Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý gxz4do đểTCH3 gxz4em tsvNorở về

Vài gxz4nữ phụgxz4c vgxz4ụ đasvNong làmgxz4 việckyWf ggxz4ần đTCH3ó cũsvNong hếtkyWf gxz4sức bấtsvNo kyWfngờ UHBktrước UHBkhành độnsvNog củasvNo MisvNonh Vỹ,svNo gxz4dù csvNoho kyWfhọ khôngxz4g biếtsvNo chuykyWfện gìkyWf đkyWfang xảyUHBk ra.

Một TCH3cô hầugxz4 dUHBkạn dsvNoĩ bưUHBkớc đsvNoến, vgxz4ỗ nhTCH3ẹ vàkyWfo vUHBkai UHBkanh, nhkyWfưng svNomuốn ngUHBkăn cảnUHBk ansvNoh gxz4đi qugxz4á giớiUHBk hạnsvNo, đềTCH3 pTCH3hòng trkyWfường hợpTCH3 xgxz4ấu nhất.

“Thiếu gxz4gia, đừng…gxz4 TCH3cô ấykyWf vgxz4ẫn svNođang bấtUHBk tỉnUHBkh, sẽsvNo cgxz4ó svNoán mạgxz4ng kyWfthật đấy!”

Giọng TCH3cô gxz4ta nkyWfhẹ UHBknhàng UHBknhư TCH3đang gxz4trấn asvNon mộUHBkt cTCH3on thUHBkú UHBkdữ, đôigxz4 vsvNoai đanggxz4 rusvNon lUHBkên nhkyWfè nhẹ.

Nhưng đápkyWf lạisvNo svNosự svNolo lắnkyWfg TCH3và thậngxz4 trọnggxz4 củasvNo côkyWf tsvNoa, chỉUHBk lkyWfà mộTCH3t svNoánh mắtTCH3 sắckyWf nkyWfhọn… MinUHBkh VỹUHBk svNongoảnh msvNoặt lạiUHBk, trừgxz4ng mUHBkắt nkyWfhìn csvNoô svNota, gằngxz4 giọng.

“Biến TCH3đi…” ĐôkyWfi mắtUHBk asvNonh UHBkdời tTCH3ừ cgxz4ô gáiTCH3 kgxz4ia svNosang gxz4Ái UHBkHy, kyWfxem thUHBkử côgxz4 cóTCH3 phUHBkản ứngUHBk nsvNoào kgxz4hông, đkyWfôi mTCH3ôi svNovẫn phátgxz4 rsvNoa từnTCH3g từTCH3 TCH3một cáckyWfh gxz4chậm kyWfrãi, “…gxz4 nhânTCH3 tiệngxz4 TCH3bảo tấtUHBk cảsvNo nkyWfhững svNoai đsvNoang TCH3có mặtTCH3 trosvNong căUHBkn biệtkyWf thựTCH3 nsvNoày lgxz4ập svNotức rsvNoa kyWfkhỏi đây.”

Ánh mắkyWft thốngTCH3 trUHBkị vàkyWf svNouy quyUHBkền svNocủa kyWfanh khiTCH3ến cUHBkô gáiTCH3 rợsvNon ngkyWfười, UHBkcô tsvNoa chỉUHBk biếtTCH3 svNonhìn nsvNogười cogxz4n gUHBkái đángUHBk thươTCH3ng đangsvNo nằmUHBk gkyWfọn TCH3trên tagxz4y MTCH3inh VỹUHBk kyWfvà chôTCH3ng chêkyWfnh kyWfgiữa hồTCH3 nsvNoước mTCH3ênh mTCH3ông màUHBk lắckyWf đầuUHBk ngTCH3án ngẩm…

Một UHBklúc sgxz4au, tsvNoiếng bướcUHBk chângxz4 gxz4vội svNovã svNonối UHBknhau gxz4ra kgxz4hỏi csvNoăn biệtsvNo thự.

Nhận thấygxz4 tấgxz4t cgxz4ả đãTCH3 svNora svNokhỏi đâTCH3y, khgxz4ông ckyWfòn agxz4i làTCH3m phiềnkyWf đsvNoến mgxz4ình nsvNoữa, MisvNonh VỹsvNo bắsvNot đầuUHBk TCH3tiếp tsvNoục hạgxz4 thấpgxz4 tay.

Mực UHBknước TCH3bắt đầuTCH3 vượtgxz4 quTCH3á giớTCH3i hạTCH3n, svNoMinh VỹkyWf vgxz4ẫn tiếpsvNo tụcTCH3 TCH3hạ svNođôi tTCH3ay đagxz4ng kyWfnâng ngưTCH3ời ÁsvNoi HsvNoy, ansvNoh khônggxz4 tiTCH3n lTCH3à côTCH3 lkyWfại TCH3ngoan cốUHBk đếnkyWf mUHBkức nàkyWfy được!

Tại sakyWfo csvNoô ấykyWf lsvNoại thasvNom kyWfgia vàsvNoo kếsvNo hoạchgxz4 svNocủa HUHBkạo TCH3Thần cTCH3ơ chứ?

Ban đầukyWf UHBkthực sTCH3ự anTCH3h gxz4đã hoàUHBkn toàgxz4n rkyWfơi svNovào bẫyTCH3 kyWfdo HạUHBko ThầnkyWf vTCH3à csvNoô đặtUHBk raTCH3, nhUHBkưng sagxz4u kyWfánh kyWfmắt kyWfchứa gxz4đựng đầUHBky ysvNoêu tkyWfhương màgxz4 HạokyWf Tgxz4hần đãkyWf nhUHBkìn côUHBk gxz4vừa rồiTCH3, angxz4h cóTCH3 tkyWfhể nhUHBkận đTCH3ịnh đượckyWf mọikyWf ckyWfhuyện đsvNoang dgxz4iễn rTCH3a UHBkvô csvNoùng bấgxz4t –svNo bUHBkình –svNo thường!

Hơn csvNoả, khkyWfi TCH3anh ôTCH3m Ágxz4i HkyWfy TCH3vào lòng,gxz4 ngxz4hiệt độUHBk cơkyWf thgxz4ể svNocô lạgxz4i vUHBkô cùkyWfng ấsvNom ákyWfp, khôngsvNo qugxz4á lạnsvNoh TCH3cũng khôngTCH3 qsvNouá nóng.

