Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô sVkdvochủ, đếnEVWwx9 gi6sờ ă6sn rồi.”sVkdvo MộtEVWwx9 sVkdvocô hemDqhPầu bướcEVWwx9 vào6s cănemDqhP phòng6s bsVkdvoị bónEVWwx9g 6stối nuốemDqhPt chửnemDqhPg, HEVWwx9ạo T6shần đãEVWwx9 ho6sàn t6soàn temDqhPách EVWwx9biệt Á6si emDqhPHy kh6sỏi tsVkdvohế giEVWwx9ới bênsVkdvo ngoài,emDqhP giasVkdvom giữEVWwx9 côEVWwx9 sVkdvotrong sVkdvocăn phemDqhPòng rộ6sng lớnsVkdvo đầysVkdvo đủ6s 6stiện nghemDqhPi, nhưEVWwx9ng lạemDqhPi thiếuemDqhP sức6s sốngsVkdvo vàsVkdvo hơEVWwx9i ấ6sm củasVkdvo cEVWwx9on người.

Đã bemDqhPao lâuemDqhP rồiEVWwx9 nhỉ?

Ái 6sHy EVWwx9không msVkdvoàng đ6sưa mắtEVWwx9 6snhìn côEVWwx9 hầ6su đanEVWwx9g bêEVWwx9 sVkdvokhay thứcemDqhP ănemDqhP đặtsVkdvo lêsVkdvon chiếc6s bà6sn gầnEVWwx9 mìEVWwx9nh, vẫnemDqhP nEVWwx9gồi yEVWwx9ên l6sặng nhìnEVWwx9 vào6s EVWwx9khoảng không…

Mọi vi6sệc vẫemDqhPn dEVWwx9iễn r6sa nhưsVkdvo mộtsVkdvo vòsVkdvong tuầ6sn hoànsVkdvo, ngEVWwx9ày ngà6sy v6sẫn cemDqhPó ngườisVkdvo 6sđưa đồsVkdvo ăn6s đến6s sVkdvocho cô6s đúsVkdvong giờ6s, EVWwx9vẫn có6s ngườiemDqhP emDqhPchăm emDqhPsóc sVkdvothật tỉ6s 6smỉ nhưsVkdvo đasVkdvong nâemDqhPng nsVkdvoiu emDqhPmột loàemDqhPi hoEVWwx9a mỏEVWwx9ng memDqhPanh EVWwx9yếu ớt,EVWwx9 nhsVkdvoưng vẫnsVkdvo emDqhPcó mộemDqhPt emDqhPbức sVkdvotường sVkdvovô 6shình nEVWwx9găn cEVWwx9hặn khônEVWwx9g EVWwx9cho 6scô bưemDqhPớc r6sa khỏemDqhPi lồnEVWwx9g kính6s đaemDqhPng gisVkdvoữ chânsVkdvo ch6sính mình.

Hạo TemDqhPhần mỗisVkdvo ngà6sy đềuemDqhP 6sđến cemDqhPăn phòn6sg màsVkdvo mìnemDqhPh giaemDqhPm gi6sữ Á6si 6sHy, vẫnEVWwx9 nEVWwx9ói emDqhPchuyện nhsVkdvoư emDqhPkhông hềsVkdvo cósVkdvo chuyệEVWwx9n emDqhPgì xảy6s sVkdvora, EVWwx9nhưng sVkdvochỉ duemDqhPy nhấEVWwx9t EVWwx9cậu temDqhPự memDqhPình độc6s thoại.

Từ 6sngày sVkdvobị gi6sam lỏemDqhPng, ÁiemDqhP H6sy k6shông hềEVWwx9 mởsVkdvo miệng6s emDqhPnói emDqhPdù chemDqhPỉ một6s từ,sVkdvo thậm6s ch6sí lạemDqhPi cò6sn trởsVkdvo nsVkdvoên khsVkdvoép kíEVWwx9n, nhưsVkdvo khôngsVkdvo 6sai tồnsVkdvo tsVkdvoại tron6sg msVkdvoắt cô.

Cô vẫEVWwx9n ăn…EVWwx9 vẫnEVWwx9 sống…

Một ngsVkdvoày, emDqhPmột thsVkdvoáng, một6s năm…

Dù emDqhPcho EVWwx9thời EVWwx9gian cemDqhPó trôisVkdvo nhanEVWwx9h 6sđến sVkdvomức nàosVkdvo, đốiEVWwx9 vớisVkdvo ÁemDqhPi sVkdvoHy, hosVkdvoàn emDqhPtoàn khôemDqhPng cósVkdvo đị6snh ngh6sĩ vsVkdvoề ngemDqhPày thángsVkdvo 6slà 6sgì cả.

Cô ch6sỉ emDqhPbiết rằsVkdvong, mìsVkdvonh EVWwx9đang temDqhPrải q6sua mộtemDqhP quã6sng temDqhPhời giasVkdvon rơiemDqhP vào6s EVWwx9hàng vạnemDqhP thiênemDqhP nEVWwx9iên kỷ,sVkdvo đánhemDqhP m6sất hsVkdvooàn 6stoàn hsVkdvoai EVWwx9từ “tựemDqhP do”.

Không khsVkdvoóc… khôngemDqhP sVkdvocười… EVWwx9một nă6sm sốnsVkdvog t6srong thế6s gisVkdvoới sVkdvonhàm chsVkdvoán, emDqhPÁi 6sHy kemDqhPhông hề6s rơiemDqhP tsVkdvohêm bấemDqhPt csVkdvoứ mộEVWwx9t giọEVWwx9t nước6s mắtsVkdvo nàoemDqhP EVWwx9cả… vìemDqhP demDqhPù ch6so EVWwx9có kEVWwx9hóc hếtEVWwx9 nưEVWwx9ớc mắt,6s cũnEVWwx9g khônEVWwx9g emDqhPhề 6scó lEVWwx9ối thoEVWwx9át đsVkdvoể emDqhPcô sVkdvotìm về6s anh.

Nếu nh6sư 6sthế, thà6s EVWwx9rằng m6sình p6shải 6scười thậtEVWwx9 tEVWwx9ươi, emDqhPđể MsVkdvoinh VỹsVkdvo ởsVkdvo emDqhPđâu 6sđó trsVkdvoên thếsVkdvo giớsVkdvoi nàsVkdvoy cònsVkdvo c6só thsVkdvoể sốngemDqhP hạnhEVWwx9 phú6sc k6shi khôn6sg cóEVWwx9 mình.

Anh đã6s c6só thEVWwx9ể vượEVWwx9t qEVWwx9ua nỗiEVWwx9 đasVkdvou mấtemDqhP TemDqhPhy ThyemDqhP, thìsVkdvo tsVkdvoại sa6so lạemDqhPi khônEVWwx9g themDqhPể quênEVWwx9 sVkdvocô đsVkdvoược cơ6s chứ?

Nhưng csVkdvoô vẫnemDqhP 6skhông thểsVkdvo csVkdvoười, vàEVWwx9 lEVWwx9ại cà6sng 6skhông t6shể k6shóc, EVWwx9chỉ thấyEVWwx9 cõEVWwx9i lònsVkdvog emDqhPtrống 6srỗng, khôEVWwx9ng hềEVWwx9 tồn6s tạiemDqhP bất6s cứemDqhP điềusVkdvo gEVWwx9ì đượsVkdvoc sVkdvocho làEVWwx9 hạnhsVkdvo pemDqhPhúc EVWwx9hay đaEVWwx9u đớn.

Ái emDqhPHy tEVWwx9hật sự…6s thậtEVWwx9 s6sự k6shông thEVWwx9ể nhớ6s EVWwx9rõ khuemDqhPôn mặtsVkdvo lemDqhPạnh emDqhPlùng ngạoEVWwx9 mạnemDqhP đ6só nữa…emDqhP thậtEVWwx9 s6sự khsVkdvoông thểsVkdvo nhemDqhPớ được!

Tất cảEVWwx9 c6shỉ EVWwx9là 6smột gươemDqhPng sVkdvomặt mờ6s nhạtsVkdvo đEVWwx9ang dầEVWwx9n phsVkdvoai n6shoà trsVkdvoong tâemDqhPm t6srí cô.

Ngay cả6s EVWwx9hơi ấmemDqhP EVWwx9thân sVkdvothuộc vEVWwx9à cemDqhPảm EVWwx9giác emDqhPkhi ksVkdvoề cậEVWwx9n sVkdvobên MinsVkdvoh VemDqhPỹ cũngsVkdvo hosVkdvoàn toàsVkdvon biếnemDqhP mất,6s Á6si H6sy 6skhông temDqhPhể emDqhPcảm nhậnsVkdvo đượcEVWwx9 gEVWwx9ì cả…

… khôngsVkdvo gEVWwx9ì cả.

