You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý d53X6o để2ojp eVyk7m trở96yY về

Vài n2ojpữ p2ojphục vụn3wS đan3wSng là96yYm việ96yYc gầ2ojpn đ2ojpó cũnVyk7g hến3wSt sứcn3wS bVyk7ất ngn3wSờ trưn3wSớc hànhn3wS độn96yYg của2ojp Min53X6h Vỹ,53X6 d96yYù chn3wSo họ96yY khônVyk7g biết96yY chuyệ96yYn g53X6ì đa2ojpng xảVyk7y ra.

Một côVyk7 2ojphầu 53X6dạn Vyk7dĩ bVyk7ước đến3wSn, vVyk7ỗ nhn3wSẹ vàon3wS 2ojpvai anh96yY, 2ojpnhưng muố53X6n nVyk7găn c2ojpản ann3wSh đn3wSi quá53X6 giớVyk7i hạVyk7n, đềVyk7 phòngn3wS trường96yY 2ojphợp x53X6ấu nhất.

“Thiếu g96yYia, đừng…53X6 cô96yY 96yYấy v96yYẫn đangn3wS b53X6ất tn3wSỉnh, sẽ2ojp có53X6 á2ojpn m53X6ạng thậtn3wS đấy!”

Giọng côVyk7 tVyk7a n96yYhẹ nVyk7hàng nhưn3wS Vyk7đang tr96yYấn 96yYan mộ53X6t c2ojpon th2ojpú dữ53X6, n3wSđôi 96yYvai đanVyk7g r96yYun lên96yY nn3wShè nhẹ.

Nhưng đáp53X6 lại53X6 sựn3wS Vyk7lo lắn53X6g n3wSvà thậnVyk7 trọng53X6 củ53X6a 53X6cô t53X6a, chỉ96yY l96yYà mộ96yYt ánVyk7h m96yYắt s96yYắc nhọn…Vyk7 Mn3wSinh VỹVyk7 ngoản3wSnh 53X6mặt lại,Vyk7 t96yYrừng m96yYắt nhìnVyk7 cô2ojp n3wSta, gằn2ojp giọng.

“Biến đi…53X6” Đô2ojpi mắtVyk7 an53X6h dời96yY từ53X6 n3wScô gá96yYi ki53X6a Vyk7sang Ái53X6 53X6Hy, xn3wSem tVyk7hử n3wScô c2ojpó phản96yY ứ53X6ng 96yYnào không,Vyk7 đô53X6i m2ojpôi vẫnn3wS 96yYphát 96yYra tn3wSừng từ2ojp một53X6 cácVyk7h cVyk7hậm Vyk7rãi, “…Vyk7 Vyk7nhân ti96yYện 96yYbảo 53X6tất cả53X6 nh96yYững a53X6i đanVyk7g cón3wS 2ojpmặt troVyk7ng 96yYcăn biệt96yY tn3wShự n2ojpày lập53X6 tứ96yYc r53X6a kh2ojpỏi đây.”

Ánh 96yYmắt t53X6hống tr2ojpị và96yY u2ojpy quyVyk7ền cn3wSủa an96yYh khi2ojpến cô2ojp gáVyk7i rợ2ojpn ngưn3wSời, côn3wS t96yYa chỉVyk7 biến3wSt n96yYhìn ngườin3wS c2ojpon gáin3wS đánVyk7g t96yYhương đ2ojpang Vyk7nằm gVyk7ọn trênVyk7 t96yYay Min96yYh V53X6ỹ và96yY ch96yYông ch2ojpênh giữ96yYa hồn3wS nước2ojp 96yYmênh môn96yYg màVyk7 lắcVyk7 đầun3wS ngáVyk7n ngẩm…

Một lúcn3wS Vyk7sau, ti53X6ếng bưn3wSớc chân2ojp vộn3wSi vVyk7ã nố96yYi 96yYnhau rn3wSa khỏ53X6i c96yYăn bin3wSệt thự.

Nhận t96yYhấy tVyk7ất 96yYcả đã96yY 96yYra khỏi53X6 đâ2ojpy, kVyk7hông còn2ojp a96yYi làmVyk7 phiVyk7ền n3wSđến m96yYình nữa2ojp, M2ojpinh 2ojpVỹ bắn3wSt 53X6đầu tin3wSếp tục96yY hạ96yY thấpVyk7 tay.

Mực 2ojpnước bắtVyk7 53X6đầu vượt2ojp qVyk7uá giới2ojp h96yYạn, M2ojpinh 53X6Vỹ vẫ2ojpn tiế53X6p Vyk7tục hạVyk7 96yYđôi n3wStay n3wSđang nâng2ojp nVyk7gười n3wSÁi H2ojpy, an96yYh khn3wSông tiVyk7n là2ojp 96yYcô lạVyk7i ngoa53X6n cố53X6 đVyk7ến mức96yY nàyVyk7 được!

Tại s2ojpao c53X6ô ấyVyk7 lạn3wSi th53X6am gVyk7ia và96yYo kế2ojp hoạchn3wS 96yYcủa HạoVyk7 Thần53X6 cn3wSơ chứ?

Ban đần3wSu th96yYực sự2ojp an53X6h đ53X6ã hoVyk7àn toàVyk7n rn3wSơi vàon3wS b2ojpẫy d96yYo HạoVyk7 Thần53X6 và53X6 n3wScô đặt53X6 Vyk7ra, nhưngn3wS sa2ojpu ánn3wSh mn3wSắt chứaVyk7 96yYđựng n3wSđầy y96yYêu thươn96yYg mà53X6 53X6Hạo ThầnVyk7 đãn3wS nhìn53X6 cô96yY vừ53X6a rồ96yYi, n3wSanh c2ojpó t96yYhể nhậ53X6n định2ojp đượn3wSc 96yYmọi ch2ojpuyện đan96yYg 2ojpdiễn n3wSra vôn3wS cùn53X6g bấ96yYt –Vyk7 bì96yYnh Vyk7– thường!

Hơn cả,96yY 53X6khi an2ojph 96yYôm Áin3wS n3wSHy vàon3wS lòVyk7ng, nhiệ2ojpt độ53X6 cơ2ojp thể96yY côVyk7 96yYlại n3wSvô cVyk7ùng ấ53X6m á96yYp, k53X6hông qVyk7uá lạnVyk7h 53X6cũng không53X6 q2ojpuá nóng.

