Bong Bóng mùa hè - Chương 10 part 1

 

Sau đêh9Rkm hôsMABm đósMAB, quaFk7En hệsMAB giữHE4Ca sMABLạc Fk7EHi vàFPms HạFPms MạtFPms trởsMAB nênHE4C Fk7Ekỳ diệuHE4C. HE4CAnh thườngFPms xuyêHE4Cn gọih9Rk điFk7Eện FPmscho côh9Rk, trFPmsanh thủh9Rk nhữngsMAB lsMABúc rảnFk7Eh gih9Rkữa ch9Rkác shFPmsow diễnFPms, Fk7Etrên ôFPms tsMABô tớsMABi sMABsàn diễnh9Rk, tFk7Erước lFPmsúc điFk7E ngủHE4C, nhữngHE4C âh9Rkm thsMABanh ồnFk7E àoh9Rk pFPmshức tạpFk7E troHE4Cng điệnHE4C thoạiFPms đủh9Rk biHE4Cết anFPmsh đangh9Rk h9Rkrất bận.HE4C ThỉnHE4Ch thoFk7Eảng anFk7Eh ngsMABẫu nhiêsMABn hẹh9Rkn cô,Fk7E ômFPms hh9Rkôn côHE4C saHE4Cy đsMABắm. CònHE4C FPmscô, vẫnFPms Fk7Ecái h9Rkvẻ yêFPmsn lặngFPms thảnh9Rk nhiêHE4Cn sMABnhìn asMABnh, mỉsMABm cHE4Cười vớiFk7E aHE4Cnh, nhắmFk7E mHE4Cắt FPmsmơ màngFk7E đHE4Cón nhậnsMAB h9Rknụ hônsMAB. Côh9Rk khôngFPms Fk7Ehứa hẹnsMAB FPmscũng chẳngFPms HE4Ccự FPmstuyệt, tấFk7Et sMABcả nHE4Chững điềuh9Rk sMABđó HE4Cđối FPmsvới côHE4C gisMABống nhưh9Rk mặth9Rk tFPmsrời mỗFPmsi ngàyh9Rk FPmsđều mọh9Rkc h9Rklên Fk7Etừ đằnHE4Cg Đôngh9Rk nhưFPms mộtFPms sựh9Rk hiểnFk7E nhiên. 

Có lẽ,HE4C vớFPmsi côFPms màFPms nHE4Cói, chuyệsMABn tìFPmsnh sMAByêu sMABcăn bảnFPms kFPmshông phảiFPms làsMAB thsMABứ quah9Rkn trọnsMABg trHE4Cong cuộh9Rkc đời. 

Sah9Rku nFk7Egày biHE4Cểu HE4Cdiễn tạiFk7E quảngHE4C trườngsMAB Fk7ECầu VồngFPms, PFk7Ehan NsMABam h9Rklà ngsMABười FPmsđầu tiênsMAB đưFPmsợc sMABấn h9Rkđịnh chọnHE4C làsMABm Fk7Eca sĩFk7E sMABchính thứcsMAB tFPmshu HE4Câm pháHE4Ct hànFPmsh đĩasMAB hátsMAB. CôHE4Cng th9Rky SusMABn đãsMAB liêh9Rkn HE4Chệ tìmFPms cFPmsho cHE4Cô nhFk7Eạc h9Rksĩ viFPmsết lờiHE4C bàisMAB hát,h9Rk hFk7Eòa nhạcFPms phốih9Rk âmsMAB, h9Rktuyên tFk7Eruyền quảnHE4Cg cHE4Cáo, nhàFPms sFk7Eản xh9Rkuất… TênsMAB ngh9Rkười thứHE4C h9Rkhai đượcsMAB chọnFk7E làsMABm cFk7Ea sHE4Cĩ tsMABuy chHE4Cưa csMABó hh9Rkồi kếth9Rk nhưngFPms sMABphần lớFk7En ngFk7Ehiêng vh9Rkề ĐớiHE4C sMABTây vsMABà HFk7Eạ Mạt.sMAB Mh9Rkột tsMABuần sauFPms, NgụHE4Cy NhFk7Eân rờiFk7E sMABcông sMABty Fk7ESun chuyểnh9Rk quFPmsa làHE4Cm gươFPmsng mặtFPms mFPmsới chísMABnh thFPmsức cFk7Eho mộtFPms cFk7Eông FPmsty biểFk7Eu diễnsMAB sMABnghệ HE4Cthuật kHE4Chác. KhảFPms Fk7EHân ởHE4C HE4Clại nhưngsMAB khônh9Rkg tiếHE4Cp tụcFk7E FPmslàm cFk7Ea sĩFk7E mh9Rkà sMABtrở tHE4Chành nhâh9Rkn h9Rkviên bFk7Eộ phậnFk7E PR. 
“CHE4Chỉ cFk7Eần đánhHE4C bạiFk7E h9RkĐới TâHE4Cy lFk7Eà ổFk7En thôi!” 
TrFPmsân ÂnsMAB suHE4Cng sướngFk7E nóiFPms, ánhHE4C msMABắt lsMABấp lánsMABh Fk7Enhư thểFPms đĩasMAB hFk7Eát củasMAB HạFk7E MạtFk7E sMABđã cósMAB ởsMAB sMABtrước mặFPmst vậy. 
“HồisMAB nHE4Cày cHE4Cậu thếh9Rk nào?Fk7E” HE4CHạ h9RkMạt chuHE4Cyển HE4Cđề tHE4Cài. Ch9Rkô biếtFk7E bFPmsằng bấtFk7E cứFk7E Fk7Egiá sMABnào ch9Rkô cũnHE4Cg phảiFk7E chiHE4Cến thắsMABng ĐớiFPms TâyFPms, nhưngFPms côFk7E khôFPmsng muốFPmsn bàh9Rkn cFk7Ehuyện đóFk7E vớFPmsi FPmsTrân Ân. 
“FPmsChán pFk7Ehèo.” sMABTrân Âh9Rkn buHE4Cồn rầHE4Cu lắch9Rk sMABđầu, “Từh9Rk dạoFk7E vFk7Eụ xìh9Rk căsMABng đanHE4C giữFPmsa VFPmsi AHE4Cn FPmsvà bầusMAB JHE4Cam bịFPms h9Rkbáo cFk7Ehí pFk7Ehát giác,FPms rấtFk7E nhh9Rkiều shFPmsow sMABdiễn, hợpsMAB đồnFPmsg quảnFk7Eg FPmscáo FPmsđã ksMABý HE4Ctừ trướFk7Ec củaFPms VHE4Ci Fk7EAn FPmsbị hủh9Rky bFk7Eỏ, h9Rkcô tHE4Ca nh9Rkgày FPmsnào cũnHE4Cg khùnFPmsg khùngFk7E điêFPmsn điHE4Cên HE4Cnổi sMABnóng Fk7Evô Fk7Ecớ. MsMABình chịusMAB khôngHE4C FPmsnổi pFk7Ehải nFk7Eộp đHE4Cơn FPmsxin Fk7Enghỉ. sMABMình sMABchả thiếtFk7E làmFPms trợHE4C FPmslý nữh9Rka, khFk7Eác h9Rkcon ôFk7Esin lh9Rkà mấysMAB đâu…FPms biếtFPms tớiHE4C HE4Cbao giờFk7E mớih9Rk đổih9Rk đờh9Rki làsMABm bầHE4Cu qHE4Cuản Fk7Elý đượch9Rk đây?!”FPms. Fk7EÁnh mắtsMAB sMABTrân ÂFPmsn mòFPmsn mỏi. 
“Là sMABquản sMABlý ch9Rkũng FPmsphải h9Rkchăm sócFk7E cFk7Eho nghệHE4C sĩFk7E FPmscủa mìsMABnh chsMABứ bộ.” 
“HE4CĐâu giốnHE4Cg! NgườisMAB quảHE4Cn lh9Rký cònsMAB FPmscó đượFk7Ec cảFk7Em giáHE4Cc tFk7Ehu đưFk7Eợc kếFk7Et qHE4Cuả, sMABthu đượch9Rk thànhFk7E tựuFPms. KhHE4Ci giúpFk7E đỡsMAB mộtFPms nghFk7Eệ HE4Csĩ trởsMAB nFk7Eên h9Rknổi dasMABnh, trởsMAB thànHE4Ch siFk7Eêu saFk7Eo, kHE4Chi h9Rkấy chHE4Cắc chắnHE4C sẽh9Rk cóh9Rk cảmHE4C gih9Rkác thỏaFPms mãFPmsn thFk7Eành cônFk7Eg. Fk7EHơn nh9Rkữa, ngườiFPms quảnFk7E FPmslý kiếmFk7E tiềnsMAB rủsMABng rh9Rkỉnh HE4Chơn nhiềusMAB!” TrFk7Eân ÂFk7En buFPmsồn bFPmsã sMABnói: “Đáh9Rkng HE4Ctiếc cFPmshả ch9Rkó nghệFk7E sĩh9Rk nàoFk7E bHE4Ciết cácFk7Eh HE4Cdùng mình…”. 
HạsMAB Mạh9Rkt cười. 
Trân h9RkÂn độth9Rk nHE4Chiên nhớFk7E Fk7Era: sMAB“À nàysMAB, h9Rkcông HE4Cty básMABo cFk7Eậu đih9Rk thFPmsử HE4Cvai dHE4Ciễn chưa?”. 
“Thửh9Rk vai?” 
“TrờisMAB đấtFPms ơi,FPms cFk7Eậu cFk7Ehưa FPmsbiết HE4Cthật sh9Rkao! QFk7Euảng h9Rkcáo mỹHE4C phẩmHE4C củaFPms hHE4Cãng HE4CLỗi ÂuFPms nămsMAB naFPmsy vốnHE4C FPmsdĩ chHE4Cấm Vh9Rki Fk7EAn h9Rklàm gươHE4Cng mặtHE4C sMABđạ dHE4Ciện, nhưnh9Rkg FPmsVi AFPmsn dínhh9Rk xìsMAB cFk7Eăng đan,h9Rk Fk7Edanh dựHE4C tiếngFPms tFPmsăm bFPmsị Fk7Eảnh hưởngFk7E nHE4Cghiêm trọFPmsng, nêsMABn LỗiHE4C ÂusMAB đãFk7E hFPmsủy ýFk7E đồFPms hợpHE4C tách9Rk vớiFk7E ch9Rkô h9Rkấy. HiệnHE4C rấtHE4C nFk7Ehiều côngFPms sMABty đangsMAB tsMABích sMABcực giớFPmsi thiệuHE4C nhữngh9Rk sMABnữ HE4Cnghệ sĩh9Rk xuFPmsất Fk7Esắc củaHE4C hHE4Cọ vớFk7Ei Lỗih9Rk Âu,FPms hFk7Eình nhh9Rkư chỉHE4C cFPmsòn FPmsmấy ngFk7Eày nữasMAB h9Rklà sMABsẽ thFk7Eử h9Rkvai. Mìh9Rknh cứFPms tưởngh9Rk csMABác cậsMABu đềuHE4C FPmsđược cFk7Eông th9Rky tiFk7Eến cửFPms FPmsthì càFk7Eng nhiềuFPms cFPmsơ mHE4Cay chứ.” 

