Bong Bóng mùa hè - Chương 10 part 1

 

Sau đê3tmp9cm 3tmp9chôm đKeMumAó, qua3tmp9cn h3tmp9cệ giKeMumAữa Lạ3tmp9cc HQRYJ2Xi vKeMumAà HạQRYJ2X M7iạt 3tmp9ctrở nê7in kỳ7i KeMumAdiệu. AnQRYJ2Xh thườ3tmp9cng xuyê7in gọQRYJ2Xi điện7i cKeMumAho 3tmp9ccô, tr7ianh thủ3tmp9c nhQRYJ2Xững lúQRYJ2Xc rả7inh giữa3tmp9c cáQRYJ2Xc sho7iw diễn,7i trKeMumAên KeMumAô QRYJ2Xtô tới3tmp9c sàKeMumAn diễnQRYJ2X, trướ3tmp9cc lú3tmp9cc 3tmp9cđi ngủ,7i những3tmp9c âmQRYJ2X tQRYJ2Xhanh KeMumAồn à3tmp9co p7ihức tKeMumAạp QRYJ2Xtrong điện7i thoạiQRYJ2X đQRYJ2Xủ b7iiết a7inh 7iđang 7irất bận.7i QRYJ2XThỉnh thKeMumAoảng KeMumAanh ngẫuKeMumA nh3tmp9ciên h7iẹn cKeMumAô, ôKeMumAm hKeMumAôn côQRYJ2X sa3tmp9cy đắm.KeMumA CònQRYJ2X c7iô, vẫ3tmp9cn cáQRYJ2Xi vẻ3tmp9c yên7i lặnQRYJ2Xg t7ihản nhiêQRYJ2Xn nhìn3tmp9c anhKeMumA, m3tmp9cỉm cười3tmp9c vớiQRYJ2X QRYJ2Xanh, nhắm3tmp9c mKeMumAắt 7imơ mà7ing đó3tmp9cn nhậnKeMumA nụKeMumA 3tmp9chôn. C7iô khôn3tmp9cg hứaQRYJ2X hẹKeMumAn cũng3tmp9c ch7iẳng cựQRYJ2X tuyQRYJ2Xệt, tấtQRYJ2X QRYJ2Xcả nhQRYJ2Xững điề7iu đóKeMumA đQRYJ2Xối vớiKeMumA cô3tmp9c gQRYJ2Xiống n3tmp9chư mặ7it trKeMumAời m7iỗi n7igày đềQRYJ2Xu mọc3tmp9c lQRYJ2Xên từ7i đKeMumAằng Đôn7ig nh7iư mộKeMumAt KeMumAsự hiểQRYJ2Xn nhiên. 

Có lẽ,QRYJ2X với3tmp9c 3tmp9ccô KeMumAmà KeMumAnói, 7ichuyện tìKeMumAnh yêKeMumAu QRYJ2Xcăn bả7in khôn3tmp9cg phả3tmp9ci là7i thứKeMumA q7iuan t3tmp9crọng tr3tmp9cong cQRYJ2Xuộc đời. 

Sau ngàyKeMumA biểu3tmp9c dKeMumAiễn tạQRYJ2Xi quảQRYJ2Xng trườ3tmp9cng C3tmp9cầu Vồ7ing, P3tmp9chan Na3tmp9cm 3tmp9clà QRYJ2Xngười đQRYJ2Xầu tiêKeMumAn đ3tmp9cược ấn3tmp9c địnhQRYJ2X 7ichọn làmQRYJ2X cKeMumAa 7isĩ chíQRYJ2Xnh 7ithức tKeMumAhu âmKeMumA phKeMumAát hàQRYJ2Xnh đĩa7i QRYJ2Xhát. CKeMumAông t3tmp9cy SKeMumAun đãQRYJ2X KeMumAliên QRYJ2Xhệ tìmKeMumA cKeMumAho 7icô nhQRYJ2Xạc KeMumAsĩ 7iviết lờiQRYJ2X bKeMumAài háQRYJ2Xt, 7ihòa nhạc7i phốiKeMumA âKeMumAm, tuyênKeMumA truyền3tmp9c q7iuảng cáo7i, nQRYJ2Xhà sảQRYJ2Xn xuấ7it… TênKeMumA ngườiQRYJ2X 3tmp9cthứ QRYJ2Xhai được3tmp9c chQRYJ2Xọn 3tmp9clàm KeMumAca sĩ3tmp9c tuQRYJ2Xy c3tmp9chưa c7ió hồi7i kếtKeMumA như7ing pQRYJ2Xhần lớ7in QRYJ2Xnghiêng 3tmp9cvề 7iĐới TKeMumAây vQRYJ2Xà HạQRYJ2X KeMumAMạt. Một7i 7ituần QRYJ2Xsau, Ngụy7i NhKeMumAân rờ3tmp9ci cô7ing t7iy SuQRYJ2Xn chu7iyển quQRYJ2Xa là3tmp9cm 3tmp9cgương mặtQRYJ2X mới7i KeMumAchính thức3tmp9c c7iho một3tmp9c cônKeMumAg t3tmp9cy bi3tmp9cểu 7idiễn nghệ7i thuậKeMumAt kháKeMumAc. KhảKeMumA Hâ7in ởKeMumA lạiKeMumA nQRYJ2Xhưng không7i tiếpKeMumA tụcQRYJ2X lQRYJ2Xàm c3tmp9ca sĩ3tmp9c 7imà KeMumAtrở thà7inh nhâ3tmp9cn vQRYJ2Xiên bộ7i phậ3tmp9cn PR. 
“KeMumAChỉ cầQRYJ2Xn KeMumAđánh bạ7ii ĐớiKeMumA T3tmp9cây làKeMumA QRYJ2Xổn thôi!” 
TrQRYJ2Xân 7iÂn sun7ig sướnQRYJ2Xg nói,7i KeMumAánh mắt7i lấ7ip 3tmp9clánh nh3tmp9cư t3tmp9chể 7iđĩa hKeMumAát của3tmp9c Hạ3tmp9c MạtQRYJ2X đã7i KeMumAcó ở7i trướcQRYJ2X mặt3tmp9c vậy. 
KeMumA“Hồi 7inày c3tmp9cậu thế7i nà3tmp9co?” HạKeMumA MạtKeMumA chuyển7i đềQRYJ2X 3tmp9ctài. QRYJ2XCô KeMumAbiết b7iằng b3tmp9cất c7iứ gQRYJ2Xiá KeMumAnào cQRYJ2Xô cũKeMumAng ph7iải chKeMumAiến KeMumAthắng Đới7i T3tmp9cây, nhưKeMumAng QRYJ2Xcô KeMumAkhông 3tmp9cmuốn KeMumAbàn chuQRYJ2Xyện đ7ió vQRYJ2Xới QRYJ2XTrân Ân. 
“Chán KeMumAphèo.” TrKeMumAân ÂnQRYJ2X buồnKeMumA rầu3tmp9c lắ3tmp9cc đầu7i, “TừQRYJ2X 3tmp9cdạo vụ3tmp9c x3tmp9cì căn7ig đan3tmp9c giữ3tmp9ca VQRYJ2Xi A7in KeMumAvà 3tmp9cbầu 7iJam b7iị 3tmp9cbáo chíKeMumA phát7i 7igiác, rất7i KeMumAnhiều sho7iw di7iễn, hợp7i QRYJ2Xđồng quản7ig c7iáo đQRYJ2Xã kýQRYJ2X từKeMumA trQRYJ2Xước c3tmp9của 3tmp9cVi 3tmp9cAn bị7i hủy3tmp9c b7iỏ, côQRYJ2X t7ia ngQRYJ2Xày n3tmp9cào cũ7ing khùn7ig khùQRYJ2Xng đi3tmp9cên điênQRYJ2X nổi3tmp9c nóng7i 7ivô cớ.3tmp9c MìnhQRYJ2X c3tmp9chịu khô3tmp9cng nổi3tmp9c 3tmp9cphải nộpKeMumA KeMumAđơn x7iin ngh7iỉ. Mì7inh chảKeMumA thiếQRYJ2Xt làQRYJ2Xm tr7iợ lKeMumAý KeMumAnữa, KeMumAkhác QRYJ2Xcon ôsi7in làQRYJ2X QRYJ2Xmấy 3tmp9cđâu… bQRYJ2Xiết tớiQRYJ2X bKeMumAao giKeMumAờ mới3tmp9c KeMumAđổi đờiQRYJ2X l3tmp9càm bầuKeMumA q7iuản lýQRYJ2X đượKeMumAc đây?!”3tmp9c. QRYJ2XÁnh mắt3tmp9c Trâ3tmp9cn ÂQRYJ2Xn mò3tmp9cn mỏi. 
“Là qu7iản QRYJ2Xlý cũ7ing 7iphải chăm7i 3tmp9csóc ch7io nghệKeMumA sKeMumAĩ củKeMumAa mìnhKeMumA chQRYJ2Xứ bộ.” 
“Đ3tmp9câu gi3tmp9cống! NKeMumAgười qQRYJ2Xuản lQRYJ2Xý c7iòn KeMumAcó được3tmp9c c7iảm g3tmp9ciác th3tmp9cu đượ3tmp9cc kế7it quảQRYJ2X, t3tmp9chu đ7iược tKeMumAhành tựu.KeMumA Kh3tmp9ci KeMumAgiúp đỡKeMumA 3tmp9cmột nghệ7i 3tmp9csĩ trởQRYJ2X nQRYJ2Xên nổi7i danKeMumAh, trởKeMumA thàn3tmp9ch si7iêu saoQRYJ2X, k7ihi KeMumAấy KeMumAchắc chắ7in sẽ7i cóQRYJ2X cảm3tmp9c giáKeMumAc thỏa3tmp9c mãnKeMumA thànhQRYJ2X cônQRYJ2Xg. KeMumAHơn nữa,QRYJ2X ngư7iời q7iuản lýKeMumA k7iiếm tiền7i rủnQRYJ2Xg rỉnhQRYJ2X KeMumAhơn nhiều!”7i TrânKeMumA Ân7i buồn7i bKeMumAã nóQRYJ2Xi: “ĐángKeMumA 3tmp9ctiếc KeMumAchả 7icó nghệKeMumA sKeMumAĩ nKeMumAào biết3tmp9c cách3tmp9c dùQRYJ2Xng mình…”. 
HạKeMumA Mạt7i cười. 
Trân ÂnQRYJ2X độtKeMumA nQRYJ2Xhiên nhớKeMumA ra7i: “À3tmp9c này,KeMumA côKeMumAng t7iy báo7i cậuQRYJ2X điKeMumA 7ithử va3tmp9ci diễn7i chưa?”. 
“ThQRYJ2Xử vai?” 
“TrờQRYJ2Xi đất7i ơQRYJ2Xi, cKeMumAậu chư7ia biQRYJ2Xết th7iật sao3tmp9c! Quảng7i cáoQRYJ2X m7iỹ phẩmQRYJ2X củQRYJ2Xa hãn3tmp9cg LỗiKeMumA Âu3tmp9c nămQRYJ2X 3tmp9cnay vốKeMumAn d3tmp9cĩ ch7iấm VQRYJ2Xi AQRYJ2Xn làmKeMumA gư7iơng mặt7i đạ7i diệ3tmp9cn, nhưKeMumAng KeMumAVi A3tmp9cn díKeMumAnh xìQRYJ2X că3tmp9cng 7iđan, KeMumAdanh dự7i 3tmp9ctiếng t7iăm bị7i ảnhQRYJ2X hưởng3tmp9c nghKeMumAiêm tr3tmp9cọng, nêQRYJ2Xn Lỗ3tmp9ci Â7iu đã3tmp9c hủy7i QRYJ2Xý đồQRYJ2X KeMumAhợp t3tmp9các với7i KeMumAcô ấy.QRYJ2X HiệnQRYJ2X rấtKeMumA nhiều3tmp9c côQRYJ2Xng t7iy đanKeMumAg tích3tmp9c cựQRYJ2Xc 7igiới th7iiệu nhKeMumAững nQRYJ2Xữ ngh7iệ sQRYJ2Xĩ xKeMumAuất s3tmp9cắc của3tmp9c h7iọ vớ7ii L3tmp9cỗi Âu,7i hì7inh 7inhư chKeMumAỉ cò7in 3tmp9cmấy nKeMumAgày nữa7i lKeMumAà sQRYJ2Xẽ thửQRYJ2X va7ii. Mình3tmp9c cứKeMumA t7iưởng c3tmp9các cậu7i 3tmp9cđều đượcQRYJ2X cQRYJ2Xông tQRYJ2Xy tiế7in KeMumAcử thQRYJ2Xì càng3tmp9c nQRYJ2Xhiều cơ7i mQRYJ2Xay chứ.” 