Anh đ96yYã n3wSnghĩ đếnn3wS trườ2ojpng hợp2ojp Vyk7cô ngất53X6 d96yYo bị96yY sn3wSay nắngn3wS 53X6hoặc bịn3wS Vyk7cảm lạnh,96yY nhưn3wSng nếu2ojp 53X6như vậy2ojp t2ojphì t53X6ại sn3wSao thân53X6 nhiVyk7ệt vôn3wS vẫnVyk7 n3wSở mứn3wSc b53X6ình tVyk7hường cơ2ojp chứ?

Có lẽ53X6 cn3wSô 96yYđã khôn53X6g n3wSđể ý,53X6 Vyk7anh Vyk7đã thửn3wS chạm2ojp nhẹn3wS vào96yY gưn3wSơng mặt53X6 cô53X6 Vyk7như 2ojpmột 96yYhành Vyk7động vôn3wS tình,2ojp thực96yY chấVyk7t 53X6mục đíchn3wS c2ojpủa n3wSanh là53X6 2ojpthử xen3wSm n3wSsuy đoán96yY củaVyk7 an3wSnh là96yY đ2ojpúng haVyk7y sai…

Quả nhiên53X6 khônVyk7g nằm2ojp ngoài96yY dn3wSự đ96yYoán, bà96yYn 53X6tay c53X6hạm nhẹ96yY vào2ojp g96yYương mặtVyk7 Án3wSi H2ojpy 53X6đã Vyk7lưu lạn3wSi mộ96yYt lVyk7ớp ph53X6ấn tn3wSrang điểm96yY nhạt…n3wS rõ96yY r53X6àng 53X6cô đãVyk7 cố2ojp n3wStình tn3wSrang điểm53X6 n3wScho sắ53X6c mặVyk7t mìVyk7nh tá2ojpi xan96yYh 2ojpnhằm thuVyk7ận Vyk7lợi cn3wSho kế53X6 n3wShoạch 96yYngất x96yYỉu trVyk7ước nhà96yY 96yYanh như53X6 m53X6ột s2ojpự t53X6rùng hợp.

Tại 96yYsao 2ojprõ rn3wSàng ÁVyk7i n3wSHy k96yYhông 53X6hề bấ53X6t tỉnh,Vyk7 nh2ojpưng l53X6ại cố96yY tình96yY giả53X6 n3wSvờ nhưn3wS thế?

Cô chn3wSấp nhận2ojp 96yYcộng tá96yYc cùVyk7ng Hạo2ojp Th96yYần 96yYvới 53X6lý d2ojpo vàVyk7 mụcVyk7 2ojpđích gì?

Lòng Mn3wSinh Vỹ96yY nn3wSgổn nn3wSgang ba53X6o nh53X6iêu câuVyk7 hỏ53X6i chưVyk7a được2ojp n3wSgiải đVyk7áp, nhưn96yYg an2ojph đVyk7ang c2ojpố ýn3wS 96yYvạch tr53X6ần k96yYế hoạch2ojp của2ojp cô.

Mặc kệ96yY c96yYho 96yYcả n96yYgười c53X6ô đn3wSã hoàn3wSn toànn3wS bị96yY dìmVyk7 dướVyk7i m2ojpặt nư53X6ớc, 96yYngười Vyk7con n3wSgái t53X6rên t53X6ay an53X6h vẫnn3wS 96yYkhông hVyk7ề 96yYcó ý96yY địn2ojph tVyk7ự cứ53X6u thoáVyk7t Vyk7chính mình.

Ái 96yYHy cố96yY gắn3wSng ní2ojpn thở,53X6 m2ojpặc kệ96yY lồngVyk7 n96yYgực n3wSkhó th2ojpở đếnVyk7 mức53X6 n96yYhư mu53X6ốn 53X6nổ tung.

Sao độtVyk7 nhiên96yY 2ojpcô Vyk7lại 53X6nhớ đến2ojp khoảnh53X6 khắn3wSc lầnVyk7 đ96yYầu tin3wSên n3wSbị a53X6nh dVyk7ìm xuống2ojp nướVyk7c th96yYế này?

Cảm 2ojpgiác 96yYgiống hệtn3wS nhn3wSư kh53X6i đó,53X6 chỉ96yY kVyk7hác ở2ojp chỗ53X6 cô53X6 96yYkhông hVyk7ề tỏVyk7 bất53X6 cVyk7ứ h96yYành Vyk7động nVyk7ào 96yYgọi l2ojpà phảnVyk7 Vyk7kháng cả.

Trái ti2ojpm chấtVyk7 c2ojphứa đầ96yYy Vyk7thù n3wShận củaVyk7 cn3wSô chợtVyk7 thắVyk7t lại…Vyk7 anVyk7h tn3wShật sựVyk7 2ojpcó ýVyk7 địn53X6h giết2ojp 96yYcô sao?

Nhưng cũng96yY n3wSkhông qVyk7uan Vyk7trọng, sốngVyk7 ha53X6y chết53X6 đố2ojpi vớ2ojpi côn3wS đềVyk7u như96yY nha96yYu cả2ojp thôi.

Cố n3wSgắng nínVyk7 tVyk7hở 2ojpdù chn3wSo rấ2ojpt khó96yY c2ojphịu, Ái2ojp 96yYHy vn3wSẫn khVyk7ông 53X6tài Vyk7nào kiểmVyk7 soáVyk7t 53X6được sắc53X6 mặ2ojpt 96yYcủa mình.

Hàng lông2ojp 2ojpmày dài53X6 thVyk7anh Vyk7tú 53X6cứ 2ojpnhíu dn3wSần 53X6lại, Vyk7đôi m2ojpôi cũn53X6g m53X6ím chặt,Vyk7 n3wScả ngn3wSười cô53X6 cứ2ojp cựa96yY quậVyk7y k2ojphông ngừng.

Minh V96yYỹ nh2ojpắm mắ53X6t 2ojplại, 53X6anh khVyk7ông 2ojpmuốn tn3wSrông thấ53X6y Vyk7cô nhVyk7ư t96yYhế nàyn3wS, lại96yY Vyk7càng không53X6 m96yYuốn tVyk7hấy chính96yY mìn3wSnh đãVyk7 n3wSlà ngườ96yYi n3wSkhiến côn3wS 96yYtrở 96yYnên nh2ojpư thế.

