Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cảfdBq kTjFP8yR7o PeuM5Vxccó ởPeuM5Vxc PeuM5Vxctrog đồnTjFP8yR7 cảfdBqnh sát,PeuM5Vxc tôiPeuM5Vxc lfdBqiền đạpTjFP8yR7 xPeuM5Vxce đTjFP8yR7ến BPeuM5VxcV huyệTjFP8yR7n. VTjFP8yR7ừa nhìnfdBq thfdBqấy bsTjFP8yR7ĩ ThưfdBqờng tTjFP8yR7ôi fdBqđã fdBqkéo ônfdBqg ấfdBqy rTjFP8yR7a PeuM5Vxc1 góTjFP8yR7c hỏiPeuM5Vxc cóPeuM5Vxc fảTjFP8yR7i ônPeuM5Vxcg TjFP8yR7ấy đãfdBq nfdBqhờ cảnfdBqh PeuM5Vxcsát tớTjFP8yR7i bắTjFP8yR7t fdBqanh tôifdBq ko.

 

Ông fdBqkinh ngạfdBqc hỏi:

 

- PeuM5VxcKim fdBqQuý xảyfdBq PeuM5Vxcra chTjFP8yR7uyện gfdBqì rồi?

 

Tôi fdBqkể chuyệPeuM5Vxcn afdBqnh cTjFP8yR7ả fdBqbị TjFP8yR7cảnh sáfdBqt fdBqdẫn đifdBq cTjFP8yR7ho fdBqbsĩ TfdBqhường ngTjFP8yR7he, ôfdBqng ấyTjFP8yR7 nPeuM5Vxcge xoTjFP8yR7g cưPeuM5Vxcời bảo:

 

- PeuM5Vxcchàg tTjFP8yR7rai PeuM5Vxcà, mTjFP8yR7ấy ngàTjFP8yR7y trcPeuM5Vxc" PeuM5Vxccậu gọiTjFP8yR7 đfdBqiện fdBqcho tPeuM5Vxcôi nhfdBqờ tôfdBqi ngPeuM5Vxcĩ fdBqcách giúpTjFP8yR7 LPeuM5Vxcan fdBqLan PeuM5Vxcnhưg đếnfdBq giờPeuM5Vxc fdBqtôi TjFP8yR7vẫn chưaPeuM5Vxc ngĩTjFP8yR7 TjFP8yR7ra cácPeuM5Vxch TjFP8yR7gì cPeuM5Vxcả. CảnhPeuM5Vxc sfdBqát tìfdBqm fdBqanh tTjFP8yR7rai cậTjFP8yR7u cóTjFP8yR7 thểTjFP8yR7 làfdBq fdBqvì viTjFP8yR7ệc PeuM5Vxckhác, lfdBqàm saPeuM5Vxco tôiTjFP8yR7 PeuM5Vxccó thểPeuM5Vxc bPeuM5Vxcảo cPeuM5Vxcảnh sfdBqát đếnfdBq PeuM5Vxcbắt fdBqanh cậfdBqu đc?

 

Bsĩ ThườngfdBq nóiTjFP8yR7 vTjFP8yR7s tôTjFP8yR7i lúPeuM5Vxcc LPeuM5Vxcan LPeuM5Vxcan nTjFP8yR7hập việnPeuM5Vxc wảTjFP8yR7 TjFP8yR7thực làPeuM5Vxc ôngfdBq fdBqấy đãfdBq nhờfdBq fdBq1 ngTjFP8yR7' bạnPeuM5Vxc PeuM5Vxcở đồnPeuM5Vxc cPeuM5Vxcảnh sátPeuM5Vxc đếnfdBq PeuM5Vxcnhà nóiTjFP8yR7 chuyệfdBqn vPeuM5Vxcs bốfdBq mẹfdBq tôPeuM5Vxci. fdBqDo lúPeuM5Vxcc PeuM5Vxcấy anTjFP8yR7h fdBqcả kPeuM5Vxco PeuM5Vxccó nhàfdBq nfdBqên bPeuM5Vxcọn họfdBq đPeuM5Vxcã gọTjFP8yR7i điTjFP8yR7ện fdBqcho anPeuM5Vxch cả,TjFP8yR7 nóifdBq rõfdBq fdBqvs afdBqnh cPeuM5Vxcả bTjFP8yR7ệnh tìfdBqnh củafdBq fdBqLan LaPeuM5Vxcn, dTjFP8yR7ặn dPeuM5Vxcò afdBqnh ấTjFP8yR7y nTjFP8yR7hất địTjFP8yR7nh TjFP8yR7fải đốiTjFP8yR7 PeuM5Vxcxử tốtPeuM5Vxc TjFP8yR7vs LPeuM5Vxcan LaPeuM5Vxcn, nfdBqếu fdBqko PeuM5Vxc1 fdBqkhi LaPeuM5Vxcn LPeuM5Vxcan xảyfdBq rTjFP8yR7a chuyệnfdBq fdBqgì thìPeuM5Vxc cảPeuM5Vxcnh PeuM5Vxcsát sẽPeuM5Vxc PeuM5Vxcsờ PeuM5Vxcđến cTjFP8yR7huyện aPeuM5Vxcnh bỏPeuM5Vxc tPeuM5Vxciền fdBqra mufdBqa fPeuM5Vxcụ nữTjFP8yR7 TjFP8yR7về TjFP8yR7làm vợ.PeuM5Vxc BsĩfdBq PeuM5VxcThường cTjFP8yR7òn nóiPeuM5Vxc aTjFP8yR7nh cảTjFP8yR7 quTjFP8yR7en biếtfdBq rấtfdBq nhiPeuM5Vxcều ngfdBq' ởPeuM5Vxc TjFP8yR7đồn c.sátTjFP8yR7 PeuM5Vxcvà aTjFP8yR7n ủfdBqi tôPeuM5Vxci PeuM5Vxcko fdBqnên qáfdBq lTjFP8yR7o lắng.

 

Bởi vìPeuM5Vxc PeuM5Vxcko biếPeuM5Vxct PeuM5Vxcanh cTjFP8yR7ả PeuM5Vxcvì fdBqsao màPeuM5Vxc lạfdBqi bịfdBq nTjFP8yR7g' cPeuM5Vxcủa đồnPeuM5Vxc cTjFP8yR7.sát bfdBqắt đTjFP8yR7i nêfdBqn tôiTjFP8yR7 cTjFP8yR7ũg chẳfdBqg fdBqcòn tPeuM5Vxcâm trTjFP8yR7í nàoTjFP8yR7 màPeuM5Vxc nóiPeuM5Vxc chuyTjFP8yR7ện vớiTjFP8yR7 ônTjFP8yR7g vềfdBq TjFP8yR7tình cfdBqảnh củaTjFP8yR7 LaTjFP8yR7n PeuM5VxcLan hiệnTjFP8yR7 gTjFP8yR7iờ. TfdBqôi lPeuM5Vxcên PeuM5Vxcxe đạpfdBq đạpPeuM5Vxc fdBqthẳg vềfdBq nhà.TjFP8yR7 SuốtfdBq đfdBqg' đTjFP8yR7i tôiPeuM5Vxc cfdBqứ TjFP8yR7ngĩ PeuM5Vxcmãi mPeuM5Vxcà chTjFP8yR7ẳg thểPeuM5Vxc nfdBqào hiTjFP8yR7ểu nổPeuM5Vxci đagTjFP8yR7 fdBqcó chufdBqyện gìfdBq xảyPeuM5Vxc PeuM5Vxcra. PeuM5VxcChỉ cTjFP8yR7ó điềufdBq trTjFP8yR7og lTjFP8yR7òng tTjFP8yR7ôi nhẹfdBq fdBqnhõm PeuM5Vxchơn nhTjFP8yR7iều sPeuM5Vxco vớiTjFP8yR7 lPeuM5Vxcúc TjFP8yR7đến.Anh TjFP8yR7cả bịTjFP8yR7 bắtPeuM5Vxc cPeuM5Vxchẳg fdBqcó liêTjFP8yR7n TjFP8yR7wan gfdBqì đếnfdBq cuộcfdBq điTjFP8yR7ện thoạiTjFP8yR7 tôfdBqi đTjFP8yR7ã gPeuM5Vxcọi PeuM5Vxccho bsTjFP8yR7ĩ ThườTjFP8yR7ng mấfdBqy hôPeuM5Vxcm trcTjFP8yR7", nóifdBq cPeuM5Vxcách khácTjFP8yR7, PeuM5Vxcanh PeuM5Vxccả bịTjFP8yR7 dẫPeuM5Vxcn đifdBq chTjFP8yR7ưa cfdBqhắc gìfdBq đãTjFP8yR7 làTjFP8yR7 vìPeuM5Vxc chuyệnfdBq củaPeuM5Vxc LTjFP8yR7an Lan.

 

Về tớiTjFP8yR7 nfdBqhà, trờiPeuM5Vxc đPeuM5Vxcã xâfdBqm xẩmPeuM5Vxc tối,TjFP8yR7 tôTjFP8yR7i TjFP8yR7nói chfdBqo bốfdBq PeuM5Vxcmẹ bfdBqiếtt nfdBqhựg gfdBqì đãPeuM5Vxc TjFP8yR7nge ngfdBqóng đcfdBq ởTjFP8yR7 trêTjFP8yR7n huyệPeuM5Vxcn, đươTjFP8yR7g nhiPeuM5Vxcên lPeuM5Vxcà tôTjFP8yR7i fdBqđã giấTjFP8yR7u chuyệfdBqn TjFP8yR7đi gặTjFP8yR7p bsfdBqĩ ThườnfdBqg. BốTjFP8yR7 mẹTjFP8yR7 nPeuM5Vxcge nTjFP8yR7ói fdBqanh cfdBqả fdBqko fdBqfải vìTjFP8yR7 bắPeuM5Vxct vTjFP8yR7ì cfdBqhuyện củfdBqa TjFP8yR7Lan LPeuM5Vxcan TjFP8yR7cũg yênfdBq tTjFP8yR7âm fPeuM5Vxcần nPeuM5Vxcào. MfdBqẹ fdBqnghĩ c.sTjFP8yR7át dẫPeuM5Vxcn aTjFP8yR7nh TjFP8yR7cả đTjFP8yR7i fdBqlà TjFP8yR7vì nhữgPeuM5Vxc chuyệfdBqn cóPeuM5Vxc liêTjFP8yR7n wafdBqn đếnTjFP8yR7 mTjFP8yR7ỏ vàng,PeuM5Vxc nhưgPeuM5Vxc mỏPeuM5Vxc PeuM5Vxcvàg củTjFP8yR7a anfdBqh cfdBqả đãPeuM5Vxc đógPeuM5Vxc fdBqcửa kfdBqo TjFP8yR7khai fdBqthác nfdBqữa fdBqrồi, trênfdBq hfdBqầm mTjFP8yR7ỏ PeuM5Vxclàm gPeuM5Vxcì còTjFP8yR7n chufdBqyện TjFP8yR7gì nTjFP8yR7ữa chứ??PeuM5Vxc LẽPeuM5Vxc nfdBqào làPeuM5Vxc chuyệnTjFP8yR7 TjFP8yR7có liêTjFP8yR7n fdBqwan đếnPeuM5Vxc vụTjFP8yR7 mPeuM5Vxca wỷPeuM5Vxc xuấtTjFP8yR7 hifdBqện lfdBqần trc"???

 

Bởi vìTjFP8yR7 fdBqcái mỏPeuM5Vxc vàPeuM5Vxcg củaPeuM5Vxc afdBqnh nằmTjFP8yR7 fdBqsâu fdBqtrog nTjFP8yR7úi, cáchTjFP8yR7 thPeuM5Vxcôn tôPeuM5Vxci đếnTjFP8yR7 hTjFP8yR7ơn 1TjFP8yR70 cfdBqây số,fdBq PeuM5Vxchơn nữfdBqa fdBqở nơfdBqi fdBqđó mớiTjFP8yR7 ầmfdBq PeuM5Vxcĩ fdBqvụ hfdBqồn fdBqma xuấtPeuM5Vxc hiệnchưaPeuM5Vxc đTjFP8yR7c PeuM5Vxcbao TjFP8yR7lâu PeuM5Vxcnên TjFP8yR7bố mfdBqẹ PeuM5Vxcko bảfdBqo tôTjFP8yR7i lêfdBqn hầmfdBq mTjFP8yR7ỏ cPeuM5Vxcủa TjFP8yR7anh xeTjFP8yR7m saPeuM5Vxco. CfdBqhúg tôiPeuM5Vxc đànhfdBq fdBqfải nPeuM5Vxcgồi ởPeuM5Vxc TjFP8yR7nhà PeuM5Vxcchờ đợifdBq. NPeuM5Vxcếu nfdBqhư afdBqnh fdBqcả kfdBqo làmPeuM5Vxc gTjFP8yR7ì TjFP8yR7fạm fáTjFP8yR7p fdBqthì PeuM5Vxcc.sát nhfdBqất địnhPeuM5Vxc TjFP8yR7sẽ fdBqfải đưaPeuM5Vxc PeuM5Vxcanh về.

 

Lúc fdBqmẹ PeuM5Vxcmang cơTjFP8yR7m tPeuM5Vxcối chfdBqo LfdBqan LaTjFP8yR7n cóTjFP8yR7 TjFP8yR7ngồi lạPeuM5Vxci PeuM5Vxc1 TjFP8yR7lát. TTjFP8yR7ôi kTjFP8yR7o biếtTjFP8yR7 mẹfdBq fdBqđã nPeuM5Vxcói PeuM5Vxcnhữg fdBqgì fdBqvs LaPeuM5Vxcn PeuM5VxcLan mTjFP8yR7à cơTjFP8yR7m ncfdBq" mfdBqẹ bêfdBq fdBqvào fdBqLan LafdBqn kfdBqo hềfdBq độPeuM5Vxcg đũa.

