Bong Bóng mùa hè - Chương 10 part 1

 

Sau đêmvKvN3U hôr4gHWjm đó,3ZQJs7 qr4gHWjuan hYgệ gi3ZQJs7ữa r4gHWjLạc HvKvN3Ui vàr4gHWj HạvKvN3U MạvKvN3Ut trở3ZQJs7 nêvKvN3Un vKvN3Ukỳ di3ZQJs7ệu. An3ZQJs7h thườngr4gHWj xuyvKvN3Uên gọiYg điệnYg chr4gHWjo Ygcô, traYgnh thvKvN3Uủ nvKvN3Uhững Yglúc Ygrảnh giữavKvN3U cá3ZQJs7c 3ZQJs7show di3ZQJs7ễn, t3ZQJs7rên ôYg tô3ZQJs7 tớiYg Ygsàn di3ZQJs7ễn, trước3ZQJs7 r4gHWjlúc đir4gHWj ngủ,Yg Ygnhững âm3ZQJs7 thr4gHWjanh vKvN3Uồn àr4gHWjo phứcYg tạpr4gHWj tronvKvN3Ug điệYgn thovKvN3Uại đủYg biếtr4gHWj Yganh đaYgng r4gHWjrất bậnr4gHWj. r4gHWjThỉnh thovKvN3Uảng anvKvN3Uh nr4gHWjgẫu Ygnhiên hYgẹn c3ZQJs7ô, ôYgm hônYg cvKvN3Uô sar4gHWjy đắm.Yg r4gHWjCòn côr4gHWj, vẫnr4gHWj cáYgi vẻ3ZQJs7 yvKvN3Uên lặnvKvN3Ug thảnvKvN3U nhr4gHWjiên nhYgìn aYgnh, mỉmr4gHWj cười3ZQJs7 vớivKvN3U aYgnh, nhvKvN3Uắm 3ZQJs7mắt Ygmơ màvKvN3Ung đón3ZQJs7 nhậnYg nụr4gHWj hôvKvN3Un. 3ZQJs7Cô khôngvKvN3U hứar4gHWj hẹr4gHWjn cũng3ZQJs7 chẳYgng cự3ZQJs7 tuyệt,3ZQJs7 tấtYg cvKvN3Uả nhữngvKvN3U điềr4gHWju đór4gHWj đốvKvN3Ui vớiYg Ygcô giống3ZQJs7 nhvKvN3Uư mặt3ZQJs7 vKvN3Utrời mvKvN3Uỗi ngàYgy đềur4gHWj r4gHWjmọc lr4gHWjên 3ZQJs7từ r4gHWjđằng ĐôYgng nhYgư mộr4gHWjt sựYg hivKvN3Uển nhiên. 

Có lvKvN3Uẽ, vớir4gHWj c3ZQJs7ô 3ZQJs7mà Ygnói, ch3ZQJs7uyện vKvN3Utình yê3ZQJs7u căYgn bản3ZQJs7 khônr4gHWjg phảir4gHWj làr4gHWj 3ZQJs7thứ 3ZQJs7quan r4gHWjtrọng tron3ZQJs7g cuộcr4gHWj đời. 

Sau n3ZQJs7gày biểvKvN3Uu divKvN3Uễn t3ZQJs7ại quảngYg trườngr4gHWj CầuvKvN3U Vồng,vKvN3U vKvN3UPhan 3ZQJs7Nam làr4gHWj ngYgười đầu3ZQJs7 3ZQJs7tiên đượ3ZQJs7c vKvN3Uấn địvKvN3Unh chYgọn vKvN3Ulàm cYga sYgĩ chvKvN3Uính th3ZQJs7ức r4gHWjthu âmr4gHWj phávKvN3Ut hànYgh đĩar4gHWj vKvN3Uhát. CôvKvN3Ung tvKvN3Uy 3ZQJs7Sun vKvN3Uđã liên3ZQJs7 hYgệ Ygtìm chvKvN3Uo c3ZQJs7ô nhạcvKvN3U sĩvKvN3U r4gHWjviết Yglời Ygbài r4gHWjhát, hòvKvN3Ua nhạcr4gHWj p3ZQJs7hối âmr4gHWj, tuyêvKvN3Un truyYgền quảvKvN3Ung cáo,3ZQJs7 3ZQJs7nhà sYgản xuất…3ZQJs7 TYgên ngưvKvN3Uời thứvKvN3U hYgai đượcYg chọYgn lvKvN3Uàm cYga vKvN3Usĩ tvKvN3Uuy chYgưa r4gHWjcó r4gHWjhồi kếtr4gHWj nr4gHWjhưng phầvKvN3Un lớYgn ng3ZQJs7hiêng vềvKvN3U vKvN3UĐới TâvKvN3Uy v3ZQJs7à Hr4gHWjạ Mạt.r4gHWj Mộtr4gHWj tuầnvKvN3U 3ZQJs7sau, Ngụyr4gHWj NhvKvN3Uân rờiYg r4gHWjcông vKvN3Uty YgSun chuyểnYg qYgua là3ZQJs7m gươ3ZQJs7ng mYgặt mớ3ZQJs7i chr4gHWjính thứr4gHWjc chYgo mYgột Ygcông tYgy biểuvKvN3U 3ZQJs7diễn nr4gHWjghệ thuậtYg kr4gHWjhác. KhảYg Hâr4gHWjn ởYg lr4gHWjại nvKvN3Uhưng khônvKvN3Ug tiếpYg tụr4gHWjc làvKvN3Um r4gHWjca Ygsĩ màr4gHWj trở3ZQJs7 thàYgnh nhânYg vYgiên bộ3ZQJs7 vKvN3Uphận PR. 
“Chỉ cầnr4gHWj đánhYg Ygbại ĐớivKvN3U r4gHWjTây r4gHWjlà ổnr4gHWj thôi!” 
Trân Ân3ZQJs7 sur4gHWjng sướngvKvN3U nr4gHWjói, áYgnh mắr4gHWjt lấvKvN3Up lánhvKvN3U nhưYg tYghể đĩaYg hYgát cr4gHWjủa YgHạ Mạt3ZQJs7 đvKvN3Uã Ygcó 3ZQJs7ở trưr4gHWjớc mặYgt vậy. 
“YgHồi nYgày cậ3ZQJs7u thr4gHWjế nào?”Yg vKvN3UHạ MạtvKvN3U chuy3ZQJs7ển vKvN3Uđề Ygtài. Côr4gHWj biế3ZQJs7t bvKvN3Uằng bYgất Ygcứ gir4gHWjá nàYgo 3ZQJs7cô cũngvKvN3U phảYgi chiếYgn thắnr4gHWjg Đớ3ZQJs7i Tâyr4gHWj, nhưnvKvN3Ug cvKvN3Uô 3ZQJs7không muốnr4gHWj bàn3ZQJs7 cYghuyện đóvKvN3U vvKvN3Uới Trr4gHWjân Ân. 
“ChánvKvN3U pr4gHWjhèo.” TrYgân 3ZQJs7Ân bvKvN3Uuồn Ygrầu Yglắc đầu,vKvN3U “TừYg dạor4gHWj r4gHWjvụ xr4gHWjì c3ZQJs7ăng đanvKvN3U giữavKvN3U vKvN3UVi 3ZQJs7An vàr4gHWj 3ZQJs7bầu Jr4gHWjam bịvKvN3U bvKvN3Uáo ch3ZQJs7í pr4gHWjhát giác,Yg rấtYg nh3ZQJs7iều svKvN3Uhow di3ZQJs7ễn, h3ZQJs7ợp đồngr4gHWj quảngYg cávKvN3Uo đvKvN3Uã kýYg r4gHWjtừ trưr4gHWjớc 3ZQJs7của Vr4gHWji r4gHWjAn 3ZQJs7bị hủvKvN3Uy bvKvN3Uỏ, vKvN3Ucô tvKvN3Ua ngàyvKvN3U nàovKvN3U cũvKvN3Ung kYghùng k3ZQJs7hùng điêr4gHWjn điYgên nổivKvN3U r4gHWjnóng vôr4gHWj cớ.3ZQJs7 Mìn3ZQJs7h chịuYg không3ZQJs7 nổYgi phảr4gHWji nộvKvN3Up Ygđơn r4gHWjxin nghỉ.r4gHWj Mr4gHWjình chảYg thvKvN3Uiết lr4gHWjàm trợ3ZQJs7 lývKvN3U nữvKvN3Ua, khác3ZQJs7 cvKvN3Uon 3ZQJs7ôsin lvKvN3Uà mấYgy đâvKvN3Uu… biếtr4gHWj tớiYg bar4gHWjo vKvN3Ugiờ r4gHWjmới r4gHWjđổi đờiYg làvKvN3Um bầYgu qr4gHWjuản lývKvN3U đ3ZQJs7ược đây?!”vKvN3U. Ánh3ZQJs7 mắt3ZQJs7 TrâvKvN3Un ÂvKvN3Un mr4gHWjòn mỏi. 
“Làr4gHWj Ygquản lý3ZQJs7 cvKvN3Uũng Ygphải cvKvN3Uhăm sócvKvN3U Ygcho nr4gHWjghệ sĩYg củavKvN3U mìnhvKvN3U chứvKvN3U bộ.” 
r4gHWj“Đâu vKvN3Ugiống! NgườiYg Ygquản lýYg còn3ZQJs7 cóYg được3ZQJs7 cảmvKvN3U giáYgc tYghu r4gHWjđược kếtYg quả,vKvN3U tvKvN3Uhu vKvN3Uđược thành3ZQJs7 tựvKvN3Uu. r4gHWjKhi gYgiúp đỡ3ZQJs7 một3ZQJs7 nYgghệ Ygsĩ trYgở nê3ZQJs7n nổivKvN3U d3ZQJs7anh, tr3ZQJs7ở thàn3ZQJs7h siêYgu saovKvN3U, 3ZQJs7khi 3ZQJs7ấy chắr4gHWjc 3ZQJs7chắn sẽ3ZQJs7 Ygcó vKvN3Ucảm giávKvN3Uc tr4gHWjhỏa mãYgn thànhYg cr4gHWjông. YgHơn nữYga, ngườir4gHWj quYgản lvKvN3Uý 3ZQJs7kiếm 3ZQJs7tiền rYgủng rỉvKvN3Unh hơr4gHWjn r4gHWjnhiều!” Trânr4gHWj ÂnvKvN3U bvKvN3Uuồn bvKvN3Uã vKvN3Unói: “ĐánvKvN3Ug tiếr4gHWjc chảYg r4gHWjcó ngh3ZQJs7ệ svKvN3Uĩ nvKvN3Uào biếvKvN3Ut 3ZQJs7cách r4gHWjdùng mình…”. 
H3ZQJs7ạ Mạtr4gHWj cười. 
TrYgân Ân3ZQJs7 độYgt nhiêYgn nhr4gHWjớ r4gHWjra: “r4gHWjÀ nàyYg, cô3ZQJs7ng tYgy bá3ZQJs7o cậYgu đvKvN3Ui Ygthử vaYgi dr4gHWjiễn chưa?”. 
“Thử3ZQJs7 vai?” 
“Tr3ZQJs7ời đr4gHWjất vKvN3Uơi, cậu3ZQJs7 Ygchưa bivKvN3Uết thậtYg sar4gHWjo! Quảnr4gHWjg cár4gHWjo mYgỹ phẩmr4gHWj củavKvN3U 3ZQJs7hãng LỗiYg r4gHWjÂu vKvN3Unăm na3ZQJs7y vr4gHWjốn r4gHWjdĩ cvKvN3Uhấm V3ZQJs7i AvKvN3Un lr4gHWjàm Yggương mặr4gHWjt đạr4gHWj diện,vKvN3U 3ZQJs7nhưng V3ZQJs7i A3ZQJs7n díYgnh xr4gHWjì căngYg đan3ZQJs7, Ygdanh dự3ZQJs7 tiếngvKvN3U tămr4gHWj bịYg ảnr4gHWjh hưr4gHWjởng nghiêm3ZQJs7 3ZQJs7trọng, Ygnên 3ZQJs7Lỗi ÂuvKvN3U đãvKvN3U hủyYg vKvN3Uý vKvN3Uđồ hợ3ZQJs7p távKvN3Uc vớivKvN3U côvKvN3U ấyr4gHWj. YgHiện rất3ZQJs7 Ygnhiều r4gHWjcông t3ZQJs7y đvKvN3Uang tíchr4gHWj cYgực gYgiới thr4gHWjiệu nhYgững n3ZQJs7ữ ng3ZQJs7hệ sĩr4gHWj xuấ3ZQJs7t sắcvKvN3U vKvN3Ucủa họ3ZQJs7 vYgới LỗYgi Âu,Yg hìnYgh nYghư chỉvKvN3U còYgn mấy3ZQJs7 ngàyr4gHWj 3ZQJs7nữa lYgà sẽ3ZQJs7 r4gHWjthử va3ZQJs7i. Mìnhr4gHWj c3ZQJs7ứ Ygtưởng 3ZQJs7các cậuYg đều3ZQJs7 đượcr4gHWj côr4gHWjng r4gHWjty tir4gHWjến cửvKvN3U th3ZQJs7ì cà3ZQJs7ng nvKvN3Uhiều cYgơ mar4gHWjy chứ.” 

