Bong Bóng mùa hè - Chương 10 part 1

 

Sau 68uKhiNhđêm hô68uKhiNhm đó,ENfP6Z2K q68uKhiNhuan hENfP6Z2Kệ 68uKhiNhgiữa Lạc68uKhiNh L6M8Hi ENfP6Z2Kvà HạENfP6Z2K MạtENfP6Z2K t68uKhiNhrở nênL6M8 kỳL6M8 diệu.68uKhiNh A68uKhiNhnh thư68uKhiNhờng x68uKhiNhuyên gọENfP6Z2Ki đ68uKhiNhiện 68uKhiNhcho c68uKhiNhô, tENfP6Z2Kranh thủENfP6Z2K L6M8những lúcL6M8 rả68uKhiNhnh 68uKhiNhgiữa cácL6M8 shoL6M8w diễn,ENfP6Z2K trên68uKhiNh ô68uKhiNh t68uKhiNhô tớiL6M8 s68uKhiNhàn diễn,ENfP6Z2K 68uKhiNhtrước 68uKhiNhlúc đi68uKhiNh ngủ,ENfP6Z2K những68uKhiNh âm68uKhiNh thaL6M8nh ồnENfP6Z2K àENfP6Z2Ko pENfP6Z2Khức tạpL6M8 tronENfP6Z2Kg đL6M8iện ENfP6Z2Kthoại đủL6M8 bL6M8iết ENfP6Z2Kanh đangL6M8 rấL6M8t bậnENfP6Z2K. TENfP6Z2Khỉnh thoảL6M8ng ENfP6Z2Kanh ngL6M8ẫu nhiênENfP6Z2K hL6M8ẹn c68uKhiNhô, ôL6M8m hônENfP6Z2K ENfP6Z2Kcô sENfP6Z2Kay đắmL6M8. CònENfP6Z2K côENfP6Z2K, v68uKhiNhẫn ENfP6Z2Kcái vẻENfP6Z2K L6M8yên lặngENfP6Z2K thL6M8ản L6M8nhiên nhìnENfP6Z2K anh68uKhiNh, L6M8mỉm cườiENfP6Z2K vớ68uKhiNhi anhL6M8, L6M8nhắm mL6M8ắt mENfP6Z2Kơ ENfP6Z2Kmàng đónENfP6Z2K nhận68uKhiNh nL6M8ụ hônL6M8. CôL6M8 khL6M8ông ENfP6Z2Khứa hẹnENfP6Z2K L6M8cũng chẳngENfP6Z2K L6M8cự tuyệ68uKhiNht, tấtL6M8 cảL6M8 nhữL6M8ng điENfP6Z2Kều đó68uKhiNh đốiL6M8 68uKhiNhvới cL6M8ô 68uKhiNhgiống nh68uKhiNhư mặENfP6Z2Kt trờENfP6Z2Ki mENfP6Z2Kỗi 68uKhiNhngày ENfP6Z2Kđều mL6M8ọc l68uKhiNhên từL6M8 68uKhiNhđằng ĐôENfP6Z2Kng n68uKhiNhhư mộENfP6Z2Kt s68uKhiNhự h68uKhiNhiển nhiên. 

Có lẽL6M8, v68uKhiNhới ENfP6Z2Kcô mENfP6Z2Kà nói,ENfP6Z2K 68uKhiNhchuyện tENfP6Z2Kình yL6M8êu cENfP6Z2Kăn bảnL6M8 68uKhiNhkhông phảiENfP6Z2K l68uKhiNhà thứL6M8 qu68uKhiNhan trọn68uKhiNhg troL6M8ng L6M8cuộc đời. 

ENfP6Z2KSau nENfP6Z2Kgày ENfP6Z2Kbiểu diễENfP6Z2Kn tạiL6M8 quENfP6Z2Kảng trư68uKhiNhờng CENfP6Z2Kầu Vồn68uKhiNhg, Pha68uKhiNhn NL6M8am làL6M8 ngườiENfP6Z2K đầuENfP6Z2K ti68uKhiNhên đượ68uKhiNhc ấnL6M8 địnL6M8h 68uKhiNhchọn 68uKhiNhlàm ENfP6Z2Kca sENfP6Z2Kĩ chínL6M8h thức68uKhiNh thL6M8u 68uKhiNhâm ph68uKhiNhát 68uKhiNhhành đĩa68uKhiNh hát68uKhiNh. L6M8Công L6M8ty SuL6M8n đL6M8ã liênENfP6Z2K hệL6M8 tìmENfP6Z2K cL6M8ho 68uKhiNhcô nhạcL6M8 68uKhiNhsĩ ENfP6Z2Kviết 68uKhiNhlời bàiL6M8 ENfP6Z2Khát, hòa68uKhiNh nh68uKhiNhạc phối68uKhiNh ENfP6Z2Kâm, L6M8tuyên truyền68uKhiNh quảngL6M8 cáENfP6Z2Ko, nhENfP6Z2Kà sảnENfP6Z2K xuấtL6M8… TêENfP6Z2Kn nL6M8gười thứL6M8 h68uKhiNhai đưENfP6Z2Kợc cL6M8họn là68uKhiNhm cL6M8a sL6M8ĩ tuENfP6Z2Ky chưaENfP6Z2K c68uKhiNhó hồi68uKhiNh kếtENfP6Z2K nhưnENfP6Z2Kg p68uKhiNhhần lớnENfP6Z2K nghiêngL6M8 vENfP6Z2Kề ĐớiL6M8 68uKhiNhTây vL6M8à H68uKhiNhạ MạtL6M8. 68uKhiNhMột tuầL6M8n sau68uKhiNh, NL6M8gụy N68uKhiNhhân rờ68uKhiNhi côL6M8ng ENfP6Z2Kty S68uKhiNhun cL6M8huyển quL6M8a làL6M8m 68uKhiNhgương mặt68uKhiNh mớ68uKhiNhi cL6M8hính thứL6M8c cENfP6Z2Kho L6M8một cENfP6Z2Kông L6M8ty biENfP6Z2Kểu diễnL6M8 nghệ68uKhiNh thuật68uKhiNh khác.L6M8 ENfP6Z2KKhả Hâ68uKhiNhn ởENfP6Z2K l68uKhiNhại nhưENfP6Z2Kng không68uKhiNh tiENfP6Z2Kếp tụcENfP6Z2K là68uKhiNhm cENfP6Z2Ka sĩ68uKhiNh L6M8mà trởL6M8 thànL6M8h L6M8nhân viê68uKhiNhn bENfP6Z2Kộ 68uKhiNhphận PR. 
“ChỉENfP6Z2K cENfP6Z2Kần ENfP6Z2Kđánh bạENfP6Z2Ki 68uKhiNhĐới ENfP6Z2KTây L6M8là 68uKhiNhổn thôi!” 
Trân Ân68uKhiNh ENfP6Z2Ksung s68uKhiNhướng nL6M8ói, áENfP6Z2Knh mENfP6Z2Kắt lấp68uKhiNh lánh68uKhiNh nL6M8hư thL6M8ể đĩENfP6Z2Ka ENfP6Z2Khát 68uKhiNhcủa Hạ68uKhiNh MạL6M8t đ68uKhiNhã cóENfP6Z2K ở68uKhiNh trước68uKhiNh mặt68uKhiNh vậy. 
“Hồi68uKhiNh nàENfP6Z2Ky cENfP6Z2Kậu thL6M8ế nàoL6M8?” HạL6M8 ML6M8ạt chuyENfP6Z2Kển 68uKhiNhđề tàENfP6Z2Ki. CôL6M8 biếtENfP6Z2K bằnENfP6Z2Kg bấtENfP6Z2K cứL6M8 giENfP6Z2Ká nào68uKhiNh cô68uKhiNh cũnENfP6Z2Kg 68uKhiNhphải chL6M8iến L6M8thắng ĐớiENfP6Z2K L6M8Tây, nhưnL6M8g ENfP6Z2Kcô khônL6M8g ENfP6Z2Kmuốn bL6M8àn chuyện68uKhiNh đóENfP6Z2K vớiENfP6Z2K TrL6M8ân Ân. 
“Chán68uKhiNh pL6M8hèo.” ENfP6Z2KTrân Â68uKhiNhn bu68uKhiNhồn rầuENfP6Z2K lắcENfP6Z2K đ68uKhiNhầu, “TừL6M8 dạo68uKhiNh vENfP6Z2Kụ xì68uKhiNh cănENfP6Z2Kg đaENfP6Z2Kn giữa68uKhiNh ENfP6Z2KVi ENfP6Z2KAn vENfP6Z2Kà bầu68uKhiNh J68uKhiNham bENfP6Z2Kị báoENfP6Z2K chí68uKhiNh phL6M8át ENfP6Z2Kgiác, rấtENfP6Z2K nhiềuL6M8 sENfP6Z2Khow dL6M8iễn, 68uKhiNhhợp 68uKhiNhđồng quảngENfP6Z2K cáENfP6Z2Ko đãENfP6Z2K kENfP6Z2Ký từL6M8 trướcENfP6Z2K cL6M8ủa VL6M8i AENfP6Z2Kn L6M8bị hủy68uKhiNh bỏ,ENfP6Z2K côL6M8 L6M8ta ENfP6Z2Kngày nàoL6M8 cũngENfP6Z2K kENfP6Z2Khùng khùngL6M8 ENfP6Z2Kđiên điênL6M8 68uKhiNhnổi nóngENfP6Z2K vôL6M8 c68uKhiNhớ. Mì68uKhiNhnh c68uKhiNhhịu khôL6M8ng L6M8nổi phả68uKhiNhi nộENfP6Z2Kp 68uKhiNhđơn xi68uKhiNhn nghỉ.L6M8 L6M8Mình cL6M8hả thiếtENfP6Z2K làmL6M8 L6M8trợ l68uKhiNhý nữa,68uKhiNh kh68uKhiNhác 68uKhiNhcon ôsin68uKhiNh ENfP6Z2Klà mấENfP6Z2Ky ENfP6Z2Kđâu… biếtL6M8 tớiENfP6Z2K bL6M8ao giL6M8ờ mớENfP6Z2Ki đổ68uKhiNhi đờENfP6Z2Ki làmL6M8 bầuL6M8 68uKhiNhquản lý68uKhiNh đưL6M8ợc đây?!68uKhiNh”. ÁL6M8nh mắtENfP6Z2K TENfP6Z2Krân L6M8Ân L6M8mòn mỏi. 
“LàL6M8 quản68uKhiNh 68uKhiNhlý cENfP6Z2Kũng phả68uKhiNhi chă68uKhiNhm ENfP6Z2Ksóc cL6M8ho nghệL6M8 sENfP6Z2Kĩ L6M8của mL6M8ình cENfP6Z2Khứ bộ.” 
“ĐENfP6Z2Kâu giốnENfP6Z2Kg! Ng68uKhiNhười q68uKhiNhuản ENfP6Z2Klý cENfP6Z2Kòn L6M8có đượcL6M8 L6M8cảm giENfP6Z2Kác th68uKhiNhu đượENfP6Z2Kc kếtENfP6Z2K qL6M8uả, tENfP6Z2Khu đượL6M8c tL6M8hành tựENfP6Z2Ku. L6M8Khi giúENfP6Z2Kp đL6M8ỡ ENfP6Z2Kmột nghệL6M8 sL6M8ĩ trởL6M8 nêENfP6Z2Kn 68uKhiNhnổi danL6M8h, tr68uKhiNhở thàn68uKhiNhh siê68uKhiNhu L6M8sao, ENfP6Z2Kkhi ấ68uKhiNhy c68uKhiNhhắc chắnENfP6Z2K L6M8sẽ L6M8có cảmENfP6Z2K giáENfP6Z2Kc t68uKhiNhhỏa mãnENfP6Z2K tENfP6Z2Khành L6M8công. HơL6M8n ENfP6Z2Knữa, người68uKhiNh quL6M8ản lL6M8ý kL6M8iếm 68uKhiNhtiền r68uKhiNhủng rỉnhENfP6Z2K ENfP6Z2Khơn nhiều!”L6M8 TrânL6M8 L6M8Ân bENfP6Z2Kuồn ENfP6Z2Kbã nó68uKhiNhi: “ENfP6Z2KĐáng tiế68uKhiNhc chảL6M8 68uKhiNhcó nghệENfP6Z2K sĩL6M8 n68uKhiNhào b68uKhiNhiết cáENfP6Z2Kch dùn68uKhiNhg mình…”. 
ENfP6Z2KHạ L6M8Mạt cười. 
Trân ENfP6Z2KÂn độtL6M8 nhi68uKhiNhên nh68uKhiNhớ 68uKhiNhra: 68uKhiNh“À nL6M8ày, côn68uKhiNhg t68uKhiNhy 68uKhiNhbáo cL6M8ậu đL6M8i thửL6M8 v68uKhiNhai diễL6M8n chưa?”. 
“ThửL6M8 vai?” 
“ENfP6Z2KTrời đấtL6M8 ơi68uKhiNh, cậuL6M8 chL6M8ưa ENfP6Z2Kbiết thậtL6M8 saENfP6Z2Ko! QuảngL6M8 cá68uKhiNho mỹ68uKhiNh pENfP6Z2Khẩm cL6M8ủa hãnL6M8g LỗENfP6Z2Ki ÂuL6M8 nămL6M8 nENfP6Z2Kay ENfP6Z2Kvốn dENfP6Z2Kĩ chENfP6Z2Kấm 68uKhiNhVi L6M8An làm68uKhiNh gươnENfP6Z2Kg mặ68uKhiNht đạL6M8 diện,68uKhiNh nhL6M8ưng VL6M8i L6M8An dín68uKhiNhh xENfP6Z2Kì cănENfP6Z2Kg đan,L6M8 dan68uKhiNhh dL6M8ự tiL6M8ếng tă68uKhiNhm 68uKhiNhbị ảnhENfP6Z2K hưởnENfP6Z2Kg nENfP6Z2Kghiêm trọnENfP6Z2Kg, ENfP6Z2Knên Lỗ68uKhiNhi 68uKhiNhÂu đENfP6Z2Kã hủyL6M8 ENfP6Z2Ký đồL6M8 hợpENfP6Z2K tác68uKhiNh vENfP6Z2Kới cENfP6Z2Kô ấy68uKhiNh. Hiện68uKhiNh rất68uKhiNh nhi68uKhiNhều cônL6M8g tENfP6Z2Ky đangL6M8 tícENfP6Z2Kh cựcENfP6Z2K giL6M8ới thiệu68uKhiNh nhữnL6M8g nữENfP6Z2K nghệ68uKhiNh sĩ68uKhiNh xu68uKhiNhất sắENfP6Z2Kc c68uKhiNhủa hL6M8ọ v68uKhiNhới Lỗ68uKhiNhi ÂuENfP6Z2K, 68uKhiNhhình nhưL6M8 ch68uKhiNhỉ cENfP6Z2Kòn mấ68uKhiNhy ENfP6Z2Kngày nữ68uKhiNha l68uKhiNhà sL6M8ẽ tL6M8hử L6M8vai. MìnhL6M8 cứ68uKhiNh tưởng68uKhiNh cENfP6Z2Kác cậuENfP6Z2K đềuL6M8 đượ68uKhiNhc côngL6M8 tENfP6Z2Ky tiếnL6M8 cửENfP6Z2K thìENfP6Z2K cà68uKhiNhng nL6M8hiều ENfP6Z2Kcơ m68uKhiNhay chứ.” 

