You are here

Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cJWoc62ả G7ko JWoc62có G7ở G7trog đồz8raHtn cảnG7h z8raHtsát, tz8raHtôi liềnz8raHt JWoc62đạp xz8raHte đG7ến G7BV huyệnJWoc62. Vz8raHtừa JWoc62nhìn thấyyN2NvS bz8raHtsĩ ThyN2NvSường JWoc62tôi đãJWoc62 kéJWoc62o ôngG7 ấyJWoc62 rJWoc62a G71 gócJWoc62 hỏiz8raHt cyN2NvSó fảiG7 ôG7ng ấyN2NvSy G7đã nhyN2NvSờ cJWoc62ảnh G7sát tJWoc62ới bắz8raHtt az8raHtnh tôiyN2NvS ko.

 

Ông kinyN2NvSh G7ngạc hỏi:

 

- G7Kim QuýJWoc62 yN2NvSxảy ryN2NvSa chz8raHtuyện gìyN2NvS rồi?

 

Tôi kểyN2NvS chuyệnz8raHt G7anh yN2NvScả byN2NvSị cảnG7h sáJWoc62t dyN2NvSẫn điyN2NvS z8raHtcho z8raHtbsĩ Thườngz8raHt ngyN2NvShe, ônG7g ấJWoc62y yN2NvSnge z8raHtxog cườz8raHti bảo:

 

- chàgyN2NvS tyN2NvSrai à,z8raHt mJWoc62ấy ngàyN2NvSy trcJWoc62" cậuz8raHt gọiG7 đyN2NvSiện G7cho tôiG7 nhờz8raHt tôG7i nJWoc62gĩ cáchG7 giúG7p Lz8raHtan yN2NvSLan nJWoc62hưg đếnG7 giờG7 tôG7i z8raHtvẫn chưayN2NvS ngz8raHtĩ yN2NvSra cáchG7 gJWoc62ì cả.z8raHt G7Cảnh JWoc62sát tìyN2NvSm anG7h traG7i cậJWoc62u cóyN2NvS thểyN2NvS G7là vz8raHtì vz8raHtiệc yN2NvSkhác, lz8raHtàm z8raHtsao tôz8raHti JWoc62có thểz8raHt byN2NvSảo cảz8raHtnh syN2NvSát đếnG7 G7bắt JWoc62anh JWoc62cậu đc?

 

Bsĩ ThườJWoc62ng nóJWoc62i vJWoc62s yN2NvStôi lúcyN2NvS yN2NvSLan LyN2NvSan z8raHtnhập viyN2NvSện wảG7 thz8raHtực yN2NvSlà ôngz8raHt z8raHtấy đãyN2NvS nhờyN2NvS yN2NvS1 G7ng' bạnz8raHt G7ở đồyN2NvSn cG7ảnh sáz8raHtt z8raHtđến nhJWoc62à nóiG7 chuyệz8raHtn JWoc62vs byN2NvSố mẹz8raHt tôiyN2NvS. DJWoc62o lúJWoc62c ấyJWoc62 anJWoc62h cyN2NvSả kJWoc62o JWoc62có nhàz8raHt nêyN2NvSn bọnJWoc62 hJWoc62ọ đãJWoc62 gG7ọi z8raHtđiện JWoc62cho aJWoc62nh cảz8raHt, nz8raHtói rõz8raHt vyN2NvSs aJWoc62nh cảJWoc62 G7bệnh tìnJWoc62h JWoc62của JWoc62Lan G7Lan, yN2NvSdặn dòz8raHt aG7nh ấyG7 nhấyN2NvSt G7định fG7ải đG7ối xJWoc62ử tốyN2NvSt yN2NvSvs z8raHtLan z8raHtLan, nếuyN2NvS kG7o G71 G7khi LaJWoc62n LaG7n xảyN2NvSy JWoc62ra chyN2NvSuyện gyN2NvSì tG7hì cJWoc62ảnh JWoc62sát z8raHtsẽ sờyN2NvS đếyN2NvSn chuyệz8raHtn G7anh bỏyN2NvS tiềnG7 yN2NvSra mJWoc62ua fụJWoc62 G7nữ G7về lyN2NvSàm vợ.JWoc62 G7Bsĩ TyN2NvShường G7còn nóJWoc62i yN2NvSanh cảyN2NvS JWoc62quen biếtG7 rấG7t nhz8raHtiều nz8raHtg' ởG7 G7đồn c.sJWoc62át vyN2NvSà JWoc62an ủyN2NvSi tôiJWoc62 JWoc62ko z8raHtnên qáG7 z8raHtlo lắng.

 

Bởi vyN2NvSì kG7o byN2NvSiết anJWoc62h cG7ả vyN2NvSì saz8raHto màz8raHt lạz8raHti bịG7 nJWoc62g' củyN2NvSa JWoc62đồn c.sG7át bz8raHtắt điJWoc62 nG7ên tôJWoc62i cJWoc62ũg cJWoc62hẳg cG7òn z8raHttâm z8raHttrí nJWoc62ào z8raHtmà nóJWoc62i chuyz8raHtện JWoc62với ônJWoc62g vềG7 tìnyN2NvSh cảnhz8raHt củyN2NvSa LaG7n Laz8raHtn hiệz8raHtn giờ.JWoc62 TG7ôi lênG7 xz8raHte đạpz8raHt đạpyN2NvS G7thẳg G7về nhàJWoc62. SuốtJWoc62 yN2NvSđg' điJWoc62 tôyN2NvSi cJWoc62ứ nG7gĩ mãiyN2NvS mz8raHtà cyN2NvShẳg G7thể nàG7o hiểuyN2NvS nz8raHtổi đyN2NvSag cóz8raHt chuyệnJWoc62 gG7ì xảyyN2NvS rJWoc62a. ChỉG7 z8raHtcó điềuG7 trz8raHtog G7lòng tôz8raHti nhẹz8raHt JWoc62nhõm hơyN2NvSn nhiz8raHtều syN2NvSo vJWoc62ới lúcG7 đến.AnJWoc62h z8raHtcả bG7ị JWoc62bắt JWoc62chẳg cJWoc62ó liênG7 wJWoc62an z8raHtgì đếnz8raHt cuộcJWoc62 điệz8raHtn thoạz8raHti tôG7i đãyN2NvS gọiyN2NvS z8raHtcho bsyN2NvSĩ ThườngJWoc62 z8raHtmấy hJWoc62ôm trc"yN2NvS, nyN2NvSói cáchyN2NvS kháJWoc62c, ayN2NvSnh cG7ả bịG7 z8raHtdẫn điG7 cJWoc62hưa cyN2NvShắc gG7ì đãJWoc62 lG7à vìG7 chuJWoc62yện G7của LaG7n Lan.

 

Về tJWoc62ới nhàG7, trờiG7 đãyN2NvS xâmG7 xẩJWoc62m tối,JWoc62 z8raHttôi JWoc62nói G7cho JWoc62bố mẹG7 biz8raHtếtt nhyN2NvSựg yN2NvSgì JWoc62đã ngG7e ngJWoc62óng đcyN2NvS JWoc62ở tyN2NvSrên z8raHthuyện, đz8raHtươg nyN2NvShiên làyN2NvS G7tôi đãG7 giấuz8raHt cz8raHthuyện đyN2NvSi gJWoc62ặp bsĩz8raHt ThườnyN2NvSg. BốyN2NvS mẹG7 ngz8raHte nG7ói JWoc62anh cảyN2NvS kJWoc62o fảiz8raHt vJWoc62ì bắtyN2NvS vìz8raHt chuyN2NvSyện củG7a yN2NvSLan JWoc62Lan cũgG7 yênJWoc62 tâmG7 fầnz8raHt nàoG7. MẹJWoc62 nJWoc62ghĩ c.z8raHtsát dẫnG7 anJWoc62h cJWoc62ả điG7 yN2NvSlà vz8raHtì nhữgJWoc62 chuyệJWoc62n cJWoc62ó yN2NvSliên wG7an đếnz8raHt mỏyN2NvS vàngG7, z8raHtnhưg G7mỏ G7vàg củayN2NvS aJWoc62nh JWoc62cả đãJWoc62 đógG7 cyN2NvSửa G7ko JWoc62khai tJWoc62hác nG7ữa rồi,G7 tyN2NvSrên hầmJWoc62 mG7ỏ lyN2NvSàm gìz8raHt cònyN2NvS chuyệG7n gìJWoc62 nữJWoc62a chứG7?? G7Lẽ nàz8raHto lz8raHtà chuyệnG7 cóJWoc62 liênyN2NvS waJWoc62n đếnyN2NvS vụyN2NvS mz8raHta wỷJWoc62 xuấz8raHtt hiyN2NvSện lầnz8raHt trc"???

 

Bởi vìyN2NvS cáiz8raHt mJWoc62ỏ vG7àg củaz8raHt anJWoc62h nằmJWoc62 sâuJWoc62 tG7rog núi,G7 cJWoc62ách JWoc62thôn tJWoc62ôi đếnG7 G7hơn 1z8raHt0 cG7ây JWoc62số, hyN2NvSơn nữaz8raHt ởyN2NvS nơiz8raHt G7đó mớiyN2NvS ầmJWoc62 G7ĩ vJWoc62ụ hồJWoc62n JWoc62ma xuấyN2NvSt hiệnyN2NvSchưa đG7c yN2NvSbao lâJWoc62u nênz8raHt bốJWoc62 mẹJWoc62 kJWoc62o bảJWoc62o z8raHttôi yN2NvSlên hầmJWoc62 mỏyN2NvS cz8raHtủa anG7h xyN2NvSem sG7ao. CJWoc62húg tG7ôi đz8raHtành fảiz8raHt ngồiyN2NvS ởyN2NvS yN2NvSnhà chờz8raHt đợz8raHti. NếyN2NvSu nhưyN2NvS anz8raHth cG7ả G7ko yN2NvSlàm gyN2NvSì fạmG7 fz8raHtáp z8raHtthì cG7.sát nhấtG7 đG7ịnh syN2NvSẽ fảiJWoc62 đưyN2NvSa anyN2NvSh về.

 

Lúc mẹJWoc62 maz8raHtng cJWoc62ơm tốiJWoc62 yN2NvScho G7Lan LyN2NvSan yN2NvScó ngồyN2NvSi lyN2NvSại JWoc621 JWoc62lát. TôiG7 yN2NvSko bz8raHtiết mẹG7 đãz8raHt nóiz8raHt nhữgJWoc62 gìG7 G7vs LaJWoc62n LG7an G7mà yN2NvScơm yN2NvSnc" mẹyN2NvS bêJWoc62 vz8raHtào LaJWoc62n yN2NvSLan G7ko hềz8raHt z8raHtđộg đũa.

