You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý d6f7ro gbxGđể gbxGem t58aTrở về

Vài nữqCZs phụcgbxG vụgbxG đanggbxG làqCZsm gbxGviệc gFVSWần đ58aTó cũgbxGng hế6f7rt sứFVSWc bấFVSWt ngờFVSW trướqCZsc hà58aTnh độnggbxG củaFVSW M58aTinh VỹgbxG, dùgbxG 58aTcho h6f7rọ kFVSWhông biết58aT chuyFVSWện gbxGgì đangFVSW xảyqCZs ra.

Một gbxGcô hầu58aT dạn6f7r dĩFVSW bướcgbxG đ6f7rến, vqCZsỗ nh6f7rẹ vàqCZso vqCZsai a58aTnh, nhưngbxGg qCZsmuốn gbxGngăn cqCZsản anFVSWh 58aTđi qCZsquá giớiqCZs hạ58aTn, 58aTđề 6f7rphòng trườn58aTg hợp6f7r xấ6f7ru nhất.

“Thiếu gqCZsia, đừng…gbxG côgbxG ấygbxG 6f7rvẫn đanggbxG bấtqCZs tỉnh,qCZs sẽ58aT có6f7r á58aTn mạng58aT FVSWthật đấy!”

Giọng 58aTcô t58aTa 6f7rnhẹ nhàqCZsng 6f7rnhư đanggbxG trgbxGấn 6f7ran qCZsmột qCZscon thgbxGú dữFVSW, đôgbxGi 6f7rvai đan6f7rg ruqCZsn qCZslên nhgbxGè nhẹ.

Nhưng gbxGđáp lại6f7r sựqCZs qCZslo lắngFVSW vgbxGà thậ58aTn trọng6f7r của6f7r côgbxG tqCZsa, chgbxGỉ FVSWlà 6f7rmột á58aTnh mFVSWắt sắc6f7r nhọn…6f7r gbxGMinh gbxGVỹ ngoảnhFVSW 6f7rmặt lgbxGại, trừqCZsng m6f7rắt qCZsnhìn 58aTcô taFVSW, gqCZsằn giọng.

“Biến đi…”58aT ĐôgbxGi m6f7rắt agbxGnh dờ58aTi t58aTừ côgbxG ggbxGái kFVSWia qCZssang ÁFVSWi 58aTHy, xFVSWem th6f7rử côqCZs 58aTcó phảqCZsn ứngqCZs FVSWnào không,58aT đ6f7rôi mgbxGôi vẫqCZsn pqCZshát 6f7rra từngqCZs từgbxG một6f7r cágbxGch chậFVSWm 58aTrãi, “FVSW… nhâ6f7rn ti58aTện bảoFVSW tấqCZst cảqCZs ngbxGhững aFVSWi 6f7rđang cóqCZs 58aTmặt tronqCZsg cănFVSW FVSWbiệt gbxGthự FVSWnày lậpqCZs tứcgbxG r6f7ra khỏgbxGi đây.”

Ánh m6f7rắt FVSWthống trqCZsị vàFVSW 58aTuy qu6f7ryền củ6f7ra 6f7ranh khiến6f7r côqCZs gqCZsái rgbxGợn người,qCZs 6f7rcô 58aTta ch58aTỉ biếtFVSW n6f7rhìn ngư6f7rời co58aTn gbxGgái FVSWđáng thư6f7rơng đang6f7r nằ58aTm qCZsgọn trêFVSWn ta6f7ry MgbxGinh Vỹ58aT vàgbxG chô58aTng chên58aTh giữagbxG hồqCZs nướcqCZs mênhqCZs mô6f7rng 6f7rmà lắ58aTc 58aTđầu ng58aTán ngẩm…

Một FVSWlúc sauFVSW, tiến58aTg bư6f7rớc chânqCZs vội58aT vqCZsã nốiFVSW nhFVSWau r58aTa khgbxGỏi cănFVSW biFVSWệt thự.

Nhận 6f7rthấy t58aTất cả6f7r qCZsđã r58aTa khỏigbxG 58aTđây, khôngqCZs FVSWcòn aqCZsi FVSWlàm phi58aTền qCZsđến mìngbxGh nữgbxGa, MiFVSWnh V58aTỹ 6f7rbắt 6f7rđầu tiqCZsếp gbxGtục gbxGhạ thấgbxGp tay.

Mực nướcqCZs bắ58aTt đầu58aT vFVSWượt q6f7ruá giqCZsới h58aTạn, MinqCZsh 6f7rVỹ vẫ6f7rn tiếp58aT tụgbxGc hạFVSW FVSWđôi t58aTay đaFVSWng nângbxGg ngFVSWười ÁiFVSW HygbxG, an6f7rh gbxGkhông tigbxGn làgbxG c6f7rô lgbxGại ngoaqCZsn FVSWcố đ6f7rến qCZsmức 58aTnày được!

Tại 58aTsao côFVSW FVSWấy gbxGlại th58aTam 58aTgia vào6f7r kế58aT ho6f7rạch 58aTcủa HgbxGạo ThFVSWần cqCZsơ chứ?

Ban đầuFVSW thựqCZsc qCZssự aqCZsnh đã58aT ho58aTàn toà6f7rn rqCZsơi vào6f7r b58aTẫy dFVSWo HạoqCZs T6f7rhần và58aT côFVSW đặt58aT gbxGra, như6f7rng gbxGsau á58aTnh mắtqCZs cFVSWhứa 58aTđựng đầgbxGy yêu58aT thươngqCZs 58aTmà Hạo6f7r 58aTThần qCZsđã nFVSWhìn cFVSWô vừagbxG rồi,qCZs gbxGanh cqCZsó thểqCZs ngbxGhận địn58aTh FVSWđược mqCZsọi chFVSWuyện đagbxGng diễn58aT rgbxGa vgbxGô cùngbxGg bấFVSWt 6f7r– b6f7rình –qCZs thường!

Hơn 6f7rcả, k6f7rhi a6f7rnh 6f7rôm ÁiFVSW qCZsHy 58aTvào gbxGlòng, nhqCZsiệt qCZsđộ 58aTcơ thểFVSW gbxGcô lạiFVSW 6f7rvô c6f7rùng ấmqCZs ápqCZs, qCZskhông q58aTuá lFVSWạnh cũn6f7rg kqCZshông q58aTuá nóng.

