You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý wLT8Kk8qdo đểEKeg eMWdDR6n2m tEKegrở về

Vài nMWdDR6n2ữ phMWdDR6n2ục vwLT8Kk8qụ đMWdDR6n2ang làmwLT8Kk8q viMWdDR6n2ệc gMWdDR6n2ần wLT8Kk8qđó cũMWdDR6n2ng hếtEKeg wLT8Kk8qsức bấtMWdDR6n2 nwLT8Kk8qgờ trEKegước hànMWdDR6n2h độnwLT8Kk8qg củaEKeg MMWdDR6n2inh EKegVỹ, dùEKeg chMWdDR6n2o họwLT8Kk8q khônMWdDR6n2g bwLT8Kk8qiết chwLT8Kk8quyện MWdDR6n2gì đEKegang xảyMWdDR6n2 ra.

Một wLT8Kk8qcô hEKegầu dạnEKeg dĩEKeg bướcwLT8Kk8q đEKegến, wLT8Kk8qvỗ nhẹwLT8Kk8q vàMWdDR6n2o wLT8Kk8qvai MWdDR6n2anh, nhưMWdDR6n2ng muốEKegn ngăEKegn cảMWdDR6n2n aMWdDR6n2nh điEKeg MWdDR6n2quá giớiEKeg hEKegạn, MWdDR6n2đề phònwLT8Kk8qg trườMWdDR6n2ng hwLT8Kk8qợp MWdDR6n2xấu nhất.

“Thiếu gwLT8Kk8qia, đừEKegng… cEKegô ấywLT8Kk8q vẫnwLT8Kk8q đangMWdDR6n2 bấtMWdDR6n2 tỉEKegnh, sẽwLT8Kk8q cówLT8Kk8q ánwLT8Kk8q mạnEKegg thwLT8Kk8qật đấy!”

Giọng MWdDR6n2cô wLT8Kk8qta nEKeghẹ nhMWdDR6n2àng nhEKegư đMWdDR6n2ang twLT8Kk8qrấn awLT8Kk8qn mộtMWdDR6n2 cwLT8Kk8qon tMWdDR6n2hú dwLT8Kk8qữ, đôiwLT8Kk8q vMWdDR6n2ai đangEKeg rwLT8Kk8qun lEKegên nMWdDR6n2hè nhẹ.

Nhưng đáEKegp wLT8Kk8qlại sựMWdDR6n2 lwLT8Kk8qo lắnwLT8Kk8qg wLT8Kk8qvà thậEKegn twLT8Kk8qrọng củMWdDR6n2a MWdDR6n2cô tMWdDR6n2a, chỉMWdDR6n2 MWdDR6n2là mộtMWdDR6n2 áwLT8Kk8qnh EKegmắt sắcwLT8Kk8q nhọn…EKeg MiMWdDR6n2nh wLT8Kk8qVỹ ngoảnhwLT8Kk8q mMWdDR6n2ặt lMWdDR6n2ại, trừEKegng EKegmắt EKegnhìn cEKegô EKegta, gEKegằn giọng.

“Biến đi…”MWdDR6n2 ĐôiMWdDR6n2 mEKegắt anwLT8Kk8qh dờiMWdDR6n2 từEKeg cEKegô EKeggái wLT8Kk8qkia sEKegang ÁiMWdDR6n2 HwLT8Kk8qy, wLT8Kk8qxem thửwLT8Kk8q côwLT8Kk8q wLT8Kk8qcó phảwLT8Kk8qn ứngEKeg EKegnào kEKeghông, wLT8Kk8qđôi môMWdDR6n2i vẫnMWdDR6n2 phEKegát rEKega từnEKegg twLT8Kk8qừ mộtMWdDR6n2 cEKegách chậmwLT8Kk8q rãi,EKeg “…MWdDR6n2 nhânMWdDR6n2 tiEKegện MWdDR6n2bảo tấtwLT8Kk8q cảMWdDR6n2 nhữngMWdDR6n2 aMWdDR6n2i đEKegang EKegcó mặtMWdDR6n2 MWdDR6n2trong cănMWdDR6n2 bMWdDR6n2iệt thwLT8Kk8qự nEKegày lậMWdDR6n2p tEKegức MWdDR6n2ra khỏwLT8Kk8qi đây.”

Ánh mắtwLT8Kk8q thốEKegng trMWdDR6n2ị EKegvà MWdDR6n2uy quyềnEKeg củaEKeg aEKegnh khEKegiến cEKegô gáiEKeg rợnMWdDR6n2 ngwLT8Kk8qười, MWdDR6n2cô tEKega chỉEKeg biếtwLT8Kk8q nhìMWdDR6n2n ngườiEKeg EKegcon gwLT8Kk8qái đángMWdDR6n2 thươngMWdDR6n2 đwLT8Kk8qang EKegnằm EKeggọn trwLT8Kk8qên EKegtay MMWdDR6n2inh VỹwLT8Kk8q wLT8Kk8qvà chôngwLT8Kk8q chêMWdDR6n2nh giữawLT8Kk8q hEKegồ nEKegước mênhwLT8Kk8q mEKegông mMWdDR6n2à MWdDR6n2lắc wLT8Kk8qđầu nEKeggán ngẩm…

Một lMWdDR6n2úc saMWdDR6n2u, tiếngwLT8Kk8q bướcwLT8Kk8q chMWdDR6n2ân vộwLT8Kk8qi wLT8Kk8qvã nMWdDR6n2ối MWdDR6n2nhau wLT8Kk8qra khỏiEKeg wLT8Kk8qcăn wLT8Kk8qbiệt thự.

Nhận thấywLT8Kk8q tấwLT8Kk8qt cảEKeg đãMWdDR6n2 rMWdDR6n2a khỏiwLT8Kk8q đây,wLT8Kk8q khôngMWdDR6n2 wLT8Kk8qcòn aMWdDR6n2i làmEKeg pwLT8Kk8qhiền đếnEKeg mìnhwLT8Kk8q nwLT8Kk8qữa, MwLT8Kk8qinh VEKegỹ bwLT8Kk8qắt đầuEKeg tiếpwLT8Kk8q tụMWdDR6n2c hạMWdDR6n2 thấpMWdDR6n2 tay.

Mực nướcEKeg bắMWdDR6n2t đầuMWdDR6n2 vEKegượt quwLT8Kk8qá giớiMWdDR6n2 hwLT8Kk8qạn, MMWdDR6n2inh EKegVỹ vMWdDR6n2ẫn wLT8Kk8qtiếp tEKegục hEKegạ đEKegôi wLT8Kk8qtay đaEKegng wLT8Kk8qnâng nEKeggười ÁMWdDR6n2i HEKegy, awLT8Kk8qnh khEKegông tEKegin lMWdDR6n2à cEKegô lạiMWdDR6n2 ngoawLT8Kk8qn cwLT8Kk8qố đếnEKeg EKegmức nàyMWdDR6n2 được!

Tại swLT8Kk8qao cMWdDR6n2ô ấyEKeg lạiwLT8Kk8q thaMWdDR6n2m gwLT8Kk8qia vEKegào EKegkế hoEKegạch củwLT8Kk8qa HạMWdDR6n2o EKegThần cEKegơ chứ?

Ban đầuEKeg thựEKegc swLT8Kk8qự anwLT8Kk8qh đãMWdDR6n2 EKeghoàn toàEKegn rwLT8Kk8qơi vMWdDR6n2ào MWdDR6n2bẫy MWdDR6n2do HạEKego ThEKegần MWdDR6n2và côEKeg đặtEKeg rawLT8Kk8q, nhwLT8Kk8qưng wLT8Kk8qsau áEKegnh mắtwLT8Kk8q chứEKega đựEKegng đầyMWdDR6n2 yêwLT8Kk8qu tEKeghương mMWdDR6n2à HạoEKeg ThwLT8Kk8qần đMWdDR6n2ã wLT8Kk8qnhìn EKegcô MWdDR6n2vừa wLT8Kk8qrồi, anMWdDR6n2h EKegcó thểEKeg nhEKegận địnMWdDR6n2h đượcwLT8Kk8q mEKegọi EKegchuyện đEKegang diễEKegn wLT8Kk8qra wLT8Kk8qvô wLT8Kk8qcùng wLT8Kk8qbất –wLT8Kk8q bìMWdDR6n2nh –MWdDR6n2 thường!

Hơn cwLT8Kk8qả, EKegkhi EKeganh EKegôm ÁiMWdDR6n2 EKegHy EKegvào lòngEKeg, nhEKegiệt độMWdDR6n2 EKegcơ thểwLT8Kk8q MWdDR6n2cô lạMWdDR6n2i vôEKeg wLT8Kk8qcùng MWdDR6n2ấm wLT8Kk8qáp, kwLT8Kk8qhông quáwLT8Kk8q lạnhMWdDR6n2 EKegcũng EKegkhông quMWdDR6n2á nóng.

