Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô chủ,PMed đếnhL6ZnGsC gTSjvpXr7iờ ănPMed rồi.”hL6ZnGsC TSjvpXr7Một cTSjvpXr7ô hầuTSjvpXr7 bPMedước vhL6ZnGsCào cănTSjvpXr7 phòPMedng bịPMed bónPMedg tPMedối nuốthL6ZnGsC chửngTSjvpXr7, HạoPMed TSjvpXr7Thần đãTSjvpXr7 hoàPMedn tPMedoàn tPMedách bTSjvpXr7iệt ÁiTSjvpXr7 HTSjvpXr7y kTSjvpXr7hỏi thhL6ZnGsCế ghL6ZnGsCiới bênTSjvpXr7 ngoàiTSjvpXr7, giaTSjvpXr7m gTSjvpXr7iữ chL6ZnGsCô tronhL6ZnGsCg cănTSjvpXr7 phònghL6ZnGsC rộhL6ZnGsCng PMedlớn đầyPMed đTSjvpXr7ủ tiTSjvpXr7ện PMednghi, nhưnhL6ZnGsCg lạiTSjvpXr7 thiếuPMed sTSjvpXr7ức sTSjvpXr7ống PMedvà hơiPMed ấmTSjvpXr7 cTSjvpXr7ủa coPMedn người.

Đã baPMedo lâPMedu rồiPMed nhỉ?

Ái hL6ZnGsCHy khôTSjvpXr7ng mànghL6ZnGsC đưaPMed mắtTSjvpXr7 nhìhL6ZnGsCn hL6ZnGsCcô hầuhL6ZnGsC đanTSjvpXr7g bêTSjvpXr7 hL6ZnGsCkhay tPMedhức hL6ZnGsCăn đặtPMed lênTSjvpXr7 chiếchL6ZnGsC bhL6ZnGsCàn gầnTSjvpXr7 mìTSjvpXr7nh, vẫTSjvpXr7n ngồihL6ZnGsC yêPMedn lhL6ZnGsCặng nhìnPMed vàoPMed khoảPMedng không…

Mọi PMedviệc vẫnhL6ZnGsC diễnTSjvpXr7 rPMeda TSjvpXr7như TSjvpXr7một vòngPMed tuầnTSjvpXr7 TSjvpXr7hoàn, ngàyPMed ngTSjvpXr7ày vẫPMedn cTSjvpXr7ó ngườiTSjvpXr7 hL6ZnGsCđưa đhL6ZnGsCồ hL6ZnGsCăn đếPMedn chTSjvpXr7o côPMed PMedđúng gPMediờ, vẫhL6ZnGsCn cTSjvpXr7ó ngườhL6ZnGsCi chL6ZnGsChăm sóPMedc thậthL6ZnGsC tTSjvpXr7ỉ mỉTSjvpXr7 nhưPMed đanPMedg nânghL6ZnGsC niPMedu mộTSjvpXr7t loTSjvpXr7ài PMedhoa mỏPMedng manPMedh yTSjvpXr7ếu ớt,TSjvpXr7 nhTSjvpXr7ưng vẫhL6ZnGsCn cóPMed mộthL6ZnGsC bứTSjvpXr7c hL6ZnGsCtường vPMedô hL6ZnGsChình ngăTSjvpXr7n chặhL6ZnGsCn PMedkhông chTSjvpXr7o cTSjvpXr7ô bưPMedớc hL6ZnGsCra khTSjvpXr7ỏi lồnghL6ZnGsC kínTSjvpXr7h TSjvpXr7đang giữTSjvpXr7 PMedchân chíTSjvpXr7nh mình.

Hạo ThầnPMed mỗTSjvpXr7i nhL6ZnGsCgày đềTSjvpXr7u đếnhL6ZnGsC cănTSjvpXr7 phònghL6ZnGsC PMedmà mìPMednh giTSjvpXr7am giữhL6ZnGsC ÁiPMed HyTSjvpXr7, vPMedẫn PMednói cPMedhuyện nPMedhư kPMedhông hềPMed TSjvpXr7có hL6ZnGsCchuyện PMedgì xảTSjvpXr7y raPMed, TSjvpXr7nhưng chL6ZnGsChỉ duhL6ZnGsCy nhấtTSjvpXr7 cậuhL6ZnGsC tPMedự mìnhTSjvpXr7 độcTSjvpXr7 thoại.

Từ nhL6ZnGsCgày bhL6ZnGsCị giaTSjvpXr7m lỏngPMed, ÁiPMed HhL6ZnGsCy PMedkhông hL6ZnGsChề mTSjvpXr7ở mPMediệng nóhL6ZnGsCi dTSjvpXr7ù cPMedhỉ mhL6ZnGsCột từhL6ZnGsC, thậmPMed chL6ZnGsChí lạihL6ZnGsC còTSjvpXr7n TSjvpXr7trở PMednên khhL6ZnGsCép kínPMed, nPMedhư kTSjvpXr7hông aPMedi tồnTSjvpXr7 tPMedại tTSjvpXr7rong mPMedắt cô.

Cô vẫnPMed ăn…PMed TSjvpXr7vẫn sống…

Một PMedngày, mộthL6ZnGsC tPMedháng, PMedmột năm…

Dù PMedcho thTSjvpXr7ời giPMedan TSjvpXr7có trôTSjvpXr7i PMednhanh đếnTSjvpXr7 mứPMedc nhL6ZnGsCào, đốiPMed PMedvới hL6ZnGsCÁi HhL6ZnGsCy, hPMedoàn hL6ZnGsCtoàn khôhL6ZnGsCng hL6ZnGsCcó địnhPMed nghTSjvpXr7ĩ vTSjvpXr7ề nTSjvpXr7gày tPMedháng làPMed ghL6ZnGsCì cả.

Cô chỉTSjvpXr7 PMedbiết rhL6ZnGsCằng, mìnhPMed đhL6ZnGsCang trảhL6ZnGsCi qhL6ZnGsCua mộTSjvpXr7t hL6ZnGsCquãng tPMedhời giTSjvpXr7an rPMedơi TSjvpXr7vào hànhL6ZnGsCg vTSjvpXr7ạn thL6ZnGsChiên niêhL6ZnGsCn kỷ,PMed đánPMedh mấtPMed TSjvpXr7hoàn TSjvpXr7toàn hTSjvpXr7ai PMedtừ “tựhL6ZnGsC do”.

Không khóc…hL6ZnGsC khôngPMed cPMedười… mộPMedt nămPMed shL6ZnGsCống tronhL6ZnGsCg thPMedế PMedgiới nhàPMedm chánPMed, ÁPMedi PMedHy khôTSjvpXr7ng hềhL6ZnGsC rơiTSjvpXr7 thTSjvpXr7êm bTSjvpXr7ất cứPMed mộTSjvpXr7t giọPMedt nướcTSjvpXr7 mắthL6ZnGsC nPMedào chL6ZnGsCả… vìPMed hL6ZnGsCdù chTSjvpXr7o TSjvpXr7có khócPMed hếtPMed nhL6ZnGsCước mắTSjvpXr7t, cũngPMed khTSjvpXr7ông hhL6ZnGsCề hL6ZnGsCcó lốihL6ZnGsC thhL6ZnGsCoát TSjvpXr7để PMedcô tìhL6ZnGsCm vềTSjvpXr7 anh.

Nếu nhhL6ZnGsCư TSjvpXr7thế, thàPMed rằhL6ZnGsCng mìnhPMed phảiPMed cườihL6ZnGsC thL6ZnGsChật tTSjvpXr7ươi, đPMedể MiPMednh VỹTSjvpXr7 hL6ZnGsCở đâPMedu TSjvpXr7đó tPMedrên thTSjvpXr7ế giTSjvpXr7ới PMednày còhL6ZnGsCn chL6ZnGsCó thểhL6ZnGsC sốhL6ZnGsCng hạPMednh phPMedúc khL6ZnGsChi khôTSjvpXr7ng cóPMed mình.

Anh đãhL6ZnGsC cóPMed thểhL6ZnGsC vượthL6ZnGsC qhL6ZnGsCua nỗTSjvpXr7i đauhL6ZnGsC mấtTSjvpXr7 TSjvpXr7Thy ThPMedy, thhL6ZnGsCì tạhL6ZnGsCi sahL6ZnGsCo lTSjvpXr7ại khôhL6ZnGsCng thhL6ZnGsCể quhL6ZnGsCên côhL6ZnGsC đượTSjvpXr7c PMedcơ chứ?

Nhưng cPMedô vẫTSjvpXr7n khônhL6ZnGsCg thểhL6ZnGsC cười,TSjvpXr7 vàTSjvpXr7 lạiTSjvpXr7 cànPMedg khhL6ZnGsCông tPMedhể PMedkhóc, TSjvpXr7chỉ thL6ZnGsChấy cõPMedi lònPMedg trốnhL6ZnGsCg rỗnhL6ZnGsCg, khônTSjvpXr7g hPMedề tồhL6ZnGsCn thL6ZnGsCại bấthL6ZnGsC cứTSjvpXr7 điềuhL6ZnGsC ghL6ZnGsCì TSjvpXr7được hL6ZnGsCcho hL6ZnGsClà hPMedạnh phúcPMed hTSjvpXr7ay đhL6ZnGsCau đớn.

Ái HhL6ZnGsCy thTSjvpXr7ật sự…PMed thậthL6ZnGsC sTSjvpXr7ự khPMedông thểhL6ZnGsC nhớhL6ZnGsC rhL6ZnGsCõ khuônTSjvpXr7 mhL6ZnGsCặt lạnhTSjvpXr7 lùnPMedg ngạTSjvpXr7o mạPMedn đóhL6ZnGsC nữa…hL6ZnGsC thậtPMed sựTSjvpXr7 hL6ZnGsCkhông thểTSjvpXr7 PMednhớ được!

Tất cảhL6ZnGsC chỉhL6ZnGsC PMedlà mộTSjvpXr7t gươngTSjvpXr7 TSjvpXr7mặt PMedmờ TSjvpXr7nhạt đaTSjvpXr7ng dầnTSjvpXr7 phTSjvpXr7ai nTSjvpXr7hoà tronTSjvpXr7g tâmPMed trhL6ZnGsCí cô.

Ngay chL6ZnGsCả TSjvpXr7hơi ấTSjvpXr7m tPMedhân thuộchL6ZnGsC hL6ZnGsCvà cảmhL6ZnGsC giáPMedc khhL6ZnGsCi kPMedề cậnhL6ZnGsC bêhL6ZnGsCn MiTSjvpXr7nh VTSjvpXr7ỹ chL6ZnGsCũng hoPMedàn toPMedàn bPMediến mTSjvpXr7ất, ÁhL6ZnGsCi HPMedy kTSjvpXr7hông hL6ZnGsCthể cảhL6ZnGsCm nhL6ZnGsChận đượchL6ZnGsC TSjvpXr7gì cả…

… PMedkhông TSjvpXr7gì cả.

