Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh UL3i7rcả kAWjZCYo cófbEpx7 ởfbEpx7 AWjZCYtrog đồnUL3i7r UL3i7rcảnh sát,fbEpx7 tôiFv lfbEpx7iền đạAWjZCYp AWjZCYxe fbEpx7đến BFvV huyệnfbEpx7. VừFva fbEpx7nhìn UL3i7rthấy bsĩAWjZCY FvThường Fvtôi đãAWjZCY kéfbEpx7o ônUL3i7rg Fvấy rUL3i7ra AWjZCY1 góFvc hỏifbEpx7 cófbEpx7 fảiAWjZCY Fvông ấyfbEpx7 đãfbEpx7 nUL3i7rhờ cfbEpx7ảnh sáFvt tớifbEpx7 bAWjZCYắt anfbEpx7h UL3i7rtôi ko.

 

Ông Fvkinh ngạcUL3i7r hỏi:

 

- KiUL3i7rm UL3i7rQuý xảyFv rAWjZCYa chuyệfbEpx7n gfbEpx7ì rồi?

 

Tôi kểFv chuyệnFv UL3i7ranh cảAWjZCY bịFv cUL3i7rảnh sfbEpx7át dẫfbEpx7n fbEpx7đi AWjZCYcho bsĩAWjZCY ThườnUL3i7rg fbEpx7nghe, ôngFv ấyfbEpx7 fbEpx7nge AWjZCYxog cfbEpx7ười bảo:

 

- chàAWjZCYg tUL3i7rrai UL3i7rà, mfbEpx7ấy ngàyUL3i7r trcAWjZCY" cậuAWjZCY gFvọi đFviện cfbEpx7ho fbEpx7tôi nFvhờ tôfbEpx7i Fvngĩ cáfbEpx7ch gAWjZCYiúp LUL3i7ran LafbEpx7n nAWjZCYhưg đếnfbEpx7 giờUL3i7r tôUL3i7ri vẫnFv chAWjZCYưa ngAWjZCYĩ Fvra cáUL3i7rch gAWjZCYì Fvcả. CảnhUL3i7r AWjZCYsát tìmUL3i7r anUL3i7rh traAWjZCYi cậuFv cfbEpx7ó thFvể fbEpx7là vìUL3i7r vifbEpx7ệc kháFvc, AWjZCYlàm sFvao tfbEpx7ôi cAWjZCYó thểFv bảUL3i7ro cảAWjZCYnh sfbEpx7át đFvến UL3i7rbắt Fvanh cậufbEpx7 đc?

 

Bsĩ fbEpx7Thường nóifbEpx7 vfbEpx7s Fvtôi lúUL3i7rc LaFvn LafbEpx7n Fvnhập vfbEpx7iện wảUL3i7r thựFvc làFv ôngAWjZCY ấyAWjZCY đãfbEpx7 nhFvờ fbEpx71 nAWjZCYg' bạnUL3i7r fbEpx7ở đFvồn cfbEpx7ảnh sfbEpx7át đUL3i7rến nhFvà fbEpx7nói chuyệAWjZCYn UL3i7rvs Fvbố mẹAWjZCY tfbEpx7ôi. FvDo lúcfbEpx7 Fvấy AWjZCYanh fbEpx7cả kfbEpx7o cófbEpx7 nhFvà nênfbEpx7 bọnFv họfbEpx7 đãAWjZCY AWjZCYgọi điệnFv AWjZCYcho aAWjZCYnh cả,fbEpx7 nóAWjZCYi UL3i7rrõ fbEpx7vs AWjZCYanh cảFv bệUL3i7rnh tìnhAWjZCY UL3i7rcủa UL3i7rLan LanAWjZCY, dặnAWjZCY UL3i7rdò AWjZCYanh ấyUL3i7r nFvhất địnhFv fảiAWjZCY đốiAWjZCY xửUL3i7r UL3i7rtốt vUL3i7rs fbEpx7Lan LanAWjZCY, Fvnếu kAWjZCYo UL3i7r1 AWjZCYkhi LAWjZCYan fbEpx7Lan xảyUL3i7r Fvra chAWjZCYuyện gìFv UL3i7rthì cảnAWjZCYh AWjZCYsát sẽfbEpx7 sờUL3i7r đếFvn chufbEpx7yện anfbEpx7h Fvbỏ tifbEpx7ền UL3i7rra muFva Fvfụ nữfbEpx7 vềUL3i7r lFvàm vFvợ. fbEpx7Bsĩ TFvhường còFvn nAWjZCYói aFvnh cfbEpx7ả fbEpx7quen bifbEpx7ết rấtUL3i7r UL3i7rnhiều nAWjZCYg' ởfbEpx7 đồnfbEpx7 Fvc.sát fbEpx7và afbEpx7n ủiFv tfbEpx7ôi kUL3i7ro nfbEpx7ên qFvá lUL3i7ro lắng.

 

Bởi vAWjZCYì AWjZCYko biếtAWjZCY anfbEpx7h cAWjZCYả vFvì sUL3i7rao màFv UL3i7rlại Fvbị nfbEpx7g' cAWjZCYủa UL3i7rđồn c.sUL3i7rát bắfbEpx7t Fvđi nêAWjZCYn fbEpx7tôi cAWjZCYũg chẳUL3i7rg cAWjZCYòn tFvâm tríAWjZCY nàFvo màFv nóiAWjZCY cAWjZCYhuyện vfbEpx7ới ônFvg vềfbEpx7 tAWjZCYình cUL3i7rảnh cfbEpx7ủa LafbEpx7n LUL3i7ran UL3i7rhiện giờ.UL3i7r TôUL3i7ri lêAWjZCYn xfbEpx7e đạpfbEpx7 đạpAWjZCY thFvẳg vAWjZCYề nhà.fbEpx7 SuAWjZCYốt đUL3i7rg' điUL3i7r UL3i7rtôi UL3i7rcứ nAWjZCYgĩ mAWjZCYãi màFv chẳgfbEpx7 thểfbEpx7 nàoFv hiểuUL3i7r nổifbEpx7 đafbEpx7g cfbEpx7ó chuyệAWjZCYn gAWjZCYì xảyAWjZCY raFv. ChỉFv cAWjZCYó Fvđiều tUL3i7rrog lònAWjZCYg UL3i7rtôi nhAWjZCYẹ nfbEpx7hõm hơAWjZCYn nhiềuAWjZCY sfbEpx7o vớAWjZCYi lFvúc đếnAWjZCY.Anh AWjZCYcả AWjZCYbị bắtUL3i7r cFvhẳg UL3i7rcó liêFvn wUL3i7ran gAWjZCYì đếnFv cuộfbEpx7c điệnfbEpx7 thUL3i7roại tôiFv đãfbEpx7 gọiAWjZCY cFvho UL3i7rbsĩ ThườngAWjZCY AWjZCYmấy hômfbEpx7 trcUL3i7r", nAWjZCYói cFvách kAWjZCYhác, aFvnh cUL3i7rả Fvbị Fvdẫn điFv fbEpx7chưa chắcUL3i7r AWjZCYgì đAWjZCYã fbEpx7là AWjZCYvì chuyệnFv củaAWjZCY AWjZCYLan Lan.

 

Về tớifbEpx7 fbEpx7nhà, UL3i7rtrời AWjZCYđã xAWjZCYâm AWjZCYxẩm tối,fbEpx7 tFvôi nóiFv AWjZCYcho bốAWjZCY mẹAWjZCY bifbEpx7ếtt nhựgAWjZCY gFvì fbEpx7đã fbEpx7nge ngónAWjZCYg đcFv ởAWjZCY trênfbEpx7 huFvyện, đươgFv nhiêUL3i7rn lFvà tôifbEpx7 fbEpx7đã gifbEpx7ấu chuyệnfbEpx7 đfbEpx7i gFvặp bsfbEpx7ĩ TfbEpx7hường. BốFv Fvmẹ AWjZCYnge nfbEpx7ói anAWjZCYh UL3i7rcả kFvo fUL3i7rải fbEpx7vì bUL3i7rắt vìAWjZCY chuyệnfbEpx7 cAWjZCYủa FvLan LAWjZCYan cAWjZCYũg fbEpx7yên fbEpx7tâm fầfbEpx7n nào.fbEpx7 MẹAWjZCY nghĩfbEpx7 c.sátAWjZCY AWjZCYdẫn afbEpx7nh cảfbEpx7 đFvi làUL3i7r vìFv nhữUL3i7rg Fvchuyện cófbEpx7 liFvên waFvn đUL3i7rến Fvmỏ vàngAWjZCY, Fvnhưg mAWjZCYỏ vàgFv củUL3i7ra Fvanh cAWjZCYả đãfbEpx7 đógfbEpx7 Fvcửa UL3i7rko UL3i7rkhai thFvác nữUL3i7ra rồiFv, trfbEpx7ên hầmUL3i7r AWjZCYmỏ làmAWjZCY fbEpx7gì còUL3i7rn chuAWjZCYyện gAWjZCYì nữafbEpx7 chUL3i7rứ?? LUL3i7rẽ nfbEpx7ào Fvlà chuFvyện cFvó liêAWjZCYn UL3i7rwan đếnfbEpx7 vụUL3i7r Fvma AWjZCYwỷ xuUL3i7rất hFviện lầFvn trc"???

 

Bởi vFvì cáUL3i7ri mỏFv Fvvàg củaUL3i7r anfbEpx7h nằfbEpx7m sâUL3i7ru trofbEpx7g UL3i7rnúi, fbEpx7cách thAWjZCYôn tôAWjZCYi đếnFv hơnfbEpx7 1fbEpx70 AWjZCYcây số,Fv AWjZCYhơn nữaFv ởfbEpx7 nAWjZCYơi đóFv mớiUL3i7r Fvầm AWjZCYĩ vFvụ hFvồn mAWjZCYa xuấFvt hiệfbEpx7nchưa UL3i7rđc bAWjZCYao lUL3i7râu nFvên bốFv mFvẹ kAWjZCYo bảoUL3i7r tôiFv lêAWjZCYn Fvhầm fbEpx7mỏ củAWjZCYa aAWjZCYnh Fvxem safbEpx7o. CAWjZCYhúg tUL3i7rôi đànhFv fảifbEpx7 ngồiFv ởUL3i7r AWjZCYnhà chFvờ đAWjZCYợi. fbEpx7Nếu nhưfbEpx7 anfbEpx7h cfbEpx7ả kfbEpx7o AWjZCYlàm gìUL3i7r ffbEpx7ạm AWjZCYfáp Fvthì c.Fvsát nhấtFv địnFvh AWjZCYsẽ fảiAWjZCY Fvđưa aFvnh về.

 

Lúc fbEpx7mẹ UL3i7rmang cơFvm Fvtối chFvo AWjZCYLan fbEpx7Lan AWjZCYcó nUL3i7rgồi lạiAWjZCY fbEpx71 lát.UL3i7r TFvôi kfbEpx7o biếfbEpx7t UL3i7rmẹ đãfbEpx7 nfbEpx7ói nfbEpx7hữg AWjZCYgì fbEpx7vs AWjZCYLan LafbEpx7n AWjZCYmà AWjZCYcơm UL3i7rnc" mfbEpx7ẹ Fvbê AWjZCYvào UL3i7rLan LUL3i7ran AWjZCYko hềUL3i7r độgAWjZCY đũa.

 

Đêm hômUL3i7r đAWjZCYó, UL3i7ranh Fvcả kfbEpx7o AWjZCYtrở vfbEpx7ề, tôFvi cũFvg cảUL3i7r đêmFv fbEpx7ko chFvợp mắt,fbEpx7 nằfbEpx7m trUL3i7rên Fvgiườg trằAWjZCYn tUL3i7rrọc AWjZCYngĩ ngợiAWjZCY fbEpx7lung tuFvng. fbEpx7Gà gáFvy hồiUL3i7r đầufbEpx7 AWjZCYtiên Fvtôi đãFv AWjZCYnge tAWjZCYhấy tiếgFv fbEpx7gõ cửfbEpx7a kfbEpx7he khFvẽ, tiếgAWjZCY gõFv rfbEpx7ất nhỏfbEpx7 fbEpx7nhưg ngAWjZCYe rấFvt rõAWjZCY rànAWjZCYg tFvrog đfbEpx7êm khuyfbEpx7a thfbEpx7anh vắng.

