You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô chủ,zQNg3g đếneb gizQNg3gờ ănG4REPr rồi.zQNg3g” MP82KARột cG4REPrô hầP82KARu bướceb ebvào căneb P82KARphòng bP82KARị bózQNg3gng P82KARtối nuốtzQNg3g chửnG4REPrg, HạozQNg3g ThầnG4REPr đãzQNg3g hoànzQNg3g toàP82KARn táchzQNg3g biệtG4REPr Áieb Heby khỏiG4REPr tebhế ebgiới zQNg3gbên nebgoài, ebgiam gizQNg3gữ côzQNg3g tronG4REPrg cG4REPrăn phònzQNg3gg G4REPrrộng lebớn đzQNg3gầy đủeb G4REPrtiện ngP82KARhi, nhP82KARưng lG4REPrại thiếG4REPru sứebc sốzQNg3gng vàP82KAR ebhơi ấmG4REPr củG4REPra cG4REPron người.

Đã ebbao lG4REPrâu P82KARrồi nhỉ?

Ái zQNg3gHy khôngeb mànP82KARg đzQNg3gưa mắteb nhìG4REPrn côzQNg3g hầG4REPru đaebng bP82KARê kebhay ebthức ăP82KARn đặteb zQNg3glên chP82KARiếc zQNg3gbàn ebgần mìP82KARnh, P82KARvẫn nebgồi yêneb lặngP82KAR nhìP82KARn zQNg3gvào khoảngG4REPr không…

Mọi ebviệc vẫG4REPrn diP82KARễn rP82KARa nebhư mộtG4REPr ebvòng tuầnG4REPr hoebàn, ngàyG4REPr ngebày vẫnG4REPr P82KARcó ngườiG4REPr đG4REPrưa P82KARđồ ăebn đếneb P82KARcho cG4REPrô đzQNg3gúng giP82KARờ, zQNg3gvẫn cóP82KAR ngườieb P82KARchăm sóG4REPrc ebthật ebtỉ mỉP82KAR nhG4REPrư đanzQNg3gg nâG4REPrng G4REPrniu G4REPrmột lP82KARoài heboa mỏngG4REPr manG4REPrh ebyếu ớP82KARt, nzQNg3ghưng P82KARvẫn cózQNg3g mG4REPrột bebức tzQNg3gường vôG4REPr hìnzQNg3gh ngebăn chặebn zQNg3gkhông cebho côG4REPr bướzQNg3gc ebra khG4REPrỏi lồngP82KAR ebkính đaP82KARng gebiữ G4REPrchân chínheb mình.

Hạo TG4REPrhần G4REPrmỗi nG4REPrgày đềuP82KAR đếnzQNg3g cebăn phònebg màzQNg3g mìnP82KARh giaP82KARm giữeb zQNg3gÁi G4REPrHy, zQNg3gvẫn nebói cG4REPrhuyện nP82KARhư kebhông hềeb ebcó G4REPrchuyện gìeb xG4REPrảy raeb, ebnhưng chebỉ dueby ebnhất cậzQNg3gu G4REPrtự P82KARmình đP82KARộc thoại.

Từ ngàG4REPry bG4REPrị gG4REPriam lỏnP82KARg, zQNg3gÁi P82KARHy khônzQNg3gg hG4REPrề mởeb miệG4REPrng nóG4REPri dzQNg3gù chỉG4REPr mộtG4REPr zQNg3gtừ, G4REPrthậm chíP82KAR lP82KARại cònG4REPr trởzQNg3g nêneb khG4REPrép ebkín, nzQNg3ghư khônebg aG4REPri tồP82KARn tạizQNg3g tronG4REPrg mắteb cô.

Cô vẫneb ăn…G4REPr vebẫn sống…

Một ngày,zQNg3g mộtG4REPr tG4REPrháng, mộtG4REPr năm…

Dù ebcho thờP82KARi giaP82KARn G4REPrcó trôiG4REPr nhanG4REPrh đếneb mP82KARức nàozQNg3g, đP82KARối vớiG4REPr ÁG4REPri HyzQNg3g, heboàn toàebn khebông czQNg3gó địP82KARnh nG4REPrghĩ P82KARvề ngebày thángzQNg3g làzQNg3g gìP82KAR cả.

Cô cebhỉ biếteb rằnP82KARg, mìnzQNg3gh đaebng P82KARtrải quG4REPra mP82KARột quãG4REPrng thờieb gzQNg3gian ebrơi vàozQNg3g hàngG4REPr G4REPrvạn P82KARthiên niêzQNg3gn kỷzQNg3g, đázQNg3gnh mebất P82KARhoàn teboàn haG4REPri P82KARtừ “zQNg3gtự do”.

Không khG4REPróc… kP82KARhông cườzQNg3gi… mộP82KARt năG4REPrm sốngeb G4REPrtrong thếG4REPr giớiP82KAR nhàzQNg3gm cG4REPrhán, ÁG4REPri zQNg3gHy kG4REPrhông hềP82KAR rơieb zQNg3gthêm bP82KARất G4REPrcứ mộteb giG4REPrọt nướcG4REPr mG4REPrắt zQNg3gnào cả…G4REPr zQNg3gvì dG4REPrù chebo cózQNg3g khP82KARóc hếP82KARt G4REPrnước mắtP82KAR, cũngG4REPr G4REPrkhông hềP82KAR cP82KARó lốiG4REPr zQNg3gthoát đểzQNg3g côeb tzQNg3gìm vzQNg3gề anh.

Nếu nhưzQNg3g tG4REPrhế, tG4REPrhà P82KARrằng mG4REPrình phảizQNg3g cebười thậteb tưzQNg3gơi, đểP82KAR MinG4REPrh VG4REPrỹ ởzQNg3g đâebu ebđó zQNg3gtrên P82KARthế giớiP82KAR nàyG4REPr cònP82KAR G4REPrcó thG4REPrể sốnP82KARg hạebnh phebúc P82KARkhi khP82KARông zQNg3gcó mình.

Anh đG4REPrã cóG4REPr thzQNg3gể vượtG4REPr G4REPrqua nỗiP82KAR đebau mấG4REPrt TzQNg3ghy ebThy, tG4REPrhì tạieb sebao lebại kP82KARhông G4REPrthể quênzQNg3g G4REPrcô zQNg3gđược P82KARcơ chứ?

Nhưng czQNg3gô vẫneb khônP82KARg tP82KARhể cưP82KARời, G4REPrvà zQNg3glại càG4REPrng khôngeb thzQNg3gể kG4REPrhóc, chỉzQNg3g thấzQNg3gy cõG4REPri lebòng ebtrống rỗng,eb khônG4REPrg zQNg3ghề tồnP82KAR tạzQNg3gi G4REPrbất cG4REPrứ đzQNg3giều gebì đượebc P82KARcho làeb hạnG4REPrh phúebc hG4REPray đaP82KARu đớn.

Ái P82KARHy thậtG4REPr sự…eb thậtzQNg3g sựeb khônP82KARg thểeb nhzQNg3gớ rõeb khuônzQNg3g mebặt lạnheb lùG4REPrng ngạozQNg3g mG4REPrạn đebó nữa…P82KAR tP82KARhật P82KARsự khôzQNg3gng tP82KARhể nebhớ được!

Tất cebả chỉzQNg3g làeb zQNg3gmột gươnzQNg3gg mP82KARặt mờzQNg3g nhebạt đanebg dầnG4REPr zQNg3gphai zQNg3gnhoà tG4REPrrong tG4REPrâm G4REPrtrí cô.

Ngay cP82KARả hP82KARơi ấP82KARm G4REPrthân thuebộc vebà zQNg3gcảm giácG4REPr G4REPrkhi kebề P82KARcận bênP82KAR MiP82KARnh Vỹeb cũngzQNg3g hozQNg3gàn toebàn biếebn mebất, Áebi Heby khôebng G4REPrthể cảP82KARm ebnhận đưzQNg3gợc zQNg3ggì cả…

… khebông gP82KARì cả.

Cô hầuP82KAR cũzQNg3gng khôebng zQNg3ghề cảmP82KAR thấyzQNg3g G4REPrlạ lẫmeb vzQNg3gì nhebững hàP82KARnh độngeb thấebt zQNg3gthường củaG4REPr ÁP82KARi Hyeb, nhP82KARanh chânG4REPr bướcG4REPr rG4REPra khỏzQNg3gi phG4REPròng, ebsau đóP82KAR gàP82KARi chốtP82KAR khoá.

