You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô chủ,p3Co87jN đếnp3Co87jN giờp3Co87jN ăsx5mr4icn rồoBsUi.” Msx5mr4icột sx5mr4iccô hầusx5mr4ic bsx5mr4icước sx5mr4icvào p3Co87jNcăn p3Co87jNphòng bịoBsU bónp3Co87jNg tốioBsU nuốtsx5mr4ic oBsUchửng, HạooBsU Thầnp3Co87jN đãp3Co87jN oBsUhoàn toàsx5mr4icn tsx5mr4icách biệtsx5mr4ic ÁioBsU Hp3Co87jNy khỏioBsU tsx5mr4ichế giớip3Co87jN bêsx5mr4icn sx5mr4icngoài, p3Co87jNgiam goBsUiữ côp3Co87jN sx5mr4ictrong cp3Co87jNăn php3Co87jNòng rộoBsUng lớp3Co87jNn đầsx5mr4icy p3Co87jNđủ tiệp3Co87jNn noBsUghi, nhưp3Co87jNng lạip3Co87jN thiếoBsUu sứcoBsU sốngoBsU voBsUà oBsUhơi ấsx5mr4icm củaoBsU cp3Co87jNon người.

Đã bap3Co87jNo lâp3Co87jNu rồioBsU nhỉ?

Ái p3Co87jNHy khônsx5mr4icg sx5mr4icmàng đưaoBsU mắtsx5mr4ic nhìsx5mr4icn sx5mr4iccô hoBsUầu đasx5mr4icng boBsUê p3Co87jNkhay thứcoBsU ăsx5mr4icn đặtp3Co87jN lêsx5mr4icn chiếp3Co87jNc bànsx5mr4ic gầnoBsU mình,sx5mr4ic vẫnsx5mr4ic ngồisx5mr4ic yênoBsU lặngp3Co87jN nhìnsx5mr4ic vàosx5mr4ic khoBsUoảng không…

Mọi việp3Co87jNc vẫnp3Co87jN diễnsx5mr4ic sx5mr4icra noBsUhư mộp3Co87jNt vp3Co87jNòng tuầnp3Co87jN hosx5mr4icàn, ngàp3Co87jNy ngàyoBsU voBsUẫn cóp3Co87jN ngưoBsUời đoBsUưa đồp3Co87jN ănsx5mr4ic đsx5mr4icến sx5mr4iccho côsx5mr4ic đsx5mr4icúng gisx5mr4icờ, vẫsx5mr4icn cóp3Co87jN sx5mr4icngười cp3Co87jNhăm ssx5mr4icóc thậtp3Co87jN tỉsx5mr4ic oBsUmỉ oBsUnhư đangoBsU p3Co87jNnâng np3Co87jNiu mộsx5mr4ict loàoBsUi hop3Co87jNa mp3Co87jNỏng map3Co87jNnh ysx5mr4icếu ớt,sx5mr4ic nhưoBsUng sx5mr4icvẫn sx5mr4iccó mộtp3Co87jN bứp3Co87jNc sx5mr4ictường vôp3Co87jN hìnsx5mr4ich ngp3Co87jNăn chặnp3Co87jN khôngoBsU p3Co87jNcho oBsUcô bsx5mr4icước oBsUra khỏioBsU lồngp3Co87jN kíoBsUnh đansx5mr4icg gp3Co87jNiữ châp3Co87jNn chínhsx5mr4ic mình.

Hạo Thầsx5mr4icn p3Co87jNmỗi ngàoBsUy đsx5mr4icều đếnsx5mr4ic căoBsUn poBsUhòng sx5mr4icmà mìnp3Co87jNh gisx5mr4icam p3Co87jNgiữ ÁoBsUi HyoBsU, p3Co87jNvẫn oBsUnói chuyệnsx5mr4ic nhoBsUư khônp3Co87jNg hềoBsU cósx5mr4ic chusx5mr4icyện oBsUgì xảsx5mr4icy rp3Co87jNa, nhoBsUưng chỉsx5mr4ic p3Co87jNduy noBsUhất cậusx5mr4ic oBsUtự moBsUình độoBsUc thoại.

Từ ngàyp3Co87jN boBsUị p3Co87jNgiam lỏsx5mr4icng, ÁioBsU sx5mr4icHy sx5mr4ickhông hềsx5mr4ic mởsx5mr4ic miệngsx5mr4ic np3Co87jNói p3Co87jNdù chp3Co87jNỉ oBsUmột tsx5mr4icừ, thậmp3Co87jN chíp3Co87jN lạioBsU cp3Co87jNòn trp3Co87jNở nênoBsU khéoBsUp kíp3Co87jNn, np3Co87jNhư khôp3Co87jNng ap3Co87jNi toBsUồn tạoBsUi tsx5mr4icrong mắtsx5mr4ic cô.

Cô vsx5mr4icẫn ăn…p3Co87jN vẫnsx5mr4ic sống…

Một ngày,oBsU mộtsx5mr4ic toBsUháng, moBsUột năm…

Dù choBsUo p3Co87jNthời giaoBsUn sx5mr4iccó trôisx5mr4ic nhap3Co87jNnh đoBsUến mứcoBsU nàp3Co87jNo, đốp3Co87jNi p3Co87jNvới Áp3Co87jNi sx5mr4icHy, hop3Co87jNàn toBsUoàn p3Co87jNkhông cóp3Co87jN đoBsUịnh nghĩsx5mr4ic voBsUề oBsUngày thángsx5mr4ic làoBsU gsx5mr4icì cả.

Cô oBsUchỉ bip3Co87jNết rằng,p3Co87jN mp3Co87jNình đaoBsUng tsx5mr4icrải qup3Co87jNa mộtsx5mr4ic quoBsUãng thp3Co87jNời oBsUgian rơip3Co87jN vàoBsUo hànsx5mr4icg vạnoBsU thiênoBsU niêsx5mr4icn oBsUkỷ, đáp3Co87jNnh mấtoBsU hoBsUoàn top3Co87jNàn p3Co87jNhai từoBsU “tựp3Co87jN do”.

Không khóc…p3Co87jN khônoBsUg cườisx5mr4ic… mộtp3Co87jN sx5mr4icnăm p3Co87jNsống toBsUrong thsx5mr4icế giớoBsUi nhàp3Co87jNm chánoBsU, p3Co87jNÁi Hsx5mr4icy khsx5mr4icông p3Co87jNhề rơp3Co87jNi thsx5mr4icêm bấtoBsU cứsx5mr4ic mộtoBsU oBsUgiọt nướcsx5mr4ic mắtsx5mr4ic nàop3Co87jN cảsx5mr4ic… vp3Co87jNì doBsUù csx5mr4icho oBsUcó sx5mr4ickhóc oBsUhết nướcsx5mr4ic sx5mr4icmắt, cũoBsUng sx5mr4ickhông hềp3Co87jN csx5mr4icó lốip3Co87jN sx5mr4icthoát đểsx5mr4ic p3Co87jNcô tìsx5mr4icm vềp3Co87jN anh.

Nếu p3Co87jNnhư p3Co87jNthế, thp3Co87jNà rằngp3Co87jN mìnoBsUh phảip3Co87jN cườioBsU thậtsx5mr4ic p3Co87jNtươi, oBsUđể Mp3Co87jNinh VoBsUỹ ởsx5mr4ic đâusx5mr4ic oBsUđó trp3Co87jNên thếsx5mr4ic gisx5mr4icới nàp3Co87jNy cònsx5mr4ic sx5mr4iccó thểoBsU sốsx5mr4icng hsx5mr4icạnh phúp3Co87jNc p3Co87jNkhi khsx5mr4icông cóp3Co87jN mình.

Anh oBsUđã cp3Co87jNó toBsUhể vượtp3Co87jN qp3Co87jNua nỗip3Co87jN đsx5mr4icau mấtsx5mr4ic sx5mr4icThy Tsx5mr4ichy, thìsx5mr4ic tạisx5mr4ic sap3Co87jNo lạip3Co87jN khôngsx5mr4ic tp3Co87jNhể oBsUquên csx5mr4icô đượcoBsU cơp3Co87jN chứ?

Nhưng côsx5mr4ic vẫp3Co87jNn khôngp3Co87jN thểoBsU cườip3Co87jN, vsx5mr4icà lạisx5mr4ic sx5mr4iccàng khôoBsUng thểsx5mr4ic kp3Co87jNhóc, chsx5mr4icỉ oBsUthấy cõioBsU lònsx5mr4icg oBsUtrống sx5mr4icrỗng, khôngoBsU hềoBsU tồnp3Co87jN tạisx5mr4ic bấtsx5mr4ic cứp3Co87jN đp3Co87jNiều gìp3Co87jN đượcp3Co87jN cp3Co87jNho lsx5mr4icà p3Co87jNhạnh phoBsUúc hasx5mr4icy đaoBsUu đớn.

Ái sx5mr4icHy thậtoBsU sựoBsU… tp3Co87jNhật p3Co87jNsự khônoBsUg p3Co87jNthể oBsUnhớ oBsUrõ khuônoBsU sx5mr4icmặt lạp3Co87jNnh lùnoBsUg sx5mr4icngạo mạnoBsU đoBsUó nữsx5mr4ica… thậtsx5mr4ic p3Co87jNsự khônp3Co87jNg tsx5mr4ichể sx5mr4icnhớ được!

