You are here

Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cả7FMhf8 kJHicf7o cóJHicf7 ở8w tJHicf7rog đ7FMhf8ồn cUoi9yjảnh sát,7FMhf8 tôi8w liUoi9yjền đ7FMhf8ạp Uoi9yjxe đếnJHicf7 8wBV huyệUoi9yjn. VừUoi9yja n7FMhf8hìn thấyJHicf7 bs7FMhf8ĩ ThườngJHicf7 tJHicf7ôi đUoi9yjã kéo7FMhf8 Uoi9yjông Uoi9yjấy 7FMhf8ra Uoi9yj1 JHicf7góc hỏJHicf7i cóJHicf7 fải7FMhf8 ônJHicf7g ấy7FMhf8 Uoi9yjđã nhờJHicf7 cảnhJHicf7 sJHicf7át tớiJHicf7 bắ8wt anUoi9yjh tôJHicf7i ko.

 

Ông Uoi9yjkinh ngạJHicf7c hỏi:

 

- KJHicf7im QUoi9yjuý xJHicf7ảy JHicf7ra chJHicf7uyện g7FMhf8ì rồi?

 

Tôi kể7FMhf8 chuyệ7FMhf8n a8wnh c7FMhf8ả 8wbị cả8wnh sá8wt dẫnUoi9yj đUoi9yji chJHicf7o bsĩJHicf7 ThườngJHicf7 8wnghe, 7FMhf8ông ấyUoi9yj ngUoi9yje Uoi9yjxog cườiUoi9yj bảo:

 

- ch7FMhf8àg traUoi9yji 7FMhf8à, mấUoi9yjy n7FMhf8gày t8wrc" JHicf7cậu 8wgọi 8wđiện JHicf7cho tôiJHicf7 nhờUoi9yj tôiUoi9yj nJHicf7gĩ cJHicf7ách gi8wúp L7FMhf8an Uoi9yjLan nhưUoi9yjg đ8wến 7FMhf8giờ tôiJHicf7 vẫ8wn chưaUoi9yj ng8wĩ rUoi9yja 7FMhf8cách JHicf7gì Uoi9yjcả. C7FMhf8ảnh sáUoi9yjt JHicf7tìm 7FMhf8anh tr8wai 8wcậu cóJHicf7 tUoi9yjhể Uoi9yjlà vJHicf7ì vJHicf7iệc k8whác, là7FMhf8m s8wao tô7FMhf8i cUoi9yjó thểJHicf7 bả8wo cUoi9yjảnh 8wsát đến7FMhf8 bắt7FMhf8 a8wnh 8wcậu đc?

 

Bsĩ ThườUoi9yjng Uoi9yjnói vJHicf7s tôUoi9yji lú8wc LJHicf7an LJHicf7an nhậpJHicf7 vJHicf7iện Uoi9yjwả thực7FMhf8 l7FMhf8à ônJHicf7g ấyJHicf7 đãJHicf7 nhờ7FMhf8 8w1 Uoi9yjng' 8wbạn Uoi9yjở đồn8w cảnhJHicf7 7FMhf8sát đế7FMhf8n nhUoi9yjà nóiUoi9yj chuyện7FMhf8 vUoi9yjs b8wố mẹ7FMhf8 tôi.Uoi9yj DUoi9yjo lú8wc ấ8wy aUoi9yjnh c7FMhf8ả kJHicf7o cUoi9yjó nhJHicf7à 7FMhf8nên bọn8w họUoi9yj đ8wã Uoi9yjgọi điệnUoi9yj chUoi9yjo Uoi9yjanh c8wả, nóUoi9yji rõJHicf7 JHicf7vs aUoi9yjnh c7FMhf8ả bJHicf7ệnh t7FMhf8ình củaJHicf7 Uoi9yjLan LaUoi9yjn, dặUoi9yjn JHicf7dò 7FMhf8anh ấyUoi9yj nhất8w địn7FMhf8h fả7FMhf8i đốiUoi9yj xử7FMhf8 tJHicf7ốt vUoi9yjs 8wLan Lan8w, JHicf7nếu Uoi9yjko 8w1 JHicf7khi 7FMhf8Lan Uoi9yjLan JHicf7xảy rUoi9yja chuyệJHicf7n gì7FMhf8 thUoi9yjì cảnh8w sá7FMhf8t sUoi9yjẽ sJHicf7ờ đến7FMhf8 chJHicf7uyện anJHicf7h bỏJHicf7 8wtiền r7FMhf8a mUoi9yjua fụJHicf7 n7FMhf8ữ 7FMhf8về làm8w vợ.7FMhf8 Bs7FMhf8ĩ Thường8w JHicf7còn Uoi9yjnói a7FMhf8nh cả7FMhf8 quUoi9yjen biUoi9yjết rấtJHicf7 7FMhf8nhiều ngUoi9yj' ởJHicf7 8wđồn c.8wsát v7FMhf8à JHicf7an ủiJHicf7 Uoi9yjtôi JHicf7ko nUoi9yjên qJHicf7á JHicf7lo lắng.

 

Bởi vì7FMhf8 k7FMhf8o biế8wt anJHicf7h cả7FMhf8 vUoi9yjì 8wsao mUoi9yjà JHicf7lại bịUoi9yj Uoi9yjng' c7FMhf8ủa đồnUoi9yj c7FMhf8.sát bắtJHicf7 đUoi9yji nêJHicf7n JHicf7tôi cũg8w chUoi9yjẳg 8wcòn tJHicf7âm tr8wí nàoUoi9yj mà7FMhf8 JHicf7nói c7FMhf8huyện vớiJHicf7 8wông vJHicf7ề tình8w cảnhUoi9yj của8w La8wn La7FMhf8n hi8wện 8wgiờ. Uoi9yjTôi lê8wn Uoi9yjxe đạ7FMhf8p đạpUoi9yj thẳg7FMhf8 về8w JHicf7nhà. SuốtJHicf7 đg'Uoi9yj điUoi9yj tôUoi9yji cứ7FMhf8 ngĩJHicf7 m8wãi màUoi9yj ch7FMhf8ẳg thUoi9yjể 8wnào hiểuUoi9yj nổiUoi9yj 7FMhf8đag cJHicf7ó chuUoi9yjyện JHicf7gì xJHicf7ảy ra8w. ChỉUoi9yj 7FMhf8có điềUoi9yju t7FMhf8rog l8wòng tôiUoi9yj n8whẹ nhõJHicf7m hơ7FMhf8n nhiềuUoi9yj sJHicf7o vớiJHicf7 lúcJHicf7 đế8wn.Anh JHicf7cả bịUoi9yj bắtJHicf7 cJHicf7hẳg cóUoi9yj li8wên w7FMhf8an g8wì đ7FMhf8ến cuộc8w điệnUoi9yj thoJHicf7ại tôi7FMhf8 Uoi9yjđã g7FMhf8ọi c7FMhf8ho bs7FMhf8ĩ T7FMhf8hường mấ7FMhf8y hô7FMhf8m trc"JHicf7, n7FMhf8ói cá8wch 8wkhác, JHicf7anh cả8w bịJHicf7 Uoi9yjdẫn đ7FMhf8i c8whưa chắc8w g7FMhf8ì đUoi9yjã làJHicf7 vì7FMhf8 ch8wuyện củUoi9yja JHicf7Lan Lan.

 

Về tớ7FMhf8i nhà,8w tUoi9yjrời đã8w xâm8w xẩm7FMhf8 8wtối, t8wôi nói8w cJHicf7ho bJHicf7ố 7FMhf8mẹ biếtUoi9yjt JHicf7nhựg 7FMhf8gì 8wđã nJHicf7ge ngó8wng đc7FMhf8 ởUoi9yj 7FMhf8trên h7FMhf8uyện, đưUoi9yjơg nJHicf7hiên l8wà t8wôi đãUoi9yj Uoi9yjgiấu cJHicf7huyện đi7FMhf8 gặ8wp 8wbsĩ 8wThường. Bố8w mUoi9yjẹ n7FMhf8ge Uoi9yjnói an7FMhf8h JHicf7cả kUoi9yjo fải8w v8wì bắt7FMhf8 v8wì chuyJHicf7ện c8wủa 7FMhf8Lan LaJHicf7n c8wũg yênUoi9yj t7FMhf8âm Uoi9yjfần 8wnào. 7FMhf8Mẹ Uoi9yjnghĩ c.sát8w dẫ7FMhf8n anJHicf7h cả7FMhf8 JHicf7đi l7FMhf8à Uoi9yjvì nhữgJHicf7 chuyệJHicf7n cóUoi9yj liên7FMhf8 8wwan JHicf7đến mỏJHicf7 vànJHicf7g, như7FMhf8g 7FMhf8mỏ và8wg củ7FMhf8a 7FMhf8anh cả8w đãUoi9yj đUoi9yjóg cửaJHicf7 k8wo khUoi9yjai tUoi9yjhác nữ7FMhf8a rồi,7FMhf8 t7FMhf8rên hầJHicf7m mỏUoi9yj lUoi9yjàm g8wì còn8w c7FMhf8huyện g8wì 8wnữa chứ8w?? LẽJHicf7 nàoUoi9yj lJHicf7à chJHicf7uyện JHicf7có liêUoi9yjn wJHicf7an đến7FMhf8 vụ8w 7FMhf8ma wỷ8w 8wxuất hiUoi9yjện lầnUoi9yj trc"???

 

Bởi v7FMhf8ì cáUoi9yji mỏ7FMhf8 JHicf7vàg c7FMhf8ủa aUoi9yjnh nằ8wm sJHicf7âu 8wtrog núi8w, cáchUoi9yj Uoi9yjthôn tôJHicf7i đếJHicf7n hơn7FMhf8 17FMhf80 câyJHicf7 7FMhf8số, hJHicf7ơn nữ8wa ở8w nJHicf7ơi đóUoi9yj JHicf7mới ầm8w ĩ7FMhf8 v8wụ hồnJHicf7 7FMhf8ma xJHicf7uất hiệnchưa8w đUoi9yjc baUoi9yjo lâu7FMhf8 nêUoi9yjn JHicf7bố mẹ7FMhf8 7FMhf8ko 7FMhf8bảo tUoi9yjôi 7FMhf8lên Uoi9yjhầm mJHicf7ỏ củaUoi9yj a8wnh x7FMhf8em saJHicf7o. ChúgUoi9yj tô8wi đành7FMhf8 fảJHicf7i ngJHicf7ồi ởUoi9yj nUoi9yjhà 8wchờ đợ7FMhf8i. N7FMhf8ếu nhưUoi9yj aUoi9yjnh 8wcả kUoi9yjo l7FMhf8àm gìJHicf7 fạm7FMhf8 8wfáp thìUoi9yj JHicf7c.sát nhấtUoi9yj địnhJHicf7 sJHicf7ẽ Uoi9yjfải đ7FMhf8ưa JHicf7anh về.

 

Lúc Uoi9yjmẹ manJHicf7g cơ7FMhf8m tối8w cUoi9yjho 7FMhf8Lan JHicf7Lan c8wó ngồi7FMhf8 Uoi9yjlại JHicf71 lát.7FMhf8 8wTôi 7FMhf8ko bJHicf7iết mẹ7FMhf8 đã7FMhf8 n7FMhf8ói nhữ7FMhf8g JHicf7gì 7FMhf8vs LaJHicf7n LJHicf7an 7FMhf8mà c7FMhf8ơm 7FMhf8nc" m8wẹ bê7FMhf8 vàoUoi9yj LaJHicf7n La7FMhf8n Uoi9yjko hề8w 7FMhf8độg đũa.

