Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh mMUTGjJLcả RgJbv4ywko RgJbv4ywcó mMUTGjJLở troZjGZg đồmMUTGjJLn RgJbv4ywcảnh sátmMUTGjJL, tmMUTGjJLôi liềmMUTGjJLn đạZjGZp RgJbv4ywxe đếnRgJbv4yw mMUTGjJLBV RgJbv4ywhuyện. RgJbv4ywVừa nhìmMUTGjJLn thZjGZấy bsmMUTGjJLĩ ThmMUTGjJLường tmMUTGjJLôi mMUTGjJLđã kéomMUTGjJL RgJbv4ywông ấZjGZy rmMUTGjJLa RgJbv4yw1 gócmMUTGjJL hRgJbv4ywỏi cómMUTGjJL fRgJbv4ywải ônRgJbv4ywg ấyZjGZ đãRgJbv4yw nhRgJbv4ywờ cảnZjGZh sátmMUTGjJL tớZjGZi bmMUTGjJLắt anmMUTGjJLh tZjGZôi ko.

 

Ông ZjGZkinh RgJbv4ywngạc hỏi:

 

- RgJbv4ywKim RgJbv4ywQuý xảymMUTGjJL RgJbv4ywra chumMUTGjJLyện mMUTGjJLgì rồi?

 

Tôi kểZjGZ chuymMUTGjJLện anmMUTGjJLh RgJbv4ywcả RgJbv4ywbị cảnhZjGZ sátRgJbv4yw dẫnZjGZ ZjGZđi chRgJbv4ywo bsĩRgJbv4yw TZjGZhường ngRgJbv4ywhe, ôngRgJbv4yw ấyRgJbv4yw nmMUTGjJLge xoZjGZg mMUTGjJLcười bảo:

 

- cRgJbv4ywhàg tramMUTGjJLi àZjGZ, mRgJbv4ywấy ngàyRgJbv4yw ZjGZtrc" cậuRgJbv4yw ZjGZgọi điRgJbv4ywện cZjGZho tôRgJbv4ywi nhờmMUTGjJL tmMUTGjJLôi ngĩRgJbv4yw cRgJbv4ywách gimMUTGjJLúp mMUTGjJLLan LamMUTGjJLn mMUTGjJLnhưg đếnRgJbv4yw gRgJbv4ywiờ tôiRgJbv4yw vRgJbv4ywẫn chưamMUTGjJL nRgJbv4ywgĩ ZjGZra cámMUTGjJLch ZjGZgì cả.RgJbv4yw CảnhRgJbv4yw smMUTGjJLát tìmMUTGjJLm anmMUTGjJLh ZjGZtrai cậuRgJbv4yw cóRgJbv4yw ZjGZthể lmMUTGjJLà RgJbv4ywvì việcmMUTGjJL khmMUTGjJLác, lZjGZàm samMUTGjJLo tôimMUTGjJL cómMUTGjJL thRgJbv4ywể RgJbv4ywbảo cảnZjGZh sátZjGZ đếnZjGZ bắtZjGZ ZjGZanh cậumMUTGjJL đc?

 

Bsĩ ThZjGZường nóRgJbv4ywi RgJbv4ywvs tômMUTGjJLi mMUTGjJLlúc RgJbv4ywLan LaZjGZn nhậpmMUTGjJL ZjGZviện wảmMUTGjJL thựcmMUTGjJL lmMUTGjJLà RgJbv4ywông ấRgJbv4ywy RgJbv4ywđã nhRgJbv4ywờ RgJbv4yw1 nRgJbv4ywg' bạRgJbv4ywn ởZjGZ đồZjGZn cảnhRgJbv4yw sátmMUTGjJL đếnZjGZ RgJbv4ywnhà nZjGZói chuyZjGZện vmMUTGjJLs RgJbv4ywbố mẹRgJbv4yw tRgJbv4ywôi. RgJbv4ywDo lúZjGZc ấRgJbv4ywy anRgJbv4ywh cảRgJbv4yw mMUTGjJLko cZjGZó RgJbv4ywnhà nêRgJbv4ywn bọRgJbv4ywn hRgJbv4ywọ ZjGZđã gọiRgJbv4yw điệnmMUTGjJL RgJbv4ywcho anmMUTGjJLh cmMUTGjJLả, nZjGZói rRgJbv4ywõ vmMUTGjJLs aRgJbv4ywnh RgJbv4ywcả bệnhRgJbv4yw tmMUTGjJLình củZjGZa LaZjGZn ZjGZLan, dặnZjGZ dòmMUTGjJL aRgJbv4ywnh ấyRgJbv4yw nhấZjGZt địnhZjGZ fảmMUTGjJLi mMUTGjJLđối xửmMUTGjJL tốtRgJbv4yw vmMUTGjJLs LZjGZan ZjGZLan, nếuRgJbv4yw kmMUTGjJLo mMUTGjJL1 kZjGZhi ZjGZLan LamMUTGjJLn mMUTGjJLxảy ZjGZra chRgJbv4ywuyện gmMUTGjJLì thRgJbv4ywì cảnhRgJbv4yw smMUTGjJLát sẽZjGZ RgJbv4ywsờ đếnZjGZ cmMUTGjJLhuyện aRgJbv4ywnh ZjGZbỏ tiềnRgJbv4yw rZjGZa muZjGZa mMUTGjJLfụ nữmMUTGjJL vRgJbv4ywề làmRgJbv4yw vợmMUTGjJL. BRgJbv4ywsĩ RgJbv4ywThường cònRgJbv4yw mMUTGjJLnói anmMUTGjJLh cmMUTGjJLả qmMUTGjJLuen bRgJbv4ywiết rấtRgJbv4yw nhiềumMUTGjJL RgJbv4ywng' ởZjGZ đồnRgJbv4yw cmMUTGjJL.sát ZjGZvà mMUTGjJLan ủiRgJbv4yw tôZjGZi ZjGZko nRgJbv4ywên mMUTGjJLqá lZjGZo lắng.

 

Bởi ZjGZvì kZjGZo biếtZjGZ ZjGZanh RgJbv4ywcả vìmMUTGjJL sRgJbv4ywao ZjGZmà RgJbv4ywlại bRgJbv4ywị RgJbv4ywng' củaRgJbv4yw RgJbv4ywđồn c.mMUTGjJLsát bắtZjGZ ZjGZđi nênRgJbv4yw tôZjGZi cũgZjGZ chẳgZjGZ ZjGZcòn tâZjGZm trímMUTGjJL nàRgJbv4ywo màZjGZ ZjGZnói cZjGZhuyện RgJbv4ywvới mMUTGjJLông vềZjGZ tìZjGZnh cảnRgJbv4ywh củaRgJbv4yw LaZjGZn ZjGZLan hiệnmMUTGjJL gimMUTGjJLờ. RgJbv4ywTôi mMUTGjJLlên ZjGZxe đạpmMUTGjJL đạpZjGZ thZjGZẳg mMUTGjJLvề ZjGZnhà. SZjGZuốt đgZjGZ' đimMUTGjJL ZjGZtôi cứmMUTGjJL ngmMUTGjJLĩ mãiZjGZ RgJbv4ywmà cRgJbv4ywhẳg thểZjGZ nàomMUTGjJL hmMUTGjJLiểu ZjGZnổi đRgJbv4ywag mMUTGjJLcó mMUTGjJLchuyện ZjGZgì xảRgJbv4ywy ZjGZra. ZjGZChỉ mMUTGjJLcó điRgJbv4ywều trmMUTGjJLog lZjGZòng tôZjGZi nhẹmMUTGjJL nRgJbv4ywhõm mMUTGjJLhơn nhiềumMUTGjJL sRgJbv4ywo vớiZjGZ lúRgJbv4ywc đếnRgJbv4yw.Anh ZjGZcả bịRgJbv4yw bắtRgJbv4yw chẳgZjGZ mMUTGjJLcó lmMUTGjJLiên wZjGZan gRgJbv4ywì đếZjGZn cmMUTGjJLuộc đRgJbv4ywiện thoạiZjGZ ZjGZtôi đãZjGZ gọiRgJbv4yw ZjGZcho bsZjGZĩ TRgJbv4ywhường mấyZjGZ hRgJbv4ywôm trZjGZc", nZjGZói cácZjGZh RgJbv4ywkhác, amMUTGjJLnh cảZjGZ bZjGZị dẫnZjGZ đmMUTGjJLi chmMUTGjJLưa chmMUTGjJLắc gRgJbv4ywì đmMUTGjJLã lmMUTGjJLà vZjGZì chuZjGZyện củZjGZa LaRgJbv4ywn Lan.

 

Về tớiRgJbv4yw mMUTGjJLnhà, trZjGZời ZjGZđã xZjGZâm xẩRgJbv4ywm tốRgJbv4ywi, tZjGZôi nóZjGZi chRgJbv4ywo bRgJbv4ywố mZjGZẹ ZjGZbiếtt nhựgmMUTGjJL gìZjGZ đãmMUTGjJL ngmMUTGjJLe RgJbv4ywngóng đRgJbv4ywc ZjGZở tmMUTGjJLrên huyện,mMUTGjJL đươgmMUTGjJL nhmMUTGjJLiên RgJbv4ywlà tôZjGZi đãRgJbv4yw giấmMUTGjJLu chuyệnmMUTGjJL ZjGZđi gmMUTGjJLặp bRgJbv4ywsĩ ThmMUTGjJLường. BZjGZố mẹmMUTGjJL nRgJbv4ywge mMUTGjJLnói anZjGZh RgJbv4ywcả RgJbv4ywko fZjGZải vìZjGZ mMUTGjJLbắt vZjGZì mMUTGjJLchuyện củamMUTGjJL RgJbv4ywLan LmMUTGjJLan cũRgJbv4ywg mMUTGjJLyên tâZjGZm fầZjGZn nRgJbv4ywào. MẹmMUTGjJL nRgJbv4ywghĩ c.sámMUTGjJLt ZjGZdẫn aRgJbv4ywnh cRgJbv4ywả mMUTGjJLđi lZjGZà vìZjGZ mMUTGjJLnhữg cZjGZhuyện cRgJbv4ywó RgJbv4ywliên wamMUTGjJLn đếnRgJbv4yw mỏmMUTGjJL vàngZjGZ, nhưmMUTGjJLg mỏZjGZ RgJbv4ywvàg mMUTGjJLcủa RgJbv4ywanh cảZjGZ ZjGZđã đóRgJbv4ywg cZjGZửa ZjGZko khaRgJbv4ywi ZjGZthác nữaZjGZ rmMUTGjJLồi, trZjGZên hầRgJbv4ywm mRgJbv4ywỏ mMUTGjJLlàm RgJbv4ywgì cònRgJbv4yw chuZjGZyện gìmMUTGjJL nữamMUTGjJL chứ??RgJbv4yw RgJbv4ywLẽ nàoRgJbv4yw ZjGZlà chuyệnRgJbv4yw cóRgJbv4yw liênmMUTGjJL mMUTGjJLwan đếnmMUTGjJL vZjGZụ mmMUTGjJLa ZjGZwỷ xuấtmMUTGjJL hiệnZjGZ lmMUTGjJLần trc"???

 

Bởi RgJbv4ywvì cmMUTGjJLái mMUTGjJLmỏ vàmMUTGjJLg củmMUTGjJLa anmMUTGjJLh nằmmMUTGjJL sâuZjGZ mMUTGjJLtrog mMUTGjJLnúi, cáRgJbv4ywch ZjGZthôn tôiZjGZ đZjGZến hơnmMUTGjJL ZjGZ10 câZjGZy sốZjGZ, ZjGZhơn nữmMUTGjJLa ởRgJbv4yw nơiRgJbv4yw đóZjGZ mớiZjGZ ầRgJbv4ywm ZjGZĩ vmMUTGjJLụ hồRgJbv4ywn mZjGZa xuấtmMUTGjJL hiệnRgJbv4ywchưa đRgJbv4ywc baZjGZo ZjGZlâu nêmMUTGjJLn bRgJbv4ywố mẹmMUTGjJL mMUTGjJLko RgJbv4ywbảo tmMUTGjJLôi lZjGZên hZjGZầm mZjGZỏ củaZjGZ anZjGZh RgJbv4ywxem saoZjGZ. CZjGZhúg tRgJbv4ywôi đànRgJbv4ywh fảiRgJbv4yw nRgJbv4ywgồi ởZjGZ nhmMUTGjJLà chờRgJbv4yw đợi.mMUTGjJL NếuRgJbv4yw RgJbv4ywnhư RgJbv4ywanh ZjGZcả kmMUTGjJLo làmZjGZ RgJbv4ywgì fạmmMUTGjJL fáRgJbv4ywp thmMUTGjJLì c.ZjGZsát nhấtZjGZ địnhmMUTGjJL smMUTGjJLẽ fảmMUTGjJLi RgJbv4ywđưa aRgJbv4ywnh về.

 

Lúc mZjGZẹ mRgJbv4ywang cơRgJbv4ywm tốimMUTGjJL ZjGZcho LaZjGZn mMUTGjJLLan ZjGZcó ngồimMUTGjJL lạimMUTGjJL mMUTGjJL1 lát.ZjGZ mMUTGjJLTôi RgJbv4ywko biếZjGZt mZjGZẹ đãmMUTGjJL RgJbv4ywnói nhữgZjGZ gZjGZì mMUTGjJLvs LmMUTGjJLan LamMUTGjJLn mZjGZà cơmRgJbv4yw RgJbv4ywnc" mẹRgJbv4yw mMUTGjJLbê vàRgJbv4ywo LRgJbv4ywan ZjGZLan kZjGZo hZjGZề độgRgJbv4yw đũa.

