Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý dsWUJo đểtGLW esWUJm trởUk62 về

Vài nữsWUJ ph4Bjfục Uk62vụ đUk62ang 4Bjflàm 4Bjfviệc gH3e4ần đtGLWó tGLWcũng h4Bjfết sứctGLW sWUJbất ngờtGLW trướctGLW tGLWhành đtGLWộng tGLWcủa MisWUJnh 4BjfVỹ, dù4Bjf tGLWcho hUk62ọ khôntGLWg btGLWiết chUk62uyện gì4Bjf 4Bjfđang x4Bjfảy ra.

Một cô4Bjf hầutGLW dạn4Bjf dH3e4ĩ bước4Bjf đtGLWến, H3e4vỗ nhẹsWUJ và4Bjfo vaUk62i anhH3e4, n4Bjfhưng mu4Bjfốn Uk62ngăn sWUJcản atGLWnh đsWUJi qsWUJuá giH3e4ới h4Bjfạn, đềsWUJ phòn4Bjfg trưtGLWờng hợ4Bjfp xấusWUJ nhất.

“Thiếu gUk62ia, đừtGLWng… côtGLW ấytGLW H3e4vẫn tGLWđang bấtUk62 4Bjftỉnh, sẽUk62 H3e4có á4Bjfn msWUJạng tGLWthật đấy!”

Giọng côtGLW ttGLWa nhẹsWUJ n4Bjfhàng nhưH3e4 đantGLWg trấnH3e4 aH3e4n mộsWUJt ctGLWon t4Bjfhú sWUJdữ, tGLWđôi vUk62ai đangUk62 H3e4run H3e4lên n4Bjfhè nhẹ.

Nhưng tGLWđáp 4Bjflại sựH3e4 lUk62o lắngsWUJ sWUJvà thậtGLWn trọngH3e4 củaH3e4 c4Bjfô ttGLWa, chUk62ỉ tGLWlà mUk62ột átGLWnh mắtGLWt sắtGLWc nhọn…sWUJ MUk62inh Vỹ4Bjf ngoảnhH3e4 msWUJặt lại4Bjf, trUk62ừng tGLWmắt nhtGLWìn c4Bjfô tGLWta, gằnsWUJ giọng.

“Biến đ4Bjfi…” tGLWĐôi mắttGLW sWUJanh dờitGLW từUk62 côUk62 gsWUJái ki4Bjfa ssWUJang ÁUk62i 4BjfHy, Uk62xem sWUJthử tGLWcô cósWUJ phảnH3e4 Uk62ứng nàsWUJo không,Uk62 tGLWđôi 4Bjfmôi vUk62ẫn psWUJhát rtGLWa từnsWUJg tGLWtừ mộsWUJt tGLWcách chậmsWUJ rãsWUJi, “…Uk62 ntGLWhân tiệnH3e4 H3e4bảo tsWUJất cảsWUJ nH3e4hững aUk62i đUk62ang H3e4có mặtUk62 trUk62ong cănUk62 Uk62biệt thựtGLW nàyUk62 4Bjflập 4Bjftức rsWUJa khỏisWUJ đây.”

Ánh mắUk62t thốntGLWg trUk62ị tGLWvà Uk62uy quyH3e4ền củaH3e4 atGLWnh khiUk62ến sWUJcô 4Bjfgái rợn4Bjf ngtGLWười, sWUJcô t4Bjfa chUk62ỉ biết4Bjf nsWUJhìn ngườUk62i coUk62n Uk62gái đán4Bjfg thưH3e4ơng đanH3e4g n4Bjfằm Uk62gọn tGLWtrên taUk62y MiH3e4nh VỹUk62 và4Bjf chôngtGLW 4Bjfchênh giữatGLW hồH3e4 ntGLWước mêtGLWnh mônH3e4g màUk62 lắc4Bjf đầu4Bjf ngtGLWán ngẩm…

Một lúcsWUJ sWUJsau, H3e4tiếng bước4Bjf chânH3e4 vội4Bjf vãtGLW nốiUk62 nh4Bjfau sWUJra khỏiH3e4 Uk62căn bi4Bjfệt thự.

Nhận thấ4Bjfy t4Bjfất cả4Bjf đH3e4ã rUk62a khỏisWUJ đâytGLW, kUk62hông cò4Bjfn Uk62ai làH3e4m phiH3e4ền đsWUJến mìnhUk62 nữa,Uk62 MiUk62nh VH3e4ỹ bắt4Bjf đầu4Bjf Uk62tiếp tụtGLWc hạ4Bjf t4Bjfhấp tay.

Mực nước4Bjf tGLWbắt đầuH3e4 vượt4Bjf quáH3e4 gitGLWới hsWUJạn, H3e4Minh VỹUk62 vẫnUk62 tiếpUk62 tụctGLW sWUJhạ đH3e4ôi ttGLWay đang4Bjf nân4Bjfg ngườisWUJ ÁiUk62 HtGLWy, aH3e4nh khtGLWông Uk62tin l4Bjfà sWUJcô lạitGLW ngosWUJan cH3e4ố đếnH3e4 mức4Bjf nàUk62y được!

Tại sWUJsao cH3e4ô ấyUk62 l4Bjfại tGLWtham giUk62a v4Bjfào H3e4kế h4Bjfoạch H3e4của HạoH3e4 TUk62hần cơH3e4 chứ?

Ban đUk62ầu thựcH3e4 sựH3e4 Uk62anh đãH3e4 hoàn4Bjf 4Bjftoàn rơiH3e4 v4Bjfào Uk62bẫy sWUJdo HạosWUJ TtGLWhần Uk62và 4Bjfcô đUk62ặt rsWUJa, nhUk62ưng tGLWsau H3e4ánh mắtH3e4 chứatGLW đựngtGLW đầyUk62 yêuUk62 thương4Bjf màtGLW H4Bjfạo TtGLWhần đUk62ã nhìH3e4n côsWUJ 4Bjfvừa rồi,4Bjf antGLWh Uk62có thểH3e4 tGLWnhận địnhtGLW Uk62được m4Bjfọi chuy4Bjfện đanH3e4g dH3e4iễn rtGLWa vsWUJô cùsWUJng bấUk62t –sWUJ bìsWUJnh –tGLW thường!

Hơn cả,tGLW kH3e4hi 4Bjfanh ôsWUJm ÁiH3e4 sWUJHy 4Bjfvào l4Bjfòng, H3e4nhiệt độUk62 sWUJcơ thểH3e4 côsWUJ sWUJlại v4Bjfô cùngsWUJ ấmUk62 H3e4áp, khôntGLWg qUk62uá lạntGLWh cũngtGLW không4Bjf quá4Bjf nóng.

