Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cTocZ9ngaả kz76Yo cTocZ9ngaó ởTocZ9nga trjpT79vAVog đồnjpT79vAV cảTocZ9nganh sátTocZ9nga, tôTocZ9ngai ljpT79vAViền đạTocZ9ngap xTocZ9ngae đếjpT79vAVn jpT79vAVBV huyệnjpT79vAV. VjpT79vAVừa nhìz76Yn thấyTocZ9nga bTocZ9ngasĩ Thườngz76Y tôTocZ9ngai jpT79vAVđã z76Ykéo ônz76Yg z76Yấy rTocZ9ngaa TocZ9nga1 z76Ygóc hỏiTocZ9nga TocZ9ngacó fảiTocZ9nga ônTocZ9ngag TocZ9ngaấy đãTocZ9nga TocZ9nganhờ cz76Yảnh TocZ9ngasát tớijpT79vAV jpT79vAVbắt anjpT79vAVh z76Ytôi ko.

 

Ông kinTocZ9ngah ngạjpT79vAVc hỏi:

 

- jpT79vAVKim QuTocZ9ngaý xảyjpT79vAV rjpT79vAVa chuyệnz76Y gìTocZ9nga rồi?

 

Tôi z76Ykể TocZ9ngachuyện ajpT79vAVnh cảTocZ9nga bz76Yị cảnTocZ9ngah z76Ysát dz76Yẫn z76Yđi TocZ9ngacho TocZ9ngabsĩ Thườngz76Y nghez76Y, z76Yông ấyz76Y z76Ynge xTocZ9ngaog cjpT79vAVười bảo:

 

- chjpT79vAVàg trjpT79vAVai à,jpT79vAV mấjpT79vAVy ngàyz76Y jpT79vAVtrc" cậjpT79vAVu gọiz76Y điệnz76Y cz76Yho tTocZ9ngaôi nhz76Yờ tz76Yôi ngĩz76Y jpT79vAVcách TocZ9ngagiúp z76YLan LjpT79vAVan nhưgjpT79vAV đz76Yến giờTocZ9nga tôijpT79vAV vẫTocZ9ngan chưaTocZ9nga nTocZ9ngagĩ TocZ9ngara TocZ9ngacách gTocZ9ngaì TocZ9ngacả. CảjpT79vAVnh sTocZ9ngaát tìmTocZ9nga TocZ9ngaanh trjpT79vAVai cậuz76Y cóTocZ9nga tz76Yhể làz76Y TocZ9ngavì vTocZ9ngaiệc jpT79vAVkhác, jpT79vAVlàm saz76Yo tôz76Yi jpT79vAVcó z76Ythể bảojpT79vAV cjpT79vAVảnh sájpT79vAVt jpT79vAVđến bắtz76Y ajpT79vAVnh cậujpT79vAV đc?

 

Bsĩ Tz76Yhường nóiTocZ9nga vjpT79vAVs tôz76Yi lTocZ9ngaúc LjpT79vAVan Lz76Yan nTocZ9ngahập việz76Yn wảz76Y thựcjpT79vAV làjpT79vAV ôz76Yng jpT79vAVấy z76Yđã njpT79vAVhờ jpT79vAV1 njpT79vAVg' bTocZ9ngaạn TocZ9ngaở đồnz76Y cảnhjpT79vAV sáz76Yt đếnjpT79vAV nhàTocZ9nga z76Ynói chuyệjpT79vAVn vjpT79vAVs z76Ybố jpT79vAVmẹ tôiTocZ9nga. DTocZ9ngao lúcjpT79vAV ấyjpT79vAV az76Ynh cảTocZ9nga kTocZ9ngao cjpT79vAVó nTocZ9ngahà njpT79vAVên bọnz76Y họTocZ9nga đãz76Y gọijpT79vAV điệnjpT79vAV TocZ9ngacho az76Ynh cả,jpT79vAV z76Ynói rz76Yõ vjpT79vAVs jpT79vAVanh cảTocZ9nga bz76Yệnh z76Ytình jpT79vAVcủa Lz76Yan LaTocZ9ngan, dặnTocZ9nga dTocZ9ngaò az76Ynh ấyz76Y nhấz76Yt đz76Yịnh fảiTocZ9nga đốjpT79vAVi xửTocZ9nga tTocZ9ngaốt TocZ9ngavs jpT79vAVLan LjpT79vAVan, nz76Yếu z76Yko z76Y1 TocZ9ngakhi z76YLan jpT79vAVLan xảyz76Y z76Yra chuyệz76Yn gjpT79vAVì thìTocZ9nga cảnjpT79vAVh sáz76Yt sẽz76Y sờjpT79vAV đjpT79vAVến chuyệnjpT79vAV anz76Yh jpT79vAVbỏ tiềTocZ9ngan rz76Ya muTocZ9ngaa fụz76Y nữTocZ9nga vềjpT79vAV lz76Yàm vợz76Y. BsĩjpT79vAV Thườngz76Y TocZ9ngacòn nóijpT79vAV aTocZ9nganh cảTocZ9nga quz76Yen biếtjpT79vAV rz76Yất nhiềujpT79vAV nTocZ9ngag' z76Yở đồnz76Y TocZ9ngac.sát vTocZ9ngaà TocZ9ngaan ủijpT79vAV z76Ytôi kjpT79vAVo jpT79vAVnên qáz76Y ljpT79vAVo lắng.

 

Bởi vTocZ9ngaì z76Yko bTocZ9ngaiết z76Yanh jpT79vAVcả vjpT79vAVì TocZ9ngasao mTocZ9ngaà lz76Yại z76Ybị ngjpT79vAV' củaTocZ9nga đz76Yồn c.sáz76Yt bắtTocZ9nga jpT79vAVđi z76Ynên TocZ9ngatôi jpT79vAVcũg jpT79vAVchẳg cz76Yòn TocZ9ngatâm tTocZ9ngarí TocZ9nganào mjpT79vAVà nóTocZ9ngai chuTocZ9ngayện vớiz76Y ôTocZ9ngang vềjpT79vAV z76Ytình cjpT79vAVảnh củaTocZ9nga Laz76Yn Laz76Yn hjpT79vAViện giờTocZ9nga. TôjpT79vAVi TocZ9ngalên xTocZ9ngae đạpjpT79vAV đạpjpT79vAV thz76Yẳg vềz76Y nTocZ9ngahà. SuốtTocZ9nga đjpT79vAVg' đijpT79vAV tôTocZ9ngai TocZ9ngacứ nTocZ9ngagĩ mãjpT79vAVi màjpT79vAV jpT79vAVchẳg thểz76Y nàTocZ9ngao hiểuTocZ9nga nổTocZ9ngai đjpT79vAVag z76Ycó chuyệz76Yn jpT79vAVgì jpT79vAVxảy rz76Ya. ChỉTocZ9nga jpT79vAVcó z76Yđiều jpT79vAVtrog lòngjpT79vAV TocZ9ngatôi z76Ynhẹ nhõmjpT79vAV hTocZ9ngaơn nhz76Yiều sTocZ9ngao vớTocZ9ngai lúz76Yc đến.ATocZ9nganh cảjpT79vAV bTocZ9ngaị bắtTocZ9nga chẳz76Yg z76Ycó liênjpT79vAV z76Ywan gjpT79vAVì đếnTocZ9nga z76Ycuộc TocZ9ngađiện thoạz76Yi jpT79vAVtôi z76Yđã z76Ygọi cz76Yho bsz76Yĩ ThưTocZ9ngaờng mz76Yấy TocZ9ngahôm trcz76Y", nóz76Yi cáchjpT79vAV khác,TocZ9nga anjpT79vAVh cz76Yả bịjpT79vAV dẫnz76Y đz76Yi chTocZ9ngaưa chz76Yắc jpT79vAVgì đãTocZ9nga lz76Yà vTocZ9ngaì chuyjpT79vAVện củjpT79vAVa LaTocZ9ngan Lan.

 

Về tz76Yới nhà,jpT79vAV trờijpT79vAV TocZ9ngađã xz76Yâm xTocZ9ngaẩm tốz76Yi, z76Ytôi nóijpT79vAV chTocZ9ngao bốTocZ9nga mẹTocZ9nga biếttjpT79vAV nhựTocZ9ngag TocZ9ngagì đãTocZ9nga nz76Yge ngónTocZ9ngag đcz76Y ởjpT79vAV trjpT79vAVên huyện,z76Y đz76Yươg nhiêjpT79vAVn z76Ylà tôjpT79vAVi jpT79vAVđã gijpT79vAVấu chz76Yuyện đTocZ9ngai gặTocZ9ngap z76Ybsĩ Thz76Yường. BjpT79vAVố mẹjpT79vAV jpT79vAVnge nójpT79vAVi z76Yanh z76Ycả kjpT79vAVo fảTocZ9ngai z76Yvì bắtTocZ9nga vìjpT79vAV chuyTocZ9ngaện củajpT79vAV Laz76Yn jpT79vAVLan cũjpT79vAVg yjpT79vAVên tâTocZ9ngam fjpT79vAVần nào.jpT79vAV Mẹz76Y z76Ynghĩ z76Yc.sát djpT79vAVẫn ajpT79vAVnh cảjpT79vAV TocZ9ngađi ljpT79vAVà vTocZ9ngaì nhữgz76Y chuyệnjpT79vAV jpT79vAVcó liTocZ9ngaên waz76Yn đếnTocZ9nga mỏTocZ9nga vàjpT79vAVng, TocZ9nganhưg mỏTocZ9nga vàgjpT79vAV củz76Ya z76Yanh z76Ycả đãz76Y đóTocZ9ngag cửTocZ9ngaa kTocZ9ngao khTocZ9ngaai TocZ9ngathác TocZ9nganữa rồi,jpT79vAV trênTocZ9nga jpT79vAVhầm mỏz76Y lz76Yàm z76Ygì cjpT79vAVòn chuyệnz76Y z76Ygì nữz76Ya chz76Yứ?? jpT79vAVLẽ nz76Yào làTocZ9nga z76Ychuyện cójpT79vAV liênz76Y wjpT79vAVan TocZ9ngađến vụTocZ9nga z76Yma wz76Yỷ xjpT79vAVuất hiTocZ9ngaện lầnz76Y trc"???

 

Bởi jpT79vAVvì cáiTocZ9nga mỏjpT79vAV jpT79vAVvàg củajpT79vAV TocZ9ngaanh nz76Yằm sâz76Yu troTocZ9ngag nz76Yúi, TocZ9ngacách thôTocZ9ngan tz76Yôi đếnz76Y hz76Yơn 1TocZ9nga0 TocZ9ngacây số,z76Y hơjpT79vAVn nữaTocZ9nga ởz76Y TocZ9nganơi đóTocZ9nga mớz76Yi z76Yầm ĩTocZ9nga jpT79vAVvụ hồnTocZ9nga z76Yma TocZ9ngaxuất hiệnchưaz76Y z76Yđc jpT79vAVbao lâz76Yu TocZ9nganên bTocZ9ngaố mjpT79vAVẹ jpT79vAVko bảoTocZ9nga jpT79vAVtôi lTocZ9ngaên hầTocZ9ngam mỏTocZ9nga củajpT79vAV ajpT79vAVnh xejpT79vAVm saoz76Y. jpT79vAVChúg tôiTocZ9nga jpT79vAVđành TocZ9ngafải ngồiTocZ9nga ởz76Y nhàz76Y chờz76Y đợi.z76Y NếuTocZ9nga nTocZ9ngahư anTocZ9ngah cảTocZ9nga kTocZ9ngao làTocZ9ngam gTocZ9ngaì fạmTocZ9nga fz76Yáp thTocZ9ngaì cTocZ9nga.sát z76Ynhất địz76Ynh sẽz76Y fảiTocZ9nga đưaTocZ9nga anTocZ9ngah về.

 

Lúc z76Ymẹ manjpT79vAVg TocZ9ngacơm tốz76Yi jpT79vAVcho z76YLan LTocZ9ngaan cjpT79vAVó z76Yngồi lạjpT79vAVi z76Y1 jpT79vAVlát. Tôiz76Y kz76Yo biếTocZ9ngat z76Ymẹ đz76Yã nóTocZ9ngai nhjpT79vAVữg TocZ9ngagì TocZ9ngavs z76YLan z76YLan jpT79vAVmà cTocZ9ngaơm jpT79vAVnc" mjpT79vAVẹ jpT79vAVbê z76Yvào Laz76Yn jpT79vAVLan TocZ9ngako jpT79vAVhề độgTocZ9nga đũa.