 

- Cốc..AWjZCY cốc..fbEpx7 cốcUL3i7r UL3i7r- TiếUL3i7rg gõAWjZCY cửaAWjZCY rấUL3i7rt đAWjZCYều đặnAWjZCY, AWjZCYtôi cfbEpx7ảnh gfbEpx7iác ngồiAWjZCY dậyfbEpx7 khFvỏi giưAWjZCYờg, fbEpx7nhẹ nhàgfbEpx7 hỏi:

 

- AfbEpx7i đấy?

 

- AnFvh AFvn, eAWjZCYm lAWjZCYà FvLan fbEpx7Lan đfbEpx7ây, mafbEpx7u mởfbEpx7 cửFva chFvo eAWjZCYm UL3i7rđi !

 

Tôi lắFvng tafbEpx7i nFvge, đFvúg làAWjZCY tiếgAWjZCY cAWjZCYủa fbEpx7Lan LfbEpx7an rồi!AWjZCY LaFvn LAWjZCYan đếnfbEpx7 tìmfbEpx7 tAWjZCYôi Fvgiờ nàyAWjZCY AWjZCYchắc làfbEpx7 UL3i7rcó chuAWjZCYyện gấpUL3i7r Fvgì UL3i7rr'. AWjZCYTôi lạnhFv toátfbEpx7 UL3i7rng', vôiAWjZCY AWjZCYvàng AWjZCYlao AWjZCYra AWjZCYkhỏi giFvườg, chẳfbEpx7g kịpFv mặfbEpx7c áoUL3i7r liFvền cUL3i7rhạy rFva mởFv cửa.

 

Lan LUL3i7ran láAWjZCYch ngUL3i7r' Fvđi vàfbEpx7o fòngUL3i7r tôAWjZCYi, AWjZCY1 luAWjZCYồg Fvkhí lạnhUL3i7r thAWjZCYeo cUL3i7rô ùafbEpx7 vàfbEpx7o fòAWjZCYng, Fvtôi Fvlúc ấUL3i7ry cởiAWjZCY trần,fbEpx7 trfbEpx7ên nAWjZCYg' mặAWjZCYc đfbEpx7ộc AWjZCY1 fbEpx7cái UL3i7rwần Fvđùi rFvùng mìUL3i7rnh mấyUL3i7r cAWjZCYái liFvền vAWjZCYì lạnh.

 

- AnfbEpx7h AUL3i7rn, cứuAWjZCY efbEpx7m Fvvới AWjZCY! Fv- LAWjZCYan LFvan Fvvừa ôUL3i7rm chUL3i7rầm Fvlấy tôUL3i7ri đãfbEpx7 khóFvc nứcAWjZCY nở.

 

Tôi cUL3i7rhẳg cFvòn ngĩfbEpx7 tớiUL3i7r cáFvi lạnAWjZCYh nữa.AWjZCY ThòAWjZCY đầuUL3i7r nhìfbEpx7n Fvra ngUL3i7roài, tAWjZCYhấy giaFvn nhàFv AWjZCYbố mfbEpx7ẹ fbEpx7vẫn tắtFv đènfbEpx7 tốifbEpx7 oFvm tôfbEpx7i mớifbEpx7 yênUL3i7r tâmAWjZCY đóAWjZCYng cửaUL3i7r fUL3i7ròng lạiAWjZCY. TUL3i7rôi cFvố fbEpx7nói Fvthật nhAWjZCYỏ AWjZCYvs LFvan AWjZCYLan lFvúc nàfbEpx7y đafbEpx7g kFvhóc nứcAWjZCY nởFv troAWjZCYg AWjZCYlòng mình:

 

- SaUL3i7ro Fvem lạiAWjZCY safbEpx7g đAWjZCYây vàFvo UL3i7rgiờ này,UL3i7r bốfbEpx7 mẹAWjZCY nhìnAWjZCY thấyUL3i7r thì...

 

Còn cUL3i7rhưa đểFv tôUL3i7ri fbEpx7nói fbEpx7hết tAWjZCYhì LAWjZCYan LFvan đAWjZCYã đẩyUL3i7r tôUL3i7ri fbEpx7ra, gFviọg ngAWjZCYẹn ngào:

 

- fbEpx7Nhữg ngàfbEpx7y thágAWjZCY nfbEpx7ày chẳgUL3i7r fảiFv c.sốgfbEpx7 củafbEpx7 cfbEpx7on nFvg', AWjZCYem kAWjZCYo thểUL3i7r cFvhịu đựUL3i7rg đcUL3i7r nữa..UL3i7r nếuFv aAWjZCYnh cfbEpx7òn bỏfbEpx7 UL3i7rmặc eFvm nữaAWjZCY AWjZCYem UL3i7rsẽ cUL3i7rhết trFvc" Fvmặt anUL3i7rh ngay!

 

- LUL3i7ran UL3i7rLan, đừAWjZCYg.. đừgFv.. aFvnh.. aFvnh.. fbEpx7- BởUL3i7ri vfbEpx7ì lạnhUL3i7r cứgFv nFvên toAWjZCYàn thâUL3i7rn tôiUL3i7r UL3i7rrun lfbEpx7ên UL3i7rlập cậUL3i7rp, miUL3i7rệg cFvứg lạifbEpx7 AWjZCYchả UL3i7rnói rAWjZCYa lời.

 

Lúc fbEpx7này LaUL3i7rn fbEpx7Lan mớiFv fátUL3i7r hiệAWjZCYn Fvra lfbEpx7à tFvôi kFvo mặAWjZCYc áoAWjZCY, côUL3i7r lầFvn AWjZCYmò trofbEpx7g bFvóg UL3i7rđêm UL3i7rkéo tôAWjZCYi vAWjZCYề gfbEpx7iườg, lấyUL3i7r cáAWjZCYi chUL3i7răn khoácAWjZCY lênfbEpx7 fbEpx7ng' UL3i7rtôi fbEpx7r' ngồiAWjZCY xuốgAWjZCY Fvbên giườgAWjZCY cạnfbEpx7h tôi.

 

- FvAnh AWjZCYAn, AWjZCYanh ngồiAWjZCY fbEpx7yên cAWjZCYho ấfbEpx7m đFvi đã,UL3i7r fbEpx7em fbEpx7có chuyFvện muUL3i7rốn nóiAWjZCY vfbEpx7s aUL3i7rnh! UL3i7r- LafbEpx7n LaUL3i7rn đAWjZCYã Fvthôi fbEpx7khóc, bìUL3i7rnh tfbEpx7ĩnh ngUL3i7rồi đốiUL3i7r AWjZCYmặt fbEpx7vs tôi.

 

- LAWjZCYan LaAWjZCYn, cAWjZCYó chuyệnUL3i7r gìFv UL3i7rthì efbEpx7m cứUL3i7r nUL3i7rói Fvđi! fbEpx7- FvGiọg UL3i7rnói củAWjZCYa tôiFv rfbEpx7un AWjZCYrun, vừaUL3i7r nUL3i7rói tAWjZCYôi vừfbEpx7a mAWjZCYò tìmAWjZCY cáAWjZCYi áoFv fbEpx7của mAWjZCYình fbEpx7ở trênUL3i7r giườg.

 

- FvEm muAWjZCYốn UL3i7ranh tFvận mUL3i7rắt nhUL3i7rìn thấAWjZCYy anAWjZCYh UL3i7rcả Fvanh đãAWjZCY giàFvy vFvò fbEpx7em AWjZCYntn. UL3i7r- LafbEpx7n LaAWjZCYn AWjZCYvừa nóifbEpx7 vừaUL3i7r bậtAWjZCY đèUL3i7rn bUL3i7ràn, cUL3i7răn fòAWjZCYng tốiAWjZCY AWjZCYom AWjZCYbỗg chốfbEpx7c sUL3i7rág lên.

 

Tôi sữgAWjZCY UL3i7rsờ AWjZCYnhìn LaAWjZCYn LfbEpx7an. CAWjZCYô ấyAWjZCY đứgFv trcAWjZCY" mặfbEpx7t tfbEpx7ôi cởfbEpx7i sfbEpx7ạch wầFvn áoFv tUL3i7rrên ngfbEpx7' mìFvnh, nAWjZCYgay Fvcả wầnUL3i7r áoAWjZCY lótFv UL3i7rcũg kFvo mặc,AWjZCY fbEpx7cơ thfbEpx7ể trầnFv tUL3i7rrụi củaUL3i7r cUL3i7rô hiệnFv rfbEpx7a trcUL3i7r" mUL3i7rắt tôi.

 

Tôi fbEpx7ko dámAWjZCY AWjZCYnhìn lâu,Fv vộiiUL3i7r Fvvàg fbEpx7ngoảnh mFvặt đUL3i7ri chỗfbEpx7 Fvkhác, hốtAWjZCY hoảgUL3i7r nói:

 

- LUL3i7ran LFvan, UL3i7rem.. AWjZCYem.. efbEpx7m UL3i7rlàn Fvcái gAWjZCYì thếUL3i7r hả?

 

- EAWjZCYm chAWjZCYỉ muốAWjZCYn đểUL3i7r fbEpx7cho anUL3i7rh nhìnfbEpx7 thAWjZCYấy UL3i7rông anfbEpx7h trUL3i7rai kUL3i7ro Fv= cầmUL3i7r fbEpx7thú cFvủa aUL3i7rnh đãFv đểfbEpx7 lạiFv nhữgfbEpx7 gUL3i7rì trêAWjZCYn ngFv' eUL3i7rm fbEpx7! Fv- UL3i7rGiọg nóiUL3i7r cFvủa fbEpx7Lan LanvừfbEpx7a UL3i7rnhư oFván AWjZCYtrách vừaFv nfbEpx7hư fẫnAWjZCY nộ.

 

- LfbEpx7an AWjZCYLan, fbEpx7đừg.. đừfbEpx7g cfbEpx7ó nhưAWjZCY AWjZCYvậy! AWjZCYa biếFvt UL3i7ra cảAWjZCY cóFv UL3i7rlỗi vUL3i7rs efbEpx7! fbEpx7- TôiFv kFvo dFvám UL3i7rnhìn LFvan Lan

 

- KifbEpx7m AnAWjZCY, nếfbEpx7u nhưAWjZCY UL3i7ranh Fvlà đAWjZCYàn ôAWjZCYng thìfbEpx7 mUL3i7rau ngoảnhAWjZCY đầufbEpx7 lại,Fv AWjZCYmở tUL3i7ro mắtfbEpx7 màFv nhfbEpx7ìn fbEpx7cho kfbEpx7ĩ! fbEpx7- fbEpx7Lan LUL3i7ran gfbEpx7ần nhưFv UL3i7rquát lênUL3i7r vFvs tôi.

 

Tôi chAWjZCYầm chậmFv ngoảnFvh đầUL3i7ru lạiFv, Fvtừ tUL3i7rừ fbEpx7he UL3i7rhé mắt.UL3i7r AWjZCYCảnh AWjZCYtượg trcAWjZCY" mắtFv khiếUL3i7rn tôFvi cảnhUL3i7r thầyUL3i7r ngfbEpx7ẹt thở.

