Bong Bóng mùa hè - Chương 10 part 1

 

Sau jqT3KJđêm ypiXtthôm đjqT3KJó, jqT3KJquan hệypiXtt giypiXttữa LypiXttạc U9Hi ypiXttvà HjqT3KJạ MpadJAKạt trởjqT3KJ nênpadJAK jqT3KJkỳ diệu.ypiXtt ApadJAKnh U9thường xuyêjqT3KJn U9gọi điệnypiXtt cpadJAKho cU9ô, tranypiXtth thpadJAKủ nU9hững lypiXttúc rảnhpadJAK giữaypiXtt U9các shopadJAKw diễypiXttn, ypiXtttrên U9ô tôypiXtt tớiypiXtt spadJAKàn diễn,ypiXtt trướcypiXtt ljqT3KJúc điypiXtt npadJAKgủ, npadJAKhững U9âm thanypiXtth ồnU9 àjqT3KJo phypiXttức tạpU9 trU9ong đipadJAKện thoypiXttại jqT3KJđủ bpadJAKiết ypiXttanh đaU9ng rypiXttất bận.jqT3KJ ThỉnhpadJAK thoypiXttảng anjqT3KJh ngjqT3KJẫu nhiU9ên hẹnypiXtt côjqT3KJ, ôU9m hU9ôn cypiXttô ypiXttsay đắm.padJAK CpadJAKòn U9cô, vẫnU9 ypiXttcái ypiXttvẻ yU9ên lặngU9 typiXtthản nhiêpadJAKn jqT3KJnhìn ajqT3KJnh, mU9ỉm cưypiXttời vớypiXtti apadJAKnh, nhắmU9 mU9ắt mpadJAKơ mànU9g đónU9 nhậpadJAKn nụjqT3KJ U9hôn. U9Cô padJAKkhông jqT3KJhứa hẹjqT3KJn cU9ũng chẳngU9 cjqT3KJự padJAKtuyệt, tjqT3KJất cảU9 nhữypiXttng điềujqT3KJ đpadJAKó đốipadJAK vớiypiXtt ypiXttcô giốpadJAKng nhypiXttư mặpadJAKt trờiU9 U9mỗi ngàjqT3KJy đU9ều mjqT3KJọc padJAKlên typiXttừ đằngU9 padJAKĐông ypiXttnhư mU9ột sjqT3KJự hiểU9n nhiên. 

jqT3KJCó lẽU9, vớjqT3KJi côypiXtt ypiXttmà nói,jqT3KJ chpadJAKuyện tìnypiXtth ypadJAKêu padJAKcăn padJAKbản kpadJAKhông phảiypiXtt jqT3KJlà thứypiXtt padJAKquan trọngypiXtt jqT3KJtrong cuộcpadJAK đời. 

SapadJAKu ngU9ày biU9ểu diễnjqT3KJ tạjqT3KJi quypiXttảng trườnjqT3KJg CầuU9 VồnU9g, PypiXtthan padJAKNam padJAKlà ngpadJAKười đầuypiXtt tiU9ên đượcjqT3KJ ấnpadJAK jqT3KJđịnh padJAKchọn làmypiXtt padJAKca padJAKsĩ chpadJAKính thứcU9 thpadJAKu âU9m pypiXtthát ypiXtthành đĩapadJAK hpadJAKát. CôngU9 U9ty SuypiXttn đpadJAKã liêpadJAKn hệpadJAK U9tìm ypiXttcho côpadJAK nhạU9c padJAKsĩ viếtypiXtt lờiU9 bjqT3KJài ypiXtthát, hòU9a nhU9ạc phốijqT3KJ âmpadJAK, tupadJAKyên tpadJAKruyền qujqT3KJảng ypiXttcáo, nhàU9 sảnypiXtt xuất…padJAK TêypiXttn ngườipadJAK thứpadJAK hU9ai đượcpadJAK chọnjqT3KJ jqT3KJlàm cypiXtta sjqT3KJĩ tuU9y cjqT3KJhưa jqT3KJcó hồipadJAK kypiXttết nhưnjqT3KJg phầnjqT3KJ jqT3KJlớn nghiypiXttêng vềpadJAK ĐớypiXtti TpadJAKây vàjqT3KJ HạypiXtt padJAKMạt. MộtU9 jqT3KJtuần padJAKsau, NgụypadJAK NhpadJAKân rờipadJAK côjqT3KJng jqT3KJty SuU9n cypiXtthuyển ypiXttqua jqT3KJlàm gươngpadJAK mặtjqT3KJ mớiU9 chíypiXttnh thứcypiXtt chpadJAKo mộtypiXtt cjqT3KJông tpadJAKy biểjqT3KJu diễU9n nghệjqT3KJ thuậtU9 U9khác. KhjqT3KJả HjqT3KJân padJAKở lạiU9 nhưngjqT3KJ khôU9ng ypiXtttiếp tụcpadJAK lpadJAKàm padJAKca U9sĩ mypiXttà trởpadJAK U9thành padJAKnhân viêypiXttn bpadJAKộ phậnypiXtt PR. 
ypiXtt“Chỉ cầnjqT3KJ jqT3KJđánh padJAKbại U9Đới jqT3KJTây ypiXttlà ổnpadJAK thôi!” 
TpadJAKrân ÂnjqT3KJ U9sung sưpadJAKớng padJAKnói, ánypiXtth mypiXttắt lypiXttấp padJAKlánh nhưpadJAK thU9ể đjqT3KJĩa hátypiXtt củapadJAK jqT3KJHạ MypiXttạt đpadJAKã jqT3KJcó ypiXttở trướcpadJAK mặjqT3KJt vậy. 
“HồiU9 nàypadJAK cpadJAKậu padJAKthế nàjqT3KJo?” ypiXttHạ MạtU9 cypiXtthuyển jqT3KJđề tài.padJAK jqT3KJCô bjqT3KJiết bằngjqT3KJ bấtjqT3KJ cjqT3KJứ giápadJAK nypiXttào ypiXttcô cũnpadJAKg phảipadJAK chiếU9n thắnypiXttg ĐớiU9 TU9ây, npadJAKhưng jqT3KJcô khôjqT3KJng muốjqT3KJn bàjqT3KJn chuyệnpadJAK đóypiXtt vớpadJAKi TypiXttrân Ân. 
“ChánpadJAK phèo.”ypiXtt ypiXttTrân ÂU9n padJAKbuồn rầujqT3KJ lắcU9 đầu,padJAK padJAK“Từ dạypiXtto vụpadJAK jqT3KJxì căpadJAKng đanU9 jqT3KJgiữa U9Vi jqT3KJAn vypiXttà bầuypiXtt JpadJAKam bịpadJAK bU9áo padJAKchí phátpadJAK gjqT3KJiác, rấtU9 nhiềU9u padJAKshow diễn,padJAK hợppadJAK đồjqT3KJng U9quảng cáojqT3KJ đypiXttã U9ký từpadJAK tjqT3KJrước củapadJAK U9Vi ypiXttAn bpadJAKị hủU9y jqT3KJbỏ, padJAKcô tU9a U9ngày npadJAKào cũnpadJAKg khùpadJAKng khùngU9 U9điên điênjqT3KJ U9nổi nójqT3KJng vôypiXtt padJAKcớ. MìnhjqT3KJ U9chịu khôngpadJAK nổijqT3KJ padJAKphải nypiXttộp đpadJAKơn xiU9n nypiXttghỉ. MìnjqT3KJh chypiXttả thiếypiXttt lpadJAKàm trợpadJAK lýpadJAK nypiXttữa, khjqT3KJác cypiXtton ôsypiXttin làypiXtt mấyjqT3KJ U9đâu… biU9ết tớiypiXtt bypiXttao U9giờ U9mới đổijqT3KJ đờijqT3KJ làU9m bầU9u quảpadJAKn padJAKlý đượcypiXtt đây?!”ypiXtt. jqT3KJÁnh mắtpadJAK TjqT3KJrân ÂnpadJAK jqT3KJmòn mỏi. 
“LpadJAKà quypiXttản lýU9 cU9ũng phU9ải chU9ăm sópadJAKc U9cho nypiXttghệ sU9ĩ jqT3KJcủa padJAKmình chứjqT3KJ bộ.” 
“ypiXttĐâu gijqT3KJống! U9Người quypiXttản lýjqT3KJ còU9n padJAKcó đượcypiXtt jqT3KJcảm giápadJAKc U9thu đượcypiXtt kếtypiXtt U9quả, thU9u padJAKđược thjqT3KJành tựuypiXtt. KpadJAKhi padJAKgiúp đypiXttỡ mộtjqT3KJ nghệypiXtt U9sĩ U9trở nênjqT3KJ nổijqT3KJ ypiXttdanh, padJAKtrở thU9ành siêuypiXtt jqT3KJsao, ypiXttkhi ấyjqT3KJ chắcU9 chắpadJAKn sẽjqT3KJ cjqT3KJó cypiXttảm gjqT3KJiác thỏpadJAKa mãnjqT3KJ thàU9nh ypiXttcông. HơnypiXtt nữa,U9 nU9gười qpadJAKuản lpadJAKý kiếjqT3KJm padJAKtiền rủU9ng rỉnU9h U9hơn nhiều!”jqT3KJ TjqT3KJrân ÂpadJAKn buồnU9 bãU9 nóiU9: “ĐájqT3KJng tiếcypiXtt padJAKchả cóypiXtt njqT3KJghệ jqT3KJsĩ nàypiXtto padJAKbiết cápadJAKch padJAKdùng mình…”. 
HạjqT3KJ MạpadJAKt cười. 
padJAKTrân padJAKÂn độtU9 jqT3KJnhiên nU9hớ rajqT3KJ: “ÀypiXtt padJAKnày, padJAKcông ypiXttty bájqT3KJo cậupadJAK đU9i thjqT3KJử vU9ai diypiXttễn chưa?”. 
“ThửypiXtt vai?” 
“TrờiU9 đấtpadJAK ơypiXtti, cậupadJAK U9chưa biếtjqT3KJ thậtU9 spadJAKao! QuảpadJAKng cájqT3KJo mpadJAKỹ pU9hẩm củypiXtta hãnU9g LỗypiXtti ÂjqT3KJu năpadJAKm nU9ay vốnjqT3KJ U9dĩ U9chấm U9Vi AypiXttn padJAKlàm gươngypiXtt mặjqT3KJt đạU9 dpadJAKiện, nhU9ưng U9Vi AypiXttn dpadJAKính xypiXttì jqT3KJcăng đan,padJAK padJAKdanh jqT3KJdự tiếngypiXtt padJAKtăm bịU9 ảnhjqT3KJ hjqT3KJưởng jqT3KJnghiêm trọjqT3KJng, jqT3KJnên LU9ỗi ypiXttÂu đãypiXtt padJAKhủy padJAKý đjqT3KJồ hjqT3KJợp tápadJAKc ypiXttvới U9cô ấyU9. ypiXttHiện padJAKrất ypiXttnhiều cônpadJAKg U9ty đangpadJAK tíU9ch cựcypiXtt U9giới thiệujqT3KJ nU9hững nữU9 U9nghệ sjqT3KJĩ xuấtpadJAK U9sắc củajqT3KJ họU9 vớiypiXtt padJAKLỗi ÂuU9, hU9ình nhưpadJAK chpadJAKỉ padJAKcòn mấpadJAKy jqT3KJngày nữapadJAK jqT3KJlà sẽU9 thypiXttử vapadJAKi. MìnhypiXtt U9cứ tpadJAKưởng cácypiXtt padJAKcậu đềuU9 đưpadJAKợc jqT3KJcông jqT3KJty tiypiXttến cửjqT3KJ thìU9 càngjqT3KJ nhiềjqT3KJu cơjqT3KJ mU9ay chứ.” 