 

Đêm hjpT79vAVôm z76Yđó, ajpT79vAVnh cảTocZ9nga z76Yko trởTocZ9nga vz76Yề, tôTocZ9ngai cũgz76Y cảjpT79vAV đêz76Ym kz76Yo chợpjpT79vAV mắz76Yt, nTocZ9ngaằm tz76Yrên giưjpT79vAVờg trằz76Yn trọjpT79vAVc ngz76Yĩ ngợijpT79vAV jpT79vAVlung tungz76Y. Gàz76Y gáTocZ9ngay hồijpT79vAV đầz76Yu jpT79vAVtiên tôiTocZ9nga đãjpT79vAV ngjpT79vAVe jpT79vAVthấy tiếTocZ9ngag jpT79vAVgõ cửaz76Y khz76Ye khẽ,jpT79vAV z76Ytiếg gõz76Y rấtTocZ9nga nhz76Yỏ nhưz76Yg nz76Yge rấtTocZ9nga z76Yrõ rànjpT79vAVg z76Ytrog đz76Yêm khTocZ9ngauya TocZ9ngathanh vắng.

 

- Cốz76Yc.. cTocZ9ngaốc.. jpT79vAVcốc jpT79vAV- jpT79vAVTiếg gTocZ9ngaõ cửajpT79vAV rTocZ9ngaất jpT79vAVđều jpT79vAVđặn, z76Ytôi cTocZ9ngaảnh giáTocZ9ngac njpT79vAVgồi jpT79vAVdậy khỏTocZ9ngai giz76Yườg, nhẹTocZ9nga nhàgjpT79vAV hỏi:

 

- jpT79vAVAi đấy?

 

- jpT79vAVAnh AjpT79vAVn, z76Yem làTocZ9nga Laz76Yn LjpT79vAVan đâyz76Y, mjpT79vAVau mz76Yở cửTocZ9ngaa chjpT79vAVo jpT79vAVem đijpT79vAV !

 

Tôi lắnz76Yg z76Ytai ngeTocZ9nga, đúgjpT79vAV làjpT79vAV tiếgTocZ9nga củaz76Y LjpT79vAVan Laz76Yn rjpT79vAVồi! z76YLan Laz76Yn đếz76Yn tìmTocZ9nga TocZ9ngatôi giờTocZ9nga njpT79vAVày chắjpT79vAVc lTocZ9ngaà TocZ9ngacó chuyệnjpT79vAV TocZ9ngagấp gìTocZ9nga r'z76Y. TjpT79vAVôi z76Ylạnh toájpT79vAVt ngjpT79vAV', vôiTocZ9nga vànjpT79vAVg laTocZ9ngao rjpT79vAVa khjpT79vAVỏi gijpT79vAVườg, chẳgTocZ9nga kịTocZ9ngap mặcTocZ9nga z76Yáo jpT79vAVliền chTocZ9ngaạy TocZ9ngara mz76Yở cửa.

 

Lan Lz76Yan TocZ9ngalách z76Yng' đjpT79vAVi jpT79vAVvào fTocZ9ngaòng tôz76Yi, jpT79vAV1 ljpT79vAVuồg khíjpT79vAV lạnhjpT79vAV thejpT79vAVo jpT79vAVcô ùjpT79vAVa vàoz76Y fTocZ9ngaòng, tôjpT79vAVi z76Ylúc TocZ9ngaấy cởijpT79vAV trần,jpT79vAV trênTocZ9nga z76Yng' mặcjpT79vAV độcTocZ9nga z76Y1 cájpT79vAVi z76Ywần đùz76Yi jpT79vAVrùng mìjpT79vAVnh mấyjpT79vAV cáz76Yi lTocZ9ngaiền vjpT79vAVì lạnh.

 

- AnjpT79vAVh Az76Yn, cứuTocZ9nga ejpT79vAVm vớiTocZ9nga jpT79vAV! TocZ9nga- TocZ9ngaLan z76YLan vjpT79vAVừa ômz76Y chz76Yầm z76Ylấy tTocZ9ngaôi đãz76Y khTocZ9ngaóc nứcjpT79vAV nở.

 

Tôi cTocZ9ngahẳg còz76Yn ngĩTocZ9nga tz76Yới cáz76Yi z76Ylạnh nữjpT79vAVa. Thz76Yò đầTocZ9ngau nhz76Yìn z76Yra ngoàTocZ9ngai, jpT79vAVthấy gTocZ9ngaian nhjpT79vAVà bốjpT79vAV mẹjpT79vAV vẫnz76Y tắtjpT79vAV đènjpT79vAV tốiz76Y TocZ9ngaom z76Ytôi TocZ9ngamới TocZ9ngayên TocZ9ngatâm đz76Yóng TocZ9ngacửa TocZ9ngafòng z76Ylại. Tôz76Yi cốz76Y z76Ynói thậz76Yt nhỏjpT79vAV vz76Ys LajpT79vAVn z76YLan lúcjpT79vAV njpT79vAVày đaTocZ9ngag khjpT79vAVóc nứTocZ9ngac nTocZ9ngaở troTocZ9ngag lòTocZ9ngang mình:

 

- TocZ9ngaSao jpT79vAVem z76Ylại saz76Yg z76Yđây vàz76Yo giờz76Y này,z76Y bốjpT79vAV mẹTocZ9nga nhìjpT79vAVn thấjpT79vAVy thì...

 

Còn chưjpT79vAVa đểTocZ9nga tTocZ9ngaôi nTocZ9ngaói hếtTocZ9nga thz76Yì LTocZ9ngaan LaTocZ9ngan đãTocZ9nga đẩyTocZ9nga TocZ9ngatôi jpT79vAVra, giọgjpT79vAV ngẹnTocZ9nga ngào:

 

- NhTocZ9ngaữg ngàjpT79vAVy tz76Yhág nàyz76Y jpT79vAVchẳg fz76Yải c.sốgjpT79vAV củajpT79vAV coTocZ9ngan ng'jpT79vAV, eTocZ9ngam kjpT79vAVo thểjpT79vAV z76Ychịu đz76Yựg TocZ9ngađc nz76Yữa.. nếuTocZ9nga aTocZ9nganh cz76Yòn bz76Yỏ mặcjpT79vAV eTocZ9ngam nữTocZ9ngaa TocZ9ngaem sẽjpT79vAV chếtTocZ9nga z76Ytrc" mặjpT79vAVt az76Ynh ngay!

 

- z76YLan LjpT79vAVan, đừg..z76Y đừg..jpT79vAV ajpT79vAVnh.. z76Yanh.. z76Y- BởiTocZ9nga vjpT79vAVì TocZ9ngalạnh cứgz76Y nêTocZ9ngan tz76Yoàn tz76Yhân z76Ytôi rjpT79vAVun lêz76Yn lậjpT79vAVp cậpTocZ9nga, miệz76Yg cứTocZ9ngag lạTocZ9ngai chTocZ9ngaả nóiz76Y rjpT79vAVa lời.

 

Lúc nTocZ9ngaày Laz76Yn Laz76Yn mớijpT79vAV fáz76Yt hjpT79vAViện rz76Ya TocZ9ngalà z76Ytôi kTocZ9ngao mặTocZ9ngac jpT79vAVáo, côTocZ9nga lầnz76Y mjpT79vAVò TocZ9ngatrog bóz76Yg đêz76Ym kéjpT79vAVo tôiTocZ9nga vềjpT79vAV giườg,z76Y z76Ylấy cjpT79vAVái chTocZ9ngaăn khoájpT79vAVc lênz76Y z76Yng' tôz76Yi rz76Y' z76Yngồi xuốz76Yg bêjpT79vAVn giườTocZ9ngag cTocZ9ngaạnh tôi.

 

- AnjpT79vAVh AnTocZ9nga, anz76Yh ngjpT79vAVồi yênz76Y cTocZ9ngaho ấmTocZ9nga đjpT79vAVi đãjpT79vAV, eTocZ9ngam z76Ycó chuTocZ9ngayện muốnjpT79vAV nóTocZ9ngai vz76Ys anhTocZ9nga! z76Y- z76YLan LTocZ9ngaan TocZ9ngađã z76Ythôi jpT79vAVkhóc, bTocZ9ngaình z76Ytĩnh ngồiz76Y đốz76Yi mặtz76Y z76Yvs tôi.

 

- LajpT79vAVn TocZ9ngaLan, jpT79vAVcó chuyệnjpT79vAV gìz76Y thìjpT79vAV z76Yem cứTocZ9nga nóz76Yi điz76Y! TocZ9nga- GiọjpT79vAVg nóz76Yi củaTocZ9nga tôTocZ9ngai TocZ9ngarun ruTocZ9ngan, z76Yvừa nóz76Yi tôiTocZ9nga vừaTocZ9nga mòjpT79vAV tTocZ9ngaìm cáiz76Y jpT79vAVáo củaTocZ9nga mìnhTocZ9nga ởTocZ9nga tTocZ9ngarên giườg.

 

- EjpT79vAVm jpT79vAVmuốn anz76Yh tậz76Yn mắz76Yt nhìnjpT79vAV thz76Yấy anjpT79vAVh TocZ9ngacả az76Ynh đz76Yã jpT79vAVgiày jpT79vAVvò ez76Ym nz76Ytn. jpT79vAV- TocZ9ngaLan z76YLan vz76Yừa nóz76Yi vừaTocZ9nga bậtjpT79vAV đz76Yèn TocZ9ngabàn, cTocZ9ngaăn fTocZ9ngaòng tTocZ9ngaối oTocZ9ngam bjpT79vAVỗg chz76Yốc sjpT79vAVág lên.

 

Tôi sữgTocZ9nga sờjpT79vAV nz76Yhìn Laz76Yn LTocZ9ngaan. CTocZ9ngaô ấyz76Y đz76Yứg tTocZ9ngarc" mTocZ9ngaặt z76Ytôi cởiz76Y sjpT79vAVạch wz76Yần TocZ9ngaáo trêjpT79vAVn ngjpT79vAV' mjpT79vAVình, jpT79vAVngay TocZ9ngacả wầnTocZ9nga áoTocZ9nga ljpT79vAVót z76Ycũg kTocZ9ngao mặz76Yc, TocZ9ngacơ thểTocZ9nga trầjpT79vAVn tTocZ9ngarụi củz76Ya cTocZ9ngaô hz76Yiện rTocZ9ngaa TocZ9ngatrc" mắtjpT79vAV tôi.

 

Tôi z76Yko dáTocZ9ngam z76Ynhìn lâz76Yu, vz76Yộii vàTocZ9ngag nTocZ9ngagoảnh mặtz76Y đjpT79vAVi chjpT79vAVỗ jpT79vAVkhác, hốtTocZ9nga jpT79vAVhoảg nói:

 

- LajpT79vAVn LaTocZ9ngan, z76Yem.. ez76Ym.. TocZ9ngaem lz76Yàn z76Ycái gz76Yì z76Ythế hả?

 

- jpT79vAVEm chz76Yỉ mz76Yuốn jpT79vAVđể z76Ycho anjpT79vAVh nhìnTocZ9nga tTocZ9ngahấy TocZ9ngaông aTocZ9nganh z76Ytrai z76Yko jpT79vAV= cjpT79vAVầm TocZ9ngathú củaTocZ9nga aTocZ9nganh đãz76Y đểz76Y TocZ9ngalại nhữz76Yg gTocZ9ngaì tz76Yrên TocZ9ngang' TocZ9ngaem TocZ9nga! z76Y- GjpT79vAViọg nTocZ9ngaói cTocZ9ngaủa jpT79vAVLan TocZ9ngaLanvừa nhưz76Y ojpT79vAVán trTocZ9ngaách vừajpT79vAV TocZ9nganhư fẫTocZ9ngan nộ.

 

- TocZ9ngaLan LanTocZ9nga, đừz76Yg.. đz76Yừg cóTocZ9nga nhưjpT79vAV vjpT79vAVậy! jpT79vAVa bz76Yiết jpT79vAVa cTocZ9ngaả z76Ycó lỗijpT79vAV vjpT79vAVs jpT79vAVe! z76Y- TôiTocZ9nga jpT79vAVko dTocZ9ngaám nhìnjpT79vAV z76YLan Lan

 

- KTocZ9ngaim AnjpT79vAV, nếujpT79vAV nhz76Yư jpT79vAVanh TocZ9ngalà đànz76Y ônTocZ9ngag thìjpT79vAV majpT79vAVu ngoảnhz76Y đầujpT79vAV jpT79vAVlại, mởjpT79vAV z76Yto mắtz76Y mTocZ9ngaà nhìnjpT79vAV chTocZ9ngao kĩ!z76Y z76Y- LTocZ9ngaan Lz76Yan TocZ9ngagần nhưjpT79vAV quáz76Yt lênTocZ9nga vjpT79vAVs tôi.

 

Tôi chầTocZ9ngam cjpT79vAVhậm ngoảjpT79vAVnh đầuz76Y lại,TocZ9nga TocZ9ngatừ z76Ytừ z76Yhe hz76Yé mjpT79vAVắt. CảnhjpT79vAV tượgTocZ9nga tjpT79vAVrc" mắTocZ9ngat khiếnjpT79vAV tTocZ9ngaôi cảnhz76Y thTocZ9ngaầy ngẹtjpT79vAV thở.

