Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô chEBCsủ, đếnWbDo gyYgjiờ ăyYgjn rồi.”FsGF MộEBCst cWbDoô FsGFhầu bưTFMrớc yYgjvào cănWbDo phòngyYgj bịEBCs EBCsbóng tốiEBCs nEBCsuốt chửnyYgjg, HWbDoạo TTFMrhần đãWbDo hEBCsoàn WbDotoàn tyYgjách biTFMrệt ÁiTFMr HWbDoy khỏTFMri thếEBCs yYgjgiới bêWbDon ngTFMroài, yYgjgiam giữFsGF côyYgj tTFMrrong cănFsGF yYgjphòng rộEBCsng TFMrlớn yYgjđầy đyYgjủ tiệnWbDo nghWbDoi, WbDonhưng TFMrlại thiếuFsGF sứWbDoc sốEBCsng vEBCsà hTFMrơi EBCsấm cEBCsủa cFsGFon người.

Đã bFsGFao lTFMrâu rồiTFMr nhỉ?

Ái HTFMry khôFsGFng màTFMrng đFsGFưa myYgjắt WbDonhìn FsGFcô FsGFhầu đangFsGF yYgjbê khaFsGFy tEBCshức WbDoăn đặtFsGF lêFsGFn cEBCshiếc WbDobàn gầnTFMr mìnyYgjh, vWbDoẫn nEBCsgồi yêFsGFn lặngWbDo TFMrnhìn vEBCsào khoảnEBCsg không…

Mọi việcWbDo vẫyYgjn diễnFsGF rFsGFa nhưTFMr mộtyYgj vòFsGFng tuầnyYgj hoànWbDo, yYgjngày nWbDogày vẫyYgjn cóFsGF ngườiyYgj đưaTFMr đồWbDo ăWbDon đếnFsGF cEBCsho côEBCs FsGFđúng giTFMrờ, yYgjvẫn cóWbDo WbDongười chămEBCs sóEBCsc thậEBCst tỉEBCs mWbDoỉ nhưWbDo đanFsGFg nângFsGF niEBCsu mộtTFMr loàWbDoi yYgjhoa mỏnFsGFg FsGFmanh yEBCsếu ớyYgjt, nhưyYgjng vẫyYgjn cFsGFó mộWbDot bFsGFức tườngWbDo TFMrvô hìyYgjnh ngănEBCs chặnTFMr kyYgjhông cWbDoho cWbDoô bưTFMrớc TFMrra khỏiTFMr lồngEBCs kínhEBCs đangFsGF yYgjgiữ chânWbDo yYgjchính mình.

Hạo ThầFsGFn TFMrmỗi ngàWbDoy đWbDoều WbDođến cănFsGF phònyYgjg mWbDoà mìnEBCsh giFsGFam giữFsGF ÁiFsGF HyWbDo, vẫnWbDo nóiTFMr chuyệnFsGF yYgjnhư WbDokhông hềEBCs cóWbDo cTFMrhuyện gWbDoì xảyWbDo raFsGF, nEBCshưng chỉWbDo duTFMry nTFMrhất cậuWbDo tựFsGF mìnTFMrh độcTFMr thoại.

Từ ngàyYgjy bịFsGF gFsGFiam lỏnTFMrg, yYgjÁi HWbDoy FsGFkhông hyYgjề mởEBCs miệngTFMr EBCsnói dTFMrù cyYgjhỉ WbDomột từ,yYgj thậEBCsm EBCschí lạiFsGF cònFsGF yYgjtrở nêTFMrn khépFsGF kEBCsín, nhưWbDo khônTFMrg aWbDoi yYgjtồn tạEBCsi tTFMrrong WbDomắt cô.

Cô vẫnTFMr ănWbDo… EBCsvẫn sống…

Một ngyYgjày, mộtTFMr FsGFtháng, mộWbDot năm…

Dù TFMrcho thTFMrời giyYgjan cEBCsó trôiTFMr nhFsGFanh đếnTFMr yYgjmức nàoWbDo, đốiyYgj vớiyYgj ÁFsGFi EBCsHy, yYgjhoàn toàFsGFn TFMrkhông EBCscó địWbDonh ngWbDohĩ EBCsvề ngFsGFày thánFsGFg WbDolà gWbDoì cả.

Cô chỉFsGF biếtWbDo rằEBCsng, mFsGFình đaFsGFng tryYgjải quFsGFa mộtyYgj quãngEBCs EBCsthời EBCsgian rơTFMri vàoFsGF hyYgjàng vạTFMrn thiênEBCs nWbDoiên kTFMrỷ, FsGFđánh TFMrmất hoànFsGF toànWbDo TFMrhai WbDotừ “tựyYgj do”.

Không khyYgjóc… khyYgjông cười…yYgj mộEBCst WbDonăm yYgjsống tEBCsrong thếTFMr giớiWbDo WbDonhàm cháyYgjn, ÁFsGFi FsGFHy yYgjkhông hyYgjề rWbDoơi tTFMrhêm bấtEBCs cứEBCs mộWbDot gFsGFiọt nướcTFMr mắtTFMr FsGFnào cả…EBCs vEBCsì dWbDoù chFsGFo cWbDoó khóWbDoc yYgjhết nướcEBCs mắt,FsGF cũFsGFng khôngWbDo hyYgjề cEBCsó lốiyYgj thoátyYgj đểTFMr cyYgjô tìmWbDo vềTFMr anh.

Nếu nhFsGFư thế,EBCs tTFMrhà rằyYgjng yYgjmình phảFsGFi cườFsGFi thậTFMrt tươi,yYgj đểFsGF WbDoMinh VỹTFMr ởyYgj đâuFsGF WbDođó tTFMrrên tWbDohế giớiFsGF nàEBCsy còTFMrn cEBCsó tWbDohể sốngWbDo hạnTFMrh phúcTFMr yYgjkhi khôWbDong cóyYgj mình.

Anh đãTFMr cóyYgj thyYgjể vượtTFMr TFMrqua nTFMrỗi WbDođau mấFsGFt WbDoThy TyYgjhy, thìWbDo tạiTFMr syYgjao lạiyYgj khôngFsGF tWbDohể qyYgjuên côTFMr đFsGFược cEBCsơ chứ?

Nhưng TFMrcô EBCsvẫn khôFsGFng thểWbDo cườyYgji, yYgjvà WbDolại càngTFMr khônTFMrg thểTFMr kEBCshóc, chFsGFỉ thEBCsấy TFMrcõi lòngTFMr trốngEBCs rỗyYgjng, khôWbDong hềFsGF tồnyYgj tạiWbDo bTFMrất cứyYgj điềFsGFu gìFsGF đWbDoược chTFMro lEBCsà TFMrhạnh phúcyYgj WbDohay đTFMrau đớn.

Ái HyYgjy thậFsGFt sự…FsGF thậyYgjt sTFMrự khôngyYgj thểFsGF nhớFsGF rõTFMr khuTFMrôn mặWbDot TFMrlạnh lùnWbDog ngạoWbDo mạnyYgj đóTFMr yYgjnữa… tTFMrhật sựWbDo khônyYgjg thểTFMr FsGFnhớ được!

Tất TFMrcả yYgjchỉ lFsGFà mộtyYgj gươWbDong mặtyYgj mờFsGF TFMrnhạt đaFsGFng dầTFMrn phaTFMri nFsGFhoà trWbDoong tâEBCsm trTFMrí cô.

Ngay cảTFMr hTFMrơi ấmyYgj tTFMrhân tWbDohuộc vàWbDo FsGFcảm gyYgjiác TFMrkhi kềTFMr cFsGFận bTFMrên MinWbDoh VỹFsGF EBCscũng WbDohoàn TFMrtoàn biếWbDon mất,yYgj ÁiWbDo HEBCsy khônyYgjg thểWbDo yYgjcảm nhậnWbDo đượcyYgj gyYgjì cả…

… khônEBCsg gìEBCs cả.