 

Đêm hômMUTGjJLm đó,RgJbv4yw anRgJbv4ywh cảZjGZ kRgJbv4ywo trZjGZở vZjGZề, ZjGZtôi cũgRgJbv4yw cmMUTGjJLả đêZjGZm kZjGZo chợpmMUTGjJL mắRgJbv4ywt, nằRgJbv4ywm tRgJbv4ywrên giườRgJbv4ywg tmMUTGjJLrằn trọRgJbv4ywc mMUTGjJLngĩ mMUTGjJLngợi mMUTGjJLlung tmMUTGjJLung. RgJbv4ywGà gámMUTGjJLy hồiRgJbv4yw đầRgJbv4ywu tiênRgJbv4yw tôiRgJbv4yw đãRgJbv4yw nZjGZge thZjGZấy ZjGZtiếg ZjGZgõ cửamMUTGjJL ZjGZkhe RgJbv4ywkhẽ, tmMUTGjJLiếg gmMUTGjJLõ rấtRgJbv4yw nhỏmMUTGjJL nhmMUTGjJLưg ngmMUTGjJLe rấtmMUTGjJL rRgJbv4ywõ rànRgJbv4ywg RgJbv4ywtrog đêmRgJbv4yw khuyRgJbv4ywa thanmMUTGjJLh vắng.

 

- Cốc.ZjGZ. cốc.ZjGZ. cZjGZốc ZjGZ- TZjGZiếg RgJbv4ywgõ mMUTGjJLcửa rấZjGZt đềuRgJbv4yw đmMUTGjJLặn, tZjGZôi cảnmMUTGjJLh mMUTGjJLgiác ngồiZjGZ dậyZjGZ khỏmMUTGjJLi giườg,RgJbv4yw nZjGZhẹ RgJbv4ywnhàg hỏi:

 

- AmMUTGjJLi đấy?

 

- AnZjGZh AZjGZn, RgJbv4ywem làRgJbv4yw ZjGZLan LamMUTGjJLn đây,mMUTGjJL RgJbv4ywmau mởZjGZ cửaZjGZ cmMUTGjJLho mMUTGjJLem đimMUTGjJL !

 

Tôi lZjGZắng taRgJbv4ywi nZjGZge, đúgZjGZ làRgJbv4yw tiếgmMUTGjJL cRgJbv4ywủa LRgJbv4ywan LamMUTGjJLn rồRgJbv4ywi! LmMUTGjJLan LamMUTGjJLn đmMUTGjJLến mMUTGjJLtìm tôiZjGZ RgJbv4ywgiờ nàyRgJbv4yw cRgJbv4ywhắc làRgJbv4yw cómMUTGjJL cZjGZhuyện mMUTGjJLgấp gìmMUTGjJL r'ZjGZ. TôiRgJbv4yw lạnhRgJbv4yw toáZjGZt ngZjGZ', vZjGZôi vàmMUTGjJLng laZjGZo rmMUTGjJLa khỏiZjGZ giườmMUTGjJLg, chẳgmMUTGjJL RgJbv4ywkịp RgJbv4ywmặc áoRgJbv4yw liềmMUTGjJLn mMUTGjJLchạy rZjGZa mởmMUTGjJL cửa.

 

Lan LmMUTGjJLan lRgJbv4ywách ZjGZng' đZjGZi vRgJbv4ywào fRgJbv4ywòng tôi,ZjGZ ZjGZ1 lZjGZuồg khímMUTGjJL lạnhZjGZ thmMUTGjJLeo ZjGZcô ùaZjGZ vàmMUTGjJLo fòRgJbv4ywng, tôimMUTGjJL RgJbv4ywlúc ấmMUTGjJLy ZjGZcởi trầnmMUTGjJL, trênmMUTGjJL nmMUTGjJLg' mZjGZặc đRgJbv4ywộc ZjGZ1 ZjGZcái wRgJbv4ywần đùRgJbv4ywi rRgJbv4ywùng mìnmMUTGjJLh mmMUTGjJLấy mMUTGjJLcái liềnmMUTGjJL RgJbv4ywvì lạnh.

 

- ZjGZAnh ARgJbv4ywn, cRgJbv4ywứu ZjGZem vớiZjGZ RgJbv4yw! RgJbv4yw- RgJbv4ywLan mMUTGjJLLan mMUTGjJLvừa ômZjGZ cZjGZhầm lmMUTGjJLấy tRgJbv4ywôi đãmMUTGjJL kRgJbv4ywhóc nZjGZức nở.

 

Tôi ZjGZchẳg mMUTGjJLcòn nRgJbv4ywgĩ tmMUTGjJLới ZjGZcái lạRgJbv4ywnh nữa.ZjGZ ThòRgJbv4yw đmMUTGjJLầu nhìnmMUTGjJL RgJbv4ywra ngoài,ZjGZ thZjGZấy giZjGZan nhàZjGZ bốZjGZ mẹZjGZ vẫRgJbv4ywn tắtmMUTGjJL đèRgJbv4ywn tốZjGZi mMUTGjJLom tRgJbv4ywôi mớiZjGZ yêmMUTGjJLn tRgJbv4ywâm đónRgJbv4ywg RgJbv4ywcửa mMUTGjJLfòng ZjGZlại. TôZjGZi cốRgJbv4yw nóiRgJbv4yw tZjGZhật nhỏmMUTGjJL vmMUTGjJLs LRgJbv4ywan LaZjGZn lmMUTGjJLúc nàZjGZy đagZjGZ khócmMUTGjJL nRgJbv4ywức nởRgJbv4yw trZjGZog RgJbv4ywlòng mình:

 

- SZjGZao mMUTGjJLem lạimMUTGjJL ZjGZsag RgJbv4ywđây mMUTGjJLvào gZjGZiờ nàmMUTGjJLy, bRgJbv4ywố mmMUTGjJLẹ mMUTGjJLnhìn thấyRgJbv4yw thì...

 

Còn chZjGZưa đểRgJbv4yw tmMUTGjJLôi nRgJbv4ywói hmMUTGjJLết thRgJbv4ywì ZjGZLan LaRgJbv4ywn đãRgJbv4yw đẩyRgJbv4yw tôiRgJbv4yw rmMUTGjJLa, giRgJbv4ywọg ngẹnmMUTGjJL ngào:

 

- NhZjGZữg ngàZjGZy tRgJbv4ywhág ZjGZnày chẳgRgJbv4yw fảiRgJbv4yw c.sốgmMUTGjJL củZjGZa mMUTGjJLcon nZjGZg', eRgJbv4ywm mMUTGjJLko tZjGZhể chịuZjGZ đựgZjGZ RgJbv4ywđc nữZjGZa.. nZjGZếu RgJbv4ywanh còRgJbv4ywn bỏmMUTGjJL mặmMUTGjJLc RgJbv4ywem nRgJbv4ywữa emMUTGjJLm RgJbv4ywsẽ chếRgJbv4ywt trcZjGZ" ZjGZmặt aZjGZnh ngay!

 

- LZjGZan ZjGZLan, đừg..mMUTGjJL đừg.RgJbv4yw. anhRgJbv4yw.. RgJbv4ywanh.. ZjGZ- BởZjGZi vìZjGZ lạnhmMUTGjJL cứRgJbv4ywg nênRgJbv4yw tomMUTGjJLàn mMUTGjJLthân tZjGZôi ZjGZrun lêmMUTGjJLn lậpRgJbv4yw cập,RgJbv4yw mmMUTGjJLiệg cứmMUTGjJLg lạRgJbv4ywi RgJbv4ywchả nóiZjGZ rZjGZa lời.

 

Lúc nRgJbv4ywày RgJbv4ywLan LmMUTGjJLan mớimMUTGjJL fátRgJbv4yw hRgJbv4ywiện rZjGZa lmMUTGjJLà tôimMUTGjJL kRgJbv4ywo mặcRgJbv4yw áomMUTGjJL, cZjGZô lầmMUTGjJLn mòRgJbv4yw tRgJbv4ywrog bómMUTGjJLg đRgJbv4ywêm RgJbv4ywkéo tRgJbv4ywôi vmMUTGjJLề giRgJbv4ywườg, lZjGZấy cáiRgJbv4yw cZjGZhăn khoRgJbv4ywác lênRgJbv4yw nmMUTGjJLg' tôiZjGZ rZjGZ' nRgJbv4ywgồi xuốgZjGZ bêRgJbv4ywn giườgZjGZ cạnmMUTGjJLh tôi.

 

- AnZjGZh AnZjGZ, mMUTGjJLanh ngồiRgJbv4yw yêRgJbv4ywn chRgJbv4ywo ấZjGZm ZjGZđi RgJbv4ywđã, eZjGZm cóRgJbv4yw chuyệnZjGZ mMUTGjJLmuốn nZjGZói ZjGZvs aRgJbv4ywnh! RgJbv4yw- LaZjGZn LZjGZan đãRgJbv4yw thôimMUTGjJL khRgJbv4ywóc, bZjGZình RgJbv4ywtĩnh ngồiRgJbv4yw ZjGZđối RgJbv4ywmặt vRgJbv4yws tôi.

 

- LaRgJbv4ywn RgJbv4ywLan, cómMUTGjJL cmMUTGjJLhuyện gìRgJbv4yw tmMUTGjJLhì eRgJbv4ywm cứZjGZ nóZjGZi ZjGZđi! RgJbv4yw- mMUTGjJLGiọg nRgJbv4ywói củmMUTGjJLa tmMUTGjJLôi ruRgJbv4ywn ruZjGZn, mMUTGjJLvừa nRgJbv4ywói tôiRgJbv4yw vRgJbv4ywừa mRgJbv4ywò tRgJbv4ywìm ZjGZcái áoRgJbv4yw củamMUTGjJL mìZjGZnh ZjGZở ZjGZtrên giườg.

 

- RgJbv4ywEm mZjGZuốn ZjGZanh tậnmMUTGjJL mRgJbv4ywắt nhìRgJbv4ywn tZjGZhấy amMUTGjJLnh ZjGZcả aRgJbv4ywnh đãmMUTGjJL gimMUTGjJLày ZjGZvò mMUTGjJLem ntRgJbv4ywn. ZjGZ- LmMUTGjJLan LaZjGZn vmMUTGjJLừa mMUTGjJLnói vừaZjGZ bậtZjGZ đènRgJbv4yw bàRgJbv4ywn, cănRgJbv4yw fmMUTGjJLòng tốiZjGZ oZjGZm bỗgRgJbv4yw chRgJbv4ywốc sZjGZág lên.

 

Tôi ZjGZsữg ZjGZsờ nhìmMUTGjJLn LZjGZan RgJbv4ywLan. CôZjGZ ấymMUTGjJL đứgRgJbv4yw trZjGZc" mRgJbv4ywặt tRgJbv4ywôi cởiRgJbv4yw mMUTGjJLsạch wmMUTGjJLần áoZjGZ ZjGZtrên ngmMUTGjJL' mình,mMUTGjJL ngaRgJbv4ywy cảZjGZ wmMUTGjJLần áRgJbv4ywo mMUTGjJLlót cZjGZũg ZjGZko mặc,mMUTGjJL cơmMUTGjJL thểZjGZ RgJbv4ywtrần tZjGZrụi củamMUTGjJL cômMUTGjJL hiệnZjGZ ZjGZra trcZjGZ" mắtRgJbv4yw tôi.

 

Tôi RgJbv4ywko dRgJbv4ywám nhìZjGZn lâu,ZjGZ vộmMUTGjJLii vmMUTGjJLàg nRgJbv4ywgoảnh mRgJbv4ywặt mMUTGjJLđi RgJbv4ywchỗ khác,RgJbv4yw hốtZjGZ hoảgZjGZ nói:

 

- LZjGZan LaRgJbv4ywn, em.ZjGZ. eRgJbv4ywm.. RgJbv4ywem lànRgJbv4yw mMUTGjJLcái gìmMUTGjJL thếZjGZ hả?

 

- EZjGZm ZjGZchỉ muốmMUTGjJLn đểmMUTGjJL cZjGZho RgJbv4ywanh nhìZjGZn thấymMUTGjJL ôngZjGZ RgJbv4ywanh mMUTGjJLtrai RgJbv4ywko mMUTGjJL= cầRgJbv4ywm RgJbv4ywthú ZjGZcủa mMUTGjJLanh đãZjGZ đểZjGZ lRgJbv4ywại nhữmMUTGjJLg RgJbv4ywgì trRgJbv4ywên nmMUTGjJLg' ZjGZem RgJbv4yw! RgJbv4yw- GiZjGZọg nóiZjGZ củaZjGZ RgJbv4ywLan LanvừamMUTGjJL nhZjGZư oRgJbv4ywán trácZjGZh vRgJbv4ywừa nmMUTGjJLhư fẫZjGZn nộ.

 

- LaZjGZn LZjGZan, đừg..RgJbv4yw đZjGZừg ZjGZcó nhRgJbv4ywư vậymMUTGjJL! ZjGZa biếtZjGZ mMUTGjJLa cảZjGZ cmMUTGjJLó lỗiRgJbv4yw vRgJbv4yws eRgJbv4yw! mMUTGjJL- RgJbv4ywTôi kZjGZo dZjGZám nhìmMUTGjJLn LmMUTGjJLan Lan

 

- KRgJbv4ywim ZjGZAn, ZjGZnếu nhmMUTGjJLư amMUTGjJLnh lRgJbv4ywà đànRgJbv4yw ZjGZông ZjGZthì maRgJbv4ywu nZjGZgoảnh đầZjGZu lại,ZjGZ mởmMUTGjJL RgJbv4ywto mắtRgJbv4yw RgJbv4ywmà nhìRgJbv4ywn mMUTGjJLcho kĩ!mMUTGjJL RgJbv4yw- LZjGZan LmMUTGjJLan gầmMUTGjJLn RgJbv4ywnhư quámMUTGjJLt RgJbv4ywlên ZjGZvs tôi.

 

Tôi chầmmMUTGjJL chRgJbv4ywậm ngoảnmMUTGjJLh đZjGZầu lạiRgJbv4yw, tmMUTGjJLừ tRgJbv4ywừ hRgJbv4ywe hRgJbv4ywé ZjGZmắt. CảnhmMUTGjJL tZjGZượg trcZjGZ" ZjGZmắt khiếnRgJbv4yw tôiZjGZ cảnhmMUTGjJL ZjGZthầy ngẹtmMUTGjJL thở.

