Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô chủ,r8w3qj đếnqrg6QH TNvoSrgiờ ăqrg6QHn rTNvoSrồi.” MpMột côqrg6QH hTNvoSrầu bưr8w3qjớc vàTNvoSro cMpăn qrg6QHphòng bịqrg6QH bóMpng tốiMp TNvoSrnuốt Mpchửng, r8w3qjHạo Thqrg6QHần đãqrg6QH hoànMp toqrg6QHàn tMpách biệtqrg6QH ÁiTNvoSr r8w3qjHy khr8w3qjỏi thếMp giớiTNvoSr bêqrg6QHn ngMpoài, giaTNvoSrm giữr8w3qj cr8w3qjô troTNvoSrng căTNvoSrn phr8w3qjòng qrg6QHrộng Mplớn đầMpy đTNvoSrủ qrg6QHtiện nghr8w3qji, nhưnTNvoSrg lạTNvoSri thiếuMp sMpức sr8w3qjống Mpvà qrg6QHhơi ấMpm qrg6QHcủa r8w3qjcon người.

Đã br8w3qjao Mplâu TNvoSrrồi nhỉ?

Ái TNvoSrHy Mpkhông mMpàng đMpưa mTNvoSrắt nhìTNvoSrn cMpô hầTNvoSru đangMp bêr8w3qj khr8w3qjay thứcMp TNvoSrăn r8w3qjđặt r8w3qjlên chiTNvoSrếc bqrg6QHàn gMpần mìMpnh, vẫqrg6QHn r8w3qjngồi TNvoSryên lqrg6QHặng nhìnr8w3qj vMpào kr8w3qjhoảng không…

Mọi việcr8w3qj vẫnMp dir8w3qjễn qrg6QHra qrg6QHnhư mộtqrg6QH vTNvoSròng tuầqrg6QHn r8w3qjhoàn, nr8w3qjgày nTNvoSrgày vẫnTNvoSr qrg6QHcó ngườTNvoSri đqrg6QHưa đồr8w3qj ănqrg6QH r8w3qjđến cr8w3qjho côMp đúngMp giờr8w3qj, r8w3qjvẫn cór8w3qj nr8w3qjgười cTNvoSrhăm sr8w3qjóc thậtTNvoSr tỉTNvoSr mỉMp qrg6QHnhư r8w3qjđang r8w3qjnâng Mpniu mr8w3qjột loàr8w3qji hor8w3qja mMpỏng mMpanh TNvoSryếu TNvoSrớt, nhưngTNvoSr vẫMpn cór8w3qj mMpột qrg6QHbức tưr8w3qjờng vqrg6QHô hMpình nqrg6QHgăn chặnr8w3qj khônqrg6QHg r8w3qjcho cqrg6QHô qrg6QHbước rr8w3qja khỏiMp lồTNvoSrng kínhTNvoSr đanr8w3qjg qrg6QHgiữ châqrg6QHn chínr8w3qjh mình.

Hạo r8w3qjThần mỗiTNvoSr ngàqrg6QHy đềTNvoSru đqrg6QHến căqrg6QHn pqrg6QHhòng r8w3qjmà mìr8w3qjnh r8w3qjgiam giữMp ÁTNvoSri TNvoSrHy, vẫnqrg6QH nóiMp chuyệnr8w3qj nhưMp khqrg6QHông hMpề Mpcó chuqrg6QHyện gqrg6QHì qrg6QHxảy raMp, nhưngMp chỉqrg6QH dur8w3qjy nhấtMp cậuMp tựqrg6QH mìnTNvoSrh độcqrg6QH thoại.

Từ nr8w3qjgày qrg6QHbị giaTNvoSrm lỏnTNvoSrg, ÁiMp r8w3qjHy khônMpg hềqrg6QH mởqrg6QH mqrg6QHiệng nóir8w3qj dqrg6QHù r8w3qjchỉ qrg6QHmột từMp, tMphậm chíqrg6QH lạMpi cònMp Mptrở nênr8w3qj qrg6QHkhép r8w3qjkín, nMphư khônTNvoSrg aqrg6QHi tồnr8w3qj qrg6QHtại tTNvoSrrong mMpắt cô.

Cô qrg6QHvẫn ăn…Mp vr8w3qjẫn sống…

Một ngàr8w3qjy, Mpmột Mptháng, r8w3qjmột năm…

Dù cr8w3qjho tMphời Mpgian Mpcó trMpôi nhanqrg6QHh đếnTNvoSr mứcMp nMpào, đốiMp vớiMp Áiqrg6QH Hyr8w3qj, hr8w3qjoàn TNvoSrtoàn qrg6QHkhông cóTNvoSr địMpnh nqrg6QHghĩ vềMp ngàqrg6QHy thár8w3qjng làqrg6QH r8w3qjgì cả.

Cô chMpỉ TNvoSrbiết rằngr8w3qj, mìnhqrg6QH TNvoSrđang trảr8w3qji quqrg6QHa mộtqrg6QH r8w3qjquãng thTNvoSrời giar8w3qjn TNvoSrrơi vàoqrg6QH hànMpg vMpạn thiênMp niêr8w3qjn kr8w3qjỷ, r8w3qjđánh mấtr8w3qj hoTNvoSràn tTNvoSroàn Mphai từr8w3qj TNvoSr“tự do”.

Không khóMpc… khqrg6QHông cưr8w3qjời… mMpột TNvoSrnăm sốngMp tTNvoSrrong TNvoSrthế giớir8w3qj nhàqrg6QHm cr8w3qjhán, Áiqrg6QH HMpy khôTNvoSrng qrg6QHhề rơiTNvoSr thTNvoSrêm bấtMp cứr8w3qj mộtqrg6QH giọqrg6QHt nướMpc qrg6QHmắt nMpào cả…r8w3qj vMpì r8w3qjdù cqrg6QHho r8w3qjcó kr8w3qjhóc hếtr8w3qj nướTNvoSrc mTNvoSrắt, cMpũng khôr8w3qjng hTNvoSrề cMpó Mplối thqrg6QHoát đểMp cMpô tìmMp TNvoSrvề anh.

Nếu nhTNvoSrư thếqrg6QH, tTNvoSrhà rằngr8w3qj mìnhMp phr8w3qjải cườir8w3qj r8w3qjthật tưqrg6QHơi, đểqrg6QH Mir8w3qjnh r8w3qjVỹ qrg6QHở r8w3qjđâu đTNvoSró trMpên thr8w3qjế giớr8w3qji nàTNvoSry qrg6QHcòn cqrg6QHó thểr8w3qj sốngqrg6QH hr8w3qjạnh phr8w3qjúc kMphi khqrg6QHông qrg6QHcó mình.

Anh đr8w3qjã cóMp thr8w3qjể vượtMp qTNvoSrua r8w3qjnỗi đaur8w3qj mấtr8w3qj Thr8w3qjy TTNvoSrhy, thìqrg6QH tạTNvoSri sar8w3qjo lr8w3qjại khônTNvoSrg thr8w3qjể quTNvoSrên côr8w3qj đượcqrg6QH cơMp chứ?

Nhưng r8w3qjcô Mpvẫn kqrg6QHhông thểMp cười,TNvoSr vMpà lạiMp cTNvoSràng qrg6QHkhông thMpể r8w3qjkhóc, qrg6QHchỉ thMpấy cõMpi lònqrg6QHg trốngqrg6QH rỗngMp, khMpông hTNvoSrề tồnTNvoSr tạir8w3qj bTNvoSrất TNvoSrcứ điềur8w3qj TNvoSrgì r8w3qjđược cr8w3qjho làMp TNvoSrhạnh phúMpc qrg6QHhay đMpau đớn.

Ái MpHy thậMpt sựTNvoSr… tMphật sựqrg6QH khMpông TNvoSrthể r8w3qjnhớ rõr8w3qj kTNvoSrhuôn mr8w3qjặt lTNvoSrạnh lùr8w3qjng nqrg6QHgạo mạnqrg6QH đr8w3qjó nữa…r8w3qj thậtMp sựTNvoSr khôngr8w3qj thểTNvoSr Mpnhớ được!

Tất cảr8w3qj chỉqrg6QH TNvoSrlà mộtqrg6QH gưTNvoSrơng Mpmặt mTNvoSrờ nhạr8w3qjt Mpđang qrg6QHdần phar8w3qji nhoqrg6QHà trqrg6QHong tâmr8w3qj tríMp cô.

Ngay qrg6QHcả r8w3qjhơi TNvoSrấm tr8w3qjhân thuộcqrg6QH r8w3qjvà cảqrg6QHm gir8w3qjác khTNvoSri Mpkề r8w3qjcận Mpbên Miqrg6QHnh VTNvoSrỹ cũnTNvoSrg Mphoàn toànr8w3qj biếnMp mấtr8w3qj, ÁiTNvoSr HTNvoSry khôTNvoSrng thểMp cảqrg6QHm nhqrg6QHận đượcqrg6QH gìqrg6QH cả…

… khr8w3qjông Mpgì cả.

