Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cảsffz57 j3J68zko cóG3 j3J68zở tj3J68zrog đG3ồn cảnhj3J68z sát,vFfuHX tôiG3 lj3J68ziền đạpG3 j3J68zxe đếnG3 G3BV huyvFfuHXện. VvFfuHXừa nhj3J68zìn thấysffz57 bG3sĩ ThườngG3 tvFfuHXôi đãsffz57 kéG3o ônsffz57g ấyG3 j3J68zra vFfuHX1 sffz57góc vFfuHXhỏi j3J68zcó fảsffz57i ônG3g j3J68zấy sffz57đã nhvFfuHXờ cảG3nh vFfuHXsát tj3J68zới bắtvFfuHX j3J68zanh tôivFfuHX ko.

 

Ông G3kinh nvFfuHXgạc hỏi:

 

- sffz57Kim Qsffz57uý xảyG3 rj3J68za chuyệnj3J68z G3gì rồi?

 

Tôi G3kể j3J68zchuyện anvFfuHXh cảvFfuHX bịj3J68z vFfuHXcảnh svFfuHXát sffz57dẫn đisffz57 chvFfuHXo bsĩvFfuHX ThưG3ờng nghevFfuHX, ônj3J68zg ấyG3 ngvFfuHXe xoG3g cườisffz57 bảo:

 

- chàgsffz57 trG3ai j3J68zà, mấysffz57 ngàvFfuHXy trcj3J68z" cậj3J68zu gọisffz57 điệnvFfuHX j3J68zcho G3tôi nvFfuHXhờ tôvFfuHXi sffz57ngĩ cáchj3J68z giúpG3 sffz57Lan LavFfuHXn j3J68znhưg đếnG3 giờsffz57 tôsffz57i sffz57vẫn chưj3J68za nG3gĩ j3J68zra cácj3J68zh gìsffz57 cả.G3 Cảnhsffz57 sj3J68zát tsffz57ìm vFfuHXanh trsffz57ai cậuvFfuHX sffz57có thj3J68zể làj3J68z sffz57vì vj3J68ziệc kj3J68zhác, G3làm G3sao tG3ôi cvFfuHXó tvFfuHXhể bảoj3J68z cảvFfuHXnh sávFfuHXt đsffz57ến sffz57bắt anj3J68zh cj3J68zậu đc?

 

Bsĩ Thsffz57ường j3J68znói vsffz57s G3tôi lsffz57úc Laj3J68zn sffz57Lan nhậpsffz57 việj3J68zn wảG3 thựcj3J68z làvFfuHX ôngvFfuHX ấj3J68zy đãj3J68z nvFfuHXhờ sffz571 ngj3J68z' bạnG3 ởG3 đsffz57ồn cảnsffz57h sátsffz57 đếnsffz57 G3nhà nG3ói chusffz57yện vsffz57s bsffz57ố sffz57mẹ tôi.sffz57 G3Do lúvFfuHXc ấysffz57 sffz57anh csffz57ả kvFfuHXo cój3J68z nj3J68zhà j3J68znên bọj3J68zn hG3ọ sffz57đã j3J68zgọi điệnsffz57 chj3J68zo asffz57nh cảsffz57, nóvFfuHXi rõj3J68z vFfuHXvs vFfuHXanh G3cả bệnhj3J68z tìvFfuHXnh G3của Laj3J68zn LanG3, dặnvFfuHX dj3J68zò vFfuHXanh G3ấy nhấj3J68zt đvFfuHXịnh fảivFfuHX đốisffz57 G3xử tốsffz57t vj3J68zs LavFfuHXn LavFfuHXn, j3J68znếu kG3o j3J68z1 khj3J68zi sffz57Lan Lasffz57n sffz57xảy sffz57ra chuyvFfuHXện gsffz57ì tj3J68zhì cvFfuHXảnh sátG3 sẽG3 sffz57sờ đếnsffz57 chuyệnj3J68z sffz57anh bsffz57ỏ j3J68ztiền rG3a j3J68zmua fsffz57ụ vFfuHXnữ vềj3J68z lvFfuHXàm j3J68zvợ. vFfuHXBsĩ ThườG3ng cònj3J68z G3nói anvFfuHXh cảsffz57 qG3uen biếsffz57t rấtvFfuHX nhG3iều ngG3' ởG3 đồnG3 c.sffz57sát j3J68zvà avFfuHXn ủisffz57 j3J68ztôi vFfuHXko nvFfuHXên G3qá j3J68zlo lắng.

 

Bởi vìG3 j3J68zko j3J68zbiết aG3nh cG3ả vìsffz57 sasffz57o màG3 lạiG3 j3J68zbị vFfuHXng' sffz57của đồsffz57n c.j3J68zsát bj3J68zắt đvFfuHXi nêj3J68zn tôj3J68zi vFfuHXcũg chẳsffz57g sffz57còn tâmG3 tríj3J68z nàoj3J68z mvFfuHXà nj3J68zói csffz57huyện vớij3J68z ôngsffz57 vvFfuHXề j3J68ztình cG3ảnh cG3ủa Lsffz57an vFfuHXLan hiệnvFfuHX giờj3J68z. sffz57Tôi G3lên xj3J68ze đạpvFfuHX đvFfuHXạp thẳvFfuHXg vềsffz57 nhàvFfuHX. Suj3J68zốt đg'j3J68z đvFfuHXi tvFfuHXôi csffz57ứ vFfuHXngĩ mãj3J68zi màj3J68z chẳgG3 thểG3 nàj3J68zo G3hiểu nổij3J68z đagj3J68z j3J68zcó chuyệnj3J68z gj3J68zì G3xảy raj3J68z. ChỉvFfuHX vFfuHXcó đj3J68ziều trG3og lj3J68zòng tôiG3 nhsffz57ẹ nhj3J68zõm sffz57hơn nhvFfuHXiều ssffz57o vớij3J68z lúcvFfuHX đếnvFfuHX.Anh cảvFfuHX bịG3 bG3ắt chẳgj3J68z csffz57ó liêG3n sffz57wan gìsffz57 đếnsffz57 vFfuHXcuộc điệnsffz57 tj3J68zhoại tôG3i đj3J68zã gọij3J68z chG3o bsĩsffz57 ThườngvFfuHX mj3J68zấy hômj3J68z sffz57trc", nvFfuHXói cáchvFfuHX kháG3c, aj3J68znh cảvFfuHX bịvFfuHX dẫnj3J68z điG3 cG3hưa chắvFfuHXc gìsffz57 đãj3J68z làG3 j3J68zvì chuvFfuHXyện G3của G3Lan Lan.

 

Về G3tới nhà,j3J68z trj3J68zời đãvFfuHX xâsffz57m xẩmj3J68z tvFfuHXối, tG3ôi nsffz57ói G3cho bốG3 mẹG3 biếvFfuHXtt j3J68znhựg sffz57gì đãsffz57 sffz57nge ngóngsffz57 j3J68zđc ởj3J68z j3J68ztrên husffz57yện, đươgj3J68z G3nhiên làsffz57 tôiG3 đsffz57ã giấG3u chuyj3J68zện đj3J68zi gặpG3 bsĩvFfuHX ThưG3ờng. Bsffz57ố mẹvFfuHX j3J68znge nósffz57i ansffz57h vFfuHXcả vFfuHXko fảG3i vìG3 bắsffz57t vìG3 cvFfuHXhuyện củavFfuHX j3J68zLan j3J68zLan cj3J68zũg yênvFfuHX tâG3m fầnsffz57 nj3J68zào. MẹvFfuHX nghj3J68zĩ cvFfuHX.sát dẫnvFfuHX vFfuHXanh cG3ả j3J68zđi j3J68zlà vìvFfuHX nG3hữg chuyệnG3 cj3J68zó liênvFfuHX wj3J68zan đếG3n vFfuHXmỏ G3vàng, nhưsffz57g sffz57mỏ vvFfuHXàg củaG3 anj3J68zh cG3ả đvFfuHXã j3J68zđóg G3cửa kj3J68zo khsffz57ai thásffz57c nữavFfuHX rvFfuHXồi, tsffz57rên hầmG3 mỏvFfuHX lvFfuHXàm vFfuHXgì cònG3 chuyệnsffz57 gìsffz57 nữG3a sffz57chứ?? Lẽj3J68z nàosffz57 làj3J68z chuyG3ện cóG3 liênvFfuHX G3wan G3đến vụj3J68z mvFfuHXa wỷj3J68z xuấtj3J68z hiệnj3J68z lầnsffz57 trc"???

 

Bởi vG3ì cáivFfuHX mỏG3 vàj3J68zg củvFfuHXa asffz57nh nằmsffz57 sâvFfuHXu tG3rog núi,vFfuHX cj3J68zách tvFfuHXhôn tvFfuHXôi đếnvFfuHX hơnj3J68z 1sffz570 câsffz57y số,vFfuHX vFfuHXhơn nữaj3J68z vFfuHXở sffz57nơi đG3ó mj3J68zới ầmvFfuHX ĩvFfuHX vụvFfuHX vFfuHXhồn G3ma xsffz57uất hiệnG3chưa đcG3 sffz57bao sffz57lâu nG3ên G3bố mẹsffz57 vFfuHXko bsffz57ảo tôiG3 lêG3n sffz57hầm mỏvFfuHX củsffz57a anG3h xsffz57em sasffz57o. CG3húg tôsffz57i đàvFfuHXnh fj3J68zải ngồivFfuHX vFfuHXở nsffz57hà chvFfuHXờ đợvFfuHXi. Nếusffz57 nhG3ư avFfuHXnh sffz57cả kG3o làmj3J68z vFfuHXgì fạmG3 fvFfuHXáp j3J68zthì c.sávFfuHXt nhấtG3 vFfuHXđịnh sj3J68zẽ j3J68zfải đưavFfuHX sffz57anh về.

 

Lúc mẹj3J68z mvFfuHXang sffz57cơm G3tối chsffz57o Laj3J68zn sffz57Lan csffz57ó sffz57ngồi lạG3i j3J68z1 látsffz57. G3Tôi G3ko vFfuHXbiết vFfuHXmẹ đãj3J68z nG3ói nhữgsffz57 gìG3 vG3s LvFfuHXan vFfuHXLan msffz57à cvFfuHXơm j3J68znc" mẹG3 j3J68zbê vàovFfuHX LG3an Lj3J68zan vFfuHXko sffz57hề đG3ộg đũa.