Anh tGLWđã ngsWUJhĩ đếnsWUJ ttGLWrường hợsWUJp H3e4cô n4Bjfgất H3e4do bịUk62 sasWUJy sWUJnắng hoặctGLW Uk62bị cảH3e4m lạnhsWUJ, nhưngtGLW nếuUk62 H3e4như vậysWUJ thsWUJì tạtGLWi H3e4sao thâUk62n nhiệtsWUJ vôtGLW vẫ4Bjfn sWUJở mức4Bjf bìnsWUJh Uk62thường cH3e4ơ chứ?

Có Uk62lẽ csWUJô đsWUJã khôH3e4ng để4Bjf ýH3e4, ansWUJh đtGLWã thsWUJử ch4Bjfạm nUk62hẹ vsWUJào gươ4Bjfng mặUk62t c4Bjfô nhtGLWư mộ4Bjft tGLWhành độUk62ng vH3e4ô tình4Bjf, thựtGLWc cH3e4hất mH3e4ục đH3e4ích củaUk62 sWUJanh làtGLW thsWUJử 4Bjfxem H3e4suy đoántGLW củaH3e4 a4Bjfnh lH3e4à đúngsWUJ hatGLWy sai…

Quả nhiênsWUJ khôsWUJng tGLWnằm H3e4ngoài dsWUJự đo4Bjfán, H3e4bàn sWUJtay chạmUk62 tGLWnhẹ 4Bjfvào gươntGLWg 4Bjfmặt Á4Bjfi Uk62Hy đãsWUJ lưuUk62 lạH3e4i mUk62ột lớpUk62 phấn4Bjf trH3e4ang điểmH3e4 nH3e4hạt… rsWUJõ ràntGLWg csWUJô đtGLWã cốH3e4 tìnhH3e4 ttGLWrang đ4Bjfiểm tGLWcho sWUJsắc H3e4mặt mìnH3e4h sWUJtái xan4Bjfh nH3e4hằm thuậnUk62 ltGLWợi tGLWcho kếUk62 hoUk62ạch n4Bjfgất xtGLWỉu trướcUk62 nhàH3e4 H3e4anh sWUJnhư mộtH3e4 H3e4sự tH3e4rùng hợp.

Tại saUk62o rõH3e4 ràngsWUJ Á4Bjfi Uk62Hy khôUk62ng hềH3e4 bấtsWUJ tỉnhUk62, nhưnUk62g lH3e4ại cUk62ố 4Bjftình gisWUJả vờtGLW nH3e4hư thế?

Cô csWUJhấp nhận4Bjf cộng4Bjf ttGLWác cùH3e4ng HUk62ạo ThầnH3e4 vớiUk62 lUk62ý dtGLWo vsWUJà mUk62ục đíctGLWh gì?

Lòng MinUk62h VsWUJỹ ngtGLWổn nga4Bjfng baUk62o n4Bjfhiêu H3e4câu Uk62hỏi cH3e4hưa đư4Bjfợc giảtGLWi đápUk62, nhH3e4ưng antGLWh đaUk62ng cUk62ố ýH3e4 vạchsWUJ trtGLWần ksWUJế tGLWhoạch csWUJủa cô.

Mặc kệUk62 c4Bjfho cH3e4ả H3e4người ctGLWô đ4Bjfã hosWUJàn toà4Bjfn bị4Bjf dìtGLWm Uk62dưới Uk62mặt nUk62ước, ngườisWUJ sWUJcon gH3e4ái trê4Bjfn ta4Bjfy H3e4anh tGLWvẫn khôtGLWng hề4Bjf Uk62có tGLWý địnhH3e4 ttGLWự cứUk62u ttGLWhoát chính4Bjf mình.

Ái H4Bjfy csWUJố 4Bjfgắng nH3e4ín tUk62hở, mặcsWUJ Uk62kệ H3e4lồng ngực4Bjf k4Bjfhó thở4Bjf đếnsWUJ mứcUk62 nhsWUJư mtGLWuốn n4Bjfổ tung.

Sao độttGLW nhH3e4iên côH3e4 lạiH3e4 nH3e4hớ đUk62ến khosWUJảnh k4Bjfhắc ltGLWần 4Bjfđầu tiên4Bjf btGLWị a4Bjfnh tGLWdìm xuốngsWUJ nướctGLW sWUJthế này?

Cảm giáH3e4c Uk62giống hệtsWUJ n4Bjfhư khtGLWi đ4Bjfó, chỉtGLW kháH3e4c ởtGLW sWUJchỗ ctGLWô kUk62hông h4Bjfề tỏ4Bjf bấtH3e4 cUk62ứ hànUk62h độngUk62 nàosWUJ gọiUk62 H3e4là phảH3e4n khánsWUJg cả.

Trái tiUk62m H3e4chất chứaUk62 đầy4Bjf thùH3e4 tGLWhận H3e4của côUk62 chUk62ợt sWUJthắt H3e4lại… antGLWh thH3e4ật sự4Bjf cósWUJ H3e4ý địnhUk62 giếtUk62 côUk62 sao?

Nhưng cũH3e4ng khtGLWông quUk62an trọngUk62, 4Bjfsống hasWUJy chếH3e4t sWUJđối vớtGLWi 4Bjfcô đều4Bjf n4Bjfhư nhasWUJu cảtGLW thôi.

Cố gắngtGLW Uk62nín thUk62ở sWUJdù H3e4cho rấtsWUJ tGLWkhó chịtGLWu, ÁtGLWi HsWUJy v4Bjfẫn kh4Bjfông tH3e4ài 4Bjfnào kH3e4iểm soát4Bjf được4Bjf sắ4Bjfc mặttGLW củH3e4a mình.

Hàng lônsWUJg tGLWmày dàitGLW thtGLWanh tUk62ú cứtGLW nhísWUJu dầnH3e4 lH3e4ại, Uk62đôi môi4Bjf cũUk62ng 4Bjfmím chặtH3e4, cả4Bjf ngườiUk62 ctGLWô cUk62ứ ctGLWựa tGLWquậy kH3e4hông ngừng.

Minh VH3e4ỹ n4Bjfhắm mắtUk62 lại,H3e4 anH3e4h khôngUk62 m4Bjfuốn trH3e4ông thấysWUJ Uk62cô nhưUk62 t4Bjfhế này,Uk62 lại4Bjf c4Bjfàng khôngtGLW 4Bjfmuốn thấytGLW chítGLWnh mìnUk62h đãUk62 làH3e4 ngườsWUJi khiếnsWUJ côH3e4 trởUk62 n4Bjfên nhsWUJư thế.

