Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý YV7rdo đểYV7r eehMjm trở7m3C về

Vài nữehMj zkbGphục vụYV7r đangehMj lYV7ràm YV7rviệc gần9JLE 9JLEđó c7m3Cũng 9JLEhết sức9JLE bấtYV7r ngờzkbG tehMjrước hànzkbGh độ9JLEng củaehMj MinehMjh Vỹ,7m3C YV7rdù chYV7ro 9JLEhọ khôngzkbG biYV7rết cehMjhuyện gìYV7r 7m3Cđang x7m3Cảy ra.

Một ehMjcô h7m3Cầu dạn9JLE dĩehMj b9JLEước đến,7m3C vỗYV7r nhẹehMj YV7rvào 7m3Cvai a9JLEnh, nehMjhưng mYV7ruốn ngăzkbGn cản7m3C YV7ranh đehMji YV7rquá gi7m3Cới hạ9JLEn, đềehMj phò7m3Cng trườehMjng hợ9JLEp xấ7m3Cu nhất.

“Thiếu gi7m3Ca, đừng9JLE… c9JLEô ấyYV7r 7m3Cvẫn đangzkbG zkbGbất tỉnh,YV7r szkbGẽ có7m3C ánzkbG mạehMjng th7m3Cật đấy!”

Giọng cô7m3C ehMjta nhẹYV7r nhzkbGàng như7m3C đang9JLE trấnYV7r a7m3Cn mộ9JLEt czkbGon thú9JLE dữ,7m3C đôi9JLE YV7rvai ehMjđang ru7m3Cn lêzkbGn nzkbGhè nhẹ.

Nhưng đ7m3Cáp lạYV7ri sựehMj l9JLEo lắnehMjg và7m3C tYV7rhận trYV7rọng củaYV7r côehMj taYV7r, ch9JLEỉ làzkbG mộtYV7r ánYV7rh mắ7m3Ct 7m3Csắc 7m3Cnhọn… M7m3Cinh Vỹ7m3C ngoảehMjnh mặt9JLE lạYV7ri, trừngzkbG m9JLEắt nhì7m3Cn côzkbG tehMja, gằzkbGn giọng.

“Biến đi…”YV7r ĐôYV7ri 9JLEmắt anYV7rh dờzkbGi zkbGtừ 9JLEcô gáYV7ri kYV7ria zkbGsang ÁehMji zkbGHy, 7m3Cxem th7m3Cử cYV7rô YV7rcó p7m3Chản zkbGứng nàYV7ro khôYV7rng, đô9JLEi m9JLEôi v7m3Cẫn phá7m3Ct 7m3Cra tehMjừng zkbGtừ mộtehMj zkbGcách chậ9JLEm r7m3Cãi, “…9JLE nhâ7m3Cn tiệnzkbG bảoehMj tehMjất 9JLEcả ehMjnhững a9JLEi đ7m3Cang cehMjó m9JLEặt troYV7rng c7m3Căn bi7m3Cệt th9JLEự nàzkbGy lehMjập zkbGtức rYV7ra khỏiYV7r đây.”

Ánh mắ7m3Ct thốngehMj tehMjrị ehMjvà 9JLEuy quyền9JLE củ9JLEa an7m3Ch khiếYV7rn côYV7r gáiehMj rYV7rợn người,ehMj cehMjô zkbGta chỉ7m3C ehMjbiết nhzkbGìn người9JLE coYV7rn g7m3Cái đáng7m3C thươehMjng đanzkbGg nằehMjm gọehMjn trên9JLE t9JLEay YV7rMinh V9JLEỹ v7m3Cà chôehMjng chYV7rênh giữazkbG hồ9JLE nưYV7rớc mênYV7rh zkbGmông m7m3Cà lắzkbGc đ7m3Cầu ngázkbGn ngẩm…

Một lúzkbGc sau7m3C, tizkbGếng bước9JLE czkbGhân 9JLEvội 7m3Cvã nốiYV7r nhzkbGau zkbGra khzkbGỏi căYV7rn YV7rbiệt thự.

Nhận tehMjhấy 7m3Ctất cả7m3C 9JLEđã rehMja khỏiehMj đYV7rây, khôzkbGng còn7m3C 9JLEai làmYV7r YV7rphiền đếehMjn mìYV7rnh nữehMja, M9JLEinh VỹehMj bắ9JLEt đ9JLEầu tYV7riếp YV7rtục hzkbGạ thYV7rấp tay.

Mực nướczkbG 7m3Cbắt đầuYV7r 7m3Cvượt ehMjquá giehMjới hạn,9JLE 7m3CMinh VYV7rỹ vẫ7m3Cn tiếp9JLE tụ7m3Cc hạ9JLE zkbGđôi taehMjy đehMjang nângehMj ngườ9JLEi Á9JLEi HyehMj, YV7ranh 7m3Ckhông tizkbGn làzkbG zkbGcô lYV7rại ngoa9JLEn 9JLEcố đếzkbGn mứczkbG nàyzkbG được!

Tại sa9JLEo côzkbG ấYV7ry lạiYV7r thaYV7rm 7m3Cgia vàoYV7r 7m3Ckế hoạehMjch 9JLEcủa Hạ7m3Co ThehMjần c7m3Cơ chứ?

Ban đầuehMj ehMjthực sự7m3C 9JLEanh đehMjã hoàzkbGn toàehMjn r7m3Cơi vehMjào 9JLEbẫy ehMjdo zkbGHạo T9JLEhần 9JLEvà 7m3Ccô đặtYV7r r9JLEa, nhưzkbGng s7m3Cau ánh7m3C m9JLEắt cYV7rhứa đự9JLEng 7m3Cđầy YV7ryêu thưehMjơng m9JLEà Hạo9JLE TYV7rhần đehMjã nhìn7m3C czkbGô vừaYV7r rồi,YV7r 9JLEanh ehMjcó thzkbGể nh7m3Cận ehMjđịnh đượcYV7r mọYV7ri chuyệYV7rn đanzkbGg diễnYV7r ehMjra vzkbGô cùYV7rng bấtYV7r ehMj– zkbGbình zkbG– thường!

Hơn cả,9JLE kzkbGhi aehMjnh ômzkbG ÁizkbG ehMjHy vYV7rào lòngehMj, nYV7rhiệt độ9JLE czkbGơ thểYV7r YV7rcô lạiehMj v7m3Cô cùnYV7rg ấmzkbG áYV7rp, khôngYV7r q9JLEuá lạ9JLEnh 7m3Ccũng không7m3C qYV7ruá nóng.

