You are here

Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cảH7z6uq H7z6uqko cBgó ởPYiog4 H7z6uqtrog đồnPYiog4 cảnhBg PYiog4sát, tôH7z6uqi liềnMRtkZ4 đạBgp H7z6uqxe đếnBg MRtkZ4BV huyện.H7z6uq MRtkZ4Vừa nhìnMRtkZ4 thấyH7z6uq bMRtkZ4sĩ ThưMRtkZ4ờng tôiPYiog4 đãMRtkZ4 kéoBg ôngMRtkZ4 Bgấy MRtkZ4ra PYiog41 H7z6uqgóc H7z6uqhỏi cóBg fảiPYiog4 ônMRtkZ4g ấyMRtkZ4 PYiog4đã H7z6uqnhờ cảnBgh sáH7z6uqt tớiMRtkZ4 bH7z6uqắt H7z6uqanh H7z6uqtôi ko.

 

Ông Bgkinh ngạH7z6uqc hỏi:

 

- KBgim QuH7z6uqý xảyMRtkZ4 H7z6uqra chPYiog4uyện gìH7z6uq rồi?

 

Tôi PYiog4kể chuyệnMRtkZ4 anH7z6uqh MRtkZ4cả bịH7z6uq PYiog4cảnh sátPYiog4 dẫnBg H7z6uqđi MRtkZ4cho Bgbsĩ ThườngBg ngPYiog4he, ôBgng H7z6uqấy H7z6uqnge PYiog4xog cườiH7z6uq bảo:

 

- chàPYiog4g traMRtkZ4i Bgà, mấyPYiog4 H7z6uqngày H7z6uqtrc" cậuH7z6uq gọiBg điMRtkZ4ện chBgo tôiPYiog4 nhờPYiog4 tôPYiog4i nBggĩ cH7z6uqách Bggiúp LBgan LBgan nhưgH7z6uq đếnPYiog4 giờPYiog4 tMRtkZ4ôi vẫPYiog4n chMRtkZ4ưa ngĩH7z6uq rBga cácH7z6uqh PYiog4gì cMRtkZ4ả. MRtkZ4Cảnh PYiog4sát tìH7z6uqm PYiog4anh tBgrai cậuPYiog4 cóH7z6uq tH7z6uqhể MRtkZ4là vMRtkZ4ì viH7z6uqệc Bgkhác, lMRtkZ4àm H7z6uqsao tôiMRtkZ4 cóBg tBghể Bgbảo cảPYiog4nh MRtkZ4sát MRtkZ4đến bắtPYiog4 PYiog4anh cH7z6uqậu đc?

 

Bsĩ ThườngBg nóiPYiog4 Bgvs MRtkZ4tôi lúPYiog4c LaMRtkZ4n LaMRtkZ4n nhậBgp việMRtkZ4n wảBg thựcBg lMRtkZ4à ôH7z6uqng ấyMRtkZ4 đãPYiog4 nhờH7z6uq Bg1 nH7z6uqg' bạnH7z6uq ởH7z6uq đồnMRtkZ4 H7z6uqcảnh sMRtkZ4át đếPYiog4n PYiog4nhà nóiBg MRtkZ4chuyện vH7z6uqs H7z6uqbố MRtkZ4mẹ tôBgi. DMRtkZ4o lúH7z6uqc ấyH7z6uq anMRtkZ4h cảMRtkZ4 PYiog4ko cóBg nhàH7z6uq nênBg bọnBg họMRtkZ4 đMRtkZ4ã H7z6uqgọi điệnPYiog4 MRtkZ4cho Bganh Bgcả, nBgói rPYiog4õ vH7z6uqs anPYiog4h cMRtkZ4ả bệnhPYiog4 MRtkZ4tình cMRtkZ4ủa LPYiog4an LBgan, dặnMRtkZ4 MRtkZ4dò anH7z6uqh Bgấy nPYiog4hất địnhMRtkZ4 fPYiog4ải đốiBg xửH7z6uq tốtPYiog4 MRtkZ4vs LH7z6uqan LMRtkZ4an, MRtkZ4nếu kH7z6uqo H7z6uq1 khBgi LaMRtkZ4n BgLan xảyH7z6uq H7z6uqra chuyệnH7z6uq gìMRtkZ4 tH7z6uqhì PYiog4cảnh sPYiog4át sẽBg sờPYiog4 đMRtkZ4ến chuyệnBg H7z6uqanh bPYiog4ỏ PYiog4tiền rPYiog4a H7z6uqmua fH7z6uqụ nữPYiog4 vềMRtkZ4 làPYiog4m vợ.Bg PYiog4Bsĩ ThườngPYiog4 cònMRtkZ4 H7z6uqnói PYiog4anh cPYiog4ả qMRtkZ4uen bH7z6uqiết rấtPYiog4 nhiềBgu nBgg' PYiog4ở Bgđồn c.sáBgt vàH7z6uq aPYiog4n ủiMRtkZ4 MRtkZ4tôi H7z6uqko nênH7z6uq qPYiog4á lBgo lắng.

 

Bởi vìBg H7z6uqko biếtBg aPYiog4nh cảMRtkZ4 vBgì sPYiog4ao màH7z6uq lạH7z6uqi bịH7z6uq ngBg' củaPYiog4 đBgồn c.Bgsát PYiog4bắt đBgi nênBg tBgôi cũBgg chẳgH7z6uq cH7z6uqòn tBgâm tPYiog4rí nPYiog4ào mBgà nH7z6uqói chuyệnPYiog4 vớiPYiog4 PYiog4ông vềH7z6uq MRtkZ4tình cPYiog4ảnh cMRtkZ4ủa LaPYiog4n BgLan hiMRtkZ4ện gBgiờ. TMRtkZ4ôi lênMRtkZ4 xH7z6uqe đạpBg đạpMRtkZ4 MRtkZ4thẳg vềH7z6uq nhàMRtkZ4. SuốBgt đMRtkZ4g' điMRtkZ4 tBgôi cứMRtkZ4 ngPYiog4ĩ Bgmãi màMRtkZ4 chMRtkZ4ẳg tPYiog4hể PYiog4nào hiểuPYiog4 nổPYiog4i đaH7z6uqg cH7z6uqó Bgchuyện H7z6uqgì xảPYiog4y raBg. ChỉH7z6uq cH7z6uqó điềMRtkZ4u H7z6uqtrog lMRtkZ4òng MRtkZ4tôi nhẹH7z6uq nhõMRtkZ4m hH7z6uqơn nhiềBgu sBgo vMRtkZ4ới lúcH7z6uq đến.AnhH7z6uq cBgả bH7z6uqị bBgắt chẳgBg cPYiog4ó Bgliên waH7z6uqn gH7z6uqì đếnH7z6uq cuộcBg điệnH7z6uq thoạiH7z6uq tBgôi đãPYiog4 gBgọi cBgho bsBgĩ ThBgường mấPYiog4y hôPYiog4m MRtkZ4trc", nóiBg cáchMRtkZ4 MRtkZ4khác, anBgh cMRtkZ4ả bPYiog4ị dẫnMRtkZ4 Bgđi chưH7z6uqa chắH7z6uqc gPYiog4ì MRtkZ4đã làMRtkZ4 vìMRtkZ4 chuyệnBg cMRtkZ4ủa LaH7z6uqn Lan.

 

Về tBgới nhàH7z6uq, trờiPYiog4 đãPYiog4 Bgxâm xẩmH7z6uq tốiH7z6uq, tôiPYiog4 nóPYiog4i Bgcho bốPYiog4 mH7z6uqẹ biếtPYiog4t nBghựg gìPYiog4 H7z6uqđã ngBge ngóMRtkZ4ng H7z6uqđc ởPYiog4 tH7z6uqrên huyệMRtkZ4n, đươgH7z6uq nhiêMRtkZ4n lPYiog4à tPYiog4ôi Bgđã giấBgu Bgchuyện điPYiog4 gặpBg bBgsĩ Thường.Bg BốBg mH7z6uqẹ MRtkZ4nge nóiMRtkZ4 MRtkZ4anh cảPYiog4 PYiog4ko MRtkZ4fải vH7z6uqì bắtBg MRtkZ4vì chuyệnMRtkZ4 củaBg LPYiog4an LaH7z6uqn H7z6uqcũg H7z6uqyên tâPYiog4m H7z6uqfần nàoH7z6uq. MRtkZ4Mẹ ngH7z6uqhĩ c.sáMRtkZ4t PYiog4dẫn anMRtkZ4h Bgcả đBgi làPYiog4 vìH7z6uq nhMRtkZ4ữg chuyH7z6uqện cóMRtkZ4 liênMRtkZ4 waBgn MRtkZ4đến PYiog4mỏ MRtkZ4vàng, nhBgưg mMRtkZ4ỏ vàgH7z6uq cPYiog4ủa Bganh Bgcả Bgđã đH7z6uqóg cửBga kMRtkZ4o khBgai H7z6uqthác nữaPYiog4 rồi,Bg tPYiog4rên hầBgm mỏBg làBgm PYiog4gì cònH7z6uq chuyệnBg gBgì nữaMRtkZ4 chH7z6uqứ?? LPYiog4ẽ nàoPYiog4 làPYiog4 chuMRtkZ4yện H7z6uqcó liMRtkZ4ên wPYiog4an đếnH7z6uq PYiog4vụ PYiog4ma wBgỷ xuấPYiog4t hiệnPYiog4 lầnMRtkZ4 trc"???

 

Bởi vìH7z6uq PYiog4cái mBgỏ H7z6uqvàg củaMRtkZ4 PYiog4anh MRtkZ4nằm sâuMRtkZ4 trH7z6uqog núi,MRtkZ4 cácBgh thônBg tôiMRtkZ4 MRtkZ4đến hơPYiog4n PYiog410 cH7z6uqây sốBg, hMRtkZ4ơn nPYiog4ữa ởH7z6uq nH7z6uqơi H7z6uqđó MRtkZ4mới ầmBg MRtkZ4ĩ vụH7z6uq hồMRtkZ4n mMRtkZ4a xH7z6uquất hiệnchưMRtkZ4a đPYiog4c PYiog4bao lâuH7z6uq nênPYiog4 bốPYiog4 mẹBg kMRtkZ4o bMRtkZ4ảo tPYiog4ôi lêMRtkZ4n hầmH7z6uq PYiog4mỏ Bgcủa anH7z6uqh H7z6uqxem saoBg. CBghúg H7z6uqtôi đBgành fảBgi ngồiBg ởMRtkZ4 nhPYiog4à Bgchờ đMRtkZ4ợi. NếBgu H7z6uqnhư anPYiog4h cMRtkZ4ả MRtkZ4ko H7z6uqlàm gH7z6uqì fạMRtkZ4m fáMRtkZ4p tPYiog4hì c.sH7z6uqát H7z6uqnhất địnhMRtkZ4 sPYiog4ẽ fMRtkZ4ải đưaBg aBgnh về.

 

Lúc mH7z6uqẹ MRtkZ4mang cơmH7z6uq tBgối chBgo H7z6uqLan LBgan Bgcó MRtkZ4ngồi lPYiog4ại PYiog41 látH7z6uq. BgTôi kBgo biếtH7z6uq mẹBg đãBg nóMRtkZ4i nhBgữg gH7z6uqì vBgs LaPYiog4n LaBgn màBg cPYiog4ơm ncH7z6uq" mH7z6uqẹ bêH7z6uq vMRtkZ4ào LPYiog4an H7z6uqLan MRtkZ4ko MRtkZ4hề đMRtkZ4ộg đũa.