 

Đêm hôvFfuHXm đó,j3J68z anvFfuHXh cảsffz57 vFfuHXko trởj3J68z G3về, tG3ôi cũgsffz57 cj3J68zả đêvFfuHXm kG3o chợj3J68zp G3mắt, vFfuHXnằm trênG3 gij3J68zườg tsffz57rằn trọcG3 ngvFfuHXĩ sffz57ngợi lunsffz57g vFfuHXtung. G3Gà gsffz57áy hồG3i đầvFfuHXu tiêvFfuHXn tôiG3 đãvFfuHX G3nge thấysffz57 tivFfuHXếg gõvFfuHX cửasffz57 kvFfuHXhe khẽvFfuHX, tj3J68ziếg sffz57gõ rấG3t nhỏvFfuHX nhưsffz57g sffz57nge rấvFfuHXt sffz57rõ rsffz57àng vFfuHXtrog đêmj3J68z sffz57khuya thavFfuHXnh vắng.

 

- Cốc..vFfuHX csffz57ốc.. csffz57ốc j3J68z- Tiếgj3J68z gj3J68zõ cửvFfuHXa rấtG3 đềusffz57 G3đặn, tôsffz57i cG3ảnh giG3ác ngj3J68zồi dvFfuHXậy khỏivFfuHX giưG3ờg, nhj3J68zẹ nhj3J68zàg hỏi:

 

- vFfuHXAi đấy?

 

- j3J68zAnh Anj3J68z, ej3J68zm lvFfuHXà j3J68zLan G3Lan sffz57đây, maj3J68zu vFfuHXmở j3J68zcửa cG3ho eG3m đivFfuHX !

 

Tôi lắvFfuHXng taj3J68zi nG3ge, sffz57đúg lG3à vFfuHXtiếg vFfuHXcủa LavFfuHXn LaG3n rồj3J68zi! Lj3J68zan Lasffz57n đvFfuHXến tvFfuHXìm tôivFfuHX gsffz57iờ vFfuHXnày chắcj3J68z làvFfuHX cósffz57 G3chuyện gấvFfuHXp sffz57gì G3r'. j3J68zTôi lạsffz57nh tsffz57oát ng'j3J68z, vvFfuHXôi vànsffz57g G3lao rj3J68za khỏiG3 gG3iườg, chẳgvFfuHX kG3ịp j3J68zmặc vFfuHXáo sffz57liền chạyvFfuHX rsffz57a mởsffz57 cửa.

 

Lan Lsffz57an láchvFfuHX ngj3J68z' đG3i vsffz57ào fòsffz57ng j3J68ztôi, vFfuHX1 luồgsffz57 j3J68zkhí vFfuHXlạnh thvFfuHXeo cj3J68zô sffz57ùa vàoG3 fònj3J68zg, tsffz57ôi lúcG3 ấysffz57 cởisffz57 trầnsffz57, trêG3n ngG3' mặcj3J68z vFfuHXđộc vFfuHX1 cvFfuHXái wj3J68zần đùisffz57 j3J68zrùng mj3J68zình msffz57ấy vFfuHXcái livFfuHXền vsffz57ì lạnh.

 

- AvFfuHXnh Ansffz57, j3J68zcứu G3em vvFfuHXới j3J68z! sffz57- Laj3J68zn sffz57Lan vFfuHXvừa sffz57ôm chầmj3J68z lấyvFfuHX tôvFfuHXi đvFfuHXã khvFfuHXóc nsffz57ức nở.

 

Tôi chsffz57ẳg cònsffz57 nvFfuHXgĩ tớij3J68z cáivFfuHX lạnhj3J68z nữavFfuHX. j3J68zThò đsffz57ầu nhìnvFfuHX rG3a ngoj3J68zài, G3thấy giaj3J68zn nhàsffz57 bốsffz57 mẹj3J68z vẫnvFfuHX tắtsffz57 đèG3n tốsffz57i ovFfuHXm tG3ôi mớiG3 yj3J68zên tâmsffz57 đónsffz57g j3J68zcửa fG3òng sffz57lại. G3Tôi cốG3 nósffz57i thậtj3J68z nhỏj3J68z vsffz57s sffz57Lan j3J68zLan vFfuHXlúc nj3J68zày đagsffz57 khócsffz57 nứcG3 nởvFfuHX troG3g lòvFfuHXng mình:

 

- SavFfuHXo j3J68zem lạvFfuHXi sffz57sag đâyG3 vàj3J68zo G3giờ nsffz57ày, bốj3J68z mẹj3J68z nhìnG3 thấyj3J68z thì...

 

Còn chưaG3 đểj3J68z tôvFfuHXi nóij3J68z G3hết j3J68zthì Lasffz57n Laj3J68zn đsffz57ã đsffz57ẩy tsffz57ôi ravFfuHX, j3J68zgiọg ngẹnG3 ngào:

 

- NhữG3g ngsffz57ày thásffz57g sffz57này chG3ẳg j3J68zfải c.sốgsffz57 cG3ủa covFfuHXn nG3g', ej3J68zm G3ko vFfuHXthể cvFfuHXhịu đựgvFfuHX j3J68zđc nữa..j3J68z nếuj3J68z anvFfuHXh sffz57còn vFfuHXbỏ G3mặc sffz57em nữavFfuHX evFfuHXm vFfuHXsẽ chếtj3J68z G3trc" mặtsffz57 anj3J68zh ngay!

 

- LvFfuHXan j3J68zLan, đừg..vFfuHX đj3J68zừg.. sffz57anh.. vFfuHXanh.. vFfuHX- vFfuHXBởi vG3ì vFfuHXlạnh cứgsffz57 nj3J68zên toànj3J68z thj3J68zân sffz57tôi rj3J68zun lêj3J68zn sffz57lập cập,sffz57 miệgG3 cứgvFfuHX lạivFfuHX cG3hả G3nói rsffz57a lời.

 

Lúc j3J68znày Lsffz57an sffz57Lan j3J68zmới vFfuHXfát sffz57hiện rj3J68za làj3J68z tôij3J68z kG3o mặj3J68zc sffz57áo, côsffz57 lầG3n vFfuHXmò sffz57trog bógG3 đêmvFfuHX kvFfuHXéo tôsffz57i G3về giườg,G3 lấG3y cásffz57i chsffz57ăn khG3oác sffz57lên nG3g' tôiG3 rvFfuHX' G3ngồi xuốG3g bêsffz57n giườgG3 cạj3J68znh tôi.

 

- j3J68zAnh AvFfuHXn, avFfuHXnh ngồiG3 ysffz57ên cG3ho ấsffz57m G3đi đvFfuHXã, eG3m j3J68zcó chuyệnG3 muốsffz57n sffz57nói j3J68zvs G3anh! j3J68z- Laj3J68zn LG3an đãvFfuHX G3thôi khóc,j3J68z bvFfuHXình tj3J68zĩnh nG3gồi đốisffz57 mặtsffz57 vFfuHXvs tôi.

 

- Lasffz57n LavFfuHXn, j3J68zcó chuyệnsffz57 G3gì thìG3 esffz57m cứG3 nj3J68zói đG3i! j3J68z- GiG3ọg nóG3i cvFfuHXủa j3J68ztôi rG3un runvFfuHX, G3vừa nóvFfuHXi G3tôi vừavFfuHX mòj3J68z tìj3J68zm cG3ái j3J68záo củaG3 vFfuHXmình ởj3J68z sffz57trên giườg.

 

- EvFfuHXm muốnvFfuHX j3J68zanh tsffz57ận mắG3t nj3J68zhìn thấyvFfuHX anj3J68zh cảsffz57 vFfuHXanh đj3J68zã givFfuHXày vG3ò sffz57em nsffz57tn. sffz57- Lsffz57an Lj3J68zan j3J68zvừa nóij3J68z vừasffz57 bj3J68zật đèvFfuHXn bvFfuHXàn, căj3J68zn fG3òng G3tối j3J68zom bỗgsffz57 vFfuHXchốc sáj3J68zg lên.

 

Tôi svFfuHXữg G3sờ nhìnvFfuHX LG3an LavFfuHXn. G3Cô ấyj3J68z vFfuHXđứg trcj3J68z" mặtvFfuHX tvFfuHXôi sffz57cởi sạchj3J68z wầnG3 áosffz57 trvFfuHXên nsffz57g' mình,j3J68z nsffz57gay cvFfuHXả wầnj3J68z áosffz57 lG3ót cũsffz57g kj3J68zo mặcG3, cơj3J68z thsffz57ể trvFfuHXần tvFfuHXrụi củj3J68za vFfuHXcô vFfuHXhiện rj3J68za tvFfuHXrc" mắvFfuHXt tôi.

 

Tôi kj3J68zo dávFfuHXm nhvFfuHXìn lâvFfuHXu, vộiivFfuHX vàgj3J68z ngoảnhsffz57 vFfuHXmặt đsffz57i cvFfuHXhỗ khác,j3J68z hvFfuHXốt hoảvFfuHXg nói:

 

- LvFfuHXan vFfuHXLan, vFfuHXem.. emj3J68z.. vFfuHXem lànG3 G3cái vFfuHXgì tG3hế hả?

 

- Esffz57m vFfuHXchỉ muốnj3J68z đj3J68zể j3J68zcho aj3J68znh nhìvFfuHXn thấyG3 ôvFfuHXng anG3h trasffz57i j3J68zko sffz57= cầvFfuHXm thG3ú vFfuHXcủa vFfuHXanh G3đã đểsffz57 lạG3i vFfuHXnhữg gG3ì tsffz57rên ngj3J68z' j3J68zem sffz57! G3- GiọgvFfuHX j3J68znói cj3J68zủa Lsffz57an Lanvừaj3J68z nhvFfuHXư oásffz57n trávFfuHXch j3J68zvừa nj3J68zhư fj3J68zẫn nộ.

 

- vFfuHXLan Lj3J68zan, đừg..G3 đừgj3J68z cóG3 nhưG3 vậG3y! G3a bsffz57iết G3a cảvFfuHX vFfuHXcó lsffz57ỗi vj3J68zs vFfuHXe! vFfuHX- j3J68zTôi kG3o dG3ám nhvFfuHXìn Lsffz57an Lan

 

- vFfuHXKim G3An, nếuj3J68z nsffz57hư aG3nh lj3J68zà đànj3J68z ôngsffz57 G3thì msffz57au nj3J68zgoảnh đầuG3 lạsffz57i, mởG3 tsffz57o mG3ắt mj3J68zà nhìsffz57n G3cho kĩj3J68z! vFfuHX- j3J68zLan LavFfuHXn gầnG3 sffz57như qvFfuHXuát lênvFfuHX sffz57vs tôi.

 

Tôi chầG3m chsffz57ậm ngj3J68zoảnh G3đầu lj3J68zại, sffz57từ từG3 sffz57he hévFfuHX mắt.j3J68z CảG3nh tượsffz57g G3trc" mắtvFfuHX khiếnG3 tôj3J68zi cảnhG3 thầyvFfuHX ngẹvFfuHXt thở.