Đến lúUk62c khH3e4ông thểsWUJ chịtGLWu đựnsWUJg được4Bjf 4Bjfnữa, atGLWnh kéUk62o nh4Bjfanh ngườisWUJ cUk62ô Uk62lên, Uk62ôm thtGLWật chặt4Bjf vsWUJào lòng.

Cả 4BjfÁi HtGLWy cũn4Bjfg sWUJho t4Bjfhành tiếtGLWng, thở4Bjf gsWUJấp g4Bjfáp kH3e4hi htGLWô htGLWấp đưtGLWợc hosWUJạt độngtGLW trH3e4ở lại.

Anh thu4Bjfa rồi…

Không thểUk62 H3e4nào thắngUk62 sWUJđược H3e4sự ươUk62ng btGLWướng vH3e4à csWUJố chấtGLWp củaH3e4 côsWUJ… sWUJvốn tGLWdĩ tH3e4ừ trước4Bjf đếH3e4n giờsWUJ đH3e4ã ltGLWà nhH3e4ư vậy.

Thà H3e4rằng ctGLWô đừngH3e4 xuấtsWUJ hiệnH3e4 t4Bjfhêm lUk62ần nữsWUJa ttGLWrước H3e4mắt anhUk62, thìtGLW nỗisWUJ đasWUJu nămsWUJ 4Bjfxưa tGLWđã khôngH3e4 đượcH3e4 ksWUJhơi dậy,tGLW mạH3e4nh H3e4mẽ sWUJvà đasWUJu đUk62ớn gấpsWUJ đôi.

Khoảnh Uk62khắc nhìtGLWn thấytGLW côH3e4 tro4Bjfng tầUk62m 4Bjfmắt, MUk62inh V4Bjfỹ H3e4thực sWUJsự cảmsWUJ thấsWUJy hạnH3e4h phúcUk62 đH3e4ến H3e4mức khôtGLWng thUk62ể nó4Bjfi thàn4Bjfh lời,tGLW c4Bjfả tGLWbầu sWUJtrời đe4Bjfn tốsWUJi n4Bjfhư được4Bjf Uk62ánh sánsWUJg chitGLWếu rọi…

Hạnh sWUJphúc đtGLWó chư4Bjfa kéoUk62 dUk62ài tGLWnhư mosWUJng mutGLWốn, thH3e4ì trái4Bjf sWUJtim 4Bjfanh lạUk62i nhsWUJư bật4Bjf máuH3e4 ksWUJhi nhậ4Bjfn rsWUJa sựH3e4 thậtH3e4 vềsWUJ H3e4sự tGLWcó mặtH3e4 của4Bjf cô.

Cô tsWUJrở H3e4về bêtGLWn Uk62anh… chỉH3e4 đểsWUJ th4Bjfực hiH3e4ện mộH3e4t âmsWUJ mưusWUJ đượcH3e4 stGLWắp đặt4Bjf sẵntGLW t4Bjfừ trước,Uk62 đautGLW đ4Bjfớn thật!

Khuôn 4Bjfmặt tGLWanh gsWUJục vàtGLWo t4Bjfhân người4Bjf mUk62át lạ4Bjfnh củtGLWa ÁisWUJ HyUk62, ha4Bjfi btGLWàn tUk62ai sitGLWết chUk62ặt lạiUk62 sWUJđang rutGLWn 4Bjflên khôngH3e4 ngừng.

Anh psWUJhải ltGLWàm tGLWsao đây?

Phải 4Bjfxem côH3e4 lH3e4à một4Bjf ngườiUk62 mu4Bjfốn hH3e4ãm hạsWUJi mìtGLWnh, hsWUJay ltGLWà msWUJặc kệUk62 mọH3e4i H3e4thứ, tiếsWUJp tụctGLW yUk62êu thưsWUJơng c4Bjfô hếtH3e4 mực?

Khung 4Bjfcảnh itGLWm lsWUJặng đH3e4ến mứtGLWc đántGLWg sợ,4Bjf đUk62ôi mắtUk62 Uk62to cafUk62e 4Bjfsữa đãtGLW vUk62à đan4Bjfg mH3e4ở sWUJto nhUk62ìn MitGLWnh V4Bjfỹ khH3e4ông cảmUk62 xúc.

Bàn ta4Bjfy mềmH3e4 mạiUk62 tUk62ừ từUk62 đẩyH3e4 sWUJnhẹ ngưH3e4ời aH3e4nh ratGLW. sWUJÁi H3e4Hy Uk62đứng dậy,Uk62 átGLWnh mắtsWUJ vẫnH3e4 tGLWkhông rUk62ời k4Bjfhỏi gương4Bjf 4Bjfmặt qUk62uen thuộctGLW tGLWmà Uk62cô đãsWUJ từH3e4ng hếtsWUJ m4Bjfực sWUJyêu thương.

Mọi chu4Bjfyện Uk62đã đếnsWUJ 4Bjfmức nàH3e4y, Uk62thì côsWUJ khôngH3e4 sWUJcòn lsWUJý dsWUJo nàsWUJo Uk62để đónUk62g kịchtGLW nữa,sWUJ dùtGLW satGLWo tGLWanh cũntGLWg biếttGLW tGLWrõ 4Bjfcô đã4Bjf vH3e4à đsWUJang 4Bjflàm gsWUJì rồi.

Cô đư4Bjfa mộtsWUJ tatGLWy vtGLWề psWUJhía Uk62anh, H3e4như tGLWmuốn đỡsWUJ atGLWnh đứnH3e4g dậy.4Bjf NhưngsWUJ s4Bjfự pH3e4hản hồH3e4i Uk62từ H3e4anh tGLWkhông đượUk62c nhưtGLW ýH3e4 c4Bjfô monsWUJg muốsWUJn, H3e4Minh H3e4Vỹ 4Bjfchỉ sWUJngẩn nsWUJgười ntGLWhìn sWUJcô, sWUJkhông 4Bjfhề cótGLW bấH3e4t kUk62ỳ hành4Bjf độnUk62g nH3e4ào khác.

Ái HsWUJy dạnH3e4 H3e4dĩ sWUJđưa tsWUJay chủtGLW độngH3e4 4Bjfnắm l4Bjfấy sWUJtay anhtGLW, sWUJrồi dH3e4ùng ctGLWhút sứtGLWc lựcsWUJ nhỏtGLW sWUJbé késWUJo a4Bjfnh gượnUk62g dậy.

“Nói đi…”Uk62 MtGLWinh VỹtGLW cấtH3e4 tGLWgiọng trầmsWUJ H3e4khàn, sWUJnheo mắttGLW nhìnUk62 H3e4cô, Uk62“… H3e4em trởtGLW vềsWUJ tGLWvới lýUk62 tGLWdo gì?”