 

Nhữg đgRgJbv4yw' cZjGZog đầyZjGZ ZjGZwến mMUTGjJLrũ RgJbv4ywtrên tZjGZhân hìnmMUTGjJLh trầnmMUTGjJL trụZjGZi, lmMUTGjJLàn RgJbv4ywda tRgJbv4ywrơn lámMUTGjJLg nhưmMUTGjJL toảmMUTGjJL ságRgJbv4yw dướmMUTGjJLi mMUTGjJLánh đèmMUTGjJLn mMUTGjJLmờ ảo,mámMUTGjJLi tRgJbv4ywóc RgJbv4ywdài đenmMUTGjJL mượtRgJbv4yw RgJbv4ywxổ tumMUTGjJLng, bRgJbv4ywuôg xoãRgJbv4yw trêmMUTGjJLn mMUTGjJL2 bờRgJbv4yw vaRgJbv4ywi trắgmMUTGjJL ngầnZjGZ, đôiRgJbv4yw maRgJbv4ywắt tmMUTGjJLo lmMUTGjJLong lanmMUTGjJLh trRgJbv4ywàn ngậRgJbv4ywp nỗZjGZi uRgJbv4ywất ZjGZhận, khuônZjGZ mZjGZặt xinRgJbv4ywh mMUTGjJLđẹp còZjGZn vưmMUTGjJLơg ZjGZlại mMUTGjJL2 RgJbv4ywhàg lệ.RgJbv4yw CmMUTGjJLó RgJbv4ywlẽ vmMUTGjJLì ZjGZtâm trạgRgJbv4yw qZjGZá fẫnZjGZ uấtmMUTGjJL nênZjGZ nmMUTGjJLgực cmMUTGjJLô mMUTGjJLđag fậZjGZp ZjGZfồng, RgJbv4ywtoàn thânmMUTGjJL nhRgJbv4ywư ruRgJbv4ywn rẩy..

 

- ZjGZA mởmMUTGjJL tRgJbv4ywo mắmMUTGjJLt RgJbv4ywmà RgJbv4ywnhìn, ởRgJbv4yw đây.RgJbv4yw. ởZjGZ đây..mMUTGjJL chZjGZỗ mMUTGjJLnày nữa..ZjGZ nmMUTGjJLhìn ZjGZxem gZjGZã súRgJbv4ywc simMUTGjJLnh ấZjGZy đãmMUTGjJL RgJbv4ywlàm gZjGZì RgJbv4ywvs mMUTGjJLem! ZjGZ- LamMUTGjJLn LaZjGZn mMUTGjJLkéo tamMUTGjJLy RgJbv4ywtôi cmMUTGjJLhỉ vàoZjGZ nhữmMUTGjJLg nRgJbv4ywơi bịRgJbv4yw thươmMUTGjJLg tRgJbv4ywrên nZjGZg' mìmMUTGjJLnh, mMUTGjJLtôi cZjGZó thểRgJbv4yw cảmRgJbv4yw nhậnmMUTGjJL đZjGZc đôimMUTGjJL bmMUTGjJLàn tZjGZay ZjGZmềm mạimMUTGjJL mMUTGjJLcủa mMUTGjJLcô kmMUTGjJLo nRgJbv4ywgừg RgJbv4ywrun rẩy.

 

Nhìn thmMUTGjJLeo nmMUTGjJLgón taZjGZy chmMUTGjJLỉ củaZjGZ cRgJbv4ywô, tôZjGZi cóRgJbv4yw thZjGZể nhìnmMUTGjJL thấRgJbv4ywy rõZjGZ nhmMUTGjJLữg vmMUTGjJLết bầmmMUTGjJL tímRgJbv4yw RgJbv4ywkhắp trêZjGZn RgJbv4yw2 bầZjGZu ZjGZngực đầymMUTGjJL đặnZjGZ vàRgJbv4yw dọcmMUTGjJL RgJbv4yw2 bắpmMUTGjJL RgJbv4ywđùi tmMUTGjJLrắg nõZjGZn nà,mMUTGjJL RgJbv4ywkhắp ngZjGZ' côZjGZ chỗRgJbv4yw xaZjGZnh mMUTGjJLchỗ tíZjGZm, chRgJbv4ywẳg cầnRgJbv4yw hỏimMUTGjJL cũmMUTGjJLg mMUTGjJLbiếtnhữg vếRgJbv4ywt RgJbv4ywthươg RgJbv4ywtrên ngRgJbv4yw' mMUTGjJLLan RgJbv4ywLan đềRgJbv4ywu lRgJbv4ywà mMUTGjJLdo anmMUTGjJLh cRgJbv4ywả gâyRgJbv4yw ZjGZra. TôZjGZi ZjGZcó thmMUTGjJLể mMUTGjJLtưởg tượgRgJbv4yw đcmMUTGjJL sZjGZự đmMUTGjJLiên cuồgmMUTGjJL củRgJbv4ywa anmMUTGjJLh cảmMUTGjJL RgJbv4ywlúc giZjGZày ZjGZvò LaRgJbv4ywn LaZjGZn vàRgJbv4yw sZjGZự đauRgJbv4yw mMUTGjJLđớn cũgmMUTGjJL nRgJbv4ywhư RgJbv4ywtủi nhụcZjGZ củmMUTGjJLa RgJbv4ywcô khmMUTGjJLi fmMUTGjJLải cắZjGZn rRgJbv4ywăg chịuRgJbv4yw đựgmMUTGjJL mMUTGjJLsự chRgJbv4ywà đạpmMUTGjJL ấymMUTGjJL. CZjGZhẳg trácmMUTGjJLh màmMUTGjJL mMUTGjJLgiữa đêmmMUTGjJL khuZjGZya thanRgJbv4ywh mMUTGjJLvắg, LamMUTGjJLn LmMUTGjJLan lạmMUTGjJLi mMUTGjJLkêu lênZjGZ thảmZjGZ thRgJbv4ywiết nmMUTGjJLhư vậy.

 

- LaRgJbv4ywn LanZjGZ, aRgJbv4ywnh ấyRgJbv4yw.. RgJbv4yw- TôimMUTGjJL ZjGZnhất thờiZjGZ ngmMUTGjJLhẹn lờZjGZi mMUTGjJLko biRgJbv4ywết fRgJbv4ywải nóimMUTGjJL gì

 

- RgJbv4ywAnh RgJbv4ywta RgJbv4ywhoàn tmMUTGjJLoàn mMUTGjJLko fảiZjGZ coZjGZn nZjGZg'! mMUTGjJL- LaRgJbv4ywn RgJbv4ywLan bưgRgJbv4yw mặtRgJbv4yw kZjGZhóc nứRgJbv4ywc nởZjGZ, nmMUTGjJLhữg mMUTGjJLgiọt ncmMUTGjJL" RgJbv4ywmắt chảyZjGZ rZjGZa ngmMUTGjJLoài tRgJbv4ywheo kẽRgJbv4yw ZjGZtay cô.

 

- RgJbv4ywLan LanZjGZ, eRgJbv4ywm..! ZjGZ- tRgJbv4ywôi thZjGZực sựmMUTGjJL ZjGZko biếtRgJbv4yw fảiZjGZ aZjGZn ủimMUTGjJL RgJbv4ywcô ấyZjGZ ZjGZntn nữa.

 

- emMUTGjJLm đãmMUTGjJL chRgJbv4ywịu đủRgJbv4yw lắmRgJbv4yw rRgJbv4yw', nếumMUTGjJL cứRgJbv4yw tiZjGZếp tRgJbv4ywục ntRgJbv4ywn eRgJbv4ywm sẽRgJbv4yw fRgJbv4ywát điênmMUTGjJL ZjGZmất. ZjGZRõ rmMUTGjJLàg anRgJbv4ywh biếtZjGZ lmMUTGjJLà mMUTGjJLem ZjGZyêu anmMUTGjJLh, eZjGZm ởmMUTGjJL ZjGZlại đâyZjGZ cũgZjGZ làZjGZ vZjGZì amMUTGjJLnh mà!ZjGZ ZjGZ- RgJbv4ywnhìn LmMUTGjJLan LamMUTGjJLn ZjGZđag1 thưZjGZơg nRgJbv4ywhư vậRgJbv4ywy trmMUTGjJLog RgJbv4ywlòng ZjGZtôi cRgJbv4ywàg rốiZjGZ RgJbv4ywnhư tZjGZơ vò.

 

- mMUTGjJLLan LaRgJbv4ywn, anh..

 

- ZjGZa đãmMUTGjJL từZjGZg nZjGZói sẽZjGZ RgJbv4ywche ZjGZchở cRgJbv4ywho ZjGZe, mMUTGjJLa ZjGZcó RgJbv4ywthể mMUTGjJLcứ RgJbv4ywgiươg mMUTGjJLmắt nZjGZhìn RgJbv4ywe bRgJbv4ywị mMUTGjJLng' ZjGZta cRgJbv4ywhà đạpmMUTGjJL mMUTGjJLnhư vậRgJbv4ywy smMUTGjJLao.. mMUTGjJL- LmMUTGjJLan LmMUTGjJLan ZjGZđag chấRgJbv4ywt vấZjGZn tôi.

 

Thấy RgJbv4ywtôi mMUTGjJLấp RgJbv4ywúng mãimMUTGjJL chẳgmMUTGjJL nóZjGZi rZjGZa lmMUTGjJLời, LamMUTGjJLn mMUTGjJLLan mMUTGjJLlại gụcmMUTGjJL mặtRgJbv4yw vmMUTGjJLào nZjGZgực tmMUTGjJLôi oàmMUTGjJL khóRgJbv4ywc tuyZjGZệt vọng.

 

Nhìn nmMUTGjJLg' RgJbv4ywcon ZjGZgái đầyRgJbv4yw tmMUTGjJLhươg tíchRgJbv4yw trcZjGZ" mặt,ZjGZ trmMUTGjJLái tiZjGZm tôiRgJbv4yw kRgJbv4ywo khỏmMUTGjJLi đamMUTGjJLu đớn.RgJbv4yw RgJbv4ywTôi nghRgJbv4ywiến mMUTGjJLchặt răg,ZjGZ troRgJbv4ywg đầmMUTGjJLu vụmMUTGjJLt RgJbv4ywqa ZjGZ1 suRgJbv4ywy nghĩ.

 

- LamMUTGjJLn LmMUTGjJLan, RgJbv4ywa dmMUTGjJLẫn ZjGZe đmMUTGjJLi, ZjGZđi cRgJbv4ywàg mMUTGjJLxa RgJbv4ywcàg tốtmMUTGjJL, kRgJbv4ywo bjờmMUTGjJL RgJbv4ywway tZjGZrở lRgJbv4ywại nữa!

 

Lan LZjGZan thôimMUTGjJL khócRgJbv4yw, ngẩgRgJbv4yw RgJbv4ywđầu, khuRgJbv4ywôn RgJbv4ywmặt ưmMUTGjJLớt đẫRgJbv4ywm ncRgJbv4yw" mắtZjGZ mMUTGjJLnghi mMUTGjJLhoặc nhìmMUTGjJLn tôi:

 

- ThRgJbv4ywật ko?

 

Tôi gậtZjGZ đầuZjGZ chmMUTGjJLẳg chútRgJbv4yw dZjGZo dự:

 

- ThậRgJbv4ywt, ZjGZa RgJbv4ywsẽ dmMUTGjJLẫn RgJbv4ywe chạyRgJbv4yw trốn!

 

..

 

Tôi wếtZjGZ địnhZjGZ mMUTGjJLsẽ dẫmMUTGjJLn LRgJbv4ywan LmMUTGjJLan chạyRgJbv4yw ZjGZtrốn, nZjGZhưg vìZjGZ chuyệnmMUTGjJL nàRgJbv4ywy xảyZjGZ rRgJbv4ywa qámMUTGjJL đZjGZột ngZjGZột, kmMUTGjJLo cRgJbv4ywó tRgJbv4ywhời gZjGZian đểmMUTGjJL chuẩnmMUTGjJL RgJbv4ywbị. ZjGZLan RgJbv4ywLan trZjGZên RgJbv4ywng' kRgJbv4ywo mMUTGjJLcó mMUTGjJL1 ZjGZxu, cZjGZòn tôZjGZi ZjGZchỉ mMUTGjJLcó vàmMUTGjJLi trămmMUTGjJL tiềnRgJbv4yw tiêRgJbv4ywu vặtZjGZ hRgJbv4ywằg ngàmMUTGjJLy, RgJbv4ywko cómMUTGjJL tiềRgJbv4ywn ZjGZthì cmMUTGjJLhẳg thểZjGZ chạZjGZy đmMUTGjJLc xRgJbv4ywa, RgJbv4ywhơn nữRgJbv4ywa tmMUTGjJLrời RgJbv4ywđã smMUTGjJLáf rZjGZ', ZjGZgiờ ZjGZmà chmMUTGjJLạy mMUTGjJLrất dRgJbv4ywễ RgJbv4ywbị ZjGZfát hiện.

 

Tôi liềnmMUTGjJL bmMUTGjJLàn bạmMUTGjJLc vRgJbv4yws LZjGZan LZjGZan, ZjGZđợi tmMUTGjJLôi vàmMUTGjJLi mMUTGjJLngày mMUTGjJLngĩ cRgJbv4ywách kiếmmMUTGjJL đRgJbv4ywc mMUTGjJL1 mónZjGZ tiềnmMUTGjJL mMUTGjJLlớn rZjGZ' sẽmMUTGjJL tìRgJbv4ywm mMUTGjJLcơ hộimMUTGjJL bỏmMUTGjJL chạy.RgJbv4yw RgJbv4ywLan LmMUTGjJLan mMUTGjJLnge xomMUTGjJLg liềnmMUTGjJL mMUTGjJLgật đầRgJbv4ywu mMUTGjJLđồg ý.TZjGZôi RgJbv4ywgiục LmMUTGjJLan mMUTGjJLLan RgJbv4ywmau RgJbv4ywmau trRgJbv4ywở vmMUTGjJLề ZjGZfòng anRgJbv4ywh cZjGZả, côZjGZ ôZjGZm chầZjGZm mMUTGjJLlấy tmMUTGjJLôi, hômMUTGjJLn tôZjGZi ZjGZsay đắmRgJbv4yw rZjGZ' mớRgJbv4ywi mặcZjGZ lạiZjGZ wầZjGZn ZjGZáo vàRgJbv4yw đimMUTGjJL RgJbv4ywra ngRgJbv4ywoài. TôimMUTGjJL nhmMUTGjJLìn RgJbv4ywtheo RgJbv4ywqa khRgJbv4ywe cZjGZửa chZjGZo ZjGZđến khZjGZi cáRgJbv4ywi bógZjGZ củamMUTGjJL cômMUTGjJL ZjGZkhuất samMUTGjJLu ZjGZcánh mMUTGjJLcửa RgJbv4ywgian fòngZjGZ ZjGZfía tâymMUTGjJL mớZjGZi yêmMUTGjJLn tRgJbv4ywâm tRgJbv4ywrở lạRgJbv4ywi giườg.

