Bong Bóng mùa hè - Chương 10 part 1

 

Sau đêtc9Q76m hômtc9Q76 đSpoXBWó, qtc9Q76uan 4Ghệ giữ4Ga Lạtc9Q76c H4Gi v4Gà HSpoXBWạ Mạa7pCE4t a7pCE4trở na7pCE4ên kỳ4G diệtc9Q76u. tc9Q76Anh t4Ghường xa7pCE4uyên gọiSpoXBW điệnSpoXBW ctc9Q76ho côtc9Q76, ta7pCE4ranh thủ4G a7pCE4những lúSpoXBWc rảnhSpoXBW giữatc9Q76 các4G shoa7pCE4w diễn,tc9Q76 trtc9Q76ên ôSpoXBW tSpoXBWô ttc9Q76ới s4Gàn di4Gễn, trướcSpoXBW 4Glúc đtc9Q76i n4Ggủ, nhữngtc9Q76 âSpoXBWm ta7pCE4hanh ồa7pCE4n àoa7pCE4 pha7pCE4ức tạa7pCE4p 4Gtrong điệna7pCE4 ttc9Q76hoại đSpoXBWủ biếta7pCE4 tc9Q76anh SpoXBWđang ra7pCE4ất bận4G. Thỉntc9Q76h thoảtc9Q76ng a4Gnh nga7pCE4ẫu n4Ghiên hẹnSpoXBW 4Gcô, ômtc9Q76 h4Gôn SpoXBWcô stc9Q76ay đắm.SpoXBW Ctc9Q76òn SpoXBWcô, vẫ4Gn cáa7pCE4i vẻtc9Q76 ySpoXBWên 4Glặng thảna7pCE4 nhi4Gên 4Gnhìn anSpoXBWh, mỉm4G cườtc9Q76i vớ4Gi aa7pCE4nh, nhSpoXBWắm mắSpoXBWt 4Gmơ màSpoXBWng đSpoXBWón nhậnSpoXBW 4Gnụ htc9Q76ôn. C4Gô khônga7pCE4 hứaa7pCE4 SpoXBWhẹn c4Gũng chẳng4G cựtc9Q76 ttc9Q76uyệt, tấtSpoXBW cả4G nhữna7pCE4g điề4Gu đóa7pCE4 đốtc9Q76i v4Gới 4Gcô giốngtc9Q76 SpoXBWnhư mặa7pCE4t t4Grời 4Gmỗi ngà4Gy 4Gđều mọcSpoXBW lê4Gn từa7pCE4 đằtc9Q76ng Đa7pCE4ông nhSpoXBWư m4Gột sựSpoXBW hiểna7pCE4 nhiên. 

4GCó lẽ,tc9Q76 vtc9Q76ới côa7pCE4 SpoXBWmà ntc9Q76ói, chuyệtc9Q76n tìnha7pCE4 a7pCE4yêu căa7pCE4n bả4Gn khôtc9Q76ng phtc9Q76ải 4Glà thSpoXBWứ qtc9Q76uan trọna7pCE4g t4Grong cuộtc9Q76c đời. 

Sau ngàya7pCE4 SpoXBWbiểu diễn4G tại4G quảa7pCE4ng ttc9Q76rường C4Gầu VSpoXBWồng, Phatc9Q76n Naa7pCE4m làtc9Q76 ngườa7pCE4i đầ4Gu ttc9Q76iên đượcSpoXBW ấn4G 4Gđịnh ch4Gọn làmtc9Q76 ctc9Q76a s4Gĩ c4Ghính thứa7pCE4c tSpoXBWhu âa7pCE4m SpoXBWphát hàSpoXBWnh đĩa4G háa7pCE4t. Cônga7pCE4 tSpoXBWy tc9Q76Sun đSpoXBWã liêna7pCE4 hệa7pCE4 tìa7pCE4m 4Gcho 4Gcô n4Ghạc s4Gĩ va7pCE4iết lSpoXBWời a7pCE4bài háSpoXBWt, hòa7pCE4a SpoXBWnhạc a7pCE4phối âmSpoXBW, a7pCE4tuyên truyền4G quảnga7pCE4 ctc9Q76áo, SpoXBWnhà a7pCE4sản xuấtSpoXBW… SpoXBWTên ngườiSpoXBW ttc9Q76hứ ha4Gi đượcSpoXBW cSpoXBWhọn tc9Q76làm 4Gca sĩtc9Q76 a7pCE4tuy chưatc9Q76 cótc9Q76 h4Gồi kếttc9Q76 ntc9Q76hưng phầna7pCE4 lớnSpoXBW nghiêngtc9Q76 về4G SpoXBWĐới Ttc9Q76ây a7pCE4và Ha7pCE4ạ Mtc9Q76ạt. Mộa7pCE4t tuầa7pCE4n saa7pCE4u, Ngụ4Gy Na7pCE4hân a7pCE4rời cô4Gng ta7pCE4y S4Gun chuya7pCE4ển qSpoXBWua làm4G gươngtc9Q76 mặtc9Q76t mớSpoXBWi c4Ghính t4Ghức SpoXBWcho 4Gmột côa7pCE4ng a7pCE4ty biểuSpoXBW d4Giễn nghệSpoXBW thuậa7pCE4t a7pCE4khác. 4GKhả H4Gân 4Gở SpoXBWlại nhưa7pCE4ng khôSpoXBWng t4Giếp tụa7pCE4c làm4G c4Ga s4Gĩ mSpoXBWà trởa7pCE4 tha7pCE4ành nhânSpoXBW viêtc9Q76n b4Gộ phậnSpoXBW PR. 
“Chỉtc9Q76 ca7pCE4ần đá4Gnh bạiSpoXBW Đớia7pCE4 4GTây l4Gà ổn4G thôi!” 
Tra7pCE4ân Âa7pCE4n su4Gng sướnSpoXBWg na7pCE4ói, án4Gh mSpoXBWắt lấ4Gp lá4Gnh n4Ghư thểtc9Q76 đĩaSpoXBW háSpoXBWt củ4Ga Hạtc9Q76 Mạttc9Q76 đãtc9Q76 ca7pCE4ó tc9Q76ở trướca7pCE4 mặSpoXBWt vậy. 
SpoXBW“Hồi SpoXBWnày cậu4G th4Gế nào?”a7pCE4 a7pCE4Hạ SpoXBWMạt SpoXBWchuyển đềSpoXBW tài.a7pCE4 Côa7pCE4 biếta7pCE4 bằnSpoXBWg bấSpoXBWt 4Gcứ a7pCE4giá nàa7pCE4o tc9Q76cô SpoXBWcũng 4Gphải chiếntc9Q76 thtc9Q76ắng Đớia7pCE4 TâySpoXBW, a7pCE4nhưng 4Gcô khôn4Gg mua7pCE4ốn btc9Q76àn chuyệnSpoXBW đótc9Q76 vớiSpoXBW Tr4Gân Ân. 
“ChánSpoXBW phèo4G.” Tra7pCE4ân 4GÂn butc9Q76ồn tc9Q76rầu lắctc9Q76 đầu4G, “a7pCE4Từ dạoSpoXBW vụtc9Q76 xSpoXBWì cănSpoXBWg đaSpoXBWn gtc9Q76iữa Vtc9Q76i Atc9Q76n tc9Q76và bầtc9Q76u Ja4Gm tc9Q76bị báo4G cSpoXBWhí pháta7pCE4 giáca7pCE4, a7pCE4rất nhiềSpoXBWu a7pCE4show diSpoXBWễn, hợpSpoXBW đồnga7pCE4 quảna7pCE4g cSpoXBWáo đ4Gã kýtc9Q76 từtc9Q76 tr4Gước SpoXBWcủa 4GVi tc9Q76An btc9Q76ị hủtc9Q76y bỏ,SpoXBW ca7pCE4ô a7pCE4ta ngày4G nàoSpoXBW ca7pCE4ũng khSpoXBWùng khtc9Q76ùng điêntc9Q76 đitc9Q76ên SpoXBWnổi nóna7pCE4g vSpoXBWô cớ4G. Mìnhtc9Q76 chịu4G khôna7pCE4g 4Gnổi phảitc9Q76 nộp4G đơntc9Q76 4Gxin nghỉSpoXBW. Ma7pCE4ình chảSpoXBW thiSpoXBWết tc9Q76làm SpoXBWtrợ lýSpoXBW nữa4G, kháSpoXBWc ca7pCE4on ôsin4G 4Glà mấytc9Q76 đâu…a7pCE4 4Gbiết tớSpoXBWi bSpoXBWao tc9Q76giờ ma7pCE4ới đổiSpoXBW đời4G a7pCE4làm bầSpoXBWu qa7pCE4uản 4Glý đượctc9Q76 đây?!”.4G SpoXBWÁnh mắtSpoXBW Trân4G Âa7pCE4n mòtc9Q76n mỏi. 
“Là a7pCE4quản tc9Q76lý cũngSpoXBW tc9Q76phải SpoXBWchăm sóca7pCE4 chtc9Q76o ngSpoXBWhệ tc9Q76sĩ của7pCE4a mìa7pCE4nh SpoXBWchứ bộ.” 
“SpoXBWĐâu giống!4G Ngườitc9Q76 quả4Gn lSpoXBWý cònSpoXBW c4Gó đượcSpoXBW cảSpoXBWm a7pCE4giác tha7pCE4u được4G ka7pCE4ết q4Guả, tha7pCE4u đượtc9Q76c a7pCE4thành SpoXBWtựu. KSpoXBWhi gitc9Q76úp đa7pCE4ỡ mộtSpoXBW nSpoXBWghệ SpoXBWsĩ a7pCE4trở 4Gnên nổitc9Q76 dantc9Q76h, trtc9Q76ở thànha7pCE4 sia7pCE4êu sa7pCE4ao, ka7pCE4hi tc9Q76ấy chắcSpoXBW ca7pCE4hắn sẽtc9Q76 cótc9Q76 cảtc9Q76m giáSpoXBWc th4Gỏa mtc9Q76ãn a7pCE4thành SpoXBWcông. H4Gơn nữa,4G ngtc9Q76ười q4Guản la7pCE4ý a7pCE4kiếm tiềna7pCE4 rủngSpoXBW rỉSpoXBWnh hơn4G nhiều!”SpoXBW Trâa7pCE4n Âtc9Q76n buSpoXBWồn ba7pCE4ã 4Gnói: “Đán4Gg tiếSpoXBWc 4Gchả cSpoXBWó 4Gnghệ 4Gsĩ 4Gnào biếtSpoXBW cáa7pCE4ch dùa7pCE4ng mình…”. 
Hạtc9Q76 Mạta7pCE4 cười. 
tc9Q76Trân Ân4G độttc9Q76 nhitc9Q76ên nhớtc9Q76 ra4G: “Àa7pCE4 nàtc9Q76y, SpoXBWcông a7pCE4ty b4Gáo cậu4G a7pCE4đi ttc9Q76hử va4Gi diễntc9Q76 chưa?”. 
“ThửSpoXBW vai?” 
“TrờiSpoXBW đấtSpoXBW ơiSpoXBW, cậua7pCE4 chSpoXBWưa biếttc9Q76 thật4G sa4Go! Qu4Gảng cátc9Q76o mỹ4G phẩtc9Q76m a7pCE4của hãng4G Lỗ4Gi Âa7pCE4u na7pCE4ăm na4Gy vốnSpoXBW a7pCE4dĩ ctc9Q76hấm Vtc9Q76i Atc9Q76n làma7pCE4 gSpoXBWương mặtc9Q76t đạtc9Q76 4Gdiện, nhtc9Q76ưng V4Gi Aa7pCE4n da7pCE4ính xtc9Q76ì cSpoXBWăng đana7pCE4, 4Gdanh dựSpoXBW tiếnga7pCE4 tăm4G bị4G ảnha7pCE4 tc9Q76hưởng ngtc9Q76hiêm 4Gtrọng, SpoXBWnên Lỗitc9Q76 tc9Q76Âu đSpoXBWã SpoXBWhủy 4Gý tc9Q76đồ hợpSpoXBW táSpoXBWc SpoXBWvới cô4G ấya7pCE4. HSpoXBWiện rấSpoXBWt nhiềuSpoXBW cô4Gng a7pCE4ty a7pCE4đang tía7pCE4ch SpoXBWcực tc9Q76giới tha7pCE4iệu ntc9Q76hững nữtc9Q76 nghệtc9Q76 sSpoXBWĩ tc9Q76xuất sắctc9Q76 của7pCE4a họa7pCE4 a7pCE4với La7pCE4ỗi Âua7pCE4, hìntc9Q76h nhưSpoXBW chỉ4G còntc9Q76 mtc9Q76ấy ntc9Q76gày tc9Q76nữa SpoXBWlà sẽa7pCE4 thửSpoXBW vaa7pCE4i. a7pCE4Mình cứtc9Q76 tưởng4G ca7pCE4ác tc9Q76cậu đều4G đượctc9Q76 công4G tc9Q76ty tiếnSpoXBW ctc9Q76ử thSpoXBWì càna7pCE4g nhiềua7pCE4 a7pCE4cơ matc9Q76y chứ.” 

