You are here

Bong Bóng mùa hè - Chương 10 part 1

 

Sau J8Jm4Qđêm ZiGqjchôm đngó, J8Jm4Qquan hệZiGqjc giJ8Jm4Qữa Lngạc Hngi vngà HJ8Jm4Qạ MJ8Jm4Qạt trởng nêfNv4ydn kỳJ8Jm4Q diệJ8Jm4Qu. J8Jm4QAnh thưZiGqjcờng J8Jm4Qxuyên fNv4ydgọi đngiện cJ8Jm4Qho công, trZiGqjcanh thủng nnghững lJ8Jm4Qúc rảnhng giZiGqjcữa ngcác shoJ8Jm4Qw diễn,fNv4yd fNv4ydtrên fNv4ydô tôZiGqjc tngới sJ8Jm4Qàn diễnfNv4yd, trưfNv4ydớc lfNv4ydúc điJ8Jm4Q nfNv4ydgủ, ngnhững ZiGqjcâm tZiGqjchanh ồfNv4ydn àofNv4yd pfNv4ydhức tJ8Jm4Qạp tfNv4ydrong ZiGqjcđiện thoạiZiGqjc J8Jm4Qđủ biJ8Jm4Qết angnh đangJ8Jm4Q rfNv4ydất bận.ZiGqjc Thỉnhng thoảngfNv4yd ZiGqjcanh nfNv4ydgẫu nhiZiGqjcên nghẹn ZiGqjccô, ômfNv4yd hônng công sfNv4yday đắm.fNv4yd CònZiGqjc côZiGqjc, vẫZiGqjcn cáZiGqjci vJ8Jm4Qẻ yJ8Jm4Qên lặngJ8Jm4Q thảnZiGqjc nnghiên ZiGqjcnhìn afNv4ydnh, mỉfNv4ydm cườiZiGqjc fNv4ydvới anJ8Jm4Qh, nJ8Jm4Qhắm ngmắt mơJ8Jm4Q mZiGqjcàng ngđón nhậnJ8Jm4Q nụng hZiGqjcôn. J8Jm4QCô kZiGqjchông hứaJ8Jm4Q hẹZiGqjcn cũnfNv4ydg chẳngJ8Jm4Q cZiGqjcự tuyngệt, tấtJ8Jm4Q cảJ8Jm4Q nhfNv4ydững ZiGqjcđiều fNv4ydđó J8Jm4Qđối vớiZiGqjc côfNv4yd giốngfNv4yd nhJ8Jm4Qư mặtng tZiGqjcrời ngmỗi J8Jm4Qngày đJ8Jm4Qều mọngc ZiGqjclên từJ8Jm4Q đằnJ8Jm4Qg ZiGqjcĐông nhfNv4ydư mộtJ8Jm4Q sngự hiểnZiGqjc nhiên. 

CófNv4yd J8Jm4Qlẽ, ZiGqjcvới ZiGqjccô fNv4ydmà nói,ZiGqjc chuyệnZiGqjc tfNv4ydình yêngu căfNv4ydn bảJ8Jm4Qn khôfNv4ydng phảiJ8Jm4Q làfNv4yd thZiGqjcứ quZiGqjcan trọnJ8Jm4Qg J8Jm4Qtrong cuộcZiGqjc đời. 

Sau ngngày biểZiGqjcu dingễn tfNv4ydại quảngng trưZiGqjcờng Cầngu VồnZiGqjcg, PhfNv4ydan NfNv4ydam lfNv4ydà ngườfNv4ydi đầung tiênng ngđược ấnJ8Jm4Q địnhJ8Jm4Q chọnZiGqjc lfNv4ydàm fNv4ydca ngsĩ chíJ8Jm4Qnh thứcfNv4yd ZiGqjcthu J8Jm4Qâm phngát hànfNv4ydh J8Jm4Qđĩa hát.ng CfNv4ydông tZiGqjcy Sngun đãZiGqjc ZiGqjcliên hệJ8Jm4Q tìngm cfNv4ydho cfNv4ydô J8Jm4Qnhạc sZiGqjcĩ vfNv4ydiết nglời bfNv4ydài háZiGqjct, nghòa nfNv4ydhạc pnghối âm,fNv4yd tnguyên trungyền quảngng cáong, ZiGqjcnhà sảnfNv4yd xuất…J8Jm4Q TfNv4ydên ngườiZiGqjc fNv4ydthứ hJ8Jm4Qai đưJ8Jm4Qợc chọnJ8Jm4Q làfNv4ydm ZiGqjcca ngsĩ tJ8Jm4Quy chưnga cJ8Jm4Qó hồiJ8Jm4Q kếtJ8Jm4Q nhưnngg pfNv4ydhần lớnng nghfNv4ydiêng ngvề ĐớiZiGqjc TâZiGqjcy vàZiGqjc HZiGqjcạ Mạt.J8Jm4Q fNv4ydMột tnguần ngsau, Ngngụy NhâZiGqjcn rờZiGqjci ngcông fNv4ydty Sungn ngchuyển qunga ZiGqjclàm gfNv4ydương mặtJ8Jm4Q mớJ8Jm4Qi chJ8Jm4Qính thứcJ8Jm4Q cngho mộtng cônfNv4ydg fNv4ydty biểZiGqjcu diễnng ngJ8Jm4Qhệ thuậJ8Jm4Qt kháZiGqjcc. KJ8Jm4Qhả HânJ8Jm4Q ởZiGqjc lfNv4ydại J8Jm4Qnhưng khôngng tifNv4ydếp tụcng ZiGqjclàm ZiGqjcca sngĩ màJ8Jm4Q trởfNv4yd tZiGqjchành nhâJ8Jm4Qn viêfNv4ydn bZiGqjcộ phậnfNv4yd PR. 
“ChỉfNv4yd ngcần đánhJ8Jm4Q bạifNv4yd ĐớiZiGqjc ngTây làZiGqjc ổZiGqjcn thôi!” 
Trân ÂnJ8Jm4Q ngsung sướngng nóiJ8Jm4Q, fNv4ydánh J8Jm4Qmắt nglấp lánfNv4ydh nhưZiGqjc thểJ8Jm4Q đĩJ8Jm4Qa hátJ8Jm4Q củaJ8Jm4Q Hạng Mạtng J8Jm4Qđã cfNv4ydó ởZiGqjc tZiGqjcrước fNv4ydmặt vậy. 
“HfNv4ydồi nàyJ8Jm4Q cJ8Jm4Qậu thếfNv4yd J8Jm4Qnào?” HạJ8Jm4Q MJ8Jm4Qạt ngchuyển đềng tài.ZiGqjc Công ZiGqjcbiết ngbằng bấtZiGqjc cngứ gngiá ZiGqjcnào ZiGqjccô cũngng phngải chfNv4ydiến thắJ8Jm4Qng ĐớiJ8Jm4Q TâZiGqjcy, nhưZiGqjcng côZiGqjc khngông muốnJ8Jm4Q bànZiGqjc chuyệnfNv4yd đZiGqjcó vớiZiGqjc TrâfNv4ydn Ân. 
“ChánJ8Jm4Q ZiGqjcphèo.” TrâZiGqjcn ÂfNv4ydn ZiGqjcbuồn rầuJ8Jm4Q lắcZiGqjc đJ8Jm4Qầu, “TừJ8Jm4Q dạJ8Jm4Qo ZiGqjcvụ xìfNv4yd căZiGqjcng đZiGqjcan giữafNv4yd J8Jm4QVi AZiGqjcn vàfNv4yd bầuZiGqjc JfNv4ydam bịfNv4yd báoJ8Jm4Q chfNv4ydí pJ8Jm4Qhát giácng, ngrất nnghiều shoJ8Jm4Qw diZiGqjcễn, fNv4ydhợp đồZiGqjcng quảnngg cáoJ8Jm4Q ngđã kýJ8Jm4Q từng trướcng củJ8Jm4Qa Vngi J8Jm4QAn bịfNv4yd hủngy ZiGqjcbỏ, cZiGqjcô tJ8Jm4Qa ngfNv4ydày fNv4ydnào ngcũng khùnfNv4ydg khùngJ8Jm4Q điênng điJ8Jm4Qên nổing nZiGqjcóng vôZiGqjc cớ.ZiGqjc MìZiGqjcnh chZiGqjcịu khônngg nổiZiGqjc phảZiGqjci nộJ8Jm4Qp đơZiGqjcn xifNv4ydn nghỉ.J8Jm4Q MìnJ8Jm4Qh cfNv4ydhả thngiết J8Jm4Qlàm trngợ lýZiGqjc nZiGqjcữa, khácJ8Jm4Q coJ8Jm4Qn ôsiJ8Jm4Qn fNv4ydlà J8Jm4Qmấy đâu…ZiGqjc J8Jm4Qbiết tớngi fNv4ydbao giJ8Jm4Qờ mớngi đổJ8Jm4Qi đờngi lZiGqjcàm bJ8Jm4Qầu quảnfNv4yd J8Jm4Qlý đượcng đây?ng!”. ZiGqjcÁnh mfNv4ydắt TrânZiGqjc ÂZiGqjcn mngòn mỏi. 
“LJ8Jm4Qà qfNv4yduản lngý cũngng phảngi cnghăm sóngc ngcho nghJ8Jm4Qệ sĩfNv4yd củfNv4yda mìngnh ZiGqjcchứ bộ.” 
“J8Jm4QĐâu giốngJ8Jm4Q! NgưfNv4ydời quJ8Jm4Qản nglý còngn cófNv4yd đượcng ZiGqjccảm giácfNv4yd tJ8Jm4Qhu đượcZiGqjc kếZiGqjct qungả, ZiGqjcthu đưJ8Jm4Qợc ngthành tJ8Jm4Qựu. J8Jm4QKhi gZiGqjciúp đỡng mfNv4ydột nghệfNv4yd fNv4ydsĩ trngở ngnên nổngi dnganh, tJ8Jm4Qrở thànhJ8Jm4Q fNv4ydsiêu fNv4ydsao, J8Jm4Qkhi ấyfNv4yd cnghắc chắJ8Jm4Qn sẽng cóJ8Jm4Q cảmng giáZiGqjcc thỏang mfNv4ydãn thànJ8Jm4Qh fNv4ydcông. fNv4ydHơn nữafNv4yd, ngngười quZiGqjcản lfNv4ydý kiếJ8Jm4Qm tiềnfNv4yd rJ8Jm4Qủng rỉnhfNv4yd hngơn nhiều!”fNv4yd ngTrân ÂnZiGqjc buồnJ8Jm4Q fNv4ydbã nóifNv4yd: “ĐfNv4ydáng tiJ8Jm4Qếc ngchả cóZiGqjc nghệZiGqjc sĩng nàfNv4ydo biJ8Jm4Qết cngách dùfNv4ydng mình…”. 
HạJ8Jm4Q Mạtng cười. 
Trân ÂfNv4ydn fNv4ydđột nZiGqjchiên nnghớ raZiGqjc: “ÀJ8Jm4Q nàyZiGqjc, cJ8Jm4Qông ngty báJ8Jm4Qo cậngu đfNv4ydi ZiGqjcthử vfNv4ydai dJ8Jm4Qiễn chưa?”. 
“ThửJ8Jm4Q vai?” 
“Trờing đấtfNv4yd ơngi, cậufNv4yd ZiGqjcchưa biếtng thậtfNv4yd sfNv4ydao! Quảngng cáZiGqjco mỹfNv4yd phngẩm củfNv4yda hãngng Lỗing ÂJ8Jm4Qu nămfNv4yd nafNv4ydy J8Jm4Qvốn ZiGqjcdĩ cnghấm fNv4ydVi AZiGqjcn nglàm gưJ8Jm4Qơng mfNv4ydặt đạJ8Jm4Q diện,ZiGqjc nhưngng J8Jm4QVi AJ8Jm4Qn dZiGqjcính xìfNv4yd căngng đanJ8Jm4Q, ngdanh dfNv4ydự ZiGqjctiếng tfNv4ydăm bJ8Jm4Qị ảnhJ8Jm4Q hưởngJ8Jm4Q nngghiêm fNv4ydtrọng, nêfNv4ydn LỗifNv4yd ÂufNv4yd đãJ8Jm4Q nghủy ngý đồZiGqjc hợpfNv4yd tngác vớJ8Jm4Qi côJ8Jm4Q ấyng. HfNv4ydiện rấJ8Jm4Qt J8Jm4Qnhiều cônJ8Jm4Qg tZiGqjcy đanJ8Jm4Qg tíZiGqjcch J8Jm4Qcực gZiGqjciới thingệu nhữnZiGqjcg nữfNv4yd nfNv4ydghệ sĩfNv4yd xuấtfNv4yd sắcfNv4yd củJ8Jm4Qa họZiGqjc ZiGqjcvới fNv4ydLỗi Âung, hìnfNv4ydh ngnhư chỉZiGqjc cfNv4ydòn fNv4ydmấy ngngày J8Jm4Qnữa nglà sẽfNv4yd J8Jm4Qthử vZiGqjcai. Mngình cứZiGqjc tngưởng cngác cậufNv4yd đềung đượcJ8Jm4Q ZiGqjccông tZiGqjcy tifNv4ydến cZiGqjcử thìJ8Jm4Q cJ8Jm4Qàng nhiềZiGqjcu ngcơ maZiGqjcy chứ.” 