Anh YV7rđã nghehMjĩ đếehMjn trường9JLE hợpzkbG YV7rcô 7m3Cngất 9JLEdo b9JLEị saYV7ry nắngYV7r hoặczkbG bị7m3C 9JLEcảm lạnh,ehMj nhưn7m3Cg nếuzkbG nYV7rhư vậyYV7r thìehMj tYV7rại sehMjao 7m3Cthân zkbGnhiệt v7m3Cô vẫzkbGn ởzkbG mức9JLE b9JLEình thưYV7rờng YV7rcơ chứ?

Có 7m3Clẽ cehMjô zkbGđã khô7m3Cng để7m3C ý,ehMj aYV7rnh đehMjã t7m3Chử ch7m3Cạm nzkbGhẹ 7m3Cvào gươngehMj mặtzkbG c7m3Cô n9JLEhư một9JLE 7m3Chành 9JLEđộng vô7m3C tình9JLE, tYV7rhực chất9JLE mụcYV7r đícYV7rh của7m3C aYV7rnh làzkbG thehMjử xzkbGem s7m3Cuy đoánzkbG củaYV7r 9JLEanh là7m3C đún9JLEg h7m3Cay sai…

Quả nhiêzkbGn khehMjông nYV7rằm ngoàYV7ri dựYV7r đ7m3Coán, b9JLEàn tYV7ray chạm7m3C 7m3Cnhẹ 9JLEvào gươngzkbG mặ9JLEt 7m3CÁi ehMjHy đãYV7r lưzkbGu lại7m3C mehMjột zkbGlớp phấzkbGn 7m3Ctrang điểmehMj 7m3Cnhạt… rYV7rõ rànehMjg côehMj đãzkbG c9JLEố t9JLEình tYV7rrang điểm7m3C c9JLEho sắc9JLE YV7rmặt mình9JLE tYV7rái xazkbGnh nhằ9JLEm 7m3Cthuận lợi9JLE c9JLEho YV7rkế ehMjhoạch ngấtehMj 7m3Cxỉu trướYV7rc nhà7m3C an7m3Ch nh7m3Cư mộtehMj szkbGự trùYV7rng hợp.

Tại sYV7rao rõehMj ehMjràng ehMjÁi zkbGHy khôehMjng hềzkbG bấtYV7r tehMjỉnh, YV7rnhưng lạ7m3Ci cốYV7r tìn7m3Ch giảYV7r zkbGvờ 9JLEnhư thế?

Cô chấ7m3Cp n9JLEhận cộehMjng 7m3Ctác cùng9JLE H9JLEạo ThầnzkbG vớiYV7r lý7m3C zkbGdo vYV7rà mụzkbGc zkbGđích gì?

Lòng MzkbGinh VỹehMj ngổnYV7r nzkbGgang ba7m3Co nhiYV7rêu câehMju hỏi7m3C ehMjchưa đ7m3Cược giả7m3Ci đáp9JLE, nzkbGhưng an9JLEh đaYV7rng cố9JLE ehMjý vzkbGạch trầnehMj kế9JLE hoYV7rạch củaYV7r cô.

Mặc kệzkbG ch9JLEo cảYV7r ngườzkbGi YV7rcô zkbGđã hoYV7ràn 7m3Ctoàn YV7rbị dìehMjm dưới7m3C mặtzkbG nướzkbGc, người7m3C cehMjon gáiYV7r trên9JLE ta9JLEy anehMjh YV7rvẫn khôYV7rng h7m3Cề ehMjcó ýzkbG địnehMjh tựYV7r cứ9JLEu th7m3Coát zkbGchính mình.

Ái HehMjy cốehMj gắng9JLE n9JLEín thzkbGở, ehMjmặc k9JLEệ lồn9JLEg ngực7m3C ehMjkhó 9JLEthở 7m3Cđến mứcehMj nhYV7rư mu9JLEốn nYV7rổ tung.

Sao đzkbGột nhiê7m3Cn YV7rcô lạiehMj n9JLEhớ ehMjđến kh9JLEoảnh kYV7rhắc lầzkbGn đầu9JLE tiên9JLE bị9JLE zkbGanh dì9JLEm YV7rxuống nướczkbG thehMjế này?

Cảm gehMjiác giố7m3Cng 7m3Chệt nhYV7rư k7m3Chi đó,ehMj chỉzkbG khácehMj 7m3Cở c7m3Chỗ cehMjô YV7rkhông YV7rhề t7m3Cỏ b9JLEất c9JLEứ hYV7rành độnzkbGg nào7m3C gọzkbGi làehMj phản7m3C khán9JLEg cả.

Trái t7m3Cim chấ9JLEt chứaYV7r 7m3Cđầy YV7rthù ehMjhận ehMjcủa ehMjcô zkbGchợt thắehMjt lại…zkbG azkbGnh thậehMjt sựzkbG ehMjcó 9JLEý địn9JLEh gYV7riết côzkbG sao?

Nhưng 7m3Ccũng khYV7rông qehMjuan trọnehMjg, ehMjsống ha9JLEy 9JLEchết đốiehMj vớiehMj cô9JLE đềuzkbG YV7rnhư nha9JLEu cảYV7r thôi.

Cố gắngehMj n7m3Cín t7m3Chở dù7m3C cehMjho rehMjất zkbGkhó cYV7rhịu, YV7rÁi H7m3Cy vẫn9JLE khô9JLEng tài7m3C nà7m3Co kiểehMjm soátzkbG đượcehMj szkbGắc mzkbGặt 7m3Ccủa mình.

Hàng lônehMjg m7m3Cày dàiehMj 9JLEthanh tú9JLE cứehMj nhehMjíu zkbGdần l9JLEại, 9JLEđôi YV7rmôi YV7rcũng mízkbGm c7m3Chặt, cảzkbG ngườizkbG côzkbG ehMjcứ cựaYV7r qehMjuậy khôngYV7r ngừng.

Minh VỹzkbG nh7m3Cắm mắt9JLE lại,7m3C a7m3Cnh ehMjkhông muốn9JLE trôngzkbG thấehMjy cehMjô nhưzkbG thếYV7r này,ehMj lYV7rại càngYV7r k7m3Chông mu9JLEốn thấyYV7r chehMjính 7m3Cmình đYV7rã lzkbGà ngườiehMj khizkbGến côYV7r trở9JLE nzkbGên nhưzkbG thế.

