You are here

Bong Bóng mùa hè - Chương 10 part 1

 

Sau đê4Cm hwZqTXyôm wZqTXyđó, qNeUyHtuan hNN2W9aệ giữNeUyHta LạcNeUyHt 4CHi 4Cvà Hạ4C MạtwZqTXy trởNN2W9a nwZqTXyên kỳNN2W9a diệu.4C wZqTXyAnh thườnwZqTXyg xuyê4Cn gọiNN2W9a điNN2W9aện 4Ccho côNeUyHt, traNN2W9anh th4Củ nhữngwZqTXy lú4Cc rảnwZqTXyh giữa4C các4C NeUyHtshow diễnNN2W9a, trênNN2W9a NeUyHtô NN2W9atô tớiwZqTXy NeUyHtsàn d4Ciễn, trư4Cớc lúc4C đi4C nwZqTXygủ, những4C âmNeUyHt than4Ch ồ4Cn à4Co phứcwZqTXy twZqTXyạp tronNN2W9ag điệnNeUyHt tho4Cại đ4Củ biếtNeUyHt anNeUyHth đanwZqTXyg rất4C bận.wZqTXy Thỉnh4C thoảng4C anwZqTXyh ngẫuNN2W9a nNeUyHthiên hẹNeUyHtn wZqTXycô, ôm4C wZqTXyhôn cwZqTXyô wZqTXysay 4Cđắm. 4CCòn c4Cô, vẫnwZqTXy NeUyHtcái vNN2W9aẻ yNN2W9aên lặnNN2W9ag t4Chản nhiê4Cn nh4Cìn NN2W9aanh, mỉmNN2W9a cườiwZqTXy với4C anhNeUyHt, nhắm4C mắNN2W9at mơwZqTXy mà4Cng 4Cđón NeUyHtnhận nụNeUyHt hônNN2W9a. CwZqTXyô không4C hNN2W9aứa NN2W9ahẹn cNeUyHtũng ch4Cẳng cNN2W9aự tuyệtNN2W9a, NN2W9atất c4Cả nhữn4Cg điềuNeUyHt đóNN2W9a đNeUyHtối với4C côNN2W9a giNeUyHtống NeUyHtnhư mặtNN2W9a trờiNN2W9a mỗiNN2W9a ngàywZqTXy đềNeUyHtu mọwZqTXyc lên4C twZqTXyừ đằngwZqTXy NN2W9aĐông nwZqTXyhư một4C swZqTXyự hNeUyHtiển nhiên. 

Có lẽNeUyHt, vớNN2W9ai côwZqTXy mNeUyHtà nói4C, chNN2W9auyện tNN2W9aình yêuNeUyHt căNeUyHtn bản4C khônNN2W9ag NeUyHtphải wZqTXylà thứwZqTXy NN2W9aquan trọnNeUyHtg troNN2W9ang cuộcNeUyHt đời. 

Sau nNN2W9agày biểuNeUyHt dNN2W9aiễn tạiNN2W9a quảngwZqTXy trườngNeUyHt CNeUyHtầu Vồng,wZqTXy NN2W9aPhan NaNN2W9am l4Cà nNN2W9agười đầu4C wZqTXytiên đượwZqTXyc ấ4Cn địnwZqTXyh chNeUyHtọn lwZqTXyàm cNN2W9aa sĩNeUyHt chính4C t4Chức twZqTXyhu âmNN2W9a pNN2W9ahát hNeUyHtành đ4Cĩa háwZqTXyt. 4CCông twZqTXyy SuwZqTXyn đãNN2W9a NN2W9aliên h4Cệ tNN2W9aìm cNN2W9aho NeUyHtcô nhạcwZqTXy 4Csĩ viếwZqTXyt 4Clời bàiwZqTXy hátwZqTXy, hòNeUyHta nwZqTXyhạc NN2W9aphối âm4C, tNeUyHtuyên truyềnNeUyHt quảnwZqTXyg cáoNN2W9a, n4Chà sảnwZqTXy x4Cuất… 4CTên ngNN2W9aười thứwZqTXy hwZqTXyai đượcNN2W9a chọn4C làNN2W9am NN2W9aca sĩNN2W9a tu4Cy chưaNeUyHt NeUyHtcó hồiNeUyHt kNeUyHtết wZqTXynhưng phầNN2W9an l4Cớn ngh4Ciêng 4Cvề Đ4Cới wZqTXyTây vàNeUyHt H4Cạ Mạt.wZqTXy 4CMột t4Cuần swZqTXyau, NgNN2W9aụy NhânNeUyHt rời4C wZqTXycông wZqTXyty SNeUyHtun chuNeUyHtyển qNeUyHtua lNeUyHtàm NN2W9agương wZqTXymặt mới4C chínNN2W9ah thứ4Cc ch4Co mNN2W9aột NN2W9acông t4Cy 4Cbiểu diwZqTXyễn n4Cghệ thuậtNeUyHt khwZqTXyác. KhNeUyHtả HânwZqTXy ở4C lại4C nhưnNeUyHtg khôngwZqTXy tiếNeUyHtp t4Cục làmwZqTXy c4Ca sNN2W9aĩ mà4C tNN2W9arở thànNN2W9ah nhâNN2W9an viêNN2W9an bộNeUyHt phậNeUyHtn PR. 
“CwZqTXyhỉ cầNN2W9an wZqTXyđánh bạNeUyHti Đ4Cới TNN2W9aây NN2W9alà ổnNeUyHt thôi!” 
4CTrân ÂNeUyHtn sunwZqTXyg sướngNeUyHt nówZqTXyi, ánhwZqTXy mắtwZqTXy wZqTXylấp lánhNeUyHt nhNN2W9aư NN2W9athể đĩwZqTXya hát4C củNN2W9aa NeUyHtHạ MạtwZqTXy đNeUyHtã NN2W9acó ở4C trướcwZqTXy mNeUyHtặt vậy. 
“HồwZqTXyi NeUyHtnày cậu4C twZqTXyhế nào?”wZqTXy HNeUyHtạ MạtwZqTXy chuNN2W9ayển đềNeUyHt tàiwZqTXy. 4CCô biếtNN2W9a NeUyHtbằng 4Cbất wZqTXycứ gNeUyHtiá nàwZqTXyo wZqTXycô cwZqTXyũng phảiwZqTXy chiếnNN2W9a thắngwZqTXy ĐwZqTXyới Tâ4Cy, nhưngNN2W9a NN2W9acô NN2W9akhông NN2W9amuốn bànNN2W9a chuyện4C đówZqTXy vớwZqTXyi TrâNeUyHtn Ân. 
“Chán4C pwZqTXyhèo.” T4Crân ÂNN2W9an buNeUyHtồn rNN2W9aầu lắwZqTXyc đNeUyHtầu, “wZqTXyTừ dạowZqTXy vụNeUyHt xNeUyHtì căNN2W9ang đan4C giữwZqTXya VwZqTXyi 4CAn vNeUyHtà bầuNN2W9a JwZqTXyam bị4C bwZqTXyáo NeUyHtchí wZqTXyphát 4Cgiác, rấtNeUyHt nhNeUyHtiều 4Cshow diễn,4C hợpwZqTXy đồwZqTXyng quảNeUyHtng cNN2W9aáo wZqTXyđã 4Cký từNN2W9a trước4C củ4Ca VNeUyHti NeUyHtAn bwZqTXyị 4Chủy bỏ,wZqTXy cNeUyHtô wZqTXyta NeUyHtngày nàoNeUyHt cwZqTXyũng khùnwZqTXyg khùNN2W9ang đNN2W9aiên đ4Ciên NeUyHtnổi nóngNeUyHt wZqTXyvô NeUyHtcớ. MìnNN2W9ah chNeUyHtịu khNN2W9aông nNeUyHtổi phảwZqTXyi wZqTXynộp đơnwZqTXy xiNeUyHtn nghỉ.wZqTXy MìnhNN2W9a chNN2W9aả thiếtwZqTXy là4Cm 4Ctrợ NN2W9alý nữa4C, k4Chác cNeUyHton 4Côsin NeUyHtlà mwZqTXyấy NN2W9ađâu… biết4C tớiNeUyHt NeUyHtbao giNeUyHtờ mớiNeUyHt đổiwZqTXy đờ4Ci lNeUyHtàm 4Cbầu quảwZqTXyn lýNN2W9a được4C NN2W9ađây?!”. ÁnwZqTXyh mắtNeUyHt TrwZqTXyân wZqTXyÂn mònwZqTXy mỏi. 
“Là quản4C 4Clý cũNeUyHtng phải4C 4Cchăm sóNeUyHtc NeUyHtcho nghệNN2W9a s4Cĩ cNN2W9aủa m4Cình ch4Cứ bộ.” 
“4CĐâu giwZqTXyống! NgNeUyHtười quảnNN2W9a l4Cý 4Ccòn c4Có đượcNeUyHt cảmwZqTXy g4Ciác NN2W9athu NeUyHtđược kếtwZqTXy quảNN2W9a, NN2W9athu NeUyHtđược wZqTXythành tựu.wZqTXy KhNeUyHti giúwZqTXyp đỡNeUyHt mNN2W9aột nghNN2W9aệ sĩwZqTXy tr4Cở nNeUyHtên NeUyHtnổi NN2W9adanh, trởNeUyHt tNN2W9ahành siêuwZqTXy saNN2W9ao, kNeUyHthi ấyNeUyHt chNN2W9aắc NN2W9achắn sẽwZqTXy NeUyHtcó cả4Cm 4Cgiác thỏaNeUyHt m4Cãn NeUyHtthành công.NN2W9a HNN2W9aơn nwZqTXyữa, ngư4Cời quNN2W9aản l4Cý kiếm4C tNeUyHtiền rủngNN2W9a NN2W9arỉnh hơNeUyHtn 4Cnhiều!” Tr4Cân Â4Cn buồnNeUyHt bNeUyHtã nó4Ci: “Đáng4C twZqTXyiếc chảNeUyHt cwZqTXyó nghNN2W9aệ 4Csĩ nàowZqTXy biếtNN2W9a cNeUyHtách dùwZqTXyng mình…”. 
NN2W9aHạ M4Cạt cười. 
TrânNN2W9a wZqTXyÂn đột4C nhNeUyHtiên nhớNeUyHt rawZqTXy: wZqTXy“À này,4C cônNN2W9ag tNeUyHty bNeUyHtáo cậu4C NN2W9ađi NeUyHtthử wZqTXyvai diNN2W9aễn chưa?”. 
“TNeUyHthử vai?” 
“TrờNN2W9ai đất4C ơi,NN2W9a cậ4Cu chưNeUyHta bwZqTXyiết th4Cật saNN2W9ao! Quả4Cng cáNN2W9ao mỹNeUyHt ph4Cẩm cNeUyHtủa hNeUyHtãng Lỗi4C wZqTXyÂu năm4C NeUyHtnay 4Cvốn dNeUyHtĩ chấNeUyHtm 4CVi A4Cn NN2W9alàm gươngNeUyHt mNeUyHtặt đNeUyHtạ diệNeUyHtn, n4Chưng NN2W9aVi ANeUyHtn dNeUyHtính xNeUyHtì cNeUyHtăng đaNeUyHtn, dNN2W9aanh dNeUyHtự NN2W9atiếng tNN2W9aăm NN2W9abị ảnhNeUyHt hưởngNN2W9a nNN2W9aghiêm trọngNeUyHt, 4Cnên LỗNeUyHti Â4Cu NN2W9ađã hủwZqTXyy ýNN2W9a 4Cđồ NeUyHthợp táNN2W9ac vớ4Ci NeUyHtcô 4Cấy. H4Ciện rấtNeUyHt nhiềuwZqTXy 4Ccông NeUyHtty đa4Cng tíNeUyHtch NN2W9acực NeUyHtgiới NN2W9athiệu nhữnNN2W9ag nữNN2W9a NN2W9anghệ NN2W9asĩ xuấtNN2W9a sắcNN2W9a của4C họ4C v4Cới LỗiNeUyHt ÂwZqTXyu, hìn4Ch 4Cnhư chỉNN2W9a c4Còn mNN2W9aấy NN2W9angày nữNN2W9aa NeUyHtlà swZqTXyẽ thửwZqTXy vNeUyHtai. NN2W9aMình cwZqTXyứ tưởngwZqTXy wZqTXycác cậu4C đ4Cều đượcNN2W9a NN2W9acông wZqTXyty tNN2W9aiến cửNeUyHt 4Cthì NeUyHtcàng 4Cnhiều cơNeUyHt m4Cay chứ.” 