ĐóypiXtt cũngpadJAK làU9 nguyêypiXttn nhânjqT3KJ khiếpadJAKn VypiXtti ApadJAKn U9căm thU9ù tjqT3KJận xươngjqT3KJ tậnjqT3KJ tủyypiXtt kẽjqT3KJ đãypiXtt tunjqT3KJg bypiXttí mjqT3KJật đpadJAKời tưU9 củypiXtta mìnU9h cU9ho bànpadJAK dâjqT3KJn thjqT3KJiên hạpadJAK soipadJAK. LỗijqT3KJ ÂjqT3KJu làjqT3KJ mộtypiXtt U9thương hiệujqT3KJ U9mỹ phypiXttẩm cpadJAKao cấU9p, nổijqT3KJ tiếngjqT3KJ trjqT3KJên thếpadJAK giớypiXtti, cpadJAKhưa U9cần bpadJAKàn đếpadJAKn thjqT3KJù laypiXtto quảngpadJAK cjqT3KJáo quypiXttá lớpadJAKn, mpadJAKà cypiXtthỉ cầnU9 nóijqT3KJ jqT3KJđến jqT3KJcấp độpadJAK sU9ản xypiXttuất tronypiXttg U9công padJAKtác ypiXttquảng cypiXttáo đU9òi hỏiU9 chấtpadJAK lượypiXttng jqT3KJcao, padJAKsố lượngpadJAK cájqT3KJc U9áp pypiXtthích, truyjqT3KJền hypiXttình, tjqT3KJờ rơjqT3KJi padJAKtần suấtjqT3KJ xuấtypiXtt U9hiện cựcypiXtt lớypiXttn, vìjqT3KJ thếypiXtt trởjqT3KJ U9thành gjqT3KJương mặU9t đạiypiXtt diệU9n jqT3KJquảng padJAKcáo hàpadJAKng njqT3KJăm củaypiXtt ypiXtthãng ypiXttLỗi U9Âu padJAKluôn lypiXttà mụypiXttc tiêU9u padJAKcạnh traypiXttnh sốpadJAK mộU9t củypiXtta U9hầu hếtypiXtt ypiXttcác jqT3KJnữ mpadJAKinh tinhypiXtt. VU9i AypiXttn đâupadJAK djqT3KJễ jqT3KJgì đoạypiXttt đượcjqT3KJ hợpypiXtt đjqT3KJồng tjqT3KJrong padJAKvô sốjqT3KJ cácU9 đốipadJAK thửypiXtt cạnU9h trjqT3KJanh nhpadJAKư ThẩU9m TườnypiXttg, padJAKTừ TpadJAKịnh NpadJAKghi, ĐàoypiXtt ThU9ục NhiypiXtt. U9Rốt cuộcU9 lạiypiXtt côngypiXtt cốc. 
“Lỗi Âu…” 

ypiXttHạ MạtpadJAK tuypiXtty chưajqT3KJ padJAKbao gijqT3KJờ dypiXttùng qU9ua spadJAKản phẩmpadJAK nàyU9, ypiXttnhưng rấtypiXtt qypiXttuen tjqT3KJhuộc vypiXttới nó.jqT3KJ HồiU9 hèypiXtt nU9hững năypiXttm trưU9ớc, cpadJAKô đãypiXtt typiXttừng làmU9 ởU9 quầyjqT3KJ báU9n lU9oại mypiXttỹ phẩjqT3KJm này.jqT3KJ ypiXttCô biếtjqT3KJ gươnypiXttg mặtpadJAK đạijqT3KJ jqT3KJdiện củajqT3KJ U9thương hU9iệu nàU9y đpadJAKều làjqT3KJ nhữngpadJAK ypiXttnữ mU9inh tinypiXtth nổU9i tiếngpadJAK cU9ực U9kỳ jqT3KJsáng gpadJAKiá. NếujqT3KJ nhưU9 tjqT3KJrước kijqT3KJa chU9ưa cóypiXtt U9tiếng ypiXtttăm gìU9 jqT3KJthì chỉpadJAK cầnpadJAK đượcU9 làmpadJAK gpadJAKương U9mặt đạU9i diệnypiXtt U9cho U9hãng LỗipadJAK ÂypiXttu, xuấtjqT3KJ hU9iện tjqT3KJrên truU9yền hìnpadJAKh, ypiXttnhững U9trang quảjqT3KJng cáoypiXtt jqT3KJbáo chU9í, ypiXttáp phíchpadJAK, tjqT3KJờ U9rơi padJAKrợp tjqT3KJrời ypiXttrợp đất,ypiXtt sẽjqT3KJ khôypiXttng cóypiXtt gjqT3KJì làypiXtt padJAKkhó ypiXttđể padJAKtrở tU9hành ngưypiXttời nypiXttổi tiếng. 

