You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý TXbUdo để7H4AsgGX 7H4AsgGXem tLVPP9EE9rở về

Vài nữLVPP9EE9 TXbUphục vTXbUụ đTXbUang LVPP9EE9làm v7H4AsgGXiệc gầLVPP9EE9n đTXbUó cTXbUũng hếtLVPP9EE9 TXbUsức 7H4AsgGXbất ngờ7H4AsgGX trướcLVPP9EE9 hànhLVPP9EE9 đTXbUộng 7H4AsgGXcủa Min7H4AsgGXh VLVPP9EE9ỹ, d7H4AsgGXù TXbUcho 7H4AsgGXhọ khôngLVPP9EE9 biLVPP9EE9ết LVPP9EE9chuyện gLVPP9EE9ì 7H4AsgGXđang xảyTXbU ra.

Một 7H4AsgGXcô hầuLVPP9EE9 dạnLVPP9EE9 dĩTXbU bướcTXbU đếTXbUn, vỗTXbU nTXbUhẹ và7H4AsgGXo v7H4AsgGXai anTXbUh, nhưnTXbUg mLVPP9EE9uốn ngănLVPP9EE9 cản7H4AsgGX TXbUanh LVPP9EE9đi TXbUquá gLVPP9EE9iới hạnTXbU, đềTXbU phòn7H4AsgGXg trườngLVPP9EE9 hợ7H4AsgGXp xấTXbUu nhất.

“Thiếu LVPP9EE9gia, đừng…TXbU côTXbU TXbUấy vLVPP9EE9ẫn đaLVPP9EE9ng bất7H4AsgGX tỉTXbUnh, s7H4AsgGXẽ cóTXbU áTXbUn mạngLVPP9EE9 t7H4AsgGXhật đấy!”

Giọng c7H4AsgGXô LVPP9EE9ta nhLVPP9EE9ẹ nLVPP9EE9hàng LVPP9EE9như đ7H4AsgGXang 7H4AsgGXtrấn 7H4AsgGXan một7H4AsgGX LVPP9EE9con tLVPP9EE9hú dữ,LVPP9EE9 LVPP9EE9đôi TXbUvai đLVPP9EE9ang rTXbUun lên7H4AsgGX nhè7H4AsgGX nhẹ.

Nhưng đápLVPP9EE9 lạiTXbU sTXbUự 7H4AsgGXlo lắTXbUng LVPP9EE9và LVPP9EE9thận 7H4AsgGXtrọng củ7H4AsgGXa cô7H4AsgGX taTXbU, chLVPP9EE9ỉ TXbUlà mộtLVPP9EE9 áTXbUnh mắLVPP9EE9t LVPP9EE9sắc 7H4AsgGXnhọn… M7H4AsgGXinh 7H4AsgGXVỹ nLVPP9EE9goảnh mặtLVPP9EE9 lạTXbUi, trừngTXbU m7H4AsgGXắt nhLVPP9EE9ìn cLVPP9EE9ô 7H4AsgGXta, gằnLVPP9EE9 giọng.

“Biến đi…”LVPP9EE9 ĐôiLVPP9EE9 mắTXbUt a7H4AsgGXnh dờTXbUi từTXbU cLVPP9EE9ô gáiTXbU k7H4AsgGXia saLVPP9EE9ng ÁTXbUi HTXbUy, xeLVPP9EE9m thửLVPP9EE9 cTXbUô LVPP9EE9có pTXbUhản ứTXbUng nàoTXbU k7H4AsgGXhông, đôLVPP9EE9i TXbUmôi vLVPP9EE9ẫn phátTXbU 7H4AsgGXra từngTXbU t7H4AsgGXừ một7H4AsgGX cáTXbUch chLVPP9EE9ậm rãi7H4AsgGX, “TXbU… nh7H4AsgGXân tiệLVPP9EE9n bTXbUảo tấtTXbU TXbUcả nhữn7H4AsgGXg a7H4AsgGXi LVPP9EE9đang cóTXbU mặtLVPP9EE9 trTXbUong căTXbUn biệLVPP9EE9t LVPP9EE9thự nàLVPP9EE9y LVPP9EE9lập tức7H4AsgGX LVPP9EE9ra khTXbUỏi đây.”

Ánh mắt7H4AsgGX thốn7H4AsgGXg trị7H4AsgGX vàLVPP9EE9 uTXbUy 7H4AsgGXquyền 7H4AsgGXcủa TXbUanh khiTXbUến cô7H4AsgGX gái7H4AsgGX rợnTXbU người,7H4AsgGX cTXbUô tLVPP9EE9a chỉLVPP9EE9 biế7H4AsgGXt nhì7H4AsgGXn 7H4AsgGXngười c7H4AsgGXon gTXbUái 7H4AsgGXđáng t7H4AsgGXhương đTXbUang LVPP9EE9nằm LVPP9EE9gọn trênTXbU 7H4AsgGXtay M7H4AsgGXinh VTXbUỹ v7H4AsgGXà cLVPP9EE9hông TXbUchênh giữaLVPP9EE9 hồLVPP9EE9 nướcTXbU TXbUmênh môLVPP9EE9ng TXbUmà lắc7H4AsgGX đầuLVPP9EE9 ngTXbUán ngẩm…

Một 7H4AsgGXlúc 7H4AsgGXsau, tTXbUiếng bưTXbUớc 7H4AsgGXchân vộiLVPP9EE9 vTXbUã nốLVPP9EE9i nhaLVPP9EE9u LVPP9EE9ra khỏi7H4AsgGX cLVPP9EE9ăn bLVPP9EE9iệt thự.

Nhận thLVPP9EE9ấy tTXbUất cả7H4AsgGX đLVPP9EE9ã r7H4AsgGXa khỏiLVPP9EE9 đâTXbUy, khô7H4AsgGXng cLVPP9EE9òn TXbUai LVPP9EE9làm phiềnLVPP9EE9 TXbUđến mìn7H4AsgGXh nữa,TXbU Mi7H4AsgGXnh TXbUVỹ bTXbUắt đTXbUầu tiếpLVPP9EE9 tụTXbUc TXbUhạ thấpTXbU tay.

Mực nưTXbUớc bắt7H4AsgGX đầuTXbU vượt7H4AsgGX TXbUquá gTXbUiới hLVPP9EE9ạn, MiTXbUnh Vỹ7H4AsgGX vẫnTXbU tiLVPP9EE9ếp tục7H4AsgGX LVPP9EE9hạ LVPP9EE9đôi TXbUtay đang7H4AsgGX nângTXbU người7H4AsgGX Á7H4AsgGXi Hy7H4AsgGX, aLVPP9EE9nh kh7H4AsgGXông tLVPP9EE9in lTXbUà cLVPP9EE9ô lạiLVPP9EE9 n7H4AsgGXgoan cố7H4AsgGX đếTXbUn mức7H4AsgGX nà7H4AsgGXy được!

Tại sa7H4AsgGXo TXbUcô ấyTXbU lạTXbUi thTXbUam giTXbUa và7H4AsgGXo kếTXbU h7H4AsgGXoạch TXbUcủa Hạo7H4AsgGX TLVPP9EE9hần cơTXbU chứ?

Ban đầu7H4AsgGX t7H4AsgGXhực LVPP9EE9sự an7H4AsgGXh đã7H4AsgGX h7H4AsgGXoàn toTXbUàn 7H4AsgGXrơi vàoTXbU bẫyTXbU dLVPP9EE9o HTXbUạo ThầnTXbU vLVPP9EE9à LVPP9EE9cô đặtLVPP9EE9 raLVPP9EE9, nhưTXbUng 7H4AsgGXsau LVPP9EE9ánh mắt7H4AsgGX ch7H4AsgGXứa đự7H4AsgGXng đầyLVPP9EE9 y7H4AsgGXêu thươngLVPP9EE9 mLVPP9EE9à 7H4AsgGXHạo Thần7H4AsgGX đãLVPP9EE9 nhìTXbUn LVPP9EE9cô vừaTXbU LVPP9EE9rồi, LVPP9EE9anh LVPP9EE9có thể7H4AsgGX nhậLVPP9EE9n đ7H4AsgGXịnh đư7H4AsgGXợc mọiLVPP9EE9 chuyện7H4AsgGX đTXbUang LVPP9EE9diễn TXbUra vTXbUô cù7H4AsgGXng 7H4AsgGXbất –LVPP9EE9 bìTXbUnh –7H4AsgGX thường!

Hơn cả,7H4AsgGX 7H4AsgGXkhi an7H4AsgGXh ômLVPP9EE9 TXbUÁi TXbUHy v7H4AsgGXào lòng7H4AsgGX, nhiệLVPP9EE9t đLVPP9EE9ộ cơTXbU thểLVPP9EE9 LVPP9EE9cô lạTXbUi vôLVPP9EE9 cTXbUùng ấm7H4AsgGX áLVPP9EE9p, LVPP9EE9không qLVPP9EE9uá 7H4AsgGXlạnh 7H4AsgGXcũng khôngTXbU quá7H4AsgGX nóng.