Cô hầr8w3qju Mpcũng khôngMp hềqrg6QH cảmTNvoSr thấyMp lạMp TNvoSrlẫm r8w3qjvì nhMpững hànhMp độnqrg6QHg thr8w3qjất thMpường cqrg6QHủa ÁiMp HMpy, nhaTNvoSrnh châqrg6QHn qrg6QHbước r8w3qjra khỏr8w3qji phòngqrg6QH, sr8w3qjau đóMp gàiqrg6QH chốtTNvoSr khoá.

Cô r8w3qjim lặTNvoSrng, chìmMp qrg6QHsâu vàoqrg6QH mớTNvoSr kýTNvoSr r8w3qjức TNvoSrhỗn độn…

Không qrg6QHthể tMpin đưMpợc anr8w3qjh làqrg6QH ngườiqrg6QH đãr8w3qj nhẫnTNvoSr tâqrg6QHm xqrg6QHuống tMpay Mptàn sr8w3qját qrg6QHcả TNvoSrgia đìnhTNvoSr củar8w3qj cô….

Không r8w3qjđâu, r8w3qjngười nMphư MiTNvoSrnh Vỹqrg6QH, vẻr8w3qj r8w3qjbề ngoàiTNvoSr lạnhTNvoSr lr8w3qjùng cMphỉ lTNvoSrà vqrg6QHỏ bọcTNvoSr chqrg6QHo sựr8w3qj ấmqrg6QH r8w3qjáp lMpan tor8w3qjả br8w3qjên trqrg6QHong… r8w3qjanh sẽr8w3qj khTNvoSrông bqrg6QHao Mpgiờ qrg6QHlàm nMphư thế!

Nhưng khônTNvoSrg phTNvoSrải cr8w3qjhính ĐiềnTNvoSr Hqrg6QHuân Mpđã thừqrg6QHa nhậnMp r8w3qjrằng r8w3qjhắn lqrg6QHà kMpẻ gqrg6QHiết gTNvoSria r8w3qjđình Mpcô sqrg6QHao? Nqrg6QHhưng tạir8w3qj sar8w3qjo TịnMph r8w3qjNhi lạMpi qrg6QHnói r8w3qjMinh VỹTNvoSr mớir8w3qj tMphực sựMp Mplà TNvoSrkẻ sáTNvoSrt Mpnhân cơr8w3qj chứ?

Hạo MpThần bưqrg6QHớc vàoTNvoSr cănTNvoSr pMphòng TNvoSrphảng Mpphất mùiMp hươngr8w3qj củaqrg6QH Mphoa tườr8w3qjng vr8w3qji, tiếqrg6QHn TNvoSrđến gầr8w3qjn ÁMpi Hr8w3qjy qrg6QHvà ngồqrg6QHi lêqrg6QHn cạnhqrg6QH giường.

“Em cMphán ghTNvoSrét r8w3qjanh đếnr8w3qj mứcTNvoSr nTNvoSrày sao?Mp” Gươngqrg6QH mặTNvoSrt lộMp rTNvoSrõ vẻqrg6QH thấtTNvoSr vqrg6QHọng, r8w3qjHạo TTNvoSrhần qrg6QHdường nhr8w3qjư đãqrg6QH biMpết qrg6QHcâu Mptrả lờir8w3qj sr8w3qjẽ lMpà nhưMp tMphế nàr8w3qjo, tqrg6QHiếp tụcTNvoSr cấtMp giọngMp đềuTNvoSr đều.TNvoSr “ĐTNvoSrừng nTNvoSrhư TNvoSrthế Mpnữa, aTNvoSrnh cóMp thqrg6QHể khiếqrg6QHn r8w3qjem hạnhqrg6QH phúqrg6QHc TNvoSrhơn cqrg6QHả hắn.

Cứ tưr8w3qjởng rTNvoSrằng chTNvoSrỉ cầnMp giữqrg6QH MpÁi qrg6QHHy bTNvoSrên cạnhMp, HạoTNvoSr ThầTNvoSrn sTNvoSrẽ r8w3qjhạnh r8w3qjphúc sao?

Không hềqrg6QH! HạnhMp phúr8w3qjc tr8w3qjưởng chừMpng TNvoSrnhư chỉTNvoSr tr8w3qjhoáng qrg6QHqua, nMphẹ nhTNvoSrư r8w3qjlàn giTNvoSró mơMpn mMpan ngoàir8w3qj bqrg6QHầu Mptrời đơnTNvoSr điệu…

Nhưng r8w3qjđau đTNvoSrớn lMpại kéqrg6QHo dài,Mp TNvoSrche khuấMpt thứqrg6QH TNvoSránh Mpsáng qrg6QHkhiến cuộMpc sốngMp củMpa cậur8w3qj chr8w3qjuyển biTNvoSrến tqrg6QHheo mr8w3qjột r8w3qjmàu đenqrg6QH tqrg6QHăm tốr8w3qji. TNvoSrCứ nTNvoSrhư tqrg6QHhế Mpnày thậMpt sựr8w3qj khôngMp ổr8w3qjn chútqrg6QH nào…TNvoSr cr8w3qjô vẫqrg6QHn qrg6QHyên qrg6QHlặng, qrg6QHhoàn toànTNvoSr khôngr8w3qj cTNvoSró chúqrg6QHt bTNvoSriểu cảmr8w3qj nqrg6QHào khácqrg6QH ngoàMpi viqrg6QHệc tMphẫn thờMp nhMpìn vqrg6QHào khoảTNvoSrng không.

“Theo TNvoSranh!” Hạor8w3qj ThầTNvoSrn mTNvoSrệt mỏiqrg6QH ômqrg6QH lấyr8w3qj qrg6QHđầu, saMpu đTNvoSró đứnqrg6QHg r8w3qjdậy nắTNvoSrm lấyMp qrg6QHtay r8w3qjcô lôiMp đi…

Có TNvoSrlẽ… TNvoSrđến lúcr8w3qj phảiqrg6QH buôqrg6QHng tMpay TNvoSrrồi. VìTNvoSr nắmr8w3qj qrg6QHgiữ mqrg6QHối tTNvoSrình tTNvoSrừ mộtTNvoSr pqrg6QHhía nTNvoSrhư TNvoSrthế này,r8w3qj thậMpt sựr8w3qj chr8w3qjỉ khiếnqrg6QH cảqrg6QH r8w3qjhai đaur8w3qj khổr8w3qj hơr8w3qjn mMpà thôi.

Quãng thTNvoSrời gqrg6QHian Mpqua, HTNvoSrạo Tr8w3qjhần đqrg6QHã Mpthực sựqrg6QH qrg6QHquá qrg6QHích kTNvoSrỷ, chỉr8w3qj biqrg6QHết gr8w3qjiữ ÁiMp Hr8w3qjy TNvoSrcho riênTNvoSrg r8w3qjmình vTNvoSrà Mpnghĩ TNvoSrsẽ làmMp ngườiMp cor8w3qjn gr8w3qjái nr8w3qjày qrg6QHhạnh phúc.

Nhưng hTNvoSrai chữTNvoSr “hqrg6QHạnh phúTNvoSrc” r8w3qjmiễn cưỡngr8w3qj nTNvoSrày cTNvoSró tqrg6QHhật sựMp tồnqrg6QH tạiTNvoSr khônr8w3qjg kr8w3qjhi TNvoSrcô vẫnqrg6QH cònqrg6QH r8w3qjmong nqrg6QHhớ hắn?

Cô đểTNvoSr mặcTNvoSr Hạr8w3qjo Thầr8w3qjn đưMpa mìnTNvoSrh điTNvoSr, khôngTNvoSr hềqrg6QH cr8w3qjó chúqrg6QHt phảqrg6QHn ứqrg6QHng TNvoSrnào gọiTNvoSr làr8w3qj khánqrg6QHg cựr8w3qj, chỉr8w3qj TNvoSrvô thứcr8w3qj nốqrg6QHi bướTNvoSrc r8w3qjtheo qrg6QHsau cMpậu, bMpàn tqrg6QHay cqrg6QHòn r8w3qjlại r8w3qjsiết cMphặt coMpn gấuqrg6QH bôngTNvoSr mềmMp mTNvoSrại tqrg6QHrong tay.

Đây… làTNvoSr cáchr8w3qj dur8w3qjy nhấtr8w3qj TNvoSrHạo Thầnqrg6QH Mpkhông muốnr8w3qj sửr8w3qj dụng…qrg6QH nhưngMp hMpết cr8w3qjách rồi!

Phải khiqrg6QHến ÁMpi TNvoSrHy hr8w3qjoàn tr8w3qjoàn tTNvoSrin tưởqrg6QHng cậuTNvoSr Mpvà cMpăm r8w3qjhận Minr8w3qjh Vỹ.

“Vẫn chưaqrg6QH TNvoSrtìm thTNvoSrấy cr8w3qjô ấyMp sao?”Mp r8w3qjMinh qrg6QHVỹ đấTNvoSrm mạnhMp lênqrg6QH r8w3qjbàn làTNvoSrm việcqrg6QH củaqrg6QH ônqrg6QHg Hqrg6QHàn, đôiMp TNvoSrmắt anMph tMprừng lênTNvoSr nhữngMp tiTNvoSra sMpáng TNvoSrcủa lửTNvoSra hậMpn. “MộtTNvoSr năTNvoSrm, r8w3qjđã mộtTNvoSr nămMp rMpồi đr8w3qjấy ôngTNvoSr cóqrg6QH biếtMp không?!”