Cô P82KARim lặzQNg3gng, chebìm sâzQNg3gu vG4REPrào mớeb ebký ứG4REPrc hP82KARỗn độn…

Không tebhể tG4REPrin đượcG4REPr aP82KARnh zQNg3glà ngườieb đãeb nhzQNg3gẫn tâmeb G4REPrxuống taP82KARy ebtàn zQNg3gsát cảP82KAR gizQNg3ga đìnhP82KAR P82KARcủa cô….

Không đâu,G4REPr ngườiP82KAR nhưzQNg3g MiG4REPrnh P82KARVỹ, vG4REPrẻ bP82KARề ngoP82KARài lạnhG4REPr lùnebg chebỉ zQNg3glà ebvỏ bzQNg3gọc P82KARcho szQNg3gự ấmP82KAR áebp lP82KARan toP82KARả bêebn trong…eb G4REPranh sebẽ zQNg3gkhông baP82KARo giờeb làzQNg3gm nhưeb thế!

Nhưng zQNg3gkhông pP82KARhải chzQNg3gính ĐiềnzQNg3g zQNg3gHuân đG4REPrã thừzQNg3ga nhậP82KARn rằngG4REPr hắnP82KAR lzQNg3gà kG4REPrẻ giếzQNg3gt gzQNg3gia đP82KARình P82KARcô saG4REPro? NhưnzQNg3gg tạiG4REPr ebsao TịnG4REPrh NzQNg3ghi lạizQNg3g nóG4REPri MiG4REPrnh P82KARVỹ mớiP82KAR thựczQNg3g sựP82KAR lebà kẻG4REPr sG4REPrát zQNg3gnhân cơeb chứ?

Hạo ThầnzQNg3g bướcP82KAR vàzQNg3go cP82KARăn zQNg3gphòng ebphảng phấtzQNg3g P82KARmùi hươzQNg3gng củzQNg3ga heboa zQNg3gtường vP82KARi, tiếnG4REPr đếnG4REPr gzQNg3gần ÁzQNg3gi HP82KARy zQNg3gvà ngồiP82KAR eblên cebạnh giường.

“Em chánP82KAR gP82KARhét aebnh đếneb mứcG4REPr zQNg3gnày ebsao?” GươnG4REPrg mặzQNg3gt lộeb P82KARrõ vP82KARẻ thzQNg3gất vọngG4REPr, Hạoeb Thebần dưG4REPrờng G4REPrnhư đãeb biếzQNg3gt cG4REPrâu tG4REPrrả lờzQNg3gi ebsẽ eblà nhưP82KAR tzQNg3ghế nàoG4REPr, P82KARtiếp tebục ebcất giọnP82KARg đềueb đzQNg3gều. “ĐừngG4REPr P82KARnhư tG4REPrhế nữa,G4REPr aebnh cG4REPró thểP82KAR khiếnzQNg3g G4REPrem hạnhG4REPr phúczQNg3g hzQNg3gơn cảzQNg3g hắn.

Cứ tưởnG4REPrg G4REPrrằng chỉeb cầebn G4REPrgiữ Áebi ebHy bêneb cạnhG4REPr, G4REPrHạo ThầG4REPrn P82KARsẽ zQNg3ghạnh phG4REPrúc sao?

Không G4REPrhề! HạnhG4REPr ebphúc tưởG4REPrng chừnebg nhebư chebỉ thoáebng quaP82KAR, nhẹG4REPr nhưeb lG4REPràn gP82KARió mơnP82KAR mP82KARan ngoàieb bầuG4REPr trzQNg3gời đơebn điệu…

Nhưng đazQNg3gu đớnzQNg3g lạizQNg3g G4REPrkéo zQNg3gdài, G4REPrche khuấzQNg3gt thebứ ánebh sG4REPráng khebiến P82KARcuộc sốngeb củazQNg3g cậuP82KAR G4REPrchuyển biG4REPrến theP82KARo mộteb ebmàu đenzQNg3g tăG4REPrm tzQNg3gối. Cứeb nhưeb thP82KARế nàyP82KAR thậG4REPrt sG4REPrự khônP82KARg ổneb chútP82KAR nàoeb… côP82KAR vẫneb yebên lặng,eb hozQNg3gàn ebtoàn ebkhông cóP82KAR cG4REPrhút biểueb czQNg3gảm nebào khzQNg3gác ngoàG4REPri việP82KARc thP82KARẫn thờzQNg3g zQNg3gnhìn zQNg3gvào P82KARkhoảng không.

“Theo anzQNg3gh!” HP82KARạo zQNg3gThần mệtP82KAR mỏiG4REPr zQNg3gôm lấyG4REPr P82KARđầu, saebu đóP82KAR đP82KARứng dậyeb nắebm G4REPrlấy zQNg3gtay côP82KAR P82KARlôi đi…

Có lẽ…P82KAR đếP82KARn lúP82KARc phảieb bG4REPruông tP82KARay rồi.zQNg3g ebVì nắP82KARm zQNg3ggiữ mG4REPrối P82KARtình zQNg3gtừ mộzQNg3gt phG4REPría nzQNg3ghư ebthế nàG4REPry, P82KARthật sựP82KAR chỉeb khiếneb ebcả haP82KARi đzQNg3gau khG4REPrổ hơG4REPrn màeb thôi.

Quãng thờiP82KAR giazQNg3gn P82KARqua, HzQNg3gạo TG4REPrhần đãP82KAR P82KARthực sựzQNg3g qG4REPruá P82KARích kỷeb, chỉeb biếtP82KAR gG4REPriữ ÁizQNg3g G4REPrHy cP82KARho riêngG4REPr mìnhzQNg3g vàzQNg3g nghĩG4REPr szQNg3gẽ zQNg3glàm P82KARngười cozQNg3gn gázQNg3gi P82KARnày hạnheb phúc.

Nhưng hazQNg3gi chebữ “hạnebh phúczQNg3g” miP82KARễn cưỡngzQNg3g nàG4REPry G4REPrcó tG4REPrhật sựzQNg3g tồnG4REPr tạP82KARi khôngP82KAR kebhi côP82KAR vẫnG4REPr còP82KARn mzQNg3gong nebhớ hắn?

Cô đG4REPrể mzQNg3gặc Hạoeb Thầebn đưeba mìzQNg3gnh P82KARđi, khônG4REPrg hềG4REPr cóP82KAR chG4REPrút phảnP82KAR P82KARứng nàP82KARo gọieb eblà kháG4REPrng cự,P82KAR cG4REPrhỉ ebvô thebức nốiP82KAR bG4REPrước ebtheo ebsau cG4REPrậu, bàzQNg3gn taG4REPry còG4REPrn zQNg3glại siP82KARết ebchặt cozQNg3gn gP82KARấu bônG4REPrg zQNg3gmềm mạzQNg3gi troG4REPrng tay.

Đây… lebà cácebh dueby nhP82KARất HạoP82KAR P82KARThần khôngzQNg3g muốP82KARn sửG4REPr dụG4REPrng… nhưngG4REPr hếtG4REPr zQNg3gcách rồi!

Phải khiếnG4REPr G4REPrÁi ebHy heboàn tozQNg3gàn tiebn tưởG4REPrng cG4REPrậu zQNg3gvà căebm hP82KARận MiG4REPrnh Vỹ.

“Vẫn chưaP82KAR ebtìm thấyP82KAR côeb zQNg3gấy saP82KARo?” MinG4REPrh VP82KARỹ đấmzQNg3g mzQNg3gạnh lênP82KAR bàebn làP82KARm việceb củaP82KAR ôG4REPrng HànG4REPr, đôG4REPri P82KARmắt aP82KARnh trG4REPrừng lêzQNg3gn nhzQNg3gững tzQNg3gia ebsáng cebủa lebửa hận.eb “MG4REPrột nămzQNg3g, đãzQNg3g mộtG4REPr nămzQNg3g rebồi đấyG4REPr ôebng cebó G4REPrbiết không?!”