Trước cUk62âu hỏUk62i sWUJnghi hoặc4Bjf cH3e4ủa a4Bjfnh, côsWUJ lạH3e4i tGLWhoàn tsWUJoàn dử4Bjfng sWUJdưng, ti4Bjfếp sWUJtục kéoUk62 4Bjfanh đứngtGLW lên.

Thật sự…4Bjf côsWUJ t4Bjfrở tGLWvề H3e4và phảitGLW giả4Bjf vH3e4ờ dtGLWàn Uk62dựng Uk62một mà4Bjfn kịchUk62 địnH3e4h sẵUk62n n4Bjfhư thsWUJế ltGLWà đểUk62 ltGLWàm gì?

Đứng đốsWUJi di4Bjfện vớtGLWi 4BjfÁi H4Bjfy, MUk62inh Vỹ4Bjf vẫUk62n khô4Bjfng t4Bjfhể khôH3e4ng tH3e4hắc mtGLWắc, bởitGLW t4Bjfất ctGLWả nhữH3e4ng gì4Bjf đãH3e4 H3e4và Uk62đang dH3e4iễn rH3e4a khsWUJiến antGLWh khsWUJông thtGLWoát khtGLWỏi b4Bjfàng hoàng.

Cô vẫUk62n pH3e4hớt tGLWlờ câH3e4u hỏisWUJ củatGLW 4Bjfanh, Uk62bàn taH3e4y đsWUJỡ 4Bjfanh đứngUk62 dậUk62y H3e4như sWUJchưa Uk62muốn buông4Bjf, vH3e4ẫn siết4Bjf lạiUk62 tH3e4hật chặt.

“Anh vUk62ẫn sốngUk62 tốt…H3e4 p4Bjfhải không?”

Chất sWUJgiọng tH3e4rong thantGLWh cấH3e4t lênUk62, tGLWnhẹ nhàng4Bjf nhưsWUJ làntGLW gH3e4ió ttGLWhoáng qusWUJa, ntGLWhưng lại4Bjf v4Bjfang Uk62vọng dsWUJư âsWUJm H3e4của tGLWâm vựsWUJc qUk62uen thuộc.

Đã bsWUJao lâusWUJ rồisWUJ 4Bjfanh H3e4mới lsWUJại đượsWUJc H3e4nghe tsWUJhấy giH3e4ọng nóH3e4i này?

Cả tGLWngười MinsWUJh VsWUJỹ nhtGLWư bịH3e4 Uk62đông cH3e4ứng, ansWUJh nhìntGLW sWUJcô ngỡtGLW ngà4Bjfng, đáH3e4y mắ4Bjft án4Bjfh lêntGLW nhữngH3e4 4Bjfxót tGLWxa vàH3e4 đaH3e4u đớn.

Cô ntGLWghĩ an4Bjfh tGLWcó thểUk62 tGLWsống Uk62tốt khtGLWi khUk62ông có4Bjf ctGLWô sao?

“Dĩ nhiêsWUJn lH3e4à khôntGLWg.” MsWUJinh VỹH3e4 đH3e4áp, đôi4Bjf mắtH3e4 antGLWh nhH3e4ắm hUk62ờ lạUk62i, cH3e4ố gắng4Bjf khôngsWUJ thởtGLW hắtsWUJ ra4Bjf… anH3e4h đaUk62ng mấttGLW btGLWình tĩnh.4Bjf “EmtGLW không4Bjf cầnsWUJ phả4Bjfi bậnH3e4 Uk62tâm, vậyH3e4 cònUk62 emUk62? BốnsWUJ nătGLWm 4Bjfqua 4Bjfem đãUk62 ởtGLW đâuUk62, đãUk62 là4Bjfm gìsWUJ và…”

Anh btGLWỏ sWUJlửng H3e4câu h4Bjfỏi, mí4Bjfm môsWUJi tsWUJhật cUk62hặt, nUk62hư đansWUJg kìmUk62 Uk62chế Uk62vì tGLWkhông muốnH3e4 kích4Bjf độngH3e4 trưtGLWớc mặttGLW cô.

Bao nămUk62 quUk62a, anH3e4h đãH3e4 trưởsWUJng th4Bjfành vsWUJà chữntGLWg chạctGLW H3e4hơn rH3e4ất nhiều,sWUJ Uk62dù Uk62cho nsWUJgày 4Bjfxưa aH3e4nh vốnUk62 dĩUk62 đsWUJã rấtH3e4 ho4Bjfàn 4Bjfhảo tro4Bjfng lốiH3e4 4Bjfsuy nghĩ4Bjf lH3e4inh hoạtGLWt rồi.

Nhưng bH3e4ây giờ,tGLW Uk62anh họtGLWc đượcUk62 Uk62cách tựtGLW khsWUJống chếUk62 btGLWản thâ4Bjfn, khôtGLWng tGLWđể bấtUk62 cứsWUJ h4Bjfành đ4Bjfộng sơsWUJ xuấsWUJt nàotGLW xảyH3e4 Uk62ra cả…Uk62 vìtGLW chỉ4Bjf nUk62hư tH3e4hế, Uk62anh mớH3e4i 4Bjfthoát ksWUJhỏi nUk62hững H3e4ý ngh4Bjfĩ đUk62iên rồH3e4 luH3e4ôn v4Bjfây qsWUJuanh trísWUJ ó4Bjfc khH3e4i 4Bjfđánh mtGLWất cô.

Ái HsWUJy lạisWUJ tiế4Bjfp tục4Bjf chơisWUJ 4Bjftrò câmH3e4 sWUJlặng, côUk62 đưH3e4a đôisWUJ mUk62ắt t4Bjfrong sUk62áng Uk62và 4Bjfnét mặtH3e4 dUk62ịu dàngH3e4 nhtGLWìn anh.

Bàn Uk62tay cô4Bjf chH3e4ợt giằ4Bjfng mạnH3e4h rUk62a ksWUJhỏi bàntGLW 4Bjftay sWUJto lớnsWUJ củUk62a tGLWngười đốiH3e4 diện.sWUJ Khô4Bjfng đểUk62 4Bjfbàn ttGLWay 4Bjfmình trốn4Bjfg rỗH3e4ng tsWUJrong khôtGLWng kH3e4hí, 4Bjfcô Uk62lại vò4Bjfng sWUJtay ômH3e4 ngatGLWng thắtUk62 4Bjflưng antGLWh, thậttGLW nhẹsWUJ nhàng4Bjf sWUJvà ấH3e4m áp…

Cõi lòngtGLW MinH3e4h VỹtGLW chsWUJợt cảmtGLW thấH3e4y thậsWUJt dUk62ễ chịu,tGLW cásWUJi csWUJảm H3e4giác hạnh4Bjf 4Bjfphúc mUk62à tưởngsWUJ chtGLWừng a4Bjfnh sẽH3e4 đásWUJnh mấ4Bjft 4Bjfmãi mtGLWãi n4Bjfay lsWUJại trUk62ở vềtGLW, lấsWUJn chiếmtGLW hsWUJoàn sWUJtoàn cảUk62m H3e4giác củaUk62 cơ4Bjf thể.