Cô sVkdvohầu cũngemDqhP emDqhPkhông 6shề cảm6s thấyemDqhP lạemDqhP l6sẫm vsVkdvoì sVkdvonhững hành6s 6sđộng sVkdvothất 6sthường sVkdvocủa EVWwx9Ái 6sHy, nhaemDqhPnh chsVkdvoân bemDqhPước rEVWwx9a khỏiemDqhP phEVWwx9òng, 6ssau đóemDqhP gsVkdvoài cemDqhPhốt khoá.

Cô iEVWwx9m lặng,sVkdvo EVWwx9chìm EVWwx9sâu vemDqhPào EVWwx9mớ ksVkdvoý ức6s hỗnemDqhP độn…

Không thểsVkdvo tiemDqhPn được6s EVWwx9anh emDqhPlà ngườiemDqhP đãemDqhP nhẫnsVkdvo 6stâm xuốngEVWwx9 emDqhPtay tàEVWwx9n sEVWwx9át cảEVWwx9 sVkdvogia đì6snh EVWwx9của cô….

Không đ6sâu, emDqhPngười emDqhPnhư Mi6snh Vỹ,emDqhP vsVkdvoẻ emDqhPbề n6sgoài lạnemDqhPh lEVWwx9ùng chsVkdvoỉ lEVWwx9à vỏemDqhP bọcEVWwx9 cEVWwx9ho ssVkdvoự ấmemDqhP áp6s laemDqhPn toảsVkdvo bênEVWwx9 6strong… aemDqhPnh sẽEVWwx9 khônEVWwx9g EVWwx9bao giờsVkdvo lemDqhPàm EVWwx9như thế!

Nhưng khsVkdvoông p6shải EVWwx9chính ĐEVWwx9iền Huân6s đãsVkdvo thừemDqhPa nhậnsVkdvo rEVWwx9ằng EVWwx9hắn sVkdvolà kemDqhPẻ giếtEVWwx9 emDqhPgia đìEVWwx9nh c6sô sasVkdvoo? Nhưn6sg tại6s sasVkdvoo TịnhemDqhP emDqhPNhi lại6s EVWwx9nói EVWwx9Minh VEVWwx9ỹ mới6s thựsVkdvoc sựsVkdvo emDqhPlà kẻsVkdvo ssVkdvoát nEVWwx9hân cEVWwx9ơ chứ?

Hạo ThầnemDqhP bước6s và6so sVkdvocăn phòngEVWwx9 phảng6s pEVWwx9hất EVWwx9mùi hương6s của6s h6soa temDqhPường vemDqhPi, tiếnsVkdvo đếEVWwx9n gầnemDqhP ÁemDqhPi EVWwx9Hy vemDqhPà ngồiEVWwx9 lêsVkdvon c6sạnh giường.

“Em cháemDqhPn sVkdvoghét 6sanh đsVkdvoến mứcemDqhP emDqhPnày sao?”6s emDqhPGương 6smặt lộsVkdvo 6srõ vẻsVkdvo tsVkdvohất vọng,sVkdvo EVWwx9Hạo ThầsVkdvon dưsVkdvoờng nsVkdvohư đãsVkdvo bemDqhPiết emDqhPcâu trả6s 6slời sEVWwx9ẽ là6s nh6sư thếsVkdvo nàEVWwx9o, emDqhPtiếp tụcEVWwx9 cấemDqhPt giọng6s EVWwx9đều đềsVkdvou. “ĐừngsVkdvo 6snhư thế6s nữa,6s anEVWwx9h sVkdvocó 6sthể khi6sến EVWwx9em hạnhsVkdvo ph6súc hơ6sn sVkdvocả hắn.

Cứ tưởngemDqhP rằngEVWwx9 chỉsVkdvo cầnEVWwx9 gisVkdvoữ emDqhPÁi H6sy bsVkdvoên cạnemDqhPh, Hạo6s TEVWwx9hần emDqhPsẽ hạnsVkdvoh EVWwx9phúc sao?

Không hềEVWwx9! HạnhEVWwx9 ph6súc tưemDqhPởng chEVWwx9ừng n6shư chemDqhPỉ tEVWwx9hoáng qsVkdvoua, nhẹ6s nhưemDqhP lànEVWwx9 g6sió mơEVWwx9n msVkdvoan n6sgoài bầuEVWwx9 EVWwx9trời đơnemDqhP điệu…

Nhưng đaemDqhPu đớ6sn lEVWwx9ại kemDqhPéo 6sdài, EVWwx9che khu6sất themDqhPứ 6sánh sVkdvosáng sVkdvokhiến cemDqhPuộc số6sng củsVkdvoa emDqhPcậu csVkdvohuyển biếnsVkdvo th6seo một6s m6sàu đenemDqhP tămemDqhP tốemDqhPi. CứsVkdvo n6shư temDqhPhế nemDqhPày thật6s sEVWwx9ự khsVkdvoông ổnsVkdvo EVWwx9chút nsVkdvoào… 6scô vẫnsVkdvo yênemDqhP sVkdvolặng, hoàemDqhPn emDqhPtoàn sVkdvokhông emDqhPcó emDqhPchút biểusVkdvo cEVWwx9ảm nàosVkdvo kháemDqhPc ng6soài việsVkdvoc th6sẫn thEVWwx9ờ nhEVWwx9ìn vemDqhPào khoảngEVWwx9 không.

“Theo anh!”EVWwx9 Hạ6so ThầsVkdvon msVkdvoệt EVWwx9mỏi emDqhPôm lEVWwx9ấy đEVWwx9ầu, semDqhPau đóEVWwx9 emDqhPđứng dậyemDqhP nắemDqhPm lấy6s taemDqhPy 6scô lôsVkdvoi đi…

Có lẽ…EVWwx9 đEVWwx9ến lúemDqhPc p6shải buônemDqhPg 6stay rồsVkdvoi. VemDqhPì nắmemDqhP giữ6s mốiEVWwx9 temDqhPình từEVWwx9 mộtEVWwx9 emDqhPphía nh6sư th6sế EVWwx9này, thEVWwx9ật EVWwx9sự chỉEVWwx9 EVWwx9khiến cảemDqhP hsVkdvoai đauEVWwx9 ksVkdvohổ hsVkdvoơn emDqhPmà thôi.

Quãng thờiEVWwx9 g6sian quEVWwx9a, HạoEVWwx9 sVkdvoThần đemDqhPã thựcemDqhP sựsVkdvo qsVkdvouá íchEVWwx9 kỷ,emDqhP chỉ6s biếEVWwx9t gi6sữ ÁsVkdvoi emDqhPHy chsVkdvoo emDqhPriêng mìn6sh vsVkdvoà ngh6sĩ sVkdvosẽ sVkdvolàm ngsVkdvoười EVWwx9con gáiEVWwx9 nàsVkdvoy hạnhemDqhP phúc.

Nhưng hemDqhPai cEVWwx9hữ emDqhP“hạnh phúc6s” miễn6s csVkdvoưỡng nàsVkdvoy cemDqhPó themDqhPật sựsVkdvo EVWwx9tồn tEVWwx9ại kEVWwx9hông 6skhi cEVWwx9ô vEVWwx9ẫn cemDqhPòn memDqhPong nhớEVWwx9 hắn?

Cô đ6sể mặcemDqhP HạemDqhPo 6sThần đưasVkdvo msVkdvoình EVWwx9đi, khônemDqhPg hEVWwx9ề csVkdvoó chútEVWwx9 phảnEVWwx9 ứEVWwx9ng nàsVkdvoo gọiemDqhP là6s ksVkdvoháng c6sự, emDqhPchỉ v6sô thức6s nEVWwx9ối EVWwx9bước themDqhPeo EVWwx9sau cậu,EVWwx9 sVkdvobàn emDqhPtay còn6s emDqhPlại ssVkdvoiết chsVkdvoặt sVkdvocon gemDqhPấu 6sbông EVWwx9mềm mạisVkdvo tsVkdvorong tay.

Đây… l6sà sVkdvocách duEVWwx9y nhấtEVWwx9 Hạo6s ThsVkdvoần khônemDqhPg EVWwx9muốn emDqhPsử dụng…emDqhP 6snhưng hếtemDqhP cáchEVWwx9 rồi!

Phải khsVkdvoiến ÁsVkdvoi EVWwx9Hy hoemDqhPàn toànemDqhP tsVkdvoin tưởnemDqhPg cậu6s vàemDqhP c6săm hậsVkdvon MEVWwx9inh Vỹ.

“Vẫn sVkdvochưa 6stìm thấyEVWwx9 côemDqhP ấyemDqhP sao?”6s MiemDqhPnh VsVkdvoỹ đấmsVkdvo msVkdvoạnh lên6s b6sàn l6sàm việcEVWwx9 củemDqhPa ôsVkdvong Hàn,sVkdvo đô6si mắemDqhPt EVWwx9anh trừngEVWwx9 emDqhPlên nhữemDqhPng emDqhPtia emDqhPsáng củaEVWwx9 lemDqhPửa hận.6s “M6sột năm,6s EVWwx9đã mEVWwx9ột năsVkdvom EVWwx9rồi EVWwx9đấy ô6sng sVkdvocó bsVkdvoiết không?!”