 

Đêm hMRtkZ4ôm đó,PYiog4 aMRtkZ4nh PYiog4cả PYiog4ko MRtkZ4trở vềBg, MRtkZ4tôi cBgũg Bgcả đêMRtkZ4m kMRtkZ4o chợpPYiog4 mPYiog4ắt, nằmMRtkZ4 trêPYiog4n gMRtkZ4iườg tMRtkZ4rằn H7z6uqtrọc ngĩH7z6uq ngợBgi PYiog4lung tungH7z6uq. GàH7z6uq PYiog4gáy Bghồi đầuPYiog4 tiMRtkZ4ên MRtkZ4tôi đãMRtkZ4 MRtkZ4nge thấyH7z6uq tPYiog4iếg H7z6uqgõ cửBga khPYiog4e khẽ,PYiog4 tBgiếg gPYiog4õ MRtkZ4rất nPYiog4hỏ nhBgưg Bgnge rấtH7z6uq rMRtkZ4õ ràngBg Bgtrog đMRtkZ4êm khuyH7z6uqa thanH7z6uqh vắng.

 

- CốBgc.. cốc.H7z6uq. cốcPYiog4 H7z6uq- PYiog4Tiếg H7z6uqgõ cMRtkZ4ửa rMRtkZ4ất đềuPYiog4 đặn,PYiog4 tôBgi cảnhBg giáPYiog4c ngMRtkZ4ồi dậH7z6uqy Bgkhỏi Bggiườg, PYiog4nhẹ nhàPYiog4g hỏi:

 

- BgAi đấy?

 

- AH7z6uqnh MRtkZ4An, MRtkZ4em MRtkZ4là LPYiog4an LaPYiog4n đây,Bg MRtkZ4mau H7z6uqmở MRtkZ4cửa chH7z6uqo Bgem H7z6uqđi !

 

Tôi lắngBg tPYiog4ai ngeBg, đúgPYiog4 lBgà tiếgBg củH7z6uqa PYiog4Lan LPYiog4an rồi!MRtkZ4 LaBgn BgLan đếnBg Bgtìm tôPYiog4i gH7z6uqiờ nàyMRtkZ4 chắMRtkZ4c lPYiog4à cóPYiog4 MRtkZ4chuyện H7z6uqgấp gìPYiog4 rH7z6uq'. MRtkZ4Tôi lBgạnh toH7z6uqát ngPYiog4', Bgvôi vàngMRtkZ4 laPYiog4o Bgra khỏiMRtkZ4 giườgH7z6uq, chẳgH7z6uq kịpBg mặcBg Bgáo liềnBg cPYiog4hạy rH7z6uqa mởPYiog4 cửa.

 

Lan LaMRtkZ4n lBgách nPYiog4g' đMRtkZ4i vMRtkZ4ào fòPYiog4ng tPYiog4ôi, PYiog41 luH7z6uqồg H7z6uqkhí H7z6uqlạnh Bgtheo MRtkZ4cô Bgùa vàoPYiog4 fòng,MRtkZ4 tôPYiog4i lúPYiog4c ấPYiog4y cởiMRtkZ4 trầnPYiog4, trêBgn H7z6uqng' Bgmặc độcPYiog4 Bg1 cáH7z6uqi wầnBg đùiBg rùngBg mìnhBg mấMRtkZ4y cáiPYiog4 liềnPYiog4 MRtkZ4vì lạnh.

 

- AnBgh AnMRtkZ4, cứuPYiog4 eBgm vớiMRtkZ4 PYiog4! Bg- LH7z6uqan LaH7z6uqn vừMRtkZ4a H7z6uqôm cMRtkZ4hầm PYiog4lấy tôiPYiog4 đBgã khóH7z6uqc nứcMRtkZ4 nở.

 

Tôi chẳgMRtkZ4 còBgn nH7z6uqgĩ tớMRtkZ4i cPYiog4ái lạBgnh nữaPYiog4. PYiog4Thò đầuH7z6uq nhPYiog4ìn MRtkZ4ra ngBgoài, thấBgy giaH7z6uqn MRtkZ4nhà bốBg H7z6uqmẹ vẫnMRtkZ4 tắtPYiog4 đH7z6uqèn tBgối PYiog4om tôiH7z6uq MRtkZ4mới yênMRtkZ4 tâmBg đPYiog4óng cửaBg fòngMRtkZ4 Bglại. TBgôi cốH7z6uq nMRtkZ4ói PYiog4thật nhỏH7z6uq vPYiog4s BgLan PYiog4Lan lPYiog4úc nàyPYiog4 đagMRtkZ4 PYiog4khóc nứcPYiog4 nởMRtkZ4 troBgg lòPYiog4ng mình:

 

- SaH7z6uqo ePYiog4m lạiMRtkZ4 MRtkZ4sag Bgđây vàoH7z6uq giờBg nàBgy, H7z6uqbố PYiog4mẹ nhìnPYiog4 MRtkZ4thấy thì...

 

Còn cBghưa đBgể tôiBg MRtkZ4nói hMRtkZ4ết thPYiog4ì LBgan LaH7z6uqn đãMRtkZ4 đẩyH7z6uq tôH7z6uqi Bgra, giọH7z6uqg ngẹnMRtkZ4 ngào:

 

- NhBgữg nMRtkZ4gày thágMRtkZ4 nàMRtkZ4y chMRtkZ4ẳg fMRtkZ4ải c.Bgsốg củaMRtkZ4 coMRtkZ4n MRtkZ4ng', Bgem PYiog4ko tPYiog4hể chịuBg đựgBg đBgc nữa..MRtkZ4 nếuMRtkZ4 H7z6uqanh cMRtkZ4òn MRtkZ4bỏ mH7z6uqặc ePYiog4m H7z6uqnữa ePYiog4m PYiog4sẽ cPYiog4hết tMRtkZ4rc" mPYiog4ặt aBgnh ngay!

 

- BgLan LanBg, đừg..H7z6uq đừg..Bg anhPYiog4.. anBgh.. Bg- PYiog4Bởi vìPYiog4 lạnMRtkZ4h cứMRtkZ4g nênMRtkZ4 toPYiog4àn tBghân tMRtkZ4ôi rH7z6uqun lêH7z6uqn lPYiog4ập cập,PYiog4 MRtkZ4miệg MRtkZ4cứg lMRtkZ4ại chMRtkZ4ả nóiH7z6uq rH7z6uqa lời.

 

Lúc nàyPYiog4 LaBgn LaH7z6uqn mớiPYiog4 fPYiog4át hiệnBg rH7z6uqa PYiog4là tôPYiog4i MRtkZ4ko mặcPYiog4 áPYiog4o, côBg lầMRtkZ4n H7z6uqmò PYiog4trog bóPYiog4g đêmMRtkZ4 kMRtkZ4éo tôBgi vềMRtkZ4 giườg,MRtkZ4 lấyBg cáH7z6uqi Bgchăn kBghoác lênMRtkZ4 ngBg' tôH7z6uqi rMRtkZ4' ngồiMRtkZ4 xuốgH7z6uq bêMRtkZ4n giườgPYiog4 cạMRtkZ4nh tôi.

 

- AnH7z6uqh MRtkZ4An, anBgh ngồMRtkZ4i yMRtkZ4ên cMRtkZ4ho ấmH7z6uq đH7z6uqi đBgã, eBgm cMRtkZ4ó chuyH7z6uqện muốnPYiog4 nóiBg PYiog4vs aH7z6uqnh! H7z6uq- MRtkZ4Lan LMRtkZ4an Bgđã thMRtkZ4ôi khóBgc, bìnhBg tPYiog4ĩnh ngồiPYiog4 đốiH7z6uq mặH7z6uqt vH7z6uqs tôi.

 

- LaH7z6uqn PYiog4Lan, cóMRtkZ4 chuyPYiog4ện MRtkZ4gì thH7z6uqì Bgem cBgứ nPYiog4ói đi!H7z6uq PYiog4- GiọBgg MRtkZ4nói Bgcủa MRtkZ4tôi Bgrun H7z6uqrun, vừaBg MRtkZ4nói PYiog4tôi vBgừa mMRtkZ4ò tìBgm cáPYiog4i áoH7z6uq củBga mìnPYiog4h ởBg trêBgn giườg.

 

- EMRtkZ4m muốBgn aMRtkZ4nh tH7z6uqận mắH7z6uqt nhìnMRtkZ4 thPYiog4ấy aBgnh cảPYiog4 anH7z6uqh Bgđã giàBgy vH7z6uqò eH7z6uqm MRtkZ4ntn. Bg- LMRtkZ4an LaBgn vPYiog4ừa nBgói vừaPYiog4 bPYiog4ật đMRtkZ4èn PYiog4bàn, cănBg fBgòng tốiPYiog4 oPYiog4m bỗMRtkZ4g chốMRtkZ4c sMRtkZ4ág lên.

 

Tôi sữgBg sH7z6uqờ nhìMRtkZ4n LaBgn LH7z6uqan. BgCô ấH7z6uqy đứH7z6uqg tPYiog4rc" mBgặt Bgtôi cởiBg H7z6uqsạch wầnMRtkZ4 PYiog4áo tMRtkZ4rên ngMRtkZ4' H7z6uqmình, nBggay cMRtkZ4ả H7z6uqwần áMRtkZ4o lótBg cũgPYiog4 PYiog4ko H7z6uqmặc, Bgcơ tPYiog4hể tBgrần trụiH7z6uq PYiog4của côBg hiệnPYiog4 Bgra trcMRtkZ4" mắtPYiog4 tôi.

 

Tôi PYiog4ko dáBgm nhìnMRtkZ4 PYiog4lâu, vộiiPYiog4 vBgàg MRtkZ4ngoảnh H7z6uqmặt điBg chBgỗ khác,H7z6uq hốtMRtkZ4 hoảBgg nói:

 

- LMRtkZ4an LaH7z6uqn, emMRtkZ4.. eH7z6uqm.. eH7z6uqm lànMRtkZ4 cBgái gìBg thếBg hả?

 

- EMRtkZ4m PYiog4chỉ muốMRtkZ4n đểH7z6uq MRtkZ4cho Bganh nhMRtkZ4ìn tPYiog4hấy ôngBg anPYiog4h H7z6uqtrai kPYiog4o Bg= cầmPYiog4 thúMRtkZ4 củaH7z6uq aPYiog4nh đBgã đểH7z6uq lPYiog4ại H7z6uqnhữg gìMRtkZ4 trênPYiog4 ngBg' MRtkZ4em H7z6uq! MRtkZ4- GiọPYiog4g nóMRtkZ4i cH7z6uqủa H7z6uqLan LanvMRtkZ4ừa nPYiog4hư oH7z6uqán trMRtkZ4ách vừH7z6uqa nhưH7z6uq Bgfẫn nộ.

 

- LMRtkZ4an LanMRtkZ4, đừBgg.. H7z6uqđừg cMRtkZ4ó nhPYiog4ư Bgvậy! H7z6uqa bBgiết MRtkZ4a cảPYiog4 cóH7z6uq lỗiH7z6uq vBgs eBg! PYiog4- TôMRtkZ4i kBgo dPYiog4ám nBghìn LaPYiog4n Lan

 

- KiBgm AnPYiog4, PYiog4nếu Bgnhư anPYiog4h MRtkZ4là đàPYiog4n MRtkZ4ông MRtkZ4thì mBgau ngoảnhPYiog4 đầBgu Bglại, mởMRtkZ4 tMRtkZ4o mắMRtkZ4t mH7z6uqà nhìnMRtkZ4 cPYiog4ho kĩH7z6uq! MRtkZ4- BgLan LaPYiog4n gBgần nhBgư quáMRtkZ4t lênH7z6uq vPYiog4s tôi.

 

Tôi cMRtkZ4hầm chậBgm nPYiog4goảnh đầuMRtkZ4 lạiMRtkZ4, PYiog4từ từMRtkZ4 Bghe hH7z6uqé mắt.H7z6uq CảPYiog4nh tPYiog4ượg trcBg" mắtBg kMRtkZ4hiến tôiH7z6uq MRtkZ4cảnh thH7z6uqầy ngẹPYiog4t thở.

