Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý d7StWo nFosđể e2yg2m trở7StW về

Vài ndkqFữ ph2yg2ục vụnFos đang7StW làdkqFm việ7StWc gần7StW đódkqF cũndkqFg hdkqFết sứcnFos dkqFbất nFosngờ trước7StW hànpTDoh động7StW pTDocủa M7StWinh VỹpTDo, dùnFos chpTDoo họdkqF kdkqFhông binFosết chuydkqFện gì2yg2 đang7StW 7StWxảy ra.

Một cô7StW hầu2yg2 d2yg2ạn dpTDoĩ bước7StW đpTDoến, 7StWvỗ n7StWhẹ pTDovào v2yg2ai 7StWanh, như2yg2ng muốn2yg2 2yg2ngăn cnFosản apTDonh nFosđi quápTDo giớipTDo hạndkqF, đdkqFề phòngpTDo trườnpTDog dkqFhợp xấudkqF nhất.

“Thiếu gdkqFia, đừng…7StW pTDocô pTDoấy vẫn2yg2 đapTDong bất2yg2 tỉdkqFnh, sẽnFos 2yg2có ánpTDo mdkqFạng thậ7StWt đấy!”

Giọng dkqFcô tdkqFa nh7StWẹ nhnFosàng nhưdkqF đanFosng trấnpTDo apTDon mộ2yg2t co7StWn dkqFthú pTDodữ, 7StWđôi vpTDoai đapTDong dkqFrun 7StWlên n2yg2hè nhẹ.

Nhưng đáp7StW lạidkqF sựnFos l2yg2o lpTDoắng vàdkqF thậndkqF trọn7StWg cdkqFủa 2yg2cô t7StWa, chỉ7StW nFoslà mộtpTDo nFosánh mắtnFos pTDosắc nhọn…2yg2 M2yg2inh dkqFVỹ ngoảnh7StW mặ2yg2t lạinFos, trừnFosng mắtdkqF nhnFosìn c2yg2ô dkqFta, gằndkqF giọng.

“Biến 7StWđi…” ĐôidkqF mắt7StW dkqFanh dờ2yg2i t2yg2ừ nFoscô gá7StWi knFosia sannFosg dkqFÁi HydkqF, xe2yg2m 7StWthử dkqFcô cópTDo phảdkqFn ứng2yg2 nànFoso knFoshông, đôi2yg2 mô7StWi vẫnFosn phátnFos dkqFra t2yg2ừng từnFos mpTDoột cá2yg2ch chdkqFậm rnFosãi, “…7StW nhân7StW tipTDoện bảo2yg2 tấ2yg2t nFoscả nhữdkqFng pTDoai đandkqFg nFoscó 2yg2mặt 2yg2trong căn2yg2 biệtpTDo nFosthự nnFosày lậppTDo tứcpTDo rdkqFa khỏinFos đây.”

Ánh mnFosắt tdkqFhống trị2yg2 và2yg2 nFosuy quypTDoền củ2yg2a an2yg2h khiến2yg2 cônFos gápTDoi dkqFrợn ngườ7StWi, nFoscô t7StWa 7StWchỉ biếtpTDo nhdkqFìn người2yg2 7StWcon gá2yg2i nFosđáng thươngdkqF đan7StWg n2yg2ằm nFosgọn trêpTDon tapTDoy 7StWMinh V7StWỹ và2yg2 chôn7StWg chênhpTDo gi2yg2ữa hồ2yg2 nư2yg2ớc mênh2yg2 môn7StWg pTDomà lắc2yg2 đầunFos ngdkqFán ngẩm…

Một lpTDoúc sau2yg2, tpTDoiếng bnFosước châ7StWn vộidkqF pTDovã nnFosối nhdkqFau rdkqFa pTDokhỏi căpTDon biệdkqFt thự.

Nhận thấy2yg2 tấtpTDo 7StWcả đã7StW 7StWra k2yg2hỏi đây,7StW khôdkqFng còdkqFn adkqFi làmdkqF ph2yg2iền đ2yg2ến mìn7StWh nữa,pTDo Mi2yg2nh VỹpTDo bắt7StW 2yg2đầu tiếp2yg2 tnFosục hạnFos 2yg2thấp tay.

Mực nước2yg2 bdkqFắt đầnFosu vưdkqFợt qudkqFá gpTDoiới hạn,7StW MipTDonh VpTDoỹ vẫpTDon 2yg2tiếp tục7StW hạnFos đôi7StW 7StWtay đnFosang nâdkqFng người7StW ÁipTDo HpTDoy, an7StWh khôdkqFng tinFosn làpTDo cpTDoô lại2yg2 ngoapTDon c7StWố đếpTDon mứcdkqF pTDonày được!

Tại sa2yg2o cô2yg2 ấdkqFy lạinFos tha7StWm dkqFgia v7StWào kế2yg2 hpTDooạch của7StW HạodkqF TnFoshần cơ2yg2 chứ?

Ban đầ2yg2u t2yg2hực sự7StW dkqFanh đã2yg2 hpTDooàn topTDoàn 2yg2rơi vàodkqF bẫdkqFy dkqFdo Hạo7StW ThầdkqFn v7StWà côpTDo đặpTDot ra2yg2, nhưndkqFg sdkqFau ánFosnh dkqFmắt chdkqFứa đựng2yg2 đ7StWầy ydkqFêu thươpTDong m2yg2à HnFosạo T7StWhần đãnFos npTDohìn nFoscô vừa7StW rồi,pTDo anFosnh cdkqFó thểdkqF nhậdkqFn địdkqFnh đượdkqFc mọ7StWi chuyện7StW đapTDong dkqFdiễn 7StWra vpTDoô 7StWcùng bấnFost –nFos bìpTDonh 7StW– thường!

Hơn 7StWcả, kdkqFhi a7StWnh ônFosm Á7StWi 2yg2Hy vào2yg2 lòng7StW, dkqFnhiệt độdkqF nFoscơ th2yg2ể pTDocô lại2yg2 v7StWô cdkqFùng ấm7StW á2yg2p, khôn7StWg qupTDoá lạnh2yg2 cũndkqFg 2yg2không qunFosá nóng.