 

Đêm hômG7 đó,z8raHt anJWoc62h cảyN2NvS JWoc62ko tJWoc62rở JWoc62về, tôiG7 JWoc62cũg cyN2NvSả đêmyN2NvS kG7o chợpz8raHt mắtz8raHt, nG7ằm tryN2NvSên giườgyN2NvS trJWoc62ằn z8raHttrọc JWoc62ngĩ ngợiyN2NvS G7lung tungG7. GG7à gáG7y hz8raHtồi đz8raHtầu tiênG7 tJWoc62ôi G7đã nJWoc62ge z8raHtthấy tiếgyN2NvS gõz8raHt cửG7a khz8raHte khG7ẽ, tiếgyN2NvS gJWoc62õ rz8raHtất nhJWoc62ỏ nJWoc62hưg ngyN2NvSe rấtyN2NvS rõG7 yN2NvSràng tz8raHtrog đêyN2NvSm khyN2NvSuya tz8raHthanh vắng.

 

- Cốz8raHtc.. cJWoc62ốc.. cốcz8raHt yN2NvS- Tiếgz8raHt gyN2NvSõ cửaz8raHt JWoc62rất đJWoc62ều đặn,z8raHt tz8raHtôi cảJWoc62nh G7giác G7ngồi dyN2NvSậy khỏiJWoc62 giưz8raHtờg, z8raHtnhẹ nz8raHthàg hỏi:

 

- Az8raHti đấy?

 

- yN2NvSAnh Az8raHtn, yN2NvSem làJWoc62 G7Lan LayN2NvSn đây,yN2NvS z8raHtmau mz8raHtở cửaJWoc62 cJWoc62ho z8raHtem điyN2NvS !

 

Tôi lz8raHtắng tG7ai JWoc62nge, đJWoc62úg làJWoc62 tiếgJWoc62 củz8raHta LyN2NvSan LyN2NvSan rồi!JWoc62 Lz8raHtan Laz8raHtn đếnyN2NvS tìmG7 tJWoc62ôi JWoc62giờ nàyN2NvSy chắG7c G7là cz8raHtó chuyệJWoc62n gấpz8raHt gz8raHtì rz8raHt'. TôyN2NvSi lạnhG7 toJWoc62át z8raHtng', vôiG7 yN2NvSvàng lz8raHtao z8raHtra khỏG7i gG7iườg, chẳgJWoc62 kịpyN2NvS JWoc62mặc áJWoc62o liềnG7 chạyz8raHt yN2NvSra JWoc62mở cửa.

 

Lan z8raHtLan láchz8raHt G7ng' đJWoc62i JWoc62vào fònJWoc62g tG7ôi, z8raHt1 luồyN2NvSg kG7hí lạnhG7 thJWoc62eo côyN2NvS ùaz8raHt vàoG7 fòngG7, JWoc62tôi lúcz8raHt ấyyN2NvS cởiJWoc62 trần,yN2NvS tyN2NvSrên G7ng' mG7ặc đG7ộc z8raHt1 cáz8raHti wầnyN2NvS đùyN2NvSi ryN2NvSùng mz8raHtình yN2NvSmấy cáG7i liềz8raHtn z8raHtvì lạnh.

 

- Anz8raHth Az8raHtn, cứG7u eG7m vớiz8raHt JWoc62! z8raHt- LaG7n LyN2NvSan vG7ừa ôJWoc62m chầmJWoc62 JWoc62lấy tG7ôi đãJWoc62 khócyN2NvS nứcJWoc62 nở.

 

Tôi chẳyN2NvSg còJWoc62n JWoc62ngĩ tớiJWoc62 z8raHtcái lạnG7h nữa.z8raHt yN2NvSThò đầuJWoc62 G7nhìn z8raHtra ngoJWoc62ài, thấyz8raHt gG7ian nhyN2NvSà bốyN2NvS mẹyN2NvS vẫnJWoc62 tắtJWoc62 G7đèn tốiJWoc62 oJWoc62m tôG7i mớiJWoc62 yG7ên tâJWoc62m z8raHtđóng cửz8raHta fG7òng G7lại. JWoc62Tôi JWoc62cố nóiz8raHt JWoc62thật nhỏz8raHt vyN2NvSs LayN2NvSn LaJWoc62n JWoc62lúc JWoc62này đaG7g kJWoc62hóc nứcG7 nởz8raHt trG7og G7lòng mình:

 

- SyN2NvSao yN2NvSem lyN2NvSại z8raHtsag đâyJWoc62 vyN2NvSào z8raHtgiờ này,z8raHt bốz8raHt mẹyN2NvS yN2NvSnhìn G7thấy thì...

 

Còn G7chưa đểG7 tôz8raHti nóz8raHti hG7ết thJWoc62ì LJWoc62an Lz8raHtan đG7ã đẩyN2NvSy yN2NvStôi rz8raHta, giọyN2NvSg ngJWoc62ẹn ngào:

 

- NhữJWoc62g ngJWoc62ày tyN2NvShág nz8raHtày chz8raHtẳg G7fải c.sốgJWoc62 cyN2NvSủa z8raHtcon nJWoc62g', eG7m kz8raHto tyN2NvShể cG7hịu đựgJWoc62 đyN2NvSc nz8raHtữa.. JWoc62nếu aJWoc62nh còz8raHtn bỏG7 mặcJWoc62 ez8raHtm nữaG7 yN2NvSem sz8raHtẽ cyN2NvShết tJWoc62rc" mặtyN2NvS aJWoc62nh ngay!

 

- z8raHtLan LanyN2NvS, z8raHtđừg.. đừg..JWoc62 anhJWoc62.. anhyN2NvS.. yN2NvS- BởiG7 vG7ì lạnhJWoc62 cz8raHtứg nênyN2NvS toz8raHtàn yN2NvSthân tJWoc62ôi ruJWoc62n lêG7n lậpJWoc62 G7cập, miJWoc62ệg cG7ứg JWoc62lại cG7hả nóG7i ryN2NvSa lời.

 

Lúc nàz8raHty LyN2NvSan Lz8raHtan mJWoc62ới fáG7t JWoc62hiện G7ra lyN2NvSà tôyN2NvSi G7ko yN2NvSmặc áo,z8raHt z8raHtcô JWoc62lần G7mò JWoc62trog bógJWoc62 đêmyN2NvS kéoz8raHt yN2NvStôi z8raHtvề giườg,yN2NvS lấyyN2NvS cáyN2NvSi chănJWoc62 khG7oác z8raHtlên z8raHtng' tz8raHtôi ryN2NvS' G7ngồi xuốgz8raHt bêG7n giưyN2NvSờg yN2NvScạnh tôi.

 

- Anz8raHth AJWoc62n, aJWoc62nh ngồiz8raHt G7yên chyN2NvSo ấmG7 đG7i đã,G7 G7em cz8raHtó chuyệyN2NvSn mz8raHtuốn JWoc62nói vyN2NvSs yN2NvSanh! G7- LaG7n G7Lan yN2NvSđã thôG7i khócyN2NvS, bìnyN2NvSh tG7ĩnh nJWoc62gồi đốiJWoc62 mặtz8raHt vz8raHts tôi.

 

- Lz8raHtan LaG7n, cG7ó chG7uyện gz8raHtì thìG7 G7em cG7ứ nóiz8raHt đJWoc62i! G7- GiG7ọg nG7ói củz8raHta yN2NvStôi JWoc62run ruG7n, vừz8raHta nóG7i yN2NvStôi G7vừa yN2NvSmò tìmJWoc62 G7cái áoJWoc62 cyN2NvSủa mJWoc62ình JWoc62ở trêJWoc62n giườg.

 

- EG7m muốnG7 aJWoc62nh tậnG7 mắtyN2NvS nhìnG7 thấyG7 anG7h G7cả anyN2NvSh đãyN2NvS giàyG7 vòz8raHt eG7m ntnyN2NvS. yN2NvS- yN2NvSLan yN2NvSLan vừaG7 nJWoc62ói vz8raHtừa bậG7t yN2NvSđèn bàn,yN2NvS JWoc62căn fònJWoc62g JWoc62tối oG7m bỗgz8raHt chốcJWoc62 sz8raHtág lên.

 

Tôi JWoc62sữg sờyN2NvS nhìnyN2NvS LyN2NvSan JWoc62Lan. CJWoc62ô ấyG7 yN2NvSđứg yN2NvStrc" G7mặt z8raHttôi cởiJWoc62 sạchyN2NvS wầnJWoc62 yN2NvSáo trênz8raHt ngyN2NvS' mìnG7h, ngaG7y G7cả wầG7n áoz8raHt lóG7t cG7ũg JWoc62ko mặc,z8raHt cJWoc62ơ thểJWoc62 trầnJWoc62 trz8raHtụi củaz8raHt JWoc62cô hiệG7n yN2NvSra trcJWoc62" mắyN2NvSt tôi.

 

Tôi kz8raHto dz8raHtám G7nhìn z8raHtlâu, vộz8raHtii vz8raHtàg ngoảz8raHtnh mặtJWoc62 điz8raHt chJWoc62ỗ kG7hác, hG7ốt hoảG7g nói:

 

- yN2NvSLan LJWoc62an, em.z8raHt. em.z8raHt. G7em yN2NvSlàn JWoc62cái gyN2NvSì thếz8raHt hả?

 

- EyN2NvSm chỉyN2NvS muz8raHtốn JWoc62để yN2NvScho aJWoc62nh G7nhìn tJWoc62hấy ônz8raHtg anJWoc62h tG7rai yN2NvSko yN2NvS= cầmG7 thúJWoc62 JWoc62của anJWoc62h đãyN2NvS đểz8raHt G7lại nhJWoc62ữg gìyN2NvS trG7ên z8raHtng' eG7m z8raHt! z8raHt- Giọz8raHtg nóJWoc62i yN2NvScủa z8raHtLan z8raHtLanvừa nhưz8raHt oáG7n JWoc62trách vừayN2NvS yN2NvSnhư fẫnJWoc62 nộ.

 

- z8raHtLan Lanz8raHt, đừg..yN2NvS đJWoc62ừg cG7ó nhưz8raHt vậG7y! JWoc62a JWoc62biết G7a cảyN2NvS cóJWoc62 lỗiJWoc62 z8raHtvs ez8raHt! z8raHt- JWoc62Tôi G7ko JWoc62dám nhJWoc62ìn LyN2NvSan Lan

 

- KG7im z8raHtAn, nếyN2NvSu nhyN2NvSư yN2NvSanh lG7à yN2NvSđàn ônz8raHtg thyN2NvSì myN2NvSau ngoảnyN2NvSh đz8raHtầu lạyN2NvSi, mởz8raHt tyN2NvSo mắJWoc62t JWoc62mà nhìG7n yN2NvScho yN2NvSkĩ! JWoc62- G7Lan G7Lan G7gần yN2NvSnhư qG7uát lênyN2NvS vyN2NvSs tôi.

 

Tôi chầmG7 chJWoc62ậm G7ngoảnh đyN2NvSầu lạiz8raHt, JWoc62từ tyN2NvSừ hz8raHte héz8raHt z8raHtmắt. Cảnhz8raHt tượgz8raHt trz8raHtc" yN2NvSmắt khiG7ến tôiyN2NvS cảnhz8raHt thầyG7 z8raHtngẹt thở.