Đó cũng3tmp9c KeMumAlà n7iguyên nKeMumAhân 7ikhiến VKeMumAi QRYJ2XAn 3tmp9ccăm t3tmp9chù tậ3tmp9cn xươnKeMumAg QRYJ2Xtận 7itủy kẽKeMumA đQRYJ2Xã tKeMumAung bíKeMumA mật3tmp9c đờ7ii QRYJ2Xtư củaKeMumA mìnhKeMumA ch7io b3tmp9càn 7idân tQRYJ2Xhiên KeMumAhạ s3tmp9coi. 7iLỗi ÂQRYJ2Xu l3tmp9cà mộtKeMumA thươQRYJ2Xng h3tmp9ciệu mQRYJ2Xỹ phẩ3tmp9cm caKeMumAo cấpQRYJ2X, nổ7ii tiếngKeMumA trên3tmp9c 3tmp9cthế giKeMumAới, cKeMumAhưa c7iần 7ibàn 7iđến QRYJ2Xthù lKeMumAao quản7ig 3tmp9ccáo 7iquá lớn,QRYJ2X mà3tmp9c chQRYJ2Xỉ cầKeMumAn nóQRYJ2Xi đế3tmp9cn QRYJ2Xcấp độKeMumA sảnQRYJ2X xQRYJ2Xuất trKeMumAong c7iông tác7i quản3tmp9cg QRYJ2Xcáo 7iđòi hQRYJ2Xỏi chất7i lưQRYJ2Xợng 7icao, QRYJ2Xsố lượngKeMumA cKeMumAác áp3tmp9c phích,7i truyềKeMumAn hì7inh, KeMumAtờ rơi7i tầ3tmp9cn suKeMumAất xuấtQRYJ2X h7iiện cựKeMumAc lớQRYJ2Xn, QRYJ2Xvì t3tmp9chế trởQRYJ2X thàQRYJ2Xnh gươnQRYJ2Xg mặtKeMumA đại3tmp9c d3tmp9ciện quảKeMumAng cáo3tmp9c hKeMumAàng năKeMumAm QRYJ2Xcủa hQRYJ2Xãng QRYJ2XLỗi KeMumAÂu lKeMumAuôn là3tmp9c KeMumAmục tiêuQRYJ2X cạnhKeMumA 7itranh sốKeMumA một3tmp9c củ7ia 7ihầu hQRYJ2Xết cKeMumAác nQRYJ2Xữ minKeMumAh 3tmp9ctinh. VKeMumAi QRYJ2XAn đâuQRYJ2X dễKeMumA 7igì đoạt3tmp9c đượcKeMumA hợKeMumAp đồn3tmp9cg tQRYJ2Xrong QRYJ2Xvô KeMumAsố cácKeMumA đối7i thử3tmp9c cạnhQRYJ2X traKeMumAnh nKeMumAhư Thẩm3tmp9c Tường,3tmp9c QRYJ2XTừ TQRYJ2Xịnh 7iNghi, QRYJ2XĐào KeMumAThục 3tmp9cNhi. RốtKeMumA cuộ7ic lạiQRYJ2X côQRYJ2Xng cốc. 
“LỗiKeMumA Âu…” 

KeMumAHạ MạtQRYJ2X tKeMumAuy chưaKeMumA b7iao 7igiờ dù3tmp9cng quQRYJ2Xa sảnQRYJ2X phẩm7i này,7i nKeMumAhưng rất3tmp9c 3tmp9cquen thuộQRYJ2Xc với3tmp9c KeMumAnó. HồiQRYJ2X hèQRYJ2X KeMumAnhững nă3tmp9cm t3tmp9crước, 7icô đã7i từ7ing làmKeMumA ở3tmp9c quầyKeMumA b7ián loạ7ii m3tmp9cỹ QRYJ2Xphẩm nà7iy. KeMumACô biế3tmp9ct gươ3tmp9cng mQRYJ2Xặt đạKeMumAi diKeMumAện củ7ia KeMumAthương hQRYJ2Xiệu nà3tmp9cy 7iđều làQRYJ2X nhữngKeMumA nữ7i minKeMumAh ti3tmp9cnh nổKeMumAi t3tmp9ciếng cựQRYJ2Xc kỳ7i KeMumAsáng gKeMumAiá. NKeMumAếu nhQRYJ2Xư 3tmp9ctrước k3tmp9cia KeMumAchưa có7i tiếQRYJ2Xng tăKeMumAm gìKeMumA tQRYJ2Xhì chỉQRYJ2X cần3tmp9c đKeMumAược 3tmp9clàm gươngKeMumA mặ3tmp9ct đạiKeMumA diệ7in c3tmp9cho QRYJ2Xhãng L7iỗi Â7iu, xuấ3tmp9ct hKeMumAiện trQRYJ2Xên KeMumAtruyền hQRYJ2Xình, nhKeMumAững tQRYJ2Xrang quả7ing cáo3tmp9c QRYJ2Xbáo cQRYJ2Xhí, á7ip phícQRYJ2Xh, tờ7i rơ7ii rợp3tmp9c 3tmp9ctrời rợQRYJ2Xp đất,QRYJ2X sẽ7i kKeMumAhông KeMumAcó gìQRYJ2X l7ià khKeMumAó để3tmp9c trở3tmp9c thànhQRYJ2X ngườiQRYJ2X nổKeMumAi tiếng. 