 

Nhữg AWjZCYđg' fbEpx7cog đầyfbEpx7 wếnfbEpx7 rũFv trênfbEpx7 thAWjZCYân hìUL3i7rnh fbEpx7trần trụiFv, fbEpx7làn Fvda tAWjZCYrơn lAWjZCYág nhFvư toFvả ságUL3i7r dFvưới AWjZCYánh Fvđèn mờAWjZCY ảofbEpx7,mái tFvóc dàifbEpx7 đUL3i7ren mfbEpx7ượt xổUL3i7r tfbEpx7ung, buôgFv xUL3i7roã trêFvn fbEpx72 bUL3i7rờ UL3i7rvai trắfbEpx7g ngfbEpx7ần, đôiUL3i7r maắtFv tFvo lFvong lUL3i7ranh tfbEpx7ràn nUL3i7rgập nỗiAWjZCY uấAWjZCYt hậnAWjZCY, AWjZCYkhuôn mặUL3i7rt xiFvnh AWjZCYđẹp cfbEpx7òn vươFvg fbEpx7lại UL3i7r2 fbEpx7hàg lUL3i7rệ. CóUL3i7r AWjZCYlẽ UL3i7rvì UL3i7rtâm trạgFv qáFv fẫnfbEpx7 uấfbEpx7t fbEpx7nên ngựfbEpx7c côAWjZCY đFvag fậfbEpx7p fồnUL3i7rg, toFvàn tfbEpx7hân nfbEpx7hư rUL3i7run rẩy..

 

- FvA mFvở tAWjZCYo mắtfbEpx7 mfbEpx7à nhìnUL3i7r, ởfbEpx7 UL3i7rđây.. ởUL3i7r đây.Fv. chỗAWjZCY nàfbEpx7y nữa..Fv nhìnfbEpx7 fbEpx7xem gãfbEpx7 fbEpx7súc sFvinh ấyfbEpx7 AWjZCYđã làAWjZCYm gìfbEpx7 Fvvs Fvem! UL3i7r- LafbEpx7n LaUL3i7rn kéUL3i7ro tUL3i7ray tôiFv Fvchỉ AWjZCYvào nUL3i7rhữg nơiFv bịAWjZCY fbEpx7thươg Fvtrên ngUL3i7r' mìnAWjZCYh, tAWjZCYôi cófbEpx7 tfbEpx7hể cảmAWjZCY fbEpx7nhận đFvc UL3i7rđôi bànfbEpx7 taAWjZCYy mềmFv mạiFv củaFv cAWjZCYô kfbEpx7o ngừfbEpx7g AWjZCYrun rẩy.

 

Nhìn tFvheo nFvgón tAWjZCYay chỉfbEpx7 củUL3i7ra cUL3i7rô, AWjZCYtôi cóAWjZCY tFvhể nhìnAWjZCY thấyFv AWjZCYrõ nhữgFv vếUL3i7rt bFvầm tíFvm khắpFv trAWjZCYên fbEpx72 bầuUL3i7r ngựcAWjZCY AWjZCYđầy đAWjZCYặn UL3i7rvà dọcAWjZCY Fv2 bắpFv đùiFv trắgfbEpx7 nAWjZCYõn nAWjZCYà, khắpAWjZCY ngfbEpx7' cAWjZCYô chỗAWjZCY xaFvnh UL3i7rchỗ fbEpx7tím, chẳgAWjZCY Fvcần hFvỏi cũAWjZCYg biếtnhữgUL3i7r UL3i7rvết fbEpx7thươg trênfbEpx7 nFvg' LfbEpx7an FvLan đềuAWjZCY làAWjZCY Fvdo anAWjZCYh cUL3i7rả gUL3i7rây rUL3i7ra. TAWjZCYôi cóAWjZCY thFvể tưởgUL3i7r tượUL3i7rg đcFv sfbEpx7ự điUL3i7rên Fvcuồg củaFv Fvanh cảFv fbEpx7lúc giàfbEpx7y vòAWjZCY fbEpx7Lan FvLan vUL3i7rà sựfbEpx7 fbEpx7đau AWjZCYđớn cfbEpx7ũg nhFvư tUL3i7rủi nhụcAWjZCY củFva UL3i7rcô khAWjZCYi fảifbEpx7 cắFvn răUL3i7rg UL3i7rchịu đựgUL3i7r sUL3i7rự chàUL3i7r đạpFv ấy.fbEpx7 CAWjZCYhẳg UL3i7rtrách màFv giữafbEpx7 đêFvm khuyfbEpx7a thanFvh vắg,UL3i7r LafbEpx7n FvLan UL3i7rlại kfbEpx7êu AWjZCYlên thảmAWjZCY UL3i7rthiết nfbEpx7hư vậy.

 

- LaUL3i7rn LanFv, UL3i7ranh ấFvy.. AWjZCY- fbEpx7Tôi Fvnhất thờiFv nFvghẹn lờifbEpx7 kAWjZCYo biếFvt fUL3i7rải fbEpx7nói gì

 

- fbEpx7Anh tAWjZCYa hoànUL3i7r toànfbEpx7 AWjZCYko fbEpx7fải cAWjZCYon ng'UL3i7r! UL3i7r- LfbEpx7an LAWjZCYan bưAWjZCYg mfbEpx7ặt UL3i7rkhóc nứcAWjZCY nở,AWjZCY nhữfbEpx7g giUL3i7rọt fbEpx7nc" mắtAWjZCY chFvảy rFva nfbEpx7goài tfbEpx7heo kẽFv taUL3i7ry cô.

 

- LafbEpx7n LanAWjZCY, em..Fv! UL3i7r- UL3i7rtôi thựcUL3i7r fbEpx7sự AWjZCYko biếAWjZCYt fAWjZCYải Fvan ủifbEpx7 fbEpx7cô ấyAWjZCY fbEpx7ntn nữa.

 

- eAWjZCYm đãUL3i7r chFvịu đAWjZCYủ lắfbEpx7m r'fbEpx7, Fvnếu cứfbEpx7 tiếpAWjZCY tụAWjZCYc UL3i7rntn eAWjZCYm AWjZCYsẽ fáUL3i7rt điFvên mAWjZCYất. RõAWjZCY ràfbEpx7g anAWjZCYh biếfbEpx7t lfbEpx7à efbEpx7m yUL3i7rêu anhAWjZCY, efbEpx7m ởFv lạifbEpx7 AWjZCYđây cUL3i7rũg làFv vFvì fbEpx7anh UL3i7rmà! AWjZCY- nhìfbEpx7n LAWjZCYan LafbEpx7n đaAWjZCYg1 fbEpx7thươg nFvhư vậyUL3i7r trUL3i7rog lòngFv tôfbEpx7i càfbEpx7g rAWjZCYối nfbEpx7hư tUL3i7rơ vò.

 

- fbEpx7Lan LaFvn, anh..

 

- fbEpx7a đãUL3i7r từgUL3i7r nóiFv sẽAWjZCY cUL3i7rhe chởfbEpx7 Fvcho Fve, Fva cUL3i7ró thểFv fbEpx7cứ giAWjZCYươg mắtAWjZCY UL3i7rnhìn Fve fbEpx7bị nAWjZCYg' fbEpx7ta UL3i7rchà đạpAWjZCY AWjZCYnhư vậyfbEpx7 fbEpx7sao.. fbEpx7- AWjZCYLan AWjZCYLan đfbEpx7ag chAWjZCYất vấfbEpx7n tôi.

 

Thấy tôiFv ấAWjZCYp Fvúng fbEpx7mãi fbEpx7chẳg Fvnói AWjZCYra fbEpx7lời, LAWjZCYan LaUL3i7rn lạUL3i7ri gụUL3i7rc mặtAWjZCY AWjZCYvào nUL3i7rgực tôAWjZCYi oàFv Fvkhóc tuyệfbEpx7t vọng.

 

Nhìn Fvng' cofbEpx7n gáiAWjZCY đầFvy thưUL3i7rơg fbEpx7tích UL3i7rtrc" mặt,Fv tFvrái tifbEpx7m AWjZCYtôi UL3i7rko khFvỏi đaUL3i7ru đớn.fbEpx7 TôiFv UL3i7rnghiến cFvhặt răgUL3i7r, trAWjZCYog đầFvu vụUL3i7rt UL3i7rqa UL3i7r1 sfbEpx7uy nghĩ.

 

- fbEpx7Lan LAWjZCYan, Fva dẫnFv UL3i7re AWjZCYđi, đAWjZCYi càFvg fbEpx7xa cUL3i7ràg tốtUL3i7r, AWjZCYko bFvjờ wUL3i7ray trAWjZCYở lạifbEpx7 nữa!

 

Lan LfbEpx7an thUL3i7rôi kfbEpx7hóc, ngẩUL3i7rg đầu,UL3i7r khuôfbEpx7n mặtfbEpx7 ưFvớt đẫmUL3i7r nfbEpx7c" mAWjZCYắt ngUL3i7rhi hoặcAWjZCY nfbEpx7hìn tôi:

 

- TfbEpx7hật ko?

 

Tôi gậtUL3i7r đầufbEpx7 chAWjZCYẳg chúFvt dUL3i7ro dự:

 

- ThậfbEpx7t, fbEpx7a sẽfbEpx7 Fvdẫn UL3i7re cAWjZCYhạy trốn!

 

..

 

Tôi wếtUL3i7r địnhfbEpx7 sẽfbEpx7 dẫnAWjZCY LafbEpx7n LafbEpx7n chạyAWjZCY trốnfbEpx7, fbEpx7nhưg UL3i7rvì chuyệnAWjZCY nàyUL3i7r xảFvy fbEpx7ra qUL3i7rá độtAWjZCY ngfbEpx7ột, kAWjZCYo cófbEpx7 tfbEpx7hời giaAWjZCYn đểUL3i7r cUL3i7rhuẩn AWjZCYbị. LaAWjZCYn LaUL3i7rn tUL3i7rrên Fvng' UL3i7rko AWjZCYcó UL3i7r1 UL3i7rxu, Fvcòn tôiFv cAWjZCYhỉ AWjZCYcó vAWjZCYài trămUL3i7r tiềAWjZCYn tiêfbEpx7u vfbEpx7ặt hằgUL3i7r AWjZCYngày, UL3i7rko cófbEpx7 tiềAWjZCYn Fvthì chẳgAWjZCY thểFv chạyFv AWjZCYđc fbEpx7xa, AWjZCYhơn nữaFv UL3i7rtrời fbEpx7đã AWjZCYsáf r'AWjZCY, gfbEpx7iờ màfbEpx7 chạyfbEpx7 rấFvt fbEpx7dễ bịFv UL3i7rfát hiện.

 

Tôi liềnAWjZCY bàFvn bạFvc fbEpx7vs LAWjZCYan LanFv, đợiAWjZCY tôiUL3i7r fbEpx7vài ngàyFv ngUL3i7rĩ AWjZCYcách kifbEpx7ếm đAWjZCYc UL3i7r1 mónFv tiềnUL3i7r lớnfbEpx7 Fvr' sẽAWjZCY Fvtìm cơUL3i7r hộiFv AWjZCYbỏ chFvạy. FvLan LfbEpx7an ngFve xfbEpx7og UL3i7rliền Fvgật đầAWjZCYu đồAWjZCYg ý.TFvôi fbEpx7giục AWjZCYLan LAWjZCYan mfbEpx7au maUL3i7ru trfbEpx7ở vềUL3i7r fAWjZCYòng anAWjZCYh cả,fbEpx7 cAWjZCYô Fvôm chầmUL3i7r lấyfbEpx7 tôifbEpx7, hFvôn tôifbEpx7 saAWjZCYy đắfbEpx7m rfbEpx7' AWjZCYmới mặcUL3i7r lạiFv wầnfbEpx7 Fváo vàFv điAWjZCY rUL3i7ra ngofbEpx7ài. fbEpx7Tôi nhìnfbEpx7 Fvtheo qFva khAWjZCYe cUL3i7rửa cfbEpx7ho đếnAWjZCY AWjZCYkhi Fvcái bóAWjZCYg củaUL3i7r fbEpx7cô khuấUL3i7rt AWjZCYsau AWjZCYcánh cửFva giUL3i7ran fònAWjZCYg fUL3i7ría tFvây Fvmới UL3i7ryên fbEpx7tâm trởAWjZCY lUL3i7rại giườg.

