Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một gi7eYean phòn42DW9RiZg 7eYequán baaKZJ4B9tr, Lạc42DW9RiZ TaKZJ4B9trăn, Liên42DW9RiZ Â7eYen, T7eYehẩm Hạ7eYe Th7eYeụy, aKZJ4B9tThất Thấ42DW9RiZt xiê7eYeu vẹo7eYe aKZJ4B9tvắt người7eYe lê7eYen s42DW9RiZô ph42DW9RiZa tánaKZJ4B9t gẫu,7eYe haKZJ4B9tai cậu7eYe ấmaKZJ4B9t caKZJ4B9ta 7eYehát ở7eYe aKZJ4B9tbên tr7eYeên, 42DW9RiZhát “N7eYehững bô7eYeng ho7eYea ki42DW9RiZa” caKZJ4B9tủa PháaKZJ4B9tc Thụ.

“Thập TamaKZJ4B9t, 42DW9RiZđừng “la”aKZJ4B9t nữa7eYe [7eYe1], t7eYeôi ng7eYehe aKZJ4B9tsắp tắtaKZJ4B9t thở7eYe aKZJ4B9tđây này,7eYe aKZJ4B9tđổi b42DW9RiZài nàaKZJ4B9to v42DW9RiZui h7eYeơn đaKZJ4B9ti!” LạcaKZJ4B9t aKZJ4B9tTrăn 42DW9RiZném một7eYe 7eYecái gối7eYe 42DW9RiZôm qua.

“Được, vậyaKZJ4B9t chị7eYe 7eYethích 42DW9RiZnghe 42DW9RiZbài nào?”7eYe TaKZJ4B9thập T42DW9RiZam kiaKZJ4B9tềm lạ42DW9RiZi gi42DW9RiZọng caaKZJ4B9to aKZJ4B9tđã “laKZJ4B9ta” đến42DW9RiZ phâ7eYen nửa42DW9RiZ, nịn7eYeh 42DW9RiZnọt h42DW9RiZỏi L7eYeạc Trăn.

“Tao 42DW9RiZlại 42DW9RiZcảm thấy42DW9RiZ rấtaKZJ4B9t dễaKZJ4B9t ngh7eYee, t7eYeao thích7eYe 7eYegiọng n7eYeày, cá7eYei aKZJ4B9tgì nhỉ42DW9RiZ, 7eYeu buồn,aKZJ4B9t đún7eYeg kh7eYeông aKZJ4B9tA Thụy?”

“Đúng, aKZJ4B9tquá đúnaKZJ4B9tg, chaKZJ4B9tị LiêaKZJ4B9tn 42DW9RiZnói đềuaKZJ4B9t đúnaKZJ4B9tg!” Thẩm7eYe aKZJ4B9tHạ 42DW9RiZThụy cườ7eYei haKZJ4B9tề hề.

“Tao bảo7eYe aKZJ4B9tnày Thẩ42DW9RiZm Hạ7eYe Thụy,7eYe châ42DW9RiZn 42DW9RiZnày củaKZJ4B9ta 42DW9RiZmày d42DW9RiZỡ từaKZJ4B9t tr7eYeên t42DW9RiZhân c7eYehó xu42DW9RiZống aKZJ4B9tà, s42DW9RiZau đaKZJ4B9tó lắp7eYe lên7eYe người7eYe 7eYemình h42DW9RiZả 42DW9RiZ[2].” 42DW9RiZLạc 7eYeTrăn gi42DW9RiZơ châ7eYen 7eYehung hãn42DW9RiZ chọaKZJ4B9tc loạnaKZJ4B9t traKZJ4B9tên 42DW9RiZđùi aKZJ4B9tcủa TaKZJ4B9thẩm HạaKZJ4B9t Thụy.

“Ơ aKZJ4B9thay, quấyaKZJ4B9t rốiaKZJ4B9t tì42DW9RiZnh dục.”

“Tao đánhaKZJ4B9t mày!”

Hai 42DW9RiZcậu aKZJ4B9tấm nh7eYeìn nhauaKZJ4B9t, 42DW9RiZchủ 42DW9RiZđộng chọaKZJ4B9tn một7eYe baKZJ4B9tài tìnaKZJ4B9th 7eYeca h42DW9RiZát đôi.

“Nói điaKZJ4B9t nó42DW9RiZi lại,”42DW9RiZ Liê7eYen 7eYeÂn 7eYenhìn về7eYe phí7eYea Lạ7eYec TaKZJ4B9trăn aKZJ4B9tđang cuộn42DW9RiZ t7eYeròn trên7eYe saKZJ4B9tô 42DW9RiZpha đơ7eYen, aKZJ4B9t“Bạch 7eYemã 42DW9RiZcủa maKZJ4B9tày aKZJ4B9tđâu? 7eYeSao chư7eYea ngaKZJ4B9the mày7eYe n7eYehắc đ42DW9RiZến nữaKZJ4B9ta naKZJ4B9thỉ, trư42DW9RiZớc đây7eYe c42DW9RiZhẳng 42DW9RiZphải naKZJ4B9tgày nào7eYe caKZJ4B9tũng tr42DW9RiZeo trên42DW9RiZ m42DW9RiZiệng sao?”

Thẩm HaKZJ4B9tạ Th7eYeụy vừa7eYe n42DW9RiZghe liền42DW9RiZ cườ42DW9RiZi aKZJ4B9thô haKZJ4B9tố, “Người42DW9RiZ taKZJ4B9ta sớ7eYem khôn7eYeg cần42DW9RiZ 7eYenó rồi,42DW9RiZ ch42DW9RiZị Liê7eYen, 42DW9RiZchị cố42DW9RiZ ý42DW9RiZ đúng42DW9RiZ 7eYekhông?” Th42DW9RiZẩm HaKZJ4B9tạ ThụyaKZJ4B9t aKZJ4B9tcòn nhớ7eYe mình42DW9RiZ đaKZJ4B9tã kaKZJ4B9tể chuy7eYeện nàaKZJ4B9ty ch7eYeo Li42DW9RiZên 42DW9RiZÂn, aKZJ4B9thơn nữaaKZJ4B9t aKZJ4B9tcòn kaKZJ4B9tể raKZJ4B9tất số42DW9RiZng độaKZJ4B9tng hìaKZJ4B9tnh tượng.

Lạc Tră7eYen laKZJ4B9túc 7eYenày không7eYe 7eYehô ứng42DW9RiZ 7eYevới aKZJ4B9tThẩm 7eYeHạ TaKZJ4B9thụy nữa,7eYe ngaKZJ4B9tẩng đầu7eYe nhìn42DW9RiZ trần42DW9RiZ nh7eYeà l7eYeộng lẫy42DW9RiZ vàng7eYe s7eYeon, mắaKZJ4B9tt chớ42DW9RiZp chớp.

“Không 42DW9RiZtiếp tụcaKZJ4B9t naKZJ4B9tữa àaKZJ4B9t?” Liên42DW9RiZ Â7eYen vaKZJ4B9tô c42DW9RiZùng ki7eYenh ngạc.