TKeMumArân ÂQRYJ2Xn ti7iếp t7iục: “NKeMumAghe nóiQRYJ2X, trước7i QRYJ2Xmắt côKeMumAng 3tmp9cty Lỗi3tmp9c 7iÂu đ3tmp9cang c3tmp9có x7iu th3tmp9cế ng7ihiêng vềQRYJ2X Đào3tmp9c Thục3tmp9c NKeMumAhi, đã3tmp9c QRYJ2Xcho chuyQRYJ2Xên 3tmp9cviên tới7i 3tmp9cnói chuyệnKeMumA 3tmp9cvới c7iô 7iấy. QRYJ2XVi A7in KeMumAhôm qu7ia nKeMumAghe t3tmp9cin nQRYJ2Xày đã7i nQRYJ2Xổi điên3tmp9c nổi7i đóa”. 
Hạ MKeMumAạt thấQRYJ2Xy h7iơi lạ. 

CKeMumAảm g3tmp9ciác QRYJ2Xphức tạ3tmp9cp chợ7it x7iuất hiệnQRYJ2X trQRYJ2Xong lòng. 

“N7iếu cKeMumAông 7ity kKeMumAhông cKeMumAho tất3tmp9c 3tmp9ccả cácQRYJ2X cậKeMumAu đượcQRYJ2X thửKeMumA vKeMumAai 7ithì kh3tmp9cả nă3tmp9cng đúng7i là7i 3tmp9csẽ tiếnKeMumA cửKeMumA ĐàoKeMumA Th7iục N3tmp9chi rồi.”7i TrKeMumAân ÂKeMumAn tiế3tmp9cc rẻ,7i KeMumAnghĩ hồiQRYJ2X lQRYJ2Xại nóKeMumAi: “Vận7i mQRYJ2Xay c7iủa Đào3tmp9c T3tmp9chục QRYJ2XNhi đ7iã tới7i, 3tmp9cchắc ch7iắn KeMumAlà sẽKeMumA hQRYJ2Xot 7iđến cQRYJ2Xháy 7imất thôi”. 

MKeMumAấy n7igày nKeMumAay, ĐàoQRYJ2X Th3tmp9cục N7ihi sun3tmp9cg sướng3tmp9c 3tmp9cra mặtQRYJ2X dQRYJ2Xù tron3tmp9cg 7ilúc nóiKeMumA chuyệ7in v3tmp9cẫn tQRYJ2Xỏ r7ia khiêm7i tốKeMumAn 3tmp9cyếu đ7iuối, 3tmp9cnhưng KeMumAánh m7iắt của7i c7iô khôngQRYJ2X giấuQRYJ2X nổiQRYJ2X niềm3tmp9c v3tmp9cui nhưKeMumA QRYJ2Xgió xQRYJ2Xuân thángKeMumA Ba3tmp9c. M7iọi ngKeMumAười tQRYJ2Xrong cô3tmp9cng 7ity 3tmp9cSun cũ7ing tỏQRYJ2X thQRYJ2Xái độ3tmp9c cunQRYJ2Xg kí7inh v7iới c3tmp9cô 3tmp9chơn trưQRYJ2Xớc rấtQRYJ2X 3tmp9cnhiều. NKeMumAhững ngưQRYJ2Xời bảQRYJ2Xn tính3tmp9c th7iân thiệ7in đKeMumAã 3tmp9cbắt đầuQRYJ2X lên3tmp9c tiếKeMumAng chQRYJ2Xúc mừn7ig TKeMumAhục NKeMumAhi chả7i ba3tmp9co lKeMumAâu nữaKeMumA s3tmp9cẽ 7ilà KeMumAgương m3tmp9cặt đại3tmp9c diệnKeMumA 3tmp9ccho hãngQRYJ2X mỹKeMumA phẩ3tmp9cm ca3tmp9co cấQRYJ2Xp LỗiKeMumA Âu.KeMumA ĐàoKeMumA Thụ7ic NQRYJ2Xhi vẫnQRYJ2X 7igiữ tháiQRYJ2X QRYJ2Xđộ KeMumAngượng ngùng7i, QRYJ2Xe lQRYJ2Xệ giải3tmp9c thíchKeMumA rằng7i gươngQRYJ2X mKeMumAặt 7iđại dQRYJ2Xiện vẫ7in cQRYJ2Xhưa hoàn3tmp9c 3tmp9ctoàn xác3tmp9c địQRYJ2Xnh QRYJ2Xhoặc KeMumAnói 7ilà mìn3tmp9ch vQRYJ2Xẫn đâu3tmp9c 3tmp9chay bi3tmp9cết gì. 

Hôm đó,QRYJ2X Đào3tmp9c QRYJ2XThục NKeMumAhi đan3tmp9cg c3tmp9có mặtQRYJ2X tại7i 7icông tyQRYJ2X, 3tmp9cchị P7ihần, ngKeMumAười 7iquản l3tmp9cý mớKeMumAi củaKeMumA Th7iục Nh7ii QRYJ2Xnhận mộtQRYJ2X cúQRYJ2X đKeMumAiện th3tmp9coại. 3tmp9cJam đãKeMumA 3tmp9cthôi KeMumAlàm quảKeMumAn 3tmp9clý cQRYJ2Xho cKeMumAô vì7i 7imắc xKeMumAì căQRYJ2Xng đanKeMumA 7ivới VKeMumAi 7iAn đ3tmp9cã cQRYJ2Xhuyển qKeMumAua phụ7i trác3tmp9ch KeMumAnhững nghệKeMumA sĩ7i 7iít biểu7i KeMumAdiễn hơn. 

7iChị PhầKeMumAn vàKeMumA Đào3tmp9c T3tmp9chục KeMumANhi trQRYJ2Xao đổiKeMumA nhỏQRYJ2X vớiQRYJ2X QRYJ2Xnhau 7ivài câu. 

KeMumASắc mặt3tmp9c Đ7iào ThQRYJ2Xục Nh7ii QRYJ2Xliền t7ihay đổi,QRYJ2X “Sao,7i KeMumAvẫn cò7in cóKeMumA nghKeMumAệ sĩ7i khác3tmp9c nêKeMumAn ph3tmp9cải m7iở 7imột cuQRYJ2Xộc họpQRYJ2X à?”. 
Chị Ph7iần nó3tmp9ci nhỏ: 
“HọQRYJ2X chẳQRYJ2Xng qKeMumAua chỉ3tmp9c là7i làm7i nềnQRYJ2X KeMumAthôi, TổngQRYJ2X g7iiám đQRYJ2Xốc Lỗ3tmp9ci QRYJ2XÂu QRYJ2Xrất thícQRYJ2Xh vàQRYJ2X tKeMumAán thư7iởng eKeMumAm, KeMumAchắc c7ihắn k3tmp9chông cKeMumAó vấn3tmp9c đề7i gìKeMumA đâu.” 

ĐàKeMumAo T7ihục KeMumANhi nh7iìn KeMumAxung quaQRYJ2Xnh, thấy7i hầKeMumAu hKeMumAết mọiKeMumA ngư3tmp9cời đan7ig cKeMumAó QRYJ2Xmặt t3tmp9crong công3tmp9c t3tmp9cy đềuQRYJ2X đổQRYJ2X dồ7in ánh3tmp9c mQRYJ2Xắt QRYJ2Xvào mình,KeMumA TQRYJ2Xhục NhQRYJ2Xi giậtQRYJ2X mìKeMumAnh nghĩQRYJ2X KeMumAlại vừa7i xKeMumAong 3tmp9cmình QRYJ2Xnói hơiQRYJ2X tQRYJ2Xo. Mặt7i 3tmp9ccô t3tmp9cừ tQRYJ2Xừ đỏKeMumA bừQRYJ2Xng, mỉm7i c7iười xấu3tmp9c KeMumAhổ, KeMumAThục Nh3tmp9ci nói3tmp9c: “KhôngKeMumA việc3tmp9c QRYJ2Xgì, LỗiKeMumA ÂuKeMumA s3tmp9cẽ KeMumAchọn rKeMumAa KeMumAđược gưKeMumAơng m7iặt đạKeMumAi diKeMumAện thícKeMumAh hợKeMumAp nh3tmp9cất, tuyển3tmp9c l7iựa thê3tmp9cm KeMumAmột chQRYJ2Xút làQRYJ2X chuyệnKeMumA bình3tmp9c thường”. 
ChịKeMumA P3tmp9chần gQRYJ2Xật đầuQRYJ2X KeMumAnói QRYJ2X: “Phải”. 
“Thẩm3tmp9c TườngQRYJ2X cKeMumAũng t3tmp9cới chứKeMumA?” Đà7io KeMumAThục N3tmp9chi vKeMumAô KeMumAtình hỏi. 
“Ừ,KeMumA có.” 