Đến lúcYV7r kh9JLEông 9JLEthể chị9JLEu đựzkbGng được9JLE nữa,7m3C aYV7rnh kéoYV7r nhehMjanh ngườ7m3Ci côehMj ehMjlên, ehMjôm thậtYV7r chặt9JLE zkbGvào lòng.

Cả ÁzkbGi H7m3Cy cũngzkbG 9JLEho thành7m3C tiế9JLEng, zkbGthở gấpehMj gápzkbG k7m3Chi hôehMj hấYV7rp zkbGđược h7m3Coạt zkbGđộng ehMjtrở lại.

Anh thYV7rua rồi…

Không thehMjể n9JLEào tzkbGhắng được9JLE sự9JLE 9JLEương bYV7rướng 9JLEvà cố7m3C czkbGhấp zkbGcủa cô…zkbG v7m3Cốn dĩehMj tzkbGừ trướ9JLEc đến7m3C giYV7rờ đYV7rã làzkbG như7m3C vậy.

Thà YV7rrằng YV7rcô đừngYV7r YV7rxuất hiYV7rện thYV7rêm l9JLEần nữaYV7r trzkbGước mắ7m3Ct ehMjanh, thìehMj nỗiYV7r đaehMju nzkbGăm xehMjưa đehMjã khôYV7rng đượcehMj YV7rkhơi dậy9JLE, mYV7rạnh mYV7rẽ 9JLEvà đ9JLEau đớnehMj zkbGgấp đôi.

Khoảnh khắc9JLE nhehMjìn tYV7rhấy cô9JLE trzkbGong YV7rtầm mắt9JLE, Mi9JLEnh VỹzkbG t7m3Chực s9JLEự ehMjcảm thehMjấy h7m3Cạnh zkbGphúc đYV7rến 7m3Cmức khôzkbGng thểehMj nóizkbG thànhYV7r lờzkbGi, cảYV7r 9JLEbầu trehMjời đe7m3Cn 7m3Ctối nehMjhư đượ9JLEc áehMjnh sáng9JLE chiYV7rếu rọi…

Hạnh phYV7rúc đzkbGó chzkbGưa kéozkbG dzkbGài nhzkbGư m7m3Cong 9JLEmuốn, 9JLEthì trázkbGi t7m3Cim an7m3Ch lạYV7ri nehMjhư bật7m3C mázkbGu kh7m3Ci nhậehMjn zkbGra sựehMj thậehMjt về7m3C s7m3Cự cóehMj mặzkbGt củaYV7r cô.

Cô t9JLErở về7m3C bênzkbG an9JLEh… cYV7rhỉ đểYV7r thựcehMj hiệYV7rn mộtzkbG âehMjm mưuehMj đượzkbGc szkbGắp đặt7m3C sẵ9JLEn từ7m3C trư7m3Cớc, đauYV7r đzkbGớn thật!

Khuôn mặtehMj 9JLEanh gụczkbG zkbGvào tYV7rhân ngườ7m3Ci máehMjt lạYV7rnh của9JLE ehMjÁi Hy7m3C, 9JLEhai bànehMj t9JLEai siế7m3Ct chặtzkbG lYV7rại YV7rđang rzkbGun l9JLEên k7m3Chông ngừng.

Anh phải7m3C lYV7ràm sa7m3Co đây?

Phải xezkbGm c9JLEô ehMjlà m7m3Cột người9JLE muốehMjn hãehMjm hại7m3C mìn7m3Ch, haYV7ry zkbGlà mặcehMj ehMjkệ mzkbGọi thứzkbG, tehMjiếp tục9JLE 7m3Cyêu zkbGthương cô7m3C zkbGhết mực?

Khung cả9JLEnh izkbGm lặnzkbGg 9JLEđến mzkbGức đángYV7r sợ,7m3C đôYV7ri mYV7rắt ehMjto caYV7rfe 7m3Csữa đãzkbG 9JLEvà zkbGđang mởehMj t9JLEo nhìnehMj YV7rMinh ehMjVỹ kYV7rhông cả7m3Cm xúc.

Bàn YV7rtay zkbGmềm mehMjại từ7m3C từYV7r đẩyzkbG n7m3Chẹ ngườiehMj 7m3Canh YV7rra. ÁYV7ri H9JLEy 7m3Cđứng zkbGdậy, ánh9JLE mYV7rắt vẫnzkbG khYV7rông rờizkbG zkbGkhỏi gư9JLEơng mặt9JLE qu9JLEen th7m3Cuộc mehMjà côYV7r đãehMj từngehMj hế9JLEt mựcehMj yYV7rêu thương.

Mọi chuzkbGyện đã7m3C đếzkbGn zkbGmức nàyehMj, zkbGthì 9JLEcô không9JLE còehMjn ehMjlý 9JLEdo YV7rnào đehMjể đóngzkbG kịchzkbG nữehMja, d7m3Cù 7m3Csao zkbGanh cYV7rũng biếtehMj rYV7rõ zkbGcô đã7m3C và7m3C đzkbGang làmehMj gYV7rì rồi.

Cô ehMjđưa mYV7rột ta9JLEy vehMjề ph9JLEía a7m3Cnh, 9JLEnhư muốn7m3C zkbGđỡ ehMjanh đứng7m3C dehMjậy. Nhưn9JLEg sựehMj pzkbGhản hồizkbG từ7m3C ehMjanh khô9JLEng đượcYV7r nzkbGhư ehMjý cô7m3C mYV7rong mzkbGuốn, Mi7m3Cnh 9JLEVỹ cYV7rhỉ ngYV7rẩn ngườ9JLEi nzkbGhìn cô,7m3C kYV7rhông h7m3Cề cózkbG bấtzkbG kỳYV7r hànhehMj YV7rđộng nàzkbGo khác.

Ái HYV7ry 9JLEdạn dĩehMj đưazkbG tzkbGay chủ7m3C động7m3C nắm7m3C zkbGlấy t7m3Cay an9JLEh, rYV7rồi dùnYV7rg ch9JLEút sYV7rức 7m3Clực zkbGnhỏ b7m3Cé kéoehMj zkbGanh gượngYV7r dậy.

“Nói điehMj…” zkbGMinh VYV7rỹ cấYV7rt YV7rgiọng trầmzkbG kehMjhàn, n7m3Cheo 9JLEmắt nhìnzkbG côYV7r, “…zkbG ezkbGm trởYV7r vềehMj v7m3Cới zkbGlý ehMjdo gì?”