Cô hầuyYgj cũnWbDog khôngTFMr hềFsGF cảEBCsm thấEBCsy FsGFlạ lẫmWbDo vTFMrì nhữngTFMr hànTFMrh độnFsGFg thấtWbDo thườFsGFng FsGFcủa ÁiWbDo HFsGFy, nhaFsGFnh EBCschân TFMrbước rTFMra TFMrkhỏi WbDophòng, sTFMrau đEBCsó gyYgjài chốtWbDo khoá.

Cô iTFMrm lặngyYgj, cTFMrhìm sâyYgju vàyYgjo mớEBCs kWbDoý ứcTFMr hỗnEBCs độn…

Không tTFMrhể tiFsGFn đượcFsGF WbDoanh làEBCs nWbDogười TFMrđã nhẫWbDon tâmWbDo xuốnFsGFg EBCstay tàWbDon sáEBCst cảEBCs EBCsgia đìnEBCsh FsGFcủa cô….

Không đâu,FsGF ngườiWbDo nhWbDoư TFMrMinh Vỹ,EBCs vEBCsẻ FsGFbề nTFMrgoài lạnhEBCs lùngTFMr FsGFchỉ làWbDo vỏyYgj EBCsbọc cEBCsho sựyYgj ấmTFMr ápEBCs lyYgjan EBCstoả bFsGFên tronFsGFg… WbDoanh WbDosẽ kyYgjhông bEBCsao giờTFMr FsGFlàm nhEBCsư thế!

Nhưng khôngyYgj phảTFMri FsGFchính ĐiềyYgjn HuânyYgj WbDođã thFsGFừa nhậWbDon FsGFrằng hắnEBCs lyYgjà kyYgjẻ giEBCsết giFsGFa đìnhEBCs côTFMr sFsGFao? NhFsGFưng WbDotại sWbDoao TFMrTịnh NhFsGFi lEBCsại nEBCsói MinEBCsh VỹEBCs myYgjới thTFMrực syYgjự yYgjlà kẻEBCs sátWbDo nhânEBCs cWbDoơ chứ?

Hạo TyYgjhần bướcEBCs vàFsGFo căyYgjn phòngyYgj phWbDoảng phyYgjất TFMrmùi hTFMrương củTFMra hoTFMra tườngEBCs viFsGF, tTFMriến đếnTFMr gầnyYgj ÁiFsGF FsGFHy yYgjvà ngồWbDoi WbDolên cạnhTFMr giường.

“Em chánWbDo ghEBCsét aWbDonh đếnFsGF mứFsGFc nàyFsGF syYgjao?” GưyYgjơng mặtWbDo FsGFlộ rFsGFõ FsGFvẻ thấFsGFt vọTFMrng, HạyYgjo ThFsGFần dWbDoường nhTFMrư đãFsGF bEBCsiết yYgjcâu trảEBCs yYgjlời WbDosẽ EBCslà nhFsGFư thếFsGF nào,EBCs EBCstiếp FsGFtục cấFsGFt giọngFsGF đFsGFều đềWbDou. FsGF“Đừng yYgjnhư thWbDoế nTFMrữa, anFsGFh cWbDoó thểyYgj khTFMriến eyYgjm hạnhTFMr phWbDoúc hWbDoơn cyYgjả hắn.

Cứ tưởFsGFng rằngTFMr chWbDoỉ cFsGFần giữTFMr ÁEBCsi EBCsHy bêyYgjn FsGFcạnh, HEBCsạo TWbDohần sẽyYgj hạnhWbDo WbDophúc sao?

Không hề!EBCs EBCsHạnh phúcWbDo EBCstưởng chừngEBCs nhưTFMr yYgjchỉ thoángFsGF qTFMrua, nhẹFsGF WbDonhư lànEBCs gióFsGF mFsGFơn mFsGFan ngEBCsoài bầuFsGF trờTFMri đơTFMrn điệu…

Nhưng đauyYgj WbDođớn lạiyYgj kéoTFMr dàiEBCs, FsGFche khuấtFsGF tTFMrhứ ánhyYgj sEBCsáng khiếTFMrn cuộcyYgj sốngTFMr củaFsGF cyYgjậu cEBCshuyển byYgjiến yYgjtheo myYgjột màuyYgj đeyYgjn tFsGFăm tốiTFMr. CFsGFứ nhưFsGF thếFsGF TFMrnày thậyYgjt syYgjự khôTFMrng ổTFMrn FsGFchút nào…EBCs côEBCs vFsGFẫn yWbDoên lặngWbDo, hoEBCsàn toàTFMrn khônFsGFg TFMrcó chútEBCs bFsGFiểu cảTFMrm nàyYgjo khWbDoác ngoàFsGFi viWbDoệc thẫnyYgj yYgjthờ nhìFsGFn EBCsvào khoFsGFảng không.

“Theo anhyYgj!” EBCsHạo ThầEBCsn mệtFsGF mỏyYgji yYgjôm lấyTFMr EBCsđầu, saWbDou đóEBCs đứngFsGF dWbDoậy nắyYgjm lTFMrấy TFMrtay TFMrcô lôEBCsi đi…

Có lẽ…EBCs đếTFMrn lúcyYgj phảiWbDo TFMrbuông tyYgjay EBCsrồi. VìWbDo nắTFMrm gWbDoiữ mốWbDoi tìnhWbDo từEBCs mộTFMrt phíaEBCs nhưWbDo thEBCsế nàyEBCs, thTFMrật FsGFsự chWbDoỉ khiếFsGFn TFMrcả TFMrhai đFsGFau khổTFMr hFsGFơn mWbDoà thôi.

Quãng thờiyYgj giWbDoan qFsGFua, HạoWbDo ThầnFsGF EBCsđã tFsGFhực sựTFMr qEBCsuá FsGFích kỷ,FsGF EBCschỉ WbDobiết FsGFgiữ ÁTFMri HEBCsy chyYgjo yYgjriêng mìnWbDoh vàFsGF ngyYgjhĩ sẽTFMr làFsGFm ngWbDoười coFsGFn gWbDoái FsGFnày hyYgjạnh phúc.

Nhưng EBCshai chữTFMr “hạnhyYgj phúc”FsGF miyYgjễn cưỡngyYgj nàyTFMr cEBCsó thậtEBCs sựFsGF tồnEBCs tTFMrại khôngTFMr kWbDohi WbDocô vẫnEBCs FsGFcòn WbDomong nhớyYgj hắn?

Cô đểyYgj EBCsmặc WbDoHạo ThầnFsGF đTFMrưa mìnhyYgj TFMrđi, khFsGFông hEBCsề yYgjcó cEBCshút phảnyYgj ứngyYgj nàTFMro FsGFgọi làTFMr kháTFMrng cự,TFMr chỉWbDo WbDovô thứyYgjc TFMrnối bướcFsGF yYgjtheo saEBCsu cyYgjậu, bàyYgjn EBCstay yYgjcòn lạiEBCs siTFMrết chặtyYgj cTFMron gấuyYgj bôWbDong mềmyYgj mạiyYgj tronFsGFg tay.

Đây… làyYgj cácTFMrh dWbDouy nhấtyYgj HạoyYgj TyYgjhần EBCskhông mFsGFuốn sửyYgj dụng…EBCs nhưngyYgj hếFsGFt FsGFcách rồi!

Phải khiếWbDon ÁFsGFi yYgjHy hoàyYgjn toàEBCsn tiFsGFn tưWbDoởng cậTFMru TFMrvà cămEBCs hWbDoận MiTFMrnh Vỹ.

“Vẫn FsGFchưa tìmFsGF thấyWbDo côTFMr ấyFsGF sEBCsao?” MiWbDonh VFsGFỹ EBCsđấm mạnhFsGF FsGFlên EBCsbàn yYgjlàm việFsGFc củayYgj yYgjông HàyYgjn, đôFsGFi FsGFmắt WbDoanh trừngFsGF TFMrlên nhFsGFững FsGFtia sángWbDo củaWbDo lửyYgja hTFMrận. “TFMrMột yYgjnăm, đãEBCs FsGFmột nTFMrăm FsGFrồi đEBCsấy ônyYgjg cóTFMr biếtEBCs không?!”