Đó c68uKhiNhũng lL6M8à ngu68uKhiNhyên nh68uKhiNhân khiếnL6M8 VL6M8i A68uKhiNhn cENfP6Z2Kăm 68uKhiNhthù tận68uKhiNh xươnENfP6Z2Kg tậL6M8n tENfP6Z2Kủy kL6M8ẽ đãENfP6Z2K tun68uKhiNhg b68uKhiNhí mật68uKhiNh đờ68uKhiNhi t68uKhiNhư L6M8của L6M8mình 68uKhiNhcho bENfP6Z2Kàn dâ68uKhiNhn thiê68uKhiNhn hạ68uKhiNh soiL6M8. Lỗi68uKhiNh ÂENfP6Z2Ku làENfP6Z2K mộ68uKhiNht thươngENfP6Z2K hiENfP6Z2Kệu mỹL6M8 phẩL6M8m caENfP6Z2Ko cấp68uKhiNh, nổi68uKhiNh tiếnENfP6Z2Kg t68uKhiNhrên thL6M8ế giớENfP6Z2Ki, chưENfP6Z2Ka cầnENfP6Z2K bànENfP6Z2K ENfP6Z2Kđến thL6M8ù la68uKhiNho qL6M8uảng L6M8cáo qu68uKhiNhá lớ68uKhiNhn, 68uKhiNhmà cL6M8hỉ cầnENfP6Z2K 68uKhiNhnói đếENfP6Z2Kn cấp68uKhiNh độENfP6Z2K sảnL6M8 xuấtENfP6Z2K tENfP6Z2Krong cô68uKhiNhng tácL6M8 68uKhiNhquảng cáENfP6Z2Ko 68uKhiNhđòi hỏi68uKhiNh ch68uKhiNhất lượng68uKhiNh ca68uKhiNho, sL6M8ố lượng68uKhiNh L6M8các ápL6M8 phícENfP6Z2Kh, tru68uKhiNhyền h68uKhiNhình, t68uKhiNhờ rơiENfP6Z2K ENfP6Z2Ktần suất68uKhiNh xuấL6M8t hL6M8iện cực68uKhiNh 68uKhiNhlớn, vENfP6Z2Kì t68uKhiNhhế trởENfP6Z2K thànhENfP6Z2K gENfP6Z2Kương ENfP6Z2Kmặt đại68uKhiNh diệL6M8n quENfP6Z2Kảng cENfP6Z2Káo hàng68uKhiNh năENfP6Z2Km củaL6M8 hãL6M8ng L6M8Lỗi ÂuENfP6Z2K l68uKhiNhuôn là68uKhiNh mụcL6M8 tiêL6M8u cL6M8ạnh trL6M8anh số68uKhiNh mộtENfP6Z2K của68uKhiNh hầuL6M8 hENfP6Z2Kết 68uKhiNhcác nL6M8ữ minENfP6Z2Kh tiL6M8nh. L6M8Vi L6M8An đâuL6M8 dENfP6Z2Kễ gìL6M8 đo68uKhiNhạt được68uKhiNh hợENfP6Z2Kp đồng68uKhiNh troENfP6Z2Kng vô68uKhiNh số68uKhiNh c68uKhiNhác đối68uKhiNh thENfP6Z2Kử cENfP6Z2Kạnh tENfP6Z2Kranh n68uKhiNhhư TL6M8hẩm Tường,L6M8 Từ68uKhiNh T68uKhiNhịnh NL6M8ghi, ĐàoL6M8 ThụcENfP6Z2K NL6M8hi. R68uKhiNhốt cuộcENfP6Z2K lạL6M8i công68uKhiNh cốc. 
“Lỗi Âu…” 

HENfP6Z2Kạ MạtL6M8 tL6M8uy chưENfP6Z2Ka ba68uKhiNho gi68uKhiNhờ dùL6M8ng qu68uKhiNha sảnL6M8 ph68uKhiNhẩm nàL6M8y, như68uKhiNhng rấL6M8t queENfP6Z2Kn 68uKhiNhthuộc vớENfP6Z2Ki n68uKhiNhó. HồL6M8i 68uKhiNhhè n68uKhiNhhững nENfP6Z2Kăm tL6M8rước, c68uKhiNhô đã68uKhiNh từngENfP6Z2K l68uKhiNhàm L6M8ở quầENfP6Z2Ky bánENfP6Z2K loạiL6M8 mỹENfP6Z2K phẩL6M8m này68uKhiNh. CôL6M8 b68uKhiNhiết gươngL6M8 mặt68uKhiNh đại68uKhiNh dENfP6Z2Kiện c68uKhiNhủa thươngL6M8 h68uKhiNhiệu nàL6M8y đềuENfP6Z2K lL6M8à nhữL6M8ng n68uKhiNhữ mi68uKhiNhnh ENfP6Z2Ktinh nổiENfP6Z2K tiếnL6M8g 68uKhiNhcực kỳL6M8 s68uKhiNháng gL6M8iá. 68uKhiNhNếu nENfP6Z2Khư trư68uKhiNhớc k68uKhiNhia chưL6M8a có68uKhiNh tiế68uKhiNhng t68uKhiNhăm gENfP6Z2Kì thìENfP6Z2K chỉENfP6Z2K c68uKhiNhần được68uKhiNh làm68uKhiNh gươ68uKhiNhng mặtL6M8 đ68uKhiNhại L6M8diện ENfP6Z2Kcho hãngL6M8 LL6M8ỗi Âu,L6M8 x68uKhiNhuất ENfP6Z2Khiện trêL6M8n ENfP6Z2Ktruyền hìENfP6Z2Knh, nhữ68uKhiNhng tra68uKhiNhng q68uKhiNhuảng cL6M8áo báoENfP6Z2K 68uKhiNhchí, á68uKhiNhp phí68uKhiNhch, L6M8tờ 68uKhiNhrơi rợENfP6Z2Kp trENfP6Z2Kời 68uKhiNhrợp đất68uKhiNh, sẽL6M8 kh68uKhiNhông 68uKhiNhcó g68uKhiNhì L6M8là 68uKhiNhkhó đ68uKhiNhể L6M8trở thENfP6Z2Kành ENfP6Z2Kngười n68uKhiNhổi tiếng. 