Anh đãFVSW ngh58aTĩ đ58aTến tr6f7rường hợpgbxG côgbxG nggbxGất qCZsdo bịgbxG saqCZsy nắnggbxG hoặc6f7r bịFVSW cảmgbxG lạgbxGnh, nhưngbxGg nế6f7ru như58aT vậygbxG 58aTthì tqCZsại s58aTao thângbxG nhiệqCZst FVSWvô vẫn6f7r ởFVSW mứFVSWc gbxGbình thưFVSWờng gbxGcơ chứ?

Có lẽFVSW cFVSWô đ6f7rã khô6f7rng qCZsđể 58aTý, agbxGnh đã6f7r thửqCZs chạmqCZs n58aThẹ v58aTào FVSWgương mặtFVSW qCZscô nh58aTư mộgbxGt 58aThành độn58aTg FVSWvô tìn6f7rh, t6f7rhực chấqCZst mụcFVSW đíchFVSW cgbxGủa 58aTanh làgbxG t58aThử x6f7rem s6f7ruy đoángbxG củqCZsa anqCZsh làqCZs đú6f7rng hFVSWay sai…

Quả nhiqCZsên khôgbxGng nằFVSWm ngoqCZsài dự58aT đoáFVSWn, bànqCZs FVSWtay 58aTchạm nhẹgbxG và6f7ro FVSWgương 58aTmặt ÁFVSWi 58aTHy 58aTđã lư58aTu lạigbxG FVSWmột lớpqCZs pFVSWhấn tgbxGrang đi6f7rểm nhạt…FVSW FVSWrõ rà58aTng cô58aT qCZsđã cFVSWố tì6f7rnh t58aTrang điểmgbxG c58aTho 58aTsắc mgbxGặt mìFVSWnh tá58aTi xaqCZsnh gbxGnhằm thugbxGận lợigbxG chFVSWo kếqCZs hoạgbxGch ngấgbxGt xqCZsỉu trước6f7r nhà6f7r gbxGanh như6f7r m6f7rột sựqCZs 6f7rtrùng hợp.

Tại sagbxGo r6f7rõ rgbxGàng gbxGÁi HqCZsy gbxGkhông hề58aT 6f7rbất tỉnhqCZs, nhưnFVSWg 58aTlại cốgbxG gbxGtình g58aTiả vờFVSW 58aTnhư thế?

Cô chấFVSWp nhậnqCZs cộn6f7rg tác6f7r cqCZsùng H6f7rạo ThầFVSWn vớ6f7ri l6f7rý d58aTo FVSWvà mụcgbxG đícgbxGh gì?

Lòng MinFVSWh VỹqCZs gbxGngổn ngbxGgang baqCZso nhqCZsiêu 58aTcâu hỏiFVSW chưaFVSW 6f7rđược giảiFVSW đápFVSW, n58aThưng qCZsanh đan58aTg FVSWcố FVSWý vạ6f7rch trầqCZsn kFVSWế hoạc58aTh củqCZsa cô.

Mặc k6f7rệ 6f7rcho cả6f7r ngườiFVSW cô6f7r đãgbxG hoàngbxG FVSWtoàn bịgbxG qCZsdìm dướiFVSW 6f7rmặt nướFVSWc, ngườigbxG FVSWcon gái58aT trê6f7rn taFVSWy aFVSWnh vẫnFVSW khôngqCZs hề58aT có58aT 58aTý định6f7r t58aTự cứuFVSW 6f7rthoát qCZschính mình.

Ái 6f7rHy c6f7rố gbxGgắng nígbxGn thở6f7r, mặc6f7r kệFVSW lFVSWồng gbxGngực k6f7rhó thở6f7r đếngbxG mức58aT nhqCZsư muốn58aT nổ6f7r tung.

Sao 6f7rđột nhiêgbxGn c6f7rô qCZslại nhớ58aT đFVSWến kFVSWhoảnh khắc6f7r lần6f7r đầu6f7r tiFVSWên bị6f7r 6f7ranh qCZsdìm gbxGxuống nư6f7rớc thgbxGế này?

Cảm g58aTiác giốFVSWng hệtgbxG nqCZshư k58aThi đFVSWó, chỉqCZs khá58aTc ởgbxG qCZschỗ cgbxGô k58aThông 6f7rhề tỏFVSW bấgbxGt cứqCZs hànhgbxG độn58aTg qCZsnào gọ58aTi lqCZsà FVSWphản kháng58aT cả.

Trái 6f7rtim chất6f7r gbxGchứa đầ6f7ry thFVSWù hậFVSWn qCZscủa c58aTô chợt58aT thắt6f7r lqCZsại… 58aTanh thậFVSWt sự58aT cóFVSW gbxGý địnhgbxG giqCZsết 58aTcô sao?

Nhưng qCZscũng k58aThông q6f7ruan trọngqCZs, FVSWsống hqCZsay chếtqCZs đốiqCZs với6f7r c6f7rô FVSWđều nhưFVSW nhFVSWau cảqCZs thôi.

Cố gắqCZsng ní58aTn thởgbxG dgbxGù cgbxGho FVSWrất khó58aT c58aThịu, ÁqCZsi HgbxGy vgbxGẫn khFVSWông tà6f7ri nàogbxG kiểmFVSW 6f7rsoát đượqCZsc sắcgbxG mặt6f7r 6f7rcủa mình.

Hàng lô6f7rng mà6f7ry dàiqCZs thanFVSWh túFVSW cứgbxG nhíqCZsu dần6f7r lFVSWại, đqCZsôi FVSWmôi cFVSWũng m6f7rím chặtgbxG, cả58aT ngưgbxGời gbxGcô cứqCZs cựaFVSW qu58aTậy gbxGkhông ngừng.

Minh Vỹ58aT nhắmFVSW mắtgbxG lại,6f7r gbxGanh khôngFVSW muốgbxGn trô6f7rng t6f7rhấy 58aTcô ngbxGhư thếqCZs FVSWnày, lạFVSWi FVSWcàng khqCZsông mFVSWuốn th6f7rấy chí6f7rnh mìn58aTh đFVSWã gbxGlà ngườqCZsi khqCZsiến 6f7rcô trởFVSW n6f7rên nFVSWhư thế.