Anh đãLVPP9EE9 ngTXbUhĩ LVPP9EE9đến LVPP9EE9trường hợ7H4AsgGXp côLVPP9EE9 ngLVPP9EE9ất TXbUdo bị7H4AsgGX TXbUsay nắn7H4AsgGXg 7H4AsgGXhoặc bịLVPP9EE9 TXbUcảm lLVPP9EE9ạnh, nLVPP9EE9hưng nTXbUếu 7H4AsgGXnhư LVPP9EE9vậy th7H4AsgGXì tạ7H4AsgGXi saTXbUo thânTXbU nhiệtTXbU LVPP9EE9vô vẫnTXbU ởTXbU mứ7H4AsgGXc bình7H4AsgGX thưLVPP9EE9ờng cơTXbU chứ?

Có LVPP9EE9lẽ cLVPP9EE9ô đ7H4AsgGXã kLVPP9EE9hông TXbUđể ýLVPP9EE9, an7H4AsgGXh đãTXbU LVPP9EE9thử chạmTXbU 7H4AsgGXnhẹ và7H4AsgGXo 7H4AsgGXgương 7H4AsgGXmặt cTXbUô TXbUnhư 7H4AsgGXmột 7H4AsgGXhành đ7H4AsgGXộng v7H4AsgGXô tLVPP9EE9ình, thTXbUực ch7H4AsgGXất mụ7H4AsgGXc đíc7H4AsgGXh c7H4AsgGXủa anTXbUh TXbUlà t7H4AsgGXhử TXbUxem 7H4AsgGXsuy đoánLVPP9EE9 củaTXbU anLVPP9EE9h lLVPP9EE9à đún7H4AsgGXg hLVPP9EE9ay sai…

Quả nhTXbUiên khLVPP9EE9ông nLVPP9EE9ằm ng7H4AsgGXoài dự7H4AsgGX đoáTXbUn, bTXbUàn 7H4AsgGXtay chạ7H4AsgGXm nhẹ7H4AsgGX vàTXbUo gư7H4AsgGXơng TXbUmặt Ái7H4AsgGX LVPP9EE9Hy đãTXbU lưuLVPP9EE9 lại7H4AsgGX LVPP9EE9một lớpTXbU phấ7H4AsgGXn trTXbUang 7H4AsgGXđiểm nhạtTXbU… rõ7H4AsgGX r7H4AsgGXàng 7H4AsgGXcô LVPP9EE9đã cLVPP9EE9ố tìn7H4AsgGXh 7H4AsgGXtrang điLVPP9EE9ểm cLVPP9EE9ho sắTXbUc m7H4AsgGXặt mìTXbUnh táiTXbU xanLVPP9EE9h nhLVPP9EE9ằm thuận7H4AsgGX lợiLVPP9EE9 TXbUcho kếLVPP9EE9 hoạchTXbU nTXbUgất xỉ7H4AsgGXu tTXbUrước nhTXbUà LVPP9EE9anh nh7H4AsgGXư mộtTXbU s7H4AsgGXự trùngLVPP9EE9 hợp.

Tại saLVPP9EE9o r7H4AsgGXõ rànLVPP9EE9g ÁTXbUi LVPP9EE9Hy LVPP9EE9không 7H4AsgGXhề bấtTXbU tỉnh,LVPP9EE9 nhưn7H4AsgGXg lạiTXbU cố7H4AsgGX t7H4AsgGXình g7H4AsgGXiả LVPP9EE9vờ nhưTXbU thế?

Cô chấ7H4AsgGXp nhLVPP9EE9ận cộnLVPP9EE9g TXbUtác cLVPP9EE9ùng Hạo7H4AsgGX Thầ7H4AsgGXn v7H4AsgGXới lLVPP9EE9ý d7H4AsgGXo và7H4AsgGX mụcLVPP9EE9 LVPP9EE9đích gì?

Lòng MiLVPP9EE9nh V7H4AsgGXỹ ngổnTXbU ngan7H4AsgGXg 7H4AsgGXbao nh7H4AsgGXiêu c7H4AsgGXâu hỏiLVPP9EE9 LVPP9EE9chưa được7H4AsgGX giảiLVPP9EE9 đá7H4AsgGXp, nhưLVPP9EE9ng 7H4AsgGXanh đ7H4AsgGXang cốTXbU ýLVPP9EE9 vạc7H4AsgGXh 7H4AsgGXtrần kế7H4AsgGX hLVPP9EE9oạch của7H4AsgGX cô.

Mặc kệ7H4AsgGX cLVPP9EE9ho cảLVPP9EE9 ngưLVPP9EE9ời cTXbUô đãTXbU hLVPP9EE9oàn to7H4AsgGXàn bịLVPP9EE9 dìLVPP9EE9m dưLVPP9EE9ới mặt7H4AsgGX nước,7H4AsgGX ngườiTXbU coTXbUn gTXbUái LVPP9EE9trên taTXbUy LVPP9EE9anh 7H4AsgGXvẫn kLVPP9EE9hông hề7H4AsgGX LVPP9EE9có TXbUý địTXbUnh TXbUtự cứuTXbU t7H4AsgGXhoát chLVPP9EE9ính mình.

Ái HLVPP9EE9y cốTXbU LVPP9EE9gắng nínTXbU thở,LVPP9EE9 TXbUmặc kệ7H4AsgGX lồngLVPP9EE9 ngựcLVPP9EE9 kLVPP9EE9hó 7H4AsgGXthở đến7H4AsgGX mTXbUức 7H4AsgGXnhư mu7H4AsgGXốn nổTXbU tung.

Sao độtTXbU nhiênLVPP9EE9 côTXbU lạiTXbU TXbUnhớ đếnTXbU kho7H4AsgGXảnh 7H4AsgGXkhắc lần7H4AsgGX đầTXbUu 7H4AsgGXtiên 7H4AsgGXbị 7H4AsgGXanh 7H4AsgGXdìm TXbUxuống nướLVPP9EE9c thế7H4AsgGX này?

Cảm 7H4AsgGXgiác giTXbUống h7H4AsgGXệt nhưTXbU LVPP9EE9khi đLVPP9EE9ó, chLVPP9EE9ỉ kháLVPP9EE9c ởTXbU cLVPP9EE9hỗ 7H4AsgGXcô khôLVPP9EE9ng 7H4AsgGXhề TXbUtỏ bấTXbUt 7H4AsgGXcứ hàn7H4AsgGXh độnTXbUg nàoLVPP9EE9 gọiLVPP9EE9 lLVPP9EE9à pLVPP9EE9hản TXbUkháng cả.

Trái LVPP9EE9tim ch7H4AsgGXất 7H4AsgGXchứa 7H4AsgGXđầy thùLVPP9EE9 hTXbUận TXbUcủa côLVPP9EE9 ch7H4AsgGXợt thắtTXbU lại7H4AsgGX… LVPP9EE9anh thậTXbUt sTXbUự có7H4AsgGX ýLVPP9EE9 địnLVPP9EE9h giếtTXbU cTXbUô sao?

Nhưng c7H4AsgGXũng 7H4AsgGXkhông qLVPP9EE9uan trọ7H4AsgGXng, sTXbUống haLVPP9EE9y chết7H4AsgGX đốiLVPP9EE9 vớiLVPP9EE9 côLVPP9EE9 đềuTXbU nh7H4AsgGXư nhaLVPP9EE9u cả7H4AsgGX thôi.

Cố gắngLVPP9EE9 nLVPP9EE9ín th7H4AsgGXở dùTXbU cLVPP9EE9ho rTXbUất LVPP9EE9khó chịu,TXbU Á7H4AsgGXi HLVPP9EE9y vẫnTXbU k7H4AsgGXhông tTXbUài 7H4AsgGXnào 7H4AsgGXkiểm soátTXbU đượcLVPP9EE9 sắcLVPP9EE9 mặtTXbU 7H4AsgGXcủa mình.

Hàng lông7H4AsgGX TXbUmày dàLVPP9EE9i thaLVPP9EE9nh t7H4AsgGXú cLVPP9EE9ứ nTXbUhíu dầnTXbU lạiTXbU, TXbUđôi mLVPP9EE9ôi cũLVPP9EE9ng m7H4AsgGXím chLVPP9EE9ặt, 7H4AsgGXcả ngườLVPP9EE9i côTXbU cứ7H4AsgGX cựaTXbU quậ7H4AsgGXy kTXbUhông ngừng.

Minh Vỹ7H4AsgGX nhắm7H4AsgGX mắLVPP9EE9t l7H4AsgGXại, an7H4AsgGXh khôn7H4AsgGXg muốnLVPP9EE9 trôngLVPP9EE9 tLVPP9EE9hấy côTXbU TXbUnhư thLVPP9EE9ế 7H4AsgGXnày, lạiTXbU cànLVPP9EE9g khônLVPP9EE9g muốn7H4AsgGX thấLVPP9EE9y chínTXbUh mìnTXbUh đã7H4AsgGX 7H4AsgGXlà ngườiLVPP9EE9 khiếTXbUn c7H4AsgGXô trở7H4AsgGX 7H4AsgGXnên nhLVPP9EE9ư thế.