Cô hTSjvpXr7ầu cũnPMedg hL6ZnGsCkhông hềTSjvpXr7 cảmhL6ZnGsC thấyTSjvpXr7 lPMedạ TSjvpXr7lẫm vhL6ZnGsCì nhữnPMedg PMedhành độnghL6ZnGsC thấtPMed thườnPMedg củaTSjvpXr7 ÁhL6ZnGsCi HyhL6ZnGsC, hL6ZnGsCnhanh cPMedhân bướhL6ZnGsCc rTSjvpXr7a khhL6ZnGsCỏi pTSjvpXr7hòng, saTSjvpXr7u đóTSjvpXr7 gPMedài chL6ZnGsChốt khoá.

Cô ihL6ZnGsCm lTSjvpXr7ặng, PMedchìm TSjvpXr7sâu PMedvào mớhL6ZnGsC hL6ZnGsCký TSjvpXr7ức hL6ZnGsChỗn độn…

Không thểTSjvpXr7 hL6ZnGsCtin hL6ZnGsCđược aPMednh lhL6ZnGsCà ngườiPMed đTSjvpXr7ã nhẫnTSjvpXr7 PMedtâm xuốhL6ZnGsCng tTSjvpXr7ay TSjvpXr7tàn sáthL6ZnGsC chL6ZnGsCả gTSjvpXr7ia TSjvpXr7đình TSjvpXr7của cô….

Không đâuhL6ZnGsC, ngườhL6ZnGsCi nhưhL6ZnGsC MTSjvpXr7inh Vỹ,TSjvpXr7 TSjvpXr7vẻ hL6ZnGsCbề ngTSjvpXr7oài lPMedạnh TSjvpXr7lùng chL6ZnGsChỉ lPMedà hL6ZnGsCvỏ bhL6ZnGsCọc chhL6ZnGsCo sựTSjvpXr7 ấhL6ZnGsCm áhL6ZnGsCp lPMedan toảhL6ZnGsC bêhL6ZnGsCn trongTSjvpXr7… hL6ZnGsCanh TSjvpXr7sẽ hL6ZnGsCkhông baTSjvpXr7o gTSjvpXr7iờ hL6ZnGsClàm nhTSjvpXr7ư thế!

Nhưng khôTSjvpXr7ng phảihL6ZnGsC chínhL6ZnGsCh ĐiềnTSjvpXr7 HuPMedân đhL6ZnGsCã PMedthừa nPMedhận rằTSjvpXr7ng hắnTSjvpXr7 hL6ZnGsClà kẻPMed giếhL6ZnGsCt gPMedia đìhL6ZnGsCnh PMedcô sPMedao? NhL6ZnGsChưng tạiPMed sTSjvpXr7ao TịnhPMed NPMedhi lạiPMed nóhL6ZnGsCi MTSjvpXr7inh VỹTSjvpXr7 mớTSjvpXr7i thhL6ZnGsCực sPMedự làPMed kẻPMed sáhL6ZnGsCt nhânPMed PMedcơ chứ?

Hạo ThầTSjvpXr7n bhL6ZnGsCước vPMedào hL6ZnGsCcăn phònTSjvpXr7g phL6ZnGsChảng PMedphất mùTSjvpXr7i hPMedương củTSjvpXr7a hoTSjvpXr7a tưTSjvpXr7ờng vPMedi, tiếhL6ZnGsCn đếnPMed TSjvpXr7gần ÁhL6ZnGsCi HPMedy vàPMed PMedngồi lhL6ZnGsCên cạnhhL6ZnGsC giường.

“Em TSjvpXr7chán ghéthL6ZnGsC aTSjvpXr7nh đếnhL6ZnGsC mứchL6ZnGsC nàhL6ZnGsCy sTSjvpXr7ao?” GươPMedng mTSjvpXr7ặt lPMedộ rõhL6ZnGsC vẻPMed thấtPMed vọnhL6ZnGsCg, HạoTSjvpXr7 TPMedhần dườnghL6ZnGsC TSjvpXr7như đhL6ZnGsCã biếhL6ZnGsCt hL6ZnGsCcâu trTSjvpXr7ả lờihL6ZnGsC sPMedẽ lTSjvpXr7à nhhL6ZnGsCư thếhL6ZnGsC TSjvpXr7nào, tiếpTSjvpXr7 tụPMedc cấtPMed giọngPMed đềuhL6ZnGsC đhL6ZnGsCều. “PMedĐừng nhTSjvpXr7ư hL6ZnGsCthế nữa,PMed PMedanh cóPMed thểhL6ZnGsC hL6ZnGsCkhiến ehL6ZnGsCm hạnhTSjvpXr7 phúhL6ZnGsCc hTSjvpXr7ơn cảhL6ZnGsC hắn.

Cứ tưởnPMedg rằPMedng chỉTSjvpXr7 cầnTSjvpXr7 giữPMed ÁiTSjvpXr7 HPMedy bêTSjvpXr7n cạnhhL6ZnGsC, HạoPMed ThhL6ZnGsCần sẽhL6ZnGsC hạnhTSjvpXr7 phhL6ZnGsCúc sao?

Không hL6ZnGsChề! HạPMednh phúcPMed tưởPMedng chL6ZnGsChừng nhhL6ZnGsCư hL6ZnGsCchỉ thoáPMedng hL6ZnGsCqua, nPMedhẹ nPMedhư làPMedn ghL6ZnGsCió mơnhL6ZnGsC maTSjvpXr7n nPMedgoài bầuTSjvpXr7 trờPMedi đhL6ZnGsCơn điệu…

Nhưng đaPMedu đhL6ZnGsCớn lạihL6ZnGsC kéTSjvpXr7o PMeddài, cTSjvpXr7he khuấPMedt thL6ZnGsChứ ánTSjvpXr7h sáTSjvpXr7ng khiếhL6ZnGsCn PMedcuộc sPMedống củPMeda cậPMedu hL6ZnGsCchuyển bihL6ZnGsCến thL6ZnGsCheo mộPMedt màPMedu đehL6ZnGsCn TSjvpXr7tăm tTSjvpXr7ối. CứPMed nhưhL6ZnGsC thTSjvpXr7ế nTSjvpXr7ày thTSjvpXr7ật PMedsự khôPMedng ổnTSjvpXr7 chúPMedt nào…hL6ZnGsC TSjvpXr7cô PMedvẫn PMedyên lhL6ZnGsCặng, hTSjvpXr7oàn toPMedàn kTSjvpXr7hông cóPMed chúthL6ZnGsC bhL6ZnGsCiểu cảmTSjvpXr7 nàohL6ZnGsC TSjvpXr7khác ngoàPMedi việTSjvpXr7c PMedthẫn thờhL6ZnGsC nhìhL6ZnGsCn vàoPMed khL6ZnGsChoảng không.

“Theo anTSjvpXr7h!” HạoPMed PMedThần mệPMedt mỏiTSjvpXr7 PMedôm hL6ZnGsClấy đầu,hL6ZnGsC saPMedu hL6ZnGsCđó đứhL6ZnGsCng dậyTSjvpXr7 nắPMedm lấTSjvpXr7y taTSjvpXr7y chL6ZnGsCô lTSjvpXr7ôi đi…

Có lẽ…hL6ZnGsC đếhL6ZnGsCn hL6ZnGsClúc phảiTSjvpXr7 hL6ZnGsCbuông thL6ZnGsCay rhL6ZnGsCồi. VìTSjvpXr7 nắhL6ZnGsCm giữTSjvpXr7 mốihL6ZnGsC hL6ZnGsCtình từPMed mộtTSjvpXr7 phíaPMed nhưPMed tTSjvpXr7hế này,TSjvpXr7 thậPMedt sựPMed chỉTSjvpXr7 khiếhL6ZnGsCn cảTSjvpXr7 hhL6ZnGsCai đauTSjvpXr7 khTSjvpXr7ổ hơTSjvpXr7n mTSjvpXr7à thôi.

Quãng thL6ZnGsChời gihL6ZnGsCan PMedqua, HạoTSjvpXr7 PMedThần đãPMed thPMedực shL6ZnGsCự hL6ZnGsCquá íPMedch kỷ,PMed chỉTSjvpXr7 bTSjvpXr7iết giữPMed ÁiTSjvpXr7 hL6ZnGsCHy chL6ZnGsCho riPMedêng mìnhL6ZnGsCh PMedvà nghĩhL6ZnGsC sTSjvpXr7ẽ làmPMed ngườihL6ZnGsC hL6ZnGsCcon gáiPMed nàyPMed hL6ZnGsChạnh phúc.

Nhưng PMedhai hL6ZnGsCchữ “hTSjvpXr7ạnh phPMedúc” miPMedễn cưỡnhL6ZnGsCg nàyPMed cóPMed thậtTSjvpXr7 sPMedự thL6ZnGsCồn hL6ZnGsCtại PMedkhông khPMedi côhL6ZnGsC PMedvẫn hL6ZnGsCcòn hL6ZnGsCmong nhhL6ZnGsCớ hắn?

Cô PMedđể mặcPMed HạoPMed ThầPMedn đưaTSjvpXr7 mhL6ZnGsCình đTSjvpXr7i, kTSjvpXr7hông hềTSjvpXr7 cPMedó chL6ZnGsChút phảnTSjvpXr7 PMedứng nàhL6ZnGsCo ghL6ZnGsCọi lTSjvpXr7à khángTSjvpXr7 PMedcự, chTSjvpXr7ỉ vôhL6ZnGsC hL6ZnGsCthức nốTSjvpXr7i bướcPMed TSjvpXr7theo TSjvpXr7sau cậTSjvpXr7u, bàTSjvpXr7n taPMedy cTSjvpXr7òn TSjvpXr7lại siTSjvpXr7ết chặtTSjvpXr7 PMedcon gTSjvpXr7ấu bônhL6ZnGsCg mềmPMed mhL6ZnGsCại tPMedrong tay.

Đây… làTSjvpXr7 cáPMedch duPMedy nTSjvpXr7hất HhL6ZnGsCạo ThầTSjvpXr7n khTSjvpXr7ông PMedmuốn PMedsử dụhL6ZnGsCng… nhưngTSjvpXr7 hếtTSjvpXr7 cácTSjvpXr7h rồi!

Phải khhL6ZnGsCiến ÁiPMed HTSjvpXr7y TSjvpXr7hoàn thL6ZnGsCoàn PMedtin tưởngTSjvpXr7 cậuhL6ZnGsC vàhL6ZnGsC cămhL6ZnGsC hhL6ZnGsCận MinTSjvpXr7h Vỹ.

“Vẫn chPMedưa hL6ZnGsCtìm thPMedấy côPMed ấyTSjvpXr7 saPMedo?” MinTSjvpXr7h VhL6ZnGsCỹ đấmTSjvpXr7 mạnhhL6ZnGsC PMedlên bàhL6ZnGsCn TSjvpXr7làm hL6ZnGsCviệc củPMeda ôngPMed HànPMed, hL6ZnGsCđôi mắtPMed anPMedh trhL6ZnGsCừng lênTSjvpXr7 nhữnghL6ZnGsC tiTSjvpXr7a sánTSjvpXr7g củaPMed lửhL6ZnGsCa hận.TSjvpXr7 “MộtPMed nămhL6ZnGsC, đãTSjvpXr7 mTSjvpXr7ột nTSjvpXr7ăm rồihL6ZnGsC đấTSjvpXr7y PMedông cóPMed TSjvpXr7biết không?!”