Thuận taysWUJ, sWUJanh ttGLWừ từH3e4 đưa4Bjf sWUJhai taH3e4y sWUJlên, H3e4vòng quUk62a 4Bjfngang ngườitGLW côH3e4, nhsWUJư thUk62ể musWUJốn đápUk62 lại4Bjf Uk62cái 4Bjfôm tìnUk62h cảsWUJm Uk62từ phísWUJa btGLWên kia.

“Sống khôntGLWg tốt…”

Một câuUk62 nUk62ói l4Bjfấp lửngtGLW va4Bjfng Uk62lên, hàntGLWh độngH3e4 cH3e4ủa MinH3e4h VsWUJỹ dUk62ừng lại,H3e4 ansWUJh vẫtGLWn chưasWUJ hsWUJoàn thàntGLWh độnUk62g tsWUJác ôtGLWm côsWUJ vUk62ào lòng.

“Sống tGLWtốt đư4Bjfợc saUk62o? KH3e4hi 4Bjfkẻ đã4Bjf giếsWUJt giUk62a đìnhH3e4 tôiUk62 vẫnUk62 còn4Bjf sống?”

Ngay cảUk62 đầusWUJ ngó4Bjfn taH3e4y cũn4Bjfg têsWUJ cứng4Bjf, đH3e4ôi m4Bjfắt MinH3e4h VUk62ỹ đ4Bjfang dầsWUJn đán4Bjfh mấtUk62 tsWUJầm H3e4nhìn… antGLWh đãUk62 ctGLWó thUk62ể đoánsWUJ r4Bjfa H3e4phần H3e4nào nhữngtGLW gsWUJì đan4Bjfg xảUk62y 4Bjfra rồi…

Không đểUk62 aH3e4nh k4Bjfịp địnhsWUJ thầnsWUJ, ÁisWUJ HH3e4y dùsWUJng Uk62tay đsWUJẩy ngư4Bjfời H3e4anh H3e4ra xtGLWa k4Bjfhỏi mình4Bjf, tiếsWUJp H3e4tục dùtGLWng l4Bjfực đẩysWUJ mạUk62nh H3e4anh thêsWUJm mộH3e4t lầnH3e4 tGLWnữa vềsWUJ phíH3e4a bểH3e4 bơi.

Mọi tGLWviệc xảytGLW 4Bjfra quUk62á nhanhH3e4, cảtGLW ng4Bjfười MUk62inh Vỹ4Bjf rơiUk62 tGLWtự 4Bjfdo tsWUJheo q4Bjfuán tsWUJính, bỗngUk62 H3e4chốc 4Bjfmọi hànhH3e4 độngtGLW xunsWUJg qu4Bjfanh nH3e4hư đasWUJng Uk62chậm dần,4Bjf 4Bjfchậm dần…

“Tôi tUk62rở về…tGLW lH3e4à đểsWUJ g4Bjfiết anh!”

Câu Uk62nói 4Bjftàn nH3e4hẫn được4Bjf psWUJhát ntGLWgôn nH3e4gang tàng,sWUJ tGLWÁi sWUJHy ngẩngtGLW caUk62o mặsWUJt, đôsWUJi mtGLWôi xtGLWinh tGLWxinh đượcUk62 tUk62ô soH3e4n đe4Bjfn nhạH3e4t nhếchUk62 l4Bjfên, mtGLWột nụ4Bjf cườsWUJi nửatGLW miệ4Bjfng 4Bjfđược hìnhUk62 thà4Bjfnh sWUJmột cáctGLWh hoàsWUJn chỉnsWUJh v4Bjfà rsWUJõ rệt.

Đây ltGLWà lầH3e4n đầH3e4u tGLWtiên ttGLWrong đời…tGLW côtGLW nởtGLW sWUJnụ cườisWUJ đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tắtUk62 sWUJnắng, lộngtGLW gió…

Thiếu nữsWUJ tron4Bjfg chiUk62ếc váH3e4y đ4Bjfen đanUk62g đứngH3e4 csWUJạnh bể4Bjf Uk62bơi tronsWUJg ngôitGLW biệtUk62 ttGLWhự ho4Bjfa lệ…

Ái sWUJHy dsWUJán chtGLWặt tầm4Bjf nhì4Bjfn Uk62vào MiH3e4nh VỹtGLW, 4Bjfbàn tasWUJy nhỏtGLW nhắUk62n tsWUJừ từtGLW Uk62đưa lênUk62, nắm4Bjf lấysWUJ sợiUk62 Uk62dây chuysWUJền 4Bjfở Uk62cổ, nhẹsWUJ nhàtGLWng cởsWUJi b4Bjfỏ nóH3e4 ra.

Cô quẳtGLWng sợUk62i sWUJdây một4Bjf ctGLWách th4Bjfản ntGLWhiên, chỉtGLW giữtGLW lấyH3e4 ctGLWhiếc mH3e4ặt dtGLWây cH3e4huyền hìnhH3e4 hộpsWUJ trò4Bjfn, mởH3e4 nắH3e4p vàtGLW lấsWUJy từtGLW đóUk62 mH3e4ột tsWUJhứ cựcsWUJ kỳH3e4 nsWUJhỏ bé.

Đôi mắtsWUJ tGLWcô vH3e4ẫn H3e4nhìn H3e4về phíUk62a MitGLWnh sWUJVỹ, an4Bjfh đãH3e4 nhsWUJanh chóntGLWg nUk62goi sWUJlên msWUJặt nước4Bjf saH3e4u kh4Bjfi bịH3e4 côtGLW bấtUk62 Uk62ngờ đsWUJẩy xuốn4Bjfg hồ.

Cả ngUk62ười MinH3e4h VỹtGLW ướt4Bjf H3e4sũng, aUk62nh đ4Bjfưa tH3e4ay vuốtsWUJ mặt,tGLW gH3e4ương mH3e4ặt vẫUk62n ltGLWưu dấu4Bjf lạiH3e4 sựH3e4 ngạcsWUJ nhUk62iên vUk62à đH3e4au đớn.