FPmsĐó HE4Ccũng lh9Rkà nguyêFPmsn sMABnhân Fk7Ekhiến VFk7Ei Ah9Rkn cămHE4C thùh9Rk FPmstận xươh9Rkng Fk7Etận tủsMABy sMABkẽ đãh9Rk tuFPmsng bíHE4C mh9Rkật h9Rkđời Fk7Etư củasMAB mìh9Rknh h9Rkcho bHE4Càn dânh9Rk thiênh9Rk hạHE4C soih9Rk. LỗiHE4C sMABÂu lFPmsà mộtFk7E thươngHE4C hiệuHE4C mỹFPms pFk7Ehẩm caFPmso cấp,FPms nFk7Eổi Fk7Etiếng trêFPmsn thếsMAB sMABgiới, FPmschưa cầnFk7E bàh9Rkn đHE4Cến thùHE4C sMABlao qusMABảng cásMABo Fk7Equá lớnFPms, FPmsmà cFk7Ehỉ cHE4Cần HE4Cnói đếnFk7E cấpHE4C sMABđộ ssMABản h9Rkxuất troFPmsng cônFPmsg táHE4Cc quảnHE4Cg cásMABo đòHE4Ci hỏisMAB FPmschất Fk7Elượng Fk7Ecao, sốFPms lượnFk7Eg cách9Rk Fk7Eáp pHE4Chích, truyềnFPms sMABhình, tờsMAB rơh9Rki tầnFk7E sFk7Euất xuấFPmst sMABhiện cựcHE4C lớn,FPms h9Rkvì thếFPms trởsMAB thFPmsành sMABgương FPmsmặt đạiFk7E diệh9Rkn quảngFk7E cáosMAB hànHE4Cg nămHE4C củaFPms hãnsMABg LỗisMAB ÂFk7Eu h9Rkluôn HE4Clà mh9Rkục tiêuFk7E HE4Ccạnh tsMABranh sFPmsố HE4Cmột FPmscủa hầusMAB sMABhết cácFPms nữh9Rk mih9Rknh th9Rkinh. Vh9Rki AFPmsn đâHE4Cu dh9Rkễ gsMABì đoạsMABt đưFPmsợc hợh9Rkp sMABđồng trFPmsong vh9Rkô sốFk7E cHE4Các đốiHE4C thửHE4C cạnsMABh trah9Rknh nhHE4Cư ThẩHE4Cm TườngFPms, TừHE4C TịnHE4Ch HE4CNghi, ĐàHE4Co ThụcFPms NhiFk7E. Rh9Rkốt cuộFPmsc lạiFk7E h9Rkcông cốc. 
“LỗsMABi Âu…” 

Hạ sMABMạt tsMABuy chưFPmsa bh9Rkao HE4Cgiờ dùFk7Eng FPmsqua sHE4Cản phẩmFk7E nFk7Eày, nhưnFPmsg Fk7Erất qHE4Cuen thuộcFPms vớisMAB sMABnó. Hồh9Rki hHE4Cè nhFPmsững năh9Rkm FPmstrước, côh9Rk đãHE4C từnsMABg lFPmsàm ởHE4C quầyFPms bHE4Cán HE4Cloại mỹsMAB phẩmHE4C nh9Rkày. CsMABô biếFPmst gươnHE4Cg mặsMABt Fk7Eđại dFPmsiện củsMABa thươnsMABg hiệuh9Rk nàyh9Rk đềuFk7E lh9Rkà nhữsMABng h9Rknữ mih9Rknh tinHE4Ch nFk7Eổi tiếngFPms cựFk7Ec kỳh9Rk sánFPmsg gHE4Ciá. NếuFPms nhưh9Rk trướsMABc HE4Ckia sMABchưa ch9Rkó tsMABiếng tămFPms gsMABì sMABthì FPmschỉ cầnh9Rk đưh9Rkợc HE4Clàm gưFk7Eơng HE4Cmặt đạHE4Ci diệFPmsn chsMABo hãngsMAB Lh9Rkỗi sMABÂu, xHE4Cuất hiệsMABn trênh9Rk trFPmsuyền hìnFPmsh, nhữFPmsng th9Rkrang quảngsMAB cáoHE4C báoFk7E sMABchí, sMABáp pFk7Ehích, tsMABờ rơisMAB rHE4Cợp trờisMAB rợpsMAB đấHE4Ct, sẽFPms HE4Ckhông cóh9Rk gìsMAB sMABlà khFk7Eó đểsMAB trởHE4C thHE4Cành ngưFPmsời nổiFk7E tiếng. 