Đóa7pCE4 SpoXBWcũng SpoXBWlà nguyêna7pCE4 nhâSpoXBWn khSpoXBWiến Vtc9Q76i 4GAn a7pCE4căm tha7pCE4ù ta7pCE4ận tc9Q76xương tận4G tủ4Gy ka7pCE4ẽ đãtc9Q76 tu4Gng bí4G mậ4Gt đtc9Q76ời SpoXBWtư của4G mìntc9Q76h ch4Go bSpoXBWàn d4Gân thiêa7pCE4n hạSpoXBW sa7pCE4oi. LSpoXBWỗi Âutc9Q76 làa7pCE4 SpoXBWmột thưSpoXBWơng hiSpoXBWệu mỹ4G p4Ghẩm catc9Q76o cấp,SpoXBW nổia7pCE4 ta7pCE4iếng ttc9Q76rên thếtc9Q76 giớitc9Q76, ch4Gưa cầna7pCE4 SpoXBWbàn đếntc9Q76 ttc9Q76hù la4Go quảng4G cátc9Q76o qua7pCE4á SpoXBWlớn, tc9Q76mà a7pCE4chỉ ctc9Q76ần ntc9Q76ói đếtc9Q76n c4Gấp tc9Q76độ tc9Q76sản xuất4G ttc9Q76rong tc9Q76công tác4G SpoXBWquảng cáoSpoXBW đòitc9Q76 htc9Q76ỏi a7pCE4chất lượa7pCE4ng ca4Go, số4G lượng4G các4G tc9Q76áp 4Gphích, truyềna7pCE4 hình,tc9Q76 tờ4G rơiSpoXBW tầ4Gn suSpoXBWất xuất4G hiệ4Gn tc9Q76cực lớ4Gn, vìtc9Q76 thế4G trởSpoXBW thànhtc9Q76 gươn4Gg mặtSpoXBW đSpoXBWại diện4G quảnSpoXBWg cátc9Q76o hàtc9Q76ng năa7pCE4m củaa7pCE4 hãtc9Q76ng L4Gỗi Âutc9Q76 luônSpoXBW 4Glà 4Gmục tiêu4G cạnh4G ttc9Q76ranh sốtc9Q76 tc9Q76một của4G hầa7pCE4u hếttc9Q76 cá4Gc nữtc9Q76 min4Gh 4Gtinh. tc9Q76Vi tc9Q76An a7pCE4đâu tc9Q76dễ tc9Q76gì đoạtSpoXBW đa7pCE4ược hợpa7pCE4 đồnga7pCE4 tc9Q76trong v4Gô a7pCE4số cácSpoXBW đối4G thSpoXBWử cạnSpoXBWh tran4Gh như4G Th4Gẩm Tường,SpoXBW Từ4G Ttc9Q76ịnh 4GNghi, Đà4Go Ta7pCE4hục Nhi4G. Rố4Gt ca7pCE4uộc lại4G tc9Q76công cốc. 
“LSpoXBWỗi Âu…” 

Hạa7pCE4 MạSpoXBWt 4Gtuy chtc9Q76ưa ba7pCE4ao SpoXBWgiờ dùtc9Q76ng q4Gua SpoXBWsản ph4Gẩm nà4Gy, nhưn4Gg ra7pCE4ất qua7pCE4en thuộctc9Q76 SpoXBWvới nSpoXBWó. SpoXBWHồi hSpoXBWè nhữngtc9Q76 4Gnăm trước,4G a7pCE4cô đãtc9Q76 a7pCE4từng làmSpoXBW SpoXBWở quSpoXBWầy 4Gbán loại4G tc9Q76mỹ pha7pCE4ẩm nàySpoXBW. Côa7pCE4 biSpoXBWết gưSpoXBWơng mặtc9Q76t đSpoXBWại ditc9Q76ện củSpoXBWa tha7pCE4ương hSpoXBWiệu SpoXBWnày đa7pCE4ều ltc9Q76à SpoXBWnhững SpoXBWnữ min4Gh 4Gtinh na7pCE4ổi tiếSpoXBWng 4Gcực kỳa7pCE4 sátc9Q76ng gitc9Q76á. Nếu4G nh4Gư trưSpoXBWớc kSpoXBWia chưatc9Q76 cótc9Q76 tiếngtc9Q76 tă4Gm gìSpoXBW thtc9Q76ì ctc9Q76hỉ cầna7pCE4 SpoXBWđược làSpoXBWm gươngtc9Q76 mặtSpoXBW đạitc9Q76 dia7pCE4ện chtc9Q76o 4Ghãng L4Gỗi Âu,tc9Q76 xuấta7pCE4 hiện4G SpoXBWtrên a7pCE4truyền hình4G, nhữn4Gg ta7pCE4rang qutc9Q76ảng ctc9Q76áo báa7pCE4o ctc9Q76hí, áptc9Q76 SpoXBWphích, tờa7pCE4 rơSpoXBWi rợa7pCE4p SpoXBWtrời ra7pCE4ợp a7pCE4đất, sẽ4G a7pCE4không ca7pCE4ó gtc9Q76ì l4Gà 4Gkhó a7pCE4để trở4G thà4Gnh ngườa7pCE4i ntc9Q76ổi tiếng. 

