Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô chủ6w, đếRum7iXn giờRum7iX ăA4gB8vn rồi.”Rum7iX MộvZ7vhFt côA4gB8v hA4gB8vầu bước6w vào6w cvZ7vhFăn pRum7iXhòng bịRum7iX vZ7vhFbóng tốiRum7iX nuốtRum7iX chvZ7vhFửng, HạovZ7vhF ThvZ7vhFần đãvZ7vhF hovZ7vhFàn tvZ7vhFoàn tácA4gB8vh biệtA4gB8v Ái6w H6wy khỏi6w thA4gB8vế giA4gB8với bênvZ7vhF A4gB8vngoài, gRum7iXiam giữvZ7vhF cvZ7vhFô t6wrong cA4gB8văn A4gB8vphòng rộng6w lớA4gB8vn đầyvZ7vhF đủRum7iX Rum7iXtiện nA4gB8vghi, nhưngA4gB8v 6wlại thiếvZ7vhFu svZ7vhFức số6wng v6wà A4gB8vhơi ấmRum7iX c6wủa covZ7vhFn người.

Đã baRum7iXo lâuA4gB8v rồRum7iXi nhỉ?

Ái HA4gB8vy khônvZ7vhFg A4gB8vmàng đưaRum7iX mắRum7iXt n6whìn c6wô hầu6w đaA4gB8vng bRum7iXê A4gB8vkhay t6whức ănvZ7vhF đặA4gB8vt lê6wn Rum7iXchiếc b6wàn gầA4gB8vn mìvZ7vhFnh, vẫn6w ngồRum7iXi yêvZ7vhFn Rum7iXlặng A4gB8vnhìn A4gB8vvào khoảngvZ7vhF không…

Mọi vvZ7vhFiệc vZ7vhFvẫn dA4gB8viễn r6wa n6whư m6wột vòn6wg tuvZ7vhFần hoàn,Rum7iX ngàyA4gB8v ngàA4gB8vy vẫn6w 6wcó ngưvZ7vhFời đưRum7iXa đA4gB8vồ ăA4gB8vn đến6w A4gB8vcho côRum7iX đúnvZ7vhFg gvZ7vhFiờ, vẫnA4gB8v 6wcó Rum7iXngười chA4gB8văm sócvZ7vhF thậvZ7vhFt vZ7vhFtỉ Rum7iXmỉ nA4gB8vhư đvZ7vhFang vZ7vhFnâng vZ7vhFniu một6w loRum7iXài hoA4gB8va mỏng6w m6wanh yếuRum7iX ớvZ7vhFt, vZ7vhFnhưng vA4gB8vẫn Rum7iXcó mộtRum7iX bứcvZ7vhF 6wtường vZ7vhFvô vZ7vhFhình n6wgăn A4gB8vchặn kh6wông cvZ7vhFho cA4gB8vô Rum7iXbước Rum7iXra khvZ7vhFỏi lồnA4gB8vg kín6wh Rum7iXđang g6wiữ chRum7iXân chínA4gB8vh mình.

Hạo Thầ6wn mỗi6w ngày6w đềRum7iXu đến6w cA4gB8văn phA4gB8vòng màRum7iX mìnhvZ7vhF giA4gB8vam giữRum7iX Á6wi Hy6w, vẫnvZ7vhF A4gB8vnói chuyệnA4gB8v n6whư khRum7iXông hề6w cA4gB8vó chuyệnvZ7vhF vZ7vhFgì xảy6w raA4gB8v, Rum7iXnhưng cvZ7vhFhỉ dA4gB8vuy nhấtRum7iX cậA4gB8vu tA4gB8vự mRum7iXình độA4gB8vc thoại.

Từ 6wngày 6wbị giaA4gB8vm lỏnA4gB8vg, ÁiA4gB8v HRum7iXy khA4gB8vông hềA4gB8v mởvZ7vhF miệnRum7iXg nóiA4gB8v dùRum7iX cvZ7vhFhỉ A4gB8vmột từA4gB8v, thA4gB8vậm chRum7iXí lạRum7iXi vZ7vhFcòn 6wtrở nê6wn vZ7vhFkhép kívZ7vhFn, nhRum7iXư kRum7iXhông avZ7vhFi Rum7iXtồn tạRum7iXi troA4gB8vng vZ7vhFmắt cô.

Cô vA4gB8vẫn ăn…6w vẫnRum7iX sống…

Một nvZ7vhFgày, mộRum7iXt tháng,vZ7vhF mvZ7vhFột năm…

Dù 6wcho t6whời Rum7iXgian 6wcó trRum7iXôi nhvZ7vhFanh đếnvZ7vhF mức6w n6wào, đốvZ7vhFi vớiRum7iX Á6wi HvZ7vhFy, hRum7iXoàn A4gB8vtoàn khôRum7iXng A4gB8vcó đRum7iXịnh Rum7iXnghĩ v6wề ngày6w thángA4gB8v A4gB8vlà gRum7iXì cả.

Cô ch6wỉ biRum7iXết vZ7vhFrằng, mA4gB8vình Rum7iXđang trảivZ7vhF quA4gB8va mRum7iXột qA4gB8vuãng thờiRum7iX giavZ7vhFn 6wrơi vZ7vhFvào hvZ7vhFàng vạn6w thRum7iXiên ni6wên kỷA4gB8v, đánh6w m6wất hRum7iXoàn toànvZ7vhF haRum7iXi từvZ7vhF “tựRum7iX do”.

Không khó6wc… khA4gB8vông cười…A4gB8v mộtvZ7vhF năRum7iXm sống6w troRum7iXng thếRum7iX A4gB8vgiới Rum7iXnhàm cháRum7iXn, ÁiA4gB8v HRum7iXy khôngvZ7vhF hềA4gB8v r6wơi thê6wm bấtRum7iX cRum7iXứ m6wột giọtvZ7vhF nướcA4gB8v mắA4gB8vt nàoA4gB8v cả6w… vì6w A4gB8vdù c6who vZ7vhFcó khócA4gB8v hếtvZ7vhF nướA4gB8vc mắt,vZ7vhF cũngvZ7vhF khôvZ7vhFng A4gB8vhề 6wcó A4gB8vlối thvZ7vhFoát đ6wể côvZ7vhF tìvZ7vhFm về6w anh.

Nếu như6w t6whế, tvZ7vhFhà rằngvZ7vhF mìn6wh pA4gB8vhải cười6w thậ6wt tư6wơi, đểA4gB8v MiRum7iXnh Vỹ6w A4gB8vở A4gB8vđâu đó6w trêA4gB8vn thế6w giớRum7iXi nàyRum7iX cA4gB8vòn A4gB8vcó vZ7vhFthể sốnA4gB8vg 6whạnh ph6wúc kvZ7vhFhi kvZ7vhFhông Rum7iXcó mình.

Anh đãRum7iX cóRum7iX tRum7iXhể vZ7vhFvượt A4gB8vqua nỗvZ7vhFi đau6w mấtvZ7vhF T6why TvZ7vhFhy, tRum7iXhì vZ7vhFtại sA4gB8vao lA4gB8vại khônRum7iXg thểvZ7vhF quêA4gB8vn c6wô đA4gB8vược Rum7iXcơ chứ?

Nhưng A4gB8vcô vẫnvZ7vhF khôRum7iXng tvZ7vhFhể A4gB8vcười, vA4gB8và A4gB8vlại càA4gB8vng k6whông 6wthể k6whóc, 6wchỉ thấyA4gB8v cõi6w l6wòng trRum7iXống rỗnvZ7vhFg, khôvZ7vhFng h6wề tRum7iXồn tạA4gB8vi A4gB8vbất A4gB8vcứ đRum7iXiều gRum7iXì đA4gB8vược Rum7iXcho l6wà hạnhRum7iX phúcvZ7vhF vZ7vhFhay đaA4gB8vu đớn.

Ái vZ7vhFHy thậtA4gB8v sự…6w A4gB8vthật sựvZ7vhF kA4gB8vhông thểA4gB8v Rum7iXnhớ rõvZ7vhF khuônvZ7vhF mặA4gB8vt Rum7iXlạnh lùng6w ngvZ7vhFạo mvZ7vhFạn đóA4gB8v Rum7iXnữa… vZ7vhFthật sRum7iXự khôn6wg th6wể nhRum7iXớ được!

Tất cA4gB8vả chỉRum7iX làA4gB8v mộRum7iXt gA4gB8vương mặtvZ7vhF mờvZ7vhF n6whạt 6wđang dvZ7vhFần pA4gB8vhai n6whoà tron6wg tâRum7iXm tríRum7iX cô.

Ngay cảRum7iX hơiRum7iX ấmA4gB8v thânRum7iX thuộcvZ7vhF A4gB8vvà cA4gB8vảm giáRum7iXc k6whi k6wề cận6w bRum7iXên MiRum7iXnh VRum7iXỹ cũnRum7iXg hoàRum7iXn toàA4gB8vn biếA4gB8vn mA4gB8vất, ÁiRum7iX H6wy không6w thểRum7iX cvZ7vhFảm nA4gB8vhận vZ7vhFđược gRum7iXì cả…

… khôvZ7vhFng gì6w cả.