TrjqT3KJân ÂnU9 tiếppadJAK tụcypiXtt: “NgjqT3KJhe padJAKnói, trướcU9 mắtjqT3KJ côypiXttng ypiXttty LỗipadJAK U9Âu đjqT3KJang cypiXttó U9xu typiXtthế npadJAKghiêng vềU9 ĐpadJAKào ThypiXttục NjqT3KJhi, đãjqT3KJ cypiXttho chuyênU9 vU9iên tớU9i ypiXttnói chuyệjqT3KJn jqT3KJvới côpadJAK jqT3KJấy. VjqT3KJi jqT3KJAn ypiXtthôm qypiXttua nU9ghe jqT3KJtin nypiXttày đãpadJAK nổpadJAKi padJAKđiên padJAKnổi đóa”. 
HạypiXtt MạypiXttt jqT3KJthấy hơipadJAK lạ. 

CảypiXttm gipadJAKác phứcypiXtt tạpjqT3KJ jqT3KJchợt xupadJAKất hiệypiXttn trojqT3KJng lòng. 

“NếupadJAK côpadJAKng ypiXttty kU9hông ypiXttcho tấjqT3KJt jqT3KJcả cypiXttác cậuU9 đượcypiXtt tU9hử jqT3KJvai ypiXttthì khảypiXtt njqT3KJăng đúngpadJAK ljqT3KJà sypiXttẽ jqT3KJtiến cjqT3KJử U9Đào ThụpadJAKc padJAKNhi rồi.”padJAK TrânU9 ÂnpadJAK tiếU9c rẻ,ypiXtt njqT3KJghĩ ypiXtthồi lạpadJAKi nóipadJAK: “VậnpadJAK mypiXttay củU9a ĐàoypiXtt ThụcjqT3KJ NhpadJAKi đU9ã jqT3KJtới, chắU9c chắpadJAKn ljqT3KJà sẽpadJAK hU9ot đếnpadJAK jqT3KJcháy mypiXttất thôi”. 

U9Mấy nU9gày napadJAKy, ĐàoypiXtt ThụjqT3KJc NpadJAKhi ypiXttsung sướU9ng U9ra mặtpadJAK ypiXttdù U9trong lypiXttúc jqT3KJnói jqT3KJchuyện ypiXttvẫn jqT3KJtỏ U9ra khipadJAKêm tpadJAKốn yếU9u đU9uối, nhưnypiXttg ánpadJAKh mắjqT3KJt cU9ủa jqT3KJcô khôypiXttng gypiXttiấu nổijqT3KJ niềmpadJAK vuU9i njqT3KJhư gióU9 xpadJAKuân U9tháng jqT3KJBa. MọiU9 ngườipadJAK tronjqT3KJg cônjqT3KJg U9ty SuypiXttn cU9ũng tjqT3KJỏ tjqT3KJhái đpadJAKộ cU9ung kípadJAKnh vớiypiXtt U9cô hơjqT3KJn padJAKtrước U9rất nhiU9ều. NpadJAKhững ngjqT3KJười bảnpadJAK padJAKtính jqT3KJthân thijqT3KJện đãU9 bắpadJAKt đầuU9 jqT3KJlên tiếnjqT3KJg cjqT3KJhúc mừnjqT3KJg ThụypiXttc U9Nhi chảjqT3KJ U9bao lâU9u U9nữa padJAKsẽ ypiXttlà gưpadJAKơng mặtU9 đjqT3KJại diệnjqT3KJ chjqT3KJo hãnU9g mỹjqT3KJ pjqT3KJhẩm jqT3KJcao cU9ấp LỗijqT3KJ Âu.jqT3KJ ĐU9ào jqT3KJThục NhjqT3KJi jqT3KJvẫn giU9ữ typiXtthái padJAKđộ U9ngượng ngùU9ng, jqT3KJe lpadJAKệ giảjqT3KJi thU9ích rpadJAKằng padJAKgương mặjqT3KJt đạiypiXtt diệnU9 U9vẫn jqT3KJchưa hoàjqT3KJn U9toàn xpadJAKác địnhpadJAK hoặcypiXtt npadJAKói làU9 mìnpadJAKh vẫnU9 đU9âu haU9y U9biết gì. 

HU9ôm đó,ypiXtt ĐàoU9 ypiXttThục NpadJAKhi đanU9g jqT3KJcó mặtpadJAK padJAKtại cU9ông U9ty, U9chị Phần,jqT3KJ ngườiU9 qU9uản lýU9 mớijqT3KJ cypiXttủa ThjqT3KJục NU9hi nhU9ận mộypiXttt cjqT3KJú điệnypiXtt thoạpadJAKi. JypiXttam ypiXttđã thôU9i làmjqT3KJ quảnpadJAK jqT3KJlý U9cho côjqT3KJ vjqT3KJì mắcpadJAK padJAKxì ypiXttcăng đanjqT3KJ U9với ypiXttVi ypiXttAn đpadJAKã padJAKchuyển padJAKqua phU9ụ typiXttrách njqT3KJhững nghpadJAKệ spadJAKĩ íjqT3KJt bypiXttiểu dijqT3KJễn hơn. 

Chị PhầnjqT3KJ U9và padJAKĐào TypiXtthục jqT3KJNhi trjqT3KJao đổpadJAKi nypiXtthỏ vớiypiXtt nhapadJAKu vàypiXtti câu. 

padJAKSắc mặtypiXtt ĐàojqT3KJ ThụcU9 NhypiXtti lU9iền thjqT3KJay U9đổi, jqT3KJ“Sao, ypiXttvẫn cònypiXtt cópadJAK njqT3KJghệ spadJAKĩ khájqT3KJc nêpadJAKn phypiXttải mởpadJAK mộtypiXtt jqT3KJcuộc họjqT3KJp à?”. 
U9Chị PhầnjqT3KJ nóU9i nhỏ: 
“HọU9 chẳnypiXttg qjqT3KJua chypiXttỉ làpadJAK làmypiXtt nềypiXttn thôU9i, jqT3KJTổng U9giám jqT3KJđốc LypiXttỗi ÂuypiXtt rấypiXttt padJAKthích vypiXttà padJAKtán thypiXttưởng eU9m, cypiXtthắc padJAKchắn ypiXttkhông cypiXttó vấypiXttn đềypiXtt gpadJAKì đâu.” 

ĐàoU9 ThụypiXttc NpadJAKhi njqT3KJhìn xU9ung jqT3KJquanh, jqT3KJthấy hầuU9 hpadJAKết mjqT3KJọi njqT3KJgười đangU9 cójqT3KJ mU9ặt tronU9g U9công typiXtty đềuU9 đổU9 dồU9n ánhypiXtt mpadJAKắt vàopadJAK mìnhpadJAK, ThpadJAKục NypiXtthi gijqT3KJật mjqT3KJình nghypiXttĩ lạypiXtti vừjqT3KJa xopadJAKng padJAKmình U9nói jqT3KJhơi toU9. MặtpadJAK côU9 typiXttừ ypiXtttừ đỏypiXtt bjqT3KJừng, mỉmjqT3KJ cườiypiXtt jqT3KJxấu ypiXtthổ, ThụcypiXtt NU9hi nóiypiXtt: “KhôngypiXtt việcjqT3KJ gìU9, LỗypiXtti ÂuU9 spadJAKẽ chpadJAKọn rypiXtta đượcypiXtt jqT3KJgương padJAKmặt đạipadJAK diệnjqT3KJ thícjqT3KJh hjqT3KJợp nhất,U9 tU9uyển lU9ựa thêU9m mypiXttột chúypiXttt làpadJAK chuyệnjqT3KJ bìnjqT3KJh thường”. 
ChịU9 PhầnU9 gậtjqT3KJ ypiXttđầu nóiypiXtt padJAK: “Phải”. 
ypiXtt“Thẩm jqT3KJTường cũjqT3KJng jqT3KJtới chứypiXtt?” ĐàopadJAK TypiXtthục padJAKNhi vôpadJAK tìU9nh hỏi. 
“Ừ,jqT3KJ có.” 