Anh đãMWdDR6n2 nghĩEKeg đếnMWdDR6n2 tEKegrường MWdDR6n2hợp EKegcô ngấMWdDR6n2t EKegdo bịMWdDR6n2 wLT8Kk8qsay nắnwLT8Kk8qg howLT8Kk8qặc bMWdDR6n2ị cMWdDR6n2ảm lạnEKegh, nhưngMWdDR6n2 nếEKegu nwLT8Kk8qhư vậMWdDR6n2y thìMWdDR6n2 twLT8Kk8qại sEKegao thâEKegn nhiệMWdDR6n2t MWdDR6n2vô vẫnEKeg ởMWdDR6n2 wLT8Kk8qmức bìnhwLT8Kk8q thưMWdDR6n2ờng wLT8Kk8qcơ chứ?

Có lẽEKeg MWdDR6n2cô đãMWdDR6n2 khôngEKeg đểwLT8Kk8q MWdDR6n2ý, anEKegh MWdDR6n2đã twLT8Kk8qhử wLT8Kk8qchạm nhẹEKeg vàEKego gươngMWdDR6n2 mwLT8Kk8qặt MWdDR6n2cô nhwLT8Kk8qư mMWdDR6n2ột hàwLT8Kk8qnh MWdDR6n2động wLT8Kk8qvô tìwLT8Kk8qnh, thMWdDR6n2ực chấtMWdDR6n2 mụcwLT8Kk8q đíchwLT8Kk8q củMWdDR6n2a anwLT8Kk8qh lEKegà thửEKeg xeEKegm MWdDR6n2suy đoánMWdDR6n2 MWdDR6n2của anwLT8Kk8qh làEKeg wLT8Kk8qđúng haMWdDR6n2y sai…

Quả nhiEKegên MWdDR6n2không nằmEKeg ngoàMWdDR6n2i dMWdDR6n2ự đoáwLT8Kk8qn, bwLT8Kk8qàn tawLT8Kk8qy wLT8Kk8qchạm nhẹEKeg vàEKego gưMWdDR6n2ơng mặtwLT8Kk8q EKegÁi wLT8Kk8qHy đEKegã lưuMWdDR6n2 lạEKegi wLT8Kk8qmột lMWdDR6n2ớp phấnEKeg trEKegang MWdDR6n2điểm nwLT8Kk8qhạt… rEKegõ ràngwLT8Kk8q cwLT8Kk8qô đãMWdDR6n2 cwLT8Kk8qố tMWdDR6n2ình EKegtrang điểwLT8Kk8qm EKegcho wLT8Kk8qsắc MWdDR6n2mặt mìnhEKeg MWdDR6n2tái xawLT8Kk8qnh nhằmEKeg tMWdDR6n2huận lợiwLT8Kk8q chMWdDR6n2o kếMWdDR6n2 hoạchEKeg ngấwLT8Kk8qt xỉEKegu trướcEKeg nhàEKeg anEKegh wLT8Kk8qnhư mwLT8Kk8qột sựMWdDR6n2 trùMWdDR6n2ng hợp.

Tại saMWdDR6n2o rwLT8Kk8qõ wLT8Kk8qràng EKegÁi HEKegy khMWdDR6n2ông hềwLT8Kk8q bấwLT8Kk8qt tỉnh,wLT8Kk8q nEKeghưng wLT8Kk8qlại cốMWdDR6n2 twLT8Kk8qình giwLT8Kk8qả vờwLT8Kk8q nhMWdDR6n2ư thế?

Cô chwLT8Kk8qấp nhậMWdDR6n2n cộEKegng twLT8Kk8qác cùnEKegg HạMWdDR6n2o ThầnwLT8Kk8q vớiEKeg lwLT8Kk8qý dMWdDR6n2o vEKegà mụcEKeg đMWdDR6n2ích gì?

Lòng MiEKegnh VwLT8Kk8qỹ ngổEKegn nwLT8Kk8qgang bEKegao nhiêuEKeg câEKegu hỏiwLT8Kk8q cMWdDR6n2hưa đượwLT8Kk8qc giảEKegi đMWdDR6n2áp, nEKeghưng awLT8Kk8qnh đaMWdDR6n2ng cốwLT8Kk8q ýEKeg vạwLT8Kk8qch trầnEKeg wLT8Kk8qkế howLT8Kk8qạch wLT8Kk8qcủa cô.

Mặc kệEKeg cwLT8Kk8qho cEKegả nEKeggười cMWdDR6n2ô đãEKeg hEKegoàn EKegtoàn bịEKeg dìmwLT8Kk8q dướiwLT8Kk8q mMWdDR6n2ặt MWdDR6n2nước, ngườiMWdDR6n2 cEKegon gáMWdDR6n2i trêwLT8Kk8qn twLT8Kk8qay EKeganh vẫnMWdDR6n2 kMWdDR6n2hông hềMWdDR6n2 cEKegó wLT8Kk8qý địnwLT8Kk8qh wLT8Kk8qtự cứMWdDR6n2u thoáMWdDR6n2t chínhEKeg mình.

Ái HMWdDR6n2y cốMWdDR6n2 gắngMWdDR6n2 níMWdDR6n2n thEKegở, MWdDR6n2mặc kMWdDR6n2ệ lồngEKeg ngựcMWdDR6n2 khwLT8Kk8qó twLT8Kk8qhở đMWdDR6n2ến mEKegức wLT8Kk8qnhư wLT8Kk8qmuốn nổwLT8Kk8q tung.

Sao độtMWdDR6n2 nhiêMWdDR6n2n côMWdDR6n2 wLT8Kk8qlại wLT8Kk8qnhớ đếnMWdDR6n2 khoảMWdDR6n2nh khMWdDR6n2ắc lầnwLT8Kk8q đầuMWdDR6n2 EKegtiên bịMWdDR6n2 awLT8Kk8qnh dMWdDR6n2ìm xwLT8Kk8quống nướcEKeg thMWdDR6n2ế này?

Cảm giMWdDR6n2ác giốngMWdDR6n2 hệtEKeg nhưMWdDR6n2 kMWdDR6n2hi EKegđó, chỉwLT8Kk8q MWdDR6n2khác ởwLT8Kk8q cMWdDR6n2hỗ cEKegô khwLT8Kk8qông hEKegề wLT8Kk8qtỏ bấtEKeg cứwLT8Kk8q MWdDR6n2hành độngEKeg nEKegào gọEKegi MWdDR6n2là phảnwLT8Kk8q kháEKegng cả.

Trái tEKegim cEKeghất chEKegứa đầyEKeg thùwLT8Kk8q hậEKegn cwLT8Kk8qủa côEKeg chEKegợt tMWdDR6n2hắt lại…EKeg wLT8Kk8qanh thậMWdDR6n2t sựMWdDR6n2 cwLT8Kk8qó ýEKeg địEKegnh giếtMWdDR6n2 cMWdDR6n2ô sao?

Nhưng cũMWdDR6n2ng khwLT8Kk8qông qEKeguan trwLT8Kk8qọng, sốnEKegg EKeghay cEKeghết đốiMWdDR6n2 wLT8Kk8qvới côEKeg đềuwLT8Kk8q nMWdDR6n2hư MWdDR6n2nhau EKegcả thôi.

Cố gEKegắng nEKegín EKegthở dùMWdDR6n2 cwLT8Kk8qho rấwLT8Kk8qt khóMWdDR6n2 chịu,wLT8Kk8q ÁMWdDR6n2i HMWdDR6n2y vẫnwLT8Kk8q khôMWdDR6n2ng tEKegài nàoMWdDR6n2 kiEKegểm soMWdDR6n2át đượcEKeg sMWdDR6n2ắc mặtwLT8Kk8q MWdDR6n2của mình.

Hàng lMWdDR6n2ông mMWdDR6n2ày MWdDR6n2dài thMWdDR6n2anh túwLT8Kk8q MWdDR6n2cứ nMWdDR6n2híu dầnEKeg lạEKegi, đôEKegi môEKegi cwLT8Kk8qũng mímEKeg chặt,MWdDR6n2 cảEKeg wLT8Kk8qngười cMWdDR6n2ô cứMWdDR6n2 cựawLT8Kk8q EKegquậy khwLT8Kk8qông ngừng.

Minh VEKegỹ nhắwLT8Kk8qm mắtwLT8Kk8q lại,wLT8Kk8q anMWdDR6n2h khôngwLT8Kk8q muốnEKeg trôngMWdDR6n2 thấEKegy cMWdDR6n2ô wLT8Kk8qnhư EKegthế nàEKegy, MWdDR6n2lại càngMWdDR6n2 khôwLT8Kk8qng mwLT8Kk8quốn thEKegấy cMWdDR6n2hính mìnhwLT8Kk8q đãEKeg EKeglà ngườiEKeg khwLT8Kk8qiến côEKeg trởEKeg EKegnên nhMWdDR6n2ư thế.

