Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý oGHusBFRdo đểk7XTTbbk eoGHusBFRm trởk7XTTbbk về

Vài nữZb3W k7XTTbbkphục vụk7XTTbbk oGHusBFRđang làoGHusBFRm viZb3Wệc gZb3Wần đóZb3W cũngk7XTTbbk hếZb3Wt sứcZb3W boGHusBFRất ngờZb3W trưZb3Wớc oGHusBFRhành đZb3Wộng oGHusBFRcủa MZb3Winh Vỹ,k7XTTbbk dùk7XTTbbk choGHusBFRo oGHusBFRhọ kZb3Whông biếtZb3W chk7XTTbbkuyện gìoGHusBFR oGHusBFRđang xZb3Wảy ra.

Một Zb3Wcô hầoGHusBFRu dạnZb3W oGHusBFRdĩ bướck7XTTbbk đến,Zb3W Zb3Wvỗ Zb3Wnhẹ k7XTTbbkvào oGHusBFRvai aoGHusBFRnh, nk7XTTbbkhưng muốZb3Wn ngăk7XTTbbkn oGHusBFRcản aoGHusBFRnh đioGHusBFR Zb3Wquá giớioGHusBFR hạn,Zb3W đềZb3W phk7XTTbbkòng trườngk7XTTbbk hợZb3Wp Zb3Wxấu nhất.

“Thiếu oGHusBFRgia, đừng…k7XTTbbk côoGHusBFR ấyk7XTTbbk vẫnk7XTTbbk đank7XTTbbkg bấtk7XTTbbk tỉnZb3Wh, k7XTTbbksẽ cóoGHusBFR k7XTTbbkán k7XTTbbkmạng tZb3Whật đấy!”

Giọng Zb3Wcô toGHusBFRa nhZb3Wẹ nhàoGHusBFRng nhk7XTTbbkư đanoGHusBFRg k7XTTbbktrấn aZb3Wn k7XTTbbkmột k7XTTbbkcon k7XTTbbkthú dữ,oGHusBFR đôoGHusBFRi vak7XTTbbki đaZb3Wng Zb3Wrun lêoGHusBFRn oGHusBFRnhè nhẹ.

Nhưng k7XTTbbkđáp lạk7XTTbbki oGHusBFRsự loGHusBFRo lắnk7XTTbbkg vàZb3W thậnoGHusBFR trZb3Wọng củoGHusBFRa Zb3Wcô Zb3Wta, cZb3Whỉ làZb3W mộtk7XTTbbk ánZb3Wh mắtZb3W sắoGHusBFRc nhọk7XTTbbkn… oGHusBFRMinh VỹZb3W ngoZb3Wảnh mặtoGHusBFR lại,Zb3W toGHusBFRrừng oGHusBFRmắt nk7XTTbbkhìn k7XTTbbkcô Zb3Wta, goGHusBFRằn giọng.

“Biến đi…oGHusBFR” ĐôioGHusBFR mắtoGHusBFR oGHusBFRanh dờik7XTTbbk k7XTTbbktừ ck7XTTbbkô gZb3Wái kioGHusBFRa sanZb3Wg ÁoGHusBFRi k7XTTbbkHy, xk7XTTbbkem tZb3Whử k7XTTbbkcô cóZb3W phảk7XTTbbkn ứngoGHusBFR nàoZb3W khôk7XTTbbkng, đk7XTTbbkôi Zb3Wmôi k7XTTbbkvẫn pháZb3Wt rk7XTTbbka từngoGHusBFR từoGHusBFR mộtoGHusBFR cáZb3Wch chậmZb3W rãk7XTTbbki, “…oGHusBFR noGHusBFRhân tioGHusBFRện Zb3Wbảo tấtk7XTTbbk cZb3Wả nZb3Whững Zb3Wai đanoGHusBFRg ck7XTTbbkó mZb3Wặt troGHusBFRong oGHusBFRcăn Zb3Wbiệt thựk7XTTbbk noGHusBFRày lậpk7XTTbbk toGHusBFRức rk7XTTbbka khỏik7XTTbbk đây.”

Ánh mắtk7XTTbbk thoGHusBFRống Zb3Wtrị Zb3Wvà uk7XTTbbky qoGHusBFRuyền củZb3Wa k7XTTbbkanh khiếnoGHusBFR k7XTTbbkcô gáZb3Wi rợnoGHusBFR ngưoGHusBFRời, oGHusBFRcô toGHusBFRa chk7XTTbbkỉ biếZb3Wt nhìk7XTTbbkn ngưZb3Wời oGHusBFRcon gk7XTTbbkái đáZb3Wng thk7XTTbbkương đoGHusBFRang nằmk7XTTbbk gọnk7XTTbbk k7XTTbbktrên tak7XTTbbky MinZb3Wh Vỹk7XTTbbk oGHusBFRvà k7XTTbbkchông chênZb3Wh goGHusBFRiữa hồk7XTTbbk nướoGHusBFRc mênhoGHusBFR môngoGHusBFR moGHusBFRà loGHusBFRắc đầuoGHusBFR ngáZb3Wn ngẩm…

Một lúck7XTTbbk k7XTTbbksau, tiZb3Wếng bk7XTTbbkước chânoGHusBFR k7XTTbbkvội oGHusBFRvã nốiZb3W nhk7XTTbbkau rk7XTTbbka khZb3Wỏi cănoGHusBFR biệtoGHusBFR thự.

Nhận thoGHusBFRấy tấoGHusBFRt cảoGHusBFR đoGHusBFRã rZb3Wa oGHusBFRkhỏi Zb3Wđây, koGHusBFRhông còk7XTTbbkn k7XTTbbkai loGHusBFRàm phiềnoGHusBFR đếnk7XTTbbk mìnhk7XTTbbk nữak7XTTbbk, MiZb3Wnh VỹoGHusBFR bắtZb3W đk7XTTbbkầu tiếpoGHusBFR oGHusBFRtục hoGHusBFRạ thấpk7XTTbbk tay.

Mực nướk7XTTbbkc Zb3Wbắt k7XTTbbkđầu vượtoGHusBFR quk7XTTbbká gik7XTTbbkới hạn,oGHusBFR k7XTTbbkMinh VỹoGHusBFR vẫnZb3W tiếpoGHusBFR tZb3Wục hk7XTTbbkạ đôik7XTTbbk taZb3Wy oGHusBFRđang noGHusBFRâng oGHusBFRngười ÁZb3Wi oGHusBFRHy, aZb3Wnh khôk7XTTbbkng tiZb3Wn Zb3Wlà côZb3W lạik7XTTbbk ngoaoGHusBFRn coGHusBFRố đếnoGHusBFR mứck7XTTbbk nàyZb3W được!

Tại soGHusBFRao côZb3W ấk7XTTbbky lạiZb3W thoGHusBFRam goGHusBFRia voGHusBFRào kếk7XTTbbk k7XTTbbkhoạch cZb3Wủa oGHusBFRHạo Thầnk7XTTbbk oGHusBFRcơ chứ?

Ban đầuZb3W thựk7XTTbbkc sựoGHusBFR ak7XTTbbknh oGHusBFRđã Zb3Whoàn toànk7XTTbbk rơik7XTTbbk vàooGHusBFR bẫyk7XTTbbk dk7XTTbbko Zb3WHạo ThoGHusBFRần vàoGHusBFR côoGHusBFR đặoGHusBFRt raoGHusBFR, nhưnk7XTTbbkg k7XTTbbksau oGHusBFRánh mắoGHusBFRt oGHusBFRchứa đựngZb3W đầyk7XTTbbk oGHusBFRyêu Zb3Wthương màoGHusBFR HạooGHusBFR ThZb3Wần đoGHusBFRã nhìnZb3W cZb3Wô vừaoGHusBFR roGHusBFRồi, aoGHusBFRnh coGHusBFRó tk7XTTbbkhể noGHusBFRhận đZb3Wịnh đượk7XTTbbkc k7XTTbbkmọi cZb3Whuyện đanoGHusBFRg doGHusBFRiễn rk7XTTbbka Zb3Wvô cZb3Wùng bấoGHusBFRt –Zb3W k7XTTbbkbình k7XTTbbk– thường!

Hơn cảk7XTTbbk, khZb3Wi aoGHusBFRnh ômZb3W ÁZb3Wi Zb3WHy vàZb3Wo lòngZb3W, nhiệtk7XTTbbk độoGHusBFR Zb3Wcơ Zb3Wthể côZb3W lạiZb3W vZb3Wô coGHusBFRùng ấoGHusBFRm Zb3Wáp, kZb3Whông quZb3Wá lạnZb3Wh cũoGHusBFRng khôngoGHusBFR Zb3Wquá nóng.

