You are here

Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cnnCQ4Vả nnCQ4Vko cóNXPpsU NXPpsUở trNXPpsUog đồnJX cEQivyUảnh sát,NXPpsU tôNXPpsUi nnCQ4Vliền đạNXPpsUp EQivyUxe đếnJX nnCQ4VBV hnnCQ4Vuyện. VừEQivyUa nJXhìn thấEQivyUy bNXPpsUsĩ nnCQ4VThường tNXPpsUôi đãNXPpsU kéoNXPpsU NXPpsUông ấEQivyUy rJXa nnCQ4V1 gnnCQ4Vóc hỏiEQivyU JXcó fảNXPpsUi ôJXng ấJXy JXđã nhờnnCQ4V cảnhJX sátJX tớJXi bắJXt aJXnh nnCQ4Vtôi ko.

 

Ông kinnCQ4Vnh nJXgạc hỏi:

 

- JXKim EQivyUQuý xảyNXPpsU rEQivyUa chuyEQivyUện JXgì rồi?

 

Tôi kJXể chuyệnEQivyU anJXh nnCQ4Vcả bịNXPpsU cảnhEQivyU snnCQ4Vát dẫnnCQ4Vn NXPpsUđi chNXPpsUo bsnnCQ4Vĩ ThườngNXPpsU ngheJX, ôngEQivyU ấJXy NXPpsUnge xonnCQ4Vg cườiEQivyU bảo:

 

- nnCQ4Vchàg trJXai àNXPpsU, mJXấy ngàJXy trcnnCQ4V" cậJXu gọinnCQ4V điệnNXPpsU chJXo tNXPpsUôi nJXhờ tôNXPpsUi nEQivyUgĩ cácEQivyUh giúJXp LEQivyUan LannCQ4Vn nnCQ4Vnhưg đếnJX JXgiờ tôiNXPpsU vẫnNXPpsU chưaNXPpsU NXPpsUngĩ rNXPpsUa JXcách JXgì cJXả. nnCQ4VCảnh sJXát tìmNXPpsU JXanh traEQivyUi cậuNXPpsU JXcó thểnnCQ4V lEQivyUà vEQivyUì NXPpsUviệc NXPpsUkhác, nnCQ4Vlàm sNXPpsUao tôiNXPpsU cnnCQ4Vó thểNXPpsU bảoNXPpsU cảnnCQ4Vnh snnCQ4Vát đếnEQivyU bắtJX aEQivyUnh cậuJX đc?

 

Bsĩ ThườngNXPpsU nJXói EQivyUvs tEQivyUôi lúNXPpsUc NXPpsULan LEQivyUan nhậnnCQ4Vp NXPpsUviện wảEQivyU thựcEQivyU lEQivyUà ônEQivyUg nnCQ4Vấy đãnnCQ4V nhờNXPpsU EQivyU1 nJXg' bạnJX EQivyUở đồnEQivyU cảnhnnCQ4V sáEQivyUt NXPpsUđến nhàJX NXPpsUnói cNXPpsUhuyện JXvs nnCQ4Vbố mẹJX tJXôi. DJXo lEQivyUúc ấyJX nnCQ4Vanh cJXả nnCQ4Vko cónnCQ4V nhJXà nêEQivyUn bọnJX nnCQ4Vhọ đnnCQ4Vã gọiNXPpsU điJXện cNXPpsUho annnCQ4Vh cảnnCQ4V, nónnCQ4Vi NXPpsUrõ EQivyUvs aEQivyUnh cảnnCQ4V bệnnnCQ4Vh EQivyUtình củJXa NXPpsULan NXPpsULan, dặnnnCQ4V nnCQ4Vdò anNXPpsUh ấyJX nhấtnnCQ4V địnhEQivyU fJXải EQivyUđối xNXPpsUử tốtJX vEQivyUs LaJXn LaNXPpsUn, nếuJX JXko JX1 khNXPpsUi JXLan JXLan xảynnCQ4V rNXPpsUa chuyEQivyUện gNXPpsUì thìJX cNXPpsUảnh sátJX NXPpsUsẽ sờJX đEQivyUến chuyệnEQivyU nnCQ4Vanh bnnCQ4Vỏ tiềnNXPpsU rJXa mNXPpsUua EQivyUfụ NXPpsUnữ vềNXPpsU lEQivyUàm vợ.NXPpsU EQivyUBsĩ ThưEQivyUờng nnCQ4Vcòn EQivyUnói annCQ4Vnh cảNXPpsU nnCQ4Vquen biếtJX rấtJX nhiềunnCQ4V nnnCQ4Vg' ởNXPpsU đồnnnCQ4V c.nnCQ4Vsát vJXà aNXPpsUn ủnnCQ4Vi tôiNXPpsU nnCQ4Vko nênNXPpsU JXqá EQivyUlo lắng.

 

Bởi vìnnCQ4V JXko biếtnnCQ4V anEQivyUh EQivyUcả vìJX sEQivyUao nnCQ4Vmà lNXPpsUại bịNXPpsU ngNXPpsU' cnnCQ4Vủa đồnnnCQ4V c.sáJXt bắtnnCQ4V đJXi nNXPpsUên tônnCQ4Vi cũgNXPpsU chẳnnCQ4Vg NXPpsUcòn NXPpsUtâm trínnCQ4V nànnCQ4Vo màEQivyU nóiNXPpsU nnCQ4Vchuyện vớiJX ôEQivyUng vềnnCQ4V tìnnCQ4Vnh NXPpsUcảnh củaJX LaNXPpsUn LNXPpsUan hiệEQivyUn NXPpsUgiờ. nnCQ4VTôi lêJXn EQivyUxe đnnCQ4Vạp nnCQ4Vđạp thNXPpsUẳg vềNXPpsU NXPpsUnhà. SuốtEQivyU đg'nnCQ4V NXPpsUđi tôinnCQ4V EQivyUcứ ngJXĩ mãiJX mJXà chẳgnnCQ4V thểnnCQ4V nàJXo hiNXPpsUểu nổiNXPpsU đJXag cEQivyUó chuyệEQivyUn gìNXPpsU xnnCQ4Vảy nnCQ4Vra. CnnCQ4Vhỉ cJXó điềunnCQ4V troEQivyUg NXPpsUlòng tôNXPpsUi nhẹnnCQ4V nhnnCQ4Võm hơnEQivyU nhiềuEQivyU EQivyUso vớinnCQ4V lúJXc đến.AnJXh NXPpsUcả bịEQivyU bắtEQivyU cJXhẳg cnnCQ4Vó lNXPpsUiên waJXn NXPpsUgì NXPpsUđến cuộcJX NXPpsUđiện tEQivyUhoại nnCQ4Vtôi đãNXPpsU gọinnCQ4V cJXho bsĩEQivyU ThNXPpsUường mấyNXPpsU hônnCQ4Vm trcJX", nóNXPpsUi cáJXch NXPpsUkhác, aJXnh cảNXPpsU bịJX NXPpsUdẫn điNXPpsU cJXhưa chắcJX gìNXPpsU nnCQ4Vđã JXlà vìJX NXPpsUchuyện củaJX EQivyULan Lan.

 

Về tớinnCQ4V nhà,nnCQ4V tEQivyUrời đãJX JXxâm xẩnnCQ4Vm tốJXi, nnCQ4Vtôi nóJXi chJXo nnCQ4Vbố mẹnnCQ4V JXbiếtt nhựgNXPpsU gJXì đãEQivyU JXnge ngóEQivyUng EQivyUđc EQivyUở tNXPpsUrên huyNXPpsUện, đươgNXPpsU nhiênnnCQ4V lJXà NXPpsUtôi đãNXPpsU giấunnCQ4V chuNXPpsUyện đinnCQ4V gNXPpsUặp bEQivyUsĩ ThườnnnCQ4Vg. BốNXPpsU mJXẹ NXPpsUnge nóNXPpsUi nnCQ4Vanh nnCQ4Vcả NXPpsUko fảiEQivyU vJXì nnCQ4Vbắt vìNXPpsU chuyệNXPpsUn củannCQ4V LnnCQ4Van LJXan EQivyUcũg yêEQivyUn tNXPpsUâm JXfần nEQivyUào. EQivyUMẹ ngEQivyUhĩ EQivyUc.sát dẫnEQivyU aJXnh cảEQivyU đEQivyUi nnCQ4Vlà vNXPpsUì nnCQ4Vnhữg chuynnCQ4Vện cnnCQ4Vó liêNXPpsUn waNXPpsUn đếnnnCQ4V mỏNXPpsU vànEQivyUg, NXPpsUnhưg mỏnnCQ4V EQivyUvàg NXPpsUcủa anNXPpsUh cảJX đãEQivyU đóJXg cửJXa JXko NXPpsUkhai thJXác nnnCQ4Vữa nnCQ4Vrồi, trênNXPpsU hầmJX mNXPpsUỏ EQivyUlàm gìnnCQ4V cònNXPpsU chuyJXện gEQivyUì nJXữa NXPpsUchứ?? LẽnnCQ4V nàJXo lànnCQ4V chuyệnnnCQ4V JXcó lnnCQ4Viên wJXan JXđến vnnCQ4Vụ EQivyUma nnCQ4Vwỷ xuấtJX EQivyUhiện EQivyUlần trc"???

 

Bởi nnCQ4Vvì JXcái mNXPpsUỏ vànnCQ4Vg củaNXPpsU JXanh nằNXPpsUm nnCQ4Vsâu tEQivyUrog JXnúi, cáEQivyUch tNXPpsUhôn tônnCQ4Vi đếNXPpsUn hNXPpsUơn EQivyU10 câynnCQ4V snnCQ4Vố, hơnnCQ4Vn nEQivyUữa ởEQivyU nJXơi đóNXPpsU EQivyUmới ầmnnCQ4V nnCQ4Vĩ vNXPpsUụ hồnJX mEQivyUa xuấnnCQ4Vt hiệnchưaNXPpsU đNXPpsUc baJXo lâuNXPpsU nênnnCQ4V bốNXPpsU mEQivyUẹ kEQivyUo bảoNXPpsU tôiNXPpsU lênnCQ4Vn hầmJX mỏJX củaEQivyU NXPpsUanh xnnCQ4Vem nnCQ4Vsao. ChúnnCQ4Vg NXPpsUtôi đànJXh fảNXPpsUi ngồnnCQ4Vi ởnnCQ4V nJXhà chờEQivyU đợi.EQivyU NếNXPpsUu nnnCQ4Vhư annCQ4Vnh cảNXPpsU knnCQ4Vo làmJX NXPpsUgì EQivyUfạm NXPpsUfáp NXPpsUthì cJX.sát nhấtnnCQ4V địnhEQivyU EQivyUsẽ fảNXPpsUi đưannCQ4V JXanh về.

 

Lúc mJXẹ nnCQ4Vmang cJXơm tnnCQ4Vối chEQivyUo LaJXn LaJXn cJXó ngồNXPpsUi lạiEQivyU NXPpsU1 látJX. EQivyUTôi JXko biJXết mẹNXPpsU đãJX nóJXi nhữgJX NXPpsUgì nnCQ4Vvs LnnCQ4Van LaJXn NXPpsUmà cJXơm ncEQivyU" mNXPpsUẹ NXPpsUbê vàoNXPpsU EQivyULan LnnCQ4Van kJXo hềNXPpsU độgNXPpsU đũa.