“Chị 7eYetưởng là7eYe ti42DW9RiZểu thuyế7eYet nhiềaKZJ4B9tu aKZJ4B9tkỳ à,aKZJ4B9t đều42DW9RiZ laKZJ4B9tà chuyệ42DW9RiZn c42DW9RiZủa 7eYehai nă7eYem 7eYetrước, 7eYexong xuôaKZJ4B9ti từ42DW9RiZ aKZJ4B9tlâu r7eYeồi.” Thẩm7eYe HạaKZJ4B9t Thụy42DW9RiZ n42DW9RiZâng 42DW9RiZly rượ7eYeu hư7eYeớng q42DW9RiZua LạaKZJ4B9tc T42DW9RiZrăn 42DW9RiZlàm đ7eYeiệu bộ7eYe c42DW9RiZhúc rượu.

“Không đúng,”42DW9RiZ L7eYeiên aKZJ4B9tÂn ngồi7eYe thẳnaKZJ4B9tg dậy7eYe, cúiaKZJ4B9t đầuaKZJ4B9t trầmaKZJ4B9t tư42DW9RiZ, “T7eYeao nhớ42DW9RiZ aKZJ4B9thai 7eYenăm 42DW9RiZtrước, cá7eYei tên7eYe bạch7eYe mã42DW9RiZ ấy42DW9RiZ chạy42DW9RiZ đ42DW9RiZến hỏi7eYe t42DW9RiZao LaKZJ4B9tạc Trăn42DW9RiZ 7eYexin học42DW9RiZ aKZJ4B9ttrường naKZJ4B9tào, v7eYeẻ aKZJ4B9tmặt rấ7eYet t42DW9RiZhành khaKZJ4B9tẩn, rấtaKZJ4B9t taKZJ4B9tha thiếtaKZJ4B9t, raKZJ4B9tất đa42DW9RiZu kh7eYeổ, 42DW9RiZrất tiề7eYeu tụy,7eYe suýtaKZJ4B9t nữa42DW9RiZ ta7eYeo cò42DW9RiZn tưởng7eYe LạcaKZJ4B9t Trăn7eYe p42DW9RiZhụ 7eYehắn, đươngaKZJ4B9t n42DW9RiZhiên lá42DW9RiZt 7eYesau 7eYetao lập7eYe tứ42DW9RiZc aKZJ4B9ttỉnh 7eYetáo, n7eYeghĩ c7eYeái thằaKZJ4B9tng nhóc42DW9RiZ nhưaKZJ4B9t hắn,7eYe 42DW9RiZđã b42DW9RiZắt 7eYenạt aKZJ4B9tem gáaKZJ4B9ti nhà42DW9RiZ 42DW9RiZtao aKZJ4B9tcòn dámaKZJ4B9t g7eYeiả bộ42DW9RiZ saKZJ4B9ti tìn7eYeh trước7eYe 42DW9RiZmặt chịaKZJ4B9t đ7eYeây, nhàaKZJ4B9to lên7eYe đán42DW9RiZh ch42DW9RiZo aKZJ4B9tmột trận,aKZJ4B9t kế7eYet 7eYequả —-”7eYe L42DW9RiZiên aKZJ4B9tÂn ng7eYeừng lại42DW9RiZ 42DW9RiZho hồ7eYei lâaKZJ4B9tu, aKZJ4B9t“Ba chiêu42DW9RiZ bị7eYe 7eYechế aKZJ4B9tngự, sa42DW9RiZu đóaKZJ4B9t t42DW9RiZao vì7eYe thânaKZJ4B9t quênaKZJ4B9t nghĩa7eYe c42DW9RiZho haKZJ4B9tắn 42DW9RiZđịa caKZJ4B9thỉ, hắnaKZJ4B9t liê7eYen 7eYetục nóiaKZJ4B9t ha7eYei tiếng42DW9RiZ cảmaKZJ4B9t ơn,7eYe xon7eYeg 7eYequay naKZJ4B9tgười ch7eYeạy lu42DW9RiZôn, ta42DW9RiZo taKZJ4B9trông thaKZJ4B9teo bóaKZJ4B9tng 42DW9RiZlưng 7eYenôn nóng7eYe ấy42DW9RiZ 7eYemà nghĩaKZJ4B9t, g42DW9RiZã 7eYeđàn ô42DW9RiZng tốt7eYe aKZJ4B9tthế naKZJ4B9tày chắc42DW9RiZ t42DW9RiZám phần7eYe làaKZJ4B9t e7eYem 42DW9RiZgái mìn7eYeh 7eYehiểu lầ7eYem raKZJ4B9tồi.” NaKZJ4B9tói đến7eYe đây42DW9RiZ, Li7eYeên Ân7eYe ngẩng42DW9RiZ đầ42DW9RiZu 42DW9RiZánh m7eYeắt h7eYeung ác42DW9RiZ, “HaKZJ4B9tóa 42DW9RiZra 7eYelà haKZJ4B9tỏi để42DW9RiZ ch7eYeơi taKZJ4B9thôi à!”

Lạc Tr7eYeăn vẫnaKZJ4B9t nh7eYeìn lên7eYe t7eYerần n42DW9RiZhà, khôn42DW9RiZg haKZJ4B9tề 7eYeđộng đậyaKZJ4B9t, t7eYeựa 42DW9RiZnhư aKZJ4B9tđã c42DW9RiZứng đờ42DW9RiZ ra.

“Em gáiaKZJ4B9t, k7eYehông s7eYeao chứ?”42DW9RiZ Thẩ7eYem H7eYeạ T7eYehụy ng7eYehe x42DW9RiZong cũn7eYeg sữngaKZJ4B9t sờ7eYe, đoạn42DW9RiZ hoàn7eYe 7eYehồn đ7eYeá 42DW9RiZngười bê7eYen caKZJ4B9tạnh 7eYemột cái.

“không 42DW9RiZsao, có42DW9RiZ th42DW9RiZể 7eYecó c7eYehuyện gaKZJ4B9tì đượcaKZJ4B9t 42DW9RiZchứ.” LạcaKZJ4B9t T7eYerăn đứng7eYe dậy,aKZJ4B9t c42DW9RiZầm ch42DW9RiZai bi7eYea trê7eYen b42DW9RiZàn t7eYerà 42DW9RiZtrút mộaKZJ4B9tt ngaKZJ4B9tụm, rồaKZJ4B9ti 42DW9RiZđi lê7eYen bụ7eYec hát42DW9RiZ nhận42DW9RiZ miaKZJ4B9tcro aKZJ4B9ttrên ta7eYey aKZJ4B9tThập Tam42DW9RiZ, tươiaKZJ4B9t 7eYecười nói42DW9RiZ, “Đ7eYeến ta42DW9RiZo, 7eYetụi 7eYemày ở7eYe dưới42DW9RiZ 42DW9RiZmà n7eYeghe, n42DW9RiZghe luônaKZJ4B9t caKZJ4B9tho aKZJ4B9ttao naKZJ4B9thá, bổ42DW9RiZn taKZJ4B9tiểu 42DW9RiZthư 42DW9RiZcống aKZJ4B9thiến aKZJ4B9tca hátaKZJ4B9t, quán42DW9RiZ quâaKZJ4B9tn to7eYep 1aKZJ4B9t0 d7eYeanh 7eYeca của42DW9RiZ aKZJ4B9ttrường 42DW9RiZE tá7eYei xuấ42DW9RiZt l42DW9RiZần đ42DW9RiZầu tiên7eYe, ngh42DW9RiZìn vàng42DW9RiZ cũng7eYe kh7eYeó cầu.”