Anh đãZb3W Zb3Wnghĩ đếnoGHusBFR trườngoGHusBFR k7XTTbbkhợp Zb3Wcô ngk7XTTbbkất dk7XTTbbko bịZb3W sZb3Way nắnoGHusBFRg hoặcoGHusBFR bịoGHusBFR cảZb3Wm lạZb3Wnh, nhưnoGHusBFRg nếZb3Wu Zb3Wnhư vậyZb3W oGHusBFRthì tk7XTTbbkại saZb3Wo thâZb3Wn nhk7XTTbbkiệt vZb3Wô voGHusBFRẫn ởoGHusBFR mứZb3Wc Zb3Wbình thườnk7XTTbbkg cơoGHusBFR chứ?

Có lẽoGHusBFR k7XTTbbkcô oGHusBFRđã khk7XTTbbkông Zb3Wđể ý,oGHusBFR ak7XTTbbknh đãZb3W thửoGHusBFR chạoGHusBFRm nhoGHusBFRẹ vZb3Wào k7XTTbbkgương mặtk7XTTbbk côk7XTTbbk nhưk7XTTbbk mộtoGHusBFR hànhZb3W oGHusBFRđộng k7XTTbbkvô Zb3Wtình, thk7XTTbbkực choGHusBFRất mk7XTTbbkục đZb3Wích củZb3Wa Zb3Wanh làoGHusBFR tZb3Whử xeoGHusBFRm sZb3Wuy đoáoGHusBFRn củak7XTTbbk anZb3Wh làoGHusBFR đZb3Wúng k7XTTbbkhay sai…

Quả nhk7XTTbbkiên khôk7XTTbbkng nằmZb3W ngk7XTTbbkoài dựk7XTTbbk đk7XTTbbkoán, bàk7XTTbbkn tk7XTTbbkay chạZb3Wm oGHusBFRnhẹ vàoZb3W gươngZb3W mặtk7XTTbbk ÁioGHusBFR HZb3Wy đãZb3W oGHusBFRlưu lạoGHusBFRi Zb3Wmột lZb3Wớp phấk7XTTbbkn toGHusBFRrang Zb3Wđiểm nhạt…Zb3W rZb3Wõ ràngoGHusBFR côZb3W đãk7XTTbbk cZb3Wố tìZb3Wnh troGHusBFRang điểmZb3W oGHusBFRcho sắck7XTTbbk moGHusBFRặt Zb3Wmình táik7XTTbbk xanZb3Wh nZb3Whằm thuZb3Wận lợk7XTTbbki chk7XTTbbko kZb3Wế hoạchZb3W ngấk7XTTbbkt xỉuoGHusBFR trướk7XTTbbkc nhàZb3W anZb3Wh Zb3Wnhư mộtk7XTTbbk sựZb3W trùngk7XTTbbk hợp.

Tại soGHusBFRao oGHusBFRrõ ràngZb3W ÁZb3Wi Zb3WHy khônoGHusBFRg hềoGHusBFR bấoGHusBFRt tỉoGHusBFRnh, nhưk7XTTbbkng oGHusBFRlại k7XTTbbkcố oGHusBFRtình giảZb3W vờZb3W noGHusBFRhư thế?

Cô chấpZb3W nhZb3Wận cộnoGHusBFRg táZb3Wc cùngoGHusBFR Hạok7XTTbbk Thầk7XTTbbkn vớiZb3W lýoGHusBFR Zb3Wdo vk7XTTbbkà mZb3Wục đíZb3Wch gì?

Lòng MioGHusBFRnh VỹoGHusBFR ngổk7XTTbbkn nganZb3Wg k7XTTbbkbao nhiêuZb3W cZb3Wâu hoGHusBFRỏi cZb3Whưa đượcoGHusBFR giảik7XTTbbk đáoGHusBFRp, noGHusBFRhưng ak7XTTbbknh đangoGHusBFR ck7XTTbbkố oGHusBFRý vạZb3Wch trầk7XTTbbkn kếZb3W hoạchZb3W củaoGHusBFR cô.

Mặc kệoGHusBFR oGHusBFRcho oGHusBFRcả nZb3Wgười cZb3Wô Zb3Wđã hoàZb3Wn tk7XTTbbkoàn bịZb3W dìmoGHusBFR dướik7XTTbbk k7XTTbbkmặt nước,Zb3W ngk7XTTbbkười cooGHusBFRn gák7XTTbbki trZb3Wên tak7XTTbbky Zb3Wanh vk7XTTbbkẫn khôk7XTTbbkng hk7XTTbbkề k7XTTbbkcó ýZb3W địZb3Wnh tựoGHusBFR coGHusBFRứu thooGHusBFRát chínhZb3W mình.

Ái HZb3Wy oGHusBFRcố gắk7XTTbbkng noGHusBFRín oGHusBFRthở, k7XTTbbkmặc kệZb3W lồngoGHusBFR Zb3Wngực khoGHusBFRó thởZb3W đếnk7XTTbbk oGHusBFRmức nhZb3Wư Zb3Wmuốn nổZb3W tung.

Sao độoGHusBFRt Zb3Wnhiên côk7XTTbbk Zb3Wlại nhớoGHusBFR k7XTTbbkđến khoảnhZb3W khắoGHusBFRc lầnoGHusBFR k7XTTbbkđầu tZb3Wiên k7XTTbbkbị Zb3Wanh oGHusBFRdìm xuốZb3Wng nướcZb3W thếZb3W này?

Cảm giáck7XTTbbk giZb3Wống hZb3Wệt nhưk7XTTbbk kZb3Whi đóoGHusBFR, chỉoGHusBFR kZb3Whác ởk7XTTbbk chỗZb3W côZb3W khôZb3Wng oGHusBFRhề tỏZb3W Zb3Wbất cứZb3W hàoGHusBFRnh độngZb3W Zb3Wnào gọk7XTTbbki lZb3Wà phảk7XTTbbkn Zb3Wkháng cả.

Trái tZb3Wim ck7XTTbbkhất chứaoGHusBFR đầk7XTTbbky k7XTTbbkthù hậoGHusBFRn củk7XTTbbka côoGHusBFR chợk7XTTbbkt thk7XTTbbkắt lạk7XTTbbki… Zb3Wanh Zb3Wthật sựZb3W cZb3Wó ýZb3W địnZb3Wh gioGHusBFRết côZb3W sao?

Nhưng cũZb3Wng khoGHusBFRông quaZb3Wn trọngZb3W, oGHusBFRsống k7XTTbbkhay chếk7XTTbbkt Zb3Wđối voGHusBFRới cZb3Wô Zb3Wđều nhk7XTTbbkư nhaoGHusBFRu ck7XTTbbkả thôi.

Cố goGHusBFRắng nZb3Wín k7XTTbbkthở dùoGHusBFR ck7XTTbbkho rấtk7XTTbbk khóoGHusBFR chịu,k7XTTbbk ÁioGHusBFR oGHusBFRHy vẫZb3Wn khônk7XTTbbkg tàioGHusBFR nàoZb3W kioGHusBFRểm sZb3Woát đượk7XTTbbkc sắk7XTTbbkc k7XTTbbkmặt củak7XTTbbk mình.

Hàng Zb3Wlông màyoGHusBFR dàiZb3W thaZb3Wnh Zb3Wtú cứk7XTTbbk nhíuk7XTTbbk dầnZb3W lại,Zb3W đôoGHusBFRi Zb3Wmôi cũngZb3W mk7XTTbbkím chk7XTTbbkặt, oGHusBFRcả oGHusBFRngười côoGHusBFR cZb3Wứ cựaZb3W quoGHusBFRậy khôngoGHusBFR ngừng.

Minh VỹZb3W nhắmk7XTTbbk mắk7XTTbbkt lạoGHusBFRi, anZb3Wh khôngZb3W muoGHusBFRốn tZb3Wrông thấyoGHusBFR côZb3W nhk7XTTbbkư thếZb3W nZb3Wày, lạiZb3W càngk7XTTbbk khôngk7XTTbbk muk7XTTbbkốn thấyZb3W coGHusBFRhính mìnhZb3W đãZb3W làk7XTTbbk ngườioGHusBFR Zb3Wkhiến Zb3Wcô trZb3Wở nêoGHusBFRn nhZb3Wư thế.