Tìm kiếmemDqhP EVWwx9rồi lạEVWwx9i 6stìm kiếmEVWwx9, an6sh gầnsVkdvo nhưEVWwx9 chìEVWwx9m vemDqhPào tuyệtemDqhP vọng…

Muốn bỏ6s cu6sộc, nhưnsVkdvog trEVWwx9ái tsVkdvoim lsVkdvoại khô6sng ch6so phéemDqhPp anemDqhPh l6sàm thế!

Lẽ nàoEVWwx9 ÁisVkdvo EVWwx9Hy đãEVWwx9 themDqhPực 6ssự bố6sc hơ6si khỏi6s thEVWwx9ế giEVWwx9ới nàyEVWwx9 rồisVkdvo ư?

“Đừng đòsVkdvoi 6shỏi kEVWwx9hi tsVkdvoa đãEVWwx9 giúsVkdvop EVWwx9con emDqhPlàm emDqhPtất sVkdvocả để6s tì6sm EVWwx9con béEVWwx9 6sấy nếusVkdvo c6son khEVWwx9ông emDqhPmuốn mấtsVkdvo nemDqhPó msVkdvoãi mãi.emDqhP” Ông6s HànEVWwx9 đEVWwx9an EVWwx9hai EVWwx9tay EVWwx9vào nEVWwx9hau, tựa6s lưngemDqhP vàoEVWwx9 chi6sếc ghEVWwx9ế xoa6sy, trEVWwx9ả lờEVWwx9i MsVkdvoinh VỹemDqhP mộtemDqhP cásVkdvoch ngsVkdvohiêm nghị.emDqhP “QuênEVWwx9 csVkdvoon emDqhPbé EVWwx9ấy đisVkdvo, EVWwx9ta sẽsVkdvo EVWwx9tìm chsVkdvoo EVWwx9con EVWwx9một ngườ6si cEVWwx9on gá6si kháemDqhPc emDqhPxinh đẹp6s sVkdvovà emDqhPtốt hơn6s nó.”

Đối với6s ông,sVkdvo hiệ6sn tại,emDqhP xemDqhPem nhsVkdvoư mọEVWwx9i chuy6sện EVWwx9đã được6s tEVWwx9hu xEVWwx9ếp ổnemDqhP thoả,6s vàsVkdvo tấtsVkdvo cảsVkdvo sEVWwx9ẽ lạiemDqhP ổEVWwx9n định6s nhưEVWwx9 emDqhPlúc EVWwx9ban đầu.

“Ý ôn6sg làEVWwx9 EVWwx9tôi ph6sải sốngemDqhP tốtemDqhP sVkdvokhi tsVkdvohiếu sVkdvocô ấy6s EVWwx9sao? 6sThế cuộc6s sốngEVWwx9 củEVWwx9a EVWwx9ông EVWwx9có hEVWwx9ạnh psVkdvohúc nếuEVWwx9 thiếu6s bEVWwx9à sVkdvota khônsVkdvog? EVWwx9Và tôemDqhPi hsVkdvoiện EVWwx9giờ lEVWwx9à EVWwx9như temDqhPhế emDqhPđấy, khemDqhPông c6só côsVkdvo ấy,6s cemDqhPoi như6s thếemDqhP giemDqhPới nà6sy đối6s với6s EVWwx9tôi emDqhPchẳng emDqhPcòn ýemDqhP nghĩEVWwx9a gemDqhPì cả!”emDqhP GươngsVkdvo emDqhPmặt EVWwx9Minh 6sVỹ chemDqhPợt tEVWwx9rở n6sên thậtEVWwx9 lạnh6s l6sùng emDqhPvà 6sbất cần,6s emDqhPnhư t6shể đanEVWwx9g mo6sng musVkdvoốn rờiemDqhP khỏiemDqhP thế6s gemDqhPiới nàyEVWwx9 bsVkdvoất sVkdvocứ lúsVkdvoc nào.

Không sVkdvochỉ bấsVkdvot lựcemDqhP 6svì chusVkdvoyện lãnhEVWwx9 đạemDqhPo tổemDqhP chứcemDqhP KnigsVkdvoht, a6snh thậtemDqhP EVWwx9sự đangemDqhP rấtsVkdvo mệt6s memDqhPỏi v6sì vôsVkdvo vọngEVWwx9 6strong vsVkdvoiệc 6stìm kiếm6s ÁsVkdvoi Hy.

Đôi mắsVkdvot chấemDqhPt chứa6s ư6su pemDqhPhiền, MiEVWwx9nh 6sVỹ bướsVkdvoc nhaemDqhPnh sVkdvora khỏEVWwx9i c6săn phòngemDqhP đan6sg kEVWwx9hiến mìsVkdvonh ngạtEVWwx9 6sthở, chỉsVkdvo muốnEVWwx9 tìmemDqhP v6sề 6sgóc tố6si sVkdvoquen thusVkdvoộc mà6s nhsVkdvoớ emDqhPđến ngườemDqhPi cEVWwx9on emDqhPgái EVWwx9ấy. 6sTừ ba6so sVkdvogiờ emDqhPanh lạisVkdvo tEVWwx9hảm hạemDqhPi đến6s sVkdvonhư thếsVkdvo n6sày cơ6s chứ?

Hạo TemDqhPhần nắmemDqhP lấEVWwx9y tsVkdvoay emDqhPÁi HEVWwx9y, 6sđưa csVkdvoô lsVkdvoên tận6s lầusVkdvo baEVWwx9, sVkdvosau đóemDqhP dừnemDqhPg l6sại trướcemDqhP memDqhPột c6săn phòngemDqhP kemDqhPhá rộemDqhPng lớn.

Cô c6sảm tsVkdvohấy lEVWwx9o sợ,sVkdvo mộtemDqhP phần6s emDqhPvì hàsVkdvonh động6s khsVkdvoác 6sthường củaemDqhP Hạo6s ThầnEVWwx9, pEVWwx9hần còsVkdvon 6slại 6slà vì6s bsVkdvoí mậEVWwx9t đanemDqhPg ẩEVWwx9n EVWwx9chứa phíasVkdvo sa6su csVkdvoăn phEVWwx9òng đó.

Bước chEVWwx9ân dsVkdvoừng 6slại emDqhPở cửasVkdvo sVkdvophòng, HạemDqhPo Th6sần buôEVWwx9ng t6say emDqhPcô EVWwx9ra, EVWwx9đứng emDqhPsang mộtsVkdvo bênEVWwx9, nh6sư thể6s đangEVWwx9 sVkdvomuốn cEVWwx9ô phEVWwx9ải tự6s mìnhEVWwx9 khámEVWwx9 emDqhPphá bíemDqhP mậ6st ẩ6sn cEVWwx9hứa b6sên 6strong că6sn phònsVkdvog bí6s emDqhPẩn tsVkdvorước mắt.

Bàn t6say đemDqhPang emDqhPôm cEVWwx9on gấuemDqhP bôEVWwx9ng 6snới lỏngEVWwx9 dần,emDqhP EVWwx9lỏng d6sần rồiEVWwx9 m6sặc sVkdvokệ nEVWwx9ó 6srơi xuốngemDqhP đ6sất. Đôi6s emDqhPmắt sVkdvoÁi EVWwx9Hy thoemDqhPáng cemDqhPhút lemDqhPo sợ6s, emDqhPnhưng bànsVkdvo t6say 6slại EVWwx9ngoan cốEVWwx9 nắ6sm EVWwx9lấy tEVWwx9ay cầsVkdvom mở6s cửa.

Liệu… khemDqhPi 6scô mở6s cửemDqhPa… MinemDqhPh Vỹ6s EVWwx9sẽ làEVWwx9 ngườiEVWwx9 sVkdvođầu sVkdvotiên cEVWwx9ô đượcEVWwx9 tEVWwx9rông thấyEVWwx9? emDqhPHay lạemDqhPi lemDqhPà mộsVkdvot thảmemDqhP ksVkdvoịch EVWwx9đang chờEVWwx9 đsVkdvoón cô?

Mặc emDqhPkệ, EVWwx9cô khôngsVkdvo qsVkdvouan tâsVkdvom nữa,emDqhP côEVWwx9 chỉemDqhP cầEVWwx9n biế6st mìnhemDqhP đEVWwx9ang cầnemDqhP psVkdvohải giemDqhPải tsVkdvooả bảnemDqhP tín6sh EVWwx9tò m6sò vốnemDqhP emDqhPcó c6sủa mình.

Hạo Thầ6sn EVWwx9hoàn toà6sn câ6sm lặngemDqhP đứEVWwx9ng yên6s bêEVWwx9n cạemDqhPnh côEVWwx9, sVkdvođôi sVkdvomắt cậ6su nhắmsVkdvo emDqhPhờ, hànsVkdvog sVkdvolông mày6s thsVkdvoanh túemDqhP khẽemDqhP c6sau EVWwx9lại, sVkdvođôi môsVkdvoi mỏngsVkdvo đ6sang 6smím lạEVWwx9i thsVkdvoật chặt.

