You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô cnzaahủ, CoSwđến jF5Tgiờ ănjryr rồi.jF5T” Mộtnzaa c5eSBô hjF5Tầu bướcCoSw jryrvào cjF5Tăn phòng5eSB bCoSwị bCoSwóng tốijF5T n5eSBuốt ch5eSBửng, HjF5Tạo ThầnCoSw jF5Tđã hoCoSwàn tnzaaoàn tjF5Tách biệnzaat Áijryr HCoSwy kjF5Thỏi tjF5Thế giớjryri bêjF5Tn nzaangoài, gia5eSBm CoSwgiữ côCoSw nzaatrong căjryrn nzaaphòng rộng5eSB lớ5eSBn CoSwđầy jryrđủ tCoSwiện jryrnghi, nhưjryrng l5eSBại t5eSBhiếu CoSwsức sống5eSB jryrvà h5eSBơi ấmnzaa jF5Tcủa cojryrn người.

Đã baCoSwo nzaalâu rCoSwồi nhỉ?

Ái HjF5Ty kjryrhông nzaamàng đjF5Tưa jF5Tmắt nhìnCoSw cjryrô hầnzaau đjryrang jryrbê kh5eSBay th5eSBức 5eSBăn đặCoSwt jryrlên cjryrhiếc jF5Tbàn g5eSBần mìjryrnh, vẫnjryr njF5Tgồi yênjryr l5eSBặng nhìjF5Tn vàojryr kjF5Thoảng không…

Mọi jF5Tviệc vẫnCoSw diễnCoSw nzaara nhưjF5T mộtnzaa CoSwvòng tjF5Tuần hoànnzaa, nzaangày ngnzaaày vẫnjryr 5eSBcó CoSwngười 5eSBđưa đồCoSw ănjF5T đjryrến cjF5Tho côjF5T 5eSBđúng gCoSwiờ, vẫjF5Tn có5eSB ngưnzaaời nzaachăm sócnzaa thậCoSwt tjryrỉ mjF5Tỉ nzaanhư đannzaag nânzaang niCoSwu mộ5eSBt lojryrài hojryra mỏng5eSB jF5Tmanh yếjryru ớjryrt, nhưCoSwng vẫnCoSw nzaacó mộtjF5T bnzaaức tườnzaang vônzaa hìnhjF5T ngănjF5T chặn5eSB jryrkhông nzaacho 5eSBcô bưjF5Tớc rjryra kjF5Thỏi lồngnzaa kínCoSwh đanjF5Tg giCoSwữ chnzaaân 5eSBchính mình.

Hạo Thầnnzaa mỗijryr ngnzaaày jF5Tđều đếnCoSw cjryrăn phòjryrng jF5Tmà mìjF5Tnh 5eSBgiam gjryriữ CoSwÁi nzaaHy, jryrvẫn nóiCoSw chuyệnjryr nzaanhư khjF5Tông hềjF5T jF5Tcó chuyệjF5Tn 5eSBgì xjF5Tảy rajryr, nhưngjryr chỉ5eSB d5eSBuy njryrhất jF5Tcậu tnzaaự mì5eSBnh độcjryr thoại.

Từ nnzaagày bCoSwị gjF5Tiam lỏnCoSwg, Áijryr 5eSBHy CoSwkhông hềnzaa mởnzaa m5eSBiệng jF5Tnói dùCoSw chỉ5eSB jF5Tmột từ,jryr tCoSwhậm chjF5Tí nzaalại cònjryr nzaatrở n5eSBên 5eSBkhép kíCoSwn, n5eSBhư khôngjF5T aCoSwi tồnjF5T tnzaaại tron5eSBg mjryrắt cô.

Cô vẫnjF5T ăn…jF5T vẫnjryr sống…

Một ngnzaaày, mjF5Tột thánjryrg, mộtjryr năm…

Dù chCoSwo thời5eSB gjryrian cónzaa trôjryri nhnzaaanh đến5eSB mnzaaức nào,CoSw đjF5Tối vớCoSwi nzaaÁi HyjF5T, hjF5Toàn CoSwtoàn khCoSwông CoSwcó địnjryrh nghĩ5eSB vềjF5T CoSwngày thájryrng jryrlà gCoSwì cả.

Cô chỉjryr biết5eSB rằng,nzaa mjryrình đajF5Tng tjryrrải qjryrua mộtnzaa quãn5eSBg thờjryri g5eSBian jF5Trơi jryrvào jF5Thàng vạjF5Tn thiê5eSBn n5eSBiên kỷCoSw, đnzaaánh mấtjryr hCoSwoàn tonzaaàn h5eSBai từjF5T “tựjF5T do”.

Không nzaakhóc… khôn5eSBg cườinzaa… mộtjF5T nă5eSBm CoSwsống tro5eSBng th5eSBế ginzaaới CoSwnhàm chá5eSBn, CoSwÁi nzaaHy kCoSwhông hjryrề rơ5eSBi thêjF5Tm bấCoSwt cjF5Tứ mộtnzaa giọtnzaa jF5Tnước mjryrắt nàjryro cả…jryr vìCoSw nzaadù 5eSBcho có5eSB khCoSwóc 5eSBhết nưjryrớc mắtnzaa, cũngCoSw khjF5Tông hề5eSB cCoSwó lốijryr thoájF5Tt đCoSwể CoSwcô 5eSBtìm 5eSBvề anh.

Nếu nhjryrư thế,5eSB thàjryr rằCoSwng mìCoSwnh 5eSBphải cjF5Tười thậtCoSw tươi,CoSw đjryrể Minzaanh nzaaVỹ 5eSBở 5eSBđâu đóCoSw trêjF5Tn thế5eSB giớjryri CoSwnày cònjF5T nzaacó thể5eSB sốjF5Tng hạn5eSBh phújryrc kh5eSBi khônnzaag nzaacó mình.

Anh đ5eSBã CoSwcó thnzaaể vượ5eSBt CoSwqua jF5Tnỗi nzaađau mấtjF5T Thjryry Thy5eSB, t5eSBhì tạnzaai 5eSBsao lnzaaại kjF5Thông thểjryr quênCoSw cô5eSB được5eSB cơ5eSB chứ?

Nhưng cjryrô vẫnjryr khônjryrg jF5Tthể cườnzaai, vàjryr l5eSBại càn5eSBg khônzaang tnzaahể khCoSwóc, ch5eSBỉ 5eSBthấy cõCoSwi lònjF5Tg trnzaaống rnzaaỗng, khônzaang hềjryr tồCoSwn tạCoSwi bấtjryr cjF5Tứ CoSwđiều jF5Tgì đượcjryr cjF5Tho jF5Tlà hạnhjryr phújF5Tc nzaahay đjF5Tau đớn.

Ái HCoSwy tjF5Thật sự…jryr thậCoSwt sựjF5T không5eSB thểnzaa nh5eSBớ rjF5Tõ khuônnzaa mặtnzaa lạnzaanh lùnCoSwg nnzaagạo mạnnzaa đnzaaó nữa…jryr thjF5Tật sCoSwự khôn5eSBg thjryrể nhớjF5T được!

Tất cảCoSw chỉCoSw ljryrà mộtjF5T gươnjF5Tg m5eSBặt mờjryr njF5Thạt đajryrng d5eSBần jryrphai nhoàjF5T tronjryrg tâm5eSB tjF5Trí cô.

Ngay cảCoSw hjryrơi nzaaấm tCoSwhân thunzaaộc vjryrà cCoSwảm gjryriác kjryrhi knzaaề jF5Tcận bêCoSwn jF5TMinh Vỹnzaa cũngCoSw hjryroàn jryrtoàn biCoSwến mất,jryr CoSwÁi Hjryry khôngnzaa thể5eSB cảm5eSB nzaanhận đCoSwược gjryrì cả…

… 5eSBkhông nzaagì cả.

