You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô chủ,SFpEQfao đếuc7in gipZnP8tgiờ SFpEQfaoăn rồi.”uc7i MộpZnP8tgit côSFpEQfao hầuc7iu buc7iước vSFpEQfaoào cănpZnP8tgi phòngpZnP8tgi bịuc7i bónuc7ig tốiuc7i nuốpZnP8tgit uc7ichửng, HạpZnP8tgio Thuc7iần đãSFpEQfao hoàSFpEQfaon topZnP8tgiàn tuc7iách biệpZnP8tgit Áiuc7i Huc7iy khuc7iỏi uc7ithế giớiuc7i bênpZnP8tgi ngoàiSFpEQfao, uc7igiam gpZnP8tgiiữ cuc7iô tSFpEQfaorong cănuc7i ppZnP8tgihòng rộnpZnP8tgig lớSFpEQfaon đầypZnP8tgi đủuc7i SFpEQfaotiện ngSFpEQfaohi, nSFpEQfaohưng lSFpEQfaoại thiếSFpEQfaou spZnP8tgiức sốnguc7i pZnP8tgivà hpZnP8tgiơi ấSFpEQfaom củuc7ia couc7in người.

Đã SFpEQfaobao lâuSFpEQfao rồiuc7i nhỉ?

Ái Huc7iy kpZnP8tgihông màngpZnP8tgi đưaSFpEQfao mắtpZnP8tgi nSFpEQfaohìn SFpEQfaocô hầuSFpEQfao đaSFpEQfaong bêuc7i kSFpEQfaohay thứSFpEQfaoc uc7iăn đặSFpEQfaot SFpEQfaolên chiếcSFpEQfao bàSFpEQfaon gầuc7in mìnhSFpEQfao, vẫnSFpEQfao ngồiSFpEQfao yuc7iên lSFpEQfaoặng nhìnuc7i pZnP8tgivào khoảngpZnP8tgi không…

Mọi việcpZnP8tgi vẫnuc7i dSFpEQfaoiễn rSFpEQfaoa pZnP8tginhư muc7iột vònguc7i tuầpZnP8tgin pZnP8tgihoàn, ngàyuc7i ngSFpEQfaoày vẫuc7in pZnP8tgicó ngưpZnP8tgiời SFpEQfaođưa đồuc7i ăpZnP8tgin đếuc7in cSFpEQfaoho pZnP8tgicô đúngpZnP8tgi gipZnP8tgiờ, vSFpEQfaoẫn pZnP8tgicó nguc7iười cuc7ihăm uc7isóc thpZnP8tgiật tuc7iỉ mỉpZnP8tgi pZnP8tginhư uc7iđang pZnP8tginâng niuc7iu mộtSFpEQfao lpZnP8tgioài huc7ioa mỏnguc7i manSFpEQfaoh yếSFpEQfaou uc7iớt, nhưngSFpEQfao vẫnpZnP8tgi cSFpEQfaoó mộpZnP8tgit bứuc7ic tườngpZnP8tgi vSFpEQfaoô pZnP8tgihình ngăpZnP8tgin chSFpEQfaoặn uc7ikhông chuc7io côuc7i SFpEQfaobước rSFpEQfaoa khỏiuc7i luc7iồng kíuc7inh đanuc7ig SFpEQfaogiữ chSFpEQfaoân chínSFpEQfaoh mình.

Hạo uc7iThần mỗuc7ii nguc7iày đềupZnP8tgi đếnuc7i cpZnP8tgiăn phòpZnP8tging màpZnP8tgi mìuc7inh gipZnP8tgiam gSFpEQfaoiữ ÁSFpEQfaoi HypZnP8tgi, vpZnP8tgiẫn nóSFpEQfaoi chuyuc7iện nhưSFpEQfao khôSFpEQfaong hềpZnP8tgi cópZnP8tgi chuSFpEQfaoyện SFpEQfaogì xảuc7iy rauc7i, nhSFpEQfaoưng chuc7iỉ uc7iduy nhấtSFpEQfao cSFpEQfaoậu tựuc7i mìpZnP8tginh độcSFpEQfao thoại.

Từ ngSFpEQfaoày bịpZnP8tgi gipZnP8tgiam SFpEQfaolỏng, ÁSFpEQfaoi uc7iHy khônguc7i hềpZnP8tgi pZnP8tgimở mpZnP8tgiiệng nSFpEQfaoói dùuc7i chpZnP8tgiỉ mộtuc7i từ,SFpEQfao tSFpEQfaohậm cuc7ihí lạiSFpEQfao uc7icòn tuc7irở nênpZnP8tgi khéuc7ip kpZnP8tgiín, npZnP8tgihư pZnP8tgikhông apZnP8tgii tồnpZnP8tgi pZnP8tgitại tronuc7ig muc7iắt cô.

Cô vẫnpZnP8tgi pZnP8tgiăn… vẫuc7in sống…

Một ngpZnP8tgiày, mộtuc7i thpZnP8tgiáng, SFpEQfaomột năm…

Dù cSFpEQfaoho thờuc7ii giuc7ian cpZnP8tgió SFpEQfaotrôi nhanSFpEQfaoh đếnuc7i mứcuc7i nàouc7i, đốuc7ii uc7ivới ÁipZnP8tgi HpZnP8tgiy, huc7ioàn SFpEQfaotoàn khôngpZnP8tgi cpZnP8tgió địSFpEQfaonh nuc7ighĩ vềpZnP8tgi pZnP8tgingày thpZnP8tgiáng lSFpEQfaoà gSFpEQfaoì cả.

Cô chỉSFpEQfao biếtSFpEQfao rằng,uc7i mìpZnP8tginh uc7iđang trSFpEQfaoải pZnP8tgiqua mộtpZnP8tgi quãngSFpEQfao thờiSFpEQfao SFpEQfaogian rơSFpEQfaoi vàoSFpEQfao hàngSFpEQfao vpZnP8tgiạn tSFpEQfaohiên niSFpEQfaoên kpZnP8tgiỷ, uc7iđánh mấtSFpEQfao hoàpZnP8tgin topZnP8tgiàn hapZnP8tgii uc7itừ “tựuc7i do”.

Không uc7ikhóc… kuc7ihông cười…SFpEQfao mộtuc7i nSFpEQfaoăm pZnP8tgisống tpZnP8tgirong thếpZnP8tgi uc7igiới nhSFpEQfaoàm SFpEQfaochán, ÁpZnP8tgii HSFpEQfaoy khônguc7i pZnP8tgihề rơiSFpEQfao tSFpEQfaohêm bấtSFpEQfao cuc7iứ mộtpZnP8tgi giọtuc7i nSFpEQfaoước mắSFpEQfaot nàpZnP8tgio cả…SFpEQfao vSFpEQfaoì SFpEQfaodù cuc7iho cpZnP8tgió khócpZnP8tgi uc7ihết nướcSFpEQfao mắt,uc7i cSFpEQfaoũng khSFpEQfaoông hềSFpEQfao SFpEQfaocó luc7iối tSFpEQfaohoát đSFpEQfaoể uc7icô tpZnP8tgiìm vềuc7i anh.

Nếu npZnP8tgihư thSFpEQfaoế, thàpZnP8tgi pZnP8tgirằng mìnSFpEQfaoh phSFpEQfaoải cưuc7iời thSFpEQfaoật pZnP8tgitươi, đểSFpEQfao Muc7iinh VpZnP8tgiỹ pZnP8tgiở đâpZnP8tgiu đópZnP8tgi tSFpEQfaorên thếuc7i giớuc7ii nuc7iày cSFpEQfaoòn cóuc7i SFpEQfaothể sốnpZnP8tgig hạnpZnP8tgih SFpEQfaophúc khpZnP8tgii khôngSFpEQfao uc7icó mình.

Anh đãuc7i pZnP8tgicó tpZnP8tgihể vượtSFpEQfao qpZnP8tgiua pZnP8tginỗi đpZnP8tgiau mấtSFpEQfao uc7iThy Tuc7ihy, tuc7ihì tạpZnP8tgii pZnP8tgisao lạiuc7i khôSFpEQfaong thểpZnP8tgi quêSFpEQfaon SFpEQfaocô đượcuc7i uc7icơ chứ?

Nhưng cSFpEQfaoô vẫuc7in khônSFpEQfaog uc7ithể pZnP8tgicười, vàpZnP8tgi lạpZnP8tgii càngpZnP8tgi khônuc7ig tpZnP8tgihể khócSFpEQfao, chỉpZnP8tgi uc7ithấy cõuc7ii lònguc7i trốnpZnP8tgig SFpEQfaorỗng, khuc7iông hềpZnP8tgi tồnpZnP8tgi tạipZnP8tgi bấtpZnP8tgi cứuc7i điềupZnP8tgi gSFpEQfaoì pZnP8tgiđược cuc7iho làpZnP8tgi hạnhpZnP8tgi ppZnP8tgihúc SFpEQfaohay đauSFpEQfao đớn.

Ái SFpEQfaoHy uc7ithật sự…uc7i tpZnP8tgihật sSFpEQfaoự SFpEQfaokhông uc7ithể nhớpZnP8tgi uc7irõ khuônpZnP8tgi mặtuc7i lpZnP8tgiạnh lùpZnP8tging ngạouc7i mạuc7in uc7iđó nSFpEQfaoữa… thậuc7it sựuc7i khôSFpEQfaong pZnP8tgithể nSFpEQfaohớ được!

Tất cSFpEQfaoả chỉuc7i làuc7i muc7iột gươnpZnP8tgig SFpEQfaomặt mờSFpEQfao nhạtpZnP8tgi uc7iđang SFpEQfaodần phauc7ii pZnP8tginhoà tropZnP8tging tâuc7im uc7itrí cô.

Ngay cảuc7i hơiuc7i ấuc7im thpZnP8tgiân thuộSFpEQfaoc uc7ivà cSFpEQfaoảm SFpEQfaogiác kSFpEQfaohi kềuc7i cuc7iận bpZnP8tgiên MSFpEQfaoinh SFpEQfaoVỹ cũngSFpEQfao hoànuc7i toànuc7i biếSFpEQfaon mất,SFpEQfao ÁipZnP8tgi SFpEQfaoHy kpZnP8tgihông tSFpEQfaohể cảmuc7i nhpZnP8tgiận đượuc7ic guc7iì cả…

… kuc7ihông SFpEQfaogì cả.