Đến lúcEKeg MWdDR6n2không tEKeghể chịuMWdDR6n2 wLT8Kk8qđựng đưwLT8Kk8qợc nữawLT8Kk8q, MWdDR6n2anh MWdDR6n2kéo nEKeghanh ngưEKegời côwLT8Kk8q lênEKeg, EKegôm thậEKegt cwLT8Kk8qhặt vàMWdDR6n2o lòng.

Cả ÁiEKeg MWdDR6n2Hy cwLT8Kk8qũng hEKego thàwLT8Kk8qnh tiếng,EKeg thởEKeg gEKegấp gáMWdDR6n2p khMWdDR6n2i hôMWdDR6n2 hEKegấp EKegđược hoạtMWdDR6n2 đMWdDR6n2ộng trởwLT8Kk8q lại.

Anh twLT8Kk8qhua rồi…

Không thểMWdDR6n2 nMWdDR6n2ào thEKegắng đượcwLT8Kk8q sựMWdDR6n2 ưwLT8Kk8qơng bướEKegng vàwLT8Kk8q cốMWdDR6n2 chEKegấp củMWdDR6n2a cô…wLT8Kk8q vốnEKeg dMWdDR6n2ĩ EKegtừ trướcEKeg đếnwLT8Kk8q EKeggiờ EKegđã EKeglà MWdDR6n2như vậy.

Thà rằngMWdDR6n2 MWdDR6n2cô đừnEKegg EKegxuất hiệnMWdDR6n2 thMWdDR6n2êm lầnwLT8Kk8q nữMWdDR6n2a trướcMWdDR6n2 mMWdDR6n2ắt EKeganh, thwLT8Kk8qì nỗiEKeg đauEKeg năwLT8Kk8qm xMWdDR6n2ưa đãMWdDR6n2 khôngwLT8Kk8q đưEKegợc wLT8Kk8qkhơi dậMWdDR6n2y, mạnwLT8Kk8qh mẽwLT8Kk8q vàMWdDR6n2 đawLT8Kk8qu đMWdDR6n2ớn gấpEKeg đôi.

Khoảnh khắcEKeg nhìEKegn thấwLT8Kk8qy EKegcô trMWdDR6n2ong tầMWdDR6n2m mắt,EKeg MwLT8Kk8qinh VỹEKeg thựMWdDR6n2c MWdDR6n2sự cảEKegm thấyEKeg hạnhwLT8Kk8q phúEKegc MWdDR6n2đến mứEKegc khwLT8Kk8qông thểMWdDR6n2 MWdDR6n2nói MWdDR6n2thành lời,EKeg cwLT8Kk8qả bầuwLT8Kk8q tMWdDR6n2rời đeMWdDR6n2n tốiwLT8Kk8q nEKeghư wLT8Kk8qđược MWdDR6n2ánh sángwLT8Kk8q cMWdDR6n2hiếu rọi…

Hạnh MWdDR6n2phúc đóEKeg chưaEKeg kwLT8Kk8qéo dwLT8Kk8qài MWdDR6n2như mowLT8Kk8qng muốn,EKeg thMWdDR6n2ì tMWdDR6n2rái tiMWdDR6n2m aEKegnh lạiEKeg nEKeghư bậtMWdDR6n2 mEKegáu EKegkhi nhậnwLT8Kk8q rwLT8Kk8qa EKegsự thậwLT8Kk8qt vwLT8Kk8qề sMWdDR6n2ự EKegcó mặtMWdDR6n2 củEKega cô.

Cô wLT8Kk8qtrở vEKegề bêEKegn anhMWdDR6n2… chEKegỉ đểMWdDR6n2 thựcMWdDR6n2 hiệnwLT8Kk8q mộtwLT8Kk8q MWdDR6n2âm mMWdDR6n2ưu đượcMWdDR6n2 EKegsắp đặtEKeg wLT8Kk8qsẵn từwLT8Kk8q twLT8Kk8qrước, EKegđau đớnEKeg thật!

Khuôn mặMWdDR6n2t awLT8Kk8qnh MWdDR6n2gục vàEKego thâMWdDR6n2n ngườiEKeg mátwLT8Kk8q lạEKegnh củaMWdDR6n2 ÁMWdDR6n2i HMWdDR6n2y, hwLT8Kk8qai bànEKeg EKegtai siếwLT8Kk8qt chEKegặt lạiwLT8Kk8q EKegđang rEKegun lêwLT8Kk8qn kMWdDR6n2hông ngừng.

Anh phảiwLT8Kk8q làMWdDR6n2m saMWdDR6n2o đây?

Phải xeMWdDR6n2m MWdDR6n2cô EKeglà mộEKegt ngưEKegời muốEKegn hãmwLT8Kk8q hạiMWdDR6n2 mEKegình, hMWdDR6n2ay làEKeg mặcwLT8Kk8q kMWdDR6n2ệ mwLT8Kk8qọi wLT8Kk8qthứ, tiếpEKeg tụcEKeg EKegyêu thươnEKegg cwLT8Kk8qô hếwLT8Kk8qt mực?

Khung cảnhMWdDR6n2 EKegim MWdDR6n2lặng đếnMWdDR6n2 MWdDR6n2mức đáEKegng sợ,EKeg đôwLT8Kk8qi mắtMWdDR6n2 EKegto cwLT8Kk8qafe sữaMWdDR6n2 đãwLT8Kk8q wLT8Kk8qvà đEKegang mwLT8Kk8qở EKegto wLT8Kk8qnhìn MwLT8Kk8qinh VỹwLT8Kk8q khôEKegng wLT8Kk8qcảm xúc.

Bàn taMWdDR6n2y mEKegềm mạiMWdDR6n2 twLT8Kk8qừ từwLT8Kk8q đẩyMWdDR6n2 nEKeghẹ ngườiEKeg awLT8Kk8qnh EKegra. ÁiwLT8Kk8q HwLT8Kk8qy đMWdDR6n2ứng dậyEKeg, áEKegnh wLT8Kk8qmắt MWdDR6n2vẫn khônwLT8Kk8qg wLT8Kk8qrời kEKeghỏi gưEKegơng EKegmặt queEKegn thMWdDR6n2uộc MWdDR6n2mà wLT8Kk8qcô đãwLT8Kk8q tEKegừng hếEKegt mựcEKeg yEKegêu thương.

Mọi cMWdDR6n2huyện đEKegã đếnMWdDR6n2 wLT8Kk8qmức MWdDR6n2này, wLT8Kk8qthì EKegcô MWdDR6n2không cwLT8Kk8qòn MWdDR6n2lý EKegdo nàoMWdDR6n2 đểwLT8Kk8q đMWdDR6n2óng kMWdDR6n2ịch nMWdDR6n2ữa, MWdDR6n2dù swLT8Kk8qao MWdDR6n2anh wLT8Kk8qcũng wLT8Kk8qbiết rwLT8Kk8qõ MWdDR6n2cô đãMWdDR6n2 vàEKeg EKegđang làEKegm gwLT8Kk8qì rồi.

Cô đMWdDR6n2ưa mộMWdDR6n2t EKegtay vềMWdDR6n2 phMWdDR6n2ía anMWdDR6n2h, nhưMWdDR6n2 muốnEKeg đỡwLT8Kk8q EKeganh đứngwLT8Kk8q dEKegậy. NhưngMWdDR6n2 sựMWdDR6n2 pwLT8Kk8qhản hồiMWdDR6n2 từMWdDR6n2 EKeganh kwLT8Kk8qhông đưEKegợc nEKeghư wLT8Kk8qý cwLT8Kk8qô mwLT8Kk8qong muMWdDR6n2ốn, MinwLT8Kk8qh VỹwLT8Kk8q chỉMWdDR6n2 ngẩEKegn EKegngười nhìEKegn cMWdDR6n2ô, kMWdDR6n2hông hMWdDR6n2ề cMWdDR6n2ó bEKegất kỳMWdDR6n2 hwLT8Kk8qành độnMWdDR6n2g EKegnào khác.

Ái HwLT8Kk8qy MWdDR6n2dạn dwLT8Kk8qĩ đưaEKeg tawLT8Kk8qy chủMWdDR6n2 độngwLT8Kk8q nắmwLT8Kk8q lấywLT8Kk8q taMWdDR6n2y anEKegh, rwLT8Kk8qồi dùMWdDR6n2ng cEKeghút MWdDR6n2sức lựcwLT8Kk8q nhỏMWdDR6n2 bwLT8Kk8qé kéMWdDR6n2o MWdDR6n2anh gượnEKegg dậy.

“Nói đi…”MWdDR6n2 EKegMinh VỹwLT8Kk8q cấtMWdDR6n2 giMWdDR6n2ọng trEKegầm khàn,EKeg nwLT8Kk8qheo mắtMWdDR6n2 nhìwLT8Kk8qn côMWdDR6n2, “…wLT8Kk8q MWdDR6n2em trởMWdDR6n2 vềwLT8Kk8q vEKegới lýMWdDR6n2 dMWdDR6n2o gì?”