TL6M8rân ÂL6M8n tiếENfP6Z2Kp tục:68uKhiNh “NghENfP6Z2Ke 68uKhiNhnói, trư68uKhiNhớc mL6M8ắt ENfP6Z2Kcông t68uKhiNhy LỗiL6M8 ÂL6M8u đanL6M8g cENfP6Z2Kó L6M8xu thếENfP6Z2K nghiêENfP6Z2Kng v68uKhiNhề ENfP6Z2KĐào TL6M8hục Nh68uKhiNhi, 68uKhiNhđã c68uKhiNhho ENfP6Z2Kchuyên viêENfP6Z2Kn tớiENfP6Z2K n68uKhiNhói c68uKhiNhhuyện vớiENfP6Z2K cL6M8ô ấyENfP6Z2K. V68uKhiNhi 68uKhiNhAn hô68uKhiNhm qL6M8ua 68uKhiNhnghe 68uKhiNhtin nENfP6Z2Kày đENfP6Z2Kã 68uKhiNhnổi điênL6M8 nổENfP6Z2Ki đóa”. 
HạL6M8 ML6M8ạt th68uKhiNhấy hơL6M8i lạ. 

Cả68uKhiNhm ENfP6Z2Kgiác phENfP6Z2Kức tạpL6M8 chL6M8ợt xuấtENfP6Z2K hiệnENfP6Z2K 68uKhiNhtrong lòng. 

“Nếu68uKhiNh cL6M8ông tL6M8y L6M8không cENfP6Z2Kho tấL6M8t c68uKhiNhả các68uKhiNh cậL6M8u đượcL6M8 thENfP6Z2Kử vL6M8ai tENfP6Z2Khì khENfP6Z2Kả năngENfP6Z2K đúngL6M8 là68uKhiNh sENfP6Z2Kẽ tiếnENfP6Z2K cENfP6Z2Kử ĐàoL6M8 ThENfP6Z2Kục Nh68uKhiNhi rồi.ENfP6Z2K” 68uKhiNhTrân L6M8Ân tiếcL6M8 rẻ,68uKhiNh ng68uKhiNhhĩ hồENfP6Z2Ki lại68uKhiNh nENfP6Z2Kói: “VL6M8ận 68uKhiNhmay cENfP6Z2Kủa Đào68uKhiNh T68uKhiNhhục N68uKhiNhhi đ68uKhiNhã tới,L6M8 cL6M8hắc chL6M8ắn là68uKhiNh sẽENfP6Z2K hENfP6Z2Kot ENfP6Z2Kđến cháENfP6Z2Ky L6M8mất thôi”. 

Mấy n68uKhiNhgày nay68uKhiNh, Đà68uKhiNho T68uKhiNhhục NL6M8hi 68uKhiNhsung sướ68uKhiNhng L6M8ra 68uKhiNhmặt dùL6M8 trENfP6Z2Kong lENfP6Z2Kúc nói68uKhiNh chuyệnL6M8 L6M8vẫn ENfP6Z2Ktỏ L6M8ra khL6M8iêm L6M8tốn yếuENfP6Z2K đuốiL6M8, nhưn68uKhiNhg ánhL6M8 mắt68uKhiNh củaL6M8 côENfP6Z2K kENfP6Z2Không giấu68uKhiNh nổL6M8i ENfP6Z2Kniềm vu68uKhiNhi như68uKhiNh ENfP6Z2Kgió xuân68uKhiNh ENfP6Z2Ktháng BaL6M8. MENfP6Z2Kọi ngườiENfP6Z2K tENfP6Z2Krong c68uKhiNhông ENfP6Z2Kty SL6M8un cũnENfP6Z2Kg tỏ68uKhiNh tL6M8hái độ68uKhiNh L6M8cung 68uKhiNhkính vL6M8ới cENfP6Z2Kô hơ68uKhiNhn 68uKhiNhtrước rấtL6M8 nhi68uKhiNhều. NhL6M8ững nL6M8gười ENfP6Z2Kbản tíL6M8nh ENfP6Z2Kthân 68uKhiNhthiện đL6M8ã bENfP6Z2Kắt đầuENfP6Z2K lên68uKhiNh ti68uKhiNhếng ch68uKhiNhúc mừnENfP6Z2Kg ENfP6Z2KThục ENfP6Z2KNhi chENfP6Z2Kả ENfP6Z2Kbao l68uKhiNhâu nL6M8ữa 68uKhiNhsẽ 68uKhiNhlà gươENfP6Z2Kng mL6M8ặt 68uKhiNhđại dL6M8iện ENfP6Z2Kcho ENfP6Z2Khãng mỹL6M8 phẩmL6M8 68uKhiNhcao ENfP6Z2Kcấp Lỗi68uKhiNh L6M8Âu. ĐàENfP6Z2Ko ThụcENfP6Z2K NhL6M8i vẫn68uKhiNh gi68uKhiNhữ L6M8thái ENfP6Z2Kđộ ngượn68uKhiNhg ngùng,L6M8 ENfP6Z2Ke lệENfP6Z2K gENfP6Z2Kiải thícENfP6Z2Kh rENfP6Z2Kằng gươn68uKhiNhg m68uKhiNhặt đại68uKhiNh diệnENfP6Z2K vẫnENfP6Z2K chENfP6Z2Kưa hoL6M8àn ENfP6Z2Ktoàn L6M8xác định68uKhiNh ho68uKhiNhặc nó68uKhiNhi là68uKhiNh mìnENfP6Z2Kh vẫL6M8n đâu68uKhiNh 68uKhiNhhay bL6M8iết gì. 

Hôm 68uKhiNhđó, ĐL6M8ào ThụcL6M8 NL6M8hi đaENfP6Z2Kng c68uKhiNhó mặ68uKhiNht tạ68uKhiNhi 68uKhiNhcông L6M8ty, chịENfP6Z2K PhầnL6M8, ngườiL6M8 L6M8quản l68uKhiNhý mớiL6M8 củ68uKhiNha Thụ68uKhiNhc 68uKhiNhNhi nhậnENfP6Z2K mộENfP6Z2Kt cú68uKhiNh điện68uKhiNh thL6M8oại. JENfP6Z2Kam đENfP6Z2Kã 68uKhiNhthôi lL6M8àm quản68uKhiNh lýENfP6Z2K cENfP6Z2Kho 68uKhiNhcô vìL6M8 L6M8mắc xì68uKhiNh căENfP6Z2Kng đa68uKhiNhn vớiENfP6Z2K L6M8Vi L6M8An đENfP6Z2Kã chuENfP6Z2Kyển qL6M8ua phENfP6Z2Kụ trách68uKhiNh nhữngENfP6Z2K nghệ68uKhiNh sENfP6Z2Kĩ L6M8ít bi68uKhiNhểu diễnL6M8 hơn. 

ChịL6M8 ENfP6Z2KPhần ENfP6Z2Kvà Đ68uKhiNhào ThụL6M8c NL6M8hi t68uKhiNhrao đổiL6M8 nhỏL6M8 vENfP6Z2Kới n68uKhiNhhau vàiL6M8 câu. 

Sắc68uKhiNh mặt68uKhiNh ĐL6M8ào T68uKhiNhhục NENfP6Z2Khi liENfP6Z2Kền thaL6M8y đổiENfP6Z2K, “Sa68uKhiNho, vẫL6M8n 68uKhiNhcòn cóL6M8 nghệ68uKhiNh s68uKhiNhĩ kENfP6Z2Khác nên68uKhiNh phảiENfP6Z2K m68uKhiNhở mENfP6Z2Kột ENfP6Z2Kcuộc ENfP6Z2Khọp à?”. 
Chị PENfP6Z2Khần nL6M8ói nhỏ: 
“HL6M8ọ chẳnL6M8g ENfP6Z2Kqua chỉL6M8 là68uKhiNh làm68uKhiNh nềnL6M8 tENfP6Z2Khôi, TổENfP6Z2Kng giL6M8ám đL6M8ốc Lỗ68uKhiNhi ENfP6Z2KÂu rENfP6Z2Kất thíchL6M8 vENfP6Z2Kà tá68uKhiNhn thENfP6Z2Kưởng em68uKhiNh, chENfP6Z2Kắc c68uKhiNhhắn khô68uKhiNhng L6M8có vấnENfP6Z2K đ68uKhiNhề ENfP6Z2Kgì đâu.” 

ĐàoL6M8 Thục68uKhiNh 68uKhiNhNhi nhìn68uKhiNh xunENfP6Z2Kg quanENfP6Z2Kh, th68uKhiNhấy hầu68uKhiNh 68uKhiNhhết mọiENfP6Z2K ngườ68uKhiNhi đaENfP6Z2Kng có68uKhiNh 68uKhiNhmặt t68uKhiNhrong côngENfP6Z2K tL6M8y đều68uKhiNh đổENfP6Z2K dL6M8ồn ánhL6M8 mENfP6Z2Kắt vào68uKhiNh mìnL6M8h, Thụ68uKhiNhc 68uKhiNhNhi giL6M8ật mìn68uKhiNhh nghĩL6M8 lạ68uKhiNhi 68uKhiNhvừa xo68uKhiNhng ENfP6Z2Kmình 68uKhiNhnói hơiENfP6Z2K toL6M8. M68uKhiNhặt c68uKhiNhô t68uKhiNhừ tL6M8ừ đENfP6Z2Kỏ L6M8bừng, mỉL6M8m ENfP6Z2Kcười xấENfP6Z2Ku hổ,ENfP6Z2K Thục68uKhiNh NL6M8hi nóiENfP6Z2K: ENfP6Z2K“Không L6M8việc gìENfP6Z2K, L6M8Lỗi ÂuENfP6Z2K sẽ68uKhiNh c68uKhiNhhọn r68uKhiNha 68uKhiNhđược 68uKhiNhgương mặENfP6Z2Kt đại68uKhiNh diệnENfP6Z2K thENfP6Z2Kích hợ68uKhiNhp ENfP6Z2Knhất, tuyển68uKhiNh lựENfP6Z2Ka thêENfP6Z2Km mENfP6Z2Kột chút68uKhiNh l68uKhiNhà chuy68uKhiNhện bìL6M8nh thường”. 
ENfP6Z2KChị PhầnL6M8 gậtENfP6Z2K đầuL6M8 ENfP6Z2Knói ENfP6Z2K: “Phải”. 
“ThENfP6Z2Kẩm T68uKhiNhường cũnENfP6Z2Kg tới68uKhiNh L6M8chứ?” ĐàoL6M8 T68uKhiNhhục L6M8Nhi vENfP6Z2Kô tìL6M8nh hỏi. 
“Ừ,ENfP6Z2K có.” 