Cậu khEVWwx9ông musVkdvoốn mọiemDqhP chuemDqhPyện nhưemDqhP thế6s nàyemDqhP… nhưsVkdvong cũsVkdvong k6shông c6sòn cácsVkdvoh nà6so khemDqhPác cả,6s làmemDqhP emDqhPsao kìm6s lạiemDqhP emDqhPđược k6shi ưEVWwx9ớc 6smuốn chiếmemDqhP hữuEVWwx9 ngư6sời co6sn gásVkdvoi kiEVWwx9a đang6s 6sdần tEVWwx9ăng EVWwx9cao, đến6s m6sức k6shông thểsVkdvo sVkdvokiểm so6sát đEVWwx9ược nữa…

Khiến côsVkdvo 6sđau đớn,sVkdvo khiemDqhPến côemDqhP c6shịu tsVkdvohương tổn…emDqhP tấtsVkdvo 6scả chỉemDqhP vìemDqhP 6ssự sVkdvoích kỷemDqhP và6s ha6sm muốemDqhPn cEVWwx9ó đượcemDqhP cemDqhPô sVkdvomà thôi.

Cậu thựcEVWwx9 emDqhPsự hậnemDqhP ÁemDqhPi HyemDqhP, hận6s sVkdvocô đEVWwx9ã khiếnEVWwx9 cậu6s phảisVkdvo bemDqhPất chấemDqhPp tấtEVWwx9 cả6s đểemDqhP có6s đượcsVkdvo EVWwx9cô! Nếu6s csVkdvoó đủsVkdvo EVWwx9can đảm,EVWwx9 HsVkdvoạo EVWwx9Thần cemDqhPhỉ muốn6s bóemDqhPp nátEVWwx9 tsVkdvorái tEVWwx9im yEVWwx9ếu ớtemDqhP đ6sang đậsVkdvop lEVWwx9iên hsVkdvoồi tEVWwx9rong lòngemDqhP ngực,6s để6s emDqhPnó khôn6sg cònsVkdvo lEVWwx9oạn 6snhịp trưemDqhPớc EVWwx9cô nữa.

Bàn taemDqhPy nhỏemDqhP béemDqhP vemDqhPặn nhẹsVkdvo t6say EVWwx9cầm, lập6s EVWwx9tức 6smột 6shương themDqhPơm sVkdvodịu emDqhPdàng EVWwx9lan toảEVWwx9 bsVkdvoao pemDqhPhủ sVkdvokhắp ngườEVWwx9i c6sô, phảngemDqhP sVkdvophất EVWwx9chút sựemDqhP sVkdvotàn đsVkdvoộc từemDqhP EVWwx9bóng tốiemDqhP sVkdvotội ác.

Hai bemDqhPóng nsVkdvogười đanemDqhPg đứemDqhPng gsVkdvoiữa gEVWwx9ian emDqhPphòng, ánhEVWwx9 mắsVkdvot sắsVkdvoc n6shọn đemDqhPều emDqhPcó c6sùng chuemDqhPng mộEVWwx9t mụcsVkdvo tiêu…

… lemDqhPà cô!!

Chap 46

Nếu eEVWwx9m muốnemDqhP chết

*Ba năEVWwx9m sau*

Tiếng bướ6sc chemDqhPân vồn6s vãemDqhP nốiEVWwx9 t6siếp khemDqhPắp dsVkdvoãy hEVWwx9ành 6slang d6sọc t6sheo nemDqhPgôi biệtEVWwx9 thựsVkdvo EVWwx9tráng lsVkdvoệ, toemDqhPán ngườemDqhPi mặcEVWwx9 veEVWwx9st EVWwx9đen bặsVkdvom trợn6s đang6s bướEVWwx9c thEVWwx9eo sa6su mộ6st bóngEVWwx9 ngưEVWwx9ời c6sao lớn6s, EVWwx9toát lEVWwx9ên p6shong emDqhPthái sVkdvothống 6slĩnh cEVWwx9ủa đấng6s emDqhPchỉ huy.

Chiếc áoEVWwx9 emDqhPsơ mEVWwx9i trắemDqhPng c6shưa c6sài hếtsVkdvo khuEVWwx9y đaemDqhPng đsVkdvoược bànEVWwx9 6stay tsVkdvoo lớnsVkdvo kEVWwx9huy lạiemDqhP EVWwx9vội vã,EVWwx9 gưemDqhPơng mặsVkdvot l6sãnh khốEVWwx9c đasVkdvong n6shìn mọisVkdvo thứsVkdvo bằng6s mộ6st msVkdvoàu sắ6sc đeemDqhPn s6sẫm khôEVWwx9ng sự6s sống.

Đôi bemDqhPàn châsVkdvon vemDqhPẫn sải6s bướcemDqhP thậtsVkdvo đềuemDqhP đặsVkdvon, 6sMinh VsVkdvoỹ csVkdvoài lạiEVWwx9 EVWwx9ngay ngắnsVkdvo sVkdvohàng khsVkdvouy emDqhPáo, rsVkdvoồi lạiemDqhP temDqhPiếp tụ6sc kemDqhPhoác nsVkdvohanh chiếcsVkdvo áemDqhPo k6shoác đen6s EVWwx9đang cầm6s trênEVWwx9 taysVkdvo… từ6s baEVWwx9o gsVkdvoiờ asVkdvonh 6slại sốnemDqhPg m6sột cáchEVWwx9 memDqhPáy msVkdvoóc emDqhPnhư themDqhPế nàsVkdvoy emDqhPcơ chứ?

Mọi thứ6s vẫnemDqhP diễ6sn 6sra th6sật gấsVkdvop gáEVWwx9p như6s sVkdvolẽ sVkdvotự nhiên,emDqhP EVWwx9và đối6s vớemDqhPi asVkdvonh, tất6s cảsVkdvo kEVWwx9hông csVkdvoòn 6squan trọ6sng nữa.

Kéo dEVWwx9ài sựemDqhP 6ssống vàEVWwx9 h6sơi thsVkdvoở chỉemDqhP đểemDqhP dà6sn emDqhPxếp nhữnsVkdvog 6scuộc ẩusVkdvo đả6s maEVWwx9ng tín6sh csVkdvohất bEVWwx9ạo lựcEVWwx9, nEVWwx9hưng sVkdvocơ thểEVWwx9 emDqhPanh vẫ6sn sVkdvotiếp tsVkdvoục emDqhPhô hấp6s EVWwx9để dusVkdvoy tsVkdvorì sisVkdvonh mệ6snh này.

Bất cầnEVWwx9 đời…6s 6sba từ6s dùng6s đemDqhPể chỉemDqhP 6svề EVWwx9cuộc sốsVkdvong hemDqhPiện tạiEVWwx9 củaEVWwx9 anh!!

Nét mặtemDqhP luôEVWwx9n gemDqhPiữ tEVWwx9rạng temDqhPhái lEVWwx9ạnh lEVWwx9ùng hơnsVkdvo cảsVkdvo ngàysVkdvo xư6sa, giờ6s đâyEVWwx9 lsVkdvoại emDqhPbắt đầu6s lưusVkdvo EVWwx9dấu sựemDqhP kemDqhPhinh đờiemDqhP củEVWwx9a HàemDqhPn MiemDqhPnh Vỹ.

Chiếc xsVkdvoe BMemDqhPW được6s đEVWwx9ậu sẵnsVkdvo trướcEVWwx9 cổngemDqhP sVkdvonhư thườngEVWwx9 lệ,6s chEVWwx9ờ đemDqhPợi đưsVkdvoa aEVWwx9nh thực6s t6shi nhữsVkdvong EVWwx9nhiệm vemDqhPụ bEVWwx9ạo lực6s sVkdvophi pháp.

Anh biemDqhPết cemDqhPhứ! NgườEVWwx9i EVWwx9anh sVkdvogọi lsVkdvoà c6sha, ôngEVWwx9 temDqhPa chỉemDqhP xeEVWwx9m aEVWwx9nh nsVkdvohư mộEVWwx9t th6sứ côn6sg EVWwx9cụ đsVkdvoể sVkdvoloại bỏEVWwx9 emDqhPtất cảemDqhP sVkdvonhững thứ6s cảnsVkdvo 6strở bướcsVkdvo 6stiến sVkdvocủa sVkdvoông 6sta tremDqhPên thươngsVkdvo trường.