 

Nhữg JWoc62đg' yN2NvScog JWoc62đầy wếnG7 rũJWoc62 trênG7 thâG7n JWoc62hình trầnJWoc62 trụi,G7 yN2NvSlàn dG7a trJWoc62ơn JWoc62lág nhz8raHtư toảG7 sáG7g dG7ưới ánG7h đènyN2NvS mờJWoc62 ảo,yN2NvSmái tóyN2NvSc JWoc62dài G7đen mượz8raHtt yN2NvSxổ JWoc62tung, z8raHtbuôg JWoc62xoã tG7rên G72 bờG7 vayN2NvSi trắgyN2NvS ngần,yN2NvS yN2NvSđôi maắtJWoc62 tG7o G7long lanJWoc62h G7tràn z8raHtngập nỗyN2NvSi uJWoc62ất JWoc62hận, khuJWoc62ôn mặyN2NvSt xyN2NvSinh đẹpz8raHt cònG7 vươgG7 JWoc62lại z8raHt2 hàG7g lệ.yN2NvS Cz8raHtó lJWoc62ẽ G7vì tâmJWoc62 trạG7g z8raHtqá fẫJWoc62n uấG7t nênyN2NvS nJWoc62gực G7cô đayN2NvSg fậpz8raHt fồyN2NvSng, yN2NvStoàn thâJWoc62n nz8raHthư rJWoc62un rẩy..

 

- yN2NvSA mJWoc62ở yN2NvSto mắtG7 màyN2NvS nhìnG7, ởG7 đâyz8raHt.. ởz8raHt đâJWoc62y.. cG7hỗ nàyyN2NvS JWoc62nữa.. nhìnJWoc62 xeyN2NvSm G7gã súJWoc62c siG7nh ấyyN2NvS đãG7 làmJWoc62 gìJWoc62 vz8raHts emyN2NvS! z8raHt- yN2NvSLan LaG7n kéG7o tJWoc62ay tôyN2NvSi chỉG7 JWoc62vào nhJWoc62ữg nyN2NvSơi z8raHtbị tG7hươg trêG7n nyN2NvSg' z8raHtmình, tôiyN2NvS G7có thểz8raHt cảmyN2NvS z8raHtnhận JWoc62đc đôz8raHti bJWoc62àn taJWoc62y mz8raHtềm mạiyN2NvS cz8raHtủa z8raHtcô G7ko ngz8raHtừg z8raHtrun rẩy.

 

Nhìn tyN2NvSheo ngónz8raHt tJWoc62ay chyN2NvSỉ củaJWoc62 cô,yN2NvS tôiz8raHt cóyN2NvS thểyN2NvS nhìG7n thấz8raHty rõG7 nz8raHthữg vếtJWoc62 JWoc62bầm tímJWoc62 khắpG7 trêyN2NvSn yN2NvS2 bầuyN2NvS JWoc62ngực đầyG7 đặnJWoc62 JWoc62và dọcG7 JWoc622 bắpyN2NvS đùz8raHti trz8raHtắg nõnJWoc62 nà,JWoc62 kG7hắp nG7g' G7cô cG7hỗ yN2NvSxanh cG7hỗ z8raHttím, chẳyN2NvSg cầnyN2NvS hz8raHtỏi yN2NvScũg biếtyN2NvSnhữg vếG7t thươz8raHtg tyN2NvSrên ngJWoc62' z8raHtLan LyN2NvSan G7đều yN2NvSlà JWoc62do z8raHtanh cảG7 gâyN2NvSy G7ra. TyN2NvSôi G7có thểJWoc62 tưởyN2NvSg tượgG7 đcJWoc62 sG7ự điênG7 cuG7ồg củaJWoc62 JWoc62anh cyN2NvSả lúcz8raHt yN2NvSgiày vyN2NvSò LG7an LyN2NvSan vyN2NvSà z8raHtsự đaG7u yN2NvSđớn cyN2NvSũg nz8raHthư tJWoc62ủi nhụcz8raHt cz8raHtủa côJWoc62 kJWoc62hi fảiJWoc62 z8raHtcắn răgJWoc62 chịuyN2NvS đựgyN2NvS sựz8raHt chyN2NvSà đạpJWoc62 ấy.yN2NvS G7Chẳg tryN2NvSách myN2NvSà giữG7a đêyN2NvSm khG7uya z8raHtthanh vắz8raHtg, yN2NvSLan Laz8raHtn lạiG7 kJWoc62êu lênz8raHt thảmJWoc62 thiếJWoc62t nhưJWoc62 vậy.

 

- LayN2NvSn yN2NvSLan, anJWoc62h ấyN2NvSy.. G7- z8raHtTôi JWoc62nhất thz8raHtời nghẹnz8raHt lJWoc62ời kJWoc62o JWoc62biết fảiz8raHt nyN2NvSói gì

 

- AnyN2NvSh yN2NvSta hoànyN2NvS toàJWoc62n z8raHtko fảiz8raHt coz8raHtn nG7g'! JWoc62- yN2NvSLan LayN2NvSn bưgG7 G7mặt khG7óc G7nức G7nở, nhyN2NvSữg gyN2NvSiọt nG7c" mắtJWoc62 G7chảy rG7a ngoàiG7 theyN2NvSo kẽG7 tayN2NvSy cô.

 

- JWoc62Lan LyN2NvSan, em.G7.! JWoc62- tôiyN2NvS thz8raHtực sựJWoc62 z8raHtko biếyN2NvSt fảiJWoc62 yN2NvSan ủyN2NvSi yN2NvScô ấyG7 JWoc62ntn nữa.

 

- JWoc62em JWoc62đã chịuG7 đủG7 lắz8raHtm G7r', nG7ếu cG7ứ G7tiếp tG7ục nJWoc62tn G7em sẽJWoc62 JWoc62fát điyN2NvSên G7mất. RõyN2NvS rG7àg G7anh biếtJWoc62 z8raHtlà yN2NvSem G7yêu az8raHtnh, eJWoc62m yN2NvSở lyN2NvSại đz8raHtây cũgJWoc62 làz8raHt G7vì anG7h myN2NvSà! yN2NvS- nJWoc62hìn yN2NvSLan LayN2NvSn đagG71 thG7ươg z8raHtnhư vậz8raHty tG7rog lòG7ng tôiyN2NvS cJWoc62àg rốyN2NvSi nhyN2NvSư G7tơ vò.

 

- Laz8raHtn Lz8raHtan, anh..

 

- yN2NvSa đJWoc62ã từgz8raHt nóz8raHti G7sẽ JWoc62che G7chở cJWoc62ho eyN2NvS, G7a yN2NvScó JWoc62thể cứyN2NvS giưJWoc62ơg mắG7t nhìz8raHtn z8raHte bịG7 JWoc62ng' z8raHtta cyN2NvShà đạpyN2NvS z8raHtnhư JWoc62vậy saG7o.. yN2NvS- yN2NvSLan z8raHtLan đaJWoc62g chấtz8raHt vấyN2NvSn tôi.

 

Thấy tJWoc62ôi ấyN2NvSp úJWoc62ng mãiyN2NvS chẳgz8raHt nóJWoc62i rG7a lời,JWoc62 z8raHtLan LJWoc62an lạiG7 G7gục mặtG7 vJWoc62ào ngựcG7 tôiyN2NvS oyN2NvSà khóG7c JWoc62tuyệt vọng.

 

Nhìn nG7g' coz8raHtn gáyN2NvSi đầyyN2NvS z8raHtthươg tíJWoc62ch trcz8raHt" mặG7t, yN2NvStrái tJWoc62im tôiJWoc62 G7ko khỏiG7 JWoc62đau đớn.yN2NvS z8raHtTôi nG7ghiến cJWoc62hặt rz8raHtăg, troyN2NvSg đầyN2NvSu vụtyN2NvS qyN2NvSa JWoc621 suG7y nghĩ.

 

- JWoc62Lan LG7an, yN2NvSa dẫnJWoc62 JWoc62e đi,z8raHt điz8raHt z8raHtcàg xyN2NvSa cG7àg tốtJWoc62, JWoc62ko bjờG7 z8raHtway trởG7 lạiG7 nữa!

 

Lan LyN2NvSan thôG7i khócyN2NvS, ngẩJWoc62g đầu,yN2NvS khuônJWoc62 mặG7t ướtyN2NvS đz8raHtẫm G7nc" mắtyN2NvS nJWoc62ghi hyN2NvSoặc nhìnG7 tôi:

 

- TJWoc62hật ko?

 

Tôi gậtJWoc62 yN2NvSđầu chG7ẳg chútz8raHt dG7o dự:

 

- ThậyN2NvSt, G7a syN2NvSẽ dJWoc62ẫn yN2NvSe chz8raHtạy trốn!

 

..

 

Tôi wếtG7 địnhz8raHt JWoc62sẽ dẫnyN2NvS LJWoc62an JWoc62Lan JWoc62chạy trG7ốn, nhG7ưg vìG7 chz8raHtuyện nàyG7 xảyN2NvSy G7ra qáJWoc62 đJWoc62ột ngộz8raHtt, kJWoc62o cóyN2NvS z8raHtthời z8raHtgian đểz8raHt chuẩz8raHtn z8raHtbị. G7Lan yN2NvSLan z8raHttrên JWoc62ng' yN2NvSko cz8raHtó G71 xG7u, cònz8raHt tôJWoc62i chJWoc62ỉ cóJWoc62 vàiJWoc62 trăyN2NvSm tiềnG7 tiêG7u vặtG7 hJWoc62ằg ngày,yN2NvS z8raHtko cóG7 tz8raHtiền thìG7 chẳgJWoc62 thểyN2NvS chyN2NvSạy yN2NvSđc xaG7, hơnJWoc62 nG7ữa trờG7i đãz8raHt sáG7f r'JWoc62, z8raHtgiờ màG7 cG7hạy z8raHtrất dễG7 bịJWoc62 fz8raHtát hiện.

 

Tôi yN2NvSliền bz8raHtàn yN2NvSbạc vyN2NvSs z8raHtLan JWoc62Lan, đợG7i tôyN2NvSi vJWoc62ài ngz8raHtày ngG7ĩ JWoc62cách kiếmG7 đJWoc62c G71 móG7n tz8raHtiền lớnyN2NvS rJWoc62' sẽJWoc62 tìmz8raHt cz8raHtơ hộiG7 byN2NvSỏ chạyG7. LyN2NvSan LaG7n ngJWoc62e xoJWoc62g yN2NvSliền gậtJWoc62 đG7ầu đồgG7 ý.yN2NvSTôi giz8raHtục yN2NvSLan JWoc62Lan myN2NvSau mG7au trởyN2NvS vềyN2NvS fòJWoc62ng JWoc62anh G7cả, z8raHtcô JWoc62ôm chầmyN2NvS lấyG7 tz8raHtôi, G7hôn tyN2NvSôi JWoc62say đắmJWoc62 rJWoc62' mớJWoc62i mặcyN2NvS lạiyN2NvS wầnG7 áoG7 vàz8raHt z8raHtđi rz8raHta ngoyN2NvSài. TôiG7 nhG7ìn theG7o G7qa kyN2NvShe cửyN2NvSa chG7o đếnG7 G7khi z8raHtcái bógz8raHt JWoc62của z8raHtcô khuấG7t z8raHtsau cz8raHtánh JWoc62cửa G7gian fòyN2NvSng fíaG7 tâyN2NvSy mJWoc62ới z8raHtyên tJWoc62âm trởJWoc62 lạiJWoc62 giườg.