Tìm kiếqrg6QHm Mprồi lạTNvoSri tMpìm kiếqrg6QHm, anTNvoSrh TNvoSrgần nhr8w3qjư chqrg6QHìm vàTNvoSro tuyMpệt vọng…

Muốn bqrg6QHỏ r8w3qjcuộc, Mpnhưng tráiMp tiTNvoSrm lạr8w3qji kMphông cqrg6QHho phéMpp TNvoSranh TNvoSrlàm thế!

Lẽ nàMpo Ár8w3qji MpHy đãMp thựcr8w3qj sựMp bqrg6QHốc hơr8w3qji khqrg6QHỏi thMpế giớiqrg6QH nàyr8w3qj rqrg6QHồi ư?

“Đừng qrg6QHđòi hỏir8w3qj khqrg6QHi tTNvoSra đãTNvoSr gqrg6QHiúp r8w3qjcon làMpm tấtr8w3qj cqrg6QHả Mpđể qrg6QHtìm coMpn qrg6QHbé ấyqrg6QH Mpnếu r8w3qjcon kr8w3qjhông muốnr8w3qj mấMpt nMpó mqrg6QHãi mãi.”r8w3qj Ôqrg6QHng MpHàn TNvoSrđan haTNvoSri taqrg6QHy vr8w3qjào nTNvoSrhau, tựaTNvoSr lr8w3qjưng vàTNvoSro cTNvoSrhiếc ghqrg6QHế xr8w3qjoay, trqrg6QHả lờiTNvoSr Minr8w3qjh r8w3qjVỹ r8w3qjmột cMpách nghiTNvoSrêm nghMpị. “Quqrg6QHên TNvoSrcon TNvoSrbé ấqrg6QHy đi,qrg6QH TNvoSrta sTNvoSrẽ tMpìm chr8w3qjo Mpcon mTNvoSrột ngườiTNvoSr cTNvoSron gr8w3qjái khMpác xinr8w3qjh đẹpr8w3qj vqrg6QHà tốMpt hTNvoSrơn nó.”

Đối vớTNvoSri ôngMp, hiệr8w3qjn tại,qrg6QH xr8w3qjem nqrg6QHhư mTNvoSrọi cMphuyện đãTNvoSr đượcTNvoSr Mpthu xMpếp qrg6QHổn thoqrg6QHả, vqrg6QHà tấtr8w3qj qrg6QHcả sẽqrg6QH lạiqrg6QH TNvoSrổn địnhqrg6QH r8w3qjnhư r8w3qjlúc baqrg6QHn đầu.

“Ý ônMpg làMp tôiTNvoSr phảiMp r8w3qjsống tốqrg6QHt khTNvoSri thiếMpu qrg6QHcô ấyr8w3qj qrg6QHsao? ThMpế cqrg6QHuộc sốngTNvoSr củaqrg6QH TNvoSrông cMpó hạTNvoSrnh pr8w3qjhúc nTNvoSrếu thqrg6QHiếu bàr8w3qj TNvoSrta TNvoSrkhông? qrg6QHVà tr8w3qjôi hMpiện giờqrg6QH Mplà nhưr8w3qj thMpế đấyr8w3qj, khôngMp cr8w3qjó Mpcô ấTNvoSry, cr8w3qjoi nqrg6QHhư thếqrg6QH giớiqrg6QH r8w3qjnày đốiTNvoSr vớiMp tôir8w3qj chẳnMpg cr8w3qjòn ýMp ngTNvoSrhĩa gìMp cả!”Mp GươnMpg r8w3qjmặt qrg6QHMinh VỹMp qrg6QHchợt trTNvoSrở nênTNvoSr thậqrg6QHt lTNvoSrạnh lùngMp TNvoSrvà Mpbất TNvoSrcần, nMphư tMphể đaMpng monqrg6QHg Mpmuốn rqrg6QHời khỏTNvoSri tr8w3qjhế giớir8w3qj nàTNvoSry bấtqrg6QH cứMp lúr8w3qjc nào.

Không Mpchỉ bấtr8w3qj lTNvoSrực vìqrg6QH cqrg6QHhuyện lãMpnh đqrg6QHạo tổqrg6QH cqrg6QHhức qrg6QHKnight, aqrg6QHnh thậr8w3qjt qrg6QHsự đangMp rqrg6QHất mệtTNvoSr mMpỏi vqrg6QHì qrg6QHvô TNvoSrvọng qrg6QHtrong viTNvoSrệc r8w3qjtìm kiếmTNvoSr Áir8w3qj Hy.

Đôi mắtTNvoSr chấtqrg6QH chứMpa TNvoSrưu phiềnTNvoSr, qrg6QHMinh VỹTNvoSr bướTNvoSrc nhanMph rr8w3qja kr8w3qjhỏi căqrg6QHn phMpòng đangTNvoSr qrg6QHkhiến mìr8w3qjnh ngạtr8w3qj thởqrg6QH, Mpchỉ qrg6QHmuốn r8w3qjtìm vMpề gMpóc tTNvoSrối quTNvoSren thuMpộc mr8w3qjà nhMpớ đếnTNvoSr ngr8w3qjười coMpn Mpgái ấy.qrg6QH Tr8w3qjừ bTNvoSrao giờqrg6QH ar8w3qjnh lạir8w3qj r8w3qjthảm hạqrg6QHi đếMpn nhMpư thếr8w3qj nàMpy cMpơ chứ?

Hạo Thầnr8w3qj nắmMp Mplấy taTNvoSry Áir8w3qj Hyqrg6QH, đưaTNvoSr cTNvoSrô lqrg6QHên tậMpn lầMpu bar8w3qj, sqrg6QHau r8w3qjđó dừnTNvoSrg lTNvoSrại trướMpc mộqrg6QHt căr8w3qjn qrg6QHphòng kMphá r8w3qjrộng lớn.

Cô cqrg6QHảm thấyMp r8w3qjlo sợ,Mp TNvoSrmột phầnqrg6QH Mpvì hànhqrg6QH độr8w3qjng Mpkhác qrg6QHthường củaMp Hạoqrg6QH Tr8w3qjhần, phầTNvoSrn cr8w3qjòn Mplại làTNvoSr qrg6QHvì r8w3qjbí r8w3qjmật đangr8w3qj ẩnqrg6QH chứaTNvoSr phír8w3qja sMpau căMpn phòTNvoSrng đó.

Bước châMpn dừnTNvoSrg Mplại ởr8w3qj cửaTNvoSr phòr8w3qjng, Hạoqrg6QH TMphần buônr8w3qjg qrg6QHtay côr8w3qj TNvoSrra, đTNvoSrứng Mpsang mqrg6QHột bêr8w3qjn, nhMpư tqrg6QHhể đangMp muốnqrg6QH TNvoSrcô phảiMp Mptự mìnhMp Mpkhám phMpá qrg6QHbí mr8w3qjật TNvoSrẩn qrg6QHchứa qrg6QHbên trqrg6QHong căMpn phTNvoSròng bíTNvoSr Mpẩn trướcMp mắt.

Bàn tMpay đanTNvoSrg ôMpm cTNvoSron gấTNvoSru bôngMp nớir8w3qj lMpỏng dầnTNvoSr, lỏr8w3qjng dMpần rqrg6QHồi mMpặc kệTNvoSr nóqrg6QH rTNvoSrơi xr8w3qjuống đất.Mp Đôir8w3qj TNvoSrmắt Áir8w3qj TNvoSrHy tqrg6QHhoáng cMphút qrg6QHlo TNvoSrsợ, nhưr8w3qjng bànMp Mptay lạMpi nqrg6QHgoan cqrg6QHố nắmr8w3qj lấqrg6QHy tqrg6QHay r8w3qjcầm mởTNvoSr cửa.

Liệu… kMphi côqrg6QH mởMp cửMpa… MMpinh Vỹr8w3qj sẽr8w3qj làr8w3qj r8w3qjngười đầuTNvoSr tiêqrg6QHn cTNvoSrô đMpược trôngTNvoSr thấy?qrg6QH Hr8w3qjay lạiqrg6QH làTNvoSr mộr8w3qjt tMphảm r8w3qjkịch đangMp cMphờ TNvoSrđón cô?

Mặc r8w3qjkệ, côMp khôr8w3qjng Mpquan tâmr8w3qj nMpữa, côMp chỉTNvoSr cầMpn biếtr8w3qj Mpmình đangr8w3qj Mpcần phảiTNvoSr giảir8w3qj toảMp TNvoSrbản tínMph tMpò mòqrg6QH vốnMp qrg6QHcó củaTNvoSr mình.

Hạo Thầnr8w3qj qrg6QHhoàn r8w3qjtoàn cMpâm lTNvoSrặng đứngTNvoSr yênqrg6QH bqrg6QHên cạTNvoSrnh r8w3qjcô, đqrg6QHôi mắtMp Mpcậu nhắmTNvoSr hTNvoSrờ, hànr8w3qjg lôMpng màyqrg6QH r8w3qjthanh tTNvoSrú khẽTNvoSr caTNvoSru r8w3qjlại, qrg6QHđôi môr8w3qji mỏnMpg đanqrg6QHg mímMp lạqrg6QHi thMpật chặt.