 

Chiếc chănmMUTGjJL bôgZjGZ ZjGZđã chẳgZjGZ cZjGZòn hơmMUTGjJLi ấZjGZm nhưRgJbv4ywg dườgZjGZ mMUTGjJLnhư vẫmMUTGjJLn RgJbv4ywcòn fảgmMUTGjJL fRgJbv4ywất mùmMUTGjJLi hươmMUTGjJLg mMUTGjJLcủa RgJbv4ywLan LRgJbv4ywan. ZjGZTôi mìnhZjGZ trmMUTGjJLần ômRgJbv4yw chặRgJbv4ywt mMUTGjJLcái chămMUTGjJLn ZjGZvào lònRgJbv4ywg, ngZjGZồi nZjGZgây ZjGZra ởmMUTGjJL tZjGZrên giườZjGZg nhưmMUTGjJL ZjGZ1 thZjGZằg RgJbv4ywkhờ. HồiZjGZ lZjGZâu tRgJbv4ywôi nhmMUTGjJLớ RgJbv4ywnhớ mMUTGjJLra nhữgZjGZ gmMUTGjJLì đãZjGZ nóiZjGZ vmMUTGjJLs LmMUTGjJLan Lan.

 

Giờ RgJbv4ywnghĩ lmMUTGjJLại mMUTGjJLmà tôZjGZi tRgJbv4ywhấy cómMUTGjJL đmMUTGjJLôi chútRgJbv4yw hốRgJbv4ywi hận,mMUTGjJL RgJbv4ywđág lẽmMUTGjJL rZjGZa tômMUTGjJLi RgJbv4ywko RgJbv4ywnên hmMUTGjJLứa nhưRgJbv4yw vậymMUTGjJL RgJbv4ywvs LRgJbv4ywan Lan.TZjGZôi đồgmMUTGjJL RgJbv4ywý sẽZjGZ dẫnZjGZ LamMUTGjJLn LZjGZan RgJbv4ywcao chmMUTGjJLạy mMUTGjJLxa bamMUTGjJLy mMUTGjJLcũg cóRgJbv4yw ngĩaRgJbv4yw RgJbv4ywlà tZjGZôi RgJbv4ywđã lRgJbv4ywén lRgJbv4ywút ănRgJbv4yw ZjGZcắp ngmMUTGjJL' fụRgJbv4yw nữZjGZ màZjGZ amMUTGjJLnh cảmMUTGjJL đãmMUTGjJL bỏZjGZ tiềZjGZn ZjGZra muRgJbv4ywa RgJbv4ywvề. NmMUTGjJLếu nRgJbv4ywhư tôimMUTGjJL làmZjGZ mMUTGjJLnhư ZjGZvậy thZjGZật, tôiZjGZ RgJbv4ywsẽ trZjGZở thànRgJbv4ywh kẻRgJbv4yw fảnZjGZ bmMUTGjJLội anmMUTGjJLh cả,ZjGZ thậmZjGZ ZjGZchí cZjGZả cámMUTGjJLi gZjGZia đZjGZình nàZjGZy. AmMUTGjJLnh cRgJbv4ywả sẽRgJbv4yw RgJbv4ywko tRgJbv4ywha chmMUTGjJLo tôi,mMUTGjJL mMUTGjJLbố mẹRgJbv4yw cZjGZũg sẽZjGZ kmMUTGjJLo RgJbv4ywtha tmMUTGjJLhứ chmMUTGjJLo tôi.

 

Thế nhmMUTGjJLưg ZjGZdù gZjGZì tôiZjGZ cũgRgJbv4yw đãZjGZ hứaZjGZ ZjGZvs LZjGZanLan r'ZjGZ, màZjGZ tômMUTGjJLi lZjGZại mMUTGjJLiu cRgJbv4ywô ZjGZấy đếnRgJbv4yw nhưRgJbv4yw vậy,ZjGZ thựcZjGZ sựZjGZ tôiZjGZko thZjGZể chịuZjGZ đựgZjGZ đmMUTGjJLc viRgJbv4ywệc anZjGZh mMUTGjJLcả hmMUTGjJLết lầmMUTGjJLn nàRgJbv4ywy đếnmMUTGjJL ZjGZlần ZjGZkhác giàRgJbv4ywy vRgJbv4ywò côRgJbv4yw ấy.

 

Nếu ZjGZđã wếtRgJbv4yw địnmMUTGjJLh nhưZjGZ vậyZjGZ rZjGZ' RgJbv4ywthì tmMUTGjJLôi buộZjGZc fảimMUTGjJL thZjGZực hmMUTGjJLiện lờiZjGZ hứaRgJbv4yw mMUTGjJLcủa mìnRgJbv4ywh.Tôi RgJbv4ywko tZjGZhể đểRgJbv4yw chmMUTGjJLo LamMUTGjJLn ZjGZLan mmMUTGjJLà tôRgJbv4ywi RgJbv4ywiu thươZjGZg ZjGZfải tmMUTGjJLhất vọgZjGZ, nhưmMUTGjJL vậRgJbv4ywy sẽZjGZ huỷRgJbv4yw hoạmMUTGjJLi RgJbv4ywcô ấy.RgJbv4yw NếuRgJbv4yw nhưRgJbv4yw tômMUTGjJLi cZjGZứ ngâRgJbv4ywy dạiZjGZ bỏRgJbv4yw mặmMUTGjJLc sựmMUTGjJL RgJbv4ywsốg chếtZjGZ mMUTGjJLcủa LaZjGZn LaRgJbv4ywn thìmMUTGjJL mMUTGjJLchắc chắRgJbv4ywn bệnhRgJbv4yw cũRgJbv4yw mMUTGjJLcủa cZjGZô RgJbv4ywsẽ lạiZjGZ táZjGZi mMUTGjJLfát, ZjGZthậm cRgJbv4ywhí mMUTGjJLcô sẽZjGZ ZjGZko thmMUTGjJLể sRgJbv4ywốg tiếpRgJbv4yw mMUTGjJLđc nữa!

 

Muốn dẫRgJbv4ywn LaZjGZn RgJbv4ywLan ZjGZcao chạyZjGZ xZjGZa ZjGZbay trZjGZc" tiênZjGZ ZjGZfải kiếmMUTGjJLm đRgJbv4ywc ZjGZ1 RgJbv4ywmón timMUTGjJLềnlớn.Mặc dZjGZù kmMUTGjJLo cầZjGZn qZjGZá nhiềumMUTGjJL nmMUTGjJLhưg cZjGZũg fZjGZải đủRgJbv4yw lộmMUTGjJL mMUTGjJLfí mMUTGjJLđể chmMUTGjJLúg tmMUTGjJLôi đếmMUTGjJLn RgJbv4yw1 nmMUTGjJLơi thZjGZật xRgJbv4ywa. CRgJbv4ywó thZjGZể LZjGZan LZjGZan sẽRgJbv4yw mMUTGjJLdẫn tôRgJbv4ywi vềZjGZ nhmMUTGjJLà RgJbv4ywcô ấy,mMUTGjJL nhưZjGZ vậRgJbv4ywy tRgJbv4ywhì chúgZjGZ mMUTGjJLtôi sẽZjGZ đmMUTGjJLc aRgJbv4ywn tomMUTGjJLàn. mMUTGjJLChỉ cmMUTGjJLần cólộRgJbv4yw fmMUTGjJLí, bmMUTGjJLc" tiếmMUTGjJLp theRgJbv4ywo lmMUTGjJLà tZjGZìm cmMUTGjJLơ hộiZjGZ bỏmMUTGjJL trốmMUTGjJLn. RgJbv4ywTôi thmMUTGjJLầm momMUTGjJLg mấyRgJbv4yw mMUTGjJLngày tmMUTGjJLới anRgJbv4ywh cảmMUTGjJL đừgZjGZ cóRgJbv4yw vRgJbv4ywề, ZjGZanh cZjGZả kRgJbv4ywo mMUTGjJLcó nhRgJbv4ywà sẽRgJbv4yw bớtmMUTGjJL đcmMUTGjJL ZjGZ1 RgJbv4ywchút nRgJbv4ywguy RgJbv4ywhiểm. ĐaZjGZng RgJbv4ywtrầm ngâmMUTGjJLm ZjGZsuy nZjGZghĩ tRgJbv4ywhì tôimMUTGjJL nZjGZge thấyRgJbv4yw cómMUTGjJL tiếmMUTGjJLg RgJbv4ywmẹ gmMUTGjJLọi lZjGZên ăRgJbv4ywn sáng.

 

Anh cảZjGZ kZjGZo ZjGZcó nhmMUTGjJLà, LZjGZan ZjGZLan cũgRgJbv4yw lêmMUTGjJLn ănmMUTGjJL sámMUTGjJLg RgJbv4ywchug mMUTGjJLvs mMUTGjJL2 mẹZjGZ RgJbv4ywcon RgJbv4ywtôi. ZjGZBốko RgJbv4ywmuốn ănmMUTGjJL nêRgJbv4ywn vmMUTGjJLẫn RgJbv4ywchưa dậyZjGZ, mẹRgJbv4yw tmMUTGjJLhở dàimMUTGjJL bZjGZê bátRgJbv4yw lmMUTGjJLên r'lạimMUTGjJL ngZjGZao ngZjGZán đặtmMUTGjJL bátmMUTGjJL xuốg.

 

- mMUTGjJLAn NhmMUTGjJLi, ZjGZbố cmMUTGjJLon bệnmMUTGjJLh lâuZjGZ thếZjGZ RgJbv4ywmà kRgJbv4ywo khZjGZỏi, bsRgJbv4ywĩ KRgJbv4ywim NhấtZjGZ mMUTGjJLNhủ đãZjGZ kêmMUTGjJL bnmMUTGjJLhiu thuốcmMUTGjJL mMUTGjJLmà mZjGZãi vẫnRgJbv4yw kZjGZo khỏi,ZjGZ mMUTGjJLkhó khănRgJbv4yw lắmMUTGjJLm ZjGZ2 ngRgJbv4ywày trcmMUTGjJL" tiRgJbv4ywnh thầmMUTGjJLn củaRgJbv4yw ôngZjGZ ấyRgJbv4yw mớZjGZi cómMUTGjJL mMUTGjJLchút bRgJbv4ywiến chRgJbv4ywuyển thếRgJbv4yw mRgJbv4ywà aZjGZnh RgJbv4ywcả ZjGZcon lạimMUTGjJL bRgJbv4ywị RgJbv4ywc.sát dRgJbv4ywẫn ZjGZđi. CmMUTGjJLả ngàyRgJbv4yw RgJbv4ywhwa bốRgJbv4yw RgJbv4ywcon chZjGZẳg RgJbv4ywăn ZjGZchút gì,RgJbv4yw h.naZjGZi mMUTGjJLcũg kmMUTGjJLo chịuZjGZ xuốRgJbv4ywg giườg,mMUTGjJL RgJbv4ywcứ RgJbv4ywthế nRgJbv4ywày RgJbv4ywthì biRgJbv4ywết lZjGZàm thếmMUTGjJL nào?-RgJbv4yw MZjGZẹ bmMUTGjJLuồn rầuRgJbv4yw nói.

 

Tôi mMUTGjJLbuôg báZjGZt RgJbv4ywđũa điRgJbv4yw vàotroRgJbv4ywg bRgJbv4ywuồg ZjGZthăm RgJbv4ywbố. BốmMUTGjJL nRgJbv4ywhắm mắRgJbv4ywt nằmRgJbv4yw mMUTGjJLim mMUTGjJLlìm trênZjGZ giườg,ZjGZ hmMUTGjJLình nhmMUTGjJLư làZjGZ ônmMUTGjJLg đagZjGZ ngủZjGZ rấZjGZt mMUTGjJLsay. MmMUTGjJLẹ điZjGZ thZjGZeo ZjGZsau RgJbv4ywtôi, lRgJbv4ywấy RgJbv4ywtay giậtRgJbv4yw giậtmMUTGjJL vạtmMUTGjJL RgJbv4ywáo RgJbv4ywtôi, ZjGZliếc tôimMUTGjJL RgJbv4yw1 RgJbv4ywcái ZjGZra ýRgJbv4yw đừgRgJbv4yw làmZjGZ fimMUTGjJLền bố.mMUTGjJL TômMUTGjJLi vốnRgJbv4yw đmMUTGjJLịnh nómMUTGjJLi vZjGZs bZjGZố vàmMUTGjJLi cRgJbv4ywâu nhmMUTGjJLưg lZjGZời vmMUTGjJLừa đếnZjGZ cZjGZổ họgZjGZ tmMUTGjJLhì đZjGZã RgJbv4ywbị mMUTGjJLngẹn lạiZjGZ r'.

 

Ra khỏimMUTGjJL fòRgJbv4ywng cRgJbv4ywủa bốZjGZ mẹRgJbv4yw, tZjGZôi mMUTGjJLkhe RgJbv4ywkhẽ nómMUTGjJLi RgJbv4ywvs mẹ:

 

- MẹRgJbv4yw, coZjGZn ZjGZcó RgJbv4ywwen ZjGZbsĩ ThườngZjGZ mMUTGjJLở b.mMUTGjJLviện huyệRgJbv4ywn. ÔZjGZng ấmMUTGjJLy làmMUTGjJL bZjGZ.sĩ giỏZjGZi nhấZjGZt ởRgJbv4yw huyệnZjGZ RgJbv4ywnày đấyRgJbv4yw, ZjGZhay làZjGZ đểRgJbv4yw RgJbv4ywcon mờiZjGZ RgJbv4ywông ấymMUTGjJL đếnZjGZ khámRgJbv4yw chmMUTGjJLo bốRgJbv4yw ZjGZxem thRgJbv4ywế nào!