ĐóJ8Jm4Q cũngfNv4yd lfNv4ydà ZiGqjcnguyên nfNv4ydhân fNv4ydkhiến VZiGqjci AZiGqjcn căngm thngù tậZiGqjcn xươngng tậnfNv4yd tfNv4ydủy fNv4ydkẽ đãng tunZiGqjcg ZiGqjcbí mậtfNv4yd đờing ngtư ngcủa mngình ngcho bànng dânfNv4yd thZiGqjciên ZiGqjchạ sZiGqjcoi. LỗiJ8Jm4Q ZiGqjcÂu lfNv4ydà mộtJ8Jm4Q thươZiGqjcng hiệuZiGqjc mngỹ pJ8Jm4Qhẩm caZiGqjco cấfNv4ydp, nfNv4ydổi fNv4ydtiếng trZiGqjcên thZiGqjcế giới,fNv4yd chưJ8Jm4Qa cầfNv4ydn bànfNv4yd J8Jm4Qđến thJ8Jm4Qù ZiGqjclao quảngJ8Jm4Q fNv4ydcáo ngquá lớnJ8Jm4Q, ngmà chỉfNv4yd ZiGqjccần nóJ8Jm4Qi đếnJ8Jm4Q cấpJ8Jm4Q ZiGqjcđộ sảnng xungất trfNv4ydong côngng tZiGqjcác quJ8Jm4Qảng cáJ8Jm4Qo đòZiGqjci hJ8Jm4Qỏi cfNv4ydhất lượngZiGqjc cZiGqjcao, fNv4ydsố lượngng cángc ZiGqjcáp phíchJ8Jm4Q, tZiGqjcruyền hìnJ8Jm4Qh, fNv4ydtờ ZiGqjcrơi tầnJ8Jm4Q fNv4ydsuất ZiGqjcxuất hiệnZiGqjc cựZiGqjcc lớn,ng vìng J8Jm4Qthế trởng thfNv4ydành gfNv4ydương mặtZiGqjc đạiZiGqjc J8Jm4Qdiện quảfNv4ydng fNv4ydcáo hàngZiGqjc ngnăm củang fNv4ydhãng Lngỗi fNv4ydÂu luônfNv4yd lngà mụcng tiêufNv4yd J8Jm4Qcạnh trJ8Jm4Qanh ZiGqjcsố mộJ8Jm4Qt củJ8Jm4Qa hầuZiGqjc hếtng cJ8Jm4Qác nữZiGqjc miZiGqjcnh tiJ8Jm4Qnh. ZiGqjcVi Angn J8Jm4Qđâu dễng gìfNv4yd đoạtfNv4yd đượcng hợpZiGqjc đồZiGqjcng tronfNv4ydg vngô sống cngác đốfNv4ydi ngthử cạnhJ8Jm4Q ZiGqjctranh nhZiGqjcư J8Jm4QThẩm Tngường, Từng J8Jm4QTịnh Nghngi, Đàong J8Jm4QThục J8Jm4QNhi. RốfNv4ydt cuộngc lạifNv4yd côngfNv4yd cốc. 
“LỗiJ8Jm4Q Âu…” 

HfNv4ydạ fNv4ydMạt tfNv4yduy chưJ8Jm4Qa ZiGqjcbao gifNv4ydờ dùngfNv4yd quJ8Jm4Qa fNv4ydsản phfNv4ydẩm nàyfNv4yd, ZiGqjcnhưng rấtfNv4yd qnguen tZiGqjchuộc vớngi nóJ8Jm4Q. HồifNv4yd hèJ8Jm4Q nhữngng fNv4ydnăm ngtrước, fNv4ydcô đãZiGqjc fNv4ydtừng lngàm J8Jm4Qở fNv4ydquầy báJ8Jm4Qn loạing ZiGqjcmỹ phẩmng này.J8Jm4Q CôJ8Jm4Q biJ8Jm4Qết gươnZiGqjcg mặtJ8Jm4Q đạfNv4ydi diệnfNv4yd củnga thngương hiệZiGqjcu nJ8Jm4Qày đềufNv4yd lZiGqjcà ZiGqjcnhững nững ngminh tfNv4ydinh nổngi tiếnfNv4ydg cJ8Jm4Qực kỳJ8Jm4Q sáJ8Jm4Qng giáfNv4yd. Nếngu nhưng trưZiGqjcớc kinga chfNv4ydưa cJ8Jm4Qó tiếfNv4ydng tJ8Jm4Qăm nggì thìJ8Jm4Q chỉZiGqjc cầnng đượcJ8Jm4Q lJ8Jm4Qàm gưfNv4ydơng mặtng J8Jm4Qđại diệnJ8Jm4Q chZiGqjco hãJ8Jm4Qng Lỗngi ngÂu, J8Jm4Qxuất hiệfNv4ydn trZiGqjcên truyềnfNv4yd hình,J8Jm4Q nhữngng tZiGqjcrang quảJ8Jm4Qng cáfNv4ydo bngáo chífNv4yd, áJ8Jm4Qp phícngh, fNv4ydtờ rơfNv4ydi rợpng trờiJ8Jm4Q rợpfNv4yd J8Jm4Qđất, ngsẽ kfNv4ydhông cóJ8Jm4Q gZiGqjcì lfNv4ydà knghó đểfNv4yd ZiGqjctrở thàngnh nJ8Jm4Qgười nổing tiếng. 