Đó cũnr4gHWjg làYg ngvKvN3Uuyên nh3ZQJs7ân khiến3ZQJs7 Vr4gHWji A3ZQJs7n cămYg thvKvN3Uù tậ3ZQJs7n xươngYg t3ZQJs7ận tủYgy 3ZQJs7kẽ r4gHWjđã Ygtung b3ZQJs7í mật3ZQJs7 đời3ZQJs7 vKvN3Utư cYgủa Ygmình Ygcho bànvKvN3U dr4gHWjân thiêr4gHWjn h3ZQJs7ạ soYgi. LỗivKvN3U Âu3ZQJs7 là3ZQJs7 mộtvKvN3U thvKvN3Uương hiệ3ZQJs7u mỹYg phẩm3ZQJs7 caYgo Ygcấp, nổiYg tiến3ZQJs7g tr4gHWjrên thvKvN3Uế giớ3ZQJs7i, chr4gHWjưa cầnr4gHWj bvKvN3Uàn đếnr4gHWj Ygthù lavKvN3Uo qvKvN3Uuảng cá3ZQJs7o qur4gHWjá lớn,Yg vKvN3Umà chỉYg cần3ZQJs7 nr4gHWjói đếnYg cấpr4gHWj đr4gHWjộ sảnYg xuấtr4gHWj 3ZQJs7trong cô3ZQJs7ng tácvKvN3U quảnr4gHWjg cár4gHWjo đòivKvN3U 3ZQJs7hỏi cYghất 3ZQJs7lượng caovKvN3U, sốvKvN3U lượnr4gHWjg Ygcác áYgp phíchvKvN3U, truYgyền hìnYgh, tờvKvN3U rvKvN3Uơi tần3ZQJs7 suấtvKvN3U xuất3ZQJs7 hiện3ZQJs7 cựcYg lYgớn, vYgì thYgế vKvN3Utrở thànhYg gươvKvN3Ung mYgặt đạiYg diệnvKvN3U quảr4gHWjng r4gHWjcáo hà3ZQJs7ng 3ZQJs7năm cYgủa h3ZQJs7ãng LỗivKvN3U r4gHWjÂu luvKvN3Uôn vKvN3Ulà m3ZQJs7ục tiYgêu cạnhYg trar4gHWjnh sốr4gHWj một3ZQJs7 củaYg hầu3ZQJs7 Yghết cr4gHWjác nữvKvN3U mivKvN3Unh tvKvN3Uinh. VYgi 3ZQJs7An đâvKvN3Uu Ygdễ 3ZQJs7gì đoạt3ZQJs7 đưr4gHWjợc hợ3ZQJs7p đồngr4gHWj 3ZQJs7trong v3ZQJs7ô Ygsố cvKvN3Uác đối3ZQJs7 tYghử cạn3ZQJs7h traYgnh r4gHWjnhư Thr4gHWjẩm TYgường, TYgừ TịnhYg Nr4gHWjghi, ĐàoYg ThụYgc 3ZQJs7Nhi. 3ZQJs7Rốt cuộcvKvN3U lạivKvN3U cô3ZQJs7ng cốc. 
“Lỗ3ZQJs7i Âu…” 

Hạ vKvN3UMạt tvKvN3Uuy vKvN3Uchưa vKvN3Ubao giờ3ZQJs7 dYgùng q3ZQJs7ua sảnYg pYghẩm này,r4gHWj Ygnhưng rấtYg qvKvN3Uuen 3ZQJs7thuộc vớir4gHWj nYgó. HồiYg hYgè nhữnvKvN3Ug n3ZQJs7ăm trước,Yg 3ZQJs7cô Ygđã r4gHWjtừng làm3ZQJs7 ởYg quầyvKvN3U bár4gHWjn vKvN3Uloại mYgỹ vKvN3Uphẩm nàyYg. CYgô biết3ZQJs7 gươnr4gHWjg mặr4gHWjt đvKvN3Uại dir4gHWjện củvKvN3Ua thươr4gHWjng hiệ3ZQJs7u r4gHWjnày đềuYg làvKvN3U nhữ3ZQJs7ng nvKvN3Uữ min3ZQJs7h tivKvN3Unh r4gHWjnổi tiếngvKvN3U cựcr4gHWj 3ZQJs7kỳ sángvKvN3U gir4gHWjá. 3ZQJs7Nếu nhưvKvN3U tYgrước Ygkia chưYga c3ZQJs7ó 3ZQJs7tiếng tă3ZQJs7m 3ZQJs7gì th3ZQJs7ì chỉvKvN3U cầnvKvN3U được3ZQJs7 làYgm gươn3ZQJs7g mYgặt đ3ZQJs7ại dir4gHWjện chr4gHWjo hvKvN3Uãng LYgỗi Âur4gHWj, xuấtr4gHWj hiệYgn tr3ZQJs7ên 3ZQJs7truyền hình3ZQJs7, nhữnvKvN3Ug r4gHWjtrang quảYgng cáYgo báYgo chí,Yg Ygáp phvKvN3Uích, tvKvN3Uờ r3ZQJs7ơi 3ZQJs7rợp trvKvN3Uời Ygrợp đất,3ZQJs7 sẽvKvN3U kvKvN3Uhông r4gHWjcó Yggì vKvN3Ulà khvKvN3Uó đểr4gHWj trvKvN3Uở Ygthành nvKvN3Ugười nổvKvN3Ui tiếng. 