Cô hCoSwầu cũngjF5T khônnzaag CoSwhề nzaacảm thấy5eSB 5eSBlạ nzaalẫm vnzaaì nnzaahững 5eSBhành động5eSB thCoSwất thườngjF5T củ5eSBa jryrÁi CoSwHy, nCoSwhanh jF5Tchân b5eSBước nzaara khỏ5eSBi phjryròng, jryrsau đójF5T gàjryri chốtjF5T khoá.

Cô iCoSwm lặng,nzaa ch5eSBìm nzaasâu 5eSBvào 5eSBmớ kCoSwý ứcjryr hCoSwỗn độn…

Không thểCoSw tCoSwin đượcjryr an5eSBh jF5Tlà ngườinzaa nzaađã nhẫnjryr tâjF5Tm nzaaxuống CoSwtay 5eSBtàn sjryrát cCoSwả gjryria đnzaaình củajF5T cô….

Không đâu,jF5T njryrgười như5eSB jryrMinh V5eSBỹ, vẻCoSw 5eSBbề ngoCoSwài jryrlạnh l5eSBùng chỉjryr 5eSBlà vỏ5eSB CoSwbọc cnzaaho sự5eSB ấnzaam 5eSBáp 5eSBlan jF5Ttoả bêjF5Tn trongjryr… anCoSwh sẽCoSw khôngCoSw bnzaaao giờ5eSB ljryràm nhjF5Tư thế!

Nhưng khônCoSwg p5eSBhải chjryrính ĐjF5Tiền jF5THuân đãCoSw 5eSBthừa nhậjryrn rằngjF5T hắnjryr lnzaaà kẻnzaa giếtjF5T CoSwgia nzaađình cjryrô saonzaa? 5eSBNhưng tạijF5T sajryro TịnhjF5T NhCoSwi lại5eSB nóinzaa Minjryrh VjF5Tỹ mớiCoSw tjF5Thực sựjF5T làjF5T k5eSBẻ s5eSBát jF5Tnhân cnzaaơ chứ?

Hạo ThầnjF5T bướnzaac vào5eSB cănnzaa phòjryrng phảnjF5Tg phấCoSwt mùi5eSB hCoSwương củajryr hjF5Toa tườCoSwng vijryr, tinzaaến đCoSwến gầnCoSw ÁCoSwi HjF5Ty vnzaaà nnzaagồi lênzaan cạ5eSBnh giường.

“Em chán5eSB gh5eSBét a5eSBnh CoSwđến mức5eSB jF5Tnày jF5Tsao?” Gươ5eSBng mặtCoSw lCoSwộ jF5Trõ vẻjryr tnzaahất vọngCoSw, HạoCoSw Thjryrần dườnzaang nhưnzaa đnzaaã CoSwbiết c5eSBâu trảjF5T lời5eSB sẽjF5T l5eSBà nhjryrư thế5eSB nànzaao, CoSwtiếp tụcnzaa c5eSBất giọnjryrg đjF5Tều đều.jryr “Đừnjryrg nhưjryr jF5Tthế nnzaaữa, annzaah cCoSwó 5eSBthể khiếnjryr e5eSBm hạnhjryr phjryrúc hơjryrn 5eSBcả hắn.

Cứ tưở5eSBng rằngCoSw chỉCoSw cầnjryr giữnzaa CoSwÁi HCoSwy jF5Tbên cạ5eSBnh, Hạo5eSB 5eSBThần sẽnzaa nzaahạnh phjryrúc sao?

Không hềjryr! Hạnhnzaa jF5Tphúc CoSwtưởng chừnnzaag nhưjF5T chỉCoSw thoánnzaag qnzaaua, njF5Thẹ CoSwnhư lànCoSw g5eSBió jF5Tmơn jF5Tman jryrngoài bnzaaầu trời5eSB đjryrơn điệu…

Nhưng đCoSwau đớnCoSw lạijryr k5eSBéo dàjF5Ti, nzaache 5eSBkhuất nzaathứ ájF5Tnh sjF5Táng khiếnjF5T nzaacuộc s5eSBống củaCoSw cậCoSwu chuyểnnzaa jF5Tbiến jryrtheo m5eSBột jryrmàu đen5eSB tănzaam tốijryr. CứCoSw CoSwnhư thnzaaế nàjF5Ty thậtnzaa sựjF5T không5eSB ổnjryr cjryrhút nà5eSBo… cjF5Tô vẫjF5Tn y5eSBên lặng,nzaa h5eSBoàn toCoSwàn khjF5Tông nzaacó chjryrút bi5eSBểu cảm5eSB nàjF5To khá5eSBc nnzaagoài việcjryr t5eSBhẫn jryrthờ nhì5eSBn jryrvào kh5eSBoảng không.

“Theo jryranh!” HạjF5To Thjryrần mnzaaệt mỏjryri CoSwôm lấyjryr đầu,jryr sanzaau đójryr đứnjryrg jryrdậy nắnzaam jryrlấy t5eSBay côjF5T jF5Tlôi đi…

Có lẽ…jF5T 5eSBđến ljF5Túc phải5eSB buônzaang 5eSBtay rồiCoSw. CoSwVì nắmjryr giữnzaa m5eSBối tìn5eSBh từCoSw mộtnzaa phíjryra njF5Thư tjF5Thế này,jF5T nzaathật sựjryr chỉnzaa 5eSBkhiến cả5eSB hjryrai 5eSBđau kh5eSBổ hơ5eSBn màjryr thôi.

Quãng thjF5Tời giCoSwan nzaaqua, Hạo5eSB ThầjF5Tn đãjryr tjryrhực sCoSwự qujF5Tá íjF5Tch kỷ,nzaa cnzaahỉ bnzaaiết nzaagiữ nzaaÁi HjF5Ty CoSwcho riêjF5Tng CoSwmình vàjryr nghjryrĩ snzaaẽ làjryrm ngườiCoSw 5eSBcon gáiCoSw nCoSwày hạnhjF5T phúc.

Nhưng hanzaai chnzaaữ “hạnhCoSw phúCoSwc” mCoSwiễn cưỡngjF5T jF5Tnày nzaacó th5eSBật sựnzaa jF5Ttồn 5eSBtại khôngnzaa 5eSBkhi côCoSw vẫnjryr 5eSBcòn monCoSwg nh5eSBớ hắn?

Cô đjryrể mnzaaặc HjF5Tạo Th5eSBần đnzaaưa mìnnzaah đijryr, khjryrông jF5Thề c5eSBó chújF5Tt phảjF5Tn ứjryrng nàoCoSw gọi5eSB nzaalà jF5Tkháng cự,5eSB chỉ5eSB vCoSwô tCoSwhức nốinzaa bướcjF5T thnzaaeo sa5eSBu cjF5Tậu, bàjryrn tanzaay cjryròn lạiCoSw siết5eSB CoSwchặt cCoSwon gjF5Tấu bjryrông mềmjryr mạijF5T trnzaaong tay.

Đây… CoSwlà cáchnzaa dCoSwuy nhCoSwất HạojF5T 5eSBThần CoSwkhông muCoSwốn jF5Tsử dnzaaụng… nhjF5Tưng hnzaaết cnzaaách rồi!

Phải khiCoSwến Ánzaai jryrHy nzaahoàn tojF5Tàn tinzaan tưởnjryrg cậjryru vàjF5T că5eSBm hậnnzaa Minnzaah Vỹ.

“Vẫn chư5eSBa tCoSwìm tjF5Thấy jryrcô ấyjryr sao?”jryr Mnzaainh Vỹnzaa đấjF5Tm mạnhCoSw l5eSBên bà5eSBn làm5eSB việjF5Tc cjF5Tủa ônzaang Hàn,jryr CoSwđôi m5eSBắt annzaah trừngjryr lê5eSBn nhữn5eSBg CoSwtia sángnzaa CoSwcủa ljryrửa hậCoSwn. “CoSwMột nă5eSBm, đãCoSw mjF5Tột nămjF5T rồinzaa đấyjryr ôngnzaa jF5Tcó nzaabiết không?!”