Chắc 6shẳn 6slà emDqhPsau EVWwx9khi đẩyemDqhP csVkdvoho sVkdvoanh cemDqhPái tổ6s chứcsVkdvo này,6s EVWwx9ông tsVkdvoa thoải6s máisVkdvo lắmEVWwx9. Thoả6si 6smái kemDqhPhi đãemDqhP cósVkdvo người6s emDqhPthay tsVkdvohế mEVWwx9ình lEVWwx9ãnh đemDqhPạo sVkdvovà EVWwx9giúp ôn6sg dọnemDqhP emDqhPdẹp sEVWwx9ạch ssVkdvoẽ nhữnEVWwx9g emDqhPthứ dơ6s b6sẩn đsVkdvoang chắemDqhPn ngan6sg cEVWwx9on đư6sờng thànhemDqhP côngsVkdvo csVkdvoủa mình.

Sống tronemDqhPg EVWwx9một thếemDqhP giớiemDqhP hằsVkdvong ngàEVWwx9y vẫn6s 6sxảy rsVkdvoa nhsVkdvoững cuEVWwx9ộc xunsVkdvog độtsVkdvo vàsVkdvo EVWwx9ẩu đEVWwx9ả vEVWwx9ô nEVWwx9ghĩa, a6snh vẫEVWwx9n tiếEVWwx9p emDqhPtục EVWwx9làm 6stheo lờisVkdvo sEVWwx9ai khiếemDqhPn củaemDqhP chsVkdvoa EVWwx9mình nhemDqhPư memDqhPột cemDqhPái máEVWwx9y, h6soàn 6stoàn EVWwx9không EVWwx9hề khemDqhPáng cự.

Đôi mắtEVWwx9 màuemDqhP hsVkdvoổ pháEVWwx9ch sVkdvosáng rựcEVWwx9 đầyemDqhP kEVWwx9iêu ngạo6s giEVWwx9ờ đây6s 6slại đượcEVWwx9 6sthay sVkdvothế bEVWwx9ằng sắcemDqhP mEVWwx9àu caf6se 6sđen sẫmsVkdvo, anemDqhPh emDqhPtrở n6sên 6sít nói6s hơn6s xưasVkdvo, 6sthậm chEVWwx9í c6sòn kEVWwx9hông sVkdvothèm EVWwx9mở miệnEVWwx9g rEVWwx9a nói6s mộ6st 6stừ nếuemDqhP nósVkdvo t6shật sựEVWwx9 khsVkdvoông cần6s thiết.

Anh họcEVWwx9 các6sh l6sàm quemDqhPen EVWwx9với việ6sc semDqhPống đơn6s độEVWwx9c mộtEVWwx9 mìnsVkdvoh, học6s cáemDqhPch tự6s kiểmsVkdvo soásVkdvot lýemDqhP trEVWwx9í vEVWwx9à semDqhPuy n6sghĩ mộsVkdvot cemDqhPách thisVkdvoết thựemDqhPc hơn,EVWwx9 sVkdvovà anemDqhPh đãsVkdvo d6sùng k6sính áEVWwx9p tremDqhPòng đ6sể c6she g6siấu thứsVkdvo màEVWwx9u emDqhPsắc tuyệtsVkdvo mỹsVkdvo vốsVkdvon emDqhPcó EVWwx9của mình.

Từ emDqhPngày temDqhPhiếu v6sắng bósVkdvong 6shình Á6si H6sy, anemDqhPh tremDqhPở nsVkdvoên căEVWwx9m emDqhPghét tấtsVkdvo cảEVWwx9 6smọi thEVWwx9ứ sVkdvotrên đờemDqhPi nàEVWwx9y, cảsVkdvo thứemDqhP memDqhPà EVWwx9cô thíc6sh nhấEVWwx9t ởEVWwx9 aemDqhPnh –emDqhP emDqhPmàu mắt!!

Cô đãemDqhP 6stừng ngemDqhPắm a6snh thậ6st lâu,sVkdvo bậ6st cười6s emDqhPvà bảoEVWwx9 emDqhPrất temDqhPhích đôi6s mắtEVWwx9 EVWwx9– thsVkdvoứ sVkdvothu húsVkdvot nhấtEVWwx9 tremDqhPên sVkdvogương mặtsVkdvo anh.

Anh đ6sã tậsVkdvop cemDqhPhịu đựngemDqhP sự6s khsVkdvoó chịusVkdvo mỗi6s kemDqhPhi đe6so kínhEVWwx9 á6sp trEVWwx9òng, temDqhPập làemDqhPm 6squen vsVkdvoới mộsVkdvot EVWwx9đôi mắtEVWwx9 emDqhPđen sâ6su sVkdvothẳm nhưsVkdvo baemDqhPo ngư6sời kh6sác mỗi6s khEVWwx9i tsVkdvorông themDqhPấy hì6snh ảnhEVWwx9 phEVWwx9ản cEVWwx9hiếu emDqhPcủa mìn6sh tsVkdvorong gương.

Sải bướEVWwx9c temDqhPhật dứsVkdvot khEVWwx9oát, MiEVWwx9nh VỹsVkdvo bemDqhPước 6sra khỏisVkdvo cổnsVkdvog, đôi6s mắtEVWwx9 6svẫn mô6sng lun6sg, vEVWwx9ô định.

Mặc sVkdvodù khôsVkdvong h6sề để6s sVkdvotâm đếnemDqhP nhữngsVkdvo sVkdvothứ xsVkdvoung quEVWwx9anh, nhưEVWwx9ng sVkdvoanh vẫn6s cảsVkdvom thấy6s sựsVkdvo themDqhPay đEVWwx9ổi b6sất thườngemDqhP ởemDqhP khusVkdvong 6scảnh tsVkdvohân thuộsVkdvoc mìnEVWwx9h vẫn6s trôngsVkdvo thấyemDqhP emDqhPvà bEVWwx9ước 6sđi hằnemDqhPg ngày.

Trái ti6sm đậ6sp mEVWwx9ạnh mEVWwx9ột nhịp,emDqhP anEVWwx9h cảmsVkdvo thấsVkdvoy cóemDqhP chsVkdvoút emDqhPgì đóemDqhP khóEVWwx9 th6sở, dường6s n6shư an6sh vừEVWwx9a bỏ6s sVkdvoqua EVWwx9thứ gìEVWwx9 đóemDqhP rấtsVkdvo quEVWwx9an tsVkdvorọng thEVWwx9ì phải.

Bước emDqhPchân kemDqhPhựng lEVWwx9ại, MsVkdvoinh VỹEVWwx9 cứemDqhP gsVkdvoiữ nsVkdvoguyên pemDqhPhong thái6s lãsVkdvonh đEVWwx9ạm EVWwx9ấy, memDqhPãi một6s lsVkdvoúc sVkdvosau emDqhPmới từsVkdvo sVkdvotừ quasVkdvoy EVWwx9đầu emDqhPlại, đảoemDqhP mắtsVkdvo xEVWwx9ung qsVkdvouanh nemDqhPhư tìsVkdvom kiếmemDqhP EVWwx9gì đó.

Đôi emDqhPmắt aemDqhPnh chợtemDqhP dừng6s 6slại, hemDqhPô hấpsVkdvo ngư6sng emDqhPhoạt độnemDqhPg, cảsVkdvo 6scơ 6sthể nsVkdvohư sVkdvorơi vàoemDqhP temDqhPrạng tháiEVWwx9 bất6s động.

Thứ an6sh đaemDqhPng nemDqhPhìn 6sthấy… EVWwx9là ảsVkdvoo ản6sh sao?

Mái tsVkdvoóc nâuemDqhP đưemDqhPợc tsVkdvohắt EVWwx9nơ, EVWwx9cố tì6snh bemDqhPuộc lệcEVWwx9h sEVWwx9ang bêsVkdvon trásVkdvoi đa6sng được6s nhữnemDqhPg vạtEVWwx9 nắngsVkdvo buEVWwx9ổi sớmsVkdvo chiếu6s rọi…

Một bón6sg EVWwx9dáng nhỏemDqhP béemDqhP, gầy6s guEVWwx9ộc, lEVWwx9àn d6sa trắngsVkdvo mỏngsVkdvo manemDqhPh đan6sg EVWwx9khoác EVWwx9trên mình6s sVkdvochiếc váEVWwx9y reEVWwx9n đeEVWwx9n thEVWwx9ật 6squen thuemDqhPộc đangemDqhP ng6sồi EVWwx9bệt dướiEVWwx9 nềemDqhPn đấtsVkdvo trư6sớc cổngemDqhP nh6sà anEVWwx9h sVkdvokhông h6sề ngại6s ngùng,6s đôiemDqhP b6sàn tasVkdvoy ôm6s khưemDqhP emDqhPkhư mộ6st 6schú gấu6s bsVkdvoông khEVWwx9á lớn,6s vàEVWwx9 csVkdvoô sVkdvogái đa6sng 6sgục mặt6s vàemDqhPo nhữngemDqhP sợi6s tơEVWwx9 thansVkdvoh mảnh.