Cậu khôngr8w3qj TNvoSrmuốn Mpmọi TNvoSrchuyện nhưqrg6QH thếqrg6QH nTNvoSrày… r8w3qjnhưng cũr8w3qjng khônr8w3qjg TNvoSrcòn cáchMp qrg6QHnào kháqrg6QHc cr8w3qjả, lr8w3qjàm TNvoSrsao kìTNvoSrm Mplại đượcr8w3qj kTNvoSrhi ướcqrg6QH muốnMp chiếmTNvoSr hữuqrg6QH ngườr8w3qji TNvoSrcon gáir8w3qj qrg6QHkia đanTNvoSrg dầnr8w3qj tănr8w3qjg cTNvoSrao, đếnqrg6QH TNvoSrmức khônqrg6QHg thểTNvoSr kiqrg6QHểm sTNvoSroát r8w3qjđược nữa…

Khiến qrg6QHcô đTNvoSrau r8w3qjđớn, khiTNvoSrến côr8w3qj chịuMp thTNvoSrương tổn…qrg6QH tấtqrg6QH cMpả chỉr8w3qj vqrg6QHì sựr8w3qj íMpch kTNvoSrỷ qrg6QHvà TNvoSrham r8w3qjmuốn cqrg6QHó đưTNvoSrợc côr8w3qj r8w3qjmà thôi.

Cậu thTNvoSrực sựr8w3qj hậnr8w3qj ÁiMp TNvoSrHy, hậMpn cMpô đãMp khMpiến cậTNvoSru pqrg6QHhải bấMpt Mpchấp tMpất cảqrg6QH r8w3qjđể cóMp đưMpợc r8w3qjcô! NếTNvoSru cr8w3qjó đMpủ r8w3qjcan đảm,TNvoSr TNvoSrHạo ThầTNvoSrn chỉr8w3qj mMpuốn bópqrg6QH nátMp tMprái r8w3qjtim yếuTNvoSr ớtMp đqrg6QHang đMpập liêqrg6QHn hồiqrg6QH troTNvoSrng Mplòng ngực,qrg6QH qrg6QHđể nóTNvoSr khôqrg6QHng qrg6QHcòn loTNvoSrạn nhTNvoSrịp trướTNvoSrc côTNvoSr nữa.

Bàn r8w3qjtay nhỏTNvoSr béqrg6QH vặnqrg6QH nqrg6QHhẹ TNvoSrtay cầMpm, qrg6QHlập tứqrg6QHc mộtr8w3qj hưr8w3qjơng thơMpm dịr8w3qju dr8w3qjàng lMpan toqrg6QHả baTNvoSro Mpphủ Mpkhắp ngưTNvoSrời côqrg6QH, phảngMp phMpất cMphút sựTNvoSr Mptàn độMpc từMp bóngr8w3qj tốiTNvoSr tộiTNvoSr ác.

Hai Mpbóng ngườir8w3qj đanMpg r8w3qjđứng giqrg6QHữa giTNvoSran phr8w3qjòng, Mpánh mắtqrg6QH r8w3qjsắc nhọnqrg6QH đềuTNvoSr cMpó cùr8w3qjng cqrg6QHhung mộTNvoSrt mụTNvoSrc tiêu…

… lr8w3qjà cô!!

Chap 46

Nếu qrg6QHem muqrg6QHốn chết

*Ba r8w3qjnăm sau*

Tiếng TNvoSrbước cr8w3qjhân vTNvoSrồn vãTNvoSr nTNvoSrối tiếpr8w3qj khắpTNvoSr dãyqrg6QH hàr8w3qjnh r8w3qjlang dọTNvoSrc tMpheo ngôqrg6QHi bir8w3qjệt thTNvoSrự tTNvoSrráng lệ,qrg6QH tor8w3qján ngườiTNvoSr mặr8w3qjc vesTNvoSrt Mpđen bặmr8w3qj trr8w3qjợn TNvoSrđang bqrg6QHước theqrg6QHo sqrg6QHau mMpột bónMpg ngMpười TNvoSrcao lớMpn, toTNvoSrát r8w3qjlên pMphong thqrg6QHái thốngTNvoSr lĩr8w3qjnh củqrg6QHa đấngMp cTNvoSrhỉ huy.

Chiếc áMpo sơMp mqrg6QHi trắnMpg chMpưa cr8w3qjài hếMpt kqrg6QHhuy đangMp đượcTNvoSr bqrg6QHàn taMpy tTNvoSro lớnTNvoSr Mpkhuy lạiqrg6QH vộiMp vTNvoSrã, gưr8w3qjơng mMpặt lãnhqrg6QH TNvoSrkhốc đaTNvoSrng TNvoSrnhìn Mpmọi thứqrg6QH bằqrg6QHng mộr8w3qjt r8w3qjmàu sắr8w3qjc r8w3qjđen sẫmMp TNvoSrkhông TNvoSrsự sống.

Đôi bTNvoSràn chr8w3qjân TNvoSrvẫn sảqrg6QHi bướcqrg6QH thậtr8w3qj đềuqrg6QH đặn,Mp Mr8w3qjinh TNvoSrVỹ TNvoSrcài lạr8w3qji ngTNvoSray qrg6QHngắn hànr8w3qjg r8w3qjkhuy áoqrg6QH, Mprồi Mplại tMpiếp tụr8w3qjc r8w3qjkhoác nhanqrg6QHh chiếcr8w3qj áoMp khMpoác đMpen đr8w3qjang cr8w3qjầm trênMp taMpy… từr8w3qj br8w3qjao giờqrg6QH anr8w3qjh lạTNvoSri sqrg6QHống mr8w3qjột cTNvoSrách mr8w3qjáy qrg6QHmóc qrg6QHnhư thếTNvoSr nàMpy cTNvoSrơ chứ?

Mọi thứMp vẫqrg6QHn diễnMp rqrg6QHa thậMpt gấpr8w3qj r8w3qjgáp nhưqrg6QH r8w3qjlẽ tựTNvoSr nr8w3qjhiên, TNvoSrvà đốiMp vớiTNvoSr anTNvoSrh, tấtTNvoSr cr8w3qjả kr8w3qjhông r8w3qjcòn quaMpn trọngqrg6QH nữa.

Kéo dàiMp sựqrg6QH sốnr8w3qjg vàTNvoSr hơr8w3qji tqrg6QHhở chr8w3qjỉ đểr8w3qj dr8w3qjàn xếr8w3qjp nhữnMpg cuMpộc qrg6QHẩu đảMp mqrg6QHang tínTNvoSrh chấqrg6QHt bạor8w3qj lựcMp, nhr8w3qjưng cơMp thểTNvoSr anTNvoSrh vẫTNvoSrn tir8w3qjếp tụr8w3qjc hôMp hấpMp đqrg6QHể duqrg6QHy tqrg6QHrì Mpsinh Mpmệnh này.

Bất qrg6QHcần đời…qrg6QH bqrg6QHa tqrg6QHừ dùngTNvoSr đểTNvoSr chTNvoSrỉ vềMp cuTNvoSrộc sốngr8w3qj hir8w3qjện tạiTNvoSr củar8w3qj anh!!

Nét mặtMp Mpluôn giữr8w3qj trạnqrg6QHg tháTNvoSri lr8w3qjạnh TNvoSrlùng hMpơn cảMp nTNvoSrgày xưa,Mp giờqrg6QH r8w3qjđây lạiMp bắMpt TNvoSrđầu lưr8w3qju qrg6QHdấu sMpự kMphinh qrg6QHđời củar8w3qj HànTNvoSr qrg6QHMinh Vỹ.

Chiếc qrg6QHxe BMr8w3qjW đưqrg6QHợc đậuTNvoSr sẵnqrg6QH trTNvoSrước cổTNvoSrng nhr8w3qjư thườqrg6QHng lệ,Mp chr8w3qjờ đợiqrg6QH đưaqrg6QH anqrg6QHh thựcMp r8w3qjthi nhữr8w3qjng nMphiệm vụMp bMpạo lựcqrg6QH r8w3qjphi pháp.

Anh biếtqrg6QH TNvoSrchứ! NgMpười Mpanh gọiMp lqrg6QHà cr8w3qjha, TNvoSrông qrg6QHta chMpỉ xeqrg6QHm aqrg6QHnh nhMpư mTNvoSrột thTNvoSrứ cTNvoSrông cụTNvoSr đểTNvoSr lr8w3qjoại r8w3qjbỏ TNvoSrtất cảTNvoSr nhữnMpg thứMp cảTNvoSrn trởr8w3qj bướcTNvoSr tiếnqrg6QH cr8w3qjủa ôngMp tr8w3qja tqrg6QHrên thưTNvoSrơng trường.

Chắc hẳnqrg6QH lMpà saTNvoSru qrg6QHkhi đẩyMp cMpho anr8w3qjh qrg6QHcái tMpổ chứcr8w3qj nàTNvoSry, ôTNvoSrng Mpta thoTNvoSrải mMpái lắm.TNvoSr Thoảr8w3qji TNvoSrmái kTNvoSrhi qrg6QHđã cqrg6QHó ngTNvoSrười thTNvoSray thếMp mMpình lãnhMp đr8w3qjạo TNvoSrvà qrg6QHgiúp ôngqrg6QH dọnqrg6QH dẹpTNvoSr sạchMp sẽTNvoSr nhMpững thứqrg6QH r8w3qjdơ bẩnMp đaMpng chắnMp nganqrg6QHg cor8w3qjn đườngr8w3qj thr8w3qjành côngr8w3qj củaqrg6QH mình.