Tìm PMedkiếm PMedrồi lạPMedi tPMedìm hL6ZnGsCkiếm, PMedanh gầnPMed TSjvpXr7như chhL6ZnGsCìm PMedvào tuyệPMedt vọng…

Muốn hL6ZnGsCbỏ cuhL6ZnGsCộc, nhưnhL6ZnGsCg PMedtrái tihL6ZnGsCm lạiPMed khônghL6ZnGsC chL6ZnGsCho TSjvpXr7phép aTSjvpXr7nh lTSjvpXr7àm thế!

Lẽ nhL6ZnGsCào PMedÁi HhL6ZnGsCy đãhL6ZnGsC thựcTSjvpXr7 hL6ZnGsCsự bốcPMed hPMedơi khỏihL6ZnGsC thếPMed giớiPMed nàyhL6ZnGsC hL6ZnGsCrồi ư?

“Đừng đòiTSjvpXr7 hỏhL6ZnGsCi khPMedi PMedta đãPMed hL6ZnGsCgiúp coPMedn làmhL6ZnGsC PMedtất TSjvpXr7cả đểhL6ZnGsC tTSjvpXr7ìm cohL6ZnGsCn bPMedé ấyTSjvpXr7 nếuhL6ZnGsC hL6ZnGsCcon khL6ZnGsChông mTSjvpXr7uốn mấtPMed nhL6ZnGsCó hL6ZnGsCmãi hL6ZnGsCmãi.” ÔhL6ZnGsCng HànTSjvpXr7 đaTSjvpXr7n hhL6ZnGsCai taTSjvpXr7y vhL6ZnGsCào PMednhau, tựaPMed PMedlưng TSjvpXr7vào chiếcTSjvpXr7 ghếPMed xhL6ZnGsCoay, trảTSjvpXr7 lờPMedi MinPMedh VỹTSjvpXr7 mộTSjvpXr7t cáchhL6ZnGsC nghiPMedêm nghPMedị. TSjvpXr7“Quên cPMedon bPMedé ấPMedy hL6ZnGsCđi, PMedta sẽTSjvpXr7 PMedtìm PMedcho cPMedon mộtTSjvpXr7 ngườhL6ZnGsCi TSjvpXr7con gTSjvpXr7ái kPMedhác xiTSjvpXr7nh đẹhL6ZnGsCp PMedvà tốtTSjvpXr7 hơPMedn nó.”

Đối vớiPMed ông,TSjvpXr7 hiệhL6ZnGsCn tạPMedi, xePMedm nhTSjvpXr7ư mọhL6ZnGsCi chuyệnTSjvpXr7 đãhL6ZnGsC đhL6ZnGsCược thPMedu xhL6ZnGsCếp ổnTSjvpXr7 tPMedhoả, PMedvà tấtPMed cảTSjvpXr7 shL6ZnGsCẽ lạiPMed TSjvpXr7ổn địnhPMed hL6ZnGsCnhư lúcPMed baPMedn đầu.

“Ý PMedông làPMed tôhL6ZnGsCi pTSjvpXr7hải sốnTSjvpXr7g tTSjvpXr7ốt PMedkhi thhL6ZnGsCiếu cPMedô ấhL6ZnGsCy saTSjvpXr7o? ThếhL6ZnGsC chL6ZnGsCuộc sốhL6ZnGsCng củahL6ZnGsC ônghL6ZnGsC TSjvpXr7có PMedhạnh phúhL6ZnGsCc nhL6ZnGsCếu thiếTSjvpXr7u bàPMed thL6ZnGsCa không?hL6ZnGsC VàhL6ZnGsC tTSjvpXr7ôi hiệnhL6ZnGsC giờPMed hL6ZnGsClà nhưhL6ZnGsC tPMedhế đấTSjvpXr7y, kTSjvpXr7hông PMedcó cTSjvpXr7ô hL6ZnGsCấy, coPMedi TSjvpXr7như PMedthế gihL6ZnGsCới PMednày đốiPMed hL6ZnGsCvới tôTSjvpXr7i chẳPMedng còPMedn hL6ZnGsCý nPMedghĩa gTSjvpXr7ì cả!”hL6ZnGsC GươnPMedg mTSjvpXr7ặt MiTSjvpXr7nh VỹPMed chTSjvpXr7ợt trởTSjvpXr7 TSjvpXr7nên thTSjvpXr7ật lạnhhL6ZnGsC lùnhL6ZnGsCg vàTSjvpXr7 hL6ZnGsCbất cầnhL6ZnGsC, hL6ZnGsCnhư thểPMed đhL6ZnGsCang mPMedong muốnhL6ZnGsC PMedrời TSjvpXr7khỏi hL6ZnGsCthế ghL6ZnGsCiới nàPMedy bấtTSjvpXr7 cứTSjvpXr7 lúPMedc nào.

Không chỉTSjvpXr7 TSjvpXr7bất lựchL6ZnGsC vìTSjvpXr7 chuyệnhL6ZnGsC lãnhhL6ZnGsC đạoPMed tPMedổ chTSjvpXr7ức KniTSjvpXr7ght, aPMednh thậthL6ZnGsC sTSjvpXr7ự đahL6ZnGsCng rấthL6ZnGsC mệtPMed mỏiPMed vPMedì hL6ZnGsCvô vPMedọng thL6ZnGsCrong hL6ZnGsCviệc tìmTSjvpXr7 hL6ZnGsCkiếm TSjvpXr7Ái Hy.

Đôi mắtPMed cTSjvpXr7hất chứaTSjvpXr7 ưuhL6ZnGsC phiềnPMed, MPMedinh VỹhL6ZnGsC bướchL6ZnGsC nhanPMedh hL6ZnGsCra khỏTSjvpXr7i PMedcăn phònPMedg đPMedang kTSjvpXr7hiến mPMedình nTSjvpXr7gạt thhL6ZnGsCở, chỉTSjvpXr7 muPMedốn PMedtìm vPMedề góchL6ZnGsC tốiPMed quehL6ZnGsCn thuộcTSjvpXr7 màPMed nTSjvpXr7hớ đếnTSjvpXr7 nghL6ZnGsCười TSjvpXr7con gáihL6ZnGsC ấy.TSjvpXr7 TPMedừ baPMedo giPMedờ aPMednh lạiTSjvpXr7 PMedthảm hPMedại đếnhL6ZnGsC nPMedhư TSjvpXr7thế nPMedày PMedcơ chứ?

Hạo hL6ZnGsCThần nPMedắm lấTSjvpXr7y tPMeday hL6ZnGsCÁi HPMedy, hL6ZnGsCđưa côPMed lênPMed tậnhL6ZnGsC lầuTSjvpXr7 hL6ZnGsCba, shL6ZnGsCau đóPMed dPMedừng lạihL6ZnGsC trướchL6ZnGsC mhL6ZnGsCột cPMedăn PMedphòng kháPMed rộnghL6ZnGsC lớn.

Cô cảmTSjvpXr7 thấyPMed TSjvpXr7lo sợ,hL6ZnGsC mhL6ZnGsCột pPMedhần vPMedì hànTSjvpXr7h độnTSjvpXr7g khácTSjvpXr7 thườnhL6ZnGsCg củahL6ZnGsC PMedHạo Thần,PMed phầTSjvpXr7n cònTSjvpXr7 PMedlại TSjvpXr7là vhL6ZnGsCì bPMedí PMedmật đaTSjvpXr7ng ẩnhL6ZnGsC hL6ZnGsCchứa phíhL6ZnGsCa shL6ZnGsCau chL6ZnGsCăn phTSjvpXr7òng đó.

Bước chânhL6ZnGsC dTSjvpXr7ừng lạihL6ZnGsC ởPMed hL6ZnGsCcửa pTSjvpXr7hòng, PMedHạo ThhL6ZnGsCần buônPMedg tTSjvpXr7ay PMedcô rhL6ZnGsCa, đứnghL6ZnGsC shL6ZnGsCang mPMedột bêhL6ZnGsCn, nhưPMed thểTSjvpXr7 đangTSjvpXr7 muPMedốn côTSjvpXr7 phảPMedi thL6ZnGsCự hL6ZnGsCmình PMedkhám phhL6ZnGsCá bhL6ZnGsCí mhL6ZnGsCật ẩTSjvpXr7n cPMedhứa bPMedên tronhL6ZnGsCg cTSjvpXr7ăn phònhL6ZnGsCg hL6ZnGsCbí ẩPMedn trướcPMed mắt.

Bàn tahL6ZnGsCy đanghL6ZnGsC ôPMedm cohL6ZnGsCn TSjvpXr7gấu bôTSjvpXr7ng nớPMedi PMedlỏng dầnTSjvpXr7, lỏnTSjvpXr7g dầnPMed rồiTSjvpXr7 hL6ZnGsCmặc kệTSjvpXr7 hL6ZnGsCnó rPMedơi xuhL6ZnGsCống đất.PMed PMedĐôi mắthL6ZnGsC hL6ZnGsCÁi HPMedy tPMedhoáng chúPMedt hL6ZnGsClo hL6ZnGsCsợ, hL6ZnGsCnhưng bàhL6ZnGsCn hL6ZnGsCtay lạihL6ZnGsC nPMedgoan PMedcố hL6ZnGsCnắm lấhL6ZnGsCy TSjvpXr7tay cầhL6ZnGsCm mởhL6ZnGsC cửa.

Liệu… khPMedi TSjvpXr7cô mTSjvpXr7ở cửa…TSjvpXr7 MinPMedh VỹhL6ZnGsC PMedsẽ lPMedà ngTSjvpXr7ười đầuTSjvpXr7 tPMediên côPMed đPMedược TSjvpXr7trông thấy?PMed HaPMedy lạihL6ZnGsC lhL6ZnGsCà mộthL6ZnGsC thảmTSjvpXr7 TSjvpXr7kịch đanghL6ZnGsC chhL6ZnGsCờ đónPMed cô?

Mặc kệ,TSjvpXr7 hL6ZnGsCcô khPMedông quaTSjvpXr7n tâhL6ZnGsCm nPMedữa, côhL6ZnGsC chỉTSjvpXr7 chL6ZnGsCần biếhL6ZnGsCt mìTSjvpXr7nh đanTSjvpXr7g cầnTSjvpXr7 phảhL6ZnGsCi giảihL6ZnGsC toảTSjvpXr7 bảnhL6ZnGsC tínhL6ZnGsCh PMedtò mòPMed vốnhL6ZnGsC cPMedó hL6ZnGsCcủa mình.

Hạo TTSjvpXr7hần hPMedoàn toPMedàn chL6ZnGsCâm lhL6ZnGsCặng đứnPMedg yhL6ZnGsCên hL6ZnGsCbên cạnhPMed cTSjvpXr7ô, TSjvpXr7đôi PMedmắt chL6ZnGsCậu nhắmPMed hờ,hL6ZnGsC hànghL6ZnGsC lôhL6ZnGsCng PMedmày TSjvpXr7thanh túTSjvpXr7 khhL6ZnGsCẽ PMedcau lạhL6ZnGsCi, hL6ZnGsCđôi TSjvpXr7môi mỏnhL6ZnGsCg PMedđang mTSjvpXr7ím lạihL6ZnGsC TSjvpXr7thật chặt.

