Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý dEz6wo xX97để RQZcem trRQZcở về

Vài nữRQZc phụcEz6w vxX97ụ đaxX97ng lEz6wàm việZSSVc ZSSVgần đóZSSV cũZSSVng ZSSVhết sứcRQZc bấtqUyY xX97ngờ qUyYtrước hànZSSVh độqUyYng củaqUyY RQZcMinh Vỹ,xX97 dùqUyY cZSSVho họxX97 khônZSSVg bqUyYiết chuyệnqUyY gìxX97 đqUyYang xảyZSSV ra.

Một RQZccô hầuxX97 dạEz6wn qUyYdĩ bRQZcước đếqUyYn, vỗqUyY nhZSSVẹ vàqUyYo ZSSVvai anhZSSV, nhưngxX97 muốnZSSV nRQZcgăn cảnqUyY aEz6wnh qUyYđi quEz6wá gxX97iới hZSSVạn, đềxX97 phònxX97g trườngqUyY hxX97ợp xấZSSVu nhất.

“Thiếu qUyYgia, đừng…RQZc xX97cô ấyqUyY vẫnZSSV đanZSSVg bấEz6wt tỉnh,RQZc sẽRQZc cóRQZc áxX97n mạngqUyY thZSSVật đấy!”

Giọng cxX97ô RQZcta nqUyYhẹ nhRQZcàng nqUyYhư đangEz6w trấnxX97 qUyYan mEz6wột cEz6won thúqUyY xX97dữ, đZSSVôi vRQZcai đangEz6w ruqUyYn lêEz6wn nEz6whè nhẹ.

Nhưng đxX97áp lạixX97 Ez6wsự lEz6wo lắnRQZcg Ez6wvà thậnZSSV trọngxX97 củaEz6w cqUyYô tRQZca, cqUyYhỉ làRQZc mộtZSSV ánhEz6w mqUyYắt sắcqUyY nhọn…xX97 ZSSVMinh VỹEz6w ngoảEz6wnh mặtqUyY lạZSSVi, tqUyYrừng mắxX97t nhìEz6wn côEz6w xX97ta, xX97gằn giọng.

“Biến RQZcđi…” ĐôiqUyY mZSSVắt aqUyYnh dEz6wời từEz6w cqUyYô gáqUyYi kiRQZca sanEz6wg ÁqUyYi HEz6wy, qUyYxem thửRQZc côRQZc cóEz6w xX97phản ứqUyYng Ez6wnào khônqUyYg, đôiZSSV qUyYmôi vẫnxX97 pháqUyYt rZSSVa tRQZcừng từxX97 mộtxX97 cáchEz6w chậmEz6w rãi,Ez6w “…RQZc nhRQZcân tiZSSVện bảoRQZc tấtxX97 cxX97ả nhữngRQZc ZSSVai đaRQZcng cóxX97 xX97mặt trRQZcong cZSSVăn qUyYbiệt tRQZchự RQZcnày ZSSVlập ZSSVtức rEz6wa khxX97ỏi đây.”

Ánh mắEz6wt thốZSSVng Ez6wtrị xX97và uRQZcy quyRQZcền củaEz6w RQZcanh khiqUyYến xX97cô gqUyYái rợnqUyY người,xX97 côEz6w tqUyYa chỉqUyY RQZcbiết nhìqUyYn ngườiEz6w xX97con gáiZSSV đángxX97 thưRQZcơng đanEz6wg nEz6wằm gọnZSSV tqUyYrên taqUyYy ZSSVMinh xX97Vỹ vàEz6w chôngEz6w chênhxX97 gxX97iữa hồqUyY nướZSSVc mênqUyYh RQZcmông mEz6wà xX97lắc đầuxX97 nqUyYgán ngẩm…

Một RQZclúc saRQZcu, tiếnxX97g bướcZSSV chxX97ân vZSSVội vxX97ã RQZcnối nhaxX97u rZSSVa xX97khỏi căZSSVn biệxX97t thự.

Nhận tZSSVhấy tấZSSVt cảZSSV đãRQZc rRQZca khỏiqUyY đâyZSSV, Ez6wkhông cònxX97 aRQZci làmZSSV phiềnZSSV Ez6wđến mxX97ình nEz6wữa, MiZSSVnh VRQZcỹ bắtRQZc đầZSSVu tRQZciếp tụcRQZc hqUyYạ thấZSSVp tay.

Mực nZSSVước bEz6wắt đầuRQZc vưZSSVợt quqUyYá gEz6wiới hZSSVạn, MixX97nh RQZcVỹ vẫnEz6w qUyYtiếp tụqUyYc hRQZcạ đxX97ôi tEz6way đxX97ang nâZSSVng ngườRQZci ÁEz6wi HRQZcy, xX97anh khôngZSSV xX97tin qUyYlà cEz6wô lxX97ại nxX97goan cốZSSV đếnqUyY qUyYmức nZSSVày được!

Tại saxX97o côZSSV ấyZSSV lạZSSVi thEz6wam xX97gia vZSSVào ZSSVkế hoạchEz6w củqUyYa HạxX97o ZSSVThần Ez6wcơ chứ?

Ban đầuZSSV tRQZchực sựqUyY anEz6wh đãxX97 hqUyYoàn RQZctoàn qUyYrơi vàqUyYo bẫyEz6w dxX97o HạoZSSV ThầnqUyY Ez6wvà côqUyY đặtxX97 raEz6w, nhưnxX97g ZSSVsau áEz6wnh mEz6wắt cqUyYhứa đựngqUyY đầyZSSV yêqUyYu thưxX97ơng RQZcmà Ez6wHạo ThầRQZcn đãZSSV nhZSSVìn qUyYcô vxX97ừa ZSSVrồi, ZSSVanh cZSSVó txX97hể nhậnqUyY ZSSVđịnh đượcxX97 mọiRQZc chuEz6wyện đZSSVang diễnEz6w rqUyYa RQZcvô cùnZSSVg bấRQZct ZSSV– bìnZSSVh qUyY– thường!

Hơn ZSSVcả, Ez6wkhi anRQZch ôZSSVm ÁiqUyY HqUyYy RQZcvào lòngxX97, nhiệtqUyY qUyYđộ cEz6wơ thểEz6w Ez6wcô lạEz6wi vZSSVô cZSSVùng qUyYấm áxX97p, khxX97ông qUyYquá lạnhEz6w cũnRQZcg ZSSVkhông quáEz6w nóng.

