You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô cJQMZSGkJhủ, đếnJQMZSGkJ gJQMZSGkJiờ JQMZSGkJăn rf8nMồi.” Mộtc9a2eg5d cf8nMô hf8nMầu bướcc9a2eg5d vàc9a2eg5do cf8nMăn JQMZSGkJphòng f8nMbị bónf8nMg c9a2eg5dtối nuốtc9a2eg5d chửng,f8nM Hạoc9a2eg5d f8nMThần đãc9a2eg5d hoànJQMZSGkJ tc9a2eg5doàn tf8nMách bc9a2eg5diệt Áif8nM c9a2eg5dHy khỏJQMZSGkJi thếf8nM gJQMZSGkJiới bênc9a2eg5d ngoàJQMZSGkJi, giJQMZSGkJam gJQMZSGkJiữ cJQMZSGkJô tc9a2eg5drong căc9a2eg5dn phc9a2eg5dòng rộf8nMng lớnJQMZSGkJ đầyf8nM đủc9a2eg5d c9a2eg5dtiện ngf8nMhi, f8nMnhưng f8nMlại f8nMthiếu sứf8nMc f8nMsống JQMZSGkJvà JQMZSGkJhơi ấmf8nM củc9a2eg5da cof8nMn người.

Đã baf8nMo lf8nMâu rồf8nMi nhỉ?

Ái JQMZSGkJHy f8nMkhông mc9a2eg5dàng đưJQMZSGkJa mắtJQMZSGkJ JQMZSGkJnhìn c9a2eg5dcô hJQMZSGkJầu đangJQMZSGkJ bêJQMZSGkJ c9a2eg5dkhay thức9a2eg5dc JQMZSGkJăn đặtJQMZSGkJ lc9a2eg5dên chiếJQMZSGkJc bànf8nM gc9a2eg5dần mìnhf8nM, vẫf8nMn ngf8nMồi f8nMyên lặngJQMZSGkJ f8nMnhìn vàof8nM kc9a2eg5dhoảng không…

Mọi vf8nMiệc vc9a2eg5dẫn c9a2eg5ddiễn rJQMZSGkJa nJQMZSGkJhư c9a2eg5dmột vJQMZSGkJòng tc9a2eg5duần f8nMhoàn, ngàyJQMZSGkJ ngc9a2eg5dày vJQMZSGkJẫn cJQMZSGkJó nJQMZSGkJgười đc9a2eg5dưa đồJQMZSGkJ ănf8nM đếnc9a2eg5d chf8nMo cc9a2eg5dô đf8nMúng giJQMZSGkJờ, f8nMvẫn cc9a2eg5dó ngườJQMZSGkJi chăc9a2eg5dm sóc9a2eg5dc thc9a2eg5dật tJQMZSGkJỉ mỉJQMZSGkJ nhưc9a2eg5d f8nMđang f8nMnâng nic9a2eg5du mộJQMZSGkJt lof8nMài hf8nMoa mJQMZSGkJỏng maf8nMnh yếuc9a2eg5d ớJQMZSGkJt, nhf8nMưng vẫf8nMn f8nMcó mộf8nMt bứJQMZSGkJc JQMZSGkJtường c9a2eg5dvô hc9a2eg5dình nf8nMgăn chặnf8nM khôc9a2eg5dng chf8nMo côJQMZSGkJ bướJQMZSGkJc rf8nMa khỏif8nM lồnJQMZSGkJg kínhf8nM đc9a2eg5dang gif8nMữ châJQMZSGkJn chf8nMính mình.

Hạo Thầnf8nM c9a2eg5dmỗi ngf8nMày đềuc9a2eg5d đJQMZSGkJến cănf8nM c9a2eg5dphòng f8nMmà c9a2eg5dmình giJQMZSGkJam giJQMZSGkJữ Áf8nMi Hyf8nM, vẫnc9a2eg5d nc9a2eg5dói cc9a2eg5dhuyện nhưc9a2eg5d khc9a2eg5dông c9a2eg5dhề cJQMZSGkJó chuyệnc9a2eg5d c9a2eg5dgì xảJQMZSGkJy raJQMZSGkJ, nhưJQMZSGkJng c9a2eg5dchỉ duJQMZSGkJy JQMZSGkJnhất cf8nMậu tựJQMZSGkJ mìnhc9a2eg5d độcJQMZSGkJ thoại.

Từ nc9a2eg5dgày bịJQMZSGkJ gc9a2eg5diam lỏng,JQMZSGkJ Ác9a2eg5di f8nMHy khôc9a2eg5dng c9a2eg5dhề mởJQMZSGkJ miJQMZSGkJệng nóiJQMZSGkJ c9a2eg5ddù c9a2eg5dchỉ mộtf8nM JQMZSGkJtừ, thậJQMZSGkJm chJQMZSGkJí c9a2eg5dlại còf8nMn trc9a2eg5dở f8nMnên khépf8nM c9a2eg5dkín, nhưf8nM khôJQMZSGkJng c9a2eg5dai tồnJQMZSGkJ tf8nMại tf8nMrong mắtJQMZSGkJ cô.

Cô vẫJQMZSGkJn ăn…f8nM vẫnc9a2eg5d sống…

Một JQMZSGkJngày, mộtJQMZSGkJ thángc9a2eg5d, mộf8nMt năm…

Dù chJQMZSGkJo thờif8nM gJQMZSGkJian f8nMcó trôf8nMi c9a2eg5dnhanh đếnJQMZSGkJ f8nMmức nào,JQMZSGkJ đf8nMối vớc9a2eg5di JQMZSGkJÁi Hyc9a2eg5d, hoànJQMZSGkJ JQMZSGkJtoàn f8nMkhông c9a2eg5dcó địnhJQMZSGkJ ngc9a2eg5dhĩ c9a2eg5dvề c9a2eg5dngày f8nMtháng làc9a2eg5d gìf8nM cả.

Cô chf8nMỉ biếtf8nM f8nMrằng, mìf8nMnh đangJQMZSGkJ tf8nMrải quJQMZSGkJa mộtf8nM quf8nMãng thf8nMời giaf8nMn rơif8nM c9a2eg5dvào hànf8nMg JQMZSGkJvạn thif8nMên niJQMZSGkJên kỷ,JQMZSGkJ đc9a2eg5dánh c9a2eg5dmất hoJQMZSGkJàn JQMZSGkJtoàn hac9a2eg5di tc9a2eg5dừ “tựf8nM do”.

Không khóc…f8nM khf8nMông cười…JQMZSGkJ mộtc9a2eg5d nf8nMăm sốngc9a2eg5d trc9a2eg5dong thc9a2eg5dế giớf8nMi nf8nMhàm chán,f8nM c9a2eg5dÁi f8nMHy JQMZSGkJkhông f8nMhề rf8nMơi thêf8nMm bấc9a2eg5dt cc9a2eg5dứ mộf8nMt c9a2eg5dgiọt nướcJQMZSGkJ mắc9a2eg5dt nàoc9a2eg5d JQMZSGkJcả… vìc9a2eg5d c9a2eg5ddù JQMZSGkJcho c9a2eg5dcó c9a2eg5dkhóc c9a2eg5dhết nướcJQMZSGkJ JQMZSGkJmắt, cũngJQMZSGkJ khônc9a2eg5dg f8nMhề cf8nMó lốf8nMi JQMZSGkJthoát c9a2eg5dđể côc9a2eg5d c9a2eg5dtìm c9a2eg5dvề anh.

Nếu nhc9a2eg5dư tJQMZSGkJhế, tJQMZSGkJhà rằngJQMZSGkJ f8nMmình phảif8nM cưJQMZSGkJời JQMZSGkJthật tươJQMZSGkJi, đf8nMể Mic9a2eg5dnh Vf8nMỹ ởc9a2eg5d đâuJQMZSGkJ f8nMđó trênJQMZSGkJ tc9a2eg5dhế gJQMZSGkJiới nàc9a2eg5dy JQMZSGkJcòn cóf8nM tc9a2eg5dhể sốnJQMZSGkJg hạnhc9a2eg5d f8nMphúc khf8nMi kJQMZSGkJhông cf8nMó mình.

Anh đãc9a2eg5d cf8nMó c9a2eg5dthể vưJQMZSGkJợt qJQMZSGkJua f8nMnỗi đac9a2eg5du mấJQMZSGkJt Thf8nMy ThyJQMZSGkJ, tJQMZSGkJhì tạiJQMZSGkJ sJQMZSGkJao f8nMlại khôngJQMZSGkJ thểJQMZSGkJ quêc9a2eg5dn f8nMcô đượJQMZSGkJc f8nMcơ chứ?

Nhưng c9a2eg5dcô vẫnJQMZSGkJ kJQMZSGkJhông c9a2eg5dthể cưf8nMời, vàJQMZSGkJ lạiJQMZSGkJ càngc9a2eg5d khôngc9a2eg5d f8nMthể khóf8nMc, chc9a2eg5dỉ thấyJQMZSGkJ JQMZSGkJcõi c9a2eg5dlòng trc9a2eg5dống rỗnc9a2eg5dg, khônJQMZSGkJg hềf8nM tồnf8nM tạiJQMZSGkJ bấJQMZSGkJt cứJQMZSGkJ điềuf8nM gf8nMì đượcc9a2eg5d cJQMZSGkJho lJQMZSGkJà JQMZSGkJhạnh phúcc9a2eg5d hac9a2eg5dy đJQMZSGkJau đớn.

Ái c9a2eg5dHy f8nMthật sf8nMự… thậtc9a2eg5d sJQMZSGkJự khôJQMZSGkJng thểJQMZSGkJ nhJQMZSGkJớ JQMZSGkJrõ khuf8nMôn mặtc9a2eg5d lf8nMạnh lùngc9a2eg5d f8nMngạo JQMZSGkJmạn JQMZSGkJđó nữa…c9a2eg5d thậc9a2eg5dt JQMZSGkJsự JQMZSGkJkhông thểf8nM nhớJQMZSGkJ được!

Tất JQMZSGkJcả JQMZSGkJchỉ làf8nM JQMZSGkJmột gươngc9a2eg5d mf8nMặt mJQMZSGkJờ nhJQMZSGkJạt đangJQMZSGkJ f8nMdần phaJQMZSGkJi nhoàf8nM f8nMtrong tf8nMâm trc9a2eg5dí cô.

Ngay cf8nMả hơJQMZSGkJi JQMZSGkJấm tc9a2eg5dhân thuộcc9a2eg5d vc9a2eg5dà cảmf8nM giáJQMZSGkJc kf8nMhi f8nMkề cậf8nMn bJQMZSGkJên Mic9a2eg5dnh Vf8nMỹ f8nMcũng hJQMZSGkJoàn toànf8nM c9a2eg5dbiến mấc9a2eg5dt, ÁJQMZSGkJi c9a2eg5dHy khôc9a2eg5dng JQMZSGkJthể cảmJQMZSGkJ f8nMnhận đưf8nMợc gJQMZSGkJì cả…

… c9a2eg5dkhông gìc9a2eg5d cả.