 

Nhữg đgTocZ9nga' coTocZ9ngag đầyjpT79vAV wếjpT79vAVn rũjpT79vAV z76Ytrên tz76Yhân hz76Yình trTocZ9ngaần z76Ytrụi, lànz76Y TocZ9ngada tz76Yrơn z76Ylág nhjpT79vAVư jpT79vAVtoả sáz76Yg dướiTocZ9nga z76Yánh đènz76Y z76Ymờ ảo,máijpT79vAV tójpT79vAVc jpT79vAVdài đenjpT79vAV mượtz76Y z76Yxổ tTocZ9ngaung, buôgTocZ9nga xTocZ9ngaoã trTocZ9ngaên jpT79vAV2 bz76Yờ vTocZ9ngaai trắgTocZ9nga nz76Ygần, đôjpT79vAVi mjpT79vAVaắt jpT79vAVto jpT79vAVlong laz76Ynh tràz76Yn ngậpz76Y nTocZ9ngaỗi uTocZ9ngaất hận,z76Y khuônjpT79vAV mặtTocZ9nga TocZ9ngaxinh đẹpjpT79vAV cònjpT79vAV jpT79vAVvươg jpT79vAVlại TocZ9nga2 hàTocZ9ngag lệjpT79vAV. CjpT79vAVó lẽjpT79vAV z76Yvì tâTocZ9ngam trTocZ9ngaạg TocZ9ngaqá fẫnjpT79vAV uấtjpT79vAV nêTocZ9ngan nTocZ9ngagực cTocZ9ngaô đaz76Yg fậpjpT79vAV fjpT79vAVồng, toz76Yàn tz76Yhân nhưz76Y jpT79vAVrun rẩy..

 

- z76YA mởTocZ9nga z76Yto mắtTocZ9nga TocZ9ngamà nhìTocZ9ngan, z76Yở đây..z76Y TocZ9ngaở đây.z76Y. chỗz76Y jpT79vAVnày nữaTocZ9nga.. nTocZ9ngahìn xTocZ9ngaem gTocZ9ngaã jpT79vAVsúc sinz76Yh ấyTocZ9nga z76Yđã lz76Yàm gTocZ9ngaì vTocZ9ngas ez76Ym! jpT79vAV- Laz76Yn LajpT79vAVn TocZ9ngakéo tTocZ9ngaay tôijpT79vAV chỉTocZ9nga vz76Yào nhjpT79vAVữg nơjpT79vAVi bịz76Y tjpT79vAVhươg trz76Yên ngjpT79vAV' jpT79vAVmình, jpT79vAVtôi jpT79vAVcó jpT79vAVthể cjpT79vAVảm nhậz76Yn đTocZ9ngac đôijpT79vAV bànTocZ9nga jpT79vAVtay mềz76Ym mạTocZ9ngai củaz76Y côjpT79vAV TocZ9ngako ngTocZ9ngaừg rTocZ9ngaun rẩy.

 

Nhìn thz76Yeo ngóz76Yn taz76Yy chỉTocZ9nga củaTocZ9nga cô,z76Y tôTocZ9ngai z76Ycó thểz76Y nhìjpT79vAVn tTocZ9ngahấy rõz76Y nhữjpT79vAVg vz76Yết bầmz76Y tTocZ9ngaím khắjpT79vAVp TocZ9ngatrên z76Y2 bầuz76Y ngTocZ9ngaực đầyjpT79vAV đz76Yặn vàjpT79vAV dọcz76Y z76Y2 jpT79vAVbắp đùiz76Y trjpT79vAVắg nõjpT79vAVn nà,jpT79vAV khắpTocZ9nga z76Yng' côTocZ9nga chỗz76Y xjpT79vAVanh cjpT79vAVhỗ TocZ9ngatím, chẳgjpT79vAV cầTocZ9ngan hỏiz76Y cũz76Yg jpT79vAVbiếtnhữg vếtTocZ9nga thTocZ9ngaươg trênjpT79vAV ngTocZ9nga' LajpT79vAVn Lz76Yan đềjpT79vAVu lz76Yà z76Ydo anTocZ9ngah cz76Yả gâz76Yy rTocZ9ngaa. TôjpT79vAVi cz76Yó tjpT79vAVhể tưz76Yởg tượgjpT79vAV TocZ9ngađc sựz76Y điêjpT79vAVn cuồz76Yg cjpT79vAVủa anz76Yh cảz76Y ljpT79vAVúc giàjpT79vAVy vòjpT79vAV LTocZ9ngaan jpT79vAVLan vTocZ9ngaà sz76Yự jpT79vAVđau đớnjpT79vAV cũTocZ9ngag jpT79vAVnhư tủiz76Y nz76Yhục củajpT79vAV côTocZ9nga khz76Yi fảTocZ9ngai TocZ9ngacắn răTocZ9ngag z76Ychịu đựgTocZ9nga jpT79vAVsự TocZ9ngachà đz76Yạp ấy.z76Y Chẳz76Yg tjpT79vAVrách mTocZ9ngaà gjpT79vAViữa đêz76Ym khujpT79vAVya thanTocZ9ngah vắgz76Y, LajpT79vAVn Lz76Yan lạijpT79vAV z76Ykêu jpT79vAVlên thjpT79vAVảm tjpT79vAVhiết TocZ9nganhư vậy.

 

- LaTocZ9ngan LanTocZ9nga, anjpT79vAVh ấy..jpT79vAV TocZ9nga- Tz76Yôi nhấtjpT79vAV thờiTocZ9nga jpT79vAVnghẹn lờz76Yi TocZ9ngako biếtjpT79vAV fảiTocZ9nga nóz76Yi gì

 

- Az76Ynh tTocZ9ngaa TocZ9ngahoàn toànz76Y kTocZ9ngao fTocZ9ngaải coz76Yn nz76Yg'! z76Y- Lz76Yan z76YLan bưgjpT79vAV mặTocZ9ngat khjpT79vAVóc jpT79vAVnức nTocZ9ngaở, nhữgz76Y giọtz76Y nz76Yc" mắtz76Y cjpT79vAVhảy jpT79vAVra ngoàiTocZ9nga theTocZ9ngao kẽTocZ9nga tTocZ9ngaay cô.

 

- jpT79vAVLan Lanz76Y, em..TocZ9nga! z76Y- tjpT79vAVôi thjpT79vAVực jpT79vAVsự TocZ9ngako biếtjpT79vAV fjpT79vAVải z76Yan ủTocZ9ngai jpT79vAVcô z76Yấy nTocZ9ngatn nữa.

 

- z76Yem đãjpT79vAV chịz76Yu đủTocZ9nga lắmjpT79vAV r'jpT79vAV, nếz76Yu cứz76Y tTocZ9ngaiếp TocZ9ngatục ntz76Yn z76Yem TocZ9ngasẽ jpT79vAVfát đz76Yiên mất.z76Y Rz76Yõ jpT79vAVràg az76Ynh biếTocZ9ngat jpT79vAVlà eTocZ9ngam jpT79vAVyêu ajpT79vAVnh, ez76Ym ởTocZ9nga ljpT79vAVại đTocZ9ngaây cTocZ9ngaũg làz76Y vTocZ9ngaì ajpT79vAVnh TocZ9ngamà! z76Y- nz76Yhìn jpT79vAVLan z76YLan đag1jpT79vAV thươgjpT79vAV nhTocZ9ngaư vậyTocZ9nga TocZ9ngatrog lòTocZ9ngang tôiz76Y TocZ9ngacàg rốiTocZ9nga nhưjpT79vAV tjpT79vAVơ vò.

 

- Lz76Yan Lanz76Y, anh..

 

- z76Ya đãz76Y từz76Yg TocZ9nganói z76Ysẽ jpT79vAVche jpT79vAVchở cTocZ9ngaho ejpT79vAV, TocZ9ngaa cójpT79vAV thểz76Y TocZ9ngacứ giươgz76Y mz76Yắt nhjpT79vAVìn TocZ9ngae bịjpT79vAV jpT79vAVng' tTocZ9ngaa chàz76Y đạjpT79vAVp nhưz76Y vậyTocZ9nga sjpT79vAVao.. jpT79vAV- z76YLan TocZ9ngaLan đjpT79vAVag cz76Yhất vấnz76Y tôi.

 

Thấy tôiTocZ9nga ấz76Yp úngTocZ9nga mãiTocZ9nga z76Ychẳg nóTocZ9ngai rTocZ9ngaa lờz76Yi, z76YLan LajpT79vAVn lạijpT79vAV z76Ygục mặtTocZ9nga vàoz76Y ngz76Yực tôijpT79vAV jpT79vAVoà khócjpT79vAV tuyệz76Yt vọng.

 

Nhìn ngTocZ9nga' coTocZ9ngan z76Ygái đầyTocZ9nga thz76Yươg tjpT79vAVích trcjpT79vAV" mặtz76Y, jpT79vAVtrái tjpT79vAVim z76Ytôi kz76Yo jpT79vAVkhỏi z76Yđau đz76Yớn. TôijpT79vAV ngTocZ9ngahiến chTocZ9ngaặt rjpT79vAVăg, TocZ9ngatrog đTocZ9ngaầu vụtjpT79vAV qTocZ9ngaa z76Y1 sz76Yuy nghĩ.

 

- Laz76Yn Laz76Yn, TocZ9ngaa dẫnz76Y jpT79vAVe điTocZ9nga, z76Yđi càgTocZ9nga jpT79vAVxa càgTocZ9nga tốtjpT79vAV, TocZ9ngako bz76Yjờ TocZ9ngaway trởTocZ9nga lz76Yại nữa!

 

Lan Lz76Yan thTocZ9ngaôi khTocZ9ngaóc, nz76Ygẩg đầuz76Y, kz76Yhuôn mặtjpT79vAV ướTocZ9ngat đjpT79vAVẫm z76Ync" mắjpT79vAVt nz76Yghi TocZ9ngahoặc nz76Yhìn tôi:

 

- TocZ9ngaThật ko?

 

Tôi gậTocZ9ngat đjpT79vAVầu z76Ychẳg chTocZ9ngaút djpT79vAVo dự:

 

- ThjpT79vAVật, jpT79vAVa jpT79vAVsẽ dẫnTocZ9nga z76Ye cz76Yhạy trốn!

 

..

 

Tôi wếtz76Y địnhz76Y jpT79vAVsẽ dẫnjpT79vAV LjpT79vAVan Laz76Yn chz76Yạy trốnz76Y, nTocZ9ngahưg vìz76Y chuz76Yyện TocZ9nganày z76Yxảy rTocZ9ngaa qjpT79vAVá độjpT79vAVt ngột,jpT79vAV z76Yko cz76Yó tz76Yhời jpT79vAVgian đểTocZ9nga TocZ9ngachuẩn bTocZ9ngaị. LajpT79vAVn jpT79vAVLan jpT79vAVtrên ngjpT79vAV' kz76Yo cjpT79vAVó jpT79vAV1 xz76Yu, cz76Yòn tôz76Yi chz76Yỉ cóTocZ9nga TocZ9ngavài trămjpT79vAV tjpT79vAViền tiêjpT79vAVu vặz76Yt hằTocZ9ngag jpT79vAVngày, kjpT79vAVo jpT79vAVcó tiz76Yền tz76Yhì chẳgz76Y thTocZ9ngaể chạjpT79vAVy đjpT79vAVc xTocZ9ngaa, hơnTocZ9nga nữaz76Y trờiTocZ9nga jpT79vAVđã sTocZ9ngaáf r'TocZ9nga, giờTocZ9nga mz76Yà chạyz76Y rấtjpT79vAV dễTocZ9nga TocZ9ngabị fátTocZ9nga hiện.

 

Tôi liTocZ9ngaền bànjpT79vAV bạcTocZ9nga vz76Ys LjpT79vAVan z76YLan, đợiTocZ9nga TocZ9ngatôi z76Yvài z76Yngày ngjpT79vAVĩ cáTocZ9ngach kiTocZ9ngaếm đcTocZ9nga z76Y1 jpT79vAVmón tz76Yiền jpT79vAVlớn rz76Y' sẽjpT79vAV jpT79vAVtìm cơTocZ9nga hộijpT79vAV z76Ybỏ TocZ9ngachạy. Lz76Yan LjpT79vAVan z76Ynge xjpT79vAVog lijpT79vAVền TocZ9ngagật đjpT79vAVầu đồTocZ9ngag ý.Tz76Yôi gjpT79vAViục jpT79vAVLan Lz76Yan maz76Yu majpT79vAVu trởz76Y vjpT79vAVề fònz76Yg z76Yanh cả,TocZ9nga jpT79vAVcô ômjpT79vAV chầjpT79vAVm lấz76Yy tôz76Yi, hônz76Y z76Ytôi saTocZ9ngay đắmz76Y rz76Y' jpT79vAVmới mặcTocZ9nga lạTocZ9ngai wầTocZ9ngan jpT79vAVáo TocZ9ngavà đz76Yi rz76Ya ngoài.jpT79vAV TôiTocZ9nga nhìnz76Y jpT79vAVtheo qjpT79vAVa khjpT79vAVe jpT79vAVcửa chjpT79vAVo đếnTocZ9nga kjpT79vAVhi cáijpT79vAV bójpT79vAVg cz76Yủa côTocZ9nga khuấtjpT79vAV sz76Yau cTocZ9ngaánh jpT79vAVcửa gTocZ9ngaian fòz76Yng fíjpT79vAVa TocZ9ngatây mớjpT79vAVi yênjpT79vAV tâmTocZ9nga z76Ytrở lz76Yại giườg.

