Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý T3pyNUdo đểkS eT3pyNUm trởT3pyNU về

Vài 9RaYNUnữ 9RaYNUphục 6b85Umvụ đ9RaYNUang là9RaYNUm kSviệc gầnT3pyNU đkSó c6b85Umũng T3pyNUhết sức9RaYNU b6b85Umất ngờ6b85Um 9RaYNUtrước hànkSh kSđộng 6b85Umcủa 9RaYNUMinh Vỹ9RaYNU, dù6b85Um chkSo 9RaYNUhọ kh9RaYNUông bT3pyNUiết chu9RaYNUyện g9RaYNUì đanT3pyNUg xảy9RaYNU ra.

Một côT3pyNU hầuT3pyNU dạkSn dkSĩ T3pyNUbước 9RaYNUđến, kSvỗ nhkSẹ vàT3pyNUo 6b85Umvai anhT3pyNU, nhưng9RaYNU 9RaYNUmuốn ngănT3pyNU cảnT3pyNU kSanh 6b85Umđi qkSuá giớikS hạnkS, đềT3pyNU ph9RaYNUòng trườkSng h6b85Umợp xấT3pyNUu nhất.

“Thiếu g9RaYNUia, đ6b85Umừng… cô6b85Um ấkSy vẫn9RaYNU đ6b85Umang bT3pyNUất tT3pyNUỉnh, s6b85Umẽ ckSó kSán mạ9RaYNUng thkSật đấy!”

Giọng T3pyNUcô kSta n9RaYNUhẹ n9RaYNUhàng nh6b85Umư đan6b85Umg T3pyNUtrấn 9RaYNUan mộtT3pyNU co6b85Umn t6b85Umhú d6b85Umữ, đôi9RaYNU va9RaYNUi đan9RaYNUg r6b85Umun T3pyNUlên nhè9RaYNU nhẹ.

Nhưng đáp6b85Um lạiT3pyNU T3pyNUsự l9RaYNUo lắ6b85Umng v9RaYNUà thận9RaYNU trọ9RaYNUng củkSa T3pyNUcô 9RaYNUta, kSchỉ là9RaYNU mộtkS ánhT3pyNU mkSắt sắc6b85Um nhọn6b85Um… Min6b85Umh V6b85Umỹ ngkSoảnh mặ6b85Umt lkSại, trkSừng mắtT3pyNU nhkSìn côT3pyNU taT3pyNU, gằnT3pyNU giọng.

“Biến đi…”kS ĐôT3pyNUi mắt6b85Um an9RaYNUh dT3pyNUời từT3pyNU côkS g6b85Umái kSkia T3pyNUsang ÁikS 6b85UmHy, xe6b85Umm thửT3pyNU côT3pyNU 9RaYNUcó phảT3pyNUn ứng9RaYNU nàokS không,6b85Um đôT3pyNUi mô9RaYNUi vẫ6b85Umn phT3pyNUát rT3pyNUa T3pyNUtừng t9RaYNUừ một6b85Um cá9RaYNUch chậ6b85Umm kSrãi, “…T3pyNU nh9RaYNUân tT3pyNUiện b6b85Umảo tấtT3pyNU cả9RaYNU những6b85Um a9RaYNUi đaT3pyNUng T3pyNUcó 9RaYNUmặt tronkSg că9RaYNUn bi6b85Umệt thT3pyNUự kSnày lT3pyNUập tứT3pyNUc T3pyNUra khỏkSi đây.”

Ánh mắ6b85Umt th9RaYNUống tkSrị vàkS kSuy quyT3pyNUền c9RaYNUủa akSnh khiếkSn 6b85Umcô gá6b85Umi kSrợn người,T3pyNU kScô kSta chỉT3pyNU kSbiết 9RaYNUnhìn ngườikS 9RaYNUcon gáiT3pyNU đáng6b85Um thương9RaYNU T3pyNUđang nằ6b85Umm gọnkS kStrên takSy M6b85Uminh VỹT3pyNU 9RaYNUvà c6b85Umhông ch9RaYNUênh gi9RaYNUữa hT3pyNUồ nước6b85Um T3pyNUmênh m6b85Umông 6b85Ummà lắcT3pyNU đ6b85Umầu ngá9RaYNUn ngẩm…

Một lúc9RaYNU s9RaYNUau, tiế6b85Umng bước9RaYNU châ6b85Umn vộ6b85Umi v6b85Umã nốkSi nh9RaYNUau rkSa 6b85Umkhỏi căn9RaYNU biT3pyNUệt thự.

Nhận thấyT3pyNU tấtT3pyNU T3pyNUcả đãT3pyNU 9RaYNUra khỏikS đây,9RaYNU T3pyNUkhông còT3pyNUn a6b85Umi l6b85Umàm phi9RaYNUền đếnT3pyNU mìkSnh nữa,kS MkSinh V6b85Umỹ bắT3pyNUt đầuT3pyNU kStiếp kStục hạkS th6b85Umấp tay.

Mực nướkSc bắtkS đ6b85Umầu vT3pyNUượt qu6b85Umá gi6b85Umới hạn,9RaYNU Min9RaYNUh V9RaYNUỹ vẫkSn 9RaYNUtiếp tụ9RaYNUc hT3pyNUạ 6b85Umđôi tT3pyNUay kSđang nâkSng ngườiT3pyNU 6b85UmÁi HT3pyNUy, kSanh khôn6b85Umg kStin lT3pyNUà 6b85Umcô lạ9RaYNUi nkSgoan cốT3pyNU đếkSn mứckS nkSày được!

Tại sakSo côT3pyNU ấkSy lạikS thkSam gi9RaYNUa kSvào T3pyNUkế ho9RaYNUạch củkSa HạokS Thần9RaYNU c6b85Umơ chứ?

Ban đ9RaYNUầu 9RaYNUthực skSự 6b85Umanh đãT3pyNU h9RaYNUoàn tokSàn 6b85Umrơi v9RaYNUào T3pyNUbẫy d9RaYNUo 9RaYNUHạo TkShần v6b85Umà kScô đT3pyNUặt 9RaYNUra, T3pyNUnhưng 9RaYNUsau ánhT3pyNU mắt6b85Um T3pyNUchứa 6b85Umđựng đầy9RaYNU yêkSu thương9RaYNU kSmà HạoT3pyNU Thần6b85Um đã6b85Um kSnhìn c9RaYNUô T3pyNUvừa 9RaYNUrồi, an6b85Umh kScó t6b85Umhể n9RaYNUhận đ6b85Umịnh đượckS mọi9RaYNU c6b85Umhuyện đkSang diễn6b85Um 9RaYNUra 6b85Umvô T3pyNUcùng bất9RaYNU kS– bìnkSh –T3pyNU thường!

Hơn cả,6b85Um kkShi akSnh ôm6b85Um ÁikS kSHy vàokS lòngT3pyNU, nhiệtkS độkS 6b85Umcơ thkSể cT3pyNUô lại6b85Um vT3pyNUô cùn6b85Umg ấm9RaYNU 6b85Umáp, k6b85Umhông qkSuá lạnhT3pyNU cũngT3pyNU khôT3pyNUng q9RaYNUuá nóng.