Cô c9a2eg5dhầu cc9a2eg5dũng khôc9a2eg5dng JQMZSGkJhề cJQMZSGkJảm thấyf8nM lạc9a2eg5d lẫmJQMZSGkJ vf8nMì nhữngc9a2eg5d hàc9a2eg5dnh độngf8nM thấtJQMZSGkJ thưf8nMờng củc9a2eg5da JQMZSGkJÁi c9a2eg5dHy, nhaf8nMnh chf8nMân bưf8nMớc c9a2eg5dra khc9a2eg5dỏi phc9a2eg5dòng, saf8nMu JQMZSGkJđó JQMZSGkJgài chốtf8nM khoá.

Cô JQMZSGkJim lJQMZSGkJặng, cf8nMhìm sâuc9a2eg5d c9a2eg5dvào mớf8nM c9a2eg5dký ứcJQMZSGkJ hỗnf8nM độn…

Không thểJQMZSGkJ c9a2eg5dtin đượcf8nM f8nManh lc9a2eg5dà ngc9a2eg5dười JQMZSGkJđã nhẫnc9a2eg5d tf8nMâm c9a2eg5dxuống c9a2eg5dtay tf8nMàn sátJQMZSGkJ JQMZSGkJcả f8nMgia đf8nMình cJQMZSGkJủa cô….

Không đâu,c9a2eg5d f8nMngười nhưJQMZSGkJ c9a2eg5dMinh Vỹ,c9a2eg5d vẻJQMZSGkJ bc9a2eg5dề nJQMZSGkJgoài lJQMZSGkJạnh lùnJQMZSGkJg chJQMZSGkJỉ JQMZSGkJlà vỏc9a2eg5d bọc9a2eg5dc chf8nMo sựf8nM ấmf8nM ápf8nM f8nMlan c9a2eg5dtoả bênf8nM troJQMZSGkJng… anf8nMh sẽc9a2eg5d kJQMZSGkJhông baf8nMo giờf8nM lf8nMàm f8nMnhư thế!

Nhưng f8nMkhông phảif8nM chínf8nMh ĐiềJQMZSGkJn Huf8nMân JQMZSGkJđã thừac9a2eg5d nhc9a2eg5dận rằc9a2eg5dng hắnc9a2eg5d c9a2eg5dlà kẻf8nM JQMZSGkJgiết giJQMZSGkJa đìf8nMnh JQMZSGkJcô sac9a2eg5do? NhJQMZSGkJưng tạif8nM saJQMZSGkJo Tịnhc9a2eg5d Nhf8nMi c9a2eg5dlại nóiJQMZSGkJ Mf8nMinh Vỹf8nM mJQMZSGkJới thựJQMZSGkJc JQMZSGkJsự làJQMZSGkJ c9a2eg5dkẻ f8nMsát nJQMZSGkJhân c9a2eg5dcơ chứ?

Hạo Thầc9a2eg5dn bướJQMZSGkJc JQMZSGkJvào c9a2eg5dcăn phòc9a2eg5dng phảngc9a2eg5d JQMZSGkJphất mùiJQMZSGkJ hJQMZSGkJương củac9a2eg5d hoJQMZSGkJa tườngf8nM vif8nM, tiếnc9a2eg5d đếnf8nM c9a2eg5dgần JQMZSGkJÁi Hc9a2eg5dy vàf8nM nJQMZSGkJgồi lênc9a2eg5d cạnhf8nM giường.

“Em cháJQMZSGkJn gf8nMhét c9a2eg5danh f8nMđến mứcf8nM nàyJQMZSGkJ sao?”JQMZSGkJ GươJQMZSGkJng mặJQMZSGkJt lộJQMZSGkJ c9a2eg5drõ vẻc9a2eg5d thấtf8nM vọng,JQMZSGkJ JQMZSGkJHạo Thầf8nMn df8nMường nhưc9a2eg5d đãf8nM JQMZSGkJbiết câuf8nM trảf8nM lc9a2eg5dời f8nMsẽ làf8nM nc9a2eg5dhư thếc9a2eg5d nf8nMào, c9a2eg5dtiếp tc9a2eg5dục cấtf8nM giọngf8nM đềuf8nM đều.JQMZSGkJ “Đừngf8nM nhưJQMZSGkJ thếf8nM nữc9a2eg5da, JQMZSGkJanh f8nMcó thJQMZSGkJể JQMZSGkJkhiến eJQMZSGkJm f8nMhạnh phJQMZSGkJúc hơnc9a2eg5d cf8nMả hắn.

Cứ tưởngc9a2eg5d rằngf8nM chJQMZSGkJỉ cầnJQMZSGkJ giữf8nM c9a2eg5dÁi Hc9a2eg5dy bênc9a2eg5d cJQMZSGkJạnh, Hạoc9a2eg5d ThầnJQMZSGkJ sẽf8nM c9a2eg5dhạnh pc9a2eg5dhúc sao?

Không f8nMhề! c9a2eg5dHạnh phúcf8nM tưởngJQMZSGkJ f8nMchừng nhưc9a2eg5d chf8nMỉ thJQMZSGkJoáng c9a2eg5dqua, nhc9a2eg5dẹ nhc9a2eg5dư lJQMZSGkJàn gc9a2eg5dió mJQMZSGkJơn f8nMman ngoc9a2eg5dài bầf8nMu tc9a2eg5drời đc9a2eg5dơn điệu…

Nhưng đaJQMZSGkJu JQMZSGkJđớn lạJQMZSGkJi kf8nMéo dài,JQMZSGkJ JQMZSGkJche khuấtf8nM tc9a2eg5dhứ áf8nMnh sf8nMáng khJQMZSGkJiến cuf8nMộc sốnf8nMg củaf8nM c9a2eg5dcậu f8nMchuyển biếc9a2eg5dn c9a2eg5dtheo mộtJQMZSGkJ màuJQMZSGkJ đenc9a2eg5d tămf8nM JQMZSGkJtối. JQMZSGkJCứ JQMZSGkJnhư tJQMZSGkJhế nàyJQMZSGkJ thJQMZSGkJật sc9a2eg5dự kJQMZSGkJhông JQMZSGkJổn cJQMZSGkJhút nàoJQMZSGkJ… côc9a2eg5d vẫnJQMZSGkJ yênf8nM lặng,f8nM hoàf8nMn f8nMtoàn khc9a2eg5dông f8nMcó chúf8nMt bc9a2eg5diểu cf8nMảm nJQMZSGkJào kJQMZSGkJhác ngoàiJQMZSGkJ JQMZSGkJviệc f8nMthẫn thờc9a2eg5d nhJQMZSGkJìn c9a2eg5dvào kf8nMhoảng không.

“Theo ac9a2eg5dnh!” Hạf8nMo ThầJQMZSGkJn mệJQMZSGkJt mỏf8nMi ôf8nMm lấf8nMy đf8nMầu, c9a2eg5dsau đJQMZSGkJó đứngJQMZSGkJ c9a2eg5ddậy nắmJQMZSGkJ lấyf8nM taf8nMy cc9a2eg5dô f8nMlôi đi…

Có lẽ…f8nM đếJQMZSGkJn f8nMlúc f8nMphải buôJQMZSGkJng tf8nMay rồf8nMi. f8nMVì nf8nMắm giJQMZSGkJữ c9a2eg5dmối f8nMtình từc9a2eg5d mộtJQMZSGkJ f8nMphía nc9a2eg5dhư thếf8nM nàf8nMy, thậtf8nM sựJQMZSGkJ cJQMZSGkJhỉ kf8nMhiến cJQMZSGkJả haJQMZSGkJi c9a2eg5dđau c9a2eg5dkhổ hơc9a2eg5dn màJQMZSGkJ thôi.

Quãng JQMZSGkJthời giaJQMZSGkJn qJQMZSGkJua, Hạc9a2eg5do Tc9a2eg5dhần c9a2eg5dđã thựcf8nM sực9a2eg5d qf8nMuá íchJQMZSGkJ JQMZSGkJkỷ, cc9a2eg5dhỉ biếtc9a2eg5d gJQMZSGkJiữ Ác9a2eg5di HJQMZSGkJy chf8nMo riêngc9a2eg5d mJQMZSGkJình vJQMZSGkJà nf8nMghĩ sẽc9a2eg5d làc9a2eg5dm c9a2eg5dngười cof8nMn gáic9a2eg5d nf8nMày hc9a2eg5dạnh phúc.

Nhưng JQMZSGkJhai chữJQMZSGkJ “hạnhJQMZSGkJ pJQMZSGkJhúc” miễc9a2eg5dn cưỡngf8nM nc9a2eg5dày cf8nMó thậtc9a2eg5d sựJQMZSGkJ tf8nMồn tạic9a2eg5d khôngJQMZSGkJ JQMZSGkJkhi cJQMZSGkJô vẫnf8nM JQMZSGkJcòn mf8nMong JQMZSGkJnhớ hắn?

Cô đJQMZSGkJể mặcf8nM Hạc9a2eg5do f8nMThần đưac9a2eg5d f8nMmình đic9a2eg5d, khônJQMZSGkJg hềf8nM cóf8nM JQMZSGkJchút phf8nMản JQMZSGkJứng JQMZSGkJnào gc9a2eg5dọi JQMZSGkJlà khángf8nM cựJQMZSGkJ, chỉJQMZSGkJ f8nMvô thức9a2eg5dc nốic9a2eg5d bướcJQMZSGkJ thc9a2eg5deo JQMZSGkJsau c9a2eg5dcậu, JQMZSGkJbàn c9a2eg5dtay c9a2eg5dcòn lạiJQMZSGkJ siếf8nMt chặtJQMZSGkJ coJQMZSGkJn gấuJQMZSGkJ bôngc9a2eg5d mềJQMZSGkJm mc9a2eg5dại trof8nMng tay.

Đây… lc9a2eg5dà JQMZSGkJcách duc9a2eg5dy nhấtf8nM Hạof8nM f8nMThần f8nMkhông mf8nMuốn sửc9a2eg5d dJQMZSGkJụng… nhc9a2eg5dưng hc9a2eg5dết f8nMcách rồi!

Phải khiếnJQMZSGkJ ÁiJQMZSGkJ Hc9a2eg5dy hoàf8nMn toàJQMZSGkJn tiJQMZSGkJn tưởf8nMng cậJQMZSGkJu vJQMZSGkJà căf8nMm hJQMZSGkJận MinJQMZSGkJh Vỹ.

“Vẫn c9a2eg5dchưa tìJQMZSGkJm thấf8nMy c9a2eg5dcô f8nMấy sao?”f8nM JQMZSGkJMinh Vf8nMỹ đấmJQMZSGkJ mạJQMZSGkJnh f8nMlên f8nMbàn lJQMZSGkJàm việJQMZSGkJc JQMZSGkJcủa JQMZSGkJông HànJQMZSGkJ, đôic9a2eg5d mf8nMắt aJQMZSGkJnh trừngJQMZSGkJ f8nMlên nhữngf8nM tif8nMa c9a2eg5dsáng JQMZSGkJcủa lửac9a2eg5d hc9a2eg5dận. “Mộtf8nM nămf8nM, đf8nMã mf8nMột c9a2eg5dnăm rJQMZSGkJồi đf8nMấy ôngc9a2eg5d c9a2eg5dcó biếtf8nM không?!”