Tìm kiếm5eSB rồijryr lnzaaại tìmjF5T kiếmCoSw, anzaanh gCoSwần nzaanhư jF5Tchìm vnzaaào CoSwtuyệt vọng…

Muốn bỏnzaa cuộcjryr, nhưnnzaag tnzaarái tiCoSwm jryrlại không5eSB cjryrho phép5eSB anjF5Th CoSwlàm thế!

Lẽ nàjF5To jryrÁi HjF5Ty đãCoSw thjF5Tực CoSwsự bjryrốc jF5Thơi khỏnzaai thếjryr giớijryr 5eSBnày rCoSwồi ư?

“Đừng đòiCoSw hỏnzaai nzaakhi 5eSBta đã5eSB giúCoSwp cCoSwon làjF5Tm tnzaaất jF5Tcả đnzaaể tìCoSwm c5eSBon béjryr ấyCoSw nếu5eSB 5eSBcon kjF5Thông mjF5Tuốn mấtnzaa nójF5T mãiCoSw mãi.”jF5T ÔnCoSwg Hnzaaàn đajryrn haCoSwi ta5eSBy vjryrào nzaanhau, tựanzaa lnzaaưng jF5Tvào ch5eSBiếc ghếCoSw jryrxoay, trCoSwả lời5eSB MinjF5Th VCoSwỹ mộnzaat cáchCoSw nghiêmnzaa ngh5eSBị. “QujF5Tên CoSwcon b5eSBé ấyjryr đi,5eSB jryrta s5eSBẽ tnzaaìm c5eSBho CoSwcon mộtjF5T ng5eSBười 5eSBcon g5eSBái nzaakhác xjF5Tinh đẹjryrp vnzaaà tốtjF5T hơjryrn nó.”

Đối vớijF5T ôCoSwng, hiệnjryr CoSwtại, 5eSBxem nnzaahư mọijryr cCoSwhuyện đãjF5T đưCoSwợc tjryrhu xếnzaap ổ5eSBn thoả,5eSB và5eSB jryrtất cảjF5T sẽjF5T lnzaaại ổn5eSB đCoSwịnh CoSwnhư lúc5eSB jryrban đầu.

“Ý ông5eSB là5eSB jF5Ttôi pjF5Thải sốnnzaag tốtjF5T nzaakhi CoSwthiếu nzaacô ấyjF5T sa5eSBo? Thếnzaa cuCoSwộc sống5eSB củCoSwa ôngjF5T cnzaaó hạnhjF5T pCoSwhúc nzaanếu nzaathiếu 5eSBbà t5eSBa khCoSwông? nzaaVà tônzaai hjF5Tiện giờjryr lnzaaà nhưCoSw thếnzaa đấy5eSB, khôn5eSBg cónzaa cCoSwô ấy,5eSB coCoSwi nhjryrư thnzaaế giớijryr nàyjF5T đốCoSwi 5eSBvới tôijryr cjryrhẳng cònCoSw ý5eSB ng5eSBhĩa g5eSBì cảnzaa!” GưCoSwơng m5eSBặt nzaaMinh jryrVỹ chợtCoSw tjryrrở nênzaan thậtjryr jryrlạnh lù5eSBng v5eSBà bấCoSwt cầnnzaa, nCoSwhư tjryrhể jryrđang mo5eSBng nzaamuốn rCoSwời khỏi5eSB tnzaahế giớinzaa nàyjryr bấtnzaa cCoSwứ ljryrúc nào.

Không cjryrhỉ bấtnzaa lựCoSwc vìjryr chuyệCoSwn lã5eSBnh đạjF5To tjryrổ chứCoSwc Knightnzaa, annzaah thậtjryr sự5eSB đannzaag rấnzaat mệtnzaa mỏijF5T vì5eSB vjryrô vọngCoSw trojF5Tng việCoSwc tìmnzaa kiếmjF5T Áinzaa Hy.

Đôi mnzaaắt chấtCoSw chứajF5T ưjF5Tu phiCoSwền, MCoSwinh VỹCoSw bướjF5Tc nCoSwhanh 5eSBra knzaahỏi căjryrn jF5Tphòng đannzaag jF5Tkhiến mìnjF5Th ngjF5Tạt thởCoSw, chỉCoSw muố5eSBn nzaatìm vCoSwề nzaagóc tối5eSB quenzaan thuộ5eSBc mà5eSB nhớnzaa đếnjryr ngườinzaa jF5Tcon gjryrái ấy.CoSw Từnzaa 5eSBbao jF5Tgiờ jF5Tanh lạ5eSBi thả5eSBm hạijF5T 5eSBđến nhnzaaư thjryrế nàyjF5T jF5Tcơ chứ?

Hạo ThjF5Tần jryrnắm nzaalấy tajryry ÁiCoSw nzaaHy, đư5eSBa cCoSwô lêCoSwn t5eSBận lầjF5Tu b5eSBa, sCoSwau đó5eSB dừCoSwng lạinzaa trướnzaac mộtjF5T cănjF5T phjryròng khjF5Tá rộngCoSw lớn.

Cô cảm5eSB jF5Tthấy 5eSBlo sợ,nzaa một5eSB 5eSBphần CoSwvì hàjryrnh đjF5Tộng khjryrác thưCoSwờng c5eSBủa Hạojryr Thần,CoSw jryrphần nzaacòn CoSwlại 5eSBlà vCoSwì 5eSBbí m5eSBật đanjF5Tg ẩCoSwn cjF5Thứa phínzaaa nzaasau jF5Tcăn pjryrhòng đó.

Bước cCoSwhân dừng5eSB lạinzaa nzaaở jF5Tcửa pjryrhòng, HạjF5To Thầnjryr buônjryrg CoSwtay côjF5T rjF5Ta, đứjryrng s5eSBang mjF5Tột jF5Tbên, nhưjryr thểjryr đannzaag muốjryrn cnzaaô pCoSwhải t5eSBự mìnCoSwh khámCoSw jryrphá bjF5Tí CoSwmật ẩjF5Tn chjF5Tứa jF5Tbên tronnzaag jryrcăn phònzaang bCoSwí ẩnCoSw nzaatrước mắt.

Bàn 5eSBtay nzaađang ôCoSwm cojF5Tn gấujryr bôngnzaa nới5eSB lỏCoSwng dần,jF5T lỏnjF5Tg dnzaaần rnzaaồi mặcnzaa 5eSBkệ nóCoSw nzaarơi xuốCoSwng đất.nzaa Đjryrôi mnzaaắt ÁCoSwi HCoSwy th5eSBoáng CoSwchút ljryro sợ,CoSw nhưnzaang 5eSBbàn ta5eSBy lạjryri njF5Tgoan cốnzaa nắm5eSB lấynzaa nzaatay cầmjF5T jryrmở cửa.

Liệu… kjF5Thi côjryr mởjF5T cửa…5eSB MiCoSwnh jryrVỹ snzaaẽ lànzaa ngườ5eSBi đCoSwầu tnzaaiên cnzaaô đượcjryr trôngjryr CoSwthấy? jryrHay lạCoSwi lCoSwà mộtnzaa th5eSBảm jryrkịch jF5Tđang chờCoSw đ5eSBón cô?

Mặc kệjF5T, jryrcô khônzaang qu5eSBan tjF5Tâm jF5Tnữa, c5eSBô cCoSwhỉ cầjryrn bCoSwiết mìnjryrh đajryrng cầjryrn pCoSwhải giảijF5T tCoSwoả jryrbản tínhjF5T tjF5Tò mònzaa nzaavốn cjryró cjryrủa mình.

Hạo Thầnjryr hnzaaoàn toàCoSwn câ5eSBm lặngCoSw đứngCoSw jF5Tyên bêjF5Tn cạnhjryr jryrcô, jryrđôi CoSwmắt cậ5eSBu nzaanhắm hờ,5eSB hànjF5Tg lôngCoSw mjF5Tày CoSwthanh túnzaa kjryrhẽ jF5Tcau ljryrại, nzaađôi mCoSwôi mỏnjF5Tg đangjryr mí5eSBm jryrlại tnzaahật chặt.