Anh đãTCH3 ngUHBkhĩ đếsvNon trườnggxz4 UHBkhợp gxz4cô ngấtgxz4 svNodo bịkyWf sagxz4y nắngUHBk hoặcUHBk bsvNoị UHBkcảm gxz4lạnh, nhưgxz4ng nsvNoếu nhưTCH3 vkyWfậy tUHBkhì gxz4tại saTCH3o thânUHBk nhiệtgxz4 gxz4vô vẫnTCH3 ởTCH3 svNomức UHBkbình thưsvNoờng cơTCH3 chứ?

Có lẽUHBk kyWfcô UHBkđã khkyWfông đểgxz4 kyWfý, TCH3anh đãsvNo thTCH3ử chạgxz4m nhẹUHBk vTCH3ào gươgxz4ng mTCH3ặt cUHBkô nhưUHBk mộsvNot hànhkyWf độUHBkng svNovô tìnhUHBk, thựcsvNo chkyWfất mTCH3ục đícTCH3h cUHBkủa kyWfanh kyWflà kyWfthử xkyWfem sugxz4y đoánUHBk củkyWfa TCH3anh UHBklà đúngTCH3 hakyWfy sai…

Quả nhiênsvNo ksvNohông nằmTCH3 svNongoài UHBkdự đoán,gxz4 bànTCH3 gxz4tay chạTCH3m nhẹgxz4 vgxz4ào gUHBkương mUHBkặt ÁisvNo gxz4Hy đãsvNo lưsvNou gxz4lại mộtsvNo lớpsvNo phgxz4ấn trUHBkang điểkyWfm nhạt…svNo rTCH3õ rànTCH3g cTCH3ô kyWfđã TCH3cố tìnUHBkh trgxz4ang đisvNoểm cgxz4ho sắgxz4c mặtUHBk mìsvNonh táisvNo xaUHBknh nhằmgxz4 thUHBkuận lsvNoợi kyWfcho kếUHBk hUHBkoạch nsvNogất xỉkyWfu trướTCH3c nhUHBkà aUHBknh nhUHBkư mộUHBkt sựUHBk trsvNoùng hợp.

Tại sUHBkao rTCH3õ ràTCH3ng kyWfÁi HsvNoy kyWfkhông UHBkhề bấtkyWf tỉnh,gxz4 nhưnkyWfg lạiUHBk cốUHBk tìnUHBkh giảsvNo vờsvNo svNonhư thế?

Cô ckyWfhấp nTCH3hận cộnUHBkg tásvNoc ckyWfùng Hạogxz4 ThầnkyWf vTCH3ới svNolý dTCH3o gxz4và mTCH3ục đíchTCH3 gì?

Lòng UHBkMinh UHBkVỹ ngổUHBkn ngankyWfg gxz4bao nhiêukyWf câsvNou hgxz4ỏi chưUHBka đTCH3ược gUHBkiải đáp,kyWf nUHBkhưng UHBkanh svNođang cUHBkố UHBký vạcsvNoh trầgxz4n kếTCH3 kyWfhoạch củakyWf cô.

Mặc kệTCH3 gxz4cho cgxz4ả ngưgxz4ời côUHBk đTCH3ã hoàgxz4n tkyWfoàn bịkyWf svNodìm dướigxz4 gxz4mặt TCH3nước, ngUHBkười cTCH3on gáigxz4 trênUHBk UHBktay angxz4h vẫngxz4 khôngsvNo hgxz4ề cóTCH3 UHBký địnUHBkh tUHBkự cứugxz4 thoátsvNo cUHBkhính mình.

Ái TCH3Hy UHBkcố gắUHBkng ngxz4ín thsvNoở, mặcUHBk kệTCH3 lồsvNong nsvNogực khókyWf thgxz4ở đếnTCH3 mứcTCH3 nkyWfhư muốngxz4 nổUHBk tung.

Sao độsvNot nhkyWfiên cTCH3ô TCH3lại svNonhớ đkyWfến khoảnhkyWf khắcUHBk lầnTCH3 đầusvNo tTCH3iên bịsvNo anUHBkh dìkyWfm xuốngkyWf UHBknước thếgxz4 này?

Cảm UHBkgiác giốUHBkng hkyWfệt ngxz4hư kUHBkhi UHBkđó, chkyWfỉ gxz4khác ởgxz4 cTCH3hỗ csvNoô kUHBkhông hềsvNo tỏsvNo bTCH3ất cứUHBk svNohành độngUHBk nàTCH3o gọisvNo TCH3là phkyWfản khákyWfng cả.

Trái gxz4tim kyWfchất chứkyWfa đầykyWf thùkyWf hậnTCH3 củasvNo côUHBk chTCH3ợt thsvNoắt lsvNoại… anTCH3h tsvNohật sựkyWf cóUHBk UHBký địnhUHBk giếtgxz4 côgxz4 sao?

Nhưng cTCH3ũng khsvNoông qusvNoan gxz4trọng, sốgxz4ng kyWfhay chếgxz4t đốigxz4 vớsvNoi csvNoô đềugxz4 nhTCH3ư nhagxz4u cgxz4ả thôi.

Cố gắngUHBk svNonín gxz4thở kyWfdù cUHBkho svNorất khóUHBk chịu,UHBk ÁikyWf HUHBky vẫnUHBk khgxz4ông tàisvNo nkyWfào kiểkyWfm sgxz4oát đượcUHBk sắcTCH3 mặtTCH3 củagxz4 mình.

Hàng kyWflông màTCH3y UHBkdài svNothanh kyWftú cTCH3ứ kyWfnhíu dTCH3ần lại,kyWf đôiUHBk mTCH3ôi cũnUHBkg UHBkmím chsvNoặt, TCH3cả ngườiUHBk côsvNo TCH3cứ cựsvNoa quậygxz4 khôngUHBk ngừng.

Minh VTCH3ỹ kyWfnhắm mắtTCH3 lạgxz4i, TCH3anh khTCH3ông mkyWfuốn tgxz4rông thấyUHBk cgxz4ô nhUHBkư thgxz4ế nsvNoày, lạisvNo càngxz4g khsvNoông muốgxz4n thấygxz4 csvNohính UHBkmình gxz4đã UHBklà nUHBkgười khiếnTCH3 côUHBk tUHBkrở nêTCH3n nhưkyWf thế.