 

Mẹ nmMUTGjJLge RgJbv4ywr' gậtmMUTGjJL đầuZjGZ đmMUTGjJLồg mMUTGjJLý. BZjGZà đZjGZi mMUTGjJLvào RgJbv4ywtrog ZjGZfòng ZjGZlấy ZjGZ1 mMUTGjJLxấp tiềnmMUTGjJL dàRgJbv4ywy ZjGZcộm đRgJbv4ywưa RgJbv4ywcho tôi

 

- AmMUTGjJLn NhZjGZi, RgJbv4ywcon mamMUTGjJLu ZjGZmau ănRgJbv4yw ságZjGZ rZjGZ' vàRgJbv4ywo b.việnZjGZ mờiZjGZ bmMUTGjJL.sĩ ThườgmMUTGjJL đmMUTGjJLến đâRgJbv4ywy đRgJbv4ywi! ChRgJbv4ywo ZjGZdù fảZjGZi tmMUTGjJLiêu hRgJbv4ywao bnmMUTGjJLhiu tmMUTGjJLiền, cZjGZhỉ cầnRgJbv4yw chữZjGZa khỏiZjGZ ZjGZbệnh mMUTGjJLcho bmMUTGjJLố cZjGZon làmMUTGjJL ZjGZđc! mMUTGjJL- NómMUTGjJLi mMUTGjJLr' mẹmMUTGjJL nhéRgJbv4ywt tRgJbv4ywiền vàoRgJbv4yw tmMUTGjJLay tôimMUTGjJL, cZjGZòn dặmMUTGjJLn ZjGZdò ZjGZtôi nhRgJbv4ywớ mmMUTGjJLua chútmMUTGjJL ZjGZqà RgJbv4ywcáp RgJbv4ywbiếu b.sĩZjGZ Thường.

 

Ăn RgJbv4ywsÁg RgJbv4ywxog, mMUTGjJLLan LaZjGZn RgJbv4ywliếc tôimMUTGjJL RgJbv4yw1 cZjGZái ZjGZr' lẳgmMUTGjJL lặZjGZng vềmMUTGjJL fòRgJbv4ywng kmMUTGjJLo mMUTGjJLnói mMUTGjJL1 lời.mMUTGjJL TZjGZôi đẩyRgJbv4yw xRgJbv4ywe đZjGZạp rZjGZa chuẩnZjGZ bZjGZị đRgJbv4ywi lRgJbv4ywên huyện,mMUTGjJL lúmMUTGjJLc đếnmMUTGjJL cửa,ZjGZ nRgJbv4ywgoảnh ZjGZđầu lạimMUTGjJL nhìZjGZn thấymMUTGjJL LaRgJbv4ywn RgJbv4ywLan đagRgJbv4yw đứgRgJbv4yw mMUTGjJLdựa cửmMUTGjJLa fònmMUTGjJLg nhìnmMUTGjJL themMUTGjJLo tôi.ZjGZ TRgJbv4ywôi mMUTGjJLgật gậtZjGZ đầuZjGZ ZjGZvs cRgJbv4ywô, LamMUTGjJLn LmMUTGjJLan liềnmMUTGjJL xoaRgJbv4ywy ngRgJbv4yw' đZjGZi vàomMUTGjJL fòng.

 

Tôi ZjGZra ZjGZsức nhmMUTGjJLấn mMUTGjJLpê đanZjGZ, đạZjGZp ZjGZ1 mạZjGZch RgJbv4ywmấy chụmMUTGjJLc câmMUTGjJLy lênmMUTGjJL b.vZjGZiện huyệZjGZn mMUTGjJL. VừmMUTGjJLa ZjGZgặp đmMUTGjJLc mMUTGjJLb.sị TZjGZhường từmMUTGjJL b.vRgJbv4ywiện đZjGZi mMUTGjJLra, tôiZjGZ mMUTGjJLvội ZjGZvàg mMUTGjJLchạy đếnZjGZ chRgJbv4ywào hỏi

 

- ZjGZB.sĩ ThườngRgJbv4yw, cháRgJbv4ywu đếnZjGZ tìRgJbv4ywm b.RgJbv4ywsĩ đây!RgJbv4yw BRgJbv4ywố cháumMUTGjJL bịZjGZ bZjGZệnh, bệnRgJbv4ywh tìnhmMUTGjJL khámMUTGjJL nRgJbv4ywghiêm trọnmMUTGjJLg, RgJbv4ywcháu muốnZjGZ fiZjGZền b.RgJbv4ywsĩ đếnRgJbv4yw nZjGZhà ZjGZcháu RgJbv4yw1 cZjGZhuyến khámmMUTGjJL chmMUTGjJLo bốZjGZ cháumMUTGjJL RgJbv4ywxem thếZjGZ nào!

 

Ông dZjGZo mMUTGjJLdự mMUTGjJL1 RgJbv4ywlát RgJbv4ywr' nói:

 

- CZjGZhàng tramMUTGjJLi, cậZjGZu cZjGZứ đạpRgJbv4yw mMUTGjJLxe vềZjGZ trZjGZc", tZjGZôi rấtRgJbv4yw thumMUTGjJLộc mMUTGjJLđg' ZjGZở RgJbv4ywthôn cậu,mMUTGjJL RgJbv4ywtôi fZjGZải xửZjGZ líRgJbv4yw nmMUTGjJLốt cmMUTGjJLhút RgJbv4ywviệc, xmMUTGjJLog việcZjGZ ZjGZtôi sẽZjGZ đến!

 

Tôi cảZjGZm kmMUTGjJLích gậtRgJbv4yw đầuZjGZ rZjGZ' đạpRgJbv4yw xmMUTGjJLe về,đimMUTGjJL RgJbv4yw1 đoạnZjGZ xRgJbv4ywa RgJbv4ywr' vẫnZjGZ ngZjGZe cóZjGZ nRgJbv4ywg' nóiZjGZ chuymMUTGjJLện RgJbv4ywvs ZjGZb.sĩ Thường.

 

- ViệnRgJbv4yw trườg,mMUTGjJL h.nZjGZai RgJbv4ywcon traRgJbv4ywi vmMUTGjJLiện mMUTGjJLtrưởng lấZjGZy vmMUTGjJLợ, láRgJbv4ywt RgJbv4ywnữa tZjGZôi sẽZjGZ RgJbv4ywqa ZjGZnhà ôngZjGZ uốgZjGZ rượumMUTGjJL hỉZjGZ đấy!

 

Lúc đómMUTGjJL tôiZjGZ ZjGZmới bimMUTGjJLết háZjGZo RgJbv4ywra h.nRgJbv4ywai RgJbv4ywlà RgJbv4ywngày vumMUTGjJLi ZjGZcủa cZjGZon traRgJbv4ywi ông,mMUTGjJL lúmMUTGjJLc nRgJbv4ywày RgJbv4ywmà mRgJbv4ywời ôngmMUTGjJL ấymMUTGjJL đZjGZến nhRgJbv4ywà ZjGZmình RgJbv4ywkhám bệnhZjGZ chZjGZo bốRgJbv4yw mìnZjGZh tZjGZhì thZjGZật ZjGZlà mMUTGjJLko hợp.mMUTGjJL TôiZjGZ ZjGZchần cRgJbv4ywhừ ZjGZ1 lZjGZát rmMUTGjJL' RgJbv4ywway lRgJbv4ywại tìmRgJbv4yw ônZjGZg, ZjGZvốn địmMUTGjJLnh bảoZjGZ ôRgJbv4ywng đRgJbv4ywể hôRgJbv4ywm khámMUTGjJLc đếnRgJbv4yw khámZjGZ bệnhRgJbv4yw cRgJbv4ywho bốZjGZ tôZjGZi mMUTGjJLcũg mMUTGjJLđc nmMUTGjJLhưg wZjGZay lạimMUTGjJL đRgJbv4ywã kZjGZo tRgJbv4ywhấy bóngRgJbv4yw dáZjGZg mMUTGjJLông đâZjGZu r'.

 

Về đếnRgJbv4yw tRgJbv4ywhôn ZjGZđã hRgJbv4ywơn 1mMUTGjJL0h ság,ZjGZ mẹmMUTGjJL đZjGZag đứgZjGZ RgJbv4ywở cổmMUTGjJLg đợRgJbv4ywi tôRgJbv4ywi. mMUTGjJLNhìn thấZjGZy tômMUTGjJLi vềZjGZ RgJbv4yw1 mìnZjGZh, mRgJbv4ywẹ sRgJbv4ywốt ruộtRgJbv4yw hỏi:

 

- ARgJbv4ywn NhiRgJbv4yw, cóRgJbv4yw fảRgJbv4ywi bZjGZ.sĩ ThườnZjGZg kZjGZo chmMUTGjJLịu đếnZjGZ ko?

 

Tôi xuốgmMUTGjJL xemMUTGjJL, lấmMUTGjJLy tZjGZay lZjGZau RgJbv4ywmồ mMUTGjJLhôi tRgJbv4ywrên tránRgJbv4yw mMUTGjJLr' nmMUTGjJLói RgJbv4ywvs mẹ:

 

- MmMUTGjJLẹ à,ZjGZ h.namMUTGjJLi làZjGZ ngàymMUTGjJL cmMUTGjJLon ZjGZtrai bmMUTGjJL.sĩ ThườngmMUTGjJL lấyRgJbv4yw vợ,RgJbv4yw ZjGZngta RgJbv4ywcòn bmMUTGjJLận chuyệmMUTGjJLn hôRgJbv4ywn mMUTGjJLsự củaZjGZ c.traimMUTGjJL, cóZjGZ mMUTGjJLthể RgJbv4ywko đmMUTGjJLến đcRgJbv4yw mMUTGjJLđâu ạ!

 

Mẹ RgJbv4ywtỏ rRgJbv4ywa rấtmMUTGjJL thấRgJbv4ywt vRgJbv4ywọng, ủZjGZ rZjGZủ tRgJbv4ywheo tôRgJbv4ywi vàomMUTGjJL RgJbv4ywnhà,Đi đếnRgJbv4yw RgJbv4ywsân tôiZjGZ nZjGZgó nghmMUTGjJLiêng RgJbv4yw1 hồiZjGZ rmMUTGjJL' hỏiZjGZ mẹ:

 

- MẹmMUTGjJL ơi,RgJbv4yw RgJbv4ywanh cZjGZả đãRgJbv4yw vmMUTGjJLề cRgJbv4ywhưa ạ?

 

- ChưamMUTGjJL cZjGZon ạZjGZ, cũZjGZg chẳZjGZg biếtmMUTGjJL đmMUTGjJLã RgJbv4ywcó chuZjGZyện gìRgJbv4yw nữa?

 

Hai RgJbv4ywmẹ cmMUTGjJLon đagZjGZ nóimMUTGjJL chueRgJbv4ywy65n thmMUTGjJLì độRgJbv4ywt nZjGZhiên nRgJbv4ywgoài cửaZjGZ cóZjGZ tiRgJbv4ywếg cmMUTGjJLòi ZjGZxe iRgJbv4ywnh ZjGZỏi, tmMUTGjJLiếp đRgJbv4ywó tRgJbv4ywôi nRgJbv4ywge tRgJbv4ywiếg nmMUTGjJLg' hỏi:

 

- ĐZjGZây cmMUTGjJLó fảiRgJbv4yw lmMUTGjJLà ZjGZnhà củaRgJbv4yw KRgJbv4ywim ZjGZQuý RgJbv4ywko ạ?

 

Nhận rZjGZa tiếRgJbv4ywg củaZjGZ bRgJbv4yw.sĩ mMUTGjJLThường, tmMUTGjJLôi ZjGZvội vmMUTGjJLàng dựRgJbv4ywng xZjGZe vàoZjGZ ZjGZ1 RgJbv4ywgóc rRgJbv4yw' mMUTGjJLchạy ZjGZra ZjGZnghênh đón.ZjGZ ThậtRgJbv4yw ZjGZchẳg ngờmMUTGjJL nZjGZhà b.ZjGZsĩ cóZjGZchuyện RgJbv4ywhỉ màRgJbv4yw mMUTGjJLông ấyRgJbv4yw vẫnmMUTGjJL chZjGZịu đếnZjGZ khámZjGZ bệnZjGZh chmMUTGjJLo ZjGZbố tZjGZôi, hơZjGZn nữRgJbv4ywa lạZjGZi ZjGZcòn đếnZjGZ nhaZjGZnh nhmMUTGjJLư vậy.

 

Nhìn RgJbv4ywthấy ông,mMUTGjJL ZjGZmẹ tZjGZôi cảmRgJbv4yw kícmMUTGjJLh chZjGZạy đếnZjGZ nắRgJbv4ywm chặZjGZt RgJbv4ywtay ônRgJbv4ywg nói:

 

- B.smMUTGjJLĩ TmMUTGjJLhường, hZjGZ.nai nhàmMUTGjJL ôngZjGZ RgJbv4ywcó việc,mMUTGjJL mMUTGjJLsao ông..

 

Bsĩ ThưZjGZờng ZjGZlên tiếgZjGZ ngắRgJbv4ywt lờiRgJbv4yw RgJbv4ywmẹ tZjGZôi, vừRgJbv4ywa mMUTGjJLnói vừmMUTGjJLa đmMUTGjJLi vàoRgJbv4yw trog:

 

- ZjGZTôi làbZjGZsĩ, mMUTGjJLtrị bệnmMUTGjJLh cứZjGZu nRgJbv4ywg' mớRgJbv4ywi mMUTGjJLlà vmMUTGjJLiệc wtrọnmMUTGjJLg RgJbv4ywnhất, đừRgJbv4ywg nóiZjGZ mấyRgJbv4yw lmMUTGjJLời khámMUTGjJLch ZjGZsáo ấymMUTGjJL, đểZjGZ tôiZjGZ xemMUTGjJLm RgJbv4ywbệnh tìmMUTGjJLnh củaZjGZ ôngmMUTGjJL ZjGZnhà ntZjGZn đã!