7iĐào 7iThục NKeMumAhi cKeMumAắn 7imôi, cô7i bi3tmp9cết T7ihẩm QRYJ2XTường thưQRYJ2Xờng hKeMumAay phô3tmp9c trưKeMumAơng thKeMumAân thế,3tmp9c lúc3tmp9c 7inào xuấtQRYJ2X 3tmp9chiện 3tmp9ccũng 7icó QRYJ2Xbốn nămKeMumA tr7iợ lý7i đKeMumAi KeMumAtheo. ThQRYJ2Xục Nh7ii QRYJ2Xnhìn 7imột vò3tmp9cng quaKeMumAnh côn7ig t7iy, ánhQRYJ2X mắ3tmp9ct lKeMumAướt nQRYJ2Xhẹ 3tmp9cqua HQRYJ2Xạ MạtQRYJ2X, 3tmp9cdừng v7iài KeMumAgiây, s3tmp9cau đ3tmp9có 3tmp9ccô gọ3tmp9ci Hạ3tmp9c Mạt,7i KhảKeMumA Hân,3tmp9c TrâKeMumAn Ân3tmp9c vKeMumAà b3tmp9ca cô7i g3tmp9cái khácKeMumA thườnKeMumAg ng7iày làQRYJ2Xm công3tmp9c táQRYJ2Xc QRYJ2XPR lại. 
Đà3tmp9co QRYJ2XThục 7iNhi đỏ3tmp9c mặtKeMumA hỏi: 
“PQRYJ2Xhiền mọKeMumAi ngư7iời đKeMumAi c3tmp9cùng tôiQRYJ2X mộtKeMumA chu7iyến t3tmp9cới côQRYJ2Xng t3tmp9cy LỗiQRYJ2X Âu3tmp9c nhQRYJ2Xé, KeMumAđược không?” 

***

Công tKeMumAy SuQRYJ2Xn điềuKeMumA hKeMumAai chiếQRYJ2Xc KeMumAxe đKeMumAưa mấyQRYJ2X n3tmp9cgười tới7i cônKeMumAg tKeMumAy LQRYJ2Xỗi Âu7i. ĐQRYJ2Xào 3tmp9cThục 3tmp9cNhi, Doã7in H3tmp9cạ 3tmp9cMạt vàQRYJ2X ch7iị Phần3tmp9c ngồ3tmp9ci tKeMumArên chiếc3tmp9c Bentle7iy, Tr3tmp9cân Ân3tmp9c, Khả7i Hâ7in QRYJ2Xvới b7ia cKeMumAô gáiQRYJ2X QRYJ2Xkia 7ingồi 7ixe sau. 

Tron3tmp9cg KeMumAchiếc Bentley. 

“3tmp9cHạ M3tmp9cạt, ngh7ie nQRYJ2Xói nhiều3tmp9c đàKeMumAi QRYJ2Xtruyền 3tmp9chình mKeMumAời c3tmp9cậu thaQRYJ2Xm gi3tmp9ca s3tmp9chow diễnKeMumA 3tmp9ccủa họQRYJ2X 7iphải không?”3tmp9c Đào3tmp9c ThụKeMumAc 3tmp9cNhi nhìnKeMumA và7io chi7iếc gư7iơng KeMumAnhỏ t7iỉ m7iỉ tranKeMumAg đ3tmp9ciểm gư7iơng mặt,KeMumA hỏi:QRYJ2X “TạKeMumAi sa7io công3tmp9c QRYJ2Xty mìQRYJ2Xnh đều7i từ7i chố7ii v3tmp9cậy? LQRYJ2Xà ýQRYJ2X của7i cậuKeMumA à?”. 
“ChắcKeMumA chắKeMumAn 3tmp9clà côn7ig QRYJ2Xty đã3tmp9c KeMumAcó những7i cQRYJ2Xhủ kiến7i kh3tmp9các rồi.” 
Hạ3tmp9c MạtQRYJ2X cũnQRYJ2Xg biếKeMumAt cóKeMumA rấtQRYJ2X nhiều3tmp9c tờKeMumA báo,QRYJ2X 7inhiều ký3tmp9c QRYJ2Xgiả KeMumAtới 7itìm cQRYJ2Xô, thậm3tmp9c chKeMumAí khôngKeMumA QRYJ2Xhiểu bằng7i cách7i nàQRYJ2Xo họ3tmp9c QRYJ2Xcó được3tmp9c sốKeMumA QRYJ2Xdi dộngKeMumA 3tmp9cđể KeMumAtrực tiếp7i gọKeMumAi KeMumAcho côKeMumA mờiQRYJ2X t7iham g7iia cKeMumAác shoKeMumAw QRYJ2Xdiễn, nhưQRYJ2Xng nhân7i v7iiên tKeMumAruyền 3tmp9cthông nói7i KeMumAvới KeMumAcô rằng3tmp9c bâQRYJ2Xy giờ3tmp9c chKeMumAưa phải7i là7i th7iời c7iơ thKeMumAích hợpQRYJ2X đ7iể KeMumAxuất 7ihiện 3tmp9cở QRYJ2Xcác chư7iơng trìn3tmp9ch biểQRYJ2Xu d3tmp9ciễn, 3tmp9chọ đã7i thaKeMumAy cKeMumAô 3tmp9ctừ chố7ii hết. 
“Ờ?”3tmp9c Đào7i ThQRYJ2Xục NhQRYJ2Xi xo7ia t3tmp9chêm chú3tmp9ct pKeMumAhấn, hỏi:KeMumA “Ch7iị PhKeMumAần này3tmp9c, tìnKeMumAh hì7inh c3tmp9cái c3tmp9cô ĐKeMumAới TâyQRYJ2X thếQRYJ2X nQRYJ2Xào rồi?” 
CQRYJ2Xhị PhầnKeMumA ngồi7i ghếQRYJ2X t3tmp9crước qQRYJ2Xuay ngườ3tmp9ci lại3tmp9c nKeMumAói: “CáiQRYJ2X cQRYJ2Xô ĐớiQRYJ2X TâyQRYJ2X k7ihông tQRYJ2Xhành v7iấn đ3tmp9cề… 3tmp9cnhưng hồi7i nà3tmp9cy có7i gặKeMumAp KeMumAcô ấyKeMumA ởQRYJ2X biệt3tmp9c QRYJ2Xthự Thi3tmp9cên Th7iủy vàiQRYJ2X lần3tmp9c… cũQRYJ2Xng QRYJ2Xcó thể7i ch3tmp9cỉ KeMumAlà QRYJ2Xchị tìn3tmp9ch cờKeMumA đụnQRYJ2Xg mặtKeMumA thấ3tmp9cy thôi…”. 

Đào QRYJ2XThục 7iNhi mKeMumAỉm cười,QRYJ2X 3tmp9c“Thì QRYJ2Xra QRYJ2Xcũng chỉ3tmp9c 3tmp9clà loại7i hQRYJ2Xàng 7inhư 7iVi An”. 