Cô hầuuc7i cũnuc7ig khônpZnP8tgig hềpZnP8tgi cảmpZnP8tgi thuc7iấy lạuc7i SFpEQfaolẫm vSFpEQfaoì nhữSFpEQfaong hànhuc7i độngpZnP8tgi thấSFpEQfaot thưuc7iờng củapZnP8tgi uc7iÁi pZnP8tgiHy, nhSFpEQfaoanh cSFpEQfaohân bưSFpEQfaoớc uc7ira pZnP8tgikhỏi phònSFpEQfaog, sSFpEQfaoau đuc7ió gSFpEQfaoài chốtSFpEQfao khoá.

Cô ipZnP8tgim lặuc7ing, SFpEQfaochìm sSFpEQfaoâu vàopZnP8tgi mớpZnP8tgi kýuc7i ứSFpEQfaoc uc7ihỗn độn…

Không thểSFpEQfao pZnP8tgitin đuc7iược apZnP8tginh làuc7i ngườpZnP8tgii SFpEQfaođã pZnP8tginhẫn SFpEQfaotâm xuốnpZnP8tgig pZnP8tgitay tSFpEQfaoàn sátuc7i cảpZnP8tgi SFpEQfaogia đuc7iình pZnP8tgicủa cô….

Không đâSFpEQfaou, ngưSFpEQfaoời nhSFpEQfaoư pZnP8tgiMinh Vỹ,SFpEQfao vẻuc7i buc7iề SFpEQfaongoài lạSFpEQfaonh lùuc7ing cpZnP8tgihỉ làSFpEQfao vỏuc7i bSFpEQfaoọc cpZnP8tgiho sựSFpEQfao ấmSFpEQfao pZnP8tgiáp SFpEQfaolan toảSFpEQfao pZnP8tgibên uc7itrong… aSFpEQfaonh sẽuc7i khSFpEQfaoông buc7iao giờSFpEQfao pZnP8tgilàm nhưpZnP8tgi thế!

Nhưng khôpZnP8tging SFpEQfaophải chíSFpEQfaonh Điuc7iền HuâpZnP8tgin đãpZnP8tgi thừaSFpEQfao nuc7ihận rằnguc7i hắnpZnP8tgi lpZnP8tgià kẻSFpEQfao gpZnP8tgiiết gpZnP8tgiia đpZnP8tgiình côuc7i SFpEQfaosao? uc7iNhưng pZnP8tgitại suc7iao pZnP8tgiTịnh Nuc7ihi lạpZnP8tgii nópZnP8tgii MpZnP8tgiinh Vỹuc7i uc7imới SFpEQfaothực spZnP8tgiự làpZnP8tgi pZnP8tgikẻ sáSFpEQfaot nhâuc7in cơuc7i chứ?

Hạo pZnP8tgiThần bưSFpEQfaoớc vàouc7i cănpZnP8tgi ppZnP8tgihòng phảngpZnP8tgi uc7iphất mùSFpEQfaoi hươnpZnP8tgig củSFpEQfaoa SFpEQfaohoa tườngpZnP8tgi viSFpEQfao, tiếnpZnP8tgi đếnpZnP8tgi SFpEQfaogần pZnP8tgiÁi uc7iHy SFpEQfaovà npZnP8tgigồi lêuc7in cuc7iạnh giường.

“Em cháuc7in pZnP8tgighét apZnP8tginh đếpZnP8tgin mứcSFpEQfao pZnP8tginày sauc7io?” GươngpZnP8tgi mSFpEQfaoặt lpZnP8tgiộ ruc7iõ uc7ivẻ thấtpZnP8tgi vọnpZnP8tgig, Huc7iạo ThSFpEQfaoần dườpZnP8tging nuc7ihư đãuc7i bipZnP8tgiết câupZnP8tgi pZnP8tgitrả lSFpEQfaoời sẽpZnP8tgi SFpEQfaolà nhưuc7i thếSFpEQfao nàouc7i, tiếSFpEQfaop tuc7iục cấtpZnP8tgi giọngSFpEQfao SFpEQfaođều uc7iđều. “pZnP8tgiĐừng nhSFpEQfaoư thếpZnP8tgi nữaSFpEQfao, anSFpEQfaoh cóuc7i thuc7iể khiếnSFpEQfao epZnP8tgim pZnP8tgihạnh phúSFpEQfaoc huc7iơn cảSFpEQfao hắn.

Cứ SFpEQfaotưởng rằnSFpEQfaog chỉuc7i cầnpZnP8tgi giữpZnP8tgi pZnP8tgiÁi Huc7iy bênpZnP8tgi cạnh,SFpEQfao HpZnP8tgiạo ThầpZnP8tgin pZnP8tgisẽ hạnhuc7i phúcSFpEQfao sao?

Không hềuc7i! HạnpZnP8tgih phúcSFpEQfao tưởnguc7i SFpEQfaochừng nSFpEQfaohư chỉpZnP8tgi thopZnP8tgiáng qSFpEQfaoua, SFpEQfaonhẹ nhpZnP8tgiư làSFpEQfaon gióuc7i mơnuc7i muc7ian SFpEQfaongoài bầuc7iu trờpZnP8tgii pZnP8tgiđơn điệu…

Nhưng SFpEQfaođau đớnpZnP8tgi pZnP8tgilại kéopZnP8tgi SFpEQfaodài, chpZnP8tgie khpZnP8tgiuất thứuc7i ánuc7ih sánpZnP8tgig khiếSFpEQfaon uc7icuộc spZnP8tgiống củuc7ia cậupZnP8tgi cSFpEQfaohuyển biếuc7in thuc7ieo mpZnP8tgiột mpZnP8tgiàu đenSFpEQfao tămSFpEQfao tốiuc7i. SFpEQfaoCứ nhuc7iư thếSFpEQfao nàyuc7i thậtuc7i spZnP8tgiự khônpZnP8tgig ổnuc7i chpZnP8tgiút nào…SFpEQfao SFpEQfaocô vẫnpZnP8tgi yêpZnP8tgin lặng,pZnP8tgi hoàpZnP8tgin tuc7ioàn khônuc7ig cpZnP8tgió chútSFpEQfao buc7iiểu cuc7iảm nSFpEQfaoào SFpEQfaokhác ngoàipZnP8tgi việcuc7i thẫnSFpEQfao thờpZnP8tgi nhìpZnP8tgin pZnP8tgivào kuc7ihoảng không.

“Theo anh!”pZnP8tgi HạpZnP8tgio TSFpEQfaohần mệtSFpEQfao mSFpEQfaoỏi pZnP8tgiôm lấypZnP8tgi đầu,uc7i sapZnP8tgiu đópZnP8tgi đứpZnP8tging dậySFpEQfao nắmpZnP8tgi lấySFpEQfao taSFpEQfaoy côpZnP8tgi lpZnP8tgiôi đi…

Có lẽ…uc7i đếuc7in uc7ilúc phảiSFpEQfao buc7iuông tauc7iy rồi.pZnP8tgi VSFpEQfaoì uc7inắm giữuc7i pZnP8tgimối uc7itình từuc7i mộtpZnP8tgi phpZnP8tgiía nhưpZnP8tgi SFpEQfaothế nSFpEQfaoày, thậtSFpEQfao sSFpEQfaoự chỉSFpEQfao kpZnP8tgihiến cpZnP8tgiả hapZnP8tgii đpZnP8tgiau kpZnP8tgihổ pZnP8tgihơn mpZnP8tgià thôi.

Quãng thpZnP8tgiời giauc7in quauc7i, Huc7iạo ThầnpZnP8tgi uc7iđã thựcpZnP8tgi pZnP8tgisự qpZnP8tgiuá íuc7ich SFpEQfaokỷ, chpZnP8tgiỉ biếuc7it giữpZnP8tgi ÁpZnP8tgii uc7iHy chSFpEQfaoo riênpZnP8tgig mìnhSFpEQfao vuc7ià ngpZnP8tgihĩ sẽSFpEQfao làmuc7i ngườiSFpEQfao SFpEQfaocon SFpEQfaogái npZnP8tgiày hạnuc7ih phúc.

Nhưng pZnP8tgihai chuc7iữ “hạnhuc7i phúpZnP8tgic” miễnSFpEQfao pZnP8tgicưỡng pZnP8tginày cuc7ió thậtSFpEQfao sựuc7i tồnuc7i tạiuc7i khônguc7i SFpEQfaokhi cuc7iô uc7ivẫn cpZnP8tgiòn mSFpEQfaoong nuc7ihớ hắn?

Cô đểSFpEQfao SFpEQfaomặc HạopZnP8tgi ThSFpEQfaoần pZnP8tgiđưa SFpEQfaomình uc7iđi, uc7ikhông hềuc7i cóSFpEQfao cpZnP8tgihút phảnpZnP8tgi SFpEQfaoứng nàouc7i gọSFpEQfaoi lpZnP8tgià khuc7iáng cựSFpEQfao, cuc7ihỉ vpZnP8tgiô tpZnP8tgihức nốiSFpEQfao bướcpZnP8tgi pZnP8tgitheo sSFpEQfaoau cậuuc7i, bpZnP8tgiàn uc7itay còSFpEQfaon lSFpEQfaoại siếSFpEQfaot chặuc7it couc7in gSFpEQfaoấu bônguc7i mềSFpEQfaom mSFpEQfaoại truc7iong tay.

Đây… làuc7i cápZnP8tgich duSFpEQfaoy nhSFpEQfaoất HạpZnP8tgio ThầnSFpEQfao khônpZnP8tgig mSFpEQfaouốn suc7iử dụSFpEQfaong… nhưnpZnP8tgig hpZnP8tgiết uc7icách rồi!

Phải khiếnpZnP8tgi SFpEQfaoÁi uc7iHy hoànuc7i tuc7ioàn tiuc7in pZnP8tgitưởng cSFpEQfaoậu vSFpEQfaoà cuc7iăm huc7iận MipZnP8tginh Vỹ.

“Vẫn chưapZnP8tgi SFpEQfaotìm SFpEQfaothấy uc7icô ấySFpEQfao SFpEQfaosao?” SFpEQfaoMinh pZnP8tgiVỹ đấmuc7i muc7iạnh lpZnP8tgiên SFpEQfaobàn làpZnP8tgim việcuc7i cpZnP8tgiủa ônSFpEQfaog Hàn,uc7i đôuc7ii pZnP8tgimắt anuc7ih trừnguc7i uc7ilên nhữngSFpEQfao tuc7iia pZnP8tgisáng củapZnP8tgi uc7ilửa hậuc7in. “MpZnP8tgiột nămpZnP8tgi, đãSFpEQfao mộtuc7i pZnP8tginăm rồiSFpEQfao pZnP8tgiđấy ônguc7i cSFpEQfaoó biếtSFpEQfao không?!”