Đến lúcgxz4 khôngkyWf UHBkthể chịukyWf đựnggxz4 đưUHBkợc nữa,gxz4 akyWfnh kéoTCH3 svNonhanh nkyWfgười côTCH3 UHBklên, gxz4ôm TCH3thật csvNohặt vàsvNoo lòng.

Cả ÁikyWf Hgxz4y cũgxz4ng kyWfho thànkyWfh tUHBkiếng, thsvNoở gxz4gấp UHBkgáp ksvNohi UHBkhô hUHBkấp đượcUHBk hUHBkoạt độnTCH3g tUHBkrở lại.

Anh thTCH3ua rồi…

Không thểsvNo nTCH3ào thắngsvNo đượcTCH3 ssvNoự ươnggxz4 bướngsvNo vàsvNo TCH3cố chUHBkấp cUHBkủa cô…gxz4 vốsvNon dTCH3ĩ tTCH3ừ trướcsvNo đếngxz4 giờkyWf đãgxz4 lsvNoà nhgxz4ư vậy.

Thà rằnUHBkg cUHBkô đừkyWfng xukyWfất kyWfhiện TCH3thêm kyWflần nữagxz4 trướcUHBk mắkyWft agxz4nh, gxz4thì kyWfnỗi đaukyWf năkyWfm xsvNoưa đãsvNo khôUHBkng đượcTCH3 TCH3khơi dậyUHBk, mạnkyWfh kyWfmẽ kyWfvà đaukyWf đớgxz4n ggxz4ấp đôi.

Khoảnh khắcgxz4 TCH3nhìn tkyWfhấy cgxz4ô trongxz4g tầUHBkm mắt,UHBk MTCH3inh TCH3Vỹ tTCH3hực sựUHBk cảTCH3m UHBkthấy hạngxz4h phúcTCH3 đếnkyWf mTCH3ức khôgxz4ng thsvNoể UHBknói thàkyWfnh lời,UHBk svNocả bsvNoầu trờigxz4 đengxz4 tốigxz4 nTCH3hư đượcTCH3 ágxz4nh sánsvNog csvNohiếu rọi…

Hạnh TCH3phúc đógxz4 chưakyWf kéoUHBk dkyWfài nhUHBkư moTCH3ng muốnkyWf, thgxz4ì gxz4trái tigxz4m akyWfnh lkyWfại nsvNohư bậtkyWf TCH3máu kkyWfhi nhậUHBkn gxz4ra sựkyWf UHBkthật TCH3về skyWfự cTCH3ó mkyWfặt cUHBkủa cô.

Cô kyWftrở UHBkvề bUHBkên anUHBkh… chỉkyWf đgxz4ể thkyWfực hiệnkyWf mUHBkột âgxz4m mưkyWfu đưsvNoợc sắTCH3p đặtTCH3 sẵUHBkn kyWftừ trước,svNo UHBkđau đớngxz4 thật!

Khuôn mặtgxz4 TCH3anh gụcgxz4 vàkyWfo tTCH3hân TCH3người mkyWfát lạnkyWfh củasvNo ÁkyWfi HysvNo, svNohai bànTCH3 TCH3tai skyWfiết chTCH3ặt lgxz4ại đangUHBk gxz4run UHBklên khsvNoông ngừng.

Anh pTCH3hải làmkyWf skyWfao đây?

Phải xesvNom ckyWfô gxz4là mộtsvNo ngưsvNoời kyWfmuốn hãmgxz4 hạisvNo gxz4mình, hsvNoay gxz4là mặgxz4c kệkyWf mkyWfọi thkyWfứ, tiUHBkếp tụcTCH3 svNoyêu thưTCH3ơng TCH3cô hếtUHBk mực?

Khung cảnhkyWf igxz4m lặngTCH3 đếnUHBk mứcTCH3 đánggxz4 sợgxz4, đkyWfôi mkyWfắt tkyWfo gxz4cafe sữsvNoa đãTCH3 TCH3và đangTCH3 gxz4mở tTCH3o gxz4nhìn MinTCH3h VỹkyWf khôngkyWf cgxz4ảm xúc.

Bàn gxz4tay gxz4mềm kyWfmại svNotừ gxz4từ đẩkyWfy nhUHBkẹ ngườigxz4 TCH3anh TCH3ra. ÁisvNo kyWfHy TCH3đứng dậTCH3y, ánkyWfh mắTCH3t gxz4vẫn kUHBkhông rUHBkời khgxz4ỏi gươngTCH3 mgxz4ặt svNoquen thuộcgxz4 màsvNo TCH3cô gxz4đã từnsvNog hếTCH3t svNomực yêgxz4u thương.

Mọi chuyệnkyWf UHBkđã UHBkđến mứcgxz4 này,kyWf tUHBkhì gxz4cô kUHBkhông cònsvNo svNolý dUHBko nàgxz4o đsvNoể đóUHBkng ksvNoịch nữa,UHBk dùTCH3 sTCH3ao UHBkanh cũUHBkng biếtkyWf rsvNoõ kyWfcô đsvNoã vàgxz4 đkyWfang làmTCH3 svNogì rồi.

Cô kyWfđưa mộUHBkt tagxz4y vkyWfề pTCH3hía ankyWfh, svNonhư muốnsvNo đỡUHBk TCH3anh đứnggxz4 kyWfdậy. UHBkNhưng sựTCH3 pkyWfhản UHBkhồi từgxz4 agxz4nh svNokhông đUHBkược TCH3như UHBký côTCH3 mkyWfong mgxz4uốn, MisvNonh kyWfVỹ chỉsvNo gxz4ngẩn gxz4người nsvNohìn cô,kyWf khôngxz4g kyWfhề cUHBkó kyWfbất svNokỳ hànhsvNo độngUHBk nàsvNoo khác.

Ái HUHBky dTCH3ạn UHBkdĩ UHBkđưa tasvNoy chủTCH3 đgxz4ộng nắmTCH3 lấyTCH3 tgxz4ay akyWfnh, gxz4rồi dùnsvNog chúkyWft sứUHBkc lựcUHBk nhỏUHBk kyWfbé kégxz4o anUHBkh gượnkyWfg dậy.

“Nói điTCH3…” TCH3Minh VỹsvNo cấtUHBk giọUHBkng trầmkyWf khàn,kyWf nhegxz4o mUHBkắt nhìsvNon côUHBk, “…svNo TCH3em trTCH3ở svNovề vớgxz4i lýkyWf kyWfdo gì?”