Đến k7XTTbbklúc khôZb3Wng k7XTTbbkthể ck7XTTbbkhịu đoGHusBFRựng đưoGHusBFRợc nữoGHusBFRa, k7XTTbbkanh kéooGHusBFR nhaZb3Wnh Zb3Wngười ck7XTTbbkô lên,oGHusBFR k7XTTbbkôm thZb3Wật ck7XTTbbkhặt vZb3Wào lòng.

Cả k7XTTbbkÁi Hk7XTTbbky cũngk7XTTbbk hoGHusBFRo thànhZb3W tioGHusBFRếng, toGHusBFRhở goGHusBFRấp k7XTTbbkgáp khZb3Wi hôZb3W hấpoGHusBFR đoGHusBFRược hoạtk7XTTbbk độngoGHusBFR trZb3Wở lại.

Anh thZb3Wua rồi…

Không thk7XTTbbkể nàoGHusBFRo thắnk7XTTbbkg đượcoGHusBFR sựoGHusBFR ưoGHusBFRơng bưk7XTTbbkớng vàoGHusBFR k7XTTbbkcố chấpZb3W củaoGHusBFR Zb3Wcô… vốZb3Wn Zb3Wdĩ từZb3W trướcoGHusBFR đk7XTTbbkến gZb3Wiờ đãoGHusBFR làZb3W noGHusBFRhư vậy.

Thà Zb3Wrằng côZb3W Zb3Wđừng xuấZb3Wt hiệnoGHusBFR Zb3Wthêm lầnk7XTTbbk nữaoGHusBFR trưk7XTTbbkớc mắtk7XTTbbk anZb3Wh, thìZb3W nỗiZb3W Zb3Wđau năk7XTTbbkm Zb3Wxưa đZb3Wã khôk7XTTbbkng đượcoGHusBFR kk7XTTbbkhơi dậk7XTTbbky, mạk7XTTbbknh mẽoGHusBFR vk7XTTbbkà đaoGHusBFRu đớnoGHusBFR k7XTTbbkgấp đôi.

Khoảnh Zb3Wkhắc noGHusBFRhìn thấZb3Wy ck7XTTbbkô troZb3Wng tầoGHusBFRm moGHusBFRắt, Mk7XTTbbkinh VZb3Wỹ Zb3Wthực Zb3Wsự cảmk7XTTbbk thk7XTTbbkấy hạnoGHusBFRh phúk7XTTbbkc đếnZb3W mứoGHusBFRc khôngoGHusBFR thểk7XTTbbk nók7XTTbbki thoGHusBFRành lời,Zb3W oGHusBFRcả bk7XTTbbkầu trờik7XTTbbk đoGHusBFRen tk7XTTbbkối nhZb3Wư đượcoGHusBFR ánhZb3W sánk7XTTbbkg chioGHusBFRếu rọi…

Hạnh phúk7XTTbbkc đk7XTTbbkó chưaZb3W oGHusBFRkéo Zb3Wdài oGHusBFRnhư k7XTTbbkmong muốn,Zb3W thìoGHusBFR oGHusBFRtrái tk7XTTbbkim ank7XTTbbkh lạiZb3W k7XTTbbknhư bậk7XTTbbkt máoGHusBFRu oGHusBFRkhi nhậnZb3W rZb3Wa oGHusBFRsự thậtoGHusBFR vZb3Wề sựoGHusBFR cók7XTTbbk mZb3Wặt củaZb3W cô.

Cô trk7XTTbbkở voGHusBFRề bêk7XTTbbkn anh…oGHusBFR k7XTTbbkchỉ đểoGHusBFR thoGHusBFRực k7XTTbbkhiện oGHusBFRmột âZb3Wm mưZb3Wu đượcoGHusBFR sắpk7XTTbbk đặtoGHusBFR soGHusBFRẵn Zb3Wtừ trước,k7XTTbbk đauk7XTTbbk đớnk7XTTbbk thật!

Khuôn mặtoGHusBFR oGHusBFRanh gk7XTTbbkục vk7XTTbbkào thânk7XTTbbk ngườik7XTTbbk moGHusBFRát lạZb3Wnh củoGHusBFRa ÁoGHusBFRi HZb3Wy, Zb3Whai bàoGHusBFRn k7XTTbbktai siếtoGHusBFR ck7XTTbbkhặt loGHusBFRại đank7XTTbbkg ruZb3Wn lênk7XTTbbk khZb3Wông ngừng.

Anh k7XTTbbkphải làmk7XTTbbk sk7XTTbbkao đây?

Phải xeoGHusBFRm ck7XTTbbkô làZb3W k7XTTbbkmột oGHusBFRngười mZb3Wuốn hk7XTTbbkãm hZb3Wại mìnZb3Wh, oGHusBFRhay làoGHusBFR mặcoGHusBFR kệoGHusBFR mọiZb3W thk7XTTbbkứ, tioGHusBFRếp tụZb3Wc yêk7XTTbbku thươZb3Wng k7XTTbbkcô hếtk7XTTbbk mực?

Khung cảk7XTTbbknh iZb3Wm k7XTTbbklặng đếnk7XTTbbk mứcZb3W đánk7XTTbbkg sợ,k7XTTbbk đôiZb3W mắoGHusBFRt Zb3Wto cZb3Wafe sữaoGHusBFR đoGHusBFRã vàk7XTTbbk đangZb3W oGHusBFRmở Zb3Wto oGHusBFRnhìn Zb3WMinh VỹZb3W khôoGHusBFRng cảk7XTTbbkm xúc.

Bàn taoGHusBFRy mềk7XTTbbkm mZb3Wại tZb3Wừ từoGHusBFR đẩyoGHusBFR nhk7XTTbbkẹ ngườik7XTTbbk Zb3Wanh roGHusBFRa. ÁZb3Wi Zb3WHy đứnoGHusBFRg dậyoGHusBFR, áoGHusBFRnh mắoGHusBFRt vZb3Wẫn khônk7XTTbbkg rờioGHusBFR khk7XTTbbkỏi gưoGHusBFRơng mặZb3Wt quoGHusBFRen Zb3Wthuộc Zb3Wmà côZb3W đk7XTTbbkã từZb3Wng hếoGHusBFRt Zb3Wmực yk7XTTbbkêu thương.

Mọi k7XTTbbkchuyện đãZb3W đk7XTTbbkến mứck7XTTbbk nàyoGHusBFR, thoGHusBFRì oGHusBFRcô khôoGHusBFRng Zb3Wcòn lýZb3W k7XTTbbkdo nZb3Wào đZb3Wể k7XTTbbkđóng kịck7XTTbbkh Zb3Wnữa, dùZb3W soGHusBFRao k7XTTbbkanh cũnZb3Wg biếk7XTTbbkt k7XTTbbkrõ côZb3W đãZb3W vk7XTTbbkà đangZb3W oGHusBFRlàm gìk7XTTbbk rồi.

Cô Zb3Wđưa mộtZb3W Zb3Wtay voGHusBFRề phZb3Wía ak7XTTbbknh, oGHusBFRnhư muZb3Wốn đỡk7XTTbbk ak7XTTbbknh đứoGHusBFRng dZb3Wậy. NhưnoGHusBFRg sựZb3W pZb3Whản oGHusBFRhồi từZb3W anZb3Wh khônoGHusBFRg đoGHusBFRược k7XTTbbknhư ýoGHusBFR coGHusBFRô oGHusBFRmong muốnk7XTTbbk, MioGHusBFRnh VỹZb3W chỉoGHusBFR Zb3Wngẩn oGHusBFRngười nhìoGHusBFRn côk7XTTbbk, k7XTTbbkkhông hZb3Wề cók7XTTbbk bấtZb3W kỳk7XTTbbk hk7XTTbbkành độngk7XTTbbk nàooGHusBFR khác.

Ái Hk7XTTbbky dk7XTTbbkạn doGHusBFRĩ đưak7XTTbbk Zb3Wtay chủZb3W độngoGHusBFR oGHusBFRnắm lấyk7XTTbbk taZb3Wy anhZb3W, rồiZb3W dZb3Wùng cZb3Whút soGHusBFRức oGHusBFRlực nhỏk7XTTbbk boGHusBFRé kéoGHusBFRo aZb3Wnh oGHusBFRgượng dậy.

“Nói đi…”oGHusBFR MZb3Winh oGHusBFRVỹ cấZb3Wt giọngk7XTTbbk trầk7XTTbbkm kZb3Whàn, nhk7XTTbbkeo mắtZb3W nhìZb3Wn k7XTTbbkcô, Zb3W“… Zb3Wem Zb3Wtrở vềoGHusBFR vớik7XTTbbk oGHusBFRlý doGHusBFRo gì?”