 

Nhữg đg'PYiog4 coPYiog4g đH7z6uqầy wếnMRtkZ4 rH7z6uqũ PYiog4trên thMRtkZ4ân hBgình trầnH7z6uq trụi,Bg lPYiog4àn H7z6uqda trH7z6uqơn lágBg nhMRtkZ4ư MRtkZ4toả sáBgg dướiBg áH7z6uqnh đènBg mờBg H7z6uqảo,mái tóH7z6uqc H7z6uqdài đenBg mPYiog4ượt xổMRtkZ4 tH7z6uqung, buôgPYiog4 xMRtkZ4oã trêMRtkZ4n H7z6uq2 bBgờ vBgai tPYiog4rắg ngầPYiog4n, MRtkZ4đôi maMRtkZ4ắt H7z6uqto Bglong lH7z6uqanh trànPYiog4 ngậpPYiog4 nỗMRtkZ4i uấBgt hPYiog4ận, khH7z6uquôn mặBgt xPYiog4inh đẹpMRtkZ4 PYiog4còn vươPYiog4g lạiBg MRtkZ42 hBgàg lệMRtkZ4. H7z6uqCó lẽBg vH7z6uqì tâPYiog4m Bgtrạg MRtkZ4qá fẫBgn uMRtkZ4ất nênBg nBggực côBg MRtkZ4đag fậpBg fPYiog4ồng, toàMRtkZ4n thânBg MRtkZ4như ruMRtkZ4n rẩy..

 

- H7z6uqA mởPYiog4 Bgto mắBgt mBgà nhìH7z6uqn, ởBg đâH7z6uqy.. ởMRtkZ4 H7z6uqđây.. chPYiog4ỗ nàPYiog4y nữa..H7z6uq Bgnhìn Bgxem gBgã PYiog4súc sinH7z6uqh ấyH7z6uq đMRtkZ4ã lBgàm Bggì vH7z6uqs ePYiog4m! H7z6uq- LH7z6uqan LaPYiog4n kéMRtkZ4o tMRtkZ4ay tMRtkZ4ôi chPYiog4ỉ vMRtkZ4ào H7z6uqnhữg PYiog4nơi bịH7z6uq thươgPYiog4 Bgtrên MRtkZ4ng' mH7z6uqình, tôiH7z6uq cóH7z6uq thểMRtkZ4 cảH7z6uqm Bgnhận đcMRtkZ4 đôH7z6uqi bàBgn taBgy mBgềm mạiPYiog4 cMRtkZ4ủa H7z6uqcô kPYiog4o Bgngừg rBgun rẩy.

 

Nhìn MRtkZ4theo nBggón MRtkZ4tay PYiog4chỉ củPYiog4a cô,PYiog4 tôH7z6uqi cóMRtkZ4 PYiog4thể nhPYiog4ìn Bgthấy rõH7z6uq nhH7z6uqữg vếH7z6uqt bPYiog4ầm tH7z6uqím khắpMRtkZ4 tBgrên H7z6uq2 bầuBg ngựBgc đầyPYiog4 Bgđặn vàH7z6uq dọcH7z6uq PYiog42 PYiog4bắp đùMRtkZ4i trắPYiog4g nõnBg H7z6uqnà, kBghắp MRtkZ4ng' côH7z6uq chỗBg xMRtkZ4anh chH7z6uqỗ tím,MRtkZ4 cMRtkZ4hẳg cầnPYiog4 hỏiH7z6uq cPYiog4ũg biếtnhMRtkZ4ữg vếPYiog4t thươgMRtkZ4 PYiog4trên ngH7z6uq' LaPYiog4n LaBgn đềBgu lBgà PYiog4do PYiog4anh cảH7z6uq gâyMRtkZ4 rMRtkZ4a. BgTôi cóMRtkZ4 thểH7z6uq tưởgH7z6uq tượgBg đBgc H7z6uqsự điênPYiog4 cH7z6uquồg củaBg PYiog4anh cảH7z6uq lMRtkZ4úc giàPYiog4y vH7z6uqò LaMRtkZ4n MRtkZ4Lan Bgvà sựPYiog4 đMRtkZ4au đớnMRtkZ4 cũPYiog4g H7z6uqnhư H7z6uqtủi nhụcBg Bgcủa Bgcô MRtkZ4khi fảiPYiog4 cắnPYiog4 rMRtkZ4ăg chịMRtkZ4u đBgựg sựPYiog4 chàBg đạpMRtkZ4 ấy.H7z6uq ChẳgBg trácBgh MRtkZ4mà giữaPYiog4 đPYiog4êm MRtkZ4khuya thaBgnh vắgMRtkZ4, LaPYiog4n MRtkZ4Lan lạiMRtkZ4 kH7z6uqêu lêPYiog4n thMRtkZ4ảm thiếtPYiog4 nhưMRtkZ4 vậy.

 

- LaBgn LaBgn, MRtkZ4anh MRtkZ4ấy.. H7z6uq- TH7z6uqôi Bgnhất thờiPYiog4 nghẹnPYiog4 lờiBg kPYiog4o bH7z6uqiết fMRtkZ4ải H7z6uqnói gì

 

- ABgnh tH7z6uqa hoàMRtkZ4n tPYiog4oàn H7z6uqko fảiMRtkZ4 cBgon Bgng'! Bg- LaBgn LaMRtkZ4n bưMRtkZ4g mặtBg PYiog4khóc nPYiog4ức nBgở, H7z6uqnhữg gBgiọt ncH7z6uq" mắtPYiog4 chảyMRtkZ4 rH7z6uqa ngBgoài H7z6uqtheo kẽBg MRtkZ4tay cô.

 

- LBgan LH7z6uqan, em.H7z6uq.! Bg- tôMRtkZ4i thựcMRtkZ4 sựPYiog4 Bgko biH7z6uqết fảiPYiog4 aMRtkZ4n ủH7z6uqi cH7z6uqô ấyPYiog4 nBgtn nữa.

 

- eBgm đãBg cH7z6uqhịu đMRtkZ4ủ lBgắm PYiog4r', nếPYiog4u Bgcứ tiếpMRtkZ4 tMRtkZ4ục ntPYiog4n PYiog4em sẽMRtkZ4 fáH7z6uqt điêPYiog4n mH7z6uqất. PYiog4Rõ H7z6uqràg aMRtkZ4nh biếtBg lPYiog4à eBgm PYiog4yêu anhBg, ePYiog4m ởMRtkZ4 lBgại đâyPYiog4 cMRtkZ4ũg lPYiog4à vìMRtkZ4 Bganh mà!MRtkZ4 H7z6uq- H7z6uqnhìn H7z6uqLan LPYiog4an đMRtkZ4ag1 tPYiog4hươg nhPYiog4ư PYiog4vậy troMRtkZ4g lòngBg tôPYiog4i cBgàg rPYiog4ối nhMRtkZ4ư H7z6uqtơ vò.

 

- H7z6uqLan LaPYiog4n, anh..

 

- Bga đãPYiog4 từgBg nóPYiog4i PYiog4sẽ H7z6uqche cPYiog4hở chPYiog4o eH7z6uq, H7z6uqa MRtkZ4có thBgể MRtkZ4cứ giPYiog4ươg mắtPYiog4 nMRtkZ4hìn PYiog4e bịBg ngH7z6uq' tPYiog4a cPYiog4hà đMRtkZ4ạp nPYiog4hư vậyPYiog4 saPYiog4o.. MRtkZ4- LPYiog4an LaMRtkZ4n đaPYiog4g chấtH7z6uq vPYiog4ấn tôi.

 

Thấy tôiPYiog4 MRtkZ4ấp úngPYiog4 mãiBg H7z6uqchẳg nóiH7z6uq rH7z6uqa lờiMRtkZ4, LBgan LPYiog4an lạiPYiog4 H7z6uqgục mặtMRtkZ4 vH7z6uqào MRtkZ4ngực tôPYiog4i oàMRtkZ4 khóBgc tuyệtH7z6uq vọng.

 

Nhìn ngBg' coMRtkZ4n gMRtkZ4ái đầyBg tMRtkZ4hươg tíchBg trMRtkZ4c" MRtkZ4mặt, tráiBg tH7z6uqim H7z6uqtôi Bgko khPYiog4ỏi đPYiog4au đớn.H7z6uq TôMRtkZ4i nH7z6uqghiến cMRtkZ4hặt răg,H7z6uq trPYiog4og đầuH7z6uq H7z6uqvụt PYiog4qa Bg1 suH7z6uqy nghĩ.

 

- LPYiog4an LanMRtkZ4, H7z6uqa dẫnH7z6uq MRtkZ4e điPYiog4, Bgđi cH7z6uqàg xH7z6uqa càgPYiog4 tốtMRtkZ4, MRtkZ4ko bjờH7z6uq waPYiog4y trMRtkZ4ở lạBgi nữa!

 

Lan LaH7z6uqn thMRtkZ4ôi khócPYiog4, H7z6uqngẩg đầu,Bg khBguôn mặtBg ưH7z6uqớt PYiog4đẫm MRtkZ4nc" mắtBg nMRtkZ4ghi hPYiog4oặc nhìMRtkZ4n tôi:

 

- ThậtH7z6uq ko?

 

Tôi gậtBg đầuPYiog4 chẳMRtkZ4g MRtkZ4chút dBgo dự:

 

- ThậPYiog4t, H7z6uqa sẽPYiog4 dẫPYiog4n Bge chạyMRtkZ4 trốn!

 

..

 

Tôi wếtPYiog4 địBgnh sPYiog4ẽ dẫnH7z6uq LPYiog4an H7z6uqLan cMRtkZ4hạy trốn,H7z6uq nMRtkZ4hưg vBgì chuyệnPYiog4 Bgnày MRtkZ4xảy rPYiog4a qBgá độtPYiog4 ngột,H7z6uq H7z6uqko cMRtkZ4ó thờiBg giaBgn H7z6uqđể chuẩPYiog4n bị.Bg LaPYiog4n LaMRtkZ4n Bgtrên nPYiog4g' kH7z6uqo PYiog4có PYiog41 PYiog4xu, cH7z6uqòn tôBgi H7z6uqchỉ cóPYiog4 vBgài tBgrăm tiềnPYiog4 tiêuMRtkZ4 MRtkZ4vặt hPYiog4ằg ngàBgy, H7z6uqko MRtkZ4có tiMRtkZ4ền thìMRtkZ4 chẳgPYiog4 H7z6uqthể chạyPYiog4 đBgc Bgxa, hơH7z6uqn nữaMRtkZ4 trBgời đMRtkZ4ã sáBgf r'H7z6uq, giờPYiog4 mBgà chạyBg rấH7z6uqt dễPYiog4 bịBg fMRtkZ4át hiện.

 

Tôi liềnPYiog4 bPYiog4àn PYiog4bạc vPYiog4s LaPYiog4n LanPYiog4, đợiMRtkZ4 H7z6uqtôi vàiMRtkZ4 ngH7z6uqày ngH7z6uqĩ cPYiog4ách kiếmBg đH7z6uqc Bg1 Bgmón H7z6uqtiền lớnPYiog4 rMRtkZ4' H7z6uqsẽ tìPYiog4m cH7z6uqơ hộiMRtkZ4 bỏMRtkZ4 chPYiog4ạy. LaPYiog4n LPYiog4an H7z6uqnge MRtkZ4xog liềBgn gậMRtkZ4t đầuH7z6uq MRtkZ4đồg ý.TôMRtkZ4i gBgiục LaBgn MRtkZ4Lan MRtkZ4mau Bgmau tMRtkZ4rở PYiog4về fòMRtkZ4ng aBgnh cả,MRtkZ4 cH7z6uqô ôBgm cPYiog4hầm lH7z6uqấy tôi,Bg hônPYiog4 tôBgi saMRtkZ4y đắPYiog4m MRtkZ4r' mớiMRtkZ4 Bgmặc lạiMRtkZ4 wầPYiog4n áH7z6uqo vàBg điH7z6uq rPYiog4a ngoBgài. TH7z6uqôi nhìnPYiog4 tMRtkZ4heo H7z6uqqa MRtkZ4khe cửBga H7z6uqcho đếnH7z6uq H7z6uqkhi Bgcái bóMRtkZ4g cH7z6uqủa cPYiog4ô khuấtPYiog4 H7z6uqsau cánhH7z6uq cửaBg giPYiog4an fMRtkZ4òng fíMRtkZ4a tBgây mớH7z6uqi yBgên tâMRtkZ4m tBgrở lPYiog4ại giườg.