Đó4C cNeUyHtũng NeUyHtlà nguyên4C nNN2W9ahân khiế4Cn NeUyHtVi AwZqTXyn NN2W9acăm tNeUyHthù tậnwZqTXy xươNN2W9ang tậnNeUyHt tủy4C wZqTXykẽ đãNeUyHt NN2W9atung bwZqTXyí mậtwZqTXy đ4Cời t4Cư của4C mìn4Ch NeUyHtcho wZqTXybàn d4Cân thiê4Cn 4Chạ s4Coi. LỗwZqTXyi wZqTXyÂu wZqTXylà mộwZqTXyt thươngNN2W9a hiệuNN2W9a wZqTXymỹ phẩmNN2W9a NeUyHtcao cấp,NN2W9a nNN2W9aổi tiếNeUyHtng trênwZqTXy thNN2W9aế 4Cgiới, chưaNeUyHt cNN2W9aần wZqTXybàn đếnNeUyHt thùNeUyHt laNeUyHto quảnNN2W9ag cáoNeUyHt NN2W9aquá lNN2W9aớn, NeUyHtmà NeUyHtchỉ cNN2W9aần nói4C đ4Cến cấpNN2W9a độ4C sNeUyHtản xNN2W9auất NN2W9atrong côn4Cg táwZqTXyc quảngNeUyHt NN2W9acáo đòwZqTXyi hNeUyHtỏi chấtwZqTXy lưwZqTXyợng caNN2W9ao, NeUyHtsố 4Clượng cácNeUyHt ápNN2W9a NN2W9aphích, trNN2W9auyền 4Chình, NeUyHttờ rNN2W9aơi twZqTXyần 4Csuất xuấwZqTXyt hiNeUyHtện cực4C lớn,NN2W9a vì4C thế4C trở4C thNeUyHtành gươngwZqTXy mặtwZqTXy đại4C dNeUyHtiện quảnNeUyHtg cá4Co hàng4C năNeUyHtm NN2W9acủa NeUyHthãng Lỗi4C ÂuNeUyHt luôn4C lNeUyHtà mụcNN2W9a tNeUyHtiêu cạNN2W9anh tranNN2W9ah sốNN2W9a mộtNeUyHt củaNeUyHt hầNeUyHtu hNN2W9aết wZqTXycác NN2W9anữ NN2W9aminh NN2W9atinh. VNN2W9ai AwZqTXyn đâuNeUyHt dNN2W9aễ 4Cgì đNN2W9aoạt NN2W9ađược h4Cợp đồng4C tNN2W9arong vNeUyHtô NeUyHtsố wZqTXycác đốiNN2W9a thNN2W9aử cNN2W9aạnh NN2W9atranh nh4Cư ThẩmNN2W9a Tường,4C NN2W9aTừ NN2W9aTịnh NwZqTXyghi, NN2W9aĐào TwZqTXyhục 4CNhi. wZqTXyRốt cuNN2W9aộc lạiwZqTXy cNN2W9aông cốc. 
“LNeUyHtỗi Âu…” 

NeUyHtHạ MạtNN2W9a twZqTXyuy cwZqTXyhưa wZqTXybao giờwZqTXy dù4Cng qNeUyHtua 4Csản wZqTXyphẩm nàNN2W9ay, nhưnNN2W9ag rNeUyHtất qNeUyHtuen thuộc4C vNN2W9aới nóNN2W9a. H4Cồi hNeUyHtè nhữ4Cng nămNN2W9a twZqTXyrước, NeUyHtcô NN2W9ađã từnNN2W9ag lNN2W9aàm NN2W9aở NeUyHtquầy báNeUyHtn lowZqTXyại mNeUyHtỹ phẩNN2W9am này4C. CôNN2W9a biwZqTXyết wZqTXygương mặNN2W9at đạiNeUyHt diện4C củawZqTXy thươngNN2W9a hiNN2W9aệu nNeUyHtày đều4C NN2W9alà nhNeUyHtững nữ4C miNeUyHtnh tinNeUyHth nổiNN2W9a NeUyHttiếng cựNeUyHtc kỳwZqTXy NeUyHtsáng g4Ciá. NN2W9aNếu nhưNeUyHt tNN2W9arước 4Ckia wZqTXychưa wZqTXycó 4Ctiếng tNeUyHtăm gNN2W9aì tNN2W9ahì cwZqTXyhỉ cần4C 4Cđược lwZqTXyàm gươNeUyHtng NeUyHtmặt đạiNN2W9a 4Cdiện wZqTXycho hãngwZqTXy Lỗi4C Âu,NeUyHt xuấtNN2W9a hiNN2W9aện t4Crên t4Cruyền hNN2W9aình, nhữngwZqTXy tranNN2W9ag quảnwZqTXyg cáNeUyHto báowZqTXy chí,NN2W9a NN2W9aáp phNN2W9aích, tNN2W9aờ rơiwZqTXy rợpNeUyHt trờNN2W9ai rợpNN2W9a NN2W9ađất, sẽwZqTXy NeUyHtkhông cNN2W9aó gwZqTXyì lwZqTXyà wZqTXykhó để4C tr4Cở thành4C ngườiwZqTXy 4Cnổi tiếng. 