 

Nhữg đg'G3 covFfuHXg đsffz57ầy wếnvFfuHX rũj3J68z trj3J68zên tG3hân hG3ình tj3J68zrần trụiG3, lànj3J68z dsffz57a tj3J68zrơn lvFfuHXág nhvFfuHXư tj3J68zoả ságvFfuHX dướivFfuHX áj3J68znh đvFfuHXèn mj3J68zờ ảo,máij3J68z tóvFfuHXc dG3ài đenvFfuHX mượtj3J68z xổj3J68z vFfuHXtung, bj3J68zuôg xG3oã trêj3J68zn j3J68z2 bờsffz57 vaG3i trắgvFfuHX nvFfuHXgần, đôiG3 maắtsffz57 vFfuHXto lG3ong lvFfuHXanh trvFfuHXàn ngậpG3 nG3ỗi uấj3J68zt hận,vFfuHX j3J68zkhuôn mặtj3J68z xinj3J68zh đẹpj3J68z cònG3 vươgj3J68z lạisffz57 G32 hàsffz57g lệ.vFfuHX Csffz57ó vFfuHXlẽ sffz57vì j3J68ztâm G3trạg qávFfuHX fẫj3J68zn uấtsffz57 nsffz57ên ngựcvFfuHX j3J68zcô đagG3 G3fập fồng,j3J68z j3J68ztoàn thâj3J68zn G3như rusffz57n rẩy..

 

- G3A mởsffz57 tj3J68zo mắvFfuHXt msffz57à nhG3ìn, ởsffz57 đây..G3 G3ở đây..vFfuHX chỗG3 nàyG3 nữaj3J68z.. nhj3J68zìn xvFfuHXem gãG3 súcG3 j3J68zsinh ấyj3J68z đãG3 sffz57làm gìG3 vj3J68zs emj3J68z! j3J68z- LavFfuHXn Lj3J68zan kéoG3 sffz57tay tôj3J68zi chsffz57ỉ vj3J68zào nsffz57hữg G3nơi vFfuHXbị thươgvFfuHX tsffz57rên vFfuHXng' mG3ình, tôij3J68z cj3J68zó thểG3 cG3ảm nhậnsffz57 sffz57đc đôij3J68z bànvFfuHX vFfuHXtay mềmsffz57 G3mại củG3a G3cô vFfuHXko ngừgsffz57 ruj3J68zn rẩy.

 

Nhìn sffz57theo nG3gón tsffz57ay chsffz57ỉ củaG3 cô,j3J68z tôj3J68zi cóG3 thểj3J68z G3nhìn thj3J68zấy rõsffz57 nhG3ữg vếvFfuHXt bsffz57ầm tímsffz57 khắpvFfuHX tsffz57rên G32 bầsffz57u ngựsffz57c vFfuHXđầy vFfuHXđặn vàvFfuHX dọvFfuHXc G32 bắpj3J68z đG3ùi trắG3g G3nõn nvFfuHXà, ksffz57hắp sffz57ng' cj3J68zô cvFfuHXhỗ G3xanh chvFfuHXỗ tím,j3J68z cG3hẳg cầj3J68zn hỏij3J68z cũsffz57g bvFfuHXiếtnhữg vếj3J68zt thươgj3J68z trsffz57ên nG3g' Lj3J68zan vFfuHXLan đềj3J68zu sffz57là G3do asffz57nh cG3ả G3gây rvFfuHXa. TvFfuHXôi cj3J68zó tG3hể tưvFfuHXởg tượG3g đvFfuHXc sựvFfuHX điênvFfuHX sffz57cuồg củasffz57 anvFfuHXh sffz57cả lj3J68zúc j3J68zgiày vj3J68zò LaG3n LavFfuHXn vvFfuHXà G3sự j3J68zđau đớnj3J68z cũgj3J68z nhj3J68zư tủiG3 nhụcsffz57 j3J68zcủa sffz57cô khG3i fảivFfuHX cắsffz57n răvFfuHXg cj3J68zhịu đựG3g sựj3J68z chàG3 đj3J68zạp ấvFfuHXy. ChG3ẳg trácvFfuHXh màG3 gG3iữa đêj3J68zm ksffz57huya thvFfuHXanh vắG3g, LvFfuHXan j3J68zLan lạij3J68z ksffz57êu sffz57lên sffz57thảm sffz57thiết nhsffz57ư vậy.

 

- Lsffz57an LvFfuHXan, G3anh j3J68zấy.. vFfuHX- G3Tôi nj3J68zhất thờj3J68zi nghẹG3n lsffz57ời G3ko biếsffz57t j3J68zfải nóivFfuHX gì

 

- sffz57Anh tsffz57a hoànvFfuHX tovFfuHXàn kj3J68zo fảivFfuHX coj3J68zn ng'vFfuHX! j3J68z- LaG3n LvFfuHXan bj3J68zưg mặtG3 kG3hóc nứvFfuHXc j3J68znở, nhữj3J68zg sffz57giọt nj3J68zc" mắsffz57t vFfuHXchảy rG3a ngoàj3J68zi vFfuHXtheo kG3ẽ taj3J68zy cô.

 

- LavFfuHXn Lj3J68zan, j3J68zem..! j3J68z- tôisffz57 tsffz57hực vFfuHXsự kj3J68zo biếtsffz57 G3fải G3an ủivFfuHX cG3ô j3J68zấy nvFfuHXtn nữa.

 

- sffz57em đj3J68zã sffz57chịu đsffz57ủ vFfuHXlắm r'vFfuHX, nếG3u csffz57ứ tiếvFfuHXp tụcj3J68z vFfuHXntn evFfuHXm G3sẽ fátsffz57 điêj3J68zn mấG3t. RõG3 ràG3g G3anh bivFfuHXết sffz57là j3J68zem G3yêu anhG3, j3J68zem ởvFfuHX lạivFfuHX G3đây cũgvFfuHX sffz57là vj3J68zì aj3J68znh mG3à! sffz57- nhìnG3 LvFfuHXan G3Lan đagsffz571 thươgj3J68z G3như vj3J68zậy troG3g lònvFfuHXg tôj3J68zi G3càg j3J68zrối nsffz57hư j3J68ztơ vò.

 

- Lj3J68zan sffz57Lan, anh..

 

- G3a đG3ã từgvFfuHX nj3J68zói sẽsffz57 G3che vFfuHXchở chG3o sffz57e, sffz57a j3J68zcó j3J68zthể cứsffz57 gsffz57iươg mắtsffz57 nhìj3J68zn vFfuHXe bvFfuHXị j3J68zng' tG3a G3chà đạpsffz57 j3J68znhư sffz57vậy j3J68zsao.. sffz57- G3Lan LavFfuHXn vFfuHXđag chvFfuHXất vấnvFfuHX tôi.

 

Thấy tôG3i ấvFfuHXp úngj3J68z mãij3J68z chẳvFfuHXg nj3J68zói j3J68zra lj3J68zời, Lasffz57n G3Lan lạivFfuHX gụcj3J68z G3mặt vàoj3J68z ngựcsffz57 tôij3J68z osffz57à khócsffz57 tuyệtG3 vọng.

 

Nhìn ngj3J68z' covFfuHXn sffz57gái đầysffz57 thươgj3J68z tícvFfuHXh trsffz57c" mvFfuHXặt, tráisffz57 tij3J68zm G3tôi G3ko khsffz57ỏi vFfuHXđau đớn.vFfuHX Tôij3J68z nghiếnG3 chặtG3 rj3J68zăg, tvFfuHXrog đầG3u G3vụt sffz57qa vFfuHX1 suG3y nghĩ.

 

- LaG3n LaG3n, vFfuHXa dẫvFfuHXn vFfuHXe đvFfuHXi, đivFfuHX j3J68zcàg vFfuHXxa csffz57àg tốj3J68zt, j3J68zko bjj3J68zờ waj3J68zy trởG3 lạsffz57i nữa!

 

Lan LavFfuHXn tj3J68zhôi kG3hóc, ngẩgj3J68z G3đầu, khuôG3n j3J68zmặt ướtsffz57 đẫmG3 ncsffz57" mắvFfuHXt nghvFfuHXi hoặG3c nhìsffz57n tôi:

 

- Thậsffz57t ko?

 

Tôi gậtsffz57 đầvFfuHXu chẳgG3 chútj3J68z vFfuHXdo dự:

 

- ThậtG3, G3a sẽsffz57 j3J68zdẫn j3J68ze chạyG3 trốn!

 

..

 

Tôi wếtj3J68z địnhsffz57 sj3J68zẽ dẫnvFfuHX Lasffz57n Lsffz57an chạsffz57y tj3J68zrốn, j3J68znhưg vG3ì chuyj3J68zện nàvFfuHXy xảyj3J68z rsffz57a qj3J68zá vFfuHXđột ngvFfuHXột, kG3o cósffz57 thờiG3 giasffz57n sffz57để chuẩnsffz57 G3bị. Laj3J68zn Lasffz57n tsffz57rên nvFfuHXg' ksffz57o cvFfuHXó j3J68z1 xsffz57u, còG3n j3J68ztôi cG3hỉ G3có vsffz57ài tvFfuHXrăm tiềnsffz57 G3tiêu G3vặt hsffz57ằg G3ngày, kvFfuHXo vFfuHXcó tsffz57iền thj3J68zì chẳsffz57g thj3J68zể G3chạy đcsffz57 xavFfuHX, hơnvFfuHX nj3J68zữa trờsffz57i đãj3J68z sG3áf sffz57r', giờj3J68z mG3à chạyG3 rsffz57ất dG3ễ bịvFfuHX fáG3t hiện.

 

Tôi liềnsffz57 bj3J68zàn bạvFfuHXc vj3J68zs Lasffz57n sffz57Lan, sffz57đợi vFfuHXtôi vàiG3 ngàysffz57 ngĩj3J68z vFfuHXcách j3J68zkiếm đcvFfuHX j3J68z1 sffz57món tiềnsffz57 sffz57lớn G3r' vFfuHXsẽ tsffz57ìm csffz57ơ hộij3J68z bỏj3J68z chạsffz57y. vFfuHXLan vFfuHXLan vFfuHXnge xosffz57g lsffz57iền gậtsffz57 đầuG3 đồgG3 ýG3.Tôi giụsffz57c G3Lan Laj3J68zn sffz57mau G3mau j3J68ztrở vvFfuHXề fòngj3J68z vFfuHXanh cả,vFfuHX cvFfuHXô ôsffz57m chvFfuHXầm G3lấy sffz57tôi, hônj3J68z tôivFfuHX ssffz57ay đắmG3 rG3' mớiG3 mặsffz57c sffz57lại wầnsffz57 áj3J68zo vG3à đG3i G3ra sffz57ngoài. TôivFfuHX nhìG3n thsffz57eo qsffz57a khj3J68ze cG3ửa cvFfuHXho đếnG3 kj3J68zhi vFfuHXcái j3J68zbóg củasffz57 cvFfuHXô khG3uất sffz57sau vFfuHXcánh cửG3a vFfuHXgian fG3òng fvFfuHXía tâj3J68zy G3mới yênj3J68z tâmvFfuHX trG3ở lsffz57ại giườg.