Trước câoGHusBFRu k7XTTbbkhỏi nk7XTTbbkghi k7XTTbbkhoặc ck7XTTbbkủa Zb3Wanh, cZb3Wô lạik7XTTbbk Zb3Whoàn tk7XTTbbkoàn dửnk7XTTbbkg dưk7XTTbbkng, tioGHusBFRếp k7XTTbbktục kék7XTTbbko anoGHusBFRh đứngZb3W lên.

Thật sự…oGHusBFR ck7XTTbbkô trZb3Wở Zb3Wvề vàZb3W phảk7XTTbbki gZb3Wiả Zb3Wvờ dZb3Wàn Zb3Wdựng mk7XTTbbkột mànk7XTTbbk k7XTTbbkkịch địnhZb3W sẵnk7XTTbbk nhưoGHusBFR thk7XTTbbkế làoGHusBFR oGHusBFRđể làmZb3W gì?

Đứng đốik7XTTbbk dioGHusBFRện vk7XTTbbkới Áik7XTTbbk HZb3Wy, MZb3Winh VoGHusBFRỹ vk7XTTbbkẫn khônoGHusBFRg thk7XTTbbkể khônk7XTTbbkg thắcoGHusBFR mắc,k7XTTbbk bởZb3Wi tấtk7XTTbbk cảk7XTTbbk nhữngoGHusBFR goGHusBFRì đãoGHusBFR vàoGHusBFR oGHusBFRđang k7XTTbbkdiễn oGHusBFRra khiếnZb3W ak7XTTbbknh khoGHusBFRông thoáoGHusBFRt khỏk7XTTbbki bàoGHusBFRng hoàng.

Cô voGHusBFRẫn phZb3Wớt lờoGHusBFR oGHusBFRcâu hZb3Wỏi coGHusBFRủa oGHusBFRanh, oGHusBFRbàn tk7XTTbbkay đỡk7XTTbbk oGHusBFRanh đứngZb3W dk7XTTbbkậy nhZb3Wư chưaoGHusBFR muốnoGHusBFR buôoGHusBFRng, oGHusBFRvẫn siếoGHusBFRt oGHusBFRlại thậtoGHusBFR chặt.

“Anh oGHusBFRvẫn sốoGHusBFRng toGHusBFRốt… phảZb3Wi không?”

Chất giọZb3Wng trooGHusBFRng thZb3Wanh cấtoGHusBFR lên,k7XTTbbk nhẹZb3W nhàoGHusBFRng Zb3Wnhư Zb3Wlàn gióoGHusBFR thoáZb3Wng quZb3Wa, nhưngoGHusBFR oGHusBFRlại k7XTTbbkvang vọngk7XTTbbk dk7XTTbbkư âmoGHusBFR củk7XTTbbka âk7XTTbbkm voGHusBFRực Zb3Wquen thuộc.

Đã oGHusBFRbao lâk7XTTbbku rồik7XTTbbk ank7XTTbbkh mk7XTTbbkới loGHusBFRại đượk7XTTbbkc nk7XTTbbkghe oGHusBFRthấy gk7XTTbbkiọng nóoGHusBFRi này?

Cả ngườioGHusBFR MinoGHusBFRh VỹoGHusBFR Zb3Wnhư k7XTTbbkbị k7XTTbbkđông cứng,Zb3W Zb3Wanh nhk7XTTbbkìn Zb3Wcô ngỡk7XTTbbk nZb3Wgàng, oGHusBFRđáy k7XTTbbkmắt ánhZb3W lêk7XTTbbkn k7XTTbbknhững xóZb3Wt Zb3Wxa vk7XTTbbkà đk7XTTbbkau đớn.

Cô oGHusBFRnghĩ aoGHusBFRnh Zb3Wcó thểoGHusBFR sốngoGHusBFR tốtZb3W Zb3Wkhi koGHusBFRhông coGHusBFRó côZb3W sao?

“Dĩ nhioGHusBFRên oGHusBFRlà không.”Zb3W k7XTTbbkMinh Vk7XTTbbkỹ k7XTTbbkđáp, đôik7XTTbbk mắtZb3W ak7XTTbbknh oGHusBFRnhắm hờZb3W lZb3Wại, cốk7XTTbbk oGHusBFRgắng khôoGHusBFRng thởoGHusBFR oGHusBFRhắt rZb3Wa… k7XTTbbkanh đk7XTTbbkang k7XTTbbkmất bìnhZb3W tĩnh.k7XTTbbk “Emk7XTTbbk khôngZb3W cầnk7XTTbbk phảioGHusBFR bậk7XTTbbkn tâmk7XTTbbk, vậoGHusBFRy còk7XTTbbkn k7XTTbbkem? BốnZb3W năZb3Wm Zb3Wqua oGHusBFRem đoGHusBFRã k7XTTbbkở đâu,Zb3W đãk7XTTbbk làmZb3W k7XTTbbkgì và…”

Anh bỏk7XTTbbk k7XTTbbklửng k7XTTbbkcâu hỏik7XTTbbk, Zb3Wmím mZb3Wôi thậZb3Wt chặt,Zb3W nhưoGHusBFR oGHusBFRđang koGHusBFRìm choGHusBFRế k7XTTbbkvì khônoGHusBFRg Zb3Wmuốn kícZb3Wh độngZb3W trZb3Wước mặZb3Wt cô.

Bao nk7XTTbbkăm quak7XTTbbk, ak7XTTbbknh đk7XTTbbkã toGHusBFRrưởng thàoGHusBFRnh vZb3Wà chZb3Wững k7XTTbbkchạc hZb3Wơn rấtoGHusBFR nhiều,k7XTTbbk k7XTTbbkdù k7XTTbbkcho k7XTTbbkngày xk7XTTbbkưa oGHusBFRanh k7XTTbbkvốn dk7XTTbbkĩ đãZb3W rấtk7XTTbbk oGHusBFRhoàn hảk7XTTbbko k7XTTbbktrong k7XTTbbklối sZb3Wuy nghoGHusBFRĩ Zb3Wlinh hoạoGHusBFRt rồi.

Nhưng bZb3Wây giờ,Zb3W Zb3Wanh họck7XTTbbk đượck7XTTbbk cáchk7XTTbbk tZb3Wự kk7XTTbbkhống chếk7XTTbbk bảnZb3W tZb3Whân, khk7XTTbbkông đểoGHusBFR bấtk7XTTbbk cứk7XTTbbk hànoGHusBFRh độk7XTTbbkng k7XTTbbksơ xuấoGHusBFRt oGHusBFRnào xảyZb3W roGHusBFRa cả…Zb3W vk7XTTbbkì choGHusBFRỉ nZb3Whư Zb3Wthế, ak7XTTbbknh mớik7XTTbbk Zb3Wthoát khỏiZb3W oGHusBFRnhững ýoGHusBFR nghĩoGHusBFR điZb3Wên roGHusBFRồ luôoGHusBFRn k7XTTbbkvây k7XTTbbkquanh trík7XTTbbk ócoGHusBFR koGHusBFRhi Zb3Wđánh mấtZb3W cô.

Ái Zb3WHy lạioGHusBFR tiếZb3Wp tụoGHusBFRc oGHusBFRchơi tk7XTTbbkrò Zb3Wcâm lặnZb3Wg, côk7XTTbbk đZb3Wưa đoGHusBFRôi mắoGHusBFRt trZb3Wong sk7XTTbbkáng vàZb3W néoGHusBFRt mặoGHusBFRt doGHusBFRịu Zb3Wdàng nhoGHusBFRìn anh.

Bàn Zb3Wtay côoGHusBFR choGHusBFRợt goGHusBFRiằng mạnhk7XTTbbk oGHusBFRra khỏik7XTTbbk oGHusBFRbàn tk7XTTbbkay tk7XTTbbko lk7XTTbbkớn củZb3Wa ngườiZb3W đZb3Wối diện.k7XTTbbk KZb3Whông đZb3Wể bànZb3W oGHusBFRtay Zb3Wmình trốnoGHusBFRg rỗngk7XTTbbk trooGHusBFRng khôoGHusBFRng khk7XTTbbkí, cZb3Wô lạioGHusBFR vòngZb3W oGHusBFRtay ômZb3W ngaZb3Wng thắoGHusBFRt lưngk7XTTbbk anhZb3W, thậZb3Wt nhẹoGHusBFR k7XTTbbknhàng vZb3Wà ấmoGHusBFR áp…

Cõi lòngoGHusBFR Mik7XTTbbknh Vỹk7XTTbbk chZb3Wợt cảk7XTTbbkm thấyoGHusBFR tk7XTTbbkhật Zb3Wdễ chịZb3Wu, k7XTTbbkcái cảmZb3W gk7XTTbbkiác hạnhk7XTTbbk phúck7XTTbbk k7XTTbbkmà tưởngZb3W chừnk7XTTbbkg k7XTTbbkanh sẽZb3W đák7XTTbbknh oGHusBFRmất mãk7XTTbbki mãZb3Wi oGHusBFRnay lạioGHusBFR trởk7XTTbbk về,oGHusBFR Zb3Wlấn chioGHusBFRếm hok7XTTbbkàn tooGHusBFRàn cảmoGHusBFR giZb3Wác củak7XTTbbk coGHusBFRơ thể.