Anh đãRQZc nRQZcghĩ đếnRQZc RQZctrường hợpZSSV qUyYcô qUyYngất dRQZco bịqUyY saEz6wy nắngRQZc hoEz6wặc RQZcbị RQZccảm lạnEz6wh, RQZcnhưng nếuqUyY nEz6whư vqUyYậy thìqUyY tạiEz6w sEz6wao ZSSVthân xX97nhiệt vôEz6w vẫnxX97 ởEz6w mứcEz6w xX97bình thườngZSSV cEz6wơ chứ?

Có lẽZSSV RQZccô đxX97ã khqUyYông đểqUyY ZSSVý, qUyYanh qUyYđã xX97thử cxX97hạm nRQZchẹ vàRQZco gxX97ương mặtRQZc qUyYcô Ez6wnhư mộtqUyY hànhRQZc qUyYđộng Ez6wvô tìnhZSSV, thựEz6wc chấtZSSV mEz6wục đZSSVích củxX97a anqUyYh làEz6w thửZSSV RQZcxem suRQZcy ZSSVđoán củRQZca aZSSVnh lEz6wà đúnRQZcg RQZchay sai…

Quả RQZcnhiên khôZSSVng Ez6wnằm xX97ngoài dựxX97 đoán,qUyY bàEz6wn taxX97y ZSSVchạm nhẹRQZc vàoZSSV ZSSVgương ZSSVmặt ZSSVÁi HxX97y đãxX97 lưuqUyY Ez6wlại mRQZcột lớEz6wp phấnZSSV tZSSVrang điRQZcểm nhạqUyYt… rqUyYõ rZSSVàng côZSSV Ez6wđã cốqUyY tZSSVình RQZctrang đEz6wiểm cqUyYho sắcZSSV mqUyYặt mìRQZcnh táxX97i xaEz6wnh nhằmRQZc tqUyYhuận lxX97ợi chRQZco Ez6wkế hoạchRQZc nqUyYgất xỉuqUyY trEz6wước xX97nhà Ez6wanh ZSSVnhư xX97một sựxX97 tqUyYrùng hợp.

Tại sRQZcao Ez6wrõ rxX97àng ÁRQZci HxX97y ZSSVkhông hềZSSV bấtxX97 tỉnh,Ez6w nhưEz6wng lạixX97 cốEz6w xX97tình gixX97ả vxX97ờ RQZcnhư thế?

Cô chấpqUyY nhậnRQZc cộngZSSV xX97tác cqUyYùng qUyYHạo ThầnEz6w vớiZSSV lýqUyY ZSSVdo RQZcvà mqUyYục đíchxX97 gì?

Lòng qUyYMinh VỹRQZc ngqUyYổn ngqUyYang bZSSVao nhiêuxX97 qUyYcâu RQZchỏi chxX97ưa đượcqUyY gEz6wiải đáp,ZSSV nEz6whưng aZSSVnh ZSSVđang cRQZcố ýxX97 vRQZcạch Ez6wtrần kZSSVế hoqUyYạch ZSSVcủa cô.

Mặc kệRQZc cRQZcho cảZSSV ngRQZcười cEz6wô đãxX97 hoàqUyYn Ez6wtoàn bịqUyY ZSSVdìm dqUyYưới mặtqUyY nRQZcước, ngườiZSSV cEz6won gáiEz6w ZSSVtrên taRQZcy qUyYanh vZSSVẫn kEz6whông RQZchề qUyYcó ýRQZc địnhRQZc tựEz6w cứqUyYu xX97thoát chEz6wính mình.

Ái Ez6wHy cốRQZc gắngRQZc níEz6wn tEz6whở, ZSSVmặc kZSSVệ lồZSSVng ngxX97ực khóZSSV thởZSSV đếZSSVn mEz6wức nhưZSSV muốqUyYn nxX97ổ tung.

Sao đqUyYột nhiênRQZc cZSSVô lạiZSSV nRQZchớ đếnxX97 khoảqUyYnh kRQZchắc lầnEz6w đầxX97u tiEz6wên xX97bị anEz6wh dqUyYìm xxX97uống ZSSVnước thếEz6w này?

Cảm giqUyYác giốZSSVng hệtEz6w nhxX97ư kRQZchi Ez6wđó, RQZcchỉ kháZSSVc ởqUyY chEz6wỗ qUyYcô khônqUyYg hềRQZc tỏxX97 bấEz6wt cứRQZc qUyYhành độnRQZcg RQZcnào gọixX97 Ez6wlà phảqUyYn khángqUyY cả.

Trái tiZSSVm chấqUyYt chZSSVứa đầyqUyY thùqUyY hxX97ận củaEz6w cxX97ô chợtxX97 thắtZSSV lại…Ez6w axX97nh thậtxX97 sựqUyY ZSSVcó ýEz6w RQZcđịnh giZSSVết cEz6wô sao?

Nhưng cũnZSSVg kEz6whông RQZcquan trọng,Ez6w sốngxX97 hxX97ay qUyYchết đốixX97 vớiZSSV cZSSVô đềuZSSV nhưqUyY nhEz6wau cEz6wả thôi.

Cố gắRQZcng nínEz6w thRQZcở dùxX97 xX97cho rấRQZct kRQZchó chịu,ZSSV ÁZSSVi ZSSVHy vẫnxX97 xX97không tEz6wài nàoEz6w kiểmqUyY soáqUyYt đưxX97ợc sEz6wắc mặtRQZc củaRQZc mình.

Hàng lônRQZcg mRQZcày dRQZcài thaEz6wnh túEz6w cxX97ứ nhqUyYíu dxX97ần lạqUyYi, đôiqUyY môqUyYi cũEz6wng xX97mím chặt,Ez6w cảqUyY ZSSVngười cqUyYô cứEz6w cựqUyYa quậyRQZc RQZckhông ngừng.

Minh VỹxX97 nhắRQZcm mEz6wắt lạEz6wi, Ez6wanh khZSSVông muốnZSSV xX97trông thEz6wấy qUyYcô nxX97hư thếRQZc nàRQZcy, lạqUyYi cZSSVàng khôRQZcng mRQZcuốn txX97hấy chínhxX97 mìnRQZch đãEz6w lZSSVà ngưxX97ời kEz6whiến cqUyYô RQZctrở nênEz6w ZSSVnhư thế.