 

Chiếc cMRtkZ4hăn bMRtkZ4ôg đãPYiog4 chẳgBg cMRtkZ4òn PYiog4hơi ấBgm nMRtkZ4hưg dườMRtkZ4g nBghư vẫnBg Bgcòn fảgBg fấPYiog4t mùBgi hPYiog4ươg củMRtkZ4a LaPYiog4n LanH7z6uq. TôiH7z6uq mìnhPYiog4 trH7z6uqần ômMRtkZ4 H7z6uqchặt cH7z6uqái PYiog4chăn vH7z6uqào lòng,PYiog4 nH7z6uqgồi nBggây H7z6uqra MRtkZ4ở MRtkZ4trên giườgBg MRtkZ4như PYiog41 thằgMRtkZ4 khMRtkZ4ờ. HH7z6uqồi lâuMRtkZ4 tôiBg nhớPYiog4 nBghớ MRtkZ4ra nMRtkZ4hữg gMRtkZ4ì đãMRtkZ4 nPYiog4ói PYiog4vs H7z6uqLan Lan.

 

Giờ nghĩH7z6uq lMRtkZ4ại màBg H7z6uqtôi tBghấy PYiog4có đôiBg chPYiog4út hốMRtkZ4i hận,Bg đH7z6uqág lPYiog4ẽ rMRtkZ4a PYiog4tôi kPYiog4o nêMRtkZ4n hứBga H7z6uqnhư vậyPYiog4 vPYiog4s BgLan LPYiog4an.Tôi đồgMRtkZ4 PYiog4ý sPYiog4ẽ MRtkZ4dẫn LH7z6uqan LaH7z6uqn Bgcao chạPYiog4y PYiog4xa baMRtkZ4y Bgcũg Bgcó Bgngĩa làH7z6uq tôPYiog4i đH7z6uqã lénMRtkZ4 lúPYiog4t ăMRtkZ4n cắpPYiog4 H7z6uqng' fPYiog4ụ nPYiog4ữ H7z6uqmà Bganh H7z6uqcả đãH7z6uq bPYiog4ỏ tH7z6uqiền Bgra mMRtkZ4ua vH7z6uqề. BgNếu nBghư tPYiog4ôi làmH7z6uq nH7z6uqhư vậBgy thMRtkZ4ật, MRtkZ4tôi sẽH7z6uq trởMRtkZ4 thàH7z6uqnh kẻBg fảnBg bộiPYiog4 aBgnh cảMRtkZ4, thậmBg cPYiog4hí PYiog4cả cMRtkZ4ái gBgia đBgình nàH7z6uqy. AH7z6uqnh cảH7z6uq sẽH7z6uq kH7z6uqo PYiog4tha PYiog4cho tMRtkZ4ôi, Bgbố mBgẹ cũgMRtkZ4 sẽBg kPYiog4o tH7z6uqha MRtkZ4thứ MRtkZ4cho tôi.

 

Thế MRtkZ4nhưg dùBg gìMRtkZ4 tMRtkZ4ôi MRtkZ4cũg đãH7z6uq hứaPYiog4 vBgs PYiog4LanLan rBg', màH7z6uq tôBgi lạiPYiog4 MRtkZ4iu côH7z6uq ấBgy H7z6uqđến nhưPYiog4 H7z6uqvậy, thựPYiog4c H7z6uqsự tôBgiko thH7z6uqể chịMRtkZ4u đựgH7z6uq đH7z6uqc việcPYiog4 H7z6uqanh H7z6uqcả Bghết lầnMRtkZ4 nàyPYiog4 đếnMRtkZ4 PYiog4lần MRtkZ4khác gPYiog4iày MRtkZ4vò côMRtkZ4 ấy.

 

Nếu MRtkZ4đã MRtkZ4wết địnhMRtkZ4 MRtkZ4như vậyH7z6uq rBg' thìPYiog4 tôiBg buộBgc fảiMRtkZ4 thựBgc hiệMRtkZ4n lờiBg hứaMRtkZ4 củaMRtkZ4 mìMRtkZ4nh.Tôi H7z6uqko thBgể đểMRtkZ4 cMRtkZ4ho LaMRtkZ4n LMRtkZ4an mH7z6uqà tPYiog4ôi PYiog4iu thươgBg fH7z6uqải thBgất vọPYiog4g, nhPYiog4ư vậyBg sẽBg PYiog4huỷ hoạiPYiog4 côH7z6uq ấy.MRtkZ4 NếuPYiog4 H7z6uqnhư tôMRtkZ4i cứBg ngâyMRtkZ4 dạiPYiog4 PYiog4bỏ mặcH7z6uq sH7z6uqự sBgốg cPYiog4hết củaH7z6uq MRtkZ4Lan LBgan PYiog4thì chBgắc chMRtkZ4ắn bệPYiog4nh PYiog4cũ củaPYiog4 cMRtkZ4ô MRtkZ4sẽ lạiBg PYiog4tái fH7z6uqát, tMRtkZ4hậm chPYiog4í côBg sẽH7z6uq kMRtkZ4o thH7z6uqể sốgBg PYiog4tiếp đcH7z6uq nữa!

 

Muốn Bgdẫn BgLan LH7z6uqan cH7z6uqao chMRtkZ4ạy xBga baBgy tMRtkZ4rc" tiênPYiog4 fảMRtkZ4i kiếH7z6uqm đPYiog4c PYiog41 mónMRtkZ4 tiMRtkZ4ềnlớn.Mặc dùH7z6uq PYiog4ko Bgcần qMRtkZ4á nhPYiog4iều PYiog4nhưg cũgPYiog4 PYiog4fải đủBg lPYiog4ộ fBgí đểPYiog4 chúgPYiog4 Bgtôi đếnH7z6uq MRtkZ41 nơBgi thậtBg xaMRtkZ4. CPYiog4ó thểMRtkZ4 LH7z6uqan LaH7z6uqn sẽH7z6uq dBgẫn tôBgi vềPYiog4 Bgnhà PYiog4cô ấyBg, nhPYiog4ư vậyPYiog4 thìMRtkZ4 chúgMRtkZ4 H7z6uqtôi sẽMRtkZ4 PYiog4đc Bgan toàMRtkZ4n. CBghỉ cầBgn cólộH7z6uq Bgfí, H7z6uqbc" tBgiếp MRtkZ4theo làBg tìmMRtkZ4 cBgơ hH7z6uqội PYiog4bỏ tPYiog4rốn. TH7z6uqôi PYiog4thầm moH7z6uqg MRtkZ4mấy nBggày tớiH7z6uq anPYiog4h cảPYiog4 đừgBg cóMRtkZ4 về,MRtkZ4 aPYiog4nh cảMRtkZ4 kMRtkZ4o cóBg nhàH7z6uq Bgsẽ bớPYiog4t đMRtkZ4c MRtkZ41 chH7z6uqút MRtkZ4nguy hiểmMRtkZ4. ĐanMRtkZ4g trầMRtkZ4m nH7z6uqgâm MRtkZ4suy ngBghĩ tPYiog4hì tôH7z6uqi ngH7z6uqe thấyPYiog4 cH7z6uqó Bgtiếg mẹMRtkZ4 gọH7z6uqi MRtkZ4lên ănBg sáng.

 

Anh MRtkZ4cả Bgko MRtkZ4có nMRtkZ4hà, MRtkZ4Lan LH7z6uqan cũgBg lênMRtkZ4 ăMRtkZ4n ságBg chuBgg vMRtkZ4s PYiog42 Bgmẹ coPYiog4n tôiBg. BốkoBg muốnPYiog4 ăPYiog4n nêMRtkZ4n vẫnPYiog4 MRtkZ4chưa Bgdậy, mH7z6uqẹ thPYiog4ở dH7z6uqài bêPYiog4 H7z6uqbát lPYiog4ên r'PYiog4lại nBggao PYiog4ngán đặtBg H7z6uqbát xuốg.

 

- BgAn NhiMRtkZ4, bốPYiog4 Bgcon bệnhMRtkZ4 lH7z6uqâu thBgế màH7z6uq Bgko khỏi,H7z6uq PYiog4bsĩ KH7z6uqim MRtkZ4Nhất NhBgủ đãBg MRtkZ4kê bnhPYiog4iu thMRtkZ4uốc MRtkZ4mà mãPYiog4i PYiog4vẫn kMRtkZ4o khỏi,H7z6uq Bgkhó PYiog4khăn lPYiog4ắm Bg2 ngMRtkZ4ày trPYiog4c" tPYiog4inh thầnBg củaMRtkZ4 ôngPYiog4 PYiog4ấy mớiBg Bgcó chútBg biếBgn Bgchuyển thếPYiog4 màPYiog4 H7z6uqanh Bgcả coMRtkZ4n lạiH7z6uq bịBg MRtkZ4c.sát dẫBgn điMRtkZ4. H7z6uqCả ngH7z6uqày MRtkZ4hwa bMRtkZ4ố cH7z6uqon chẳH7z6uqg ăH7z6uqn chBgút gìMRtkZ4, h.nH7z6uqai cMRtkZ4ũg kPYiog4o chịMRtkZ4u xuốgPYiog4 giườgH7z6uq, cứBg thH7z6uqế Bgnày thìMRtkZ4 biếH7z6uqt làmPYiog4 thMRtkZ4ế nàPYiog4o?- MPYiog4ẹ buồnPYiog4 rầBgu nói.

 

Tôi buôgPYiog4 H7z6uqbát đũaBg đH7z6uqi PYiog4vàotrog bMRtkZ4uồg thH7z6uqăm bốH7z6uq. BốBg nhắBgm mắtPYiog4 nằH7z6uqm Bgim lBgìm trênBg giườg,Bg hìnhBg Bgnhư làH7z6uq MRtkZ4ông đaH7z6uqg ngBgủ rấtBg Bgsay. MẹBg điBg thePYiog4o Bgsau MRtkZ4tôi, lấyPYiog4 tH7z6uqay giậtH7z6uq giBgật PYiog4vạt áH7z6uqo tôi,PYiog4 liếPYiog4c H7z6uqtôi H7z6uq1 cBgái PYiog4ra ýBg đMRtkZ4ừg làmH7z6uq fMRtkZ4iền bốMRtkZ4. H7z6uqTôi vốnH7z6uq đPYiog4ịnh nMRtkZ4ói H7z6uqvs bốBg vàBgi cMRtkZ4âu MRtkZ4nhưg lờPYiog4i vừaPYiog4 PYiog4đến cổBg họPYiog4g tBghì đãH7z6uq MRtkZ4bị ngẹnH7z6uq lạiH7z6uq r'.

 

Ra Bgkhỏi fòBgng củaPYiog4 bốH7z6uq mẹ,Bg PYiog4tôi Bgkhe kPYiog4hẽ nóiPYiog4 vH7z6uqs mẹ:

 

- H7z6uqMẹ, cBgon cMRtkZ4ó wH7z6uqen bsĩPYiog4 ThườngPYiog4 H7z6uqở Bgb.viện huyBgện. PYiog4Ông ấyPYiog4 MRtkZ4là MRtkZ4b.sĩ giỏiBg nhấMRtkZ4t ởBg huyệnMRtkZ4 nàH7z6uqy đPYiog4ấy, haPYiog4y MRtkZ4là đH7z6uqể H7z6uqcon mH7z6uqời H7z6uqông ấyBg đếnBg khMRtkZ4ám cPYiog4ho bốBg xePYiog4m thếMRtkZ4 nào!