Thuận tayZb3W, k7XTTbbkanh oGHusBFRtừ oGHusBFRtừ đZb3Wưa hoGHusBFRai tk7XTTbbkay k7XTTbbklên, vZb3Wòng qZb3Wua noGHusBFRgang Zb3Wngười k7XTTbbkcô, nhưZb3W k7XTTbbkthể muốnZb3W đoGHusBFRáp lạk7XTTbbki ck7XTTbbkái ômk7XTTbbk tìk7XTTbbknh cảmZb3W từZb3W poGHusBFRhía bêZb3Wn kia.

“Sống khôngZb3W tốt…”

Một câuZb3W nóioGHusBFR lấZb3Wp lửngk7XTTbbk Zb3Wvang lêk7XTTbbkn, hZb3Wành đk7XTTbbkộng củoGHusBFRa Zb3WMinh VZb3Wỹ dừngoGHusBFR lại,oGHusBFR oGHusBFRanh vẫnoGHusBFR Zb3Wchưa hZb3Woàn thànhZb3W độngZb3W tZb3Wác ômZb3W coGHusBFRô vàk7XTTbbko lòng.

“Sống tốtoGHusBFR đượcZb3W oGHusBFRsao? KhZb3Wi kk7XTTbbkẻ k7XTTbbkđã giếtoGHusBFR gioGHusBFRa đìnhoGHusBFR Zb3Wtôi vẫnZb3W cònoGHusBFR sống?”

Ngay cảZb3W đầuoGHusBFR ngónk7XTTbbk tak7XTTbbky cũnk7XTTbbkg tZb3Wê cứnk7XTTbbkg, đôiZb3W mắtZb3W MiZb3Wnh Vỹk7XTTbbk đangZb3W dầnZb3W đánhk7XTTbbk mấtZb3W tầmoGHusBFR nhìk7XTTbbkn… k7XTTbbkanh Zb3Wđã Zb3Wcó tk7XTTbbkhể đoZb3Wán roGHusBFRa phầnZb3W nàooGHusBFR nhữngZb3W gìZb3W đanoGHusBFRg xảyk7XTTbbk roGHusBFRa rồi…

Không k7XTTbbkđể ak7XTTbbknh k7XTTbbkkịp oGHusBFRđịnh thầoGHusBFRn, ÁiZb3W HoGHusBFRy dùk7XTTbbkng oGHusBFRtay đẩyoGHusBFR ngườk7XTTbbki anoGHusBFRh k7XTTbbkra xZb3Wa khỏik7XTTbbk mình,oGHusBFR tiếpoGHusBFR tụcZb3W dùngZb3W k7XTTbbklực đẩyZb3W k7XTTbbkmạnh k7XTTbbkanh thêmk7XTTbbk mộtk7XTTbbk lầk7XTTbbkn nữaoGHusBFR vềoGHusBFR phíoGHusBFRa bểk7XTTbbk bơi.

Mọi việZb3Wc xảyk7XTTbbk rk7XTTbbka qZb3Wuá nk7XTTbbkhanh, oGHusBFRcả ngườoGHusBFRi MZb3Winh Vỹk7XTTbbk Zb3Wrơi tựk7XTTbbk Zb3Wdo theZb3Wo quánZb3W Zb3Wtính, bỗk7XTTbbkng choGHusBFRốc mọik7XTTbbk hànk7XTTbbkh đZb3Wộng xunk7XTTbbkg quank7XTTbbkh nhoGHusBFRư k7XTTbbkđang chậmk7XTTbbk dầk7XTTbbkn, chậmZb3W dần…

“Tôi trZb3Wở về…k7XTTbbk lZb3Wà Zb3Wđể gk7XTTbbkiết anh!”

Câu oGHusBFRnói tànZb3W nhẫoGHusBFRn đượck7XTTbbk phk7XTTbbkát ngônoGHusBFR ngaoGHusBFRng tàngk7XTTbbk, ÁoGHusBFRi k7XTTbbkHy ngẩngk7XTTbbk ck7XTTbbkao oGHusBFRmặt, đoGHusBFRôi k7XTTbbkmôi xioGHusBFRnh xink7XTTbbkh đượck7XTTbbk tk7XTTbbkô sooGHusBFRn đenZb3W k7XTTbbknhạt Zb3Wnhếch lên,k7XTTbbk Zb3Wmột Zb3Wnụ cườk7XTTbbki nửk7XTTbbka miệngZb3W đượcZb3W hk7XTTbbkình thànhoGHusBFR mộtZb3W cáck7XTTbbkh k7XTTbbkhoàn chỉZb3Wnh vZb3Wà rk7XTTbbkõ rệt.

Đây loGHusBFRà lk7XTTbbkần đk7XTTbbkầu tiZb3Wên oGHusBFRtrong đZb3Wời… côZb3W nởoGHusBFR k7XTTbbknụ cưoGHusBFRời đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tZb3Wắt nắnk7XTTbbkg, lộoGHusBFRng gió…

Thiếu nZb3Wữ troZb3Wng chiếoGHusBFRc Zb3Wváy đenk7XTTbbk đak7XTTbbkng k7XTTbbkđứng cạoGHusBFRnh boGHusBFRể Zb3Wbơi toGHusBFRrong ngZb3Wôi bZb3Wiệt thZb3Wự hoGHusBFRoa lệ…

Ái HoGHusBFRy k7XTTbbkdán chặtZb3W tầmoGHusBFR nhìZb3Wn vàoGHusBFRo Zb3WMinh Vỹk7XTTbbk, bànZb3W taoGHusBFRy nhỏoGHusBFR nhk7XTTbbkắn từk7XTTbbk từk7XTTbbk đưoGHusBFRa lêk7XTTbbkn, k7XTTbbknắm lấyZb3W sZb3Wợi Zb3Wdây chuyềZb3Wn Zb3Wở cổk7XTTbbk, nhk7XTTbbkẹ nhàk7XTTbbkng cởk7XTTbbki bỏZb3W k7XTTbbknó ra.

Cô quẳk7XTTbbkng oGHusBFRsợi dâk7XTTbbky mộk7XTTbbkt ck7XTTbbkách thảk7XTTbbkn nhZb3Wiên, chZb3Wỉ gik7XTTbbkữ lấyZb3W k7XTTbbkchiếc mZb3Wặt dâyZb3W ck7XTTbbkhuyền hìoGHusBFRnh oGHusBFRhộp trònoGHusBFR, oGHusBFRmở nắpk7XTTbbk vàZb3W lấyk7XTTbbk từoGHusBFR đoGHusBFRó mZb3Wột thoGHusBFRứ cựk7XTTbbkc kỳZb3W nk7XTTbbkhỏ bé.

Đôi mắk7XTTbbkt côoGHusBFR vẫnZb3W noGHusBFRhìn k7XTTbbkvề phZb3Wía Mink7XTTbbkh Vỹ,Zb3W k7XTTbbkanh oGHusBFRđã noGHusBFRhanh chóngZb3W nk7XTTbbkgoi lêZb3Wn mZb3Wặt nZb3Wước oGHusBFRsau khZb3Wi oGHusBFRbị oGHusBFRcô bấZb3Wt oGHusBFRngờ đZb3Wẩy oGHusBFRxuống hồ.

Cả ngoGHusBFRười Mik7XTTbbknh Vk7XTTbbkỹ ướtk7XTTbbk sũng,oGHusBFR aoGHusBFRnh đưaZb3W oGHusBFRtay vuốtZb3W oGHusBFRmặt, oGHusBFRgương k7XTTbbkmặt oGHusBFRvẫn lưuoGHusBFR Zb3Wdấu lạk7XTTbbki oGHusBFRsự k7XTTbbkngạc nhik7XTTbbkên k7XTTbbkvà đak7XTTbbku đớn.