Sống troqrg6QHng mộtTNvoSr thqrg6QHế giớiqrg6QH hằqrg6QHng ngqrg6QHày vẫnTNvoSr xảTNvoSry TNvoSrra nhr8w3qjững r8w3qjcuộc r8w3qjxung độqrg6QHt TNvoSrvà ẩuMp đảTNvoSr vqrg6QHô nghĩMpa, TNvoSranh vẫqrg6QHn tiếpMp tqrg6QHục lMpàm theqrg6QHo lr8w3qjời saTNvoSri khMpiến cMpủa cqrg6QHha r8w3qjmình nMphư mộMpt cár8w3qji máMpy, hor8w3qjàn toTNvoSràn khôngMp TNvoSrhề kháMpng cự.

Đôi mắtMp qrg6QHmàu qrg6QHhổ pháTNvoSrch sár8w3qjng TNvoSrrực đTNvoSrầy kqrg6QHiêu nMpgạo giờMp đâyr8w3qj lạiTNvoSr đượcMp qrg6QHthay qrg6QHthế bằnr8w3qjg sắMpc màuqrg6QH cTNvoSrafe Mpđen sẫr8w3qjm, aqrg6QHnh trqrg6QHở nqrg6QHên ítr8w3qj nqrg6QHói hTNvoSrơn xưa,Mp Mpthậm chr8w3qjí còr8w3qjn kr8w3qjhông r8w3qjthèm mởTNvoSr miệqrg6QHng Mpra nóqrg6QHi mộtr8w3qj tMpừ nếur8w3qj r8w3qjnó thậTNvoSrt sTNvoSrự kqrg6QHhông cầMpn thiết.

Anh họcr8w3qj r8w3qjcách r8w3qjlàm qrg6QHquen vớqrg6QHi viMpệc sốr8w3qjng đơr8w3qjn đMpộc Mpmột mình,r8w3qj qrg6QHhọc cqrg6QHách qrg6QHtự kTNvoSriểm soMpát lqrg6QHý tríqrg6QH vàr8w3qj sr8w3qjuy ngqrg6QHhĩ r8w3qjmột cácqrg6QHh Mpthiết thr8w3qjực hơn,TNvoSr r8w3qjvà anqrg6QHh đãMp dMpùng kíMpnh ápMp trMpòng đểr8w3qj chMpe gTNvoSriấu thứTNvoSr mTNvoSràu sắcqrg6QH tuTNvoSryệt mỹTNvoSr vốnMp cqrg6QHó củr8w3qja mình.

Từ ngqrg6QHày thiếuMp vắqrg6QHng bóngqrg6QH hìTNvoSrnh ÁiTNvoSr r8w3qjHy, anMph tTNvoSrrở r8w3qjnên cămqrg6QH ghqrg6QHét tấtr8w3qj cr8w3qjả mọMpi tr8w3qjhứ trr8w3qjên đờiMp này,Mp cảTNvoSr TNvoSrthứ màTNvoSr cqrg6QHô tqrg6QHhích nhấtTNvoSr ởqrg6QH anTNvoSrh Mp– mqrg6QHàu mắt!!

Cô đãMp từr8w3qjng ngắmMp aMpnh thậtr8w3qj lâuTNvoSr, bậMpt cườiTNvoSr Mpvà bảoTNvoSr rấtMp thícTNvoSrh đôqrg6QHi mắtMp –r8w3qj thTNvoSrứ thr8w3qju húqrg6QHt nhấtr8w3qj trêqrg6QHn gr8w3qjương mặtqrg6QH anh.

Anh TNvoSrđã r8w3qjtập chMpịu đựMpng sựr8w3qj kTNvoSrhó chịur8w3qj r8w3qjmỗi qrg6QHkhi đer8w3qjo kínTNvoSrh ápqrg6QH trTNvoSròng, tqrg6QHập làr8w3qjm qqrg6QHuen vớTNvoSri mộtMp đr8w3qjôi mắtr8w3qj đTNvoSren sâr8w3qju thẳqrg6QHm nqrg6QHhư br8w3qjao ngườir8w3qj kTNvoSrhác mỗiMp khr8w3qji tTNvoSrrông qrg6QHthấy qrg6QHhình Mpảnh phảTNvoSrn TNvoSrchiếu củaTNvoSr mìnr8w3qjh trTNvoSrong gương.

Sải bướcMp thậtTNvoSr dứtqrg6QH khor8w3qját, TNvoSrMinh Vỹr8w3qj bưTNvoSrớc TNvoSrra khỏiqrg6QH Mpcổng, đôqrg6QHi mqrg6QHắt vẫnMp môngqrg6QH TNvoSrlung, vôr8w3qj định.

Mặc Mpdù khMpông hềMp Mpđể r8w3qjtâm đếnTNvoSr nhTNvoSrững thứTNvoSr xunMpg qTNvoSruanh, nqrg6QHhưng anr8w3qjh vẫnMp cảmqrg6QH tMphấy sựTNvoSr thar8w3qjy đổTNvoSri bấtqrg6QH tr8w3qjhường ởMp khr8w3qjung r8w3qjcảnh tMphân qrg6QHthuộc mTNvoSrình r8w3qjvẫn trôqrg6QHng TNvoSrthấy vTNvoSrà bTNvoSrước đir8w3qj hằr8w3qjng ngày.

Trái tTNvoSrim đậpTNvoSr mTNvoSrạnh mMpột nhịqrg6QHp, anMph cảMpm thMpấy TNvoSrcó Mpchút r8w3qjgì đqrg6QHó kqrg6QHhó thở,r8w3qj dườnTNvoSrg Mpnhư aMpnh vừMpa bMpỏ quMpa tqrg6QHhứ gìMp đór8w3qj rấtMp quqrg6QHan trọngMp thr8w3qjì phải.

Bước chr8w3qjân khựnqrg6QHg r8w3qjlại, Minr8w3qjh TNvoSrVỹ qrg6QHcứ gqrg6QHiữ ngr8w3qjuyên phqrg6QHong tháTNvoSri lãTNvoSrnh đạr8w3qjm ấyr8w3qj, mãiTNvoSr mộtqrg6QH lqrg6QHúc sr8w3qjau qrg6QHmới Mptừ từTNvoSr qr8w3qjuay đầuMp lạir8w3qj, đảor8w3qj mắtqrg6QH xur8w3qjng r8w3qjquanh nTNvoSrhư r8w3qjtìm kiếmr8w3qj gr8w3qjì đó.

Đôi mắtr8w3qj qrg6QHanh chợtTNvoSr dừnqrg6QHg lạir8w3qj, hqrg6QHô hấpr8w3qj ngưqrg6QHng hoTNvoSrạt độMpng, cảTNvoSr cơMp thểr8w3qj nhưTNvoSr TNvoSrrơi vàMpo trạqrg6QHng thTNvoSrái bấtr8w3qj động.

Thứ anqrg6QHh đTNvoSrang r8w3qjnhìn thấyMp… làMp Mpảo ảnhMp sao?

Mái tqrg6QHóc nâr8w3qju đượcqrg6QH thắMpt r8w3qjnơ, cốqrg6QH tìnTNvoSrh buộcqrg6QH lệcqrg6QHh sMpang bênqrg6QH tráiTNvoSr đqrg6QHang đưqrg6QHợc nhữr8w3qjng vMpạt nắnr8w3qjg buổiTNvoSr sớmTNvoSr chqrg6QHiếu rọi…

Một bór8w3qjng dTNvoSráng nTNvoSrhỏ Mpbé, gầyTNvoSr guộcMp, lànqrg6QH r8w3qjda qrg6QHtrắng mỏngqrg6QH mar8w3qjnh đaTNvoSrng TNvoSrkhoác trêqrg6QHn mìnr8w3qjh chiTNvoSrếc Mpváy rTNvoSren qrg6QHđen thr8w3qjật r8w3qjquen thuộcMp đanTNvoSrg nqrg6QHgồi bệtMp dqrg6QHưới qrg6QHnền đấtr8w3qj qrg6QHtrước cổngMp nhTNvoSrà Mpanh kqrg6QHhông TNvoSrhề nqrg6QHgại ngTNvoSrùng, đôir8w3qj bTNvoSràn tqrg6QHay qrg6QHôm khTNvoSrư qrg6QHkhư mộtr8w3qj chúr8w3qj gấuMp bôngTNvoSr Mpkhá TNvoSrlớn, vTNvoSrà cMpô Mpgái đMpang qrg6QHgục qrg6QHmặt vr8w3qjào nMphững sTNvoSrợi tTNvoSrơ thTNvoSranh mảnh.

Minh Vr8w3qjỹ gr8w3qjần nhTNvoSrư qrg6QHkhông thểqrg6QH TNvoSrtin đượcr8w3qj mMpình đangTNvoSr thấMpy Mpnhững TNvoSrgì, cảTNvoSr ngườir8w3qj khẽr8w3qj rur8w3qjn lMpên, sMpau đTNvoSró tr8w3qjừ TNvoSrtừ bưqrg6QHớc đếnqrg6QH gầTNvoSrn côMp gr8w3qjái kỳTNvoSr lTNvoSrạ kia.

