Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cảtBqE47 TWko cótBqE47 ởtBqE47 tromrL4Big đồnmrL4Bi cảaVH3tJnh mrL4Bisát, tôitBqE47 liềnaVH3tJ đạpmrL4Bi mrL4Bixe đếnTW TWBV htBqE47uyện. VaVH3tJừa TWnhìn aVH3tJthấy bTWsĩ ThườngmrL4Bi tBqE47tôi đãtBqE47 kétBqE47o tBqE47ông ấaVH3tJy rmrL4Bia TW1 gócaVH3tJ hỏiaVH3tJ cóTW fảimrL4Bi ôngTW aVH3tJấy đãtBqE47 nhờtBqE47 cảnhaVH3tJ tBqE47sát tớiTW bTWắt aTWnh tôiaVH3tJ ko.

 

Ông mrL4Bikinh TWngạc hỏi:

 

- KtBqE47im mrL4BiQuý xảaVH3tJy rmrL4Bia chuyệntBqE47 gtBqE47ì rồi?

 

Tôi kmrL4Biể chaVH3tJuyện atBqE47nh cảmrL4Bi baVH3tJị TWcảnh sátTW aVH3tJdẫn aVH3tJđi chtBqE47o bsĩaVH3tJ ThườngmrL4Bi ntBqE47ghe, ônaVH3tJg ấaVH3tJy ngtBqE47e xaVH3tJog cườiaVH3tJ bảo:

 

- chàtBqE47g taVH3tJrai àmrL4Bi, mấymrL4Bi ngTWày ttBqE47rc" mrL4Bicậu gTWọi điệnmrL4Bi TWcho tôiTW nhờmrL4Bi tBqE47tôi tBqE47ngĩ cáchTW giúptBqE47 LmrL4Bian LTWan nhưtBqE47g đmrL4Biến gitBqE47ờ tBqE47tôi mrL4Bivẫn ctBqE47hưa ngmrL4Biĩ rtBqE47a ctBqE47ách mrL4Bigì caVH3tJả. aVH3tJCảnh sátTW tìaVH3tJm mrL4Bianh aVH3tJtrai cậumrL4Bi mrL4Bicó mrL4Bithể làmrL4Bi vìmrL4Bi mrL4Biviệc kháctBqE47, aVH3tJlàm aVH3tJsao tmrL4Biôi tBqE47có thaVH3tJể bảmrL4Bio cTWảnh sámrL4Bit đếntBqE47 bắtaVH3tJ anaVH3tJh cậTWu đc?

 

Bsĩ ThưaVH3tJờng tBqE47nói vTWs tBqE47tôi lúcmrL4Bi LaaVH3tJn LaaVH3tJn nhậpmrL4Bi vaVH3tJiện wảmrL4Bi thựcmrL4Bi làTW ôngTW ấytBqE47 đãmrL4Bi nhmrL4Biờ tBqE471 ngaVH3tJ' bạaVH3tJn ởaVH3tJ đồtBqE47n cảaVH3tJnh sáaVH3tJt đếTWn naVH3tJhà naVH3tJói chmrL4Biuyện vaVH3tJs TWbố mẹaVH3tJ tmrL4Biôi. DTWo tBqE47lúc ấymrL4Bi anTWh cảaVH3tJ aVH3tJko aVH3tJcó tBqE47nhà mrL4Binên bọnmrL4Bi họaVH3tJ đãtBqE47 gaVH3tJọi điaVH3tJện tBqE47cho aTWnh cảtBqE47, nómrL4Bii mrL4Birõ tBqE47vs atBqE47nh cảtBqE47 bệnhtBqE47 tTWình aVH3tJcủa LtBqE47an LmrL4Bian, tBqE47dặn tBqE47dò antBqE47h tBqE47ấy nhấtBqE47t đaVH3tJịnh faVH3tJải đốtBqE47i xửTW ttBqE47ốt aVH3tJvs TWLan mrL4BiLan, nếutBqE47 kmrL4Bio aVH3tJ1 aVH3tJkhi LTWan LaTWn xảmrL4Biy rtBqE47a chutBqE47yện gìTW tBqE47thì cảnmrL4Bih saVH3tJát sẽtBqE47 sờTW đếntBqE47 chTWuyện aVH3tJanh bỏaVH3tJ titBqE47ền mrL4Bira tBqE47mua fụTW aVH3tJnữ vềaVH3tJ TWlàm vợ.tBqE47 BTWsĩ ThườngTW còmrL4Bin nómrL4Bii aVH3tJanh mrL4Bicả qaVH3tJuen bitBqE47ết rấtmrL4Bi nhiềuTW ngtBqE47' ởaVH3tJ đồnmrL4Bi tBqE47c.sát TWvà mrL4Bian ủiaVH3tJ tmrL4Biôi kTWo nêTWn qáTW aVH3tJlo lắng.

 

Bởi mrL4Bivì kTWo biếtTW anTWh cmrL4Biả vìaVH3tJ saTWo màTW lạimrL4Bi tBqE47bị mrL4Bing' củaTW đồtBqE47n c.smrL4Biát bắttBqE47 đtBqE47i mrL4Binên tTWôi aVH3tJcũg chẳgtBqE47 còtBqE47n tâmmrL4Bi trtBqE47í mrL4Binào màmrL4Bi mrL4Binói chuyệnaVH3tJ aVH3tJvới ônTWg vềmrL4Bi tìaVH3tJnh mrL4Bicảnh củtBqE47a LtBqE47an LaaVH3tJn hmrL4Biiện giờ.aVH3tJ TôimrL4Bi lêTWn xtBqE47e đạTWp đạpmrL4Bi thẳgaVH3tJ vềtBqE47 nhàaVH3tJ. SuốtaVH3tJ TWđg' đitBqE47 tôaVH3tJi mrL4Bicứ mrL4Bingĩ mãTWi mmrL4Bià caVH3tJhẳg tTWhể nàTWo hiểtBqE47u mrL4Binổi đatBqE47g cómrL4Bi chuyệnTW gTWì xảyaVH3tJ rmrL4Bia. CtBqE47hỉ cmrL4Bió điềuaVH3tJ tmrL4Birog lòtBqE47ng tTWôi nhaVH3tJẹ nhõaVH3tJm hơnTW nhimrL4Biều smrL4Bio vớimrL4Bi aVH3tJlúc đếTWn.Anh ctBqE47ả tBqE47bị btBqE47ắt mrL4Bichẳg cómrL4Bi liêmrL4Bin waaVH3tJn mrL4Bigì đếaVH3tJn cuaVH3tJộc điệnTW thomrL4Biại taVH3tJôi đãtBqE47 gTWọi ctBqE47ho bsTWĩ ThTWường mấmrL4Biy mrL4Bihôm trc"TW, nóTWi aVH3tJcách kmrL4Bihác, tBqE47anh cảTW bịTW dTWẫn aVH3tJđi chmrL4Biưa chắcaVH3tJ tBqE47gì đãmrL4Bi lmrL4Bià vìtBqE47 chuyệtBqE47n củmrL4Bia mrL4BiLan Lan.

 

Về tớmrL4Bii nhà,tBqE47 mrL4Bitrời đtBqE47ã xTWâm xẩmrL4Bim tối,aVH3tJ tôiTW TWnói TWcho tBqE47bố TWmẹ bTWiếtt nhtBqE47ựg TWgì tBqE47đã TWnge nmrL4Bigóng tBqE47đc tBqE47ở trtBqE47ên huyện,mrL4Bi đươgTW TWnhiên lmrL4Bià tôTWi TWđã giấumrL4Bi chuyệnmrL4Bi điaVH3tJ aVH3tJgặp bsĩmrL4Bi Thường.aVH3tJ BốaVH3tJ mẹtBqE47 ngmrL4Bie TWnói aTWnh cảTW kmrL4Bio mrL4Bifải aVH3tJvì TWbắt vTWì cmrL4Bihuyện củaaVH3tJ LtBqE47an LmrL4Bian cũgaVH3tJ yêtBqE47n tâmrL4Bim fầnTW nmrL4Biào. MẹTW nmrL4Bighĩ mrL4Bic.sát dẫnaVH3tJ aTWnh aVH3tJcả đimrL4Bi ltBqE47à vTWì nhaVH3tJữg caVH3tJhuyện TWcó liêTWn mrL4Biwan đếnmrL4Bi mỏtBqE47 vaVH3tJàng, nhưgmrL4Bi mỏtBqE47 vàaVH3tJg ctBqE47ủa TWanh TWcả đãtBqE47 đógTW cửaTW aVH3tJko khaTWi TWthác nTWữa rồaVH3tJi, trtBqE47ên hmrL4Biầm mỏTW làmtBqE47 aVH3tJgì cmrL4Biòn mrL4Bichuyện tBqE47gì TWnữa chứ?aVH3tJ? LẽtBqE47 tBqE47nào laVH3tJà chuyệtBqE47n cóaVH3tJ liênmrL4Bi waaVH3tJn đếntBqE47 mrL4Bivụ aVH3tJma wỷtBqE47 xuấtBqE47t hiệntBqE47 laVH3tJần trc"???

 

Bởi vTWì tBqE47cái maVH3tJỏ TWvàg cTWủa amrL4Binh nằmmrL4Bi sâtBqE47u tmrL4Birog ntBqE47úi, cáchmrL4Bi thômrL4Bin tôiaVH3tJ TWđến hơnaVH3tJ 1tBqE470 aVH3tJcây mrL4Bisố, hmrL4Biơn ntBqE47ữa TWở aVH3tJnơi đTWó mớiTW TWầm TWĩ vTWụ hồmrL4Bin mrL4Bima TWxuất hiệnchaVH3tJưa đtBqE47c tBqE47bao tBqE47lâu nênmrL4Bi aVH3tJbố mmrL4Biẹ TWko TWbảo tôaVH3tJi lênTW aVH3tJhầm mỏtBqE47 củTWa antBqE47h xetBqE47m samrL4Bio. CTWhúg tôimrL4Bi đàtBqE47nh fảitBqE47 ngồimrL4Bi ởTW TWnhà chờtBqE47 tBqE47đợi. NếaVH3tJu nhưmrL4Bi anmrL4Bih TWcả kTWo ltBqE47àm tBqE47gì fạTWm fápTW thtBqE47ì c.smrL4Biát nhấtmrL4Bi địaVH3tJnh smrL4Biẽ fảmrL4Bii đưaaVH3tJ atBqE47nh về.

 

Lúc mmrL4Biẹ manmrL4Big TWcơm ttBqE47ối ctBqE47ho TWLan LTWan cóaVH3tJ ngồiaVH3tJ lạitBqE47 aVH3tJ1 látTW. TmrL4Biôi aVH3tJko biaVH3tJết mẹtBqE47 đTWã tBqE47nói nhữgmrL4Bi aVH3tJgì vaVH3tJs LamrL4Bin tBqE47Lan mTWà cơmmrL4Bi ntBqE47c" mmrL4Biẹ btBqE47ê vàTWo LaTWn LaTWn kmrL4Bio hềTW độgmrL4Bi đũa.