Tìm SFpEQfaokiếm rồiSFpEQfao lạipZnP8tgi tìSFpEQfaom kiSFpEQfaoếm, anuc7ih gầpZnP8tgin npZnP8tgihư chìmSFpEQfao uc7ivào tuyệSFpEQfaot vọng…

Muốn uc7ibỏ cuộuc7ic, nhưnuc7ig tráipZnP8tgi SFpEQfaotim lạiSFpEQfao kuc7ihông cuc7iho phéSFpEQfaop anpZnP8tgih làSFpEQfaom thế!

Lẽ SFpEQfaonào Áiuc7i uc7iHy đãSFpEQfao thựcuc7i sựpZnP8tgi bốcpZnP8tgi huc7iơi pZnP8tgikhỏi thếuc7i giớSFpEQfaoi nàSFpEQfaoy rồiSFpEQfao ư?

“Đừng uc7iđòi hỏiuc7i uc7ikhi tuc7ia đãpZnP8tgi giúpZnP8tgip cuc7ion lSFpEQfaoàm tSFpEQfaoất cảpZnP8tgi uc7iđể uc7itìm cpZnP8tgion béSFpEQfao ấyuc7i nuc7iếu coSFpEQfaon khônuc7ig uc7imuốn mấtuc7i pZnP8tginó mãpZnP8tgii uc7imãi.” ÔnSFpEQfaog pZnP8tgiHàn đanSFpEQfao SFpEQfaohai pZnP8tgitay vàSFpEQfaoo nhapZnP8tgiu, tựaSFpEQfao lpZnP8tgiưng uc7ivào chSFpEQfaoiếc ghếuc7i uc7ixoay, tpZnP8tgirả lpZnP8tgiời Miuc7inh Vỹuc7i mộpZnP8tgit cáchpZnP8tgi nghiuc7iêm nSFpEQfaoghị. “Quênuc7i couc7in béuc7i ấSFpEQfaoy đi,uc7i pZnP8tgita sẽpZnP8tgi tSFpEQfaoìm chuc7io cpZnP8tgion mộtSFpEQfao nSFpEQfaogười coSFpEQfaon gápZnP8tgii uc7ikhác xinuc7ih đẹppZnP8tgi vàpZnP8tgi tốSFpEQfaot hơpZnP8tgin nó.”

Đối vớiuc7i pZnP8tgiông, hpZnP8tgiiện tạSFpEQfaoi, uc7ixem nhưuc7i SFpEQfaomọi cuc7ihuyện uc7iđã đượSFpEQfaoc tSFpEQfaohu pZnP8tgixếp ổnuc7i thoả,SFpEQfao vàpZnP8tgi tấtpZnP8tgi cpZnP8tgiả sẽpZnP8tgi pZnP8tgilại ổnpZnP8tgi đpZnP8tgiịnh npZnP8tgihư lúpZnP8tgic uc7iban đầu.

“Ý ôpZnP8tging làSFpEQfao tôiSFpEQfao phpZnP8tgiải sốngSFpEQfao tốtpZnP8tgi khpZnP8tgii tSFpEQfaohiếu SFpEQfaocô ấySFpEQfao sauc7io? Thếuc7i cuSFpEQfaoộc sSFpEQfaoống củapZnP8tgi ônguc7i uc7icó uc7ihạnh phúcpZnP8tgi nếuc7iu thiếuSFpEQfao bpZnP8tgià tpZnP8tgia khônguc7i? Vàuc7i tôipZnP8tgi hipZnP8tgiện guc7iiờ lpZnP8tgià SFpEQfaonhư thếuc7i đuc7iấy, khôngSFpEQfao cóuc7i côSFpEQfao ấypZnP8tgi, cuc7ioi SFpEQfaonhư thuc7iế giớiSFpEQfao nàuc7iy đốiSFpEQfao vớuc7ii SFpEQfaotôi chSFpEQfaoẳng cSFpEQfaoòn uc7iý uc7inghĩa uc7igì cả!”uc7i SFpEQfaoGương mpZnP8tgiặt pZnP8tgiMinh VỹpZnP8tgi cuc7ihợt trởuc7i nênpZnP8tgi SFpEQfaothật lạnSFpEQfaoh lùuc7ing uc7ivà SFpEQfaobất cầnSFpEQfao, uc7inhư uc7ithể đaSFpEQfaong uc7imong muốnpZnP8tgi uc7irời SFpEQfaokhỏi thSFpEQfaoế gpZnP8tgiiới nàSFpEQfaoy bấtSFpEQfao cSFpEQfaoứ pZnP8tgilúc nào.

Không pZnP8tgichỉ bấtuc7i lựSFpEQfaoc vpZnP8tgiì uc7ichuyện lãnSFpEQfaoh đạopZnP8tgi tổpZnP8tgi chuc7iức Knightuc7i, anSFpEQfaoh tpZnP8tgihật suc7iự đanguc7i SFpEQfaorất mSFpEQfaoệt mỏSFpEQfaoi vìuc7i SFpEQfaovô vọnSFpEQfaog tronpZnP8tgig vipZnP8tgiệc SFpEQfaotìm pZnP8tgikiếm Áiuc7i Hy.

Đôi muc7iắt pZnP8tgichất cpZnP8tgihứa ưSFpEQfaou pZnP8tgiphiền, SFpEQfaoMinh VỹpZnP8tgi bưpZnP8tgiớc nhpZnP8tgianh rSFpEQfaoa khỏpZnP8tgii căSFpEQfaon pZnP8tgiphòng đSFpEQfaoang khiếnSFpEQfao SFpEQfaomình ngạtSFpEQfao thở,SFpEQfao chpZnP8tgiỉ mupZnP8tgiốn tìmpZnP8tgi vềpZnP8tgi SFpEQfaogóc tốiuc7i qupZnP8tgien thuộcSFpEQfao pZnP8tgimà nhSFpEQfaoớ pZnP8tgiđến ngSFpEQfaoười copZnP8tgin guc7iái ấySFpEQfao. uc7iTừ bpZnP8tgiao gipZnP8tgiờ pZnP8tgianh lạiSFpEQfao thảuc7im hạiSFpEQfao đếuc7in nhpZnP8tgiư tSFpEQfaohế nàySFpEQfao cơSFpEQfao chứ?

Hạo TpZnP8tgihần nắpZnP8tgim lấuc7iy tapZnP8tgiy ÁipZnP8tgi pZnP8tgiHy, đưaSFpEQfao côpZnP8tgi lpZnP8tgiên tậSFpEQfaon lầuuc7i baSFpEQfao, sSFpEQfaoau đSFpEQfaoó dừSFpEQfaong luc7iại trướuc7ic mSFpEQfaoột căSFpEQfaon phòpZnP8tging khpZnP8tgiá rộngSFpEQfao lớn.

Cô cảmpZnP8tgi thấyuc7i lpZnP8tgio pZnP8tgisợ, muc7iột phầnuc7i SFpEQfaovì hànhpZnP8tgi đSFpEQfaoộng uc7ikhác thườngpZnP8tgi củapZnP8tgi HạopZnP8tgi Thần,SFpEQfao phầnuc7i còpZnP8tgin lpZnP8tgiại lSFpEQfaoà vìpZnP8tgi bSFpEQfaoí mậpZnP8tgit đangpZnP8tgi ẩnuc7i chứauc7i SFpEQfaophía saSFpEQfaou căpZnP8tgin phòpZnP8tging đó.

Bước chânpZnP8tgi dừnguc7i lSFpEQfaoại ởpZnP8tgi cửauc7i phòngpZnP8tgi, HạpZnP8tgio ThầSFpEQfaon buônpZnP8tgig tpZnP8tgiay pZnP8tgicô pZnP8tgira, đứnguc7i spZnP8tgiang mộSFpEQfaot bên,pZnP8tgi nhpZnP8tgiư tSFpEQfaohể đanguc7i muốnpZnP8tgi côpZnP8tgi SFpEQfaophải tựuc7i mpZnP8tgiình kuc7ihám phápZnP8tgi bSFpEQfaoí SFpEQfaomật pZnP8tgiẩn chứauc7i bêpZnP8tgin SFpEQfaotrong cpZnP8tgiăn phSFpEQfaoòng SFpEQfaobí ẩnuc7i trưuc7iớc mắt.

Bàn taSFpEQfaoy đanSFpEQfaog ômSFpEQfao uc7icon gấupZnP8tgi uc7ibông nớiSFpEQfao luc7iỏng dần,uc7i lỏSFpEQfaong pZnP8tgidần rpZnP8tgiồi mặcpZnP8tgi kpZnP8tgiệ uc7inó rSFpEQfaoơi xSFpEQfaouống đấSFpEQfaot. pZnP8tgiĐôi mắtuc7i uc7iÁi HSFpEQfaoy uc7ithoáng chúSFpEQfaot lSFpEQfaoo uc7isợ, nhưnpZnP8tgig pZnP8tgibàn tapZnP8tgiy lạiSFpEQfao ngpZnP8tgioan uc7icố nắpZnP8tgim lấyuc7i tauc7iy cầSFpEQfaom mởSFpEQfao cửa.

Liệu… uc7ikhi côuc7i mởpZnP8tgi cửa…uc7i pZnP8tgiMinh VSFpEQfaoỹ sẽpZnP8tgi làuc7i ngưpZnP8tgiời đpZnP8tgiầu tuc7iiên SFpEQfaocô đượSFpEQfaoc trônguc7i pZnP8tgithấy? SFpEQfaoHay luc7iại làSFpEQfao mpZnP8tgiột pZnP8tgithảm pZnP8tgikịch đanSFpEQfaog pZnP8tgichờ pZnP8tgiđón cô?

Mặc kệ,SFpEQfao SFpEQfaocô SFpEQfaokhông qpZnP8tgiuan tSFpEQfaoâm nữaSFpEQfao, cpZnP8tgiô cuc7ihỉ cầSFpEQfaon biếtuc7i mìnhSFpEQfao đSFpEQfaoang cầnuc7i uc7iphải giSFpEQfaoải tSFpEQfaooả bảpZnP8tgin típZnP8tginh tòuc7i SFpEQfaomò vốnuc7i cpZnP8tgió củuc7ia mình.

Hạo TSFpEQfaohần hoànSFpEQfao toànuc7i cSFpEQfaoâm lặngSFpEQfao đuc7iứng yênpZnP8tgi SFpEQfaobên cạnhpZnP8tgi côpZnP8tgi, đSFpEQfaoôi pZnP8tgimắt cuc7iậu npZnP8tgihắm huc7iờ, hpZnP8tgiàng lônSFpEQfaog màypZnP8tgi SFpEQfaothanh túuc7i kuc7ihẽ caSFpEQfaou lạiuc7i, đpZnP8tgiôi môuc7ii mỏnguc7i uc7iđang pZnP8tgimím lạipZnP8tgi SFpEQfaothật chặt.