Anh đ2yg2ã nghpTDoĩ đếpTDon trường2yg2 hợdkqFp cônFos ngấpTDot d2yg2o pTDobị sa7StWy 2yg2nắng 7StWhoặc 7StWbị cảnFosm lạnFosnh, dkqFnhưng nế7StWu 7StWnhư 7StWvậy t2yg2hì tạpTDoi snFosao thâ2yg2n nhidkqFệt v2yg2ô vẫdkqFn dkqFở mứnFosc bìnnFosh thnFosường 2yg2cơ chứ?

Có lẽdkqF dkqFcô đãpTDo khônFosng đểnFos ý2yg2, nFosanh đãdkqF thửdkqF cpTDohạm npTDohẹ vào7StW gươdkqFng dkqFmặt cnFosô pTDonhư mộtpTDo 2yg2hành độngdkqF vdkqFô tìnhnFos, 7StWthực cnFoshất mục7StW đích7StW cnFosủa pTDoanh làdkqF thử7StW x2yg2em 2yg2suy đoánnFos của7StW a2yg2nh lpTDoà pTDođúng hpTDoay sai…

Quả ndkqFhiên k7StWhông nằm7StW ngoài7StW dựpTDo 7StWđoán, bàn7StW tapTDoy chạnFosm nhẹpTDo 2yg2vào gdkqFương dkqFmặt nFosÁi H2yg2y đnFosã dkqFlưu dkqFlại mộ7StWt lớp2yg2 pdkqFhấn trnFosang điểm2yg2 nhạpTDot… rnFosõ ràdkqFng côdkqF đdkqFã c2yg2ố tìnhpTDo trannFosg đinFosểm ch2yg2o sắcpTDo mặpTDot mìnhdkqF 2yg2tái xan7StWh nhằmnFos pTDothuận ldkqFợi chnFoso kpTDoế hoạcdkqFh ngất2yg2 dkqFxỉu trước2yg2 nhà2yg2 2yg2anh như2yg2 mộtdkqF 7StWsự t7StWrùng hợp.

Tại sanFoso 7StWrõ r2yg2àng ÁpTDoi 7StWHy khônpTDog hề2yg2 bấtdkqF t2yg2ỉnh, nnFoshưng lạipTDo cốdkqF tìn2yg2h gi7StWả vdkqFờ nhưpTDo thế?

Cô chấpnFos nFosnhận cộn2yg2g tánFosc cùpTDong HnFosạo Thần7StW vớinFos lnFosý pTDodo v2yg2à nFosmục dkqFđích gì?

Lòng 2yg2Minh V7StWỹ ngổnFosn ngandkqFg 2yg2bao nhdkqFiêu câ7StWu dkqFhỏi chưadkqF được7StW giảinFos đáp,7StW nhpTDoưng adkqFnh đa2yg2ng 2yg2cố ýdkqF vạ2yg2ch trầnpTDo k7StWế hoạchdkqF củapTDo cô.

Mặc kdkqFệ 2yg2cho cảdkqF npTDogười cônFos đpTDoã hodkqFàn 7StWtoàn pTDobị dnFosìm dướidkqF mặt2yg2 nước,7StW ngườdkqFi cpTDoon nFosgái nFostrên tdkqFay andkqFh dkqFvẫn khôngpTDo pTDohề nFoscó pTDoý đị2yg2nh tpTDoự c7StWứu thoátnFos chính2yg2 mình.

Ái H2yg2y cố7StW gắn7StWg nínnFos thở,dkqF mặc7StW kệdkqF ldkqFồng pTDongực khópTDo thởnFos đến7StW mnFosức nhưpTDo m7StWuốn nổnFos tung.

Sao độ2yg2t 7StWnhiên cnFosô nFoslại nhớ7StW đếnpTDo khoảnnFosh khắcdkqF lầdkqFn nFosđầu tiênnFos pTDobị nFosanh dì2yg2m xuốngnFos nướcpTDo thếdkqF này?

Cảm gnFosiác giống2yg2 dkqFhệt nnFoshư 7StWkhi nFosđó, chỉdkqF khác7StW ởdkqF chỗdkqF nFoscô khôn2yg2g hdkqFề tỏnFos bấtpTDo cứpTDo hdkqFành động2yg2 nnFosào gọ2yg2i làdkqF phdkqFản khpTDoáng cả.

Trái tnFosim 2yg2chất chứanFos đầy2yg2 thnFosù hpTDoận pTDocủa cnFosô ch7StWợt thắtnFos lạnFosi… 7StWanh thậnFost sựnFos có7StW 2yg2ý pTDođịnh 7StWgiết c2yg2ô sao?

Nhưng cũ7StWng khôdkqFng dkqFquan trọng,dkqF sốngpTDo h2yg2ay chếnFost đốidkqF vớinFos cô2yg2 đ7StWều nhdkqFư n2yg2hau cả2yg2 thôi.

Cố gắ2yg2ng 7StWnín t2yg2hở d2yg2ù 2yg2cho rnFosất khó7StW chị2yg2u, ÁinFos 7StWHy vnFosẫn kh2yg2ông 7StWtài 2yg2nào kiểnFosm soátnFos được7StW sắc7StW mặ2yg2t củdkqFa mình.

Hàng lông7StW màydkqF dàipTDo dkqFthanh tpTDoú cứdkqF nhnFosíu d2yg2ần pTDolại, đôidkqF m7StWôi cũn7StWg mím2yg2 chặt,pTDo 2yg2cả 7StWngười 7StWcô cứnFos 7StWcựa quậydkqF k2yg2hông ngừng.

Minh VdkqFỹ nhắ2yg2m mdkqFắt lại,nFos apTDonh nFoskhông mu7StWốn trôpTDong 2yg2thấy cônFos nh7StWư thếpTDo này,nFos dkqFlại cànpTDog knFoshông muốn7StW thấnFosy chí2yg2nh m7StWình đãpTDo làpTDo n2yg2gười khipTDoến nFoscô t2yg2rở pTDonên nhưnFos thế.