Trân Âa7pCE4n ti4Gếp tụcSpoXBW: a7pCE4“Nghe nótc9Q76i, trướtc9Q76c mắtc9Q76t 4Gcông ta7pCE4y Lỗitc9Q76 ÂuSpoXBW a7pCE4đang cSpoXBWó x4Gu thếtc9Q76 nghiênga7pCE4 va7pCE4ề Đ4Gào a7pCE4Thục Na7pCE4hi, đã4G ctc9Q76ho chuyênSpoXBW 4Gviên SpoXBWtới nóiSpoXBW ch4Guyện 4Gvới c4Gô ấy.a7pCE4 V4Gi Atc9Q76n ha7pCE4ôm a7pCE4qua ngha7pCE4e tia7pCE4n na7pCE4ày đãtc9Q76 nổiSpoXBW điên4G n4Gổi đóa”. 
HạSpoXBW Mạt4G thấSpoXBWy hơa7pCE4i lạ. 

Cảm g4Giác phứSpoXBWc t4Gạp chợttc9Q76 xSpoXBWuất hiệSpoXBWn trontc9Q76g lòng. 

“Nếu4G cônSpoXBWg ttc9Q76y khôSpoXBWng chSpoXBWo ttc9Q76ất 4Gcả cátc9Q76c c4Gậu 4Gđược tha7pCE4ử vaa7pCE4i ttc9Q76hì khả4G năn4Gg a7pCE4đúng là4G sẽSpoXBW tiếnSpoXBW SpoXBWcử a7pCE4Đào Thụctc9Q76 Na7pCE4hi rồiSpoXBW.” Tra7pCE4ân Â4Gn tiếca7pCE4 ra7pCE4ẻ, nga7pCE4hĩ htc9Q76ồi la7pCE4ại n4Gói: “Va7pCE4ận mtc9Q76ay củaSpoXBW Đàotc9Q76 a7pCE4Thục a7pCE4Nhi đãSpoXBW a7pCE4tới, 4Gchắc chtc9Q76ắn SpoXBWlà sSpoXBWẽ 4Ghot đếna7pCE4 c4Gháy mSpoXBWất thôi”. 

4GMấy ngàtc9Q76y na7pCE4ay, ĐSpoXBWào ThụcSpoXBW SpoXBWNhi stc9Q76ung a7pCE4sướng ra7pCE4a mặtc9Q76t 4Gdù troa7pCE4ng lúca7pCE4 nótc9Q76i ch4Guyện vẫnSpoXBW tỏa7pCE4 rtc9Q76a khiêtc9Q76m tốnSpoXBW yếu4G đutc9Q76ối, nhưnga7pCE4 án4Gh mắttc9Q76 tc9Q76của 4Gcô khô4Gng tc9Q76giấu nổia7pCE4 SpoXBWniềm 4Gvui như4G SpoXBWgió 4Gxuân t4Gháng BSpoXBWa. SpoXBWMọi SpoXBWngười trtc9Q76ong cônSpoXBWg 4Gty SSpoXBWun cũnSpoXBWg tỏSpoXBW tc9Q76thái tc9Q76độ cuntc9Q76g tc9Q76kính vớitc9Q76 côtc9Q76 SpoXBWhơn trướctc9Q76 r4Gất nhiều.4G NhữngSpoXBW ngưtc9Q76ời bả4Gn tínhtc9Q76 thSpoXBWân thiệa7pCE4n đã4G bắSpoXBWt đầuSpoXBW lêSpoXBWn tiếngSpoXBW ch4Gúc ma7pCE4ừng a7pCE4Thục tc9Q76Nhi 4Gchả baSpoXBWo a7pCE4lâu nữ4Ga s4Gẽ ltc9Q76à ga7pCE4ương mặt4G 4Gđại d4Giện tc9Q76cho hã4Gng mỹSpoXBW tc9Q76phẩm tc9Q76cao a7pCE4cấp L4Gỗi Âu.a7pCE4 a7pCE4Đào TSpoXBWhục 4GNhi vẫna7pCE4 g4Giữ ta7pCE4hái độSpoXBW ng4Gượng ngùn4Gg, SpoXBWe lệ4G giả4Gi SpoXBWthích a7pCE4rằng gưtc9Q76ơng mặtSpoXBW đạ4Gi SpoXBWdiện vẫn4G 4Gchưa hoàa7pCE4n ttc9Q76oàn xácSpoXBW SpoXBWđịnh hoặ4Gc tc9Q76nói lSpoXBWà mìnhSpoXBW v4Gẫn SpoXBWđâu SpoXBWhay ba7pCE4iết gì. 

a7pCE4Hôm tc9Q76đó, Đtc9Q76ào Thục4G Na7pCE4hi a7pCE4đang cótc9Q76 mặta7pCE4 tại4G cônSpoXBWg tSpoXBWy, c4Ghị Phầa7pCE4n, ngườSpoXBWi SpoXBWquản lýSpoXBW 4Gmới củatc9Q76 SpoXBWThục SpoXBWNhi nhậna7pCE4 một4G c4Gú đia7pCE4ện thoại.4G a7pCE4Jam đa7pCE4ã t4Ghôi làm4G qu4Gản la7pCE4ý cSpoXBWho ctc9Q76ô vìSpoXBW mắc4G SpoXBWxì 4Gcăng đSpoXBWan với4G SpoXBWVi Atc9Q76n đãtc9Q76 chua7pCE4yển a7pCE4qua SpoXBWphụ tSpoXBWrách SpoXBWnhững nSpoXBWghệ sĩtc9Q76 a7pCE4ít biểutc9Q76 tc9Q76diễn hơn. 

Chị Phần4G v4Gà Đtc9Q76ào Thụca7pCE4 Na7pCE4hi trSpoXBWao đổiSpoXBW n4Ghỏ va7pCE4ới nSpoXBWhau vàitc9Q76 câu. 

S4Gắc mặa7pCE4t SpoXBWĐào Thụtc9Q76c a7pCE4Nhi liềna7pCE4 tc9Q76thay đổi,tc9Q76 “S4Gao, v4Gẫn c4Gòn cSpoXBWó nghệ4G tc9Q76sĩ kh4Gác ntc9Q76ên phải4G mở4G mộtc9Q76t cuộcSpoXBW họSpoXBWp à?”. 
Chị PhầnSpoXBW nótc9Q76i nhỏ: 
“Htc9Q76ọ tc9Q76chẳng 4Gqua chỉ4G là4G a7pCE4làm nềna7pCE4 thSpoXBWôi, Tổ4Gng giá4Gm SpoXBWđốc LỗSpoXBWi a7pCE4Âu rtc9Q76ất tc9Q76thích SpoXBWvà a7pCE4tán thưởntc9Q76g a7pCE4em, chắc4G ctc9Q76hắn k4Ghông cSpoXBWó vấn4G đềa7pCE4 gìSpoXBW đâu.” 

Đàotc9Q76 tc9Q76Thục Na7pCE4hi nSpoXBWhìn xuSpoXBWng qSpoXBWuanh, thấy4G hầutc9Q76 SpoXBWhết a7pCE4mọi ngườitc9Q76 đa7pCE4ang có4G tc9Q76mặt t4Grong côntc9Q76g t4Gy đa7pCE4ều đa7pCE4ổ 4Gdồn ánha7pCE4 mắ4Gt tc9Q76vào tc9Q76mình, Thụctc9Q76 NSpoXBWhi g4Giật mình4G nghĩtc9Q76 tc9Q76lại vừa4G SpoXBWxong mìa7pCE4nh 4Gnói hơitc9Q76 to4G. Mặtc9Q76t côSpoXBW 4Gtừ từtc9Q76 đỏa7pCE4 bừng,tc9Q76 mSpoXBWỉm tc9Q76cười xấutc9Q76 hSpoXBWổ, Thụca7pCE4 SpoXBWNhi nói:a7pCE4 “Kh4Gông việctc9Q76 gì,tc9Q76 L4Gỗi Âua7pCE4 sẽSpoXBW chọSpoXBWn ra7pCE4a đượctc9Q76 4Ggương m4Gặt a7pCE4đại ditc9Q76ện thích4G hợp4G ntc9Q76hất, tuyển4G lSpoXBWựa a7pCE4thêm mộ4Gt chúttc9Q76 la7pCE4à chuyệa7pCE4n bìnha7pCE4 thường”. 
Ch4Gị Ph4Gần gậta7pCE4 đầa7pCE4u nóa7pCE4i tc9Q76: “Phải”. 
a7pCE4“Thẩm Tưtc9Q76ờng ca7pCE4ũng tớiSpoXBW chứ?”tc9Q76 Đà4Go Th4Gục tc9Q76Nhi vtc9Q76ô tìtc9Q76nh hỏi. 
“Ừ,4G có.” 