 

Đêm hônnCQ4Vm đnnCQ4Vó, NXPpsUanh nnCQ4Vcả kEQivyUo trJXở vNXPpsUề, tNXPpsUôi EQivyUcũg cnnCQ4Vả đêmNXPpsU EQivyUko chợEQivyUp mNXPpsUắt, nnCQ4Vnằm tNXPpsUrên gEQivyUiườg trằnEQivyU nnCQ4Vtrọc nNXPpsUgĩ ngJXợi luNXPpsUng tuJXng. GNXPpsUà gNXPpsUáy hồinnCQ4V đnnCQ4Vầu tiJXên tNXPpsUôi đNXPpsUã ngNXPpsUe tJXhấy nnCQ4Vtiếg nnCQ4Vgõ NXPpsUcửa khEQivyUe khẽNXPpsU, nnCQ4Vtiếg gEQivyUõ rấtNXPpsU EQivyUnhỏ nhưgnnCQ4V nEQivyUge nnCQ4Vrất EQivyUrõ ràJXng JXtrog đêmnnCQ4V khuynnCQ4Va tJXhanh vắng.

 

- Cốc.nnCQ4V. cốnnCQ4Vc.. cốcEQivyU nnCQ4V- TiếgJX gõJX cJXửa JXrất nnCQ4Vđều đặn,nnCQ4V tôNXPpsUi NXPpsUcảnh gJXiác ngồnnCQ4Vi dậyJX khỏiNXPpsU gEQivyUiườg, nhẹJX nhàJXg hỏi:

 

- EQivyUAi đấy?

 

- AnnnCQ4Vh nnCQ4VAn, eEQivyUm lànnCQ4V LJXan JXLan đânnCQ4Vy, mJXau nnCQ4Vmở cửaJX JXcho nnCQ4Vem nnCQ4Vđi !

 

Tôi lJXắng taEQivyUi NXPpsUnge, đúEQivyUg làEQivyU tiếgNXPpsU cnnCQ4Vủa LNXPpsUan nnCQ4VLan rồi!NXPpsU LaJXn LJXan đếnNXPpsU tìnnCQ4Vm tôJXi JXgiờ nànnCQ4Vy cJXhắc làNXPpsU cNXPpsUó nnCQ4Vchuyện gEQivyUấp gJXì r'EQivyU. TôiNXPpsU lạnhJX toNXPpsUát ngnnCQ4V', EQivyUvôi vJXàng EQivyUlao rJXa khỏJXi giườg,EQivyU chẳgEQivyU kịpNXPpsU mặnnCQ4Vc JXáo nnCQ4Vliền chJXạy rEQivyUa mởEQivyU cửa.

 

Lan LaEQivyUn láJXch nJXg' điJX vNXPpsUào fònnnCQ4Vg tôNXPpsUi, nnCQ4V1 EQivyUluồg khíNXPpsU lạnnnCQ4Vh thNXPpsUeo JXcô ùJXa vEQivyUào fEQivyUòng, tôJXi lEQivyUúc ấynnCQ4V nnCQ4Vcởi trầJXn, nnCQ4Vtrên nNXPpsUg' mNXPpsUặc độcnnCQ4V NXPpsU1 JXcái EQivyUwần đùiNXPpsU nnCQ4Vrùng mìnhEQivyU mấNXPpsUy NXPpsUcái liềnJX vìJX lạnh.

 

- nnCQ4VAnh AnEQivyU, cEQivyUứu eEQivyUm JXvới nnCQ4V! JX- LaEQivyUn JXLan nnCQ4Vvừa ômnnCQ4V chầEQivyUm lấJXy EQivyUtôi đãJX kJXhóc nnCQ4Vnức nở.

 

Tôi EQivyUchẳg còJXn ngĩNXPpsU tớiEQivyU cáinnCQ4V lJXạnh nữaEQivyU. ThNXPpsUò đầEQivyUu nhìnnCQ4Vn rEQivyUa ngoài,JX thấyNXPpsU ginnCQ4Van nNXPpsUhà NXPpsUbố mẹJX vẫNXPpsUn tEQivyUắt nnCQ4Vđèn tnnCQ4Vối oJXm tôEQivyUi mớJXi yênnnCQ4V NXPpsUtâm đóJXng cửnnCQ4Va fònnCQ4Vng lJXại. TôEQivyUi cốNXPpsU nnCQ4Vnói tNXPpsUhật nEQivyUhỏ vNXPpsUs LNXPpsUan LnnCQ4Van lúcnnCQ4V JXnày đnnCQ4Vag khJXóc JXnức nởNXPpsU nnCQ4Vtrog lòJXng mình:

 

- SnnCQ4Vao NXPpsUem NXPpsUlại EQivyUsag JXđây NXPpsUvào giNXPpsUờ nàyEQivyU, bốJX nnCQ4Vmẹ nhìnNXPpsU thấyJX thì...

 

Còn chưJXa đểJX nnCQ4Vtôi nóNXPpsUi JXhết tnnCQ4Vhì LaNXPpsUn LNXPpsUan đNXPpsUã đẩJXy tnnCQ4Vôi nnCQ4Vra, giọgEQivyU JXngẹn ngào:

 

- nnCQ4VNhữg ngàJXy thágnnCQ4V nànnCQ4Vy cnnCQ4Vhẳg fảiEQivyU nnCQ4Vc.sốg củJXa cnnCQ4Von ngnnCQ4V', eJXm JXko thểEQivyU chịuJX đựgnnCQ4V đJXc EQivyUnữa.. nếunnCQ4V annCQ4Vnh NXPpsUcòn bNXPpsUỏ EQivyUmặc eEQivyUm EQivyUnữa NXPpsUem sẽnnCQ4V chếtNXPpsU NXPpsUtrc" mặtJX aNXPpsUnh ngay!

 

- LannCQ4Vn LnnCQ4Van, đừgnnCQ4V.. JXđừg.. nnCQ4Vanh.. anhEQivyU.. NXPpsU- BởiNXPpsU nnCQ4Vvì NXPpsUlạnh cứgNXPpsU nênEQivyU JXtoàn JXthân tôNXPpsUi rNXPpsUun lênJX lậpEQivyU cập,JX mnnCQ4Việg JXcứg lạiJX chảEQivyU nóJXi rNXPpsUa lời.

 

Lúc nàEQivyUy EQivyULan LaEQivyUn mJXới fJXát hiệnnCQ4Vn rEQivyUa làEQivyU tôJXi JXko EQivyUmặc áo,NXPpsU NXPpsUcô JXlần mNXPpsUò trnnCQ4Vog bógJX đêNXPpsUm kNXPpsUéo tôJXi vềnnCQ4V giườg,EQivyU lJXấy cáJXi chăJXn khoáNXPpsUc lNXPpsUên NXPpsUng' EQivyUtôi NXPpsUr' ngồinnCQ4V xuốgJX bênEQivyU giườEQivyUg nnCQ4Vcạnh tôi.

 

- NXPpsUAnh nnCQ4VAn, NXPpsUanh ngồiNXPpsU yNXPpsUên cnnCQ4Vho JXấm điNXPpsU đãJX, eJXm cJXó chuyệnEQivyU muốnJX nóEQivyUi NXPpsUvs aEQivyUnh! NXPpsU- LEQivyUan nnCQ4VLan NXPpsUđã thôJXi khócJX, bìnEQivyUh tĩnnCQ4Vnh ngEQivyUồi đốiJX mJXặt nnCQ4Vvs tôi.

 

- LJXan LNXPpsUan, cJXó chuyệnnnCQ4V gEQivyUì thNXPpsUì JXem nnCQ4Vcứ nóJXi EQivyUđi! NXPpsU- GiNXPpsUọg nóiEQivyU củannCQ4V JXtôi JXrun runNXPpsU, vừNXPpsUa nóNXPpsUi tônnCQ4Vi vừannCQ4V mòEQivyU JXtìm cNXPpsUái áNXPpsUo JXcủa EQivyUmình ởJX trênnnCQ4V giườg.

 

- nnCQ4VEm EQivyUmuốn anJXh EQivyUtận mắJXt nhìnnnCQ4V thấyJX aNXPpsUnh EQivyUcả aNXPpsUnh JXđã nnCQ4Vgiày vòEQivyU eEQivyUm EQivyUntn. EQivyU- LNXPpsUan LaNXPpsUn vừJXa JXnói vừnnCQ4Va EQivyUbật đènEQivyU nnCQ4Vbàn, căEQivyUn fònJXg tJXối oJXm EQivyUbỗg cEQivyUhốc ságNXPpsU lên.

 

Tôi sữNXPpsUg EQivyUsờ NXPpsUnhìn nnCQ4VLan LaNXPpsUn. NXPpsUCô nnCQ4Vấy đứgnnCQ4V NXPpsUtrc" mặJXt tNXPpsUôi cởiEQivyU sạcNXPpsUh wầnJX áoNXPpsU trNXPpsUên NXPpsUng' mình,EQivyU nJXgay cảJX wầJXn NXPpsUáo nnCQ4Vlót cũnnCQ4Vg knnCQ4Vo nnCQ4Vmặc, cơNXPpsU thEQivyUể trnnCQ4Vần EQivyUtrụi củaNXPpsU cônnCQ4V hJXiện NXPpsUra trJXc" mEQivyUắt tôi.

 

Tôi kNXPpsUo dámNXPpsU nhìEQivyUn lâu,EQivyU vộJXii vànnCQ4Vg ngoảnnnCQ4Vh mặnnCQ4Vt NXPpsUđi chnnCQ4Vỗ kEQivyUhác, NXPpsUhốt hEQivyUoảg nói:

 

- nnCQ4VLan LEQivyUan, ennCQ4Vm.. em.nnCQ4V. eNXPpsUm làNXPpsUn nnCQ4Vcái gìJX EQivyUthế hả?

 

- ENXPpsUm chnnCQ4Vỉ mJXuốn EQivyUđể cEQivyUho anNXPpsUh nhìnnCQ4Vn thấnnCQ4Vy ôJXng EQivyUanh traJXi NXPpsUko nnCQ4V= cầEQivyUm NXPpsUthú củaJX EQivyUanh NXPpsUđã đnnCQ4Vể lạiNXPpsU nhJXữg nnCQ4Vgì trênJX EQivyUng' eEQivyUm NXPpsU! NXPpsU- GnnCQ4Viọg nóiNXPpsU củJXa LnnCQ4Van LanvừaNXPpsU nhJXư NXPpsUoán nnCQ4Vtrách vNXPpsUừa EQivyUnhư fẫnnnCQ4V nộ.

 

- nnCQ4VLan LnnCQ4Van, đừgnnCQ4V.. đừgJX cóJX nhưJX vậyEQivyU! JXa biNXPpsUết JXa cJXả cóNXPpsU lỗinnCQ4V JXvs eJX! JX- TôiEQivyU kEQivyUo dEQivyUám nnnCQ4Vhìn LnnCQ4Van Lan

 

- KiJXm ANXPpsUn, nếuJX nEQivyUhư anJXh NXPpsUlà đnnCQ4Vàn ônEQivyUg nnCQ4Vthì mnnCQ4Vau ngoảnhEQivyU đầuNXPpsU lại,JX nnCQ4Vmở NXPpsUto nnCQ4Vmắt mEQivyUà nhìEQivyUn JXcho kĩ!nnCQ4V nnCQ4V- LannCQ4Vn EQivyULan gầEQivyUn nJXhư quánnCQ4Vt lnnCQ4Vên vnnCQ4Vs tôi.

 

Tôi nnCQ4Vchầm nnCQ4Vchậm ngoảnnnCQ4Vh nnCQ4Vđầu lại,JX tnnCQ4Vừ từEQivyU NXPpsUhe hJXé mắt.NXPpsU EQivyUCảnh EQivyUtượg tNXPpsUrc" mắtNXPpsU khiếnNXPpsU tôJXi cảnhNXPpsU thầyEQivyU ngẹtJX thở.

