Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh JENAcả kNGHAo có2oQT ởNGHA 2bCotrog đồEwj6n cEwj6ảnh s2oQTát, 2oQTtôi lJENAiền đạpNGHA xJENAe 2oQTđến BJENAV huJENAyện. Vừa2bCo nh2oQTìn thấ2bCoy bs2oQTĩ Thườn2bCog tôiNGHA đNGHAã kéoJENA ôNGHAng ấy2bCo r2bCoa JENA1 gJENAóc NGHAhỏi c2bCoó fảiNGHA ôngNGHA ấ2bCoy đãEwj6 nhờ2oQT cản2bCoh sEwj6át tớ2oQTi bắtJENA aJENAnh t2oQTôi ko.

 

Ông NGHAkinh ngạc2oQT hỏi:

 

- KiNGHAm Q2oQTuý xả2oQTy 2oQTra chuEwj6yện gìNGHA rồi?

 

Tôi kể2bCo ch2oQTuyện an2bCoh c2oQTả bịEwj6 2oQTcảnh sá2oQTt dẫJENAn đ2bCoi 2oQTcho b2bCosĩ ThườEwj6ng nghEwj6e, ôNGHAng ấyNGHA 2bConge x2bCoog cười2oQT bảo:

 

- chàgNGHA trJENAai 2bCoà, mấyJENA ngày2bCo t2oQTrc" cậu2oQT gọi2oQT điệnNGHA c2bCoho JENAtôi nhờEwj6 tôEwj6i nNGHAgĩ c2oQTách gNGHAiúp LJENAan La2bCon nEwj6hưg 2oQTđến g2bCoiờ tôNGHAi vẫn2oQT ch2bCoưa nEwj6gĩ 2bCora cáJENAch gNGHAì cảJENA. CJENAảnh 2bCosát tìm2bCo Ewj6anh JENAtrai cậuNGHA cóNGHA th2bCoể 2oQTlà vìEwj6 việcNGHA khácEwj6, là2oQTm saNGHAo t2oQTôi cóJENA Ewj6thể NGHAbảo c2oQTảnh sát2oQT đếnJENA bắEwj6t anNGHAh cNGHAậu đc?

 

Bsĩ ThưEwj6ờng 2oQTnói Ewj6vs JENAtôi Ewj6lúc La2bCon JENALan NGHAnhập việ2oQTn Ewj6wả thựNGHAc JENAlà ôngJENA ấJENAy đãJENA nhờNGHA Ewj61 nEwj6g' bạnJENA ởJENA đồn2bCo cJENAảnh 2bCosát đếnJENA nhNGHAà n2oQTói 2bCochuyện vEwj6s 2oQTbố mẹNGHA 2oQTtôi. JENADo JENAlúc ấyJENA a2oQTnh cEwj6ả kJENAo cóEwj6 2bConhà nJENAên bọEwj6n 2bCohọ đãEwj6 gọJENAi điEwj6ện ch2oQTo Ewj6anh 2oQTcả, nóJENAi Ewj6rõ 2bCovs anJENAh cJENAả bện2oQTh NGHAtình JENAcủa 2oQTLan LJENAan, JENAdặn d2bCoò anNGHAh ấyEwj6 Ewj6nhất địJENAnh fải2oQT đốiEwj6 xửJENA tốtNGHA 2oQTvs L2bCoan LJENAan, 2bConếu k2oQTo NGHA1 2bCokhi LJENAan L2oQTan xảyJENA Ewj6ra chuNGHAyện gNGHAì thì2oQT cảnh2bCo sáNGHAt sẽNGHA sờNGHA đếnJENA chuyệJENAn JENAanh bỏNGHA t2oQTiền rEwj6a mu2bCoa fụNGHA nữNGHA Ewj6về NGHAlàm vNGHAợ. BsJENAĩ Th2bCoường cònEwj6 nóJENAi a2oQTnh c2bCoả NGHAquen biế2oQTt rấ2bCot n2oQThiều ngEwj6' ở2bCo đồn2bCo c.NGHAsát vàJENA 2bCoan ủ2bCoi tôi2oQT JENAko nênJENA 2oQTqá 2oQTlo lắng.

 

Bởi vEwj6ì kEwj6o bEwj6iết 2oQTanh cả2bCo vì2bCo NGHAsao màEwj6 lạiEwj6 b2oQTị n2oQTg' củaJENA đồn2bCo c.NGHAsát bắtJENA 2oQTđi nEwj6ên tJENAôi cũgJENA chẳg2bCo JENAcòn 2oQTtâm tríJENA JENAnào mà2bCo nóiNGHA chuyện2bCo vớiEwj6 NGHAông vềEwj6 tìn2oQTh cả2oQTnh JENAcủa LaEwj6n Ewj6Lan hi2bCoện giờ2bCo. Tôi2oQT NGHAlên xEwj6e đạpEwj6 JENAđạp thJENAẳg về2bCo nhà.2bCo SuốJENAt đgEwj6' Ewj6đi tôEwj6i cứEwj6 ngĩNGHA m2oQTãi m2oQTà chẳJENAg tJENAhể nàNGHAo hiể2bCou nổiEwj6 đNGHAag c2oQTó chuyEwj6ện 2oQTgì xảyNGHA 2oQTra. JENAChỉ Ewj6có điều2bCo 2oQTtrog lòngEwj6 tôiNGHA nh2bCoẹ NGHAnhõm JENAhơn nhiều2oQT s2bCoo với2bCo lEwj6úc đến.AnhNGHA cảEwj6 bịNGHA bắJENAt chẳg2oQT NGHAcó liNGHAên 2bCowan JENAgì đến2oQT cuộEwj6c JENAđiện tNGHAhoại Ewj6tôi đ2bCoã gọi2oQT cJENAho NGHAbsĩ ThườngJENA mấyJENA NGHAhôm trc"2bCo, Ewj6nói 2bCocách kháEwj6c, an2oQTh cảEwj6 bịEwj6 dẫnEwj6 đi2oQT cEwj6hưa chắEwj6c gJENAì đã2oQT JENAlà 2oQTvì chuyệnNGHA củaEwj6 LaEwj6n Lan.

 

Về tJENAới nhà,NGHA trời2bCo Ewj6đã xâEwj6m xẩm2bCo tNGHAối, tEwj6ôi Ewj6nói cNGHAho bEwj6ố mẹ2bCo b2bCoiếtt nhNGHAựg g2bCoì Ewj6đã Ewj6nge Ewj6ngóng đNGHAc ởNGHA 2bCotrên huyện2bCo, đươgEwj6 nhJENAiên làEwj6 tô2oQTi đã2bCo giấ2oQTu chuyệnNGHA đ2bCoi gặ2bCop b2bCosĩ Thườ2bCong. BNGHAố mẹ2oQT Ewj6nge nóJENAi 2oQTanh cả2bCo kJENAo fảJENAi vì2bCo 2bCobắt vìNGHA chuyNGHAện củNGHAa LEwj6an LNGHAan cũNGHAg 2oQTyên t2oQTâm Ewj6fần nào.2oQT MJENAẹ nghĩ2oQT c2bCo.sát dẫn2oQT anEwj6h cảJENA đi2oQT là2bCo v2bCoì nhNGHAữg chuyệNGHAn JENAcó l2bCoiên 2bCowan đếNGHAn mỏJENA vàngJENA, NGHAnhưg Ewj6mỏ vNGHAàg củaEwj6 anEwj6h cJENAả đJENAã Ewj6đóg cửaJENA kEwj6o kh2oQTai tJENAhác nữaJENA rồi2bCo, t2oQTrên h2oQTầm m2bCoỏ lJENAàm g2oQTì cò2bCon cNGHAhuyện JENAgì nữa2oQT chứ2bCo?? 2bCoLẽ n2bCoào làJENA c2bCohuyện cEwj6ó JENAliên 2oQTwan JENAđến vụ2bCo 2oQTma wỷNGHA xuấEwj6t JENAhiện lầJENAn trc"???

 

Bởi Ewj6vì cNGHAái mJENAỏ và2oQTg cJENAủa anJENAh nằmEwj6 sEwj6âu 2bCotrog núJENAi, cáchEwj6 thôn2bCo tôiJENA đếEwj6n hEwj6ơn 12oQT0 câyEwj6 số2oQT, hơNGHAn nữEwj6a ở2oQT nơ2bCoi Ewj6đó mNGHAới ầJENAm ĩ2oQT vụEwj6 hồn2bCo 2oQTma xuEwj6ất NGHAhiệnchưa Ewj6đc JENAbao JENAlâu nêJENAn bố2bCo NGHAmẹ kNGHAo 2oQTbảo t2bCoôi 2oQTlên hầmJENA 2bComỏ 2bCocủa anJENAh Ewj6xem sa2bCoo. ChúJENAg Ewj6tôi đàEwj6nh fảiEwj6 ngJENAồi 2oQTở nhàNGHA chNGHAờ đợi2bCo. N2oQTếu n2oQThư an2bCoh cả2bCo NGHAko lEwj6àm gìNGHA fạEwj6m Ewj6fáp thìJENA c.sáNGHAt nhJENAất địNGHAnh sẽEwj6 f2oQTải đư2bCoa aEwj6nh về.

 

Lúc mẹ2oQT mJENAang cơm2bCo tối2oQT 2bCocho LJENAan LJENAan cóNGHA ng2bCoồi lEwj6ại JENA1 NGHAlát. Tô2oQTi NGHAko biếtNGHA JENAmẹ đ2oQTã n2oQTói nhữgNGHA gìEwj6 v2oQTs LaNGHAn 2bCoLan 2bComà cơm2bCo NGHAnc" 2oQTmẹ JENAbê vàJENAo La2bCon LaEwj6n 2oQTko 2oQThề độgEwj6 đũa.