Cậu khL6ZnGsChông muốnPMed mọPMedi chuyTSjvpXr7ện TSjvpXr7như thếTSjvpXr7 này…hL6ZnGsC nhhL6ZnGsCưng cũTSjvpXr7ng kPMedhông PMedcòn cáchhL6ZnGsC nàhL6ZnGsCo khTSjvpXr7ác cảPMed, PMedlàm saPMedo khL6ZnGsCìm lạPMedi đượcTSjvpXr7 kPMedhi ưhL6ZnGsCớc muốnTSjvpXr7 cTSjvpXr7hiếm TSjvpXr7hữu TSjvpXr7người chL6ZnGsCon gáhL6ZnGsCi khL6ZnGsCia đanPMedg dầnPMed tăTSjvpXr7ng caPMedo, đếnhL6ZnGsC mứcTSjvpXr7 khôngTSjvpXr7 thL6ZnGsChể kihL6ZnGsCểm soáTSjvpXr7t đượcPMed nữa…

Khiến PMedcô đTSjvpXr7au đớn,PMed khiếhL6ZnGsCn TSjvpXr7cô PMedchịu tTSjvpXr7hương tổnPMed… tấthL6ZnGsC TSjvpXr7cả chỉhL6ZnGsC vìhL6ZnGsC shL6ZnGsCự ícPMedh kỷhL6ZnGsC vàhL6ZnGsC hL6ZnGsCham muốPMedn hL6ZnGsCcó đưhL6ZnGsCợc cTSjvpXr7ô màPMed thôi.

Cậu thựcTSjvpXr7 sựTSjvpXr7 hậnPMed TSjvpXr7Ái hL6ZnGsCHy, hậnTSjvpXr7 chL6ZnGsCô đTSjvpXr7ã khihL6ZnGsCến cTSjvpXr7ậu phPMedải bấTSjvpXr7t PMedchấp tấPMedt hL6ZnGsCcả đểhL6ZnGsC cóhL6ZnGsC đượcTSjvpXr7 PMedcô! NếuhL6ZnGsC PMedcó đủTSjvpXr7 cahL6ZnGsCn đảm,TSjvpXr7 HhL6ZnGsCạo PMedThần TSjvpXr7chỉ mhL6ZnGsCuốn bóTSjvpXr7p PMednát tráiTSjvpXr7 tiTSjvpXr7m yếuTSjvpXr7 PMedớt đaPMedng đTSjvpXr7ập liêhL6ZnGsCn TSjvpXr7hồi PMedtrong TSjvpXr7lòng hL6ZnGsCngực, hL6ZnGsCđể nóTSjvpXr7 khôTSjvpXr7ng cònTSjvpXr7 PMedloạn PMednhịp trướPMedc cTSjvpXr7ô nữa.

Bàn tahL6ZnGsCy nhhL6ZnGsCỏ béhL6ZnGsC PMedvặn nhẹhL6ZnGsC tahL6ZnGsCy cầmhL6ZnGsC, lPMedập thL6ZnGsCức PMedmột hươhL6ZnGsCng thTSjvpXr7ơm TSjvpXr7dịu dànPMedg lhL6ZnGsCan thL6ZnGsCoả bPMedao pTSjvpXr7hủ kTSjvpXr7hắp nghL6ZnGsCười côhL6ZnGsC, phL6ZnGsChảng pTSjvpXr7hất TSjvpXr7chút sựhL6ZnGsC thL6ZnGsCàn đPMedộc từTSjvpXr7 bTSjvpXr7óng TSjvpXr7tối tộiTSjvpXr7 ác.

Hai bónhL6ZnGsCg ngưhL6ZnGsCời đanTSjvpXr7g đứhL6ZnGsCng giữahL6ZnGsC PMedgian pTSjvpXr7hòng, áhL6ZnGsCnh mắthL6ZnGsC sắhL6ZnGsCc nPMedhọn hL6ZnGsCđều hL6ZnGsCcó cùhL6ZnGsCng chunTSjvpXr7g mộtTSjvpXr7 mụchL6ZnGsC tiêu…

… lTSjvpXr7à cô!!

Chap 46

Nếu ehL6ZnGsCm muTSjvpXr7ốn chết

*Ba PMednăm sau*

Tiếng bưhL6ZnGsCớc PMedchân vồhL6ZnGsCn vãhL6ZnGsC nPMedối tiếpTSjvpXr7 PMedkhắp dãTSjvpXr7y TSjvpXr7hành PMedlang PMeddọc thePMedo PMedngôi biệtTSjvpXr7 PMedthự tTSjvpXr7ráng TSjvpXr7lệ, tPMedoán ngưPMedời mặcPMed vesTSjvpXr7t PMedđen bặTSjvpXr7m trợTSjvpXr7n TSjvpXr7đang bướhL6ZnGsCc tTSjvpXr7heo TSjvpXr7sau PMedmột hL6ZnGsCbóng ngườihL6ZnGsC caPMedo lớn,PMed tohL6ZnGsCát lênhL6ZnGsC phoPMedng tháiPMed thốnghL6ZnGsC lĩTSjvpXr7nh củaTSjvpXr7 TSjvpXr7đấng chỉTSjvpXr7 huy.

Chiếc áoPMed hL6ZnGsCsơ mhL6ZnGsCi trắTSjvpXr7ng chL6ZnGsChưa hL6ZnGsCcài hPMedết hL6ZnGsCkhuy PMedđang PMedđược bàPMedn hL6ZnGsCtay hL6ZnGsCto lớnTSjvpXr7 khPMeduy lạiTSjvpXr7 vộiPMed vã,TSjvpXr7 hL6ZnGsCgương mặtTSjvpXr7 lãhL6ZnGsCnh khốTSjvpXr7c đangTSjvpXr7 nhìPMedn mọPMedi thứhL6ZnGsC bằngPMed mhL6ZnGsCột hL6ZnGsCmàu sắPMedc đenTSjvpXr7 sTSjvpXr7ẫm khhL6ZnGsCông sựTSjvpXr7 sống.

Đôi bPMedàn chânPMed vẫnTSjvpXr7 sảTSjvpXr7i hL6ZnGsCbước thậTSjvpXr7t TSjvpXr7đều đặn,PMed MhL6ZnGsCinh VỹTSjvpXr7 chL6ZnGsCài lhL6ZnGsCại ngaTSjvpXr7y ngắhL6ZnGsCn hànTSjvpXr7g khhL6ZnGsCuy TSjvpXr7áo, rồiPMed hL6ZnGsClại tiếhL6ZnGsCp tụhL6ZnGsCc khoácTSjvpXr7 nhPMedanh cPMedhiếc hL6ZnGsCáo kTSjvpXr7hoác đTSjvpXr7en đahL6ZnGsCng hL6ZnGsCcầm tPMedrên tayPMed… từTSjvpXr7 bPMedao giPMedờ hL6ZnGsCanh lạiTSjvpXr7 PMedsống TSjvpXr7một cácTSjvpXr7h mPMedáy mTSjvpXr7óc PMednhư thếTSjvpXr7 nàyPMed chL6ZnGsCơ chứ?

Mọi thứhL6ZnGsC PMedvẫn diễnPMed hL6ZnGsCra thTSjvpXr7ật gTSjvpXr7ấp TSjvpXr7gáp nTSjvpXr7hư PMedlẽ tựTSjvpXr7 nhiêhL6ZnGsCn, vàPMed PMedđối vPMedới anhPMed, TSjvpXr7tất hL6ZnGsCcả kPMedhông cònPMed TSjvpXr7quan trTSjvpXr7ọng nữa.

Kéo dàiTSjvpXr7 hL6ZnGsCsự hL6ZnGsCsống PMedvà hơPMedi TSjvpXr7thở chL6ZnGsChỉ đTSjvpXr7ể hL6ZnGsCdàn xếhL6ZnGsCp nhữngTSjvpXr7 cuộhL6ZnGsCc TSjvpXr7ẩu đảTSjvpXr7 mahL6ZnGsCng tínhTSjvpXr7 chấtPMed bạPMedo lực,TSjvpXr7 nhưnTSjvpXr7g PMedcơ thểTSjvpXr7 TSjvpXr7anh TSjvpXr7vẫn tiếTSjvpXr7p tụchL6ZnGsC hL6ZnGsChô hấhL6ZnGsCp đểhL6ZnGsC dTSjvpXr7uy tTSjvpXr7rì sinTSjvpXr7h mTSjvpXr7ệnh này.

Bất chL6ZnGsCần hL6ZnGsCđời… bhL6ZnGsCa từTSjvpXr7 dùnghL6ZnGsC đểhL6ZnGsC chTSjvpXr7ỉ vềhL6ZnGsC cuộcTSjvpXr7 sốhL6ZnGsCng hiệnhL6ZnGsC tạTSjvpXr7i củPMeda anh!!

Nét mặtTSjvpXr7 lhL6ZnGsCuôn giữTSjvpXr7 trPMedạng tháPMedi TSjvpXr7lạnh lùPMedng hơTSjvpXr7n hL6ZnGsCcả ngàyPMed xưPMeda, gPMediờ hL6ZnGsCđây TSjvpXr7lại bắtTSjvpXr7 đầuPMed lưuPMed dấuTSjvpXr7 shL6ZnGsCự khhL6ZnGsCinh TSjvpXr7đời củaTSjvpXr7 HàTSjvpXr7n TSjvpXr7Minh Vỹ.

Chiếc xhL6ZnGsCe hL6ZnGsCBMW đượcTSjvpXr7 PMedđậu sẵnhL6ZnGsC trướPMedc cổnhL6ZnGsCg nTSjvpXr7hư thườnghL6ZnGsC TSjvpXr7lệ, chTSjvpXr7ờ đợiTSjvpXr7 hL6ZnGsCđưa TSjvpXr7anh thựchL6ZnGsC TSjvpXr7thi nhTSjvpXr7ững nhiệhL6ZnGsCm PMedvụ bhL6ZnGsCạo lựcPMed phTSjvpXr7i pháp.

Anh biếthL6ZnGsC PMedchứ! NgưhL6ZnGsCời PMedanh gọiPMed lPMedà chaTSjvpXr7, ôPMedng tTSjvpXr7a chL6ZnGsChỉ PMedxem aTSjvpXr7nh nhTSjvpXr7ư mộTSjvpXr7t thhL6ZnGsCứ TSjvpXr7công chL6ZnGsCụ PMedđể lhL6ZnGsCoại bỏPMed tấthL6ZnGsC cảPMed nhữhL6ZnGsCng thứhL6ZnGsC cảnPMed tPMedrở bướcPMed tTSjvpXr7iến cPMedủa PMedông thL6ZnGsCa hL6ZnGsCtrên thhL6ZnGsCương trường.

Chắc TSjvpXr7hẳn lPMedà sTSjvpXr7au khhL6ZnGsCi đẩTSjvpXr7y hL6ZnGsCcho ahL6ZnGsCnh PMedcái PMedtổ chứhL6ZnGsCc nhL6ZnGsCày, ôngTSjvpXr7 tPMeda thohL6ZnGsCải PMedmái lhL6ZnGsCắm. ThoPMedải hL6ZnGsCmái khL6ZnGsChi PMedđã cTSjvpXr7ó ngườihL6ZnGsC thPMeday PMedthế mìnhPMed lãnhhL6ZnGsC đạoPMed vTSjvpXr7à giúphL6ZnGsC ônhL6ZnGsCg dọnPMed dTSjvpXr7ẹp sạchTSjvpXr7 shL6ZnGsCẽ nhữTSjvpXr7ng thứPMed PMeddơ bẩnPMed đangPMed chPMedắn ngaTSjvpXr7ng coTSjvpXr7n đườTSjvpXr7ng thànhhL6ZnGsC cTSjvpXr7ông chL6ZnGsCủa mình.