“Tao có42DW9RiZ nóiaKZJ4B9t ch7eYeuyện gìaKZJ4B9t đá7eYeng đaKZJ4B9tể v7eYeui 7eYemừng à?”aKZJ4B9t Li7eYeên ÂaKZJ4B9tn nghiêaKZJ4B9tng đầu42DW9RiZ hỏi7eYe T42DW9RiZhẩm H7eYeạ Thụy.

Thẩm aKZJ4B9tHạ 42DW9RiZThụy n7eYehấp ngụ7eYem rượu7eYe nhìnaKZJ4B9t lên7eYe 42DW9RiZbục, k7eYehông l7eYeên tiếng.

Lạc aKZJ4B9tTrăn 7eYehát li7eYeên tiế7eYep 7eYehai bàiaKZJ4B9t t7eYeiếng anh.

“Không ngờ42DW9RiZ vẫnaKZJ4B9t 7eYecó 7eYechút thựcaKZJ4B9t lực.”7eYe Li7eYeên Ân7eYe đánh7eYe giá7eYe mộ42DW9RiZt cácaKZJ4B9th kh7eYeách quan.

“Không thếaKZJ4B9t taKZJ4B9thì 7eYesao giaKZJ4B9tành q42DW9RiZuán quân42DW9RiZ hả.7eYe” ThaKZJ4B9tẩm Hạ7eYe T42DW9RiZhụy mỉmaKZJ4B9t c7eYeười, cũng7eYe n42DW9RiZhớ lại7eYe cuộ7eYec th7eYei caKZJ4B9ta hátaKZJ4B9t laKZJ4B9tàm chaKZJ4B9to caKZJ4B9tả trường7eYe x7eYeôn xa7eYeo 42DW9RiZvào năaKZJ4B9tm t42DW9RiZhứ ba42DW9RiZ, 7eYekhi 7eYeấy LaKZJ4B9tạc TrăaKZJ4B9tn c42DW9RiZó t7eYehể thaKZJ4B9tam 7eYegia đượaKZJ4B9tc là7eYe d42DW9RiZo khô7eYeng aKZJ4B9tcẩn t42DW9RiZhận nghaKZJ4B9te nóiaKZJ4B9t chủaKZJ4B9t aKZJ4B9ttịch hộ7eYei h7eYeọc s7eYeinh Mạc7eYe Hoành7eYe làaKZJ4B9t 7eYemột 7eYegiám k7eYehảo củaaKZJ4B9t aKZJ4B9tvòng saKZJ4B9tơ l42DW9RiZoại, aKZJ4B9tmà cái42DW9RiZ aKZJ4B9tcon 42DW9RiZbé 42DW9RiZLạc T7eYerăn haKZJ4B9tay trêu42DW9RiZ c7eYehọc 42DW9RiZnam sinaKZJ4B9th 7eYelàm thaKZJ4B9tú vuaKZJ4B9ti caKZJ4B9tuộc sống42DW9RiZ đư42DW9RiZơng nhiên42DW9RiZ sẽaKZJ4B9t 7eYekhông bở42DW9RiZ lỡaKZJ4B9t bấ42DW9RiZt cứ7eYe c7eYeơ 42DW9RiZhội 42DW9RiZnào, l7eYeảo đảoaKZJ4B9t chạy7eYe đ7eYei b7eYeáo d42DW9RiZanh, c7eYeòn về42DW9RiZ saaKZJ4B9tu làm42DW9RiZ s42DW9RiZao lạiaKZJ4B9t aKZJ4B9tgiành aKZJ4B9tđược giảaKZJ4B9ti nhất7eYe, ThẩmaKZJ4B9t Hạ7eYe 42DW9RiZThụy cũ42DW9RiZng 7eYemơ hồ,42DW9RiZ thự42DW9RiZc l42DW9RiZực thaKZJ4B9tì khônaKZJ4B9tg ké42DW9RiZm nh7eYeưng chư42DW9RiZa aKZJ4B9tđến mức7eYe được42DW9RiZ giải7eYe naKZJ4B9thất, t42DW9RiZrong đó42DW9RiZ 42DW9RiZcó 7eYehai thí42DW9RiZ s7eYeinh caKZJ4B9tô thấyaKZJ4B9t cò42DW9RiZn mạnhaKZJ4B9t mẽ7eYe h42DW9RiZơn cả42DW9RiZ Lạc42DW9RiZ TaKZJ4B9trăn, s42DW9RiZau nàaKZJ4B9ty ThẩmaKZJ4B9t HạaKZJ4B9t Thụy7eYe ngaKZJ4B9tẫm lạaKZJ4B9ti c42DW9RiZũng 7eYeđã thôngaKZJ4B9t s7eYeuốt, làm42DW9RiZ 42DW9RiZca sĩ42DW9RiZ quaaKZJ4B9tn trọ42DW9RiZng nhấaKZJ4B9tt là42DW9RiZ g42DW9RiZì, vẻaKZJ4B9t baKZJ4B9tề ngoà7eYei! 7eYeBề ngaKZJ4B9toài ổn42DW9RiZ tiaKZJ4B9tếng qaKZJ4B9tuỷ gọi7eYe người7eYe 7eYecũng ngh7eYee n42DW9RiZhư tiếngaKZJ4B9t trời,aKZJ4B9t cò42DW9RiZn ngượaKZJ4B9tc lạiaKZJ4B9t, 7eYechỉ 42DW9RiZcó aKZJ4B9tvề nhà42DW9RiZ aKZJ4B9thát ch7eYeo mìn42DW9RiZh ng7eYehe 42DW9RiZthôi. Thậ42DW9RiZt 42DW9RiZra kaKZJ4B9tý ứcaKZJ4B9t sâ42DW9RiZu đaKZJ4B9tậm nhấaKZJ4B9tt 42DW9RiZvề cuộcaKZJ4B9t th42DW9RiZi ấy7eYe chíaKZJ4B9tnh làaKZJ4B9t lễ42DW9RiZ 7eYetrao g42DW9RiZiải, aKZJ4B9thôm 42DW9RiZđó MaKZJ4B9tạc HoàaKZJ4B9tnh bướ7eYec l7eYeên t42DW9RiZặng ho7eYea, mỉ42DW9RiZm cư7eYeời 7eYenói aKZJ4B9tmột 7eYecâu vaKZJ4B9tô cù7eYeng kin42DW9RiZh aKZJ4B9tđiển, 42DW9RiZ“Năm 7eYenay d42DW9RiZù s7eYeao cũ7eYeng naKZJ4B9tgoài dự42DW9RiZ đoánaKZJ4B9t”, toà7eYen trường7eYe xônaKZJ4B9t xao.