Đến lúcqCZs khônggbxG th6f7rể 58aTchịu đựngFVSW đượcFVSW nữa,FVSW 6f7ranh 6f7rkéo nh58aTanh n58aTgười c6f7rô 6f7rlên, ômFVSW thậgbxGt FVSWchặt qCZsvào lòng.

Cả ÁFVSWi FVSWHy cgbxGũng hgbxGo th58aTành tiếng,58aT 58aTthở FVSWgấp g6f7ráp gbxGkhi h6f7rô hgbxGấp được58aT hoqCZsạt đ6f7rộng trở58aT lại.

Anh thugbxGa rồi…

Không gbxGthể gbxGnào th58aTắng đượcgbxG sqCZsự ươngFVSW bư6f7rớng vàFVSW cgbxGố chấp58aT c58aTủa cô58aT… vốn58aT FVSWdĩ tqCZsừ trướFVSWc 58aTđến giFVSWờ đFVSWã l58aTà n6f7rhư vậy.

Thà 58aTrằng cqCZsô qCZsđừng xuấtqCZs hiệ6f7rn thêgbxGm 6f7rlần nữagbxG trướcqCZs 6f7rmắt a6f7rnh, qCZsthì nỗiFVSW đgbxGau 58aTnăm x6f7rưa đgbxGã FVSWkhông gbxGđược kh58aTơi dậgbxGy, mạnh6f7r m6f7rẽ v6f7rà 58aTđau đớnFVSW gấp58aT đôi.

Khoảnh khắFVSWc qCZsnhìn thấ6f7ry cqCZsô trqCZsong 58aTtầm mgbxGắt, Mi58aTnh VỹgbxG thựcFVSW s6f7rự cảmqCZs thấygbxG hạn6f7rh ph6f7rúc gbxGđến mứcgbxG 6f7rkhông tFVSWhể nqCZsói thFVSWành lời58aT, cảgbxG bầFVSWu tFVSWrời đen58aT tối58aT nhFVSWư đượcgbxG ánh6f7r sáqCZsng chi6f7rếu rọi…

Hạnh phúcFVSW đó6f7r gbxGchưa kFVSWéo dqCZsài ngbxGhư qCZsmong muố6f7rn, tFVSWhì tráigbxG 6f7rtim angbxGh lạFVSWi nqCZshư bqCZsật 6f7rmáu k58aThi nhậnFVSW rqCZsa sự6f7r thật6f7r vqCZsề qCZssự FVSWcó mqCZsặt củaFVSW cô.

Cô tFVSWrở về58aT qCZsbên anh6f7r… chỉ58aT để6f7r thựFVSWc hiện6f7r m58aTột âgbxGm 58aTmưu được6f7r sắqCZsp đặtqCZs sẵn58aT tgbxGừ tgbxGrước, đaugbxG đớnFVSW thật!

Khuôn mặqCZst 6f7ranh qCZsgục và58aTo gbxGthân ngưFVSWời FVSWmát lạgbxGnh củaqCZs FVSWÁi HygbxG, 6f7rhai 6f7rbàn gbxGtai si6f7rết chặtqCZs gbxGlại gbxGđang ruqCZsn lêngbxG không6f7r ngừng.

Anh phảgbxGi làqCZsm 6f7rsao đây?

Phải xe6f7rm cô58aT lqCZsà FVSWmột 6f7rngười muốnFVSW hãFVSWm hạFVSWi mìnFVSWh, haFVSWy lFVSWà mặ6f7rc kệgbxG mFVSWọi FVSWthứ, tiếpqCZs tụcFVSW yêgbxGu th58aTương côFVSW hếtFVSW mực?

Khung cảnhFVSW i6f7rm FVSWlặng đến58aT mứcFVSW đ6f7ráng sợ,gbxG đgbxGôi mắ6f7rt tgbxGo cFVSWafe sữaqCZs đãgbxG v6f7rà đaFVSWng mởFVSW 58aTto nhìngbxG qCZsMinh VỹgbxG kgbxGhông cgbxGảm xúc.

Bàn 58aTtay FVSWmềm 58aTmại từ6f7r 6f7rtừ đẩqCZsy nqCZshẹ nqCZsgười aqCZsnh rFVSWa. Ái6f7r HqCZsy 6f7rđứng dậy,FVSW á6f7rnh mắ6f7rt vẫn58aT khônggbxG r58aTời khFVSWỏi gương58aT m6f7rặt quFVSWen t6f7rhuộc m58aTà côgbxG đã6f7r gbxGtừng hếtqCZs mựqCZsc qCZsyêu thương.

Mọi chugbxGyện đã6f7r đqCZsến mức58aT nqCZsày, t58aThì gbxGcô FVSWkhông c58aTòn gbxGlý dqCZso nàqCZso để6f7r đóngFVSW kgbxGịch nữFVSWa, qCZsdù saFVSWo anqCZsh gbxGcũng biếtFVSW rõgbxG côgbxG đãgbxG v58aTà đFVSWang làqCZsm FVSWgì rồi.

Cô gbxGđưa 6f7rmột 6f7rtay vềFVSW p58aThía anhgbxG, nhgbxGư m6f7ruốn đỡgbxG 6f7ranh qCZsđứng dậ58aTy. Nh58aTưng gbxGsự phFVSWản hồiFVSW từ58aT an58aTh 58aTkhông đFVSWược ngbxGhư ýqCZs 58aTcô qCZsmong muốn,FVSW qCZsMinh VFVSWỹ chỉqCZs n58aTgẩn người58aT nFVSWhìn 58aTcô, kqCZshông hFVSWề c58aTó bấtqCZs kỳ6f7r hànqCZsh gbxGđộng nàoqCZs khác.

Ái HgbxGy dạnqCZs dFVSWĩ đưaqCZs 58aTtay chFVSWủ độ58aTng n58aTắm lấ58aTy gbxGtay aqCZsnh, rồigbxG 58aTdùng 6f7rchút sứcqCZs 6f7rlực nhỏgbxG FVSWbé kégbxGo aqCZsnh gượngqCZs dậy.

“Nói đi…gbxG” MiFVSWnh Vỹ6f7r cqCZsất giFVSWọng trầm6f7r khàqCZsn, 58aTnheo qCZsmắt nh6f7rìn FVSWcô, “…FVSW qCZsem trởFVSW vềFVSW vớgbxGi lýgbxG dFVSWo gì?”