7iĐào ThụcKeMumA Nh3tmp9ci 7iđóng nắp3tmp9c h7iộp phấnKeMumA 3tmp9cnhìn 3tmp9cHạ Mạt,3tmp9c t7irầm 3tmp9cngâm hồiKeMumA lâu7i, T7ihục NhQRYJ2Xi nóiQRYJ2X: QRYJ2X“Nghe mình3tmp9c điQRYJ2X, đ3tmp9cừng dấn3tmp9c thQRYJ2Xân vQRYJ2Xào làngKeMumA giả3tmp9ci t7irí. 7iNơi 7iđó rấtKeMumA phứcQRYJ2X tạp,QRYJ2X đ7iáng s3tmp9cợ hơn3tmp9c nhiều3tmp9c KeMumAso vQRYJ2Xới tQRYJ2Xưởng 7itượng QRYJ2Xcủa KeMumAcậu. NếKeMumAu cQRYJ2Xậu c3tmp9cần 3tmp9ctiền, là3tmp9cm trợ7i 3tmp9clý 3tmp9ccho m7iình cKeMumAũng đưQRYJ2Xợc, mìnhKeMumA s3tmp9cẽ trKeMumAả chQRYJ2Xo cậuKeMumA ca3tmp9co hơn.3tmp9c M3tmp9cình s7iẽ 3tmp9cchăm lKeMumAo c7iho cậQRYJ2Xu, khônQRYJ2Xg 3tmp9cđể c7iậu phả7ii khổ.7i M7iình cũ3tmp9cng QRYJ2Xcần m7iột ngườiKeMumA 3tmp9cbạn n3tmp9chư c3tmp9cậu QRYJ2Xlo 7ilắng c7iho mình”. 
KeMumAHạ Mạt7i mỉKeMumAm cườiKeMumA, “C7iảm ơn”. 
Đào Thục3tmp9c N3tmp9chi 3tmp9ckhông hiể3tmp9cu 7iý cKeMumAủa 7iHạ MKeMumAạt, cQRYJ2Xô 3tmp9cđang 7iđịnh hỏiKeMumA tKeMumAiếp thìQRYJ2X b3tmp9các tà3tmp9ci 3tmp9ccho KeMumAxe gQRYJ2Xiảm tốKeMumAc độ,7i đã7i tới3tmp9c KeMumAtòa nhKeMumAà trQRYJ2Xụ KeMumAsở QRYJ2Xcông t7iy 3tmp9cLỗi Âu. 
Ngày7i 3tmp9chè tràKeMumAn đầy7i nắng. 
Nằm ở7i vị3tmp9c trQRYJ2Xí t7irung tâm7i KeMumAkhu đấKeMumAt vàngQRYJ2X giữaQRYJ2X rừ3tmp9cng toàKeMumAn nhà3tmp9c cQRYJ2Xao ch3tmp9cọc trờiQRYJ2X, 3tmp9ctrụ s3tmp9cở L3tmp9cỗi ÂuKeMumA 7imàu t3tmp9cím n7ihạt trô3tmp9cng nQRYJ2Xhư một7i thiếKeMumAu nQRYJ2Xữ qu7iý t7iộc châu7i Â3tmp9cu thời7i t3tmp9crung 3tmp9cđại ca3tmp9co quý,3tmp9c 3tmp9cưu nhã.7i 3tmp9cTrước mặ7it 3tmp9ctòa nKeMumAhà Lỗi7i 3tmp9cÂu là3tmp9c KeMumAmột qu7iảng trưQRYJ2Xờng tKeMumArồng ho7ia rộnQRYJ2Xg lớn7i vớiQRYJ2X những7i trụKeMumA cột7i ki7iểu 3tmp9cLa MãKeMumA rQRYJ2Xất đẹp,KeMumA đài7i pKeMumAhun nướcKeMumA mộngKeMumA ảKeMumAo, nàng3tmp9c tQRYJ2Xiên cá3tmp9c bằQRYJ2Xng tư3tmp9cợng m7iơ 7imàng chìm7i t3tmp9crong bọ7it nướKeMumAc tron7ig veo. 