 

Đêm hPeuM5Vxcôm đófdBq, aTjFP8yR7nh PeuM5Vxccả kfdBqo trởPeuM5Vxc về,PeuM5Vxc TjFP8yR7tôi cTjFP8yR7ũg PeuM5Vxccả đêmTjFP8yR7 PeuM5Vxcko PeuM5Vxcchợp mPeuM5Vxcắt, nằfdBqm tfdBqrên giưfdBqờg trằnfdBq trọcfdBq nPeuM5Vxcgĩ ngợTjFP8yR7i PeuM5Vxclung tunTjFP8yR7g. GTjFP8yR7à gfdBqáy hồfdBqi PeuM5Vxcđầu tiTjFP8yR7ên fdBqtôi đãPeuM5Vxc nfdBqge thTjFP8yR7ấy tiếTjFP8yR7g gõPeuM5Vxc TjFP8yR7cửa khPeuM5Vxce khẽTjFP8yR7, TjFP8yR7tiếg gfdBqõ rPeuM5Vxcất nhfdBqỏ nhưPeuM5Vxcg TjFP8yR7nge rấTjFP8yR7t rõTjFP8yR7 rànPeuM5Vxcg TjFP8yR7trog đêmPeuM5Vxc PeuM5Vxckhuya TjFP8yR7thanh vắng.

 

- Cốc..TjFP8yR7 cốc..PeuM5Vxc fdBqcốc PeuM5Vxc- TiếgfdBq TjFP8yR7gõ cửafdBq rấtTjFP8yR7 đềuTjFP8yR7 đặfdBqn, tTjFP8yR7ôi cảPeuM5Vxcnh gTjFP8yR7iác PeuM5Vxcngồi dậyTjFP8yR7 khỏfdBqi gPeuM5Vxciườg, nTjFP8yR7hẹ nhfdBqàg hỏi:

 

- ATjFP8yR7i đấy?

 

- AnfdBqh AfdBqn, TjFP8yR7em làTjFP8yR7 LTjFP8yR7an fdBqLan fdBqđây, mPeuM5Vxcau mởPeuM5Vxc cửafdBq cPeuM5Vxcho efdBqm đifdBq !

 

Tôi TjFP8yR7lắng taPeuM5Vxci nfdBqge, đfdBqúg lfdBqà tiếgTjFP8yR7 PeuM5Vxccủa TjFP8yR7Lan PeuM5VxcLan PeuM5Vxcrồi! LafdBqn PeuM5VxcLan đếnfdBq tìmTjFP8yR7 tôfdBqi giờPeuM5Vxc fdBqnày cPeuM5Vxchắc lPeuM5Vxcà fdBqcó chuTjFP8yR7yện PeuM5Vxcgấp gìTjFP8yR7 r'fdBq. TôfdBqi lạnPeuM5Vxch toáfdBqt ng'TjFP8yR7, vfdBqôi vàfdBqng lPeuM5Vxcao PeuM5Vxcra PeuM5Vxckhỏi PeuM5Vxcgiườg, cPeuM5Vxchẳg kPeuM5Vxcịp mặcPeuM5Vxc PeuM5Vxcáo liềnfdBq chPeuM5Vxcạy rfdBqa mởPeuM5Vxc cửa.

 

Lan LPeuM5Vxcan láchTjFP8yR7 nTjFP8yR7g' fdBqđi vàPeuM5Vxco fòPeuM5Vxcng PeuM5Vxctôi, PeuM5Vxc1 PeuM5Vxcluồg khífdBq lạnhTjFP8yR7 PeuM5Vxctheo côPeuM5Vxc ùafdBq vPeuM5Vxcào fTjFP8yR7òng, TjFP8yR7tôi PeuM5Vxclúc ấTjFP8yR7y cởTjFP8yR7i trầnTjFP8yR7, trêfdBqn ngfdBq' fdBqmặc fdBqđộc fdBq1 fdBqcái wầTjFP8yR7n đTjFP8yR7ùi rùngPeuM5Vxc mìnhTjFP8yR7 mấyTjFP8yR7 cfdBqái liềfdBqn vìTjFP8yR7 lạnh.

 

- AnPeuM5Vxch PeuM5VxcAn, cTjFP8yR7ứu PeuM5Vxcem vớiTjFP8yR7 PeuM5Vxc! PeuM5Vxc- fdBqLan LPeuM5Vxcan vừaTjFP8yR7 fdBqôm chfdBqầm lấyfdBq tôPeuM5Vxci đãPeuM5Vxc khóTjFP8yR7c nfdBqức nở.

 

Tôi chẳgPeuM5Vxc fdBqcòn ngĩfdBq tTjFP8yR7ới cPeuM5Vxcái lạnhPeuM5Vxc nTjFP8yR7ữa. TjFP8yR7Thò đầTjFP8yR7u nhìnfdBq rfdBqa ngoàPeuM5Vxci, tTjFP8yR7hấy gfdBqian nPeuM5Vxchà bốTjFP8yR7 fdBqmẹ fdBqvẫn tắtTjFP8yR7 đTjFP8yR7èn tốifdBq ofdBqm fdBqtôi PeuM5Vxcmới TjFP8yR7yên tfdBqâm đóngTjFP8yR7 cửaTjFP8yR7 fòfdBqng fdBqlại. TfdBqôi PeuM5Vxccố nóiTjFP8yR7 tPeuM5Vxchật nhPeuM5Vxcỏ vTjFP8yR7s LfdBqan PeuM5VxcLan lúPeuM5Vxcc PeuM5Vxcnày đaPeuM5Vxcg khóPeuM5Vxcc nứcTjFP8yR7 nởTjFP8yR7 fdBqtrog PeuM5Vxclòng mình:

 

- STjFP8yR7ao ePeuM5Vxcm lạTjFP8yR7i safdBqg đâyfdBq TjFP8yR7vào giPeuM5Vxcờ nàyTjFP8yR7, bốfdBq mẹPeuM5Vxc nhPeuM5Vxcìn TjFP8yR7thấy thì...

 

Còn chưfdBqa đểfdBq tPeuM5Vxcôi TjFP8yR7nói hếtTjFP8yR7 tTjFP8yR7hì TjFP8yR7Lan TjFP8yR7Lan PeuM5Vxcđã đPeuM5Vxcẩy tôiTjFP8yR7 rfdBqa, giọgPeuM5Vxc nPeuM5Vxcgẹn ngào:

 

- NhữgPeuM5Vxc ngàPeuM5Vxcy TjFP8yR7thág PeuM5Vxcnày chẳgPeuM5Vxc fảfdBqi c.sfdBqốg fdBqcủa TjFP8yR7con ng'TjFP8yR7, eTjFP8yR7m kPeuM5Vxco tPeuM5Vxchể chTjFP8yR7ịu đựgfdBq đcfdBq PeuM5Vxcnữa.. TjFP8yR7nếu anTjFP8yR7h còPeuM5Vxcn bỏTjFP8yR7 mfdBqặc TjFP8yR7em nữaPeuM5Vxc ePeuM5Vxcm sẽTjFP8yR7 chếtPeuM5Vxc trcTjFP8yR7" TjFP8yR7mặt fdBqanh ngay!

 

- LafdBqn LaTjFP8yR7n, đừgfdBq.. đTjFP8yR7ừg.. anh.fdBq. anPeuM5Vxch.. fdBq- BởTjFP8yR7i TjFP8yR7vì lạnfdBqh cứgTjFP8yR7 nênfdBq toàfdBqn thâfdBqn tôifdBq rufdBqn lênPeuM5Vxc lậpTjFP8yR7 cTjFP8yR7ập, miTjFP8yR7ệg cứgfdBq lạiTjFP8yR7 chảTjFP8yR7 nfdBqói rfdBqa lời.

 

Lúc nàPeuM5Vxcy PeuM5VxcLan fdBqLan mfdBqới fáTjFP8yR7t hiệnPeuM5Vxc fdBqra làTjFP8yR7 TjFP8yR7tôi PeuM5Vxcko mfdBqặc áfdBqo, côTjFP8yR7 TjFP8yR7lần fdBqmò fdBqtrog TjFP8yR7bóg đêTjFP8yR7m fdBqkéo PeuM5Vxctôi fdBqvề TjFP8yR7giườg, lấfdBqy PeuM5Vxccái chănTjFP8yR7 khoácTjFP8yR7 TjFP8yR7lên TjFP8yR7ng' tTjFP8yR7ôi PeuM5Vxcr' ngồiPeuM5Vxc xuTjFP8yR7ốg bêfdBqn giPeuM5Vxcườg cạnPeuM5Vxch tôi.

 

- fdBqAnh PeuM5VxcAn, anfdBqh nTjFP8yR7gồi yTjFP8yR7ên cTjFP8yR7ho ấPeuM5Vxcm đPeuM5Vxci đã,TjFP8yR7 eTjFP8yR7m cPeuM5Vxcó chuyệTjFP8yR7n muốnTjFP8yR7 nóiTjFP8yR7 vPeuM5Vxcs anTjFP8yR7h! fdBq- LTjFP8yR7an LafdBqn đTjFP8yR7ã thôiPeuM5Vxc khPeuM5Vxcóc, bTjFP8yR7ình tĩnTjFP8yR7h PeuM5Vxcngồi đfdBqối fdBqmặt vfdBqs tôi.

 

- fdBqLan LanfdBq, PeuM5Vxccó cPeuM5Vxchuyện fdBqgì thfdBqì fdBqem PeuM5Vxccứ nóPeuM5Vxci đi!fdBq PeuM5Vxc- GiọgPeuM5Vxc TjFP8yR7nói cTjFP8yR7ủa tôifdBq ruTjFP8yR7n rufdBqn, fdBqvừa nTjFP8yR7ói tPeuM5Vxcôi vừaTjFP8yR7 mTjFP8yR7ò tìmPeuM5Vxc cáPeuM5Vxci áoPeuM5Vxc cPeuM5Vxcủa TjFP8yR7mình ởTjFP8yR7 TjFP8yR7trên giườg.

 

- fdBqEm TjFP8yR7muốn fdBqanh TjFP8yR7tận mắtTjFP8yR7 nTjFP8yR7hìn thấyTjFP8yR7 PeuM5Vxcanh cTjFP8yR7ả anTjFP8yR7h đãfdBq giàfdBqy fdBqvò eTjFP8yR7m ntnfdBq. TjFP8yR7- LaPeuM5Vxcn fdBqLan TjFP8yR7vừa nóifdBq vừTjFP8yR7a PeuM5Vxcbật đTjFP8yR7èn bàn,fdBq cfdBqăn fòngfdBq tốiPeuM5Vxc ofdBqm bPeuM5Vxcỗg TjFP8yR7chốc TjFP8yR7ság lên.

 

Tôi TjFP8yR7sữg sờTjFP8yR7 nhìnfdBq LfdBqan LaTjFP8yR7n. CôfdBq ấTjFP8yR7y đứgPeuM5Vxc trcTjFP8yR7" fdBqmặt fdBqtôi cfdBqởi sạcPeuM5Vxch PeuM5Vxcwần áTjFP8yR7o trênPeuM5Vxc PeuM5Vxcng' mình,TjFP8yR7 TjFP8yR7ngay cảfdBq wfdBqần áfdBqo PeuM5Vxclót fdBqcũg kTjFP8yR7o mặcfdBq, fdBqcơ tPeuM5Vxchể trPeuM5Vxcần fdBqtrụi củfdBqa cfdBqô hiTjFP8yR7ện rPeuM5Vxca trPeuM5Vxcc" mTjFP8yR7ắt tôi.

 

Tôi fdBqko dámPeuM5Vxc nTjFP8yR7hìn lfdBqâu, vộfdBqii vàPeuM5Vxcg ngoảnhTjFP8yR7 TjFP8yR7mặt đTjFP8yR7i TjFP8yR7chỗ PeuM5Vxckhác, hốtPeuM5Vxc hoảgPeuM5Vxc nói:

 

- PeuM5VxcLan PeuM5VxcLan, emPeuM5Vxc.. ePeuM5Vxcm.. efdBqm làTjFP8yR7n cáfdBqi TjFP8yR7gì tTjFP8yR7hế hả?

 

- PeuM5VxcEm chfdBqỉ muốPeuM5Vxcn đểfdBq PeuM5Vxccho TjFP8yR7anh PeuM5Vxcnhìn thấPeuM5Vxcy ôngTjFP8yR7 anPeuM5Vxch tfdBqrai fdBqko fdBq= cầmPeuM5Vxc TjFP8yR7thú củaPeuM5Vxc aTjFP8yR7nh TjFP8yR7đã đểTjFP8yR7 lạifdBq nhữfdBqg gìfdBq tTjFP8yR7rên PeuM5Vxcng' TjFP8yR7em fdBq! fdBq- GiọgTjFP8yR7 nóPeuM5Vxci củaPeuM5Vxc LaPeuM5Vxcn LanvừaTjFP8yR7 nTjFP8yR7hư ofdBqán fdBqtrách vừafdBq nhưPeuM5Vxc fẫPeuM5Vxcn nộ.

 

- LfdBqan LafdBqn, đừg..PeuM5Vxc đừgTjFP8yR7 TjFP8yR7có nfdBqhư vậy!TjFP8yR7 PeuM5Vxca biTjFP8yR7ết fdBqa cfdBqả cóPeuM5Vxc lỗiPeuM5Vxc fdBqvs efdBq! PeuM5Vxc- TôfdBqi PeuM5Vxcko dfdBqám nhPeuM5Vxcìn fdBqLan Lan

 

- KfdBqim AnfdBq, nTjFP8yR7ếu nhưTjFP8yR7 TjFP8yR7anh fdBqlà đànfdBq ôfdBqng thìTjFP8yR7 mTjFP8yR7au ngoTjFP8yR7ảnh đfdBqầu lạiPeuM5Vxc, mTjFP8yR7ở PeuM5Vxcto mắtPeuM5Vxc mfdBqà nfdBqhìn TjFP8yR7cho kĩTjFP8yR7! fdBq- fdBqLan LaTjFP8yR7n gầnPeuM5Vxc nTjFP8yR7hư quátfdBq lTjFP8yR7ên vfdBqs tôi.

 

Tôi chầTjFP8yR7m chậmfdBq ngoảfdBqnh đầfdBqu lạiPeuM5Vxc, từPeuM5Vxc từTjFP8yR7 hTjFP8yR7e fdBqhé fdBqmắt. fdBqCảnh tưPeuM5Vxcợg TjFP8yR7trc" mPeuM5Vxcắt kfdBqhiến tfdBqôi cảnhPeuM5Vxc thầPeuM5Vxcy nTjFP8yR7gẹt thở.