 

Đêm h7FMhf8ôm đó7FMhf8, aJHicf7nh cJHicf7ả Uoi9yjko trUoi9yjở về,Uoi9yj 7FMhf8tôi c8wũg cả7FMhf8 đêUoi9yjm 7FMhf8ko chợp8w mUoi9yjắt, nằm7FMhf8 trênJHicf7 giườ7FMhf8g trJHicf7ằn tr8wọc Uoi9yjngĩ ngợ8wi l7FMhf8ung t7FMhf8ung. Gà8w gUoi9yjáy 8whồi Uoi9yjđầu tJHicf7iên tô7FMhf8i đã7FMhf8 ngUoi9yje thấ7FMhf8y tiếgJHicf7 g7FMhf8õ Uoi9yjcửa Uoi9yjkhe kh7FMhf8ẽ, 8wtiếg gõ8w rấtJHicf7 n8whỏ nhưgUoi9yj n7FMhf8ge rấtJHicf7 rõ7FMhf8 ràUoi9yjng troJHicf7g đêm8w 7FMhf8khuya tJHicf7hanh vắng.

 

- 7FMhf8Cốc.. cốc..Uoi9yj cốc8w Uoi9yj- TiếgJHicf7 gõJHicf7 cửa8w rất7FMhf8 7FMhf8đều đặn8w, tôi8w cả8wnh 7FMhf8giác ngồi7FMhf8 dậy8w khỏ8wi gi7FMhf8ườg, nhJHicf7ẹ n8whàg hỏi:

 

- AJHicf7i đấy?

 

- 7FMhf8Anh JHicf7An, 8wem lJHicf7à LJHicf7an JHicf7Lan 7FMhf8đây, JHicf7mau mở8w cửUoi9yja ch8wo JHicf7em 8wđi !

 

Tôi Uoi9yjlắng taUoi9yji ngJHicf7e, đúg8w JHicf7là tiếgUoi9yj c7FMhf8ủa La7FMhf8n L8wan rồi!Uoi9yj LaUoi9yjn L7FMhf8an JHicf7đến t7FMhf8ìm Uoi9yjtôi gJHicf7iờ JHicf7này chắc8w 8wlà có7FMhf8 chuyện8w JHicf7gấp 8wgì rUoi9yj'. Tô7FMhf8i lUoi9yjạnh toátUoi9yj ng'8w, vôiJHicf7 và8wng la8wo 8wra 8wkhỏi giườg,7FMhf8 chẳgUoi9yj kịpUoi9yj mặUoi9yjc áoUoi9yj liề7FMhf8n cJHicf7hạy rUoi9yja mởUoi9yj cửa.

 

Lan Uoi9yjLan láJHicf7ch n8wg' 7FMhf8đi vàoJHicf7 f8wòng JHicf7tôi, 8w1 luồg8w khJHicf7í lạ7FMhf8nh theJHicf7o côJHicf7 7FMhf8ùa và8wo fòng,8w tUoi9yjôi lúcJHicf7 ấ8wy c7FMhf8ởi tUoi9yjrần, 7FMhf8trên nJHicf7g' JHicf7mặc độcUoi9yj 7FMhf81 cáiJHicf7 wầUoi9yjn đUoi9yjùi 8wrùng mìJHicf7nh mấy8w cáUoi9yji liềnJHicf7 v7FMhf8ì lạnh.

 

- AUoi9yjnh An7FMhf8, 7FMhf8cứu eJHicf7m vớiUoi9yj JHicf7! 8w- 7FMhf8Lan L7FMhf8an Uoi9yjvừa Uoi9yjôm chầm8w lấy7FMhf8 tôUoi9yji đJHicf7ã khóc8w nức8w nở.

 

Tôi c8whẳg 8wcòn 8wngĩ tớ8wi cái7FMhf8 lạnJHicf7h nữa.JHicf7 ThJHicf7ò đầu8w nhìn7FMhf8 r7FMhf8a ngoà7FMhf8i, JHicf7thấy gi8wan nhà7FMhf8 bốJHicf7 m8wẹ vẫn7FMhf8 tắt7FMhf8 đUoi9yjèn tối8w o8wm tôiJHicf7 mớiUoi9yj yênUoi9yj 8wtâm đUoi9yjóng 7FMhf8cửa fònUoi9yjg lUoi9yjại. 8wTôi cốUoi9yj nóiUoi9yj thậtUoi9yj nhỏ7FMhf8 Uoi9yjvs Uoi9yjLan LJHicf7an lúc7FMhf8 này8w 8wđag khó7FMhf8c nức8w nở7FMhf8 tr8wog Uoi9yjlòng mình:

 

- SaUoi9yjo 8wem lJHicf7ại sJHicf7ag đâ7FMhf8y vàoUoi9yj 7FMhf8giờ này,JHicf7 bố8w mẹJHicf7 nhìUoi9yjn th7FMhf8ấy thì...

 

Còn cJHicf7hưa để8w 8wtôi nó8wi hếtUoi9yj th8wì LaJHicf7n 7FMhf8Lan đã8w Uoi9yjđẩy t8wôi raJHicf7, giọgUoi9yj nUoi9yjgẹn ngào:

 

- NUoi9yjhữg ngàyUoi9yj thá8wg nUoi9yjày chẳgJHicf7 fải7FMhf8 c.sốg7FMhf8 cUoi9yjủa c7FMhf8on JHicf7ng', JHicf7em k7FMhf8o Uoi9yjthể chị8wu đUoi9yjựg đ7FMhf8c nữ7FMhf8a.. JHicf7nếu Uoi9yjanh còn8w bỏ7FMhf8 m7FMhf8ặc eUoi9yjm nữa7FMhf8 e8wm s8wẽ chết7FMhf8 tJHicf7rc" mặt8w anJHicf7h ngay!

 

- L7FMhf8an L8wan, đừg.Uoi9yj. đừg..Uoi9yj Uoi9yjanh.. anhUoi9yj.. 8w- BởiJHicf7 v8wì lạJHicf7nh cứg8w Uoi9yjnên 7FMhf8toàn thâ8wn Uoi9yjtôi Uoi9yjrun lên7FMhf8 lậUoi9yjp cập,7FMhf8 mJHicf7iệg 8wcứg lạ7FMhf8i chả7FMhf8 nJHicf7ói 8wra lời.

 

Lúc nJHicf7ày La7FMhf8n La8wn mớiUoi9yj fát8w h8wiện JHicf7ra JHicf7là tô7FMhf8i 8wko mUoi9yjặc áo,8w côUoi9yj lJHicf7ần mòUoi9yj troJHicf7g bóUoi9yjg đê7FMhf8m kéJHicf7o tôi7FMhf8 JHicf7về giUoi9yjườg, lUoi9yjấy cá8wi chăn8w khoáJHicf7c lêUoi9yjn 7FMhf8ng' t7FMhf8ôi rJHicf7' Uoi9yjngồi x8wuốg 8wbên gUoi9yjiườg JHicf7cạnh tôi.

 

- JHicf7Anh 7FMhf8An, a7FMhf8nh ngồiJHicf7 8wyên JHicf7cho Uoi9yjấm điJHicf7 JHicf7đã, eUoi9yjm Uoi9yjcó 7FMhf8chuyện muJHicf7ốn nUoi9yjói v7FMhf8s an8wh! 8w- LJHicf7an 7FMhf8Lan 7FMhf8đã 7FMhf8thôi kh7FMhf8óc, bìnhJHicf7 tĩ8wnh nJHicf7gồi đối7FMhf8 mặtUoi9yj v7FMhf8s tôi.

 

- LaJHicf7n LanUoi9yj, cUoi9yjó chuyệ8wn gJHicf7ì Uoi9yjthì JHicf7em Uoi9yjcứ nóUoi9yji đi!Uoi9yj 7FMhf8- Gi8wọg n8wói cJHicf7ủa tôJHicf7i 7FMhf8run JHicf7run, Uoi9yjvừa nói8w t7FMhf8ôi vừa7FMhf8 mò7FMhf8 tìJHicf7m cái7FMhf8 áoUoi9yj của7FMhf8 mình7FMhf8 ở7FMhf8 tUoi9yjrên giườg.

 

- 8wEm muốnUoi9yj 8wanh tận7FMhf8 mắ8wt 8wnhìn JHicf7thấy aJHicf7nh cJHicf7ả JHicf7anh đ8wã giàyJHicf7 v8wò e8wm 8wntn. Uoi9yj- L7FMhf8an 8wLan JHicf7vừa Uoi9yjnói vừa7FMhf8 bậJHicf7t đè8wn Uoi9yjbàn, căn7FMhf8 fòng7FMhf8 tUoi9yjối oUoi9yjm bỗJHicf7g chUoi9yjốc ságJHicf7 lên.

 

Tôi sUoi9yjữg s7FMhf8ờ nh7FMhf8ìn LUoi9yjan LanUoi9yj. 7FMhf8Cô ấyUoi9yj đUoi9yjứg JHicf7trc" JHicf7mặt tô7FMhf8i cởi7FMhf8 sạch7FMhf8 wầ7FMhf8n 7FMhf8áo tr7FMhf8ên ngUoi9yj' mình,7FMhf8 Uoi9yjngay 8wcả JHicf7wần áUoi9yjo lóUoi9yjt c8wũg kUoi9yjo 7FMhf8mặc, cơ8w thể8w tJHicf7rần t7FMhf8rụi củUoi9yja cô7FMhf8 hiUoi9yjện r7FMhf8a 8wtrc" mắJHicf7t tôi.

 

Tôi k8wo dámUoi9yj nh7FMhf8ìn lâJHicf7u, vộiiUoi9yj vàUoi9yjg ngo7FMhf8ảnh mặUoi9yjt đ8wi 8wchỗ khá8wc, h8wốt ho8wảg nói:

 

- LUoi9yjan Lan8w, emUoi9yj.. emUoi9yj.. JHicf7em làn8w c8wái gJHicf7ì thế8w hả?

 

- JHicf7Em ch8wỉ muốnUoi9yj để7FMhf8 JHicf7cho aUoi9yjnh 8wnhìn t8whấy ôn8wg a7FMhf8nh trJHicf7ai kUoi9yjo JHicf7= cầ7FMhf8m JHicf7thú cUoi9yjủa 8wanh đãJHicf7 đ7FMhf8ể lạiUoi9yj nhJHicf7ữg gUoi9yjì trênUoi9yj nUoi9yjg' JHicf7em JHicf7! 8w- GiọJHicf7g nói8w củ8wa Uoi9yjLan Lanv7FMhf8ừa nJHicf7hư oUoi9yján trJHicf7ách v8wừa nUoi9yjhư fẫJHicf7n nộ.

 

- 8wLan LanUoi9yj, JHicf7đừg.. đừgJHicf7 có7FMhf8 Uoi9yjnhư vUoi9yjậy! 7FMhf8a b7FMhf8iết Uoi9yja cJHicf7ả c8wó l8wỗi v7FMhf8s e7FMhf8! 8w- Uoi9yjTôi k7FMhf8o dá7FMhf8m nhUoi9yjìn LUoi9yjan Lan

 

- 8wKim 8wAn, nUoi9yjếu 8wnhư aUoi9yjnh 8wlà đàJHicf7n ônJHicf7g th7FMhf8ì m7FMhf8au Uoi9yjngoảnh Uoi9yjđầu lại,Uoi9yj mở7FMhf8 Uoi9yjto 7FMhf8mắt m7FMhf8à n8whìn chUoi9yjo kĩ!7FMhf8 8w- Uoi9yjLan 8wLan gần8w 7FMhf8như JHicf7quát lênJHicf7 v8ws tôi.

 

Tôi chầmUoi9yj chJHicf7ậm ng7FMhf8oảnh đầu8w lại,8w từ8w tUoi9yjừ Uoi9yjhe h7FMhf8é mUoi9yjắt. C8wảnh t7FMhf8ượg 7FMhf8trc" mắJHicf7t khiếJHicf7n Uoi9yjtôi cảnh7FMhf8 thầJHicf7y ngẹtJHicf7 thở.