Cậu khôngnzaa mujryrốn mọinzaa chnzaauyện CoSwnhư thếjF5T này…CoSw nhưngnzaa cũnnzaag khôngCoSw jF5Tcòn cácnzaah njF5Tào k5eSBhác jF5Tcả, CoSwlàm jryrsao kìmCoSw lạiCoSw đjryrược CoSwkhi ưCoSwớc CoSwmuốn nzaachiếm nzaahữu CoSwngười cnzaaon jryrgái 5eSBkia jF5Tđang dần5eSB tăCoSwng cao5eSB, đjryrến mứjF5Tc khnzaaông thjryrể kiểmjryr soánzaat đượcjryr nữa…

Khiến côjryr đau5eSB đớnCoSw, nzaakhiến CoSwcô chCoSwịu thưnzaaơng t5eSBổn… tjF5Tất cảnzaa chỉ5eSB vì5eSB jryrsự íchjryr kỷjF5T vjF5Tà jF5Tham muốnjryr cnzaaó đượcjryr nzaacô màjF5T thôi.

Cậu thựcCoSw sựCoSw hậnzaan Ái5eSB jryrHy, hận5eSB cjryrô đãnzaa kjF5Thiến cậ5eSBu phải5eSB jF5Tbất cjF5Thấp tjF5Tất cCoSwả để5eSB jryrcó đượjryrc cô5eSB! nzaaNếu jryrcó jF5Tđủ cCoSwan đảjF5Tm, Hạnzaao ThầnjF5T nzaachỉ jF5Tmuốn b5eSBóp nátnzaa trjryrái jryrtim yếjryru ớCoSwt 5eSBđang đậpCoSw CoSwliên hồjF5Ti nzaatrong jryrlòng ngựcnzaa, đnzaaể nó5eSB kh5eSBông cò5eSBn lCoSwoạn jF5Tnhịp trướcjF5T CoSwcô nữa.

Bàn taCoSwy nhjryrỏ jryrbé vặnnzaa nnzaahẹ ta5eSBy cầmjF5T, lnzaaập tCoSwức mjryrột hươCoSwng thơmjryr dnzaaịu dCoSwàng ljF5Tan t5eSBoả bnzaaao phủnzaa khắjryrp ngườijryr côjF5T, 5eSBphảng phất5eSB c5eSBhút sjF5Tự tànnzaa độcnzaa từnzaa bóngnzaa tốijF5T tCoSwội ác.

Hai bónnzaag jryrngười đangjF5T đứnjryrg gCoSwiữa 5eSBgian phCoSwòng, ánjryrh mCoSwắt CoSwsắc jryrnhọn jryrđều cnzaaó cùnjF5Tg cnzaahung mộCoSwt mụcjF5T tiêu…

… làjryr cô!!

Chap 46

Nếu 5eSBem mujF5Tốn chết

*Ba njF5Tăm sau*

Tiếng bướcnzaa chjF5Tân vồjryrn vãjF5T nốijryr tCoSwiếp khnzaaắp dãyCoSw h5eSBành nzaalang dọnzaac t5eSBheo ngôjF5Ti biệCoSwt nzaathự tránzaang lệ,CoSw t5eSBoán ngườiCoSw mặcjryr vesCoSwt đe5eSBn bặmjryr tr5eSBợn đangjF5T jF5Tbước tjF5Theo s5eSBau CoSwmột bCoSwóng nnzaagười nzaacao lớn,jF5T tjryroát lCoSwên ph5eSBong 5eSBthái thốCoSwng lĩnhnzaa cnzaaủa đấ5eSBng cnzaahỉ huy.

Chiếc áonzaa nzaasơ jF5Tmi 5eSBtrắng cCoSwhưa c5eSBài hếjryrt CoSwkhuy đanjF5Tg đưnzaaợc bànnzaa jryrtay t5eSBo lớn5eSB khuCoSwy jryrlại vộiCoSw vãCoSw, gươnjryrg mặnzaat lãnhnzaa kjF5Thốc đa5eSBng nhCoSwìn mọijryr jryrthứ bằnCoSwg mộjF5Tt mCoSwàu sắcCoSw jryrđen sẫmCoSw khôngjF5T sjF5Tự sống.

Đôi nzaabàn cCoSwhân vẫnjF5T sả5eSBi bướcCoSw thjryrật đềujF5T đặjF5Tn, Minzaanh VỹCoSw càijF5T lCoSwại nCoSwgay nCoSwgắn hàjF5Tng khnzaauy áCoSwo, rồi5eSB lạijF5T tiếjF5Tp tụCoSwc k5eSBhoác nhjryranh chiếc5eSB ájryro kjF5Thoác jF5Tđen đanjF5Tg cầmnzaa trê5eSBn tay5eSB… nzaatừ bCoSwao gCoSwiờ ajryrnh lạCoSwi sốngjryr mộ5eSBt c5eSBách mánzaay mócnzaa nCoSwhư thnzaaế nàCoSwy cơ5eSB chứ?

Mọi th5eSBứ vẫjF5Tn dinzaaễn rjF5Ta thậtCoSw gjF5Tấp gCoSwáp nzaanhư ljF5Tẽ CoSwtự nhCoSwiên, vàjryr jF5Tđối vớijryr anjF5Th, tấtCoSw cảjF5T khôn5eSBg c5eSBòn qua5eSBn trọ5eSBng nữa.

Kéo dàinzaa snzaaự sốnnzaag vjryrà hơinzaa thởnzaa chỉnzaa đ5eSBể dàCoSwn xếpjryr nnzaahững nzaacuộc jF5Tẩu đCoSwả manjryrg tíjryrnh chấjryrt bạoCoSw lực5eSB, nhưngjF5T jryrcơ thnzaaể anzaanh vCoSwẫn tiếpCoSw tụcCoSw nzaahô 5eSBhấp để5eSB djF5Tuy trìnzaa sjF5Tinh mệnhCoSw này.

Bất cần5eSB đờjF5Ti… bjF5Ta 5eSBtừ dùjryrng jryrđể chỉCoSw vềjryr cnzaauộc sốn5eSBg CoSwhiện tạjryri củajF5T anh!!

Nét mặnzaat 5eSBluôn giữjryr trạ5eSBng t5eSBhái lạnhjF5T lùn5eSBg nzaahơn cảnzaa jryrngày xưa5eSB, gi5eSBờ đâyjryr lạCoSwi b5eSBắt đầujryr jryrlưu dấuCoSw sjF5Tự kjryrhinh đời5eSB jF5Tcủa HCoSwàn M5eSBinh Vỹ.

Chiếc jF5Txe BMnzaaW được5eSB 5eSBđậu jryrsẵn trướ5eSBc cổng5eSB CoSwnhư thườngnzaa 5eSBlệ, chjF5Tờ đợi5eSB đưaCoSw anCoSwh t5eSBhực t5eSBhi nhữngjF5T njF5Thiệm vụ5eSB bạonzaa lựcjF5T nzaaphi pháp.

Anh biếtCoSw chứ!jryr nzaaNgười anjF5Th gọnzaai là5eSB chajryr, ôCoSwng nzaata chnzaaỉ xjryrem aCoSwnh nhưjF5T nzaamột thứCoSw cônjryrg jF5Tcụ đ5eSBể loạ5eSBi bỏCoSw tjF5Tất cCoSwả njryrhững t5eSBhứ cảnnzaa CoSwtrở bướjryrc t5eSBiến CoSwcủa ônzaang CoSwta trêjF5Tn thươnnzaag trường.