Cậu kpZnP8tgihông muốuc7in mọipZnP8tgi chuuc7iyện nhSFpEQfaoư thếSFpEQfao nuc7iày… nuc7ihưng cũnpZnP8tgig kSFpEQfaohông còSFpEQfaon uc7icách nàopZnP8tgi pZnP8tgikhác cả,pZnP8tgi làuc7im saSFpEQfaoo kìmuc7i lạiSFpEQfao đượcpZnP8tgi kpZnP8tgihi ướuc7ic muuc7iốn chiSFpEQfaoếm hpZnP8tgiữu ngưuc7iời copZnP8tgin gápZnP8tgii kiuc7ia đuc7iang uc7idần tănSFpEQfaog pZnP8tgicao, đếnuc7i mứcpZnP8tgi kSFpEQfaohông uc7ithể pZnP8tgikiểm sopZnP8tgiát đượcuc7i nữa…

Khiến uc7icô đauc7iu đớnpZnP8tgi, khpZnP8tgiiến pZnP8tgicô SFpEQfaochịu thưuc7iơng tổpZnP8tgin… SFpEQfaotất cuc7iả chpZnP8tgiỉ pZnP8tgivì sSFpEQfaoự uc7iích kỷpZnP8tgi vàuc7i hpZnP8tgiam muốSFpEQfaon cóuc7i đượuc7ic cpZnP8tgiô uc7imà thôi.

Cậu tpZnP8tgihực spZnP8tgiự hậuc7in Áuc7ii HpZnP8tgiy, hậnuc7i côpZnP8tgi đãuc7i khpZnP8tgiiến cậuc7iu phảiSFpEQfao bấtpZnP8tgi pZnP8tgichấp tấpZnP8tgit cảpZnP8tgi đểSFpEQfao SFpEQfaocó đượpZnP8tgic cô!uc7i NếpZnP8tgiu cSFpEQfaoó đpZnP8tgiủ cauc7in SFpEQfaođảm, pZnP8tgiHạo uc7iThần chỉuc7i muốSFpEQfaon bSFpEQfaoóp nápZnP8tgit tráSFpEQfaoi tuc7iim yuc7iếu ớSFpEQfaot đanuc7ig đậpSFpEQfao uc7iliên hồuc7ii tropZnP8tging uc7ilòng ngSFpEQfaoực, đểSFpEQfao pZnP8tginó kpZnP8tgihông cuc7iòn loạnSFpEQfao SFpEQfaonhịp trướcpZnP8tgi SFpEQfaocô nữa.

Bàn tuc7iay SFpEQfaonhỏ SFpEQfaobé uc7ivặn uc7inhẹ tSFpEQfaoay cầmuc7i, pZnP8tgilập tứcSFpEQfao mộtSFpEQfao hươnSFpEQfaog thơmpZnP8tgi duc7iịu dànSFpEQfaog lSFpEQfaoan tSFpEQfaooả bapZnP8tgio pSFpEQfaohủ khpZnP8tgiắp ngườipZnP8tgi SFpEQfaocô, phảuc7ing pZnP8tgiphất cuc7ihút sựSFpEQfao tànpZnP8tgi độuc7ic từuc7i bóngpZnP8tgi tốiSFpEQfao tộSFpEQfaoi ác.

Hai bpZnP8tgióng ngườipZnP8tgi đanSFpEQfaog đứngpZnP8tgi giữSFpEQfaoa giaSFpEQfaon phònguc7i, ánuc7ih mắtpZnP8tgi uc7isắc nhọnpZnP8tgi đềupZnP8tgi pZnP8tgicó SFpEQfaocùng chuuc7ing muc7iột muc7iục tiêu…

… lSFpEQfaoà cô!!

Chap 46

Nếu SFpEQfaoem muốuc7in chết

*Ba npZnP8tgiăm sau*

Tiếng bướcSFpEQfao chpZnP8tgiân SFpEQfaovồn vãSFpEQfao uc7inối tiuc7iếp khpZnP8tgiắp pZnP8tgidãy hàuc7inh uc7ilang dọcpZnP8tgi theSFpEQfaoo nguc7iôi biSFpEQfaoệt thựuc7i trápZnP8tging lệ,SFpEQfao uc7itoán ngưSFpEQfaoời mặcpZnP8tgi vespZnP8tgit SFpEQfaođen bặmSFpEQfao trợpZnP8tgin uc7iđang bưuc7iớc tSFpEQfaoheo sauc7iu pZnP8tgimột bónguc7i ngpZnP8tgiười SFpEQfaocao lớnpZnP8tgi, SFpEQfaotoát lSFpEQfaoên phSFpEQfaoong thuc7iái thốSFpEQfaong lĩnhSFpEQfao củaSFpEQfao đấngSFpEQfao chỉSFpEQfao huy.

Chiếc uc7iáo sơpZnP8tgi uc7imi tpZnP8tgirắng cpZnP8tgihưa càiuc7i hếtuc7i khupZnP8tgiy đangpZnP8tgi đượcpZnP8tgi SFpEQfaobàn taSFpEQfaoy pZnP8tgito SFpEQfaolớn khSFpEQfaouy luc7iại vộiSFpEQfao vpZnP8tgiã, gươngpZnP8tgi mặtSFpEQfao lãnhuc7i uc7ikhốc đanuc7ig nuc7ihìn muc7iọi pZnP8tgithứ uc7ibằng mộSFpEQfaot mpZnP8tgiàu suc7iắc đepZnP8tgin sẫmpZnP8tgi khônSFpEQfaog sựuc7i sống.

Đôi bàuc7in chânpZnP8tgi vẫnSFpEQfao sảpZnP8tgii uc7ibước tpZnP8tgihật đềuSFpEQfao đặn,uc7i pZnP8tgiMinh VỹpZnP8tgi càiSFpEQfao lạpZnP8tgii ngSFpEQfaoay npZnP8tgigắn hSFpEQfaoàng uc7ikhuy áSFpEQfaoo, rSFpEQfaoồi luc7iại tiếpZnP8tgip tụuc7ic khoácSFpEQfao uc7inhanh chiếcSFpEQfao uc7iáo khoáSFpEQfaoc đenSFpEQfao đanpZnP8tgig cầSFpEQfaom trênuc7i tSFpEQfaoay… từpZnP8tgi SFpEQfaobao giờpZnP8tgi anSFpEQfaoh lạipZnP8tgi pZnP8tgisống mộtSFpEQfao cpZnP8tgiách mpZnP8tgiáy mSFpEQfaoóc nhSFpEQfaoư thSFpEQfaoế nàyuc7i uc7icơ chứ?

Mọi thứpZnP8tgi vẫnpZnP8tgi duc7iiễn ruc7ia thpZnP8tgiật gSFpEQfaoấp gápSFpEQfao nhpZnP8tgiư lSFpEQfaoẽ uc7itự nhipZnP8tgiên, SFpEQfaovà đốipZnP8tgi vpZnP8tgiới apZnP8tginh, tSFpEQfaoất cuc7iả khôpZnP8tging cònSFpEQfao qSFpEQfaouan trpZnP8tgiọng nữa.

Kéo dSFpEQfaoài sựSFpEQfao sốngSFpEQfao uc7ivà pZnP8tgihơi thSFpEQfaoở chỉSFpEQfao đểSFpEQfao dànuc7i xếpSFpEQfao nhữngSFpEQfao cuộcpZnP8tgi ẩuuc7i đảuc7i uc7imang tínpZnP8tgih cpZnP8tgihất bạSFpEQfaoo lực,pZnP8tgi SFpEQfaonhưng pZnP8tgicơ uc7ithể anuc7ih vẫnpZnP8tgi tiếuc7ip tụpZnP8tgic hôpZnP8tgi SFpEQfaohấp đểpZnP8tgi pZnP8tgiduy truc7iì sinuc7ih mệSFpEQfaonh này.

Bất cầnpZnP8tgi đời…uc7i uc7iba tpZnP8tgiừ dùngSFpEQfao đuc7iể chỉuc7i vềpZnP8tgi cuộSFpEQfaoc sốnguc7i hiệpZnP8tgin tuc7iại củauc7i anh!!

Nét mặtuc7i luôSFpEQfaon giữpZnP8tgi trạnuc7ig thSFpEQfaoái lạnhuc7i lùpZnP8tging uc7ihơn cảuc7i ngàySFpEQfao xpZnP8tgiưa, giSFpEQfaoờ SFpEQfaođây lạipZnP8tgi bắtpZnP8tgi đpZnP8tgiầu uc7ilưu dấuSFpEQfao spZnP8tgiự khinuc7ih đờpZnP8tgii củaSFpEQfao Huc7iàn Minuc7ih Vỹ.

Chiếc xuc7ie uc7iBMW pZnP8tgiđược đSFpEQfaoậu sẵuc7in trưpZnP8tgiớc cổuc7ing nhưpZnP8tgi thườnguc7i lệ,SFpEQfao pZnP8tgichờ pZnP8tgiđợi đuc7iưa apZnP8tginh thựpZnP8tgic tpZnP8tgihi npZnP8tgihững nhSFpEQfaoiệm vụpZnP8tgi bạpZnP8tgio lựuc7ic phuc7ii pháp.

Anh biếtuc7i cpZnP8tgihứ! Ngườiuc7i auc7inh gọpZnP8tgii luc7ià cSFpEQfaoha, SFpEQfaoông tpZnP8tgia chuc7iỉ uc7ixem SFpEQfaoanh npZnP8tgihư mộuc7it thứpZnP8tgi côSFpEQfaong cuc7iụ đểuc7i loạiSFpEQfao bỏSFpEQfao tấtSFpEQfao cảpZnP8tgi nhSFpEQfaoững thuc7iứ cảnSFpEQfao trởuc7i bướcuc7i tiếnSFpEQfao củpZnP8tgia SFpEQfaoông tpZnP8tgia trSFpEQfaoên thưSFpEQfaoơng trường.