Tất cảp3Co87jN coBsUhỉ p3Co87jNlà mộtsx5mr4ic gươnp3Co87jNg mặtp3Co87jN oBsUmờ nhạtoBsU đap3Co87jNng dầoBsUn phsx5mr4icai noBsUhoà troBsUong oBsUtâm trp3Co87jNí cô.

Ngay p3Co87jNcả hơsx5mr4ici ấmoBsU thânsx5mr4ic tsx5mr4ichuộc vàoBsU cảmoBsU gioBsUác koBsUhi p3Co87jNkề cậnoBsU bêoBsUn Mip3Co87jNnh Vỹsx5mr4ic cũngsx5mr4ic hoànp3Co87jN tosx5mr4icàn biếsx5mr4icn mấsx5mr4ict, sx5mr4icÁi oBsUHy koBsUhông thoBsUể cảmp3Co87jN nhậnoBsU đsx5mr4icược goBsUì cả…

… koBsUhông gìp3Co87jN cả.

Cô hầuoBsU cũnsx5mr4icg khônp3Co87jNg sx5mr4ichề cảmsx5mr4ic thấysx5mr4ic lạoBsU lẫp3Co87jNm vìoBsU nhữngsx5mr4ic oBsUhành đp3Co87jNộng sx5mr4icthất sx5mr4icthường củoBsUa Áip3Co87jN Hsx5mr4icy, nhasx5mr4icnh choBsUân bướcp3Co87jN sx5mr4icra khỏip3Co87jN phòp3Co87jNng, sp3Co87jNau sx5mr4icđó gàip3Co87jN oBsUchốt khoá.

Cô ip3Co87jNm lặnoBsUg, chìp3Co87jNm sâsx5mr4icu vp3Co87jNào mớp3Co87jN kp3Co87jNý ứcp3Co87jN hỗp3Co87jNn độn…

Không thểsx5mr4ic tp3Co87jNin đượcoBsU aoBsUnh p3Co87jNlà nsx5mr4icgười oBsUđã nhẫoBsUn tâp3Co87jNm xuốngp3Co87jN tp3Co87jNay tsx5mr4icàn sp3Co87jNát cảp3Co87jN gp3Co87jNia đp3Co87jNình củsx5mr4ica cô….

Không đâp3Co87jNu, ngoBsUười nhưsx5mr4ic Mp3Co87jNinh Vỹ,sx5mr4ic vẻsx5mr4ic bsx5mr4icề ngoàp3Co87jNi lạnhsx5mr4ic lùp3Co87jNng chỉoBsU sx5mr4iclà vỏsx5mr4ic bọcp3Co87jN chp3Co87jNo sựp3Co87jN ấp3Co87jNm p3Co87jNáp lsx5mr4ican tosx5mr4icả sx5mr4icbên sx5mr4ictrong… anoBsUh sẽsx5mr4ic khp3Co87jNông bap3Co87jNo giờp3Co87jN làsx5mr4icm nhsx5mr4icư thế!

Nhưng khônsx5mr4icg phảsx5mr4ici chínoBsUh Điềp3Co87jNn Hp3Co87jNuân đãsx5mr4ic thừoBsUa nhậnsx5mr4ic oBsUrằng hắsx5mr4icn loBsUà kẻp3Co87jN sx5mr4icgiết oBsUgia đìnhoBsU sx5mr4iccô soBsUao? p3Co87jNNhưng tạisx5mr4ic soBsUao TịnoBsUh Np3Co87jNhi lạisx5mr4ic nóioBsU Mp3Co87jNinh VoBsUỹ oBsUmới thựcp3Co87jN sp3Co87jNự làp3Co87jN kẻp3Co87jN sátsx5mr4ic nhânoBsU csx5mr4icơ chứ?

Hạo ThoBsUần bưp3Co87jNớc vàooBsU sx5mr4iccăn poBsUhòng phsx5mr4icảng poBsUhất msx5mr4icùi hươnp3Co87jNg củaoBsU sx5mr4ichoa tưp3Co87jNờng vip3Co87jN, tisx5mr4icến đoBsUến gầnoBsU Áisx5mr4ic HoBsUy oBsUvà ngsx5mr4icồi lênoBsU p3Co87jNcạnh giường.

“Em chsx5mr4icán ghp3Co87jNét ap3Co87jNnh sx5mr4icđến mứcsx5mr4ic nàsx5mr4icy sao?p3Co87jN” GươngoBsU oBsUmặt loBsUộ p3Co87jNrõ vẻsx5mr4ic p3Co87jNthất oBsUvọng, p3Co87jNHạo sx5mr4icThần dườsx5mr4icng nhoBsUư đãoBsU biếsx5mr4ict cp3Co87jNâu trảoBsU lờoBsUi sẽsx5mr4ic làp3Co87jN np3Co87jNhư thp3Co87jNế nàosx5mr4ic, tisx5mr4icếp tụsx5mr4icc cấtsx5mr4ic p3Co87jNgiọng oBsUđều đoBsUều. “ĐừngoBsU oBsUnhư p3Co87jNthế nữa,sx5mr4ic sx5mr4icanh oBsUcó thểsx5mr4ic p3Co87jNkhiến esx5mr4icm hạnp3Co87jNh pp3Co87jNhúc hơnp3Co87jN cảoBsU hắn.

Cứ tưsx5mr4icởng rằsx5mr4icng cp3Co87jNhỉ csx5mr4icần giữsx5mr4ic Ásx5mr4ici HoBsUy p3Co87jNbên cạnhoBsU, Hạsx5mr4ico Thầnp3Co87jN ssx5mr4icẽ hạnsx5mr4ich php3Co87jNúc sao?

Không hề!p3Co87jN oBsUHạnh phsx5mr4icúc tưởoBsUng chừnoBsUg sx5mr4icnhư coBsUhỉ p3Co87jNthoáng qup3Co87jNa, np3Co87jNhẹ nhưoBsU lànoBsU p3Co87jNgió oBsUmơn maoBsUn sx5mr4icngoài bầup3Co87jN trp3Co87jNời đơnoBsU điệu…

Nhưng sx5mr4icđau đớnp3Co87jN lạioBsU oBsUkéo oBsUdài, sx5mr4icche oBsUkhuất toBsUhứ ánsx5mr4ich oBsUsáng oBsUkhiến cuộp3Co87jNc ssx5mr4icống oBsUcủa cậuoBsU chuyoBsUển bp3Co87jNiến p3Co87jNtheo p3Co87jNmột sx5mr4icmàu p3Co87jNđen tămp3Co87jN p3Co87jNtối. oBsUCứ np3Co87jNhư thếsx5mr4ic nàysx5mr4ic thập3Co87jNt sựoBsU sx5mr4ickhông ổnsx5mr4ic coBsUhút nào…sx5mr4ic p3Co87jNcô vẫnp3Co87jN yoBsUên lp3Co87jNặng, p3Co87jNhoàn top3Co87jNàn oBsUkhông oBsUcó chp3Co87jNút p3Co87jNbiểu cảoBsUm nàosx5mr4ic ksx5mr4ichác noBsUgoài vip3Co87jNệc sx5mr4icthẫn toBsUhờ nhoBsUìn vàosx5mr4ic oBsUkhoảng không.

“Theo anh!”sx5mr4ic oBsUHạo Thp3Co87jNần mệoBsUt mỏsx5mr4ici ômp3Co87jN lấoBsUy đầu,oBsU p3Co87jNsau đósx5mr4ic đsx5mr4icứng dậysx5mr4ic nắsx5mr4icm p3Co87jNlấy p3Co87jNtay oBsUcô lôp3Co87jNi đi…

Có lẽ…oBsU đếnp3Co87jN lúcp3Co87jN phảisx5mr4ic bsx5mr4icuông tp3Co87jNay rsx5mr4icồi. oBsUVì p3Co87jNnắm gip3Co87jNữ mốoBsUi tìsx5mr4icnh tsx5mr4icừ mộtsx5mr4ic pp3Co87jNhía nhp3Co87jNư p3Co87jNthế noBsUày, tp3Co87jNhật sựsx5mr4ic choBsUỉ khioBsUến csx5mr4icả hsx5mr4icai đaoBsUu khổp3Co87jN hơnp3Co87jN màp3Co87jN thôi.

Quãng thờisx5mr4ic giap3Co87jNn qusx5mr4ica, oBsUHạo Thầnsx5mr4ic đãp3Co87jN thựp3Co87jNc sựp3Co87jN p3Co87jNquá íchsx5mr4ic kỷ,sx5mr4ic csx5mr4ichỉ bioBsUết giữsx5mr4ic sx5mr4icÁi HoBsUy chsx5mr4ico oBsUriêng mìnhp3Co87jN vsx5mr4icà nghp3Co87jNĩ sẽsx5mr4ic làp3Co87jNm ngườoBsUi csx5mr4icon gp3Co87jNái sx5mr4icnày hạsx5mr4icnh phúc.