Trước c9JLEâu hỏehMji nghYV7ri hoặcYV7r củzkbGa anh9JLE, 7m3Ccô lại9JLE hoànehMj toàn7m3C dửng9JLE dưng,ehMj tzkbGiếp tụzkbGc ké9JLEo anYV7rh đứnYV7rg lên.

Thật sựzkbG… YV7rcô tr7m3Cở vehMjề vzkbGà phehMjải zkbGgiả YV7rvờ 7m3Cdàn dựngYV7r mYV7rột m7m3Càn kị7m3Cch địnhzkbG sẵnYV7r nehMjhư t9JLEhế l7m3Cà để7m3C lYV7ràm gì?

Đứng đố9JLEi diệehMjn vớiehMj Á7m3Ci HzkbGy, 9JLEMinh VehMjỹ vẫn9JLE khzkbGông thểzkbG khzkbGông thắc9JLE zkbGmắc, bởi9JLE t7m3Cất cả9JLE nhữnYV7rg ehMjgì đãehMj vYV7rà đangehMj diễnYV7r rehMja khiếnzkbG an7m3Ch khônzkbGg thehMjoát ehMjkhỏi bàng9JLE hoàng.

Cô zkbGvẫn phớt9JLE zkbGlờ câuYV7r hỏiehMj củazkbG anehMjh, bànzkbG ta7m3Cy đỡ9JLE 9JLEanh đứng7m3C dậyYV7r nhYV7rư chehMjưa muốn9JLE buôngehMj, v9JLEẫn siếtYV7r lạiehMj thậ9JLEt chặt.

“Anh vẫnYV7r s9JLEống tốtYV7r… phảzkbGi không?”

Chất giọng7m3C ehMjtrong thanYV7rh cấtzkbG zkbGlên, nhẹ7m3C nhàng9JLE nzkbGhư lYV7ràn gzkbGió thoáYV7rng quaehMj, nYV7rhưng l9JLEại 7m3Cvang 7m3Cvọng dưYV7r â9JLEm YV7rcủa zkbGâm v7m3Cực zkbGquen thuộc.

Đã behMjao lâ7m3Cu rồYV7ri zkbGanh YV7rmới lạizkbG đưYV7rợc ehMjnghe YV7rthấy giọ7m3Cng YV7rnói này?

Cả ngườehMji ehMjMinh VỹehMj n7m3Chư bị7m3C đôzkbGng cứng7m3C, a7m3Cnh ehMjnhìn 7m3Ccô ngỡzkbG 7m3Cngàng, đáyYV7r ehMjmắt zkbGánh l9JLEên nhữnehMjg zkbGxót 9JLExa 7m3Cvà đehMjau đớn.

Cô nYV7rghĩ a9JLEnh 9JLEcó YV7rthể sống7m3C tố9JLEt khzkbGi không7m3C có7m3C YV7rcô sao?

“Dĩ nhi9JLEên là9JLE 7m3Ckhông.” MzkbGinh Vỹ7m3C đáp,YV7r ehMjđôi mắtYV7r 7m3Canh 7m3Cnhắm hờehMj lại,9JLE cốehMj gắnehMjg khô9JLEng thởYV7r hzkbGắt ra…ehMj zkbGanh đan7m3Cg 9JLEmất YV7rbình 9JLEtĩnh. “zkbGEm khôzkbGng ehMjcần phải7m3C 9JLEbận tâ9JLEm, vYV7rậy 7m3Ccòn ehMjem? BYV7rốn ehMjnăm q9JLEua 9JLEem đehMjã ởehMj đYV7râu, đã7m3C l7m3Càm gzkbGì và…”

Anh bỏehMj zkbGlửng zkbGcâu hzkbGỏi, ehMjmím môiehMj thậ7m3Ct chặt,YV7r nhưehMj đanzkbGg kìmehMj chếzkbG vehMjì k7m3Chông muốehMjn kzkbGích zkbGđộng trướcYV7r mặ7m3Ct cô.

Bao nă9JLEm qehMjua, 7m3Canh đYV7rã zkbGtrưởng thà9JLEnh vehMjà YV7rchững chạcehMj hơ7m3Cn rấzkbGt nhiề9JLEu, dùehMj chzkbGo ngàehMjy xzkbGưa 9JLEanh vốnzkbG dĩYV7r đ9JLEã r7m3Cất h9JLEoàn hehMjảo tronYV7rg 9JLElối ehMjsuy nghĩehMj 9JLElinh YV7rhoạt rồi.

Nhưng 9JLEbây giờehMj, an9JLEh 9JLEhọc được7m3C cáczkbGh tựYV7r 7m3Ckhống chếehMj bả9JLEn thehMjân, khehMjông đểehMj bấtYV7r YV7rcứ hzkbGành động7m3C s7m3Cơ xuấ9JLEt nehMjào xảyzkbG rzkbGa cả7m3C… YV7rvì ch9JLEỉ như7m3C ehMjthế, aYV7rnh mớizkbG tYV7rhoát kh9JLEỏi nzkbGhững ý7m3C YV7rnghĩ điênehMj rồzkbG luôehMjn vâYV7ry qu7m3Canh 7m3Ctrí óYV7rc kh9JLEi đánzkbGh mấtzkbG cô.

Ái HYV7ry lạ7m3Ci tiếp9JLE tzkbGục chzkbGơi tzkbGrò câmYV7r lặngehMj, czkbGô đưzkbGa 9JLEđôi 9JLEmắt tron7m3Cg sázkbGng zkbGvà nét9JLE mặYV7rt dịuzkbG dàng7m3C nhehMjìn anh.

Bàn 7m3Ctay côYV7r chợtzkbG giằnehMjg mạnzkbGh r9JLEa 7m3Ckhỏi b7m3Càn ta9JLEy YV7rto YV7rlớn củaehMj ng9JLEười đốiYV7r diệnYV7r. Khô7m3Cng zkbGđể bàn7m3C t9JLEay mìYV7rnh trốngzkbG rỗng7m3C tYV7rrong khôngzkbG khí,YV7r c7m3Cô lzkbGại vehMjòng taYV7ry ôehMjm nYV7rgang thzkbGắt lưzkbGng YV7ranh, thật9JLE 7m3Cnhẹ 7m3Cnhàng vàzkbG ấm9JLE áp…

Cõi lò9JLEng Min7m3Ch VỹYV7r c7m3Chợt cảYV7rm YV7rthấy thzkbGật d7m3Cễ chị9JLEu, ehMjcái cảmYV7r g7m3Ciác zkbGhạnh phú7m3Cc mà9JLE tưởzkbGng chừzkbGng YV7ranh szkbGẽ 7m3Cđánh mYV7rất mãi7m3C mzkbGãi na9JLEy 7m3Clại t7m3Crở 9JLEvề, lấnYV7r chiếmehMj hoàn9JLE tehMjoàn cảm9JLE giáYV7rc củaYV7r cYV7rơ thể.

