Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cảYfxTL6GG XcFsko cV5rM4MaHó ởYfxTL6GG troXcFsg đồnYfxTL6GG cảnhXcFs XcFssát, tôYfxTL6GGi lV5rM4MaHiền đV5rM4MaHạp XcFsxe đếnYfxTL6GG BYfxTL6GGV hV5rM4MaHuyện. VXcFsừa nhìnYfxTL6GG thấyV5rM4MaH bsV5rM4MaHĩ ThườnXcFsg tYfxTL6GGôi đãYfxTL6GG YfxTL6GGkéo XcFsông ấYfxTL6GGy V5rM4MaHra V5rM4MaH1 gXcFsóc hỏiXcFs XcFscó fYfxTL6GGải ôngYfxTL6GG ấyXcFs đãV5rM4MaH YfxTL6GGnhờ V5rM4MaHcảnh sYfxTL6GGát tớV5rM4MaHi V5rM4MaHbắt aV5rM4MaHnh tôiV5rM4MaH ko.

 

Ông kinXcFsh YfxTL6GGngạc hỏi:

 

- KiXcFsm XcFsQuý xảyYfxTL6GG XcFsra chuXcFsyện gXcFsì rồi?

 

Tôi V5rM4MaHkể YfxTL6GGchuyện anV5rM4MaHh cV5rM4MaHả V5rM4MaHbị V5rM4MaHcảnh sátXcFs dẫnXcFs điYfxTL6GG V5rM4MaHcho bsĩYfxTL6GG ThườV5rM4MaHng nV5rM4MaHghe, ôXcFsng ấXcFsy ngV5rM4MaHe XcFsxog cườiYfxTL6GG bảo:

 

- cYfxTL6GGhàg traV5rM4MaHi àXcFs, mấyV5rM4MaH ngàyXcFs XcFstrc" cậuYfxTL6GG gXcFsọi đXcFsiện cV5rM4MaHho tXcFsôi nXcFshờ tYfxTL6GGôi nXcFsgĩ cáchYfxTL6GG giúpYfxTL6GG LXcFsan LaXcFsn nhưV5rM4MaHg đếV5rM4MaHn giV5rM4MaHờ tV5rM4MaHôi vẫnXcFs cYfxTL6GGhưa ngV5rM4MaHĩ rXcFsa cYfxTL6GGách gìXcFs YfxTL6GGcả. CảYfxTL6GGnh sV5rM4MaHát tXcFsìm XcFsanh traXcFsi cậuYfxTL6GG YfxTL6GGcó thểV5rM4MaH lXcFsà XcFsvì việcXcFs khXcFsác, làmXcFs saV5rM4MaHo tYfxTL6GGôi cóXcFs YfxTL6GGthể V5rM4MaHbảo YfxTL6GGcảnh sXcFsát XcFsđến V5rM4MaHbắt YfxTL6GGanh cậuXcFs đc?

 

Bsĩ ThườngYfxTL6GG nóXcFsi YfxTL6GGvs tXcFsôi lúcYfxTL6GG LYfxTL6GGan YfxTL6GGLan nhậpV5rM4MaH viXcFsện wảV5rM4MaH tYfxTL6GGhực YfxTL6GGlà V5rM4MaHông ấyYfxTL6GG đV5rM4MaHã YfxTL6GGnhờ XcFs1 ngXcFs' bạnV5rM4MaH ởV5rM4MaH đồnV5rM4MaH cảnhXcFs sáV5rM4MaHt đYfxTL6GGến nhYfxTL6GGà nXcFsói cXcFshuyện YfxTL6GGvs V5rM4MaHbố mẹV5rM4MaH V5rM4MaHtôi. DXcFso lXcFsúc ấyYfxTL6GG XcFsanh cảXcFs V5rM4MaHko cXcFsó XcFsnhà nênXcFs bọnYfxTL6GG họYfxTL6GG V5rM4MaHđã gYfxTL6GGọi đXcFsiện chV5rM4MaHo aV5rM4MaHnh cXcFsả, V5rM4MaHnói YfxTL6GGrõ XcFsvs V5rM4MaHanh cXcFsả bV5rM4MaHệnh tìnYfxTL6GGh cV5rM4MaHủa LXcFsan LaV5rM4MaHn, dặYfxTL6GGn dòXcFs anV5rM4MaHh V5rM4MaHấy nhấtV5rM4MaH địnYfxTL6GGh fảiXcFs đốYfxTL6GGi xửV5rM4MaH tốYfxTL6GGt XcFsvs LaXcFsn LanYfxTL6GG, nếV5rM4MaHu kYfxTL6GGo V5rM4MaH1 V5rM4MaHkhi YfxTL6GGLan V5rM4MaHLan xảyXcFs rYfxTL6GGa cXcFshuyện gìV5rM4MaH thìV5rM4MaH YfxTL6GGcảnh sáV5rM4MaHt V5rM4MaHsẽ sXcFsờ đếXcFsn chV5rM4MaHuyện anYfxTL6GGh bỏYfxTL6GG tiềnYfxTL6GG XcFsra mXcFsua fụV5rM4MaH YfxTL6GGnữ vXcFsề làYfxTL6GGm vợXcFs. BYfxTL6GGsĩ TV5rM4MaHhường còV5rM4MaHn nXcFsói XcFsanh cYfxTL6GGả YfxTL6GGquen bXcFsiết rV5rM4MaHất nhiềuXcFs nXcFsg' ởV5rM4MaH đồnV5rM4MaH c.V5rM4MaHsát vàXcFs YfxTL6GGan V5rM4MaHủi tôV5rM4MaHi kXcFso nêYfxTL6GGn qáXcFs XcFslo lắng.

 

Bởi V5rM4MaHvì kV5rM4MaHo biếtV5rM4MaH YfxTL6GGanh cV5rM4MaHả vìYfxTL6GG YfxTL6GGsao màYfxTL6GG YfxTL6GGlại YfxTL6GGbị nV5rM4MaHg' củaYfxTL6GG đồnV5rM4MaH cYfxTL6GG.sát bV5rM4MaHắt điV5rM4MaH nêV5rM4MaHn tôiV5rM4MaH YfxTL6GGcũg chẳgV5rM4MaH cònV5rM4MaH tâYfxTL6GGm trV5rM4MaHí XcFsnào mYfxTL6GGà XcFsnói chuyệnYfxTL6GG YfxTL6GGvới ônYfxTL6GGg vềXcFs tìnV5rM4MaHh cảV5rM4MaHnh YfxTL6GGcủa YfxTL6GGLan LXcFsan hiệnYfxTL6GG gV5rM4MaHiờ. TYfxTL6GGôi V5rM4MaHlên xV5rM4MaHe đạpXcFs đạYfxTL6GGp V5rM4MaHthẳg vềV5rM4MaH nhà.YfxTL6GG SuốV5rM4MaHt đgYfxTL6GG' điV5rM4MaH tXcFsôi cứXcFs ngXcFsĩ mãiYfxTL6GG YfxTL6GGmà YfxTL6GGchẳg thXcFsể nàoYfxTL6GG hiểuYfxTL6GG nXcFsổi đaXcFsg cV5rM4MaHó chuyệnYfxTL6GG gìV5rM4MaH XcFsxảy V5rM4MaHra. ChỉYfxTL6GG V5rM4MaHcó điềuXcFs trXcFsog XcFslòng V5rM4MaHtôi nhẹXcFs nhV5rM4MaHõm XcFshơn nhXcFsiều sXcFso V5rM4MaHvới lúcYfxTL6GG đXcFsến.Anh YfxTL6GGcả bXcFsị bYfxTL6GGắt chXcFsẳg YfxTL6GGcó liênYfxTL6GG waYfxTL6GGn gìV5rM4MaH V5rM4MaHđến cuộcYfxTL6GG đV5rM4MaHiện thoạiXcFs YfxTL6GGtôi đãYfxTL6GG gXcFsọi V5rM4MaHcho V5rM4MaHbsĩ ThYfxTL6GGường mấyXcFs hXcFsôm trcYfxTL6GG", V5rM4MaHnói cáXcFsch V5rM4MaHkhác, YfxTL6GGanh cảV5rM4MaH bV5rM4MaHị dẫXcFsn điYfxTL6GG chưaYfxTL6GG chắcXcFs gXcFsì đXcFsã XcFslà vV5rM4MaHì chuyệnYfxTL6GG củaXcFs LaYfxTL6GGn Lan.

 

Về tớiXcFs nhàYfxTL6GG, trờiV5rM4MaH đãV5rM4MaH YfxTL6GGxâm XcFsxẩm tốXcFsi, YfxTL6GGtôi nóiV5rM4MaH YfxTL6GGcho V5rM4MaHbố V5rM4MaHmẹ XcFsbiếtt nhựXcFsg gìV5rM4MaH XcFsđã XcFsnge ngónYfxTL6GGg đV5rM4MaHc ởV5rM4MaH trêV5rM4MaHn huyệYfxTL6GGn, đươV5rM4MaHg nhV5rM4MaHiên V5rM4MaHlà tôYfxTL6GGi V5rM4MaHđã giấuYfxTL6GG chuyV5rM4MaHện YfxTL6GGđi gặpV5rM4MaH YfxTL6GGbsĩ ThườnXcFsg. XcFsBố mV5rM4MaHẹ nYfxTL6GGge YfxTL6GGnói V5rM4MaHanh cảV5rM4MaH kXcFso fV5rM4MaHải V5rM4MaHvì YfxTL6GGbắt vìV5rM4MaH chuyXcFsện củaV5rM4MaH LXcFsan LYfxTL6GGan cũgV5rM4MaH YfxTL6GGyên V5rM4MaHtâm fYfxTL6GGần nàoV5rM4MaH. MẹV5rM4MaH nghĩXcFs c.YfxTL6GGsát dXcFsẫn aV5rM4MaHnh cảYfxTL6GG YfxTL6GGđi YfxTL6GGlà vXcFsì nhữgYfxTL6GG chuyệnXcFs cXcFsó liênXcFs wYfxTL6GGan YfxTL6GGđến mỏXcFs vàngV5rM4MaH, nhưgYfxTL6GG mỏYfxTL6GG vàgYfxTL6GG củaV5rM4MaH aXcFsnh cảXcFs đãV5rM4MaH đógXcFs cửaV5rM4MaH kYfxTL6GGo V5rM4MaHkhai V5rM4MaHthác nữaYfxTL6GG rồi,YfxTL6GG V5rM4MaHtrên hầmYfxTL6GG mỏV5rM4MaH lV5rM4MaHàm gìYfxTL6GG cYfxTL6GGòn chuyệnYfxTL6GG XcFsgì nữaXcFs chứ??V5rM4MaH V5rM4MaHLẽ nàYfxTL6GGo XcFslà chuyệnXcFs cóXcFs YfxTL6GGliên XcFswan YfxTL6GGđến V5rM4MaHvụ mXcFsa wỷYfxTL6GG V5rM4MaHxuất hYfxTL6GGiện lXcFsần trc"???

 

Bởi vìYfxTL6GG cXcFsái mỏXcFs vXcFsàg củaYfxTL6GG anXcFsh nằmXcFs sâYfxTL6GGu trXcFsog nXcFsúi, cYfxTL6GGách thôXcFsn XcFstôi đV5rM4MaHến hơnV5rM4MaH XcFs10 câyXcFs số,V5rM4MaH hơYfxTL6GGn nữV5rM4MaHa YfxTL6GGở YfxTL6GGnơi đóXcFs mớV5rM4MaHi ầmXcFs XcFsĩ XcFsvụ hồnYfxTL6GG mYfxTL6GGa xuấtXcFs hiệnchưYfxTL6GGa đV5rM4MaHc baV5rM4MaHo V5rM4MaHlâu nêXcFsn bốXcFs mẹXcFs XcFsko bảoXcFs tV5rM4MaHôi lêXcFsn hXcFsầm mỏYfxTL6GG YfxTL6GGcủa XcFsanh xeXcFsm saoV5rM4MaH. CV5rM4MaHhúg tôiV5rM4MaH đànhV5rM4MaH V5rM4MaHfải nYfxTL6GGgồi ởYfxTL6GG nhàYfxTL6GG chờV5rM4MaH đợiV5rM4MaH. XcFsNếu nV5rM4MaHhư anV5rM4MaHh cảXcFs XcFsko làXcFsm XcFsgì fYfxTL6GGạm YfxTL6GGfáp tYfxTL6GGhì c.sátV5rM4MaH nV5rM4MaHhất địnhYfxTL6GG sXcFsẽ fảiXcFs đưV5rM4MaHa anXcFsh về.

 

Lúc V5rM4MaHmẹ YfxTL6GGmang cYfxTL6GGơm tốiYfxTL6GG YfxTL6GGcho LaV5rM4MaHn XcFsLan cóV5rM4MaH nV5rM4MaHgồi V5rM4MaHlại XcFs1 lát.V5rM4MaH TôiV5rM4MaH YfxTL6GGko YfxTL6GGbiết mẹV5rM4MaH đãYfxTL6GG nYfxTL6GGói nYfxTL6GGhữg V5rM4MaHgì YfxTL6GGvs LaV5rM4MaHn V5rM4MaHLan màV5rM4MaH YfxTL6GGcơm ncXcFs" mẹXcFs XcFsbê vV5rM4MaHào LaV5rM4MaHn LaXcFsn kV5rM4MaHo hềYfxTL6GG độgYfxTL6GG đũa.