Cuối cùng…k7XTTbbk Zb3Wanh đãoGHusBFR biếtZb3W đưoGHusBFRợc k7XTTbbklý doGHusBFRo vìk7XTTbbk sZb3Wao oGHusBFRcô tk7XTTbbkrở k7XTTbbkvề, vàZb3W Zb3Wtại sZb3Wao k7XTTbbkcô lạk7XTTbbki toGHusBFRham gioGHusBFRa oGHusBFRvào coGHusBFRái vởZb3W koGHusBFRịch kZb3Whông k7XTTbbkhoàn chỉnhk7XTTbbk đó.

Cô chZb3Wo rằngk7XTTbbk anZb3Wh loGHusBFRà ngườik7XTTbbk giếoGHusBFRt Zb3Wgia đìoGHusBFRnh k7XTTbbkcô ư?

Thì k7XTTbbkra trZb3Wong lòZb3Wng cô,Zb3W vịoGHusBFR tk7XTTbbkrí củoGHusBFRa ak7XTTbbknh làoGHusBFR noGHusBFRhư thoGHusBFRế –oGHusBFR loGHusBFRà Zb3Wmột oGHusBFRkẻ soGHusBFRát nhânZb3W khôngk7XTTbbk hơnZb3W k7XTTbbkkhông kém.

Đáy k7XTTbbkmắt trởZb3W nêoGHusBFRn tk7XTTbbkhật ưZb3Wu thươnZb3Wg, ank7XTTbbkh chỉk7XTTbbk đứnZb3Wg yk7XTTbbkên Zb3Wđối mặtoGHusBFR vớiZb3W ck7XTTbbkô, khônk7XTTbbkg Zb3Wnói thêZb3Wm bấk7XTTbbkt Zb3Wcứ điềuk7XTTbbk gk7XTTbbkì cả.

Ánh mk7XTTbbkặt trờioGHusBFR sángk7XTTbbk chóioGHusBFR đãoGHusBFR ngừngZb3W k7XTTbbkđem đếnk7XTTbbk noGHusBFRhững vạtoGHusBFR nZb3Wắng Zb3Wấm oGHusBFRáp, nhưZb3Wng lạoGHusBFRi mZb3Wang đếoGHusBFRn ánhoGHusBFR sáZb3Wng bấk7XTTbbkt tậnk7XTTbbk cZb3Whiếu Zb3Wsáng koGHusBFRhuôn oGHusBFRmặt anh…

Và moGHusBFRột bênk7XTTbbk mắtZb3W đak7XTTbbkng sởoGHusBFR hữZb3Wu màuZb3W k7XTTbbkhổ pk7XTTbbkhách đk7XTTbbkang oGHusBFRsáng oGHusBFRrực, vàoGHusBFR bênoGHusBFR Zb3Wcòn lk7XTTbbkại oGHusBFRvẫn oGHusBFRlà màuk7XTTbbk đek7XTTbbkn thuoGHusBFRần tuoGHusBFRý k7XTTbbkcủa kínhoGHusBFR oGHusBFRáp tròng.

Có lẽoGHusBFR Zb3Wkhi ngoGHusBFRã xuốngk7XTTbbk oGHusBFRnước, mộk7XTTbbkt bênk7XTTbbk kZb3Wính ápoGHusBFR toGHusBFRròng đãZb3W roGHusBFRơi k7XTTbbkra, vàZb3W giờoGHusBFR k7XTTbbkđây lạoGHusBFRi khioGHusBFRến k7XTTbbkanh đốik7XTTbbk diệnZb3W vớik7XTTbbk coGHusBFRô bằoGHusBFRng đk7XTTbbkôi mắoGHusBFRt ngZb3Wày xk7XTTbbkưa đoGHusBFRã từoGHusBFRng lk7XTTbbkà thứZb3W côoGHusBFR oGHusBFRyêu thík7XTTbbkch nhất.

Từ phk7XTTbbkía đốioGHusBFR diện,oGHusBFR đoGHusBFRôi k7XTTbbkmắt Áik7XTTbbk HoGHusBFRy vẫoGHusBFRn nhìnZb3W đoGHusBFRăm đăm Zb3W vềk7XTTbbk phíZb3Wa MinZb3Wh Vỹ,k7XTTbbk voGHusBFRô hồnZb3W nhk7XTTbbkưng lạiZb3W chúoGHusBFR mụk7XTTbbkc vàoGHusBFRo đôioGHusBFR Zb3Wmắt anh.

Sống k7XTTbbkmũi oGHusBFRcô Zb3Wbắt đầuZb3W cảk7XTTbbkm thấyk7XTTbbk caoGHusBFRy caZb3Wy, côoGHusBFR hậZb3Wn anh…oGHusBFR nhưngoGHusBFR côk7XTTbbk vZb3Wẫn rấtk7XTTbbk yêZb3Wu anh.

Hình ảnhk7XTTbbk MinoGHusBFRh VỹZb3W đangoGHusBFR hk7XTTbbkiện dioGHusBFRện rõoGHusBFR k7XTTbbkrệt k7XTTbbktrước mặZb3Wt, nhưnoGHusBFRg k7XTTbbksao lạiZb3W qZb3Wuá oGHusBFRxa tầmoGHusBFR tk7XTTbbkay với…

Khoé oGHusBFRmắt Zb3WÁi k7XTTbbkHy chạk7XTTbbky dàioGHusBFR mộtZb3W dòngZb3W lk7XTTbbkệ, côoGHusBFR nhẹoGHusBFR nhàk7XTTbbkng bướcoGHusBFR xZb3Wuống Zb3Whồ bơi,Zb3W bướZb3Wc đếnZb3W thậtoGHusBFR gầk7XTTbbkn anoGHusBFRh, tiệnoGHusBFR k7XTTbbktay k7XTTbbkcho vậtZb3W thk7XTTbbkể côoGHusBFR k7XTTbbkvừa k7XTTbbklấy oGHusBFRra toGHusBFRừ mặtZb3W k7XTTbbkdây chuyềZb3Wn vàoGHusBFRo miệng.

Mặt nướoGHusBFRc loGHusBFRắng đọnk7XTTbbkg vừak7XTTbbk rồiZb3W loGHusBFRại boGHusBFRị kk7XTTbbkhuấy độngk7XTTbbk bởioGHusBFR thoGHusBFRân toGHusBFRhể k7XTTbbknhỏ bé,Zb3W Ák7XTTbbki HZb3Wy đanoGHusBFRg doGHusBFRi chuyk7XTTbbkển đếnk7XTTbbk goGHusBFRần Mik7XTTbbknh VZb3Wỹ Zb3Wmột cZb3Wách gấpZb3W goGHusBFRáp, oGHusBFRnhư sợZb3W Zb3Wanh sZb3Wẽ biếoGHusBFRn k7XTTbbkmất trk7XTTbbkong goGHusBFRiây lát.

Ngược k7XTTbbklại vớZb3Wi Zb3Wcô, MioGHusBFRnh VỹZb3W lk7XTTbbkại bấtk7XTTbbk động,Zb3W anoGHusBFRh chỉZb3W oGHusBFRim lặngZb3W cZb3Wảm nhZb3Wận sựZb3W Zb3Wđau đk7XTTbbkớn tk7XTTbbkừ toGHusBFRận đáyZb3W oGHusBFRlòng, lạZb3Wi thêoGHusBFRm mộtZb3W phầk7XTTbbkn muốZb3Wn ômk7XTTbbk coGHusBFRô thoGHusBFRật oGHusBFRchặt vàoGHusBFRo lòng.

Cô hiểuoGHusBFR lầm…oGHusBFR được!Zb3W Ak7XTTbbknh chấpk7XTTbbk nhận!

Cô muốk7XTTbbkn gik7XTTbbkết anhoGHusBFR… oGHusBFRanh sẵnZb3W k7XTTbbksàng đk7XTTbbkể côZb3W làZb3Wm điềuk7XTTbbk đó!

Nhưng chỉk7XTTbbk dk7XTTbbkuy nhấtoGHusBFR vioGHusBFRệc rờoGHusBFRi bỏoGHusBFR anhoGHusBFR… aoGHusBFRnh thk7XTTbbkực sựoGHusBFR khk7XTTbbkông thểk7XTTbbk ck7XTTbbkhấp nhZb3Wận được.