Đến lúcZSSV khônqUyYg qUyYthể chqUyYịu đựxX97ng đượcqUyY nZSSVữa, aEz6wnh kéEz6wo nRQZchanh ngườiZSSV côqUyY lên,RQZc xX97ôm thậtZSSV Ez6wchặt vàoEz6w lòng.

Cả RQZcÁi ZSSVHy cũxX97ng qUyYho qUyYthành tiếng,ZSSV tZSSVhở gấZSSVp gáRQZcp ZSSVkhi hEz6wô hấxX97p đượcqUyY xX97hoạt đRQZcộng trởqUyY lại.

Anh Ez6wthua rồi…

Không thểZSSV nàEz6wo thắngxX97 đEz6wược qUyYsự ươZSSVng bướngRQZc vRQZcà cEz6wố Ez6wchấp củaxX97 xX97cô… vốqUyYn dĩqUyY từEz6w tqUyYrước đếnEz6w ZSSVgiờ đqUyYã lZSSVà nhEz6wư vậy.

Thà rằngZSSV côZSSV đừngqUyY xuấxX97t RQZchiện tqUyYhêm lầnxX97 nữxX97a trướcRQZc mắtRQZc aRQZcnh, ZSSVthì nỗZSSVi đaEz6wu qUyYnăm xưaRQZc đãxX97 khôqUyYng đượcRQZc khơiEz6w dqUyYậy, mRQZcạnh xX97mẽ vàRQZc đauZSSV đqUyYớn gấpqUyY đôi.

Khoảnh khắcqUyY nhìZSSVn tEz6whấy côEz6w tronZSSVg tầmZSSV mắt,ZSSV MEz6winh VỹxX97 txX97hực sựqUyY cảxX97m thZSSVấy hxX97ạnh phúEz6wc đếnZSSV xX97mức khôngqUyY thxX97ể qUyYnói tEz6whành lời,RQZc cqUyYả Ez6wbầu qUyYtrời đeEz6wn tốqUyYi nhEz6wư đượcxX97 ánqUyYh sánZSSVg chiếuxX97 rọi…

Hạnh pxX97húc đóxX97 cRQZchưa ZSSVkéo Ez6wdài nhZSSVư xX97mong muqUyYốn, thìRQZc qUyYtrái xX97tim Ez6wanh lạEz6wi nRQZchư bRQZcật máZSSVu khxX97i nRQZchận rZSSVa sựEz6w thqUyYật vZSSVề xX97sự cóEz6w mặtEz6w cRQZcủa cô.

Cô trZSSVở vềRQZc bqUyYên xX97anh… cEz6whỉ RQZcđể thZSSVực qUyYhiện mộtEz6w qUyYâm ZSSVmưu đượcRQZc sZSSVắp RQZcđặt sẵqUyYn RQZctừ trước,RQZc qUyYđau đRQZcớn thật!

Khuôn mặtZSSV anRQZch gụcqUyY vàEz6wo thâqUyYn ngườEz6wi máxX97t lạZSSVnh củaxX97 Ez6wÁi HyZSSV, Ez6whai bRQZcàn taZSSVi siRQZcết chặqUyYt lạiZSSV đqUyYang ruEz6wn ZSSVlên kEz6whông ngừng.

Anh phEz6wải làEz6wm ZSSVsao đây?

Phải xeqUyYm cZSSVô làxX97 mqUyYột ngườiRQZc muốnRQZc hZSSVãm hạRQZci mình,xX97 hEz6way làxX97 mEz6wặc kEz6wệ mọiRQZc thứ,qUyY tiZSSVếp tụEz6wc qUyYyêu thưqUyYơng cqUyYô hếZSSVt mực?

Khung cảEz6wnh ixX97m lặngxX97 đếnZSSV mứqUyYc Ez6wđáng ZSSVsợ, đôiRQZc mắtxX97 RQZcto xX97cafe sữaRQZc ZSSVđã vxX97à đanRQZcg RQZcmở tRQZco nhìEz6wn MinqUyYh VZSSVỹ khZSSVông cxX97ảm xúc.

Bàn RQZctay mềmxX97 mạiRQZc từEz6w từxX97 Ez6wđẩy xX97nhẹ ngườiEz6w anEz6wh raxX97. ÁixX97 HxX97y đứngEz6w qUyYdậy, áZSSVnh qUyYmắt vẫnxX97 ZSSVkhông rờiEz6w khxX97ỏi gươxX97ng mặxX97t qqUyYuen thuRQZcộc ZSSVmà cRQZcô RQZcđã từngEz6w Ez6whết mqUyYực yqUyYêu thương.

Mọi chuyệRQZcn xX97đã đếnEz6w mứcRQZc nàRQZcy, thRQZcì côEz6w khZSSVông cònZSSV lýxX97 dEz6wo nàoZSSV đểxX97 đóRQZcng xX97kịch nữEz6wa, dùZSSV sZSSVao aqUyYnh cũRQZcng biqUyYết qUyYrõ xX97cô đãRQZc xX97và đangEz6w làZSSVm gZSSVì rồi.

Cô đxX97ưa mộZSSVt tEz6way vZSSVề phEz6wía anhEz6w, ZSSVnhư xX97muốn đỡqUyY Ez6wanh Ez6wđứng qUyYdậy. NhưEz6wng RQZcsự phxX97ản hồEz6wi tRQZcừ Ez6wanh xX97không đưxX97ợc nhqUyYư ýEz6w cxX97ô mqUyYong muốn,ZSSV Ez6wMinh VqUyYỹ cEz6whỉ nZSSVgẩn ngườixX97 ZSSVnhìn côZSSV, khônxX97g hEz6wề cxX97ó bấEz6wt kỳRQZc hànZSSVh độngqUyY nàoxX97 khác.

Ái HRQZcy dạnRQZc dEz6wĩ đưaxX97 tEz6way cZSSVhủ độnEz6wg qUyYnắm lấyZSSV RQZctay ZSSVanh, Ez6wrồi dùEz6wng chqUyYút ZSSVsức lựcEz6w nhZSSVỏ béEz6w kEz6wéo aEz6wnh gượngRQZc dậy.

“Nói đi…qUyY” MinqUyYh VZSSVỹ cấtZSSV giọnEz6wg xX97trầm khàn,ZSSV nhqUyYeo mắtxX97 nhìxX97n côqUyY, “ZSSV… ZSSVem tEz6wrở vRQZcề vớixX97 Ez6wlý xX97do gì?”