Đến lú7StWc khônpTDog nFosthể chnFosịu đựngnFos đ2yg2ược nữa2yg2, 2yg2anh kéopTDo nha7StWnh ngườinFos dkqFcô l2yg2ên, ôpTDom thậtnFos ch2yg2ặt nFosvào lòng.

Cả ÁinFos pTDoHy nFoscũng pTDoho thà7StWnh tiếng7StW, t2yg2hở 7StWgấp gdkqFáp 2yg2khi hpTDoô 7StWhấp đượcnFos nFoshoạt độngnFos 2yg2trở lại.

Anh tpTDohua rồi…

Không thể2yg2 nnFosào thắnnFosg đượcpTDo sựpTDo ương7StW bpTDoướng vàpTDo cốpTDo chấ7StWp cpTDoủa pTDocô… vdkqFốn d2yg2ĩ dkqFtừ trướcnFos 2yg2đến 7StWgiờ đnFosã pTDolà n7StWhư vậy.

Thà r2yg2ằng 7StWcô đừng7StW x2yg2uất hiện2yg2 thêm7StW lầnpTDo nữapTDo trước7StW mắtdkqF anhnFos, nFosthì nỗidkqF nFosđau năm2yg2 pTDoxưa pTDođã k7StWhông đư2yg2ợc khpTDoơi dậy,pTDo mdkqFạnh mẽ7StW vàpTDo đau7StW 7StWđớn pTDogấp đôi.

Khoảnh khắc7StW nFosnhìn nFosthấy cpTDoô tdkqFrong tầ2yg2m mắt,7StW MinnFosh dkqFVỹ thựpTDoc snFosự cpTDoảm thấnFosy hdkqFạnh nFosphúc nFosđến nFosmức pTDokhông 7StWthể nó2yg2i thànFosnh lời,nFos cả7StW b7StWầu trời7StW đnFosen 2yg2tối n2yg2hư đượcdkqF dkqFánh sángpTDo chiế7StWu rọi…

Hạnh p7StWhúc 2yg2đó chưdkqFa kéonFos dài7StW ndkqFhư mondkqFg muốn,2yg2 thnFosì trdkqFái tnFosim nFosanh lạipTDo như2yg2 bật2yg2 m7StWáu kdkqFhi nhậnFosn 2yg2ra pTDosự th2yg2ật pTDovề sdkqFự có7StW mặtpTDo củpTDoa cô.

Cô tdkqFrở v7StWề pTDobên adkqFnh… chỉdkqF đểnFos tpTDohực dkqFhiện mộtpTDo âmnFos mưu7StW đưpTDoợc sắp7StW đ2yg2ặt s7StWẵn từ2yg2 trướcpTDo, đdkqFau đớdkqFn thật!

Khuôn mặpTDot nFosanh g2yg2ục v2yg2ào tnFoshân ngườinFos 7StWmát 2yg2lạnh dkqFcủa ÁpTDoi dkqFHy, nFoshai dkqFbàn 2yg2tai sidkqFết c7StWhặt lại2yg2 đangpTDo pTDorun lênpTDo khdkqFông ngừng.

Anh ph2yg2ải là2yg2m dkqFsao đây?

Phải x2yg2em côdkqF nFoslà một2yg2 người7StW muốnpTDo hãnFosm 2yg2hại mìn7StWh, ha2yg2y dkqFlà mặc2yg2 kpTDoệ 7StWmọi thứ,nFos tipTDoếp tụpTDoc yêu7StW thươ2yg2ng pTDocô hếnFost mực?

Khung cảnnFosh dkqFim lặn7StWg đến2yg2 mứ7StWc pTDođáng sợ2yg2, đôi2yg2 m2yg2ắt tdkqFo capTDofe 2yg2sữa 2yg2đã pTDovà đang2yg2 mở2yg2 t7StWo nFosnhìn MindkqFh VỹpTDo khôdkqFng cảmnFos xúc.

Bàn pTDotay mềm2yg2 mạipTDo 2yg2từ từnFos dkqFđẩy nhẹnFos 2yg2người a2yg2nh pTDora. ÁpTDoi nFosHy đứngnFos dậdkqFy, ánhnFos mắt7StW vẫ2yg2n khpTDoông rời2yg2 khỏi2yg2 gươ7StWng mpTDoặt pTDoquen thuộcdkqF mà7StW côpTDo pTDođã từnnFosg hnFosết mựcnFos 2yg2yêu thương.

Mọi cdkqFhuyện đã2yg2 đếndkqF dkqFmức n2yg2ày, th2yg2ì côdkqF không2yg2 c7StWòn l2yg2ý 2yg2do nào7StW đểnFos đóngnFos kịnFosch nữa2yg2, dù2yg2 dkqFsao nFosanh c2yg2ũng biết7StW 2yg2rõ cnFosô 7StWđã 2yg2và đapTDong pTDolàm 2yg2gì rồi.

Cô đưpTDoa một7StW tpTDoay vnFosề phí2yg2a anhnFos, nhnFosư muố2yg2n đỡdkqF 2yg2anh đứngnFos dậ7StWy. Nhưn7StWg sdkqFự 2yg2phản h2yg2ồi từ7StW nFosanh dkqFkhông đư7StWợc nFosnhư ý7StW 2yg2cô mnFosong mupTDoốn, MpTDoinh Vỹ7StW pTDochỉ ngẩ2yg2n dkqFngười nhìnpTDo dkqFcô, 2yg2không hềpTDo pTDocó pTDobất knFosỳ 2yg2hành động2yg2 nà7StWo khác.

Ái H7StWy 2yg2dạn dĩpTDo đưa2yg2 ta7StWy dkqFchủ pTDođộng nắnFosm lấypTDo tdkqFay an2yg2h, 7StWrồi dùnnFosg chpTDoút sức7StW dkqFlực nhỏpTDo dkqFbé ké7StWo pTDoanh gượngpTDo dậy.

“Nói dkqFđi…” Mi2yg2nh VỹpTDo cấtpTDo giọngpTDo trầmnFos k2yg2hàn, dkqFnheo mắt7StW nhì7StWn côdkqF, “dkqF… 7StWem tr2yg2ở vnFosề với2yg2 lýpTDo d7StWo gì?”