Anh đã9RaYNU nT3pyNUghĩ đếT3pyNUn trườkSng 6b85Umhợp côT3pyNU ngất9RaYNU dT3pyNUo bịT3pyNU sakSy nắng6b85Um hoặcT3pyNU bịT3pyNU c9RaYNUảm lạT3pyNUnh, nhưnkSg nếukS nh9RaYNUư vậ6b85Umy T3pyNUthì tkSại kSsao tkShân nhikSệt v9RaYNUô vẫn9RaYNU kSở 6b85Ummức bì9RaYNUnh thưkSờng cơ6b85Um chứ?

Có lẽkS cô6b85Um 9RaYNUđã 6b85Umkhông 9RaYNUđể ý,9RaYNU 6b85Umanh đkSã kSthử 6b85Umchạm n9RaYNUhẹ vào9RaYNU gươ6b85Umng mặtkS côT3pyNU nhưT3pyNU mộkSt hànT3pyNUh độkSng vô9RaYNU T3pyNUtình, thực9RaYNU chất6b85Um mkSục 9RaYNUđích của9RaYNU ankSh là9RaYNU thửT3pyNU kSxem 6b85Umsuy đoáT3pyNUn của6b85Um 9RaYNUanh kSlà đúng6b85Um hT3pyNUay sai…

Quả nhi9RaYNUên khônT3pyNUg nằkSm 9RaYNUngoài dkSự 6b85Umđoán, 6b85Umbàn ta6b85Umy kSchạm nT3pyNUhẹ và6b85Umo gươngkS mặkSt Ái6b85Um T3pyNUHy đãT3pyNU 9RaYNUlưu l9RaYNUại m9RaYNUột lớpT3pyNU pkShấn tra9RaYNUng T3pyNUđiểm nhạt…9RaYNU rkSõ ràng6b85Um kScô T3pyNUđã cốkS tìnhkS trT3pyNUang điểT3pyNUm kScho 9RaYNUsắc mkSặt mìnhT3pyNU táikS xan6b85Umh n9RaYNUhằm tkShuận l6b85Umợi ch9RaYNUo kSkế kShoạch ngấtkS xỉu9RaYNU trư9RaYNUớc T3pyNUnhà 6b85Umanh như9RaYNU mộtkS kSsự trùnkSg hợp.

Tại sa6b85Umo 6b85Umrõ ràngT3pyNU ÁT3pyNUi 9RaYNUHy khôn6b85Umg hT3pyNUề bất9RaYNU 9RaYNUtỉnh, như6b85Umng lạikS kScố t6b85Umình giả9RaYNU T3pyNUvờ kSnhư thế?

Cô chấT3pyNUp 9RaYNUnhận c9RaYNUộng 9RaYNUtác cùngkS H9RaYNUạo Th9RaYNUần vớT3pyNUi lý6b85Um dkSo kSvà mục9RaYNU T3pyNUđích gì?

Lòng Mi6b85Umnh kSVỹ ngổnkS ng6b85Umang T3pyNUbao nh9RaYNUiêu câu9RaYNU h9RaYNUỏi chkSưa được6b85Um gT3pyNUiải đkSáp, nh9RaYNUưng an6b85Umh đankSg cố9RaYNU kSý vkSạch trầkSn kSkế hoạ9RaYNUch c9RaYNUủa cô.

Mặc kệT3pyNU ch9RaYNUo cT3pyNUả ngườT3pyNUi kScô đã9RaYNU 9RaYNUhoàn toT3pyNUàn b9RaYNUị 9RaYNUdìm 9RaYNUdưới mT3pyNUặt 9RaYNUnước, ngườT3pyNUi cokSn gáiT3pyNU trT3pyNUên T3pyNUtay T3pyNUanh v9RaYNUẫn khkSông hề9RaYNU c9RaYNUó kSý định6b85Um tkSự cứT3pyNUu thoT3pyNUát 6b85Umchính mình.

Ái 6b85UmHy cốkS gắng9RaYNU níkSn kSthở, mặ9RaYNUc kSkệ lồ6b85Umng ngkSực kT3pyNUhó thở6b85Um đến6b85Um mức6b85Um nh9RaYNUư muốnkS nkSổ tung.

Sao đột9RaYNU nhiêT3pyNUn cô9RaYNU lạkSi n6b85Umhớ đếT3pyNUn khoảnhkS khắ9RaYNUc lần6b85Um đầuT3pyNU T3pyNUtiên bịkS an9RaYNUh T3pyNUdìm T3pyNUxuống nướkSc 9RaYNUthế này?

Cảm gikSác giốngkS hệt6b85Um như9RaYNU kkShi 6b85Umđó, ckShỉ 9RaYNUkhác ở9RaYNU chỗkS kScô k9RaYNUhông hề9RaYNU 6b85Umtỏ 9RaYNUbất cT3pyNUứ h6b85Umành động6b85Um T3pyNUnào gọkSi lT3pyNUà kSphản khá6b85Umng cả.

Trái kStim ch6b85Umất chứaT3pyNU 6b85Umđầy T3pyNUthù hậ6b85Umn củaT3pyNU c9RaYNUô chT3pyNUợt thkSắt lại…T3pyNU a6b85Umnh th6b85Umật sự9RaYNU có9RaYNU ý6b85Um đị6b85Umnh g9RaYNUiết cô9RaYNU sao?

Nhưng cũkSng không6b85Um kSquan trọng9RaYNU, 6b85Umsống T3pyNUhay chếtkS đT3pyNUối kSvới ckSô đT3pyNUều nkShư nhT3pyNUau kScả thôi.

Cố gắngkS 9RaYNUnín thở6b85Um dkSù ch6b85Umo r6b85Umất 9RaYNUkhó chịu6b85Um, kSÁi H9RaYNUy vẫn9RaYNU khkSông tàikS nàoT3pyNU ki6b85Umểm so9RaYNUát đượckS sắckS mặt9RaYNU củakS mình.

Hàng lôkSng T3pyNUmày dT3pyNUài thanT3pyNUh túT3pyNU 9RaYNUcứ nhíuT3pyNU dkSần l9RaYNUại, đôkSi m6b85Umôi c9RaYNUũng mím6b85Um kSchặt, cT3pyNUả ngườikS côkS cứ6b85Um cự9RaYNUa quậ6b85Umy T3pyNUkhông ngừng.

Minh Vỹ6b85Um n6b85Umhắm mắtT3pyNU l9RaYNUại, aT3pyNUnh khT3pyNUông muốn6b85Um trôn6b85Umg thấy6b85Um côT3pyNU 9RaYNUnhư thT3pyNUế nàkSy, l6b85Umại c9RaYNUàng khôngkS m6b85Umuốn thấy6b85Um chín6b85Umh mì6b85Umnh đãkS làT3pyNU ngườiT3pyNU khiếnkS côT3pyNU trkSở kSnên nhT3pyNUư thế.

Đến lúckS khôn6b85Umg T3pyNUthể chịu9RaYNU đựngkS đượT3pyNUc nữa,kS anT3pyNUh kéo9RaYNU nhT3pyNUanh 6b85Umngười cT3pyNUô lên6b85Um, ôkSm 6b85Umthật chkSặt vào6b85Um lòng.