ĐàoU9 ThụcypiXtt NypiXtthi cắjqT3KJn môiypiXtt, U9cô ypiXttbiết TpadJAKhẩm TườngypiXtt thườngU9 hU9ay phU9ô ypiXtttrương thânjqT3KJ thU9ế, lúcpadJAK nàjqT3KJo xuấtU9 jqT3KJhiện cU9ũng cópadJAK bốpadJAKn nămypiXtt typiXttrợ U9lý đU9i theopadJAK. ThụcU9 NU9hi nhU9ìn mộpadJAKt padJAKvòng quaU9nh ypiXttcông padJAKty, ápadJAKnh mắU9t lpadJAKướt nhẹjqT3KJ quU9a HjqT3KJạ Mạt,jqT3KJ dừypiXttng U9vài giâypiXtty, sapadJAKu đóU9 jqT3KJcô gọipadJAK U9Hạ MạypiXttt, U9Khả HâjqT3KJn, TrânpadJAK ÂnU9 padJAKvà U9ba cypiXttô gáypiXtti khpadJAKác thjqT3KJường npadJAKgày ljqT3KJàm côpadJAKng táypiXttc PU9R lại. 
Đào ThụypiXttc ypiXttNhi đỏU9 mặU9t hỏi: 
“Phiền mọijqT3KJ ngjqT3KJười U9đi cùpadJAKng U9tôi mypiXttột cypiXtthuyến tớypiXtti ypiXttcông tpadJAKy LỗpadJAKi ÂuU9 nhé,jqT3KJ đượcjqT3KJ không?” 

***

Công U9ty U9Sun đjqT3KJiều padJAKhai U9chiếc jqT3KJxe đưaypiXtt mấyU9 ngjqT3KJười tớypiXtti côngpadJAK tjqT3KJy LjqT3KJỗi ÂpadJAKu. ĐàopadJAK ThpadJAKục NhijqT3KJ, DoãnpadJAK HạjqT3KJ MU9ạt U9và U9chị PhpadJAKần ngồiU9 trjqT3KJên chjqT3KJiếc BepadJAKntley, TrânypiXtt ÂpadJAKn, KhảjqT3KJ padJAKHân vớpadJAKi bjqT3KJa jqT3KJcô gájqT3KJi U9kia npadJAKgồi xypiXtte sau. 

Trong chiếypiXttc Bentley. 

“HạU9 padJAKMạt, nghU9e nóijqT3KJ jqT3KJnhiều đàijqT3KJ truypadJAKền hìpadJAKnh mờypiXtti cjqT3KJậu jqT3KJtham jqT3KJgia shpadJAKow U9diễn củaypiXtt họypiXtt phảU9i không?”ypiXtt ĐàoypiXtt U9Thục U9Nhi nU9hìn ypiXttvào chiếcypiXtt gjqT3KJương nhỏjqT3KJ tỉpadJAK mỉjqT3KJ typiXttrang điểpadJAKm gưpadJAKơng mặt,U9 hỏi:ypiXtt “TạypiXtti sjqT3KJao cônypiXttg U9ty mjqT3KJình đềupadJAK từU9 chU9ối vpadJAKậy? LàU9 ýjqT3KJ củpadJAKa cU9ậu à?”. 
“padJAKChắc chắnjqT3KJ làjqT3KJ padJAKcông typiXtty đãpadJAK cU9ó nhpadJAKững chủjqT3KJ jqT3KJkiến padJAKkhác rồi.” 
HpadJAKạ padJAKMạt cypiXttũng biypiXttết cypiXttó rấtjqT3KJ jqT3KJnhiều tờpadJAK báypiXtto, nhiềupadJAK kypiXttý giảpadJAK tớiU9 tU9ìm jqT3KJcô, U9thậm cpadJAKhí U9không hiểujqT3KJ bằpadJAKng padJAKcách nàjqT3KJo họjqT3KJ cpadJAKó đượcjqT3KJ jqT3KJsố dU9i dộypiXttng đểU9 trU9ực typiXttiếp gọiypiXtt cU9ho cjqT3KJô mU9ời tjqT3KJham padJAKgia cáypiXttc spadJAKhow diễn,padJAK nhU9ưng nhâjqT3KJn viêpadJAKn jqT3KJtruyền thôngypiXtt npadJAKói padJAKvới côypiXtt rằngjqT3KJ bâyU9 gjqT3KJiờ cjqT3KJhưa phU9ải ypiXttlà U9thời cơjqT3KJ thíjqT3KJch hợpjqT3KJ đểU9 xuấjqT3KJt hiU9ện ởjqT3KJ cácjqT3KJ ypiXttchương trìnU9h biểU9u dpadJAKiễn, hypiXttọ ypiXttđã padJAKthay cpadJAKô từpadJAK chốjqT3KJi hết. 
“padJAKỜ?” ĐU9ào ThụypiXttc NhpadJAKi ypiXttxoa thpadJAKêm cpadJAKhút U9phấn, jqT3KJhỏi: “ChịypiXtt PhầnU9 padJAKnày, jqT3KJtình ypiXtthình cypiXttái U9cô ĐớijqT3KJ TâpadJAKy jqT3KJthế njqT3KJào rồi?” 
ChịU9 PhầpadJAKn ngồiypiXtt padJAKghế trướcpadJAK quypiXttay ypiXttngười lạipadJAK U9nói: “CáiypiXtt cypiXttô ĐớjqT3KJi padJAKTây khôjqT3KJng thU9ành vấjqT3KJn đề…padJAK nhưypiXttng hồiypiXtt nàyypiXtt cójqT3KJ gU9ặp padJAKcô ấyjqT3KJ ởypiXtt biệtypiXtt tjqT3KJhự ThiênjqT3KJ TjqT3KJhủy vàypiXtti lầpadJAKn… padJAKcũng ypiXttcó thểU9 cypiXtthỉ lpadJAKà chịypiXtt tìnpadJAKh cờypiXtt đụypiXttng jqT3KJmặt tjqT3KJhấy thôi…”. 

ĐàpadJAKo ThụcU9 NjqT3KJhi mỉmU9 cườiU9, “ThìU9 jqT3KJra cũnypiXttg padJAKchỉ làU9 loạiypiXtt ypiXtthàng ypiXttnhư jqT3KJVi An”. 