Thuận tay7m3C, 7m3Canh từehMj ehMjtừ đzkbGưa h9JLEai ehMjtay l9JLEên, vònzkbGg ehMjqua ehMjngang 7m3Cngười c9JLEô, zkbGnhư thểehMj m9JLEuốn đázkbGp lạiYV7r cái9JLE ômzkbG YV7rtình cảmYV7r từzkbG phízkbGa bêYV7rn kia.

“Sống không9JLE tốt…”

Một câ7m3Cu nó7m3Ci lấp9JLE ehMjlửng vzkbGang l9JLEên, hàn7m3Ch động9JLE của9JLE Min9JLEh Vỹ9JLE dừngzkbG ehMjlại, a7m3Cnh vẫehMjn chYV7rưa hzkbGoàn 7m3Cthành độngYV7r tázkbGc ô7m3Cm YV7rcô và7m3Co lòng.

“Sống tốtehMj được9JLE zkbGsao? K7m3Chi kẻehMj đzkbGã giYV7rết g7m3Cia đ7m3Cình zkbGtôi vẫnYV7r còehMjn sống?”

Ngay cYV7rả đzkbGầu n7m3Cgón 7m3Ctay cũ7m3Cng t9JLEê YV7rcứng, đô9JLEi mắYV7rt Min7m3Ch ehMjVỹ đangehMj dầ7m3Cn đánhzkbG mấtzkbG tầmzkbG nhì7m3Cn… aehMjnh đã7m3C cehMjó thểYV7r 7m3Cđoán 9JLEra phầ7m3Cn nàoehMj những7m3C ehMjgì đehMjang xảzkbGy rehMja rồi…

Không để9JLE an7m3Ch kịpehMj địn9JLEh thYV7rần, YV7rÁi YV7rHy dùngehMj taehMjy đẩehMjy YV7rngười aYV7rnh r7m3Ca xzkbGa ehMjkhỏi mình9JLE, tehMjiếp tục7m3C dùngzkbG lựzkbGc đẩ9JLEy mạ9JLEnh anehMjh tehMjhêm một9JLE YV7rlần nữaehMj ehMjvề p7m3Chía bểehMj bơi.

Mọi việehMjc 9JLExảy r7m3Ca qu7m3Cá zkbGnhanh, cehMjả người9JLE ehMjMinh ehMjVỹ YV7rrơi YV7rtự 7m3Cdo thehMjeo qYV7ruán tíYV7rnh, bỗn7m3Cg chố9JLEc mọiehMj hànzkbGh độn9JLEg xu7m3Cng ehMjquanh nhzkbGư 9JLEđang chậYV7rm dần,9JLE c7m3Chậm dần…

“Tôi tr7m3Cở về7m3C… là9JLE ehMjđể giế9JLEt anh!”

Câu nzkbGói t7m3Càn nhẫn7m3C đượczkbG phá9JLEt ngôzkbGn ngan9JLEg tàng,ehMj Ái9JLE YV7rHy ngẩn7m3Cg YV7rcao mặt,YV7r đôi7m3C môehMji xi9JLEnh xin7m3Ch đượcehMj tôYV7r soehMjn đenehMj nhạt9JLE nh9JLEếch lzkbGên, m9JLEột n7m3Cụ cườehMji ehMjnửa miệ7m3Cng đư7m3Cợc hYV7rình thànYV7rh mộtzkbG các7m3Ch hoehMjàn chehMjỉnh vàYV7r zkbGrõ rệt.

Đây làehMj lầnYV7r đYV7rầu tiên7m3C tr7m3Cong đYV7rời… côehMj nởYV7r nụ9JLE cehMjười đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày 9JLEtắt nắ9JLEng, l9JLEộng gió…

Thiếu YV7rnữ tronzkbGg chiehMjếc váyYV7r đeYV7rn đehMjang đứng7m3C cạYV7rnh bểzkbG bơ7m3Ci tzkbGrong ngehMjôi biệt9JLE tzkbGhự hehMjoa lệ…

Ái HehMjy dá7m3Cn chặtYV7r tầ7m3Cm n7m3Chìn vào9JLE Mi7m3Cnh VỹYV7r, zkbGbàn 9JLEtay 9JLEnhỏ 9JLEnhắn 7m3Ctừ tzkbGừ 7m3Cđưa lên,YV7r nắehMjm lấyzkbG sợizkbG 7m3Cdây cYV7rhuyền ở9JLE YV7rcổ, nhẹYV7r nYV7rhàng cởizkbG bỏYV7r 9JLEnó ra.

Cô quẳngehMj 7m3Csợi 7m3Cdây một9JLE cá7m3Cch thảnYV7r YV7rnhiên, chỉzkbG gehMjiữ ehMjlấy chiế7m3Cc mặt7m3C dâyehMj ch9JLEuyền hìnehMjh hộehMjp tròn9JLE, mYV7rở nắzkbGp và7m3C 9JLElấy zkbGtừ đóYV7r mộYV7rt thứ9JLE cựzkbGc kỳYV7r nehMjhỏ bé.

Đôi mắtehMj zkbGcô vẫnehMj nhìn9JLE zkbGvề phía9JLE MiehMjnh Vỹ,9JLE 9JLEanh YV7rđã nhaehMjnh zkbGchóng 9JLEngoi lê9JLEn mặt7m3C ehMjnước szkbGau khzkbGi bị9JLE 7m3Ccô bấtYV7r ngờehMj đẩyzkbG xu9JLEống hồ.

Cả zkbGngười Min7m3Ch Vỹ7m3C ưYV7rớt sũng7m3C, anehMjh đưa7m3C YV7rtay YV7rvuốt mặ7m3Ct, gươngehMj mặt9JLE vẫehMjn lYV7rưu dấu9JLE lại7m3C 9JLEsự ngạc7m3C nhiêYV7rn zkbGvà đau9JLE đớn.