Chắc SFpEQfaohẳn luc7ià spZnP8tgiau pZnP8tgikhi đẩypZnP8tgi cpZnP8tgiho apZnP8tginh cáSFpEQfaoi tpZnP8tgiổ pZnP8tgichức nàypZnP8tgi, ônguc7i tuc7ia thSFpEQfaooải uc7imái lắSFpEQfaom. ThoảiSFpEQfao máipZnP8tgi kSFpEQfaohi đãpZnP8tgi cpZnP8tgió nuc7igười thauc7iy pZnP8tgithế mSFpEQfaoình lãnhSFpEQfao đạouc7i vàpZnP8tgi giúSFpEQfaop ônguc7i dọnSFpEQfao dẹppZnP8tgi suc7iạch sẽuc7i nhữnguc7i thpZnP8tgiứ pZnP8tgidơ bẩSFpEQfaon đpZnP8tgiang chắuc7in ngapZnP8tging copZnP8tgin đưpZnP8tgiờng thànhuc7i côuc7ing củaSFpEQfao mình.

Sống tronpZnP8tgig mộtSFpEQfao tuc7ihế gSFpEQfaoiới hằpZnP8tging ngàpZnP8tgiy vSFpEQfaoẫn xảypZnP8tgi rSFpEQfaoa nhpZnP8tgiững cuộcuc7i xunSFpEQfaog độuc7it uc7ivà ẩuc7iu đảpZnP8tgi uc7ivô nghĩpZnP8tgia, auc7inh vẫnuc7i tipZnP8tgiếp tụuc7ic làSFpEQfaom tSFpEQfaoheo lờuc7ii saSFpEQfaoi khiếnpZnP8tgi cSFpEQfaoủa pZnP8tgicha mìnhpZnP8tgi uc7inhư mộtSFpEQfao cápZnP8tgii máySFpEQfao, hopZnP8tgiàn toànuc7i khônpZnP8tgig hềSFpEQfao kháSFpEQfaong cự.

Đôi mắtSFpEQfao màuSFpEQfao hpZnP8tgiổ phácuc7ih sánuc7ig uc7irực đầySFpEQfao kiêpZnP8tgiu nSFpEQfaogạo uc7igiờ đpZnP8tgiây lSFpEQfaoại đượcSFpEQfao thSFpEQfaoay thSFpEQfaoế bằSFpEQfaong SFpEQfaosắc mpZnP8tgiàu cafSFpEQfaoe pZnP8tgiđen sẫm,SFpEQfao pZnP8tgianh tuc7irở nênpZnP8tgi SFpEQfaoít nópZnP8tgii hơuc7in xưaSFpEQfao, SFpEQfaothậm chpZnP8tgií uc7icòn khSFpEQfaoông tuc7ihèm mởSFpEQfao miệnguc7i ruc7ia SFpEQfaonói mpZnP8tgiột SFpEQfaotừ SFpEQfaonếu uc7inó thậuc7it sựSFpEQfao khônguc7i cpZnP8tgiần thiết.

Anh hpZnP8tgiọc cáuc7ich làmuc7i qpZnP8tgiuen vớiSFpEQfao việuc7ic uc7isống đơnSFpEQfao uc7iđộc mSFpEQfaoột pZnP8tgimình, họcpZnP8tgi cuc7iách tựSFpEQfao kiSFpEQfaoểm soátpZnP8tgi lýSFpEQfao tpZnP8tgirí uc7ivà uc7isuy uc7inghĩ mộtSFpEQfao cápZnP8tgich thpZnP8tgiiết tpZnP8tgihực hơn,SFpEQfao uc7ivà anpZnP8tgih đuc7iã dùnguc7i pZnP8tgikính áuc7ip trònguc7i đểuc7i cuc7ihe giấupZnP8tgi thpZnP8tgiứ màuc7iu sắcSFpEQfao tuSFpEQfaoyệt mỹSFpEQfao vốuc7in pZnP8tgicó cpZnP8tgiủa mình.

Từ nSFpEQfaogày thpZnP8tgiiếu vắnguc7i buc7ióng hìnuc7ih ÁSFpEQfaoi HpZnP8tgiy, anuc7ih uc7itrở nênuc7i căSFpEQfaom gpZnP8tgihét tấuc7it pZnP8tgicả mpZnP8tgiọi thứuc7i trêSFpEQfaon pZnP8tgiđời pZnP8tginày, uc7icả tuc7ihứ uc7imà SFpEQfaocô thíSFpEQfaoch nhấtpZnP8tgi pZnP8tgiở apZnP8tginh –SFpEQfao SFpEQfaomàu mắt!!

Cô đãpZnP8tgi từnpZnP8tgig nSFpEQfaogắm anpZnP8tgih thậuc7it lâu,pZnP8tgi bậtSFpEQfao cưSFpEQfaoời vàpZnP8tgi bpZnP8tgiảo rấtSFpEQfao thíchuc7i đôipZnP8tgi muc7iắt –pZnP8tgi thứSFpEQfao thpZnP8tgiu húSFpEQfaot nhấSFpEQfaot trêSFpEQfaon gpZnP8tgiương mặtSFpEQfao anh.

Anh đSFpEQfaoã SFpEQfaotập chịpZnP8tgiu đựngSFpEQfao sựpZnP8tgi khópZnP8tgi SFpEQfaochịu uc7imỗi kSFpEQfaohi đeopZnP8tgi kíSFpEQfaonh ápSFpEQfao trònpZnP8tgig, uc7itập làmuc7i quepZnP8tgin SFpEQfaovới mộtpZnP8tgi đôpZnP8tgii mắtSFpEQfao đenuc7i sâSFpEQfaou thẳmuc7i nhưpZnP8tgi bapZnP8tgio npZnP8tgigười khácSFpEQfao mpZnP8tgiỗi kpZnP8tgihi tpZnP8tgirông thSFpEQfaoấy hìnpZnP8tgih ảpZnP8tginh uc7iphản chiếuuc7i uc7icủa mìnuc7ih tronpZnP8tgig gương.

Sải bướcuc7i tuc7ihật dpZnP8tgiứt SFpEQfaokhoát, MpZnP8tgiinh Vỹuc7i bướcuc7i pZnP8tgira SFpEQfaokhỏi cổng,pZnP8tgi đôSFpEQfaoi mSFpEQfaoắt vẫnpZnP8tgi pZnP8tgimông luc7iung, SFpEQfaovô định.

Mặc dpZnP8tgiù khônguc7i SFpEQfaohề pZnP8tgiđể tâuc7im đếpZnP8tgin nhữnguc7i thứuc7i xunuc7ig quSFpEQfaoanh, uc7inhưng aSFpEQfaonh pZnP8tgivẫn cảmpZnP8tgi thấuc7iy sựSFpEQfao thpZnP8tgiay pZnP8tgiđổi bấtSFpEQfao thườngSFpEQfao pZnP8tgiở khuuc7ing uc7icảnh thâuc7in thuộSFpEQfaoc muc7iình vẫnuc7i trônuc7ig thpZnP8tgiấy vuc7ià bưSFpEQfaoớc uc7iđi hằngSFpEQfao ngày.

Trái pZnP8tgitim đậSFpEQfaop mạnhpZnP8tgi mộtpZnP8tgi nuc7ihịp, SFpEQfaoanh cảmuc7i tSFpEQfaohấy cSFpEQfaoó chútSFpEQfao SFpEQfaogì đópZnP8tgi uc7ikhó thở,SFpEQfao dườngpZnP8tgi nSFpEQfaohư uc7ianh vuc7iừa uc7ibỏ qpZnP8tgiua thứpZnP8tgi guc7iì đópZnP8tgi rấtSFpEQfao quuc7ian trọpZnP8tging SFpEQfaothì phải.

Bước SFpEQfaochân uc7ikhựng lạiuc7i, Muc7iinh VỹpZnP8tgi cứSFpEQfao guc7iiữ uc7inguyên puc7ihong thuc7iái lãSFpEQfaonh đpZnP8tgiạm uc7iấy, pZnP8tgimãi mộSFpEQfaot lúuc7ic suc7iau mớiuc7i tSFpEQfaoừ từSFpEQfao qupZnP8tgiay đuc7iầu lạiSFpEQfao, đảouc7i SFpEQfaomắt xupZnP8tging quc7iuanh nhưpZnP8tgi tìSFpEQfaom SFpEQfaokiếm uc7igì đó.

Đôi pZnP8tgimắt auc7inh chợuc7it dừngpZnP8tgi pZnP8tgilại, SFpEQfaohô hpZnP8tgiấp ngSFpEQfaoưng hopZnP8tgiạt độuc7ing, pZnP8tgicả cơSFpEQfao thểpZnP8tgi uc7inhư rơSFpEQfaoi vàuc7io trạngSFpEQfao thSFpEQfaoái bấtSFpEQfao động.

Thứ anSFpEQfaoh đanuc7ig nSFpEQfaohìn thấuc7iy… uc7ilà pZnP8tgiảo ảnSFpEQfaoh sao?

Mái tócSFpEQfao nuc7iâu đượcpZnP8tgi thắtpZnP8tgi nơpZnP8tgi, pZnP8tgicố tìuc7inh buộcpZnP8tgi pZnP8tgilệch suc7iang buc7iên trápZnP8tgii đauc7ing đưuc7iợc nhuc7iững SFpEQfaovạt npZnP8tgiắng uc7ibuổi sớmuc7i chpZnP8tgiiếu rọi…

Một pZnP8tgibóng pZnP8tgidáng nuc7ihỏ bé,SFpEQfao gầpZnP8tgiy uc7iguộc, luc7iàn uc7ida trắnguc7i mỏngSFpEQfao mauc7inh đuc7iang kpZnP8tgihoác trênSFpEQfao SFpEQfaomình chiếcSFpEQfao váuc7iy reuc7in đenuc7i tpZnP8tgihật qSFpEQfaouen pZnP8tgithuộc pZnP8tgiđang nguc7iồi bSFpEQfaoệt dướiuc7i nềnSFpEQfao đấtSFpEQfao trướcuc7i cổuc7ing nhàpZnP8tgi pZnP8tgianh khSFpEQfaoông hSFpEQfaoề ngạipZnP8tgi ngùSFpEQfaong, đôipZnP8tgi bàSFpEQfaon SFpEQfaotay pZnP8tgiôm kuc7ihư kSFpEQfaohư mSFpEQfaoột chuc7iú gấuuc7i bônguc7i kSFpEQfaohá luc7iớn, pZnP8tgivà côuc7i gpZnP8tgiái SFpEQfaođang uc7igục mSFpEQfaoặt pZnP8tgivào nhữnpZnP8tgig suc7iợi tpZnP8tgiơ SFpEQfaothanh mảnh.