Trước cqCZsâu h58aTỏi ngqCZshi gbxGhoặc củagbxG anqCZsh, 6f7rcô l6f7rại hoàFVSWn toàn58aT dửFVSWng 6f7rdưng, FVSWtiếp tqCZsục kégbxGo gbxGanh FVSWđứng lên.

Thật sự…FVSW cqCZsô trở6f7r FVSWvề gbxGvà phảiFVSW gi6f7rả 6f7rvờ FVSWdàn dựng6f7r mộtgbxG màngbxG kịchFVSW đgbxGịnh sẵ6f7rn như6f7r thế6f7r FVSWlà để6f7r làmgbxG gì?

Đứng đố58aTi diệqCZsn với58aT gbxGÁi gbxGHy, MgbxGinh gbxGVỹ vgbxGẫn khôFVSWng tgbxGhể khôngbxGg t58aThắc mắFVSWc, gbxGbởi tấtgbxG gbxGcả nhữn58aTg 58aTgì đ6f7rã và58aT đaqCZsng diễn58aT gbxGra khiếnFVSW agbxGnh khô6f7rng tqCZshoát 58aTkhỏi bàgbxGng hoàng.

Cô vẫngbxG pgbxGhớt lqCZsờ câuFVSW hỏ6f7ri của6f7r 6f7ranh, bqCZsàn ta6f7ry đỡ58aT anFVSWh đứngFVSW dậygbxG nqCZshư chưa58aT qCZsmuốn buông,6f7r vẫn6f7r sqCZsiết lại58aT tFVSWhật chặt.

“Anh FVSWvẫn sốn6f7rg tốFVSWt… phả6f7ri không?”

Chất giFVSWọng tron6f7rg thanqCZsh cgbxGất lên,6f7r nhẹqCZs 58aTnhàng ngbxGhư lànFVSW 58aTgió t6f7rhoáng 6f7rqua, nhưn58aTg lạgbxGi vgbxGang vọ58aTng d6f7rư âmFVSW c6f7rủa âmgbxG vựFVSWc 58aTquen thuộc.

Đã FVSWbao lâ6f7ru rồi58aT angbxGh gbxGmới lqCZsại đượcqCZs nghgbxGe 6f7rthấy giọngqCZs nó58aTi này?

Cả ngqCZsười MingbxGh 6f7rVỹ nh6f7rư bịqCZs đôn58aTg cFVSWứng, agbxGnh nhìFVSWn gbxGcô nggbxGỡ 6f7rngàng, đgbxGáy mắtgbxG ánhFVSW lê6f7rn nhữFVSWng xFVSWót xgbxGa vàqCZs đauFVSW đớn.

Cô nggbxGhĩ qCZsanh 58aTcó t6f7rhể sống58aT tố58aTt 58aTkhi khôngqCZs cóqCZs cFVSWô sao?

“Dĩ nqCZshiên 58aTlà khônqCZsg.” Mi6f7rnh Vỹ58aT đáp,gbxG đôi58aT qCZsmắt aFVSWnh n6f7rhắm 58aThờ lại,FVSW cqCZsố gắ6f7rng khôngqCZs thở6f7r hắt58aT ra…6f7r an58aTh đaFVSWng m6f7rất bìnqCZsh 58aTtĩnh. “EmFVSW qCZskhông cầnFVSW phải58aT bậngbxG tâmgbxG, vFVSWậy qCZscòn em58aT? BốnqCZs FVSWnăm qFVSWua eqCZsm đã58aT ởqCZs đâFVSWu, đFVSWã làgbxGm gì6f7r và…”

Anh bỏ58aT l6f7rửng câuFVSW hỏi,qCZs mí58aTm mô6f7ri thậ58aTt chặt,gbxG nqCZshư đanggbxG k58aTìm 58aTchế FVSWvì k58aThông mugbxGốn kíchgbxG động6f7r trướqCZsc mặtFVSW cô.

Bao nămFVSW FVSWqua, anqCZsh đ58aTã trưởngFVSW thqCZsành vàqCZs chữqCZsng chạ58aTc hqCZsơn rấ58aTt FVSWnhiều, dùgbxG chFVSWo ngày58aT xưa58aT gbxGanh qCZsvốn 6f7rdĩ đãqCZs rấtqCZs hoàn58aT hảo6f7r trFVSWong qCZslối s58aTuy nghFVSWĩ FVSWlinh hoạqCZst rồi.

Nhưng FVSWbây giờgbxG, 58aTanh hgbxGọc được6f7r cágbxGch tFVSWự gbxGkhống gbxGchế bả58aTn thâFVSWn, khôgbxGng đ6f7rể bấtFVSW cứgbxG hàqCZsnh độnggbxG sơ58aT xuấtgbxG nàoFVSW xả6f7ry r58aTa cả…58aT vìqCZs chỉ6f7r nh6f7rư thế,6f7r gbxGanh mớqCZsi tho6f7rát qCZskhỏi n58aThững gbxGý ngqCZshĩ đi6f7rên rqCZsồ luqCZsôn vâ6f7ry quaFVSWnh tFVSWrí ócqCZs kh58aTi đgbxGánh mất58aT cô.

Ái HFVSWy gbxGlại ti6f7rếp tụcFVSW ch6f7rơi tqCZsrò c58aTâm lặng,gbxG c6f7rô đ6f7rưa đôi58aT mắtFVSW tro6f7rng sqCZsáng vgbxGà néFVSWt mặ58aTt dịqCZsu dàng6f7r nhFVSWìn anh.

Bàn tqCZsay gbxGcô chqCZsợt gbxGgiằng mFVSWạnh gbxGra qCZskhỏi bà58aTn qCZstay t58aTo lớn6f7r FVSWcủa người58aT đố58aTi qCZsdiện. K58aThông đểFVSW bà6f7rn t58aTay m58aTình tFVSWrống rỗng6f7r trFVSWong qCZskhông kh58aTí, cFVSWô lại58aT vòng58aT t6f7ray ôFVSWm n58aTgang gbxGthắt 58aTlưng 58aTanh, thậFVSWt nhqCZsẹ 6f7rnhàng FVSWvà ấm6f7r áp…

Cõi l6f7ròng qCZsMinh VỹqCZs chợ58aTt cảmgbxG 6f7rthấy thậ6f7rt dễ58aT chgbxGịu, c58aTái cảmqCZs gbxGgiác hạnhgbxG phqCZsúc m6f7rà tưqCZsởng chừn6f7rg anFVSWh sFVSWẽ qCZsđánh mấgbxGt gbxGmãi mãgbxGi nqCZsay lqCZsại trgbxGở về,58aT l58aTấn chiếm58aT hoà6f7rn gbxGtoàn c58aTảm ggbxGiác 58aTcủa c6f7rơ thể.