 

Đêm hXcFsôm đóXcFs, YfxTL6GGanh YfxTL6GGcả kXcFso trXcFsở V5rM4MaHvề, tôiXcFs YfxTL6GGcũg cảV5rM4MaH đêmV5rM4MaH V5rM4MaHko chXcFsợp V5rM4MaHmắt, XcFsnằm trV5rM4MaHên giườgXcFs tXcFsrằn tYfxTL6GGrọc ngĩYfxTL6GG nYfxTL6GGgợi YfxTL6GGlung tunXcFsg. XcFsGà gáyXcFs hồXcFsi đầuV5rM4MaH tYfxTL6GGiên tYfxTL6GGôi đYfxTL6GGã XcFsnge thấyXcFs tiếgXcFs gYfxTL6GGõ V5rM4MaHcửa kV5rM4MaHhe khẽ,V5rM4MaH tiếgV5rM4MaH XcFsgõ rYfxTL6GGất nhỏXcFs nhưgV5rM4MaH YfxTL6GGnge rấV5rM4MaHt rXcFsõ ràngV5rM4MaH troV5rM4MaHg đXcFsêm khXcFsuya thanXcFsh vắng.

 

- CốYfxTL6GGc.. cYfxTL6GGốc.. cốcXcFs XcFs- TiếgXcFs XcFsgõ cửYfxTL6GGa rXcFsất đềXcFsu đXcFsặn, tôYfxTL6GGi cV5rM4MaHảnh giáV5rM4MaHc nYfxTL6GGgồi dậYfxTL6GGy khỏiXcFs giưYfxTL6GGờg, nhẹYfxTL6GG nhàgYfxTL6GG hỏi:

 

- AXcFsi đấy?

 

- AnYfxTL6GGh AYfxTL6GGn, XcFsem làV5rM4MaH LYfxTL6GGan LYfxTL6GGan đXcFsây, maXcFsu mYfxTL6GGở cửaXcFs XcFscho V5rM4MaHem điYfxTL6GG !

 

Tôi lắnV5rM4MaHg tV5rM4MaHai nYfxTL6GGge, đúXcFsg lXcFsà tiếV5rM4MaHg cYfxTL6GGủa LaXcFsn LXcFsan rồYfxTL6GGi! LaXcFsn XcFsLan đếV5rM4MaHn tìXcFsm tôiYfxTL6GG V5rM4MaHgiờ nàyV5rM4MaH chắcV5rM4MaH làV5rM4MaH V5rM4MaHcó chuXcFsyện gấpXcFs gìXcFs rYfxTL6GG'. TôXcFsi lạV5rM4MaHnh toáV5rM4MaHt nYfxTL6GGg', vôiXcFs vàngXcFs YfxTL6GGlao YfxTL6GGra khV5rM4MaHỏi giưYfxTL6GGờg, chẳgV5rM4MaH kịV5rM4MaHp mặV5rM4MaHc V5rM4MaHáo lXcFsiền chạYfxTL6GGy rYfxTL6GGa mởV5rM4MaH cửa.

 

Lan LaXcFsn láXcFsch nV5rM4MaHg' đXcFsi vXcFsào fònXcFsg tYfxTL6GGôi, V5rM4MaH1 luồXcFsg khYfxTL6GGí lXcFsạnh tV5rM4MaHheo cYfxTL6GGô ùYfxTL6GGa YfxTL6GGvào fòngXcFs, YfxTL6GGtôi lúV5rM4MaHc ấyYfxTL6GG cYfxTL6GGởi tYfxTL6GGrần, V5rM4MaHtrên YfxTL6GGng' mặcXcFs độcV5rM4MaH YfxTL6GG1 cáYfxTL6GGi wầnYfxTL6GG đùV5rM4MaHi rùV5rM4MaHng mìnYfxTL6GGh mấXcFsy cYfxTL6GGái liYfxTL6GGền vXcFsì lạnh.

 

- V5rM4MaHAnh AnYfxTL6GG, XcFscứu YfxTL6GGem vớiYfxTL6GG V5rM4MaH! YfxTL6GG- LaYfxTL6GGn YfxTL6GGLan vừaXcFs ômV5rM4MaH chầmV5rM4MaH lYfxTL6GGấy tôXcFsi đXcFsã khV5rM4MaHóc nứYfxTL6GGc nở.

 

Tôi chẳV5rM4MaHg XcFscòn ngV5rM4MaHĩ YfxTL6GGtới V5rM4MaHcái lạXcFsnh nữa.XcFs V5rM4MaHThò đầXcFsu YfxTL6GGnhìn V5rM4MaHra ngoàXcFsi, XcFsthấy giaV5rM4MaHn nYfxTL6GGhà bốXcFs mẹXcFs vẫnV5rM4MaH tXcFsắt đènV5rM4MaH tốYfxTL6GGi YfxTL6GGom tôiV5rM4MaH mớiYfxTL6GG yYfxTL6GGên tV5rM4MaHâm đóYfxTL6GGng cửV5rM4MaHa fòngYfxTL6GG lại.YfxTL6GG TôV5rM4MaHi V5rM4MaHcố nYfxTL6GGói thậtV5rM4MaH nhỏV5rM4MaH V5rM4MaHvs LV5rM4MaHan LaV5rM4MaHn lúcXcFs nàYfxTL6GGy đagYfxTL6GG khóYfxTL6GGc YfxTL6GGnức nởYfxTL6GG trV5rM4MaHog lòYfxTL6GGng mình:

 

- V5rM4MaHSao eV5rM4MaHm lạiV5rM4MaH V5rM4MaHsag YfxTL6GGđây XcFsvào giXcFsờ V5rM4MaHnày, bốXcFs mẹV5rM4MaH nhìnV5rM4MaH thấXcFsy thì...

 

Còn chưYfxTL6GGa YfxTL6GGđể tôiV5rM4MaH nXcFsói YfxTL6GGhết tXcFshì LaV5rM4MaHn LXcFsan đãV5rM4MaH đẩyYfxTL6GG tXcFsôi rYfxTL6GGa, giọYfxTL6GGg ngẹV5rM4MaHn ngào:

 

- NhYfxTL6GGữg nXcFsgày thV5rM4MaHág nYfxTL6GGày XcFschẳg YfxTL6GGfải c.sốgV5rM4MaH củaXcFs coV5rM4MaHn ngV5rM4MaH', eYfxTL6GGm V5rM4MaHko XcFsthể chịV5rM4MaHu đựgYfxTL6GG đcV5rM4MaH nữV5rM4MaHa.. nXcFsếu anV5rM4MaHh cònXcFs bYfxTL6GGỏ YfxTL6GGmặc eXcFsm nữaV5rM4MaH V5rM4MaHem sẽV5rM4MaH chếtV5rM4MaH trcXcFs" mV5rM4MaHặt aV5rM4MaHnh ngay!

 

- LV5rM4MaHan LaXcFsn, đừg..YfxTL6GG đừg..V5rM4MaH anhXcFs.. anXcFsh.. V5rM4MaH- BV5rM4MaHởi vYfxTL6GGì lạnhXcFs cứgXcFs V5rM4MaHnên YfxTL6GGtoàn thV5rM4MaHân tXcFsôi ruYfxTL6GGn V5rM4MaHlên lậpXcFs cậpXcFs, miệYfxTL6GGg cYfxTL6GGứg YfxTL6GGlại chảV5rM4MaH nóYfxTL6GGi rV5rM4MaHa lời.

 

Lúc V5rM4MaHnày V5rM4MaHLan V5rM4MaHLan mớV5rM4MaHi fátXcFs hiXcFsện V5rM4MaHra lYfxTL6GGà tôYfxTL6GGi kYfxTL6GGo mYfxTL6GGặc áV5rM4MaHo, YfxTL6GGcô lầnXcFs mV5rM4MaHò V5rM4MaHtrog V5rM4MaHbóg YfxTL6GGđêm kéoV5rM4MaH tôiXcFs vYfxTL6GGề giườg,V5rM4MaH lấyYfxTL6GG cáYfxTL6GGi YfxTL6GGchăn khV5rM4MaHoác lXcFsên ngV5rM4MaH' tôiV5rM4MaH YfxTL6GGr' nV5rM4MaHgồi xuốgYfxTL6GG XcFsbên giưXcFsờg cạYfxTL6GGnh tôi.

 

- AnXcFsh AV5rM4MaHn, aYfxTL6GGnh ngồXcFsi yXcFsên XcFscho ấV5rM4MaHm điYfxTL6GG V5rM4MaHđã, eV5rM4MaHm cóXcFs cV5rM4MaHhuyện YfxTL6GGmuốn nóV5rM4MaHi XcFsvs anhXcFs! V5rM4MaH- LYfxTL6GGan LYfxTL6GGan XcFsđã thôiV5rM4MaH khóc,YfxTL6GG V5rM4MaHbình tYfxTL6GGĩnh YfxTL6GGngồi đốiXcFs mặtXcFs vYfxTL6GGs tôi.

 

- YfxTL6GGLan LaYfxTL6GGn, V5rM4MaHcó cXcFshuyện gìV5rM4MaH V5rM4MaHthì eYfxTL6GGm cứV5rM4MaH nóV5rM4MaHi đi!XcFs YfxTL6GG- GiọgYfxTL6GG XcFsnói củaYfxTL6GG tôV5rM4MaHi V5rM4MaHrun ruXcFsn, vừaXcFs nóXcFsi tôV5rM4MaHi vừV5rM4MaHa YfxTL6GGmò tìmV5rM4MaH cáiV5rM4MaH áoV5rM4MaH cXcFsủa mìnYfxTL6GGh ởXcFs trênXcFs giườg.

 

- EV5rM4MaHm muốXcFsn YfxTL6GGanh tậnXcFs mắtYfxTL6GG nhìnV5rM4MaH thấyV5rM4MaH anXcFsh cảXcFs aV5rM4MaHnh đV5rM4MaHã giàyXcFs vV5rM4MaHò eV5rM4MaHm nXcFstn. YfxTL6GG- XcFsLan V5rM4MaHLan XcFsvừa nXcFsói YfxTL6GGvừa bYfxTL6GGật đènYfxTL6GG bàn,V5rM4MaH V5rM4MaHcăn fòngV5rM4MaH tốiXcFs YfxTL6GGom bỗYfxTL6GGg chốcXcFs ságYfxTL6GG lên.

 

Tôi sữgYfxTL6GG XcFssờ nhYfxTL6GGìn LaXcFsn XcFsLan. V5rM4MaHCô ấyXcFs đứgXcFs tXcFsrc" mYfxTL6GGặt tYfxTL6GGôi V5rM4MaHcởi sạV5rM4MaHch wầYfxTL6GGn áV5rM4MaHo tYfxTL6GGrên nYfxTL6GGg' YfxTL6GGmình, nXcFsgay cảV5rM4MaH wầnXcFs áoV5rM4MaH lóV5rM4MaHt cYfxTL6GGũg V5rM4MaHko mV5rM4MaHặc, cơYfxTL6GG YfxTL6GGthể trầnV5rM4MaH tYfxTL6GGrụi V5rM4MaHcủa cV5rM4MaHô hiệnV5rM4MaH rYfxTL6GGa tV5rM4MaHrc" mắYfxTL6GGt tôi.

 

Tôi YfxTL6GGko dáYfxTL6GGm nhìnXcFs YfxTL6GGlâu, vộiYfxTL6GGi vàgYfxTL6GG ngoảXcFsnh mV5rM4MaHặt đV5rM4MaHi chỗV5rM4MaH XcFskhác, XcFshốt hoXcFsảg nói:

 

- LaXcFsn V5rM4MaHLan, em.V5rM4MaH. em.V5rM4MaH. eV5rM4MaHm lXcFsàn cáiYfxTL6GG V5rM4MaHgì tXcFshế hả?

 

- XcFsEm XcFschỉ muXcFsốn đểV5rM4MaH chV5rM4MaHo aYfxTL6GGnh nV5rM4MaHhìn V5rM4MaHthấy ôngXcFs anXcFsh tV5rM4MaHrai XcFsko YfxTL6GG= cầmV5rM4MaH thYfxTL6GGú YfxTL6GGcủa anYfxTL6GGh đãYfxTL6GG đểV5rM4MaH lạiV5rM4MaH nhữgYfxTL6GG gìYfxTL6GG trXcFsên ngV5rM4MaH' eXcFsm YfxTL6GG! V5rM4MaH- XcFsGiọg nXcFsói YfxTL6GGcủa YfxTL6GGLan YfxTL6GGLanvừa nXcFshư V5rM4MaHoán trXcFsách V5rM4MaHvừa XcFsnhư fẫnV5rM4MaH nộ.

 

- LaV5rM4MaHn LanXcFs, YfxTL6GGđừg.. đừgV5rM4MaH cYfxTL6GGó XcFsnhư V5rM4MaHvậy! YfxTL6GGa biếXcFst YfxTL6GGa cảV5rM4MaH cYfxTL6GGó lV5rM4MaHỗi vV5rM4MaHs eYfxTL6GG! V5rM4MaH- TôXcFsi XcFsko dámYfxTL6GG nYfxTL6GGhìn V5rM4MaHLan Lan

 

- YfxTL6GGKim AnXcFs, nV5rM4MaHếu nhV5rM4MaHư aV5rM4MaHnh làXcFs đànYfxTL6GG ônYfxTL6GGg thYfxTL6GGì mV5rM4MaHau ngoYfxTL6GGảnh đầV5rM4MaHu lại,YfxTL6GG mởYfxTL6GG tV5rM4MaHo mắV5rM4MaHt mYfxTL6GGà nhXcFsìn chYfxTL6GGo kYfxTL6GGĩ! YfxTL6GG- V5rM4MaHLan LXcFsan gầnYfxTL6GG nhưYfxTL6GG quYfxTL6GGát lXcFsên vYfxTL6GGs tôi.

 

Tôi cV5rM4MaHhầm chXcFsậm ngoảnhXcFs đầV5rM4MaHu lXcFsại, từXcFs XcFstừ XcFshe YfxTL6GGhé mắXcFst. CảnhYfxTL6GG tượgXcFs tV5rM4MaHrc" XcFsmắt khXcFsiến V5rM4MaHtôi cV5rM4MaHảnh thYfxTL6GGầy ngẹXcFst thở.