Trước cdkqFâu 2yg2hỏi nFosnghi ho2yg2ặc củdkqFa pTDoanh, c7StWô lnFosại hodkqFàn toà7StWn dửnpTDog dưnFosng, tinFosếp tụpTDoc k2yg2éo dkqFanh đpTDoứng lên.

Thật spTDoự… dkqFcô trở7StW v7StWề nFosvà phải2yg2 2yg2giả 7StWvờ d7StWàn ddkqFựng mộtdkqF màpTDon kịchnFos địnhnFos sẵn7StW nnFoshư tdkqFhế lànFos đểnFos dkqFlàm gì?

Đứng đnFosối dpTDoiện vớ2yg2i ÁdkqFi 2yg2Hy, MnFosinh nFosVỹ vẫnFosn kpTDohông nFosthể k2yg2hông dkqFthắc dkqFmắc, bởidkqF tất7StW cnFosả nhữngdkqF gpTDoì 7StWđã 2yg2và đa2yg2ng diễndkqF rnFosa khiến7StW a7StWnh khôngdkqF th7StWoát k2yg2hỏi bànnFosg hoàng.

Cô dkqFvẫn dkqFphớt lờ7StW cpTDoâu h2yg2ỏi 2yg2của 2yg2anh, 7StWbàn dkqFtay 7StWđỡ a2yg2nh đứngpTDo nFosdậy n2yg2hư chư7StWa muố7StWn buôn2yg2g, vẫpTDon siế7StWt lạ7StWi thdkqFật chặt.

“Anh v2yg2ẫn 2yg2sống tốtnFos… 2yg2phải không?”

Chất dkqFgiọng trondkqFg thannFosh cấtpTDo lêdkqFn, nFosnhẹ nhàdkqFng nhnFosư pTDolàn giódkqF tpTDohoáng 2yg2qua, nhưngpTDo pTDolại vnFosang vọn2yg2g dư2yg2 dkqFâm củnFosa âmnFos vựcnFos pTDoquen thuộc.

Đã ba7StWo l7StWâu rnFosồi a2yg2nh mớdkqFi lạipTDo 7StWđược ng2yg2he nFosthấy 7StWgiọng nópTDoi này?

Cả ngườpTDoi M2yg2inh VpTDoỹ nh2yg2ư b2yg2ị đôdkqFng cứndkqFg, annFosh pTDonhìn cônFos ng7StWỡ nFosngàng, đápTDoy m2yg2ắt 7StWánh lêndkqF npTDohững 2yg2xót xdkqFa nFosvà đ2yg2au đớn.

Cô nghĩdkqF dkqFanh có2yg2 2yg2thể sốn2yg2g tốdkqFt kh7StWi không7StW c7StWó cô2yg2 sao?

“Dĩ nhinFosên làdkqF không2yg2.” MidkqFnh VỹdkqF đ2yg2áp, đô2yg2i pTDomắt annFosh nhắm2yg2 hờpTDo 2yg2lại, c7StWố g7StWắng khôngnFos t2yg2hở hpTDoắt r7StWa… andkqFh đapTDong mấdkqFt bìnnFosh 7StWtĩnh. “nFosEm khôngnFos cầdkqFn ph2yg2ải dkqFbận tâ2yg2m, vậy2yg2 cònFosn 7StWem? BpTDoốn nănFosm nFosqua dkqFem đãnFos ở7StW đâu,nFos đã7StW lpTDoàm gdkqFì và…”

Anh bỏ7StW lửn2yg2g cnFosâu 7StWhỏi, mnFosím môidkqF thậ2yg2t chặtdkqF, nhnFosư đ2yg2ang nFoskìm cnFoshế pTDovì 2yg2không muốndkqF kdkqFích độndkqFg tdkqFrước mặtpTDo cô.

Bao nănFosm q2yg2ua, an7StWh 2yg2đã trưởndkqFg thà7StWnh dkqFvà dkqFchững chạcpTDo hơn7StW rấtdkqF nhiềnFosu, nFosdù ch2yg2o ngàdkqFy xưa2yg2 anpTDoh vốn2yg2 nFosdĩ 7StWđã rấtdkqF hoànFosn h7StWảo tronFosng ldkqFối sunFosy n2yg2ghĩ dkqFlinh hodkqFạt rồi.

Nhưng pTDobây gi7StWờ, anpTDoh dkqFhọc được2yg2 các7StWh 2yg2tự khốnFosng chdkqFế bảnpTDo thân,nFos không7StW pTDođể bnFosất cứdkqF hànhnFos độngpTDo dkqFsơ xuấpTDot n2yg2ào xảy7StW 7StWra cả…dkqF vìnFos chdkqFỉ n2yg2hư thế,pTDo nFosanh mớidkqF tdkqFhoát khnFosỏi nhữngpTDo ýdkqF nFosnghĩ điênpTDo rồdkqF ldkqFuôn vdkqFây qupTDoanh trínFos pTDoóc knFoshi đán7StWh pTDomất cô.

Ái pTDoHy lại7StW tiếdkqFp tnFosục cpTDohơi pTDotrò câdkqFm lặng,7StW c2yg2ô đưanFos đôi2yg2 7StWmắt trodkqFng sángpTDo vnFosà nénFost mặ2yg2t dịunFos nFosdàng 2yg2nhìn anh.

Bàn tpTDoay cônFos dkqFchợt giằng2yg2 mdkqFạnh r7StWa kdkqFhỏi bàn7StW t7StWay nFosto 7StWlớn 2yg2của ngư7StWời đối2yg2 ddkqFiện. 2yg2Không để7StW bà7StWn t2yg2ay mì7StWnh tnFosrống rỗngpTDo trodkqFng knFoshông khdkqFí, 2yg2cô lạpTDoi 7StWvòng dkqFtay ô2yg2m n2yg2gang thắtpTDo l2yg2ưng 7StWanh, dkqFthật nhẹpTDo nhàn2yg2g v2yg2à 7StWấm áp…

Cõi lòndkqFg Mi7StWnh VnFosỹ cpTDohợt 2yg2cảm thấy2yg2 thậtnFos 7StWdễ chpTDoịu, cdkqFái c2yg2ảm gnFosiác hạnh7StW ph2yg2úc mdkqFà tưởnFosng ch7StWừng dkqFanh nFossẽ đánhnFos mất7StW mã2yg2i 2yg2mãi n2yg2ay lạidkqF nFostrở v2yg2ề, nFoslấn chdkqFiếm ho7StWàn t7StWoàn dkqFcảm giácnFos củ7StWa pTDocơ thể.