Đến lú96yYc khôn53X6g t2ojphể 53X6chịu đ96yYựng đưn3wSợc nữa,2ojp 2ojpanh kén3wSo nhan3wSnh ngườ2ojpi 53X6cô lên,53X6 ômVyk7 thật53X6 ch96yYặt vào96yY lòng.

Cả Áin3wS Vyk7Hy cũ96yYng 2ojpho tVyk7hành tiế96yYng, thn3wSở gấn3wSp n3wSgáp kh53X6i h2ojpô hấp96yY đượ2ojpc hoạtVyk7 động2ojp Vyk7trở lại.

Anh thn3wSua rồi…

Không thển3wS nn3wSào thắng53X6 được96yY sự53X6 ươ53X6ng bướn53X6g v53X6à n3wScố Vyk7chấp củ53X6a cô…96yY v53X6ốn 53X6dĩ t2ojpừ trướcn3wS đếnn3wS 2ojpgiờ đãn3wS 53X6là nh53X6ư vậy.

Thà n3wSrằng 2ojpcô đừnn3wSg xuất53X6 hiện96yY 53X6thêm lần53X6 nữa2ojp trước96yY m2ojpắt an96yYh, th2ojpì nỗi96yY đaun3wS năm96yY xưVyk7a đ53X6ã khôVyk7ng được96yY kh53X6ơi dậy53X6, mạnh96yY Vyk7mẽ n3wSvà đ53X6au đớn2ojp gấp96yY đôi.

Khoảnh kh53X6ắc nh96yYìn thấ96yYy cn3wSô tVyk7rong tầm2ojp mắt,96yY 53X6Minh Vỹ2ojp 2ojpthực n3wSsự cản3wSm 2ojpthấy hạ2ojpnh phn3wSúc n3wSđến mức2ojp k96yYhông Vyk7thể n96yYói thànVyk7h lời,2ojp n3wScả Vyk7bầu trờin3wS đe2ojpn tn3wSối như96yY được96yY 53X6ánh sán3wSng chin3wSếu rọi…

Hạnh phúc2ojp đVyk7ó ch2ojpưa 53X6kéo dàn3wSi Vyk7như 96yYmong muốn,Vyk7 th96yYì tráVyk7i t53X6im 96yYanh lại96yY như96yY bậ96yYt m96yYáu kh2ojpi 53X6nhận 96yYra n3wSsự thn3wSật về53X6 sự2ojp cn3wSó Vyk7mặt của53X6 cô.

Cô trn3wSở về96yY b2ojpên an2ojph… chỉVyk7 đểVyk7 thựn3wSc hiVyk7ện m53X6ột 2ojpâm mưVyk7u đn3wSược sắp53X6 đVyk7ặt sẵn3wSn tVyk7ừ t96yYrước, 53X6đau 2ojpđớn thật!

Khuôn Vyk7mặt an3wSnh gụcn3wS n3wSvào 53X6thân ngườn3wSi 96yYmát 96yYlạnh củVyk7a Ái2ojp Hy96yY, ha96yYi bn3wSàn t53X6ai siế2ojpt c2ojphặt lạVyk7i đan96yYg ruVyk7n lVyk7ên kVyk7hông ngừng.

Anh 53X6phải n3wSlàm sa2ojpo đây?

Phải xe53X6m 2ojpcô làn3wS một96yY n2ojpgười muốn2ojp Vyk7hãm hạ2ojpi mình96yY, ha2ojpy 96yYlà mặc53X6 k2ojpệ mọi53X6 thứ,2ojp Vyk7tiếp 53X6tục yên3wSu thươn2ojpg Vyk7cô hn3wSết mực?

Khung cản53X6h n3wSim Vyk7lặng đến3wSn mứ53X6c đá96yYng 2ojpsợ, Vyk7đôi Vyk7mắt t96yYo caf2ojpe sữa53X6 đã53X6 n3wSvà đ96yYang Vyk7mở tn3wSo Vyk7nhìn Min53X6h Vỹ53X6 96yYkhông cảmn3wS xúc.

Bàn Vyk7tay mềmn3wS mại53X6 t2ojpừ 96yYtừ Vyk7đẩy nhẹ96yY ngườiVyk7 an3wSnh ra96yY. Vyk7Ái 96yYHy đứnn3wSg dậy,53X6 án2ojph mắ53X6t vẫ53X6n khôn53X6g 96yYrời n3wSkhỏi gươ96yYng n3wSmặt qun3wSen n3wSthuộc Vyk7mà 96yYcô đã53X6 từn96yYg hết96yY mựcn3wS yêu53X6 thương.

Mọi chuyệ53X6n đã53X6 đếnVyk7 mứcn3wS n3wSnày, t96yYhì Vyk7cô k96yYhông còn53X6 96yYlý dn3wSo nà96yYo để96yY đón96yYg kị53X6ch nữa,n3wS Vyk7dù sVyk7ao an96yYh Vyk7cũng bi53X6ết 2ojprõ c53X6ô đã96yY n3wSvà đa2ojpng ln3wSàm Vyk7gì rồi.

Cô đư53X6a Vyk7một n3wStay vền3wS phía53X6 2ojpanh, nhn3wSư muốn3wSn đỡVyk7 an3wSnh đứn53X6g dậ53X6y. NhưnVyk7g n3wSsự 96yYphản hồi53X6 từVyk7 Vyk7anh 96yYkhông đượcVyk7 nhn3wSư 96yYý n3wScô mVyk7ong Vyk7muốn, Min53X6h Vỹ96yY chỉ96yY n3wSngẩn n96yYgười nn3wShìn côn3wS, n3wSkhông n3wShề n3wScó bấtVyk7 53X6kỳ h96yYành độn2ojpg 53X6nào khác.

Ái Hn3wSy n3wSdạn dVyk7ĩ đ53X6ưa 53X6tay chủ53X6 động53X6 nắm2ojp lấ2ojpy ta2ojpy anh2ojp, rồiVyk7 n3wSdùng 53X6chút sức96yY 96yYlực nhn3wSỏ b2ojpé Vyk7kéo 96yYanh gượVyk7ng dậy.

“Nói đi…”n3wS M96yYinh VỹVyk7 53X6cất giọngVyk7 53X6trầm khànn3wS, nhVyk7eo mắt96yY nVyk7hìn cô2ojp, “…n3wS en3wSm trởVyk7 v96yYề vớin3wS 96yYlý Vyk7do gì?”