TrHE4Cân h9RkÂn tiếpHE4C HE4Ctục: “sMABNghe nói,Fk7E trướcsMAB mắtsMAB cHE4Công HE4Cty LỗFk7Ei ÂuFk7E đaHE4Cng cFPmsó Fk7Exu FPmsthế nFk7Eghiêng vHE4Cề ĐàFk7Eo sMABThục HE4CNhi, FPmsđã chFPmso chuFk7Eyên sMABviên th9Rkới HE4Cnói chuyệnh9Rk vHE4Cới Fk7Ecô ấFk7Ey. sMABVi Ah9Rkn hôHE4Cm qusMABa nghFPmse tiFPmsn nàFPmsy đãFk7E sMABnổi Fk7Eđiên nHE4Cổi đóa”. 
FPmsHạ Mạh9Rkt tsMABhấy hơih9Rk lạ. 

Cảm gsMABiác phứFPmsc tạpFk7E chợh9Rkt h9Rkxuất hiFPmsện trHE4Cong lòng. 

“Nếu côngFk7E tHE4Cy kFk7Ehông FPmscho tấtFk7E cảsMAB cách9Rk cậuHE4C đFk7Eược thửFPms vah9Rki tsMABhì FPmskhả nănh9Rkg đúngsMAB FPmslà sẽFPms tiếnFk7E HE4Ccử FPmsĐào ThsMABục NhFk7Ei rồh9Rki.” Th9Rkrân ÂnFk7E tisMABếc rẻ,FPms ngHE4Chĩ hồiHE4C lạisMAB nói:sMAB “VậnFPms mh9Rkay FPmscủa ĐàHE4Co ThụcFPms Nhh9Rki HE4Cđã h9Rktới, chắHE4Cc chắnFPms làsMAB sẽHE4C hosMABt đh9Rkến cHE4Cháy FPmsmất thôi”. 

MấysMAB nFPmsgày naFPmsy, h9RkĐào ThụcFPms NhHE4Ci HE4Csung sướnh9Rkg h9Rkra mặFPmst h9Rkdù HE4Ctrong Fk7Elúc nóh9Rki chsMABuyện vẫHE4Cn tFPmsỏ HE4Cra khiêHE4Cm tốh9Rkn h9Rkyếu đuốiHE4C, nhưHE4Cng ánFPmsh mắtFk7E củaFPms côFPms khôngFPms h9Rkgiấu nổh9Rki nFPmsiềm vsMABui nhưsMAB gih9Rkó xuânFk7E FPmstháng BasMAB. h9RkMọi ngườisMAB tFk7Erong HE4Ccông FPmsty SuHE4Cn cũngHE4C tỏFk7E thFPmsái đHE4Cộ cuHE4Cng kínFk7Eh vớih9Rk csMABô hFk7Eơn trh9Rkước rấtHE4C nhHE4Ciều. Nhữh9Rkng nsMABgười bHE4Cản tínhHE4C sMABthân thsMABiện đsMABã bắtFPms đầuh9Rk h9Rklên sMABtiếng h9Rkchúc h9Rkmừng FPmsThục Nh9Rkhi HE4Cchả baFk7Eo lâuHE4C nsMABữa h9Rksẽ sMABlà gsMABương mHE4Cặt đạiHE4C diệFPmsn csMABho hãnsMABg FPmsmỹ pFk7Ehẩm caFPmso cấpFPms Lỗih9Rk sMABÂu. Đàoh9Rk ThFPmsục NhsMABi vẫHE4Cn gFPmsiữ tHE4Chái FPmsđộ sMABngượng ngùFPmsng, sMABe lệFPms h9Rkgiải thícFPmsh rằh9Rkng gươh9Rkng mHE4Cặt đạih9Rk FPmsdiện vsMABẫn h9Rkchưa hoàFk7En toàsMABn FPmsxác địnsMABh hoặHE4Cc nFk7Eói làh9Rk mìnhsMAB vFk7Eẫn FPmsđâu hah9Rky biếtFPms gì. 

HômHE4C đó,Fk7E ĐàosMAB ThụcFk7E Nhh9Rki HE4Cđang sMABcó mặtFPms tạiHE4C csMABông tFk7Ey, cHE4Chị Phầnh9Rk, ngườisMAB quảnsMAB lFPmsý mớiHE4C h9Rkcủa ThụcFPms NhFPmsi nhHE4Cận mộtsMAB cúsMAB điệnh9Rk thoại.HE4C h9RkJam đsMABã thHE4Côi Fk7Elàm quảnHE4C Fk7Elý FPmscho cFk7Eô vFk7Eì Fk7Emắc sMABxì cFk7Eăng đHE4Can vớiHE4C VsMABi FPmsAn sMABđã chusMAByển qusMABa phụsMAB trácFPmsh nhữngsMAB nghệFk7E sĩFk7E íHE4Ct biểFPmsu diễnFPms hơn. 

Chị FPmsPhần vsMABà ĐàosMAB ThụFPmsc NFPmshi tFk7Erao đổiFk7E nhỏFk7E vsMABới HE4Cnhau HE4Cvài câu. 

Sắc mFPmsặt ĐàFPmso ThụcsMAB FPmsNhi liềh9Rkn thFk7Eay đHE4Cổi, “sMABSao, sMABvẫn cònsMAB cóFPms Fk7Enghệ sHE4Cĩ ksMABhác h9Rknên phh9Rkải mFPmsở mộFk7Et cuộsMABc HE4Chọp à?”. 
Chị PhFk7Eần nóisMAB nhỏ: 
“HọFPms cFPmshẳng qFk7Eua chỉsMAB lFk7Eà làmsMAB HE4Cnền th9Rkhôi, TổnsMABg giFPmsám đốcFPms LỗHE4Ci sMABÂu rấtsMAB sMABthích HE4Cvà tánh9Rk thưởngh9Rk esMABm, HE4Cchắc FPmschắn khônHE4Cg cóFPms vấh9Rkn đềFPms gh9Rkì đâu.” 

ĐàoHE4C ThụcHE4C Nhh9Rki nhìsMABn xFPmsung quanhHE4C, thsMABấy hầHE4Cu hếsMABt h9Rkmọi ngườFPmsi đah9Rkng cóHE4C h9Rkmặt h9Rktrong FPmscông sMABty HE4Cđều đFPmsổ dồnsMAB ánFPmsh mắtHE4C vàFk7Eo HE4Cmình, ThụcFk7E Nh9Rkhi HE4Cgiật HE4Cmình nHE4Cghĩ lạFk7Ei vừsMABa xFPmsong mFk7Eình sMABnói HE4Chơi tFPmso. MặtHE4C côh9Rk tHE4Cừ từFk7E đFk7Eỏ bừng,h9Rk mFPmsỉm cưh9Rkời xấuFPms hổ,h9Rk ThụHE4Cc NFPmshi nóh9Rki: “Khôngh9Rk việHE4Cc gh9Rkì, Fk7ELỗi sMABÂu sFPmsẽ chọnsMAB FPmsra h9Rkđược gươnh9Rkg mặtsMAB đạiFPms HE4Cdiện thíchh9Rk Fk7Ehợp nhất,sMAB tuyểnsMAB lựaFk7E tHE4Chêm mộth9Rk chúHE4Ct sMABlà chuyệnFk7E bìFPmsnh thường”. 
ChịHE4C PhsMABần gậtFPms đầuFPms h9Rknói Fk7E: “Phải”. 
“ThẩmFk7E h9RkTường cũngFPms tớiHE4C chứ?”h9Rk ĐàsMABo ThụFPmsc h9RkNhi sMABvô tìFPmsnh hỏi. 
“Ừ,FPms có.” 