Cô hầRum7iXu vZ7vhFcũng khô6wng hềRum7iX cvZ7vhFảm thấyvZ7vhF lA4gB8vạ vZ7vhFlẫm v6wì nhữn6wg hành6w độn6wg vZ7vhFthất thưA4gB8vờng vZ7vhFcủa ÁA4gB8vi HA4gB8vy, nhanvZ7vhFh cA4gB8vhân bưA4gB8vớc rvZ7vhFa khỏivZ7vhF phòngvZ7vhF, Rum7iXsau đó6w A4gB8vgài chốtA4gB8v khoá.

Cô i6wm lặngvZ7vhF, chì6wm svZ7vhFâu và6wo mớRum7iX ký6w Rum7iXức hỗ6wn độn…

Không thRum7iXể tiRum7iXn đưvZ7vhFợc avZ7vhFnh A4gB8vlà người6w đA4gB8vã nhẫn6w tâA4gB8vm xuốngvZ7vhF tRum7iXay tànvZ7vhF sát6w 6wcả A4gB8vgia đìnhA4gB8v củaA4gB8v cô….

Không vZ7vhFđâu, người6w nvZ7vhFhư MvZ7vhFinh 6wVỹ, vẻ6w bềRum7iX ngoA4gB8vài lạvZ7vhFnh lùngvZ7vhF cA4gB8vhỉ làRum7iX vỏvZ7vhF bọcRum7iX ch6wo 6wsự ấm6w ávZ7vhFp vZ7vhFlan tvZ7vhFoả bênvZ7vhF 6wtrong… aA4gB8vnh s6wẽ khônRum7iXg vZ7vhFbao giờvZ7vhF lA4gB8vàm Rum7iXnhư thế!

Nhưng không6w 6wphải chínhvZ7vhF ĐiềnRum7iX HvZ7vhFuân đãA4gB8v A4gB8vthừa nhậnvZ7vhF rvZ7vhFằng hắnA4gB8v A4gB8vlà kẻRum7iX giết6w gvZ7vhFia đìnA4gB8vh cRum7iXô saA4gB8vo? NhRum7iXưng tạiRum7iX savZ7vhFo TịRum7iXnh NhA4gB8vi lạiRum7iX nóiRum7iX MiA4gB8vnh Vỹ6w m6wới t6whực sựA4gB8v Rum7iXlà A4gB8vkẻ sá6wt nvZ7vhFhân vZ7vhFcơ chứ?

Hạo ThvZ7vhFần 6wbước và6wo cA4gB8văn pvZ7vhFhòng phảngvZ7vhF phấtA4gB8v mùivZ7vhF hươvZ7vhFng Rum7iXcủa hvZ7vhFoa tườn6wg vvZ7vhFi, tiế6wn đ6wến gần6w ÁivZ7vhF HA4gB8vy vàvZ7vhF vZ7vhFngồi l6wên vZ7vhFcạnh giường.

“Em chvZ7vhFán gvZ7vhFhét Rum7iXanh đế6wn mứ6wc nàvZ7vhFy Rum7iXsao?” GươngRum7iX 6wmặt vZ7vhFlộ rõ6w vẻ6w A4gB8vthất vọng,Rum7iX HạvZ7vhFo ThầvZ7vhFn d6wường Rum7iXnhư đA4gB8vã A4gB8vbiết cA4gB8vâu trảA4gB8v lời6w vZ7vhFsẽ làRum7iX A4gB8vnhư tA4gB8vhế nàRum7iXo, tiRum7iXếp tục6w cấRum7iXt A4gB8vgiọng đRum7iXều A4gB8vđều. “ĐừngvZ7vhF nRum7iXhư thếvZ7vhF nữa,A4gB8v an6wh cA4gB8vó tA4gB8vhể kRum7iXhiến A4gB8vem hạnh6w Rum7iXphúc hơnA4gB8v cả6w hắn.

Cứ tưvZ7vhFởng rRum7iXằng chỉvZ7vhF cầ6wn gvZ7vhFiữ Rum7iXÁi H6wy Rum7iXbên cạnRum7iXh, A4gB8vHạo ThầnRum7iX sA4gB8vẽ hạRum7iXnh vZ7vhFphúc sao?

Không hề!6w Rum7iXHạnh Rum7iXphúc tưởngA4gB8v chừvZ7vhFng nh6wư c6whỉ 6wthoáng quRum7iXa, nvZ7vhFhẹ nhưRum7iX làn6w givZ7vhFó mơvZ7vhFn mA4gB8van nRum7iXgoài bầuRum7iX trờiA4gB8v đơnRum7iX điệu…

Nhưng đRum7iXau đớnvZ7vhF 6wlại kéovZ7vhF dàiA4gB8v, c6whe khuấtRum7iX tA4gB8vhứ 6wánh sánA4gB8vg vZ7vhFkhiến cuRum7iXộc sốvZ7vhFng củavZ7vhF cậuA4gB8v chuRum7iXyển vZ7vhFbiến tvZ7vhFheo mộtRum7iX mA4gB8vàu 6wđen tăvZ7vhFm tA4gB8vối. CứA4gB8v nhRum7iXư t6whế nA4gB8vày A4gB8vthật sựvZ7vhF khônA4gB8vg ổnvZ7vhF chútA4gB8v nRum7iXào… côvZ7vhF vẫnvZ7vhF yêvZ7vhFn lvZ7vhFặng, Rum7iXhoàn toànA4gB8v khôngA4gB8v cóvZ7vhF chvZ7vhFút biểuA4gB8v cảm6w nàA4gB8vo khRum7iXác ngoàRum7iXi 6wviệc thẫn6w 6wthờ 6wnhìn vàoRum7iX khoảng6w không.

“Theo anh!”6w Hạo6w ThầA4gB8vn 6wmệt mỏivZ7vhF ôA4gB8vm lấyvZ7vhF Rum7iXđầu, s6wau đóA4gB8v đứngA4gB8v dậ6wy nắA4gB8vm lấyRum7iX taA4gB8vy c6wô lô6wi đi…

Có lẽ…vZ7vhF đếnA4gB8v Rum7iXlúc phảiA4gB8v buônRum7iXg t6way rồi.vZ7vhF VìA4gB8v nắmA4gB8v gvZ7vhFiữ mố6wi tìnvZ7vhFh tA4gB8vừ một6w phRum7iXía nhưvZ7vhF tRum7iXhế nàyRum7iX, thậRum7iXt sựRum7iX chỉA4gB8v khA4gB8viến cảvZ7vhF Rum7iXhai đaA4gB8vu kvZ7vhFhổ hơvZ7vhFn 6wmà thôi.

Quãng thờvZ7vhFi givZ7vhFan qA4gB8vua, A4gB8vHạo ThầnA4gB8v Rum7iXđã vZ7vhFthực sự6w quvZ7vhFá ícRum7iXh 6wkỷ, chỉA4gB8v bi6wết giữvZ7vhF Ái6w HA4gB8vy chA4gB8vo riêRum7iXng mA4gB8vình vZ7vhFvà ngvZ7vhFhĩ sRum7iXẽ vZ7vhFlàm ngư6wời 6wcon Rum7iXgái nàyA4gB8v Rum7iXhạnh phúc.

Nhưng ha6wi cA4gB8vhữ “hạnhRum7iX phA4gB8vúc” miễn6w vZ7vhFcưỡng nàvZ7vhFy vZ7vhFcó tA4gB8vhật sựRum7iX tồn6w vZ7vhFtại khôngRum7iX k6whi A4gB8vcô A4gB8vvẫn cRum7iXòn mvZ7vhFong nhA4gB8vớ hắn?

Cô đểA4gB8v mặc6w HạoRum7iX Thần6w đưvZ7vhFa mìnvZ7vhFh đA4gB8vi, A4gB8vkhông hềvZ7vhF cóRum7iX chút6w phản6w ứnvZ7vhFg 6wnào g6wọi làvZ7vhF kRum7iXháng vZ7vhFcự, chỉ6w Rum7iXvô 6wthức nốA4gB8vi bưA4gB8vớc vZ7vhFtheo s6wau cRum7iXậu, bànvZ7vhF tRum7iXay cA4gB8vòn l6wại svZ7vhFiết chặtA4gB8v cvZ7vhFon gấuRum7iX bông6w mềmvZ7vhF mạvZ7vhFi tr6wong tay.

Đây… làA4gB8v cáchRum7iX dvZ7vhFuy nhấtRum7iX HvZ7vhFạo Thần6w khônvZ7vhFg muố6wn sA4gB8vử dụng…6w nhưRum7iXng hA4gB8vết vZ7vhFcách rồi!

Phải khiếA4gB8vn vZ7vhFÁi 6wHy hoànRum7iX tRum7iXoàn tvZ7vhFin tưởng6w cậA4gB8vu vàvZ7vhF cămRum7iX Rum7iXhận Min6wh Vỹ.

“Vẫn Rum7iXchưa Rum7iXtìm vZ7vhFthấy cA4gB8vô ấyA4gB8v sao?”Rum7iX MiA4gB8vnh Vỹ6w vZ7vhFđấm m6wạnh A4gB8vlên bà6wn làmA4gB8v v6wiệc củavZ7vhF ônvZ7vhFg HànA4gB8v, đôA4gB8vi mắtvZ7vhF aA4gB8vnh trừngvZ7vhF lênRum7iX nhữngA4gB8v t6wia sánA4gB8vg của6w lA4gB8vửa hận.6w “vZ7vhFMột năm,vZ7vhF đA4gB8vã mvZ7vhFột n6wăm rồivZ7vhF đấyvZ7vhF ôngA4gB8v cA4gB8vó Rum7iXbiết không?!”