Cuối cùng…ehMj anYV7rh đã9JLE YV7rbiết được7m3C lýehMj dzkbGo vìYV7r s7m3Cao côzkbG trở9JLE 9JLEvề, và9JLE tại9JLE 9JLEsao cYV7rô lzkbGại 7m3Ctham YV7rgia vào9JLE cái9JLE 9JLEvở kịchYV7r khôzkbGng zkbGhoàn chỉn9JLEh đó.

Cô 9JLEcho rằ7m3Cng aYV7rnh là9JLE ngườizkbG giết7m3C g7m3Cia đìnhehMj cô9JLE ư?

Thì 7m3Cra tehMjrong lòzkbGng côzkbG, vị9JLE trzkbGí củ9JLEa 7m3Canh là9JLE nhưehMj t9JLEhế –YV7r lYV7rà mộtzkbG kẻ7m3C sát7m3C nhâzkbGn khzkbGông hơYV7rn khôYV7rng kém.

Đáy mắtYV7r trzkbGở nênehMj t9JLEhật zkbGưu ehMjthương, an9JLEh chzkbGỉ đứngzkbG yê9JLEn đ9JLEối mặt7m3C vớiYV7r ehMjcô, k9JLEhông nóYV7ri thêmYV7r bấ9JLEt cứ7m3C đi9JLEều zkbGgì cả.

Ánh 7m3Cmặt ehMjtrời s7m3Cáng chói7m3C đãYV7r ngừnzkbGg đemehMj đếYV7rn 9JLEnhững vạt9JLE nắng9JLE ấmzkbG ápehMj, 7m3Cnhưng YV7rlại mYV7rang ehMjđến ánzkbGh sehMjáng bYV7rất tậ9JLEn cehMjhiếu sehMjáng khuehMjôn mehMjặt anh…

Và mYV7rột bYV7rên m7m3Cắt đaehMjng sởehMj hữuYV7r mà9JLEu hổYV7r 7m3Cphách đazkbGng sángYV7r YV7rrực, vzkbGà bêYV7rn còn7m3C lạiYV7r vẫn7m3C zkbGlà màu9JLE đenehMj 9JLEthuần tu9JLEý cYV7rủa kínhehMj zkbGáp tròng.

Có lẽ7m3C k9JLEhi 7m3Cngã 7m3Cxuống nước,7m3C mộtehMj bên9JLE kíYV7rnh zkbGáp trò7m3Cng đã9JLE rehMjơi r7m3Ca, vzkbGà g9JLEiờ đây7m3C lạiYV7r khiế7m3Cn an9JLEh đối7m3C diệnehMj v9JLEới 9JLEcô bằnYV7rg zkbGđôi 7m3Cmắt ehMjngày xehMjưa đ7m3Cã từng9JLE l9JLEà thứzkbG côzkbG ehMjyêu 7m3Cthích nhất.

Từ ph7m3Cía đ9JLEối dizkbGện, đôYV7ri mắehMjt ÁehMji ehMjHy 9JLEvẫn zkbGnhìn đăYV7rm YV7rđăm  về9JLE phzkbGía Min9JLEh Vỹ,YV7r vzkbGô hồn7m3C zkbGnhưng lehMjại c9JLEhú 9JLEmục vehMjào đzkbGôi zkbGmắt anh.

Sống mũ9JLEi 9JLEcô bắt7m3C đzkbGầu czkbGảm YV7rthấy 9JLEcay cYV7ray, cehMjô h9JLEận 9JLEanh… nhzkbGưng c9JLEô vẫn9JLE 7m3Crất yêu9JLE anh.

Hình ảnzkbGh MzkbGinh 9JLEVỹ đanzkbGg hiện7m3C diYV7rện r7m3Cõ r7m3Cệt trư9JLEớc mặtehMj, nhYV7rưng sa7m3Co lạiehMj q7m3Cuá ehMjxa tầ9JLEm t7m3Cay với…

Khoé 9JLEmắt Á7m3Ci zkbGHy chạyehMj dàYV7ri mộ9JLEt 7m3Cdòng lệ9JLE, c7m3Cô nhẹYV7r nhà9JLEng bướYV7rc xuốn9JLEg hồYV7r bơYV7ri, ehMjbước đếnehMj thYV7rật gầnYV7r anehMjh, tYV7riện zkbGtay ch9JLEo zkbGvật th7m3Cể cYV7rô vừa7m3C lzkbGấy r7m3Ca từYV7r ehMjmặt dâ7m3Cy cYV7rhuyền vàoYV7r miệng.

Mặt ehMjnước lắngzkbG đọnYV7rg vừehMja rồi9JLE lạizkbG bịYV7r khuzkbGấy 7m3Cđộng bởi9JLE thâzkbGn thể9JLE nhỏzkbG bé7m3C, Á9JLEi ehMjHy 7m3Cđang d9JLEi chuyểnzkbG 9JLEđến gần9JLE Min9JLEh VỹehMj một7m3C c9JLEách gấ7m3Cp gáp,zkbG nh9JLEư sợzkbG anYV7rh sẽ7m3C biế7m3Cn mấtzkbG troehMjng gi9JLEây lát.

Ngược ehMjlại vớYV7ri zkbGcô, MYV7rinh 9JLEVỹ lại9JLE bấ9JLEt YV7rđộng, a9JLEnh cYV7rhỉ iYV7rm lặngzkbG 9JLEcảm nh7m3Cận YV7rsự đazkbGu đớ7m3Cn tehMjừ t7m3Cận đáyehMj lònehMjg, lYV7rại zkbGthêm mehMjột 9JLEphần muốn9JLE ôm9JLE YV7rcô thehMjật chặtehMj vzkbGào lòng.

Cô hiểu7m3C lầehMjm… được!9JLE AzkbGnh cYV7rhấp nhận!

Cô muốnehMj g7m3Ciết anh…ehMj a7m3Cnh YV7rsẵn sàn7m3Cg để9JLE YV7rcô 7m3Clàm điều9JLE đó!

Nhưng 9JLEchỉ duehMjy nzkbGhất ehMjviệc rờzkbGi bỏzkbG anh…9JLE 9JLEanh tehMjhực sựzkbG khônzkbGg tehMjhể chấpzkbG nhậnYV7r được.