ĐàsMABo ThụcHE4C NFPmshi cắFPmsn mFk7Eôi, Fk7Ecô biếtHE4C sMABThẩm THE4Cường tFPmshường hFPmsay phFPmsô trsMABương thâsMABn thếsMAB, lúFk7Ec nh9Rkào xuFPmsất hiFPmsện cũnsMABg FPmscó bốnFPms nămFPms trFk7Eợ lýsMAB h9Rkđi thsMABeo. ThsMABục NHE4Chi nhHE4Cìn mộtHE4C vHE4Còng qusMABanh FPmscông tsMABy, ánsMABh mắth9Rk lướsMABt nHE4Chẹ quFk7Ea HạFPms Mạt,Fk7E dừnFk7Eg HE4Cvài gih9Rkây, Fk7Esau đh9Rkó cFPmsô gFk7Eọi HạFPms Mh9Rkạt, KhFPmsả Hân,HE4C TrHE4Cân h9RkÂn vFPmsà Fk7Eba HE4Ccô gáHE4Ci HE4Ckhác thườnh9Rkg ngHE4Cày FPmslàm Fk7Ecông FPmstác h9RkPR lại. 
sMABĐào THE4Chục NhFPmsi đFPmsỏ mFPmsặt hỏi: 
“PhiềnsMAB mHE4Cọi ngườiFPms FPmsđi FPmscùng th9Rkôi mộth9Rk chuHE4Cyến tớisMAB côngFPms Fk7Ety LỗiFk7E ÂFk7Eu nsMABhé, đưh9Rkợc không?” 

***

Công tHE4Cy FPmsSun đFPmsiều haFk7Ei chiếcFPms Fk7Exe đưHE4Ca mấyFPms nFk7Egười tớHE4Ci ch9Rkông FPmsty LỗiFPms ÂHE4Cu. ĐàosMAB ThụFk7Ec NhiFPms, FPmsDoãn HạFPms MsMABạt vàh9Rk chịHE4C Phầnh9Rk ngồiFPms trênh9Rk HE4Cchiếc h9RkBentley, HE4CTrân ÂFk7En, HE4CKhả FPmsHân vsMABới bh9Rka côh9Rk gHE4Cái HE4Ckia ngồFPmsi Fk7Exe sau. 

HE4CTrong cFk7Ehiếc Bentley. 

“HạFk7E MạsMABt, nghh9Rke nóh9Rki nhiềusMAB đàFPmsi truyFPmsền hìnFk7Eh mh9Rkời cậusMAB thsMABam giHE4Ca shFPmsow diFPmsễn sMABcủa hsMABọ sMABphải khHE4Công?” ĐFPmsào ThFk7Eục NFPmshi nFk7Ehìn vàoHE4C chiHE4Cếc gươnFk7Eg nhỏHE4C tỉsMAB mh9Rkỉ trsMABang điểsMABm gưsMABơng mh9Rkặt, hỏih9Rk: “TạiFPms FPmssao cFPmsông th9Rky msMABình đềusMAB từFk7E chốisMAB vậFPmsy? LsMABà HE4Cý củFPmsa cậuFPms à?”. 
“ChắcFPms cFk7Ehắn lFPmsà sMABcông tFk7Ey đãsMAB cóFPms nhh9Rkững chủFk7E kiếnsMAB khácHE4C rồi.” 
Hh9Rkạ MạtFPms cũHE4Cng biếtHE4C cóh9Rk Fk7Erất nhiềuh9Rk FPmstờ bFPmsáo, nhFPmsiều kHE4Cý giảsMAB tớih9Rk tìmFk7E FPmscô, thsMABậm cHE4Chí khôFPmsng hh9Rkiểu HE4Cbằng Fk7Ecách nFPmsào họh9Rk cóFPms đượHE4Cc sốFPms sMABdi dộnFPmsg đsMABể tFk7Erực tiếh9Rkp HE4Cgọi csMABho côFPms HE4Cmời HE4Ctham h9Rkgia HE4Ccác FPmsshow h9Rkdiễn, nhưngFPms nFk7Ehân viêHE4Cn tFPmsruyền thônFk7Eg nFk7Eói vớiFk7E ch9Rkô Fk7Erằng bHE4Cây giFk7Eờ cFPmshưa phảiFk7E làHE4C tFPmshời cHE4Cơ thícFPmsh hợh9Rkp đểh9Rk xusMABất hiệnsMAB ởFPms Fk7Ecác chHE4Cương trìsMABnh bHE4Ciểu h9Rkdiễn, họFPms đãFPms HE4Cthay côh9Rk th9Rkừ chsMABối hết. 
“Ờ?” Đh9Rkào ThụcFk7E FPmsNhi HE4Cxoa Fk7Ethêm FPmschút Fk7Ephấn, hỏi:HE4C “ChịFPms sMABPhần nàyHE4C, tìnhh9Rk hìnHE4Ch HE4Ccái côHE4C ĐớHE4Ci Tâh9Rky tsMABhế nFk7Eào rồi?” 
Chịh9Rk PhầnFPms ngsMABồi gFk7Ehế trướcHE4C qHE4Cuay ngườiHE4C sMABlại nóFPmsi: “Cáih9Rk côsMAB Đớih9Rk TâyHE4C khôngFk7E thànHE4Ch vấnh9Rk đề…Fk7E nhHE4Cưng sMABhồi nHE4Cày cósMAB sMABgặp côFk7E ấyFk7E h9Rkở biệtHE4C th9Rkhự ThiHE4Cên ThủyFk7E vh9Rkài lần…HE4C HE4Ccũng ch9Rkó th9Rkhể csMABhỉ lHE4Cà csMABhị tìnhHE4C h9Rkcờ đụnHE4Cg mặtFk7E tFk7Ehấy thôi…”. 

ĐàoFPms ThsMABục sMABNhi sMABmỉm cười,Fk7E “ThìHE4C rHE4Ca cũnHE4Cg chỉFk7E HE4Clà loạiHE4C hFPmsàng nhsMABư sMABVi An”. 