TrvKvN3Uân Ân3ZQJs7 tYgiếp 3ZQJs7tục: “Nghe3ZQJs7 nói3ZQJs7, trướcYg mắvKvN3Ut cônvKvN3Ug r4gHWjty vKvN3ULỗi ÂvKvN3Uu đaYgng cvKvN3Uó 3ZQJs7xu Ygthế nghiênYgg Ygvề Đào3ZQJs7 vKvN3UThục vKvN3UNhi, đãvKvN3U ch3ZQJs7o chr4gHWjuyên viêvKvN3Un tớiYg nr4gHWjói chuyệvKvN3Un r4gHWjvới cr4gHWjô ấyvKvN3U. 3ZQJs7Vi vKvN3UAn 3ZQJs7hôm qr4gHWjua ngvKvN3Uhe r4gHWjtin nYgày đãYg nr4gHWjổi điêYgn Ygnổi đóa”. 
Hạ Mạtr4gHWj Ygthấy hơivKvN3U lạ. 

C3ZQJs7ảm giá3ZQJs7c phức3ZQJs7 r4gHWjtạp cYghợt r4gHWjxuất hvKvN3Uiện Ygtrong lòng. 

“Nr4gHWjếu 3ZQJs7công r4gHWjty khôngvKvN3U r4gHWjcho tấtr4gHWj cYgả các3ZQJs7 vKvN3Ucậu Ygđược thửr4gHWj Ygvai r4gHWjthì kr4gHWjhả năngr4gHWj đúr4gHWjng làvKvN3U s3ZQJs7ẽ tiếnr4gHWj cử3ZQJs7 ĐàovKvN3U Tr4gHWjhục N3ZQJs7hi rồr4gHWji.” Trâr4gHWjn r4gHWjÂn tiếcr4gHWj rYgẻ, nghvKvN3Uĩ hvKvN3Uồi lạivKvN3U vKvN3Unói: “vKvN3UVận ma3ZQJs7y củar4gHWj vKvN3UĐào Thụcr4gHWj Nhr4gHWji đr4gHWjã tới,3ZQJs7 chắcYg chr4gHWjắn vKvN3Ulà 3ZQJs7sẽ vKvN3Uhot đến3ZQJs7 cvKvN3Uháy mấtvKvN3U thôi”. 

Mấy ng3ZQJs7ày nayvKvN3U, ĐàoYg YgThục r4gHWjNhi Ygsung sướnYgg r3ZQJs7a 3ZQJs7mặt dùr4gHWj 3ZQJs7trong lúcYg nr4gHWjói chur4gHWjyện vẫnYg tỏr4gHWj rYga vKvN3Ukhiêm tốn3ZQJs7 yếYgu đuốir4gHWj, nhưng3ZQJs7 ávKvN3Unh mr4gHWjắt của3ZQJs7 côYg Ygkhông giấr4gHWju 3ZQJs7nổi niềYgm vuvKvN3Ui vKvN3Unhư gr4gHWjió xr4gHWjuân thYgáng 3ZQJs7Ba. M3ZQJs7ọi nvKvN3Ugười tronr4gHWjg côngvKvN3U Ygty SvKvN3Uun cũnYgg tỏvKvN3U vKvN3Uthái độYg Ygcung kínvKvN3Uh 3ZQJs7với côvKvN3U hơnr4gHWj trướ3ZQJs7c rấvKvN3Ut nhiều.3ZQJs7 NYghững ngườivKvN3U bả3ZQJs7n t3ZQJs7ính 3ZQJs7thân thiện3ZQJs7 đãr4gHWj 3ZQJs7bắt đvKvN3Uầu lêr4gHWjn tiếngvKvN3U chúvKvN3Uc r4gHWjmừng Thụcr4gHWj vKvN3UNhi chả3ZQJs7 r4gHWjbao lâuYg nữa3ZQJs7 sẽYg Yglà gương3ZQJs7 3ZQJs7mặt r4gHWjđại diệnYg cr4gHWjho hãr4gHWjng vKvN3Umỹ phẩmYg vKvN3Ucao cvKvN3Uấp LỗivKvN3U vKvN3UÂu. ĐYgào Thụcr4gHWj NYghi vKvN3Uvẫn giữr4gHWj thá3ZQJs7i độr4gHWj ngượngr4gHWj ngùng,vKvN3U Yge r4gHWjlệ giải3ZQJs7 3ZQJs7thích rằng3ZQJs7 gươn3ZQJs7g mặtYg đạir4gHWj dr4gHWjiện vr4gHWjẫn chưar4gHWj hoàvKvN3Un tor4gHWjàn xácr4gHWj địnhYg hoặcr4gHWj nóiYg làr4gHWj 3ZQJs7mình vẫ3ZQJs7n 3ZQJs7đâu vKvN3Uhay Ygbiết gì. 

Hôm đr4gHWjó, Đàor4gHWj ThụcvKvN3U Nh3ZQJs7i Ygđang cYgó mặtr4gHWj tr4gHWjại cr4gHWjông tyvKvN3U, cr4gHWjhị Phầr4gHWjn, ngườvKvN3Ui vKvN3Uquản l3ZQJs7ý Ygmới của3ZQJs7 Tr4gHWjhục Nh3ZQJs7i nhậYgn một3ZQJs7 cúr4gHWj điệ3ZQJs7n thoại.Yg JvKvN3Uam đYgã Ygthôi vKvN3Ulàm quả3ZQJs7n l3ZQJs7ý vKvN3Ucho Ygcô vìr4gHWj mr4gHWjắc xYgì cr4gHWjăng đan3ZQJs7 vớir4gHWj vKvN3UVi YgAn đvKvN3Uã chuyểvKvN3Un qvKvN3Uua p3ZQJs7hụ tráchYg n3ZQJs7hững ngr4gHWjhệ 3ZQJs7sĩ ítr4gHWj biể3ZQJs7u dYgiễn hơn. 

Ch3ZQJs7ị Pr4gHWjhần vvKvN3Uà YgĐào ThụvKvN3Uc N3ZQJs7hi Ygtrao đổivKvN3U nhỏYg vr4gHWjới nhaYgu và3ZQJs7i câu. 

Sắcr4gHWj mr4gHWjặt ĐàovKvN3U Th3ZQJs7ục NhvKvN3Ui liềr4gHWjn tYghay Ygđổi, “SvKvN3Uao, vKvN3Uvẫn c3ZQJs7òn r4gHWjcó nghệr4gHWj sĩYg kr4gHWjhác nên3ZQJs7 phải3ZQJs7 mởvKvN3U một3ZQJs7 cuộcvKvN3U họpr4gHWj à?”. 
Chị3ZQJs7 PYghần nóivKvN3U nhỏ: 
“H3ZQJs7ọ cYghẳng r4gHWjqua c3ZQJs7hỉ là3ZQJs7 làm3ZQJs7 nềYgn tr4gHWjhôi, YgTổng giámYg đốcvKvN3U LvKvN3Uỗi 3ZQJs7Âu rất3ZQJs7 tYghích vàvKvN3U tán3ZQJs7 thưởn3ZQJs7g Ygem, 3ZQJs7chắc Ygchắn kvKvN3Uhông cór4gHWj vấnYg đvKvN3Uề gì3ZQJs7 đâu.” 

Đào Thụcr4gHWj vKvN3UNhi nhr4gHWjìn xur4gHWjng r4gHWjquanh, tYghấy hvKvN3Uầu hếtr4gHWj mọiYg ngư3ZQJs7ời đar4gHWjng cr4gHWjó Ygmặt tronYgg r4gHWjcông tYgy đều3ZQJs7 đổ3ZQJs7 dồn3ZQJs7 áYgnh mắvKvN3Ut vàYgo mr4gHWjình, Th3ZQJs7ục YgNhi vKvN3Ugiật vKvN3Umình nghĩr4gHWj lYgại r4gHWjvừa Ygxong mYgình Ygnói hơiYg 3ZQJs7to. MặtvKvN3U cô3ZQJs7 từ3ZQJs7 từ3ZQJs7 Ygđỏ 3ZQJs7bừng, mỉ3ZQJs7m cườir4gHWj xấ3ZQJs7u hổvKvN3U, ThvKvN3Uục NvKvN3Uhi nóvKvN3Ui: “Khôn3ZQJs7g vivKvN3Uệc g3ZQJs7ì, Lỗ3ZQJs7i 3ZQJs7Âu Ygsẽ cr4gHWjhọn rr4gHWja được3ZQJs7 gươ3ZQJs7ng mặtYg đ3ZQJs7ại divKvN3Uện thícYgh h3ZQJs7ợp nhấYgt, tuYgyển lựavKvN3U thêm3ZQJs7 một3ZQJs7 3ZQJs7chút r4gHWjlà chYguyện bìnYgh thường”. 
Chị YgPhần r4gHWjgật đầuvKvN3U vKvN3Unói r4gHWj: “Phải”. 
“Thẩm3ZQJs7 Tư3ZQJs7ờng cũngYg tớiYg chứ?”Yg 3ZQJs7Đào Thụcr4gHWj N3ZQJs7hi r4gHWjvô tình3ZQJs7 hỏi. 
“Ừ,Yg có.” 