 

Mẹ ngH7z6uqe PYiog4r' gậBgt đMRtkZ4ầu đồgH7z6uq MRtkZ4ý. BàH7z6uq Bgđi vàBgo trH7z6uqog fònPYiog4g lấyBg MRtkZ41 xấpPYiog4 tiềMRtkZ4n dàH7z6uqy cộmMRtkZ4 đH7z6uqưa cH7z6uqho tôi

 

- H7z6uqAn NhiPYiog4, MRtkZ4con mH7z6uqau mPYiog4au H7z6uqăn sMRtkZ4ág H7z6uqr' vàBgo b.việnMRtkZ4 mờiH7z6uq H7z6uqb.sĩ ThườgPYiog4 PYiog4đến đMRtkZ4ây điH7z6uq! H7z6uqCho dPYiog4ù fBgải tiBgêu haMRtkZ4o bH7z6uqnhiu tMRtkZ4iền, chỉBg cầMRtkZ4n chữH7z6uqa kMRtkZ4hỏi bệnhBg chBgo PYiog4bố cMRtkZ4on lMRtkZ4à PYiog4đc! H7z6uq- NóiPYiog4 Bgr' mẹH7z6uq nBghét PYiog4tiền vàoMRtkZ4 taH7z6uqy tôi,PYiog4 MRtkZ4còn Bgdặn dPYiog4ò tôiPYiog4 nhớMRtkZ4 muBga chúH7z6uqt MRtkZ4qà cáPYiog4p biH7z6uqếu b.Bgsĩ Thường.

 

Ăn sMRtkZ4Ág xogPYiog4, BgLan LBgan liếcMRtkZ4 tôPYiog4i PYiog41 H7z6uqcái Bgr' lẳgBg lặnH7z6uqg vMRtkZ4ề PYiog4fòng kH7z6uqo nH7z6uqói Bg1 lời.PYiog4 TôiPYiog4 H7z6uqđẩy xBge MRtkZ4đạp rH7z6uqa chuẩPYiog4n bịBg điMRtkZ4 lêMRtkZ4n PYiog4huyện, PYiog4lúc PYiog4đến cửaMRtkZ4, ngoBgảnh đầH7z6uqu H7z6uqlại nPYiog4hìn thấyH7z6uq BgLan LaBgn MRtkZ4đag Bgđứg dBgựa cửPYiog4a fòH7z6uqng MRtkZ4nhìn tH7z6uqheo tôiPYiog4. TôiPYiog4 gậtH7z6uq gậBgt đầuBg vMRtkZ4s Bgcô, LPYiog4an LaMRtkZ4n liềBgn xoBgay ngPYiog4' H7z6uqđi vàPYiog4o fòng.

 

Tôi PYiog4ra sứBgc H7z6uqnhấn Bgpê đanMRtkZ4, đạpMRtkZ4 Bg1 MRtkZ4mạch mấyMRtkZ4 chụcMRtkZ4 cH7z6uqây lêPYiog4n b.vMRtkZ4iện H7z6uqhuyện MRtkZ4. VừaPYiog4 gặpPYiog4 MRtkZ4đc b.sPYiog4ị ThườnH7z6uqg từH7z6uq b.việnH7z6uq PYiog4đi PYiog4ra, tôPYiog4i vộiPYiog4 vH7z6uqàg Bgchạy PYiog4đến cPYiog4hào hỏi

 

- B.sBgĩ TH7z6uqhường, H7z6uqcháu MRtkZ4đến tìMRtkZ4m H7z6uqb.sĩ Bgđây! BốH7z6uq cháuPYiog4 bMRtkZ4ị PYiog4bệnh, bệnH7z6uqh tìnMRtkZ4h kMRtkZ4há nghiêMRtkZ4m trọngMRtkZ4, cháBgu muốnMRtkZ4 Bgfiền b.MRtkZ4sĩ đếnH7z6uq Bgnhà cBgháu H7z6uq1 chuyếnMRtkZ4 khámPYiog4 chH7z6uqo bốMRtkZ4 Bgcháu Bgxem thBgế nào!

 

Ông PYiog4do dựH7z6uq Bg1 lH7z6uqát rBg' nói:

 

- ChànMRtkZ4g traPYiog4i, cậBgu cMRtkZ4ứ đạpH7z6uq xMRtkZ4e vềPYiog4 tBgrc", tôiH7z6uq rấtH7z6uq thH7z6uquộc đgPYiog4' ởH7z6uq Bgthôn cậu,MRtkZ4 tôiMRtkZ4 fMRtkZ4ải xửBg lPYiog4í nH7z6uqốt chBgút việc,H7z6uq xoPYiog4g viBgệc tôPYiog4i sPYiog4ẽ đến!

 

Tôi cảBgm kPYiog4ích gH7z6uqật Bgđầu rBg' đạH7z6uqp xPYiog4e PYiog4về,đi H7z6uq1 đoạBgn MRtkZ4xa PYiog4r' vẫnMRtkZ4 ngH7z6uqe cóPYiog4 nH7z6uqg' MRtkZ4nói chuH7z6uqyện vH7z6uqs bBg.sĩ Thường.

 

- ViMRtkZ4ện tBgrườg, h.naPYiog4i H7z6uqcon trMRtkZ4ai vBgiện trH7z6uqưởng lấyBg Bgvợ, Bglát MRtkZ4nữa tPYiog4ôi MRtkZ4sẽ PYiog4qa MRtkZ4nhà ôngH7z6uq uốPYiog4g rượH7z6uqu MRtkZ4hỉ đấy!

 

Lúc đóBg tBgôi mớMRtkZ4i bMRtkZ4iết hH7z6uqáo MRtkZ4ra hMRtkZ4.nai MRtkZ4là ngàyH7z6uq H7z6uqvui cH7z6uqủa PYiog4con traMRtkZ4i ôH7z6uqng, lúcH7z6uq nàyMRtkZ4 H7z6uqmà mờBgi ôngMRtkZ4 ấH7z6uqy Bgđến nhàH7z6uq mìPYiog4nh H7z6uqkhám bệH7z6uqnh chBgo bốBg Bgmình tH7z6uqhì H7z6uqthật làPYiog4 kBgo hợH7z6uqp. TôiPYiog4 PYiog4chần chPYiog4ừ H7z6uq1 láMRtkZ4t Bgr' Bgway lBgại tìPYiog4m ôngMRtkZ4, vốnPYiog4 địnhPYiog4 bảMRtkZ4o ôMRtkZ4ng đểMRtkZ4 hômH7z6uq khácPYiog4 đếnH7z6uq kBghám bệnhPYiog4 cPYiog4ho bốH7z6uq PYiog4tôi Bgcũg đBgc nhH7z6uqưg MRtkZ4way lạMRtkZ4i đBgã Bgko thPYiog4ấy bH7z6uqóng PYiog4dág ônH7z6uqg đâuH7z6uq r'.

 

Về đếPYiog4n thH7z6uqôn đãMRtkZ4 hBgơn 1Bg0h ságPYiog4, MRtkZ4mẹ đaMRtkZ4g đBgứg ởH7z6uq cổgBg đợH7z6uqi MRtkZ4tôi. NBghìn thấyPYiog4 H7z6uqtôi vBgề Bg1 mìPYiog4nh, mẹPYiog4 H7z6uqsốt rPYiog4uột hỏi:

 

- BgAn NhiMRtkZ4, cóH7z6uq fảiBg bH7z6uq.sĩ TH7z6uqhường kMRtkZ4o cBghịu đếnH7z6uq ko?

 

Tôi xPYiog4uốg Bgxe, MRtkZ4lấy Bgtay laPYiog4u mPYiog4ồ hH7z6uqôi trênPYiog4 Bgtrán rBg' nóiBg PYiog4vs mẹ:

 

- MH7z6uqẹ àMRtkZ4, hPYiog4.nai MRtkZ4là nH7z6uqgày cH7z6uqon MRtkZ4trai Bgb.sĩ ThườnH7z6uqg lấyBg vợ,Bg Bgngta cònMRtkZ4 bậnBg chuyH7z6uqện hônBg sựH7z6uq củaBg c.tBgrai, cBgó tPYiog4hể H7z6uqko đếnH7z6uq PYiog4đc đâuPYiog4 ạ!

 

Mẹ Bgtỏ PYiog4ra rấtPYiog4 thấtMRtkZ4 vọng,MRtkZ4 ủMRtkZ4 rủMRtkZ4 thePYiog4o tôH7z6uqi vàoPYiog4 nhPYiog4à,Đi MRtkZ4đến sâMRtkZ4n tôiBg ngóBg Bgnghiêng PYiog41 H7z6uqhồi PYiog4r' PYiog4hỏi mẹ:

 

- MẹPYiog4 ơi,PYiog4 aMRtkZ4nh cPYiog4ả H7z6uqđã MRtkZ4về chH7z6uqưa ạ?

 

- PYiog4Chưa coPYiog4n ạ,MRtkZ4 cũgBg chẳMRtkZ4g MRtkZ4biết đãH7z6uq cóPYiog4 chuyH7z6uqện H7z6uqgì nữa?

 

Hai mBgẹ Bgcon đagPYiog4 PYiog4nói chuey6MRtkZ45n thBgì độtH7z6uq nhiênH7z6uq Bgngoài cMRtkZ4ửa cH7z6uqó tiH7z6uqếg còPYiog4i PYiog4xe iMRtkZ4nh ỏiBg, tiH7z6uqếp đóH7z6uq tôMRtkZ4i nH7z6uqge tPYiog4iếg nBgg' hỏi:

 

- ĐâH7z6uqy cMRtkZ4ó fMRtkZ4ải lMRtkZ4à nhàBg MRtkZ4của KiMRtkZ4m QuH7z6uqý PYiog4ko ạ?

 

Nhận MRtkZ4ra tiếBgg củaH7z6uq b.sMRtkZ4ĩ Thường,Bg tôPYiog4i vộiPYiog4 vàPYiog4ng dựngMRtkZ4 xH7z6uqe vBgào H7z6uq1 gBgóc rPYiog4' cPYiog4hạy MRtkZ4ra nghênBgh đóMRtkZ4n. PYiog4Thật cBghẳg Bgngờ nhàBg H7z6uqb.sĩ cPYiog4óchuyện hỉBg mH7z6uqà ônH7z6uqg ấyPYiog4 vẫMRtkZ4n MRtkZ4chịu đếnH7z6uq kMRtkZ4hám bMRtkZ4ệnh cH7z6uqho bốMRtkZ4 tBgôi, hơPYiog4n nữaBg lạBgi cònMRtkZ4 đếnH7z6uq nhanMRtkZ4h nhMRtkZ4ư vậy.

 

Nhìn thấPYiog4y ôBgng, mẹPYiog4 PYiog4tôi cảmH7z6uq kícH7z6uqh chạyMRtkZ4 Bgđến nMRtkZ4ắm cBghặt tBgay ôngH7z6uq nói:

 

- BMRtkZ4.sĩ Thường,PYiog4 H7z6uqh.nai nhàBg ônPYiog4g cH7z6uqó vMRtkZ4iệc, sPYiog4ao ông..

 

Bsĩ ThườngPYiog4 lMRtkZ4ên tiếgH7z6uq ngắtPYiog4 Bglời MRtkZ4mẹ tôiBg, Bgvừa nBgói MRtkZ4vừa Bgđi vBgào trog:

 

- BgTôi lPYiog4àbsĩ, trMRtkZ4ị bH7z6uqệnh cứuMRtkZ4 H7z6uqng' Bgmới lH7z6uqà việcMRtkZ4 wtrọngH7z6uq nhPYiog4ất, đBgừg H7z6uqnói mấH7z6uqy lBgời kH7z6uqhách sáH7z6uqo ấyPYiog4, đểBg tôMRtkZ4i xBgem Bgbệnh tìnMRtkZ4h H7z6uqcủa PYiog4ông nhàMRtkZ4 PYiog4ntn đã!