Minh VỹSFpEQfao pZnP8tgigần nhưpZnP8tgi khôuc7ing tuc7ihể tSFpEQfaoin đượcuc7i mìnuc7ih uc7iđang thấypZnP8tgi uc7inhững gì,pZnP8tgi cSFpEQfaoả ngườuc7ii khẽuc7i pZnP8tgirun lênSFpEQfao, pZnP8tgisau đóuc7i tSFpEQfaoừ tSFpEQfaoừ bSFpEQfaoước đếnuc7i SFpEQfaogần cuc7iô gápZnP8tgii kỳpZnP8tgi uc7ilạ kia.

Đám cậnuc7i vệpZnP8tgi đếuc7in SFpEQfaolúc SFpEQfaonày mớiuc7i SFpEQfaochú ýpZnP8tgi đSFpEQfaoến sựSFpEQfao hiệnuc7i dpZnP8tgiiện củuc7ia côSFpEQfao SFpEQfaogái kiauc7i, mặcuc7i dSFpEQfaoù hơuc7ii ngạuc7ic nhiênSFpEQfao trướcSFpEQfao tuc7ihái độpZnP8tgi SFpEQfaocủa Miuc7inh Vỹ,uc7i nhSFpEQfaoưng họSFpEQfao đềuc7iu npZnP8tgiín bặt,SFpEQfao đSFpEQfaoưa mắtuc7i nhìnSFpEQfao xeuc7im suc7iắp cópZnP8tgi sựpZnP8tgi kuc7iiện guc7iì xảypZnP8tgi ra.

Minh VỹSFpEQfao bướcpZnP8tgi thSFpEQfaoật cuc7ihậm đếuc7in pZnP8tgigần uc7ingười cSFpEQfaoon gáipZnP8tgi kiaSFpEQfao, uc7isau đóuc7i kSFpEQfaohuỵu gốuc7ii trướcSFpEQfao mpZnP8tgiặt uc7icô ấy,pZnP8tgi SFpEQfaođôi mpZnP8tgiắt pZnP8tgiánh SFpEQfaolên uc7itrạng tuc7ihái SFpEQfaoưu tpZnP8tgihương uc7ivô đSFpEQfaoộ. uc7iGương uc7imặt pZnP8tgianh hơSFpEQfaoi nghpZnP8tgiệch rapZnP8tgi, nhưnSFpEQfaog lạiuc7i biSFpEQfaoểu pZnP8tgihiện rõSFpEQfao rệSFpEQfaot suc7iự đpZnP8tgiau lòng…uc7i cóuc7i phảuc7ii lpZnP8tgià SFpEQfaocô ấypZnP8tgi đâypZnP8tgi không?

Vẫn pZnP8tgilà bónuc7ig dSFpEQfaoáng SFpEQfaokhắc đậmuc7i sâSFpEQfaou tronuc7ig SFpEQfaotim auc7inh, nhưnguc7i tạpZnP8tgii saSFpEQfaoo SFpEQfaoanh vuc7iẫn khônSFpEQfaog cáuc7ich nàSFpEQfaoo tuc7iin đuc7iược nuc7igười cuc7ion SFpEQfaogái nàSFpEQfaoy chíuc7inh làpZnP8tgi ÁipZnP8tgi Hy?

Đưa bànuc7i tSFpEQfaoay vuốtuc7i nhẹpZnP8tgi máiSFpEQfao SFpEQfaotóc cuc7iafe pZnP8tgisữa, trSFpEQfaoái tSFpEQfaoim Minuc7ih VpZnP8tgiỹ nhưuc7i muốuc7in vpZnP8tgiỡ tpZnP8tgiung, kuc7ihông thSFpEQfaoể nSFpEQfaoào lSFpEQfaoà Áuc7ii SFpEQfaoHy được!!

Chỉ lpZnP8tgià ngườSFpEQfaoi giốngSFpEQfao uc7ingười màpZnP8tgi thuc7iôi, nSFpEQfaogười giốnpZnP8tgig ngườuc7ii thôi!

Anh vộiuc7i vànpZnP8tgig rụtSFpEQfao taSFpEQfaoy lSFpEQfaoại, đứnguc7i bpZnP8tgiật dậuc7iy, bấSFpEQfaot pZnP8tgigiác uc7ilại lắcpZnP8tgi đầuSFpEQfao thậpZnP8tgit khẽSFpEQfao vuc7ià tựSFpEQfao uc7inhủ ruc7iằng… pZnP8tgingười uc7icon gpZnP8tgiái nàuc7iy, khSFpEQfaoông thểpZnP8tgi lSFpEQfaoà pZnP8tgicô ấyuc7i được!

Ái HpZnP8tgiy kpZnP8tgihông thpZnP8tgiể pZnP8tgilại gầySFpEQfao uc7igò SFpEQfaothiếu sSFpEQfaoức spZnP8tgiống nhưuc7i tSFpEQfaohế nàySFpEQfao, lạiSFpEQfao cuc7iàng khônuc7ig thểpZnP8tgi độSFpEQfaot ngộtuc7i xuấtuc7i hpZnP8tgiiện tpZnP8tgirước pZnP8tginhà anpZnP8tgih bấtuc7i pZnP8tgithình lìSFpEQfaonh nhSFpEQfaoư thếpZnP8tgi… nếuc7iu SFpEQfaocó phéSFpEQfaop màuSFpEQfao, tpZnP8tgiại sauc7io nSFpEQfaoó khpZnP8tgiông xảypZnP8tgi pZnP8tgira uc7isớm hSFpEQfaoơn uc7icơ chứ?

Đối vuc7iới uc7ianh bpZnP8tgiây giờpZnP8tgi, phéSFpEQfaop màpZnP8tgiu cuc7ihỉ cóSFpEQfao tronSFpEQfaog cSFpEQfaoổ tích,uc7i màuc7i cuc7iổ típZnP8tgich uc7ithì lạpZnP8tgii khônpZnP8tgig hSFpEQfaoiện uc7ihữu ởuc7i thựcpZnP8tgi tại.

Đôi SFpEQfaochân uc7ianh bSFpEQfaoước pZnP8tgilùi vSFpEQfaoề phSFpEQfaoía sauuc7i, rpZnP8tgiồi qupZnP8tgiay lSFpEQfaoưng thậtSFpEQfao dứSFpEQfaot pZnP8tgikhoát vàuc7i tuc7iiếp pZnP8tgitục pZnP8tginối bước.

Anh khpZnP8tgiông thpZnP8tgiể nánSFpEQfao lạipZnP8tgi ởpZnP8tgi đâpZnP8tgiy uc7ithêm pZnP8tgimột phútuc7i giâpZnP8tgiy uc7inào SFpEQfaonữa, khôSFpEQfaong nênuc7i kỳSFpEQfao SFpEQfaovọng vuc7iào nhữngpZnP8tgi thứpZnP8tgi vôSFpEQfao SFpEQfaovọng đãSFpEQfao cuc7ihìm vàSFpEQfaoo quSFpEQfaoên lãng.

*Huỵch*

Một thứpZnP8tgi uc7iâm thauc7inh pZnP8tgivang luc7iên, tupZnP8tgiy khôngSFpEQfao uc7ithể khiếuc7in npZnP8tgigười khácSFpEQfao chúpZnP8tgi SFpEQfaoý nSFpEQfaohưng luc7iại khiSFpEQfaoến bướpZnP8tgic chânSFpEQfao SFpEQfaoMinh VỹpZnP8tgi dừngpZnP8tgi lại.

Tất uc7icả mọiSFpEQfao sSFpEQfaoự pZnP8tgichú ýuc7i đềupZnP8tgi tậSFpEQfaop trupZnP8tging vSFpEQfaoào cuc7iô guc7iái kia!!

Một trSFpEQfaoong uc7isố nhuc7iững tSFpEQfaoên cpZnP8tgiận vệSFpEQfao tỏpZnP8tgi vuc7iẻ SFpEQfaongạc nhiênuc7i, tròSFpEQfaon mpZnP8tgiắt nhìnuc7i cảnSFpEQfaoh tượnguc7i tSFpEQfaorước SFpEQfaomặt mình.

Minh pZnP8tgiVỹ lạipZnP8tgi mộSFpEQfaot lầnpZnP8tgi npZnP8tgiữa ngoảnhuc7i mặSFpEQfaot lại…SFpEQfao trướcpZnP8tgi mắSFpEQfaot SFpEQfaoanh pZnP8tgigiờ đâyuc7i, gưuc7iơng mặtpZnP8tgi ẩnSFpEQfao giấuuc7i sSFpEQfaoau pZnP8tgichú gấupZnP8tgi pZnP8tgibông vpZnP8tgiừa rồiSFpEQfao đãpZnP8tgi đượcSFpEQfao hiệnuc7i ruc7iõ trưuc7iớc ánuc7ih sánuc7ig pZnP8tgiấm ápuc7i cSFpEQfaoủa mpZnP8tgiặt trờuc7ii, đồngpZnP8tgi thờSFpEQfaoi SFpEQfaođiểm muc7iạnh màuSFpEQfao sắcuc7i xanSFpEQfaoh xapZnP8tgio tpZnP8tgirên kuc7ihuôn pZnP8tgimặt thuc7iiếu npZnP8tgiữ uc7iđã ngãpZnP8tgi gụcuc7i SFpEQfaotrên SFpEQfaonền đất.

Lần nàSFpEQfaoy, tiSFpEQfaom auc7inh SFpEQfaokhông đậpuc7i mạnhSFpEQfao uc7ihơn, SFpEQfaocũng khSFpEQfaoông uc7iđập chậmSFpEQfao hơnuc7i, mpZnP8tgià làuc7i cảmuc7i thấySFpEQfao pZnP8tgiđau nhói!

Người cpZnP8tgion pZnP8tgigái troSFpEQfaong pZnP8tgibộ vSFpEQfaoáy rpZnP8tgien đeuc7in đanuc7ig bấtpZnP8tgi tỉnh,pZnP8tgi ôpZnP8tgim chặtSFpEQfao SFpEQfaocon uc7igấu bôSFpEQfaong vàuc7io lònguc7i, pZnP8tgiđôi môiSFpEQfao vàSFpEQfao khuSFpEQfaoôn mặtSFpEQfao pZnP8tgithiếu sinuc7ih uc7ikhí đpZnP8tgiến muc7iức đángpZnP8tgi nSFpEQfaogạc nhiên.

Và cuc7iô guc7iái ấy…uc7i chínpZnP8tgih lpZnP8tgià VươngpZnP8tgi ÁipZnP8tgi Hy!!

Tất cảuc7i đềuuc7i pZnP8tgisững sờSFpEQfao tuc7irước cảnhpZnP8tgi tượnguc7i vừaSFpEQfao xảypZnP8tgi rauc7i, mSFpEQfaoọi ánhuc7i mắtpZnP8tgi đềuuc7i tậppZnP8tgi tpZnP8tgirung vuc7iề pZnP8tgimột hưuc7iớng xápZnP8tgic định.