Trângn ÂZiGqjcn tiZiGqjcếp tụcZiGqjc: “ngNghe nJ8Jm4Qói, trướcfNv4yd mZiGqjcắt côJ8Jm4Qng tngy LỗJ8Jm4Qi J8Jm4QÂu đangJ8Jm4Q cfNv4ydó ZiGqjcxu thếng J8Jm4Qnghiêng vZiGqjcề fNv4ydĐào ThụcfNv4yd NhiZiGqjc, đãJ8Jm4Q cngho cfNv4ydhuyên vingên fNv4ydtới nfNv4ydói chuyệZiGqjcn vớifNv4yd cngô ấZiGqjcy. VZiGqjci AfNv4ydn hômng ngqua ngnghe J8Jm4Qtin nàngy đãng nổifNv4yd điênng nfNv4ydổi đóa”. 
Hạ Mạngt fNv4ydthấy hơZiGqjci lạ. 

ZiGqjcCảm giácfNv4yd phứngc ngtạp chợtfNv4yd xuấtng hiệnJ8Jm4Q troJ8Jm4Qng lòng. 

“NJ8Jm4Qếu cônfNv4ydg tngy khJ8Jm4Qông chfNv4ydo tấngt ZiGqjccả cZiGqjcác cậuZiGqjc đượcZiGqjc ngthử ngvai thìng khảng nJ8Jm4Qăng đúngng fNv4ydlà ngsẽ tiếnZiGqjc cửng ĐàfNv4ydo ThụcJ8Jm4Q NfNv4ydhi rồi.”fNv4yd TrJ8Jm4Qân ÂJ8Jm4Qn tiZiGqjcếc rẻZiGqjc, nZiGqjcghĩ hJ8Jm4Qồi J8Jm4Qlại nfNv4ydói: “VậnZiGqjc J8Jm4Qmay củaJ8Jm4Q ĐàZiGqjco ThụcZiGqjc NhfNv4ydi đngã tớngi, chngắc chngắn nglà sJ8Jm4Qẽ J8Jm4Qhot ZiGqjcđến cZiGqjcháy mấngt thôi”. 

MấyJ8Jm4Q ngàJ8Jm4Qy nfNv4yday, ĐàofNv4yd Thngục Nnghi suJ8Jm4Qng sướnfNv4ydg ngra J8Jm4Qmặt dùZiGqjc tfNv4ydrong lúcZiGqjc nfNv4ydói chuyệnng J8Jm4Qvẫn tỏng ngra khiêmZiGqjc ZiGqjctốn ZiGqjcyếu đnguối, J8Jm4Qnhưng ánhJ8Jm4Q mắtng cJ8Jm4Qủa cJ8Jm4Qô khônZiGqjcg giấufNv4yd nổJ8Jm4Qi J8Jm4Qniềm vJ8Jm4Qui nJ8Jm4Qhư giZiGqjcó xuânJ8Jm4Q thánfNv4ydg ngBa. MọifNv4yd ngườing tronZiGqjcg cônZiGqjcg tfNv4ydy SuJ8Jm4Qn cũngng tỏng thngái động cfNv4ydung kífNv4ydnh vớJ8Jm4Qi côZiGqjc hơngn trJ8Jm4Qước ngrất nhngiều. NhfNv4ydững nZiGqjcgười bfNv4ydản tínhJ8Jm4Q thânJ8Jm4Q thiệZiGqjcn đZiGqjcã ngbắt đầuJ8Jm4Q lênfNv4yd tJ8Jm4Qiếng cnghúc mừJ8Jm4Qng ThJ8Jm4Qục NJ8Jm4Qhi chngả baJ8Jm4Qo fNv4ydlâu nữafNv4yd sẽZiGqjc lJ8Jm4Qà gươngng mặtng đạiZiGqjc diệJ8Jm4Qn cngho hngãng mỹng phfNv4ydẩm cngao cấpng LỗiJ8Jm4Q ÂufNv4yd. ĐàofNv4yd J8Jm4QThục NhJ8Jm4Qi J8Jm4Qvẫn gingữ thZiGqjcái đfNv4ydộ J8Jm4Qngượng ngùngZiGqjc, ZiGqjce lngệ giảJ8Jm4Qi thíchZiGqjc rằnJ8Jm4Qg gươngfNv4yd mặtJ8Jm4Q đạngi dfNv4ydiện vẫZiGqjcn chưfNv4yda hfNv4ydoàn toJ8Jm4Qàn ZiGqjcxác địngnh hoặcng nfNv4ydói làfNv4yd mìnhJ8Jm4Q vZiGqjcẫn đâZiGqjcu hfNv4yday ngbiết gì. 

Hôm J8Jm4Qđó, ĐàoJ8Jm4Q Thụngc NhfNv4ydi đangng cngó mặtZiGqjc tạiZiGqjc côJ8Jm4Qng tZiGqjcy, cJ8Jm4Qhị Phần,J8Jm4Q ZiGqjcngười quảnfNv4yd lngý mớZiGqjci củfNv4yda TfNv4ydhục ngNhi nJ8Jm4Qhận mộtJ8Jm4Q cngú đZiGqjciện tJ8Jm4Qhoại. J8Jm4QJam ZiGqjcđã tfNv4ydhôi ZiGqjclàm quảngn lfNv4ydý chngo cZiGqjcô vìJ8Jm4Q mắngc xìJ8Jm4Q căJ8Jm4Qng đfNv4ydan vJ8Jm4Qới VJ8Jm4Qi J8Jm4QAn ZiGqjcđã chuyểnZiGqjc qngua phfNv4ydụ trácngh nhJ8Jm4Qững nghngệ sĩZiGqjc íZiGqjct biZiGqjcểu ngdiễn hơn. 

ChịZiGqjc fNv4ydPhần vàJ8Jm4Q ĐàofNv4yd ngThục Nhngi ZiGqjctrao đổiJ8Jm4Q nhJ8Jm4Qỏ vớngi nfNv4ydhau vàZiGqjci câu. 

SZiGqjcắc mặtng Đàngo ThụcZiGqjc ngNhi liềfNv4ydn thZiGqjcay đổJ8Jm4Qi, “fNv4ydSao, vẫnfNv4yd cZiGqjcòn cóng fNv4ydnghệ sĩZiGqjc kZiGqjchác nêngn phảiZiGqjc mởZiGqjc mJ8Jm4Qột cuộcZiGqjc họZiGqjcp à?”. 
ChfNv4ydị PhầnfNv4yd nóngi nhỏ: 
“Họ J8Jm4Qchẳng quJ8Jm4Qa chngỉ làZiGqjc lfNv4ydàm nềnfNv4yd thôi,J8Jm4Q TổnJ8Jm4Qg giámng ZiGqjcđốc LJ8Jm4Qỗi Âung rấtZiGqjc thíchZiGqjc vfNv4ydà táZiGqjcn thưởnZiGqjcg fNv4ydem, chngắc chắJ8Jm4Qn ZiGqjckhông cóng vấnZiGqjc đềJ8Jm4Q J8Jm4Qgì đâu.” 

Đào Tnghục ngNhi nhfNv4ydìn xngung qfNv4yduanh, ngthấy hầfNv4ydu nghết J8Jm4Qmọi ngườifNv4yd đangZiGqjc cóng mặtZiGqjc trfNv4ydong côngJ8Jm4Q tfNv4ydy đềung đfNv4ydổ J8Jm4Qdồn ánhZiGqjc mắtng vfNv4ydào ZiGqjcmình, ZiGqjcThục J8Jm4QNhi gifNv4ydật ZiGqjcmình nghĩfNv4yd lạiZiGqjc ngvừa J8Jm4Qxong mìnhJ8Jm4Q nfNv4ydói hơiZiGqjc toJ8Jm4Q. MặtZiGqjc cfNv4ydô từJ8Jm4Q tJ8Jm4Qừ đỏJ8Jm4Q bừnZiGqjcg, mỉmJ8Jm4Q cườiJ8Jm4Q xấuJ8Jm4Q nghổ, TfNv4ydhục NZiGqjchi nói:ng “KhôJ8Jm4Qng viZiGqjcệc ZiGqjcgì, LỗiJ8Jm4Q ÂZiGqjcu sngẽ cZiGqjchọn J8Jm4Qra đượcng gZiGqjcương mặngt đạiJ8Jm4Q diệnfNv4yd thícZiGqjch hợJ8Jm4Qp nhngất, tnguyển ZiGqjclựa ngthêm ZiGqjcmột cJ8Jm4Qhút J8Jm4Qlà chuyệnJ8Jm4Q bZiGqjcình thường”. 
ChJ8Jm4Qị PhầnfNv4yd gậJ8Jm4Qt đầuZiGqjc nóiZiGqjc fNv4yd: “Phải”. 
“Thẩm ZiGqjcTường cũnfNv4ydg tớing cnghứ?” ĐJ8Jm4Qào ThZiGqjcục ZiGqjcNhi ZiGqjcvô tìnhJ8Jm4Q hỏi. 
“Ừ,J8Jm4Q có.” 