HạKeMumA QRYJ2XMạt ngẩnKeMumA ngơ7i ng3tmp9cắm nhìn. 
“ĐKeMumAẹp q7iuá trời…”QRYJ2X TiếngQRYJ2X Đ7iào ThKeMumAục Nh7ii th3tmp9ceo gi3tmp9có vọngKeMumA tới,KeMumA “chỉ3tmp9c QRYJ2Xcó nhữ7ing cô7ing 7ity nKeMumAào tà3tmp9ci lựcQRYJ2X hùnKeMumAg hậKeMumAu mớiKeMumA 3tmp9ccó khQRYJ2Xả n3tmp9căng 3tmp9cxây dựng3tmp9c đQRYJ2Xược tòaQRYJ2X nh3tmp9cà với7i 7ivườn 7ihoa 3tmp9csang tr7iọng nh7iư 3tmp9cthế n3tmp9cày. 7iAi cũngQRYJ2X 3tmp9cnói khôngQRYJ2X 3tmp9ccần t7iham địa3tmp9c KeMumAvị tiềnKeMumA t3tmp9cài, QRYJ2Xnhưng thQRYJ2Xế gi3tmp9cới nQRYJ2Xày hQRYJ2Xoàn mỹQRYJ2X tớ7ii đQRYJ2Xộ co3tmp9cn ng3tmp9cười QRYJ2Xta 3tmp9clàm sa3tmp9co khô7ing th3tmp9cam QRYJ2Xđược cQRYJ2Xơ chứ…”. 
Hạ MạtQRYJ2X qu7iay sQRYJ2Xang Đà7io Th7iục Nh3tmp9ci. T7irên mQRYJ2Xặt cKeMumAô đãKeMumA lậKeMumAp t7iức kKeMumAhông cò7in 7idấu vếtQRYJ2X nhữQRYJ2Xng lờ7ii 3tmp9cthan thởKeMumA KeMumAvừa xonKeMumAg. V7iới hàng7i QRYJ2Xmi QRYJ2Xdài đenQRYJ2X láy3tmp9c, đôi3tmp9c 7imắt 7ilong lanQRYJ2Xh, h3tmp9cai mKeMumAá phKeMumAớt phấnQRYJ2X hồngKeMumA, vẻ7i y7iêu kiềuKeMumA 7ie KeMumAlệ, trQRYJ2Xông cKeMumAô giốngKeMumA n3tmp9chư t3tmp9crong giấQRYJ2Xc 7imơ QRYJ2Xđang l7iúng t7iúng ng3tmp9cượng ngùnQRYJ2Xg KeMumAtrước KeMumAsợi d3tmp9cây tơ7i ái3tmp9c t7iình khiếQRYJ2Xn người7i tQRYJ2Xa thươn7ig tiếQRYJ2Xc. HạQRYJ2X Mạt7i hiể7iu KeMumArằng Đà3tmp9co ThụcQRYJ2X NKeMumAhi đã3tmp9c 7ichuẩn bKeMumAị rất7i kỹ7i lưỡng. 
CửaKeMumA QRYJ2Xra v7iào b7iằng kín7ih xoaKeMumAy tròn. 
Kính7i cửaQRYJ2X tronQRYJ2Xg sKeMumAuốt hào3tmp9c h7ioa 7iquý phái. 
Lẵng ho3tmp9ca tươi7i sặ3tmp9cc sỡ7i, QRYJ2Xthơm ngàoQRYJ2X ngạt7i đặtQRYJ2X xeQRYJ2Xn giữa. 
Đào TKeMumAhục 3tmp9cNhi bướ7ic KeMumAvào tòaKeMumA nQRYJ2Xhà t3tmp9crụ sở7i 3tmp9ccông t3tmp9cy Lỗi7i Âu.KeMumA ChịQRYJ2X KeMumAPhần KeMumAvà QRYJ2XHạ MạtKeMumA th3tmp9ceo QRYJ2Xsau, Trâ7in Ân,7i Khả3tmp9c KeMumAHân KeMumAvà m3tmp9cấy ngư3tmp9cời KeMumAnữa đ7ii QRYJ2Xcuối. KeMumACô KeMumAnhân viênQRYJ2X saKeMumAu quầy7i KeMumAtiếp tân7i nQRYJ2Xở KeMumAnụ cười3tmp9c đón3tmp9c ch3tmp9cào. KeMumACô Thà7inh, KeMumAthư kKeMumAý TổngQRYJ2X giáQRYJ2Xm đKeMumAốc 3tmp9ctừ p3tmp9chía đô3tmp9cng đại7i sảnh3tmp9c vKeMumAội v3tmp9càng bướcQRYJ2X t7iới 7inhiệt tìn3tmp9ch cKeMumAhào đó3tmp9cn ĐàoKeMumA Thục3tmp9c Nhi. 
Đan7ig 3tmp9clúc nóiQRYJ2X l7iời cả3tmp9cm ơn7i thà3tmp9cnh 3tmp9cý củaKeMumA 7icô QRYJ2Xthư kýKeMumA KeMumAThành, đ7iã xuốngKeMumA tậnQRYJ2X 3tmp9cnơi nhiệt3tmp9c tìn3tmp9ch 3tmp9cđón t7iiếp, 7iđột 3tmp9cnhiên Đào7i Th7iục NQRYJ2Xhi nhíQRYJ2Xu QRYJ2Xmày QRYJ2Xphát hiệ7in ThẩmQRYJ2X Tườn7ig cũnKeMumAg KeMumAđang c3tmp9có mặQRYJ2Xt QRYJ2Xtrong đạ3tmp9ci sảnhKeMumA côngKeMumA QRYJ2Xty Lỗi3tmp9c 7iÂu, hìn3tmp9ch nKeMumAhư 3tmp9chồi nãy,QRYJ2X KeMumAthư ký3tmp9c ThànKeMumAh cKeMumAũng KeMumAvừa từQRYJ2X chQRYJ2Xỗ KeMumAThẩm TườngKeMumA 7iđi 3tmp9cra thìKeMumA phải. 
KeMumALàn dKeMumAa trắKeMumAng QRYJ2Xnhư tuyết,7i dángQRYJ2X ngưKeMumAời QRYJ2Xcao ráo7i, T3tmp9chẩm TườngKeMumA mặQRYJ2Xc chiếQRYJ2Xc vá3tmp9cy dàiKeMumA mKeMumAàu đe3tmp9cn bó3tmp9c sá7it người,KeMumA haiQRYJ2X, 3tmp9cba 3tmp9cchuỗi ngọcQRYJ2X 3tmp9ctrai đen7i lKeMumAấp lá7inh 7itrên 7icổ. MQRYJ2Xột 7itrợ l7iý cầm3tmp9c ô7i cQRYJ2Xhe án7ih nắngQRYJ2X QRYJ2Xrọi KeMumAqua bức7i 7itường kQRYJ2Xính, mộtKeMumA tr7iợ QRYJ2Xlý đaKeMumAng ngồ3tmp9ci chQRYJ2Xồm h3tmp9cỗm s7iửa lại7i giàKeMumAy c7iho QRYJ2XThẩm TQRYJ2Xường, mộ3tmp9ct nh7iân viêKeMumAn t3tmp9cruyền thKeMumAông khác7i taQRYJ2Xy 3tmp9ccầm KeMumAđầu qKeMumAuay 7iDV g3tmp9chi hìQRYJ2Xnh, cònKeMumA l3tmp9cại 7imột sQRYJ2Xố nữa7i thì7i nKeMumAgười 3tmp9ctay đ3tmp9ciện thoạiKeMumA, ngư7iời xácQRYJ2Xh t7ihùng traQRYJ2Xng điểm,7i ngQRYJ2Xười mQRYJ2Xang quầnKeMumA á3tmp9co. Thẩm7i 7iTường kiê3tmp9cu n3tmp9cgạo lQRYJ2Xạnh l7iùng đứngQRYJ2X trướcKeMumA c7iửa c7iầu tha3tmp9cng máy7i phíaKeMumA đônQRYJ2Xg đại7i sảnhQRYJ2X, khôngQRYJ2X thQRYJ2Xèm ngóQRYJ2X ngàn3tmp9cg t7iới 3tmp9cnhững ngườ7ii đ7ii the7io đangKeMumA bận7i qQRYJ2Xuýnh 7iquáng pQRYJ2Xhục vụ7i mQRYJ2Xình. HệQRYJ2Xt nKeMumAhư m3tmp9cột vươQRYJ2Xng QRYJ2Xnữ vậyQRYJ2X, H3tmp9cạ Mạt3tmp9c trộmKeMumA ngh7iĩ, 7iđem KeMumAra soQRYJ2X, ĐàoQRYJ2X Thụ3tmp9cc 3tmp9cNhi chỉQRYJ2X l3tmp9cà hạt7i ngọc7i bíKeMumAch nhỏ7i bKeMumAé QRYJ2Xmà thôi. 
DẫnQRYJ2X Đ3tmp9cào Th7iục 3tmp9cNhi vKeMumAà những3tmp9c ngư3tmp9cời KeMumAđi cùn7ig tớKeMumAi chỗKeMumA cầ3tmp9cu than3tmp9cg QRYJ2Xmáy đứ3tmp9cng 3tmp9cchờ, côKeMumA 3tmp9cthư KeMumAký Th7iành vội3tmp9c vàng3tmp9c 3tmp9cphân trầ7in giải3tmp9c tQRYJ2Xhích rằnQRYJ2Xg cầuKeMumA tha3tmp9cng máy3tmp9c 3tmp9cvừa m7iới lêQRYJ2Xn, QRYJ2Xcó lẽKeMumA phQRYJ2Xải mộKeMumAt lúcQRYJ2X nữQRYJ2Xa mớQRYJ2Xi trở7i xKeMumAuống. Đà3tmp9co Thục3tmp9c 7iNhi m3tmp9cỉm cườiQRYJ2X KeMumAnói: “3tmp9cKhông sa3tmp9co đâu”.KeMumA Hạ3tmp9c Mạt7i lạiKeMumA đểKeMumA ýKeMumA t3tmp9chấy thựQRYJ2Xc KeMumAra chỗ3tmp9c n3tmp9cày c3tmp9có tớiQRYJ2X 3tmp9chai cầuKeMumA tKeMumAhang, một3tmp9c cáKeMumAi QRYJ2Xđang điQRYJ2X QRYJ2Xlên là3tmp9c loạiKeMumA thường7i haQRYJ2Xy 3tmp9cgặp, cònQRYJ2X mQRYJ2Xột QRYJ2Xcái đan7ig đứng7i yQRYJ2Xên 3tmp9ccửa bằng3tmp9c kQRYJ2Xim loạQRYJ2Xi sKeMumAơn màu3tmp9c tímQRYJ2X 7inhạt c3tmp9có 3tmp9ckhắc mộtKeMumA bông7i uấtQRYJ2X ki7im hươ3tmp9cng mQRYJ2Xàu v3tmp9càng ki7im thanKeMumAh nhKeMumAã, caKeMumAo quQRYJ2Xý QRYJ2Xhoa lệKeMumA, bêQRYJ2Xn ngoKeMumAài tuyệtKeMumA n7ihiên 3tmp9ckhông cQRYJ2Xó d7iòng QRYJ2Xchữ “7iĐang hỏng”. 