 

Vào nhH7z6uqà, bPYiog4sĩ ThườngBg hỏiPYiog4 MRtkZ4đại khMRtkZ4ái tìnH7z6uqh hìnH7z6uqh H7z6uqr' bPYiog4ắt Bgmạch chPYiog4o bPYiog4ố tPYiog4ôi, lạiMRtkZ4 đH7z6uqặt ốngMRtkZ4 nMRtkZ4ge vPYiog4ào ngựMRtkZ4c bốPYiog4 tH7z6uqôi kiBgểm traH7z6uq. TPYiog4ừ đầuH7z6uq MRtkZ4đến cuốMRtkZ4i ônBgg kMRtkZ4o nBgói nửaPYiog4 lờPYiog4i, SaBgu kH7z6uqhi kH7z6uqtra xMRtkZ4og chBgo bốMRtkZ4 tôBgi, ôngPYiog4 lBgiền caBgu mH7z6uqày đPYiog4i rBga ngoài.

 

- KiBgm H7z6uqAn, PYiog4tôi tMRtkZ4hấy bMRtkZ4ố cậuPYiog4 sMRtkZ4ức khoẻBg H7z6uqko thànhBg vấPYiog4n đềPYiog4 nhưgPYiog4 tâMRtkZ4m H7z6uqlí thPYiog4ì Bgcó bệH7z6uqnh đấy!MRtkZ4 CănH7z6uq bMRtkZ4ệnh nMRtkZ4ày PYiog4của ônPYiog4g ấyMRtkZ4 PYiog4là dBgo MRtkZ4tâm MRtkZ4trạg ứPYiog4c cBghế H7z6uqtrog thờiMRtkZ4 giMRtkZ4an dMRtkZ4ài khiếnMRtkZ4 PYiog4cho PYiog4khí huBgyết Bgko lMRtkZ4ưu PYiog4thôg, cPYiog4ứ gặpMRtkZ4 fảiBg chuyểPYiog4n gìBg bựcH7z6uq bộiH7z6uq sẽBg thànhBg Bgra ntnày.MRtkZ4 H7z6uqCác nH7z6uqg' Bgko nênPYiog4 làmH7z6uq cMRtkZ4ho ôngH7z6uq ấMRtkZ4y tứH7z6uqc giậPYiog4n, đauPYiog4 buồBgn, H7z6uqnhất lMRtkZ4à đH7z6uqừg H7z6uqcho ônBgg ấyBg biếtMRtkZ4 cMRtkZ4huyện MRtkZ4vủa Bganh cảMRtkZ4 cậuH7z6uq, chỉPYiog4 cầnMRtkZ4 ôPYiog4ng ấyH7z6uq vPYiog4ui vẻBg thH7z6uqì H7z6uqbệnh Bgnày Bgsẽ khỏi.

 

Tôi sH7z6uqẽ kH7z6uqê đơnMRtkZ4 cBgho bBgố cH7z6uqậu Bgtrc", H7z6uqsau MRtkZ4đó cậuMRtkZ4 nhớMRtkZ4 đưPYiog4a ôngMRtkZ4 ấyPYiog4 đếMRtkZ4n bviệnBg H7z6uqktra lạBgi, Bgtôi nghĩMRtkZ4 làPYiog4 kBgo Bgcó H7z6uqvấn đềBg H7z6uqgì lớMRtkZ4n lắH7z6uqm đâu!

 

Mẹ PYiog4tôi gậMRtkZ4t đầuH7z6uq lBgia lại,miệgBg thởBg dàMRtkZ4i nói:

 

- BH7z6uqsĩ ThườngH7z6uq Bgnói PYiog4ko Bgsao, bệnhPYiog4 H7z6uqcủa nhMRtkZ4à tôiBg rõPYiog4 rH7z6uqàg lBgà PYiog4do buồnPYiog4 H7z6uqfiền mH7z6uqà raH7z6uq, muốnBg Bgđc trịH7z6uq bệnhBg củaBg ôH7z6uqng ấyPYiog4 cH7z6uqhẳg fảMRtkZ4i làBg chuyPYiog4ện H7z6uqdễ H7z6uqdàg đâu!

 

Bởi vìBg bốH7z6uq H7z6uqtôi bH7z6uqiết bH7z6uqí mậtPYiog4 vMRtkZ4ề MRtkZ4Ngôi môBg đáPYiog4 tH7z6uqhế nênPYiog4 hMRtkZ4ơn MRtkZ420 nămH7z6uq trcMRtkZ4" MRtkZ4anh MRtkZ4cả H7z6uqbắt H7z6uqđầu khaBgi tháPYiog4c vànBgg, bốMRtkZ4 tôMRtkZ4i đãBg mắcMRtkZ4 H7z6uqfải H7z6uqcăn bệnhPYiog4 nàyMRtkZ4, lúcPYiog4 nBgào ônH7z6uqg cMRtkZ4ũg nghĩH7z6uq rằH7z6uqg sPYiog4ớm mPYiog4uộn gPYiog4ì nhữH7z6uqg MRtkZ4oan PYiog4hồn ởPYiog4 ngBgôi mPYiog4ộ đáPYiog4 cBgũg sẽBg đếH7z6uqn gPYiog4ây hoạPYiog4 cPYiog4ho Bgnhà Bgmình. KếtMRtkZ4 qBguảlà aPYiog4nh H7z6uqtôi xH7z6uqảy MRtkZ4ra chuyệnBg, bốBg càngMRtkZ4 chắcPYiog4 H7z6uqchắn rBgằg đBgó làH7z6uq báoBg Bgứng đốiH7z6uq vBgs aBgnh cBgả. TH7z6uqhế nhBgưg PYiog4anh cảPYiog4 Bg1 mBgực MRtkZ4ko nH7z6uqge lờMRtkZ4i khuyêH7z6uqn cBgan PYiog4của bBgố, vậnMRtkZ4 tiếpPYiog4 tụcPYiog4 khPYiog4ai Bgthác Bgvàng Bgở đóH7z6uq ngầnBg ấyH7z6uq H7z6uqnăm trời,Bg thếH7z6uq nênMRtkZ4 cPYiog4ũg ngầH7z6uqn ấyH7z6uq năH7z6uqm mPYiog4à trH7z6uqái MRtkZ4tim bPYiog4ố tôPYiog4i kH7z6uqo đcH7z6uq yêBgn ổn.MRtkZ4 ĐếnH7z6uq bâyH7z6uq H7z6uqgiờ, vMRtkZ4ì chuyệPYiog4n PYiog4anh cảH7z6uq bPYiog4ỏ tiềnMRtkZ4 muPYiog4a vợPYiog4 kH7z6uqhiến cBgho cảPYiog4 nhàH7z6uq mấtMRtkZ4 mặt,Bg Bgmà MRtkZ4anh cảBg đêmMRtkZ4 H7z6uqđêm H7z6uqlại hàPYiog4nh hạPYiog4 MRtkZ4Lan LH7z6uqan đếnBg thMRtkZ4ừa H7z6uqsốg tBghiếu chếtBg nêBgn bốBg tôMRtkZ4i càgH7z6uq cBghẳg cóH7z6uq mH7z6uqặt mPYiog4ũi nMRtkZ4ào gặpMRtkZ4 ngBg' đời.

 

Bây giờH7z6uq, mỏMRtkZ4 vàMRtkZ4g củH7z6uqa anPYiog4h cMRtkZ4ả Bgđã Bgđóg cH7z6uqửa, bốPYiog4 tôiPYiog4 cuPYiog4ối Bgcùg cũgPYiog4 đBgc thởPYiog4 H7z6uqfào nhẹMRtkZ4 PYiog4nhõm. BgAnh cMRtkZ4ả biMRtkZ4ết dừgMRtkZ4 tBgay H7z6uqđúg Bglúc, H7z6uqko MRtkZ4độg cBghạm tớMRtkZ4i cáH7z6uqc oaMRtkZ4n hồnH7z6uq ởBg ngôMRtkZ4i mộPYiog4 đPYiog4á nữaPYiog4 nênPYiog4 Bgcó lẽPYiog4 giBga đìnMRtkZ4h tBgôi cPYiog4ó thPYiog4ể sốPYiog4ng bìnhPYiog4 yêH7z6uqn H7z6uqqa ngày.

 

Bởi vìMRtkZ4 chuH7z6uqyện củaPYiog4 LMRtkZ4an H7z6uqLan nBgên nPYiog4g' củaPYiog4 đồnH7z6uq c.sáH7z6uqt H7z6uqcó đếnMRtkZ4 nH7z6uqhà tôi,PYiog4 còBgn dặMRtkZ4n dBgò anH7z6uqh cảH7z6uq PYiog4ko đcMRtkZ4 PYiog4ngc. đãiBg MRtkZ4cô Bgấy. BốH7z6uq tH7z6uqưởg MRtkZ4rằg saPYiog4u khH7z6uqi LaH7z6uqn H7z6uqLan PYiog4ra việnPYiog4 aBgnh cPYiog4ả sH7z6uqẽ tPYiog4hay MRtkZ4đổi tháH7z6uqi độMRtkZ4 vMRtkZ4s Bgcô ấyBg, nàoH7z6uq ngBgờ bảnMRtkZ4 tBgính khPYiog4ó PYiog4đổi, H7z6uqanh vMRtkZ4ẫn hànBgh hạBg H7z6uqLan BgLan Bgnhư vậyPYiog4. BốBg MRtkZ4tôi nH7z6uqge thPYiog4ấy MRtkZ4tiếg Bggào khóPYiog4c củaMRtkZ4 LH7z6uqan H7z6uqLan Bgmỗi đH7z6uqêm, tH7z6uqrog lH7z6uqòng lBgại cảBgm thấyH7z6uq cPYiog4hua xót,Bg PYiog4anh cPYiog4ả tốiPYiog4 Bgqa lạiBg PYiog4bị H7z6uqng' củaMRtkZ4 đồnPYiog4 c.sátBg dẫPYiog4n điBg, MRtkZ4trog lH7z6uqòng bốH7z6uq vBgừa MRtkZ4lo PYiog4vừa giận,H7z6uq MRtkZ4vừa tứPYiog4c vừBga sợH7z6uq, bPYiog4ệnh tìnPYiog4h PYiog4vì vBgậy màH7z6uq cH7z6uqàg nặgPYiog4 hơn.

 

Chẳg mấPYiog4y chốcBg đãBg đMRtkZ4ến giPYiog4ữa Bgtrưa, bMRtkZ4.sĩ ThườnBgg Bgkhám Bgbệnh H7z6uqcho bốH7z6uq Bgtôi xoMRtkZ4g MRtkZ4liền vộiMRtkZ4 vH7z6uqã quH7z6uqay vềBg. CảBg PYiog4tôi vH7z6uqà mẹPYiog4 đBgều H7z6uqbiết h.nPYiog4ai naMRtkZ4h2 ônBgg PYiog4có việH7z6uqc lớnPYiog4 H7z6uqnên kMRtkZ4o dámPYiog4 giBgữ ôngH7z6uq lạiH7z6uq ănMRtkZ4 cơm.

 

Sau kPYiog4hi b.MRtkZ4sĩ ThườnH7z6uqg đi,H7z6uq mẹH7z6uq PYiog4vào nhMRtkZ4à bếPYiog4p nấuMRtkZ4 nướgH7z6uq, H7z6uqLan LMRtkZ4an H7z6uqnhân Bgcơ hộiBg chạH7z6uqy PYiog4qa MRtkZ4fòng tôBgi hỏiH7z6uq PYiog4khi nàBgo mớiPYiog4 MRtkZ4có thểMRtkZ4 Bgra đi.MRtkZ4 TôPYiog4i nóiMRtkZ4 MRtkZ4vs cMRtkZ4ô MRtkZ4ấy rằgH7z6uq tH7z6uqiền PYiog4mẹ đưaH7z6uq đH7z6uqể cBghữa bệnH7z6uqh cH7z6uqho bốMRtkZ4 Bgvẫn MRtkZ4chưa PYiog4tiêu bPYiog4nhiu, mặcBg dùBg Bgko nMRtkZ4hiều nH7z6uqhưg nóiPYiog4 chuPYiog4g cũPYiog4g PYiog4đủ tiềMRtkZ4n lH7z6uqộ MRtkZ4fí. NhH7z6uqưg bH7z6uqjờ bH7z6uqố đaH7z6uqg ốH7z6uqm nMRtkZ4hư vMRtkZ4ậy, aH7z6uqnh cảPYiog4 lạBgi PYiog4ko H7z6uqcó nMRtkZ4hà, MRtkZ4tôi H7z6uqnghĩ đMRtkZ4ợi vàMRtkZ4i PYiog4hôm MRtkZ4cho bệH7z6uqnh MRtkZ4tình bốH7z6uq tH7z6uqhuyên giảmH7z6uq rH7z6uq' Bgsẽ dẫH7z6uqn BgLan LaH7z6uqn chạPYiog4y trốn.

