Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý d3F29NSo 3F29NSđể bsaC86em trbNTXQFở về

Vài nữbsaC86 bsaC86phục 3F29NSvụ đabNTXQFng 3F29NSlàm vi3F29NSệc g3F29NSần 3F29NSđó cũngbsaC86 hếtbNTXQF sbsaC86ức bấtq4 ngờbsaC86 tr3F29NSước hq4ành độ3F29NSng củ3F29NSa Min3F29NSh Vỹ,bNTXQF dq4ù chq4o hbNTXQFọ k3F29NShông bibNTXQFết chuyện3F29NS 3F29NSgì đangq4 q4xảy ra.

Một c3F29NSô q4hầu 3F29NSdạn bsaC86dĩ bướcq4 3F29NSđến, 3F29NSvỗ nq4hẹ vbsaC86ào vabsaC86i 3F29NSanh, nhưbNTXQFng muốnq4 nbsaC86găn cả3F29NSn abNTXQFnh đibsaC86 quáq4 giớibNTXQF hạnbsaC86, đềbsaC86 bNTXQFphòng bsaC86trường hợp3F29NS xq4ấu nhất.

“Thiếu gia3F29NS, đừnbsaC86g… cbNTXQFô ấq4y vẫnq4 đbNTXQFang bấtbNTXQF tỉnhq4, bsaC86sẽ cóbsaC86 q4án 3F29NSmạng thậtbNTXQF đấy!”

Giọng q4cô t3F29NSa nhẹbsaC86 nhànbNTXQFg bNTXQFnhư bsaC86đang q4trấn 3F29NSan một3F29NS cbsaC86on tbsaC86hú d3F29NSữ, đbsaC86ôi 3F29NSvai bNTXQFđang rbNTXQFun bNTXQFlên nq4hè nhẹ.

Nhưng đábNTXQFp lạibsaC86 bNTXQFsự 3F29NSlo q4lắng vàq4 t3F29NShận trọnbsaC86g củaq4 côbNTXQF tbNTXQFa, ch3F29NSỉ lbNTXQFà mộ3F29NSt q4ánh mbsaC86ắt sắcbNTXQF nhọnbNTXQF… MbsaC86inh V3F29NSỹ ngobNTXQFảnh mbsaC86ặt lạbNTXQFi, tr3F29NSừng mắt3F29NS nh3F29NSìn cq4ô taq4, 3F29NSgằn giọng.

“Biến đbNTXQFi…” Đ3F29NSôi mắtbNTXQF a3F29NSnh q4dời bsaC86từ cbsaC86ô gábsaC86i q4kia sabsaC86ng bsaC86Ái HybsaC86, 3F29NSxem thửbNTXQF bsaC86cô c3F29NSó phảnq4 ứngq4 nào3F29NS kq4hông, đ3F29NSôi mbsaC86ôi vẫnbNTXQF pbNTXQFhát bNTXQFra từng3F29NS từbsaC86 mộtq4 bsaC86cách chậmbNTXQF r3F29NSãi, “…bNTXQF nbNTXQFhân bNTXQFtiện bả3F29NSo bsaC86tất cảbsaC86 nh3F29NSững absaC86i đanbsaC86g có3F29NS mặt3F29NS q4trong cbNTXQFăn bi3F29NSệt tbsaC86hự nàbsaC86y lậpq4 tứcq4 bNTXQFra bNTXQFkhỏi đây.”

Ánh mắtbsaC86 thố3F29NSng bNTXQFtrị vàq4 ubsaC86y qbsaC86uyền 3F29NScủa a3F29NSnh khq4iến cbsaC86ô g3F29NSái r3F29NSợn ngbNTXQFười, 3F29NScô bNTXQFta c3F29NShỉ biếtq4 nhbNTXQFìn 3F29NSngười coq4n bNTXQFgái đábNTXQFng thưq4ơng đaq4ng nằmbNTXQF gọbNTXQFn tq4rên tbsaC86ay MinbsaC86h Vỹ3F29NS và3F29NS chôq4ng bNTXQFchênh giữabNTXQF hồbsaC86 nướcbsaC86 mên3F29NSh môngbNTXQF m3F29NSà lắcbNTXQF đầ3F29NSu nbsaC86gán ngẩm…

Một q4lúc sbNTXQFau, ti3F29NSếng bư3F29NSớc chq4ân bsaC86vội q4vã nốibsaC86 nhq4au 3F29NSra k3F29NShỏi căbsaC86n biệbsaC86t thự.

Nhận thấyq4 q4tất cảbNTXQF đãq4 bNTXQFra kbsaC86hỏi đâq4y, khôbsaC86ng cbsaC86òn 3F29NSai lbNTXQFàm q4phiền đến3F29NS bNTXQFmình bsaC86nữa, Minq4h Vỹq4 bắtbNTXQF bsaC86đầu t3F29NSiếp tục3F29NS bNTXQFhạ tbsaC86hấp tay.

Mực nướcbsaC86 bbNTXQFắt đầubsaC86 vbNTXQFượt quq4á gibsaC86ới bsaC86hạn, q4Minh Vq4ỹ vẫnbNTXQF tiếpq4 tụbNTXQFc hbNTXQFạ đô3F29NSi tbsaC86ay q4đang nbsaC86âng bNTXQFngười 3F29NSÁi q4Hy, bsaC86anh kh3F29NSông bsaC86tin bsaC86là cbNTXQFô lạ3F29NSi ngoabNTXQFn cố3F29NS đếbNTXQFn mứcbsaC86 nàyq4 được!

Tại sabNTXQFo cq4ô ấq4y bsaC86lại th3F29NSam gbNTXQFia vàbsaC86o kếq4 3F29NShoạch củabsaC86 Hạoq4 Thần3F29NS bNTXQFcơ chứ?

Ban đầuq4 thựcbsaC86 sựbsaC86 an3F29NSh đbNTXQFã hbsaC86oàn toànq4 rơi3F29NS bsaC86vào bẫyq4 q4do HbNTXQFạo ThầbNTXQFn và3F29NS cbNTXQFô đặtbNTXQF bsaC86ra, nhưnq4g bsaC86sau ábsaC86nh mắtbsaC86 bsaC86chứa đựnbNTXQFg đầybsaC86 yêq4u thươq4ng màq4 3F29NSHạo bNTXQFThần đãbsaC86 nbsaC86hìn côbNTXQF bsaC86vừa 3F29NSrồi, 3F29NSanh cóq4 thểbNTXQF nhậbsaC86n 3F29NSđịnh bsaC86được mbsaC86ọi chuybNTXQFện đabsaC86ng diễbsaC86n r3F29NSa q4vô cùngq4 bbNTXQFất –3F29NS bìbsaC86nh –3F29NS thường!

Hơn cảq4, kq4hi 3F29NSanh ô3F29NSm bsaC86Ái q4Hy vàbsaC86o lò3F29NSng, nh3F29NSiệt độ3F29NS bsaC86cơ th3F29NSể côq4 lạibNTXQF vbsaC86ô cùq4ng ấq4m áp,bsaC86 khbNTXQFông bsaC86quá lạnhbNTXQF cbsaC86ũng khôngq4 quábNTXQF nóng.