Sống tTSjvpXr7rong mộhL6ZnGsCt PMedthế gTSjvpXr7iới hằnhL6ZnGsCg nPMedgày hL6ZnGsCvẫn xảhL6ZnGsCy PMedra nhữngPMed cuPMedộc xPMedung hL6ZnGsCđột vàTSjvpXr7 ẩuhL6ZnGsC đảPMed vôhL6ZnGsC PMednghĩa, TSjvpXr7anh vPMedẫn tiếTSjvpXr7p tụPMedc làmPMed thhL6ZnGsCeo lờiTSjvpXr7 hL6ZnGsCsai kTSjvpXr7hiến hL6ZnGsCcủa chL6ZnGsCha mìnhL6ZnGsCh nhL6ZnGsChư mhL6ZnGsCột cTSjvpXr7ái máy,TSjvpXr7 hoàhL6ZnGsCn thL6ZnGsCoàn khônPMedg hềPMed khánPMedg cự.

Đôi mắtTSjvpXr7 mhL6ZnGsCàu hổTSjvpXr7 phPMedách sánhL6ZnGsCg hL6ZnGsCrực đầTSjvpXr7y kiPMedêu nghL6ZnGsCạo hL6ZnGsCgiờ đâyPMed lạhL6ZnGsCi đhL6ZnGsCược thahL6ZnGsCy thếTSjvpXr7 bằngPMed hL6ZnGsCsắc màuhL6ZnGsC cahL6ZnGsCfe đenhL6ZnGsC sẫhL6ZnGsCm, aPMednh thL6ZnGsCrở nêPMedn TSjvpXr7ít PMednói hơTSjvpXr7n xưa,PMed thậmPMed chíPMed cPMedòn khTSjvpXr7ông thèmhL6ZnGsC mởTSjvpXr7 miệTSjvpXr7ng rPMeda nóTSjvpXr7i mộtPMed từhL6ZnGsC nếuPMed nóPMed thậtTSjvpXr7 sPMedự hL6ZnGsCkhông cầnPMed thiết.

Anh họchL6ZnGsC cáchL6ZnGsCh làPMedm quhL6ZnGsCen vhL6ZnGsCới việchL6ZnGsC sốnghL6ZnGsC đơnTSjvpXr7 TSjvpXr7độc mộtPMed mìTSjvpXr7nh, họcTSjvpXr7 cáchhL6ZnGsC PMedtự kPMediểm soáthL6ZnGsC lýTSjvpXr7 tTSjvpXr7rí vPMedà suPMedy nghĩTSjvpXr7 mộtPMed cácPMedh thPMediết tPMedhực hơnPMed, vTSjvpXr7à hL6ZnGsCanh đhL6ZnGsCã PMeddùng hL6ZnGsCkính áphL6ZnGsC trònhL6ZnGsCg đểhL6ZnGsC TSjvpXr7che giấuhL6ZnGsC thứTSjvpXr7 TSjvpXr7màu sTSjvpXr7ắc tTSjvpXr7uyệt mPMedỹ vPMedốn TSjvpXr7có củaPMed mình.

Từ ngàhL6ZnGsCy thPMediếu hL6ZnGsCvắng bóngPMed hTSjvpXr7ình ÁiTSjvpXr7 TSjvpXr7Hy, anPMedh tPMedrở TSjvpXr7nên TSjvpXr7căm gTSjvpXr7hét tTSjvpXr7ất TSjvpXr7cả mọihL6ZnGsC tTSjvpXr7hứ tTSjvpXr7rên đờTSjvpXr7i nàyTSjvpXr7, chL6ZnGsCả thứhL6ZnGsC màhL6ZnGsC côTSjvpXr7 thíchL6ZnGsCh nhhL6ZnGsCất ởTSjvpXr7 ahL6ZnGsCnh PMed– màhL6ZnGsCu mắt!!

Cô đTSjvpXr7ã từTSjvpXr7ng PMedngắm TSjvpXr7anh tPMedhật lâu,TSjvpXr7 PMedbật cườiPMed vàTSjvpXr7 bTSjvpXr7ảo rấPMedt thíhL6ZnGsCch đhL6ZnGsCôi mhL6ZnGsCắt –PMed thhL6ZnGsCứ tPMedhu hútTSjvpXr7 nhấhL6ZnGsCt trênPMed PMedgương mhL6ZnGsCặt anh.

Anh đãhL6ZnGsC TSjvpXr7tập chTSjvpXr7ịu hL6ZnGsCđựng PMedsự khL6ZnGsChó chịuPMed mỗPMedi khL6ZnGsChi đeoPMed kínhPMed áTSjvpXr7p tròng,hL6ZnGsC tPMedập PMedlàm PMedquen vớihL6ZnGsC hL6ZnGsCmột đôhL6ZnGsCi mTSjvpXr7ắt PMedđen sâuPMed thTSjvpXr7ẳm nhPMedư bTSjvpXr7ao ngườiTSjvpXr7 khTSjvpXr7ác mỗiTSjvpXr7 khhL6ZnGsCi trPMedông TSjvpXr7thấy hìPMednh ảnhPMed hL6ZnGsCphản chiếuhL6ZnGsC củaPMed PMedmình tronTSjvpXr7g gương.

Sải bưTSjvpXr7ớc thPMedật TSjvpXr7dứt kTSjvpXr7hoát, MihL6ZnGsCnh VỹTSjvpXr7 bướhL6ZnGsCc TSjvpXr7ra khỏiPMed cTSjvpXr7ổng, đhL6ZnGsCôi mắthL6ZnGsC vẫTSjvpXr7n mTSjvpXr7ông lhL6ZnGsCung, vôTSjvpXr7 định.

Mặc dTSjvpXr7ù khPMedông hềTSjvpXr7 đTSjvpXr7ể tâhL6ZnGsCm đếnhL6ZnGsC nhL6ZnGsChững thứPMed xuPMedng qhL6ZnGsCuanh, PMednhưng aTSjvpXr7nh vẫPMedn PMedcảm thấyhL6ZnGsC sTSjvpXr7ự tPMedhay đhL6ZnGsCổi bTSjvpXr7ất thườnhL6ZnGsCg ởTSjvpXr7 kPMedhung cảnPMedh thâhL6ZnGsCn thuộPMedc mPMedình vẫnPMed trhL6ZnGsCông thTSjvpXr7ấy hL6ZnGsCvà bướcTSjvpXr7 đihL6ZnGsC PMedhằng ngày.

Trái tTSjvpXr7im đậhL6ZnGsCp mạnPMedh mộPMedt nhịphL6ZnGsC, ahL6ZnGsCnh cTSjvpXr7ảm tPMedhấy hL6ZnGsCcó cTSjvpXr7hút gPMedì TSjvpXr7đó khóPMed thở,PMed dườngPMed nhhL6ZnGsCư PMedanh vPMedừa bỏPMed qTSjvpXr7ua thứhL6ZnGsC gìhL6ZnGsC đóPMed rấtPMed hL6ZnGsCquan tTSjvpXr7rọng thìhL6ZnGsC phải.

Bước chânPMed khựngTSjvpXr7 lạiPMed, MhL6ZnGsCinh PMedVỹ chL6ZnGsCứ gihL6ZnGsCữ hL6ZnGsCnguyên phPMedong thL6ZnGsChái PMedlãnh đPMedạm ấy,hL6ZnGsC PMedmãi mộthL6ZnGsC TSjvpXr7lúc hL6ZnGsCsau PMedmới từPMed PMedtừ qhL6ZnGsCuay đhL6ZnGsCầu lạhL6ZnGsCi, đhL6ZnGsCảo TSjvpXr7mắt xhL6ZnGsCung quTSjvpXr7anh hL6ZnGsCnhư tìhL6ZnGsCm kiếmTSjvpXr7 ghL6ZnGsCì đó.

Đôi mắtTSjvpXr7 hL6ZnGsCanh cPMedhợt dừnghL6ZnGsC lại,hL6ZnGsC hhL6ZnGsCô hPMedấp ngTSjvpXr7ưng TSjvpXr7hoạt hL6ZnGsCđộng, cảTSjvpXr7 cơPMed thểTSjvpXr7 PMednhư TSjvpXr7rơi vàohL6ZnGsC PMedtrạng hL6ZnGsCthái bấthL6ZnGsC động.

Thứ aPMednh đPMedang TSjvpXr7nhìn thấy…TSjvpXr7 PMedlà hL6ZnGsCảo ảPMednh sao?

Mái tóchL6ZnGsC nâuPMed đượcPMed thắPMedt nơTSjvpXr7, cốTSjvpXr7 tìPMednh buộcTSjvpXr7 lệchTSjvpXr7 shL6ZnGsCang bhL6ZnGsCên tráihL6ZnGsC đanhL6ZnGsCg đưPMedợc nhTSjvpXr7ững vạhL6ZnGsCt nắngTSjvpXr7 buổiTSjvpXr7 sTSjvpXr7ớm cPMedhiếu rọi…

Một bóngPMed dánTSjvpXr7g nhỏTSjvpXr7 béPMed, gầyPMed hL6ZnGsCguộc, lPMedàn hL6ZnGsCda trắngPMed mỏnghL6ZnGsC mTSjvpXr7anh đahL6ZnGsCng khoáTSjvpXr7c trhL6ZnGsCên PMedmình hL6ZnGsCchiếc váTSjvpXr7y rTSjvpXr7en hL6ZnGsCđen PMedthật hL6ZnGsCquen TSjvpXr7thuộc TSjvpXr7đang ngPMedồi bhL6ZnGsCệt dPMedưới nềPMedn đấthL6ZnGsC trhL6ZnGsCước cổTSjvpXr7ng nhàTSjvpXr7 aTSjvpXr7nh PMedkhông hềhL6ZnGsC ngạiPMed nPMedgùng, TSjvpXr7đôi bhL6ZnGsCàn taPMedy hL6ZnGsCôm khưhL6ZnGsC TSjvpXr7khư PMedmột chúTSjvpXr7 hL6ZnGsCgấu bônghL6ZnGsC khTSjvpXr7á lớnPMed, TSjvpXr7và côhL6ZnGsC ghL6ZnGsCái TSjvpXr7đang gụTSjvpXr7c mặTSjvpXr7t TSjvpXr7vào nhữnghL6ZnGsC sợiPMed tơhL6ZnGsC thaTSjvpXr7nh mảnh.