ĐàoSpoXBW Tha7pCE4ục 4GNhi cắntc9Q76 4Gmôi, ca7pCE4ô biết4G ThẩmSpoXBW Tư4Gờng thườngSpoXBW htc9Q76ay ph4Gô ttc9Q76rương thâ4Gn SpoXBWthế, lú4Gc ntc9Q76ào xa7pCE4uất 4Ghiện cũtc9Q76ng có4G bốSpoXBWn năa7pCE4m 4Gtrợ 4Glý đi4G a7pCE4theo. Thụa7pCE4c Na7pCE4hi SpoXBWnhìn 4Gmột vòa7pCE4ng quan4Gh công4G tya7pCE4, ánha7pCE4 mắa7pCE4t tc9Q76lướt nhẹtc9Q76 tc9Q76qua 4GHạ Mạt,tc9Q76 da7pCE4ừng vSpoXBWài giâya7pCE4, SpoXBWsau 4Gđó tc9Q76cô gọtc9Q76i Hạa7pCE4 Mạt,4G Khảtc9Q76 H4Gân, Ta7pCE4rân Âna7pCE4 4Gvà tc9Q76ba a7pCE4cô gáa7pCE4i tc9Q76khác thườnga7pCE4 ngàytc9Q76 tc9Q76làm SpoXBWcông t4Gác Ptc9Q76R lại. 
Đào4G Ta7pCE4hục Na7pCE4hi đỏa7pCE4 mặt4G hỏi: 
“Phtc9Q76iền a7pCE4mọi ngườSpoXBWi điSpoXBW cùnSpoXBWg SpoXBWtôi mộttc9Q76 chuyến4G tớia7pCE4 côn4Gg SpoXBWty LỗSpoXBWi Âutc9Q76 SpoXBWnhé, được4G không?” 

***

Công 4Gty a7pCE4Sun điềSpoXBWu a7pCE4hai ch4Giếc a7pCE4xe đưSpoXBWa mấSpoXBWy ngưa7pCE4ời tớitc9Q76 tc9Q76công tSpoXBWy Lỗi4G ÂuSpoXBW. Đtc9Q76ào Thụ4Gc SpoXBWNhi, DSpoXBWoãn Ha7pCE4ạ MạtSpoXBW 4Gvà 4Gchị PhầnSpoXBW ntc9Q76gồi trêntc9Q76 ch4Giếc Betc9Q76ntley, Trtc9Q76ân tc9Q76Ân, Khảa7pCE4 Ha7pCE4ân vSpoXBWới SpoXBWba a7pCE4cô gáitc9Q76 tc9Q76kia ntc9Q76gồi x4Ge sau. 

Tra7pCE4ong SpoXBWchiếc Bentley. 

“Ha7pCE4ạ Mạt4G, ngtc9Q76he nóiSpoXBW nhSpoXBWiều 4Gđài truyềna7pCE4 hì4Gnh SpoXBWmời ctc9Q76ậu thaa7pCE4m tc9Q76gia shtc9Q76ow tc9Q76diễn củtc9Q76a họtc9Q76 pha7pCE4ải không?”tc9Q76 ĐàSpoXBWo Thục4G 4GNhi nhìtc9Q76n vtc9Q76ào a7pCE4chiếc gươnga7pCE4 nhSpoXBWỏ tỉSpoXBW mỉa7pCE4 tran4Gg điểma7pCE4 a7pCE4gương mSpoXBWặt, hỏi:tc9Q76 “Tạia7pCE4 saa7pCE4o 4Gcông SpoXBWty 4Gmình đềua7pCE4 a7pCE4từ chốiSpoXBW vSpoXBWậy? tc9Q76Là ýtc9Q76 SpoXBWcủa ctc9Q76ậu à?”. 
“ChắcSpoXBW chắn4G làSpoXBW SpoXBWcông tc9Q76ty đãa7pCE4 cóSpoXBW na7pCE4hững a7pCE4chủ kiến4G tc9Q76khác rồi.” 
a7pCE4Hạ Ma7pCE4ạt cũa7pCE4ng biết4G c4Gó rấa7pCE4t nhiềua7pCE4 tờSpoXBW báo,4G nhiềuSpoXBW kSpoXBWý gSpoXBWiả a7pCE4tới tc9Q76tìm a7pCE4cô, a7pCE4thậm cha7pCE4í khôngtc9Q76 hiểu4G bằnga7pCE4 cáca7pCE4h nàSpoXBWo họSpoXBW 4Gcó đượctc9Q76 stc9Q76ố dSpoXBWi dộngSpoXBW 4Gđể trựctc9Q76 t4Giếp gọi4G SpoXBWcho côtc9Q76 m4Gời ttc9Q76ham tc9Q76gia cá4Gc sh4Gow diễn,a7pCE4 tc9Q76nhưng nhSpoXBWân viêntc9Q76 tru4Gyền tc9Q76thông nóia7pCE4 SpoXBWvới a7pCE4cô 4Grằng ba7pCE4ây giờSpoXBW chư4Ga phảa7pCE4i làa7pCE4 tSpoXBWhời cơtc9Q76 thíchtc9Q76 hợpSpoXBW đa7pCE4ể xuấa7pCE4t hiSpoXBWện ởa7pCE4 4Gcác chươna7pCE4g trìntc9Q76h biểua7pCE4 diễna7pCE4, htc9Q76ọ đãa7pCE4 th4Gay côa7pCE4 4Gtừ ch4Gối hết. 
“Ờ?”4G Đtc9Q76ào TSpoXBWhục N4Ghi 4Gxoa thê4Gm a7pCE4chút phấn,4G hỏi:a7pCE4 “Ctc9Q76hị Phần4G nàa7pCE4y, tìnSpoXBWh hìn4Gh ctc9Q76ái cô4G Đớitc9Q76 Tâytc9Q76 thếSpoXBW nào4G rồi?” 
CSpoXBWhị PhầnSpoXBW ngồiSpoXBW gh4Gế tSpoXBWrước 4Gquay ngườiSpoXBW a7pCE4lại 4Gnói: “Ca7pCE4ái côtc9Q76 ĐSpoXBWới tc9Q76Tây khôn4Gg thànSpoXBWh vấna7pCE4 đSpoXBWề… nhưntc9Q76g ha7pCE4ồi nàya7pCE4 4Gcó gSpoXBWặp ca7pCE4ô SpoXBWấy a7pCE4ở biệt4G thtc9Q76ự ThiSpoXBWên Tha7pCE4ủy vàtc9Q76i lần…a7pCE4 cũtc9Q76ng a7pCE4có ta7pCE4hể cha7pCE4ỉ làSpoXBW c4Ghị t4Gình ca7pCE4ờ đụa7pCE4ng mặttc9Q76 ta7pCE4hấy thôi…”. 

4GĐào 4GThục SpoXBWNhi mỉmtc9Q76 ca7pCE4ười, “Ttc9Q76hì rSpoXBWa cũa7pCE4ng tc9Q76chỉ làa7pCE4 tc9Q76loại ha7pCE4àng nSpoXBWhư Vtc9Q76i An”. 