Trước 53X6câu hỏVyk7i n53X6ghi ho96yYặc củaVyk7 96yYanh, 53X6cô l2ojpại h96yYoàn toànVyk7 d2ojpửng dưng2ojp, tiếp53X6 tục96yY kéon3wS Vyk7anh đứn2ojpg lên.

Thật sự…Vyk7 96yYcô tVyk7rở v53X6ề 53X6và phải53X6 gn3wSiả vờn3wS Vyk7dàn dựng2ojp mộ2ojpt n3wSmàn Vyk7kịch đ96yYịnh sẵn2ojp nhưVyk7 thến3wS Vyk7là để53X6 ln3wSàm gì?

Đứng 96yYđối di96yYện vớn3wSi Á53X6i 96yYHy, 53X6Minh 96yYVỹ vẫnn3wS khVyk7ông t96yYhể khôn3wSng t96yYhắc m53X6ắc, n3wSbởi tất53X6 Vyk7cả nhữn53X6g n3wSgì đã2ojp v2ojpà 2ojpđang dn3wSiễn Vyk7ra kh96yYiến an2ojph khôn96yYg thoáVyk7t khn3wSỏi b53X6àng hoàng.

Cô 96yYvẫn 96yYphớt 2ojplờ câu53X6 hỏi96yY c96yYủa 96yYanh, bànn3wS tVyk7ay Vyk7đỡ 2ojpanh đứnVyk7g dậy96yY như53X6 cn3wShưa 53X6muốn buôn3wSng, vẫn2ojp siết53X6 l53X6ại thật53X6 chặt.

“Anh vẫnVyk7 sống53X6 53X6tốt… phn3wSải không?”

Chất gi2ojpọng tron2ojpg thaVyk7nh 53X6cất l96yYên, nhẹ96yY nhànn3wSg n53X6hư lànn3wS gión3wS thoá2ojpng qu96yYa, như53X6ng lại2ojp van96yYg vọng96yY 53X6dư Vyk7âm cn3wSủa 2ojpâm vựn3wSc que96yYn thuộc.

Đã 96yYbao lân3wSu rồ2ojpi n3wSanh mớ2ojpi lạVyk7i đ96yYược ngn3wShe thấy96yY giVyk7ọng nói96yY này?

Cả người96yY Mn3wSinh VỹVyk7 Vyk7như 96yYbị đVyk7ông cứVyk7ng, a53X6nh nhìnVyk7 53X6cô ngỡ53X6 ngàng53X6, đá53X6y mắtVyk7 á2ojpnh ln3wSên 2ojpnhững Vyk7xót x96yYa và2ojp đan3wSu đớn.

Cô nghVyk7ĩ an96yYh cVyk7ó 53X6thể sn3wSống tốtn3wS kh53X6i khôn2ojpg c96yYó c2ojpô sao?

“Dĩ nh53X6iên l2ojpà khônn3wSg.” Min96yYh Vỹ53X6 đá53X6p, đô96yYi mắtVyk7 n3wSanh nh53X6ắm 96yYhờ lại,Vyk7 cố53X6 gắn96yYg khônVyk7g n3wSthở hắ2ojpt ra…Vyk7 an2ojph 2ojpđang m2ojpất b2ojpình n3wStĩnh. “E96yYm Vyk7không cần96yY p2ojphải 96yYbận 2ojptâm, vậyVyk7 cò2ojpn n3wSem? BốVyk7n 96yYnăm q96yYua eVyk7m đã96yY ởVyk7 đâ96yYu, 53X6đã n3wSlàm gì53X6 và…”

Anh bỏn3wS lửng2ojp câu96yY hỏi53X6, 53X6mím mô53X6i th2ojpật chặtn3wS, như2ojp đang2ojp kìm2ojp ch53X6ế vì2ojp Vyk7không muốnVyk7 kí96yYch độngn3wS 2ojptrước m2ojpặt cô.

Bao 53X6năm qVyk7ua, an2ojph đ53X6ã trưởng96yY t2ojphành và96yY ch53X6ững chạcn3wS 2ojphơn Vyk7rất nhiều53X6, 2ojpdù ch96yYo ngn3wSày xưa2ojp a96yYnh vố96yYn dĩVyk7 đã2ojp 96yYrất hon3wSàn hảVyk7o trn3wSong lối2ojp sun3wSy ngh53X6ĩ liVyk7nh h53X6oạt rồi.

Nhưng 2ojpbây gin3wSờ, aVyk7nh họVyk7c đượ53X6c các96yYh Vyk7tự khốn53X6g chến3wS b53X6ản t96yYhân, kh96yYông đển3wS bất96yY cứn3wS hànn3wSh độngn3wS n3wSsơ x2ojpuất nào53X6 2ojpxảy r96yYa cả…53X6 vì53X6 ch96yYỉ Vyk7như thế53X6, n3wSanh mớVyk7i th96yYoát khỏin3wS nh2ojpững 2ojpý ngh96yYĩ đi2ojpên rồ53X6 lVyk7uôn vâ2ojpy q53X6uanh Vyk7trí ócn3wS kh96yYi đánVyk7h mấn3wSt cô.

Ái HVyk7y l53X6ại tiếp2ojp n3wStục cVyk7hơi t2ojprò câ53X6m l2ojpặng, Vyk7cô đư2ojpa đô53X6i mắ96yYt tro96yYng sán96yYg n3wSvà nVyk7ét mặt2ojp d2ojpịu d53X6àng nhìn2ojp anh.

Bàn t96yYay cn3wSô chợt2ojp giằngn3wS mạnhn3wS r96yYa khỏi96yY bà53X6n tan3wSy tVyk7o n3wSlớn củan3wS ngườin3wS đốin3wS diện2ojp. Không96yY 53X6để Vyk7bàn Vyk7tay mìnhVyk7 2ojptrống Vyk7rỗng 2ojptrong k2ojphông khín3wS, côVyk7 53X6lại Vyk7vòng tVyk7ay 96yYôm ngan3wSng th2ojpắt lư2ojpng an2ojph, thậ53X6t nh2ojpẹ n2ojphàng v96yYà ấVyk7m áp…

Cõi n3wSlòng MinVyk7h n3wSVỹ cn3wShợt 2ojpcảm n3wSthấy 2ojpthật 53X6dễ chị53X6u, n3wScái cVyk7ảm giVyk7ác hạnVyk7h ph96yYúc Vyk7mà 96yYtưởng n3wSchừng n3wSanh 96yYsẽ đán3wSnh 53X6mất mn3wSãi 96yYmãi n2ojpay lạiVyk7 trởn3wS về,96yY lấn96yY c53X6hiếm hoà96yYn to2ojpàn cảm53X6 giá2ojpc củaVyk7 cơn3wS thể.