Tìm kiếmf8nM rồif8nM lạif8nM tJQMZSGkJìm kiếm,JQMZSGkJ aJQMZSGkJnh gầc9a2eg5dn nhf8nMư chìmf8nM vàoc9a2eg5d tc9a2eg5duyệt vọng…

Muốn bỏJQMZSGkJ cuộc,JQMZSGkJ nhc9a2eg5dưng trJQMZSGkJái c9a2eg5dtim f8nMlại kf8nMhông cJQMZSGkJho phJQMZSGkJép c9a2eg5danh JQMZSGkJlàm thế!

Lẽ nf8nMào ÁJQMZSGkJi Hc9a2eg5dy đãf8nM tc9a2eg5dhực c9a2eg5dsự bốcJQMZSGkJ hc9a2eg5dơi khỏiJQMZSGkJ tc9a2eg5dhế giJQMZSGkJới nàyf8nM JQMZSGkJrồi ư?

“Đừng đc9a2eg5dòi hỏJQMZSGkJi khf8nMi c9a2eg5dta f8nMđã gif8nMúp cf8nMon làmf8nM tấtJQMZSGkJ cJQMZSGkJả đểJQMZSGkJ tìmf8nM cJQMZSGkJon bJQMZSGkJé ấJQMZSGkJy nếuf8nM coc9a2eg5dn f8nMkhông c9a2eg5dmuốn JQMZSGkJmất f8nMnó f8nMmãi mãif8nM.” ÔnJQMZSGkJg Hf8nMàn đanc9a2eg5d f8nMhai taf8nMy JQMZSGkJvào JQMZSGkJnhau, c9a2eg5dtựa lc9a2eg5dưng vJQMZSGkJào chiếcJQMZSGkJ ghếc9a2eg5d xoayf8nM, trảf8nM lờc9a2eg5di Minc9a2eg5dh Vỹc9a2eg5d mộtJQMZSGkJ cc9a2eg5dách nc9a2eg5dghiêm JQMZSGkJnghị. “Quênc9a2eg5d f8nMcon JQMZSGkJbé ấyJQMZSGkJ đi,f8nM JQMZSGkJta sẽf8nM tJQMZSGkJìm chc9a2eg5do cof8nMn c9a2eg5dmột ngườic9a2eg5d cc9a2eg5don gf8nMái khJQMZSGkJác xc9a2eg5dinh đẹpJQMZSGkJ f8nMvà tốtc9a2eg5d hJQMZSGkJơn nó.”

Đối JQMZSGkJvới ôf8nMng, hif8nMện tạc9a2eg5di, xec9a2eg5dm nhưf8nM mf8nMọi f8nMchuyện JQMZSGkJđã đượcf8nM thc9a2eg5du JQMZSGkJxếp ổc9a2eg5dn thc9a2eg5doả, vf8nMà tấtJQMZSGkJ c9a2eg5dcả sJQMZSGkJẽ lạif8nM ổnJQMZSGkJ địnhf8nM nc9a2eg5dhư lúcJQMZSGkJ c9a2eg5dban đầu.

“Ý ôngc9a2eg5d làf8nM f8nMtôi pf8nMhải sốngJQMZSGkJ tốtJQMZSGkJ kf8nMhi thiếuJQMZSGkJ côc9a2eg5d JQMZSGkJấy c9a2eg5dsao? Thếf8nM JQMZSGkJcuộc sf8nMống củaJQMZSGkJ ôngf8nM cJQMZSGkJó hạnhf8nM pc9a2eg5dhúc nếc9a2eg5du thiếJQMZSGkJu bàc9a2eg5d JQMZSGkJta khônf8nMg? Vàf8nM tf8nMôi JQMZSGkJhiện giờc9a2eg5d làc9a2eg5d nhưf8nM thếf8nM đấy,c9a2eg5d khJQMZSGkJông cóf8nM cJQMZSGkJô c9a2eg5dấy, cof8nMi c9a2eg5dnhư tf8nMhế c9a2eg5dgiới nàyJQMZSGkJ đf8nMối vớic9a2eg5d tôif8nM chf8nMẳng cf8nMòn ýc9a2eg5d c9a2eg5dnghĩa gc9a2eg5dì cả!”f8nM Gươf8nMng mặtJQMZSGkJ Mic9a2eg5dnh Vỹc9a2eg5d chợtJQMZSGkJ trf8nMở JQMZSGkJnên thậc9a2eg5dt lạnhJQMZSGkJ lùngc9a2eg5d vc9a2eg5dà bấtc9a2eg5d cc9a2eg5dần, nf8nMhư JQMZSGkJthể đaJQMZSGkJng mJQMZSGkJong c9a2eg5dmuốn rờJQMZSGkJi kJQMZSGkJhỏi tJQMZSGkJhế gJQMZSGkJiới f8nMnày bấf8nMt cc9a2eg5dứ f8nMlúc nào.

Không chc9a2eg5dỉ f8nMbất JQMZSGkJlực vc9a2eg5dì chuyệnc9a2eg5d lãnc9a2eg5dh đạof8nM tc9a2eg5dổ cJQMZSGkJhức KnigJQMZSGkJht, f8nManh thậtJQMZSGkJ sực9a2eg5d đf8nMang rấJQMZSGkJt mệtc9a2eg5d mf8nMỏi vìJQMZSGkJ JQMZSGkJvô vọnc9a2eg5dg troc9a2eg5dng vc9a2eg5diệc tìmJQMZSGkJ kc9a2eg5diếm f8nMÁi Hy.

Đôi mắtc9a2eg5d chấtJQMZSGkJ chứJQMZSGkJa ưuf8nM phJQMZSGkJiền, Mc9a2eg5dinh Vỹf8nM bướcJQMZSGkJ f8nMnhanh f8nMra f8nMkhỏi cănJQMZSGkJ phòngf8nM c9a2eg5dđang kc9a2eg5dhiến f8nMmình ngf8nMạt thởc9a2eg5d, cJQMZSGkJhỉ JQMZSGkJmuốn c9a2eg5dtìm vềf8nM JQMZSGkJgóc tc9a2eg5dối qJQMZSGkJuen thuộcJQMZSGkJ f8nMmà nhớc9a2eg5d đếnf8nM ngf8nMười JQMZSGkJcon gáiJQMZSGkJ ấJQMZSGkJy. TừJQMZSGkJ f8nMbao gc9a2eg5diờ f8nManh c9a2eg5dlại thJQMZSGkJảm hf8nMại đếnc9a2eg5d nc9a2eg5dhư thếc9a2eg5d JQMZSGkJnày JQMZSGkJcơ chứ?

Hạo ThầJQMZSGkJn nắmJQMZSGkJ lấyc9a2eg5d taJQMZSGkJy Áif8nM Hc9a2eg5dy, đJQMZSGkJưa c9a2eg5dcô lJQMZSGkJên tậnf8nM lJQMZSGkJầu baJQMZSGkJ, saf8nMu đóf8nM dừc9a2eg5dng lạf8nMi trưJQMZSGkJớc mJQMZSGkJột căc9a2eg5dn JQMZSGkJphòng JQMZSGkJkhá rộngc9a2eg5d lớn.

Cô cảmf8nM thấc9a2eg5dy c9a2eg5dlo sợ,f8nM mộtJQMZSGkJ phf8nMần vc9a2eg5dì hànf8nMh độc9a2eg5dng khf8nMác thườf8nMng cc9a2eg5dủa HạoJQMZSGkJ Thần,c9a2eg5d phầnJQMZSGkJ cJQMZSGkJòn lf8nMại làf8nM JQMZSGkJvì bc9a2eg5dí mf8nMật đanJQMZSGkJg JQMZSGkJẩn cJQMZSGkJhứa phf8nMía sc9a2eg5dau căf8nMn pJQMZSGkJhòng đó.

Bước c9a2eg5dchân dừnf8nMg lạf8nMi ởf8nM cửac9a2eg5d phònc9a2eg5dg, Hạoc9a2eg5d f8nMThần f8nMbuông tc9a2eg5day cf8nMô raf8nM, đứnJQMZSGkJg sanc9a2eg5dg mc9a2eg5dột bênJQMZSGkJ, nJQMZSGkJhư tf8nMhể đJQMZSGkJang muốnc9a2eg5d côJQMZSGkJ pJQMZSGkJhải tựJQMZSGkJ mJQMZSGkJình kf8nMhám pháf8nM bf8nMí mậc9a2eg5dt ẩJQMZSGkJn JQMZSGkJchứa bênf8nM c9a2eg5dtrong c9a2eg5dcăn phòngJQMZSGkJ bíf8nM ẩnJQMZSGkJ f8nMtrước mắt.

Bàn JQMZSGkJtay đJQMZSGkJang JQMZSGkJôm c9a2eg5dcon gJQMZSGkJấu bôngf8nM nớiJQMZSGkJ lỏnf8nMg JQMZSGkJdần, lỏnc9a2eg5dg dầf8nMn rJQMZSGkJồi mc9a2eg5dặc c9a2eg5dkệ nóc9a2eg5d rơif8nM xuốngc9a2eg5d f8nMđất. Đôic9a2eg5d c9a2eg5dmắt Áic9a2eg5d JQMZSGkJHy thf8nMoáng cJQMZSGkJhút f8nMlo sợJQMZSGkJ, nhưnf8nMg c9a2eg5dbàn tac9a2eg5dy JQMZSGkJlại ngc9a2eg5doan cc9a2eg5dố nJQMZSGkJắm lc9a2eg5dấy tac9a2eg5dy cầJQMZSGkJm f8nMmở cửa.

Liệu… JQMZSGkJkhi cJQMZSGkJô JQMZSGkJmở cửJQMZSGkJa… c9a2eg5dMinh c9a2eg5dVỹ c9a2eg5dsẽ lc9a2eg5dà ngườic9a2eg5d đc9a2eg5dầu tJQMZSGkJiên côJQMZSGkJ đượcJQMZSGkJ trônJQMZSGkJg tf8nMhấy? c9a2eg5dHay lạf8nMi làJQMZSGkJ mc9a2eg5dột JQMZSGkJthảm c9a2eg5dkịch đangc9a2eg5d cJQMZSGkJhờ đóc9a2eg5dn cô?

Mặc kệf8nM, f8nMcô kf8nMhông qc9a2eg5duan tf8nMâm nữaJQMZSGkJ, côf8nM chỉJQMZSGkJ cầnJQMZSGkJ c9a2eg5dbiết mìnc9a2eg5dh đanf8nMg cầJQMZSGkJn phảif8nM c9a2eg5dgiải toảJQMZSGkJ f8nMbản tJQMZSGkJính tòJQMZSGkJ mc9a2eg5dò vốc9a2eg5dn cóJQMZSGkJ JQMZSGkJcủa mình.

Hạo f8nMThần hc9a2eg5doàn toàf8nMn cJQMZSGkJâm lặf8nMng JQMZSGkJđứng yêc9a2eg5dn bêc9a2eg5dn cạnJQMZSGkJh cf8nMô, đôic9a2eg5d mắJQMZSGkJt cc9a2eg5dậu nhắmc9a2eg5d hờ,f8nM hànf8nMg lôf8nMng màyJQMZSGkJ thanc9a2eg5dh túc9a2eg5d khẽf8nM cJQMZSGkJau lại,c9a2eg5d đôiJQMZSGkJ môic9a2eg5d mỏf8nMng đf8nMang mJQMZSGkJím c9a2eg5dlại thậtf8nM chặt.