 

Nhữg 8wđg' 8wcog đầy7FMhf8 wế8wn 8wrũ t7FMhf8rên th7FMhf8ân h8wình trầ7FMhf8n tJHicf7rụi, là8wn 8wda trJHicf7ơn lJHicf7ág n7FMhf8hư t7FMhf8oả 7FMhf8ság dư8wới ánh8w đèn8w mờ8w ả7FMhf8o,mái t7FMhf8óc 8wdài đen7FMhf8 Uoi9yjmượt 7FMhf8xổ tUoi9yjung, buUoi9yjôg xoã8w trênJHicf7 8w2 bUoi9yjờ va7FMhf8i trUoi9yjắg nJHicf7gần, đô7FMhf8i maắ8wt tUoi9yjo lonUoi9yjg lan8wh 8wtràn 7FMhf8ngập nỗUoi9yji uất7FMhf8 hậ8wn, khUoi9yjuôn mặt8w Uoi9yjxinh Uoi9yjđẹp 7FMhf8còn vươgUoi9yj lạ7FMhf8i JHicf72 hàgJHicf7 lệ.Uoi9yj 8wCó lẽJHicf7 JHicf7vì tâmJHicf7 trạJHicf7g 8wqá fẫn8w uất8w nêJHicf7n ngựUoi9yjc 7FMhf8cô đ8wag fậpUoi9yj 8wfồng, toàn8w thJHicf7ân nhJHicf7ư 8wrun rẩy..

 

- JHicf7A 8wmở JHicf7to mắt8w màUoi9yj nhìn,7FMhf8 ở7FMhf8 JHicf7đây.. ở7FMhf8 đây..8w 8wchỗ nàJHicf7y nữa..JHicf7 7FMhf8nhìn 7FMhf8xem Uoi9yjgã sJHicf7úc sUoi9yjinh ấ7FMhf8y đãJHicf7 7FMhf8làm g8wì v8ws em8w! Uoi9yj- La7FMhf8n La7FMhf8n ké7FMhf8o tUoi9yjay tôi8w 8wchỉ vUoi9yjào n8whữg 7FMhf8nơi 8wbị thươ7FMhf8g t7FMhf8rên JHicf7ng' JHicf7mình, 7FMhf8tôi có8w thể7FMhf8 cJHicf7ảm nhận8w đcUoi9yj đô8wi bà8wn t8way mềmUoi9yj mJHicf7ại củ8wa cUoi9yjô Uoi9yjko ngừg7FMhf8 ru8wn rẩy.

 

Nhìn th7FMhf8eo ngóJHicf7n ta8wy c8whỉ củaJHicf7 c7FMhf8ô, JHicf7tôi Uoi9yjcó thểJHicf7 n7FMhf8hìn tUoi9yjhấy 8wrõ nh7FMhf8ữg vếJHicf7t bầmJHicf7 tím7FMhf8 khắUoi9yjp tr7FMhf8ên 8w2 bJHicf7ầu ngựcUoi9yj đầ8wy đặnUoi9yj v8wà dọcUoi9yj JHicf72 b7FMhf8ắp đùiUoi9yj trắg7FMhf8 nõn7FMhf8 nàUoi9yj, khắpJHicf7 n7FMhf8g' c8wô 8wchỗ 8wxanh chUoi9yjỗ tím,7FMhf8 chJHicf7ẳg JHicf7cần hỏiJHicf7 cJHicf7ũg biết7FMhf8nhữg vếtJHicf7 thươgUoi9yj tr7FMhf8ên 7FMhf8ng' LUoi9yjan LaJHicf7n đềuUoi9yj làUoi9yj d7FMhf8o a7FMhf8nh cảUoi9yj gâ8wy raUoi9yj. Tôi7FMhf8 cóJHicf7 thểUoi9yj tưUoi9yjởg 8wtượg đc7FMhf8 s7FMhf8ự 8wđiên cuUoi9yjồg của7FMhf8 a7FMhf8nh cả8w lúc7FMhf8 giUoi9yjày 7FMhf8vò JHicf7Lan La8wn Uoi9yjvà sUoi9yjự đUoi9yjau đớnJHicf7 cũg8w nh8wư tủi8w nhụUoi9yjc c8wủa côJHicf7 kh8wi fảJHicf7i cUoi9yjắn răUoi9yjg chịuUoi9yj đựJHicf7g 8wsự ch7FMhf8à đạ7FMhf8p ấy.7FMhf8 CJHicf7hẳg trJHicf7ách 8wmà giữa7FMhf8 đêmUoi9yj khUoi9yjuya th8wanh vắg,8w LUoi9yjan L7FMhf8an l8wại kê7FMhf8u lên7FMhf8 thảm7FMhf8 thiếUoi9yjt như8w vậy.

 

- LaJHicf7n Lan8w, Uoi9yjanh ấyJHicf7.. 8w- Tôi8w nhất8w thờiUoi9yj ngh7FMhf8ẹn lờiUoi9yj 7FMhf8ko JHicf7biết fải8w n7FMhf8ói gì

 

- AJHicf7nh 7FMhf8ta hoJHicf7àn tUoi9yjoàn kUoi9yjo fảiJHicf7 c7FMhf8on ng'7FMhf8! 8w- LaUoi9yjn 8wLan bJHicf7ưg mUoi9yjặt kJHicf7hóc nứ8wc nJHicf7ở, Uoi9yjnhữg gi7FMhf8ọt nUoi9yjc" mắt7FMhf8 cUoi9yjhảy Uoi9yjra 7FMhf8ngoài 7FMhf8theo JHicf7kẽ JHicf7tay cô.

 

- LaUoi9yjn LJHicf7an, Uoi9yjem..! Uoi9yj- tUoi9yjôi thựUoi9yjc 8wsự k8wo biế8wt Uoi9yjfải 7FMhf8an ủUoi9yji côUoi9yj ấy8w n8wtn nữa.

 

- 7FMhf8em đ7FMhf8ã chịUoi9yju 8wđủ Uoi9yjlắm rUoi9yj', 8wnếu cứJHicf7 tiếJHicf7p Uoi9yjtục ntUoi9yjn 7FMhf8em 8wsẽ fát8w điênUoi9yj mất.8w Rõ7FMhf8 rUoi9yjàg an7FMhf8h biế8wt JHicf7là e7FMhf8m yêu7FMhf8 aUoi9yjnh, eUoi9yjm 7FMhf8ở JHicf7lại đâyJHicf7 8wcũg Uoi9yjlà 8wvì a7FMhf8nh m8wà! JHicf7- n7FMhf8hìn Uoi9yjLan L8wan đag1Uoi9yj t7FMhf8hươg Uoi9yjnhư vậyJHicf7 8wtrog lJHicf7òng 7FMhf8tôi càgJHicf7 JHicf7rối Uoi9yjnhư t7FMhf8ơ vò.

 

- L7FMhf8an La8wn, anh..

 

- 8wa đ7FMhf8ã từg7FMhf8 nói8w sẽ8w cUoi9yjhe Uoi9yjchở c7FMhf8ho eUoi9yj, Uoi9yja có8w thể8w cứJHicf7 gJHicf7iươg mắ8wt nhìnJHicf7 7FMhf8e bị7FMhf8 ng7FMhf8' 7FMhf8ta 8wchà đạp7FMhf8 nhUoi9yjư vậy7FMhf8 7FMhf8sao.. 8w- 8wLan LUoi9yjan 8wđag chất7FMhf8 vấnUoi9yj tôi.

 

Thấy tô7FMhf8i JHicf7ấp úngUoi9yj mãJHicf7i 8wchẳg nóiJHicf7 Uoi9yjra lờiUoi9yj, Uoi9yjLan JHicf7Lan lạ7FMhf8i gụcJHicf7 8wmặt vào8w ngUoi9yjực tôJHicf7i oàUoi9yj k8whóc tu8wyệt vọng.

 

Nhìn ng7FMhf8' c8won gáUoi9yji đầyJHicf7 tUoi9yjhươg tích7FMhf8 tr7FMhf8c" mặt7FMhf8, trUoi9yjái 7FMhf8tim tôUoi9yji JHicf7ko khỏiJHicf7 đa8wu đớn.JHicf7 TôiUoi9yj nghi7FMhf8ến chặJHicf7t răg,JHicf7 tJHicf7rog đầuJHicf7 vụJHicf7t qJHicf7a JHicf71 su8wy nghĩ.

 

- LaJHicf7n La8wn, 7FMhf8a dẫnJHicf7 Uoi9yje 8wđi, Uoi9yjđi c8wàg xJHicf7a càgJHicf7 tUoi9yjốt, Uoi9yjko bjờ8w wa7FMhf8y 7FMhf8trở l8wại nữa!

 

Lan L8wan th8wôi 7FMhf8khóc, 7FMhf8ngẩg đầu,JHicf7 kJHicf7huôn mặtUoi9yj ướt7FMhf8 đẫm8w n8wc" mắUoi9yjt ngJHicf7hi ho7FMhf8ặc nh7FMhf8ìn tôi:

 

- Thật8w ko?

 

Tôi g7FMhf8ật đầu8w chUoi9yjẳg 7FMhf8chút 8wdo dự:

 

- Thậ7FMhf8t, JHicf7a sẽJHicf7 dẫnUoi9yj JHicf7e chạ7FMhf8y trốn!

 

..

 

Tôi wếtJHicf7 địnJHicf7h sJHicf7ẽ dẫnJHicf7 La8wn L7FMhf8an chạy8w t8wrốn, n7FMhf8hưg vì8w chuyệ8wn Uoi9yjnày Uoi9yjxảy JHicf7ra qáUoi9yj độtUoi9yj ngột,JHicf7 k7FMhf8o 7FMhf8có thờJHicf7i gJHicf7ian đểJHicf7 Uoi9yjchuẩn bị.7FMhf8 Uoi9yjLan Uoi9yjLan trêJHicf7n 8wng' k7FMhf8o cóUoi9yj 7FMhf81 JHicf7xu, cò8wn t8wôi chJHicf7ỉ có8w 7FMhf8vài trămJHicf7 8wtiền tiêJHicf7u vặ8wt hằgJHicf7 8wngày, k8wo 8wcó tiề7FMhf8n t8whì ch8wẳg thể8w chạyJHicf7 đcUoi9yj JHicf7xa, hơn8w nJHicf7ữa trời8w JHicf7đã sáf8w r8w', giờ7FMhf8 màJHicf7 c7FMhf8hạy rấUoi9yjt d8wễ bịJHicf7 fát7FMhf8 hiện.

 

Tôi li8wền 7FMhf8bàn bạcJHicf7 7FMhf8vs JHicf7Lan L7FMhf8an, đJHicf7ợi Uoi9yjtôi vài8w 8wngày ngĩ7FMhf8 c7FMhf8ách Uoi9yjkiếm Uoi9yjđc JHicf71 JHicf7món JHicf7tiền lớn8w JHicf7r' s7FMhf8ẽ Uoi9yjtìm cơ7FMhf8 hội8w Uoi9yjbỏ chạyJHicf7. L7FMhf8an LUoi9yjan ngUoi9yje xJHicf7og lJHicf7iền g7FMhf8ật đầ7FMhf8u đồgJHicf7 ý.8wTôi Uoi9yjgiục L7FMhf8an JHicf7Lan ma8wu ma8wu tr7FMhf8ở 8wvề fòngUoi9yj a8wnh cJHicf7ả, côUoi9yj JHicf7ôm Uoi9yjchầm lấyUoi9yj tôi8w, hô8wn tôJHicf7i Uoi9yjsay 8wđắm r8w' mớiJHicf7 mặ8wc lại7FMhf8 wầUoi9yjn Uoi9yjáo v8wà đ8wi 7FMhf8ra ng8woài. JHicf7Tôi nhìnUoi9yj the7FMhf8o q8wa 8wkhe cửaUoi9yj ch7FMhf8o đếnJHicf7 8wkhi cáUoi9yji bUoi9yjóg cJHicf7ủa cUoi9yjô khuất8w sa7FMhf8u cánJHicf7h cUoi9yjửa giJHicf7an fòng7FMhf8 JHicf7fía Uoi9yjtây mớiJHicf7 Uoi9yjyên JHicf7tâm tUoi9yjrở lại8w giườg.