Thẩm Hạ42DW9RiZ TaKZJ4B9thụy aKZJ4B9tnghĩ đếnaKZJ4B9t 7eYeđây, khôaKZJ4B9tng kh7eYeỏi cảmaKZJ4B9t tháaKZJ4B9tn một7eYe ti42DW9RiZếng, tuổ7eYei traKZJ4B9tẻ thậ42DW9RiZt aKZJ4B9tnhiều ho7eYeài bão.

Lạc Tră7eYen lại7eYe hát42DW9RiZ một7eYe 42DW9RiZbài t42DW9RiZiếng a7eYenh rồiaKZJ4B9t 42DW9RiZđi x42DW9RiZuống, vươn7eYe 42DW9RiZtay 7eYeđón aKZJ4B9tlấy l42DW9RiZy sod42DW9RiZa Th7eYeẩm HaKZJ4B9tạ TaKZJ4B9thụy đưa.

“Chị 42DW9RiZLạc TrănaKZJ4B9t, aKZJ4B9tchị 7eYequả laKZJ4B9tà c42DW9RiZhân nhaKZJ4B9tân kh42DW9RiZông lộ42DW9RiZ c7eYehân tướng.”aKZJ4B9t Th7eYeập Ta7eYem vỗaKZJ4B9t tay7eYe, mắtaKZJ4B9t lấ42DW9RiZp lá42DW9RiZnh t42DW9RiZim hồng.

“Tôi caKZJ4B9tòn châ7eYen thậtaKZJ4B9t hơnaKZJ4B9t nữa7eYe cơ,aKZJ4B9t nà7eYeo lạ7eYei đâ42DW9RiZy, uốnaKZJ4B9tg rượu42DW9RiZ 42DW9RiZvới chị42DW9RiZ, khôngaKZJ4B9t 42DW9RiZsay khô7eYeng về.”

“Vâng, chaKZJ4B9tị n42DW9RiZói th42DW9RiZế nào42DW9RiZ, 42DW9RiZThập T7eYeam aKZJ4B9tcũng th7eYeeo hầu.”

“Thế nàaKZJ4B9ty là42DW9RiZ thế7eYe nào?”aKZJ4B9t Li7eYeên 42DW9RiZÂn c7eYeuối c7eYeùng 7eYeđã 7eYenhìn 7eYera aKZJ4B9tchút b7eYeất thường.

“Thỉnh thoảng42DW9RiZ lại42DW9RiZ 42DW9RiZphát tá7eYec một42DW9RiZ lần,7eYe thườngaKZJ4B9t thôiaKZJ4B9t.” Thẩm7eYe HạaKZJ4B9t ThụaKZJ4B9ty cười7eYe hàaKZJ4B9t h7eYeà h7eYeai tiếng42DW9RiZ, n42DW9RiZgoảnh đầuaKZJ4B9t 42DW9RiZnhìn aKZJ4B9tdi aKZJ4B9tđộng của7eYe L42DW9RiZạc TrăaKZJ4B9tn đ7eYeặt t7eYerên bànaKZJ4B9t tr7eYeà lạaKZJ4B9ti đan7eYeg rung42DW9RiZ, “CaKZJ4B9tó cầnaKZJ4B9t baKZJ4B9tảo với42DW9RiZ aKZJ4B9tnó khôaKZJ4B9tng, điện7eYe thoạ42DW9RiZi của7eYe aKZJ4B9tnó đãaKZJ4B9t kêaKZJ4B9tu nă7eYem 42DW9RiZlần rồi?”7eYe ThẩmaKZJ4B9t Hạ7eYe ThụaKZJ4B9ty cầm42DW9RiZ d7eYei độn42DW9RiZg aKZJ4B9tlên, n7eYehíu màyaKZJ4B9t, “Hạ7eYe TaKZJ4B9thiên Liên?”

Thẩm 7eYeHạ T7eYehụy hất42DW9RiZ đ7eYeầu th7eYeoáng liếc42DW9RiZ q42DW9RiZua Lạc42DW9RiZ Trăn42DW9RiZ đ42DW9RiZang đua42DW9RiZ rượuaKZJ4B9t 42DW9RiZcùng T42DW9RiZhập T42DW9RiZam thiếu42DW9RiZ, bỗ7eYeng naKZJ4B9thiên m42DW9RiZỉm cười7eYe n7eYeói aKZJ4B9tvới L7eYeiên ÂaKZJ4B9tn, “C7eYehị Liê42DW9RiZn, aKZJ4B9tcó muố42DW9RiZn xe7eYem tròaKZJ4B9t v42DW9RiZui không?”

Liên Â7eYen nh7eYeư 7eYechìm tr7eYeong sương7eYe mù.

Thẩm Hạ7eYe ThụyaKZJ4B9t lạiaKZJ4B9t baKZJ4B9tật 7eYecười aKZJ4B9tha 7eYehả, tiế7eYep đó42DW9RiZ aKZJ4B9tlập t42DW9RiZức 7eYecúi đầuaKZJ4B9t mởaKZJ4B9t 42DW9RiZmàn hình7eYe 7eYedi độngaKZJ4B9t aKZJ4B9tcủa LaKZJ4B9tạc 42DW9RiZTrăn, gửaKZJ4B9ti taKZJ4B9tin 42DW9RiZnhắn, haKZJ4B9tai tin.

Nội du7eYeng giốn7eYeg nhaaKZJ4B9tu, đều42DW9RiZ laKZJ4B9tà, aKZJ4B9t[Em uống7eYe sa7eYey quá,aKZJ4B9t aKZJ4B9tcưng aKZJ4B9tà, tới42DW9RiZ đaKZJ4B9tón eaKZJ4B9tm đi.aKZJ4B9t] caKZJ4B9tòn 7eYebổ 7eYesung t7eYehêm đị42DW9RiZa 42DW9RiZchỉ cụaKZJ4B9t thể.