Minh sVkdvoVỹ gầemDqhPn emDqhPnhư khô6sng emDqhPthể sVkdvotin đượcemDqhP memDqhPình đemDqhPang thEVWwx9ấy nEVWwx9hững gEVWwx9ì, cEVWwx9ả ngườiEVWwx9 ksVkdvohẽ rusVkdvon lemDqhPên, sVkdvosau đósVkdvo từ6s 6stừ bướEVWwx9c 6sđến gầemDqhPn 6scô gáemDqhPi kỳ6s lemDqhPạ kia.

Đám EVWwx9cận vemDqhPệ đếnemDqhP emDqhPlúc nàEVWwx9y mớiemDqhP chúemDqhP 6sý đ6sến emDqhPsự hiệsVkdvon diệnsVkdvo củemDqhPa sVkdvocô gemDqhPái kiaemDqhP, mặcemDqhP dùsVkdvo hơ6si ngạcemDqhP 6snhiên trước6s tEVWwx9hái độsVkdvo của6s MinemDqhPh V6sỹ, 6snhưng hEVWwx9ọ đềsVkdvou nemDqhPín EVWwx9bặt, đưa6s mắtemDqhP nhìnsVkdvo xeEVWwx9m sắsVkdvop có6s sựsVkdvo kiemDqhPện gemDqhPì xảy6s ra.

Minh sVkdvoVỹ bướcemDqhP thậtemDqhP emDqhPchậm đếnEVWwx9 gemDqhPần nEVWwx9gười coEVWwx9n gásVkdvoi EVWwx9kia, 6ssau đó6s khuỵEVWwx9u gEVWwx9ối trướ6sc 6smặt c6sô ấemDqhPy, đemDqhPôi mắt6s ánEVWwx9h lsVkdvoên emDqhPtrạng thái6s ưu6s thươngEVWwx9 vô6s sVkdvođộ. emDqhPGương mặtsVkdvo 6sanh h6sơi nghệcsVkdvoh r6sa, EVWwx9nhưng lạisVkdvo EVWwx9biểu hiEVWwx9ện rEVWwx9õ rệtemDqhP 6ssự đa6su lòng…6s c6só EVWwx9phải lemDqhPà cô6s ấsVkdvoy đâsVkdvoy không?

Vẫn lsVkdvoà bónemDqhPg dsVkdvoáng khắsVkdvoc đậmEVWwx9 sâu6s tr6song tiEVWwx9m anhsVkdvo, emDqhPnhưng tEVWwx9ại ssVkdvoao asVkdvonh vẫ6sn kEVWwx9hông cásVkdvoch nàoEVWwx9 EVWwx9tin đượcsVkdvo người6s csVkdvoon gáEVWwx9i nàsVkdvoy chemDqhPính emDqhPlà ÁiemDqhP Hy?

Đưa bàemDqhPn EVWwx9tay vuốt6s nhẹEVWwx9 máiemDqhP tócsVkdvo c6safe sữa,EVWwx9 trsVkdvoái tiEVWwx9m MsVkdvoinh V6sỹ sVkdvonhư memDqhPuốn 6svỡ tunsVkdvog, k6shông themDqhPể nàemDqhPo lsVkdvoà ÁiEVWwx9 EVWwx9Hy được!!

Chỉ EVWwx9là nsVkdvogười giốngEVWwx9 ngườiEVWwx9 màEVWwx9 thôi,6s ngườiEVWwx9 gisVkdvoống EVWwx9người thôi!

Anh vemDqhPội 6svàng rụt6s EVWwx9tay lạEVWwx9i, đứ6sng emDqhPbật emDqhPdậy, 6sbất gi6sác lạiEVWwx9 lắc6s đsVkdvoầu thậtsVkdvo kEVWwx9hẽ vemDqhPà tsVkdvoự nEVWwx9hủ rằngsVkdvo… EVWwx9người cemDqhPon gáisVkdvo này,6s 6skhông thểemDqhP là6s côsVkdvo ấy6s được!

Ái sVkdvoHy khemDqhPông thểEVWwx9 lạiEVWwx9 gầyEVWwx9 EVWwx9gò thiếuEVWwx9 semDqhPức sốnEVWwx9g emDqhPnhư thếEVWwx9 n6sày, lạEVWwx9i cànemDqhPg khôemDqhPng sVkdvothể độtsVkdvo sVkdvongột xuấ6st hiệemDqhPn t6srước nh6sà sVkdvoanh bsVkdvoất thìnemDqhPh 6slình nhemDqhPư thế…EVWwx9 nếemDqhPu cEVWwx9ó phsVkdvoép màuemDqhP, 6stại 6ssao nósVkdvo EVWwx9không xảsVkdvoy emDqhPra semDqhPớm EVWwx9hơn cơEVWwx9 chứ?

Đối emDqhPvới asVkdvonh bâ6sy giờ,EVWwx9 phépemDqhP màsVkdvou chỉ6s c6só troemDqhPng cổ6s tíEVWwx9ch, msVkdvoà c6sổ tíchsVkdvo thì6s lại6s kEVWwx9hông hiệ6sn sVkdvohữu ởEVWwx9 thựcsVkdvo tại.

Đôi châ6sn aemDqhPnh bướcemDqhP lùemDqhPi EVWwx9về pemDqhPhía sa6su, rsVkdvoồi qEVWwx9uay lEVWwx9ưng sVkdvothật dsVkdvoứt khosVkdvoát emDqhPvà tiếEVWwx9p emDqhPtục nốisVkdvo bước.

Anh khôsVkdvong emDqhPthể EVWwx9nán lạemDqhPi ởemDqhP đ6sây thêm6s mộtemDqhP phútEVWwx9 giâyemDqhP nàemDqhPo nữa,6s khôngemDqhP EVWwx9nên kỳEVWwx9 vọngemDqhP vào6s những6s thứemDqhP vemDqhPô vọn6sg emDqhPđã chEVWwx9ìm vàosVkdvo qsVkdvouên lãng.

*Huỵch*

Một thứ6s sVkdvoâm thanEVWwx9h EVWwx9vang 6slên, 6stuy kEVWwx9hông thể6s khiếnsVkdvo nemDqhPgười 6skhác emDqhPchú 6sý nhưEVWwx9ng l6sại khiếEVWwx9n bước6s chânsVkdvo Min6sh VỹEVWwx9 dừng6s lại.

Tất cảEVWwx9 mọi6s sự6s cEVWwx9hú sVkdvoý đềuemDqhP EVWwx9tập sVkdvotrung vemDqhPào c6sô gáEVWwx9i kia!!

Một troemDqhPng sốsVkdvo nhữemDqhPng têemDqhPn csVkdvoận vEVWwx9ệ tEVWwx9ỏ vẻ6s ngEVWwx9ạc nhiemDqhPên, tsVkdvoròn mắemDqhPt 6snhìn cảnhsVkdvo tượngemDqhP trướcsVkdvo mặtsVkdvo mình.

Minh VemDqhPỹ lại6s mộemDqhPt lầ6sn n6sữa EVWwx9ngoảnh mặtsVkdvo lemDqhPại… trướcsVkdvo mắtemDqhP an6sh gsVkdvoiờ đâyEVWwx9, emDqhPgương mặt6s ẩn6s 6sgiấu sasVkdvou emDqhPchú gấusVkdvo bôsVkdvong vừaEVWwx9 r6sồi đãEVWwx9 đượemDqhPc hiệemDqhPn rEVWwx9õ 6strước EVWwx9ánh s6sáng EVWwx9ấm ápEVWwx9 6scủa mặtEVWwx9 trsVkdvoời, đồngsVkdvo temDqhPhời điểmsVkdvo mạsVkdvonh mà6su sắcemDqhP xEVWwx9anh xemDqhPao sVkdvotrên khuemDqhPôn mặsVkdvot thiếemDqhPu nữsVkdvo sVkdvođã ngãemDqhP gsVkdvoục emDqhPtrên nềnEVWwx9 đất.

Lần emDqhPnày, ti6sm sVkdvoanh emDqhPkhông đậpsVkdvo mạnh6s emDqhPhơn, cũemDqhPng khôngEVWwx9 đậpsVkdvo chậm6s hsVkdvoơn, memDqhPà emDqhPlà cảm6s thấ6sy emDqhPđau nhói!

Người coemDqhPn gái6s trosVkdvong bemDqhPộ váemDqhPy reEVWwx9n đensVkdvo 6sđang 6sbất tỉnhemDqhP, ôEVWwx9m chặtemDqhP csVkdvoon gEVWwx9ấu bônsVkdvog vemDqhPào lòng,emDqhP đsVkdvoôi môisVkdvo vàsVkdvo sVkdvokhuôn mặtEVWwx9 sVkdvothiếu sinEVWwx9h khsVkdvoí đến6s mứemDqhPc đEVWwx9áng sVkdvongạc nhiên.

Và 6scô sVkdvogái ấEVWwx9y… emDqhPchính lEVWwx9à VemDqhPương ÁemDqhPi Hy!!

Tất emDqhPcả đềEVWwx9u sữngemDqhP semDqhPờ trước6s cảemDqhPnh tưsVkdvoợng vừemDqhPa xsVkdvoảy emDqhPra, memDqhPọi áemDqhPnh mắt6s đềEVWwx9u tEVWwx9ập temDqhPrung v6sề mộEVWwx9t 6shướng xá6sc định.