Trước cEz6wâu hEz6wỏi nghqUyYi hoặxX97c củaRQZc anhxX97, côxX97 lqUyYại ZSSVhoàn toànqUyY RQZcdửng dưZSSVng, tqUyYiếp tZSSVục qUyYkéo ZSSVanh đứZSSVng lên.

Thật sự…RQZc côRQZc trởxX97 vxX97ề vRQZcà phEz6wải giZSSVả vqUyYờ dànZSSV dựnqUyYg mộtxX97 màRQZcn kxX97ịch địnZSSVh sEz6wẵn xX97như thếEz6w làxX97 đểqUyY lRQZcàm gì?

Đứng đốEz6wi diệnEz6w vqUyYới qUyYÁi HyEz6w, MixX97nh VỹqUyY vẫnEz6w khôngZSSV tqUyYhể kqUyYhông thắcqUyY mắxX97c, bởiRQZc RQZctất cZSSVả nhữngqUyY gqUyYì đãxX97 vàqUyY đaqUyYng RQZcdiễn rEz6wa khiếnZSSV aqUyYnh khônxX97g thoxX97át khỏiEz6w bàxX97ng hoàng.

Cô ZSSVvẫn phớtqUyY lờEz6w câqUyYu hRQZcỏi củaEz6w anZSSVh, bZSSVàn tEz6way đỡqUyY aRQZcnh đứngqUyY dậyqUyY nhưxX97 cqUyYhưa muqUyYốn buông,ZSSV vẫEz6wn siRQZcết xX97lại tEz6whật chặt.

“Anh vẫnxX97 sốEz6wng tốEz6wt… phảiEz6w không?”

Chất gqUyYiọng tronEz6wg thxX97anh qUyYcất lqUyYên, nhẹEz6w nhàxX97ng nRQZchư lxX97àn ZSSVgió thqUyYoáng quRQZca, Ez6wnhưng lạiqUyY vanxX97g vRQZcọng RQZcdư âmZSSV củaRQZc âmRQZc vxX97ực queEz6wn thuộc.

Đã bRQZcao lâuEz6w rồiRQZc aqUyYnh mớEz6wi lZSSVại đượcqUyY nghxX97e Ez6wthấy giọnRQZcg xX97nói này?

Cả ngườxX97i MiZSSVnh VỹRQZc xX97như bịZSSV đôngEz6w cứxX97ng, xX97anh ZSSVnhìn côqUyY ZSSVngỡ ngànxX97g, đxX97áy mắtEz6w ánxX97h lêqUyYn nhữqUyYng xóqUyYt Ez6wxa vàqUyY đxX97au đớn.

Cô nxX97ghĩ aqUyYnh cZSSVó thểqUyY sốngEz6w tốtqUyY kRQZchi khôngqUyY cóxX97 ZSSVcô sao?

“Dĩ nhiênZSSV làZSSV không.”RQZc MxX97inh VxX97ỹ đZSSVáp, đôxX97i mắtRQZc xX97anh nRQZchắm hờRQZc lạRQZci, ZSSVcố gắnRQZcg xX97không thởEz6w hZSSVắt raEz6w… aEz6wnh đanEz6wg mấtEz6w bìRQZcnh tĩnhqUyY. “Ez6wEm khôngZSSV cầnZSSV phảZSSVi bậnEz6w tâm,qUyY Ez6wvậy cònxX97 emRQZc? BqUyYốn Ez6wnăm xX97qua eEz6wm đãqUyY qUyYở đâu,ZSSV đxX97ã làmqUyY ZSSVgì và…”

Anh bỏEz6w lửxX97ng ZSSVcâu hỏiRQZc, ZSSVmím mZSSVôi thậtZSSV chặRQZct, qUyYnhư Ez6wđang kìqUyYm cZSSVhế vìxX97 ZSSVkhông muốnqUyY xX97kích đZSSVộng trZSSVước mặtEz6w cô.

Bao năRQZcm qEz6wua, anRQZch đqUyYã tZSSVrưởng thàqUyYnh vqUyYà chữxX97ng chạcRQZc hEz6wơn rấtqUyY nEz6whiều, ZSSVdù cqUyYho ngàyqUyY ZSSVxưa aZSSVnh vqUyYốn dxX97ĩ đxX97ã rRQZcất hoànxX97 hảqUyYo trqUyYong lốEz6wi qUyYsuy qUyYnghĩ RQZclinh hoạtZSSV rồi.

Nhưng bxX97ây giờ,xX97 ZSSVanh ZSSVhọc đượcZSSV cRQZcách ZSSVtự kRQZchống cxX97hế bxX97ản thân,Ez6w khôRQZcng đxX97ể bấZSSVt cứRQZc hànhqUyY độngEz6w sơRQZc xuRQZcất nàRQZco xảEz6wy xX97ra cảZSSV… vìZSSV RQZcchỉ nRQZchư xX97thế, qUyYanh mớZSSVi thoáqUyYt khỏixX97 nhữxX97ng ýZSSV nghEz6wĩ điêqUyYn RQZcrồ qUyYluôn vâyZSSV quaxX97nh xX97trí ócZSSV khEz6wi đEz6wánh xX97mất cô.

Ái Ez6wHy lạiqUyY tiếqUyYp tụcqUyY chơiZSSV qUyYtrò câmqUyY lặnEz6wg, cqUyYô đưRQZca đôixX97 mắtxX97 xX97trong sáqUyYng vxX97à nétRQZc mặtxX97 dqUyYịu RQZcdàng nhEz6wìn anh.

Bàn taxX97y ZSSVcô chợtxX97 giằqUyYng mạnhRQZc xX97ra khỏqUyYi bxX97àn taEz6wy tZSSVo lớnxX97 củaqUyY ngưRQZcời đốiZSSV dRQZciện. KhEz6wông đểZSSV bxX97àn Ez6wtay RQZcmình trốngZSSV rỗngZSSV troqUyYng kxX97hông kqUyYhí, RQZccô lạiEz6w vòZSSVng taRQZcy ômRQZc qUyYngang Ez6wthắt lưngZSSV anRQZch, thxX97ật qUyYnhẹ RQZcnhàng vàEz6w ấqUyYm áp…

Cõi lònxX97g MiEz6wnh VỹZSSV chợtqUyY cảmxX97 thEz6wấy thậtZSSV Ez6wdễ chịEz6wu, cRQZcái cảmEz6w giáRQZcc hEz6wạnh qUyYphúc màZSSV tưởqUyYng chRQZcừng qUyYanh sRQZcẽ đánZSSVh mấtRQZc mZSSVãi mãqUyYi nRQZcay lEz6wại qUyYtrở về,Ez6w lEz6wấn chiếZSSVm ZSSVhoàn xX97toàn cảmZSSV giáRQZcc củaRQZc qUyYcơ thể.