Trước câugxz4 hỏiUHBk ngTCH3hi kyWfhoặc củTCH3a TCH3anh, TCH3cô TCH3lại hgxz4oàn toànUHBk dửgxz4ng dkyWfưng, tiTCH3ếp UHBktục kégxz4o anUHBkh đứngTCH3 lên.

Thật sự…kyWf côkyWf tgxz4rở vềUHBk vTCH3à pgxz4hải giảgxz4 vờkyWf dàUHBkn TCH3dựng mộtkyWf mànsvNo kịchUHBk địnTCH3h sẵngxz4 nhưUHBk kyWfthế làUHBk đkyWfể làkyWfm gì?

Đứng đốTCH3i UHBkdiện vTCH3ới TCH3Ái svNoHy, MinUHBkh VỹkyWf vkyWfẫn kyWfkhông thểkyWf kyWfkhông UHBkthắc mắsvNoc, bởkyWfi tấtUHBk csvNoả gxz4những ggxz4ì đgxz4ã vkyWfà đanUHBkg diễngxz4 svNora khsvNoiến ansvNoh khôngTCH3 thoTCH3át ksvNohỏi kyWfbàng hoàng.

Cô vẫnkyWf svNophớt lờUHBk câUHBku hỏiTCH3 củaTCH3 angxz4h, bUHBkàn UHBktay đỡgxz4 aUHBknh đứUHBkng svNodậy UHBknhư UHBkchưa TCH3muốn buông,UHBk TCH3vẫn sigxz4ết lsvNoại thsvNoật chặt.

“Anh TCH3vẫn sốngUHBk tốTCH3t… phảkyWfi không?”

Chất giTCH3ọng kyWftrong svNothanh cấtUHBk lêTCH3n, nhkyWfẹ nhàngxz4g nhưTCH3 lUHBkàn gkyWfió thkyWfoáng quaUHBk, nhưnkyWfg lạisvNo vasvNong vọngTCH3 TCH3dư âsvNom UHBkcủa âkyWfm vTCH3ực qsvNouen thuộc.

Đã bUHBkao lâusvNo rồiUHBk anTCH3h kyWfmới lTCH3ại đượsvNoc nghsvNoe tTCH3hấy giọngUHBk nóikyWf này?

Cả ngTCH3ười MinTCH3h VỹUHBk nhưTCH3 bUHBkị đUHBkông cứkyWfng, ansvNoh nhìTCH3n côsvNo ngỡUHBk nkyWfgàng, đáUHBky mắgxz4t ánUHBkh TCH3lên nsvNohững xókyWft gxz4xa vàkyWf đauTCH3 đớn.

Cô UHBknghĩ ankyWfh cgxz4ó thUHBkể sốnsvNog tốtkyWf khsvNoi UHBkkhông ckyWfó côgxz4 sao?

“Dĩ nhiTCH3ên lUHBkà không.”TCH3 Mingxz4h VkyWfỹ đgxz4áp, đôiTCH3 mUHBkắt akyWfnh nhắmsvNo hờUHBk lại,kyWf cTCH3ố gTCH3ắng khôTCH3ng thsvNoở hắtTCH3 ragxz4… anUHBkh đangUHBk UHBkmất bìnsvNoh tTCH3ĩnh. “EkyWfm khônsvNog cầnkyWf phgxz4ải bậTCH3n tkyWfâm, vậyTCH3 còUHBkn UHBkem? Bgxz4ốn nămsvNo quTCH3a TCH3em svNođã ởgxz4 đâu,UHBk kyWfđã lTCH3àm TCH3gì và…”

Anh bkyWfỏ lửngkyWf cgxz4âu hỏiTCH3, mímkyWf svNomôi svNothật TCH3chặt, UHBknhư đangUHBk kkyWfìm chếUHBk vìTCH3 UHBkkhông muốnUHBk svNokích TCH3động trướcgxz4 mặUHBkt cô.

Bao nUHBkăm quagxz4, asvNonh đãgxz4 kyWftrưởng thànTCH3h vàsvNo chữnkyWfg chạgxz4c hgxz4ơn rấtsvNo nhiều,svNo TCH3dù chTCH3o ngxz4gày kyWfxưa anUHBkh UHBkvốn dkyWfĩ đãgxz4 rkyWfất hUHBkoàn hảoTCH3 tronUHBkg lốUHBki suUHBky ngkyWfhĩ lkyWfinh hoạtgxz4 rồi.

Nhưng bâsvNoy giờ,TCH3 akyWfnh kyWfhọc gxz4được cTCH3ách tựkyWf khốUHBkng chếUHBk bkyWfản thâkyWfn, UHBkkhông gxz4để kyWfbất ckyWfứ TCH3hành độngTCH3 sơgxz4 xuấtsvNo TCH3nào xảgxz4y rgxz4a csvNoả… vìsvNo csvNohỉ nhTCH3ư thế,kyWf svNoanh mUHBkới thogxz4át kyWfkhỏi nhữTCH3ng ýUHBk nUHBkghĩ đigxz4ên TCH3rồ luônTCH3 vsvNoây svNoquanh UHBktrí TCH3óc TCH3khi đánhgxz4 mấtsvNo cô.

Ái Hgxz4y lạTCH3i tsvNoiếp tụcTCH3 chTCH3ơi TCH3trò cgxz4âm lặngUHBk, TCH3cô đưUHBka kyWfđôi mắtsvNo troTCH3ng UHBksáng TCH3và nsvNoét mặTCH3t dịukyWf gxz4dàng nhgxz4ìn anh.

Bàn tkyWfay TCH3cô cTCH3hợt gigxz4ằng mạnhTCH3 rsvNoa khỏgxz4i UHBkbàn tsvNoay tkyWfo TCH3lớn củakyWf ngườikyWf đốTCH3i dTCH3iện. KhkyWfông đểkyWf bàTCH3n taTCH3y mkyWfình trốngsvNo rỗnggxz4 troTCH3ng khônsvNog UHBkkhí, côUHBk lgxz4ại vòngUHBk UHBktay UHBkôm nkyWfgang TCH3thắt lưkyWfng anhsvNo, thậtsvNo nhẹgxz4 nhgxz4àng svNovà ấkyWfm áp…

Cõi gxz4lòng TCH3Minh Vỹgxz4 chkyWfợt cảmgxz4 svNothấy thậtUHBk dễTCH3 chUHBkịu, cásvNoi cgxz4ảm gUHBkiác kyWfhạnh phúcsvNo màUHBk tưởngTCH3 chừngsvNo angxz4h sẽsvNo đUHBkánh mấtUHBk mkyWfãi mãsvNoi nsvNoay lUHBkại tkyWfrở về,gxz4 lấnTCH3 ckyWfhiếm hoànsvNo kyWftoàn cảmTCH3 giákyWfc củUHBka cơkyWf thể.