 

Đêm TWhôm đóaVH3tJ, tBqE47anh cảaVH3tJ mrL4Biko aVH3tJtrở về,tBqE47 tôTWi cũgaVH3tJ cảtBqE47 mrL4Biđêm aVH3tJko caVH3tJhợp mắTWt, nằmaVH3tJ taVH3tJrên gTWiườg trmrL4Biằn traVH3tJọc ngtBqE47ĩ ngtBqE47ợi luaVH3tJng tmrL4Biung. aVH3tJGà gátBqE47y hồitBqE47 aVH3tJđầu tiêmrL4Bin taVH3tJôi aVH3tJđã tBqE47nge tmrL4Bihấy titBqE47ếg gõTW cửaaVH3tJ kaVH3tJhe khẽ,mrL4Bi taVH3tJiếg gmrL4Biõ raVH3tJất nhỏaVH3tJ nhưgaVH3tJ tBqE47nge rmrL4Biất rmrL4Biõ rànTWg TWtrog đmrL4Biêm khaVH3tJuya thaVH3tJanh vắng.

 

- CTWốc.. caVH3tJốc.. cmrL4Biốc TW- TiếmrL4Big tBqE47gõ caVH3tJửa rấttBqE47 đềuTW aVH3tJđặn, ttBqE47ôi mrL4Bicảnh gimrL4Biác ngồiTW dmrL4Biậy tBqE47khỏi gimrL4Biườg, nhẹmrL4Bi nhàtBqE47g hỏi:

 

- mrL4BiAi đấy?

 

- mrL4BiAnh AntBqE47, tBqE47em aVH3tJlà LaVH3tJan TWLan đây,mrL4Bi mrL4Bimau mởaVH3tJ caVH3tJửa mrL4Bicho etBqE47m đimrL4Bi !

 

Tôi mrL4Bilắng mrL4Bitai ngaVH3tJe, đúgtBqE47 làmrL4Bi TWtiếg củmrL4Bia LatBqE47n TWLan rồi!mrL4Bi tBqE47Lan LtBqE47an đếntBqE47 tBqE47tìm ttBqE47ôi giờmrL4Bi TWnày chắctBqE47 tBqE47là TWcó chuyệnmrL4Bi gấpmrL4Bi gìtBqE47 aVH3tJr'. TaVH3tJôi lạtBqE47nh toáTWt tBqE47ng', vôaVH3tJi TWvàng laTWo TWra khỏiaVH3tJ giườgTW, chẳgTW kịptBqE47 mmrL4Biặc aVH3tJáo aVH3tJliền cmrL4Bihạy tBqE47ra mởaVH3tJ cửa.

 

Lan LaVH3tJan láaVH3tJch tBqE47ng' TWđi vàmrL4Bio fòngmrL4Bi tômrL4Bii, aVH3tJ1 luaVH3tJồg khítBqE47 lạnhTW thetBqE47o aVH3tJcô mrL4Biùa vàoTW fòmrL4Bing, TWtôi lúaVH3tJc ấyTW aVH3tJcởi tTWrần, trêTWn naVH3tJg' TWmặc đTWộc TW1 cáimrL4Bi wầnaVH3tJ đtBqE47ùi raVH3tJùng mìntBqE47h mấtBqE47y cáaVH3tJi liềnaVH3tJ vìTW lạnh.

 

- AaVH3tJnh AnTW, cứuaVH3tJ TWem mrL4Bivới mrL4Bi! TW- LaTWn LaaVH3tJn vừaVH3tJa aVH3tJôm chầmtBqE47 lấytBqE47 tôtBqE47i đãmrL4Bi khóaVH3tJc nứmrL4Bic nở.

 

Tôi mrL4Bichẳg còaVH3tJn ntBqE47gĩ tmrL4Biới tBqE47cái TWlạnh nữTWa. TWThò mrL4Biđầu naVH3tJhìn raVH3tJa ngotBqE47ài, thấyaVH3tJ mrL4Bigian ntBqE47hà bốmrL4Bi tBqE47mẹ vmrL4Biẫn ttBqE47ắt đèntBqE47 TWtối otBqE47m tôitBqE47 mớTWi yênTW tâmTW đóngmrL4Bi cửTWa fòntBqE47g lTWại. aVH3tJTôi mrL4Bicố nóitBqE47 thậtaVH3tJ tBqE47nhỏ vmrL4Bis LmrL4Bian LaaVH3tJn lúcmrL4Bi TWnày aVH3tJđag khóaVH3tJc nứaVH3tJc nởaVH3tJ traVH3tJog TWlòng mình:

 

- SmrL4Biao aVH3tJem lạiaVH3tJ saVH3tJag đâyaVH3tJ vaVH3tJào gaVH3tJiờ naVH3tJày, bốmrL4Bi TWmẹ nhtBqE47ìn thấyTW thì...

 

Còn chưTWa mrL4Biđể mrL4Bitôi nmrL4Biói hếttBqE47 thtBqE47ì LaTWn LatBqE47n aVH3tJđã đẩymrL4Bi tTWôi rTWa, gitBqE47ọg ngẹnTW ngào:

 

- NhTWữg ngàyaVH3tJ tháaVH3tJg nàtBqE47y chaVH3tJẳg aVH3tJfải c.sốgTW củatBqE47 comrL4Bin TWng', tBqE47em tBqE47ko thểTW chịaVH3tJu đựgmrL4Bi đcTW nTWữa.. TWnếu antBqE47h còmrL4Bin bỏtBqE47 mtBqE47ặc aVH3tJem aVH3tJnữa mrL4Biem TWsẽ chếtmrL4Bi ttBqE47rc" TWmặt antBqE47h ngay!

 

- tBqE47Lan LamrL4Bin, đừg.tBqE47. đừmrL4Big.. anTWh.. anhaVH3tJ.. aVH3tJ- BởiaVH3tJ TWvì ltBqE47ạnh mrL4Bicứg naVH3tJên totBqE47àn thâtBqE47n tôtBqE47i rTWun laVH3tJên lậTWp cập,tBqE47 mimrL4Biệg cứaVH3tJg lạaVH3tJi caVH3tJhả mrL4Binói mrL4Bira lời.

 

Lúc aVH3tJnày LmrL4Bian aVH3tJLan aVH3tJmới fáttBqE47 hiệmrL4Bin rTWa laVH3tJà tôiaVH3tJ kaVH3tJo mặmrL4Bic áTWo, ctBqE47ô tBqE47lần aVH3tJmò aVH3tJtrog btBqE47óg đêtBqE47m kéomrL4Bi tôtBqE47i aVH3tJvề giườg,TW mrL4Bilấy cáiTW chTWăn aVH3tJkhoác lmrL4Biên TWng' tôiaVH3tJ rTW' ntBqE47gồi xuốgmrL4Bi bmrL4Biên giườgaVH3tJ cạnhtBqE47 tôi.

 

- AnTWh AnTW, anTWh nTWgồi yêTWn chtBqE47o TWấm aVH3tJđi đã,TW mrL4Biem cómrL4Bi tBqE47chuyện muốnmrL4Bi tBqE47nói vTWs atBqE47nh! aVH3tJ- LtBqE47an LaTWn đãtBqE47 thômrL4Bii khTWóc, bmrL4Biình tĩnaVH3tJh nTWgồi đốTWi mtBqE47ặt vTWs tôi.

 

- LaTWn LamrL4Bin, cóTW tBqE47chuyện tBqE47gì tTWhì TWem cứaVH3tJ TWnói đi!mrL4Bi tBqE47- GiọmrL4Big nóTWi củTWa tôaVH3tJi rumrL4Bin runmrL4Bi, vừatBqE47 nTWói mrL4Bitôi vừmrL4Bia mTWò tTWìm cáitBqE47 áoTW củaTW mìmrL4Binh ởaVH3tJ trTWên giườg.

 

- ETWm mrL4Bimuốn TWanh tậnaVH3tJ mắmrL4Bit tBqE47nhìn thấytBqE47 aVH3tJanh ctBqE47ả aVH3tJanh TWđã TWgiày vòmrL4Bi aVH3tJem nTWtn. mrL4Bi- LaaVH3tJn LaaVH3tJn tBqE47vừa tBqE47nói vừamrL4Bi bTWật đènmrL4Bi bàn,aVH3tJ cănTW fTWòng tốimrL4Bi omrL4Bim bỗgmrL4Bi chốmrL4Bic tBqE47ság lên.

 

Tôi sữgTW sờmrL4Bi nhìnTW aVH3tJLan LaVH3tJan. CtBqE47ô ấyaVH3tJ tBqE47đứg tTWrc" mặttBqE47 tôimrL4Bi TWcởi sạchTW mrL4Biwần aVH3tJáo tTWrên aVH3tJng' mìTWnh, ngamrL4Biy cảaVH3tJ wầmrL4Bin áomrL4Bi lóTWt TWcũg ktBqE47o mặtBqE47c, tBqE47cơ thTWể trtBqE47ần trtBqE47ụi củatBqE47 côTW hiệaVH3tJn rmrL4Bia tTWrc" mắtTW tôi.

 

Tôi tBqE47ko TWdám naVH3tJhìn lâaVH3tJu, vộiiaVH3tJ vàgTW ngoảmrL4Binh mặtTW điaVH3tJ chỗTW khámrL4Bic, hốtmrL4Bi hotBqE47ảg nói:

 

- LaTWn LamrL4Bin, emTW.. em.TW. emrL4Bim aVH3tJlàn cTWái aVH3tJgì thếtBqE47 hả?

 

- mrL4BiEm chỉmrL4Bi muốmrL4Bin đaVH3tJể chaVH3tJo aaVH3tJnh nhìmrL4Bin thấymrL4Bi ôntBqE47g tBqE47anh ttBqE47rai kmrL4Bio mrL4Bi= caVH3tJầm tTWhú củaTW amrL4Binh đaVH3tJã đểtBqE47 lmrL4Biại nhữTWg gmrL4Biì mrL4Bitrên ngtBqE47' eTWm mrL4Bi! mrL4Bi- GiọgtBqE47 nóTWi củTWa LamrL4Bin LanvừamrL4Bi nhaVH3tJư omrL4Bián tráctBqE47h vừamrL4Bi nhaVH3tJư fẫntBqE47 nộ.

 

- LtBqE47an LmrL4Bian, đừg.tBqE47. đừgaVH3tJ cómrL4Bi nhtBqE47ư vmrL4Biậy! aVH3tJa biếmrL4Bit mrL4Bia cảTW cmrL4Bió lỗiaVH3tJ vmrL4Bis tBqE47e! TW- aVH3tJTôi tBqE47ko dámTW nhìnTW tBqE47Lan Lan

 

- KmrL4Biim AnTW, nếtBqE47u naVH3tJhư anTWh mrL4Bilà đTWàn ônaVH3tJg TWthì maTWu ngoảnTWh đTWầu lạiaVH3tJ, mởmrL4Bi TWto tBqE47mắt TWmà nhtBqE47ìn cTWho kĩ!mrL4Bi TW- LmrL4Bian LaVH3tJan gầtBqE47n aVH3tJnhư quáTWt TWlên vtBqE47s tôi.

 

Tôi chầmmrL4Bi aVH3tJchậm naVH3tJgoảnh đầumrL4Bi aVH3tJlại, tBqE47từ TWtừ hTWe htBqE47é mmrL4Biắt. CảnhtBqE47 tượgTW trctBqE47" mắtTW khimrL4Biến tmrL4Biôi cảnhtBqE47 thầaVH3tJy ngẹtaVH3tJ thở.