 

Chiếc chG3ăn bôgvFfuHX sffz57đã chẳgsffz57 còG3n hvFfuHXơi ấmj3J68z nvFfuHXhưg dườj3J68zg vFfuHXnhư vẫvFfuHXn vFfuHXcòn fảgG3 fấsffz57t mùj3J68zi hươgvFfuHX củaG3 G3Lan G3Lan. G3Tôi mìnhj3J68z trầnj3J68z vFfuHXôm chặj3J68zt cáiG3 chăvFfuHXn vàoG3 lòG3ng, ngồG3i nsffz57gây rvFfuHXa ởsffz57 trênj3J68z vFfuHXgiườg nhvFfuHXư sffz571 thằgG3 khờ.vFfuHX Hồisffz57 lâj3J68zu sffz57tôi nhớvFfuHX nsffz57hớ G3ra nhsffz57ữg G3gì đãG3 j3J68znói sffz57vs LavFfuHXn Lan.

 

Giờ ngj3J68zhĩ lạsffz57i sffz57mà tvFfuHXôi thấyvFfuHX cóvFfuHX đôiG3 cG3hút hsffz57ối hận,j3J68z đágvFfuHX lẽsffz57 rG3a sffz57tôi j3J68zko nj3J68zên hG3ứa j3J68znhư vj3J68zậy vvFfuHXs LG3an Lsffz57an.Tôi đồgsffz57 vFfuHXý sẽvFfuHX dẫnj3J68z sffz57Lan vFfuHXLan cvFfuHXao chạj3J68zy xG3a vFfuHXbay cũgsffz57 cóvFfuHX ngĩaj3J68z lj3J68zà tj3J68zôi đãvFfuHX vFfuHXlén G3lút G3ăn cắpsffz57 nG3g' fụG3 vFfuHXnữ mvFfuHXà j3J68zanh cG3ả sffz57đã vFfuHXbỏ tiềnsffz57 rsffz57a j3J68zmua vềvFfuHX. NếG3u j3J68znhư tôiG3 vFfuHXlàm nhưj3J68z vậyG3 thật,sffz57 G3tôi sẽj3J68z trởvFfuHX thànG3h j3J68zkẻ fảj3J68zn sffz57bội j3J68zanh cả,G3 thậG3m chsffz57í cảj3J68z cj3J68zái gsffz57ia đìnvFfuHXh nàyj3J68z. j3J68zAnh G3cả sẽG3 kG3o thvFfuHXa cG3ho tôiG3, bốsffz57 mẹvFfuHX sffz57cũg sG3ẽ G3ko tsffz57ha tG3hứ chvFfuHXo tôi.

 

Thế nhưj3J68zg dùG3 gj3J68zì tôisffz57 cj3J68zũg đvFfuHXã hứvFfuHXa vvFfuHXs Laj3J68znLan j3J68zr', j3J68zmà tvFfuHXôi lạiG3 ivFfuHXu côsffz57 sffz57ấy G3đến nj3J68zhư vậysffz57, thựcvFfuHX sựsffz57 sffz57tôiko thvFfuHXể chG3ịu đựgG3 G3đc việj3J68zc anvFfuHXh cảj3J68z hsffz57ết lầnsffz57 nàyG3 đếvFfuHXn lầG3n khsffz57ác giàysffz57 vòvFfuHX cvFfuHXô ấy.

 

Nếu vFfuHXđã wếtG3 địnhsffz57 nhưsffz57 vậyj3J68z rj3J68z' G3thì tôivFfuHX bj3J68zuộc fảij3J68z thựcsffz57 hiệvFfuHXn lờij3J68z hứsffz57a củavFfuHX mình.G3Tôi j3J68zko thểvFfuHX đểj3J68z cG3ho LvFfuHXan Lj3J68zan vFfuHXmà tôsffz57i isffz57u j3J68zthươg fảij3J68z thấtj3J68z vFfuHXvọg, nhưG3 vj3J68zậy sẽj3J68z j3J68zhuỷ hoạivFfuHX sffz57cô ấy.j3J68z NếvFfuHXu j3J68znhư tG3ôi vFfuHXcứ nvFfuHXgây dạivFfuHX bỏj3J68z mặcG3 sựj3J68z sốgvFfuHX csffz57hết củasffz57 sffz57Lan Lsffz57an thìsffz57 chắcsffz57 chắvFfuHXn G3bệnh cũvFfuHX sffz57của cG3ô svFfuHXẽ lvFfuHXại táivFfuHX fátj3J68z, tvFfuHXhậm G3chí cvFfuHXô sG3ẽ kvFfuHXo tj3J68zhể sốG3g tiếpj3J68z đcj3J68z nữa!

 

Muốn dẫnG3 Lasffz57n Lsffz57an vFfuHXcao chvFfuHXạy vFfuHXxa basffz57y tvFfuHXrc" tG3iên fj3J68zải kiếmG3 đcvFfuHX sffz571 mónvFfuHX tij3J68zềnlớn.Mặc dùvFfuHX G3ko cvFfuHXần j3J68zqá j3J68znhiều nhưgvFfuHX cũgG3 fảivFfuHX đủG3 lộvFfuHX fj3J68zí đểsffz57 chúsffz57g tôij3J68z đếnG3 sffz571 sffz57nơi sffz57thật xsffz57a. j3J68zCó thểvFfuHX Laj3J68zn Lasffz57n sẽG3 dj3J68zẫn tôiG3 vG3ề nvFfuHXhà cvFfuHXô ấyG3, j3J68znhư vvFfuHXậy sffz57thì chúj3J68zg tôG3i sj3J68zẽ đcvFfuHX G3an toàG3n. ChỉvFfuHX cầnj3J68z cólộG3 fívFfuHX, bcG3" tj3J68ziếp thesffz57o vFfuHXlà tìsffz57m csffz57ơ G3hội sffz57bỏ trốG3n. Tôj3J68zi thầmvFfuHX mj3J68zog sffz57mấy nvFfuHXgày tG3ới vFfuHXanh cảj3J68z đừgj3J68z G3có vềj3J68z, G3anh cảvFfuHX kvFfuHXo csffz57ó vFfuHXnhà G3sẽ bj3J68zớt đsffz57c j3J68z1 chvFfuHXút nG3guy hiểvFfuHXm. ĐavFfuHXng trầmsffz57 sffz57ngâm sffz57suy nvFfuHXghĩ thvFfuHXì vFfuHXtôi nvFfuHXge tsffz57hấy cósffz57 sffz57tiếg mẹvFfuHX sffz57gọi lsffz57ên G3ăn sáng.

 

Anh cảj3J68z sffz57ko vFfuHXcó nhàvFfuHX, LG3an vFfuHXLan sffz57cũg lsffz57ên ăj3J68zn ságsffz57 G3chug vG3s G32 msffz57ẹ cj3J68zon vFfuHXtôi. BvFfuHXốko muvFfuHXốn ăvFfuHXn nG3ên j3J68zvẫn vFfuHXchưa sffz57dậy, mẹj3J68z thởj3J68z vFfuHXdài bG3ê j3J68zbát lênsffz57 r'lạisffz57 vFfuHXngao nvFfuHXgán đG3ặt bj3J68zát xuốg.

 

- G3An Nsffz57hi, bsffz57ố cj3J68zon bệnhvFfuHX G3lâu thếvFfuHX màvFfuHX vFfuHXko khỏiG3, bsffz57sĩ j3J68zKim Nhj3J68zất Nhủj3J68z đvFfuHXã j3J68zkê bnhij3J68zu thuốcsffz57 sffz57mà vFfuHXmãi vẫvFfuHXn kvFfuHXo kG3hỏi, vFfuHXkhó khănG3 sffz57lắm sffz572 ngàyG3 trcj3J68z" tsffz57inh thầnj3J68z củaG3 ôj3J68zng ấsffz57y sffz57mới csffz57ó csffz57hút bij3J68zến cj3J68zhuyển thếvFfuHX mG3à aj3J68znh sffz57cả cvFfuHXon lạiG3 bj3J68zị c.ssffz57át dẫG3n j3J68zđi. vFfuHXCả ngàyj3J68z hsffz57wa vFfuHXbố covFfuHXn chẳgj3J68z vFfuHXăn chj3J68zút gìj3J68z, h.navFfuHXi cũgG3 ksffz57o chsffz57ịu xuốgG3 giG3ườg, cứj3J68z thếj3J68z j3J68znày thìsffz57 biếtj3J68z lsffz57àm tG3hế nàG3o?- MvFfuHXẹ buồsffz57n rsffz57ầu nói.

 

Tôi vFfuHXbuôg báj3J68zt đũasffz57 đvFfuHXi vàvFfuHXotrog buồvFfuHXg thăG3m bố.j3J68z j3J68zBố nj3J68zhắm mắtj3J68z nsffz57ằm iG3m lvFfuHXìm j3J68ztrên giườgsffz57, hìnhsffz57 nhưj3J68z làj3J68z ônvFfuHXg đavFfuHXg nsffz57gủ rấtvFfuHX G3say. Mẹsffz57 đj3J68zi G3theo saj3J68zu tôivFfuHX, lấyG3 taj3J68zy j3J68zgiật giậtvFfuHX G3vạt áoj3J68z tôi,sffz57 liếcvFfuHX tôij3J68z G31 cávFfuHXi sffz57ra ýsffz57 sffz57đừg G3làm fiềG3n bố.sffz57 Tôj3J68zi j3J68zvốn địnhvFfuHX nsffz57ói vvFfuHXs bốG3 vG3ài câj3J68zu nhưvFfuHXg lờiG3 vừsffz57a đếj3J68zn cổsffz57 họvFfuHXg tvFfuHXhì đãvFfuHX bịj3J68z ngẹj3J68zn lạiG3 r'.

 

Ra j3J68zkhỏi vFfuHXfòng củsffz57a bốG3 sffz57mẹ, G3tôi kj3J68zhe kG3hẽ nG3ói G3vs mẹ:

 

- j3J68zMẹ, coj3J68zn cój3J68z vFfuHXwen bvFfuHXsĩ Tsffz57hường ởvFfuHX b.vvFfuHXiện huyệnvFfuHX. G3Ông ấysffz57 làvFfuHX G3b.sĩ giỏij3J68z nhấtvFfuHX ởG3 huyệnsffz57 nàj3J68zy G3đấy, hasffz57y làG3 đểj3J68z vFfuHXcon mờij3J68z ôvFfuHXng ấyG3 đếnsffz57 j3J68zkhám vFfuHXcho vFfuHXbố j3J68zxem vFfuHXthế nào!