Vương ÁpZnP8tgii pZnP8tgiHy uc7inhỏ buc7ié vSFpEQfaoẫn nằmpZnP8tgi buc7iất độngSFpEQfao SFpEQfaotrên mặtuc7i đất,SFpEQfao SFpEQfaohai hàngSFpEQfao SFpEQfaomi khépuc7i lại,pZnP8tgi uc7iche khuấtpZnP8tgi đôiSFpEQfao SFpEQfaođồng tuc7iử tronuc7ig sáng.

Gương mặpZnP8tgit thanpZnP8tgih nhuc7iã đpZnP8tgiang thảpZnP8tgi lỏuc7ing hếuc7it mpZnP8tgiức, dườngSFpEQfao nhưSFpEQfao uc7icô đauc7ing pZnP8tgicó pZnP8tgimột giuc7iấc nguc7iủ tpZnP8tgihật nguc7ion, nuc7ihưng kSFpEQfaohông uc7ihẳn pZnP8tgilà vĩSFpEQfaonh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bướcSFpEQfao cuc7ihân vpZnP8tgiang lêuc7in tuc7ihật gpZnP8tgiấp guc7iáp vuc7ià nốpZnP8tgii tSFpEQfaoiếp khôpZnP8tging liềnuc7i bậc,uc7i đáuc7im cSFpEQfaoận SFpEQfaovệ bpZnP8tgiắt đpZnP8tgiầu tỏuc7i SFpEQfaora hốtuc7i hoảngSFpEQfao, bướuc7ic SFpEQfaođến vpZnP8tgià SFpEQfaovây lấyuc7i Áiuc7i HpZnP8tgiy. Cácuc7ih đóuc7i uc7ikhông xSFpEQfaoa, MpZnP8tgiinh uc7iVỹ lạiuc7i đứngSFpEQfao cSFpEQfaohôn cSFpEQfaohân uc7itại mộtSFpEQfao pZnP8tgichỗ, đưaSFpEQfao mSFpEQfaoắt lặnSFpEQfaog SFpEQfaonhìn cô.

Anh nhưSFpEQfao khônpZnP8tgig tSFpEQfaohể tipZnP8tgin pZnP8tgivào mắuc7it mìnpZnP8tgih nữa,uc7i đôiuc7i mắtpZnP8tgi uc7inhìn uc7icô khônpZnP8tgig cSFpEQfaohớp, nhpZnP8tgiư đpZnP8tgiang sSFpEQfaoợ sẽuc7i lpZnP8tgiại đpZnP8tgiánh pZnP8tgimất ảpZnP8tgio gSFpEQfaoiác nSFpEQfaoày tSFpEQfaorong giâypZnP8tgi lát.

Trái tiSFpEQfaom đậuc7ip nhanpZnP8tgih đếnpZnP8tgi mứcSFpEQfao pZnP8tgikhông tSFpEQfaoài uc7inào kiểmpZnP8tgi suc7ioát uc7iđược npZnP8tgiữa, Minuc7ih VỹSFpEQfao mímpZnP8tgi môi.

Cất bướcuc7i tiếnuc7i vềpZnP8tgi phpZnP8tgiía tpZnP8tgirước, anSFpEQfaoh đangSFpEQfao hSFpEQfaooàn toànSFpEQfao đáSFpEQfaonh mấtpZnP8tgi tấtSFpEQfao cảuc7i cảmpZnP8tgi uc7ixúc, chỉuc7i cầnuc7i biếpZnP8tgit ngưSFpEQfaoời copZnP8tgin gápZnP8tgii anpZnP8tgih yêSFpEQfaou đapZnP8tging hiuc7iện diệnSFpEQfao tuc7irong tSFpEQfaoầm mắt,SFpEQfao vuc7ià pZnP8tgikhông thuc7iể đSFpEQfaoánh mpZnP8tgiất SFpEQfaocô uc7ithêm mộtSFpEQfao lpZnP8tgiần nữa.

“Đừng chuc7iạm vào!!”

Bước uc7ichân anuc7ih chỉSFpEQfao còSFpEQfaon cápZnP8tgich cSFpEQfaoô cpZnP8tgihưa đầyuc7i mộuc7it métuc7i tSFpEQfaohì dừngpZnP8tgi lại,pZnP8tgi nghiếSFpEQfaon SFpEQfaorăng nSFpEQfaohìn tênSFpEQfao uc7icận vuc7iệ uc7iđang pZnP8tgicó độngpZnP8tgi pZnP8tgitác nuc7iâng nSFpEQfaogười cpZnP8tgiô pZnP8tgilên, uc7iđôi uc7imắt SFpEQfaođen sẫmpZnP8tgi đuc7iang trừSFpEQfaong lêuc7in pZnP8tgiđầy tứcpZnP8tgi giận.

Tên uc7icận vệSFpEQfao SFpEQfaokia bịpZnP8tgi pZnP8tgianh SFpEQfaolàm chSFpEQfaoo uc7igiật SFpEQfaomình, vôuc7i ýSFpEQfao lạiSFpEQfao buSFpEQfaoông pZnP8tgitay khiếnuc7i cảuc7i ngườiuc7i SFpEQfaoÁi SFpEQfaoHy rơSFpEQfaoi tpZnP8tgiự SFpEQfaodo xuốngpZnP8tgi uc7imặt đất.

“Biến đi.”uc7i GiọngpZnP8tgi pZnP8tginói vừapZnP8tgi rồiuc7i pZnP8tgilại cấuc7it lêSFpEQfaon, MinpZnP8tgih Vuc7iỹ cốuc7i SFpEQfaogắng kpZnP8tgiìm chSFpEQfaoế, npZnP8tgiói bSFpEQfaoằng chSFpEQfaoất giọnpZnP8tgig nhẹpZnP8tgi nhànguc7i uc7ivà bpZnP8tgiình tĩnhuc7i nhấtuc7i cSFpEQfaoó thể.

Không aSFpEQfaoi uc7icó pZnP8tgiquyền đượcpZnP8tgi làmuc7i côSFpEQfao ấypZnP8tgi tuc7iổn thương!

Minh VỹSFpEQfao uc7itrừng mắtSFpEQfao nhìnSFpEQfao đámuc7i cậnpZnP8tgi vệ,SFpEQfao nhưpZnP8tgi đSFpEQfaoang tpZnP8tgihể hiệuc7in tâmpZnP8tgi trạnuc7ig khpZnP8tgió chSFpEQfaoịu cpZnP8tgiủa mpZnP8tgiình vSFpEQfaoề sSFpEQfaoự hSFpEQfaoiện SFpEQfaodiện củauc7i họ.

Nhận thuc7iấy uc7i“tín hiệu”pZnP8tgi kSFpEQfaohông tSFpEQfaoốt từuc7i “tpZnP8tgihiếu guc7iia đánuc7ig uc7imến”, pZnP8tgidĩ nhiênuc7i toSFpEQfaoán cậnpZnP8tgi vpZnP8tgiệ luc7iập tpZnP8tgiức biếuc7in mấtuc7i cSFpEQfaohưa SFpEQfaođầy nămpZnP8tgi giây.

Minh VỹpZnP8tgi SFpEQfaovẫn đSFpEQfaoứng pZnP8tgiyên trưuc7iớc nSFpEQfaogười SFpEQfaocon gápZnP8tgii đanuc7ig uc7inằm luc7iặng thinSFpEQfaoh dướiSFpEQfao đuc7iất, mSFpEQfaoặc SFpEQfaokệ ánSFpEQfaoh nuc7iắng SFpEQfaomùa hpZnP8tgiè npZnP8tgióng bứcpZnP8tgi rSFpEQfaoa sứcSFpEQfao cSFpEQfaohiếu rpZnP8tgiọi khắpSFpEQfao ngườpZnP8tgii cô.

Ông truc7iời uc7iđang đùaSFpEQfao cợtpZnP8tgi vSFpEQfaoới pZnP8tgianh à?

Bao nhpZnP8tgiiêu uc7icông uc7isức uc7ivà thờiuc7i SFpEQfaogian anSFpEQfaoh bỏuc7i SFpEQfaora uc7ithật sựSFpEQfao khôuc7ing ípZnP8tgit đpZnP8tgiể tìpZnP8tgim uc7icô, nSFpEQfaohưng đáppZnP8tgi lạiuc7i cuc7ihỉ làSFpEQfao pZnP8tgisự tupZnP8tgiyệt vọuc7ing kéopZnP8tgi dàuc7ii đằngSFpEQfao đẵng.

Nhưng đếnSFpEQfao kuc7ihi anSFpEQfaoh bấuc7it mãnuc7i pZnP8tgibỏ cuuc7iộc, cpZnP8tgihấp nhậnuc7i tấtuc7i cảSFpEQfao sSFpEQfaoự sắpSFpEQfao xếpZnP8tgip SFpEQfaocủa ônuc7ig HSFpEQfaoàn nhSFpEQfaoư mSFpEQfaoột SFpEQfaocái SFpEQfaomáy… côpZnP8tgi SFpEQfaolại xuấtuc7i hiện!

Đôi pZnP8tgimôi mỏnguc7i nhếcSFpEQfaoh lêpZnP8tgin tSFpEQfaoừ pZnP8tgitừ, vònpZnP8tgig SFpEQfaocung trênuc7i khSFpEQfaouôn pZnP8tgimặt SFpEQfaoanh tuấuc7in chữpZnP8tging SFpEQfaochạc chíSFpEQfaonh làSFpEQfao nụpZnP8tgi cườpZnP8tgii uc7ikhinh đời!

Anh cúiSFpEQfao ngưpZnP8tgiời xuống,pZnP8tgi nhpZnP8tgiẹ nhuc7iàng luồpZnP8tgin tuc7iay quc7iua thâuc7in ngườuc7ii qSFpEQfaouen thuộcSFpEQfao tuc7irong chiuc7iếc vpZnP8tgiáy rSFpEQfaoen đenSFpEQfao, thậnpZnP8tgi trọnSFpEQfaog SFpEQfaonhấc bpZnP8tgiổng ngườpZnP8tgii cSFpEQfaoô lên.

Gương mặSFpEQfaot SFpEQfaoanh pZnP8tgigiãn SFpEQfaodần, bớpZnP8tgit phầnSFpEQfao SFpEQfaonào sựuc7i cpZnP8tgiăng thẳngSFpEQfao luônpZnP8tgi đuc7ieo bápZnP8tgim dSFpEQfaoai uc7idẳng… đúpZnP8tging tpZnP8tgihật lSFpEQfaoà uc7iVương pZnP8tgiÁi SFpEQfaoHy rồi!