Tìm kA4gB8viếm r6wồi vZ7vhFlại tìmRum7iX kiếm,6w vZ7vhFanh vZ7vhFgần Rum7iXnhư chìRum7iXm vàvZ7vhFo tRum7iXuyệt vọng…

Muốn vZ7vhFbỏ cuộ6wc, nhưng6w trvZ7vhFái 6wtim lạiRum7iX khôn6wg cA4gB8vho Rum7iXphép aRum7iXnh lRum7iXàm thế!

Lẽ nàA4gB8vo ÁiRum7iX HRum7iXy đvZ7vhFã thựcA4gB8v sRum7iXự bốRum7iXc hvZ7vhFơi khA4gB8vỏi thếvZ7vhF giớiA4gB8v nàyA4gB8v 6wrồi ư?

“Đừng đòiA4gB8v hRum7iXỏi vZ7vhFkhi t6wa đ6wã g6wiúp vZ7vhFcon lA4gB8vàm tấ6wt cả6w đểvZ7vhF tA4gB8vìm Rum7iXcon vZ7vhFbé Rum7iXấy nếu6w Rum7iXcon khvZ7vhFông muRum7iXốn mất6w Rum7iXnó mãRum7iXi mãivZ7vhF.” ÔngvZ7vhF HànA4gB8v đanA4gB8v haRum7iXi tvZ7vhFay vào6w 6wnhau, tvZ7vhFựa lưngRum7iX vvZ7vhFào ch6wiếc ghRum7iXế xoaA4gB8vy, trRum7iXả lờivZ7vhF M6winh vZ7vhFVỹ mộvZ7vhFt cáchRum7iX nghRum7iXiêm nghRum7iXị. “A4gB8vQuên cRum7iXon béRum7iX ấyvZ7vhF đi6w, vZ7vhFta A4gB8vsẽ tì6wm A4gB8vcho coRum7iXn mộ6wt ngườ6wi Rum7iXcon gA4gB8vái khác6w 6wxinh đẹRum7iXp vZ7vhFvà tốt6w hvZ7vhFơn nó.”

Đối vớiRum7iX ôvZ7vhFng, 6whiện tại,vZ7vhF xA4gB8vem nvZ7vhFhư mọivZ7vhF cA4gB8vhuyện đRum7iXã đưRum7iXợc Rum7iXthu xA4gB8vếp ổnA4gB8v thoảRum7iX, v6wà tấtRum7iX 6wcả sẽRum7iX lạiRum7iX ổRum7iXn đ6wịnh nh6wư lúc6w bRum7iXan đầu.

“Ý 6wông làRum7iX 6wtôi vZ7vhFphải sốnA4gB8vg tốvZ7vhFt kvZ7vhFhi thiế6wu côvZ7vhF 6wấy saRum7iXo? T6whế c6wuộc sốnvZ7vhFg củavZ7vhF ôn6wg vZ7vhFcó hRum7iXạnh Rum7iXphúc n6wếu thiếu6w bàA4gB8v tA4gB8va kh6wông? VàA4gB8v tôiRum7iX vZ7vhFhiện gRum7iXiờ là6w nA4gB8vhư vZ7vhFthế đấRum7iXy, kA4gB8vhông cRum7iXó côvZ7vhF 6wấy, covZ7vhFi nh6wư thế6w giớiA4gB8v nA4gB8vày Rum7iXđối vớRum7iXi tôiRum7iX cRum7iXhẳng cònRum7iX Rum7iXý nghĩRum7iXa Rum7iXgì cả!”6w Gươ6wng mặtRum7iX Rum7iXMinh A4gB8vVỹ c6whợt t6wrở nvZ7vhFên tvZ7vhFhật lạn6wh lù6wng Rum7iXvà bA4gB8vất cần,vZ7vhF như6w th6wể đanvZ7vhFg monA4gB8vg mu6wốn rờiA4gB8v khỏRum7iXi thA4gB8vế 6wgiới nàyRum7iX bấtA4gB8v Rum7iXcứ lRum7iXúc nào.

Không chỉA4gB8v A4gB8vbất lực6w vRum7iXì chuyệnvZ7vhF lA4gB8vãnh đạoA4gB8v tA4gB8vổ c6whức 6wKnight, avZ7vhFnh thậtA4gB8v s6wự A4gB8vđang rRum7iXất vZ7vhFmệt vZ7vhFmỏi vì6w vZ7vhFvô v6wọng tA4gB8vrong vivZ7vhFệc tA4gB8vìm kiếmA4gB8v Á6wi Hy.

Đôi mắvZ7vhFt chấtRum7iX chứavZ7vhF 6wưu phiền,Rum7iX M6winh VA4gB8vỹ bướcvZ7vhF nh6wanh 6wra khỏiRum7iX cvZ7vhFăn ph6wòng đangvZ7vhF khiRum7iXến mình6w ngạ6wt tRum7iXhở, Rum7iXchỉ m6wuốn tìA4gB8vm vềvZ7vhF Rum7iXgóc A4gB8vtối qRum7iXuen thvZ7vhFuộc màA4gB8v nvZ7vhFhớ đếnvZ7vhF ng6wười cvZ7vhFon gáivZ7vhF Rum7iXấy. TvZ7vhFừ bA4gB8vao giờRum7iX Rum7iXanh lạRum7iXi thảmA4gB8v hạivZ7vhF đếnvZ7vhF A4gB8vnhư thếRum7iX nàRum7iXy cvZ7vhFơ chứ?

Hạo ThvZ7vhFần nRum7iXắm Rum7iXlấy taA4gB8vy Rum7iXÁi vZ7vhFHy, đưaA4gB8v cvZ7vhFô lênvZ7vhF tậnA4gB8v lA4gB8vầu baA4gB8v, 6wsau đó6w dRum7iXừng lạiA4gB8v trưvZ7vhFớc A4gB8vmột c6wăn p6whòng A4gB8vkhá rộng6w lớn.

Cô Rum7iXcảm 6wthấy l6wo sợ6w, mộRum7iXt phA4gB8vần vRum7iXì hànA4gB8vh độngA4gB8v kvZ7vhFhác thườngA4gB8v củaRum7iX H6wạo TA4gB8vhần, phvZ7vhFần cA4gB8vòn lạRum7iXi lvZ7vhFà 6wvì bíA4gB8v mậRum7iXt đa6wng ẩnvZ7vhF chRum7iXứa phía6w s6wau cvZ7vhFăn phA4gB8vòng đó.

Bước A4gB8vchân A4gB8vdừng lạiA4gB8v Rum7iXở Rum7iXcửa phRum7iXòng, HạvZ7vhFo 6wThần buA4gB8vông tavZ7vhFy côvZ7vhF A4gB8vra, A4gB8vđứng saRum7iXng một6w bên,6w nhvZ7vhFư thRum7iXể đanA4gB8vg muốA4gB8vn 6wcô phảiA4gB8v vZ7vhFtự mìA4gB8vnh khRum7iXám phRum7iXá b6wí mậtA4gB8v ẩnA4gB8v chứaRum7iX bê6wn tvZ7vhFrong 6wcăn phA4gB8vòng bvZ7vhFí ẩRum7iXn Rum7iXtrước mắt.

Bàn tavZ7vhFy đaA4gB8vng ôm6w coRum7iXn gRum7iXấu bvZ7vhFông nới6w lỏng6w dầRum7iXn, lỏnA4gB8vg dA4gB8vần rồ6wi mặ6wc kệ6w n6wó rRum7iXơi 6wxuống đất.6w ĐôiA4gB8v vZ7vhFmắt Rum7iXÁi 6wHy thvZ7vhFoáng chúA4gB8vt Rum7iXlo sA4gB8vợ, 6wnhưng bàA4gB8vn taRum7iXy lạRum7iXi ng6woan cốA4gB8v nắA4gB8vm lRum7iXấy Rum7iXtay cầRum7iXm mởA4gB8v cửa.

Liệu… vZ7vhFkhi cô6w mở6w cửRum7iXa… MiRum7iXnh vZ7vhFVỹ sẽvZ7vhF lvZ7vhFà ngư6wời vZ7vhFđầu tiA4gB8vên c6wô được6w tRum7iXrông tvZ7vhFhấy? Rum7iXHay l6wại lvZ7vhFà mộtA4gB8v thRum7iXảm kịchA4gB8v đaA4gB8vng chờ6w đónvZ7vhF cô?

Mặc kệ,6w Rum7iXcô khô6wng A4gB8vquan tâRum7iXm nữa,6w cvZ7vhFô c6whỉ cầnA4gB8v A4gB8vbiết mA4gB8vình đangvZ7vhF cRum7iXần phảivZ7vhF g6wiải tRum7iXoả bảnA4gB8v tínA4gB8vh t6wò vZ7vhFmò vvZ7vhFốn có6w Rum7iXcủa mình.

Hạo ThầnvZ7vhF hoànvZ7vhF toàRum7iXn câA4gB8vm lặ6wng đứngRum7iX vZ7vhFyên bRum7iXên cạvZ7vhFnh cô,vZ7vhF đôivZ7vhF 6wmắt A4gB8vcậu nhắmvZ7vhF hờvZ7vhF, hàRum7iXng Rum7iXlông m6wày tha6wnh tvZ7vhFú khẽRum7iX c6wau lạ6wi, 6wđôi 6wmôi A4gB8vmỏng Rum7iXđang míRum7iXm lạiA4gB8v thRum7iXật chặt.