 

Chiếc TocZ9ngachăn bôz76Yg đTocZ9ngaã z76Ychẳg TocZ9ngacòn hTocZ9ngaơi ấmz76Y nhưjpT79vAVg dườgjpT79vAV nz76Yhư vẫnz76Y cònz76Y fảgTocZ9nga z76Yfất mTocZ9ngaùi hươgTocZ9nga TocZ9ngacủa TocZ9ngaLan LanjpT79vAV. TjpT79vAVôi mìnz76Yh trTocZ9ngaần ôjpT79vAVm chặjpT79vAVt cz76Yái chănTocZ9nga vàz76Yo TocZ9ngalòng, ngjpT79vAVồi ngz76Yây rjpT79vAVa TocZ9ngaở trêjpT79vAVn z76Ygiườg nhTocZ9ngaư TocZ9nga1 tTocZ9ngahằg khờ.z76Y HồiTocZ9nga lâujpT79vAV tz76Yôi nhjpT79vAVớ nhớTocZ9nga rjpT79vAVa nhữgjpT79vAV gìTocZ9nga đz76Yã jpT79vAVnói jpT79vAVvs Laz76Yn Lan.

 

Giờ ngz76Yhĩ TocZ9ngalại z76Ymà tz76Yôi thTocZ9ngaấy cóz76Y đTocZ9ngaôi chútz76Y TocZ9ngahối hận,z76Y đágz76Y ljpT79vAVẽ rjpT79vAVa tz76Yôi TocZ9ngako nêz76Yn hz76Yứa nTocZ9ngahư vậyz76Y jpT79vAVvs TocZ9ngaLan Lan.TôTocZ9ngai đồgz76Y jpT79vAVý sTocZ9ngaẽ dẫnjpT79vAV jpT79vAVLan Lz76Yan cz76Yao chjpT79vAVạy z76Yxa baz76Yy cũjpT79vAVg cjpT79vAVó z76Yngĩa jpT79vAVlà tjpT79vAVôi đãjpT79vAV lénjpT79vAV ljpT79vAVút ăTocZ9ngan cắz76Yp ngjpT79vAV' fjpT79vAVụ nữz76Y TocZ9ngamà anjpT79vAVh TocZ9ngacả đTocZ9ngaã bỏTocZ9nga tijpT79vAVền rz76Ya TocZ9ngamua jpT79vAVvề. NếuTocZ9nga nTocZ9ngahư tôiz76Y TocZ9ngalàm nhưTocZ9nga vậyz76Y thjpT79vAVật, tjpT79vAVôi sTocZ9ngaẽ trz76Yở jpT79vAVthành TocZ9ngakẻ fz76Yản bTocZ9ngaội aTocZ9nganh cả,jpT79vAV thậmjpT79vAV chz76Yí cảz76Y z76Ycái jpT79vAVgia đìnhTocZ9nga njpT79vAVày. ATocZ9nganh cảjpT79vAV z76Ysẽ TocZ9ngako z76Ytha TocZ9ngacho tz76Yôi, bốz76Y mẹTocZ9nga cũgTocZ9nga sz76Yẽ TocZ9ngako thTocZ9ngaa thứz76Y chz76Yo tôi.

 

Thế TocZ9nganhưg dz76Yù gTocZ9ngaì tjpT79vAVôi cũgTocZ9nga đãjpT79vAV jpT79vAVhứa vz76Ys z76YLanLan rjpT79vAV', mz76Yà z76Ytôi lạjpT79vAVi jpT79vAViu côjpT79vAV ấyz76Y đếnjpT79vAV nhjpT79vAVư vậy,jpT79vAV z76Ythực sựz76Y z76Ytôiko jpT79vAVthể chịjpT79vAVu đựgjpT79vAV đTocZ9ngac việcTocZ9nga TocZ9ngaanh cảTocZ9nga hTocZ9ngaết lầnjpT79vAV jpT79vAVnày đếnz76Y lTocZ9ngaần kháTocZ9ngac TocZ9ngagiày vjpT79vAVò z76Ycô ấy.

 

Nếu z76Yđã jpT79vAVwết địnhTocZ9nga nhz76Yư vậyz76Y TocZ9ngar' tTocZ9ngahì tôijpT79vAV buộcjpT79vAV fTocZ9ngaải thựcz76Y hiệnTocZ9nga lz76Yời z76Yhứa jpT79vAVcủa mình.jpT79vAVTôi kTocZ9ngao thTocZ9ngaể jpT79vAVđể cz76Yho LaTocZ9ngan LTocZ9ngaan TocZ9ngamà tz76Yôi z76Yiu tjpT79vAVhươg fảz76Yi thấtz76Y vọg,z76Y nhz76Yư jpT79vAVvậy sz76Yẽ huỷz76Y hoạz76Yi côjpT79vAV ấy.z76Y NếjpT79vAVu TocZ9nganhư tôTocZ9ngai cứz76Y nz76Ygây dz76Yại bỏjpT79vAV mặcTocZ9nga jpT79vAVsự sốjpT79vAVg cz76Yhết jpT79vAVcủa Lz76Yan LaTocZ9ngan thTocZ9ngaì cjpT79vAVhắc chắnTocZ9nga bệnhjpT79vAV TocZ9ngacũ cTocZ9ngaủa TocZ9ngacô sjpT79vAVẽ lạiz76Y táz76Yi jpT79vAVfát, TocZ9ngathậm jpT79vAVchí cz76Yô sẽjpT79vAV z76Yko thểTocZ9nga TocZ9ngasốg jpT79vAVtiếp đjpT79vAVc nữa!

 

Muốn dẫz76Yn Laz76Yn LjpT79vAVan cajpT79vAVo TocZ9ngachạy jpT79vAVxa bajpT79vAVy trjpT79vAVc" tjpT79vAViên fảiTocZ9nga kijpT79vAVếm jpT79vAVđc jpT79vAV1 mz76Yón tiềjpT79vAVnlớn.Mặc z76Ydù z76Yko cầTocZ9ngan qáTocZ9nga nhiềz76Yu TocZ9nganhưg z76Ycũg fảiz76Y jpT79vAVđủ z76Ylộ fTocZ9ngaí TocZ9ngađể chz76Yúg tôiz76Y đếnz76Y z76Y1 nơjpT79vAVi thậjpT79vAVt xTocZ9ngaa. CójpT79vAV tz76Yhể LaTocZ9ngan LaTocZ9ngan sz76Yẽ dẫnTocZ9nga tôjpT79vAVi vềz76Y nhàTocZ9nga côz76Y ấTocZ9ngay, nhTocZ9ngaư vTocZ9ngaậy tz76Yhì chúz76Yg TocZ9ngatôi TocZ9ngasẽ z76Yđc z76Yan toTocZ9ngaàn. ChỉjpT79vAV cầnTocZ9nga cóz76Ylộ fjpT79vAVí, z76Ybc" TocZ9ngatiếp tz76Yheo làTocZ9nga jpT79vAVtìm cz76Yơ TocZ9ngahội bjpT79vAVỏ TocZ9ngatrốn. TôijpT79vAV thTocZ9ngaầm mjpT79vAVog mấjpT79vAVy ngz76Yày tớiz76Y z76Yanh cảjpT79vAV đjpT79vAVừg jpT79vAVcó về,jpT79vAV jpT79vAVanh jpT79vAVcả kTocZ9ngao cz76Yó nhàTocZ9nga sẽTocZ9nga bớtTocZ9nga đjpT79vAVc z76Y1 cTocZ9ngahút ngTocZ9ngauy hiểmTocZ9nga. Đanz76Yg trầz76Ym TocZ9ngangâm jpT79vAVsuy nghTocZ9ngaĩ thTocZ9ngaì tôiz76Y z76Ynge thjpT79vAVấy jpT79vAVcó tiếgz76Y mẹTocZ9nga gọiz76Y jpT79vAVlên z76Yăn sáng.

 

Anh cảz76Y kjpT79vAVo cóz76Y nhàz76Y, LajpT79vAVn TocZ9ngaLan cũjpT79vAVg ljpT79vAVên z76Yăn sjpT79vAVág z76Ychug TocZ9ngavs TocZ9nga2 mTocZ9ngaẹ coTocZ9ngan z76Ytôi. Bốkz76Yo TocZ9ngamuốn ăz76Yn nTocZ9ngaên TocZ9ngavẫn chưaz76Y dậy,TocZ9nga mẹz76Y tjpT79vAVhở TocZ9ngadài bêjpT79vAV jpT79vAVbát lênTocZ9nga r'lạiz76Y z76Yngao ngz76Yán đặtTocZ9nga bjpT79vAVát xuốg.

 

- TocZ9ngaAn NhTocZ9ngai, bTocZ9ngaố jpT79vAVcon jpT79vAVbệnh TocZ9ngalâu jpT79vAVthế màjpT79vAV z76Yko khjpT79vAVỏi, bsjpT79vAVĩ z76YKim Nhấtz76Y NhTocZ9ngaủ đz76Yã kêz76Y bnTocZ9ngahiu z76Ythuốc màTocZ9nga mãijpT79vAV vẫz76Yn TocZ9ngako jpT79vAVkhỏi, khTocZ9ngaó kz76Yhăn lắmz76Y z76Y2 ngz76Yày trz76Yc" tiz76Ynh thầnTocZ9nga củajpT79vAV ônz76Yg ấyz76Y z76Ymới cóTocZ9nga chjpT79vAVút TocZ9ngabiến chuTocZ9ngayển z76Ythế mjpT79vAVà aTocZ9nganh z76Ycả cTocZ9ngaon lạijpT79vAV bịTocZ9nga c.jpT79vAVsát dẫnjpT79vAV TocZ9ngađi. CảjpT79vAV nz76Ygày hwz76Ya bốz76Y cTocZ9ngaon cz76Yhẳg z76Yăn chúTocZ9ngat gz76Yì, h.z76Ynai cTocZ9ngaũg jpT79vAVko TocZ9ngachịu xz76Yuốg giườg,jpT79vAV cz76Yứ tz76Yhế njpT79vAVày thTocZ9ngaì biếtjpT79vAV làmjpT79vAV thếjpT79vAV nào?TocZ9nga- MẹjpT79vAV bjpT79vAVuồn z76Yrầu nói.

 

Tôi buôjpT79vAVg báz76Yt đũaz76Y đTocZ9ngai vjpT79vAVàotrog TocZ9ngabuồg thămTocZ9nga bố.TocZ9nga BốTocZ9nga nhắmz76Y mắTocZ9ngat nằmjpT79vAV TocZ9ngaim lTocZ9ngaìm trêTocZ9ngan gijpT79vAVườg, hìz76Ynh nhưjpT79vAV làTocZ9nga ônjpT79vAVg đaTocZ9ngag ngủTocZ9nga TocZ9ngarất sayjpT79vAV. MẹTocZ9nga đijpT79vAV tz76Yheo sTocZ9ngaau tjpT79vAVôi, lấyz76Y tjpT79vAVay gjpT79vAViật gjpT79vAViật vjpT79vAVạt áoz76Y tjpT79vAVôi, liz76Yếc tôTocZ9ngai TocZ9nga1 cájpT79vAVi z76Yra ýTocZ9nga đừjpT79vAVg làmz76Y fz76Yiền bốz76Y. z76YTôi vốnjpT79vAV địnhjpT79vAV nTocZ9ngaói vTocZ9ngas bốjpT79vAV vàTocZ9ngai câuz76Y TocZ9nganhưg ljpT79vAVời vz76Yừa đếnz76Y TocZ9ngacổ họjpT79vAVg tjpT79vAVhì đãTocZ9nga bịz76Y ngẹnz76Y lạijpT79vAV r'.

 

Ra khTocZ9ngaỏi fòngjpT79vAV củaTocZ9nga bốTocZ9nga mz76Yẹ, TocZ9ngatôi khTocZ9ngae khTocZ9ngaẽ nTocZ9ngaói z76Yvs mẹ:

 

- Mẹ,z76Y coTocZ9ngan TocZ9ngacó jpT79vAVwen bjpT79vAVsĩ Thưz76Yờng ởjpT79vAV b.việnTocZ9nga huyệnTocZ9nga. jpT79vAVÔng ấjpT79vAVy ljpT79vAVà b.sĩjpT79vAV giỏijpT79vAV nhấjpT79vAVt ởjpT79vAV huyệnTocZ9nga nàjpT79vAVy đz76Yấy, hTocZ9ngaay z76Ylà TocZ9ngađể jpT79vAVcon z76Ymời ônjpT79vAVg ấyjpT79vAV đếTocZ9ngan kjpT79vAVhám cjpT79vAVho bjpT79vAVố xjpT79vAVem TocZ9ngathế nào!

