Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý QRdo Qrm6zEđể QRem tvEQL9mrở về

Vài nữvEQL9m phụcQR VVuYh6vụ đanvEQL9mg làQrm6zEm việQrm6zEc gầnQrm6zE Qrm6zEđó QRcũng hếtQR sứcQrm6zE bấVVuYh6t ngờQrm6zE trướQRc hànQRh đvEQL9mộng cVVuYh6ủa MvEQL9minh VVVuYh6ỹ, dQRù cVVuYh6ho hvEQL9mọ khôngvEQL9m biếtQR cQrm6zEhuyện gìQR đvEQL9mang xảyQR ra.

Một vEQL9mcô hầuQrm6zE dạVVuYh6n QRdĩ bQrm6zEước đvEQL9mến, vỗQR nVVuYh6hẹ Qrm6zEvào vQRai vEQL9manh, nhưngvEQL9m Qrm6zEmuốn vEQL9mngăn VVuYh6cản aVVuYh6nh đVVuYh6i quáQR gVVuYh6iới hạn,Qrm6zE đềQR phòngVVuYh6 trườngVVuYh6 hợQRp xấuQR nhất.

“Thiếu giaVVuYh6, đừnQrm6zEg… cvEQL9mô ấQrm6zEy vẫnQrm6zE đaVVuYh6ng bấtVVuYh6 tỉQrm6zEnh, Qrm6zEsẽ cóQR vEQL9mán mạngVVuYh6 thQrm6zEật đấy!”

Giọng cQRô vEQL9mta nhẹvEQL9m nhVVuYh6àng nhưQR đavEQL9mng tvEQL9mrấn aQRn mộQrm6zEt QRcon tVVuYh6hú dữ,VVuYh6 đôiQR Qrm6zEvai Qrm6zEđang rQrm6zEun lêQRn nhèvEQL9m nhẹ.

Nhưng vEQL9mđáp lạVVuYh6i VVuYh6sự lvEQL9mo lắQrm6zEng vQRà tvEQL9mhận trọngQrm6zE củQrm6zEa cvEQL9mô tQRa, Qrm6zEchỉ lvEQL9mà mVVuYh6ột áVVuYh6nh mắvEQL9mt sắQRc nhọnQrm6zE… MinVVuYh6h vEQL9mVỹ ngoảvEQL9mnh mQRặt lại,VVuYh6 trVVuYh6ừng mắtQR nhvEQL9mìn côQrm6zE tavEQL9m, VVuYh6gằn giọng.

“Biến đi…”vEQL9m ĐQRôi mắtQR anvEQL9mh dờQRi tQrm6zEừ VVuYh6cô vEQL9mgái kiQRa saVVuYh6ng vEQL9mÁi Qrm6zEHy, xeQRm tQRhử vEQL9mcô cóQR phảnvEQL9m ứngQrm6zE Qrm6zEnào khôngQR, đvEQL9môi mvEQL9môi vvEQL9mẫn phátVVuYh6 vEQL9mra từvEQL9mng từQrm6zE mộtQrm6zE cáVVuYh6ch chQRậm rãvEQL9mi, “…vEQL9m nhâvEQL9mn tiệnVVuYh6 bảoQrm6zE tấtVVuYh6 cảVVuYh6 nhữnVVuYh6g avEQL9mi đQRang cóQR Qrm6zEmặt tVVuYh6rong cQRăn bQrm6zEiệt thựQR vEQL9mnày QRlập tứcQR rQrm6zEa khỏQrm6zEi đây.”

Ánh mắtQrm6zE thốngvEQL9m trịQrm6zE vàVVuYh6 Qrm6zEuy Qrm6zEquyền cvEQL9mủa aQrm6zEnh khQRiến VVuYh6cô gáivEQL9m rợnQR ngưvEQL9mời, côvEQL9m Qrm6zEta QRchỉ QRbiết nQRhìn ngưVVuYh6ời QRcon gáiVVuYh6 đáVVuYh6ng thươVVuYh6ng đanQRg nằmQR Qrm6zEgọn trQrm6zEên tQRay vEQL9mMinh VVuYh6Vỹ VVuYh6và VVuYh6chông vEQL9mchênh Qrm6zEgiữa hồvEQL9m nưvEQL9mớc mêQrm6zEnh môVVuYh6ng màVVuYh6 lắcQrm6zE VVuYh6đầu nvEQL9mgán ngẩm…

Một lúVVuYh6c QRsau, tiếvEQL9mng Qrm6zEbước chVVuYh6ân vộiQrm6zE vQrm6zEã nVVuYh6ối Qrm6zEnhau rvEQL9ma khQRỏi căVVuYh6n vEQL9mbiệt thự.

Nhận thấyVVuYh6 tấVVuYh6t cVVuYh6ả Qrm6zEđã rQrm6zEa QRkhỏi đQrm6zEây, QRkhông cQrm6zEòn aQrm6zEi làmQrm6zE pvEQL9mhiền Qrm6zEđến mìQrm6zEnh nữavEQL9m, vEQL9mMinh VỹQrm6zE bắQRt đầuQR tiếpQrm6zE tụQrm6zEc hạQrm6zE thQrm6zEấp tay.

Mực nướQrm6zEc bVVuYh6ắt vEQL9mđầu vượtvEQL9m quQRá giớiVVuYh6 hạvEQL9mn, MiQrm6zEnh VỹVVuYh6 vEQL9mvẫn Qrm6zEtiếp tQRục hQrm6zEạ đôQRi tQRay đanQRg nâVVuYh6ng Qrm6zEngười QRÁi VVuYh6Hy, aQRnh kVVuYh6hông QRtin lVVuYh6à côQrm6zE lạVVuYh6i nQRgoan cốQrm6zE đếnvEQL9m mứcQR nvEQL9mày được!

Tại saQRo QRcô ấyQrm6zE lạQrm6zEi thVVuYh6am gQRia Qrm6zEvào kếQR hoạchQrm6zE cvEQL9mủa HạoQrm6zE TQrm6zEhần QRcơ chứ?

Ban đầuQR thựvEQL9mc vEQL9msự vEQL9manh đQrm6zEã QRhoàn tQRoàn Qrm6zErơi vàvEQL9mo bvEQL9mẫy VVuYh6do HạovEQL9m ThầQrm6zEn Qrm6zEvà vEQL9mcô đặVVuYh6t VVuYh6ra, nvEQL9mhưng svEQL9mau ánhQR QRmắt chứavEQL9m đựngQR đầyvEQL9m VVuYh6yêu thươnvEQL9mg mQrm6zEà HạoQR QRThần đãVVuYh6 VVuYh6nhìn vEQL9mcô vvEQL9mừa rồi,QR anQrm6zEh cóQR thvEQL9mể vEQL9mnhận địVVuYh6nh đượcQrm6zE mvEQL9mọi chuyệnQrm6zE đangQrm6zE diVVuYh6ễn VVuYh6ra Qrm6zEvô vEQL9mcùng bấtvEQL9m –Qrm6zE vEQL9mbình QR– thường!

Hơn cQRả, vEQL9mkhi Qrm6zEanh ôQRm Qrm6zEÁi VVuYh6Hy vVVuYh6ào lònQRg, nQRhiệt độvEQL9m cVVuYh6ơ thểvEQL9m cvEQL9mô lạiQrm6zE vôVVuYh6 cùVVuYh6ng ấmQrm6zE ápVVuYh6, khVVuYh6ông quáQrm6zE lạnhVVuYh6 cũnVVuYh6g kVVuYh6hông quávEQL9m nóng.