ĐàoZiGqjc ThJ8Jm4Qục NfNv4ydhi cắnfNv4yd môngi, J8Jm4Qcô bngiết Thẩmng Tườngng thườngng hZiGqjcay pJ8Jm4Qhô trươngZiGqjc thânJ8Jm4Q thế,ng lJ8Jm4Qúc J8Jm4Qnào xnguất hiệnfNv4yd cũngfNv4yd fNv4ydcó bốnZiGqjc nămZiGqjc trJ8Jm4Qợ lZiGqjcý đngi theJ8Jm4Qo. ThJ8Jm4Qục ZiGqjcNhi ngnhìn mZiGqjcột vònZiGqjcg ngquanh cngông fNv4ydty, ZiGqjcánh mngắt lướtfNv4yd nfNv4ydhẹ quJ8Jm4Qa HạfNv4yd MạtZiGqjc, dừngfNv4yd vàing gifNv4ydây, sangu đóJ8Jm4Q J8Jm4Qcô gọZiGqjci HạZiGqjc MạtJ8Jm4Q, Khảng HJ8Jm4Qân, J8Jm4QTrân Ânng ZiGqjcvà ngba côfNv4yd gáiJ8Jm4Q ZiGqjckhác thườngng ZiGqjcngày lfNv4ydàm ngcông táJ8Jm4Qc ZiGqjcPR lại. 
Đào TZiGqjchục NZiGqjchi ZiGqjcđỏ mặfNv4ydt hỏi: 
“PhiềnJ8Jm4Q ZiGqjcmọi ngườing ngđi ngcùng tôfNv4ydi mfNv4ydột chZiGqjcuyến fNv4ydtới côngZiGqjc fNv4ydty LỗJ8Jm4Qi ÂfNv4ydu J8Jm4Qnhé, đượJ8Jm4Qc không?” 

***

Công tfNv4ydy ngSun điềufNv4yd hJ8Jm4Qai chiếcJ8Jm4Q xJ8Jm4Qe đưang mấyfNv4yd nnggười fNv4ydtới J8Jm4Qcông J8Jm4Qty LJ8Jm4Qỗi Âu.ZiGqjc ZiGqjcĐào ngThục NfNv4ydhi, DoãfNv4ydn HZiGqjcạ MạtfNv4yd fNv4ydvà chịng J8Jm4QPhần ngồifNv4yd tfNv4ydrên chZiGqjciếc BentlZiGqjcey, ngTrân ngÂn, KZiGqjchả ZiGqjcHân J8Jm4Qvới bnga công ZiGqjcgái kifNv4yda ngồJ8Jm4Qi J8Jm4Qxe sau. 

Trong chiếcZiGqjc Bentley. 

“Hạ Mạt,J8Jm4Q ngfNv4ydhe nóJ8Jm4Qi ngnhiều đàifNv4yd tfNv4ydruyền hìnhJ8Jm4Q mờiJ8Jm4Q cậfNv4ydu J8Jm4Qtham gJ8Jm4Qia ZiGqjcshow dZiGqjciễn cfNv4ydủa họZiGqjc pnghải ngkhông?” ĐàoJ8Jm4Q Thngục NZiGqjchi J8Jm4Qnhìn vngào chZiGqjciếc gươnngg nhJ8Jm4Qỏ tngỉ J8Jm4Qmỉ tZiGqjcrang J8Jm4Qđiểm gươnngg mặt,ng hỏi:ng “TạiJ8Jm4Q sngao côfNv4ydng J8Jm4Qty mìnJ8Jm4Qh đềung từZiGqjc chốiZiGqjc vậy?ZiGqjc LfNv4ydà ýJ8Jm4Q củnga cfNv4ydậu à?”. 
“ChắcZiGqjc chắnJ8Jm4Q ZiGqjclà cngông J8Jm4Qty đãJ8Jm4Q cZiGqjcó nhfNv4ydững chZiGqjcủ kZiGqjciến kháfNv4ydc rồi.” 
HạfNv4yd MJ8Jm4Qạt cũnngg biếtfNv4yd cóJ8Jm4Q rngất nJ8Jm4Qhiều tZiGqjcờ bángo, nZiGqjchiều kJ8Jm4Qý giảng tớiZiGqjc ngtìm công, ZiGqjcthậm chíZiGqjc kJ8Jm4Qhông nghiểu bằngfNv4yd cáfNv4ydch nàoJ8Jm4Q họfNv4yd ZiGqjccó ZiGqjcđược sốJ8Jm4Q dJ8Jm4Qi dZiGqjcộng đểZiGqjc trJ8Jm4Qực tJ8Jm4Qiếp fNv4ydgọi chZiGqjco côfNv4yd mJ8Jm4Qời ngtham gifNv4yda cángc sJ8Jm4Qhow dZiGqjciễn, ngnhưng nhânng vifNv4ydên trZiGqjcuyền thôngng ngnói vớfNv4ydi ZiGqjccô rằngng bngây giờJ8Jm4Q chJ8Jm4Qưa phảifNv4yd lfNv4ydà thờiJ8Jm4Q cngơ thíZiGqjcch hợpfNv4yd đểfNv4yd xufNv4ydất hiệnZiGqjc ởZiGqjc cángc chươngfNv4yd trìnhfNv4yd biểuJ8Jm4Q diễn,ZiGqjc J8Jm4Qhọ đãJ8Jm4Q thaJ8Jm4Qy cfNv4ydô tngừ chfNv4ydối hết. 
“Ờ?” ĐZiGqjcào ZiGqjcThục Nhngi xoJ8Jm4Qa thêmZiGqjc chúngt phấnJ8Jm4Q, hỏJ8Jm4Qi: J8Jm4Q“Chị PJ8Jm4Qhần nfNv4ydày, tJ8Jm4Qình hJ8Jm4Qình cáJ8Jm4Qi côJ8Jm4Q ĐớifNv4yd J8Jm4QTây thfNv4ydế nàfNv4ydo rồi?” 
ChJ8Jm4Qị PhầZiGqjcn ngZiGqjcồi ghếng trướcfNv4yd qfNv4yduay ngườiJ8Jm4Q lngại nóZiGqjci: “Cáing ZiGqjccô Đớing TâJ8Jm4Qy khôfNv4ydng thànZiGqjch vZiGqjcấn đề…ng nhưZiGqjcng hJ8Jm4Qồi fNv4ydnày cJ8Jm4Qó gặZiGqjcp J8Jm4Qcô ấJ8Jm4Qy ngở biệtZiGqjc thZiGqjcự TfNv4ydhiên Thủyng vJ8Jm4Qài J8Jm4Qlần… cũngfNv4yd cJ8Jm4Qó tnghể ZiGqjcchỉ J8Jm4Qlà chịJ8Jm4Q fNv4ydtình ZiGqjccờ đụngZiGqjc mJ8Jm4Qặt thấngy thôi…”. 

Đàong ngThục NZiGqjchi mJ8Jm4Qỉm cười,fNv4yd “ThìJ8Jm4Q rfNv4yda cũngng chJ8Jm4Qỉ lZiGqjcà lJ8Jm4Qoại hànZiGqjcg nhưJ8Jm4Q VZiGqjci An”. 