Nhưng hp3Co87jNai chữsx5mr4ic “hạnhsx5mr4ic phúcsx5mr4ic” miễnsx5mr4ic coBsUưỡng nàyoBsU csx5mr4icó thậtp3Co87jN sựsx5mr4ic tồsx5mr4icn oBsUtại sx5mr4ickhông khp3Co87jNi sx5mr4iccô vẫsx5mr4icn còsx5mr4icn p3Co87jNmong nhớoBsU hắn?

Cô đểoBsU moBsUặc Hạop3Co87jN Thầsx5mr4icn đưasx5mr4ic mìnsx5mr4ich p3Co87jNđi, kp3Co87jNhông p3Co87jNhề cóp3Co87jN coBsUhút phảoBsUn ứp3Co87jNng sx5mr4icnào gp3Co87jNọi oBsUlà khángsx5mr4ic cự,oBsU chp3Co87jNỉ p3Co87jNvô thứcp3Co87jN nốioBsU bưp3Co87jNớc sx5mr4ictheo oBsUsau cậu,sx5mr4ic bàsx5mr4icn p3Co87jNtay còsx5mr4icn lạoBsUi siếsx5mr4ict chặsx5mr4ict cop3Co87jNn gsx5mr4icấu bôoBsUng mềmsx5mr4ic mạisx5mr4ic tp3Co87jNrong tay.

Đây… lsx5mr4icà cácoBsUh dsx5mr4icuy np3Co87jNhất sx5mr4icHạo ToBsUhần khôngoBsU muốsx5mr4icn sp3Co87jNử p3Co87jNdụng… nhưsx5mr4icng hếtp3Co87jN sx5mr4iccách rồi!

Phải khioBsUến ÁioBsU Hsx5mr4icy hoBsUoàn sx5mr4ictoàn tsx5mr4icin tưởngsx5mr4ic cậuoBsU oBsUvà căoBsUm hoBsUận sx5mr4icMinh Vỹ.

“Vẫn coBsUhưa tìmoBsU thấyoBsU csx5mr4icô ấyp3Co87jN ssx5mr4icao?” Misx5mr4icnh VoBsUỹ oBsUđấm oBsUmạnh oBsUlên bànsx5mr4ic làmsx5mr4ic vp3Co87jNiệc củsx5mr4ica ônoBsUg Hsx5mr4icàn, đôip3Co87jN p3Co87jNmắt aoBsUnh troBsUừng lp3Co87jNên noBsUhững tisx5mr4ica sáoBsUng csx5mr4icủa lửap3Co87jN oBsUhận. “Mộtsx5mr4ic năm,sx5mr4ic đãsx5mr4ic p3Co87jNmột nămoBsU rp3Co87jNồi oBsUđấy sx5mr4icông csx5mr4icó bioBsUết không?!”

Tìm kp3Co87jNiếm roBsUồi sx5mr4iclại toBsUìm kiếm,sx5mr4ic anoBsUh gầnoBsU oBsUnhư cp3Co87jNhìm vàop3Co87jN p3Co87jNtuyệt vọng…

Muốn bp3Co87jNỏ cuộc,sx5mr4ic nhsx5mr4icưng tráioBsU p3Co87jNtim sx5mr4iclại khônp3Co87jNg p3Co87jNcho pp3Co87jNhép aoBsUnh làmp3Co87jN thế!

Lẽ nàoBsUo ÁioBsU HoBsUy p3Co87jNđã thựcsx5mr4ic oBsUsự bốcsx5mr4ic oBsUhơi khỏsx5mr4ici thếoBsU gsx5mr4iciới nàysx5mr4ic rồip3Co87jN ư?

“Đừng đòp3Co87jNi p3Co87jNhỏi koBsUhi sx5mr4icta đãp3Co87jN goBsUiúp p3Co87jNcon p3Co87jNlàm tấtp3Co87jN cảp3Co87jN đểp3Co87jN tìoBsUm cooBsUn boBsUé ấp3Co87jNy oBsUnếu p3Co87jNcon sx5mr4ickhông muốnp3Co87jN sx5mr4icmất sx5mr4icnó p3Co87jNmãi mãi.sx5mr4ic” Ôsx5mr4icng Hp3Co87jNàn đasx5mr4icn sx5mr4ichai p3Co87jNtay vsx5mr4icào sx5mr4icnhau, tựp3Co87jNa lưsx5mr4icng vsx5mr4icào chsx5mr4iciếc ghếsx5mr4ic xoayoBsU, trảp3Co87jN lsx5mr4icời Misx5mr4icnh Vỹp3Co87jN mộtsx5mr4ic cáp3Co87jNch nghiêmsx5mr4ic np3Co87jNghị. “Quênp3Co87jN cosx5mr4icn bsx5mr4icé ấyoBsU đi,p3Co87jN sx5mr4icta sẽp3Co87jN tìsx5mr4icm coBsUho cop3Co87jNn mộoBsUt np3Co87jNgười sx5mr4iccon gp3Co87jNái sx5mr4ickhác xp3Co87jNinh đẹpp3Co87jN vp3Co87jNà tốtsx5mr4ic sx5mr4ichơn nó.”

Đối vớisx5mr4ic ôp3Co87jNng, hiệnoBsU tại,p3Co87jN xesx5mr4icm np3Co87jNhư msx5mr4icọi chusx5mr4icyện oBsUđã đượcp3Co87jN oBsUthu xp3Co87jNếp ổsx5mr4icn thoBsUoả, vàsx5mr4ic tấsx5mr4ict oBsUcả sẽoBsU lạisx5mr4ic p3Co87jNổn đsx5mr4icịnh nhsx5mr4icư lúcp3Co87jN bap3Co87jNn đầu.

“Ý ôngsx5mr4ic p3Co87jNlà tôsx5mr4ici poBsUhải sx5mr4icsống tốtp3Co87jN p3Co87jNkhi thiếsx5mr4icu sx5mr4iccô ấoBsUy sx5mr4icsao? Thếp3Co87jN cuộcsx5mr4ic sốngoBsU củoBsUa ôngsx5mr4ic p3Co87jNcó hạnoBsUh phúoBsUc nếuoBsU thsx5mr4iciếu bàoBsU tsx5mr4ica oBsUkhông? sx5mr4icVà tôp3Co87jNi hiệnsx5mr4ic gioBsUờ p3Co87jNlà nhoBsUư sx5mr4icthế sx5mr4icđấy, khôsx5mr4icng p3Co87jNcó cp3Co87jNô oBsUấy, coBsUoi nhsx5mr4icư thsx5mr4icế gisx5mr4icới nàyoBsU đốioBsU vớp3Co87jNi tsx5mr4icôi chẳoBsUng csx5mr4icòn sx5mr4icý p3Co87jNnghĩa p3Co87jNgì cảsx5mr4ic!” Gưsx5mr4icơng moBsUặt MoBsUinh VoBsUỹ choBsUợt trsx5mr4icở nêp3Co87jNn p3Co87jNthật lạnsx5mr4ich lùngp3Co87jN vp3Co87jNà bấtoBsU cầnoBsU, nhưoBsU p3Co87jNthể đsx5mr4icang mosx5mr4icng moBsUuốn rờsx5mr4ici khỏioBsU tsx5mr4ichế gioBsUới nàsx5mr4icy p3Co87jNbất cứoBsU p3Co87jNlúc nào.

Không oBsUchỉ bấtoBsU lựcoBsU vsx5mr4icì chuyệnsx5mr4ic lãnhsx5mr4ic đp3Co87jNạo toBsUổ chứcsx5mr4ic Knighp3Co87jNt, anp3Co87jNh sx5mr4icthật sựp3Co87jN đanp3Co87jNg oBsUrất mệp3Co87jNt mỏisx5mr4ic vìsx5mr4ic p3Co87jNvô p3Co87jNvọng tronp3Co87jNg vip3Co87jNệc toBsUìm p3Co87jNkiếm oBsUÁi Hy.

Đôi mp3Co87jNắt chấtsx5mr4ic chứsx5mr4ica ưp3Co87jNu phiềnoBsU, p3Co87jNMinh oBsUVỹ bướcp3Co87jN oBsUnhanh p3Co87jNra khỏip3Co87jN p3Co87jNcăn phòsx5mr4icng đsx5mr4icang khiếsx5mr4icn moBsUình ngạtp3Co87jN tp3Co87jNhở, choBsUỉ mup3Co87jNốn tìmsx5mr4ic voBsUề p3Co87jNgóc tốisx5mr4ic quep3Co87jNn thuộoBsUc moBsUà p3Co87jNnhớ đếsx5mr4icn ngườip3Co87jN cooBsUn gáisx5mr4ic p3Co87jNấy. TừoBsU sx5mr4icbao p3Co87jNgiờ ansx5mr4ich lạip3Co87jN thảoBsUm hạsx5mr4ici p3Co87jNđến noBsUhư sx5mr4icthế nàysx5mr4ic cơsx5mr4ic chứ?

Hạo ThầoBsUn nắsx5mr4icm lsx5mr4icấy tap3Co87jNy Áp3Co87jNi Hsx5mr4icy, sx5mr4icđưa côp3Co87jN lsx5mr4icên tậnoBsU p3Co87jNlầu sx5mr4icba, sap3Co87jNu đósx5mr4ic dừnsx5mr4icg p3Co87jNlại tsx5mr4icrước mộtsx5mr4ic sx5mr4iccăn phònsx5mr4icg ksx5mr4ichá rộngsx5mr4ic lớn.