 

Mẹ ngG3e rG3' gậtsffz57 đj3J68zầu đồG3g sffz57ý. vFfuHXBà sffz57đi G3vào tj3J68zrog sffz57fòng lsffz57ấy sffz571 xấpG3 tiềnG3 dàyG3 cộj3J68zm đưavFfuHX G3cho tôi

 

- Asffz57n NhiG3, coG3n mavFfuHXu mG3au ănj3J68z sávFfuHXg j3J68zr' vàj3J68zo bsffz57.viện mờvFfuHXi sffz57b.sĩ Thườgj3J68z đếnj3J68z đâyG3 đij3J68z! Cj3J68zho dsffz57ù fảsffz57i tG3iêu sffz57hao bnj3J68zhiu tiG3ền, chG3ỉ cầj3J68zn cG3hữa khỏisffz57 bệj3J68znh chsffz57o bG3ố G3con j3J68zlà đcj3J68z! vFfuHX- Nóisffz57 rvFfuHX' mẹsffz57 nhétG3 tvFfuHXiền vàoj3J68z tavFfuHXy tôisffz57, cG3òn sffz57dặn sffz57dò sffz57tôi nhsffz57ớ G3mua G3chút qàvFfuHX G3cáp bG3iếu bvFfuHX.sĩ Thường.

 

Ăn sÁgsffz57 xj3J68zog, vFfuHXLan Laj3J68zn liếvFfuHXc tôj3J68zi G31 j3J68zcái j3J68zr' j3J68zlẳg lặnsffz57g vềsffz57 fòG3ng j3J68zko nój3J68zi sffz571 lời.vFfuHX TôivFfuHX đG3ẩy xG3e đạpsffz57 rj3J68za chG3uẩn G3bị đsffz57i lG3ên huyệG3n, lvFfuHXúc đếnG3 cửa,vFfuHX ngj3J68zoảnh đầuvFfuHX lạij3J68z nvFfuHXhìn thvFfuHXấy Lasffz57n Lj3J68zan đagG3 đứvFfuHXg dựaG3 cvFfuHXửa fòngG3 nhìnsffz57 j3J68ztheo j3J68ztôi. Tôisffz57 gsffz57ật gậtG3 đầuG3 vsffz57s cô,G3 Lsffz57an Lj3J68zan lG3iền xoG3ay ngvFfuHX' đij3J68z G3vào fòng.

 

Tôi vFfuHXra sứcvFfuHX nhấnj3J68z pG3ê đan,vFfuHX đạpG3 G31 mG3ạch mấyG3 chvFfuHXục cj3J68zây vFfuHXlên b.vvFfuHXiện sffz57huyện vFfuHX. VừG3a vFfuHXgặp G3đc b.sj3J68zị Thườngj3J68z từj3J68z b.viG3ện đG3i ravFfuHX, tôivFfuHX vộsffz57i vàj3J68zg chvFfuHXạy đếnj3J68z chàG3o hỏi

 

- B.svFfuHXĩ Thường,G3 cG3háu đếnG3 tsffz57ìm b.vFfuHXsĩ đG3ây! j3J68zBố cháG3u bịj3J68z bệnh,sffz57 bệnhj3J68z tsffz57ình khávFfuHX nghiêj3J68zm trọng,sffz57 cháj3J68zu mG3uốn fiG3ền b.sG3ĩ đếvFfuHXn j3J68znhà vFfuHXcháu G31 chuyếnsffz57 khG3ám chsffz57o bG3ố chásffz57u sffz57xem thếG3 nào!

 

Ông dj3J68zo dựvFfuHX G31 látsffz57 rsffz57' nói:

 

- Chj3J68zàng traij3J68z, cậuvFfuHX cứj3J68z đạvFfuHXp vFfuHXxe vềG3 vFfuHXtrc", vFfuHXtôi rấtvFfuHX tj3J68zhuộc đgj3J68z' ởvFfuHX thsffz57ôn cậsffz57u, tôG3i fảisffz57 xửj3J68z lvFfuHXí nvFfuHXốt cj3J68zhút vG3iệc, xsffz57og vG3iệc tôG3i sẽj3J68z đến!

 

Tôi cj3J68zảm kG3ích gậtG3 đvFfuHXầu vFfuHXr' đạpvFfuHX xsffz57e về,đivFfuHX vFfuHX1 G3đoạn xsffz57a rj3J68z' vẫnvFfuHX nvFfuHXge cósffz57 ngvFfuHX' nóisffz57 j3J68zchuyện sffz57vs b.sffz57sĩ Thường.

 

- Visffz57ện trườgG3, h.nsffz57ai sffz57con trvFfuHXai vj3J68ziện trưởvFfuHXng vFfuHXlấy j3J68zvợ, lG3át nữavFfuHX G3tôi sẽvFfuHX j3J68zqa nhG3à vFfuHXông uj3J68zốg vFfuHXrượu vFfuHXhỉ đấy!

 

Lúc đG3ó tj3J68zôi mG3ới biếsffz57t j3J68zháo rsffz57a h.G3nai lj3J68zà ngàvFfuHXy vuG3i củaj3J68z coG3n trsffz57ai ôngj3J68z, lG3úc nàyG3 mvFfuHXà mG3ời G3ông ấvFfuHXy đếnsffz57 nvFfuHXhà G3mình kháG3m j3J68zbệnh chG3o j3J68zbố mìnj3J68zh thìsffz57 thsffz57ật vFfuHXlà G3ko hợsffz57p. Tôisffz57 chsffz57ần chvFfuHXừ G31 G3lát rG3' wvFfuHXay lsffz57ại tìmsffz57 j3J68zông, vFfuHXvốn sffz57định bsffz57ảo ônsffz57g đvFfuHXể hômsffz57 khsffz57ác đếnvFfuHX kvFfuHXhám sffz57bệnh chvFfuHXo sffz57bố j3J68ztôi cũvFfuHXg đcG3 nhưvFfuHXg waG3y lạvFfuHXi đvFfuHXã kj3J68zo tsffz57hấy bóngG3 dágsffz57 vFfuHXông đâvFfuHXu r'.

 

Về đếnsffz57 tG3hôn đãsffz57 hj3J68zơn 1sffz570h ssffz57ág, mvFfuHXẹ G3đag đsffz57ứg G3ở cổgsffz57 đG3ợi vFfuHXtôi. NvFfuHXhìn tG3hấy tG3ôi j3J68zvề vFfuHX1 sffz57mình, mẹj3J68z sốtG3 ruộtvFfuHX hỏi:

 

- G3An Nhisffz57, cG3ó sffz57fải bsffz57.sĩ Tsffz57hường sffz57ko chj3J68zịu đj3J68zến ko?

 

Tôi xuốsffz57g sffz57xe, lấsffz57y tavFfuHXy lasffz57u G3mồ hvFfuHXôi trênsffz57 trvFfuHXán j3J68zr' nj3J68zói vj3J68zs mẹ:

 

- Mẹsffz57 sffz57à, sffz57h.nai j3J68zlà ngàysffz57 sffz57con trG3ai b.j3J68zsĩ Tj3J68zhường lấj3J68zy vợ,sffz57 vFfuHXngta còsffz57n bậnvFfuHX j3J68zchuyện hôG3n G3sự củvFfuHXa c.j3J68ztrai, cósffz57 thểvFfuHX kj3J68zo đếnsffz57 đvFfuHXc đâuG3 ạ!

 

Mẹ tỏj3J68z G3ra rấtG3 tj3J68zhất vọng,vFfuHX ủj3J68z j3J68zrủ tj3J68zheo tôG3i j3J68zvào vFfuHXnhà,Đi đếnG3 sâj3J68zn G3tôi ngóG3 nghiêngj3J68z vFfuHX1 hj3J68zồi rj3J68z' hG3ỏi mẹ:

 

- Mẹj3J68z ơG3i, G3anh cảG3 đãj3J68z vềG3 chưsffz57a ạ?

 

- Chưsffz57a coj3J68zn ạG3, cũvFfuHXg chsffz57ẳg bG3iết sffz57đã csffz57ó vFfuHXchuyện sffz57gì nữa?

 

Hai sffz57mẹ cj3J68zon vFfuHXđag nj3J68zói chuey65G3n thìj3J68z đG3ột nhsffz57iên ngoàvFfuHXi cửavFfuHX cG3ó tiếgj3J68z sffz57còi xsffz57e iG3nh ỏi,j3J68z vFfuHXtiếp đsffz57ó tj3J68zôi sffz57nge tivFfuHXếg ngj3J68z' hỏi:

 

- ĐâyvFfuHX j3J68zcó fG3ải làG3 nhG3à củG3a sffz57Kim j3J68zQuý vFfuHXko ạ?

 

Nhận sffz57ra tj3J68ziếg củaj3J68z j3J68zb.sĩ Thường,j3J68z tôij3J68z G3vội vàngsffz57 dựnsffz57g sffz57xe G3vào j3J68z1 gósffz57c rG3' cvFfuHXhạy rj3J68za ngvFfuHXhênh vFfuHXđón. ThậtvFfuHX chẳgsffz57 ngờj3J68z G3nhà b.vFfuHXsĩ cG3óchuyện hvFfuHXỉ msffz57à ôngj3J68z ấyj3J68z vG3ẫn chịsffz57u đếnj3J68z khámsffz57 bệnhG3 cj3J68zho sffz57bố G3tôi, hơnvFfuHX nữasffz57 G3lại csffz57òn G3đến nhanvFfuHXh nhG3ư vậy.

 

Nhìn thấyG3 ôngsffz57, j3J68zmẹ vFfuHXtôi cảmG3 sffz57kích chsffz57ạy đếnsffz57 j3J68znắm chặG3t j3J68ztay ônj3J68zg nói:

 

- G3B.sĩ ThưG3ờng, h.naG3i nhàj3J68z ôngj3J68z vFfuHXcó vFfuHXviệc, vFfuHXsao ông..

 

Bsĩ Thườngsffz57 lsffz57ên tiếgvFfuHX ngắtG3 lờisffz57 mẹG3 tôi,sffz57 vvFfuHXừa j3J68znói G3vừa đG3i vsffz57ào trog:

 

- Tj3J68zôi làbj3J68zsĩ, trj3J68zị bệnj3J68zh G3cứu ngG3' j3J68zmới lj3J68zà việcvFfuHX wtrG3ọng nhấG3t, j3J68zđừg nvFfuHXói mấvFfuHXy vFfuHXlời khj3J68zách sáG3o ấvFfuHXy, đểG3 tôj3J68zi xej3J68zm bệG3nh tG3ình củvFfuHXa vFfuHXông j3J68znhà ntvFfuHXn đã!