Có oGHusBFRlẽ Zb3Wcô đãZb3W khZb3Wông biếtZb3W oGHusBFRkhi côoGHusBFR rk7XTTbbkời Zb3Wxa anhZb3W, aoGHusBFRnh đãZb3W suk7XTTbbky sụpoGHusBFR Zb3Wđến mứcoGHusBFR noGHusBFRào… oGHusBFRanh cònk7XTTbbk nhớZb3W oGHusBFRrõ lúcoGHusBFR k7XTTbbkđó mìk7XTTbbknh đk7XTTbbkã Zb3Wnhư thếoGHusBFR nàok7XTTbbk mà,k7XTTbbk trZb3Wong đầk7XTTbbku anZb3Wh chỉoGHusBFR cònk7XTTbbk dZb3Wuy nk7XTTbbkhất haoGHusBFRm muoGHusBFRốn giếoGHusBFRt tấZb3Wt ck7XTTbbkả nhữngoGHusBFR kẻZb3W đãk7XTTbbk oGHusBFRcả gk7XTTbbkan mak7XTTbbkng coGHusBFRô oGHusBFRra khỏiZb3W Zb3Wcuộc sốZb3Wng, Zb3Wra Zb3Wkhỏi tầmk7XTTbbk nhìoGHusBFRn k7XTTbbkvà vZb3Wòng Zb3Wtay củk7XTTbbka anh.

Một nămZb3W k7XTTbbksau kk7XTTbbkhi cZb3Wô roGHusBFRa đik7XTTbbk, Zb3Wanh đãk7XTTbbk sốngk7XTTbbk k7XTTbbktrong Zb3Wsự cuồngoGHusBFR looGHusBFRạn, mk7XTTbbkỗi ngàyZb3W chỉZb3W biếtZb3W ngoGHusBFRắm nZb3Whìn Zb3Wbức ảZb3Wnh nk7XTTbbkơi gócoGHusBFR phòngk7XTTbbk củaoGHusBFR cô.

Rồi Zb3Wđến nămZb3W oGHusBFRthứ haioGHusBFR, lạiZb3W k7XTTbbklà sựZb3W soGHusBFRuy Zb3Wsụp, oGHusBFRanh chk7XTTbbkỉ Zb3Wbiết hànhZb3W hạZb3W bk7XTTbbkản k7XTTbbkthân moGHusBFRình… đoGHusBFRể gioGHusBFRải tooGHusBFRả k7XTTbbksự bứcZb3W bốoGHusBFRi vàk7XTTbbk đauoGHusBFR đớnk7XTTbbk trZb3Wong lòng.

Đến k7XTTbbknăm thứoGHusBFR bZb3Wa, ak7XTTbbknh bZb3Wắt đầuk7XTTbbk Zb3Wchính thứck7XTTbbk Zb3Wnắm qZb3Wuyền tổZb3W k7XTTbbkchức maZb3Wfia củak7XTTbbk oGHusBFRcha mk7XTTbbkình, dùnZb3Wg voGHusBFRũ lựcoGHusBFR đểoGHusBFR k7XTTbbkđoạt đượcoGHusBFR quk7XTTbbkyền lựck7XTTbbk troGHusBFRong coGHusBFRạnh tranoGHusBFRh thươnk7XTTbbkg tk7XTTbbkrường chk7XTTbbko tậoGHusBFRp đoàn.

Quên đượcoGHusBFR cô…k7XTTbbk thậZb3Wt sựoGHusBFR Zb3Wkhó hơZb3Wn quênZb3W TZb3Why TZb3Why gấpk7XTTbbk ngànZb3W lần.

Khi anZb3Wh đoGHusBFRặt oGHusBFRThy Tk7XTTbbkhy oGHusBFRvào ngănoGHusBFR kék7XTTbbko kýoGHusBFR ứcoGHusBFR tronk7XTTbbkg Zb3Wtrái tk7XTTbbkim, thZb3Wì tìk7XTTbbknh yk7XTTbbkêu đoGHusBFRó k7XTTbbkcũng doGHusBFRừng lạik7XTTbbk vàk7XTTbbk kếtZb3W thúc.

Nhưng Áik7XTTbbk Hk7XTTbbky, khôngoGHusBFR nhữngZb3W aZb3Wnh khônZb3Wg tk7XTTbbkhể quZb3Wên được,Zb3W moGHusBFRà k7XTTbbkanh cònk7XTTbbk khônk7XTTbbkg k7XTTbbkthể Zb3Wthôi khZb3Wông nhZb3Wung nhk7XTTbbkớ vàoGHusBFR nk7XTTbbkgừng yêuZb3W cô.

Dù oGHusBFRcho Zb3Wý oGHusBFRnghĩ ck7XTTbbkô đZb3Wã chếtoGHusBFR Zb3Wbao nhiêoGHusBFRu lZb3Wần Zb3Wloé lêk7XTTbbkn trooGHusBFRng suk7XTTbbky ngoGHusBFRhĩ, nhưngoGHusBFR oGHusBFRanh vẫk7XTTbbkn ngoaZb3Wn cốk7XTTbbk coGHusBFRhối boGHusBFRỏ… vk7XTTbbkì anoGHusBFRh choGHusBFRưa Zb3Wxác Zb3Wthực đưZb3Wợc oGHusBFRcô ck7XTTbbkòn sốoGHusBFRng hak7XTTbbky chết.

Nhưng goGHusBFRiờ đây…oGHusBFR k7XTTbbktrước mắtoGHusBFR anZb3Wh, ÁZb3Wi k7XTTbbkHy Zb3Wđã trởoGHusBFR vềZb3W Zb3Wvẹn nguyoGHusBFRên, Zb3Wvà mak7XTTbbkng oGHusBFRtheo k7XTTbbkmột mốZb3Wi thk7XTTbbkù khoGHusBFRông dứt.

Cô trởoGHusBFR oGHusBFRvề k7XTTbbklà đểoGHusBFR gioGHusBFRết anh!

Trong tầZb3Wm mắtk7XTTbbk Mink7XTTbbkh VỹZb3W đk7XTTbbkang tk7XTTbbkhu vềk7XTTbbk hìnhoGHusBFR ảk7XTTbbknh ÁiZb3W HZb3Wy mỗiZb3W mộtZb3W gk7XTTbbkần Zb3Whơn, chk7XTTbbko đếnk7XTTbbk k7XTTbbkkhi Zb3Wcô đứk7XTTbbkng đốZb3Wi diệnoGHusBFR Zb3Wvới ak7XTTbbknh, moGHusBFRực nưZb3Wớc đãoGHusBFR lênZb3W oGHusBFRquá coGHusBFRổ củaoGHusBFR côk7XTTbbk rồi.

Ái HZb3Wy vòngZb3W taoGHusBFRy ôoGHusBFRm lấyoGHusBFR coGHusBFRổ Zb3WMinh VỹoGHusBFR oGHusBFRghì coGHusBFRhặt xuZb3Wống, côk7XTTbbk k7XTTbbknhón chZb3Wân, đặoGHusBFRt loGHusBFRên oGHusBFRmôi Zb3Wanh mk7XTTbbkột oGHusBFRnụ hônk7XTTbbk tZb3Whật sZb3Wâu oGHusBFRvà dài.

Từ đôik7XTTbbk moGHusBFRắt toGHusBFRhanh tk7XTTbbkú vZb3Wà oGHusBFRto Zb3Wsáng voGHusBFRẫn chạyk7XTTbbk dàioGHusBFR dòngoGHusBFR lệZb3W đaZb3Wu đớn,Zb3W cảZb3W nk7XTTbbkgười k7XTTbbkcô rk7XTTbbkun lênoGHusBFR k7XTTbbkkhông ngừng.

Ba k7XTTbbknăm kểoGHusBFR tZb3Wừ ck7XTTbbkái nk7XTTbbkgày địnhoGHusBFR mệoGHusBFRnh đó…oGHusBFR côk7XTTbbk đãk7XTTbbk tZb3Wự Zb3Wnhủ phZb3Wải hoGHusBFRận ank7XTTbbkh thậtoGHusBFR oGHusBFRnhiều, phk7XTTbbkải tZb3Whật lạnhk7XTTbbk k7XTTbbklùng kZb3Whi đốik7XTTbbk diệnZb3W k7XTTbbkvới ank7XTTbbkh… nk7XTTbbkhư tZb3Whế, ck7XTTbbkô oGHusBFRmới Zb3Wcó toGHusBFRhể tZb3Wrả thk7XTTbbkù ck7XTTbbkho anZb3Wh k7XTTbbkTriết DZb3Wạ, oGHusBFRcho cảoGHusBFR coGHusBFRha voGHusBFRà mẹZb3W mình.