Cô cảmoBsU thp3Co87jNấy sx5mr4iclo sx5mr4icsợ, mp3Co87jNột phầnp3Co87jN sx5mr4icvì hànoBsUh đoBsUộng sx5mr4ickhác thoBsUường sx5mr4iccủa oBsUHạo Thần,sx5mr4ic psx5mr4ichần cònoBsU lp3Co87jNại sx5mr4iclà vp3Co87jNì bíp3Co87jN mậoBsUt oBsUđang ẩoBsUn chứsx5mr4ica phoBsUía oBsUsau cp3Co87jNăn sx5mr4icphòng đó.

Bước chânoBsU dừngp3Co87jN lạisx5mr4ic oBsUở cửasx5mr4ic phònsx5mr4icg, Hạosx5mr4ic Thầp3Co87jNn buoBsUông taoBsUy csx5mr4icô rp3Co87jNa, đsx5mr4icứng sansx5mr4icg mộtp3Co87jN oBsUbên, oBsUnhư thểsx5mr4ic đap3Co87jNng muốsx5mr4icn cp3Co87jNô phảip3Co87jN tựsx5mr4ic p3Co87jNmình oBsUkhám sx5mr4icphá bsx5mr4icí mậtsx5mr4ic sx5mr4icẩn coBsUhứa bêp3Co87jNn trosx5mr4icng sx5mr4iccăn psx5mr4ichòng bíoBsU p3Co87jNẩn oBsUtrước mắt.

Bàn oBsUtay đsx5mr4icang sx5mr4icôm p3Co87jNcon oBsUgấu bônoBsUg noBsUới lsx5mr4icỏng dần,oBsU lỏngoBsU doBsUần rsx5mr4icồi mặcp3Co87jN ksx5mr4icệ sx5mr4icnó rơp3Co87jNi xoBsUuống đất.p3Co87jN ĐôoBsUi mắsx5mr4ict Áp3Co87jNi oBsUHy tsx5mr4ichoáng chp3Co87jNút sx5mr4iclo sợ,oBsU np3Co87jNhưng boBsUàn oBsUtay lạp3Co87jNi np3Co87jNgoan cốsx5mr4ic p3Co87jNnắm lấysx5mr4ic p3Co87jNtay oBsUcầm msx5mr4icở cửa.

Liệu… khsx5mr4ici sx5mr4iccô mởsx5mr4ic cửa…sx5mr4ic Mp3Co87jNinh VỹoBsU sẽoBsU làsx5mr4ic oBsUngười đầuoBsU toBsUiên côp3Co87jN đưp3Co87jNợc tsx5mr4icrông oBsUthấy? oBsUHay lp3Co87jNại p3Co87jNlà mộtoBsU thảp3Co87jNm kịchp3Co87jN oBsUđang oBsUchờ đp3Co87jNón cô?

Mặc kệ,oBsU côoBsU khônoBsUg p3Co87jNquan sx5mr4ictâm nữap3Co87jN, sx5mr4iccô sx5mr4icchỉ cầnp3Co87jN biếsx5mr4ict p3Co87jNmình đanoBsUg cầoBsUn phảioBsU giảp3Co87jNi toảp3Co87jN oBsUbản toBsUính tòsx5mr4ic mòp3Co87jN vốnsx5mr4ic oBsUcó p3Co87jNcủa mình.

Hạo ThoBsUần hop3Co87jNàn tosx5mr4icàn p3Co87jNcâm lặoBsUng p3Co87jNđứng ysx5mr4icên sx5mr4icbên cạnhp3Co87jN cp3Co87jNô, đôisx5mr4ic mắoBsUt cập3Co87jNu nhsx5mr4icắm hsx5mr4icờ, hàngoBsU lp3Co87jNông màyoBsU thap3Co87jNnh p3Co87jNtú khẽp3Co87jN p3Co87jNcau lại,sx5mr4ic đôisx5mr4ic môp3Co87jNi mỏngsx5mr4ic đasx5mr4icng moBsUím lạioBsU thậoBsUt chặt.

Cậu ksx5mr4ichông muốnsx5mr4ic mọisx5mr4ic chusx5mr4icyện nsx5mr4ichư thếp3Co87jN nàyoBsU… nhưp3Co87jNng cp3Co87jNũng khôngoBsU coBsUòn coBsUách oBsUnào khácoBsU cảsx5mr4ic, làmoBsU sx5mr4icsao koBsUìm lạioBsU đượsx5mr4icc p3Co87jNkhi ướcoBsU muốnp3Co87jN p3Co87jNchiếm hoBsUữu ngườioBsU cop3Co87jNn gáioBsU oBsUkia đansx5mr4icg dsx5mr4icần tsx5mr4icăng caosx5mr4ic, đoBsUến msx5mr4icức ksx5mr4ichông thểoBsU sx5mr4ickiểm p3Co87jNsoát đượcsx5mr4ic nữa…

Khiến oBsUcô đoBsUau đớn,p3Co87jN khiếnp3Co87jN côsx5mr4ic chịp3Co87jNu thươngoBsU tổn…oBsU toBsUất cảsx5mr4ic chp3Co87jNỉ vìp3Co87jN p3Co87jNsự ícp3Co87jNh ksx5mr4icỷ vsx5mr4icà oBsUham mup3Co87jNốn cóp3Co87jN oBsUđược coBsUô màsx5mr4ic thôi.

Cậu thựsx5mr4icc sựoBsU sx5mr4ichận Ásx5mr4ici Hsx5mr4icy, hậnsx5mr4ic csx5mr4icô đãoBsU khiếnp3Co87jN coBsUậu phảioBsU bấtoBsU chấpoBsU tấsx5mr4ict cảsx5mr4ic p3Co87jNđể cóoBsU đượcoBsU sx5mr4iccô! NếoBsUu cóp3Co87jN đp3Co87jNủ cp3Co87jNan sx5mr4icđảm, sx5mr4icHạo Tp3Co87jNhần p3Co87jNchỉ muốnoBsU sx5mr4icbóp nsx5mr4icát tráisx5mr4ic tisx5mr4icm yoBsUếu ớtsx5mr4ic p3Co87jNđang đoBsUập lsx5mr4iciên oBsUhồi trp3Co87jNong loBsUòng ngựsx5mr4icc, đểsx5mr4ic noBsUó khsx5mr4icông coBsUòn p3Co87jNloạn noBsUhịp trướcsx5mr4ic côsx5mr4ic nữa.

Bàn taoBsUy nhỏp3Co87jN bép3Co87jN vặnoBsU nhẹp3Co87jN tap3Co87jNy cầm,sx5mr4ic lậpoBsU p3Co87jNtức mộtsx5mr4ic hươnp3Co87jNg oBsUthơm dịp3Co87jNu dànsx5mr4icg lasx5mr4icn sx5mr4ictoả oBsUbao phủp3Co87jN khắpsx5mr4ic ngườioBsU côoBsU, phảngsx5mr4ic phsx5mr4icất csx5mr4ichút sựoBsU tànsx5mr4ic oBsUđộc sx5mr4ictừ oBsUbóng oBsUtối tp3Co87jNội ác.

Hai bónsx5mr4icg ngườisx5mr4ic đasx5mr4icng đứngsx5mr4ic gp3Co87jNiữa gp3Co87jNian phònsx5mr4icg, ánhoBsU sx5mr4icmắt sắcoBsU nhọnp3Co87jN đềup3Co87jN coBsUó cùngoBsU chup3Co87jNng mộtsx5mr4ic mụsx5mr4icc tiêu…

… làp3Co87jN cô!!

Chap 46

Nếu sx5mr4icem muốsx5mr4icn chết

*Ba năoBsUm sau*

Tiếng bướcsx5mr4ic chsx5mr4icân vsx5mr4icồn p3Co87jNvã np3Co87jNối toBsUiếp oBsUkhắp dãoBsUy hànsx5mr4ich lansx5mr4icg dọcsx5mr4ic oBsUtheo ngôp3Co87jNi p3Co87jNbiệt thựoBsU trángsx5mr4ic sx5mr4iclệ, tsx5mr4icoán ngườisx5mr4ic mặcp3Co87jN vep3Co87jNst sx5mr4icđen bặmoBsU trợoBsUn đsx5mr4icang p3Co87jNbước p3Co87jNtheo saoBsUu mộp3Co87jNt bóngsx5mr4ic ngườioBsU oBsUcao lsx5mr4icớn, top3Co87jNát lênp3Co87jN p3Co87jNphong p3Co87jNthái thốngp3Co87jN lĩnhsx5mr4ic củap3Co87jN oBsUđấng chp3Co87jNỉ huy.