Thuận tagxz4y, svNoanh TCH3từ TCH3từ đưagxz4 svNohai svNotay lênUHBk, vòngTCH3 kyWfqua ngansvNog ngườTCH3i cô,UHBk nhUHBkư thểUHBk UHBkmuốn đápUHBk lsvNoại gxz4cái ômTCH3 UHBktình UHBkcảm tkyWfừ phíUHBka bêkyWfn kia.

“Sống kyWfkhông tốt…”

Một câugxz4 nókyWfi lấpsvNo gxz4lửng vUHBkang lên,UHBk hàsvNonh độgxz4ng củagxz4 MkyWfinh Vỹgxz4 dTCH3ừng lTCH3ại, TCH3anh vẫUHBkn chUHBkưa hoànsvNo thànhkyWf đsvNoộng tkyWfác UHBkôm côkyWf vUHBkào lòng.

“Sống tsvNoốt đượckyWf saogxz4? svNoKhi kUHBkẻ đãkyWf gUHBkiết gikyWfa đìnkyWfh tôigxz4 vẫsvNon còkyWfn sống?”

Ngay cảkyWf đầukyWf ngUHBkón takyWfy cũkyWfng tUHBkê gxz4cứng, đôgxz4i mắtUHBk svNoMinh VỹsvNo đangUHBk dầnkyWf đánhsvNo mấtUHBk tầmgxz4 TCH3nhìn… gxz4anh svNođã kyWfcó thểgxz4 TCH3đoán rgxz4a phTCH3ần nàogxz4 nhữnggxz4 gkyWfì đangUHBk xảgxz4y UHBkra rồi…

Không đểUHBk ankyWfh TCH3kịp đgxz4ịnh thần,gxz4 gxz4Ái HUHBky dùTCH3ng taTCH3y đẩykyWf ngkyWfười TCH3anh svNora kyWfxa khỏgxz4i mình,gxz4 tiếpkyWf tsvNoục dùgxz4ng lựUHBkc đẩykyWf mạnhTCH3 anUHBkh thêkyWfm gxz4một lgxz4ần kyWfnữa vgxz4ề phígxz4a UHBkbể bơi.

Mọi svNoviệc xảyTCH3 rTCH3a quáUHBk nhgxz4anh, cảUHBk kyWfngười TCH3Minh TCH3Vỹ rơUHBki tTCH3ự dkyWfo tsvNoheo svNoquán tínhUHBk, bỗnTCH3g chUHBkốc mọiUHBk kyWfhành độnggxz4 gxz4xung quansvNoh svNonhư UHBkđang chậmkyWf dầnUHBk, chUHBkậm dần…

“Tôi trởTCH3 về…svNo UHBklà đkyWfể TCH3giết anh!”

Câu nóikyWf svNotàn nhẫTCH3n đượckyWf phgxz4át ngôngxz4 ngTCH3ang tànggxz4, ÁUHBki HsvNoy ngẩnTCH3g svNocao mặt,UHBk đUHBkôi môigxz4 TCH3xinh UHBkxinh đượckyWf kyWftô skyWfon UHBkđen nkyWfhạt nsvNohếch lkyWfên, mộsvNot nụsvNo TCH3cười nsvNoửa kyWfmiệng đưTCH3ợc gxz4hình thànUHBkh mộtTCH3 cáchsvNo hoUHBkàn chỉnkyWfh vTCH3à rkyWfõ rệt.

Đây kyWflà lầgxz4n đầuUHBk tisvNoên kyWftrong svNođời… cgxz4ô gxz4nở nụTCH3 cườikyWf đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tắtkyWf nắng,UHBk gxz4lộng gió…

Thiếu nữkyWf trgxz4ong chigxz4ếc svNováy đensvNo đUHBkang đgxz4ứng UHBkcạnh bểgxz4 bơkyWfi kyWftrong ngôkyWfi bgxz4iệt thsvNoự hogxz4a lệ…

Ái HkyWfy dTCH3án kyWfchặt tầUHBkm nhìUHBkn vsvNoào Migxz4nh VỹkyWf, bànsvNo kyWftay nhỏUHBk ngxz4hắn từgxz4 gxz4từ đưakyWf UHBklên, nUHBkắm lUHBkấy kyWfsợi dâTCH3y chuyềnTCH3 ởgxz4 cổgxz4, gxz4nhẹ nhàgxz4ng gxz4cởi bỏUHBk kyWfnó ra.

Cô quẳngsvNo kyWfsợi dâysvNo mộtsvNo cásvNoch thgxz4ản nhiênsvNo, ckyWfhỉ giữUHBk gxz4lấy chiếcUHBk mặtUHBk dâyTCH3 chuyềngxz4 hTCH3ình UHBkhộp tròn,UHBk mởkyWf nkyWfắp vàkyWf lấyUHBk tkyWfừ đkyWfó mUHBkột thứgxz4 cựckyWf kỳkyWf kyWfnhỏ bé.

Đôi mắtsvNo svNocô vẫnUHBk nTCH3hìn vềUHBk phíTCH3a kyWfMinh Vỹ,TCH3 anTCH3h đãUHBk nhaTCH3nh chónkyWfg nggxz4oi lgxz4ên mkyWfặt nsvNoước sgxz4au kyWfkhi bịgxz4 cUHBkô bấtUHBk TCH3ngờ đẩyTCH3 xuốngTCH3 hồ.

Cả ngườiUHBk gxz4Minh VTCH3ỹ ưTCH3ớt sũkyWfng, aTCH3nh đkyWfưa taTCH3y svNovuốt mặtTCH3, gươngsvNo gxz4mặt vUHBkẫn lUHBkưu UHBkdấu TCH3lại sựUHBk ngạsvNoc nkyWfhiên vàkyWf đUHBkau đớn.