Thuận tay7StW, 2yg2anh tpTDoừ dkqFtừ đưa7StW hnFosai 7StWtay lêpTDon, 7StWvòng 2yg2qua ngapTDong ngườdkqFi 2yg2cô, như2yg2 thnFosể muốnpTDo đáppTDo lạipTDo cánFosi ôm2yg2 2yg2tình cảnFosm tnFosừ phpTDoía bên2yg2 kia.

“Sống không2yg2 tốt…”

Một câu2yg2 nnFosói nFoslấp lửng2yg2 dkqFvang lên,7StW hànhdkqF đ2yg2ộng củapTDo 7StWMinh Vỹ2yg2 nFosdừng lại2yg2, a2yg2nh 2yg2vẫn nFoschưa 2yg2hoàn tnFoshành độn7StWg tádkqFc ôpTDom cpTDoô 7StWvào lòng.

“Sống tốt7StW 7StWđược saodkqF? K7StWhi kẻnFos đpTDoã gi2yg2ết gi2yg2a đìn7StWh tôi7StW 2yg2vẫn cò2yg2n sống?”

Ngay pTDocả đầudkqF ngónFosn t2yg2ay 2yg2cũng 7StWtê cứdkqFng, đôinFos mắtnFos MipTDonh Vỹ2yg2 đanpTDog dầdkqFn 2yg2đánh dkqFmất pTDotầm nhìn…nFos an2yg2h pTDođã pTDocó thểpTDo đnFosoán 7StWra ph7StWần 7StWnào dkqFnhững g7StWì đang7StW xả7StWy dkqFra rồi…

Không đểpTDo andkqFh kịdkqFp đdkqFịnh pTDothần, Ái7StW HnFosy dkqFdùng 2yg2tay đẩynFos ngư2yg2ời an7StWh 2yg2ra x7StWa khnFosỏi mìnnFosh, tipTDoếp tục7StW 7StWdùng lựpTDoc pTDođẩy mdkqFạnh a2yg2nh th2yg2êm mộtnFos lầ2yg2n nữpTDoa v7StWề phíanFos bểpTDo bơi.

Mọi pTDoviệc x2yg2ảy rnFosa q7StWuá nhanhdkqF, nFoscả pTDongười Min2yg2h VỹpTDo dkqFrơi tdkqFự 7StWdo thepTDoo quándkqF tídkqFnh, 2yg2bỗng 2yg2chốc mọi7StW hànFosnh động2yg2 xundkqFg qu7StWanh 2yg2như đadkqFng chậm2yg2 dầpTDon, 2yg2chậm dần…

“Tôi t7StWrở về…nFos làpTDo đểdkqF giếtnFos anh!”

Câu dkqFnói tàndkqF nhẫndkqF dkqFđược pdkqFhát ng2yg2ôn n7StWgang tnFosàng, ÁdkqFi 2yg2Hy ndkqFgẩng cnFosao mặt,pTDo đô7StWi môipTDo xinnFosh xindkqFh đượcdkqF t7StWô 7StWson đe7StWn n7StWhạt nhếc2yg2h lên,nFos mpTDoột nụ2yg2 7StWcười nửa7StW mpTDoiệng đượcnFos hì2yg2nh thpTDoành mnFosột dkqFcách 2yg2hoàn chỉndkqFh 7StWvà r7StWõ rệt.

Đây l2yg2à dkqFlần đầu2yg2 t7StWiên trnFosong đời…dkqF 2yg2cô nởdkqF pTDonụ 2yg2cười đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tpTDoắt nắ2yg2ng, lộn7StWg gió…

Thiếu 7StWnữ tro7StWng chiếcpTDo vdkqFáy pTDođen đpTDoang đứ7StWng cạpTDonh bểdkqF bơi2yg2 tr7StWong ngô2yg2i bi7StWệt thựdkqF h2yg2oa lệ…

Ái HdkqFy d2yg2án chặnFost tầm7StW nhìn7StW vnFosào dkqFMinh 2yg2Vỹ, bàn2yg2 7StWtay nhỏdkqF nhắn2yg2 pTDotừ từnFos nFosđưa lêdkqFn, nắmdkqF lpTDoấy sợi7StW dkqFdây chuyền2yg2 ở7StW 7StWcổ, nhnFosẹ nh7StWàng cởi2yg2 bỏdkqF dkqFnó ra.

Cô dkqFquẳng sợinFos dâpTDoy mộtpTDo nFoscách thả7StWn dkqFnhiên, ch7StWỉ g2yg2iữ lấy2yg2 ch2yg2iếc mặ7StWt d2yg2ây chdkqFuyền hpTDoình hộpTDop pTDotròn, mdkqFở nắppTDo dkqFvà ldkqFấy từ2yg2 đnFosó m2yg2ột thứnFos cựcnFos kỳ2yg2 nhỏ7StW bé.

Đôi pTDomắt côpTDo vẫpTDon nhìdkqFn vềnFos ppTDohía MpTDoinh Vỹ,dkqF an2yg2h pTDođã nhpTDoanh chóngnFos ng7StWoi pTDolên mnFosặt 2yg2nước dkqFsau kh7StWi bịpTDo c2yg2ô bdkqFất ngờdkqF dkqFđẩy xnFosuống hồ.

Cả npTDogười MdkqFinh VỹnFos ướtpTDo nFossũng, apTDonh 2yg2đưa ta2yg2y vu2yg2ốt mặpTDot, gương7StW mặtpTDo vẫndkqF lưudkqF dnFosấu lại2yg2 snFosự nnFosgạc nnFoshiên vpTDoà đ7StWau đớn.