Thuận taEz6wy, Ez6wanh tEz6wừ tEz6wừ đưaxX97 haEz6wi taxX97y lênqUyY, vònZSSVg quxX97a nganxX97g ngưxX97ời RQZccô, nhưEz6w tRQZchể RQZcmuốn đápqUyY lạiZSSV cqUyYái ôRQZcm tìnhqUyY xX97cảm từEz6w phíaZSSV bxX97ên kia.

“Sống kqUyYhông tốt…”

Một cEz6wâu ZSSVnói Ez6wlấp lửqUyYng vanZSSVg lEz6wên, hànhqUyY độRQZcng củxX97a qUyYMinh qUyYVỹ RQZcdừng lEz6wại, aZSSVnh vẫEz6wn chưEz6wa hoàxX97n thxX97ành độngEz6w xX97tác ZSSVôm côRQZc vàoRQZc lòng.

“Sống tqUyYốt đượcZSSV saEz6wo? KhxX97i kẻRQZc đãZSSV giếRQZct gqUyYia RQZcđình xX97tôi vẫnEz6w cRQZcòn sống?”

Ngay cảEz6w đầuqUyY qUyYngón qUyYtay cũnRQZcg têqUyY xX97cứng, RQZcđôi mắtxX97 MiZSSVnh VỹRQZc đanEz6wg dEz6wần đánqUyYh mấtRQZc tqUyYầm nhìn…Ez6w aEz6wnh đEz6wã Ez6wcó thểqUyY đRQZcoán qUyYra pEz6whần Ez6wnào nhEz6wững gìRQZc đangqUyY ZSSVxảy rxX97a rồi…

Không đểEz6w ZSSVanh kịpxX97 địnRQZch thầEz6wn, ÁiZSSV qUyYHy dùRQZcng taxX97y xX97đẩy ngườiZSSV aZSSVnh rZSSVa xxX97a khỏiZSSV mìZSSVnh, tZSSViếp RQZctục xX97dùng xX97lực đẩyRQZc mxX97ạnh aEz6wnh thêmRQZc mộEz6wt lầnqUyY nqUyYữa vềEz6w phíxX97a bxX97ể bơi.

Mọi Ez6wviệc xZSSVảy qUyYra qZSSVuá nhanhZSSV, cZSSVả ngườZSSVi Ez6wMinh VRQZcỹ rơiEz6w tựxX97 qUyYdo theEz6wo xX97quán tínZSSVh, bxX97ỗng chZSSVốc Ez6wmọi hànhZSSV độnEz6wg xX97xung qxX97uanh ZSSVnhư đaZSSVng chậZSSVm dầZSSVn, ZSSVchậm dần…

“Tôi trởEz6w vềEz6w… lEz6wà đểEz6w giếEz6wt anh!”

Câu nxX97ói tànqUyY nqUyYhẫn ZSSVđược qUyYphát qUyYngôn nganZSSVg tàngZSSV, ÁiqUyY Ez6wHy ngẩnEz6wg caRQZco mặt,ZSSV đôiqUyY mxX97ôi xxX97inh xRQZcinh xX97được tRQZcô ZSSVson đRQZcen nhạtqUyY nhếcxX97h lên,xX97 mộtRQZc nụZSSV cườiZSSV nửxX97a ZSSVmiệng ZSSVđược qUyYhình tZSSVhành mộqUyYt cEz6wách hZSSVoàn chỉxX97nh vqUyYà qUyYrõ rệt.

Đây làEz6w lầnxX97 đầuZSSV tEz6wiên Ez6wtrong đời…qUyY cxX97ô nởxX97 RQZcnụ cZSSVười đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tắZSSVt nắnxX97g, lộngEz6w gió…

Thiếu nZSSVữ ZSSVtrong chiếcRQZc vxX97áy đenqUyY đqUyYang đZSSVứng cxX97ạnh bểxX97 bxX97ơi trZSSVong ngôxX97i biệtRQZc tqUyYhự hoqUyYa lệ…

Ái qUyYHy dáZSSVn chặtZSSV tầRQZcm nZSSVhìn vàZSSVo MinxX97h Ez6wVỹ, bEz6wàn taEz6wy nhRQZcỏ nqUyYhắn từRQZc tRQZcừ đưqUyYa lxX97ên, nắRQZcm qUyYlấy sợxX97i dEz6wây cRQZchuyền ởRQZc cổ,ZSSV nhẹRQZc nhxX97àng cởiRQZc bỏRQZc xX97nó ra.

Cô quxX97ẳng sợiEz6w dâyRQZc mộZSSVt xX97cách thảnxX97 nhqUyYiên, chZSSVỉ gEz6wiữ lấEz6wy chZSSViếc Ez6wmặt dEz6wây chuyềnRQZc RQZchình hộpZSSV trònZSSV, mxX97ở nắpEz6w xX97và lấxX97y tEz6wừ Ez6wđó mộqUyYt thứEz6w RQZccực kỳRQZc Ez6wnhỏ bé.

Đôi Ez6wmắt côqUyY xX97vẫn nhìnEz6w vRQZcề phEz6wía MinxX97h Vỹ,ZSSV aRQZcnh đZSSVã nhanxX97h chónxX97g ngEz6woi lênqUyY RQZcmặt nRQZcước saRQZcu kRQZchi bịqUyY côqUyY bấZSSVt nZSSVgờ Ez6wđẩy xuốngZSSV hồ.

Cả qUyYngười MinRQZch VỹZSSV ướtxX97 sũxX97ng, anZSSVh đưaRQZc txX97ay vRQZcuốt mặt,RQZc gươxX97ng mRQZcặt xX97vẫn lRQZcưu dấZSSVu lạiZSSV sựZSSV ngạZSSVc qUyYnhiên ZSSVvà đauqUyY đớn.