 

Lan LBgan nPYiog4ge xMRtkZ4og sH7z6uqốt rBguột đếnH7z6uq fáMRtkZ4t khócBg. CôH7z6uq H7z6uqnói anPYiog4h cH7z6uqả MRtkZ4ko H7z6uqcó nhàBg mớMRtkZ4i làPYiog4 cơPYiog4 hộiPYiog4 tốPYiog4t đểPYiog4 thH7z6uqoát thân,PYiog4 nBgếu nhH7z6uqư aH7z6uqnh cMRtkZ4ả vềBg rPYiog42, cH7z6uqó muốnBg thoátMRtkZ4 khỏiBg đâyMRtkZ4 H7z6uqe rằgBg chẳPYiog4g dH7z6uqễ MRtkZ4dàg gì.

 

Cứ nBghắc anMRtkZ4h cH7z6uqả PYiog4là mMRtkZ4ặt BgLan PYiog4Lan biếBgn sắc,MRtkZ4 ánhH7z6uq MRtkZ4mắt sợBg hãPYiog4i nhưBg nhPYiog4ìn thấBgy mMRtkZ4a wH7z6uqỷ, toànMRtkZ4 thH7z6uqân rBgun H7z6uqlên cầmMRtkZ4 cậMRtkZ4p. PYiog4Tôi cúiH7z6uq đầuMRtkZ4 H7z6uqnghĩ ngợiBg H7z6uqr' Bghạ PYiog4wết tâH7z6uqm, bảH7z6uqo BgLan LaH7z6uqn rằgBg nếuMRtkZ4 nPYiog4hư tMRtkZ4ối nPYiog4ay anPYiog4h cảBg kMRtkZ4o vềPYiog4 thìPYiog4 Bgtôi MRtkZ4sẽ dMRtkZ4ẫn anH7z6uqh ấMRtkZ4y chạyPYiog4 trốMRtkZ4n. SaBgu đóPYiog4 tPYiog4ôi bH7z6uqảo LPYiog4an LPYiog4an vềH7z6uq MRtkZ4fòng chPYiog4uẩn bịH7z6uq, đeBgm theMRtkZ4o nH7z6uqhiều PYiog4wần áMRtkZ4o rétH7z6uq, TôMRtkZ4i còPYiog4n sợBg aH7z6uqnh cảMRtkZ4 sMRtkZ4ẽ trởH7z6uq H7z6uqvề nMRtkZ4ên dặnPYiog4 LMRtkZ4an LMRtkZ4an MRtkZ4wần áoMRtkZ4 chMRtkZ4uẩn Bgbị MRtkZ4xog fảiPYiog4 cH7z6uqất vH7z6uqào chỗBg nàoBg PYiog4ko bMRtkZ4ị ngkhBgác fáPYiog4t hiệH7z6uqn ra.

 

Tôi đãMRtkZ4 wếtH7z6uq đH7z6uqịnh H7z6uqsẽ dH7z6uqẫn LaPYiog4n LPYiog4an bBgỏ trốH7z6uqn, hơnH7z6uq nPYiog4ữa rMRtkZ4ất cóBg thH7z6uqể làPYiog4 sẽMRtkZ4 bỏMRtkZ4 Bgtrốn PYiog4tối H7z6uqnay, tPYiog4rog lBgòg tBgôi độtBg MRtkZ4nhiên MRtkZ4thấy rấtMRtkZ4 H7z6uqbất aMRtkZ4n, tôiH7z6uq lMRtkZ4o MRtkZ4lắg sPYiog4au kH7z6uqhi mBgình bỏBg điPYiog4 thPYiog4ì bệnhMRtkZ4 tìnhPYiog4 PYiog4cũa bốBg sẽMRtkZ4 nPYiog4ặg hH7z6uqơn, caPYiog4g2 lBgo chH7z6uqo mẹH7z6uq sẽH7z6uq MRtkZ4rơi PYiog4vào hàoBgn cMRtkZ4ảh kH7z6uqhó xử.MRtkZ4 TPYiog4ôi dPYiog4ẫn LaMRtkZ4n H7z6uqLan điBg rBg' anH7z6uqh cMRtkZ4ả biếtPYiog4 Bgđc. sẽPYiog4 H7z6uqhận H7z6uqthấu xươg,H7z6uq liệuMRtkZ4 anPYiog4h ấyH7z6uq MRtkZ4có MRtkZ4gây Bgchuyện MRtkZ4vs mẹPYiog4 kPYiog4o nhỉ?TôiMRtkZ4 Bgđi r'Bg, Bgchẳg PYiog4bjờ PYiog4way lạBgi căMRtkZ4n H7z6uqnah2 nàyH7z6uq Bgnữa, vậyPYiog4 thìH7z6uq mẹBg tôBgi biếtH7z6uq aPYiog4i H7z6uqchăm sócPYiog4 đây?

 

nGHĨ PYiog4đến đH7z6uqây Bgtrog lBgòg tMRtkZ4ôi lH7z6uqại thấyH7z6uq rBgất buồnH7z6uq fiMRtkZ4ền, Bgchẳg bBgiết Bgnc" mắtH7z6uq Bgđã chH7z6uqảy MRtkZ4ra từH7z6uq lúPYiog4c nPYiog4ào. LúMRtkZ4c ăH7z6uqn Bgcơm, LMRtkZ4an MRtkZ4Lan đPYiog4ể MRtkZ4ý MRtkZ4thấy sắPYiog4c mặtMRtkZ4 H7z6uqtôi rấtPYiog4 MRtkZ4khó coMRtkZ4i, ăBgn xoPYiog4g cH7z6uqô lH7z6uqen lBgén H7z6uqhỏi tôH7z6uqi cBgó MRtkZ4fải tôMRtkZ4i đãH7z6uq tMRtkZ4hấy hốiPYiog4 hậnBg hH7z6uqay kPYiog4o. H7z6uqTôi MRtkZ4cố nặnMRtkZ4 rBga PYiog41 nPYiog4ụ cườBgi MRtkZ4gượg gạo,lắMRtkZ4c đH7z6uqầu. H7z6uqLan BgLan mBgỉm cườBgi nhBgìn MRtkZ4tôi, H7z6uqnụ cBgười thậtPYiog4 thMRtkZ4ê lươg.

 

- PYiog4ANh ABgn, MRtkZ4em đãMRtkZ4 MRtkZ4làm anhPYiog4f ảiPYiog4 H7z6uqkhó MRtkZ4xử rH7z6uq', AH7z6uqnh MRtkZ4cũg kH7z6uqo cầBgn vPYiog4ì Bge Bgmà khH7z6uqó xPYiog4ử nhưMRtkZ4 vậyBg đâu,Bg Bge PYiog4ko muMRtkZ4ốn nhBgìn MRtkZ4thấy cáBgi bộPYiog4 dạgH7z6uq nBgày MRtkZ4của aMRtkZ4, PYiog4sau nàyBg MRtkZ4a kBgo cầBgn lMRtkZ4o chPYiog4o H7z6uqe H7z6uqđâu! MRtkZ4- MRtkZ4Lan LaBgn mímPYiog4 chặtBg mội,H7z6uq nghẹBgn ngàMRtkZ4o nóMRtkZ4i MRtkZ4ra cBgâu nPYiog4ày rH7z6uq' Bgway ngPYiog4' MRtkZ4bỏ đi.

 

Tôi vộiH7z6uq vH7z6uqàng PYiog4kéo LBgan H7z6uqLan lạBgi, nPYiog4ghẹn nBggào nói:

 

- LMRtkZ4an LaBgn, PYiog4em Bgchớ ngPYiog4hĩ nhiềuPYiog4, Bga caPYiog4m tBgâm tìH7z6uqnh nPYiog4guyện gH7z6uqiúp eMRtkZ4, MRtkZ4vì MRtkZ4e H7z6uqa PYiog4chẳg sMRtkZ4ợ H7z6uqgì hếMRtkZ4t! ChPYiog4úg tBga H7z6uqđã nóiH7z6uq rH7z6uq', nếuMRtkZ4 nhPYiog4ư tốiPYiog4 naPYiog4y anMRtkZ4h cảH7z6uq Bgko về,H7z6uq đợBgi bốBg mẹH7z6uq điH7z6uq nBggủ, PYiog4e H7z6uqở trBgog fòngPYiog4 Bgđợi anh!

 

Lúc nBgày PYiog4Lan LMRtkZ4an mớMRtkZ4i nởPYiog4 nụBg Bgcười. SaMRtkZ4u MRtkZ4khi LaH7z6uqn LMRtkZ4an vềMRtkZ4 H7z6uqfòng củaBg aMRtkZ4nh cả,MRtkZ4 tôBgi đếnPYiog4 fònH7z6uqg kháPYiog4m củMRtkZ4a MRtkZ4b.sĩ KBgim NMRtkZ4hất TPYiog4hủ Bgđể muBga thuBgốc PYiog4theo đơnH7z6uq củaMRtkZ4 bMRtkZ4.sĩ ThườnPYiog4g đãH7z6uq kH7z6uqê. KhBgó MRtkZ4khăn lắMRtkZ4m mớBgi thBguyết fụcH7z6uq đcBg PYiog4bố tôH7z6uqi uốMRtkZ4g thuốc,H7z6uq xBgog xuôiPYiog4 Bgtôi lH7z6uqại nBggồi nH7z6uqói chuBgyện Bgfiếm vH7z6uqs mẹ.MRtkZ4 CuốiH7z6uq cPYiog4ùg tôitrPYiog4ở vBgề fònPYiog4g chPYiog4uẩn H7z6uqbị PYiog4vài H7z6uqchiếc áH7z6uqo ấBgm, thấpMRtkZ4 thỏmBg chMRtkZ4ờ đPYiog4ợi Bgtrời tốiMRtkZ4. TôiPYiog4 thầmH7z6uq MRtkZ4cầu khH7z6uqấn hàH7z6uqg trămBg hBgàg nBgghìn lMRtkZ4ần ởPYiog4 MRtkZ4trog Bglòng PYiog4mong H7z6uqsao MRtkZ4anh cảPYiog4 tốiMRtkZ4 nBgay Bgđừg tBgrở về

 

Chiều PYiog4tối độtMRtkZ4 Bgnhiên nổH7z6uqi gH7z6uqió tMRtkZ4o, MRtkZ4bầu trờPYiog4i sầmMRtkZ4 sậPYiog4p H7z6uqnhư cBghuẩn bịMRtkZ4 đổPYiog4 sBgập xuốgMRtkZ4 H7z6uqđến PYiog4nơi. MMRtkZ4ặc dùBg H7z6uqthời tiếPYiog4t PYiog4này rấBgt cBgó lợiMRtkZ4 PYiog4cho viPYiog4ệc trốnPYiog4 cPYiog4hạy Bgcủa tôPYiog4i vBgà LBgan LPYiog4an nhMRtkZ4ưg tPYiog4rog lòngH7z6uq PYiog4tôi lBgại H7z6uqcảm thH7z6uqấy vBgô cùPYiog4g Bgcăg tPYiog4hẳg. CũgBg PYiog4may làMRtkZ4 ănPYiog4 cơMRtkZ4m tốiPYiog4 xMRtkZ4og mBgà anhBgc PYiog4a 3PYiog4vẫn chMRtkZ4ưa PYiog4về, xePYiog4m rPYiog4a MRtkZ4h.nai PYiog4anh ấyBg cũMRtkZ4g H7z6uqsẽ Bgko vBgề nhà.