Trước câMWdDR6n2u hỏiwLT8Kk8q nghwLT8Kk8qi hoặcEKeg wLT8Kk8qcủa anhEKeg, cMWdDR6n2ô wLT8Kk8qlại hoànwLT8Kk8q tMWdDR6n2oàn dửnwLT8Kk8qg dưng,MWdDR6n2 tiwLT8Kk8qếp tụwLT8Kk8qc kéowLT8Kk8q aMWdDR6n2nh đứMWdDR6n2ng lên.

Thật sựMWdDR6n2… côwLT8Kk8q EKegtrở vwLT8Kk8qề vEKegà phảiEKeg MWdDR6n2giả vờMWdDR6n2 MWdDR6n2dàn dựnEKegg EKegmột MWdDR6n2màn EKegkịch địnhMWdDR6n2 swLT8Kk8qẵn MWdDR6n2như tEKeghế làMWdDR6n2 đểwLT8Kk8q làMWdDR6n2m gì?

Đứng đốiMWdDR6n2 wLT8Kk8qdiện vớiEKeg ÁiEKeg wLT8Kk8qHy, MinwLT8Kk8qh VEKegỹ vẫnMWdDR6n2 khônMWdDR6n2g EKegthể khwLT8Kk8qông thắEKegc mắc,wLT8Kk8q bMWdDR6n2ởi twLT8Kk8qất cảwLT8Kk8q nhwLT8Kk8qững gwLT8Kk8qì đãwLT8Kk8q wLT8Kk8qvà đawLT8Kk8qng dEKegiễn wLT8Kk8qra kEKeghiến awLT8Kk8qnh khôngEKeg tMWdDR6n2hoát khỏiwLT8Kk8q bànwLT8Kk8qg hoàng.

Cô vẫnwLT8Kk8q EKegphớt lMWdDR6n2ờ câuEKeg hỏiMWdDR6n2 wLT8Kk8qcủa anMWdDR6n2h, EKegbàn wLT8Kk8qtay MWdDR6n2đỡ MWdDR6n2anh đứngEKeg dậEKegy nwLT8Kk8qhư wLT8Kk8qchưa mEKeguốn bMWdDR6n2uông, vẫnMWdDR6n2 siếtMWdDR6n2 lạMWdDR6n2i MWdDR6n2thật chặt.

“Anh vẫnEKeg EKegsống tốt…wLT8Kk8q EKegphải không?”

Chất giọnwLT8Kk8qg trwLT8Kk8qong tEKeghanh MWdDR6n2cất wLT8Kk8qlên, nhẹMWdDR6n2 EKegnhàng nhưEKeg làEKegn wLT8Kk8qgió twLT8Kk8qhoáng quEKega, EKegnhưng lạiEKeg EKegvang vọngEKeg wLT8Kk8qdư MWdDR6n2âm cwLT8Kk8qủa âmMWdDR6n2 vEKegực quewLT8Kk8qn thuộc.

Đã baEKego lâuMWdDR6n2 rồwLT8Kk8qi aEKegnh mwLT8Kk8qới lạiMWdDR6n2 MWdDR6n2được nwLT8Kk8qghe twLT8Kk8qhấy giọngMWdDR6n2 nEKegói này?

Cả ngườiMWdDR6n2 EKegMinh VỹwLT8Kk8q nEKeghư bịwLT8Kk8q đônMWdDR6n2g cứnwLT8Kk8qg, awLT8Kk8qnh nhìnEKeg cMWdDR6n2ô nMWdDR6n2gỡ ngàngMWdDR6n2, đáywLT8Kk8q mắtMWdDR6n2 áwLT8Kk8qnh lêwLT8Kk8qn nhữMWdDR6n2ng xótMWdDR6n2 xwLT8Kk8qa vMWdDR6n2à đwLT8Kk8qau đớn.

Cô nghĩwLT8Kk8q MWdDR6n2anh wLT8Kk8qcó thMWdDR6n2ể sốEKegng wLT8Kk8qtốt kEKeghi khwLT8Kk8qông cEKegó wLT8Kk8qcô sao?

“Dĩ nhiênEKeg làEKeg khEKegông.” MWdDR6n2Minh MWdDR6n2Vỹ đáp,wLT8Kk8q đôEKegi mắtEKeg anwLT8Kk8qh nhMWdDR6n2ắm MWdDR6n2hờ lạiMWdDR6n2, cwLT8Kk8qố gắngwLT8Kk8q khônEKegg tEKeghở hắtEKeg raEKeg… anMWdDR6n2h đaEKegng wLT8Kk8qmất bìnhEKeg EKegtĩnh. “EEKegm khôngEKeg cEKegần phEKegải bậEKegn tâm,wLT8Kk8q vậyEKeg wLT8Kk8qcòn eEKegm? EKegBốn năEKegm qwLT8Kk8qua eEKegm đMWdDR6n2ã ởMWdDR6n2 đEKegâu, đãwLT8Kk8q làEKegm EKeggì và…”

Anh bỏEKeg lửngEKeg câuMWdDR6n2 hỏiwLT8Kk8q, mímwLT8Kk8q môiEKeg MWdDR6n2thật chặtMWdDR6n2, nhưwLT8Kk8q đwLT8Kk8qang kìmEKeg chếwLT8Kk8q vwLT8Kk8qì khwLT8Kk8qông MWdDR6n2muốn EKegkích độEKegng trướcwLT8Kk8q mặwLT8Kk8qt cô.

Bao nwLT8Kk8qăm qwLT8Kk8qua, MWdDR6n2anh đãEKeg EKegtrưởng MWdDR6n2thành wLT8Kk8qvà EKegchững cEKeghạc EKeghơn rấtwLT8Kk8q nhwLT8Kk8qiều, MWdDR6n2dù chwLT8Kk8qo ngàyMWdDR6n2 xMWdDR6n2ưa anEKegh vốnEKeg MWdDR6n2dĩ đãwLT8Kk8q rEKegất hoàMWdDR6n2n hảoEKeg twLT8Kk8qrong lMWdDR6n2ối suwLT8Kk8qy nghĩwLT8Kk8q lwLT8Kk8qinh hoạtwLT8Kk8q rồi.

Nhưng EKegbây giờMWdDR6n2, MWdDR6n2anh hEKegọc đượMWdDR6n2c cwLT8Kk8qách tựEKeg kwLT8Kk8qhống wLT8Kk8qchế MWdDR6n2bản thMWdDR6n2ân, khôngMWdDR6n2 đểEKeg bấtEKeg cứMWdDR6n2 wLT8Kk8qhành độEKegng sMWdDR6n2ơ xEKeguất nMWdDR6n2ào xEKegảy rwLT8Kk8qa cả…wLT8Kk8q vEKegì cMWdDR6n2hỉ EKegnhư thế,wLT8Kk8q MWdDR6n2anh mớiEKeg thEKegoát khMWdDR6n2ỏi nhữngEKeg MWdDR6n2ý nMWdDR6n2ghĩ đMWdDR6n2iên MWdDR6n2rồ lwLT8Kk8quôn vâEKegy qEKeguanh trMWdDR6n2í EKegóc kwLT8Kk8qhi đánhEKeg mấEKegt cô.

Ái HEKegy lạiwLT8Kk8q tiếMWdDR6n2p tụcEKeg chơiwLT8Kk8q twLT8Kk8qrò câmMWdDR6n2 lặng,wLT8Kk8q côwLT8Kk8q đưawLT8Kk8q đMWdDR6n2ôi mắtMWdDR6n2 wLT8Kk8qtrong sáwLT8Kk8qng vàwLT8Kk8q nétMWdDR6n2 MWdDR6n2mặt dịuEKeg MWdDR6n2dàng nhEKegìn anh.

Bàn tawLT8Kk8qy MWdDR6n2cô chợEKegt giằnMWdDR6n2g MWdDR6n2mạnh wLT8Kk8qra wLT8Kk8qkhỏi bànwLT8Kk8q MWdDR6n2tay wLT8Kk8qto lớwLT8Kk8qn củaEKeg ngườMWdDR6n2i đốMWdDR6n2i dEKegiện. KhôwLT8Kk8qng MWdDR6n2để bàMWdDR6n2n twLT8Kk8qay MWdDR6n2mình trốngMWdDR6n2 rỗngwLT8Kk8q troMWdDR6n2ng kEKeghông MWdDR6n2khí, MWdDR6n2cô lạiwLT8Kk8q vMWdDR6n2òng taEKegy ômwLT8Kk8q ngaMWdDR6n2ng EKegthắt EKeglưng aMWdDR6n2nh, MWdDR6n2thật EKegnhẹ nhàngEKeg MWdDR6n2và ấmMWdDR6n2 áp…

Cõi lòMWdDR6n2ng MinMWdDR6n2h EKegVỹ chợtMWdDR6n2 MWdDR6n2cảm wLT8Kk8qthấy thậEKegt dễMWdDR6n2 chEKegịu, cEKegái cMWdDR6n2ảm MWdDR6n2giác hạwLT8Kk8qnh pMWdDR6n2húc mEKegà tưởngEKeg chừEKegng aMWdDR6n2nh sMWdDR6n2ẽ đánhMWdDR6n2 mấtEKeg mãMWdDR6n2i mãwLT8Kk8qi wLT8Kk8qnay lạiMWdDR6n2 trởwLT8Kk8q về,EKeg lấwLT8Kk8qn chiếmEKeg hoMWdDR6n2àn toàwLT8Kk8qn cảwLT8Kk8qm wLT8Kk8qgiác củaMWdDR6n2 cMWdDR6n2ơ thể.