ĐàoYg ThYgục Nr4gHWjhi cắ3ZQJs7n môir4gHWj, 3ZQJs7cô biế3ZQJs7t ThẩmvKvN3U YgTường thư3ZQJs7ờng ha3ZQJs7y phvKvN3Uô trvKvN3Uương thân3ZQJs7 thế,vKvN3U Yglúc nvKvN3Uào xuấYgt hiện3ZQJs7 vKvN3Ucũng c3ZQJs7ó bốn3ZQJs7 vKvN3Unăm trợr4gHWj l3ZQJs7ý đr4gHWji t3ZQJs7heo. ThụcvKvN3U NYghi nhìnr4gHWj mộ3ZQJs7t vYgòng quaYgnh côngvKvN3U tyYg, vKvN3Uánh Ygmắt lướtr4gHWj nhr4gHWjẹ qYgua H3ZQJs7ạ MYgạt, 3ZQJs7dừng vYgài r4gHWjgiây, vKvN3Usau đr4gHWjó cYgô gr4gHWjọi Hr4gHWjạ MạvKvN3Ut, KhảvKvN3U Hânr4gHWj, Trân3ZQJs7 ÂnvKvN3U vàr4gHWj b3ZQJs7a Ygcô gr4gHWjái khr4gHWjác thườngvKvN3U ngày3ZQJs7 r4gHWjlàm r4gHWjcông tácvKvN3U Pr4gHWjR lại. 
Đào ThụcYg NhvKvN3Ui đỏvKvN3U mYgặt hỏi: 
“PhiềnYg 3ZQJs7mọi ngườir4gHWj đ3ZQJs7i cùnr4gHWjg tôivKvN3U m3ZQJs7ột chuyếnr4gHWj tớYgi công3ZQJs7 3ZQJs7ty LỗYgi Âur4gHWj nhYgé, Ygđược không?” 

***

Công t3ZQJs7y SuvKvN3Un r4gHWjđiều vKvN3Uhai chiYgếc xr4gHWje đ3ZQJs7ưa mấr4gHWjy ngườ3ZQJs7i r4gHWjtới c3ZQJs7ông Ygty r4gHWjLỗi vKvN3UÂu. r4gHWjĐào ThYgục N3ZQJs7hi, Dor4gHWjãn HvKvN3Uạ MạtYg vKvN3Uvà chvKvN3Uị Phần3ZQJs7 r4gHWjngồi 3ZQJs7trên chiếcr4gHWj Benr4gHWjtley, r4gHWjTrân Ânr4gHWj, vKvN3UKhả Hâr4gHWjn vớ3ZQJs7i bYga cYgô gár4gHWji kiYga r4gHWjngồi xYge sau. 

TvKvN3Urong cvKvN3Uhiếc Bentley. 

“Hạ3ZQJs7 Mạt,3ZQJs7 n3ZQJs7ghe nóYgi nhvKvN3Uiều đài3ZQJs7 3ZQJs7truyền vKvN3Uhình vKvN3Umời cậuvKvN3U thavKvN3Um gYgia sho3ZQJs7w diễnr4gHWj củaYg họr4gHWj Ygphải khônr4gHWjg?” Đào3ZQJs7 Tr4gHWjhục NhYgi nhYgìn vKvN3Uvào chr4gHWjiếc 3ZQJs7gương Ygnhỏ tỉvKvN3U mỉvKvN3U trar4gHWjng r4gHWjđiểm gưYgơng mặtr4gHWj, hỏi:3ZQJs7 “TạiYg Ygsao Ygcông tvKvN3Uy mì3ZQJs7nh Ygđều t3ZQJs7ừ r4gHWjchối vKvN3Uvậy? vKvN3ULà Ygý 3ZQJs7của r4gHWjcậu à?”. 
vKvN3U“Chắc chắ3ZQJs7n làr4gHWj côngYg 3ZQJs7ty đã3ZQJs7 c3ZQJs7ó nhYgững vKvN3Uchủ kiến3ZQJs7 k3ZQJs7hác rồi.” 
Hr4gHWjạ MạtYg vKvN3Ucũng 3ZQJs7biết r4gHWjcó rấtvKvN3U nhr4gHWjiều tờr4gHWj r4gHWjbáo, nhvKvN3Uiều kYgý giảYg tớiYg tìvKvN3Um cô,Yg thậmvKvN3U r4gHWjchí kh3ZQJs7ông r4gHWjhiểu b3ZQJs7ằng các3ZQJs7h nào3ZQJs7 hvKvN3Uọ cvKvN3Uó đượcvKvN3U sr4gHWjố d3ZQJs7i dr4gHWjộng đểYg tYgrực tiếYgp gvKvN3Uọi cvKvN3Uho côr4gHWj 3ZQJs7mời thYgam r4gHWjgia vKvN3Ucác r4gHWjshow di3ZQJs7ễn, vKvN3Unhưng nhYgân viênYg trYguyền thôvKvN3Ung nó3ZQJs7i vớYgi côYg rằnr4gHWjg bYgây giờYg chưYga pYghải lr4gHWjà tvKvN3Uhời cr4gHWjơ th3ZQJs7ích h3ZQJs7ợp đểvKvN3U xuấtr4gHWj vKvN3Uhiện ởvKvN3U c3ZQJs7ác chư3ZQJs7ơng trìnYgh biểur4gHWj diễn,vKvN3U 3ZQJs7họ đãr4gHWj tvKvN3Uhay 3ZQJs7cô vKvN3Utừ r4gHWjchối hết. 
“Ờ?”3ZQJs7 ĐàovKvN3U ThYgục YgNhi xYgoa 3ZQJs7thêm chútYg phấn,Yg vKvN3Uhỏi: “Chị3ZQJs7 Phầ3ZQJs7n này3ZQJs7, tìnhYg 3ZQJs7hình cr4gHWjái c3ZQJs7ô Đ3ZQJs7ới TâyvKvN3U tr4gHWjhế nàYgo rồi?” 
Chị Phần3ZQJs7 ngồvKvN3Ui ghếvKvN3U tvKvN3Urước quavKvN3Uy ngườivKvN3U lạiYg nYgói: “CáiYg 3ZQJs7cô r4gHWjĐới T3ZQJs7ây kvKvN3Uhông tYghành vấr4gHWjn đề…r4gHWj nhr4gHWjưng hồir4gHWj 3ZQJs7này cóYg gặpYg cvKvN3Uô ấyYg ởvKvN3U biệYgt thựvKvN3U T3ZQJs7hiên Thủyr4gHWj vàiYg lầr4gHWjn… c3ZQJs7ũng cvKvN3Uó tvKvN3Uhể r4gHWjchỉ lYgà cr4gHWjhị tìnhvKvN3U vKvN3Ucờ đụnvKvN3Ug 3ZQJs7mặt thYgấy thôi…”. 

ĐàovKvN3U Tr4gHWjhục 3ZQJs7Nhi mỉr4gHWjm cườvKvN3Ui, “Th3ZQJs7ì Ygra cũr4gHWjng 3ZQJs7chỉ lr4gHWjà loạr4gHWji vKvN3Uhàng nhưvKvN3U YgVi An”. 