Đào fNv4ydThục fNv4ydNhi đóngng nắfNv4ydp hộZiGqjcp phfNv4ydấn fNv4ydnhìn J8Jm4QHạ Mạt,J8Jm4Q tZiGqjcrầm ZiGqjcngâm hồiJ8Jm4Q lâung, TZiGqjchục ZiGqjcNhi nói:fNv4yd “NfNv4ydghe mfNv4ydình đi,J8Jm4Q đừZiGqjcng J8Jm4Qdấn thfNv4ydân vàoJ8Jm4Q làngJ8Jm4Q gingải ZiGqjctrí. Nngơi fNv4ydđó rấtZiGqjc phứngc tạp,ZiGqjc fNv4ydđáng sợZiGqjc hZiGqjcơn J8Jm4Qnhiều sZiGqjco vZiGqjcới tưởnfNv4ydg tượngZiGqjc củaZiGqjc cngậu. NếuJ8Jm4Q cậung cầnJ8Jm4Q ZiGqjctiền, lngàm trợZiGqjc lýZiGqjc chZiGqjco mìnngh ZiGqjccũng đZiGqjcược, mìnJ8Jm4Qh sJ8Jm4Qẽ trảZiGqjc chZiGqjco J8Jm4Qcậu cango hơJ8Jm4Qn. MìJ8Jm4Qnh sẽng cJ8Jm4Qhăm ZiGqjclo fNv4ydcho cậu,J8Jm4Q khôngJ8Jm4Q fNv4ydđể ngcậu phảiJ8Jm4Q khJ8Jm4Qổ. MìnhZiGqjc cũngng ngcần mộtJ8Jm4Q ngưfNv4ydời ZiGqjcbạn ZiGqjcnhư ZiGqjccậu lfNv4ydo lắZiGqjcng chZiGqjco mình”. 
Hạ MạfNv4ydt mỉmfNv4yd cười,ZiGqjc “CảmJ8Jm4Q ơn”. 
ĐàoJ8Jm4Q Thụngc NZiGqjchi khfNv4ydông hiểJ8Jm4Qu J8Jm4Qý J8Jm4Qcủa Hạng Mạt,ZiGqjc cJ8Jm4Qô đanJ8Jm4Qg địnhfNv4yd hỏiZiGqjc tiJ8Jm4Qếp thfNv4ydì ZiGqjcbác tàiJ8Jm4Q ZiGqjccho xJ8Jm4Qe giảZiGqjcm tngốc ZiGqjcđộ, đãfNv4yd tZiGqjcới tòJ8Jm4Qa nhàZiGqjc J8Jm4Qtrụ sởng ngcông tJ8Jm4Qy J8Jm4QLỗi Âu. 
Ngày hZiGqjcè trZiGqjcàn fNv4ydđầy nắng. 
NằmZiGqjc ngở vịJ8Jm4Q ngtrí trunJ8Jm4Qg tângm khJ8Jm4Qu đấtZiGqjc vànJ8Jm4Qg giZiGqjcữa rừZiGqjcng toànZiGqjc nZiGqjchà cafNv4ydo chọngc ZiGqjctrời, tfNv4ydrụ sngở LỗiZiGqjc ÂuJ8Jm4Q màuZiGqjc tíngm ZiGqjcnhạt tngrông nhưJ8Jm4Q ZiGqjcmột thiếung nữZiGqjc qJ8Jm4Quý tộngc chJ8Jm4Qâu Ângu thờJ8Jm4Qi truZiGqjcng J8Jm4Qđại fNv4ydcao quý,ng ưung ngnhã. Trướcng mặJ8Jm4Qt ZiGqjctòa nhngà Lỗing ÂZiGqjcu làfNv4yd ZiGqjcmột quảngJ8Jm4Q trườngJ8Jm4Q fNv4ydtrồng fNv4ydhoa fNv4ydrộng lớnng fNv4ydvới nhữngng trụZiGqjc cộfNv4ydt kiểufNv4yd ngLa J8Jm4QMã rfNv4ydất đẹp,ZiGqjc đJ8Jm4Qài ZiGqjcphun nưfNv4ydớc mộJ8Jm4Qng ảJ8Jm4Qo, nànZiGqjcg tiJ8Jm4Qên ZiGqjccá bằfNv4ydng tượngfNv4yd mngơ mJ8Jm4Qàng chìZiGqjcm fNv4ydtrong bọngt nướngc troJ8Jm4Qng veo. 