 

Nhữg đgNXPpsU' connCQ4Vg đầyNXPpsU wNXPpsUến NXPpsUrũ trJXên tNXPpsUhân EQivyUhình EQivyUtrần trụi,NXPpsU lànNXPpsU EQivyUda trJXơn EQivyUlág nnnCQ4Vhư tJXoả sáJXg EQivyUdưới ánEQivyUh NXPpsUđèn NXPpsUmờ ảo,mEQivyUái tNXPpsUóc dàEQivyUi đenNXPpsU mượtJX xnnCQ4Vổ tJXung, EQivyUbuôg NXPpsUxoã trEQivyUên nnCQ4V2 bEQivyUờ vJXai trắgNXPpsU ngầnJX, nnCQ4Vđôi mEQivyUaắt tnnCQ4Vo loEQivyUng laNXPpsUnh tnnCQ4Vràn ngậpEQivyU nỗinnCQ4V uấtnnCQ4V hận,EQivyU khunnCQ4Vôn mặtJX xinnCQ4Vnh đẹpNXPpsU còEQivyUn vưJXơg lạJXi nnCQ4V2 hàgJX lệNXPpsU. CNXPpsUó lẽNXPpsU NXPpsUvì tânnCQ4Vm trạEQivyUg qnnCQ4Vá fẫnnCQ4Vn nnCQ4Vuất nnnCQ4Vên ngựnnCQ4Vc cnnCQ4Vô đagJX fậpnnCQ4V fồng,NXPpsU toànEQivyU NXPpsUthân JXnhư EQivyUrun rẩy..

 

- NXPpsUA mởJX nnCQ4Vto NXPpsUmắt mEQivyUà nhìJXn, EQivyUở đây..JX ởNXPpsU đây.EQivyU. chỗNXPpsU nàyJX nnCQ4Vnữa.. nEQivyUhìn xeEQivyUm gãnnCQ4V EQivyUsúc nnCQ4Vsinh ấyEQivyU đãnnCQ4V làEQivyUm gìnnCQ4V vNXPpsUs emnnCQ4V! EQivyU- LnnCQ4Van EQivyULan kéonnCQ4V tEQivyUay tôEQivyUi chỉEQivyU vàJXo nhữgJX EQivyUnơi bJXị thJXươg tEQivyUrên JXng' mình,JX EQivyUtôi EQivyUcó thểEQivyU cảmNXPpsU nhậEQivyUn đcnnCQ4V đôiNXPpsU bàEQivyUn tEQivyUay mNXPpsUềm mạiNXPpsU củnnCQ4Va cJXô NXPpsUko ngừgEQivyU rJXun rẩy.

 

Nhìn thNXPpsUeo nEQivyUgón tannCQ4Vy chỉEQivyU cJXủa cônnCQ4V, tnnCQ4Vôi cJXó thJXể nnnCQ4Vhìn thJXấy JXrõ nhữNXPpsUg vếEQivyUt bầmJX NXPpsUtím khắEQivyUp EQivyUtrên JX2 bầuJX ngựcNXPpsU đầynnCQ4V đặnEQivyU vàEQivyU nnCQ4Vdọc EQivyU2 NXPpsUbắp đùNXPpsUi tnnCQ4Vrắg nõnnnCQ4V nà,nnCQ4V khắpNXPpsU nJXg' côJX chỗJX xaEQivyUnh chEQivyUỗ tíEQivyUm, chẳgnnCQ4V cầnJX hỏnnCQ4Vi cEQivyUũg biếtnhữgNXPpsU nnCQ4Vvết thươgJX tJXrên nnCQ4Vng' NXPpsULan LaEQivyUn đềNXPpsUu nnCQ4Vlà JXdo aNXPpsUnh EQivyUcả gâyJX nnCQ4Vra. TôiNXPpsU cJXó tNXPpsUhể tưởgnnCQ4V tượnnCQ4Vg đcNXPpsU nnCQ4Vsự JXđiên cuNXPpsUồg củNXPpsUa aNXPpsUnh cnnCQ4Vả EQivyUlúc giJXày NXPpsUvò EQivyULan NXPpsULan EQivyUvà JXsự đJXau đớnEQivyU cJXũg nNXPpsUhư tủiNXPpsU EQivyUnhục cNXPpsUủa NXPpsUcô khEQivyUi EQivyUfải EQivyUcắn răgnnCQ4V chịnnCQ4Vu đựgNXPpsU sựnnCQ4V cnnCQ4Vhà đạpEQivyU ấEQivyUy. CNXPpsUhẳg tráchnnCQ4V nnCQ4Vmà giữaNXPpsU đêmJX NXPpsUkhuya nnCQ4Vthanh vắg,nnCQ4V LJXan LnnCQ4Van EQivyUlại kêuNXPpsU lEQivyUên thảmEQivyU thiếJXt nhưJX vậy.

 

- LNXPpsUan JXLan, anJXh ấyNXPpsU.. NXPpsU- NXPpsUTôi nhấtnnCQ4V thờiEQivyU nghẹnEQivyU lờJXi knnCQ4Vo biếnnCQ4Vt fảEQivyUi nónnCQ4Vi gì

 

- EQivyUAnh JXta nnCQ4Vhoàn toànJX knnCQ4Vo fNXPpsUải coEQivyUn NXPpsUng'! nnCQ4V- LaEQivyUn LnnCQ4Van bnnCQ4Vưg mJXặt JXkhóc NXPpsUnức EQivyUnở, nnCQ4Vnhữg gnnCQ4Viọt nnCQ4Vnc" mắtnnCQ4V chnnCQ4Vảy rnnCQ4Va ngJXoài thJXeo kẽEQivyU EQivyUtay cô.

 

- LEQivyUan LJXan, eEQivyUm..! EQivyU- JXtôi thựcEQivyU sựnnCQ4V nnCQ4Vko bnnCQ4Viết fNXPpsUải JXan ủiNXPpsU côEQivyU ấJXy ntNXPpsUn nữa.

 

- EQivyUem EQivyUđã cEQivyUhịu đủnnCQ4V lắmnnCQ4V r'EQivyU, nJXếu cứNXPpsU tiếpJX tụcEQivyU nJXtn nnCQ4Vem sẽnnCQ4V fnnCQ4Vát điênnnCQ4V mấtJX. RNXPpsUõ NXPpsUràg annnCQ4Vh biếtNXPpsU NXPpsUlà EQivyUem yêNXPpsUu anhNXPpsU, NXPpsUem ởNXPpsU lạnnCQ4Vi đâynnCQ4V nnCQ4Vcũg nnCQ4Vlà JXvì anNXPpsUh mànnCQ4V! EQivyU- nnnCQ4Vhìn EQivyULan LannCQ4Vn đagEQivyU1 thươNXPpsUg nnCQ4Vnhư vnnCQ4Vậy trJXog EQivyUlòng EQivyUtôi càEQivyUg rốJXi EQivyUnhư tNXPpsUơ vò.

 

- LaJXn JXLan, anh..

 

- nnCQ4Va đNXPpsUã tnnCQ4Vừg JXnói sẽEQivyU chnnCQ4Ve cNXPpsUhở EQivyUcho nnCQ4Ve, NXPpsUa cEQivyUó thJXể cứJX giưEQivyUơg mắtNXPpsU nNXPpsUhìn NXPpsUe bnnCQ4Vị ngNXPpsU' EQivyUta chàJX đạpnnCQ4V nhNXPpsUư vậNXPpsUy sao.EQivyU. NXPpsU- LaJXn EQivyULan đagJX chấtNXPpsU vấEQivyUn tôi.

 

Thấy EQivyUtôi ấpNXPpsU únNXPpsUg NXPpsUmãi cJXhẳg nóJXi rEQivyUa lờiNXPpsU, EQivyULan LaEQivyUn lạiNXPpsU gụEQivyUc EQivyUmặt nnCQ4Vvào ngựcNXPpsU tnnCQ4Vôi EQivyUoà khóJXc tuyệtNXPpsU vọng.

 

Nhìn nnnCQ4Vg' cnnCQ4Von NXPpsUgái đầyNXPpsU tNXPpsUhươg nnCQ4Vtích JXtrc" mặt,EQivyU tJXrái tiEQivyUm tôiNXPpsU nnCQ4Vko khỏiEQivyU đEQivyUau EQivyUđớn. NXPpsUTôi nghiếJXn chặtNXPpsU rnnCQ4Văg, tNXPpsUrog đầuEQivyU vụtJX EQivyUqa NXPpsU1 snnCQ4Vuy nghĩ.

 

- EQivyULan LannCQ4Vn, EQivyUa dẫJXn NXPpsUe đJXi, nnCQ4Vđi càJXg xnnCQ4Va nnCQ4Vcàg tốtJX, EQivyUko bjờNXPpsU waJXy tnnCQ4Vrở EQivyUlại nữa!

 

Lan NXPpsULan thJXôi JXkhóc, ngẩgJX đầnnCQ4Vu, khuônEQivyU mNXPpsUặt ưEQivyUớt đẫmEQivyU nEQivyUc" JXmắt ngJXhi hoặEQivyUc nhìJXn tôi:

 

- TJXhật ko?

 

Tôi NXPpsUgật đầuNXPpsU chNXPpsUẳg chnnCQ4Vút dJXo dự:

 

- ThEQivyUật, JXa NXPpsUsẽ NXPpsUdẫn EQivyUe chạynnCQ4V trốn!

 

..

 

Tôi wNXPpsUết địnhJX sẽNXPpsU dẫnnnCQ4V LJXan LannCQ4Vn chnnCQ4Vạy trốnJX, nnnCQ4Vhưg vìNXPpsU chuyệnnCQ4Vn nNXPpsUày xảyNXPpsU JXra qáEQivyU độtEQivyU ngột,JX JXko cJXó thờinnCQ4V giNXPpsUan nnCQ4Vđể chuẩnJX bị.nnCQ4V JXLan LaNXPpsUn trênnnCQ4V nJXg' kJXo cóNXPpsU NXPpsU1 EQivyUxu, cònnCQ4Vn nnCQ4Vtôi JXchỉ NXPpsUcó vEQivyUài trămnnCQ4V JXtiền tnnCQ4Viêu vặtnnCQ4V hằgNXPpsU nEQivyUgày, JXko nnCQ4Vcó tiềnNXPpsU thìJX chẳgEQivyU thểJX chạnnCQ4Vy đcJX xaEQivyU, NXPpsUhơn nữEQivyUa trJXời đãnnCQ4V sáfEQivyU rnnCQ4V', giờnnCQ4V nnCQ4Vmà chJXạy rấtEQivyU dễNXPpsU bịNXPpsU fáEQivyUt hiện.

 

Tôi liềEQivyUn EQivyUbàn bạcEQivyU EQivyUvs LEQivyUan nnCQ4VLan, đợiJX tônnCQ4Vi EQivyUvài nnnCQ4Vgày ngNXPpsUĩ cáchEQivyU kiếmNXPpsU đcNXPpsU EQivyU1 mónJX tiềnnnCQ4V NXPpsUlớn nnCQ4Vr' sẽnnCQ4V tìJXm nnCQ4Vcơ hộiJX bJXỏ cNXPpsUhạy. JXLan nnCQ4VLan nnCQ4Vnge xnnCQ4Vog liềnNXPpsU gậNXPpsUt đầEQivyUu đồgNXPpsU ý.TôinnCQ4V giụcJX EQivyULan LaEQivyUn mNXPpsUau JXmau trNXPpsUở vNXPpsUề fNXPpsUòng anNXPpsUh cả,EQivyU cEQivyUô ômnnCQ4V EQivyUchầm lJXấy EQivyUtôi, JXhôn EQivyUtôi NXPpsUsay đắmJX nnCQ4Vr' mớiJX mặcnnCQ4V lạinnCQ4V wầnEQivyU áNXPpsUo vnnCQ4Và điNXPpsU nnCQ4Vra ngoài.EQivyU TôinnCQ4V nhìJXn theNXPpsUo nnCQ4Vqa knnCQ4Vhe cửaJX NXPpsUcho đếnNXPpsU khEQivyUi cáNXPpsUi bónnCQ4Vg EQivyUcủa nnCQ4Vcô khuấtEQivyU JXsau cánhnnCQ4V cửaNXPpsU NXPpsUgian fEQivyUòng fíaJX tJXây mớiNXPpsU yEQivyUên nnCQ4Vtâm trởJX lạiNXPpsU giườg.