Tìm kiếmG4REPr rồizQNg3g lạzQNg3gi ebtìm kiếm,zQNg3g aP82KARnh gầnzQNg3g nG4REPrhư czQNg3ghìm vzQNg3gào tuG4REPryệt vọng…

Muốn ebbỏ cP82KARuộc, nhưnG4REPrg tebrái P82KARtim lạizQNg3g khzQNg3gông P82KARcho phépzQNg3g aP82KARnh lP82KARàm thế!

Lẽ nàebo ebÁi HP82KARy đãP82KAR thựceb zQNg3gsự bebốc hơG4REPri khỏieb thếP82KAR giớizQNg3g nàeby rồiP82KAR ư?

“Đừng P82KARđòi hỏiP82KAR kP82KARhi G4REPrta P82KARđã giúpzQNg3g cebon eblàm tấtP82KAR cảP82KAR đểG4REPr G4REPrtìm zQNg3gcon béG4REPr ấyG4REPr nebếu cozQNg3gn khP82KARông muốG4REPrn G4REPrmất zQNg3gnó mãiG4REPr mãi.”eb ÔG4REPrng zQNg3gHàn ebđan haP82KARi taeby vG4REPrào nhaP82KARu, ebtựa lzQNg3gưng vàoG4REPr chiP82KARếc ghG4REPrế xP82KARoay, trzQNg3gả P82KARlời MinP82KARh zQNg3gVỹ mộtzQNg3g P82KARcách nghG4REPriêm ngebhị. “QzQNg3guên P82KARcon béP82KAR ấyeb zQNg3gđi, G4REPrta sẽG4REPr zQNg3gtìm chzQNg3go coG4REPrn mộebt ngườiP82KAR G4REPrcon gáG4REPri khzQNg3gác xG4REPrinh đG4REPrẹp zQNg3gvà ebtốt zQNg3ghơn nó.”

Đối vớiG4REPr ông,P82KAR hebiện tại,eb xeP82KARm nhG4REPrư mP82KARọi chuyệnP82KAR đãP82KAR đượcP82KAR tP82KARhu ebxếp ổnP82KAR thoả,zQNg3g zQNg3gvà tebất cảzQNg3g sebẽ lạizQNg3g ổneb địnP82KARh nG4REPrhư lúzQNg3gc baG4REPrn đầu.

“Ý ônebg làP82KAR zQNg3gtôi zQNg3gphải sốzQNg3gng tP82KARốt G4REPrkhi thG4REPriếu cG4REPrô ấyG4REPr saoP82KAR? ThP82KARế cuộceb sốngP82KAR củaeb ôngG4REPr cóeb hạnheb phúceb P82KARnếu thiếuP82KAR bàzQNg3g tzQNg3ga khôngG4REPr? VàP82KAR G4REPrtôi hiệnG4REPr giờP82KAR lebà nhP82KARư thếG4REPr đấy,P82KAR khôebng G4REPrcó côP82KAR ấy,eb coG4REPri nhưG4REPr thếG4REPr gP82KARiới P82KARnày đốieb vớieb P82KARtôi chẳnebg còP82KARn ýG4REPr nghĩzQNg3ga gzQNg3gì cả!”zQNg3g GươP82KARng mặtzQNg3g ebMinh VỹG4REPr chợzQNg3gt G4REPrtrở nzQNg3gên thP82KARật lạnhG4REPr lùnG4REPrg vzQNg3gà bấteb cần,G4REPr zQNg3gnhư thểG4REPr đzQNg3gang zQNg3gmong muzQNg3gốn P82KARrời khỏiG4REPr thebế gebiới nàyG4REPr bG4REPrất ebcứ lG4REPrúc nào.

Không zQNg3gchỉ bấebt lựcG4REPr G4REPrvì cP82KARhuyện lãnhP82KAR đạoP82KAR tG4REPrổ chứczQNg3g KzQNg3gnight, anP82KARh tG4REPrhật P82KARsự đzQNg3gang rG4REPrất mệtG4REPr mỏiP82KAR vG4REPrì vôP82KAR vọzQNg3gng trozQNg3gng vizQNg3gệc tìG4REPrm kiếmP82KAR Áieb Hy.

Đôi mắP82KARt chG4REPrất P82KARchứa P82KARưu phiềG4REPrn, P82KARMinh ebVỹ bướcP82KAR nhaG4REPrnh reba khỏiG4REPr zQNg3gcăn phònG4REPrg đangP82KAR G4REPrkhiến mìG4REPrnh ebngạt tzQNg3ghở, P82KARchỉ muốebn tìmG4REPr zQNg3gvề góebc tốzQNg3gi quP82KARen tP82KARhuộc màP82KAR nhG4REPrớ P82KARđến zQNg3gngười P82KARcon gáP82KARi ấeby. TP82KARừ zQNg3gbao gzQNg3giờ anP82KARh lP82KARại tG4REPrhảm hạieb ebđến ebnhư tG4REPrhế nP82KARày P82KARcơ chứ?

Hạo ThầP82KARn nắmP82KAR lấyzQNg3g zQNg3gtay ÁiP82KAR ebHy, đưazQNg3g cebô lêG4REPrn tậP82KARn lầG4REPru G4REPrba, sG4REPrau đebó G4REPrdừng lG4REPrại zQNg3gtrước G4REPrmột czQNg3găn phònzQNg3gg khzQNg3gá P82KARrộng lớn.

Cô G4REPrcảm ebthấy G4REPrlo G4REPrsợ, mP82KARột phG4REPrần vìG4REPr hàebnh độebng khP82KARác thườngG4REPr P82KARcủa Hạoeb ThầnP82KAR, phầneb còneb lebại làG4REPr vebì ebbí G4REPrmật đaebng ẩebn chứaG4REPr phíP82KARa G4REPrsau cănzQNg3g ebphòng đó.

Bước châneb dG4REPrừng lạizQNg3g ởeb cửaP82KAR phòG4REPrng, G4REPrHạo ThzQNg3gần bebuông G4REPrtay côeb P82KARra, đP82KARứng zQNg3gsang mP82KARột bên,zQNg3g zQNg3gnhư thểeb đP82KARang muốnzQNg3g côP82KAR phảizQNg3g zQNg3gtự mP82KARình khámP82KAR pháG4REPr zQNg3gbí G4REPrmật ẩP82KARn chứaeb bêG4REPrn tronebg cănG4REPr phòzQNg3gng P82KARbí ẩzQNg3gn trướzQNg3gc mắt.

Bàn G4REPrtay P82KARđang ômeb coebn gấzQNg3gu G4REPrbông nớP82KARi lỏngzQNg3g dG4REPrần, lỏngzQNg3g debần rồieb mặczQNg3g zQNg3gkệ ebnó rzQNg3gơi xuốP82KARng đấtP82KAR. ĐzQNg3gôi mebắt P82KARÁi HG4REPry thoánG4REPrg chútzQNg3g eblo sP82KARợ, nhưzQNg3gng bP82KARàn P82KARtay lạiP82KAR nebgoan cG4REPrố nebắm G4REPrlấy G4REPrtay cầP82KARm mởeb cửa.

Liệu… G4REPrkhi czQNg3gô mởG4REPr cửa…zQNg3g MinP82KARh P82KARVỹ sẽP82KAR làG4REPr ngườizQNg3g đầuzQNg3g tiêebn ebcô đượcP82KAR trzQNg3gông thấyP82KAR? HaG4REPry P82KARlại làeb G4REPrmột zQNg3gthảm zQNg3gkịch đzQNg3gang chờzQNg3g đónP82KAR cô?

Mặc P82KARkệ, cebô khG4REPrông quaebn tâmP82KAR nữa,G4REPr cebô cG4REPrhỉ cầzQNg3gn biếP82KARt mìnG4REPrh đaebng cầneb phảiG4REPr giảiG4REPr toảeb G4REPrbản tínP82KARh G4REPrtò zQNg3gmò vốnP82KAR cóP82KAR zQNg3gcủa mình.

Hạo G4REPrThần G4REPrhoàn ebtoàn cG4REPrâm lặnzQNg3gg đứG4REPrng yênzQNg3g G4REPrbên zQNg3gcạnh ebcô, đôP82KARi mebắt cậuzQNg3g nP82KARhắm hờP82KAR, hàG4REPrng lôngG4REPr mebày tG4REPrhanh tzQNg3gú khẽeb cG4REPrau lại,G4REPr đebôi môiG4REPr mỏnG4REPrg ebđang mG4REPrím G4REPrlại G4REPrthật chặt.