Trâ4Cn ÂwZqTXyn wZqTXytiếp tụNN2W9ac: “NNN2W9aghe nNeUyHtói, trước4C mắwZqTXyt c4Công twZqTXyy LwZqTXyỗi 4CÂu 4Cđang cóNN2W9a 4Cxu thếNN2W9a nghiwZqTXyêng vềNeUyHt Đào4C ThụcNN2W9a NN2W9aNhi, đã4C chNN2W9ao cNN2W9ahuyên 4Cviên tớNeUyHti NeUyHtnói chwZqTXyuyện vớNN2W9ai c4Cô ấy.wZqTXy wZqTXyVi ANeUyHtn NeUyHthôm qu4Ca ngh4Ce tiwZqTXyn này4C đãNN2W9a 4Cnổi điênwZqTXy nNN2W9aổi đóa”. 
Hạ MạNeUyHtt thấy4C hơNeUyHti lạ. 

NeUyHtCảm NN2W9agiác phwZqTXyức tạpNN2W9a NeUyHtchợt 4Cxuất hiện4C trowZqTXyng lòng. 

“NếuNeUyHt c4Công NeUyHtty khôngNN2W9a wZqTXycho tất4C cwZqTXyả cáNeUyHtc 4Ccậu đượcNeUyHt NeUyHtthử vaNN2W9ai 4Cthì NN2W9akhả nă4Cng đúnwZqTXyg l4Cà sNeUyHtẽ twZqTXyiến cửwZqTXy Đào4C ThNN2W9aục NN2W9aNhi rồi.”wZqTXy TrânNeUyHt Ân4C tiNeUyHtếc wZqTXyrẻ, ngwZqTXyhĩ hồNN2W9ai NN2W9alại nóNeUyHti: “Vận4C NN2W9amay NN2W9acủa Đào4C ThụcNN2W9a NN2W9aNhi đ4Cã tớiNN2W9a, chắcNeUyHt NN2W9achắn wZqTXylà sẽNeUyHt hNN2W9aot đếnNeUyHt cNN2W9aháy mNN2W9aất thôi”. 

Mấy nNN2W9agày naNN2W9ay, NeUyHtĐào TNN2W9ahục NhwZqTXyi wZqTXysung sướn4Cg r4Ca NN2W9amặt NeUyHtdù troNeUyHtng lúwZqTXyc n4Cói chuyNeUyHtện NeUyHtvẫn wZqTXytỏ r4Ca kh4Ciêm tNeUyHtốn NN2W9ayếu đuối,wZqTXy nhNeUyHtưng áNN2W9anh mwZqTXyắt wZqTXycủa cô4C kNeUyHthông gNeUyHtiấu nổ4Ci nNeUyHtiềm vwZqTXyui nhưNN2W9a NN2W9agió NeUyHtxuân thánwZqTXyg BNeUyHta. Mọi4C ngNN2W9aười NeUyHttrong côNN2W9ang NeUyHtty wZqTXySun cwZqTXyũng 4Ctỏ wZqTXythái đNeUyHtộ cunwZqTXyg kínhNN2W9a vớNN2W9ai cwZqTXyô hNN2W9aơn NN2W9atrước wZqTXyrất nhNN2W9aiều. Những4C ngưNN2W9aời bảNeUyHtn tíNeUyHtnh thânwZqTXy thiNN2W9aện đã4C bắNeUyHtt wZqTXyđầu lêNeUyHtn tiếNN2W9ang chúc4C mNN2W9aừng ThụcwZqTXy NwZqTXyhi chwZqTXyả 4Cbao lNeUyHtâu nữ4Ca swZqTXyẽ l4Cà gưNN2W9aơng mặt4C đại4C diwZqTXyện c4Cho hãNeUyHtng mỹ4C phẩNeUyHtm 4Ccao cấp4C LNN2W9aỗi Âu.NeUyHt ĐàowZqTXy ThụcwZqTXy NNN2W9ahi 4Cvẫn g4Ciữ tháiNN2W9a độNN2W9a ngượnwZqTXyg ngùng,NN2W9a NeUyHte NeUyHtlệ wZqTXygiải thNN2W9aích r4Cằng gNN2W9aương mặNN2W9at đNN2W9aại d4Ciện vwZqTXyẫn chưaNeUyHt hNeUyHtoàn toàNN2W9an xácwZqTXy địn4Ch hoặwZqTXyc nNeUyHtói NeUyHtlà NeUyHtmình vẫwZqTXyn đNeUyHtâu h4Cay biếtNeUyHt gì. 

HômNN2W9a đó,NN2W9a ĐàwZqTXyo Thục4C NeUyHtNhi đang4C cówZqTXy mặtNeUyHt tạiNN2W9a cNN2W9aông tywZqTXy, chNN2W9aị Phần4C, người4C quảNeUyHtn lýNeUyHt mớiwZqTXy củaNN2W9a ThụcNeUyHt 4CNhi nNN2W9ahận mộtwZqTXy cNeUyHtú điệnNeUyHt thoại.NN2W9a JNeUyHtam đNN2W9aã thôNN2W9ai làmNeUyHt NeUyHtquản lNeUyHtý NN2W9acho NN2W9acô v4Cì mắcwZqTXy xNN2W9aì căNeUyHtng đNN2W9aan NN2W9avới VNN2W9ai NN2W9aAn đãNeUyHt chwZqTXyuyển quwZqTXya phụ4C tráchwZqTXy nhữNN2W9ang nghNeUyHtệ 4Csĩ 4Cít bi4Cểu diễn4C hơn. 

CwZqTXyhị PhầnNeUyHt vNeUyHtà Đào4C ThụNN2W9ac N4Chi tNN2W9arao đwZqTXyổi NN2W9anhỏ vớiNeUyHt wZqTXynhau wZqTXyvài câu. 

wZqTXySắc mNeUyHtặt ĐNN2W9aào ThụNeUyHtc NNeUyHthi l4Ciền 4Cthay đổi,4C “NN2W9aSao, vẫnNeUyHt c4Còn wZqTXycó nghệ4C sĩNN2W9a kNN2W9ahác nNeUyHtên phNeUyHtải mNeUyHtở một4C cwZqTXyuộc họNeUyHtp à?”. 
CNeUyHthị PhầNN2W9an n4Cói nhỏ: 
“NN2W9aHọ chẳ4Cng quNeUyHta c4Chỉ lwZqTXyà làm4C nwZqTXyền thNeUyHtôi, 4CTổng gNN2W9aiám đốcNeUyHt LỗwZqTXyi 4CÂu rất4C twZqTXyhích vàNeUyHt tNN2W9aán thưởwZqTXyng em4C, cwZqTXyhắc cNN2W9ahắn kNeUyHthông cNeUyHtó vấNeUyHtn đề4C gìNN2W9a đâu.” 

ĐNN2W9aào ThụNeUyHtc wZqTXyNhi nhìwZqTXyn xunwZqTXyg quanhNN2W9a, thấNeUyHty hầwZqTXyu hế4Ct mọNeUyHti ngườiNeUyHt đawZqTXyng c4Có 4Cmặt tro4Cng NN2W9acông NeUyHtty đềuNN2W9a wZqTXyđổ dồn4C ánhNeUyHt wZqTXymắt NeUyHtvào mìnNeUyHth, ThNN2W9aục wZqTXyNhi giậtNeUyHt mìnwZqTXyh ngh4Cĩ wZqTXylại vừawZqTXy xNeUyHtong mìnhNN2W9a nói4C hơNeUyHti toNeUyHt. 4CMặt côwZqTXy từNeUyHt từ4C đỏNN2W9a bNeUyHtừng, mỉmNN2W9a cườiNeUyHt xấuNN2W9a hổ,NeUyHt ThNN2W9aục wZqTXyNhi nwZqTXyói: “KNN2W9ahông việcNN2W9a gì4C, wZqTXyLỗi NeUyHtÂu sẽNN2W9a chọNeUyHtn 4Cra đwZqTXyược gươngNN2W9a mặtNeUyHt đNeUyHtại dNeUyHtiện thíchNeUyHt NN2W9ahợp nhất,wZqTXy tNeUyHtuyển lự4Ca thêNeUyHtm 4Cmột NN2W9achút NeUyHtlà chuyệNeUyHtn bì4Cnh thường”. 
ChịNN2W9a NeUyHtPhần gậtwZqTXy đầwZqTXyu wZqTXynói NN2W9a: “Phải”. 
“Th4Cẩm TườnNeUyHtg cũ4Cng tớNN2W9ai chứ?NeUyHt” ĐNeUyHtào ThụcwZqTXy wZqTXyNhi vôNeUyHt tNeUyHtình hỏi. 
“Ừ,wZqTXy có.” 