—-***—-

[1] 7eYeBài hátaKZJ4B9t nàyaKZJ4B9t aKZJ4B9tcó n7eYehiều đoạn42DW9RiZ “42DW9RiZla la”7eYe aKZJ4B9t: ))

[2] 7eYeý aKZJ4B9tchỉ ch42DW9RiZân c7eYehó aKZJ4B9t(= nị7eYenh h7eYeót), tứcaKZJ4B9t kêu42DW9RiZ TaKZJ4B9thẩm Hạ42DW9RiZ 42DW9RiZThụy biếtaKZJ4B9t các7eYeh n42DW9RiZịnh nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng 42DW9RiZdi động42DW9RiZ vaaKZJ4B9tng lên,7eYe ph7eYeá 42DW9RiZvỡ một42DW9RiZ cuộc42DW9RiZ hội7eYe ng7eYehị th7eYeảo 7eYeluận 42DW9RiZnghiêm túc.42DW9RiZ M7eYeạc H42DW9RiZoành n7eYegồi trêaKZJ4B9tn g42DW9RiZhế chủ7eYe tọ7eYea caKZJ4B9tầm aKZJ4B9tlấy chiếaKZJ4B9tc aKZJ4B9tđiện thoại42DW9RiZ màu7eYe đaKZJ4B9ten si42DW9RiZêu mỏ7eYeng 7eYeđặt t42DW9RiZrên mé7eYep bà7eYen, haKZJ4B9tai giâaKZJ4B9ty sauaKZJ4B9t, aKZJ4B9tbàn 7eYetay 42DW9RiZnắm daKZJ4B9ti động7eYe aKZJ4B9tnhất thời42DW9RiZ siếtaKZJ4B9t ch7eYeặt lại.

Lúc Hạ42DW9RiZ T42DW9RiZhiên Li7eYeên caKZJ4B9thạy đến7eYe 7eYephòng aKZJ4B9tquán 42DW9RiZbar aKZJ4B9tđã thấy7eYe L42DW9RiZạc TrăaKZJ4B9tn đang42DW9RiZ nằm42DW9RiZ troaKZJ4B9tng l42DW9RiZòng một42DW9RiZ gãaKZJ4B9t đẹaKZJ4B9tp taKZJ4B9trai, 42DW9RiZcong ngaKZJ4B9tười khôn42DW9RiZg được7eYe thoả42DW9RiZi mái,7eYe nhớ42DW9RiZ 7eYelại aKZJ4B9tkhi n7eYeãy 7eYemình vư7eYeợt 42DW9RiZba 7eYecái đèn42DW9RiZ 7eYeđỏ liênaKZJ4B9t 42DW9RiZtiếp, khôn7eYeg khaKZJ4B9tỏi aKZJ4B9tlắc aKZJ4B9tđầu cười42DW9RiZ khổ.

Trên bànaKZJ4B9t taKZJ4B9trà bày42DW9RiZ aKZJ4B9tla li42DW9RiZệt bi42DW9RiZa aKZJ4B9tbọt cùngaKZJ4B9t 7eYemấy chaKZJ4B9tai rưaKZJ4B9tợu ngoại7eYe caKZJ4B9tao 42DW9RiZcấp aKZJ4B9tcó niênaKZJ4B9t aKZJ4B9tđại laKZJ4B9tâu đời,42DW9RiZ taKZJ4B9trong l7eYey rượuaKZJ4B9t r7eYeót đ42DW9RiZầy nhữ7eYeng loạ7eYei rượu42DW9RiZ hỗnaKZJ4B9t tạ7eYep màu42DW9RiZ sắc7eYe khôaKZJ4B9tng 7eYeđồng 7eYenhất, hắ42DW9RiZn aKZJ4B9tbiết t7eYeửu lư42DW9RiZợng của42DW9RiZ aKZJ4B9tcô k42DW9RiZhông aKZJ4B9ttồi, có7eYe th42DW9RiZể nóaKZJ4B9ti là42DW9RiZ 42DW9RiZcực kỳaKZJ4B9t kh42DW9RiZá, 7eYenhưng phaKZJ4B9ta rưaKZJ4B9tợu, 42DW9RiZkhông sa7eYey 7eYecũng khó.42DW9RiZ H7eYeạ Thi42DW9RiZên Liê7eYen đứng42DW9RiZ 7eYeở cửaaKZJ4B9t m42DW9RiZột l7eYeúc 42DW9RiZmới cấtaKZJ4B9t bướcaKZJ4B9t đế7eYen bê42DW9RiZn Lạc7eYe T7eYerăn, h7eYeắn giờ7eYe n42DW9RiZày chỉaKZJ4B9t h7eYey vọng7eYe aKZJ4B9tcô k42DW9RiZhông 42DW9RiZmượn r7eYeượu làaKZJ4B9tm càn.

“Lạc Trăn.”

Không trảaKZJ4B9t lời.

“Chị 42DW9RiZLạc Tr7eYeăn uố7eYeng s7eYeay thườnaKZJ4B9tg rấ7eYet yaKZJ4B9tên ổn.”

Hạ aKZJ4B9tThiên 7eYeLiên ngẩngaKZJ4B9t aKZJ4B9tđầu nhìnaKZJ4B9t gãaKZJ4B9t tra42DW9RiZi t7eYehanh taKZJ4B9tú vaKZJ4B9từa 7eYenói chuyện,42DW9RiZ “Cậu42DW9RiZ vấaKZJ4B9tt v7eYeả quá.”

Thập TaKZJ4B9tam 42DW9RiZcười caKZJ4B9tười, “KhôngaKZJ4B9t s7eYeao, đâaKZJ4B9ty aKZJ4B9tlà traKZJ4B9tách 7eYenhiệm củ42DW9RiZa tôi.”

Hạ 42DW9RiZThiên L7eYeiên 7eYehơi n42DW9RiZhếch khóe42DW9RiZ miệaKZJ4B9tng, cúi42DW9RiZ ngườiaKZJ4B9t định42DW9RiZ nâ7eYeng Lạ7eYec 42DW9RiZTrăn dậy.

“Để 42DW9RiZchị ấyaKZJ4B9t ng42DW9RiZủ mộ42DW9RiZt lát7eYe đ7eYeã, nế42DW9RiZu khô42DW9RiZng aKZJ4B9tchị ấyaKZJ4B9t sẽ42DW9RiZ aKZJ4B9tphát 42DW9RiZcáu.” T42DW9RiZhập TaKZJ4B9tam 42DW9RiZngăn cản,7eYe câaKZJ4B9tu aKZJ4B9tnày cũnaKZJ4B9tg aKZJ4B9tcoi 42DW9RiZnhư là42DW9RiZ 7eYethật lòng.

Hạ Thi7eYeên LiênaKZJ4B9t naKZJ4B9tgừng lạ42DW9RiZi, gi7eYeơ cổaKZJ4B9t 7eYetay nhì7eYen đồng42DW9RiZ 7eYehồ, “Năm7eYe phút7eYe 7eYenữa đượ7eYec không?”

Thập T42DW9RiZam híaKZJ4B9tp m42DW9RiZắt, c42DW9RiZầm ch7eYeai bi42DW9RiZa tr7eYeên bà42DW9RiZn uốngaKZJ4B9t mấ42DW9RiZy ngụm,7eYe kh42DW9RiZông nóaKZJ4B9ti gì.

Một l42DW9RiZát 7eYesau H7eYeạ T7eYehiên Liên42DW9RiZ vưaKZJ4B9tơn taaKZJ4B9ty 7eYekéo l7eYeấy e7eYeo LaKZJ4B9tạc T7eYerăn, chỉ7eYe laKZJ4B9tà vẫaKZJ4B9tn ch7eYeưa đợi7eYe hắnaKZJ4B9t c7eYeó đ42DW9RiZộng t42DW9RiZác tiếp42DW9RiZ theaKZJ4B9to, aKZJ4B9tmột bàn7eYe taaKZJ4B9ty aKZJ4B9tđột 7eYenhiên 7eYetách 42DW9RiZtay hắn42DW9RiZ ra.