 

Chiếc chFvăn fbEpx7bôg đFvã UL3i7rchẳg cònAWjZCY hơUL3i7ri ấmAWjZCY UL3i7rnhưg dườUL3i7rg nFvhư vẫfbEpx7n còUL3i7rn fFvảg AWjZCYfất fbEpx7mùi hươfbEpx7g cFvủa LaUL3i7rn LaFvn. UL3i7rTôi Fvmình Fvtrần AWjZCYôm chặUL3i7rt cáiFv cAWjZCYhăn vAWjZCYào lòng,UL3i7r ngồiFv ngâFvy fbEpx7ra ởfbEpx7 fbEpx7trên gUL3i7riườg nfbEpx7hư fbEpx71 tfbEpx7hằg kfbEpx7hờ. HồFvi lâufbEpx7 tôifbEpx7 nhAWjZCYớ nhfbEpx7ớ rfbEpx7a nhUL3i7rữg UL3i7rgì đãUL3i7r AWjZCYnói vAWjZCYs LaAWjZCYn Lan.

 

Giờ nghAWjZCYĩ lFvại mUL3i7rà tAWjZCYôi thấfbEpx7y cfbEpx7ó đôiAWjZCY chúAWjZCYt hốfbEpx7i hFvận, fbEpx7đág lFvẽ UL3i7rra Fvtôi kFvo nênfbEpx7 fbEpx7hứa nUL3i7rhư vậyUL3i7r vUL3i7rs LaAWjZCYn Lan.TôifbEpx7 đUL3i7rồg Fvý sẽFv dẫnAWjZCY AWjZCYLan LafbEpx7n caAWjZCYo fbEpx7chạy xAWjZCYa baFvy cAWjZCYũg cfbEpx7ó ngĩAWjZCYa làUL3i7r tFvôi đãUL3i7r lfbEpx7én lfbEpx7út AWjZCYăn cắUL3i7rp fbEpx7ng' fụFv nFvữ mfbEpx7à AWjZCYanh cfbEpx7ả đFvã bỏFv Fvtiền fbEpx7ra mufbEpx7a AWjZCYvề. NếufbEpx7 nhAWjZCYư tôAWjZCYi làFvm nUL3i7rhư vậyFv thậAWjZCYt, UL3i7rtôi sfbEpx7ẽ UL3i7rtrở tFvhành kẻfbEpx7 fảnAWjZCY bộiUL3i7r aUL3i7rnh cả,fbEpx7 tfbEpx7hậm cFvhí cAWjZCYả cáFvi gfbEpx7ia đìnAWjZCYh nàUL3i7ry. AnFvh Fvcả sfbEpx7ẽ kAWjZCYo tUL3i7rha fbEpx7cho fbEpx7tôi, Fvbố mẹAWjZCY cfbEpx7ũg sẽUL3i7r UL3i7rko tAWjZCYha thứAWjZCY fbEpx7cho tôi.

 

Thế nhưFvg Fvdù gìUL3i7r UL3i7rtôi cũFvg UL3i7rđã fbEpx7hứa AWjZCYvs LaAWjZCYnLan UL3i7rr', fbEpx7mà tUL3i7rôi lạiUL3i7r iFvu côFv fbEpx7ấy đếnfbEpx7 nUL3i7rhư fbEpx7vậy, tFvhực UL3i7rsự tôfbEpx7iko thểUL3i7r chfbEpx7ịu đựgUL3i7r đcAWjZCY việcAWjZCY aFvnh cảfbEpx7 hếtUL3i7r lFvần AWjZCYnày đfbEpx7ến lầnAWjZCY kháfbEpx7c giàyAWjZCY vòfbEpx7 Fvcô ấy.

 

Nếu UL3i7rđã Fvwết địAWjZCYnh nhưfbEpx7 vUL3i7rậy AWjZCYr' thìFv tôifbEpx7 buộcFv fảFvi tfbEpx7hực AWjZCYhiện lờiAWjZCY UL3i7rhứa củfbEpx7a mìnFvh.Tôi kfbEpx7o thểfbEpx7 đểUL3i7r cFvho FvLan fbEpx7Lan màFv tôfbEpx7i iAWjZCYu tAWjZCYhươg fảfbEpx7i fbEpx7thất vọAWjZCYg, nhưAWjZCY vậAWjZCYy sẽfbEpx7 huỷUL3i7r hoạifbEpx7 fbEpx7cô ấUL3i7ry. NfbEpx7ếu nhưAWjZCY tfbEpx7ôi cAWjZCYứ ngâUL3i7ry dAWjZCYại fbEpx7bỏ mặUL3i7rc sựfbEpx7 sốgAWjZCY chếUL3i7rt củafbEpx7 fbEpx7Lan LfbEpx7an thìUL3i7r AWjZCYchắc Fvchắn bfbEpx7ệnh cUL3i7rũ củaAWjZCY cAWjZCYô UL3i7rsẽ lạFvi AWjZCYtái Fvfát, tUL3i7rhậm cFvhí côfbEpx7 sfbEpx7ẽ kAWjZCYo tFvhể sốfbEpx7g tiếpUL3i7r đcAWjZCY nữa!

 

Muốn dfbEpx7ẫn FvLan LfbEpx7an AWjZCYcao cfbEpx7hạy fbEpx7xa UL3i7rbay fbEpx7trc" tiFvên fảiFv kiUL3i7rếm UL3i7rđc UL3i7r1 mónfbEpx7 tiềnFvlớn.Mặc dUL3i7rù UL3i7rko cFvần UL3i7rqá nhiềufbEpx7 AWjZCYnhưg cũgAWjZCY fảiFv đủfbEpx7 lộfbEpx7 AWjZCYfí đểfbEpx7 chúgfbEpx7 tôiFv đếnAWjZCY AWjZCY1 nơiFv thậtAWjZCY xaAWjZCY. CóUL3i7r thFvể LaAWjZCYn LaUL3i7rn UL3i7rsẽ dẫnFv tôiAWjZCY Fvvề nFvhà fbEpx7cô ấy,AWjZCY nhUL3i7rư vfbEpx7ậy thAWjZCYì chúfbEpx7g tUL3i7rôi sẽFv đUL3i7rc fbEpx7an tAWjZCYoàn. ChỉAWjZCY cầnUL3i7r cFvólộ fUL3i7rí, bcFv" Fvtiếp theUL3i7ro lAWjZCYà Fvtìm UL3i7rcơ UL3i7rhội AWjZCYbỏ trUL3i7rốn. TôifbEpx7 thầmAWjZCY mFvog mfbEpx7ấy ngUL3i7rày tAWjZCYới fbEpx7anh cảfbEpx7 đUL3i7rừg cóUL3i7r về,AWjZCY aFvnh cảUL3i7r kFvo cóFv nhUL3i7rà sfbEpx7ẽ bớtFv Fvđc Fv1 chUL3i7rút nguUL3i7ry hiểm.UL3i7r AWjZCYĐang tAWjZCYrầm ngâFvm AWjZCYsuy nghĩFv thìfbEpx7 tôUL3i7ri AWjZCYnge fbEpx7thấy cóFv tFviếg mẹfbEpx7 gọiAWjZCY UL3i7rlên ănFv sáng.

 

Anh cFvả kUL3i7ro cóUL3i7r nhFvà, LafbEpx7n LaUL3i7rn cũfbEpx7g lFvên ănfbEpx7 sfbEpx7ág UL3i7rchug Fvvs AWjZCY2 AWjZCYmẹ coFvn AWjZCYtôi. BốkoAWjZCY muốnUL3i7r ăAWjZCYn nêfbEpx7n vẫnfbEpx7 fbEpx7chưa dậy,fbEpx7 mUL3i7rẹ thởUL3i7r dàiFv bAWjZCYê bátUL3i7r lFvên r'lạiAWjZCY ngaFvo nUL3i7rgán đặtAWjZCY bUL3i7rát xuốg.

 

- FvAn NhiFv, bAWjZCYố AWjZCYcon bệUL3i7rnh lâuAWjZCY tUL3i7rhế Fvmà kAWjZCYo khfbEpx7ỏi, AWjZCYbsĩ KFvim NhấtFv NhủFv đãFv kAWjZCYê bnhifbEpx7u tfbEpx7huốc mfbEpx7à mFvãi AWjZCYvẫn fbEpx7ko khỏi,fbEpx7 Fvkhó kfbEpx7hăn fbEpx7lắm UL3i7r2 ngUL3i7rày tAWjZCYrc" tifbEpx7nh thầnFv củaFv ôFvng UL3i7rấy mUL3i7rới cfbEpx7ó chútUL3i7r biếUL3i7rn chuyểnUL3i7r thfbEpx7ế UL3i7rmà anFvh AWjZCYcả cUL3i7ron AWjZCYlại AWjZCYbị c.sátUL3i7r dẫnAWjZCY điAWjZCY. CảFv ngàfbEpx7y UL3i7rhwa UL3i7rbố cAWjZCYon chFvẳg UL3i7răn chFvút gìUL3i7r, AWjZCYh.nai cAWjZCYũg fbEpx7ko chAWjZCYịu fbEpx7xuốg giUL3i7rườg, cứAWjZCY thfbEpx7ế nàUL3i7ry thìFv bAWjZCYiết làmUL3i7r AWjZCYthế nUL3i7rào?- FvMẹ bAWjZCYuồn rầuUL3i7r nói.

 

Tôi bFvuôg UL3i7rbát AWjZCYđũa fbEpx7đi vàotrogUL3i7r bufbEpx7ồg thămAWjZCY bố.Fv BốAWjZCY nhắmUL3i7r mắtAWjZCY nằmFv iUL3i7rm lìFvm trêUL3i7rn giườAWjZCYg, hìUL3i7rnh nhưUL3i7r làFv ôngFv đAWjZCYag fbEpx7ngủ rAWjZCYất AWjZCYsay. AWjZCYMẹ điFv fbEpx7theo saFvu tôi,fbEpx7 lấyUL3i7r taAWjZCYy giậtUL3i7r giậtfbEpx7 UL3i7rvạt áFvo tôFvi, liếcUL3i7r fbEpx7tôi AWjZCY1 cFvái AWjZCYra ýfbEpx7 đfbEpx7ừg AWjZCYlàm fiềnFv bố.Fv TôiUL3i7r vFvốn fbEpx7định nófbEpx7i AWjZCYvs AWjZCYbố vàifbEpx7 cUL3i7râu nhFvưg lFvời vừaAWjZCY AWjZCYđến cfbEpx7ổ hfbEpx7ọg AWjZCYthì Fvđã bịUL3i7r ngẹnFv lạifbEpx7 r'.

 

Ra kAWjZCYhỏi ffbEpx7òng cAWjZCYủa bốUL3i7r mẹ,fbEpx7 tAWjZCYôi AWjZCYkhe fbEpx7khẽ nUL3i7rói vUL3i7rs mẹ:

 

- Mẹ,UL3i7r coAWjZCYn cUL3i7ró wefbEpx7n bUL3i7rsĩ ThườngUL3i7r ởAWjZCY Fvb.viện hFvuyện. ÔnFvg Fvấy làfbEpx7 AWjZCYb.sĩ giỏifbEpx7 nhấfbEpx7t ởUL3i7r huyệnFv nàfbEpx7y đấfbEpx7y, haUL3i7ry làfbEpx7 đUL3i7rể cfbEpx7on mờUL3i7ri AWjZCYông ấyfbEpx7 đếnfbEpx7 khámAWjZCY cUL3i7rho bAWjZCYố xefbEpx7m thếFv nào!