ĐvKvN3Uào Thụcr4gHWj 3ZQJs7Nhi đóngr4gHWj n3ZQJs7ắp hộpvKvN3U phấn3ZQJs7 nhì3ZQJs7n Hạ3ZQJs7 Mạt3ZQJs7, t3ZQJs7rầm ngYgâm hvKvN3Uồi l3ZQJs7âu, TvKvN3Uhục vKvN3UNhi 3ZQJs7nói: 3ZQJs7“Nghe Ygmình đr4gHWji, đừng3ZQJs7 vKvN3Udấn tvKvN3Uhân vàor4gHWj làngvKvN3U giả3ZQJs7i trí3ZQJs7. NơiYg đór4gHWj rấtYg phức3ZQJs7 tạp,3ZQJs7 vKvN3Uđáng r4gHWjsợ hvKvN3Uơn nhiềr4gHWju svKvN3Uo r4gHWjvới tư3ZQJs7ởng tượng3ZQJs7 của3ZQJs7 c3ZQJs7ậu. Nr4gHWjếu 3ZQJs7cậu cần3ZQJs7 tiền,vKvN3U vKvN3Ulàm trợr4gHWj lYgý cYgho mìn3ZQJs7h vKvN3Ucũng được,3ZQJs7 mình3ZQJs7 sr4gHWjẽ tYgrả cvKvN3Uho Ygcậu ca3ZQJs7o hơn.vKvN3U MYgình sr4gHWjẽ chYgăm lYgo ch3ZQJs7o cậu,r4gHWj khYgông đểr4gHWj vKvN3Ucậu phảr4gHWji kYghổ. MYgình cũr4gHWjng cầnvKvN3U mộvKvN3Ut nYggười bạnr4gHWj n3ZQJs7hư cậYgu 3ZQJs7lo lYgắng cvKvN3Uho mình”. 
Hạr4gHWj MạtYg mvKvN3Uỉm cr4gHWjười, “Cảr4gHWjm ơn”. 
Đào Thục3ZQJs7 Nr4gHWjhi khônvKvN3Ug r4gHWjhiểu r4gHWjý củvKvN3Ua HvKvN3Uạ Mạt,vKvN3U cr4gHWjô đ3ZQJs7ang địnhr4gHWj 3ZQJs7hỏi tiếp3ZQJs7 t3ZQJs7hì báYgc r4gHWjtài chvKvN3Uo xvKvN3Ue givKvN3Uảm tốcvKvN3U r4gHWjđộ, vKvN3Uđã Ygtới vKvN3Utòa nvKvN3Uhà trụ3ZQJs7 sởYg cvKvN3Uông vKvN3Uty LỗivKvN3U Âu. 
N3ZQJs7gày hèr4gHWj trànr4gHWj đầyr4gHWj nắng. 
Nằm ở3ZQJs7 3ZQJs7vị trí3ZQJs7 3ZQJs7trung tâmr4gHWj kvKvN3Uhu đấtr4gHWj vàYgng gr4gHWjiữa rừ3ZQJs7ng Ygtoàn nYghà 3ZQJs7cao c3ZQJs7học trờr4gHWji, trụr4gHWj sởYg Lỗr4gHWji r4gHWjÂu mYgàu tímYg nhr4gHWjạt trYgông vKvN3Unhư mộvKvN3Ut thiếuvKvN3U nữ3ZQJs7 qYguý tvKvN3Uộc châuYg vKvN3UÂu tvKvN3Uhời tvKvN3Urung đạir4gHWj r4gHWjcao qYguý, Ygưu nvKvN3Uhã. Trướcr4gHWj m3ZQJs7ặt 3ZQJs7tòa nhvKvN3Uà L3ZQJs7ỗi ÂvKvN3Uu làr4gHWj mộYgt quảngvKvN3U trư3ZQJs7ờng tr4gHWjrồng hr4gHWjoa rộngYg Yglớn vớir4gHWj nhữnr4gHWjg trụ3ZQJs7 cộYgt kr4gHWjiểu Lr4gHWja MYgã 3ZQJs7rất đvKvN3Uẹp, đài3ZQJs7 r4gHWjphun nr4gHWjước mộngYg ảo,vKvN3U nànYgg tir4gHWjên c3ZQJs7á bằng3ZQJs7 tr4gHWjượng r4gHWjmơ màvKvN3Ung chìmYg troYgng Ygbọt nướ3ZQJs7c tronYgg veo. 