 

Đêm h2oQTôm đó,Ewj6 anJENAh cảJENA NGHAko tNGHArở về2bCo, tJENAôi cũgJENA c2bCoả đ2oQTêm k2oQTo cEwj6hợp mắ2bCot, nNGHAằm trJENAên giườ2oQTg trằ2oQTn JENAtrọc ngĩ2oQT ngợiNGHA l2oQTung tunJENAg. 2bCoGà g2bCoáy JENAhồi đầuNGHA tiênNGHA tôi2bCo đ2oQTã nEwj6ge thấyNGHA t2bCoiếg 2bCogõ NGHAcửa khEwj6e kNGHAhẽ, tiNGHAếg gõ2bCo rấ2oQTt nhỏJENA nhưgJENA nEwj6ge rấtJENA r2oQTõ ràngEwj6 JENAtrog đêm2bCo kNGHAhuya than2bCoh vắng.

 

- Cố2bCoc.. cốcJENA.. cốcEwj6 JENA- T2oQTiếg gõNGHA cửaEwj6 rất2bCo đềuJENA đNGHAặn, NGHAtôi NGHAcảnh giácEwj6 ngồNGHAi 2oQTdậy khỏ2oQTi giườg,NGHA JENAnhẹ nhàgJENA hỏi:

 

- NGHAAi đấy?

 

- An2oQTh AEwj6n, 2oQTem lNGHAà 2bCoLan NGHALan đây2oQT, 2bComau JENAmở cử2oQTa 2oQTcho eNGHAm đJENAi !

 

Tôi lắng2oQT tNGHAai n2oQTge, đJENAúg 2bColà 2bCotiếg củNGHAa JENALan JENALan 2bCorồi! 2oQTLan JENALan đến2bCo NGHAtìm tô2oQTi giờ2oQT nà2oQTy chNGHAắc làJENA cóEwj6 chEwj6uyện gấEwj6p JENAgì r2oQT'. TJENAôi lạnh2bCo toátEwj6 n2bCog', v2oQTôi vànEwj6g la2bCoo 2oQTra khỏi2bCo giư2bCoờg, cNGHAhẳg kị2bCop NGHAmặc áNGHAo liềNGHAn cNGHAhạy rEwj6a mở2bCo cửa.

 

Lan LaEwj6n 2oQTlách JENAng' Ewj6đi 2bCovào NGHAfòng tôi,2bCo 2oQT1 luồNGHAg khíJENA 2oQTlạnh thJENAeo Ewj6cô ùaEwj6 vào2oQT fònJENAg, 2bCotôi 2oQTlúc 2oQTấy 2oQTcởi trần2oQT, tJENArên ngEwj6' mặc2bCo JENAđộc NGHA1 cáiJENA wần2oQT đùJENAi 2oQTrùng JENAmình 2oQTmấy cNGHAái liề2bCon vEwj6ì lạnh.

 

- AnEwj6h NGHAAn, cứEwj6u 2bCoem vNGHAới 2bCo! NGHA- 2oQTLan LJENAan 2bCovừa ômNGHA cNGHAhầm l2bCoấy NGHAtôi 2bCođã khócEwj6 nứEwj6c nở.

 

Tôi NGHAchẳg còn2oQT ng2oQTĩ tJENAới cáJENAi lạnhJENA nữa.2oQT TEwj6hò đầu2oQT NGHAnhìn 2bCora ngoàJENAi, thJENAấy 2oQTgian nhJENAà JENAbố mẹNGHA vẫn2oQT tắ2oQTt đènNGHA tốiEwj6 oEwj6m 2oQTtôi mớiEwj6 yêEwj6n tâmNGHA đó2bCong cửaEwj6 Ewj6fòng JENAlại. T2oQTôi cNGHAố nó2oQTi thEwj6ật nh2bCoỏ 2oQTvs NGHALan 2oQTLan lNGHAúc NGHAnày đagNGHA k2oQThóc nứEwj6c 2bConở troNGHAg l2oQTòng mình:

 

- S2bCoao eNGHAm lạiEwj6 sa2oQTg đNGHAây vàJENAo JENAgiờ 2bConày, bố2oQT mẹJENA nJENAhìn thấyEwj6 thì...

 

Còn chưNGHAa để2bCo tJENAôi nóiEwj6 h2bCoết thìNGHA LEwj6an JENALan đãEwj6 đẩNGHAy tô2bCoi r2bCoa, giọg2oQT NGHAngẹn ngào:

 

- NGHANhữg JENAngày t2bCohág n2bCoày c2oQThẳg f2bCoải c.sốgNGHA củNGHAa coEwj6n ng'Ewj6, e2oQTm 2oQTko thểJENA chịuJENA đựgEwj6 đcEwj6 Ewj6nữa.. nếu2oQT NGHAanh còn2bCo bNGHAỏ mặcNGHA 2bCoem 2oQTnữa NGHAem NGHAsẽ ch2oQTết tr2oQTc" mặt2oQT anEwj6h ngay!

 

- LJENAan Lan2bCo, đừg2bCo.. đừg..JENA anhJENA.. aEwj6nh.. 2oQT- Ewj6Bởi vì2oQT l2oQTạnh c2bCoứg nJENAên toàEwj6n thânJENA tJENAôi rJENAun l2oQTên lJENAập cập,NGHA miệ2bCog cứgEwj6 lạ2bCoi 2bCochả nEwj6ói rJENAa lời.

 

Lúc NGHAnày 2bCoLan LaJENAn mớ2bCoi fJENAát hEwj6iện JENAra JENAlà tNGHAôi kEwj6o mặc2oQT áo2oQT, côEwj6 lầnNGHA mò2bCo troJENAg bóEwj6g đ2oQTêm kéJENAo tôiNGHA vNGHAề giườg,Ewj6 lấy2oQT cNGHAái chNGHAăn NGHAkhoác lêJENAn n2oQTg' tôNGHAi 2oQTr' ngồNGHAi xuốgNGHA 2oQTbên giJENAườg cạnhNGHA tôi.

 

- A2oQTnh 2bCoAn, Ewj6anh ngồiJENA yên2oQT chEwj6o ấ2oQTm đJENAi đã,2oQT eNGHAm c2bCoó c2bCohuyện muố2oQTn nóEwj6i v2bCos 2bCoanh! 2oQT- NGHALan Ewj6Lan đãEwj6 t2bCohôi khóc,JENA bình2bCo tĩ2bConh ngồi2oQT đối2oQT mặtJENA v2oQTs tôi.

 

- La2oQTn Ewj6Lan, có2oQT chuEwj6yện g2bCoì thì2bCo e2bCom cEwj6ứ 2oQTnói đNGHAi! Ewj6- GiọJENAg NGHAnói củaEwj6 tôi2bCo Ewj6run run2oQT, vừaJENA nóNGHAi tôEwj6i vừa2bCo m2oQTò Ewj6tìm 2oQTcái áJENAo c2oQTủa mìEwj6nh ởJENA trênEwj6 giườg.

 

- JENAEm mu2bCoốn a2oQTnh tận2oQT 2oQTmắt nhJENAìn t2oQThấy JENAanh cả2oQT anJENAh đNGHAã gJENAiày vEwj6ò e2oQTm nt2bCon. NGHA- JENALan LEwj6an 2bCovừa nNGHAói vừaJENA bậtNGHA NGHAđèn bàn,JENA cJENAăn fòJENAng tốiJENA NGHAom bỗgEwj6 ch2oQTốc sJENAág lên.

 

Tôi sJENAữg sEwj6ờ nhì2bCon Ewj6Lan LaNGHAn. Cô2bCo ấJENAy đứg2oQT tEwj6rc" Ewj6mặt tôJENAi cởiNGHA sạch2oQT 2oQTwần á2bCoo JENAtrên n2bCog' mìnNGHAh, ngaEwj6y cả2bCo JENAwần 2oQTáo lJENAót cũEwj6g kJENAo mặc2bCo, c2oQTơ thể2oQT trầJENAn trụNGHAi cJENAủa côJENA 2bCohiện rEwj6a tJENArc" mắ2oQTt tôi.

 

Tôi 2bCoko dáJENAm n2oQThìn lâNGHAu, 2oQTvộii và2bCog ngoả2oQTnh mặtNGHA 2bCođi c2oQThỗ NGHAkhác, NGHAhốt hoảEwj6g nói:

 

- Ewj6Lan La2bCon, eEwj6m.. NGHAem.. e2bCom lNGHAàn cá2bCoi g2oQTì thếEwj6 hả?

 

- EJENAm 2bCochỉ m2bCouốn để2oQT cNGHAho a2oQTnh nhìn2bCo t2bCohấy 2bCoông 2oQTanh trEwj6ai kNGHAo 2bCo= cầ2bCom th2bCoú củ2oQTa aJENAnh đã2bCo Ewj6để lạiJENA nhữg2oQT gìEwj6 trên2oQT NGHAng' eJENAm 2bCo! Ewj6- GiọJENAg nNGHAói NGHAcủa LaJENAn LanNGHAvừa n2oQThư oá2bCon t2bCorách vNGHAừa như2oQT Ewj6fẫn nộ.

 

- L2oQTan Lan2oQT, đừg..NGHA đừg2bCo 2oQTcó 2bConhư vậ2oQTy! NGHAa biếtNGHA 2oQTa cEwj6ả cóJENA lNGHAỗi v2oQTs JENAe! Ewj6- NGHATôi Ewj6ko JENAdám n2oQThìn 2bCoLan Lan

 

- Ki2oQTm An2bCo, nếJENAu nhJENAư NGHAanh lEwj6à đànEwj6 2oQTông 2bCothì 2oQTmau ngNGHAoảnh đầ2oQTu JENAlại, 2bComở NGHAto mắtEwj6 mJENAà nhNGHAìn NGHAcho kĩ2oQT! NGHA- JENALan La2bCon NGHAgần như2oQT qNGHAuát lEwj6ên 2bCovs tôi.

 

Tôi chầJENAm 2bCochậm ngoảnhNGHA đầ2oQTu lại,Ewj6 tEwj6ừ từEwj6 NGHAhe JENAhé mắt.Ewj6 NGHACảnh tượgEwj6 t2oQTrc" JENAmắt k2bCohiến tJENAôi 2bCocảnh tEwj6hầy ngẹJENAt thở.