Đ4Cào Thục4C 4CNhi NN2W9acắn NeUyHtmôi, NeUyHtcô biNeUyHtết Thẩ4Cm TườngNN2W9a thườn4Cg hawZqTXyy p4Chô trươngNN2W9a thâNN2W9an thế,NeUyHt lúwZqTXyc nwZqTXyào xNeUyHtuất hNeUyHtiện cũngwZqTXy 4Ccó NeUyHtbốn nNeUyHtăm trwZqTXyợ lýNN2W9a wZqTXyđi thNeUyHteo. ThNN2W9aục NhNN2W9ai n4Chìn một4C vNN2W9aòng qNeUyHtuanh côngNeUyHt NeUyHtty, wZqTXyánh mắtNN2W9a lướtNN2W9a nhẹwZqTXy qwZqTXyua HNeUyHtạ Mạt,4C dNN2W9aừng NN2W9avài wZqTXygiây, saNeUyHtu đNN2W9aó côNeUyHt gọiNeUyHt 4CHạ MạNN2W9at, NN2W9aKhả 4CHân, 4CTrân NeUyHtÂn NeUyHtvà NeUyHtba cNeUyHtô gáiNeUyHt khác4C NeUyHtthường ngwZqTXyày làmNN2W9a côngNeUyHt tácNN2W9a NN2W9aPR lại. 
Đào TwZqTXyhục NwZqTXyhi NeUyHtđỏ NN2W9amặt hỏi: 
“PhwZqTXyiền mọiNN2W9a NeUyHtngười đi4C cù4Cng tô4Ci NeUyHtmột c4Chuyến NN2W9atới NeUyHtcông NN2W9aty wZqTXyLỗi ÂNeUyHtu nhé,NeUyHt đ4Cược không?” 

***

Công tNeUyHty 4CSun điềuwZqTXy hwZqTXyai NN2W9achiếc NeUyHtxe đưawZqTXy mNN2W9aấy ngwZqTXyười twZqTXyới côngwZqTXy tNN2W9ay LỗiNN2W9a ÂuNeUyHt. Đào4C ThụNeUyHtc NNeUyHthi, DoNN2W9aãn NN2W9aHạ MạNN2W9at 4Cvà chị4C NN2W9aPhần nwZqTXygồi twZqTXyrên chiếcwZqTXy BentlewZqTXyy, TNeUyHtrân Â4Cn, KNN2W9ahả Hâ4Cn vớiNN2W9a bwZqTXya NeUyHtcô g4Cái kiwZqTXya ngồiNeUyHt 4Cxe sau. 

TrwZqTXyong ch4Ciếc Bentley. 

“HạNN2W9a MNeUyHtạt, nNeUyHtghe n4Cói nhi4Cều NN2W9ađài truyền4C hwZqTXyình NeUyHtmời wZqTXycậu t4Cham giNN2W9aa sNN2W9ahow NN2W9adiễn củawZqTXy họNeUyHt phảwZqTXyi khNN2W9aông?” ĐàoNeUyHt ThụcwZqTXy N4Chi nhìwZqTXyn vàoNN2W9a chiếcNN2W9a gươn4Cg nhNN2W9aỏ tỉwZqTXy mNN2W9aỉ trwZqTXyang NN2W9ađiểm gươnNN2W9ag mặtNN2W9a, h4Cỏi: “NN2W9aTại sNN2W9aao cônNN2W9ag wZqTXyty mì4Cnh đNN2W9aều từ4C chốiwZqTXy NeUyHtvậy? LàwZqTXy ýNN2W9a củNeUyHta cNN2W9aậu à?”. 
“Chắc4C chNN2W9aắn lNeUyHtà cNN2W9aông t4Cy đ4Cã NeUyHtcó nhữngNeUyHt chủNeUyHt kiNeUyHtến wZqTXykhác rồi.” 
Hạ Mạt4C cũngwZqTXy biếNN2W9at cwZqTXyó rất4C nhiNeUyHtều tờ4C báo,wZqTXy nhiềuNN2W9a NN2W9aký giả4C tớiNeUyHt tìNN2W9am cNeUyHtô, thậNeUyHtm cwZqTXyhí khwZqTXyông hiểNN2W9au bằnNN2W9ag cáNeUyHtch NN2W9anào NeUyHthọ có4C 4Cđược NN2W9asố d4Ci NeUyHtdộng đNeUyHtể trựNeUyHtc tiNN2W9aếp 4Cgọi cNeUyHtho NN2W9acô mờNeUyHti NN2W9atham wZqTXygia wZqTXycác shoNN2W9aw dNN2W9aiễn, nhưnNN2W9ag nNeUyHthân viênwZqTXy twZqTXyruyền 4Cthông nóiNeUyHt 4Cvới NeUyHtcô rằwZqTXyng bâ4Cy giờ4C NN2W9achưa NN2W9aphải lNN2W9aà tNeUyHthời NN2W9acơ thícwZqTXyh hợp4C để4C 4Cxuất hiện4C ở4C cáNeUyHtc chưNN2W9aơng NN2W9atrình NN2W9abiểu diễn,NN2W9a NN2W9ahọ đNeUyHtã wZqTXythay wZqTXycô tNN2W9aừ chốiNN2W9a hết. 
“Ờ?”NeUyHt Đ4Cào ThNN2W9aục N4Chi wZqTXyxoa thNeUyHtêm chNeUyHtút phấnNeUyHt, hỏi:NeUyHt “Chị4C Phần4C nà4Cy, t4Cình h4Cình cái4C NeUyHtcô ĐớwZqTXyi T4Cây tNN2W9ahế nàowZqTXy rồi?” 
wZqTXyChị Phần4C NeUyHtngồi g4Chế t4Crước qua4Cy ngườiwZqTXy lạiNN2W9a NN2W9anói: 4C“Cái NN2W9acô ĐớiNeUyHt T4Cây kh4Công wZqTXythành wZqTXyvấn đề…NN2W9a 4Cnhưng hồwZqTXyi nàNeUyHty cwZqTXyó gặwZqTXyp côwZqTXy ấy4C ởNeUyHt biệtwZqTXy thựNeUyHt ThiênNN2W9a ThủwZqTXyy vàiNeUyHt lần…NN2W9a cũngwZqTXy NN2W9acó NeUyHtthể chNeUyHtỉ 4Clà NeUyHtchị t4Cình 4Ccờ đụngwZqTXy m4Cặt thấyNN2W9a thôi…”. 

NeUyHtĐào T4Chục NN2W9aNhi mỉNeUyHtm cwZqTXyười, NN2W9a“Thì NN2W9ara cũn4Cg chỉ4C là4C loạiNN2W9a hànNeUyHtg NeUyHtnhư wZqTXyVi An”. 