Đàotc9Q76 Thụtc9Q76c NhSpoXBWi đóngtc9Q76 n4Gắp hSpoXBWộp pSpoXBWhấn nhì4Gn Ha7pCE4ạ MSpoXBWạt, trầtc9Q76m ngâmSpoXBW tc9Q76hồi SpoXBWlâu, Thục4G Nha7pCE4i nói:tc9Q76 “Ngh4Ge mìna7pCE4h đi,tc9Q76 đừa7pCE4ng dấnSpoXBW a7pCE4thân vàa7pCE4o làn4Gg tc9Q76giải trí.4G Nơitc9Q76 4Gđó rấ4Gt phứtc9Q76c ta7pCE4ạp, đá4Gng stc9Q76ợ ha7pCE4ơn nhSpoXBWiều s4Go vSpoXBWới tư4Gởng 4Gtượng củatc9Q76 cSpoXBWậu. tc9Q76Nếu cậua7pCE4 cầna7pCE4 tSpoXBWiền, làa7pCE4m 4Gtrợ a7pCE4lý SpoXBWcho mìSpoXBWnh ctc9Q76ũng đượcSpoXBW, mình4G s4Gẽ trảtc9Q76 tc9Q76cho cậutc9Q76 a7pCE4cao hơ4Gn. MìnSpoXBWh sa7pCE4ẽ a7pCE4chăm a7pCE4lo cha7pCE4o a7pCE4cậu, khônga7pCE4 đểa7pCE4 cậua7pCE4 pa7pCE4hải ktc9Q76hổ. Mìa7pCE4nh tc9Q76cũng cầntc9Q76 mộttc9Q76 SpoXBWngười bạnSpoXBW nhưtc9Q76 4Gcậu l4Go lắSpoXBWng a7pCE4cho mình”. 
Hạ Mạt4G mtc9Q76ỉm cưSpoXBWời, “SpoXBWCảm ơn”. 
Đào ThụcSpoXBW NSpoXBWhi khôngSpoXBW h4Giểu tc9Q76ý củatc9Q76 SpoXBWHạ Mạt,a7pCE4 tc9Q76cô đantc9Q76g SpoXBWđịnh a7pCE4hỏi tiếa7pCE4p 4Gthì tc9Q76bác tc9Q76tài chSpoXBWo xSpoXBWe gtc9Q76iảm tốa7pCE4c SpoXBWđộ, đtc9Q76ã a7pCE4tới tòa7pCE4a nha7pCE4à trSpoXBWụ sởSpoXBW SpoXBWcông tc9Q76ty La7pCE4ỗi Âu. 
Ngày h4Gè SpoXBWtràn đầya7pCE4 nắng. 
Nằtc9Q76m ở4G vị4G tríSpoXBW tSpoXBWrung tâm4G khSpoXBWu đất4G v4Gàng gia7pCE4ữa rừngSpoXBW toàntc9Q76 a7pCE4nhà tc9Q76cao chọcSpoXBW trờSpoXBWi, trụ4G sa7pCE4ở Lỗia7pCE4 tc9Q76Âu tc9Q76màu 4Gtím nhạ4Gt trôn4Gg nhtc9Q76ư ma7pCE4ột thiếutc9Q76 nữ4G quSpoXBWý SpoXBWtộc cSpoXBWhâu tc9Q76Âu thờ4Gi trSpoXBWung đa7pCE4ại caa7pCE4o qu4Gý, tc9Q76ưu nhãtc9Q76. tc9Q76Trước a7pCE4mặt tò4Ga nhtc9Q76à Lỗitc9Q76 Âutc9Q76 làtc9Q76 mộttc9Q76 tc9Q76quảng trườnga7pCE4 trồngtc9Q76 hoSpoXBWa rộSpoXBWng lSpoXBWớn vớitc9Q76 nhữn4Gg t4Grụ 4Gcột kiểuSpoXBW SpoXBWLa Mã4G rấtSpoXBW đẹp,a7pCE4 đài4G pha7pCE4un nướa7pCE4c mộna7pCE4g ảo,4G nàngtc9Q76 tiSpoXBWên tc9Q76cá bằa7pCE4ng SpoXBWtượng 4Gmơ ma7pCE4àng ch4Gìm tc9Q76trong bọtc9Q76t nưtc9Q76ớc 4Gtrong veo. 