Cậu JQMZSGkJkhông muJQMZSGkJốn mọc9a2eg5di chuyệnJQMZSGkJ nf8nMhư thếc9a2eg5d nàyc9a2eg5d… nhưnJQMZSGkJg cũnJQMZSGkJg khôngJQMZSGkJ còJQMZSGkJn cáf8nMch nf8nMào khJQMZSGkJác c9a2eg5dcả, c9a2eg5dlàm saJQMZSGkJo kìmc9a2eg5d lạif8nM đượcc9a2eg5d kc9a2eg5dhi ướf8nMc muốc9a2eg5dn chc9a2eg5diếm hữuc9a2eg5d ngườic9a2eg5d cc9a2eg5don f8nMgái JQMZSGkJkia đJQMZSGkJang dầnJQMZSGkJ tăJQMZSGkJng caoc9a2eg5d, đếnJQMZSGkJ mứcJQMZSGkJ khônJQMZSGkJg thểc9a2eg5d kc9a2eg5diểm sJQMZSGkJoát đượcc9a2eg5d nữa…

Khiến côc9a2eg5d đJQMZSGkJau đớnJQMZSGkJ, khf8nMiến côJQMZSGkJ JQMZSGkJchịu JQMZSGkJthương f8nMtổn… tấtf8nM cf8nMả c9a2eg5dchỉ f8nMvì sJQMZSGkJự f8nMích JQMZSGkJkỷ vàf8nM hac9a2eg5dm muJQMZSGkJốn cf8nMó đJQMZSGkJược cc9a2eg5dô JQMZSGkJmà thôi.

Cậu thựcc9a2eg5d sf8nMự hậnf8nM Áic9a2eg5d Hyf8nM, hậnJQMZSGkJ cf8nMô JQMZSGkJđã kf8nMhiến cậc9a2eg5du f8nMphải bấf8nMt chấpJQMZSGkJ tJQMZSGkJất cảJQMZSGkJ đểf8nM cóc9a2eg5d đượcf8nM c9a2eg5dcô! Nếuc9a2eg5d JQMZSGkJcó đủJQMZSGkJ JQMZSGkJcan JQMZSGkJđảm, HạJQMZSGkJo ThầnJQMZSGkJ chc9a2eg5dỉ mJQMZSGkJuốn bópJQMZSGkJ náf8nMt JQMZSGkJtrái tf8nMim yếuc9a2eg5d ớtc9a2eg5d đaJQMZSGkJng f8nMđập JQMZSGkJliên hJQMZSGkJồi JQMZSGkJtrong lòngJQMZSGkJ ngực,f8nM đểJQMZSGkJ nóc9a2eg5d khônf8nMg cònJQMZSGkJ lof8nMạn c9a2eg5dnhịp trướcc9a2eg5d f8nMcô nữa.

Bàn f8nMtay nc9a2eg5dhỏ bJQMZSGkJé vặnf8nM nhẹf8nM f8nMtay c9a2eg5dcầm, lậc9a2eg5dp tứcJQMZSGkJ mJQMZSGkJột c9a2eg5dhương thơmJQMZSGkJ c9a2eg5ddịu dànc9a2eg5dg f8nMlan toảc9a2eg5d bc9a2eg5dao c9a2eg5dphủ khắf8nMp ngườiJQMZSGkJ côc9a2eg5d, pf8nMhảng pf8nMhất chútf8nM c9a2eg5dsự c9a2eg5dtàn đc9a2eg5dộc từJQMZSGkJ JQMZSGkJbóng tốc9a2eg5di tJQMZSGkJội ác.

Hai bf8nMóng ngườiJQMZSGkJ c9a2eg5dđang đf8nMứng giữf8nMa giaf8nMn phc9a2eg5dòng, ánc9a2eg5dh mắtf8nM sc9a2eg5dắc nhọnJQMZSGkJ đf8nMều JQMZSGkJcó cf8nMùng chf8nMung f8nMmột mụcf8nM tiêu…

… f8nMlà cô!!

Chap 46

Nếu ec9a2eg5dm muốJQMZSGkJn chết

*Ba JQMZSGkJnăm sau*

Tiếng bướJQMZSGkJc châc9a2eg5dn vồnJQMZSGkJ vãc9a2eg5d nốif8nM tiếpf8nM khắf8nMp f8nMdãy hàf8nMnh laJQMZSGkJng dọc9a2eg5dc tJQMZSGkJheo JQMZSGkJngôi biệtf8nM thực9a2eg5d tJQMZSGkJráng lệf8nM, toc9a2eg5dán ngưc9a2eg5dời mc9a2eg5dặc f8nMvest đenJQMZSGkJ bặmc9a2eg5d trc9a2eg5dợn đangc9a2eg5d bướcJQMZSGkJ tc9a2eg5dheo c9a2eg5dsau mộtf8nM JQMZSGkJbóng c9a2eg5dngười JQMZSGkJcao JQMZSGkJlớn, toáJQMZSGkJt lênf8nM phof8nMng tháiJQMZSGkJ thốJQMZSGkJng lĩnf8nMh củaJQMZSGkJ đấngf8nM chỉc9a2eg5d huy.

Chiếc áof8nM sJQMZSGkJơ mJQMZSGkJi tf8nMrắng chưac9a2eg5d cc9a2eg5dài hếtc9a2eg5d khf8nMuy đangc9a2eg5d đượcf8nM bàJQMZSGkJn tJQMZSGkJay c9a2eg5dto lớnJQMZSGkJ f8nMkhuy lạic9a2eg5d vộic9a2eg5d vãf8nM, gươngf8nM mặtf8nM c9a2eg5dlãnh khốcc9a2eg5d đJQMZSGkJang nhìnc9a2eg5d mọf8nMi c9a2eg5dthứ bJQMZSGkJằng mộJQMZSGkJt màuJQMZSGkJ sắcf8nM đJQMZSGkJen sẫmc9a2eg5d khôngf8nM sựf8nM sống.

Đôi bàJQMZSGkJn châf8nMn vẫnJQMZSGkJ sảif8nM bướcf8nM c9a2eg5dthật đềuc9a2eg5d đặnf8nM, Minc9a2eg5dh VJQMZSGkJỹ càc9a2eg5di lạf8nMi ngaJQMZSGkJy ngắnf8nM hf8nMàng khf8nMuy c9a2eg5dáo, rồf8nMi lạic9a2eg5d tiếpJQMZSGkJ f8nMtục khoácJQMZSGkJ nJQMZSGkJhanh chic9a2eg5dếc áf8nMo khoc9a2eg5dác c9a2eg5dđen đangf8nM cầmf8nM trênf8nM tayJQMZSGkJ… từf8nM bac9a2eg5do giờJQMZSGkJ aJQMZSGkJnh JQMZSGkJlại sốnf8nMg mf8nMột cf8nMách máyf8nM móJQMZSGkJc nhưJQMZSGkJ thếf8nM nàJQMZSGkJy cơJQMZSGkJ chứ?

Mọi thJQMZSGkJứ vẫnc9a2eg5d dif8nMễn c9a2eg5dra tc9a2eg5dhật gấpc9a2eg5d gáJQMZSGkJp f8nMnhư lJQMZSGkJẽ tựJQMZSGkJ c9a2eg5dnhiên, vàf8nM đốif8nM vớic9a2eg5d JQMZSGkJanh, tấtf8nM JQMZSGkJcả khôngJQMZSGkJ cJQMZSGkJòn quJQMZSGkJan trọJQMZSGkJng nữa.

Kéo dàc9a2eg5di f8nMsự JQMZSGkJsống f8nMvà hơic9a2eg5d thởf8nM cJQMZSGkJhỉ đểc9a2eg5d dànJQMZSGkJ xếpJQMZSGkJ nhf8nMững cc9a2eg5duộc ẩJQMZSGkJu đảc9a2eg5d manc9a2eg5dg tínJQMZSGkJh cf8nMhất bạc9a2eg5do JQMZSGkJlực, f8nMnhưng cơf8nM thểc9a2eg5d ac9a2eg5dnh vJQMZSGkJẫn tiếpf8nM tụcc9a2eg5d hôc9a2eg5d hc9a2eg5dấp đểc9a2eg5d JQMZSGkJduy tf8nMrì JQMZSGkJsinh mệnJQMZSGkJh này.

Bất cầnf8nM đf8nMời… bc9a2eg5da từJQMZSGkJ c9a2eg5ddùng đểc9a2eg5d chc9a2eg5dỉ vJQMZSGkJề cuc9a2eg5dộc sốnf8nMg hic9a2eg5dện tạif8nM củac9a2eg5d anh!!

Nét mặtf8nM luc9a2eg5dôn giJQMZSGkJữ trạngf8nM tf8nMhái lạnhc9a2eg5d f8nMlùng hJQMZSGkJơn f8nMcả ngàyJQMZSGkJ xc9a2eg5dưa, gif8nMờ đâyc9a2eg5d f8nMlại bắtf8nM đầuJQMZSGkJ lưuJQMZSGkJ dấuJQMZSGkJ sựJQMZSGkJ kc9a2eg5dhinh đf8nMời cJQMZSGkJủa HànJQMZSGkJ f8nMMinh Vỹ.

Chiếc xf8nMe f8nMBMW đf8nMược đậuc9a2eg5d sẵnc9a2eg5d trướcJQMZSGkJ f8nMcổng f8nMnhư tJQMZSGkJhường lệf8nM, cJQMZSGkJhờ đJQMZSGkJợi đưJQMZSGkJa anJQMZSGkJh tf8nMhực f8nMthi nhữngJQMZSGkJ nhiệc9a2eg5dm vJQMZSGkJụ bJQMZSGkJạo lựcc9a2eg5d JQMZSGkJphi pháp.

Anh c9a2eg5dbiết chức9a2eg5d! Ngườic9a2eg5d f8nManh gọiJQMZSGkJ lc9a2eg5dà chaJQMZSGkJ, ônc9a2eg5dg f8nMta chỉc9a2eg5d xJQMZSGkJem af8nMnh f8nMnhư mJQMZSGkJột JQMZSGkJthứ cc9a2eg5dông cf8nMụ đc9a2eg5dể JQMZSGkJloại f8nMbỏ tấtJQMZSGkJ f8nMcả f8nMnhững thứJQMZSGkJ cảf8nMn trởc9a2eg5d bưc9a2eg5dớc JQMZSGkJtiến củaJQMZSGkJ f8nMông tJQMZSGkJa trênc9a2eg5d thc9a2eg5dương trường.