 

Nhữg đTWg' mrL4Bicog đầyaVH3tJ wmrL4Biến TWrũ trênmrL4Bi tBqE47thân hìnhaVH3tJ trtBqE47ần trụi,aVH3tJ làmrL4Bin TWda trơaVH3tJn lámrL4Big mrL4Binhư totBqE47ả tBqE47ság tBqE47dưới ánhmrL4Bi TWđèn aVH3tJmờ ảmrL4Bio,mái tóaVH3tJc dàaVH3tJi đenmrL4Bi mrL4Bimượt xổtBqE47 tmrL4Biung, buôTWg xoTWã taVH3tJrên mrL4Bi2 bờtBqE47 mrL4Bivai mrL4Bitrắg ngmrL4Biần, đtBqE47ôi maắtTW taVH3tJo tBqE47long laaVH3tJnh trànaVH3tJ ngậpaVH3tJ nỗmrL4Bii aVH3tJuất hậmrL4Bin, kaVH3tJhuôn mặtaVH3tJ xinTWh đẹTWp TWcòn tBqE47vươg lạTWi aVH3tJ2 tBqE47hàg lệ.tBqE47 CótBqE47 lẽmrL4Bi vìmrL4Bi tâmaVH3tJ trmrL4Biạg qTWá fẫaVH3tJn uấtaVH3tJ mrL4Binên mrL4Bingực mrL4Bicô đagtBqE47 mrL4Bifập fồng,aVH3tJ toàntBqE47 thâtBqE47n ntBqE47hư mrL4Birun rẩy..

 

- aVH3tJA mmrL4Biở TWto TWmắt TWmà mrL4Binhìn, aVH3tJở đây.mrL4Bi. ởtBqE47 đây..tBqE47 chỗTW nàTWy nữamrL4Bi.. nhTWìn xetBqE47m TWgã sútBqE47c aVH3tJsinh ấyaVH3tJ đãtBqE47 làmTW aVH3tJgì vtBqE47s emrL4Bim! mrL4Bi- LaaVH3tJn tBqE47Lan TWkéo tBqE47tay tôaVH3tJi cTWhỉ vàoTW nhữgTW nơimrL4Bi bịtBqE47 TWthươg traVH3tJên ngtBqE47' mình,mrL4Bi tôiaVH3tJ cóTW taVH3tJhể cmrL4Biảm nhậnmrL4Bi tBqE47đc đômrL4Bii bàaVH3tJn tmrL4Biay mrL4Bimềm mạiTW TWcủa côtBqE47 kTWo ntBqE47gừg aVH3tJrun rẩy.

 

Nhìn theaVH3tJo ngónaVH3tJ mrL4Bitay chỉmrL4Bi củaTW cô,aVH3tJ ttBqE47ôi ctBqE47ó mrL4Bithể nhìnTW thTWấy raVH3tJõ nhữmrL4Big vếtTW aVH3tJbầm tímTW kTWhắp mrL4Bitrên TW2 bầuTW ngựcTW đầyTW đặmrL4Bin vtBqE47à dọcmrL4Bi aVH3tJ2 bắaVH3tJp đaVH3tJùi trắmrL4Big nõntBqE47 ntBqE47à, khắptBqE47 nTWg' tBqE47cô chỗTW xmrL4Bianh chỗmrL4Bi taVH3tJím, chẳgTW cầntBqE47 hỏmrL4Bii cũgTW biếtmrL4Binhữg vếtTW thươTWg trêaVH3tJn nmrL4Big' LaaVH3tJn TWLan đềuaVH3tJ làaVH3tJ mrL4Bido aTWnh cảmrL4Bi gâymrL4Bi ramrL4Bi. TôTWi aVH3tJcó aVH3tJthể tBqE47tưởg tượgtBqE47 đctBqE47 mrL4Bisự điêmrL4Bin cmrL4Biuồg củaVH3tJa aTWnh cảTW lúaVH3tJc gtBqE47iày vaVH3tJò LaaVH3tJn LaTWn TWvà mrL4Bisự đaaVH3tJu mrL4Biđớn cũaVH3tJg nhmrL4Biư tủiTW nhụaVH3tJc aVH3tJcủa côtBqE47 khtBqE47i fảiaVH3tJ aVH3tJcắn rTWăg chaVH3tJịu đựgTW aVH3tJsự TWchà đaVH3tJạp TWấy. ChTWẳg taVH3tJrách màTW TWgiữa đêmaVH3tJ khTWuya thaaVH3tJnh TWvắg, LmrL4Bian LaTWn lạiTW kêTWu lênTW thảmaVH3tJ thiếtTW mrL4Binhư vậy.

 

- LamrL4Bin LtBqE47an, mrL4Bianh ấy.aVH3tJ. aVH3tJ- aVH3tJTôi naVH3tJhất TWthời nghẹaVH3tJn lờimrL4Bi kmrL4Bio bTWiết TWfải nóiaVH3tJ gì

 

- AnTWh ttBqE47a hTWoàn tmrL4Bioàn TWko fảTWi mrL4Bicon mrL4Bing'! mrL4Bi- mrL4BiLan TWLan bưaVH3tJg mtBqE47ặt khócmrL4Bi nứcTW nở,tBqE47 nhữgaVH3tJ gaVH3tJiọt tBqE47nc" mmrL4Biắt chTWảy mrL4Bira nmrL4Bigoài theTWo kẽaVH3tJ TWtay cô.

 

- LatBqE47n aVH3tJLan, emaVH3tJ..! aVH3tJ- tôiaVH3tJ thựctBqE47 sTWự kmrL4Bio biaVH3tJết fảiTW aaVH3tJn ủaVH3tJi caVH3tJô aVH3tJấy mrL4Bintn nữa.

 

- aVH3tJem mrL4Biđã ctBqE47hịu đủTW lắmmrL4Bi mrL4Bir', mrL4Binếu cTWứ tiếpTW tụctBqE47 ntTWn eaVH3tJm mrL4Bisẽ faVH3tJát điêtBqE47n mấtTW. RtBqE47õ TWràg tBqE47anh biếtTW tBqE47là aVH3tJem TWyêu aVH3tJanh, eTWm ởmrL4Bi lạitBqE47 đTWây tBqE47cũg tBqE47là TWvì aTWnh mTWà! tBqE47- nhmrL4Biìn LatBqE47n aVH3tJLan đagmrL4Bi1 thươgtBqE47 ntBqE47hư vậyaVH3tJ trotBqE47g lòngmrL4Bi tôTWi TWcàg rốiaVH3tJ nhaVH3tJư aVH3tJtơ vò.

 

- TWLan LantBqE47, anh..

 

- mrL4Bia aVH3tJđã từgTW nótBqE47i sẽTW mrL4Biche aVH3tJchở chTWo mrL4Bie, mrL4Bia mrL4Bicó thểTW cứtBqE47 giươgtBqE47 mắTWt tBqE47nhìn mrL4Bie bịTW mrL4Bing' tBqE47ta ctBqE47hà đạpmrL4Bi nhTWư vaVH3tJậy saVH3tJao.. tBqE47- LaVH3tJan LaVH3tJan đagmrL4Bi chấtmrL4Bi aVH3tJvấn tôi.

 

Thấy mrL4Bitôi ấTWp úmrL4Bing mTWãi tBqE47chẳg nTWói raVH3tJa lời,mrL4Bi TWLan LTWan lạaVH3tJi gụcTW mTWặt vaVH3tJào ngmrL4Biực mrL4Bitôi oàtBqE47 kaVH3tJhóc tuyệttBqE47 vọng.

 

Nhìn aVH3tJng' mrL4Bicon gáiaVH3tJ đầytBqE47 thưTWơg tícTWh traVH3tJc" mặt,mrL4Bi aVH3tJtrái tmrL4Biim tTWôi ktBqE47o ktBqE47hỏi tBqE47đau đớn.aVH3tJ TWTôi mrL4Binghiến chaVH3tJặt răTWg, troTWg đầumrL4Bi vụtaVH3tJ qtBqE47a tBqE471 suaVH3tJy nghĩ.

 

- LaaVH3tJn LantBqE47, TWa dTWẫn mrL4Bie đi,tBqE47 TWđi càgtBqE47 mrL4Bixa cTWàg aVH3tJtốt, TWko TWbjờ wTWay trmrL4Biở lạimrL4Bi nữa!

 

Lan LtBqE47an aVH3tJthôi khótBqE47c, aVH3tJngẩg đầu,TW khuôaVH3tJn mặttBqE47 ướtTW đẫmTW naVH3tJc" mắtTW nghaVH3tJi hoặcmrL4Bi nhìnmrL4Bi tôi:

 

- ThậtTW ko?

 

Tôi gậtmrL4Bi đầTWu chẳaVH3tJg chtBqE47út mrL4Bido dự:

 

- ThậaVH3tJt, mrL4Bia sẽTW dtBqE47ẫn TWe chạtBqE47y trốn!

 

..

 

Tôi wếttBqE47 địnhtBqE47 tBqE47sẽ dẫnTW LtBqE47an LTWan chaVH3tJạy TWtrốn, nhưmrL4Big mrL4Bivì chtBqE47uyện nàTWy xảTWy aVH3tJra qáaVH3tJ độttBqE47 ngộttBqE47, TWko caVH3tJó thờiTW giaVH3tJan đểaVH3tJ cTWhuẩn TWbị. mrL4BiLan mrL4BiLan TWtrên nmrL4Big' kTWo ctBqE47ó tBqE471 tBqE47xu, ctBqE47òn ttBqE47ôi chỉmrL4Bi cmrL4Bió vmrL4Biài trătBqE47m tiTWền ttBqE47iêu vmrL4Biặt aVH3tJhằg nmrL4Bigày, kTWo mrL4Bicó tiềmrL4Bin thìTW aVH3tJchẳg thmrL4Biể chạymrL4Bi đcmrL4Bi xaaVH3tJ, hơnmrL4Bi nữamrL4Bi taVH3tJrời đãmrL4Bi sáTWf rtBqE47', gmrL4Biiờ màtBqE47 chạmrL4Biy rấttBqE47 TWdễ bịTW ftBqE47át hiện.

 

Tôi aVH3tJliền TWbàn bTWạc TWvs mrL4BiLan LanaVH3tJ, đợimrL4Bi mrL4Bitôi mrL4Bivài ngàTWy ngĩmrL4Bi cTWách kiếmtBqE47 đctBqE47 aVH3tJ1 mrL4Bimón taVH3tJiền ltBqE47ớn mrL4Bir' sẽmrL4Bi tìmtBqE47 ctBqE47ơ tBqE47hội mrL4Bibỏ chạy.TW TWLan tBqE47Lan ngaVH3tJe mrL4Bixog liềmrL4Bin gậTWt đầuTW đồgaVH3tJ ý.TaVH3tJôi giụaVH3tJc LmrL4Bian LmrL4Bian tBqE47mau maaVH3tJu trởTW aVH3tJvề fònaVH3tJg amrL4Binh tBqE47cả, côTW mrL4Biôm chầTWm ltBqE47ấy tôi,tBqE47 hôtBqE47n tôimrL4Bi samrL4Biy đắmaVH3tJ rtBqE47' mTWới mặmrL4Bic lạiaVH3tJ wầntBqE47 áTWo mrL4Bivà đmrL4Bii raVH3tJa naVH3tJgoài. TôaVH3tJi nhìnmrL4Bi thtBqE47eo qtBqE47a khtBqE47e cửaTW aVH3tJcho đếntBqE47 khtBqE47i cáimrL4Bi mrL4Bibóg aVH3tJcủa côtBqE47 khuTWất satBqE47u cánhtBqE47 cửaTW tBqE47gian fòTWng fmrL4Biía tâaVH3tJy mtBqE47ới yTWên taVH3tJâm traVH3tJở lmrL4Biại giườg.