 

Nhữg đg'XcFs coV5rM4MaHg đầyYfxTL6GG wV5rM4MaHến rũV5rM4MaH trêV5rM4MaHn tXcFshân hìYfxTL6GGnh trYfxTL6GGần trụiV5rM4MaH, lànXcFs YfxTL6GGda trV5rM4MaHơn lágYfxTL6GG nhưV5rM4MaH toảV5rM4MaH XcFsság V5rM4MaHdưới ánhV5rM4MaH đXcFsèn XcFsmờ ảV5rM4MaHo,mái tóXcFsc dàYfxTL6GGi đenYfxTL6GG mượXcFst XcFsxổ tungXcFs, bXcFsuôg xoYfxTL6GGã V5rM4MaHtrên YfxTL6GG2 bXcFsờ vaYfxTL6GGi tYfxTL6GGrắg ngần,YfxTL6GG XcFsđôi maắXcFst tYfxTL6GGo lonYfxTL6GGg lYfxTL6GGanh V5rM4MaHtràn YfxTL6GGngập V5rM4MaHnỗi uấtXcFs hậnYfxTL6GG, kV5rM4MaHhuôn mV5rM4MaHặt YfxTL6GGxinh đẹpV5rM4MaH V5rM4MaHcòn vươgYfxTL6GG lYfxTL6GGại XcFs2 hXcFsàg XcFslệ. YfxTL6GGCó YfxTL6GGlẽ YfxTL6GGvì tâYfxTL6GGm trạgYfxTL6GG YfxTL6GGqá fẫnV5rM4MaH uấtXcFs nêV5rM4MaHn nXcFsgực côXcFs YfxTL6GGđag fYfxTL6GGập XcFsfồng, toànYfxTL6GG thYfxTL6GGân nV5rM4MaHhư XcFsrun rẩy..

 

- XcFsA mởXcFs YfxTL6GGto XcFsmắt mXcFsà nhìYfxTL6GGn, ởXcFs V5rM4MaHđây.. ởYfxTL6GG đây.YfxTL6GG. cV5rM4MaHhỗ nàYfxTL6GGy nữa..YfxTL6GG nYfxTL6GGhìn xeV5rM4MaHm gãV5rM4MaH sXcFsúc sV5rM4MaHinh ấyV5rM4MaH V5rM4MaHđã lXcFsàm gXcFsì vV5rM4MaHs V5rM4MaHem! XcFs- LYfxTL6GGan LYfxTL6GGan kV5rM4MaHéo XcFstay tôYfxTL6GGi cV5rM4MaHhỉ vàV5rM4MaHo nhXcFsữg V5rM4MaHnơi bYfxTL6GGị thươgXcFs trênYfxTL6GG nV5rM4MaHg' mình,XcFs tôiXcFs cYfxTL6GGó thểYfxTL6GG cảYfxTL6GGm nhậXcFsn YfxTL6GGđc đôiYfxTL6GG bànV5rM4MaH taYfxTL6GGy mXcFsềm mạiV5rM4MaH V5rM4MaHcủa cYfxTL6GGô kXcFso ngừV5rM4MaHg rV5rM4MaHun rẩy.

 

Nhìn tYfxTL6GGheo ngóYfxTL6GGn tYfxTL6GGay cYfxTL6GGhỉ củaV5rM4MaH V5rM4MaHcô, tôYfxTL6GGi V5rM4MaHcó tYfxTL6GGhể nhXcFsìn thấyV5rM4MaH rYfxTL6GGõ nhữYfxTL6GGg YfxTL6GGvết bầmXcFs tíYfxTL6GGm V5rM4MaHkhắp tV5rM4MaHrên V5rM4MaH2 bầV5rM4MaHu ngựcXcFs V5rM4MaHđầy đặnYfxTL6GG YfxTL6GGvà dọV5rM4MaHc V5rM4MaH2 V5rM4MaHbắp đùiXcFs trắXcFsg nõnV5rM4MaH nàV5rM4MaH, khắXcFsp XcFsng' cXcFsô cYfxTL6GGhỗ V5rM4MaHxanh chỗV5rM4MaH tím,V5rM4MaH chYfxTL6GGẳg cầnXcFs hỏiXcFs cXcFsũg biYfxTL6GGếtnhữg vếXcFst V5rM4MaHthươg tXcFsrên XcFsng' LYfxTL6GGan LYfxTL6GGan đềuXcFs YfxTL6GGlà XcFsdo aYfxTL6GGnh cXcFsả gYfxTL6GGây raYfxTL6GG. TôYfxTL6GGi cóXcFs tYfxTL6GGhể tưởgYfxTL6GG tượgXcFs XcFsđc sựXcFs điênYfxTL6GG cuồgV5rM4MaH XcFscủa aV5rM4MaHnh cảXcFs lúYfxTL6GGc giàXcFsy V5rM4MaHvò LaXcFsn LXcFsan vàXcFs V5rM4MaHsự XcFsđau đớYfxTL6GGn cYfxTL6GGũg nhưYfxTL6GG tủV5rM4MaHi nhụcXcFs củYfxTL6GGa YfxTL6GGcô XcFskhi fXcFsải cắnV5rM4MaH rXcFsăg cYfxTL6GGhịu đựgXcFs sựV5rM4MaH cYfxTL6GGhà đXcFsạp V5rM4MaHấy. CYfxTL6GGhẳg trácXcFsh màV5rM4MaH giYfxTL6GGữa đêmV5rM4MaH khXcFsuya thXcFsanh vắg,YfxTL6GG V5rM4MaHLan LaV5rM4MaHn lạV5rM4MaHi kV5rM4MaHêu lênXcFs thảYfxTL6GGm thiếtXcFs nhưYfxTL6GG vậy.

 

- LaV5rM4MaHn LanV5rM4MaH, anV5rM4MaHh ấy.V5rM4MaH. YfxTL6GG- TôV5rM4MaHi nhấtV5rM4MaH thờXcFsi V5rM4MaHnghẹn lV5rM4MaHời XcFsko XcFsbiết fảV5rM4MaHi V5rM4MaHnói gì

 

- XcFsAnh tYfxTL6GGa hoV5rM4MaHàn toV5rM4MaHàn kYfxTL6GGo XcFsfải V5rM4MaHcon XcFsng'! XcFs- LaYfxTL6GGn LYfxTL6GGan bưgV5rM4MaH mặtXcFs kV5rM4MaHhóc nứV5rM4MaHc nở,XcFs nhV5rM4MaHữg giọtXcFs ncYfxTL6GG" mV5rM4MaHắt chV5rM4MaHảy V5rM4MaHra V5rM4MaHngoài thYfxTL6GGeo V5rM4MaHkẽ tV5rM4MaHay cô.

 

- LaYfxTL6GGn LanV5rM4MaH, YfxTL6GGem..! V5rM4MaH- tôXcFsi tYfxTL6GGhực sYfxTL6GGự YfxTL6GGko bV5rM4MaHiết fảiXcFs aXcFsn ủXcFsi cYfxTL6GGô V5rM4MaHấy nV5rM4MaHtn nữa.

 

- YfxTL6GGem đãYfxTL6GG chịuXcFs đXcFsủ lắYfxTL6GGm r'XcFs, nYfxTL6GGếu cứV5rM4MaH tiYfxTL6GGếp tụcYfxTL6GG ntV5rM4MaHn YfxTL6GGem sẽV5rM4MaH fV5rM4MaHát XcFsđiên YfxTL6GGmất. YfxTL6GGRõ rXcFsàg anV5rM4MaHh biếtV5rM4MaH làV5rM4MaH XcFsem yêuYfxTL6GG aYfxTL6GGnh, YfxTL6GGem YfxTL6GGở lạiYfxTL6GG đâYfxTL6GGy cũXcFsg làXcFs vìYfxTL6GG XcFsanh V5rM4MaHmà! YfxTL6GG- V5rM4MaHnhìn LXcFsan XcFsLan đagYfxTL6GG1 thươgYfxTL6GG YfxTL6GGnhư V5rM4MaHvậy tXcFsrog lònXcFsg tYfxTL6GGôi càgYfxTL6GG V5rM4MaHrối nYfxTL6GGhư tYfxTL6GGơ vò.

 

- LaYfxTL6GGn LXcFsan, anh..

 

- XcFsa đãYfxTL6GG từgYfxTL6GG nXcFsói sV5rM4MaHẽ V5rM4MaHche chởV5rM4MaH cV5rM4MaHho XcFse, YfxTL6GGa YfxTL6GGcó thểYfxTL6GG YfxTL6GGcứ giươXcFsg mXcFsắt nhìYfxTL6GGn YfxTL6GGe bXcFsị nV5rM4MaHg' XcFsta V5rM4MaHchà đạXcFsp nhưXcFs vậV5rM4MaHy saoV5rM4MaH.. XcFs- LYfxTL6GGan XcFsLan đV5rM4MaHag chấV5rM4MaHt vấV5rM4MaHn tôi.

 

Thấy tôV5rM4MaHi ấpXcFs YfxTL6GGúng mãV5rM4MaHi cV5rM4MaHhẳg V5rM4MaHnói rYfxTL6GGa lờiYfxTL6GG, LYfxTL6GGan LaXcFsn YfxTL6GGlại YfxTL6GGgục mặtV5rM4MaH vàV5rM4MaHo YfxTL6GGngực tôiXcFs oàV5rM4MaH khóXcFsc tuyệtYfxTL6GG vọng.

 

Nhìn nXcFsg' coV5rM4MaHn gáV5rM4MaHi đầyYfxTL6GG thươgXcFs tíV5rM4MaHch trcV5rM4MaH" mặtYfxTL6GG, trV5rM4MaHái tYfxTL6GGim V5rM4MaHtôi XcFsko kYfxTL6GGhỏi đaYfxTL6GGu đớn.YfxTL6GG TV5rM4MaHôi nYfxTL6GGghiến chặtXcFs răg,V5rM4MaH troV5rM4MaHg đYfxTL6GGầu YfxTL6GGvụt qXcFsa YfxTL6GG1 XcFssuy nghĩ.

 

- LYfxTL6GGan LXcFsan, V5rM4MaHa dẫnXcFs XcFse YfxTL6GGđi, V5rM4MaHđi cYfxTL6GGàg YfxTL6GGxa càYfxTL6GGg tốt,XcFs XcFsko YfxTL6GGbjờ wV5rM4MaHay trXcFsở XcFslại nữa!

 

Lan V5rM4MaHLan thôV5rM4MaHi XcFskhóc, XcFsngẩg đầu,YfxTL6GG khuôYfxTL6GGn mặtYfxTL6GG ưXcFsớt đXcFsẫm ncXcFs" mắtYfxTL6GG nghXcFsi hoV5rM4MaHặc nXcFshìn tôi:

 

- TV5rM4MaHhật ko?

 

Tôi gậtYfxTL6GG đầuV5rM4MaH chẳXcFsg cXcFshút dYfxTL6GGo dự:

 

- YfxTL6GGThật, V5rM4MaHa sYfxTL6GGẽ dẫV5rM4MaHn YfxTL6GGe chạXcFsy trốn!

 

..

 

Tôi wV5rM4MaHết địnhXcFs sẽXcFs dẫXcFsn YfxTL6GGLan YfxTL6GGLan chạyXcFs trốn,YfxTL6GG nhV5rM4MaHưg V5rM4MaHvì chuyệYfxTL6GGn nYfxTL6GGày xXcFsảy rV5rM4MaHa qáYfxTL6GG đYfxTL6GGột ngộXcFst, V5rM4MaHko cóV5rM4MaH thYfxTL6GGời giaV5rM4MaHn đXcFsể chuYfxTL6GGẩn bị.YfxTL6GG LYfxTL6GGan LYfxTL6GGan XcFstrên V5rM4MaHng' kXcFso V5rM4MaHcó YfxTL6GG1 xuV5rM4MaH, XcFscòn tôiYfxTL6GG chYfxTL6GGỉ V5rM4MaHcó vàiV5rM4MaH YfxTL6GGtrăm tiềXcFsn tYfxTL6GGiêu XcFsvặt hYfxTL6GGằg ngày,V5rM4MaH kV5rM4MaHo XcFscó tiềnYfxTL6GG XcFsthì chẳgYfxTL6GG thểV5rM4MaH cYfxTL6GGhạy đcV5rM4MaH xV5rM4MaHa, hơnV5rM4MaH nữaV5rM4MaH trYfxTL6GGời đãV5rM4MaH XcFssáf r'XcFs, gV5rM4MaHiờ mV5rM4MaHà cV5rM4MaHhạy rấtYfxTL6GG V5rM4MaHdễ bXcFsị fátXcFs hiện.

 

Tôi liềnXcFs bYfxTL6GGàn bYfxTL6GGạc vYfxTL6GGs LaYfxTL6GGn YfxTL6GGLan, đợiYfxTL6GG V5rM4MaHtôi YfxTL6GGvài ngàyV5rM4MaH ngYfxTL6GGĩ cácV5rM4MaHh kiXcFsếm đcXcFs XcFs1 móV5rM4MaHn tiềXcFsn lớnXcFs V5rM4MaHr' sẽXcFs tìYfxTL6GGm V5rM4MaHcơ hYfxTL6GGội bỏV5rM4MaH chạXcFsy. LaYfxTL6GGn LaV5rM4MaHn ngYfxTL6GGe xV5rM4MaHog liềnYfxTL6GG gV5rM4MaHật đầuXcFs đồV5rM4MaHg ý.TôiV5rM4MaH giụcXcFs LV5rM4MaHan LaXcFsn maYfxTL6GGu maXcFsu trởV5rM4MaH vV5rM4MaHề fònYfxTL6GGg YfxTL6GGanh cXcFsả, côYfxTL6GG ômYfxTL6GG chầmV5rM4MaH YfxTL6GGlấy tôi,XcFs hôXcFsn tôYfxTL6GGi XcFssay đắmYfxTL6GG XcFsr' mớiXcFs mV5rM4MaHặc lạXcFsi wầV5rM4MaHn XcFsáo vYfxTL6GGà YfxTL6GGđi XcFsra ngoài.V5rM4MaH TôiXcFs nXcFshìn tYfxTL6GGheo qXcFsa khXcFse cửaXcFs cXcFsho đếnXcFs XcFskhi cáiV5rM4MaH bóYfxTL6GGg củYfxTL6GGa V5rM4MaHcô khYfxTL6GGuất sYfxTL6GGau cánV5rM4MaHh YfxTL6GGcửa V5rM4MaHgian XcFsfòng XcFsfía tâyYfxTL6GG mớiV5rM4MaH yêYfxTL6GGn tXcFsâm tYfxTL6GGrở lạXcFsi giườg.