Anh bsaC86đã ngh3F29NSĩ đếbNTXQFn trườngbNTXQF bsaC86hợp cbsaC86ô nq4gất dbsaC86o bịbsaC86 bNTXQFsay nắng3F29NS hoặcbsaC86 bịq4 c3F29NSảm lạnh,3F29NS nhưnq4g nếu3F29NS bNTXQFnhư vậq4y tbsaC86hì tq4ại sbsaC86ao thâbNTXQFn n3F29NShiệt v3F29NSô vẫ3F29NSn ởbNTXQF mức3F29NS b3F29NSình thườngq4 cbsaC86ơ chứ?

Có lẽ3F29NS q4cô đãbsaC86 khôbNTXQFng đbNTXQFể ý,bsaC86 a3F29NSnh đãq4 thửbNTXQF c3F29NShạm nhbNTXQFẹ và3F29NSo gươnq4g mặtbsaC86 cô3F29NS nbsaC86hư một3F29NS hà3F29NSnh bNTXQFđộng v3F29NSô t3F29NSình, thựcq4 chấtbsaC86 mụbsaC86c đíchq4 c3F29NSủa q4anh làq4 thửbsaC86 xq4em suq4y đoáq4n cbNTXQFủa 3F29NSanh q4là đún3F29NSg bsaC86hay sai…

Quả nbNTXQFhiên kq4hông nằmbNTXQF ngoàbNTXQFi dq4ự đoán,bNTXQF bàq4n tabNTXQFy chạmq4 nhẹ3F29NS vàbNTXQFo gưq4ơng mbsaC86ặt Áiq4 q4Hy đã3F29NS bsaC86lưu lq4ại mộtbNTXQF lớpbNTXQF phấnq4 tbsaC86rang điểmbNTXQF nhạt…3F29NS rõ3F29NS ràn3F29NSg cbNTXQFô đq4ã cốbNTXQF tìnhq4 tranbsaC86g đibNTXQFểm bsaC86cho sắcq4 mặtbsaC86 3F29NSmình t3F29NSái xanbNTXQFh nhbsaC86ằm thubNTXQFận 3F29NSlợi cbsaC86ho kq4ế hoạcbNTXQFh ngấtbsaC86 q4xỉu t3F29NSrước nhà3F29NS anbsaC86h nbsaC86hư m3F29NSột bsaC86sự trùnbNTXQFg hợp.

Tại sabNTXQFo r3F29NSõ rbsaC86àng ÁbsaC86i bNTXQFHy khôbNTXQFng 3F29NShề bấtbNTXQF q4tỉnh, nhưq4ng lbsaC86ại cốbsaC86 q4tình giảbNTXQF vờbsaC86 3F29NSnhư thế?

Cô chấpq4 nhậnbNTXQF cộn3F29NSg táq4c cù3F29NSng HạobsaC86 ThầbsaC86n vớibsaC86 l3F29NSý dbsaC86o vàbNTXQF mq4ục đích3F29NS gì?

Lòng 3F29NSMinh Vỹ3F29NS ngổnq4 bsaC86ngang babsaC86o nhiêubsaC86 câ3F29NSu hỏibsaC86 3F29NSchưa đưq4ợc q4giải đbsaC86áp, nhưbNTXQFng aq4nh 3F29NSđang bNTXQFcố ýbNTXQF vạ3F29NSch trầnbsaC86 kếbsaC86 hq4oạch cq4ủa cô.

Mặc kbNTXQFệ c3F29NSho cq4ả ng3F29NSười cbsaC86ô bNTXQFđã hoàbsaC86n bsaC86toàn bNTXQFbị dìmq4 d3F29NSưới mbNTXQFặt nước,3F29NS ngườibNTXQF bNTXQFcon bsaC86gái bsaC86trên bsaC86tay a3F29NSnh bNTXQFvẫn khôngbNTXQF bsaC86hề cóbNTXQF bsaC86ý địbNTXQFnh tựbsaC86 cứq4u thoá3F29NSt bsaC86chính mình.

Ái 3F29NSHy cố3F29NS gắngq4 nínq4 thở3F29NS, mbsaC86ặc kbNTXQFệ lồngbsaC86 ngực3F29NS khóbNTXQF bNTXQFthở bsaC86đến mứcbsaC86 nhbsaC86ư muốnbsaC86 bNTXQFnổ tung.

Sao độtq4 nhibsaC86ên côbsaC86 lại3F29NS q4nhớ 3F29NSđến kq4hoảnh khắcq4 lq4ần đầu3F29NS bNTXQFtiên q4bị absaC86nh d3F29NSìm xbsaC86uống nướcbNTXQF thếbNTXQF này?

Cảm giábsaC86c giống3F29NS q4hệt nbNTXQFhư bsaC86khi đó,3F29NS chỉbNTXQF bsaC86khác ởbNTXQF chỗbsaC86 côbNTXQF 3F29NSkhông hề3F29NS bNTXQFtỏ bbsaC86ất cbNTXQFứ h3F29NSành độn3F29NSg q4nào g3F29NSọi l3F29NSà phản3F29NS khq4áng cả.

Trái tiq4m chất3F29NS chq4ứa đầybsaC86 3F29NSthù hận3F29NS củ3F29NSa q4cô ch3F29NSợt q4thắt lại…3F29NS anbNTXQFh thậtbsaC86 sbsaC86ự cóbsaC86 bsaC86ý định3F29NS bNTXQFgiết q4cô sao?

Nhưng cũn3F29NSg bsaC86không qubsaC86an trọng,q4 số3F29NSng bsaC86hay cq4hết đốibNTXQF vớiq4 côbNTXQF đềbsaC86u nhq4ư 3F29NSnhau 3F29NScả thôi.

Cố gắbNTXQFng bNTXQFnín thởbNTXQF dù3F29NS chbsaC86o bNTXQFrất 3F29NSkhó chịu,3F29NS bsaC86Ái q4Hy vẫbNTXQFn khôngq4 tàbsaC86i nàq4o kiểmbsaC86 3F29NSsoát được3F29NS sắ3F29NSc mặbNTXQFt của3F29NS mình.

Hàng lôngbNTXQF mq4ày dbNTXQFài 3F29NSthanh túbsaC86 3F29NScứ nhíbNTXQFu 3F29NSdần lại,bsaC86 đbsaC86ôi 3F29NSmôi bNTXQFcũng mím3F29NS chặ3F29NSt, cả3F29NS người3F29NS cbNTXQFô bsaC86cứ cự3F29NSa 3F29NSquậy không3F29NS ngừng.

Minh VỹbsaC86 nhq4ắm bNTXQFmắt lạ3F29NSi, anbsaC86h khônq4g muốbsaC86n tbNTXQFrông thấyq4 cbsaC86ô bNTXQFnhư thế3F29NS này3F29NS, lạiq4 cànbsaC86g k3F29NShông mbsaC86uốn bNTXQFthấy chí3F29NSnh mì3F29NSnh 3F29NSđã bsaC86là người3F29NS khiếnq4 bsaC86cô trởbNTXQF nêbsaC86n nh3F29NSư thế.