 

Nhữg NGHAđg' co2bCog JENAđầy wế2bCon rũ2bCo JENAtrên thNGHAân hìn2bCoh trầnEwj6 trụi,NGHA làEwj6n dNGHAa trơJENAn lEwj6ág nhEwj6ư toảEwj6 2bCoság dướ2oQTi NGHAánh đènEwj6 mờJENA ảo,mNGHAái tócNGHA dEwj6ài 2oQTđen mượtJENA 2bCoxổ tunJENAg, NGHAbuôg xoJENAã 2bCotrên 2oQT2 bờNGHA vNGHAai 2oQTtrắg JENAngần, 2bCođôi maắtEwj6 t2oQTo lonJENAg laJENAnh trJENAàn nNGHAgập nỗ2oQTi uNGHAất 2bCohận, khuôEwj6n mặtJENA xin2bCoh đẹpNGHA cònEwj6 vươgEwj6 lạJENAi 2oQT2 JENAhàg JENAlệ. C2bCoó lJENAẽ vìJENA NGHAtâm trạg2oQT qJENAá 2bCofẫn uNGHAất nênNGHA nJENAgực NGHAcô đa2bCog fập2bCo fồng,Ewj6 Ewj6toàn thJENAân nEwj6hư Ewj6run rẩy..

 

- 2oQTA 2bComở t2bCoo 2bComắt 2bComà nhìEwj6n, ởJENA đây.2bCo. ởNGHA đJENAây.. chỗEwj6 nàJENAy nữa..2oQT nNGHAhìn JENAxem JENAgã súcNGHA 2bCosinh ấy2oQT JENAđã làJENAm g2oQTì 2oQTvs em2oQT! Ewj6- NGHALan LaJENAn kéoJENA ta2oQTy tôEwj6i chỉJENA vàEwj6o nhữgEwj6 n2oQTơi 2bCobị JENAthươg JENAtrên JENAng' mình,Ewj6 tôi2bCo cóEwj6 thEwj6ể cảm2oQT nhJENAận đ2oQTc đôi2bCo bàn2oQT JENAtay JENAmềm NGHAmại NGHAcủa cô2oQT kNGHAo ngừgJENA ruEwj6n rẩy.

 

Nhìn JENAtheo ngónJENA t2bCoay chỉNGHA 2bCocủa cJENAô, tôi2oQT 2oQTcó thểNGHA nhìnNGHA tNGHAhấy 2oQTrõ nhEwj6ữg v2oQTết bầmNGHA Ewj6tím khắpEwj6 tr2bCoên 2bCo2 bầ2bCou Ewj6ngực đầNGHAy 2oQTđặn NGHAvà dọ2oQTc JENA2 bắ2oQTp đùiEwj6 tNGHArắg NGHAnõn n2oQTà, khắpNGHA 2bCong' côJENA chỗ2oQT Ewj6xanh 2bCochỗ tím,2oQT chẳg2oQT c2oQTần hỏ2bCoi NGHAcũg biếtnhữgEwj6 vếtNGHA Ewj6thươg 2bCotrên Ewj6ng' L2oQTan L2oQTan đều2oQT lNGHAà JENAdo a2oQTnh cả2bCo gâ2oQTy raNGHA. TôEwj6i 2oQTcó thểEwj6 tưNGHAởg tượg2bCo đNGHAc sNGHAự đJENAiên cu2oQTồg Ewj6của 2oQTanh cảEwj6 lú2bCoc giNGHAày vò2oQT 2bCoLan 2bCoLan vàNGHA s2oQTự 2oQTđau đớn2bCo cNGHAũg nhJENAư tủiEwj6 nhụcEwj6 của2oQT 2bCocô Ewj6khi 2bCofải Ewj6cắn răg2oQT cNGHAhịu đựgNGHA 2oQTsự cNGHAhà đạpEwj6 ấyNGHA. NGHAChẳg trácEwj6h màJENA giữaEwj6 đêmNGHA kNGHAhuya than2oQTh vắg,Ewj6 2bCoLan L2bCoan lạNGHAi kêJENAu lêEwj6n thảmNGHA thiếtNGHA nEwj6hư vậy.

 

- NGHALan LaNGHAn, an2bCoh Ewj6ấy.. 2oQT- TôiJENA nhấtJENA thờEwj6i nEwj6ghẹn lờEwj6i Ewj6ko biJENAết fảiNGHA nói2bCo gì

 

- NGHAAnh 2bCota hNGHAoàn toàNGHAn kJENAo fải2oQT JENAcon Ewj6ng'! JENA- LaJENAn L2oQTan bưEwj6g mNGHAặt khNGHAóc 2oQTnức nở,2bCo nhữNGHAg giọtJENA JENAnc" mắtEwj6 ch2bCoảy 2bCora ng2oQToài tEwj6heo 2oQTkẽ tJENAay cô.

 

- LNGHAan LJENAan, Ewj6em..! 2oQT- t2bCoôi thựcEwj6 sựJENA kEwj6o b2oQTiết fảiJENA a2oQTn ủ2oQTi cJENAô JENAấy ntJENAn nữa.

 

- 2bCoem đãJENA cEwj6hịu đủNGHA Ewj6lắm r'Ewj6, nếu2oQT c2oQTứ tEwj6iếp tục2oQT n2bCotn Ewj6em sẽNGHA fáJENAt điênJENA mấNGHAt. 2oQTRõ ràg2oQT 2bCoanh bi2oQTết lNGHAà 2oQTem yêJENAu anEwj6h, NGHAem NGHAở lại2bCo 2oQTđây cũJENAg 2bColà v2bCoì a2bConh mà!2oQT Ewj6- nhì2oQTn 2oQTLan L2bCoan đaEwj6g1 tEwj6hươg nhJENAư JENAvậy troEwj6g lJENAòng Ewj6tôi cà2oQTg rEwj6ối nhưEwj6 JENAtơ vò.

 

- NGHALan LaNGHAn, anh..

 

- NGHAa JENAđã từJENAg nóJENAi sẽ2oQT Ewj6che NGHAchở c2oQTho eEwj6, 2oQTa JENAcó tNGHAhể cứ2bCo giươgEwj6 mắtJENA nhìnNGHA NGHAe bịNGHA ng2bCo' t2bCoa chàNGHA đNGHAạp Ewj6như vEwj6ậy saoJENA.. Ewj6- L2bCoan NGHALan Ewj6đag chấtJENA vấJENAn tôi.

 

Thấy tôiNGHA ấpJENA úJENAng NGHAmãi NGHAchẳg 2bConói NGHAra l2bCoời, NGHALan 2bCoLan lại2bCo gụcEwj6 mặtNGHA vào2bCo ngực2oQT tJENAôi oNGHAà khJENAóc tuyệtJENA vọng.

 

Nhìn ngNGHA' coEwj6n gEwj6ái JENAđầy thNGHAươg tíc2bCoh trJENAc" 2bComặt, tráJENAi t2bCoim t2bCoôi k2bCoo 2bCokhỏi đau2bCo đJENAớn. NGHATôi nghiếEwj6n chặtNGHA răg,Ewj6 tro2oQTg JENAđầu vụtJENA Ewj6qa NGHA1 suEwj6y nghĩ.

 

- LaNGHAn LJENAan, 2bCoa 2oQTdẫn 2oQTe 2oQTđi, đJENAi 2oQTcàg xNGHAa cJENAàg t2bCoốt, NGHAko bJENAjờ 2bCoway trởJENA lạJENAi nữa!

 

Lan LaJENAn t2oQThôi k2bCohóc, ngẩg2oQT đầu,JENA kh2oQTuôn mặJENAt ướt2oQT đẫmNGHA NGHAnc" mắ2oQTt Ewj6nghi h2oQToặc nhNGHAìn tôi:

 

- Ewj6Thật ko?

 

Tôi gậtEwj6 đầuEwj6 cEwj6hẳg chEwj6út 2oQTdo dự:

 

- Thật,2bCo 2oQTa NGHAsẽ dẫNGHAn 2bCoe cJENAhạy trốn!

 

..

 

Tôi wết2bCo địnhNGHA sẽNGHA dJENAẫn Ewj6Lan LJENAan chạyJENA trố2oQTn, như2bCog v2bCoì chuyệnNGHA nàNGHAy 2oQTxảy 2oQTra qá2oQT JENAđột ngột,JENA k2bCoo cóNGHA tJENAhời giaJENAn đEwj6ể chuẩEwj6n b2oQTị. JENALan La2oQTn trêJENAn nEwj6g' k2bCoo JENAcó NGHA1 xJENAu, còn2oQT 2bCotôi c2oQThỉ 2oQTcó JENAvài JENAtrăm tiề2oQTn Ewj6tiêu Ewj6vặt Ewj6hằg ngà2oQTy, k2bCoo cóEwj6 Ewj6tiền 2bCothì chẳEwj6g thểJENA chạEwj6y đcEwj6 NGHAxa, hơ2oQTn nữaNGHA trờiEwj6 đãEwj6 sáEwj6f r'2oQT, g2bCoiờ m2oQTà chạJENAy JENArất JENAdễ bịEwj6 fNGHAát hiện.

 

Tôi liền2oQT NGHAbàn b2bCoạc vNGHAs La2oQTn LanJENA, JENAđợi tôJENAi vàiEwj6 n2bCogày nEwj6gĩ c2bCoách kiế2bCom NGHAđc 2oQT1 m2oQTón tiề2oQTn lớEwj6n rNGHA' 2bCosẽ Ewj6tìm 2oQTcơ hộiJENA 2bCobỏ chạy.2oQT Ewj6Lan 2oQTLan nJENAge xo2bCog liềnNGHA gật2oQT đầ2bCou đồgEwj6 ý.2bCoTôi giục2bCo NGHALan L2oQTan mNGHAau 2bComau trởJENA vềJENA fònNGHAg anNGHAh cả,2bCo cEwj6ô ô2bCom NGHAchầm lấyJENA 2oQTtôi, hEwj6ôn tôi2oQT 2oQTsay đắm2bCo JENAr' NGHAmới mEwj6ặc lạiNGHA 2bCowần NGHAáo Ewj6và điJENA NGHAra ngoàiNGHA. TôiEwj6 nhNGHAìn theNGHAo Ewj6qa kNGHAhe cEwj6ửa c2bCoho đếnNGHA k2bCohi 2bCocái bóg2bCo củNGHAa 2oQTcô khuất2bCo sJENAau cánNGHAh cửNGHAa g2oQTian fJENAòng JENAfía tâ2bCoy mớ2oQTi yên2oQT t2oQTâm trở2bCo lạiJENA giườg.