Tìm kWbDoiếm rồiyYgj lạiTFMr EBCstìm kiếm,EBCs anyYgjh yYgjgần WbDonhư cEBCshìm vàTFMro tuyệtTFMr vọng…

Muốn byYgjỏ cuộc,WbDo nWbDohưng tryYgjái TFMrtim lạiTFMr khôngTFMr cWbDoho phépEBCs WbDoanh lEBCsàm thế!

Lẽ nàoFsGF yYgjÁi HWbDoy đãTFMr thEBCsực sựFsGF WbDobốc hFsGFơi khỏiEBCs tWbDohế EBCsgiới nFsGFày EBCsrồi ư?

“Đừng đòiEBCs EBCshỏi kyYgjhi tWbDoa FsGFđã giúyYgjp yYgjcon lWbDoàm tấtEBCs cảWbDo đểWbDo EBCstìm coEBCsn byYgjé ấyTFMr nếTFMru coTFMrn FsGFkhông muốWbDon mấWbDot nEBCsó mãiTFMr mãiEBCs.” ÔnyYgjg HàFsGFn đanFsGF hyYgjai tayYgjy vyYgjào nyYgjhau, tựaWbDo lưnTFMrg vTFMrào chyYgjiếc ghếWbDo xoayyYgj, WbDotrả lờiFsGF FsGFMinh VỹTFMr FsGFmột FsGFcách nghWbDoiêm nghịTFMr. WbDo“Quên coWbDon béTFMr ấyEBCs đWbDoi, yYgjta sẽEBCs WbDotìm yYgjcho cEBCson mộyYgjt FsGFngười cyYgjon yYgjgái TFMrkhác xinyYgjh đẹpTFMr vàFsGF tFsGFốt hơWbDon nó.”

Đối vớyYgji ông,EBCs hiệyYgjn tWbDoại, WbDoxem WbDonhư mọiEBCs chuFsGFyện đFsGFã đượcFsGF TFMrthu xếpTFMr ổFsGFn tWbDohoả, WbDovà tấtFsGF FsGFcả sẽTFMr lạiyYgj ổnWbDo địnhTFMr nhWbDoư yYgjlúc bFsGFan đầu.

“Ý ônyYgjg làTFMr tôiTFMr phyYgjải TFMrsống tốtEBCs kTFMrhi thiếuTFMr TFMrcô ấWbDoy saoWbDo? ThếTFMr cuộcFsGF sốnTFMrg củayYgj yYgjông yYgjcó hạnhyYgj phúEBCsc WbDonếu thiếuyYgj FsGFbà tWbDoa khWbDoông? VTFMrà tôiEBCs hiệnFsGF EBCsgiờ TFMrlà TFMrnhư thếEBCs đấy,WbDo khTFMrông cóyYgj côyYgj WbDoấy, yYgjcoi nyYgjhư TFMrthế TFMrgiới nWbDoày đốiyYgj vớWbDoi tôFsGFi chẳTFMrng EBCscòn ýyYgj EBCsnghĩa gìyYgj cả!TFMr” GFsGFương mặFsGFt MiWbDonh VỹWbDo chợTFMrt tryYgjở nêEBCsn tyYgjhật lWbDoạnh lùnTFMrg vWbDoà bấtEBCs cần,yYgj nhTFMrư yYgjthể đEBCsang moTFMrng muốnEBCs rờiEBCs EBCskhỏi FsGFthế giTFMrới nàyTFMr bấtyYgj cứFsGF lúcWbDo nào.

Không cTFMrhỉ bEBCsất lựcWbDo vìWbDo chuyệnyYgj lFsGFãnh đạoyYgj tổTFMr chWbDoức KnightFsGF, aFsGFnh tEBCshật WbDosự đaTFMrng rấyYgjt mệtTFMr mỏiWbDo TFMrvì vôWbDo vọngTFMr WbDotrong vyYgjiệc yYgjtìm kiếFsGFm TFMrÁi Hy.

Đôi mắtFsGF yYgjchất chứayYgj EBCsưu phiền,TFMr MFsGFinh VFsGFỹ bưFsGFớc yYgjnhanh WbDora khỏiFsGF cănyYgj phòWbDong yYgjđang khyYgjiến mìnhEBCs ngạtWbDo thFsGFở, FsGFchỉ muốnWbDo EBCstìm vFsGFề góTFMrc WbDotối quFsGFen thuộcFsGF màFsGF nhớFsGF đếTFMrn ngườiTFMr coFsGFn gáiTFMr ấEBCsy. EBCsTừ bayYgjo gyYgjiờ aFsGFnh lạiyYgj tTFMrhảm hạiWbDo TFMrđến nhWbDoư tyYgjhế nTFMrày cơyYgj chứ?

Hạo ThầWbDon nắFsGFm lấWbDoy taTFMry TFMrÁi HyFsGF, đưayYgj FsGFcô EBCslên yYgjtận lyYgjầu baTFMr, yYgjsau đóFsGF dừngWbDo lạFsGFi trướcyYgj mộtyYgj cănWbDo phònyYgjg khFsGFá rộnFsGFg lớn.

Cô cảFsGFm thấyTFMr lyYgjo sợ,yYgj TFMrmột phầnEBCs vìWbDo hànTFMrh độngEBCs FsGFkhác thyYgjường củyYgja HạoEBCs FsGFThần, phầnTFMr FsGFcòn lWbDoại yYgjlà vìWbDo yYgjbí mậtyYgj đFsGFang yYgjẩn cTFMrhứa pEBCshía FsGFsau cTFMrăn phòFsGFng đó.

Bước TFMrchân dừngWbDo lạWbDoi TFMrở cửaFsGF phòngWbDo, HWbDoạo yYgjThần FsGFbuông tyYgjay cTFMrô raTFMr, WbDođứng sFsGFang mộtWbDo bên,TFMr nhWbDoư thểyYgj đanWbDog muốTFMrn EBCscô phảTFMri tTFMrự mìnEBCsh yYgjkhám pFsGFhá bíEBCs mWbDoật ẩFsGFn cyYgjhứa byYgjên troyYgjng EBCscăn WbDophòng TFMrbí ẩnFsGF yYgjtrước mắt.

Bàn FsGFtay đanyYgjg ômWbDo EBCscon gWbDoấu bônFsGFg nớiWbDo yYgjlỏng FsGFdần, lTFMrỏng dầEBCsn TFMrrồi EBCsmặc kTFMrệ nóFsGF rơiEBCs xuốngFsGF đTFMrất. ĐôFsGFi mắtTFMr ÁFsGFi EBCsHy thoFsGFáng cFsGFhút lFsGFo sFsGFợ, nhưngFsGF yYgjbàn taFsGFy lạiTFMr ngoaFsGFn TFMrcố EBCsnắm lFsGFấy taEBCsy cyYgjầm mởTFMr cửa.

Liệu… kFsGFhi TFMrcô mởyYgj cEBCsửa… MiyYgjnh VỹTFMr TFMrsẽ WbDolà ngưyYgjời đầFsGFu tiêFsGFn côyYgj FsGFđược tFsGFrông thấyyYgj? WbDoHay lạyYgji lFsGFà mWbDoột thảmWbDo TFMrkịch đaEBCsng cTFMrhờ TFMrđón cô?

Mặc kệ,TFMr FsGFcô kWbDohông qEBCsuan tWbDoâm nữa,WbDo côTFMr chỉFsGF cầnTFMr bEBCsiết mìyYgjnh FsGFđang cầnTFMr phảiyYgj giyYgjải toảyYgj bảnWbDo tíWbDonh tòyYgj yYgjmò vốnWbDo WbDocó củayYgj mình.

Hạo ThFsGFần hoàTFMrn toàEBCsn câWbDom lặngFsGF đứnTFMrg yêWbDon bênEBCs cạnhFsGF cFsGFô, đyYgjôi mắFsGFt cEBCsậu nFsGFhắm WbDohờ, hàFsGFng lôEBCsng EBCsmày thTFMranh FsGFtú kTFMrhẽ WbDocau lạiWbDo, đFsGFôi mFsGFôi mỏngTFMr đanEBCsg WbDomím lạFsGFi thTFMrật chặt.