 

Chiếc XcFschăn bôgYfxTL6GG đV5rM4MaHã chẳXcFsg còYfxTL6GGn V5rM4MaHhơi ấYfxTL6GGm V5rM4MaHnhưg dYfxTL6GGườg nXcFshư vYfxTL6GGẫn cYfxTL6GGòn fảXcFsg fấtXcFs mùiYfxTL6GG hươgYfxTL6GG XcFscủa V5rM4MaHLan XcFsLan. TXcFsôi mV5rM4MaHình trV5rM4MaHần ômV5rM4MaH XcFschặt cáiV5rM4MaH chănYfxTL6GG vàoYfxTL6GG lV5rM4MaHòng, ngồiYfxTL6GG nXcFsgây YfxTL6GGra ởV5rM4MaH trênYfxTL6GG giYfxTL6GGườg XcFsnhư V5rM4MaH1 tYfxTL6GGhằg khờ.YfxTL6GG HồiYfxTL6GG lâuV5rM4MaH tôXcFsi nhớV5rM4MaH YfxTL6GGnhớ rYfxTL6GGa nhYfxTL6GGữg gìXcFs đXcFsã nYfxTL6GGói XcFsvs V5rM4MaHLan Lan.

 

Giờ ngXcFshĩ lạiXcFs XcFsmà tôXcFsi thấyV5rM4MaH cV5rM4MaHó đôV5rM4MaHi V5rM4MaHchút hốiYfxTL6GG hậnYfxTL6GG, đV5rM4MaHág lẽV5rM4MaH V5rM4MaHra tôV5rM4MaHi XcFsko nênV5rM4MaH hứaXcFs nYfxTL6GGhư vậXcFsy YfxTL6GGvs LV5rM4MaHan Lan.TôYfxTL6GGi XcFsđồg ýXcFs YfxTL6GGsẽ dẫnYfxTL6GG LXcFsan LaXcFsn V5rM4MaHcao chYfxTL6GGạy YfxTL6GGxa baYfxTL6GGy YfxTL6GGcũg V5rM4MaHcó YfxTL6GGngĩa làXcFs tôiV5rM4MaH đãXcFs léYfxTL6GGn lútV5rM4MaH ăV5rM4MaHn cắpXcFs nV5rM4MaHg' fụV5rM4MaH YfxTL6GGnữ mYfxTL6GGà aV5rM4MaHnh cV5rM4MaHả đãV5rM4MaH bỏV5rM4MaH tiềnXcFs V5rM4MaHra mYfxTL6GGua về.XcFs NV5rM4MaHếu nhXcFsư V5rM4MaHtôi làV5rM4MaHm YfxTL6GGnhư vậyYfxTL6GG thậV5rM4MaHt, tXcFsôi sẽXcFs tV5rM4MaHrở thYfxTL6GGành YfxTL6GGkẻ YfxTL6GGfản bộiV5rM4MaH V5rM4MaHanh cV5rM4MaHả, thậmXcFs cXcFshí cXcFsả cV5rM4MaHái YfxTL6GGgia đìnV5rM4MaHh nàyXcFs. AV5rM4MaHnh cảXcFs sẽYfxTL6GG XcFsko tYfxTL6GGha V5rM4MaHcho tôiV5rM4MaH, bốYfxTL6GG XcFsmẹ cũgV5rM4MaH sẽV5rM4MaH YfxTL6GGko thV5rM4MaHa tYfxTL6GGhứ XcFscho tôi.

 

Thế nXcFshưg dYfxTL6GGù gìV5rM4MaH tYfxTL6GGôi cXcFsũg đV5rM4MaHã hYfxTL6GGứa V5rM4MaHvs V5rM4MaHLanLan YfxTL6GGr', màYfxTL6GG tV5rM4MaHôi lYfxTL6GGại V5rM4MaHiu cYfxTL6GGô ấXcFsy XcFsđến nhưXcFs vậYfxTL6GGy, thựcXcFs YfxTL6GGsự tV5rM4MaHôiko V5rM4MaHthể chịuYfxTL6GG đựgYfxTL6GG XcFsđc vV5rM4MaHiệc V5rM4MaHanh cảYfxTL6GG hếtYfxTL6GG lV5rM4MaHần V5rM4MaHnày đXcFsến lV5rM4MaHần kYfxTL6GGhác gV5rM4MaHiày vV5rM4MaHò V5rM4MaHcô ấy.

 

Nếu XcFsđã wếtXcFs đYfxTL6GGịnh nhV5rM4MaHư vậyV5rM4MaH rV5rM4MaH' thXcFsì tôiYfxTL6GG XcFsbuộc fảV5rM4MaHi thựcXcFs YfxTL6GGhiện V5rM4MaHlời hứV5rM4MaHa V5rM4MaHcủa mình.TôiYfxTL6GG kXcFso XcFsthể đểXcFs V5rM4MaHcho LXcFsan YfxTL6GGLan mXcFsà XcFstôi iXcFsu tXcFshươg fảYfxTL6GGi thấtV5rM4MaH vọg,V5rM4MaH nhưXcFs vậyXcFs sẽV5rM4MaH huYfxTL6GGỷ hV5rM4MaHoại côV5rM4MaH ấy.YfxTL6GG NXcFsếu XcFsnhư tôiV5rM4MaH cứXcFs XcFsngây dạV5rM4MaHi YfxTL6GGbỏ XcFsmặc sựYfxTL6GG sốV5rM4MaHg chếtV5rM4MaH V5rM4MaHcủa LYfxTL6GGan LaV5rM4MaHn thXcFsì chXcFsắc chắnXcFs bệnhV5rM4MaH V5rM4MaHcũ cYfxTL6GGủa XcFscô sẽYfxTL6GG XcFslại V5rM4MaHtái fátXcFs, tV5rM4MaHhậm cYfxTL6GGhí XcFscô sẽXcFs YfxTL6GGko thểXcFs V5rM4MaHsốg tiXcFsếp đcV5rM4MaH nữa!

 

Muốn dYfxTL6GGẫn LV5rM4MaHan LaYfxTL6GGn caYfxTL6GGo chạyYfxTL6GG xXcFsa baXcFsy tYfxTL6GGrc" V5rM4MaHtiên fảiXcFs kiYfxTL6GGếm đcYfxTL6GG YfxTL6GG1 mV5rM4MaHón tV5rM4MaHiềnlớn.Mặc dùV5rM4MaH kV5rM4MaHo V5rM4MaHcần qáYfxTL6GG nhiềXcFsu YfxTL6GGnhưg cXcFsũg XcFsfải đủYfxTL6GG lXcFsộ fíXcFs XcFsđể chúgXcFs YfxTL6GGtôi đYfxTL6GGến YfxTL6GG1 nơYfxTL6GGi thậtXcFs xaV5rM4MaH. CóV5rM4MaH YfxTL6GGthể LaV5rM4MaHn LaXcFsn sXcFsẽ XcFsdẫn tôYfxTL6GGi vềXcFs V5rM4MaHnhà côYfxTL6GG ấy,YfxTL6GG nYfxTL6GGhư vYfxTL6GGậy thXcFsì YfxTL6GGchúg tXcFsôi sẽV5rM4MaH đcV5rM4MaH aXcFsn tV5rM4MaHoàn. ChỉYfxTL6GG V5rM4MaHcần cóXcFslộ V5rM4MaHfí, XcFsbc" tiếXcFsp theXcFso YfxTL6GGlà V5rM4MaHtìm YfxTL6GGcơ hộiYfxTL6GG V5rM4MaHbỏ trốn.XcFs TôiXcFs thầmYfxTL6GG V5rM4MaHmog mấYfxTL6GGy ngàyXcFs tớiYfxTL6GG YfxTL6GGanh cảXcFs đừgXcFs cXcFsó về,XcFs aXcFsnh cảV5rM4MaH YfxTL6GGko cóXcFs nhàXcFs sẽXcFs XcFsbớt đV5rM4MaHc V5rM4MaH1 cYfxTL6GGhút nV5rM4MaHguy hV5rM4MaHiểm. YfxTL6GGĐang tXcFsrầm YfxTL6GGngâm sV5rM4MaHuy V5rM4MaHnghĩ thìV5rM4MaH tôXcFsi nV5rM4MaHge thấyYfxTL6GG cYfxTL6GGó tiếgXcFs mẹXcFs YfxTL6GGgọi V5rM4MaHlên ăYfxTL6GGn sáng.

 

Anh cảV5rM4MaH YfxTL6GGko cYfxTL6GGó nhYfxTL6GGà, LaXcFsn LXcFsan YfxTL6GGcũg lêV5rM4MaHn ăV5rM4MaHn sáXcFsg chV5rM4MaHug vYfxTL6GGs XcFs2 mXcFsẹ XcFscon tôi.YfxTL6GG BốYfxTL6GGko muXcFsốn ăXcFsn nênV5rM4MaH vẫnV5rM4MaH cXcFshưa dậXcFsy, mXcFsẹ thYfxTL6GGở dàiYfxTL6GG bêV5rM4MaH bV5rM4MaHát XcFslên YfxTL6GGr'lại nYfxTL6GGgao ngXcFsán đặXcFst bátXcFs xuốg.

 

- AV5rM4MaHn NV5rM4MaHhi, bốV5rM4MaH V5rM4MaHcon bệnV5rM4MaHh lXcFsâu thếYfxTL6GG V5rM4MaHmà kV5rM4MaHo khỏi,V5rM4MaH XcFsbsĩ KiXcFsm V5rM4MaHNhất NhủV5rM4MaH đV5rM4MaHã kYfxTL6GGê XcFsbnhiu thuYfxTL6GGốc mXcFsà mYfxTL6GGãi vXcFsẫn XcFsko khỏi,YfxTL6GG kV5rM4MaHhó khăYfxTL6GGn XcFslắm XcFs2 ngàYfxTL6GGy tV5rM4MaHrc" tiXcFsnh thầnYfxTL6GG củaXcFs V5rM4MaHông ấyV5rM4MaH YfxTL6GGmới cYfxTL6GGó XcFschút bXcFsiến chuyểnV5rM4MaH tV5rM4MaHhế màV5rM4MaH aXcFsnh cYfxTL6GGả XcFscon lạXcFsi bYfxTL6GGị c.sátYfxTL6GG YfxTL6GGdẫn điYfxTL6GG. CảV5rM4MaH nV5rM4MaHgày hwV5rM4MaHa YfxTL6GGbố cXcFson chẳgXcFs ăV5rM4MaHn YfxTL6GGchút gV5rM4MaHì, V5rM4MaHh.nai XcFscũg V5rM4MaHko YfxTL6GGchịu xuốgYfxTL6GG giV5rM4MaHườg, cXcFsứ XcFsthế nYfxTL6GGày V5rM4MaHthì bV5rM4MaHiết lXcFsàm XcFsthế nàYfxTL6GGo?- MẹXcFs buồXcFsn V5rM4MaHrầu nói.

 

Tôi buôV5rM4MaHg XcFsbát đũaXcFs điXcFs vàoYfxTL6GGtrog buồgV5rM4MaH thămYfxTL6GG bốYfxTL6GG. BốV5rM4MaH nhắXcFsm mắXcFst nằmYfxTL6GG iV5rM4MaHm lìV5rM4MaHm tXcFsrên YfxTL6GGgiườg, hYfxTL6GGình nhưXcFs XcFslà ôngV5rM4MaH XcFsđag ngủYfxTL6GG V5rM4MaHrất V5rM4MaHsay. XcFsMẹ đXcFsi tYfxTL6GGheo saV5rM4MaHu tôV5rM4MaHi, lấyXcFs tXcFsay giậtXcFs XcFsgiật vạtYfxTL6GG áoV5rM4MaH tôiXcFs, liXcFsếc V5rM4MaHtôi YfxTL6GG1 cáiYfxTL6GG V5rM4MaHra ýV5rM4MaH đừV5rM4MaHg làmXcFs XcFsfiền bố.V5rM4MaH TôV5rM4MaHi V5rM4MaHvốn địnXcFsh nóiYfxTL6GG V5rM4MaHvs XcFsbố vYfxTL6GGài V5rM4MaHcâu nhYfxTL6GGưg lờiV5rM4MaH vừXcFsa XcFsđến cXcFsổ họgV5rM4MaH thV5rM4MaHì đãYfxTL6GG YfxTL6GGbị ngẹnV5rM4MaH lạiXcFs r'.

 

Ra khỏiYfxTL6GG fXcFsòng củaXcFs YfxTL6GGbố mV5rM4MaHẹ, YfxTL6GGtôi V5rM4MaHkhe khẽYfxTL6GG nóYfxTL6GGi vYfxTL6GGs mẹ:

 

- MẹV5rM4MaH, coV5rM4MaHn cóXcFs wXcFsen bYfxTL6GGsĩ ThườnYfxTL6GGg ởXcFs bV5rM4MaH.viện huyệnYfxTL6GG. ÔnYfxTL6GGg ấyXcFs XcFslà b.XcFssĩ giỏiXcFs nhấtXcFs V5rM4MaHở huyXcFsện nàyV5rM4MaH đấy,V5rM4MaH YfxTL6GGhay lXcFsà đYfxTL6GGể coV5rM4MaHn mờiV5rM4MaH ôngYfxTL6GG ấyV5rM4MaH đếnV5rM4MaH khV5rM4MaHám cV5rM4MaHho bYfxTL6GGố V5rM4MaHxem thếXcFs nào!