 

Chiếc chănNGHA bôgNGHA đ2bCoã chẳJENAg 2oQTcòn hơiJENA ấNGHAm nhưg2bCo dườgEwj6 2bConhư vẫJENAn còn2oQT fảgNGHA fấJENAt mùNGHAi hươ2bCog 2oQTcủa La2bCon Lan2oQT. NGHATôi mìNGHAnh trầnEwj6 JENAôm chNGHAặt cá2bCoi chăNGHAn 2bCovào lòNGHAng, ngồEwj6i ngây2oQT 2oQTra ở2oQT trê2bCon giườg2bCo nhưEwj6 2oQT1 2bCothằg k2bCohờ. HJENAồi lâEwj6u 2oQTtôi nhớNGHA nhớ2oQT 2oQTra nNGHAhữg g2oQTì đ2oQTã nóNGHAi v2oQTs LJENAan Lan.

 

Giờ n2oQTghĩ 2oQTlại mà2oQT tôEwj6i thấy2oQT cóNGHA đôEwj6i c2oQThút h2bCoối hận2bCo, đáNGHAg lẽEwj6 2oQTra tôi2oQT k2bCoo Ewj6nên hứaNGHA 2bConhư vậEwj6y v2oQTs 2bCoLan LanJENA.Tôi đJENAồg 2bCoý 2bCosẽ dẫnJENA LJENAan LNGHAan 2bCocao chJENAạy 2bCoxa bEwj6ay cũJENAg cNGHAó ngĩEwj6a lEwj6à tJENAôi đãJENA lJENAén 2bColút NGHAăn Ewj6cắp ngJENA' NGHAfụ 2bConữ mà2oQT an2bCoh 2bCocả đ2bCoã bỏEwj6 tiềEwj6n rEwj6a mu2bCoa về.NGHA NJENAếu nh2bCoư tôiJENA lJENAàm n2bCohư vậy2bCo thật,JENA tôiEwj6 Ewj6sẽ tr2oQTở thNGHAành kNGHAẻ NGHAfản bộiEwj6 an2bCoh Ewj6cả, tJENAhậm cNGHAhí cEwj6ả cáiJENA 2bCogia đìNGHAnh nNGHAày. 2oQTAnh 2bCocả sẽJENA kEwj6o tJENAha 2bCocho tôiJENA, JENAbố mẹ2bCo cNGHAũg sẽJENA k2oQTo t2oQTha thứJENA cNGHAho tôi.

 

Thế nhưg2bCo dNGHAù gìNGHA tôJENAi cũg2oQT đEwj6ã hứaNGHA vNGHAs LanL2oQTan rNGHA', mNGHAà tôi2oQT l2oQTại i2oQTu Ewj6cô ấyEwj6 đếEwj6n 2oQTnhư Ewj6vậy, thựcEwj6 2bCosự tôikNGHAo th2bCoể c2oQThịu đựgJENA đNGHAc việc2oQT a2oQTnh cảNGHA hế2bCot lầnNGHA nà2oQTy JENAđến lầnNGHA khJENAác giàyJENA Ewj6vò côJENA ấy.

 

Nếu đNGHAã Ewj6wết định2bCo JENAnhư vậyJENA r2oQT' th2bCoì tôiJENA buộ2oQTc JENAfải thựcJENA hiệ2bCon lJENAời 2bCohứa củEwj6a mJENAình.Tôi NGHAko thểEwj6 đểEwj6 c2bCoho L2bCoan LaNGHAn màJENA tôi2bCo iEwj6u Ewj6thươg fảJENAi thEwj6ất vọ2bCog, nEwj6hư v2bCoậy sẽ2oQT huỷ2oQT h2oQToại Ewj6cô ấy.JENA N2bCoếu như2oQT 2bCotôi cứNGHA ngEwj6ây dạiEwj6 bỏ2oQT mặcNGHA sựNGHA sốgNGHA chế2bCot củNGHAa LaJENAn LEwj6an tNGHAhì chắJENAc chắn2oQT Ewj6bệnh cũEwj6 của2oQT cEwj6ô s2oQTẽ NGHAlại tEwj6ái 2oQTfát, thậmJENA chí2oQT côJENA 2oQTsẽ k2bCoo thNGHAể s2oQTốg tiế2oQTp 2bCođc nữa!

 

Muốn Ewj6dẫn LaEwj6n La2oQTn Ewj6cao ch2bCoạy x2bCoa baJENAy t2bCorc" NGHAtiên NGHAfải kiếJENAm đcNGHA NGHA1 m2bCoón tiềnlớn.2bCoMặc dùJENA Ewj6ko cầNGHAn JENAqá nhiều2bCo nJENAhưg Ewj6cũg fả2oQTi đủJENA lJENAộ fíNGHA để2bCo 2oQTchúg tô2bCoi đếnNGHA Ewj61 nơi2oQT thật2oQT Ewj6xa. 2oQTCó t2oQThể La2oQTn 2bCoLan sẽJENA NGHAdẫn tEwj6ôi Ewj6về n2oQThà NGHAcô ấy,NGHA JENAnhư vậyEwj6 thìJENA c2oQThúg t2oQTôi sẽEwj6 đ2bCoc JENAan toàn.JENA ChNGHAỉ cầnEwj6 cólộNGHA fí,2bCo bNGHAc" tiế2oQTp JENAtheo làNGHA tìEwj6m cơEwj6 hNGHAội bJENAỏ trốn.JENA TNGHAôi th2oQTầm moEwj6g mEwj6ấy ngày2oQT tớiJENA an2oQTh cả2oQT đừEwj6g 2bCocó về,JENA aJENAnh cảJENA kEwj6o cEwj6ó nhJENAà sẽNGHA bớtEwj6 2oQTđc Ewj61 chúJENAt ng2oQTuy hiểm.2oQT Đan2oQTg tJENArầm ngâmNGHA s2oQTuy nghĩNGHA JENAthì 2bCotôi nEwj6ge t2bCohấy 2oQTcó tiNGHAếg mẹNGHA NGHAgọi lêJENAn ăJENAn sáng.

 

Anh NGHAcả 2oQTko cóEwj6 nh2oQTà, 2oQTLan L2oQTan cũgJENA lê2bCon ăEwj6n ság2bCo 2oQTchug vJENAs JENA2 mẹNGHA c2oQTon tôi2bCo. BốEwj6ko muốn2oQT ănNGHA nêEwj6n vNGHAẫn 2oQTchưa dậy,Ewj6 mẹNGHA thởJENA dàNGHAi bê2bCo bát2oQT 2bColên r'lJENAại nga2oQTo n2oQTgán Ewj6đặt báJENAt xuốg.

 

- NGHAAn Nh2bCoi, bEwj6ố coEwj6n bệnh2bCo JENAlâu tEwj6hế mà2oQT 2bCoko khỏi2bCo, NGHAbsĩ NGHAKim Nh2bCoất N2bCohủ đEwj6ã 2bCokê NGHAbnhiu thuốc2oQT màJENA mEwj6ãi v2bCoẫn k2bCoo kh2bCoỏi, khóJENA 2bCokhăn lNGHAắm JENA2 nNGHAgày 2bCotrc" ti2bConh thEwj6ần 2bCocủa ôngEwj6 ấyEwj6 mớiNGHA cóNGHA ch2oQTút biếEwj6n chuyển2bCo thếEwj6 màEwj6 2bCoanh cả2oQT cJENAon lạiNGHA bNGHAị c.sát2oQT dẫnJENA đ2bCoi. CảNGHA ng2oQTày NGHAhwa bốJENA 2bCocon JENAchẳg NGHAăn chú2oQTt gì2oQT, h.NGHAnai cũg2oQT 2oQTko chEwj6ịu xuốNGHAg giườg,Ewj6 c2oQTứ thếNGHA nàEwj6y 2oQTthì biết2oQT làmEwj6 thếNGHA nào?-JENA M2bCoẹ buồnEwj6 rầEwj6u nói.

 

Tôi bJENAuôg JENAbát đũa2bCo đi2oQT vào2oQTtrog buồg2oQT t2bCohăm b2oQTố. BốEwj6 nhắJENAm mắt2bCo nằmJENA NGHAim NGHAlìm JENAtrên giườg,2bCo hEwj6ình Ewj6như lEwj6à ôEwj6ng NGHAđag 2oQTngủ rấ2bCot sa2oQTy. M2oQTẹ đi2oQT theJENAo saEwj6u tôi,Ewj6 lấyNGHA tJENAay giEwj6ật giậ2bCot vạtNGHA áNGHAo tôi,2bCo lNGHAiếc tôiJENA 2bCo1 NGHAcái rEwj6a 2bCoý đừgNGHA là2bCom 2bCofiền bốJENA. NGHATôi vốnEwj6 định2bCo nóiNGHA vEwj6s bốEwj6 2bCovài câJENAu nhưg2bCo lờiJENA vừNGHAa đế2oQTn cEwj6ổ họg2bCo t2oQThì đ2bCoã bEwj6ị nNGHAgẹn lạ2oQTi r'.

 

Ra NGHAkhỏi JENAfòng của2oQT 2bCobố NGHAmẹ, Ewj6tôi khJENAe NGHAkhẽ nói2bCo JENAvs mẹ:

 

- Mẹ,2oQT 2oQTcon có2bCo NGHAwen bJENAsĩ Th2bCoường ở2bCo bJENA.viện huyện2oQT. JENAÔng ấ2oQTy làNGHA b.sĩEwj6 gEwj6iỏi n2oQThất ở2oQT huy2bCoện nà2oQTy JENAđấy, 2bCohay 2bColà NGHAđể co2oQTn mờiJENA ônEwj6g ấJENAy đNGHAến khám2oQT chNGHAo 2oQTbố JENAxem thJENAế nào!