Đám cậnr8w3qj vệTNvoSr đếTNvoSrn lúqrg6QHc Mpnày mớqrg6QHi cMphú ýTNvoSr đếMpn Mpsự hiTNvoSrện dTNvoSriện củqrg6QHa cr8w3qjô gáir8w3qj kiTNvoSra, r8w3qjmặc dùqrg6QH hơTNvoSri Mpngạc nhqrg6QHiên trqrg6QHước tMphái qrg6QHđộ củar8w3qj Mir8w3qjnh Vỹ,Mp nhưr8w3qjng hr8w3qjọ đr8w3qjều qrg6QHnín bặtTNvoSr, đưaqrg6QH mắtTNvoSr Mpnhìn TNvoSrxem sắqrg6QHp Mpcó sTNvoSrự kiệr8w3qjn gTNvoSrì xr8w3qjảy ra.

Minh MpVỹ qrg6QHbước r8w3qjthật chậmr8w3qj đếnTNvoSr gầMpn ngườiTNvoSr cMpon gqrg6QHái kMpia, qrg6QHsau đóqrg6QH khuỵuTNvoSr gốir8w3qj trướcr8w3qj mMpặt TNvoSrcô ấyr8w3qj, đôr8w3qji qrg6QHmắt ánqrg6QHh lqrg6QHên trạngMp thr8w3qjái ưMpu thươngMp vqrg6QHô độ.r8w3qj qrg6QHGương mặqrg6QHt anqrg6QHh hơMpi Mpnghệch raqrg6QH, Mpnhưng qrg6QHlại biểqrg6QHu hqrg6QHiện rqrg6QHõ rệtr8w3qj sựqrg6QH r8w3qjđau lònqrg6QHg… TNvoSrcó pqrg6QHhải Mplà cMpô ấyTNvoSr đâyqrg6QH không?

Vẫn làMp bór8w3qjng dár8w3qjng khắMpc đậmr8w3qj sâTNvoSru tr8w3qjrong TNvoSrtim qrg6QHanh, TNvoSrnhưng TNvoSrtại TNvoSrsao aTNvoSrnh r8w3qjvẫn khônMpg cácMph nàTNvoSro tir8w3qjn đượTNvoSrc ngườir8w3qj coqrg6QHn gár8w3qji nàMpy chMpính lqrg6QHà TNvoSrÁi Hy?

Đưa bànr8w3qj tTNvoSray vuốtqrg6QH nhTNvoSrẹ mTNvoSrái r8w3qjtóc car8w3qjfe sr8w3qjữa, trTNvoSrái TNvoSrtim MinMph VTNvoSrỹ nhqrg6QHư mMpuốn TNvoSrvỡ tr8w3qjung, khôr8w3qjng thểTNvoSr nàr8w3qjo làr8w3qj Ár8w3qji r8w3qjHy được!!

Chỉ TNvoSrlà nqrg6QHgười giốngTNvoSr ngườiqrg6QH r8w3qjmà Mpthôi, ngườir8w3qj giốngr8w3qj ngườir8w3qj thôi!

Anh vTNvoSrội Mpvàng rụtMp TNvoSrtay lại,qrg6QH đứnr8w3qjg bậtqrg6QH dậy,r8w3qj bTNvoSrất giTNvoSrác qrg6QHlại lắr8w3qjc đầTNvoSru tr8w3qjhật khMpẽ vMpà TNvoSrtự nhủMp rằr8w3qjng… ngTNvoSrười coMpn gáqrg6QHi nàr8w3qjy, khônMpg thểTNvoSr qrg6QHlà côqrg6QH ấyTNvoSr được!

Ái MpHy khônMpg thểr8w3qj lạir8w3qj gầqrg6QHy Mpgò thiếTNvoSru sTNvoSrức sqrg6QHống qrg6QHnhư thếMp nàqrg6QHy, qrg6QHlại cr8w3qjàng khMpông thểqrg6QH độtTNvoSr nMpgột xuMpất hiệnMp trưMpớc nhàr8w3qj r8w3qjanh bấTNvoSrt thìnqrg6QHh qrg6QHlình nqrg6QHhư thqrg6QHế… nTNvoSrếu cóqrg6QH phTNvoSrép TNvoSrmàu, tạiTNvoSr r8w3qjsao r8w3qjnó Mpkhông Mpxảy rTNvoSra sớmTNvoSr hơnqrg6QH cơMp chứ?

Đối vớTNvoSri aqrg6QHnh bâyqrg6QH qrg6QHgiờ, pqrg6QHhép TNvoSrmàu chỉqrg6QH cór8w3qj troMpng cMpổ tíchTNvoSr, mqrg6QHà cổqrg6QH tíchqrg6QH tMphì lạqrg6QHi r8w3qjkhông hiMpện hữuqrg6QH ởr8w3qj qrg6QHthực tại.

Đôi chr8w3qjân ar8w3qjnh bưr8w3qjớc qrg6QHlùi vềMp phíaqrg6QH sqrg6QHau, rTNvoSrồi qrg6QHquay qrg6QHlưng tr8w3qjhật dứtqrg6QH kqrg6QHhoát Mpvà tiếTNvoSrp tụMpc nr8w3qjối bước.

Anh qrg6QHkhông tr8w3qjhể nr8w3qján r8w3qjlại ởqrg6QH đâyMp r8w3qjthêm mộr8w3qjt phúqrg6QHt giTNvoSrây nqrg6QHào nữa,TNvoSr khôqrg6QHng nêr8w3qjn kỳr8w3qj qrg6QHvọng vàoTNvoSr nhữngr8w3qj thr8w3qjứ TNvoSrvô vọngr8w3qj đqrg6QHã Mpchìm vàoMp quTNvoSrên lãng.

*Huỵch*

Một tMphứ TNvoSrâm tqrg6QHhanh vanr8w3qjg lênTNvoSr, Mptuy Mpkhông tMphể khiếnMp ngườir8w3qj qrg6QHkhác cTNvoSrhú TNvoSrý nTNvoSrhưng lMpại khiếqrg6QHn bướcqrg6QH Mpchân MMpinh VỹMp dr8w3qjừng lại.

Tất cảTNvoSr r8w3qjmọi sMpự chúTNvoSr r8w3qjý đềuqrg6QH tậTNvoSrp Mptrung vàTNvoSro côr8w3qj TNvoSrgái kia!!

Một tronTNvoSrg sr8w3qjố nTNvoSrhững qrg6QHtên cậr8w3qjn vệqrg6QH r8w3qjtỏ vẻr8w3qj ngMpạc nhTNvoSriên, tMpròn mắtTNvoSr nhìnr8w3qj cảnhqrg6QH tượr8w3qjng TNvoSrtrước mTNvoSrặt mình.

Minh Vỹqrg6QH lạiqrg6QH TNvoSrmột lầnr8w3qj nữar8w3qj nqrg6QHgoảnh mqrg6QHặt lạqrg6QHi… trướcqrg6QH mắqrg6QHt TNvoSranh giờr8w3qj đây,r8w3qj Mpgương mặqrg6QHt ẩr8w3qjn TNvoSrgiấu saTNvoSru chqrg6QHú gqrg6QHấu bôngTNvoSr r8w3qjvừa TNvoSrrồi đãr8w3qj đr8w3qjược hiệnTNvoSr rqrg6QHõ trTNvoSrước ánhTNvoSr sTNvoSráng ấmqrg6QH ár8w3qjp củaTNvoSr mqrg6QHặt tqrg6QHrời, đMpồng TNvoSrthời r8w3qjđiểm mạnhqrg6QH mr8w3qjàu sắcr8w3qj xTNvoSranh xqrg6QHao trênTNvoSr r8w3qjkhuôn mặtMp thiếuTNvoSr Mpnữ đãTNvoSr ngMpã Mpgục trênr8w3qj nr8w3qjền đất.

Lần nr8w3qjày, tiqrg6QHm qrg6QHanh khônqrg6QHg TNvoSrđập mr8w3qjạnh hơnTNvoSr, cTNvoSrũng khr8w3qjông đậpTNvoSr qrg6QHchậm hơn,qrg6QH mMpà lqrg6QHà cảmMp thấr8w3qjy đauTNvoSr nhói!

Người coTNvoSrn gáiqrg6QH tronr8w3qjg bộr8w3qj qrg6QHváy rTNvoSren Mpđen đaMpng bqrg6QHất tỉr8w3qjnh, Mpôm Mpchặt cMpon gấr8w3qju bqrg6QHông vr8w3qjào lòngTNvoSr, đôiqrg6QH mqrg6QHôi vàqrg6QH qrg6QHkhuôn r8w3qjmặt thiqrg6QHếu sinMph kTNvoSrhí đqrg6QHến mr8w3qjức đáMpng nMpgạc nhiên.

Và côTNvoSr gár8w3qji ấy…TNvoSr chír8w3qjnh r8w3qjlà Vươngr8w3qj ÁMpi Hy!!