Thuận taqCZsy, aqCZsnh từqCZs FVSWtừ đưa6f7r hFVSWai tFVSWay 58aTlên, vqCZsòng qgbxGua 6f7rngang nFVSWgười FVSWcô, ngbxGhư qCZsthể muqCZsốn đáp58aT lạiqCZs cá58aTi ô58aTm gbxGtình 58aTcảm từ6f7r pqCZshía 58aTbên kia.

“Sống 6f7rkhông tốt…”

Một 6f7rcâu nógbxGi lấpgbxG lqCZsửng 58aTvang lên,gbxG hàFVSWnh gbxGđộng cFVSWủa MinFVSWh VỹqCZs 6f7rdừng lFVSWại, a6f7rnh FVSWvẫn chưgbxGa hoà6f7rn tFVSWhành độn58aTg tFVSWác gbxGôm c58aTô và58aTo lòng.

“Sống tốtgbxG đ58aTược sqCZsao? KFVSWhi qCZskẻ đãFVSW gbxGgiết gi58aTa đ58aTình FVSWtôi FVSWvẫn FVSWcòn sống?”

Ngay FVSWcả đầu58aT 6f7rngón tqCZsay c58aTũng t58aTê cứn6f7rg, đ58aTôi 6f7rmắt M6f7rinh V6f7rỹ đangFVSW dầngbxG qCZsđánh mấ6f7rt t58aTầm nhìn…qCZs aqCZsnh 58aTđã cóFVSW thFVSWể đqCZsoán rFVSWa phầnqCZs nàogbxG gbxGnhững ggbxGì đan6f7rg 58aTxảy FVSWra rồi…

Không FVSWđể qCZsanh kịFVSWp định58aT thFVSWần, 58aTÁi FVSWHy dùnqCZsg FVSWtay đẩyqCZs ngư58aTời qCZsanh r58aTa qCZsxa khỏ6f7ri mì58aTnh, tiếp58aT tụFVSWc gbxGdùng lFVSWực đẩyFVSW mqCZsạnh qCZsanh thê6f7rm mFVSWột qCZslần n6f7rữa vềgbxG 58aTphía bểFVSW bơi.

Mọi 6f7rviệc qCZsxảy r58aTa qgbxGuá nhan58aTh, cảFVSW nqCZsgười M6f7rinh Vỹ6f7r rgbxGơi tự58aT dqCZso theFVSWo quánqCZs tqCZsính, bỗn6f7rg 58aTchốc mgbxGọi h58aTành đgbxGộng x58aTung quaFVSWnh nh6f7rư đan6f7rg chgbxGậm dầgbxGn, chậmFVSW dần…

“Tôi 58aTtrở về…gbxG là6f7r để6f7r giếqCZst anh!”

Câu nói58aT tàn6f7r nhgbxGẫn được58aT phát6f7r FVSWngôn ngqCZsang tànggbxG, Ái6f7r qCZsHy ngẩn6f7rg cFVSWao m6f7rặt, đôigbxG môFVSWi FVSWxinh qCZsxinh được58aT 6f7rtô qCZsson đeFVSWn nh6f7rạt ngbxGhếch l6f7rên, mFVSWột qCZsnụ cười58aT nửgbxGa miệngFVSW FVSWđược hìnhgbxG thànhgbxG qCZsmột các6f7rh qCZshoàn cqCZshỉnh vFVSWà 58aTrõ rệt.

Đây làFVSW lầngbxG đầuqCZs 58aTtiên tro58aTng đời…FVSW 58aTcô qCZsnở nụqCZs cườiqCZs đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tắt58aT nqCZsắng, lộn6f7rg gió…

Thiếu nữgbxG tronqCZsg chiếc58aT v58aTáy đen6f7r đanqCZsg đứng6f7r cạn58aTh bể58aT b58aTơi tro6f7rng ngô58aTi bFVSWiệt tFVSWhự hqCZsoa lệ…

Ái H6f7ry dán58aT ch58aTặt tầ58aTm n6f7rhìn gbxGvào MgbxGinh VqCZsỹ, bàgbxGn tagbxGy nhỏ6f7r nFVSWhắn FVSWtừ 6f7rtừ đưa58aT l58aTên, nắm6f7r lấ6f7ry sợigbxG 6f7rdây chu6f7ryền 58aTở cFVSWổ, nhẹqCZs nhà6f7rng 6f7rcởi bỏ6f7r nó58aT ra.

Cô quẳngqCZs sợiqCZs dâ6f7ry mộFVSWt cágbxGch thản6f7r ngbxGhiên, chỉFVSW ggbxGiữ lFVSWấy chiqCZsếc mặgbxGt 58aTdây chuqCZsyền 6f7rhình hộqCZsp tFVSWròn, mởqCZs nắp6f7r vgbxGà lấ6f7ry t58aTừ đgbxGó FVSWmột FVSWthứ 58aTcực k58aTỳ nhỏFVSW bé.

Đôi m6f7rắt c6f7rô vẫnqCZs nqCZshìn vqCZsề phígbxGa MgbxGinh VqCZsỹ, a58aTnh đã58aT nhan58aTh chgbxGóng FVSWngoi lênFVSW 58aTmặt FVSWnước saFVSWu khFVSWi bqCZsị cqCZsô bất6f7r 6f7rngờ đẩ6f7ry qCZsxuống hồ.

Cả 58aTngười MiqCZsnh VqCZsỹ FVSWướt sũqCZsng, anFVSWh đưgbxGa taFVSWy vu58aTốt qCZsmặt, gươFVSWng mặtFVSW vẫnqCZs lưgbxGu 58aTdấu lạigbxG s58aTự 58aTngạc nhi6f7rên gbxGvà gbxGđau đớn.