Vương ÁiEVWwx9 EVWwx9Hy nhỏsVkdvo b6sé v6sẫn nsVkdvoằm 6sbất EVWwx9động trêemDqhPn EVWwx9mặt đấtemDqhP, hsVkdvoai h6sàng memDqhPi khépsVkdvo l6sại, chsVkdvoe khuấtemDqhP đsVkdvoôi đồsVkdvong tsVkdvoử tsVkdvorong sáng.

Gương mặemDqhPt thEVWwx9anh nhsVkdvoã đEVWwx9ang sVkdvothả lỏngemDqhP hết6s mứcsVkdvo, dườ6sng nEVWwx9hư cemDqhPô đasVkdvong có6s memDqhPột giấsVkdvoc ngủEVWwx9 thậtemDqhP nsVkdvogon, nhưngemDqhP khônEVWwx9g sVkdvohẳn lsVkdvoà vEVWwx9ĩnh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bưsVkdvoớc chânsVkdvo vanemDqhPg emDqhPlên EVWwx9thật gemDqhPấp g6sáp vàEVWwx9 nốisVkdvo tiEVWwx9ếp kemDqhPhông liề6sn bậsVkdvoc, đá6sm cậ6sn vệ6s bắsVkdvot đầemDqhPu sVkdvotỏ rEVWwx9a hố6st hoả6sng, bướcemDqhP đến6s emDqhPvà vâyemDqhP lấysVkdvo emDqhPÁi sVkdvoHy. 6sCách đ6só khô6sng xaEVWwx9, 6sMinh Vỹ6s lạiEVWwx9 đứngemDqhP chônsVkdvo châ6sn tạ6si msVkdvoột EVWwx9chỗ, EVWwx9đưa mắemDqhPt lặngsVkdvo nemDqhPhìn cô.

Anh nh6sư kemDqhPhông thểemDqhP emDqhPtin vEVWwx9ào mEVWwx9ắt mìemDqhPnh nữa,emDqhP emDqhPđôi emDqhPmắt nhìnEVWwx9 cEVWwx9ô khEVWwx9ông chớemDqhPp, nh6sư đaemDqhPng sợ6s sẽemDqhP sVkdvolại đánemDqhPh mấtEVWwx9 ảoEVWwx9 gemDqhPiác nemDqhPày tronsVkdvog giây6s lát.

Trái tsVkdvoim đậpEVWwx9 nhemDqhPanh đemDqhPến 6smức khôsVkdvong tàEVWwx9i nào6s kiểmsVkdvo semDqhPoát được6s nữa,6s MEVWwx9inh VEVWwx9ỹ míemDqhPm môi.

Cất bướcemDqhP tiến6s vsVkdvoề psVkdvohía trước,emDqhP aemDqhPnh EVWwx9đang hoEVWwx9àn emDqhPtoàn đánemDqhPh mấtemDqhP emDqhPtất cemDqhPả cảsVkdvom xúEVWwx9c, sVkdvochỉ cầEVWwx9n b6siết ngườsVkdvoi cemDqhPon gáiEVWwx9 an6sh yEVWwx9êu đangemDqhP hisVkdvoện diệnEVWwx9 tron6sg tầEVWwx9m mEVWwx9ắt, và6s kEVWwx9hông t6shể sVkdvođánh mấtsVkdvo EVWwx9cô thêmEVWwx9 msVkdvoột lầnsVkdvo nữa.

“Đừng chạm6s vào!!”

Bước EVWwx9chân a6snh cemDqhPhỉ cò6sn các6sh sVkdvocô chưemDqhPa đầy6s sVkdvomột mé6st tsVkdvohì emDqhPdừng lại,emDqhP nghiếnsVkdvo sVkdvorăng nhemDqhPìn tênEVWwx9 EVWwx9cận vệ6s EVWwx9đang cEVWwx9ó độngemDqhP táemDqhPc nsVkdvoâng người6s cemDqhPô lêsVkdvon, đôemDqhPi emDqhPmắt đenemDqhP emDqhPsẫm đaEVWwx9ng trừnsVkdvog lEVWwx9ên đầemDqhPy tEVWwx9ức giận.

Tên cậnEVWwx9 vEVWwx9ệ ksVkdvoia bịemDqhP aemDqhPnh làEVWwx9m emDqhPcho giEVWwx9ật mìnhemDqhP, v6sô ýEVWwx9 emDqhPlại buônemDqhPg temDqhPay khiến6s cemDqhPả sVkdvongười ÁemDqhPi emDqhPHy rơi6s tựsVkdvo 6sdo xuốngemDqhP mặtsVkdvo đất.

“Biến đi.”emDqhP GiọsVkdvong nósVkdvoi vừaemDqhP rồisVkdvo lạisVkdvo cấ6st lên,sVkdvo MiemDqhPnh VỹEVWwx9 cố6s emDqhPgắng kEVWwx9ìm emDqhPchế, nóEVWwx9i bằngemDqhP chấemDqhPt giọngEVWwx9 6snhẹ nhà6sng vEVWwx9à bì6snh emDqhPtĩnh nh6sất cóemDqhP thể.

Không aemDqhPi c6só quyền6s 6sđược sVkdvolàm EVWwx9cô ấysVkdvo tổ6sn thương!

Minh VỹsVkdvo trừnsVkdvog mEVWwx9ắt nhì6sn 6sđám sVkdvocận vệ,6s sVkdvonhư đemDqhPang thểEVWwx9 h6siện tâmemDqhP trEVWwx9ạng kemDqhPhó chịu6s sVkdvocủa mì6snh 6svề sự6s hiện6s diện6s củemDqhPa họ.

Nhận thấysVkdvo EVWwx9“tín hiệu”6s EVWwx9không tố6st từ6s 6s“thiếu 6sgia đángemDqhP mếnemDqhP”, sVkdvodĩ EVWwx9nhiên to6sán cậnemDqhP vệemDqhP lậpemDqhP tức6s bi6sến mấtemDqhP EVWwx9chưa đầsVkdvoy emDqhPnăm giây.

Minh VemDqhPỹ vemDqhPẫn đứngsVkdvo yê6sn tr6sước người6s c6son EVWwx9gái đ6sang nằmEVWwx9 lặngEVWwx9 emDqhPthinh dướEVWwx9i đất6s, mặcsVkdvo kEVWwx9ệ ánhsVkdvo nắnsVkdvog mEVWwx9ùa hsVkdvoè nóngemDqhP bứsVkdvoc sVkdvora sứcemDqhP chiemDqhPếu rọiEVWwx9 kh6sắp ngư6sời cô.

Ông trờiEVWwx9 đangsVkdvo đùaemDqhP cợtsVkdvo emDqhPvới emDqhPanh à?

Bao nhi6sêu sVkdvocông ssVkdvoức emDqhPvà t6shời giasVkdvon sVkdvoanh bỏsVkdvo emDqhPra thậemDqhPt ssVkdvoự 6skhông EVWwx9ít đểEVWwx9 t6sìm côEVWwx9, nhưnsVkdvog đá6sp lsVkdvoại csVkdvohỉ lemDqhPà sVkdvosự EVWwx9tuyệt vsVkdvoọng k6séo sVkdvodài đằnEVWwx9g đẵng.

Nhưng đếnsVkdvo EVWwx9khi asVkdvonh bấtEVWwx9 mãsVkdvon bỏEVWwx9 cuộcEVWwx9, chấp6s nhậnEVWwx9 tEVWwx9ất cảemDqhP 6ssự sắpemDqhP xếp6s EVWwx9của sVkdvoông HàemDqhPn nhưemDqhP một6s cásVkdvoi máyemDqhP… côEVWwx9 lạisVkdvo emDqhPxuất hiện!

Đôi môemDqhPi mỏemDqhPng nhếchsVkdvo 6slên 6stừ từ,EVWwx9 6svòng cun6sg sVkdvotrên EVWwx9khuôn mặtsVkdvo anEVWwx9h sVkdvotuấn c6shững emDqhPchạc c6shính làsVkdvo sVkdvonụ cemDqhPười khEVWwx9inh đời!

Anh EVWwx9cúi ngEVWwx9ười xuống,EVWwx9 EVWwx9nhẹ nhàngEVWwx9 lsVkdvouồn taEVWwx9y quEVWwx9a thâ6sn người6s qEVWwx9uen thuộEVWwx9c tro6sng chiếc6s EVWwx9váy EVWwx9ren đsVkdvoen, themDqhPận trọngemDqhP nh6sấc bổng6s ngưsVkdvoời côEVWwx9 lên.

Gương mặtsVkdvo emDqhPanh giemDqhPãn dầnEVWwx9, bớtemDqhP phầnemDqhP EVWwx9nào sựemDqhP c6săng sVkdvothẳng 6sluôn sVkdvođeo bá6sm dEVWwx9ai dẳngemDqhP… EVWwx9đúng thậtemDqhP lemDqhPà VươngEVWwx9 ÁemDqhPi sVkdvoHy rồi!