HạSpoXBW Ma7pCE4ạt ngẩntc9Q76 4Gngơ n4Ggắm nhìn. 
“Đẹpa7pCE4 tc9Q76quá trời…”tc9Q76 Tiếngtc9Q76 Đào4G Ta7pCE4hục Nha7pCE4i thSpoXBWeo gi4Gó vọngSpoXBW tới,a7pCE4 “tc9Q76chỉ ctc9Q76ó n4Ghững a7pCE4công t4Gy nàSpoXBWo tàiSpoXBW lực4G hù4Gng hậu4G mSpoXBWới 4Gcó k4Ghả năn4Gg xSpoXBWây dSpoXBWựng được4G tòa4G nh4Gà va7pCE4ới vườntc9Q76 SpoXBWhoa satc9Q76ng trọtc9Q76ng nhưtc9Q76 thếtc9Q76 này.tc9Q76 Atc9Q76i SpoXBWcũng nóiSpoXBW ka7pCE4hông 4Gcần 4Gtham địa4G vịtc9Q76 ta7pCE4iền a7pCE4tài, SpoXBWnhưng thSpoXBWế giớia7pCE4 nàSpoXBWy hSpoXBWoàn mỹtc9Q76 tới4G độSpoXBW c4Gon ngườiSpoXBW ttc9Q76a lSpoXBWàm tc9Q76sao khôna7pCE4g th4Gam được4G ctc9Q76ơ chứ…”. 
Hạ Mạtc9Q76t qua4Gy sa4Gng Đàoa7pCE4 ThụcSpoXBW a7pCE4Nhi. Ttc9Q76rên mặttc9Q76 a7pCE4cô đãtc9Q76 lậa7pCE4p tứtc9Q76c ka7pCE4hông 4Gcòn dấa7pCE4u tc9Q76vết nhtc9Q76ững lờitc9Q76 thaSpoXBWn th4Gở vSpoXBWừa SpoXBWxong. Vớ4Gi hàn4Gg a7pCE4mi dài4G đena7pCE4 tc9Q76láy, đôitc9Q76 a7pCE4mắt ltc9Q76ong l4Ganh, tc9Q76hai máa7pCE4 phớta7pCE4 tc9Q76phấn hồng,tc9Q76 vẻa7pCE4 a7pCE4yêu ka7pCE4iều tc9Q76e SpoXBWlệ, trôtc9Q76ng côa7pCE4 gi4Gống nhSpoXBWư 4Gtrong giấa7pCE4c a7pCE4mơ đan4Gg lúnSpoXBWg SpoXBWtúng ngượng4G 4Gngùng trtc9Q76ước tc9Q76sợi dtc9Q76ây tơtc9Q76 á4Gi tSpoXBWình khiếntc9Q76 ngư4Gời tc9Q76ta tc9Q76thương tiếSpoXBWc. tc9Q76Hạ Mạtc9Q76t hiểutc9Q76 4Grằng a7pCE4Đào tc9Q76Thục Na7pCE4hi đSpoXBWã chu4Gẩn b4Gị rấttc9Q76 kỹtc9Q76 lưỡng. 
Cửa4G tc9Q76ra SpoXBWvào bằngtc9Q76 kínhtc9Q76 xSpoXBWoay tròn. 
Ka7pCE4ính cửSpoXBWa troSpoXBWng suốta7pCE4 tc9Q76hào hoSpoXBWa a7pCE4quý phái. 
LSpoXBWẵng ha7pCE4oa tươia7pCE4 sặ4Gc sỡSpoXBW, tha7pCE4ơm ngàa7pCE4o ngạtc9Q76t đặttc9Q76 xa7pCE4en giữa. 
Đàtc9Q76o a7pCE4Thục Ntc9Q76hi bướa7pCE4c vàSpoXBWo tòtc9Q76a na7pCE4hà trtc9Q76ụ sở4G a7pCE4công SpoXBWty Lỗitc9Q76 Âu.a7pCE4 C4Ghị PSpoXBWhần 4Gvà Hạtc9Q76 Mtc9Q76ạt t4Gheo satc9Q76u, Tra7pCE4ân 4GÂn, Khả4G a7pCE4Hân vàtc9Q76 mấytc9Q76 ngườia7pCE4 nSpoXBWữa điSpoXBW cutc9Q76ối. SpoXBWCô nhân4G viêtc9Q76n tc9Q76sau 4Gquầy SpoXBWtiếp a7pCE4tân nSpoXBWở a7pCE4nụ 4Gcười đón4G a7pCE4chào. a7pCE4Cô Thành,4G tc9Q76thư kýa7pCE4 Tổng4G ga7pCE4iám a7pCE4đốc từtc9Q76 SpoXBWphía đôntc9Q76g đại4G sảnh4G vộtc9Q76i vàntc9Q76g bước4G tớtc9Q76i na7pCE4hiệt tìnhtc9Q76 ch4Gào đóa7pCE4n ĐàoSpoXBW Thục4G Nhi. 
Đang a7pCE4lúc nóiSpoXBW lờ4Gi cảma7pCE4 ơntc9Q76 thàSpoXBWnh a7pCE4ý củSpoXBWa cSpoXBWô thưa7pCE4 kýa7pCE4 Ta7pCE4hành, đãtc9Q76 SpoXBWxuống tậna7pCE4 nơi4G nhi4Gệt tìtc9Q76nh đóntc9Q76 tiếSpoXBWp, đtc9Q76ột nha7pCE4iên Đà4Go Thục4G NSpoXBWhi a7pCE4nhíu a7pCE4mày phát4G hiệtc9Q76n Tha7pCE4ẩm Tưa7pCE4ờng cũ4Gng đtc9Q76ang cótc9Q76 ma7pCE4ặt trona7pCE4g đạtc9Q76i sảnh4G SpoXBWcông tSpoXBWy Lỗ4Gi SpoXBWÂu, htc9Q76ình nh4Gư tc9Q76hồi nãa7pCE4y, t4Ghư SpoXBWký Thànhtc9Q76 cũngtc9Q76 vừSpoXBWa từ4G chỗa7pCE4 Thẩm4G TSpoXBWường đSpoXBWi SpoXBWra 4Gthì phải. 
Là4Gn d4Ga trắngtc9Q76 tc9Q76như tc9Q76tuyết, dáng4G nSpoXBWgười SpoXBWcao rSpoXBWáo, Thẩtc9Q76m Tườnga7pCE4 tc9Q76mặc chiếc4G váa7pCE4y dà4Gi a7pCE4màu đe4Gn SpoXBWbó tc9Q76sát người,tc9Q76 hSpoXBWai, SpoXBWba chutc9Q76ỗi ng4Gọc tr4Gai SpoXBWđen ltc9Q76ấp lántc9Q76h a7pCE4trên cổ.SpoXBW M4Gột trợtc9Q76 lýtc9Q76 cầm4G a7pCE4ô 4Gche a7pCE4ánh nắSpoXBWng rọ4Gi qtc9Q76ua bứca7pCE4 tườngtc9Q76 kínhSpoXBW, m4Gột trợ4G la7pCE4ý đana7pCE4g ngSpoXBWồi ch4Gồm hỗSpoXBWm sSpoXBWửa lSpoXBWại 4Ggiày SpoXBWcho ThẩmSpoXBW Tường,a7pCE4 SpoXBWmột nhâSpoXBWn v4Giên truya7pCE4ền thông4G khá4Gc 4Gtay cSpoXBWầm đầu4G a7pCE4quay DSpoXBWV gh4Gi hì4Gnh, ctc9Q76òn lạtc9Q76i mộta7pCE4 sốa7pCE4 na7pCE4ữa t4Ghì ngườia7pCE4 ta7pCE4ay 4Gđiện ta7pCE4hoại, ngưtc9Q76ời xSpoXBWách thù4Gng ta7pCE4rang điểm,4G ngtc9Q76ười manSpoXBWg qSpoXBWuần a7pCE4áo. Thẩma7pCE4 Tườntc9Q76g ktc9Q76iêu ng4Gạo lạSpoXBWnh lùnSpoXBWg đứngtc9Q76 trướctc9Q76 cửaa7pCE4 tc9Q76cầu tha4Gng máytc9Q76 phía4G đôngtc9Q76 đạ4Gi sảa7pCE4nh, kh4Gông thèSpoXBWm tc9Q76ngó ngSpoXBWàng tớitc9Q76 nhSpoXBWững ngưa7pCE4ời đitc9Q76 the4Go đSpoXBWang bậna7pCE4 quýSpoXBWnh a7pCE4quáng phụSpoXBWc vtc9Q76ụ SpoXBWmình. SpoXBWHệt ntc9Q76hư một4G vươngSpoXBW a7pCE4nữ a7pCE4vậy, Hạ4G Mạta7pCE4 trộmtc9Q76 nghĩ,SpoXBW đSpoXBWem a7pCE4ra soSpoXBW, tc9Q76Đào Thụctc9Q76 Nh4Gi chỉtc9Q76 SpoXBWlà hạt4G 4Gngọc btc9Q76ích nh4Gỏ tc9Q76bé m4Gà thôi. 
Dẫn Đàa7pCE4o ThụcSpoXBW Nh4Gi 4Gvà nhữngtc9Q76 SpoXBWngười đi4G cùn4Gg tớSpoXBWi chỗSpoXBW cầtc9Q76u than4Gg 4Gmáy SpoXBWđứng chờ,tc9Q76 côa7pCE4 th4Gư SpoXBWký Thàa7pCE4nh vộiSpoXBW vàSpoXBWng a7pCE4phân trầ4Gn gtc9Q76iải thtc9Q76ích rằngtc9Q76 cầSpoXBWu thanSpoXBWg mtc9Q76áy a7pCE4vừa mtc9Q76ới lên,4G 4Gcó lẽSpoXBW ptc9Q76hải SpoXBWmột lúca7pCE4 SpoXBWnữa a7pCE4mới trởSpoXBW xuốna7pCE4g. Đàotc9Q76 ThụcSpoXBW Na7pCE4hi mỉm4G cười4G nói:SpoXBW “Không4G sSpoXBWao đâu”.4G Hạ4G MạSpoXBWt SpoXBWlại đa7pCE4ể ý4G thấya7pCE4 tSpoXBWhực rtc9Q76a tc9Q76chỗ n4Gày cótc9Q76 tới4G haSpoXBWi cầua7pCE4 tSpoXBWhang, tc9Q76một cSpoXBWái đanSpoXBWg 4Gđi lêntc9Q76 là4G loạtc9Q76i thưtc9Q76ờng SpoXBWhay g4Gặp, ctc9Q76òn tc9Q76một 4Gcái đang4G đứtc9Q76ng ySpoXBWên 4Gcửa b4Gằng ka7pCE4im loạia7pCE4 s4Gơn tc9Q76màu tíma7pCE4 na7pCE4hạt cóa7pCE4 a7pCE4khắc mộttc9Q76 bô4Gng a7pCE4uất kia7pCE4m hươtc9Q76ng màuSpoXBW vàngtc9Q76 ka7pCE4im tha7pCE4anh nhtc9Q76ã, SpoXBWcao tc9Q76quý a7pCE4hoa lệtc9Q76, bênSpoXBW nSpoXBWgoài tuyệt4G ntc9Q76hiên ktc9Q76hông c4Gó a7pCE4dòng chtc9Q76ữ “Đangtc9Q76 hỏng”. 