 

Chiếc c8whăn bôg8w đã8w chẳgUoi9yj 7FMhf8còn hơ7FMhf8i ấm7FMhf8 nh8wưg dườgUoi9yj nhưJHicf7 v8wẫn 7FMhf8còn f7FMhf8ảg fấUoi9yjt mùiJHicf7 hư7FMhf8ơg 7FMhf8của 8wLan JHicf7Lan. TJHicf7ôi mì8wnh trầ7FMhf8n ôJHicf7m chJHicf7ặt cá7FMhf8i 8wchăn JHicf7vào l7FMhf8òng, ngồ8wi Uoi9yjngây rUoi9yja ởJHicf7 trênJHicf7 giườg8w JHicf7như Uoi9yj1 tUoi9yjhằg Uoi9yjkhờ. Hồi7FMhf8 lâ7FMhf8u tôi8w n8whớ Uoi9yjnhớ Uoi9yjra nh7FMhf8ữg 7FMhf8gì đã8w n8wói 7FMhf8vs LaJHicf7n Lan.

 

Giờ ng8whĩ lạiUoi9yj m8wà JHicf7tôi t8whấy c8wó đôi8w chú8wt hốJHicf7i hậ8wn, đáUoi9yjg l7FMhf8ẽ r8wa Uoi9yjtôi 8wko nêUoi9yjn hứa7FMhf8 nJHicf7hư 7FMhf8vậy 7FMhf8vs LUoi9yjan LJHicf7an.Tôi đồJHicf7g ý8w 7FMhf8sẽ dẫnUoi9yj La7FMhf8n La7FMhf8n JHicf7cao chạy7FMhf8 Uoi9yjxa ba8wy cũgJHicf7 cóJHicf7 ngĩ8wa JHicf7là tôUoi9yji 8wđã lé8wn lútUoi9yj 8wăn JHicf7cắp JHicf7ng' fụ7FMhf8 n7FMhf8ữ mà7FMhf8 anUoi9yjh 8wcả đãJHicf7 bỏ7FMhf8 JHicf7tiền rUoi9yja muUoi9yja về7FMhf8. NếuUoi9yj 8wnhư tJHicf7ôi Uoi9yjlàm nUoi9yjhư Uoi9yjvậy 8wthật, 8wtôi sẽ7FMhf8 trở7FMhf8 t8whành kẻ7FMhf8 7FMhf8fản bội8w an7FMhf8h Uoi9yjcả, thậmJHicf7 c7FMhf8hí cUoi9yjả 8wcái 7FMhf8gia đìnJHicf7h nUoi9yjày. Uoi9yjAnh cả8w JHicf7sẽ k8wo t8wha 7FMhf8cho tôJHicf7i, bố8w mẹ8w 7FMhf8cũg 7FMhf8sẽ k7FMhf8o 8wtha thứ8w 8wcho tôi.

 

Thế nh7FMhf8ưg d7FMhf8ù Uoi9yjgì tJHicf7ôi cũ8wg đã8w h7FMhf8ứa JHicf7vs L8wanLan r'JHicf7, JHicf7mà tôJHicf7i lạJHicf7i JHicf7iu cô7FMhf8 7FMhf8ấy đến8w nhUoi9yjư vậJHicf7y, thựcJHicf7 sựUoi9yj tôiko7FMhf8 thểJHicf7 chịJHicf7u Uoi9yjđựg 7FMhf8đc việcJHicf7 a7FMhf8nh Uoi9yjcả hế8wt lầnUoi9yj 7FMhf8này đếUoi9yjn 8wlần khá8wc giàyUoi9yj v8wò 7FMhf8cô ấy.

 

Nếu Uoi9yjđã wếJHicf7t đUoi9yjịnh n8whư vậy8w 8wr' t8whì tô7FMhf8i bu8wộc fải8w thựUoi9yjc hiện7FMhf8 lờUoi9yji 8whứa của7FMhf8 mìnUoi9yjh.Tôi kUoi9yjo thểJHicf7 đểJHicf7 JHicf7cho La7FMhf8n 7FMhf8Lan Uoi9yjmà tôUoi9yji i7FMhf8u thươJHicf7g 7FMhf8fải thấUoi9yjt 8wvọg, nhUoi9yjư 8wvậy s8wẽ huỷ8w hJHicf7oại 7FMhf8cô ấ8wy. Nếu7FMhf8 nJHicf7hư 8wtôi cứUoi9yj 7FMhf8ngây dạiJHicf7 bỏUoi9yj mặc8w s7FMhf8ự số7FMhf8g ch8wết cJHicf7ủa LaUoi9yjn Uoi9yjLan thìUoi9yj chắ8wc chắn8w bệnhJHicf7 cũ8w củaJHicf7 cUoi9yjô JHicf7sẽ JHicf7lại 7FMhf8tái fáUoi9yjt, thậm8w cJHicf7hí JHicf7cô sẽ7FMhf8 kUoi9yjo thể7FMhf8 số8wg t7FMhf8iếp đcJHicf7 nữa!

 

Muốn Uoi9yjdẫn Uoi9yjLan 7FMhf8Lan caUoi9yjo chUoi9yjạy JHicf7xa 8wbay Uoi9yjtrc" JHicf7tiên fải8w ki7FMhf8ếm đ7FMhf8c 8w1 mJHicf7ón tiJHicf7ềnlớn.Mặc 7FMhf8dù k7FMhf8o cầnJHicf7 qáUoi9yj nhiềuJHicf7 nUoi9yjhưg cUoi9yjũg fả7FMhf8i Uoi9yjđủ l8wộ f8wí đ8wể JHicf7chúg tô7FMhf8i Uoi9yjđến 7FMhf81 nơiUoi9yj thật8w xaUoi9yj. C7FMhf8ó thểUoi9yj JHicf7Lan 8wLan s7FMhf8ẽ dẫ8wn 8wtôi về7FMhf8 nh8wà cJHicf7ô ấUoi9yjy, như8w 8wvậy t8whì chJHicf7úg t8wôi sẽJHicf7 đ8wc 8wan toànUoi9yj. CJHicf7hỉ c7FMhf8ần cólộ8w fí,7FMhf8 bc7FMhf8" tiếJHicf7p the7FMhf8o là8w 7FMhf8tìm cơUoi9yj hộJHicf7i bỏ7FMhf8 t7FMhf8rốn. Uoi9yjTôi t8whầm 7FMhf8mog mấy7FMhf8 ngày8w tớ8wi a7FMhf8nh 8wcả đJHicf7ừg JHicf7có 7FMhf8về, a8wnh JHicf7cả k8wo cJHicf7ó Uoi9yjnhà sẽ7FMhf8 bớ8wt đc7FMhf8 Uoi9yj1 c8whút ngUoi9yjuy Uoi9yjhiểm. Đa7FMhf8ng trầm8w ng8wâm JHicf7suy ngJHicf7hĩ t7FMhf8hì 8wtôi nJHicf7ge th7FMhf8ấy c8wó JHicf7tiếg m7FMhf8ẹ gọiUoi9yj 7FMhf8lên JHicf7ăn sáng.

 

Anh Uoi9yjcả k8wo cJHicf7ó nhUoi9yjà, LJHicf7an La8wn cũ8wg lêJHicf7n ănJHicf7 sá7FMhf8g chuUoi9yjg JHicf7vs 7FMhf82 mẹ7FMhf8 co8wn tôUoi9yji. BốJHicf7ko mu8wốn ă8wn nUoi9yjên JHicf7vẫn chUoi9yjưa dậy,JHicf7 mẹ8w tJHicf7hở JHicf7dài bêUoi9yj b8wát lênJHicf7 r'Uoi9yjlại nga8wo n7FMhf8gán 8wđặt 7FMhf8bát xuốg.

 

- A7FMhf8n Uoi9yjNhi, bốUoi9yj Uoi9yjcon bệnh8w lJHicf7âu 7FMhf8thế JHicf7mà Uoi9yjko 8wkhỏi, bs7FMhf8ĩ K7FMhf8im N8whất Nhủ7FMhf8 đã8w kê7FMhf8 bJHicf7nhiu 8wthuốc mà7FMhf8 mUoi9yjãi vUoi9yjẫn k7FMhf8o 8wkhỏi, kJHicf7hó khUoi9yjăn JHicf7lắm Uoi9yj2 ngJHicf7ày t7FMhf8rc" ti8wnh Uoi9yjthần c7FMhf8ủa ôn7FMhf8g Uoi9yjấy mớiUoi9yj 8wcó c8whút bi7FMhf8ến chuyển8w th7FMhf8ế mUoi9yjà a7FMhf8nh JHicf7cả cUoi9yjon lạJHicf7i bị7FMhf8 c.sá8wt dẫn7FMhf8 JHicf7đi. Cả8w ngJHicf7ày hwUoi9yja JHicf7bố JHicf7con Uoi9yjchẳg ăUoi9yjn JHicf7chút gì,7FMhf8 h7FMhf8.nai cũgUoi9yj kUoi9yjo cJHicf7hịu xuJHicf7ốg giườg,Uoi9yj Uoi9yjcứ thUoi9yjế này7FMhf8 t8whì biế7FMhf8t Uoi9yjlàm thếUoi9yj JHicf7nào?- Mẹ8w buJHicf7ồn r7FMhf8ầu nói.

 

Tôi buô8wg bát8w 7FMhf8đũa điUoi9yj 8wvàotrog buUoi9yjồg thJHicf7ăm bố.8w 7FMhf8Bố nJHicf7hắm JHicf7mắt nằm7FMhf8 Uoi9yjim Uoi9yjlìm trênUoi9yj Uoi9yjgiườg, h8wình nh7FMhf8ư lUoi9yjà 7FMhf8ông đ7FMhf8ag JHicf7ngủ rấ8wt sayUoi9yj. MJHicf7ẹ điUoi9yj t8wheo saUoi9yju tôJHicf7i, l7FMhf8ấy ta7FMhf8y giậtJHicf7 g7FMhf8iật vạUoi9yjt áoUoi9yj 7FMhf8tôi, JHicf7liếc tôUoi9yji 7FMhf81 cUoi9yjái rJHicf7a 8wý JHicf7đừg lUoi9yjàm fiUoi9yjền bố.JHicf7 8wTôi 7FMhf8vốn đUoi9yjịnh 7FMhf8nói JHicf7vs bốJHicf7 v7FMhf8ài câ7FMhf8u nhưJHicf7g 7FMhf8lời v7FMhf8ừa JHicf7đến cổUoi9yj họg8w tUoi9yjhì đã7FMhf8 bJHicf7ị ngẹUoi9yjn lạiUoi9yj r'.

 

Ra khỏi8w fònUoi9yjg JHicf7của bố8w mẹUoi9yj, tôiUoi9yj khJHicf7e khẽJHicf7 n7FMhf8ói vJHicf7s mẹ:

 

- M8wẹ, cJHicf7on JHicf7có w8wen bsJHicf7ĩ ThườUoi9yjng ở7FMhf8 b.8wviện huJHicf7yện. Ông8w ấyUoi9yj 8wlà b.sJHicf7ĩ giỏi8w nh7FMhf8ất Uoi9yjở huUoi9yjyện nàyUoi9yj đấy,7FMhf8 h7FMhf8ay 8wlà 7FMhf8để 7FMhf8con mUoi9yjời ônJHicf7g ấ7FMhf8y đếnUoi9yj k7FMhf8hám chJHicf7o bJHicf7ố x7FMhf8em thế8w nào!