“Để tôi7eYe.” GaKZJ4B9tiọng 7eYenói aKZJ4B9tđạm nh42DW9RiZạt có42DW9RiZ vị42DW9RiZ aKZJ4B9txa cáaKZJ4B9tch trời42DW9RiZ sinh.

Hạ Th7eYeiên Li42DW9RiZên qua42DW9RiZy đ7eYeầu aKZJ4B9tlại nh42DW9RiZìn, lập42DW9RiZ tức7eYe cườ7eYei n7eYeói, “MạaKZJ4B9tc taKZJ4B9tiên si7eYenh, ngưaKZJ4B9tỡng mộaKZJ4B9t đ42DW9RiZã lâu.”

Mạc H7eYeoành nghiên7eYeg đầuaKZJ4B9t, khẽ7eYe aKZJ4B9tgật, “TaKZJ4B9tôi cũngaKZJ4B9t vậy.”

Hạ aKZJ4B9tThiên LiênaKZJ4B9t caKZJ4B9tười l42DW9RiZặng lẽ,7eYe “aKZJ4B9tCó lẽaKZJ4B9t c42DW9RiZhúng t42DW9RiZa n42DW9RiZên ngaKZJ4B9tồi xuaKZJ4B9tống trò42DW9RiZ chuaKZJ4B9tyện mộaKZJ4B9tt lát.”

“Cần 42DW9RiZthiết khôngaKZJ4B9t?” Mạc7eYe HoaKZJ4B9tành h7eYeỏi, 42DW9RiZkhẩu aKZJ4B9tkhí đãaKZJ4B9t chốaKZJ4B9ti từ.

“Chí ít7eYe chúnaKZJ4B9tg aKZJ4B9tta c7eYeó cùn7eYeg mộtaKZJ4B9t c7eYehủ đề.”

Mạc Hoàn7eYeh 42DW9RiZnhìn lại42DW9RiZ Hạ7eYe Th7eYeiên Li42DW9RiZên, vẻaKZJ4B9t mặtaKZJ4B9t điề42DW9RiZm đaKZJ4B9tạm, “TôiaKZJ4B9t khaKZJ4B9tông 7eYecảm thấy7eYe aKZJ4B9tcần thiết7eYe 7eYephải c7eYeó caKZJ4B9tuộc đàm42DW9RiZ luậnaKZJ4B9t này.”

“Thế 42DW9RiZư?” S7eYeắc mặt7eYe aKZJ4B9tHạ T7eYehiên L42DW9RiZiên chốc42DW9RiZ lá7eYet t7eYerở aKZJ4B9tnên nghiaKZJ4B9têm túc.

Trong mêaKZJ4B9t manaKZJ4B9t, 42DW9RiZgiọng nói7eYe trầaKZJ4B9tm thaKZJ4B9tấp queaKZJ4B9tn thuộc7eYe kaKZJ4B9thiến giấc42DW9RiZ ngủ42DW9RiZ củaaKZJ4B9t LaKZJ4B9tạc TrănaKZJ4B9t 42DW9RiZcực kaKZJ4B9tỳ buồaKZJ4B9tn bự7eYec, giữa42DW9RiZ lú42DW9RiZc ng7eYeẩn naKZJ4B9tgơ aKZJ4B9tcó 42DW9RiZmột cá7eYenh taaKZJ4B9ty 7eYeôm l42DW9RiZấy eaKZJ4B9to cô7eYe, vững7eYe 42DW9RiZvàng 42DW9RiZđỡ 7eYecô ngồi7eYe daKZJ4B9tậy, huyệ42DW9RiZt th7eYeái dương42DW9RiZ aKZJ4B9tđau naKZJ4B9thức, dư42DW9RiZới châ7eYen lại42DW9RiZ 42DW9RiZyếu ớ7eYet v42DW9RiZô lự42DW9RiZc, 42DW9RiZcơ taKZJ4B9thể 42DW9RiZkhó ch7eYeịu 7eYenhư thể7eYe b7eYeị 42DW9RiZtê liệt.

Lạc 42DW9RiZTrăn vươn7eYe 7eYetay vaKZJ4B9tỗ 7eYelên 42DW9RiZtrán, 42DW9RiZcô không42DW9RiZ aKZJ4B9tdám chaKZJ4B9tắc liệu7eYe 7eYemình c7eYeó phả7eYei mơ42DW9RiZ m7eYeơ aKZJ4B9tmàng mànaKZJ4B9tg tron7eYeg caKZJ4B9tơn sa42DW9RiZy, v7eYeì 42DW9RiZthế laKZJ4B9túc nà7eYey maKZJ4B9tới cảm42DW9RiZ giácaKZJ4B9t đượ42DW9RiZc 42DW9RiZngười 42DW9RiZđang aKZJ4B9tôm cô7eYe l7eYeà Mạc7eYe Hoành42DW9RiZ, maKZJ4B9tà cảm42DW9RiZ xú7eYec nàaKZJ4B9ty khiếnaKZJ4B9t c42DW9RiZô bất42DW9RiZ aaKZJ4B9tn 7eYemột cáaKZJ4B9tch 7eYekhó hiểu.

“Tránh ra7eYe…” Lạc7eYe Tră7eYen hơ42DW9RiZi laKZJ4B9tộ vẻaKZJ4B9t mệt42DW9RiZ 42DW9RiZmỏi đẩy7eYe người42DW9RiZ baKZJ4B9tên cạnh7eYe r7eYea, ng7eYeã 7eYevề sô42DW9RiZ pha42DW9RiZ, 42DW9RiZthật 7eYera 7eYecô 7eYerất muốn7eYe n7eYeói vớaKZJ4B9ti ngườiaKZJ4B9t nàyaKZJ4B9t, khô42DW9RiZng aKZJ4B9tcó vi7eYeệc gì42DW9RiZ th7eYeì đừng42DW9RiZ dù7eYeng 7eYenhãn hiệuaKZJ4B9t sữa7eYe tắm,7eYe dầu42DW9RiZ gội42DW9RiZ ấy42DW9RiZ nữa,aKZJ4B9t chaKZJ4B9to dù7eYe maKZJ4B9tuốn dùaKZJ4B9tng cũnaKZJ4B9tg 42DW9RiZkhông được42DW9RiZ tỏa7eYe 42DW9RiZra cùngaKZJ4B9t mộ7eYet 42DW9RiZloại c7eYeảm giác.

“Đừng chạm7eYe v42DW9RiZào aKZJ4B9ttôi, tôiaKZJ4B9t rấtaKZJ4B9t khỏ42DW9RiZe.” MaKZJ4B9tùi hươn42DW9RiZg que42DW9RiZn 42DW9RiZthuộc 42DW9RiZđến gần,7eYe LạcaKZJ4B9t Tră7eYen lại7eYe đẩy42DW9RiZ ngườiaKZJ4B9t aKZJ4B9tmuốn aKZJ4B9tđỡ aKZJ4B9tcô m42DW9RiZột lầ7eYen nữa.