 

Mẹ nV5rM4MaHge YfxTL6GGr' gậtV5rM4MaH đầV5rM4MaHu đXcFsồg ý.YfxTL6GG V5rM4MaHBà điXcFs vàYfxTL6GGo trV5rM4MaHog fòngYfxTL6GG YfxTL6GGlấy V5rM4MaH1 xấpV5rM4MaH V5rM4MaHtiền dV5rM4MaHày V5rM4MaHcộm đưaYfxTL6GG YfxTL6GGcho tôi

 

- AYfxTL6GGn NhiV5rM4MaH, cYfxTL6GGon maYfxTL6GGu V5rM4MaHmau ăXcFsn ságYfxTL6GG rYfxTL6GG' vàYfxTL6GGo b.vYfxTL6GGiện mờiV5rM4MaH b.sYfxTL6GGĩ XcFsThườg đếnXcFs đâyXcFs V5rM4MaHđi! YfxTL6GGCho dùV5rM4MaH fV5rM4MaHải tiêV5rM4MaHu haYfxTL6GGo XcFsbnhiu tiXcFsền, chỉXcFs cầnYfxTL6GG cXcFshữa khỏiXcFs bệnhXcFs chXcFso bốV5rM4MaH cXcFson làXcFs đc!V5rM4MaH YfxTL6GG- NóiXcFs rXcFs' XcFsmẹ nhéV5rM4MaHt tiềnV5rM4MaH vXcFsào taXcFsy tôV5rM4MaHi, còV5rM4MaHn dặV5rM4MaHn YfxTL6GGdò tôiXcFs V5rM4MaHnhớ mYfxTL6GGua XcFschút qYfxTL6GGà cáYfxTL6GGp biếuXcFs V5rM4MaHb.sĩ Thường.

 

Ăn XcFssÁg xogV5rM4MaH, LXcFsan LYfxTL6GGan liYfxTL6GGếc tôXcFsi XcFs1 YfxTL6GGcái YfxTL6GGr' lẳgXcFs lXcFsặng vềV5rM4MaH YfxTL6GGfòng kXcFso XcFsnói YfxTL6GG1 lời.YfxTL6GG TôiV5rM4MaH đẩyYfxTL6GG xV5rM4MaHe đYfxTL6GGạp V5rM4MaHra chuẩnYfxTL6GG bịV5rM4MaH đXcFsi V5rM4MaHlên huyệnXcFs, XcFslúc đếnXcFs cửaXcFs, ngoảnXcFsh đV5rM4MaHầu YfxTL6GGlại nhìYfxTL6GGn tYfxTL6GGhấy LV5rM4MaHan LV5rM4MaHan V5rM4MaHđag đứgXcFs dựaYfxTL6GG cửaXcFs fònV5rM4MaHg nhìXcFsn V5rM4MaHtheo tôV5rM4MaHi. TôYfxTL6GGi gậXcFst gậtV5rM4MaH đầuV5rM4MaH vXcFss cô,XcFs LYfxTL6GGan LV5rM4MaHan liềYfxTL6GGn xYfxTL6GGoay YfxTL6GGng' XcFsđi vXcFsào fòng.

 

Tôi V5rM4MaHra sứYfxTL6GGc nYfxTL6GGhấn pXcFsê đan,YfxTL6GG đV5rM4MaHạp XcFs1 mạcYfxTL6GGh mấYfxTL6GGy chụXcFsc cYfxTL6GGây lênXcFs b.vYfxTL6GGiện huyệnXcFs V5rM4MaH. VừV5rM4MaHa YfxTL6GGgặp đYfxTL6GGc XcFsb.sị ThườngYfxTL6GG từYfxTL6GG b.việV5rM4MaHn điYfxTL6GG raV5rM4MaH, tV5rM4MaHôi vXcFsội vàYfxTL6GGg chạYfxTL6GGy đếV5rM4MaHn chàV5rM4MaHo hỏi

 

- YfxTL6GGB.sĩ Thường,YfxTL6GG cYfxTL6GGháu đếnV5rM4MaH V5rM4MaHtìm b.YfxTL6GGsĩ đây!YfxTL6GG BốV5rM4MaH chV5rM4MaHáu bịXcFs bệnh,YfxTL6GG bệnYfxTL6GGh tìYfxTL6GGnh kXcFshá nghiêmYfxTL6GG trXcFsọng, cYfxTL6GGháu mXcFsuốn fiXcFsền bV5rM4MaH.sĩ đXcFsến nhXcFsà YfxTL6GGcháu V5rM4MaH1 chuyếV5rM4MaHn kV5rM4MaHhám cXcFsho bốYfxTL6GG YfxTL6GGcháu YfxTL6GGxem tV5rM4MaHhế nào!

 

Ông dV5rM4MaHo dYfxTL6GGự XcFs1 látXcFs YfxTL6GGr' nói:

 

- ChàXcFsng XcFstrai, cV5rM4MaHậu XcFscứ đạpV5rM4MaH xV5rM4MaHe vV5rM4MaHề trcV5rM4MaH", tôXcFsi rấtXcFs V5rM4MaHthuộc đV5rM4MaHg' ởXcFs XcFsthôn cậuV5rM4MaH, tôiYfxTL6GG fXcFsải xửV5rM4MaH lYfxTL6GGí nốYfxTL6GGt chúYfxTL6GGt việc,YfxTL6GG xV5rM4MaHog việcXcFs YfxTL6GGtôi sẽYfxTL6GG đến!

 

Tôi cảmYfxTL6GG kícXcFsh gậtXcFs đầV5rM4MaHu YfxTL6GGr' đạpXcFs V5rM4MaHxe vềV5rM4MaH,đi XcFs1 đoạnYfxTL6GG xV5rM4MaHa YfxTL6GGr' XcFsvẫn YfxTL6GGnge YfxTL6GGcó nYfxTL6GGg' YfxTL6GGnói chuyệYfxTL6GGn YfxTL6GGvs b.sV5rM4MaHĩ Thường.

 

- ViV5rM4MaHện V5rM4MaHtrườg, h.nV5rM4MaHai YfxTL6GGcon XcFstrai viYfxTL6GGện trưởV5rM4MaHng lV5rM4MaHấy vXcFsợ, látV5rM4MaH nữaYfxTL6GG tôYfxTL6GGi sẽYfxTL6GG V5rM4MaHqa nXcFshà XcFsông uYfxTL6GGốg rưYfxTL6GGợu hỉV5rM4MaH đấy!

 

Lúc đXcFsó tXcFsôi mớiXcFs bYfxTL6GGiết V5rM4MaHháo rYfxTL6GGa XcFsh.nai lV5rM4MaHà ngàXcFsy vuXcFsi củaV5rM4MaH coXcFsn YfxTL6GGtrai ông,V5rM4MaH lV5rM4MaHúc XcFsnày YfxTL6GGmà mờYfxTL6GGi ôngXcFs ấYfxTL6GGy đYfxTL6GGến nYfxTL6GGhà mìnhXcFs khámV5rM4MaH bệnXcFsh cYfxTL6GGho V5rM4MaHbố mìnhV5rM4MaH thìXcFs YfxTL6GGthật YfxTL6GGlà kV5rM4MaHo hợV5rM4MaHp. TôV5rM4MaHi XcFschần chừV5rM4MaH XcFs1 láXcFst rV5rM4MaH' wYfxTL6GGay lạXcFsi tìXcFsm ônV5rM4MaHg, V5rM4MaHvốn địYfxTL6GGnh bảV5rM4MaHo ôV5rM4MaHng V5rM4MaHđể hômV5rM4MaH XcFskhác đV5rM4MaHến kYfxTL6GGhám bệnXcFsh YfxTL6GGcho bốV5rM4MaH tYfxTL6GGôi cXcFsũg đcXcFs nhXcFsưg XcFsway XcFslại đV5rM4MaHã YfxTL6GGko thấyYfxTL6GG bóngXcFs YfxTL6GGdág ônV5rM4MaHg đYfxTL6GGâu r'.

 

Về đếYfxTL6GGn tYfxTL6GGhôn đãXcFs YfxTL6GGhơn 10XcFsh YfxTL6GGság, mẹV5rM4MaH đagXcFs đYfxTL6GGứg V5rM4MaHở cổYfxTL6GGg đợiYfxTL6GG XcFstôi. NhXcFsìn thấXcFsy tôiYfxTL6GG YfxTL6GGvề XcFs1 mình,YfxTL6GG V5rM4MaHmẹ YfxTL6GGsốt ruộtXcFs hỏi:

 

- AV5rM4MaHn NhXcFsi, cóXcFs fYfxTL6GGải b.sYfxTL6GGĩ ThườnXcFsg YfxTL6GGko chịV5rM4MaHu đếnV5rM4MaH ko?

 

Tôi xuốXcFsg xXcFse, lấyV5rM4MaH taXcFsy laXcFsu mồXcFs hôV5rM4MaHi tYfxTL6GGrên tYfxTL6GGrán rXcFs' nóXcFsi vYfxTL6GGs mẹ:

 

- MẹXcFs YfxTL6GGà, h.nYfxTL6GGai lYfxTL6GGà YfxTL6GGngày XcFscon tXcFsrai b.sV5rM4MaHĩ ThườngXcFs V5rM4MaHlấy V5rM4MaHvợ, ngtV5rM4MaHa còXcFsn YfxTL6GGbận chuyYfxTL6GGện hYfxTL6GGôn sựXcFs cV5rM4MaHủa c.traiXcFs, cóYfxTL6GG YfxTL6GGthể kV5rM4MaHo đếnXcFs đcXcFs đYfxTL6GGâu ạ!

 

Mẹ tỏV5rM4MaH rV5rM4MaHa V5rM4MaHrất tYfxTL6GGhất vọngXcFs, YfxTL6GGủ rủYfxTL6GG theYfxTL6GGo tôiXcFs XcFsvào nhà,ĐYfxTL6GGi đếnV5rM4MaH sâXcFsn tV5rM4MaHôi ngXcFsó nghiêYfxTL6GGng YfxTL6GG1 hồiYfxTL6GG rXcFs' hỏYfxTL6GGi mẹ:

 

- MẹV5rM4MaH ơV5rM4MaHi, anYfxTL6GGh cảV5rM4MaH đãXcFs vV5rM4MaHề YfxTL6GGchưa ạ?

 

- CV5rM4MaHhưa coV5rM4MaHn XcFsạ, cXcFsũg chẳgV5rM4MaH V5rM4MaHbiết đãXcFs cYfxTL6GGó YfxTL6GGchuyện gìV5rM4MaH nữa?

 

Hai mẹV5rM4MaH cV5rM4MaHon V5rM4MaHđag nV5rM4MaHói chuey65V5rM4MaHn thYfxTL6GGì độtXcFs nhiêYfxTL6GGn ngXcFsoài cửaYfxTL6GG cYfxTL6GGó tiếgYfxTL6GG còiV5rM4MaH XcFsxe iYfxTL6GGnh ỏYfxTL6GGi, tiếpXcFs đóXcFs YfxTL6GGtôi nYfxTL6GGge tiYfxTL6GGếg V5rM4MaHng' hỏi:

 

- ĐâyYfxTL6GG cYfxTL6GGó V5rM4MaHfải lV5rM4MaHà nhV5rM4MaHà củaV5rM4MaH KiYfxTL6GGm QV5rM4MaHuý V5rM4MaHko ạ?

 

Nhận rXcFsa tiYfxTL6GGếg củaV5rM4MaH bYfxTL6GG.sĩ Thường,XcFs tYfxTL6GGôi YfxTL6GGvội XcFsvàng dựYfxTL6GGng YfxTL6GGxe vàXcFso YfxTL6GG1 YfxTL6GGgóc V5rM4MaHr' chạV5rM4MaHy rYfxTL6GGa nghêV5rM4MaHnh đóV5rM4MaHn. ThậtXcFs chẳgV5rM4MaH ngờYfxTL6GG nhXcFsà bXcFs.sĩ cóchuXcFsyện hỉXcFs màV5rM4MaH ôYfxTL6GGng ấyV5rM4MaH vẫYfxTL6GGn YfxTL6GGchịu đếnYfxTL6GG kV5rM4MaHhám bệXcFsnh chYfxTL6GGo bốV5rM4MaH tôi,YfxTL6GG hơV5rM4MaHn nữaXcFs lV5rM4MaHại cònYfxTL6GG V5rM4MaHđến nhV5rM4MaHanh nhưYfxTL6GG vậy.

 

Nhìn V5rM4MaHthấy ônYfxTL6GGg, mẹYfxTL6GG XcFstôi cảV5rM4MaHm kíV5rM4MaHch chạyYfxTL6GG đếnV5rM4MaH V5rM4MaHnắm YfxTL6GGchặt tV5rM4MaHay ôYfxTL6GGng nói:

 

- B.V5rM4MaHsĩ Thường,XcFs XcFsh.nai YfxTL6GGnhà V5rM4MaHông cV5rM4MaHó việc,V5rM4MaH sV5rM4MaHao ông..

 

Bsĩ XcFsThường lêXcFsn tiếgV5rM4MaH ngắYfxTL6GGt V5rM4MaHlời V5rM4MaHmẹ XcFstôi, vừV5rM4MaHa nYfxTL6GGói vừV5rM4MaHa điXcFs vàYfxTL6GGo trog:

 

- TYfxTL6GGôi làbsĩ,YfxTL6GG trịYfxTL6GG bệXcFsnh YfxTL6GGcứu nYfxTL6GGg' mớiYfxTL6GG XcFslà việcV5rM4MaH wXcFstrọng nXcFshất, đV5rM4MaHừg nóiXcFs mấyXcFs lV5rM4MaHời XcFskhách sáXcFso ấy,YfxTL6GG YfxTL6GGđể tôiYfxTL6GG xV5rM4MaHem bYfxTL6GGệnh tìnV5rM4MaHh V5rM4MaHcủa YfxTL6GGông V5rM4MaHnhà ntV5rM4MaHn đã!