Thuận n3wStay, a96yYnh 2ojptừ từVyk7 đ2ojpưa han3wSi ta53X6y lêVyk7n, vòng2ojp q53X6ua 2ojpngang ng2ojpười n3wScô, nVyk7hư thể96yY muốnn3wS đá96yYp l2ojpại n3wScái ô53X6m tìn96yYh cảm53X6 từn3wS p53X6hía bên2ojp kia.

“Sống n3wSkhông tốt…”

Một c96yYâu nó2ojpi lấn3wSp lửn53X6g va53X6ng lêVyk7n, hành2ojp độngVyk7 củan3wS M53X6inh VVyk7ỹ dừngn3wS 96yYlại, aVyk7nh vẫn2ojp 53X6chưa 2ojphoàn 53X6thành động2ojp tác53X6 96yYôm cn3wSô n3wSvào lòng.

“Sống tốtVyk7 đ96yYược s53X6ao? 96yYKhi kẻ96yY đã96yY g2ojpiết gi96yYa Vyk7đình 96yYtôi vẫn3wSn còn96yY sống?”

Ngay cn3wSả đầuVyk7 n2ojpgón tan3wSy cũnn3wSg tn3wSê cứng2ojp, đô96yYi mắtn3wS M96yYinh Vỹ96yY đan3wSng d2ojpần đVyk7ánh mất96yY n3wStầm nhìVyk7n… 2ojpanh đãVyk7 có96yY 96yYthể đo2ojpán rVyk7a phầnVyk7 53X6nào nn3wShững gì2ojp n3wSđang xả96yYy rn3wSa rồi…

Không đển3wS n3wSanh 96yYkịp định2ojp t2ojphần, 96yYÁi 53X6Hy n3wSdùng tn3wSay 2ojpđẩy ngườn3wSi a96yYnh r2ojpa x53X6a 53X6khỏi mìn2ojph, tiế2ojpp tục2ojp 2ojpdùng l96yYực đẩ53X6y mạnh53X6 Vyk7anh thê53X6m 2ojpmột 53X6lần nữa2ojp vềVyk7 ph53X6ía 53X6bể bơi.

Mọi việc2ojp 2ojpxảy rVyk7a q53X6uá nha2ojpnh, cản3wS n2ojpgười Mi96yYnh Vỹ96yY rơ53X6i tựVyk7 2ojpdo thn3wSeo qun3wSán tín2ojph, bỗ53X6ng ch53X6ốc Vyk7mọi h53X6ành độnVyk7g 53X6xung quan96yYh 53X6như đan53X6g chậm96yY 2ojpdần, c96yYhậm dần…

“Tôi t2ojprở vềVyk7… làVyk7 để96yY gin3wSết anh!”

Câu nó53X6i n3wStàn 2ojpnhẫn được96yY Vyk7phát ngn3wSôn ngn3wSang tàng96yY, ÁVyk7i H2ojpy 96yYngẩng c96yYao m96yYặt, Vyk7đôi m53X6ôi xinn3wSh n3wSxinh đưn3wSợc tô96yY s2ojpon Vyk7đen nhạt2ojp n2ojphếch lên,2ojp mộ2ojpt n53X6ụ Vyk7cười nửa96yY mVyk7iệng 2ojpđược hìn3wSnh thàn2ojph mn3wSột cáchVyk7 h96yYoàn chỉn53X6h 53X6và 96yYrõ rệt.

Đây n3wSlà 53X6lần đầu53X6 Vyk7tiên tVyk7rong 53X6đời… cô96yY 96yYnở nVyk7ụ 53X6cười đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày Vyk7tắt nắn53X6g, ln3wSộng gió…

Thiếu nữ53X6 tron3wSng chiếcVyk7 Vyk7váy đVyk7en đa53X6ng đứng2ojp cạVyk7nh bn3wSể 53X6bơi tr96yYong n2ojpgôi biệt53X6 thự96yY hoVyk7a lệ…

Ái Vyk7Hy dn3wSán chặtn3wS n3wStầm 53X6nhìn 53X6vào 2ojpMinh V53X6ỹ, bà53X6n t2ojpay nhỏn3wS 96yYnhắn từVyk7 từ53X6 đ2ojpưa l2ojpên, nắ2ojpm lấy96yY sợin3wS dVyk7ây chuy53X6ền ở2ojp cVyk7ổ, Vyk7nhẹ nh2ojpàng cởi96yY bỏ2ojp n2ojpó ra.

Cô quẳn53X6g sVyk7ợi 53X6dây một53X6 c2ojpách thảnn3wS nhiên96yY, 96yYchỉ giữ2ojp n3wSlấy chn3wSiếc 2ojpmặt dây2ojp Vyk7chuyền h2ojpình hộVyk7p 2ojptròn, mở96yY n2ojpắp và53X6 lấ2ojpy từ96yY 2ojpđó mộtVyk7 th2ojpứ cựcVyk7 kỳVyk7 nhỏ2ojp bé.

Đôi mắt2ojp cVyk7ô vẫn3wSn nhìn53X6 vềVyk7 phín3wSa Mi53X6nh Vỹ,n3wS 96yYanh đn3wSã n3wSnhanh 53X6chóng ngn3wSoi l53X6ên n3wSmặt 2ojpnước sa53X6u kn3wShi bị53X6 c96yYô b96yYất ngn3wSờ đẩyn3wS xn3wSuống hồ.

Cả ngườ2ojpi 2ojpMinh Vỹ96yY ư96yYớt sũ2ojpng, an96yYh đưaVyk7 96yYtay vu2ojpốt mặn3wSt, n3wSgương mặ53X6t vẫVyk7n lư96yYu 2ojpdấu l2ojpại s2ojpự ngVyk7ạc nhiên2ojp 96yYvà đn3wSau đớn.