Đến lúc3F29NS k3F29NShông thể3F29NS chịubNTXQF đựngq4 đưbsaC86ợc nq4ữa, an3F29NSh kq4éo nhan3F29NSh ngq4ười 3F29NScô lq4ên, ôq4m thbNTXQFật c3F29NShặt v3F29NSào lòng.

Cả Ái3F29NS H3F29NSy cũq4ng q4ho th3F29NSành tiếng3F29NS, thởq4 gbsaC86ấp gbsaC86áp kbsaC86hi hôq4 hấ3F29NSp đượcbNTXQF hobNTXQFạt độq4ng trbNTXQFở lại.

Anh 3F29NSthua rồi…

Không th3F29NSể nq4ào tq4hắng đưq4ợc bNTXQFsự ương3F29NS bướng3F29NS và3F29NS cốq4 c3F29NShấp cbNTXQFủa côbsaC86… bsaC86vốn dbsaC86ĩ từbsaC86 t3F29NSrước bsaC86đến 3F29NSgiờ đ3F29NSã l3F29NSà n3F29NShư vậy.

Thà rằngbNTXQF cbsaC86ô đừ3F29NSng xuấbsaC86t hiệnq4 thêbNTXQFm lầbsaC86n nữaq4 trưbsaC86ớc mắbsaC86t anhbsaC86, q4thì nỗi3F29NS đ3F29NSau nămbsaC86 xưbsaC86a đã3F29NS khbNTXQFông đượcq4 khơ3F29NSi dậy,3F29NS mạnh3F29NS bsaC86mẽ 3F29NSvà q4đau bNTXQFđớn gấbNTXQFp đôi.

Khoảnh 3F29NSkhắc nh3F29NSìn thấy3F29NS 3F29NScô bsaC86trong tầm3F29NS mắt,3F29NS MbsaC86inh VỹbNTXQF thựcbsaC86 sq4ự bsaC86cảm th3F29NSấy hạ3F29NSnh pq4húc đến3F29NS mbNTXQFức khônbNTXQFg thq4ể nóbsaC86i th3F29NSành lời,3F29NS cả3F29NS bầubsaC86 trq4ời q4đen tối3F29NS n3F29NShư đượcq4 ánhbNTXQF sán3F29NSg chiq4ếu rọi…

Hạnh phúbNTXQFc bNTXQFđó chưabsaC86 kéo3F29NS dàiq4 nhưbsaC86 q4mong m3F29NSuốn, th3F29NSì t3F29NSrái tibsaC86m an3F29NSh lbsaC86ại nbNTXQFhư bậtq4 máubsaC86 bNTXQFkhi nhậnbNTXQF rbsaC86a sựbsaC86 th3F29NSật 3F29NSvề 3F29NSsự cóbsaC86 mặtbNTXQF cbsaC86ủa cô.

Cô trởq4 bNTXQFvề bbsaC86ên 3F29NSanh… chbNTXQFỉ đểbsaC86 tbsaC86hực hiệnq4 m3F29NSột âbsaC86m mưbsaC86u bsaC86được bNTXQFsắp đặbNTXQFt sbsaC86ẵn từq4 trướcq4, bNTXQFđau đớnbNTXQF thật!

Khuôn mặbNTXQFt absaC86nh gụcbsaC86 v3F29NSào thbsaC86ân ngườibNTXQF 3F29NSmát lạnh3F29NS q4của ÁbsaC86i bsaC86Hy, q4hai bàq4n tabsaC86i siếtbNTXQF chặt3F29NS l3F29NSại đangbNTXQF rubNTXQFn lê3F29NSn khôn3F29NSg ngừng.

Anh phbNTXQFải làbNTXQFm sbsaC86ao đây?

Phải q4xem bNTXQFcô l3F29NSà mộtq4 nbsaC86gười muốbNTXQFn hãm3F29NS hạbNTXQFi mìnhbsaC86, bsaC86hay làbsaC86 mặcbsaC86 kệ3F29NS mọ3F29NSi thứq4, tq4iếp tục3F29NS yêubNTXQF thươngq4 côbNTXQF hếbsaC86t mực?

Khung c3F29NSảnh iq4m lặbsaC86ng đếbsaC86n mbNTXQFức đbNTXQFáng sợ,bNTXQF đôibNTXQF mắ3F29NSt q4to q4cafe sbNTXQFữa đãbNTXQF q4và bsaC86đang m3F29NSở t3F29NSo n3F29NShìn MinbsaC86h VỹbNTXQF khônbNTXQFg cả3F29NSm xúc.

Bàn bNTXQFtay mềmq4 mạq4i từbsaC86 từq4 đẩybsaC86 nhẹbsaC86 ngq4ười bsaC86anh rbNTXQFa. ÁibsaC86 q4Hy đ3F29NSứng dq4ậy, ábsaC86nh mbsaC86ắt vẫnbNTXQF khbNTXQFông rờibNTXQF khỏibsaC86 gương3F29NS bsaC86mặt que3F29NSn thuộbNTXQFc bNTXQFmà bNTXQFcô đã3F29NS q4từng hết3F29NS mực3F29NS yêu3F29NS thương.

Mọi bsaC86chuyện đbsaC86ã đếnbNTXQF mứbsaC86c này3F29NS, thìq4 bsaC86cô kbsaC86hông cò3F29NSn lýq4 d3F29NSo nbsaC86ào đbNTXQFể đóngbNTXQF kịq4ch nữbsaC86a, dq4ù 3F29NSsao anbsaC86h cũnbsaC86g bsaC86biết rbNTXQFõ q4cô đãq4 bsaC86và đanbsaC86g bNTXQFlàm g3F29NSì rồi.

Cô đ3F29NSưa mộtbsaC86 bNTXQFtay vbsaC86ề phía3F29NS anhq4, nhưbsaC86 muốbNTXQFn bNTXQFđỡ 3F29NSanh đứngbNTXQF dậq4y. NhưnbNTXQFg sựq4 pbNTXQFhản hồbsaC86i tbNTXQFừ 3F29NSanh kbsaC86hông bNTXQFđược nhưq4 q4ý cbsaC86ô monbsaC86g muốnq4, 3F29NSMinh 3F29NSVỹ cq4hỉ ngẩbNTXQFn ngườiq4 3F29NSnhìn c3F29NSô, khôbsaC86ng hềq4 q4có bấtq4 kỳbNTXQF hànbNTXQFh động3F29NS nàobNTXQF khác.

Ái q4Hy dạbsaC86n q4dĩ đưq4a ta3F29NSy chủbNTXQF độngq4 nắbNTXQFm lấ3F29NSy bsaC86tay aq4nh, rồibNTXQF 3F29NSdùng chbsaC86út sức3F29NS lực3F29NS 3F29NSnhỏ bé3F29NS k3F29NSéo 3F29NSanh gượnq4g dậy.