Anh QRđã nghvEQL9mĩ đếnvEQL9m trườngvEQL9m hợpQrm6zE côQrm6zE ngấtvEQL9m dQRo VVuYh6bị vEQL9msay nQRắng QRhoặc Qrm6zEbị vEQL9mcảm lạnh,QR nhưnQRg nếuQrm6zE nQrm6zEhư vậyVVuYh6 Qrm6zEthì tạiQR QRsao tQRhân nhiệvEQL9mt Qrm6zEvô vẫnvEQL9m ởQrm6zE mQrm6zEức bvEQL9mình thườngVVuYh6 cQrm6zEơ chứ?

Có VVuYh6lẽ vEQL9mcô đãVVuYh6 khVVuYh6ông đểVVuYh6 ý,VVuYh6 anVVuYh6h đãQrm6zE thVVuYh6ử chVVuYh6ạm nhQRẹ vàoQrm6zE gươnvEQL9mg Qrm6zEmặt cvEQL9mô nvEQL9mhư mộtQrm6zE hànQrm6zEh độngVVuYh6 vôQrm6zE tQrm6zEình, thựvEQL9mc chấtQrm6zE mụcvEQL9m đícvEQL9mh củQRa vEQL9manh làQR thQRử xVVuYh6em QRsuy đoQRán cVVuYh6ủa aVVuYh6nh vEQL9mlà đúnQrm6zEg haVVuYh6y sai…

Quả nhiênQR khônQRg vEQL9mnằm nvEQL9mgoài dvEQL9mự đoán,VVuYh6 bvEQL9màn taQRy chVVuYh6ạm nhẹQR VVuYh6vào QRgương vEQL9mmặt Qrm6zEÁi VVuYh6Hy đãVVuYh6 lưuQrm6zE lạiQR mộtVVuYh6 lớvEQL9mp phấVVuYh6n tVVuYh6rang điểmvEQL9m nhạt…VVuYh6 rQrm6zEõ Qrm6zEràng cVVuYh6ô đQrm6zEã cốQrm6zE tìQRnh travEQL9mng điểmvEQL9m QRcho sắVVuYh6c QRmặt mQrm6zEình Qrm6zEtái xaQRnh nhằmQrm6zE thuậnvEQL9m QRlợi Qrm6zEcho vEQL9mkế hoQRạch QRngất xỉQrm6zEu tvEQL9mrước VVuYh6nhà Qrm6zEanh vEQL9mnhư mộvEQL9mt sựvEQL9m tQrm6zErùng hợp.

Tại VVuYh6sao VVuYh6rõ ràvEQL9mng Qrm6zEÁi HVVuYh6y vEQL9mkhông hềVVuYh6 Qrm6zEbất tỉnhVVuYh6, nhưngQR lVVuYh6ại cQrm6zEố tìQRnh vEQL9mgiả vVVuYh6ờ Qrm6zEnhư thế?

Cô chVVuYh6ấp nhậnQR cộQRng távEQL9mc cùngQrm6zE HạoQR ThầQRn vớvEQL9mi vEQL9mlý vEQL9mdo vQrm6zEà mụcVVuYh6 đíQRch gì?

Lòng MQrm6zEinh Qrm6zEVỹ nQrm6zEgổn ngaQRng bVVuYh6ao nhiVVuYh6êu câQrm6zEu hỏivEQL9m chưvEQL9ma VVuYh6được giảiVVuYh6 đápQR, nhưVVuYh6ng avEQL9mnh đQRang cQRố Qrm6zEý vQrm6zEạch trQRần kếQR hVVuYh6oạch Qrm6zEcủa cô.

Mặc kệQR chvEQL9mo cVVuYh6ả ngườVVuYh6i VVuYh6cô Qrm6zEđã hQrm6zEoàn Qrm6zEtoàn bQrm6zEị dQRìm dưQrm6zEới mặQrm6zEt nước,VVuYh6 ngườiQR cQRon gávEQL9mi trêvEQL9mn taVVuYh6y avEQL9mnh vQrm6zEẫn khôvEQL9mng QRhề cóvEQL9m VVuYh6ý địnhQR vEQL9mtự cứQrm6zEu thoátVVuYh6 chínQrm6zEh mình.

Ái VVuYh6Hy cQrm6zEố gắVVuYh6ng VVuYh6nín tQrm6zEhở, mặQrm6zEc VVuYh6kệ lồngvEQL9m ngựcQR khvEQL9mó thởQrm6zE đếVVuYh6n mứcQR nhQRư vEQL9mmuốn nVVuYh6ổ tung.

Sao độQRt nhiêQRn Qrm6zEcô vEQL9mlại nQrm6zEhớ đếnvEQL9m khoảnQRh khắcQrm6zE lầvEQL9mn Qrm6zEđầu Qrm6zEtiên bịVVuYh6 aVVuYh6nh dìmQrm6zE xuốvEQL9mng nướcVVuYh6 vEQL9mthế này?

Cảm giácVVuYh6 gVVuYh6iống hệvEQL9mt nhvEQL9mư khvEQL9mi đQrm6zEó, QRchỉ vEQL9mkhác ởVVuYh6 chỗVVuYh6 VVuYh6cô kVVuYh6hông hềQrm6zE tvEQL9mỏ bấtQrm6zE cứQrm6zE hànhVVuYh6 độngvEQL9m nvEQL9mào gọivEQL9m làVVuYh6 phảnQR QRkháng cả.

Trái Qrm6zEtim QRchất chứvEQL9ma Qrm6zEđầy tQRhù hậQRn cVVuYh6ủa cVVuYh6ô chợtvEQL9m Qrm6zEthắt lại…vEQL9m QRanh thậtQR sựQrm6zE cóVVuYh6 ýVVuYh6 địnhQrm6zE VVuYh6giết côVVuYh6 sao?

Nhưng cũngvEQL9m khôngvEQL9m qVVuYh6uan trọngQR, sQrm6zEống hvEQL9may cvEQL9mhết đốivEQL9m Qrm6zEvới VVuYh6cô VVuYh6đều Qrm6zEnhư nQRhau cvEQL9mả thôi.

Cố VVuYh6gắng nQRín thởvEQL9m dQRù cVVuYh6ho rấtQrm6zE khvEQL9mó chịu,QR ÁQrm6zEi Qrm6zEHy Qrm6zEvẫn khôvEQL9mng tàiQR nàoVVuYh6 kiểVVuYh6m sQrm6zEoát đượQrm6zEc sắQRc QRmặt củavEQL9m mình.

Hàng QRlông Qrm6zEmày VVuYh6dài thaQrm6zEnh túQR QRcứ nhQRíu vEQL9mdần lại,VVuYh6 đôvEQL9mi Qrm6zEmôi cũngQrm6zE mvEQL9mím chặtvEQL9m, cQrm6zEả ngườivEQL9m cQRô vEQL9mcứ cựaQR Qrm6zEquậy khônvEQL9mg ngừng.

Minh VỹvEQL9m nQrm6zEhắm mắtQR lại,VVuYh6 QRanh khônVVuYh6g muốVVuYh6n trôVVuYh6ng thấQRy côvEQL9m nVVuYh6hư thQrm6zEế nàyvEQL9m, lQrm6zEại VVuYh6càng Qrm6zEkhông muvEQL9mốn tQRhấy cQRhính Qrm6zEmình đãQR lvEQL9mà ngườiVVuYh6 khiếQrm6zEn vEQL9mcô Qrm6zEtrở nêQrm6zEn nVVuYh6hư thế.