 

Chiếc chăG7n bJWoc62ôg G7đã chẳyN2NvSg G7còn hz8raHtơi ấmyN2NvS nhưgz8raHt dườgJWoc62 nhưJWoc62 vẫnz8raHt z8raHtcòn fJWoc62ảg fấtz8raHt yN2NvSmùi hươgG7 z8raHtcủa Lz8raHtan G7Lan. Tz8raHtôi mìnG7h trz8raHtần yN2NvSôm cz8raHthặt z8raHtcái chăz8raHtn vG7ào lJWoc62òng, ngồG7i ngâyG7 G7ra ởJWoc62 trênG7 giườgz8raHt nhưz8raHt JWoc621 JWoc62thằg khờ.yN2NvS z8raHtHồi lz8raHtâu tz8raHtôi G7nhớ nyN2NvShớ rG7a nhyN2NvSữg gG7ì đz8raHtã nz8raHtói z8raHtvs z8raHtLan Lan.

 

Giờ nJWoc62ghĩ lạiyN2NvS mJWoc62à tôyN2NvSi thấyz8raHt cyN2NvSó đôJWoc62i cJWoc62hút G7hối hậyN2NvSn, đz8raHtág JWoc62lẽ JWoc62ra tôiz8raHt kz8raHto G7nên hứaG7 nz8raHthư vậz8raHty vyN2NvSs z8raHtLan Lan.TJWoc62ôi đồgG7 z8raHtý sẽJWoc62 dẫG7n LaJWoc62n LG7an z8raHtcao chạyG7 z8raHtxa baz8raHty z8raHtcũg JWoc62có nG7gĩa làyN2NvS JWoc62tôi z8raHtđã lyN2NvSén z8raHtlút JWoc62ăn JWoc62cắp JWoc62ng' fụJWoc62 nữJWoc62 mz8raHtà ayN2NvSnh JWoc62cả đãyN2NvS G7bỏ tz8raHtiền yN2NvSra muyN2NvSa vz8raHtề. NếuyN2NvS nJWoc62hư tôiyN2NvS lz8raHtàm G7như vậyG7 thậz8raHtt, tôiz8raHt sẽz8raHt trởz8raHt thàz8raHtnh G7kẻ yN2NvSfản G7bội anyN2NvSh yN2NvScả, thậmyN2NvS JWoc62chí cảJWoc62 cáiG7 gyN2NvSia đìnhz8raHt nàyG7. z8raHtAnh cảz8raHt syN2NvSẽ yN2NvSko z8raHttha chyN2NvSo JWoc62tôi, bốz8raHt JWoc62mẹ cũyN2NvSg syN2NvSẽ kz8raHto JWoc62tha thứz8raHt chyN2NvSo tôi.

 

Thế nhưgz8raHt dG7ù G7gì yN2NvStôi cyN2NvSũg đãz8raHt hứaJWoc62 vG7s LanLG7an ryN2NvS', G7mà tôyN2NvSi z8raHtlại iG7u JWoc62cô G7ấy đếnJWoc62 nhG7ư vậyG7, tG7hực sG7ự tyN2NvSôiko tz8raHthể z8raHtchịu JWoc62đựg đyN2NvSc viz8raHtệc anJWoc62h JWoc62cả hz8raHtết lyN2NvSần z8raHtnày đG7ến G7lần khácyN2NvS giàyN2NvSy z8raHtvò côyN2NvS ấy.

 

Nếu G7đã wếz8raHtt địG7nh nhJWoc62ư z8raHtvậy z8raHtr' thìJWoc62 tz8raHtôi JWoc62buộc z8raHtfải thựz8raHtc JWoc62hiện lờG7i hứaJWoc62 củaJWoc62 mình.TôiG7 yN2NvSko JWoc62thể đJWoc62ể cyN2NvSho LaJWoc62n LJWoc62an G7mà tôyN2NvSi iG7u thưz8raHtơg JWoc62fải thấJWoc62t vọJWoc62g, z8raHtnhư G7vậy yN2NvSsẽ hz8raHtuỷ G7hoại côJWoc62 yN2NvSấy. NJWoc62ếu yN2NvSnhư tôJWoc62i cứz8raHt ngyN2NvSây dJWoc62ại bỏG7 yN2NvSmặc sz8raHtự sốJWoc62g JWoc62chết củayN2NvS Laz8raHtn JWoc62Lan thyN2NvSì G7chắc z8raHtchắn bệG7nh cũz8raHt củaz8raHt cyN2NvSô sẽyN2NvS lG7ại táJWoc62i fát,z8raHt tz8raHthậm chíz8raHt cJWoc62ô sG7ẽ G7ko yN2NvSthể sốgyN2NvS tiếz8raHtp yN2NvSđc nữa!

 

Muốn dz8raHtẫn LG7an Lz8raHtan JWoc62cao chạyG7 G7xa JWoc62bay trcG7" tiênyN2NvS fảiz8raHt G7kiếm yN2NvSđc G71 móG7n tiJWoc62ềnlớn.Mặc JWoc62dù kJWoc62o cz8raHtần qáJWoc62 nhiềuG7 nhz8raHtưg cũyN2NvSg fảiJWoc62 đJWoc62ủ lộG7 fz8raHtí đểG7 cyN2NvShúg tôG7i G7đến yN2NvS1 nyN2NvSơi thậtG7 xJWoc62a. Cz8raHtó thJWoc62ể z8raHtLan G7Lan sẽJWoc62 dJWoc62ẫn tz8raHtôi vềyN2NvS nhàG7 cJWoc62ô ấy,G7 nyN2NvShư G7vậy thz8raHtì chúz8raHtg tôz8raHti z8raHtsẽ đcyN2NvS G7an tz8raHtoàn. ChJWoc62ỉ cầG7n cólz8raHtộ fyN2NvSí, bcG7" tiếpG7 thyN2NvSeo G7là JWoc62tìm cơG7 hộiJWoc62 bỏG7 trốn.JWoc62 z8raHtTôi thầmyN2NvS z8raHtmog mấyG7 yN2NvSngày tớiyN2NvS anG7h cJWoc62ả đừgz8raHt G7có yN2NvSvề, aG7nh z8raHtcả z8raHtko yN2NvScó nhàz8raHt sJWoc62ẽ bớJWoc62t đcyN2NvS G71 chúyN2NvSt nJWoc62guy hiG7ểm. Đz8raHtang yN2NvStrầm ngâz8raHtm sz8raHtuy nghĩG7 tyN2NvShì tôiyN2NvS nG7ge thấz8raHty cz8raHtó tiếgz8raHt myN2NvSẹ yN2NvSgọi lêyN2NvSn ănz8raHt sáng.

 

Anh cz8raHtả yN2NvSko cG7ó nz8raHthà, yN2NvSLan LayN2NvSn cũG7g lênyN2NvS ăyN2NvSn sz8raHtág chz8raHtug G7vs yN2NvS2 z8raHtmẹ coz8raHtn tz8raHtôi. ByN2NvSốko muJWoc62ốn G7ăn nêz8raHtn JWoc62vẫn chG7ưa dyN2NvSậy, G7mẹ thởJWoc62 yN2NvSdài bêyN2NvS byN2NvSát lêJWoc62n r'lyN2NvSại ngJWoc62ao ngG7án G7đặt bz8raHtát xuốg.

 

- Az8raHtn G7Nhi, bốJWoc62 cG7on G7bệnh lâuG7 tz8raHthế z8raHtmà yN2NvSko khỏG7i, bsĩz8raHt JWoc62Kim NhấtG7 NG7hủ đãG7 kêyN2NvS bnhiz8raHtu JWoc62thuốc màJWoc62 mãG7i vẫJWoc62n kG7o khỏiJWoc62, G7khó JWoc62khăn lắmG7 z8raHt2 ngyN2NvSày trcG7" JWoc62tinh thầnG7 củaJWoc62 ôngG7 ấJWoc62y mớz8raHti cz8raHtó chúG7t biếnyN2NvS chuyểG7n JWoc62thế mz8raHtà anG7h yN2NvScả z8raHtcon yN2NvSlại bịG7 cyN2NvS.sát dẫz8raHtn đG7i. CảG7 ngàyz8raHt hwJWoc62a G7bố coG7n chẳgz8raHt ăz8raHtn yN2NvSchút yN2NvSgì, h.yN2NvSnai cJWoc62ũg kz8raHto chịG7u xuốz8raHtg giườg,G7 JWoc62cứ thếz8raHt nàyJWoc62 thz8raHtì biếJWoc62t làmz8raHt thếyN2NvS nàG7o?- MẹyN2NvS z8raHtbuồn rầuyN2NvS nói.

 

Tôi buôgyN2NvS báyN2NvSt z8raHtđũa đz8raHti vàotrogyN2NvS buồgJWoc62 thG7ăm bốz8raHt. BốG7 nhắmJWoc62 myN2NvSắt nằmJWoc62 JWoc62im lìmz8raHt trêJWoc62n giườgJWoc62, hìnhz8raHt nhưz8raHt yN2NvSlà z8raHtông đagz8raHt ngủyN2NvS rấtz8raHt sJWoc62ay. z8raHtMẹ yN2NvSđi tz8raHtheo sayN2NvSu tôiG7, lấyN2NvSy tz8raHtay yN2NvSgiật gG7iật vạyN2NvSt JWoc62áo tôG7i, liếcyN2NvS tJWoc62ôi JWoc621 JWoc62cái ryN2NvSa z8raHtý đừG7g làz8raHtm fiềnz8raHt bốyN2NvS. TJWoc62ôi vốnJWoc62 địnyN2NvSh JWoc62nói JWoc62vs bốG7 vàiG7 cyN2NvSâu nhyN2NvSưg yN2NvSlời vừaz8raHt đếz8raHtn G7cổ G7họg JWoc62thì đyN2NvSã bz8raHtị ngẹnG7 lz8raHtại r'.

 

Ra khyN2NvSỏi fònz8raHtg JWoc62của yN2NvSbố JWoc62mẹ, tôiyN2NvS khyN2NvSe khyN2NvSẽ nJWoc62ói JWoc62vs mẹ:

 

- MẹyN2NvS, G7con cóJWoc62 weJWoc62n bz8raHtsĩ ThườngG7 ởyN2NvS b.việnJWoc62 hG7uyện. yN2NvSÔng ấG7y làyN2NvS bz8raHt.sĩ giỏJWoc62i nhấtG7 yN2NvSở JWoc62huyện nG7ày z8raHtđấy, hyN2NvSay z8raHtlà G7để coz8raHtn mờG7i ôngJWoc62 yN2NvSấy đếnG7 kháG7m yN2NvScho bốG7 G7xem tyN2NvShế nào!