Đtc9Q76ào Thụtc9Q76c 4GNhi vàa7pCE4 4GThẩm TườngSpoXBW đềuSpoXBW đtc9Q76ang đtc9Q76ứng đợiSpoXBW tc9Q76thang máSpoXBWy nhưngSpoXBW a7pCE4làm như4G khtc9Q76ông que4Gn ba7pCE4iết nha4Gu, chả4G aSpoXBWi bắa7pCE4t chSpoXBWuyện aSpoXBWi, khônga7pCE4 tc9Q76khí cSpoXBWó vẻa7pCE4 c4Găng thẳng,tc9Q76 kỳtc9Q76 quSpoXBWái. SpoXBWThẩm Tường4G néSpoXBWt mặta7pCE4 ktc9Q76hông biểuSpoXBW hiện,a7pCE4 SpoXBWlạnh lùngtc9Q76 quýa7pCE4 pháiSpoXBW. Đàotc9Q76 ThSpoXBWục tc9Q76Nhi thìSpoXBW nh4Gư khSpoXBWông cótc9Q76 a7pCE4Thẩm Tườa7pCE4ng, ctc9Q76ô thìtc9Q76 thầ4Gm tSpoXBWo SpoXBWnhỏ 4Gcười 4Gnói vớia7pCE4 ctc9Q76ô ta7pCE4hư kýtc9Q76 Tha7pCE4ành, ctc9Q76ô t4Ghư kSpoXBWý T4Ghành hơitc9Q76 ngượng,a7pCE4 thSpoXBWi tc9Q76thoảng ltc9Q76iếc mắttc9Q76 áy4G náSpoXBWy tc9Q76nhìn 4GThẩm Tưa7pCE4ờng. K4Ghóe mắSpoXBWt Đào4G T4Ghục Nhtc9Q76i thoángSpoXBW nh4Gìn tSpoXBWhăm a7pCE4dò đán4Gh giáSpoXBW, sắca7pCE4 SpoXBWmặt Thẩa7pCE4m Tường4G càn4Gg lúca7pCE4 càSpoXBWng SpoXBWkhó chị4Gu, bấta7pCE4 giátc9Q76c Đà4Go Thụa7pCE4c tc9Q76Nhi k4Ghông nhịn4G đư4Gợc nhoẻ4Gn ma7pCE4iệng cười.4G a7pCE4Sau rSpoXBWồi, Thụca7pCE4 a7pCE4Nhi ph4Gát giáctc9Q76 Thẩma7pCE4 TườngSpoXBW đâutc9Q76 cótc9Q76 a7pCE4nhìn a7pCE4gì mìSpoXBWnh SpoXBWmà 4Glà đatc9Q76ng nSpoXBWhìn Hạtc9Q76 4GMạt đứngSpoXBW cạnhSpoXBW cô. 
“CôSpoXBW biếtSpoXBW HSpoXBWạ Mạttc9Q76 à?” 
Đào4G Thụ4Gc 4GNhi néa7pCE4t mặSpoXBWt htc9Q76ơi ngạcSpoXBW nhiêSpoXBWn như4G thểa7pCE4 vừa7pCE4a pháttc9Q76 h4Giện ra7pCE4a Thẩa7pCE4m Tườa7pCE4ng 4Gvới ma7pCE4ình đang4G cùnga7pCE4 mộttc9Q76 chỗ. 
“KSpoXBWhông quen.” 
Thẩtc9Q76m Tưa7pCE4ờng lạnhtc9Q76 lùnga7pCE4 nh4Gìn H4Gạ Mạtc9Q76t ctc9Q76hằm chằm. 
SpoXBWĐào Tha7pCE4ục NhSpoXBWi chaSpoXBWu màSpoXBWy nhưa7pCE4 đana7pCE4g a7pCE4suy nga7pCE4hĩ tìma7pCE4 kiSpoXBWếm điềutc9Q76 gtc9Q76ì đó,tc9Q76 btc9Q76ỗng SpoXBWdưng côSpoXBW ta7pCE4a đ4Gưa tc9Q76tay bụ4Gm miệna7pCE4g, đSpoXBWôi mắt4G mởSpoXBW a7pCE4to k4Ginh ng4Gạc, tc9Q76“Lẽ nào…a7pCE4 ntc9Q76guyên cớtc9Q76 là4G Lạtc9Q76c Ha7pCE4i? Ltc9Q76ạc 4GHi l4Gần trtc9Q76ước ởa7pCE4 quảngSpoXBW trườntc9Q76g Cầutc9Q76 Vồng4G đ4Gã SpoXBWxuất 4Ghiện là4Gm thatc9Q76y a7pCE4đổi cụa7pCE4c diệ4Gn 4Gsân khấuSpoXBW a7pCE4là vì4G a7pCE4Hạ MạtSpoXBW sao…”. 
L4Gạc Hi?! 
TSpoXBWất cảSpoXBW á4Gnh mắ4Gt mọia7pCE4 ngườiSpoXBW đanga7pCE4 a7pCE4có mtc9Q76ặt ởtc9Q76 đóa7pCE4 đổa7pCE4 dSpoXBWồn lêntc9Q76 nga7pCE4ười Hạ4G Mạt. 
HạSpoXBW Ma7pCE4ạt kh4Gông 4Gnhìn vtc9Q76ào bấttc9Q76 cSpoXBWứ người4G nàotc9Q76, côa7pCE4 đaa7pCE4ng nhìnSpoXBW xuốngSpoXBW nềntc9Q76 gạchSpoXBW đá4G a7pCE4hoa cSpoXBWương, sa7pCE4ắc thSpoXBWái btc9Q76ình tĩnh,4G thảnSpoXBW nhiSpoXBWên nha7pCE4ư không,tc9Q76 hình4G như4G chuSpoXBWyện Đàoa7pCE4 T4Ghục Na7pCE4hi vSpoXBWừa SpoXBWmới đềSpoXBW ca7pCE4ập đếntc9Q76 a7pCE4đối vớiSpoXBW côa7pCE4 4Gchẳng c4Gó caa7pCE4n hệtc9Q76 gì. 
ThẩmSpoXBW Tườngtc9Q76 dátc9Q76n mắt4G vàSpoXBWo mặSpoXBWt H4Gạ Mạt. 
Án4Gh 4Gmắt lạ4Gnh la7pCE4ùng ba7pCE4ăng giá. 
“Đừng 4Gcó 4Gnhìn tc9Q76cô tSpoXBWa tc9Q76như vậy.”4G a7pCE4Đào ThụSpoXBWc Nh4Gi đứSpoXBWng chặna7pCE4 trtc9Q76ước mSpoXBWặt HạSpoXBW MạtSpoXBW ntc9Q76găn ána7pCE4h SpoXBWmắt ThSpoXBWẩm TSpoXBWường, cười,4G nói4G: a7pCE4“Cô 4Gta SpoXBWlà ttc9Q76rợ SpoXBWlý ca7pCE4ủa tôi”. 
“4GTrợ lýa7pCE4 củtc9Q76a c4Gô tSpoXBWhì đ4Gã SpoXBWsao nào4G? Gia7pCE4ỏi lắmSpoXBW ta?4G” MộSpoXBWt trợ4G lýSpoXBW s4Gau lưng4G ThẩmSpoXBW Ttc9Q76ường cườiSpoXBW tc9Q76mỉa, SpoXBW“Cô a7pCE4dựa 4Gvào SpoXBWđâu 4Gmà SpoXBWdám ănSpoXBW na7pCE4ói ntc9Q76hư 4Gvậy 4Gvới chị4G Thẩ4Gm Tường?”. 
Khônga7pCE4 ktc9Q76hí lúSpoXBWc nàSpoXBWy thật4G cătc9Q76ng thẳng! 
SpoXBWCô thưSpoXBW k4Gý T4Ghành ngSpoXBWượng a7pCE4ngập htc9Q76o ka7pCE4han một4G t4Giếng, SpoXBWý 4Gđồ lSpoXBWàm dịua7pCE4 tìtc9Q76nh hì4Gnh, nhấta7pCE4 thờa7pCE4i 4Gchưa a7pCE4biết phảtc9Q76i khuyêa7pCE4n tc9Q76can bêa7pCE4n 4Gnào tra7pCE4ước. Sắca7pCE4 m4Gặt 4GĐào TSpoXBWhục SpoXBWNhi đãtc9Q76 cótc9Q76 ctc9Q76hút a7pCE4thay đổi. 
“4GXin lỗitc9Q76 4GThục SpoXBWNhi ta7pCE4iền bốia7pCE4 đi.”tc9Q76 Ánhtc9Q76 m4Gắt Thẩma7pCE4 Tườtc9Q76ng 4Grời tc9Q76Hạ a7pCE4Mạt tc9Q76ngước nhìnSpoXBW a7pCE4lên cotc9Q76n stc9Q76ố đangSpoXBW ta7pCE4hay tc9Q76đổi trê4Gn 4Gbảng điệntc9Q76 ttc9Q76ử a7pCE4của tc9Q76thang mátc9Q76y, ca7pCE4ô lạa7pCE4nh a7pCE4lùng r4Ga lệna7pCE4h cha7pCE4o ngườia7pCE4 trợ4G la7pCE4ý cóa7pCE4 nha7pCE4ững lờSpoXBWi nóSpoXBWi SpoXBWvừa rồi.a7pCE4 Côa7pCE4 trợtc9Q76 lýtc9Q76 đàn4Gh phảitc9Q76 SpoXBWvùng vằn4Gg a7pCE4tuân theo. 
“Tiềna7pCE4 bối?”SpoXBW Đàotc9Q76 Thụca7pCE4 NhSpoXBWi nghiến4G rSpoXBWăng, xtc9Q76ấu a7pCE4hổ n4Gói: “T4Gôi satc9Q76o 4Gdám nhậnSpoXBW là4G tiềnSpoXBW b4Gối, tc9Q76cô còntc9Q76 hSpoXBWơn tôtc9Q76i ha4Gi, b4Ga tuổi…”. 
“Cô4G tc9Q76vào nghềSpoXBW SpoXBWbốn, nămtc9Q76 năSpoXBWm rồia7pCE4 cò4Gn 4Ggì, đươntc9Q76g a7pCE4nhiên a7pCE4là t4Giền bốiSpoXBW củaSpoXBW tôi,”4G Th4Gẩm a7pCE4Tường khtc9Q76ông tc9Q76chịu khSpoXBWuất phục. 
Đàotc9Q76 SpoXBWThục Nhtc9Q76i phSpoXBWút cSpoXBWhốc SpoXBWcứng tc9Q76đờ người. 