Đến lúcQrm6zE khônVVuYh6g thểQR chịuVVuYh6 đQRựng đQrm6zEược nữa,VVuYh6 QRanh kéoQrm6zE nQRhanh ngườiQR cVVuYh6ô lvEQL9mên, ômQrm6zE thậtVVuYh6 chặtQR vàoQrm6zE lòng.

Cả Qrm6zEÁi HQrm6zEy cũnQRg hQRo tQrm6zEhành tiếng,vEQL9m tQRhở Qrm6zEgấp gápVVuYh6 kVVuYh6hi Qrm6zEhô hấpVVuYh6 đưQrm6zEợc hVVuYh6oạt độngVVuYh6 trởQrm6zE lại.

Anh thvEQL9mua rồi…

Không tVVuYh6hể QRnào Qrm6zEthắng đượVVuYh6c sựQrm6zE ươngVVuYh6 bưQrm6zEớng Qrm6zEvà cốvEQL9m cvEQL9mhấp củaQrm6zE QRcô… vốnQrm6zE dĩQrm6zE tvEQL9mừ Qrm6zEtrước đếnvEQL9m giQrm6zEờ đãQR lQrm6zEà nhQrm6zEư vậy.

Thà rằngQR QRcô đừnVVuYh6g xuQRất hiệVVuYh6n tQrm6zEhêm lầnVVuYh6 nQRữa trướcQrm6zE QRmắt QRanh, Qrm6zEthì nỗQRi đaVVuYh6u năVVuYh6m xưvEQL9ma QRđã khQrm6zEông đượcQR khvEQL9mơi dậy,QR QRmạnh Qrm6zEmẽ vQRà QRđau đớnvEQL9m gấQRp đôi.

Khoảnh kQRhắc nhìQRn vEQL9mthấy Qrm6zEcô tronVVuYh6g tầvEQL9mm mắt,vEQL9m vEQL9mMinh VỹVVuYh6 tVVuYh6hực VVuYh6sự cảmQrm6zE QRthấy hạQRnh pVVuYh6húc đếnvEQL9m vEQL9mmức kVVuYh6hông thểvEQL9m nóiQrm6zE thvEQL9mành lời,vEQL9m cảQR bầuQrm6zE QRtrời đenVVuYh6 vEQL9mtối nhưVVuYh6 đưVVuYh6ợc ánhQrm6zE svEQL9máng vEQL9mchiếu rọi…

Hạnh phúvEQL9mc đvEQL9mó chưVVuYh6a kéoVVuYh6 dQRài nvEQL9mhư moVVuYh6ng muốn,QR thìQR tráiVVuYh6 Qrm6zEtim vEQL9manh lạiVVuYh6 VVuYh6như bậVVuYh6t mVVuYh6áu kQRhi nhậnVVuYh6 rQrm6zEa svEQL9mự thQrm6zEật vềVVuYh6 sựQrm6zE cóQR mặQRt củaQrm6zE cô.

Cô trVVuYh6ở vEQL9mvề VVuYh6bên anhQrm6zE… cQRhỉ đểQrm6zE thựcQrm6zE hiệnQrm6zE mVVuYh6ột Qrm6zEâm mưuQrm6zE đượcQrm6zE sQRắp đặtQR sẵnQrm6zE tVVuYh6ừ trướcQrm6zE, đaQRu đớnVVuYh6 thật!

Khuôn mQRặt VVuYh6anh gụQRc vàvEQL9mo thQRân ngvEQL9mười máVVuYh6t lvEQL9mạnh củaQrm6zE vEQL9mÁi HQRy, haQRi Qrm6zEbàn Qrm6zEtai sQRiết chặQrm6zEt lạiQrm6zE đangVVuYh6 rQrm6zEun lQRên khQRông ngừng.

Anh phVVuYh6ải làmQrm6zE sQrm6zEao đây?

Phải Qrm6zExem Qrm6zEcô lQRà mQrm6zEột ngưQrm6zEời mQRuốn hQRãm hạVVuYh6i mìnvEQL9mh, hVVuYh6ay làQR mặcvEQL9m kệvEQL9m mọQrm6zEi thứ,QR tVVuYh6iếp tụcVVuYh6 yêvEQL9mu tQRhương côQrm6zE hếVVuYh6t mực?

Khung cảQRnh QRim Qrm6zElặng đQrm6zEến mứcVVuYh6 đáQrm6zEng sợVVuYh6, đôiQR mắtQR tVVuYh6o cafQrm6zEe sQrm6zEữa đãvEQL9m vQRà QRđang vEQL9mmở tVVuYh6o nQRhìn MinQrm6zEh VỹQrm6zE khônVVuYh6g cvEQL9mảm xúc.

Bàn VVuYh6tay mVVuYh6ềm vEQL9mmại VVuYh6từ từvEQL9m đẩyQrm6zE nhẹVVuYh6 ngườQrm6zEi anQrm6zEh Qrm6zEra. ÁiQrm6zE HQrm6zEy đVVuYh6ứng dVVuYh6ậy, vEQL9mánh mvEQL9mắt vẫnQrm6zE khQRông rờivEQL9m khỏiQR gươnvEQL9mg mặvEQL9mt qVVuYh6uen vEQL9mthuộc màvEQL9m vEQL9mcô đãQrm6zE QRtừng hếtVVuYh6 mựcQR yêvEQL9mu thương.

Mọi chvEQL9muyện Qrm6zEđã VVuYh6đến QRmức này,QR tvEQL9mhì QRcô khôvEQL9mng VVuYh6còn lVVuYh6ý dvEQL9mo nàoQrm6zE đểQrm6zE đóngvEQL9m kịcQrm6zEh nữa,QR dùQR sQRao anQRh cũnQRg biếVVuYh6t rQRõ côQR QRđã QRvà QRđang lQRàm gQrm6zEì rồi.

Cô đưvEQL9ma QRmột QRtay vềQR phívEQL9ma anhQrm6zE, Qrm6zEnhư muốQrm6zEn đỡQR aQrm6zEnh đứngQR dậyQR. NhưnQrm6zEg sựQR phảvEQL9mn hồiQR từQR anQRh khôQrm6zEng đượcvEQL9m Qrm6zEnhư VVuYh6ý Qrm6zEcô monQRg muốnQrm6zE, MvEQL9minh VQRỹ cVVuYh6hỉ ngẩVVuYh6n VVuYh6người nhQRìn cô,vEQL9m khôQRng hVVuYh6ề cVVuYh6ó bấtvEQL9m kỳQrm6zE hàVVuYh6nh độvEQL9mng nàoQR khác.

Ái HVVuYh6y dvEQL9mạn Qrm6zEdĩ đQrm6zEưa tavEQL9my chủvEQL9m đQrm6zEộng nắmQR lvEQL9mấy QRtay anQrm6zEh, rvEQL9mồi dQRùng chQrm6zEút svEQL9mức lựcVVuYh6 nhVVuYh6ỏ bQrm6zEé kéoQR Qrm6zEanh gượQRng dậy.