Cuối Uk62cùng… Uk62anh đ4Bjfã biếtsWUJ được4Bjf 4Bjflý dtGLWo vsWUJì s4Bjfao sWUJcô H3e4trở H3e4về, Uk62và tUk62ại tGLWsao c4Bjfô tGLWlại thUk62am gitGLWa vàotGLW cá4Bjfi vởtGLW kịch4Bjf khôngsWUJ hsWUJoàn chỉnUk62h đó.

Cô tGLWcho rằsWUJng tGLWanh làsWUJ ngsWUJười giUk62ết 4Bjfgia đìnhH3e4 côH3e4 ư?

Thì rsWUJa tronsWUJg H3e4lòng c4Bjfô, vtGLWị tH3e4rí Uk62của aUk62nh làtGLW Uk62như thếtGLW –sWUJ 4Bjflà mộH3e4t kẻ4Bjf sátUk62 nhtGLWân khôngUk62 hơsWUJn khôH3e4ng kém.

Đáy mắtH3e4 trở4Bjf nsWUJên thậH3e4t ưuH3e4 thươH3e4ng, asWUJnh cUk62hỉ đứtGLWng yêUk62n đốisWUJ mặtsWUJ H3e4với cô,tGLW sWUJkhông nó4Bjfi tsWUJhêm bUk62ất cứH3e4 đitGLWều gìH3e4 cả.

Ánh mặsWUJt tH3e4rời sángtGLW chósWUJi Uk62đã ngừn4Bjfg đemtGLW đếntGLW nh4Bjfững H3e4vạt sWUJnắng sWUJấm ápH3e4, n4Bjfhưng lạH3e4i man4Bjfg đ4Bjfến ánh4Bjf sánUk62g bấH3e4t tận4Bjf chiếutGLW sánH3e4g kh4Bjfuôn mặtsWUJ anh…

Và mộtH3e4 bê4Bjfn msWUJắt Uk62đang sUk62ở hữ4Bjfu màtGLWu hUk62ổ phách4Bjf đangsWUJ sángH3e4 rựH3e4c, v4Bjfà bêH3e4n Uk62còn lH3e4ại vẫH3e4n tGLWlà 4Bjfmàu sWUJđen thuầtGLWn tu4Bjfý củH3e4a kísWUJnh ápUk62 tròng.

Có lẽH3e4 H3e4khi ngãH3e4 xuốngUk62 nước,H3e4 4Bjfmột bênUk62 4Bjfkính 4Bjfáp Uk62tròng đtGLWã 4Bjfrơi ratGLW, vàsWUJ giờH3e4 đâyUk62 lại4Bjf khtGLWiến sWUJanh đH3e4ối dsWUJiện 4Bjfvới cô4Bjf bsWUJằng đsWUJôi mắttGLW 4Bjfngày xưa4Bjf đãtGLW từUk62ng lsWUJà sWUJthứ cUk62ô yêuUk62 thíc4Bjfh nhất.

Từ pH3e4hía đốUk62i dsWUJiện, đôsWUJi mắtH3e4 ÁiUk62 HH3e4y vẫsWUJn nhìn4Bjf đămsWUJ đăm&nbsUk62p; vềtGLW phíH3e4a Uk62Minh VH3e4ỹ, vtGLWô hồn4Bjf H3e4nhưng lạtGLWi c4Bjfhú mụ4Bjfc và4Bjfo đôi4Bjf mắH3e4t anh.

Sống Uk62mũi H3e4cô bắttGLW đầuUk62 cảmtGLW H3e4thấy ctGLWay casWUJy, côtGLW sWUJhận anUk62h… nhH3e4ưng c4Bjfô vẫnUk62 Uk62rất ysWUJêu anh.

Hình ảnhtGLW tGLWMinh VtGLWỹ đH3e4ang hUk62iện diệntGLW Uk62rõ rệt4Bjf t4Bjfrước mặUk62t, nhưH3e4ng s4Bjfao lạisWUJ quH3e4á x4Bjfa tGLWtầm tasWUJy với…

Khoé mắ4Bjft ÁitGLW 4BjfHy c4Bjfhạy dàisWUJ mộH3e4t dtGLWòng lệ,tGLW tGLWcô nhtGLWẹ nhànsWUJg Uk62bước xuH3e4ống hồUk62 bơiUk62, bước4Bjf đếnUk62 thậtH3e4 gần4Bjf anhUk62, tiUk62ện tGLWtay sWUJcho vậUk62t thểH3e4 tGLWcô v4Bjfừa ltGLWấy 4Bjfra tGLWtừ mặH3e4t dâsWUJy chutGLWyền 4Bjfvào miệng.

Mặt nước4Bjf lắn4Bjfg đọngH3e4 vừaH3e4 rsWUJồi l4Bjfại bsWUJị khuấytGLW độ4Bjfng bUk62ởi Uk62thân tGLWthể nhtGLWỏ H3e4bé, ÁsWUJi 4BjfHy đatGLWng 4Bjfdi chuyểH3e4n đếnH3e4 g4Bjfần tGLWMinh VH3e4ỹ mH3e4ột tGLWcách gsWUJấp gsWUJáp, nhưH3e4 4Bjfsợ anUk62h sH3e4ẽ bitGLWến mấtGLWt tronsWUJg gitGLWây lát.

Ngược H3e4lại với4Bjf cô4Bjf, MinH3e4h VỹH3e4 lại4Bjf bH3e4ất độn4Bjfg, anUk62h cUk62hỉ Uk62im lặUk62ng cH3e4ảm 4Bjfnhận tGLWsự đausWUJ đớnUk62 t4Bjfừ tậnsWUJ tGLWđáy ltGLWòng, lạiUk62 thsWUJêm mộtsWUJ phầnH3e4 muốnH3e4 ô4Bjfm ctGLWô Uk62thật chặt4Bjf tGLWvào lòng.

Cô hitGLWểu ltGLWầm… được!H3e4 AnH3e4h ch4Bjfấp nhận!

Cô muốsWUJn giế4Bjft anhsWUJ… asWUJnh sWUJsẵn sUk62àng đUk62ể sWUJcô 4Bjflàm điềsWUJu đó!

Nhưng chỉH3e4 du4Bjfy nhH3e4ất việcsWUJ rờisWUJ bỏUk62 anh4Bjf… an4Bjfh th4Bjfực sựUk62 khH3e4ông tGLWthể chUk62ấp Uk62nhận được.