Đến lúc7H4AsgGX 7H4AsgGXkhông thểTXbU chịu7H4AsgGX đ7H4AsgGXựng đượcTXbU n7H4AsgGXữa, anTXbUh kéoTXbU n7H4AsgGXhanh TXbUngười c7H4AsgGXô l7H4AsgGXên, 7H4AsgGXôm thậtTXbU chặ7H4AsgGXt vTXbUào lòng.

Cả LVPP9EE9Ái TXbUHy cũnTXbUg LVPP9EE9ho thàn7H4AsgGXh tiếng,7H4AsgGX thTXbUở gTXbUấp g7H4AsgGXáp kLVPP9EE9hi hôTXbU hấTXbUp đLVPP9EE9ược hoạTXbUt độngLVPP9EE9 trTXbUở lại.

Anh TXbUthua rồi…

Không thểTXbU nàLVPP9EE9o 7H4AsgGXthắng đượcTXbU sựLVPP9EE9 ươnLVPP9EE9g bướngTXbU v7H4AsgGXà cốLVPP9EE9 ch7H4AsgGXấp 7H4AsgGXcủa cô…TXbU v7H4AsgGXốn dĩTXbU tLVPP9EE9ừ trướcLVPP9EE9 đến7H4AsgGX gTXbUiờ đãTXbU là7H4AsgGX LVPP9EE9như vậy.

Thà rằnLVPP9EE9g LVPP9EE9cô đừngLVPP9EE9 xuTXbUất hiện7H4AsgGX th7H4AsgGXêm lTXbUần nữaLVPP9EE9 trướ7H4AsgGXc 7H4AsgGXmắt anTXbUh, thìTXbU nỗiTXbU đa7H4AsgGXu nTXbUăm xưaLVPP9EE9 LVPP9EE9đã 7H4AsgGXkhông đư7H4AsgGXợc khơLVPP9EE9i LVPP9EE9dậy, mạLVPP9EE9nh mẽLVPP9EE9 v7H4AsgGXà đaTXbUu đớnLVPP9EE9 gấpTXbU đôi.

Khoảnh khắc7H4AsgGX nhTXbUìn TXbUthấy cTXbUô tronTXbUg tầmLVPP9EE9 mLVPP9EE9ắt, MiTXbUnh V7H4AsgGXỹ TXbUthực sựTXbU 7H4AsgGXcảm th7H4AsgGXấy LVPP9EE9hạnh phúcTXbU TXbUđến m7H4AsgGXức khôLVPP9EE9ng thLVPP9EE9ể 7H4AsgGXnói thànhLVPP9EE9 lờLVPP9EE9i, cTXbUả 7H4AsgGXbầu trờLVPP9EE9i đ7H4AsgGXen LVPP9EE9tối như7H4AsgGX đượcTXbU ánhTXbU sánTXbUg chiếTXbUu rọi…

Hạnh pLVPP9EE9húc TXbUđó cLVPP9EE9hưa LVPP9EE9kéo d7H4AsgGXài n7H4AsgGXhư mo7H4AsgGXng mLVPP9EE9uốn, th7H4AsgGXì trTXbUái ti7H4AsgGXm TXbUanh lLVPP9EE9ại nhTXbUư bậtLVPP9EE9 máLVPP9EE9u kTXbUhi nhậnTXbU LVPP9EE9ra sựLVPP9EE9 thậtLVPP9EE9 vềLVPP9EE9 sựLVPP9EE9 c7H4AsgGXó mặTXbUt c7H4AsgGXủa cô.

Cô 7H4AsgGXtrở 7H4AsgGXvề bTXbUên aLVPP9EE9nh… LVPP9EE9chỉ để7H4AsgGX thực7H4AsgGX hTXbUiện mộLVPP9EE9t LVPP9EE9âm mưLVPP9EE9u đượ7H4AsgGXc TXbUsắp đặt7H4AsgGX sẵnLVPP9EE9 TXbUtừ trướLVPP9EE9c, TXbUđau 7H4AsgGXđớn thật!

Khuôn mLVPP9EE9ặt a7H4AsgGXnh gụcLVPP9EE9 TXbUvào t7H4AsgGXhân 7H4AsgGXngười má7H4AsgGXt lạLVPP9EE9nh của7H4AsgGX ÁiTXbU 7H4AsgGXHy, haLVPP9EE9i bLVPP9EE9àn t7H4AsgGXai s7H4AsgGXiết chặt7H4AsgGX lại7H4AsgGX LVPP9EE9đang ruLVPP9EE9n LVPP9EE9lên khônLVPP9EE9g ngừng.

Anh ph7H4AsgGXải làmTXbU sTXbUao đây?

Phải x7H4AsgGXem c7H4AsgGXô là7H4AsgGX mộtLVPP9EE9 người7H4AsgGX muốnLVPP9EE9 TXbUhãm hạTXbUi mTXbUình, haTXbUy làLVPP9EE9 mặcTXbU k7H4AsgGXệ LVPP9EE9mọi tTXbUhứ, TXbUtiếp t7H4AsgGXục yLVPP9EE9êu LVPP9EE9thương cTXbUô hếtLVPP9EE9 mực?

Khung cảnhTXbU 7H4AsgGXim lặLVPP9EE9ng đ7H4AsgGXến LVPP9EE9mức đánLVPP9EE9g sợ,TXbU đôTXbUi TXbUmắt tLVPP9EE9o cLVPP9EE9afe sữaTXbU đTXbUã TXbUvà đanTXbUg m7H4AsgGXở tLVPP9EE9o LVPP9EE9nhìn MiLVPP9EE9nh VTXbUỹ khLVPP9EE9ông cảmLVPP9EE9 xúc.

Bàn ta7H4AsgGXy TXbUmềm TXbUmại từ7H4AsgGX từ7H4AsgGX đẩLVPP9EE9y nh7H4AsgGXẹ nLVPP9EE9gười a7H4AsgGXnh raTXbU. ÁiTXbU HLVPP9EE9y 7H4AsgGXđứng 7H4AsgGXdậy, áTXbUnh mắt7H4AsgGX vTXbUẫn k7H4AsgGXhông rờiLVPP9EE9 7H4AsgGXkhỏi gương7H4AsgGX mặtLVPP9EE9 LVPP9EE9quen th7H4AsgGXuộc mLVPP9EE9à c7H4AsgGXô đã7H4AsgGX từngLVPP9EE9 hếtTXbU mự7H4AsgGXc yêLVPP9EE9u thương.

Mọi chuyệTXbUn TXbUđã đTXbUến 7H4AsgGXmức nàLVPP9EE9y, 7H4AsgGXthì cLVPP9EE9ô khôTXbUng còLVPP9EE9n lýLVPP9EE9 dTXbUo nLVPP9EE9ào để7H4AsgGX đóng7H4AsgGX kịch7H4AsgGX nữa,7H4AsgGX dTXbUù TXbUsao a7H4AsgGXnh LVPP9EE9cũng biếLVPP9EE9t rTXbUõ cTXbUô đãTXbU 7H4AsgGXvà đangTXbU l7H4AsgGXàm gì7H4AsgGX rồi.

Cô đưaTXbU một7H4AsgGX t7H4AsgGXay vềTXbU phLVPP9EE9ía anLVPP9EE9h, nhTXbUư mLVPP9EE9uốn 7H4AsgGXđỡ 7H4AsgGXanh đứn7H4AsgGXg dậTXbUy. 7H4AsgGXNhưng s7H4AsgGXự phảnLVPP9EE9 hồi7H4AsgGX TXbUtừ TXbUanh khTXbUông đượcTXbU 7H4AsgGXnhư TXbUý LVPP9EE9cô monLVPP9EE9g muốn,LVPP9EE9 Mi7H4AsgGXnh VỹLVPP9EE9 TXbUchỉ ng7H4AsgGXẩn ngưLVPP9EE9ời nhìnLVPP9EE9 côLVPP9EE9, TXbUkhông hề7H4AsgGX có7H4AsgGX bấTXbUt kỳ7H4AsgGX hànLVPP9EE9h động7H4AsgGX nTXbUào khác.

Ái HTXbUy d7H4AsgGXạn 7H4AsgGXdĩ 7H4AsgGXđưa ta7H4AsgGXy ch7H4AsgGXủ độngLVPP9EE9 nắmTXbU 7H4AsgGXlấy tTXbUay anhTXbU, rồiTXbU dLVPP9EE9ùng chútLVPP9EE9 sứcLVPP9EE9 lực7H4AsgGX TXbUnhỏ béLVPP9EE9 kLVPP9EE9éo aLVPP9EE9nh gượngLVPP9EE9 dậy.

“Nói đi…”7H4AsgGX M7H4AsgGXinh V7H4AsgGXỹ TXbUcất giLVPP9EE9ọng trầLVPP9EE9m khàn,TXbU nTXbUheo mắtLVPP9EE9 nhìn7H4AsgGX cô,TXbU “…TXbU TXbUem trở7H4AsgGX 7H4AsgGXvề vớiTXbU LVPP9EE9lý 7H4AsgGXdo gì?”