“Nói đQrm6zEi…” MiVVuYh6nh VQRỹ cvEQL9mất giọnQRg QRtrầm kvEQL9mhàn, nhQReo VVuYh6mắt QRnhìn Qrm6zEcô, “…QR Qrm6zEem trởQrm6zE vVVuYh6ề vớiQrm6zE lýVVuYh6 dVVuYh6o gì?”

Trước VVuYh6câu hỏiQR nghQrm6zEi hoặcvEQL9m vEQL9mcủa vEQL9manh, cVVuYh6ô lQrm6zEại hoàVVuYh6n toVVuYh6àn dửngVVuYh6 dưngvEQL9m, tvEQL9miếp tụcVVuYh6 kévEQL9mo Qrm6zEanh đứnQRg lên.

Thật sự…vEQL9m cVVuYh6ô trởQrm6zE vềQrm6zE VVuYh6và phảivEQL9m giảQrm6zE vvEQL9mờ dàvEQL9mn dựnvEQL9mg mộtQR mànvEQL9m kịchQrm6zE địnhVVuYh6 svEQL9mẵn nhưQrm6zE thếvEQL9m làQrm6zE đểQrm6zE lVVuYh6àm gì?

Đứng đốivEQL9m dQRiện vớiQrm6zE Qrm6zEÁi QRHy, Qrm6zEMinh VỹQR vEQL9mvẫn khVVuYh6ông thQrm6zEể khôvEQL9mng thQrm6zEắc mắcvEQL9m, bQrm6zEởi Qrm6zEtất cảQR nhữngQR gìQrm6zE đãQR Qrm6zEvà đanvEQL9mg divEQL9mễn Qrm6zEra khiếnQrm6zE anvEQL9mh khvEQL9mông thoQRát khỏiVVuYh6 VVuYh6bàng hoàng.

Cô vẫnVVuYh6 phớtvEQL9m lờQrm6zE Qrm6zEcâu hQRỏi củaQrm6zE avEQL9mnh, QRbàn tavEQL9my đQRỡ QRanh đvEQL9mứng dQRậy VVuYh6như vEQL9mchưa mQRuốn buVVuYh6ông, vEQL9mvẫn siếvEQL9mt VVuYh6lại QRthật chặt.

“Anh vẫnQrm6zE sQRống tốVVuYh6t… Qrm6zEphải không?”

Chất giọngVVuYh6 trVVuYh6ong thQRanh cấtQrm6zE QRlên, vEQL9mnhẹ nhànvEQL9mg nQRhư lànQR QRgió thoángvEQL9m quQrm6zEa, nhưngQR lạVVuYh6i Qrm6zEvang vọngVVuYh6 dvEQL9mư VVuYh6âm VVuYh6của âmVVuYh6 QRvực quQRen thuộc.

Đã bQRao lâVVuYh6u rồiQR Qrm6zEanh mQrm6zEới lạVVuYh6i đượcQR QRnghe thQRấy giọngVVuYh6 VVuYh6nói này?

Cả ngvEQL9mười MVVuYh6inh VỹvEQL9m VVuYh6như vEQL9mbị đôngQR cứngQrm6zE, anQrm6zEh nQRhìn QRcô VVuYh6ngỡ ngànVVuYh6g, đáyVVuYh6 QRmắt vEQL9mánh vEQL9mlên nhữngvEQL9m xóvEQL9mt xQrm6zEa vVVuYh6à vEQL9mđau đớn.

Cô nghĩQrm6zE Qrm6zEanh cvEQL9mó thểQrm6zE sQrm6zEống tốtQR khQrm6zEi khôngVVuYh6 cQRó cQrm6zEô sao?

“Dĩ nhVVuYh6iên làQR không.QR” MiVVuYh6nh VỹQrm6zE đápQR, đôQrm6zEi mắQRt VVuYh6anh nhvEQL9mắm hờVVuYh6 lQrm6zEại, cốVVuYh6 gắngVVuYh6 VVuYh6không thởvEQL9m hắQrm6zEt rVVuYh6a… aQRnh đvEQL9mang mấtQR VVuYh6bình tĩnQrm6zEh. “EmQR khôvEQL9mng cvEQL9mần phảQrm6zEi bậnVVuYh6 tâmQrm6zE, vQRậy cònQR evEQL9mm? BốnQR nVVuYh6ăm quQRa vEQL9mem đãvEQL9m ởvEQL9m vEQL9mđâu, Qrm6zEđã làvEQL9mm gìVVuYh6 và…”

Anh QRbỏ lửQRng câQRu hỏiQrm6zE, mímQR môivEQL9m thậtvEQL9m chặvEQL9mt, QRnhư đangQR kvEQL9mìm vEQL9mchế vvEQL9mì khôngvEQL9m muốnQR kícQRh độngVVuYh6 trướcvEQL9m mặtvEQL9m cô.

Bao nămQrm6zE qQRua, anVVuYh6h đvEQL9mã trưởvEQL9mng tvEQL9mhành Qrm6zEvà chữQrm6zEng chạcVVuYh6 hơnQR rấQRt nhiều,VVuYh6 dQrm6zEù vEQL9mcho ngàyVVuYh6 xưQRa anQRh vốnQrm6zE dĩVVuYh6 vEQL9mđã rấvEQL9mt hoàQRn hảovEQL9m tQRrong lốVVuYh6i suVVuYh6y nghĩQrm6zE lQrm6zEinh hQrm6zEoạt rồi.

Nhưng bâyVVuYh6 giờQrm6zE, anvEQL9mh họQrm6zEc đượcvEQL9m cácQRh tựvEQL9m khQrm6zEống vEQL9mchế bảnvEQL9m tQrm6zEhân, khôVVuYh6ng đểQrm6zE bấtQR VVuYh6cứ hàVVuYh6nh đQRộng sơVVuYh6 xVVuYh6uất nàoVVuYh6 xảyQrm6zE Qrm6zEra cả…vEQL9m QRvì chỉVVuYh6 nVVuYh6hư thế,VVuYh6 vEQL9manh mớiVVuYh6 tQRhoát Qrm6zEkhỏi VVuYh6những ýQR nQRghĩ điênVVuYh6 Qrm6zErồ luônVVuYh6 QRvây quavEQL9mnh trvEQL9mí óVVuYh6c kvEQL9mhi Qrm6zEđánh mấtQR cô.

Ái HQRy lạiQR tiếQrm6zEp vEQL9mtục chvEQL9mơi vEQL9mtrò câVVuYh6m vEQL9mlặng, VVuYh6cô đQRưa đôQRi mVVuYh6ắt QRtrong sávEQL9mng vVVuYh6à vEQL9mnét Qrm6zEmặt Qrm6zEdịu dVVuYh6àng nhìnQR anh.

Bàn tVVuYh6ay VVuYh6cô cVVuYh6hợt giằnQrm6zEg mQRạnh rQRa khỏiQR QRbàn tavEQL9my VVuYh6to lớnVVuYh6 củQrm6zEa ngườiQrm6zE đốvEQL9mi diệnvEQL9m. VVuYh6Không đểvEQL9m bQRàn tQRay mìQRnh trốnVVuYh6g rỗnQrm6zEg tronQrm6zEg khQrm6zEông Qrm6zEkhí, côQR lạivEQL9m vòQRng QRtay Qrm6zEôm ngVVuYh6ang thắtVVuYh6 lưVVuYh6ng anhQR, vEQL9mthật nhẹQR nhàvEQL9mng vEQL9mvà ấmQrm6zE áp…

Cõi lVVuYh6òng MVVuYh6inh VỹVVuYh6 chợvEQL9mt cảmQrm6zE thVVuYh6ấy thQRật dvEQL9mễ chịu,Qrm6zE cQrm6zEái cảmQrm6zE vEQL9mgiác hQrm6zEạnh phúQrm6zEc Qrm6zEmà tưvEQL9mởng chừngQrm6zE aQrm6zEnh sẽVVuYh6 Qrm6zEđánh mấtvEQL9m mãiVVuYh6 VVuYh6mãi nQRay lạiQR trởvEQL9m vềQrm6zE, lấnQR chvEQL9miếm hovEQL9màn QRtoàn cảmQR giVVuYh6ác củaVVuYh6 cQrm6zEơ thể.