Cậu khWbDoông WbDomuốn mEBCsọi chWbDouyện nhưFsGF tEBCshế nFsGFày… TFMrnhưng cũEBCsng kWbDohông cònyYgj cáTFMrch nFsGFào kháWbDoc yYgjcả, lFsGFàm TFMrsao kEBCsìm lạiTFMr WbDođược FsGFkhi FsGFước muốnEBCs cEBCshiếm hữuFsGF nFsGFgười cTFMron TFMrgái WbDokia đanEBCsg dầnyYgj tănWbDog caoyYgj, FsGFđến mứcEBCs khyYgjông thểFsGF kiểmTFMr soáWbDot đượcEBCs nữa…

Khiến cyYgjô đauWbDo đớn,yYgj khiếyYgjn côEBCs chTFMrịu thưyYgjơng tổn…EBCs TFMrtất cảyYgj yYgjchỉ TFMrvì sựWbDo íEBCsch kỷEBCs vEBCsà hEBCsam EBCsmuốn cTFMró đưEBCsợc TFMrcô màFsGF thôi.

Cậu thựcTFMr sựWbDo hFsGFận EBCsÁi HyEBCs, EBCshận FsGFcô đãyYgj khiếnyYgj cyYgjậu phảFsGFi bấWbDot cTFMrhấp tEBCsất cyYgjả đểyYgj cóFsGF đyYgjược yYgjcô! NếWbDou cTFMró FsGFđủ TFMrcan đảm,WbDo HạoWbDo FsGFThần cFsGFhỉ muFsGFốn bTFMróp náTFMrt tráiFsGF tiTFMrm yYgjyếu ớtEBCs đEBCsang FsGFđập EBCsliên yYgjhồi TFMrtrong WbDolòng ngựcyYgj, đểWbDo nWbDoó khWbDoông cyYgjòn loạEBCsn nhịFsGFp trướcTFMr cTFMrô nữa.

Bàn taWbDoy WbDonhỏ byYgjé vFsGFặn nEBCshẹ EBCstay cWbDoầm, lậTFMrp tứcyYgj mộtyYgj hươngyYgj FsGFthơm dịTFMru EBCsdàng lTFMran EBCstoả byYgjao pWbDohủ kFsGFhắp ngưFsGFời cô,TFMr phảngyYgj phấEBCst chúEBCst sEBCsự tEBCsàn độFsGFc từWbDo WbDobóng tFsGFối tộEBCsi ác.

Hai bóngWbDo ngưyYgjời đangTFMr đứngEBCs gFsGFiữa giayYgjn phòEBCsng, áEBCsnh mắtTFMr sắcWbDo nhọnyYgj đềTFMru TFMrcó cùnEBCsg cyYgjhung mộyYgjt WbDomục tiêu…

… WbDolà cô!!

Chap 46

Nếu eWbDom mWbDouốn chết

*Ba yYgjnăm sau*

Tiếng bướcTFMr chEBCsân vồnyYgj FsGFvã yYgjnối tiếFsGFp khắpTFMr FsGFdãy hànhEBCs laFsGFng dọTFMrc tTFMrheo ngôyYgji biWbDoệt thựTFMr trángWbDo lEBCsệ, tEBCsoán ngưEBCsời mặcFsGF vFsGFest EBCsđen yYgjbặm trợnyYgj đaEBCsng bướWbDoc WbDotheo sTFMrau WbDomột bóyYgjng ngườiFsGF cayYgjo lớn,EBCs tEBCsoát lêyYgjn phonyYgjg tháWbDoi thốTFMrng EBCslĩnh củaFsGF đấngEBCs chTFMrỉ huy.

Chiếc WbDoáo sEBCsơ myYgji trTFMrắng chEBCsưa càEBCsi hếyYgjt khEBCsuy đEBCsang đượWbDoc WbDobàn tEBCsay EBCsto lớnWbDo khEBCsuy lạiTFMr vEBCsội vã,EBCs gưEBCsơng mặtWbDo lãTFMrnh yYgjkhốc đanTFMrg nWbDohìn mọiWbDo thứyYgj bằngEBCs mộyYgjt màEBCsu yYgjsắc đeTFMrn sẫmWbDo TFMrkhông EBCssự sống.

Đôi bànWbDo cFsGFhân vẫEBCsn sảEBCsi bướcWbDo WbDothật đềuWbDo FsGFđặn, FsGFMinh VỹTFMr càiTFMr lạiEBCs nFsGFgay FsGFngắn EBCshàng khuyYgjy yYgjáo, rồTFMri lyYgjại tiếpEBCs tụcyYgj TFMrkhoác nhanEBCsh cWbDohiếc áoWbDo khoFsGFác đeEBCsn đangWbDo cầmyYgj tWbDorên tyYgjay… từFsGF FsGFbao FsGFgiờ ayYgjnh lạiFsGF sWbDoống yYgjmột FsGFcách WbDomáy mTFMróc nhTFMrư thếFsGF nàTFMry cyYgjơ chứ?

Mọi thWbDoứ vFsGFẫn dFsGFiễn rFsGFa thậtEBCs gấpTFMr gápWbDo nhWbDoư lẽWbDo tWbDoự nhiênTFMr, vEBCsà đốFsGFi vớiyYgj aEBCsnh, WbDotất EBCscả khFsGFông còEBCsn quaTFMrn trọnFsGFg nữa.

Kéo dFsGFài syYgjự sốEBCsng vàTFMr TFMrhơi tWbDohở TFMrchỉ đểWbDo dànTFMr yYgjxếp nhữnEBCsg cuWbDoộc ẩuyYgj đTFMrả manWbDog tEBCsính chTFMrất bWbDoạo EBCslực, nhưnEBCsg cơyYgj yYgjthể anFsGFh vẫnTFMr tyYgjiếp tụcWbDo hyYgjô hấpyYgj đyYgjể duyYgjy EBCstrì sFsGFinh mệnhTFMr này.

Bất cầyYgjn đời…yYgj WbDoba EBCstừ dùngyYgj đểTFMr chỉEBCs vềFsGF yYgjcuộc sốngWbDo hWbDoiện tạiEBCs yYgjcủa anh!!

Nét mặEBCst luFsGFôn giữyYgj trạTFMrng tTFMrhái lạnFsGFh FsGFlùng hyYgjơn EBCscả nTFMrgày xưa,EBCs giờFsGF đyYgjây lạyYgji bFsGFắt đWbDoầu lưuTFMr dWbDoấu sựWbDo khiyYgjnh đờiEBCs củTFMra HàyYgjn MinTFMrh Vỹ.

Chiếc yYgjxe ByYgjMW đượEBCsc đậuTFMr sẵyYgjn trướcWbDo cổngyYgj nhFsGFư thườngyYgj lTFMrệ, chờWbDo đợiFsGF EBCsđưa WbDoanh thyYgjực tTFMrhi nyYgjhững nhiệmTFMr vFsGFụ bWbDoạo lựcEBCs phEBCsi pháp.

Anh bEBCsiết chứ!yYgj NgưEBCsời anEBCsh gTFMrọi làEBCs chaWbDo, EBCsông TFMrta EBCschỉ xeWbDom anyYgjh nEBCshư mộtyYgj thTFMrứ cTFMrông EBCscụ đểFsGF loTFMrại bỏTFMr tFsGFất EBCscả nhEBCsững thứFsGF cảnWbDo trởTFMr bướcFsGF tiếnyYgj củaTFMr EBCsông FsGFta FsGFtrên thươnWbDog trường.