Trước câ7H4AsgGXu hTXbUỏi ngTXbUhi hoặc7H4AsgGX củaLVPP9EE9 a7H4AsgGXnh, cLVPP9EE9ô lại7H4AsgGX 7H4AsgGXhoàn tLVPP9EE9oàn dửLVPP9EE9ng dưng,7H4AsgGX tiếp7H4AsgGX tLVPP9EE9ục kéTXbUo anLVPP9EE9h đứnLVPP9EE9g lên.

Thật LVPP9EE9sự… côTXbU trở7H4AsgGX vLVPP9EE9ề vàTXbU pTXbUhải gi7H4AsgGXả vTXbUờ dàTXbUn 7H4AsgGXdựng mLVPP9EE9ột 7H4AsgGXmàn k7H4AsgGXịch địTXbUnh sẵnTXbU nhưTXbU thếTXbU làTXbU đLVPP9EE9ể làLVPP9EE9m gì?

Đứng đốiTXbU 7H4AsgGXdiện v7H4AsgGXới LVPP9EE9Ái 7H4AsgGXHy, Mi7H4AsgGXnh VỹTXbU TXbUvẫn kh7H4AsgGXông thểLVPP9EE9 kh7H4AsgGXông thắcLVPP9EE9 mắTXbUc, bởiTXbU tấtTXbU TXbUcả nhữnLVPP9EE9g LVPP9EE9gì đã7H4AsgGX LVPP9EE9và đangTXbU diễ7H4AsgGXn rTXbUa TXbUkhiến TXbUanh 7H4AsgGXkhông tTXbUhoát khỏiTXbU bànTXbUg hoàng.

Cô vẫ7H4AsgGXn phTXbUớt LVPP9EE9lờ câuLVPP9EE9 TXbUhỏi củaLVPP9EE9 anh7H4AsgGX, 7H4AsgGXbàn ta7H4AsgGXy đLVPP9EE9ỡ a7H4AsgGXnh đứng7H4AsgGX dậyLVPP9EE9 nTXbUhư chưLVPP9EE9a mu7H4AsgGXốn buôTXbUng, 7H4AsgGXvẫn TXbUsiết lạiLVPP9EE9 thật7H4AsgGX chặt.

“Anh vẫn7H4AsgGX TXbUsống tTXbUốt… p7H4AsgGXhải không?”

Chất giọngTXbU troTXbUng t7H4AsgGXhanh cấtTXbU l7H4AsgGXên, nhẹTXbU nhànLVPP9EE9g nhưTXbU lànTXbU gió7H4AsgGX t7H4AsgGXhoáng TXbUqua, nLVPP9EE9hưng lạ7H4AsgGXi vanTXbUg vọngTXbU d7H4AsgGXư âTXbUm cLVPP9EE9ủa â7H4AsgGXm vực7H4AsgGX q7H4AsgGXuen thuộc.

Đã bLVPP9EE9ao lâ7H4AsgGXu LVPP9EE9rồi LVPP9EE9anh mớiLVPP9EE9 LVPP9EE9lại 7H4AsgGXđược ngLVPP9EE9he t7H4AsgGXhấy giọngTXbU 7H4AsgGXnói này?

Cả ngườ7H4AsgGXi MinLVPP9EE9h VỹTXbU nLVPP9EE9hư bLVPP9EE9ị đôTXbUng cứn7H4AsgGXg, 7H4AsgGXanh nhìLVPP9EE9n côTXbU nTXbUgỡ nTXbUgàng, đáy7H4AsgGX mTXbUắt 7H4AsgGXánh lTXbUên nhữngLVPP9EE9 xótTXbU xLVPP9EE9a 7H4AsgGXvà đ7H4AsgGXau đớn.

Cô nTXbUghĩ an7H4AsgGXh c7H4AsgGXó thểLVPP9EE9 sốTXbUng 7H4AsgGXtốt khTXbUi khôngLVPP9EE9 cLVPP9EE9ó côTXbU sao?

“Dĩ nhiên7H4AsgGX TXbUlà khLVPP9EE9ông.” LVPP9EE9Minh Vỹ7H4AsgGX đáp,TXbU đôTXbUi mắLVPP9EE9t LVPP9EE9anh nhTXbUắm hờ7H4AsgGX lTXbUại, LVPP9EE9cố TXbUgắng khTXbUông thởLVPP9EE9 hLVPP9EE9ắt 7H4AsgGXra… aLVPP9EE9nh đanLVPP9EE9g mất7H4AsgGX bìnhLVPP9EE9 7H4AsgGXtĩnh. “7H4AsgGXEm kh7H4AsgGXông 7H4AsgGXcần LVPP9EE9phải LVPP9EE9bận tâLVPP9EE9m, TXbUvậy cònLVPP9EE9 LVPP9EE9em? LVPP9EE9Bốn nă7H4AsgGXm q7H4AsgGXua eLVPP9EE9m đã7H4AsgGX TXbUở 7H4AsgGXđâu, đ7H4AsgGXã 7H4AsgGXlàm gìLVPP9EE9 và…”

Anh bỏLVPP9EE9 lử7H4AsgGXng c7H4AsgGXâu hLVPP9EE9ỏi, mí7H4AsgGXm mTXbUôi thậtLVPP9EE9 chLVPP9EE9ặt, nhLVPP9EE9ư đa7H4AsgGXng kìTXbUm chTXbUế TXbUvì k7H4AsgGXhông muLVPP9EE9ốn kícLVPP9EE9h đLVPP9EE9ộng trước7H4AsgGX mặtTXbU cô.

Bao năLVPP9EE9m qLVPP9EE9ua, anLVPP9EE9h 7H4AsgGXđã trưởTXbUng thTXbUành LVPP9EE9và chữn7H4AsgGXg chạcTXbU hTXbUơn rTXbUất TXbUnhiều, LVPP9EE9dù TXbUcho ngà7H4AsgGXy xưLVPP9EE9a anLVPP9EE9h vTXbUốn 7H4AsgGXdĩ TXbUđã r7H4AsgGXất hoà7H4AsgGXn hả7H4AsgGXo LVPP9EE9trong l7H4AsgGXối 7H4AsgGXsuy n7H4AsgGXghĩ li7H4AsgGXnh hoạ7H4AsgGXt rồi.

Nhưng LVPP9EE9bây gTXbUiờ, aLVPP9EE9nh họcTXbU đượcLVPP9EE9 cáLVPP9EE9ch tựTXbU khốn7H4AsgGXg chLVPP9EE9ế 7H4AsgGXbản thLVPP9EE9ân, TXbUkhông để7H4AsgGX 7H4AsgGXbất cứ7H4AsgGX LVPP9EE9hành độngLVPP9EE9 sơ7H4AsgGX x7H4AsgGXuất nLVPP9EE9ào xảyTXbU 7H4AsgGXra cả…TXbU LVPP9EE9vì LVPP9EE9chỉ nh7H4AsgGXư thếTXbU, 7H4AsgGXanh m7H4AsgGXới thoátLVPP9EE9 TXbUkhỏi nhTXbUững LVPP9EE9ý n7H4AsgGXghĩ điê7H4AsgGXn rồLVPP9EE9 lLVPP9EE9uôn vâyLVPP9EE9 quanTXbUh LVPP9EE9trí TXbUóc kTXbUhi đánTXbUh TXbUmất cô.

Ái LVPP9EE9Hy l7H4AsgGXại 7H4AsgGXtiếp tLVPP9EE9ục chơ7H4AsgGXi trò7H4AsgGX 7H4AsgGXcâm lặng7H4AsgGX, c7H4AsgGXô đưa7H4AsgGX đTXbUôi mắt7H4AsgGX troLVPP9EE9ng sLVPP9EE9áng 7H4AsgGXvà 7H4AsgGXnét mặt7H4AsgGX dịuTXbU LVPP9EE9dàng nhìnTXbU anh.

Bàn taTXbUy TXbUcô chTXbUợt giằTXbUng mLVPP9EE9ạnh r7H4AsgGXa LVPP9EE9khỏi 7H4AsgGXbàn t7H4AsgGXay t7H4AsgGXo lớnLVPP9EE9 7H4AsgGXcủa ngườTXbUi đ7H4AsgGXối LVPP9EE9diện. KhTXbUông 7H4AsgGXđể bàn7H4AsgGX tLVPP9EE9ay m7H4AsgGXình trốTXbUng r7H4AsgGXỗng LVPP9EE9trong k7H4AsgGXhông khíLVPP9EE9, 7H4AsgGXcô LVPP9EE9lại TXbUvòng 7H4AsgGXtay 7H4AsgGXôm ngaTXbUng 7H4AsgGXthắt lTXbUưng TXbUanh, t7H4AsgGXhật nTXbUhẹ n7H4AsgGXhàng LVPP9EE9và ấm7H4AsgGX áp…

Cõi lòng7H4AsgGX MiTXbUnh TXbUVỹ c7H4AsgGXhợt c7H4AsgGXảm thấyTXbU thật7H4AsgGX dTXbUễ TXbUchịu, cáiLVPP9EE9 cảLVPP9EE9m giTXbUác hạnhTXbU phLVPP9EE9úc LVPP9EE9mà tưởngTXbU chừngLVPP9EE9 anLVPP9EE9h sẽLVPP9EE9 đánLVPP9EE9h mấLVPP9EE9t LVPP9EE9mãi mãi7H4AsgGX TXbUnay lLVPP9EE9ại TXbUtrở v7H4AsgGXề, lấnLVPP9EE9 chLVPP9EE9iếm h7H4AsgGXoàn toTXbUàn c7H4AsgGXảm LVPP9EE9giác củTXbUa LVPP9EE9cơ thể.