 

Mẹ ngz76Ye rz76Y' gậtz76Y đầz76Yu đồgTocZ9nga ýz76Y. BàTocZ9nga đTocZ9ngai vàjpT79vAVo tjpT79vAVrog fònz76Yg ljpT79vAVấy TocZ9nga1 TocZ9ngaxấp tiềnTocZ9nga TocZ9ngadày cTocZ9ngaộm đưajpT79vAV cjpT79vAVho tôi

 

- ATocZ9ngan NhTocZ9ngai, jpT79vAVcon maTocZ9ngau maTocZ9ngau ănjpT79vAV sáTocZ9ngag rz76Y' vàojpT79vAV b.vz76Yiện mờijpT79vAV bz76Y.sĩ ThườgTocZ9nga đếTocZ9ngan đâyjpT79vAV điTocZ9nga! CjpT79vAVho TocZ9ngadù fảz76Yi jpT79vAVtiêu hjpT79vAVao bjpT79vAVnhiu tiềnjpT79vAV, chỉTocZ9nga cjpT79vAVần cjpT79vAVhữa khỏTocZ9ngai bệnhTocZ9nga TocZ9ngacho z76Ybố cz76Yon lz76Yà đc!TocZ9nga TocZ9nga- NTocZ9ngaói rz76Y' mẹjpT79vAV jpT79vAVnhét tiz76Yền vz76Yào z76Ytay tôi,z76Y cz76Yòn dTocZ9ngaặn TocZ9ngadò tTocZ9ngaôi z76Ynhớ jpT79vAVmua cTocZ9ngahút qz76Yà jpT79vAVcáp biếuTocZ9nga bz76Y.sĩ Thường.

 

Ăn sÁgTocZ9nga xogjpT79vAV, Lz76Yan jpT79vAVLan liếcTocZ9nga jpT79vAVtôi jpT79vAV1 cáTocZ9ngai rz76Y' lẳjpT79vAVg lặngz76Y vềjpT79vAV fòz76Yng jpT79vAVko nóTocZ9ngai jpT79vAV1 z76Ylời. TôTocZ9ngai đẩyTocZ9nga xTocZ9ngae jpT79vAVđạp rjpT79vAVa chTocZ9ngauẩn bịjpT79vAV jpT79vAVđi lz76Yên huyện,jpT79vAV TocZ9ngalúc đếnTocZ9nga cửa,TocZ9nga ngoảnhz76Y đầujpT79vAV lạjpT79vAVi nhìTocZ9ngan thấyTocZ9nga z76YLan Lz76Yan đz76Yag đứjpT79vAVg dựaTocZ9nga cjpT79vAVửa fòjpT79vAVng nTocZ9ngahìn thejpT79vAVo tôi.TocZ9nga Tôz76Yi gjpT79vAVật gậtz76Y đầuTocZ9nga TocZ9ngavs jpT79vAVcô, LTocZ9ngaan TocZ9ngaLan liTocZ9ngaền xoTocZ9ngaay jpT79vAVng' đTocZ9ngai vz76Yào fòng.

 

Tôi jpT79vAVra jpT79vAVsức nhấnTocZ9nga pêz76Y đan,z76Y đạpTocZ9nga z76Y1 mạchTocZ9nga mjpT79vAVấy TocZ9ngachục câyTocZ9nga TocZ9ngalên b.việnjpT79vAV huyệTocZ9ngan jpT79vAV. Vừz76Ya gTocZ9ngaặp đcz76Y bz76Y.sị ThườngjpT79vAV từTocZ9nga b.vijpT79vAVện đTocZ9ngai rz76Ya, tôTocZ9ngai TocZ9ngavội jpT79vAVvàg chạyjpT79vAV đếTocZ9ngan chàjpT79vAVo hỏi

 

- B.sjpT79vAVĩ z76YThường, cháuz76Y đếnjpT79vAV tìmz76Y bTocZ9nga.sĩ đâz76Yy! Bz76Yố cz76Yháu bịz76Y bệnz76Yh, bệTocZ9nganh tìnhjpT79vAV khTocZ9ngaá nghiêTocZ9ngam trọnTocZ9ngag, chTocZ9ngaáu muTocZ9ngaốn fiềTocZ9ngan b.TocZ9ngasĩ z76Yđến nhàTocZ9nga chájpT79vAVu jpT79vAV1 chz76Yuyến z76Ykhám cTocZ9ngaho bTocZ9ngaố chájpT79vAVu xeTocZ9ngam thTocZ9ngaế nào!

 

Ông dz76Yo TocZ9ngadự TocZ9nga1 láz76Yt rz76Y' nói:

 

- Chànz76Yg tTocZ9ngarai, cậuTocZ9nga cứjpT79vAV đạz76Yp jpT79vAVxe TocZ9ngavề trcz76Y", tôTocZ9ngai z76Yrất jpT79vAVthuộc đg'jpT79vAV ởjpT79vAV thôjpT79vAVn cTocZ9ngaậu, jpT79vAVtôi TocZ9ngafải xửjpT79vAV líjpT79vAV nTocZ9ngaốt chútTocZ9nga việz76Yc, xojpT79vAVg việTocZ9ngac tôiz76Y sz76Yẽ đến!

 

Tôi cảmjpT79vAV kíchTocZ9nga gậTocZ9ngat đầuz76Y z76Yr' đạpjpT79vAV TocZ9ngaxe về,jpT79vAVđi z76Y1 đoạnTocZ9nga jpT79vAVxa jpT79vAVr' vjpT79vAVẫn njpT79vAVge cóz76Y z76Yng' jpT79vAVnói chuTocZ9ngayện vjpT79vAVs bz76Y.sĩ Thường.

 

- ViệnjpT79vAV jpT79vAVtrườg, h.TocZ9nganai jpT79vAVcon z76Ytrai việTocZ9ngan trưởngjpT79vAV lấjpT79vAVy jpT79vAVvợ, lájpT79vAVt nữaz76Y z76Ytôi sẽTocZ9nga TocZ9ngaqa nhz76Yà ôTocZ9ngang uốgTocZ9nga rượTocZ9ngau hỉTocZ9nga đấy!

 

Lúc đójpT79vAV tjpT79vAVôi mớjpT79vAVi bjpT79vAViết háTocZ9ngao jpT79vAVra h.z76Ynai làTocZ9nga ngàz76Yy vujpT79vAVi cTocZ9ngaủa coTocZ9ngan traz76Yi ông,TocZ9nga lz76Yúc z76Ynày màTocZ9nga mTocZ9ngaời ôngTocZ9nga ấTocZ9ngay đếnTocZ9nga nhTocZ9ngaà mìTocZ9nganh jpT79vAVkhám bjpT79vAVệnh cTocZ9ngaho bốjpT79vAV TocZ9ngamình z76Ythì thậtTocZ9nga làz76Y z76Yko hợTocZ9ngap. jpT79vAVTôi cTocZ9ngahần chjpT79vAVừ jpT79vAV1 láTocZ9ngat rz76Y' waz76Yy lạijpT79vAV tTocZ9ngaìm ôngTocZ9nga, vốnz76Y địnz76Yh bjpT79vAVảo ônz76Yg đểz76Y hjpT79vAVôm TocZ9ngakhác đếnTocZ9nga kház76Ym bệnhTocZ9nga cTocZ9ngaho jpT79vAVbố tôjpT79vAVi cũz76Yg đjpT79vAVc nhTocZ9ngaưg waz76Yy jpT79vAVlại đz76Yã jpT79vAVko thấyTocZ9nga bz76Yóng dágz76Y ôTocZ9ngang đâujpT79vAV r'.

 

Về jpT79vAVđến thônjpT79vAV đTocZ9ngaã hjpT79vAVơn z76Y10h sz76Yág, jpT79vAVmẹ đagjpT79vAV đứjpT79vAVg ởTocZ9nga cz76Yổg đợiTocZ9nga tôz76Yi. Nhz76Yìn thjpT79vAVấy tTocZ9ngaôi jpT79vAVvề TocZ9nga1 mìjpT79vAVnh, mẹz76Y sốtz76Y ruộz76Yt hỏi:

 

- TocZ9ngaAn TocZ9ngaNhi, cjpT79vAVó z76Yfải b.sĩz76Y ThjpT79vAVường kz76Yo cjpT79vAVhịu đếnTocZ9nga ko?

 

Tôi xuốgjpT79vAV xTocZ9ngae, lấyjpT79vAV tTocZ9ngaay laTocZ9ngau mTocZ9ngaồ hTocZ9ngaôi trêTocZ9ngan tránjpT79vAV rjpT79vAV' nóiTocZ9nga vjpT79vAVs mẹ:

 

- Mẹz76Y jpT79vAVà, z76Yh.nai làz76Y jpT79vAVngày z76Ycon tz76Yrai b.jpT79vAVsĩ Tz76Yhường lấyTocZ9nga vTocZ9ngaợ, jpT79vAVngta còz76Yn bTocZ9ngaận chjpT79vAVuyện hônjpT79vAV z76Ysự cjpT79vAVủa c.traz76Yi, cóz76Y tjpT79vAVhể kTocZ9ngao đếnjpT79vAV đcz76Y TocZ9ngađâu ạ!

 

Mẹ tỏjpT79vAV rTocZ9ngaa rấTocZ9ngat thz76Yất vọng,z76Y z76Yủ rủjpT79vAV thjpT79vAVeo jpT79vAVtôi z76Yvào njpT79vAVhà,Đi đếnjpT79vAV sânTocZ9nga tz76Yôi ngTocZ9ngaó njpT79vAVghiêng jpT79vAV1 hồiTocZ9nga jpT79vAVr' TocZ9ngahỏi mẹ:

 

- MẹjpT79vAV z76Yơi, z76Yanh cảjpT79vAV đãz76Y jpT79vAVvề jpT79vAVchưa ạ?

 

- CjpT79vAVhưa coTocZ9ngan ạ,TocZ9nga jpT79vAVcũg chẳz76Yg TocZ9ngabiết TocZ9ngađã cTocZ9ngaó TocZ9ngachuyện gjpT79vAVì nữa?

 

Hai mz76Yẹ coTocZ9ngan z76Yđag njpT79vAVói chuey65TocZ9ngan tjpT79vAVhì độtjpT79vAV nhiêTocZ9ngan ngz76Yoài cửz76Ya cóTocZ9nga tiz76Yếg jpT79vAVcòi jpT79vAVxe iz76Ynh ỏijpT79vAV, tiếjpT79vAVp đz76Yó z76Ytôi jpT79vAVnge tTocZ9ngaiếg z76Yng' hỏi:

 

- ĐâjpT79vAVy z76Ycó fảiz76Y làTocZ9nga nTocZ9ngahà củTocZ9ngaa Kz76Yim QuýjpT79vAV kjpT79vAVo ạ?

 

Nhận TocZ9ngara tiếTocZ9ngag TocZ9ngacủa b.jpT79vAVsĩ Thường,TocZ9nga tôijpT79vAV vộjpT79vAVi z76Yvàng djpT79vAVựng jpT79vAVxe vàz76Yo jpT79vAV1 gz76Yóc jpT79vAVr' chạyz76Y jpT79vAVra z76Ynghênh đón.jpT79vAV ThjpT79vAVật chẳjpT79vAVg ngờTocZ9nga njpT79vAVhà b.sTocZ9ngaĩ z76Ycóchuyện hTocZ9ngaỉ jpT79vAVmà TocZ9ngaông TocZ9ngaấy vẫjpT79vAVn chịTocZ9ngau z76Yđến khjpT79vAVám bệnjpT79vAVh cjpT79vAVho bjpT79vAVố tjpT79vAVôi, hTocZ9ngaơn nữjpT79vAVa lạiTocZ9nga cònTocZ9nga jpT79vAVđến nhjpT79vAVanh nhTocZ9ngaư vậy.

 

Nhìn thấyjpT79vAV ông,jpT79vAV mẹz76Y tôijpT79vAV TocZ9ngacảm kícTocZ9ngah chạjpT79vAVy đếnz76Y nz76Yắm cz76Yhặt jpT79vAVtay ôz76Yng nói:

 

- B.TocZ9ngasĩ Thường,z76Y h.nz76Yai nhTocZ9ngaà ôngTocZ9nga cTocZ9ngaó việTocZ9ngac, saTocZ9ngao ông..

 

Bsĩ TTocZ9ngahường z76Ylên tiếgz76Y ngjpT79vAVắt lờiz76Y mẹz76Y tôi,TocZ9nga vừaTocZ9nga nóiTocZ9nga vTocZ9ngaừa đz76Yi vàojpT79vAV trog:

 

- TTocZ9ngaôi làbsĩ,z76Y z76Ytrị bệjpT79vAVnh cứTocZ9ngau jpT79vAVng' TocZ9ngamới z76Ylà vjpT79vAViệc wtrọjpT79vAVng nhấtjpT79vAV, đừgTocZ9nga nóiz76Y jpT79vAVmấy lờiz76Y khjpT79vAVách sájpT79vAVo z76Yấy, TocZ9ngađể TocZ9ngatôi xejpT79vAVm bệnhjpT79vAV tìjpT79vAVnh củaz76Y ôTocZ9ngang nhàz76Y nTocZ9ngatn đã!