SpoXBWCô đãa7pCE4 SpoXBWtham SpoXBWgia vtc9Q76ào 4Glàng gtc9Q76iải SpoXBWtrí được4G gầntc9Q76 nSpoXBWăm 4Gnăm, a7pCE4lúc nàtc9Q76o cũngSpoXBW cha7pCE4ỉ ba7pCE4ình bình,SpoXBW chưatc9Q76 a7pCE4bao a7pCE4giờ a7pCE4có thtc9Q76ể SpoXBWcoi 4Glà đạiSpoXBW hồSpoXBWng đạSpoXBWi ptc9Q76hát, chuyệntc9Q76 nàa7pCE4y đối4G vớia7pCE4 mSpoXBWột ngSpoXBWhệ SpoXBWsĩ màtc9Q76 SpoXBWnói la7pCE4à SpoXBWđiều SpoXBWđáng SpoXBWsợ nhSpoXBWất. MSpoXBWột ngườitc9Q76 mớitc9Q76 bướa7pCE4c tc9Q76vào nghềa7pCE4 chưaa7pCE4 có4G 4Gtiếng tc9Q76tăm, ngưSpoXBWời a7pCE4ta a7pCE4có tc9Q76thể a7pCE4đặt nhiềutc9Q76 kỳSpoXBW vọSpoXBWng, người4G vào4G 4Gnghề c4Gàng tc9Q76lâu, cơtc9Q76 4Ghội đSpoXBWại hồSpoXBWng đạiSpoXBW ptc9Q76hát càntc9Q76g íSpoXBWt đa7pCE4i. T4Ghẩm 4GTường bướctc9Q76 và4Go làng4G giải4G SpoXBWtrí a7pCE4tuy hơa7pCE4i muộn,tc9Q76 SpoXBWsong mộa7pCE4t năa7pCE4m qtc9Q76ua côtc9Q76 ttc9Q76a liênSpoXBW SpoXBWtiếp gặt4G háa7pCE4i đượca7pCE4 rấ4Gt nSpoXBWhiều t4Ghành công,4G lạitc9Q76 còa7pCE4n đưa7pCE4ợc nhậ4Gn giảSpoXBWi thưởngtc9Q76 Nghệ4G sĩ4G đượca7pCE4 chtc9Q76ờ đóna7pCE4 nhấta7pCE4 c4Gủa năm,a7pCE4 được4G côa7pCE4ng chúntc9Q76g rấttc9Q76 yêa7pCE4u tc9Q76thích, 4Gmến mộ. 
“T4Ghang máytc9Q76 tớa7pCE4i rồi.” 
Htc9Q76ạ MạSpoXBWt la7pCE4ên tiếng,SpoXBW 4Gmọi n4Ggười khôSpoXBWng ca7pCE4òn đểtc9Q76 ýa7pCE4 tớSpoXBWi cănSpoXBWg thẳtc9Q76ng gia7pCE4ữa Đ4Gào Thục4G a7pCE4Nhi va7pCE4à Thẩa7pCE4m TSpoXBWường nữa. 
“Tinh…” 
Cửa th4Gang SpoXBWmáy 4Gtừ từ4G ma7pCE4ở ra. 
tc9Q76Bên tron4Gg ntc9Q76gười đa7pCE4ứng 4Gchật cứtc9Q76ng, 4GĐào ThụSpoXBWc 4GNhi SpoXBWvà cSpoXBWhị Pha7pCE4ần nhSpoXBWận tc9Q76ra nhữSpoXBWng ngư4Gời đóa7pCE4 đều4G l4Gà nhSpoXBWững lãn4Gh đạoSpoXBW cấpSpoXBW 4Gcao củSpoXBWa côSpoXBWng 4Gty SpoXBWLỗi ÂuSpoXBW, atc9Q76i ctc9Q76ũng mặctc9Q76 coma7pCE4ple chỉnhtc9Q76 ta7pCE4ề, than4Gg SpoXBWmáy vừ4Ga m4Gở đãSpoXBW va7pCE4ội vàSpoXBWng bưSpoXBWớc 4Gnhanh 4Gvề a7pCE4phía 4Gcửa đạSpoXBWi sảna7pCE4h. CSpoXBWô tha7pCE4ư k4Gý Ttc9Q76hành ngạa7pCE4c a7pCE4nhiên, ka7pCE4hông hiểuSpoXBW tc9Q76có ctc9Q76huyện a7pCE4gì tc9Q76mà tấttc9Q76 tc9Q76cả lãSpoXBWnh đạotc9Q76 ctc9Q76ấp ca4Go 4Gđều phảiSpoXBW xutc9Q76ất SpoXBWbinh, nh4Gìn a7pCE4ra phíaSpoXBW đạitc9Q76 sảnh,SpoXBW SpoXBWtoàn thểa7pCE4 nhâa7pCE4n viêa7pCE4n cô4Gng ta7pCE4y đềuSpoXBW 4Gđã tSpoXBWập trua7pCE4ng ttc9Q76hành SpoXBWhai hàntc9Q76g a7pCE4đứng chờ! 
“4GThiếu a7pCE4gia tớ4Gi rồi!” 
Mộa7pCE4t đa7pCE4ồng nghiSpoXBWệp đtc9Q76i ngantc9Q76g qtc9Q76ua 4Gghé ta4Gi ctc9Q76ô SpoXBWthư k4Gý ThànhSpoXBW tc9Q76nói nhỏa7pCE4. Thtc9Q76ư a7pCE4ký Tha7pCE4ành ki4Gnh tc9Q76ngạc vội4G vàSpoXBWng a7pCE4nói lờ4Gi k4Ghiếm lỗi,tc9Q76 khẩSpoXBWn a7pCE4trương tc9Q76theo mấSpoXBWy vtc9Q76ị lãnSpoXBWh đtc9Q76ạo cấptc9Q76 4Gcao tc9Q76đi rSpoXBWa phí4Ga tc9Q76cửa. Đàoa7pCE4 4GThục NSpoXBWhi cSpoXBWũng a7pCE4nghe thấySpoXBW tc9Q76câu nó4Gi này4G, SpoXBWtrong tc9Q76lòng thtc9Q76ẫm a7pCE4kinh hãi.4G Th4Gẩm Tườnga7pCE4 qtc9Q76uay n4Ggười nhìSpoXBWn v4Gề cửatc9Q76 ltc9Q76ớn đ4Gại sảnh,tc9Q76 ánhtc9Q76 mắt4G tc9Q76lạnh tc9Q76lùng cũtc9Q76ng tha4Gy 4Gđổi, a7pCE4dần tc9Q76trở 4Gnên kiSpoXBWnh ngạc. 
GSpoXBWia tộctc9Q76 họ4G Âu4G the4Go lờiSpoXBW kể4G lạitc9Q76 a7pCE4xưa tc9Q76nay a7pCE4thì tc9Q76trong cuộtc9Q76c số4Gng, mọitc9Q76 hàSpoXBWnh sựtc9Q76 táSpoXBWc SpoXBWphong rấtc9Q76t ôa7pCE4n hòa,a7pCE4 tSpoXBWhái độa7pCE4 dèSpoXBW dặt4G, nhưngSpoXBW SpoXBWvề mặtSpoXBW tàSpoXBWi chíntc9Q76h SpoXBWlà m4Gột ta7pCE4rong nhữ4Gng gtc9Q76ia ta7pCE4hế cSpoXBWó tiềmtc9Q76 4Glực hùnSpoXBWg hậuSpoXBW 4Gbậc n4Ghất nh4Gì, chía7pCE4nh vì4G thế,tc9Q76 nhữngtc9Q76 ta7pCE4in tc9Q76tức va7pCE4ề g4Gia tộca7pCE4 4Gnày SpoXBWluôn đượ4Gc giSpoXBWới báo4G ca7pCE4hí điêtc9Q76n cuồna7pCE4g sănSpoXBW lùn4Gg. Côngtc9Q76 4Gty SpoXBWLỗi a7pCE4Âu làa7pCE4 mộtSpoXBW 4Gtrong sSpoXBWố hàn4Gg lSpoXBWoạt cá4Gc cônga7pCE4 tSpoXBWy co4Gn dưa7pCE4ới cờtc9Q76 g4Gia a7pCE4tộc họa7pCE4 Âu,a7pCE4 sốSpoXBW 4Gcổ phSpoXBWần qutc9Q76an trọ4Gng nhấttc9Q76 củaSpoXBW côa7pCE4ng tc9Q76ty hSpoXBWầu hếttc9Q76 nằmtc9Q76 tron4Gg tSpoXBWay ha7pCE4ọ Âu.tc9Q76 Cótc9Q76 rấta7pCE4 nhiềa7pCE4u nhữtc9Q76ng ltc9Q76ời đồ4Gn đại4G ka7pCE4ỳ 4Glạ SpoXBWvề gi4Ga tộc4G nàya7pCE4, trtc9Q76ong đóa7pCE4 pSpoXBWhải ktc9Q76ể tc9Q76đến nhữSpoXBWng ng4Gười thừaSpoXBW kế4G dòtc9Q76ng SpoXBWhọ tc9Q76đều 4Gcó m4Ga lựcSpoXBW tc9Q76hút hồn.4G Đặtc9Q76c biệ4Gt SpoXBWnhất, nSpoXBWgười ta7pCE4hừa kếtc9Q76 a7pCE4thế hệSpoXBW trướ4Gc SpoXBWlà mộta7pCE4 ph4Gụ ntc9Q76ữ sắSpoXBWc a7pCE4đẹp thuSpoXBWộc hàtc9Q76ng giSpoXBWai nhâSpoXBWn t4Guyệt SpoXBWthế làma7pCE4 SpoXBWkhuynh SpoXBWđảo cáa7pCE4c gSpoXBWiới troSpoXBWng xtc9Q76ã hộitc9Q76 thời4G bấa7pCE4y giờ4G. tc9Q76Sau b4Gà lấySpoXBW mộttc9Q76 ngư4Gời Pa7pCE4háp rồa7pCE4i tc9Q76không thấya7pCE4 xuất hiện tin tức gì nữa. Người thừa kế đương nhiệm là con trai của bà, hình như năm nay hai mươi bốn tuổi, rất ít khi xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người trong công ty, mọi người trong nội bộ công ty thuộc gia tộc họ Âu đều gọi anh là Thiếu gia. 
Toàn thể nhân viên công ty Lỗi Âu đứng xếp thành hai hàng bên ngoài cửa, từ Tổng giám đốc đến các lãnh đạo cấp cao tới các nhân viên các bộ phận, thư ký, tiếp tân, mọi người đều đứng xếp hàng trên quảng trường yên lặng đứng chờ. 
Yên lặng. 
Không tiếng nói.