Minh VỹPMed gầnTSjvpXr7 nhưTSjvpXr7 khôngTSjvpXr7 hL6ZnGsCthể tihL6ZnGsCn đưhL6ZnGsCợc mTSjvpXr7ình đanPMedg thấyhL6ZnGsC nhhL6ZnGsCững gì,hL6ZnGsC PMedcả PMedngười khẽTSjvpXr7 TSjvpXr7run lhL6ZnGsCên, hL6ZnGsCsau đhL6ZnGsCó từTSjvpXr7 tTSjvpXr7ừ bướcTSjvpXr7 đếnhL6ZnGsC gầnTSjvpXr7 PMedcô gáTSjvpXr7i kỳTSjvpXr7 lạPMed kia.

Đám cPMedận vệhL6ZnGsC đếhL6ZnGsCn lúPMedc PMednày mớiPMed chúTSjvpXr7 hL6ZnGsCý đếnhL6ZnGsC sựTSjvpXr7 hiPMedện diệnTSjvpXr7 củaTSjvpXr7 TSjvpXr7cô PMedgái kTSjvpXr7ia, mặhL6ZnGsCc dPMedù hhL6ZnGsCơi ngạTSjvpXr7c TSjvpXr7nhiên tPMedrước TSjvpXr7thái hL6ZnGsCđộ củaPMed MihL6ZnGsCnh Vỹ,TSjvpXr7 nhưnhL6ZnGsCg PMedhọ đềuhL6ZnGsC níhL6ZnGsCn bặthL6ZnGsC, đhL6ZnGsCưa mắtPMed nTSjvpXr7hìn TSjvpXr7xem TSjvpXr7sắp hL6ZnGsCcó TSjvpXr7sự kPMediện PMedgì PMedxảy ra.

Minh VPMedỹ bTSjvpXr7ước thậPMedt chậmhL6ZnGsC đếnTSjvpXr7 gTSjvpXr7ần ngườhL6ZnGsCi PMedcon gáTSjvpXr7i kPMedia, saTSjvpXr7u đóhL6ZnGsC khuỵuhL6ZnGsC gốihL6ZnGsC trướchL6ZnGsC TSjvpXr7mặt côhL6ZnGsC ấy,TSjvpXr7 PMedđôi mắthL6ZnGsC hL6ZnGsCánh lTSjvpXr7ên tTSjvpXr7rạng thPMedái ưuPMed thươPMedng vTSjvpXr7ô độ.TSjvpXr7 GươnPMedg mặTSjvpXr7t anTSjvpXr7h PMedhơi nghệchPMed rPMeda, nhưnhL6ZnGsCg lạiPMed bihL6ZnGsCểu hiTSjvpXr7ện rõPMed rTSjvpXr7ệt sựPMed đhL6ZnGsCau lònhL6ZnGsCg… chL6ZnGsCó hL6ZnGsCphải lPMedà côTSjvpXr7 ấyTSjvpXr7 đâhL6ZnGsCy không?

Vẫn hL6ZnGsClà bónhL6ZnGsCg PMeddáng khTSjvpXr7ắc đậmhL6ZnGsC sPMedâu trohL6ZnGsCng tihL6ZnGsCm ahL6ZnGsCnh, nPMedhưng hL6ZnGsCtại PMedsao PMedanh vẫhL6ZnGsCn khL6ZnGsChông cáTSjvpXr7ch nhL6ZnGsCào tihL6ZnGsCn hL6ZnGsCđược ngườiTSjvpXr7 hL6ZnGsCcon gPMedái hL6ZnGsCnày chínhTSjvpXr7 lhL6ZnGsCà ÁTSjvpXr7i Hy?

Đưa bTSjvpXr7àn tPMeday vuPMedốt nhẹPMed máiTSjvpXr7 thL6ZnGsCóc chL6ZnGsCafe sữTSjvpXr7a, hL6ZnGsCtrái tihL6ZnGsCm TSjvpXr7Minh hL6ZnGsCVỹ nhPMedư muốnhL6ZnGsC hL6ZnGsCvỡ tunTSjvpXr7g, khônghL6ZnGsC tTSjvpXr7hể nàohL6ZnGsC PMedlà ÁTSjvpXr7i HhL6ZnGsCy được!!

Chỉ lhL6ZnGsCà ngưTSjvpXr7ời giTSjvpXr7ống ngườiTSjvpXr7 màPMed thôiTSjvpXr7, ngườiTSjvpXr7 giốPMedng ngườihL6ZnGsC thôi!

Anh vTSjvpXr7ội vPMedàng hL6ZnGsCrụt tahL6ZnGsCy TSjvpXr7lại, đứngPMed bậTSjvpXr7t dPMedậy, PMedbất gPMediác hL6ZnGsClại lắcPMed đầTSjvpXr7u tPMedhật kPMedhẽ PMedvà tựhL6ZnGsC nhPMedủ rằngTSjvpXr7… ngườiTSjvpXr7 coPMedn gTSjvpXr7ái PMednày, khhL6ZnGsCông thPMedể TSjvpXr7là côPMed ấTSjvpXr7y được!

Ái PMedHy kPMedhông thểTSjvpXr7 lạhL6ZnGsCi gầyhL6ZnGsC hL6ZnGsCgò thPMediếu sứhL6ZnGsCc sốnghL6ZnGsC nhưPMed thếhL6ZnGsC hL6ZnGsCnày, hL6ZnGsClại càngPMed hL6ZnGsCkhông tTSjvpXr7hể độtTSjvpXr7 ngTSjvpXr7ột xuấthL6ZnGsC hiệnTSjvpXr7 PMedtrước nhTSjvpXr7à anhL6ZnGsCh bấtTSjvpXr7 thTSjvpXr7ình lìhL6ZnGsCnh nhưTSjvpXr7 thếPMed… nếhL6ZnGsCu cóTSjvpXr7 phPMedép mTSjvpXr7àu, tạiTSjvpXr7 saTSjvpXr7o nPMedó kPMedhông xảyPMed PMedra sPMedớm hPMedơn cPMedơ chứ?

Đối vớihL6ZnGsC hL6ZnGsCanh PMedbây giPMedờ, phPMedép màPMedu chL6ZnGsChỉ chL6ZnGsCó tronhL6ZnGsCg hL6ZnGsCcổ tíchhL6ZnGsC, PMedmà cổTSjvpXr7 tíchhL6ZnGsC hL6ZnGsCthì PMedlại khôhL6ZnGsCng TSjvpXr7hiện TSjvpXr7hữu TSjvpXr7ở thựhL6ZnGsCc tại.

Đôi cPMedhân PMedanh hL6ZnGsCbước lùihL6ZnGsC vTSjvpXr7ề pTSjvpXr7hía shL6ZnGsCau, rồihL6ZnGsC qhL6ZnGsCuay lưTSjvpXr7ng thậthL6ZnGsC dứthL6ZnGsC khoáPMedt vàhL6ZnGsC tihL6ZnGsCếp PMedtục TSjvpXr7nối bước.

Anh khôhL6ZnGsCng thTSjvpXr7ể nPMedán lạiPMed ởTSjvpXr7 đâyTSjvpXr7 thêTSjvpXr7m mộTSjvpXr7t phúTSjvpXr7t giTSjvpXr7ây nàhL6ZnGsCo nTSjvpXr7ữa, kTSjvpXr7hông nêhL6ZnGsCn kPMedỳ vọnhL6ZnGsCg hL6ZnGsCvào nhữTSjvpXr7ng TSjvpXr7thứ vPMedô vọnghL6ZnGsC PMedđã chìTSjvpXr7m TSjvpXr7vào TSjvpXr7quên lãng.

*Huỵch*

Một thứPMed âmPMed tPMedhanh vahL6ZnGsCng lhL6ZnGsCên, tuPMedy kPMedhông PMedthể khihL6ZnGsCến nPMedgười kháchL6ZnGsC PMedchú ýPMed nhưhL6ZnGsCng PMedlại khiếPMedn bướcTSjvpXr7 chânPMed MTSjvpXr7inh VỹTSjvpXr7 dừngPMed lại.

Tất cPMedả mọiTSjvpXr7 sựhL6ZnGsC chPMedú ýTSjvpXr7 hL6ZnGsCđều tậhL6ZnGsCp trunhL6ZnGsCg hL6ZnGsCvào côPMed gáiTSjvpXr7 kia!!

Một tPMedrong sTSjvpXr7ố nhữTSjvpXr7ng hL6ZnGsCtên TSjvpXr7cận PMedvệ TSjvpXr7tỏ PMedvẻ ngạhL6ZnGsCc nTSjvpXr7hiên, PMedtròn mắtPMed nhìnPMed cảnhPMed tượngPMed trPMedước mặtPMed mình.

Minh VỹhL6ZnGsC PMedlại mhL6ZnGsCột lầTSjvpXr7n TSjvpXr7nữa hL6ZnGsCngoảnh mTSjvpXr7ặt lTSjvpXr7ại… thL6ZnGsCrước PMedmắt PMedanh giờhL6ZnGsC đây,TSjvpXr7 ghL6ZnGsCương mặPMedt ẩnhL6ZnGsC gPMediấu saTSjvpXr7u hL6ZnGsCchú gấuhL6ZnGsC bônPMedg vừhL6ZnGsCa rồTSjvpXr7i đPMedã đượcTSjvpXr7 hiệhL6ZnGsCn rTSjvpXr7õ trưTSjvpXr7ớc TSjvpXr7ánh sTSjvpXr7áng ấmhL6ZnGsC áPMedp TSjvpXr7của mhL6ZnGsCặt trời,hL6ZnGsC đồnTSjvpXr7g PMedthời điểmTSjvpXr7 mạnhL6ZnGsCh mTSjvpXr7àu sắcPMed xahL6ZnGsCnh xhL6ZnGsCao trêTSjvpXr7n khuôhL6ZnGsCn TSjvpXr7mặt tPMedhiếu hL6ZnGsCnữ TSjvpXr7đã nPMedgã gụcPMed trPMedên nềnhL6ZnGsC đất.

Lần nàhL6ZnGsCy, PMedtim aPMednh khônghL6ZnGsC đhL6ZnGsCập mạPMednh hơnhL6ZnGsC, cũngPMed khônhL6ZnGsCg đậpPMed cPMedhậm hơTSjvpXr7n, màhL6ZnGsC hL6ZnGsClà PMedcảm tPMedhấy TSjvpXr7đau nhói!

Người cTSjvpXr7on gTSjvpXr7ái tronTSjvpXr7g bộTSjvpXr7 vTSjvpXr7áy rehL6ZnGsCn đTSjvpXr7en đPMedang bTSjvpXr7ất tỉnhPMed, hL6ZnGsCôm hL6ZnGsCchặt chL6ZnGsCon PMedgấu bônghL6ZnGsC TSjvpXr7vào lòng,TSjvpXr7 PMedđôi PMedmôi TSjvpXr7và khPMeduôn mặtPMed thL6ZnGsChiếu siTSjvpXr7nh khhL6ZnGsCí đếTSjvpXr7n mứTSjvpXr7c đángPMed ngạhL6ZnGsCc nhiên.

Và cTSjvpXr7ô gPMedái hL6ZnGsCấy… chhL6ZnGsCính làTSjvpXr7 hL6ZnGsCVương ÁiTSjvpXr7 Hy!!

Tất TSjvpXr7cả đTSjvpXr7ều sữnPMedg sờhL6ZnGsC thL6ZnGsCrước cảnPMedh tượngTSjvpXr7 vừahL6ZnGsC xảhL6ZnGsCy raPMed, PMedmọi ánhTSjvpXr7 PMedmắt đềuhL6ZnGsC TSjvpXr7tập trhL6ZnGsCung PMedvề mộtTSjvpXr7 hướngTSjvpXr7 xáPMedc định.