Hạ MạtJ8Jm4Q ngfNv4ydẩn fNv4ydngơ nnggắm nhìn. 
“ĐẹpJ8Jm4Q qZiGqjcuá trời…”fNv4yd TfNv4ydiếng ZiGqjcĐào Thụcng Nhngi ZiGqjctheo gióJ8Jm4Q vZiGqjcọng tZiGqjcới, “chngỉ ngcó nhữngZiGqjc côngZiGqjc J8Jm4Qty nàoZiGqjc tàiJ8Jm4Q lựfNv4ydc hùngJ8Jm4Q hậuJ8Jm4Q mớJ8Jm4Qi cJ8Jm4Qó khảZiGqjc fNv4ydnăng xâZiGqjcy dựfNv4ydng đZiGqjcược tòafNv4yd nhàng vngới vườZiGqjcn ZiGqjchoa sanJ8Jm4Qg trọngng nfNv4ydhư tnghế nàyng. J8Jm4QAi ZiGqjccũng nóngi khôfNv4ydng cầnng thngam địaZiGqjc vịZiGqjc tfNv4ydiền tàZiGqjci, nhZiGqjcưng fNv4ydthế gZiGqjciới J8Jm4Qnày nghoàn mZiGqjcỹ tớZiGqjci độfNv4yd ZiGqjccon ngfNv4ydười ngta làmng J8Jm4Qsao kZiGqjchông thngam đượcfNv4yd ngcơ chứ…”. 
Hạ ZiGqjcMạt fNv4ydquay J8Jm4Qsang ĐàJ8Jm4Qo fNv4ydThục NhiZiGqjc. TrZiGqjcên mặZiGqjct ZiGqjccô đJ8Jm4Qã lậpJ8Jm4Q ZiGqjctức khngông còngn dấuJ8Jm4Q vngết nhữngZiGqjc lờifNv4yd thaZiGqjcn thởfNv4yd vừang xfNv4ydong. J8Jm4QVới hàfNv4ydng ngmi dàngi đeJ8Jm4Qn lfNv4ydáy, đôngi mắtZiGqjc lfNv4ydong ZiGqjclanh, hfNv4ydai mJ8Jm4Qá phớZiGqjct phấfNv4ydn nghồng, fNv4ydvẻ yêngu kngiều fNv4yde lệ,ZiGqjc trônfNv4ydg cZiGqjcô giốngZiGqjc nhZiGqjcư trJ8Jm4Qong giấcfNv4yd mơZiGqjc đanZiGqjcg lúZiGqjcng túJ8Jm4Qng nJ8Jm4Qgượng ngùnngg trưfNv4ydớc sợifNv4yd ZiGqjcdây tngơ áfNv4ydi tJ8Jm4Qình khngiến ngườing tnga thươngZiGqjc J8Jm4Qtiếc. HạJ8Jm4Q MạtfNv4yd hifNv4ydểu rằngfNv4yd ĐàofNv4yd TJ8Jm4Qhục NZiGqjchi ngđã chJ8Jm4Quẩn bịJ8Jm4Q ZiGqjcrất kỹfNv4yd lưỡng. 
Cửa rnga vàong bằZiGqjcng kínZiGqjch xofNv4yday tròn. 
ZiGqjcKính fNv4ydcửa troZiGqjcng suốtfNv4yd hàngo honga qnguý phái. 
LẵnJ8Jm4Qg ZiGqjchoa tươfNv4ydi sặcZiGqjc ZiGqjcsỡ, tJ8Jm4Qhơm ngàofNv4yd ngạtJ8Jm4Q fNv4ydđặt xefNv4ydn giữa. 
ĐJ8Jm4Qào ThZiGqjcục NfNv4ydhi bJ8Jm4Qước J8Jm4Qvào tngòa ZiGqjcnhà ngtrụ sởng ngcông J8Jm4Qty LỗfNv4ydi ÂuZiGqjc. ChịJ8Jm4Q Phầngn vàfNv4yd HZiGqjcạ Mạngt tJ8Jm4Qheo saJ8Jm4Qu, Tngrân ÂJ8Jm4Qn, KZiGqjchả HfNv4ydân J8Jm4Qvà mấyJ8Jm4Q fNv4ydngười nữaJ8Jm4Q đJ8Jm4Qi cfNv4yduối. fNv4ydCô nJ8Jm4Qhân vJ8Jm4Qiên sngau qfNv4yduầy tJ8Jm4Qiếp J8Jm4Qtân nZiGqjcở J8Jm4Qnụ cưZiGqjcời fNv4ydđón chào.fNv4yd CJ8Jm4Qô Thành,ng fNv4ydthư J8Jm4Qký TZiGqjcổng J8Jm4Qgiám đốcng tZiGqjcừ phíaJ8Jm4Q đôngng đfNv4ydại sảZiGqjcnh vộiJ8Jm4Q vàngfNv4yd bướcng tZiGqjcới nhifNv4ydệt tJ8Jm4Qình cZiGqjchào đJ8Jm4Qón ĐàoZiGqjc ngThục Nhi. 
ZiGqjcĐang ZiGqjclúc nóifNv4yd lfNv4ydời cJ8Jm4Qảm ơfNv4ydn tJ8Jm4Qhành fNv4ydý cZiGqjcủa cngô thngư kngý Tnghành, đngã xuJ8Jm4Qống tậnJ8Jm4Q nơing nhiệtng tìnfNv4ydh fNv4ydđón tiếpJ8Jm4Q, ngđột nZiGqjchiên J8Jm4QĐào ThụJ8Jm4Qc NfNv4ydhi nhngíu ngmày pháJ8Jm4Qt hiệnfNv4yd TJ8Jm4Qhẩm TườnfNv4ydg cZiGqjcũng đangfNv4yd cngó fNv4ydmặt trofNv4ydng ngđại sảZiGqjcnh côfNv4ydng ngty LỗJ8Jm4Qi Âu,J8Jm4Q hìZiGqjcnh fNv4ydnhư hồZiGqjci nãyfNv4yd, tfNv4ydhư kZiGqjcý fNv4ydThành cfNv4ydũng vfNv4ydừa tZiGqjcừ chỗng ThẩmZiGqjc ngTường J8Jm4Qđi fNv4ydra ngthì phải. 
LZiGqjcàn fNv4ydda trắnngg fNv4ydnhư tuyết,J8Jm4Q dángng ngườiJ8Jm4Q fNv4ydcao ráoJ8Jm4Q, ThJ8Jm4Qẩm TườnfNv4ydg J8Jm4Qmặc chiếcZiGqjc ZiGqjcváy dfNv4ydài mngàu đZiGqjcen fNv4ydbó fNv4ydsát ngngười, haiJ8Jm4Q, bnga chfNv4yduỗi ngọcfNv4yd trfNv4ydai đenfNv4yd lấngp lánZiGqjch tngrên cổ.J8Jm4Q fNv4ydMột trợJ8Jm4Q lJ8Jm4Qý cầmJ8Jm4Q ôfNv4yd cnghe ánZiGqjch nắnfNv4ydg rọZiGqjci fNv4ydqua bứcng tfNv4ydường kínhng, mộngt trợfNv4yd lfNv4ydý đZiGqjcang ngồiJ8Jm4Q chồmJ8Jm4Q hngỗm sửang lạiZiGqjc gfNv4ydiày cJ8Jm4Qho ThẩJ8Jm4Qm Tường,fNv4yd mộngt nfNv4ydhân viênJ8Jm4Q ngtruyền thôngJ8Jm4Q khácZiGqjc taJ8Jm4Qy ngcầm đZiGqjcầu qungay ZiGqjcDV ZiGqjcghi hìnJ8Jm4Qh, fNv4ydcòn J8Jm4Qlại mJ8Jm4Qột sốJ8Jm4Q nữaZiGqjc tnghì nZiGqjcgười tfNv4yday điệnJ8Jm4Q thoại,J8Jm4Q ngưfNv4ydời xáchfNv4yd thùngfNv4yd trfNv4ydang điểfNv4ydm, ngườiJ8Jm4Q fNv4ydmang qJ8Jm4Quần áong. TZiGqjchẩm TưJ8Jm4Qờng J8Jm4Qkiêu J8Jm4Qngạo lạnhJ8Jm4Q J8Jm4Qlùng đJ8Jm4Qứng trướfNv4ydc cửaJ8Jm4Q cfNv4ydầu thaJ8Jm4Qng mJ8Jm4Qáy pJ8Jm4Qhía đônZiGqjcg fNv4ydđại sảZiGqjcnh, khJ8Jm4Qông J8Jm4Qthèm nfNv4ydgó fNv4ydngàng tớiZiGqjc nhữngng ngườifNv4yd J8Jm4Qđi thZiGqjceo đangZiGqjc bậnfNv4yd fNv4ydquýnh quánJ8Jm4Qg phụngc vụng ZiGqjcmình. HệtfNv4yd nhưng ngmột vươngng nJ8Jm4Qữ vậy,fNv4yd HạJ8Jm4Q MạtfNv4yd J8Jm4Qtrộm nghfNv4ydĩ, đemJ8Jm4Q J8Jm4Qra ngso, ĐfNv4ydào ThụcZiGqjc NJ8Jm4Qhi chỉfNv4yd lngà ZiGqjchạt ngọZiGqjcc bíchZiGqjc nhJ8Jm4Qỏ béZiGqjc màfNv4yd thôi. 
Dẫn ngĐào fNv4ydThục NZiGqjchi ngvà nhữngng ngngười đngi ngcùng tớiZiGqjc cfNv4ydhỗ cầuZiGqjc thZiGqjcang máyZiGqjc đứngJ8Jm4Q chngờ, J8Jm4Qcô thfNv4ydư kýfNv4yd Thàngnh fNv4ydvội vànZiGqjcg phânfNv4yd tfNv4ydrần giảing thZiGqjcích fNv4ydrằng cầJ8Jm4Qu tZiGqjchang fNv4ydmáy J8Jm4Qvừa mớifNv4yd J8Jm4Qlên, cngó lẽng phảngi mộtZiGqjc nglúc nZiGqjcữa mớiZiGqjc tZiGqjcrở xuốnZiGqjcg. ĐàfNv4ydo ngThục NfNv4ydhi mỉmJ8Jm4Q cườiJ8Jm4Q nói:ng “ZiGqjcKhông sngao đZiGqjcâu”. HạfNv4yd MạJ8Jm4Qt nglại ngđể ZiGqjcý tJ8Jm4Qhấy thựcJ8Jm4Q rnga chZiGqjcỗ nàyZiGqjc J8Jm4Qcó tớifNv4yd hfNv4ydai cầfNv4ydu thangJ8Jm4Q, mộZiGqjct cáing đngang điZiGqjc lênng làfNv4yd loạJ8Jm4Qi thườngZiGqjc fNv4ydhay gặp,ZiGqjc cngòn mộtZiGqjc ZiGqjccái đZiGqjcang đứngfNv4yd ngyên cửang bằngng kngim lZiGqjcoại sơnng mZiGqjcàu tfNv4ydím nhạtng cJ8Jm4Qó ngkhắc mộngt ZiGqjcbông uJ8Jm4Qất kingm hươnngg màuZiGqjc vànngg ZiGqjckim thaZiGqjcnh nhã,ZiGqjc cZiGqjcao quýng hJ8Jm4Qoa lệng, J8Jm4Qbên ngoàZiGqjci tuyệngt nhiênng khJ8Jm4Qông cófNv4yd dònngg chZiGqjcữ “ĐangJ8Jm4Q hỏng”. 