 

Mẹ ng8we Uoi9yjr' 8wgật 7FMhf8đầu đồgJHicf7 ý.JHicf7 B8wà đJHicf7i vào8w trUoi9yjog fò8wng lấy7FMhf8 JHicf71 xấ7FMhf8p ti7FMhf8ền 7FMhf8dày cUoi9yjộm 7FMhf8đưa cJHicf7ho tôi

 

- AJHicf7n N7FMhf8hi, JHicf7con m8wau 7FMhf8mau ăn8w ság7FMhf8 rUoi9yj' vàUoi9yjo b.việnJHicf7 mờiJHicf7 b.JHicf7sĩ Thư8wờg đếnUoi9yj đJHicf7ây đi!8w CJHicf7ho dUoi9yjù f8wải ti7FMhf8êu JHicf7hao bJHicf7nhiu tiềJHicf7n, chỉJHicf7 cầnUoi9yj cUoi9yjhữa khỏi8w bệnhJHicf7 chUoi9yjo bố8w coUoi9yjn làJHicf7 đc!7FMhf8 JHicf7- JHicf7Nói r7FMhf8' m8wẹ nh8wét tiềnJHicf7 7FMhf8vào ta7FMhf8y 7FMhf8tôi, 8wcòn dặn8w d7FMhf8ò tôi7FMhf8 nhớ8w mUoi9yjua c7FMhf8hút qàUoi9yj c7FMhf8áp biếu8w 7FMhf8b.sĩ Thường.

 

Ăn sÁJHicf7g xoUoi9yjg, L7FMhf8an LaUoi9yjn liếcJHicf7 tô7FMhf8i JHicf71 cáiJHicf7 8wr' 8wlẳg lặn7FMhf8g v7FMhf8ề fòngUoi9yj k8wo nó8wi JHicf71 lời.8w Tôi7FMhf8 8wđẩy x8we Uoi9yjđạp JHicf7ra chuẩJHicf7n bJHicf7ị 7FMhf8đi Uoi9yjlên huyện7FMhf8, lúcUoi9yj 7FMhf8đến cửUoi9yja, nUoi9yjgoảnh đầuJHicf7 l8wại n7FMhf8hìn thấ7FMhf8y Uoi9yjLan LaUoi9yjn đagUoi9yj đứg7FMhf8 dựa8w cửa8w fò7FMhf8ng n7FMhf8hìn the7FMhf8o tôi.7FMhf8 JHicf7Tôi gậtJHicf7 JHicf7gật đầu7FMhf8 v7FMhf8s cô,8w 8wLan L8wan li7FMhf8ền xJHicf7oay 8wng' 8wđi v7FMhf8ào fòng.

 

Tôi 7FMhf8ra sức8w nhấn8w Uoi9yjpê đan,JHicf7 đạpUoi9yj JHicf71 7FMhf8mạch JHicf7mấy Uoi9yjchục Uoi9yjcây lên7FMhf8 b.việ7FMhf8n huy8wện 8w. JHicf7Vừa g8wặp 8wđc b.sịJHicf7 Thườ8wng tJHicf7ừ b.vi8wện đUoi9yji 7FMhf8ra, tôi7FMhf8 vộiJHicf7 vàg8w chạUoi9yjy đJHicf7ến ch7FMhf8ào hỏi

 

- B.sĩUoi9yj Thườn7FMhf8g, chUoi9yjáu đ7FMhf8ến tìmUoi9yj 7FMhf8b.sĩ đây!8w JHicf7Bố ch7FMhf8áu bị7FMhf8 bệnh,7FMhf8 bệnUoi9yjh tJHicf7ình kUoi9yjhá ngUoi9yjhiêm trọng,7FMhf8 c7FMhf8háu muố8wn Uoi9yjfiền 8wb.sĩ đế7FMhf8n 7FMhf8nhà 7FMhf8cháu Uoi9yj1 chuyếJHicf7n khám7FMhf8 cUoi9yjho 8wbố chá7FMhf8u xJHicf7em JHicf7thế nào!

 

Ông 7FMhf8do dự8w Uoi9yj1 lá7FMhf8t rJHicf7' nói:

 

- Chàn8wg t8wrai, 8wcậu c8wứ đạp7FMhf8 7FMhf8xe về7FMhf8 tUoi9yjrc", tôiUoi9yj rất8w thuộc8w đ7FMhf8g' ởUoi9yj thôn7FMhf8 cậu,Uoi9yj tUoi9yjôi fUoi9yjải xUoi9yjử lUoi9yjí nốJHicf7t Uoi9yjchút việ8wc, Uoi9yjxog việJHicf7c tJHicf7ôi JHicf7sẽ đến!

 

Tôi 7FMhf8cảm kí8wch 7FMhf8gật 8wđầu r7FMhf8' đạ7FMhf8p x8we về,đi7FMhf8 JHicf71 đoạUoi9yjn xJHicf7a rJHicf7' vẫnJHicf7 JHicf7nge 7FMhf8có 7FMhf8ng' nó8wi Uoi9yjchuyện JHicf7vs b.JHicf7sĩ Thường.

 

- ViệJHicf7n trườ7FMhf8g, h.na7FMhf8i coUoi9yjn tr7FMhf8ai vUoi9yjiện trư8wởng lấyJHicf7 8wvợ, l7FMhf8át nUoi9yjữa tô8wi s8wẽ qUoi9yja nhàJHicf7 ônUoi9yjg u7FMhf8ốg rượuJHicf7 hỉ8w đấy!

 

Lúc đóJHicf7 8wtôi mớiUoi9yj biếtUoi9yj há8wo 8wra Uoi9yjh.nai l8wà ng8wày vJHicf7ui cUoi9yjủa cJHicf7on Uoi9yjtrai ôJHicf7ng, lúc8w nàyUoi9yj JHicf7mà mời8w ôn7FMhf8g ấ7FMhf8y đ8wến n7FMhf8hà mìn8wh kJHicf7hám bệnh8w cJHicf7ho bốUoi9yj 8wmình t7FMhf8hì thậtJHicf7 8wlà k7FMhf8o 7FMhf8hợp. TUoi9yjôi chần8w JHicf7chừ Uoi9yj1 lá7FMhf8t 8wr' wJHicf7ay lại8w 7FMhf8tìm ông7FMhf8, 8wvốn địnhJHicf7 8wbảo ông8w để8w 8whôm kháJHicf7c đến8w Uoi9yjkhám bUoi9yjệnh 8wcho bốUoi9yj tôi7FMhf8 cũJHicf7g đc7FMhf8 nh8wưg JHicf7way lại7FMhf8 8wđã 7FMhf8ko thấy7FMhf8 b7FMhf8óng d8wág Uoi9yjông đâUoi9yju r'.

 

Về đUoi9yjến t8whôn đ7FMhf8ã 8whơn 18w0h s8wág, mẹUoi9yj Uoi9yjđag đứgJHicf7 ởJHicf7 cổJHicf7g đợiUoi9yj tôiJHicf7. Nhì8wn thấ7FMhf8y t8wôi vềUoi9yj JHicf71 Uoi9yjmình, Uoi9yjmẹ số7FMhf8t ruộJHicf7t hỏi:

 

- AUoi9yjn Nh8wi, cóJHicf7 JHicf7fải bUoi9yj.sĩ Thường8w kUoi9yjo chịu7FMhf8 đếnJHicf7 ko?

 

Tôi x8wuốg xe8w, lấyJHicf7 tJHicf7ay lJHicf7au mJHicf7ồ h7FMhf8ôi trên8w tUoi9yjrán JHicf7r' nó7FMhf8i vUoi9yjs mẹ:

 

- MUoi9yjẹ JHicf7à, h.naJHicf7i lJHicf7à ngày7FMhf8 8wcon t8wrai b.sĩJHicf7 Thường7FMhf8 lJHicf7ấy vợ,JHicf7 8wngta cò7FMhf8n 7FMhf8bận chuyệnJHicf7 hônJHicf7 sựJHicf7 cUoi9yjủa cUoi9yj.trai, cóJHicf7 JHicf7thể 7FMhf8ko đến8w đ8wc đ8wâu ạ!

 

Mẹ JHicf7tỏ r7FMhf8a Uoi9yjrất thấJHicf7t vọng,7FMhf8 8wủ rủ8w the8wo tôJHicf7i và7FMhf8o nUoi9yjhà,Đi đếnJHicf7 7FMhf8sân Uoi9yjtôi Uoi9yjngó nghJHicf7iêng 7FMhf81 hồUoi9yji rJHicf7' hỏi8w mẹ:

 

- MJHicf7ẹ ơiJHicf7, 7FMhf8anh cảUoi9yj đ7FMhf8ã Uoi9yjvề Uoi9yjchưa ạ?

 

- ChưaJHicf7 JHicf7con ạ,JHicf7 cũ7FMhf8g ch7FMhf8ẳg biết8w đãUoi9yj có8w chu7FMhf8yện gì8w nữa?

 

Hai m8wẹ c7FMhf8on đa8wg nóUoi9yji chue8wy65n t7FMhf8hì 7FMhf8đột nhiJHicf7ên ng7FMhf8oài c8wửa cJHicf7ó tiếgUoi9yj còiUoi9yj 7FMhf8xe JHicf7inh ỏUoi9yji, Uoi9yjtiếp đóUoi9yj tôUoi9yji JHicf7nge tiếUoi9yjg nUoi9yjg' hỏi:

 

- ĐâyJHicf7 c7FMhf8ó fảJHicf7i JHicf7là 8wnhà của8w K8wim Uoi9yjQuý Uoi9yjko ạ?

 

Nhận JHicf7ra 7FMhf8tiếg củaUoi9yj b.sĩJHicf7 Thường,Uoi9yj tô7FMhf8i 7FMhf8vội vàn8wg dựngJHicf7 x8we 8wvào 8w1 góc7FMhf8 rJHicf7' 8wchạy r7FMhf8a 8wnghênh đón.8w ThậUoi9yjt chẳg7FMhf8 nUoi9yjgờ nhà7FMhf8 7FMhf8b.sĩ có8wchuyện hỉJHicf7 mà8w Uoi9yjông ấy8w vẫn7FMhf8 cJHicf7hịu đ8wến kh7FMhf8ám bệnhJHicf7 7FMhf8cho bốJHicf7 tôi,JHicf7 hơUoi9yjn nữ8wa Uoi9yjlại còUoi9yjn đếnUoi9yj nUoi9yjhanh 8wnhư vậy.

 

Nhìn thấJHicf7y ô8wng, 7FMhf8mẹ tôiUoi9yj cảmUoi9yj kíc8wh 7FMhf8chạy 8wđến nắ8wm chặ8wt tUoi9yjay ôn7FMhf8g nói:

 

- B7FMhf8.sĩ Thường,Uoi9yj h.naJHicf7i nUoi9yjhà Uoi9yjông c7FMhf8ó v7FMhf8iệc, sa8wo ông..

 

Bsĩ Uoi9yjThường lênJHicf7 8wtiếg Uoi9yjngắt lờ8wi mẹJHicf7 tJHicf7ôi, vừUoi9yja n7FMhf8ói 7FMhf8vừa đUoi9yji vào8w trog:

 

- T7FMhf8ôi l7FMhf8àbsĩ, trịJHicf7 bệUoi9yjnh cứuJHicf7 ngUoi9yj' JHicf7mới Uoi9yjlà việc8w wtrọngJHicf7 7FMhf8nhất, đừg7FMhf8 nói8w mấy7FMhf8 lờ8wi k8whách 7FMhf8sáo ấ8wy, để8w tJHicf7ôi xe7FMhf8m bệnhJHicf7 tìJHicf7nh củaJHicf7 7FMhf8ông nJHicf7hà ntJHicf7n đã!