ĐL6M8ào ThụcENfP6Z2K NhL6M8i cắn68uKhiNh mô68uKhiNhi, cENfP6Z2Kô biế68uKhiNht 68uKhiNhThẩm Tườ68uKhiNhng t68uKhiNhhường ENfP6Z2Khay p68uKhiNhhô trL6M8ương thL6M8ân thENfP6Z2Kế, lL6M8úc n68uKhiNhào xu68uKhiNhất hiện68uKhiNh cENfP6Z2Kũng cL6M8ó bốn68uKhiNh năm68uKhiNh tENfP6Z2Krợ lENfP6Z2Ký đENfP6Z2Ki theoL6M8. Thụ68uKhiNhc Nh68uKhiNhi 68uKhiNhnhìn mộtENfP6Z2K 68uKhiNhvòng quENfP6Z2Kanh cENfP6Z2Kông tyENfP6Z2K, ánhENfP6Z2K mL6M8ắt lướ68uKhiNht L6M8nhẹ quENfP6Z2Ka H68uKhiNhạ Mạt,68uKhiNh ENfP6Z2Kdừng vàL6M8i giâL6M8y, saENfP6Z2Ku 68uKhiNhđó cENfP6Z2Kô gọiL6M8 ENfP6Z2KHạ Mạ68uKhiNht, KhảL6M8 Hân,ENfP6Z2K 68uKhiNhTrân L6M8Ân vENfP6Z2Kà b68uKhiNha cô68uKhiNh gáiENfP6Z2K khácENfP6Z2K tL6M8hường ngà68uKhiNhy làm68uKhiNh côngENfP6Z2K 68uKhiNhtác ENfP6Z2KPR lại. 
Đào T68uKhiNhhục NENfP6Z2Khi ENfP6Z2Kđỏ ENfP6Z2Kmặt hỏi: 
68uKhiNh“Phiền mọi68uKhiNh nENfP6Z2Kgười đ68uKhiNhi ENfP6Z2Kcùng tôiL6M8 mộtL6M8 L6M8chuyến tớ68uKhiNhi côngL6M8 t68uKhiNhy LỗiL6M8 68uKhiNhÂu n68uKhiNhhé, đượcENfP6Z2K không?” 

***

Công t68uKhiNhy SENfP6Z2Kun đL6M8iều L6M8hai chiếcENfP6Z2K L6M8xe đ68uKhiNhưa mấy68uKhiNh ngườiENfP6Z2K tớL6M8i 68uKhiNhcông tL6M8y 68uKhiNhLỗi ENfP6Z2KÂu. ĐL6M8ào 68uKhiNhThục L6M8Nhi, Doã68uKhiNhn HạL6M8 MạtENfP6Z2K 68uKhiNhvà cENfP6Z2Khị Ph68uKhiNhần ngồiENfP6Z2K trENfP6Z2Kên cENfP6Z2Khiếc Bent68uKhiNhley, TrL6M8ân ENfP6Z2KÂn, KENfP6Z2Khả Hâ68uKhiNhn vớENfP6Z2Ki b68uKhiNha côENfP6Z2K L6M8gái ki68uKhiNha ngồiENfP6Z2K xENfP6Z2Ke sau. 

TL6M8rong chiếc68uKhiNh Bentley. 

“Hạ Mạt,L6M8 68uKhiNhnghe nENfP6Z2Kói nhiềuL6M8 đàiENfP6Z2K 68uKhiNhtruyền L6M8hình m68uKhiNhời cậENfP6Z2Ku thaENfP6Z2Km giL6M8a shoENfP6Z2Kw 68uKhiNhdiễn cL6M8ủa hENfP6Z2Kọ phải68uKhiNh k68uKhiNhhông?” ĐàENfP6Z2Ko ThENfP6Z2Kục 68uKhiNhNhi nhìn68uKhiNh vàL6M8o cL6M8hiếc gươngL6M8 nL6M8hỏ 68uKhiNhtỉ mỉL6M8 traENfP6Z2Kng đL6M8iểm gươENfP6Z2Kng mặ68uKhiNht, hỏi:ENfP6Z2K “T68uKhiNhại L6M8sao cônENfP6Z2Kg ENfP6Z2Kty mìnENfP6Z2Kh đềL6M8u tENfP6Z2Kừ chốL6M8i vL6M8ậy? LàL6M8 ýENfP6Z2K cL6M8ủa cL6M8ậu à?”. 
“ChL6M8ắc ENfP6Z2Kchắn ENfP6Z2Klà côENfP6Z2Kng 68uKhiNhty đã68uKhiNh c68uKhiNhó những68uKhiNh 68uKhiNhchủ kiếL6M8n L6M8khác rồi.” 
HL6M8ạ Mạ68uKhiNht cL6M8ũng L6M8biết cENfP6Z2Kó rấL6M8t nhiềuL6M8 ENfP6Z2Ktờ ENfP6Z2Kbáo, nhiềuL6M8 kENfP6Z2Ký ENfP6Z2Kgiả tớENfP6Z2Ki tì68uKhiNhm L6M8cô, thậmENfP6Z2K ch68uKhiNhí không68uKhiNh L6M8hiểu bằngL6M8 cáENfP6Z2Kch nENfP6Z2Kào ENfP6Z2Khọ ENfP6Z2Kcó đượcL6M8 ENfP6Z2Ksố 68uKhiNhdi dộngENfP6Z2K đểENfP6Z2K trựL6M8c ENfP6Z2Ktiếp gọL6M8i c68uKhiNhho côL6M8 ENfP6Z2Kmời tL6M8ham giL6M8a 68uKhiNhcác s68uKhiNhhow diễ68uKhiNhn, nhưngL6M8 nhâ68uKhiNhn ENfP6Z2Kviên truyềL6M8n 68uKhiNhthông n68uKhiNhói vớiL6M8 côENfP6Z2K rL6M8ằng ENfP6Z2Kbây gENfP6Z2Kiờ ENfP6Z2Kchưa ph68uKhiNhải lL6M8à th68uKhiNhời ENfP6Z2Kcơ thícL6M8h hợL6M8p để68uKhiNh xuENfP6Z2Kất hiL6M8ện ở68uKhiNh cácL6M8 chư68uKhiNhơng trìENfP6Z2Knh biểL6M8u ENfP6Z2Kdiễn, hENfP6Z2Kọ đãL6M8 tENfP6Z2Khay côENfP6Z2K từENfP6Z2K chENfP6Z2Kối hết. 
“Ờ?L6M8” ĐàL6M8o ThụL6M8c Nh68uKhiNhi L6M8xoa ENfP6Z2Kthêm chútENfP6Z2K ENfP6Z2Kphấn, hỏ68uKhiNhi: L6M8“Chị Phần68uKhiNh nà68uKhiNhy, tìENfP6Z2Knh hì68uKhiNhnh L6M8cái côENfP6Z2K Đới68uKhiNh T68uKhiNhây 68uKhiNhthế nà68uKhiNho rồi?” 
Chị Phầ68uKhiNhn L6M8ngồi ghENfP6Z2Kế trướcENfP6Z2K ENfP6Z2Kquay ngườL6M8i lại68uKhiNh 68uKhiNhnói: “C68uKhiNhái cô68uKhiNh ĐớiL6M8 L6M8Tây không68uKhiNh tENfP6Z2Khành vENfP6Z2Kấn 68uKhiNhđề… nh68uKhiNhưng hồiL6M8 nàL6M8y L6M8có gL6M8ặp c68uKhiNhô ấyENfP6Z2K 68uKhiNhở biệt68uKhiNh t68uKhiNhhự ThiêENfP6Z2Kn TL6M8hủy vàENfP6Z2Ki lầ68uKhiNhn… cũngENfP6Z2K 68uKhiNhcó thL6M8ể chỉ68uKhiNh l68uKhiNhà L6M8chị L6M8tình cờL6M8 đụn68uKhiNhg 68uKhiNhmặt 68uKhiNhthấy thôi…”. 

ĐL6M8ào ThụcL6M8 NhENfP6Z2Ki L6M8mỉm cưL6M8ời, “TENfP6Z2Khì L6M8ra c68uKhiNhũng L6M8chỉ ENfP6Z2Klà loạ68uKhiNhi ENfP6Z2Khàng ENfP6Z2Knhư VENfP6Z2Ki An”. 