4CĐào Thụ4Cc N4Chi đónNeUyHtg nắpNN2W9a hNN2W9aộp phwZqTXyấn nNeUyHthìn HạNN2W9a MạtwZqTXy, NeUyHttrầm nNeUyHtgâm hồiNN2W9a lâ4Cu, ThụcNeUyHt NN2W9aNhi nóNeUyHti: “Nghe4C mìNeUyHtnh điwZqTXy, đừng4C dấ4Cn thNeUyHtân và4Co lànwZqTXyg gi4Cải trí.NeUyHt NơNeUyHti đó4C rấNeUyHtt phứNeUyHtc tạp,4C đNeUyHtáng sợ4C wZqTXyhơn 4Cnhiều NeUyHtso với4C tưwZqTXyởng tượngNN2W9a củaNN2W9a cậu.NeUyHt NếuwZqTXy c4Cậu cNeUyHtần ti4Cền, lNN2W9aàm trợNeUyHt lýNeUyHt cNN2W9aho wZqTXymình cũngNeUyHt NeUyHtđược, mìwZqTXynh wZqTXysẽ tNeUyHtrả cNN2W9aho cwZqTXyậu cNeUyHtao h4Cơn. MNeUyHtình sẽNeUyHt chăNN2W9am NeUyHtlo chNeUyHto cậu4C, NeUyHtkhông đểNN2W9a 4Ccậu phNN2W9aải 4Ckhổ. MìnhNeUyHt cũngNN2W9a wZqTXycần mộtwZqTXy ngNN2W9aười bạn4C nhưNeUyHt 4Ccậu 4Clo lắnNN2W9ag cNeUyHtho mình”. 
HNN2W9aạ MạtNeUyHt mỉmNN2W9a cười,4C NeUyHt“Cảm ơn”. 
ĐNN2W9aào ThụcNeUyHt NNeUyHthi khôn4Cg hiểuNeUyHt ýNeUyHt củNeUyHta Hạ4C MạNN2W9at, cô4C đanwZqTXyg NeUyHtđịnh 4Chỏi tiếp4C thìNeUyHt bwZqTXyác tàNN2W9ai chwZqTXyo xNeUyHte NeUyHtgiảm tốNeUyHtc đ4Cộ, NeUyHtđã tớiwZqTXy tòaNeUyHt nNeUyHthà trụwZqTXy 4Csở c4Công tNN2W9ay LỗNN2W9ai Âu. 
NgwZqTXyày hwZqTXyè trwZqTXyàn NeUyHtđầy nắng. 
NằmNeUyHt NN2W9aở vNN2W9aị tríNN2W9a truNeUyHtng tâNN2W9am NeUyHtkhu đấtwZqTXy vàn4Cg wZqTXygiữa rNeUyHtừng to4Càn 4Cnhà NeUyHtcao cwZqTXyhọc NN2W9atrời, trụNN2W9a NN2W9asở Lỗ4Ci NN2W9aÂu mà4Cu NeUyHttím nhạNeUyHtt NN2W9atrông nhNN2W9aư mộ4Ct thiếuNN2W9a nữ4C 4Cquý tộwZqTXyc NeUyHtchâu Â4Cu thờiNeUyHt wZqTXytrung đạiNeUyHt cNN2W9aao quNeUyHtý, ưuNN2W9a n4Chã. Tr4Cước 4Cmặt tò4Ca wZqTXynhà LỗiNN2W9a wZqTXyÂu lwZqTXyà mộtNN2W9a quNeUyHtảng trườngwZqTXy trồngwZqTXy wZqTXyhoa rộNeUyHtng lớnwZqTXy vớiNN2W9a n4Chững wZqTXytrụ cộtNeUyHt ki4Cểu NN2W9aLa wZqTXyMã rấ4Ct đẹp,wZqTXy đài4C NeUyHtphun nư4Cớc mộngwZqTXy ảwZqTXyo, nàngNN2W9a tiêNeUyHtn 4Ccá bằNN2W9ang tưwZqTXyợng mơNeUyHt mNN2W9aàng chìmwZqTXy twZqTXyrong b4Cọt nướcNN2W9a tron4Cg veo. 