Cuối cùngkyWf… angxz4h đãTCH3 biếtsvNo đượcgxz4 TCH3lý gxz4do gxz4vì saUHBko côTCH3 tUHBkrở TCH3về, vUHBkà tạUHBki TCH3sao ckyWfô lạgxz4i svNotham gTCH3ia UHBkvào gxz4cái vUHBkở kịchgxz4 khônkyWfg hoàngxz4 chỉsvNonh đó.

Cô chkyWfo rằngsvNo gxz4anh lsvNoà ngưsvNoời giếtTCH3 gTCH3ia svNođình côUHBk ư?

Thì TCH3ra trokyWfng kyWflòng TCH3cô, vsvNoị tTCH3rí csvNoủa asvNonh kyWflà nhkyWfư thếsvNo –gxz4 svNolà mộsvNot ksvNoẻ skyWfát TCH3nhân khUHBkông hơkyWfn TCH3không kém.

Đáy mắtgxz4 trởTCH3 ngxz4ên kyWfthật TCH3ưu thTCH3ương, anTCH3h cTCH3hỉ kyWfđứng yênUHBk đốiUHBk TCH3mặt vgxz4ới TCH3cô, kUHBkhông nóisvNo thêmkyWf bấtUHBk svNocứ điềuUHBk gìUHBk cả.

Ánh mTCH3ặt kyWftrời sánUHBkg chkyWfói đãUHBk ngừngkyWf đUHBkem đgxz4ến kyWfnhững vạtTCH3 nắnkyWfg ấmgxz4 TCH3áp, nhưnsvNog lkyWfại mgxz4ang đếgxz4n UHBkánh sánkyWfg bấtUHBk TCH3tận chiếugxz4 UHBksáng svNokhuôn mặtTCH3 anh…

Và gxz4một bênTCH3 TCH3mắt đanTCH3g sởsvNo hữsvNou màTCH3u hổTCH3 psvNohách đasvNong ságxz4ng rực,gxz4 vàsvNo bênTCH3 ckyWfòn lạigxz4 vkyWfẫn UHBklà màTCH3u gxz4đen kyWfthuần tukyWfý củasvNo kíTCH3nh svNoáp tròng.

Có lẽkyWf kTCH3hi kyWfngã xuốngTCH3 nướcUHBk, mộgxz4t bêkyWfn kTCH3ính TCH3áp tròngUHBk đTCH3ã TCH3rơi rkyWfa, vàsvNo gisvNoờ gxz4đây lạikyWf khTCH3iến aUHBknh đốiTCH3 diệUHBkn vớUHBki TCH3cô bsvNoằng đôisvNo mắsvNot kyWfngày xưakyWf đkyWfã từngTCH3 làTCH3 tgxz4hứ côgxz4 ysvNoêu thíchsvNo nhất.

Từ gxz4phía đốkyWfi diện,gxz4 đôiTCH3 mắtgxz4 svNoÁi svNoHy vẫnUHBk nhìsvNon gxz4đăm đăm TCH3 vềUHBk phUHBkía MinTCH3h VỹkyWf, kyWfvô gxz4hồn nhTCH3ưng lạisvNo chúgxz4 mụTCH3c vàsvNoo đôigxz4 mkyWfắt anh.

Sống mũgxz4i cgxz4ô bắTCH3t đầuTCH3 cgxz4ảm thấykyWf TCH3cay cUHBkay, cTCH3ô UHBkhận anh…svNo nhưngxz4g côUHBk vẫTCH3n rấtTCH3 yêUHBku anh.

Hình ảTCH3nh MinkyWfh Vỹgxz4 đansvNog gxz4hiện diệnUHBk rUHBkõ rệTCH3t tkyWfrước UHBkmặt, nhưnkyWfg sakyWfo svNolại qTCH3uá svNoxa UHBktầm tasvNoy với…

Khoé kyWfmắt ÁTCH3i HkyWfy chkyWfạy dàiTCH3 gxz4một dònUHBkg lkyWfệ, csvNoô nsvNohẹ nhànUHBkg bưUHBkớc xUHBkuống hgxz4ồ bơiUHBk, bướTCH3c đếnsvNo thậtTCH3 gầnsvNo ankyWfh, tiệnkyWf tgxz4ay chkyWfo gxz4vật thểgxz4 cgxz4ô vừaTCH3 lấysvNo svNora tsvNoừ mTCH3ặt dâyUHBk kyWfchuyền TCH3vào miệng.

Mặt nướckyWf lắngxz4g đTCH3ọng svNovừa rồisvNo lạigxz4 bịUHBk UHBkkhuấy đTCH3ộng bgxz4ởi thânTCH3 thểsvNo nhỏkyWf bTCH3é, UHBkÁi HsvNoy đangUHBk dUHBki chkyWfuyển đếsvNon gầnsvNo MUHBkinh Vgxz4ỹ mộtgxz4 csvNoách svNogấp gáp,kyWf kyWfnhư sgxz4ợ akyWfnh sẽUHBk biếnTCH3 mấUHBkt TCH3trong gxz4giây lát.

Ngược lạiTCH3 vớUHBki TCH3cô, MinTCH3h VsvNoỹ lạigxz4 bTCH3ất độgxz4ng, akyWfnh svNochỉ svNoim lặUHBkng cảmTCH3 nhậsvNon sựkyWf đakyWfu đớsvNon kyWftừ svNotận đágxz4y lUHBkòng, lạigxz4 tUHBkhêm TCH3một UHBkphần gxz4muốn gxz4ôm côUHBk thgxz4ật cUHBkhặt TCH3vào lòng.

Cô gxz4hiểu lầm…UHBk đTCH3ược! kyWfAnh chgxz4ấp nhận!

Cô UHBkmuốn UHBkgiết anh…UHBk kyWfanh sẵUHBkn sTCH3àng đểsvNo svNocô lUHBkàm đigxz4ều đó!

Nhưng UHBkchỉ svNoduy nhấUHBkt TCH3việc gxz4rời bsvNoỏ anh…gxz4 agxz4nh thựcgxz4 sUHBkự khôngxz4g tgxz4hể chấUHBkp nhsvNoận được.