H3ZQJs7ạ Mr4gHWjạt ngẩnYg ngơvKvN3U ngắmr4gHWj nhìn. 
“Đẹpr4gHWj qvKvN3Uuá trời…vKvN3U” TiếngvKvN3U Đàor4gHWj TYghục YgNhi thr4gHWjeo giór4gHWj vọYgng Ygtới, r4gHWj“chỉ 3ZQJs7có n3ZQJs7hững côn3ZQJs7g vKvN3Uty nYgào Ygtài lự3ZQJs7c hùr4gHWjng hậYgu mYgới có3ZQJs7 kvKvN3Uhả nvKvN3Uăng xâr4gHWjy dựngvKvN3U được3ZQJs7 tòYga r4gHWjnhà vớivKvN3U vườnr4gHWj h3ZQJs7oa 3ZQJs7sang vKvN3Utrọng nhvKvN3Uư thYgế nà3ZQJs7y. AvKvN3Ui cũng3ZQJs7 nr4gHWjói kh3ZQJs7ông Ygcần vKvN3Utham địar4gHWj vịvKvN3U Ygtiền tài,vKvN3U nhưngYg thếYg giớr4gHWji nàYgy 3ZQJs7hoàn Ygmỹ tới3ZQJs7 3ZQJs7độ cr4gHWjon ngvKvN3Uười vKvN3Uta l3ZQJs7àm sar4gHWjo khô3ZQJs7ng r4gHWjtham đượcYg cr4gHWjơ chứ…”. 
Hạ3ZQJs7 Mạtr4gHWj vKvN3Uquay sa3ZQJs7ng Đàor4gHWj TvKvN3Uhục NYghi. YgTrên mặr4gHWjt cYgô đr4gHWjã 3ZQJs7lập t3ZQJs7ức khôYgng Ygcòn dYgấu Ygvết nhữ3ZQJs7ng lời3ZQJs7 tr4gHWjhan tvKvN3Uhở vừaYg xo3ZQJs7ng. VớYgi hYgàng mYgi Ygdài đenvKvN3U r4gHWjláy, đô3ZQJs7i mYgắt r4gHWjlong lanhvKvN3U, hvKvN3Uai mvKvN3Uá phớtYg pYghấn hồngvKvN3U, vẻ3ZQJs7 yê3ZQJs7u r4gHWjkiều r4gHWje lYgệ, trônr4gHWjg r4gHWjcô givKvN3Uống vKvN3Unhư tron3ZQJs7g r4gHWjgiấc mYgơ đangr4gHWj lún3ZQJs7g r4gHWjtúng ngượngYg ngùnvKvN3Ug Ygtrước sợi3ZQJs7 3ZQJs7dây tơYg á3ZQJs7i tYgình khiếvKvN3Un ngườvKvN3Ui tvKvN3Ua thương3ZQJs7 tiếvKvN3Uc. Hạ3ZQJs7 MạtvKvN3U hiểvKvN3Uu rằnr4gHWjg ĐvKvN3Uào r4gHWjThục Nh3ZQJs7i đãvKvN3U 3ZQJs7chuẩn bịr4gHWj r4gHWjrất kỹvKvN3U lưỡng. 
CửavKvN3U vKvN3Ura vàvKvN3Uo br4gHWjằng kính3ZQJs7 vKvN3Uxoay tròn. 
KínhvKvN3U cửa3ZQJs7 tYgrong su3ZQJs7ốt Yghào hor4gHWja r4gHWjquý phái. 
Lẵn3ZQJs7g hovKvN3Ua tươvKvN3Ui Ygsặc Ygsỡ, thr4gHWjơm r4gHWjngào ng3ZQJs7ạt r4gHWjđặt xeYgn giữa. 
Đ3ZQJs7ào ThụcYg 3ZQJs7Nhi bướcYg vYgào t3ZQJs7òa 3ZQJs7nhà trụvKvN3U sởYg côvKvN3Ung t3ZQJs7y LỗiYg Âr4gHWju. r4gHWjChị PhầnYg vr4gHWjà r4gHWjHạ Mr4gHWjạt tr4gHWjheo vKvN3Usau, TvKvN3Urân Ân,r4gHWj KhvKvN3Uả Hân3ZQJs7 vr4gHWjà mấyr4gHWj ngưYgời nYgữa vKvN3Uđi cu3ZQJs7ối. CvKvN3Uô nhvKvN3Uân Ygviên sar4gHWju q3ZQJs7uầy vKvN3Utiếp tâYgn nở3ZQJs7 nụYg cư3ZQJs7ời đ3ZQJs7ón chàvKvN3Uo. CôYg Thà3ZQJs7nh, tYghư Ygký TổngvKvN3U givKvN3Uám đốcr4gHWj Ygtừ p3ZQJs7hía đôYgng đạir4gHWj svKvN3Uảnh vKvN3Uvội vànr4gHWjg bước3ZQJs7 vKvN3Utới vKvN3Unhiệt tìnvKvN3Uh ch3ZQJs7ào đó3ZQJs7n ĐàoYg Thụcr4gHWj Nhi. 
Đang lr4gHWjúc nóivKvN3U lYgời vKvN3Ucảm ơ3ZQJs7n 3ZQJs7thành Ygý cr4gHWjủa cr4gHWjô r4gHWjthư kývKvN3U Th3ZQJs7ành, đã3ZQJs7 Ygxuống tậ3ZQJs7n nơYgi nhivKvN3Uệt tìnYgh đónvKvN3U tiế3ZQJs7p, độtvKvN3U nr4gHWjhiên Đàr4gHWjo Thục3ZQJs7 NhYgi nhvKvN3Uíu mYgày phátr4gHWj hiệnYg vKvN3UThẩm YgTường cũvKvN3Ung đa3ZQJs7ng c3ZQJs7ó mặtYg tr4gHWjrong đạir4gHWj sảnh3ZQJs7 côngr4gHWj vKvN3Uty LvKvN3Uỗi ÂYgu, hì3ZQJs7nh r4gHWjnhư 3ZQJs7hồi nãy,3ZQJs7 thưr4gHWj kr4gHWjý Th3ZQJs7ành cũ3ZQJs7ng vKvN3Uvừa từvKvN3U r4gHWjchỗ Thẩm3ZQJs7 Tường3ZQJs7 đir4gHWj r3ZQJs7a r4gHWjthì phải. 
Làn d3ZQJs7a trYgắng r4gHWjnhư tuYgyết, dánvKvN3Ug người3ZQJs7 ca3ZQJs7o ráo,vKvN3U Thẩm3ZQJs7 vKvN3UTường Ygmặc chiếcYg Ygváy dàir4gHWj mYgàu đe3ZQJs7n Ygbó sátr4gHWj ngr4gHWjười, h3ZQJs7ai, 3ZQJs7ba cYghuỗi n3ZQJs7gọc tr3ZQJs7ai vKvN3Uđen lấp3ZQJs7 lávKvN3Unh trênYg cổYg. YgMột trợvKvN3U lýYg cầYgm Ygô vKvN3Uche ánh3ZQJs7 nắng3ZQJs7 3ZQJs7rọi vKvN3Uqua r4gHWjbức tư3ZQJs7ờng kínhYg, mộtvKvN3U trợr4gHWj lvKvN3Uý 3ZQJs7đang ng3ZQJs7ồi Ygchồm r4gHWjhỗm sửar4gHWj lạivKvN3U givKvN3Uày chvKvN3Uo Thẩm3ZQJs7 Tườ3ZQJs7ng, mộvKvN3Ut 3ZQJs7nhân viYgên truyền3ZQJs7 r4gHWjthông khácr4gHWj t3ZQJs7ay cầvKvN3Um vKvN3Uđầu Ygquay D3ZQJs7V gr4gHWjhi hình3ZQJs7, cònvKvN3U lr4gHWjại mộtYg sốvKvN3U nữar4gHWj tYghì ngườvKvN3Ui r4gHWjtay điệnYg thoạir4gHWj, ngưYgời xácvKvN3Uh thùvKvN3Ung tra3ZQJs7ng điểm,r4gHWj ngYgười vKvN3Umang qvKvN3Uuần á3ZQJs7o. Tr4gHWjhẩm TườnvKvN3Ug 3ZQJs7kiêu nr4gHWjgạo lạnYgh 3ZQJs7lùng đvKvN3Uứng 3ZQJs7trước vKvN3Ucửa cầuvKvN3U thavKvN3Ung 3ZQJs7máy ph3ZQJs7ía đôngYg đại3ZQJs7 sảnh,3ZQJs7 kvKvN3Uhông thèr4gHWjm ngYgó ngànr4gHWjg tớiYg nhữ3ZQJs7ng ngvKvN3Uười r4gHWjđi Ygtheo Ygđang bậ3ZQJs7n Ygquýnh qYguáng phụcYg vụYg mình.3ZQJs7 HvKvN3Uệt nh3ZQJs7ư mộr4gHWjt vươr4gHWjng Ygnữ vậr4gHWjy, HạvKvN3U MạtvKvN3U trYgộm nghĩYg, Ygđem rr4gHWja svKvN3Uo, Đr4gHWjào Thr4gHWjục NvKvN3Uhi chỉ3ZQJs7 làr4gHWj hr4gHWjạt ngọcvKvN3U br4gHWjích vKvN3Unhỏ béYg mr4gHWjà thôi. 
Dẫn3ZQJs7 ĐYgào Thục3ZQJs7 vKvN3UNhi vàvKvN3U những3ZQJs7 ngườir4gHWj điYg cùvKvN3Ung tYgới chỗ3ZQJs7 c3ZQJs7ầu thr4gHWjang máyvKvN3U đ3ZQJs7ứng chờ,3ZQJs7 c3ZQJs7ô r4gHWjthư r4gHWjký ThànhYg Ygvội 3ZQJs7vàng pvKvN3Uhân trầnvKvN3U gr4gHWjiải thí3ZQJs7ch rằnYgg 3ZQJs7cầu tYghang már4gHWjy vKvN3Uvừa mớr4gHWji lên,vKvN3U có3ZQJs7 vKvN3Ulẽ 3ZQJs7phải m3ZQJs7ột vKvN3Ulúc nữa3ZQJs7 m3ZQJs7ới tYgrở xuYgống. Đàor4gHWj ThụcYg vKvN3UNhi mr4gHWjỉm cYgười nói3ZQJs7: “Khônr4gHWjg vKvN3Usao r4gHWjđâu”. Hạr4gHWj Mạ3ZQJs7t lạir4gHWj r4gHWjđể ýr4gHWj Ygthấy thYgực r4gHWjra chỗvKvN3U này3ZQJs7 có3ZQJs7 vKvN3Utới vKvN3Uhai 3ZQJs7cầu th3ZQJs7ang, mộr4gHWjt cá3ZQJs7i đr4gHWjang đr4gHWji lênYg làYg loạir4gHWj thường3ZQJs7 hvKvN3Uay gặp,r4gHWj còvKvN3Un mộYgt r4gHWjcái đanr4gHWjg đứng3ZQJs7 yê3ZQJs7n c3ZQJs7ửa bvKvN3Uằng kvKvN3Uim r4gHWjloại sơYgn r4gHWjmàu Ygtím nhạYgt cr4gHWjó k3ZQJs7hắc mộtvKvN3U 3ZQJs7bông vKvN3Uuất kYgim hươngYg màu3ZQJs7 vàng3ZQJs7 kvKvN3Uim thavKvN3Unh nhãr4gHWj, cYgao quýYg hovKvN3Ua lệr4gHWj, bênvKvN3U ngoàvKvN3Ui tuYgyệt nhiêr4gHWjn khô3ZQJs7ng r4gHWjcó 3ZQJs7dòng c3ZQJs7hữ “Đ3ZQJs7ang hỏng”. 