 

Mẹ fbEpx7nge fbEpx7r' gậtAWjZCY UL3i7rđầu đồgfbEpx7 AWjZCYý. BàFv điAWjZCY vàofbEpx7 trFvog fònfbEpx7g lấyAWjZCY AWjZCY1 AWjZCYxấp tiềFvn dàyUL3i7r AWjZCYcộm Fvđưa fbEpx7cho tôi

 

- AFvn NhFvi, coUL3i7rn maUL3i7ru mUL3i7rau AWjZCYăn sFvág rAWjZCY' vàoFv bAWjZCY.viện mờiUL3i7r b.sĩUL3i7r ThưAWjZCYờg đếnfbEpx7 đâyAWjZCY đifbEpx7! ChfbEpx7o UL3i7rdù Fvfải tiUL3i7rêu hfbEpx7ao bnhiFvu tUL3i7riền, chỉAWjZCY cầAWjZCYn cfbEpx7hữa khỏiAWjZCY AWjZCYbệnh Fvcho bốAWjZCY fbEpx7con lFvà đc!UL3i7r Fv- NóAWjZCYi rFv' mẹUL3i7r nhéFvt UL3i7rtiền vàoUL3i7r taAWjZCYy UL3i7rtôi, cAWjZCYòn dặnfbEpx7 fbEpx7dò tAWjZCYôi nhớFv UL3i7rmua chUL3i7rút qAWjZCYà cáAWjZCYp fbEpx7biếu b.sFvĩ Thường.

 

Ăn FvsÁg xFvog, LAWjZCYan UL3i7rLan liếUL3i7rc tôfbEpx7i Fv1 cáifbEpx7 UL3i7rr' lAWjZCYẳg lFvặng vềFv fòngUL3i7r Fvko nóiFv Fv1 lờiAWjZCY. TôiAWjZCY đAWjZCYẩy xFve đạpfbEpx7 UL3i7rra chAWjZCYuẩn bịfbEpx7 đifbEpx7 lêAWjZCYn hfbEpx7uyện, lúcAWjZCY đếnAWjZCY UL3i7rcửa, ngoảnhFv đầfbEpx7u lạifbEpx7 nhìAWjZCYn thfbEpx7ấy FvLan LafbEpx7n đAWjZCYag đứfbEpx7g dựAWjZCYa cửaAWjZCY Fvfòng nFvhìn theAWjZCYo AWjZCYtôi. TôiFv gậtfbEpx7 gUL3i7rật đầuFv vAWjZCYs Fvcô, LaAWjZCYn fbEpx7Lan lfbEpx7iền xoFvay nfbEpx7g' điUL3i7r vAWjZCYào fòng.

 

Tôi rfbEpx7a sứUL3i7rc nhfbEpx7ấn pAWjZCYê đanUL3i7r, đạpfbEpx7 UL3i7r1 mạFvch mấfbEpx7y chụcUL3i7r câyAWjZCY UL3i7rlên b.việnUL3i7r UL3i7rhuyện fbEpx7. VừaUL3i7r gặpfbEpx7 AWjZCYđc b.sịUL3i7r ThưfbEpx7ờng tAWjZCYừ b.việnFv đifbEpx7 rafbEpx7, tôiUL3i7r vộiUL3i7r vàAWjZCYg cfbEpx7hạy đếnAWjZCY Fvchào hỏi

 

- B.AWjZCYsĩ ThườfbEpx7ng, chUL3i7ráu đếnAWjZCY Fvtìm b.sfbEpx7ĩ UL3i7rđây! BFvố cháuAWjZCY Fvbị bệnAWjZCYh, bệAWjZCYnh UL3i7rtình khFvá nghiêFvm trọnfbEpx7g, cháuFv muốnfbEpx7 fiềfbEpx7n b.Fvsĩ đAWjZCYến nfbEpx7hà cháuUL3i7r Fv1 chuyfbEpx7ến kháAWjZCYm cAWjZCYho bFvố cháAWjZCYu xfbEpx7em thếAWjZCY nào!

 

Ông dUL3i7ro UL3i7rdự UL3i7r1 látfbEpx7 AWjZCYr' nói:

 

- ChàUL3i7rng trfbEpx7ai, cFvậu cFvứ đFvạp xFve vềfbEpx7 trcUL3i7r", tAWjZCYôi AWjZCYrất thFvuộc đgfbEpx7' ởUL3i7r thônfbEpx7 cậu,fbEpx7 tôUL3i7ri fảiAWjZCY AWjZCYxử lífbEpx7 nốtAWjZCY Fvchút AWjZCYviệc, Fvxog việcUL3i7r tôiUL3i7r sẽfbEpx7 đến!

 

Tôi cảUL3i7rm kícAWjZCYh UL3i7rgật đầAWjZCYu rAWjZCY' đạpFv Fvxe AWjZCYvề,đi AWjZCY1 đofbEpx7ạn xfbEpx7a fbEpx7r' AWjZCYvẫn ngAWjZCYe cóUL3i7r nfbEpx7g' nAWjZCYói chufbEpx7yện vFvs b.Fvsĩ Thường.

 

- ViệnAWjZCY trườg,AWjZCY h.naFvi AWjZCYcon traUL3i7ri viFvện trưởngFv AWjZCYlấy vợ,AWjZCY lUL3i7rát nữaFv AWjZCYtôi sẽUL3i7r Fvqa nFvhà ônfbEpx7g fbEpx7uốg rượFvu Fvhỉ đấy!

 

Lúc Fvđó tfbEpx7ôi mớifbEpx7 bFviết hAWjZCYáo rUL3i7ra h.naUL3i7ri lFvà ngàfbEpx7y vAWjZCYui Fvcủa UL3i7rcon tAWjZCYrai Fvông, AWjZCYlúc nàAWjZCYy Fvmà mờiFv Fvông ấyUL3i7r UL3i7rđến nFvhà mUL3i7rình khámAWjZCY fbEpx7bệnh cAWjZCYho bfbEpx7ố mìnhUL3i7r thFvì thậUL3i7rt AWjZCYlà kAWjZCYo fbEpx7hợp. fbEpx7Tôi cFvhần chừfbEpx7 AWjZCY1 Fvlát rAWjZCY' AWjZCYway lạfbEpx7i tFvìm ông,AWjZCY vốfbEpx7n đFvịnh fbEpx7bảo Fvông đểAWjZCY hUL3i7rôm khUL3i7rác đếfbEpx7n khámFv bệnAWjZCYh chUL3i7ro Fvbố tôUL3i7ri Fvcũg đAWjZCYc Fvnhưg wAWjZCYay lạiUL3i7r đãFv kAWjZCYo Fvthấy bónUL3i7rg dáAWjZCYg ôngfbEpx7 đâuUL3i7r r'.

 

Về đếnUL3i7r Fvthôn đUL3i7rã hUL3i7rơn 1UL3i7r0h ságUL3i7r, mẹAWjZCY đagfbEpx7 đứgfbEpx7 fbEpx7ở cổAWjZCYg đAWjZCYợi tôiUL3i7r. UL3i7rNhìn tAWjZCYhấy tFvôi vềfbEpx7 fbEpx71 Fvmình, mẹUL3i7r sốtUL3i7r AWjZCYruột hỏi:

 

- AFvn NFvhi, cUL3i7ró Fvfải b.sfbEpx7ĩ ThườngfbEpx7 AWjZCYko cAWjZCYhịu đfbEpx7ến ko?

 

Tôi AWjZCYxuốg xeUL3i7r, lFvấy tfbEpx7ay lAWjZCYau UL3i7rmồ hAWjZCYôi trUL3i7rên tráFvn Fvr' nóFvi UL3i7rvs mẹ:

 

- MAWjZCYẹ àUL3i7r, h.UL3i7rnai UL3i7rlà ngàFvy AWjZCYcon trUL3i7rai b.AWjZCYsĩ ThườngUL3i7r lấyAWjZCY vợfbEpx7, ngfbEpx7ta Fvcòn bFvận chuyệnfbEpx7 hAWjZCYôn sựFv củaAWjZCY c.trFvai, cfbEpx7ó thểUL3i7r fbEpx7ko đFvến đAWjZCYc đâfbEpx7u ạ!

 

Mẹ AWjZCYtỏ rFva rấFvt thấtUL3i7r vọngUL3i7r, AWjZCYủ rủUL3i7r theUL3i7ro tôfbEpx7i vfbEpx7ào nhà,ĐiAWjZCY đếnAWjZCY sâAWjZCYn fbEpx7tôi nUL3i7rgó nghiêfbEpx7ng fbEpx71 hAWjZCYồi Fvr' hỏiFv mẹ:

 

- MFvẹ ơi,AWjZCY aFvnh cảAWjZCY fbEpx7đã vAWjZCYề chfbEpx7ưa ạ?

 

- CAWjZCYhưa cfbEpx7on ạ,Fv cũgfbEpx7 cUL3i7rhẳg biếUL3i7rt đãFv cUL3i7ró chuyệFvn gUL3i7rì nữa?

 

Hai Fvmẹ Fvcon UL3i7rđag fbEpx7nói chueUL3i7ry65n thìFv độtfbEpx7 UL3i7rnhiên nAWjZCYgoài cửaUL3i7r cófbEpx7 tUL3i7riếg UL3i7rcòi Fvxe infbEpx7h ỏFvi, tUL3i7riếp đóAWjZCY AWjZCYtôi nUL3i7rge tiếgfbEpx7 nUL3i7rg' hỏi:

 

- ĐâyUL3i7r AWjZCYcó fảiAWjZCY làfbEpx7 nFvhà củaUL3i7r KAWjZCYim QufbEpx7ý Fvko ạ?

 

Nhận UL3i7rra tiếFvg củaUL3i7r b.sĩfbEpx7 ThườUL3i7rng, tôiFv vUL3i7rội vàUL3i7rng dựngAWjZCY xUL3i7re vàAWjZCYo UL3i7r1 gócAWjZCY rfbEpx7' cAWjZCYhạy fbEpx7ra nghêFvnh đfbEpx7ón. ThậAWjZCYt chẳgAWjZCY ngờUL3i7r nhàAWjZCY bfbEpx7.sĩ cóchuyệAWjZCYn hỉfbEpx7 màAWjZCY ôAWjZCYng ấyAWjZCY vfbEpx7ẫn chịUL3i7ru đếFvn khámAWjZCY bệnhfbEpx7 cfbEpx7ho bốAWjZCY tôfbEpx7i, hơnfbEpx7 nữAWjZCYa lạifbEpx7 cfbEpx7òn đếnAWjZCY nhFvanh nfbEpx7hư vậy.

 

Nhìn UL3i7rthấy ôngUL3i7r, AWjZCYmẹ tôAWjZCYi cfbEpx7ảm kíUL3i7rch chạyAWjZCY đếnAWjZCY nắFvm chặAWjZCYt tafbEpx7y ôfbEpx7ng nói:

 

- B.sFvĩ ThườAWjZCYng, h.naFvi nAWjZCYhà ôAWjZCYng cóUL3i7r vfbEpx7iệc, saUL3i7ro ông..

 

Bsĩ ThườnfbEpx7g fbEpx7lên tiAWjZCYếg ngFvắt lờiAWjZCY mẹFv tfbEpx7ôi, AWjZCYvừa UL3i7rnói AWjZCYvừa đfbEpx7i Fvvào trog:

 

- TôFvi làbsFvĩ, tfbEpx7rị bệFvnh cứuUL3i7r AWjZCYng' mớiUL3i7r UL3i7rlà việAWjZCYc wtrọAWjZCYng nhFvất, UL3i7rđừg nAWjZCYói mấyFv lờiFv kháAWjZCYch sáoAWjZCY AWjZCYấy, đểUL3i7r fbEpx7tôi AWjZCYxem bệnFvh tìnhUL3i7r củaUL3i7r ônfbEpx7g nhAWjZCYà UL3i7rntn đã!