Cậu khôngP82KAR ebmuốn P82KARmọi chuyệnP82KAR nhưP82KAR tebhế ebnày… nhebưng cũnG4REPrg khônG4REPrg P82KARcòn zQNg3gcách nP82KARào khácP82KAR ebcả, làmzQNg3g szQNg3gao kìmP82KAR lG4REPrại đượcP82KAR khzQNg3gi ebước P82KARmuốn chiếmG4REPr G4REPrhữu nP82KARgười P82KARcon gáG4REPri kiP82KARa đangeb debần tăngG4REPr caoG4REPr, đếnP82KAR mG4REPrức khônP82KARg thểeb kebiểm szQNg3goát đượcP82KAR nữa…

Khiến côeb đaueb P82KARđớn, khiebến cP82KARô chịebu thưP82KARơng tổnP82KAR… P82KARtất cảP82KAR P82KARchỉ vìeb zQNg3gsự íchG4REPr kG4REPrỷ vàzQNg3g G4REPrham mP82KARuốn cóG4REPr đG4REPrược ebcô mG4REPrà thôi.

Cậu tebhực sựP82KAR hG4REPrận ÁiG4REPr HyG4REPr, hậzQNg3gn côP82KAR đãzQNg3g khiếnG4REPr cP82KARậu phP82KARải bấtP82KAR cebhấp tấtP82KAR cảP82KAR đểzQNg3g cebó đượebc cP82KARô! NP82KARếu ebcó đủeb zQNg3gcan zQNg3gđảm, HạoP82KAR ThzQNg3gần chỉzQNg3g muốzQNg3gn bópG4REPr nG4REPrát zQNg3gtrái tiP82KARm zQNg3gyếu P82KARớt đaG4REPrng đậpG4REPr lzQNg3giên hồG4REPri tP82KARrong lònzQNg3gg ngực,zQNg3g đG4REPrể ebnó khônzQNg3gg czQNg3gòn loạnP82KAR nG4REPrhịp trướcP82KAR côeb nữa.

Bàn tzQNg3gay nhP82KARỏ béG4REPr vặzQNg3gn nG4REPrhẹ taeby cầm,G4REPr zQNg3glập zQNg3gtức mộteb hưzQNg3gơng thơmzQNg3g dịzQNg3gu dànzQNg3gg lP82KARan zQNg3gtoả bP82KARao phP82KARủ kebhắp ngưG4REPrời côzQNg3g, phảP82KARng phấG4REPrt chebút sựP82KAR tàzQNg3gn độG4REPrc tebừ bóngzQNg3g tốiP82KAR tộebi ác.

Hai bóebng ngưebời đG4REPrang đứngG4REPr P82KARgiữa giaG4REPrn phòngP82KAR, P82KARánh mzQNg3gắt sắzQNg3gc nebhọn đềuG4REPr cóP82KAR cùG4REPrng chuebng mộzQNg3gt mụceb tiêu…

… zQNg3glà cô!!

Chap 46

Nếu eebm muốneb chết

*Ba nG4REPrăm sau*

Tiếng bướzQNg3gc G4REPrchân vP82KARồn vãeb nebối tiếpeb khG4REPrắp debãy zQNg3ghành lanG4REPrg dọG4REPrc thG4REPreo ngôiP82KAR biG4REPrệt G4REPrthự tG4REPrráng lệ,P82KAR tzQNg3goán ngườebi ebmặc veebst đenzQNg3g bặP82KARm trợnG4REPr đaebng bưzQNg3gớc thzQNg3geo sP82KARau mebột G4REPrbóng ngườiP82KAR P82KARcao lớnP82KAR, tozQNg3gát G4REPrlên ebphong thebái thốngeb lebĩnh củeba đấngeb chỉP82KAR huy.

Chiếc P82KARáo sơP82KAR ebmi trắngeb ebchưa cG4REPrài hebết khP82KARuy đaebng đưebợc bàzQNg3gn taeby G4REPrto lớnzQNg3g kG4REPrhuy lG4REPrại zQNg3gvội vã,P82KAR gươngeb mzQNg3gặt lãnhG4REPr khốzQNg3gc đanP82KARg nhzQNg3gìn G4REPrmọi ebthứ bằngzQNg3g mộtzQNg3g màG4REPru zQNg3gsắc đP82KARen sẫP82KARm khôP82KARng sựG4REPr sống.

Đôi bzQNg3gàn chzQNg3gân vẫnzQNg3g P82KARsải bướG4REPrc thậG4REPrt đG4REPrều đặnzQNg3g, MiP82KARnh VzQNg3gỹ P82KARcài lP82KARại ngaeby ngắG4REPrn hP82KARàng G4REPrkhuy áG4REPro, rồizQNg3g lạieb tiếP82KARp tụzQNg3gc ebkhoác nhaG4REPrnh chiếcP82KAR P82KARáo khozQNg3gác đeG4REPrn đaG4REPrng cầzQNg3gm ebtrên tazQNg3gy… tebừ bazQNg3go giờG4REPr P82KARanh G4REPrlại sốnzQNg3gg mzQNg3gột cácP82KARh máeby mózQNg3gc nhưP82KAR thếP82KAR nàyP82KAR czQNg3gơ chứ?

Mọi ebthứ vG4REPrẫn diễzQNg3gn rP82KARa thậtG4REPr gấpeb gP82KARáp G4REPrnhư lẽeb tựP82KAR nhiêG4REPrn, vP82KARà đốiP82KAR vớieb anzQNg3gh, tấteb cảzQNg3g khP82KARông zQNg3gcòn quazQNg3gn trọngeb nữa.

Kéo dàizQNg3g sebự sốngzQNg3g vàG4REPr hP82KARơi tebhở chỉzQNg3g G4REPrđể dànG4REPr xếpG4REPr nhữG4REPrng cuộceb zQNg3gẩu ebđả ebmang tínebh chấtzQNg3g bạoG4REPr lG4REPrực, nhG4REPrưng cơG4REPr thG4REPrể anG4REPrh G4REPrvẫn tiebếp ebtục hebô hấpP82KAR đểeb ebduy trzQNg3gì sinG4REPrh mebệnh này.

Bất cP82KARần đờieb… zQNg3gba tG4REPrừ dùngzQNg3g ebđể chG4REPrỉ vềeb cuzQNg3gộc sốngP82KAR hiG4REPrện G4REPrtại củaeb anh!!

Nét mặtG4REPr luebôn giebữ trebạng tháP82KARi zQNg3glạnh eblùng P82KARhơn cảeb ngàyG4REPr xưP82KARa, giờP82KAR đâzQNg3gy G4REPrlại bắtG4REPr đầuG4REPr lzQNg3gưu dấG4REPru ebsự khebinh đờG4REPri P82KARcủa HP82KARàn MiP82KARnh Vỹ.

Chiếc P82KARxe BMG4REPrW đượcP82KAR đậuP82KAR sẵebn trướcP82KAR cổnG4REPrg nhưeb thườngP82KAR lệ,eb P82KARchờ đợiP82KAR đưaeb anP82KARh G4REPrthực tzQNg3ghi P82KARnhững nhiệmeb vụG4REPr G4REPrbạo lựczQNg3g phP82KARi pháp.

Anh biếG4REPrt chP82KARứ! NgườizQNg3g zQNg3ganh gzQNg3gọi lzQNg3gà chaP82KAR, ônebg zQNg3gta chỉzQNg3g xG4REPrem anG4REPrh nebhư zQNg3gmột ebthứ côG4REPrng cụeb P82KARđể loạiP82KAR bỏP82KAR tzQNg3gất cảzQNg3g nhữzQNg3gng G4REPrthứ czQNg3gản trởeb bướcG4REPr tiếzQNg3gn củG4REPra ôP82KARng teba zQNg3gtrên thươngzQNg3g trường.

Chắc hẳneb lzQNg3gà ebsau G4REPrkhi đebẩy chzQNg3go aebnh zQNg3gcái tổeb chứP82KARc zQNg3gnày, G4REPrông tG4REPra thoảebi máiP82KAR G4REPrlắm. ThG4REProải máiG4REPr kzQNg3ghi ebđã cóeb ngườiP82KAR thazQNg3gy thebế mzQNg3gình lP82KARãnh đP82KARạo ebvà giúpG4REPr ônebg G4REPrdọn dẹP82KARp szQNg3gạch sẽeb nzQNg3ghững thứzQNg3g G4REPrdơ bẩneb đangP82KAR chắnzQNg3g ngebang cebon đưP82KARờng thànzQNg3gh P82KARcông zQNg3gcủa mình.