Cậu khô6wng muố6wn mvZ7vhFọi chuyệ6wn vZ7vhFnhư thế6w nRum7iXày… nhưn6wg c6wũng khônRum7iXg còn6w vZ7vhFcách A4gB8vnào k6whác A4gB8vcả, A4gB8vlàm s6wao kì6wm lạivZ7vhF được6w A4gB8vkhi ướcA4gB8v Rum7iXmuốn cRum7iXhiếm hữ6wu ngườRum7iXi coA4gB8vn g6wái A4gB8vkia đangRum7iX d6wần 6wtăng caA4gB8vo, đếnA4gB8v mứcvZ7vhF khvZ7vhFông thểvZ7vhF kiể6wm soá6wt đưvZ7vhFợc nữa…

Khiến cô6w đA4gB8vau đớnA4gB8v, khi6wến cRum7iXô A4gB8vchịu thvZ7vhFương tổn…vZ7vhF tấtvZ7vhF cảA4gB8v ch6wỉ vìRum7iX vZ7vhFsự A4gB8vích A4gB8vkỷ và6w hvZ7vhFam mu6wốn có6w đượcvZ7vhF 6wcô màRum7iX thôi.

Cậu Rum7iXthực s6wự hận6w ÁvZ7vhFi HyvZ7vhF, h6wận cRum7iXô đãRum7iX Rum7iXkhiến Rum7iXcậu phA4gB8vải bấvZ7vhFt chvZ7vhFấp tấA4gB8vt Rum7iXcả đểvZ7vhF cóRum7iX Rum7iXđược cA4gB8vô! NvZ7vhFếu cA4gB8vó đvZ7vhFủ 6wcan đảmvZ7vhF, A4gB8vHạo ThầA4gB8vn 6wchỉ muốnA4gB8v vZ7vhFbóp Rum7iXnát trvZ7vhFái tRum7iXim yRum7iXếu ớtA4gB8v đangvZ7vhF đậpA4gB8v liêvZ7vhFn hồi6w tronvZ7vhFg lòngvZ7vhF ngực,A4gB8v để6w nRum7iXó kh6wông còA4gB8vn vZ7vhFloạn nhịRum7iXp trướvZ7vhFc côvZ7vhF nữa.

Bàn ta6wy A4gB8vnhỏ b6wé vặn6w nhẹA4gB8v A4gB8vtay cầm,6w lA4gB8vập tức6w vZ7vhFmột hươnA4gB8vg thơA4gB8vm dịuRum7iX Rum7iXdàng l6wan toảvZ7vhF ba6wo phủvZ7vhF khắRum7iXp Rum7iXngười vZ7vhFcô, phảngvZ7vhF phấtvZ7vhF chA4gB8vút sựA4gB8v tànA4gB8v đA4gB8vộc vZ7vhFtừ vZ7vhFbóng tốiRum7iX Rum7iXtội ác.

Hai bó6wng Rum7iXngười đangA4gB8v đứng6w giữa6w gia6wn phòng,6w Rum7iXánh mắvZ7vhFt Rum7iXsắc nhọRum7iXn đều6w c6wó Rum7iXcùng cvZ7vhFhung mộ6wt mụcA4gB8v tiêu…

… 6wlà cô!!

Chap 46

Nếu 6wem muốRum7iXn chết

*Ba nămA4gB8v sau*

Tiếng bA4gB8vước chvZ7vhFân 6wvồn vZ7vhFvã 6wnối tiếvZ7vhFp khắvZ7vhFp dãyA4gB8v hRum7iXành lan6wg 6wdọc thRum7iXeo ng6wôi vZ7vhFbiệt t6whự tránRum7iXg lệvZ7vhF, toá6wn 6wngười mặcvZ7vhF veRum7iXst đRum7iXen bặRum7iXm 6wtrợn đa6wng bướcA4gB8v thRum7iXeo vZ7vhFsau mộvZ7vhFt bóA4gB8vng vZ7vhFngười A4gB8vcao lớ6wn, tA4gB8voát lênRum7iX phoA4gB8vng thávZ7vhFi thốngRum7iX l6wĩnh 6wcủa đấngvZ7vhF chỉRum7iX huy.

Chiếc áA4gB8vo s6wơ mvZ7vhFi trắn6wg c6whưa cA4gB8vài hết6w kA4gB8vhuy vZ7vhFđang 6wđược 6wbàn Rum7iXtay tRum7iXo lA4gB8vớn k6whuy 6wlại vộA4gB8vi vã,Rum7iX gươngA4gB8v vZ7vhFmặt lãA4gB8vnh khốcvZ7vhF đvZ7vhFang nhìRum7iXn 6wmọi tRum7iXhứ bằngRum7iX mộtA4gB8v màuvZ7vhF svZ7vhFắc Rum7iXđen sẫmA4gB8v 6wkhông sự6w sống.

Đôi bvZ7vhFàn chânA4gB8v vẫA4gB8vn sải6w bướcA4gB8v tvZ7vhFhật đềA4gB8vu đặvZ7vhFn, vZ7vhFMinh Vỹ6w vZ7vhFcài lạivZ7vhF n6wgay ngắnRum7iX hànA4gB8vg vZ7vhFkhuy áo,vZ7vhF rồiRum7iX lại6w tA4gB8viếp tụA4gB8vc kho6wác n6whanh Rum7iXchiếc áo6w vZ7vhFkhoác đenvZ7vhF đvZ7vhFang vZ7vhFcầm tr6wên tay…A4gB8v từA4gB8v baA4gB8vo giờA4gB8v aRum7iXnh l6wại sống6w mộtvZ7vhF cách6w m6wáy móA4gB8vc Rum7iXnhư thếRum7iX nàA4gB8vy cvZ7vhFơ chứ?

Mọi tvZ7vhFhứ vẫnvZ7vhF diễn6w r6wa thRum7iXật A4gB8vgấp 6wgáp nh6wư A4gB8vlẽ tựA4gB8v nhiRum7iXên, A4gB8vvà đốiA4gB8v vớiA4gB8v avZ7vhFnh, tấtA4gB8v cA4gB8vả khôngvZ7vhF c6wòn qua6wn vZ7vhFtrọng nữa.

Kéo dàRum7iXi sựRum7iX vZ7vhFsống và6w hơRum7iXi tA4gB8vhở chỉvZ7vhF đểA4gB8v dàA4gB8vn xếpRum7iX nhữRum7iXng Rum7iXcuộc ẩuA4gB8v Rum7iXđả mRum7iXang tívZ7vhFnh chấRum7iXt bA4gB8vạo lựcvZ7vhF, nhưvZ7vhFng c6wơ thểRum7iX anRum7iXh A4gB8vvẫn vZ7vhFtiếp A4gB8vtục hvZ7vhFô hấp6w đểvZ7vhF dvZ7vhFuy t6wrì 6wsinh mệA4gB8vnh này.

Bất cầnvZ7vhF đời…vZ7vhF Rum7iXba vZ7vhFtừ dùngvZ7vhF để6w chỉA4gB8v A4gB8vvề Rum7iXcuộc sống6w hiA4gB8vện 6wtại củaRum7iX anh!!

Nét mặt6w lRum7iXuôn gi6wữ trvZ7vhFạng A4gB8vthái lạnRum7iXh lùnRum7iXg hvZ7vhFơn cvZ7vhFả ngàRum7iXy xưa6w, giờA4gB8v đâyvZ7vhF 6wlại 6wbắt đ6wầu lưRum7iXu dvZ7vhFấu sA4gB8vự khA4gB8vinh vZ7vhFđời của6w HvZ7vhFàn 6wMinh Vỹ.

Chiếc 6wxe 6wBMW được6w đậuRum7iX s6wẵn tRum7iXrước cổnRum7iXg nRum7iXhư thườngA4gB8v lệRum7iX, 6wchờ đợiRum7iX đưa6w Rum7iXanh thựcvZ7vhF vZ7vhFthi nhữngvZ7vhF nRum7iXhiệm 6wvụ bạoRum7iX lựvZ7vhFc phvZ7vhFi pháp.

Anh bivZ7vhFết chvZ7vhFứ! Người6w a6wnh gọiRum7iX 6wlà cvZ7vhFha, vZ7vhFông vZ7vhFta chvZ7vhFỉ xA4gB8vem aA4gB8vnh nRum7iXhư 6wmột th6wứ công6w cụRum7iX Rum7iXđể loA4gB8vại bvZ7vhFỏ Rum7iXtất cảRum7iX nhữvZ7vhFng thứA4gB8v cvZ7vhFản trởA4gB8v bướcA4gB8v tivZ7vhFến Rum7iXcủa ôngA4gB8v 6wta trvZ7vhFên tA4gB8vhương trường.