Cuối cùng…2yg2 a2yg2nh đã7StW biếtpTDo đ7StWược nFoslý 7StWdo vì7StW snFosao 2yg2cô trở2yg2 về7StW, vdkqFà 7StWtại pTDosao côdkqF lạipTDo dkqFtham nFosgia pTDovào cáipTDo v7StWở kpTDoịch khôn7StWg ho7StWàn cnFoshỉnh đó.

Cô dkqFcho dkqFrằng apTDonh là2yg2 ngườ2yg2i gpTDoiết gipTDoa nFosđình cnFosô ư?

Thì pTDora tr7StWong ldkqFòng nFoscô, vị2yg2 trídkqF củanFos a7StWnh lànFos 2yg2như thdkqFế dkqF– lànFos nFosmột 2yg2kẻ 2yg2sát nhâdkqFn kh7StWông h2yg2ơn 7StWkhông kém.

Đáy 7StWmắt trở7StW nênpTDo thật7StW dkqFưu thư7StWơng, a2yg2nh chỉpTDo đứngdkqF ydkqFên dkqFđối m7StWặt vdkqFới cô,dkqF k7StWhông nó2yg2i thêm2yg2 bdkqFất cứ7StW điềunFos gìnFos cả.

Ánh mặtnFos trờdkqFi spTDoáng cdkqFhói 2yg2đã ng2yg2ừng đdkqFem đpTDoến nhữ2yg2ng vpTDoạt nFosnắng ấmpTDo áp,2yg2 n2yg2hưng lại7StW mdkqFang nFosđến á2yg2nh sá2yg2ng b2yg2ất 2yg2tận chiếu2yg2 snFosáng khuôdkqFn mặt7StW anh…

Và dkqFmột dkqFbên 7StWmắt đpTDoang snFosở h7StWữu màpTDou hổnFos phác2yg2h đan7StWg sángdkqF rực7StW, 7StWvà dkqFbên còdkqFn lạidkqF vẫ7StWn l2yg2à mà7StWu đennFos thuầnnFos tuýdkqF củ7StWa kínpTDoh ápTDop tròng.

Có pTDolẽ khdkqFi 7StWngã xuốnnFosg nước,pTDo một2yg2 bên2yg2 kí2yg2nh nFosáp tr7StWòng đpTDoã pTDorơi ra2yg2, 2yg2và giờ2yg2 đây7StW lại7StW khiếnFosn anpTDoh đdkqFối diệnFosn 2yg2với c2yg2ô bằngdkqF đôipTDo mắnFost ng2yg2ày x2yg2ưa đã2yg2 dkqFtừng 7StWlà th7StWứ cônFos yêudkqF tnFoshích nhất.

Từ p7StWhía đ2yg2ối di7StWện, pTDođôi mắdkqFt ÁnFosi HpTDoy vẫnnFos nhìdkqFn đădkqFm đăm2yg2  về7StW ph2yg2ía Min2yg2h nFosVỹ, vpTDoô hồndkqF nhưnpTDog lạidkqF chpTDoú mụpTDoc vpTDoào đô7StWi mnFosắt anh.

Sống mũ7StWi cô7StW bắdkqFt đầu7StW dkqFcảm tpTDohấy ca7StWy ca7StWy, cpTDoô pTDohận dkqFanh… nh2yg2ưng cô7StW vẫn2yg2 rấtpTDo yê2yg2u anh.

Hình 2yg2ảnh M2yg2inh pTDoVỹ đpTDoang hiệndkqF diệndkqF rpTDoõ rệnFost trướcdkqF mặdkqFt, nh7StWưng spTDoao lạipTDo quá2yg2 pTDoxa tầm2yg2 ta2yg2y với…

Khoé mắtnFos ÁpTDoi 2yg2Hy nFoschạy dkqFdài mộdkqFt dònnFosg lệnFos, côdkqF pTDonhẹ dkqFnhàng bướ7StWc x7StWuống hpTDoồ bơnFosi, bước2yg2 đpTDoến thậtdkqF gần7StW anhnFos, tipTDoện tapTDoy cpTDoho v2yg2ật pTDothể cônFos nFosvừa pTDolấy pTDora từ2yg2 mặnFost dkqFdây chu7StWyền vàpTDoo miệng.

Mặt nước2yg2 lnFosắng đọngnFos vpTDoừa rdkqFồi lạipTDo pTDobị khupTDoấy độndkqFg bởidkqF nFosthân t2yg2hể npTDohỏ b7StWé, 7StWÁi dkqFHy đ2yg2ang dnFosi chuypTDoển đ7StWến nFosgần MnFosinh V7StWỹ mộ7StWt cánFosch gấp2yg2 g7StWáp, dkqFnhư pTDosợ apTDonh 2yg2sẽ pTDobiến mất7StW tr2yg2ong gdkqFiây lát.

Ngược lpTDoại với2yg2 cônFos, M7StWinh 7StWVỹ dkqFlại bấpTDot động2yg2, andkqFh chỉpTDo 7StWim lặngnFos cdkqFảm dkqFnhận pTDosự đa2yg2u đớnpTDo pTDotừ t2yg2ận pTDođáy lònFosng, 7StWlại th2yg2êm mộpTDot ppTDohần muốpTDon 2yg2ôm c2yg2ô t2yg2hật chpTDoặt vào7StW lòng.

Cô hiểu2yg2 nFoslầm… được!2yg2 A7StWnh chấpnFos nhận!

Cô 7StWmuốn 2yg2giết an2yg2h… andkqFh sẵn2yg2 7StWsàng để2yg2 cnFosô làm7StW điềdkqFu đó!

Nhưng chỉpTDo 7StWduy nhnFosất v7StWiệc rờinFos nFosbỏ anh…nFos apTDonh th2yg2ực nFossự nFoskhông thểnFos chấ2yg2p 2yg2nhận được.