Vương ÁihL6ZnGsC HTSjvpXr7y nhỏhL6ZnGsC béhL6ZnGsC vẫTSjvpXr7n TSjvpXr7nằm bhL6ZnGsCất TSjvpXr7động PMedtrên mặhL6ZnGsCt đấPMedt, hTSjvpXr7ai hànghL6ZnGsC TSjvpXr7mi khéPMedp lạiTSjvpXr7, hL6ZnGsCche khuấtPMed đôiTSjvpXr7 đhL6ZnGsCồng TSjvpXr7tử troTSjvpXr7ng sáng.

Gương mặPMedt thanTSjvpXr7h nhhL6ZnGsCã đanghL6ZnGsC tTSjvpXr7hả lỏnhL6ZnGsCg hếPMedt mức,hL6ZnGsC dườnhL6ZnGsCg nhPMedư cTSjvpXr7ô đanhL6ZnGsCg PMedcó mộhL6ZnGsCt ghL6ZnGsCiấc ngủPMed TSjvpXr7thật nPMedgon, nhưnhL6ZnGsCg khônPMedg hTSjvpXr7ẳn PMedlà PMedvĩnh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng PMedbước TSjvpXr7chân vaPMedng hL6ZnGsClên hL6ZnGsCthật TSjvpXr7gấp gTSjvpXr7áp vhL6ZnGsCà TSjvpXr7nối tiếhL6ZnGsCp kTSjvpXr7hông lihL6ZnGsCền bậPMedc, đáTSjvpXr7m cậnPMed TSjvpXr7vệ bắTSjvpXr7t đhL6ZnGsCầu TSjvpXr7tỏ hL6ZnGsCra hốtTSjvpXr7 hoảnhL6ZnGsCg, bướchL6ZnGsC đPMedến vàPMed hL6ZnGsCvây lTSjvpXr7ấy PMedÁi PMedHy. PMedCách đóTSjvpXr7 khôhL6ZnGsCng xaPMed, PMedMinh TSjvpXr7Vỹ lạiPMed đứngTSjvpXr7 chônTSjvpXr7 châhL6ZnGsCn tạTSjvpXr7i TSjvpXr7một chTSjvpXr7ỗ, PMedđưa TSjvpXr7mắt lặTSjvpXr7ng nhPMedìn cô.

Anh nhPMedư TSjvpXr7không thểhL6ZnGsC thL6ZnGsCin vàTSjvpXr7o mắtTSjvpXr7 mìnhPMed nữa,TSjvpXr7 TSjvpXr7đôi mắthL6ZnGsC TSjvpXr7nhìn côhL6ZnGsC PMedkhông chớpTSjvpXr7, nhL6ZnGsChư đaPMedng TSjvpXr7sợ sPMedẽ lạiPMed đánhhL6ZnGsC PMedmất ảohL6ZnGsC giáPMedc nàPMedy TSjvpXr7trong hL6ZnGsCgiây lát.

Trái tiPMedm đậPMedp nhahL6ZnGsCnh đếnPMed mhL6ZnGsCức khôngTSjvpXr7 tàTSjvpXr7i nTSjvpXr7ào khL6ZnGsCiểm soátTSjvpXr7 TSjvpXr7được nữPMeda, PMedMinh VỹTSjvpXr7 mTSjvpXr7ím môi.

Cất bướchL6ZnGsC thL6ZnGsCiến PMedvề pPMedhía trước,TSjvpXr7 anPMedh đangTSjvpXr7 hhL6ZnGsCoàn TSjvpXr7toàn đáPMednh mấtTSjvpXr7 tấTSjvpXr7t TSjvpXr7cả cảPMedm xúc,PMed cTSjvpXr7hỉ TSjvpXr7cần biếthL6ZnGsC ngườPMedi TSjvpXr7con gPMedái hL6ZnGsCanh yêTSjvpXr7u đaPMedng PMedhiện diệhL6ZnGsCn tPMedrong tầTSjvpXr7m mắtPMed, TSjvpXr7và khônTSjvpXr7g tPMedhể PMedđánh mTSjvpXr7ất côhL6ZnGsC hL6ZnGsCthêm mTSjvpXr7ột lầPMedn nữa.

“Đừng chạmPMed vào!!”

Bước chhL6ZnGsCân anhL6ZnGsCh hL6ZnGsCchỉ PMedcòn cáPMedch cPMedô cTSjvpXr7hưa đTSjvpXr7ầy mhL6ZnGsCột mTSjvpXr7ét thìhL6ZnGsC dừngPMed lạhL6ZnGsCi, nhL6ZnGsCghiến hL6ZnGsCrăng nhìnTSjvpXr7 tPMedên cậnTSjvpXr7 vệPMed TSjvpXr7đang cPMedó đPMedộng tTSjvpXr7ác nâTSjvpXr7ng ngườiPMed TSjvpXr7cô hL6ZnGsClên, đTSjvpXr7ôi TSjvpXr7mắt đehL6ZnGsCn sẫmTSjvpXr7 đanhL6ZnGsCg trTSjvpXr7ừng lêhL6ZnGsCn đầPMedy tứcPMed giận.

Tên cậPMedn vệPMed hL6ZnGsCkia bPMedị TSjvpXr7anh lTSjvpXr7àm cPMedho giậtPMed mìTSjvpXr7nh, hL6ZnGsCvô PMedý lTSjvpXr7ại buPMedông taPMedy khiếTSjvpXr7n cảhL6ZnGsC ngTSjvpXr7ười TSjvpXr7Ái HTSjvpXr7y rPMedơi PMedtự PMeddo xuốnghL6ZnGsC mặtTSjvpXr7 đất.

“Biến đi.”PMed GiọnPMedg nóPMedi vừPMeda rồihL6ZnGsC lạTSjvpXr7i cấthL6ZnGsC lên,PMed MihL6ZnGsCnh VỹTSjvpXr7 cốhL6ZnGsC gPMedắng TSjvpXr7kìm chế,PMed nóiTSjvpXr7 bPMedằng cPMedhất giọnPMedg nhẹhL6ZnGsC nhànPMedg vTSjvpXr7à bìhL6ZnGsCnh tĩTSjvpXr7nh nhL6ZnGsChất cPMedó thể.

Không ahL6ZnGsCi cóPMed qPMeduyền đượhL6ZnGsCc làhL6ZnGsCm cPMedô ấyPMed tổnTSjvpXr7 thương!

Minh VỹTSjvpXr7 trừngTSjvpXr7 mhL6ZnGsCắt nhìnTSjvpXr7 đáTSjvpXr7m cậnPMed vệ,TSjvpXr7 nhL6ZnGsChư đanhL6ZnGsCg thểPMed hiệnTSjvpXr7 tâmTSjvpXr7 trạTSjvpXr7ng kTSjvpXr7hó chL6ZnGsChịu hL6ZnGsCcủa mìPMednh vềPMed TSjvpXr7sự hiTSjvpXr7ện TSjvpXr7diện cPMedủa họ.

Nhận thấyTSjvpXr7 “tínTSjvpXr7 hiệu”PMed kPMedhông thL6ZnGsCốt tPMedừ “thiPMedếu PMedgia đánghL6ZnGsC mến”,TSjvpXr7 TSjvpXr7dĩ nhL6ZnGsChiên TSjvpXr7toán cậnhL6ZnGsC PMedvệ PMedlập tứPMedc bhL6ZnGsCiến mấtTSjvpXr7 hL6ZnGsCchưa đầTSjvpXr7y nămPMed giây.

Minh VhL6ZnGsCỹ vẫnhL6ZnGsC đứTSjvpXr7ng yêTSjvpXr7n PMedtrước ngườhL6ZnGsCi chL6ZnGsCon gTSjvpXr7ái TSjvpXr7đang nPMedằm lặTSjvpXr7ng thinhL6ZnGsCh dướihL6ZnGsC đTSjvpXr7ất, mặchL6ZnGsC kPMedệ PMedánh nTSjvpXr7ắng mPMedùa hèTSjvpXr7 nóngTSjvpXr7 bứcTSjvpXr7 rhL6ZnGsCa sứcPMed chihL6ZnGsCếu rọPMedi khắpTSjvpXr7 nPMedgười cô.

Ông trờiTSjvpXr7 đhL6ZnGsCang đùTSjvpXr7a cPMedợt vớTSjvpXr7i PMedanh à?

Bao nhhL6ZnGsCiêu côhL6ZnGsCng sứhL6ZnGsCc vhL6ZnGsCà TSjvpXr7thời TSjvpXr7gian anPMedh bỏTSjvpXr7 PMedra tPMedhật sTSjvpXr7ự kPMedhông TSjvpXr7ít đểTSjvpXr7 TSjvpXr7tìm côTSjvpXr7, nhưnhL6ZnGsCg đáhL6ZnGsCp hL6ZnGsClại chhL6ZnGsCỉ lPMedà sựhL6ZnGsC tuyTSjvpXr7ệt vọnPMedg kPMedéo dàiTSjvpXr7 đằhL6ZnGsCng đẵng.

Nhưng đếTSjvpXr7n kPMedhi TSjvpXr7anh bấTSjvpXr7t hL6ZnGsCmãn bỏTSjvpXr7 cuộPMedc, chấhL6ZnGsCp nhậnPMed tấtPMed hL6ZnGsCcả sTSjvpXr7ự sắpTSjvpXr7 xếPMedp PMedcủa ôngTSjvpXr7 HTSjvpXr7àn nTSjvpXr7hư hL6ZnGsCmột hL6ZnGsCcái máPMedy… cPMedô lạhL6ZnGsCi xuấtTSjvpXr7 hiện!

Đôi TSjvpXr7môi mỏhL6ZnGsCng nhếchPMed lênPMed tTSjvpXr7ừ từTSjvpXr7, vhL6ZnGsCòng PMedcung trêTSjvpXr7n kPMedhuôn mặtTSjvpXr7 anhL6ZnGsCh tTSjvpXr7uấn chữngPMed chạcPMed cPMedhính lPMedà TSjvpXr7nụ cưhL6ZnGsCời PMedkhinh đời!

Anh cPMedúi ngPMedười xuống,TSjvpXr7 nhPMedẹ TSjvpXr7nhàng luồPMedn taTSjvpXr7y quhL6ZnGsCa PMedthân ngườiPMed quhL6ZnGsCen thuộchL6ZnGsC tronPMedg chhL6ZnGsCiếc váyTSjvpXr7 TSjvpXr7ren đTSjvpXr7en, hL6ZnGsCthận trọngTSjvpXr7 nhấcPMed TSjvpXr7bổng ngườihL6ZnGsC côTSjvpXr7 lên.

Gương mPMedặt hL6ZnGsCanh giãPMedn dầTSjvpXr7n, bớthL6ZnGsC phhL6ZnGsCần nàTSjvpXr7o sựTSjvpXr7 cănPMedg PMedthẳng PMedluôn đhL6ZnGsCeo báTSjvpXr7m dTSjvpXr7ai dẳng…TSjvpXr7 đúngPMed thL6ZnGsChật hL6ZnGsClà VươngTSjvpXr7 ÁTSjvpXr7i HPMedy rồi!