Cả kSÁi H6b85Umy c9RaYNUũng hT3pyNUo thànhkS tiếngT3pyNU, th9RaYNUở 6b85Umgấp 6b85Umgáp T3pyNUkhi hô6b85Um hấp9RaYNU đượckS ho9RaYNUạt động9RaYNU trkSở lại.

Anh 6b85Umthua rồi…

Không 9RaYNUthể nàkSo tT3pyNUhắng đượckS s9RaYNUự ư9RaYNUơng bướ9RaYNUng vT3pyNUà 9RaYNUcố chấp6b85Um củaT3pyNU cô…9RaYNU vốnT3pyNU dĩ9RaYNU từkS trướkSc đế6b85Umn giờT3pyNU đãT3pyNU l6b85Umà kSnhư vậy.

Thà rằT3pyNUng 6b85Umcô đừ9RaYNUng xuấ6b85Umt hi9RaYNUện thê9RaYNUm lầnT3pyNU T3pyNUnữa kStrước mắT3pyNUt an6b85Umh, th9RaYNUì nỗi9RaYNU 6b85Umđau n9RaYNUăm kSxưa đã9RaYNU không9RaYNU đượcT3pyNU k9RaYNUhơi dậy,6b85Um mạnhkS mẽkS vT3pyNUà đa6b85Umu đ9RaYNUớn kSgấp đôi.

Khoảnh khắckS nkShìn kSthấy 6b85Umcô tro6b85Umng tầT3pyNUm mắ6b85Umt, kSMinh Vỹ6b85Um thực6b85Um sự9RaYNU cảm9RaYNU T3pyNUthấy hạ9RaYNUnh phúcT3pyNU đT3pyNUến mT3pyNUức khô9RaYNUng tT3pyNUhể n6b85Umói thànhkS lời9RaYNU, kScả T3pyNUbầu trờikS đenkS tkSối n9RaYNUhư đượkSc ánh9RaYNU s6b85Umáng chiếukS rọi…

Hạnh phú9RaYNUc 6b85Umđó T3pyNUchưa 6b85Umkéo dkSài n9RaYNUhư mo9RaYNUng 9RaYNUmuốn, tkShì tT3pyNUrái tiT3pyNUm 6b85Umanh lkSại nkShư 9RaYNUbật máT3pyNUu khT3pyNUi nhậnkS kSra sựT3pyNU thật6b85Um 6b85Umvề sự9RaYNU cókS m6b85Umặt củkSa cô.

Cô trởT3pyNU 6b85Umvề bT3pyNUên anh…9RaYNU chỉ9RaYNU T3pyNUđể 6b85Umthực hiệ6b85Umn một9RaYNU âmT3pyNU mư6b85Umu được9RaYNU sT3pyNUắp T3pyNUđặt sẵT3pyNUn từ6b85Um tkSrước, T3pyNUđau đớ6b85Umn thật!

Khuôn 9RaYNUmặt a6b85Umnh gục9RaYNU T3pyNUvào thâ6b85Umn ngườiT3pyNU mátT3pyNU lạnT3pyNUh củakS 6b85UmÁi HT3pyNUy, ha6b85Umi bànkS ta6b85Umi si9RaYNUết c9RaYNUhặt lạiT3pyNU đanT3pyNUg rukSn T3pyNUlên 6b85Umkhông ngừng.

Anh kSphải làmkS sT3pyNUao đây?

Phải xeT3pyNUm cô9RaYNU lT3pyNUà mộ9RaYNUt ng9RaYNUười muốkSn hãkSm h9RaYNUại mìkSnh, ha9RaYNUy là6b85Um mặckS 6b85Umkệ mọikS thứ,6b85Um tiếpT3pyNU tục9RaYNU yêu6b85Um 9RaYNUthương c9RaYNUô hết6b85Um mực?

Khung 9RaYNUcảnh i9RaYNUm lặng6b85Um đT3pyNUến mứ6b85Umc đáng9RaYNU sợ,kS đôT3pyNUi mắt9RaYNU tT3pyNUo cafT3pyNUe kSsữa đã6b85Um 9RaYNUvà đakSng mởT3pyNU T3pyNUto kSnhìn Min9RaYNUh V9RaYNUỹ kh6b85Umông cảm9RaYNU xúc.

Bàn ta9RaYNUy mềmkS mạiT3pyNU tT3pyNUừ tT3pyNUừ đ6b85Umẩy nhẹ9RaYNU ngườ6b85Umi 6b85Umanh ra9RaYNU. ÁiT3pyNU T3pyNUHy T3pyNUđứng dậy,9RaYNU ánT3pyNUh mắtT3pyNU vẫnT3pyNU khôT3pyNUng r6b85Umời T3pyNUkhỏi gươ9RaYNUng mặt6b85Um que9RaYNUn t6b85Umhuộc màkS c9RaYNUô đãT3pyNU từngT3pyNU kShết kSmực ykSêu thương.

Mọi chu9RaYNUyện đã6b85Um đếnkS 6b85Ummức nàyT3pyNU, thT3pyNUì cô9RaYNU không6b85Um cT3pyNUòn lýkS T3pyNUdo nkSào đ9RaYNUể đóng9RaYNU k6b85Umịch nT3pyNUữa, dkSù sa9RaYNUo anT3pyNUh cũn9RaYNUg b6b85Umiết rõ6b85Um côkS 6b85Umđã v6b85Umà T3pyNUđang là9RaYNUm g6b85Umì rồi.

Cô đưa9RaYNU mộ6b85Umt tT3pyNUay về6b85Um ph9RaYNUía an9RaYNUh, 6b85Umnhư muốn9RaYNU đỡkS a6b85Umnh đứngT3pyNU d9RaYNUậy. Như9RaYNUng sự9RaYNU phảnT3pyNU hT3pyNUồi từT3pyNU an9RaYNUh kh9RaYNUông đư6b85Umợc nhưkS 6b85Umý 9RaYNUcô mo9RaYNUng 6b85Ummuốn, MikSnh VỹkS 9RaYNUchỉ n6b85Umgẩn ngườikS nhì6b85Umn cô9RaYNU, khôn9RaYNUg hề6b85Um có6b85Um bT3pyNUất T3pyNUkỳ hành6b85Um độngT3pyNU nà6b85Umo khác.

Ái H6b85Umy dạn9RaYNU 6b85Umdĩ đưa9RaYNU T3pyNUtay ckShủ độnkSg n9RaYNUắm 6b85Umlấy tkSay kSanh, rồ9RaYNUi dù9RaYNUng ch9RaYNUút sức6b85Um lT3pyNUực n9RaYNUhỏ bé6b85Um kkSéo aT3pyNUnh gưT3pyNUợng dậy.

“Nói đikS…” MiT3pyNUnh T3pyNUVỹ cấtT3pyNU gikSọng trkSầm kSkhàn, T3pyNUnheo 6b85Ummắt nhìT3pyNUn côkS, “…T3pyNU 6b85Umem trT3pyNUở vềkS vkSới lkSý dkSo gì?”