Thuận tayMWdDR6n2, aMWdDR6n2nh từMWdDR6n2 từwLT8Kk8q đưMWdDR6n2a hwLT8Kk8qai tMWdDR6n2ay EKeglên, vònwLT8Kk8qg quwLT8Kk8qa ngaMWdDR6n2ng ngườwLT8Kk8qi côMWdDR6n2, MWdDR6n2như EKegthể wLT8Kk8qmuốn EKegđáp lạEKegi wLT8Kk8qcái ômMWdDR6n2 tìMWdDR6n2nh cảmEKeg từEKeg phíaMWdDR6n2 EKegbên kia.

“Sống khônEKegg tốt…”

Một MWdDR6n2câu nóiEKeg lấpwLT8Kk8q lwLT8Kk8qửng vanwLT8Kk8qg EKeglên, hànhMWdDR6n2 độngwLT8Kk8q củEKega MiEKegnh wLT8Kk8qVỹ dừngwLT8Kk8q lEKegại, anMWdDR6n2h vẫMWdDR6n2n MWdDR6n2chưa hoànwLT8Kk8q thEKegành đEKegộng tácwLT8Kk8q EKegôm côwLT8Kk8q vàEKego lòng.

“Sống wLT8Kk8qtốt đượMWdDR6n2c MWdDR6n2sao? KhEKegi kẻwLT8Kk8q đãMWdDR6n2 giếwLT8Kk8qt giMWdDR6n2a đìnhEKeg tôwLT8Kk8qi vẫnEKeg cònMWdDR6n2 sống?”

Ngay cảEKeg đầuEKeg wLT8Kk8qngón twLT8Kk8qay EKegcũng têwLT8Kk8q cứngMWdDR6n2, MWdDR6n2đôi mắtEKeg MinwLT8Kk8qh EKegVỹ đangEKeg dầnMWdDR6n2 đánhMWdDR6n2 mấEKegt tầmMWdDR6n2 nhìn…MWdDR6n2 EKeganh đãEKeg cóEKeg thểEKeg MWdDR6n2đoán wLT8Kk8qra phầnEKeg EKegnào nwLT8Kk8qhững gìwLT8Kk8q đangMWdDR6n2 xảyEKeg rwLT8Kk8qa rồi…

Không đểEKeg aEKegnh kEKegịp địnhEKeg thần,EKeg ÁiEKeg EKegHy dMWdDR6n2ùng wLT8Kk8qtay đẩywLT8Kk8q EKegngười aEKegnh rwLT8Kk8qa MWdDR6n2xa kEKeghỏi mìnhwLT8Kk8q, tiếpMWdDR6n2 tụcwLT8Kk8q dMWdDR6n2ùng lựcwLT8Kk8q MWdDR6n2đẩy mạnhMWdDR6n2 awLT8Kk8qnh MWdDR6n2thêm mMWdDR6n2ột lầnMWdDR6n2 nwLT8Kk8qữa wLT8Kk8qvề pMWdDR6n2hía bểMWdDR6n2 bơi.

Mọi viMWdDR6n2ệc xảwLT8Kk8qy rMWdDR6n2a wLT8Kk8qquá nhanEKegh, EKegcả ngườiwLT8Kk8q MwLT8Kk8qinh MWdDR6n2Vỹ rơMWdDR6n2i MWdDR6n2tự dMWdDR6n2o tEKegheo quEKegán twLT8Kk8qính, bỗMWdDR6n2ng chốwLT8Kk8qc mọiwLT8Kk8q hEKegành đwLT8Kk8qộng xuMWdDR6n2ng MWdDR6n2quanh nhMWdDR6n2ư đaEKegng chậmwLT8Kk8q dEKegần, chậEKegm dần…

“Tôi tEKegrở về…EKeg làwLT8Kk8q wLT8Kk8qđể giếtEKeg anh!”

Câu nMWdDR6n2ói tànEKeg nhwLT8Kk8qẫn đượcwLT8Kk8q pháEKegt ngwLT8Kk8qôn nwLT8Kk8qgang tàng,wLT8Kk8q wLT8Kk8qÁi MWdDR6n2Hy wLT8Kk8qngẩng cwLT8Kk8qao mMWdDR6n2ặt, đwLT8Kk8qôi môiwLT8Kk8q wLT8Kk8qxinh xinwLT8Kk8qh đượcwLT8Kk8q EKegtô EKegson đeEKegn nEKeghạt nhếchwLT8Kk8q lên,wLT8Kk8q mEKegột nụMWdDR6n2 cwLT8Kk8qười nửMWdDR6n2a miệngEKeg đượcEKeg EKeghình thànhEKeg mộtEKeg wLT8Kk8qcách hoMWdDR6n2àn EKegchỉnh wLT8Kk8qvà rõwLT8Kk8q rệt.

Đây lEKegà EKeglần đầuEKeg tEKegiên EKegtrong đờiEKeg… cwLT8Kk8qô nởMWdDR6n2 MWdDR6n2nụ cưEKegời đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tMWdDR6n2ắt nắng,EKeg lộngwLT8Kk8q gió…

Thiếu nữwLT8Kk8q trMWdDR6n2ong EKegchiếc vwLT8Kk8qáy đenEKeg đangEKeg đứngwLT8Kk8q cạnhwLT8Kk8q bểwLT8Kk8q bMWdDR6n2ơi troMWdDR6n2ng wLT8Kk8qngôi bMWdDR6n2iệt thwLT8Kk8qự hwLT8Kk8qoa lệ…

Ái wLT8Kk8qHy dEKegán chặtMWdDR6n2 tầmwLT8Kk8q nhMWdDR6n2ìn MWdDR6n2vào MEKeginh VỹwLT8Kk8q, MWdDR6n2bàn tMWdDR6n2ay wLT8Kk8qnhỏ nhắnwLT8Kk8q wLT8Kk8qtừ từMWdDR6n2 đưwLT8Kk8qa lênEKeg, nắwLT8Kk8qm lấywLT8Kk8q sợMWdDR6n2i dwLT8Kk8qây chuyềnMWdDR6n2 ởMWdDR6n2 cwLT8Kk8qổ, nhMWdDR6n2ẹ nhàEKegng cởiMWdDR6n2 bỏEKeg nóEKeg ra.

Cô MWdDR6n2quẳng sợMWdDR6n2i dâywLT8Kk8q mộwLT8Kk8qt cáwLT8Kk8qch thảEKegn nhiêEKegn, chỉMWdDR6n2 gMWdDR6n2iữ lấyEKeg chiếMWdDR6n2c wLT8Kk8qmặt dwLT8Kk8qây chuyềwLT8Kk8qn MWdDR6n2hình hwLT8Kk8qộp tEKegròn, mởwLT8Kk8q wLT8Kk8qnắp MWdDR6n2và lEKegấy tEKegừ đóMWdDR6n2 mộwLT8Kk8qt thứMWdDR6n2 cựcMWdDR6n2 kỳEKeg nhwLT8Kk8qỏ bé.

Đôi wLT8Kk8qmắt cwLT8Kk8qô vẫnMWdDR6n2 nEKeghìn vwLT8Kk8qề phíaMWdDR6n2 MwLT8Kk8qinh EKegVỹ, MWdDR6n2anh đãEKeg nhawLT8Kk8qnh chóngMWdDR6n2 ngEKegoi lênMWdDR6n2 mặtMWdDR6n2 nướEKegc saEKegu MWdDR6n2khi bịwLT8Kk8q cwLT8Kk8qô bMWdDR6n2ất ngEKegờ đẩyMWdDR6n2 xuEKegống hồ.

Cả ngườiwLT8Kk8q MiEKegnh MWdDR6n2Vỹ ưEKegớt swLT8Kk8qũng, EKeganh đưaEKeg taMWdDR6n2y vuốEKegt mặt,wLT8Kk8q MWdDR6n2gương mMWdDR6n2ặt vẫnEKeg MWdDR6n2lưu dấMWdDR6n2u MWdDR6n2lại sựMWdDR6n2 EKegngạc MWdDR6n2nhiên vwLT8Kk8qà đaEKegu đớn.

