng nóiV4ao gV4aoì CmVWđó, CmVWMạc HoàV4aonh đwe5gã đẩyV4ao cpuS9ửa rBjQia ngoài.

“Quan V4aohệ puS9tam giáV4aoc điểnV4ao hìnhCmVW, mộtV4ao tpuS9ừ tV4aohôi, tầmwe5g thường.”CmVW ThẩmpuS9 Hạwe5g ThụypuS9 vV4aoẫn népV4ao V4aotrong we5ggóc tốiBjQi gpuS9ặm V4aonửa CmVWquả CmVWdưa hwe5gấu xonBjQig, phCmVWun rpuS9a mwe5gột từV4ao trầnwe5g thBjQiuật mpuS9ang tínhpuS9 tổngpuS9 kếV4aot, puS9“Liên ÂV4aon, thpuS9ấy thếCmVW nào?”

Liên ÂnCmVW ngồipuS9 xwe5gổm CmVWbên cạnBjQih sapuS9u mV4aoột lpuS9úc iwe5gm we5glặng mớipuS9 trBjQiầm BjQimặc puS9gật đầBjQiu, “we5gCô gáBjQii thìBjQi BjQiquá tầBjQim thường,we5g nV4aohưng đpuS9àn ônCmVWg lạiCmVW CmVWkhông puS9tầm thườwe5gng, npuS9ếu cóCmVW thBjQiể BjQihốt vàoBjQi troV4aong quánwe5g —-”

Hạ ThiênBjQi LiV4aoên dìuCmVW LạcpuS9 TrCmVWăn puS9lên puS9xe, BjQigiúp côpuS9 cpuS9ài dCmVWây puS9an toàwe5gn, “CpuS9ó thwe5gể biếwe5gn V4aomình thàV4aonh thếwe5g nàwe5gy, eCmVWm cũngwe5g lV4aoợi BjQihại đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ ThipuS9ên LBjQiiên BjQisững sBjQiờ, nCmVWgồi tCmVWrở BjQilại vịV4ao puS9trí BjQicủa mình,CmVW BjQikhẽ cườV4aoi CmVWthành tV4aoiếng, “ĐâyCmVW cBjQió thểCmVW coV4aoi nhBjQiư mộtBjQi mũBjQii têCmVWn CmVWtrúng V4aohai đícBjQih trênCmVW mộtwe5g giáBjQi V4aotrị CmVWnào đóCmVW không?”

Ngoảnh đầupuS9 npuS9hìn gươnBjQig mặCmVWt manV4aog vẻpuS9 thuầCmVWn kCmVWhiết vôBjQi cùnCmVWg tropuS9ng puS9mê mV4aoan, bấwe5gt đắcwe5g dĩwe5g thởwe5g dàiCmVW, “V4aoCố nV4aohóc BjQinày quBjQiả đúBjQing lwe5gà mộtwe5g tawe5gi họa.”BjQi BấtV4ao we5gthình lìBjQinh, LạcpuS9 TCmVWrăn vươnV4ao tBjQiay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”