 

Chiếc chămrL4Bin bôtBqE47g aVH3tJđã chaVH3tJẳg cònmrL4Bi hơTWi ấtBqE47m nhTWưg dườgtBqE47 naVH3tJhư vẫntBqE47 cònmrL4Bi fảgmrL4Bi fấaVH3tJt mùTWi hươaVH3tJg cmrL4Biủa LamrL4Bin LamrL4Bin. TmrL4Biôi mìnhaVH3tJ taVH3tJrần ômTW mrL4Bichặt cámrL4Bii chămrL4Bin tBqE47vào lòngTW, ngồiaVH3tJ ngâymrL4Bi rtBqE47a ởaVH3tJ trêntBqE47 giưmrL4Biờg nhưTW TW1 thằgaVH3tJ tBqE47khờ. HồiaVH3tJ mrL4Bilâu tôTWi nhớtBqE47 nhtBqE47ớ mrL4Bira nhữgmrL4Bi gìtBqE47 đãtBqE47 nóiTW mrL4Bivs aVH3tJLan Lan.

 

Giờ naVH3tJghĩ aVH3tJlại aVH3tJmà tômrL4Bii tTWhấy cóTW đôitBqE47 chaVH3tJút hTWối hậnaVH3tJ, đmrL4Biág lẽmrL4Bi TWra mrL4Bitôi aVH3tJko nêmrL4Bin htBqE47ứa ntBqE47hư vậyaVH3tJ vTWs tBqE47Lan Lan.TôtBqE47i đmrL4Biồg ýtBqE47 smrL4Biẽ dẫntBqE47 LatBqE47n LaTWn caVH3tJao cmrL4Bihạy tBqE47xa bamrL4Biy cmrL4Biũg TWcó ngTWĩa làtBqE47 ttBqE47ôi đtBqE47ã lénaVH3tJ mrL4Bilút ăTWn cắpmrL4Bi nTWg' tBqE47fụ nữmrL4Bi aVH3tJmà aVH3tJanh cảmrL4Bi đtBqE47ã baVH3tJỏ tiềmrL4Bin rTWa TWmua vềaVH3tJ. tBqE47Nếu ntBqE47hư taVH3tJôi làmTW aVH3tJnhư vậaVH3tJy thậtBqE47t, tBqE47tôi sẽTW aVH3tJtrở thàtBqE47nh aVH3tJkẻ fảnTW TWbội antBqE47h cả,TW tmrL4Bihậm ctBqE47hí cảmrL4Bi ctBqE47ái TWgia đìnhTW nàyTW. AmrL4Binh cảtBqE47 sẽmrL4Bi TWko taVH3tJha chtBqE47o tBqE47tôi, aVH3tJbố mẹaVH3tJ caVH3tJũg sẽTW mrL4Biko ttBqE47ha tmrL4Bihứ cTWho tôi.

 

Thế nTWhưg aVH3tJdù gTWì tôtBqE47i cũaVH3tJg đãmrL4Bi hứTWa tBqE47vs LanLatBqE47n r'mrL4Bi, màtBqE47 TWtôi lạitBqE47 iaVH3tJu côTW ấyaVH3tJ đếnaVH3tJ nmrL4Bihư TWvậy, thựcTW sựtBqE47 tômrL4Biiko thểmrL4Bi chịutBqE47 tBqE47đựg đcTW vaVH3tJiệc anaVH3tJh cảmrL4Bi htBqE47ết lmrL4Biần nàyaVH3tJ đếnaVH3tJ ltBqE47ần khácmrL4Bi gitBqE47ày TWvò tBqE47cô ấy.

 

Nếu đTWã wmrL4Biết địnhaVH3tJ TWnhư vaVH3tJậy aVH3tJr' tmrL4Bihì tôiTW buộtBqE47c fảiaVH3tJ thựcmrL4Bi hiệntBqE47 lờaVH3tJi hứtBqE47a mrL4Bicủa mìmrL4Binh.Tôi tBqE47ko thểTW đểTW chaVH3tJo TWLan mrL4BiLan TWmà TWtôi iaVH3tJu mrL4Bithươg fTWải TWthất vọg,mrL4Bi nhaVH3tJư vậyTW smrL4Biẽ haVH3tJuỷ haVH3tJoại côaVH3tJ TWấy. NếuaVH3tJ naVH3tJhư tBqE47tôi tBqE47cứ ngâaVH3tJy dạiaVH3tJ bỏTW TWmặc stBqE47ự sốgmrL4Bi chaVH3tJết củaTW TWLan LaaVH3tJn thìTW TWchắc mrL4Bichắn bệnhaVH3tJ aVH3tJcũ củaTW tBqE47cô sẽTW lạaVH3tJi táTWi fátmrL4Bi, thmrL4Biậm chTWí tBqE47cô sẽTW ktBqE47o thểTW sốTWg tmrL4Biiếp đcmrL4Bi nữa!

 

Muốn dẫtBqE47n tBqE47Lan aVH3tJLan ctBqE47ao caVH3tJhạy xaVH3tJa bTWay taVH3tJrc" tiênmrL4Bi fảitBqE47 ktBqE47iếm đaVH3tJc TW1 TWmón tiềnlớTWn.Mặc TWdù kmrL4Bio ctBqE47ần qTWá nhTWiều nhưgaVH3tJ cũgmrL4Bi aVH3tJfải đủTW lộaVH3tJ fíTW đểaVH3tJ mrL4Bichúg tôiaVH3tJ đmrL4Biến tBqE471 tBqE47nơi thậttBqE47 tBqE47xa. CtBqE47ó taVH3tJhể LaaVH3tJn LtBqE47an sTWẽ dẫnTW mrL4Bitôi vềaVH3tJ nTWhà cmrL4Biô ấy,TW nhưTW vTWậy thmrL4Biì chTWúg tôiTW sẽaVH3tJ aVH3tJđc tBqE47an toàn.tBqE47 ChtBqE47ỉ cầtBqE47n mrL4Bicólộ fí,tBqE47 mrL4Bibc" tiếpTW TWtheo làmrL4Bi tìmtBqE47 cơmrL4Bi hmrL4Biội bTWỏ trốnmrL4Bi. TWTôi aVH3tJthầm motBqE47g mấymrL4Bi nTWgày tớiaVH3tJ tBqE47anh cmrL4Biả đừgtBqE47 tBqE47có TWvề, tBqE47anh tBqE47cả mrL4Biko cTWó nhàtBqE47 sẽaVH3tJ bớtmrL4Bi đctBqE47 aVH3tJ1 cmrL4Bihút ntBqE47guy tBqE47hiểm. ĐangTW tTWrầm ngmrL4Biâm sutBqE47y TWnghĩ aVH3tJthì ttBqE47ôi mrL4Binge tTWhấy caVH3tJó tiaVH3tJếg mẹaVH3tJ gaVH3tJọi lêtBqE47n ăntBqE47 sáng.

 

Anh ctBqE47ả tBqE47ko cTWó nhà,mrL4Bi LTWan LtBqE47an TWcũg mrL4Bilên mrL4Biăn tBqE47ság ctBqE47hug vTWs aVH3tJ2 mẹmrL4Bi cotBqE47n tôi.aVH3tJ BmrL4Biốko muốTWn tBqE47ăn ntBqE47ên vẫntBqE47 TWchưa dậaVH3tJy, tBqE47mẹ thmrL4Biở dTWài mrL4Bibê bátTW lTWên raVH3tJ'lại ngaVH3tJao nTWgán đặTWt báttBqE47 xuốg.

 

- AaVH3tJn NaVH3tJhi, bốmrL4Bi aVH3tJcon bệnhaVH3tJ lâuaVH3tJ thếmrL4Bi tBqE47mà kaVH3tJo khỏaVH3tJi, tBqE47bsĩ KtBqE47im NhấttBqE47 NhmrL4Biủ đãmrL4Bi aVH3tJkê bnmrL4Bihiu taVH3tJhuốc màmrL4Bi mmrL4Biãi vẫaVH3tJn kaVH3tJo khỏTWi, khóaVH3tJ mrL4Bikhăn laVH3tJắm tBqE472 ngàTWy tmrL4Birc" TWtinh thầnaVH3tJ củaaVH3tJ ônmrL4Big mrL4Biấy mớtBqE47i cóaVH3tJ chúmrL4Bit baVH3tJiến chaVH3tJuyển tmrL4Bihế mtBqE47à amrL4Binh caVH3tJả ctBqE47on lạtBqE47i baVH3tJị c.sámrL4Bit dmrL4Biẫn đitBqE47. CảmrL4Bi tBqE47ngày tBqE47hwa bốtBqE47 comrL4Bin chẳmrL4Big ăTWn aVH3tJchút gmrL4Biì, htBqE47.nai cũgtBqE47 mrL4Biko chịuaVH3tJ xuốgaVH3tJ giườtBqE47g, cứaVH3tJ thếtBqE47 nàaVH3tJy ttBqE47hì biếmrL4Bit làmaVH3tJ thếtBqE47 TWnào?- MẹmrL4Bi TWbuồn aVH3tJrầu nói.

 

Tôi buômrL4Big bátBqE47t đũmrL4Bia điTW vàotrogmrL4Bi tBqE47buồg TWthăm bố.tBqE47 BmrL4Biố nhắmmrL4Bi mắtTW tBqE47nằm iTWm tBqE47lìm trêaVH3tJn giườg,mrL4Bi hìmrL4Binh nhưTW làtBqE47 ôngtBqE47 đagTW nTWgủ rấtaVH3tJ saaVH3tJy. MẹtBqE47 đmrL4Bii ttBqE47heo TWsau tôaVH3tJi, lấyaVH3tJ tmrL4Biay giTWật giậtmrL4Bi vạttBqE47 áotBqE47 ttBqE47ôi, liếtBqE47c tôaVH3tJi aVH3tJ1 ctBqE47ái rTWa ýTW đừgaVH3tJ làmTW fmrL4Biiền tBqE47bố. TôitBqE47 vốntBqE47 địnhmrL4Bi ntBqE47ói mrL4Bivs btBqE47ố aVH3tJvài câuTW naVH3tJhưg lờTWi mrL4Bivừa đếntBqE47 cTWổ họtBqE47g tBqE47thì đaVH3tJã TWbị ngẹnTW lạaVH3tJi r'.

 

Ra khỏtBqE47i fòTWng ctBqE47ủa bốaVH3tJ mẹaVH3tJ, tTWôi mrL4Bikhe kTWhẽ nóitBqE47 vmrL4Bis mẹ:

 

- MTWẹ, cotBqE47n aVH3tJcó wTWen bsĩaVH3tJ tBqE47Thường ởtBqE47 b.vTWiện humrL4Biyện. tBqE47Ông ấmrL4Biy lmrL4Bià b.sTWĩ gitBqE47ỏi nhấaVH3tJt ởTW TWhuyện naVH3tJày đấy,aVH3tJ tBqE47hay mrL4Bilà đtBqE47ể cotBqE47n mờaVH3tJi ôngtBqE47 ấymrL4Bi tBqE47đến khámtBqE47 cmrL4Biho baVH3tJố xaVH3tJem thếtBqE47 nào!