Đào ThụcHE4C HE4CNhi đóngh9Rk nắpFPms sMABhộp pHE4Chấn nhìnFPms h9RkHạ Mạt,HE4C trầmHE4C nsMABgâm hh9Rkồi lâFPmsu, ThsMABục Nh9Rkhi Fk7Enói: “NghFk7Ee mìh9Rknh đih9Rk, đừFPmsng h9Rkdấn thânFPms vàHE4Co làh9Rkng gHE4Ciải tríh9Rk. NơiFPms Fk7Eđó rấth9Rk phứcFk7E tạp,HE4C đánh9Rkg sHE4Cợ HE4Chơn nhiFk7Eều ssMABo vớisMAB tưởnh9Rkg tượngHE4C củaHE4C csMABậu. NếuFPms cậsMABu cFk7Eần Fk7Etiền, làHE4Cm tFk7Erợ lýsMAB csMABho mìnFPmsh h9Rkcũng được,HE4C mFk7Eình sFk7Eẽ th9Rkrả ch9Rkho Fk7Ecậu csMABao hơn.sMAB MìnhHE4C sMABsẽ h9Rkchăm lFPmso Fk7Echo cậuFPms, kh9Rkhông đểFPms cậsMABu pHE4Chải h9Rkkhổ. MìsMABnh h9Rkcũng cầnh9Rk FPmsmột ngHE4Cười bạnFk7E nhưHE4C cậusMAB lFPmso Fk7Elắng chh9Rko mình”. 
HạHE4C Mạh9Rkt mỉmsMAB cườHE4Ci, “FPmsCảm ơn”. 
ĐàoFk7E ThụsMABc NhsMABi khFPmsông hiểuFk7E sMABý cHE4Của HFk7Eạ h9RkMạt, cFPmsô h9Rkđang địnhh9Rk hỏiFPms h9Rktiếp Fk7Ethì bFPmsác tFPmsài cHE4Cho xFPmse gh9Rkiảm th9Rkốc đh9Rkộ, đãsMAB tớisMAB Fk7Etòa nFk7Ehà trụh9Rk sởsMAB csMABông h9Rkty h9RkLỗi Âu. 
Ngày hsMABè tràHE4Cn đầyFPms nắng. 
NFPmsằm ởsMAB vFPmsị tFk7Erí trusMABng tâHE4Cm khh9Rku đấth9Rk FPmsvàng giFk7Eữa rừFk7Eng toànsMAB nhàFk7E ch9Rkao cHE4Chọc trờsMABi, trụFPms sh9Rkở LỗiFPms Âuh9Rk màFk7Eu tíh9Rkm nhạtFk7E FPmstrông Fk7Enhư msMABột thiếuHE4C nsMABữ FPmsquý th9Rkộc châusMAB FPmsÂu thờsMABi tFk7Erung đạiHE4C caHE4Co qh9Rkuý, ưHE4Cu nhãh9Rk. TrướcFPms mặtFk7E tòsMABa HE4Cnhà Lh9Rkỗi Âuh9Rk làsMAB mHE4Cột quảnFPmsg trườngFPms h9Rktrồng hoFPmsa rộnFk7Eg lớHE4Cn vHE4Cới nhữnFk7Eg h9Rktrụ cộsMABt ksMABiểu Lh9Rka sMABMã HE4Crất đẹh9Rkp, đHE4Cài HE4Cphun nướcFk7E mộnFPmsg ảHE4Co, sMABnàng h9Rktiên cásMAB bằngHE4C tưFk7Eợng mơh9Rk sMABmàng Fk7Echìm tFk7Erong bọsMABt nướcsMAB troFPmsng veo. 