 

Mẹ NGHAnge r2oQT' gật2oQT đầuEwj6 đồgEwj6 ý.JENA JENABà đJENAi vàJENAo tEwj6rog fòng2oQT JENAlấy NGHA1 2bCoxấp tiền2bCo NGHAdày cộNGHAm đ2oQTưa cNGHAho tôi

 

- NGHAAn Nhi2oQT, coNGHAn ma2oQTu ma2bCou NGHAăn sEwj6ág 2oQTr' vàJENAo b.viJENAện 2oQTmời 2oQTb.sĩ ThưJENAờg đếJENAn đâyEwj6 đi!NGHA JENACho dEwj6ù fải2oQT t2bCoiêu ha2oQTo bnhNGHAiu NGHAtiền, chJENAỉ cầnNGHA chEwj6ữa kh2bCoỏi Ewj6bệnh 2bCocho bốNGHA c2oQTon l2bCoà JENAđc! NGHA- JENANói rJENA' 2oQTmẹ nhétNGHA ti2oQTền vàoNGHA tNGHAay tôi,Ewj6 còNGHAn dặnEwj6 dò2oQT NGHAtôi nh2oQTớ muJENAa NGHAchút qàNGHA cáp2oQT biếuEwj6 b.sJENAĩ Thường.

 

Ăn NGHAsÁg Ewj6xog, 2bCoLan 2oQTLan liJENAếc tNGHAôi Ewj61 cJENAái Ewj6r' Ewj6lẳg lặnNGHAg 2oQTvề fEwj6òng kNGHAo nói2oQT NGHA1 lờNGHAi. TôiJENA đẩyNGHA xEwj6e đạpNGHA 2oQTra c2oQThuẩn bị2oQT Ewj6đi Ewj6lên NGHAhuyện, 2oQTlúc Ewj6đến cửaNGHA, n2bCogoảnh 2bCođầu lạNGHAi nNGHAhìn NGHAthấy Ewj6Lan NGHALan 2oQTđag đứNGHAg dựaJENA JENAcửa fòNGHAng nhìnJENA tNGHAheo tôiNGHA. JENATôi gậ2oQTt gEwj6ật đầ2bCou v2bCos côEwj6, LEwj6an 2bCoLan l2bCoiền xoEwj6ay 2bCong' đJENAi và2bCoo fòng.

 

Tôi rNGHAa sứcNGHA Ewj6nhấn pê2bCo 2oQTđan, đạ2bCop 2bCo1 2bComạch mấ2bCoy c2bCohục cây2bCo 2bColên b.2oQTviện Ewj6huyện JENA. VừJENAa gặpNGHA đcEwj6 JENAb.sị ThườNGHAng từEwj6 b.việnJENA đEwj6i Ewj6ra, t2bCoôi vộ2oQTi vàg2bCo chạyNGHA đếnJENA JENAchào hỏi

 

- BJENA.sĩ ThườNGHAng, cháuNGHA Ewj6đến tìmJENA JENAb.sĩ đâyEwj6! BốNGHA cháJENAu bịNGHA 2oQTbệnh, bEwj6ệnh tìnhEwj6 2bCokhá nghiNGHAêm trNGHAọng, cháuJENA mJENAuốn fiền2oQT b.JENAsĩ đến2bCo nh2bCoà cNGHAháu NGHA1 chuyến2bCo Ewj6khám ch2bCoo bốJENA cEwj6háu NGHAxem 2bCothế nào!

 

Ông Ewj6do 2oQTdự NGHA1 láNGHAt r2bCo' nói:

 

- Chà2bCong traiEwj6, cậ2bCou 2oQTcứ đạp2oQT JENAxe vềNGHA trNGHAc", tôiJENA Ewj6rất NGHAthuộc đg'2oQT ở2bCo thEwj6ôn cậ2bCou, tNGHAôi fải2oQT xử2oQT líNGHA nốtJENA cEwj6hút việEwj6c, xoEwj6g việcEwj6 tNGHAôi sẽJENA đến!

 

Tôi JENAcảm kích2bCo 2bCogật đầ2bCou rEwj6' đạpJENA 2bCoxe vEwj6ề,đi Ewj61 đoạEwj6n xEwj6a rJENA' vẫnJENA n2oQTge có2oQT ngEwj6' Ewj6nói chuNGHAyện Ewj6vs b.s2oQTĩ Thường.

 

- Viện2oQT Ewj6trườg, h.naNGHAi co2bCon NGHAtrai viJENAện NGHAtrưởng lấEwj6y vợ,Ewj6 JENAlát nNGHAữa tô2oQTi sẽNGHA 2oQTqa NGHAnhà ônEwj6g uố2bCog rượu2oQT hỉ2bCo đấy!

 

Lúc đóJENA tôNGHAi mớJENAi bEwj6iết hNGHAáo rJENAa h.na2oQTi là2bCo ngJENAày vNGHAui củaJENA 2bCocon trJENAai 2oQTông, lúcEwj6 này2bCo m2oQTà mờNGHAi ôngJENA 2bCoấy đếnNGHA JENAnhà mJENAình kEwj6hám bệEwj6nh ch2oQTo bốNGHA mình2oQT thìNGHA thậJENAt là2oQT JENAko hợp.Ewj6 TôiJENA chầEwj6n 2bCochừ NGHA1 l2oQTát r2bCo' 2oQTway lạNGHAi tìNGHAm ôJENAng, vNGHAốn địnhEwj6 bảoJENA NGHAông đEwj6ể hômNGHA kh2bCoác 2bCođến NGHAkhám bệnh2oQT cJENAho bố2bCo 2oQTtôi cũgJENA đNGHAc nJENAhưg NGHAway lạiNGHA đãEwj6 NGHAko thấyNGHA b2oQTóng dá2oQTg ôngJENA đâ2bCou r'.

 

Về đEwj6ến tNGHAhôn đ2oQTã hNGHAơn 10Ewj6h s2oQTág, mẹ2bCo đ2oQTag đứ2oQTg JENAở cổEwj6g đợiEwj6 2oQTtôi. NEwj6hìn JENAthấy tô2oQTi vềEwj6 Ewj61 Ewj6mình, NGHAmẹ sốt2oQT ru2bCoột hỏi:

 

- AEwj6n Nhi2oQT, Ewj6có fảiJENA b.s2bCoĩ ThườnEwj6g kEwj6o chịuNGHA đến2oQT ko?

 

Tôi xuNGHAốg Ewj6xe, 2oQTlấy taNGHAy 2bColau mJENAồ NGHAhôi trêEwj6n tEwj6rán r2oQT' nó2bCoi v2oQTs mẹ:

 

- MJENAẹ NGHAà, h.naJENAi l2oQTà ngàJENAy JENAcon traEwj6i b.sĩNGHA Thườ2oQTng lấy2bCo v2bCoợ, nJENAgta cNGHAòn NGHAbận chuyệEwj6n hNGHAôn sự2oQT 2oQTcủa JENAc.trai, cJENAó tJENAhể k2oQTo đến2oQT đNGHAc đâ2oQTu ạ!

 

Mẹ tỏEwj6 rEwj6a rất2oQT JENAthất vJENAọng, ủ2bCo rủNGHA theEwj6o tNGHAôi vàNGHAo nhà,ĐiEwj6 đến2oQT 2oQTsân tô2bCoi n2oQTgó nghiênEwj6g JENA1 hồiNGHA rEwj6' hỏi2oQT mẹ:

 

- Mẹ2bCo ơi,2oQT aJENAnh NGHAcả đãJENA 2bCovề chưEwj6a ạ?

 

- ChưaEwj6 JENAcon ạ2bCo, cũg2oQT ch2oQTẳg NGHAbiết đEwj6ã cóNGHA c2bCohuyện gEwj6ì nữa?

 

Hai mẹNGHA coEwj6n 2bCođag nó2oQTi 2oQTchuey65n Ewj6thì 2oQTđột nhiJENAên ngoài2bCo cửa2oQT cóNGHA tiếNGHAg 2bCocòi NGHAxe inEwj6h JENAỏi, tiếpEwj6 đóNGHA tNGHAôi n2oQTge t2bCoiếg 2bCong' hỏi:

 

- ĐâyEwj6 JENAcó fảNGHAi 2oQTlà JENAnhà củNGHAa Ewj6Kim QNGHAuý k2bCoo ạ?

 

Nhận rJENAa t2oQTiếg của2bCo b2oQT.sĩ Thường,JENA tôi2oQT JENAvội 2oQTvàng dựJENAng JENAxe 2bCovào JENA1 gó2oQTc rEwj6' ch2oQTạy 2oQTra n2bCoghênh đónNGHA. Ewj6Thật chNGHAẳg ngờNGHA nEwj6hà b.sĩ2bCo 2oQTcóchuyện 2oQThỉ mà2oQT ônNGHAg 2oQTấy vẫJENAn Ewj6chịu đến2oQT kNGHAhám bệnhEwj6 Ewj6cho bố2bCo tôi,2bCo hơNGHAn n2bCoữa lại2oQT cònEwj6 đếnEwj6 2bConhanh nhưNGHA vậy.

 

Nhìn thấ2bCoy ôngJENA, mJENAẹ tôiJENA cảmJENA kícNGHAh chạy2bCo đếnJENA 2bConắm chặt2bCo ta2bCoy ôngEwj6 nói:

 

- B2bCo.sĩ Thường2bCo, h.naJENAi nh2bCoà 2oQTông 2bCocó 2oQTviệc, NGHAsao ông..

 

Bsĩ Ewj6Thường JENAlên tiEwj6ếg ng2bCoắt lNGHAời mẹ2oQT tôiJENA, Ewj6vừa Ewj6nói vNGHAừa đEwj6i và2bCoo trog:

 

- TEwj6ôi 2bColàbsĩ, t2oQTrị bện2oQTh cJENAứu JENAng' mớ2bCoi JENAlà việcEwj6 2oQTwtrọng nhấtNGHA, đJENAừg nói2bCo mấy2oQT lờ2bCoi kháchEwj6 sáEwj6o ấEwj6y, đEwj6ể 2bCotôi x2oQTem NGHAbệnh tìnhNGHA củaJENA Ewj6ông nhàJENA 2oQTntn đã!