Trước c6b85Umâu hỏT3pyNUi nghkSi hoặ6b85Umc củakS anhkS, cô9RaYNU lT3pyNUại h6b85Umoàn t9RaYNUoàn dkSửng dưng,6b85Um tiế6b85Ump tục6b85Um T3pyNUkéo an9RaYNUh đứng9RaYNU lên.

Thật T3pyNUsự… T3pyNUcô trởkS về9RaYNU v9RaYNUà phảikS 6b85Umgiả 9RaYNUvờ dà9RaYNUn dT3pyNUựng mộkSt mà9RaYNUn kSkịch định6b85Um T3pyNUsẵn nh6b85Umư tT3pyNUhế làkS để9RaYNU l6b85Umàm gì?

Đứng đối9RaYNU d6b85Umiện vớ9RaYNUi Á6b85Umi HykS, Mi9RaYNUnh Vỹ9RaYNU vẫnkS kSkhông thể9RaYNU khô9RaYNUng thắkSc m9RaYNUắc, bởikS tất6b85Um kScả nhữn6b85Umg gì6b85Um đãT3pyNU vT3pyNUà đ6b85Umang diễn6b85Um kSra khiếnT3pyNU ankSh không6b85Um t9RaYNUhoát khỏiT3pyNU bàngT3pyNU hoàng.

Cô vkSẫn phớt9RaYNU lờT3pyNU câkSu hỏi6b85Um c6b85Umủa anT3pyNUh, T3pyNUbàn taT3pyNUy đỡT3pyNU 6b85Umanh đứng6b85Um dkSậy n6b85Umhư ch9RaYNUưa muốnT3pyNU bukSông, vẫn6b85Um sT3pyNUiết lại6b85Um thật9RaYNU chặt.

“Anh 9RaYNUvẫn sống9RaYNU kStốt… phải9RaYNU không?”

Chất giọ6b85Umng tr6b85Umong kSthanh T3pyNUcất 9RaYNUlên, nhẹkS 9RaYNUnhàng nh6b85Umư l6b85Umàn gi9RaYNUó 9RaYNUthoáng qu9RaYNUa, nhưnT3pyNUg lạikS vT3pyNUang vkSọng dkSư T3pyNUâm của6b85Um T3pyNUâm vựkSc quT3pyNUen thuộc.

Đã 9RaYNUbao lâuT3pyNU r9RaYNUồi 9RaYNUanh mớikS lại9RaYNU đượ9RaYNUc kSnghe thấy9RaYNU giọng9RaYNU kSnói này?

Cả kSngười 6b85UmMinh VT3pyNUỹ 6b85Umnhư b9RaYNUị đô6b85Umng T3pyNUcứng, a6b85Umnh 6b85Umnhìn côkS ngỡ9RaYNU ngkSàng, đ9RaYNUáy 6b85Ummắt ánh9RaYNU kSlên n9RaYNUhững xótT3pyNU 6b85Umxa và9RaYNU đ6b85Umau đớn.

Cô ng9RaYNUhĩ ankSh ckSó T3pyNUthể sốngT3pyNU 6b85Umtốt k9RaYNUhi khôT3pyNUng có9RaYNU kScô sao?

“Dĩ nh9RaYNUiên 9RaYNUlà không.”6b85Um MT3pyNUinh VỹT3pyNU đáp6b85Um, 9RaYNUđôi mắtkS 6b85Umanh nhkSắm hờT3pyNU l9RaYNUại, kScố T3pyNUgắng k6b85Umhông thT3pyNUở hkSắt ra…9RaYNU 9RaYNUanh đanT3pyNUg mất9RaYNU bìn6b85Umh tĩnT3pyNUh. kS“Em khôT3pyNUng cần9RaYNU kSphải bận6b85Um tâm,kS vậy6b85Um còn9RaYNU em9RaYNU? BT3pyNUốn nă6b85Umm qu9RaYNUa ekSm đã9RaYNU 9RaYNUở đâu,6b85Um T3pyNUđã làkSm T3pyNUgì và…”

Anh bỏkS lửngT3pyNU câuT3pyNU hỏi,kS 9RaYNUmím 9RaYNUmôi T3pyNUthật chặt6b85Um, 9RaYNUnhư kSđang kìm6b85Um ckShế 9RaYNUvì khôkSng mT3pyNUuốn kíkSch độn9RaYNUg trướ9RaYNUc 9RaYNUmặt cô.

Bao 9RaYNUnăm qua9RaYNU, akSnh đã6b85Um trưởng6b85Um thàkSnh T3pyNUvà 6b85Umchững ch9RaYNUạc hơkSn kSrất nhikSều, dù6b85Um 9RaYNUcho ng9RaYNUày xưT3pyNUa a9RaYNUnh vốn9RaYNU dkSĩ đ9RaYNUã rất6b85Um hkSoàn hảo9RaYNU 6b85Umtrong lốiT3pyNU sukSy ng9RaYNUhĩ li9RaYNUnh hokSạt rồi.

Nhưng bâkSy g9RaYNUiờ, akSnh học6b85Um đ6b85Umược cáchT3pyNU tựkS khốngkS chếT3pyNU bkSản thâ6b85Umn, khô9RaYNUng để6b85Um bấtT3pyNU c9RaYNUứ hà6b85Umnh kSđộng s9RaYNUơ xuất9RaYNU nà6b85Umo xảT3pyNUy r6b85Uma cảT3pyNU… vì6b85Um 6b85Umchỉ nhưT3pyNU t9RaYNUhế, 6b85Umanh mớkSi thoátkS T3pyNUkhỏi những9RaYNU 9RaYNUý ngh6b85Umĩ điê9RaYNUn 6b85Umrồ luônkS 9RaYNUvây qu6b85Umanh tT3pyNUrí ó6b85Umc T3pyNUkhi đán9RaYNUh mất6b85Um cô.

Ái kSHy lại9RaYNU tkSiếp tụcT3pyNU 9RaYNUchơi tròkS câm6b85Um lặng,T3pyNU 6b85Umcô T3pyNUđưa đ9RaYNUôi T3pyNUmắt tr9RaYNUong s6b85Umáng và6b85Um 6b85Umnét 6b85Ummặt d9RaYNUịu dàng6b85Um kSnhìn anh.

Bàn tkSay cô9RaYNU T3pyNUchợt giằng6b85Um mạnhkS r6b85Uma kkShỏi bànkS t6b85Umay t6b85Umo lkSớn 9RaYNUcủa ngườiT3pyNU đốikS diệkSn. KhônkSg đểT3pyNU bkSàn 6b85Umtay 6b85Ummình tkSrống rT3pyNUỗng tro6b85Umng k6b85Umhông 6b85Umkhí, T3pyNUcô 6b85Umlại vòngkS takSy ôm9RaYNU nga9RaYNUng tT3pyNUhắt lưngT3pyNU an6b85Umh, thậtT3pyNU n6b85Umhẹ nh9RaYNUàng v6b85Umà ấkSm áp…

Cõi T3pyNUlòng Min6b85Umh kSVỹ ch6b85Umợt cảm6b85Um thấyT3pyNU thT3pyNUật kSdễ ckShịu, ckSái 6b85Umcảm gi9RaYNUác kShạnh phúT3pyNUc mà6b85Um tưở6b85Umng chừng9RaYNU kSanh sT3pyNUẽ 9RaYNUđánh mấtkS mãi9RaYNU mãkSi T3pyNUnay lại9RaYNU tr6b85Umở vềkS, lấT3pyNUn chiếm6b85Um hkSoàn tT3pyNUoàn cảm6b85Um 6b85Umgiác T3pyNUcủa cơ6b85Um thể.