“Nói đi…3F29NS” Minq4h Vỹ3F29NS cbsaC86ất q4giọng trầbsaC86m bsaC86khàn, nhe3F29NSo q4mắt nhìnbNTXQF q4cô, “…q4 bsaC86em bsaC86trở bsaC86về vớ3F29NSi bNTXQFlý bsaC86do gì?”

Trước câbsaC86u bsaC86hỏi nbsaC86ghi h3F29NSoặc bNTXQFcủa anh3F29NS, côbsaC86 lq4ại hoàbsaC86n toànbNTXQF dửq4ng dưngbsaC86, tiếbNTXQFp tụcbsaC86 kbNTXQFéo q4anh đứngbNTXQF lên.

Thật sự…3F29NS côbsaC86 trởq4 vềbsaC86 q4và phbsaC86ải giảbNTXQF vq4ờ dbsaC86àn dựnq4g mbNTXQFột bNTXQFmàn kịch3F29NS địnq4h s3F29NSẵn q4như thếq4 l3F29NSà để3F29NS q4làm gì?

Đứng đốbsaC86i di3F29NSện vớibsaC86 q4Ái Hq4y, MinbsaC86h VỹbNTXQF vẫnq4 kh3F29NSông thểbsaC86 khônq4g thắ3F29NSc mắc,bNTXQF bởi3F29NS tấq4t cq4ả nhq4ững q4gì đã3F29NS vàbNTXQF q4đang diễnbNTXQF rq4a khiến3F29NS bsaC86anh q4không thbsaC86oát kbNTXQFhỏi bàq4ng hoàng.

Cô vẫnbNTXQF phớtbNTXQF lờq4 câubNTXQF hỏibsaC86 củq4a anbsaC86h, bà3F29NSn tbsaC86ay đbsaC86ỡ an3F29NSh đq4ứng dbsaC86ậy nh3F29NSư chưabNTXQF mubsaC86ốn bNTXQFbuông, vẫnbNTXQF bsaC86siết bNTXQFlại tbsaC86hật chặt.

“Anh vẫnq4 sbsaC86ống tốq4t… bsaC86phải không?”

Chất giọq4ng tronbsaC86g thanbNTXQFh c3F29NSất lênbNTXQF, nhbNTXQFẹ nhàngbsaC86 bsaC86như làbNTXQFn gq4ió tbsaC86hoáng qbNTXQFua, nhbsaC86ưng lạiq4 vaq4ng vọbNTXQFng dư3F29NS âmbsaC86 củabNTXQF 3F29NSâm vbsaC86ực qbNTXQFuen thuộc.

Đã bsaC86bao lâq4u rồiq4 anbNTXQFh mớbNTXQFi bNTXQFlại đượcq4 ngh3F29NSe thấ3F29NSy giọ3F29NSng nóibNTXQF này?

Cả 3F29NSngười bNTXQFMinh VỹbsaC86 nhưbNTXQF bịbNTXQF đông3F29NS cứng,3F29NS absaC86nh nhq4ìn côbsaC86 ngỡbsaC86 ngq4àng, q4đáy mbsaC86ắt ábNTXQFnh lên3F29NS nhữbNTXQFng xó3F29NSt x3F29NSa vbNTXQFà đbNTXQFau đớn.

Cô ng3F29NShĩ aq4nh cóbNTXQF thểbsaC86 sốnq4g tbNTXQFốt kh3F29NSi khôngbNTXQF có3F29NS bsaC86cô sao?

“Dĩ nhiêbsaC86n là3F29NS 3F29NSkhông.” MinbsaC86h VỹbNTXQF đáp,bNTXQF đô3F29NSi 3F29NSmắt abNTXQFnh bNTXQFnhắm hờ3F29NS bsaC86lại, cốbNTXQF gắngbsaC86 khq4ông th3F29NSở hắ3F29NSt ra…bsaC86 a3F29NSnh đ3F29NSang mấtbNTXQF bì3F29NSnh tĩbsaC86nh. “Emq4 khôq4ng cầnbsaC86 phbNTXQFải bNTXQFbận q4tâm, vậybsaC86 cò3F29NSn em3F29NS? Bố3F29NSn nămbNTXQF qubNTXQFa ebsaC86m q4đã bsaC86ở đâuq4, đbNTXQFã làm3F29NS gìbNTXQF và…”

Anh bq4ỏ lbsaC86ửng câubNTXQF bsaC86hỏi, mq4ím môibNTXQF tq4hật ch3F29NSặt, q4như 3F29NSđang kìmbNTXQF chế3F29NS vì3F29NS khôbsaC86ng muốn3F29NS kíc3F29NSh độbNTXQFng trướcbNTXQF q4mặt cô.

Bao nămbsaC86 quabsaC86, anbNTXQFh đãbNTXQF trưbsaC86ởng thành3F29NS bsaC86và chữbNTXQFng 3F29NSchạc hơbsaC86n rất3F29NS bsaC86nhiều, dù3F29NS cbsaC86ho ngàbsaC86y xư3F29NSa a3F29NSnh bNTXQFvốn dbsaC86ĩ q4đã rq4ất 3F29NShoàn hảbsaC86o trbsaC86ong lốibNTXQF bsaC86suy ng3F29NShĩ l3F29NSinh hoạtq4 rồi.

Nhưng bây3F29NS giờ3F29NS, anq4h họcq4 bNTXQFđược cábNTXQFch tựq4 q4khống cbsaC86hế bảbsaC86n t3F29NShân, khônbsaC86g 3F29NSđể bất3F29NS cứq4 h3F29NSành độq4ng sơbNTXQF xuất3F29NS q4nào xảbsaC86y bNTXQFra cảbNTXQF… bsaC86vì chỉbsaC86 nq4hư bNTXQFthế, abNTXQFnh m3F29NSới thq4oát kq4hỏi nhbsaC86ững ýbNTXQF nghbsaC86ĩ điq4ên rồq4 lbsaC86uôn bsaC86vây qua3F29NSnh t3F29NSrí ócq4 kq4hi đánhq4 3F29NSmất cô.

Ái bsaC86Hy lbsaC86ại tbsaC86iếp bNTXQFtục chq4ơi trbNTXQFò câ3F29NSm q4lặng, côbNTXQF đưabsaC86 đôbNTXQFi m3F29NSắt tronbsaC86g sq4áng v3F29NSà q4nét mặt3F29NS dịbNTXQFu dàngbsaC86 n3F29NShìn anh.

Bàn tq4ay cbNTXQFô c3F29NShợt gbNTXQFiằng mạnq4h rbNTXQFa bNTXQFkhỏi bq4àn taq4y t3F29NSo q4lớn cbNTXQFủa nq4gười đq4ối diệbsaC86n. KbNTXQFhông đểq4 bbsaC86àn bsaC86tay mìnq4h trốbsaC86ng bsaC86rỗng trobsaC86ng kh3F29NSông kbNTXQFhí, c3F29NSô q4lại vòbNTXQFng tq4ay bNTXQFôm n3F29NSgang q4thắt l3F29NSưng absaC86nh, thậtbNTXQF nh3F29NSẹ nhàngbsaC86 và3F29NS 3F29NSấm áp…

Cõi lòng3F29NS Mi3F29NSnh VỹbsaC86 c3F29NShợt cảmq4 tq4hấy thậtbsaC86 dbNTXQFễ chbsaC86ịu, cáq4i bsaC86cảm bsaC86giác hạnhq4 q4phúc mbNTXQFà tư3F29NSởng chừq4ng an3F29NSh sẽbNTXQF đánh3F29NS mấtq4 mq4ãi mbsaC86ãi q4nay lbsaC86ại trở3F29NS q4về, lấnbNTXQF chiếmbNTXQF hoànbNTXQF bNTXQFtoàn cảbsaC86m bNTXQFgiác củabsaC86 bsaC86cơ thể.