Chắc hẳJQMZSGkJn lf8nMà JQMZSGkJsau kc9a2eg5dhi đẩJQMZSGkJy chJQMZSGkJo anJQMZSGkJh JQMZSGkJcái tJQMZSGkJổ chJQMZSGkJức c9a2eg5dnày, ôngc9a2eg5d tf8nMa thof8nMải f8nMmái lắm.JQMZSGkJ TJQMZSGkJhoải mJQMZSGkJái JQMZSGkJkhi đãJQMZSGkJ JQMZSGkJcó ngườif8nM thac9a2eg5dy tc9a2eg5dhế mìnf8nMh lãnf8nMh f8nMđạo vàf8nM gic9a2eg5dúp ônJQMZSGkJg JQMZSGkJdọn JQMZSGkJdẹp JQMZSGkJsạch sẽc9a2eg5d JQMZSGkJnhững thc9a2eg5dứ dơc9a2eg5d JQMZSGkJbẩn đJQMZSGkJang chắnc9a2eg5d nJQMZSGkJgang coc9a2eg5dn đưJQMZSGkJờng tf8nMhành côngf8nM cf8nMủa mình.

Sống trJQMZSGkJong mộJQMZSGkJt thếc9a2eg5d giớf8nMi hằnc9a2eg5dg JQMZSGkJngày vẫc9a2eg5dn xảyf8nM JQMZSGkJra nhữngf8nM JQMZSGkJcuộc xunJQMZSGkJg c9a2eg5dđột f8nMvà c9a2eg5dẩu đảJQMZSGkJ vôJQMZSGkJ nJQMZSGkJghĩa, af8nMnh vẫc9a2eg5dn tiếpf8nM tụJQMZSGkJc làmJQMZSGkJ tc9a2eg5dheo c9a2eg5dlời sac9a2eg5di khiếnf8nM củf8nMa JQMZSGkJcha mìnhc9a2eg5d nhưf8nM mộtJQMZSGkJ f8nMcái mf8nMáy, hoàf8nMn f8nMtoàn khôJQMZSGkJng JQMZSGkJhề JQMZSGkJkháng cự.

Đôi mắtc9a2eg5d màJQMZSGkJu JQMZSGkJhổ pháJQMZSGkJch sJQMZSGkJáng c9a2eg5drực đầyf8nM JQMZSGkJkiêu ngạc9a2eg5do gif8nMờ đâyc9a2eg5d lạif8nM đượcc9a2eg5d thf8nMay thJQMZSGkJế bc9a2eg5dằng sắcf8nM màf8nMu cc9a2eg5dafe đf8nMen sẫm,JQMZSGkJ anf8nMh trc9a2eg5dở nf8nMên f8nMít nóic9a2eg5d hơnJQMZSGkJ JQMZSGkJxưa, thậf8nMm chf8nMí cf8nMòn f8nMkhông thèmf8nM mởc9a2eg5d mc9a2eg5diệng rc9a2eg5da nóf8nMi mộtc9a2eg5d từc9a2eg5d c9a2eg5dnếu nóf8nM tJQMZSGkJhật JQMZSGkJsự kf8nMhông f8nMcần thiết.

Anh họcJQMZSGkJ cácf8nMh lJQMZSGkJàm quc9a2eg5den vớif8nM vJQMZSGkJiệc f8nMsống đf8nMơn độcc9a2eg5d mộtf8nM mìf8nMnh, họcJQMZSGkJ cf8nMách JQMZSGkJtự kiểmc9a2eg5d sJQMZSGkJoát lf8nMý tf8nMrí vc9a2eg5dà c9a2eg5dsuy nghĩc9a2eg5d mộf8nMt cáchf8nM thiếtf8nM tJQMZSGkJhực hơnJQMZSGkJ, vJQMZSGkJà JQMZSGkJanh đc9a2eg5dã c9a2eg5ddùng kJQMZSGkJính áf8nMp trf8nMòng đểf8nM chf8nMe giấuf8nM JQMZSGkJthứ màf8nMu sJQMZSGkJắc tuyệtJQMZSGkJ JQMZSGkJmỹ JQMZSGkJvốn cóc9a2eg5d củaJQMZSGkJ mình.

Từ nc9a2eg5dgày thiJQMZSGkJếu vắnf8nMg bóc9a2eg5dng hìnhc9a2eg5d ÁiJQMZSGkJ f8nMHy, ac9a2eg5dnh f8nMtrở JQMZSGkJnên cf8nMăm ghétc9a2eg5d tf8nMất cảc9a2eg5d mọiJQMZSGkJ thức9a2eg5d trêc9a2eg5dn đờiJQMZSGkJ c9a2eg5dnày, cf8nMả thức9a2eg5d mf8nMà côf8nM thícf8nMh nhấtf8nM c9a2eg5dở anc9a2eg5dh –c9a2eg5d c9a2eg5dmàu mắt!!

Cô đc9a2eg5dã từngc9a2eg5d nJQMZSGkJgắm c9a2eg5danh thậtc9a2eg5d lâJQMZSGkJu, c9a2eg5dbật cườJQMZSGkJi vàJQMZSGkJ bảJQMZSGkJo rấc9a2eg5dt thíf8nMch đc9a2eg5dôi mắtf8nM –f8nM thứf8nM f8nMthu hútc9a2eg5d nhf8nMất trc9a2eg5dên f8nMgương mặtc9a2eg5d anh.

Anh c9a2eg5dđã tậpf8nM chịuc9a2eg5d đựngc9a2eg5d sc9a2eg5dự khóf8nM chf8nMịu mỗf8nMi khJQMZSGkJi đef8nMo kc9a2eg5dính f8nMáp tJQMZSGkJròng, c9a2eg5dtập làf8nMm qf8nMuen vớif8nM mộtJQMZSGkJ c9a2eg5dđôi mắtJQMZSGkJ đJQMZSGkJen f8nMsâu tJQMZSGkJhẳm nc9a2eg5dhư c9a2eg5dbao ngườiJQMZSGkJ kf8nMhác JQMZSGkJmỗi kc9a2eg5dhi trônc9a2eg5dg thấyc9a2eg5d hìnhf8nM JQMZSGkJảnh pc9a2eg5dhản chiếf8nMu củc9a2eg5da mìJQMZSGkJnh trof8nMng gương.

Sải c9a2eg5dbước thậtc9a2eg5d df8nMứt khoáJQMZSGkJt, Mif8nMnh c9a2eg5dVỹ bướcf8nM f8nMra khỏic9a2eg5d cổnf8nMg, đôif8nM JQMZSGkJmắt vẫnJQMZSGkJ mc9a2eg5dông lungc9a2eg5d, f8nMvô định.

Mặc dc9a2eg5dù JQMZSGkJkhông hềf8nM đJQMZSGkJể tâJQMZSGkJm đếnJQMZSGkJ nf8nMhững tc9a2eg5dhứ f8nMxung f8nMquanh, nhưc9a2eg5dng JQMZSGkJanh vẫJQMZSGkJn cảmJQMZSGkJ thấf8nMy sf8nMự thaJQMZSGkJy đổiJQMZSGkJ bf8nMất thườngf8nM JQMZSGkJở kc9a2eg5dhung cảJQMZSGkJnh thJQMZSGkJân thJQMZSGkJuộc f8nMmình vẫc9a2eg5dn trc9a2eg5dông thấyc9a2eg5d vc9a2eg5dà f8nMbước f8nMđi hằf8nMng ngày.

Trái tf8nMim đậpJQMZSGkJ mạnf8nMh f8nMmột JQMZSGkJnhịp, aJQMZSGkJnh cảmf8nM thấyf8nM cóJQMZSGkJ c9a2eg5dchút gf8nMì đc9a2eg5dó JQMZSGkJkhó JQMZSGkJthở, dườJQMZSGkJng f8nMnhư f8nManh vừf8nMa bJQMZSGkJỏ qJQMZSGkJua thức9a2eg5d gìf8nM đóf8nM rấtf8nM qf8nMuan f8nMtrọng thJQMZSGkJì phải.

Bước chânf8nM khựngf8nM JQMZSGkJlại, Mc9a2eg5dinh VJQMZSGkJỹ f8nMcứ gJQMZSGkJiữ ngf8nMuyên JQMZSGkJphong f8nMthái f8nMlãnh đạmf8nM ấy,c9a2eg5d mf8nMãi mộtc9a2eg5d f8nMlúc sac9a2eg5du mớic9a2eg5d từc9a2eg5d tf8nMừ quaJQMZSGkJy đầuc9a2eg5d lại,c9a2eg5d đf8nMảo mắc9a2eg5dt xunJQMZSGkJg qJQMZSGkJuanh nf8nMhư tìf8nMm kiếmJQMZSGkJ gìc9a2eg5d đó.

Đôi mJQMZSGkJắt c9a2eg5danh chợf8nMt dừf8nMng lạic9a2eg5d, hJQMZSGkJô hấc9a2eg5dp ngưnf8nMg hc9a2eg5doạt động,c9a2eg5d cảc9a2eg5d cơc9a2eg5d JQMZSGkJthể nhưf8nM rơif8nM vàoc9a2eg5d trc9a2eg5dạng thf8nMái bấtf8nM động.

Thứ anJQMZSGkJh JQMZSGkJđang nhìnf8nM thấy…JQMZSGkJ lf8nMà ảoc9a2eg5d f8nMảnh sao?

Mái tf8nMóc nâuJQMZSGkJ đf8nMược thắc9a2eg5dt nJQMZSGkJơ, cf8nMố tìf8nMnh buộcJQMZSGkJ lệchf8nM sanf8nMg f8nMbên tráf8nMi đf8nMang đượcc9a2eg5d nhf8nMững vạtf8nM nắf8nMng buJQMZSGkJổi sớmf8nM chiếc9a2eg5du rọi…

Một bc9a2eg5dóng dángf8nM nhỏJQMZSGkJ JQMZSGkJbé, gc9a2eg5dầy guộcJQMZSGkJ, lànc9a2eg5d c9a2eg5dda tf8nMrắng mỏJQMZSGkJng mJQMZSGkJanh đf8nMang kJQMZSGkJhoác trf8nMên mìc9a2eg5dnh f8nMchiếc f8nMváy rf8nMen đef8nMn thậf8nMt quec9a2eg5dn tJQMZSGkJhuộc đac9a2eg5dng ngồif8nM bệtc9a2eg5d dJQMZSGkJưới nềnJQMZSGkJ đf8nMất tf8nMrước cổngJQMZSGkJ nhàf8nM af8nMnh khôngc9a2eg5d hềJQMZSGkJ ngạiJQMZSGkJ nf8nMgùng, đôic9a2eg5d bc9a2eg5dàn tc9a2eg5day ômJQMZSGkJ kc9a2eg5dhư khưf8nM mộtc9a2eg5d chúf8nM gấuf8nM bôf8nMng kháf8nM lớn,JQMZSGkJ vàJQMZSGkJ côf8nM c9a2eg5dgái đanf8nMg gụf8nMc c9a2eg5dmặt f8nMvào nhữnJQMZSGkJg JQMZSGkJsợi tf8nMơ thaJQMZSGkJnh mảnh.

Minh Vf8nMỹ f8nMgần nhf8nMư khônc9a2eg5dg thf8nMể tiJQMZSGkJn đượcf8nM mìnc9a2eg5dh đangc9a2eg5d tf8nMhấy nJQMZSGkJhững gìf8nM, cảf8nM ngJQMZSGkJười khc9a2eg5dẽ ruf8nMn lên,f8nM saJQMZSGkJu đóJQMZSGkJ từJQMZSGkJ tJQMZSGkJừ c9a2eg5dbước đếnf8nM gầJQMZSGkJn côf8nM gc9a2eg5dái c9a2eg5dkỳ c9a2eg5dlạ kia.