Chắc hẳnEBCs làFsGF sayYgju yYgjkhi đẩyFsGF EBCscho anEBCsh FsGFcái tổTFMr TFMrchức này,WbDo ônWbDog WbDota thoEBCsải myYgjái lEBCsắm. ThyYgjoải máiEBCs WbDokhi đTFMrã cTFMró ngườiEBCs thayYgjy thếWbDo mìnhyYgj lãnTFMrh đạoEBCs vàEBCs gyYgjiúp ônTFMrg dWbDoọn dẹpTFMr sạchWbDo sẽyYgj nhữngEBCs thứEBCs dơTFMr bẩnWbDo đanFsGFg chắnFsGF ngaEBCsng TFMrcon đườngWbDo thànhWbDo FsGFcông củEBCsa mình.

Sống tFsGFrong yYgjmột thyYgjế gEBCsiới hằyYgjng ngàEBCsy vẫnEBCs FsGFxảy rTFMra FsGFnhững EBCscuộc TFMrxung đyYgjột vEBCsà ẩyYgju đảTFMr vôTFMr nghĩa,yYgj anyYgjh vẫyYgjn tyYgjiếp tWbDoục lFsGFàm tEBCsheo FsGFlời saEBCsi khiếnWbDo WbDocủa chTFMra mEBCsình nhưWbDo FsGFmột cáyYgji máyFsGF, yYgjhoàn toàFsGFn kyYgjhông hFsGFề khWbDoáng cự.

Đôi mắtTFMr mFsGFàu hổWbDo phWbDoách sángEBCs rựyYgjc đầyFsGF WbDokiêu ngạoTFMr giờFsGF yYgjđây lạiTFMr đượWbDoc thaWbDoy thEBCsế bằnEBCsg sắcWbDo màuTFMr cafEBCse đeTFMrn sẫmEBCs, anEBCsh trởWbDo FsGFnên íyYgjt TFMrnói WbDohơn xưFsGFa, thậmEBCs cEBCshí còyYgjn khFsGFông thèmEBCs TFMrmở miệWbDong ryYgja FsGFnói mộTFMrt tFsGFừ nWbDoếu nFsGFó thậtTFMr sEBCsự kEBCshông cầnTFMr thiết.

Anh họEBCsc cácWbDoh làFsGFm WbDoquen vTFMrới việWbDoc sốngTFMr đEBCsơn độTFMrc mộtTFMr mìnEBCsh, EBCshọc FsGFcách tựEBCs kiểmEBCs soátEBCs lTFMrý yYgjtrí EBCsvà suTFMry FsGFnghĩ mộWbDot cWbDoách FsGFthiết thựWbDoc hEBCsơn, EBCsvà aEBCsnh đãEBCs dùnTFMrg kíTFMrnh ápyYgj tryYgjòng đFsGFể cEBCshe gTFMriấu thứTFMr màyYgju sắTFMrc tuyệyYgjt mỹWbDo vWbDoốn WbDocó cEBCsủa mình.

Từ nWbDogày thiếuTFMr vắnWbDog bóngyYgj hìnhyYgj ÁEBCsi TFMrHy, anyYgjh trFsGFở yYgjnên TFMrcăm TFMrghét tấFsGFt cảTFMr mọWbDoi thứTFMr trêWbDon đờFsGFi nàyEBCs, cTFMrả tyYgjhứ TFMrmà côyYgj thícEBCsh nhấTFMrt TFMrở aEBCsnh –yYgj màuWbDo mắt!!

Cô đãEBCs từngTFMr FsGFngắm anFsGFh thậtFsGF lâuFsGF, yYgjbật cườyYgji vàEBCs FsGFbảo rấTFMrt tTFMrhích đTFMrôi TFMrmắt –WbDo thứFsGF FsGFthu hEBCsút yYgjnhất trêyYgjn gươFsGFng mặFsGFt anh.

Anh đãWbDo tậEBCsp TFMrchịu đựngTFMr yYgjsự kFsGFhó chịuEBCs mTFMrỗi WbDokhi FsGFđeo kFsGFính ápFsGF trònFsGFg, tậyYgjp làmWbDo quFsGFen vớiyYgj mộtWbDo đôiTFMr mắtWbDo đenWbDo sTFMrâu tTFMrhẳm nFsGFhư bFsGFao yYgjngười TFMrkhác mỗTFMri WbDokhi trônyYgjg thấyEBCs hìFsGFnh ảEBCsnh phảyYgjn chiếuyYgj WbDocủa FsGFmình trEBCsong gương.

Sải bWbDoước thậtWbDo dứWbDot khoát,TFMr MinEBCsh VWbDoỹ byYgjước WbDora khFsGFỏi cổnTFMrg, đôiyYgj mắtWbDo vWbDoẫn mônEBCsg luyYgjng, vôTFMr định.

Mặc TFMrdù khôFsGFng hềFsGF FsGFđể tâFsGFm đếWbDon nhữnEBCsg thứyYgj xunEBCsg quanTFMrh, nTFMrhưng aFsGFnh vẫyYgjn cảmyYgj thTFMrấy sựFsGF tEBCshay đổiWbDo bấtyYgj thưFsGFờng ởTFMr khEBCsung EBCscảnh thyYgjân thuEBCsộc mìnhWbDo vẫnEBCs trFsGFông thấEBCsy vWbDoà bướcEBCs đEBCsi hằnEBCsg ngày.

Trái FsGFtim đậpFsGF mạnhEBCs mEBCsột nhịpFsGF, ayYgjnh cảyYgjm tFsGFhấy cóyYgj chúEBCst gEBCsì đóEBCs kFsGFhó thởTFMr, dườnyYgjg WbDonhư aFsGFnh vFsGFừa bỏTFMr quEBCsa tFsGFhứ gTFMrì đóTFMr rFsGFất quaWbDon trọngFsGF tEBCshì phải.

Bước châTFMrn khựnyYgjg lạEBCsi, MFsGFinh WbDoVỹ cứFsGF giTFMrữ FsGFnguyên EBCsphong FsGFthái TFMrlãnh EBCsđạm WbDoấy, mWbDoãi mTFMrột yYgjlúc sTFMrau WbDomới từFsGF tWbDoừ qEBCsuay đầyYgju FsGFlại, đảoyYgj mắtFsGF xuyYgjng qWbDouanh nEBCshư tìmTFMr kyYgjiếm gEBCsì đó.

Đôi WbDomắt anEBCsh chợtWbDo dừngWbDo lại,EBCs EBCshô hấEBCsp ngưngWbDo hoTFMrạt độngyYgj, cảTFMr yYgjcơ WbDothể nhưEBCs EBCsrơi vàEBCso FsGFtrạng tháTFMri bấFsGFt động.

Thứ anEBCsh đangWbDo nhìEBCsn tFsGFhấy… TFMrlà ảTFMro ảnhyYgj sao?

Mái tWbDoóc FsGFnâu đượcyYgj thắtWbDo nEBCsơ, FsGFcố tìnhTFMr bEBCsuộc lWbDoệch sanyYgjg bênFsGF tyYgjrái FsGFđang đượcEBCs nhFsGFững vWbDoạt nắTFMrng buyYgjổi sớmyYgj chiếuyYgj rọi…

Một bóyYgjng dáFsGFng nhỏTFMr bé,WbDo gầyTFMr guộc,FsGF EBCslàn dyYgja trắngEBCs mỏEBCsng manWbDoh yYgjđang khFsGFoác tyYgjrên mìnEBCsh EBCschiếc FsGFváy reWbDon TFMrđen thậtWbDo qTFMruen thFsGFuộc WbDođang ngồyYgji bWbDoệt dyYgjưới nềnEBCs đấyYgjt trướcTFMr cEBCsổng nhàEBCs ayYgjnh khôngEBCs yYgjhề WbDongại ngùng,EBCs đôiEBCs bàTFMrn EBCstay ômTFMr yYgjkhư khưWbDo myYgjột yYgjchú gấuEBCs bôTFMrng khyYgjá lớn,FsGF vWbDoà cFsGFô gáiFsGF đanFsGFg gụcFsGF EBCsmặt vàoWbDo nhữngyYgj TFMrsợi EBCstơ thayYgjnh mảnh.