Thuận bNTXQFtay, a3F29NSnh bNTXQFtừ 3F29NStừ đưa3F29NS habsaC86i tabNTXQFy lbsaC86ên, vbNTXQFòng qubNTXQFa nq4gang ngưbsaC86ời côbsaC86, nhưbsaC86 tbNTXQFhể m3F29NSuốn đq4áp lạibsaC86 cáiq4 ômbsaC86 tq4ình cbNTXQFảm từbsaC86 phíbNTXQFa bêbsaC86n kia.

“Sống khq4ông tốt…”

Một cq4âu nóbNTXQFi lbsaC86ấp lửnbsaC86g vaq4ng lên,bNTXQF hànbsaC86h độngbsaC86 củbsaC86a MbsaC86inh VbsaC86ỹ dừng3F29NS bsaC86lại, absaC86nh bNTXQFvẫn ch3F29NSưa hoànbNTXQF thàbNTXQFnh độngbNTXQF tábsaC86c bsaC86ôm côq4 3F29NSvào lòng.

“Sống tốbsaC86t đượcq4 s3F29NSao? KbNTXQFhi kẻ3F29NS đã3F29NS gq4iết gq4ia đ3F29NSình tôiq4 vẫq4n cònbNTXQF sống?”

Ngay cbNTXQFả đầuq4 ngónq4 t3F29NSay cũn3F29NSg bNTXQFtê cứng,bsaC86 đôbsaC86i bNTXQFmắt 3F29NSMinh VỹbsaC86 bNTXQFđang dầnq4 đánh3F29NS mấtq4 tầbNTXQFm nhìn…3F29NS anq4h 3F29NSđã q4có thể3F29NS 3F29NSđoán bsaC86ra bNTXQFphần nàbNTXQFo nhbsaC86ững gì3F29NS đangbsaC86 xảq4y rbNTXQFa rồi…

Không để3F29NS bsaC86anh kịpbNTXQF địnq4h thầbsaC86n, ÁibNTXQF bNTXQFHy dùnbNTXQFg tbsaC86ay đ3F29NSẩy ngườibsaC86 anbsaC86h bsaC86ra bsaC86xa khỏ3F29NSi mình3F29NS, tiếpq4 tục3F29NS 3F29NSdùng lựbsaC86c 3F29NSđẩy mạnhbNTXQF a3F29NSnh bNTXQFthêm 3F29NSmột lầbNTXQFn 3F29NSnữa vềbNTXQF q4phía bểbsaC86 bơi.

Mọi v3F29NSiệc xảyq4 q4ra qbsaC86uá nq4hanh, c3F29NSả ngưbNTXQFời Mq4inh VỹbsaC86 q4rơi tựbsaC86 dbNTXQFo thebsaC86o bNTXQFquán tínq4h, bỗngbsaC86 chbsaC86ốc mọiq4 hàbNTXQFnh độbsaC86ng bsaC86xung quanbsaC86h như3F29NS đabsaC86ng chậmbsaC86 dầbsaC86n, 3F29NSchậm dần…

“Tôi trởq4 về…q4 là3F29NS đểbsaC86 bNTXQFgiết anh!”

Câu q4nói bsaC86tàn 3F29NSnhẫn đượ3F29NSc p3F29NShát ngônbNTXQF nga3F29NSng tàn3F29NSg, ÁibNTXQF bNTXQFHy ngq4ẩng bNTXQFcao mặt,q4 đôq4i môbsaC86i q4xinh xibNTXQFnh đượcbsaC86 tq4ô soq4n đbsaC86en nhạtbNTXQF bsaC86nhếch lêbNTXQFn, mộtbsaC86 q4nụ cườibNTXQF bsaC86nửa mbsaC86iệng đưq4ợc h3F29NSình thàq4nh mộbNTXQFt cábNTXQFch h3F29NSoàn chỉnhbsaC86 bsaC86và rbNTXQFõ rệt.

Đây bNTXQFlà lq4ần đầu3F29NS tiên3F29NS trbNTXQFong đời…bsaC86 cô3F29NS nbNTXQFở nụbNTXQF bNTXQFcười đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tbsaC86ắt bsaC86nắng, lộngq4 gió…

Thiếu q4nữ trobsaC86ng q4chiếc vá3F29NSy đen3F29NS đanbsaC86g đứngbNTXQF cạnhq4 bểbsaC86 bNTXQFbơi troq4ng nbsaC86gôi biệtbsaC86 tq4hự bNTXQFhoa lệ…

Ái H3F29NSy 3F29NSdán chặtbNTXQF tbsaC86ầm nhbNTXQFìn bNTXQFvào Minq4h VbsaC86ỹ, bàbNTXQFn q4tay nbsaC86hỏ nhắbsaC86n t3F29NSừ bsaC86từ đ3F29NSưa lên,bNTXQF nắmq4 lấbsaC86y q4sợi dbsaC86ây chuyền3F29NS ởbsaC86 cq4ổ, bNTXQFnhẹ nhàngbNTXQF cởibNTXQF bỏ3F29NS nó3F29NS ra.

Cô quẳngbNTXQF bNTXQFsợi dq4ây mbNTXQFột cáchq4 thảnq4 nhiêbNTXQFn, chbsaC86ỉ giữbNTXQF q4lấy 3F29NSchiếc mặtbNTXQF dâq4y chbsaC86uyền bNTXQFhình hộpq4 q4tròn, bsaC86mở nắp3F29NS vàbsaC86 bsaC86lấy tbsaC86ừ đóq4 bsaC86một 3F29NSthứ cựbNTXQFc kỳbsaC86 n3F29NShỏ bé.

Đôi mbsaC86ắt côbsaC86 vẫbsaC86n nhbsaC86ìn vbsaC86ề bNTXQFphía Minq4h Vỹ,q4 abNTXQFnh đ3F29NSã bsaC86nhanh chóngbNTXQF ngo3F29NSi lbsaC86ên mặtbsaC86 nướcbNTXQF q4sau khbsaC86i bbNTXQFị cq4ô bấtbsaC86 bsaC86ngờ đẩq4y xuq4ống hồ.

Cả q4người bNTXQFMinh VỹbNTXQF ướ3F29NSt sũq4ng, 3F29NSanh đưbNTXQFa tbsaC86ay vuốtbNTXQF mặ3F29NSt, gưq4ơng mbNTXQFặt v3F29NSẫn lưbsaC86u dbNTXQFấu lạ3F29NSi sựq4 ng3F29NSạc nhiêq4n và3F29NS đabNTXQFu đớn.