Cuối xX97cùng… axX97nh đZSSVã biếtRQZc đượcqUyY lRQZcý xX97do vìEz6w saqUyYo ZSSVcô trởEz6w ZSSVvề, vqUyYà tạiEz6w saxX97o xX97cô lạqUyYi txX97ham giqUyYa vàoxX97 cáqUyYi vởRQZc ZSSVkịch khôngRQZc hoànqUyY chỉnxX97h đó.

Cô xX97cho Ez6wrằng anEz6wh làxX97 ngườixX97 giếRQZct Ez6wgia đìnhRQZc xX97cô ư?

Thì rEz6wa ZSSVtrong RQZclòng RQZccô, Ez6wvị tEz6wrí củxX97a axX97nh lZSSVà nhqUyYư qUyYthế –xX97 lRQZcà mộtZSSV Ez6wkẻ Ez6wsát nhânRQZc khRQZcông hZSSVơn ZSSVkhông kém.

Đáy mZSSVắt trEz6wở Ez6wnên thậxX97t ưqUyYu thương,ZSSV aEz6wnh RQZcchỉ Ez6wđứng yêRQZcn đốixX97 xX97mặt vớiZSSV cô,RQZc khôngEz6w nóqUyYi tRQZchêm xX97bất Ez6wcứ điZSSVều qUyYgì cả.

Ánh mặtxX97 tRQZcrời sángqUyY chóiZSSV đxX97ã nZSSVgừng đeEz6wm đếnqUyY Ez6wnhững Ez6wvạt ZSSVnắng ấmqUyY Ez6wáp, ZSSVnhưng lqUyYại manqUyYg RQZcđến áEz6wnh sáZSSVng bấEz6wt txX97ận chxX97iếu sáqUyYng xX97khuôn qUyYmặt anh…

Và mộRQZct bênZSSV mắRQZct đaZSSVng sởEz6w hữuZSSV Ez6wmàu hổZSSV pháchRQZc qUyYđang sángqUyY RQZcrực, xX97và bRQZcên cZSSVòn lEz6wại vẫRQZcn RQZclà xX97màu đexX97n thuZSSVần xX97tuý cxX97ủa qUyYkính ápqUyY tròng.

Có lẽxX97 kxX97hi ngãZSSV xqUyYuống nướcZSSV, mộtEz6w bqUyYên ZSSVkính qUyYáp tEz6wròng đãxX97 rRQZcơi xX97ra, vàZSSV giờxX97 đâyZSSV lqUyYại kRQZchiến anZSSVh đqUyYối diệnEz6w vqUyYới qUyYcô bằngZSSV đôRQZci mắZSSVt ngàyxX97 xưqUyYa đZSSVã từngqUyY ZSSVlà thứZSSV côRQZc yZSSVêu thíxX97ch nhất.

Từ phíZSSVa đốiEz6w diện,Ez6w đEz6wôi mắEz6wt Ez6wÁi Ez6wHy vẫEz6wn nRQZchìn đăRQZcm đăm&xX97nbsp; vềqUyY qUyYphía MiZSSVnh Vỹ,RQZc vZSSVô hồnRQZc nhxX97ưng lạixX97 chqUyYú mụxX97c Ez6wvào đôixX97 mắtEz6w anh.

Sống mũiqUyY côRQZc qUyYbắt đầuRQZc cảmRQZc thấyqUyY RQZccay cayEz6w, qUyYcô hậRQZcn RQZcanh… nhZSSVưng côZSSV vqUyYẫn rqUyYất Ez6wyêu anh.

Hình ảnRQZch xX97Minh VxX97ỹ đanRQZcg hiệnZSSV diRQZcện rqUyYõ rệtxX97 trướcZSSV mặt,xX97 nhưRQZcng qUyYsao lạixX97 quEz6wá xEz6wa tầmZSSV Ez6wtay với…

Khoé ZSSVmắt ÁEz6wi HZSSVy chRQZcạy dEz6wài mộZSSVt dònRQZcg lệ,ZSSV côZSSV nhRQZcẹ nhàngRQZc bướcxX97 xuốngZSSV hồxX97 bơi,xX97 bướcEz6w qUyYđến thậtxX97 gầnRQZc anhqUyY, RQZctiện taxX97y xX97cho vEz6wật txX97hể côRQZc vừaxX97 lấyEz6w ZSSVra từRQZc mqUyYặt qUyYdây chuyềEz6wn ZSSVvào miệng.

Mặt Ez6wnước lắngRQZc đọngZSSV vừaqUyY RQZcrồi lqUyYại bịqUyY khuxX97ấy độngZSSV bởiRQZc qUyYthân qUyYthể nhỏqUyY béqUyY, xX97Ái HRQZcy đaxX97ng ZSSVdi RQZcchuyển đếnqUyY gEz6wần MiRQZcnh RQZcVỹ mộtRQZc cácZSSVh xX97gấp gáp,RQZc nhưZSSV sxX97ợ anZSSVh sZSSVẽ biếEz6wn Ez6wmất tqUyYrong RQZcgiây lát.

Ngược lạqUyYi RQZcvới cqUyYô, MqUyYinh VEz6wỹ lạiZSSV bấtxX97 độngxX97, Ez6wanh cEz6whỉ ZSSVim lặRQZcng cảZSSVm Ez6wnhận sựRQZc đauqUyY đớnRQZc tEz6wừ tậxX97n đxX97áy lòngqUyY, qUyYlại xX97thêm RQZcmột phầnqUyY qUyYmuốn ômZSSV cqUyYô thậtZSSV xX97chặt vàRQZco lòng.

Cô hiểuRQZc qUyYlầm… ZSSVđược! ZSSVAnh cxX97hấp nhận!

Cô muốnZSSV gEz6wiết aqUyYnh… RQZcanh sẵRQZcn sqUyYàng đểxX97 cZSSVô xX97làm xX97điều đó!

Nhưng chỉEz6w duxX97y nEz6whất vqUyYiệc rờZSSVi qUyYbỏ qUyYanh… qUyYanh thựRQZcc sEz6wự kxX97hông txX97hể cEz6whấp nZSSVhận được.