 

Mẹ ngmrL4Bie rtBqE47' gậTWt đầmrL4Biu đtBqE47ồg aVH3tJý. tBqE47Bà đaVH3tJi vmrL4Biào trmrL4Biog fòngmrL4Bi mrL4Bilấy mrL4Bi1 xaVH3tJấp tiềaVH3tJn dàymrL4Bi cộtBqE47m TWđưa ctBqE47ho tôi

 

- tBqE47An tBqE47Nhi, comrL4Bin aVH3tJmau mtBqE47au ămrL4Bin mrL4Biság raVH3tJ' vàtBqE47o b.vTWiện mờiaVH3tJ tBqE47b.sĩ ThưtBqE47ờg tBqE47đến đâytBqE47 aVH3tJđi! aVH3tJCho daVH3tJù fảiTW timrL4Biêu hTWao bntBqE47hiu tmrL4Biiền, chỉTW cầnmrL4Bi chữatBqE47 kTWhỏi btBqE47ệnh chmrL4Bio bmrL4Biố comrL4Bin laVH3tJà đcaVH3tJ! aVH3tJ- TWNói tBqE47r' mẹaVH3tJ naVH3tJhét tiaVH3tJền vàomrL4Bi ttBqE47ay tBqE47tôi, còmrL4Bin dmrL4Biặn dòtBqE47 tôtBqE47i nhớaVH3tJ mutBqE47a caVH3tJhút qàmrL4Bi cápaVH3tJ biếutBqE47 bmrL4Bi.sĩ Thường.

 

Ăn sÁTWg xtBqE47og, tBqE47Lan mrL4BiLan liTWếc tôTWi mrL4Bi1 caVH3tJái rmrL4Bi' ltBqE47ẳg lặngtBqE47 vềtBqE47 fòngtBqE47 kTWo mrL4Binói TW1 mrL4Bilời. TaVH3tJôi đtBqE47ẩy tBqE47xe đạpaVH3tJ aVH3tJra chTWuẩn mrL4Bibị mrL4Biđi lênaVH3tJ huyện,tBqE47 lúcTW đTWến cửamrL4Bi, tBqE47ngoảnh đaVH3tJầu tBqE47lại nmrL4Bihìn ttBqE47hấy TWLan LamrL4Bin đagaVH3tJ đaVH3tJứg dựmrL4Bia cửmrL4Bia fòmrL4Bing mrL4Binhìn aVH3tJtheo tBqE47tôi. TôaVH3tJi gTWật tBqE47gật đầmrL4Biu TWvs aVH3tJcô, LaTWn LtBqE47an tBqE47liền xotBqE47ay aVH3tJng' tBqE47đi vaVH3tJào fòng.

 

Tôi rtBqE47a sTWức nTWhấn tBqE47pê đanmrL4Bi, đaVH3tJạp mrL4Bi1 mạchTW mtBqE47ấy chụcTW cTWây lêTWn b.vitBqE47ện tBqE47huyện tBqE47. VừaaVH3tJ TWgặp đcmrL4Bi b.sịaVH3tJ TtBqE47hường tmrL4Biừ b.việnaVH3tJ điTW raaVH3tJ, ttBqE47ôi vộiTW vàmrL4Big chạyaVH3tJ TWđến chàaVH3tJo hỏi

 

- B.mrL4Bisĩ TtBqE47hường, caVH3tJháu aVH3tJđến aVH3tJtìm b.stBqE47ĩ đâytBqE47! BốmrL4Bi chtBqE47áu bTWị bệmrL4Binh, bệnhTW tìnmrL4Bih TWkhá ngtBqE47hiêm trọng,tBqE47 aVH3tJcháu mmrL4Biuốn fmrL4Biiền b.mrL4Bisĩ đếnmrL4Bi aVH3tJnhà cháutBqE47 mrL4Bi1 ctBqE47huyến ktBqE47hám chaVH3tJo btBqE47ố chmrL4Biáu xTWem mrL4Bithế nào!

 

Ông mrL4Bido dựTW TW1 aVH3tJlát tBqE47r' nói:

 

- ChmrL4Biàng tramrL4Bii, aVH3tJcậu cứaVH3tJ đạpaVH3tJ xTWe aVH3tJvề trmrL4Bic", tôTWi rTWất thtBqE47uộc TWđg' ởTW thôtBqE47n cậu,aVH3tJ tmrL4Biôi fảTWi xửmrL4Bi tBqE47lí nốtTW chúmrL4Bit việctBqE47, xaVH3tJog mrL4Biviệc mrL4Bitôi mrL4Bisẽ đến!

 

Tôi aVH3tJcảm ktBqE47ích gậtaVH3tJ đTWầu tBqE47r' đạtBqE47p xaVH3tJe tBqE47về,đi TW1 đoạmrL4Bin aVH3tJxa TWr' vaVH3tJẫn mrL4Binge caVH3tJó ngtBqE47' naVH3tJói chmrL4Biuyện tBqE47vs bmrL4Bi.sĩ Thường.

 

- tBqE47Viện tBqE47trườg, h.naaVH3tJi tBqE47con tratBqE47i aVH3tJviện trưởngaVH3tJ lấyaVH3tJ vaVH3tJợ, ltBqE47át naVH3tJữa ttBqE47ôi tBqE47sẽ mrL4Biqa nmrL4Bihà ôngmrL4Bi TWuốg aVH3tJrượu hỉmrL4Bi đấy!

 

Lúc đóTW TWtôi mớiTW biếtTW háoaVH3tJ rmrL4Bia h.naaVH3tJi lmrL4Bià ngàtBqE47y vutBqE47i aVH3tJcủa TWcon traVH3tJai ôngtBqE47, ltBqE47úc TWnày maVH3tJà mờimrL4Bi ôngtBqE47 ấTWy đếnaVH3tJ tBqE47nhà tBqE47mình khámTW TWbệnh caVH3tJho tBqE47bố tBqE47mình thìTW thaVH3tJật lmrL4Bià aVH3tJko hợTWp. TômrL4Bii chầTWn cmrL4Bihừ mrL4Bi1 aVH3tJlát raVH3tJ' waaVH3tJy lạimrL4Bi taVH3tJìm ông,mrL4Bi vốnTW đaVH3tJịnh bảoTW ônTWg đểaVH3tJ hômmrL4Bi khmrL4Biác đếTWn khámmrL4Bi aVH3tJbệnh aVH3tJcho aVH3tJbố TWtôi cmrL4Biũg mrL4Biđc nhưgTW aVH3tJway lạiTW đãtBqE47 kTWo thấTWy baVH3tJóng dtBqE47ág ôngaVH3tJ đâuaVH3tJ r'.

 

Về đaVH3tJến aVH3tJthôn mrL4Biđã tBqE47hơn 10aVH3tJh ság,tBqE47 TWmẹ đaTWg đứgtBqE47 ởtBqE47 caVH3tJổg đợtBqE47i ttBqE47ôi. NaVH3tJhìn thấyaVH3tJ aVH3tJtôi aVH3tJvề mrL4Bi1 mìntBqE47h, mrL4Bimẹ sốtTW ruộtTW hỏi:

 

- AtBqE47n NhiTW, mrL4Bicó fảtBqE47i bTW.sĩ TtBqE47hường kmrL4Bio chịutBqE47 đếTWn ko?

 

Tôi xuốgtBqE47 aVH3tJxe, tBqE47lấy taVH3tJay lamrL4Biu TWmồ aVH3tJhôi trTWên tráTWn mrL4Bir' ntBqE47ói tBqE47vs mẹ:

 

- TWMẹ à,TW h.nmrL4Biai làmrL4Bi ngàyTW caVH3tJon traVH3tJai bmrL4Bi.sĩ ThưmrL4Biờng ltBqE47ấy vTWợ, ngaVH3tJta cònTW bậaVH3tJn chutBqE47yện hôtBqE47n sựtBqE47 củamrL4Bi c.tramrL4Bii, cTWó taVH3tJhể kTWo aVH3tJđến tBqE47đc đâtBqE47u ạ!

 

Mẹ TWtỏ rTWa rấtmrL4Bi thấmrL4Bit vọnaVH3tJg, aVH3tJủ rủtBqE47 thtBqE47eo tôitBqE47 vàotBqE47 nhmrL4Bià,Đi đếnaVH3tJ tBqE47sân mrL4Bitôi tBqE47ngó nmrL4Bighiêng TW1 mrL4Bihồi tBqE47r' hỏiTW mẹ:

 

- MẹTW ơi,tBqE47 atBqE47nh mrL4Bicả aVH3tJđã vềmrL4Bi chtBqE47ưa ạ?

 

- ChtBqE47ưa cTWon tBqE47ạ, cmrL4Biũg chẳgTW aVH3tJbiết mrL4Biđã cóTW ctBqE47huyện gaVH3tJì nữa?

 

Hai maVH3tJẹ cotBqE47n đTWag nómrL4Bii chaVH3tJuey65n TWthì độtmrL4Bi nhiaVH3tJên aVH3tJngoài caVH3tJửa cótBqE47 tTWiếg còiaVH3tJ xaVH3tJe inmrL4Bih aVH3tJỏi, tiTWếp đóTW tômrL4Bii aVH3tJnge tiếmrL4Big ngmrL4Bi' hỏi:

 

- ĐâytBqE47 cTWó fảiTW mrL4Bilà naVH3tJhà cmrL4Biủa aVH3tJKim QTWuý tBqE47ko ạ?

 

Nhận rtBqE47a timrL4Biếg củaVH3tJa b.sTWĩ TmrL4Bihường, aVH3tJtôi vộiaVH3tJ vànmrL4Big mrL4Bidựng aVH3tJxe vàotBqE47 aVH3tJ1 gócmrL4Bi mrL4Bir' cmrL4Bihạy raVH3tJa mrL4Binghênh đón.tBqE47 ThmrL4Biật chẳtBqE47g ngờtBqE47 nhàtBqE47 b.sĩtBqE47 cóchuyệnTW hỉTW màtBqE47 ônaVH3tJg ấytBqE47 vẫTWn chịuTW đTWến mrL4Bikhám TWbệnh mrL4Bicho tBqE47bố aVH3tJtôi, hTWơn nữaVH3tJa lmrL4Biại mrL4Bicòn đTWến TWnhanh TWnhư vậy.

 

Nhìn ttBqE47hấy ôngaVH3tJ, mTWẹ tôimrL4Bi cTWảm mrL4Bikích chmrL4Biạy mrL4Biđến nắmrL4Bim cTWhặt tatBqE47y ôtBqE47ng nói:

 

- B.sĩtBqE47 ThườngTW, htBqE47.nai nhtBqE47à mrL4Biông cótBqE47 vtBqE47iệc, tBqE47sao ông..

 

Bsĩ ThườngaVH3tJ aVH3tJlên tiếaVH3tJg ngắaVH3tJt lờitBqE47 mrL4Bimẹ tmrL4Biôi, aVH3tJvừa nóitBqE47 mrL4Bivừa đtBqE47i vàotBqE47 trog:

 

- TWTôi laVH3tJàbsĩ, traVH3tJị bệnhaVH3tJ cứTWu aVH3tJng' mớiTW mrL4Bilà việmrL4Bic wtrọngTW nhấtTW, tBqE47đừg nóaVH3tJi mấyTW lờiTW kháTWch sátBqE47o aVH3tJấy, đểTW tmrL4Biôi xtBqE47em bệnmrL4Bih tìtBqE47nh củaaVH3tJ ôngtBqE47 nhàtBqE47 naVH3tJtn đã!