 

Vào nhEwj6à, bsĩ2oQT Thư2oQTờng hỏi2oQT đ2oQTại k2bCohái 2bCotình hì2oQTnh Ewj6r' bắt2oQT mạchJENA cJENAho b2bCoố tô2oQTi, 2bColại đặt2bCo ốn2oQTg ngEwj6e vàJENAo nEwj6gực 2bCobố tô2oQTi Ewj6kiểm trNGHAa. Từ2oQT đầJENAu JENAđến cuố2oQTi NGHAông k2oQTo nóNGHAi nửa2oQT lờJENAi, NGHASau k2oQThi 2oQTktra xoJENAg cEwj6ho bốNGHA 2oQTtôi, ôn2oQTg l2bCoiền JENAcau mày2oQT đi2bCo r2bCoa ngoài.

 

- K2bCoim AnNGHA, tEwj6ôi tJENAhấy b2bCoố cậuNGHA 2bCosức 2bCokhoẻ kNGHAo thành2oQT vấNGHAn đề2bCo nhưgJENA tâmJENA 2bColí Ewj6thì Ewj6có 2oQTbệnh đấy!2bCo Căn2oQT bệnhEwj6 nEwj6ày củ2bCoa ô2oQTng ấy2bCo lNGHAà d2bCoo tâ2bCom t2bCorạg 2bCoức chế2bCo tNGHArog th2bCoời g2oQTian dài2oQT khiEwj6ến Ewj6cho khJENAí huNGHAyết Ewj6ko lư2bCou thôg,NGHA cứ2bCo gặpNGHA fảiJENA chuyểEwj6n NGHAgì bực2bCo bội2oQT sẽJENA thà2bConh Ewj6ra ntNGHAnày. CáJENAc 2bCong' kEwj6o JENAnên làmNGHA 2bCocho NGHAông ấEwj6y 2bCotức giận,Ewj6 JENAđau bNGHAuồn, nJENAhất lJENAà đừgEwj6 chNGHAo ônNGHAg ấy2oQT biếtJENA chuyệnEwj6 vủaNGHA aNGHAnh cEwj6ả cậu,2oQT chEwj6ỉ c2bCoần ôn2bCog ấyEwj6 NGHAvui vẻJENA thì2bCo bệnh2bCo nà2bCoy sẽ2bCo khỏi.

 

Tôi sJENAẽ kNGHAê đơnEwj6 NGHAcho bốNGHA cậ2oQTu trc"JENA, sa2bCou 2bCođó c2oQTậu nhEwj6ớ 2oQTđưa ôEwj6ng ấyEwj6 đến2bCo bvEwj6iện Ewj6ktra lại,Ewj6 tôiNGHA 2bConghĩ 2bColà k2oQTo JENAcó vấn2bCo NGHAđề gì2bCo lớnNGHA lắm2oQT đâu!

 

Mẹ 2bCotôi 2bCogật 2bCođầu lNGHAia lại2oQT,miệg NGHAthở dNGHAài nói:

 

- BsJENAĩ Thường2bCo nóiNGHA JENAko saNGHAo, bệnh2bCo củaJENA n2bCohà tôi2bCo NGHArõ NGHAràg l2bCoà Ewj6do buồn2bCo fiền2oQT mJENAà 2bCora, NGHAmuốn đ2oQTc trịEwj6 bệ2bConh củNGHAa ôEwj6ng ấy2oQT chEwj6ẳg f2bCoải Ewj6là chuyện2oQT dễJENA dàgJENA đâu!

 

Bởi vì2bCo bEwj6ố tôi2bCo biết2oQT bJENAí mNGHAật Ewj6về 2bCoNgôi môEwj6 đáNGHA thếEwj6 nêJENAn hơ2bCon 2bCo20 Ewj6năm Ewj6trc" a2oQTnh cả2bCo bắtJENA đầu2bCo k2oQThai th2bCoác JENAvàng, bốEwj6 tô2bCoi đã2oQT mắ2bCoc 2oQTfải NGHAcăn bệnNGHAh JENAnày, JENAlúc Ewj6nào Ewj6ông cũEwj6g nNGHAghĩ Ewj6rằg sớ2oQTm muộ2bCon NGHAgì NGHAnhữg oJENAan hồ2bCon ởJENA ng2bCoôi mộJENA Ewj6đá c2oQTũg sẽ2bCo đ2bCoến gJENAây ho2bCoạ cNGHAho nhàNGHA mìnhEwj6. KEwj6ết quảlàJENA a2bConh 2oQTtôi JENAxảy rEwj6a chuyNGHAện, bốEwj6 c2bCoàng cJENAhắc JENAchắn rJENAằg Ewj6đó làNGHA báo2bCo ứng2oQT đEwj6ối JENAvs a2oQTnh cả.2bCo JENAThế nh2bCoưg an2oQTh cNGHAả 2bCo1 mựcEwj6 NGHAko n2oQTge lời2oQT khEwj6uyên c2oQTan Ewj6của bNGHAố, vậnJENA tiJENAếp t2oQTục kEwj6hai thácNGHA NGHAvàng Ewj6ở đóNGHA ngầnEwj6 2oQTấy nEwj6ăm trờJENAi, thếNGHA Ewj6nên 2oQTcũg ngầnJENA 2oQTấy n2bCoăm mJENAà t2bCorái ti2oQTm bốNGHA t2oQTôi NGHAko NGHAđc yJENAên Ewj6ổn. ĐếEwj6n bây2bCo giờNGHA, vì2bCo chuyệEwj6n anNGHAh c2bCoả bỏJENA tiền2bCo mu2bCoa vợ2oQT khiếnJENA 2oQTcho cảJENA nhàEwj6 mấ2oQTt mặt,2bCo mà2bCo a2bConh cả2oQT đêEwj6m đEwj6êm lEwj6ại hàn2oQTh hJENAạ LaNGHAn LaJENAn đếnNGHA JENAthừa sốgEwj6 thiế2oQTu 2bCochết nêEwj6n bố2oQT tEwj6ôi càNGHAg chẳgEwj6 Ewj6có mặtJENA 2oQTmũi nEwj6ào g2oQTặp ngNGHA' đời.

 

Bây giJENAờ, mỏ2oQT và2bCog củJENAa an2oQTh cảEwj6 đãNGHA đógNGHA 2bCocửa, bốNGHA tJENAôi cuối2bCo cùgNGHA c2oQTũg đNGHAc thEwj6ở fào2oQT 2bConhẹ nhõm.2bCo Ewj6Anh cảJENA biết2oQT dừg2bCo tNGHAay đúg2oQT l2oQTúc, NGHAko độgEwj6 c2oQThạm tJENAới cJENAác o2oQTan 2bCohồn ởNGHA Ewj6ngôi mộEwj6 đáJENA n2bCoữa Ewj6nên cNGHAó JENAlẽ NGHAgia đìnhNGHA NGHAtôi 2oQTcó thểJENA 2oQTsống bình2oQT yênJENA Ewj6qa ngày.

 

Bởi v2oQTì chuyệnNGHA của2oQT LNGHAan Ewj6Lan 2oQTnên ng2oQT' củ2bCoa đồ2bCon c.sJENAát có2oQT đếNGHAn nh2oQTà t2bCoôi, cònJENA d2oQTặn dò2oQT aEwj6nh cảEwj6 kEwj6o đcEwj6 2bCongc. đ2bCoãi côJENA 2bCoấy. BEwj6ố tưởgEwj6 2oQTrằg 2oQTsau khNGHAi NGHALan LNGHAan Ewj6ra viện2oQT anJENAh JENAcả sẽ2oQT NGHAthay đổiNGHA tháEwj6i độNGHA v2bCos côJENA ấy,NGHA 2bConào n2oQTgờ bảnEwj6 tNGHAính khóNGHA đổJENAi, an2bCoh vJENAẫn hàn2bCoh hạ2bCo La2oQTn 2bCoLan nNGHAhư vậy.2oQT BốJENA tNGHAôi JENAnge tEwj6hấy ti2bCoếg 2oQTgào khó2bCoc của2bCo La2oQTn 2bCoLan mỗiJENA đêm,2bCo 2oQTtrog lòng2bCo lEwj6ại cảmNGHA thấNGHAy Ewj6chua xót,2bCo an2oQTh cảEwj6 tố2bCoi 2bCoqa 2oQTlại bị2oQT ng2bCo' Ewj6của đồnNGHA Ewj6c.sát dẫn2bCo đi2bCo, tr2oQTog lòEwj6ng 2bCobố vNGHAừa lNGHAo vừa2oQT giận,2oQT vừaEwj6 tức2oQT v2bCoừa sợ,2oQT bệJENAnh tìJENAnh vNGHAì 2oQTvậy mJENAà càNGHAg nặEwj6g hơn.

 

Chẳg mấJENAy chốcNGHA đãJENA đếJENAn NGHAgiữa trưaJENA, b.Ewj6sĩ Thư2oQTờng Ewj6khám bệnhJENA c2bCoho bố2bCo tôiNGHA 2bCoxog lJENAiền vJENAội vNGHAã qua2bCoy về.NGHA CNGHAả tNGHAôi vàJENA mẹNGHA NGHAđều Ewj6biết h.n2bCoai na2oQTh2 ông2oQT c2oQTó việcJENA lớn2oQT n2bCoên NGHAko 2oQTdám g2bCoiữ ô2bCong lạ2oQTi ă2oQTn cơm.

 

Sau k2oQThi b.2bCosĩ ThưNGHAờng đi,Ewj6 mẹEwj6 NGHAvào NGHAnhà bếpNGHA nNGHAấu nướg,JENA JENALan 2oQTLan 2bConhân cơ2bCo hội2oQT chạy2oQT q2oQTa fònEwj6g tJENAôi hỏiNGHA kNGHAhi JENAnào JENAmới có2bCo thể2bCo Ewj6ra 2oQTđi. 2oQTTôi nóNGHAi v2bCos Ewj6cô ấyEwj6 r2bCoằg tiềnJENA JENAmẹ đưaEwj6 đểJENA chữNGHAa bện2oQTh c2oQTho bốJENA NGHAvẫn chưa2oQT tiJENAêu bn2bCohiu, mJENAặc NGHAdù k2bCoo nhi2bCoều nJENAhưg Ewj6nói chNGHAug cũNGHAg 2oQTđủ ti2bCoền lộ2oQT fJENAí. N2oQThưg bjờJENA bố2oQT NGHAđag 2bCoốm 2bConhư vậy,JENA NGHAanh c2oQTả NGHAlại Ewj6ko 2oQTcó JENAnhà, tôi2bCo nghĩNGHA đ2oQTợi v2oQTài 2oQThôm cNGHAho bệ2bConh tì2bConh 2bCobố t2oQThuyên giảmJENA Ewj6r' sẽJENA dẫnNGHA JENALan LaEwj6n cJENAhạy trốn.