ĐàojqT3KJ ThụcypiXtt NjqT3KJhi đónU9g nắppadJAK hộypiXttp phấnjqT3KJ njqT3KJhìn HạpadJAK U9Mạt, tU9rầm ngâmpadJAK hồU9i lâuypiXtt, ThụU9c NhjqT3KJi ypiXttnói: “NgheypiXtt jqT3KJmình đU9i, đừngU9 dấypiXttn U9thân padJAKvào làngpadJAK giảijqT3KJ trí.ypiXtt NjqT3KJơi đópadJAK rấtpadJAK phứcU9 tạppadJAK, đájqT3KJng sợjqT3KJ hơnU9 nhypiXttiều sypiXtto U9với tưởnpadJAKg jqT3KJtượng cU9ủa cậu.jqT3KJ NếupadJAK cậujqT3KJ cypiXttần tiềpadJAKn, lpadJAKàm typiXttrợ lU9ý jqT3KJcho mìnhjqT3KJ ypiXttcũng đpadJAKược, mìnypiXtth sypiXttẽ ypiXtttrả cU9ho cậupadJAK ypiXttcao hơjqT3KJn. U9Mình sẽypiXtt chămU9 jqT3KJlo chjqT3KJo cậu,U9 khônU9g đểU9 padJAKcậu phảjqT3KJi khổ.U9 padJAKMình cũnpadJAKg cypiXttần mộtU9 U9người bạnypiXtt nypiXtthư cậuypiXtt ypiXttlo U9lắng U9cho mình”. 
HạypiXtt MạtU9 mỉmjqT3KJ cườjqT3KJi, “ypiXttCảm ơn”. 
ĐàU9o ThụpadJAKc NjqT3KJhi khônypiXttg jqT3KJhiểu jqT3KJý padJAKcủa padJAKHạ MạtpadJAK, U9cô U9đang địnU9h hỏijqT3KJ tijqT3KJếp thypiXttì bácjqT3KJ typiXttài cpadJAKho xpadJAKe giảmU9 tốcjqT3KJ đypiXttộ, đjqT3KJã tớiU9 typiXttòa nhàjqT3KJ trụjqT3KJ sypiXttở cônypiXttg tjqT3KJy LU9ỗi Âu. 
NgàypiXtty padJAKhè trànpadJAK đầypiXtty nắng. 
NằmU9 ởpadJAK vịpadJAK trjqT3KJí padJAKtrung padJAKtâm kypiXtthu đấU9t padJAKvàng giữpadJAKa rừnU9g toàjqT3KJn nhpadJAKà cypiXttao cU9học padJAKtrời, trụU9 sypiXttở U9Lỗi ÂujqT3KJ U9màu typiXttím nhạU9t trU9ông nhưpadJAK mộtypiXtt ypiXttthiếu nữU9 quypiXttý tU9ộc chjqT3KJâu jqT3KJÂu thypiXttời ypiXtttrung đạiU9 caypiXtto quý,padJAK ypiXttưu jqT3KJnhã. TrU9ước mặpadJAKt typiXttòa nhàjqT3KJ LypiXttỗi ÂuypiXtt ljqT3KJà ypiXttmột quảngjqT3KJ tU9rường trồngypiXtt hoypiXtta rypiXttộng lớnpadJAK U9với nhữngypiXtt trụjqT3KJ cộtjqT3KJ kiểuypiXtt LjqT3KJa ypiXttMã rấtypiXtt padJAKđẹp, đU9ài pjqT3KJhun nướcjqT3KJ ypiXttmộng ảo,jqT3KJ nU9àng tiypiXttên cájqT3KJ U9bằng tượnypiXttg ypiXttmơ mpadJAKàng chìmjqT3KJ tronU9g bọtU9 nướcpadJAK tronjqT3KJg veo. 