Cuối cùng3F29NS… bNTXQFanh bNTXQFđã bi3F29NSết đượq4c bsaC86lý dbsaC86o 3F29NSvì s3F29NSao cq4ô trở3F29NS về,bNTXQF vàbsaC86 tạiq4 sabsaC86o cô3F29NS lạibNTXQF thq4am q4gia vbsaC86ào cábsaC86i bsaC86vở kị3F29NSch q4không hoàbsaC86n chỉnhbNTXQF đó.

Cô ch3F29NSo rq4ằng anbNTXQFh làq4 ngườibsaC86 gq4iết gbsaC86ia đìnhbsaC86 c3F29NSô ư?

Thì 3F29NSra tron3F29NSg lòn3F29NSg côq4, 3F29NSvị tq4rí củ3F29NSa aq4nh 3F29NSlà q4như q4thế –3F29NS làq4 bsaC86một kẻbsaC86 sátq4 nhânq4 kbsaC86hông hq4ơn khbsaC86ông kém.

Đáy q4mắt trbsaC86ở q4nên thbNTXQFật 3F29NSưu 3F29NSthương, a3F29NSnh ch3F29NSỉ đứbsaC86ng yênbNTXQF đq4ối mặtbNTXQF vớibNTXQF cô,bNTXQF 3F29NSkhông nóbNTXQFi bNTXQFthêm bấtbNTXQF cứ3F29NS điềq4u gìbsaC86 cả.

Ánh mbNTXQFặt trờiq4 s3F29NSáng c3F29NShói đbsaC86ã 3F29NSngừng đeq4m đế3F29NSn nhữngbsaC86 vạtbsaC86 nắngq4 ấmbsaC86 3F29NSáp, nhưnbsaC86g lạ3F29NSi bsaC86mang đếnq4 áq4nh sq4áng bq4ất t3F29NSận cq4hiếu sbsaC86áng kh3F29NSuôn mbNTXQFặt anh…

Và mộtq4 bsaC86bên mắbNTXQFt bNTXQFđang sở3F29NS hữubsaC86 3F29NSmàu hổbsaC86 phbNTXQFách đabsaC86ng sángbsaC86 bNTXQFrực, và3F29NS bênbNTXQF còbNTXQFn lbsaC86ại 3F29NSvẫn 3F29NSlà màbNTXQFu đebNTXQFn thuầ3F29NSn tuýq4 củabsaC86 kbNTXQFính ápq4 tròng.

Có lẽbsaC86 kq4hi ng3F29NSã xbsaC86uống nướq4c, mộtq4 bêbsaC86n kq4ính q4áp tròngq4 bsaC86đã rbNTXQFơi rbNTXQFa, vbsaC86à g3F29NSiờ đâbNTXQFy lạibNTXQF khiếnbsaC86 3F29NSanh đbsaC86ối dq4iện vớq4i cq4ô bằngbsaC86 đôibsaC86 mắbsaC86t nq4gày xưbsaC86a 3F29NSđã từ3F29NSng lq4à th3F29NSứ côbsaC86 3F29NSyêu thícbNTXQFh nhất.

Từ phíabNTXQF bsaC86đối diện,bsaC86 đbsaC86ôi mq4ắt Áq4i HbsaC86y vẫn3F29NS nq4hìn đămbsaC86 đămbNTXQF  vềq4 phí3F29NSa MbsaC86inh Vỹ,3F29NS vôbsaC86 hồbNTXQFn n3F29NShưng lại3F29NS q4chú m3F29NSục vàoq4 bsaC86đôi m3F29NSắt anh.

Sống mũq4i côq4 3F29NSbắt đầuq4 cảm3F29NS thấbsaC86y cabsaC86y bNTXQFcay, c3F29NSô hậ3F29NSn anh…bsaC86 n3F29NShưng côbNTXQF vq4ẫn rấtbsaC86 y3F29NSêu anh.

Hình ảnbNTXQFh MbsaC86inh Vỹ3F29NS đa3F29NSng hiệnq4 diện3F29NS rbNTXQFõ rệbNTXQFt trướq4c mặbsaC86t, nhbsaC86ưng sa3F29NSo lạibNTXQF qbsaC86uá xbsaC86a 3F29NStầm tabsaC86y với…

Khoé 3F29NSmắt Ái3F29NS HbsaC86y chbsaC86ạy dàiq4 một3F29NS dòngbNTXQF l3F29NSệ, côbsaC86 nhẹbsaC86 bsaC86nhàng bướcbsaC86 xubsaC86ống h3F29NSồ bNTXQFbơi, bNTXQFbước đếq4n thq4ật gầq4n an3F29NSh, tiệbNTXQFn tabsaC86y cbNTXQFho vậtbNTXQF thểq4 côbNTXQF vừbsaC86a lấyq4 q4ra tbNTXQFừ mặt3F29NS 3F29NSdây chbsaC86uyền vq4ào miệng.

Mặt nướq4c lbNTXQFắng đọngbNTXQF vừa3F29NS rbsaC86ồi lạbNTXQFi bbNTXQFị q4khuấy độngbsaC86 bởiq4 thâq4n bsaC86thể nbNTXQFhỏ bé,bsaC86 ÁibNTXQF H3F29NSy đangq4 q4di chuyểnbNTXQF bNTXQFđến gầnbsaC86 q4Minh Vỹ3F29NS một3F29NS 3F29NScách gbsaC86ấp g3F29NSáp, bsaC86như sợbNTXQF a3F29NSnh q4sẽ biếnbNTXQF mấtbNTXQF tronbsaC86g gbNTXQFiây lát.

Ngược lạiq4 vớq4i cô,3F29NS MbsaC86inh Vỹ3F29NS lạiq4 3F29NSbất độbNTXQFng, anq4h c3F29NShỉ 3F29NSim lặbNTXQFng cbNTXQFảm n3F29NShận sựbsaC86 đbsaC86au đớnq4 t3F29NSừ q4tận q4đáy q4lòng, lạibNTXQF bNTXQFthêm mộbNTXQFt bsaC86phần muố3F29NSn q4ôm c3F29NSô bsaC86thật chặtq4 q4vào lòng.

Cô hbsaC86iểu lầm…q4 đq4ược! AbNTXQFnh chấpbsaC86 nhận!

Cô q4muốn giết3F29NS 3F29NSanh… abNTXQFnh bNTXQFsẵn sbNTXQFàng bsaC86để cbNTXQFô l3F29NSàm điềubsaC86 đó!

Nhưng cbNTXQFhỉ bNTXQFduy nhất3F29NS 3F29NSviệc rờiq4 q4bỏ anh…bNTXQF bsaC86anh thựbsaC86c sựbsaC86 khônbNTXQFg thểq4 chấpbNTXQF nhậnbNTXQF được.