ĐàoL6M8 Thục68uKhiNh NhENfP6Z2Ki đóngENfP6Z2K nắp68uKhiNh hộ68uKhiNhp L6M8phấn nh68uKhiNhìn HạL6M8 ML6M8ạt, trầENfP6Z2Km n68uKhiNhgâm hồiENfP6Z2K lâu68uKhiNh, 68uKhiNhThục NL6M8hi 68uKhiNhnói: “L6M8Nghe mì68uKhiNhnh đ68uKhiNhi, đừL6M8ng dấENfP6Z2Kn thL6M8ân và68uKhiNho lànL6M8g g68uKhiNhiải tENfP6Z2Krí. N68uKhiNhơi 68uKhiNhđó r68uKhiNhất phL6M8ức ENfP6Z2Ktạp, đángENfP6Z2K sENfP6Z2Kợ hơENfP6Z2Kn nhiềL6M8u 68uKhiNhso vớL6M8i 68uKhiNhtưởng tL6M8ượng củaENfP6Z2K ENfP6Z2Kcậu. ENfP6Z2KNếu cậ68uKhiNhu cầL6M8n tiL6M8ền, làENfP6Z2Km t68uKhiNhrợ lýENfP6Z2K cENfP6Z2Kho 68uKhiNhmình cENfP6Z2Kũng đượL6M8c, mENfP6Z2Kình sẽENfP6Z2K tL6M8rả 68uKhiNhcho 68uKhiNhcậu caL6M8o h68uKhiNhơn. MìENfP6Z2Knh 68uKhiNhsẽ chămENfP6Z2K L6M8lo L6M8cho 68uKhiNhcậu, kENfP6Z2Không đểENfP6Z2K 68uKhiNhcậu phảiL6M8 khổ68uKhiNh. MìnENfP6Z2Kh cũL6M8ng cần68uKhiNh mộL6M8t ngư68uKhiNhời bạENfP6Z2Kn ENfP6Z2Knhư cậuENfP6Z2K 68uKhiNhlo l68uKhiNhắng ENfP6Z2Kcho mình”. 
HạL6M8 L6M8Mạt mỉm68uKhiNh cười,ENfP6Z2K “ENfP6Z2KCảm ơn”. 
Đào ThL6M8ục Nh68uKhiNhi không68uKhiNh 68uKhiNhhiểu ý68uKhiNh củaL6M8 HạL6M8 Mạt,L6M8 L6M8cô đL6M8ang địnhENfP6Z2K hỏiL6M8 tiếENfP6Z2Kp tL6M8hì ENfP6Z2Kbác tL6M8ài 68uKhiNhcho x68uKhiNhe giảL6M8m tố68uKhiNhc độ,68uKhiNh đãENfP6Z2K L6M8tới tENfP6Z2Kòa nhENfP6Z2Kà tENfP6Z2Krụ 68uKhiNhsở cENfP6Z2Kông tENfP6Z2Ky LL6M8ỗi Âu. 
Ngày hè68uKhiNh ENfP6Z2Ktràn đầENfP6Z2Ky nắng. 
Nằm ở68uKhiNh L6M8vị trENfP6Z2Kí trL6M8ung tâm68uKhiNh k68uKhiNhhu đấtENfP6Z2K 68uKhiNhvàng L6M8giữa rừngENfP6Z2K toànL6M8 nENfP6Z2Khà ENfP6Z2Kcao chọcENfP6Z2K trời,68uKhiNh trL6M8ụ L6M8sở LỗiL6M8 68uKhiNhÂu màL6M8u tí68uKhiNhm nhạtENfP6Z2K trô68uKhiNhng nhL6M8ư một68uKhiNh tL6M8hiếu ENfP6Z2Knữ q68uKhiNhuý tộc68uKhiNh châL6M8u 68uKhiNhÂu thờiENfP6Z2K trunENfP6Z2Kg đL6M8ại cL6M8ao quý68uKhiNh, ưuL6M8 nhENfP6Z2Kã. Trước68uKhiNh mENfP6Z2Kặt tENfP6Z2Kòa n68uKhiNhhà ENfP6Z2KLỗi ÂL6M8u là68uKhiNh một68uKhiNh qENfP6Z2Kuảng trườ68uKhiNhng L6M8trồng hoL6M8a rộnL6M8g lớnENfP6Z2K vớENfP6Z2Ki 68uKhiNhnhững tr68uKhiNhụ cộtL6M8 kiểuL6M8 L6M8La MENfP6Z2Kã rất68uKhiNh đẹpL6M8, đL6M8ài pL6M8hun nướcENfP6Z2K mộnENfP6Z2Kg 68uKhiNhảo, nL6M8àng tiêL6M8n cL6M8á bằngL6M8 tENfP6Z2Kượng mL6M8ơ màENfP6Z2Kng chì68uKhiNhm ENfP6Z2Ktrong bọENfP6Z2Kt nưL6M8ớc tENfP6Z2Krong veo. 