Thuận tTXbUay, aLVPP9EE9nh LVPP9EE9từ từLVPP9EE9 LVPP9EE9đưa hLVPP9EE9ai ta7H4AsgGXy lênTXbU, vònLVPP9EE9g quTXbUa ng7H4AsgGXang ngườiTXbU TXbUcô, 7H4AsgGXnhư thểLVPP9EE9 muốLVPP9EE9n LVPP9EE9đáp lLVPP9EE9ại LVPP9EE9cái LVPP9EE9ôm TXbUtình cảLVPP9EE9m tLVPP9EE9ừ phíTXbUa bTXbUên kia.

“Sống khôngTXbU tốt…”

Một c7H4AsgGXâu nói7H4AsgGX lấTXbUp lửngLVPP9EE9 7H4AsgGXvang lLVPP9EE9ên, hànTXbUh đTXbUộng của7H4AsgGX TXbUMinh TXbUVỹ 7H4AsgGXdừng lại,TXbU aLVPP9EE9nh vẫnLVPP9EE9 TXbUchưa hoànLVPP9EE9 t7H4AsgGXhành độngLVPP9EE9 táLVPP9EE9c ômLVPP9EE9 7H4AsgGXcô vào7H4AsgGX lòng.

“Sống tố7H4AsgGXt 7H4AsgGXđược saLVPP9EE9o? TXbUKhi kẻLVPP9EE9 đãLVPP9EE9 giLVPP9EE9ết g7H4AsgGXia 7H4AsgGXđình tô7H4AsgGXi vẫn7H4AsgGX cò7H4AsgGXn sống?”

Ngay cả7H4AsgGX đầuTXbU 7H4AsgGXngón t7H4AsgGXay 7H4AsgGXcũng TXbUtê cứng7H4AsgGX, đô7H4AsgGXi mắtLVPP9EE9 MiLVPP9EE9nh VTXbUỹ đan7H4AsgGXg d7H4AsgGXần đánhLVPP9EE9 mất7H4AsgGX tầm7H4AsgGX nLVPP9EE9hìn… aLVPP9EE9nh đãTXbU cóTXbU tLVPP9EE9hể đoáLVPP9EE9n rLVPP9EE9a phLVPP9EE9ần TXbUnào nh7H4AsgGXững gìLVPP9EE9 đangLVPP9EE9 xảTXbUy 7H4AsgGXra rồi…

Không đTXbUể 7H4AsgGXanh 7H4AsgGXkịp địnhTXbU th7H4AsgGXần, ÁiTXbU HLVPP9EE9y dùnLVPP9EE9g tLVPP9EE9ay đẩy7H4AsgGX TXbUngười TXbUanh TXbUra TXbUxa khỏLVPP9EE9i mTXbUình, LVPP9EE9tiếp tLVPP9EE9ục dùnLVPP9EE9g LVPP9EE9lực đẩyTXbU mạnh7H4AsgGX 7H4AsgGXanh thê7H4AsgGXm mộLVPP9EE9t 7H4AsgGXlần nLVPP9EE9ữa về7H4AsgGX 7H4AsgGXphía TXbUbể bơi.

Mọi việcLVPP9EE9 xảyTXbU TXbUra LVPP9EE9quá LVPP9EE9nhanh, TXbUcả ngườiTXbU MTXbUinh LVPP9EE9Vỹ TXbUrơi tLVPP9EE9ự 7H4AsgGXdo thTXbUeo quán7H4AsgGX tíLVPP9EE9nh, bỗLVPP9EE9ng chLVPP9EE9ốc mTXbUọi hành7H4AsgGX độngLVPP9EE9 xLVPP9EE9ung quanLVPP9EE9h nhưLVPP9EE9 LVPP9EE9đang LVPP9EE9chậm dần,7H4AsgGX chậ7H4AsgGXm dần…

“Tôi trởLVPP9EE9 vềTXbU… làTXbU LVPP9EE9để 7H4AsgGXgiết anh!”

Câu 7H4AsgGXnói LVPP9EE9tàn nhẫnLVPP9EE9 LVPP9EE9được pTXbUhát nLVPP9EE9gôn 7H4AsgGXngang tàLVPP9EE9ng, Á7H4AsgGXi HLVPP9EE9y ngẩng7H4AsgGX LVPP9EE9cao mặtTXbU, đôi7H4AsgGX LVPP9EE9môi xinLVPP9EE9h xLVPP9EE9inh đLVPP9EE9ược LVPP9EE9tô 7H4AsgGXson 7H4AsgGXđen nhạtLVPP9EE9 LVPP9EE9nhếch lTXbUên, mộtTXbU nụ7H4AsgGX cườLVPP9EE9i nửaTXbU m7H4AsgGXiệng đượcLVPP9EE9 hì7H4AsgGXnh thTXbUành mộ7H4AsgGXt cáchTXbU hoànLVPP9EE9 chỉLVPP9EE9nh và7H4AsgGX rTXbUõ rệt.

Đây làTXbU lầ7H4AsgGXn đầu7H4AsgGX tiênLVPP9EE9 tro7H4AsgGXng TXbUđời… 7H4AsgGXcô 7H4AsgGXnở 7H4AsgGXnụ cư7H4AsgGXời đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày 7H4AsgGXtắt nắnTXbUg, lộnTXbUg gió…

Thiếu 7H4AsgGXnữ t7H4AsgGXrong chiLVPP9EE9ếc LVPP9EE9váy đTXbUen đa7H4AsgGXng đứngLVPP9EE9 cạnhLVPP9EE9 bểTXbU bơTXbUi tr7H4AsgGXong nTXbUgôi b7H4AsgGXiệt tTXbUhự LVPP9EE9hoa lệ…

Ái HLVPP9EE9y dáLVPP9EE9n chặtTXbU TXbUtầm 7H4AsgGXnhìn và7H4AsgGXo Min7H4AsgGXh Vỹ,TXbU bà7H4AsgGXn taLVPP9EE9y nh7H4AsgGXỏ nhắnTXbU tLVPP9EE9ừ tTXbUừ đưa7H4AsgGX lênTXbU, nắmLVPP9EE9 lấy7H4AsgGX sTXbUợi dLVPP9EE9ây chuyLVPP9EE9ền ở7H4AsgGX cổ,7H4AsgGX nh7H4AsgGXẹ nhàngLVPP9EE9 cởi7H4AsgGX bỏ7H4AsgGX nLVPP9EE9ó ra.

Cô quẳng7H4AsgGX sợiTXbU 7H4AsgGXdây mộLVPP9EE9t cácLVPP9EE9h thảTXbUn nTXbUhiên, TXbUchỉ giữTXbU l7H4AsgGXấy c7H4AsgGXhiếc mặtLVPP9EE9 dây7H4AsgGX chuy7H4AsgGXền hTXbUình hộpLVPP9EE9 trò7H4AsgGXn, mởTXbU nắp7H4AsgGX và7H4AsgGX lấy7H4AsgGX tTXbUừ đLVPP9EE9ó mộLVPP9EE9t TXbUthứ cựcLVPP9EE9 kTXbUỳ nLVPP9EE9hỏ bé.

Đôi mắTXbUt côTXbU vẫn7H4AsgGX nhì7H4AsgGXn 7H4AsgGXvề pTXbUhía MinLVPP9EE9h V7H4AsgGXỹ, a7H4AsgGXnh đTXbUã nhanLVPP9EE9h cLVPP9EE9hóng ngoLVPP9EE9i LVPP9EE9lên 7H4AsgGXmặt nướ7H4AsgGXc s7H4AsgGXau 7H4AsgGXkhi TXbUbị côLVPP9EE9 bấLVPP9EE9t 7H4AsgGXngờ đẩ7H4AsgGXy LVPP9EE9xuống hồ.

Cả người7H4AsgGX TXbUMinh Vỹ7H4AsgGX ướtLVPP9EE9 sũnLVPP9EE9g, a7H4AsgGXnh đưaTXbU LVPP9EE9tay vu7H4AsgGXốt mặt7H4AsgGX, gư7H4AsgGXơng mặtTXbU vẫnTXbU lLVPP9EE9ưu 7H4AsgGXdấu lLVPP9EE9ại 7H4AsgGXsự 7H4AsgGXngạc nhiêTXbUn và7H4AsgGX 7H4AsgGXđau đớn.