 

Nhữg đfdBqg' coTjFP8yR7g đầPeuM5Vxcy wTjFP8yR7ến rPeuM5Vxcũ trênfdBq fdBqthân hìnPeuM5Vxch trfdBqần trụifdBq, lfdBqàn dfdBqa trơPeuM5Vxcn lPeuM5Vxcág nhưPeuM5Vxc toTjFP8yR7ả sTjFP8yR7ág dưfdBqới ánfdBqh đènTjFP8yR7 fdBqmờ TjFP8yR7ảo,mái tófdBqc dàTjFP8yR7i đePeuM5Vxcn mượtTjFP8yR7 xTjFP8yR7ổ tungTjFP8yR7, buôTjFP8yR7g xPeuM5Vxcoã trêfdBqn TjFP8yR72 TjFP8yR7bờ vaPeuM5Vxci trắgfdBq ngần,TjFP8yR7 đôfdBqi mTjFP8yR7aắt tfdBqo lTjFP8yR7ong lTjFP8yR7anh tfdBqràn nTjFP8yR7gập nỗifdBq uTjFP8yR7ất hậnTjFP8yR7, kPeuM5Vxchuôn TjFP8yR7mặt xifdBqnh đẹpPeuM5Vxc còfdBqn vưTjFP8yR7ơg lạifdBq PeuM5Vxc2 hàfdBqg lệ.TjFP8yR7 CófdBq lẽTjFP8yR7 PeuM5Vxcvì PeuM5Vxctâm trạgPeuM5Vxc qTjFP8yR7á fẫnPeuM5Vxc uPeuM5Vxcất nTjFP8yR7ên ngựcTjFP8yR7 TjFP8yR7cô đfdBqag fậpfdBq fPeuM5Vxcồng, tofdBqàn thâPeuM5Vxcn nhưPeuM5Vxc rfdBqun rẩy..

 

- PeuM5VxcA mTjFP8yR7ở fdBqto fdBqmắt mPeuM5Vxcà nhfdBqìn, ởTjFP8yR7 đây..fdBq ởTjFP8yR7 đâyPeuM5Vxc.. PeuM5Vxcchỗ PeuM5Vxcnày nữafdBq.. nhìnTjFP8yR7 xPeuM5Vxcem PeuM5Vxcgã súcPeuM5Vxc sifdBqnh ấfdBqy đãfdBq TjFP8yR7làm gfdBqì PeuM5Vxcvs efdBqm! TjFP8yR7- LfdBqan LafdBqn TjFP8yR7kéo tTjFP8yR7ay tôTjFP8yR7i chfdBqỉ vàTjFP8yR7o nTjFP8yR7hữg PeuM5Vxcnơi bịfdBq thTjFP8yR7ươg fdBqtrên ngPeuM5Vxc' mPeuM5Vxcình, tfdBqôi cfdBqó thểPeuM5Vxc cảfdBqm nhậTjFP8yR7n TjFP8yR7đc PeuM5Vxcđôi bànfdBq taTjFP8yR7y mềmfdBq mạifdBq củafdBq côfdBq kfdBqo nTjFP8yR7gừg rPeuM5Vxcun rẩy.

 

Nhìn TjFP8yR7theo nPeuM5Vxcgón tfdBqay chTjFP8yR7ỉ củaPeuM5Vxc fdBqcô, TjFP8yR7tôi cfdBqó PeuM5Vxcthể nhìfdBqn tPeuM5Vxchấy rõTjFP8yR7 nhPeuM5Vxcữg vếtfdBq bầPeuM5Vxcm PeuM5Vxctím khPeuM5Vxcắp fdBqtrên fdBq2 fdBqbầu nTjFP8yR7gực đầyTjFP8yR7 đặTjFP8yR7n PeuM5Vxcvà dọfdBqc PeuM5Vxc2 bắfdBqp đùifdBq trfdBqắg nõfdBqn fdBqnà, khPeuM5Vxcắp PeuM5Vxcng' cPeuM5Vxcô cPeuM5Vxchỗ xPeuM5Vxcanh chỗfdBq tímTjFP8yR7, fdBqchẳg cầPeuM5Vxcn hỏifdBq TjFP8yR7cũg biếtnhữfdBqg TjFP8yR7vết thươPeuM5Vxcg trênfdBq nPeuM5Vxcg' fdBqLan fdBqLan đPeuM5Vxcều PeuM5Vxclà dTjFP8yR7o aPeuM5Vxcnh PeuM5Vxccả gfdBqây TjFP8yR7ra. TôPeuM5Vxci TjFP8yR7có tTjFP8yR7hể tfdBqưởg tượgTjFP8yR7 đcPeuM5Vxc sựTjFP8yR7 PeuM5Vxcđiên cuồgTjFP8yR7 củaTjFP8yR7 anfdBqh TjFP8yR7cả lTjFP8yR7úc giàfdBqy fdBqvò LaPeuM5Vxcn TjFP8yR7Lan vàPeuM5Vxc sfdBqự đaPeuM5Vxcu TjFP8yR7đớn cũPeuM5Vxcg nfdBqhư TjFP8yR7tủi TjFP8yR7nhục fdBqcủa côTjFP8yR7 khTjFP8yR7i fảifdBq fdBqcắn răTjFP8yR7g chfdBqịu đTjFP8yR7ựg sựfdBq TjFP8yR7chà đTjFP8yR7ạp ấyfdBq. ChẳgfdBq trácTjFP8yR7h màfdBq TjFP8yR7giữa đêfdBqm kPeuM5Vxchuya fdBqthanh vTjFP8yR7ắg, LafdBqn LTjFP8yR7an lạiPeuM5Vxc TjFP8yR7kêu lPeuM5Vxcên thfdBqảm thiếfdBqt nhPeuM5Vxcư vậy.

 

- LaTjFP8yR7n LaPeuM5Vxcn, fdBqanh ấy..PeuM5Vxc TjFP8yR7- TôifdBq TjFP8yR7nhất fdBqthời PeuM5Vxcnghẹn lờifdBq fdBqko bPeuM5Vxciết fPeuM5Vxcải TjFP8yR7nói gì

 

- AfdBqnh tTjFP8yR7a TjFP8yR7hoàn toànTjFP8yR7 kfdBqo fảiPeuM5Vxc cofdBqn nfdBqg'! PeuM5Vxc- LfdBqan LaTjFP8yR7n bưfdBqg mfdBqặt kPeuM5Vxchóc nứPeuM5Vxcc nở,TjFP8yR7 nhTjFP8yR7ữg giPeuM5Vxcọt nPeuM5Vxcc" mắtPeuM5Vxc PeuM5Vxcchảy rfdBqa TjFP8yR7ngoài thTjFP8yR7eo kẽTjFP8yR7 taTjFP8yR7y cô.

 

- LfdBqan fdBqLan, emPeuM5Vxc..! TjFP8yR7- TjFP8yR7tôi tPeuM5Vxchực sPeuM5Vxcự fdBqko biếtfdBq ffdBqải TjFP8yR7an ủiPeuM5Vxc PeuM5Vxccô ấyfdBq nPeuM5Vxctn nữa.

 

- fdBqem TjFP8yR7đã chịufdBq đủTjFP8yR7 lắmTjFP8yR7 TjFP8yR7r', nếuPeuM5Vxc cứfdBq tifdBqếp tụcPeuM5Vxc ntTjFP8yR7n ePeuM5Vxcm sẽfdBq fátTjFP8yR7 điênTjFP8yR7 mấfdBqt. PeuM5VxcRõ fdBqràg TjFP8yR7anh TjFP8yR7biết TjFP8yR7là fdBqem yêuTjFP8yR7 anTjFP8yR7h, eTjFP8yR7m ởPeuM5Vxc lPeuM5Vxcại đâyfdBq cũfdBqg làTjFP8yR7 TjFP8yR7vì PeuM5Vxcanh mà!PeuM5Vxc TjFP8yR7- nhTjFP8yR7ìn PeuM5VxcLan LPeuM5Vxcan đTjFP8yR7ag1 thươfdBqg nhTjFP8yR7ư PeuM5Vxcvậy troTjFP8yR7g lòngfdBq PeuM5Vxctôi càfdBqg rốifdBq fdBqnhư fdBqtơ vò.

 

- LPeuM5Vxcan fdBqLan, anh..

 

- PeuM5Vxca đTjFP8yR7ã từgfdBq nóPeuM5Vxci sTjFP8yR7ẽ chPeuM5Vxce cPeuM5Vxchở chTjFP8yR7o fdBqe, fdBqa cPeuM5Vxcó thểPeuM5Vxc cfdBqứ giươfdBqg fdBqmắt nhfdBqìn fdBqe bịTjFP8yR7 nPeuM5Vxcg' tTjFP8yR7a cPeuM5Vxchà đạpfdBq TjFP8yR7như PeuM5Vxcvậy sao.fdBq. PeuM5Vxc- TjFP8yR7Lan PeuM5VxcLan đagfdBq cfdBqhất vấfdBqn tôi.

 

Thấy tôPeuM5Vxci ấpPeuM5Vxc úngTjFP8yR7 mãiPeuM5Vxc cTjFP8yR7hẳg nóifdBq TjFP8yR7ra TjFP8yR7lời, LTjFP8yR7an TjFP8yR7Lan lạPeuM5Vxci gfdBqục TjFP8yR7mặt vàPeuM5Vxco ngựcTjFP8yR7 PeuM5Vxctôi oàfdBq khócPeuM5Vxc tfdBquyệt vọng.

 

Nhìn ngPeuM5Vxc' fdBqcon gTjFP8yR7ái đầyPeuM5Vxc thưPeuM5Vxcơg tfdBqích trcfdBq" TjFP8yR7mặt, tráTjFP8yR7i TjFP8yR7tim tôTjFP8yR7i fdBqko khỏiTjFP8yR7 đaufdBq đớn.TjFP8yR7 TôPeuM5Vxci nghiPeuM5Vxcến cfdBqhặt răgTjFP8yR7, tTjFP8yR7rog đầufdBq PeuM5Vxcvụt qTjFP8yR7a PeuM5Vxc1 sfdBquy nghĩ.

 

- LTjFP8yR7an LfdBqan, TjFP8yR7a fdBqdẫn PeuM5Vxce đi,TjFP8yR7 PeuM5Vxcđi càgPeuM5Vxc fdBqxa càfdBqg tốt,PeuM5Vxc TjFP8yR7ko TjFP8yR7bjờ fdBqway tPeuM5Vxcrở lạifdBq nữa!

 

Lan LafdBqn thôifdBq fdBqkhóc, ngẩfdBqg đầu,PeuM5Vxc kfdBqhuôn TjFP8yR7mặt PeuM5Vxcướt đẫmfdBq fdBqnc" mPeuM5Vxcắt ngTjFP8yR7hi hoặfdBqc TjFP8yR7nhìn tôi:

 

- ThậfdBqt ko?

 

Tôi TjFP8yR7gật đầufdBq fdBqchẳg chútPeuM5Vxc dPeuM5Vxco dự:

 

- TfdBqhật, TjFP8yR7a sẽPeuM5Vxc dẫnPeuM5Vxc fdBqe chPeuM5Vxcạy trốn!

 

..

 

Tôi wếTjFP8yR7t địnhTjFP8yR7 fdBqsẽ PeuM5Vxcdẫn LTjFP8yR7an LaTjFP8yR7n fdBqchạy trốn,TjFP8yR7 nhưPeuM5Vxcg vfdBqì chufdBqyện TjFP8yR7này xfdBqảy rPeuM5Vxca qTjFP8yR7á độtTjFP8yR7 ngPeuM5Vxcột, PeuM5Vxcko TjFP8yR7có thờiPeuM5Vxc gifdBqan đểPeuM5Vxc chuẩnPeuM5Vxc bị.PeuM5Vxc PeuM5VxcLan PeuM5VxcLan tTjFP8yR7rên ngPeuM5Vxc' kfdBqo cóPeuM5Vxc fdBq1 xPeuM5Vxcu, cfdBqòn tôiPeuM5Vxc fdBqchỉ PeuM5Vxccó vàfdBqi PeuM5Vxctrăm tifdBqền tiêPeuM5Vxcu vfdBqặt hPeuM5Vxcằg nTjFP8yR7gày, TjFP8yR7ko cófdBq tiềfdBqn thTjFP8yR7ì cfdBqhẳg thểfdBq chfdBqạy đPeuM5Vxcc TjFP8yR7xa, hPeuM5Vxcơn nữafdBq trPeuM5Vxcời đfdBqã sPeuM5Vxcáf PeuM5Vxcr', giPeuM5Vxcờ màPeuM5Vxc chTjFP8yR7ạy TjFP8yR7rất dPeuM5Vxcễ TjFP8yR7bị fPeuM5Vxcát hiện.

 

Tôi liềnfdBq TjFP8yR7bàn TjFP8yR7bạc vfdBqs LaTjFP8yR7n TjFP8yR7Lan, đợiPeuM5Vxc tôiTjFP8yR7 vPeuM5Vxcài ngàfdBqy ngTjFP8yR7ĩ cfdBqách kfdBqiếm TjFP8yR7đc PeuM5Vxc1 mónfdBq tifdBqền PeuM5Vxclớn fdBqr' sTjFP8yR7ẽ PeuM5Vxctìm cTjFP8yR7ơ hTjFP8yR7ội bPeuM5Vxcỏ chạyTjFP8yR7. LTjFP8yR7an fdBqLan PeuM5Vxcnge xPeuM5Vxcog liềTjFP8yR7n gậtPeuM5Vxc TjFP8yR7đầu đồTjFP8yR7g ý.TôiPeuM5Vxc TjFP8yR7giục LaTjFP8yR7n LaTjFP8yR7n TjFP8yR7mau mfdBqau trTjFP8yR7ở vềfdBq ffdBqòng anPeuM5Vxch cTjFP8yR7ả, côTjFP8yR7 ôfdBqm chầPeuM5Vxcm fdBqlấy tôi,fdBq hôfdBqn TjFP8yR7tôi fdBqsay đắPeuM5Vxcm rfdBq' TjFP8yR7mới mặcfdBq lTjFP8yR7ại wầnfdBq áoTjFP8yR7 fdBqvà PeuM5Vxcđi fdBqra nPeuM5Vxcgoài. TôTjFP8yR7i nTjFP8yR7hìn TjFP8yR7theo TjFP8yR7qa fdBqkhe cửfdBqa chPeuM5Vxco đfdBqến kPeuM5Vxchi TjFP8yR7cái bfdBqóg củPeuM5Vxca cPeuM5Vxcô kfdBqhuất sPeuM5Vxcau cfdBqánh cửaPeuM5Vxc fdBqgian fòngPeuM5Vxc fíaTjFP8yR7 tPeuM5Vxcây mớiTjFP8yR7 TjFP8yR7yên tâmPeuM5Vxc trởTjFP8yR7 lạiTjFP8yR7 giườg.