HU9ạ MạypiXttt ngypiXttẩn U9ngơ ngypiXttắm nhìn. 
“ĐjqT3KJẹp quájqT3KJ trờypiXtti…” TypiXttiếng jqT3KJĐào ThụU9c NhjqT3KJi theypiXtto gU9ió vọngjqT3KJ jqT3KJtới, “ypiXttchỉ ypiXttcó npadJAKhững côypiXttng tU9y ypiXttnào tjqT3KJài lypiXttực hùngjqT3KJ jqT3KJhậu mU9ới cópadJAK khảjqT3KJ năngjqT3KJ xâU9y dựngU9 đượcpadJAK tòypiXtta npadJAKhà vpadJAKới jqT3KJvườn hoypiXtta sapadJAKng typiXttrọng njqT3KJhư ypiXttthế nU9ày. AU9i cypiXttũng nU9ói khônjqT3KJg cầnjqT3KJ tjqT3KJham U9địa vịjqT3KJ tiềnypiXtt tài,U9 ypiXttnhưng jqT3KJthế ypiXttgiới nàpadJAKy hU9oàn padJAKmỹ tớijqT3KJ độpadJAK ypiXttcon ngườpadJAKi tpadJAKa làU9m sapadJAKo kU9hông thpadJAKam đượcU9 cơU9 chứ…”. 
Hạ MạU9t quaypiXtty saU9ng ĐàoypiXtt TU9hục NhiypiXtt. TjqT3KJrên mặtjqT3KJ cjqT3KJô jqT3KJđã lậjqT3KJp padJAKtức khôU9ng cònjqT3KJ dấupadJAK padJAKvết nhữngU9 lờiypiXtt thaypiXttn tU9hở vừpadJAKa xoU9ng. VpadJAKới U9hàng jqT3KJmi U9dài đepadJAKn láy,jqT3KJ U9đôi mắtU9 ypiXttlong lanhpadJAK, hU9ai májqT3KJ phớU9t phpadJAKấn U9hồng, vẻjqT3KJ U9yêu kypiXttiều padJAKe lU9ệ, trjqT3KJông jqT3KJcô giU9ống njqT3KJhư trojqT3KJng gijqT3KJấc padJAKmơ đangypiXtt padJAKlúng túnpadJAKg nypiXttgượng ngùpadJAKng trướU9c sợiypiXtt padJAKdây tjqT3KJơ áU9i tìnhU9 khiếnpadJAK ngypiXttười tU9a ypiXttthương tiếc.U9 HpadJAKạ padJAKMạt hijqT3KJểu rằnU9g ĐàpadJAKo ThụcjqT3KJ NhypiXtti đjqT3KJã cU9huẩn bpadJAKị rấtjqT3KJ kpadJAKỹ lưỡng. 
CửaU9 rpadJAKa vU9ào bằngU9 U9kính xoajqT3KJy tròn. 
Kính cypiXttửa trpadJAKong suốtpadJAK hàjqT3KJo hU9oa qU9uý phái. 
LẵngpadJAK jqT3KJhoa tpadJAKươi padJAKsặc sypiXttỡ, thơmpadJAK nU9gào padJAKngạt đjqT3KJặt xypiXtten giữa. 
Đào ThụpadJAKc jqT3KJNhi bướU9c U9vào tòapadJAK nhàpadJAK trpadJAKụ sypiXttở ypiXttcông padJAKty LỗijqT3KJ Âu.ypiXtt ChpadJAKị padJAKPhần vàpadJAK jqT3KJHạ padJAKMạt thypiXtteo U9sau, TrU9ân Ân,jqT3KJ jqT3KJKhả HjqT3KJân vàypiXtt mấyU9 ngườiypiXtt nữypiXtta U9đi cuối.jqT3KJ ypiXttCô nhpadJAKân ypiXttviên U9sau qjqT3KJuầy tiếpypiXtt typiXttân nởjqT3KJ jqT3KJnụ cườU9i jqT3KJđón chào.ypiXtt CôjqT3KJ ThàpadJAKnh, tjqT3KJhư kjqT3KJý U9Tổng gjqT3KJiám đốcypiXtt U9từ phíaU9 đôpadJAKng đạjqT3KJi sảjqT3KJnh vộipadJAK vàU9ng bướjqT3KJc tớijqT3KJ nhiệpadJAKt tìU9nh chpadJAKào đypiXttón ypiXttĐào ThụcypiXtt Nhi. 
U9Đang ljqT3KJúc nóU9i lờpadJAKi cảU9m ơjqT3KJn U9thành jqT3KJý cU9ủa côpadJAK jqT3KJthư jqT3KJký ThàjqT3KJnh, ypiXttđã U9xuống jqT3KJtận nơiypiXtt nhiệjqT3KJt tìpadJAKnh đóU9n padJAKtiếp, đpadJAKột jqT3KJnhiên ĐàjqT3KJo ThjqT3KJục NjqT3KJhi nhíuypiXtt màyjqT3KJ phátU9 hiệnU9 ThẩmpadJAK TưypiXttờng cũnU9g padJAKđang cóypiXtt padJAKmặt trojqT3KJng U9đại sảnhypiXtt côpadJAKng U9ty LỗipadJAK ÂujqT3KJ, hjqT3KJình njqT3KJhư hồpadJAKi nU9ãy, thưU9 kýU9 ypiXttThành cũjqT3KJng vừajqT3KJ từU9 cypiXtthỗ ThẩypiXttm TườngypiXtt đjqT3KJi rpadJAKa thìpadJAK phải. 
LjqT3KJàn padJAKda trắnypiXttg nhưjqT3KJ tuyếypiXttt, dypiXttáng nU9gười caU9o rypiXttáo, ThẩmypiXtt TjqT3KJường mpadJAKặc U9chiếc vU9áy dàijqT3KJ màuypiXtt đejqT3KJn bjqT3KJó sátypiXtt người,ypiXtt padJAKhai, jqT3KJba chuỗijqT3KJ npadJAKgọc trapadJAKi đenpadJAK lấpadJAKp lypiXttánh trênypiXtt cổU9. jqT3KJMột trU9ợ lýpadJAK U9cầm ôU9 cypiXtthe ánhypiXtt nắngU9 padJAKrọi U9qua U9bức typiXttường kínhjqT3KJ, mypiXttột ypiXtttrợ lpadJAKý U9đang ngồiU9 U9chồm hỗmypiXtt sửapadJAK lypiXttại giàypadJAK cU9ho ThjqT3KJẩm Tường,ypiXtt padJAKmột U9nhân vijqT3KJên truyypiXttền padJAKthông khájqT3KJc ypiXtttay cpadJAKầm đầuU9 quajqT3KJy jqT3KJDV ghU9i hìnpadJAKh, cònU9 lạypiXtti mypiXttột sốypiXtt nữapadJAK thìjqT3KJ ngườiU9 tjqT3KJay đypiXttiện thoại,jqT3KJ ngườijqT3KJ xáypiXttch thùnypiXttg ypiXtttrang điểmypiXtt, ngườijqT3KJ mjqT3KJang U9quần U9áo. TU9hẩm padJAKTường ypiXttkiêu nypiXttgạo jqT3KJlạnh lpadJAKùng đứngpadJAK trưjqT3KJớc cửajqT3KJ cầuU9 thanypiXttg mU9áy phíaypiXtt đpadJAKông đạijqT3KJ sảnh,U9 khU9ông ypiXttthèm ngjqT3KJó nypiXttgàng tớijqT3KJ nhữngypiXtt ngưpadJAKời đipadJAK tU9heo đangjqT3KJ bậjqT3KJn qjqT3KJuýnh ypiXttquáng phypiXttục vụjqT3KJ mìjqT3KJnh. HypiXttệt nhưU9 mộtpadJAK vươypiXttng njqT3KJữ U9vậy, HạpadJAK U9Mạt trộmpadJAK ngjqT3KJhĩ, đypiXttem rjqT3KJa padJAKso, padJAKĐào ThjqT3KJục NypiXtthi chỉjqT3KJ lypiXttà hpadJAKạt nU9gọc bjqT3KJích nhỏU9 bU9é màjqT3KJ thôi. 
DẫnjqT3KJ ĐàojqT3KJ ThụcypiXtt NhpadJAKi vypiXttà npadJAKhững nypiXttgười đipadJAK jqT3KJcùng tớijqT3KJ chpadJAKỗ cU9ầu thpadJAKang máU9y đứngypiXtt chypiXttờ, côpadJAK thưU9 kýypiXtt jqT3KJThành vộjqT3KJi vàypiXttng padJAKphân trầnpadJAK giảypiXtti thíU9ch rằngU9 cầupadJAK thanjqT3KJg ypiXttmáy ypiXttvừa mpadJAKới lênjqT3KJ, cójqT3KJ U9lẽ phảijqT3KJ mpadJAKột padJAKlúc nU9ữa mU9ới tU9rở xuống.padJAK ĐàoypiXtt TypiXtthục NhjqT3KJi mpadJAKỉm ypiXttcười U9nói: “KhôngpadJAK U9sao đâu”.U9 HpadJAKạ jqT3KJMạt lạjqT3KJi U9để ypiXttý thấpadJAKy thựjqT3KJc rU9a chỗypiXtt npadJAKày cjqT3KJó tớiypiXtt ypiXtthai cầujqT3KJ thypiXttang, mU9ột cáijqT3KJ jqT3KJđang đijqT3KJ padJAKlên làypiXtt jqT3KJloại ypiXttthường U9hay gypiXttặp, U9còn ypiXttmột cjqT3KJái đpadJAKang đứngypiXtt yênpadJAK cypiXttửa bằypiXttng kipadJAKm loạipadJAK sypiXttơn màjqT3KJu tímypiXtt padJAKnhạt cpadJAKó khắcypiXtt mộtU9 bjqT3KJông ypiXttuất kU9im jqT3KJhương màuypiXtt jqT3KJvàng padJAKkim thU9anh U9nhã, cypiXttao jqT3KJquý hjqT3KJoa lệU9, bjqT3KJên ngojqT3KJài tU9uyệt nhiênjqT3KJ khjqT3KJông jqT3KJcó dòngpadJAK U9chữ “ĐanpadJAKg hỏng”. 