Chắc hẳA4gB8vn l6wà saA4gB8vu A4gB8vkhi đẩyA4gB8v chA4gB8vo avZ7vhFnh cávZ7vhFi tổRum7iX chứcvZ7vhF nA4gB8vày, ônvZ7vhFg 6wta A4gB8vthoải máivZ7vhF lắRum7iXm. ThoảiA4gB8v A4gB8vmái Rum7iXkhi đvZ7vhFã vZ7vhFcó ngườiRum7iX Rum7iXthay thvZ7vhFế mìnhRum7iX lvZ7vhFãnh 6wđạo vRum7iXà giA4gB8vúp Rum7iXông dọnRum7iX dẹpA4gB8v vZ7vhFsạch vZ7vhFsẽ nhữRum7iXng tA4gB8vhứ dvZ7vhFơ bẩnA4gB8v đanRum7iXg chắA4gB8vn nga6wng co6wn đườngvZ7vhF Rum7iXthành cônvZ7vhFg củaRum7iX mình.

Sống trA4gB8vong Rum7iXmột thếvZ7vhF giớivZ7vhF hằvZ7vhFng ngà6wy vRum7iXẫn xả6wy rvZ7vhFa nhA4gB8vững cuộcvZ7vhF xA4gB8vung độA4gB8vt vàvZ7vhF ẩuA4gB8v đảvZ7vhF A4gB8vvô nghĩ6wa, anRum7iXh vẫnvZ7vhF tiRum7iXếp tụcA4gB8v làmRum7iX th6weo l6wời sRum7iXai vZ7vhFkhiến A4gB8vcủa c6wha mìnRum7iXh nhRum7iXư mộ6wt cáivZ7vhF máA4gB8vy, hRum7iXoàn toà6wn khôngA4gB8v h6wề kháng6w cự.

Đôi mắtRum7iX màuRum7iX hổvZ7vhF phA4gB8vách sánvZ7vhFg rựRum7iXc đầvZ7vhFy kiê6wu ngạoA4gB8v giờRum7iX đRum7iXây lại6w 6wđược thRum7iXay thếA4gB8v bằA4gB8vng sắcRum7iX màuRum7iX cRum7iXafe vZ7vhFđen sẫmA4gB8v, a6wnh trởvZ7vhF nên6w íA4gB8vt n6wói hơnvZ7vhF xưa,vZ7vhF A4gB8vthậm c6whí 6wcòn kh6wông Rum7iXthèm A4gB8vmở miệngRum7iX rRum7iXa nóivZ7vhF m6wột vZ7vhFtừ nếA4gB8vu nó6w thậ6wt sựA4gB8v khôngvZ7vhF Rum7iXcần thiết.

Anh họcvZ7vhF cvZ7vhFách làmRum7iX quvZ7vhFen Rum7iXvới viA4gB8vệc sốnRum7iXg đơn6w đ6wộc 6wmột mìnvZ7vhFh, họcvZ7vhF A4gB8vcách tựvZ7vhF kiể6wm sRum7iXoát lýA4gB8v trA4gB8ví vZ7vhFvà suvZ7vhFy nRum7iXghĩ mộtvZ7vhF cácA4gB8vh 6wthiết thựvZ7vhFc hơnvZ7vhF, Rum7iXvà Rum7iXanh đãvZ7vhF dA4gB8vùng kín6wh ápA4gB8v trA4gB8vòng đA4gB8vể chRum7iXe giấuvZ7vhF thA4gB8vứ Rum7iXmàu svZ7vhFắc tu6wyệt mvZ7vhFỹ vốnA4gB8v cvZ7vhFó Rum7iXcủa mình.

Từ Rum7iXngày thiếu6w v6wắng bóA4gB8vng hì6wnh vZ7vhFÁi 6wHy, 6wanh trRum7iXở A4gB8vnên cRum7iXăm gh6wét tấRum7iXt c6wả mA4gB8vọi Rum7iXthứ trênvZ7vhF đờvZ7vhFi này,6w cảRum7iX thứ6w mvZ7vhFà cô6w thícvZ7vhFh n6whất ởA4gB8v aRum7iXnh –6w mà6wu mắt!!

Cô đã6w từ6wng ngRum7iXắm an6wh thậ6wt lâuRum7iX, bA4gB8vật c6wười vàvZ7vhF bảoRum7iX rvZ7vhFất thvZ7vhFích đôi6w mắvZ7vhFt –vZ7vhF tvZ7vhFhứ A4gB8vthu A4gB8vhút vZ7vhFnhất trA4gB8vên gươngvZ7vhF mặtRum7iX anh.

Anh đãvZ7vhF tA4gB8vập cvZ7vhFhịu Rum7iXđựng Rum7iXsự kh6wó cvZ7vhFhịu 6wmỗi Rum7iXkhi đeoRum7iX vZ7vhFkính vZ7vhFáp Rum7iXtròng, tậpvZ7vhF làA4gB8vm qRum7iXuen vớiA4gB8v 6wmột đôivZ7vhF mắ6wt đvZ7vhFen sâuA4gB8v t6whẳm nA4gB8vhư bRum7iXao Rum7iXngười khvZ7vhFác mỗA4gB8vi kRum7iXhi trôvZ7vhFng thấy6w hìnA4gB8vh ảnA4gB8vh phảRum7iXn chiếvZ7vhFu cvZ7vhFủa vZ7vhFmình troRum7iXng gương.

Sải vZ7vhFbước thậtRum7iX dứ6wt khoát6w, Rum7iXMinh VA4gB8vỹ bướcvZ7vhF rA4gB8va Rum7iXkhỏi cổA4gB8vng, đôi6w mắtA4gB8v vZ7vhFvẫn môvZ7vhFng lRum7iXung, vvZ7vhFô định.

Mặc dA4gB8vù khô6wng hềA4gB8v đểA4gB8v tâmvZ7vhF A4gB8vđến nA4gB8vhững tRum7iXhứ A4gB8vxung 6wquanh, như6wng aA4gB8vnh vZ7vhFvẫn cảmRum7iX tRum7iXhấy sựA4gB8v thaRum7iXy đổA4gB8vi bấtvZ7vhF tA4gB8vhường vZ7vhFở kA4gB8vhung cảnhA4gB8v thân6w 6wthuộc mìnhA4gB8v vẫnRum7iX tvZ7vhFrông th6wấy v6wà bư6wớc đRum7iXi h6wằng ngày.

Trái tivZ7vhFm đập6w mạnhvZ7vhF mvZ7vhFột nhịp,vZ7vhF aA4gB8vnh cA4gB8vảm thấvZ7vhFy cRum7iXó chA4gB8vút g6wì đóA4gB8v kh6wó thở,vZ7vhF dvZ7vhFường nhưvZ7vhF 6wanh 6wvừa Rum7iXbỏ qu6wa thA4gB8vứ gA4gB8vì đvZ7vhFó rấtA4gB8v qRum7iXuan t6wrọng tA4gB8vhì phải.

Bước chvZ7vhFân khựnvZ7vhFg 6wlại, vZ7vhFMinh VỹRum7iX vZ7vhFcứ vZ7vhFgiữ ngvZ7vhFuyên 6wphong thA4gB8vái lãn6wh đạmRum7iX ấyvZ7vhF, mãiA4gB8v mộtvZ7vhF lRum7iXúc 6wsau mớiRum7iX từ6w tA4gB8vừ qRum7iXuay đầuRum7iX lạivZ7vhF, đả6wo mắt6w xuRum7iXng quaRum7iXnh nhưvZ7vhF tì6wm kiếmA4gB8v vZ7vhFgì đó.

Đôi vZ7vhFmắt A4gB8vanh ch6wợt dừng6w lại6w, Rum7iXhô h6wấp ng6wưng hoạtvZ7vhF động,Rum7iX cảA4gB8v cA4gB8vơ thểvZ7vhF nA4gB8vhư rơRum7iXi vàoA4gB8v trạnvZ7vhFg thvZ7vhFái bấtvZ7vhF động.

Thứ A4gB8vanh Rum7iXđang nhìnA4gB8v thRum7iXấy… vZ7vhFlà ảvZ7vhFo ảnvZ7vhFh sao?

Mái tóvZ7vhFc nâuRum7iX đưRum7iXợc thắt6w nơ,6w cốA4gB8v tìnhvZ7vhF buộc6w lệA4gB8vch saA4gB8vng Rum7iXbên Rum7iXtrái đanRum7iXg đượcvZ7vhF nh6wững vạ6wt Rum7iXnắng bRum7iXuổi sớmvZ7vhF chRum7iXiếu rọi…

Một vZ7vhFbóng vZ7vhFdáng A4gB8vnhỏ bé,A4gB8v gầRum7iXy A4gB8vguộc, lànvZ7vhF dA4gB8va trắRum7iXng mỏng6w mRum7iXanh đanA4gB8vg kho6wác trênRum7iX vZ7vhFmình chiếcvZ7vhF 6wváy Rum7iXren đevZ7vhFn thật6w quvZ7vhFen thuA4gB8vộc Rum7iXđang nA4gB8vgồi bệtvZ7vhF dướRum7iXi nềvZ7vhFn đấtvZ7vhF A4gB8vtrước cổvZ7vhFng nhàvZ7vhF vZ7vhFanh khôngRum7iX hRum7iXề ngạvZ7vhFi ngùvZ7vhFng, đ6wôi bàRum7iXn t6way Rum7iXôm A4gB8vkhư khưA4gB8v mộtA4gB8v chA4gB8vú gấvZ7vhFu bônRum7iXg vZ7vhFkhá lvZ7vhFớn, vA4gB8và cvZ7vhFô gáivZ7vhF đvZ7vhFang 6wgục mặRum7iXt vàoA4gB8v những6w sA4gB8vợi t6wơ tvZ7vhFhanh mảnh.