 

Vào nhà,XcFs XcFsbsĩ ThườngV5rM4MaH hỏiXcFs đYfxTL6GGại kháYfxTL6GGi tìV5rM4MaHnh hìV5rM4MaHnh rXcFs' YfxTL6GGbắt mXcFsạch chYfxTL6GGo XcFsbố tôV5rM4MaHi, lV5rM4MaHại đặtYfxTL6GG ốYfxTL6GGng YfxTL6GGnge vàXcFso XcFsngực XcFsbố XcFstôi kV5rM4MaHiểm tYfxTL6GGra. TV5rM4MaHừ đV5rM4MaHầu XcFsđến cuốiYfxTL6GG ôngV5rM4MaH kYfxTL6GGo nóiV5rM4MaH nửYfxTL6GGa lờiXcFs, YfxTL6GGSau kYfxTL6GGhi kXcFstra xoV5rM4MaHg cYfxTL6GGho bốXcFs tYfxTL6GGôi, V5rM4MaHông liềnYfxTL6GG cXcFsau mV5rM4MaHày YfxTL6GGđi rXcFsa ngoài.

 

- KYfxTL6GGim AnYfxTL6GG, tôiYfxTL6GG thấYfxTL6GGy bXcFsố YfxTL6GGcậu sV5rM4MaHức khoYfxTL6GGẻ XcFsko thàYfxTL6GGnh vấV5rM4MaHn đYfxTL6GGề XcFsnhưg tâYfxTL6GGm líV5rM4MaH V5rM4MaHthì cXcFsó bệnhYfxTL6GG V5rM4MaHđấy! CăV5rM4MaHn bệV5rM4MaHnh nàXcFsy củaYfxTL6GG ôngYfxTL6GG V5rM4MaHấy XcFslà dV5rM4MaHo tâmXcFs tV5rM4MaHrạg YfxTL6GGức YfxTL6GGchế troV5rM4MaHg V5rM4MaHthời giYfxTL6GGan YfxTL6GGdài khiV5rM4MaHến chYfxTL6GGo XcFskhí huXcFsyết kV5rM4MaHo lYfxTL6GGưu tYfxTL6GGhôg, cứYfxTL6GG gXcFsặp fảiV5rM4MaH cXcFshuyển gXcFsì bXcFsực bộXcFsi sẽV5rM4MaH tYfxTL6GGhành XcFsra ntnYfxTL6GGày. CáXcFsc V5rM4MaHng' V5rM4MaHko nêV5rM4MaHn làmYfxTL6GG chYfxTL6GGo V5rM4MaHông ấyYfxTL6GG YfxTL6GGtức gV5rM4MaHiận, đauXcFs buV5rM4MaHồn, nhV5rM4MaHất làV5rM4MaH đừV5rM4MaHg chYfxTL6GGo ôXcFsng ấyXcFs biếYfxTL6GGt chV5rM4MaHuyện vYfxTL6GGủa aV5rM4MaHnh cảYfxTL6GG cậuXcFs, XcFschỉ XcFscần ôV5rM4MaHng ấXcFsy vuYfxTL6GGi vYfxTL6GGẻ thYfxTL6GGì bệXcFsnh nàyYfxTL6GG sẽV5rM4MaH khỏi.

 

Tôi YfxTL6GGsẽ kêV5rM4MaH V5rM4MaHđơn chXcFso bV5rM4MaHố cV5rM4MaHậu V5rM4MaHtrc", sV5rM4MaHau đóXcFs cậXcFsu XcFsnhớ đưaXcFs ôngV5rM4MaH ấyXcFs đếnV5rM4MaH bvXcFsiện ktV5rM4MaHra lXcFsại, tôiYfxTL6GG ngYfxTL6GGhĩ lXcFsà kXcFso YfxTL6GGcó vYfxTL6GGấn đềXcFs gìYfxTL6GG lớV5rM4MaHn lắmV5rM4MaH đâu!

 

Mẹ XcFstôi gV5rM4MaHật đXcFsầu lXcFsia lV5rM4MaHại,miệg thởXcFs dàiYfxTL6GG nói:

 

- V5rM4MaHBsĩ ThườngXcFs YfxTL6GGnói V5rM4MaHko YfxTL6GGsao, XcFsbệnh V5rM4MaHcủa nXcFshà V5rM4MaHtôi rV5rM4MaHõ XcFsràg V5rM4MaHlà dYfxTL6GGo YfxTL6GGbuồn fXcFsiền mV5rM4MaHà YfxTL6GGra, mV5rM4MaHuốn YfxTL6GGđc trịYfxTL6GG bXcFsệnh V5rM4MaHcủa ôV5rM4MaHng ấV5rM4MaHy chẳgXcFs fảiYfxTL6GG làYfxTL6GG chuyV5rM4MaHện dXcFsễ dàgV5rM4MaH đâu!

 

Bởi vìYfxTL6GG bốXcFs tYfxTL6GGôi biV5rM4MaHết bYfxTL6GGí mậtXcFs vềYfxTL6GG NYfxTL6GGgôi mV5rM4MaHô đáV5rM4MaH thXcFsế nV5rM4MaHên hơnYfxTL6GG 2YfxTL6GG0 nămXcFs trcV5rM4MaH" anXcFsh cYfxTL6GGả XcFsbắt đầuXcFs khaXcFsi thXcFsác vàng,XcFs V5rM4MaHbố tXcFsôi đãXcFs mắcYfxTL6GG fV5rM4MaHải cYfxTL6GGăn bệnhYfxTL6GG này,XcFs lXcFsúc nàXcFso XcFsông cũYfxTL6GGg ngV5rM4MaHhĩ rằgYfxTL6GG sớXcFsm muộnV5rM4MaH YfxTL6GGgì nhữXcFsg YfxTL6GGoan YfxTL6GGhồn ởV5rM4MaH ngV5rM4MaHôi mộV5rM4MaH đYfxTL6GGá cYfxTL6GGũg sẽV5rM4MaH đếnV5rM4MaH gV5rM4MaHây hYfxTL6GGoạ cXcFsho YfxTL6GGnhà mYfxTL6GGình. KXcFsết V5rM4MaHquảlà anYfxTL6GGh tôXcFsi xảyYfxTL6GG YfxTL6GGra chuyệnV5rM4MaH, YfxTL6GGbố cànYfxTL6GGg chV5rM4MaHắc chắnXcFs rằgXcFs YfxTL6GGđó lYfxTL6GGà bXcFsáo XcFsứng đốiYfxTL6GG V5rM4MaHvs aXcFsnh cYfxTL6GGả. TV5rM4MaHhế XcFsnhưg V5rM4MaHanh cảXcFs V5rM4MaH1 YfxTL6GGmực XcFsko YfxTL6GGnge XcFslời kV5rM4MaHhuyên caV5rM4MaHn cYfxTL6GGủa bố,V5rM4MaH vậnYfxTL6GG tiếYfxTL6GGp XcFstục khYfxTL6GGai tháXcFsc vàV5rM4MaHng ởYfxTL6GG V5rM4MaHđó nYfxTL6GGgần ấyV5rM4MaH nXcFsăm tV5rM4MaHrời, thXcFsế XcFsnên XcFscũg ngYfxTL6GGần ấyXcFs XcFsnăm màXcFs V5rM4MaHtrái tXcFsim YfxTL6GGbố tôYfxTL6GGi kXcFso YfxTL6GGđc V5rM4MaHyên V5rM4MaHổn. ĐV5rM4MaHến bV5rM4MaHây giV5rM4MaHờ, XcFsvì chuyXcFsện anXcFsh cảV5rM4MaH bỏXcFs tiềnYfxTL6GG mXcFsua vV5rM4MaHợ khiếnXcFs YfxTL6GGcho V5rM4MaHcả nhV5rM4MaHà mấtXcFs mặt,YfxTL6GG mYfxTL6GGà anV5rM4MaHh YfxTL6GGcả đêXcFsm V5rM4MaHđêm XcFslại hXcFsành hạXcFs LaYfxTL6GGn LXcFsan V5rM4MaHđến thừaV5rM4MaH V5rM4MaHsốg thiếuXcFs chếXcFst XcFsnên bốXcFs tXcFsôi XcFscàg chẳgYfxTL6GG XcFscó mặtV5rM4MaH mũiXcFs nàV5rM4MaHo XcFsgặp YfxTL6GGng' đời.

 

Bây giYfxTL6GGờ, mỏV5rM4MaH vàV5rM4MaHg cYfxTL6GGủa V5rM4MaHanh XcFscả V5rM4MaHđã đógYfxTL6GG cV5rM4MaHửa, bV5rM4MaHố tYfxTL6GGôi YfxTL6GGcuối cùgV5rM4MaH cũXcFsg đXcFsc XcFsthở fàoXcFs nhV5rM4MaHẹ XcFsnhõm. AnYfxTL6GGh cXcFsả biếtV5rM4MaH XcFsdừg tV5rM4MaHay đúXcFsg lúc,XcFs kXcFso XcFsđộg chạXcFsm tớiYfxTL6GG cácXcFs oaXcFsn hồnV5rM4MaH ởXcFs nYfxTL6GGgôi mộV5rM4MaH đáXcFs nữaYfxTL6GG nêV5rM4MaHn cYfxTL6GGó lYfxTL6GGẽ V5rM4MaHgia đYfxTL6GGình tXcFsôi YfxTL6GGcó thểYfxTL6GG XcFssống bìnhXcFs yV5rM4MaHên qV5rM4MaHa ngày.

 

Bởi vYfxTL6GGì V5rM4MaHchuyện YfxTL6GGcủa LXcFsan LXcFsan YfxTL6GGnên YfxTL6GGng' cV5rM4MaHủa đồXcFsn cXcFs.sát cóYfxTL6GG đếnXcFs nhàV5rM4MaH tôiYfxTL6GG, cònYfxTL6GG dặnV5rM4MaH dXcFsò anXcFsh cảYfxTL6GG YfxTL6GGko V5rM4MaHđc nYfxTL6GGgc. đãiXcFs cYfxTL6GGô ấyXcFs. BốYfxTL6GG tưởgV5rM4MaH V5rM4MaHrằg XcFssau khYfxTL6GGi V5rM4MaHLan LaV5rM4MaHn V5rM4MaHra vXcFsiện anXcFsh XcFscả sV5rM4MaHẽ thaXcFsy đV5rM4MaHổi XcFsthái XcFsđộ vXcFss cYfxTL6GGô ấXcFsy, nàoYfxTL6GG ngờYfxTL6GG bảV5rM4MaHn tínV5rM4MaHh YfxTL6GGkhó đổiXcFs, anXcFsh vẫYfxTL6GGn hV5rM4MaHành V5rM4MaHhạ LaYfxTL6GGn XcFsLan YfxTL6GGnhư vậyV5rM4MaH. XcFsBố tYfxTL6GGôi YfxTL6GGnge tV5rM4MaHhấy tiếgXcFs XcFsgào khócV5rM4MaH củaXcFs V5rM4MaHLan LaV5rM4MaHn mỗiXcFs đêm,XcFs troYfxTL6GGg lònXcFsg lYfxTL6GGại cảV5rM4MaHm tXcFshấy chYfxTL6GGua xót,XcFs anXcFsh cảXcFs tốiV5rM4MaH V5rM4MaHqa lYfxTL6GGại bịXcFs nXcFsg' củaV5rM4MaH đồXcFsn c.sYfxTL6GGát dẫnXcFs đYfxTL6GGi, tV5rM4MaHrog lòngXcFs bốXcFs vừaV5rM4MaH lV5rM4MaHo vYfxTL6GGừa giận,V5rM4MaH vừaYfxTL6GG tứcV5rM4MaH YfxTL6GGvừa sXcFsợ, bệnhXcFs tìnV5rM4MaHh vìYfxTL6GG YfxTL6GGvậy mV5rM4MaHà càYfxTL6GGg nV5rM4MaHặg hơn.

 

Chẳg mấyYfxTL6GG chốcV5rM4MaH đYfxTL6GGã đếnYfxTL6GG giữV5rM4MaHa trưYfxTL6GGa, XcFsb.sĩ ThườnV5rM4MaHg kháV5rM4MaHm YfxTL6GGbệnh chXcFso bốYfxTL6GG tôiXcFs xV5rM4MaHog XcFsliền YfxTL6GGvội vãYfxTL6GG quYfxTL6GGay vV5rM4MaHề. CXcFsả tôiXcFs XcFsvà mẹXcFs đYfxTL6GGều bV5rM4MaHiết h.nYfxTL6GGai nYfxTL6GGah2 YfxTL6GGông V5rM4MaHcó việcYfxTL6GG lYfxTL6GGớn nXcFsên YfxTL6GGko V5rM4MaHdám giV5rM4MaHữ ôYfxTL6GGng lạV5rM4MaHi YfxTL6GGăn cơm.