Sống P82KARtrong mộP82KARt thếP82KAR gebiới hằnebg G4REPrngày vẫebn xảP82KARy P82KARra nhữG4REPrng cebuộc xG4REPrung độzQNg3gt vàP82KAR ẩebu đảG4REPr zQNg3gvô nghĩa,eb azQNg3gnh vẫnzQNg3g tiếpeb tụcP82KAR làmP82KAR theebo lờiP82KAR sebai kebhiến củG4REPra chzQNg3ga P82KARmình G4REPrnhư mộtP82KAR cáiG4REPr mP82KARáy, hoàzQNg3gn toG4REPràn P82KARkhông ebhề khánzQNg3gg cự.

Đôi mắtP82KAR mP82KARàu hP82KARổ ebphách ebsáng zQNg3grực đzQNg3gầy kiêebu ngP82KARạo giờeb đâyP82KAR lạiP82KAR đebược thP82KARay thếP82KAR bằG4REPrng sắcG4REPr zQNg3gmàu zQNg3gcafe P82KARđen P82KARsẫm, azQNg3gnh trzQNg3gở ebnên íG4REPrt nóP82KARi G4REPrhơn xưaP82KAR, thậP82KARm chP82KARí cònzQNg3g G4REPrkhông thèzQNg3gm mởzQNg3g mizQNg3gệng P82KARra nG4REPrói mộebt từG4REPr nếuP82KAR nP82KARó thậtP82KAR sựG4REPr khônP82KARg P82KARcần thiết.

Anh họczQNg3g cebách làmzQNg3g ebquen P82KARvới việcP82KAR sốngzQNg3g đP82KARơn zQNg3gđộc mộtG4REPr mìP82KARnh, P82KARhọc cácebh tựG4REPr kizQNg3gểm soátzQNg3g P82KARlý ebtrí vP82KARà sG4REPruy nghG4REPrĩ G4REPrmột cácP82KARh thiếteb tebhực hơebn, G4REPrvà ebanh đãeb debùng zQNg3gkính zQNg3gáp trP82KARòng ebđể cG4REPrhe giấP82KARu G4REPrthứ màueb sắceb tuyệzQNg3gt mỹzQNg3g vốnG4REPr cózQNg3g cP82KARủa mình.

Từ G4REPrngày tzQNg3ghiếu vắngP82KAR bP82KARóng hìzQNg3gnh zQNg3gÁi Hyeb, azQNg3gnh tP82KARrở P82KARnên cG4REPrăm ghebét tấtP82KAR cG4REPrả mọebi G4REPrthứ trP82KARên đờiP82KAR nàyeb, cảzQNg3g zQNg3gthứ mzQNg3gà côeb P82KARthích nhzQNg3gất ởeb anzQNg3gh –eb màzQNg3gu mắt!!

Cô đãzQNg3g từngG4REPr ngắP82KARm anP82KARh thậtP82KAR lG4REPrâu, bậtP82KAR cườizQNg3g vG4REPrà G4REPrbảo rấtG4REPr thíP82KARch đG4REPrôi mắebt –zQNg3g thứeb ebthu hebút nzQNg3ghất zQNg3gtrên gươnP82KARg mặtP82KAR anh.

Anh đãP82KAR tậzQNg3gp G4REPrchịu đựnebg zQNg3gsự kP82KARhó chịueb mzQNg3gỗi zQNg3gkhi đeozQNg3g kínhP82KAR zQNg3gáp trònzQNg3gg, P82KARtập làebm quzQNg3gen vzQNg3gới mP82KARột đôieb mebắt G4REPrđen sebâu thẳmG4REPr nhưG4REPr baebo ngườiG4REPr ebkhác mỗiG4REPr zQNg3gkhi G4REPrtrông thấyG4REPr hìnzQNg3gh ảnheb phảG4REPrn chiếueb củaeb mìebnh trzQNg3gong gương.

Sải bướP82KARc thậtzQNg3g debứt khoát,P82KAR Miebnh ebVỹ bướczQNg3g ebra khỏizQNg3g cG4REPrổng, G4REPrđôi mắebt vẫzQNg3gn mônzQNg3gg lungzQNg3g, P82KARvô định.

Mặc dzQNg3gù khônebg hềG4REPr G4REPrđể tzQNg3gâm đếP82KARn nhebững tzQNg3ghứ xunG4REPrg quanheb, nP82KARhưng anG4REPrh vẫP82KARn cảmP82KAR thấeby sựzQNg3g G4REPrthay đổizQNg3g bebất thườngG4REPr zQNg3gở G4REPrkhung cảnhG4REPr thâebn G4REPrthuộc mìnzQNg3gh vẫnG4REPr trôngP82KAR thấyG4REPr vàG4REPr bướcG4REPr đebi hP82KARằng ngày.

Trái tiG4REPrm đậG4REPrp mG4REPrạnh mộtP82KAR nebhịp, anebh cảmzQNg3g thP82KARấy P82KARcó P82KARchút gìeb đóG4REPr khG4REPró tzQNg3ghở, dườP82KARng nhP82KARư zQNg3ganh P82KARvừa bỏeb queba thứG4REPr gìP82KAR đóP82KAR rấtzQNg3g queban trP82KARọng thìP82KAR phải.

Bước chânP82KAR khựngzQNg3g lạP82KARi, MizQNg3gnh VỹG4REPr ebcứ giữeb nguyêG4REPrn phonP82KARg tebhái lãnzQNg3gh đG4REPrạm ebấy, mP82KARãi mộzQNg3gt lúcP82KAR G4REPrsau mớG4REPri P82KARtừ từeb quazQNg3gy đầueb lại,P82KAR đảoeb mắteb xunG4REPrg zQNg3gquanh zQNg3gnhư P82KARtìm kiếmP82KAR gP82KARì đó.

Đôi mắteb P82KARanh chợzQNg3gt dừnP82KARg G4REPrlại, hebô hấP82KARp ngzQNg3gưng hP82KARoạt động,zQNg3g cảeb zQNg3gcơ P82KARthể nhebư rơzQNg3gi P82KARvào trạngP82KAR tháiG4REPr bấtG4REPr động.

Thứ anebh zQNg3gđang nhìG4REPrn thấyzQNg3g… lebà ảP82KARo P82KARảnh sao?

Mái tP82KARóc nâP82KARu đượczQNg3g tP82KARhắt nP82KARơ, cốP82KAR tìnhG4REPr buộcG4REPr G4REPrlệch szQNg3gang bêneb tráP82KARi P82KARđang đưP82KARợc nhữngP82KAR vạtzQNg3g nắnzQNg3gg buổzQNg3gi sebớm chiG4REPrếu rọi…

Một bzQNg3góng P82KARdáng nhỏeb bé,eb gầzQNg3gy P82KARguộc, eblàn dzQNg3ga tzQNg3grắng mỏebng mzQNg3ganh zQNg3gđang khG4REProác tebrên mìnebh chiebếc váyG4REPr G4REPrren đzQNg3gen thậzQNg3gt G4REPrquen thuzQNg3gộc đaP82KARng nebgồi bệteb dướizQNg3g nềneb đP82KARất trướcP82KAR P82KARcổng nG4REPrhà zQNg3ganh kP82KARhông hềG4REPr ngG4REPrại ngùngG4REPr, đP82KARôi bàneb tazQNg3gy ôP82KARm khưP82KAR khebư mG4REPrột ebchú P82KARgấu P82KARbông kháP82KAR lớnzQNg3g, vàG4REPr côP82KAR ebgái đangP82KAR ebgục mebặt vàozQNg3g nhebững sợebi tG4REPrơ thaG4REPrnh mảnh.

Minh Vỹeb ebgần nzQNg3ghư kebhông tzQNg3ghể tzQNg3gin đượcG4REPr G4REPrmình zQNg3gđang tG4REPrhấy nzQNg3ghững gìG4REPr, cảzQNg3g ngườG4REPri khẽzQNg3g rP82KARun P82KARlên, P82KARsau đP82KARó tG4REPrừ từeb bướczQNg3g đếneb gầneb ebcô gP82KARái ebkỳ lạzQNg3g kia.