 

Tôi vBgs mẹMRtkZ4 lặgH7z6uq lẽPYiog4 nPYiog4gồi bênH7z6uq MRtkZ4bố Bg1 hồiH7z6uq lâBgu. BốPYiog4 cứH7z6uq nhắmMRtkZ4 mắtBg chẳPYiog4g nóiPYiog4 H7z6uqnửa lờiBg, mẹPYiog4 Bgủ Bgrủ nH7z6uqgồi ởMRtkZ4 MRtkZ4đầu MRtkZ4giườg cBgũg chẳgPYiog4 MRtkZ4lên tiếgBg. KPYiog4o H7z6uqkhí tPYiog4rog fònBgg H7z6uqnhỏ PYiog4vo cH7z6uqùg nMRtkZ4gột ngạtBg, nBgặg nH7z6uqè. TBgôi tPYiog4hấp thỏmH7z6uq nhìMRtkZ4n PYiog4ra ngoàH7z6uqi cửPYiog4a sổPYiog4, khẽMRtkZ4 kPYiog4éo rèmBg cPYiog4ửa nhBgìnr Bga ngoàiMRtkZ4. MPYiog4ây mMRtkZ4ù H7z6uqđã Bgche kínH7z6uq MRtkZ4nhựg ngôiH7z6uq saH7z6uqo lấpBg PYiog4lánh trênPYiog4 bầuPYiog4 tH7z6uqrời, kH7z6uqhoảg Bgsân trcMRtkZ4" nhàH7z6uq PYiog4tối đePYiog4n nhưMRtkZ4 mựcPYiog4, tiH7z6uqếg gPYiog4ió bấcPYiog4 gàoPYiog4 Bgrít PYiog4đầy thH7z6uqe lưPYiog4ơg. CảMRtkZ4 MRtkZ4thế Bggiới dườgH7z6uq MRtkZ4như đPYiog4ag cPYiog4hìm MRtkZ4trog sMRtkZ4ự tốiH7z6uq tăBgm vBgà lạnhH7z6uq lẽo.MRtkZ4 GiaH7z6uqn nhàH7z6uq Bgfía TâyPYiog4 vẫnBg saPYiog4ág đèBgn, Bgtôi biếtH7z6uq LH7z6uqan LaH7z6uqn đagMRtkZ4 ởPYiog4 trPYiog4og fònMRtkZ4g sốtMRtkZ4 ruộtMRtkZ4 đợiBg tôi.

 

Ngoảnh đầuBg H7z6uqlại nhìH7z6uqn bPYiog4ố mMRtkZ4ẹ, troPYiog4g lògH7z6uq tôBgi lạiH7z6uq wặH7z6uqn lêPYiog4n nỗH7z6uqi đaH7z6uqu xótH7z6uq xaBg. gH7z6uqiữa cáH7z6uqi mùaH7z6uq đôgPYiog4 rPYiog4ét buốtH7z6uq nMRtkZ4ày tôiPYiog4 fảBgi tBgừ PYiog4bỏ chMRtkZ4a mẹMRtkZ4 ởH7z6uq lạiBg đPYiog4ể dBgẫn LPYiog4an H7z6uqLan MRtkZ4cao chPYiog4ạy Bgxa bayBg. ThếPYiog4 nhưH7z6uqg Bgtôi lạPYiog4i kPYiog4o thểMRtkZ4 nóMRtkZ4i Bg1 lờiBg cáoH7z6uq biệtPYiog4 vPYiog4s họ,PYiog4 thBgậm PYiog4chí kBgo tBghể đMRtkZ4ể họMRtkZ4 biết.H7z6uq TôiH7z6uq H7z6uqko MRtkZ4thể Bgnào tưBgởg tưPYiog4ợg PYiog4ra đBgc tBgâm trạgH7z6uq củaBg hH7z6uqọ saMRtkZ4u khH7z6uqi fMRtkZ4át hiệnPYiog4 Bgra tPYiog4ôi vH7z6uqà BgLan LH7z6uqan MRtkZ4đã chH7z6uqạy trốBgn MRtkZ4vs PYiog4nahu. ChH7z6uqắc chắPYiog4n họH7z6uq sẽPYiog4 H7z6uqđau đPYiog4ớn tMRtkZ4ột độBg, H7z6uqchắc chắH7z6uqn sẽMRtkZ4 H7z6uqgiận MRtkZ4dữ H7z6uqmắg H7z6uqchữi tôiMRtkZ4, bốPYiog4 dẵMRtkZ4 từgH7z6uq mắgMRtkZ4 anBgh cảPYiog4 lH7z6uqà súcMRtkZ4 sinhH7z6uq, MRtkZ4còn tôi,PYiog4 PYiog4làm rH7z6uqa nhBgựg chuyBgện nPYiog4ày Bgr' tôBgi H7z6uqcòn chẳBgg bằH7z6uqg laoìBg súcMRtkZ4 sinh.

 

Tôi ởMRtkZ4 MRtkZ4trog fPYiog4òng bốH7z6uq H7z6uqmẹ hơH7z6uqn PYiog41 tiH7z6uqếg đồMRtkZ4g hPYiog4ồ. HMRtkZ4ình nhBgư bốPYiog4 H7z6uqtôi đãPYiog4 nMRtkZ4gủ sH7z6uqay Bgr' nBgên tH7z6uqhỉh Bgthoảg cònPYiog4 PYiog4fát rMRtkZ4a tiếgBg ngáBgy kPYiog4he khẽ.PYiog4 PYiog4Mẹ tôPYiog4i Bgcũg bắtMRtkZ4 Bgđầu buồH7z6uqn ngủ,giụBgc tôiMRtkZ4 vềMRtkZ4 fòngPYiog4 ngỉH7z6uq ngơMRtkZ4i. LH7z6uqúc tiễBgn tH7z6uqôi MRtkZ4ra cửMRtkZ4a, mẹMRtkZ4 chMRtkZ4ẳg MRtkZ4nói chBgẳg PYiog4rằg, chỉBg nhéMRtkZ4t vàMRtkZ4o túiMRtkZ4 H7z6uqtôi MRtkZ41 cáBgi túPYiog4i nMRtkZ4hỏ saMRtkZ4u đBgó đMRtkZ4ẩy tH7z6uqôi Bgra nH7z6uqgoài cửaBg vMRtkZ4à càPYiog4i tH7z6uqhen cửaH7z6uq lại.

 

Trở vềBg fòng,MRtkZ4 tôMRtkZ4i vộiBg MRtkZ4vag2 bậH7z6uqt đèMRtkZ4n, Bglấy cáiH7z6uq túiPYiog4 nhỏBg PYiog4mẹ vừMRtkZ4a Bgdúi MRtkZ4cho tBgôi raxH7z6uqem, bPYiog4ên troPYiog4g làBg H7z6uq1 xPYiog4ấp nhựgH7z6uq Bgtờ tiềnBg MRtkZ4lẻ cũH7z6uq: 10PYiog40, 50Bg, PYiog410, H7z6uq5, 2PYiog4, H7z6uq1 MRtkZ4tệ.. đâPYiog4y chíPYiog4nh aBgl2 sH7z6uqố tMRtkZ4iền mPYiog4ẹ tíMRtkZ4ch cóPYiog4p hàngPYiog4 ngày.

 

Nhìn thBgấy xấpMRtkZ4 tiềnH7z6uq lẻBg nMRtkZ4ày MRtkZ4bỗng nhMRtkZ4iên nBgc" mắtPYiog4 tôiPYiog4 lạPYiog4i tuôBgn PYiog4rơi, TMRtkZ4ôi hiH7z6uqểu ngaBgy Bgra Bgý cH7z6uqủa mẹ,Bg Bghoá H7z6uqra mPYiog4ẹ đH7z6uqã PYiog4fát hiMRtkZ4ện PYiog4ra chuH7z6uqyện tBgôi MRtkZ4và PYiog4Lan LH7z6uqan chuẩnMRtkZ4 H7z6uqbị bỏBg tBgrốn, thếMRtkZ4 nH7z6uqên mẹMRtkZ4 mớiMRtkZ4 đemPYiog4 tBgất cBgả sMRtkZ4ố tiềnH7z6uq Bgmà mMRtkZ4ẹ H7z6uqtích luH7z6uqỹ đcH7z6uq lBgén lPYiog4út đưMRtkZ4a cPYiog4ho tPYiog4ôi vìPYiog4 PYiog4sợ MRtkZ4tôi xH7z6uqa MRtkZ4nah2 H7z6uqk cH7z6uqó tMRtkZ4iền tiêuMRtkZ4. ChínhMRtkZ4 PYiog4túi tiềH7z6uqn PYiog4này MRtkZ4đã MRtkZ4trở thànBgh vịPYiog4 Bgcứu tiPYiog4nh cBgủa tôPYiog4i tPYiog4rong nhH7z6uqữg thaPYiog4g1 MRtkZ4ngày trốnPYiog4 chạyPYiog4 sBgau MRtkZ4này H7z6uq( H7z6uqcòn cBgó MRtkZ41 chuyệnPYiog4 nữaPYiog4 mãiH7z6uq PYiog4đến sH7z6uqau kPYiog4hi bốMRtkZ4 tôiH7z6uq qMRtkZ4a đờiPYiog4 mBgẹ mớiPYiog4 PYiog4nói MRtkZ4vs PYiog4tôi, Bgsố MRtkZ4tiền 2.00PYiog40 Bgtệ MRtkZ4mà mBgẹ đưaPYiog4 cMRtkZ4ho tPYiog4ôi Bgđể đH7z6uqi mờiH7z6uq b.Bgsĩ ThườBgng đếMRtkZ4n MRtkZ4khám bệnPYiog4h H7z6uqcho PYiog4bố tH7z6uqôi hồiBg H7z6uqsag1 làMRtkZ4 dH7z6uqo bốBg bH7z6uqảo mBgẹ đưaBg chH7z6uqo tôi.H7z6uq BốBg cũgH7z6uq PYiog4hiểu đcPYiog4 tPYiog4âm tPYiog4ư cũaBg tôBgi nêH7z6uqn MRtkZ4đã âH7z6uqm thầmBg gBgiúp đỡ)

 

Tôi chờH7z6uq Bgđợi trPYiog4og thấpMRtkZ4 thBgỏm vàH7z6uq PYiog4lo âuMRtkZ4, H7z6uqmãi mớMRtkZ4i đếPYiog4n H7z6uqnửa đêm,MRtkZ4 nhâBgn lúPYiog4c đêH7z6uqm kMRtkZ4huya tPYiog4hanh vắgBg, tôPYiog4i chạH7z6uqy sMRtkZ4ag gBgọi MRtkZ4Lan LBgan, MRtkZ4Trc" H7z6uqkhi Bgđi, Bgtôi nMRtkZ4c" PYiog4mắt H7z6uqlưg tròH7z6uqg wPYiog4ì PYiog4trc" cBgửa gMRtkZ4ian nMRtkZ4hà củBga Bgbố mẹ,H7z6uq dậMRtkZ4p đầuMRtkZ4 cúBgi lạPYiog4y bMRtkZ4ố H7z6uqmẹ troBgg tâH7z6uqm Bgtrạg hếH7z6uqt sứcBg PYiog4nặg nềH7z6uq. SaBgu đMRtkZ4ó Bgtôi kPYiog4éo LBgan LaBgn H7z6uqra khH7z6uqỏi cửaH7z6uq H7z6uqr' nhaH7z6uqnh cPYiog4hóg biếPYiog4n mấtMRtkZ4 tMRtkZ4rog H7z6uqmàn đêm...