Đám cậnJQMZSGkJ vệc9a2eg5d đếnc9a2eg5d JQMZSGkJlúc c9a2eg5dnày mớic9a2eg5d chJQMZSGkJú ýc9a2eg5d f8nMđến sf8nMự hiệf8nMn dJQMZSGkJiện củJQMZSGkJa côf8nM gf8nMái kiac9a2eg5d, JQMZSGkJmặc df8nMù hơJQMZSGkJi f8nMngạc nhiêf8nMn JQMZSGkJtrước thf8nMái độJQMZSGkJ củf8nMa Mf8nMinh VỹJQMZSGkJ, nhc9a2eg5dưng học9a2eg5d đềuJQMZSGkJ nínf8nM bặtc9a2eg5d, c9a2eg5dđưa mắtf8nM nhìf8nMn xeJQMZSGkJm sắpf8nM cóc9a2eg5d sựJQMZSGkJ kiệnf8nM JQMZSGkJgì xảyf8nM ra.

Minh VỹJQMZSGkJ bướcf8nM thJQMZSGkJật chJQMZSGkJậm đc9a2eg5dến gầc9a2eg5dn c9a2eg5dngười f8nMcon f8nMgái kf8nMia, sac9a2eg5du c9a2eg5dđó khuỵc9a2eg5du gf8nMối trước9a2eg5dc mặJQMZSGkJt cc9a2eg5dô ấyc9a2eg5d, đôif8nM mắc9a2eg5dt ánhf8nM lf8nMên JQMZSGkJtrạng tháic9a2eg5d ưc9a2eg5du c9a2eg5dthương vc9a2eg5dô độf8nM. Gươf8nMng mặtf8nM anc9a2eg5dh hJQMZSGkJơi nghệf8nMch rJQMZSGkJa, nhưf8nMng lJQMZSGkJại biểuf8nM hif8nMện c9a2eg5drõ f8nMrệt sc9a2eg5dự đauf8nM lònJQMZSGkJg… cóf8nM JQMZSGkJphải làc9a2eg5d cc9a2eg5dô ấc9a2eg5dy f8nMđây không?

Vẫn lf8nMà bóngf8nM df8nMáng khắcJQMZSGkJ đậmc9a2eg5d sâuf8nM troc9a2eg5dng tiJQMZSGkJm anhJQMZSGkJ, JQMZSGkJnhưng tc9a2eg5dại sac9a2eg5do JQMZSGkJanh vẫJQMZSGkJn khônJQMZSGkJg các9a2eg5dch nJQMZSGkJào f8nMtin đf8nMược ngưf8nMời coc9a2eg5dn gáJQMZSGkJi nJQMZSGkJày cc9a2eg5dhính c9a2eg5dlà Ác9a2eg5di Hy?

Đưa bJQMZSGkJàn tJQMZSGkJay f8nMvuốt f8nMnhẹ máJQMZSGkJi c9a2eg5dtóc c9a2eg5dcafe sữa,c9a2eg5d c9a2eg5dtrái f8nMtim Mf8nMinh VỹJQMZSGkJ nf8nMhư muốnJQMZSGkJ JQMZSGkJvỡ tunJQMZSGkJg, khôngc9a2eg5d thểc9a2eg5d f8nMnào làf8nM Ác9a2eg5di HJQMZSGkJy được!!

Chỉ JQMZSGkJlà ngườiJQMZSGkJ giốnf8nMg ngc9a2eg5dười màf8nM thôc9a2eg5di, ngườiJQMZSGkJ giốnJQMZSGkJg ngườiJQMZSGkJ thôi!

Anh vộif8nM vànf8nMg rụtf8nM tf8nMay lạf8nMi, đứngc9a2eg5d bậc9a2eg5dt dậy,c9a2eg5d bấc9a2eg5dt giácf8nM lf8nMại lắcf8nM đầuc9a2eg5d thJQMZSGkJật khẽc9a2eg5d vàf8nM JQMZSGkJtự nhủf8nM rằc9a2eg5dng… ngườif8nM JQMZSGkJcon gáif8nM nàyJQMZSGkJ, khônc9a2eg5dg thểf8nM c9a2eg5dlà cf8nMô ấJQMZSGkJy được!

Ái f8nMHy khôngc9a2eg5d thểf8nM lạic9a2eg5d gf8nMầy JQMZSGkJgò f8nMthiếu sJQMZSGkJức sốc9a2eg5dng c9a2eg5dnhư thếf8nM nàf8nMy, lạiJQMZSGkJ càngc9a2eg5d kc9a2eg5dhông thc9a2eg5dể độtJQMZSGkJ nf8nMgột c9a2eg5dxuất hiệnJQMZSGkJ trướcc9a2eg5d nhàc9a2eg5d anc9a2eg5dh bấJQMZSGkJt thJQMZSGkJình lìnc9a2eg5dh nc9a2eg5dhư thế…c9a2eg5d nếf8nMu f8nMcó phépf8nM màu,f8nM tc9a2eg5dại saJQMZSGkJo nf8nMó khôngJQMZSGkJ xảyf8nM rf8nMa sớmf8nM JQMZSGkJhơn cf8nMơ chứ?

Đối vớf8nMi anc9a2eg5dh bâyJQMZSGkJ giờ,c9a2eg5d f8nMphép c9a2eg5dmàu chỉJQMZSGkJ JQMZSGkJcó tronf8nMg f8nMcổ tf8nMích, màf8nM cổf8nM tícf8nMh c9a2eg5dthì lạiJQMZSGkJ f8nMkhông hiệnc9a2eg5d f8nMhữu JQMZSGkJở thựcJQMZSGkJ tại.

Đôi chJQMZSGkJân anf8nMh bướcf8nM lùf8nMi vềf8nM phíaJQMZSGkJ saJQMZSGkJu, rc9a2eg5dồi qJQMZSGkJuay lưc9a2eg5dng thậtJQMZSGkJ dứtJQMZSGkJ khoc9a2eg5dát vf8nMà tic9a2eg5dếp tụf8nMc nốJQMZSGkJi bước.

Anh khônJQMZSGkJg tJQMZSGkJhể nc9a2eg5dán c9a2eg5dlại ởf8nM đâyc9a2eg5d JQMZSGkJthêm mộJQMZSGkJt phc9a2eg5dút giâyJQMZSGkJ nàoJQMZSGkJ nữaJQMZSGkJ, khc9a2eg5dông nf8nMên c9a2eg5dkỳ vf8nMọng vf8nMào nf8nMhững thứJQMZSGkJ f8nMvô c9a2eg5dvọng đãc9a2eg5d chc9a2eg5dìm vàc9a2eg5do quêJQMZSGkJn lãng.

*Huỵch*

Một thJQMZSGkJứ c9a2eg5dâm thanJQMZSGkJh vJQMZSGkJang lêJQMZSGkJn, tf8nMuy kf8nMhông thJQMZSGkJể khiếnJQMZSGkJ ngườic9a2eg5d f8nMkhác c9a2eg5dchú ýJQMZSGkJ nhJQMZSGkJưng lạif8nM c9a2eg5dkhiến bước9a2eg5dc chJQMZSGkJân Minf8nMh Vỹc9a2eg5d c9a2eg5ddừng lại.

Tất c9a2eg5dcả mJQMZSGkJọi sực9a2eg5d c9a2eg5dchú c9a2eg5dý c9a2eg5dđều tc9a2eg5dập trunJQMZSGkJg vJQMZSGkJào cJQMZSGkJô gáic9a2eg5d kia!!

Một troc9a2eg5dng sJQMZSGkJố nhữngc9a2eg5d têc9a2eg5dn cậf8nMn vf8nMệ tf8nMỏ vẻJQMZSGkJ nc9a2eg5dgạc nhiêJQMZSGkJn, tf8nMròn mc9a2eg5dắt nhf8nMìn cảnhc9a2eg5d tưf8nMợng c9a2eg5dtrước mặtJQMZSGkJ mình.

Minh Vf8nMỹ lạic9a2eg5d JQMZSGkJmột lầnJQMZSGkJ nc9a2eg5dữa nc9a2eg5dgoảnh mặtJQMZSGkJ c9a2eg5dlại… trướcJQMZSGkJ c9a2eg5dmắt anJQMZSGkJh JQMZSGkJgiờ đâJQMZSGkJy, gưJQMZSGkJơng mặc9a2eg5dt f8nMẩn gf8nMiấu sac9a2eg5du cf8nMhú gấuJQMZSGkJ f8nMbông vừaf8nM rf8nMồi c9a2eg5dđã đưc9a2eg5dợc hf8nMiện rJQMZSGkJõ trước9a2eg5dc ánhf8nM sác9a2eg5dng f8nMấm JQMZSGkJáp củac9a2eg5d mặtc9a2eg5d trời,JQMZSGkJ đồngc9a2eg5d thJQMZSGkJời điểmf8nM mf8nMạnh màuJQMZSGkJ sắcc9a2eg5d xaJQMZSGkJnh xc9a2eg5dao trJQMZSGkJên khuônc9a2eg5d mặtc9a2eg5d thiếuf8nM nữJQMZSGkJ đãc9a2eg5d nf8nMgã gụcc9a2eg5d trênc9a2eg5d nềf8nMn đất.

Lần này,f8nM tif8nMm aJQMZSGkJnh khôngf8nM JQMZSGkJđập mạnhJQMZSGkJ hơn,f8nM cũnJQMZSGkJg JQMZSGkJkhông JQMZSGkJđập chậmf8nM hơn,c9a2eg5d màJQMZSGkJ lJQMZSGkJà cảmc9a2eg5d thJQMZSGkJấy đauc9a2eg5d nhói!

Người c9a2eg5dcon gác9a2eg5di f8nMtrong bộf8nM váJQMZSGkJy rec9a2eg5dn đenf8nM đanc9a2eg5dg bấJQMZSGkJt tỉnh,JQMZSGkJ ômf8nM chặtJQMZSGkJ f8nMcon gJQMZSGkJấu bc9a2eg5dông vàJQMZSGkJo lJQMZSGkJòng, đôJQMZSGkJi mc9a2eg5dôi vf8nMà khuc9a2eg5dôn JQMZSGkJmặt tf8nMhiếu siJQMZSGkJnh kJQMZSGkJhí JQMZSGkJđến mf8nMức đángJQMZSGkJ ngạcc9a2eg5d nhiên.

Và f8nMcô gf8nMái ấyJQMZSGkJ… cf8nMhính làJQMZSGkJ JQMZSGkJVương Áf8nMi Hy!!

Tất cảJQMZSGkJ đf8nMều sf8nMững sf8nMờ trưJQMZSGkJớc JQMZSGkJcảnh tượf8nMng c9a2eg5dvừa xảyc9a2eg5d c9a2eg5dra, JQMZSGkJmọi ánhc9a2eg5d mf8nMắt đềuJQMZSGkJ tc9a2eg5dập f8nMtrung vềJQMZSGkJ mộtf8nM hưc9a2eg5dớng xáf8nMc định.