HạwZqTXy MạtNeUyHt ngẩnNN2W9a NeUyHtngơ n4Cgắm nhìn. 
“Đẹp quáNeUyHt trời…”NN2W9a TiếngNeUyHt ĐàoNN2W9a ThụcNeUyHt NNN2W9ahi 4Ctheo NeUyHtgió vọng4C tớiNeUyHt, “cwZqTXyhỉ c4Có nhwZqTXyững côNeUyHtng NeUyHtty 4Cnào NeUyHttài NN2W9alực hù4Cng hNN2W9aậu mớ4Ci wZqTXycó khảwZqTXy NeUyHtnăng xNeUyHtây dựNeUyHtng NeUyHtđược tòwZqTXya NN2W9anhà wZqTXyvới vườnNN2W9a 4Choa sanwZqTXyg trọngNN2W9a NN2W9anhư thNeUyHtế NeUyHtnày. ANeUyHti NN2W9acũng nNeUyHtói khôn4Cg c4Cần th4Cam đNeUyHtịa NN2W9avị 4Ctiền twZqTXyài, nhưnNN2W9ag thếNeUyHt gNeUyHtiới nàyNeUyHt h4Coàn mNN2W9aỹ tớiNeUyHt đNN2W9aộ NN2W9acon ngườiNeUyHt twZqTXya làNN2W9am saNeUyHto k4Chông tNeUyHtham đưNN2W9aợc c4Cơ chứ…”. 
Hạ4C Mạt4C qu4Cay sanNN2W9ag NeUyHtĐào ThụcwZqTXy Nh4Ci. TwZqTXyrên mặNN2W9at cô4C NeUyHtđã lậpwZqTXy tứcNN2W9a khôngNN2W9a cNeUyHtòn dấuwZqTXy vếNeUyHtt nNN2W9ahững lNN2W9aời wZqTXythan th4Cở vừaNN2W9a xon4Cg. VớNN2W9ai wZqTXyhàng wZqTXymi 4Cdài đen4C láy,4C đôiNN2W9a mNeUyHtắt l4Cong lNeUyHtanh, haNeUyHti má4C wZqTXyphớt phấnNeUyHt hồwZqTXyng, vẻ4C yê4Cu kNeUyHtiều wZqTXye lệ4C, wZqTXytrông cô4C giốNN2W9ang nh4Cư tron4Cg giấ4Cc mwZqTXyơ đanNeUyHtg lúnNeUyHtg tNN2W9aúng ngượng4C NeUyHtngùng trướcwZqTXy s4Cợi dâ4Cy tơNeUyHt NeUyHtái tìNeUyHtnh khiếNN2W9an ngườiNeUyHt wZqTXyta thưNeUyHtơng tiếcNN2W9a. HwZqTXyạ MạtNeUyHt hNeUyHtiểu rằnwZqTXyg ĐwZqTXyào ThụNeUyHtc NN2W9aNhi đNN2W9aã chuẩnNeUyHt bịwZqTXy rNeUyHtất kỹ4C lưỡng. 
Cửa NeUyHtra và4Co bằng4C kNeUyHtính xwZqTXyoay tròn. 
NN2W9aKính cửaNeUyHt trwZqTXyong sNeUyHtuốt hàNeUyHto howZqTXya qNeUyHtuý phái. 
LẵngNeUyHt NeUyHthoa tươwZqTXyi s4Cặc sỡ,4C thơ4Cm ngà4Co ngNN2W9aạt đặ4Ct NN2W9axen giữa. 
ĐNeUyHtào Thụ4Cc NN2W9aNhi bướNN2W9ac v4Cào tòawZqTXy nNN2W9ahà trụ4C sởwZqTXy cônNeUyHtg NeUyHtty L4Cỗi Âu4C. NN2W9aChị PhầnNN2W9a wZqTXyvà Hạ4C NN2W9aMạt theNeUyHto swZqTXyau, TrwZqTXyân Ân,4C KhNeUyHtả HânNN2W9a vàNeUyHt mấNN2W9ay ng4Cười 4Cnữa điNN2W9a cuối.wZqTXy CNN2W9aô nhâNN2W9an viên4C 4Csau quầNeUyHty tiNN2W9aếp NN2W9atân NeUyHtnở nụ4C cườ4Ci đónNN2W9a chào.NN2W9a Cô4C ThànhNeUyHt, NeUyHtthư wZqTXyký Tổng4C giá4Cm đốc4C từwZqTXy phí4Ca đôNeUyHtng wZqTXyđại 4Csảnh vNeUyHtội vànNN2W9ag bướcNeUyHt NeUyHttới nhiệ4Ct tì4Cnh chàNeUyHto đwZqTXyón Đ4Cào TNN2W9ahục Nhi. 
Đan4Cg lwZqTXyúc nóiNeUyHt 4Clời NN2W9acảm ơnwZqTXy thànhNeUyHt ýNeUyHt cNeUyHtủa cNN2W9aô th4Cư kýNN2W9a ThNN2W9aành, đãNeUyHt xuống4C tậnNeUyHt nơNN2W9ai wZqTXynhiệt tìnhNN2W9a đó4Cn twZqTXyiếp, độNN2W9at 4Cnhiên ĐàowZqTXy ThụNN2W9ac NNN2W9ahi NN2W9anhíu wZqTXymày 4Cphát NN2W9ahiện Thẩ4Cm TườngwZqTXy NeUyHtcũng đanNN2W9ag cóNN2W9a 4Cmặt trwZqTXyong NeUyHtđại sả4Cnh công4C wZqTXyty LỗiNN2W9a ÂNN2W9au, hìNeUyHtnh NeUyHtnhư hồiNeUyHt nãwZqTXyy, thưNeUyHt NeUyHtký Thàn4Ch cũngNeUyHt vừawZqTXy 4Ctừ wZqTXychỗ ThẩmNN2W9a TườNN2W9ang đwZqTXyi 4Cra thNeUyHtì phải. 
LNeUyHtàn wZqTXyda t4Crắng nhNN2W9aư tuyế4Ct, dángNN2W9a người4C cawZqTXyo r4Cáo, ThwZqTXyẩm TườwZqTXyng mặ4Cc ch4Ciếc NeUyHtváy dà4Ci mNN2W9aàu đNeUyHten bNeUyHtó sáNN2W9at người,NN2W9a NeUyHthai, NeUyHtba chuNN2W9aỗi n4Cgọc NeUyHttrai NeUyHtđen lấpNeUyHt láwZqTXynh tNeUyHtrên NN2W9acổ. MwZqTXyột tNeUyHtrợ 4Clý cNeUyHtầm ôNN2W9a chNN2W9ae ánh4C nắngwZqTXy NN2W9arọi NN2W9aqua bứcNN2W9a tườngNeUyHt kínhNN2W9a, NN2W9amột trợNN2W9a NN2W9alý đawZqTXyng ngồiNeUyHt NN2W9achồm NN2W9ahỗm s4Cửa NN2W9alại già4Cy c4Cho ThẩmwZqTXy NeUyHtTường, một4C nwZqTXyhân wZqTXyviên tr4Cuyền thôwZqTXyng NN2W9akhác taNN2W9ay cầ4Cm đNeUyHtầu quaNeUyHty NN2W9aDV ghNN2W9ai NN2W9ahình, NN2W9acòn lạiNN2W9a mộtwZqTXy sốNN2W9a nữaNN2W9a th4Cì ngườiNN2W9a tNN2W9aay đNN2W9aiện NeUyHtthoại, wZqTXyngười xNN2W9aách thùng4C NeUyHttrang NN2W9ađiểm, ngườiNN2W9a mNeUyHtang q4Cuần NN2W9aáo. NeUyHtThẩm TNeUyHtường kiêNN2W9au ngạoNN2W9a l4Cạnh lwZqTXyùng đứngwZqTXy trướNN2W9ac cửwZqTXya cầuNeUyHt t4Chang máyNN2W9a phíaNN2W9a đôngNN2W9a 4Cđại sảNN2W9anh, khôNeUyHtng thèmNN2W9a ngóNeUyHt nNN2W9agàng tớiNeUyHt nwZqTXyhững người4C wZqTXyđi tNN2W9aheo NeUyHtđang 4Cbận quýn4Ch NeUyHtquáng pNN2W9ahục vụNeUyHt mìwZqTXynh. HwZqTXyệt nNN2W9ahư mộtNeUyHt NeUyHtvương nwZqTXyữ vậy,NN2W9a wZqTXyHạ MạtwZqTXy trNeUyHtộm nghĩ,wZqTXy đeNeUyHtm NeUyHtra sNeUyHto, ĐàoNN2W9a TNN2W9ahục NwZqTXyhi c4Chỉ lwZqTXyà hạtwZqTXy ngọcNN2W9a bíc4Ch n4Chỏ 4Cbé NeUyHtmà thôi. 
DNN2W9aẫn ĐàoNN2W9a ThụcwZqTXy NwZqTXyhi NN2W9avà nhữwZqTXyng nNN2W9agười điwZqTXy NN2W9acùng tới4C chNeUyHtỗ cầuwZqTXy thNN2W9aang NeUyHtmáy đứngwZqTXy cwZqTXyhờ, cNN2W9aô twZqTXyhư k4Cý ThànNeUyHth NN2W9avội vàngwZqTXy pNeUyHthân trầnwZqTXy giảiNeUyHt wZqTXythích r4Cằng cầuNeUyHt thanNeUyHtg m4Cáy NeUyHtvừa mwZqTXyới lênNeUyHt, cówZqTXy lẽwZqTXy phảiNeUyHt một4C 4Clúc nữ4Ca mwZqTXyới twZqTXyrở xuốngNeUyHt. ĐàwZqTXyo ThwZqTXyục NeUyHtNhi mNN2W9aỉm cưNeUyHtời nóNN2W9ai: “KhwZqTXyông s4Cao đâu”.wZqTXy HạwZqTXy MNeUyHtạt lNeUyHtại đểNeUyHt 4Cý NeUyHtthấy thựNeUyHtc 4Cra chỗNN2W9a nàwZqTXyy 4Ccó tớiNeUyHt haNN2W9ai cầuwZqTXy tNeUyHthang, một4C cái4C đanwZqTXyg đNN2W9ai lênNeUyHt NN2W9alà lNeUyHtoại thườnwZqTXyg hNeUyHtay gặNN2W9ap, cònNeUyHt NeUyHtmột NN2W9acái đangNN2W9a đứnNN2W9ag yêNN2W9an cửaNeUyHt bằngNeUyHt NeUyHtkim loạiNN2W9a 4Csơn wZqTXymàu tíNeUyHtm nhạtNN2W9a NN2W9acó khNN2W9aắc mộtNeUyHt bôn4Cg uấtNeUyHt kiNN2W9am hươnNeUyHtg mNeUyHtàu vàNN2W9ang wZqTXykim thaNN2W9anh nh4Cã, NeUyHtcao qNeUyHtuý NN2W9ahoa lệ,wZqTXy bNN2W9aên ngoNN2W9aài tuyệNN2W9at nhiênwZqTXy không4C cNeUyHtó dòNeUyHtng c4Chữ “ĐangNeUyHt hỏng”. 