68uKhiNhHạ 68uKhiNhMạt ngẩn68uKhiNh n68uKhiNhgơ 68uKhiNhngắm nhìn. 
“ĐẹpENfP6Z2K quáL6M8 tr68uKhiNhời…” TiếL6M8ng 68uKhiNhĐào ThL6M8ục ENfP6Z2KNhi tENfP6Z2Kheo L6M8gió vENfP6Z2Kọng tớL6M8i, “chỉENfP6Z2K có68uKhiNh nhữn68uKhiNhg cENfP6Z2Kông 68uKhiNhty 68uKhiNhnào 68uKhiNhtài ENfP6Z2Klực hùng68uKhiNh hậ68uKhiNhu L6M8mới cóENfP6Z2K kL6M8hả năENfP6Z2Kng xL6M8ây dL6M8ựng đượ68uKhiNhc L6M8tòa ENfP6Z2Knhà với68uKhiNh vườnL6M8 h68uKhiNhoa sanENfP6Z2Kg trọnL6M8g như68uKhiNh L6M8thế này.L6M8 A68uKhiNhi cũngL6M8 nói68uKhiNh khôn68uKhiNhg c68uKhiNhần tENfP6Z2Kham đENfP6Z2Kịa L6M8vị tiền68uKhiNh tà68uKhiNhi, ENfP6Z2Knhưng thL6M8ế giENfP6Z2Kới ENfP6Z2Knày h68uKhiNhoàn mỹL6M8 tENfP6Z2Kới độ68uKhiNh coENfP6Z2Kn ngư68uKhiNhời tL6M8a làL6M8m L6M8sao khônL6M8g tha68uKhiNhm đượcL6M8 cơENfP6Z2K chứ…”. 
Hạ68uKhiNh MạtL6M8 qu68uKhiNhay san68uKhiNhg Đào68uKhiNh ThụENfP6Z2Kc N68uKhiNhhi. L6M8Trên mL6M8ặt cL6M8ô đãL6M8 lậpENfP6Z2K tứcENfP6Z2K khôENfP6Z2Kng cENfP6Z2Kòn 68uKhiNhdấu vế68uKhiNht 68uKhiNhnhững lL6M8ời t68uKhiNhhan thởL6M8 vừaENfP6Z2K L6M8xong. ENfP6Z2KVới hànL6M8g ENfP6Z2Kmi d68uKhiNhài đen68uKhiNh láENfP6Z2Ky, đôi68uKhiNh mắtL6M8 68uKhiNhlong 68uKhiNhlanh, h68uKhiNhai ENfP6Z2Kmá ph68uKhiNhớt ph68uKhiNhấn hồnENfP6Z2Kg, ENfP6Z2Kvẻ L6M8yêu kENfP6Z2Kiều L6M8e lệ,L6M8 trôn68uKhiNhg ENfP6Z2Kcô g68uKhiNhiống nENfP6Z2Khư tENfP6Z2Krong giấcENfP6Z2K mơL6M8 đ68uKhiNhang lúngL6M8 tENfP6Z2Kúng ngư68uKhiNhợng ENfP6Z2Kngùng trướcENfP6Z2K 68uKhiNhsợi L6M8dây tơL6M8 ái68uKhiNh tì68uKhiNhnh L6M8khiến ngưENfP6Z2Kời 68uKhiNhta 68uKhiNhthương tiếc.ENfP6Z2K L6M8Hạ 68uKhiNhMạt hENfP6Z2Kiểu rằnENfP6Z2Kg ENfP6Z2KĐào Thục68uKhiNh NL6M8hi đãENfP6Z2K chuẩL6M8n b68uKhiNhị rấtENfP6Z2K kỹ68uKhiNh lưỡng. 
Cửa68uKhiNh 68uKhiNhra vENfP6Z2Kào bằENfP6Z2Kng kENfP6Z2Kính xoENfP6Z2Kay tròn. 
Kính68uKhiNh cửa68uKhiNh troENfP6Z2Kng s68uKhiNhuốt h68uKhiNhào hL6M8oa quý68uKhiNh phái. 
Lẵng hL6M8oa tươiENfP6Z2K s68uKhiNhặc sỡ,ENfP6Z2K th68uKhiNhơm ngàoL6M8 ngạENfP6Z2Kt đặENfP6Z2Kt xe68uKhiNhn giữa. 
ĐENfP6Z2Kào ThụcL6M8 Nh68uKhiNhi bước68uKhiNh ENfP6Z2Kvào t68uKhiNhòa L6M8nhà 68uKhiNhtrụ sENfP6Z2Kở c68uKhiNhông tL6M8y L6M8Lỗi ÂuL6M8. CL6M8hị PL6M8hần L6M8và HL6M8ạ Mạ68uKhiNht 68uKhiNhtheo s68uKhiNhau, TrânL6M8 Â68uKhiNhn, KhENfP6Z2Kả 68uKhiNhHân và68uKhiNh L6M8mấy ENfP6Z2Kngười nữENfP6Z2Ka L6M8đi cuố68uKhiNhi. CôENfP6Z2K nhân68uKhiNh viENfP6Z2Kên L6M8sau quầyENfP6Z2K tiếpENfP6Z2K tENfP6Z2Kân nởL6M8 nụL6M8 cườiL6M8 68uKhiNhđón chào68uKhiNh. C68uKhiNhô ThànENfP6Z2Kh, thư68uKhiNh kýENfP6Z2K TổngL6M8 giáENfP6Z2Km 68uKhiNhđốc L6M8từ phíL6M8a đô68uKhiNhng đ68uKhiNhại sảnh68uKhiNh vộiL6M8 L6M8vàng L6M8bước tớiENfP6Z2K nhiệtENfP6Z2K L6M8tình chàL6M8o đóENfP6Z2Kn ĐàoENfP6Z2K ThụcL6M8 Nhi. 
L6M8Đang lú68uKhiNhc nóiL6M8 68uKhiNhlời 68uKhiNhcảm L6M8ơn thànhENfP6Z2K ý68uKhiNh cENfP6Z2Kủa c68uKhiNhô L6M8thư L6M8ký ThànL6M8h, 68uKhiNhđã L6M8xuống ENfP6Z2Ktận nơiENfP6Z2K nhiệENfP6Z2Kt tìL6M8nh đónENfP6Z2K tiếp,L6M8 độL6M8t nh68uKhiNhiên ĐàoENfP6Z2K ThụENfP6Z2Kc NhENfP6Z2Ki L6M8nhíu mL6M8ày phENfP6Z2Kát hENfP6Z2Kiện Th68uKhiNhẩm 68uKhiNhTường cũngL6M8 đanENfP6Z2Kg cENfP6Z2Kó mặt68uKhiNh tENfP6Z2Krong đạiL6M8 sảENfP6Z2Knh cL6M8ông t68uKhiNhy Lỗ68uKhiNhi Âu,L6M8 ENfP6Z2Khình n68uKhiNhhư L6M8hồi nã68uKhiNhy, ENfP6Z2Kthư kýL6M8 Thàn68uKhiNhh cL6M8ũng vừENfP6Z2Ka 68uKhiNhtừ cENfP6Z2Khỗ ThẩmENfP6Z2K TườnL6M8g đ68uKhiNhi ENfP6Z2Kra thì68uKhiNh phải. 
LàENfP6Z2Kn L6M8da tL6M8rắng ENfP6Z2Knhư t68uKhiNhuyết, dL6M8áng ngENfP6Z2Kười caL6M8o L6M8ráo, 68uKhiNhThẩm Tườ68uKhiNhng mặcL6M8 chiếc68uKhiNh 68uKhiNhváy dà68uKhiNhi 68uKhiNhmàu đENfP6Z2Ken ENfP6Z2Kbó sENfP6Z2Kát ENfP6Z2Kngười, hENfP6Z2Kai, bL6M8a chuỗi68uKhiNh ngL6M8ọc ENfP6Z2Ktrai ENfP6Z2Kđen lấpL6M8 lánENfP6Z2Kh ENfP6Z2Ktrên cổENfP6Z2K. MộtL6M8 trợ68uKhiNh 68uKhiNhlý cầmENfP6Z2K L6M8ô L6M8che L6M8ánh nắnL6M8g 68uKhiNhrọi quENfP6Z2Ka bức68uKhiNh 68uKhiNhtường kính,ENfP6Z2K một68uKhiNh t68uKhiNhrợ lL6M8ý đangENfP6Z2K ngồi68uKhiNh chồL6M8m hỗm68uKhiNh sửL6M8a lạiENfP6Z2K giàyENfP6Z2K cL6M8ho ThENfP6Z2Kẩm Tư68uKhiNhờng, mộ68uKhiNht nENfP6Z2Khân viên68uKhiNh truy68uKhiNhền th68uKhiNhông kENfP6Z2Khác t68uKhiNhay cầm68uKhiNh đầuENfP6Z2K ENfP6Z2Kquay 68uKhiNhDV gh68uKhiNhi hìENfP6Z2Knh, L6M8còn ENfP6Z2Klại mộtENfP6Z2K số68uKhiNh L6M8nữa tENfP6Z2Khì ngườiL6M8 ta68uKhiNhy đ68uKhiNhiện thoL6M8ại, ng68uKhiNhười ENfP6Z2Kxách thùnENfP6Z2Kg trL6M8ang điểm,L6M8 nL6M8gười ma68uKhiNhng quENfP6Z2Kần áo.68uKhiNh ThẩmL6M8 Tường68uKhiNh kiL6M8êu ngạo68uKhiNh lạnh68uKhiNh lùENfP6Z2Kng đứngL6M8 trước68uKhiNh 68uKhiNhcửa cầuENfP6Z2K thanENfP6Z2Kg m68uKhiNháy p68uKhiNhhía đônENfP6Z2Kg đạiENfP6Z2K sảnhENfP6Z2K, khENfP6Z2Kông thè68uKhiNhm nENfP6Z2Kgó n68uKhiNhgàng tớiL6M8 nhữnENfP6Z2Kg ngư68uKhiNhời đENfP6Z2Ki th68uKhiNheo đENfP6Z2Kang bậL6M8n quýnhL6M8 quángENfP6Z2K phENfP6Z2Kục vụ68uKhiNh 68uKhiNhmình. HệtL6M8 68uKhiNhnhư mộENfP6Z2Kt vư68uKhiNhơng L6M8nữ vậy,L6M8 H68uKhiNhạ ML6M8ạt trộL6M8m ng68uKhiNhhĩ, đENfP6Z2Kem r68uKhiNha soENfP6Z2K, ĐàoENfP6Z2K Th68uKhiNhục Nh68uKhiNhi chỉL6M8 68uKhiNhlà hạENfP6Z2Kt ngL6M8ọc bí68uKhiNhch nhL6M8ỏ bL6M8é màL6M8 thôi. 
D68uKhiNhẫn L6M8Đào ThụL6M8c 68uKhiNhNhi 68uKhiNhvà nhữngL6M8 ENfP6Z2Kngười điL6M8 cù68uKhiNhng tL6M8ới chỗL6M8 cầu68uKhiNh than68uKhiNhg ENfP6Z2Kmáy đứngL6M8 chENfP6Z2Kờ, ENfP6Z2Kcô tENfP6Z2Khư kENfP6Z2Ký ThànhENfP6Z2K vộiENfP6Z2K vàL6M8ng ENfP6Z2Kphân trầnENfP6Z2K giảL6M8i thíENfP6Z2Kch rằng68uKhiNh cầuENfP6Z2K tL6M8hang ENfP6Z2Kmáy vừENfP6Z2Ka mớiENfP6Z2K lên68uKhiNh, 68uKhiNhcó lẽ68uKhiNh phảiENfP6Z2K một68uKhiNh lL6M8úc nữ68uKhiNha mớ68uKhiNhi 68uKhiNhtrở xuốnL6M8g. Đ68uKhiNhào ThENfP6Z2Kục NhENfP6Z2Ki mỉmENfP6Z2K cườiL6M8 ENfP6Z2Knói: ENfP6Z2K“Không sL6M8ao đâu”ENfP6Z2K. Hạ68uKhiNh MạL6M8t 68uKhiNhlại đểENfP6Z2K L6M8ý thấL6M8y thựcL6M8 r68uKhiNha chL6M8ỗ nàENfP6Z2Ky cENfP6Z2Kó tENfP6Z2Kới ENfP6Z2Khai cầuL6M8 tENfP6Z2Khang, L6M8một cáENfP6Z2Ki đanL6M8g đL6M8i lL6M8ên làL6M8 loạENfP6Z2Ki thườnENfP6Z2Kg haL6M8y gENfP6Z2Kặp, cL6M8òn mộtENfP6Z2K cL6M8ái đang68uKhiNh đứng68uKhiNh yêL6M8n ENfP6Z2Kcửa bL6M8ằng L6M8kim loạENfP6Z2Ki sơn68uKhiNh mENfP6Z2Kàu tímL6M8 nhạtENfP6Z2K có68uKhiNh khắc68uKhiNh mộtL6M8 bôn68uKhiNhg uấtL6M8 k68uKhiNhim hương68uKhiNh 68uKhiNhmàu vàENfP6Z2Kng kiL6M8m tENfP6Z2Khanh n68uKhiNhhã, caENfP6Z2Ko qENfP6Z2Kuý 68uKhiNhhoa 68uKhiNhlệ, bL6M8ên n68uKhiNhgoài tuyệ68uKhiNht n68uKhiNhhiên khônENfP6Z2Kg cL6M8ó dònENfP6Z2Kg chữ68uKhiNh “ĐangL6M8 hỏng”. 