Từ oGHusBFRtrước đoGHusBFRến goGHusBFRiờ, Zb3Wmỗi kk7XTTbbkhi hZb3Wôn cô,Zb3W MZb3Winh Vỹk7XTTbbk đoGHusBFRều nhoGHusBFRắm oGHusBFRmắt đZb3Wể cZb3Wảm nhậnZb3W nụZb3W hônZb3W oGHusBFRđầy toGHusBFRình cảmZb3W đó.oGHusBFR Nhưnk7XTTbbkg loGHusBFRần Zb3Wnày, đôioGHusBFR oGHusBFRmắt vẫoGHusBFRn nZb3Whìn thẳngk7XTTbbk vềZb3W phk7XTTbbkía xoGHusBFRa xZb3Wăm mộZb3Wt cáchk7XTTbbk hk7XTTbbkờ hững…oGHusBFR vìoGHusBFR oGHusBFRanh biếtoGHusBFR roGHusBFRõ, Zb3Wnụ hk7XTTbbkôn nàoGHusBFRy k7XTTbbklà k7XTTbbkcó chủZb3W đích!!

Vòng taoGHusBFRy ÁoGHusBFRi Hk7XTTbbky siếoGHusBFRt oGHusBFRchặt hoGHusBFRơn, đk7XTTbbkôi oGHusBFRmôi mỏnk7XTTbbkg đZb3Wang cốZb3W goGHusBFRắng choGHusBFRo mộtoGHusBFR thứk7XTTbbk đãk7XTTbbk chuẩk7XTTbbkn bịk7XTTbbk trướck7XTTbbk vàoGHusBFRo khoaoGHusBFRng oGHusBFRmiệng MioGHusBFRnh VoGHusBFRỹ. DễZb3W k7XTTbbkdàng hk7XTTbbkơn côk7XTTbbk tưởng!!

Anh khônk7XTTbbkg nhk7XTTbbkững khôngoGHusBFR phảnk7XTTbbk khángk7XTTbbk, màZb3W lạik7XTTbbk nuốtZb3W luôZb3Wn vậtoGHusBFR thểoGHusBFR đắnZb3Wg ngắtk7XTTbbk ấoGHusBFRy, nhưZb3W thk7XTTbbkể aZb3Wnh oGHusBFRđang mZb3Wuốn giúZb3Wp ck7XTTbbkô thựk7XTTbbkc hoGHusBFRiện kZb3Wế hoạch.

Đôi oGHusBFRđồng oGHusBFRtử k7XTTbbkchất chứaZb3W hoGHusBFRận thùoGHusBFR k7XTTbbktừ từk7XTTbbk mZb3Wở raZb3W, lặngk7XTTbbk thầmk7XTTbbk oGHusBFRquan oGHusBFRsát gươnk7XTTbbkg Zb3Wmặt toGHusBFRừ ngườik7XTTbbk đốik7XTTbbk diện.

Chỉ tZb3Wrong mộtoGHusBFR kZb3Whoảnh khắc,oGHusBFR troGHusBFRái tioGHusBFRm côZb3W chợtk7XTTbbk thZb3Wắt lại…k7XTTbbk đâyk7XTTbbk làZb3W loGHusBFRần Zb3Wđầu tiên…Zb3W coGHusBFRô trônk7XTTbbkg thZb3Wấy oGHusBFRanh rơiZb3W nướZb3Wc mắt!!

Mọi k7XTTbbkthứ trướcZb3W oGHusBFRmắt đềuoGHusBFR rk7XTTbbkõ mồnk7XTTbbk mộZb3Wt, tuk7XTTbbky rằngk7XTTbbk gk7XTTbbkương mặZb3Wt anoGHusBFRh vẫnoGHusBFR Zb3Wcòn ướtZb3W nướcoGHusBFR, noGHusBFRhưng từk7XTTbbk đk7XTTbbkôi mắZb3Wt manoGHusBFRg k7XTTbbkmàu Zb3Whổ phácoGHusBFRh đZb3Wang chạZb3Wy dàik7XTTbbk mộtk7XTTbbk dòoGHusBFRng nưk7XTTbbkớc đauZb3W đớn.

Dù cZb3Who k7XTTbbkđôi moGHusBFRắt haZb3Wi màuZb3W oGHusBFRcủa oGHusBFRanh cũnoGHusBFRg đZb3Wang nhìnZb3W côZb3W đk7XTTbbkầy lạZb3Wnh gik7XTTbbká, nhk7XTTbbkưng cZb3Wô k7XTTbbkcó thZb3Wể nhậnk7XTTbbk thấyZb3W… k7XTTbbkanh đãk7XTTbbk rơk7XTTbbki nướZb3Wc mắk7XTTbbkt vìoGHusBFR cô.

Ái Zb3WHy đẩyk7XTTbbk nhẹoGHusBFR ngoGHusBFRười MiZb3Wnh Zb3WVỹ k7XTTbbkra, môoGHusBFRi rờioGHusBFR môioGHusBFR, nhưk7XTTbbkng hơioGHusBFR k7XTTbbkấm k7XTTbbkvẫn tồnZb3W tại.

Bàn toGHusBFRay nhỏoGHusBFR nhắnZb3W vưoGHusBFRơn lên,oGHusBFR vuốtoGHusBFR nhẹoGHusBFR mák7XTTbbki k7XTTbbktóc củaZb3W anhoGHusBFR, rồZb3Wi dk7XTTbbki cZb3Whuyển chầmoGHusBFR chậmk7XTTbbk đk7XTTbbkến bêoGHusBFRn moGHusBFRắt oGHusBFRđen sẫm.

Rồi oGHusBFRcả boGHusBFRàn Zb3Wtay kioGHusBFRa củk7XTTbbka oGHusBFRcô cũnk7XTTbbkg oGHusBFRđưa oGHusBFRlên, phốioGHusBFR hk7XTTbbkợp thZb3Wật noGHusBFRhuần nhuyễnk7XTTbbk oGHusBFRvà chuẩnk7XTTbbk oGHusBFRbị làoGHusBFRm mộtoGHusBFR đioGHusBFRều gk7XTTbbkì đóoGHusBFR k7XTTbbkmà ck7XTTbbkô chk7XTTbbko loGHusBFRà Zb3Wquan trọng.

Minh Vỹk7XTTbbk đứngk7XTTbbk oGHusBFRyên, cảZb3W ngườiZb3W bắtoGHusBFR đầuZb3W mấoGHusBFRt toGHusBFRhăng bằngZb3W nhoGHusBFRưng aoGHusBFRnh vẫoGHusBFRn cốZb3W gắnZb3Wg đứngk7XTTbbk Zb3Wvững… oGHusBFRvì cô!

Ái HZb3Wy k7XTTbbknhẹ nhZb3Wàng tháoGHusBFRo bênoGHusBFR kíoGHusBFRnh ák7XTTbbkp tròngZb3W oGHusBFRra khỏiZb3W mắk7XTTbbkt tráioGHusBFR k7XTTbbkcủa aoGHusBFRnh, tk7XTTbbkiếp tụoGHusBFRc tk7XTTbbkhả ck7XTTbbkho chk7XTTbbkiếc kínhoGHusBFR ák7XTTbbkp toGHusBFRròng rơoGHusBFRi oGHusBFRtự Zb3Wdo xZb3Wuống hoGHusBFRồ k7XTTbbknước ảmk7XTTbbk đạm.

Ánh mắtZb3W k7XTTbbktinh oGHusBFRtuý củaZb3W MinoGHusBFRh Zb3WVỹ hZb3Wơi k7XTTbbknheo lại,Zb3W vạnZb3W oGHusBFRvật trướcoGHusBFR oGHusBFRmắt oGHusBFRanh mờZb3W dần…Zb3W mờZb3W dần.

Người Zb3Wcon Zb3Wgái đánZb3Wg yêuZb3W đank7XTTbbkg đứZb3Wng đốioGHusBFR diệnk7XTTbbk đưaZb3W taZb3Wy Zb3Wđặt nhẹk7XTTbbk vàoZb3W ngZb3Wực anoGHusBFRh, đôZb3Wi k7XTTbbkmôi khZb3Wó nhọk7XTTbbkc phk7XTTbbkát rZb3Wa Zb3Whai oGHusBFRtừ vớoGHusBFRi âmoGHusBFR vựcoGHusBFR cựcZb3W nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần thZb3Wứ bZb3Wa, voGHusBFRà coGHusBFRũng làk7XTTbbk lầnk7XTTbbk k7XTTbbkcuối cùng…k7XTTbbk côZb3W dùoGHusBFRng chík7XTTbbknh oGHusBFRđôi toGHusBFRay moGHusBFRình oGHusBFRđẩy ngãk7XTTbbk anh!!