Hai bànTSjvpXr7 TSjvpXr7tay hL6ZnGsCchợt sihL6ZnGsCết thậtTSjvpXr7 chặtTSjvpXr7 ngườTSjvpXr7i cohL6ZnGsCn gáiTSjvpXr7 tPMedrong taPMedy, MinPMedh VỹTSjvpXr7 chL6ZnGsCúi hL6ZnGsCthấp đPMedầu, đặTSjvpXr7t lTSjvpXr7ên tráPMedn ÁTSjvpXr7i TSjvpXr7Hy mộtPMed PMednụ hônPMed thậhL6ZnGsCt khẽ…

Cuối cùnghL6ZnGsC, TSjvpXr7cô đãPMed hL6ZnGsCtrở hL6ZnGsCvề TSjvpXr7bên PMedanh rồi…

Tại saTSjvpXr7o TSjvpXr7cô lPMedại xTSjvpXr7uất hhL6ZnGsCiện trhL6ZnGsCong TSjvpXr7thể trTSjvpXr7ạng yếuhL6ZnGsC ớtPMed nhTSjvpXr7ư thPMedế nàTSjvpXr7y cơPMed chứ?

Kỳ hL6ZnGsClạ thậPMedt, vốPMedn dPMedĩ cPMedô cPMedó PMedthể hL6ZnGsCvào tTSjvpXr7hẳng nhàPMed đểTSjvpXr7 tìhL6ZnGsCm hL6ZnGsCanh cơTSjvpXr7 màPMed, tạPMedi sahL6ZnGsCo lạihL6ZnGsC ngồiTSjvpXr7 trướchL6ZnGsC cTSjvpXr7ửa, TSjvpXr7lại TSjvpXr7còn ôTSjvpXr7m thehL6ZnGsCo gTSjvpXr7ấu bôngPMed đểPMed rồiTSjvpXr7 sPMedau PMedđó ngPMedất xỉu?

Bàn chânhL6ZnGsC PMedMinh VỹhL6ZnGsC PMednhấc lêhL6ZnGsCn, PMednhưng lạPMedi TSjvpXr7hạ hL6ZnGsCxuống vìPMed TSjvpXr7một câhL6ZnGsCu nóihL6ZnGsC vọnghL6ZnGsC hL6ZnGsCtừ hL6ZnGsCphía sau.

“Trả chL6ZnGsCô ấyPMed lạPMedi chPMedo anh.”

Theo PMedphản xạ,TSjvpXr7 MiPMednh PMedVỹ quaPMedy đầhL6ZnGsCu lại…

Từ phL6ZnGsChía hL6ZnGsCsau, HPMedạo ThhL6ZnGsCần TSjvpXr7vòng TSjvpXr7tay ngahL6ZnGsCng hL6ZnGsCeo mộthL6ZnGsC PMedcô PMedgái lPMedạ mặTSjvpXr7t, cườTSjvpXr7i cợt.

“Tôi chhL6ZnGsCơi chPMedán rTSjvpXr7ồi, TSjvpXr7trả lTSjvpXr7ại đấy.”

Sau câTSjvpXr7u nóihL6ZnGsC vôTSjvpXr7 hL6ZnGsCtrách nhiệPMedm ấyPMed, ngườiPMed chL6ZnGsCon gáPMedi kihL6ZnGsCa cTSjvpXr7ũng bPMedật cTSjvpXr7ười kTSjvpXr7húc khích,TSjvpXr7 népTSjvpXr7 đầuPMed vàPMedo ngPMedực PMedHạo ThầnPMed, rTSjvpXr7a dánhL6ZnGsCg vhL6ZnGsCô TSjvpXr7cùng tìnTSjvpXr7h tứ.

Trả ÁiPMed hL6ZnGsCHy lạTSjvpXr7i cTSjvpXr7ho anh?

Minh TSjvpXr7Vỹ khônghL6ZnGsC TSjvpXr7hề TSjvpXr7tỏ bhL6ZnGsCất cứPMed hL6ZnGsCthái đTSjvpXr7ộ nPMedào cả,TSjvpXr7 aTSjvpXr7nh hL6ZnGsCvẫn ôTSjvpXr7m ÁPMedi PMedHy thL6ZnGsCrong lhL6ZnGsCòng, đôTSjvpXr7i môiTSjvpXr7 mấphL6ZnGsC máyTSjvpXr7 bậtPMed thànhL6ZnGsCh tiếng.

“Cảm ơn.”

Không qhL6ZnGsCuan TSjvpXr7trọng, chỉTSjvpXr7 cầnPMed côTSjvpXr7 thL6ZnGsCrở vhL6ZnGsCề vớiTSjvpXr7 anhL6ZnGsCh, thếhL6ZnGsC làTSjvpXr7 đủTSjvpXr7 rồi.

Bóng lưnTSjvpXr7g TSjvpXr7cao lPMedớn quTSjvpXr7ay lại,PMed TSjvpXr7thẳng ngPMedười bưhL6ZnGsCớc đi…

Thì TSjvpXr7ra PMedquãng thờihL6ZnGsC gTSjvpXr7ian chL6ZnGsCô mhL6ZnGsCất tíchPMed, HạohL6ZnGsC TPMedhần chínhTSjvpXr7 lTSjvpXr7à nTSjvpXr7gười chhL6ZnGsCăm sócTSjvpXr7 hL6ZnGsCvà bảoTSjvpXr7 vệPMed cô.

Cứ tưởPMedng nóiPMed hL6ZnGsCra nhữngTSjvpXr7 lTSjvpXr7ời đhL6ZnGsCó thTSjvpXr7ì anTSjvpXr7h TSjvpXr7sẽ hL6ZnGsCtin làTSjvpXr7 hắPMedn PMedta PMedghét bhL6ZnGsCỏ nênPMed mớiPMed trPMedả lạihL6ZnGsC hL6ZnGsCcô sao?

Nhầm rồi…

Từ bốnTSjvpXr7 nTSjvpXr7ăm hL6ZnGsCtrước hL6ZnGsCcho đếnhL6ZnGsC tậTSjvpXr7n bâyhL6ZnGsC ghL6ZnGsCiờ, mỗiTSjvpXr7 hL6ZnGsCkhi ahL6ZnGsCnh hL6ZnGsCvà HạoTSjvpXr7 ThầnPMed đốihL6ZnGsC mặtTSjvpXr7 vớhL6ZnGsCi nhauTSjvpXr7, áPMednh mắtPMed chL6ZnGsCủa hhL6ZnGsCắn TSjvpXr7ta vẫPMedn PMedkhông TSjvpXr7hề thahL6ZnGsCy đổi.

Trong mắtTSjvpXr7 hắn,PMed TSjvpXr7chỉ tồnhL6ZnGsC hL6ZnGsCtại dPMeduy nhấtPMed ngườiTSjvpXr7 cohL6ZnGsCn ghL6ZnGsCái củTSjvpXr7a anhL6ZnGsCh vPMedà haTSjvpXr7m mTSjvpXr7uốn độchL6ZnGsC cTSjvpXr7hiếm khônTSjvpXr7g ngừng.

Bước TSjvpXr7chân nhhL6ZnGsCanh hơnPMed, TSjvpXr7Minh VỹhL6ZnGsC bướcTSjvpXr7 vTSjvpXr7ào cổnPMedg nhà,hL6ZnGsC TSjvpXr7băng quPMeda hL6ZnGsCkhu vườPMedn rPMedộng lớPMedn TSjvpXr7và tiTSjvpXr7ến đếnhL6ZnGsC gầhL6ZnGsCn hồhL6ZnGsC bơi.

Dừng lTSjvpXr7ại ởPMed hL6ZnGsCthành hồPMed bPMedơi, ahL6ZnGsCnh cúTSjvpXr7i nghL6ZnGsCười xuốTSjvpXr7ng, PMedtrên thL6ZnGsCay vẫPMedn làTSjvpXr7 VhL6ZnGsCương ÁPMedi PMedHy đaPMedng nhắTSjvpXr7m nghiềnTSjvpXr7 đôhL6ZnGsCi mPMedắt hL6ZnGsCvà ôPMedm cPMedhặt gTSjvpXr7ấu bông.

Đôi tPMeday vẫhL6ZnGsCn nânhL6ZnGsCg ngườPMedi hL6ZnGsCcô, nhưnTSjvpXr7g anhL6ZnGsCh lTSjvpXr7ại từhL6ZnGsC hL6ZnGsCtừ hTSjvpXr7ạ thấpPMed thL6ZnGsCay, đểTSjvpXr7 PMedcả ngườiPMed cTSjvpXr7ô bắthL6ZnGsC đầuTSjvpXr7 PMedngập trPMedong nước.

Minh VTSjvpXr7ỹ TSjvpXr7càng PMedhạ thấphL6ZnGsC tayhL6ZnGsC, mựPMedc PMednước TSjvpXr7ngang ngưhL6ZnGsCời TSjvpXr7cô lạiTSjvpXr7 càngTSjvpXr7 nângTSjvpXr7 cao.

Thân PMedthể nTSjvpXr7hỏ béTSjvpXr7 PMedkia hL6ZnGsCkhẽ rhL6ZnGsCun lhL6ZnGsCên, nhPMedưng lạiTSjvpXr7 cốhL6ZnGsC kìmhL6ZnGsC nhL6ZnGsCén… ahL6ZnGsCnh cóTSjvpXr7 thểTSjvpXr7 thấyPMed rhL6ZnGsCõ, hhL6ZnGsCai bàTSjvpXr7n taPMedy ôTSjvpXr7m PMedgấu bôTSjvpXr7ng đaTSjvpXr7ng siếthL6ZnGsC chặPMedt PMedlại, ngaPMedy TSjvpXr7cả kPMedhuôn hL6ZnGsCmặt côTSjvpXr7 chL6ZnGsCũng bắthL6ZnGsC đầTSjvpXr7u PMedtỏ rhL6ZnGsCa khTSjvpXr7ó chịu.

Đây chhL6ZnGsCỉ hL6ZnGsCcó tPMedhể TSjvpXr7là kếPMed PMedhoạch hL6ZnGsCdo HạoTSjvpXr7 ThhL6ZnGsCần bàyPMed rTSjvpXr7a, vìPMed PMedanh biếthL6ZnGsC rõTSjvpXr7 hắnhL6ZnGsC khôPMedng thPMedể dễTSjvpXr7 TSjvpXr7dàng mahL6ZnGsCng PMedÁi HPMedy tPMedrả hL6ZnGsClại chTSjvpXr7o anTSjvpXr7h được.

“Cứ tihL6ZnGsCếp thL6ZnGsCục ghL6ZnGsCiả vờ…”hL6ZnGsC ĐôhL6ZnGsCi mắthL6ZnGsC đenTSjvpXr7 trởhL6ZnGsC hL6ZnGsCnên hL6ZnGsCvô PMedhồn, TSjvpXr7anh lạnhhL6ZnGsC lùTSjvpXr7ng gằnTSjvpXr7 từnghL6ZnGsC chữhL6ZnGsC, “PMed… nếPMedu ePMedm muốnPMed chết.”