Có ehMjlẽ côzkbG đehMjã khônehMjg biết7m3C ehMjkhi ehMjcô rời7m3C 7m3Cxa anehMjh, aYV7rnh đãYV7r zkbGsuy sụpzkbG đếnehMj mứ7m3Cc nào…zkbG zkbGanh còn7m3C nhớ9JLE rõ9JLE 7m3Clúc đ7m3Có mình9JLE đãehMj YV7rnhư thYV7rế n7m3Cào m7m3Cà, YV7rtrong đầehMju anzkbGh chỉYV7r cò7m3Cn zkbGduy nhấ7m3Ct 7m3Cham muốnzkbG giết9JLE tấtehMj YV7rcả nhữn9JLEg k7m3Cẻ đã7m3C cả9JLE ehMjgan 7m3Cmang côYV7r ehMjra khỏizkbG cuộcehMj 9JLEsống, YV7rra YV7rkhỏi tầmYV7r nh7m3Cìn zkbGvà vònehMjg YV7rtay củzkbGa anh.

Một nămehMj sYV7rau kehMjhi ehMjcô rYV7ra đi,ehMj a7m3Cnh đYV7rã sốngzkbG 9JLEtrong s9JLEự cuồnehMjg loạn,zkbG YV7rmỗi ngehMjày chzkbGỉ biếtYV7r ngehMjắm nhehMjìn bứczkbG ản9JLEh nơizkbG góYV7rc p9JLEhòng củzkbGa cô.

Rồi đế9JLEn YV7rnăm tYV7rhứ hzkbGai, 7m3Clại là9JLE s7m3Cự sehMjuy sYV7rụp, zkbGanh ch9JLEỉ zkbGbiết hành9JLE hzkbGạ b7m3Cản th9JLEân mình9JLE… để7m3C giảYV7ri t7m3Coả YV7rsự bứzkbGc YV7rbối vàzkbG 7m3Cđau đớn9JLE tro9JLEng lòng.

Đến năm9JLE tzkbGhứ ba9JLE, ehMjanh b7m3Cắt 7m3Cđầu chín9JLEh YV7rthức nắYV7rm q7m3Cuyền tzkbGổ zkbGchức mafzkbGia czkbGủa 7m3Ccha mình,7m3C dùYV7rng vzkbGũ lựcehMj đểYV7r đoạ7m3Ct đượczkbG quyYV7rền lYV7rực ehMjtrong ehMjcạnh traYV7rnh thươnzkbGg trườ7m3Cng cehMjho tậpzkbG đoàn.

Quên đượcehMj cô…7m3C thậtzkbG s9JLEự k7m3Chó hehMjơn YV7rquên TzkbGhy ehMjThy gấpYV7r ngànehMj lần.

Khi a9JLEnh đặt7m3C TzkbGhy TehMjhy và7m3Co ngănYV7r kéo9JLE kzkbGý ứ7m3Cc 7m3Ctrong tYV7rrái tim9JLE, thYV7rì tzkbGình zkbGyêu đóehMj cũngzkbG dừehMjng lạ7m3Ci YV7rvà kếtYV7r thúc.

Nhưng 9JLEÁi Hy7m3C, khôngzkbG nhữngYV7r zkbGanh kYV7rhông 9JLEthể zkbGquên zkbGđược, m9JLEà anehMjh zkbGcòn ehMjkhông tzkbGhể thôYV7ri khYV7rông nhuzkbGng nhớ9JLE v9JLEà ngừng9JLE yêuYV7r cô.

Dù chYV7ro ý7m3C n9JLEghĩ 7m3Ccô đYV7rã chehMjết b9JLEao 9JLEnhiêu lần7m3C loézkbG lên9JLE tr7m3Cong sYV7ruy nghYV7rĩ, nhưnehMjg 9JLEanh vẫ7m3Cn ng7m3Coan cố7m3C chốiYV7r bỏ…zkbG vehMjì an9JLEh 7m3Cchưa xYV7rác tzkbGhực được9JLE 7m3Ccô còn9JLE ehMjsống zkbGhay chết.

Nhưng 7m3Cgiờ 9JLEđây… trước7m3C mắ9JLEt anhehMj, ÁiehMj 7m3CHy YV7rđã trở9JLE YV7rvề 9JLEvẹn nguyênYV7r, vàehMj man7m3Cg zkbGtheo zkbGmột YV7rmối thù7m3C khôngehMj dứt.

Cô tr7m3Cở ehMjvề lYV7rà để9JLE gzkbGiết anh!

Trong tehMjầm mzkbGắt YV7rMinh V7m3Cỹ đanehMjg th9JLEu về7m3C hình9JLE 7m3Cảnh ÁYV7ri YV7rHy ehMjmỗi mộtehMj gầYV7rn 9JLEhơn, zkbGcho ehMjđến khzkbGi cYV7rô đứzkbGng đốizkbG diệnzkbG 7m3Cvới zkbGanh, mực9JLE nưYV7rớc đãzkbG lehMjên quá7m3C c7m3Cổ của9JLE 7m3Ccô rồi.

Ái YV7rHy v7m3Còng 9JLEtay 7m3Côm lấyYV7r 7m3Ccổ YV7rMinh 9JLEVỹ ghehMjì chặtehMj xuống,zkbG 9JLEcô nehMjhón chân7m3C, đ7m3Cặt lên9JLE YV7rmôi azkbGnh một7m3C 9JLEnụ YV7rhôn thậtYV7r s7m3Câu vàYV7r dài.

Từ đôehMji mắehMjt tha9JLEnh 7m3Ctú 7m3Cvà tzkbGo sáng7m3C vẫn7m3C 9JLEchạy 7m3Cdài dòzkbGng lệehMj đzkbGau đớn,9JLE czkbGả người7m3C côzkbG 9JLErun lênehMj khôYV7rng ngừng.

Ba nehMjăm kYV7rể tzkbGừ cáiehMj YV7rngày địehMjnh mệ7m3Cnh 9JLEđó… ehMjcô đehMjã tựYV7r n9JLEhủ ph9JLEải hậzkbGn 7m3Canh tzkbGhật nhiề9JLEu, ph7m3Cải ehMjthật lạYV7rnh lù9JLEng k7m3Chi đốiehMj diện7m3C YV7rvới anhYV7r… 7m3Cnhư thế,ehMj czkbGô mới9JLE YV7rcó thể7m3C trảzkbG thù7m3C chYV7ro anzkbGh TriếtehMj DehMjạ, 7m3Ccho cảYV7r YV7rcha zkbGvà YV7rmẹ mình.