Thuận tayT3pyNU, ankSh T3pyNUtừ từ6b85Um đT3pyNUưa hakSi ta6b85Umy lên9RaYNU, vòngT3pyNU q6b85Umua nkSgang người6b85Um kScô, 6b85Umnhư tkShể m6b85Umuốn đáp6b85Um lạiT3pyNU cákSi ômkS tìT3pyNUnh cảm9RaYNU từ9RaYNU phíkSa 6b85Umbên kia.

“Sống khôn9RaYNUg tốt…”

Một T3pyNUcâu n6b85Umói lấT3pyNUp lửkSng vaT3pyNUng 9RaYNUlên, hàn6b85Umh 9RaYNUđộng của6b85Um M9RaYNUinh Vỹ6b85Um dừngT3pyNU lại9RaYNU, aT3pyNUnh vẫ6b85Umn chưaT3pyNU hoà9RaYNUn thàn9RaYNUh 6b85Umđộng T3pyNUtác ôm9RaYNU cô9RaYNU vkSào lòng.

“Sống tốt6b85Um 9RaYNUđược saT3pyNUo? K9RaYNUhi k6b85Umẻ đãT3pyNU giế6b85Umt giT3pyNUa đìnhT3pyNU T3pyNUtôi vẫn6b85Um còn6b85Um sống?”

Ngay cảT3pyNU đầkSu T3pyNUngón takSy cũngkS T3pyNUtê cứnT3pyNUg, đôikS mắtT3pyNU Mi9RaYNUnh Vỹ9RaYNU đangT3pyNU kSdần đ6b85Umánh 6b85Ummất tkSầm nhìn…T3pyNU akSnh đ9RaYNUã có9RaYNU t6b85Umhể đoánT3pyNU rkSa phầ9RaYNUn n6b85Umào nhữn6b85Umg gT3pyNUì đanT3pyNUg xả6b85Umy r9RaYNUa rồi…

Không đkSể 6b85Umanh kịkSp địnhkS thT3pyNUần, T3pyNUÁi H6b85Umy d9RaYNUùng takSy đẩy9RaYNU 9RaYNUngười aT3pyNUnh r6b85Uma 9RaYNUxa kkShỏi mình,9RaYNU tiếp6b85Um tụT3pyNUc 9RaYNUdùng lự9RaYNUc đẩykS T3pyNUmạnh an9RaYNUh thêmkS mT3pyNUột 9RaYNUlần T3pyNUnữa về6b85Um phí6b85Uma bểkS bơi.

Mọi 9RaYNUviệc x6b85Umảy rkSa qukSá n6b85Umhanh, c9RaYNUả người9RaYNU MinkSh VỹkS rơ6b85Umi tựkS T3pyNUdo t9RaYNUheo quán6b85Um tí9RaYNUnh, bỗng9RaYNU chốc9RaYNU mọ9RaYNUi h6b85Umành đT3pyNUộng 9RaYNUxung quan6b85Umh nhưT3pyNU đangT3pyNU chậT3pyNUm dần6b85Um, ch6b85Umậm dần…

“Tôi trởT3pyNU vềT3pyNU… làT3pyNU T3pyNUđể gkSiết anh!”

Câu nóiT3pyNU t6b85Umàn nhẫn9RaYNU được6b85Um phát9RaYNU kSngôn nkSgang tkSàng, ÁkSi kSHy ngẩngkS c9RaYNUao mặt,6b85Um kSđôi môi6b85Um xikSnh xinkSh đượcT3pyNU tT3pyNUô so9RaYNUn kSđen 9RaYNUnhạt nhếch9RaYNU 9RaYNUlên, mộ6b85Umt 9RaYNUnụ T3pyNUcười nửakS miệngkS đượckS hình9RaYNU thàkSnh mT3pyNUột cáT3pyNUch 6b85Umhoàn 6b85Umchỉnh 9RaYNUvà rkSõ rệt.

Đây là9RaYNU 6b85Umlần đầu9RaYNU tiT3pyNUên 9RaYNUtrong đời…6b85Um 9RaYNUcô nở6b85Um nụT3pyNU cườikS đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày 9RaYNUtắt nắng6b85Um, lộnkSg gió…

Thiếu T3pyNUnữ T3pyNUtrong chikSếc T3pyNUváy đenT3pyNU đangT3pyNU đứ6b85Umng cạnh6b85Um kSbể b6b85Umơi tronkSg ngôkSi biệtT3pyNU tT3pyNUhự hokSa lệ…

Ái kSHy d9RaYNUán chặkSt tT3pyNUầm nh6b85Umìn vT3pyNUào MiT3pyNUnh Vỹ,T3pyNU bàkSn t6b85Umay nhỏ9RaYNU T3pyNUnhắn tkSừ T3pyNUtừ đư6b85Uma lkSên, kSnắm lT3pyNUấy sợiT3pyNU 9RaYNUdây chuyề9RaYNUn ở9RaYNU T3pyNUcổ, nhẹkS nh9RaYNUàng cởi9RaYNU bỏkS nó6b85Um ra.

Cô quẳng6b85Um sợi9RaYNU kSdây m6b85Umột cácT3pyNUh thả9RaYNUn nkShiên, chỉkS gT3pyNUiữ lT3pyNUấy c6b85Umhiếc mặT3pyNUt dâ9RaYNUy chuyềnT3pyNU hT3pyNUình hộp6b85Um tròn9RaYNU, mkSở nT3pyNUắp và6b85Um lT3pyNUấy từT3pyNU đ9RaYNUó mộkSt thứkS c6b85Umực kSkỳ nhỏT3pyNU bé.

Đôi T3pyNUmắt 9RaYNUcô vkSẫn nh6b85Umìn kSvề phíaT3pyNU MikSnh Vỹ,6b85Um a6b85Umnh đãkS nh6b85Umanh chónT3pyNUg ngo6b85Umi lêkSn mặtT3pyNU nước6b85Um kSsau k9RaYNUhi bịkS ckSô bấtT3pyNU n9RaYNUgờ đẩykS xuố6b85Umng hồ.

Cả n6b85Umgười T3pyNUMinh kSVỹ ư6b85Umớt kSsũng, kSanh đưT3pyNUa T3pyNUtay vuT3pyNUốt kSmặt, gưT3pyNUơng mặt6b85Um v6b85Umẫn lưkSu 6b85Umdấu lại6b85Um kSsự ngạc9RaYNU nhiê6b85Umn vkSà 9RaYNUđau đớn.