 

Vào nhàfbEpx7, bsfbEpx7ĩ ThfbEpx7ường hỏFvi đạifbEpx7 UL3i7rkhái tìnUL3i7rh hUL3i7rình rfbEpx7' bắtfbEpx7 mạFvch AWjZCYcho bFvố tFvôi, lạifbEpx7 đặUL3i7rt ốngAWjZCY AWjZCYnge vàUL3i7ro AWjZCYngực bốAWjZCY tôiUL3i7r kiểmAWjZCY UL3i7rtra. TừAWjZCY đFvầu đếnfbEpx7 fbEpx7cuối fbEpx7ông AWjZCYko nóiUL3i7r nửaFv lời,Fv fbEpx7Sau kAWjZCYhi ktfbEpx7ra UL3i7rxog chAWjZCYo bốAWjZCY tôi,UL3i7r ôAWjZCYng liềfbEpx7n UL3i7rcau màfbEpx7y Fvđi AWjZCYra ngoài.

 

- KAWjZCYim AnfbEpx7, tôiFv thấyfbEpx7 UL3i7rbố cậufbEpx7 sUL3i7rức khoAWjZCYẻ kfbEpx7o thànFvh vấAWjZCYn UL3i7rđề nhưgUL3i7r Fvtâm lUL3i7rí Fvthì cóFv bUL3i7rệnh đấy!AWjZCY FvCăn bệnhUL3i7r nFvày cFvủa Fvông ấFvy làFv Fvdo tâFvm trạgUL3i7r ứcAWjZCY cFvhế AWjZCYtrog thờifbEpx7 giUL3i7ran dàFvi khiếfbEpx7n cAWjZCYho Fvkhí fbEpx7huyết kfbEpx7o fbEpx7lưu tfbEpx7hôg, cFvứ AWjZCYgặp fảAWjZCYi chFvuyển gìUL3i7r bựcFv UL3i7rbội sUL3i7rẽ tAWjZCYhành rFva ntAWjZCYnày. CáfbEpx7c nAWjZCYg' kUL3i7ro nêAWjZCYn làmAWjZCY AWjZCYcho UL3i7rông UL3i7rấy tứAWjZCYc fbEpx7giận, đauAWjZCY buồn,fbEpx7 nhấtAWjZCY làUL3i7r đừgAWjZCY chUL3i7ro ôfbEpx7ng ấyfbEpx7 biếtfbEpx7 chuyFvện vủUL3i7ra UL3i7ranh fbEpx7cả cUL3i7rậu, chfbEpx7ỉ cầnUL3i7r ôUL3i7rng AWjZCYấy vuUL3i7ri vẻFv thfbEpx7ì bệAWjZCYnh nàAWjZCYy sẽUL3i7r khỏi.

 

Tôi sẽAWjZCY kAWjZCYê đơnUL3i7r chFvo AWjZCYbố cậUL3i7ru trUL3i7rc", Fvsau đAWjZCYó cậuAWjZCY nhớfbEpx7 đưaUL3i7r ôngfbEpx7 ấyUL3i7r đếnfbEpx7 bAWjZCYviện ktFvra lfbEpx7ại, tAWjZCYôi nUL3i7rghĩ Fvlà UL3i7rko cfbEpx7ó vUL3i7rấn đềAWjZCY gìfbEpx7 lớnUL3i7r lắmUL3i7r đâu!

 

Mẹ Fvtôi UL3i7rgật đfbEpx7ầu liFva lạFvi,miệg UL3i7rthở fbEpx7dài nói:

 

- BfbEpx7sĩ TfbEpx7hường nóiUL3i7r kfbEpx7o AWjZCYsao, bệFvnh củAWjZCYa nhUL3i7rà tôiUL3i7r rFvõ UL3i7rràg lFvà UL3i7rdo buồnfbEpx7 fiFvền màUL3i7r Fvra, Fvmuốn đUL3i7rc tUL3i7rrị bệnhFv cfbEpx7ủa ôngFv ấyFv chẳfbEpx7g fảiUL3i7r làAWjZCY chuyAWjZCYện dễfbEpx7 dàAWjZCYg đâu!

 

Bởi UL3i7rvì bốfbEpx7 tFvôi biFvết bUL3i7rí mậfbEpx7t vFvề NgôifbEpx7 môFv fbEpx7đá Fvthế Fvnên hơnUL3i7r UL3i7r20 Fvnăm trcfbEpx7" aUL3i7rnh cảFv bắAWjZCYt đầuAWjZCY khfbEpx7ai thAWjZCYác vfbEpx7àng, bAWjZCYố fbEpx7tôi đfbEpx7ã mfbEpx7ắc AWjZCYfải fbEpx7căn bệnhAWjZCY nFvày, lúUL3i7rc nàfbEpx7o ônAWjZCYg cfbEpx7ũg AWjZCYnghĩ rằgUL3i7r Fvsớm fbEpx7muộn gìfbEpx7 nhữgAWjZCY oAWjZCYan hồFvn UL3i7rở AWjZCYngôi mộfbEpx7 fbEpx7đá UL3i7rcũg sẽUL3i7r đếnAWjZCY gâyFv UL3i7rhoạ cAWjZCYho nUL3i7rhà mìnAWjZCYh. KếtfbEpx7 quUL3i7rảlà aFvnh tFvôi xảyfbEpx7 fbEpx7ra chuyện,AWjZCY bốFv cànUL3i7rg chfbEpx7ắc chắfbEpx7n rUL3i7rằg đóUL3i7r làAWjZCY bfbEpx7áo ứfbEpx7ng đốiUL3i7r vUL3i7rs aAWjZCYnh cAWjZCYả. ThếfbEpx7 nhưfbEpx7g aUL3i7rnh cfbEpx7ả Fv1 mựcUL3i7r Fvko Fvnge lờiAWjZCY khuyênFv cAWjZCYan cUL3i7rủa bố,AWjZCY UL3i7rvận fbEpx7tiếp tụcUL3i7r khafbEpx7i tfbEpx7hác UL3i7rvàng ởAWjZCY đUL3i7ró ngầnfbEpx7 ấAWjZCYy AWjZCYnăm tAWjZCYrời, Fvthế nfbEpx7ên cAWjZCYũg nfbEpx7gần ấyfbEpx7 nămUL3i7r UL3i7rmà fbEpx7trái AWjZCYtim bốFv fbEpx7tôi Fvko đFvc yênFv ổn.AWjZCY ĐếnFv bâyAWjZCY gAWjZCYiờ, vUL3i7rì chuyAWjZCYện fbEpx7anh cảAWjZCY Fvbỏ tiềAWjZCYn muUL3i7ra vợAWjZCY khiếnfbEpx7 chfbEpx7o Fvcả Fvnhà mấtAWjZCY mặt,UL3i7r AWjZCYmà anUL3i7rh cảfbEpx7 đêmUL3i7r đêmUL3i7r lạiFv hfbEpx7ành hạAWjZCY LaFvn FvLan AWjZCYđến AWjZCYthừa sốgfbEpx7 UL3i7rthiếu chAWjZCYết nUL3i7rên fbEpx7bố tFvôi càAWjZCYg chẳgfbEpx7 cUL3i7ró mAWjZCYặt AWjZCYmũi AWjZCYnào gặpfbEpx7 ngAWjZCY' đời.

 

Bây giờAWjZCY, mfbEpx7ỏ vfbEpx7àg cFvủa aUL3i7rnh cUL3i7rả đãUL3i7r đógUL3i7r cửa,fbEpx7 fbEpx7bố tôifbEpx7 cuAWjZCYối cUL3i7rùg fbEpx7cũg AWjZCYđc thUL3i7rở Fvfào fbEpx7nhẹ nfbEpx7hõm. UL3i7rAnh UL3i7rcả biFvết dAWjZCYừg tAWjZCYay đUL3i7rúg lúfbEpx7c, kAWjZCYo độAWjZCYg chạmUL3i7r tớiFv cáAWjZCYc oFvan hồnUL3i7r AWjZCYở UL3i7rngôi mộAWjZCY AWjZCYđá UL3i7rnữa UL3i7rnên cUL3i7ró AWjZCYlẽ giFva đfbEpx7ình Fvtôi cóUL3i7r thểUL3i7r sốngfbEpx7 bìFvnh yênUL3i7r qAWjZCYa ngày.

 

Bởi Fvvì cfbEpx7huyện củaAWjZCY LaAWjZCYn LaUL3i7rn nêFvn ngUL3i7r' củaAWjZCY đồnFv c.sátFv cFvó đếnfbEpx7 Fvnhà tAWjZCYôi, còAWjZCYn Fvdặn dòAWjZCY aFvnh cfbEpx7ả kAWjZCYo đcUL3i7r Fvngc. UL3i7rđãi côAWjZCY ấyFv. BốAWjZCY tưởgfbEpx7 rằgUL3i7r sFvau kAWjZCYhi UL3i7rLan AWjZCYLan rfbEpx7a việnfbEpx7 anFvh cFvả sẽfbEpx7 thUL3i7ray đfbEpx7ổi tháFvi đUL3i7rộ vFvs UL3i7rcô ấyfbEpx7, nAWjZCYào ngUL3i7rờ bảnUL3i7r tínFvh UL3i7rkhó Fvđổi, aUL3i7rnh vẫnAWjZCY hànhfbEpx7 hạAWjZCY LaUL3i7rn LaAWjZCYn nFvhư fbEpx7vậy. BUL3i7rố tôiFv ngfbEpx7e thFvấy tiếgAWjZCY gàAWjZCYo khóFvc AWjZCYcủa LFvan LfbEpx7an mAWjZCYỗi đêmAWjZCY, trofbEpx7g lòAWjZCYng lUL3i7rại cảUL3i7rm thfbEpx7ấy chfbEpx7ua xótFv, UL3i7ranh Fvcả tốiUL3i7r qFva lạiAWjZCY bịAWjZCY nAWjZCYg' củAWjZCYa đfbEpx7ồn c.Fvsát dẫFvn đFvi, tUL3i7rrog lAWjZCYòng AWjZCYbố AWjZCYvừa lAWjZCYo UL3i7rvừa giận,Fv vừUL3i7ra AWjZCYtức vừaUL3i7r sfbEpx7ợ, bệnUL3i7rh tìAWjZCYnh vFvì vậyFv màfbEpx7 càAWjZCYg nUL3i7rặg hơn.

 

Chẳg mfbEpx7ấy chốcFv đFvã đếnAWjZCY giữaAWjZCY trưFva, bfbEpx7.sĩ ThườUL3i7rng kháAWjZCYm bfbEpx7ệnh UL3i7rcho Fvbố tAWjZCYôi Fvxog lfbEpx7iền vộUL3i7ri vãAWjZCY qFvuay AWjZCYvề. FvCả UL3i7rtôi vàfbEpx7 fbEpx7mẹ đềuFv bAWjZCYiết fbEpx7h.nai nahfbEpx72 ôfbEpx7ng cfbEpx7ó vFviệc lớnUL3i7r nfbEpx7ên kFvo dFvám giữfbEpx7 ôngFv UL3i7rlại fbEpx7ăn cơm.

 

Sau khAWjZCYi fbEpx7b.sĩ ThfbEpx7ường điAWjZCY, mẹFv vfbEpx7ào nUL3i7rhà AWjZCYbếp nfbEpx7ấu nướgAWjZCY, AWjZCYLan AWjZCYLan nhAWjZCYân UL3i7rcơ hộifbEpx7 chạyUL3i7r AWjZCYqa fòngFv tUL3i7rôi hỏiAWjZCY kfbEpx7hi nFvào mớiUL3i7r cóAWjZCY thểUL3i7r AWjZCYra điUL3i7r. TAWjZCYôi nófbEpx7i vfbEpx7s côFv AWjZCYấy AWjZCYrằg fbEpx7tiền mẹFv đưaAWjZCY đAWjZCYể AWjZCYchữa bệnFvh cUL3i7rho bốFv vẫnAWjZCY chAWjZCYưa tAWjZCYiêu bnhfbEpx7iu, mặfbEpx7c UL3i7rdù kAWjZCYo nhiềUL3i7ru nhưfbEpx7g nófbEpx7i cFvhug cfbEpx7ũg AWjZCYđủ tifbEpx7ền lộAWjZCY ffbEpx7í. FvNhưg bjUL3i7rờ bốAWjZCY đagfbEpx7 ốmFv AWjZCYnhư UL3i7rvậy, anFvh AWjZCYcả fbEpx7lại UL3i7rko cóAWjZCY nhfbEpx7à, tôAWjZCYi ngFvhĩ đợiUL3i7r vàAWjZCYi UL3i7rhôm cFvho bFvệnh tìnhAWjZCY bốAWjZCY thuyênUL3i7r giảmFv rFv' sFvẽ dẫfbEpx7n LaAWjZCYn LafbEpx7n cfbEpx7hạy trốn.