Tất cảqrg6QH đềur8w3qj sữMpng qrg6QHsờ tTNvoSrrước cqrg6QHảnh tượnMpg vqrg6QHừa xảyr8w3qj TNvoSrra, mọqrg6QHi ánMph mắtqrg6QH đềuqrg6QH tậpqrg6QH trTNvoSrung vTNvoSrề mộqrg6QHt hưqrg6QHớng xTNvoSrác định.

Vương Áiqrg6QH TNvoSrHy nhTNvoSrỏ r8w3qjbé vẫnTNvoSr nằr8w3qjm r8w3qjbất Mpđộng trêr8w3qjn mặtTNvoSr đất,r8w3qj hr8w3qjai hàr8w3qjng mMpi khér8w3qjp lqrg6QHại, chr8w3qje kTNvoSrhuất đôiTNvoSr đồnTNvoSrg tửr8w3qj tMprong sáng.

Gương TNvoSrmặt thanMph nTNvoSrhã r8w3qjđang thqrg6QHả r8w3qjlỏng hếtMp mức,qrg6QH r8w3qjdường Mpnhư cTNvoSrô r8w3qjđang cóqrg6QH mqrg6QHột giấcqrg6QH nMpgủ r8w3qjthật ngoTNvoSrn, nhưnMpg khôTNvoSrng hẳMpn lTNvoSrà vĩnr8w3qjh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bướcqrg6QH cr8w3qjhân vqrg6QHang lqrg6QHên thậtr8w3qj gấMpp gápr8w3qj vr8w3qjà qrg6QHnối tiMpếp r8w3qjkhông liềqrg6QHn br8w3qjậc, đáqrg6QHm cr8w3qjận vệr8w3qj bắtTNvoSr đTNvoSrầu qrg6QHtỏ rqrg6QHa hốtTNvoSr hoảngqrg6QH, bướTNvoSrc đếnqrg6QH vàr8w3qj vr8w3qjây lr8w3qjấy Áiqrg6QH TNvoSrHy. CTNvoSrách đr8w3qjó khôr8w3qjng xMpa, Mqrg6QHinh VTNvoSrỹ lTNvoSrại đứngMp TNvoSrchôn cMphân tạiTNvoSr TNvoSrmột chTNvoSrỗ, đưr8w3qja qrg6QHmắt lặnTNvoSrg nhìnr8w3qj cô.

Anh nhqrg6QHư kr8w3qjhông tqrg6QHhể tMpin Mpvào Mpmắt mìnhr8w3qj nr8w3qjữa, r8w3qjđôi mắTNvoSrt nhMpìn côr8w3qj qrg6QHkhông chớqrg6QHp, TNvoSrnhư đanqrg6QHg sợMp sẽTNvoSr lạiTNvoSr Mpđánh mTNvoSrất ảor8w3qj giMpác nqrg6QHày Mptrong giâyqrg6QH lát.

Trái tiqrg6QHm đậpMp nr8w3qjhanh đếnTNvoSr mứcTNvoSr qrg6QHkhông Mptài nàoMp kir8w3qjểm soáMpt đưqrg6QHợc Mpnữa, MTNvoSrinh Vqrg6QHỹ mTNvoSrím môi.

Cất br8w3qjước Mptiến vềTNvoSr qrg6QHphía trước,Mp anr8w3qjh đar8w3qjng TNvoSrhoàn toànTNvoSr đáMpnh qrg6QHmất tr8w3qjất cMpả cảmMp xMpúc, cqrg6QHhỉ TNvoSrcần biếr8w3qjt ngườiqrg6QH cqrg6QHon gáTNvoSri anr8w3qjh yMpêu đaTNvoSrng hMpiện TNvoSrdiện trTNvoSrong tầmr8w3qj mTNvoSrắt, vàqrg6QH kr8w3qjhông TNvoSrthể đánqrg6QHh mTNvoSrất cMpô thêmMp mqrg6QHột lầnMp nữa.

“Đừng chTNvoSrạm vào!!”

Bước qrg6QHchân TNvoSranh Mpchỉ còqrg6QHn cácMph côqrg6QH chr8w3qjưa đầyqrg6QH mộTNvoSrt mMpét thqrg6QHì dừngqrg6QH lạir8w3qj, ngqrg6QHhiến răngMp nhìnr8w3qj tr8w3qjên cậqrg6QHn vệr8w3qj đqrg6QHang r8w3qjcó độqrg6QHng tr8w3qjác nMpâng ngườqrg6QHi côTNvoSr lqrg6QHên, đôir8w3qj mắtr8w3qj đeMpn TNvoSrsẫm TNvoSrđang trừTNvoSrng TNvoSrlên đầyr8w3qj tứcqrg6QH giận.

Tên cậTNvoSrn vMpệ kqrg6QHia bịr8w3qj TNvoSranh lqrg6QHàm TNvoSrcho giậMpt mìnr8w3qjh, vôqrg6QH ýMp lạir8w3qj bMpuông tMpay kTNvoSrhiến cảqrg6QH ngườiMp ÁTNvoSri r8w3qjHy rqrg6QHơi tựqrg6QH qrg6QHdo Mpxuống mặqrg6QHt đất.

“Biến TNvoSrđi.” qrg6QHGiọng r8w3qjnói vừaTNvoSr rồiTNvoSr lr8w3qjại cấtMp lên,qrg6QH MiTNvoSrnh VỹMp cr8w3qjố gắnr8w3qjg kìmMp chế,r8w3qj nóTNvoSri bằnqrg6QHg chấqrg6QHt giMpọng nhr8w3qjẹ nqrg6QHhàng vTNvoSrà bìnhTNvoSr tqrg6QHĩnh nhấtMp Mpcó thể.

Không aqrg6QHi TNvoSrcó quyềr8w3qjn đưTNvoSrợc Mplàm cqrg6QHô ấyr8w3qj r8w3qjtổn thương!

Minh MpVỹ tr8w3qjrừng mMpắt nhìr8w3qjn Mpđám cậnr8w3qj vệ,r8w3qj nhưqrg6QH đanMpg thểTNvoSr r8w3qjhiện târ8w3qjm tr8w3qjrạng khMpó chMpịu củaTNvoSr mìnr8w3qjh vềr8w3qj sựTNvoSr hMpiện dTNvoSriện Mpcủa họ.

Nhận tMphấy “tíMpn hiệu”qrg6QH kr8w3qjhông tốtMp Mptừ “thiếuMp giTNvoSra đángqrg6QH mến”,TNvoSr dĩTNvoSr nhiMpên toáMpn cậnMp Mpvệ lậpTNvoSr tứcTNvoSr bqrg6QHiến mấtqrg6QH chưqrg6QHa đMpầy năTNvoSrm giây.

Minh Vỹqrg6QH vẫnqrg6QH đứTNvoSrng yênr8w3qj trướcqrg6QH ngườiTNvoSr cqrg6QHon TNvoSrgái đaMpng nằmTNvoSr lặr8w3qjng thinTNvoSrh dướiqrg6QH r8w3qjđất, mặcMp kTNvoSrệ áMpnh nắngqrg6QH mMpùa hèr8w3qj nóqrg6QHng bMpức TNvoSrra sMpức chir8w3qjếu Mprọi khr8w3qjắp nr8w3qjgười cô.

Ông trờiTNvoSr đqrg6QHang qrg6QHđùa cợtTNvoSr vớMpi anMph à?

Bao nhiêqrg6QHu côngr8w3qj sTNvoSrức vàMp thờir8w3qj giTNvoSran aMpnh qrg6QHbỏ rTNvoSra thậtMp sựr8w3qj khqrg6QHông ítTNvoSr đểr8w3qj Mptìm Mpcô, nhr8w3qjưng đápMp lqrg6QHại chỉr8w3qj làTNvoSr sTNvoSrự qrg6QHtuyệt r8w3qjvọng kéoMp dàiqrg6QH đằngTNvoSr đẵng.

Nhưng qrg6QHđến kr8w3qjhi anqrg6QHh bấtr8w3qj mTNvoSrãn TNvoSrbỏ cqrg6QHuộc, Mpchấp nhậnr8w3qj r8w3qjtất cr8w3qjả sựTNvoSr sqrg6QHắp r8w3qjxếp cr8w3qjủa ôTNvoSrng Hànr8w3qj nMphư mộtTNvoSr cáiTNvoSr máy…r8w3qj cMpô lạiqrg6QH xuấTNvoSrt hiện!

Đôi môqrg6QHi mỏnMpg nhếchTNvoSr r8w3qjlên từTNvoSr tr8w3qjừ, vòMpng cuTNvoSrng trênMp kqrg6QHhuôn mr8w3qjặt anMph qrg6QHtuấn chữngqrg6QH cTNvoSrhạc Mpchính qrg6QHlà nụMp cườir8w3qj Mpkhinh đời!

Anh cúTNvoSri ngườir8w3qj qrg6QHxuống, nhẹMp nhMpàng luồMpn taqrg6QHy quMpa tTNvoSrhân ngườiTNvoSr queMpn thuMpộc tTNvoSrrong chiếcr8w3qj vár8w3qjy r8w3qjren đMpen, thTNvoSrận trọr8w3qjng nhMpấc bổngr8w3qj ngườiMp côqrg6QH lên.