Cuối cùng…T3pyNU kSanh 9RaYNUđã bi9RaYNUết đượkSc 9RaYNUlý d9RaYNUo vT3pyNUì 9RaYNUsao c6b85Umô trởT3pyNU T3pyNUvề, kSvà tại9RaYNU sakSo cô9RaYNU lạ6b85Umi tkSham gT3pyNUia kSvào cá6b85Umi vT3pyNUở kịcT3pyNUh kSkhông T3pyNUhoàn chỉnhkS đó.

Cô c6b85Umho rằ9RaYNUng an9RaYNUh làT3pyNU ngkSười kSgiết gi9RaYNUa đìn9RaYNUh kScô ư?

Thì T3pyNUra tronT3pyNUg l9RaYNUòng 9RaYNUcô, v9RaYNUị 6b85Umtrí 9RaYNUcủa T3pyNUanh là6b85Um nhưkS thế6b85Um –kS là9RaYNU T3pyNUmột kẻ9RaYNU skSát 9RaYNUnhân khô9RaYNUng hơnT3pyNU khô6b85Umng kém.

Đáy T3pyNUmắt t6b85Umrở 9RaYNUnên thậtkS ưT3pyNUu thươn9RaYNUg, an6b85Umh kSchỉ đứn6b85Umg yê9RaYNUn đốikS mT3pyNUặt vkSới cô,6b85Um khô9RaYNUng T3pyNUnói 9RaYNUthêm bất6b85Um cứT3pyNU điềuT3pyNU gT3pyNUì cả.

Ánh mặt9RaYNU trờikS 9RaYNUsáng T3pyNUchói đãT3pyNU ngừnkSg đkSem đến6b85Um 6b85Umnhững vạt9RaYNU nắngT3pyNU ấmT3pyNU áp,kS kSnhưng lT3pyNUại m6b85Umang đến6b85Um ánhkS sá6b85Umng bất6b85Um tận9RaYNU kSchiếu sáT3pyNUng T3pyNUkhuôn mặtT3pyNU anh…

Và mộtT3pyNU bT3pyNUên m6b85Umắt đa9RaYNUng sởkS hữu6b85Um màuT3pyNU hkSổ pháckSh đang9RaYNU 9RaYNUsáng rực,6b85Um v9RaYNUà bên9RaYNU cònkS kSlại vẫ9RaYNUn lT3pyNUà mà6b85Umu 9RaYNUđen thuầnkS tuT3pyNUý của6b85Um kí9RaYNUnh áp9RaYNU tròng.

Có lẽ6b85Um khT3pyNUi n9RaYNUgã 9RaYNUxuống nước,kS kSmột bêT3pyNUn k6b85Umính kSáp t9RaYNUròng 6b85Umđã rkSơi ra6b85Um, và9RaYNU gikSờ đây6b85Um lạiT3pyNU khiến9RaYNU ankSh đốiT3pyNU diệnkS vớT3pyNUi cT3pyNUô bằngT3pyNU đôkSi T3pyNUmắt 9RaYNUngày xkSưa đã6b85Um tkSừng làkS kSthứ c6b85Umô 9RaYNUyêu thíchkS nhất.

Từ kSphía đốiT3pyNU dikSện, đ6b85Umôi mắtT3pyNU kSÁi 6b85UmHy vkSẫn kSnhìn đăm6b85Um đăm&nbspkS; kSvề phíT3pyNUa MinkSh kSVỹ, vô6b85Um hồn9RaYNU nhưn6b85Umg lkSại ckShú mục9RaYNU vào6b85Um đô6b85Umi mắtT3pyNU anh.

Sống mũikS côT3pyNU bắtkS đầu9RaYNU cảT3pyNUm thT3pyNUấy c6b85Umay cay9RaYNU, c9RaYNUô hậkSn ankSh… nhưn6b85Umg 9RaYNUcô T3pyNUvẫn rấkSt y9RaYNUêu anh.

Hình ảnh6b85Um Min9RaYNUh VỹT3pyNU đanT3pyNUg 6b85Umhiện T3pyNUdiện kSrõ rệtT3pyNU tr9RaYNUước mặT3pyNUt, n6b85Umhưng sa9RaYNUo lạikS 6b85Umquá x9RaYNUa tầT3pyNUm tT3pyNUay với…

Khoé 9RaYNUmắt kSÁi H6b85Umy chạy6b85Um dà6b85Umi mộtT3pyNU dòng9RaYNU 9RaYNUlệ, 6b85Umcô nhẹkS nhà9RaYNUng bướcT3pyNU xuốnkSg 6b85Umhồ bơ9RaYNUi, bước9RaYNU đếnkS tT3pyNUhật gần6b85Um anhT3pyNU, tiT3pyNUện t9RaYNUay 9RaYNUcho vật6b85Um thểT3pyNU cô6b85Um T3pyNUvừa lấyT3pyNU kSra từkS mT3pyNUặt d6b85Umây chuT3pyNUyền vào9RaYNU miệng.

Mặt nướckS 9RaYNUlắng đọn9RaYNUg vừaT3pyNU rồikS lạ9RaYNUi bT3pyNUị khuấT3pyNUy đT3pyNUộng kSbởi thkSân thểkS nh6b85Umỏ kSbé, Ái6b85Um T3pyNUHy đang9RaYNU d9RaYNUi chuyểnkS đếnT3pyNU gần9RaYNU Min6b85Umh VỹT3pyNU một6b85Um ckSách gấpkS gápT3pyNU, nh9RaYNUư sợkS 9RaYNUanh sẽT3pyNU biếnT3pyNU mấtkS T3pyNUtrong giâkSy lát.

Ngược 9RaYNUlại v6b85Umới c9RaYNUô, MinkSh Vỹ6b85Um lạiT3pyNU bấtT3pyNU độT3pyNUng, ankSh ch6b85Umỉ 9RaYNUim lặn9RaYNUg T3pyNUcảm 6b85Umnhận kSsự 9RaYNUđau 9RaYNUđớn từ9RaYNU tận9RaYNU đ9RaYNUáy lòn6b85Umg, 9RaYNUlại thê9RaYNUm T3pyNUmột pT3pyNUhần muốnT3pyNU ôm9RaYNU côkS thật6b85Um 6b85Umchặt vào6b85Um lòng.

Cô hikSểu lầm…kS đượ9RaYNUc! AkSnh chấpkS nhận!

Cô muốnkS gT3pyNUiết 9RaYNUanh… a9RaYNUnh sẵn6b85Um sàngT3pyNU đểkS cT3pyNUô làmT3pyNU điềukS đó!

Nhưng chỉ6b85Um du9RaYNUy 6b85Umnhất việc9RaYNU rời9RaYNU bkSỏ aT3pyNUnh… a9RaYNUnh thựckS sựkS T3pyNUkhông thT3pyNUể ch6b85Umấp n9RaYNUhận được.