Cuối cùng…Vyk7 an2ojph đ53X6ã b2ojpiết được53X6 lýn3wS d96yYo 53X6vì sn3wSao n3wScô trở53X6 về,96yY v53X6à tạiVyk7 sa96yYo cô53X6 lVyk7ại 2ojptham 53X6gia vVyk7ào cái96yY vởVyk7 kịcVyk7h k96yYhông 53X6hoàn chVyk7ỉnh đó.

Cô n3wScho r53X6ằng a96yYnh l53X6à ngườ96yYi giếtVyk7 n3wSgia đìn53X6h côn3wS ư?

Thì 53X6ra t96yYrong lòVyk7ng 2ojpcô, n3wSvị 53X6trí n3wScủa a96yYnh làn3wS nhn3wSư thế96yY –2ojp 2ojplà một2ojp k53X6ẻ sát2ojp n3wSnhân khôn53X6g Vyk7hơn k96yYhông kém.

Đáy 96yYmắt trởn3wS n53X6ên thn3wSật ưn3wSu th96yYương, 2ojpanh chỉ53X6 đứn2ojpg 2ojpyên đVyk7ối m53X6ặt n3wSvới cô,n3wS n3wSkhông nn3wSói th96yYêm Vyk7bất cứ53X6 96yYđiều g96yYì cả.

Ánh mặVyk7t 53X6trời s53X6áng c2ojphói đ53X6ã ngừn53X6g đem2ojp đếnVyk7 những2ojp n3wSvạt nắng53X6 ấVyk7m án3wSp, nh53X6ưng lạn3wSi manVyk7g Vyk7đến á53X6nh s2ojpáng 2ojpbất t53X6ận c96yYhiếu sVyk7áng kn3wShuôn mặt96yY anh…

Và 53X6một bên53X6 mn3wSắt đanVyk7g sởn3wS hữu53X6 Vyk7màu h53X6ổ p2ojphách đ96yYang s2ojpáng rực,53X6 vàn3wS bn3wSên n3wScòn l96yYại vẫn3wSn làVyk7 m2ojpàu đeVyk7n thuần2ojp tVyk7uý củ2ojpa kíVyk7nh 2ojpáp tròng.

Có 53X6lẽ kn3wShi ngã96yY xu96yYống nướ53X6c, mộVyk7t bênVyk7 2ojpkính áp96yY t53X6ròng đn3wSã r2ojpơi raVyk7, v96yYà giờ2ojp n3wSđây l53X6ại k96yYhiến an53X6h đối96yY diệnn3wS v2ojpới 96yYcô bằVyk7ng đô2ojpi mắVyk7t ngà2ojpy xư53X6a đãn3wS từng96yY làVyk7 tn3wShứ c53X6ô y96yYêu thíchn3wS nhất.

Từ phVyk7ía đ2ojpối diện96yY, n3wSđôi 53X6mắt Ái53X6 53X6Hy vn3wSẫn Vyk7nhìn đVyk7ăm đn3wSăm  về53X6 p96yYhía Min2ojph VỹVyk7, vôn3wS hồnn3wS nhưn53X6g lVyk7ại ch53X6ú m53X6ục Vyk7vào đôi96yY mắtn3wS anh.

Sống n3wSmũi cô96yY bVyk7ắt đầu53X6 2ojpcảm t53X6hấy can3wSy c2ojpay, 96yYcô 53X6hận 2ojpanh… nhưng53X6 Vyk7cô vn3wSẫn r96yYất 96yYyêu anh.

Hình ảnn3wSh Mi2ojpnh Vỹ53X6 Vyk7đang 96yYhiện diVyk7ện rVyk7õ rệ53X6t 2ojptrước n3wSmặt, nhn3wSưng s2ojpao Vyk7lại qu96yYá Vyk7xa tầm53X6 ta53X6y với…

Khoé Vyk7mắt Ái96yY HVyk7y chạn3wSy dàin3wS một96yY dòn3wSng lệ,2ojp 96yYcô nhẹ2ojp nhàngVyk7 bướ2ojpc x53X6uống hồVyk7 53X6bơi, bư96yYớc đến3wSn thậ96yYt n3wSgần aVyk7nh, 96yYtiện 2ojptay cn3wSho v53X6ật thn3wSể 53X6cô vừa2ojp n3wSlấy 2ojpra 96yYtừ 96yYmặt dâ53X6y chun3wSyền và53X6o miệng.

Mặt nn3wSước lắn53X6g đọn2ojpg Vyk7vừa rồi53X6 l96yYại bị53X6 khuấ2ojpy đ2ojpộng bởi53X6 t2ojphân thể53X6 53X6nhỏ 2ojpbé, Ái2ojp n3wSHy đang2ojp 96yYdi chu53X6yển 96yYđến 53X6gần Mi2ojpnh Vỹn3wS m96yYột cáchn3wS gấp96yY gáp,2ojp nhưn3wS sVyk7ợ ann3wSh sẽVyk7 53X6biến mất53X6 tron3wSng Vyk7giây lát.

Ngược lạ96yYi vVyk7ới cô,96yY 96yYMinh Vỹn3wS lạ96yYi bấ96yYt 96yYđộng, a53X6nh n3wSchỉ i53X6m 2ojplặng cảm2ojp n2ojphận sự96yY đa96yYu đớn2ojp t53X6ừ 53X6tận đáy53X6 lòn96yYg, lạin3wS thVyk7êm mVyk7ột ph96yYần Vyk7muốn ômn3wS cVyk7ô thậtVyk7 chặVyk7t n3wSvào lòng.

Cô h2ojpiểu lầm…2ojp đưVyk7ợc! n3wSAnh ch2ojpấp nhận!

Cô m96yYuốn giếtVyk7 an3wSnh… an2ojph sVyk7ẵn sànn3wSg 96yYđể côVyk7 53X6làm điều96yY đó!

Nhưng chn3wSỉ du53X6y nhất96yY viVyk7ệc rVyk7ời bỏ2ojp a96yYnh… a53X6nh t96yYhực s53X6ự kVyk7hông thển3wS 2ojpchấp n3wSnhận được.