Minh VỹA4gB8v Rum7iXgần nhưRum7iX kvZ7vhFhông thA4gB8vể tivZ7vhFn đượcA4gB8v mvZ7vhFình đangRum7iX thấyRum7iX nhữn6wg A4gB8vgì, cảRum7iX Rum7iXngười kRum7iXhẽ rA4gB8vun lên,A4gB8v sa6wu đóRum7iX Rum7iXtừ 6wtừ bướ6wc đếnA4gB8v gầnA4gB8v cô6w A4gB8vgái kỳvZ7vhF Rum7iXlạ kia.

Đám cậRum7iXn vệ6w đếnvZ7vhF lúA4gB8vc nàA4gB8vy mớRum7iXi chúA4gB8v ý6w đếnRum7iX sựRum7iX hiệnRum7iX diện6w cvZ7vhFủa c6wô A4gB8vgái k6wia, vZ7vhFmặc dA4gB8vù vZ7vhFhơi A4gB8vngạc nhiêA4gB8vn A4gB8vtrước 6wthái đA4gB8vộ vZ7vhFcủa MinvZ7vhFh Vỹ6w, nhưngA4gB8v họA4gB8v đềuvZ7vhF n6wín bặt,Rum7iX đưaA4gB8v mắt6w nhì6wn xRum7iXem sắA4gB8vp A4gB8vcó sựRum7iX A4gB8vkiện gvZ7vhFì xảy6w ra.

Minh Vỹ6w bướA4gB8vc thvZ7vhFật chậmA4gB8v đếnA4gB8v gần6w n6wgười co6wn gáiRum7iX kRum7iXia, Rum7iXsau đóA4gB8v khuỵu6w gRum7iXối trướcvZ7vhF 6wmặt A4gB8vcô ấyRum7iX, đôivZ7vhF 6wmắt ánhvZ7vhF lêvZ7vhFn trạngRum7iX thái6w ưuRum7iX 6wthương vô6w độ.A4gB8v Gương6w mặt6w 6wanh hơvZ7vhFi nghệcvZ7vhFh rA4gB8va, nhA4gB8vưng lạRum7iXi biểuvZ7vhF hA4gB8viện rvZ7vhFõ rệRum7iXt sA4gB8vự đvZ7vhFau lòn6wg… cóvZ7vhF phảiA4gB8v vZ7vhFlà c6wô Rum7iXấy đây6w không?

Vẫn làRum7iX bóRum7iXng dánvZ7vhFg kh6wắc đậmvZ7vhF Rum7iXsâu trA4gB8vong ti6wm anhvZ7vhF, nhưnA4gB8vg tạA4gB8vi A4gB8vsao anA4gB8vh v6wẫn khôngRum7iX các6wh nàvZ7vhFo Rum7iXtin đưA4gB8vợc ngvZ7vhFười cA4gB8von gvZ7vhFái vZ7vhFnày chínhvZ7vhF l6wà Á6wi Hy?

Đưa bA4gB8vàn tvZ7vhFay vuA4gB8vốt Rum7iXnhẹ mái6w A4gB8vtóc cafRum7iXe Rum7iXsữa, tráiRum7iX tA4gB8vim Min6wh VỹvZ7vhF A4gB8vnhư mA4gB8vuốn v6wỡ tu6wng, kh6wông 6wthể nàvZ7vhFo A4gB8vlà Rum7iXÁi 6wHy được!!

Chỉ làRum7iX nA4gB8vgười giốngA4gB8v ngA4gB8vười m6wà thôi,A4gB8v ngườvZ7vhFi 6wgiống ngườiA4gB8v thôi!

Anh vộiRum7iX v6wàng 6wrụt taRum7iXy lạ6wi, đứngA4gB8v bậtRum7iX dậy,vZ7vhF A4gB8vbất giáA4gB8vc lRum7iXại lắvZ7vhFc đầuvZ7vhF t6whật khẽvZ7vhF vA4gB8và t6wự nhRum7iXủ rằng…Rum7iX ngườvZ7vhFi cRum7iXon gáRum7iXi nàyRum7iX, khô6wng Rum7iXthể lRum7iXà c6wô ấRum7iXy được!

Ái HA4gB8vy kh6wông thể6w lạ6wi gầyvZ7vhF A4gB8vgò thi6wếu sức6w Rum7iXsống n6whư thế6w này,6w Rum7iXlại A4gB8vcàng kA4gB8vhông vZ7vhFthể đA4gB8vột 6wngột xuấA4gB8vt hiệnRum7iX trướcvZ7vhF nhàvZ7vhF anA4gB8vh bvZ7vhFất thìnhA4gB8v 6wlình n6whư thế…A4gB8v n6wếu Rum7iXcó pRum7iXhép màuA4gB8v, A4gB8vtại sA4gB8vao Rum7iXnó 6wkhông xảvZ7vhFy A4gB8vra sớmRum7iX hơA4gB8vn cơA4gB8v chứ?

Đối vớRum7iXi avZ7vhFnh 6wbây giờ,Rum7iX pvZ7vhFhép màu6w chỉ6w cA4gB8vó tr6wong A4gB8vcổ tíchA4gB8v, mvZ7vhFà Rum7iXcổ tí6wch Rum7iXthì lạA4gB8vi khôngvZ7vhF hiệ6wn Rum7iXhữu Rum7iXở thựcvZ7vhF tại.

Đôi cA4gB8vhân an6wh A4gB8vbước lùvZ7vhFi A4gB8vvề phí6wa sa6wu, 6wrồi quavZ7vhFy lưRum7iXng thậtRum7iX dứRum7iXt kA4gB8vhoát vàRum7iX tiếpRum7iX tụRum7iXc Rum7iXnối bước.

Anh vZ7vhFkhông 6wthể nvZ7vhFán lvZ7vhFại 6wở đâyvZ7vhF thêmA4gB8v mộRum7iXt vZ7vhFphút giâA4gB8vy n6wào nvZ7vhFữa, kvZ7vhFhông nê6wn kA4gB8vỳ vA4gB8vọng vàoRum7iX nhvZ7vhFững thA4gB8vứ A4gB8vvô vọnvZ7vhFg đãA4gB8v chìmvZ7vhF vào6w qRum7iXuên lãng.

*Huỵch*

Một th6wứ A4gB8vâm Rum7iXthanh vanA4gB8vg lvZ7vhFên, tA4gB8vuy khônvZ7vhFg thểvZ7vhF khRum7iXiến ngườiRum7iX khácRum7iX chA4gB8vú ýRum7iX như6wng l6wại kA4gB8vhiến bướcRum7iX c6whân MinvZ7vhFh VvZ7vhFỹ d6wừng lại.

Tất cảvZ7vhF A4gB8vmọi Rum7iXsự chú6w ýA4gB8v đềRum7iXu Rum7iXtập tru6wng 6wvào côRum7iX gáA4gB8vi kia!!

Một tron6wg s6wố nhữngA4gB8v Rum7iXtên cậA4gB8vn vA4gB8vệ tA4gB8vỏ vẻvZ7vhF ng6wạc nhiên6w, 6wtròn mA4gB8vắt nhìRum7iXn cảnA4gB8vh tượngvZ7vhF A4gB8vtrước mặtRum7iX mình.

Minh Vỹ6w A4gB8vlại mA4gB8vột lA4gB8vần nA4gB8vữa Rum7iXngoảnh mặA4gB8vt Rum7iXlại… trưvZ7vhFớc m6wắt anvZ7vhFh gRum7iXiờ đâyvZ7vhF, gươA4gB8vng mặtRum7iX ẩnRum7iX gi6wấu saA4gB8vu chvZ7vhFú 6wgấu bônvZ7vhFg Rum7iXvừa rồivZ7vhF đãvZ7vhF đ6wược vZ7vhFhiện rõRum7iX trưA4gB8vớc án6wh Rum7iXsáng ấ6wm áp6w của6w mặRum7iXt A4gB8vtrời, đồ6wng thờiRum7iX A4gB8vđiểm mạn6wh màu6w sắc6w xanA4gB8vh Rum7iXxao 6wtrên khRum7iXuôn m6wặt tRum7iXhiếu nữvZ7vhF vZ7vhFđã ngvZ7vhFã gục6w A4gB8vtrên nềvZ7vhFn đất.

Lần nvZ7vhFày, tivZ7vhFm A4gB8vanh 6wkhông đRum7iXập mạRum7iXnh hA4gB8vơn, cũnA4gB8vg kh6wông đậpvZ7vhF vZ7vhFchậm h6wơn, vZ7vhFmà làRum7iX cảmRum7iX thvZ7vhFấy đRum7iXau nhói!

Người Rum7iXcon gáiRum7iX trvZ7vhFong bộA4gB8v vávZ7vhFy rRum7iXen đen6w đA4gB8vang Rum7iXbất tỉnh,Rum7iX 6wôm chvZ7vhFặt vZ7vhFcon gA4gB8vấu bA4gB8vông vàoRum7iX A4gB8vlòng, đôiA4gB8v môiA4gB8v Rum7iXvà khuôA4gB8vn mặtA4gB8v thiếvZ7vhFu sA4gB8vinh kvZ7vhFhí đếnA4gB8v Rum7iXmức đángRum7iX ng6wạc nhiên.

Và côA4gB8v gá6wi 6wấy… chí6wnh lRum7iXà VươnA4gB8vg ÁiRum7iX Hy!!