Có lbsaC86ẽ côbsaC86 đãq4 khônbsaC86g bibsaC86ết q4khi c3F29NSô rời3F29NS xq4a anhbNTXQF, aq4nh đã3F29NS su3F29NSy q4sụp đếnq4 mứcq4 nào…bsaC86 a3F29NSnh cò3F29NSn q4nhớ bNTXQFrõ lúcbsaC86 đóbsaC86 mìnhbNTXQF đãq4 bNTXQFnhư thếq4 nàbsaC86o bsaC86mà, tbsaC86rong đầubNTXQF abNTXQFnh chỉbNTXQF cò3F29NSn dbsaC86uy nhbsaC86ất ha3F29NSm m3F29NSuốn giếtbNTXQF tấbsaC86t cảbsaC86 nhữngbsaC86 k3F29NSẻ bsaC86đã cảbsaC86 bsaC86gan mabsaC86ng côbsaC86 rbNTXQFa 3F29NSkhỏi cuộc3F29NS bsaC86sống, rbNTXQFa khỏibsaC86 t3F29NSầm 3F29NSnhìn q4và vòng3F29NS bNTXQFtay bNTXQFcủa anh.

Một năbNTXQFm s3F29NSau kh3F29NSi côq4 rq4a đ3F29NSi, a3F29NSnh đãq4 sốnq4g trq4ong bsaC86sự c3F29NSuồng loạnbNTXQF, mỗiq4 q4ngày q4chỉ bsaC86biết bNTXQFngắm nhìnbNTXQF bứcbsaC86 3F29NSảnh nơi3F29NS gócbsaC86 ph3F29NSòng củbNTXQFa cô.

Rồi đếq4n nămbsaC86 3F29NSthứ haq4i, lq4ại l3F29NSà sựbsaC86 suq4y sụp,q4 anbsaC86h chbNTXQFỉ 3F29NSbiết hàq4nh q4hạ bảbsaC86n thânq4 mìnbsaC86h… để3F29NS bNTXQFgiải t3F29NSoả sựq4 bứcbsaC86 bốbsaC86i v3F29NSà đa3F29NSu bNTXQFđớn trbNTXQFong lòng.

Đến nq4ăm 3F29NSthứ babsaC86, anq4h bắ3F29NSt đầuq4 chínbsaC86h thứcq4 q4nắm quyềnq4 tổ3F29NS chbNTXQFức mafq4ia củbsaC86a chbNTXQFa mình,bNTXQF q4dùng vq4ũ lự3F29NSc đểq4 đoạt3F29NS đượcbsaC86 bsaC86quyền lựbNTXQFc tro3F29NSng 3F29NScạnh tra3F29NSnh thư3F29NSơng trưbNTXQFờng 3F29NScho q4tập đoàn.

Quên đượcbNTXQF cô…bNTXQF 3F29NSthật sựq4 k3F29NShó hbNTXQFơn quênbsaC86 Th3F29NSy Th3F29NSy gấpbsaC86 ngà3F29NSn lần.

Khi bNTXQFanh đặtbsaC86 q4Thy Th3F29NSy vào3F29NS ngbsaC86ăn kébsaC86o bNTXQFký ức3F29NS trq4ong t3F29NSrái tbNTXQFim, thbNTXQFì tì3F29NSnh yêu3F29NS đóbNTXQF cũ3F29NSng dừnq4g lbsaC86ại bNTXQFvà kếtbsaC86 thúc.

Nhưng ÁibsaC86 Hq4y, khônq4g bNTXQFnhững an3F29NSh khô3F29NSng thể3F29NS quêbNTXQFn được,bsaC86 m3F29NSà anbNTXQFh còn3F29NS không3F29NS thểbNTXQF tq4hôi khônbNTXQFg nbNTXQFhung nhớbNTXQF q4và nbNTXQFgừng yq4êu cô.

Dù cbNTXQFho bNTXQFý nq4ghĩ cq4ô đ3F29NSã chết3F29NS baq4o nhibsaC86êu lầnq4 lbsaC86oé q4lên troq4ng suq4y nghĩbNTXQF, nhưnbNTXQFg bNTXQFanh v3F29NSẫn n3F29NSgoan q4cố cbsaC86hối bbNTXQFỏ… q4vì anbsaC86h chbsaC86ưa xáq4c thq4ực đượcbNTXQF cbsaC86ô còn3F29NS sốngbsaC86 haq4y chết.

Nhưng giờq4 đbNTXQFây… tr3F29NSước bsaC86mắt 3F29NSanh, ÁbNTXQFi bsaC86Hy đãbsaC86 tbsaC86rở vềbsaC86 v3F29NSẹn nguyêq4n, bsaC86và mbNTXQFang tbNTXQFheo mộtbNTXQF mốibNTXQF t3F29NShù khôbsaC86ng dứt.

Cô trởq4 về3F29NS làq4 bsaC86để giết3F29NS anh!

Trong t3F29NSầm mắt3F29NS MinbsaC86h Vq4ỹ q4đang 3F29NSthu vềq4 hìnbsaC86h bNTXQFảnh q4Ái Hq4y mỗ3F29NSi m3F29NSột gầ3F29NSn bNTXQFhơn, c3F29NSho đến3F29NS kh3F29NSi 3F29NScô đứ3F29NSng 3F29NSđối diệnq4 v3F29NSới an3F29NSh, mựcbsaC86 n3F29NSước đãq4 lênq4 qbNTXQFuá 3F29NScổ cbsaC86ủa côq4 rồi.

Ái q4Hy vbNTXQFòng bsaC86tay ô3F29NSm lấybNTXQF 3F29NScổ Miq4nh Vỹ3F29NS ghq4ì chặbNTXQFt xuống3F29NS, côq4 nhóq4n chbNTXQFân, đặt3F29NS lênbsaC86 3F29NSmôi an3F29NSh một3F29NS nụq4 hôq4n bNTXQFthật sâq4u v3F29NSà dài.

Từ đôi3F29NS mắ3F29NSt tha3F29NSnh t3F29NSú q4và q4to s3F29NSáng vẫ3F29NSn chạy3F29NS dàbsaC86i dòbNTXQFng lbNTXQFệ bsaC86đau đớbsaC86n, cq4ả bNTXQFngười 3F29NScô rq4un lêq4n kq4hông ngừng.

Ba nămbsaC86 kểbNTXQF bNTXQFtừ cbsaC86ái nbNTXQFgày địq4nh mbsaC86ệnh 3F29NSđó… 3F29NScô bsaC86đã tbNTXQFự nh3F29NSủ phbNTXQFải hbNTXQFận anbsaC86h q4thật nbsaC86hiều, phải3F29NS thật3F29NS lạnh3F29NS l3F29NSùng bsaC86khi 3F29NSđối diện3F29NS vớiq4 anh…q4 như3F29NS th3F29NSế, cq4ô mớ3F29NSi cbsaC86ó tbsaC86hể tbNTXQFrả thùbNTXQF cq4ho aq4nh bsaC86Triết DạbNTXQF, 3F29NScho cbsaC86ả c3F29NSha và3F29NS mẹbNTXQF mình.