 

Vào nhàUoi9yj, 7FMhf8bsĩ TUoi9yjhường h7FMhf8ỏi đại7FMhf8 khái8w 7FMhf8tình hìnUoi9yjh rUoi9yj' 7FMhf8bắt mạch7FMhf8 c7FMhf8ho bốUoi9yj tôi,JHicf7 lạiUoi9yj đ7FMhf8ặt ốn7FMhf8g ngUoi9yje 7FMhf8vào Uoi9yjngực bố8w tô8wi k7FMhf8iểm tr8wa. Uoi9yjTừ đ8wầu 8wđến Uoi9yjcuối ôn8wg k7FMhf8o nó8wi nửaJHicf7 lờ8wi, SUoi9yjau Uoi9yjkhi 8wktra x8wog c8who JHicf7bố tôiJHicf7, ônJHicf7g liềnUoi9yj caJHicf7u m7FMhf8ày JHicf7đi rUoi9yja ngoài.

 

- 8wKim AUoi9yjn, tôi7FMhf8 8wthấy bố7FMhf8 cậuUoi9yj 7FMhf8sức kho7FMhf8ẻ k7FMhf8o thà7FMhf8nh vUoi9yjấn JHicf7đề nhưUoi9yjg tâUoi9yjm líUoi9yj t8whì c8wó bệ7FMhf8nh đ7FMhf8ấy! JHicf7Căn bệnhJHicf7 này8w củ7FMhf8a JHicf7ông ấy8w l8wà Uoi9yjdo 8wtâm 8wtrạg ức8w ch8wế tr8wog thời8w JHicf7gian d7FMhf8ài khJHicf7iến cJHicf7ho khí8w huyJHicf7ết JHicf7ko lưu7FMhf8 JHicf7thôg, 7FMhf8cứ JHicf7gặp 8wfải chuyểnUoi9yj gì7FMhf8 bựUoi9yjc bộUoi9yji sẽ8w thànhJHicf7 r7FMhf8a nt8wnày. C8wác ng7FMhf8' 8wko nên7FMhf8 8wlàm cJHicf7ho ôngUoi9yj 8wấy t8wức gUoi9yjiận, đaUoi9yju b7FMhf8uồn, nh7FMhf8ất là7FMhf8 đừgJHicf7 JHicf7cho JHicf7ông ấJHicf7y JHicf7biết chuJHicf7yện vủaJHicf7 8wanh cả7FMhf8 cậu,JHicf7 8wchỉ cầnUoi9yj ôn8wg JHicf7ấy 8wvui vẻ8w thìUoi9yj bệnh8w này7FMhf8 8wsẽ khỏi.

 

Tôi sUoi9yjẽ kê7FMhf8 đơnJHicf7 c7FMhf8ho bJHicf7ố cậUoi9yju JHicf7trc", sUoi9yjau Uoi9yjđó cậu7FMhf8 n7FMhf8hớ đ7FMhf8ưa 7FMhf8ông 8wấy đến7FMhf8 bviệnJHicf7 8wktra lạiUoi9yj, tôi8w 7FMhf8nghĩ Uoi9yjlà kJHicf7o có7FMhf8 vấn8w đềUoi9yj gJHicf7ì Uoi9yjlớn lắJHicf7m đâu!

 

Mẹ tôiUoi9yj Uoi9yjgật 8wđầu lJHicf7ia lại,miệgJHicf7 thởUoi9yj 8wdài nói:

 

- JHicf7Bsĩ Thườn8wg 7FMhf8nói 8wko sJHicf7ao, bệnhUoi9yj cUoi9yjủa nUoi9yjhà tôi7FMhf8 rJHicf7õ ràg7FMhf8 là7FMhf8 dUoi9yjo buồ7FMhf8n fiUoi9yjền 7FMhf8mà ra8w, mu8wốn đUoi9yjc trị8w bệnhUoi9yj củ8wa ô8wng ấyJHicf7 c8whẳg JHicf7fải lJHicf7à chuyệ8wn dễ7FMhf8 7FMhf8dàg đâu!

 

Bởi vìUoi9yj bốUoi9yj tJHicf7ôi biế8wt bí7FMhf8 mật7FMhf8 vềJHicf7 NgJHicf7ôi JHicf7mô đ7FMhf8á 7FMhf8thế nê7FMhf8n hơJHicf7n Uoi9yj20 năUoi9yjm trc7FMhf8" Uoi9yjanh Uoi9yjcả bắtUoi9yj đầ7FMhf8u khaJHicf7i thác8w và7FMhf8ng, bốUoi9yj tJHicf7ôi đã7FMhf8 mắUoi9yjc fảiJHicf7 cănJHicf7 bệnh7FMhf8 nàyUoi9yj, lúc8w 8wnào ônUoi9yjg cJHicf7ũg 7FMhf8nghĩ 8wrằg Uoi9yjsớm mJHicf7uộn Uoi9yjgì nJHicf7hữg oaUoi9yjn hồnUoi9yj ởUoi9yj ngôiUoi9yj mộUoi9yj Uoi9yjđá cũJHicf7g sẽJHicf7 đếnJHicf7 JHicf7gây ho7FMhf8ạ Uoi9yjcho nhà7FMhf8 mình8w. Kết8w 8wquảlà a8wnh tô7FMhf8i x7FMhf8ảy JHicf7ra cJHicf7huyện, bốUoi9yj càUoi9yjng chắc7FMhf8 chắ8wn rJHicf7ằg 7FMhf8đó làJHicf7 bá7FMhf8o Uoi9yjứng đốJHicf7i 8wvs anJHicf7h cả7FMhf8. ThUoi9yjế nhUoi9yjưg an7FMhf8h cJHicf7ả 7FMhf81 mựUoi9yjc 8wko ng7FMhf8e lUoi9yjời khuJHicf7yên caUoi9yjn của7FMhf8 bố,JHicf7 vUoi9yjận t8wiếp tục8w k7FMhf8hai thJHicf7ác vàng8w 8wở Uoi9yjđó ngầ7FMhf8n ấyJHicf7 năm8w trời,7FMhf8 thếUoi9yj nênUoi9yj 8wcũg ngần7FMhf8 ấyJHicf7 7FMhf8năm mà7FMhf8 trái7FMhf8 t8wim Uoi9yjbố tôi7FMhf8 7FMhf8ko đ8wc yê7FMhf8n ổn.7FMhf8 Đến8w Uoi9yjbây giJHicf7ờ, v7FMhf8ì chu8wyện aUoi9yjnh cJHicf7ả 7FMhf8bỏ tiUoi9yjền Uoi9yjmua JHicf7vợ khiếnUoi9yj c7FMhf8ho cả8w nhà7FMhf8 7FMhf8mất JHicf7mặt, Uoi9yjmà Uoi9yjanh cảUoi9yj đêmJHicf7 đJHicf7êm lạ7FMhf8i hàn8wh hạ8w LJHicf7an LaJHicf7n đến7FMhf8 thừ7FMhf8a 7FMhf8sốg thiế7FMhf8u chết8w nêJHicf7n b8wố tôi7FMhf8 càUoi9yjg chẳ8wg có8w m7FMhf8ặt mũ7FMhf8i JHicf7nào gặJHicf7p n7FMhf8g' đời.

 

Bây giờJHicf7, mỏUoi9yj v7FMhf8àg 7FMhf8của Uoi9yjanh cUoi9yjả đ7FMhf8ã đóg8w cửa,7FMhf8 bốUoi9yj tJHicf7ôi cuốiJHicf7 cJHicf7ùg 8wcũg Uoi9yjđc tUoi9yjhở fà8wo nhJHicf7ẹ n7FMhf8hõm. AUoi9yjnh 8wcả 7FMhf8biết dJHicf7ừg tJHicf7ay đúJHicf7g lú8wc, 7FMhf8ko độgUoi9yj chJHicf7ạm tớUoi9yji cáUoi9yjc 7FMhf8oan hồn8w ở8w n8wgôi mộ7FMhf8 đáUoi9yj nữa8w nêJHicf7n cóJHicf7 l7FMhf8ẽ Uoi9yjgia đình8w JHicf7tôi cóUoi9yj thểUoi9yj sốJHicf7ng bìnhJHicf7 yên7FMhf8 qJHicf7a ngày.

 

Bởi 7FMhf8vì chu8wyện JHicf7của La8wn LUoi9yjan Uoi9yjnên JHicf7ng' 8wcủa đồn7FMhf8 8wc.sát có8w đến7FMhf8 nhà7FMhf8 t8wôi, cò7FMhf8n dặn8w dò7FMhf8 a8wnh cả7FMhf8 kJHicf7o đcJHicf7 ng8wc. 8wđãi côJHicf7 8wấy. JHicf7Bố tưởgUoi9yj rằ8wg 8wsau kh8wi Uoi9yjLan L8wan JHicf7ra việnUoi9yj a8wnh cả7FMhf8 sẽ7FMhf8 t8whay đJHicf7ổi 7FMhf8thái JHicf7độ vJHicf7s cô8w ấy,8w nàUoi9yjo ngờ8w b7FMhf8ản tín7FMhf8h kUoi9yjhó đổi,8w aUoi9yjnh v7FMhf8ẫn hànhUoi9yj JHicf7hạ La7FMhf8n LJHicf7an n8whư 7FMhf8vậy. BốJHicf7 Uoi9yjtôi n8wge th8wấy JHicf7tiếg Uoi9yjgào khóc8w củ7FMhf8a L8wan L7FMhf8an mỗ8wi đêm7FMhf8, 8wtrog lUoi9yjòng lại7FMhf8 cảm8w thJHicf7ấy chJHicf7ua xót,JHicf7 an8wh 8wcả tốJHicf7i qJHicf7a lUoi9yjại 8wbị ng7FMhf8' của7FMhf8 đồn8w c.JHicf7sát dẫ7FMhf8n đi7FMhf8, tJHicf7rog l8wòng JHicf7bố vừa8w JHicf7lo vừaUoi9yj g8wiận, vừaUoi9yj tứ8wc vừ7FMhf8a sJHicf7ợ, bệnhJHicf7 7FMhf8tình v7FMhf8ì vậy8w màJHicf7 JHicf7càg JHicf7nặg hơn.

 

Chẳg m8wấy Uoi9yjchốc JHicf7đã đ7FMhf8ến JHicf7giữa trưa,Uoi9yj 7FMhf8b.sĩ Thường7FMhf8 kh8wám bệnUoi9yjh 8wcho JHicf7bố tôi8w x8wog Uoi9yjliền Uoi9yjvội vJHicf7ã Uoi9yjquay 7FMhf8về. CảJHicf7 tUoi9yjôi và7FMhf8 Uoi9yjmẹ đềuUoi9yj biế7FMhf8t h8w.nai n7FMhf8ah2 7FMhf8ông Uoi9yjcó v7FMhf8iệc 7FMhf8lớn nênUoi9yj JHicf7ko Uoi9yjdám g8wiữ ông8w lại7FMhf8 Uoi9yjăn cơm.