Có Vyk7lẽ c2ojpô đã96yY k2ojphông biế53X6t kVyk7hi cn3wSô rờ2ojpi Vyk7xa 2ojpanh, 53X6anh 53X6đã sVyk7uy sụp53X6 đến2ojp mứ2ojpc nào…Vyk7 a2ojpnh 2ojpcòn n2ojphớ 2ojprõ lú2ojpc đón3wS mn3wSình đã2ojp nh96yYư Vyk7thế nà53X6o mà,96yY tron96yYg 53X6đầu 2ojpanh ch2ojpỉ c2ojpòn d2ojpuy nh2ojpất hVyk7am mu96yYốn Vyk7giết tVyk7ất cn3wSả n53X6hững kẻVyk7 đã2ojp Vyk7cả 96yYgan m96yYang cô2ojp r96yYa kh96yYỏi 2ojpcuộc 53X6sống, r53X6a khỏi2ojp tn3wSầm nhì2ojpn Vyk7và vn3wSòng tan3wSy củaVyk7 anh.

Một nămn3wS 96yYsau kn3wShi cô96yY r96yYa đi53X6, an2ojph 2ojpđã Vyk7sống tr53X6ong n3wSsự 96yYcuồng 96yYloạn, mỗ2ojpi ng53X6ày chỉ53X6 biếVyk7t ngắn3wSm 53X6nhìn b53X6ức ảnhn3wS Vyk7nơi gó96yYc phòVyk7ng cVyk7ủa cô.

Rồi đ96yYến 96yYnăm thn3wSứ han3wSi, lại96yY l53X6à sựn3wS s96yYuy 96yYsụp, an53X6h chỉ2ojp bin3wSết hàn3wSnh hn3wSạ 53X6bản 96yYthân mình…n3wS để53X6 g53X6iải ton3wSả sựVyk7 bứ96yYc Vyk7bối vn3wSà đ53X6au đớn96yY n3wStrong lòng.

Đến n2ojpăm t2ojphứ ba96yY, 2ojpanh bắ96yYt đầu96yY chín3wSnh thứcn3wS 96yYnắm 2ojpquyền tổn3wS chứn3wSc mVyk7afia củaVyk7 2ojpcha mình,53X6 dù96yYng 96yYvũ lự2ojpc n3wSđể đoạtVyk7 đư53X6ợc Vyk7quyền lựcn3wS t2ojprong cạnhVyk7 tran53X6h 96yYthương trư2ojpờng 2ojpcho tận3wSp đoàn.

Quên đVyk7ược cô53X6… Vyk7thật n3wSsự khóVyk7 96yYhơn qun3wSên n3wSThy T53X6hy gấp96yY nVyk7gàn lần.

Khi an96yYh n3wSđặt 96yYThy Th53X6y vàVyk7o nVyk7găn k53X6éo ký2ojp ức2ojp tro2ojpng tráin3wS timn3wS, 96yYthì tìn3wSnh yVyk7êu đó96yY cn3wSũng dừ96yYng lạn3wSi vàVyk7 n3wSkết thúc.

Nhưng Ái53X6 H53X6y, kn3wShông n2ojphững ann3wSh không2ojp tn3wShể quênVyk7 đ53X6ược, màn3wS ann3wSh n3wScòn k2ojphông Vyk7thể th96yYôi 96yYkhông nhu53X6ng nhớVyk7 vn3wSà ngừng96yY 2ojpyêu cô.

Dù 53X6cho ýn3wS nVyk7ghĩ cVyk7ô 96yYđã 96yYchết 96yYbao nhiêu53X6 l53X6ần lo96yYé lên53X6 tro2ojpng s96yYuy nghĩ,n3wS nhưnn3wSg anVyk7h vẫn53X6 ngoaVyk7n cố53X6 chối2ojp bỏ…Vyk7 vìn3wS Vyk7anh ch53X6ưa xán3wSc thực53X6 được53X6 Vyk7cô cònn3wS 53X6sống Vyk7hay chết.

Nhưng gVyk7iờ đây96yY… trướcVyk7 mắt53X6 an2ojph, Á53X6i H2ojpy đãn3wS n3wStrở vVyk7ề vẹVyk7n ngu2ojpyên, và96yY maVyk7ng theVyk7o mộtn3wS mốin3wS t53X6hù 96yYkhông dứt.

Cô 53X6trở về53X6 2ojplà 2ojpđể giết96yY anh!

Trong tầmn3wS n3wSmắt Min53X6h Vỹ2ojp đan53X6g t53X6hu v96yYề hìn96yYh ả96yYnh Ái96yY H2ojpy mỗi53X6 mVyk7ột 96yYgần hơVyk7n, c96yYho đến2ojp kVyk7hi n3wScô đứnn3wSg đốin3wS diện3wSn v96yYới a53X6nh, mựn3wSc nướcn3wS đã2ojp ln3wSên qu53X6á c96yYổ cn3wSủa c96yYô rồi.

Ái HVyk7y n3wSvòng 53X6tay 2ojpôm lấ2ojpy cổVyk7 Min96yYh V53X6ỹ gn3wShì chặ96yYt xuống,Vyk7 c53X6ô nhVyk7ón chânVyk7, đặtn3wS 2ojplên n3wSmôi ann3wSh mộtVyk7 nụ96yY hVyk7ôn 53X6thật 96yYsâu và2ojp dài.

Từ đô53X6i mắt96yY th96yYanh túVyk7 53X6và tn3wSo sánVyk7g vẫn2ojp chạy53X6 dài2ojp d2ojpòng lệ2ojp đVyk7au đ2ojpớn, cn3wSả ngVyk7ười c96yYô n3wSrun lên3wSn không2ojp ngừng.

Ba nă2ojpm kể96yY từ53X6 cái53X6 ngày2ojp n3wSđịnh mn3wSệnh đó…2ojp côn3wS đ96yYã 2ojptự nVyk7hủ phải53X6 hận53X6 a2ojpnh tn3wShật nhin3wSều, phn3wSải thậ96yYt lạn53X6h 2ojplùng k96yYhi đối53X6 2ojpdiện vớ53X6i anh…Vyk7 96yYnhư thếVyk7, cô53X6 m96yYới 53X6có th2ojpể trVyk7ả thùn3wS c96yYho a53X6nh Triếtn3wS Dạ,53X6 cVyk7ho n3wScả cn3wSha và96yY m53X6ẹ mình.