 

Mẹ nJWoc62ge yN2NvSr' gậtJWoc62 đầuG7 đồgz8raHt ý.JWoc62 yN2NvSBà đz8raHti JWoc62vào trJWoc62og fòyN2NvSng lấyN2NvSy z8raHt1 xG7ấp JWoc62tiền dyN2NvSày cJWoc62ộm đưaG7 G7cho tôi

 

- Az8raHtn NhiJWoc62, cz8raHton z8raHtmau z8raHtmau ăG7n ságG7 yN2NvSr' vz8raHtào b.viG7ện JWoc62mời b.yN2NvSsĩ JWoc62Thườg đếnz8raHt đâz8raHty đi!yN2NvS JWoc62Cho JWoc62dù fảiz8raHt tiêz8raHtu hyN2NvSao bnhiyN2NvSu tz8raHtiền, chỉJWoc62 yN2NvScần chz8raHtữa G7khỏi bệnz8raHth cyN2NvSho G7bố cG7on lJWoc62à đcyN2NvS! yN2NvS- NóG7i rz8raHt' yN2NvSmẹ nhyN2NvSét tiềyN2NvSn G7vào tJWoc62ay tôi,JWoc62 cJWoc62òn dặnG7 dòG7 tôiyN2NvS nhớz8raHt muyN2NvSa chz8raHtút qàyN2NvS yN2NvScáp biyN2NvSếu b.sĩG7 Thường.

 

Ăn sÁgJWoc62 G7xog, G7Lan LyN2NvSan liJWoc62ếc tôiz8raHt JWoc621 yN2NvScái G7r' lẳz8raHtg lG7ặng vz8raHtề fyN2NvSòng kG7o nóiJWoc62 JWoc621 G7lời. TyN2NvSôi đẩyG7 xyN2NvSe đạpyN2NvS z8raHtra cyN2NvShuẩn byN2NvSị G7đi lyN2NvSên huyện,JWoc62 lúz8raHtc z8raHtđến cửa,G7 ngoảnJWoc62h đầJWoc62u lạiG7 yN2NvSnhìn thấyG7 LyN2NvSan z8raHtLan đyN2NvSag đứgG7 dựaG7 cửaz8raHt fJWoc62òng nhìnJWoc62 thG7eo tôi.JWoc62 TôyN2NvSi gG7ật G7gật đầuyN2NvS JWoc62vs G7cô, LayN2NvSn LayN2NvSn liềnJWoc62 JWoc62xoay G7ng' điJWoc62 vàJWoc62o fòng.

 

Tôi z8raHtra sứz8raHtc nhấnz8raHt pz8raHtê G7đan, đạpG7 z8raHt1 mạz8raHtch yN2NvSmấy chụz8raHtc câyN2NvSy lêG7n bG7.viện huyệnz8raHt yN2NvS. VừaJWoc62 gặz8raHtp đcyN2NvS b.yN2NvSsị ThườyN2NvSng yN2NvStừ b.vyN2NvSiện đG7i rJWoc62a, tG7ôi vộiG7 vyN2NvSàg chạyJWoc62 đJWoc62ến chJWoc62ào hỏi

 

- B.sĩz8raHt ThườyN2NvSng, chz8raHtáu đếnG7 tìyN2NvSm bG7.sĩ đây!JWoc62 yN2NvSBố cháJWoc62u bịG7 bệnJWoc62h, bệnhG7 JWoc62tình kyN2NvShá nG7ghiêm tz8raHtrọng, cJWoc62háu muốJWoc62n fiềnyN2NvS byN2NvS.sĩ đếnJWoc62 nyN2NvShà cyN2NvSháu G71 chuyếnJWoc62 khámJWoc62 JWoc62cho byN2NvSố G7cháu xeyN2NvSm thếG7 nào!

 

Ông z8raHtdo dG7ự yN2NvS1 z8raHtlát rG7' nói:

 

- Chànz8raHtg z8raHttrai, cậJWoc62u yN2NvScứ đG7ạp xJWoc62e vyN2NvSề trc"JWoc62, tJWoc62ôi rấtz8raHt thuộz8raHtc đz8raHtg' z8raHtở tyN2NvShôn cz8raHtậu, z8raHttôi yN2NvSfải JWoc62xử z8raHtlí nốtz8raHt G7chút việc,JWoc62 JWoc62xog JWoc62việc tG7ôi sẽG7 đến!

 

Tôi cz8raHtảm kíchyN2NvS gyN2NvSật đầuyN2NvS G7r' đạyN2NvSp JWoc62xe về,điz8raHt G71 đoG7ạn xz8raHta z8raHtr' vẫnJWoc62 nz8raHtge cyN2NvSó ngG7' nóG7i G7chuyện G7vs byN2NvS.sĩ Thường.

 

- ViệJWoc62n trườg,JWoc62 hJWoc62.nai coz8raHtn trz8raHtai yN2NvSviện trJWoc62ưởng lz8raHtấy vG7ợ, G7lát nz8raHtữa tôG7i sẽJWoc62 qz8raHta nG7hà ônz8raHtg uốyN2NvSg rượuG7 JWoc62hỉ đấy!

 

Lúc JWoc62đó tôz8raHti mớiG7 biếtz8raHt G7háo z8raHtra h.nyN2NvSai yN2NvSlà nz8raHtgày G7vui cJWoc62ủa coG7n tryN2NvSai ôyN2NvSng, yN2NvSlúc nàyyN2NvS màJWoc62 mờG7i ônz8raHtg ấyJWoc62 đG7ến nhàG7 mz8raHtình kJWoc62hám byN2NvSệnh chJWoc62o bốJWoc62 mìJWoc62nh thìG7 thậtz8raHt G7là z8raHtko hG7ợp. TôiG7 G7chần chyN2NvSừ yN2NvS1 lyN2NvSát JWoc62r' waJWoc62y JWoc62lại z8raHttìm JWoc62ông, vốnz8raHt địnJWoc62h bJWoc62ảo ôJWoc62ng đểJWoc62 hG7ôm khJWoc62ác đếnz8raHt khámJWoc62 bệyN2NvSnh chJWoc62o bốG7 z8raHttôi cũyN2NvSg JWoc62đc nhưgG7 wayN2NvSy lạG7i G7đã kG7o thấz8raHty bónz8raHtg dáyN2NvSg ôJWoc62ng JWoc62đâu r'.

 

Về đếnG7 tG7hôn đãyN2NvS hơnz8raHt 1z8raHt0h ság,JWoc62 mẹJWoc62 đagyN2NvS đứgz8raHt z8raHtở G7cổg đG7ợi z8raHttôi. NyN2NvShìn thấyN2NvSy tôiJWoc62 z8raHtvề G71 mìnyN2NvSh, z8raHtmẹ sốz8raHtt ruộtyN2NvS hỏi:

 

- AJWoc62n NhyN2NvSi, cóz8raHt fảiG7 b.sĩG7 ThườnG7g kG7o cJWoc62hịu z8raHtđến ko?

 

Tôi xyN2NvSuốg JWoc62xe, lJWoc62ấy taJWoc62y layN2NvSu mồJWoc62 hôyN2NvSi tyN2NvSrên tránz8raHt yN2NvSr' nóiyN2NvS yN2NvSvs mẹ:

 

- yN2NvSMẹ yN2NvSà, yN2NvSh.nai lz8raHtà ngàyJWoc62 coz8raHtn tG7rai b.syN2NvSĩ TyN2NvShường lấyG7 vợ,yN2NvS nJWoc62gta cG7òn z8raHtbận yN2NvSchuyện hôyN2NvSn sựG7 củaG7 c.tz8raHtrai, yN2NvScó thểG7 yN2NvSko đếnz8raHt đG7c đâJWoc62u ạ!

 

Mẹ tỏz8raHt rz8raHta rấtz8raHt thấtJWoc62 vọnz8raHtg, z8raHtủ rG7ủ G7theo tôiJWoc62 z8raHtvào nhà,ĐiG7 yN2NvSđến sG7ân tG7ôi ngóG7 nghJWoc62iêng yN2NvS1 hồiJWoc62 rG7' G7hỏi mẹ:

 

- MẹyN2NvS yN2NvSơi, yN2NvSanh cz8raHtả đãyN2NvS G7về cyN2NvShưa ạ?

 

- JWoc62Chưa yN2NvScon ạ,G7 cG7ũg chẳgz8raHt bJWoc62iết đãG7 cG7ó chuyệyN2NvSn G7gì nữa?

 

Hai mẹJWoc62 G7con đaG7g nG7ói chueyJWoc6265n G7thì đyN2NvSột nG7hiên ngJWoc62oài cửaz8raHt cóz8raHt tiếJWoc62g còiz8raHt yN2NvSxe iJWoc62nh ỏz8raHti, tyN2NvSiếp G7đó tyN2NvSôi ngz8raHte z8raHttiếg ngyN2NvS' hỏi:

 

- Đâz8raHty G7có fảiG7 làJWoc62 nhàyN2NvS JWoc62của KJWoc62im z8raHtQuý yN2NvSko ạ?

 

Nhận JWoc62ra tiếgz8raHt củyN2NvSa b.syN2NvSĩ ThườJWoc62ng, tyN2NvSôi G7vội vànz8raHtg dựngyN2NvS JWoc62xe vàoG7 z8raHt1 góJWoc62c rJWoc62' chạz8raHty G7ra nghG7ênh đón.G7 TJWoc62hật cJWoc62hẳg nJWoc62gờ yN2NvSnhà b.JWoc62sĩ cóchz8raHtuyện yN2NvShỉ màz8raHt ôG7ng G7ấy vẫG7n chịz8raHtu đếnG7 kháyN2NvSm bệnhG7 cz8raHtho bJWoc62ố tôiJWoc62, hJWoc62ơn nữaG7 lyN2NvSại yN2NvScòn đếnz8raHt nhz8raHtanh nhưJWoc62 vậy.

 

Nhìn yN2NvSthấy ônG7g, myN2NvSẹ tôz8raHti cảmyN2NvS kíchyN2NvS cyN2NvShạy G7đến nắmyN2NvS chặtG7 tz8raHtay JWoc62ông nói:

 

- B.z8raHtsĩ Thườnz8raHtg, hyN2NvS.nai nhyN2NvSà ônz8raHtg z8raHtcó việcG7, yN2NvSsao ông..

 

Bsĩ G7Thường lênyN2NvS tG7iếg ngz8raHtắt lz8raHtời JWoc62mẹ tyN2NvSôi, vG7ừa nG7ói vừaJWoc62 JWoc62đi z8raHtvào trog:

 

- TôyN2NvSi yN2NvSlàbsĩ, z8raHttrị bệnhz8raHt cJWoc62ứu nyN2NvSg' mG7ới lJWoc62à JWoc62việc wtyN2NvSrọng nhất,JWoc62 yN2NvSđừg nG7ói JWoc62mấy lz8raHtời khácz8raHth sG7áo ấyyN2NvS, z8raHtđể tôyN2NvSi xez8raHtm bệnhz8raHt yN2NvStình củaz8raHt z8raHtông nz8raHthà nyN2NvStn đã!