 

Sau JHicf7khi bUoi9yj.sĩ ThườngUoi9yj điJHicf7, mẹUoi9yj vàJHicf7o 8wnhà bếpJHicf7 Uoi9yjnấu nướg,7FMhf8 L8wan 8wLan nhân8w cơUoi9yj hJHicf7ội c7FMhf8hạy Uoi9yjqa 8wfòng Uoi9yjtôi JHicf7hỏi kUoi9yjhi nUoi9yjào m8wới có7FMhf8 th7FMhf8ể rJHicf7a đ8wi. JHicf7Tôi nó8wi vJHicf7s côJHicf7 ấJHicf7y rằgUoi9yj 8wtiền mJHicf7ẹ đưaUoi9yj đểJHicf7 cJHicf7hữa JHicf7bệnh cUoi9yjho bố7FMhf8 vẫn8w cUoi9yjhưa 8wtiêu bnh8wiu, mặc7FMhf8 dù7FMhf8 Uoi9yjko Uoi9yjnhiều nh7FMhf8ưg nó7FMhf8i 7FMhf8chug c7FMhf8ũg đ7FMhf8ủ ti8wền 8wlộ Uoi9yjfí. Như7FMhf8g bj8wờ b8wố đag7FMhf8 ố8wm như8w vậ8wy, a8wnh JHicf7cả JHicf7lại Uoi9yjko cUoi9yjó nhà,8w tô8wi nghĩUoi9yj đợiUoi9yj JHicf7vài hôUoi9yjm 7FMhf8cho bệnh7FMhf8 Uoi9yjtình Uoi9yjbố thuUoi9yjyên giUoi9yjảm r7FMhf8' sẽ8w 7FMhf8dẫn L8wan LJHicf7an chạy7FMhf8 trốn.

 

Lan LaUoi9yjn ngJHicf7e xo7FMhf8g sốUoi9yjt ruột7FMhf8 8wđến JHicf7fát kh7FMhf8óc. CôUoi9yj 7FMhf8nói 8wanh JHicf7cả 8wko 8wcó nhàJHicf7 8wmới là8w cơ7FMhf8 hUoi9yjội JHicf7tốt đểJHicf7 thoátJHicf7 t7FMhf8hân, nếJHicf7u Uoi9yjnhư JHicf7anh cả7FMhf8 v8wề Uoi9yjr2, cóJHicf7 muốUoi9yjn thoát7FMhf8 khỏ8wi đâyJHicf7 8we 7FMhf8rằg JHicf7chẳg d7FMhf8ễ d8wàg gì.

 

Cứ n7FMhf8hắc aUoi9yjnh cảJHicf7 là8w mặtJHicf7 LUoi9yjan JHicf7Lan biJHicf7ến sắcJHicf7, 7FMhf8ánh Uoi9yjmắt sJHicf7ợ 7FMhf8hãi 7FMhf8như nhìUoi9yjn thJHicf7ấy m8wa wỷ,Uoi9yj toànUoi9yj th8wân ruJHicf7n lêJHicf7n c8wầm c8wập. Tôi7FMhf8 cJHicf7úi Uoi9yjđầu JHicf7nghĩ 7FMhf8ngợi r8w' hạJHicf7 wết8w tâm,Uoi9yj bả8wo 8wLan La8wn Uoi9yjrằg nếu7FMhf8 nJHicf7hư t7FMhf8ối naUoi9yjy a8wnh cUoi9yjả k7FMhf8o Uoi9yjvề 8wthì tôJHicf7i sẽUoi9yj dẫJHicf7n aUoi9yjnh 7FMhf8ấy chạ7FMhf8y trốn.Uoi9yj Sa7FMhf8u đó8w tôiUoi9yj bả7FMhf8o 8wLan JHicf7Lan JHicf7về fòn7FMhf8g chuẩn7FMhf8 bị8w, đem8w 7FMhf8theo nhiề7FMhf8u wần7FMhf8 áUoi9yjo rét,7FMhf8 TôiUoi9yj c8wòn 8wsợ 7FMhf8anh cả7FMhf8 sẽ8w t7FMhf8rở v7FMhf8ề nê8wn 7FMhf8dặn LaJHicf7n LaUoi9yjn w7FMhf8ần áo8w chuẩnUoi9yj 8wbị 7FMhf8xog fải7FMhf8 c8wất vàoJHicf7 cUoi9yjhỗ Uoi9yjnào 7FMhf8ko bịUoi9yj n8wgkhác JHicf7fát 8whiện ra.

 

Tôi đã7FMhf8 7FMhf8wết đJHicf7ịnh sẽ7FMhf8 7FMhf8dẫn La8wn La7FMhf8n bỏUoi9yj tr8wốn, h7FMhf8ơn nữ7FMhf8a rất7FMhf8 8wcó tJHicf7hể là7FMhf8 7FMhf8sẽ bỏ7FMhf8 trốn8w t8wối n7FMhf8ay, 7FMhf8trog 8wlòg tôi8w độtJHicf7 nhiênJHicf7 th7FMhf8ấy rấJHicf7t bấtUoi9yj JHicf7an, tôJHicf7i l8wo lắJHicf7g 7FMhf8sau 7FMhf8khi Uoi9yjmình bỏ7FMhf8 8wđi 8wthì bệnh8w tình8w cũa7FMhf8 JHicf7bố sẽJHicf7 nặgUoi9yj h7FMhf8ơn, caUoi9yjg2 7FMhf8lo ch7FMhf8o mẹJHicf7 sẽ8w rơiUoi9yj 8wvào hà7FMhf8on cảh7FMhf8 8wkhó x8wử. T7FMhf8ôi 8wdẫn L8wan LUoi9yjan 7FMhf8đi Uoi9yjr' a7FMhf8nh cả7FMhf8 biếUoi9yjt 7FMhf8đc. sJHicf7ẽ h8wận thJHicf7ấu xưUoi9yjơg, Uoi9yjliệu a7FMhf8nh Uoi9yjấy cUoi9yjó g8wây chUoi9yjuyện Uoi9yjvs 8wmẹ JHicf7ko nhUoi9yjỉ?Tôi đi7FMhf8 8wr', chẳ7FMhf8g bjờ8w wJHicf7ay lạUoi9yji căn8w 8wnah2 n7FMhf8ày nữUoi9yja, vậ8wy t8whì mẹUoi9yj tôUoi9yji biế8wt 7FMhf8ai c7FMhf8hăm s8wóc đây?

 

nGHĨ đếnJHicf7 đâyJHicf7 tJHicf7rog lògJHicf7 8wtôi 7FMhf8lại th7FMhf8ấy 8wrất bUoi9yjuồn fiền8w, 7FMhf8chẳg biUoi9yjết nUoi9yjc" mắtUoi9yj đãJHicf7 chảUoi9yjy 7FMhf8ra từUoi9yj lUoi9yjúc nàoUoi9yj. LúUoi9yjc JHicf7ăn cJHicf7ơm, La7FMhf8n LaUoi9yjn đ8wể ýUoi9yj thJHicf7ấy s7FMhf8ắc mặt7FMhf8 t7FMhf8ôi rấtUoi9yj khUoi9yjó cJHicf7oi, ă8wn xoJHicf7g cô8w 8wlen lénJHicf7 hUoi9yjỏi tôUoi9yji c7FMhf8ó f8wải tôUoi9yji Uoi9yjđã thấyUoi9yj 8whối hUoi9yjận hUoi9yjay ko8w. TôUoi9yji cố7FMhf8 nặJHicf7n 7FMhf8ra Uoi9yj1 Uoi9yjnụ cUoi9yjười g7FMhf8ượg gạo,lắ8wc 8wđầu. L8wan LUoi9yjan mỉm8w cưJHicf7ời nJHicf7hìn 8wtôi, nụ8w c7FMhf8ười thật7FMhf8 thJHicf7ê lươg.

 

- AN8wh AnJHicf7, e8wm đãJHicf7 làmUoi9yj anh7FMhf8f ải7FMhf8 khó7FMhf8 7FMhf8xử rUoi9yj', AUoi9yjnh c7FMhf8ũg kUoi9yjo cần7FMhf8 vì7FMhf8 8we JHicf7mà khó8w Uoi9yjxử như8w v8wậy đ8wâu, JHicf7e 7FMhf8ko mu8wốn nhìnJHicf7 thấ7FMhf8y cJHicf7ái bộJHicf7 dạ8wg nàJHicf7y của8w 8wa, sUoi9yjau n7FMhf8ày Uoi9yja Uoi9yjko cầ7FMhf8n l8wo ch7FMhf8o Uoi9yje đâ7FMhf8u! 8w- LJHicf7an LaJHicf7n mím7FMhf8 cUoi9yjhặt mUoi9yjội, ngh8wẹn 8wngào Uoi9yjnói 7FMhf8ra JHicf7câu nàyJHicf7 rUoi9yj' wUoi9yjay 8wng' 7FMhf8bỏ đi.

 

Tôi vộiUoi9yj và8wng ké7FMhf8o 8wLan 7FMhf8Lan lạUoi9yji, n7FMhf8ghẹn ng7FMhf8ào nói:

 

- 8wLan LanJHicf7, eUoi9yjm c8whớ 8wnghĩ nhiềUoi9yju, Uoi9yja caUoi9yjm t7FMhf8âm tì8wnh nguyệUoi9yjn giú8wp JHicf7e, v7FMhf8ì JHicf7e Uoi9yja chẳgUoi9yj sợ8w 7FMhf8gì hết!7FMhf8 C7FMhf8húg tJHicf7a 8wđã nói7FMhf8 7FMhf8r', n8wếu JHicf7như tối7FMhf8 7FMhf8nay an8wh cUoi9yjả 7FMhf8ko v7FMhf8ề, đUoi9yjợi bốJHicf7 8wmẹ đ8wi ngủ,Uoi9yj 8we JHicf7ở 7FMhf8trog fòng7FMhf8 đợ8wi anh!

 

Lúc nàUoi9yjy 7FMhf8Lan L7FMhf8an Uoi9yjmới nở7FMhf8 8wnụ Uoi9yjcười. SaJHicf7u kUoi9yjhi 7FMhf8Lan 8wLan 7FMhf8về fòng7FMhf8 của8w aJHicf7nh cả,JHicf7 tôiUoi9yj đếnJHicf7 Uoi9yjfòng khámUoi9yj 8wcủa b.sJHicf7ĩ KUoi9yjim N8whất 7FMhf8Thủ 7FMhf8để JHicf7mua thuốJHicf7c th7FMhf8eo JHicf7đơn của8w Uoi9yjb.sĩ ThườUoi9yjng đãUoi9yj kUoi9yjê. K7FMhf8hó k8whăn lắm8w mớ8wi thuyếUoi9yjt f8wục đcUoi9yj Uoi9yjbố tôUoi9yji 8wuốg thuốc8w, x8wog xJHicf7uôi tôJHicf7i lại8w ngồ8wi n8wói chuyện8w fiếm7FMhf8 v7FMhf8s mẹ.JHicf7 C8wuối cù7FMhf8g tôitr7FMhf8ở về8w Uoi9yjfòng chuẩ8wn bJHicf7ị vài8w Uoi9yjchiếc áoUoi9yj ấmJHicf7, th7FMhf8ấp JHicf7thỏm chờ8w đợi8w 8wtrời tối.8w 7FMhf8Tôi tJHicf7hầm 7FMhf8cầu khấn8w JHicf7hàg trămJHicf7 hàg8w nghUoi9yjìn lJHicf7ần ở8w tr8wog Uoi9yjlòng monUoi9yjg s8wao aJHicf7nh cả8w tố8wi naUoi9yjy đUoi9yjừg t7FMhf8rở về

 

Chiều tốiJHicf7 độtUoi9yj JHicf7nhiên n7FMhf8ổi gJHicf7ió JHicf7to, bầu7FMhf8 trờUoi9yji sầm8w sậUoi9yjp 7FMhf8như chUoi9yjuẩn 7FMhf8bị Uoi9yjđổ Uoi9yjsập xuốg8w đếnUoi9yj nơ8wi. MặcUoi9yj JHicf7dù thời7FMhf8 tUoi9yjiết này8w Uoi9yjrất cóUoi9yj l8wợi Uoi9yjcho vi7FMhf8ệc Uoi9yjtrốn chạyJHicf7 c8wủa JHicf7tôi 7FMhf8và La8wn JHicf7Lan 8wnhưg tr7FMhf8og lò7FMhf8ng Uoi9yjtôi JHicf7lại c7FMhf8ảm thấy7FMhf8 7FMhf8vô cùJHicf7g 7FMhf8căg th7FMhf8ẳg. 7FMhf8Cũg m7FMhf8ay làJHicf7 ă8wn cUoi9yjơm tối8w xo7FMhf8g JHicf7mà anhJHicf7c JHicf7a 3vẫJHicf7n chUoi9yjưa về8w, xeUoi9yjm JHicf7ra h.naUoi9yji a7FMhf8nh ấy7FMhf8 cũ7FMhf8g s8wẽ kJHicf7o về8w nhà.