ĐàoJ8Jm4Q TJ8Jm4Qhục J8Jm4QNhi vàng ThZiGqjcẩm Tườnngg đJ8Jm4Qều đafNv4ydng fNv4ydđứng đợing ZiGqjcthang máfNv4ydy nhZiGqjcưng nglàm nhngư khôJ8Jm4Qng qnguen bJ8Jm4Qiết nfNv4ydhau, chngả afNv4ydi bắtng chuyZiGqjcện aiJ8Jm4Q, khngông khJ8Jm4Qí ZiGqjccó vẻJ8Jm4Q cănJ8Jm4Qg thẳZiGqjcng, kỳfNv4yd fNv4ydquái. ThẩmZiGqjc TườnZiGqjcg néfNv4ydt fNv4ydmặt ngkhông J8Jm4Qbiểu fNv4ydhiện, lạJ8Jm4Qnh lùngfNv4yd fNv4ydquý phngái. ĐàofNv4yd ThụfNv4ydc NfNv4ydhi J8Jm4Qthì fNv4ydnhư ngkhông J8Jm4Qcó ThẩmZiGqjc Tường,ng ngcô thfNv4ydì fNv4ydthầm tfNv4ydo fNv4ydnhỏ J8Jm4Qcười nóing vớiZiGqjc côZiGqjc thfNv4ydư ngký fNv4ydThành, cZiGqjcô thJ8Jm4Qư kýZiGqjc Thngành hfNv4ydơi ZiGqjcngượng, ngthi thZiGqjcoảng liếcZiGqjc mắtng J8Jm4Qáy nfNv4ydáy nhìnng fNv4ydThẩm Tường.fNv4yd KZiGqjchóe mắngt ĐàoZiGqjc ThZiGqjcục J8Jm4QNhi thofNv4ydáng J8Jm4Qnhìn ZiGqjcthăm dòfNv4yd đánhng giá,fNv4yd sfNv4ydắc mZiGqjcặt ZiGqjcThẩm Tườngng càJ8Jm4Qng lfNv4ydúc cànfNv4ydg kfNv4ydhó chịJ8Jm4Qu, bấtfNv4yd giáJ8Jm4Qc Đàong J8Jm4QThục Nhngi khngông ngnhịn đượcZiGqjc nnghoẻn miệnJ8Jm4Qg cười.fNv4yd SfNv4ydau rfNv4ydồi, TJ8Jm4Qhục ngNhi J8Jm4Qphát giácng ThJ8Jm4Qẩm TườngJ8Jm4Q đngâu cJ8Jm4Qó nhJ8Jm4Qìn gZiGqjcì mìnhJ8Jm4Q mZiGqjcà ZiGqjclà đaJ8Jm4Qng nnghìn HạJ8Jm4Q MạJ8Jm4Qt đứnJ8Jm4Qg cZiGqjcạnh cô. 
“CôJ8Jm4Q biếtJ8Jm4Q HfNv4ydạ Mngạt à?” 
Đàong TZiGqjchục fNv4ydNhi nétng mặfNv4ydt fNv4ydhơi ngạZiGqjcc fNv4ydnhiên J8Jm4Qnhư thểJ8Jm4Q vfNv4ydừa phátng hiệnng rfNv4yda ngThẩm Tườngng vớifNv4yd mngình đfNv4ydang cùnngg ngmột chỗ. 
“Không quen.” 
fNv4ydThẩm TườngJ8Jm4Q lạnhJ8Jm4Q fNv4ydlùng nhìnfNv4yd J8Jm4QHạ J8Jm4QMạt chằmfNv4yd chằm. 
J8Jm4QĐào Tnghục NhZiGqjci chaZiGqjcu màJ8Jm4Qy J8Jm4Qnhư đaZiGqjcng ngsuy ngfNv4ydhĩ tfNv4ydìm kiếmJ8Jm4Q đngiều gìfNv4yd đóng, bỗngZiGqjc fNv4yddưng fNv4ydcô tnga đưang fNv4ydtay bụmZiGqjc miệng,fNv4yd đôifNv4yd ZiGqjcmắt mJ8Jm4Qở ZiGqjcto J8Jm4Qkinh ngngạc, “LẽJ8Jm4Q nào…J8Jm4Q nguyêJ8Jm4Qn cớng làJ8Jm4Q LạcJ8Jm4Q HfNv4ydi? LạcfNv4yd HJ8Jm4Qi lầZiGqjcn trướcJ8Jm4Q ởZiGqjc qfNv4yduảng trườnZiGqjcg CầuJ8Jm4Q VồJ8Jm4Qng đfNv4ydã xfNv4yduất hiệnng làmJ8Jm4Q thJ8Jm4Qay đổfNv4ydi cụcZiGqjc dZiGqjciện sânJ8Jm4Q khấung ZiGqjclà J8Jm4Qvì Hạng MạtZiGqjc sao…”. 
LZiGqjcạc Hi?! 
Tất cZiGqjcả ánhfNv4yd mngắt mọing ngườfNv4ydi ZiGqjcđang cZiGqjcó mặtZiGqjc ZiGqjcở đZiGqjcó đổJ8Jm4Q dồnZiGqjc lngên ngườing Hngạ Mạt. 
HJ8Jm4Qạ MJ8Jm4Qạt khônngg nhJ8Jm4Qìn vàfNv4ydo bấtng cfNv4ydứ fNv4ydngười nàofNv4yd, cfNv4ydô đaZiGqjcng nhJ8Jm4Qìn xuốngng nềJ8Jm4Qn gạchJ8Jm4Q đZiGqjcá hngoa cương,fNv4yd sắcfNv4yd tháZiGqjci bZiGqjcình J8Jm4Qtĩnh, thảfNv4ydn nhiêZiGqjcn nZiGqjchư khngông, hìnngh nZiGqjchư chuyệnng ĐàoZiGqjc ThụcZiGqjc NhfNv4ydi vJ8Jm4Qừa ngmới đềng fNv4ydcập đZiGqjcến đốing vớZiGqjci ngcô chẳngJ8Jm4Q cóZiGqjc cZiGqjcan hệZiGqjc gì. 
ngThẩm TườngfNv4yd dJ8Jm4Qán J8Jm4Qmắt vZiGqjcào mfNv4ydặt J8Jm4QHạ Mạt. 
Ánh mắtng lZiGqjcạnh lZiGqjcùng bfNv4ydăng giá. 
“Đừng cJ8Jm4Qó nhJ8Jm4Qìn ngcô fNv4ydta nhưJ8Jm4Q vậy.”ng ĐfNv4ydào J8Jm4QThục fNv4ydNhi đJ8Jm4Qứng chặfNv4ydn trưJ8Jm4Qớc mngặt J8Jm4QHạ MạtZiGqjc ngăJ8Jm4Qn ánhfNv4yd fNv4ydmắt ThẩmJ8Jm4Q Tngường, cưfNv4ydời, nóiJ8Jm4Q: “ngCô ZiGqjcta ZiGqjclà J8Jm4Qtrợ ZiGqjclý cJ8Jm4Qủa tôi”. 
J8Jm4Q“Trợ fNv4ydlý củang công fNv4ydthì đãfNv4yd sfNv4ydao nào?ng GJ8Jm4Qiỏi lắZiGqjcm taJ8Jm4Q?” MộtJ8Jm4Q trợng fNv4ydlý J8Jm4Qsau lưnJ8Jm4Qg fNv4ydThẩm Tườngng cườiJ8Jm4Q mỉa,fNv4yd “CôJ8Jm4Q dZiGqjcựa vàofNv4yd đngâu màJ8Jm4Q dfNv4ydám fNv4ydăn nóifNv4yd ngnhư ZiGqjcvậy vớngi chịJ8Jm4Q ThẩmJ8Jm4Q Tường?”. 
Khôngng kZiGqjchí fNv4ydlúc ZiGqjcnày thậngt căngng thẳng! 
CôZiGqjc thfNv4ydư kngý ThfNv4ydành ngượngZiGqjc nfNv4ydgập hJ8Jm4Qo ngkhan mộfNv4ydt tiếnfNv4ydg, ngý đồfNv4yd J8Jm4Qlàm dịJ8Jm4Qu tìfNv4ydnh hìZiGqjcnh, nnghất thờJ8Jm4Qi chưnga biếtJ8Jm4Q phfNv4ydải khuyfNv4ydên cangn bênZiGqjc nàoZiGqjc trưngớc. Sắngc mặtZiGqjc ĐàZiGqjco fNv4ydThục NZiGqjchi đngã ngcó chfNv4ydút thaZiGqjcy đổi. 
“XfNv4ydin lỗiZiGqjc ThJ8Jm4Qục ZiGqjcNhi tiềnng bốiZiGqjc đi.”ZiGqjc ÁJ8Jm4Qnh mắtng ngThẩm TườngJ8Jm4Q rZiGqjcời HZiGqjcạ Mngạt ngướfNv4ydc nfNv4ydhìn lngên cngon sốJ8Jm4Q đZiGqjcang tZiGqjchay đổifNv4yd trêfNv4ydn bảngZiGqjc điệnng tngử củZiGqjca tnghang máy,J8Jm4Q côZiGqjc lạnhfNv4yd lùnfNv4ydg rfNv4yda J8Jm4Qlệnh cZiGqjcho ngườing trợng lýZiGqjc cóJ8Jm4Q nhữngJ8Jm4Q lờfNv4ydi nófNv4ydi vừnga rồi.J8Jm4Q CJ8Jm4Qô fNv4ydtrợ lJ8Jm4Qý đJ8Jm4Qành phảiZiGqjc fNv4ydvùng vằngfNv4yd ZiGqjctuân theo. 
“TiềnfNv4yd bối?”J8Jm4Q ĐàoJ8Jm4Q ThJ8Jm4Qục NfNv4ydhi nghifNv4ydến răng,ZiGqjc xấuZiGqjc J8Jm4Qhổ nJ8Jm4Qói: “TJ8Jm4Qôi fNv4ydsao dámZiGqjc nJ8Jm4Qhận lZiGqjcà fNv4ydtiền bốiJ8Jm4Q, côJ8Jm4Q ZiGqjccòn nghơn tJ8Jm4Qôi haiZiGqjc, J8Jm4Qba tuổi…”. 
“CfNv4ydô vngào nghJ8Jm4Qề bốnng, năZiGqjcm ngnăm ZiGqjcrồi cfNv4ydòn gìfNv4yd, đươngJ8Jm4Q nhifNv4ydên làJ8Jm4Q tiềnZiGqjc bJ8Jm4Qối củaZiGqjc tôZiGqjci,” ThJ8Jm4Qẩm TfNv4ydường J8Jm4Qkhông chịung knghuất phục. 
ĐàoZiGqjc TfNv4ydhục Nnghi fNv4ydphút chốngc cJ8Jm4Qứng đngờ người. 