Vương Áf8nMi f8nMHy nhỏJQMZSGkJ f8nMbé vẫnc9a2eg5d JQMZSGkJnằm bf8nMất độngf8nM trênJQMZSGkJ c9a2eg5dmặt đất,c9a2eg5d JQMZSGkJhai hànf8nMg c9a2eg5dmi khéc9a2eg5dp lại,c9a2eg5d chc9a2eg5de JQMZSGkJkhuất đôc9a2eg5di đồc9a2eg5dng JQMZSGkJtử troJQMZSGkJng sáng.

Gương mJQMZSGkJặt tc9a2eg5dhanh JQMZSGkJnhã đaf8nMng thảJQMZSGkJ lJQMZSGkJỏng f8nMhết mứf8nMc, dườngc9a2eg5d f8nMnhư c9a2eg5dcô đJQMZSGkJang cf8nMó mộtJQMZSGkJ JQMZSGkJgiấc JQMZSGkJngủ thậtJQMZSGkJ ngoc9a2eg5dn, nhưnc9a2eg5dg JQMZSGkJkhông hẳnJQMZSGkJ làf8nM c9a2eg5dvĩnh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bướcf8nM cf8nMhân vaJQMZSGkJng f8nMlên thậtJQMZSGkJ gấJQMZSGkJp JQMZSGkJgáp vàc9a2eg5d f8nMnối tiếpf8nM JQMZSGkJkhông c9a2eg5dliền bậc,f8nM đáf8nMm cậnf8nM vệJQMZSGkJ bắc9a2eg5dt đc9a2eg5dầu tJQMZSGkJỏ rJQMZSGkJa hốtJQMZSGkJ hoảng,c9a2eg5d bf8nMước đếc9a2eg5dn vàc9a2eg5d f8nMvây lấyc9a2eg5d ÁiJQMZSGkJ JQMZSGkJHy. f8nMCách c9a2eg5dđó f8nMkhông JQMZSGkJxa, MinJQMZSGkJh Vỹf8nM lạif8nM đứf8nMng chônJQMZSGkJ chJQMZSGkJân tạic9a2eg5d mộc9a2eg5dt chỗ,c9a2eg5d đf8nMưa mắtc9a2eg5d lf8nMặng nhìnJQMZSGkJ cô.

Anh nhưc9a2eg5d f8nMkhông thf8nMể tc9a2eg5din vàoc9a2eg5d c9a2eg5dmắt c9a2eg5dmình nữaJQMZSGkJ, đôiJQMZSGkJ mắtc9a2eg5d nhf8nMìn f8nMcô khôc9a2eg5dng f8nMchớp, nhưf8nM đf8nMang JQMZSGkJsợ sẽJQMZSGkJ lạc9a2eg5di đánhc9a2eg5d mấf8nMt ảJQMZSGkJo f8nMgiác f8nMnày trf8nMong giâyf8nM lát.

Trái tc9a2eg5dim đậpc9a2eg5d nf8nMhanh đếnc9a2eg5d mứcc9a2eg5d khôngf8nM tàJQMZSGkJi nc9a2eg5dào kiểmc9a2eg5d sc9a2eg5doát JQMZSGkJđược nữa,c9a2eg5d Mif8nMnh Vỹc9a2eg5d míf8nMm môi.

Cất bướcc9a2eg5d tf8nMiến vJQMZSGkJề phc9a2eg5día trướcc9a2eg5d, aJQMZSGkJnh đangc9a2eg5d c9a2eg5dhoàn tf8nMoàn đJQMZSGkJánh c9a2eg5dmất f8nMtất cảf8nM cảmJQMZSGkJ xúcc9a2eg5d, chf8nMỉ cầJQMZSGkJn bif8nMết f8nMngười cof8nMn JQMZSGkJgái c9a2eg5danh yêc9a2eg5du đf8nMang hJQMZSGkJiện diJQMZSGkJện tronJQMZSGkJg tJQMZSGkJầm mắf8nMt, c9a2eg5dvà kJQMZSGkJhông thểJQMZSGkJ JQMZSGkJđánh mc9a2eg5dất cc9a2eg5dô thêmJQMZSGkJ mộtc9a2eg5d lầnJQMZSGkJ nữa.

“Đừng chf8nMạm vào!!”

Bước cJQMZSGkJhân af8nMnh chỉJQMZSGkJ còc9a2eg5dn cáchf8nM f8nMcô JQMZSGkJchưa đầc9a2eg5dy mộtJQMZSGkJ méc9a2eg5dt thc9a2eg5dì dừnJQMZSGkJg lạic9a2eg5d, nghc9a2eg5diến rănf8nMg c9a2eg5dnhìn tf8nMên JQMZSGkJcận JQMZSGkJvệ đanc9a2eg5dg cf8nMó độngf8nM c9a2eg5dtác nângc9a2eg5d ngườiJQMZSGkJ cc9a2eg5dô lêf8nMn, đôic9a2eg5d mc9a2eg5dắt đc9a2eg5den sẫmJQMZSGkJ đJQMZSGkJang tc9a2eg5drừng lêc9a2eg5dn đầyJQMZSGkJ tJQMZSGkJức giận.

Tên c9a2eg5dcận JQMZSGkJvệ kc9a2eg5dia bịc9a2eg5d af8nMnh lc9a2eg5dàm chc9a2eg5do gc9a2eg5diật mìJQMZSGkJnh, vJQMZSGkJô JQMZSGkJý lạic9a2eg5d buôngJQMZSGkJ tf8nMay khiếnf8nM cc9a2eg5dả ngườiJQMZSGkJ ÁJQMZSGkJi Hf8nMy rơc9a2eg5di tựf8nM f8nMdo xJQMZSGkJuống JQMZSGkJmặt đất.

“Biến đi.”JQMZSGkJ Giọngf8nM JQMZSGkJnói c9a2eg5dvừa JQMZSGkJrồi lạif8nM cc9a2eg5dất lên,c9a2eg5d MinJQMZSGkJh VỹJQMZSGkJ cc9a2eg5dố gắnc9a2eg5dg f8nMkìm c9a2eg5dchế, c9a2eg5dnói bằngc9a2eg5d chấtJQMZSGkJ giọngf8nM nc9a2eg5dhẹ nhàngJQMZSGkJ vàf8nM bc9a2eg5dình JQMZSGkJtĩnh nf8nMhất cóf8nM thể.

Không c9a2eg5dai cóf8nM quf8nMyền đượcJQMZSGkJ JQMZSGkJlàm côf8nM ấyJQMZSGkJ tổJQMZSGkJn thương!

Minh Vf8nMỹ trừngc9a2eg5d mJQMZSGkJắt f8nMnhìn đác9a2eg5dm f8nMcận f8nMvệ, nhJQMZSGkJư đangJQMZSGkJ thc9a2eg5dể hiệf8nMn tâf8nMm trạnJQMZSGkJg khc9a2eg5dó chịuc9a2eg5d củac9a2eg5d mJQMZSGkJình vJQMZSGkJề JQMZSGkJsự hf8nMiện diệnJQMZSGkJ củf8nMa họ.

Nhận tc9a2eg5dhấy “tíc9a2eg5dn hiệu”f8nM khôJQMZSGkJng tốtc9a2eg5d JQMZSGkJtừ “thiếuf8nM giJQMZSGkJa đJQMZSGkJáng mến”,JQMZSGkJ JQMZSGkJdĩ JQMZSGkJnhiên toánJQMZSGkJ f8nMcận vệf8nM lậpc9a2eg5d tứcc9a2eg5d bif8nMến f8nMmất c9a2eg5dchưa đJQMZSGkJầy năf8nMm giây.

Minh VJQMZSGkJỹ vẫJQMZSGkJn JQMZSGkJđứng JQMZSGkJyên trướcc9a2eg5d ngườif8nM cf8nMon gJQMZSGkJái đac9a2eg5dng nằmJQMZSGkJ lặc9a2eg5dng tJQMZSGkJhinh JQMZSGkJdưới đất,c9a2eg5d mặcc9a2eg5d c9a2eg5dkệ ánf8nMh nắngf8nM f8nMmùa c9a2eg5dhè f8nMnóng bứcf8nM rc9a2eg5da sJQMZSGkJức chif8nMếu rọif8nM c9a2eg5dkhắp ngưc9a2eg5dời cô.

Ông trc9a2eg5dời đc9a2eg5dang đJQMZSGkJùa cợc9a2eg5dt vc9a2eg5dới anJQMZSGkJh à?

Bao nf8nMhiêu côJQMZSGkJng sứcJQMZSGkJ JQMZSGkJvà thờiJQMZSGkJ giac9a2eg5dn aJQMZSGkJnh bỏJQMZSGkJ rJQMZSGkJa thậc9a2eg5dt sf8nMự khf8nMông íf8nMt đểf8nM JQMZSGkJtìm cJQMZSGkJô, nf8nMhưng đápf8nM lf8nMại cc9a2eg5dhỉ lc9a2eg5dà sf8nMự tuyệc9a2eg5dt vọc9a2eg5dng kéc9a2eg5do dc9a2eg5dài f8nMđằng đẵng.

Nhưng đếnJQMZSGkJ khJQMZSGkJi af8nMnh f8nMbất mJQMZSGkJãn bỏc9a2eg5d cc9a2eg5duộc, JQMZSGkJchấp nJQMZSGkJhận tấtJQMZSGkJ cc9a2eg5dả sựf8nM sắpc9a2eg5d xếpc9a2eg5d cf8nMủa ôngc9a2eg5d Hàf8nMn nhưf8nM mộtf8nM cáf8nMi mJQMZSGkJáy… côJQMZSGkJ lạf8nMi f8nMxuất hiện!

Đôi mJQMZSGkJôi mf8nMỏng nhếchf8nM lêJQMZSGkJn JQMZSGkJtừ từ,JQMZSGkJ vf8nMòng cunf8nMg trJQMZSGkJên khuôc9a2eg5dn mJQMZSGkJặt anJQMZSGkJh tuấnf8nM chữngJQMZSGkJ chạcf8nM cc9a2eg5dhính lJQMZSGkJà JQMZSGkJnụ cJQMZSGkJười kJQMZSGkJhinh đời!

Anh f8nMcúi JQMZSGkJngười xuốngf8nM, nc9a2eg5dhẹ nc9a2eg5dhàng JQMZSGkJluồn tc9a2eg5day JQMZSGkJqua thânc9a2eg5d f8nMngười c9a2eg5dquen JQMZSGkJthuộc troc9a2eg5dng cf8nMhiếc váyJQMZSGkJ rf8nMen đJQMZSGkJen, thc9a2eg5dận tf8nMrọng JQMZSGkJnhấc bổngc9a2eg5d JQMZSGkJngười c9a2eg5dcô lên.

Gương c9a2eg5dmặt c9a2eg5danh giãnc9a2eg5d dầf8nMn, bớtc9a2eg5d c9a2eg5dphần nàof8nM sực9a2eg5d cănf8nMg thẳngc9a2eg5d luônf8nM đeof8nM bJQMZSGkJám JQMZSGkJdai dẳng…c9a2eg5d đúnf8nMg thf8nMật c9a2eg5dlà VJQMZSGkJương c9a2eg5dÁi c9a2eg5dHy rồi!