 

Chiếc chănTjFP8yR7 bôPeuM5Vxcg đãfdBq chTjFP8yR7ẳg cfdBqòn hTjFP8yR7ơi ấPeuM5Vxcm nhưgPeuM5Vxc dườgfdBq nTjFP8yR7hư PeuM5Vxcvẫn còTjFP8yR7n fảPeuM5Vxcg fấtTjFP8yR7 mùPeuM5Vxci hPeuM5Vxcươg củafdBq fdBqLan LanPeuM5Vxc. TjFP8yR7Tôi mTjFP8yR7ình trfdBqần ôTjFP8yR7m cPeuM5Vxchặt cáifdBq chănTjFP8yR7 PeuM5Vxcvào lPeuM5Vxcòng, ngồifdBq ngâPeuM5Vxcy fdBqra ởTjFP8yR7 trênTjFP8yR7 giườgfdBq nhfdBqư fdBq1 tPeuM5Vxchằg khờ.fdBq HồiTjFP8yR7 lfdBqâu tôiTjFP8yR7 nhớfdBq nhTjFP8yR7ớ rPeuM5Vxca nhữgPeuM5Vxc gìPeuM5Vxc đfdBqã nóTjFP8yR7i vPeuM5Vxcs LaPeuM5Vxcn Lan.

 

Giờ ngfdBqhĩ lạPeuM5Vxci mTjFP8yR7à tôTjFP8yR7i thfdBqấy cóPeuM5Vxc fdBqđôi cfdBqhút hốifdBq hfdBqận, đTjFP8yR7ág fdBqlẽ fdBqra tôifdBq fdBqko nfdBqên hứafdBq nTjFP8yR7hư vfdBqậy fdBqvs LaTjFP8yR7n TjFP8yR7Lan.Tôi đồgPeuM5Vxc ýfdBq sTjFP8yR7ẽ dẫfdBqn PeuM5VxcLan LTjFP8yR7an cPeuM5Vxcao PeuM5Vxcchạy PeuM5Vxcxa TjFP8yR7bay cPeuM5Vxcũg fdBqcó ngfdBqĩa lTjFP8yR7à tôiPeuM5Vxc fdBqđã lénTjFP8yR7 lPeuM5Vxcút fdBqăn TjFP8yR7cắp nfdBqg' ffdBqụ PeuM5Vxcnữ mPeuM5Vxcà anPeuM5Vxch cảTjFP8yR7 fdBqđã bỏPeuM5Vxc tiềPeuM5Vxcn rPeuM5Vxca muTjFP8yR7a vfdBqề. fdBqNếu TjFP8yR7như tôTjFP8yR7i lTjFP8yR7àm PeuM5Vxcnhư vậyTjFP8yR7 thật,PeuM5Vxc tôfdBqi TjFP8yR7sẽ TjFP8yR7trở tTjFP8yR7hành kẻfdBq ffdBqản bộTjFP8yR7i anfdBqh cả,TjFP8yR7 thTjFP8yR7ậm cTjFP8yR7hí cfdBqả cPeuM5Vxcái gTjFP8yR7ia đìnhTjFP8yR7 nàPeuM5Vxcy. PeuM5VxcAnh cảTjFP8yR7 sẽfdBq fdBqko thPeuM5Vxca cTjFP8yR7ho tôi,PeuM5Vxc bốfdBq mẹPeuM5Vxc fdBqcũg sẽPeuM5Vxc kfdBqo thfdBqa thứPeuM5Vxc PeuM5Vxccho tôi.

 

Thế nhưgPeuM5Vxc PeuM5Vxcdù gTjFP8yR7ì tôfdBqi cũgPeuM5Vxc đãTjFP8yR7 hứPeuM5Vxca vPeuM5Vxcs LaPeuM5VxcnLan r'PeuM5Vxc, PeuM5Vxcmà tôifdBq fdBqlại iTjFP8yR7u cTjFP8yR7ô ấyPeuM5Vxc đếnfdBq TjFP8yR7như vậy,PeuM5Vxc fdBqthực sựPeuM5Vxc PeuM5Vxctôiko fdBqthể chịuPeuM5Vxc đfdBqựg đcPeuM5Vxc vPeuM5Vxciệc aTjFP8yR7nh cTjFP8yR7ả hếfdBqt lầTjFP8yR7n nfdBqày đếnPeuM5Vxc fdBqlần khácTjFP8yR7 giàfdBqy vòfdBq cTjFP8yR7ô ấy.

 

Nếu đãPeuM5Vxc wếfdBqt đTjFP8yR7ịnh PeuM5Vxcnhư vậyPeuM5Vxc rPeuM5Vxc' thìTjFP8yR7 tTjFP8yR7ôi bfdBquộc fTjFP8yR7ải PeuM5Vxcthực TjFP8yR7hiện lờifdBq hứaPeuM5Vxc củPeuM5Vxca mình.TTjFP8yR7ôi kTjFP8yR7o thểfdBq đểfdBq PeuM5Vxccho LfdBqan LaPeuM5Vxcn TjFP8yR7mà tôiTjFP8yR7 iTjFP8yR7u thTjFP8yR7ươg fảPeuM5Vxci TjFP8yR7thất vTjFP8yR7ọg, nhưfdBq vPeuM5Vxcậy sẽTjFP8yR7 huỷPeuM5Vxc hoạiTjFP8yR7 cTjFP8yR7ô ấy.TjFP8yR7 NfdBqếu nhTjFP8yR7ư tôiPeuM5Vxc cứfdBq ngfdBqây dạiTjFP8yR7 bTjFP8yR7ỏ mfdBqặc TjFP8yR7sự sốgPeuM5Vxc chếtPeuM5Vxc củPeuM5Vxca PeuM5VxcLan LafdBqn thPeuM5Vxcì chắcfdBq cPeuM5Vxchắn bTjFP8yR7ệnh fdBqcũ PeuM5Vxccủa cTjFP8yR7ô sẽTjFP8yR7 TjFP8yR7lại táiTjFP8yR7 fPeuM5Vxcát, thậTjFP8yR7m chíTjFP8yR7 cTjFP8yR7ô sPeuM5Vxcẽ kTjFP8yR7o thểfdBq TjFP8yR7sốg tiPeuM5Vxcếp PeuM5Vxcđc nữa!

 

Muốn PeuM5Vxcdẫn fdBqLan LfdBqan cafdBqo chạyfdBq xTjFP8yR7a PeuM5Vxcbay TjFP8yR7trc" tifdBqên ffdBqải TjFP8yR7kiếm TjFP8yR7đc PeuM5Vxc1 PeuM5Vxcmón tiềnlớn.MặcPeuM5Vxc dùfdBq kTjFP8yR7o cầnPeuM5Vxc PeuM5Vxcqá fdBqnhiều nfdBqhưg PeuM5Vxccũg fảPeuM5Vxci đủfdBq TjFP8yR7lộ fíTjFP8yR7 đTjFP8yR7ể cTjFP8yR7húg tPeuM5Vxcôi đếnTjFP8yR7 PeuM5Vxc1 fdBqnơi thậtfdBq fdBqxa. PeuM5VxcCó thểfdBq LfdBqan fdBqLan sTjFP8yR7ẽ dẫnPeuM5Vxc tPeuM5Vxcôi vềPeuM5Vxc nhTjFP8yR7à côTjFP8yR7 ấyPeuM5Vxc, nPeuM5Vxchư vTjFP8yR7ậy tfdBqhì fdBqchúg tôTjFP8yR7i PeuM5Vxcsẽ PeuM5Vxcđc TjFP8yR7an tPeuM5Vxcoàn. ChfdBqỉ cầnfdBq cólfdBqộ fíTjFP8yR7, bcPeuM5Vxc" tTjFP8yR7iếp PeuM5Vxctheo làTjFP8yR7 tìmTjFP8yR7 fdBqcơ hộifdBq TjFP8yR7bỏ trốTjFP8yR7n. TôfdBqi thầfdBqm TjFP8yR7mog mấyTjFP8yR7 ngàyPeuM5Vxc PeuM5Vxctới afdBqnh cảfdBq fdBqđừg fdBqcó vTjFP8yR7ề, PeuM5Vxcanh cảTjFP8yR7 kTjFP8yR7o cfdBqó nfdBqhà sẽfdBq bớtTjFP8yR7 đcPeuM5Vxc fdBq1 chútPeuM5Vxc PeuM5Vxcnguy fdBqhiểm. ĐTjFP8yR7ang trầmPeuM5Vxc nTjFP8yR7gâm suPeuM5Vxcy nghfdBqĩ thTjFP8yR7ì tôiTjFP8yR7 TjFP8yR7nge fdBqthấy fdBqcó tiếgfdBq mTjFP8yR7ẹ gọiPeuM5Vxc lêfdBqn ănfdBq sáng.

 

Anh cảTjFP8yR7 kPeuM5Vxco cóTjFP8yR7 nhàPeuM5Vxc, LaPeuM5Vxcn PeuM5VxcLan cũTjFP8yR7g lêfdBqn PeuM5Vxcăn sáPeuM5Vxcg cPeuM5Vxchug fdBqvs fdBq2 TjFP8yR7mẹ coTjFP8yR7n tôi.PeuM5Vxc BfdBqốko mfdBquốn ănfdBq nfdBqên vẫPeuM5Vxcn TjFP8yR7chưa dậy,PeuM5Vxc mẹTjFP8yR7 PeuM5Vxcthở dPeuM5Vxcài bêfdBq bPeuM5Vxcát lêPeuM5Vxcn r'lạPeuM5Vxci ngPeuM5Vxcao ngánfdBq đTjFP8yR7ặt bátTjFP8yR7 xuốg.

 

- TjFP8yR7An NhiPeuM5Vxc, bốTjFP8yR7 coPeuM5Vxcn bệnhPeuM5Vxc lâfdBqu thếTjFP8yR7 mfdBqà kfdBqo khPeuM5Vxcỏi, bfdBqsĩ TjFP8yR7Kim NhấTjFP8yR7t NhủfdBq fdBqđã PeuM5Vxckê bnhiTjFP8yR7u thuốcfdBq PeuM5Vxcmà mãfdBqi TjFP8yR7vẫn kTjFP8yR7o khTjFP8yR7ỏi, khóTjFP8yR7 khănTjFP8yR7 lắmPeuM5Vxc fdBq2 nfdBqgày trcTjFP8yR7" tiTjFP8yR7nh thầnfdBq củfdBqa ôngPeuM5Vxc ấyTjFP8yR7 mớiTjFP8yR7 TjFP8yR7có chfdBqút bfdBqiến chuyểnTjFP8yR7 fdBqthế mfdBqà PeuM5Vxcanh cảfdBq PeuM5Vxccon lạifdBq bịfdBq c.sTjFP8yR7át dẫnPeuM5Vxc đPeuM5Vxci. CảPeuM5Vxc ngàPeuM5Vxcy hTjFP8yR7wa bfdBqố coPeuM5Vxcn chẳgfdBq TjFP8yR7ăn chútPeuM5Vxc gìPeuM5Vxc, hTjFP8yR7.nai TjFP8yR7cũg kfdBqo PeuM5Vxcchịu xuốgfdBq giườg,TjFP8yR7 cPeuM5Vxcứ thTjFP8yR7ế TjFP8yR7này PeuM5Vxcthì biếtTjFP8yR7 làmPeuM5Vxc TjFP8yR7thế nào?fdBq- MẹPeuM5Vxc buTjFP8yR7ồn rầPeuM5Vxcu nói.

 

Tôi bPeuM5Vxcuôg bPeuM5Vxcát đũaTjFP8yR7 fdBqđi vàPeuM5Vxcotrog bfdBquồg thăTjFP8yR7m bố.fdBq BốPeuM5Vxc nhắmPeuM5Vxc fdBqmắt nằmfdBq iPeuM5Vxcm lìPeuM5Vxcm trTjFP8yR7ên fdBqgiườg, hìPeuM5Vxcnh nPeuM5Vxchư lPeuM5Vxcà fdBqông PeuM5Vxcđag ngfdBqủ rấtPeuM5Vxc saPeuM5Vxcy. MẹPeuM5Vxc TjFP8yR7đi thfdBqeo PeuM5Vxcsau PeuM5Vxctôi, lấyPeuM5Vxc tafdBqy giTjFP8yR7ật gfdBqiật vạtfdBq fdBqáo tôPeuM5Vxci, liTjFP8yR7ếc tTjFP8yR7ôi TjFP8yR71 cáTjFP8yR7i rfdBqa PeuM5Vxcý đừgPeuM5Vxc làmPeuM5Vxc fiềnfdBq bPeuM5Vxcố. TôfdBqi vốnfdBq địPeuM5Vxcnh nófdBqi TjFP8yR7vs fdBqbố fdBqvài câuPeuM5Vxc nhưgPeuM5Vxc lờifdBq vTjFP8yR7ừa fdBqđến cfdBqổ họPeuM5Vxcg thfdBqì đãTjFP8yR7 bfdBqị fdBqngẹn lPeuM5Vxcại r'.

 

Ra khPeuM5Vxcỏi fònfdBqg cfdBqủa bTjFP8yR7ố TjFP8yR7mẹ, tôifdBq TjFP8yR7khe khẽTjFP8yR7 TjFP8yR7nói PeuM5Vxcvs mẹ:

 

- MẹfdBq, cPeuM5Vxcon cófdBq fdBqwen bsPeuM5Vxcĩ ThườnTjFP8yR7g TjFP8yR7ở b.việnPeuM5Vxc huyện.TjFP8yR7 ÔngTjFP8yR7 ấyfdBq làfdBq b.sĩfdBq giỏiTjFP8yR7 nhấtfdBq ởPeuM5Vxc huyTjFP8yR7ện PeuM5Vxcnày PeuM5Vxcđấy, hfdBqay làTjFP8yR7 đểTjFP8yR7 fdBqcon mờiTjFP8yR7 fdBqông ấfdBqy đếPeuM5Vxcn kPeuM5Vxchám TjFP8yR7cho bốTjFP8yR7 xePeuM5Vxcm thếPeuM5Vxc nào!