Cuối TXbUcùng… LVPP9EE9anh TXbUđã biếTXbUt đLVPP9EE9ược TXbUlý dTXbUo v7H4AsgGXì TXbUsao cô7H4AsgGX trởLVPP9EE9 về,TXbU v7H4AsgGXà tại7H4AsgGX saTXbUo côTXbU lạiLVPP9EE9 TXbUtham giTXbUa vàLVPP9EE9o cáiTXbU TXbUvở kịc7H4AsgGXh kh7H4AsgGXông h7H4AsgGXoàn LVPP9EE9chỉnh đó.

Cô cTXbUho rằngLVPP9EE9 aTXbUnh l7H4AsgGXà người7H4AsgGX gi7H4AsgGXết gi7H4AsgGXa đTXbUình cTXbUô ư?

Thì r7H4AsgGXa trLVPP9EE9ong lLVPP9EE9òng côTXbU, vịTXbU TXbUtrí 7H4AsgGXcủa aLVPP9EE9nh lTXbUà nhưLVPP9EE9 t7H4AsgGXhế –TXbU 7H4AsgGXlà m7H4AsgGXột kTXbUẻ LVPP9EE9sát n7H4AsgGXhân k7H4AsgGXhông hơTXbUn kh7H4AsgGXông kém.

Đáy mắt7H4AsgGX LVPP9EE9trở nên7H4AsgGX tLVPP9EE9hật ưLVPP9EE9u thưLVPP9EE9ơng, anLVPP9EE9h chỉTXbU đứngLVPP9EE9 TXbUyên LVPP9EE9đối m7H4AsgGXặt với7H4AsgGX 7H4AsgGXcô, khô7H4AsgGXng nói7H4AsgGX thêLVPP9EE9m bấ7H4AsgGXt cứTXbU điều7H4AsgGX gì7H4AsgGX cả.

Ánh mặTXbUt trLVPP9EE9ời sáLVPP9EE9ng ch7H4AsgGXói 7H4AsgGXđã ngừngLVPP9EE9 đemTXbU đếnTXbU nh7H4AsgGXững vLVPP9EE9ạt nắngLVPP9EE9 ấ7H4AsgGXm ápLVPP9EE9, n7H4AsgGXhưng lạLVPP9EE9i TXbUmang đến7H4AsgGX LVPP9EE9ánh sán7H4AsgGXg bấtTXbU 7H4AsgGXtận chiếuTXbU sTXbUáng khuôn7H4AsgGX mLVPP9EE9ặt anh…

Và mộtLVPP9EE9 bLVPP9EE9ên mắTXbUt đaTXbUng sởTXbU hữu7H4AsgGX màuTXbU TXbUhổ TXbUphách đaTXbUng sá7H4AsgGXng rực7H4AsgGX, vTXbUà b7H4AsgGXên cò7H4AsgGXn lại7H4AsgGX vẫTXbUn làLVPP9EE9 màuLVPP9EE9 đen7H4AsgGX 7H4AsgGXthuần TXbUtuý củLVPP9EE9a kính7H4AsgGX 7H4AsgGXáp tròng.

Có l7H4AsgGXẽ LVPP9EE9khi 7H4AsgGXngã xuống7H4AsgGX 7H4AsgGXnước, mộtTXbU bên7H4AsgGX kínTXbUh á7H4AsgGXp tròngLVPP9EE9 LVPP9EE9đã rơiLVPP9EE9 LVPP9EE9ra, vTXbUà giờ7H4AsgGX đLVPP9EE9ây 7H4AsgGXlại kLVPP9EE9hiến LVPP9EE9anh đốiLVPP9EE9 diệ7H4AsgGXn với7H4AsgGX cô7H4AsgGX bằLVPP9EE9ng LVPP9EE9đôi mLVPP9EE9ắt nLVPP9EE9gày x7H4AsgGXưa đãTXbU tLVPP9EE9ừng lTXbUà th7H4AsgGXứ TXbUcô yêLVPP9EE9u thíchLVPP9EE9 nhất.

Từ p7H4AsgGXhía đốiLVPP9EE9 d7H4AsgGXiện, đôi7H4AsgGX mắtTXbU ÁiTXbU HLVPP9EE9y vLVPP9EE9ẫn nhTXbUìn TXbUđăm 7H4AsgGXđăm  v7H4AsgGXề phía7H4AsgGX MTXbUinh Vỹ,LVPP9EE9 vôLVPP9EE9 hồn7H4AsgGX nhLVPP9EE9ưng lạiLVPP9EE9 ch7H4AsgGXú LVPP9EE9mục vàTXbUo đTXbUôi TXbUmắt anh.

Sống mũLVPP9EE9i cTXbUô bắLVPP9EE9t đ7H4AsgGXầu cảTXbUm t7H4AsgGXhấy caLVPP9EE9y caTXbUy, côTXbU hậnTXbU 7H4AsgGXanh… nhLVPP9EE9ưng côLVPP9EE9 LVPP9EE9vẫn rấtLVPP9EE9 yêu7H4AsgGX anh.

Hình ả7H4AsgGXnh TXbUMinh Vỹ7H4AsgGX đaLVPP9EE9ng hTXbUiện diLVPP9EE9ện rõLVPP9EE9 TXbUrệt trướcTXbU mặtLVPP9EE9, nhLVPP9EE9ưng LVPP9EE9sao 7H4AsgGXlại TXbUquá xLVPP9EE9a tầTXbUm tTXbUay với…

Khoé mắtLVPP9EE9 LVPP9EE9Ái 7H4AsgGXHy 7H4AsgGXchạy dàTXbUi mộTXbUt dòn7H4AsgGXg lệ,7H4AsgGX côTXbU nhTXbUẹ 7H4AsgGXnhàng bưLVPP9EE9ớc xuốTXbUng LVPP9EE9hồ bơi,TXbU bướcTXbU đếnTXbU TXbUthật gLVPP9EE9ần aTXbUnh, TXbUtiện taTXbUy cLVPP9EE9ho vLVPP9EE9ật tTXbUhể LVPP9EE9cô v7H4AsgGXừa lấTXbUy r7H4AsgGXa từ7H4AsgGX m7H4AsgGXặt dTXbUây chuy7H4AsgGXền vàoLVPP9EE9 miệng.

Mặt nướcLVPP9EE9 TXbUlắng TXbUđọng vừ7H4AsgGXa rồiTXbU lạiLVPP9EE9 bịLVPP9EE9 khuTXbUấy độngTXbU bởiLVPP9EE9 th7H4AsgGXân thểTXbU nTXbUhỏ bé,TXbU Á7H4AsgGXi HTXbUy đanTXbUg dTXbUi chuyLVPP9EE9ển đến7H4AsgGX 7H4AsgGXgần MinTXbUh VLVPP9EE9ỹ mộLVPP9EE9t cLVPP9EE9ách TXbUgấp gáp,TXbU nhLVPP9EE9ư sợLVPP9EE9 LVPP9EE9anh sẽLVPP9EE9 b7H4AsgGXiến mấtTXbU tr7H4AsgGXong LVPP9EE9giây lát.

Ngược LVPP9EE9lại vTXbUới cô,TXbU 7H4AsgGXMinh Vỹ7H4AsgGX lạiTXbU TXbUbất động,TXbU TXbUanh LVPP9EE9chỉ iTXbUm LVPP9EE9lặng cảLVPP9EE9m LVPP9EE9nhận sựLVPP9EE9 7H4AsgGXđau đớ7H4AsgGXn t7H4AsgGXừ t7H4AsgGXận đáyLVPP9EE9 TXbUlòng, LVPP9EE9lại thêTXbUm một7H4AsgGX phầLVPP9EE9n muốn7H4AsgGX ômTXbU cô7H4AsgGX thậtTXbU chặt7H4AsgGX vàoTXbU lòng.

Cô 7H4AsgGXhiểu lầ7H4AsgGXm… được!TXbU TXbUAnh chấpLVPP9EE9 nhận!

Cô muốTXbUn giLVPP9EE9ết anh…LVPP9EE9 an7H4AsgGXh sTXbUẵn sàng7H4AsgGX để7H4AsgGX côTXbU l7H4AsgGXàm đLVPP9EE9iều đó!

Nhưng ch7H4AsgGXỉ dTXbUuy nhất7H4AsgGX viLVPP9EE9ệc LVPP9EE9rời bTXbUỏ TXbUanh… TXbUanh LVPP9EE9thực 7H4AsgGXsự khônLVPP9EE9g thể7H4AsgGX chấpTXbU LVPP9EE9nhận được.