Thuận tayVVuYh6, Qrm6zEanh tvEQL9mừ từQR đvEQL9mưa haQRi tavEQL9my lênQrm6zE, vQRòng Qrm6zEqua nvEQL9mgang ngưVVuYh6ời QRcô, nQRhư Qrm6zEthể muốVVuYh6n đápQR lạivEQL9m vEQL9mcái vEQL9môm tìnhVVuYh6 cQrm6zEảm từQR pQrm6zEhía bênvEQL9m kia.

“Sống khvEQL9mông tốt…”

Một câQRu nQRói lấpQR lửngQR vaQrm6zEng lên,vEQL9m hQrm6zEành độngvEQL9m củaVVuYh6 MinQrm6zEh VVuYh6Vỹ dừQrm6zEng Qrm6zElại, aQRnh QRvẫn cQRhưa hoàQrm6zEn thànhvEQL9m độnQRg QRtác VVuYh6ôm cQrm6zEô vàVVuYh6o lòng.

“Sống vEQL9mtốt đưQRợc vEQL9msao? KhQrm6zEi VVuYh6kẻ đQrm6zEã vEQL9mgiết vEQL9mgia đìQRnh tôivEQL9m vvEQL9mẫn vEQL9mcòn sống?”

Ngay cvEQL9mả đầQRu ngónVVuYh6 taQRy cũVVuYh6ng têQrm6zE cứngQR, đQRôi mắtQrm6zE MQRinh VỹQrm6zE đvEQL9mang dầVVuYh6n đánQrm6zEh mấtQrm6zE VVuYh6tầm Qrm6zEnhìn… anVVuYh6h đãQrm6zE VVuYh6có thểQR đoánQrm6zE rVVuYh6a pQrm6zEhần nàoQrm6zE nhữQRng Qrm6zEgì Qrm6zEđang xảyQrm6zE Qrm6zEra rồi…

Không đểQrm6zE avEQL9mnh kvEQL9mịp địnQRh vEQL9mthần, QRÁi VVuYh6Hy dùVVuYh6ng tQRay đẩyVVuYh6 ngưVVuYh6ời anQrm6zEh rVVuYh6a QRxa khỏiQrm6zE mìVVuYh6nh, VVuYh6tiếp tụcvEQL9m dùVVuYh6ng lvEQL9mực đẩyQrm6zE mạQRnh anQRh thêmVVuYh6 mộtQrm6zE lVVuYh6ần nữaVVuYh6 vềvEQL9m pQRhía bQRể bơi.

Mọi viQrm6zEệc Qrm6zExảy rQRa VVuYh6quá nhanhvEQL9m, cảvEQL9m ngườiVVuYh6 MQrm6zEinh vEQL9mVỹ rơiQR tựVVuYh6 Qrm6zEdo tQrm6zEheo Qrm6zEquán tínvEQL9mh, bỗnVVuYh6g Qrm6zEchốc mọiQR hàQrm6zEnh vEQL9mđộng QRxung quaQRnh nhưVVuYh6 đanQRg chậQrm6zEm dần,vEQL9m chậQRm dần…

“Tôi QRtrở về…VVuYh6 lVVuYh6à đểVVuYh6 gQrm6zEiết anh!”

Câu nóQRi tàVVuYh6n nhQrm6zEẫn đượQrm6zEc phvEQL9mát ngvEQL9môn ngVVuYh6ang tVVuYh6àng, ÁiVVuYh6 HvEQL9my ngẩngQrm6zE cvEQL9mao mặt,QR đôivEQL9m môiQR xinQrm6zEh xiQrm6zEnh đượcVVuYh6 VVuYh6tô soQrm6zEn đVVuYh6en nhạtQR nhvEQL9mếch lên,VVuYh6 mvEQL9một nvEQL9mụ cườiQR nửaQrm6zE miệnvEQL9mg Qrm6zEđược hQRình QRthành mộQRt QRcách hoànQrm6zE chvEQL9mỉnh vàvEQL9m vEQL9mrõ rệt.

Đây lVVuYh6à lầVVuYh6n đầuQR tQrm6zEiên troVVuYh6ng đờvEQL9mi… cVVuYh6ô nởQR VVuYh6nụ cườiQR đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tắtQR nắnQRg, lộnQRg gió…

Thiếu vEQL9mnữ tvEQL9mrong chiếQRc vVVuYh6áy đenQR vEQL9mđang đứnQRg cạQrm6zEnh VVuYh6bể bơiVVuYh6 VVuYh6trong QRngôi biệtQR thựvEQL9m hoVVuYh6a lệ…

Ái QRHy dáQrm6zEn cVVuYh6hặt tầmQrm6zE nQrm6zEhìn vàvEQL9mo MinVVuYh6h vEQL9mVỹ, bànvEQL9m tQRay nhvEQL9mỏ nhắnQrm6zE QRtừ từQR đvEQL9mưa lên,QR Qrm6zEnắm lấvEQL9my sợiVVuYh6 dâyVVuYh6 chuyềQrm6zEn ởvEQL9m cổ,Qrm6zE nhẹvEQL9m nhànVVuYh6g cVVuYh6ởi bỏVVuYh6 nóQrm6zE ra.

Cô qvEQL9muẳng sợQrm6zEi dâQrm6zEy mQrm6zEột QRcách QRthản nhiên,QR chỉQrm6zE givEQL9mữ VVuYh6lấy chiếcQR mặtQrm6zE dâyQR chuyềnvEQL9m Qrm6zEhình hvEQL9mộp tròn,QR mởvEQL9m nVVuYh6ắp vEQL9mvà lấyVVuYh6 tQRừ VVuYh6đó mQrm6zEột thvEQL9mứ cựcvEQL9m Qrm6zEkỳ VVuYh6nhỏ bé.

Đôi mắQRt cQrm6zEô vẫQrm6zEn nhìnvEQL9m vềQR phíaQR MinVVuYh6h VQRỹ, Qrm6zEanh đãvEQL9m nhanVVuYh6h vEQL9mchóng nQRgoi lênQrm6zE mặQRt nướcQR saVVuYh6u kvEQL9mhi bịvEQL9m côvEQL9m bQrm6zEất nVVuYh6gờ đẩyQrm6zE QRxuống hồ.

Cả ngQrm6zEười MVVuYh6inh VỹvEQL9m ướtvEQL9m svEQL9mũng, anQrm6zEh đưQrm6zEa tvEQL9may vuốtVVuYh6 mặtQrm6zE, gươnvEQL9mg QRmặt vẫnvEQL9m lưuvEQL9m dấuVVuYh6 lVVuYh6ại sựQrm6zE ngQrm6zEạc nhiênQR vàVVuYh6 đQrm6zEau đớn.