Có lẽkS T3pyNUcô kSđã không6b85Um T3pyNUbiết kkShi kScô rời9RaYNU 9RaYNUxa an9RaYNUh, a6b85Umnh T3pyNUđã suT3pyNUy s6b85Umụp đếnT3pyNU mứT3pyNUc nàoT3pyNU… T3pyNUanh cò6b85Umn nhớT3pyNU rõ6b85Um lúkSc đó9RaYNU 9RaYNUmình đãkS nh9RaYNUư thếkS nàoT3pyNU m6b85Umà, tron9RaYNUg đầu9RaYNU an6b85Umh chỉ6b85Um còT3pyNUn 9RaYNUduy kSnhất hkSam muốn9RaYNU gkSiết tất6b85Um cảT3pyNU nhữnT3pyNUg kT3pyNUẻ đkSã cả6b85Um 9RaYNUgan ma6b85Umng côT3pyNU 9RaYNUra 6b85Umkhỏi cuộc9RaYNU 6b85Umsống, kSra khỏ9RaYNUi tầmT3pyNU nh9RaYNUìn 6b85Umvà vòng9RaYNU ta9RaYNUy cT3pyNUủa anh.

Một năT3pyNUm 6b85Umsau kT3pyNUhi cT3pyNUô T3pyNUra đi,kS ankSh đã6b85Um sốngT3pyNU t9RaYNUrong kSsự cuồng6b85Um kSloạn, mỗikS 6b85Umngày cT3pyNUhỉ biế9RaYNUt ngắm6b85Um 9RaYNUnhìn bức9RaYNU T3pyNUảnh 6b85Umnơi g6b85Umóc 6b85Umphòng của9RaYNU cô.

Rồi đếnkS n9RaYNUăm 9RaYNUthứ hkSai, 9RaYNUlại làT3pyNU sự9RaYNU T3pyNUsuy sụp6b85Um, an9RaYNUh ch6b85Umỉ biết9RaYNU 6b85Umhành h6b85Umạ b6b85Umản thkSân T3pyNUmình… đ6b85Umể T3pyNUgiải toả6b85Um sựT3pyNU bứckS kSbối vàT3pyNU đauT3pyNU đớn9RaYNU trokSng lòng.

Đến nămT3pyNU thứ9RaYNU ba9RaYNU, a6b85Umnh bT3pyNUắt đầuT3pyNU chíkSnh t9RaYNUhức 6b85Umnắm kSquyền 6b85Umtổ chứckS mafiT3pyNUa củkSa ch6b85Uma mìnkSh, dùng9RaYNU T3pyNUvũ lựcT3pyNU để6b85Um kSđoạt đượcT3pyNU quyềnkS kSlực 6b85Umtrong cạnh9RaYNU t9RaYNUranh t6b85Umhương T3pyNUtrường ch6b85Umo tập9RaYNU đoàn.

Quên đượckS cô…kS thậT3pyNUt sựT3pyNU khT3pyNUó h9RaYNUơn qu6b85Umên T3pyNUThy Th9RaYNUy gấpT3pyNU ngà6b85Umn lần.

Khi kSanh 6b85Umđặt T6b85Umhy T3pyNUThy v6b85Umào ng9RaYNUăn 6b85Umkéo T3pyNUký ứckS tkSrong T3pyNUtrái 9RaYNUtim, t6b85Umhì tìnkSh yêu9RaYNU đókS 6b85Umcũng kSdừng l9RaYNUại T3pyNUvà kếkSt thúc.

Nhưng T3pyNUÁi Hy6b85Um, 9RaYNUkhông những9RaYNU a6b85Umnh kT3pyNUhông t9RaYNUhể qu6b85Umên được9RaYNU, m9RaYNUà T3pyNUanh cò9RaYNUn khkSông thểT3pyNU th6b85Umôi khT3pyNUông nhu9RaYNUng nhớkS và9RaYNU ng6b85Umừng yT3pyNUêu cô.

Dù chkSo 9RaYNUý nghĩT3pyNU cô9RaYNU kSđã chếtT3pyNU b9RaYNUao nh6b85Umiêu kSlần lT3pyNUoé l6b85Umên tron6b85Umg suT3pyNUy ng9RaYNUhĩ, nhưngkS anT3pyNUh vẫn6b85Um ngoaT3pyNUn cốT3pyNU T3pyNUchối bỏ…6b85Um 6b85Umvì aT3pyNUnh 9RaYNUchưa xá9RaYNUc kSthực đượkSc cô9RaYNU cò9RaYNUn sốn9RaYNUg hT3pyNUay chết.

Nhưng 6b85Umgiờ đây…6b85Um trước6b85Um mắt6b85Um an9RaYNUh, kSÁi 9RaYNUHy đãT3pyNU trở6b85Um kSvề vẹn9RaYNU nguyênkS, và9RaYNU m9RaYNUang thekSo mộtkS 9RaYNUmối thù6b85Um khôT3pyNUng dứt.

Cô 9RaYNUtrở về6b85Um 9RaYNUlà đểT3pyNU 9RaYNUgiết anh!

Trong tầm6b85Um mkSắt M6b85Uminh Vỹ6b85Um đa6b85Umng t9RaYNUhu vềT3pyNU kShình kSảnh T3pyNUÁi H6b85Umy mỗi9RaYNU 6b85Ummột gầnT3pyNU hơn,kS T3pyNUcho đến9RaYNU k9RaYNUhi c6b85Umô đứng6b85Um đ6b85Umối di6b85Umện vớiT3pyNU kSanh, mự6b85Umc nư6b85Umớc đ9RaYNUã lê9RaYNUn qu9RaYNUá 9RaYNUcổ c9RaYNUủa 9RaYNUcô rồi.

Ái HT3pyNUy vòn9RaYNUg ta6b85Umy ô6b85Umm lấ6b85Umy c6b85Umổ MiT3pyNUnh Vỹ6b85Um ghì9RaYNU c6b85Umhặt xuốngT3pyNU, c6b85Umô T3pyNUnhón châ9RaYNUn, T3pyNUđặt lêkSn m9RaYNUôi 6b85Umanh mộT3pyNUt nkSụ hônT3pyNU 9RaYNUthật skSâu v6b85Umà dài.

Từ đT3pyNUôi mkSắt thkSanh T3pyNUtú vàT3pyNU T3pyNUto sT3pyNUáng vẫT3pyNUn T3pyNUchạy dàiT3pyNU d9RaYNUòng lệ6b85Um T3pyNUđau đớn9RaYNU, cả6b85Um ngườkSi côkS ru9RaYNUn lênkS khôngT3pyNU ngừng.

Ba năkSm kkSể từkS cáT3pyNUi ngT3pyNUày địkSnh mệnhkS kSđó… côT3pyNU đ9RaYNUã tựkS nT3pyNUhủ phải9RaYNU hậnT3pyNU kSanh tkShật nhiều,T3pyNU phải9RaYNU thậ9RaYNUt 6b85Umlạnh T3pyNUlùng kSkhi đố6b85Umi diện6b85Um với6b85Um anhT3pyNU… kSnhư tkShế, 6b85Umcô mớ9RaYNUi kScó tkShể trkSả 6b85Umthù c9RaYNUho 9RaYNUanh Triết9RaYNU Dạ9RaYNU, c9RaYNUho c6b85Umả c6b85Umha vàT3pyNU mẹkS mình.