Hai bJQMZSGkJàn f8nMtay chợtf8nM siếtJQMZSGkJ f8nMthật cf8nMhặt ngườiJQMZSGkJ cf8nMon JQMZSGkJgái f8nMtrong tJQMZSGkJay, MiJQMZSGkJnh Vỹf8nM cúif8nM thấpc9a2eg5d đc9a2eg5dầu, đặtc9a2eg5d JQMZSGkJlên tf8nMrán Áic9a2eg5d Hc9a2eg5dy c9a2eg5dmột nụJQMZSGkJ hônf8nM thậtf8nM khẽ…

Cuối cùnc9a2eg5dg, cc9a2eg5dô đãc9a2eg5d JQMZSGkJtrở vềc9a2eg5d bêc9a2eg5dn ac9a2eg5dnh rồi…

Tại sJQMZSGkJao côf8nM lJQMZSGkJại xuấtf8nM hiệnc9a2eg5d tronJQMZSGkJg thf8nMể trJQMZSGkJạng yếuf8nM ớc9a2eg5dt c9a2eg5dnhư tc9a2eg5dhế nJQMZSGkJày cc9a2eg5dơ chứ?

Kỳ lf8nMạ thf8nMật, c9a2eg5dvốn dJQMZSGkJĩ cJQMZSGkJô c9a2eg5dcó thểc9a2eg5d vàoc9a2eg5d tc9a2eg5dhẳng nhc9a2eg5dà c9a2eg5dđể tc9a2eg5dìm f8nManh cJQMZSGkJơ f8nMmà, tạJQMZSGkJi sf8nMao lạf8nMi c9a2eg5dngồi tJQMZSGkJrước cửa,JQMZSGkJ lạiJQMZSGkJ còf8nMn ômf8nM thec9a2eg5do f8nMgấu bJQMZSGkJông JQMZSGkJđể rf8nMồi saJQMZSGkJu đóJQMZSGkJ c9a2eg5dngất xỉu?

Bàn chJQMZSGkJân JQMZSGkJMinh Vỹc9a2eg5d JQMZSGkJnhấc lênc9a2eg5d, JQMZSGkJnhưng lạif8nM hJQMZSGkJạ xuốngJQMZSGkJ vc9a2eg5dì mộtf8nM câc9a2eg5du nJQMZSGkJói vọf8nMng từJQMZSGkJ pJQMZSGkJhía sau.

“Trả côc9a2eg5d ấyf8nM lạc9a2eg5di c9a2eg5dcho anh.”

Theo pc9a2eg5dhản xạ,f8nM c9a2eg5dMinh Vỹc9a2eg5d quc9a2eg5day đc9a2eg5dầu lại…

Từ phíf8nMa sc9a2eg5dau, Hf8nMạo c9a2eg5dThần JQMZSGkJvòng tac9a2eg5dy ngf8nMang ec9a2eg5do mộtc9a2eg5d f8nMcô gf8nMái lạJQMZSGkJ JQMZSGkJmặt, cườJQMZSGkJi cợt.

“Tôi chơf8nMi chánJQMZSGkJ rồic9a2eg5d, trảc9a2eg5d lạif8nM đấy.”

Sau cc9a2eg5dâu c9a2eg5dnói f8nMvô trácf8nMh nhiệmJQMZSGkJ c9a2eg5dấy, ngườJQMZSGkJi coJQMZSGkJn gáic9a2eg5d JQMZSGkJkia cũnf8nMg bJQMZSGkJật cưf8nMời khúc9a2eg5dc khích,f8nM népc9a2eg5d đầuc9a2eg5d vf8nMào ngựcc9a2eg5d HạoJQMZSGkJ Thần,f8nM rJQMZSGkJa dáJQMZSGkJng vôJQMZSGkJ cùnc9a2eg5dg tìnhc9a2eg5d tứ.

Trả Áic9a2eg5d HJQMZSGkJy JQMZSGkJlại cc9a2eg5dho anh?

Minh Vc9a2eg5dỹ khc9a2eg5dông hf8nMề c9a2eg5dtỏ bấtf8nM cứf8nM tháic9a2eg5d JQMZSGkJđộ nàoc9a2eg5d cả,JQMZSGkJ f8nManh vẫnc9a2eg5d ômf8nM Ác9a2eg5di f8nMHy f8nMtrong JQMZSGkJlòng, đôiJQMZSGkJ mf8nMôi mấpc9a2eg5d máyc9a2eg5d f8nMbật thàc9a2eg5dnh tiếng.

“Cảm ơn.”

Không JQMZSGkJquan trf8nMọng, JQMZSGkJchỉ cầnc9a2eg5d cJQMZSGkJô trởf8nM vềc9a2eg5d vớif8nM anhf8nM, tJQMZSGkJhế lJQMZSGkJà đủc9a2eg5d rồi.

Bóng lưngc9a2eg5d cc9a2eg5dao f8nMlớn qc9a2eg5duay lạif8nM, tf8nMhẳng nf8nMgười bướcf8nM đi…

Thì rJQMZSGkJa quãnc9a2eg5dg thờiJQMZSGkJ JQMZSGkJgian cJQMZSGkJô f8nMmất JQMZSGkJtích, Hạoc9a2eg5d Thầnc9a2eg5d c9a2eg5dchính JQMZSGkJlà ngf8nMười JQMZSGkJchăm sóJQMZSGkJc vJQMZSGkJà f8nMbảo vệf8nM cô.

Cứ tf8nMưởng nc9a2eg5dói f8nMra nhữJQMZSGkJng lờiJQMZSGkJ JQMZSGkJđó thc9a2eg5dì anJQMZSGkJh c9a2eg5dsẽ JQMZSGkJtin JQMZSGkJlà hắnJQMZSGkJ tJQMZSGkJa f8nMghét bf8nMỏ nêJQMZSGkJn mớif8nM trảf8nM lạiJQMZSGkJ cJQMZSGkJô sao?

Nhầm rồi…

Từ bốnJQMZSGkJ JQMZSGkJnăm trướcc9a2eg5d f8nMcho đc9a2eg5dến c9a2eg5dtận bâc9a2eg5dy giờ,c9a2eg5d mỗf8nMi f8nMkhi anJQMZSGkJh vJQMZSGkJà Hạc9a2eg5do Thầc9a2eg5dn đốic9a2eg5d mặtJQMZSGkJ vớif8nM nhauc9a2eg5d, ánc9a2eg5dh f8nMmắt cc9a2eg5dủa hf8nMắn c9a2eg5dta vf8nMẫn c9a2eg5dkhông hềc9a2eg5d thac9a2eg5dy đổi.

Trong mắtJQMZSGkJ hắJQMZSGkJn, chỉc9a2eg5d tồc9a2eg5dn tạic9a2eg5d JQMZSGkJduy nhf8nMất ngườiJQMZSGkJ coc9a2eg5dn gáic9a2eg5d c9a2eg5dcủa c9a2eg5danh vàJQMZSGkJ hJQMZSGkJam muJQMZSGkJốn độcc9a2eg5d c9a2eg5dchiếm khôf8nMng ngừng.

Bước cc9a2eg5dhân c9a2eg5dnhanh hc9a2eg5dơn, Mif8nMnh VỹJQMZSGkJ bf8nMước vàc9a2eg5do cổngJQMZSGkJ c9a2eg5dnhà, băngc9a2eg5d qJQMZSGkJua kf8nMhu vJQMZSGkJườn c9a2eg5drộng lớnf8nM vàc9a2eg5d tiếnf8nM c9a2eg5dđến f8nMgần hồf8nM bơi.

Dừng lc9a2eg5dại ởf8nM tJQMZSGkJhành hJQMZSGkJồ bc9a2eg5dơi, af8nMnh cúic9a2eg5d ngườif8nM xuốf8nMng, c9a2eg5dtrên tac9a2eg5dy vJQMZSGkJẫn làJQMZSGkJ Vươngf8nM f8nMÁi HJQMZSGkJy đangJQMZSGkJ nc9a2eg5dhắm nghiềnJQMZSGkJ đôc9a2eg5di mắtf8nM JQMZSGkJvà ômf8nM chặJQMZSGkJt gấuf8nM bông.

Đôi tJQMZSGkJay vẫnf8nM nângf8nM ngf8nMười cô,JQMZSGkJ nhJQMZSGkJưng anc9a2eg5dh c9a2eg5dlại tc9a2eg5dừ từf8nM hJQMZSGkJạ thấpJQMZSGkJ JQMZSGkJtay, đf8nMể f8nMcả ngườiJQMZSGkJ JQMZSGkJcô bắc9a2eg5dt đầf8nMu c9a2eg5dngập tJQMZSGkJrong nước.

Minh VỹJQMZSGkJ càngf8nM hạc9a2eg5d thấpc9a2eg5d c9a2eg5dtay, mựcf8nM nướcf8nM ngf8nMang ngườiJQMZSGkJ côJQMZSGkJ c9a2eg5dlại f8nMcàng nâJQMZSGkJng cao.

Thân thJQMZSGkJể nhỏf8nM béJQMZSGkJ f8nMkia khf8nMẽ JQMZSGkJrun lên,c9a2eg5d nhưnf8nMg JQMZSGkJlại cốJQMZSGkJ kJQMZSGkJìm nc9a2eg5dén… JQMZSGkJanh c9a2eg5dcó JQMZSGkJthể thấJQMZSGkJy c9a2eg5drõ, hc9a2eg5dai bàJQMZSGkJn tac9a2eg5dy ôf8nMm gấJQMZSGkJu c9a2eg5dbông c9a2eg5dđang siếf8nMt chặtf8nM lạf8nMi, ngaJQMZSGkJy cc9a2eg5dả khuJQMZSGkJôn mặtc9a2eg5d f8nMcô cJQMZSGkJũng bắtf8nM f8nMđầu JQMZSGkJtỏ rJQMZSGkJa khóf8nM chịu.

Đây chỉc9a2eg5d cóJQMZSGkJ thểf8nM JQMZSGkJlà kếc9a2eg5d hoạchc9a2eg5d JQMZSGkJdo Hạf8nMo ThầJQMZSGkJn bàyf8nM raJQMZSGkJ, vìc9a2eg5d ac9a2eg5dnh biếc9a2eg5dt rJQMZSGkJõ hắnJQMZSGkJ khôf8nMng thểJQMZSGkJ dc9a2eg5dễ dàngc9a2eg5d mf8nMang f8nMÁi f8nMHy trảf8nM lJQMZSGkJại chc9a2eg5do f8nManh được.

“Cứ tJQMZSGkJiếp tụcf8nM giảJQMZSGkJ vờ…JQMZSGkJ” f8nMĐôi c9a2eg5dmắt đeJQMZSGkJn tJQMZSGkJrở nênf8nM vc9a2eg5dô hồnf8nM, anJQMZSGkJh lạnhc9a2eg5d lùngf8nM gc9a2eg5dằn từnJQMZSGkJg chữ,JQMZSGkJ “…JQMZSGkJ f8nMnếu ec9a2eg5dm muốnf8nM chết.”