Đào68uKhiNh T68uKhiNhhục 68uKhiNhNhi vL6M8à ThẩmL6M8 TườngL6M8 ENfP6Z2Kđều đang68uKhiNh đứnENfP6Z2Kg đL6M8ợi thaL6M8ng m68uKhiNháy như68uKhiNhng làmENfP6Z2K nL6M8hư ENfP6Z2Kkhông ENfP6Z2Kquen biếENfP6Z2Kt nha68uKhiNhu, ENfP6Z2Kchả 68uKhiNhai bắ68uKhiNht chu68uKhiNhyện aL6M8i, khônENfP6Z2Kg khíENfP6Z2K c68uKhiNhó vẻ68uKhiNh cL6M8ăng thẳngENfP6Z2K, kỳL6M8 quái.ENfP6Z2K TENfP6Z2Khẩm L6M8Tường né68uKhiNht mL6M8ặt kL6M8hông biểuL6M8 68uKhiNhhiện, lạnhL6M8 lùngENfP6Z2K qENfP6Z2Kuý phái68uKhiNh. ĐàoL6M8 Thục68uKhiNh NENfP6Z2Khi ENfP6Z2Kthì 68uKhiNhnhư không68uKhiNh ENfP6Z2Kcó TENfP6Z2Khẩm TưENfP6Z2Kờng, 68uKhiNhcô t68uKhiNhhì t68uKhiNhhầm 68uKhiNhto nhENfP6Z2Kỏ cườ68uKhiNhi nó68uKhiNhi vENfP6Z2Kới cL6M8ô thưENfP6Z2K L6M8ký Thành68uKhiNh, L6M8cô th68uKhiNhư k68uKhiNhý ThànhENfP6Z2K 68uKhiNhhơi ngượng,ENfP6Z2K L6M8thi thoảL6M8ng li68uKhiNhếc L6M8mắt 68uKhiNháy nL6M8áy 68uKhiNhnhìn T68uKhiNhhẩm TưL6M8ờng. Kh68uKhiNhóe mắt68uKhiNh Đào68uKhiNh TENfP6Z2Khục NhENfP6Z2Ki thoáL6M8ng nhìnL6M8 thăENfP6Z2Km d68uKhiNhò đánL6M8h L6M8giá, ENfP6Z2Ksắc mặt68uKhiNh ThẩmL6M8 TưL6M8ờng càngL6M8 lENfP6Z2Kúc càngL6M8 khó68uKhiNh chL6M8ịu, bấL6M8t giENfP6Z2Kác Đào68uKhiNh ThụcENfP6Z2K ENfP6Z2KNhi k68uKhiNhhông nh68uKhiNhịn được68uKhiNh nhENfP6Z2Koẻn miệngL6M8 cườL6M8i. SENfP6Z2Kau rồENfP6Z2Ki, Thụ68uKhiNhc NL6M8hi phát68uKhiNh giác68uKhiNh ThL6M8ẩm Tườ68uKhiNhng ENfP6Z2Kđâu cóENfP6Z2K nhìn68uKhiNh gL6M8ì L6M8mình 68uKhiNhmà làENfP6Z2K đan68uKhiNhg n68uKhiNhhìn HạL6M8 M68uKhiNhạt đứng68uKhiNh cENfP6Z2Kạnh cô. 
L6M8“Cô bL6M8iết ENfP6Z2KHạ ML6M8ạt à?” 
ĐàoENfP6Z2K ThụcENfP6Z2K L6M8Nhi n68uKhiNhét 68uKhiNhmặt hơL6M8i nL6M8gạc nhiênL6M8 nh68uKhiNhư 68uKhiNhthể ENfP6Z2Kvừa phátENfP6Z2K h68uKhiNhiện 68uKhiNhra ThENfP6Z2Kẩm 68uKhiNhTường vớiL6M8 mì68uKhiNhnh đangL6M8 cL6M8ùng L6M8một chỗ. 
“Không68uKhiNh quen.” 
ThẩmENfP6Z2K TENfP6Z2Kường lạnhENfP6Z2K lùngL6M8 nhìnL6M8 H68uKhiNhạ MạtL6M8 chằ68uKhiNhm chằm. 
ENfP6Z2KĐào T68uKhiNhhục NL6M8hi cENfP6Z2Khau màyENfP6Z2K nL6M8hư đa68uKhiNhng ENfP6Z2Ksuy nghĩ68uKhiNh ENfP6Z2Ktìm kiếm68uKhiNh điL6M8ều gìL6M8 đó,ENfP6Z2K bỗnENfP6Z2Kg dưnL6M8g 68uKhiNhcô ENfP6Z2Kta đưaENfP6Z2K L6M8tay ENfP6Z2Kbụm miệnENfP6Z2Kg, đôiENfP6Z2K ENfP6Z2Kmắt mở68uKhiNh L6M8to kENfP6Z2Kinh ng68uKhiNhạc, “L68uKhiNhẽ nào…L6M8 nguyêENfP6Z2Kn cớL6M8 l68uKhiNhà LạENfP6Z2Kc HENfP6Z2Ki? LENfP6Z2Kạc L6M8Hi lL6M8ần trưENfP6Z2Kớc ởENfP6Z2K quảENfP6Z2Kng L6M8trường CENfP6Z2Kầu VồngENfP6Z2K đãENfP6Z2K xuấENfP6Z2Kt ENfP6Z2Khiện L6M8làm tENfP6Z2Khay đL6M8ổi ENfP6Z2Kcục diệ68uKhiNhn sL6M8ân kL6M8hấu L6M8là L6M8vì H68uKhiNhạ MạENfP6Z2Kt sao…”. 
LạENfP6Z2Kc Hi?! 
68uKhiNhTất L6M8cả án68uKhiNhh mL6M8ắt mọiL6M8 ngườ68uKhiNhi đanL6M8g có68uKhiNh 68uKhiNhmặt 68uKhiNhở 68uKhiNhđó 68uKhiNhđổ dồnENfP6Z2K lêENfP6Z2Kn 68uKhiNhngười HạENfP6Z2K Mạt. 
68uKhiNhHạ M68uKhiNhạt kENfP6Z2Không 68uKhiNhnhìn vENfP6Z2Kào bấ68uKhiNht c68uKhiNhứ ngưENfP6Z2Kời nàENfP6Z2Ko, cL6M8ô đanENfP6Z2Kg ENfP6Z2Knhìn ENfP6Z2Kxuống 68uKhiNhnền gạch68uKhiNh đá68uKhiNh L6M8hoa cưENfP6Z2Kơng, sắENfP6Z2Kc tháL6M8i 68uKhiNhbình ENfP6Z2Ktĩnh, thENfP6Z2Kản nhiê68uKhiNhn như68uKhiNh khôngENfP6Z2K, hìnhL6M8 n68uKhiNhhư chENfP6Z2Kuyện L6M8Đào ThụL6M8c L6M8Nhi vừaENfP6Z2K 68uKhiNhmới đềL6M8 L6M8cập đến68uKhiNh 68uKhiNhđối vớL6M8i 68uKhiNhcô cL6M8hẳng có68uKhiNh c68uKhiNhan L6M8hệ gì. 
Th68uKhiNhẩm Tường68uKhiNh L6M8dán mắtL6M8 vL6M8ào mặt68uKhiNh HạL6M8 Mạt. 
Ánh68uKhiNh mắt68uKhiNh lạ68uKhiNhnh lùngENfP6Z2K băn68uKhiNhg giá. 
“ĐừnENfP6Z2Kg 68uKhiNhcó nhì68uKhiNhn 68uKhiNhcô tL6M8a nENfP6Z2Khư vậy.”68uKhiNh Đ68uKhiNhào Thục68uKhiNh ENfP6Z2KNhi đứng68uKhiNh chặnL6M8 tr68uKhiNhước 68uKhiNhmặt HạL6M8 M68uKhiNhạt nENfP6Z2Kgăn áL6M8nh mắtENfP6Z2K T68uKhiNhhẩm TườENfP6Z2Kng, cười,68uKhiNh nói68uKhiNh: “ENfP6Z2KCô ENfP6Z2Kta là68uKhiNh trợENfP6Z2K lý68uKhiNh của68uKhiNh tôi”. 
ENfP6Z2K“Trợ lýENfP6Z2K của68uKhiNh ENfP6Z2Kcô L6M8thì đãENfP6Z2K ENfP6Z2Ksao nào?68uKhiNh GiỏENfP6Z2Ki lL6M8ắm ENfP6Z2Kta?” M68uKhiNhột trợ68uKhiNh lýL6M8 ENfP6Z2Ksau lưngENfP6Z2K L6M8Thẩm 68uKhiNhTường cười68uKhiNh mỉa68uKhiNh, “ENfP6Z2KCô dựENfP6Z2Ka vàoENfP6Z2K đâuENfP6Z2K mà68uKhiNh d68uKhiNhám ăENfP6Z2Kn ENfP6Z2Knói nhL6M8ư L6M8vậy vớL6M8i cENfP6Z2Khị ThẩENfP6Z2Km Tường?”. 
KhôENfP6Z2Kng kh68uKhiNhí lL6M8úc nàL6M8y thậENfP6Z2Kt cENfP6Z2Kăng thẳng! 
Cô68uKhiNh t68uKhiNhhư k68uKhiNhý ThànENfP6Z2Kh ngưENfP6Z2Kợng ngENfP6Z2Kập L6M8ho kL6M8han mL6M8ột tL6M8iếng, L6M8ý L6M8đồ làmL6M8 dịuENfP6Z2K t68uKhiNhình hình68uKhiNh, nh68uKhiNhất tL6M8hời c68uKhiNhhưa bL6M8iết phảENfP6Z2Ki k68uKhiNhhuyên cENfP6Z2Kan bêL6M8n L6M8nào trước.ENfP6Z2K SắcL6M8 ENfP6Z2Kmặt ĐàoL6M8 ThụcL6M8 NhL6M8i 68uKhiNhđã cóENfP6Z2K chút68uKhiNh th68uKhiNhay đổi. 
“Xin68uKhiNh lỗi68uKhiNh 68uKhiNhThục NL6M8hi L6M8tiền bốiL6M8 đENfP6Z2Ki.” Ánh68uKhiNh mắtENfP6Z2K L6M8Thẩm TườnL6M8g rờL6M8i HạENfP6Z2K L6M8Mạt ngướcENfP6Z2K nhìnENfP6Z2K lêENfP6Z2Kn coL6M8n sốENfP6Z2K đanL6M8g ENfP6Z2Kthay đổi68uKhiNh trênENfP6Z2K bảnL6M8g đENfP6Z2Kiện tửL6M8 củ68uKhiNha th68uKhiNhang máyENfP6Z2K, ENfP6Z2Kcô lL6M8ạnh L6M8lùng L6M8ra lệnh68uKhiNh ENfP6Z2Kcho n68uKhiNhgười trợL6M8 lL6M8ý c68uKhiNhó nhữL6M8ng lời68uKhiNh n68uKhiNhói vL6M8ừa rồiL6M8. CENfP6Z2Kô tL6M8rợ l68uKhiNhý đànhL6M8 ENfP6Z2Kphải 68uKhiNhvùng 68uKhiNhvằng tuL6M8ân theo. 
“Tiền bối?”ENfP6Z2K Đ68uKhiNhào T68uKhiNhhục L6M8Nhi nghENfP6Z2Kiến răngL6M8, xấ68uKhiNhu hL6M8ổ nói:L6M8 ENfP6Z2K“Tôi sa68uKhiNho L6M8dám nh68uKhiNhận L6M8là 68uKhiNhtiền bL6M8ối, côENfP6Z2K còn68uKhiNh hơn68uKhiNh tôi68uKhiNh haENfP6Z2Ki, 68uKhiNhba tuổi…”. 
“CôENfP6Z2K vàoL6M8 ngL6M8hề bố68uKhiNhn, nămENfP6Z2K nămENfP6Z2K rồiL6M8 cL6M8òn ENfP6Z2Kgì, đươL6M8ng ENfP6Z2Knhiên làL6M8 tiL6M8ền bối68uKhiNh c68uKhiNhủa tô68uKhiNhi,” Thẩ68uKhiNhm TườngL6M8 không68uKhiNh L6M8chịu khuấL6M8t phục. 
68uKhiNhĐào ThụcL6M8 L6M8Nhi pENfP6Z2Khút chốc68uKhiNh cứngL6M8 68uKhiNhđờ người. 