 

Mẹ nfdBqge rfdBq' PeuM5Vxcgật đầTjFP8yR7u đồTjFP8yR7g fdBqý. BàTjFP8yR7 fdBqđi vàoPeuM5Vxc trTjFP8yR7og fòngfdBq lấyfdBq PeuM5Vxc1 TjFP8yR7xấp tiềnPeuM5Vxc dàPeuM5Vxcy cPeuM5Vxcộm PeuM5Vxcđưa chPeuM5Vxco tôi

 

- PeuM5VxcAn NhfdBqi, PeuM5Vxccon maTjFP8yR7u mfdBqau ăTjFP8yR7n PeuM5Vxcság fdBqr' vPeuM5Vxcào bPeuM5Vxc.viện mờfdBqi TjFP8yR7b.sĩ ThTjFP8yR7ườg đếnPeuM5Vxc đâyPeuM5Vxc đi!TjFP8yR7 ChPeuM5Vxco dùTjFP8yR7 ffdBqải tfdBqiêu hfdBqao PeuM5Vxcbnhiu tiPeuM5Vxcền, fdBqchỉ cầnPeuM5Vxc TjFP8yR7chữa kTjFP8yR7hỏi bệPeuM5Vxcnh cTjFP8yR7ho TjFP8yR7bố cfdBqon PeuM5Vxclà đcTjFP8yR7! fdBq- NófdBqi rTjFP8yR7' mẹfdBq nhTjFP8yR7ét tfdBqiền TjFP8yR7vào TjFP8yR7tay tTjFP8yR7ôi, cPeuM5Vxcòn dặnfdBq dòTjFP8yR7 tôiTjFP8yR7 TjFP8yR7nhớ mufdBqa PeuM5Vxcchút qfdBqà cáTjFP8yR7p biếuPeuM5Vxc PeuM5Vxcb.sĩ Thường.

 

Ăn sÁgTjFP8yR7 fdBqxog, TjFP8yR7Lan PeuM5VxcLan liPeuM5Vxcếc PeuM5Vxctôi fdBq1 cáTjFP8yR7i PeuM5Vxcr' lTjFP8yR7ẳg lPeuM5Vxcặng vềfdBq fPeuM5Vxcòng TjFP8yR7ko nóiTjFP8yR7 fdBq1 lPeuM5Vxcời. TôPeuM5Vxci đẩyfdBq TjFP8yR7xe đTjFP8yR7ạp rPeuM5Vxca cTjFP8yR7huẩn bịPeuM5Vxc đifdBq lêfdBqn hTjFP8yR7uyện, lúcPeuM5Vxc đếnfdBq cửPeuM5Vxca, ngoảnhTjFP8yR7 đầTjFP8yR7u lạiTjFP8yR7 nhìPeuM5Vxcn thấyfdBq LTjFP8yR7an TjFP8yR7Lan đaPeuM5Vxcg đTjFP8yR7ứg dựafdBq PeuM5Vxccửa fòngTjFP8yR7 nhìPeuM5Vxcn thPeuM5Vxceo tôTjFP8yR7i. TjFP8yR7Tôi PeuM5Vxcgật gậfdBqt đầuTjFP8yR7 PeuM5Vxcvs PeuM5Vxccô, LaPeuM5Vxcn LaPeuM5Vxcn liềnfdBq xoPeuM5Vxcay ngPeuM5Vxc' điPeuM5Vxc vàoPeuM5Vxc fòng.

 

Tôi TjFP8yR7ra sứcfdBq nfdBqhấn PeuM5Vxcpê đaPeuM5Vxcn, TjFP8yR7đạp TjFP8yR71 mạcfdBqh mấyTjFP8yR7 cPeuM5Vxchục câTjFP8yR7y lTjFP8yR7ên b.viTjFP8yR7ện huyệnPeuM5Vxc PeuM5Vxc. fdBqVừa gặpTjFP8yR7 đTjFP8yR7c b.sịPeuM5Vxc ThườnPeuM5Vxcg fdBqtừ b.vfdBqiện điTjFP8yR7 rafdBq, tTjFP8yR7ôi TjFP8yR7vội PeuM5Vxcvàg cfdBqhạy đếTjFP8yR7n cfdBqhào hỏi

 

- B.sĩPeuM5Vxc Thường,fdBq chPeuM5Vxcáu đếnPeuM5Vxc tìmPeuM5Vxc b.sĩTjFP8yR7 đâPeuM5Vxcy! BốTjFP8yR7 chfdBqáu bịfdBq bệnh,TjFP8yR7 bệnhTjFP8yR7 tìTjFP8yR7nh fdBqkhá ngPeuM5Vxchiêm trọng,TjFP8yR7 cháuPeuM5Vxc muốnPeuM5Vxc fiềnfdBq b.sĩfdBq đếnfdBq nhàfdBq fdBqcháu PeuM5Vxc1 chuyTjFP8yR7ến kPeuM5Vxchám TjFP8yR7cho bốfdBq chfdBqáu xfdBqem tPeuM5Vxchế nào!

 

Ông dTjFP8yR7o dựfdBq fdBq1 látTjFP8yR7 rPeuM5Vxc' nói:

 

- ChàngfdBq tTjFP8yR7rai, cậPeuM5Vxcu cứTjFP8yR7 đạpfdBq xfdBqe PeuM5Vxcvề trPeuM5Vxcc", tfdBqôi rPeuM5Vxcất thPeuM5Vxcuộc đgTjFP8yR7' TjFP8yR7ở tTjFP8yR7hôn cTjFP8yR7ậu, tôTjFP8yR7i fảifdBq xPeuM5Vxcử fdBqlí nốtfdBq chútPeuM5Vxc việc,TjFP8yR7 xoTjFP8yR7g việcTjFP8yR7 TjFP8yR7tôi sẽPeuM5Vxc đến!

 

Tôi cảPeuM5Vxcm kíchfdBq gTjFP8yR7ật fdBqđầu PeuM5Vxcr' đạpTjFP8yR7 TjFP8yR7xe về,đifdBq PeuM5Vxc1 đoạnTjFP8yR7 xPeuM5Vxca fdBqr' vẫnTjFP8yR7 ngfdBqe fdBqcó fdBqng' TjFP8yR7nói chuyPeuM5Vxcện PeuM5Vxcvs fdBqb.sĩ Thường.

 

- VTjFP8yR7iện trườg,PeuM5Vxc hPeuM5Vxc.nai cPeuM5Vxcon TjFP8yR7trai việnfdBq trưởTjFP8yR7ng lấTjFP8yR7y vợPeuM5Vxc, látfdBq TjFP8yR7nữa tôTjFP8yR7i sTjFP8yR7ẽ qfdBqa nhàfdBq ôfdBqng uốgTjFP8yR7 rượuTjFP8yR7 hỉTjFP8yR7 đấy!

 

Lúc đóTjFP8yR7 fdBqtôi mớiPeuM5Vxc biếtPeuM5Vxc háPeuM5Vxco rPeuM5Vxca hTjFP8yR7.nai làfdBq nTjFP8yR7gày vufdBqi củafdBq cTjFP8yR7on trPeuM5Vxcai ônPeuM5Vxcg, lúPeuM5Vxcc nTjFP8yR7ày mPeuM5Vxcà mờiPeuM5Vxc fdBqông ấyfdBq đếfdBqn PeuM5Vxcnhà mìnhfdBq khTjFP8yR7ám PeuM5Vxcbệnh fdBqcho fdBqbố fdBqmình PeuM5Vxcthì tPeuM5Vxchật PeuM5Vxclà kfdBqo fdBqhợp. TjFP8yR7Tôi chầnTjFP8yR7 chừPeuM5Vxc fdBq1 fdBqlát rPeuM5Vxc' wafdBqy lạifdBq tìfdBqm ôngfdBq, vốnfdBq địTjFP8yR7nh bPeuM5Vxcảo ônPeuM5Vxcg PeuM5Vxcđể hPeuM5Vxcôm kháTjFP8yR7c đếPeuM5Vxcn kháTjFP8yR7m bfdBqệnh TjFP8yR7cho fdBqbố tôiTjFP8yR7 cũgPeuM5Vxc đcPeuM5Vxc nfdBqhưg fdBqway lạiPeuM5Vxc PeuM5Vxcđã kPeuM5Vxco thấyTjFP8yR7 bónPeuM5Vxcg dáTjFP8yR7g TjFP8yR7ông đâPeuM5Vxcu r'.

 

Về đếnPeuM5Vxc thTjFP8yR7ôn đPeuM5Vxcã PeuM5Vxchơn TjFP8yR710h ság,PeuM5Vxc mẹTjFP8yR7 đPeuM5Vxcag đứgPeuM5Vxc ởfdBq cổgfdBq fdBqđợi tôifdBq. NhìnPeuM5Vxc thấyPeuM5Vxc fdBqtôi vềPeuM5Vxc PeuM5Vxc1 fdBqmình, mẹPeuM5Vxc sốtPeuM5Vxc ruộtfdBq hỏi:

 

- ATjFP8yR7n NPeuM5Vxchi, cóTjFP8yR7 ffdBqải bPeuM5Vxc.sĩ ThườngfdBq PeuM5Vxcko chịTjFP8yR7u PeuM5Vxcđến ko?

 

Tôi xuốgfdBq PeuM5Vxcxe, lPeuM5Vxcấy tfdBqay laPeuM5Vxcu mồfdBq TjFP8yR7hôi PeuM5Vxctrên tránfdBq rTjFP8yR7' nóifdBq vPeuM5Vxcs mẹ:

 

- MẹfdBq TjFP8yR7à, h.naTjFP8yR7i làfdBq TjFP8yR7ngày cPeuM5Vxcon tfdBqrai bTjFP8yR7.sĩ ThfdBqường lấyPeuM5Vxc vfdBqợ, ngtTjFP8yR7a còPeuM5Vxcn bPeuM5Vxcận chuyfdBqện hônPeuM5Vxc sựTjFP8yR7 củafdBq cPeuM5Vxc.trai, cPeuM5Vxcó thểfdBq kTjFP8yR7o đếnTjFP8yR7 TjFP8yR7đc fdBqđâu ạ!

 

Mẹ tỏTjFP8yR7 rPeuM5Vxca rấPeuM5Vxct thấtfdBq vọng,PeuM5Vxc ủfdBq rủPeuM5Vxc PeuM5Vxctheo TjFP8yR7tôi PeuM5Vxcvào nhà,ĐfdBqi đếPeuM5Vxcn sânTjFP8yR7 tfdBqôi nPeuM5Vxcgó nghiênfdBqg PeuM5Vxc1 TjFP8yR7hồi TjFP8yR7r' hỏiTjFP8yR7 mẹ:

 

- MẹfdBq PeuM5Vxcơi, TjFP8yR7anh PeuM5Vxccả đTjFP8yR7ã TjFP8yR7về PeuM5Vxcchưa ạ?

 

- ChfdBqưa cofdBqn ạ,TjFP8yR7 cPeuM5Vxcũg chẳgTjFP8yR7 TjFP8yR7biết đãTjFP8yR7 PeuM5Vxccó chfdBquyện TjFP8yR7gì nữa?

 

Hai mẹPeuM5Vxc cfdBqon đagfdBq nóiTjFP8yR7 chuey6fdBq5n thTjFP8yR7ì độtPeuM5Vxc nPeuM5Vxchiên ngoPeuM5Vxcài PeuM5Vxccửa cóTjFP8yR7 tiếPeuM5Vxcg cfdBqòi xfdBqe inTjFP8yR7h ỏi,TjFP8yR7 tiếpPeuM5Vxc fdBqđó fdBqtôi ngfdBqe tiếgPeuM5Vxc fdBqng' hỏi:

 

- PeuM5VxcĐây fdBqcó TjFP8yR7fải fdBqlà nfdBqhà cfdBqủa KTjFP8yR7im QuPeuM5Vxcý PeuM5Vxcko ạ?

 

Nhận rTjFP8yR7a tiếgfdBq củaTjFP8yR7 b.sPeuM5Vxcĩ fdBqThường, TjFP8yR7tôi vộTjFP8yR7i vànfdBqg dựngfdBq TjFP8yR7xe vàPeuM5Vxco fdBq1 gPeuM5Vxcóc TjFP8yR7r' PeuM5Vxcchạy rfdBqa nghênfdBqh đónfdBq. ThậtTjFP8yR7 cfdBqhẳg PeuM5Vxcngờ PeuM5Vxcnhà b.sfdBqĩ cóPeuM5Vxcchuyện hTjFP8yR7ỉ mTjFP8yR7à ôngPeuM5Vxc ấyTjFP8yR7 TjFP8yR7vẫn cTjFP8yR7hịu đếnTjFP8yR7 PeuM5Vxckhám bệnhPeuM5Vxc PeuM5Vxccho bốPeuM5Vxc tôfdBqi, PeuM5Vxchơn nữfdBqa lfdBqại cfdBqòn đếnfdBq nhanfdBqh nhfdBqư vậy.

 

Nhìn thấyfdBq TjFP8yR7ông, mẹfdBq fdBqtôi cảfdBqm kífdBqch chPeuM5Vxcạy đếfdBqn nPeuM5Vxcắm chfdBqặt fdBqtay ônPeuM5Vxcg nói:

 

- B.sPeuM5Vxcĩ ThườPeuM5Vxcng, TjFP8yR7h.nai nTjFP8yR7hà ôngPeuM5Vxc fdBqcó vPeuM5Vxciệc, safdBqo ông..

 

Bsĩ ThTjFP8yR7ường lfdBqên tiếgfdBq ngắTjFP8yR7t lfdBqời mẹPeuM5Vxc tôiPeuM5Vxc, vừaPeuM5Vxc nóiPeuM5Vxc fdBqvừa đPeuM5Vxci TjFP8yR7vào trog:

 

- TôiTjFP8yR7 TjFP8yR7làbsĩ, trịfdBq bệnhfdBq PeuM5Vxccứu ngfdBq' TjFP8yR7mới làPeuM5Vxc vfdBqiệc wtrọngfdBq fdBqnhất, đừfdBqg nPeuM5Vxcói mấyfdBq lờifdBq fdBqkhách TjFP8yR7sáo fdBqấy, TjFP8yR7để tôTjFP8yR7i xPeuM5Vxcem bệnhPeuM5Vxc tìnfdBqh fdBqcủa ônfdBqg nhàPeuM5Vxc ntTjFP8yR7n đã!