 

Vào nhz8raHtà, byN2NvSsĩ ThườngJWoc62 hỏJWoc62i đạiG7 khz8raHtái tJWoc62ình hG7ình rz8raHt' JWoc62bắt mz8raHtạch G7cho z8raHtbố tôi,JWoc62 lJWoc62ại JWoc62đặt ốnyN2NvSg yN2NvSnge vàoJWoc62 ngựcG7 byN2NvSố tôiG7 kiểmyN2NvS trJWoc62a. TJWoc62ừ đJWoc62ầu đếnyN2NvS cuốz8raHti ôyN2NvSng kJWoc62o nóiJWoc62 nJWoc62ửa lời,yN2NvS SaG7u JWoc62khi ktyN2NvSra JWoc62xog G7cho bốz8raHt tôiyN2NvS, ôngG7 liềnJWoc62 yN2NvScau màG7y điyN2NvS G7ra ngoài.

 

- KiG7m AG7n, yN2NvStôi thấyz8raHt bốyN2NvS cậuz8raHt z8raHtsức G7khoẻ JWoc62ko tG7hành vấnz8raHt đG7ề nhz8raHtưg tâyN2NvSm z8raHtlí tz8raHthì cóJWoc62 z8raHtbệnh đấy!G7 CG7ăn bz8raHtệnh nàyz8raHt z8raHtcủa z8raHtông ấyyN2NvS làyN2NvS dyN2NvSo z8raHttâm tG7rạg ứJWoc62c G7chế troz8raHtg thG7ời gyN2NvSian dàJWoc62i khJWoc62iến chyN2NvSo khíG7 huG7yết kG7o lG7ưu tG7hôg, yN2NvScứ gặpyN2NvS fảyN2NvSi JWoc62chuyển G7gì bựcJWoc62 bộG7i sẽz8raHt thàyN2NvSnh ryN2NvSa ntnJWoc62ày. G7Các nz8raHtg' kG7o z8raHtnên làmz8raHt cJWoc62ho ônG7g JWoc62ấy tứyN2NvSc giậz8raHtn, đauz8raHt G7buồn, nJWoc62hất G7là JWoc62đừg cz8raHtho ônz8raHtg ấyN2NvSy yN2NvSbiết chuG7yện vủG7a anz8raHth cảG7 cậu,yN2NvS yN2NvSchỉ cầnG7 ônJWoc62g ấyG7 vG7ui vẻJWoc62 thyN2NvSì bệnhz8raHt nàz8raHty sJWoc62ẽ khỏi.

 

Tôi sG7ẽ kz8raHtê đơnyN2NvS JWoc62cho z8raHtbố z8raHtcậu trcJWoc62", yN2NvSsau đG7ó G7cậu nhớG7 đyN2NvSưa z8raHtông ấJWoc62y đG7ến bvJWoc62iện ktG7ra lại,yN2NvS tz8raHtôi yN2NvSnghĩ z8raHtlà G7ko cóJWoc62 z8raHtvấn đềz8raHt gìz8raHt yN2NvSlớn lắz8raHtm đâu!

 

Mẹ tG7ôi gậtJWoc62 đầuz8raHt JWoc62lia lại,miệgz8raHt thởz8raHt z8raHtdài nói:

 

- BsyN2NvSĩ Tz8raHthường G7nói kyN2NvSo saoz8raHt, bệnG7h JWoc62của JWoc62nhà tôyN2NvSi ryN2NvSõ yN2NvSràg lyN2NvSà dyN2NvSo buG7ồn fiềnJWoc62 màyN2NvS raz8raHt, mz8raHtuốn đcG7 trG7ị bệnhz8raHt củaz8raHt ôngG7 ấyyN2NvS cyN2NvShẳg fảiyN2NvS làyN2NvS chuyệG7n dễz8raHt dàJWoc62g đâu!

 

Bởi vìJWoc62 bốJWoc62 tôiz8raHt biếtG7 yN2NvSbí mậtz8raHt vyN2NvSề z8raHtNgôi G7mô đáJWoc62 tJWoc62hế nênz8raHt JWoc62hơn 2G70 năJWoc62m tryN2NvSc" ayN2NvSnh z8raHtcả bắtG7 JWoc62đầu G7khai tháJWoc62c vG7àng, bốJWoc62 tôJWoc62i G7đã mG7ắc yN2NvSfải cG7ăn bz8raHtệnh nàyG7, lúG7c nG7ào G7ông cũyN2NvSg ngG7hĩ yN2NvSrằg sớyN2NvSm yN2NvSmuộn G7gì z8raHtnhữg oaz8raHtn G7hồn ởJWoc62 ngôiG7 mộyN2NvS đáyN2NvS cG7ũg JWoc62sẽ đếnG7 gâyyN2NvS hoạz8raHt chyN2NvSo nhG7à mìnhJWoc62. KếtG7 quảlàyN2NvS G7anh tJWoc62ôi xảz8raHty yN2NvSra chuyG7ện, bốG7 càngG7 chG7ắc chắnyN2NvS ryN2NvSằg đóz8raHt làz8raHt báoyN2NvS ứngJWoc62 đJWoc62ối vyN2NvSs az8raHtnh cả.z8raHt Tz8raHthế nhG7ưg z8raHtanh cảG7 z8raHt1 mựcJWoc62 kG7o z8raHtnge JWoc62lời kG7huyên z8raHtcan củyN2NvSa bố,JWoc62 vậnyN2NvS tiếpJWoc62 tz8raHtục khG7ai thácJWoc62 vàngyN2NvS ởG7 đóz8raHt ngz8raHtần yN2NvSấy z8raHtnăm tyN2NvSrời, yN2NvSthế nJWoc62ên cũgz8raHt nJWoc62gần ấG7y JWoc62năm JWoc62mà trG7ái yN2NvStim bJWoc62ố G7tôi kJWoc62o z8raHtđc yênyN2NvS ổz8raHtn. ĐếnyN2NvS bâz8raHty gyN2NvSiờ, yN2NvSvì chuyệnyN2NvS az8raHtnh yN2NvScả bỏJWoc62 tG7iền JWoc62mua vợz8raHt khiJWoc62ến chJWoc62o cảJWoc62 nhàG7 mấtyN2NvS mặyN2NvSt, mJWoc62à anJWoc62h JWoc62cả JWoc62đêm đêmyN2NvS lạiyN2NvS yN2NvShành hz8raHtạ LaG7n yN2NvSLan đếz8raHtn thừaz8raHt sốgJWoc62 JWoc62thiếu cyN2NvShết G7nên G7bố tz8raHtôi càJWoc62g chẳz8raHtg JWoc62có mặz8raHtt mũiG7 JWoc62nào gặpJWoc62 yN2NvSng' đời.

 

Bây giờz8raHt, mJWoc62ỏ vàgyN2NvS cz8raHtủa anyN2NvSh cảG7 yN2NvSđã đógJWoc62 cửa,JWoc62 bốz8raHt yN2NvStôi z8raHtcuối cyN2NvSùg cũz8raHtg đcG7 thJWoc62ở fàoG7 JWoc62nhẹ nyN2NvShõm. Anz8raHth cảJWoc62 biếtG7 dừgG7 tG7ay đúyN2NvSg lúcJWoc62, kG7o độgyN2NvS chyN2NvSạm tớyN2NvSi cG7ác oaz8raHtn hồnz8raHt ởz8raHt ngJWoc62ôi myN2NvSộ yN2NvSđá G7nữa JWoc62nên cG7ó yN2NvSlẽ gz8raHtia đìyN2NvSnh tG7ôi cóG7 z8raHtthể sốngz8raHt bJWoc62ình yz8raHtên qG7a ngày.

 

Bởi vìz8raHt G7chuyện cz8raHtủa LaJWoc62n LayN2NvSn nz8raHtên ngG7' cyN2NvSủa đJWoc62ồn G7c.sát cz8raHtó đếnz8raHt nz8raHthà tôi,JWoc62 cJWoc62òn dặz8raHtn dòyN2NvS z8raHtanh cảG7 kJWoc62o z8raHtđc ngz8raHtc. G7đãi cyN2NvSô ấyJWoc62. BG7ố tưởgyN2NvS ryN2NvSằg sz8raHtau khG7i LayN2NvSn JWoc62Lan rz8raHta việnyN2NvS anyN2NvSh yN2NvScả sẽG7 thG7ay đổiz8raHt z8raHtthái độyN2NvS JWoc62vs côyN2NvS z8raHtấy, nG7ào yN2NvSngờ bz8raHtản tínz8raHth kyN2NvShó đổi,z8raHt anJWoc62h vẫJWoc62n hàz8raHtnh hz8raHtạ yN2NvSLan LG7an nhưJWoc62 vậyJWoc62. JWoc62Bố tôiJWoc62 nz8raHtge thấyG7 tJWoc62iếg yN2NvSgào G7khóc củaz8raHt Lz8raHtan Lz8raHtan mG7ỗi đyN2NvSêm, tJWoc62rog yN2NvSlòng lJWoc62ại yN2NvScảm thG7ấy G7chua xót,G7 anz8raHth cảz8raHt tốJWoc62i qyN2NvSa lạiyN2NvS byN2NvSị JWoc62ng' cJWoc62ủa đồnJWoc62 cz8raHt.sát JWoc62dẫn đi,z8raHt z8raHttrog lòngz8raHt G7bố z8raHtvừa JWoc62lo JWoc62vừa giậG7n, vừaz8raHt yN2NvStức vừyN2NvSa G7sợ, bệnhz8raHt tìz8raHtnh JWoc62vì vậyz8raHt mG7à cJWoc62àg nặgyN2NvS hơn.

 

Chẳg mấz8raHty chốJWoc62c đãJWoc62 đz8raHtến giz8raHtữa trJWoc62ưa, b.G7sĩ JWoc62Thường kháG7m bệnhyN2NvS G7cho bốG7 tôiyN2NvS xz8raHtog yN2NvSliền vộiJWoc62 vz8raHtã qyN2NvSuay về.yN2NvS Cảz8raHt tôG7i vàz8raHt mẹG7 đềuJWoc62 biếtyN2NvS h.naG7i nJWoc62ah2 ônz8raHtg z8raHtcó viyN2NvSệc lớnz8raHt nênz8raHt z8raHtko dz8raHtám giữG7 ôyN2NvSng lạiz8raHt ăJWoc62n cơm.

 

Sau khz8raHti bJWoc62.sĩ Thưz8raHtờng đJWoc62i, mẹz8raHt vàoz8raHt yN2NvSnhà bG7ếp nấyN2NvSu nướg,G7 LyN2NvSan Laz8raHtn nz8raHthân cz8raHtơ G7hội chạyz8raHt qz8raHta fònyN2NvSg tz8raHtôi hỏiz8raHt G7khi yN2NvSnào JWoc62mới JWoc62có thểz8raHt yN2NvSra đz8raHti. TôJWoc62i nz8raHtói vyN2NvSs côJWoc62 ấG7y rằgz8raHt z8raHttiền z8raHtmẹ đyN2NvSưa đểyN2NvS chữG7a JWoc62bệnh cG7ho bốG7 vz8raHtẫn G7chưa tiêuyN2NvS JWoc62bnhiu, mặcG7 dz8raHtù kz8raHto nG7hiều nyN2NvShưg JWoc62nói chG7ug yN2NvScũg đủz8raHt JWoc62tiền lộG7 fz8raHtí. JWoc62Nhưg G7bjờ bốz8raHt đaG7g z8raHtốm nhưG7 vz8raHtậy, anJWoc62h cảz8raHt lyN2NvSại kyN2NvSo cóG7 nhG7à, tyN2NvSôi nghG7ĩ đợiG7 vG7ài hôyN2NvSm chyN2NvSo z8raHtbệnh tìz8raHtnh bốG7 thG7uyên giG7ảm rJWoc62' sG7ẽ z8raHtdẫn LaJWoc62n Laz8raHtn chạyJWoc62 trốn.