Gương mặtMp anqrg6QHh giMpãn dMpần, bớtqrg6QH phMpần nàoMp sựMp cr8w3qjăng thẳngqrg6QH luôTNvoSrn đeor8w3qj bMpám r8w3qjdai dẳng…r8w3qj đúngTNvoSr thậtqrg6QH TNvoSrlà VươnTNvoSrg ÁTNvoSri qrg6QHHy rồi!

Hai Mpbàn tMpay chợtMp Mpsiết thậMpt cTNvoSrhặt ngườiqrg6QH r8w3qjcon gáiqrg6QH qrg6QHtrong r8w3qjtay, Mr8w3qjinh VỹMp cúMpi tqrg6QHhấp đầu,qrg6QH đặr8w3qjt lTNvoSrên qrg6QHtrán qrg6QHÁi TNvoSrHy mộtTNvoSr Mpnụ hr8w3qjôn thậtqrg6QH khẽ…

Cuối cùnMpg, cMpô đãr8w3qj trởTNvoSr r8w3qjvề qrg6QHbên aqrg6QHnh rồi…

Tại sar8w3qjo côr8w3qj lạir8w3qj xuấr8w3qjt hiệqrg6QHn trqrg6QHong thMpể trạngr8w3qj yếTNvoSru r8w3qjớt nr8w3qjhư tr8w3qjhế nTNvoSrày qrg6QHcơ chứ?

Kỳ Mplạ Mpthật, vốnMp dĩqrg6QH qrg6QHcô cóqrg6QH r8w3qjthể vqrg6QHào r8w3qjthẳng nhàTNvoSr đểMp tìMpm anMph cơTNvoSr mr8w3qjà, tạiTNvoSr saMpo lqrg6QHại ngồiTNvoSr trr8w3qjước cửa,r8w3qj lạir8w3qj cTNvoSròn ômTNvoSr thqrg6QHeo gấur8w3qj bônTNvoSrg đểqrg6QH rMpồi saqrg6QHu đóMp ngấtMp xỉu?

Bàn chânTNvoSr MiMpnh VỹMp nhấcqrg6QH lên,Mp nhưnTNvoSrg qrg6QHlại hạqrg6QH xqrg6QHuống vìMp qrg6QHmột cTNvoSrâu nóTNvoSri qrg6QHvọng tr8w3qjừ phr8w3qjía sau.

“Trả cMpô ấyr8w3qj lạiMp chMpo anh.”

Theo phảnTNvoSr Mpxạ, MpMinh VTNvoSrỹ qr8w3qjuay đTNvoSrầu lại…

Từ phíqrg6QHa sauTNvoSr, MpHạo ThầnTNvoSr vònTNvoSrg tr8w3qjay nTNvoSrgang r8w3qjeo mộMpt côr8w3qj gr8w3qjái lạTNvoSr mặt,r8w3qj cườiTNvoSr cợt.

“Tôi cr8w3qjhơi cháMpn rồi,TNvoSr tMprả lr8w3qjại đấy.”

Sau r8w3qjcâu nqrg6QHói qrg6QHvô TNvoSrtrách nhiệmqrg6QH ấMpy, ngườiqrg6QH coqrg6QHn Mpgái kiMpa r8w3qjcũng bậtMp qrg6QHcười kTNvoSrhúc khíqrg6QHch, nMpép đầuMp vqrg6QHào ngựqrg6QHc TNvoSrHạo r8w3qjThần, Mpra dángMp vMpô cùnr8w3qjg tìnhMp tứ.

Trả MpÁi HTNvoSry lạr8w3qji cr8w3qjho anh?

Minh Vỹr8w3qj khôngr8w3qj hềTNvoSr tỏTNvoSr bấtMp cứr8w3qj Mpthái độMp nàr8w3qjo cả,qrg6QH qrg6QHanh vẫqrg6QHn ôr8w3qjm Áir8w3qj TNvoSrHy Mptrong lòr8w3qjng, TNvoSrđôi mMpôi mấpr8w3qj máyTNvoSr Mpbật Mpthành tiếng.

“Cảm ơn.”

Không quaMpn tMprọng, cTNvoSrhỉ cầMpn côr8w3qj qrg6QHtrở TNvoSrvề TNvoSrvới aTNvoSrnh, tTNvoSrhế làqrg6QH đTNvoSrủ rồi.

Bóng lưnTNvoSrg caMpo lMpớn quar8w3qjy lại,r8w3qj r8w3qjthẳng ngườqrg6QHi bướcqrg6QH đi…

Thì rMpa qMpuãng tTNvoSrhời gqrg6QHian côqrg6QH mấtqrg6QH tTNvoSrích, Hạor8w3qj Thầqrg6QHn Mpchính lMpà TNvoSrngười r8w3qjchăm sóqrg6QHc vàqrg6QH qrg6QHbảo vệTNvoSr cô.

Cứ tưởngMp nór8w3qji TNvoSrra nhữnTNvoSrg lờiMp đóMp TNvoSrthì ar8w3qjnh sr8w3qjẽ tiTNvoSrn lMpà hắnr8w3qj tqrg6QHa ghéqrg6QHt TNvoSrbỏ nênMp TNvoSrmới trảqrg6QH lạiqrg6QH qrg6QHcô sao?

Nhầm rồi…

Từ bốnMp năqrg6QHm trr8w3qjước chqrg6QHo đqrg6QHến Mptận bâMpy giờ,r8w3qj mqrg6QHỗi khTNvoSri anqrg6QHh vr8w3qjà TNvoSrHạo ThầnMp đốiMp mặtqrg6QH vớir8w3qj nr8w3qjhau, Mpánh mắtTNvoSr củaMp TNvoSrhắn tr8w3qja vẫr8w3qjn khônr8w3qjg hềqrg6QH thaMpy đổi.

Trong mắtMp hTNvoSrắn, chỉTNvoSr tr8w3qjồn tạir8w3qj dr8w3qjuy qrg6QHnhất Mpngười qrg6QHcon gáiTNvoSr củaqrg6QH aTNvoSrnh vr8w3qjà hr8w3qjam muốnTNvoSr qrg6QHđộc TNvoSrchiếm khôngqrg6QH ngừng.

Bước châr8w3qjn nhanTNvoSrh hTNvoSrơn, MiTNvoSrnh Vỹqrg6QH bưr8w3qjớc TNvoSrvào cổr8w3qjng nhà,qrg6QH băqrg6QHng quMpa khqrg6QHu vưMpờn TNvoSrrộng lr8w3qjớn Mpvà tMpiến đqrg6QHến gMpần TNvoSrhồ bơi.

Dừng lạTNvoSri ởqrg6QH thàMpnh hồqrg6QH bơr8w3qji, TNvoSranh Mpcúi ngườiqrg6QH xuốngr8w3qj, trênMp Mptay vẫnTNvoSr làr8w3qj TNvoSrVương Áir8w3qj HTNvoSry đar8w3qjng r8w3qjnhắm nghiềnMp đôiTNvoSr qrg6QHmắt vTNvoSrà ôqrg6QHm chặtTNvoSr gấqrg6QHu bông.

Đôi qrg6QHtay vẫMpn TNvoSrnâng ngườir8w3qj côMp, nTNvoSrhưng qrg6QHanh lTNvoSrại từr8w3qj TNvoSrtừ hr8w3qjạ tMphấp tMpay, đểr8w3qj r8w3qjcả ngườiTNvoSr côTNvoSr Mpbắt đầur8w3qj qrg6QHngập tronTNvoSrg nước.

Minh r8w3qjVỹ TNvoSrcàng hMpạ thấqrg6QHp tMpay, mựcqrg6QH nướcr8w3qj ngTNvoSrang ngqrg6QHười cr8w3qjô lạiTNvoSr cànMpg qrg6QHnâng cao.

Thân thểTNvoSr nMphỏ béTNvoSr Mpkia khẽqrg6QH rur8w3qjn r8w3qjlên, nMphưng lạir8w3qj cốTNvoSr kìTNvoSrm nén…r8w3qj aqrg6QHnh cr8w3qjó thqrg6QHể thấyTNvoSr rõ,r8w3qj TNvoSrhai bTNvoSràn r8w3qjtay ômr8w3qj gMpấu bTNvoSrông đanr8w3qjg siếqrg6QHt chr8w3qjặt lại,r8w3qj nTNvoSrgay cảqrg6QH khur8w3qjôn TNvoSrmặt cMpô cMpũng bắqrg6QHt đqrg6QHầu tỏr8w3qj rr8w3qja r8w3qjkhó chịu.

Đây chMpỉ r8w3qjcó thqrg6QHể TNvoSrlà kếqrg6QH hoạchqrg6QH TNvoSrdo HạoTNvoSr Thầr8w3qjn br8w3qjày Mpra, vìTNvoSr aqrg6QHnh biTNvoSrết rqrg6QHõ hắr8w3qjn khMpông Mpthể dễTNvoSr dTNvoSràng Mpmang ÁiTNvoSr qrg6QHHy trảMp lạir8w3qj Mpcho anMph được.

“Cứ TNvoSrtiếp tqrg6QHục giảMp vTNvoSrờ…” Đôiqrg6QH mr8w3qjắt đMpen trqrg6QHở qrg6QHnên vr8w3qjô hồn,Mp anqrg6QHh lạnhTNvoSr lùnMpg gqrg6QHằn từngTNvoSr Mpchữ, Mp“… nếur8w3qj Mpem muốnqrg6QH chết.”