Có l7H4AsgGXẽ TXbUcô đãTXbU khôTXbUng bTXbUiết kh7H4AsgGXi LVPP9EE9cô rLVPP9EE9ời 7H4AsgGXxa LVPP9EE9anh, a7H4AsgGXnh đãLVPP9EE9 s7H4AsgGXuy sụp7H4AsgGX TXbUđến mứ7H4AsgGXc nTXbUào… LVPP9EE9anh cò7H4AsgGXn nhớTXbU rTXbUõ lTXbUúc TXbUđó LVPP9EE9mình 7H4AsgGXđã nTXbUhư thếTXbU 7H4AsgGXnào TXbUmà, troLVPP9EE9ng đầuLVPP9EE9 aLVPP9EE9nh chỉTXbU 7H4AsgGXcòn dTXbUuy nhTXbUất hTXbUam muốnTXbU giếTXbUt tấtTXbU cLVPP9EE9ả nhữnLVPP9EE9g kẻTXbU đLVPP9EE9ã cảLVPP9EE9 g7H4AsgGXan mLVPP9EE9ang cLVPP9EE9ô r7H4AsgGXa khỏiLVPP9EE9 cuLVPP9EE9ộc LVPP9EE9sống, TXbUra khỏiTXbU tầm7H4AsgGX nhìLVPP9EE9n và7H4AsgGX TXbUvòng 7H4AsgGXtay củaTXbU anh.

Một năm7H4AsgGX 7H4AsgGXsau k7H4AsgGXhi cLVPP9EE9ô 7H4AsgGXra đTXbUi, an7H4AsgGXh đãTXbU số7H4AsgGXng trLVPP9EE9ong sLVPP9EE9ự cuLVPP9EE9ồng loạn7H4AsgGX, mỗiTXbU n7H4AsgGXgày chLVPP9EE9ỉ biết7H4AsgGX ng7H4AsgGXắm LVPP9EE9nhìn bức7H4AsgGX ảnhLVPP9EE9 7H4AsgGXnơi gócTXbU p7H4AsgGXhòng củTXbUa cô.

Rồi đếnTXbU LVPP9EE9năm thứ7H4AsgGX ha7H4AsgGXi, lTXbUại TXbUlà sựLVPP9EE9 7H4AsgGXsuy sụp7H4AsgGX, a7H4AsgGXnh chỉLVPP9EE9 biếtTXbU hà7H4AsgGXnh hạTXbU bảnLVPP9EE9 th7H4AsgGXân 7H4AsgGXmình… đểTXbU gLVPP9EE9iải to7H4AsgGXả sự7H4AsgGX bTXbUức bốiTXbU 7H4AsgGXvà TXbUđau đớnLVPP9EE9 7H4AsgGXtrong lòng.

Đến năm7H4AsgGX TXbUthứ LVPP9EE9ba, anTXbUh bắtLVPP9EE9 đLVPP9EE9ầu chính7H4AsgGX th7H4AsgGXức 7H4AsgGXnắm 7H4AsgGXquyền tTXbUổ 7H4AsgGXchức mLVPP9EE9afia củLVPP9EE9a 7H4AsgGXcha mìnhLVPP9EE9, dùngTXbU vũLVPP9EE9 TXbUlực TXbUđể LVPP9EE9đoạt đượcTXbU quyền7H4AsgGX lTXbUực tro7H4AsgGXng cạLVPP9EE9nh t7H4AsgGXranh thươn7H4AsgGXg trườngLVPP9EE9 chLVPP9EE9o tậ7H4AsgGXp đoàn.

Quên đư7H4AsgGXợc cô…7H4AsgGX thậtTXbU sTXbUự kLVPP9EE9hó LVPP9EE9hơn qLVPP9EE9uên Th7H4AsgGXy Th7H4AsgGXy LVPP9EE9gấp ng7H4AsgGXàn lần.

Khi anLVPP9EE9h đặt7H4AsgGX TTXbUhy ThTXbUy vLVPP9EE9ào ngLVPP9EE9ăn kLVPP9EE9éo kýTXbU LVPP9EE9ức LVPP9EE9trong tLVPP9EE9rái tLVPP9EE9im, thìLVPP9EE9 tìLVPP9EE9nh yêLVPP9EE9u đ7H4AsgGXó cLVPP9EE9ũng dừngTXbU 7H4AsgGXlại v7H4AsgGXà kếtLVPP9EE9 thúc.

Nhưng ÁLVPP9EE9i HLVPP9EE9y, không7H4AsgGX nTXbUhững an7H4AsgGXh kLVPP9EE9hông thểLVPP9EE9 qLVPP9EE9uên đưTXbUợc, 7H4AsgGXmà 7H4AsgGXanh cònLVPP9EE9 kTXbUhông thểTXbU th7H4AsgGXôi khôngTXbU nhuLVPP9EE9ng nhớ7H4AsgGX vàLVPP9EE9 ngừ7H4AsgGXng yêTXbUu cô.

Dù cLVPP9EE9ho ýTXbU ngLVPP9EE9hĩ cTXbUô đã7H4AsgGX cTXbUhết b7H4AsgGXao nhiê7H4AsgGXu lầLVPP9EE9n loéLVPP9EE9 7H4AsgGXlên trLVPP9EE9ong suLVPP9EE9y LVPP9EE9nghĩ, nhưTXbUng LVPP9EE9anh TXbUvẫn ngo7H4AsgGXan LVPP9EE9cố cTXbUhối bỏ…7H4AsgGX vì7H4AsgGX 7H4AsgGXanh chư7H4AsgGXa xá7H4AsgGXc thực7H4AsgGX được7H4AsgGX côTXbU còTXbUn 7H4AsgGXsống haLVPP9EE9y chết.

Nhưng giTXbUờ LVPP9EE9đây… trLVPP9EE9ước mắ7H4AsgGXt LVPP9EE9anh, TXbUÁi H7H4AsgGXy đLVPP9EE9ã trởTXbU vềTXbU vẹnTXbU ngu7H4AsgGXyên, vLVPP9EE9à 7H4AsgGXmang tTXbUheo mộtTXbU mốiTXbU LVPP9EE9thù 7H4AsgGXkhông dứt.

Cô trởLVPP9EE9 vềTXbU 7H4AsgGXlà đ7H4AsgGXể giếLVPP9EE9t anh!

Trong tầ7H4AsgGXm LVPP9EE9mắt 7H4AsgGXMinh Vỹ7H4AsgGX đanTXbUg LVPP9EE9thu vềLVPP9EE9 7H4AsgGXhình ảnhLVPP9EE9 ÁTXbUi HLVPP9EE9y mTXbUỗi một7H4AsgGX LVPP9EE9gần TXbUhơn, TXbUcho 7H4AsgGXđến khLVPP9EE9i cô7H4AsgGX đứng7H4AsgGX đLVPP9EE9ối diệnTXbU TXbUvới LVPP9EE9anh, mực7H4AsgGX TXbUnước đãLVPP9EE9 lê7H4AsgGXn quá7H4AsgGX cổTXbU cLVPP9EE9ủa c7H4AsgGXô rồi.

Ái 7H4AsgGXHy vòn7H4AsgGXg ta7H4AsgGXy ômLVPP9EE9 lấy7H4AsgGX TXbUcổ MLVPP9EE9inh Vỹ7H4AsgGX ghìLVPP9EE9 c7H4AsgGXhặt xuTXbUống, LVPP9EE9cô nTXbUhón 7H4AsgGXchân, đặtTXbU lênLVPP9EE9 TXbUmôi aLVPP9EE9nh m7H4AsgGXột nLVPP9EE9ụ LVPP9EE9hôn 7H4AsgGXthật sâLVPP9EE9u và7H4AsgGX dài.

Từ LVPP9EE9đôi mắt7H4AsgGX thanTXbUh tLVPP9EE9ú v7H4AsgGXà tLVPP9EE9o s7H4AsgGXáng v7H4AsgGXẫn cTXbUhạy dà7H4AsgGXi dòTXbUng lệ7H4AsgGX đTXbUau TXbUđớn, cảLVPP9EE9 nTXbUgười TXbUcô TXbUrun lê7H4AsgGXn khôngLVPP9EE9 ngừng.

Ba 7H4AsgGXnăm k7H4AsgGXể TXbUtừ 7H4AsgGXcái ngàTXbUy LVPP9EE9định mệnhTXbU đó…TXbU cTXbUô đãLVPP9EE9 tựTXbU nhủTXbU phảiLVPP9EE9 hận7H4AsgGX anTXbUh thậtTXbU nhiLVPP9EE9ều, ph7H4AsgGXải 7H4AsgGXthật TXbUlạnh lLVPP9EE9ùng khTXbUi 7H4AsgGXđối diện7H4AsgGX vTXbUới anh…LVPP9EE9 nhTXbUư thế,7H4AsgGX côTXbU 7H4AsgGXmới cTXbUó tTXbUhể TXbUtrả tLVPP9EE9hù c7H4AsgGXho anTXbUh Triết7H4AsgGX Dạ,TXbU 7H4AsgGXcho cLVPP9EE9ả cLVPP9EE9ha TXbUvà mẹLVPP9EE9 mình.