Đám cậnG4REPr vệG4REPr đếnzQNg3g eblúc nP82KARày mebới chúG4REPr ýG4REPr đếnP82KAR sựzQNg3g hiP82KARện diệnG4REPr cP82KARủa côP82KAR ebgái kizQNg3ga, mặP82KARc dùP82KAR hzQNg3gơi nebgạc nhG4REPriên trướcP82KAR P82KARthái độG4REPr củaG4REPr MinzQNg3gh Vỹ,G4REPr nhưnzQNg3gg G4REPrhọ đềP82KARu níebn bặtzQNg3g, P82KARđưa mG4REPrắt nhG4REPrìn xzQNg3gem zQNg3gsắp cP82KARó sP82KARự zQNg3gkiện gìeb xG4REPrảy ra.

Minh Vỹeb bướcG4REPr thậebt chậmzQNg3g đếnP82KAR zQNg3ggần ngườiG4REPr cP82KARon zQNg3ggái kP82KARia, ebsau đóP82KAR kG4REPrhuỵu gốizQNg3g trưebớc mặtzQNg3g côzQNg3g ấy,P82KAR đP82KARôi mắzQNg3gt ánhG4REPr G4REPrlên tebrạng P82KARthái ưuG4REPr thươnebg vP82KARô độG4REPr. GươngzQNg3g mặtP82KAR anP82KARh hG4REPrơi nghệzQNg3gch ebra, nhưG4REPrng lạiP82KAR bzQNg3giểu P82KARhiện rõzQNg3g rệtG4REPr sựP82KAR đazQNg3gu lòngzQNg3g… cóP82KAR pG4REPrhải làzQNg3g côP82KAR ấyP82KAR đebây không?

Vẫn eblà bzQNg3góng dG4REPráng kP82KARhắc đậmzQNg3g sâG4REPru tronP82KARg tiG4REPrm aP82KARnh, nhưnP82KARg tạieb saG4REPro ebanh ebvẫn kP82KARhông cácG4REPrh zQNg3gnào tiP82KARn đượceb ngườiG4REPr zQNg3gcon zQNg3ggái nàeby chízQNg3gnh lP82KARà ÁP82KARi Hy?

Đưa bP82KARàn P82KARtay vzQNg3guốt G4REPrnhẹ mebái G4REPrtóc cafebe sữa,P82KAR tráiG4REPr tiebm MinzQNg3gh VỹP82KAR G4REPrnhư muP82KARốn vỡeb tungzQNg3g, kebhông thP82KARể nàoG4REPr P82KARlà ÁzQNg3gi HzQNg3gy được!!

Chỉ eblà ngườieb giốnG4REPrg ngườiG4REPr màG4REPr ebthôi, ngP82KARười gzQNg3giống ngzQNg3gười thôi!

Anh vG4REPrội vàngG4REPr ebrụt zQNg3gtay lG4REPrại, đP82KARứng bậtP82KAR dP82KARậy, ebbất ebgiác lebại lắcP82KAR đầueb thậteb zQNg3gkhẽ P82KARvà tựzQNg3g ebnhủ rằng…P82KAR ngườiP82KAR cozQNg3gn gáebi nG4REPrày, kG4REPrhông thP82KARể lebà zQNg3gcô ebấy được!

Ái Heby khôngzQNg3g ebthể lebại gầyP82KAR gòeb thiếuG4REPr sG4REPrức sốngeb nzQNg3ghư thG4REPrế nàyzQNg3g, zQNg3glại càngP82KAR ebkhông tzQNg3ghể độtzQNg3g zQNg3gngột xP82KARuất hiệnzQNg3g trướcG4REPr G4REPrnhà P82KARanh bebất tG4REPrhình G4REPrlình nG4REPrhư thế…P82KAR nếuG4REPr cóeb phzQNg3gép màu,P82KAR tạzQNg3gi sG4REPrao nP82KARó khônP82KARg ebxảy P82KARra sP82KARớm G4REPrhơn P82KARcơ chứ?

Đối vP82KARới ebanh bâyeb giebờ, phéebp G4REPrmàu cP82KARhỉ cóeb P82KARtrong cebổ tíchP82KAR, màeb cổzQNg3g tebích thP82KARì eblại khôngzQNg3g hiệneb hữuzQNg3g ởG4REPr tG4REPrhực tại.

Đôi cG4REPrhân ebanh bướzQNg3gc lG4REPrùi zQNg3gvề ebphía G4REPrsau, rồiP82KAR qG4REPruay lưngG4REPr thG4REPrật dứtzQNg3g khoG4REPrát vP82KARà tG4REPriếp tụcG4REPr nzQNg3gối bước.

Anh khôG4REPrng tebhể nzQNg3gán lạiP82KAR zQNg3gở ebđây thP82KARêm mộP82KARt ebphút ebgiây G4REPrnào nữG4REPra, khôngeb nebên kG4REPrỳ vọngeb zQNg3gvào nhữnG4REPrg tG4REPrhứ P82KARvô vọngzQNg3g đzQNg3gã chebìm vG4REPrào quênP82KAR lãng.

*Huỵch*

Một thzQNg3gứ ebâm thaebnh vazQNg3gng lêneb, tG4REPruy khônebg thểP82KAR khizQNg3gến P82KARngười khG4REPrác chG4REPrú ýzQNg3g nhưP82KARng lạiP82KAR khiếnzQNg3g bướebc P82KARchân MinG4REPrh VG4REPrỹ dừnebg lại.

Tất P82KARcả mọieb sựP82KAR chúeb ýP82KAR đềuP82KAR P82KARtập trG4REPrung vàzQNg3go P82KARcô ebgái kia!!

Một zQNg3gtrong ebsố nhữngP82KAR tG4REPrên cG4REPrận vệzQNg3g tỏeb vP82KARẻ ngạzQNg3gc nhiên,zQNg3g trzQNg3gòn mắebt nhìzQNg3gn ebcảnh tượP82KARng trướcG4REPr mặG4REPrt mình.

Minh VỹP82KAR zQNg3glại mộtG4REPr lầneb nữazQNg3g ngoảnzQNg3gh mặtP82KAR lạG4REPri… trưebớc mắebt anP82KARh giờeb đP82KARây, ebgương G4REPrmặt ẩnG4REPr giấueb sebau czQNg3ghú gấuzQNg3g bG4REPrông vzQNg3gừa rồiG4REPr đãP82KAR đượzQNg3gc hzQNg3giện rP82KARõ trướcG4REPr ánebh sáG4REPrng ấP82KARm P82KARáp ebcủa mP82KARặt P82KARtrời, đồnP82KARg thờieb điểebm mạzQNg3gnh mG4REPràu sG4REPrắc xanG4REPrh xaG4REPro tP82KARrên khuebôn zQNg3gmặt tP82KARhiếu nP82KARữ ebđã ngãP82KAR P82KARgục trêzQNg3gn zQNg3gnền đất.

Lần này,P82KAR zQNg3gtim G4REPranh khônzQNg3gg đG4REPrập mạnhG4REPr P82KARhơn, cũzQNg3gng khG4REPrông đậpeb chậmeb hơnG4REPr, ebmà eblà zQNg3gcảm ebthấy đaP82KARu nhói!

Người G4REPrcon gáizQNg3g trozQNg3gng bộP82KAR váG4REPry rezQNg3gn đenzQNg3g đanG4REPrg G4REPrbất tỉG4REPrnh, P82KARôm chặP82KARt G4REPrcon gzQNg3gấu bônebg vebào lòngP82KAR, đôiP82KAR mG4REPrôi vàzQNg3g kG4REPrhuôn P82KARmặt thiếueb sinebh kzQNg3ghí đếnG4REPr mứP82KARc đángG4REPr ngạcP82KAR nhiên.

Và côG4REPr P82KARgái ấyeb… chínP82KARh lzQNg3gà VươngP82KAR zQNg3gÁi Hy!!

Tất P82KARcả đềebu P82KARsững sờP82KAR trưP82KARớc ebcảnh tượngeb vừaG4REPr xG4REPrảy G4REPrra, mọiG4REPr áG4REPrnh mắteb đềueb ebtập trunzQNg3gg vP82KARề P82KARmột hướnebg xáczQNg3g định.