Có lẽqUyY qUyYcô RQZcđã khôngZSSV qUyYbiết khZSSVi côEz6w rờiEz6w Ez6wxa axX97nh, xX97anh đãqUyY RQZcsuy ZSSVsụp qUyYđến ZSSVmức nào…RQZc anEz6wh Ez6wcòn nhqUyYớ qUyYrõ lúRQZcc đZSSVó mìnhZSSV đqUyYã nqUyYhư thếRQZc nàqUyYo Ez6wmà, tronqUyYg đEz6wầu anEz6wh xX97chỉ còqUyYn dRQZcuy nhZSSVất hRQZcam muốxX97n giếZSSVt tEz6wất cảZSSV nhxX97ững kẻRQZc Ez6wđã cảEz6w RQZcgan maEz6wng xX97cô rxX97a khỏiRQZc cuộcqUyY sốngqUyY, rRQZca khỏiRQZc tầmqUyY ZSSVnhìn vàZSSV vZSSVòng tqUyYay cZSSVủa anh.

Một ZSSVnăm saxX97u kxX97hi cRQZcô qUyYra qUyYđi, anxX97h đãqUyY sốngZSSV trZSSVong sựxX97 cuồngZSSV lqUyYoạn, mỗiEz6w ngqUyYày cZSSVhỉ biếtRQZc ngqUyYắm nhìEz6wn bứRQZcc ảZSSVnh nRQZcơi RQZcgóc phRQZcòng củEz6wa cô.

Rồi đếnqUyY năZSSVm thứEz6w haiEz6w, lạiqUyY Ez6wlà sựRQZc qUyYsuy sụxX97p, Ez6wanh chỉqUyY biqUyYết hàxX97nh hEz6wạ bảnEz6w thâqUyYn mqUyYình… đểRQZc gxX97iải toảEz6w qUyYsự bứcEz6w bEz6wối xX97và đaqUyYu đớnZSSV troEz6wng lòng.

Đến nămRQZc thRQZcứ baqUyY, xX97anh bắtqUyY ZSSVđầu chqUyYính tqUyYhức nqUyYắm quyRQZcền tEz6wổ ZSSVchức maxX97fia củaRQZc xX97cha RQZcmình, dùngxX97 xX97vũ lựcqUyY đểZSSV đoạZSSVt Ez6wđược quyềnZSSV RQZclực troxX97ng cRQZcạnh trZSSVanh thươRQZcng tZSSVrường ZSSVcho qUyYtập đoàn.

Quên đượEz6wc cô…xX97 thậEz6wt sựRQZc kZSSVhó hơZSSVn qZSSVuên ThZSSVy ThxX97y RQZcgấp ngàxX97n lần.

Khi aqUyYnh đặtxX97 ThEz6wy xX97Thy vZSSVào ngăqUyYn qUyYkéo RQZcký ứZSSVc trRQZcong Ez6wtrái tiRQZcm, ZSSVthì tìnhqUyY yêxX97u RQZcđó cũngEz6w dừnxX97g lạixX97 vRQZcà kRQZcết thúc.

Nhưng ÁZSSVi HZSSVy, khôEz6wng RQZcnhững anqUyYh khôngxX97 thqUyYể qUyYquên được,xX97 màxX97 anEz6wh còqUyYn khqUyYông Ez6wthể thqUyYôi Ez6wkhông nhuZSSVng nZSSVhớ ZSSVvà ngừnqUyYg yêxX97u cô.

Dù chRQZco ýRQZc nZSSVghĩ côqUyY ZSSVđã cxX97hết baxX97o Ez6wnhiêu lầnxX97 lxX97oé lRQZcên Ez6wtrong sqUyYuy nRQZcghĩ, nhEz6wưng anZSSVh ZSSVvẫn ngZSSVoan qUyYcố chốiqUyY bỏ…Ez6w vìxX97 aRQZcnh chưqUyYa xáRQZcc thựcRQZc Ez6wđược côxX97 qUyYcòn sốngxX97 ZSSVhay chết.

Nhưng qUyYgiờ ZSSVđây… trướcRQZc mắtZSSV axX97nh, ÁRQZci RQZcHy qUyYđã tEz6wrở RQZcvề vẹnqUyY nguyên,Ez6w vàRQZc xX97mang theZSSVo Ez6wmột mốiRQZc tqUyYhù kqUyYhông dứt.

Cô trởZSSV RQZcvề làZSSV Ez6wđể giếtZSSV anh!

Trong tầmEz6w mắxX97t MZSSVinh VỹRQZc đanEz6wg thZSSVu vEz6wề hEz6wình xX97ảnh qUyYÁi HRQZcy mỗiRQZc ZSSVmột gầnqUyY hqUyYơn, chRQZco đếqUyYn khxX97i côZSSV đứngZSSV đxX97ối diệnZSSV vớiRQZc anxX97h, mựcxX97 Ez6wnước đãEz6w lênRQZc qZSSVuá cxX97ổ củaRQZc côqUyY rồi.

Ái ZSSVHy vòngqUyY xX97tay ômqUyY lxX97ấy cổEz6w MinqUyYh VỹxX97 xX97ghì chEz6wặt xuốnqUyYg, côxX97 nhónqUyY chEz6wân, đặRQZct Ez6wlên môEz6wi xX97anh mộtEz6w RQZcnụ hôEz6wn qUyYthật sxX97âu vàZSSV dài.

Từ đôZSSVi mắEz6wt thanZSSVh túxX97 vàRQZc tqUyYo sxX97áng RQZcvẫn chạyqUyY dàiqUyY Ez6wdòng lxX97ệ đauZSSV đớn,RQZc Ez6wcả ngườxX97i cEz6wô rqUyYun lqUyYên RQZckhông ngừng.

Ba năZSSVm kEz6wể tZSSVừ cáiEz6w ngàxX97y địEz6wnh mệnhxX97 đó…ZSSV ZSSVcô đãZSSV tRQZcự nxX97hủ phảiEz6w qUyYhận RQZcanh thxX97ật nhiềuxX97, phảEz6wi tZSSVhật lạnhEz6w lRQZcùng khEz6wi đốiqUyY diqUyYện vớiEz6w anh…RQZc Ez6wnhư thế,RQZc côEz6w mEz6wới cóxX97 thểZSSV trqUyYả txX97hù chqUyYo anRQZch TriZSSVết ZSSVDạ, chZSSVo cảZSSV cqUyYha vZSSVà mZSSVẹ mình.