 

Vào nvFfuHXhà, bG3sĩ Tj3J68zhường hỏij3J68z đsffz57ại khj3J68zái tìvFfuHXnh hvFfuHXình rvFfuHX' bắtvFfuHX G3mạch chj3J68zo vFfuHXbố tôivFfuHX, lạisffz57 đặvFfuHXt ốngG3 G3nge vG3ào ngựj3J68zc vFfuHXbố j3J68ztôi j3J68zkiểm traG3. Từsffz57 đầuG3 đG3ến cusffz57ối vFfuHXông G3ko nóG3i sffz57nửa lờivFfuHX, vFfuHXSau khj3J68zi ktvFfuHXra xoG3g chG3o bốj3J68z tôisffz57, ôngj3J68z vFfuHXliền cj3J68zau msffz57ày đG3i vFfuHXra ngoài.

 

- Ksffz57im Asffz57n, tôj3J68zi tj3J68zhấy bvFfuHXố cậuvFfuHX sứcsffz57 khoẻj3J68z kj3J68zo thànhG3 vvFfuHXấn G3đề nhj3J68zưg vFfuHXtâm lj3J68zí tvFfuHXhì G3có bệj3J68znh đấyj3J68z! G3Căn bệnhG3 nàyj3J68z cG3ủa vFfuHXông ấyvFfuHX G3là sffz57do tâj3J68zm trạgG3 ứcsffz57 chsffz57ế tj3J68zrog tG3hời gG3ian dàsffz57i khiếvFfuHXn j3J68zcho khísffz57 huyvFfuHXết kvFfuHXo lG3ưu sffz57thôg, G3cứ vFfuHXgặp fảivFfuHX chusffz57yển gG3ì bựcj3J68z bộivFfuHX sẽsffz57 thàvFfuHXnh rG3a ntnàysffz57. sffz57Các nG3g' kG3o nêj3J68zn lG3àm csffz57ho ôngvFfuHX ấysffz57 tvFfuHXức gvFfuHXiận, đaG3u busffz57ồn, nG3hất lG3à đừgsffz57 G3cho ônG3g ấyvFfuHX biếtj3J68z chuyệnvFfuHX vvFfuHXủa ansffz57h sffz57cả cậuj3J68z, cG3hỉ cầnG3 ôngvFfuHX ấvFfuHXy G3vui vẻG3 sffz57thì bệnG3h nsffz57ày vFfuHXsẽ khỏi.

 

Tôi sẽG3 ksffz57ê vFfuHXđơn csffz57ho bvFfuHXố cậuj3J68z j3J68ztrc", sG3au đóG3 G3cậu nhớvFfuHX đưG3a ôvFfuHXng ấyj3J68z đếnG3 bviệnj3J68z ktrvFfuHXa lại,G3 tj3J68zôi j3J68znghĩ làG3 G3ko cG3ó vấnvFfuHX đềG3 gìj3J68z lớnsffz57 lắvFfuHXm đâu!

 

Mẹ tôsffz57i gậtsffz57 đj3J68zầu livFfuHXa lại,miệgG3 thởsffz57 dG3ài nói:

 

- vFfuHXBsĩ Thườngsffz57 nóisffz57 j3J68zko ssffz57ao, bệnsffz57h củasffz57 nhàsffz57 tôj3J68zi rõj3J68z ràgvFfuHX j3J68zlà vFfuHXdo buồG3n fiG3ền màsffz57 raj3J68z, muốnG3 đcvFfuHX trsffz57ị bệvFfuHXnh củasffz57 ôj3J68zng ấyvFfuHX cj3J68zhẳg fảvFfuHXi làG3 chuyệnG3 dễsffz57 dàsffz57g đâu!

 

Bởi sffz57vì bốG3 tôij3J68z biếtG3 bísffz57 vFfuHXmật vG3ề Ngj3J68zôi msffz57ô đáj3J68z thếsffz57 nênj3J68z j3J68zhơn 2G30 nămvFfuHX tvFfuHXrc" avFfuHXnh j3J68zcả bắtG3 đầsffz57u j3J68zkhai thásffz57c vàvFfuHXng, G3bố tôG3i đãj3J68z msffz57ắc fsffz57ải cănG3 bG3ệnh này,j3J68z lúcj3J68z nàvFfuHXo sffz57ông cũgj3J68z nghvFfuHXĩ sffz57rằg sớsffz57m muộj3J68zn vFfuHXgì nhG3ữg oj3J68zan G3hồn ởvFfuHX ngôvFfuHXi j3J68zmộ đávFfuHX sffz57cũg vFfuHXsẽ đếnG3 gâsffz57y hoạG3 chsffz57o nsffz57hà mình.j3J68z Kếsffz57t quvFfuHXảlà sffz57anh tôiG3 xảj3J68zy j3J68zra G3chuyện, bốvFfuHX cj3J68zàng chvFfuHXắc chắvFfuHXn rằj3J68zg đósffz57 vFfuHXlà báG3o ứngvFfuHX đốvFfuHXi sffz57vs asffz57nh cvFfuHXả. Thếj3J68z nhưG3g asffz57nh G3cả sffz571 mựcj3J68z sffz57ko sffz57nge lờivFfuHX khusffz57yên vFfuHXcan củaj3J68z vFfuHXbố, vậnj3J68z tsffz57iếp tụcvFfuHX khasffz57i thácsffz57 vànG3g j3J68zở đvFfuHXó j3J68zngần ấsffz57y vFfuHXnăm trờj3J68zi, thếj3J68z nêsffz57n G3cũg ngvFfuHXần ấyj3J68z nsffz57ăm màvFfuHX tráj3J68zi tsffz57im bốj3J68z vFfuHXtôi kvFfuHXo đcvFfuHX yêG3n ổG3n. ĐếG3n bâvFfuHXy gj3J68ziờ, j3J68zvì chuyệnj3J68z avFfuHXnh cảvFfuHX bj3J68zỏ tiềnG3 j3J68zmua vvFfuHXợ khiếvFfuHXn sffz57cho G3cả nsffz57hà mấtj3J68z mặsffz57t, màj3J68z G3anh cG3ả đêG3m sffz57đêm lạisffz57 hànhG3 G3hạ Lj3J68zan sffz57Lan đếnsffz57 thừaG3 vFfuHXsốg thiG3ếu chếtG3 nj3J68zên bsffz57ố tG3ôi cG3àg chẳsffz57g j3J68zcó mặtvFfuHX mũG3i vFfuHXnào gặvFfuHXp nvFfuHXg' đời.

 

Bây givFfuHXờ, j3J68zmỏ j3J68zvàg củG3a aG3nh cảG3 đvFfuHXã đógj3J68z cửa,sffz57 vFfuHXbố G3tôi cj3J68zuối cùsffz57g cũvFfuHXg đvFfuHXc tG3hở j3J68zfào nhvFfuHXẹ vFfuHXnhõm. j3J68zAnh cảj3J68z biếvFfuHXt dừgsffz57 taj3J68zy đúgG3 lúcG3, kvFfuHXo độsffz57g chvFfuHXạm tG3ới j3J68zcác oavFfuHXn hvFfuHXồn ởsffz57 nj3J68zgôi vFfuHXmộ j3J68zđá nG3ữa nênG3 cj3J68zó lẽsffz57 gsffz57ia đG3ình tôj3J68zi vFfuHXcó thvFfuHXể sốngvFfuHX bìvFfuHXnh yG3ên qj3J68za ngày.

 

Bởi vj3J68zì chuyệG3n G3của LavFfuHXn LavFfuHXn nênG3 nsffz57g' j3J68zcủa đG3ồn c.sffz57sát cóG3 đếnG3 vFfuHXnhà tôi,sffz57 cònsffz57 sffz57dặn dòG3 vFfuHXanh cảG3 G3ko G3đc ngj3J68zc. đj3J68zãi cj3J68zô ấyj3J68z. j3J68zBố tưởgj3J68z rj3J68zằg savFfuHXu j3J68zkhi LvFfuHXan sffz57Lan sffz57ra việG3n aG3nh cảj3J68z sẽvFfuHX vFfuHXthay đổisffz57 thásffz57i đG3ộ vG3s csffz57ô ấvFfuHXy, nsffz57ào ngờG3 bảnvFfuHX tíG3nh khG3ó đổi,vFfuHX ansffz57h vẫj3J68zn hàj3J68znh hạsffz57 sffz57Lan Lasffz57n G3như j3J68zvậy. j3J68zBố tôij3J68z G3nge thấj3J68zy tiếgG3 gàsffz57o khócsffz57 củj3J68za LavFfuHXn sffz57Lan mỗiG3 đêm,G3 tj3J68zrog lj3J68zòng lạisffz57 G3cảm thấyvFfuHX cG3hua xótG3, aj3J68znh cảvFfuHX G3tối j3J68zqa lạvFfuHXi bịj3J68z nsffz57g' củavFfuHX đồG3n c.sátj3J68z dẫsffz57n đi,j3J68z tG3rog lònj3J68zg bốsffz57 vừasffz57 j3J68zlo vừvFfuHXa giG3ận, vừaG3 j3J68ztức vừsffz57a vFfuHXsợ, bệnsffz57h sffz57tình j3J68zvì vậyG3 vFfuHXmà càgG3 nặgj3J68z hơn.

 

Chẳg j3J68zmấy chốcvFfuHX sffz57đã đếj3J68zn gisffz57ữa trj3J68zưa, b.sĩG3 ThườngvFfuHX j3J68zkhám bệsffz57nh chsffz57o bốG3 tvFfuHXôi vFfuHXxog liềnG3 vộiG3 vG3ã G3quay vj3J68zề. Cj3J68zả G3tôi vFfuHXvà mẹvFfuHX G3đều biếtsffz57 j3J68zh.nai nahG32 ônsffz57g cój3J68z việG3c lớsffz57n nênvFfuHX vFfuHXko sffz57dám giữsffz57 G3ông lsffz57ại ănvFfuHX cơm.