 

Vào naVH3tJhà, aVH3tJbsĩ aVH3tJThường hỏitBqE47 đạitBqE47 kTWhái tìnmrL4Bih hìnhaVH3tJ rmrL4Bi' bắtaVH3tJ mạchaVH3tJ chTWo TWbố tôaVH3tJi, lạaVH3tJi đtBqE47ặt ốmrL4Bing ngmrL4Bie vtBqE47ào ngựcmrL4Bi baVH3tJố tTWôi kiaVH3tJểm traaVH3tJ. TừtBqE47 đtBqE47ầu đếnaVH3tJ cuaVH3tJối TWông tBqE47ko mrL4Binói nmrL4Biửa lời,TW SaVH3tJau khmrL4Bii ktTWra xTWog chTWo TWbố tBqE47tôi, ônmrL4Big mrL4Biliền ctBqE47au mtBqE47ày đtBqE47i tBqE47ra ngoài.

 

- KimrL4Bim AnTW, tmrL4Biôi thấyaVH3tJ bốmrL4Bi cậumrL4Bi sTWức kmrL4Bihoẻ kaVH3tJo mrL4Bithành vấaVH3tJn đềaVH3tJ nhưaVH3tJg tâaVH3tJm ltBqE47í thtBqE47ì tBqE47có bệmrL4Binh đấy!mrL4Bi CtBqE47ăn bệnhmrL4Bi aVH3tJnày caVH3tJủa ônaVH3tJg ấtBqE47y TWlà dTWo mrL4Bitâm trạgtBqE47 ứctBqE47 chmrL4Biế mrL4Bitrog thờitBqE47 giatBqE47n dàimrL4Bi khTWiến chmrL4Bio khíTW huyếtBqE47t aVH3tJko mrL4Bilưu TWthôg, aVH3tJcứ gaVH3tJặp fảiTW chuyểaVH3tJn TWgì bựcTW bộmrL4Bii sẽtBqE47 thànTWh mrL4Bira ntmrL4Binày. CTWác ngmrL4Bi' kTWo nênTW làmTW aVH3tJcho TWông ấyTW tứcaVH3tJ giận,tBqE47 mrL4Biđau tBqE47buồn, nhấtTW lmrL4Bià đừTWg cTWho ônmrL4Big ấtBqE47y baVH3tJiết chuyaVH3tJện tBqE47vủa mrL4Bianh caVH3tJả mrL4Bicậu, cTWhỉ cầnaVH3tJ ôaVH3tJng ấyaVH3tJ vumrL4Bii vmrL4Biẻ aVH3tJthì bTWệnh ntBqE47ày stBqE47ẽ khỏi.

 

Tôi sẽaVH3tJ kêTW đơnTW aVH3tJcho aVH3tJbố cậaVH3tJu mrL4Bitrc", smrL4Biau đómrL4Bi cậtBqE47u nhớaVH3tJ đưaTW aVH3tJông ấymrL4Bi đếnaVH3tJ bmrL4Biviện TWktra lạTWi, tôimrL4Bi nghĩTW làmrL4Bi TWko cótBqE47 vmrL4Biấn đềTW gìtBqE47 lớnTW lTWắm đâu!

 

Mẹ tôiTW gtBqE47ật đầutBqE47 aVH3tJlia lại,mtBqE47iệg thởmrL4Bi tBqE47dài nói:

 

- TWBsĩ mrL4BiThường nóTWi kTWo TWsao, bệnaVH3tJh cmrL4Biủa nhàtBqE47 tTWôi rtBqE47õ ràmrL4Big tBqE47là dtBqE47o bmrL4Biuồn fiềnmrL4Bi aVH3tJmà aVH3tJra, mutBqE47ốn đcaVH3tJ traVH3tJị bệnhaVH3tJ caVH3tJủa ônaVH3tJg ấyaVH3tJ chẳgaVH3tJ fảitBqE47 làTW chaVH3tJuyện dtBqE47ễ dàmrL4Big đâu!

 

Bởi vìtBqE47 bTWố tôiTW biếtTW bímrL4Bi mậtTW vaVH3tJề aVH3tJNgôi TWmô mrL4Biđá TWthế nênTW hơaVH3tJn aVH3tJ20 nătBqE47m trmrL4Bic" aTWnh caVH3tJả bắtaVH3tJ tBqE47đầu kaVH3tJhai tháTWc vTWàng, bốmrL4Bi tôaVH3tJi đãTW mắctBqE47 fảitBqE47 căTWn bệnhaVH3tJ nàmrL4Biy, lúTWc naVH3tJào aVH3tJông aVH3tJcũg nghĩtBqE47 tBqE47rằg sớmrL4Bim mumrL4Biộn gìaVH3tJ nhữtBqE47g tBqE47oan TWhồn tBqE47ở ngaVH3tJôi mộaVH3tJ đámrL4Bi cũgaVH3tJ sẽTW đTWến gâyaVH3tJ haVH3tJoạ chTWo nmrL4Bihà maVH3tJình. KếTWt quảlàtBqE47 atBqE47nh tTWôi xaVH3tJảy raVH3tJa tBqE47chuyện, bTWố cànaVH3tJg chắcTW chắntBqE47 aVH3tJrằg đóTW làaVH3tJ bmrL4Biáo TWứng đTWối tBqE47vs aTWnh cảTW. ThếmrL4Bi nhưgTW mrL4Bianh cảtBqE47 tBqE471 mựaVH3tJc tBqE47ko TWnge lờiaVH3tJ khuyênTW caVH3tJan củatBqE47 bố,aVH3tJ vmrL4Biận TWtiếp tTWục kaVH3tJhai thácmrL4Bi vàtBqE47ng ởtBqE47 mrL4Biđó ngầnmrL4Bi aVH3tJấy TWnăm taVH3tJrời, thếTW mrL4Binên caVH3tJũg ngầTWn ấytBqE47 năTWm mTWà tráimrL4Bi mrL4Bitim aVH3tJbố aVH3tJtôi kTWo đTWc yêntBqE47 ổnmrL4Bi. ĐếnmrL4Bi TWbây giờ,tBqE47 mrL4Bivì chTWuyện aVH3tJanh cảtBqE47 tBqE47bỏ mrL4Bitiền aVH3tJmua vợaVH3tJ khaVH3tJiến TWcho aVH3tJcả nhtBqE47à mmrL4Biất mặt,mrL4Bi tBqE47mà anmrL4Bih mrL4Bicả đmrL4Biêm đTWêm lạimrL4Bi hànaVH3tJh hạtBqE47 mrL4BiLan LatBqE47n đếnTW thtBqE47ừa sốgTW tmrL4Bihiếu caVH3tJhết nênmrL4Bi bốtBqE47 tôiaVH3tJ càgaVH3tJ chmrL4Biẳg mrL4Bicó mặttBqE47 mtBqE47ũi ntBqE47ào gặpaVH3tJ tBqE47ng' đời.

 

Bây TWgiờ, aVH3tJmỏ vàmrL4Big củTWa aaVH3tJnh ctBqE47ả đãmrL4Bi đógTW cửaVH3tJa, bmrL4Biố taVH3tJôi TWcuối cùtBqE47g cũtBqE47g đcTW TWthở fàmrL4Bio nhẹmrL4Bi nhõmmrL4Bi. AmrL4Binh cảTW biếtmrL4Bi tBqE47dừg tBqE47tay đúgtBqE47 aVH3tJlúc, kaVH3tJo mrL4Biđộg chạmtBqE47 tớimrL4Bi cáaVH3tJc mrL4Bioan haVH3tJồn ởaVH3tJ naVH3tJgôi mTWộ đámrL4Bi naVH3tJữa nêntBqE47 ctBqE47ó tBqE47lẽ giTWa đìnhTW mrL4Bitôi cTWó thểaVH3tJ sốngaVH3tJ bìmrL4Binh aVH3tJyên mrL4Biqa ngày.

 

Bởi tBqE47vì chuaVH3tJyện củatBqE47 TWLan TWLan nêmrL4Bin nmrL4Big' caVH3tJủa đmrL4Biồn c.sTWát tBqE47có aVH3tJđến nhtBqE47à tôtBqE47i, cònTW dmrL4Biặn dtBqE47ò amrL4Binh cTWả tBqE47ko đTWc TWngc. đmrL4Biãi mrL4Bicô ấyTW. BTWố tưtBqE47ởg TWrằg tBqE47sau khaVH3tJi LTWan LTWan rTWa viTWện anTWh cmrL4Biả sẽtBqE47 tTWhay đổimrL4Bi tmrL4Bihái đTWộ tBqE47vs caVH3tJô ấy,tBqE47 nàomrL4Bi ngờmrL4Bi bmrL4Biản tTWính ktBqE47hó đổi,aVH3tJ aaVH3tJnh vaVH3tJẫn hàntBqE47h mrL4Bihạ mrL4BiLan LamrL4Bin TWnhư tBqE47vậy. tBqE47Bố TWtôi ngaVH3tJe taVH3tJhấy tmrL4Biiếg tBqE47gào tBqE47khóc củatBqE47 LaaVH3tJn LatBqE47n mỗiTW TWđêm, tTWrog ltBqE47òng lạimrL4Bi cTWảm thấymrL4Bi chuTWa xóaVH3tJt, TWanh cảaVH3tJ tốtBqE47i qaVH3tJa lạTWi mrL4Bibị nTWg' cmrL4Biủa đồnTW TWc.sát dẫTWn TWđi, traVH3tJog ltBqE47òng bốTW vừTWa laVH3tJo aVH3tJvừa giận,aVH3tJ mrL4Bivừa tứcaVH3tJ vừaaVH3tJ sợ,TW bệntBqE47h tìnTWh vmrL4Biì vậytBqE47 mrL4Bimà càmrL4Big nặgmrL4Bi hơn.

 

Chẳg mrL4Bimấy chTWốc đãtBqE47 đếnmrL4Bi giữTWa trưtBqE47a, aVH3tJb.sĩ ThườngaVH3tJ mrL4Bikhám bệnTWh aVH3tJcho TWbố tômrL4Bii mrL4Bixog liềnTW vộiTW vmrL4Biã quTWay về.mrL4Bi tBqE47Cả tTWôi mrL4Bivà mẹTW đềaVH3tJu TWbiết mrL4Bih.nai aVH3tJnah2 TWông caVH3tJó aVH3tJviệc TWlớn mrL4Binên tBqE47ko daVH3tJám tBqE47giữ ôntBqE47g ltBqE47ại ănmrL4Bi cơm.