 

Vào mMUTGjJLnhà, bsZjGZĩ ThườngZjGZ hRgJbv4ywỏi đạmMUTGjJLi kZjGZhái tìnhZjGZ hìnhZjGZ rmMUTGjJL' bZjGZắt mạchZjGZ ZjGZcho bốZjGZ tZjGZôi, lạiZjGZ đặRgJbv4ywt ốngRgJbv4yw ngmMUTGjJLe RgJbv4ywvào ngựcmMUTGjJL bốRgJbv4yw tmMUTGjJLôi kiểmRgJbv4yw tmMUTGjJLra. TừZjGZ đZjGZầu đếnmMUTGjJL cuRgJbv4ywối ômMUTGjJLng kRgJbv4ywo nóRgJbv4ywi nRgJbv4ywửa lờRgJbv4ywi, SamMUTGjJLu mMUTGjJLkhi ktrZjGZa xmMUTGjJLog cRgJbv4ywho bốZjGZ tôimMUTGjJL, ônRgJbv4ywg liRgJbv4ywền cZjGZau ZjGZmày đRgJbv4ywi rRgJbv4ywa ngoài.

 

- KRgJbv4ywim ZjGZAn, tZjGZôi tmMUTGjJLhấy bRgJbv4ywố cậZjGZu sứcZjGZ kmMUTGjJLhoẻ kZjGZo RgJbv4ywthành mMUTGjJLvấn đmMUTGjJLề nmMUTGjJLhưg ZjGZtâm lRgJbv4ywí thìZjGZ RgJbv4ywcó bệnmMUTGjJLh ZjGZđấy! mMUTGjJLCăn mMUTGjJLbệnh nZjGZày củmMUTGjJLa mMUTGjJLông ấyRgJbv4yw làmMUTGjJL dRgJbv4ywo ZjGZtâm trạRgJbv4ywg ứcRgJbv4yw cmMUTGjJLhế tromMUTGjJLg thmMUTGjJLời giamMUTGjJLn dZjGZài khiếnmMUTGjJL cmMUTGjJLho RgJbv4ywkhí huyếtRgJbv4yw kmMUTGjJLo lRgJbv4ywưu RgJbv4ywthôg, cRgJbv4ywứ gặpZjGZ fmMUTGjJLải chuyểnmMUTGjJL gìmMUTGjJL bựcmMUTGjJL ZjGZbội sẽmMUTGjJL thànZjGZh rRgJbv4ywa nZjGZtnày. CRgJbv4ywác ngZjGZ' kmMUTGjJLo mMUTGjJLnên lmMUTGjJLàm cmMUTGjJLho ZjGZông RgJbv4ywấy tứZjGZc giậnmMUTGjJL, đZjGZau bRgJbv4ywuồn, ZjGZnhất ZjGZlà RgJbv4ywđừg cmMUTGjJLho ômMUTGjJLng ấZjGZy mMUTGjJLbiết chuymMUTGjJLện RgJbv4ywvủa anRgJbv4ywh ZjGZcả cmMUTGjJLậu, chỉZjGZ cầnRgJbv4yw ônZjGZg ấZjGZy vumMUTGjJLi vẻRgJbv4yw thìmMUTGjJL bệnRgJbv4ywh nàyRgJbv4yw sZjGZẽ khỏi.

 

Tôi sẽZjGZ kZjGZê đơnmMUTGjJL RgJbv4ywcho bRgJbv4ywố cậRgJbv4ywu tmMUTGjJLrc", sRgJbv4ywau đZjGZó cậuRgJbv4yw nhmMUTGjJLớ đmMUTGjJLưa ôngZjGZ ấyZjGZ đếnZjGZ bviệnmMUTGjJL ktmMUTGjJLra lạZjGZi, tômMUTGjJLi nghZjGZĩ làmMUTGjJL ZjGZko cómMUTGjJL RgJbv4ywvấn đềZjGZ gZjGZì lớZjGZn lmMUTGjJLắm đâu!

 

Mẹ tôiZjGZ gZjGZật đầuRgJbv4yw lmMUTGjJLia lại,miZjGZệg tRgJbv4ywhở RgJbv4ywdài nói:

 

- BZjGZsĩ ThưmMUTGjJLờng nóiRgJbv4yw kZjGZo samMUTGjJLo, bệnhRgJbv4yw củRgJbv4ywa ZjGZnhà tôZjGZi rõZjGZ ràmMUTGjJLg ZjGZlà ZjGZdo buồnmMUTGjJL fiềnZjGZ mRgJbv4ywà rZjGZa, muốmMUTGjJLn mMUTGjJLđc tmMUTGjJLrị ZjGZbệnh củamMUTGjJL ZjGZông ZjGZấy chẳZjGZg fảiRgJbv4yw lZjGZà cmMUTGjJLhuyện dZjGZễ dàgmMUTGjJL đâu!

 

Bởi vìRgJbv4yw bốRgJbv4yw RgJbv4ywtôi biếtRgJbv4yw bíZjGZ mậtZjGZ vềmMUTGjJL NRgJbv4ywgôi mmMUTGjJLô đáRgJbv4yw thmMUTGjJLế nZjGZên mMUTGjJLhơn mMUTGjJL20 nRgJbv4ywăm trcRgJbv4yw" amMUTGjJLnh cmMUTGjJLả bắRgJbv4ywt đầuRgJbv4yw ZjGZkhai ZjGZthác vàmMUTGjJLng, bốZjGZ ZjGZtôi đãmMUTGjJL RgJbv4ywmắc fRgJbv4ywải cănZjGZ bệnhRgJbv4yw này,mMUTGjJL lmMUTGjJLúc nàomMUTGjJL mMUTGjJLông cũZjGZg nghZjGZĩ rằgZjGZ sớmZjGZ muZjGZộn gìmMUTGjJL nhmMUTGjJLữg oamMUTGjJLn hồnRgJbv4yw ởmMUTGjJL ngôimMUTGjJL mộZjGZ đáRgJbv4yw cZjGZũg sẽmMUTGjJL đmMUTGjJLến gRgJbv4ywây hRgJbv4ywoạ chZjGZo mMUTGjJLnhà mìnZjGZh. KếtRgJbv4yw quảmMUTGjJLlà aRgJbv4ywnh tôimMUTGjJL xảyZjGZ rZjGZa chuyệZjGZn, bốRgJbv4yw cànmMUTGjJLg chắZjGZc chắnRgJbv4yw RgJbv4ywrằg ZjGZđó RgJbv4ywlà bZjGZáo ứngRgJbv4yw đốimMUTGjJL vmMUTGjJLs anmMUTGjJLh cả.mMUTGjJL mMUTGjJLThế nZjGZhưg RgJbv4ywanh cảZjGZ mMUTGjJL1 mựcZjGZ kZjGZo ngZjGZe lờiZjGZ RgJbv4ywkhuyên caRgJbv4ywn mMUTGjJLcủa bZjGZố, vậnRgJbv4yw tZjGZiếp tụcRgJbv4yw RgJbv4ywkhai mMUTGjJLthác vZjGZàng RgJbv4ywở đRgJbv4ywó ngầnRgJbv4yw ấyZjGZ nămmMUTGjJL trờiZjGZ, thếmMUTGjJL nênZjGZ cũgRgJbv4yw ngầnZjGZ ấZjGZy năRgJbv4ywm ZjGZmà RgJbv4ywtrái mMUTGjJLtim mMUTGjJLbố tômMUTGjJLi kmMUTGjJLo đmMUTGjJLc mMUTGjJLyên ZjGZổn. ĐếZjGZn RgJbv4ywbây giờ,ZjGZ vmMUTGjJLì chuyệnZjGZ mMUTGjJLanh cảmMUTGjJL RgJbv4ywbỏ tiềnRgJbv4yw mZjGZua vợRgJbv4yw khiRgJbv4ywến cRgJbv4ywho cảmMUTGjJL nhmMUTGjJLà mRgJbv4ywất mặmMUTGjJLt, RgJbv4ywmà aZjGZnh cRgJbv4ywả đêmZjGZ đêZjGZm lmMUTGjJLại hànhZjGZ hạmMUTGjJL LamMUTGjJLn LamMUTGjJLn đếnmMUTGjJL thừaRgJbv4yw sốgmMUTGjJL thiếumMUTGjJL chRgJbv4ywết nênZjGZ bRgJbv4ywố tôZjGZi cRgJbv4ywàg chẳZjGZg cóZjGZ mặZjGZt mũimMUTGjJL nZjGZào gặpRgJbv4yw ZjGZng' đời.

 

Bây giZjGZờ, mMUTGjJLmỏ vZjGZàg củaZjGZ mMUTGjJLanh cZjGZả đãZjGZ đóRgJbv4ywg cRgJbv4ywửa, bốRgJbv4yw tôimMUTGjJL cuốiZjGZ cùgRgJbv4yw cũZjGZg ZjGZđc thZjGZở fàmMUTGjJLo RgJbv4ywnhẹ nhõZjGZm. AnZjGZh cmMUTGjJLả biếRgJbv4ywt dRgJbv4ywừg mMUTGjJLtay đRgJbv4ywúg lúcRgJbv4yw, kZjGZo mMUTGjJLđộg chạmmMUTGjJL tRgJbv4ywới cZjGZác RgJbv4ywoan hồRgJbv4ywn RgJbv4ywở RgJbv4ywngôi mộmMUTGjJL đmMUTGjJLá nữZjGZa nêmMUTGjJLn cRgJbv4ywó lRgJbv4ywẽ gRgJbv4ywia đìnhmMUTGjJL tZjGZôi ZjGZcó mMUTGjJLthể sốngRgJbv4yw bìnRgJbv4ywh ZjGZyên RgJbv4ywqa ngày.

 

Bởi vìRgJbv4yw chuymMUTGjJLện củaZjGZ mMUTGjJLLan LmMUTGjJLan nêZjGZn ngZjGZ' củamMUTGjJL đồmMUTGjJLn cmMUTGjJL.sát mMUTGjJLcó đếnZjGZ nmMUTGjJLhà mMUTGjJLtôi, cmMUTGjJLòn dặnmMUTGjJL dòRgJbv4yw anZjGZh cRgJbv4ywả ZjGZko đcZjGZ ngmMUTGjJLc. đãimMUTGjJL RgJbv4ywcô ấy.mMUTGjJL BốRgJbv4yw tưởgZjGZ rằgRgJbv4yw sRgJbv4ywau khZjGZi LmMUTGjJLan mMUTGjJLLan rRgJbv4ywa RgJbv4ywviện amMUTGjJLnh cảRgJbv4yw smMUTGjJLẽ thaRgJbv4ywy đổiZjGZ thZjGZái độmMUTGjJL vRgJbv4yws ZjGZcô ấymMUTGjJL, nàoRgJbv4yw ngmMUTGjJLờ bảnZjGZ mMUTGjJLtính khóRgJbv4yw đổiRgJbv4yw, aRgJbv4ywnh vẫRgJbv4ywn hàRgJbv4ywnh hmMUTGjJLạ ZjGZLan mMUTGjJLLan nRgJbv4ywhư vậy.mMUTGjJL BốRgJbv4yw ZjGZtôi nmMUTGjJLge thRgJbv4ywấy tmMUTGjJLiếg gàRgJbv4ywo khóRgJbv4ywc cRgJbv4ywủa LZjGZan ZjGZLan mỗimMUTGjJL đêRgJbv4ywm, tmMUTGjJLrog lònZjGZg lạimMUTGjJL cmMUTGjJLảm thấymMUTGjJL cmMUTGjJLhua xót,ZjGZ aRgJbv4ywnh cRgJbv4ywả ZjGZtối mMUTGjJLqa lmMUTGjJLại mMUTGjJLbị nZjGZg' cZjGZủa ZjGZđồn c.ZjGZsát dẫRgJbv4ywn đZjGZi, trRgJbv4ywog ZjGZlòng bốZjGZ vừaRgJbv4yw lRgJbv4ywo vừRgJbv4ywa ZjGZgiận, vRgJbv4ywừa tứmMUTGjJLc vừaZjGZ sRgJbv4ywợ, bệnhmMUTGjJL tìnhmMUTGjJL RgJbv4ywvì vậmMUTGjJLy màRgJbv4yw càZjGZg mMUTGjJLnặg hơn.

 

Chẳg mấyZjGZ chốZjGZc đãRgJbv4yw đếnZjGZ giữaRgJbv4yw RgJbv4ywtrưa, b.RgJbv4ywsĩ TZjGZhường kRgJbv4ywhám bRgJbv4ywệnh cmMUTGjJLho bRgJbv4ywố tôiRgJbv4yw mMUTGjJLxog lRgJbv4ywiền vộiZjGZ vãmMUTGjJL quZjGZay vềmMUTGjJL. CảRgJbv4yw tôZjGZi vRgJbv4ywà mẹmMUTGjJL đềuZjGZ biếtRgJbv4yw RgJbv4ywh.nai naRgJbv4ywh2 mMUTGjJLông cRgJbv4ywó ZjGZviệc lRgJbv4ywớn nêRgJbv4ywn mMUTGjJLko ZjGZdám giữmMUTGjJL RgJbv4ywông lmMUTGjJLại ăRgJbv4ywn cơm.

 

Sau mMUTGjJLkhi ZjGZb.sĩ ThườnRgJbv4ywg mMUTGjJLđi, mRgJbv4ywẹ vàoRgJbv4yw nRgJbv4ywhà bếpZjGZ mMUTGjJLnấu nmMUTGjJLướg, LaRgJbv4ywn LmMUTGjJLan nhânZjGZ cơRgJbv4yw hRgJbv4ywội chmMUTGjJLạy qmMUTGjJLa fòmMUTGjJLng tômMUTGjJLi hỏiRgJbv4yw khmMUTGjJLi mMUTGjJLnào mớiZjGZ mMUTGjJLcó thmMUTGjJLể RgJbv4ywra đimMUTGjJL. TôimMUTGjJL nZjGZói vZjGZs mMUTGjJLcô ấZjGZy rằgZjGZ tmMUTGjJLiền mZjGZẹ đưamMUTGjJL đểZjGZ chữaRgJbv4yw bệnhZjGZ chmMUTGjJLo bZjGZố vẫnRgJbv4yw chmMUTGjJLưa tiêZjGZu bnZjGZhiu, mặmMUTGjJLc ZjGZdù ZjGZko nhiềumMUTGjJL nhRgJbv4ywưg nRgJbv4ywói chZjGZug cRgJbv4ywũg RgJbv4ywđủ tZjGZiền lộmMUTGjJL fímMUTGjJL. NhưRgJbv4ywg bjờmMUTGjJL bốRgJbv4yw đmMUTGjJLag ốmmMUTGjJL nRgJbv4ywhư vRgJbv4ywậy, aZjGZnh cRgJbv4ywả RgJbv4ywlại kmMUTGjJLo ZjGZcó nhmMUTGjJLà, tôRgJbv4ywi nRgJbv4ywghĩ đợiZjGZ vmMUTGjJLài hômMUTGjJLm chZjGZo bệnhmMUTGjJL tRgJbv4ywình bốmMUTGjJL thuRgJbv4ywyên gZjGZiảm mMUTGjJLr' sẽRgJbv4yw dẫnRgJbv4yw LaRgJbv4ywn LamMUTGjJLn chạZjGZy trốn.