Đào ThụcpadJAK NhjqT3KJi vàpadJAK ThẩpadJAKm TườpadJAKng U9đều đaypiXttng đứypiXttng đợijqT3KJ U9thang máyjqT3KJ nhypiXttưng làjqT3KJm nhpadJAKư khypiXttông jqT3KJquen biếtpadJAK nhjqT3KJau, cpadJAKhả aypiXtti bypiXttắt chuyệypiXttn apadJAKi, khU9ông kjqT3KJhí cópadJAK vẻjqT3KJ cănjqT3KJg thẳngjqT3KJ, kỳpadJAK quái.U9 ThypiXttẩm padJAKTường jqT3KJnét mypiXttặt jqT3KJkhông biypiXttểu hU9iện, lạnjqT3KJh lùnU9g quýypiXtt phái.ypiXtt ĐàoypiXtt TypiXtthục U9Nhi thìpadJAK nhjqT3KJư khôypiXttng cU9ó ThẩmypiXtt TườnU9g, U9cô thpadJAKì thầmjqT3KJ typiXtto nypiXtthỏ cpadJAKười npadJAKói vớiypiXtt côU9 typiXtthư kýU9 Thành,ypiXtt cjqT3KJô typiXtthư kýU9 ThpadJAKành hơipadJAK ngypiXttượng, tpadJAKhi typiXtthoảng liếjqT3KJc mắtpadJAK áU9y nájqT3KJy nhìU9n U9Thẩm Tường.padJAK KhypiXttóe mắU9t jqT3KJĐào ThụcypiXtt NypiXtthi thoáU9ng npadJAKhìn thăypiXttm dòjqT3KJ đánhypiXtt giypiXttá, sắpadJAKc mặtpadJAK padJAKThẩm padJAKTường jqT3KJcàng lúypiXttc cU9àng khópadJAK chjqT3KJịu, bấtpadJAK gpadJAKiác U9Đào ThụU9c NypiXtthi khôU9ng U9nhịn đượcpadJAK npadJAKhoẻn mpadJAKiệng cjqT3KJười. SU9au rồi,U9 ThụU9c U9Nhi pU9hát giácypiXtt ThẩmpadJAK TườnjqT3KJg U9đâu ypiXttcó nhìnpadJAK gU9ì U9mình màjqT3KJ làpadJAK đanypiXttg nhìnypiXtt HạjqT3KJ MypiXttạt đứypiXttng cạjqT3KJnh cô. 
jqT3KJ“Cô biU9ết HạjqT3KJ MạtU9 à?” 
Đào ThụcypiXtt NpadJAKhi njqT3KJét mặjqT3KJt hpadJAKơi ngạcpadJAK nhiypiXttên nhU9ư U9thể vừaypiXtt padJAKphát ypiXtthiện rU9a ypiXttThẩm TườngpadJAK vypiXttới mìnU9h đangpadJAK jqT3KJcùng mộjqT3KJt chỗ. 
“ypiXttKhông quen.” 
ThU9ẩm padJAKTường lạnhpadJAK ypiXttlùng nhìnpadJAK HạU9 MạtjqT3KJ chằmU9 chằm. 
Đào ThụcypiXtt ypiXttNhi cpadJAKhau màyjqT3KJ njqT3KJhư đangypiXtt sujqT3KJy nghU9ĩ tìypiXttm kypiXttiếm đpadJAKiều gìU9 đó,ypiXtt bypiXttỗng dưjqT3KJng jqT3KJcô tjqT3KJa jqT3KJđưa tpadJAKay bụmU9 miệnjqT3KJg, đôijqT3KJ mắtjqT3KJ mjqT3KJở typiXtto padJAKkinh ngạc,U9 “LẽypiXtt nào…padJAK ngupadJAKyên cớypiXtt lypiXttà U9Lạc HiypiXtt? LạcypiXtt HjqT3KJi jqT3KJlần trướcpadJAK ởjqT3KJ quảypiXttng trườngypiXtt CầuU9 VồnypiXttg đjqT3KJã xuấtU9 hijqT3KJện làU9m U9thay đổipadJAK cụypiXttc diệpadJAKn ypiXttsân khấU9u làjqT3KJ padJAKvì padJAKHạ MạtU9 sao…”. 
LạcjqT3KJ Hi?! 
TấjqT3KJt cảypiXtt ápadJAKnh padJAKmắt padJAKmọi ngườiU9 jqT3KJđang cU9ó mặypiXttt ởpadJAK đpadJAKó đổypiXtt dồypiXttn lênjqT3KJ ngườiU9 HạjqT3KJ Mạt. 
Hạ MạtypiXtt khôU9ng nhìypiXttn jqT3KJvào bấjqT3KJt cứpadJAK jqT3KJngười nàoypiXtt, cpadJAKô đanpadJAKg nhìpadJAKn xuốngypiXtt nềypiXttn gạcjqT3KJh đáU9 hoU9a cươjqT3KJng, sắcpadJAK padJAKthái bìnypiXtth tjqT3KJĩnh, thảnjqT3KJ nhiêjqT3KJn nhưjqT3KJ khôypiXttng, hìjqT3KJnh nhưpadJAK chuyệnjqT3KJ ĐàojqT3KJ ThụypiXttc jqT3KJNhi vừaypiXtt mớiypiXtt đềypiXtt cậypiXttp đếU9n padJAKđối U9với cpadJAKô padJAKchẳng cóypiXtt jqT3KJcan hệjqT3KJ gì. 
ThẩmypiXtt TườngjqT3KJ dpadJAKán mắtU9 vàojqT3KJ mặypiXttt padJAKHạ Mạt. 
Ánh mắtjqT3KJ lạnpadJAKh padJAKlùng padJAKbăng giá. 
“Đừng cójqT3KJ nypiXtthìn côpadJAK jqT3KJta njqT3KJhư vậy.padJAK” ĐjqT3KJào ThU9ục NhjqT3KJi đứngpadJAK chặnypiXtt trướjqT3KJc mặtypiXtt HạU9 MạtypiXtt ngănypiXtt ánhpadJAK mypiXttắt jqT3KJThẩm TypiXttường, cười,ypiXtt nópadJAKi: “CôU9 tU9a lypiXttà jqT3KJtrợ lypiXttý củajqT3KJ tôi”. 
“Trợ padJAKlý củapadJAK côU9 U9thì đãjqT3KJ ypiXttsao nào?padJAK GijqT3KJỏi padJAKlắm tapadJAK?” U9Một trợpadJAK padJAKlý spadJAKau lưU9ng ThU9ẩm TườngjqT3KJ cườijqT3KJ mpadJAKỉa, “CU9ô dypiXttựa vàjqT3KJo đâuU9 màypiXtt padJAKdám ănpadJAK ypiXttnói njqT3KJhư vậyU9 vjqT3KJới chịU9 jqT3KJThẩm Tường?”. 
Không khíjqT3KJ lúcjqT3KJ jqT3KJnày thậtU9 cănypiXttg thẳng! 
CôjqT3KJ tpadJAKhư kpadJAKý TypiXtthành ngượypiXttng ngậppadJAK jqT3KJho khpadJAKan ypiXttmột tiếpadJAKng, ýjqT3KJ đồjqT3KJ làU9m dịujqT3KJ tìnjqT3KJh jqT3KJhình, nhấtjqT3KJ thjqT3KJời cypiXtthưa U9biết ppadJAKhải ypiXttkhuyên cypiXttan bêypiXttn padJAKnào trước.ypiXtt SjqT3KJắc U9mặt U9Đào ThU9ục NjqT3KJhi jqT3KJđã cóypiXtt chúpadJAKt typiXtthay đổi. 
“XinypiXtt lỗiU9 padJAKThục NypiXtthi tiềypiXttn bốijqT3KJ padJAKđi.” ÁnjqT3KJh U9mắt TypiXtthẩm TườnypiXttg U9rời HạU9 MạypiXttt ngướcU9 nypiXtthìn lU9ên cypiXtton sốU9 đypiXttang tpadJAKhay đổiypiXtt ypiXtttrên bảngjqT3KJ điệpadJAKn tửpadJAK củaU9 thanypiXttg máyjqT3KJ, ypiXttcô lạjqT3KJnh lypiXttùng U9ra ljqT3KJệnh chypiXtto ngườipadJAK trợU9 lýU9 cjqT3KJó padJAKnhững lờU9i njqT3KJói vừajqT3KJ rồi.ypiXtt CôpadJAK tpadJAKrợ lypiXttý đànhU9 phpadJAKải padJAKvùng vằngpadJAK tjqT3KJuân theo. 
“TiềnU9 bypiXttối?” ĐàpadJAKo ThụcU9 padJAKNhi npadJAKghiến răpadJAKng, xấupadJAK padJAKhổ nypiXttói: “TôipadJAK sjqT3KJao dypiXttám nhpadJAKận làypiXtt tiU9ền bốijqT3KJ, cU9ô còpadJAKn hơnU9 padJAKtôi jqT3KJhai, padJAKba tuổi…”. 
“CjqT3KJô vU9ào padJAKnghề bốn,ypiXtt npadJAKăm nU9ăm rpadJAKồi cypiXttòn gì,U9 jqT3KJđương nhiênU9 ypiXttlà tiềnjqT3KJ bốiU9 củaU9 jqT3KJtôi,” ThjqT3KJẩm TjqT3KJường khôpadJAKng padJAKchịu khjqT3KJuất phục. 
ĐàoypiXtt ThụpadJAKc jqT3KJNhi jqT3KJphút chốcU9 padJAKcứng đờU9 người. 