 

Lan 2bCoLan ng2bCoe xoNGHAg sốt2oQT NGHAruột đếnJENA fáNGHAt kEwj6hóc. Ewj6Cô nóJENAi an2bCoh c2oQTả 2bCoko NGHAcó n2oQThà mới2bCo làEwj6 cơ2bCo hộiJENA tốtNGHA đểJENA thoá2bCot thânNGHA, nếEwj6u nhưNGHA aJENAnh cNGHAả Ewj6về rNGHA2, NGHAcó muốNGHAn tho2oQTát khỏiJENA đâyEwj6 JENAe rằgNGHA chJENAẳg dễNGHA dàNGHAg gì.

 

Cứ nhắc2bCo JENAanh JENAcả là2oQT mặ2oQTt LJENAan LNGHAan biếnNGHA sắJENAc, án2oQTh mắNGHAt 2oQTsợ 2oQThãi nhưEwj6 nh2bCoìn thấy2oQT NGHAma wỷ,2oQT toàJENAn thâ2oQTn 2oQTrun lên2bCo cJENAầm cậpJENA. T2oQTôi Ewj6cúi đầNGHAu n2bCoghĩ ng2oQTợi Ewj6r' hạ2oQT wNGHAết t2oQTâm, bảEwj6o La2oQTn Ewj6Lan rằNGHAg nếJENAu nhưNGHA tố2oQTi n2bCoay Ewj6anh cảJENA kNGHAo vềEwj6 Ewj6thì 2oQTtôi 2oQTsẽ dẫ2bCon 2bCoanh ấy2oQT ch2oQTạy trEwj6ốn. NGHASau 2bCođó tJENAôi JENAbảo LJENAan NGHALan về2oQT Ewj6fòng cNGHAhuẩn b2oQTị, đJENAem theJENAo n2bCohiều wần2bCo áo2oQT réEwj6t, TJENAôi cEwj6òn s2oQTợ aEwj6nh Ewj6cả Ewj6sẽ tNGHArở về2bCo nNGHAên dặnJENA La2bCon LNGHAan 2oQTwần áoEwj6 chuẩNGHAn bịNGHA xoNGHAg NGHAfải cJENAất 2bCovào chNGHAỗ nJENAào 2oQTko 2bCobị ngkEwj6hác f2bCoát hiJENAện ra.

 

Tôi đã2bCo 2oQTwết địJENAnh sNGHAẽ dẫn2oQT Ewj6Lan 2bCoLan bỏ2oQT trốn,NGHA h2bCoơn nữaJENA rấtNGHA 2oQTcó thể2bCo là2oQT 2oQTsẽ bỏ2oQT trố2oQTn tốiNGHA nJENAay, 2bCotrog lò2bCog tôi2oQT độtEwj6 nh2oQTiên thNGHAấy NGHArất 2oQTbất aNGHAn, tôi2oQT NGHAlo lắ2oQTg sNGHAau k2oQThi JENAmình 2oQTbỏ Ewj6đi thìNGHA JENAbệnh 2bCotình 2bCocũa bố2oQT sẽJENA nặNGHAg hơn,2bCo 2oQTcag2 lJENAo cNGHAho mẹNGHA sẽEwj6 rơiJENA vEwj6ào hàNGHAon JENAcảh khóNGHA NGHAxử. TôJENAi dNGHAẫn LEwj6an 2bCoLan đ2bCoi rNGHA' 2oQTanh cEwj6ả bEwj6iết đc.NGHA sẽ2oQT 2oQThận thNGHAấu xươg,2oQT liNGHAệu Ewj6anh ấy2bCo 2oQTcó g2oQTây chuyệnJENA v2bCos mẹEwj6 k2oQTo nhỉ?TôiNGHA JENAđi JENAr', chẳg2oQT 2oQTbjờ wEwj6ay lạiJENA NGHAcăn naEwj6h2 nàEwj6y nEwj6ữa, Ewj6vậy thEwj6ì mJENAẹ tô2oQTi biết2bCo NGHAai c2bCohăm sóc2oQT đây?

 

nGHĨ đếnJENA đâyNGHA tr2oQTog lògJENA t2bCoôi lạEwj6i thJENAấy rất2bCo buồnJENA fiềNGHAn, c2oQThẳg biNGHAết ncEwj6" NGHAmắt đEwj6ã chNGHAảy rNGHAa 2oQTtừ lúNGHAc Ewj6nào. Lú2bCoc ănNGHA cJENAơm, LaEwj6n 2oQTLan 2bCođể JENAý thấNGHAy sắJENAc mEwj6ặt tôJENAi 2oQTrất khó2oQT co2bCoi, ăJENAn NGHAxog NGHAcô 2bColen lénNGHA hỏNGHAi JENAtôi cJENAó f2oQTải tôiEwj6 đãNGHA thấy2bCo hốiEwj6 hậnJENA 2oQThay JENAko. Tôi2bCo cố2oQT nặnNGHA r2bCoa 2oQT1 nụ2oQT 2oQTcười gượg2oQT gạo,lJENAắc đầ2bCou. LaNGHAn JENALan JENAmỉm cư2oQTời 2bConhìn NGHAtôi, Ewj6nụ cJENAười thậtNGHA tEwj6hê lươg.

 

- Ewj6ANh 2oQTAn, NGHAem đãJENA làNGHAm 2bCoanhf NGHAải 2oQTkhó xử2bCo r'NGHA, JENAAnh NGHAcũg 2bCoko cần2oQT v2oQTì JENAe 2bComà 2oQTkhó xJENAử như2oQT vậyNGHA đâu,NGHA JENAe 2oQTko mNGHAuốn n2oQThìn thấy2bCo c2oQTái bộ2bCo dạ2oQTg nàEwj6y Ewj6của NGHAa, JENAsau nàyNGHA JENAa JENAko cần2bCo NGHAlo cJENAho Ewj6e đâu!Ewj6 2bCo- NGHALan LaJENAn mJENAím chặ2bCot mộEwj6i, nghJENAẹn ng2oQTào nó2bCoi rEwj6a JENAcâu nJENAày rEwj6' JENAway ng2oQT' bỏ2oQT đi.

 

Tôi vộiJENA vàJENAng kEwj6éo Ewj6Lan JENALan lại,JENA ng2oQThẹn NGHAngào nói:

 

- LaEwj6n LanNGHA, e2oQTm chớ2oQT nNGHAghĩ NGHAnhiều, JENAa cNGHAam tEwj6âm tìnJENAh nguyệEwj6n giúEwj6p e2oQT, vìEwj6 JENAe 2bCoa chẳgEwj6 sợ2oQT 2oQTgì hết2bCo! ChJENAúg tJENAa đNGHAã nóiJENA r'2bCo, nế2bCou nNGHAhư tốNGHAi n2oQTay NGHAanh cảNGHA JENAko NGHAvề, 2oQTđợi bJENAố mẹJENA đ2oQTi ngJENAủ, 2oQTe ởNGHA troEwj6g fòn2oQTg 2oQTđợi anh!

 

Lúc nà2bCoy LJENAan L2oQTan mớiEwj6 NGHAnở nụNGHA cư2oQTời. SaNGHAu NGHAkhi L2bCoan LaJENAn về2oQT fòngJENA cJENAủa 2bCoanh cả,JENA tôi2oQT đế2bCon fòn2oQTg khJENAám c2bCoủa b.sĩ2bCo KiJENAm NhấEwj6t ThủEwj6 đểJENA m2oQTua 2bCothuốc 2oQTtheo 2oQTđơn củaEwj6 b.sĩEwj6 Th2oQTường đEwj6ã kJENAê. KhJENAó k2bCohăn lNGHAắm Ewj6mới thuyếtEwj6 fục2oQT đ2bCoc bố2bCo JENAtôi uốgNGHA thuốc,Ewj6 JENAxog xuô2bCoi Ewj6tôi l2bCoại ngồiNGHA NGHAnói chuyệ2bCon Ewj6fiếm NGHAvs mẹ.NGHA Cu2oQTối cùNGHAg tôitrởJENA vềEwj6 fònJENAg chuẩnEwj6 b2oQTị v2bCoài chJENAiếc áoNGHA ấm,NGHA 2bCothấp thNGHAỏm chJENAờ 2oQTđợi trời2bCo tối2bCo. Tô2bCoi 2oQTthầm cầEwj6u khấn2oQT hàg2bCo tr2oQTăm hàgEwj6 nghìnEwj6 lầnJENA ởNGHA t2bCorog JENAlòng 2oQTmong saNGHAo an2bCoh cả2oQT JENAtối nJENAay đừgJENA trở2bCo về

 

Chiều 2bCotối độtNGHA nhJENAiên nổi2oQT gEwj6ió JENAto, b2bCoầu tr2bCoời sầm2oQT sậJENAp nhưNGHA Ewj6chuẩn bịJENA đổJENA s2bCoập x2oQTuốg đếnEwj6 n2oQTơi. Mặc2oQT dNGHAù Ewj6thời tiết2oQT nNGHAày rấtNGHA c2bCoó lợi2oQT cEwj6ho v2bCoiệc trốEwj6n cEwj6hạy c2oQTủa 2oQTtôi v2bCoà LNGHAan LaNGHAn nJENAhưg NGHAtrog 2oQTlòng NGHAtôi lạJENAi cả2oQTm thấyNGHA NGHAvô cùEwj6g căgEwj6 thẳg2oQT. CJENAũg mJENAay NGHAlà ănEwj6 Ewj6cơm tối2oQT Ewj6xog m2oQTà anhNGHAc 2bCoa 3vẫEwj6n chEwj6ưa 2oQTvề, xNGHAem 2oQTra h2bCo.nai anEwj6h 2oQTấy cũgEwj6 NGHAsẽ kEwj6o vEwj6ề nhà.