 

Lan LaRgJbv4ywn ngmMUTGjJLe xmMUTGjJLog sốtRgJbv4yw ruZjGZột đếnmMUTGjJL fátmMUTGjJL mMUTGjJLkhóc. CmMUTGjJLô nZjGZói anRgJbv4ywh cảmMUTGjJL ZjGZko cóRgJbv4yw nmMUTGjJLhà mMUTGjJLmới lZjGZà cơRgJbv4yw hộmMUTGjJLi tốZjGZt RgJbv4ywđể thoRgJbv4ywát thânZjGZ, nếRgJbv4ywu ZjGZnhư anRgJbv4ywh ZjGZcả vềmMUTGjJL rmMUTGjJL2, cZjGZó muốnmMUTGjJL tmMUTGjJLhoát khỏZjGZi đâyRgJbv4yw RgJbv4ywe rằgmMUTGjJL chmMUTGjJLẳg dễRgJbv4yw RgJbv4ywdàg gì.

 

Cứ nhRgJbv4ywắc RgJbv4ywanh cRgJbv4ywả ZjGZlà mặmMUTGjJLt LRgJbv4ywan LRgJbv4ywan biếnmMUTGjJL sắc,mMUTGjJL ánmMUTGjJLh mắZjGZt sợmMUTGjJL hRgJbv4ywãi nhưRgJbv4yw RgJbv4ywnhìn tmMUTGjJLhấy mMUTGjJLma wỷ,ZjGZ toZjGZàn thRgJbv4ywân rZjGZun lZjGZên RgJbv4ywcầm cậZjGZp. TZjGZôi cZjGZúi đầuZjGZ nRgJbv4ywghĩ ngợiRgJbv4yw ZjGZr' mMUTGjJLhạ wếmMUTGjJLt mMUTGjJLtâm, bmMUTGjJLảo ZjGZLan LaZjGZn rằgRgJbv4yw nếRgJbv4ywu ZjGZnhư tốimMUTGjJL nRgJbv4yway mMUTGjJLanh mMUTGjJLcả kZjGZo vềZjGZ thìZjGZ tôRgJbv4ywi sZjGZẽ dẫnZjGZ aZjGZnh ấyRgJbv4yw chạymMUTGjJL tRgJbv4ywrốn. SmMUTGjJLau đómMUTGjJL tôimMUTGjJL bảoRgJbv4yw ZjGZLan LaZjGZn vềmMUTGjJL fònmMUTGjJLg cmMUTGjJLhuẩn bị,ZjGZ mMUTGjJLđem thmMUTGjJLeo nhiRgJbv4ywều wầnRgJbv4yw áoZjGZ rmMUTGjJLét, TRgJbv4ywôi RgJbv4ywcòn sợZjGZ aZjGZnh cảRgJbv4yw smMUTGjJLẽ tRgJbv4ywrở vềmMUTGjJL nZjGZên dmMUTGjJLặn ZjGZLan ZjGZLan ZjGZwần áoRgJbv4yw chuẩRgJbv4ywn bịZjGZ mMUTGjJLxog RgJbv4ywfải cấmMUTGjJLt vàomMUTGjJL chRgJbv4ywỗ nàoZjGZ ZjGZko bịZjGZ ngkZjGZhác fZjGZát hiệnmMUTGjJL ra.

 

Tôi đRgJbv4ywã RgJbv4ywwết ZjGZđịnh smMUTGjJLẽ dẫZjGZn ZjGZLan LaZjGZn mMUTGjJLbỏ tZjGZrốn, hơnRgJbv4yw nữRgJbv4ywa rấtRgJbv4yw cómMUTGjJL mMUTGjJLthể ZjGZlà sẽmMUTGjJL bỏZjGZ trốnRgJbv4yw tốRgJbv4ywi naRgJbv4ywy, troZjGZg lògmMUTGjJL tôiZjGZ RgJbv4ywđột nhiêZjGZn tRgJbv4ywhấy RgJbv4ywrất bấRgJbv4ywt amMUTGjJLn, tmMUTGjJLôi RgJbv4ywlo lắgRgJbv4yw ZjGZsau mMUTGjJLkhi mìnhRgJbv4yw bỏZjGZ đimMUTGjJL tZjGZhì bệnmMUTGjJLh tìnhRgJbv4yw cRgJbv4ywũa bmMUTGjJLố ZjGZsẽ nặmMUTGjJLg hZjGZơn, ZjGZcag2 RgJbv4ywlo RgJbv4ywcho mẹRgJbv4yw sẽZjGZ rmMUTGjJLơi vàRgJbv4ywo ZjGZhàon mMUTGjJLcảh kRgJbv4ywhó xử.ZjGZ TmMUTGjJLôi mMUTGjJLdẫn mMUTGjJLLan mMUTGjJLLan đmMUTGjJLi ZjGZr' aRgJbv4ywnh cảRgJbv4yw biếZjGZt ZjGZđc. smMUTGjJLẽ hmMUTGjJLận thmMUTGjJLấu ZjGZxươg, liệZjGZu aZjGZnh ZjGZấy cmMUTGjJLó gZjGZây ZjGZchuyện RgJbv4ywvs mẹmMUTGjJL kmMUTGjJLo nhỉ?TôiRgJbv4yw ZjGZđi mMUTGjJLr', chẳmMUTGjJLg bjờZjGZ waZjGZy lạimMUTGjJL cănmMUTGjJL nRgJbv4ywah2 ZjGZnày nữamMUTGjJL, vậymMUTGjJL tZjGZhì mẹRgJbv4yw tmMUTGjJLôi biếmMUTGjJLt aZjGZi cZjGZhăm sóZjGZc đây?

 

nGHĨ mMUTGjJLđến đâyZjGZ trmMUTGjJLog lmMUTGjJLòg tôimMUTGjJL lạZjGZi thRgJbv4ywấy rRgJbv4ywất buồZjGZn mMUTGjJLfiền, chẳgmMUTGjJL biếtmMUTGjJL ncmMUTGjJL" mắRgJbv4ywt đRgJbv4ywã chảymMUTGjJL rZjGZa tRgJbv4ywừ mMUTGjJLlúc nàoRgJbv4yw. RgJbv4ywLúc mMUTGjJLăn cmMUTGjJLơm, LaZjGZn ZjGZLan đRgJbv4ywể RgJbv4ywý thấRgJbv4ywy sắcRgJbv4yw mRgJbv4ywặt RgJbv4ywtôi rấZjGZt khóZjGZ coiRgJbv4yw, ămMUTGjJLn mMUTGjJLxog côRgJbv4yw ZjGZlen léRgJbv4ywn hỏiZjGZ tôiRgJbv4yw cóRgJbv4yw RgJbv4ywfải tZjGZôi đmMUTGjJLã thấymMUTGjJL hốimMUTGjJL mMUTGjJLhận RgJbv4ywhay komMUTGjJL. TôZjGZi cmMUTGjJLố mMUTGjJLnặn ZjGZra RgJbv4yw1 nụZjGZ cRgJbv4ywười gượgRgJbv4yw gạo,lắRgJbv4ywc đZjGZầu. LaRgJbv4ywn LZjGZan mỉmMUTGjJLm cưmMUTGjJLời nhìRgJbv4ywn tRgJbv4ywôi, nụmMUTGjJL cườiRgJbv4yw tRgJbv4ywhật thêZjGZ lươg.

 

- RgJbv4ywANh AnmMUTGjJL, emMUTGjJLm đãRgJbv4yw làmZjGZ ZjGZanhf mMUTGjJLải khmMUTGjJLó ZjGZxử ZjGZr', mMUTGjJLAnh RgJbv4ywcũg kZjGZo RgJbv4ywcần vìZjGZ RgJbv4ywe ZjGZmà khZjGZó xmMUTGjJLử RgJbv4ywnhư vậmMUTGjJLy mMUTGjJLđâu, ZjGZe kRgJbv4ywo muốRgJbv4ywn nhìZjGZn thZjGZấy cáRgJbv4ywi bộZjGZ dạmMUTGjJLg nàymMUTGjJL củaRgJbv4yw RgJbv4ywa, saZjGZu nàRgJbv4ywy RgJbv4ywa RgJbv4ywko cầnmMUTGjJL lmMUTGjJLo cmMUTGjJLho RgJbv4ywe đZjGZâu! ZjGZ- mMUTGjJLLan LamMUTGjJLn mMUTGjJLmím cZjGZhặt mộimMUTGjJL, mMUTGjJLnghẹn ZjGZngào nóRgJbv4ywi rRgJbv4ywa cmMUTGjJLâu nRgJbv4ywày ZjGZr' waZjGZy ZjGZng' bỏRgJbv4yw đi.

 

Tôi vộiZjGZ vàngmMUTGjJL kéZjGZo ZjGZLan LamMUTGjJLn lZjGZại, nmMUTGjJLghẹn ngZjGZào nói:

 

- LmMUTGjJLan LanZjGZ, eRgJbv4ywm RgJbv4ywchớ ZjGZnghĩ nhiều,RgJbv4yw mMUTGjJLa cmMUTGjJLam tmMUTGjJLâm ZjGZtình ngRgJbv4ywuyện giRgJbv4ywúp eZjGZ, vìRgJbv4yw RgJbv4ywe mMUTGjJLa chẳgmMUTGjJL sZjGZợ gìmMUTGjJL hết!ZjGZ CmMUTGjJLhúg RgJbv4ywta mMUTGjJLđã nómMUTGjJLi r'ZjGZ, nRgJbv4ywếu ZjGZnhư tZjGZối nRgJbv4yway anmMUTGjJLh cZjGZả ZjGZko vmMUTGjJLề, đợiZjGZ mMUTGjJLbố mẹmMUTGjJL RgJbv4ywđi ngRgJbv4ywủ, RgJbv4ywe ởmMUTGjJL troZjGZg fòngZjGZ đợiRgJbv4yw anh!

 

Lúc nàyRgJbv4yw ZjGZLan LamMUTGjJLn mZjGZới nởmMUTGjJL nRgJbv4ywụ cườimMUTGjJL. SamMUTGjJLu ZjGZkhi LmMUTGjJLan LaRgJbv4ywn vềmMUTGjJL fòngmMUTGjJL cZjGZủa aZjGZnh RgJbv4ywcả, RgJbv4ywtôi đếnZjGZ fòngmMUTGjJL khmMUTGjJLám RgJbv4ywcủa b.smMUTGjJLĩ KmMUTGjJLim mMUTGjJLNhất mMUTGjJLThủ RgJbv4ywđể muZjGZa thumMUTGjJLốc tZjGZheo đZjGZơn củamMUTGjJL ZjGZb.sĩ ThườngRgJbv4yw đãmMUTGjJL kRgJbv4ywê. KhómMUTGjJL kmMUTGjJLhăn ZjGZlắm mớiRgJbv4yw thuyRgJbv4ywết fụcZjGZ mMUTGjJLđc bZjGZố tZjGZôi uốgmMUTGjJL thuốcmMUTGjJL, ZjGZxog xZjGZuôi tôiZjGZ lRgJbv4ywại RgJbv4ywngồi nómMUTGjJLi chuyệnZjGZ fZjGZiếm vZjGZs ZjGZmẹ. CuRgJbv4ywối cZjGZùg tôitrởmMUTGjJL vềmMUTGjJL fmMUTGjJLòng chuẩnRgJbv4yw RgJbv4ywbị ZjGZvài cmMUTGjJLhiếc RgJbv4ywáo ấm,ZjGZ thấpmMUTGjJL thỏRgJbv4ywm chmMUTGjJLờ đợimMUTGjJL tRgJbv4ywrời tốiZjGZ. TmMUTGjJLôi tRgJbv4ywhầm cầumMUTGjJL khZjGZấn hàgmMUTGjJL RgJbv4ywtrăm hàRgJbv4ywg ngZjGZhìn lầnZjGZ ởmMUTGjJL trRgJbv4ywog lZjGZòng moRgJbv4ywng sZjGZao aRgJbv4ywnh cảZjGZ tốZjGZi namMUTGjJLy đừgRgJbv4yw trmMUTGjJLở về

 

Chiều tốimMUTGjJL độmMUTGjJLt nhiênZjGZ mMUTGjJLnổi gióZjGZ toRgJbv4yw, bầuRgJbv4yw tmMUTGjJLrời sầmMUTGjJLm sZjGZập nhZjGZư chuẩnRgJbv4yw bịmMUTGjJL đổRgJbv4yw sậpRgJbv4yw xuốmMUTGjJLg đếnRgJbv4yw mMUTGjJLnơi. MặcRgJbv4yw ZjGZdù thờiZjGZ ZjGZtiết nmMUTGjJLày ZjGZrất cóRgJbv4yw lợimMUTGjJL mMUTGjJLcho việcZjGZ mMUTGjJLtrốn chạyZjGZ củmMUTGjJLa tôRgJbv4ywi vmMUTGjJLà LamMUTGjJLn LaZjGZn nZjGZhưg tromMUTGjJLg lòRgJbv4ywng tôimMUTGjJL lạiZjGZ cảmZjGZ thZjGZấy RgJbv4ywvô cùRgJbv4ywg cămMUTGjJLg RgJbv4ywthẳg. mMUTGjJLCũg mZjGZay RgJbv4ywlà ăRgJbv4ywn ZjGZcơm tốiZjGZ RgJbv4ywxog màRgJbv4yw anZjGZhc mMUTGjJLa 3vẫRgJbv4ywn cZjGZhưa vềZjGZ, xeRgJbv4ywm RgJbv4ywra h.mMUTGjJLnai anZjGZh ấZjGZy mMUTGjJLcũg sẽRgJbv4yw ZjGZko mMUTGjJLvề nhà.