 

Chiếc JXchăn bôgEQivyU đãJX chẳgnnCQ4V còNXPpsUn EQivyUhơi ấEQivyUm nhưgNXPpsU dườgNXPpsU nnnCQ4Vhư vẫnnCQ4Vn còJXn fảgJX NXPpsUfất mùiJX hJXươg củannCQ4V LJXan LanEQivyU. TôiEQivyU nnCQ4Vmình trầnEQivyU ôNXPpsUm nnCQ4Vchặt cNXPpsUái JXchăn vàNXPpsUo lòngEQivyU, ngồJXi ngâyEQivyU rnnCQ4Va ởNXPpsU tJXrên giưnnCQ4Vờg EQivyUnhư nnCQ4V1 thNXPpsUằg khờJX. HNXPpsUồi lâuNXPpsU JXtôi nhớJX nhớEQivyU nnCQ4Vra nhnnCQ4Vữg gEQivyUì JXđã nóiNXPpsU vEQivyUs LaJXn Lan.

 

Giờ nghNXPpsUĩ nnCQ4Vlại NXPpsUmà tôiEQivyU NXPpsUthấy EQivyUcó đôNXPpsUi nnCQ4Vchút hEQivyUối hậNXPpsUn, đnnCQ4Vág lẽNXPpsU JXra JXtôi JXko nêJXn hứJXa nhưEQivyU vJXậy vNXPpsUs LJXan Lan.TôJXi đồgJX JXý NXPpsUsẽ dẫNXPpsUn LaEQivyUn JXLan EQivyUcao chạynnCQ4V EQivyUxa NXPpsUbay nnCQ4Vcũg NXPpsUcó ngĩJXa nnCQ4Vlà tôiJX EQivyUđã lénEQivyU JXlút NXPpsUăn cắJXp ngJX' fụJX EQivyUnữ EQivyUmà anEQivyUh nnCQ4Vcả đEQivyUã bỏnnCQ4V tJXiền nnCQ4Vra mNXPpsUua vềEQivyU. NếuJX nnnCQ4Vhư tJXôi làmEQivyU nhưNXPpsU vJXậy NXPpsUthật, tJXôi sẽEQivyU nnCQ4Vtrở thànJXh kJXẻ fảNXPpsUn nnCQ4Vbội NXPpsUanh cảnnCQ4V, thJXậm JXchí cảnnCQ4V NXPpsUcái giEQivyUa đìnhJX nnCQ4Vnày. AnJXh cJXả nnCQ4Vsẽ kEQivyUo nnCQ4Vtha EQivyUcho tEQivyUôi, bốJX mnnCQ4Vẹ cũgNXPpsU sẽJX knnCQ4Vo tEQivyUha thnnCQ4Vứ EQivyUcho tôi.

 

Thế nJXhưg dJXù gìEQivyU tôiNXPpsU cũgnnCQ4V đãJX hứnnCQ4Va EQivyUvs LanLaNXPpsUn rJX', EQivyUmà tôJXi lạEQivyUi JXiu cEQivyUô ấJXy đếNXPpsUn nhnnCQ4Vư vNXPpsUậy, thựcnnCQ4V sựEQivyU tôikonnCQ4V thnnCQ4Vể chNXPpsUịu đựgJX đJXc vnnCQ4Việc anNXPpsUh cnnCQ4Vả hếtJX lầJXn nàJXy đếnnnCQ4V JXlần kháJXc giàyEQivyU JXvò cJXô ấy.

 

Nếu nnCQ4Vđã wJXết địnhJX nhnnCQ4Vư vậyEQivyU rEQivyU' tEQivyUhì JXtôi buJXộc fảinnCQ4V JXthực JXhiện lờinnCQ4V hnnCQ4Vứa củaJX mình.TôiJX knnCQ4Vo thểJX EQivyUđể JXcho LaJXn EQivyULan mEQivyUà JXtôi JXiu EQivyUthươg fảinnCQ4V NXPpsUthất EQivyUvọg, nhnnCQ4Vư vEQivyUậy sẽEQivyU huỷNXPpsU hNXPpsUoại nnCQ4Vcô ấyJX. JXNếu NXPpsUnhư EQivyUtôi cEQivyUứ nEQivyUgây dạinnCQ4V bỏJX mặNXPpsUc snnCQ4Vự sốgNXPpsU chNXPpsUết củannCQ4V nnCQ4VLan LaEQivyUn tEQivyUhì EQivyUchắc nnCQ4Vchắn EQivyUbệnh cEQivyUũ củaJX côEQivyU sẽEQivyU EQivyUlại EQivyUtái fáNXPpsUt, nnCQ4Vthậm nnCQ4Vchí EQivyUcô JXsẽ kNXPpsUo tJXhể NXPpsUsốg nnCQ4Vtiếp đcNXPpsU nữa!

 

Muốn dẫEQivyUn LEQivyUan LaEQivyUn cJXao chạyNXPpsU EQivyUxa EQivyUbay tNXPpsUrc" tiEQivyUên fảiNXPpsU kiNXPpsUếm JXđc nnCQ4V1 mNXPpsUón tinnCQ4Vềnlớn.Mặc NXPpsUdù kNXPpsUo cầnEQivyU qáEQivyU nNXPpsUhiều EQivyUnhưg EQivyUcũg fảiEQivyU đủnnCQ4V lộJX fíEQivyU đểJX nnCQ4Vchúg EQivyUtôi đếnEQivyU JX1 nơinnCQ4V thNXPpsUật xEQivyUa. NXPpsUCó EQivyUthể nnCQ4VLan LJXan sẽNXPpsU EQivyUdẫn tJXôi vềJX nhàNXPpsU côJX NXPpsUấy, NXPpsUnhư vậnnCQ4Vy thìJX chúnnCQ4Vg tJXôi sẽNXPpsU JXđc aJXn toànEQivyU. CJXhỉ cầnNXPpsU cólộEQivyU fíEQivyU, bcNXPpsU" tinnCQ4Vếp NXPpsUtheo làNXPpsU tìNXPpsUm cEQivyUơ hộiJX NXPpsUbỏ trEQivyUốn. TnnCQ4Vôi tnnCQ4Vhầm mEQivyUog mấynnCQ4V NXPpsUngày tNXPpsUới anEQivyUh cEQivyUả đừEQivyUg cóEQivyU EQivyUvề, anNXPpsUh cảNXPpsU JXko cNXPpsUó nJXhà sẽNXPpsU bớtnnCQ4V JXđc nnCQ4V1 cNXPpsUhút ngunnCQ4Vy hiểm.nnCQ4V ĐannCQ4Vng trầEQivyUm ngNXPpsUâm suEQivyUy NXPpsUnghĩ NXPpsUthì tôEQivyUi JXnge tJXhấy cnnCQ4Vó tNXPpsUiếg mẹEQivyU gọinnCQ4V lênNXPpsU ăNXPpsUn sáng.

 

Anh cảJX kEQivyUo cEQivyUó EQivyUnhà, LaEQivyUn LaJXn cũgNXPpsU lJXên ăNXPpsUn ságnnCQ4V chunnCQ4Vg vJXs nnCQ4V2 mẹEQivyU coEQivyUn NXPpsUtôi. BốnnCQ4Vko muốnJX ănnCQ4Vn EQivyUnên vnnCQ4Vẫn cnnCQ4Vhưa dậyNXPpsU, nnCQ4Vmẹ tnnCQ4Vhở dnnCQ4Vài JXbê bátNXPpsU JXlên JXr'lại nEQivyUgao ngNXPpsUán đặEQivyUt báJXt xuốg.

 

- NXPpsUAn JXNhi, bốEQivyU coEQivyUn JXbệnh lâEQivyUu thếJX mànnCQ4V kNXPpsUo khỏi,JX bsJXĩ KJXim nnCQ4VNhất NhủEQivyU đEQivyUã JXkê bnhiEQivyUu thuốcJX màNXPpsU mnnCQ4Vãi vẫJXn kEQivyUo khỏi,nnCQ4V khNXPpsUó khănEQivyU lNXPpsUắm nnCQ4V2 ngEQivyUày nnCQ4Vtrc" tinNXPpsUh thnnCQ4Vần củEQivyUa ônnnCQ4Vg EQivyUấy mớiEQivyU cEQivyUó cJXhút biếnnnCQ4V cnnCQ4Vhuyển thếnnCQ4V mnnCQ4Và aNXPpsUnh cnnCQ4Vả coEQivyUn lNXPpsUại bịNXPpsU c.sáEQivyUt EQivyUdẫn điEQivyU. CảEQivyU ngànnCQ4Vy hnnCQ4Vwa EQivyUbố nnCQ4Vcon chẳnnCQ4Vg nnCQ4Văn cJXhút gìNXPpsU, h.naNXPpsUi cũgnnCQ4V JXko chịunnCQ4V xJXuốg giJXườg, JXcứ JXthế NXPpsUnày thìnnCQ4V biếtnnCQ4V lNXPpsUàm tNXPpsUhế nàoJX?- MEQivyUẹ buEQivyUồn EQivyUrầu nói.

 

Tôi buEQivyUôg bnnCQ4Vát đNXPpsUũa NXPpsUđi vànnCQ4Votrog buồgEQivyU thămJX JXbố. BốJX nnCQ4Vnhắm mắEQivyUt nằmnnCQ4V nnCQ4Vim lìNXPpsUm trNXPpsUên giườg,JX hìnhEQivyU EQivyUnhư lànnCQ4V ôngnnCQ4V đNXPpsUag ngnnCQ4Vủ rấEQivyUt EQivyUsay. MnnCQ4Vẹ đJXi tEQivyUheo NXPpsUsau tôiNXPpsU, nnCQ4Vlấy nnCQ4Vtay nnCQ4Vgiật giEQivyUật vạnnCQ4Vt áNXPpsUo tNXPpsUôi, lNXPpsUiếc tôiNXPpsU JX1 cáiNXPpsU rNXPpsUa ýEQivyU đừgNXPpsU làmNXPpsU finnCQ4Vền bố.JX JXTôi vốnNXPpsU đNXPpsUịnh nóNXPpsUi JXvs bnnCQ4Vố vàEQivyUi câuNXPpsU nJXhưg lEQivyUời vJXừa đếnnnCQ4V cNXPpsUổ họgJX thNXPpsUì đãJX bNXPpsUị ngNXPpsUẹn nnCQ4Vlại r'.

 

Ra knnCQ4Vhỏi NXPpsUfòng củNXPpsUa bốEQivyU mnnCQ4Vẹ, NXPpsUtôi kEQivyUhe knnCQ4Vhẽ nóJXi vEQivyUs mẹ:

 

- Mẹ,NXPpsU coEQivyUn cEQivyUó JXwen bsĩEQivyU ThườngnnCQ4V ởnnCQ4V b.việnnCQ4Vn huyệnNXPpsU. ÔJXng ấyEQivyU lEQivyUà b.sJXĩ giỏEQivyUi nhấtEQivyU ởNXPpsU huyệnNXPpsU EQivyUnày đấy,nnCQ4V NXPpsUhay lnnCQ4Và đểnnCQ4V EQivyUcon JXmời ôngEQivyU ấyJX đếnEQivyU EQivyUkhám NXPpsUcho bốJX EQivyUxem thnnCQ4Vế nào!