Một lúaKZJ4B9tc 42DW9RiZlâu sa42DW9RiZu, tha7eYenh âm42DW9RiZ ấm7eYe áp42DW9RiZ mộc42DW9RiZ m42DW9RiZạc aKZJ4B9tvang lênaKZJ4B9t, “7eYeLạc TaKZJ4B9trăn, an42DW9RiZh đưaaKZJ4B9t aKZJ4B9tem vềaKZJ4B9t, eaKZJ4B9tm uốngaKZJ4B9t sa42DW9RiZy rồi.”

Lạc Trăn42DW9RiZ thấ7eYey quá42DW9RiZi aKZJ4B9tlạ, saaKZJ4B9to 42DW9RiZhôm naKZJ4B9tay đ42DW9RiZâu đâaKZJ4B9tu cũngaKZJ4B9t to7eYeàn c7eYeảm g7eYeiác có7eYe 7eYengười qu7eYeen, aKZJ4B9tcố gắn7eYeg m7eYeở taKZJ4B9to aKZJ4B9thai mắt,42DW9RiZ taKZJ4B9tầm nhìn7eYe 7eYemơ hồ,42DW9RiZ nhưnaKZJ4B9tg raKZJ4B9tõ 42DW9RiZràng khuônaKZJ4B9t 42DW9RiZmặt aKZJ4B9thiện r42DW9RiZa aKZJ4B9ttrước mắ7eYet ch42DW9RiZính làaKZJ4B9t HạaKZJ4B9t T7eYehiên 42DW9RiZLiên, “…7eYe HạaKZJ4B9t 42DW9RiZThiên Liên?”

“Ừ.” HaKZJ4B9tạ ThiênaKZJ4B9t LaKZJ4B9tiên cườiaKZJ4B9t m42DW9RiZột cách42DW9RiZ 42DW9RiZý v7eYeị mù42DW9RiZ mịt,7eYe nhâaKZJ4B9tn tiệ7eYen nắaKZJ4B9tm lấy42DW9RiZ t7eYeay cô.

“Sao an7eYeh lại7eYe ởaKZJ4B9t đây…”7eYe ÝaKZJ4B9t 42DW9RiZthức hã42DW9RiZy cònaKZJ4B9t 7eYehơi tỉaKZJ4B9tnh táo.

“Đến đón7eYe aKZJ4B9tem.” Hạ42DW9RiZ ThaKZJ4B9tiên 7eYeLiên aKZJ4B9tđỡ lấaKZJ4B9ty bờ42DW9RiZ 7eYevai 7eYeLạc Trăn.

Lạc aKZJ4B9tTrăn đứ7eYeng dậy,aKZJ4B9t đầu7eYe naKZJ4B9tặng như7eYe aKZJ4B9tđeo c7eYehì, “Em7eYe 7eYemuốn ngủ.”

“Về lạiaKZJ4B9t ngủaKZJ4B9t t7eYeiếp, nhé?”

Lạc Tră42DW9RiZn bỗng7eYe n7eYehiên 42DW9RiZbật cườ7eYei hìaKZJ4B9t hìaKZJ4B9t, “Hạ42DW9RiZ Thiên42DW9RiZ LiêaKZJ4B9tn, aKZJ4B9tanh 42DW9RiZcó 7eYetình ýaKZJ4B9t với7eYe 42DW9RiZem à?”

Bốn 7eYephía t42DW9RiZĩnh lặn42DW9RiZg baKZJ4B9ta g42DW9RiZiây. “Ừ,7eYe về7eYe đi42DW9RiZểm nà7eYey an7eYeh aKZJ4B9tđã t42DW9RiZhể hiện7eYe r42DW9RiZõ rà42DW9RiZng r7eYeồi.” Ng42DW9RiZữ aKZJ4B9tđiệu chứa7eYe aKZJ4B9tý cười7eYe chậmaKZJ4B9t rãiaKZJ4B9t nói42DW9RiZ 7eYera, aKZJ4B9tmang the42DW9RiZo sự42DW9RiZ taKZJ4B9thẳng 7eYetrắn triệtaKZJ4B9t để42DW9RiZ hiếm42DW9RiZ thấy.

Lạc Tr42DW9RiZăn cú7eYei đầuaKZJ4B9t khẽ42DW9RiZ cư42DW9RiZời, “CóaKZJ4B9t tình7eYe ý…aKZJ4B9t ha…7eYe 7eYeem c42DW9RiZũng 42DW9RiZcảm thaKZJ4B9tấy co7eYen ngư42DW9RiZời a7eYenh aKZJ4B9trất thú7eYe vị…42DW9RiZ” 7eYeLạc Trăn7eYe lắc7eYe lắ7eYec đầu,42DW9RiZ đầu42DW9RiZ 7eYecàng aKZJ4B9tnặng, k42DW9RiZhông qaKZJ4B9tuản n7eYeổi mạ7eYech s42DW9RiZuy 42DW9RiZnghĩ, 42DW9RiZvẫn tiếp42DW9RiZ 7eYetục 7eYelẩm bẩm42DW9RiZ nói42DW9RiZ mớ,aKZJ4B9t “ĐiaKZJ4B9t t7eYehôi… đ42DW9RiZưa b42DW9RiZổn ti7eYeểu t7eYehư… về7eYe nh7eYeà, 7eYeem maKZJ4B9tuốn 42DW9RiZngủ…” LồngaKZJ4B9t ng42DW9RiZực phiềaKZJ4B9tn 42DW9RiZmuộn kh7eYeó chịu42DW9RiZ, từngaKZJ4B9t aKZJ4B9tđợt buồn42DW9RiZ nô7eYen tr42DW9RiZào lên,aKZJ4B9t aKZJ4B9tnão bộ42DW9RiZ 7eYeco rútaKZJ4B9t ngày42DW9RiZ cà42DW9RiZng sí42DW9RiZt aKZJ4B9tchặt, giố7eYeng nhaKZJ4B9tư muốn7eYe n42DW9RiZứt to7eYeác ra.

“Vâng, đạ7eYei tiaKZJ4B9tểu thư,42DW9RiZ l42DW9RiZập 42DW9RiZtức đaKZJ4B9tưa eaKZJ4B9tm vaKZJ4B9tề nhaKZJ4B9tà đây.”42DW9RiZ aKZJ4B9tKhông kh7eYeỏi baKZJ4B9tật cười,42DW9RiZ quaKZJ4B9tả thaKZJ4B9tực cá7eYe t7eYeính h42DW9RiZơi ầm42DW9RiZ 7eYeĩ, như7eYeng aKZJ4B9thoàn toàn7eYe 42DW9RiZcó taKZJ4B9thể chấp7eYe aKZJ4B9tnhận, Hạ42DW9RiZ Thi42DW9RiZên LiêaKZJ4B9tn ô42DW9RiZm Lạc7eYe Tr42DW9RiZăn bưaKZJ4B9tớc r42DW9RiZa 42DW9RiZbên ngoài.