Chắc hẳn5eSB 5eSBlà 5eSBsau khjF5Ti đẩyCoSw nzaacho anzaanh cájryri tổCoSw cCoSwhức nà5eSBy, ônzaang jryrta thoảinzaa jF5Tmái lắm.jryr Thoảinzaa CoSwmái nzaakhi đãjryr nzaacó ngườijF5T tha5eSBy nzaathế mì5eSBnh CoSwlãnh đạojF5T vànzaa jryrgiúp ônCoSwg djF5Tọn dẹpCoSw sạjryrch jF5Tsẽ nhữnjryrg tjryrhứ dCoSwơ bjF5Tẩn đ5eSBang chắnzaan ngajryrng co5eSBn jryrđường tCoSwhành cônzaang cjryrủa mình.

Sống tCoSwrong mộtjryr thếjryr gjF5Tiới hằjryrng CoSwngày vẫnjF5T xảyCoSw rCoSwa jF5Tnhững cuộcnzaa xunnzaag độtCoSw 5eSBvà 5eSBẩu đảjF5T jryrvô nCoSwghĩa, ajF5Tnh vẫnzaan tjryriếp CoSwtục jryrlàm tnzaaheo lời5eSB sjryrai kjF5Thiến củanzaa chjryra nzaamình nhưCoSw m5eSBột cáijryr mjF5Táy, hnzaaoàn tjF5Toàn khônjF5Tg hềnzaa knzaaháng cự.

Đôi mắtCoSw jF5Tmàu hổjF5T pháchjF5T sájryrng jF5Trực đầCoSwy kiênzaau ngjryrạo gijryrờ jryrđây lạijF5T đjF5Tược thajryry thCoSwế bằn5eSBg sjryrắc màu5eSB jryrcafe đenjF5T sẫnzaam, nzaaanh nzaatrở nêjF5Tn íCoSwt njryrói hơnCoSw nzaaxưa, thậCoSwm chnzaaí c5eSBòn kjF5Thông CoSwthèm mở5eSB miệngjF5T r5eSBa nónzaai mjryrột từCoSw jF5Tnếu jF5Tnó nzaathật sự5eSB khôngCoSw cjryrần thiết.

Anh jryrhọc cách5eSB nzaalàm quCoSwen jF5Tvới việnzaac sốngCoSw đơnCoSw độcnzaa CoSwmột m5eSBình, họjF5Tc cCoSwách tự5eSB k5eSBiểm soát5eSB lýnzaa trCoSwí vàCoSw CoSwsuy nghjryrĩ jF5Tmột cáchnzaa thiếnzaat thựcjryr hơn,CoSw jF5Tvà ajF5Tnh đãjF5T dùnjryrg kínjryrh jF5Táp tròjryrng để5eSB chjryre gijF5Tấu thjF5Tứ màujF5T sắjF5Tc t5eSBuyệt mCoSwỹ vjF5Tốn cnzaaó củaCoSw mình.

Từ ngjF5Tày thiếuCoSw vnzaaắng bójryrng hìCoSwnh 5eSBÁi HyjF5T, an5eSBh jryrtrở nênjF5T CoSwcăm ghéjF5Tt CoSwtất cảjryr jryrmọi thứjF5T tjF5Trên đờijF5T nCoSwày, cnzaaả tjF5Thứ CoSwmà nzaacô thíCoSwch nhấ5eSBt ởjryr 5eSBanh jF5T– mCoSwàu mắt!!

Cô jF5Tđã từngnzaa ngắm5eSB jF5Tanh thậtjryr lâuCoSw, bậnzaat cườijryr nzaavà bảjryro CoSwrất thíchjryr đôi5eSB CoSwmắt –jF5T nzaathứ CoSwthu húCoSwt nCoSwhất trCoSwên gươn5eSBg mCoSwặt anh.

Anh nzaađã tập5eSB chịu5eSB nzaađựng sCoSwự khCoSwó cjryrhịu mCoSwỗi k5eSBhi đeo5eSB kíjryrnh ájryrp trònnzaag, tập5eSB CoSwlàm qjF5Tuen 5eSBvới mộtnzaa đônzaai mắtnzaa đenjF5T sâuCoSw tCoSwhẳm njryrhư bCoSwao nzaangười khájF5Tc mỗijF5T kjF5Thi trônjF5Tg thấCoSwy hìnhjF5T ảjryrnh phnzaaản chiế5eSBu củajF5T mìnjryrh troCoSwng gương.

Sải bướcnzaa thật5eSB jryrdứt khnzaaoát, CoSwMinh jF5TVỹ bướnzaac nzaara CoSwkhỏi cổnjF5Tg, đôinzaa m5eSBắt nzaavẫn mônnzaag lujF5Tng, vô5eSB định.

Mặc jF5Tdù khô5eSBng hnzaaề 5eSBđể tâmjF5T đến5eSB nhnzaaững tjF5Thứ xunnzaag quanhjryr, nhưnCoSwg nzaaanh vẫnnzaa cảmjF5T tjryrhấy sựjF5T t5eSBhay đổijF5T bCoSwất thườngCoSw ởjryr khjryrung cảnnzaah tjF5Thân thuộcCoSw mjF5Tình 5eSBvẫn trôCoSwng 5eSBthấy v5eSBà 5eSBbước đi5eSB hằnjryrg ngày.

Trái tinzaam đậpjryr mạnhCoSw mộjF5Tt nhịp,CoSw CoSwanh cảmCoSw tnzaahấy có5eSB 5eSBchút gCoSwì đónzaa kjryrhó t5eSBhở, nzaadường nhưnzaa anjF5Th vừajryr bỏCoSw jF5Tqua t5eSBhứ gnzaaì đjryró rấtCoSw nzaaquan trjF5Tọng CoSwthì phải.

Bước chjF5Tân khựngjryr lại,jryr Mijryrnh Vỹ5eSB 5eSBcứ giữjryr ngunzaayên nzaaphong tjryrhái lãnhjryr đạjryrm ấy,jF5T mã5eSBi jryrmột ljF5Túc CoSwsau mCoSwới từnzaa từjF5T nzaaquay đầunzaa lại5eSB, đảojryr mCoSwắt xCoSwung quannzaah nhnzaaư t5eSBìm jF5Tkiếm jF5Tgì đó.

Đôi mắt5eSB aCoSwnh ch5eSBợt dừngCoSw lại,CoSw hôjryr jF5Thấp nzaangưng 5eSBhoạt đjF5Tộng, cCoSwả cCoSwơ thểnzaa nnzaahư rjF5Tơi v5eSBào trạngnzaa th5eSBái bjF5Tất động.

Thứ aCoSwnh đan5eSBg nhìnjryr thấy…nzaa lànzaa ảnzaao ảnjryrh sao?

Mái tócCoSw nâjryru đượcCoSw thắ5eSBt nơCoSw, cố5eSB tình5eSB buộCoSwc lệchCoSw jF5Tsang bCoSwên t5eSBrái đangCoSw đư5eSBợc nhữngnzaa vạtjryr nắngjryr bunzaaổi sớmCoSw c5eSBhiếu rọi…

Một nzaabóng dánnzaag n5eSBhỏ 5eSBbé, gầ5eSBy guộc,nzaa lCoSwàn 5eSBda tjF5Trắng mỏnnzaag mjF5Tanh đanCoSwg CoSwkhoác trênnzaa CoSwmình cCoSwhiếc nzaaváy 5eSBren 5eSBđen thậjryrt qu5eSBen thunzaaộc đajryrng njryrgồi jryrbệt dưới5eSB n5eSBền đấ5eSBt tr5eSBước cjF5Tổng nhjF5Tà ajF5Tnh khjryrông hềjF5T ngạijF5T njF5Tgùng, đôijryr bjF5Tàn tjF5Tay jF5Tôm kjryrhư khưjF5T 5eSBmột chú5eSB gấuCoSw bônCoSwg kh5eSBá lớn,nzaa jryrvà cnzaaô jryrgái đaCoSwng gụnzaac mặjryrt vjF5Tào njryrhững sCoSwợi 5eSBtơ tCoSwhanh mảnh.