 

Mẹ ngEQivyUe NXPpsUr' gậtNXPpsU đnnCQ4Vầu đồgJX ýnnCQ4V. NXPpsUBà đinnCQ4V vàoNXPpsU troNXPpsUg JXfòng EQivyUlấy JX1 JXxấp NXPpsUtiền dàyJX EQivyUcộm đưNXPpsUa chNXPpsUo tôi

 

- AJXn NEQivyUhi, coNXPpsUn maJXu mJXau ăEQivyUn sáNXPpsUg JXr' vàonnCQ4V b.vinnCQ4Vện mờiNXPpsU b.sNXPpsUĩ ThườNXPpsUg nnCQ4Vđến đânnCQ4Vy điEQivyU! ChnnCQ4Vo dùNXPpsU fảiNXPpsU tiEQivyUêu hnnCQ4Vao bnhnnCQ4Viu tiềnnnCQ4V, chỉEQivyU NXPpsUcần chnnCQ4Vữa knnCQ4Vhỏi bệnhJX chJXo bốnnCQ4V coNXPpsUn lNXPpsUà đc!nnCQ4V NXPpsU- NóiJX EQivyUr' mẹJX nhEQivyUét tiềnEQivyU vàonnCQ4V EQivyUtay nnCQ4Vtôi, cJXòn nnCQ4Vdặn dònnCQ4V NXPpsUtôi nhớNXPpsU NXPpsUmua chútNXPpsU NXPpsUqà cáEQivyUp biếuEQivyU EQivyUb.sĩ Thường.

 

Ăn sÁgJX xogNXPpsU, JXLan LannCQ4Vn EQivyUliếc nnCQ4Vtôi JX1 cEQivyUái rJX' JXlẳg lặnJXg vềJX fònnCQ4Vng EQivyUko nónnCQ4Vi EQivyU1 NXPpsUlời. nnCQ4VTôi đẩynnCQ4V NXPpsUxe đạEQivyUp rNXPpsUa cnnCQ4Vhuẩn NXPpsUbị nnCQ4Vđi lêJXn huyện,nnCQ4V lúEQivyUc đNXPpsUến cửa,JX ngoảnhNXPpsU đJXầu lEQivyUại nhìnJX thấnnCQ4Vy LaJXn LNXPpsUan đaNXPpsUg đứgNXPpsU dnnCQ4Vựa cửaJX fòngNXPpsU NXPpsUnhìn theEQivyUo tJXôi. TnnCQ4Vôi gậNXPpsUt gậtJX JXđầu vNXPpsUs cô,NXPpsU LEQivyUan nnCQ4VLan nnCQ4Vliền xoEQivyUay nEQivyUg' đEQivyUi vàoNXPpsU fòng.

 

Tôi rJXa sứcnnCQ4V nhấnEQivyU nnCQ4Vpê đan,nnCQ4V đạpJX JX1 mạcJXh mnnCQ4Vấy cNXPpsUhục EQivyUcây lêJXn b.việnnCQ4Vn nnCQ4Vhuyện JX. VừEQivyUa gặpEQivyU đNXPpsUc b.sịJX ThườnNXPpsUg NXPpsUtừ b.vinnCQ4Vện đnnCQ4Vi raNXPpsU, nnCQ4Vtôi vEQivyUội vJXàg nnCQ4Vchạy đếnnnCQ4V EQivyUchào hỏi

 

- B.sĩNXPpsU ThườnJXg, nnCQ4Vcháu đJXến tìmJX b.JXsĩ đâynnCQ4V! BốJX JXcháu bịEQivyU JXbệnh, bệnNXPpsUh tìnNXPpsUh khNXPpsUá nghiJXêm NXPpsUtrọng, chNXPpsUáu muNXPpsUốn fiềnNXPpsU b.sNXPpsUĩ đếnnnCQ4V nnnCQ4Vhà cEQivyUháu EQivyU1 cJXhuyến khEQivyUám chnnCQ4Vo bốNXPpsU cháEQivyUu nnCQ4Vxem tEQivyUhế nào!

 

Ông dJXo dựnnCQ4V NXPpsU1 látnnCQ4V NXPpsUr' nói:

 

- ChNXPpsUàng traNXPpsUi, JXcậu cứEQivyU đạpNXPpsU xJXe vềEQivyU tEQivyUrc", tôiNXPpsU rấnnCQ4Vt EQivyUthuộc đg'JX ởNXPpsU thEQivyUôn cậu,NXPpsU tôinnCQ4V fảNXPpsUi xửEQivyU lNXPpsUí nốtNXPpsU cEQivyUhút viJXệc, xoNXPpsUg vNXPpsUiệc tNXPpsUôi sẽEQivyU đến!

 

Tôi NXPpsUcảm kNXPpsUích JXgật đầunnCQ4V rNXPpsU' đnnCQ4Vạp nnCQ4Vxe về,đJXi EQivyU1 đoạnnCQ4Vn xJXa rEQivyU' vẫnnCQ4Vn ngJXe cóNXPpsU JXng' NXPpsUnói chuEQivyUyện vEQivyUs bnnCQ4V.sĩ Thường.

 

- NXPpsUViện trEQivyUườg, h.nJXai cEQivyUon JXtrai viJXện trưởngEQivyU lnnCQ4Vấy vợ,nnCQ4V NXPpsUlát nữaEQivyU tôJXi sẽnnCQ4V EQivyUqa nNXPpsUhà ônNXPpsUg uJXốg JXrượu hỉEQivyU đấy!

 

Lúc đJXó tJXôi mớinnCQ4V bnnCQ4Viết JXháo EQivyUra h.JXnai lJXà ngàyEQivyU nnCQ4Vvui củaEQivyU coEQivyUn traJXi ôJXng, lúcJX nnnCQ4Vày màNXPpsU mờiEQivyU ôngnnCQ4V ấynnCQ4V NXPpsUđến nNXPpsUhà mìnJXh kháNXPpsUm NXPpsUbệnh cJXho EQivyUbố mnnCQ4Vình tNXPpsUhì thậtnnCQ4V lEQivyUà nnCQ4Vko EQivyUhợp. TôJXi chầnnCQ4Vn chừJX nnCQ4V1 lNXPpsUát rnnCQ4V' nnCQ4Vway lạiNXPpsU tìmJX EQivyUông, vốnNXPpsU địnhJX bảonnCQ4V nnCQ4Vông đnnCQ4Vể hôJXm khácnnCQ4V JXđến khámJX bệnhEQivyU cJXho bNXPpsUố tôinnCQ4V cNXPpsUũg đcEQivyU nhưgNXPpsU waJXy lạNXPpsUi đãEQivyU knnCQ4Vo thấEQivyUy NXPpsUbóng dEQivyUág ôEQivyUng EQivyUđâu r'.

 

Về đếnNXPpsU nnCQ4Vthôn đJXã NXPpsUhơn 1JX0h NXPpsUság, mẹJX đJXag đứgnnCQ4V ởNXPpsU cổnnCQ4Vg đợiNXPpsU tôiEQivyU. NhìnnnCQ4V thấynnCQ4V tEQivyUôi vềNXPpsU nnCQ4V1 mìEQivyUnh, mẹJX sNXPpsUốt ruộJXt hỏi:

 

- AJXn NhiEQivyU, EQivyUcó fảiNXPpsU b.NXPpsUsĩ ThEQivyUường nnCQ4Vko chNXPpsUịu đJXến ko?

 

Tôi nnCQ4Vxuốg xEQivyUe, JXlấy taJXy lannCQ4Vu mEQivyUồ nnCQ4Vhôi nnCQ4Vtrên trEQivyUán EQivyUr' nóinnCQ4V nnCQ4Vvs mẹ:

 

- MnnCQ4Vẹ NXPpsUà, h.nNXPpsUai lJXà ngnnCQ4Vày NXPpsUcon trannCQ4Vi b.NXPpsUsĩ ThưJXờng NXPpsUlấy vợ,nnCQ4V ngEQivyUta cnnCQ4Vòn bậnEQivyU cNXPpsUhuyện hEQivyUôn sựNXPpsU EQivyUcủa cNXPpsU.trai, NXPpsUcó thểNXPpsU NXPpsUko đếnJX nnCQ4Vđc đâunnCQ4V ạ!

 

Mẹ tỏNXPpsU nnCQ4Vra JXrất tNXPpsUhất vEQivyUọng, NXPpsUủ rủJX JXtheo tEQivyUôi vàNXPpsUo nnCQ4Vnhà,Đi NXPpsUđến sâJXn tJXôi ngónnCQ4V EQivyUnghiêng EQivyU1 hồJXi JXr' hỏEQivyUi mẹ:

 

- MNXPpsUẹ nnCQ4Vơi, aEQivyUnh JXcả đãNXPpsU vJXề chưNXPpsUa ạ?

 

- CEQivyUhưa cJXon ạEQivyU, EQivyUcũg chẳJXg biếtnnCQ4V đãnnCQ4V EQivyUcó chuyEQivyUện NXPpsUgì nữa?

 

Hai mẹNXPpsU coNXPpsUn đaEQivyUg nnCQ4Vnói chJXuey65n thNXPpsUì đnnCQ4Vột nhNXPpsUiên ngEQivyUoài cửannCQ4V NXPpsUcó tnnCQ4Viếg còEQivyUi nnCQ4Vxe inEQivyUh ỏi,nnCQ4V tiếpNXPpsU đóNXPpsU tôiJX nEQivyUge tiếgnnCQ4V ngJX' hỏi:

 

- ĐEQivyUây cNXPpsUó fảiEQivyU lJXà nhàJX NXPpsUcủa EQivyUKim QuJXý kEQivyUo ạ?

 

Nhận NXPpsUra tiếgJX cJXủa b.sĩJX ThNXPpsUường, tôinnCQ4V vộnnCQ4Vi vnnCQ4Vàng dựngJX EQivyUxe vàoEQivyU JX1 gócEQivyU NXPpsUr' cnnCQ4Vhạy EQivyUra nghênnnCQ4Vh đnnCQ4Vón. nnCQ4VThật chẳgnnCQ4V ngờNXPpsU nnnCQ4Vhà b.sĩNXPpsU cóNXPpsUchuyện hỉNXPpsU NXPpsUmà nnCQ4Vông ấJXy vẫnNXPpsU chịJXu đếnJX NXPpsUkhám bệnhEQivyU cJXho bốEQivyU nnCQ4Vtôi, EQivyUhơn nữnnCQ4Va NXPpsUlại cònNXPpsU đếJXn EQivyUnhanh NXPpsUnhư vậy.

 

Nhìn tNXPpsUhấy ôJXng, mnnCQ4Vẹ tôNXPpsUi cảmNXPpsU EQivyUkích chạNXPpsUy đếnNXPpsU nắmJX EQivyUchặt nnCQ4Vtay JXông nói:

 

- B.sEQivyUĩ ThườnJXg, h.nNXPpsUai nnnCQ4Vhà JXông cóNXPpsU việc,NXPpsU sEQivyUao ông..

 

Bsĩ ThưNXPpsUờng lênJX tEQivyUiếg ngnnCQ4Vắt lờNXPpsUi mẹEQivyU tôiNXPpsU, EQivyUvừa nóiNXPpsU vNXPpsUừa đJXi vàNXPpsUo trog:

 

- TôNXPpsUi làEQivyUbsĩ, trNXPpsUị bệnhJX cNXPpsUứu ngNXPpsU' nnCQ4Vmới làNXPpsU việcEQivyU wtrọngEQivyU nhất,nnCQ4V đừgJX nóinnCQ4V mấnnCQ4Vy lờiEQivyU khácEQivyUh nnCQ4Vsáo ấy,EQivyU đểNXPpsU tnnCQ4Vôi JXxem bệnhEQivyU EQivyUtình củaJX ônJXg NXPpsUnhà ntJXn đã!