 

Tôi vZjGZs mẹmMUTGjJL lặgmMUTGjJL lẽmMUTGjJL ngồiRgJbv4yw RgJbv4ywbên RgJbv4ywbố mMUTGjJL1 ZjGZhồi ZjGZlâu. BốmMUTGjJL cứZjGZ ZjGZnhắm mMUTGjJLmắt chẳRgJbv4ywg mMUTGjJLnói ZjGZnửa lời,RgJbv4yw ZjGZmẹ ủZjGZ rmMUTGjJLủ mMUTGjJLngồi ởmMUTGjJL mMUTGjJLđầu gmMUTGjJLiườg cZjGZũg chẳgRgJbv4yw lênZjGZ RgJbv4ywtiếg. mMUTGjJLKo kmMUTGjJLhí tromMUTGjJLg fZjGZòng nhmMUTGjJLỏ vZjGZo cRgJbv4ywùg nmMUTGjJLgột ngạt,mMUTGjJL nặgZjGZ RgJbv4ywnè. ZjGZTôi RgJbv4ywthấp thỏmZjGZ nhìnRgJbv4yw mMUTGjJLra ngomMUTGjJLài cửamMUTGjJL sổ,RgJbv4yw khRgJbv4ywẽ kéomMUTGjJL RgJbv4ywrèm cửaRgJbv4yw nhìnmMUTGjJLr mMUTGjJLa ngRgJbv4ywoài. MâmMUTGjJLy mùZjGZ đãZjGZ chmMUTGjJLe kínZjGZ nhựgmMUTGjJL ZjGZngôi ZjGZsao lmMUTGjJLấp lRgJbv4ywánh RgJbv4ywtrên bầZjGZu trờiRgJbv4yw, khmMUTGjJLoảg sânZjGZ trcmMUTGjJL" ZjGZnhà tZjGZối đenZjGZ nZjGZhư mựcRgJbv4yw, tZjGZiếg RgJbv4ywgió bấcmMUTGjJL gàoZjGZ rZjGZít đZjGZầy thZjGZe lRgJbv4ywươg. CảRgJbv4yw thếmMUTGjJL giớRgJbv4ywi dưZjGZờg nhưRgJbv4yw đagRgJbv4yw chìmMUTGjJLm tZjGZrog mMUTGjJLsự ZjGZtối RgJbv4ywtăm vàmMUTGjJL lạnhRgJbv4yw lẽZjGZo. GiamMUTGjJLn nhàmMUTGjJL fímMUTGjJLa TâyRgJbv4yw vẫnRgJbv4yw mMUTGjJLsaág đZjGZèn, tôRgJbv4ywi bRgJbv4ywiết mMUTGjJLLan LaRgJbv4ywn đZjGZag RgJbv4ywở tRgJbv4ywrog ZjGZfòng sốtRgJbv4yw rZjGZuột đợiZjGZ tôi.

 

Ngoảnh đmMUTGjJLầu ZjGZlại nhìRgJbv4ywn bRgJbv4ywố RgJbv4ywmẹ, mMUTGjJLtrog lRgJbv4ywòg tôiRgJbv4yw lRgJbv4ywại mMUTGjJLwặn lmMUTGjJLên nỗimMUTGjJL ZjGZđau xmMUTGjJLót xZjGZa. giZjGZữa cmMUTGjJLái mùRgJbv4ywa đôgRgJbv4yw RgJbv4ywrét bumMUTGjJLốt nZjGZày tôRgJbv4ywi ZjGZfải tRgJbv4ywừ bỏmMUTGjJL chRgJbv4ywa mẹZjGZ ởmMUTGjJL lmMUTGjJLại đZjGZể ZjGZdẫn LZjGZan LamMUTGjJLn RgJbv4ywcao chmMUTGjJLạy xZjGZa bRgJbv4yway. ThếmMUTGjJL nhưgRgJbv4yw tômMUTGjJLi lạimMUTGjJL kZjGZo tZjGZhể ZjGZnói mMUTGjJL1 lờRgJbv4ywi RgJbv4ywcáo RgJbv4ywbiệt vRgJbv4yws họZjGZ, thZjGZậm chZjGZí ZjGZko tZjGZhể đểZjGZ hmMUTGjJLọ biRgJbv4ywết. TZjGZôi kmMUTGjJLo tRgJbv4ywhể nàoZjGZ tRgJbv4ywưởg tượgRgJbv4yw mMUTGjJLra mMUTGjJLđc tZjGZâm trạRgJbv4ywg củamMUTGjJL họZjGZ sZjGZau khRgJbv4ywi fRgJbv4ywát hZjGZiện rRgJbv4ywa RgJbv4ywtôi ZjGZvà mMUTGjJLLan LaRgJbv4ywn đãRgJbv4yw chạZjGZy trốnZjGZ vmMUTGjJLs mMUTGjJLnahu. ZjGZChắc cZjGZhắn họRgJbv4yw sẽZjGZ đZjGZau đớnmMUTGjJL tộtZjGZ độ,RgJbv4yw chắZjGZc chmMUTGjJLắn sẽRgJbv4yw giậmMUTGjJLn RgJbv4ywdữ mZjGZắg chữimMUTGjJL ZjGZtôi, bmMUTGjJLố dZjGZẵ từgRgJbv4yw mắgRgJbv4yw mMUTGjJLanh cRgJbv4ywả RgJbv4ywlà ZjGZsúc sinhmMUTGjJL, ZjGZcòn tôimMUTGjJL, ZjGZlàm rmMUTGjJLa nhựZjGZg chuyệnZjGZ nRgJbv4ywày ZjGZr' ZjGZtôi ZjGZcòn chẳgRgJbv4yw bmMUTGjJLằg lmMUTGjJLaoì súmMUTGjJLc sinh.

 

Tôi mMUTGjJLở RgJbv4ywtrog ZjGZfòng bốmMUTGjJL mẹZjGZ hơnRgJbv4yw ZjGZ1 tiếgZjGZ đồgRgJbv4yw hồ.ZjGZ HìnhZjGZ nhZjGZư ZjGZbố tmMUTGjJLôi đZjGZã ngủmMUTGjJL ZjGZsay rmMUTGjJL' nêmMUTGjJLn thỉhRgJbv4yw thZjGZoảg cZjGZòn fRgJbv4ywát rmMUTGjJLa mMUTGjJLtiếg nZjGZgáy kRgJbv4ywhe khẽ.ZjGZ RgJbv4ywMẹ mMUTGjJLtôi ZjGZcũg bắtmMUTGjJL đầumMUTGjJL buồnmMUTGjJL ZjGZngủ,giục tômMUTGjJLi vZjGZề fZjGZòng ZjGZngỉ nRgJbv4ywgơi. LúmMUTGjJLc RgJbv4ywtiễn tôZjGZi rmMUTGjJLa ZjGZcửa, mẹRgJbv4yw chẳgZjGZ nmMUTGjJLói chRgJbv4ywẳg mMUTGjJLrằg, ZjGZchỉ nhétmMUTGjJL vàRgJbv4ywo tZjGZúi mMUTGjJLtôi mMUTGjJL1 ZjGZcái túZjGZi nhỏmMUTGjJL ZjGZsau đRgJbv4ywó đẩyRgJbv4yw mMUTGjJLtôi rmMUTGjJLa ngoàZjGZi ZjGZcửa vRgJbv4ywà cRgJbv4ywài ZjGZthen RgJbv4ywcửa lại.

 

Trở vZjGZề fòngmMUTGjJL, tôimMUTGjJL vmMUTGjJLội vagmMUTGjJL2 bậRgJbv4ywt đèn,mMUTGjJL lRgJbv4ywấy cáiZjGZ túimMUTGjJL nhỏZjGZ mRgJbv4ywẹ vừaZjGZ dúRgJbv4ywi cmMUTGjJLho tZjGZôi raxRgJbv4ywem, bmMUTGjJLên tmMUTGjJLrog làmMUTGjJL mMUTGjJL1 xấRgJbv4ywp nhựgZjGZ tZjGZờ tiềnRgJbv4yw lmMUTGjJLẻ cũ:ZjGZ 100ZjGZ, 5mMUTGjJL0, 10ZjGZ, 5RgJbv4yw, mMUTGjJL2, ZjGZ1 tệ..mMUTGjJL đZjGZây chínhmMUTGjJL amMUTGjJLl2 sốRgJbv4yw tZjGZiền mẹRgJbv4yw tíchRgJbv4yw cóZjGZp hàngmMUTGjJL ngày.

 

Nhìn thấRgJbv4ywy xấpmMUTGjJL ZjGZtiền lẻmMUTGjJL ZjGZnày bRgJbv4ywỗng nhmMUTGjJLiên mMUTGjJLnc" mMUTGjJLmắt tôiZjGZ lạiRgJbv4yw tuZjGZôn rmMUTGjJLơi, TôiZjGZ hZjGZiểu nZjGZgay ZjGZra RgJbv4ywý củaRgJbv4yw mẹ,ZjGZ hoáRgJbv4yw RgJbv4ywra mẹRgJbv4yw đãZjGZ fámMUTGjJLt himMUTGjJLện rZjGZa cRgJbv4ywhuyện tRgJbv4ywôi mMUTGjJLvà mMUTGjJLLan LRgJbv4ywan chuZjGZẩn bRgJbv4ywị bỏRgJbv4yw mMUTGjJLtrốn, RgJbv4ywthế nênZjGZ mZjGZẹ mớRgJbv4ywi đZjGZem tấtRgJbv4yw cảZjGZ sốRgJbv4yw ZjGZtiền màRgJbv4yw RgJbv4ywmẹ tZjGZích mMUTGjJLluỹ đcZjGZ lénZjGZ lúZjGZt đmMUTGjJLưa chZjGZo RgJbv4ywtôi vìmMUTGjJL mMUTGjJLsợ tôRgJbv4ywi xRgJbv4ywa mMUTGjJLnah2 RgJbv4ywk cRgJbv4ywó tZjGZiền tiêu.RgJbv4yw ChíZjGZnh RgJbv4ywtúi tiềnZjGZ nZjGZày RgJbv4ywđã trởmMUTGjJL thmMUTGjJLành vịmMUTGjJL mMUTGjJLcứu tiZjGZnh củaZjGZ tZjGZôi tronZjGZg RgJbv4ywnhữg thagZjGZ1 ngmMUTGjJLày trốnZjGZ chạmMUTGjJLy sZjGZau nZjGZày RgJbv4yw( mMUTGjJLcòn cRgJbv4ywó ZjGZ1 chuyệZjGZn nmMUTGjJLữa mãmMUTGjJLi đếmMUTGjJLn smMUTGjJLau khmMUTGjJLi bmMUTGjJLố tôiRgJbv4yw mMUTGjJLqa đờiZjGZ mRgJbv4ywẹ mớmMUTGjJLi mMUTGjJLnói vmMUTGjJLs tôiRgJbv4yw, sRgJbv4ywố tiềnmMUTGjJL 2.00mMUTGjJL0 tmMUTGjJLệ ZjGZmà mẹZjGZ đmMUTGjJLưa cRgJbv4ywho tôZjGZi đểRgJbv4yw đZjGZi mZjGZời bRgJbv4yw.sĩ ThườRgJbv4ywng đếnRgJbv4yw kRgJbv4ywhám bệRgJbv4ywnh chmMUTGjJLo bRgJbv4ywố tômMUTGjJLi hồimMUTGjJL saRgJbv4ywg1 RgJbv4ywlà mMUTGjJLdo bốZjGZ bảoRgJbv4yw mẹRgJbv4yw ZjGZđưa mMUTGjJLcho RgJbv4ywtôi. BốmMUTGjJL RgJbv4ywcũg hiZjGZểu đZjGZc mMUTGjJLtâm tZjGZư RgJbv4ywcũa RgJbv4ywtôi mMUTGjJLnên đãZjGZ mMUTGjJLâm ZjGZthầm giRgJbv4ywúp đỡ)

 

Tôi chờZjGZ đợiZjGZ tromMUTGjJLg thRgJbv4ywấp thỏmZjGZ mMUTGjJLvà lRgJbv4ywo âu,RgJbv4yw ZjGZmãi mRgJbv4ywới đếnmMUTGjJL nửmMUTGjJLa đêZjGZm, nhânmMUTGjJL lmMUTGjJLúc đêmRgJbv4yw mMUTGjJLkhuya RgJbv4ywthanh mMUTGjJLvắg, ZjGZtôi cRgJbv4ywhạy sRgJbv4ywag gọRgJbv4ywi mMUTGjJLLan mMUTGjJLLan, TrZjGZc" RgJbv4ywkhi đmMUTGjJLi, tôimMUTGjJL RgJbv4ywnc" mắtZjGZ lRgJbv4ywưg mMUTGjJLtròg RgJbv4ywwì trcmMUTGjJL" RgJbv4ywcửa gimMUTGjJLan nRgJbv4ywhà củamMUTGjJL bốZjGZ RgJbv4ywmẹ, dậpRgJbv4yw đầRgJbv4ywu cúiRgJbv4yw lạyZjGZ bốmMUTGjJL mẹRgJbv4yw trZjGZog tâZjGZm mMUTGjJLtrạg RgJbv4ywhết sứcZjGZ nặgRgJbv4yw nề.mMUTGjJL SmMUTGjJLau ZjGZđó tôiZjGZ RgJbv4ywkéo ZjGZLan LZjGZan rRgJbv4ywa kmMUTGjJLhỏi ZjGZcửa ZjGZr' nhamMUTGjJLnh cZjGZhóg biếnRgJbv4yw mấmMUTGjJLt mMUTGjJLtrog mànZjGZ đêm...