Đ3tmp9cào 7iThục N7ihi 3tmp9cvà ThẩKeMumAm Tường3tmp9c đềuKeMumA đan3tmp9cg đứngQRYJ2X đợi3tmp9c thQRYJ2Xang 3tmp9cmáy nKeMumAhưng làmKeMumA 3tmp9cnhư kQRYJ2Xhông qKeMumAuen biế7it n7ihau, chả7i QRYJ2Xai bắt7i QRYJ2Xchuyện 7iai, QRYJ2Xkhông khíQRYJ2X c7ió vẻQRYJ2X căQRYJ2Xng tQRYJ2Xhẳng, kỳKeMumA 3tmp9cquái. ThẩmQRYJ2X Tường3tmp9c n7iét mặtKeMumA khô7ing bQRYJ2Xiểu hiKeMumAện, lKeMumAạnh lùng3tmp9c quýKeMumA QRYJ2Xphái. QRYJ2XĐào T3tmp9chục 3tmp9cNhi th3tmp9cì KeMumAnhư không3tmp9c c3tmp9có ThẩmKeMumA Tường,KeMumA 7icô QRYJ2Xthì tKeMumAhầm 3tmp9cto nh3tmp9cỏ cườQRYJ2Xi nóQRYJ2Xi v7iới cKeMumAô thư3tmp9c k3tmp9cý ThànKeMumAh, 3tmp9ccô th3tmp9cư kKeMumAý ThàQRYJ2Xnh hQRYJ2Xơi ngưQRYJ2Xợng, thKeMumAi thoảngKeMumA l3tmp9ciếc 7imắt áyKeMumA náyKeMumA nhì7in ThẩKeMumAm Tường.3tmp9c Khóe7i mQRYJ2Xắt 7iĐào QRYJ2XThục NKeMumAhi 7ithoáng 3tmp9cnhìn 7ithăm dQRYJ2Xò đánhKeMumA giQRYJ2Xá, sắcKeMumA KeMumAmặt QRYJ2XThẩm Tường7i càngQRYJ2X lúc3tmp9c 7icàng 3tmp9ckhó chịQRYJ2Xu, bấtQRYJ2X giQRYJ2Xác ĐàQRYJ2Xo Th7iục KeMumANhi khQRYJ2Xông 3tmp9cnhịn được3tmp9c nhoẻ7in miệngKeMumA cười.7i QRYJ2XSau rồi,KeMumA Thụ3tmp9cc N3tmp9chi ph3tmp9cát giá3tmp9cc Thẩm3tmp9c Tường3tmp9c 7iđâu cQRYJ2Xó nhQRYJ2Xìn gìKeMumA mìnQRYJ2Xh QRYJ2Xmà là3tmp9c đa3tmp9cng nhìnQRYJ2X HQRYJ2Xạ Mạ7it đứng3tmp9c cạnh3tmp9c cô. 
“Cô bi7iết HạQRYJ2X MạtKeMumA à?” 
Đào Thục3tmp9c NQRYJ2Xhi néQRYJ2Xt mQRYJ2Xặt hơi7i ngạ7ic nh7iiên n7ihư thể3tmp9c vừaQRYJ2X p3tmp9chát hiQRYJ2Xện r3tmp9ca TQRYJ2Xhẩm TườKeMumAng vớKeMumAi mì7inh 3tmp9cđang cùnKeMumAg mộQRYJ2Xt chỗ. 
3tmp9c“Không quen.” 
TQRYJ2Xhẩm T7iường lạn7ih lùngQRYJ2X nhì3tmp9cn Hạ3tmp9c MạtQRYJ2X c7ihằm chằm. 
Đào ThQRYJ2Xục Nh7ii ch7iau mày3tmp9c nKeMumAhư đanQRYJ2Xg s3tmp9cuy n7ighĩ tìm7i kiếm7i điKeMumAều gì3tmp9c đQRYJ2Xó, bỗnQRYJ2Xg dưQRYJ2Xng 7icô 3tmp9cta đưaQRYJ2X QRYJ2Xtay bụmKeMumA QRYJ2Xmiệng, QRYJ2Xđôi mắKeMumAt mKeMumAở 3tmp9cto QRYJ2Xkinh ng3tmp9cạc, “LẽQRYJ2X nào…3tmp9c nKeMumAguyên cớKeMumA 7ilà Lạ7ic HiQRYJ2X? LạQRYJ2Xc QRYJ2XHi 3tmp9clần tQRYJ2Xrước ởQRYJ2X 7iquảng trườnKeMumAg Cầ3tmp9cu Vồ3tmp9cng đã3tmp9c x7iuất h7iiện lKeMumAàm tha7iy đổQRYJ2Xi cụ7ic dQRYJ2Xiện sKeMumAân khấuQRYJ2X làQRYJ2X 3tmp9cvì H7iạ M7iạt sao…”. 
LạcQRYJ2X Hi?! 
TấtQRYJ2X cả3tmp9c án3tmp9ch mắt7i mọ7ii người7i đaKeMumAng có7i KeMumAmặt 3tmp9cở đó3tmp9c đổ3tmp9c 7idồn lênKeMumA ngườiQRYJ2X QRYJ2XHạ Mạt. 
Hạ Mạt7i khôngQRYJ2X nhìnKeMumA vàQRYJ2Xo b3tmp9cất 3tmp9ccứ người3tmp9c n3tmp9cào, 3tmp9ccô QRYJ2Xđang nKeMumAhìn xuốn3tmp9cg nềnQRYJ2X gạch7i 3tmp9cđá ho7ia QRYJ2Xcương, sắ7ic thái3tmp9c bì3tmp9cnh tQRYJ2Xĩnh, t3tmp9chản nhiêQRYJ2Xn 7inhư khôngKeMumA, hì7inh nhKeMumAư KeMumAchuyện Đào7i Th7iục 3tmp9cNhi vừa3tmp9c mớiKeMumA 7iđề cậQRYJ2Xp 7iđến đKeMumAối 7ivới côKeMumA chẳngQRYJ2X cóKeMumA cKeMumAan hệQRYJ2X gì. 
ThẩmKeMumA TườnKeMumAg dQRYJ2Xán mắ3tmp9ct vàoKeMumA mặt3tmp9c 3tmp9cHạ Mạt. 
Án3tmp9ch 7imắt l3tmp9cạnh lùng3tmp9c bQRYJ2Xăng giá. 
“Đừng3tmp9c 3tmp9ccó nhQRYJ2Xìn côKeMumA 3tmp9cta nhKeMumAư vậy.”3tmp9c Đào7i TKeMumAhục NhKeMumAi đứnQRYJ2Xg chQRYJ2Xặn trướQRYJ2Xc mặtKeMumA Hạ3tmp9c KeMumAMạt 3tmp9cngăn ánQRYJ2Xh mắtKeMumA Thẩm7i TườnQRYJ2Xg, cKeMumAười, nó7ii: “7iCô 3tmp9cta QRYJ2Xlà trợQRYJ2X 3tmp9clý c3tmp9của tôi”. 
“Tr3tmp9cợ QRYJ2Xlý củKeMumAa c3tmp9cô thìKeMumA đ7iã 7isao nKeMumAào? G7iiỏi lQRYJ2Xắm ta?”KeMumA Mộ7it 3tmp9ctrợ lKeMumAý sQRYJ2Xau lư7ing ThẩmQRYJ2X TườKeMumAng cười3tmp9c mỉaQRYJ2X, “Cô7i dựQRYJ2Xa vào7i 3tmp9cđâu màKeMumA dáQRYJ2Xm ăn3tmp9c n7iói n7ihư v7iậy với7i chịKeMumA Th3tmp9cẩm Tường?”. 
Khôn3tmp9cg kKeMumAhí lúc7i nQRYJ2Xày thậ3tmp9ct căQRYJ2Xng thẳng! 
Cô thư7i kýQRYJ2X KeMumAThành ngưQRYJ2Xợng n7igập 7iho kh3tmp9can m7iột ti3tmp9cếng, QRYJ2Xý đồ3tmp9c là7im dịu3tmp9c 3tmp9ctình hìnhKeMumA, nhQRYJ2Xất 3tmp9cthời cKeMumAhưa biQRYJ2Xết phảiQRYJ2X khu3tmp9cyên c3tmp9can b7iên nàoQRYJ2X trước.3tmp9c SQRYJ2Xắc m3tmp9cặt Đà7io TKeMumAhục Nh3tmp9ci đãKeMumA có7i ch3tmp9cút 7ithay đổi. 
“Xin7i lỗKeMumAi 7iThục KeMumANhi tiền3tmp9c QRYJ2Xbối điKeMumA.” QRYJ2XÁnh mắQRYJ2Xt ThQRYJ2Xẩm KeMumATường rời7i HạQRYJ2X Mạt3tmp9c ngướ7ic nhìnKeMumA lênKeMumA c7ion s7iố đ3tmp9cang KeMumAthay đổiKeMumA trê3tmp9cn 3tmp9cbảng điệnKeMumA tử7i củaQRYJ2X thaKeMumAng KeMumAmáy, cQRYJ2Xô lKeMumAạnh 3tmp9clùng rQRYJ2Xa KeMumAlệnh cKeMumAho ngườQRYJ2Xi trợKeMumA QRYJ2Xlý c3tmp9có những3tmp9c lờiQRYJ2X KeMumAnói v7iừa rồi.KeMumA 3tmp9cCô QRYJ2Xtrợ lýKeMumA đànQRYJ2Xh phảiQRYJ2X QRYJ2Xvùng QRYJ2Xvằng t7iuân theo. 
“Tiền bốiKeMumA?” Đào3tmp9c Thục3tmp9c Nh7ii nghi7iến rănKeMumAg, xấ7iu hổQRYJ2X nKeMumAói: “Tôi7i sa7io dá3tmp9cm nhQRYJ2Xận lQRYJ2Xà tiềQRYJ2Xn 7ibối, QRYJ2Xcô 7icòn hơn7i tôQRYJ2Xi hai3tmp9c, bKeMumAa tuổi…”. 
“CôKeMumA vàoKeMumA nghềQRYJ2X b7iốn, nă7im năm7i rồiKeMumA cò3tmp9cn QRYJ2Xgì, đ3tmp9cương nKeMumAhiên 3tmp9clà QRYJ2Xtiền bối7i củaQRYJ2X t7iôi,” 3tmp9cThẩm T7iường khônKeMumAg chịuKeMumA kKeMumAhuất phục. 
Đào Thục7i 7iNhi phKeMumAút cQRYJ2Xhốc cứn3tmp9cg đờQRYJ2X người. 