Có lẽUk62 cUk62ô đtGLWã khtGLWông biếsWUJt Uk62khi côUk62 rờisWUJ xtGLWa an4Bjfh, an4Bjfh đã4Bjf sutGLWy sụpsWUJ đH3e4ến mứcH3e4 nàsWUJo… Uk62anh còntGLW nUk62hớ sWUJrõ H3e4lúc đó4Bjf Uk62mình đãtGLW nhUk62ư thếsWUJ nàtGLWo Uk62mà, tronsWUJg đầtGLWu tGLWanh sWUJchỉ c4Bjfòn Uk62duy nhấsWUJt hatGLWm H3e4muốn giếtsWUJ tUk62ất cả4Bjf nhữngtGLW ktGLWẻ đUk62ã sWUJcả gatGLWn H3e4mang 4Bjfcô Uk62ra sWUJkhỏi ctGLWuộc sốn4Bjfg, Uk62ra khỏi4Bjf tầmsWUJ nhtGLWìn vsWUJà vòtGLWng H3e4tay sWUJcủa anh.

Một H3e4năm sa4Bjfu kh4Bjfi H3e4cô rsWUJa H3e4đi, tGLWanh Uk62đã sH3e4ống tr4Bjfong sH3e4ự cuồngtGLW lsWUJoạn, msWUJỗi Uk62ngày ch4Bjfỉ bisWUJết ng4Bjfắm nhtGLWìn sWUJbức ảnhsWUJ 4Bjfnơi gócsWUJ ph4Bjfòng H3e4của cô.

Rồi đUk62ến nă4Bjfm H3e4thứ hUk62ai, sWUJlại làUk62 sựUk62 suH3e4y sụpsWUJ, atGLWnh chỉUk62 biếttGLW hàtGLWnh H3e4hạ bản4Bjf thânsWUJ mình…Uk62 đtGLWể gitGLWải Uk62toả 4Bjfsự Uk62bức bố4Bjfi v4Bjfà đH3e4au đớn4Bjf trtGLWong lòng.

Đến năm4Bjf tH3e4hứ basWUJ, H3e4anh bắtGLWt đầH3e4u chH3e4ính thứUk62c nUk62ắm quyềnUk62 sWUJtổ chứtGLWc maH3e4fia củsWUJa 4Bjfcha mình,H3e4 sWUJdùng v4Bjfũ lựctGLW đểsWUJ đosWUJạt tGLWđược tGLWquyền lUk62ực t4Bjfrong cạnhsWUJ trUk62anh thương4Bjf trườUk62ng Uk62cho tậpsWUJ đoàn.

Quên đưtGLWợc cô…4Bjf thật4Bjf sựtGLW k4Bjfhó Uk62hơn quên4Bjf 4BjfThy TUk62hy gtGLWấp ngànH3e4 lần.

Khi H3e4anh đặttGLW T4Bjfhy 4BjfThy vtGLWào ngăH3e4n kétGLWo sWUJký ứUk62c tUk62rong tráisWUJ ti4Bjfm, tsWUJhì tìtGLWnh yêuUk62 đó4Bjf cUk62ũng dừngtGLW lại4Bjf v4Bjfà kếtUk62 thúc.

Nhưng ÁiUk62 4BjfHy, khônUk62g nhữ4Bjfng anUk62h khtGLWông thểtGLW quênsWUJ đượcH3e4, mà4Bjf H3e4anh cò4Bjfn khô4Bjfng sWUJthể H3e4thôi khô4Bjfng nhtGLWung 4Bjfnhớ tGLWvà ngsWUJừng ytGLWêu cô.

Dù ch4Bjfo H3e4ý nH3e4ghĩ cô4Bjf H3e4đã chếtUk62 baUk62o nhiê4Bjfu lầnH3e4 sWUJloé lênUk62 4Bjftrong suUk62y nghĩ,4Bjf nhưn4Bjfg antGLWh sWUJvẫn ngUk62oan csWUJố chốsWUJi bỏUk62… vìsWUJ antGLWh chtGLWưa xtGLWác sWUJthực đsWUJược cH3e4ô còUk62n sWUJsống hH3e4ay chết.

Nhưng giờtGLW đUk62ây… trUk62ước mắtH3e4 anhsWUJ, tGLWÁi HsWUJy đ4Bjfã trởtGLW về4Bjf H3e4vẹn ngtGLWuyên, và4Bjf H3e4mang ttGLWheo mộtsWUJ mố4Bjfi thùtGLW khH3e4ông dứt.

Cô trsWUJở H3e4về làUk62 sWUJđể giế4Bjft anh!

Trong sWUJtầm msWUJắt Uk62Minh Vỹ4Bjf đa4Bjfng H3e4thu vềH3e4 h4Bjfình ảnhsWUJ ÁiUk62 Uk62Hy mỗi4Bjf mtGLWột gầnUk62 sWUJhơn, c4Bjfho đếnH3e4 kH3e4hi csWUJô đứng4Bjf đốH3e4i diện4Bjf vớisWUJ H3e4anh, mự4Bjfc nưUk62ớc đã4Bjf lêH3e4n quásWUJ cH3e4ổ củH3e4a cô4Bjf rồi.

Ái HsWUJy vòngsWUJ taH3e4y ô4Bjfm lấysWUJ tGLWcổ MisWUJnh Vỹ4Bjf gH3e4hì chặtH3e4 xuống,sWUJ côtGLW nh4Bjfón châ4Bjfn, Uk62đặt lH3e4ên môisWUJ tGLWanh tGLWmột nụH3e4 hônH3e4 thậUk62t sWUJsâu vUk62à dài.

Từ sWUJđôi m4Bjfắt tha4Bjfnh tú4Bjf Uk62và sWUJto Uk62sáng v4Bjfẫn chạyUk62 dàH3e4i Uk62dòng lệ4Bjf đsWUJau đớn,Uk62 cảsWUJ tGLWngười cUk62ô ru4Bjfn ltGLWên ktGLWhông ngừng.

Ba Uk62năm kểsWUJ sWUJtừ cH3e4ái ngà4Bjfy địnhH3e4 mệnUk62h đó…H3e4 côUk62 đUk62ã tựUk62 nsWUJhủ phải4Bjf hậUk62n anH3e4h 4Bjfthật nhi4Bjfều, pUk62hải thUk62ật lạ4Bjfnh lù4Bjfng kh4Bjfi đốiH3e4 Uk62diện vớUk62i anh…4Bjf 4Bjfnhư thếH3e4, 4Bjfcô mớ4Bjfi cóUk62 sWUJthể trảsWUJ thù4Bjf ch4Bjfo Uk62anh Tr4Bjfiết DạH3e4, Uk62cho cUk62ả sWUJcha v4Bjfà m4Bjfẹ mình.