 

Vào nhJXà, bsĩJX JXThường hJXỏi đEQivyUại nnCQ4Vkhái tìnJXh hìnnnCQ4Vh JXr' JXbắt nnCQ4Vmạch cJXho bốnnCQ4V tôinnCQ4V, lạiNXPpsU nnCQ4Vđặt ốnnnCQ4Vg NXPpsUnge vàoEQivyU ngựnnCQ4Vc bốNXPpsU EQivyUtôi kiểJXm trJXa. TừNXPpsU đầuNXPpsU đếnnnCQ4V cuốiNXPpsU EQivyUông kJXo JXnói JXnửa nnCQ4Vlời, SJXau knnCQ4Vhi nnCQ4Vktra xoEQivyUg chEQivyUo nnCQ4Vbố NXPpsUtôi, ônJXg liEQivyUền cannCQ4Vu JXmày đinnCQ4V rJXa ngoài.

 

- KiJXm AnJX, tôinnCQ4V thấyNXPpsU nnCQ4Vbố cậuJX sEQivyUức kEQivyUhoẻ kEQivyUo EQivyUthành NXPpsUvấn đềJX nhưgJX tâmEQivyU líNXPpsU tJXhì cnnCQ4Vó bệnhEQivyU đJXấy! EQivyUCăn bệnhJX nnnCQ4Vày NXPpsUcủa ônJXg ấyJX nnCQ4Vlà JXdo EQivyUtâm trạgJX ứcJX chếnnCQ4V trnnCQ4Vog tNXPpsUhời giEQivyUan dJXài khiếnEQivyU cEQivyUho khNXPpsUí huyếtnnCQ4V kJXo NXPpsUlưu thôg,EQivyU cứJX gặpEQivyU fảiEQivyU cNXPpsUhuyển gJXì bựcJX bộNXPpsUi snnCQ4Vẽ thEQivyUành JXra ntnàJXy. CáNXPpsUc nnCQ4Vng' nnCQ4Vko nênnnCQ4V làEQivyUm EQivyUcho ônnnCQ4Vg ấyJX tứcNXPpsU giận,NXPpsU đEQivyUau buJXồn, nhấJXt JXlà đừgNXPpsU chEQivyUo nnCQ4Vông ấyNXPpsU bEQivyUiết chuyệnJX vủaJX aEQivyUnh EQivyUcả cậJXu, chỉEQivyU cầnnnCQ4V ônnnCQ4Vg ấynnCQ4V vunnCQ4Vi NXPpsUvẻ thìnnCQ4V nnCQ4Vbệnh NXPpsUnày sẽEQivyU khỏi.

 

Tôi sẽEQivyU NXPpsUkê đơNXPpsUn NXPpsUcho bốEQivyU cậNXPpsUu trcEQivyU", saEQivyUu đJXó cậuEQivyU nhớJX đưaJX ôngnnCQ4V ấyJX đếnEQivyU bEQivyUviện ktrEQivyUa EQivyUlại, nnCQ4Vtôi nghĩJX lEQivyUà knnCQ4Vo cóEQivyU vấnnCQ4Vn đnnCQ4Về gnnCQ4Vì lớnEQivyU lắmNXPpsU đâu!

 

Mẹ tJXôi gậnnCQ4Vt đNXPpsUầu lnnCQ4Via lNXPpsUại,miệg tnnCQ4Vhở dànnCQ4Vi nói:

 

- nnCQ4VBsĩ ThườnNXPpsUg nEQivyUói kJXo snnCQ4Vao, bệnhJX cJXủa nnnCQ4Vhà tôJXi nnCQ4Vrõ ràgnnCQ4V làEQivyU JXdo buồnNXPpsU NXPpsUfiền mànnCQ4V raNXPpsU, muốnnnCQ4V đcNXPpsU trịEQivyU bệnhJX cnnCQ4Vủa ôngNXPpsU ấEQivyUy chẳEQivyUg fEQivyUải lnnCQ4Và chuyệnJX JXdễ dànnCQ4Vg đâu!

 

Bởi vEQivyUì bEQivyUố tôinnCQ4V biJXết bíEQivyU NXPpsUmật vEQivyUề NgôinnCQ4V EQivyUmô đNXPpsUá thếJX nênEQivyU JXhơn nnCQ4V20 năJXm tnnCQ4Vrc" JXanh cEQivyUả bắtNXPpsU JXđầu nnCQ4Vkhai thEQivyUác vànEQivyUg, bốNXPpsU tônnCQ4Vi EQivyUđã mắcnnCQ4V fảiJX cănnnCQ4V NXPpsUbệnh này,EQivyU lúEQivyUc nnnCQ4Vào ônnnCQ4Vg cũgNXPpsU JXnghĩ rằgNXPpsU sEQivyUớm nnCQ4Vmuộn JXgì nnCQ4Vnhữg nnCQ4Voan hnnCQ4Vồn EQivyUở nnCQ4Vngôi mộnnCQ4V đáNXPpsU cJXũg sẽnnCQ4V đEQivyUến gânnCQ4Vy hNXPpsUoạ chNXPpsUo nhàJX mìnJXh. KếNXPpsUt qJXuảlà anEQivyUh tôiJX xảynnCQ4V NXPpsUra chNXPpsUuyện, bNXPpsUố cànJXg chắcJX NXPpsUchắn EQivyUrằg JXđó lànnCQ4V báNXPpsUo nnCQ4Vứng đEQivyUối vnnCQ4Vs anJXh cả.NXPpsU ThếJX nnnCQ4Vhưg aNXPpsUnh cảEQivyU NXPpsU1 EQivyUmực nnCQ4Vko ngEQivyUe lờiJX khEQivyUuyên cNXPpsUan củNXPpsUa bố,EQivyU vậnNXPpsU tNXPpsUiếp nnCQ4Vtục khEQivyUai EQivyUthác vàngJX ởEQivyU đóNXPpsU ngầnNXPpsU ấyNXPpsU NXPpsUnăm trờEQivyUi, thếJX nênNXPpsU cũJXg EQivyUngần ấEQivyUy NXPpsUnăm mNXPpsUà NXPpsUtrái nnCQ4Vtim bNXPpsUố tnnCQ4Vôi nnCQ4Vko đcJX yênNXPpsU ổnEQivyU. NXPpsUĐến nnCQ4Vbây JXgiờ, vìnnCQ4V cEQivyUhuyện annCQ4Vnh cảJX bỏJX tinnCQ4Vền muJXa vợnnCQ4V khiếnJX cNXPpsUho cảnnCQ4V nNXPpsUhà mấNXPpsUt JXmặt, mnnCQ4Và aNXPpsUnh cJXả đêmJX đêmNXPpsU lạiJX hànnCQ4Vnh hạEQivyU NXPpsULan LJXan đếnnnCQ4V thừNXPpsUa sJXốg JXthiếu chnnCQ4Vết nênnCQ4Vn bEQivyUố tôNXPpsUi NXPpsUcàg chẳJXg EQivyUcó mặtJX mũJXi NXPpsUnào gặJXp nnnCQ4Vg' đời.

 

Bây giờ,nnCQ4V mỏnnCQ4V NXPpsUvàg củaNXPpsU anNXPpsUh cảnnCQ4V đãEQivyU đógJX cửa,NXPpsU bốnnCQ4V tôiNXPpsU cuốiEQivyU cùnnCQ4Vg cũgnnCQ4V đcEQivyU tNXPpsUhở fàJXo nhẹNXPpsU nhõNXPpsUm. EQivyUAnh JXcả biếtnnCQ4V NXPpsUdừg tannCQ4Vy đNXPpsUúg lnnCQ4Vúc, EQivyUko độgnnCQ4V chNXPpsUạm EQivyUtới EQivyUcác NXPpsUoan hJXồn nnCQ4Vở ngEQivyUôi mộJX nnCQ4Vđá nữaEQivyU nênNXPpsU cnnCQ4Vó lJXẽ NXPpsUgia JXđình tôNXPpsUi cJXó thểNXPpsU sốnnCQ4Vng bJXình yênNXPpsU qNXPpsUa ngày.

 

Bởi vìEQivyU chnnCQ4Vuyện củnnCQ4Va LEQivyUan LaJXn nênnCQ4Vn nJXg' củaJX đồnEQivyU cEQivyU.sát cEQivyUó đJXến nNXPpsUhà tôiEQivyU, cEQivyUòn dặnEQivyU dònnCQ4V aEQivyUnh cJXả knnCQ4Vo đEQivyUc EQivyUngc. đJXãi nnCQ4Vcô ấEQivyUy. BốJX tưởgJX rằgnnCQ4V snnCQ4Vau kJXhi LEQivyUan EQivyULan rEQivyUa việnJX EQivyUanh cảJX sẽnnCQ4V nnCQ4Vthay nnCQ4Vđổi tEQivyUhái độJX nnCQ4Vvs côJX EQivyUấy, NXPpsUnào NXPpsUngờ bảnnnCQ4V EQivyUtính khJXó đNXPpsUổi, nnCQ4Vanh vẫnnCQ4Vn hNXPpsUành EQivyUhạ LaEQivyUn LaEQivyUn nnnCQ4Vhư vậEQivyUy. NXPpsUBố tônnCQ4Vi NXPpsUnge thấyJX tiếgJX gEQivyUào khóEQivyUc nnCQ4Vcủa LaNXPpsUn nnCQ4VLan mEQivyUỗi đênnCQ4Vm, trEQivyUog lònnCQ4Vng lạJXi cNXPpsUảm thJXấy chEQivyUua xótNXPpsU, aNXPpsUnh cảNXPpsU tốiEQivyU nnCQ4Vqa lJXại bịEQivyU ngnnCQ4V' củaEQivyU đEQivyUồn c.sáNXPpsUt dẫEQivyUn điJX, troJXg lòngNXPpsU bNXPpsUố JXvừa NXPpsUlo vừnnCQ4Va giận,NXPpsU vEQivyUừa tứnnCQ4Vc vừaNXPpsU EQivyUsợ, bệnhEQivyU tìnhJX EQivyUvì NXPpsUvậy nnCQ4Vmà cànnCQ4Vg nặgJX hơn.

 

Chẳg mấyJX chốcJX đãnnCQ4V đếnNXPpsU giữannCQ4V trưa,EQivyU NXPpsUb.sĩ ThườngEQivyU JXkhám bệnhJX chJXo JXbố tôEQivyUi xonnCQ4Vg liềNXPpsUn nnCQ4Vvội vJXã quaEQivyUy JXvề. CảJX JXtôi vEQivyUà mEQivyUẹ đềuEQivyU biEQivyUết hnnCQ4V.nai nNXPpsUah2 JXông cónnCQ4V EQivyUviệc lớnnnCQ4V nêEQivyUn NXPpsUko dánnCQ4Vm giNXPpsUữ NXPpsUông lNXPpsUại ănJX cơm.

 

Sau EQivyUkhi bNXPpsU.sĩ ThườngNXPpsU điEQivyU, JXmẹ vnnCQ4Vào nhàEQivyU bếNXPpsUp nấunnCQ4V NXPpsUnướg, LaJXn LaEQivyUn nJXhân cơNXPpsU hộNXPpsUi chạNXPpsUy JXqa nnCQ4Vfòng tJXôi hNXPpsUỏi kNXPpsUhi nàEQivyUo EQivyUmới cóNXPpsU thnnCQ4Vể nnCQ4Vra đi.nnCQ4V TônnCQ4Vi EQivyUnói vNXPpsUs EQivyUcô EQivyUấy nnCQ4Vrằg tiNXPpsUền mẹNXPpsU đNXPpsUưa đJXể chữaEQivyU bJXệnh chNXPpsUo bốEQivyU vẫnNXPpsU cEQivyUhưa tiêuEQivyU bnhiuNXPpsU, JXmặc nnCQ4Vdù nnCQ4Vko nhNXPpsUiều nhưgEQivyU nnnCQ4Vói chuNXPpsUg NXPpsUcũg đủEQivyU tiềJXn EQivyUlộ nnCQ4Vfí. NXPpsUNhưg bjnnCQ4Vờ bốEQivyU đaJXg ốJXm NXPpsUnhư EQivyUvậy, JXanh cảNXPpsU lạiNXPpsU JXko cnnCQ4Vó nnnCQ4Vhà, tôiEQivyU ngnnCQ4Vhĩ đợNXPpsUi vàJXi hôNXPpsUm EQivyUcho bệnEQivyUh NXPpsUtình nnCQ4Vbố nnCQ4Vthuyên JXgiảm rJX' sẽJX dẫnnnCQ4V LaEQivyUn JXLan chạyNXPpsU trốn.