 

Sau kG3hi b.sĩsffz57 ThvFfuHXường đi,vFfuHX j3J68zmẹ vàvFfuHXo vFfuHXnhà bếpj3J68z nấj3J68zu nướg,j3J68z LaG3n sffz57Lan nhvFfuHXân j3J68zcơ hộG3i chạyG3 qj3J68za fvFfuHXòng tôisffz57 hG3ỏi khG3i nàoG3 mớiG3 csffz57ó thsffz57ể vFfuHXra đvFfuHXi. TôG3i j3J68znói vj3J68zs côsffz57 ấysffz57 G3rằg tiG3ền j3J68zmẹ đưaG3 đểG3 chữasffz57 bệnsffz57h chvFfuHXo bốj3J68z vsffz57ẫn chưG3a G3tiêu bnhj3J68ziu, msffz57ặc G3dù kvFfuHXo nhiềvFfuHXu j3J68znhưg nóiG3 chvFfuHXug cũsffz57g đủvFfuHX tiềvFfuHXn lsffz57ộ fí.j3J68z Nhưj3J68zg bjG3ờ bG3ố đaG3g j3J68zốm nhưG3 vậy,sffz57 G3anh G3cả lạij3J68z sffz57ko j3J68zcó nhj3J68zà, tôiG3 G3nghĩ đG3ợi vj3J68zài hômG3 chsffz57o bệnhG3 tìnhsffz57 bốj3J68z thuyênG3 giảvFfuHXm rvFfuHX' sẽvFfuHX dẫG3n LaG3n Lj3J68zan chạyj3J68z trốn.

 

Lan LvFfuHXan nG3ge xosffz57g sốtsffz57 ruộtsffz57 đếj3J68zn fásffz57t khj3J68zóc. G3Cô nóvFfuHXi sffz57anh cj3J68zả vFfuHXko cG3ó nhsffz57à mớivFfuHX lsffz57à vFfuHXcơ hộij3J68z tốsffz57t đểG3 j3J68zthoát tsffz57hân, nsffz57ếu nvFfuHXhư anj3J68zh cảG3 vG3ề vFfuHXr2, cóG3 musffz57ốn thoátj3J68z khỏiG3 đâysffz57 sffz57e rằgj3J68z cG3hẳg dsffz57ễ dj3J68zàg gì.

 

Cứ nhắcG3 anj3J68zh cảvFfuHX lG3à j3J68zmặt G3Lan Lsffz57an bsffz57iến svFfuHXắc, áG3nh mG3ắt svFfuHXợ hãj3J68zi G3như sffz57nhìn thấyG3 sffz57ma wỷG3, toàvFfuHXn thâj3J68zn ruG3n lêvFfuHXn cG3ầm cậsffz57p. Tôij3J68z csffz57úi đầuj3J68z ngsffz57hĩ nsffz57gợi sffz57r' hạG3 wG3ết tG3âm, bảoG3 Lasffz57n Laj3J68zn rsffz57ằg nếj3J68zu nG3hư tốivFfuHX nsffz57ay asffz57nh G3cả ksffz57o vG3ề thvFfuHXì tôiG3 vFfuHXsẽ dẫnG3 j3J68zanh ấG3y cj3J68zhạy tG3rốn. j3J68zSau đóvFfuHX tôsffz57i bảvFfuHXo Laj3J68zn sffz57Lan vềsffz57 fj3J68zòng chuẩvFfuHXn bị,G3 đsffz57em thj3J68zeo vFfuHXnhiều wầsffz57n áoG3 G3rét, TG3ôi vFfuHXcòn j3J68zsợ G3anh sffz57cả svFfuHXẽ trởj3J68z vềsffz57 nênsffz57 vFfuHXdặn Laj3J68zn LaG3n wầnsffz57 sffz57áo csffz57huẩn bj3J68zị sffz57xog fảisffz57 cấtG3 vvFfuHXào j3J68zchỗ G3nào G3ko vFfuHXbị ngsffz57khác vFfuHXfát vFfuHXhiện ra.

 

Tôi G3đã wếj3J68zt địj3J68znh sẽj3J68z vFfuHXdẫn G3Lan LvFfuHXan bỏj3J68z tG3rốn, sffz57hơn nữasffz57 rG3ất cj3J68zó j3J68zthể làvFfuHX sẽG3 vFfuHXbỏ trsffz57ốn tốisffz57 G3nay, tvFfuHXrog lògj3J68z sffz57tôi độsffz57t j3J68znhiên thấyG3 G3rất bấtsffz57 aG3n, vFfuHXtôi G3lo lvFfuHXắg saj3J68zu kj3J68zhi j3J68zmình bỏsffz57 đisffz57 G3thì bệnhj3J68z tvFfuHXình vFfuHXcũa bốvFfuHX sẽsffz57 nặgsffz57 hj3J68zơn, cavFfuHXg2 G3lo csffz57ho mẹG3 j3J68zsẽ rG3ơi vàovFfuHX hvFfuHXàon vFfuHXcảh khsffz57ó G3xử. TôG3i sffz57dẫn j3J68zLan Laj3J68zn đj3J68zi rG3' vFfuHXanh cG3ả biếtsffz57 đsffz57c. ssffz57ẽ hậj3J68zn thấj3J68zu xươgsffz57, j3J68zliệu j3J68zanh ấysffz57 G3có gâyG3 chuysffz57ện sffz57vs G3mẹ j3J68zko nhỉ?Tôsffz57i đivFfuHX r'vFfuHX, chvFfuHXẳg bjờvFfuHX wasffz57y lG3ại j3J68zcăn nG3ah2 nàysffz57 nữa,G3 vsffz57ậy j3J68zthì mẹsffz57 tG3ôi biếtvFfuHX G3ai vFfuHXchăm j3J68zsóc đây?

 

nGHĨ đG3ến đâvFfuHXy tG3rog lògsffz57 tôvFfuHXi lsffz57ại thG3ấy rj3J68zất bsffz57uồn fiG3ền, chẳgG3 biếtG3 ncvFfuHX" mắtvFfuHX đG3ã chảj3J68zy rvFfuHXa từvFfuHX sffz57lúc nàj3J68zo. LG3úc ănG3 cơmvFfuHX, LvFfuHXan LvFfuHXan đểsffz57 ýj3J68z G3thấy sắcG3 mặtvFfuHX tôsffz57i rấtj3J68z kvFfuHXhó coj3J68zi, ăvFfuHXn G3xog vFfuHXcô leG3n sffz57lén hỏij3J68z tôj3J68zi sffz57có fảvFfuHXi tsffz57ôi đãvFfuHX thj3J68zấy hốvFfuHXi hG3ận hG3ay kG3o. j3J68zTôi cốvFfuHX nặnG3 G3ra G31 nG3ụ cườisffz57 gG3ượg gạo,lắj3J68zc đầj3J68zu. LG3an vFfuHXLan mỉmj3J68z sffz57cười nhj3J68zìn tj3J68zôi, sffz57nụ cườiG3 tG3hật thj3J68zê lươg.

 

- ANvFfuHXh Asffz57n, ej3J68zm đvFfuHXã j3J68zlàm anhG3f ảvFfuHXi khósffz57 xửvFfuHX r'vFfuHX, AnvFfuHXh cũgG3 kj3J68zo cầnG3 vìsffz57 j3J68ze mj3J68zà khóvFfuHX xsffz57ử nj3J68zhư vFfuHXvậy đâj3J68zu, sffz57e kG3o muG3ốn nhìnvFfuHX j3J68zthấy j3J68zcái bG3ộ dạvFfuHXg G3này củaj3J68z aj3J68z, saG3u nàyvFfuHX G3a G3ko cầsffz57n sffz57lo j3J68zcho G3e đâu!sffz57 G3- LavFfuHXn Lsffz57an G3mím G3chặt mộij3J68z, ngsffz57hẹn ngvFfuHXào nvFfuHXói j3J68zra câuj3J68z nàyvFfuHX rG3' wavFfuHXy ngj3J68z' bsffz57ỏ đi.

 

Tôi vộsffz57i vàvFfuHXng kéj3J68zo LaG3n Lsffz57an lạG3i, nghẹnvFfuHX vFfuHXngào nói:

 

- vFfuHXLan LanvFfuHX, ej3J68zm cj3J68zhớ ngvFfuHXhĩ nhiềusffz57, vFfuHXa casffz57m tvFfuHXâm tìG3nh nguyệnsffz57 giúsffz57p evFfuHX, j3J68zvì vFfuHXe sffz57a chj3J68zẳg svFfuHXợ j3J68zgì hếtj3J68z! Chúsffz57g j3J68zta đj3J68zã nóij3J68z r'sffz57, nếj3J68zu nhưsffz57 tốij3J68z nvFfuHXay aG3nh cvFfuHXả j3J68zko về,j3J68z đợivFfuHX sffz57bố mẹG3 đG3i ngG3ủ, sffz57e ởsffz57 trovFfuHXg j3J68zfòng đợivFfuHX anh!

 

Lúc nvFfuHXày j3J68zLan Laj3J68zn mớiG3 G3nở nG3ụ cười.j3J68z G3Sau kG3hi LG3an LavFfuHXn vj3J68zề fònvFfuHXg củaj3J68z ansffz57h cả,vFfuHX tvFfuHXôi đếnvFfuHX fònj3J68zg G3khám củj3J68za b.ssffz57ĩ vFfuHXKim Nj3J68zhất G3Thủ đểG3 G3mua thuốj3J68zc sffz57theo đơG3n củasffz57 b.sĩvFfuHX ThưG3ờng đvFfuHXã kêsffz57. KhóvFfuHX j3J68zkhăn lắvFfuHXm mớiG3 thuyếtj3J68z fụcsffz57 đcG3 bsffz57ố tôsffz57i uốgvFfuHX tsffz57huốc, xvFfuHXog xuG3ôi G3tôi lạij3J68z nj3J68zgồi nósffz57i chsffz57uyện fiếvFfuHXm sffz57vs mẹ.G3 Cuốisffz57 cùgG3 tôitrởsffz57 vj3J68zề fòj3J68zng chuẩnG3 bịj3J68z vàG3i chj3J68ziếc áj3J68zo ấvFfuHXm, j3J68zthấp thj3J68zỏm chờj3J68z đợisffz57 trj3J68zời tối.sffz57 Tj3J68zôi thầmG3 csffz57ầu khvFfuHXấn sffz57hàg trăG3m vFfuHXhàg nghj3J68zìn lầnG3 ởG3 tvFfuHXrog lòG3ng movFfuHXng svFfuHXao anvFfuHXh cvFfuHXả tốivFfuHX vFfuHXnay đừj3J68zg trj3J68zở về

 

Chiều tốivFfuHX độtvFfuHX nhvFfuHXiên nổisffz57 sffz57gió sffz57to, bầj3J68zu trvFfuHXời sầmj3J68z sj3J68zập nhưj3J68z chuẩnG3 bịG3 sffz57đổ sậj3J68zp sffz57xuốg đếnG3 nvFfuHXơi. G3Mặc dvFfuHXù tj3J68zhời tiG3ết G3này rấtG3 csffz57ó lợsffz57i sffz57cho viG3ệc j3J68ztrốn chj3J68zạy sffz57của tôiG3 vFfuHXvà Lasffz57n sffz57Lan nsffz57hưg troj3J68zg vFfuHXlòng tvFfuHXôi G3lại cảj3J68zm thsffz57ấy vôG3 cG3ùg cG3ăg thẳsffz57g. Csffz57ũg j3J68zmay lvFfuHXà ănj3J68z cơvFfuHXm tốij3J68z xovFfuHXg msffz57à aj3J68znhc G3a 3G3vẫn cG3hưa về,j3J68z xeG3m sffz57ra hj3J68z.nai anj3J68zh vFfuHXấy cũvFfuHXg sẽvFfuHX G3ko vềvFfuHX nhà.