Chiếc sx5mr4icáo sơoBsU moBsUi tsx5mr4icrắng chưp3Co87jNa coBsUài hếtoBsU sx5mr4ickhuy đangp3Co87jN đượcp3Co87jN bsx5mr4icàn sx5mr4ictay oBsUto lớnp3Co87jN khup3Co87jNy lạp3Co87jNi vộisx5mr4ic vã,p3Co87jN gp3Co87jNương mặoBsUt loBsUãnh khốcoBsU đanoBsUg nsx5mr4ichìn oBsUmọi thứsx5mr4ic bằnoBsUg mộtoBsU màusx5mr4ic sắcoBsU đenp3Co87jN sẫmsx5mr4ic khônsx5mr4icg sựoBsU sống.

Đôi bàp3Co87jNn chânoBsU oBsUvẫn sảioBsU bướcp3Co87jN thp3Co87jNật p3Co87jNđều đặn,sx5mr4ic Minsx5mr4ich VoBsUỹ p3Co87jNcài lạoBsUi ngp3Co87jNay np3Co87jNgắn hàngoBsU ksx5mr4ichuy p3Co87jNáo, rồip3Co87jN sx5mr4iclại tiếpp3Co87jN tụsx5mr4icc sx5mr4ickhoác nhsx5mr4icanh chsx5mr4iciếc sx5mr4icáo p3Co87jNkhoác đensx5mr4ic sx5mr4icđang cầmp3Co87jN trêoBsUn toBsUay… từp3Co87jN p3Co87jNbao gsx5mr4iciờ ap3Co87jNnh lp3Co87jNại sốnsx5mr4icg mộtoBsU cáchp3Co87jN mp3Co87jNáy mósx5mr4icc nsx5mr4ichư p3Co87jNthế oBsUnày coBsUơ chứ?

Mọi thứoBsU vẫnp3Co87jN diễnoBsU p3Co87jNra toBsUhật gấsx5mr4icp oBsUgáp nhưoBsU lẽoBsU tựp3Co87jN sx5mr4icnhiên, vàp3Co87jN đoBsUối vớsx5mr4ici anp3Co87jNh, sx5mr4ictất cảoBsU khôoBsUng cònp3Co87jN p3Co87jNquan trọngsx5mr4ic nữa.

Kéo dàoBsUi sựoBsU sốngsx5mr4ic voBsUà hơisx5mr4ic tsx5mr4ichở chỉsx5mr4ic đsx5mr4icể dànoBsU xếpp3Co87jN nhsx5mr4icững cuộcoBsU ẩuoBsU đảoBsU manoBsUg tsx5mr4icính chấtoBsU boBsUạo lựcoBsU, nhsx5mr4icưng coBsUơ sx5mr4icthể asx5mr4icnh vẫnsx5mr4ic tisx5mr4icếp tụoBsUc sx5mr4ichô hấpoBsU đoBsUể dp3Co87jNuy troBsUì sisx5mr4icnh mệnhoBsU này.

Bất cp3Co87jNần đời…oBsU bsx5mr4ica toBsUừ dùngoBsU đoBsUể csx5mr4ichỉ vềoBsU cuoBsUộc sốp3Co87jNng hioBsUện tạioBsU củasx5mr4ic anh!!

Nét mặtsx5mr4ic luônsx5mr4ic gip3Co87jNữ trạnsx5mr4icg tháisx5mr4ic lạnhsx5mr4ic loBsUùng hsx5mr4icơn cảoBsU np3Co87jNgày xưasx5mr4ic, giờp3Co87jN đâysx5mr4ic lạisx5mr4ic bsx5mr4icắt đầuoBsU oBsUlưu doBsUấu oBsUsự koBsUhinh đờp3Co87jNi coBsUủa sx5mr4icHàn MoBsUinh Vỹ.

Chiếc sx5mr4icxe oBsUBMW đưp3Co87jNợc p3Co87jNđậu sẵoBsUn trướoBsUc cổsx5mr4icng nhoBsUư thưoBsUờng lệsx5mr4ic, chờoBsU đợp3Co87jNi đưaoBsU oBsUanh thsx5mr4icực thoBsUi oBsUnhững nhiệmsx5mr4ic vụoBsU bp3Co87jNạo lựcoBsU p3Co87jNphi pháp.

Anh bioBsUết chứ!oBsU Ngườip3Co87jN asx5mr4icnh gọioBsU làoBsU choBsUa, ônp3Co87jNg sx5mr4icta sx5mr4icchỉ oBsUxem anoBsUh nhưp3Co87jN msx5mr4icột p3Co87jNthứ côsx5mr4icng p3Co87jNcụ đểoBsU looBsUại sx5mr4icbỏ tấtp3Co87jN sx5mr4iccả oBsUnhững thứsx5mr4ic coBsUản trởsx5mr4ic bướcsx5mr4ic tsx5mr4iciến củasx5mr4ic oBsUông tsx5mr4ica toBsUrên thươnoBsUg trường.

Chắc hẳp3Co87jNn làsx5mr4ic ssx5mr4icau khoBsUi oBsUđẩy coBsUho oBsUanh cáioBsU sx5mr4ictổ chsx5mr4icức noBsUày, ôngp3Co87jN toBsUa thoảioBsU msx5mr4icái lắm.oBsU Thoảsx5mr4ici máp3Co87jNi khp3Co87jNi p3Co87jNđã sx5mr4iccó ngườip3Co87jN toBsUhay oBsUthế mìsx5mr4icnh sx5mr4iclãnh đạp3Co87jNo vàp3Co87jN giúsx5mr4icp ôngp3Co87jN sx5mr4icdọn oBsUdẹp oBsUsạch sẽoBsU p3Co87jNnhững thứp3Co87jN dơoBsU bẩp3Co87jNn đansx5mr4icg chắnp3Co87jN nganp3Co87jNg cop3Co87jNn sx5mr4icđường thoBsUành sx5mr4iccông p3Co87jNcủa mình.

Sống tronp3Co87jNg mộtp3Co87jN oBsUthế p3Co87jNgiới hằngp3Co87jN nsx5mr4icgày vẫnoBsU xảysx5mr4ic oBsUra nhữngp3Co87jN cuộcsx5mr4ic xoBsUung oBsUđột vp3Co87jNà oBsUẩu đảp3Co87jN sx5mr4icvô np3Co87jNghĩa, ap3Co87jNnh vsx5mr4icẫn tsx5mr4iciếp tụcp3Co87jN loBsUàm thesx5mr4ico lờsx5mr4ici sap3Co87jNi p3Co87jNkhiến p3Co87jNcủa sx5mr4iccha mìp3Co87jNnh noBsUhư msx5mr4icột csx5mr4icái máyoBsU, hoànp3Co87jN p3Co87jNtoàn khônp3Co87jNg hp3Co87jNề khángp3Co87jN cự.

Đôi mắtsx5mr4ic màusx5mr4ic hổoBsU phásx5mr4icch ssx5mr4icáng roBsUực đầyoBsU kiêp3Co87jNu np3Co87jNgạo giờp3Co87jN đâyoBsU oBsUlại đượcoBsU thap3Co87jNy thếoBsU bằsx5mr4icng p3Co87jNsắc màuoBsU csx5mr4icafe đsx5mr4icen oBsUsẫm, oBsUanh troBsUở oBsUnên ítp3Co87jN nóisx5mr4ic hơnoBsU xoBsUưa, thậmp3Co87jN chísx5mr4ic cònsx5mr4ic p3Co87jNkhông thèoBsUm mởp3Co87jN mip3Co87jNệng rsx5mr4ica nóioBsU mộsx5mr4ict từsx5mr4ic sx5mr4icnếu nóoBsU oBsUthật sựsx5mr4ic khsx5mr4icông cầnsx5mr4ic thiết.

Anh họcoBsU cáchoBsU làmsx5mr4ic quesx5mr4icn vớp3Co87jNi việcp3Co87jN sốnoBsUg đơnp3Co87jN đsx5mr4icộc mộtsx5mr4ic mình,sx5mr4ic hp3Co87jNọc p3Co87jNcách tựsx5mr4ic kiểp3Co87jNm sx5mr4icsoát lýoBsU troBsUí vsx5mr4icà soBsUuy nghp3Co87jNĩ mộtp3Co87jN coBsUách thsx5mr4iciết tp3Co87jNhực hơn,p3Co87jN vp3Co87jNà oBsUanh đoBsUã dp3Co87jNùng kínhp3Co87jN áoBsUp p3Co87jNtròng đểsx5mr4ic coBsUhe gip3Co87jNấu tsx5mr4ichứ msx5mr4icàu soBsUắc tuyệtsx5mr4ic mỹoBsU vốnp3Co87jN oBsUcó củasx5mr4ic mình.

Từ ngp3Co87jNày thisx5mr4icếu vắp3Co87jNng bsx5mr4icóng hoBsUình oBsUÁi Hysx5mr4ic, oBsUanh trởsx5mr4ic np3Co87jNên p3Co87jNcăm ghoBsUét p3Co87jNtất p3Co87jNcả mọioBsU thứsx5mr4ic p3Co87jNtrên đờisx5mr4ic nàp3Co87jNy, oBsUcả thứp3Co87jN màsx5mr4ic coBsUô thsx5mr4icích noBsUhất ởsx5mr4ic anp3Co87jNh oBsU– p3Co87jNmàu mắt!!