 

Lan LaJWoc62n nyN2NvSge xz8raHtog sốtyN2NvS ruộG7t đếz8raHtn fátyN2NvS khóc.z8raHt CyN2NvSô yN2NvSnói JWoc62anh cz8raHtả kz8raHto cJWoc62ó JWoc62nhà mz8raHtới lJWoc62à cG7ơ hộiz8raHt tJWoc62ốt đểG7 thoáJWoc62t tJWoc62hân, nếuJWoc62 G7như z8raHtanh cyN2NvSả vz8raHtề rG72, cóJWoc62 muốz8raHtn thoáG7t khỏiz8raHt đâyJWoc62 z8raHte z8raHtrằg chẳgG7 dễz8raHt dJWoc62àg gì.

 

Cứ nhắcyN2NvS az8raHtnh cảG7 lG7à z8raHtmặt LaG7n LayN2NvSn biếnyN2NvS sắJWoc62c, ánz8raHth JWoc62mắt syN2NvSợ hãyN2NvSi yN2NvSnhư nhyN2NvSìn thấyJWoc62 myN2NvSa wỷJWoc62, tz8raHtoàn thâyN2NvSn JWoc62run G7lên cầmG7 cyN2NvSập. TJWoc62ôi cúJWoc62i đầz8raHtu nghz8raHtĩ ngG7ợi rG7' hJWoc62ạ wếyN2NvSt tâm,z8raHt bảoyN2NvS JWoc62Lan LyN2NvSan G7rằg z8raHtnếu nhyN2NvSư tốz8raHti z8raHtnay ayN2NvSnh yN2NvScả kJWoc62o vyN2NvSề tJWoc62hì tôiG7 sẽG7 dẫnG7 z8raHtanh ấyG7 chJWoc62ạy trốnyN2NvS. SayN2NvSu đóz8raHt tJWoc62ôi bz8raHtảo JWoc62Lan LG7an G7về fJWoc62òng chuz8raHtẩn bịyN2NvS, JWoc62đem tyN2NvSheo nhiềG7u G7wần áJWoc62o ryN2NvSét, z8raHtTôi còyN2NvSn sợG7 aG7nh cảG7 sẽJWoc62 trởz8raHt vz8raHtề nG7ên dặnyN2NvS Lz8raHtan Laz8raHtn wầnG7 áoJWoc62 chuyN2NvSẩn bịJWoc62 yN2NvSxog fảiz8raHt cyN2NvSất vàoG7 cG7hỗ nàz8raHto kG7o bz8raHtị ngkhácG7 fáyN2NvSt hiệnyN2NvS ra.

 

Tôi đG7ã yN2NvSwết địnJWoc62h sẽyN2NvS G7dẫn LaG7n Laz8raHtn bG7ỏ trốn,JWoc62 hơJWoc62n nữaJWoc62 rấz8raHtt cóyN2NvS yN2NvSthể làz8raHt sẽz8raHt G7bỏ trJWoc62ốn tz8raHtối yN2NvSnay, troG7g lG7òg tôiG7 độtG7 nhiyN2NvSên thấyN2NvSy G7rất bấtG7 aG7n, tz8raHtôi lz8raHto lz8raHtắg saJWoc62u khz8raHti mìnG7h bỏJWoc62 đz8raHti thJWoc62ì bệnhyN2NvS tìyN2NvSnh cũz8raHta bốG7 yN2NvSsẽ nặgyN2NvS G7hơn, caz8raHtg2 lG7o G7cho mG7ẹ z8raHtsẽ rơiJWoc62 vàoyN2NvS hàoyN2NvSn yN2NvScảh khJWoc62ó xử.yN2NvS TôyN2NvSi JWoc62dẫn LaG7n G7Lan điJWoc62 G7r' az8raHtnh cảG7 JWoc62biết G7đc. G7sẽ hG7ận thyN2NvSấu xz8raHtươg, liệuG7 aJWoc62nh ấJWoc62y yN2NvScó gâyN2NvSy cyN2NvShuyện z8raHtvs JWoc62mẹ JWoc62ko nhỉ?TJWoc62ôi JWoc62đi ryN2NvS', chẳG7g bG7jờ yN2NvSway lạiz8raHt cyN2NvSăn naG7h2 z8raHtnày nJWoc62ữa, vậyN2NvSy JWoc62thì mẹz8raHt tz8raHtôi biếtG7 aG7i chz8raHtăm sz8raHtóc đây?

 

nGHĨ đếnJWoc62 đâyz8raHt G7trog JWoc62lòg tG7ôi lạyN2NvSi thấyJWoc62 yN2NvSrất z8raHtbuồn G7fiền, cyN2NvShẳg biếtz8raHt JWoc62nc" mắtG7 đãyN2NvS chảyJWoc62 rJWoc62a từz8raHt lG7úc nàG7o. Lúcz8raHt JWoc62ăn cơmyN2NvS, LaG7n LG7an đểG7 JWoc62ý thấyJWoc62 G7sắc mặG7t z8raHttôi rấz8raHtt khóyN2NvS yN2NvScoi, G7ăn z8raHtxog côyN2NvS leyN2NvSn lénJWoc62 hyN2NvSỏi tôG7i z8raHtcó fảz8raHti tôJWoc62i z8raHtđã thấyN2NvSy hz8raHtối hậyN2NvSn hJWoc62ay koJWoc62. TG7ôi cốz8raHt nyN2NvSặn rz8raHta z8raHt1 nJWoc62ụ JWoc62cười gượgJWoc62 gạo,lắcyN2NvS đG7ầu. LG7an G7Lan mỉmJWoc62 cyN2NvSười G7nhìn JWoc62tôi, nụG7 cườiz8raHt tJWoc62hật yN2NvSthê lươg.

 

- AJWoc62Nh JWoc62An, G7em G7đã lyN2NvSàm anhG7f G7ải khóG7 xz8raHtử JWoc62r', yN2NvSAnh cG7ũg z8raHtko cầnyN2NvS vz8raHtì z8raHte mG7à khJWoc62ó xửG7 nhz8raHtư JWoc62vậy đâu,z8raHt G7e G7ko muốnyN2NvS nhìG7n thấG7y cáJWoc62i bộJWoc62 JWoc62dạg nàG7y củayN2NvS ayN2NvS, yN2NvSsau JWoc62này z8raHta JWoc62ko cJWoc62ần yN2NvSlo cz8raHtho z8raHte đâu!z8raHt JWoc62- Laz8raHtn LG7an míz8raHtm chặyN2NvSt mộyN2NvSi, nghẹyN2NvSn ngàJWoc62o yN2NvSnói ryN2NvSa câuz8raHt z8raHtnày JWoc62r' z8raHtway ngz8raHt' G7bỏ đi.

 

Tôi vộiG7 yN2NvSvàng kéJWoc62o Lz8raHtan LaG7n lạiJWoc62, ngyN2NvShẹn nyN2NvSgào nói:

 

- Lz8raHtan LanyN2NvS, G7em chớJWoc62 nG7ghĩ nhiềuz8raHt, G7a G7cam tâz8raHtm yN2NvStình nguyệnJWoc62 giG7úp z8raHte, vJWoc62ì JWoc62e z8raHta chẳgG7 sợG7 gz8raHtì hết!z8raHt ChúgyN2NvS G7ta JWoc62đã nóiG7 r'G7, nJWoc62ếu nG7hư tG7ối JWoc62nay ayN2NvSnh cJWoc62ả z8raHtko vềz8raHt, z8raHtđợi JWoc62bố mz8raHtẹ JWoc62đi yN2NvSngủ, G7e G7ở troJWoc62g fòz8raHtng đợG7i anh!

 

Lúc yN2NvSnày LJWoc62an LaG7n myN2NvSới nởG7 nG7ụ JWoc62cười. SyN2NvSau khJWoc62i LaG7n Laz8raHtn vềz8raHt fòngJWoc62 củayN2NvS anyN2NvSh G7cả, tôJWoc62i đếJWoc62n fJWoc62òng z8raHtkhám củyN2NvSa JWoc62b.sĩ JWoc62Kim NhấtG7 TG7hủ đểyN2NvS muJWoc62a thuJWoc62ốc yN2NvStheo đơnz8raHt củz8raHta b.sĩyN2NvS ThườnyN2NvSg đãG7 G7kê. JWoc62Khó khyN2NvSăn JWoc62lắm mớiz8raHt thuyN2NvSyết fụcyN2NvS đG7c bốz8raHt tôz8raHti uốyN2NvSg thz8raHtuốc, xz8raHtog xz8raHtuôi tyN2NvSôi lạiyN2NvS nz8raHtgồi JWoc62nói chuz8raHtyện fyN2NvSiếm JWoc62vs mẹ.z8raHt yN2NvSCuối z8raHtcùg tôitrJWoc62ở vz8raHtề fòngJWoc62 cyN2NvShuẩn bịJWoc62 vàz8raHti chiếcyN2NvS áyN2NvSo ấm,JWoc62 thấpz8raHt thỏmyN2NvS chz8raHtờ yN2NvSđợi trz8raHtời tối.yN2NvS yN2NvSTôi thầmyN2NvS cầG7u JWoc62khấn hJWoc62àg tG7răm hàgyN2NvS ngyN2NvShìn lầz8raHtn JWoc62ở G7trog lònJWoc62g G7mong yN2NvSsao anG7h cảz8raHt G7tối nJWoc62ay đừgJWoc62 trz8raHtở về

 

Chiều tJWoc62ối z8raHtđột nhiênyN2NvS nổyN2NvSi gJWoc62ió toJWoc62, bầG7u trJWoc62ời sầyN2NvSm yN2NvSsập G7như chuyN2NvSẩn bịz8raHt yN2NvSđổ sậpJWoc62 xuốG7g đJWoc62ến nơi.z8raHt yN2NvSMặc dùJWoc62 thờiJWoc62 tJWoc62iết nJWoc62ày z8raHtrất z8raHtcó lợz8raHti z8raHtcho việG7c tG7rốn chG7ạy cz8raHtủa tôJWoc62i vàJWoc62 LaG7n yN2NvSLan nz8raHthưg JWoc62trog lòJWoc62ng JWoc62tôi lạiz8raHt cảmz8raHt thz8raHtấy vz8raHtô JWoc62cùg căgyN2NvS thz8raHtẳg. Cũz8raHtg maz8raHty lJWoc62à JWoc62ăn cơmyN2NvS tốiz8raHt xoyN2NvSg màz8raHt anhJWoc62c G7a 3vẫnG7 chưaz8raHt về,G7 xeG7m z8raHtra h.naG7i JWoc62anh G7ấy z8raHtcũg sz8raHtẽ z8raHtko vyN2NvSề nhà.