 

Tôi 8wvs mẹJHicf7 JHicf7lặg lUoi9yjẽ 8wngồi b7FMhf8ên bốJHicf7 JHicf71 h8wồi lâu8w. Uoi9yjBố Uoi9yjcứ 7FMhf8nhắm mắ8wt chJHicf7ẳg nói8w 8wnửa JHicf7lời, mẹ7FMhf8 ủ8w 7FMhf8rủ ngJHicf7ồi ở7FMhf8 8wđầu gi8wườg cũUoi9yjg chUoi9yjẳg 7FMhf8lên tiếg.Uoi9yj 7FMhf8Ko khí7FMhf8 tJHicf7rog 7FMhf8fòng n8whỏ vJHicf7o cùgJHicf7 ngộJHicf7t JHicf7ngạt, nặJHicf7g nè.8w Tôi7FMhf8 t7FMhf8hấp Uoi9yjthỏm nhìnJHicf7 7FMhf8ra ngJHicf7oài cửUoi9yja Uoi9yjsổ, 7FMhf8khẽ ké8wo rè7FMhf8m cửaJHicf7 nhJHicf7ìnr 8wa nJHicf7goài. MâJHicf7y mJHicf7ù đã7FMhf8 c7FMhf8he kí8wn nhựg8w ngôiJHicf7 saJHicf7o lấp8w lá7FMhf8nh trêJHicf7n bầUoi9yju t8wrời, khoảgUoi9yj sân8w trUoi9yjc" JHicf7nhà tốUoi9yji đeJHicf7n JHicf7như mực,8w 8wtiếg Uoi9yjgió bấc8w gà7FMhf8o 7FMhf8rít đầ8wy Uoi9yjthe lươg.8w Uoi9yjCả thếUoi9yj g8wiới dườg8w nhJHicf7ư đagUoi9yj cUoi9yjhìm tr7FMhf8og sựUoi9yj 7FMhf8tối tUoi9yjăm vUoi9yjà lạnh8w lẽJHicf7o. GiJHicf7an nhàUoi9yj fíaUoi9yj TJHicf7ây vẫJHicf7n saágJHicf7 đèUoi9yjn, tôiUoi9yj bi7FMhf8ết La8wn LaJHicf7n 7FMhf8đag ở8w troUoi9yjg fòn7FMhf8g sốt7FMhf8 ruột7FMhf8 Uoi9yjđợi tôi.

 

Ngoảnh 7FMhf8đầu lại7FMhf8 nh7FMhf8ìn bố8w 7FMhf8mẹ, trUoi9yjog lòUoi9yjg tô7FMhf8i lạiUoi9yj wặn7FMhf8 lêUoi9yjn nỗi7FMhf8 Uoi9yjđau xó8wt xaUoi9yj. giJHicf7ữa JHicf7cái mUoi9yjùa đôJHicf7g réUoi9yjt b7FMhf8uốt 8wnày tôiUoi9yj fUoi9yjải tJHicf7ừ bỏJHicf7 ch8wa mJHicf7ẹ ở8w lại7FMhf8 để7FMhf8 dUoi9yjẫn 8wLan 8wLan ca8wo chJHicf7ạy Uoi9yjxa JHicf7bay. T7FMhf8hế như8wg tôUoi9yji lại7FMhf8 JHicf7ko th8wể 7FMhf8nói Uoi9yj1 lờUoi9yji c8wáo bUoi9yjiệt vJHicf7s họJHicf7, t8whậm ch7FMhf8í k8wo thểUoi9yj đểJHicf7 hUoi9yjọ biết8w. TôJHicf7i kUoi9yjo t8whể n8wào tưUoi9yjởg tượgUoi9yj 7FMhf8ra đcUoi9yj tâJHicf7m trJHicf7ạg củ7FMhf8a 7FMhf8họ 8wsau k7FMhf8hi fJHicf7át hiJHicf7ện JHicf7ra tôi7FMhf8 vàJHicf7 L7FMhf8an LJHicf7an 8wđã chạJHicf7y trJHicf7ốn 8wvs n8wahu. ChUoi9yjắc 7FMhf8chắn họUoi9yj sẽ8w đa7FMhf8u 8wđớn t8wột đ7FMhf8ộ, chắcUoi9yj chắnUoi9yj sẽ8w g7FMhf8iận dữ8w mắJHicf7g chữi8w tôi,JHicf7 bJHicf7ố dẵ8w từUoi9yjg mắg7FMhf8 an8wh 7FMhf8cả là7FMhf8 sú8wc 7FMhf8sinh, c8wòn tUoi9yjôi, l7FMhf8àm 8wra nh7FMhf8ựg chuyệ7FMhf8n nJHicf7ày rJHicf7' tôiJHicf7 còn8w ch8wẳg bằgUoi9yj 8wlaoì súc8w sinh.

 

Tôi ởJHicf7 t8wrog 8wfòng bố7FMhf8 JHicf7mẹ hUoi9yjơn JHicf71 8wtiếg Uoi9yjđồg hồ.JHicf7 Hìn8wh nhưJHicf7 bố8w tô8wi đãUoi9yj ngủJHicf7 sJHicf7ay Uoi9yjr' Uoi9yjnên JHicf7thỉh thoả7FMhf8g cò8wn fUoi9yját r7FMhf8a tUoi9yjiếg ngá8wy kUoi9yjhe khẽ.JHicf7 MUoi9yjẹ JHicf7tôi 8wcũg bUoi9yjắt 7FMhf8đầu buJHicf7ồn ngủ,giục7FMhf8 Uoi9yjtôi về8w fòJHicf7ng ngJHicf7ỉ ngơi8w. Lúc7FMhf8 tiễnUoi9yj tôiUoi9yj r7FMhf8a cUoi9yjửa, mẹ7FMhf8 chẳ8wg Uoi9yjnói c7FMhf8hẳg rằgJHicf7, chỉUoi9yj nhéUoi9yjt vàJHicf7o túiJHicf7 tUoi9yjôi 7FMhf81 cáiUoi9yj túi8w nhUoi9yjỏ Uoi9yjsau đ8wó 8wđẩy tôJHicf7i 8wra ngJHicf7oài cửa7FMhf8 vàUoi9yj cài7FMhf8 the8wn cửJHicf7a lại.

 

Trở v7FMhf8ề fòn7FMhf8g, 7FMhf8tôi Uoi9yjvội 7FMhf8vag2 b7FMhf8ật đ7FMhf8èn, l8wấy cUoi9yjái túi8w nhỏ8w Uoi9yjmẹ vừJHicf7a 7FMhf8dúi chUoi9yjo t7FMhf8ôi raxemJHicf7, bêJHicf7n tUoi9yjrog là7FMhf8 8w1 xấp7FMhf8 nhJHicf7ựg t8wờ tiềnJHicf7 lẻUoi9yj cũ:8w 7FMhf8100, 50JHicf7, 18w0, 5JHicf7, 8w2, Uoi9yj1 tệ..Uoi9yj đUoi9yjây Uoi9yjchính a8wl2 số8w tiềnJHicf7 mẹUoi9yj tUoi9yjích JHicf7cóp hà7FMhf8ng ngày.

 

Nhìn th7FMhf8ấy xấp8w t7FMhf8iền lẻ7FMhf8 8wnày JHicf7bỗng nhi7FMhf8ên nUoi9yjc" mắtJHicf7 t8wôi 7FMhf8lại 8wtuôn rơi,7FMhf8 TJHicf7ôi hi8wểu ng8way JHicf7ra ý7FMhf8 củaUoi9yj mẹ,8w ho8wá rJHicf7a m7FMhf8ẹ đãJHicf7 fáJHicf7t 8whiện JHicf7ra chuyệ7FMhf8n tJHicf7ôi v8wà LaJHicf7n LaJHicf7n c7FMhf8huẩn bị8w bỏ7FMhf8 trốnUoi9yj, t7FMhf8hế nêUoi9yjn mẹJHicf7 mớiUoi9yj 8wđem tấ7FMhf8t JHicf7cả sốUoi9yj t7FMhf8iền mJHicf7à m7FMhf8ẹ tUoi9yjích luỹJHicf7 đUoi9yjc lJHicf7én 8wlút đưUoi9yja cUoi9yjho tôiJHicf7 JHicf7vì Uoi9yjsợ t7FMhf8ôi x7FMhf8a nahJHicf72 7FMhf8k c8wó tiền8w ti7FMhf8êu. Chín8wh túi7FMhf8 tiềnJHicf7 7FMhf8này đã7FMhf8 trởUoi9yj thànJHicf7h vị8w cứuJHicf7 Uoi9yjtinh củJHicf7a tôiJHicf7 trJHicf7ong nhữg7FMhf8 thag7FMhf81 ngà8wy Uoi9yjtrốn 8wchạy saJHicf7u nUoi9yjày 7FMhf8( cJHicf7òn cJHicf7ó 7FMhf81 ch7FMhf8uyện 8wnữa m8wãi đến8w 8wsau 8wkhi 8wbố tôJHicf7i Uoi9yjqa JHicf7đời mẹUoi9yj mới7FMhf8 nóiJHicf7 Uoi9yjvs tUoi9yjôi, sốUoi9yj tiền8w 2.JHicf7000 tệ7FMhf8 8wmà 7FMhf8mẹ đưaJHicf7 7FMhf8cho tUoi9yjôi 7FMhf8để đi8w Uoi9yjmời bJHicf7.sĩ Thường8w đến7FMhf8 k7FMhf8hám bệnhJHicf7 c7FMhf8ho bJHicf7ố tôi7FMhf8 hồi8w sagUoi9yj1 8wlà 7FMhf8do bố7FMhf8 bảo7FMhf8 m8wẹ Uoi9yjđưa JHicf7cho tôUoi9yji. B8wố JHicf7cũg hiểu7FMhf8 đc7FMhf8 tâ7FMhf8m tưUoi9yj cUoi9yjũa t7FMhf8ôi nê7FMhf8n đãJHicf7 âm8w thầJHicf7m giúpUoi9yj đỡ)

 

Tôi chờ8w đợiJHicf7 tJHicf7rog thấp7FMhf8 t8whỏm và8w Uoi9yjlo âJHicf7u, 8wmãi mới7FMhf8 đ7FMhf8ến nửaJHicf7 đêm,Uoi9yj JHicf7nhân lú8wc đêm7FMhf8 khuUoi9yjya thJHicf7anh vắg7FMhf8, tô8wi chUoi9yjạy saUoi9yjg g7FMhf8ọi La7FMhf8n Uoi9yjLan, Trc7FMhf8" 8wkhi đi8w, tUoi9yjôi JHicf7nc" mắJHicf7t lư7FMhf8g tròJHicf7g w7FMhf8ì tJHicf7rc" c8wửa giaJHicf7n nJHicf7hà củJHicf7a bốUoi9yj mẹ,Uoi9yj JHicf7dập đầUoi9yju cúi8w lJHicf7ạy 8wbố Uoi9yjmẹ tUoi9yjrog tâ8wm JHicf7trạg 7FMhf8hết sức8w nặJHicf7g 8wnề. S8wau đó7FMhf8 tUoi9yjôi k8wéo 7FMhf8Lan La7FMhf8n 8wra khUoi9yjỏi cUoi9yjửa 8wr' nh7FMhf8anh chógUoi9yj biế8wn mấ8wt troUoi9yjg màn7FMhf8 đêm...