Có ldkqFẽ nFoscô 2yg2đã khôn2yg2g binFosết k2yg2hi pTDocô rờnFosi nFosxa a7StWnh, an2yg2h đãdkqF su7StWy sụppTDo đế7StWn mứcdkqF nào…7StW andkqFh c2yg2òn dkqFnhớ r2yg2õ dkqFlúc đódkqF mìnhpTDo đãpTDo 2yg2như thếnFos dkqFnào mà,7StW tronpTDog đầu2yg2 2yg2anh c7StWhỉ dkqFcòn dpTDouy nh7StWất hadkqFm muốn2yg2 gdkqFiết tấtnFos 7StWcả nhữnFosng kẻdkqF đã7StW cả2yg2 gdkqFan man2yg2g pTDocô pTDora khỏidkqF cuộpTDoc sốngpTDo, rpTDoa khỏipTDo dkqFtầm nnFoshìn v7StWà 2yg2vòng tdkqFay củpTDoa anh.

Một 7StWnăm nFossau kpTDohi cdkqFô r2yg2a đnFosi, annFosh đdkqFã sốnFosng 2yg2trong sựpTDo cuồpTDong l2yg2oạn, mỗi7StW n2yg2gày c2yg2hỉ bipTDoết ngắ7StWm nhnFosìn bứcnFos ảnnFosh pTDonơi 2yg2góc dkqFphòng củnFosa cô.

Rồi pTDođến nă2yg2m thứ7StW 2yg2hai, lạipTDo nFoslà sự2yg2 spTDouy sụ7StWp, pTDoanh chỉdkqF binFosết 2yg2hành hạnFos nFosbản tpTDohân mìdkqFnh… để7StW giả7StWi topTDoả 2yg2sự b7StWức dkqFbối dkqFvà đa2yg2u đớn2yg2 tpTDorong lòng.

Đến năpTDom thứpTDo b7StWa, dkqFanh 2yg2bắt đầ7StWu chí7StWnh thứcnFos 7StWnắm quyề2yg2n tổdkqF 7StWchức madkqFfia cpTDoủa 2yg2cha mì7StWnh, dùnpTDog nFosvũ 2yg2lực đểpTDo nFosđoạt đ2yg2ược quyền7StW lựcnFos tropTDong cạnpTDoh dkqFtranh t2yg2hương trườ2yg2ng ch7StWo tậpnFos đoàn.

Quên đượcdkqF cônFos… thật2yg2 s2yg2ự khó2yg2 hơnFosn 2yg2quên ThdkqFy ThdkqFy pTDogấp nFosngàn lần.

Khi pTDoanh đặtdkqF ThpTDoy TdkqFhy vpTDoào ndkqFgăn knFoséo dkqFký ứcnFos tpTDorong 2yg2trái timnFos, 2yg2thì tìnhpTDo yêu7StW đ7StWó c7StWũng dừn7StWg nFoslại v2yg2à knFosết thúc.

Nhưng dkqFÁi 2yg2Hy, khdkqFông nhữn7StWg andkqFh kdkqFhông thể2yg2 qdkqFuên được,nFos mànFos an7StWh 2yg2còn khôngnFos thểdkqF thnFosôi khôdkqFng nhudkqFng npTDohớ v7StWà 2yg2ngừng yêpTDou cô.

Dù 2yg2cho ý2yg2 ndkqFghĩ cnFosô đã2yg2 dkqFchết 7StWbao nhiêudkqF lầ2yg2n lonFosé l2yg2ên tron2yg2g su2yg2y ngdkqFhĩ, nhưng7StW nFosanh vẫ7StWn ng7StWoan cố7StW chốipTDo bỏ7StW… pTDovì annFosh 2yg2chưa xádkqFc thựcdkqF đdkqFược 7StWcô dkqFcòn sốn7StWg hadkqFy chết.

Nhưng pTDogiờ đây…dkqF nFostrước mắnFost a7StWnh, 2yg2Ái 7StWHy đãpTDo trnFosở nFosvề vẹnpTDo nguyênFosn, dkqFvà man7StWg th2yg2eo một7StW mốipTDo t7StWhù khnFosông dứt.

Cô trở7StW về7StW pTDolà để7StW giếpTDot anh!

Trong tầm7StW mdkqFắt nFosMinh Vỹ2yg2 đangdkqF t2yg2hu nFosvề h7StWình ả7StWnh ÁidkqF HdkqFy mỗdkqFi mộdkqFt 2yg2gần hơndkqF, ch2yg2o đếnnFos dkqFkhi nFoscô đ7StWứng đốidkqF dinFosện vớidkqF anh7StW, mựdkqFc nướcpTDo đnFosã 7StWlên quápTDo c2yg2ổ nFoscủa 2yg2cô rồi.

Ái pTDoHy vnFosòng t2yg2ay ômpTDo lpTDoấy 7StWcổ nFosMinh VỹdkqF ghì2yg2 pTDochặt xuốnpTDog, 2yg2cô nh2yg2ón chân,dkqF đặt7StW 2yg2lên m2yg2ôi adkqFnh dkqFmột nụpTDo nFoshôn tnFoshật snFosâu vànFos dài.

Từ đô7StWi mnFosắt t2yg2hanh t7StWú 2yg2và 2yg2to sádkqFng dkqFvẫn c7StWhạy dpTDoài dòpTDong lệ2yg2 đa7StWu đớn,7StW 2yg2cả người2yg2 cpTDoô rudkqFn lênpTDo kh7StWông ngừng.

Ba năm7StW kểpTDo từdkqF dkqFcái ng2yg2ày 7StWđịnh mệnhdkqF đó2yg2… c7StWô đdkqFã tpTDoự ndkqFhủ phả7StWi h2yg2ận 7StWanh th7StWật nhiều7StW, ppTDohải thậpTDot lạnhnFos lùng7StW 7StWkhi đốipTDo dpTDoiện vdkqFới anh…dkqF nhưnFos th2yg2ế, cô7StW mớinFos cópTDo 2yg2thể tpTDorả th7StWù c2yg2ho an2yg2h TrinFosết DnFosạ, cdkqFho cdkqFả nFoscha vnFosà 7StWmẹ mình.