 

Sau V5rM4MaHkhi b.V5rM4MaHsĩ ThườngYfxTL6GG điYfxTL6GG, mXcFsẹ vàV5rM4MaHo V5rM4MaHnhà bếpV5rM4MaH nấYfxTL6GGu nướXcFsg, V5rM4MaHLan V5rM4MaHLan V5rM4MaHnhân cơV5rM4MaH XcFshội chạyV5rM4MaH YfxTL6GGqa fòngYfxTL6GG tV5rM4MaHôi hỏV5rM4MaHi YfxTL6GGkhi nàoV5rM4MaH mớV5rM4MaHi cóYfxTL6GG thểYfxTL6GG rXcFsa đi.YfxTL6GG XcFsTôi nóXcFsi V5rM4MaHvs côYfxTL6GG ấyYfxTL6GG rXcFsằg tiềV5rM4MaHn mYfxTL6GGẹ đXcFsưa YfxTL6GGđể cXcFshữa bệnhYfxTL6GG chV5rM4MaHo bXcFsố YfxTL6GGvẫn chưaYfxTL6GG tiêuV5rM4MaH bV5rM4MaHnhiu, YfxTL6GGmặc dYfxTL6GGù XcFsko XcFsnhiều nhV5rM4MaHưg nóiXcFs cYfxTL6GGhug cũgV5rM4MaH đủV5rM4MaH tiềXcFsn XcFslộ fíYfxTL6GG. NhưgV5rM4MaH bjXcFsờ XcFsbố YfxTL6GGđag ốmXcFs nYfxTL6GGhư vậyV5rM4MaH, YfxTL6GGanh YfxTL6GGcả lạiV5rM4MaH XcFsko cóXcFs nhV5rM4MaHà, tôV5rM4MaHi nYfxTL6GGghĩ đợiYfxTL6GG vàYfxTL6GGi V5rM4MaHhôm chYfxTL6GGo bệnhXcFs tìnhYfxTL6GG V5rM4MaHbố thuyYfxTL6GGên giảXcFsm V5rM4MaHr' V5rM4MaHsẽ dXcFsẫn XcFsLan LXcFsan cXcFshạy trốn.

 

Lan XcFsLan ngXcFse XcFsxog sXcFsốt rYfxTL6GGuột đếnYfxTL6GG fXcFsát khóXcFsc. CôYfxTL6GG nóYfxTL6GGi aXcFsnh cảXcFs kXcFso cYfxTL6GGó nhàXcFs mớiXcFs lXcFsà cXcFsơ hộiXcFs tốtXcFs V5rM4MaHđể V5rM4MaHthoát V5rM4MaHthân, nếYfxTL6GGu nhYfxTL6GGư YfxTL6GGanh cảXcFs V5rM4MaHvề rV5rM4MaH2, cV5rM4MaHó mV5rM4MaHuốn tXcFshoát XcFskhỏi đâXcFsy YfxTL6GGe rằgXcFs chẳXcFsg dễXcFs dYfxTL6GGàg gì.

 

Cứ nhắcYfxTL6GG YfxTL6GGanh cXcFsả làYfxTL6GG mặV5rM4MaHt LaYfxTL6GGn LaYfxTL6GGn biXcFsến sắc,V5rM4MaH ánhV5rM4MaH mắV5rM4MaHt sợV5rM4MaH hãYfxTL6GGi nYfxTL6GGhư XcFsnhìn tXcFshấy mV5rM4MaHa wỷ,YfxTL6GG tXcFsoàn tXcFshân YfxTL6GGrun lênXcFs YfxTL6GGcầm cập.YfxTL6GG TôiXcFs cúV5rM4MaHi đV5rM4MaHầu nghĩXcFs ngợiYfxTL6GG XcFsr' hạV5rM4MaH wếtV5rM4MaH tâmV5rM4MaH, bảYfxTL6GGo XcFsLan LaV5rM4MaHn rằgXcFs nYfxTL6GGếu YfxTL6GGnhư XcFstối naXcFsy aYfxTL6GGnh YfxTL6GGcả XcFsko vYfxTL6GGề thYfxTL6GGì tôV5rM4MaHi sẽV5rM4MaH dẫnYfxTL6GG aYfxTL6GGnh YfxTL6GGấy chạyYfxTL6GG trốn.YfxTL6GG YfxTL6GGSau YfxTL6GGđó tôiXcFs V5rM4MaHbảo YfxTL6GGLan LaYfxTL6GGn YfxTL6GGvề fòXcFsng cYfxTL6GGhuẩn bXcFsị, đeYfxTL6GGm tXcFsheo nhiV5rM4MaHều wYfxTL6GGần áYfxTL6GGo rV5rM4MaHét, V5rM4MaHTôi cònYfxTL6GG sXcFsợ aV5rM4MaHnh YfxTL6GGcả sẽYfxTL6GG tV5rM4MaHrở V5rM4MaHvề nêV5rM4MaHn dặYfxTL6GGn LXcFsan YfxTL6GGLan V5rM4MaHwần áV5rM4MaHo chuXcFsẩn XcFsbị YfxTL6GGxog fảiXcFs V5rM4MaHcất vYfxTL6GGào chỗYfxTL6GG nàYfxTL6GGo kXcFso bịYfxTL6GG nYfxTL6GGgkhác fXcFsát hiệnV5rM4MaH ra.

 

Tôi XcFsđã wếtV5rM4MaH địnV5rM4MaHh sXcFsẽ V5rM4MaHdẫn LaYfxTL6GGn LXcFsan bỏXcFs tV5rM4MaHrốn, hơnXcFs nữV5rM4MaHa rấYfxTL6GGt cóXcFs YfxTL6GGthể lXcFsà sẽV5rM4MaH bỏV5rM4MaH trốnV5rM4MaH tốiYfxTL6GG YfxTL6GGnay, troYfxTL6GGg YfxTL6GGlòg XcFstôi độtYfxTL6GG XcFsnhiên V5rM4MaHthấy rV5rM4MaHất bấtYfxTL6GG XcFsan, XcFstôi lXcFso V5rM4MaHlắg YfxTL6GGsau khXcFsi mXcFsình bỏYfxTL6GG điYfxTL6GG YfxTL6GGthì bệnhYfxTL6GG tXcFsình cũaYfxTL6GG bốYfxTL6GG sẽYfxTL6GG nYfxTL6GGặg hơn,V5rM4MaH caV5rM4MaHg2 XcFslo chYfxTL6GGo mẹV5rM4MaH YfxTL6GGsẽ rYfxTL6GGơi vV5rM4MaHào V5rM4MaHhàon cảXcFsh khXcFsó xử.V5rM4MaH V5rM4MaHTôi dẫnXcFs LXcFsan LaV5rM4MaHn đV5rM4MaHi rV5rM4MaH' aXcFsnh cV5rM4MaHả biV5rM4MaHết đc.XcFs sẽYfxTL6GG hV5rM4MaHận thấuXcFs xươgV5rM4MaH, liệV5rM4MaHu anV5rM4MaHh XcFsấy cXcFsó gâV5rM4MaHy cYfxTL6GGhuyện YfxTL6GGvs mXcFsẹ kXcFso nV5rM4MaHhỉ?Tôi đXcFsi YfxTL6GGr', V5rM4MaHchẳg bjờXcFs YfxTL6GGway lXcFsại cănYfxTL6GG nXcFsah2 nàyXcFs nữV5rM4MaHa, vậXcFsy thV5rM4MaHì mẹYfxTL6GG tXcFsôi V5rM4MaHbiết V5rM4MaHai chV5rM4MaHăm sóV5rM4MaHc đây?

 

nGHĨ đếnYfxTL6GG đYfxTL6GGây tV5rM4MaHrog lòYfxTL6GGg tôiYfxTL6GG lạiXcFs thấyV5rM4MaH rV5rM4MaHất YfxTL6GGbuồn XcFsfiền, cV5rM4MaHhẳg biếtYfxTL6GG ncXcFs" mắtYfxTL6GG đYfxTL6GGã chảyYfxTL6GG YfxTL6GGra XcFstừ lúXcFsc nào.V5rM4MaH LúcXcFs XcFsăn cV5rM4MaHơm, V5rM4MaHLan LV5rM4MaHan đXcFsể ýYfxTL6GG V5rM4MaHthấy XcFssắc mặtV5rM4MaH tôiXcFs rấtV5rM4MaH khXcFsó YfxTL6GGcoi, ănYfxTL6GG xoXcFsg XcFscô lV5rM4MaHen XcFslén hỏiXcFs tYfxTL6GGôi cYfxTL6GGó fV5rM4MaHải tôiV5rM4MaH đXcFsã thấyV5rM4MaH hốV5rM4MaHi hậnYfxTL6GG hXcFsay kYfxTL6GGo. YfxTL6GGTôi cốYfxTL6GG nặnV5rM4MaH rYfxTL6GGa V5rM4MaH1 nụXcFs cườiV5rM4MaH gượgXcFs XcFsgạo,lắc đV5rM4MaHầu. LYfxTL6GGan LaXcFsn mỉmV5rM4MaH cườiYfxTL6GG nhV5rM4MaHìn tV5rM4MaHôi, nụYfxTL6GG cườiV5rM4MaH thậV5rM4MaHt thYfxTL6GGê lươg.

 

- ANV5rM4MaHh AnV5rM4MaH, eXcFsm đYfxTL6GGã làV5rM4MaHm aYfxTL6GGnhf ảiYfxTL6GG khóV5rM4MaH xửXcFs rYfxTL6GG', XcFsAnh cũXcFsg kV5rM4MaHo cV5rM4MaHần vìXcFs XcFse V5rM4MaHmà YfxTL6GGkhó xửV5rM4MaH nYfxTL6GGhư vậyXcFs XcFsđâu, XcFse XcFsko muốnV5rM4MaH nhìnXcFs tV5rM4MaHhấy cáYfxTL6GGi XcFsbộ dạXcFsg nàyYfxTL6GG củaYfxTL6GG aXcFs, sV5rM4MaHau XcFsnày YfxTL6GGa kV5rM4MaHo cầnXcFs lXcFso cYfxTL6GGho V5rM4MaHe đV5rM4MaHâu! YfxTL6GG- LYfxTL6GGan YfxTL6GGLan XcFsmím chXcFsặt mội,YfxTL6GG nghV5rM4MaHẹn ngXcFsào YfxTL6GGnói rXcFsa câV5rM4MaHu nàYfxTL6GGy YfxTL6GGr' wXcFsay ngXcFs' YfxTL6GGbỏ đi.

 

Tôi vộiXcFs vàXcFsng kéoV5rM4MaH LaYfxTL6GGn LXcFsan lạYfxTL6GGi, YfxTL6GGnghẹn ngàV5rM4MaHo nói:

 

- V5rM4MaHLan LXcFsan, XcFsem V5rM4MaHchớ nXcFsghĩ nhYfxTL6GGiều, V5rM4MaHa V5rM4MaHcam tXcFsâm tìnYfxTL6GGh ngV5rM4MaHuyện giXcFsúp XcFse, vìYfxTL6GG V5rM4MaHe YfxTL6GGa XcFschẳg sợYfxTL6GG gìYfxTL6GG hết!YfxTL6GG ChúgYfxTL6GG V5rM4MaHta đãV5rM4MaH XcFsnói rXcFs', XcFsnếu V5rM4MaHnhư tốYfxTL6GGi V5rM4MaHnay aYfxTL6GGnh YfxTL6GGcả YfxTL6GGko về,YfxTL6GG đợiXcFs V5rM4MaHbố mẹXcFs đYfxTL6GGi ngYfxTL6GGủ, V5rM4MaHe ởYfxTL6GG tXcFsrog fòngV5rM4MaH đợV5rM4MaHi anh!

 

Lúc nàXcFsy LaYfxTL6GGn LaXcFsn mYfxTL6GGới YfxTL6GGnở nXcFsụ cười.V5rM4MaH V5rM4MaHSau kV5rM4MaHhi LaXcFsn LaV5rM4MaHn vV5rM4MaHề fòXcFsng củaV5rM4MaH YfxTL6GGanh cả,YfxTL6GG tôiV5rM4MaH đXcFsến fòV5rM4MaHng XcFskhám củV5rM4MaHa b.YfxTL6GGsĩ KiV5rM4MaHm NhấtYfxTL6GG V5rM4MaHThủ đXcFsể muXcFsa thuV5rM4MaHốc thYfxTL6GGeo đơnXcFs cV5rM4MaHủa b.sĩYfxTL6GG TYfxTL6GGhường đãXcFs kêXcFs. KYfxTL6GGhó kXcFshăn lYfxTL6GGắm mớYfxTL6GGi thuyXcFsết fụcXcFs đXcFsc bYfxTL6GGố tYfxTL6GGôi uYfxTL6GGốg thuốc,V5rM4MaH xoXcFsg xuXcFsôi tôiV5rM4MaH lạiYfxTL6GG ngYfxTL6GGồi nV5rM4MaHói cXcFshuyện fiếmXcFs V5rM4MaHvs mẹXcFs. YfxTL6GGCuối cùV5rM4MaHg tôXcFsitrở vềV5rM4MaH V5rM4MaHfòng XcFschuẩn V5rM4MaHbị vàiXcFs XcFschiếc V5rM4MaHáo ấm,V5rM4MaH YfxTL6GGthấp thXcFsỏm chờV5rM4MaH đV5rM4MaHợi tYfxTL6GGrời tốiXcFs. TôiXcFs thầmYfxTL6GG cầXcFsu khấnV5rM4MaH hàgXcFs XcFstrăm hàgYfxTL6GG ngYfxTL6GGhìn lầV5rM4MaHn ởV5rM4MaH trYfxTL6GGog lòV5rM4MaHng moV5rM4MaHng saXcFso anV5rM4MaHh cảV5rM4MaH tV5rM4MaHối naXcFsy đừV5rM4MaHg tYfxTL6GGrở về

 

Chiều tốV5rM4MaHi YfxTL6GGđột nhiV5rM4MaHên nYfxTL6GGổi gióXcFs toV5rM4MaH, YfxTL6GGbầu trờiV5rM4MaH sầmXcFs sV5rM4MaHập XcFsnhư V5rM4MaHchuẩn bYfxTL6GGị đXcFsổ sậpV5rM4MaH YfxTL6GGxuốg YfxTL6GGđến nV5rM4MaHơi. MặcV5rM4MaH dùV5rM4MaH thờV5rM4MaHi tiếtV5rM4MaH nXcFsày rYfxTL6GGất cV5rM4MaHó lợiV5rM4MaH cXcFsho vXcFsiệc trốnV5rM4MaH chạyV5rM4MaH XcFscủa tôYfxTL6GGi vàXcFs LaV5rM4MaHn LV5rM4MaHan YfxTL6GGnhưg troXcFsg lònV5rM4MaHg tôXcFsi lạYfxTL6GGi cảYfxTL6GGm thấYfxTL6GGy vôXcFs XcFscùg cXcFsăg V5rM4MaHthẳg. CũXcFsg maV5rM4MaHy lV5rM4MaHà YfxTL6GGăn cơmYfxTL6GG XcFstối XcFsxog XcFsmà anhXcFsc YfxTL6GGa 3vẫnV5rM4MaH chXcFsưa vV5rM4MaHề, xV5rM4MaHem V5rM4MaHra YfxTL6GGh.nai XcFsanh ấyXcFs cXcFsũg sẽYfxTL6GG YfxTL6GGko YfxTL6GGvề nhà.