 

Tôi vsffz57s mẹsffz57 vFfuHXlặg vFfuHXlẽ ngồisffz57 sffz57bên bốG3 sffz571 hG3ồi lâu.vFfuHX BvFfuHXố vFfuHXcứ nvFfuHXhắm msffz57ắt chẳgvFfuHX nóG3i nsffz57ửa lsffz57ời, msffz57ẹ ủvFfuHX rủj3J68z ngồj3J68zi ởvFfuHX đầuvFfuHX giườgG3 vFfuHXcũg chẳgsffz57 lvFfuHXên tij3J68zếg. KvFfuHXo khsffz57í G3trog fòsffz57ng nG3hỏ vG3o cùgvFfuHX ngộj3J68zt ngạtsffz57, nặgj3J68z nj3J68zè. Tsffz57ôi thấpvFfuHX thỏmvFfuHX nvFfuHXhìn rG3a nvFfuHXgoài csffz57ửa G3sổ, khẽsffz57 késffz57o rj3J68zèm cửG3a nvFfuHXhìnr G3a ngoàj3J68zi. MâG3y sffz57mù G3đã cj3J68zhe kínvFfuHX nhựvFfuHXg nG3gôi ssffz57ao lấsffz57p lánsffz57h trvFfuHXên bầuvFfuHX vFfuHXtrời, ksffz57hoảg G3sân j3J68ztrc" nhàvFfuHX vFfuHXtối sffz57đen nhG3ư mựcvFfuHX, tG3iếg gióG3 bj3J68zấc vFfuHXgào rítG3 G3đầy thvFfuHXe lươg.G3 CảvFfuHX thếj3J68z giớij3J68z dườgG3 nhG3ư vFfuHXđag chìmj3J68z tvFfuHXrog sựsffz57 tốij3J68z tămvFfuHX vàj3J68z lạnhG3 lẽj3J68zo. sffz57Gian nhj3J68zà fíj3J68za sffz57Tây G3vẫn j3J68zsaág đèn,vFfuHX tôij3J68z biếtsffz57 Lsffz57an Laj3J68zn j3J68zđag ởG3 tj3J68zrog fòngG3 sG3ốt ruG3ột đợG3i tôi.

 

Ngoảnh đầj3J68zu j3J68zlại nhvFfuHXìn bsffz57ố msffz57ẹ, trosffz57g lòj3J68zg tôisffz57 vFfuHXlại j3J68zwặn sffz57lên nG3ỗi đj3J68zau xój3J68zt xvFfuHXa. giữvFfuHXa cáj3J68zi mùvFfuHXa đôgG3 rsffz57ét bsffz57uốt nàG3y tôisffz57 fảG3i từj3J68z bỏj3J68z chvFfuHXa msffz57ẹ ởvFfuHX vFfuHXlại j3J68zđể j3J68zdẫn LG3an Lasffz57n casffz57o chạvFfuHXy xsffz57a j3J68zbay. Thếsffz57 nhvFfuHXưg tôisffz57 lạiG3 vFfuHXko tG3hể sffz57nói vFfuHX1 sffz57lời cáoj3J68z G3biệt vG3s j3J68zhọ, thậmG3 chívFfuHX sffz57ko thG3ể đểsffz57 sffz57họ biếj3J68zt. TôG3i j3J68zko tj3J68zhể nàosffz57 tưởgj3J68z G3tượg G3ra đcj3J68z tj3J68zâm trvFfuHXạg củaj3J68z họsffz57 sasffz57u khG3i fátsffz57 hisffz57ện G3ra sffz57tôi vG3à LavFfuHXn LG3an vFfuHXđã chạyG3 trốvFfuHXn vvFfuHXs nasffz57hu. ChắcvFfuHX chắnsffz57 họj3J68z sj3J68zẽ đauG3 đớnG3 tộtvFfuHX đvFfuHXộ, chắcG3 chsffz57ắn sẽj3J68z giậj3J68zn dvFfuHXữ mắgG3 cvFfuHXhữi tG3ôi, bvFfuHXố dvFfuHXẵ từgG3 mắsffz57g anj3J68zh sffz57cả lsffz57à súsffz57c svFfuHXinh, cònvFfuHX tôisffz57, làvFfuHXm rsffz57a G3nhựg chuyệsffz57n nàyvFfuHX rsffz57' vFfuHXtôi j3J68zcòn chG3ẳg j3J68zbằg lj3J68zaoì vFfuHXsúc sinh.

 

Tôi sffz57ở vFfuHXtrog fòj3J68zng bốvFfuHX mẹvFfuHX hơj3J68zn vFfuHX1 vFfuHXtiếg đj3J68zồg hồsffz57. Hìnj3J68zh nhưvFfuHX bốvFfuHX tôiG3 đãG3 ngủG3 vFfuHXsay rj3J68z' nêsffz57n thỉhsffz57 thoảsffz57g G3còn fávFfuHXt rG3a tiếgsffz57 nj3J68zgáy sffz57khe khẽ.j3J68z Mj3J68zẹ tôsffz57i csffz57ũg j3J68zbắt đầvFfuHXu buvFfuHXồn ngủ,giụsffz57c tôsffz57i vềG3 j3J68zfòng ngỉvFfuHX ngơG3i. LG3úc tij3J68zễn vFfuHXtôi j3J68zra cửa,j3J68z vFfuHXmẹ cvFfuHXhẳg nóij3J68z chsffz57ẳg rằg,G3 chj3J68zỉ nsffz57hét vsffz57ào túisffz57 tôsffz57i vFfuHX1 csffz57ái túj3J68zi nhG3ỏ sffz57sau đósffz57 đẩG3y tôvFfuHXi rG3a ngsffz57oài cửavFfuHX vFfuHXvà csffz57ài thsffz57en cửasffz57 lại.

 

Trở vềG3 fòvFfuHXng, tvFfuHXôi vộG3i vagG32 sffz57bật j3J68zđèn, lj3J68zấy cáiG3 túvFfuHXi nsffz57hỏ msffz57ẹ vừG3a dúvFfuHXi sffz57cho tG3ôi rG3axem, bênj3J68z trosffz57g lj3J68zà j3J68z1 sffz57xấp sffz57nhựg tờG3 sffz57tiền sffz57lẻ cũ:sffz57 100sffz57, sffz5750, 1sffz570, 5vFfuHX, vFfuHX2, vFfuHX1 tệ..G3 đâvFfuHXy chG3ính alj3J68z2 G3số tiềnvFfuHX mẹvFfuHX tícG3h cój3J68zp hsffz57àng ngày.

 

Nhìn sffz57thấy xấpj3J68z tiềnj3J68z lẻG3 nàyj3J68z j3J68zbỗng nhij3J68zên ncvFfuHX" mắj3J68zt tôG3i lj3J68zại vFfuHXtuôn rơiG3, TôivFfuHX hisffz57ểu nsffz57gay rvFfuHXa j3J68zý củaG3 mẹj3J68z, hoj3J68zá vFfuHXra mvFfuHXẹ G3đã fáG3t hiệG3n j3J68zra vFfuHXchuyện tvFfuHXôi G3và j3J68zLan vFfuHXLan chuẩnsffz57 bịj3J68z vFfuHXbỏ trG3ốn, thếj3J68z vFfuHXnên mẹvFfuHX mớivFfuHX j3J68zđem sffz57tất cvFfuHXả sG3ố tj3J68ziền mj3J68zà G3mẹ tícG3h lsffz57uỹ đsffz57c lG3én lvFfuHXút đưsffz57a vFfuHXcho tôsffz57i vj3J68zì sợj3J68z tôivFfuHX xsffz57a nahvFfuHX2 j3J68zk cóG3 tisffz57ền tiêu.j3J68z Chíj3J68znh vFfuHXtúi tisffz57ền G3này đãsffz57 tvFfuHXrở thànj3J68zh vịj3J68z cj3J68zứu tinvFfuHXh củaG3 G3tôi tG3rong nhữgG3 j3J68zthag1 ngG3ày tj3J68zrốn chạyj3J68z savFfuHXu nàj3J68zy G3( cònsffz57 cj3J68zó j3J68z1 chuj3J68zyện nữasffz57 mG3ãi G3đến saG3u kG3hi bốvFfuHX tôj3J68zi qj3J68za đờj3J68zi mẹG3 mvFfuHXới nóisffz57 sffz57vs sffz57tôi, sốsffz57 j3J68ztiền 2.0j3J68z00 tệG3 vFfuHXmà mẹG3 vFfuHXđưa G3cho tôij3J68z đểsffz57 vFfuHXđi mj3J68zời bvFfuHX.sĩ Thườngj3J68z đếG3n khámsffz57 bệG3nh vFfuHXcho bj3J68zố G3tôi hồij3J68z sagvFfuHX1 làG3 dG3o bsffz57ố bj3J68zảo mj3J68zẹ đj3J68zưa chvFfuHXo tsffz57ôi. vFfuHXBố cũj3J68zg hG3iểu đcj3J68z tj3J68zâm tsffz57ư csffz57ũa tsffz57ôi vFfuHXnên đsffz57ã âj3J68zm G3thầm gsffz57iúp đỡ)

 

Tôi chvFfuHXờ đợiG3 tG3rog G3thấp tvFfuHXhỏm vàvFfuHX lvFfuHXo âu,j3J68z mvFfuHXãi mớij3J68z đếnG3 nửaG3 đêsffz57m, nhj3J68zân lG3úc đêmG3 khuyj3J68za thasffz57nh vắj3J68zg, tj3J68zôi chạyvFfuHX saG3g sffz57gọi Lj3J68zan LavFfuHXn, sffz57Trc" vFfuHXkhi đsffz57i, tôG3i ncG3" mắtG3 lưgj3J68z trsffz57òg wìG3 vFfuHXtrc" cửvFfuHXa sffz57gian sffz57nhà củasffz57 bốsffz57 mẹ,vFfuHX dậpG3 G3đầu cj3J68zúi lạyvFfuHX bốsffz57 sffz57mẹ j3J68ztrog tâmG3 trạG3g vFfuHXhết sffz57sức nvFfuHXặg nềvFfuHX. Ssffz57au đvFfuHXó tvFfuHXôi kéoj3J68z vFfuHXLan G3Lan G3ra khj3J68zỏi cj3J68zửa vFfuHXr' nhG3anh chógj3J68z biếnvFfuHX sffz57mất j3J68ztrog mj3J68zàn đêm...