Cuối cMWdDR6n2ùng… aEKegnh wLT8Kk8qđã biếtwLT8Kk8q đượEKegc lEKegý wLT8Kk8qdo vMWdDR6n2ì sEKegao côMWdDR6n2 tMWdDR6n2rở vMWdDR6n2ề, vMWdDR6n2à tạiwLT8Kk8q saMWdDR6n2o côEKeg MWdDR6n2lại thawLT8Kk8qm gMWdDR6n2ia wLT8Kk8qvào cMWdDR6n2ái vởMWdDR6n2 kịcwLT8Kk8qh khôngwLT8Kk8q hEKegoàn chỉnMWdDR6n2h đó.

Cô cEKegho EKegrằng wLT8Kk8qanh EKeglà ngườiEKeg giếtEKeg gMWdDR6n2ia đìnhwLT8Kk8q EKegcô ư?

Thì MWdDR6n2ra trEKegong lòngwLT8Kk8q EKegcô, MWdDR6n2vị trEKegí wLT8Kk8qcủa anwLT8Kk8qh làEKeg EKegnhư thếEKeg –EKeg lwLT8Kk8qà mMWdDR6n2ột MWdDR6n2kẻ swLT8Kk8qát nhânEKeg EKegkhông wLT8Kk8qhơn khwLT8Kk8qông kém.

Đáy mắwLT8Kk8qt MWdDR6n2trở EKegnên thậEKegt ưuEKeg thương,MWdDR6n2 anMWdDR6n2h cMWdDR6n2hỉ đứngEKeg yênwLT8Kk8q đwLT8Kk8qối mặwLT8Kk8qt vMWdDR6n2ới cô,wLT8Kk8q khôwLT8Kk8qng nwLT8Kk8qói tMWdDR6n2hêm bấMWdDR6n2t wLT8Kk8qcứ điEKegều wLT8Kk8qgì cả.

Ánh mặEKegt trờiEKeg EKegsáng chówLT8Kk8qi đãEKeg ngwLT8Kk8qừng đemMWdDR6n2 đếnMWdDR6n2 nhữngMWdDR6n2 vạtwLT8Kk8q nắwLT8Kk8qng ấmwLT8Kk8q ápEKeg, nEKeghưng lạiwLT8Kk8q manMWdDR6n2g EKegđến áwLT8Kk8qnh sáwLT8Kk8qng bwLT8Kk8qất tậnMWdDR6n2 chiếEKegu MWdDR6n2sáng khwLT8Kk8quôn mặtwLT8Kk8q anh…

Và mwLT8Kk8qột bwLT8Kk8qên mEKegắt MWdDR6n2đang sởEKeg hữuEKeg màEKegu hổwLT8Kk8q wLT8Kk8qphách wLT8Kk8qđang swLT8Kk8qáng rực,EKeg vàwLT8Kk8q bwLT8Kk8qên wLT8Kk8qcòn lạMWdDR6n2i vEKegẫn lMWdDR6n2à màuMWdDR6n2 đenEKeg thuMWdDR6n2ần twLT8Kk8quý cwLT8Kk8qủa MWdDR6n2kính wLT8Kk8qáp tròng.

Có lẽMWdDR6n2 MWdDR6n2khi nwLT8Kk8qgã xuốEKegng nưMWdDR6n2ớc, mộtEKeg bênEKeg kínMWdDR6n2h áEKegp trònwLT8Kk8qg đwLT8Kk8qã rơiEKeg wLT8Kk8qra, vàwLT8Kk8q giwLT8Kk8qờ đâwLT8Kk8qy lạMWdDR6n2i khiếnEKeg anwLT8Kk8qh đốiwLT8Kk8q diệnMWdDR6n2 vớiEKeg cMWdDR6n2ô EKegbằng đEKegôi EKegmắt nEKeggày xưMWdDR6n2a đãMWdDR6n2 từngMWdDR6n2 lMWdDR6n2à thứEKeg MWdDR6n2cô yêuEKeg thícMWdDR6n2h nhất.

Từ phíMWdDR6n2a MWdDR6n2đối diệMWdDR6n2n, đMWdDR6n2ôi mMWdDR6n2ắt ÁMWdDR6n2i EKegHy EKegvẫn nhwLT8Kk8qìn MWdDR6n2đăm đăm&nbsMWdDR6n2p; vềMWdDR6n2 phíEKega MinMWdDR6n2h Vỹ,MWdDR6n2 MWdDR6n2vô wLT8Kk8qhồn nhưngMWdDR6n2 lạiwLT8Kk8q cwLT8Kk8qhú mụcEKeg vEKegào đôiMWdDR6n2 mắtMWdDR6n2 anh.

Sống mũiEKeg côMWdDR6n2 bắEKegt đầuwLT8Kk8q cảMWdDR6n2m thấywLT8Kk8q EKegcay cawLT8Kk8qy, MWdDR6n2cô hậnEKeg anh…wLT8Kk8q nhưngMWdDR6n2 MWdDR6n2cô vẫEKegn rấtMWdDR6n2 EKegyêu anh.

Hình ảwLT8Kk8qnh EKegMinh VỹEKeg wLT8Kk8qđang hiEKegện diMWdDR6n2ện rwLT8Kk8qõ rệtEKeg trướcEKeg mặtMWdDR6n2, MWdDR6n2nhưng wLT8Kk8qsao lạiMWdDR6n2 quáEKeg xwLT8Kk8qa tầwLT8Kk8qm EKegtay với…

Khoé EKegmắt ÁwLT8Kk8qi wLT8Kk8qHy chạyEKeg dàMWdDR6n2i mộtMWdDR6n2 MWdDR6n2dòng lMWdDR6n2ệ, côwLT8Kk8q EKegnhẹ nhEKegàng bướMWdDR6n2c xuốnMWdDR6n2g hồwLT8Kk8q bơiEKeg, bướcEKeg đếnMWdDR6n2 thậtwLT8Kk8q gầEKegn anhwLT8Kk8q, tMWdDR6n2iện twLT8Kk8qay EKegcho vậtEKeg wLT8Kk8qthể côMWdDR6n2 vừaMWdDR6n2 lấyMWdDR6n2 rMWdDR6n2a từEKeg MWdDR6n2mặt dâEKegy chuyềnMWdDR6n2 vàowLT8Kk8q miệng.

Mặt nưEKegớc lắMWdDR6n2ng đọnEKegg vừaMWdDR6n2 rồiEKeg lạEKegi bịMWdDR6n2 khuMWdDR6n2ấy độngwLT8Kk8q EKegbởi thâEKegn thEKegể nwLT8Kk8qhỏ bé,wLT8Kk8q ÁiEKeg wLT8Kk8qHy đanEKegg dwLT8Kk8qi chuyểMWdDR6n2n đếnMWdDR6n2 gwLT8Kk8qần MEKeginh VEKegỹ mộwLT8Kk8qt MWdDR6n2cách gấpEKeg gáMWdDR6n2p, nhMWdDR6n2ư sợMWdDR6n2 anMWdDR6n2h swLT8Kk8qẽ biếnEKeg mấtMWdDR6n2 tronMWdDR6n2g giâyMWdDR6n2 lát.

Ngược wLT8Kk8qlại vớMWdDR6n2i EKegcô, MiEKegnh EKegVỹ lwLT8Kk8qại bấEKegt độngwLT8Kk8q, aMWdDR6n2nh chỉwLT8Kk8q iEKegm lEKegặng cảmwLT8Kk8q nEKeghận sựwLT8Kk8q đwLT8Kk8qau đớEKegn từMWdDR6n2 tậnwLT8Kk8q đEKegáy lòng,EKeg lạiMWdDR6n2 thMWdDR6n2êm mộEKegt phầnwLT8Kk8q EKegmuốn wLT8Kk8qôm cwLT8Kk8qô thMWdDR6n2ật chặtwLT8Kk8q vàwLT8Kk8qo lòng.

Cô hwLT8Kk8qiểu EKeglầm… được!EKeg EKegAnh chấEKegp nhận!

Cô muốnMWdDR6n2 gwLT8Kk8qiết anh…EKeg MWdDR6n2anh wLT8Kk8qsẵn swLT8Kk8qàng đểMWdDR6n2 EKegcô wLT8Kk8qlàm đEKegiều đó!

Nhưng cMWdDR6n2hỉ wLT8Kk8qduy nhấEKegt EKegviệc rờiMWdDR6n2 bỏMWdDR6n2 wLT8Kk8qanh… aEKegnh thựcEKeg sEKegự khônMWdDR6n2g wLT8Kk8qthể cMWdDR6n2hấp nMWdDR6n2hận được.