Vương ebÁi zQNg3gHy nhỏG4REPr bézQNg3g vebẫn nằmzQNg3g bấzQNg3gt độngP82KAR trênG4REPr zQNg3gmặt đấtzQNg3g, ebhai hP82KARàng ebmi kzQNg3ghép G4REPrlại, zQNg3gche khuấzQNg3gt đôiP82KAR đồzQNg3gng zQNg3gtử G4REPrtrong sáng.

Gương mebặt thanP82KARh nzQNg3ghã đebang G4REPrthả lỏngP82KAR zQNg3ghết mứzQNg3gc, dưG4REPrờng nhưP82KAR cP82KARô đaP82KARng cebó mG4REPrột giấcG4REPr nP82KARgủ thP82KARật ngebon, nhebưng khôngP82KAR hẳG4REPrn làG4REPr vĩnP82KARh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bướczQNg3g chânG4REPr vP82KARang lênzQNg3g thậtP82KAR gấpzQNg3g ebgáp vP82KARà zQNg3gnối tiếpG4REPr zQNg3gkhông liềebn bậzQNg3gc, đáP82KARm cậnP82KAR vệG4REPr bG4REPrắt ebđầu ebtỏ reba hebốt P82KARhoảng, bướcG4REPr đếneb vàG4REPr vâeby lấyP82KAR ÁizQNg3g HzQNg3gy. CázQNg3gch đóP82KAR khôebng G4REPrxa, MinzQNg3gh VỹG4REPr eblại đứnzQNg3gg chP82KARôn châP82KARn tG4REPrại mộteb chG4REPrỗ, đzQNg3gưa mắtG4REPr lP82KARặng nhìebn cô.

Anh nhP82KARư khônG4REPrg G4REPrthể tiG4REPrn vebào mắteb mìnhzQNg3g nG4REPrữa, đG4REPrôi mP82KARắt nhG4REPrìn côG4REPr khônebg chebớp, zQNg3gnhư đangeb sợG4REPr sẽG4REPr lP82KARại đG4REPránh mebất ảzQNg3go giácG4REPr nàyP82KAR tzQNg3grong giâeby lát.

Trái tiG4REPrm đậG4REPrp nebhanh đếnG4REPr mứcP82KAR kP82KARhông ebtài nàoP82KAR kP82KARiểm soátP82KAR đP82KARược nữazQNg3g, G4REPrMinh VỹP82KAR mímzQNg3g môi.

Cất bebước tiếnG4REPr vzQNg3gề phzQNg3gía trước,P82KAR azQNg3gnh đanG4REPrg hoànG4REPr zQNg3gtoàn đánhzQNg3g mấzQNg3gt tấzQNg3gt cG4REPrả cảmeb G4REPrxúc, P82KARchỉ cầebn ebbiết nP82KARgười coebn gáiG4REPr anP82KARh G4REPryêu P82KARđang hiệneb dP82KARiện ebtrong tầP82KARm mắP82KARt, vG4REPrà khôngG4REPr thểP82KAR đáebnh mG4REPrất czQNg3gô thzQNg3gêm mộtP82KAR lầneb nữa.

“Đừng G4REPrchạm vào!!”

Bước cebhân aG4REPrnh G4REPrchỉ cG4REPròn ebcách G4REPrcô czQNg3ghưa P82KARđầy mộG4REPrt G4REPrmét G4REPrthì dừngG4REPr lại,G4REPr nghiếnG4REPr răebng nebhìn têebn cebận vệG4REPr đanG4REPrg cG4REPró đebộng táP82KARc zQNg3gnâng ngườizQNg3g côzQNg3g lên,G4REPr đôieb mG4REPrắt đeben sẫG4REPrm đanP82KARg trừzQNg3gng zQNg3glên đầyeb tứczQNg3g giận.

Tên cậebn vệzQNg3g ebkia bzQNg3gị zQNg3ganh lzQNg3gàm chzQNg3go giậtP82KAR mìnP82KARh, zQNg3gvô ebý lạG4REPri buôngG4REPr tG4REPray khiP82KARến cảeb ngP82KARười G4REPrÁi G4REPrHy rơiP82KAR tựzQNg3g G4REPrdo P82KARxuống G4REPrmặt đất.

“Biến đi.”zQNg3g GiọngG4REPr P82KARnói vebừa rồieb lạP82KARi zQNg3gcất lP82KARên, MiP82KARnh Vỹeb cốeb gG4REPrắng kìmG4REPr chebế, nóiG4REPr bằngG4REPr chấtG4REPr giebọng nhẹG4REPr nhànebg vzQNg3gà bG4REPrình tG4REPrĩnh nhấteb ebcó thể.

Không aebi cebó quyềP82KARn đưzQNg3gợc lP82KARàm côzQNg3g ấyP82KAR tổnP82KAR thương!

Minh VG4REPrỹ trừngzQNg3g mắtP82KAR nebhìn đámG4REPr cậG4REPrn vệP82KAR, nzQNg3ghư đazQNg3gng thểzQNg3g hiệzQNg3gn tzQNg3gâm trạzQNg3gng P82KARkhó chzQNg3gịu củaeb mìnG4REPrh vềP82KAR sựzQNg3g hG4REPriện diệnG4REPr czQNg3gủa họ.

Nhận G4REPrthấy “G4REPrtín hiệu”zQNg3g khônP82KARg zQNg3gtốt tG4REPrừ G4REPr“thiếu G4REPrgia đángG4REPr mếG4REPrn”, zQNg3gdĩ nhiêneb tzQNg3goán cậzQNg3gn vệeb lậzQNg3gp tứG4REPrc biếnP82KAR mấtP82KAR chưeba đầzQNg3gy nP82KARăm giây.

Minh VỹP82KAR P82KARvẫn P82KARđứng yênP82KAR trướebc ngebười ebcon zQNg3ggái đaP82KARng nzQNg3gằm eblặng tebhinh dưzQNg3gới đất,eb zQNg3gmặc ebkệ áP82KARnh nắG4REPrng mùP82KARa hèzQNg3g nzQNg3góng P82KARbức zQNg3gra sứG4REPrc chiếebu rọiG4REPr khắpzQNg3g ngườebi cô.

Ông zQNg3gtrời đanP82KARg ebđùa cG4REPrợt vG4REPrới ebanh à?

Bao zQNg3gnhiêu P82KARcông sứzQNg3gc vàG4REPr tP82KARhời ebgian ebanh bỏeb zQNg3gra thậtzQNg3g sG4REPrự khP82KARông íG4REPrt ebđể tP82KARìm côP82KAR, nhưnG4REPrg đápzQNg3g lạiG4REPr chỉzQNg3g làeb sựzQNg3g tuyệtP82KAR vọngeb kéG4REPro ebdài đP82KARằng đẵng.

Nhưng đebến P82KARkhi aP82KARnh bấtzQNg3g mãnG4REPr bỏG4REPr cuộcG4REPr, P82KARchấp nhậneb tG4REPrất cảzQNg3g sựeb sắpG4REPr xếebp cebủa ôG4REPrng HàG4REPrn zQNg3gnhư ebmột cebái máyzQNg3g… czQNg3gô lạiP82KAR xuấG4REPrt hiện!

Đôi mebôi P82KARmỏng nhếchzQNg3g eblên từeb từ,eb vòzQNg3gng cuzQNg3gng trêG4REPrn kebhuôn mặP82KARt anebh tuấnzQNg3g G4REPrchững chạG4REPrc zQNg3gchính lzQNg3gà nP82KARụ cưG4REPrời ebkhinh đời!

Anh cebúi ngườizQNg3g P82KARxuống, ebnhẹ P82KARnhàng luồG4REPrn taP82KARy qG4REPrua tG4REPrhân ebngười zQNg3gquen G4REPrthuộc tP82KARrong chiếcG4REPr zQNg3gváy rP82KARen P82KARđen, thậzQNg3gn trọngG4REPr nhấceb P82KARbổng ngưebời côeb lên.

Gương mzQNg3gặt aP82KARnh P82KARgiãn dầnzQNg3g, ebbớt phebần nàP82KARo zQNg3gsự căngzQNg3g thẳP82KARng P82KARluôn ebđeo bzQNg3gám dG4REPrai dẳng…zQNg3g đúnP82KARg ebthật làzQNg3g VươzQNg3gng G4REPrÁi G4REPrHy rồi!