Cuối cùng…QR vEQL9manh QRđã biếQrm6zEt đượVVuYh6c lýQrm6zE QRdo vìVVuYh6 QRsao vEQL9mcô QRtrở vEQL9mvề, vQRà tVVuYh6ại QRsao côQR lạiVVuYh6 tQRham giQRa vvEQL9mào vEQL9mcái vởVVuYh6 kQRịch kvEQL9mhông hovEQL9màn chỉnhQrm6zE đó.

Cô QRcho vEQL9mrằng anvEQL9mh lQrm6zEà ngQrm6zEười giếQRt gQRia đìnhvEQL9m côVVuYh6 ư?

Thì rQRa troQrm6zEng QRlòng cvEQL9mô, VVuYh6vị trVVuYh6í củaQR anQrm6zEh Qrm6zElà QRnhư tvEQL9mhế –QR lQRà mộtVVuYh6 kQrm6zEẻ sVVuYh6át nhâVVuYh6n khôngQR hơnvEQL9m kVVuYh6hông kém.

Đáy mắQRt VVuYh6trở nêVVuYh6n thậtQR ưVVuYh6u thương,QR avEQL9mnh chỉQR đứQrm6zEng Qrm6zEyên Qrm6zEđối mặtQR vớiQR côQrm6zE, kQrm6zEhông nóiQrm6zE thQRêm bấtVVuYh6 Qrm6zEcứ đQrm6zEiều gìVVuYh6 cả.

Ánh mặVVuYh6t trVVuYh6ời QRsáng chóvEQL9mi đãQR vEQL9mngừng đeQRm đVVuYh6ến nhữQrm6zEng vạtvEQL9m nvEQL9mắng ấVVuYh6m ápvEQL9m, nhưnQRg lạivEQL9m manvEQL9mg đếnvEQL9m ánQRh vEQL9msáng bQrm6zEất tvEQL9mận cQRhiếu vEQL9msáng Qrm6zEkhuôn QRmặt anh…

Và mộtvEQL9m bVVuYh6ên mVVuYh6ắt đaVVuYh6ng sởvEQL9m hữQRu màvEQL9mu hvEQL9mổ Qrm6zEphách đanvEQL9mg sQRáng rực,vEQL9m vàQR bênQR cQRòn lạiVVuYh6 vEQL9mvẫn lvEQL9mà mQRàu đevEQL9mn tVVuYh6huần tQRuý củQrm6zEa kQrm6zEính QRáp tròng.

Có vEQL9mlẽ khQrm6zEi ngãQrm6zE xuốQrm6zEng nướQRc, mộvEQL9mt Qrm6zEbên kíQrm6zEnh VVuYh6áp trQrm6zEòng đãQrm6zE rơiQR rvEQL9ma, vQRà giờQR đâyQR lvEQL9mại khiếVVuYh6n anVVuYh6h đốivEQL9m vEQL9mdiện vớVVuYh6i VVuYh6cô bằngVVuYh6 đVVuYh6ôi mắtQrm6zE ngàQRy xưvEQL9ma vEQL9mđã tQRừng QRlà thứQrm6zE Qrm6zEcô yêuVVuYh6 thícQrm6zEh nhất.

Từ phQrm6zEía VVuYh6đối diện,VVuYh6 đQrm6zEôi mvEQL9mắt ÁVVuYh6i vEQL9mHy vẫnQR nhìVVuYh6n QRđăm đăm vEQL9m vềQR phíaVVuYh6 MQrm6zEinh VVVuYh6ỹ, vQrm6zEô hồnvEQL9m nhưnQrm6zEg lạQRi QRchú mQRục vàovEQL9m QRđôi mQRắt anh.

Sống mũivEQL9m côQR bắtQrm6zE đầuvEQL9m cảVVuYh6m Qrm6zEthấy cvEQL9may cVVuYh6ay, côVVuYh6 hậnvEQL9m VVuYh6anh… nQrm6zEhưng côvEQL9m VVuYh6vẫn rvEQL9mất yêuVVuYh6 anh.

Hình ảnhQrm6zE VVuYh6Minh VQRỹ đanQRg QRhiện diệvEQL9mn QRrõ rệtvEQL9m tvEQL9mrước mặt,vEQL9m nhưVVuYh6ng savEQL9mo lQRại qQrm6zEuá vEQL9mxa tầmQR Qrm6zEtay với…

Khoé vEQL9mmắt ÁQRi Qrm6zEHy chạQrm6zEy QRdài mộQrm6zEt QRdòng QRlệ, Qrm6zEcô nhẹQR vEQL9mnhàng bướcvEQL9m xuốngVVuYh6 hồQrm6zE bơi,Qrm6zE bưVVuYh6ớc QRđến thậtVVuYh6 gầvEQL9mn anQrm6zEh, tvEQL9miện vEQL9mtay vEQL9mcho vậVVuYh6t vEQL9mthể VVuYh6cô vừaQR lấQrm6zEy vEQL9mra tQRừ Qrm6zEmặt dâyVVuYh6 chuQrm6zEyền QRvào miệng.

Mặt QRnước lắvEQL9mng Qrm6zEđọng vừaVVuYh6 vEQL9mrồi lvEQL9mại bịvEQL9m khuQrm6zEấy đQRộng bvEQL9mởi tQrm6zEhân tvEQL9mhể VVuYh6nhỏ bQrm6zEé, ÁivEQL9m VVuYh6Hy đQRang dvEQL9mi chuyểvEQL9mn đếQRn gầnQrm6zE Qrm6zEMinh vEQL9mVỹ vEQL9mmột cávEQL9mch gấQRp gápQR, QRnhư vEQL9msợ aVVuYh6nh sẽQR VVuYh6biến mấtQrm6zE trvEQL9mong QRgiây lát.

Ngược QRlại vớiVVuYh6 cQrm6zEô, MivEQL9mnh VỹVVuYh6 lạiQrm6zE bấtvEQL9m độVVuYh6ng, vEQL9manh chQrm6zEỉ vEQL9mim lặnQrm6zEg cvEQL9mảm nQRhận sựVVuYh6 đauQR Qrm6zEđớn vEQL9mtừ tQRận đáyvEQL9m vEQL9mlòng, lạiVVuYh6 thêVVuYh6m QRmột phầQrm6zEn muốQRn ômVVuYh6 cVVuYh6ô thQRật VVuYh6chặt QRvào lòng.

Cô VVuYh6hiểu lầm…VVuYh6 đượQRc! AnVVuYh6h VVuYh6chấp nhận!

Cô muQRốn VVuYh6giết VVuYh6anh… Qrm6zEanh sẵnQrm6zE sàvEQL9mng đểVVuYh6 cvEQL9mô làmQrm6zE điềQRu đó!

Nhưng chỉQrm6zE duVVuYh6y nhấtvEQL9m Qrm6zEviệc rờVVuYh6i bỏQR Qrm6zEanh… anVVuYh6h thựcQR sựvEQL9m khôvEQL9mng thểvEQL9m chQrm6zEấp nhậnvEQL9m được.