Đà3ZQJs7o Thụcr4gHWj Nr4gHWjhi vr4gHWjà r4gHWjThẩm TườngvKvN3U đềuYg đar4gHWjng đứYgng đ3ZQJs7ợi tYghang mr4gHWjáy r4gHWjnhưng làr4gHWjm nh3ZQJs7ư khô3ZQJs7ng 3ZQJs7quen biếYgt nhYgau, cvKvN3Uhả r4gHWjai b3ZQJs7ắt vKvN3Uchuyện ar4gHWji, khYgông khvKvN3Uí cóYg Ygvẻ cYgăng thYgẳng, kỳYg 3ZQJs7quái. vKvN3UThẩm vKvN3UTường nér4gHWjt Ygmặt khôr4gHWjng biểuvKvN3U hiện,r4gHWj r4gHWjlạnh lYgùng Ygquý pháir4gHWj. Đào3ZQJs7 T3ZQJs7hục Nh3ZQJs7i thì3ZQJs7 n3ZQJs7hư khôr4gHWjng c3ZQJs7ó ThẩvKvN3Um r4gHWjTường, côYg thìYg th3ZQJs7ầm vKvN3Uto nhỏr4gHWj cườivKvN3U nór4gHWji vớYgi cvKvN3Uô thưvKvN3U kr4gHWjý Thàn3ZQJs7h, c3ZQJs7ô t3ZQJs7hư kýr4gHWj ThàvKvN3Unh hr4gHWjơi ngượnvKvN3Ug, tYghi thr4gHWjoảng lYgiếc mắtYg ár4gHWjy náYgy nhìnvKvN3U Thẩr4gHWjm Tường.3ZQJs7 KhvKvN3Uóe mYgắt Đào3ZQJs7 Tr4gHWjhục Nhr4gHWji thoán3ZQJs7g r4gHWjnhìn r4gHWjthăm dr4gHWjò đvKvN3Uánh vKvN3Ugiá, sắcYg mặtYg Th3ZQJs7ẩm Tưr4gHWjờng càYgng lúcvKvN3U cànvKvN3Ug khóYg r4gHWjchịu, bấYgt giávKvN3Uc vKvN3UĐào ThụcvKvN3U Nh3ZQJs7i k3ZQJs7hông nhịn3ZQJs7 đượcr4gHWj nhoẻnr4gHWj miệnr4gHWjg cười.3ZQJs7 YgSau rồi,Yg ThụvKvN3Uc NhvKvN3Ui 3ZQJs7phát gYgiác Thẩmr4gHWj TườnvKvN3Ug r4gHWjđâu cór4gHWj nhvKvN3Uìn gvKvN3Uì r4gHWjmình màYg làYg đangYg nhìYgn Hạ3ZQJs7 Mr4gHWjạt đứngr4gHWj cạn3ZQJs7h cô. 
r4gHWj“Cô biếYgt HạYg MvKvN3Uạt à?” 
Đào TvKvN3Uhục Nr4gHWjhi nétr4gHWj vKvN3Umặt 3ZQJs7hơi ngYgạc nhiê3ZQJs7n như3ZQJs7 thvKvN3Uể vừa3ZQJs7 phátYg hiệvKvN3Un rvKvN3Ua T3ZQJs7hẩm Tưr4gHWjờng vớivKvN3U mìnhr4gHWj đangYg cùn3ZQJs7g mộYgt chỗ. 
“Không quen.” 
ThYgẩm vKvN3UTường vKvN3Ulạnh lYgùng nhìn3ZQJs7 HạvKvN3U MạtvKvN3U 3ZQJs7chằm chằm. 
Đàr4gHWjo Thr4gHWjục Nhr4gHWji chaYgu r4gHWjmày vKvN3Unhư đ3ZQJs7ang suYgy Ygnghĩ t3ZQJs7ìm kiYgếm r4gHWjđiều gìYg đó,vKvN3U bỗYgng dưnYgg 3ZQJs7cô r4gHWjta đưr4gHWja vKvN3Utay bụm3ZQJs7 mi3ZQJs7ệng, đ3ZQJs7ôi mắtr4gHWj mởr4gHWj tr4gHWjo vKvN3Ukinh ngạc3ZQJs7, “Lẽr4gHWj nào…Yg ngvKvN3Uuyên cớvKvN3U là3ZQJs7 r4gHWjLạc H3ZQJs7i? Lạc3ZQJs7 3ZQJs7Hi lYgần t3ZQJs7rước 3ZQJs7ở quảnYgg trYgường CầYgu VYgồng đ3ZQJs7ã xuấtYg hiệnvKvN3U làYgm thvKvN3Uay 3ZQJs7đổi cục3ZQJs7 dir4gHWjện svKvN3Uân vKvN3Ukhấu làr4gHWj vr4gHWjì YgHạ MạvKvN3Ut sao…”. 
LạcvKvN3U Hi?! 
Tấ3ZQJs7t cảr4gHWj vKvN3Uánh mắtvKvN3U mvKvN3Uọi nr4gHWjgười đanYgg c3ZQJs7ó mYgặt ởr4gHWj đr4gHWjó đổYg dồnYg lêr4gHWjn ngườr4gHWji Hạr4gHWj Mạt. 
HvKvN3Uạ MạtvKvN3U kvKvN3Uhông nvKvN3Uhìn r4gHWjvào Ygbất cvKvN3Uứ r4gHWjngười nàYgo, côvKvN3U đr4gHWjang nhr4gHWjìn xu3ZQJs7ống nềnYg gạcvKvN3Uh r4gHWjđá Yghoa cương,vKvN3U sắ3ZQJs7c tvKvN3Uhái bìr4gHWjnh tĩnhYg, Ygthản nr4gHWjhiên nh3ZQJs7ư Ygkhông, hìvKvN3Unh Ygnhư chuyệnYg Đàor4gHWj Th3ZQJs7ục NhvKvN3Ui vừavKvN3U r4gHWjmới đềr4gHWj r4gHWjcập đếnYg vKvN3Uđối vớir4gHWj r4gHWjcô chr4gHWjẳng Ygcó car4gHWjn hệvKvN3U gì. 
Thẩm TườngvKvN3U dávKvN3Un vKvN3Umắt vr4gHWjào 3ZQJs7mặt Hạr4gHWj Mạt. 
r4gHWjÁnh r4gHWjmắt lYgạnh lùnr4gHWjg 3ZQJs7băng giá. 
“Đừng3ZQJs7 cór4gHWj nhvKvN3Uìn vKvN3Ucô 3ZQJs7ta nYghư vậy.”r4gHWj Đà3ZQJs7o ThụcvKvN3U vKvN3UNhi đứngvKvN3U 3ZQJs7chặn trướcr4gHWj mặtvKvN3U Hạ3ZQJs7 Mạtr4gHWj nvKvN3Ugăn ánhYg mYgắt Thẩr4gHWjm YgTường, cườYgi, n3ZQJs7ói: “Cô3ZQJs7 t3ZQJs7a làvKvN3U trợYg lývKvN3U vKvN3Ucủa tôi”. 
Yg“Trợ lýYg Ygcủa c3ZQJs7ô thìvKvN3U đãr4gHWj Ygsao vKvN3Unào? Giỏir4gHWj lắmvKvN3U ta?r4gHWj” Một3ZQJs7 trợr4gHWj lývKvN3U 3ZQJs7sau lư3ZQJs7ng Thẩm3ZQJs7 TYgường vKvN3Ucười mỉa,Yg “YgCô vKvN3Udựa vàor4gHWj vKvN3Uđâu màYg d3ZQJs7ám 3ZQJs7ăn n3ZQJs7ói nhr4gHWjư vậyvKvN3U v3ZQJs7ới chị3ZQJs7 Th3ZQJs7ẩm Tường?”. 
Không kh3ZQJs7í lYgúc r4gHWjnày th3ZQJs7ật cănvKvN3Ug thẳng! 
CôvKvN3U tr4gHWjhư kýr4gHWj Thà3ZQJs7nh ngượ3ZQJs7ng ngậ3ZQJs7p hYgo kvKvN3Uhan Ygmột tiếngr4gHWj, r4gHWjý đồr4gHWj vKvN3Ulàm dịuvKvN3U tìnvKvN3Uh hvKvN3Uình, nvKvN3Uhất thờiYg r4gHWjchưa r4gHWjbiết phảvKvN3Ui khuyr4gHWjên c3ZQJs7an bênvKvN3U nàovKvN3U 3ZQJs7trước. SắcvKvN3U mặt3ZQJs7 ĐvKvN3Uào ThụcYg 3ZQJs7Nhi đãr4gHWj cr4gHWjó chvKvN3Uút thar4gHWjy đổi. 
“Xin Yglỗi ThụcvKvN3U NhYgi tiYgền br4gHWjối r4gHWjđi.” ÁnhYg mắ3ZQJs7t Thr4gHWjẩm vKvN3UTường rvKvN3Uời YgHạ r4gHWjMạt ngước3ZQJs7 nhìnYg lê3ZQJs7n cr4gHWjon sốvKvN3U 3ZQJs7đang tr4gHWjhay đổvKvN3Ui trêr4gHWjn bảr4gHWjng điệvKvN3Un tửvKvN3U cYgủa tr4gHWjhang máy,r4gHWj côr4gHWj lạnYgh l3ZQJs7ùng Ygra lệYgnh cr4gHWjho ngườiYg trợr4gHWj lvKvN3Uý cóYg những3ZQJs7 lờr4gHWji nóYgi vYgừa rồ3ZQJs7i. Cr4gHWjô trợYg Yglý đànhr4gHWj phảir4gHWj 3ZQJs7vùng vằng3ZQJs7 tuânvKvN3U theo. 
“Tr4gHWjiền bối3ZQJs7?” Đr4gHWjào TYghục NhYgi nghiến3ZQJs7 răng,3ZQJs7 xr4gHWjấu hổYg Ygnói: “Tôi3ZQJs7 r4gHWjsao dár4gHWjm nhậr4gHWjn vKvN3Ulà tiềnvKvN3U bối,r4gHWj cô3ZQJs7 cò3ZQJs7n r4gHWjhơn tôiYg haYgi, Ygba tuổi…”. 
“Cô vàr4gHWjo nghvKvN3Uề bốvKvN3Un, 3ZQJs7năm nămvKvN3U rr4gHWjồi r4gHWjcòn gì,3ZQJs7 đươngvKvN3U nr4gHWjhiên làr4gHWj tiềnvKvN3U br4gHWjối củr4gHWja vKvN3Utôi,” YgThẩm vKvN3UTường kvKvN3Uhông chr4gHWjịu khuấr4gHWjt phục. 
ĐàoYg ThụYgc vKvN3UNhi phútYg c3ZQJs7hốc 3ZQJs7cứng đờYg người. 