Tất cA4gB8vả 6wđều sữnRum7iXg sờvZ7vhF trướRum7iXc cảnhA4gB8v tượngRum7iX vZ7vhFvừa xả6wy ravZ7vhF, mọi6w ánhRum7iX mắtRum7iX đềuA4gB8v 6wtập Rum7iXtrung vvZ7vhFề mvZ7vhFột hướng6w vZ7vhFxác định.

Vương 6wÁi HvZ7vhFy n6whỏ 6wbé vẫnvZ7vhF nằmA4gB8v 6wbất đvZ7vhFộng tvZ7vhFrên mặtRum7iX đất,A4gB8v haRum7iXi hàng6w A4gB8vmi khéRum7iXp lại,vZ7vhF A4gB8vche A4gB8vkhuất đôRum7iXi đồRum7iXng tRum7iXử Rum7iXtrong sáng.

Gương mvZ7vhFặt thA4gB8vanh nvZ7vhFhã đangvZ7vhF thảA4gB8v lỏnA4gB8vg hế6wt Rum7iXmức, dư6wờng nA4gB8vhư cRum7iXô đ6wang cA4gB8vó 6wmột vZ7vhFgiấc nRum7iXgủ t6whật ngonA4gB8v, nhưng6w khôngA4gB8v hRum7iXẳn 6wlà vvZ7vhFĩnh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng A4gB8vbước chânRum7iX vRum7iXang lêA4gB8vn Rum7iXthật gấRum7iXp gRum7iXáp vA4gB8và nốiA4gB8v ti6wếp khRum7iXông liềvZ7vhFn bậc,6w đávZ7vhFm cận6w v6wệ bắRum7iXt 6wđầu tỏ6w r6wa vZ7vhFhốt Rum7iXhoảng, bướRum7iXc Rum7iXđến A4gB8vvà Rum7iXvây lấyA4gB8v Á6wi HvZ7vhFy. CáchRum7iX vZ7vhFđó A4gB8vkhông xvZ7vhFa, MivZ7vhFnh VỹvZ7vhF lạivZ7vhF đ6wứng chôA4gB8vn cA4gB8vhân Rum7iXtại mvZ7vhFột chỗ,Rum7iX đưaRum7iX Rum7iXmắt lặnvZ7vhFg nhìA4gB8vn cô.

Anh n6whư kh6wông thể6w ti6wn A4gB8vvào Rum7iXmắt mìA4gB8vnh nữa,6w đvZ7vhFôi A4gB8vmắt n6whìn vZ7vhFcô khvZ7vhFông chớpvZ7vhF, nRum7iXhư đanA4gB8vg vZ7vhFsợ sẽvZ7vhF Rum7iXlại đánhvZ7vhF vZ7vhFmất ảA4gB8vo giáRum7iXc nàvZ7vhFy tr6wong giâyA4gB8v lát.

Trái ti6wm đậpvZ7vhF A4gB8vnhanh đRum7iXến mức6w vZ7vhFkhông A4gB8vtài vZ7vhFnào vZ7vhFkiểm svZ7vhFoát đ6wược nữa,6w A4gB8vMinh VỹA4gB8v m6wím môi.

Cất bưvZ7vhFớc tiếnRum7iX 6wvề phíaRum7iX t6wrước, aRum7iXnh A4gB8vđang hoànvZ7vhF toàvZ7vhFn đávZ7vhFnh mA4gB8vất tấtvZ7vhF cảvZ7vhF cảmA4gB8v xúcvZ7vhF, cvZ7vhFhỉ vZ7vhFcần bvZ7vhFiết ngườivZ7vhF c6won vZ7vhFgái vZ7vhFanh yêvZ7vhFu đRum7iXang hA4gB8viện diA4gB8vện tRum7iXrong tầm6w mRum7iXắt, v6wà khA4gB8vông A4gB8vthể đánhRum7iX mấtRum7iX cRum7iXô thA4gB8vêm mộA4gB8vt lầvZ7vhFn nữa.

“Đừng chạm6w vào!!”

Bước chRum7iXân a6wnh chỉ6w Rum7iXcòn cácA4gB8vh côvZ7vhF chRum7iXưa đầyA4gB8v mộtRum7iX mét6w thìRum7iX dRum7iXừng lại,6w Rum7iXnghiến răngvZ7vhF nRum7iXhìn t6wên cvZ7vhFận vệRum7iX đanRum7iXg cóA4gB8v độRum7iXng vZ7vhFtác nâng6w ngư6wời côRum7iX vZ7vhFlên, đôivZ7vhF mắtA4gB8v đeA4gB8vn sẫm6w đangvZ7vhF trừnvZ7vhFg lRum7iXên đầy6w tứcA4gB8v giận.

Tên cậvZ7vhFn vệRum7iX 6wkia bA4gB8vị anRum7iXh làm6w A4gB8vcho vZ7vhFgiật mA4gB8vình, vôvZ7vhF A4gB8vý lvZ7vhFại buônA4gB8vg tRum7iXay khivZ7vhFến cả6w ng6wười ÁRum7iXi H6wy rơiA4gB8v 6wtự dRum7iXo xA4gB8vuống mặA4gB8vt đất.

“Biến đivZ7vhF.” GiọnA4gB8vg nói6w vừaA4gB8v rRum7iXồi 6wlại cấ6wt lên6w, MinvZ7vhFh V6wỹ vZ7vhFcố gắnvZ7vhFg Rum7iXkìm chếRum7iX, vZ7vhFnói bằngRum7iX cRum7iXhất 6wgiọng n6whẹ nhàA4gB8vng A4gB8vvà b6wình tĩvZ7vhFnh nhấRum7iXt 6wcó thể.

Không vZ7vhFai 6wcó quvZ7vhFyền đ6wược lRum7iXàm Rum7iXcô ấyRum7iX tổnA4gB8v thương!

Minh V6wỹ trừ6wng mắA4gB8vt nh6wìn đávZ7vhFm cậnvZ7vhF vệ6w, 6wnhư vZ7vhFđang thểRum7iX hivZ7vhFện t6wâm trRum7iXạng 6wkhó chịu6w củvZ7vhFa mìn6wh vềvZ7vhF sựRum7iX hiện6w di6wện 6wcủa họ.

Nhận thấyvZ7vhF “tín6w hiA4gB8vệu” kA4gB8vhông tốtA4gB8v từ6w “A4gB8vthiếu gi6wa đánRum7iXg Rum7iXmến”, 6wdĩ nhi6wên toA4gB8ván cận6w v6wệ lậpvZ7vhF tứcA4gB8v biếnvZ7vhF vZ7vhFmất chưA4gB8va đầyRum7iX nă6wm giây.

Minh VỹRum7iX vẫnA4gB8v đứng6w yên6w trướcRum7iX ngườiRum7iX coRum7iXn vZ7vhFgái đ6wang nvZ7vhFằm lặvZ7vhFng tA4gB8vhinh d6wưới đ6wất, m6wặc kệRum7iX á6wnh nắngvZ7vhF mùA4gB8va hèA4gB8v nóngA4gB8v bức6w vZ7vhFra Rum7iXsức Rum7iXchiếu rA4gB8vọi khA4gB8vắp Rum7iXngười cô.

Ông trờRum7iXi đa6wng đRum7iXùa A4gB8vcợt 6wvới a6wnh à?

Bao nhA4gB8viêu cRum7iXông sRum7iXức vRum7iXà thRum7iXời giA4gB8van anvZ7vhFh vZ7vhFbỏ rvZ7vhFa thậRum7iXt sự6w 6wkhông Rum7iXít đểRum7iX vZ7vhFtìm A4gB8vcô, nhưnA4gB8vg vZ7vhFđáp lạiRum7iX chRum7iXỉ làvZ7vhF sựA4gB8v t6wuyệt vọn6wg kéovZ7vhF dRum7iXài Rum7iXđằng đẵng.

Nhưng đRum7iXến khA4gB8vi a6wnh bất6w mRum7iXãn bA4gB8vỏ cuộvZ7vhFc, 6wchấp nh6wận vZ7vhFtất cRum7iXả vZ7vhFsự svZ7vhFắp A4gB8vxếp củvZ7vhFa 6wông H6wàn nhvZ7vhFư mộtRum7iX cáivZ7vhF máy…vZ7vhF côRum7iX lA4gB8vại xA4gB8vuất hiện!

Đôi môRum7iXi mỏngvZ7vhF nhếc6wh 6wlên vZ7vhFtừ từ,A4gB8v vA4gB8vòng c6wung tr6wên khuônvZ7vhF mA4gB8vặt vZ7vhFanh tuấn6w chvZ7vhFững chạcA4gB8v chínRum7iXh làA4gB8v nA4gB8vụ cườiA4gB8v khA4gB8vinh đời!

Anh cúvZ7vhFi ngvZ7vhFười xuống,A4gB8v nhẹRum7iX nhànA4gB8vg lu6wồn tA4gB8vay quvZ7vhFa thâRum7iXn ngRum7iXười que6wn thuộc6w trvZ7vhFong cvZ7vhFhiếc vá6wy reRum7iXn đen,vZ7vhF thA4gB8vận trọngRum7iX Rum7iXnhấc bổngA4gB8v ngưRum7iXời Rum7iXcô lên.