Hai bàSFpEQfaon pZnP8tgitay chợtpZnP8tgi siếtuc7i thậpZnP8tgit chuc7iặt ngưSFpEQfaoời cuc7ion gpZnP8tgiái tronuc7ig taySFpEQfao, MpZnP8tgiinh VpZnP8tgiỹ uc7icúi tSFpEQfaohấp đầu,uc7i đặSFpEQfaot pZnP8tgilên truc7ián SFpEQfaoÁi pZnP8tgiHy uc7imột nụpZnP8tgi hônuc7i thậtuc7i khẽ…

Cuối cùnguc7i, côSFpEQfao SFpEQfaođã trởpZnP8tgi vềSFpEQfao bêuc7in anSFpEQfaoh rồi…

Tại saSFpEQfaoo cpZnP8tgiô lạiuc7i xuấSFpEQfaot hpZnP8tgiiện uc7itrong thểSFpEQfao trạnguc7i yếupZnP8tgi ớpZnP8tgit nhưpZnP8tgi thếpZnP8tgi uc7inày cuc7iơ chứ?

Kỳ lạpZnP8tgi thật,pZnP8tgi vốpZnP8tgin pZnP8tgidĩ uc7icô cópZnP8tgi tuc7ihể SFpEQfaovào thẳnguc7i uc7inhà đểpZnP8tgi tSFpEQfaoìm SFpEQfaoanh cơSFpEQfao pZnP8tgimà, tạiuc7i sauc7io lạpZnP8tgii ngpZnP8tgiồi trướcpZnP8tgi cửpZnP8tgia, lạiuc7i cSFpEQfaoòn ômSFpEQfao uc7itheo gấupZnP8tgi bSFpEQfaoông đểpZnP8tgi rồpZnP8tgii suc7iau pZnP8tgiđó ngấtuc7i xỉu?

Bàn chSFpEQfaoân Muc7iinh VỹSFpEQfao nhSFpEQfaoấc lênpZnP8tgi, nhưnguc7i lạuc7ii pZnP8tgihạ xuốngSFpEQfao SFpEQfaovì muc7iột câuc7iu nSFpEQfaoói vọnpZnP8tgig từpZnP8tgi phSFpEQfaoía sau.

“Trả côuc7i pZnP8tgiấy pZnP8tgilại chuc7io anh.”

Theo phảnuc7i xạ,pZnP8tgi Minuc7ih uc7iVỹ quaSFpEQfaoy SFpEQfaođầu lại…

Từ puc7ihía uc7isau, uc7iHạo Tuc7ihần uc7ivòng uc7itay ngaSFpEQfaong euc7io mộtpZnP8tgi cpZnP8tgiô gSFpEQfaoái pZnP8tgilạ mặt,SFpEQfao cuc7iười cợt.

“Tôi chpZnP8tgiơi uc7ichán rSFpEQfaoồi, trSFpEQfaoả uc7ilại đấy.”

Sau SFpEQfaocâu nópZnP8tgii SFpEQfaovô trácpZnP8tgih nhiệmpZnP8tgi SFpEQfaoấy, pZnP8tgingười SFpEQfaocon gáiSFpEQfao kSFpEQfaoia cũnguc7i bậuc7it cườiuc7i SFpEQfaokhúc SFpEQfaokhích, SFpEQfaonép đpZnP8tgiầu vàpZnP8tgio ngựcpZnP8tgi HạopZnP8tgi Thần,SFpEQfao ruc7ia dánSFpEQfaog uc7ivô pZnP8tgicùng tìnhuc7i tứ.

Trả pZnP8tgiÁi HSFpEQfaoy luc7iại SFpEQfaocho anh?

Minh VỹSFpEQfao khôSFpEQfaong hềpZnP8tgi tỏpZnP8tgi bấtpZnP8tgi pZnP8tgicứ tháuc7ii độpZnP8tgi pZnP8tginào cSFpEQfaoả, anSFpEQfaoh vSFpEQfaoẫn ômSFpEQfao uc7iÁi HpZnP8tgiy tuc7irong lònguc7i, đpZnP8tgiôi muc7iôi SFpEQfaomấp mápZnP8tgiy bậtSFpEQfao tSFpEQfaohành tiếng.

“Cảm ơn.”

Không quapZnP8tgin trọnSFpEQfaog, chpZnP8tgiỉ cuc7iần cuc7iô trởuc7i vềuc7i vớSFpEQfaoi anhSFpEQfao, SFpEQfaothế làpZnP8tgi SFpEQfaođủ rồi.

Bóng lpZnP8tgiưng cuc7iao lớnuc7i uc7iquay pZnP8tgilại, thẳngpZnP8tgi SFpEQfaongười bưuc7iớc đi…

Thì rSFpEQfaoa quãuc7ing SFpEQfaothời SFpEQfaogian SFpEQfaocô SFpEQfaomất tícSFpEQfaoh, uc7iHạo ThầnpZnP8tgi chínhpZnP8tgi uc7ilà ngSFpEQfaoười chSFpEQfaoăm sócpZnP8tgi SFpEQfaovà bSFpEQfaoảo vệuc7i cô.

Cứ uc7itưởng nóiSFpEQfao rSFpEQfaoa nuc7ihững uc7ilời SFpEQfaođó thuc7iì anpZnP8tgih suc7iẽ tuc7iin SFpEQfaolà hắnSFpEQfao tuc7ia guc7ihét uc7ibỏ nêSFpEQfaon mớipZnP8tgi pZnP8tgitrả lạipZnP8tgi uc7icô sao?

Nhầm rồi…

Từ pZnP8tgibốn nămuc7i uc7itrước cpZnP8tgiho đếnuc7i uc7itận uc7ibây giờ,pZnP8tgi mỗipZnP8tgi kuc7ihi SFpEQfaoanh vàuc7i HạoSFpEQfao ThpZnP8tgiần đốiuc7i uc7imặt SFpEQfaovới nhaSFpEQfaou, ánhSFpEQfao mắtpZnP8tgi uc7icủa hắSFpEQfaon tpZnP8tgia vẫnpZnP8tgi khônSFpEQfaog hSFpEQfaoề tpZnP8tgihay đổi.

Trong SFpEQfaomắt hắnpZnP8tgi, chSFpEQfaoỉ tpZnP8tgiồn tạipZnP8tgi dupZnP8tgiy nhấpZnP8tgit ngườSFpEQfaoi pZnP8tgicon pZnP8tgigái củauc7i pZnP8tgianh uc7ivà hpZnP8tgiam muốnuc7i độcSFpEQfao cpZnP8tgihiếm khôuc7ing ngừng.

Bước chuc7iân nSFpEQfaohanh hSFpEQfaoơn, Miuc7inh VỹSFpEQfao buc7iước vàoSFpEQfao cổpZnP8tging nhà,pZnP8tgi băngSFpEQfao qpZnP8tgiua kpZnP8tgihu vưpZnP8tgiờn rộpZnP8tging lớnSFpEQfao SFpEQfaovà pZnP8tgitiến đếnpZnP8tgi gầnSFpEQfao hpZnP8tgiồ bơi.

Dừng lạpZnP8tgii pZnP8tgiở thànhuc7i hồuc7i buc7iơi, anuc7ih pZnP8tgicúi npZnP8tgigười xuống,pZnP8tgi uc7itrên taSFpEQfaoy uc7ivẫn làpZnP8tgi VpZnP8tgiương ÁipZnP8tgi HpZnP8tgiy SFpEQfaođang nhắmuc7i pZnP8tginghiền đôiSFpEQfao mpZnP8tgiắt pZnP8tgivà SFpEQfaoôm SFpEQfaochặt gấuSFpEQfao bông.

Đôi tapZnP8tgiy vuc7iẫn nSFpEQfaoâng ngưpZnP8tgiời cô,pZnP8tgi uc7inhưng anSFpEQfaoh lạipZnP8tgi uc7itừ uc7itừ hpZnP8tgiạ thấpZnP8tgip uc7itay, đểSFpEQfao cảpZnP8tgi npZnP8tgigười côpZnP8tgi bắSFpEQfaot đầuSFpEQfao ngậppZnP8tgi tuc7irong nước.

Minh SFpEQfaoVỹ cSFpEQfaoàng hạpZnP8tgi tuc7ihấp tpZnP8tgiay, SFpEQfaomực nướcSFpEQfao nganpZnP8tgig npZnP8tgigười côpZnP8tgi lpZnP8tgiại cànguc7i nângpZnP8tgi cao.

Thân thểuc7i nhỏSFpEQfao béSFpEQfao uc7ikia kuc7ihẽ rpZnP8tgiun lêuc7in, nhưnguc7i lạiuc7i cốuc7i SFpEQfaokìm néuc7in… apZnP8tginh cSFpEQfaoó tSFpEQfaohể thấySFpEQfao uc7irõ, huc7iai bànuc7i taSFpEQfaoy ôSFpEQfaom gấuSFpEQfao uc7ibông đanSFpEQfaog siếpZnP8tgit chặtuc7i lại,SFpEQfao ngSFpEQfaoay cảuc7i khuc7iuôn mSFpEQfaoặt pZnP8tgicô pZnP8tgicũng buc7iắt đSFpEQfaoầu uc7itỏ rSFpEQfaoa khópZnP8tgi chịu.

Đây chỉpZnP8tgi cópZnP8tgi tpZnP8tgihể uc7ilà kpZnP8tgiế hSFpEQfaooạch dpZnP8tgio uc7iHạo ThầnSFpEQfao uc7ibày rapZnP8tgi, vìSFpEQfao anSFpEQfaoh biếtSFpEQfao uc7irõ hắnuc7i khpZnP8tgiông tpZnP8tgihể dễpZnP8tgi dànpZnP8tgig manuc7ig ÁpZnP8tgii pZnP8tgiHy tSFpEQfaorả lạipZnP8tgi pZnP8tgicho SFpEQfaoanh được.

“Cứ tiếuc7ip tpZnP8tgiục giảpZnP8tgi vuc7iờ…” ĐôpZnP8tgii muc7iắt SFpEQfaođen uc7itrở nênSFpEQfao vSFpEQfaoô hồnuc7i, anuc7ih lpZnP8tgiạnh lpZnP8tgiùng pZnP8tgigằn từnguc7i uc7ichữ, “uc7i… nếSFpEQfaou euc7im muốnSFpEQfao chết.”