Cuối cùng58aT… FVSWanh 58aTđã bgbxGiết được58aT lý6f7r FVSWdo qCZsvì s6f7rao cFVSWô trqCZsở FVSWvề, v58aTà tại58aT saqCZso cô6f7r lạqCZsi tha58aTm ggbxGia vàogbxG cáFVSWi vqCZsở kịchFVSW khônFVSWg hoà6f7rn 6f7rchỉnh đó.

Cô gbxGcho rằng58aT anFVSWh lFVSWà ngư6f7rời giếtgbxG FVSWgia đìnhqCZs c58aTô ư?

Thì r6f7ra t6f7rrong 6f7rlòng cô,qCZs vị58aT 58aTtrí của6f7r an58aTh 58aTlà n58aThư 58aTthế –qCZs là6f7r m58aTột qCZskẻ sgbxGát FVSWnhân kh6f7rông hơ6f7rn kFVSWhông kém.

Đáy 6f7rmắt qCZstrở nêngbxG thậqCZst ưqCZsu thươ58aTng, anFVSWh chFVSWỉ đứngqCZs qCZsyên đốiFVSW mặtqCZs vớiFVSW c58aTô, khônFVSWg 58aTnói thêm6f7r bất58aT cFVSWứ điềuqCZs ggbxGì cả.

Ánh mặtgbxG trờ6f7ri sánFVSWg qCZschói đqCZsã ng6f7rừng đem6f7r đến6f7r FVSWnhững vạt6f7r n58aTắng ấmgbxG áqCZsp, nhưqCZsng lạiqCZs 58aTmang đến58aT ánh58aT sgbxGáng bấFVSWt tận58aT chiếuqCZs 58aTsáng gbxGkhuôn mqCZsặt anh…

Và mFVSWột bêqCZsn mắtqCZs đangbxGg sở58aT qCZshữu mgbxGàu hổgbxG pháqCZsch gbxGđang ságbxGng rực,FVSW vàqCZs gbxGbên 6f7rcòn lại6f7r vẫn6f7r FVSWlà qCZsmàu đegbxGn thuầ58aTn qCZstuý của58aT FVSWkính á6f7rp tròng.

Có lẽgbxG k6f7rhi ng6f7rã xu58aTống nướ6f7rc, 6f7rmột bêgbxGn kíqCZsnh áqCZsp tròn6f7rg đã6f7r qCZsrơi rqCZsa, vFVSWà g6f7riờ đâyqCZs lạgbxGi khqCZsiến a58aTnh đốiqCZs diện58aT vFVSWới côqCZs bằFVSWng đôigbxG mắtFVSW ngqCZsày xqCZsưa đãgbxG từ6f7rng lgbxGà 58aTthứ FVSWcô yêqCZsu FVSWthích nhất.

Từ phíagbxG gbxGđối diệnqCZs, đôigbxG m58aTắt gbxGÁi 58aTHy 58aTvẫn nhìqCZsn đămgbxG đăgbxGm  FVSWvề phíaFVSW MinFVSWh VgbxGỹ, vô6f7r gbxGhồn nhqCZsưng 6f7rlại chúFVSW mụcgbxG vàgbxGo đôi58aT mắt58aT anh.

Sống mũFVSWi c58aTô bắqCZst đ6f7rầu cgbxGảm thấy58aT qCZscay cay6f7r, 6f7rcô gbxGhận anh…gbxG như58aTng gbxGcô vẫngbxG rất58aT yê6f7ru anh.

Hình 6f7rảnh 58aTMinh 6f7rVỹ FVSWđang hiqCZsện dFVSWiện rõ6f7r rệtqCZs trướqCZsc 6f7rmặt, 58aTnhưng gbxGsao lạiqCZs q58aTuá xqCZsa tầm58aT gbxGtay với…

Khoé mắFVSWt FVSWÁi H58aTy ch6f7rạy 6f7rdài mộqCZst dgbxGòng lệ,FVSW cqCZsô FVSWnhẹ gbxGnhàng bưFVSWớc xuốngbxGg h58aTồ bơi,58aT bước6f7r đqCZsến thậtgbxG gần6f7r a58aTnh, tiệqCZsn taqCZsy ch58aTo vgbxGật thểFVSW cqCZsô vừgbxGa lgbxGấy 58aTra từqCZs mFVSWặt FVSWdây chuqCZsyền vàqCZso miệng.

Mặt ngbxGước lắng58aT đọngFVSW vừ58aTa rqCZsồi lạiqCZs bFVSWị khuấy58aT độngqCZs bởi58aT thâ58aTn thểqCZs qCZsnhỏ bFVSWé, ÁigbxG qCZsHy đgbxGang d6f7ri chuyể6f7rn qCZsđến gqCZsần MinFVSWh VỹFVSW m6f7rột cágbxGch gấpgbxG gápFVSW, qCZsnhư sFVSWợ gbxGanh sẽ58aT gbxGbiến mấtqCZs tFVSWrong 6f7rgiây lát.

Ngược lạ6f7ri v6f7rới cô,qCZs MingbxGh 6f7rVỹ lqCZsại bấgbxGt động58aT, anqCZsh gbxGchỉ qCZsim lặnggbxG cảm58aT nhận6f7r gbxGsự đa58aTu đớnqCZs từFVSW tận58aT đá58aTy qCZslòng, lạiFVSW thêm6f7r 58aTmột 6f7rphần muốngbxG FVSWôm 6f7rcô 6f7rthật chặ6f7rt vgbxGào lòng.

Cô hiểugbxG lầm…qCZs đượ58aTc! AgbxGnh chFVSWấp nhận!

Cô muốn6f7r g58aTiết anh6f7r… a58aTnh sẵn6f7r sànggbxG đểgbxG cgbxGô lqCZsàm điqCZsều đó!

Nhưng chỉ6f7r duqCZsy 6f7rnhất việFVSWc rgbxGời gbxGbỏ a6f7rnh… an58aTh thựcFVSW sFVSWự khôngbxGg thFVSWể cqCZshấp nhậ58aTn được.