Từ trước9JLE đế9JLEn g9JLEiờ, mỗiYV7r k9JLEhi hôzkbGn côzkbG, MehMjinh VỹzkbG YV7rđều nhắmYV7r zkbGmắt đYV7rể cảehMjm nhehMjận nụzkbG YV7rhôn zkbGđầy tìnYV7rh cảzkbGm đó.YV7r NhzkbGưng lầ7m3Cn này,YV7r 7m3Cđôi mYV7rắt vẫnzkbG nhzkbGìn thẳ7m3Cng về7m3C phzkbGía ehMjxa xzkbGăm mộtYV7r czkbGách hYV7rờ hững9JLE… v7m3Cì anzkbGh 7m3Cbiết rzkbGõ, nụzkbG hôzkbGn nYV7rày YV7rlà có9JLE chYV7rủ đích!!

Vòng 7m3Ctay ÁYV7ri H7m3Cy siYV7rết chặt7m3C hơn,zkbG đôi9JLE môi7m3C mỏnYV7rg ehMjđang c7m3Cố gắng7m3C chYV7ro một7m3C thứehMj đã7m3C chehMjuẩn bịYV7r tzkbGrước vYV7rào zkbGkhoang miệ7m3Cng zkbGMinh Vỹ.ehMj D7m3Cễ 9JLEdàng hơ7m3Cn cehMjô tưởng!!

Anh khôngehMj nh9JLEững zkbGkhông phảzkbGn khángzkbG, m7m3Cà lại7m3C 9JLEnuốt 9JLEluôn vậzkbGt thểzkbG đắngzkbG 7m3Cngắt 9JLEấy, như9JLE t9JLEhể 9JLEanh đaYV7rng muốn7m3C gi9JLEúp 7m3Ccô thự7m3Cc hiện7m3C kế7m3C hoạch.

Đôi đồnYV7rg ehMjtử chYV7rất chứaehMj hận7m3C 9JLEthù từehMj t9JLEừ 7m3Cmở raYV7r, lặngzkbG thầmYV7r qzkbGuan sátYV7r gehMjương 9JLEmặt từzkbG nYV7rgười đố7m3Ci diện.

Chỉ trozkbGng một7m3C ehMjkhoảnh khehMjắc, ehMjtrái t7m3Cim cYV7rô cYV7rhợt tehMjhắt lại…zkbG đây9JLE là9JLE lehMjần ehMjđầu tiên…ehMj czkbGô trônzkbGg t9JLEhấy anehMjh 7m3Crơi 9JLEnước mắt!!

Mọi thứehMj trướcYV7r mắtYV7r đềuzkbG ehMjrõ mồnYV7r mzkbGột, tzkbGuy rằngzkbG gươngzkbG mặtehMj an7m3Ch vehMjẫn cehMjòn ưehMjớt YV7rnước, nhưng7m3C t9JLEừ đôi7m3C mắtzkbG m9JLEang m9JLEàu 7m3Chổ phách7m3C 9JLEđang c9JLEhạy 7m3Cdài mộtzkbG dYV7ròng nước9JLE đa7m3Cu đớn.

Dù ch9JLEo đôiYV7r m7m3Cắt YV7rhai ehMjmàu củazkbG 7m3Canh YV7rcũng đangzkbG nhìzkbGn 9JLEcô 9JLEđầy ehMjlạnh giá,YV7r nehMjhưng côYV7r 7m3Ccó ehMjthể nhậnzkbG thấy7m3C… anzkbGh 7m3Cđã rehMjơi nướczkbG mắtehMj v7m3Cì cô.

Ái 9JLEHy đẩyehMj ehMjnhẹ ngưzkbGời ehMjMinh VzkbGỹ rehMja, môYV7ri rờizkbG môi,ehMj nhưzkbGng h7m3Cơi ấmYV7r vzkbGẫn tồn9JLE tại.

Bàn 7m3Ctay n7m3Chỏ nhehMjắn vư7m3Cơn lên,ehMj vuzkbGốt nhẹ9JLE mái9JLE tóc9JLE của7m3C ehMjanh, ehMjrồi 9JLEdi chuyể9JLEn zkbGchầm chzkbGậm đ9JLEến 9JLEbên mehMjắt đezkbGn sẫm.

Rồi YV7rcả bàYV7rn ta9JLEy ki9JLEa c9JLEủa côehMj 7m3Ccũng ehMjđưa lê9JLEn, 9JLEphối zkbGhợp thậtzkbG YV7rnhuần ehMjnhuyễn và7m3C chuẩ7m3Cn bịzkbG làm9JLE một9JLE điềuzkbG gzkbGì đóehMj 7m3Cmà cô9JLE c7m3Cho ehMjlà YV7rquan trọng.

Minh VỹzkbG đYV7rứng yên7m3C, cảzkbG người9JLE bắt9JLE đầu9JLE mấYV7rt 7m3Cthăng bằ7m3Cng nehMjhưng anYV7rh zkbGvẫn cốehMj gắngYV7r đứng7m3C vững7m3C… vìYV7r cô!

Ái H7m3Cy nh9JLEẹ nhàzkbGng thYV7ráo 7m3Cbên kYV7rính áp9JLE YV7rtròng 7m3Cra kehMjhỏi mzkbGắt tráiYV7r củehMja 7m3Canh, ti7m3Cếp zkbGtục thảehMj ehMjcho chiếcehMj kín7m3Ch á7m3Cp zkbGtròng rơiYV7r tYV7rự d9JLEo xuốYV7rng ehMjhồ nehMjước zkbGảm đạm.

Ánh mehMjắt tzkbGinh tuýYV7r của7m3C Mi9JLEnh VzkbGỹ hơ7m3Ci 9JLEnheo 7m3Clại, vạn9JLE 9JLEvật trưehMjớc mắtehMj anYV7rh mờ7m3C dầzkbGn… mờehMj dần.

Người czkbGon gáehMji đzkbGáng y9JLEêu đa7m3Cng đứn9JLEg đốiehMj diệehMjn đehMjưa 9JLEtay 7m3Cđặt YV7rnhẹ vào7m3C zkbGngực 9JLEanh, đôi9JLE môiehMj zkbGkhó nhọcehMj phátYV7r zkbGra haYV7ri từzkbG vớYV7ri âm9JLE vựcYV7r cự9JLEc nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần tehMjhứ bazkbG, v7m3Cà cũngehMj l7m3Cà lần9JLE cehMjuối cùYV7rng… cô9JLE dehMjùng chínhzkbG đôiehMj t7m3Cay YV7rmình 9JLEđẩy ngãzkbG anh!!