Có lMWdDR6n2ẽ EKegcô wLT8Kk8qđã khôngMWdDR6n2 wLT8Kk8qbiết EKegkhi cwLT8Kk8qô EKegrời EKegxa anEKegh, aEKegnh đãwLT8Kk8q sEKeguy sụMWdDR6n2p đếEKegn mứcEKeg nwLT8Kk8qào… awLT8Kk8qnh còMWdDR6n2n nhớMWdDR6n2 rwLT8Kk8qõ lwLT8Kk8qúc MWdDR6n2đó mìnhwLT8Kk8q đMWdDR6n2ã EKegnhư tEKeghế nàoEKeg mà,MWdDR6n2 twLT8Kk8qrong wLT8Kk8qđầu MWdDR6n2anh chMWdDR6n2ỉ còwLT8Kk8qn MWdDR6n2duy nhấtMWdDR6n2 hwLT8Kk8qam muốMWdDR6n2n giếMWdDR6n2t tấtEKeg cảEKeg nhữwLT8Kk8qng kẻMWdDR6n2 đãMWdDR6n2 cảwLT8Kk8q gwLT8Kk8qan mMWdDR6n2ang cEKegô EKegra khỏiwLT8Kk8q cMWdDR6n2uộc sốngMWdDR6n2, rwLT8Kk8qa kwLT8Kk8qhỏi tầmEKeg MWdDR6n2nhìn vMWdDR6n2à vònwLT8Kk8qg taMWdDR6n2y củEKega anh.

Một nwLT8Kk8qăm saEKegu khwLT8Kk8qi côEKeg EKegra wLT8Kk8qđi, aEKegnh đãwLT8Kk8q wLT8Kk8qsống tEKegrong sựMWdDR6n2 cuồMWdDR6n2ng loạn,wLT8Kk8q mỗEKegi ngàwLT8Kk8qy chỉwLT8Kk8q MWdDR6n2biết ngắmEKeg nhìnEKeg bứcEKeg ảnEKegh EKegnơi gówLT8Kk8qc phòngMWdDR6n2 cwLT8Kk8qủa cô.

Rồi đếwLT8Kk8qn năEKegm thứMWdDR6n2 wLT8Kk8qhai, lạiMWdDR6n2 MWdDR6n2là sựMWdDR6n2 EKegsuy sEKegụp, aEKegnh chỉEKeg biếtEKeg hànwLT8Kk8qh MWdDR6n2hạ bảnMWdDR6n2 thâwLT8Kk8qn mình…MWdDR6n2 MWdDR6n2để wLT8Kk8qgiải toMWdDR6n2ả sựEKeg MWdDR6n2bức wLT8Kk8qbối MWdDR6n2và đauMWdDR6n2 đớEKegn twLT8Kk8qrong lòng.

Đến năEKegm thEKegứ bMWdDR6n2a, wLT8Kk8qanh bắEKegt đầuEKeg cEKeghính thứcEKeg nMWdDR6n2ắm quyềMWdDR6n2n EKegtổ chứwLT8Kk8qc MWdDR6n2mafia củaMWdDR6n2 wLT8Kk8qcha mìnwLT8Kk8qh, wLT8Kk8qdùng vũMWdDR6n2 lwLT8Kk8qực đểEKeg MWdDR6n2đoạt đượcwLT8Kk8q qMWdDR6n2uyền MWdDR6n2lực EKegtrong cạnhwLT8Kk8q trMWdDR6n2anh thMWdDR6n2ương wLT8Kk8qtrường chMWdDR6n2o tMWdDR6n2ập đoàn.

Quên đượMWdDR6n2c côwLT8Kk8q… thậtEKeg sEKegự khMWdDR6n2ó wLT8Kk8qhơn quênMWdDR6n2 ThEKegy ThEKegy gấpEKeg ngànwLT8Kk8q lần.

Khi awLT8Kk8qnh đặtMWdDR6n2 TMWdDR6n2hy MWdDR6n2Thy vàoMWdDR6n2 ngănwLT8Kk8q kéoEKeg wLT8Kk8qký ứcEKeg troEKegng MWdDR6n2trái EKegtim, twLT8Kk8qhì tìnwLT8Kk8qh MWdDR6n2yêu MWdDR6n2đó cũngEKeg dwLT8Kk8qừng wLT8Kk8qlại vàEKeg kếtMWdDR6n2 thúc.

Nhưng MWdDR6n2Ái HMWdDR6n2y, khônwLT8Kk8qg nMWdDR6n2hững anwLT8Kk8qh khôngwLT8Kk8q MWdDR6n2thể qEKeguên đượcMWdDR6n2, mEKegà wLT8Kk8qanh cMWdDR6n2òn khMWdDR6n2ông thểwLT8Kk8q thMWdDR6n2ôi khôngEKeg nhunMWdDR6n2g MWdDR6n2nhớ vMWdDR6n2à ngừngMWdDR6n2 yêEKegu cô.

Dù cEKegho EKegý nghEKegĩ cwLT8Kk8qô đãMWdDR6n2 chEKegết baEKego nhMWdDR6n2iêu lầnwLT8Kk8q EKegloé lênEKeg twLT8Kk8qrong sEKeguy ngMWdDR6n2hĩ, wLT8Kk8qnhưng aMWdDR6n2nh vẫnEKeg ngMWdDR6n2oan cốwLT8Kk8q chwLT8Kk8qối bỏ…EKeg MWdDR6n2vì aMWdDR6n2nh cMWdDR6n2hưa xáwLT8Kk8qc thMWdDR6n2ực đMWdDR6n2ược cMWdDR6n2ô cEKegòn MWdDR6n2sống haMWdDR6n2y chết.

Nhưng EKeggiờ MWdDR6n2đây… MWdDR6n2trước mắtMWdDR6n2 anwLT8Kk8qh, ÁMWdDR6n2i HEKegy wLT8Kk8qđã trởEKeg vwLT8Kk8qề MWdDR6n2vẹn nguyêMWdDR6n2n, wLT8Kk8qvà mawLT8Kk8qng tMWdDR6n2heo mộtMWdDR6n2 EKegmối wLT8Kk8qthù kEKeghông dứt.

Cô trởEKeg vềwLT8Kk8q lEKegà EKegđể giếtEKeg anh!

Trong tầwLT8Kk8qm mắtMWdDR6n2 MiMWdDR6n2nh EKegVỹ đaEKegng wLT8Kk8qthu MWdDR6n2về hìwLT8Kk8qnh ảMWdDR6n2nh ÁMWdDR6n2i MWdDR6n2Hy mỗwLT8Kk8qi mộwLT8Kk8qt gầnEKeg hơnMWdDR6n2, cwLT8Kk8qho đếnMWdDR6n2 khMWdDR6n2i côwLT8Kk8q đMWdDR6n2ứng đốiwLT8Kk8q diệEKegn vớiwLT8Kk8q wLT8Kk8qanh, mựEKegc nướcEKeg wLT8Kk8qđã lênMWdDR6n2 qEKeguá cwLT8Kk8qổ cEKegủa EKegcô rồi.

Ái wLT8Kk8qHy vwLT8Kk8qòng MWdDR6n2tay ômEKeg lấywLT8Kk8q cổMWdDR6n2 MEKeginh VỹEKeg ghMWdDR6n2ì chặtEKeg xuống,MWdDR6n2 cwLT8Kk8qô nEKeghón cMWdDR6n2hân, đặtMWdDR6n2 lêEKegn môEKegi EKeganh mộwLT8Kk8qt nụwLT8Kk8q hMWdDR6n2ôn thậtEKeg sMWdDR6n2âu vwLT8Kk8qà dài.

Từ đwLT8Kk8qôi mắtwLT8Kk8q thanwLT8Kk8qh wLT8Kk8qtú MWdDR6n2và tEKego wLT8Kk8qsáng vẫnEKeg cwLT8Kk8qhạy dàMWdDR6n2i MWdDR6n2dòng lệMWdDR6n2 đauEKeg MWdDR6n2đớn, cMWdDR6n2ả ngườMWdDR6n2i côMWdDR6n2 ruEKegn lênEKeg khôngEKeg ngừng.

Ba nMWdDR6n2ăm kểMWdDR6n2 từMWdDR6n2 cwLT8Kk8qái ngEKegày địnhMWdDR6n2 mệMWdDR6n2nh đó…MWdDR6n2 cwLT8Kk8qô đãEKeg tựMWdDR6n2 nMWdDR6n2hủ phảiwLT8Kk8q hEKegận wLT8Kk8qanh thậtMWdDR6n2 nhiều,MWdDR6n2 EKegphải MWdDR6n2thật lạnhMWdDR6n2 lùMWdDR6n2ng EKegkhi đwLT8Kk8qối dMWdDR6n2iện wLT8Kk8qvới anEKegh… nEKeghư tMWdDR6n2hế, côMWdDR6n2 mEKegới cówLT8Kk8q tEKeghể trMWdDR6n2ả thMWdDR6n2ù chMWdDR6n2o MWdDR6n2anh wLT8Kk8qTriết DMWdDR6n2ạ, cMWdDR6n2ho cảMWdDR6n2 cMWdDR6n2ha EKegvà MWdDR6n2mẹ mình.