Cô p3Co87jNđã toBsUừng ngắsx5mr4icm sx5mr4icanh thậtsx5mr4ic lâp3Co87jNu, bập3Co87jNt cp3Co87jNười vàoBsU bảop3Co87jN roBsUất thíchoBsU đoBsUôi mắtsx5mr4ic –p3Co87jN thứoBsU p3Co87jNthu húoBsUt nhoBsUất tsx5mr4icrên gươsx5mr4icng moBsUặt anh.

Anh đãsx5mr4ic oBsUtập choBsUịu oBsUđựng sựoBsU khp3Co87jNó chịusx5mr4ic mỗisx5mr4ic khsx5mr4ici đp3Co87jNeo kínp3Co87jNh p3Co87jNáp tròng,p3Co87jN tậsx5mr4icp làmoBsU qoBsUuen vớsx5mr4ici mộtoBsU đoBsUôi mắtp3Co87jN đep3Co87jNn sx5mr4icsâu thẳmoBsU nhưoBsU bp3Co87jNao ngườip3Co87jN koBsUhác mp3Co87jNỗi oBsUkhi trônp3Co87jNg thấyp3Co87jN hìnhsx5mr4ic ảnsx5mr4ich poBsUhản choBsUiếu củaoBsU mp3Co87jNình tp3Co87jNrong gương.

Sải bướcp3Co87jN thậtsx5mr4ic dứoBsUt khoátoBsU, Minp3Co87jNh p3Co87jNVỹ oBsUbước oBsUra p3Co87jNkhỏi csx5mr4icổng, đôisx5mr4ic mắp3Co87jNt vẫp3Co87jNn môngoBsU lp3Co87jNung, vôp3Co87jN định.

Mặc doBsUù khônoBsUg hềsx5mr4ic đểoBsU tâsx5mr4icm đếnsx5mr4ic nhữp3Co87jNng thsx5mr4icứ oBsUxung oBsUquanh, nsx5mr4ichưng oBsUanh vẫnoBsU cảp3Co87jNm tp3Co87jNhấy soBsUự p3Co87jNthay đổip3Co87jN bấtp3Co87jN thườngsx5mr4ic ởsx5mr4ic p3Co87jNkhung cảnhsx5mr4ic thâoBsUn thoBsUuộc mìnhsx5mr4ic voBsUẫn tp3Co87jNrông thấyoBsU p3Co87jNvà bướcsx5mr4ic đip3Co87jN hằngsx5mr4ic ngày.

Trái sx5mr4ictim đậoBsUp mạnhp3Co87jN mộoBsUt nhịp3Co87jNp, ap3Co87jNnh oBsUcảm thấyp3Co87jN cp3Co87jNó chútoBsU goBsUì đsx5mr4icó khósx5mr4ic oBsUthở, dườngoBsU oBsUnhư asx5mr4icnh vừap3Co87jN bỏsx5mr4ic p3Co87jNqua thứoBsU goBsUì đósx5mr4ic rấtp3Co87jN quaoBsUn trọngp3Co87jN thp3Co87jNì phải.

Bước châoBsUn khựngsx5mr4ic lạsx5mr4ici, Msx5mr4icinh oBsUVỹ oBsUcứ p3Co87jNgiữ ngp3Co87jNuyên poBsUhong oBsUthái lãnoBsUh đạsx5mr4icm ấy,p3Co87jN mãsx5mr4ici mộp3Co87jNt lúcp3Co87jN saoBsUu mớip3Co87jN p3Co87jNtừ từp3Co87jN p3Co87jNquay đp3Co87jNầu lsx5mr4icại, đảsx5mr4ico mắtsx5mr4ic xsx5mr4icung qoBsUuanh oBsUnhư sx5mr4ictìm kiếsx5mr4icm gìsx5mr4ic đó.

Đôi mắtsx5mr4ic sx5mr4icanh chợtp3Co87jN dừnoBsUg lạisx5mr4ic, hôoBsU hấpp3Co87jN ngưp3Co87jNng hoạtp3Co87jN động,p3Co87jN cảoBsU oBsUcơ thểsx5mr4ic nsx5mr4ichư rơip3Co87jN vàosx5mr4ic trạnp3Co87jNg sx5mr4icthái bấsx5mr4ict động.

Thứ ap3Co87jNnh đsx5mr4icang nhìnoBsU thấy…sx5mr4ic sx5mr4iclà ảooBsU ảnp3Co87jNh sao?

Mái tóoBsUc nâusx5mr4ic p3Co87jNđược thắtp3Co87jN oBsUnơ, cốoBsU oBsUtình busx5mr4icộc lệoBsUch saoBsUng bsx5mr4icên tráp3Co87jNi đangoBsU đượsx5mr4icc nhữp3Co87jNng vạtp3Co87jN nắngsx5mr4ic buổoBsUi sớmsx5mr4ic chiếuoBsU rọi…

Một bósx5mr4icng dáoBsUng nhp3Co87jNỏ boBsUé, gầyoBsU guộsx5mr4icc, lp3Co87jNàn sx5mr4icda trắngoBsU mỏngsx5mr4ic manoBsUh đasx5mr4icng kp3Co87jNhoác troBsUên mìnsx5mr4ich chip3Co87jNếc váyp3Co87jN resx5mr4icn p3Co87jNđen tp3Co87jNhật oBsUquen thusx5mr4icộc đangp3Co87jN oBsUngồi bệtp3Co87jN doBsUưới nềnoBsU đấoBsUt trướcoBsU cổngsx5mr4ic np3Co87jNhà anp3Co87jNh khoBsUông hềsx5mr4ic ngạioBsU ngùngp3Co87jN, đôisx5mr4ic bàoBsUn toBsUay ôp3Co87jNm khưoBsU sx5mr4ickhư moBsUột chp3Co87jNú gấup3Co87jN bônoBsUg khsx5mr4icá loBsUớn, p3Co87jNvà cp3Co87jNô sx5mr4icgái đoBsUang gụcoBsU mặp3Co87jNt vàooBsU nhữoBsUng sợsx5mr4ici oBsUtơ toBsUhanh mảnh.

Minh oBsUVỹ oBsUgần nhưsx5mr4ic kp3Co87jNhông thểsx5mr4ic p3Co87jNtin đượcp3Co87jN mìnoBsUh đangsx5mr4ic thấysx5mr4ic nhữsx5mr4icng goBsUì, oBsUcả ngườsx5mr4ici khẽoBsU oBsUrun lên,sx5mr4ic saoBsUu p3Co87jNđó từoBsU từp3Co87jN bướcp3Co87jN đếsx5mr4icn gầnsx5mr4ic côsx5mr4ic gáisx5mr4ic p3Co87jNkỳ lp3Co87jNạ kia.

Đám cậnp3Co87jN vệoBsU đếnoBsU lúoBsUc nsx5mr4icày mớsx5mr4ici chsx5mr4icú p3Co87jNý đếnp3Co87jN p3Co87jNsự hiệnoBsU dioBsUện củp3Co87jNa sx5mr4iccô gsx5mr4icái kip3Co87jNa, mặp3Co87jNc sx5mr4icdù hoBsUơi nsx5mr4icgạc nhoBsUiên oBsUtrước tp3Co87jNhái oBsUđộ cp3Co87jNủa Minp3Co87jNh sx5mr4icVỹ, nhưnsx5mr4icg họoBsU đoBsUều noBsUín boBsUặt, p3Co87jNđưa msx5mr4icắt sx5mr4icnhìn sx5mr4icxem sp3Co87jNắp csx5mr4icó ssx5mr4icự kioBsUện gsx5mr4icì xảysx5mr4ic ra.

Minh Vỹsx5mr4ic bưsx5mr4icớc thậsx5mr4ict coBsUhậm đếsx5mr4icn gầnsx5mr4ic ngườip3Co87jN cooBsUn gáp3Co87jNi koBsUia, sx5mr4icsau đsx5mr4icó khuỵuoBsU gsx5mr4icối trp3Co87jNước p3Co87jNmặt côsx5mr4ic ấysx5mr4ic, đôioBsU mắp3Co87jNt p3Co87jNánh lêoBsUn trạoBsUng tháip3Co87jN ưup3Co87jN toBsUhương vôsx5mr4ic độoBsU. GươoBsUng oBsUmặt p3Co87jNanh hơip3Co87jN nghệp3Co87jNch rsx5mr4ica, nhưngoBsU lạip3Co87jN sx5mr4icbiểu hsx5mr4iciện p3Co87jNrõ rệtoBsU oBsUsự đaoBsUu lòngp3Co87jN… cp3Co87jNó oBsUphải làp3Co87jN côoBsU sx5mr4icấy đâysx5mr4ic không?

Vẫn làoBsU bósx5mr4icng sx5mr4icdáng p3Co87jNkhắc đp3Co87jNậm soBsUâu tronsx5mr4icg tioBsUm asx5mr4icnh, nhưngoBsU tạip3Co87jN ssx5mr4icao sx5mr4icanh vsx5mr4icẫn sx5mr4ickhông cáchoBsU nsx5mr4icào tsx5mr4icin oBsUđược ngườip3Co87jN cop3Co87jNn goBsUái nàp3Co87jNy chíp3Co87jNnh làsx5mr4ic Áisx5mr4ic Hy?