HạsMAB MFk7Eạt ngsMABẩn nh9Rkgơ ngh9Rkắm nhìn. 
“Đẹph9Rk sMABquá trời…”h9Rk Fk7ETiếng ĐàoHE4C FPmsThục Nh9Rkhi sMABtheo FPmsgió vọFPmsng tới,Fk7E “chỉHE4C cHE4Có nhữngsMAB cônHE4Cg sMABty nàFk7Eo tHE4Cài lựch9Rk hùsMABng hậh9Rku mớiFPms FPmscó khảFk7E nănHE4Cg h9Rkxây dựFPmsng đượcFPms tòaFk7E nhsMABà vớFPmsi vưHE4Cờn sMABhoa FPmssang tsMABrọng nsMABhư HE4Cthế nàFk7Ey. AHE4Ci cũsMABng nsMABói sMABkhông cầsMABn thh9Rkam Fk7Eđịa h9Rkvị h9Rktiền tàHE4Ci, nsMABhưng thếFk7E gh9Rkiới h9Rknày hoh9Rkàn mỹh9Rk tớiHE4C HE4Cđộ coFk7En ngườiFk7E Fk7Eta làmHE4C sFPmsao khh9Rkông tHE4Cham đượcsMAB cơsMAB chứ…”. 
Hạ MHE4Cạt qsMABuay saHE4Cng ĐFk7Eào Th9Rkhục NHE4Chi. TrêFk7En mặsMABt cFk7Eô đãHE4C lFk7Eập tứcsMAB kh9Rkhông cFPmsòn dh9Rkấu vếth9Rk nhữnh9Rkg lFk7Eời thh9Rkan thởFPms vừaHE4C sMABxong. Vh9Rkới hàFPmsng mFk7Ei HE4Cdài đFPmsen láy,sMAB đFk7Eôi mắth9Rk lonsMABg Fk7Elanh, Fk7Ehai msMABá phớtFk7E phấnsMAB hồsMABng, vh9Rkẻ yFPmsêu kiHE4Cều h9Rke lsMABệ, trHE4Công csMABô gHE4Ciống nHE4Chư tronFk7Eg giHE4Cấc mHE4Cơ đangFk7E lh9Rkúng túngsMAB ngh9Rkượng nsMABgùng trsMABước sợiFk7E dFPmsây tơsMAB Fk7Eái tFk7Eình khisMABến ngh9Rkười tsMABa thươh9Rkng tiếc.Fk7E HạHE4C MạtsMAB hiểuFk7E HE4Crằng ĐàoFk7E ThụcsMAB NhHE4Ci đãsMAB chuẩsMABn HE4Cbị rấtsMAB kỹFk7E lưỡng. 
Cửa sMABra FPmsvào sMABbằng FPmskính xFPmsoay tròn. 
Kính cửaHE4C sMABtrong suốtsMAB hàoh9Rk hh9Rkoa sMABquý phái. 
LFPmsẵng hHE4Coa th9Rkươi sặcFk7E ssMABỡ, tFk7Ehơm ngFk7Eào nFPmsgạt đh9Rkặt xFk7Een giữa. 
Đàh9Rko h9RkThục NsMABhi bướcFPms FPmsvào tòsMABa nhàHE4C trụHE4C sởh9Rk côFPmsng sMABty LsMABỗi h9RkÂu. Chịh9Rk HE4CPhần vàsMAB HạsMAB HE4CMạt thHE4Ceo sMABsau, TrânsMAB ÂFPmsn, KhảFk7E h9RkHân vsMABà mấsMABy ngưsMABời nữh9Rka HE4Cđi cuối.Fk7E sMABCô FPmsnhân viFk7Eên HE4Csau quFk7Eầy tiếpFk7E Fk7Etân nFPmsở nFk7Eụ cườHE4Ci FPmsđón chào.h9Rk CôFk7E Thành,HE4C tFPmshư kh9Rký Tổngh9Rk giHE4Cám đốcsMAB HE4Ctừ phíaFPms đônFPmsg đsMABại sảnhsMAB Fk7Evội vànHE4Cg bsMABước tớFPmsi nhiệth9Rk Fk7Etình chh9Rkào đónHE4C Fk7EĐào TFPmshục Nhi. 
Đangh9Rk sMABlúc nsMABói lờsMABi cảFk7Em ơh9Rkn thàHE4Cnh ýsMAB củaFk7E côsMAB thưsMAB kýFk7E TsMABhành, đãFk7E xuốngFPms tFPmsận nFk7Eơi nhiFPmsệt tìnhHE4C đóh9Rkn tiFPmsếp, độtFPms sMABnhiên ĐàosMAB h9RkThục NFPmshi h9Rknhíu mh9Rkày FPmsphát hiệnHE4C ThẩmFPms TườngHE4C ch9Rkũng đangFk7E cFk7Eó mặtFPms tsMABrong đạiFk7E sảh9Rknh h9Rkcông th9Rky LỗHE4Ci Âu,sMAB hìHE4Cnh nhFk7Eư HE4Chồi nHE4Cãy, h9Rkthư kHE4Cý ThànhHE4C cũh9Rkng vừasMAB tFPmsừ sMABchỗ ThHE4Cẩm Tưh9Rkờng đsMABi rh9Rka tHE4Chì phải. 
LàFPmsn FPmsda sMABtrắng nhưFk7E tuh9Rkyết, dáHE4Cng ngưFPmsời cah9Rko ráoHE4C, TsMABhẩm TườngsMAB mặcHE4C ch9Rkhiếc váysMAB Fk7Edài màusMAB h9Rkđen bFk7Eó h9Rksát ngườiFk7E, haiFPms, Fk7Eba chuỗiFk7E ngọcsMAB HE4Ctrai đHE4Cen lấpHE4C lHE4Cánh trHE4Cên cổ.h9Rk MFPmsột th9Rkrợ FPmslý cầmFk7E Fk7Eô chHE4Ce áHE4Cnh nắnFk7Eg rFk7Eọi qusMABa bứHE4Cc tườngFk7E kFPmsính, mộFPmst trợFk7E lFk7Eý sMABđang ngồiFk7E chồh9Rkm hỗmFPms sửaFk7E HE4Clại gih9Rkày cFPmsho ThẩmHE4C Tườnh9Rkg, mHE4Cột nhânh9Rk Fk7Eviên truHE4Cyền thôFPmsng khsMABác tFk7Eay HE4Ccầm đầusMAB quasMABy DFPmsV ghh9Rki hìnHE4Ch, ch9Rkòn lsMABại mộtsMAB sốsMAB FPmsnữa h9Rkthì sMABngười th9Rkay điHE4Cện thoạih9Rk, nh9Rkgười HE4Cxách tHE4Chùng HE4Ctrang điểmh9Rk, nFPmsgười h9Rkmang quầFPmsn h9Rkáo. ThẩmFk7E TườsMABng kiêuh9Rk ngFk7Eạo FPmslạnh lsMABùng đh9Rkứng tFk7Erước cửah9Rk csMABầu thFPmsang sMABmáy phíFk7Ea Fk7Eđông đFk7Eại sảnh,FPms khôHE4Cng thèh9Rkm ngHE4Có ngànsMABg HE4Ctới nhữFk7Eng ngườisMAB đFk7Ei HE4Ctheo đangh9Rk bậnHE4C sMABquýnh quFk7Eáng phụcsMAB vsMABụ mìnHE4Ch. HệtFk7E nh9Rkhư mộHE4Ct vưh9Rkơng nsMABữ vậy,FPms Hh9Rkạ Mh9Rkạt trộHE4Cm h9Rknghĩ, đFk7Eem FPmsra sHE4Co, ĐàFPmso ThụcHE4C Nhh9Rki cFk7Ehỉ FPmslà hạh9Rkt ngFPmsọc bFk7Eích nhỏsMAB béHE4C Fk7Emà thôi. 
Fk7EDẫn ĐàosMAB ThụHE4Cc NHE4Chi FPmsvà nhữngFPms FPmsngười đFk7Ei csMABùng tFPmsới sMABchỗ cầuFk7E thansMABg sMABmáy đứngFk7E HE4Cchờ, cFPmsô thưFk7E Fk7Eký TFk7Ehành vHE4Cội vFk7Eàng FPmsphân trầnh9Rk giảFPmsi thsMABích rằnHE4Cg h9Rkcầu thanHE4Cg sMABmáy vừHE4Ca mớiHE4C sMABlên, cFk7Eó sMABlẽ phảh9Rki mộtFPms lúcFPms nữah9Rk mFk7Eới trsMABở xuống.HE4C ĐàoHE4C ThsMABục h9RkNhi mỉsMABm cườiFk7E nói:FPms “KhôngFk7E HE4Csao đâu”.sMAB HạsMAB MạFk7Et lạHE4Ci đểFPms h9Rký thấFk7Ey thh9Rkực FPmsra sMABchỗ nàh9Rky cFk7Eó tớiFk7E FPmshai cầHE4Cu thangFk7E, mộth9Rk cáiFk7E đanh9Rkg đsMABi lFPmsên HE4Clà lh9Rkoại thườsMABng hsMABay gHE4Cặp, sMABcòn mHE4Cột cáih9Rk đangFk7E đứnFPmsg yêFk7En csMABửa bằnHE4Cg FPmskim loạisMAB sơnsMAB màHE4Cu tHE4Cím nhạtFPms cóHE4C khắcHE4C mộtFk7E h9Rkbông uấtHE4C kiFk7Em hươngh9Rk màFk7Eu vHE4Càng h9Rkkim FPmsthanh FPmsnhã, casMABo quýHE4C hosMABa lệ,FPms bêFPmsn ngoàiFk7E tuHE4Cyệt nhiênHE4C ksMABhông cHE4Có dHE4Còng ch9Rkhữ “sMABĐang hỏng”. 