Lạc aKZJ4B9tTrăn cảmaKZJ4B9t giác7eYe nhaKZJ4B9tư aKZJ4B9tmình đangaKZJ4B9t g7eYeiẫm lê7eYen b42DW9RiZọt biển,42DW9RiZ 7eYechỉ c42DW9RiZó 42DW9RiZthể yếuaKZJ4B9t 7eYeớt tựaaKZJ4B9t 42DW9RiZvào H7eYeạ 7eYeThiên LaKZJ4B9tiên, aKZJ4B9tmặc 42DW9RiZcho hắn7eYe kaKZJ4B9téo đi.

Đôi vaKZJ4B9tợ chồng42DW9RiZ aKZJ4B9tson aKZJ4B9tdựa sát7eYe v7eYeào nh7eYeau 7eYerời đ42DW9RiZi, tro42DW9RiZng 7eYegian phòn42DW9RiZg 7eYechìm vào7eYe một42DW9RiZ 42DW9RiZmảnh tĩn7eYeh mịch,7eYe đến7eYe 7eYekhi Mạc42DW9RiZ Hoà42DW9RiZnh ở42DW9RiZ m7eYeột bên7eYe baKZJ4B9tình tĩn7eYeh đứng7eYe lên,42DW9RiZ đưa7eYe một7eYe c42DW9RiZhiếc th7eYeẻ c42DW9RiZho Thập42DW9RiZ Tam.

Thập 42DW9RiZTam phản7eYe aKZJ4B9tứng laKZJ4B9tại liền42DW9RiZ vaKZJ4B9tội vàaKZJ4B9tng aKZJ4B9txua tay7eYe, “Chi42DW9RiZ phí42DW9RiZ caKZJ4B9tủa c7eYehị Lạc42DW9RiZ Tr7eYeăn đều7eYe đượ7eYec mi42DW9RiZễn 7eYephí.” Thần7eYe saKZJ4B9tắc 7eYeMạc aKZJ4B9tHoành đạm7eYe n7eYehạt, nhaKZJ4B9tưng t7eYeia 42DW9RiZlạnh lùnaKZJ4B9tg taKZJ4B9tiềm ẩnaKZJ4B9t tro42DW9RiZng coaKZJ4B9tn ngươiaKZJ4B9t 7eYelại aKZJ4B9tvô cùnaKZJ4B9tg 7eYerõ néaKZJ4B9tt. Thập7eYe TaaKZJ4B9tm đanaKZJ4B9tg muốn7eYe lên42DW9RiZ tiếngaKZJ4B9t nó7eYei aKZJ4B9tgì đaKZJ4B9tó, MạaKZJ4B9tc H42DW9RiZoành đãaKZJ4B9t đẩy42DW9RiZ caKZJ4B9tửa 7eYera ngoài.

“Quan aKZJ4B9thệ t7eYeam aKZJ4B9tgiác đ7eYeiển aKZJ4B9thình, mộaKZJ4B9tt 7eYetừ thôi,aKZJ4B9t aKZJ4B9ttầm thườ7eYeng.” Th42DW9RiZẩm HaKZJ4B9tạ ThụyaKZJ4B9t vẫnaKZJ4B9t aKZJ4B9tnép tron42DW9RiZg g42DW9RiZóc t42DW9RiZối gặm42DW9RiZ nử7eYea qu7eYeả dưa42DW9RiZ hấu7eYe xon7eYeg, aKZJ4B9tphun r42DW9RiZa mộ7eYet từaKZJ4B9t 42DW9RiZtrần th42DW9RiZuật manaKZJ4B9tg tínaKZJ4B9th tổnaKZJ4B9tg kếtaKZJ4B9t, “Li7eYeên 7eYeÂn, thấy7eYe th42DW9RiZế nào?”

Liên ÂnaKZJ4B9t ng7eYeồi aKZJ4B9txổm b7eYeên cạnhaKZJ4B9t aKZJ4B9tsau một42DW9RiZ l42DW9RiZúc iaKZJ4B9tm lặnaKZJ4B9tg aKZJ4B9tmới tr42DW9RiZầm 42DW9RiZmặc gậ7eYet đầ7eYeu, “CaKZJ4B9tô 7eYegái thìaKZJ4B9t quáaKZJ4B9t tầm7eYe thư7eYeờng, nhưng7eYe đ42DW9RiZàn ô7eYeng lạaKZJ4B9ti 42DW9RiZkhông 42DW9RiZtầm taKZJ4B9thường, nếu7eYe aKZJ4B9tcó thể42DW9RiZ h7eYeốt aKZJ4B9tvào tronaKZJ4B9tg q7eYeuán —-”

Hạ Thiên7eYe Liê7eYen dìaKZJ4B9tu LaKZJ4B9tạc Trăn7eYe aKZJ4B9tlên aKZJ4B9txe, gi42DW9RiZúp caKZJ4B9tô 42DW9RiZcài d7eYeây a7eYen toàaKZJ4B9tn, “Có42DW9RiZ taKZJ4B9thể baKZJ4B9tiến mìnhaKZJ4B9t t42DW9RiZhành t42DW9RiZhế này,aKZJ4B9t 7eYeem 42DW9RiZcũng l42DW9RiZợi 7eYehại đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ ThiênaKZJ4B9t 42DW9RiZLiên aKZJ4B9tsững 7eYesờ, n7eYegồi t42DW9RiZrở 42DW9RiZlại vịaKZJ4B9t traKZJ4B9tí của7eYe mì42DW9RiZnh, 42DW9RiZkhẽ cườaKZJ4B9ti 7eYethành tiếng,aKZJ4B9t “Đây7eYe c7eYeó t42DW9RiZhể co42DW9RiZi naKZJ4B9thư m42DW9RiZột mũ42DW9RiZi 42DW9RiZtên trún7eYeg h42DW9RiZai đích7eYe 7eYetrên một42DW9RiZ giá7eYe tr7eYeị nào7eYe đóaKZJ4B9t không?”

Ngoảnh đầuaKZJ4B9t nhì42DW9RiZn gươn7eYeg mặ7eYet maaKZJ4B9tng vẻ42DW9RiZ thuầaKZJ4B9tn khaKZJ4B9tiết vôaKZJ4B9t 7eYecùng tro7eYeng 7eYemê m7eYean, bấtaKZJ4B9t đắc42DW9RiZ daKZJ4B9tĩ thởaKZJ4B9t dàiaKZJ4B9t, “aKZJ4B9tCố n7eYehóc n7eYeày q7eYeuả 7eYeđúng 7eYelà một42DW9RiZ t42DW9RiZai h7eYeọa.” B42DW9RiZất thaKZJ4B9tình lình,aKZJ4B9t Lạ42DW9RiZc TaKZJ4B9trăn vươaKZJ4B9tn t7eYeay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”