Hai bG4REPràn G4REPrtay chợtzQNg3g siếP82KARt thậG4REPrt chặtG4REPr ngườzQNg3gi coebn gáieb tronP82KARg ebtay, Mebinh ebVỹ P82KARcúi thzQNg3gấp đầu,eb đặtzQNg3g lP82KARên ebtrán ÁiG4REPr HP82KARy mộzQNg3gt nụP82KAR P82KARhôn ebthật khẽ…

Cuối cùnzQNg3gg, côeb zQNg3gđã trởzQNg3g vzQNg3gề P82KARbên ebanh rồi…

Tại sP82KARao cG4REPrô lạzQNg3gi xebuất hiệG4REPrn zQNg3gtrong thểzQNg3g trzQNg3gạng zQNg3gyếu ớzQNg3gt P82KARnhư ebthế nP82KARày G4REPrcơ chứ?

Kỳ lạzQNg3g thậzQNg3gt, vốneb dzQNg3gĩ côeb G4REPrcó thzQNg3gể vàoG4REPr tzQNg3ghẳng nhP82KARà đzQNg3gể tzQNg3gìm aG4REPrnh ebcơ zQNg3gmà, tạebi sebao lạizQNg3g ngồiG4REPr tG4REPrrước cửazQNg3g, lzQNg3gại czQNg3gòn ôG4REPrm P82KARtheo gấuP82KAR bP82KARông đểeb rồieb sebau đózQNg3g ngấtP82KAR xỉu?

Bàn châneb MG4REPrinh VG4REPrỹ nebhấc lênG4REPr, nhưngeb lạiG4REPr hạeb xuốngP82KAR vP82KARì mộtzQNg3g G4REPrcâu nóiG4REPr vọnebg từP82KAR G4REPrphía sau.

“Trả G4REPrcô ấG4REPry G4REPrlại cebho anh.”

Theo pG4REPrhản xạ,eb P82KARMinh VỹzQNg3g quazQNg3gy đầG4REPru lại…

Từ P82KARphía sebau, ebHạo Thầneb vebòng tG4REPray ngebang G4REPreo mG4REPrột cG4REPrô P82KARgái lP82KARạ mặtzQNg3g, cườP82KARi cợt.

“Tôi cebhơi P82KARchán rồP82KARi, tP82KARrả lzQNg3gại đấy.”

Sau cG4REPrâu ebnói G4REPrvô tráP82KARch nebhiệm G4REPrấy, ngưzQNg3gời coebn gáG4REPri kizQNg3ga zQNg3gcũng bậtzQNg3g cườiP82KAR khebúc khícheb, zQNg3gnép đầzQNg3gu vàoG4REPr ngựcP82KAR Hạoeb Thebần, ebra P82KARdáng vôG4REPr G4REPrcùng tìnzQNg3gh tứ.

Trả ÁiG4REPr G4REPrHy lạieb cG4REPrho anh?

Minh VỹG4REPr khônzQNg3gg hềG4REPr tỏP82KAR G4REPrbất cP82KARứ tháebi đebộ nzQNg3gào cảP82KAR, anP82KARh vẫebn ômeb Áebi Heby trzQNg3gong lònzQNg3gg, đP82KARôi môieb mấpeb máP82KARy bậzQNg3gt ebthành tiếng.

“Cảm ơn.”

Không quaP82KARn trọng,G4REPr chỉG4REPr cầnzQNg3g cebô trởeb vềG4REPr vớizQNg3g anhG4REPr, thebế P82KARlà đủzQNg3g rồi.

Bóng lP82KARưng cG4REPrao lớnP82KAR qG4REPruay lại,P82KAR tG4REPrhẳng zQNg3gngười bướcG4REPr đi…

Thì reba quãP82KARng thP82KARời gizQNg3gan zQNg3gcô mzQNg3gất tzQNg3gích, P82KARHạo ThầP82KARn zQNg3gchính làG4REPr ngườieb chămzQNg3g sózQNg3gc P82KARvà bảoeb vP82KARệ cô.

Cứ tưebởng nóieb reba nhữngzQNg3g lờizQNg3g đzQNg3gó thebì aG4REPrnh P82KARsẽ ebtin P82KARlà hắneb ebta zQNg3gghét bỏP82KAR nzQNg3gên mzQNg3gới trảzQNg3g lạiG4REPr cG4REPrô sao?

Nhầm rồi…

Từ bốnG4REPr nămP82KAR trưzQNg3gớc P82KARcho đếnG4REPr tebận bâyP82KAR giờ,zQNg3g ebmỗi ebkhi aP82KARnh vàG4REPr Hebạo ThầnzQNg3g đốizQNg3g mặtP82KAR vớiG4REPr nhauzQNg3g, ánhzQNg3g mắtG4REPr củzQNg3ga hắP82KARn P82KARta vẫP82KARn P82KARkhông hP82KARề thaP82KARy đổi.

Trong zQNg3gmắt hebắn, chG4REPrỉ tồnP82KAR G4REPrtại ebduy nhấtzQNg3g P82KARngười cG4REPron gázQNg3gi củaeb aP82KARnh G4REPrvà haG4REPrm G4REPrmuốn zQNg3gđộc chiếmzQNg3g khôngP82KAR ngừng.

Bước châneb nhazQNg3gnh hơebn, P82KARMinh VỹzQNg3g bướcP82KAR vàzQNg3go cổngG4REPr zQNg3gnhà, băngP82KAR queba ebkhu vườzQNg3gn rộngP82KAR lebớn vàP82KAR tiếG4REPrn đzQNg3gến gP82KARần hzQNg3gồ bơi.

Dừng lzQNg3gại ởzQNg3g tP82KARhành hồP82KAR bơG4REPri, aP82KARnh cG4REPrúi ebngười xuống,eb trzQNg3gên taP82KARy vẫP82KARn làG4REPr VưzQNg3gơng G4REPrÁi P82KARHy đanzQNg3gg nhebắm nghizQNg3gền zQNg3gđôi mắteb vzQNg3gà ôP82KARm zQNg3gchặt gG4REPrấu bông.

Đôi zQNg3gtay vẫnG4REPr nâG4REPrng ngưG4REPrời cô,G4REPr nhP82KARưng anebh lạP82KARi từeb từeb zQNg3ghạ thấpP82KAR tzQNg3gay, đểP82KAR czQNg3gả ngườieb G4REPrcô bắG4REPrt đebầu ngzQNg3gập trebong nước.

Minh VP82KARỹ cànebg hạG4REPr thấpP82KAR taeby, mựcP82KAR nưebớc ngaP82KARng nzQNg3ggười czQNg3gô lạieb cànP82KARg nâebng cao.

Thân tzQNg3ghể ebnhỏ béG4REPr kG4REPria khP82KARẽ P82KARrun lêneb, nP82KARhưng lG4REPrại ebcố kìmP82KAR P82KARnén… aebnh czQNg3gó tebhể G4REPrthấy rõ,zQNg3g hebai bàebn tebay ebôm gebấu bônG4REPrg đzQNg3gang sP82KARiết zQNg3gchặt lại,zQNg3g ngP82KARay zQNg3gcả khP82KARuôn mặtG4REPr ebcô cũG4REPrng bắtzQNg3g đầzQNg3gu G4REPrtỏ rP82KARa kG4REPrhó chịu.

Đây G4REPrchỉ cózQNg3g thểeb lebà kếzQNg3g heboạch G4REPrdo HzQNg3gạo TP82KARhần bàyeb raG4REPr, P82KARvì anzQNg3gh biếtG4REPr rõzQNg3g hG4REPrắn khônzQNg3gg thểeb dễP82KAR dànG4REPrg maebng ÁG4REPri HzQNg3gy trảeb lạG4REPri chP82KARo G4REPranh được.

“Cứ tiếpeb tụcG4REPr giG4REPrả vờ…”eb ĐG4REPrôi P82KARmắt đeben trởzQNg3g nêzQNg3gn zQNg3gvô hồn,G4REPr P82KARanh lạG4REPrnh zQNg3glùng gằnzQNg3g từngG4REPr ebchữ, “…G4REPr nzQNg3gếu eG4REPrm muốnG4REPr chết.”