Có lvEQL9mẽ QRcô đãVVuYh6 Qrm6zEkhông biếVVuYh6t QRkhi QRcô rờivEQL9m xQrm6zEa avEQL9mnh, aVVuYh6nh đãQR sQRuy sụQrm6zEp đếvEQL9mn Qrm6zEmức nào…vEQL9m aQrm6zEnh còQRn nVVuYh6hớ rõQrm6zE vEQL9mlúc đóQrm6zE mìnVVuYh6h đVVuYh6ã nhQrm6zEư vEQL9mthế nàvEQL9mo mVVuYh6à, tQRrong đầvEQL9mu aVVuYh6nh chVVuYh6ỉ cònVVuYh6 duVVuYh6y QRnhất haVVuYh6m mvEQL9muốn giếtQR tấVVuYh6t cảVVuYh6 nhữngQR kẻvEQL9m đQRã cQrm6zEả gQRan manVVuYh6g côQrm6zE Qrm6zEra khỏiVVuYh6 cuộcQR Qrm6zEsống, rVVuYh6a khỏiQR vEQL9mtầm QRnhìn vQRà vòngVVuYh6 vEQL9mtay củaQR anh.

Một Qrm6zEnăm saVVuYh6u khQrm6zEi cQRô VVuYh6ra VVuYh6đi, VVuYh6anh đãVVuYh6 sốQrm6zEng tronvEQL9mg VVuYh6sự cuQrm6zEồng loạn,VVuYh6 mỗiVVuYh6 ngQrm6zEày Qrm6zEchỉ bQrm6zEiết ngắQRm nVVuYh6hìn bứcQrm6zE ảQRnh nơivEQL9m Qrm6zEgóc phòvEQL9mng cvEQL9mủa cô.

Rồi đếnvEQL9m nVVuYh6ăm vEQL9mthứ hQRai, lạQRi lQrm6zEà sQRự VVuYh6suy sụp,Qrm6zE Qrm6zEanh Qrm6zEchỉ biếtQR QRhành hạQrm6zE bQRản VVuYh6thân mìQrm6zEnh… đQrm6zEể giảiQR tovEQL9mả sựVVuYh6 VVuYh6bức bốivEQL9m Qrm6zEvà đauvEQL9m đớQRn VVuYh6trong lòng.

Đến nămVVuYh6 thứvEQL9m bVVuYh6a, Qrm6zEanh bắQrm6zEt đQRầu VVuYh6chính thứQrm6zEc nắVVuYh6m quyQrm6zEền tvEQL9mổ chứcQrm6zE Qrm6zEmafia Qrm6zEcủa cvEQL9mha mình,Qrm6zE dQRùng vũQR VVuYh6lực đểvEQL9m đoạtQR đQRược quyềnQR lvEQL9mực QRtrong vEQL9mcạnh tQRranh tQrm6zEhương trườvEQL9mng VVuYh6cho tậpVVuYh6 đoàn.

Quên đượcQR cô…Qrm6zE thậtQR sựQrm6zE kQrm6zEhó hQrm6zEơn quvEQL9mên TQRhy ThvEQL9my gấpQR ngànVVuYh6 lần.

Khi anVVuYh6h đặtVVuYh6 TQrm6zEhy TVVuYh6hy vàoVVuYh6 Qrm6zEngăn kéoVVuYh6 kQrm6zEý ứcQR tVVuYh6rong tráQrm6zEi tiVVuYh6m, tvEQL9mhì tìVVuYh6nh vEQL9myêu QRđó cũQrm6zEng QRdừng lạvEQL9mi VVuYh6và kếVVuYh6t thúc.

Nhưng ÁivEQL9m vEQL9mHy, khôngQR nhVVuYh6ững anVVuYh6h khônvEQL9mg vEQL9mthể quêQrm6zEn đượQRc, màQrm6zE anvEQL9mh QRcòn khQrm6zEông tvEQL9mhể thôiQR khôQrm6zEng nQrm6zEhung VVuYh6nhớ vvEQL9mà ngvEQL9mừng yêVVuYh6u cô.

Dù chQrm6zEo QRý QRnghĩ côVVuYh6 đvEQL9mã chếQrm6zEt bQRao nQrm6zEhiêu lVVuYh6ần loQRé lênQR trQRong QRsuy ngvEQL9mhĩ, nhQRưng avEQL9mnh vẫVVuYh6n nQrm6zEgoan cốQR chốivEQL9m bỏVVuYh6… vìQrm6zE VVuYh6anh chvEQL9mưa xVVuYh6ác VVuYh6thực đượcQrm6zE côVVuYh6 còvEQL9mn sốnVVuYh6g VVuYh6hay chết.

Nhưng giQrm6zEờ đâQrm6zEy… tVVuYh6rước mắtQR anVVuYh6h, vEQL9mÁi HVVuYh6y đãVVuYh6 trQRở vvEQL9mề VVuYh6vẹn QRnguyên, vQrm6zEà QRmang thvEQL9meo VVuYh6một mốivEQL9m thùVVuYh6 khônQrm6zEg dứt.

Cô trởvEQL9m vềVVuYh6 làvEQL9m vEQL9mđể giếvEQL9mt anh!

Trong tQRầm mắtvEQL9m VVuYh6Minh VQrm6zEỹ đanQrm6zEg tvEQL9mhu vềQrm6zE hìQRnh Qrm6zEảnh QRÁi QRHy Qrm6zEmỗi mộtQR VVuYh6gần QRhơn, cvEQL9mho đếnQrm6zE khQRi cVVuYh6ô đứvEQL9mng đốiQR diệQrm6zEn vớVVuYh6i anvEQL9mh, mựcQrm6zE nưQRớc đãvEQL9m lêQrm6zEn QRquá cổVVuYh6 củVVuYh6a côvEQL9m rồi.

Ái HQrm6zEy vvEQL9mòng taQrm6zEy ôvEQL9mm lấVVuYh6y QRcổ MQRinh VVVuYh6ỹ gQrm6zEhì chặtQR Qrm6zExuống, cVVuYh6ô nVVuYh6hón chQRân, đVVuYh6ặt lQRên môvEQL9mi vEQL9manh Qrm6zEmột nụQrm6zE hônVVuYh6 thậvEQL9mt sâuQR vvEQL9mà dài.

Từ đôivEQL9m mQrm6zEắt QRthanh túvEQL9m vàVVuYh6 VVuYh6to sQrm6zEáng QRvẫn VVuYh6chạy dVVuYh6ài dòngVVuYh6 lệQR đvEQL9mau VVuYh6đớn, vEQL9mcả ngưQRời côQrm6zE rQRun lêvEQL9mn kvEQL9mhông ngừng.

Ba nQrm6zEăm kểQrm6zE Qrm6zEtừ cávEQL9mi ngàyQR địnQrm6zEh vEQL9mmệnh đó…vEQL9m cQrm6zEô đQRã QRtự nhủQR phảiVVuYh6 hậnVVuYh6 aVVuYh6nh thậtQR nhiều,vEQL9m phảVVuYh6i thậtVVuYh6 lạQrm6zEnh QRlùng kVVuYh6hi QRđối diQRện vớQRi anhQrm6zE… nhưvEQL9m thQrm6zEế, cvEQL9mô mớiVVuYh6 cvEQL9mó thểvEQL9m trảvEQL9m thQrm6zEù cQRho aQrm6zEnh TriếQRt Dạ,QR chvEQL9mo cảvEQL9m VVuYh6cha vàVVuYh6 mẹvEQL9m mình.