Từ trướcbNTXQF 3F29NSđến giờ3F29NS, bsaC86mỗi kh3F29NSi hônbsaC86 cô3F29NS, MibNTXQFnh bsaC86Vỹ đềubsaC86 nhắmq4 3F29NSmắt đểbsaC86 cảm3F29NS nhận3F29NS nụq4 hôbsaC86n đbNTXQFầy 3F29NStình cảmq4 đó.bsaC86 NhưnbsaC86g lần3F29NS nàybNTXQF, đôiq4 mắtq4 vẫnq4 n3F29NShìn thq4ẳng về3F29NS pbsaC86hía q4xa 3F29NSxăm mộtbNTXQF cáchbsaC86 bsaC86hờ hữq4ng… bNTXQFvì bNTXQFanh bbNTXQFiết rõ,bNTXQF nụbsaC86 hônbNTXQF 3F29NSnày q4là c3F29NSó chq4ủ đích!!

Vòng bsaC86tay bNTXQFÁi HbNTXQFy siếtbNTXQF chặtq4 hơn,bNTXQF bNTXQFđôi mbsaC86ôi mbNTXQFỏng đabNTXQFng cốbsaC86 gắq4ng chbsaC86o một3F29NS 3F29NSthứ đ3F29NSã chuẩnbsaC86 bq4ị trướcbNTXQF bsaC86vào kq4hoang miệng3F29NS bNTXQFMinh Vỹ.3F29NS DbsaC86ễ dàq4ng q4hơn côq4 tưởng!!

Anh khbsaC86ông nh3F29NSững khônbsaC86g phảnbsaC86 k3F29NSháng, mbNTXQFà lạbsaC86i nuốtq4 luôbsaC86n vq4ật thểbNTXQF bNTXQFđắng ngắtbsaC86 bsaC86ấy, nhq4ư thbNTXQFể aq4nh đabNTXQFng mu3F29NSốn giúpbsaC86 côbsaC86 thựcbNTXQF hbsaC86iện q4kế hoạch.

Đôi đbNTXQFồng tửq4 chbsaC86ất bNTXQFchứa hbNTXQFận thùq4 3F29NStừ từ3F29NS 3F29NSmở rbsaC86a, lặng3F29NS thbsaC86ầm quabNTXQFn sátbNTXQF gươnq4g mặtq4 3F29NStừ người3F29NS q4đối diện.

Chỉ tr3F29NSong 3F29NSmột khbNTXQFoảnh khắc3F29NS, tq4rái tiq4m cbsaC86ô cq4hợt tbNTXQFhắt lại…q4 bsaC86đây làq4 lq4ần đầbNTXQFu tbsaC86iên… côbsaC86 trôngq4 3F29NSthấy anbsaC86h rơ3F29NSi nư3F29NSớc mắt!!

Mọi tq4hứ 3F29NStrước mắtbNTXQF đề3F29NSu bsaC86rõ q4mồn mộ3F29NSt, tuq4y rằq4ng gư3F29NSơng mặt3F29NS bsaC86anh vẫn3F29NS 3F29NScòn ướtbsaC86 nước,q4 nhbsaC86ưng tbNTXQFừ đôibsaC86 mắbNTXQFt mbsaC86ang màuq4 hổbsaC86 phá3F29NSch đabNTXQFng chạybNTXQF dbNTXQFài mộtbNTXQF dbNTXQFòng nq4ước đaq4u đớn.

Dù chbNTXQFo đôbNTXQFi m3F29NSắt haq4i mbNTXQFàu củ3F29NSa an3F29NSh bsaC86cũng đanbsaC86g nh3F29NSìn côq4 đầq4y lạnhq4 giá,bNTXQF nhưnbsaC86g bsaC86cô cóbsaC86 thểbNTXQF bsaC86nhận thấy…bsaC86 an3F29NSh bsaC86đã rơibNTXQF bsaC86nước mắtbsaC86 vìq4 cô.

Ái H3F29NSy đẩy3F29NS n3F29NShẹ ngườiq4 q4Minh Vỹq4 r3F29NSa, bsaC86môi rờibNTXQF bsaC86môi, nhbNTXQFưng 3F29NShơi 3F29NSấm vẫnbNTXQF tồnq4 tại.

Bàn ta3F29NSy n3F29NShỏ nhắn3F29NS vươnbsaC86 lêbNTXQFn, vubNTXQFốt nhẹq4 mq4ái tbNTXQFóc của3F29NS an3F29NSh, rồq4i dbsaC86i bsaC86chuyển chầmbNTXQF cbsaC86hậm đếnbsaC86 3F29NSbên mắtbNTXQF 3F29NSđen sẫm.

Rồi bsaC86cả bq4àn tbsaC86ay kiq4a củaq4 bsaC86cô cq4ũng đưq4a lêbsaC86n, phố3F29NSi hợpq4 thậtbNTXQF nhbNTXQFuần nhuy3F29NSễn q4và chuẩn3F29NS bbNTXQFị q4làm mộtbNTXQF điềuq4 gìq4 đ3F29NSó mq4à bNTXQFcô cq4ho lbNTXQFà qu3F29NSan trọng.

Minh bNTXQFVỹ đứnq4g yêbsaC86n, cảbNTXQF ngườiq4 bbNTXQFắt đầubNTXQF m3F29NSất thăng3F29NS b3F29NSằng nhưq4ng q4anh bsaC86vẫn cốbsaC86 gắng3F29NS đứngq4 vữ3F29NSng… vbsaC86ì cô!

Ái bNTXQFHy nhẹbNTXQF bNTXQFnhàng tq4háo bbsaC86ên k3F29NSính ápbsaC86 trònbsaC86g bNTXQFra khbsaC86ỏi mắtbNTXQF 3F29NStrái cq4ủa absaC86nh, tiq4ếp tbsaC86ục bNTXQFthả ch3F29NSo chbNTXQFiếc q4kính á3F29NSp tbsaC86ròng rơibNTXQF 3F29NStự bsaC86do xuốngq4 hồq4 nq4ước ảmbsaC86 đạm.

Ánh mắ3F29NSt tibsaC86nh tuýbsaC86 củabsaC86 Min3F29NSh VỹbNTXQF 3F29NShơi n3F29NSheo lại,3F29NS vbNTXQFạn vậtbsaC86 trướcbsaC86 m3F29NSắt absaC86nh 3F29NSmờ dbsaC86ần… mờbsaC86 dần.

Người cbsaC86on g3F29NSái đ3F29NSáng yêq4u đabsaC86ng đq4ứng đốibNTXQF d3F29NSiện đq4ưa taq4y đặbNTXQFt nq4hẹ vào3F29NS q4ngực bsaC86anh, đôibsaC86 bNTXQFmôi khó3F29NS nh3F29NSọc pq4hát rbsaC86a haq4i từq4 bNTXQFvới âmq4 bNTXQFvực 3F29NScực nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần q4thứ babNTXQF, vàq4 cũn3F29NSg lbNTXQFà lầ3F29NSn cuq4ối cùngq4… cbsaC86ô dù3F29NSng ch3F29NSính đ3F29NSôi tbNTXQFay mbsaC86ình đẩ3F29NSy ngã3F29NS anh!!