Từ trướnFosc đến2yg2 g2yg2iờ, mỗipTDo khnFosi hô2yg2n pTDocô, nFosMinh Vỹ2yg2 nFosđều nhắ2yg2m mắt7StW 7StWđể dkqFcảm nhậnpTDo nụ2yg2 hpTDoôn 2yg2đầy tình7StW cảm7StW đó.2yg2 NhnFosưng lần2yg2 2yg2này, nFosđôi mắdkqFt vẫpTDon nhdkqFìn 2yg2thẳng vnFosề phí7StWa xnFosa xdkqFăm mộtnFos cádkqFch hờ2yg2 hữpTDong… vnFosì an2yg2h biế7StWt rõpTDo, nụpTDo hnFosôn nàydkqF làpTDo có2yg2 cpTDohủ đích!!

Vòng t2yg2ay pTDoÁi H2yg2y siếtdkqF nFoschặt dkqFhơn, đ7StWôi 7StWmôi mỏng7StW pTDođang 2yg2cố gắnnFosg nFoscho mộ7StWt thứdkqF đpTDoã cpTDohuẩn bị7StW trước2yg2 và7StWo kho2yg2ang miện7StWg M7StWinh Vỹ.pTDo Dễ7StW dàn7StWg hpTDoơn 2yg2cô tưởng!!

Anh kh2yg2ông nhữnFosng dkqFkhông ppTDohản dkqFkháng, 7StWmà ldkqFại nuốt7StW l2yg2uôn vậtdkqF t2yg2hể đắngnFos ndkqFgắt ấy,dkqF như7StW tpTDohể adkqFnh đ2yg2ang mudkqFốn giúp2yg2 c7StWô thdkqFực hiệpTDon kế7StW hoạch.

Đôi đồngpTDo t7StWử chất2yg2 nFoschứa 7StWhận thnFosù từ7StW tpTDoừ mởdkqF ranFos, lặdkqFng thầm7StW qunFosan sápTDot gưnFosơng nFosmặt tdkqFừ nFosngười nFosđối diện.

Chỉ pTDotrong 7StWmột khonFosảnh khắc,7StW tr2yg2ái tpTDoim c7StWô pTDochợt thắt7StW lạipTDo… đ7StWây lpTDoà lần7StW đầunFos tiên…nFos nFoscô trpTDoông thấy7StW adkqFnh rơ7StWi pTDonước mắt!!

Mọi tdkqFhứ t2yg2rước 7StWmắt đ2yg2ều r2yg2õ mdkqFồn một,pTDo t7StWuy r2yg2ằng gương2yg2 mặt2yg2 an2yg2h vpTDoẫn 7StWcòn pTDoướt pTDonước, pTDonhưng từnFos đnFosôi mắ2yg2t madkqFng m2yg2àu 7StWhổ ppTDohách đapTDong chạypTDo dàdkqFi một7StW dòngnFos nướcnFos đ7StWau đớn.

Dù cpTDoho pTDođôi mắ2yg2t h7StWai màu7StW củapTDo adkqFnh cdkqFũng 7StWđang 7StWnhìn dkqFcô đầynFos lạn2yg2h 2yg2giá, như2yg2ng cnFosô có2yg2 tpTDohể nhậndkqF t7StWhấy… an7StWh đnFosã rơdkqFi nước2yg2 mắ7StWt vdkqFì cô.

Ái H7StWy đẩypTDo n7StWhẹ người7StW nFosMinh VỹnFos rpTDoa, 2yg2môi pTDorời mô7StWi, n7StWhưng dkqFhơi ấ7StWm vnFosẫn tồndkqF tại.

Bàn ta2yg2y nh2yg2ỏ nhắn7StW vưpTDoơn lên2yg2, vudkqFốt nhẹnFos 7StWmái tónFosc cnFosủa anh2yg2, rồinFos 2yg2di chuyển2yg2 chdkqFầm pTDochậm đ2yg2ến bên7StW mắnFost đnFosen sẫm.

Rồi cảdkqF bànpTDo ta7StWy 2yg2kia 2yg2của cnFosô cũng2yg2 nFosđưa lên,7StW phpTDoối hợp2yg2 thậ7StWt npTDohuần nhuyễn2yg2 vpTDoà chuẩnnFos 2yg2bị l7StWàm mộdkqFt đi2yg2ều 7StWgì đ7StWó m2yg2à côpTDo c2yg2ho lnFosà quanFosn trọng.

Minh nFosVỹ đứnFosng yên7StW, c2yg2ả người2yg2 2yg2bắt đ2yg2ầu dkqFmất thăngnFos bằ2yg2ng nhưng7StW an7StWh pTDovẫn dkqFcố gắnpTDog đứngdkqF vữnpTDog… vìnFos cô!

Ái pTDoHy nhnFosẹ nhàn2yg2g thnFosáo 2yg2bên kín7StWh ánFosp tr2yg2òng rpTDoa knFoshỏi mắt2yg2 tránFosi của2yg2 anhnFos, tiếpdkqF tdkqFục thả7StW chdkqFo chpTDoiếc kín2yg2h áppTDo trpTDoòng rơdkqFi tự2yg2 dnFoso xuố2yg2ng hồpTDo nước2yg2 ảmdkqF đạm.

Ánh mắt2yg2 t7StWinh pTDotuý của7StW nFosMinh dkqFVỹ hơ7StWi 7StWnheo ldkqFại, vạnnFos 2yg2vật dkqFtrước dkqFmắt an7StWh mdkqFờ dần…7StW 7StWmờ dần.

Người copTDon g2yg2ái đpTDoáng yê2yg2u pTDođang đứpTDong đdkqFối diện7StW đưanFos tdkqFay đặt2yg2 nhdkqFẹ v7StWào ngnFosực anpTDoh, đôi2yg2 môpTDoi dkqFkhó nhọ7StWc pdkqFhát dkqFra 2yg2hai tnFosừ v7StWới dkqFâm vực7StW pTDocực nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần thứdkqF nFosba, v7StWà cũ2yg2ng lnFosà lầndkqF cuốipTDo cùng7StW… dkqFcô dùnFosng c7StWhính 2yg2đôi tapTDoy 2yg2mình đpTDoẩy ngã7StW anh!!