Từ trướcVVuYh6 đếnQrm6zE vEQL9mgiờ, mỗiVVuYh6 khQrm6zEi hôvEQL9mn cVVuYh6ô, QRMinh VỹQR đềuQrm6zE nhắvEQL9mm VVuYh6mắt đểvEQL9m cvEQL9mảm nhQRận nụVVuYh6 vEQL9mhôn đầyVVuYh6 tìnQrm6zEh cQrm6zEảm đóQR. NhưnQRg QRlần nàyQR, đôiVVuYh6 mắtvEQL9m vẫQRn nhVVuYh6ìn QRthẳng vềQrm6zE phíavEQL9m xQRa xămQrm6zE Qrm6zEmột cvEQL9mách Qrm6zEhờ hQRững… vVVuYh6ì anVVuYh6h Qrm6zEbiết rQRõ, nụQR hôQrm6zEn Qrm6zEnày lQrm6zEà vEQL9mcó VVuYh6chủ đích!!

Vòng QRtay ÁvEQL9mi QRHy siếtQrm6zE chặQRt hơVVuYh6n, VVuYh6đôi mVVuYh6ôi mỏngQrm6zE Qrm6zEđang cốQrm6zE gQRắng cQrm6zEho mộQrm6zEt Qrm6zEthứ đãvEQL9m chuẩVVuYh6n bịVVuYh6 trướcvEQL9m vàQrm6zEo kQRhoang miệnvEQL9mg QRMinh VỹQR. DễQrm6zE dànvEQL9mg hQRơn Qrm6zEcô tưởng!!

Anh khQrm6zEông nhQrm6zEững khVVuYh6ông phảnQR kvEQL9mháng, VVuYh6mà lạiQrm6zE nuốtVVuYh6 luvEQL9môn vQrm6zEật tQRhể đắngVVuYh6 ngvEQL9mắt ấyQrm6zE, Qrm6zEnhư tQrm6zEhể Qrm6zEanh Qrm6zEđang muốnQR giúQRp cQRô tVVuYh6hực hiQRện kQRế hoạch.

Đôi đQrm6zEồng tửQrm6zE chvEQL9mất chứQRa hậnVVuYh6 tQrm6zEhù từQR tQRừ mởQrm6zE ravEQL9m, lặvEQL9mng tQRhầm Qrm6zEquan Qrm6zEsát gưvEQL9mơng mặQrm6zEt từVVuYh6 ngvEQL9mười đốQRi diện.

Chỉ VVuYh6trong Qrm6zEmột khoảnhQrm6zE khắVVuYh6c, tráVVuYh6i tivEQL9mm cVVuYh6ô chợtQR VVuYh6thắt lạVVuYh6i… đâQrm6zEy lVVuYh6à lầvEQL9mn đQrm6zEầu tiên…Qrm6zE côQR trônQrm6zEg thQrm6zEấy aQRnh rơiVVuYh6 Qrm6zEnước mắt!!

Mọi thQrm6zEứ trướcVVuYh6 mQRắt đQrm6zEều rõQR mvEQL9mồn một,Qrm6zE tuVVuYh6y rằQRng gươngVVuYh6 mặtQrm6zE anVVuYh6h vvEQL9mẫn VVuYh6còn ướVVuYh6t nước,QR nhưnvEQL9mg từVVuYh6 vEQL9mđôi mắtVVuYh6 QRmang màVVuYh6u hổQrm6zE pVVuYh6hách đVVuYh6ang cVVuYh6hạy dàiVVuYh6 mVVuYh6ột dòvEQL9mng nưQRớc đaVVuYh6u đớn.

Dù cvEQL9mho đôQrm6zEi mQrm6zEắt haQRi màuVVuYh6 củavEQL9m Qrm6zEanh vEQL9mcũng đanvEQL9mg nhìVVuYh6n cQrm6zEô đQrm6zEầy lạnhQrm6zE giá,VVuYh6 nhưvEQL9mng VVuYh6cô cóQrm6zE thểVVuYh6 nhQrm6zEận thấy…VVuYh6 aQRnh đãQR rQrm6zEơi nVVuYh6ước QRmắt vEQL9mvì cô.

Ái vEQL9mHy VVuYh6đẩy QRnhẹ nQrm6zEgười MvEQL9minh VỹVVuYh6 Qrm6zEra, vEQL9mmôi VVuYh6rời môiQrm6zE, nhưngvEQL9m hvEQL9mơi ấmQrm6zE vVVuYh6ẫn tồvEQL9mn tại.

Bàn tQRay nhỏvEQL9m QRnhắn vưvEQL9mơn lênQR, vuốtvEQL9m QRnhẹ máiVVuYh6 tVVuYh6óc cVVuYh6ủa anhVVuYh6, rồvEQL9mi dvEQL9mi QRchuyển chQrm6zEầm cQRhậm đếnVVuYh6 Qrm6zEbên Qrm6zEmắt Qrm6zEđen sẫm.

Rồi cQRả vEQL9mbàn tVVuYh6ay kQRia cQRủa VVuYh6cô vEQL9mcũng đưQrm6zEa lên,Qrm6zE phốVVuYh6i QRhợp QRthật nhuầnvEQL9m nhuVVuYh6yễn vàvEQL9m chuẩnvEQL9m QRbị làQRm vEQL9mmột điềuvEQL9m QRgì đvEQL9mó QRmà VVuYh6cô cQrm6zEho lQrm6zEà qvEQL9muan trọng.

Minh VvEQL9mỹ đứngQR yêQrm6zEn, cvEQL9mả ngườivEQL9m bQrm6zEắt đvEQL9mầu mấtVVuYh6 thăngVVuYh6 bằngvEQL9m nhưVVuYh6ng Qrm6zEanh vQRẫn cQrm6zEố gắQrm6zEng QRđứng vQRững… vìQrm6zE cô!

Ái VVuYh6Hy vEQL9mnhẹ nhàvEQL9mng tháoQR bênQR kínhQR QRáp Qrm6zEtròng vEQL9mra khvEQL9mỏi mQrm6zEắt QRtrái củVVuYh6a anQrm6zEh, tiếpvEQL9m tvEQL9mục thvEQL9mả chVVuYh6o chiếcQrm6zE kínhQrm6zE áQRp trQrm6zEòng rơiQrm6zE tQRự dQrm6zEo xvEQL9muống hVVuYh6ồ QRnước ảQrm6zEm đạm.

Ánh mắvEQL9mt QRtinh tuQRý vEQL9mcủa MinQRh QRVỹ hơQrm6zEi nheQRo Qrm6zElại, vạvEQL9mn vậQrm6zEt Qrm6zEtrước mắtQrm6zE anQRh mVVuYh6ờ dần…QR mQrm6zEờ dần.

Người cVVuYh6on gáQrm6zEi đávEQL9mng yêvEQL9mu đVVuYh6ang đứngVVuYh6 VVuYh6đối diệnQrm6zE đưVVuYh6a Qrm6zEtay đặtQR Qrm6zEnhẹ vàvEQL9mo ngựVVuYh6c aQRnh, đôiQR môivEQL9m khvEQL9mó nhọcVVuYh6 pháVVuYh6t Qrm6zEra vEQL9mhai từVVuYh6 vớiVVuYh6 VVuYh6âm vựcQR cựcQR nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần thQrm6zEứ VVuYh6ba, vàQrm6zE cũngQrm6zE lQRà QRlần cVVuYh6uối QRcùng… vEQL9mcô dùvEQL9mng chíVVuYh6nh đôQrm6zEi tQrm6zEay mìVVuYh6nh đẩyvEQL9m ngãQR anh!!