Đưa bàsx5mr4icn taoBsUy p3Co87jNvuốt p3Co87jNnhẹ máp3Co87jNi oBsUtóc coBsUafe sữsx5mr4ica, trp3Co87jNái tisx5mr4icm p3Co87jNMinh VoBsUỹ noBsUhư muốnp3Co87jN voBsUỡ tuoBsUng, khsx5mr4icông thsx5mr4icể nàosx5mr4ic làsx5mr4ic ÁoBsUi p3Co87jNHy được!!

Chỉ loBsUà ngườip3Co87jN giốngsx5mr4ic ngưp3Co87jNời màoBsU thôi,p3Co87jN ngườoBsUi giốoBsUng ngườp3Co87jNi thôi!

Anh vộip3Co87jN vànsx5mr4icg rụsx5mr4ict p3Co87jNtay lại,oBsU sx5mr4icđứng bậtsx5mr4ic sx5mr4icdậy, bấtoBsU p3Co87jNgiác oBsUlại lắcp3Co87jN đsx5mr4icầu thậtoBsU khsx5mr4icẽ vàp3Co87jN tsx5mr4icự nhủp3Co87jN rằng…oBsU ngoBsUười csx5mr4icon sx5mr4icgái này,p3Co87jN khôngoBsU tp3Co87jNhể làsx5mr4ic oBsUcô ấp3Co87jNy được!

Ái p3Co87jNHy oBsUkhông thoBsUể p3Co87jNlại goBsUầy p3Co87jNgò thiếsx5mr4icu p3Co87jNsức sốngp3Co87jN noBsUhư thp3Co87jNế noBsUày, lp3Co87jNại sx5mr4iccàng sx5mr4ickhông thểsx5mr4ic độtoBsU np3Co87jNgột xuấsx5mr4ict hoBsUiện tsx5mr4icrước oBsUnhà anp3Co87jNh bấtsx5mr4ic tp3Co87jNhình oBsUlình nhsx5mr4icư thế…oBsU nếuoBsU oBsUcó oBsUphép màoBsUu, tạioBsU p3Co87jNsao sx5mr4icnó kp3Co87jNhông xảysx5mr4ic rsx5mr4ica sớoBsUm hơnoBsU oBsUcơ chứ?

Đối vớisx5mr4ic p3Co87jNanh bâp3Co87jNy giờ,oBsU phépp3Co87jN màusx5mr4ic chỉsx5mr4ic oBsUcó tronp3Co87jNg cp3Co87jNổ tp3Co87jNích, mp3Co87jNà coBsUổ tíchp3Co87jN thìoBsU sx5mr4iclại khôsx5mr4icng hiệnp3Co87jN hữsx5mr4icu sx5mr4icở thựoBsUc tại.

Đôi chânsx5mr4ic ap3Co87jNnh bướsx5mr4icc oBsUlùi vsx5mr4icề phíaoBsU sasx5mr4icu, rồisx5mr4ic quoBsUay lưnoBsUg tp3Co87jNhật doBsUứt koBsUhoát vp3Co87jNà tp3Co87jNiếp tp3Co87jNục nốioBsU bước.

Anh kp3Co87jNhông sx5mr4icthể nánsx5mr4ic lạioBsU ởoBsU đsx5mr4icây toBsUhêm moBsUột phúsx5mr4ict oBsUgiây nàsx5mr4ico nữap3Co87jN, khônoBsUg oBsUnên oBsUkỳ vọngsx5mr4ic vàooBsU nhữngoBsU toBsUhứ vôoBsU vọnoBsUg đoBsUã chìmoBsU vàosx5mr4ic qp3Co87jNuên lãng.

*Huỵch*

Một toBsUhứ âoBsUm p3Co87jNthanh vanp3Co87jNg lp3Co87jNên, oBsUtuy khôp3Co87jNng thểsx5mr4ic khiếnoBsU ngưoBsUời khácp3Co87jN chp3Co87jNú sx5mr4icý nhưngp3Co87jN lạip3Co87jN p3Co87jNkhiến bsx5mr4icước cp3Co87jNhân Minp3Co87jNh Vp3Co87jNỹ dsx5mr4icừng lại.

Tất oBsUcả mọoBsUi ssx5mr4icự choBsUú sx5mr4icý oBsUđều tậpp3Co87jN tsx5mr4icrung p3Co87jNvào côp3Co87jN gáp3Co87jNi kia!!

Một tronoBsUg soBsUố nhữngoBsU tênp3Co87jN coBsUận oBsUvệ toBsUỏ vp3Co87jNẻ ngạcoBsU nhiêoBsUn, trp3Co87jNòn mắtoBsU nhìnp3Co87jN coBsUảnh tượoBsUng trướcsx5mr4ic mặp3Co87jNt mình.

Minh sx5mr4icVỹ lạioBsU mộtp3Co87jN lầnoBsU np3Co87jNữa ngoảnoBsUh msx5mr4icặt lạioBsU… toBsUrước p3Co87jNmắt anoBsUh gip3Co87jNờ đây,oBsU gươngsx5mr4ic mp3Co87jNặt ẩnp3Co87jN giấoBsUu sx5mr4icsau oBsUchú gp3Co87jNấu p3Co87jNbông vừap3Co87jN rồsx5mr4ici oBsUđã đưsx5mr4icợc hiệnp3Co87jN rsx5mr4icõ trp3Co87jNước áp3Co87jNnh sánsx5mr4icg ấsx5mr4icm ápoBsU p3Co87jNcủa mp3Co87jNặt trời,sx5mr4ic đồoBsUng thờip3Co87jN đp3Co87jNiểm mạnhsx5mr4ic màup3Co87jN sắcoBsU xp3Co87jNanh sx5mr4icxao tsx5mr4icrên khuoBsUôn mặtoBsU toBsUhiếu nữp3Co87jN đãp3Co87jN nsx5mr4icgã gụcsx5mr4ic trsx5mr4icên nềnoBsU đất.

Lần nàysx5mr4ic, sx5mr4ictim ap3Co87jNnh koBsUhông đsx5mr4icập mạsx5mr4icnh hơn,p3Co87jN coBsUũng sx5mr4ickhông đậpoBsU chậmsx5mr4ic p3Co87jNhơn, oBsUmà làoBsU csx5mr4icảm thp3Co87jNấy sx5mr4icđau nhói!

Người coBsUon gáoBsUi trooBsUng bp3Co87jNộ vp3Co87jNáy rsx5mr4icen sx5mr4icđen oBsUđang boBsUất tsx5mr4icỉnh, ômsx5mr4ic chsx5mr4icặt oBsUcon sx5mr4icgấu bôngp3Co87jN sx5mr4icvào oBsUlòng, oBsUđôi môsx5mr4ici oBsUvà khuôsx5mr4icn mặoBsUt thiếusx5mr4ic sip3Co87jNnh oBsUkhí đếnp3Co87jN oBsUmức đáp3Co87jNng ngạcsx5mr4ic nhiên.

Và csx5mr4icô gáioBsU ấy…oBsU chp3Co87jNính làp3Co87jN VươnoBsUg Áisx5mr4ic Hy!!

Tất p3Co87jNcả oBsUđều sữngoBsU oBsUsờ trướoBsUc cảnhsx5mr4ic tượngsx5mr4ic vừasx5mr4ic xảysx5mr4ic oBsUra, oBsUmọi ánsx5mr4ich sx5mr4icmắt đềuoBsU sx5mr4ictập sx5mr4ictrung vềp3Co87jN msx5mr4icột hướngsx5mr4ic xásx5mr4icc định.

Vương sx5mr4icÁi p3Co87jNHy nhỏoBsU boBsUé vsx5mr4icẫn nằsx5mr4icm bấtp3Co87jN oBsUđộng trêoBsUn mặoBsUt đấsx5mr4ict, p3Co87jNhai hànsx5mr4icg moBsUi p3Co87jNkhép lsx5mr4icại, chsx5mr4ice khuoBsUất đp3Co87jNôi đồnsx5mr4icg tửp3Co87jN p3Co87jNtrong sáng.

Gương mp3Co87jNặt oBsUthanh nhãsx5mr4ic đanp3Co87jNg oBsUthả lỏoBsUng hếp3Co87jNt mứcsx5mr4ic, dườoBsUng p3Co87jNnhư sx5mr4iccô đangsx5mr4ic csx5mr4icó p3Co87jNmột giấp3Co87jNc ngoBsUủ thsx5mr4icật ngonp3Co87jN, nsx5mr4ichưng khôp3Co87jNng hẳoBsUn p3Co87jNlà vĩnhoBsU hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bướcsx5mr4ic châoBsUn vaoBsUng lsx5mr4icên thoBsUật gấpsx5mr4ic sx5mr4icgáp voBsUà noBsUối tip3Co87jNếp ksx5mr4ichông liềnoBsU bậc,p3Co87jN đámp3Co87jN csx5mr4icận vệp3Co87jN bắtoBsU đầusx5mr4ic tỏp3Co87jN roBsUa hoBsUốt hoảsx5mr4icng, p3Co87jNbước đsx5mr4icến vàoBsU vp3Co87jNây lp3Co87jNấy Áip3Co87jN Hsx5mr4icy. CáoBsUch sx5mr4icđó khôngp3Co87jN oBsUxa, MioBsUnh sx5mr4icVỹ lạisx5mr4ic đp3Co87jNứng chôsx5mr4icn oBsUchân tạip3Co87jN mộtp3Co87jN choBsUỗ, đsx5mr4icưa moBsUắt lặngoBsU nhp3Co87jNìn cô.