Minh VỹFsGF gầyYgjn nEBCshư yYgjkhông thểTFMr FsGFtin TFMrđược WbDomình đyYgjang thFsGFấy nEBCshững gyYgjì, cEBCsả ngườiEBCs khẽFsGF rEBCsun WbDolên, EBCssau FsGFđó từyYgj FsGFtừ bướEBCsc đếTFMrn FsGFgần cFsGFô gáiWbDo kỳEBCs lạyYgj kia.

Đám cậnTFMr vFsGFệ WbDođến lúcEBCs nàyyYgj mớiyYgj chyYgjú TFMrý đếnTFMr sựyYgj hiWbDoện diệyYgjn củFsGFa côEBCs gáiWbDo kTFMria, mặWbDoc FsGFdù hơWbDoi ngạcFsGF FsGFnhiên trướFsGFc thTFMrái EBCsđộ cyYgjủa MTFMrinh Vỹ,WbDo nhưnFsGFg họFsGF đềuFsGF nyYgjín WbDobặt, EBCsđưa mắTFMrt nyYgjhìn EBCsxem sắpTFMr cóyYgj syYgjự kiTFMrện TFMrgì xWbDoảy ra.

Minh VỹyYgj bướyYgjc thậEBCst chậyYgjm đếTFMrn gầnFsGF EBCsngười EBCscon gEBCsái kiyYgja, saFsGFu EBCsđó khuTFMrỵu gốiFsGF trưEBCsớc mặyYgjt cWbDoô yYgjấy, TFMrđôi FsGFmắt áWbDonh lênFsGF tyYgjrạng tháiTFMr FsGFưu thươnyYgjg vôWbDo độFsGF. GươnEBCsg WbDomặt aTFMrnh hơiyYgj nghệyYgjch TFMrra, nhưnEBCsg lEBCsại EBCsbiểu hiệnEBCs rFsGFõ rệtTFMr TFMrsự đauyYgj lòng…yYgj cEBCsó phảTFMri yYgjlà yYgjcô WbDoấy đEBCsây không?

Vẫn lyYgjà bóWbDong dTFMráng kyYgjhắc TFMrđậm sâyYgju tTFMrrong tiyYgjm anhFsGF, nEBCshưng tạiTFMr WbDosao anEBCsh yYgjvẫn EBCskhông cáTFMrch nyYgjào tiWbDon đượcWbDo ngườiWbDo cTFMron gáiWbDo nàTFMry chínhEBCs yYgjlà ÁiTFMr Hy?

Đưa bànTFMr tTFMray FsGFvuốt nhẹyYgj máiEBCs tócEBCs cFsGFafe yYgjsữa, tryYgjái tiyYgjm MinWbDoh VỹEBCs nhWbDoư muốnTFMr vỡFsGF tuTFMrng, kyYgjhông thEBCsể nàyYgjo lTFMrà ÁEBCsi HTFMry được!!

Chỉ làyYgj ngườiEBCs gTFMriống ngưyYgjời màFsGF thEBCsôi, ngyYgjười gEBCsiống ngưTFMrời thôi!

Anh vộiFsGF vàngFsGF rụtFsGF tEBCsay yYgjlại, đứnyYgjg bậtEBCs dFsGFậy, bấtEBCs gEBCsiác lyYgjại lắcTFMr đầWbDou thậtTFMr yYgjkhẽ yYgjvà tựyYgj nhủFsGF rằng…EBCs ngườiTFMr EBCscon gáiyYgj nàyyYgj, khôFsGFng thWbDoể lWbDoà EBCscô ấyFsGF được!

Ái EBCsHy FsGFkhông thFsGFể lạiEBCs gầEBCsy gòEBCs thTFMriếu TFMrsức sốngWbDo nhTFMrư thếEBCs EBCsnày, lTFMrại EBCscàng khôngTFMr thểEBCs độtWbDo ngộFsGFt xuEBCsất hiệnWbDo trưFsGFớc WbDonhà EBCsanh bấyYgjt EBCsthình lìnyYgjh nTFMrhư thếTFMr… nếFsGFu cóFsGF pWbDohép màuEBCs, tạiEBCs saEBCso nEBCsó kWbDohông xảyFsGF ryYgja sớmFsGF TFMrhơn cWbDoơ chứ?

Đối vớiyYgj ayYgjnh bâyyYgj giờ,WbDo phWbDoép màyYgju FsGFchỉ cWbDoó troWbDong cWbDoổ tích,yYgj TFMrmà WbDocổ EBCstích thWbDoì lFsGFại khôngWbDo hiệnTFMr FsGFhữu ởFsGF thEBCsực tại.

Đôi châFsGFn ayYgjnh bưEBCsớc TFMrlùi WbDovề phíaFsGF sayYgju, rồWbDoi qEBCsuay lưnTFMrg thậtTFMr dứtFsGF khTFMroát vàWbDo tyYgjiếp WbDotục nốiWbDo bước.

Anh yYgjkhông yYgjthể nánEBCs TFMrlại ởTFMr đâyEBCs thêEBCsm mộEBCst EBCsphút TFMrgiây nàFsGFo nFsGFữa, khFsGFông nêTFMrn kEBCsỳ vọEBCsng vFsGFào nhữEBCsng thứFsGF TFMrvô vWbDoọng WbDođã FsGFchìm yYgjvào quêEBCsn lãng.

*Huỵch*

Một thứFsGF âmyYgj thanyYgjh vaFsGFng lên,yYgj tuEBCsy khEBCsông thểWbDo khiếTFMrn ngTFMrười khFsGFác chFsGFú TFMrý FsGFnhưng lạiTFMr khiếnFsGF bFsGFước châyYgjn MiEBCsnh VỹFsGF dFsGFừng lại.

Tất cảTFMr mọiTFMr sựFsGF cWbDohú WbDoý đềTFMru tậTFMrp tFsGFrung yYgjvào WbDocô gáFsGFi kia!!

Một trFsGFong sEBCsố nhữngyYgj tênyYgj cậTFMrn vệEBCs tEBCsỏ vẻWbDo nyYgjgạc nhiênFsGF, trònEBCs myYgjắt nhìFsGFn cWbDoảnh tượyYgjng trưWbDoớc mặWbDot mình.

Minh EBCsVỹ lạiyYgj mFsGFột lầnyYgj nữayYgj ngoTFMrảnh mặtTFMr lại…TFMr trFsGFước mắtFsGF anTFMrh yYgjgiờ đây,FsGF yYgjgương mFsGFặt ẩnTFMr giấuWbDo syYgjau cEBCshú gEBCsấu bôTFMrng vừaEBCs rồTFMri TFMrđã đưyYgjợc hiyYgjện rõEBCs tFsGFrước ánhEBCs sányYgjg ấmTFMr ápTFMr củFsGFa mặtyYgj trời,yYgj đEBCsồng thờiEBCs điểmEBCs TFMrmạnh EBCsmàu sắcEBCs xTFMranh xaTFMro tFsGFrên khuônWbDo mặtWbDo thiFsGFếu nữyYgj đãEBCs WbDongã gụEBCsc EBCstrên nềnTFMr đất.

Lần nàTFMry, tFsGFim anFsGFh khôngFsGF FsGFđập EBCsmạnh yYgjhơn, cWbDoũng khôngTFMr đậFsGFp chậmEBCs hơnWbDo, EBCsmà EBCslà cảWbDom WbDothấy đaFsGFu nhói!

Người cFsGFon gáiEBCs tronyYgjg bộWbDo vWbDoáy reTFMrn đenWbDo đyYgjang byYgjất tỉnyYgjh, TFMrôm cEBCshặt coTFMrn gWbDoấu bôTFMrng vWbDoào lEBCsòng, yYgjđôi mWbDoôi WbDovà khuônyYgj mặTFMrt thiếuWbDo sinyYgjh EBCskhí yYgjđến mứcEBCs đáTFMrng TFMrngạc nhiên.

Và cFsGFô gyYgjái ấy…TFMr chTFMrính làWbDo VươnWbDog ÁFsGFi Hy!!

Tất yYgjcả đWbDoều sữngyYgj WbDosờ trEBCsước yYgjcảnh tượnFsGFg vừaTFMr xFsGFảy TFMrra, mọTFMri áWbDonh mEBCsắt đềuyYgj EBCstập truEBCsng vWbDoề mFsGFột hướngEBCs xEBCsác định.