Từ trư7H4AsgGXớc đến7H4AsgGX 7H4AsgGXgiờ, m7H4AsgGXỗi LVPP9EE9khi TXbUhôn c7H4AsgGXô, MLVPP9EE9inh VLVPP9EE9ỹ đềuLVPP9EE9 TXbUnhắm mắt7H4AsgGX LVPP9EE9để cảLVPP9EE9m LVPP9EE9nhận nụ7H4AsgGX hôn7H4AsgGX đầyTXbU LVPP9EE9tình c7H4AsgGXảm đó7H4AsgGX. NTXbUhưng 7H4AsgGXlần 7H4AsgGXnày, đôiTXbU mắTXbUt vẫLVPP9EE9n 7H4AsgGXnhìn t7H4AsgGXhẳng vềLVPP9EE9 phí7H4AsgGXa x7H4AsgGXa 7H4AsgGXxăm mộLVPP9EE9t cácTXbUh hLVPP9EE9ờ h7H4AsgGXững… LVPP9EE9vì LVPP9EE9anh biếtTXbU rõ,LVPP9EE9 nụ7H4AsgGX hôTXbUn nàyTXbU TXbUlà TXbUcó cTXbUhủ đích!!

Vòng tLVPP9EE9ay ÁLVPP9EE9i LVPP9EE9Hy siếtTXbU chTXbUặt hơ7H4AsgGXn, đTXbUôi môLVPP9EE9i mỏn7H4AsgGXg đLVPP9EE9ang TXbUcố gắngTXbU chLVPP9EE9o mộtTXbU LVPP9EE9thứ đãTXbU chuLVPP9EE9ẩn bịTXbU trướ7H4AsgGXc vàoTXbU khLVPP9EE9oang miệTXbUng LVPP9EE9Minh Vỹ.TXbU DễLVPP9EE9 dàngTXbU TXbUhơn cTXbUô tưởng!!

Anh 7H4AsgGXkhông nhữnLVPP9EE9g khô7H4AsgGXng LVPP9EE9phản khánTXbUg, màLVPP9EE9 lTXbUại nTXbUuốt luôn7H4AsgGX vậLVPP9EE9t thểLVPP9EE9 đắng7H4AsgGX nTXbUgắt LVPP9EE9ấy, nhTXbUư TXbUthể TXbUanh TXbUđang mLVPP9EE9uốn giúpTXbU côTXbU LVPP9EE9thực hiLVPP9EE9ện kế7H4AsgGX hoạch.

Đôi đồngLVPP9EE9 tTXbUử chLVPP9EE9ất TXbUchứa hậnLVPP9EE9 thù7H4AsgGX từLVPP9EE9 tLVPP9EE9ừ mở7H4AsgGX LVPP9EE9ra, lặTXbUng thầmLVPP9EE9 quLVPP9EE9an sLVPP9EE9át gư7H4AsgGXơng mặLVPP9EE9t từLVPP9EE9 LVPP9EE9người đLVPP9EE9ối diện.

Chỉ troLVPP9EE9ng mTXbUột khoảnhLVPP9EE9 khắc,LVPP9EE9 tr7H4AsgGXái t7H4AsgGXim cLVPP9EE9ô ch7H4AsgGXợt tLVPP9EE9hắt lại…TXbU đLVPP9EE9ây TXbUlà lTXbUần đầuLVPP9EE9 tiên…LVPP9EE9 c7H4AsgGXô trTXbUông th7H4AsgGXấy LVPP9EE9anh rơ7H4AsgGXi nướcLVPP9EE9 mắt!!

Mọi 7H4AsgGXthứ t7H4AsgGXrước mắt7H4AsgGX đều7H4AsgGX TXbUrõ mồ7H4AsgGXn mộtTXbU, 7H4AsgGXtuy rLVPP9EE9ằng gươTXbUng mặtLVPP9EE9 aTXbUnh v7H4AsgGXẫn TXbUcòn ướtTXbU nLVPP9EE9ước, n7H4AsgGXhưng tLVPP9EE9ừ đôiTXbU mắtLVPP9EE9 maLVPP9EE9ng màLVPP9EE9u TXbUhổ phá7H4AsgGXch đanLVPP9EE9g 7H4AsgGXchạy 7H4AsgGXdài m7H4AsgGXột 7H4AsgGXdòng nưLVPP9EE9ớc đ7H4AsgGXau đớn.

Dù 7H4AsgGXcho đôi7H4AsgGX mắtTXbU h7H4AsgGXai LVPP9EE9màu của7H4AsgGX LVPP9EE9anh cTXbUũng đaLVPP9EE9ng nhìn7H4AsgGX cLVPP9EE9ô TXbUđầy lạnLVPP9EE9h giTXbUá, nTXbUhưng cLVPP9EE9ô c7H4AsgGXó thểLVPP9EE9 nTXbUhận thấy…LVPP9EE9 TXbUanh đãLVPP9EE9 rơiLVPP9EE9 LVPP9EE9nước mắLVPP9EE9t vìTXbU cô.

Ái LVPP9EE9Hy đẩy7H4AsgGX 7H4AsgGXnhẹ ngườ7H4AsgGXi LVPP9EE9Minh Vỹ7H4AsgGX rLVPP9EE9a, môiTXbU TXbUrời LVPP9EE9môi, nhTXbUưng hLVPP9EE9ơi 7H4AsgGXấm vTXbUẫn tồLVPP9EE9n tại.

Bàn t7H4AsgGXay n7H4AsgGXhỏ n7H4AsgGXhắn vươnTXbU lên,LVPP9EE9 vuốt7H4AsgGX nhẹ7H4AsgGX má7H4AsgGXi tTXbUóc cLVPP9EE9ủa anh7H4AsgGX, r7H4AsgGXồi d7H4AsgGXi chuyểnLVPP9EE9 7H4AsgGXchầm chTXbUậm đTXbUến b7H4AsgGXên LVPP9EE9mắt đLVPP9EE9en sẫm.

Rồi c7H4AsgGXả bLVPP9EE9àn taLVPP9EE9y kLVPP9EE9ia củaTXbU cTXbUô cũ7H4AsgGXng LVPP9EE9đưa LVPP9EE9lên, pLVPP9EE9hối hợp7H4AsgGX TXbUthật nh7H4AsgGXuần nhu7H4AsgGXyễn vTXbUà chuTXbUẩn TXbUbị LVPP9EE9làm 7H4AsgGXmột TXbUđiều g7H4AsgGXì đóTXbU 7H4AsgGXmà LVPP9EE9cô chLVPP9EE9o l7H4AsgGXà qua7H4AsgGXn trọng.

Minh VLVPP9EE9ỹ đứngTXbU yên7H4AsgGX, cảLVPP9EE9 ngưTXbUời 7H4AsgGXbắt đầuLVPP9EE9 TXbUmất thăng7H4AsgGX bằ7H4AsgGXng n7H4AsgGXhưng LVPP9EE9anh vẫnTXbU cốLVPP9EE9 g7H4AsgGXắng đứng7H4AsgGX vững…7H4AsgGX vLVPP9EE9ì cô!

Ái LVPP9EE9Hy nh7H4AsgGXẹ nhàn7H4AsgGXg 7H4AsgGXtháo bênLVPP9EE9 kíTXbUnh áTXbUp TXbUtròng LVPP9EE9ra kLVPP9EE9hỏi TXbUmắt tr7H4AsgGXái cLVPP9EE9ủa TXbUanh, tiếp7H4AsgGX TXbUtục th7H4AsgGXả c7H4AsgGXho c7H4AsgGXhiếc kínhLVPP9EE9 á7H4AsgGXp trònLVPP9EE9g rTXbUơi tựTXbU LVPP9EE9do LVPP9EE9xuống hồ7H4AsgGX nướLVPP9EE9c ảm7H4AsgGX đạm.

Ánh mắt7H4AsgGX LVPP9EE9tinh t7H4AsgGXuý củaTXbU MinLVPP9EE9h VTXbUỹ TXbUhơi nTXbUheo lại,TXbU vạnTXbU vậTXbUt trước7H4AsgGX mắtTXbU 7H4AsgGXanh mờTXbU TXbUdần… mLVPP9EE9ờ dần.

Người coTXbUn gáiTXbU đángTXbU yêuLVPP9EE9 đanTXbUg đứngLVPP9EE9 đốiTXbU diệnLVPP9EE9 đư7H4AsgGXa taLVPP9EE9y đặtTXbU nhẹLVPP9EE9 TXbUvào LVPP9EE9ngực an7H4AsgGXh, đô7H4AsgGXi mLVPP9EE9ôi LVPP9EE9khó nhọcTXbU ph7H4AsgGXát rLVPP9EE9a h7H4AsgGXai 7H4AsgGXtừ với7H4AsgGX âm7H4AsgGX vựcTXbU cựTXbUc nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần thứTXbU bLVPP9EE9a, vàLVPP9EE9 cũn7H4AsgGXg lLVPP9EE9à lầTXbUn cu7H4AsgGXối cùng…TXbU 7H4AsgGXcô TXbUdùng chínhLVPP9EE9 đ7H4AsgGXôi taLVPP9EE9y m7H4AsgGXình đẩyTXbU nTXbUgã anh!!