 

Vào nhjpT79vAVà, bTocZ9ngasĩ ThườjpT79vAVng hỏz76Yi đjpT79vAVại TocZ9ngakhái tìnjpT79vAVh hìnz76Yh rTocZ9nga' bắtz76Y mạchTocZ9nga chTocZ9ngao jpT79vAVbố tôi,jpT79vAV jpT79vAVlại đặtTocZ9nga ốngz76Y jpT79vAVnge vàoTocZ9nga ngựcjpT79vAV bốjpT79vAV tôTocZ9ngai kijpT79vAVểm jpT79vAVtra. TừjpT79vAV TocZ9ngađầu đếnz76Y z76Ycuối ôngz76Y kjpT79vAVo njpT79vAVói nửaz76Y z76Ylời, jpT79vAVSau kjpT79vAVhi kjpT79vAVtra z76Yxog cTocZ9ngaho z76Ybố tôi,jpT79vAV ôngz76Y liềnTocZ9nga caz76Yu z76Ymày điz76Y rjpT79vAVa ngoài.

 

- TocZ9ngaKim TocZ9ngaAn, tjpT79vAVôi thTocZ9ngaấy bz76Yố cậuTocZ9nga sứjpT79vAVc TocZ9ngakhoẻ kjpT79vAVo thànTocZ9ngah TocZ9ngavấn đềz76Y nhjpT79vAVưg tâjpT79vAVm líTocZ9nga tjpT79vAVhì TocZ9ngacó bệnTocZ9ngah đấy!jpT79vAV CănjpT79vAV bệnhTocZ9nga nàjpT79vAVy củaz76Y ôngTocZ9nga ấyTocZ9nga làz76Y z76Ydo tâTocZ9ngam trạgTocZ9nga ứcz76Y chếjpT79vAV z76Ytrog thờiTocZ9nga gz76Yian dàjpT79vAVi khiếnTocZ9nga chTocZ9ngao khTocZ9ngaí hTocZ9ngauyết kjpT79vAVo lưuz76Y thôg,jpT79vAV cứTocZ9nga gặpTocZ9nga fảiTocZ9nga chuz76Yyển gìTocZ9nga bựcTocZ9nga z76Ybội sz76Yẽ tjpT79vAVhành jpT79vAVra ntnàyTocZ9nga. Cáz76Yc TocZ9ngang' z76Yko nz76Yên z76Ylàm cz76Yho ônTocZ9ngag jpT79vAVấy z76Ytức giậz76Yn, đTocZ9ngaau buồn,z76Y nhjpT79vAVất làTocZ9nga TocZ9ngađừg TocZ9ngacho ônjpT79vAVg TocZ9ngaấy jpT79vAVbiết chuyjpT79vAVện vz76Yủa anz76Yh cz76Yả cậu,TocZ9nga chỉjpT79vAV cjpT79vAVần ôngjpT79vAV ấyjpT79vAV z76Yvui vẻjpT79vAV tz76Yhì bệnhjpT79vAV nàyz76Y sẽz76Y khỏi.

 

Tôi jpT79vAVsẽ TocZ9ngakê jpT79vAVđơn TocZ9ngacho z76Ybố cậuz76Y tjpT79vAVrc", sajpT79vAVu z76Yđó cậTocZ9ngau nhớjpT79vAV đưjpT79vAVa TocZ9ngaông jpT79vAVấy đz76Yến TocZ9ngabviện jpT79vAVktra lại,TocZ9nga z76Ytôi nghĩjpT79vAV làz76Y jpT79vAVko cóz76Y vjpT79vAVấn đềz76Y gTocZ9ngaì lz76Yớn lắTocZ9ngam đâu!

 

Mẹ tz76Yôi gTocZ9ngaật đầuTocZ9nga liz76Ya lại,miệTocZ9ngag z76Ythở dàz76Yi nói:

 

- BsĩTocZ9nga Thườnz76Yg nóTocZ9ngai kz76Yo sz76Yao, bệnhz76Y jpT79vAVcủa nhz76Yà tz76Yôi rz76Yõ ràjpT79vAVg TocZ9ngalà dz76Yo z76Ybuồn fiềTocZ9ngan màTocZ9nga raTocZ9nga, muốTocZ9ngan đcTocZ9nga tjpT79vAVrị bjpT79vAVệnh TocZ9ngacủa z76Yông TocZ9ngaấy chẳgTocZ9nga fjpT79vAVải lTocZ9ngaà chuyệTocZ9ngan dz76Yễ dz76Yàg đâu!

 

Bởi vTocZ9ngaì bjpT79vAVố tôiz76Y biếtz76Y bjpT79vAVí TocZ9ngamật vjpT79vAVề TocZ9ngaNgôi môjpT79vAV z76Yđá thếTocZ9nga nênTocZ9nga hơnTocZ9nga jpT79vAV20 nTocZ9ngaăm z76Ytrc" anTocZ9ngah z76Ycả bắz76Yt đầuz76Y khaz76Yi thjpT79vAVác vàng,TocZ9nga bốz76Y tôiz76Y đãz76Y TocZ9ngamắc jpT79vAVfải jpT79vAVcăn bTocZ9ngaệnh nàyTocZ9nga, lTocZ9ngaúc nàoTocZ9nga ôTocZ9ngang jpT79vAVcũg njpT79vAVghĩ rằgz76Y sz76Yớm mujpT79vAVộn gjpT79vAVì nhữgjpT79vAV oaz76Yn hồnjpT79vAV ởjpT79vAV njpT79vAVgôi mộz76Y đájpT79vAV cũTocZ9ngag sz76Yẽ đếnz76Y gâyjpT79vAV hoạz76Y chjpT79vAVo njpT79vAVhà mjpT79vAVình. Kếz76Yt quTocZ9ngaảlà anjpT79vAVh tz76Yôi xTocZ9ngaảy z76Yra chuyệz76Yn, bốjpT79vAV cTocZ9ngaàng jpT79vAVchắc cjpT79vAVhắn rjpT79vAVằg đójpT79vAV jpT79vAVlà báTocZ9ngao ứjpT79vAVng đốiTocZ9nga TocZ9ngavs anz76Yh jpT79vAVcả. ThjpT79vAVế nhưgjpT79vAV anz76Yh jpT79vAVcả jpT79vAV1 mTocZ9ngaực TocZ9ngako njpT79vAVge lờiz76Y kTocZ9ngahuyên cTocZ9ngaan củz76Ya z76Ybố, vz76Yận tiếpTocZ9nga tụcjpT79vAV khz76Yai TocZ9ngathác vànTocZ9ngag ởjpT79vAV đóz76Y ngầz76Yn ấjpT79vAVy nămTocZ9nga jpT79vAVtrời, thếTocZ9nga nTocZ9ngaên cũTocZ9ngag ngz76Yần ấjpT79vAVy njpT79vAVăm z76Ymà TocZ9ngatrái tz76Yim bốz76Y tôiTocZ9nga kTocZ9ngao jpT79vAVđc yêz76Yn ổn.z76Y TocZ9ngaĐến bTocZ9ngaây giờ,z76Y TocZ9ngavì chuyệTocZ9ngan ajpT79vAVnh cảTocZ9nga z76Ybỏ TocZ9ngatiền muz76Ya vTocZ9ngaợ kjpT79vAVhiến chTocZ9ngao cTocZ9ngaả nz76Yhà mTocZ9ngaất mặtTocZ9nga, màTocZ9nga az76Ynh cảjpT79vAV đêjpT79vAVm đjpT79vAVêm lạijpT79vAV hz76Yành hạz76Y LajpT79vAVn Lz76Yan đTocZ9ngaến tz76Yhừa TocZ9ngasốg thiếTocZ9ngau chếtjpT79vAV z76Ynên bốTocZ9nga tôTocZ9ngai càgjpT79vAV chẳgjpT79vAV cz76Yó mặz76Yt mũijpT79vAV nàTocZ9ngao gjpT79vAVặp nTocZ9ngag' đời.

 

Bây giờ,z76Y mz76Yỏ vz76Yàg cTocZ9ngaủa TocZ9ngaanh z76Ycả z76Yđã đóz76Yg cjpT79vAVửa, z76Ybố TocZ9ngatôi cuz76Yối cùjpT79vAVg cjpT79vAVũg đz76Yc thởjpT79vAV fàojpT79vAV nhẹjpT79vAV TocZ9nganhõm. AnjpT79vAVh cảz76Y z76Ybiết dừgTocZ9nga tajpT79vAVy đúgjpT79vAV lúc,z76Y kjpT79vAVo độgjpT79vAV chjpT79vAVạm tz76Yới cz76Yác oajpT79vAVn hồnz76Y ởz76Y jpT79vAVngôi z76Ymộ đájpT79vAV nữaz76Y nênz76Y cóTocZ9nga z76Ylẽ gTocZ9ngaia TocZ9ngađình tôiTocZ9nga cójpT79vAV jpT79vAVthể jpT79vAVsống jpT79vAVbình yênTocZ9nga z76Yqa ngày.

 

Bởi vjpT79vAVì chuyệnTocZ9nga củz76Ya TocZ9ngaLan LajpT79vAVn nênz76Y TocZ9ngang' củjpT79vAVa TocZ9ngađồn c.sz76Yát cz76Yó đếnz76Y nhàjpT79vAV tôi,TocZ9nga còjpT79vAVn dặjpT79vAVn TocZ9ngadò az76Ynh cz76Yả TocZ9ngako jpT79vAVđc njpT79vAVgc. đãiz76Y cz76Yô ấz76Yy. Bốz76Y tưởgz76Y rằTocZ9ngag saTocZ9ngau TocZ9ngakhi Lz76Yan Lz76Yan z76Yra việnz76Y anz76Yh z76Ycả TocZ9ngasẽ z76Ythay đTocZ9ngaổi tháiTocZ9nga độz76Y jpT79vAVvs cjpT79vAVô ấy,TocZ9nga nz76Yào ngờz76Y bảjpT79vAVn tínz76Yh TocZ9ngakhó đổiz76Y, TocZ9ngaanh vẫnTocZ9nga z76Yhành hjpT79vAVạ jpT79vAVLan Laz76Yn jpT79vAVnhư vậy.TocZ9nga BTocZ9ngaố tôiz76Y nz76Yge thấyjpT79vAV tiếgTocZ9nga gàojpT79vAV khócjpT79vAV jpT79vAVcủa Laz76Yn Lz76Yan mỗijpT79vAV đjpT79vAVêm, tjpT79vAVrog lònjpT79vAVg lạz76Yi cảmz76Y thz76Yấy chz76Yua xójpT79vAVt, anTocZ9ngah cảz76Y tốiz76Y qz76Ya lạiz76Y bịTocZ9nga ngTocZ9nga' củz76Ya đồz76Yn jpT79vAVc.sát dTocZ9ngaẫn đi,jpT79vAV tjpT79vAVrog lòngz76Y jpT79vAVbố vz76Yừa ljpT79vAVo vừaTocZ9nga giận,TocZ9nga vTocZ9ngaừa tứz76Yc jpT79vAVvừa sợz76Y, bz76Yệnh tìjpT79vAVnh z76Yvì vậyz76Y màjpT79vAV z76Ycàg jpT79vAVnặg hơn.

 

Chẳg mấyTocZ9nga z76Ychốc đz76Yã đjpT79vAVến giTocZ9ngaữa trưaz76Y, b.z76Ysĩ Tz76Yhường kháTocZ9ngam bệnhjpT79vAV cz76Yho bốTocZ9nga tôiz76Y xojpT79vAVg liz76Yền vTocZ9ngaội TocZ9ngavã qz76Yuay vTocZ9ngaề. CảTocZ9nga z76Ytôi vz76Yà mẹz76Y đềujpT79vAV TocZ9ngabiết h.z76Ynai nTocZ9ngaah2 jpT79vAVông z76Ycó viz76Yệc lớnTocZ9nga nz76Yên TocZ9ngako dájpT79vAVm TocZ9ngagiữ ôngjpT79vAV lTocZ9ngaại z76Yăn cơm.

 

Sau z76Ykhi bjpT79vAV.sĩ Tz76Yhường đi,TocZ9nga mjpT79vAVẹ vàoTocZ9nga nhàjpT79vAV bếz76Yp nấuz76Y nướg,z76Y LTocZ9ngaan TocZ9ngaLan nhânjpT79vAV cơjpT79vAV hộiz76Y cz76Yhạy qTocZ9ngaa z76Yfòng tz76Yôi hỏTocZ9ngai TocZ9ngakhi jpT79vAVnào mớiTocZ9nga cóz76Y thTocZ9ngaể rz76Ya đi.z76Y Tz76Yôi nóijpT79vAV TocZ9ngavs jpT79vAVcô ấz76Yy rằgTocZ9nga tiềjpT79vAVn mjpT79vAVẹ đưaTocZ9nga đểz76Y chjpT79vAVữa bệnjpT79vAVh chjpT79vAVo bTocZ9ngaố vẫnjpT79vAV chjpT79vAVưa tiêuTocZ9nga bnz76Yhiu, TocZ9ngamặc TocZ9ngadù z76Yko nhiềuz76Y jpT79vAVnhưg nóiz76Y cTocZ9ngahug cũz76Yg đủjpT79vAV tiềnTocZ9nga jpT79vAVlộ jpT79vAVfí. NhTocZ9ngaưg bTocZ9ngajờ TocZ9ngabố đjpT79vAVag TocZ9ngaốm nhTocZ9ngaư vậTocZ9ngay, aTocZ9nganh cjpT79vAVả lz76Yại kz76Yo cójpT79vAV z76Ynhà, tôiTocZ9nga nghĩjpT79vAV đợTocZ9ngai vàiz76Y hômz76Y jpT79vAVcho bệnhTocZ9nga tìnTocZ9ngah bốjpT79vAV thuyênjpT79vAV giảmTocZ9nga rjpT79vAV' sjpT79vAVẽ dẫnjpT79vAV LjpT79vAVan LaTocZ9ngan chạz76Yy trốn.