 

Tôi vEwj6s JENAmẹ NGHAlặg JENAlẽ ngồiEwj6 bNGHAên NGHAbố 2oQT1 h2oQTồi lâu2oQT. JENABố cNGHAứ nhắJENAm m2bCoắt chẳJENAg 2oQTnói nửa2oQT JENAlời, m2oQTẹ ủ2oQT Ewj6rủ ng2oQTồi ở2bCo đầNGHAu giườgNGHA cNGHAũg chẳgEwj6 2bColên tiế2bCog. KNGHAo NGHAkhí tEwj6rog fò2bCong nhEwj6ỏ vEwj6o cNGHAùg ngộtJENA ngJENAạt, JENAnặg nè.Ewj6 Tôi2oQT Ewj6thấp t2oQThỏm nhJENAìn r2oQTa ngoàiEwj6 cử2oQTa sổ,NGHA khẽ2oQT kéoEwj6 2oQTrèm cửaNGHA nhìnrNGHA NGHAa ngoài.2bCo Ewj6Mây mùNGHA đãNGHA cNGHAhe kínNGHA nhựJENAg NGHAngôi Ewj6sao Ewj6lấp lNGHAánh trê2bCon bầJENAu trờ2oQTi, khoảgNGHA sâEwj6n trJENAc" nh2bCoà tối2bCo đeNGHAn nh2oQTư mNGHAực, 2bCotiếg gNGHAió b2bCoấc gào2bCo ríJENAt Ewj6đầy t2bCohe lư2oQTơg. CảEwj6 2oQTthế giớEwj6i dườg2oQT n2oQThư đEwj6ag chìJENAm JENAtrog 2bCosự tối2oQT tămJENA và2bCo lạEwj6nh lẽEwj6o. GEwj6ian NGHAnhà fía2oQT T2oQTây vNGHAẫn sa2bCoág đènEwj6, tô2oQTi biếJENAt LaJENAn JENALan NGHAđag ởEwj6 trEwj6og fòngNGHA sốt2oQT ruộtEwj6 đợ2bCoi tôi.

 

Ngoảnh đầJENAu lại2bCo nhìn2oQT 2bCobố mJENAẹ, trJENAog lJENAòg tJENAôi l2oQTại wặn2bCo l2oQTên nỗ2oQTi đNGHAau xóNGHAt Ewj6xa. giữa2bCo cá2bCoi 2bComùa đôgNGHA NGHArét buốtJENA này2oQT t2oQTôi fải2bCo từ2bCo NGHAbỏ ch2bCoa NGHAmẹ ởJENA Ewj6lại đểEwj6 d2oQTẫn L2oQTan La2oQTn cEwj6ao chạ2oQTy x2bCoa baEwj6y. Thế2oQT nh2bCoưg tôi2bCo lạJENAi JENAko thểEwj6 nNGHAói NGHA1 lờiEwj6 c2oQTáo bNGHAiệt vJENAs 2oQThọ, JENAthậm chíJENA 2bCoko thểEwj6 đểEwj6 họ2bCo biếtJENA. 2bCoTôi k2bCoo th2oQTể nà2bCoo tEwj6ưởg tượg2bCo 2bCora NGHAđc tâm2bCo trạgJENA 2oQTcủa hNGHAọ 2oQTsau khJENAi fá2bCot hiJENAện Ewj6ra t2bCoôi Ewj6và La2oQTn LaJENAn đãEwj6 chNGHAạy trốn2oQT vJENAs JENAnahu. Chắc2oQT chắNGHAn họ2bCo sẽ2oQT NGHAđau 2oQTđớn tột2bCo độ,NGHA cJENAhắc chNGHAắn sẽ2oQT giậnEwj6 dEwj6ữ mEwj6ắg ch2oQTữi tôi2oQT, bố2oQT dNGHAẵ từgNGHA mắNGHAg 2bCoanh cEwj6ả làNGHA 2oQTsúc sinh2bCo, c2bCoòn tôiNGHA, lNGHAàm r2bCoa 2bConhựg chuyệnJENA nà2oQTy rNGHA' tôJENAi NGHAcòn chẳgNGHA bằgNGHA JENAlaoì 2oQTsúc sinh.

 

Tôi ởNGHA trNGHAog fò2oQTng bJENAố m2oQTẹ h2bCoơn NGHA1 2oQTtiếg đồNGHAg hồNGHA. Hình2bCo JENAnhư bốJENA tôiEwj6 đEwj6ã NGHAngủ saEwj6y 2oQTr' 2bConên 2bCothỉh thoảg2bCo 2bCocòn fáNGHAt rEwj6a tNGHAiếg ngáyNGHA khNGHAe khẽ.2bCo Mẹ2bCo tNGHAôi c2bCoũg 2bCobắt đầ2bCou buồn2bCo nEwj6gủ,giục Ewj6tôi vNGHAề fEwj6òng nNGHAgỉ ngơi2bCo. Ewj6Lúc tiễEwj6n tôi2oQT 2bCora cửa,Ewj6 mẹ2oQT chJENAẳg nóJENAi c2bCohẳg r2oQTằg, ch2oQTỉ nJENAhét v2bCoào tú2bCoi tô2bCoi JENA1 c2bCoái túNGHAi nhỏNGHA saJENAu đó2oQT đẩy2oQT tôiJENA 2oQTra n2oQTgoài cửJENAa vEwj6à càEwj6i tNGHAhen cửEwj6a lại.

 

Trở về2bCo fòngEwj6, 2bCotôi Ewj6vội vaJENAg2 bậ2bCot đèn,2bCo lấyEwj6 NGHAcái 2oQTtúi nJENAhỏ Ewj6mẹ vừJENAa dúiEwj6 ch2bCoo tôi2oQT 2bCoraxem, bNGHAên tro2oQTg là2bCo 2oQT1 NGHAxấp nhựgNGHA tờEwj6 NGHAtiền l2bCoẻ cũ:2oQT 12bCo00, 502oQT, 1JENA0, 52oQT, Ewj62, 2bCo1 tệ..JENA đâyEwj6 cJENAhính 2oQTal2 sốNGHA tiJENAền 2bComẹ tích2oQT cópEwj6 hàn2oQTg ngày.

 

Nhìn thấJENAy xấNGHAp ti2bCoền l2bCoẻ nNGHAày 2oQTbỗng nhiêJENAn NGHAnc" mắ2bCot t2oQTôi lạiJENA JENAtuôn NGHArơi, TôiNGHA JENAhiểu n2bCogay Ewj6ra ýEwj6 cEwj6ủa mẹJENA, hoá2bCo JENAra 2oQTmẹ đãJENA fátNGHA 2bCohiện r2oQTa Ewj6chuyện tNGHAôi và2oQT La2oQTn LaNGHAn 2bCochuẩn bị2oQT b2bCoỏ 2oQTtrốn, thếNGHA nênNGHA mJENAẹ mới2oQT đeNGHAm tất2bCo cEwj6ả sJENAố tiền2oQT JENAmà mEwj6ẹ tíc2bCoh lJENAuỹ đcJENA NGHAlén lútNGHA Ewj6đưa 2bCocho tô2oQTi vìNGHA s2bCoợ tôJENAi Ewj6xa n2oQTah2 2oQTk cóJENA tJENAiền tiJENAêu. Ch2oQTính tJENAúi t2oQTiền này2bCo NGHAđã trởJENA thJENAành vịJENA c2bCoứu tJENAinh củJENAa tôiJENA tronJENAg nhNGHAữg thJENAag1 ngàEwj6y NGHAtrốn chạ2oQTy s2bCoau này2bCo JENA( NGHAcòn cEwj6ó Ewj61 chNGHAuyện nữJENAa mãi2oQT đếEwj6n Ewj6sau kh2bCoi bốJENA tJENAôi qNGHAa 2oQTđời mẹEwj6 mớiNGHA nóJENAi 2oQTvs tôiNGHA, Ewj6số tJENAiền 2.NGHA000 Ewj6tệ màNGHA mẹEwj6 đưa2oQT chNGHAo 2bCotôi NGHAđể điJENA mời2bCo b.sĩJENA ThNGHAường đếnEwj6 NGHAkhám bệnh2bCo c2oQTho bJENAố t2oQTôi hồiNGHA s2bCoag1 lEwj6à d2bCoo bốJENA bả2oQTo m2bCoẹ đưa2oQT NGHAcho tôNGHAi. Bố2bCo JENAcũg hiểuJENA 2bCođc t2oQTâm tưNGHA cNGHAũa tôEwj6i NGHAnên đJENAã âmEwj6 thầm2oQT giEwj6úp đỡ)

 

Tôi chờJENA đợiNGHA trEwj6og thấJENAp thỏ2bCom vJENAà Ewj6lo Ewj6âu, mãi2bCo 2bComới đ2oQTến nửaJENA đêm,JENA nhEwj6ân lúcEwj6 đêm2bCo kh2bCouya thaNGHAnh vắ2oQTg, tôiNGHA chạy2bCo saEwj6g gJENAọi La2oQTn LEwj6an, TrcJENA" 2bCokhi NGHAđi, JENAtôi ncNGHA" mắt2bCo lưNGHAg tròg2oQT 2oQTwì tNGHArc" cử2oQTa giNGHAan Ewj6nhà củaEwj6 2oQTbố mẹ,Ewj6 dậpNGHA đầNGHAu 2bCocúi lạyEwj6 bố2bCo m2oQTẹ tr2oQTog tJENAâm trạgEwj6 hếtNGHA s2bCoức n2oQTặg n2oQTề. S2bCoau đ2oQTó t2oQTôi kJENAéo L2bCoan 2oQTLan Ewj6ra khỏJENAi NGHAcửa JENAr' nhanEwj6h chEwj6óg Ewj6biến m2oQTất JENAtrog mà2bCon đêm...