Minh Vỹnzaa g5eSBần nzaanhư khônnzaag thểjryr t5eSBin đượcjryr CoSwmình đanjF5Tg CoSwthấy njF5Thững gìjF5T, nzaacả ngườ5eSBi nzaakhẽ rjryrun lênjryr, nzaasau đójryr từjF5T từ5eSB bước5eSB đếnnzaa gầjryrn cjF5Tô gáijryr kỳ5eSB lCoSwạ kia.

Đám cnzaaận v5eSBệ đếnnzaa lúcjF5T nàCoSwy m5eSBới chúCoSw ý5eSB đếjryrn sự5eSB hiệCoSwn CoSwdiện củjryra cô5eSB CoSwgái k5eSBia, mặcjryr dùjF5T hơjryri CoSwngạc nhiê5eSBn trjF5Tước thCoSwái độnzaa củajF5T 5eSBMinh Vỹ5eSB, nhnzaaưng 5eSBhọ đềCoSwu njryrín bặtjF5T, đư5eSBa CoSwmắt nhìnCoSw jryrxem sjF5Tắp nzaacó sựCoSw kiện5eSB gnzaaì xảynzaa ra.

Minh CoSwVỹ bước5eSB th5eSBật chnzaaậm nzaađến gjF5Tần 5eSBngười cnzaaon gjryrái kinzaaa, jryrsau đójryr khuỵu5eSB 5eSBgối trjryrước mjF5Tặt côCoSw ấy,5eSB đôCoSwi mjF5Tắt ánhjF5T lênCoSw trạngjF5T thái5eSB jF5Tưu t5eSBhương nzaavô độ.CoSw GCoSwương mjF5Tặt anjF5Th hơijryr nghệcjF5Th CoSwra, như5eSBng lạjF5Ti biểujF5T hijryrện rõjF5T CoSwrệt 5eSBsự đ5eSBau l5eSBòng… c5eSBó phjryrải làCoSw cjryrô ấyCoSw nzaađây không?

Vẫn jryrlà bjryróng CoSwdáng kjF5Thắc đậm5eSB sâunzaa tnzaarong jF5Ttim a5eSBnh, nhưnjryrg tạCoSwi s5eSBao anzaanh vẫn5eSB CoSwkhông c5eSBách nàjF5To jryrtin đượ5eSBc ng5eSBười c5eSBon nzaagái 5eSBnày chjF5Tính l5eSBà CoSwÁi Hy?

Đưa bnzaaàn tjryray vuốt5eSB nzaanhẹ m5eSBái CoSwtóc cafCoSwe sữa,5eSB tCoSwrái tnzaaim Mjryrinh VỹjF5T như5eSB jF5Tmuốn vỡ5eSB tunCoSwg, kCoSwhông thểCoSw nànzaao lànzaa CoSwÁi CoSwHy được!!

Chỉ nzaalà ngjF5Tười nzaagiống ngư5eSBời m5eSBà thôijF5T, ngườinzaa giống5eSB njF5Tgười thôi!

Anh vjF5Tội vànCoSwg rụCoSwt jF5Ttay jF5Tlại, đứnCoSwg bậjF5Tt nzaadậy, CoSwbất giájF5Tc l5eSBại lắcCoSw đầujF5T thậtjF5T khẽCoSw CoSwvà tựjryr nCoSwhủ rằng…5eSB ngườinzaa coCoSwn 5eSBgái nàyCoSw, jryrkhông jryrthể jF5Tlà côCoSw ấyjryr được!

Ái jF5THy kCoSwhông thể5eSB 5eSBlại gầy5eSB gjryrò thiếuCoSw sứcjF5T sjryrống nhCoSwư thếjryr này,nzaa lạCoSwi cjF5Tàng nzaakhông tjF5Thể độ5eSBt ngộtCoSw xuấnzaat hijF5Tện trnzaaước nCoSwhà CoSwanh bấ5eSBt thìn5eSBh ljF5Tình CoSwnhư thếjryr… jryrnếu 5eSBcó phéjF5Tp màu,CoSw tạijryr jF5Tsao njryró jryrkhông xả5eSBy rjF5Ta s5eSBớm hơnCoSw cCoSwơ chứ?

Đối vớijF5T 5eSBanh jF5Tbây 5eSBgiờ, phéjryrp màujryr chỉjF5T CoSwcó nzaatrong cổCoSw tíc5eSBh, m5eSBà cổjryr tícjryrh thìCoSw lạijryr khôn5eSBg hiệnnzaa hữuCoSw jF5Tở thựcCoSw tại.

Đôi cjF5Thân anjF5Th bướcjryr ljF5Tùi vềnzaa phíCoSwa sjryrau, rồinzaa qnzaauay jF5Tlưng thậnzaat dứtjF5T khoá5eSBt vCoSwà tiếp5eSB tCoSwục nốinzaa bước.

Anh khôjF5Tng thnzaaể nán5eSB lạijryr ởCoSw đ5eSBây thêmnzaa CoSwmột pjryrhút giâynzaa jryrnào njryrữa, không5eSB nênCoSw kjryrỳ vọngnzaa jF5Tvào nhữngCoSw thứjryr vôCoSw vọngCoSw đjryrã jF5Tchìm và5eSBo jryrquên lãng.

*Huỵch*

Một tCoSwhứ âjF5Tm than5eSBh vanjryrg lCoSwên, t5eSBuy jryrkhông thểnzaa khiếnjryr ngườjryri khác5eSB chú5eSB ýnzaa nhưnjryrg ljryrại khjF5Tiến bướcjryr nzaachân jryrMinh VỹjF5T dừngCoSw lại.

Tất cảnzaa mọijryr sựnzaa c5eSBhú ýCoSw đềjF5Tu tậ5eSBp trCoSwung vàonzaa cô5eSB gnzaaái kia!!

Một tron5eSBg sốnzaa 5eSBnhững tnzaaên cậCoSwn vệ5eSB tỏjF5T CoSwvẻ ngạcjryr nhCoSwiên, tnzaaròn mắnzaat nhìnjF5T cảnnzaah tượngnzaa trướcjF5T mjryrặt mình.

Minh Vỹ5eSB lạinzaa mjF5Tột CoSwlần nữanzaa ngoảnCoSwh jF5Tmặt lại…jF5T trướCoSwc mCoSwắt an5eSBh gijF5Tờ đCoSwây, gươCoSwng mặtjryr ẩn5eSB jryrgiấu sjF5Tau jF5Tchú gấuCoSw bô5eSBng jF5Tvừa rồinzaa 5eSBđã được5eSB hinzaaện rnzaaõ trưnzaaớc nzaaánh sángnzaa ấmjryr ánzaap cjryrủa mặjF5Tt tCoSwrời, đồnjryrg tjF5Thời đCoSwiểm mạ5eSBnh m5eSBàu sắjryrc 5eSBxanh xajryro nzaatrên khuCoSwôn mặt5eSB thiế5eSBu nCoSwữ đãjryr ngCoSwã gụcCoSw trêCoSwn nềnnzaa đất.

Lần CoSwnày, jF5Ttim ajryrnh kjryrhông đậpnzaa mCoSwạnh hơn,nzaa nzaacũng knzaahông đjF5Tập chậm5eSB hjF5Tơn, mnzaaà làCoSw jF5Tcảm CoSwthấy đa5eSBu nhói!

Người cCoSwon jryrgái troCoSwng bộnzaa jryrváy re5eSBn đenzaan nzaađang bấnzaat jryrtỉnh, ôjF5Tm chặ5eSBt cjryron gấujryr bônjF5Tg 5eSBvào lònCoSwg, đôi5eSB mjryrôi jF5Tvà kCoSwhuôn mặtnzaa nzaathiếu sijF5Tnh khíjryr đ5eSBến mnzaaức đánnzaag ngjF5Tạc nhiên.

Và cCoSwô gáijryr ấyjF5T… chính5eSB là5eSB VươngCoSw ÁiCoSw Hy!!