Từ tGLWtrước Uk62đến giờ,H3e4 H3e4mỗi tGLWkhi hH3e4ôn cô,4Bjf H3e4Minh VỹUk62 4Bjfđều n4Bjfhắm mắttGLW đểtGLW cảm4Bjf nhậnUk62 H3e4nụ sWUJhôn đầ4Bjfy tUk62ình cảmUk62 đsWUJó. Nh4Bjfưng lầUk62n 4Bjfnày, đôi4Bjf m4Bjfắt H3e4vẫn nhìtGLWn thẳtGLWng vềsWUJ H3e4phía sWUJxa Uk62xăm mUk62ột cáchsWUJ hờsWUJ hững…sWUJ 4Bjfvì ansWUJh Uk62biết rsWUJõ, nụUk62 Uk62hôn tGLWnày H3e4là sWUJcó chủ4Bjf đích!!

Vòng tH3e4ay ÁiH3e4 tGLWHy ssWUJiết chặtH3e4 hơ4Bjfn, đôi4Bjf m4Bjfôi mỏngH3e4 đaUk62ng ctGLWố gắngUk62 c4Bjfho mUk62ột th4Bjfứ đã4Bjf Uk62chuẩn Uk62bị Uk62trước vàoH3e4 khsWUJoang sWUJmiệng MUk62inh Vỹ4Bjf. DH3e4ễ dàtGLWng hơUk62n 4Bjfcô tưởng!!

Anh khôUk62ng nhữ4Bjfng khônsWUJg ptGLWhản khánUk62g, tGLWmà lại4Bjf nuốsWUJt ltGLWuôn vậtGLWt tH3e4hể đắngtGLW ngắtUk62 ấyUk62, nhưtGLW thUk62ể a4Bjfnh đan4Bjfg m4Bjfuốn giúpH3e4 c4Bjfô thựsWUJc sWUJhiện kếsWUJ hoạch.

Đôi 4Bjfđồng Uk62tử H3e4chất cH3e4hứa hậtGLWn tsWUJhù tH3e4ừ từH3e4 tGLWmở rasWUJ, lặngtGLW t4Bjfhầm quaH3e4n sáH3e4t 4Bjfgương m4Bjfặt sWUJtừ ngườsWUJi đốtGLWi diện.

Chỉ tGLWtrong mộtGLWt kH3e4hoảnh khắc4Bjf, trátGLWi titGLWm côUk62 ch4Bjfợt thắtsWUJ sWUJlại… 4Bjfđây Uk62là lUk62ần đầuH3e4 tiên…4Bjf cH3e4ô trông4Bjf th4Bjfấy an4Bjfh tGLWrơi nước4Bjf mắt!!

Mọi thtGLWứ trướH3e4c mắtsWUJ H3e4đều r4Bjfõ mồntGLW mộtsWUJ, sWUJtuy H3e4rằng gươtGLWng mặtUk62 an4Bjfh vẫtGLWn tGLWcòn ướH3e4t nước,H3e4 nhsWUJưng từsWUJ đôtGLWi 4Bjfmắt man4Bjfg màuUk62 4Bjfhổ phácsWUJh đangsWUJ chạytGLW dàitGLW mộtsWUJ dH3e4òng tGLWnước đautGLW đớn.

Dù csWUJho 4Bjfđôi mắttGLW hatGLWi màtGLWu củaUk62 H3e4anh cũH3e4ng đUk62ang nsWUJhìn 4Bjfcô đầyH3e4 lạ4Bjfnh giá,Uk62 nhưntGLWg sWUJcô sWUJcó thtGLWể nhậnsWUJ thtGLWấy… an4Bjfh H3e4đã rơitGLW nướcsWUJ mH3e4ắt vsWUJì cô.

Ái HsWUJy đsWUJẩy nh4Bjfẹ ngườisWUJ Min4Bjfh VỹtGLW rH3e4a, msWUJôi tGLWrời môi,4Bjf nhưn4Bjfg hơitGLW ấmtGLW vẫn4Bjf tồnUk62 tại.

Bàn ttGLWay nhỏtGLW nhắn4Bjf vươntGLW lêUk62n, vuốt4Bjf n4Bjfhẹ máitGLW t4Bjfóc csWUJủa 4Bjfanh, rồ4Bjfi dsWUJi chuyểntGLW chUk62ầm cH3e4hậm H3e4đến bê4Bjfn sWUJmắt đenUk62 sẫm.

Rồi cảtGLW bà4Bjfn taUk62y kisWUJa của4Bjf côH3e4 c4Bjfũng 4Bjfđưa lêH3e4n, phốiH3e4 hợ4Bjfp thậtUk62 sWUJnhuần nhuyễ4Bjfn vàUk62 chuẩUk62n 4Bjfbị là4Bjfm mộtUk62 điUk62ều gì4Bjf đ4Bjfó Uk62mà tGLWcô cH3e4ho lH3e4à sWUJquan trọng.

Minh Vỹ4Bjf đứng4Bjf sWUJyên, cảtGLW ngườiH3e4 bắttGLW đầutGLW msWUJất t4Bjfhăng bằtGLWng Uk62nhưng 4Bjfanh tGLWvẫn tGLWcố gắn4Bjfg 4Bjfđứng vH3e4ững… sWUJvì cô!

Ái H3e4Hy 4Bjfnhẹ nhàng4Bjf tháoH3e4 bên4Bjf H3e4kính Uk62áp trò4Bjfng tGLWra ksWUJhỏi msWUJắt trái4Bjf củ4Bjfa tGLWanh, tiếpUk62 tục4Bjf thH3e4ả sWUJcho 4Bjfchiếc tGLWkính sWUJáp trònsWUJg rơisWUJ tH3e4ự dUk62o sWUJxuống hồ4Bjf nưUk62ớc Uk62ảm đạm.

Ánh 4Bjfmắt tinH3e4h sWUJtuý củasWUJ MiH3e4nh VH3e4ỹ hơUk62i Uk62nheo lại,4Bjf vạn4Bjf vậttGLW trướcH3e4 mắttGLW ansWUJh 4Bjfmờ dần…4Bjf tGLWmờ dần.

Người cosWUJn gáiH3e4 đángtGLW yêu4Bjf đanUk62g đứngH3e4 Uk62đối diệntGLW đưH3e4a t4Bjfay đặtsWUJ nhẹtGLW vàH3e4o ngựcsWUJ anhH3e4, đôiH3e4 H3e4môi khH3e4ó nhọUk62c phátsWUJ tGLWra 4Bjfhai H3e4từ vớiUk62 âm4Bjf vựcUk62 cựUk62c nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần t4Bjfhứ 4Bjfba, v4Bjfà cũngsWUJ làsWUJ ltGLWần H3e4cuối 4Bjfcùng… 4Bjfcô dùnsWUJg tGLWchính đH3e4ôi t4Bjfay 4Bjfmình đẩyUk62 ngH3e4ã anh!!