 

Sau kaVH3tJhi b.tBqE47sĩ ThmrL4Biường đi,mrL4Bi mẹTW aVH3tJvào nhàaVH3tJ baVH3tJếp nấumrL4Bi nướgaVH3tJ, TWLan mrL4BiLan nhtBqE47ân cơTW htBqE47ội ctBqE47hạy qtBqE47a faVH3tJòng aVH3tJtôi hỏTWi khtBqE47i TWnào mớimrL4Bi cótBqE47 thểmrL4Bi rTWa đTWi. TWTôi nTWói vtBqE47s côTW ấtBqE47y rằgtBqE47 tiềnTW mẹmrL4Bi đưatBqE47 đểTW chữtBqE47a tBqE47bệnh TWcho bốTW vẫnmrL4Bi chưTWa aVH3tJtiêu bnhiTWu, mặctBqE47 dùaVH3tJ tBqE47ko nhiềuaVH3tJ nhtBqE47ưg nmrL4Biói mrL4Bichug TWcũg đủaVH3tJ taVH3tJiền mrL4Bilộ TWfí. NhưTWg bjờTW mrL4Bibố đaTWg ốmtBqE47 nhưaVH3tJ vTWậy, tBqE47anh cmrL4Biả lạitBqE47 kaVH3tJo ctBqE47ó ntBqE47hà, tôimrL4Bi nghĩTW tBqE47đợi vàitBqE47 hTWôm aVH3tJcho bệnaVH3tJh tìntBqE47h TWbố taVH3tJhuyên giảtBqE47m rtBqE47' mrL4Bisẽ dẫnmrL4Bi TWLan TWLan caVH3tJhạy trốn.

 

Lan LamrL4Bin nmrL4Bige xoaVH3tJg sTWốt TWruột TWđến faVH3tJát khóctBqE47. CmrL4Biô aVH3tJnói mrL4Bianh ctBqE47ả kmrL4Bio cTWó TWnhà TWmới tBqE47là aVH3tJcơ hộitBqE47 TWtốt đaVH3tJể thotBqE47át mrL4Bithân, ntBqE47ếu nhưmrL4Bi aTWnh cảTW vềtBqE47 aVH3tJr2, ctBqE47ó tBqE47muốn thaVH3tJoát ktBqE47hỏi TWđây aVH3tJe rằgtBqE47 cmrL4Bihẳg mrL4Bidễ dàmrL4Big gì.

 

Cứ nhắctBqE47 anmrL4Bih ctBqE47ả TWlà mtBqE47ặt TWLan aVH3tJLan bmrL4Biiến sắtBqE47c, tBqE47ánh mắmrL4Bit sợaVH3tJ hãiTW naVH3tJhư naVH3tJhìn thấyaVH3tJ mtBqE47a wỷaVH3tJ, tTWoàn thântBqE47 raVH3tJun ltBqE47ên ctBqE47ầm tBqE47cập. aVH3tJTôi tBqE47cúi đầuTW nghtBqE47ĩ ngợiaVH3tJ raVH3tJ' tBqE47hạ wTWết TWtâm, bảomrL4Bi LTWan aVH3tJLan rằgmrL4Bi nếuaVH3tJ nhưtBqE47 tốiaVH3tJ naaVH3tJy atBqE47nh aVH3tJcả TWko vTWề thìtBqE47 tôaVH3tJi stBqE47ẽ aVH3tJdẫn tBqE47anh ấyaVH3tJ chạTWy trốmrL4Bin. mrL4BiSau đóaVH3tJ tTWôi aVH3tJbảo aVH3tJLan LmrL4Bian tBqE47về fòaVH3tJng cTWhuẩn btBqE47ị, đemrL4Bim thtBqE47eo nhiềutBqE47 wầntBqE47 áaVH3tJo rét,tBqE47 TôTWi còaVH3tJn sợTW TWanh tBqE47cả saVH3tJẽ tTWrở mrL4Bivề nênmrL4Bi dặnmrL4Bi LatBqE47n tBqE47Lan wTWần TWáo caVH3tJhuẩn bịTW xomrL4Big fảimrL4Bi aVH3tJcất vaVH3tJào chỗtBqE47 nTWào kmrL4Bio bmrL4Biị ngkhácaVH3tJ fáttBqE47 hiệnTW ra.

 

Tôi đaVH3tJã wếttBqE47 địnhaVH3tJ sẽtBqE47 dẫntBqE47 LaTWn LaaVH3tJn mrL4Bibỏ trtBqE47ốn, tBqE47hơn nữatBqE47 TWrất cóTW TWthể lTWà sẽTW bỏtBqE47 trốTWn tốiaVH3tJ ntBqE47ay, trmrL4Biog lòtBqE47g ttBqE47ôi tBqE47đột nhaVH3tJiên taVH3tJhấy rấtmrL4Bi bấttBqE47 aaVH3tJn, taVH3tJôi laVH3tJo lắgTW satBqE47u ktBqE47hi mìnaVH3tJh bmrL4Biỏ đaVH3tJi TWthì bệnhaVH3tJ tìnaVH3tJh cTWũa TWbố saVH3tJẽ nặgTW aVH3tJhơn, cagTW2 TWlo chaVH3tJo mmrL4Biẹ sẽaVH3tJ rmrL4Biơi vàTWo hTWàon cảhaVH3tJ tBqE47khó mrL4Bixử. TômrL4Bii dTWẫn LTWan LmrL4Bian mrL4Biđi mrL4Bir' aVH3tJanh cảtBqE47 biếmrL4Bit đcTW. sẽaVH3tJ hậnaVH3tJ thấuTW TWxươg, liaVH3tJệu TWanh ấtBqE47y cóTW gâmrL4Biy chtBqE47uyện vtBqE47s mẹaVH3tJ kmrL4Bio nhỉ?TôimrL4Bi đimrL4Bi mrL4Bir', chẳmrL4Big bjtBqE47ờ tBqE47way lạtBqE47i căTWn naVH3tJah2 nmrL4Biày aVH3tJnữa, vậymrL4Bi thtBqE47ì mẹtBqE47 tôitBqE47 biếttBqE47 tBqE47ai chămmrL4Bi mrL4Bisóc đây?

 

nGHĨ đếntBqE47 tBqE47đây tBqE47trog TWlòg ttBqE47ôi TWlại aVH3tJthấy rấtTW butBqE47ồn fiềmrL4Bin, mrL4Bichẳg aVH3tJbiết ncaVH3tJ" mắtTW đaVH3tJã cTWhảy rmrL4Bia từTW lúcTW nào.aVH3tJ LúaVH3tJc tBqE47ăn caVH3tJơm, LtBqE47an LTWan TWđể aVH3tJý thấyaVH3tJ stBqE47ắc mặttBqE47 tôimrL4Bi rấtmrL4Bi khmrL4Bió cmrL4Bioi, mrL4Biăn xoTWg cTWô lTWen lénTW hỏmrL4Bii tôtBqE47i TWcó fảiaVH3tJ tôiaVH3tJ đãTW thấytBqE47 mrL4Bihối tBqE47hận htBqE47ay TWko. TôiTW cốmrL4Bi nặTWn mrL4Bira tBqE471 nụmrL4Bi caVH3tJười gTWượg gạaVH3tJo,lắc đầu.aVH3tJ LatBqE47n LTWan mỉmtBqE47 cườimrL4Bi tBqE47nhìn taVH3tJôi, nTWụ cườaVH3tJi thậttBqE47 thmrL4Biê lươg.

 

- mrL4BiANh AnmrL4Bi, eTWm đTWã làmaVH3tJ anhTWf ảimrL4Bi khtBqE47ó mrL4Bixử mrL4Bir', AnmrL4Bih cmrL4Biũg TWko cầTWn vaVH3tJì tBqE47e mTWà aVH3tJkhó xửmrL4Bi nhưTW vậtBqE47y đâumrL4Bi, mrL4Bie kmrL4Bio muốnaVH3tJ nhìtBqE47n thTWấy mrL4Bicái bộtBqE47 dmrL4Biạg nàtBqE47y củaaVH3tJ aaVH3tJ, mrL4Bisau naVH3tJày aVH3tJa kTWo cTWần mrL4Bilo TWcho TWe đâuTW! tBqE47- tBqE47Lan LtBqE47an mímaVH3tJ TWchặt mtBqE47ội, tBqE47nghẹn mrL4Bingào nómrL4Bii mrL4Bira TWcâu ntBqE47ày tBqE47r' wtBqE47ay naVH3tJg' baVH3tJỏ đi.

 

Tôi vộitBqE47 vàngaVH3tJ kTWéo LmrL4Bian LatBqE47n TWlại, naVH3tJghẹn nTWgào nói:

 

- LTWan TWLan, emrL4Bim cTWhớ nghĩTW nhimrL4Biều, TWa ctBqE47am tâmrL4Bim tìnhTW ngmrL4Biuyện giaVH3tJúp tBqE47e, aVH3tJvì mrL4Bie aVH3tJa chaVH3tJẳg sợaVH3tJ gmrL4Biì hết!mrL4Bi mrL4BiChúg tTWa đaVH3tJã nóTWi rtBqE47', nếuTW mrL4Binhư aVH3tJtối naaVH3tJy atBqE47nh cảmrL4Bi kTWo vềtBqE47, aVH3tJđợi bốTW mẹaVH3tJ đaVH3tJi ngủ,TW tBqE47e ởTW ttBqE47rog fòngmrL4Bi đợiTW anh!

 

Lúc nàtBqE47y LaTWn mrL4BiLan mTWới nTWở nụmrL4Bi cười.mrL4Bi SmrL4Biau kTWhi LmrL4Bian LaVH3tJan mrL4Bivề fòngtBqE47 củaTW tBqE47anh cả,tBqE47 ttBqE47ôi đếmrL4Bin tBqE47fòng kmrL4Bihám củTWa b.sĩmrL4Bi mrL4BiKim NhấtTW TmrL4Bihủ đTWể mmrL4Biua tmrL4Bihuốc aVH3tJtheo aVH3tJđơn củaTW b.aVH3tJsĩ ThaVH3tJường đmrL4Biã kêtBqE47. KhaVH3tJó khtBqE47ăn lắTWm mớimrL4Bi thuyaVH3tJết fụcTW aVH3tJđc baVH3tJố tmrL4Biôi utBqE47ốg thuTWốc, xaVH3tJog xuôitBqE47 mrL4Bitôi lạiTW tBqE47ngồi tBqE47nói chtBqE47uyện fmrL4Biiếm TWvs mẹtBqE47. CuốitBqE47 cùgaVH3tJ tôitrởaVH3tJ vềaVH3tJ fònaVH3tJg chuẩnaVH3tJ TWbị vàimrL4Bi chTWiếc mrL4Biáo ấmaVH3tJ, thấpTW thỏmaVH3tJ TWchờ tBqE47đợi trờTWi tmrL4Biối. TWTôi thầtBqE47m cầumrL4Bi khấnTW haVH3tJàg trămaVH3tJ haVH3tJàg nghìnmrL4Bi lầmrL4Bin ởmrL4Bi tBqE47trog lòmrL4Bing mtBqE47ong TWsao amrL4Binh ctBqE47ả tTWối naVH3tJay aVH3tJđừg tBqE47trở về

 

Chiều taVH3tJối độttBqE47 ntBqE47hiên nổitBqE47 tBqE47gió mrL4Bito, tBqE47bầu trờitBqE47 sTWầm sậTWp TWnhư chumrL4Biẩn bịTW đổTW TWsập xumrL4Biốg đếnaVH3tJ nơi.aVH3tJ MặcTW dùTW thTWời tmrL4Biiết nTWày rấtTW cótBqE47 lợiTW caVH3tJho aVH3tJviệc tBqE47trốn chạyaVH3tJ củaVH3tJa tmrL4Biôi mrL4Bivà LTWan aVH3tJLan nhưgmrL4Bi troaVH3tJg lòngmrL4Bi tôiTW ltBqE47ại cTWảm thấtBqE47y tBqE47vô cùgaVH3tJ ctBqE47ăg tTWhẳg. CũgtBqE47 aVH3tJmay làtBqE47 TWăn cơmTW tTWối xoaVH3tJg TWmà tBqE47anhc mrL4Bia 3vaVH3tJẫn mrL4Bichưa về,TW xmrL4Biem rtBqE47a hmrL4Bi.nai tBqE47anh ấaVH3tJy ctBqE47ũg aVH3tJsẽ tBqE47ko vềmrL4Bi nhà.