Từ trướRQZcc đếEz6wn ZSSVgiờ, mỗixX97 khqUyYi hônZSSV cô,xX97 MinxX97h VỹqUyY xX97đều nhắmEz6w mqUyYắt đểxX97 cảmRQZc nRQZchận nụEz6w RQZchôn đầyqUyY tìZSSVnh cảmZSSV đó.Ez6w NhưngxX97 lầxX97n nqUyYày, đôiZSSV xX97mắt vẫqUyYn nhìnEz6w thẳngxX97 vềqUyY phíxX97a Ez6wxa xăEz6wm qUyYmột cRQZcách hờRQZc hững…xX97 vìZSSV aRQZcnh biếtZSSV rõEz6w, RQZcnụ RQZchôn nàyRQZc làEz6w ZSSVcó chqUyYủ đích!!

Vòng tqUyYay ZSSVÁi ZSSVHy siqUyYết chặtqUyY hơn,ZSSV đôiZSSV môxX97i mỏngqUyY đaRQZcng cZSSVố gZSSVắng cEz6who mxX97ột thEz6wứ Ez6wđã qUyYchuẩn ZSSVbị trướcxX97 vàoZSSV xX97khoang Ez6wmiệng xX97Minh VỹRQZc. Ez6wDễ dxX97àng hơqUyYn RQZccô tưởng!!

Anh khqUyYông nhữngEz6w Ez6wkhông phảnRQZc kEz6wháng, màRQZc lạZSSVi nuốtZSSV lxX97uôn vậZSSVt thEz6wể đắngxX97 ngắtEz6w ấZSSVy, qUyYnhư thZSSVể anqUyYh đaEz6wng mRQZcuốn ZSSVgiúp xX97cô thựZSSVc hqUyYiện ZSSVkế hoạch.

Đôi đZSSVồng xX97tử chxX97ất chZSSVứa hậxX97n thùxX97 qUyYtừ txX97ừ mởxX97 rEz6wa, lặngxX97 thEz6wầm qRQZcuan sxX97át gươZSSVng xX97mặt RQZctừ ngZSSVười đốixX97 diện.

Chỉ tronqUyYg mộxX97t ZSSVkhoảnh kqUyYhắc, tEz6wrái Ez6wtim côEz6w chợqUyYt thắtEz6w lạqUyYi… đâxX97y làxX97 lầEz6wn đầuxX97 tiZSSVên… cRQZcô trôngRQZc thấyEz6w aRQZcnh Ez6wrơi qUyYnước mắt!!

Mọi thứxX97 trZSSVước RQZcmắt đềqUyYu rEz6wõ qUyYmồn mộZSSVt, qUyYtuy rằqUyYng gươngEz6w mặxX97t anZSSVh vẫnxX97 còEz6wn ướtxX97 nưZSSVớc, nhZSSVưng từZSSV đôiqUyY mắtqUyY Ez6wmang mxX97àu hZSSVổ pháchEz6w đangxX97 chạyZSSV dàxX97i mộtRQZc dxX97òng RQZcnước đqUyYau đớn.

Dù cxX97ho đôiZSSV mxX97ắt haRQZci màuEz6w củaZSSV aZSSVnh ZSSVcũng đEz6wang nRQZchìn xX97cô đầyqUyY lạnhqUyY giá,RQZc nqUyYhưng cEz6wô cóZSSV tqUyYhể qUyYnhận thRQZcấy… qUyYanh đãEz6w rơiZSSV nưRQZcớc mắxX97t xX97vì cô.

Ái RQZcHy qUyYđẩy nEz6whẹ ngưZSSVời Ez6wMinh VRQZcỹ xX97ra, mZSSVôi rờixX97 môRQZci, nhưngRQZc hơixX97 ấmqUyY vẫnRQZc tồnEz6w tại.

Bàn taqUyYy nhỏEz6w nhắnqUyY vươnRQZc lên,Ez6w RQZcvuốt qUyYnhẹ máiZSSV tóEz6wc cqUyYủa RQZcanh, rRQZcồi dEz6wi chxX97uyển chầmqUyY chậmxX97 đếnxX97 bêqUyYn mắtqUyY đexX97n sẫm.

Rồi ZSSVcả bànqUyY taEz6wy kiZSSVa củaRQZc côxX97 cRQZcũng đưaRQZc lên,RQZc phốixX97 hợxX97p thRQZcật nhEz6wuần nhuyqUyYễn RQZcvà ZSSVchuẩn bịRQZc làmZSSV xX97một xX97điều gìEz6w đóRQZc màqUyY xX97cô cRQZcho lRQZcà quaRQZcn trọng.

Minh RQZcVỹ xX97đứng yêqUyYn, cảxX97 ngườiqUyY bắtxX97 đầuxX97 mEz6wất thăRQZcng bằngRQZc xX97nhưng aqUyYnh vẫRQZcn cEz6wố qUyYgắng đứngqUyY vữnRQZcg… vìEz6w cô!

Ái xX97Hy nhRQZcẹ nhàngRQZc tháoxX97 bênqUyY kíZSSVnh áqUyYp tròZSSVng rRQZca khỏiqUyY qUyYmắt tRQZcrái củqUyYa aEz6wnh, tqUyYiếp tụcxX97 thảRQZc chEz6wo cxX97hiếc kíRQZcnh ápRQZc trqUyYòng rRQZcơi tựZSSV ZSSVdo xuốngRQZc hồRQZc nưqUyYớc ảxX97m đạm.

Ánh xX97mắt tinEz6wh tEz6wuý củaRQZc MiRQZcnh VỹqUyY xX97hơi nxX97heo lại,Ez6w vạnxX97 vxX97ật tRQZcrước mắtRQZc RQZcanh mZSSVờ dần…ZSSV Ez6wmờ dần.

Người cZSSVon gáqUyYi đánZSSVg yZSSVêu đanxX97g qUyYđứng đEz6wối dRQZciện đưZSSVa taxX97y đặtxX97 nhẹEz6w vàqUyYo ngZSSVực anhZSSV, đôRQZci RQZcmôi kxX97hó nhọEz6wc ZSSVphát qUyYra haxX97i Ez6wtừ vớiEz6w âZSSVm vựRQZcc ZSSVcực nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần thứEz6w bqUyYa, vqUyYà cũngEz6w lEz6wà RQZclần cuốxX97i cùng…xX97 qUyYcô xX97dùng qUyYchính đôiEz6w RQZctay mìxX97nh xX97đẩy RQZcngã anh!!