 

Vào nhTjFP8yR7à, bsTjFP8yR7ĩ ThườngPeuM5Vxc TjFP8yR7hỏi đạiTjFP8yR7 kfdBqhái tìnhPeuM5Vxc hìnhPeuM5Vxc rPeuM5Vxc' bắtPeuM5Vxc mạchPeuM5Vxc cTjFP8yR7ho bốfdBq tôi,PeuM5Vxc lạfdBqi đặtfdBq ốngPeuM5Vxc fdBqnge TjFP8yR7vào ngựcfdBq TjFP8yR7bố tfdBqôi kiểmPeuM5Vxc tTjFP8yR7ra. TừPeuM5Vxc đầufdBq TjFP8yR7đến cuốiPeuM5Vxc PeuM5Vxcông PeuM5Vxcko nfdBqói nửTjFP8yR7a lPeuM5Vxcời, SaPeuM5Vxcu kfdBqhi fdBqktra PeuM5Vxcxog chfdBqo bốTjFP8yR7 fdBqtôi, ônTjFP8yR7g lifdBqền TjFP8yR7cau mPeuM5Vxcày điPeuM5Vxc TjFP8yR7ra ngoài.

 

- PeuM5VxcKim PeuM5VxcAn, TjFP8yR7tôi thấyfdBq bốfdBq cậuTjFP8yR7 sPeuM5Vxcức khoẻTjFP8yR7 kTjFP8yR7o thànhPeuM5Vxc PeuM5Vxcvấn đPeuM5Vxcề nhPeuM5Vxcưg tâmTjFP8yR7 líTjFP8yR7 tTjFP8yR7hì cóPeuM5Vxc bệfdBqnh đấy!TjFP8yR7 CănPeuM5Vxc bệnhPeuM5Vxc nàTjFP8yR7y củaPeuM5Vxc ônfdBqg ấyPeuM5Vxc fdBqlà PeuM5Vxcdo PeuM5Vxctâm TjFP8yR7trạg ứcTjFP8yR7 TjFP8yR7chế fdBqtrog thờiPeuM5Vxc giaPeuM5Vxcn dàPeuM5Vxci PeuM5Vxckhiến fdBqcho khíTjFP8yR7 huPeuM5Vxcyết kfdBqo TjFP8yR7lưu thôgTjFP8yR7, cứfdBq gặpPeuM5Vxc PeuM5Vxcfải chuyểTjFP8yR7n gfdBqì PeuM5Vxcbực bfdBqội sẽfdBq thàfdBqnh rfdBqa ntnàPeuM5Vxcy. CácfdBq PeuM5Vxcng' kTjFP8yR7o nêfdBqn làTjFP8yR7m cTjFP8yR7ho ôngfdBq ấyPeuM5Vxc tứcPeuM5Vxc gTjFP8yR7iận, đauPeuM5Vxc buồn,PeuM5Vxc nhPeuM5Vxcất lfdBqà đTjFP8yR7ừg cTjFP8yR7ho PeuM5Vxcông ấyTjFP8yR7 biếtPeuM5Vxc chuyệnTjFP8yR7 vủaPeuM5Vxc afdBqnh PeuM5Vxccả cfdBqậu, chỉPeuM5Vxc PeuM5Vxccần ôngTjFP8yR7 PeuM5Vxcấy vPeuM5Vxcui fdBqvẻ thPeuM5Vxcì bệnhfdBq PeuM5Vxcnày sẽfdBq khỏi.

 

Tôi PeuM5Vxcsẽ fdBqkê đơnfdBq cTjFP8yR7ho fdBqbố fdBqcậu tTjFP8yR7rc", sTjFP8yR7au PeuM5Vxcđó cậPeuM5Vxcu nfdBqhớ đưfdBqa ôPeuM5Vxcng ấyPeuM5Vxc PeuM5Vxcđến bviTjFP8yR7ện ktrfdBqa fdBqlại, tPeuM5Vxcôi nghĩPeuM5Vxc lfdBqà kfdBqo cóTjFP8yR7 fdBqvấn đềPeuM5Vxc gfdBqì lớTjFP8yR7n lắmfdBq đâu!

 

Mẹ tPeuM5Vxcôi gậPeuM5Vxct đầufdBq lfdBqia lại,miệPeuM5Vxcg thởTjFP8yR7 PeuM5Vxcdài nói:

 

- BsfdBqĩ ThườnTjFP8yR7g nPeuM5Vxcói PeuM5Vxcko saTjFP8yR7o, TjFP8yR7bệnh PeuM5Vxccủa fdBqnhà tPeuM5Vxcôi fdBqrõ ràgTjFP8yR7 làPeuM5Vxc dPeuM5Vxco PeuM5Vxcbuồn fiềnTjFP8yR7 PeuM5Vxcmà rafdBq, muốnPeuM5Vxc đTjFP8yR7c trịfdBq bTjFP8yR7ệnh TjFP8yR7của ônTjFP8yR7g fdBqấy chẳPeuM5Vxcg fảiPeuM5Vxc lfdBqà chuyệnPeuM5Vxc dTjFP8yR7ễ TjFP8yR7dàg đâu!

 

Bởi PeuM5Vxcvì bốTjFP8yR7 TjFP8yR7tôi biếPeuM5Vxct bPeuM5Vxcí mậfdBqt vềPeuM5Vxc NgôiTjFP8yR7 mTjFP8yR7ô TjFP8yR7đá thTjFP8yR7ế nênfdBq hơnfdBq PeuM5Vxc20 nămPeuM5Vxc trTjFP8yR7c" anTjFP8yR7h cTjFP8yR7ả bắfdBqt đầufdBq kTjFP8yR7hai thTjFP8yR7ác vànPeuM5Vxcg, TjFP8yR7bố tôPeuM5Vxci đTjFP8yR7ã mắTjFP8yR7c PeuM5Vxcfải cănPeuM5Vxc bệnhfdBq PeuM5Vxcnày, lúfdBqc nàTjFP8yR7o fdBqông cũgfdBq nghĩPeuM5Vxc rằgPeuM5Vxc sớTjFP8yR7m muộnfdBq gPeuM5Vxcì fdBqnhữg oPeuM5Vxcan hồnPeuM5Vxc ởfdBq fdBqngôi mTjFP8yR7ộ đTjFP8yR7á fdBqcũg TjFP8yR7sẽ đếnTjFP8yR7 gâyfdBq hoPeuM5Vxcạ TjFP8yR7cho nhàTjFP8yR7 mìnhTjFP8yR7. KếtfdBq quảlàTjFP8yR7 afdBqnh tôiPeuM5Vxc xảfdBqy fdBqra cPeuM5Vxchuyện, TjFP8yR7bố cPeuM5Vxcàng chTjFP8yR7ắc chắPeuM5Vxcn rằgTjFP8yR7 đófdBq fdBqlà fdBqbáo fdBqứng đốifdBq vTjFP8yR7s afdBqnh cả.TjFP8yR7 ThếfdBq fdBqnhưg aTjFP8yR7nh fdBqcả fdBq1 mựcTjFP8yR7 fdBqko fdBqnge lờiTjFP8yR7 khuyêfdBqn fdBqcan củfdBqa bố,PeuM5Vxc PeuM5Vxcvận fdBqtiếp tụfdBqc khPeuM5Vxcai tháTjFP8yR7c vàngfdBq ởPeuM5Vxc đófdBq ngầPeuM5Vxcn ấyfdBq năTjFP8yR7m tPeuM5Vxcrời, thếTjFP8yR7 PeuM5Vxcnên fdBqcũg ngầnPeuM5Vxc ấfdBqy fdBqnăm mfdBqà tráPeuM5Vxci tiPeuM5Vxcm bPeuM5Vxcố fdBqtôi fdBqko đfdBqc yêTjFP8yR7n fdBqổn. ĐếnTjFP8yR7 fdBqbây giTjFP8yR7ờ, vìTjFP8yR7 chuyTjFP8yR7ện fdBqanh fdBqcả bfdBqỏ TjFP8yR7tiền PeuM5Vxcmua vợPeuM5Vxc kTjFP8yR7hiến fdBqcho PeuM5Vxccả nhàTjFP8yR7 mPeuM5Vxcất mặPeuM5Vxct, fdBqmà anTjFP8yR7h TjFP8yR7cả đTjFP8yR7êm PeuM5Vxcđêm lạiPeuM5Vxc hfdBqành hạPeuM5Vxc PeuM5VxcLan LaPeuM5Vxcn đếnfdBq tfdBqhừa sốTjFP8yR7g fdBqthiếu chếtPeuM5Vxc nTjFP8yR7ên bTjFP8yR7ố PeuM5Vxctôi cPeuM5Vxcàg chPeuM5Vxcẳg cóTjFP8yR7 mặtTjFP8yR7 PeuM5Vxcmũi nàTjFP8yR7o gặpPeuM5Vxc nPeuM5Vxcg' đời.

 

Bây gfdBqiờ, fdBqmỏ TjFP8yR7vàg củafdBq aTjFP8yR7nh cảfdBq đfdBqã đfdBqóg cửfdBqa, TjFP8yR7bố tôifdBq cfdBquối cfdBqùg TjFP8yR7cũg fdBqđc thởPeuM5Vxc fàofdBq nfdBqhẹ TjFP8yR7nhõm. AnfdBqh cPeuM5Vxcả biếPeuM5Vxct dừfdBqg fdBqtay đúgPeuM5Vxc PeuM5Vxclúc, TjFP8yR7ko độgfdBq fdBqchạm tớiTjFP8yR7 cáPeuM5Vxcc oaPeuM5Vxcn hồTjFP8yR7n PeuM5Vxcở nfdBqgôi mPeuM5Vxcộ đfdBqá fdBqnữa nênPeuM5Vxc cóPeuM5Vxc lẽfdBq TjFP8yR7gia đPeuM5Vxcình tôiPeuM5Vxc cfdBqó thểTjFP8yR7 sPeuM5Vxcống bìfdBqnh yêfdBqn fdBqqa ngày.

 

Bởi vìPeuM5Vxc chuPeuM5Vxcyện củPeuM5Vxca LTjFP8yR7an LaTjFP8yR7n nênfdBq fdBqng' củaPeuM5Vxc đồnPeuM5Vxc c.sáfdBqt cPeuM5Vxcó fdBqđến nhàPeuM5Vxc tôPeuM5Vxci, còfdBqn PeuM5Vxcdặn dPeuM5Vxcò anfdBqh TjFP8yR7cả TjFP8yR7ko fdBqđc ngcPeuM5Vxc. đãifdBq côTjFP8yR7 ấPeuM5Vxcy. BfdBqố tưởgPeuM5Vxc rằPeuM5Vxcg safdBqu khPeuM5Vxci LaTjFP8yR7n LaTjFP8yR7n rPeuM5Vxca fdBqviện anTjFP8yR7h cảfdBq fdBqsẽ tfdBqhay đổTjFP8yR7i tfdBqhái độPeuM5Vxc vTjFP8yR7s côfdBq ấy,fdBq nàofdBq nfdBqgờ bảnTjFP8yR7 tínhPeuM5Vxc khófdBq đổPeuM5Vxci, PeuM5Vxcanh vẫTjFP8yR7n fdBqhành PeuM5Vxchạ LaTjFP8yR7n LPeuM5Vxcan nhưTjFP8yR7 vậyPeuM5Vxc. PeuM5VxcBố tfdBqôi fdBqnge thấTjFP8yR7y tiếgPeuM5Vxc gàfdBqo kTjFP8yR7hóc cTjFP8yR7ủa LfdBqan LPeuM5Vxcan mỗiPeuM5Vxc đfdBqêm, troPeuM5Vxcg lPeuM5Vxcòng lạifdBq cfdBqảm tPeuM5Vxchấy chPeuM5Vxcua xPeuM5Vxcót, aTjFP8yR7nh cảTjFP8yR7 tốiTjFP8yR7 PeuM5Vxcqa lạPeuM5Vxci bfdBqị TjFP8yR7ng' củPeuM5Vxca PeuM5Vxcđồn TjFP8yR7c.sát fdBqdẫn TjFP8yR7đi, tTjFP8yR7rog lònTjFP8yR7g bốTjFP8yR7 vừTjFP8yR7a TjFP8yR7lo TjFP8yR7vừa giPeuM5Vxcận, vừafdBq tứcfdBq vừaTjFP8yR7 sTjFP8yR7ợ, bệTjFP8yR7nh tìPeuM5Vxcnh vPeuM5Vxcì PeuM5Vxcvậy màPeuM5Vxc càgPeuM5Vxc nặgPeuM5Vxc hơn.

 

Chẳg mấyTjFP8yR7 chốfdBqc đfdBqã fdBqđến fdBqgiữa trưTjFP8yR7a, b.sTjFP8yR7ĩ TfdBqhường khPeuM5Vxcám bfdBqệnh fdBqcho bốTjFP8yR7 tPeuM5Vxcôi xoTjFP8yR7g liềnPeuM5Vxc vộiPeuM5Vxc vPeuM5Vxcã qTjFP8yR7uay vPeuM5Vxcề. CảPeuM5Vxc TjFP8yR7tôi vfdBqà mẹfdBq đềufdBq bifdBqết h.naPeuM5Vxci naPeuM5Vxch2 ônTjFP8yR7g cóPeuM5Vxc vifdBqệc lớnTjFP8yR7 nPeuM5Vxcên kfdBqo dTjFP8yR7ám gTjFP8yR7iữ ônPeuM5Vxcg lạTjFP8yR7i ăfdBqn cơm.

 

Sau khTjFP8yR7i b.sĩPeuM5Vxc TfdBqhường đi,fdBq mPeuM5Vxcẹ vàoTjFP8yR7 nhàTjFP8yR7 PeuM5Vxcbếp nấPeuM5Vxcu nướg,TjFP8yR7 PeuM5VxcLan PeuM5VxcLan nhfdBqân cơfdBq TjFP8yR7hội chạyTjFP8yR7 fdBqqa fòPeuM5Vxcng tôiTjFP8yR7 hTjFP8yR7ỏi kTjFP8yR7hi nPeuM5Vxcào mớPeuM5Vxci cófdBq fdBqthể rTjFP8yR7a đTjFP8yR7i. TôfdBqi nóiPeuM5Vxc vTjFP8yR7s côPeuM5Vxc TjFP8yR7ấy rằPeuM5Vxcg tiềnTjFP8yR7 mẹTjFP8yR7 đưPeuM5Vxca đfdBqể chữafdBq bệfdBqnh cPeuM5Vxcho bốPeuM5Vxc vẫnfdBq chưPeuM5Vxca tiêfdBqu bnhiuPeuM5Vxc, mặcfdBq dùfdBq kPeuM5Vxco nhfdBqiều nhưTjFP8yR7g nóiTjFP8yR7 cTjFP8yR7hug cũgTjFP8yR7 đủPeuM5Vxc tiềnPeuM5Vxc lộfdBq PeuM5Vxcfí. NhưfdBqg PeuM5Vxcbjờ bốfdBq đagTjFP8yR7 ốmfdBq PeuM5Vxcnhư vPeuM5Vxcậy, afdBqnh cTjFP8yR7ả lạifdBq fdBqko PeuM5Vxccó nTjFP8yR7hà, TjFP8yR7tôi nghTjFP8yR7ĩ đợiPeuM5Vxc vàifdBq hômPeuM5Vxc chPeuM5Vxco bệnhPeuM5Vxc tfdBqình PeuM5Vxcbố tPeuM5Vxchuyên gPeuM5Vxciảm rTjFP8yR7' sTjFP8yR7ẽ PeuM5Vxcdẫn LPeuM5Vxcan LPeuM5Vxcan chạPeuM5Vxcy trốn.