CvKvN3Uô r4gHWjđã 3ZQJs7tham 3ZQJs7gia vào3ZQJs7 làn3ZQJs7g giải3ZQJs7 tr4gHWjrí đượr4gHWjc g3ZQJs7ần nr4gHWjăm nă3ZQJs7m, Yglúc nr4gHWjào cũngYg vKvN3Uchỉ bìr4gHWjnh vKvN3Ubình, ch3ZQJs7ưa br4gHWjao gr4gHWjiờ c3ZQJs7ó th3ZQJs7ể cYgoi lvKvN3Uà đạivKvN3U r4gHWjhồng đại3ZQJs7 p3ZQJs7hát, chuy3ZQJs7ện vKvN3Unày đốir4gHWj vớiYg mộtr4gHWj nghệvKvN3U sĩr4gHWj r4gHWjmà nvKvN3Uói lvKvN3Uà điềvKvN3Uu đr4gHWjáng sr4gHWjợ nhất.r4gHWj Mộ3ZQJs7t ngư3ZQJs7ời mớr4gHWji bước3ZQJs7 vàovKvN3U Ygnghề 3ZQJs7chưa cYgó tivKvN3Uếng vKvN3Utăm, nvKvN3Ugười vKvN3Uta vKvN3Ucó vKvN3Uthể đặt3ZQJs7 nhiềur4gHWj kr4gHWjỳ vọnYgg, ngườir4gHWj vàoYg nghề3ZQJs7 càng3ZQJs7 r4gHWjlâu, r4gHWjcơ 3ZQJs7hội r4gHWjđại hồngr4gHWj 3ZQJs7đại phát3ZQJs7 cànYgg ívKvN3Ut đvKvN3Ui. YgThẩm TườYgng r4gHWjbước vào3ZQJs7 làvKvN3Ung vKvN3Ugiải 3ZQJs7trí 3ZQJs7tuy h3ZQJs7ơi muộn3ZQJs7, svKvN3Uong r4gHWjmột nămvKvN3U r4gHWjqua cr4gHWjô tr4gHWja r4gHWjliên t3ZQJs7iếp gặt3ZQJs7 r4gHWjhái đượcr4gHWj rấtYg nhiYgều Ygthành công,vKvN3U lạir4gHWj cYgòn đượcr4gHWj nhậnvKvN3U giả3ZQJs7i r4gHWjthưởng Ng3ZQJs7hệ sĩvKvN3U đưvKvN3Uợc chờvKvN3U đónvKvN3U nhấtYg củr4gHWja năm,vKvN3U đvKvN3Uược c3ZQJs7ông chúngvKvN3U rấtvKvN3U yêuvKvN3U r4gHWjthích, mến3ZQJs7 mộ. 
“Thang3ZQJs7 mYgáy tớivKvN3U rồi.” 
vKvN3UHạ r4gHWjMạt 3ZQJs7lên tivKvN3Uếng, mọ3ZQJs7i vKvN3Ungười khôngr4gHWj còYgn đểr4gHWj vKvN3Uý r4gHWjtới Ygcăng thẳn3ZQJs7g giữaYg ĐàovKvN3U Thụr4gHWjc vKvN3UNhi và3ZQJs7 ThẩmYg Tường3ZQJs7 nữa. 
“Tinh…” 
Cửa thaYgng máyr4gHWj từYg từ3ZQJs7 mởYg ra. 
BvKvN3Uên tror4gHWjng ngườir4gHWj đvKvN3Uứng chậtvKvN3U cứng,3ZQJs7 ĐàvKvN3Uo T3ZQJs7hục NYghi vvKvN3Uà ch3ZQJs7ị PhầvKvN3Un nhr4gHWjận 3ZQJs7ra nhữYgng 3ZQJs7người đóvKvN3U đềr4gHWju vKvN3Ulà 3ZQJs7những lYgãnh đYgạo cr4gHWjấp caYgo cr4gHWjủa côYgng t3ZQJs7y LỗYgi ÂYgu, 3ZQJs7ai cũn3ZQJs7g mr4gHWjặc complvKvN3Ue chỉnh3ZQJs7 tYgề, tYghang mávKvN3Uy vừ3ZQJs7a mởvKvN3U đãr4gHWj vộir4gHWj r4gHWjvàng bướvKvN3Uc n3ZQJs7hanh vvKvN3Uề 3ZQJs7phía cửar4gHWj đạvKvN3Ui 3ZQJs7sảnh. Côr4gHWj thưr4gHWj vKvN3Uký ThànYgh ngạcYg nvKvN3Uhiên, 3ZQJs7không 3ZQJs7hiểu cvKvN3Uó chuyệ3ZQJs7n gYgì mvKvN3Uà r4gHWjtất cảr4gHWj 3ZQJs7lãnh đạo3ZQJs7 cấvKvN3Up vKvN3Ucao đ3ZQJs7ều phYgải xuấtvKvN3U biYgnh, nhìnvKvN3U vKvN3Ura vKvN3Uphía đạivKvN3U sảnh3ZQJs7, tvKvN3Uoàn thr4gHWjể vKvN3Unhân vvKvN3Uiên cônYgg Ygty đềuvKvN3U đã3ZQJs7 tậYgp truYgng thànvKvN3Uh hvKvN3Uai hvKvN3Uàng đứYgng chờ! 
“3ZQJs7Thiếu vKvN3Ugia tớiYg rồi!” 
MộtYg đồr4gHWjng nghiệ3ZQJs7p 3ZQJs7đi nganYgg qYgua ghéYg tavKvN3Ui côr4gHWj r4gHWjthư vKvN3Uký ThànhvKvN3U nó3ZQJs7i nhỏvKvN3U. Thưr4gHWj kYgý ThYgành 3ZQJs7kinh ngạcr4gHWj Ygvội vvKvN3Uàng nói3ZQJs7 lờivKvN3U khivKvN3Uếm Yglỗi, khẩn3ZQJs7 trYgương thYgeo mấyr4gHWj vịYg lãn3ZQJs7h đạo3ZQJs7 cấpYg Ygcao r4gHWjđi rvKvN3Ua phíaYg cửavKvN3U. Đà3ZQJs7o Tr4gHWjhục Nh3ZQJs7i cũn3ZQJs7g nghr4gHWje Ygthấy câvKvN3Uu nór4gHWji nàyr4gHWj, trYgong lvKvN3Uòng thẫmvKvN3U vKvN3Ukinh 3ZQJs7hãi. ThvKvN3Uẩm TườngYg quYgay ngvKvN3Uười nhìnYg vềvKvN3U cYgửa lớYgn đại3ZQJs7 sr4gHWjảnh, ánvKvN3Uh mYgắt lạYgnh lr4gHWjùng cũr4gHWjng tYghay Ygđổi, dầnYg trởYg nvKvN3Uên kinr4gHWjh ngạc. 
3ZQJs7Gia tYgộc họYg 3ZQJs7Âu tYgheo lờivKvN3U kể3ZQJs7 lạYgi x3ZQJs7ưa nYgay r4gHWjthì troYgng cvKvN3Uuộc sống,vKvN3U mvKvN3Uọi hànhvKvN3U sự3ZQJs7 távKvN3Uc phonYgg rấtr4gHWj ônvKvN3U r4gHWjhòa, thávKvN3Ui đ3ZQJs7ộ dèvKvN3U dặt,Yg vKvN3Unhưng về3ZQJs7 r4gHWjmặt tàir4gHWj chínhvKvN3U vKvN3Ulà mộtYg tvKvN3Urong những3ZQJs7 givKvN3Ua th3ZQJs7ế có3ZQJs7 tiềm3ZQJs7 r4gHWjlực hùn3ZQJs7g hvKvN3Uậu bậcYg nhấtYg nvKvN3Uhì, c3ZQJs7hính r4gHWjvì thế,Yg nh3ZQJs7ững t3ZQJs7in r4gHWjtức vềvKvN3U gvKvN3Uia tộc3ZQJs7 nàYgy luôr4gHWjn được3ZQJs7 gvKvN3Uiới báo3ZQJs7 c3ZQJs7hí điênYg cu3ZQJs7ồng s3ZQJs7ăn vKvN3Ulùng. vKvN3UCông t3ZQJs7y LỗivKvN3U ÂuvKvN3U r4gHWjlà mộtYg tr4gHWjrong sr4gHWjố hàvKvN3Ung loạtr4gHWj cácr4gHWj cônvKvN3Ug Ygty cor4gHWjn dướiYg cờ3ZQJs7 Yggia tr4gHWjộc hYgọ Âu,vKvN3U svKvN3Uố cổvKvN3U 3ZQJs7phần vKvN3Uquan trọngYg vKvN3Unhất vKvN3Ucủa cr4gHWjông t3ZQJs7y hầuvKvN3U hếtvKvN3U nằmr4gHWj trYgong tYgay họr4gHWj Âur4gHWj. Cór4gHWj rất3ZQJs7 nhiYgều nhữnr4gHWjg lờivKvN3U 3ZQJs7đồn đạr4gHWji kYgỳ lạYg vềvKvN3U g3ZQJs7ia tộc3ZQJs7 r4gHWjnày, Ygtrong đóvKvN3U pYghải 3ZQJs7kể đếnvKvN3U nr4gHWjhững 3ZQJs7người t3ZQJs7hừa vKvN3Ukế dòr4gHWjng h3ZQJs7ọ đềYgu cóYg r4gHWjma 3ZQJs7lực hút3ZQJs7 vKvN3Uhồn. Đặcr4gHWj biYgệt nhấr4gHWjt, ngưvKvN3Uời thừar4gHWj kếYg thếvKvN3U hệ3ZQJs7 tYgrước vKvN3Ulà một3ZQJs7 ph3ZQJs7ụ nr4gHWjữ sr4gHWjắc đẹr4gHWjp 3ZQJs7thuộc hànvKvN3Ug giar4gHWji nhânr4gHWj tuyệtvKvN3U thếvKvN3U làvKvN3Um kh3ZQJs7uynh đảovKvN3U 3ZQJs7các 3ZQJs7giới r4gHWjtrong vKvN3Uxã hộir4gHWj thờir4gHWj bấyYg giờvKvN3U. SvKvN3Uau bàr4gHWj lấyYg mộtYg ngườvKvN3Ui PYgháp rồi3ZQJs7 khvKvN3Uông r4gHWjthấy xuất hiện tin tức gì nữa. Người thừa kế đương nhiệm là con trai của bà, hình như năm nay hai mươi bốn tuổi, rất ít khi xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người trong công ty, mọi người trong nội bộ công ty thuộc gia tộc họ Âu đều gọi anh là Thiếu gia. 
Toàn thể nhân viên công ty Lỗi Âu đứng xếp thành hai hàng bên ngoài cửa, từ Tổng giám đốc đến các lãnh đạo cấp cao tới các nhân viên các bộ phận, thư ký, tiếp tân, mọi người đều đứng xếp hàng trên quảng trường yên lặng đứng chờ. 
Yên lặng. 
Không tiếng nói.