Tất jF5Tcả 5eSBđều sjryrững sờCoSw trướCoSwc cảnjryrh tượng5eSB vừa5eSB xảy5eSB rjF5Ta, nzaamọi ánhnzaa jryrmắt đCoSwều tậpnzaa tCoSwrung v5eSBề mjryrột CoSwhướng xácjF5T định.

Vương jF5TÁi CoSwHy nhỏnzaa b5eSBé CoSwvẫn nằmCoSw bấtjryr CoSwđộng tr5eSBên 5eSBmặt đ5eSBất, jF5Thai hànjF5Tg jryrmi khéCoSwp CoSwlại, cjF5The kCoSwhuất đnzaaôi đồnjF5Tg tử5eSB trjryrong sáng.

Gương jryrmặt thanjF5Th nhãCoSw đanCoSwg tCoSwhả lỏngCoSw hếtnzaa mức,jF5T dườngnzaa nhjF5Tư jryrcô đajF5Tng cCoSwó mộtjF5T gijF5Tấc n5eSBgủ tCoSwhật ngonCoSw, jryrnhưng khjF5Tông hẳnCoSw ljF5Tà vĩnh5eSB hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bướcnzaa 5eSBchân v5eSBang nzaalên thậtjryr gấpjryr 5eSBgáp 5eSBvà nối5eSB tijF5Tếp khôjF5Tng lnzaaiền CoSwbậc, đámjryr cậnzaan vệ5eSB bắtnzaa đầuCoSw nzaatỏ jryrra hốnzaat hoảjryrng, bjF5Tước nzaađến vàjryr vâjF5Ty lnzaaấy Á5eSBi Hy5eSB. Cách5eSB jryrđó khônCoSwg x5eSBa, jF5TMinh 5eSBVỹ lnzaaại đnzaaứng chjF5Tôn chjryrân t5eSBại mnzaaột chỗ,jryr đưa5eSB mắtjryr lặnjryrg nhìnnzaa cô.

Anh njryrhư khôngCoSw CoSwthể t5eSBin vCoSwào jF5Tmắt mìnhjryr nữa,5eSB đô5eSBi mắtnzaa njF5Thìn cnzaaô khôn5eSBg chớpjF5T, jF5Tnhư đjryrang sCoSwợ sẽ5eSB 5eSBlại đánjF5Th mjryrất ảoCoSw gnzaaiác nnzaaày t5eSBrong giâjF5Ty lát.

Trái tiCoSwm đậjryrp nnzaahanh jF5Tđến mứ5eSBc nzaakhông tjryrài jF5Tnào kiểmjryr 5eSBsoát đượCoSwc nữnzaaa, Minnzaah VỹCoSw 5eSBmím môi.

Cất bướnzaac tinzaaến vềjryr phíajF5T trjF5Tước, an5eSBh đ5eSBang 5eSBhoàn toàCoSwn nzaađánh mấjryrt tấtnzaa cjryrả cảmCoSw xúc,nzaa chjF5Tỉ cầnnzaa bjF5Tiết ngườiCoSw CoSwcon gánzaai ajryrnh jF5Tyêu nzaađang hiệ5eSBn diệnCoSw tronjryrg tầm5eSB mắjryrt, v5eSBà khônCoSwg thểjryr đánhCoSw mjryrất 5eSBcô thêjryrm mCoSwột lầjF5Tn nữa.

“Đừng chạjryrm vào!!”

Bước ch5eSBân an5eSBh cnzaahỉ cònCoSw jF5Tcách côjryr chưjryra đầyjF5T mjryrột méjF5Tt tjryrhì dừngCoSw lạCoSwi, nnzaaghiến rănjryrg nhìCoSwn tênjF5T c5eSBận v5eSBệ đajF5Tng có5eSB đjF5Tộng nzaatác nâng5eSB ngườjF5Ti cônzaa ljryrên, jryrđôi mắtCoSw đejF5Tn sẫm5eSB đannzaag trừngCoSw CoSwlên đầjF5Ty tứcCoSw giận.

Tên cậnnzaa vệnzaa kijryra bjF5Tị 5eSBanh l5eSBàm chjF5To nzaagiật mìnjryrh, vjF5Tô ýCoSw lạjryri bjryruông tajF5Ty kjryrhiến cảCoSw ngườjF5Ti 5eSBÁi jF5THy rơi5eSB tự5eSB djF5To xuốnjryrg mặ5eSBt đất.

“Biến điCoSw.” Giọng5eSB 5eSBnói 5eSBvừa rồiCoSw lạiCoSw cấtjryr lCoSwên, 5eSBMinh VỹCoSw cố5eSB gắ5eSBng kìCoSwm chế,5eSB nóijF5T bằnCoSwg chấ5eSBt giọjryrng nhẹjF5T jF5Tnhàng vCoSwà bìn5eSBh tĩnnzaah nhnzaaất nzaacó thể.

Không CoSwai cjF5Tó quynzaaền đượcjF5T 5eSBlàm jryrcô ấyjF5T CoSwtổn thương!

Minh jryrVỹ trừn5eSBg mCoSwắt nnzaahìn đáCoSwm cậnnzaa CoSwvệ, nhưCoSw đCoSwang thểjryr 5eSBhiện t5eSBâm trạn5eSBg 5eSBkhó chịu5eSB cCoSwủa mìnhnzaa v5eSBề jryrsự hjF5Tiện diệnCoSw cnzaaủa họ.

Nhận tCoSwhấy “jF5Ttín hinzaaệu” k5eSBhông tjF5Tốt từnzaa “thiếujryr jryrgia đángjF5T mến”,nzaa CoSwdĩ 5eSBnhiên toán5eSB cậnjryr vnzaaệ lậpjF5T nzaatức 5eSBbiến mất5eSB chưCoSwa đầy5eSB nămjryr giây.

Minh VỹCoSw vnzaaẫn đứngCoSw yênnzaa tnzaarước CoSwngười jryrcon gáijryr đanjF5Tg nzaanằm lặCoSwng CoSwthinh dướjryri đ5eSBất, CoSwmặc kệCoSw á5eSBnh nắngnzaa mùjryra hèjryr nónnzaag bứcCoSw rjF5Ta sức5eSB nzaachiếu rjF5Tọi jF5Tkhắp ngườjF5Ti cô.

Ông tjryrrời đang5eSB đùanzaa c5eSBợt v5eSBới jryranh à?

Bao nzaanhiêu côjryrng sức5eSB và5eSB thờijryr gianzaan aCoSwnh bjryrỏ nzaara tjryrhật sựCoSw khôngjF5T ít5eSB đểCoSw tCoSwìm cô,jF5T 5eSBnhưng đnzaaáp lạiCoSw cjF5Thỉ lànzaa s5eSBự jryrtuyệt vọngjF5T kCoSwéo CoSwdài đCoSwằng đẵng.

Nhưng đếnCoSw kjryrhi nzaaanh bấtCoSw mjryrãn bỏjryr cuộcCoSw, chấpjryr nhậjF5Tn tấtnzaa cảnzaa sjryrự snzaaắp xếpjF5T CoSwcủa ônnzaag Hnzaaàn njryrhư mộtCoSw cáiCoSw máy…5eSB cjF5Tô lạjF5Ti xunzaaất hiện!

Đôi môiCoSw mỏngjryr nhếch5eSB lê5eSBn tjF5Từ từ,jF5T vòn5eSBg cCoSwung tjryrrên khuCoSwôn mặtjF5T nzaaanh tuấnjryr chữCoSwng cjryrhạc CoSwchính lànzaa nụnzaa cưjF5Tời jryrkhinh đời!

Anh cúinzaa jryrngười x5eSBuống, nhẹjF5T 5eSBnhàng luồnzaan tajF5Ty qujF5Ta t5eSBhân ngườjF5Ti jryrquen thuộnzaac trojF5Tng chiếcCoSw nzaaváy renzaan đen,jryr thậCoSwn 5eSBtrọng nhấCoSwc bổnCoSwg 5eSBngười cnzaaô lên.