Đào ThụHE4Cc Fk7ENhi vàHE4C ThFPmsẩm TườngFk7E đềuh9Rk đh9Rkang đứngsMAB đợisMAB thaFPmsng máHE4Cy FPmsnhưng Fk7Elàm nhFk7Eư h9Rkkhông quh9Rken biếFPmst nhauh9Rk, chảFk7E FPmsai bắtFPms chuHE4Cyện aFk7Ei, khônHE4Cg h9Rkkhí sMABcó vẻHE4C căFPmsng thẳHE4Cng, kh9Rkỳ quáFPmsi. Fk7EThẩm TườngFPms nétsMAB mHE4Cặt khôFPmsng FPmsbiểu hiện,sMAB lsMABạnh lùnFk7Eg qFPmsuý phái.HE4C Đàoh9Rk Fk7EThục NFk7Ehi thFk7Eì nsMABhư khôHE4Cng cFk7Eó ThẩmsMAB TườnFk7Eg, côsMAB sMABthì th9Rkhầm HE4Cto nhỏsMAB cườih9Rk nósMABi sMABvới côsMAB h9Rkthư kýFk7E Th9Rkhành, csMABô thưHE4C kFk7Eý ThHE4Cành hơisMAB ngượng,HE4C HE4Cthi tFPmshoảng liếcHE4C mắh9Rkt áh9Rky nh9Rkáy h9Rknhìn FPmsThẩm Tường.HE4C KhFk7Eóe mắtHE4C Đh9Rkào ThsMABục NFk7Ehi thoh9Rkáng nhh9Rkìn thăsMABm dh9Rkò đánhFPms Fk7Egiá, sh9Rkắc mặtFk7E ThẩmFPms TưsMABờng sMABcàng lúcHE4C càngFk7E kh9Rkhó HE4Cchịu, bấth9Rk giFk7Eác HE4CĐào h9RkThục NsMABhi ksMABhông h9Rknhịn đFPmsược nhoẻnHE4C miệngFk7E cười.FPms sMABSau rồi,HE4C ThụcFk7E NHE4Chi phFk7Eát giFPmsác ThẩmsMAB TườngsMAB h9Rkđâu ch9Rkó nsMABhìn h9Rkgì mìnHE4Ch mh9Rkà lFk7Eà đah9Rkng nhìnFk7E HạFPms MạtHE4C đứngFk7E cạnFk7Eh cô. 
“Cô HE4Cbiết Fk7EHạ Mạth9Rk à?” 
ĐàFPmso TsMABhục NFPmshi nétFPms mHE4Cặt sMABhơi ngạcHE4C Fk7Enhiên nhưFPms thsMABể FPmsvừa Fk7Ephát hHE4Ciện Fk7Era ThHE4Cẩm TườngHE4C HE4Cvới mìnhh9Rk đangsMAB cFk7Eùng mộth9Rk chỗ. 
“Không quen.” 
ThHE4Cẩm Tườngh9Rk Fk7Elạnh HE4Clùng nFk7Ehìn Hh9Rkạ MsMABạt chằmsMAB chằm. 
ĐàosMAB ThụcFPms NhsMABi cFPmshau msMABày Fk7Enhư HE4Cđang susMABy nsMABghĩ Fk7Etìm kiếmFk7E điềFk7Eu gFPmsì đó,FPms bỗngsMAB dưh9Rkng ch9Rkô h9Rkta sMABđưa h9Rktay bFk7Eụm miệngh9Rk, đôh9Rki msMABắt h9Rkmở HE4Cto kisMABnh ngạHE4Cc, “LẽFk7E Fk7Enào… sMABnguyên cớh9Rk Fk7Elà LạcHE4C HiFk7E? LạHE4Cc HFk7Ei lầnHE4C trướcFPms ởFPms quFPmsảng trườngHE4C CầFk7Eu VHE4Cồng đãFk7E xusMABất hiệnFk7E lFPmsàm tFk7Ehay Fk7Eđổi cụsMABc diHE4Cện sânFk7E ksMABhấu HE4Clà vh9Rkì HạFk7E Mạth9Rk sao…”. 
LạFPmsc Hi?! 
TFk7Eất cFPmsả Fk7Eánh h9Rkmắt h9Rkmọi ngườiFk7E đangFk7E cóFk7E mFPmsặt ởh9Rk đsMABó đổFPms dh9Rkồn HE4Clên FPmsngười h9RkHạ Mạt. 
Hạ MạFk7Et khôsMABng nhìsMABn vh9Rkào HE4Cbất cứFPms ngườHE4Ci nào,HE4C cFk7Eô đangHE4C HE4Cnhìn xuốngFk7E nsMABền gFk7Eạch đh9Rká hFPmsoa cương,HE4C sắcsMAB tháiFPms FPmsbình FPmstĩnh, thảnh9Rk nhiênsMAB nhh9Rkư không,h9Rk hìnHE4Ch nhh9Rkư chuFPmsyện ĐsMABào TsMABhục NsMABhi vừFk7Ea mớiHE4C FPmsđề HE4Ccập đếnHE4C h9Rkđối vớiFPms Fk7Ecô chHE4Cẳng cóHE4C h9Rkcan hsMABệ gì. 
sMABThẩm Tườh9Rkng FPmsdán msMABắt Fk7Evào mặtHE4C FPmsHạ Mạt. 
sMABÁnh Fk7Emắt lsMABạnh lh9Rkùng băngsMAB giá. 
“ĐừsMABng cósMAB HE4Cnhìn ch9Rkô tsMABa HE4Cnhư vậy.”Fk7E ĐàosMAB ThụcsMAB NhsMABi đứngFk7E chặsMABn trướcFPms mFPmsặt Fk7EHạ MạtsMAB ngănFk7E áFPmsnh mắsMABt ThFk7Eẩm Tườnh9Rkg, cườHE4Ci, nói:Fk7E “Côh9Rk FPmsta sMABlà FPmstrợ lsMABý củaFPms tôi”. 
“TrợFPms h9Rklý củHE4Ca côFPms Fk7Ethì đãh9Rk saFk7Eo nào?HE4C GisMABỏi lắFk7Em th9Rka?” h9RkMột tFk7Erợ sMABlý FPmssau lưnsMABg ThẩmsMAB TFk7Eường cườiFPms mỉFPmsa, “HE4CCô dHE4Cựa vFk7Eào đsMABâu màsMAB dámFk7E HE4Căn nóh9Rki nHE4Chư vh9Rkậy vớiFPms sMABchị ThẩFk7Em Tường?”. 
Không kh9Rkhí lsMABúc nàsMABy thậFPmst căngFPms thẳng! 
FPmsCô thh9Rkư sMABký ThàFPmsnh nFPmsgượng ngậpFk7E FPmsho h9Rkkhan mộtFPms tiếng,FPms HE4Cý đsMABồ làmFPms dh9Rkịu tìnFk7Eh hFk7Eình, nFPmshất thờih9Rk chFk7Eưa bisMABết phFk7Eải sMABkhuyên cFk7Ean bHE4Cên HE4Cnào h9Rktrước. Sh9Rkắc mHE4Cặt ĐsMABào ThụHE4Cc NhFPmsi đFk7Eã cóHE4C chúFk7Et tHE4Chay đổi. 
“Xin lỗHE4Ci ThụFPmsc NFPmshi tiềnsMAB FPmsbối đh9Rki.” Áh9Rknh mắtsMAB Fk7EThẩm TườngHE4C HE4Crời HHE4Cạ MHE4Cạt ngưFPmsớc nh9Rkhìn lêsMABn coHE4Cn sFk7Eố h9Rkđang thaHE4Cy đổHE4Ci trsMABên bảnHE4Cg điệsMABn tFk7Eử củah9Rk thFk7Eang másMABy, cFPmsô lạnsMABh lùFk7Eng HE4Cra lệsMABnh ch9Rkho nFk7Egười trh9Rkợ lFPmsý HE4Ccó sMABnhững lờiFk7E nóisMAB vừah9Rk Fk7Erồi. h9RkCô tsMABrợ sMABlý đànhFk7E phảiFk7E Fk7Evùng vằngFk7E tuâFk7En theo. 
“TiềnHE4C bốHE4Ci?” Fk7EĐào ThụcFPms NsMABhi nghiếFk7En sMABrăng, xấuFk7E HE4Chổ Fk7Enói: “TôiHE4C ssMABao dsMABám Fk7Enhận làsMAB tiềsMABn bối,sMAB côHE4C h9Rkcòn hơnh9Rk sMABtôi haiFk7E, sMABba tuổi…”. 
“CsMABô vàosMAB nghềsMAB bốn,h9Rk nFk7Eăm h9Rknăm rồHE4Ci cHE4Còn gìHE4C, đươngh9Rk FPmsnhiên làHE4C tiHE4Cền bốih9Rk củFk7Ea tHE4Côi,” ThẩmFPms TườngsMAB khôh9Rkng cFPmshịu khuấFk7Et phục. 
ĐFk7Eào TsMABhục HE4CNhi phútHE4C chốFPmsc h9Rkcứng h9Rkđờ người. 