 

Tôi vmrL4Bis mTWẹ lặgTW laVH3tJẽ tBqE47ngồi bêTWn bTWố aVH3tJ1 hồmrL4Bii lâTWu. BốTW cứaVH3tJ nhaVH3tJắm mTWắt chẳgmrL4Bi mrL4Binói nửtBqE47a lờmrL4Bii, mtBqE47ẹ ủmrL4Bi TWrủ ntBqE47gồi ởmrL4Bi đầumrL4Bi giườgaVH3tJ tBqE47cũg chẳgaVH3tJ lênmrL4Bi taVH3tJiếg. TWKo kmrL4Bihí tTWrog TWfòng nmrL4Bihỏ tBqE47vo cùgtBqE47 ngộaVH3tJt ngmrL4Biạt, nặTWg nè.aVH3tJ aVH3tJTôi thấpTW ttBqE47hỏm nmrL4Bihìn rtBqE47a ngaVH3tJoài tBqE47cửa aVH3tJsổ, khmrL4Biẽ kéTWo rèmmrL4Bi cửtBqE47a nhTWìnr TWa ngoàiTW. MâyTW tBqE47mù đãaVH3tJ aVH3tJche kíTWn nhựgTW ngôiTW saTWo aVH3tJlấp ltBqE47ánh aVH3tJtrên bầutBqE47 trời,mrL4Bi khoảTWg mrL4Bisân trcaVH3tJ" nTWhà tốiaVH3tJ TWđen ntBqE47hư mực,aVH3tJ tiếgTW giómrL4Bi bấcaVH3tJ gàaVH3tJo rítBqE47t đmrL4Biầy taVH3tJhe lươg.TW CảTW tTWhế tBqE47giới dườgTW nhTWư đagaVH3tJ chtBqE47ìm mrL4Bitrog saVH3tJự tốimrL4Bi mrL4Bităm tBqE47và lạnhtBqE47 mrL4Bilẽo. GiTWan ntBqE47hà fíatBqE47 TTWây vaVH3tJẫn saáaVH3tJg đèn,mrL4Bi tBqE47tôi aVH3tJbiết LamrL4Bin mrL4BiLan đamrL4Big ởaVH3tJ tBqE47trog fònmrL4Big mrL4Bisốt rmrL4Biuột đợiaVH3tJ tôi.

 

Ngoảnh mrL4Biđầu lạimrL4Bi nhtBqE47ìn bốtBqE47 mẹ,tBqE47 TWtrog lògTW taVH3tJôi laVH3tJại wặnaVH3tJ TWlên nỗiTW tBqE47đau aVH3tJxót aVH3tJxa. gmrL4Biiữa caVH3tJái mùTWa đôgmrL4Bi rtBqE47ét tBqE47buốt nTWày tTWôi TWfải TWtừ bỏmrL4Bi cmrL4Biha tBqE47mẹ mrL4Biở lạimrL4Bi đaVH3tJể dẫntBqE47 mrL4BiLan LTWan caaVH3tJo chtBqE47ạy xTWa baaVH3tJy. ThếTW nhưgTW tôtBqE47i laVH3tJại mrL4Biko thểmrL4Bi nótBqE47i TW1 lờimrL4Bi cáaVH3tJo biệtaVH3tJ mrL4Bivs htBqE47ọ, aVH3tJthậm chtBqE47í mrL4Biko thaVH3tJể đaVH3tJể họtBqE47 biTWết. TôiaVH3tJ tBqE47ko thểTW ntBqE47ào taVH3tJưởg tượgTW TWra đtBqE47c tmrL4Biâm trạgTW TWcủa htBqE47ọ satBqE47u ktBqE47hi TWfát hiaVH3tJện tBqE47ra tôTWi vaVH3tJà LaTWn tBqE47Lan đãmrL4Bi chaVH3tJạy trốnTW vtBqE47s nahtBqE47u. ChTWắc mrL4Bichắn họtBqE47 sẽTW đamrL4Biu tBqE47đớn tộttBqE47 độ,tBqE47 chắcmrL4Bi chTWắn sẽaVH3tJ gmrL4Biiận daVH3tJữ TWmắg chữiTW tômrL4Bii, bốtBqE47 dẵtBqE47 từtBqE47g maVH3tJắg anmrL4Bih cảTW tBqE47là súTWc sinhTW, cònTW aVH3tJtôi, ltBqE47àm tBqE47ra nhựaVH3tJg chuaVH3tJyện nmrL4Biày raVH3tJ' tôimrL4Bi còaVH3tJn chtBqE47ẳg bằgmrL4Bi laoTWì súcaVH3tJ sinh.

 

Tôi ởTW tBqE47trog fònmrL4Big bốaVH3tJ mẹTW hơtBqE47n TW1 tiếmrL4Big đmrL4Biồg hồTW. HìnaVH3tJh aVH3tJnhư bốTW tmrL4Biôi đãmrL4Bi ngủmrL4Bi TWsay rTW' tBqE47nên thỉhaVH3tJ thomrL4Biảg còtBqE47n aVH3tJfát rmrL4Bia tiếgmrL4Bi nmrL4Bigáy ktBqE47he khẽ.mrL4Bi MaVH3tJẹ tôiTW ctBqE47ũg mrL4Bibắt đTWầu bmrL4Biuồn ngủ,gTWiục tTWôi vaVH3tJề fòtBqE47ng ntBqE47gỉ ngơi.TW LúcmrL4Bi titBqE47ễn tôiaVH3tJ aVH3tJra cTWửa, mẹtBqE47 chaVH3tJẳg TWnói mrL4Bichẳg rmrL4Biằg, ctBqE47hỉ nhtBqE47ét vàTWo TWtúi taVH3tJôi mrL4Bi1 caVH3tJái mrL4Bitúi naVH3tJhỏ stBqE47au tBqE47đó mrL4Biđẩy tôaVH3tJi tBqE47ra ngomrL4Biài TWcửa tBqE47và cTWài thmrL4Bien cửaTW lại.

 

Trở vềtBqE47 fòaVH3tJng, tôimrL4Bi vộaVH3tJi vaaVH3tJg2 bậttBqE47 đènTW, mrL4Bilấy mrL4Bicái túitBqE47 nhỏaVH3tJ mTWẹ vừTWa dúaVH3tJi tBqE47cho TWtôi rmrL4Biaxem, aVH3tJbên trotBqE47g mrL4Bilà aVH3tJ1 xấpmrL4Bi TWnhựg tờaVH3tJ mrL4Bitiền lẻTW cmrL4Biũ: 100aVH3tJ, tBqE4750, mrL4Bi10, aVH3tJ5, aVH3tJ2, mrL4Bi1 tmrL4Biệ.. tBqE47đây chíntBqE47h altBqE472 tBqE47số tiềtBqE47n mẹtBqE47 tBqE47tích cótBqE47p mrL4Bihàng ngày.

 

Nhìn thấaVH3tJy xấptBqE47 tiềTWn lẻTW mrL4Binày bỗmrL4Bing nhiênmrL4Bi tBqE47nc" TWmắt taVH3tJôi lạTWi tuômrL4Bin rơiTW, aVH3tJTôi hiaVH3tJểu ngaVH3tJay mrL4Bira ýTW ctBqE47ủa mẹ,tBqE47 mrL4Bihoá raVH3tJa mẹaVH3tJ đãaVH3tJ fátaVH3tJ hmrL4Biiện rTWa chuyệntBqE47 tôiaVH3tJ vàaVH3tJ mrL4BiLan tBqE47Lan chuẩnTW baVH3tJị bỏmrL4Bi trốn,tBqE47 thếTW nêntBqE47 mẹtBqE47 mớiTW đeTWm ttBqE47ất cảaVH3tJ tBqE47số tTWiền màmrL4Bi mTWẹ tíchaVH3tJ luỹmrL4Bi đmrL4Bic lénaVH3tJ tBqE47lút TWđưa TWcho tTWôi vaVH3tJì sợTW tômrL4Bii tBqE47xa nahaVH3tJ2 mrL4Bik caVH3tJó titBqE47ền taVH3tJiêu. ChínhTW túTWi TWtiền naVH3tJày đãtBqE47 trởaVH3tJ ttBqE47hành TWvị cứTWu tBqE47tinh củTWa tôiaVH3tJ tmrL4Birong ntBqE47hữg thagtBqE471 ngàyTW trmrL4Biốn chạymrL4Bi aVH3tJsau nTWày mrL4Bi( TWcòn cómrL4Bi mrL4Bi1 TWchuyện nữatBqE47 mãtBqE47i đếnaVH3tJ saaVH3tJu khTWi bốtBqE47 tôiTW qtBqE47a đờaVH3tJi mẹtBqE47 mrL4Bimới aVH3tJnói TWvs tôaVH3tJi, mrL4Bisố tiềnTW tBqE472.000 tệTW mtBqE47à mẹmrL4Bi đưmrL4Bia chmrL4Bio tTWôi TWđể điTW mờaVH3tJi btBqE47.sĩ TtBqE47hường đếtBqE47n khámtBqE47 tBqE47bệnh caVH3tJho aVH3tJbố tôiTW hồtBqE47i aVH3tJsag1 TWlà tBqE47do bốtBqE47 btBqE47ảo mTWẹ đưaTW cTWho tôTWi. BmrL4Biố cmrL4Biũg TWhiểu đmrL4Bic mrL4Bitâm tBqE47tư aVH3tJcũa tôaVH3tJi nênaVH3tJ đãmrL4Bi âaVH3tJm TWthầm giúptBqE47 đỡ)

 

Tôi chờmrL4Bi đợimrL4Bi TWtrog thấtBqE47p thtBqE47ỏm vTWà ltBqE47o âTWu, mrL4Bimãi mớiTW đếTWn nửaaVH3tJ đmrL4Biêm, nmrL4Bihân laVH3tJúc aVH3tJđêm khutBqE47ya tTWhanh vắgTW, tôTWi chạyaVH3tJ satBqE47g gọiaVH3tJ LaVH3tJan LtBqE47an, TrcTW" ktBqE47hi TWđi, mrL4Bitôi mrL4Binc" mắtmrL4Bi lmrL4Biưg trògtBqE47 mrL4Biwì trtBqE47c" cửmrL4Bia giamrL4Bin TWnhà củtBqE47a bốTW mtBqE47ẹ, dậptBqE47 đầaVH3tJu cútBqE47i lạtBqE47y bốmrL4Bi mẹmrL4Bi trTWog TWtâm trTWạg hếTWt smrL4Biức nmrL4Biặg ntBqE47ề. SaaVH3tJu đóaVH3tJ tôitBqE47 kéoaVH3tJ LatBqE47n LamrL4Bin tBqE47ra khỏaVH3tJi aVH3tJcửa aVH3tJr' nhanmrL4Bih mrL4Bichóg baVH3tJiến mấttBqE47 traVH3tJog mrL4Bimàn đêm...