Có lẽqCZs c58aTô 6f7rđã khôgbxGng biếtgbxG khqCZsi qCZscô FVSWrời gbxGxa qCZsanh, aFVSWnh đ6f7rã su58aTy sụpgbxG đến6f7r mức6f7r n6f7rào… 6f7ranh cò58aTn nh6f7rớ rõ6f7r lgbxGúc FVSWđó mì6f7rnh đã58aT gbxGnhư t6f7rhế qCZsnào gbxGmà, 58aTtrong đầqCZsu 58aTanh gbxGchỉ 58aTcòn duFVSWy 58aTnhất haFVSWm muốqCZsn giếtgbxG FVSWtất cả6f7r nhữgbxGng kẻ58aT 58aTđã cảgbxG ggbxGan man58aTg côqCZs r58aTa khỏiFVSW cuqCZsộc gbxGsống, 58aTra 6f7rkhỏi tầmgbxG nhì58aTn vgbxGà vònqCZsg ta58aTy củaFVSW anh.

Một năm6f7r s58aTau kh6f7ri cFVSWô 6f7rra FVSWđi, gbxGanh đãFVSW sống58aT troqCZsng sự6f7r cuồn6f7rg loạ6f7rn, 6f7rmỗi qCZsngày chỉqCZs gbxGbiết ngắqCZsm nhgbxGìn bứFVSWc ảnFVSWh nơi58aT gócFVSW p58aThòng qCZscủa cô.

Rồi đếnqCZs n6f7răm 58aTthứ ha6f7ri, lại58aT 58aTlà sự6f7r sugbxGy sụ6f7rp, qCZsanh chỉ58aT bi58aTết hà6f7rnh 58aThạ bản6f7r thâFVSWn mìqCZsnh… đểFVSW giải6f7r toả58aT sựgbxG bFVSWức bố6f7ri vqCZsà đaqCZsu đớn6f7r tr6f7rong lòng.

Đến qCZsnăm th6f7rứ baFVSW, a6f7rnh bắtqCZs đ58aTầu chqCZsính 6f7rthức nắmgbxG quygbxGền tổgbxG cgbxGhức 58aTmafia củaqCZs FVSWcha gbxGmình, dù58aTng vgbxGũ gbxGlực đểgbxG đoạt58aT đượcFVSW quyềqCZsn lực6f7r tron6f7rg cạ6f7rnh tr58aTanh thư58aTơng trư6f7rờng cFVSWho tập58aT đoàn.

Quên được6f7r cgbxGô… th6f7rật 58aTsự kqCZshó hgbxGơn qugbxGên Th6f7ry T58aThy gấ58aTp gbxGngàn lần.

Khi FVSWanh đặt58aT Th6f7ry 58aTThy vào58aT ngăngbxG kéo6f7r kqCZsý 58aTức tronFVSWg trá6f7ri tiFVSWm, tqCZshì tgbxGình yê6f7ru gbxGđó cũngqCZs dừngqCZs qCZslại vgbxGà kếtFVSW thúc.

Nhưng FVSWÁi Hy58aT, kgbxGhông nhữgbxGng a6f7rnh kh6f7rông thểqCZs qgbxGuên được,qCZs mgbxGà FVSWanh 58aTcòn k6f7rhông thểqCZs t6f7rhôi kh58aTông nhu6f7rng nhgbxGớ vqCZsà ngbxGgừng FVSWyêu cô.

Dù cqCZsho 58aTý FVSWnghĩ cFVSWô đã58aT chết58aT bgbxGao nhiêugbxG 6f7rlần lFVSWoé lêngbxG tro6f7rng 6f7rsuy n6f7rghĩ, nh6f7rưng an58aTh vFVSWẫn n6f7rgoan cốgbxG chối6f7r bỏ…58aT gbxGvì anqCZsh cqCZshưa FVSWxác t6f7rhực đượcgbxG cqCZsô cqCZsòn s58aTống gbxGhay chết.

Nhưng giFVSWờ đây…qCZs trướcFVSW mắt58aT anhFVSW, ÁqCZsi H6f7ry đãqCZs gbxGtrở vềFVSW vgbxGẹn nguyqCZsên, qCZsvà ma6f7rng thqCZseo mộgbxGt mốgbxGi thù6f7r kh58aTông dứt.

Cô trở6f7r v6f7rề gbxGlà đểqCZs 58aTgiết anh!

Trong tầmFVSW 6f7rmắt Mi58aTnh 58aTVỹ đa58aTng gbxGthu vềFVSW h6f7rình ảngbxGh ÁqCZsi HFVSWy m6f7rỗi mộtFVSW ggbxGần hơ6f7rn, chFVSWo đếnqCZs kFVSWhi c58aTô đứgbxGng đốiFVSW d6f7riện với6f7r anFVSWh, mựgbxGc nư6f7rớc đã58aT lê6f7rn qCZsquá c58aTổ gbxGcủa gbxGcô rồi.

Ái 58aTHy vònFVSWg tqCZsay ôqCZsm l58aTấy 6f7rcổ 58aTMinh VỹFVSW ghìgbxG chặt6f7r xuống,FVSW cgbxGô nqCZshón châFVSWn, 58aTđặt lgbxGên mgbxGôi a58aTnh gbxGmột nụFVSW hônqCZs thậtqCZs sâFVSWu v6f7rà dài.

Từ đô6f7ri mắFVSWt thangbxGh tgbxGú vàgbxG tqCZso sángbxGg gbxGvẫn c58aThạy dài6f7r dòngFVSW lệ58aT đFVSWau đớn,qCZs cả6f7r nFVSWgười c58aTô ruFVSWn lênFVSW khô58aTng ngừng.

Ba năgbxGm kể6f7r qCZstừ c6f7rái ngà6f7ry địnhFVSW mệnhFVSW đógbxG… côgbxG qCZsđã t6f7rự nhqCZsủ FVSWphải hqCZsận anqCZsh thật6f7r nhiều,FVSW phảgbxGi tgbxGhật lạnqCZsh l6f7rùng kqCZshi đối58aT 58aTdiện vớigbxG anhgbxG… ngbxGhư thế,FVSW c6f7rô mớ6f7ri gbxGcó thểqCZs trFVSWả qCZsthù c58aTho an58aTh Triết6f7r Dạ,FVSW 58aTcho qCZscả ch58aTa 6f7rvà mẹqCZs mình.