ypiXttCô đãjqT3KJ thU9am giU9a vpadJAKào lU9àng gjqT3KJiải tríypiXtt đượcU9 gjqT3KJần jqT3KJnăm năm,padJAK lúypiXttc U9nào cũnU9g chỉpadJAK bypiXttình bìnU9h, chjqT3KJưa baU9o gpadJAKiờ cójqT3KJ thU9ể jqT3KJcoi làjqT3KJ đạiypiXtt hồngU9 đạijqT3KJ phápadJAKt, chjqT3KJuyện nàypadJAK đốjqT3KJi vớipadJAK mjqT3KJột npadJAKghệ ypiXttsĩ padJAKmà U9nói padJAKlà đU9iều đánpadJAKg sợjqT3KJ nhất.jqT3KJ MộtjqT3KJ ngưpadJAKời mớijqT3KJ padJAKbước vàU9o nU9ghề ypiXttchưa cójqT3KJ tpadJAKiếng tăjqT3KJm, ngườijqT3KJ padJAKta padJAKcó tU9hể đpadJAKặt nU9hiều kỳypiXtt jqT3KJvọng, ngườipadJAK vàjqT3KJo nghềU9 cU9àng lpadJAKâu, jqT3KJcơ ypiXtthội đạiU9 jqT3KJhồng jqT3KJđại pjqT3KJhát ypiXttcàng ípadJAKt đipadJAK. ThẩmypiXtt TườnypiXttg bướcpadJAK ypiXttvào làngjqT3KJ giảpadJAKi typiXttrí tuypiXtty jqT3KJhơi muộjqT3KJn, soypiXttng mộtpadJAK nămypiXtt qjqT3KJua côpadJAK typiXtta liêpadJAKn tjqT3KJiếp gjqT3KJặt háijqT3KJ đượcjqT3KJ rấpadJAKt npadJAKhiều thànjqT3KJh côngjqT3KJ, lạijqT3KJ cònjqT3KJ đượU9c padJAKnhận gU9iải tU9hưởng NghU9ệ U9sĩ đjqT3KJược cpadJAKhờ đónpadJAK nhấtpadJAK U9của năU9m, đưpadJAKợc U9công chúpadJAKng rpadJAKất yêujqT3KJ padJAKthích, mjqT3KJến mộ. 
“Thang jqT3KJmáy tớijqT3KJ rồi.” 
HạU9 MạypiXttt jqT3KJlên tiếng,padJAK padJAKmọi njqT3KJgười khjqT3KJông cpadJAKòn đểypiXtt jqT3KJý jqT3KJtới cănjqT3KJg thẳU9ng ypiXttgiữa U9Đào U9Thục NhypiXtti vU9à ThẩmpadJAK padJAKTường nữa. 
“Tinh…” 
padJAKCửa thU9ang máU9y từU9 từU9 mypiXttở ra. 
Bên tronypiXttg ngườipadJAK đứU9ng chậtjqT3KJ cứngypiXtt, padJAKĐào ThU9ục ypiXttNhi vàypiXtt chịjqT3KJ PhjqT3KJần nhpadJAKận padJAKra nypiXtthững ngườijqT3KJ đU9ó padJAKđều làypiXtt nhữngypiXtt lãnhypiXtt đạU9o cấpU9 caU9o củU9a côpadJAKng U9ty LỗU9i ypiXttÂu, ajqT3KJi ypiXttcũng mặcypiXtt coypiXttmple chỉnhjqT3KJ tU9ề, padJAKthang mjqT3KJáy padJAKvừa mpadJAKở U9đã ypiXttvội vàngjqT3KJ bướjqT3KJc nypiXtthanh padJAKvề phíapadJAK cửaypiXtt đạipadJAK sypiXttảnh. CjqT3KJô tjqT3KJhư kýU9 ThànU9h padJAKngạc nhiên,padJAK khôngU9 hiểuU9 cpadJAKó chypiXttuyện gìjqT3KJ mypiXttà tấtjqT3KJ ypiXttcả lãjqT3KJnh đU9ạo cấpypiXtt ypiXttcao đềupadJAK phypiXttải xjqT3KJuất binhpadJAK, nhypiXttìn U9ra phíjqT3KJa đạjqT3KJi sảnh,padJAK ypiXtttoàn tjqT3KJhể U9nhân viêjqT3KJn cônypiXttg U9ty ypiXttđều đãypiXtt tậpadJAKp jqT3KJtrung tjqT3KJhành hajqT3KJi hypiXttàng đứngypiXtt chờ! 
“Thiếu gipadJAKa padJAKtới rồi!” 
MpadJAKột đồngpadJAK nghypiXttiệp đijqT3KJ ngU9ang jqT3KJqua gypiXtthé tjqT3KJai côU9 thưU9 jqT3KJký ThU9ành nóijqT3KJ nhypiXttỏ. ThjqT3KJư kýpadJAK ThàypiXttnh kU9inh nU9gạc vộU9i vànypiXttg npadJAKói lU9ời khiếmpadJAK lỗiypiXtt, khẩnU9 trươngjqT3KJ thU9eo mấyU9 vịjqT3KJ ljqT3KJãnh đạoU9 cấpU9 capadJAKo đijqT3KJ jqT3KJra jqT3KJphía cửa.jqT3KJ jqT3KJĐào ThU9ục jqT3KJNhi cũpadJAKng nghpadJAKe ypiXttthấy ypiXttcâu nóijqT3KJ này,ypiXtt tU9rong lpadJAKòng U9thẫm kipadJAKnh hãypiXtti. ThpadJAKẩm TườngypiXtt qujqT3KJay ngU9ười nhìnU9 vềypiXtt cửaU9 lU9ớn đạjqT3KJi sảjqT3KJnh, ánhypiXtt mpadJAKắt lạnhjqT3KJ ypiXttlùng cypiXttũng U9thay đổi,U9 djqT3KJần typiXttrở padJAKnên kiU9nh ngạc. 
GijqT3KJa tộcpadJAK hjqT3KJọ ÂU9u thpadJAKeo lờU9i jqT3KJkể padJAKlại xưaypiXtt napadJAKy tjqT3KJhì ypiXtttrong cuộcjqT3KJ sốU9ng, mọU9i hànjqT3KJh sypiXttự typiXttác phonU9g rấypiXttt padJAKôn hòpadJAKa, thypiXttái độypiXtt padJAKdè dặtypiXtt, nhưnypiXttg vjqT3KJề mặtypiXtt tjqT3KJài chpadJAKính làU9 mộtjqT3KJ trypiXttong npadJAKhững padJAKgia U9thế cypiXttó tiềU9m lU9ực U9hùng hậU9u bậU9c njqT3KJhất nhypiXttì, chínU9h vypiXttì thế,padJAK nhữngjqT3KJ tipadJAKn tpadJAKức ypiXttvề giypiXtta typiXttộc nàypiXtty luypiXttôn đưU9ợc giớU9i báU9o padJAKchí đU9iên cU9uồng săU9n ypiXttlùng. CU9ông typiXtty U9Lỗi padJAKÂu ljqT3KJà mộtpadJAK tronpadJAKg sốjqT3KJ jqT3KJhàng ypiXttloạt jqT3KJcác côngjqT3KJ padJAKty U9con jqT3KJdưới cjqT3KJờ gpadJAKia tộcypiXtt họpadJAK ÂujqT3KJ, sốjqT3KJ cypiXttổ phầpadJAKn quaypiXttn trọU9ng nypiXtthất padJAKcủa côngjqT3KJ jqT3KJty hjqT3KJầu hếtypiXtt nằmpadJAK troU9ng typiXttay họjqT3KJ Âu.jqT3KJ CójqT3KJ rấtpadJAK nhiypiXttều nhữnU9g lờiU9 đồU9n jqT3KJđại kypiXttỳ lạypiXtt vềjqT3KJ ypiXttgia tộU9c nàpadJAKy, trjqT3KJong đjqT3KJó phảipadJAK kểypiXtt đpadJAKến nhữU9ng padJAKngười thừaypiXtt kếpadJAK padJAKdòng họypiXtt đềujqT3KJ padJAKcó ypiXttma ypiXttlực húypiXttt padJAKhồn. U9Đặc ypiXttbiệt nhấpadJAKt, ngườipadJAK U9thừa U9kế thpadJAKế hệjqT3KJ tjqT3KJrước U9là mộtjqT3KJ phụpadJAK U9nữ sắcypiXtt đẹpU9 thuộcypiXtt hànU9g gjqT3KJiai nhânpadJAK tupadJAKyệt jqT3KJthế ypiXttlàm khpadJAKuynh ypiXttđảo cájqT3KJc giớjqT3KJi troypiXttng xypiXttã hộjqT3KJi thpadJAKời bpadJAKấy giờ.padJAK SapadJAKu bU9à U9lấy jqT3KJmột ngpadJAKười PhápypiXtt U9rồi khypiXttông tU9hấy xuất hiện tin tức gì nữa. Người thừa kế đương nhiệm là con trai của bà, hình như năm nay hai mươi bốn tuổi, rất ít khi xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người trong công ty, mọi người trong nội bộ công ty thuộc gia tộc họ Âu đều gọi anh là Thiếu gia. 
Toàn thể nhân viên công ty Lỗi Âu đứng xếp thành hai hàng bên ngoài cửa, từ Tổng giám đốc đến các lãnh đạo cấp cao tới các nhân viên các bộ phận, thư ký, tiếp tân, mọi người đều đứng xếp hàng trên quảng trường yên lặng đứng chờ. 
Yên lặng. 
Không tiếng nói.