 

Tôi yN2NvSvs mẹyN2NvS lặgG7 JWoc62lẽ ngồiz8raHt bênJWoc62 JWoc62bố yN2NvS1 hồiJWoc62 lJWoc62âu. yN2NvSBố cyN2NvSứ nhắG7m mắz8raHtt G7chẳg nóJWoc62i nz8raHtửa lời,z8raHt z8raHtmẹ ủG7 rJWoc62ủ ngồiyN2NvS z8raHtở đầuG7 giườgz8raHt cG7ũg chẳG7g lz8raHtên tiếg.G7 G7Ko khíG7 tz8raHtrog yN2NvSfòng nyN2NvShỏ G7vo cJWoc62ùg ngộG7t G7ngạt, G7nặg nèG7. Tôiz8raHt thấpyN2NvS thỏmz8raHt nhìJWoc62n rz8raHta ngoG7ài cửaG7 sổ,z8raHt kz8raHthẽ kG7éo JWoc62rèm cửJWoc62a nhìJWoc62nr JWoc62a nz8raHtgoài. Mâz8raHty yN2NvSmù đãz8raHt cyN2NvShe kíyN2NvSn nhyN2NvSựg nyN2NvSgôi z8raHtsao lấJWoc62p lG7ánh tryN2NvSên bầG7u tz8raHtrời, khJWoc62oảg sânJWoc62 trcyN2NvS" nhàG7 tốiyN2NvS đenz8raHt nhưJWoc62 mựcz8raHt, tiếgG7 giyN2NvSó bấcG7 gàoyN2NvS rítyN2NvS đầyyN2NvS z8raHtthe lươJWoc62g. CảyN2NvS tJWoc62hế giớiz8raHt dườJWoc62g nhyN2NvSư đagyN2NvS yN2NvSchìm trz8raHtog sz8raHtự tyN2NvSối z8raHttăm vG7à lạnyN2NvSh lG7ẽo. GJWoc62ian nz8raHthà JWoc62fía TâG7y vẫnz8raHt saJWoc62ág đènyN2NvS, tôiJWoc62 biếtJWoc62 Laz8raHtn Lz8raHtan đJWoc62ag G7ở trG7og fG7òng sốG7t ruộG7t đợiJWoc62 tôi.

 

Ngoảnh đầuJWoc62 lạJWoc62i nhìnz8raHt JWoc62bố mz8raHtẹ, z8raHttrog lòG7g yN2NvStôi lạiJWoc62 z8raHtwặn lêJWoc62n nỗiG7 đayN2NvSu xóz8raHtt JWoc62xa. giữaG7 cyN2NvSái myN2NvSùa đôJWoc62g rétG7 buốz8raHtt yN2NvSnày tôiyN2NvS fảiG7 từJWoc62 yN2NvSbỏ G7cha mG7ẹ ởG7 lạiJWoc62 đểG7 dẫnG7 z8raHtLan G7Lan caz8raHto chạyyN2NvS JWoc62xa baz8raHty. ThếyN2NvS nhưgG7 tôiG7 z8raHtlại kyN2NvSo z8raHtthể nG7ói z8raHt1 lờiJWoc62 z8raHtcáo biệyN2NvSt vyN2NvSs hJWoc62ọ, thậyN2NvSm cyN2NvShí yN2NvSko thyN2NvSể yN2NvSđể hyN2NvSọ biếtz8raHt. TôJWoc62i z8raHtko thểyN2NvS yN2NvSnào tưởgyN2NvS tượyN2NvSg ryN2NvSa đcG7 tâmyN2NvS trz8raHtạg củaG7 hz8raHtọ JWoc62sau khyN2NvSi fátyN2NvS hiệyN2NvSn z8raHtra tôJWoc62i vG7à z8raHtLan JWoc62Lan đãG7 chạyyN2NvS trốnG7 vz8raHts JWoc62nahu. ChắcyN2NvS chắnz8raHt họJWoc62 sẽG7 đauz8raHt đG7ớn tG7ột độ,JWoc62 chắcJWoc62 chắnG7 JWoc62sẽ giậnz8raHt yN2NvSdữ z8raHtmắg chữz8raHti tôiJWoc62, bốyN2NvS dẵJWoc62 từgz8raHt mG7ắg aJWoc62nh cảJWoc62 lz8raHtà sz8raHtúc sinhyN2NvS, z8raHtcòn tôi,G7 z8raHtlàm yN2NvSra z8raHtnhựg chG7uyện nàG7y z8raHtr' tz8raHtôi G7còn JWoc62chẳg bJWoc62ằg lJWoc62aoì súcJWoc62 sinh.

 

Tôi ởJWoc62 troz8raHtg fònG7g G7bố mẹyN2NvS z8raHthơn JWoc621 tiếgz8raHt đồz8raHtg G7hồ. HyN2NvSình nhyN2NvSư bốG7 tôiz8raHt đãG7 ngủJWoc62 sJWoc62ay ryN2NvS' nJWoc62ên tyN2NvShỉh tyN2NvShoảg cJWoc62òn fátz8raHt ryN2NvSa tG7iếg nJWoc62gáy G7khe khẽ.z8raHt MẹG7 tJWoc62ôi cũz8raHtg byN2NvSắt đầuG7 buồz8raHtn ngủ,giụcG7 tG7ôi G7về fòz8raHtng ngỉz8raHt ngơyN2NvSi. G7Lúc tiễnyN2NvS tôiJWoc62 rG7a cửaG7, mz8raHtẹ JWoc62chẳg nóG7i chẳz8raHtg rằg,z8raHt chỉyN2NvS z8raHtnhét JWoc62vào tz8raHtúi tôiG7 G71 cáiyN2NvS JWoc62túi nhỏJWoc62 syN2NvSau đóG7 đẩyJWoc62 tz8raHtôi rG7a nyN2NvSgoài z8raHtcửa vàz8raHt cz8raHtài thJWoc62en cJWoc62ửa lại.

 

Trở vềG7 fòJWoc62ng, JWoc62tôi vz8raHtội vJWoc62ag2 bậG7t đènz8raHt, lấyz8raHt cz8raHtái túiyN2NvS nhỏz8raHt mẹJWoc62 G7vừa dúG7i cz8raHtho tyN2NvSôi raxemG7, bênG7 tz8raHtrog làG7 yN2NvS1 xấpyN2NvS nhựyN2NvSg tG7ờ tiz8raHtền lz8raHtẻ cG7ũ: 10yN2NvS0, 50yN2NvS, JWoc6210, JWoc625, 2z8raHt, JWoc621 G7tệ.. đâz8raHty chínyN2NvSh ayN2NvSl2 sốz8raHt tiềnG7 mẹz8raHt tz8raHtích yN2NvScóp G7hàng ngày.

 

Nhìn thấyG7 z8raHtxấp tiyN2NvSền lẻz8raHt nyN2NvSày bỗngJWoc62 nyN2NvShiên nG7c" mắtz8raHt tyN2NvSôi z8raHtlại tG7uôn rJWoc62ơi, yN2NvSTôi z8raHthiểu nG7gay yN2NvSra yN2NvSý củaG7 mẹ,z8raHt hyN2NvSoá rJWoc62a mẹyN2NvS đJWoc62ã fG7át hiệnJWoc62 rz8raHta chuyz8raHtện tôiJWoc62 vG7à LaG7n LaJWoc62n cG7huẩn G7bị bỏG7 trốn,z8raHt tJWoc62hế nêz8raHtn mẹz8raHt mớiyN2NvS JWoc62đem tấtG7 cảJWoc62 JWoc62số JWoc62tiền mG7à mẹz8raHt tíG7ch JWoc62luỹ đG7c léJWoc62n G7lút đJWoc62ưa chz8raHto tôiJWoc62 vG7ì sJWoc62ợ tôiz8raHt G7xa nayN2NvSh2 z8raHtk z8raHtcó tJWoc62iền tiêu.yN2NvS ChyN2NvSính G7túi z8raHttiền nàyN2NvSy đãJWoc62 trG7ở thz8raHtành vịJWoc62 cứyN2NvSu tiJWoc62nh cyN2NvSủa tôiG7 trz8raHtong G7nhữg thaG7g1 nz8raHtgày tryN2NvSốn JWoc62chạy sG7au nàyJWoc62 z8raHt( cG7òn G7có G71 chuz8raHtyện nữG7a mãyN2NvSi đếnyN2NvS sG7au yN2NvSkhi bốyN2NvS tyN2NvSôi qyN2NvSa đờiyN2NvS JWoc62mẹ JWoc62mới nóiyN2NvS vz8raHts tz8raHtôi, sốG7 tiyN2NvSền 2.0z8raHt00 tệyN2NvS yN2NvSmà yN2NvSmẹ đưaz8raHt chyN2NvSo tJWoc62ôi đểz8raHt G7đi mờiz8raHt b.sJWoc62ĩ ThườnyN2NvSg đếnG7 kJWoc62hám bệnhJWoc62 yN2NvScho bốz8raHt tôiz8raHt hồG7i sayN2NvSg1 yN2NvSlà dyN2NvSo yN2NvSbố bảz8raHto myN2NvSẹ đưz8raHta G7cho tG7ôi. BốJWoc62 cũJWoc62g hiJWoc62ểu đcz8raHt tâmJWoc62 yN2NvStư cũG7a tôiJWoc62 yN2NvSnên z8raHtđã âmJWoc62 thz8raHtầm G7giúp đỡ)

 

Tôi z8raHtchờ đợiJWoc62 troG7g tJWoc62hấp thJWoc62ỏm yN2NvSvà lz8raHto z8raHtâu, mG7ãi mớiz8raHt đếnz8raHt nửaJWoc62 đyN2NvSêm, nG7hân lúyN2NvSc đêmG7 khJWoc62uya tyN2NvShanh vJWoc62ắg, tôiJWoc62 cz8raHthạy z8raHtsag gz8raHtọi JWoc62Lan z8raHtLan, TrcJWoc62" JWoc62khi đJWoc62i, tôiJWoc62 JWoc62nc" G7mắt lyN2NvSưg trJWoc62òg wìG7 G7trc" cửJWoc62a yN2NvSgian nhz8raHtà củaG7 bốJWoc62 JWoc62mẹ, dyN2NvSập đJWoc62ầu cúiz8raHt lz8raHtạy bốz8raHt z8raHtmẹ trJWoc62og tâmJWoc62 trG7ạg hếG7t sứJWoc62c nặz8raHtg nề.z8raHt JWoc62Sau đóyN2NvS tz8raHtôi kéJWoc62o LJWoc62an LaG7n rJWoc62a z8raHtkhỏi cửaG7 rJWoc62' nhz8raHtanh chz8raHtóg z8raHtbiến mấyN2NvSt yN2NvStrog màyN2NvSn đêm...