 

Lan LannCQ4Vn nEQivyUge xonnCQ4Vg sốtnnCQ4V ruNXPpsUột đếnNXPpsU NXPpsUfát khóc.EQivyU CôJX nEQivyUói annnCQ4Vh cJXả nnCQ4Vko EQivyUcó nhàJX JXmới làNXPpsU JXcơ hộiEQivyU tốtnnCQ4V đểNXPpsU thoáJXt NXPpsUthân, nJXếu nhNXPpsUư aNXPpsUnh cảNXPpsU vJXề r2NXPpsU, NXPpsUcó muốEQivyUn thoEQivyUát khỏiJX đNXPpsUây EQivyUe rằgJX chẳgEQivyU dễnnCQ4V nnCQ4Vdàg gì.

 

Cứ nhắcNXPpsU annnCQ4Vh EQivyUcả làNXPpsU NXPpsUmặt LEQivyUan LJXan biếnJX sNXPpsUắc, ánhNXPpsU mJXắt sợJX hãiJX nNXPpsUhư nhìnEQivyU thấyJX EQivyUma EQivyUwỷ, toàJXn thânNXPpsU rEQivyUun JXlên JXcầm cập.NXPpsU TNXPpsUôi NXPpsUcúi đầnnCQ4Vu ngnnCQ4Vhĩ JXngợi rJX' NXPpsUhạ wếtnnCQ4V tâm,NXPpsU bảNXPpsUo LEQivyUan LnnCQ4Van rằgEQivyU nếuJX NXPpsUnhư tốNXPpsUi NXPpsUnay NXPpsUanh cảNXPpsU kJXo vềNXPpsU thNXPpsUì tEQivyUôi sẽEQivyU EQivyUdẫn anNXPpsUh ấyEQivyU chạyEQivyU trốn.NXPpsU JXSau NXPpsUđó tôEQivyUi bJXảo LannCQ4Vn LJXan vềnnCQ4V fòNXPpsUng chuẩnJX bị,NXPpsU nnCQ4Vđem theJXo nhiềuNXPpsU wNXPpsUần áonnCQ4V EQivyUrét, EQivyUTôi cònNXPpsU sợEQivyU aNXPpsUnh cnnCQ4Vả sẽnnCQ4V tnnCQ4Vrở vềnnCQ4V nênNXPpsU dặnJX LaNXPpsUn LaNXPpsUn wnnCQ4Vần nnCQ4Váo cEQivyUhuẩn bịnnCQ4V xoEQivyUg fảiEQivyU cấtEQivyU nnCQ4Vvào chNXPpsUỗ JXnào kJXo bịNXPpsU ngkNXPpsUhác fáEQivyUt hEQivyUiện ra.

 

Tôi đãEQivyU wếnnCQ4Vt địnhNXPpsU snnCQ4Vẽ dẫnnnCQ4V LNXPpsUan LEQivyUan bỏNXPpsU trốEQivyUn, hNXPpsUơn nnCQ4Vnữa rấnnCQ4Vt cóJX thểEQivyU JXlà sẽnnCQ4V nnCQ4Vbỏ tJXrốn tốiNXPpsU nayNXPpsU, trNXPpsUog EQivyUlòg tôinnCQ4V EQivyUđột nhEQivyUiên NXPpsUthấy rấtEQivyU bấtEQivyU aEQivyUn, tôNXPpsUi EQivyUlo lắgEQivyU sJXau nnCQ4Vkhi mìnnCQ4Vnh bỏnnCQ4V điJX tJXhì bệnhEQivyU tEQivyUình cũannCQ4V NXPpsUbố sẽNXPpsU nặgnnCQ4V NXPpsUhơn, cannCQ4Vg2 EQivyUlo cNXPpsUho NXPpsUmẹ sẽNXPpsU rơiNXPpsU vàNXPpsUo hànnCQ4Von cảEQivyUh khNXPpsUó xử.NXPpsU TôiJX NXPpsUdẫn LnnCQ4Van LaNXPpsUn điEQivyU rJX' annCQ4Vnh cảNXPpsU biếtEQivyU đNXPpsUc. sẽJX hậEQivyUn JXthấu xươgNXPpsU, liệEQivyUu NXPpsUanh EQivyUấy NXPpsUcó gJXây chnnCQ4Vuyện JXvs JXmẹ NXPpsUko nhỉ?TônnCQ4Vi điJX r'JX, chẳgnnCQ4V JXbjờ NXPpsUway lạNXPpsUi NXPpsUcăn nnCQ4Vnah2 nàyEQivyU nữa,EQivyU vnnCQ4Vậy thNXPpsUì JXmẹ tônnCQ4Vi binnCQ4Vết EQivyUai nnCQ4Vchăm sJXóc đây?

 

nGHĨ đEQivyUến đâyEQivyU EQivyUtrog lògnnCQ4V nnCQ4Vtôi lnnCQ4Vại thấnnCQ4Vy rấJXt bnnCQ4Vuồn fiềEQivyUn, chẳgnnCQ4V biếEQivyUt JXnc" mắtEQivyU đãnnCQ4V cnnCQ4Vhảy nnCQ4Vra tNXPpsUừ lúEQivyUc nàNXPpsUo. LúJXc ănnnCQ4V cơm,nnCQ4V nnCQ4VLan NXPpsULan đểnnCQ4V ýnnCQ4V thấJXy sắcEQivyU mJXặt tôNXPpsUi rấtnnCQ4V khEQivyUó coEQivyUi, ănnnCQ4V xoEQivyUg côNXPpsU lJXen léNXPpsUn JXhỏi NXPpsUtôi JXcó fảiJX tôiNXPpsU nnCQ4Vđã thJXấy hốiEQivyU hậnEQivyU haEQivyUy kEQivyUo. TNXPpsUôi cốEQivyU nnCQ4Vnặn JXra EQivyU1 nụJX cJXười gượgJX gạo,lắcNXPpsU đầu.JX LannCQ4Vn LaEQivyUn mỉNXPpsUm cườinnCQ4V nhìnEQivyU tôEQivyUi, nụnnCQ4V cườiJX thEQivyUật thênnCQ4V lươg.

 

- ANNXPpsUh JXAn, eJXm đãEQivyU làEQivyUm annCQ4Vnhf ảinnCQ4V khnnCQ4Vó xửnnCQ4V JXr', AJXnh EQivyUcũg nnCQ4Vko cầEQivyUn vnnCQ4Vì EQivyUe màNXPpsU EQivyUkhó xnnCQ4Vử nhưJX vậnnCQ4Vy đnnCQ4Vâu, NXPpsUe nnCQ4Vko muốnEQivyU nhìEQivyUn nnCQ4Vthấy cáinnCQ4V EQivyUbộ dạNXPpsUg nànnCQ4Vy củaEQivyU annCQ4V, sannCQ4Vu nNXPpsUày JXa knnCQ4Vo cầnJX lnnCQ4Vo chJXo NXPpsUe đNXPpsUâu! nnCQ4V- LaJXn LEQivyUan míJXm chNXPpsUặt mJXội, nghẹnnnCQ4V ngàoEQivyU nóJXi EQivyUra nnCQ4Vcâu JXnày nnCQ4Vr' waNXPpsUy ngnnCQ4V' NXPpsUbỏ đi.

 

Tôi JXvội vànNXPpsUg EQivyUkéo LNXPpsUan JXLan lạiJX, nghẹnEQivyU EQivyUngào nói:

 

- LEQivyUan LaEQivyUn, JXem cNXPpsUhớ nnCQ4Vnghĩ nhJXiều, NXPpsUa cEQivyUam tnnCQ4Vâm tìnhNXPpsU nguyEQivyUện gNXPpsUiúp JXe, vnnCQ4Vì NXPpsUe NXPpsUa nnCQ4Vchẳg EQivyUsợ EQivyUgì nnCQ4Vhết! ChEQivyUúg NXPpsUta đãNXPpsU nóiEQivyU r'JX, EQivyUnếu EQivyUnhư EQivyUtối NXPpsUnay aEQivyUnh JXcả nnCQ4Vko nnCQ4Vvề, đợiEQivyU bốJX mEQivyUẹ EQivyUđi ngủ,nnCQ4V JXe ởnnCQ4V trJXog fòJXng đEQivyUợi anh!

 

Lúc nEQivyUày LaJXn LannCQ4Vn mớiJX nJXở nnCQ4Vnụ cJXười. SaNXPpsUu EQivyUkhi nnCQ4VLan LnnCQ4Van nnCQ4Vvề NXPpsUfòng củaNXPpsU annnCQ4Vh nnCQ4Vcả, tônnCQ4Vi đếnEQivyU fNXPpsUòng kNXPpsUhám củNXPpsUa b.sĩNXPpsU KJXim NXPpsUNhất nnCQ4VThủ đểNXPpsU NXPpsUmua thuốcEQivyU tJXheo đơnnnCQ4V củannCQ4V EQivyUb.sĩ TJXhường đãEQivyU knnCQ4Vê. JXKhó khăJXn lnnCQ4Vắm mớiEQivyU thuyếJXt fụEQivyUc đNXPpsUc bốEQivyU nnCQ4Vtôi unnCQ4Vốg thnnCQ4Vuốc, EQivyUxog xuôEQivyUi NXPpsUtôi lạiNXPpsU ngồiJX nEQivyUói chuyệnNXPpsU fiếNXPpsUm EQivyUvs mẹ.NXPpsU CuốEQivyUi cNXPpsUùg tôitrởEQivyU vềJX fònnCQ4Vng cNXPpsUhuẩn bJXị NXPpsUvài chJXiếc nnCQ4Váo ấm,EQivyU thấNXPpsUp nnCQ4Vthỏm chEQivyUờ đợinnCQ4V trờinnCQ4V tốEQivyUi. TônnCQ4Vi thầmEQivyU EQivyUcầu khnnCQ4Vấn NXPpsUhàg nnCQ4Vtrăm EQivyUhàg nghìnEQivyU lầNXPpsUn ởJX tJXrog JXlòng mNXPpsUong sannCQ4Vo anEQivyUh cEQivyUả tnnCQ4Vối naEQivyUy đừgnnCQ4V trởNXPpsU về

 

Chiều tốiNXPpsU độtnnCQ4V JXnhiên nổNXPpsUi giEQivyUó tJXo, bNXPpsUầu trờiEQivyU sNXPpsUầm sậpnnCQ4V nhưnnCQ4V chuẩEQivyUn bEQivyUị đổJX sậpEQivyU xuốNXPpsUg EQivyUđến nơinnCQ4V. nnCQ4VMặc dùNXPpsU thnnCQ4Vời tiếNXPpsUt nàyEQivyU rnnCQ4Vất JXcó lnnCQ4Vợi JXcho viEQivyUệc trnnCQ4Vốn cnnCQ4Vhạy củaJX tôJXi EQivyUvà LaEQivyUn LNXPpsUan nnCQ4Vnhưg troNXPpsUg lòngNXPpsU nnCQ4Vtôi lạinnCQ4V nnCQ4Vcảm tnnCQ4Vhấy NXPpsUvô cEQivyUùg căgNXPpsU thẳgNXPpsU. CũEQivyUg mJXay làEQivyU EQivyUăn nnCQ4Vcơm tốJXi xoEQivyUg mJXà aEQivyUnhc EQivyUa 3vEQivyUẫn chNXPpsUưa JXvề, JXxem rNXPpsUa h.EQivyUnai anJXh NXPpsUấy cEQivyUũg sẽEQivyU EQivyUko vEQivyUề nhà.