 

Lan LPeuM5Vxcan ngPeuM5Vxce xPeuM5Vxcog sốtTjFP8yR7 fdBqruột đếnPeuM5Vxc fPeuM5Vxcát khóc.PeuM5Vxc CôTjFP8yR7 nPeuM5Vxcói afdBqnh cảPeuM5Vxc TjFP8yR7ko cófdBq nPeuM5Vxchà mTjFP8yR7ới TjFP8yR7là cPeuM5Vxcơ hộPeuM5Vxci tốtfdBq đTjFP8yR7ể fdBqthoát thân,TjFP8yR7 nfdBqếu PeuM5Vxcnhư fdBqanh cfdBqả PeuM5Vxcvề r2TjFP8yR7, cPeuM5Vxcó muốnPeuM5Vxc thfdBqoát khỏfdBqi đâTjFP8yR7y TjFP8yR7e rằgfdBq chTjFP8yR7ẳg dễTjFP8yR7 fdBqdàg gì.

 

Cứ TjFP8yR7nhắc aPeuM5Vxcnh fdBqcả TjFP8yR7là mặTjFP8yR7t LfdBqan LTjFP8yR7an bifdBqến TjFP8yR7sắc, ánhPeuM5Vxc mTjFP8yR7ắt sợTjFP8yR7 fdBqhãi nPeuM5Vxchư PeuM5Vxcnhìn thấTjFP8yR7y mTjFP8yR7a wỷPeuM5Vxc, toànfdBq thânPeuM5Vxc ruPeuM5Vxcn TjFP8yR7lên cầPeuM5Vxcm fdBqcập. TôfdBqi cfdBqúi đfdBqầu nTjFP8yR7ghĩ ngợiPeuM5Vxc rTjFP8yR7' hạPeuM5Vxc wPeuM5Vxcết tâfdBqm, PeuM5Vxcbảo LTjFP8yR7an LaPeuM5Vxcn rfdBqằg nếfdBqu nhPeuM5Vxcư tốiTjFP8yR7 nTjFP8yR7ay fdBqanh cảPeuM5Vxc kfdBqo vềfdBq thìfdBq tTjFP8yR7ôi fdBqsẽ dẫnTjFP8yR7 PeuM5Vxcanh ấfdBqy chạyfdBq trốn.PeuM5Vxc SaTjFP8yR7u PeuM5Vxcđó tPeuM5Vxcôi bảfdBqo PeuM5VxcLan TjFP8yR7Lan vTjFP8yR7ề TjFP8yR7fòng chuẩnPeuM5Vxc bfdBqị, đPeuM5Vxcem PeuM5Vxctheo nhiềuPeuM5Vxc wfdBqần TjFP8yR7áo TjFP8yR7rét, TTjFP8yR7ôi cfdBqòn sợfdBq aTjFP8yR7nh cfdBqả sPeuM5Vxcẽ trởPeuM5Vxc vềPeuM5Vxc TjFP8yR7nên dặTjFP8yR7n LPeuM5Vxcan LaPeuM5Vxcn wTjFP8yR7ần PeuM5Vxcáo TjFP8yR7chuẩn bịPeuM5Vxc xTjFP8yR7og fTjFP8yR7ải cấtfdBq vTjFP8yR7ào chPeuM5Vxcỗ nàoTjFP8yR7 fdBqko bịTjFP8yR7 ngkhácTjFP8yR7 fPeuM5Vxcát hiệnTjFP8yR7 ra.

 

Tôi đãfdBq wfdBqết địnPeuM5Vxch TjFP8yR7sẽ dẫnPeuM5Vxc TjFP8yR7Lan LaTjFP8yR7n bỏTjFP8yR7 trPeuM5Vxcốn, hơTjFP8yR7n nữfdBqa TjFP8yR7rất cófdBq tTjFP8yR7hể lTjFP8yR7à sPeuM5Vxcẽ bỏfdBq trPeuM5Vxcốn PeuM5Vxctối naTjFP8yR7y, fdBqtrog TjFP8yR7lòg tôifdBq đTjFP8yR7ột nhfdBqiên thấfdBqy rấtPeuM5Vxc PeuM5Vxcbất aPeuM5Vxcn, tôiTjFP8yR7 PeuM5Vxclo lắPeuM5Vxcg fdBqsau khPeuM5Vxci mPeuM5Vxcình bPeuM5Vxcỏ PeuM5Vxcđi thTjFP8yR7ì bệfdBqnh tfdBqình cũfdBqa bốPeuM5Vxc sẽfdBq TjFP8yR7nặg TjFP8yR7hơn, cPeuM5Vxcag2 lfdBqo chfdBqo mfdBqẹ fdBqsẽ rPeuM5Vxcơi vPeuM5Vxcào hàonfdBq cảhTjFP8yR7 khóTjFP8yR7 PeuM5Vxcxử. fdBqTôi dẫnPeuM5Vxc LTjFP8yR7an LafdBqn TjFP8yR7đi PeuM5Vxcr' anTjFP8yR7h cTjFP8yR7ả biếtPeuM5Vxc TjFP8yR7đc. sẽPeuM5Vxc hậnfdBq tPeuM5Vxchấu TjFP8yR7xươg, liệTjFP8yR7u aPeuM5Vxcnh ấyPeuM5Vxc PeuM5Vxccó gâTjFP8yR7y cfdBqhuyện PeuM5Vxcvs mTjFP8yR7ẹ fdBqko nhPeuM5Vxcỉ?Tôi PeuM5Vxcđi rTjFP8yR7', chẳgPeuM5Vxc bjờTjFP8yR7 wafdBqy PeuM5Vxclại cănPeuM5Vxc nahfdBq2 TjFP8yR7này nữfdBqa, vPeuM5Vxcậy thPeuM5Vxcì TjFP8yR7mẹ tôPeuM5Vxci biếtfdBq aTjFP8yR7i PeuM5Vxcchăm fdBqsóc đây?

 

nGHĨ đếnfdBq đâyPeuM5Vxc trfdBqog lògfdBq tôfdBqi lạifdBq TjFP8yR7thấy rấPeuM5Vxct buồnTjFP8yR7 fiền,fdBq PeuM5Vxcchẳg bfdBqiết TjFP8yR7nc" PeuM5Vxcmắt đãTjFP8yR7 cPeuM5Vxchảy TjFP8yR7ra fdBqtừ TjFP8yR7lúc nàPeuM5Vxco. LúcTjFP8yR7 ăTjFP8yR7n cTjFP8yR7ơm, LTjFP8yR7an PeuM5VxcLan TjFP8yR7để ýPeuM5Vxc tfdBqhấy sắPeuM5Vxcc mTjFP8yR7ặt tPeuM5Vxcôi rấtPeuM5Vxc khPeuM5Vxcó cfdBqoi, ăfdBqn xPeuM5Vxcog fdBqcô lePeuM5Vxcn lénTjFP8yR7 hỏifdBq tôfdBqi PeuM5Vxccó PeuM5Vxcfải tPeuM5Vxcôi đãPeuM5Vxc thấyPeuM5Vxc PeuM5Vxchối hậnfdBq TjFP8yR7hay kfdBqo. fdBqTôi cTjFP8yR7ố nặnTjFP8yR7 rPeuM5Vxca PeuM5Vxc1 nfdBqụ fdBqcười gTjFP8yR7ượg gạoPeuM5Vxc,lắc đầu.TjFP8yR7 fdBqLan LPeuM5Vxcan PeuM5Vxcmỉm cTjFP8yR7ười nhìnfdBq fdBqtôi, nụPeuM5Vxc TjFP8yR7cười thậfdBqt thfdBqê lươg.

 

- TjFP8yR7ANh AnTjFP8yR7, efdBqm đTjFP8yR7ã lTjFP8yR7àm afdBqnhf ảifdBq TjFP8yR7khó xTjFP8yR7ử TjFP8yR7r', AnPeuM5Vxch PeuM5Vxccũg kPeuM5Vxco cầnPeuM5Vxc PeuM5Vxcvì PeuM5Vxce mTjFP8yR7à khTjFP8yR7ó fdBqxử nPeuM5Vxchư PeuM5Vxcvậy đfdBqâu, PeuM5Vxce kTjFP8yR7o muốTjFP8yR7n nPeuM5Vxchìn thấyPeuM5Vxc PeuM5Vxccái bộfdBq TjFP8yR7dạg PeuM5Vxcnày củfdBqa aTjFP8yR7, safdBqu nàyPeuM5Vxc TjFP8yR7a kfdBqo cầnPeuM5Vxc fdBqlo cfdBqho fdBqe đâfdBqu! PeuM5Vxc- LPeuM5Vxcan PeuM5VxcLan míPeuM5Vxcm fdBqchặt fdBqmội, nghẹnTjFP8yR7 ngàfdBqo nTjFP8yR7ói rPeuM5Vxca fdBqcâu nàyTjFP8yR7 rPeuM5Vxc' TjFP8yR7way nPeuM5Vxcg' bỏfdBq đi.

 

Tôi vộiPeuM5Vxc vTjFP8yR7àng kéofdBq LTjFP8yR7an LaPeuM5Vxcn lại,fdBq nghẹfdBqn ngàTjFP8yR7o nói:

 

- PeuM5VxcLan LTjFP8yR7an, PeuM5Vxcem chTjFP8yR7ớ nghĩPeuM5Vxc nhPeuM5Vxciều, TjFP8yR7a cfdBqam tâfdBqm fdBqtình nguyPeuM5Vxcện giúpPeuM5Vxc fdBqe, fdBqvì fdBqe PeuM5Vxca chTjFP8yR7ẳg sợfdBq gTjFP8yR7ì hPeuM5Vxcết! ChúgPeuM5Vxc fdBqta đãPeuM5Vxc nóiPeuM5Vxc fdBqr', nPeuM5Vxcếu nhTjFP8yR7ư PeuM5Vxctối naTjFP8yR7y PeuM5Vxcanh cảTjFP8yR7 PeuM5Vxcko vfdBqề, đợfdBqi bốPeuM5Vxc mẹfdBq PeuM5Vxcđi ngủ,TjFP8yR7 PeuM5Vxce ởTjFP8yR7 trTjFP8yR7og fòngTjFP8yR7 fdBqđợi anh!

 

Lúc nàyTjFP8yR7 LaTjFP8yR7n LfdBqan PeuM5Vxcmới nPeuM5Vxcở fdBqnụ cườTjFP8yR7i. STjFP8yR7au khPeuM5Vxci LPeuM5Vxcan LafdBqn vPeuM5Vxcề fòngfdBq củfdBqa fdBqanh cảfdBq, tôPeuM5Vxci đếnTjFP8yR7 fòTjFP8yR7ng khfdBqám củafdBq b.sTjFP8yR7ĩ KifdBqm fdBqNhất ThfdBqủ đểTjFP8yR7 mfdBqua thuốcPeuM5Vxc thPeuM5Vxceo fdBqđơn PeuM5Vxccủa b.fdBqsĩ PeuM5VxcThường đãPeuM5Vxc kêPeuM5Vxc. KTjFP8yR7hó fdBqkhăn lfdBqắm mớiPeuM5Vxc thuyếPeuM5Vxct TjFP8yR7fục đcPeuM5Vxc bốPeuM5Vxc PeuM5Vxctôi uốgTjFP8yR7 tTjFP8yR7huốc, xfdBqog xuôPeuM5Vxci tPeuM5Vxcôi fdBqlại ngồiPeuM5Vxc nTjFP8yR7ói chuyPeuM5Vxcện PeuM5Vxcfiếm fdBqvs TjFP8yR7mẹ. CuốifdBq cùgfdBq tôitfdBqrở PeuM5Vxcvề fòngPeuM5Vxc chuPeuM5Vxcẩn TjFP8yR7bị PeuM5Vxcvài chiếcPeuM5Vxc fdBqáo ấm,PeuM5Vxc thấpPeuM5Vxc tfdBqhỏm TjFP8yR7chờ đợiTjFP8yR7 trPeuM5Vxcời tối.TjFP8yR7 PeuM5VxcTôi tPeuM5Vxchầm cầuTjFP8yR7 khấnPeuM5Vxc hàfdBqg trăfdBqm PeuM5Vxchàg nPeuM5Vxcghìn lTjFP8yR7ần TjFP8yR7ở trTjFP8yR7og lòngPeuM5Vxc mPeuM5Vxcong safdBqo anPeuM5Vxch TjFP8yR7cả PeuM5Vxctối nTjFP8yR7ay đừgTjFP8yR7 trTjFP8yR7ở về

 

Chiều tốiPeuM5Vxc fdBqđột nhiênTjFP8yR7 nTjFP8yR7ổi gPeuM5Vxció tTjFP8yR7o, bầTjFP8yR7u trờifdBq sầmPeuM5Vxc sậpPeuM5Vxc fdBqnhư chuTjFP8yR7ẩn bfdBqị đfdBqổ sậpfdBq xuốgfdBq đTjFP8yR7ến nơiTjFP8yR7. MfdBqặc dfdBqù tfdBqhời tiếtfdBq fdBqnày rấtfdBq PeuM5Vxccó lPeuM5Vxcợi cfdBqho việPeuM5Vxcc trốnfdBq chfdBqạy củaPeuM5Vxc tfdBqôi vTjFP8yR7à fdBqLan LaPeuM5Vxcn nhTjFP8yR7ưg tPeuM5Vxcrog PeuM5Vxclòng fdBqtôi PeuM5Vxclại cPeuM5Vxcảm thấyfdBq vPeuM5Vxcô cTjFP8yR7ùg fdBqcăg thẳg.fdBq PeuM5VxcCũg maPeuM5Vxcy lfdBqà PeuM5Vxcăn fdBqcơm tốiPeuM5Vxc fdBqxog màPeuM5Vxc anfdBqhc TjFP8yR7a 3vẫfdBqn chưafdBq TjFP8yR7về, PeuM5Vxcxem TjFP8yR7ra hTjFP8yR7.nai afdBqnh ấyTjFP8yR7 cũfdBqg sẽfdBq kTjFP8yR7o vfdBqề nhà.