CôQRYJ2X đã7i 7itham giKeMumAa vào7i l7iàng g7iiải KeMumAtrí đượKeMumAc gKeMumAần KeMumAnăm nQRYJ2Xăm, lúKeMumAc nKeMumAào cũn3tmp9cg chỉQRYJ2X bìnhQRYJ2X bì3tmp9cnh, chư3tmp9ca bQRYJ2Xao giờQRYJ2X c3tmp9có thểKeMumA co3tmp9ci là3tmp9c đạ7ii hồQRYJ2Xng đại3tmp9c 7iphát, chuQRYJ2Xyện KeMumAnày đ3tmp9cối QRYJ2Xvới QRYJ2Xmột nghệQRYJ2X 7isĩ QRYJ2Xmà nói7i QRYJ2Xlà điều7i đáng3tmp9c sợ3tmp9c nhất.KeMumA M7iột ngQRYJ2Xười mớiKeMumA bước7i v3tmp9cào nghềQRYJ2X chưQRYJ2Xa 7icó tiKeMumAếng tămKeMumA, nQRYJ2Xgười t3tmp9ca cQRYJ2Xó tKeMumAhể đặt3tmp9c nhiề7iu kỳ7i vọngQRYJ2X, ngưQRYJ2Xời và7io nghKeMumAề cKeMumAàng lâuKeMumA, c3tmp9cơ hội7i đạ7ii hồnKeMumAg đại3tmp9c phát3tmp9c cà7ing 3tmp9cít đi3tmp9c. KeMumAThẩm TườngKeMumA bướcKeMumA vQRYJ2Xào lànQRYJ2Xg giảiQRYJ2X trí3tmp9c tQRYJ2Xuy 7ihơi muộ7in, sKeMumAong mộtKeMumA năKeMumAm 7iqua c7iô tQRYJ2Xa 7iliên 3tmp9ctiếp gKeMumAặt há7ii KeMumAđược rấ3tmp9ct nhiều3tmp9c thàn7ih 3tmp9ccông, lạiKeMumA còQRYJ2Xn được3tmp9c 7inhận giảiQRYJ2X thưởng7i Ng7ihệ sĩQRYJ2X được7i chờQRYJ2X đón7i KeMumAnhất 7icủa năQRYJ2Xm, đượcQRYJ2X côngKeMumA QRYJ2Xchúng 7irất yêKeMumAu thícQRYJ2Xh, mếnKeMumA mộ. 
“ThKeMumAang KeMumAmáy tới3tmp9c rồi.” 
Hạ Mạt3tmp9c lê7in tiếng7i, mọ3tmp9ci ngưKeMumAời khôngKeMumA cò7in để7i ýQRYJ2X tKeMumAới c3tmp9căng thẳng7i gi7iữa ĐKeMumAào QRYJ2XThục 7iNhi và7i ThẩKeMumAm Tườn3tmp9cg nữa. 
“Tinh…” 
Cử7ia tQRYJ2Xhang m3tmp9cáy tKeMumAừ 3tmp9ctừ 3tmp9cmở ra. 
BKeMumAên tKeMumArong ngư7iời đQRYJ2Xứng KeMumAchật c3tmp9cứng, 7iĐào Thục7i NKeMumAhi và3tmp9c ch3tmp9cị Phần7i nh3tmp9cận KeMumAra nh3tmp9cững ngườ7ii đó7i đ3tmp9cều làKeMumA những7i lãnh7i 3tmp9cđạo cấp3tmp9c caKeMumAo củQRYJ2Xa cô7ing t3tmp9cy Lỗi3tmp9c Â7iu, aQRYJ2Xi c3tmp9cũng mặ7ic cQRYJ2Xomple chỉnh3tmp9c QRYJ2Xtề, 3tmp9cthang má3tmp9cy KeMumAvừa m7iở đã7i vộ3tmp9ci vànKeMumAg bưQRYJ2Xớc nhaQRYJ2Xnh về3tmp9c pQRYJ2Xhía cử7ia đạiQRYJ2X sảnQRYJ2Xh. CQRYJ2Xô tQRYJ2Xhư ký7i Thành7i ng3tmp9cạc nhiê3tmp9cn, không3tmp9c hiQRYJ2Xểu c7ió c3tmp9chuyện g7iì m7ià tấ7it cả3tmp9c lã3tmp9cnh đạo3tmp9c cấp3tmp9c caQRYJ2Xo đềuQRYJ2X phKeMumAải xuất3tmp9c biQRYJ2Xnh, n7ihìn 7ira phQRYJ2Xía 3tmp9cđại sảKeMumAnh, toàn7i tQRYJ2Xhể 7inhân viê7in côngQRYJ2X t7iy đềQRYJ2Xu đ7iã 3tmp9ctập trunKeMumAg thành3tmp9c 3tmp9chai hàng7i đứng7i chờ! 
“Thiếu3tmp9c gQRYJ2Xia 7itới rồi!” 
Một đồng3tmp9c nghiệpQRYJ2X điQRYJ2X ng3tmp9cang q7iua ghéKeMumA 7itai cô7i thư3tmp9c 7iký Thành3tmp9c nóiQRYJ2X nKeMumAhỏ. TKeMumAhư QRYJ2Xký Th7iành ki3tmp9cnh ngKeMumAạc vội7i và3tmp9cng nóiKeMumA lờ7ii kKeMumAhiếm lỗi,3tmp9c kh7iẩn KeMumAtrương the3tmp9co 3tmp9cmấy vKeMumAị lãQRYJ2Xnh 7iđạo c7iấp 7icao 7iđi rQRYJ2Xa KeMumAphía 7icửa. Đ3tmp9cào T3tmp9chục QRYJ2XNhi KeMumAcũng ngh3tmp9ce th7iấy c7iâu n7iói nQRYJ2Xày, troQRYJ2Xng l7iòng thẫQRYJ2Xm kinKeMumAh h7iãi. Thẩm3tmp9c Tường3tmp9c q7iuay QRYJ2Xngười nh3tmp9cìn QRYJ2Xvề KeMumAcửa lớKeMumAn đ7iại sQRYJ2Xảnh, án7ih m7iắt lạnh7i lùQRYJ2Xng QRYJ2Xcũng th7iay đổi,KeMumA dầnKeMumA 3tmp9ctrở QRYJ2Xnên 3tmp9ckinh ngạc. 
Gia tộc7i họ7i Âu3tmp9c thKeMumAeo 7ilời 7ikể lạiQRYJ2X x3tmp9cưa 7inay thì3tmp9c 7itrong cuộKeMumAc sống,QRYJ2X 3tmp9cmọi hànKeMumAh sKeMumAự 3tmp9ctác p7ihong r7iất KeMumAôn hòa,KeMumA tQRYJ2Xhái độQRYJ2X dè3tmp9c dặt7i, nh7iưng về7i QRYJ2Xmặt tà3tmp9ci chíKeMumAnh l3tmp9cà một7i t3tmp9crong nhữnQRYJ2Xg gi7ia thếQRYJ2X 3tmp9ccó ti3tmp9cềm lực3tmp9c hKeMumAùng hậuQRYJ2X QRYJ2Xbậc nhấtKeMumA KeMumAnhì, chí7inh v3tmp9cì thế,KeMumA những3tmp9c tQRYJ2Xin tứKeMumAc vKeMumAề QRYJ2Xgia tộcKeMumA nàKeMumAy luô7in đượcQRYJ2X giớ3tmp9ci b3tmp9cáo cKeMumAhí điê7in c3tmp9cuồng 3tmp9csăn lùn3tmp9cg. 3tmp9cCông tQRYJ2Xy Lỗ3tmp9ci KeMumAÂu làQRYJ2X mộtKeMumA QRYJ2Xtrong s3tmp9cố h7iàng QRYJ2Xloạt KeMumAcác côngQRYJ2X 3tmp9cty coQRYJ2Xn dKeMumAưới cờ3tmp9c gKeMumAia tộc7i h7iọ Â3tmp9cu, sốKeMumA cổ7i phần7i qua3tmp9cn trọn7ig nhấtQRYJ2X cQRYJ2Xủa cQRYJ2Xông t3tmp9cy h3tmp9cầu hế7it n7iằm 3tmp9ctrong taQRYJ2Xy họ3tmp9c Âu.QRYJ2X KeMumACó rấ3tmp9ct nKeMumAhiều nhữ7ing l3tmp9cời đồnQRYJ2X đại7i kQRYJ2Xỳ lạKeMumA vềKeMumA 7igia tKeMumAộc 7inày, tron3tmp9cg đóQRYJ2X phảiKeMumA 3tmp9ckể đến3tmp9c nhữ7ing 7ingười QRYJ2Xthừa k7iế dòQRYJ2Xng họKeMumA đKeMumAều cóKeMumA 3tmp9cma lực3tmp9c 7ihút h3tmp9cồn. Đặc7i bQRYJ2Xiệt 7inhất, ngườiQRYJ2X thừa7i k7iế thế7i hệ3tmp9c trướKeMumAc l7ià mộtKeMumA p7ihụ nữ3tmp9c QRYJ2Xsắc KeMumAđẹp thuộ7ic 7ihàng gKeMumAiai nhâKeMumAn tuyệtKeMumA tKeMumAhế l7iàm k3tmp9chuynh 7iđảo cQRYJ2Xác giới3tmp9c 3tmp9ctrong xãQRYJ2X h7iội tKeMumAhời b7iấy gKeMumAiờ. SaQRYJ2Xu bQRYJ2Xà QRYJ2Xlấy mộtQRYJ2X ngườiKeMumA PhKeMumAáp rồQRYJ2Xi k7ihông t7ihấy xuất hiện tin tức gì nữa. Người thừa kế đương nhiệm là con trai của bà, hình như năm nay hai mươi bốn tuổi, rất ít khi xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người trong công ty, mọi người trong nội bộ công ty thuộc gia tộc họ Âu đều gọi anh là Thiếu gia. 
Toàn thể nhân viên công ty Lỗi Âu đứng xếp thành hai hàng bên ngoài cửa, từ Tổng giám đốc đến các lãnh đạo cấp cao tới các nhân viên các bộ phận, thư ký, tiếp tân, mọi người đều đứng xếp hàng trên quảng trường yên lặng đứng chờ. 
Yên lặng. 
Không tiếng nói.