Gương mặtnzaa 5eSBanh gi5eSBãn CoSwdần, jryrbớt phầnCoSw nàjryro 5eSBsự cănnzaag 5eSBthẳng CoSwluôn đejF5To b5eSBám d5eSBai dẳng…5eSB đ5eSBúng tjF5Thật lànzaa Vươnjryrg Áinzaa jryrHy rồi!

Hai bànCoSw nzaatay chCoSwợt siếtjF5T thnzaaật chặtnzaa ngưCoSwời CoSwcon gnzaaái trjryrong tjryray, nzaaMinh Vỹnzaa cújF5Ti thấpnzaa jryrđầu, jF5Tđặt lêjF5Tn trjF5Tán jryrÁi nzaaHy mộtnzaa nụCoSw hônjF5T thật5eSB khẽ…

Cuối c5eSBùng, 5eSBcô jryrđã tjryrrở nzaavề bên5eSB anzaanh rồi…

Tại sa5eSBo cCoSwô lạijF5T xuất5eSB hijryrện 5eSBtrong thểCoSw trạngjryr yếnzaau ớtjF5T nCoSwhư jF5Tthế này5eSB cjryrơ chứ?

Kỳ lạ5eSB thậ5eSBt, vốnzaan d5eSBĩ c5eSBô cjryró jryrthể nzaavào thẳnnzaag nhCoSwà đểjryr tì5eSBm anjryrh cơjryr 5eSBmà, tạjryri snzaaao lạiCoSw ngồi5eSB trưCoSwớc cửa,nzaa lạinzaa cònzaan ôm5eSB thejF5To gjryrấu nzaabông nzaađể rồinzaa sajryru CoSwđó ngjryrất xỉu?

Bàn 5eSBchân Minnzaah Vỹ5eSB jF5Tnhấc lnzaaên, nhnzaaưng lại5eSB nzaahạ xuốn5eSBg vjryrì jryrmột cânzaau njF5Tói vọnjryrg từnzaa pjryrhía sau.

“Trả 5eSBcô ấynzaa lạjryri cjryrho anh.”

Theo phảnnzaa xạjryr, jF5TMinh Vỹjryr quaCoSwy đầuCoSw lại…

Từ phí5eSBa sau5eSB, HạojF5T Thần5eSB v5eSBòng jF5Ttay ngjryrang enzaao mộnzaat cô5eSB gái5eSB lạnzaa mặt,jF5T cườijryr cợt.

“Tôi chơCoSwi chánjF5T rồjryri, trả5eSB ljF5Tại đấy.”

Sau câjF5Tu nóijF5T 5eSBvô tjryrrách njryrhiệm ấy,nzaa jF5Tngười CoSwcon gCoSwái kCoSwia cũng5eSB bjryrật cườijryr khjF5Túc khích,jryr jF5Tnép đjryrầu 5eSBvào 5eSBngực 5eSBHạo Tjryrhần, CoSwra jF5Tdáng jF5Tvô cùjryrng tìjF5Tnh tứ.

Trả Áijryr jryrHy lạnzaai jF5Tcho anh?

Minh VỹCoSw khôngnzaa hềnzaa CoSwtỏ b5eSBất cjF5Tứ tháijF5T độnzaa nzaanào cảjF5T, anzaanh jryrvẫn ôm5eSB Á5eSBi jF5THy trojryrng lòngjryr, đôjryri môjryri mấpnzaa máyCoSw bậnzaat thàCoSwnh tiếng.

“Cảm ơn.”

Không qujF5Tan CoSwtrọng, jryrchỉ 5eSBcần nzaacô trởjryr jryrvề nzaavới anzaanh, thCoSwế lCoSwà đủ5eSB rồi.

Bóng jryrlưng cjF5Tao lớnzaan qu5eSBay lạijryr, thẳjryrng ngjF5Tười bướcjryr đi…

Thì jryrra qjF5Tuãng thjF5Tời gnzaaian nzaacô mấtnzaa jryrtích, HCoSwạo Thjryrần chínzaanh l5eSBà ngCoSwười chămjryr sóc5eSB vnzaaà bảojryr v5eSBệ cô.

Cứ tưnzaaởng nójryri rnzaaa nhữnjF5Tg lờijryr CoSwđó thjryrì an5eSBh sẽjF5T tinzaan ljryrà hắnjF5T CoSwta gnzaahét bỏnzaa CoSwnên mớinzaa trả5eSB lạijF5T côjryr sao?

Nhầm rồi…

Từ CoSwbốn nămjryr trướcjryr jF5Tcho đnzaaến tậnzaan bCoSwây gjF5Tiờ, jryrmỗi knzaahi ajryrnh CoSwvà Hạnzaao Thầ5eSBn đốjF5Ti 5eSBmặt vớiCoSw jF5Tnhau, ánh5eSB nzaamắt jF5Tcủa hắnjF5T tCoSwa jryrvẫn khônjF5Tg hề5eSB nzaathay đổi.

Trong mjryrắt hắn,nzaa CoSwchỉ tồCoSwn tạCoSwi jryrduy nhấtnzaa ngườijryr coCoSwn jryrgái củanzaa anjryrh vjF5Tà 5eSBham muốjF5Tn đCoSwộc cnzaahiếm không5eSB ngừng.

Bước jF5Tchân njryrhanh hơnjF5T, M5eSBinh V5eSBỹ 5eSBbước v5eSBào nzaacổng jryrnhà, bănjryrg nzaaqua nzaakhu vư5eSBờn rộngjF5T nzaalớn và5eSB t5eSBiến đếnnzaa gần5eSB 5eSBhồ bơi.

Dừng lạ5eSBi ởjryr thàjryrnh hồjryr bCoSwơi, ajF5Tnh jF5Tcúi ngưjF5Tời xuống5eSB, nzaatrên nzaatay jF5Tvẫn CoSwlà Vưnzaaơng jF5TÁi jryrHy đangjryr nhjF5Tắm nghCoSwiền đnzaaôi mjryrắt v5eSBà nzaaôm chặtjryr jryrgấu bông.

Đôi t5eSBay vẫnjryr nânjryrg ngườinzaa cô5eSB, nhnzaaưng an5eSBh lạijF5T từCoSw từnzaa hạjryr thấ5eSBp jryrtay, đjryrể cả5eSB ngườCoSwi cCoSwô bắt5eSB đầunzaa jryrngập jryrtrong nước.

Minh VỹCoSw càng5eSB hjryrạ thnzaaấp tajF5Ty, mực5eSB nướcjryr CoSwngang ngưjryrời cCoSwô lạinzaa nzaacàng CoSwnâng cao.

Thân thể5eSB nhỏjryr béjF5T kinzaaa khẽ5eSB r5eSBun l5eSBên, nhưnnzaag lạjF5Ti cốjryr kìCoSwm nénzaan… 5eSBanh có5eSB CoSwthể thnzaaấy r5eSBõ, h5eSBai bàn5eSB jryrtay ôjryrm jryrgấu bôngjryr đanjF5Tg s5eSBiết cnzaahặt lạjryri, ngajF5Ty cảjryr khuônCoSw mặt5eSB côCoSw cũnjF5Tg bắjF5Tt đầujF5T t5eSBỏ 5eSBra 5eSBkhó chịu.

Đây jryrchỉ có5eSB nzaathể jF5Tlà kếCoSw hoạchjryr dnzaao Hạojryr Tnzaahần bàynzaa r5eSBa, vCoSwì anjryrh biế5eSBt jryrrõ hắCoSwn khCoSwông thjF5Tể nzaadễ dàngnzaa nzaamang Ánzaai H5eSBy trảnzaa jryrlại chjF5To 5eSBanh được.

“Cứ tiếpCoSw 5eSBtục g5eSBiả vờ…”jryr Đ5eSBôi mắtnzaa đeCoSwn trởjryr nênjryr v5eSBô hồn5eSB, anjF5Th nzaalạnh nzaalùng gằ5eSBn tCoSwừng chjF5Tữ, “…jryr nếu5eSB CoSwem muố5eSBn chết.”