 

Tôi TjFP8yR7vs mfdBqẹ PeuM5Vxclặg lẽPeuM5Vxc nfdBqgồi bêPeuM5Vxcn fdBqbố TjFP8yR71 hồifdBq lâPeuM5Vxcu. BốTjFP8yR7 cứPeuM5Vxc TjFP8yR7nhắm mắfdBqt chfdBqẳg nóiPeuM5Vxc TjFP8yR7nửa lờTjFP8yR7i, mẹPeuM5Vxc ủfdBq PeuM5Vxcrủ nPeuM5Vxcgồi fdBqở đầuTjFP8yR7 giườgfdBq cũfdBqg TjFP8yR7chẳg lTjFP8yR7ên tfdBqiếg. KPeuM5Vxco khífdBq fdBqtrog fòngPeuM5Vxc nhỏfdBq vfdBqo cùfdBqg fdBqngột ngTjFP8yR7ạt, nặgfdBq nPeuM5Vxcè. TôifdBq tfdBqhấp PeuM5Vxcthỏm PeuM5Vxcnhìn TjFP8yR7ra ngoàiTjFP8yR7 cửaTjFP8yR7 fdBqsổ, khTjFP8yR7ẽ kTjFP8yR7éo rèmfdBq fdBqcửa nhìnPeuM5Vxcr PeuM5Vxca ngPeuM5Vxcoài. TjFP8yR7Mây mPeuM5Vxcù PeuM5Vxcđã TjFP8yR7che kínPeuM5Vxc nfdBqhựg ngôifdBq safdBqo lấpTjFP8yR7 lánhTjFP8yR7 trfdBqên bầuPeuM5Vxc trờifdBq, fdBqkhoảg sPeuM5Vxcân tPeuM5Vxcrc" nhfdBqà tốifdBq đfdBqen nhưTjFP8yR7 mựTjFP8yR7c, TjFP8yR7tiếg TjFP8yR7gió fdBqbấc gTjFP8yR7ào rítfdBq đầyfdBq tPeuM5Vxche lươg.PeuM5Vxc CTjFP8yR7ả thếPeuM5Vxc giPeuM5Vxcới dườTjFP8yR7g nfdBqhư TjFP8yR7đag PeuM5Vxcchìm trTjFP8yR7og sựfdBq tTjFP8yR7ối tăPeuM5Vxcm fdBqvà lạfdBqnh lẽofdBq. GPeuM5Vxcian nPeuM5Vxchà fTjFP8yR7ía fdBqTây vẫnfdBq sTjFP8yR7aág đènPeuM5Vxc, tPeuM5Vxcôi fdBqbiết LaTjFP8yR7n LaTjFP8yR7n PeuM5Vxcđag ởTjFP8yR7 TjFP8yR7trog fdBqfòng TjFP8yR7sốt TjFP8yR7ruột đợiPeuM5Vxc tôi.

 

Ngoảnh đầTjFP8yR7u lạTjFP8yR7i nhìPeuM5Vxcn bTjFP8yR7ố PeuM5Vxcmẹ, troTjFP8yR7g lòfdBqg TjFP8yR7tôi TjFP8yR7lại wặfdBqn lPeuM5Vxcên PeuM5Vxcnỗi đTjFP8yR7au xóPeuM5Vxct xPeuM5Vxca. giữafdBq cáPeuM5Vxci TjFP8yR7mùa PeuM5Vxcđôg rTjFP8yR7ét TjFP8yR7buốt nPeuM5Vxcày PeuM5Vxctôi fảiTjFP8yR7 từPeuM5Vxc TjFP8yR7bỏ chTjFP8yR7a mẹTjFP8yR7 ởTjFP8yR7 lạifdBq đểPeuM5Vxc dẫnTjFP8yR7 LafdBqn LfdBqan cfdBqao PeuM5Vxcchạy PeuM5Vxcxa TjFP8yR7bay. ThếfdBq nPeuM5Vxchưg tPeuM5Vxcôi lạiTjFP8yR7 kTjFP8yR7o thfdBqể nTjFP8yR7ói TjFP8yR71 lờiPeuM5Vxc fdBqcáo biPeuM5Vxcệt vfdBqs họfdBq, tPeuM5Vxchậm TjFP8yR7chí kTjFP8yR7o TjFP8yR7thể đểPeuM5Vxc họTjFP8yR7 biếtTjFP8yR7. TTjFP8yR7ôi PeuM5Vxcko thfdBqể nàPeuM5Vxco tưfdBqởg tfdBqượg fdBqra đfdBqc tâmfdBq trTjFP8yR7ạg TjFP8yR7của TjFP8yR7họ PeuM5Vxcsau khfdBqi fátPeuM5Vxc TjFP8yR7hiện rTjFP8yR7a tôiTjFP8yR7 PeuM5Vxcvà LPeuM5Vxcan fdBqLan đfdBqã chạyfdBq trốnPeuM5Vxc vTjFP8yR7s nahfdBqu. CfdBqhắc PeuM5Vxcchắn hfdBqọ sẽTjFP8yR7 PeuM5Vxcđau đfdBqớn tộtfdBq độ,TjFP8yR7 chPeuM5Vxcắc chắnfdBq sTjFP8yR7ẽ giậTjFP8yR7n TjFP8yR7dữ mắgfdBq chTjFP8yR7ữi tôifdBq, fdBqbố dTjFP8yR7ẵ tfdBqừg mPeuM5Vxcắg aPeuM5Vxcnh PeuM5Vxccả lTjFP8yR7à súfdBqc sinPeuM5Vxch, còfdBqn tôTjFP8yR7i, fdBqlàm rfdBqa nhựgfdBq chuyệnPeuM5Vxc nàfdBqy fdBqr' tPeuM5Vxcôi cònfdBq chẳgTjFP8yR7 bTjFP8yR7ằg laofdBqì sTjFP8yR7úc sinh.

 

Tôi ởTjFP8yR7 trPeuM5Vxcog TjFP8yR7fòng bốTjFP8yR7 mẹTjFP8yR7 hơnPeuM5Vxc fdBq1 tiếgfdBq đồgfdBq hồ.TjFP8yR7 HPeuM5Vxcình nhưTjFP8yR7 bốTjFP8yR7 tPeuM5Vxcôi đãfdBq ngủfdBq saPeuM5Vxcy fdBqr' nêfdBqn PeuM5Vxcthỉh tfdBqhoảg TjFP8yR7còn fáfdBqt PeuM5Vxcra tiếgfdBq ngTjFP8yR7áy kTjFP8yR7he khẽPeuM5Vxc. MTjFP8yR7ẹ TjFP8yR7tôi cũgfdBq bắtfdBq đầTjFP8yR7u buồfdBqn PeuM5Vxcngủ,giục tTjFP8yR7ôi vPeuM5Vxcề fòTjFP8yR7ng nPeuM5Vxcgỉ ngơTjFP8yR7i. LúfdBqc tiTjFP8yR7ễn tTjFP8yR7ôi rPeuM5Vxca fdBqcửa, mẹfdBq chẳfdBqg nófdBqi chẳgTjFP8yR7 rằg,fdBq chỉTjFP8yR7 TjFP8yR7nhét vàPeuM5Vxco tfdBqúi fdBqtôi fdBq1 cáiPeuM5Vxc túiTjFP8yR7 nhỏPeuM5Vxc safdBqu PeuM5Vxcđó đẩyPeuM5Vxc tTjFP8yR7ôi rPeuM5Vxca PeuM5Vxcngoài cfdBqửa vàPeuM5Vxc PeuM5Vxccài thePeuM5Vxcn cửTjFP8yR7a lại.

 

Trở vềfdBq fòngPeuM5Vxc, tPeuM5Vxcôi vộTjFP8yR7i vagTjFP8yR72 bậtfdBq đèn,TjFP8yR7 lấPeuM5Vxcy TjFP8yR7cái túPeuM5Vxci nhỏTjFP8yR7 mPeuM5Vxcẹ vPeuM5Vxcừa TjFP8yR7dúi fdBqcho tPeuM5Vxcôi raTjFP8yR7xem, fdBqbên trPeuM5Vxcog làPeuM5Vxc PeuM5Vxc1 xfdBqấp nhựgfdBq fdBqtờ fdBqtiền lfdBqẻ cũ:PeuM5Vxc 1TjFP8yR700, PeuM5Vxc50, 1TjFP8yR70, fdBq5, 2PeuM5Vxc, fdBq1 tệPeuM5Vxc.. đâTjFP8yR7y PeuM5Vxcchính alPeuM5Vxc2 sPeuM5Vxcố tPeuM5Vxciền mPeuM5Vxcẹ tífdBqch PeuM5Vxccóp hàPeuM5Vxcng ngày.

 

Nhìn thấyPeuM5Vxc xấpTjFP8yR7 tiềnfdBq fdBqlẻ nTjFP8yR7ày bỗngfdBq nhiênTjFP8yR7 fdBqnc" mắtfdBq tTjFP8yR7ôi lfdBqại tuôfdBqn TjFP8yR7rơi, TTjFP8yR7ôi hiểfdBqu nPeuM5Vxcgay rTjFP8yR7a ýPeuM5Vxc fdBqcủa mfdBqẹ, fdBqhoá rTjFP8yR7a PeuM5Vxcmẹ TjFP8yR7đã fPeuM5Vxcát PeuM5Vxchiện fdBqra chTjFP8yR7uyện tôifdBq vPeuM5Vxcà LafdBqn LaTjFP8yR7n cPeuM5Vxchuẩn bịPeuM5Vxc bfdBqỏ PeuM5Vxctrốn, thếPeuM5Vxc nêTjFP8yR7n PeuM5Vxcmẹ PeuM5Vxcmới TjFP8yR7đem PeuM5Vxctất cảPeuM5Vxc sốfdBq tTjFP8yR7iền fdBqmà TjFP8yR7mẹ tTjFP8yR7ích luỹfdBq đcTjFP8yR7 léfdBqn lúPeuM5Vxct đưTjFP8yR7a cPeuM5Vxcho tôiPeuM5Vxc TjFP8yR7vì sợPeuM5Vxc tPeuM5Vxcôi xTjFP8yR7a nTjFP8yR7ah2 fdBqk PeuM5Vxccó tiềnTjFP8yR7 tiêuPeuM5Vxc. PeuM5VxcChính túfdBqi tTjFP8yR7iền nfdBqày đãfdBq tPeuM5Vxcrở thPeuM5Vxcành vịTjFP8yR7 cứuTjFP8yR7 tinfdBqh PeuM5Vxccủa tôiPeuM5Vxc TjFP8yR7trong nhữgTjFP8yR7 tPeuM5Vxchag1 ngàPeuM5Vxcy trốnTjFP8yR7 chTjFP8yR7ạy sfdBqau nàyTjFP8yR7 TjFP8yR7( còTjFP8yR7n cóTjFP8yR7 fdBq1 chTjFP8yR7uyện nữPeuM5Vxca mãPeuM5Vxci đếnPeuM5Vxc sPeuM5Vxcau khfdBqi PeuM5Vxcbố tTjFP8yR7ôi qPeuM5Vxca đờTjFP8yR7i mTjFP8yR7ẹ mfdBqới nóTjFP8yR7i vPeuM5Vxcs tTjFP8yR7ôi, sPeuM5Vxcố tifdBqền fdBq2.000 tfdBqệ mfdBqà mẹTjFP8yR7 đưafdBq cTjFP8yR7ho tôiTjFP8yR7 đểTjFP8yR7 đTjFP8yR7i mờfdBqi TjFP8yR7b.sĩ ThườngTjFP8yR7 đếnTjFP8yR7 kfdBqhám bệnhfdBq chfdBqo bốTjFP8yR7 tôTjFP8yR7i hTjFP8yR7ồi safdBqg1 làTjFP8yR7 fdBqdo bốfdBq bảoTjFP8yR7 mẹPeuM5Vxc đưafdBq chfdBqo tôi.PeuM5Vxc TjFP8yR7Bố cfdBqũg hiểuTjFP8yR7 đPeuM5Vxcc tâTjFP8yR7m tưfdBq cPeuM5Vxcũa tôTjFP8yR7i nêfdBqn TjFP8yR7đã âfdBqm PeuM5Vxcthầm giTjFP8yR7úp đỡ)

 

Tôi cTjFP8yR7hờ đợiTjFP8yR7 trfdBqog tfdBqhấp thỏmTjFP8yR7 TjFP8yR7và lfdBqo âuPeuM5Vxc, mfdBqãi mớiTjFP8yR7 PeuM5Vxcđến nửaTjFP8yR7 đêmPeuM5Vxc, fdBqnhân lúcPeuM5Vxc đêmTjFP8yR7 khuyfdBqa PeuM5Vxcthanh vắg,PeuM5Vxc tPeuM5Vxcôi chạyPeuM5Vxc saPeuM5Vxcg gPeuM5Vxcọi fdBqLan fdBqLan, PeuM5VxcTrc" kfdBqhi điTjFP8yR7, tPeuM5Vxcôi ncTjFP8yR7" mPeuM5Vxcắt TjFP8yR7lưg trPeuM5Vxcòg wTjFP8yR7ì trcfdBq" cửaPeuM5Vxc gPeuM5Vxcian fdBqnhà củaTjFP8yR7 bốTjFP8yR7 fdBqmẹ, dậPeuM5Vxcp đầuTjFP8yR7 cúfdBqi lạyPeuM5Vxc fdBqbố PeuM5Vxcmẹ troPeuM5Vxcg tâTjFP8yR7m trạgPeuM5Vxc PeuM5Vxchết sPeuM5Vxcức nặgTjFP8yR7 nềfdBq. STjFP8yR7au PeuM5Vxcđó tôiPeuM5Vxc PeuM5Vxckéo LfdBqan LTjFP8yR7an PeuM5Vxcra khỏiTjFP8yR7 cửafdBq rfdBq' PeuM5Vxcnhanh cPeuM5Vxchóg biếnPeuM5Vxc fdBqmất troPeuM5Vxcg màTjFP8yR7n đêm...