 

Tôi vJXs mnnCQ4Vẹ EQivyUlặg lẽNXPpsU ngồinnCQ4V JXbên nnCQ4Vbố NXPpsU1 hồiEQivyU lâu.NXPpsU nnCQ4VBố NXPpsUcứ nnnCQ4Vhắm mắtJX chnnCQ4Vẳg nnCQ4Vnói EQivyUnửa nnCQ4Vlời, mẹNXPpsU ủNXPpsU rủNXPpsU ngJXồi ởnnCQ4V đầuEQivyU giưNXPpsUờg NXPpsUcũg chẳnnCQ4Vg JXlên tnnCQ4Viếg. KNXPpsUo kJXhí trEQivyUog fJXòng nhnnCQ4Vỏ vnnCQ4Vo cùgEQivyU ngộtEQivyU nNXPpsUgạt, nặJXg JXnè. TnnCQ4Vôi thnnCQ4Vấp thNXPpsUỏm nhìnNXPpsU rNXPpsUa nnnCQ4Vgoài cửJXa sổJX, khẽJX nnCQ4Vkéo nnCQ4Vrèm cửJXa nhNXPpsUìnr JXa ngoàNXPpsUi. MâJXy mùnnCQ4V nnCQ4Vđã cJXhe kínEQivyU nhựgJX nnnCQ4Vgôi saJXo EQivyUlấp lánEQivyUh trNXPpsUên bJXầu trờNXPpsUi, khoảgnnCQ4V sâEQivyUn trnnCQ4Vc" nEQivyUhà EQivyUtối đeJXn nEQivyUhư JXmực, tiEQivyUếg nnCQ4Vgió bEQivyUấc gJXào ríJXt đầynnCQ4V thnnCQ4Ve lươg.NXPpsU CEQivyUả thếJX giEQivyUới dườNXPpsUg nhnnCQ4Vư đJXag chEQivyUìm troJXg sựJX tốinnCQ4V tEQivyUăm nnCQ4Vvà lJXạnh nnCQ4Vlẽo. JXGian nhàEQivyU JXfía TEQivyUây JXvẫn NXPpsUsaág đèn,EQivyU tôEQivyUi biếtEQivyU NXPpsULan LnnCQ4Van đagNXPpsU ởnnCQ4V trJXog fòngJX sốtJX ruộJXt đNXPpsUợi tôi.

 

Ngoảnh đầuNXPpsU JXlại nnnCQ4Vhìn bốnnCQ4V mẹnnCQ4V, tEQivyUrog lNXPpsUòg JXtôi lạiJX wặnnCQ4Vn nnCQ4Vlên nỗiJX đauJX xótNXPpsU xannCQ4V. gEQivyUiữa cáEQivyUi mJXùa đôgJX nnCQ4Vrét buốtEQivyU nàEQivyUy NXPpsUtôi JXfải từEQivyU NXPpsUbỏ cJXha mNXPpsUẹ ởEQivyU NXPpsUlại đEQivyUể JXdẫn LEQivyUan LaEQivyUn JXcao chạnnCQ4Vy nnCQ4Vxa bEQivyUay. ThếEQivyU nEQivyUhưg tôiEQivyU EQivyUlại NXPpsUko thểnnCQ4V nóinnCQ4V nnCQ4V1 lJXời cáoJX bNXPpsUiệt EQivyUvs họJX, thNXPpsUậm chíNXPpsU NXPpsUko EQivyUthể JXđể họnnCQ4V biNXPpsUết. TôEQivyUi kEQivyUo thEQivyUể nàNXPpsUo tEQivyUưởg tượgEQivyU JXra đcEQivyU tânnCQ4Vm NXPpsUtrạg củannCQ4V nnCQ4Vhọ sEQivyUau JXkhi fEQivyUát hiệnnCQ4Vn rEQivyUa tEQivyUôi vàJX nnCQ4VLan LNXPpsUan đãEQivyU chạEQivyUy trốnEQivyU vnnCQ4Vs nahuNXPpsU. CnnCQ4Vhắc chắNXPpsUn hNXPpsUọ sẽJX EQivyUđau đớnJX tộtEQivyU đNXPpsUộ, cnnCQ4Vhắc chắnNXPpsU sẽNXPpsU NXPpsUgiận nnCQ4Vdữ mắgNXPpsU cJXhữi tNXPpsUôi, bốJX dEQivyUẵ từgJX NXPpsUmắg JXanh cảnnCQ4V JXlà súcEQivyU NXPpsUsinh, nnCQ4Vcòn tEQivyUôi, làEQivyUm EQivyUra nhựgNXPpsU cnnCQ4Vhuyện nnnCQ4Vày NXPpsUr' tNXPpsUôi còEQivyUn chJXẳg bnnCQ4Vằg laoìNXPpsU súcNXPpsU sinh.

 

Tôi nnCQ4Vở tEQivyUrog NXPpsUfòng bốNXPpsU mẹnnCQ4V JXhơn EQivyU1 nnCQ4Vtiếg đồnnCQ4Vg hồNXPpsU. HìnhnnCQ4V EQivyUnhư bốNXPpsU tôJXi EQivyUđã ngủEQivyU snnCQ4Vay rNXPpsU' nênnCQ4Vn tNXPpsUhỉh tEQivyUhoảg cJXòn fáNXPpsUt rJXa tiếgNXPpsU ngáNXPpsUy khJXe NXPpsUkhẽ. MNXPpsUẹ tôNXPpsUi cũgnnCQ4V bắtNXPpsU đEQivyUầu JXbuồn ngủ,giụEQivyUc tJXôi vềJX fònEQivyUg ngNXPpsUỉ nnnCQ4Vgơi. JXLúc tiễnJX tôiNXPpsU rnnCQ4Va cnnCQ4Vửa, mẹEQivyU chJXẳg nóiNXPpsU cJXhẳg rằJXg, cJXhỉ nhénnCQ4Vt vàoEQivyU tEQivyUúi NXPpsUtôi EQivyU1 cnnCQ4Vái nnCQ4Vtúi nhỏJX snnCQ4Vau đóEQivyU đẩEQivyUy nnCQ4Vtôi rEQivyUa nEQivyUgoài cNXPpsUửa JXvà cànnCQ4Vi tJXhen cEQivyUửa lại.

 

Trở vềNXPpsU fòngnnCQ4V, tôiJX vJXội vaJXg2 bậtNXPpsU EQivyUđèn, nnCQ4Vlấy cáJXi tJXúi NXPpsUnhỏ mEQivyUẹ vừJXa dJXúi chNXPpsUo tNXPpsUôi raJXxem, bêEQivyUn troJXg NXPpsUlà nnCQ4V1 xJXấp nhEQivyUựg tờnnCQ4V tEQivyUiền lẻEQivyU nnCQ4Vcũ: 10NXPpsU0, nnCQ4V50, 1nnCQ4V0, 5JX, 2nnCQ4V, nnCQ4V1 tệNXPpsU.. EQivyUđây cJXhính aNXPpsUl2 sốJX tiềnNXPpsU mẹnnCQ4V tíchJX cóJXp hàngnnCQ4V ngày.

 

Nhìn thấnnCQ4Vy xnnCQ4Vấp tJXiền lẻJX JXnày bỗngEQivyU nhnnCQ4Viên ncNXPpsU" mắtEQivyU tNXPpsUôi lEQivyUại EQivyUtuôn rơJXi, nnCQ4VTôi hiểunnCQ4V nNXPpsUgay NXPpsUra ýEQivyU củNXPpsUa EQivyUmẹ, honnCQ4Vá rJXa NXPpsUmẹ đãnnCQ4V JXfát hiệEQivyUn NXPpsUra chuyệNXPpsUn tôNXPpsUi vNXPpsUà LaJXn JXLan chJXuẩn JXbị bỏnnCQ4V trnnCQ4Vốn, nnCQ4Vthế EQivyUnên mẹNXPpsU mnnCQ4Với đennCQ4Vm tấNXPpsUt cảnnCQ4V sEQivyUố tiềnJX EQivyUmà mẹEQivyU tnnCQ4Vích lEQivyUuỹ JXđc lEQivyUén NXPpsUlút đưEQivyUa chEQivyUo nnCQ4Vtôi vNXPpsUì sJXợ nnCQ4Vtôi xNXPpsUa nNXPpsUah2 NXPpsUk nnCQ4Vcó tiềnEQivyU tnnCQ4Viêu. ChíEQivyUnh nnCQ4Vtúi tiềEQivyUn nànnCQ4Vy đãEQivyU trởNXPpsU thànnCQ4Vnh JXvị EQivyUcứu tinnnCQ4Vh củaEQivyU tôEQivyUi tronJXg nhJXữg NXPpsUthag1 ngàyNXPpsU trốnJX chạyNXPpsU EQivyUsau nàJXy EQivyU( cEQivyUòn cNXPpsUó NXPpsU1 chuyệnnnCQ4V nữJXa mãEQivyUi EQivyUđến NXPpsUsau nnCQ4Vkhi nnCQ4Vbố tôinnCQ4V NXPpsUqa đờiEQivyU mẹEQivyU NXPpsUmới nóEQivyUi nnCQ4Vvs tôi,EQivyU sốJX tiEQivyUền 2.0nnCQ4V00 tệJX mNXPpsUà mJXẹ đưaEQivyU chNXPpsUo tôJXi đnnCQ4Vể EQivyUđi mờEQivyUi b.sĩEQivyU ThườnnnCQ4Vg đếNXPpsUn knnCQ4Vhám bệJXnh cnnCQ4Vho bốnnCQ4V tôiEQivyU hồinnCQ4V EQivyUsag1 lnnCQ4Và nnCQ4Vdo bốEQivyU bnnCQ4Vảo mẹJX đưNXPpsUa nnCQ4Vcho tôiNXPpsU. BốJX cũnnCQ4Vg hiểunnCQ4V EQivyUđc tJXâm tưJX cũaJX tEQivyUôi nênEQivyU đãJX âmJX EQivyUthầm giúNXPpsUp đỡ)

 

Tôi JXchờ đợiNXPpsU tEQivyUrog thấnnCQ4Vp thỏEQivyUm vNXPpsUà lNXPpsUo âNXPpsUu, mãEQivyUi mớnnCQ4Vi đếnEQivyU nửEQivyUa đEQivyUêm, nEQivyUhân lúnnCQ4Vc JXđêm khuyJXa thEQivyUanh vnnCQ4Vắg, tôJXi cnnCQ4Vhạy snnCQ4Vag gọiJX LNXPpsUan nnCQ4VLan, TrnnCQ4Vc" kJXhi đJXi, tNXPpsUôi nnnCQ4Vc" mắtEQivyU lưgNXPpsU tEQivyUròg NXPpsUwì tJXrc" cNXPpsUửa giaNXPpsUn nhàJX củEQivyUa bJXố mẹJX, dậpnnCQ4V đầuEQivyU nnCQ4Vcúi lạyEQivyU NXPpsUbố mẹnnCQ4V tnnCQ4Vrog tEQivyUâm trạNXPpsUg JXhết sứnnCQ4Vc nặgnnCQ4V nề.EQivyU SnnCQ4Vau EQivyUđó JXtôi kJXéo EQivyULan nnCQ4VLan rnnCQ4Va khỏiNXPpsU cnnCQ4Vửa rNXPpsU' nEQivyUhanh cEQivyUhóg bNXPpsUiến mấnnCQ4Vt tronnCQ4Vg mNXPpsUàn đêm...