Vương ÁFsGFi EBCsHy yYgjnhỏ béEBCs vẫyYgjn nằmyYgj bấtEBCs độngEBCs trFsGFên mTFMrặt đất,WbDo haFsGFi hànyYgjg mTFMri khEBCsép lại,yYgj chEBCse khTFMruất đEBCsôi WbDođồng tWbDoử tronyYgjg sáng.

Gương WbDomặt tFsGFhanh nFsGFhã đEBCsang thyYgjả lỏngEBCs hFsGFết mức,TFMr dườngTFMr nhưTFMr côEBCs đaEBCsng cFsGFó mTFMrột gEBCsiấc ngủFsGF EBCsthật ngonFsGF, nhưnEBCsg khôngEBCs hFsGFẳn lTFMrà EBCsvĩnh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bướyYgjc EBCschân vayYgjng lêyYgjn thyYgjật gấpTFMr gápWbDo vàTFMr nWbDoối tiếpEBCs khTFMrông liềEBCsn bậc,WbDo đámEBCs cậyYgjn vệyYgj TFMrbắt đầWbDou tỏWbDo EBCsra hốtTFMr hoảng,TFMr bướWbDoc đếWbDon vàEBCs EBCsvây lấyWbDo ÁTFMri HyFsGF. EBCsCách đóTFMr khTFMrông xTFMra, MiEBCsnh VỹFsGF lạTFMri đEBCsứng chTFMrôn WbDochân tạiWbDo WbDomột cWbDohỗ, đưaTFMr mắtFsGF lTFMrặng nhìWbDon cô.

Anh nyYgjhư khôTFMrng thểEBCs tiTFMrn vàoEBCs myYgjắt mìnWbDoh nữa,TFMr đôiEBCs mắtTFMr nWbDohìn côWbDo khônEBCsg chyYgjớp, nhưyYgj đangEBCs sFsGFợ sẽEBCs lạiWbDo đánhFsGF yYgjmất ảoWbDo giácEBCs nàTFMry troEBCsng giWbDoây lát.

Trái yYgjtim đậpWbDo nhEBCsanh đếnEBCs mứWbDoc khôTFMrng tFsGFài nàoyYgj kTFMriểm soáFsGFt đượcEBCs nWbDoữa, MiWbDonh VỹEBCs yYgjmím môi.

Cất bưFsGFớc yYgjtiến vFsGFề phEBCsía trước,WbDo EBCsanh đaFsGFng hoànFsGF toàyYgjn đEBCsánh mấyYgjt tấtWbDo EBCscả cảmFsGF xúcWbDo, chỉyYgj cTFMrần bFsGFiết nTFMrgười coyYgjn gWbDoái ayYgjnh yEBCsêu đaWbDong hiTFMrện dWbDoiện troWbDong tầmWbDo mắFsGFt, vyYgjà kyYgjhông FsGFthể đánhEBCs WbDomất côWbDo EBCsthêm mộtFsGF lyYgjần nữa.

“Đừng chạmWbDo vào!!”

Bước EBCschân aFsGFnh cEBCshỉ cyYgjòn TFMrcách cFsGFô chưaTFMr đầyWbDo mEBCsột FsGFmét tyYgjhì dừEBCsng lạyYgji, nghiếnTFMr rTFMrăng nhFsGFìn tênWbDo cậnyYgj vEBCsệ đEBCsang TFMrcó độngWbDo tFsGFác nânTFMrg ngườiWbDo WbDocô lên,FsGF đEBCsôi mắtyYgj đenyYgj sẫmFsGF đaTFMrng trEBCsừng lênTFMr đầyyYgj FsGFtức giận.

Tên cậnWbDo vEBCsệ yYgjkia yYgjbị anEBCsh WbDolàm chEBCso FsGFgiật mìWbDonh, vEBCsô yYgjý TFMrlại bWbDouông tWbDoay kEBCshiến cyYgjả ngTFMrười ÁTFMri HFsGFy rơTFMri tựTFMr TFMrdo xuốngFsGF EBCsmặt đất.

“Biến đi.TFMr” GiọnWbDog nóiTFMr vừyYgja rồiWbDo lạiTFMr cyYgjất lênTFMr, MinyYgjh VTFMrỹ cốWbDo gEBCsắng kìTFMrm chế,FsGF nyYgjói bằngTFMr chấtFsGF giọnTFMrg nEBCshẹ nhànWbDog TFMrvà bìnFsGFh tĩnFsGFh TFMrnhất cEBCsó thể.

Không yYgjai FsGFcó quyWbDoền đưFsGFợc lTFMràm cEBCsô ấFsGFy tổnyYgj thương!

Minh yYgjVỹ trWbDoừng FsGFmắt nhTFMrìn đámEBCs yYgjcận FsGFvệ, nhEBCsư đanWbDog thểEBCs hiệnyYgj tâyYgjm trạngEBCs khEBCsó chịuFsGF củyYgja mìnTFMrh TFMrvề FsGFsự hyYgjiện diệnEBCs cWbDoủa họ.

Nhận thấyTFMr “FsGFtín hiệu”yYgj khônEBCsg tFsGFốt tyYgjừ “thiếuWbDo gFsGFia đáTFMrng mến”,yYgj dTFMrĩ nhiêTFMrn WbDotoán cậnyYgj yYgjvệ lậpyYgj tứcyYgj biếFsGFn EBCsmất chưEBCsa đầyEBCs nFsGFăm giây.

Minh WbDoVỹ TFMrvẫn đứngTFMr yêyYgjn trưFsGFớc ngườiFsGF cTFMron gáTFMri đanTFMrg nằmTFMr lặngEBCs WbDothinh dướiWbDo đấFsGFt, mWbDoặc FsGFkệ ányYgjh EBCsnắng mùaTFMr hEBCsè EBCsnóng bứcFsGF rFsGFa sTFMrức cWbDohiếu rWbDoọi kFsGFhắp ngườiWbDo cô.

Ông trờEBCsi đaTFMrng FsGFđùa TFMrcợt vớiEBCs FsGFanh à?

Bao nhiêuFsGF cônyYgjg sứcTFMr vàFsGF tyYgjhời gEBCsian anTFMrh bEBCsỏ EBCsra tTFMrhật sựTFMr khôTFMrng TFMrít đWbDoể tìmEBCs cWbDoô, nhưnyYgjg FsGFđáp lạiWbDo WbDochỉ làEBCs sWbDoự tuyệtTFMr yYgjvọng kéoFsGF dàiFsGF FsGFđằng đẵng.

Nhưng EBCsđến FsGFkhi EBCsanh bấtFsGF FsGFmãn bỏEBCs cuộc,FsGF cWbDohấp nhyYgjận tTFMrất yYgjcả syYgjự sFsGFắp xếEBCsp củaTFMr ôngyYgj yYgjHàn nyYgjhư mEBCsột cáFsGFi máy…EBCs côTFMr lạiEBCs xuấyYgjt hiện!

Đôi mWbDoôi mỏngFsGF nhếchEBCs lêEBCsn từyYgj từTFMr, vòngEBCs cuWbDong trEBCsên WbDokhuôn mặTFMrt ayYgjnh tuấnEBCs chữngTFMr chạFsGFc chínyYgjh FsGFlà nyYgjụ cườiyYgj khFsGFinh đời!

Anh yYgjcúi nyYgjgười xuốWbDong, nhẹWbDo nyYgjhàng luồnTFMr tayYgjy quTFMra thTFMrân ngyYgjười yYgjquen tEBCshuộc trTFMrong chiEBCsếc váWbDoy reWbDon đen,yYgj thậnEBCs WbDotrọng nEBCshấc bổngWbDo ngườiTFMr TFMrcô lên.

Gương mTFMrặt TFMranh giãnEBCs dần,yYgj bớEBCst phầyYgjn nàEBCso sựFsGF WbDocăng thẳnyYgjg TFMrluôn EBCsđeo WbDobám WbDodai dẳng…EBCs đúnyYgjg TFMrthật làWbDo FsGFVương ÁiTFMr HFsGFy rồi!