Có lẽTCH3 cTCH3ô TCH3đã kyWfkhông bsvNoiết khUHBki côsvNo rkyWfời xkyWfa gxz4anh, gxz4anh đãsvNo svNosuy sụkyWfp đếTCH3n mứcsvNo nào…UHBk anTCH3h TCH3còn nhớUHBk gxz4rõ lúTCH3c đóTCH3 mìsvNonh đãkyWf nhTCH3ư UHBkthế nàoUHBk mgxz4à, tronkyWfg đầgxz4u anUHBkh chỉkyWf svNocòn duTCH3y nhTCH3ất hsvNoam muốTCH3n svNogiết tấtkyWf cảgxz4 nhữnTCH3g kẻgxz4 svNođã TCH3cả gagxz4n magxz4ng cgxz4ô TCH3ra khỏTCH3i cuộcTCH3 sống,svNo gxz4ra khỏisvNo tầTCH3m nhìUHBkn vUHBkà svNovòng taUHBky TCH3của anh.

Một TCH3năm kyWfsau kTCH3hi kyWfcô rkyWfa đigxz4, agxz4nh đãkyWf sốnggxz4 troUHBkng sgxz4ự cuồnTCH3g loạn,kyWf mỗikyWf ngàysvNo chsvNoỉ kyWfbiết ngắmgxz4 nhìsvNon gxz4bức ảnhkyWf nơiUHBk gxz4góc phòngsvNo kyWfcủa cô.

Rồi đếgxz4n svNonăm tsvNohứ haiUHBk, lạiTCH3 lsvNoà UHBksự suTCH3y sụp,kyWf anTCH3h kyWfchỉ biếtsvNo hànhTCH3 hạTCH3 kyWfbản thâgxz4n mìTCH3nh… đểkyWf giảigxz4 toảgxz4 ssvNoự bứUHBkc bốgxz4i UHBkvà svNođau đớUHBkn trosvNong lòng.

Đến nkyWfăm TCH3thứ bsvNoa, asvNonh bắTCH3t svNođầu chíTCH3nh thứUHBkc nTCH3ắm quyềTCH3n svNotổ chgxz4ức magxz4fia củTCH3a chUHBka mình,TCH3 svNodùng vũgxz4 gxz4lực đểkyWf đoạkyWft đượcsvNo quyềgxz4n lựTCH3c tTCH3rong cạnhgxz4 svNotranh thươngkyWf trườngxz4g cUHBkho tậpgxz4 đoàn.

Quên đưTCH3ợc côUHBk… thgxz4ật sựsvNo UHBkkhó hơnsvNo qgxz4uên TkyWfhy TkyWfhy gấpsvNo TCH3ngàn lần.

Khi asvNonh đặtsvNo TsvNohy Tgxz4hy vàkyWfo nsvNogăn kéokyWf kkyWfý ứckyWf tronTCH3g tráUHBki tUHBkim, kyWfthì tìnhkyWf yêusvNo đóUHBk svNocũng dkyWfừng kyWflại kyWfvà kgxz4ết thúc.

Nhưng ÁiUHBk UHBkHy, khôngsvNo TCH3những TCH3anh kgxz4hông UHBkthể TCH3quên được,svNo gxz4mà aUHBknh còkyWfn khôngTCH3 tsvNohể thkyWfôi khônsvNog nhunTCH3g nhTCH3ớ gxz4và ngừngsvNo ysvNoêu cô.

Dù cUHBkho kyWfý nUHBkghĩ côUHBk đãsvNo chếgxz4t bagxz4o nhsvNoiêu lầnTCH3 loégxz4 kyWflên tgxz4rong sgxz4uy gxz4nghĩ, nhưnUHBkg aUHBknh vẫnTCH3 ngoasvNon kyWfcố chốsvNoi bỏ…svNo vkyWfì anTCH3h chưagxz4 xácgxz4 thựcTCH3 đUHBkược cTCH3ô còngxz4 sgxz4ống hakyWfy chết.

Nhưng giờkyWf đây…kyWf trướcTCH3 mắUHBkt anhgxz4, Ágxz4i svNoHy đTCH3ã trởUHBk vềgxz4 kyWfvẹn nguyêngxz4, vkyWfà TCH3mang TCH3theo mộTCH3t mốUHBki thUHBkù svNokhông dứt.

Cô trTCH3ở vềTCH3 TCH3là kyWfđể giếtkyWf anh!

Trong tầmUHBk svNomắt svNoMinh VỹkyWf đankyWfg tkyWfhu vềsvNo hìnsvNoh ảUHBknh UHBkÁi kyWfHy msvNoỗi mộtgxz4 gầnkyWf hkyWfơn, svNocho gxz4đến UHBkkhi ckyWfô đứngsvNo đốgxz4i diệnTCH3 vớigxz4 anhTCH3, mựcUHBk nưUHBkớc kyWfđã lkyWfên UHBkquá cgxz4ổ củakyWf csvNoô rồi.

Ái TCH3Hy vkyWfòng tUHBkay ômsvNo lấykyWf cổUHBk TCH3Minh VsvNoỹ kyWfghì csvNohặt xugxz4ống, côgxz4 nhóUHBkn chân,kyWf đặtkyWf lêsvNon msvNoôi ansvNoh mkyWfột TCH3nụ hTCH3ôn tkyWfhật sâukyWf vàTCH3 dài.

Từ đTCH3ôi kyWfmắt thTCH3anh UHBktú svNovà tsvNoo sánkyWfg vUHBkẫn chạysvNo TCH3dài dòngUHBk lệUHBk đsvNoau đớn,svNo cảkyWf nsvNogười cUHBkô rusvNon TCH3lên kUHBkhông ngừng.

Ba UHBknăm kTCH3ể từkyWf gxz4cái ngàyUHBk địnkyWfh mệnUHBkh TCH3đó… csvNoô svNođã tựUHBk gxz4nhủ phTCH3ải hậkyWfn anTCH3h thậtkyWf gxz4nhiều, phảTCH3i kyWfthật lạnsvNoh lùngTCH3 khgxz4i đTCH3ối dikyWfện vớigxz4 anh…kyWf nhsvNoư svNothế, côkyWf mớikyWf ckyWfó thgxz4ể svNotrả thUHBkù chsvNoo kyWfanh svNoTriết UHBkDạ, chgxz4o TCH3cả chTCH3a vgxz4à mẹkyWf mình.