68uKhiNhCô đL6M8ã L6M8tham giL6M8a vàoENfP6Z2K lànL6M8g giảiL6M8 trENfP6Z2Kí đượcL6M8 gầnL6M8 năENfP6Z2Km nămL6M8, ENfP6Z2Klúc L6M8nào 68uKhiNhcũng ENfP6Z2Kchỉ bENfP6Z2Kình bENfP6Z2Kình, c68uKhiNhhưa b68uKhiNhao gi68uKhiNhờ có68uKhiNh thểENfP6Z2K cL6M8oi 68uKhiNhlà đạiL6M8 hồng68uKhiNh đại68uKhiNh pháL6M8t, chuyệnL6M8 68uKhiNhnày đốENfP6Z2Ki vớiENfP6Z2K L6M8một nghENfP6Z2Kệ sĩ68uKhiNh mENfP6Z2Kà nENfP6Z2Kói là68uKhiNh đ68uKhiNhiều đL6M8áng 68uKhiNhsợ nhất.L6M8 MENfP6Z2Kột người68uKhiNh mL6M8ới bưL6M8ớc v68uKhiNhào nENfP6Z2Kghề chưaL6M8 cóL6M8 68uKhiNhtiếng tăENfP6Z2Km, ngườiENfP6Z2K tL6M8a cóL6M8 thểL6M8 đENfP6Z2Kặt nhiềuENfP6Z2K L6M8kỳ vọng,ENfP6Z2K người68uKhiNh v68uKhiNhào ENfP6Z2Knghề càn68uKhiNhg lâENfP6Z2Ku, cơL6M8 hội68uKhiNh đENfP6Z2Kại hồngL6M8 đạENfP6Z2Ki phát68uKhiNh cà68uKhiNhng ítENfP6Z2K điL6M8. ENfP6Z2KThẩm TườL6M8ng bướL6M8c ENfP6Z2Kvào lL6M8àng giảL6M8i ENfP6Z2Ktrí tL6M8uy hơiL6M8 muENfP6Z2Kộn, soL6M8ng mộtENfP6Z2K nămENfP6Z2K qENfP6Z2Kua cô68uKhiNh L6M8ta liL6M8ên tiếpL6M8 gặtL6M8 hL6M8ái đượ68uKhiNhc rấtENfP6Z2K nhiENfP6Z2Kều thà68uKhiNhnh cL6M8ông, lạiL6M8 còL6M8n đưENfP6Z2Kợc nL6M8hận giảiL6M8 thưởng68uKhiNh Nghệ68uKhiNh ENfP6Z2Ksĩ đL6M8ược cENfP6Z2Khờ đónL6M8 nhấtENfP6Z2K củ68uKhiNha 68uKhiNhnăm, được68uKhiNh côngENfP6Z2K ENfP6Z2Kchúng r68uKhiNhất yêENfP6Z2Ku ENfP6Z2Kthích, mếL6M8n mộ. 
“ThangENfP6Z2K 68uKhiNhmáy tớiENfP6Z2K rồi.” 
HạENfP6Z2K L6M8Mạt L6M8lên tiếL6M8ng, ENfP6Z2Kmọi ngườiENfP6Z2K khôENfP6Z2Kng L6M8còn để68uKhiNh ýENfP6Z2K tới68uKhiNh c68uKhiNhăng 68uKhiNhthẳng giữ68uKhiNha ĐENfP6Z2Kào Thụ68uKhiNhc NhENfP6Z2Ki và68uKhiNh Th68uKhiNhẩm TườngENfP6Z2K nữa. 
“Tinh…” 
CửaENfP6Z2K ENfP6Z2Kthang 68uKhiNhmáy L6M8từ t68uKhiNhừ mở68uKhiNh ra. 
Bên tr68uKhiNhong người68uKhiNh đứn68uKhiNhg chật68uKhiNh cứENfP6Z2Kng, Đào68uKhiNh Thục68uKhiNh NENfP6Z2Khi v68uKhiNhà ENfP6Z2Kchị Phầ68uKhiNhn nhậnL6M8 68uKhiNhra nhữngL6M8 ngL6M8ười đóL6M8 đENfP6Z2Kều làENfP6Z2K nhữnENfP6Z2Kg lãnL6M8h đENfP6Z2Kạo L6M8cấp cL6M8ao củ68uKhiNha côngENfP6Z2K tENfP6Z2Ky LỗiENfP6Z2K ÂL6M8u, a68uKhiNhi cũn68uKhiNhg 68uKhiNhmặc compl68uKhiNhe chỉnL6M8h tề,ENfP6Z2K thENfP6Z2Kang mL6M8áy ENfP6Z2Kvừa mởL6M8 đ68uKhiNhã vội68uKhiNh vàngL6M8 bướcL6M8 nh68uKhiNhanh về68uKhiNh ph68uKhiNhía cENfP6Z2Kửa đại68uKhiNh sảnh.68uKhiNh L6M8Cô thL6M8ư kL6M8ý ThàENfP6Z2Knh ng68uKhiNhạc nhL6M8iên, khô68uKhiNhng ENfP6Z2Khiểu L6M8có chENfP6Z2Kuyện L6M8gì màENfP6Z2K t68uKhiNhất L6M8cả lã68uKhiNhnh đạoENfP6Z2K cấpENfP6Z2K cENfP6Z2Kao đềL6M8u phảiL6M8 x68uKhiNhuất binL6M8h, nhL6M8ìn L6M8ra phL6M8ía đạL6M8i sảnh68uKhiNh, tL6M8oàn thENfP6Z2Kể nhâ68uKhiNhn viêENfP6Z2Kn cônENfP6Z2Kg 68uKhiNhty đềuENfP6Z2K đãL6M8 tậ68uKhiNhp trun68uKhiNhg thànhENfP6Z2K haENfP6Z2Ki hENfP6Z2Kàng đENfP6Z2Kứng chờ! 
L6M8“Thiếu giENfP6Z2Ka tớiENfP6Z2K rồi!” 
Một đồL6M8ng nghiệp68uKhiNh 68uKhiNhđi 68uKhiNhngang q68uKhiNhua ghé68uKhiNh L6M8tai 68uKhiNhcô t68uKhiNhhư kL6M8ý ThàL6M8nh nL6M8ói nhỏ68uKhiNh. TENfP6Z2Khư kENfP6Z2Ký Thàn68uKhiNhh kENfP6Z2Kinh ENfP6Z2Kngạc vội68uKhiNh vàng68uKhiNh nL6M8ói lENfP6Z2Kời khiếENfP6Z2Km lỗi,68uKhiNh khẩnENfP6Z2K trương68uKhiNh t68uKhiNhheo L6M8mấy vENfP6Z2Kị l68uKhiNhãnh đạo68uKhiNh 68uKhiNhcấp ca68uKhiNho điENfP6Z2K ENfP6Z2Kra phL6M8ía cửL6M8a. Đà68uKhiNho ThENfP6Z2Kục 68uKhiNhNhi cũng68uKhiNh n68uKhiNhghe tENfP6Z2Khấy cL6M8âu nóENfP6Z2Ki nàyENfP6Z2K, troL6M8ng lòng68uKhiNh thẫmENfP6Z2K kiENfP6Z2Knh h68uKhiNhãi. ThENfP6Z2Kẩm TL6M8ường quL6M8ay ngL6M8ười nhìn68uKhiNh 68uKhiNhvề cửaENfP6Z2K lớL6M8n 68uKhiNhđại sảnL6M8h, ánh68uKhiNh mắL6M8t lạENfP6Z2Knh l68uKhiNhùng cũngENfP6Z2K t68uKhiNhhay đENfP6Z2Kổi, L6M8dần tENfP6Z2Krở nên68uKhiNh kinL6M8h ngạc. 
Gia L6M8tộc h68uKhiNhọ L6M8Âu the68uKhiNho lờiENfP6Z2K kểENfP6Z2K 68uKhiNhlại xư68uKhiNha n68uKhiNhay tL6M8hì troENfP6Z2Kng cuộL6M8c ENfP6Z2Ksống, L6M8mọi hENfP6Z2Kành sENfP6Z2Kự L6M8tác ph68uKhiNhong rấENfP6Z2Kt ôENfP6Z2Kn 68uKhiNhhòa, thái68uKhiNh ENfP6Z2Kđộ L6M8dè dặtENfP6Z2K, như68uKhiNhng 68uKhiNhvề m68uKhiNhặt tà68uKhiNhi L6M8chính lENfP6Z2Kà mL6M8ột L6M8trong ENfP6Z2Knhững gENfP6Z2Kia ENfP6Z2Kthế c68uKhiNhó tiềmL6M8 lựcL6M8 hù68uKhiNhng hậ68uKhiNhu bậENfP6Z2Kc nhL6M8ất nhìL6M8, L6M8chính vìL6M8 t68uKhiNhhế, nhữn68uKhiNhg tiL6M8n tức68uKhiNh L6M8về giL6M8a tộcENfP6Z2K nENfP6Z2Kày lu68uKhiNhôn được68uKhiNh ENfP6Z2Kgiới báENfP6Z2Ko ENfP6Z2Kchí đi68uKhiNhên c68uKhiNhuồng ENfP6Z2Ksăn lùENfP6Z2Kng. Côn68uKhiNhg ENfP6Z2Kty LỗENfP6Z2Ki ENfP6Z2KÂu 68uKhiNhlà mộtL6M8 tronENfP6Z2Kg sốL6M8 hàL6M8ng 68uKhiNhloạt c68uKhiNhác côL6M8ng tL6M8y ENfP6Z2Kcon ENfP6Z2Kdưới L6M8cờ giENfP6Z2Ka 68uKhiNhtộc họENfP6Z2K Âu68uKhiNh, sốENfP6Z2K cổENfP6Z2K phầnL6M8 68uKhiNhquan trọ68uKhiNhng nL6M8hất củL6M8a côn68uKhiNhg L6M8ty hầuENfP6Z2K L6M8hết nL6M8ằm tENfP6Z2Krong 68uKhiNhtay họL6M8 ÂENfP6Z2Ku. 68uKhiNhCó 68uKhiNhrất 68uKhiNhnhiều nENfP6Z2Khững lờiENfP6Z2K đồ68uKhiNhn đạ68uKhiNhi L6M8kỳ lạL6M8 v68uKhiNhề gENfP6Z2Kia tộcL6M8 68uKhiNhnày, L6M8trong đóENfP6Z2K phL6M8ải kểENfP6Z2K đếnL6M8 những68uKhiNh ngENfP6Z2Kười thừaL6M8 kế68uKhiNh dòngL6M8 L6M8họ đềuENfP6Z2K có68uKhiNh L6M8ma 68uKhiNhlực hút68uKhiNh L6M8hồn. ĐặENfP6Z2Kc biệ68uKhiNht nhất,ENfP6Z2K ngườiL6M8 thừa68uKhiNh L6M8kế L6M8thế hệL6M8 trướ68uKhiNhc l68uKhiNhà mộENfP6Z2Kt pENfP6Z2Khụ ENfP6Z2Knữ sắc68uKhiNh đẹL6M8p thuộcL6M8 ENfP6Z2Khàng 68uKhiNhgiai 68uKhiNhnhân tuyệtL6M8 t68uKhiNhhế làENfP6Z2Km khuynL6M8h đENfP6Z2Kảo cáL6M8c giớ68uKhiNhi tL6M8rong xãENfP6Z2K hENfP6Z2Kội thờL6M8i b68uKhiNhấy giờ.ENfP6Z2K SL6M8au bL6M8à ENfP6Z2Klấy mộtENfP6Z2K ngườENfP6Z2Ki PháENfP6Z2Kp L6M8rồi khônL6M8g thấyENfP6Z2K xuất hiện tin tức gì nữa. Người thừa kế đương nhiệm là con trai của bà, hình như năm nay hai mươi bốn tuổi, rất ít khi xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người trong công ty, mọi người trong nội bộ công ty thuộc gia tộc họ Âu đều gọi anh là Thiếu gia. 
Toàn thể nhân viên công ty Lỗi Âu đứng xếp thành hai hàng bên ngoài cửa, từ Tổng giám đốc đến các lãnh đạo cấp cao tới các nhân viên các bộ phận, thư ký, tiếp tân, mọi người đều đứng xếp hàng trên quảng trường yên lặng đứng chờ. 
Yên lặng. 
Không tiếng nói.