Hai bàFsGFn taTFMry WbDochợt siWbDoết TFMrthật chặyYgjt TFMrngười EBCscon gTFMrái troWbDong taTFMry, MinFsGFh VỹWbDo cúiEBCs thWbDoấp đầu,yYgj đặTFMrt lênFsGF tráEBCsn TFMrÁi HWbDoy mộtWbDo nụWbDo hWbDoôn thậyYgjt khẽ…

Cuối cùng,yYgj côTFMr đãEBCs trFsGFở vềyYgj bFsGFên TFMranh rồi…

Tại yYgjsao TFMrcô lTFMrại xuyYgjất hiệEBCsn yYgjtrong FsGFthể TFMrtrạng yếyYgju ớtyYgj nhưFsGF thEBCsế nàyyYgj cEBCsơ chứ?

Kỳ lạTFMr TFMrthật, vốnFsGF dyYgjĩ yYgjcô FsGFcó tEBCshể vàFsGFo thẳngTFMr EBCsnhà đểWbDo tFsGFìm aWbDonh cơEBCs mà,EBCs tạiFsGF TFMrsao lWbDoại WbDongồi trướcyYgj cửa,yYgj lạiyYgj còEBCsn ôEBCsm TFMrtheo gấTFMru bônWbDog đyYgjể rồiyYgj sTFMrau đóyYgj nTFMrgất xỉu?

Bàn châFsGFn MiWbDonh VFsGFỹ EBCsnhấc lêWbDon, nhyYgjưng lyYgjại hEBCsạ xuốngyYgj FsGFvì EBCsmột câWbDou nóWbDoi vọnyYgjg WbDotừ phíTFMra sau.

“Trả cEBCsô ấyWbDo lạiTFMr EBCscho anh.”

Theo phảFsGFn xWbDoạ, MiWbDonh EBCsVỹ quayYgjy đầuWbDo lại…

Từ phFsGFía sauyYgj, HạEBCso FsGFThần vWbDoòng TFMrtay WbDongang eWbDoo mộtTFMr EBCscô FsGFgái TFMrlạ mặyYgjt, EBCscười cợt.

“Tôi cWbDohơi TFMrchán rWbDoồi, trảTFMr lWbDoại đấy.”

Sau FsGFcâu nóiEBCs vWbDoô tWbDorách nhiệmWbDo ấy,WbDo WbDongười cyYgjon gáWbDoi TFMrkia cFsGFũng bậEBCst cưWbDoời kyYgjhúc khíTFMrch, népTFMr đTFMrầu vàoFsGF ngựcyYgj HạFsGFo Thần,EBCs WbDora WbDodáng TFMrvô cùngEBCs tìyYgjnh tứ.

Trả ÁiWbDo yYgjHy lạiTFMr EBCscho anh?

Minh VEBCsỹ khôngTFMr WbDohề TFMrtỏ bấtTFMr WbDocứ tháiFsGF độyYgj nàWbDoo cả,FsGF EBCsanh vẫyYgjn yYgjôm WbDoÁi HFsGFy tEBCsrong lònyYgjg, đôiTFMr môiyYgj mWbDoấp máFsGFy bậtFsGF FsGFthành tiếng.

“Cảm ơn.”

Không quTFMran trọEBCsng, TFMrchỉ cầnTFMr cWbDoô trởTFMr vềFsGF vyYgjới anhWbDo, tTFMrhế lEBCsà đủWbDo rồi.

Bóng EBCslưng cWbDoao lớnFsGF quFsGFay lWbDoại, thẳngEBCs ngườFsGFi EBCsbước đi…

Thì TFMrra yYgjquãng thEBCsời yYgjgian FsGFcô mấtTFMr tíchFsGF, HạWbDoo ThầnWbDo chínWbDoh lEBCsà ngưTFMrời cEBCshăm TFMrsóc vàyYgj EBCsbảo vệyYgj cô.

Cứ tưởyYgjng TFMrnói EBCsra yYgjnhững lờiTFMr đóFsGF thFsGFì aEBCsnh sWbDoẽ tWbDoin lWbDoà TFMrhắn tyYgja ghéTFMrt bTFMrỏ nêTFMrn mớiWbDo tyYgjrả lFsGFại cyYgjô sao?

Nhầm rồi…

Từ byYgjốn năWbDom trướyYgjc yYgjcho đếnWbDo tậnFsGF bâWbDoy gEBCsiờ, yYgjmỗi khEBCsi anTFMrh FsGFvà HạEBCso ThầnTFMr đốiyYgj mặtWbDo FsGFvới nhaTFMru, ánWbDoh mắtFsGF củaTFMr FsGFhắn tEBCsa vẫnFsGF khTFMrông hềyYgj tWbDohay đổi.

Trong mắtWbDo hFsGFắn, chỉyYgj tồnFsGF TFMrtại WbDoduy nhấTFMrt ngườiEBCs TFMrcon gáiyYgj FsGFcủa aTFMrnh WbDovà hyYgjam TFMrmuốn độcTFMr chiếEBCsm kEBCshông ngừng.

Bước cWbDohân nhanEBCsh hơnWbDo, EBCsMinh VỹWbDo bướTFMrc vàFsGFo cổngFsGF EBCsnhà, byYgjăng WbDoqua yYgjkhu vườnyYgj rộngEBCs lyYgjớn vTFMrà EBCstiến đếnTFMr gWbDoần hồTFMr bơi.

Dừng lạiFsGF ởFsGF yYgjthành yYgjhồ bEBCsơi, FsGFanh EBCscúi ngườiWbDo xuốTFMrng, WbDotrên taTFMry vẫWbDon EBCslà VươEBCsng FsGFÁi EBCsHy đangFsGF nhắmWbDo nghiềTFMrn yYgjđôi EBCsmắt vEBCsà ôEBCsm yYgjchặt gấuEBCs bông.

Đôi taTFMry vẫnEBCs nâWbDong ngườiyYgj cWbDoô, nhưFsGFng TFMranh WbDolại từTFMr từTFMr hạTFMr thấpFsGF tayFsGF, đểyYgj cTFMrả ngEBCsười cEBCsô bắtWbDo đEBCsầu FsGFngập tTFMrrong nước.

Minh EBCsVỹ cyYgjàng hWbDoạ thấpWbDo taFsGFy, mựFsGFc nướcEBCs nganTFMrg ngưEBCsời cTFMrô lạiWbDo càngEBCs nângyYgj cao.

Thân thWbDoể nhỏTFMr béTFMr yYgjkia khẽFsGF EBCsrun lTFMrên, nhưngTFMr WbDolại cốWbDo kìEBCsm nyYgjén… WbDoanh cóWbDo TFMrthể TFMrthấy rõTFMr, hFsGFai TFMrbàn tWbDoay TFMrôm gEBCsấu bEBCsông đangFsGF WbDosiết chTFMrặt lTFMrại, ngaEBCsy cảTFMr kTFMrhuôn mặEBCst cEBCsô cũngWbDo bắtyYgj đầuEBCs tỏTFMr EBCsra khóEBCs chịu.

Đây chWbDoỉ cóTFMr thểEBCs lWbDoà kếEBCs hEBCsoạch FsGFdo TFMrHạo ThầnFsGF bàyFsGF rTFMra, vWbDoì FsGFanh biếyYgjt rõFsGF hEBCsắn kyYgjhông thểWbDo dEBCsễ dàngEBCs mayYgjng ÁFsGFi HTFMry tEBCsrả lyYgjại chFsGFo anFsGFh được.

“Cứ tiếWbDop tụcyYgj giảTFMr vờ…”EBCs ĐôiTFMr mắWbDot đeWbDon FsGFtrở FsGFnên vôTFMr EBCshồn, aEBCsnh lạnhTFMr lùFsGFng gEBCsằn TFMrtừng WbDochữ, “…yYgj nếuEBCs TFMrem muốnTFMr chết.”