 

Tôi vV5rM4MaHs mẹV5rM4MaH lV5rM4MaHặg lẽYfxTL6GG ngồiV5rM4MaH YfxTL6GGbên bốV5rM4MaH V5rM4MaH1 XcFshồi lâV5rM4MaHu. BốYfxTL6GG cXcFsứ YfxTL6GGnhắm mYfxTL6GGắt cV5rM4MaHhẳg YfxTL6GGnói nửaXcFs lời,YfxTL6GG mV5rM4MaHẹ ủYfxTL6GG V5rM4MaHrủ ngXcFsồi ởYfxTL6GG đầYfxTL6GGu giườgXcFs cũV5rM4MaHg XcFschẳg lYfxTL6GGên tXcFsiếg. V5rM4MaHKo V5rM4MaHkhí trYfxTL6GGog fV5rM4MaHòng nXcFshỏ V5rM4MaHvo YfxTL6GGcùg ngộtV5rM4MaH XcFsngạt, nặV5rM4MaHg nè.V5rM4MaH V5rM4MaHTôi thấpYfxTL6GG tV5rM4MaHhỏm nV5rM4MaHhìn V5rM4MaHra V5rM4MaHngoài cửaXcFs sổYfxTL6GG, kXcFshẽ kéoV5rM4MaH rXcFsèm cửV5rM4MaHa nhV5rM4MaHìnr XcFsa ngoài.YfxTL6GG MYfxTL6GGây mYfxTL6GGù đXcFsã chV5rM4MaHe kXcFsín V5rM4MaHnhựg nXcFsgôi XcFssao V5rM4MaHlấp láXcFsnh trênXcFs bầuV5rM4MaH trYfxTL6GGời, khoảgV5rM4MaH XcFssân trV5rM4MaHc" nhàYfxTL6GG tốiYfxTL6GG V5rM4MaHđen nhưV5rM4MaH mXcFsực, tiếgV5rM4MaH gióYfxTL6GG bXcFsấc gàoXcFs rítXcFs đầyXcFs YfxTL6GGthe XcFslươg. CảYfxTL6GG thV5rM4MaHế giớiV5rM4MaH dườgV5rM4MaH nhXcFsư đagV5rM4MaH YfxTL6GGchìm tYfxTL6GGrog sựYfxTL6GG tYfxTL6GGối XcFstăm YfxTL6GGvà lạnhXcFs lẽo.XcFs XcFsGian nhYfxTL6GGà YfxTL6GGfía TâXcFsy vẫnYfxTL6GG sYfxTL6GGaág YfxTL6GGđèn, tôYfxTL6GGi biếXcFst V5rM4MaHLan V5rM4MaHLan đaV5rM4MaHg ởXcFs tYfxTL6GGrog fòYfxTL6GGng sốtXcFs V5rM4MaHruột đợiYfxTL6GG tôi.

 

Ngoảnh đầuV5rM4MaH lạiYfxTL6GG nhìYfxTL6GGn bốXcFs mẹYfxTL6GG, troYfxTL6GGg YfxTL6GGlòg tôYfxTL6GGi lạYfxTL6GGi wặnYfxTL6GG lênYfxTL6GG V5rM4MaHnỗi đYfxTL6GGau V5rM4MaHxót xYfxTL6GGa. giữYfxTL6GGa cV5rM4MaHái mYfxTL6GGùa đôgXcFs réYfxTL6GGt V5rM4MaHbuốt nYfxTL6GGày tôiXcFs fảV5rM4MaHi YfxTL6GGtừ bYfxTL6GGỏ cV5rM4MaHha mẹXcFs ởXcFs lXcFsại đểXcFs YfxTL6GGdẫn LV5rM4MaHan YfxTL6GGLan cXcFsao cXcFshạy xXcFsa bayYfxTL6GG. ThếV5rM4MaH nhưXcFsg tôYfxTL6GGi lạiYfxTL6GG kV5rM4MaHo thểYfxTL6GG nYfxTL6GGói YfxTL6GG1 YfxTL6GGlời cV5rM4MaHáo biệtV5rM4MaH V5rM4MaHvs họXcFs, XcFsthậm cXcFshí YfxTL6GGko tXcFshể đểXcFs họXcFs biết.V5rM4MaH TXcFsôi kXcFso V5rM4MaHthể YfxTL6GGnào tưởgV5rM4MaH tượV5rM4MaHg rXcFsa đcYfxTL6GG tâXcFsm tYfxTL6GGrạg củaV5rM4MaH YfxTL6GGhọ sYfxTL6GGau V5rM4MaHkhi YfxTL6GGfát hiệnV5rM4MaH rV5rM4MaHa tôXcFsi V5rM4MaHvà LaXcFsn LaV5rM4MaHn XcFsđã cXcFshạy tXcFsrốn vV5rM4MaHs V5rM4MaHnahu. ChắcYfxTL6GG chắV5rM4MaHn hV5rM4MaHọ sẽV5rM4MaH đaXcFsu đV5rM4MaHớn tXcFsột độYfxTL6GG, chYfxTL6GGắc chắnV5rM4MaH sẽYfxTL6GG gXcFsiận dữV5rM4MaH mắgXcFs chữiXcFs XcFstôi, XcFsbố dV5rM4MaHẵ tYfxTL6GGừg mXcFsắg V5rM4MaHanh cYfxTL6GGả lXcFsà súXcFsc V5rM4MaHsinh, XcFscòn tôiV5rM4MaH, làV5rM4MaHm rV5rM4MaHa nhXcFsựg chV5rM4MaHuyện nàV5rM4MaHy YfxTL6GGr' V5rM4MaHtôi YfxTL6GGcòn chYfxTL6GGẳg bằgXcFs laYfxTL6GGoì súYfxTL6GGc sinh.

 

Tôi ởV5rM4MaH troYfxTL6GGg fV5rM4MaHòng bXcFsố V5rM4MaHmẹ hV5rM4MaHơn XcFs1 XcFstiếg YfxTL6GGđồg hồ.YfxTL6GG HìnhYfxTL6GG nhV5rM4MaHư V5rM4MaHbố XcFstôi đãXcFs ngủV5rM4MaH sXcFsay rXcFs' YfxTL6GGnên thỉhV5rM4MaH thoYfxTL6GGảg cònXcFs fátXcFs rYfxTL6GGa tV5rM4MaHiếg nYfxTL6GGgáy kXcFshe khV5rM4MaHẽ. V5rM4MaHMẹ tXcFsôi cV5rM4MaHũg bắXcFst YfxTL6GGđầu buồnYfxTL6GG ngủV5rM4MaH,giục tôXcFsi vềV5rM4MaH fòXcFsng ngYfxTL6GGỉ ngơiV5rM4MaH. LYfxTL6GGúc tiễnXcFs tôiYfxTL6GG YfxTL6GGra cửa,XcFs mẹYfxTL6GG cV5rM4MaHhẳg nYfxTL6GGói chYfxTL6GGẳg rằgXcFs, chỉYfxTL6GG nhéV5rM4MaHt vàoYfxTL6GG YfxTL6GGtúi tXcFsôi XcFs1 cáiV5rM4MaH túXcFsi nhỏXcFs saV5rM4MaHu đóXcFs đẩyXcFs XcFstôi XcFsra XcFsngoài cửXcFsa YfxTL6GGvà XcFscài tV5rM4MaHhen XcFscửa lại.

 

Trở YfxTL6GGvề fòYfxTL6GGng, tôXcFsi YfxTL6GGvội vagXcFs2 bậtXcFs đèn,V5rM4MaH lấyYfxTL6GG cXcFsái túiV5rM4MaH nhỏV5rM4MaH XcFsmẹ vừYfxTL6GGa dúiXcFs cXcFsho tôXcFsi YfxTL6GGraxem, V5rM4MaHbên YfxTL6GGtrog làYfxTL6GG V5rM4MaH1 xấpXcFs YfxTL6GGnhựg V5rM4MaHtờ tXcFsiền lẻXcFs XcFscũ: 100XcFs, V5rM4MaH50, 10XcFs, 5V5rM4MaH, 2V5rM4MaH, XcFs1 tXcFsệ.. đâyYfxTL6GG chínXcFsh alV5rM4MaH2 sốXcFs tiềnXcFs XcFsmẹ tícXcFsh cópXcFs hànV5rM4MaHg ngày.

 

Nhìn thấXcFsy YfxTL6GGxấp tiềnXcFs lẻYfxTL6GG nYfxTL6GGày V5rM4MaHbỗng nhiênXcFs nV5rM4MaHc" mắtYfxTL6GG tôiV5rM4MaH lạiXcFs tuYfxTL6GGôn rơiYfxTL6GG, TôiV5rM4MaH hiểuV5rM4MaH V5rM4MaHngay rV5rM4MaHa ýYfxTL6GG YfxTL6GGcủa mẹV5rM4MaH, hV5rM4MaHoá rYfxTL6GGa mV5rM4MaHẹ đãYfxTL6GG fáXcFst hiệnV5rM4MaH rV5rM4MaHa chuyệYfxTL6GGn tV5rM4MaHôi vàV5rM4MaH YfxTL6GGLan LaXcFsn chuV5rM4MaHẩn V5rM4MaHbị bỏV5rM4MaH YfxTL6GGtrốn, tXcFshế nXcFsên mYfxTL6GGẹ mớiXcFs đemXcFs tấV5rM4MaHt YfxTL6GGcả sốXcFs tiềnXcFs XcFsmà mẹXcFs tícYfxTL6GGh lXcFsuỹ đcYfxTL6GG lYfxTL6GGén lXcFsút đưaV5rM4MaH cYfxTL6GGho tôiV5rM4MaH XcFsvì sV5rM4MaHợ tV5rM4MaHôi xYfxTL6GGa V5rM4MaHnah2 YfxTL6GGk cXcFsó tV5rM4MaHiền V5rM4MaHtiêu. CYfxTL6GGhính túXcFsi XcFstiền nXcFsày đãXcFs V5rM4MaHtrở tYfxTL6GGhành V5rM4MaHvị cứuV5rM4MaH V5rM4MaHtinh củaYfxTL6GG XcFstôi trXcFsong nhXcFsữg V5rM4MaHthag1 nV5rM4MaHgày trXcFsốn V5rM4MaHchạy saV5rM4MaHu nV5rM4MaHày V5rM4MaH( cònV5rM4MaH cóYfxTL6GG V5rM4MaH1 chuyệnYfxTL6GG nV5rM4MaHữa mV5rM4MaHãi đXcFsến XcFssau kV5rM4MaHhi XcFsbố tôV5rM4MaHi qXcFsa V5rM4MaHđời V5rM4MaHmẹ V5rM4MaHmới nóiXcFs vV5rM4MaHs XcFstôi, XcFssố tiềnV5rM4MaH 2.YfxTL6GG000 tệXcFs màYfxTL6GG mYfxTL6GGẹ đưV5rM4MaHa chYfxTL6GGo V5rM4MaHtôi đểYfxTL6GG YfxTL6GGđi mờYfxTL6GGi b.V5rM4MaHsĩ YfxTL6GGThường YfxTL6GGđến YfxTL6GGkhám XcFsbệnh cV5rM4MaHho V5rM4MaHbố XcFstôi hồXcFsi XcFssag1 YfxTL6GGlà V5rM4MaHdo bốXcFs bảXcFso mẹYfxTL6GG đưaV5rM4MaH cXcFsho tôiV5rM4MaH. XcFsBố cũYfxTL6GGg hiểuYfxTL6GG đXcFsc tâXcFsm tYfxTL6GGư cXcFsũa V5rM4MaHtôi nêYfxTL6GGn V5rM4MaHđã V5rM4MaHâm YfxTL6GGthầm giXcFsúp đỡ)

 

Tôi chXcFsờ đợiYfxTL6GG tXcFsrog thấpYfxTL6GG thỏmV5rM4MaH vV5rM4MaHà YfxTL6GGlo XcFsâu, mV5rM4MaHãi mớV5rM4MaHi đV5rM4MaHến nửaYfxTL6GG đêm,XcFs nhâXcFsn lúcYfxTL6GG đêmV5rM4MaH XcFskhuya thV5rM4MaHanh vắgV5rM4MaH, tôV5rM4MaHi YfxTL6GGchạy saV5rM4MaHg YfxTL6GGgọi LV5rM4MaHan LaYfxTL6GGn, TrcYfxTL6GG" kV5rM4MaHhi đYfxTL6GGi, tYfxTL6GGôi YfxTL6GGnc" mXcFsắt lưV5rM4MaHg trYfxTL6GGòg YfxTL6GGwì trXcFsc" cửaXcFs giaV5rM4MaHn nXcFshà củaXcFs bV5rM4MaHố mẹ,YfxTL6GG dậYfxTL6GGp đầuXcFs cYfxTL6GGúi lạyYfxTL6GG bYfxTL6GGố YfxTL6GGmẹ trXcFsog XcFstâm trạgXcFs hếV5rM4MaHt sứYfxTL6GGc nXcFsặg XcFsnề. SV5rM4MaHau đYfxTL6GGó tôXcFsi kV5rM4MaHéo LXcFsan LaYfxTL6GGn YfxTL6GGra khYfxTL6GGỏi cYfxTL6GGửa V5rM4MaHr' nhaYfxTL6GGnh YfxTL6GGchóg biếnV5rM4MaH mXcFsất tV5rM4MaHrog mànXcFs đêm...