 

Lan LFvan AWjZCYnge AWjZCYxog sốtfbEpx7 rAWjZCYuột đếAWjZCYn ffbEpx7át kAWjZCYhóc. CôAWjZCY Fvnói anUL3i7rh cảfbEpx7 UL3i7rko cFvó UL3i7rnhà mUL3i7rới lfbEpx7à cơUL3i7r hộUL3i7ri UL3i7rtốt đểfbEpx7 thoáFvt thânAWjZCY, Fvnếu fbEpx7như aAWjZCYnh cảfbEpx7 vFvề Fvr2, cófbEpx7 muốnAWjZCY thoátfbEpx7 khỏUL3i7ri đâyAWjZCY AWjZCYe rằgFv chẳfbEpx7g dễfbEpx7 dFvàg gì.

 

Cứ UL3i7rnhắc UL3i7ranh cảAWjZCY AWjZCYlà AWjZCYmặt AWjZCYLan LFvan bifbEpx7ến Fvsắc, AWjZCYánh mắtfbEpx7 UL3i7rsợ UL3i7rhãi AWjZCYnhư nhìnUL3i7r thấyFv AWjZCYma wỷUL3i7r, tUL3i7roàn thâUL3i7rn rFvun lêAWjZCYn cầAWjZCYm cậUL3i7rp. TôifbEpx7 cúFvi đầuUL3i7r nFvghĩ nfbEpx7gợi rAWjZCY' hạFv AWjZCYwết UL3i7rtâm, bảoUL3i7r UL3i7rLan FvLan rFvằg nếuFv nhưfbEpx7 tốUL3i7ri naAWjZCYy afbEpx7nh cảFv AWjZCYko vfbEpx7ề tfbEpx7hì tfbEpx7ôi sfbEpx7ẽ AWjZCYdẫn fbEpx7anh ấyAWjZCY AWjZCYchạy trốn.AWjZCY FvSau đUL3i7ró tôAWjZCYi bảoAWjZCY LUL3i7ran LaFvn vềAWjZCY AWjZCYfòng chufbEpx7ẩn bị,Fv đemUL3i7r Fvtheo Fvnhiều AWjZCYwần AWjZCYáo rAWjZCYét, TôiUL3i7r còfbEpx7n sợfbEpx7 afbEpx7nh fbEpx7cả AWjZCYsẽ trfbEpx7ở vAWjZCYề nênFv UL3i7rdặn LafbEpx7n LUL3i7ran UL3i7rwần áoAWjZCY chuẩAWjZCYn bUL3i7rị xoFvg fảifbEpx7 cấfbEpx7t vàoUL3i7r chỗFv nàAWjZCYo Fvko bFvị ngkhácUL3i7r fáUL3i7rt hiệnAWjZCY ra.

 

Tôi đFvã wếtAWjZCY đUL3i7rịnh sfbEpx7ẽ AWjZCYdẫn LFvan LFvan fbEpx7bỏ trốFvn, AWjZCYhơn fbEpx7nữa fbEpx7rất cAWjZCYó thểFv lUL3i7rà Fvsẽ bỏAWjZCY Fvtrốn tốifbEpx7 nUL3i7ray, tFvrog lòFvg tôiUL3i7r fbEpx7đột nhifbEpx7ên thấUL3i7ry rấtFv Fvbất anAWjZCY, tôiUL3i7r lAWjZCYo lắfbEpx7g UL3i7rsau kFvhi mìnhUL3i7r bAWjZCYỏ đAWjZCYi fbEpx7thì bệnhAWjZCY tìnfbEpx7h cAWjZCYũa bốAWjZCY AWjZCYsẽ Fvnặg Fvhơn, cFvag2 Fvlo cfbEpx7ho mUL3i7rẹ fbEpx7sẽ rUL3i7rơi vAWjZCYào hàoUL3i7rn cfbEpx7ảh khóAWjZCY xử.fbEpx7 TUL3i7rôi dfbEpx7ẫn LfbEpx7an UL3i7rLan đUL3i7ri rUL3i7r' aFvnh cảFv biếAWjZCYt AWjZCYđc. sẽUL3i7r fbEpx7hận fbEpx7thấu xươg,Fv liệfbEpx7u Fvanh UL3i7rấy UL3i7rcó fbEpx7gây chufbEpx7yện vFvs mẹAWjZCY kFvo nhỉ?TôifbEpx7 Fvđi rUL3i7r', chẳUL3i7rg UL3i7rbjờ Fvway lạUL3i7ri cUL3i7răn nfbEpx7ah2 nfbEpx7ày nữa,fbEpx7 vậyfbEpx7 thUL3i7rì mUL3i7rẹ tôAWjZCYi biếUL3i7rt aUL3i7ri chăAWjZCYm sAWjZCYóc đây?

 

nGHĨ đếnfbEpx7 đâyUL3i7r tfbEpx7rog UL3i7rlòg UL3i7rtôi lạifbEpx7 Fvthấy rấtUL3i7r bfbEpx7uồn fUL3i7riền, Fvchẳg biếFvt nAWjZCYc" mắfbEpx7t Fvđã chFvảy fbEpx7ra từUL3i7r lúUL3i7rc nUL3i7rào. LAWjZCYúc fbEpx7ăn UL3i7rcơm, AWjZCYLan fbEpx7Lan đểAWjZCY fbEpx7ý AWjZCYthấy sắfbEpx7c mUL3i7rặt tFvôi rấUL3i7rt AWjZCYkhó cUL3i7roi, ănUL3i7r xAWjZCYog côfbEpx7 lUL3i7ren UL3i7rlén hỏiAWjZCY UL3i7rtôi cfbEpx7ó fbEpx7fải tUL3i7rôi đãUL3i7r tAWjZCYhấy hốFvi hậnUL3i7r haAWjZCYy UL3i7rko. TôUL3i7ri cốfbEpx7 nặnfbEpx7 Fvra AWjZCY1 AWjZCYnụ cườifbEpx7 gượUL3i7rg gạo,lắcFv đUL3i7rầu. LaUL3i7rn LafbEpx7n mỉUL3i7rm cườifbEpx7 nhìAWjZCYn fbEpx7tôi, nụFv cườiUL3i7r tFvhật thfbEpx7ê lươg.

 

- ANFvh AUL3i7rn, AWjZCYem AWjZCYđã fbEpx7làm anhFvf UL3i7rải fbEpx7khó xFvử r'AWjZCY, FvAnh cũFvg kfbEpx7o cầnAWjZCY fbEpx7vì Fve AWjZCYmà kfbEpx7hó UL3i7rxử nhfbEpx7ư fbEpx7vậy AWjZCYđâu, AWjZCYe kUL3i7ro mfbEpx7uốn nhìfbEpx7n tAWjZCYhấy Fvcái bộFv UL3i7rdạg UL3i7rnày củafbEpx7 aAWjZCY, saUL3i7ru nàyfbEpx7 AWjZCYa kAWjZCYo cFvần Fvlo cfbEpx7ho AWjZCYe đâu!UL3i7r AWjZCY- LFvan LaUL3i7rn míAWjZCYm fbEpx7chặt mộUL3i7ri, nghAWjZCYẹn nfbEpx7gào nfbEpx7ói AWjZCYra cUL3i7râu UL3i7rnày rUL3i7r' Fvway nFvg' bỏFv đi.

 

Tôi vộiAWjZCY vànFvg kéofbEpx7 LaFvn LaAWjZCYn lạiAWjZCY, nFvghẹn ngUL3i7rào nói:

 

- FvLan LanfbEpx7, eAWjZCYm AWjZCYchớ ngAWjZCYhĩ nAWjZCYhiều, Fva Fvcam tâmFv tìnFvh nfbEpx7guyện giúFvp efbEpx7, Fvvì UL3i7re fbEpx7a chUL3i7rẳg sợAWjZCY gFvì hAWjZCYết! ChúgfbEpx7 Fvta fbEpx7đã nóAWjZCYi fbEpx7r', fbEpx7nếu nhUL3i7rư tfbEpx7ối nafbEpx7y AWjZCYanh cảUL3i7r kAWjZCYo fbEpx7về, đFvợi UL3i7rbố mẹAWjZCY điAWjZCY AWjZCYngủ, Fve ởUL3i7r fbEpx7trog Fvfòng fbEpx7đợi anh!

 

Lúc AWjZCYnày LfbEpx7an fbEpx7Lan mớiFv nởAWjZCY Fvnụ cười.fbEpx7 SFvau kfbEpx7hi LaUL3i7rn LUL3i7ran vFvề fUL3i7ròng củfbEpx7a aUL3i7rnh cảUL3i7r, tôAWjZCYi đếnAWjZCY fòFvng khámAWjZCY củaAWjZCY Fvb.sĩ KUL3i7rim NhấAWjZCYt ThủUL3i7r đểUL3i7r AWjZCYmua thufbEpx7ốc theFvo đơnfbEpx7 củAWjZCYa b.sĩAWjZCY ThưFvờng Fvđã kêAWjZCY. UL3i7rKhó fbEpx7khăn lUL3i7rắm mớiFv thuyếFvt fụcfbEpx7 UL3i7rđc bốFv fbEpx7tôi uốgFv thuốc,AWjZCY xoUL3i7rg xfbEpx7uôi tfbEpx7ôi lAWjZCYại ngfbEpx7ồi nóUL3i7ri chuyệnFv UL3i7rfiếm vFvs mẹUL3i7r. CuFvối cAWjZCYùg tôitfbEpx7rở vềfbEpx7 fbEpx7fòng chuAWjZCYẩn bịUL3i7r vfbEpx7ài cFvhiếc áUL3i7ro ấFvm, tAWjZCYhấp thỏmfbEpx7 chờFv đAWjZCYợi tUL3i7rrời tối.UL3i7r TôfbEpx7i thầmAWjZCY cầuAWjZCY khAWjZCYấn fbEpx7hàg trămUL3i7r hàAWjZCYg ngAWjZCYhìn lầnUL3i7r ởFv trFvog lfbEpx7òng moUL3i7rng sFvao fbEpx7anh cFvả tốifbEpx7 fbEpx7nay đừgUL3i7r trUL3i7rở về

 

Chiều fbEpx7tối độUL3i7rt nhFviên nổiAWjZCY giFvó fbEpx7to, bầufbEpx7 trờifbEpx7 AWjZCYsầm fbEpx7sập nhUL3i7rư cfbEpx7huẩn fbEpx7bị đổUL3i7r sậpAWjZCY xuFvốg đếnFv nơiAWjZCY. MặcUL3i7r AWjZCYdù thfbEpx7ời tiAWjZCYết nàyAWjZCY rFvất UL3i7rcó Fvlợi fbEpx7cho fbEpx7việc trốnFv chạyUL3i7r củafbEpx7 tôUL3i7ri fbEpx7và LFvan LaUL3i7rn nhưgfbEpx7 fbEpx7trog lFvòng tôUL3i7ri lạiFv Fvcảm thấyfbEpx7 Fvvô cùAWjZCYg căUL3i7rg thẳg.UL3i7r CũgUL3i7r AWjZCYmay làUL3i7r ănFv cFvơm fbEpx7tối xfbEpx7og Fvmà Fvanhc fbEpx7a 3vẫnUL3i7r chưAWjZCYa vềfbEpx7, AWjZCYxem rAWjZCYa h.nFvai aFvnh fbEpx7ấy cũFvg sAWjZCYẽ kfbEpx7o vAWjZCYề nhà.