Từ trước6f7r 6f7rđến giờ,gbxG mỗFVSWi gbxGkhi hôn6f7r cô,6f7r Min58aTh VỹqCZs 58aTđều nhgbxGắm mắ58aTt 6f7rđể cảgbxGm nhận6f7r nụ58aT hôgbxGn 6f7rđầy tFVSWình cảmFVSW đó58aT. NhưnFVSWg lần58aT nqCZsày, đô6f7ri mắqCZst vgbxGẫn nhFVSWìn thqCZsẳng vgbxGề pFVSWhía x58aTa xăqCZsm qCZsmột cáqCZsch hgbxGờ hữnggbxG… vFVSWì anqCZsh bi6f7rết gbxGrõ, nFVSWụ qCZshôn nàyFVSW là6f7r cgbxGó chủ6f7r đích!!

Vòng taFVSWy gbxGÁi 58aTHy siết58aT chặt6f7r hơn,6f7r đôi58aT 6f7rmôi mgbxGỏng đFVSWang cốFVSW gắFVSWng ch6f7ro mộtFVSW th58aTứ đãFVSW cgbxGhuẩn bị58aT trước6f7r vFVSWào khoa6f7rng miệng58aT qCZsMinh Vỹ.6f7r 6f7rDễ dàng58aT hơ6f7rn FVSWcô tưởng!!

Anh khôgbxGng nhữnggbxG khôngqCZs phảgbxGn kháng,gbxG mà58aT lạgbxGi n6f7ruốt lugbxGôn vậtFVSW thểqCZs đắngqCZs n58aTgắt ấyqCZs, như58aT thFVSWể anFVSWh đan58aTg m6f7ruốn giúpgbxG cFVSWô thựcgbxG hiệgbxGn kgbxGế hoạch.

Đôi đ6f7rồng tửgbxG 6f7rchất chứa6f7r FVSWhận qCZsthù 58aTtừ tgbxGừ 6f7rmở raFVSW, lặn58aTg thầgbxGm FVSWquan 58aTsát gươnFVSWg mặtqCZs từ6f7r ngườiqCZs đối58aT diện.

Chỉ t58aTrong mFVSWột khoảnFVSWh kgbxGhắc, trá6f7ri tFVSWim côqCZs FVSWchợt gbxGthắt lại…6f7r đây58aT là58aT lầ58aTn 6f7rđầu tiên…58aT gbxGcô trôFVSWng thấ6f7ry anqCZsh rFVSWơi nqCZsước mắt!!

Mọi thứqCZs trướcqCZs mắqCZst đFVSWều gbxGrõ gbxGmồn một,FVSW tuqCZsy rằng58aT gươngbxGg mặtgbxG a6f7rnh v6f7rẫn qCZscòn ướt6f7r nướcqCZs, nFVSWhưng từ58aT đgbxGôi m58aTắt 6f7rmang màuqCZs hổ58aT phách58aT đaFVSWng chạygbxG dà6f7ri mộgbxGt dòn58aTg nướcFVSW đauFVSW đớn.

Dù c6f7rho đôi6f7r gbxGmắt h6f7rai màuFVSW củ58aTa aFVSWnh c6f7rũng đqCZsang nhìngbxG FVSWcô đFVSWầy lạnqCZsh g6f7riá, nhgbxGưng côqCZs c58aTó FVSWthể nhậnFVSW thấy…58aT 6f7ranh đFVSWã rơi58aT nướcgbxG mắ58aTt FVSWvì cô.

Ái 6f7rHy đẩy58aT ngbxGhẹ người58aT M58aTinh VỹqCZs r58aTa, m6f7rôi 6f7rrời gbxGmôi, như6f7rng hơFVSWi ấmFVSW vẫ6f7rn FVSWtồn tại.

Bàn ta6f7ry nhỏqCZs nhắngbxG qCZsvươn lênFVSW, vuố6f7rt ngbxGhẹ mái58aT tgbxGóc củaFVSW aFVSWnh, rồigbxG d58aTi chuyFVSWển 58aTchầm chậmqCZs đếnqCZs bênqCZs mắtqCZs đe58aTn sẫm.

Rồi 6f7rcả FVSWbàn tqCZsay qCZskia gbxGcủa cFVSWô cũngbxGg đư58aTa lêngbxG, qCZsphối hợpgbxG thậtqCZs nhuầnFVSW nhuyễqCZsn v6f7rà chu58aTẩn bịFVSW 6f7rlàm mộ6f7rt 58aTđiều gFVSWì 6f7rđó m58aTà cô6f7r chgbxGo FVSWlà gbxGquan trọng.

Minh VqCZsỹ đứnggbxG yênqCZs, c6f7rả ngườgbxGi bắt58aT đầ6f7ru FVSWmất 58aTthăng bằnggbxG nhưngFVSW anqCZsh vẫnFVSW cốgbxG gbxGgắng 6f7rđứng 58aTvững… vqCZsì cô!

Ái HqCZsy 6f7rnhẹ qCZsnhàng tháo6f7r bgbxGên kính6f7r áqCZsp tròFVSWng 6f7rra kh6f7rỏi mắt6f7r tqCZsrái cFVSWủa FVSWanh, 58aTtiếp t58aTục th6f7rả chFVSWo chqCZsiếc kính58aT áp58aT FVSWtròng rơFVSWi gbxGtự dFVSWo xu58aTống hồ58aT nướgbxGc 58aTảm đạm.

Ánh mắ6f7rt t58aTinh 58aTtuý qCZscủa MFVSWinh VỹgbxG h58aTơi nhe6f7ro lFVSWại, vạn6f7r vậtqCZs trướcqCZs mắFVSWt anqCZsh mờqCZs dần…gbxG qCZsmờ dần.

Người co6f7rn gáigbxG đgbxGáng yêgbxGu qCZsđang đứnggbxG đqCZsối diệgbxGn 6f7rđưa ta58aTy đFVSWặt qCZsnhẹ v58aTào ngựcgbxG anhgbxG, 58aTđôi qCZsmôi khFVSWó nhọc6f7r phgbxGát gbxGra 6f7rhai 58aTtừ vớgbxGi FVSWâm vực6f7r cựcgbxG nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần 6f7rthứ baqCZs, v58aTà cũng58aT gbxGlà lầqCZsn cuố6f7ri cgbxGùng… c6f7rô 58aTdùng chí6f7rnh đgbxGôi t6f7ray mì6f7rnh đẩyFVSW n58aTgã anh!!