CFPmsô đãHE4C HE4Ctham HE4Cgia FPmsvào lành9Rkg giFPmsải tHE4Crí đFPmsược gh9Rkần năh9Rkm năh9Rkm, lúHE4Cc nsMABào cũh9Rkng HE4Cchỉ bìHE4Cnh bh9Rkình, h9Rkchưa bHE4Cao giFk7Eờ cóFPms tFk7Ehể coh9Rki Fk7Elà đạisMAB hồngFk7E đh9Rkại phsMABát, chFPmsuyện nh9Rkày sMABđối vớh9Rki msMABột FPmsnghệ sĩh9Rk h9Rkmà nh9Rkói làFk7E điềuFPms đánsMABg sợh9Rk FPmsnhất. h9RkMột ngườiFk7E mớFPmsi bướcsMAB vàh9Rko HE4Cnghề HE4Cchưa cóFPms tiếnHE4Cg tăFPmsm, ngườFk7Ei h9Rkta sMABcó FPmsthể đFk7Eặt nhiềuFk7E kỳsMAB vọngFk7E, ngườih9Rk Fk7Evào nghềFk7E cFPmsàng lâFk7Eu, cơHE4C hh9Rkội đạiFPms hồngHE4C đHE4Cại pháth9Rk HE4Ccàng ítHE4C đsMABi. ThẩmFPms h9RkTường bưHE4Cớc vàoFk7E lHE4Càng gsMABiải tHE4Crí tusMABy hơsMABi muộnh9Rk, sonFPmsg mộtFPms nsMABăm Fk7Equa côh9Rk tsMABa liFPmsên FPmstiếp sMABgặt Fk7Ehái đượcFk7E Fk7Erất nhFPmsiều FPmsthành cônsMABg, lạh9Rki còHE4Cn đượHE4Cc nhậnh9Rk gFPmsiải thưởngHE4C Ngh9Rkhệ h9Rksĩ đHE4Cược cFk7Ehờ đóHE4Cn nhấh9Rkt củFPmsa nh9Rkăm, đượcFPms Fk7Ecông chsMABúng rấsMABt yêuh9Rk thHE4Cích, mFk7Eến mộ. 
“sMABThang máh9Rky tFPmsới rồi.” 
Hh9Rkạ FPmsMạt lêsMABn tiếHE4Cng, mọsMABi ngườFk7Ei khôsMABng còFPmsn đểHE4C ýFk7E tớiHE4C cFPmsăng tsMABhẳng giữFPmsa FPmsĐào ThụcsMAB HE4CNhi vFPmsà ThẩmFPms Fk7ETường nữa. 
“Tinh…” 
CửsMABa thFk7Eang mFk7Eáy FPmstừ tFPmsừ HE4Cmở ra. 
Bênh9Rk tronHE4Cg nh9Rkgười Fk7Eđứng chFPmsật cứng,sMAB Đàoh9Rk Thụch9Rk NsMABhi vàHE4C chFk7Eị PFPmshần nhậFk7En rFPmsa nFPmshững ngườiHE4C đFPmsó đh9Rkều lFk7Eà nhữngsMAB lsMABãnh đạHE4Co HE4Ccấp cah9Rko củah9Rk côh9Rkng tFPmsy Lh9Rkỗi HE4CÂu, h9Rkai cũngh9Rk mặcHE4C cFPmsomple chỉnsMABh tFk7Eề, thsMABang FPmsmáy vừaHE4C h9Rkmở đãFPms HE4Cvội vHE4Càng bướcsMAB nhHE4Canh vềFPms phíh9Rka cFk7Eửa đạisMAB sFk7Eảnh. Ch9Rkô thFPmsư sMABký ThànFPmsh ngạcsMAB nhiFk7Eên, khônsMABg hiểHE4Cu ch9Rkó chuyệnHE4C gìh9Rk Fk7Emà h9Rktất cảFPms lFPmsãnh sMABđạo csMABấp ch9Rkao đềHE4Cu phHE4Cải xuấtFPms bisMABnh, nhHE4Cìn rHE4Ca phísMABa đFk7Eại sh9Rkảnh, toàFk7En thểFk7E Fk7Enhân Fk7Eviên côngh9Rk tFk7Ey đềuFk7E đFk7Eã tậFk7Ep HE4Ctrung h9Rkthành FPmshai hànFPmsg đứnFPmsg chờ! 
sMAB“Thiếu gFPmsia tớih9Rk rồi!” 
HE4CMột đồngh9Rk ngh9Rkhiệp Fk7Eđi ngaFPmsng qHE4Cua HE4Cghé tFk7Eai h9Rkcô thưh9Rk kh9Rký TFPmshành nóh9Rki nhFPmsỏ. Thh9Rkư kFPmsý ThàHE4Cnh kFPmsinh ngạh9Rkc Fk7Evội vFPmsàng nsMABói FPmslời khiếmFk7E lỗiFPms, khẩnFPms trưFPmsơng thHE4Ceo mấHE4Cy FPmsvị lãh9Rknh đạoHE4C cấFk7Ep HE4Ccao điFk7E HE4Cra FPmsphía cửa.HE4C ĐàosMAB ThFk7Eục NHE4Chi cHE4Cũng FPmsnghe h9Rkthấy HE4Ccâu nsMABói nàFk7Ey, troHE4Cng lòsMABng tFk7Ehẫm h9Rkkinh hHE4Cãi. ThFPmsẩm TFk7Eường quh9Rkay ngườFk7Ei nhìFPmsn vsMABề cửaFk7E sMABlớn đạh9Rki sảHE4Cnh, ánhHE4C h9Rkmắt lạnhFk7E lùnFPmsg cũngFPms Fk7Ethay đổi,Fk7E dầh9Rkn trởHE4C nênh9Rk HE4Ckinh ngạc. 
Gia tộHE4Cc họFPms ÂuFPms theh9Rko HE4Clời kểHE4C lạsMABi Fk7Exưa nHE4Cay thh9Rkì trFk7Eong Fk7Ecuộc sốFPmsng, mọih9Rk hànhsMAB h9Rksự tácsMAB ph9Rkhong rấtFk7E sMABôn hòHE4Ca, tháiHE4C độFPms dFk7Eè dHE4Cặt, nhưnsMABg vsMABề mặtsMAB tàh9Rki csMABhính Fk7Elà FPmsmột h9Rktrong nhữsMABng gih9Rka tFk7Ehế cóFk7E tiFk7Eềm lsMABực hùnFk7Eg hậuFk7E bậcHE4C FPmsnhất nhì,sMAB cHE4Chính vh9Rkì thh9Rkế, nhữh9Rkng FPmstin FPmstức vềh9Rk HE4Cgia tộch9Rk nàFPmsy lHE4Cuôn đưHE4Cợc giớFk7Ei sMABbáo HE4Cchí đih9Rkên cFPmsuồng sănsMAB lùFk7Eng. h9RkCông HE4Cty LFPmsỗi Âh9Rku làFk7E mộth9Rk tFk7Erong sốsMAB hFk7Eàng loạth9Rk cácHE4C cônFk7Eg tFPmsy h9Rkcon dướih9Rk cờsMAB giHE4Ca tộcHE4C họh9Rk ÂuFPms, sốh9Rk cFk7Eổ phầnHE4C quaHE4Cn trsMABọng nhấFk7Et củaFk7E côFk7Eng sMABty hầuFPms sMABhết nằHE4Cm tronh9Rkg FPmstay FPmshọ Âu.HE4C CFk7Eó rFk7Eất nhiHE4Cều nhFPmsững lờiFPms sMABđồn đsMABại h9Rkkỳ lFPmsạ vh9Rkề gHE4Cia tộFk7Ec nàFPmsy, tsMABrong đóFPms phảiHE4C kFPmsể đếsMABn sMABnhững ngườFPmsi thừsMABa kếFPms dsMABòng hsMABọ đềuFPms HE4Ccó msMABa lựh9Rkc hsMABút HE4Chồn. ĐặcsMAB biFPmsệt nhất,sMAB ngườiFPms thFk7Eừa kếHE4C h9Rkthế hệh9Rk th9Rkrước sMABlà mHE4Cột phụHE4C nữh9Rk sắcFk7E sMABđẹp thFPmsuộc hàsMABng giaFk7Ei nhh9Rkân FPmstuyệt thếFPms làmFPms khFPmsuynh đảh9Rko ch9Rkác gh9Rkiới troFk7Eng xãFk7E hộiFk7E thờsMABi HE4Cbấy giờh9Rk. Sah9Rku bàFk7E FPmslấy mFPmsột ngườiHE4C PhápHE4C Fk7Erồi khôFk7Eng thấyFPms xuất hiện tin tức gì nữa. Người thừa kế đương nhiệm là con trai của bà, hình như năm nay hai mươi bốn tuổi, rất ít khi xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người trong công ty, mọi người trong nội bộ công ty thuộc gia tộc họ Âu đều gọi anh là Thiếu gia. 
Toàn thể nhân viên công ty Lỗi Âu đứng xếp thành hai hàng bên ngoài cửa, từ Tổng giám đốc đến các lãnh đạo cấp cao tới các nhân viên các bộ phận, thư ký, tiếp tân, mọi người đều đứng xếp hàng trên quảng trường yên lặng đứng chờ. 
Yên lặng. 
Không tiếng nói.