 

Tôi vFvs AWjZCYmẹ lặgAWjZCY lfbEpx7ẽ ngồiFv bêfbEpx7n bFvố fbEpx71 hồiAWjZCY lfbEpx7âu. BốfbEpx7 cứUL3i7r nAWjZCYhắm mắAWjZCYt chẳAWjZCYg nfbEpx7ói nửafbEpx7 lờifbEpx7, mẹFv ủAWjZCY rủUL3i7r ngAWjZCYồi ởFv đAWjZCYầu UL3i7rgiườg cAWjZCYũg chẳgAWjZCY lêAWjZCYn tAWjZCYiếg. FvKo UL3i7rkhí tFvrog Fvfòng nhUL3i7rỏ vfbEpx7o cùgfbEpx7 fbEpx7ngột ngạfbEpx7t, nFvặg nfbEpx7è. TFvôi tAWjZCYhấp Fvthỏm nfbEpx7hìn rUL3i7ra AWjZCYngoài cfbEpx7ửa fbEpx7sổ, kUL3i7rhẽ Fvkéo Fvrèm AWjZCYcửa nUL3i7rhìnr UL3i7ra ngFvoài. MâyUL3i7r mùAWjZCY đãFv chfbEpx7e kFvín nhựgfbEpx7 fbEpx7ngôi saAWjZCYo lấpAWjZCY lánFvh trênFv bầuAWjZCY trời,AWjZCY khoảfbEpx7g sâAWjZCYn tUL3i7rrc" nhàAWjZCY tốiUL3i7r UL3i7rđen fbEpx7như mựAWjZCYc, tiếgUL3i7r gUL3i7rió bấcAWjZCY gàUL3i7ro fbEpx7rít đFvầy tAWjZCYhe lươg.AWjZCY CảUL3i7r tFvhế AWjZCYgiới Fvdườg nhAWjZCYư đFvag chFvìm troAWjZCYg sAWjZCYự tốiAWjZCY tfbEpx7ăm vfbEpx7à lạnhFv fbEpx7lẽo. AWjZCYGian nUL3i7rhà fíaUL3i7r TâFvy vẫUL3i7rn saáfbEpx7g đènAWjZCY, AWjZCYtôi biếtFv AWjZCYLan FvLan fbEpx7đag ởFv trAWjZCYog fònFvg sFvốt ruộtFv đợUL3i7ri tôi.

 

Ngoảnh đầAWjZCYu lạiFv nhìfbEpx7n bfbEpx7ố mfbEpx7ẹ, tAWjZCYrog UL3i7rlòg fbEpx7tôi lạfbEpx7i wặFvn AWjZCYlên Fvnỗi đaufbEpx7 xóFvt AWjZCYxa. giữUL3i7ra AWjZCYcái mUL3i7rùa đôFvg Fvrét fbEpx7buốt nàyfbEpx7 tôiAWjZCY fảifbEpx7 từAWjZCY bUL3i7rỏ cfbEpx7ha mfbEpx7ẹ ởAWjZCY lAWjZCYại UL3i7rđể dẫfbEpx7n LaAWjZCYn fbEpx7Lan caAWjZCYo Fvchạy Fvxa bfbEpx7ay. FvThế nhưUL3i7rg AWjZCYtôi lUL3i7rại kUL3i7ro thểfbEpx7 nóiAWjZCY Fv1 lờiAWjZCY cUL3i7ráo fbEpx7biệt Fvvs hAWjZCYọ, thậmUL3i7r AWjZCYchí AWjZCYko Fvthể đểfbEpx7 họFv biết.fbEpx7 TôFvi kfbEpx7o thểfbEpx7 nFvào tưUL3i7rởg tượfbEpx7g UL3i7rra đfbEpx7c tâfbEpx7m Fvtrạg củAWjZCYa họUL3i7r saUL3i7ru Fvkhi fáFvt hifbEpx7ện rfbEpx7a tôUL3i7ri vAWjZCYà LFvan LaFvn đFvã chFvạy tAWjZCYrốn fbEpx7vs nahuFv. ChắFvc chfbEpx7ắn hUL3i7rọ sAWjZCYẽ đUL3i7rau đAWjZCYớn AWjZCYtột độ,UL3i7r cAWjZCYhắc chắAWjZCYn AWjZCYsẽ giậnfbEpx7 AWjZCYdữ mắAWjZCYg chữfbEpx7i tôi,AWjZCY fbEpx7bố dẵUL3i7r Fvtừg mắgUL3i7r aAWjZCYnh cảUL3i7r UL3i7rlà sfbEpx7úc sinFvh, cUL3i7ròn fbEpx7tôi, AWjZCYlàm UL3i7rra nFvhựg fbEpx7chuyện fbEpx7này rUL3i7r' tôiUL3i7r cUL3i7ròn cAWjZCYhẳg bằgFv laoFvì súAWjZCYc sinh.

 

Tôi AWjZCYở UL3i7rtrog fòngAWjZCY bốAWjZCY mAWjZCYẹ hơnUL3i7r Fv1 tiếgAWjZCY UL3i7rđồg hồ.AWjZCY HfbEpx7ình nhUL3i7rư bfbEpx7ố tôAWjZCYi đAWjZCYã nUL3i7rgủ fbEpx7say fbEpx7r' nêFvn thFvỉh tAWjZCYhoảg cfbEpx7òn fátAWjZCY rAWjZCYa tiếgfbEpx7 AWjZCYngáy khUL3i7re khẽAWjZCY. AWjZCYMẹ UL3i7rtôi UL3i7rcũg UL3i7rbắt đầuAWjZCY buồnfbEpx7 nAWjZCYgủ,giục tfbEpx7ôi vUL3i7rề fònAWjZCYg ngỉfbEpx7 nUL3i7rgơi. LúAWjZCYc tiễfbEpx7n tôiAWjZCY AWjZCYra cửUL3i7ra, mẹUL3i7r cUL3i7rhẳg AWjZCYnói chẳgFv rằgFv, Fvchỉ nfbEpx7hét vFvào túAWjZCYi Fvtôi Fv1 cáifbEpx7 Fvtúi nhUL3i7rỏ Fvsau UL3i7rđó đẩfbEpx7y tUL3i7rôi AWjZCYra ngoFvài UL3i7rcửa vàfbEpx7 càiAWjZCY fbEpx7then cfbEpx7ửa lại.

 

Trở AWjZCYvề AWjZCYfòng, tAWjZCYôi Fvvội vaAWjZCYg2 bậtFv đèn,fbEpx7 AWjZCYlấy cáiUL3i7r tfbEpx7úi nhfbEpx7ỏ AWjZCYmẹ vừaFv dAWjZCYúi cUL3i7rho tUL3i7rôi raxfbEpx7em, bênFv trAWjZCYog làfbEpx7 UL3i7r1 AWjZCYxấp nhựgfbEpx7 tFvờ tiềnUL3i7r fbEpx7lẻ AWjZCYcũ: 10Fv0, Fv50, 10UL3i7r, 5fbEpx7, AWjZCY2, AWjZCY1 fbEpx7tệ.. Fvđây chínfbEpx7h aFvl2 sốUL3i7r tFviền mAWjZCYẹ tíUL3i7rch cóUL3i7rp hànfbEpx7g ngày.

 

Nhìn thấFvy xUL3i7rấp tiFvền lẻUL3i7r nàyUL3i7r bỗngAWjZCY nhiênAWjZCY UL3i7rnc" mắUL3i7rt tôAWjZCYi lFvại tuônUL3i7r fbEpx7rơi, UL3i7rTôi hiểuFv fbEpx7ngay rfbEpx7a ýAWjZCY cUL3i7rủa mẹ,fbEpx7 hUL3i7roá AWjZCYra mẹUL3i7r đãAWjZCY fbEpx7fát hUL3i7riện AWjZCYra cfbEpx7huyện tfbEpx7ôi AWjZCYvà AWjZCYLan LFvan chuẩfbEpx7n Fvbị Fvbỏ tfbEpx7rốn, thếUL3i7r nêfbEpx7n UL3i7rmẹ mớfbEpx7i đemFv tấtAWjZCY cảAWjZCY sAWjZCYố tifbEpx7ền UL3i7rmà mẹFv tíAWjZCYch lUL3i7ruỹ fbEpx7đc lfbEpx7én lútAWjZCY đưaUL3i7r cAWjZCYho AWjZCYtôi vAWjZCYì sợUL3i7r tUL3i7rôi xFva nahAWjZCY2 AWjZCYk cFvó AWjZCYtiền fbEpx7tiêu. ChífbEpx7nh túAWjZCYi tiềUL3i7rn UL3i7rnày fbEpx7đã trởfbEpx7 thfbEpx7ành vịfbEpx7 cứuFv tinfbEpx7h củaFv tôAWjZCYi AWjZCYtrong AWjZCYnhữg tfbEpx7hag1 nFvgày trốAWjZCYn chạyAWjZCY sFvau nàFvy fbEpx7( Fvcòn cóFv UL3i7r1 chuyệnAWjZCY UL3i7rnữa mãiUL3i7r đếnFv saAWjZCYu Fvkhi bfbEpx7ố tôFvi UL3i7rqa Fvđời mFvẹ mớiFv AWjZCYnói vAWjZCYs tôi,UL3i7r sốUL3i7r tiềnUL3i7r 2UL3i7r.000 tAWjZCYệ màAWjZCY UL3i7rmẹ đưaUL3i7r UL3i7rcho tfbEpx7ôi đUL3i7rể UL3i7rđi mAWjZCYời b.UL3i7rsĩ TFvhường đếnFv kháAWjZCYm bệnfbEpx7h chFvo AWjZCYbố Fvtôi hfbEpx7ồi sAWjZCYag1 làfbEpx7 dfbEpx7o bốAWjZCY bảoAWjZCY mẹAWjZCY đAWjZCYưa chfbEpx7o AWjZCYtôi. BFvố cAWjZCYũg hfbEpx7iểu đcfbEpx7 tâAWjZCYm UL3i7rtư cUL3i7rũa tôifbEpx7 Fvnên đãFv âmfbEpx7 UL3i7rthầm giúfbEpx7p đỡ)

 

Tôi chờfbEpx7 đợiAWjZCY trAWjZCYog thấpFv tAWjZCYhỏm fbEpx7và Fvlo âfbEpx7u, mãUL3i7ri mớiUL3i7r đếnFv nUL3i7rửa đêm,AWjZCY Fvnhân lúcUL3i7r đUL3i7rêm AWjZCYkhuya thaUL3i7rnh vUL3i7rắg, tôUL3i7ri chạyFv saAWjZCYg gọiAWjZCY LfbEpx7an LanUL3i7r, TrcFv" kAWjZCYhi đfbEpx7i, tfbEpx7ôi AWjZCYnc" fbEpx7mắt lưAWjZCYg tfbEpx7ròg wìUL3i7r trcfbEpx7" UL3i7rcửa Fvgian nhàFv fbEpx7của Fvbố mẹ,AWjZCY dậpfbEpx7 fbEpx7đầu cúfbEpx7i lạyUL3i7r bFvố AWjZCYmẹ UL3i7rtrog tâFvm UL3i7rtrạg hfbEpx7ết sfbEpx7ức nFvặg nfbEpx7ề. fbEpx7Sau đAWjZCYó tôfbEpx7i kUL3i7réo LFvan fbEpx7Lan rUL3i7ra kFvhỏi cửafbEpx7 AWjZCYr' nfbEpx7hanh chófbEpx7g biếnFv mấtAWjZCY troAWjZCYg màAWjZCYn đêm...