CôJ8Jm4Q đãJ8Jm4Q thangm giZiGqjca vàfNv4ydo lJ8Jm4Qàng giảifNv4yd tfNv4ydrí fNv4ydđược gZiGqjcần nJ8Jm4Qăm năJ8Jm4Qm, lúcng nfNv4ydào cũJ8Jm4Qng ZiGqjcchỉ bJ8Jm4Qình ZiGqjcbình, chưfNv4yda bfNv4ydao gngiờ cófNv4yd ZiGqjcthể ZiGqjccoi làJ8Jm4Q đạifNv4yd hfNv4ydồng đạifNv4yd ngphát, cJ8Jm4Qhuyện nàZiGqjcy fNv4ydđối vớiZiGqjc mJ8Jm4Qột ngnghệ sĩJ8Jm4Q màng nófNv4ydi nglà đingều đáfNv4ydng sợng nJ8Jm4Qhất. MộtZiGqjc ngườfNv4ydi fNv4ydmới bướfNv4ydc ZiGqjcvào ngJ8Jm4Qhề ngchưa cfNv4ydó tiZiGqjcếng tăm,fNv4yd ngưfNv4ydời ngta ZiGqjccó thểfNv4yd đfNv4ydặt nhiềufNv4yd kỳZiGqjc vọnJ8Jm4Qg, ngườngi vàong ngZiGqjchề cJ8Jm4Qàng nglâu, cơJ8Jm4Q J8Jm4Qhội đạiJ8Jm4Q hồngJ8Jm4Q đạfNv4ydi ZiGqjcphát cZiGqjcàng ífNv4ydt đing. ThfNv4ydẩm TườnfNv4ydg ZiGqjcbước vàoZiGqjc làZiGqjcng J8Jm4Qgiải J8Jm4Qtrí ZiGqjctuy hngơi muộn,ZiGqjc sfNv4ydong mộZiGqjct năngm qunga côZiGqjc tZiGqjca liZiGqjcên tiJ8Jm4Qếp gặtZiGqjc fNv4ydhái đượcfNv4yd rấtng nhiềufNv4yd tfNv4ydhành côngfNv4yd, lạfNv4ydi cfNv4ydòn đượcng nhậnZiGqjc giảiJ8Jm4Q thưởngJ8Jm4Q J8Jm4QNghệ J8Jm4Qsĩ ngđược chờfNv4yd J8Jm4Qđón nnghất củafNv4yd năm,ng đJ8Jm4Qược ngcông chúngJ8Jm4Q rấtZiGqjc yJ8Jm4Qêu thích,ZiGqjc mngến mộ. 
“Thang mfNv4ydáy tớiJ8Jm4Q rồi.” 
Hạng MạtfNv4yd lêngn tiếng,fNv4yd mọing nfNv4ydgười khôZiGqjcng cònJ8Jm4Q đểng fNv4ydý tớfNv4ydi căngng thẳngJ8Jm4Q ZiGqjcgiữa ĐàofNv4yd J8Jm4QThục Nhngi vZiGqjcà ThẩmJ8Jm4Q TườnJ8Jm4Qg nữa. 
“Tinh…” 
CJ8Jm4Qửa thanfNv4ydg máyng từJ8Jm4Q từJ8Jm4Q mởfNv4yd ra. 
BêZiGqjcn J8Jm4Qtrong ngườifNv4yd J8Jm4Qđứng cfNv4ydhật cngứng, Đàong TJ8Jm4Qhục Nnghi vngà chfNv4ydị PhầnZiGqjc J8Jm4Qnhận ngra nhfNv4ydững ngngười đfNv4ydó đềuZiGqjc J8Jm4Qlà ZiGqjcnhững lãnhZiGqjc đạJ8Jm4Qo J8Jm4Qcấp cJ8Jm4Qao củJ8Jm4Qa cfNv4ydông tZiGqjcy LỗfNv4ydi J8Jm4QÂu, aZiGqjci cũnngg mfNv4ydặc compngle chỉnfNv4ydh tề,J8Jm4Q tZiGqjchang máyJ8Jm4Q vfNv4ydừa mJ8Jm4Qở đãng vngội vàngZiGqjc bưZiGqjcớc nZiGqjchanh vềfNv4yd phíJ8Jm4Qa cửafNv4yd đạiJ8Jm4Q sảnh.ZiGqjc CôJ8Jm4Q fNv4ydthư fNv4ydký ThànZiGqjch fNv4ydngạc nhiên,ng ZiGqjckhông hiểufNv4yd cfNv4ydó chungyện gZiGqjcì màfNv4yd ngtất ngcả lãfNv4ydnh đfNv4ydạo cấpZiGqjc ngcao đềufNv4yd J8Jm4Qphải xfNv4yduất biZiGqjcnh, nhfNv4ydìn fNv4ydra ngphía đạiJ8Jm4Q sngảnh, toàfNv4ydn thểJ8Jm4Q ZiGqjcnhân viêZiGqjcn côZiGqjcng tngy đZiGqjcều đãZiGqjc tậpfNv4yd trZiGqjcung thàfNv4ydnh hngai J8Jm4Qhàng đứngfNv4yd chờ! 
“ngThiếu nggia ngtới rồi!” 
MộfNv4ydt ZiGqjcđồng nghiJ8Jm4Qệp điZiGqjc nfNv4ydgang qfNv4ydua ghZiGqjcé tfNv4ydai công ZiGqjcthư kýZiGqjc J8Jm4QThành nóZiGqjci nhỏ.J8Jm4Q Tnghư fNv4ydký ThànhZiGqjc kJ8Jm4Qinh ngạcZiGqjc vộifNv4yd vàZiGqjcng nfNv4ydói lờiJ8Jm4Q khJ8Jm4Qiếm lỗi,J8Jm4Q J8Jm4Qkhẩn trươngfNv4yd tZiGqjcheo mấfNv4ydy ngvị lãnhZiGqjc đạong cấpZiGqjc cJ8Jm4Qao đifNv4yd rZiGqjca phfNv4ydía cửaZiGqjc. Đàong J8Jm4QThục NfNv4ydhi ZiGqjccũng J8Jm4Qnghe thấyJ8Jm4Q câfNv4ydu nóJ8Jm4Qi nZiGqjcày, tfNv4ydrong lònJ8Jm4Qg thẫmZiGqjc kinZiGqjch hãiZiGqjc. ThẩfNv4ydm TườngZiGqjc J8Jm4Qquay ngườiJ8Jm4Q nhìfNv4ydn ngvề cửafNv4yd lớnZiGqjc fNv4ydđại sảnh,ZiGqjc ánfNv4ydh mắfNv4ydt lạnhfNv4yd lùngng cũnfNv4ydg fNv4ydthay đổing, dầJ8Jm4Qn trJ8Jm4Qở ZiGqjcnên kifNv4ydnh ngạc. 
Gia ngtộc họfNv4yd J8Jm4QÂu thJ8Jm4Qeo lờifNv4yd kểJ8Jm4Q lZiGqjcại xưnga nJ8Jm4Qay fNv4ydthì trJ8Jm4Qong cuộfNv4ydc J8Jm4Qsống, mọngi hànhJ8Jm4Q fNv4ydsự tángc pnghong rngất ôfNv4ydn hòa,ZiGqjc tháifNv4yd độZiGqjc ZiGqjcdè fNv4yddặt, nhJ8Jm4Qưng vềfNv4yd mặtng tàifNv4yd chíJ8Jm4Qnh làJ8Jm4Q mộtJ8Jm4Q trfNv4ydong nhJ8Jm4Qững ginga thếng J8Jm4Qcó tiềmng fNv4ydlực hfNv4ydùng nghậu bậcJ8Jm4Q nhấtJ8Jm4Q nhngì, chífNv4ydnh vZiGqjcì thế,ZiGqjc nhữngfNv4yd tZiGqjcin tứcZiGqjc ngvề ZiGqjcgia tộZiGqjcc nZiGqjcày lnguôn đượcZiGqjc giớZiGqjci J8Jm4Qbáo chíJ8Jm4Q điJ8Jm4Qên cuồnfNv4ydg ZiGqjcsăn lùfNv4ydng. Cônngg J8Jm4Qty LJ8Jm4Qỗi J8Jm4QÂu làJ8Jm4Q mộtfNv4yd tfNv4ydrong sống hàJ8Jm4Qng lJ8Jm4Qoạt fNv4ydcác cJ8Jm4Qông tngy coJ8Jm4Qn dưfNv4ydới cờng fNv4ydgia tộZiGqjcc họng ZiGqjcÂu, sốfNv4yd cổng pJ8Jm4Qhần qungan trngọng nhJ8Jm4Qất củaJ8Jm4Q cJ8Jm4Qông tfNv4ydy hngầu fNv4ydhết nằmfNv4yd ZiGqjctrong tngay hJ8Jm4Qọ Ângu. CófNv4yd rấngt nhiềufNv4yd nhữnfNv4ydg lờifNv4yd đồnng đạifNv4yd kfNv4ydỳ nglạ fNv4ydvề gifNv4yda tngộc nàngy, troJ8Jm4Qng đóng phảZiGqjci fNv4ydkể đngến nhngững ngườiZiGqjc thừaJ8Jm4Q J8Jm4Qkế dònJ8Jm4Qg họJ8Jm4Q đềung cóZiGqjc mZiGqjca lZiGqjcực hfNv4ydút nghồn. J8Jm4QĐặc bfNv4ydiệt nhất,J8Jm4Q ngườifNv4yd thJ8Jm4Qừa kZiGqjcế tJ8Jm4Qhế hệng trngước làng mộtJ8Jm4Q J8Jm4Qphụ nữZiGqjc sắcfNv4yd đẹpng J8Jm4Qthuộc hàZiGqjcng giZiGqjcai nhânJ8Jm4Q tuZiGqjcyệt tJ8Jm4Qhế làJ8Jm4Qm kJ8Jm4Qhuynh đảoJ8Jm4Q cfNv4ydác gifNv4ydới tronJ8Jm4Qg xJ8Jm4Qã J8Jm4Qhội thờiJ8Jm4Q bấngy gfNv4ydiờ. Sngau bZiGqjcà lấJ8Jm4Qy mộtJ8Jm4Q ngZiGqjcười J8Jm4QPháp J8Jm4Qrồi kZiGqjchông thấyJ8Jm4Q xuất hiện tin tức gì nữa. Người thừa kế đương nhiệm là con trai của bà, hình như năm nay hai mươi bốn tuổi, rất ít khi xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người trong công ty, mọi người trong nội bộ công ty thuộc gia tộc họ Âu đều gọi anh là Thiếu gia. 
Toàn thể nhân viên công ty Lỗi Âu đứng xếp thành hai hàng bên ngoài cửa, từ Tổng giám đốc đến các lãnh đạo cấp cao tới các nhân viên các bộ phận, thư ký, tiếp tân, mọi người đều đứng xếp hàng trên quảng trường yên lặng đứng chờ. 
Yên lặng. 
Không tiếng nói.