Từ trn3wSước 2ojpđến giờ96yY, mn3wSỗi khVyk7i 2ojphôn cô,53X6 53X6Minh VỹVyk7 đều2ojp nhn3wSắm mắt2ojp đVyk7ể cảm96yY nh96yYận nụ2ojp hôVyk7n đn3wSầy 53X6tình n3wScảm đ96yYó. Nhưng96yY lầnVyk7 này53X6, đôi96yY m96yYắt vVyk7ẫn 2ojpnhìn thẳngVyk7 vền3wS p2ojphía xVyk7a xăn3wSm một2ojp cán3wSch hờVyk7 hữ2ojpng… Vyk7vì anVyk7h bi53X6ết 2ojprõ, nụ96yY hn3wSôn 96yYnày làVyk7 c96yYó chủn3wS đích!!

Vòng 96yYtay n3wSÁi H2ojpy Vyk7siết chặt96yY hơnVyk7, đ53X6ôi mô2ojpi 2ojpmỏng đaVyk7ng Vyk7cố gắngn3wS Vyk7cho 53X6một 2ojpthứ đã96yY chuẩnVyk7 bVyk7ị trước53X6 vào96yY khoa53X6ng mn3wSiệng MinVyk7h Vỹ.Vyk7 Dễ96yY dàngVyk7 Vyk7hơn 96yYcô tưởng!!

Anh khônn3wSg nhữngVyk7 không2ojp pVyk7hản khá53X6ng, màn3wS 2ojplại nu2ojpốt l2ojpuôn vậtn3wS th2ojpể đ96yYắng ngắtn3wS n3wSấy, nhưn3wS th2ojpể a53X6nh đan96yYg mVyk7uốn 2ojpgiúp cVyk7ô thực53X6 hiệ96yYn k2ojpế hoạch.

Đôi đồng96yY tử53X6 chấtn3wS chứVyk7a 2ojphận n3wSthù từ2ojp từ96yY m53X6ở r53X6a, lặn53X6g n3wSthầm qVyk7uan sáVyk7t gn3wSương mặtn3wS t53X6ừ ngườn3wSi đối96yY diện.

Chỉ Vyk7trong mộtn3wS khoảnhVyk7 khắc,2ojp n3wStrái 2ojptim cVyk7ô c2ojphợt 2ojpthắt lại…2ojp đâyVyk7 là96yY n3wSlần đầu53X6 t2ojpiên… cô96yY tr2ojpông th96yYấy an96yYh Vyk7rơi nướ53X6c mắt!!

Mọi thứn3wS trVyk7ước mắt96yY đều53X6 96yYrõ m2ojpồn một53X6, tu2ojpy n3wSrằng gVyk7ương m2ojpặt a2ojpnh 96yYvẫn n3wScòn ư2ojpớt nướcVyk7, nhưnVyk7g từ2ojp đ53X6ôi 96yYmắt ma53X6ng 96yYmàu hổVyk7 Vyk7phách đang96yY chạyn3wS dài53X6 mộtVyk7 dòngn3wS n3wSnước đau53X6 đớn.

Dù 2ojpcho đôVyk7i m2ojpắt 96yYhai màuVyk7 củan3wS aVyk7nh cũng96yY đang2ojp nhì2ojpn cô53X6 đVyk7ầy lạn3wSnh giá,53X6 2ojpnhưng n3wScô c53X6ó thể2ojp n96yYhận 96yYthấy… Vyk7anh đ53X6ã rơin3wS nước2ojp mắt53X6 v2ojpì cô.

Ái 2ojpHy đẩy53X6 nhẹ53X6 ngườiVyk7 MVyk7inh 2ojpVỹ rn3wSa, m2ojpôi r96yYời môi,53X6 n96yYhưng hơin3wS ấVyk7m vẫn96yY t96yYồn tại.

Bàn 53X6tay 2ojpnhỏ nhắn2ojp v2ojpươn lên53X6, vuố2ojpt n3wSnhẹ má53X6i tócVyk7 của2ojp an3wSnh, rồi96yY 96yYdi Vyk7chuyển chầ53X6m c2ojphậm đến96yY b2ojpên 53X6mắt đ2ojpen sẫm.

Rồi n3wScả b96yYàn Vyk7tay kiVyk7a của53X6 cn3wSô cũ53X6ng đ2ojpưa lên,53X6 phố53X6i hợpVyk7 Vyk7thật n53X6huần nhuyễn3wSn n3wSvà chuẩnn3wS n3wSbị l96yYàm 96yYmột đVyk7iều gì2ojp 96yYđó 53X6mà n3wScô ch2ojpo lVyk7à q2ojpuan trọng.

Minh Vỹ2ojp 53X6đứng yên,n3wS cả2ojp ng2ojpười bắtVyk7 đầuVyk7 n3wSmất thăngVyk7 bằngVyk7 nn3wShưng a96yYnh v96yYẫn cốVyk7 g53X6ắng đứnn3wSg 2ojpvững… vVyk7ì cô!

Ái HVyk7y nh96yYẹ nhà96yYng 53X6tháo bn3wSên kín96yYh 53X6áp t53X6ròng r2ojpa khỏin3wS mắt2ojp tráin3wS 96yYcủa n3wSanh, 2ojptiếp Vyk7tục thả53X6 96yYcho chiếcn3wS kín96yYh 53X6áp trò96yYng 2ojprơi tựVyk7 53X6do xuống96yY h2ojpồ nướ53X6c 2ojpảm đạm.

Ánh mắn3wSt t2ojpinh tuýVyk7 cVyk7ủa n3wSMinh Vyk7Vỹ h96yYơi nVyk7heo lại,53X6 vạn53X6 vVyk7ật n3wStrước m96yYắt an2ojph mờ2ojp dần53X6… mờ2ojp dần.

Người 2ojpcon gá96yYi đán2ojpg y2ojpêu đanVyk7g đứngn3wS đối53X6 diệ53X6n Vyk7đưa tn3wSay đặt2ojp nh2ojpẹ v96yYào ngựVyk7c anh96yY, đôVyk7i n3wSmôi 2ojpkhó nhọc53X6 p53X6hát n3wSra hn3wSai từn3wS với2ojp n3wSâm vựcVyk7 cực96yY nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần thứ96yY ba96yY, 53X6và cũ2ojpng 2ojplà lần96yY c2ojpuối cùng…53X6 n3wScô dùVyk7ng c96yYhính Vyk7đôi tan3wSy Vyk7mình đẩyVyk7 2ojpngã anh!!