 

Lan LjpT79vAVan TocZ9ngange xojpT79vAVg jpT79vAVsốt ruộjpT79vAVt đếnjpT79vAV fáTocZ9ngat khóTocZ9ngac. CôjpT79vAV nóijpT79vAV jpT79vAVanh cjpT79vAVả z76Yko cjpT79vAVó nz76Yhà z76Ymới làTocZ9nga z76Ycơ hộiTocZ9nga tốtjpT79vAV đểjpT79vAV thTocZ9ngaoát thânz76Y, nếuTocZ9nga z76Ynhư anTocZ9ngah jpT79vAVcả vềTocZ9nga jpT79vAVr2, cóTocZ9nga z76Ymuốn thoz76Yát kz76Yhỏi đâyz76Y TocZ9ngae rằgjpT79vAV chẳgTocZ9nga dTocZ9ngaễ dTocZ9ngaàg gì.

 

Cứ TocZ9nganhắc az76Ynh cảTocZ9nga TocZ9ngalà TocZ9ngamặt Lz76Yan TocZ9ngaLan biếnz76Y sắcz76Y, ánTocZ9ngah mắtjpT79vAV sợz76Y z76Yhãi z76Ynhư nTocZ9ngahìn TocZ9ngathấy mTocZ9ngaa wz76Yỷ, toànTocZ9nga tjpT79vAVhân z76Yrun lênjpT79vAV cầz76Ym cập.jpT79vAV TôTocZ9ngai cúTocZ9ngai đầuTocZ9nga z76Ynghĩ jpT79vAVngợi TocZ9ngar' hạTocZ9nga wếtTocZ9nga tâm,jpT79vAV z76Ybảo LaTocZ9ngan z76YLan rjpT79vAVằg z76Ynếu nhz76Yư TocZ9ngatối nz76Yay anz76Yh jpT79vAVcả kTocZ9ngao vz76Yề thìz76Y tz76Yôi sTocZ9ngaẽ TocZ9ngadẫn az76Ynh ấyTocZ9nga chạyjpT79vAV trốz76Yn. jpT79vAVSau đóTocZ9nga tôjpT79vAVi bTocZ9ngaảo TocZ9ngaLan Lz76Yan vềTocZ9nga fòngTocZ9nga chujpT79vAVẩn bịz76Y, đemTocZ9nga tjpT79vAVheo nhijpT79vAVều wầnTocZ9nga ájpT79vAVo rz76Yét, TjpT79vAVôi cz76Yòn sợTocZ9nga z76Yanh cảTocZ9nga sẽz76Y tTocZ9ngarở vz76Yề nêz76Yn dặnTocZ9nga jpT79vAVLan Lz76Yan wjpT79vAVần z76Yáo chTocZ9ngauẩn bịTocZ9nga xojpT79vAVg fảjpT79vAVi cấtz76Y vàoTocZ9nga cTocZ9ngahỗ nTocZ9ngaào kz76Yo bTocZ9ngaị ngkjpT79vAVhác z76Yfát z76Yhiện ra.

 

Tôi đãTocZ9nga TocZ9ngawết địTocZ9nganh jpT79vAVsẽ z76Ydẫn TocZ9ngaLan z76YLan jpT79vAVbỏ trốTocZ9ngan, hơz76Yn TocZ9nganữa rTocZ9ngaất z76Ycó tjpT79vAVhể làTocZ9nga sẽjpT79vAV bỏjpT79vAV trốnjpT79vAV tốz76Yi nTocZ9ngaay, troz76Yg z76Ylòg tôTocZ9ngai độtjpT79vAV nhiênTocZ9nga thấyz76Y jpT79vAVrất bjpT79vAVất TocZ9ngaan, tz76Yôi TocZ9ngalo z76Ylắg sz76Yau z76Ykhi mìnhz76Y bz76Yỏ đTocZ9ngai thjpT79vAVì bệnhTocZ9nga tz76Yình cũajpT79vAV bốz76Y sz76Yẽ TocZ9nganặg hTocZ9ngaơn, cTocZ9ngaag2 lTocZ9ngao jpT79vAVcho mTocZ9ngaẹ sẽjpT79vAV rTocZ9ngaơi vàoz76Y hàonTocZ9nga cảhz76Y khójpT79vAV xửz76Y. Tôz76Yi dẫnz76Y Laz76Yn LjpT79vAVan z76Yđi jpT79vAVr' z76Yanh cTocZ9ngaả bijpT79vAVết đc.TocZ9nga sẽTocZ9nga hTocZ9ngaận thấuTocZ9nga xz76Yươg, liệuz76Y ajpT79vAVnh ấyjpT79vAV TocZ9ngacó z76Ygây chuyTocZ9ngaện vjpT79vAVs mẹjpT79vAV kz76Yo nhỉ?TôjpT79vAVi TocZ9ngađi r'z76Y, chẳgjpT79vAV bz76Yjờ wTocZ9ngaay lạijpT79vAV cjpT79vAVăn njpT79vAVah2 nàTocZ9ngay nữz76Ya, vjpT79vAVậy jpT79vAVthì z76Ymẹ z76Ytôi biếTocZ9ngat z76Yai z76Ychăm sz76Yóc đây?

 

nGHĨ z76Yđến đâyTocZ9nga tTocZ9ngarog lòTocZ9ngag tôijpT79vAV lạiTocZ9nga thấyjpT79vAV rjpT79vAVất bTocZ9ngauồn jpT79vAVfiền, jpT79vAVchẳg bz76Yiết ncjpT79vAV" mắz76Yt z76Yđã chảyjpT79vAV rTocZ9ngaa từz76Y TocZ9ngalúc nàjpT79vAVo. LújpT79vAVc ăTocZ9ngan cz76Yơm, LTocZ9ngaan TocZ9ngaLan đểTocZ9nga ýjpT79vAV TocZ9ngathấy sTocZ9ngaắc TocZ9ngamặt tz76Yôi rấtz76Y khTocZ9ngaó coiz76Y, TocZ9ngaăn xoz76Yg côTocZ9nga jpT79vAVlen lTocZ9ngaén hỏiTocZ9nga tôiTocZ9nga TocZ9ngacó fảjpT79vAVi tôiz76Y đãjpT79vAV thjpT79vAVấy hốijpT79vAV TocZ9ngahận haz76Yy z76Yko. TjpT79vAVôi cốjpT79vAV nặnz76Y jpT79vAVra z76Y1 nụTocZ9nga cưz76Yời gượgz76Y z76Ygạo,lắc đầu.z76Y LajpT79vAVn Laz76Yn mz76Yỉm cưjpT79vAVời nhìnTocZ9nga jpT79vAVtôi, nụz76Y cưTocZ9ngaời thậtTocZ9nga thjpT79vAVê lươg.

 

- ATocZ9ngaNh Anz76Y, TocZ9ngaem đãTocZ9nga ljpT79vAVàm aTocZ9nganhf ảjpT79vAVi z76Ykhó TocZ9ngaxử r'z76Y, jpT79vAVAnh z76Ycũg kTocZ9ngao cz76Yần jpT79vAVvì TocZ9ngae màz76Y jpT79vAVkhó xz76Yử nhz76Yư jpT79vAVvậy đTocZ9ngaâu, TocZ9ngae jpT79vAVko muốnTocZ9nga z76Ynhìn thjpT79vAVấy cáTocZ9ngai bộjpT79vAV z76Ydạg jpT79vAVnày cz76Yủa TocZ9ngaa, TocZ9ngasau z76Ynày TocZ9ngaa kz76Yo cầnz76Y jpT79vAVlo jpT79vAVcho jpT79vAVe jpT79vAVđâu! z76Y- LTocZ9ngaan LaTocZ9ngan jpT79vAVmím chặtTocZ9nga mội,z76Y nghẹnjpT79vAV ngjpT79vAVào nóz76Yi TocZ9ngara câTocZ9ngau nz76Yày rTocZ9nga' TocZ9ngaway ngjpT79vAV' bTocZ9ngaỏ đi.

 

Tôi vộiz76Y vàngz76Y kjpT79vAVéo LaTocZ9ngan Lz76Yan lTocZ9ngaại, nghẹnz76Y ngz76Yào nói:

 

- LajpT79vAVn TocZ9ngaLan, TocZ9ngaem cjpT79vAVhớ nTocZ9ngaghĩ nhiềjpT79vAVu, jpT79vAVa caTocZ9ngam tâmz76Y tTocZ9ngaình nguyệnjpT79vAV giújpT79vAVp jpT79vAVe, vìjpT79vAV jpT79vAVe TocZ9ngaa cz76Yhẳg TocZ9ngasợ gTocZ9ngaì hết!z76Y ChúgTocZ9nga tTocZ9ngaa đz76Yã nóijpT79vAV rjpT79vAV', nếujpT79vAV nTocZ9ngahư tốTocZ9ngai njpT79vAVay ajpT79vAVnh cjpT79vAVả kTocZ9ngao vz76Yề, đz76Yợi bjpT79vAVố mẹjpT79vAV đTocZ9ngai ngủz76Y, TocZ9ngae z76Yở trTocZ9ngaog fòngz76Y TocZ9ngađợi anh!

 

Lúc TocZ9nganày Lz76Yan Laz76Yn z76Ymới nởjpT79vAV nụz76Y jpT79vAVcười. Saz76Yu kjpT79vAVhi LjpT79vAVan Laz76Yn vềz76Y fòjpT79vAVng củTocZ9ngaa anTocZ9ngah cả,z76Y TocZ9ngatôi đếnz76Y fòz76Yng khjpT79vAVám jpT79vAVcủa b.sĩjpT79vAV TocZ9ngaKim Nhấtz76Y ThủjpT79vAV đểz76Y mujpT79vAVa thuốTocZ9ngac tjpT79vAVheo đơnjpT79vAV củaz76Y z76Yb.sĩ Thườz76Yng đãjpT79vAV kêjpT79vAV. TocZ9ngaKhó kz76Yhăn lắmTocZ9nga mớTocZ9ngai thjpT79vAVuyết fụcjpT79vAV z76Yđc bz76Yố z76Ytôi jpT79vAVuốg thuốc,z76Y jpT79vAVxog xuôTocZ9ngai tôiTocZ9nga lạiTocZ9nga ngồz76Yi nóiz76Y chuyTocZ9ngaện fiếz76Ym z76Yvs mz76Yẹ. CuốijpT79vAV cùjpT79vAVg z76Ytôitrở jpT79vAVvề z76Yfòng chuẩnjpT79vAV bịz76Y vàiz76Y cTocZ9ngahiếc z76Yáo jpT79vAVấm, thấpTocZ9nga thỏmTocZ9nga chờz76Y đz76Yợi trờijpT79vAV TocZ9ngatối. TjpT79vAVôi tTocZ9ngahầm cjpT79vAVầu khjpT79vAVấn hTocZ9ngaàg trămjpT79vAV jpT79vAVhàg nghTocZ9ngaìn lầnz76Y ởz76Y tjpT79vAVrog z76Ylòng TocZ9ngamong saz76Yo az76Ynh jpT79vAVcả TocZ9ngatối nTocZ9ngaay đừgjpT79vAV trjpT79vAVở về

 

Chiều tốTocZ9ngai độz76Yt nhiz76Yên TocZ9nganổi giTocZ9ngaó z76Yto, bầuTocZ9nga trờiz76Y sầmTocZ9nga sậpTocZ9nga njpT79vAVhư chuẩTocZ9ngan bịjpT79vAV đổjpT79vAV sTocZ9ngaập xuz76Yốg đếnz76Y nơijpT79vAV. Mặcz76Y dùjpT79vAV thjpT79vAVời tjpT79vAViết nàz76Yy TocZ9ngarất cz76Yó z76Ylợi chTocZ9ngao viTocZ9ngaệc trốnjpT79vAV chạyjpT79vAV củjpT79vAVa jpT79vAVtôi vàz76Y LTocZ9ngaan LTocZ9ngaan nhưgz76Y trjpT79vAVog jpT79vAVlòng jpT79vAVtôi lạiTocZ9nga cz76Yảm thjpT79vAVấy vz76Yô cùTocZ9ngag căgjpT79vAV thẳgTocZ9nga. Cz76Yũg majpT79vAVy lTocZ9ngaà ănjpT79vAV cơmTocZ9nga TocZ9ngatối xojpT79vAVg màz76Y aTocZ9nganhc TocZ9ngaa 3TocZ9ngavẫn chưaz76Y vTocZ9ngaề, jpT79vAVxem rz76Ya h.nz76Yai aTocZ9nganh jpT79vAVấy cũgz76Y z76Ysẽ kjpT79vAVo TocZ9ngavề nhà.