Gương mặ6wt an6wh giA4gB8vãn dần,Rum7iX bRum7iXớt phầA4gB8vn nàRum7iXo sRum7iXự cănRum7iXg thvZ7vhFẳng luônvZ7vhF đvZ7vhFeo báRum7iXm dvZ7vhFai dẳng…6w đúvZ7vhFng thậtvZ7vhF vZ7vhFlà Vươn6wg Á6wi vZ7vhFHy rồi!

Hai bà6wn 6wtay 6wchợt sA4gB8viết vZ7vhFthật chặtRum7iX nRum7iXgười coA4gB8vn gRum7iXái tr6wong taRum7iXy, Min6wh VỹRum7iX cúvZ7vhFi th6wấp 6wđầu, đặtRum7iX lên6w tvZ7vhFrán ÁRum7iXi vZ7vhFHy mộtA4gB8v nụA4gB8v h6wôn 6wthật khẽ…

Cuối cùng6w, Rum7iXcô đãA4gB8v trởvZ7vhF vềRum7iX 6wbên a6wnh rồi…

Tại Rum7iXsao cA4gB8vô lạvZ7vhFi xuất6w hA4gB8viện tA4gB8vrong tA4gB8vhể trạnRum7iXg yếRum7iXu A4gB8vớt nhưA4gB8v tA4gB8vhế nàyvZ7vhF 6wcơ chứ?

Kỳ Rum7iXlạ thậtRum7iX, vốnRum7iX dĩvZ7vhF A4gB8vcô Rum7iXcó thRum7iXể 6wvào 6wthẳng A4gB8vnhà Rum7iXđể vZ7vhFtìm A4gB8vanh cơ6w mà,6w tại6w A4gB8vsao vZ7vhFlại ngồivZ7vhF tvZ7vhFrước cửa,vZ7vhF lạivZ7vhF cò6wn A4gB8vôm thRum7iXeo g6wấu bônRum7iXg để6w A4gB8vrồi sa6wu đóA4gB8v ngấ6wt xỉu?

Bàn c6whân MinvZ7vhFh VỹvZ7vhF nhA4gB8vấc lvZ7vhFên, nhưng6w lại6w hạA4gB8v x6wuống v6wì mRum7iXột câuvZ7vhF A4gB8vnói A4gB8vvọng tA4gB8vừ pA4gB8vhía sau.

“Trả cvZ7vhFô ấyRum7iX vZ7vhFlại Rum7iXcho anh.”

Theo p6whản xvZ7vhFạ, Min6wh VỹvZ7vhF quvZ7vhFay 6wđầu lại…

Từ ph6wía Rum7iXsau, HạvZ7vhFo Thần6w vònvZ7vhFg tRum7iXay nvZ7vhFgang eA4gB8vo mA4gB8vột côA4gB8v gáRum7iXi lạRum7iX mvZ7vhFặt, cườ6wi cợt.

“Tôi cA4gB8vhơi cháA4gB8vn rồ6wi, 6wtrả 6wlại đấy.”

Sau câ6wu vZ7vhFnói A4gB8vvô tr6wách nA4gB8vhiệm ấyvZ7vhF, ng6wười c6won gA4gB8vái 6wkia cũRum7iXng bậtRum7iX cườivZ7vhF vZ7vhFkhúc vZ7vhFkhích, 6wnép vZ7vhFđầu vàovZ7vhF ngựcvZ7vhF HạovZ7vhF Thần,Rum7iX Rum7iXra dA4gB8váng 6wvô vZ7vhFcùng tìnA4gB8vh tứ.

Trả ÁRum7iXi HRum7iXy lạvZ7vhFi cRum7iXho anh?

Minh VRum7iXỹ kRum7iXhông hềvZ7vhF tỏA4gB8v bấA4gB8vt cứRum7iX A4gB8vthái độRum7iX nA4gB8vào cRum7iXả, an6wh Rum7iXvẫn vZ7vhFôm Ái6w vZ7vhFHy tA4gB8vrong lònA4gB8vg, Rum7iXđôi mô6wi mấpvZ7vhF máRum7iXy bậA4gB8vt vZ7vhFthành tiếng.

“Cảm ơn.”

Không Rum7iXquan trọng,Rum7iX chỉ6w cvZ7vhFần A4gB8vcô 6wtrở vRum7iXề vA4gB8với 6wanh, Rum7iXthế 6wlà đvZ7vhFủ rồi.

Bóng lưng6w cRum7iXao lA4gB8vớn qRum7iXuay vZ7vhFlại, thẳng6w người6w bướcvZ7vhF đi…

Thì rvZ7vhFa 6wquãng thờRum7iXi gA4gB8vian A4gB8vcô Rum7iXmất tvZ7vhFích, HạvZ7vhFo ThầnvZ7vhF chíRum7iXnh l6wà ngườiA4gB8v A4gB8vchăm sóvZ7vhFc vRum7iXà bvZ7vhFảo vệRum7iX cô.

Cứ vZ7vhFtưởng nóRum7iXi r6wa A4gB8vnhững lRum7iXời đó6w th6wì anvZ7vhFh sRum7iXẽ tivZ7vhFn vZ7vhFlà hắnA4gB8v Rum7iXta Rum7iXghét bỏA4gB8v nêA4gB8vn mớiRum7iX Rum7iXtrả lvZ7vhFại A4gB8vcô sao?

Nhầm rồi…

Từ bốvZ7vhFn nvZ7vhFăm Rum7iXtrước Rum7iXcho đếnvZ7vhF tậ6wn Rum7iXbây giờRum7iX, mỗiA4gB8v kRum7iXhi Rum7iXanh và6w HạovZ7vhF TvZ7vhFhần đRum7iXối mặtA4gB8v vvZ7vhFới nhaRum7iXu, áA4gB8vnh mắtRum7iX củaRum7iX h6wắn t6wa Rum7iXvẫn khô6wng hề6w 6wthay đổi.

Trong mắt6w hắn,6w chỉvZ7vhF A4gB8vtồn tạiA4gB8v dRum7iXuy nhấtvZ7vhF A4gB8vngười 6wcon gáiA4gB8v củaA4gB8v aA4gB8vnh 6wvà h6wam muốA4gB8vn độcRum7iX chiA4gB8vếm kRum7iXhông ngừng.

Bước chRum7iXân nhanRum7iXh hơn,A4gB8v MiA4gB8vnh VỹA4gB8v bư6wớc vvZ7vhFào cổ6wng nhà6w, băn6wg qvZ7vhFua khRum7iXu vườnRum7iX rộnRum7iXg lớn6w vàA4gB8v A4gB8vtiến đến6w Rum7iXgần hồA4gB8v bơi.

Dừng 6wlại ởRum7iX 6wthành h6wồ bơivZ7vhF, anRum7iXh cRum7iXúi ngườvZ7vhFi xuống,vZ7vhF tr6wên tavZ7vhFy vẫvZ7vhFn làRum7iX 6wVương ÁiA4gB8v 6wHy đan6wg nh6wắm nghiền6w đôiA4gB8v A4gB8vmắt vàRum7iX Rum7iXôm chặ6wt gấuvZ7vhF bông.

Đôi taA4gB8vy vRum7iXẫn nân6wg ngườiA4gB8v côA4gB8v, nhvZ7vhFưng avZ7vhFnh 6wlại từ6w từA4gB8v hạ6w tRum7iXhấp tRum7iXay, đểvZ7vhF cRum7iXả nvZ7vhFgười côRum7iX bắA4gB8vt đầRum7iXu nvZ7vhFgập tron6wg nước.

Minh VA4gB8vỹ càngRum7iX h6wạ thRum7iXấp ta6wy, m6wực nA4gB8vước 6wngang ngườiRum7iX 6wcô lạivZ7vhF cvZ7vhFàng nânA4gB8vg cao.

Thân thvZ7vhFể nhỏA4gB8v bévZ7vhF A4gB8vkia khRum7iXẽ r6wun lênvZ7vhF, nhưnvZ7vhFg lại6w cốvZ7vhF kìmRum7iX nénvZ7vhF… vZ7vhFanh A4gB8vcó t6whể th6wấy vZ7vhFrõ, h6wai Rum7iXbàn tA4gB8vay ômvZ7vhF gA4gB8vấu vZ7vhFbông đavZ7vhFng siếtRum7iX A4gB8vchặt lạiA4gB8v, nga6wy cả6w khu6wôn mặtvZ7vhF cô6w vZ7vhFcũng bắtRum7iX đầRum7iXu tỏRum7iX Rum7iXra khóA4gB8v chịu.

Đây cRum7iXhỉ cRum7iXó thể6w Rum7iXlà k6wế hovZ7vhFạch dvZ7vhFo HạoA4gB8v 6wThần bàvZ7vhFy raRum7iX, vRum7iXì aRum7iXnh biếtvZ7vhF rõA4gB8v hắnvZ7vhF Rum7iXkhông t6whể Rum7iXdễ dRum7iXàng A4gB8vmang Á6wi HRum7iXy tr6wả vZ7vhFlại chvZ7vhFo aRum7iXnh được.

“Cứ tiếvZ7vhFp tụcRum7iX gA4gB8viả vờ…”6w ĐôvZ7vhFi 6wmắt đenvZ7vhF Rum7iXtrở nRum7iXên vô6w hA4gB8vồn, A4gB8vanh lạRum7iXnh lùngRum7iX gằRum7iXn từngvZ7vhF chữA4gB8v, “…6w Rum7iXnếu eA4gB8vm muA4gB8vốn chết.”