Từ trư6b85Umớc kSđến giờ,6b85Um mỗikS kh9RaYNUi hôn6b85Um cô9RaYNU, MkSinh Vỹ6b85Um 9RaYNUđều nhT3pyNUắm mắtkS để9RaYNU cảmT3pyNU nhậnkS n9RaYNUụ T3pyNUhôn đầkSy tìn6b85Umh cảmT3pyNU đókS. Nhưn6b85Umg 6b85Umlần này,6b85Um đ6b85Umôi mkSắt vẫn6b85Um nhì9RaYNUn tT3pyNUhẳng về6b85Um ph9RaYNUía xkSa xămkS mộtT3pyNU T3pyNUcách hT3pyNUờ hữ6b85Umng… vì9RaYNU T3pyNUanh biế9RaYNUt rõkS, 9RaYNUnụ hônkS này6b85Um lT3pyNUà 6b85Umcó kSchủ đích!!

Vòng ta6b85Umy ÁiT3pyNU HkSy 6b85Umsiết ch9RaYNUặt 6b85Umhơn, đôi9RaYNU môi9RaYNU mỏngT3pyNU đ6b85Umang cố6b85Um gắngkS 9RaYNUcho mộT3pyNUt thT3pyNUứ đ9RaYNUã chuẩn6b85Um T3pyNUbị trước6b85Um và9RaYNUo khokSang miệnT3pyNUg M9RaYNUinh Vỹ.6b85Um 6b85UmDễ 6b85Umdàng hkSơn côT3pyNU tưởng!!

Anh k9RaYNUhông nkShững khôngT3pyNU pT3pyNUhản kháng9RaYNU, T3pyNUmà lạkSi 6b85Umnuốt luônkS vậ6b85Umt tT3pyNUhể đ9RaYNUắng ngắt6b85Um ấ6b85Umy, 6b85Umnhư thểT3pyNU akSnh đ9RaYNUang muT3pyNUốn 6b85Umgiúp cô9RaYNU thực9RaYNU hi6b85Umện k9RaYNUế hoạch.

Đôi đồngkS tkSử chT3pyNUất c6b85Umhứa hậnT3pyNU t6b85Umhù từkS từ6b85Um mởkS ra9RaYNU, lặnkSg th9RaYNUầm 9RaYNUquan sátT3pyNU gư6b85Umơng mặt6b85Um 9RaYNUtừ 9RaYNUngười đối9RaYNU diện.

Chỉ trkSong kSmột khoảnhkS khắc,9RaYNU T3pyNUtrái kStim kScô chợT3pyNUt tkShắt lại…kS đâ6b85Umy 9RaYNUlà l6b85Umần đầu9RaYNU tiênT3pyNU… cô6b85Um trôkSng 9RaYNUthấy ankSh rơikS nước6b85Um mắt!!

Mọi thứT3pyNU trước6b85Um m6b85Umắt 6b85Umđều 9RaYNUrõ m6b85Umồn một,T3pyNU T3pyNUtuy rkSằng g6b85Umương kSmặt 6b85Umanh kSvẫn cònkS ướtT3pyNU 9RaYNUnước, nhkSưng từT3pyNU đôiT3pyNU mắtkS 6b85Ummang kSmàu hổ9RaYNU phkSách T3pyNUđang 6b85Umchạy d6b85Umài mT3pyNUột dòng6b85Um nướT3pyNUc đauT3pyNU đớn.

Dù ch6b85Umo đT3pyNUôi mắt6b85Um 9RaYNUhai 9RaYNUmàu củ6b85Uma 6b85Umanh cT3pyNUũng T3pyNUđang n6b85Umhìn cT3pyNUô kSđầy l6b85Umạnh T3pyNUgiá, nhưnkSg T3pyNUcô T3pyNUcó tkShể nhận9RaYNU tkShấy… anT3pyNUh kSđã rơi9RaYNU nướkSc mắtkS vìT3pyNU cô.

Ái 6b85UmHy đẩT3pyNUy n9RaYNUhẹ ngưkSời MT3pyNUinh Vỹ9RaYNU kSra, 6b85Ummôi r9RaYNUời môi,6b85Um nhưng6b85Um hơiT3pyNU ấT3pyNUm vẫ9RaYNUn tT3pyNUồn tại.

Bàn takSy nhỏ9RaYNU nhkSắn vươnkS lên6b85Um, vuố9RaYNUt nhkSẹ T3pyNUmái tóc9RaYNU củakS aT3pyNUnh, rồi9RaYNU 9RaYNUdi chuyểnkS chầm6b85Um chkSậm 6b85Umđến b9RaYNUên mắt6b85Um đT3pyNUen sẫm.

Rồi c6b85Umả bànkS ta6b85Umy kkSia củ9RaYNUa côkS cũngkS đ9RaYNUưa l6b85Umên, p6b85Umhối hợT3pyNUp thật9RaYNU nhuầ6b85Umn nhuyễnT3pyNU v9RaYNUà cT3pyNUhuẩn b6b85Umị là9RaYNUm mkSột đkSiều kSgì đó6b85Um màkS ckSô kScho T3pyNUlà qkSuan trọng.

Minh 6b85UmVỹ đkSứng yênT3pyNU, ckSả ngkSười bkSắt T3pyNUđầu mất9RaYNU thkSăng b6b85Umằng nkShưng ankSh vẫn6b85Um cốkS gắng6b85Um đứngkS v6b85Umững… vìkS cô!

Ái H6b85Umy nhẹkS nhàng6b85Um thá6b85Umo bê9RaYNUn k6b85Umính á9RaYNUp T3pyNUtròng kSra kh9RaYNUỏi kSmắt tkSrái 6b85Umcủa an6b85Umh, 9RaYNUtiếp T3pyNUtục thkSả c9RaYNUho 6b85Umchiếc kíT3pyNUnh áT3pyNUp trònkSg kSrơi tT3pyNUự dkSo xuốngkS hồ6b85Um nướckS 9RaYNUảm đạm.

Ánh mắt9RaYNU ti6b85Umnh tuý6b85Um củaT3pyNU MikSnh Vỹ6b85Um hơ9RaYNUi nh9RaYNUeo kSlại, vT3pyNUạn vậ6b85Umt trưT3pyNUớc mắt6b85Um anT3pyNUh kSmờ dần…kS T3pyNUmờ dần.

Người 6b85Umcon gákSi đáng9RaYNU yêu9RaYNU đT3pyNUang đứng6b85Um kSđối 9RaYNUdiện đưT3pyNUa kStay đ6b85Umặt kSnhẹ vào6b85Um ngựcT3pyNU kSanh, đ6b85Umôi kSmôi kSkhó n6b85Umhọc pT3pyNUhát rkSa haT3pyNUi từT3pyNU 9RaYNUvới â9RaYNUm T3pyNUvực cự9RaYNUc nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần t9RaYNUhứ b6b85Uma, T3pyNUvà 9RaYNUcũng là6b85Um lkSần cuốiT3pyNU cùng…6b85Um T3pyNUcô kSdùng ckShính đô9RaYNUi kStay mìn9RaYNUh đẩ6b85Umy ngãkS anh!!