Từ trướcTCH3 đếUHBkn giờTCH3, svNomỗi kUHBkhi svNohôn cTCH3ô, kyWfMinh VỹsvNo đềukyWf nhkyWfắm mgxz4ắt đểUHBk csvNoảm nhậnUHBk nụgxz4 hUHBkôn đầyTCH3 TCH3tình cảmkyWf svNođó. NhưkyWfng kyWflần nkyWfày, đôisvNo msvNoắt vẫnkyWf nhìgxz4n thẳngTCH3 vềkyWf pgxz4hía gxz4xa xămTCH3 mộTCH3t cáchgxz4 hờsvNo hững…UHBk vìkyWf ansvNoh bikyWfết rkyWfõ, nụUHBk hgxz4ôn nàUHBky lUHBkà cókyWf chủTCH3 đích!!

Vòng kyWftay ÁikyWf HkyWfy sUHBkiết chặtTCH3 hơgxz4n, đôUHBki môTCH3i TCH3mỏng đanTCH3g svNocố gắTCH3ng ckyWfho mUHBkột thsvNoứ đkyWfã chuẩnUHBk bgxz4ị gxz4trước vàoTCH3 khUHBkoang miệTCH3ng MisvNonh Vỹ.kyWf gxz4Dễ dàUHBkng hơTCH3n svNocô tưởng!!

Anh khôngxz4g nhữsvNong khôkyWfng phảngxz4 UHBkkháng, màsvNo lạikyWf nuốtUHBk luônUHBk kyWfvật thsvNoể đắgxz4ng ngắTCH3t ấy,UHBk nhưTCH3 thgxz4ể aTCH3nh đanTCH3g muốngxz4 gikyWfúp côgxz4 thựcgxz4 kyWfhiện kếsvNo hoạch.

Đôi đồngTCH3 tửgxz4 chấtsvNo chứagxz4 hậnkyWf thùkyWf từUHBk TCH3từ mTCH3ở rasvNo, lgxz4ặng thầmsvNo quakyWfn sáTCH3t gưUHBkơng gxz4mặt tTCH3ừ ngườisvNo đốikyWf diện.

Chỉ troTCH3ng mgxz4ột khoảTCH3nh khắc,TCH3 tráiUHBk tTCH3im cTCH3ô chUHBkợt svNothắt gxz4lại… gxz4đây làUHBk lầnsvNo kyWfđầu tiêsvNon… csvNoô trôngTCH3 thấygxz4 ankyWfh rTCH3ơi nướcTCH3 mắt!!

Mọi thứgxz4 trướcsvNo mắtTCH3 đTCH3ều rgxz4õ mồgxz4n mộtgxz4, tkyWfuy TCH3rằng gươngkyWf kyWfmặt akyWfnh UHBkvẫn cgxz4òn UHBkướt nưTCH3ớc, nhưnUHBkg kyWftừ UHBkđôi mắgxz4t masvNong màuUHBk hgxz4ổ gxz4phách đaTCH3ng ckyWfhạy dàkyWfi mộkyWft TCH3dòng nsvNoước gxz4đau đớn.

Dù svNocho đôisvNo mắtkyWf hUHBkai msvNoàu cUHBkủa akyWfnh cũngkyWf đgxz4ang nhgxz4ìn svNocô gxz4đầy lạnhsvNo gsvNoiá, ngxz4hưng cUHBkô csvNoó thsvNoể nhậnTCH3 thấUHBky… kyWfanh đãgxz4 rgxz4ơi ngxz4ước mắtkyWf TCH3vì cô.

Ái HsvNoy đẩkyWfy nkyWfhẹ ngườikyWf UHBkMinh kyWfVỹ rgxz4a, môiUHBk rờUHBki môgxz4i, nhưngsvNo svNohơi ấmsvNo vẫngxz4 tồnkyWf tại.

Bàn tkyWfay nhỏkyWf nhUHBkắn vưsvNoơn lên,gxz4 vsvNouốt nkyWfhẹ másvNoi tócsvNo cgxz4ủa anUHBkh, rồikyWf UHBkdi chuyểnsvNo chầmkyWf chậmUHBk đếTCH3n kyWfbên mgxz4ắt đensvNo sẫm.

Rồi UHBkcả UHBkbàn taTCH3y kTCH3ia củaTCH3 cgxz4ô svNocũng gxz4đưa lêTCH3n, phốiUHBk hợkyWfp thTCH3ật nhuầgxz4n nhuyễkyWfn vàkyWf chuẩnTCH3 bịUHBk lkyWfàm kyWfmột điềTCH3u gTCH3ì đkyWfó gxz4mà gxz4cô TCH3cho làTCH3 qusvNoan trọng.

Minh VỹsvNo đứnggxz4 yên,gxz4 TCH3cả ngườsvNoi TCH3bắt đầusvNo mấtUHBk UHBkthăng bgxz4ằng nhưngUHBk ansvNoh vẫnUHBk UHBkcố kyWfgắng đứnTCH3g vững…svNo vTCH3ì cô!

Ái HkyWfy nhẹsvNo nhànTCH3g gxz4tháo kyWfbên kínUHBkh ápTCH3 trònkyWfg kyWfra khỏiTCH3 mắtTCH3 tsvNorái củakyWf gxz4anh, tiếpkyWf tgxz4ục tsvNohả csvNoho ckyWfhiếc kíUHBknh UHBkáp tròsvNong UHBkrơi tựgxz4 kyWfdo xsvNouống hồgxz4 nsvNoước UHBkảm đạm.

Ánh mắtTCH3 tinsvNoh tUHBkuý csvNoủa MUHBkinh VỹsvNo hơsvNoi nUHBkheo lgxz4ại, vạnsvNo vậtkyWf trướcUHBk mắtUHBk ansvNoh mTCH3ờ dầsvNon… mờUHBk dần.

Người UHBkcon gáUHBki đásvNong yêuUHBk gxz4đang đứUHBkng đốigxz4 diệnUHBk đưTCH3a svNotay TCH3đặt nhTCH3ẹ vàoTCH3 ngựcUHBk kyWfanh, đôUHBki svNomôi khgxz4ó ngxz4học pháUHBkt rsvNoa hkyWfai từgxz4 vớisvNo âsvNom vgxz4ực kyWfcực nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần thTCH3ứ bsvNoa, kyWfvà cũngTCH3 làTCH3 lầnkyWf cusvNoối svNocùng… cTCH3ô dTCH3ùng chíkyWfnh đôgxz4i taTCH3y mìnTCH3h đẩkyWfy ngTCH3ã anh!!