Từ trưEKegớc đMWdDR6n2ến giờwLT8Kk8q, mỗiEKeg khwLT8Kk8qi hwLT8Kk8qôn cô,wLT8Kk8q MiEKegnh VỹEKeg đEKegều MWdDR6n2nhắm mwLT8Kk8qắt EKegđể cảMWdDR6n2m nhậnMWdDR6n2 nụwLT8Kk8q wLT8Kk8qhôn đầyEKeg tMWdDR6n2ình cảmwLT8Kk8q đó.wLT8Kk8q NMWdDR6n2hưng lwLT8Kk8qần nàEKegy, đôiEKeg mắtEKeg vwLT8Kk8qẫn MWdDR6n2nhìn thẳngMWdDR6n2 vềEKeg EKegphía xwLT8Kk8qa EKegxăm mộtwLT8Kk8q MWdDR6n2cách hEKegờ hững…MWdDR6n2 vEKegì aEKegnh biếtMWdDR6n2 rõEKeg, nwLT8Kk8qụ hônMWdDR6n2 nàEKegy làMWdDR6n2 cEKegó chMWdDR6n2ủ đích!!

Vòng MWdDR6n2tay wLT8Kk8qÁi HwLT8Kk8qy siếtwLT8Kk8q cMWdDR6n2hặt hơnEKeg, đôwLT8Kk8qi môMWdDR6n2i mỏngwLT8Kk8q wLT8Kk8qđang cEKegố gắnEKegg chMWdDR6n2o mộMWdDR6n2t thEKegứ đãEKeg chwLT8Kk8quẩn bịwLT8Kk8q trEKegước MWdDR6n2vào khMWdDR6n2oang mEKegiệng MinEKegh VMWdDR6n2ỹ. MWdDR6n2Dễ dànMWdDR6n2g hwLT8Kk8qơn cwLT8Kk8qô tưởng!!

Anh khôngEKeg nhữnMWdDR6n2g khônMWdDR6n2g wLT8Kk8qphản kháwLT8Kk8qng, EKegmà lạiwLT8Kk8q nuMWdDR6n2ốt luôMWdDR6n2n vMWdDR6n2ật thMWdDR6n2ể đắMWdDR6n2ng wLT8Kk8qngắt MWdDR6n2ấy, nMWdDR6n2hư thểwLT8Kk8q aMWdDR6n2nh đawLT8Kk8qng muốnEKeg MWdDR6n2giúp côwLT8Kk8q tEKeghực EKeghiện EKegkế hoạch.

Đôi đồMWdDR6n2ng tửEKeg EKegchất chwLT8Kk8qứa hậnMWdDR6n2 twLT8Kk8qhù từwLT8Kk8q twLT8Kk8qừ mởEKeg MWdDR6n2ra, lặngMWdDR6n2 thầmMWdDR6n2 qwLT8Kk8quan sMWdDR6n2át gươngEKeg mặwLT8Kk8qt wLT8Kk8qtừ ngườiwLT8Kk8q đốiwLT8Kk8q diện.

Chỉ tEKegrong mộtEKeg MWdDR6n2khoảnh khắc,MWdDR6n2 tráiMWdDR6n2 twLT8Kk8qim côwLT8Kk8q chợEKegt thắtwLT8Kk8q lại…wLT8Kk8q đâyMWdDR6n2 làwLT8Kk8q lầEKegn đMWdDR6n2ầu twLT8Kk8qiên… cMWdDR6n2ô wLT8Kk8qtrông twLT8Kk8qhấy anwLT8Kk8qh rơEKegi nướcEKeg mắt!!

Mọi thứEKeg MWdDR6n2trước mắEKegt đềuwLT8Kk8q rõwLT8Kk8q mồnEKeg mộtMWdDR6n2, tuEKegy rằngwLT8Kk8q MWdDR6n2gương mặwLT8Kk8qt anEKegh vMWdDR6n2ẫn EKegcòn ướEKegt nước,wLT8Kk8q nhưEKegng từwLT8Kk8q đôiMWdDR6n2 mEKegắt manwLT8Kk8qg màMWdDR6n2u hổwLT8Kk8q pMWdDR6n2hách đwLT8Kk8qang chạyEKeg dMWdDR6n2ài mộtMWdDR6n2 EKegdòng nướMWdDR6n2c đauwLT8Kk8q đớn.

Dù chMWdDR6n2o MWdDR6n2đôi mắtEKeg EKeghai mwLT8Kk8qàu wLT8Kk8qcủa aMWdDR6n2nh cEKegũng đangMWdDR6n2 EKegnhìn cMWdDR6n2ô đwLT8Kk8qầy lwLT8Kk8qạnh gEKegiá, nhưwLT8Kk8qng côwLT8Kk8q cwLT8Kk8qó thểwLT8Kk8q nhậnwLT8Kk8q twLT8Kk8qhấy… MWdDR6n2anh đEKegã rơiMWdDR6n2 nướcEKeg mEKegắt vìEKeg cô.

Ái EKegHy đMWdDR6n2ẩy MWdDR6n2nhẹ nEKeggười MwLT8Kk8qinh wLT8Kk8qVỹ EKegra, mEKegôi MWdDR6n2rời mMWdDR6n2ôi, nhưngMWdDR6n2 EKeghơi ấEKegm vẫnMWdDR6n2 tồnMWdDR6n2 tại.

Bàn tEKegay nhMWdDR6n2ỏ nhắMWdDR6n2n EKegvươn lMWdDR6n2ên, vuốtMWdDR6n2 nhẹEKeg mwLT8Kk8qái tócMWdDR6n2 củwLT8Kk8qa anMWdDR6n2h, rồiEKeg wLT8Kk8qdi chuyểwLT8Kk8qn chầmMWdDR6n2 chậmwLT8Kk8q đwLT8Kk8qến bênEKeg mắtEKeg đewLT8Kk8qn sẫm.

Rồi cMWdDR6n2ả bwLT8Kk8qàn tEKegay MWdDR6n2kia EKegcủa cEKegô MWdDR6n2cũng đưaMWdDR6n2 lênMWdDR6n2, phốiMWdDR6n2 hợpMWdDR6n2 thậwLT8Kk8qt nhuầnMWdDR6n2 MWdDR6n2nhuyễn vMWdDR6n2à chuẩEKegn bịwLT8Kk8q làmMWdDR6n2 mộtwLT8Kk8q điềuEKeg gìMWdDR6n2 đóEKeg màMWdDR6n2 cMWdDR6n2ô wLT8Kk8qcho làEKeg quaMWdDR6n2n trọng.

Minh MWdDR6n2Vỹ wLT8Kk8qđứng MWdDR6n2yên, cảEKeg ngMWdDR6n2ười bắtwLT8Kk8q MWdDR6n2đầu mấEKegt thăwLT8Kk8qng bMWdDR6n2ằng nwLT8Kk8qhưng EKeganh vẫnwLT8Kk8q MWdDR6n2cố gắngEKeg đEKegứng vữngwLT8Kk8q… MWdDR6n2vì cô!

Ái HEKegy nwLT8Kk8qhẹ nhwLT8Kk8qàng thMWdDR6n2áo bêEKegn kwLT8Kk8qính MWdDR6n2áp trònMWdDR6n2g rEKega kwLT8Kk8qhỏi mắtwLT8Kk8q tráiEKeg cwLT8Kk8qủa anEKegh, tiếEKegp tMWdDR6n2ục thMWdDR6n2ả cEKegho chiEKegếc kwLT8Kk8qính ápMWdDR6n2 trEKegòng wLT8Kk8qrơi tEKegự dMWdDR6n2o xuốngMWdDR6n2 hồEKeg nwLT8Kk8qước EKegảm đạm.

Ánh mắtEKeg tiwLT8Kk8qnh wLT8Kk8qtuý củaMWdDR6n2 MinwLT8Kk8qh VwLT8Kk8qỹ hMWdDR6n2ơi nheEKego lEKegại, EKegvạn vậEKegt trMWdDR6n2ước mwLT8Kk8qắt aMWdDR6n2nh MWdDR6n2mờ dầnwLT8Kk8q… mwLT8Kk8qờ dần.

Người wLT8Kk8qcon EKeggái đángwLT8Kk8q yMWdDR6n2êu đaEKegng đứngwLT8Kk8q đốiEKeg EKegdiện đưaEKeg tEKegay đEKegặt MWdDR6n2nhẹ vwLT8Kk8qào nEKeggực aMWdDR6n2nh, EKegđôi môiwLT8Kk8q khEKegó nhEKegọc EKegphát rEKega MWdDR6n2hai từMWdDR6n2 MWdDR6n2với MWdDR6n2âm vwLT8Kk8qực cựMWdDR6n2c nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần thứEKeg bawLT8Kk8q, vàwLT8Kk8q cũnEKegg làMWdDR6n2 MWdDR6n2lần cMWdDR6n2uối cùngwLT8Kk8q… cwLT8Kk8qô dùngEKeg chíEKegnh MWdDR6n2đôi wLT8Kk8qtay mMWdDR6n2ình đẩEKegy wLT8Kk8qngã anh!!