Hai bàsVkdvon temDqhPay 6schợt EVWwx9siết thậemDqhPt chặt6s ngườisVkdvo cemDqhPon gáEVWwx9i tron6sg 6stay, sVkdvoMinh V6sỹ cúi6s EVWwx9thấp đầ6su, đặtEVWwx9 sVkdvolên tránEVWwx9 ÁiemDqhP sVkdvoHy emDqhPmột 6snụ hôn6s thậtsVkdvo khẽ…

Cuối cùnEVWwx9g, csVkdvoô đãsVkdvo tsVkdvorở vềemDqhP bênEVWwx9 emDqhPanh rồi…

Tại emDqhPsao 6scô lạ6si x6suất hiemDqhPện trsVkdvoong temDqhPhể trạEVWwx9ng yếuEVWwx9 emDqhPớt nhEVWwx9ư 6sthế nàsVkdvoy cemDqhPơ chứ?

Kỳ lạsVkdvo thật,sVkdvo vốn6s demDqhPĩ cô6s cemDqhPó t6shể emDqhPvào tsVkdvohẳng nhEVWwx9à để6s temDqhPìm ansVkdvoh emDqhPcơ msVkdvoà, tạiEVWwx9 sVkdvosao lạiemDqhP ngồiemDqhP trướcsVkdvo cEVWwx9ửa, lạiemDqhP 6scòn ômEVWwx9 tsVkdvoheo gEVWwx9ấu b6sông đEVWwx9ể rồsVkdvoi ssVkdvoau đemDqhPó ngấtsVkdvo xỉu?

Bàn emDqhPchân Min6sh VỹsVkdvo nhEVWwx9ấc lên,EVWwx9 nh6sưng emDqhPlại sVkdvohạ sVkdvoxuống vìemDqhP mEVWwx9ột câ6su nóEVWwx9i vọ6sng từEVWwx9 ph6sía sau.

“Trả côemDqhP ấyemDqhP lại6s c6sho anh.”

Theo EVWwx9phản xạ,emDqhP M6sinh VỹsVkdvo qsVkdvouay sVkdvođầu lại…

Từ phsVkdvoía saEVWwx9u, HạoEVWwx9 emDqhPThần vsVkdvoòng 6stay ngan6sg 6seo một6s cô6s gáiemDqhP emDqhPlạ mặEVWwx9t, cười6s cợt.

“Tôi chơEVWwx9i chEVWwx9án rồiEVWwx9, tremDqhPả sVkdvolại đấy.”

Sau câuemDqhP EVWwx9nói 6svô sVkdvotrách nhiệm6s ấysVkdvo, ngườisVkdvo EVWwx9con gáiemDqhP 6skia csVkdvoũng bật6s cườisVkdvo khúcemDqhP 6skhích, népEVWwx9 6sđầu vemDqhPào ngựcemDqhP 6sHạo TsVkdvohần, rEVWwx9a sVkdvodáng EVWwx9vô EVWwx9cùng emDqhPtình tứ.

Trả ÁiEVWwx9 6sHy lại6s 6scho anh?

Minh VỹEVWwx9 khôn6sg EVWwx9hề tEVWwx9ỏ bấemDqhPt cứsVkdvo emDqhPthái độEVWwx9 6snào cEVWwx9ả, anemDqhPh vẫ6sn ôsVkdvom ÁiEVWwx9 H6sy tronemDqhPg 6slòng, đôEVWwx9i môi6s memDqhPấp mEVWwx9áy emDqhPbật thàn6sh tiếng.

“Cảm ơn.”

Không qu6san trọng6s, chỉsVkdvo cầsVkdvon c6sô EVWwx9trở 6svề EVWwx9với aEVWwx9nh, thế6s l6sà đủsVkdvo rồi.

Bóng l6sưng caemDqhPo lemDqhPớn q6suay l6sại, thẳngEVWwx9 ngườEVWwx9i bướcEVWwx9 đi…

Thì 6sra qemDqhPuãng thờiemDqhP gEVWwx9ian cemDqhPô mất6s tsVkdvoích, HạsVkdvoo ThemDqhPần chính6s làEVWwx9 ngườEVWwx9i emDqhPchăm ssVkdvoóc vEVWwx9à bảosVkdvo vệEVWwx9 cô.

Cứ tưởngsVkdvo nemDqhPói r6sa nhữngsVkdvo lờiEVWwx9 đemDqhPó th6sì ansVkdvoh sẽsVkdvo tEVWwx9in làsVkdvo hắEVWwx9n EVWwx9ta EVWwx9ghét bỏEVWwx9 sVkdvonên mớisVkdvo sVkdvotrả lại6s emDqhPcô sao?

Nhầm rồi…

Từ sVkdvobốn nămsVkdvo trsVkdvoước 6scho đ6sến tận6s bâemDqhPy giờ,EVWwx9 m6sỗi EVWwx9khi ansVkdvoh vàsVkdvo 6sHạo T6shần đốiemDqhP mEVWwx9ặt vớiEVWwx9 nhaemDqhPu, ánEVWwx9h 6smắt của6s hắnsVkdvo sVkdvota vẫnsVkdvo khônEVWwx9g hềsVkdvo themDqhPay đổi.

Trong msVkdvoắt hắsVkdvon, chemDqhPỉ sVkdvotồn tEVWwx9ại duEVWwx9y nsVkdvohất emDqhPngười cEVWwx9on gemDqhPái củasVkdvo anemDqhPh sVkdvovà h6sam m6suốn đsVkdvoộc chiếsVkdvom kEVWwx9hông ngừng.

Bước chânemDqhP nhanemDqhPh hsVkdvoơn, MsVkdvoinh emDqhPVỹ sVkdvobước vemDqhPào cổngEVWwx9 nhà,6s bă6sng q6sua kh6su vườnEVWwx9 rộnemDqhPg lớn6s v6sà EVWwx9tiến emDqhPđến gầnemDqhP EVWwx9hồ bơi.

Dừng lạiEVWwx9 ởemDqhP thsVkdvoành hemDqhPồ bơi6s, EVWwx9anh cúEVWwx9i EVWwx9người xusVkdvoống, trEVWwx9ên 6stay vẫnemDqhP làEVWwx9 Vương6s ÁEVWwx9i HemDqhPy đsVkdvoang nhắsVkdvom nghEVWwx9iền EVWwx9đôi mắtemDqhP vemDqhPà ôemDqhPm ch6sặt gấu6s bông.

Đôi emDqhPtay vẫn6s nânsVkdvog sVkdvongười csVkdvoô, nhưemDqhPng an6sh sVkdvolại từsVkdvo từsVkdvo hạemDqhP EVWwx9thấp tasVkdvoy, đểEVWwx9 cemDqhPả sVkdvongười cô6s bắemDqhPt đầsVkdvou 6sngập sVkdvotrong nước.

Minh V6sỹ càsVkdvong hạEVWwx9 EVWwx9thấp tay6s, mự6sc nướcEVWwx9 ngemDqhPang nEVWwx9gười côemDqhP lạemDqhPi EVWwx9càng nângsVkdvo cao.

Thân thể6s nhsVkdvoỏ b6sé kiEVWwx9a khEVWwx9ẽ rsVkdvoun lemDqhPên, n6shưng lEVWwx9ại cố6s kìEVWwx9m nén…emDqhP aemDqhPnh cósVkdvo thsVkdvoể EVWwx9thấy rõsVkdvo, haEVWwx9i bàsVkdvon t6say ômsVkdvo gấEVWwx9u bông6s đangEVWwx9 siếtsVkdvo emDqhPchặt lại,6s ngEVWwx9ay cemDqhPả khuô6sn 6smặt côsVkdvo cũ6sng bắt6s đEVWwx9ầu tỏEVWwx9 remDqhPa 6skhó chịu.

Đây EVWwx9chỉ EVWwx9có thểEVWwx9 lsVkdvoà emDqhPkế hoạcsVkdvoh demDqhPo Hạ6so emDqhPThần bàsVkdvoy emDqhPra, vsVkdvoì anemDqhPh biếsVkdvot rõ6s hắ6sn khôngsVkdvo thểsVkdvo dễemDqhP EVWwx9dàng man6sg ÁsVkdvoi EVWwx9Hy tremDqhPả lạEVWwx9i chsVkdvoo aemDqhPnh được.

“Cứ EVWwx9tiếp tục6s giảsVkdvo vờ…”emDqhP ĐôemDqhPi emDqhPmắt EVWwx9đen trởEVWwx9 sVkdvonên 6svô hEVWwx9ồn, ansVkdvoh lạnEVWwx9h lùnemDqhPg gằnemDqhP từng6s chsVkdvoữ, “…emDqhP nemDqhPếu e6sm muốnsVkdvo chết.”