NeUyHtĐào Thục4C NNeUyHthi vNN2W9aà TNeUyHthẩm TNN2W9aường đNeUyHtều NeUyHtđang đứng4C đợiwZqTXy 4Cthang mNeUyHtáy nh4Cưng lNeUyHtàm nhưwZqTXy kNN2W9ahông 4Cquen NeUyHtbiết nhNeUyHtau, chả4C 4Cai bắtwZqTXy chuyNN2W9aện NN2W9aai, khôngNN2W9a khNN2W9aí có4C vẻNN2W9a căngNN2W9a thẳng,NeUyHt k4Cỳ quái.NeUyHt ThẩmNN2W9a TwZqTXyường né4Ct 4Cmặt khôngNN2W9a bNeUyHtiểu hwZqTXyiện, lạnhNN2W9a lwZqTXyùng qNN2W9auý pNN2W9ahái. ĐNN2W9aào TNN2W9ahục NhNeUyHti 4Cthì 4Cnhư khôngwZqTXy wZqTXycó ThwZqTXyẩm TưwZqTXyờng, cNeUyHtô thìNeUyHt thầmNeUyHt tNN2W9ao nhỏNN2W9a cưNN2W9aời 4Cnói vNN2W9aới côwZqTXy thư4C NN2W9aký Thành4C, cNN2W9aô t4Chư kNeUyHtý Th4Cành wZqTXyhơi ngượNN2W9ang, thwZqTXyi th4Coảng l4Ciếc wZqTXymắt áwZqTXyy náwZqTXyy nhìwZqTXyn ThNeUyHtẩm TườngNN2W9a. KhóNN2W9ae 4Cmắt NeUyHtĐào ThụwZqTXyc N4Chi thoá4Cng nhìnNeUyHt wZqTXythăm dwZqTXyò wZqTXyđánh giá,NeUyHt sắcwZqTXy mặtNeUyHt ThẩmwZqTXy TwZqTXyường cà4Cng lúNeUyHtc càngNeUyHt wZqTXykhó chịu,NeUyHt bNeUyHtất giwZqTXyác ĐNeUyHtào ThụNeUyHtc NeUyHtNhi không4C n4Chịn đưNN2W9aợc nhwZqTXyoẻn miệnNeUyHtg cười.NN2W9a SwZqTXyau rồi,wZqTXy ThụcNN2W9a Nh4Ci pháNN2W9at giNN2W9aác ThNeUyHtẩm TườngNN2W9a đ4Câu cNN2W9aó nhìn4C wZqTXygì wZqTXymình mNeUyHtà làwZqTXy đanwZqTXyg nhNeUyHtìn HạwZqTXy MạwZqTXyt đwZqTXyứng cạNeUyHtnh cô. 
“4CCô biwZqTXyết HạNeUyHt MwZqTXyạt à?” 
ĐàowZqTXy T4Chục NwZqTXyhi NN2W9anét NN2W9amặt h4Cơi nNN2W9agạc nh4Ciên nNN2W9ahư NeUyHtthể vwZqTXyừa pNeUyHthát h4Ciện NN2W9ara ThwZqTXyẩm TườNN2W9ang với4C NN2W9amình NN2W9ađang cwZqTXyùng m4Cột chỗ. 
“Không quen.” 
ThẩmNeUyHt TưwZqTXyờng lạnwZqTXyh 4Clùng nhìnwZqTXy HạNN2W9a NeUyHtMạt NeUyHtchằm chằm. 
Đào Thục4C N4Chi NeUyHtchau màywZqTXy nhưNN2W9a đNN2W9aang suNN2W9ay nghNN2W9aĩ twZqTXyìm kiếwZqTXym đwZqTXyiều gì4C đóNN2W9a, bỗngNeUyHt dư4Cng wZqTXycô tNeUyHta NeUyHtđưa 4Ctay bụmNN2W9a mNN2W9aiệng, đ4Côi m4Cắt NeUyHtmở NeUyHtto wZqTXykinh 4Cngạc, “LNeUyHtẽ nào…NN2W9a ngwZqTXyuyên cớNeUyHt làwZqTXy L4Cạc NeUyHtHi? Lạc4C H4Ci 4Clần trướcwZqTXy ở4C NN2W9aquảng trườnNN2W9ag CầNeUyHtu V4Cồng NN2W9ađã NeUyHtxuất hiện4C wZqTXylàm twZqTXyhay đwZqTXyổi cục4C diNeUyHtện sânNeUyHt khấ4Cu wZqTXylà vìNN2W9a HạwZqTXy MạNN2W9at sao…”. 
Lạc Hi?! 
Tất cảNN2W9a ánhNeUyHt 4Cmắt mọiNeUyHt ngNN2W9aười wZqTXyđang wZqTXycó mặtNN2W9a NeUyHtở đóNN2W9a NeUyHtđổ dồNeUyHtn 4Clên ngườiNN2W9a Hạ4C Mạt. 
wZqTXyHạ NN2W9aMạt khôngwZqTXy 4Cnhìn vàowZqTXy 4Cbất cứNN2W9a ngưNeUyHtời NeUyHtnào, NN2W9acô đanwZqTXyg nhìNN2W9an 4Cxuống 4Cnền NeUyHtgạch đáNeUyHt ho4Ca cương,4C s4Cắc tháNN2W9ai bNeUyHtình 4Ctĩnh, thảnwZqTXy nhNN2W9aiên NeUyHtnhư NeUyHtkhông, 4Chình nhưNN2W9a chuyện4C 4CĐào Th4Cục NwZqTXyhi vừawZqTXy mNN2W9aới 4Cđề cwZqTXyập đếnwZqTXy đNeUyHtối vớiNeUyHt cNeUyHtô chNeUyHtẳng cwZqTXyó cwZqTXyan hwZqTXyệ gì. 
wZqTXyThẩm Tư4Cờng d4Cán mNN2W9aắt NeUyHtvào mwZqTXyặt HNeUyHtạ Mạt. 
ÁnNN2W9ah mắt4C lạnhNeUyHt lùwZqTXyng b4Căng giá. 
“Đừng4C wZqTXycó NeUyHtnhìn côNeUyHt NN2W9ata nwZqTXyhư NeUyHtvậy.” ĐàoNN2W9a NN2W9aThục NNeUyHthi đứnwZqTXyg chặnwZqTXy twZqTXyrước mặt4C HạNN2W9a MạtNeUyHt 4Cngăn NN2W9aánh mắ4Ct ThẩmNeUyHt NN2W9aTường, NN2W9acười, nóiNeUyHt: “NeUyHtCô t4Ca wZqTXylà tNN2W9arợ lwZqTXyý củNeUyHta tôi”. 
wZqTXy“Trợ lý4C của4C cô4C thìNN2W9a đãNeUyHt s4Cao nàoNeUyHt? wZqTXyGiỏi lwZqTXyắm NN2W9ata?” MwZqTXyột tNeUyHtrợ l4Cý sa4Cu lưNN2W9ang wZqTXyThẩm NN2W9aTường 4Ccười NN2W9amỉa, “Cô4C dựaNeUyHt vàowZqTXy đ4Câu màNeUyHt d4Cám ănNeUyHt NN2W9anói wZqTXynhư NN2W9avậy vNeUyHtới cwZqTXyhị ThẩmwZqTXy Tường?”. 
KNN2W9ahông wZqTXykhí NN2W9alúc n4Cày thậtNN2W9a căNN2W9ang thẳng! 
Cô thwZqTXyư wZqTXyký NN2W9aThành ngượNN2W9ang ngậNeUyHtp 4Cho wZqTXykhan mNN2W9aột tiếng,4C NN2W9aý đNeUyHtồ lNeUyHtàm dịNN2W9au tìnhNN2W9a NN2W9ahình, nNeUyHthất thwZqTXyời wZqTXychưa biếNeUyHtt phảNN2W9ai NeUyHtkhuyên wZqTXycan wZqTXybên nàNN2W9ao tr4Cước. NeUyHtSắc mặwZqTXyt Đ4Cào ThNN2W9aục NhwZqTXyi wZqTXyđã NeUyHtcó chúNN2W9at NN2W9athay đổi. 
“XiNeUyHtn l4Cỗi ThwZqTXyục NeUyHtNhi tiền4C bốNN2W9ai đi.”NeUyHt ÁnhNN2W9a NN2W9amắt wZqTXyThẩm TNN2W9aường rờiwZqTXy HNN2W9aạ Mạt4C nNN2W9agước 4Cnhìn lêNeUyHtn cNN2W9aon 4Csố đa4Cng thNN2W9aay wZqTXyđổi trê4Cn bả4Cng NeUyHtđiện tNN2W9aử củawZqTXy th4Cang mNeUyHtáy, côwZqTXy lạnNN2W9ah lwZqTXyùng r4Ca lệNeUyHtnh ch4Co ngườiwZqTXy 4Ctrợ lý4C cóNN2W9a những4C lờiNN2W9a nóiwZqTXy vừNeUyHta rNeUyHtồi. wZqTXyCô 4Ctrợ lwZqTXyý NN2W9ađành pNeUyHthải vùnNN2W9ag vằnwZqTXyg tNeUyHtuân theo. 
NN2W9a“Tiền bối?4C” ĐNN2W9aào Thục4C NeUyHtNhi ngNeUyHthiến rNeUyHtăng, xấwZqTXyu hổNeUyHt NN2W9anói: “TôiwZqTXy NN2W9asao dámNN2W9a nwZqTXyhận lNeUyHtà tiền4C bối,wZqTXy cô4C còNeUyHtn hơn4C tNN2W9aôi haNeUyHti, bNN2W9aa tuổi…”. 
“CôNeUyHt vàNN2W9ao nghềwZqTXy bốNN2W9an, năNN2W9am n4Căm rồ4Ci còwZqTXyn gìwZqTXy, đươngwZqTXy nNN2W9ahiên làNN2W9a NN2W9atiền bNeUyHtối củaNN2W9a tôi,”NeUyHt ThẩmNN2W9a TườngNeUyHt khônNN2W9ag chịuwZqTXy kh4Cuất phục. 
4CĐào Thục4C wZqTXyNhi pNeUyHthút chốcNeUyHt cứng4C đờNN2W9a người. 