 

Tôi z76Yvs z76Ymẹ lTocZ9ngaặg lTocZ9ngaẽ jpT79vAVngồi bTocZ9ngaên bốTocZ9nga jpT79vAV1 hjpT79vAVồi lz76Yâu. BốTocZ9nga TocZ9ngacứ nhjpT79vAVắm z76Ymắt chTocZ9ngaẳg nz76Yói TocZ9nganửa lời,TocZ9nga mẹjpT79vAV z76Yủ rTocZ9ngaủ ngjpT79vAVồi z76Yở đầTocZ9ngau gz76Yiườg cũz76Yg TocZ9ngachẳg lTocZ9ngaên tiếg.TocZ9nga jpT79vAVKo khíz76Y jpT79vAVtrog fz76Yòng nhỏjpT79vAV z76Yvo TocZ9ngacùg ngộTocZ9ngat ngạtz76Y, nặjpT79vAVg nTocZ9ngaè. Tôz76Yi thấz76Yp thỏjpT79vAVm nTocZ9ngahìn rz76Ya ngoàz76Yi cửaz76Y sổ,z76Y khẽTocZ9nga z76Ykéo rèjpT79vAVm cjpT79vAVửa nhìz76Ynr jpT79vAVa ngoàijpT79vAV. MâTocZ9ngay jpT79vAVmù đz76Yã TocZ9ngache z76Ykín nhz76Yựg ngôjpT79vAVi sTocZ9ngaao lấpjpT79vAV jpT79vAVlánh TocZ9ngatrên jpT79vAVbầu trờiz76Y, kTocZ9ngahoảg sânjpT79vAV trcTocZ9nga" nhz76Yà tốiz76Y đejpT79vAVn nhz76Yư z76Ymực, tiz76Yếg gióz76Y bz76Yấc gTocZ9ngaào rítTocZ9nga jpT79vAVđầy tz76Yhe lươg.z76Y Cz76Yả thếjpT79vAV gTocZ9ngaiới jpT79vAVdườg nz76Yhư z76Yđag chjpT79vAVìm troz76Yg z76Ysự tốiTocZ9nga tăjpT79vAVm vàTocZ9nga lạz76Ynh lẽo.jpT79vAV Giz76Yan nhàz76Y fz76Yía Tâyz76Y vjpT79vAVẫn saágTocZ9nga đèn,jpT79vAV tjpT79vAVôi bijpT79vAVết LaTocZ9ngan z76YLan đagz76Y ởz76Y trjpT79vAVog fònjpT79vAVg jpT79vAVsốt ruộtz76Y TocZ9ngađợi tôi.

 

Ngoảnh đầuz76Y z76Ylại jpT79vAVnhìn bốz76Y jpT79vAVmẹ, troTocZ9ngag lz76Yòg TocZ9ngatôi lạijpT79vAV wặTocZ9ngan lênz76Y nỗTocZ9ngai TocZ9ngađau xójpT79vAVt xz76Ya. giữTocZ9ngaa cáiz76Y mz76Yùa đôgz76Y réjpT79vAVt TocZ9ngabuốt nàTocZ9ngay tz76Yôi fảijpT79vAV từTocZ9nga bz76Yỏ cjpT79vAVha mTocZ9ngaẹ ởjpT79vAV lạijpT79vAV đểTocZ9nga dẫnTocZ9nga jpT79vAVLan LjpT79vAVan caz76Yo z76Ychạy z76Yxa bz76Yay. ThTocZ9ngaế nhưgTocZ9nga tôiTocZ9nga ljpT79vAVại TocZ9ngako thểjpT79vAV nóTocZ9ngai TocZ9nga1 lờijpT79vAV jpT79vAVcáo TocZ9ngabiệt jpT79vAVvs hjpT79vAVọ, z76Ythậm chíTocZ9nga kTocZ9ngao thểTocZ9nga đểTocZ9nga họz76Y biếtjpT79vAV. TôTocZ9ngai jpT79vAVko thểz76Y nàz76Yo tưởgTocZ9nga tượgz76Y jpT79vAVra đcTocZ9nga tz76Yâm tjpT79vAVrạg cz76Yủa họjpT79vAV jpT79vAVsau khjpT79vAVi TocZ9ngafát hiz76Yện rz76Ya tôiz76Y vTocZ9ngaà LjpT79vAVan TocZ9ngaLan jpT79vAVđã chạjpT79vAVy trốz76Yn vz76Ys jpT79vAVnahu. ChắTocZ9ngac chz76Yắn họjpT79vAV jpT79vAVsẽ đTocZ9ngaau đớnjpT79vAV tộTocZ9ngat z76Yđộ, chắcTocZ9nga cjpT79vAVhắn TocZ9ngasẽ gz76Yiận dz76Yữ mắgTocZ9nga chữz76Yi tôjpT79vAVi, bz76Yố jpT79vAVdẵ jpT79vAVtừg mTocZ9ngaắg anjpT79vAVh cảjpT79vAV lz76Yà TocZ9ngasúc siTocZ9nganh, còTocZ9ngan tôi,z76Y lTocZ9ngaàm rjpT79vAVa nhựgjpT79vAV chuyệnjpT79vAV jpT79vAVnày jpT79vAVr' tôjpT79vAVi cz76Yòn chẳgjpT79vAV bằgTocZ9nga laTocZ9ngaoì sTocZ9ngaúc sinh.

 

Tôi z76Yở z76Ytrog fòz76Yng bốz76Y mjpT79vAVẹ hơnjpT79vAV z76Y1 tTocZ9ngaiếg TocZ9ngađồg hồ.TocZ9nga HìnhjpT79vAV nz76Yhư bTocZ9ngaố tz76Yôi đãz76Y nz76Ygủ saTocZ9ngay rjpT79vAV' njpT79vAVên thỉhz76Y tz76Yhoảg còTocZ9ngan fájpT79vAVt rTocZ9ngaa tiếTocZ9ngag nTocZ9ngagáy kz76Yhe z76Ykhẽ. TocZ9ngaMẹ tôz76Yi cjpT79vAVũg bắtjpT79vAV đầTocZ9ngau bz76Yuồn ngủ,giụcjpT79vAV tôjpT79vAVi vềTocZ9nga fòTocZ9ngang njpT79vAVgỉ ngơi.z76Y LújpT79vAVc tijpT79vAVễn tôiTocZ9nga z76Yra z76Ycửa, mẹTocZ9nga chẳgz76Y nóTocZ9ngai chẳz76Yg rTocZ9ngaằg, chỉz76Y nhz76Yét jpT79vAVvào tTocZ9ngaúi tjpT79vAVôi jpT79vAV1 cz76Yái tTocZ9ngaúi nhTocZ9ngaỏ sTocZ9ngaau đjpT79vAVó đẩyjpT79vAV TocZ9ngatôi rz76Ya ngz76Yoài TocZ9ngacửa vàz76Y cz76Yài theTocZ9ngan cửjpT79vAVa lại.

 

Trở vềjpT79vAV fjpT79vAVòng, tôiz76Y vộiTocZ9nga vz76Yag2 bậtz76Y đz76Yèn, TocZ9ngalấy cz76Yái tz76Yúi nhỏTocZ9nga TocZ9ngamẹ TocZ9ngavừa dz76Yúi chz76Yo z76Ytôi raxeTocZ9ngam, z76Ybên TocZ9ngatrog TocZ9ngalà z76Y1 xz76Yấp nhựgjpT79vAV tjpT79vAVờ TocZ9ngatiền lẻTocZ9nga jpT79vAVcũ: 100jpT79vAV, 5jpT79vAV0, TocZ9nga10, TocZ9nga5, z76Y2, jpT79vAV1 tệ.z76Y. đâyz76Y cTocZ9ngahính alTocZ9nga2 sTocZ9ngaố tiềnTocZ9nga mẹz76Y tTocZ9ngaích cTocZ9ngaóp hànTocZ9ngag ngày.

 

Nhìn thấyjpT79vAV xấpz76Y tiềnz76Y lz76Yẻ nàz76Yy bjpT79vAVỗng nhiêjpT79vAVn jpT79vAVnc" mắz76Yt tôz76Yi ljpT79vAVại tuz76Yôn z76Yrơi, TTocZ9ngaôi jpT79vAVhiểu z76Yngay z76Yra ýjpT79vAV củz76Ya mẹ,jpT79vAV hoájpT79vAV rz76Ya mTocZ9ngaẹ đãz76Y fTocZ9ngaát hiệTocZ9ngan rz76Ya chuz76Yyện tôz76Yi vz76Yà LaTocZ9ngan LjpT79vAVan chjpT79vAVuẩn bz76Yị jpT79vAVbỏ tjpT79vAVrốn, thz76Yế nênz76Y mTocZ9ngaẹ mớz76Yi jpT79vAVđem tấz76Yt z76Ycả sốz76Y tiềnjpT79vAV mz76Yà mẹz76Y tíchz76Y jpT79vAVluỹ đcjpT79vAV léjpT79vAVn z76Ylút đưaz76Y cTocZ9ngaho tôjpT79vAVi TocZ9ngavì z76Ysợ tjpT79vAVôi xz76Ya nahTocZ9nga2 jpT79vAVk z76Ycó tjpT79vAViền tiêjpT79vAVu. ChTocZ9ngaính tz76Yúi tiềz76Yn nàyTocZ9nga đãTocZ9nga trởjpT79vAV thàz76Ynh vịz76Y cứujpT79vAV tinjpT79vAVh z76Ycủa tôjpT79vAVi z76Ytrong nhữgTocZ9nga thagTocZ9nga1 ngàTocZ9ngay trốnjpT79vAV chTocZ9ngaạy sajpT79vAVu nàyTocZ9nga TocZ9nga( còTocZ9ngan cTocZ9ngaó jpT79vAV1 chuyjpT79vAVện nữz76Ya jpT79vAVmãi đếnjpT79vAV z76Ysau kjpT79vAVhi jpT79vAVbố tjpT79vAVôi z76Yqa đờijpT79vAV TocZ9ngamẹ mớiz76Y jpT79vAVnói TocZ9ngavs tôi,TocZ9nga sốTocZ9nga tiềnTocZ9nga z76Y2.000 tệjpT79vAV TocZ9ngamà mẹTocZ9nga đưaz76Y cjpT79vAVho tôiz76Y đểTocZ9nga z76Yđi mờiz76Y b.sĩjpT79vAV jpT79vAVThường đếnz76Y kháTocZ9ngam bTocZ9ngaệnh chTocZ9ngao bTocZ9ngaố tTocZ9ngaôi hồijpT79vAV sagTocZ9nga1 TocZ9ngalà djpT79vAVo bốTocZ9nga bảoTocZ9nga mẹTocZ9nga đTocZ9ngaưa cTocZ9ngaho tôijpT79vAV. BTocZ9ngaố cũTocZ9ngag TocZ9ngahiểu TocZ9ngađc tâmTocZ9nga tưz76Y cũaz76Y tôz76Yi njpT79vAVên jpT79vAVđã âmTocZ9nga thầmTocZ9nga gjpT79vAViúp đỡ)

 

Tôi z76Ychờ đợiz76Y z76Ytrog z76Ythấp thjpT79vAVỏm vTocZ9ngaà lTocZ9ngao TocZ9ngaâu, mz76Yãi mz76Yới đếnz76Y nz76Yửa đêm,jpT79vAV nhTocZ9ngaân lúcz76Y đêz76Ym khjpT79vAVuya thTocZ9ngaanh vắg,z76Y tTocZ9ngaôi chạyz76Y saTocZ9ngag jpT79vAVgọi LaTocZ9ngan LanjpT79vAV, Tz76Yrc" z76Ykhi đi,z76Y jpT79vAVtôi nz76Yc" jpT79vAVmắt lưTocZ9ngag jpT79vAVtròg z76Ywì trcTocZ9nga" cz76Yửa gjpT79vAVian TocZ9nganhà cjpT79vAVủa bốjpT79vAV mẹTocZ9nga, TocZ9ngadập đz76Yầu cújpT79vAVi ljpT79vAVạy jpT79vAVbố z76Ymẹ trojpT79vAVg z76Ytâm jpT79vAVtrạg hếTocZ9ngat sứcz76Y nặgjpT79vAV z76Ynề. jpT79vAVSau đz76Yó tôTocZ9ngai kz76Yéo Lz76Yan LaTocZ9ngan rjpT79vAVa khỏiz76Y cửaTocZ9nga jpT79vAVr' nhjpT79vAVanh z76Ychóg biếz76Yn mấtjpT79vAV z76Ytrog mTocZ9ngaàn đêm...