Cô đã4C wZqTXytham g4Cia vàwZqTXyo làwZqTXyng giảNN2W9ai tr4Cí NN2W9ađược gần4C NeUyHtnăm nwZqTXyăm, lNN2W9aúc nàowZqTXy NeUyHtcũng chNN2W9aỉ bìnNN2W9ah bình,4C chwZqTXyưa baNN2W9ao giờNN2W9a cwZqTXyó tNN2W9ahể NeUyHtcoi 4Clà đạNN2W9ai hồ4Cng đại4C wZqTXyphát, chNN2W9auyện NeUyHtnày đ4Cối vớiNN2W9a mộtwZqTXy ngwZqTXyhệ sNN2W9aĩ mà4C nóNN2W9ai NeUyHtlà điềuNN2W9a đáNN2W9ang s4Cợ nhất.4C Một4C ngưNN2W9aời wZqTXymới bướcwZqTXy NeUyHtvào n4Cghề 4Cchưa cNeUyHtó NN2W9atiếng tăNeUyHtm, nNeUyHtgười NeUyHtta cóNeUyHt thểNN2W9a đặNeUyHtt nNN2W9ahiều kỳNeUyHt vNeUyHtọng, NN2W9angười vàowZqTXy nghềwZqTXy c4Càng NeUyHtlâu, cNN2W9aơ hội4C đại4C hồnNeUyHtg đạwZqTXyi pwZqTXyhát càNeUyHtng ítNeUyHt đi.NeUyHt TNN2W9ahẩm TưwZqTXyờng NN2W9abước vào4C là4Cng giảNeUyHti trNN2W9aí tNN2W9auy hơiNN2W9a muộn,wZqTXy sonwZqTXyg mộtNN2W9a năwZqTXym quNeUyHta cô4C wZqTXyta liênwZqTXy tiếp4C gặtwZqTXy háNN2W9ai đượwZqTXyc rất4C nhwZqTXyiều wZqTXythành cônNN2W9ag, lạiwZqTXy cNeUyHtòn đượcNN2W9a nhậnNeUyHt giải4C thư4Cởng wZqTXyNghệ s4Cĩ đNN2W9aược c4Chờ đNeUyHtón n4Chất củaNeUyHt n4Căm, được4C công4C cwZqTXyhúng r4Cất yNN2W9aêu thícNN2W9ah, mếnNN2W9a mộ. 
“Thang mNeUyHtáy tớiwZqTXy rồi.” 
HNN2W9aạ Mạ4Ct lênNeUyHt tiếngNeUyHt, m4Cọi ngưwZqTXyời khônwZqTXyg 4Ccòn đểwZqTXy ýNN2W9a tớiNeUyHt NeUyHtcăng thẳnwZqTXyg giữa4C ĐàoNeUyHt ThwZqTXyục Nh4Ci NeUyHtvà Th4Cẩm T4Cường nữa. 
“Tinh…” 
CửaNeUyHt NeUyHtthang máyNN2W9a từwZqTXy từNeUyHt mwZqTXyở ra. 
Bên tron4Cg NeUyHtngười đứng4C c4Chật c4Cứng, ĐàoNeUyHt ThNN2W9aục NNeUyHthi vàwZqTXy NN2W9achị NN2W9aPhần n4Chận 4Cra nhữ4Cng ngNeUyHtười đówZqTXy đềNeUyHtu làNN2W9a nhữNN2W9ang NeUyHtlãnh đạoNeUyHt cwZqTXyấp caNeUyHto của4C cNN2W9aông twZqTXyy NN2W9aLỗi NeUyHtÂu, NeUyHtai cũNeUyHtng mNN2W9aặc comp4Cle chỉnhNeUyHt tề,wZqTXy than4Cg 4Cmáy vừawZqTXy NeUyHtmở NN2W9ađã vộNN2W9ai wZqTXyvàng bướcwZqTXy nh4Canh vềNeUyHt phwZqTXyía c4Cửa đạiNN2W9a sảnh.wZqTXy CôNeUyHt thNeUyHtư kNeUyHtý ThNN2W9aành ngạcNeUyHt nhiê4Cn, khôNN2W9ang 4Chiểu c4Có 4Cchuyện g4Cì màNN2W9a t4Cất 4Ccả lãnhNeUyHt NeUyHtđạo cNeUyHtấp c4Cao đNeUyHtều phảiNN2W9a xNeUyHtuất 4Cbinh, nhìwZqTXyn rNN2W9aa 4Cphía NeUyHtđại sảnh,NeUyHt toàNN2W9an thểNeUyHt nhânNeUyHt viNN2W9aên c4Công tNeUyHty đềuNN2W9a đwZqTXyã tNeUyHtập wZqTXytrung thàNeUyHtnh hawZqTXyi hàng4C đứ4Cng chờ! 
“TNN2W9ahiếu gNN2W9aia tNN2W9aới rồi!” 
MộtwZqTXy đồngwZqTXy ngNN2W9ahiệp 4Cđi ngaNeUyHtng NN2W9aqua wZqTXyghé taNN2W9ai côNeUyHt thưwZqTXy kýNeUyHt wZqTXyThành nóNeUyHti nhNN2W9aỏ. Th4Cư kNeUyHtý NN2W9aThành kinwZqTXyh n4Cgạc vNN2W9aội vàwZqTXyng nNeUyHtói lờNN2W9ai khiếmNN2W9a lỗiNeUyHt, khẩNeUyHtn trư4Cơng theNN2W9ao mwZqTXyấy 4Cvị NeUyHtlãnh đạNN2W9ao cấpwZqTXy cNN2W9aao NeUyHtđi NeUyHtra phíawZqTXy cửNeUyHta. ĐàoNN2W9a ThụcNN2W9a NhwZqTXyi cũnwZqTXyg NeUyHtnghe twZqTXyhấy câuNeUyHt n4Cói 4Cnày, tron4Cg lNN2W9aòng wZqTXythẫm kinwZqTXyh 4Chãi. ThẩmwZqTXy TưwZqTXyờng quNN2W9aay ngườiwZqTXy nhwZqTXyìn vềNeUyHt 4Ccửa lớn4C đạiwZqTXy sảnh,NeUyHt áNeUyHtnh mắtwZqTXy lạnhNeUyHt lùng4C NN2W9acũng th4Cay đổi4C, dNN2W9aần trở4C nwZqTXyên kNN2W9ainh ngạc. 
GiNeUyHta 4Ctộc hNeUyHtọ NN2W9aÂu tNeUyHtheo lời4C 4Ckể lại4C xưNeUyHta naNN2W9ay thwZqTXyì 4Ctrong cuộNN2W9ac sống,NN2W9a mọwZqTXyi hwZqTXyành sựwZqTXy twZqTXyác NeUyHtphong rấwZqTXyt wZqTXyôn hwZqTXyòa, tNN2W9ahái đ4Cộ dèwZqTXy wZqTXydặt, nhưnNN2W9ag vwZqTXyề mwZqTXyặt t4Cài chínNeUyHth NeUyHtlà NeUyHtmột NN2W9atrong nhữNeUyHtng g4Cia thế4C NN2W9acó tiềmNeUyHt lựcNeUyHt hùngNN2W9a NeUyHthậu wZqTXybậc NeUyHtnhất nhìwZqTXy, chNeUyHtính NeUyHtvì tNN2W9ahế, nhwZqTXyững 4Ctin tức4C về4C giNeUyHta tộcNeUyHt 4Cnày lNN2W9auôn đượcwZqTXy giớiNN2W9a báo4C chNeUyHtí đ4Ciên wZqTXycuồng săwZqTXyn lùn4Cg. Côn4Cg tNeUyHty LỗiwZqTXy NeUyHtÂu NN2W9alà NN2W9amột wZqTXytrong sNN2W9aố hànNN2W9ag lNeUyHtoạt các4C NN2W9acông twZqTXyy cwZqTXyon dướiNN2W9a cwZqTXyờ NN2W9agia tộcNN2W9a hNN2W9aọ ÂuwZqTXy, sNeUyHtố cổNeUyHt 4Cphần qu4Can NeUyHttrọng nh4Cất củNeUyHta wZqTXycông tNeUyHty hầuNeUyHt hết4C nằmNN2W9a 4Ctrong wZqTXytay họNeUyHt Âu.wZqTXy CNeUyHtó rấtNeUyHt nhiềwZqTXyu nhữNeUyHtng 4Clời đồnNeUyHt đạiNeUyHt kỳwZqTXy lNeUyHtạ wZqTXyvề gNN2W9aia tộNeUyHtc này,NeUyHt 4Ctrong đNN2W9aó 4Cphải kểNN2W9a đếwZqTXyn nhữ4Cng NeUyHtngười thừaNeUyHt kwZqTXyế dwZqTXyòng họNeUyHt đều4C NeUyHtcó mNeUyHta lNeUyHtực hwZqTXyút hồ4Cn. ĐặNeUyHtc biệtNN2W9a nhấtwZqTXy, ngưNN2W9aời twZqTXyhừa kếNN2W9a NN2W9athế hwZqTXyệ trưNN2W9aớc wZqTXylà NN2W9amột 4Cphụ nữNN2W9a sắwZqTXyc đẹpNN2W9a t4Chuộc hànNN2W9ag wZqTXygiai nwZqTXyhân tuNeUyHtyệt thếNN2W9a là4Cm k4Chuynh đảNeUyHto wZqTXycác gNN2W9aiới troNN2W9ang xãNeUyHt hộNeUyHti thời4C bấyNN2W9a giờ.wZqTXy 4CSau bNeUyHtà lấNN2W9ay mwZqTXyột n4Cgười PwZqTXyháp rồiNeUyHt k4Chông wZqTXythấy xuất hiện tin tức gì nữa. Người thừa kế đương nhiệm là con trai của bà, hình như năm nay hai mươi bốn tuổi, rất ít khi xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người trong công ty, mọi người trong nội bộ công ty thuộc gia tộc họ Âu đều gọi anh là Thiếu gia. 
Toàn thể nhân viên công ty Lỗi Âu đứng xếp thành hai hàng bên ngoài cửa, từ Tổng giám đốc đến các lãnh đạo cấp cao tới các nhân viên các bộ phận, thư ký, tiếp tân, mọi người đều đứng xếp hàng trên quảng trường yên lặng đứng chờ. 
Yên lặng. 
Không tiếng nói.