Anh sx5mr4icnhư p3Co87jNkhông oBsUthể p3Co87jNtin oBsUvào mắtsx5mr4ic mìnhsx5mr4ic nữa,p3Co87jN đôsx5mr4ici mp3Co87jNắt nhoBsUìn oBsUcô sx5mr4ickhông chớoBsUp, p3Co87jNnhư đangsx5mr4ic sp3Co87jNợ sẽsx5mr4ic lạioBsU đánhoBsU mấsx5mr4ict ảsx5mr4ico p3Co87jNgiác nàsx5mr4icy troBsUong giâp3Co87jNy lát.

Trái toBsUim đậpoBsU sx5mr4icnhanh đếnsx5mr4ic mứoBsUc khônoBsUg tàisx5mr4ic nsx5mr4icào ksx5mr4iciểm sooBsUát oBsUđược np3Co87jNữa, MinoBsUh Vỹp3Co87jN mímp3Co87jN môi.

Cất bưsx5mr4icớc p3Co87jNtiến p3Co87jNvề phíoBsUa trướcp3Co87jN, asx5mr4icnh sx5mr4icđang hoàsx5mr4icn toànoBsU đánhsx5mr4ic mấtoBsU toBsUất p3Co87jNcả cảmoBsU xúoBsUc, chỉoBsU p3Co87jNcần biếtsx5mr4ic ngsx5mr4icười oBsUcon gáoBsUi oBsUanh yp3Co87jNêu đp3Co87jNang hiệnp3Co87jN diệnsx5mr4ic toBsUrong tầmp3Co87jN sx5mr4icmắt, sx5mr4icvà oBsUkhông tsx5mr4ichể đánhp3Co87jN mấtp3Co87jN côp3Co87jN sx5mr4icthêm sx5mr4icmột lp3Co87jNần nữa.

“Đừng chsx5mr4icạm vào!!”

Bước chp3Co87jNân anp3Co87jNh chỉp3Co87jN csx5mr4icòn cásx5mr4icch sx5mr4iccô chưap3Co87jN đầp3Co87jNy mộsx5mr4ict mp3Co87jNét thp3Co87jNì dừoBsUng lạisx5mr4ic, noBsUghiến rănsx5mr4icg nhsx5mr4icìn tênsx5mr4ic cậnoBsU vệoBsU đap3Co87jNng csx5mr4icó độnp3Co87jNg táoBsUc nâp3Co87jNng ngưoBsUời cp3Co87jNô lên,p3Co87jN đôisx5mr4ic mắp3Co87jNt đep3Co87jNn sẫmp3Co87jN đansx5mr4icg trừp3Co87jNng lp3Co87jNên đoBsUầy sx5mr4ictức giận.

Tên csx5mr4icận vệp3Co87jN kp3Co87jNia boBsUị oBsUanh p3Co87jNlàm p3Co87jNcho giậtsx5mr4ic p3Co87jNmình, vôoBsU sx5mr4icý loBsUại buôoBsUng taoBsUy khioBsUến coBsUả ngườp3Co87jNi Áip3Co87jN Hp3Co87jNy oBsUrơi p3Co87jNtự dp3Co87jNo xsx5mr4icuống mặtp3Co87jN đất.

“Biến đi.”sx5mr4ic p3Co87jNGiọng nóisx5mr4ic sx5mr4icvừa oBsUrồi lsx5mr4icại cấtoBsU lêsx5mr4icn, sx5mr4icMinh Vỹsx5mr4ic cốsx5mr4ic goBsUắng kìmp3Co87jN chế,oBsU nósx5mr4ici bsx5mr4icằng sx5mr4icchất giọnoBsUg nhẹsx5mr4ic nhp3Co87jNàng voBsUà bìnsx5mr4ich tĩp3Co87jNnh sx5mr4icnhất coBsUó thể.

Không p3Co87jNai p3Co87jNcó quyềnp3Co87jN đượoBsUc oBsUlàm csx5mr4icô ấsx5mr4icy tổnoBsU thương!

Minh VỹoBsU trừnoBsUg mắtp3Co87jN nhìsx5mr4icn đámp3Co87jN cậnoBsU vệ,p3Co87jN nhoBsUư đoBsUang p3Co87jNthể sx5mr4ichiện p3Co87jNtâm trsx5mr4icạng koBsUhó p3Co87jNchịu củasx5mr4ic mìnhp3Co87jN vềoBsU sựp3Co87jN hsx5mr4iciện dioBsUện coBsUủa họ.

Nhận p3Co87jNthấy “tínsx5mr4ic hiệu”oBsU khônoBsUg oBsUtốt sx5mr4ictừ “tsx5mr4ichiếu p3Co87jNgia đánoBsUg mến”,sx5mr4ic sx5mr4icdĩ noBsUhiên toásx5mr4icn cp3Co87jNận voBsUệ lậpsx5mr4ic tứcoBsU biếnsx5mr4ic msx5mr4icất chsx5mr4icưa đsx5mr4icầy nămsx5mr4ic giây.

Minh Vỹp3Co87jN vẫnsx5mr4ic oBsUđứng p3Co87jNyên trsx5mr4icước np3Co87jNgười cosx5mr4icn p3Co87jNgái p3Co87jNđang nằoBsUm lặngsx5mr4ic tp3Co87jNhinh oBsUdưới đấtsx5mr4ic, mặsx5mr4icc kệsx5mr4ic ánoBsUh oBsUnắng mùp3Co87jNa hèoBsU nónp3Co87jNg bứcsx5mr4ic roBsUa sứcsx5mr4ic p3Co87jNchiếu rọoBsUi khắpoBsU ngườioBsU cô.

Ông trờip3Co87jN p3Co87jNđang đùaoBsU cợtsx5mr4ic vớioBsU sx5mr4icanh à?

Bao np3Co87jNhiêu coBsUông sp3Co87jNức voBsUà tp3Co87jNhời gp3Co87jNian aoBsUnh bỏp3Co87jN roBsUa thậtp3Co87jN oBsUsự khôoBsUng ítp3Co87jN đsx5mr4icể p3Co87jNtìm cô,sx5mr4ic nhp3Co87jNưng đsx5mr4icáp lạoBsUi coBsUhỉ làoBsU sx5mr4icsự tuyp3Co87jNệt vọnoBsUg késx5mr4ico doBsUài đằoBsUng đẵng.

Nhưng đếnp3Co87jN oBsUkhi ansx5mr4ich oBsUbất mãsx5mr4icn oBsUbỏ oBsUcuộc, chấpsx5mr4ic nhậoBsUn sx5mr4ictất sx5mr4iccả sựoBsU sắp3Co87jNp xoBsUếp oBsUcủa ônsx5mr4icg oBsUHàn noBsUhư sx5mr4icmột cáioBsU máy…p3Co87jN côoBsU lạisx5mr4ic xp3Co87jNuất hiện!

Đôi msx5mr4icôi mỏngsx5mr4ic nhếchsx5mr4ic lêsx5mr4icn từoBsU oBsUtừ, vònoBsUg coBsUung troBsUên khuôoBsUn msx5mr4icặt ap3Co87jNnh tuấsx5mr4icn chữngsx5mr4ic p3Co87jNchạc chínsx5mr4ich làsx5mr4ic sx5mr4icnụ oBsUcười khinoBsUh đời!

Anh cúp3Co87jNi ngườip3Co87jN xuống,p3Co87jN nhẹsx5mr4ic nhàngsx5mr4ic lp3Co87jNuồn oBsUtay oBsUqua tp3Co87jNhân nsx5mr4icgười quoBsUen thuộcp3Co87jN tp3Co87jNrong chiếcsx5mr4ic váoBsUy p3Co87jNren đenoBsU, thsx5mr4icận sx5mr4ictrọng p3Co87jNnhấc p3Co87jNbổng np3Co87jNgười sx5mr4iccô lên.

Gương mặtp3Co87jN ap3Co87jNnh giãp3Co87jNn dần,sx5mr4ic bp3Co87jNớt phầnp3Co87jN nàsx5mr4ico sựp3Co87jN cănsx5mr4icg p3Co87jNthẳng luônp3Co87jN đeoBsUo sx5mr4icbám sx5mr4icdai dẳng…p3Co87jN đúngoBsU thp3Co87jNật làp3Co87jN VưoBsUơng Áisx5mr4ic sx5mr4icHy rồi!

Hai bàoBsUn tasx5mr4icy chợtsx5mr4ic siếtoBsU thậtoBsU p3Co87jNchặt ngườip3Co87jN cooBsUn gáoBsUi p3Co87jNtrong taoBsUy, Misx5mr4icnh Vỹp3Co87jN csx5mr4icúi thấpsx5mr4ic sx5mr4icđầu, đoBsUặt lênp3Co87jN trsx5mr4icán Áip3Co87jN p3Co87jNHy mộp3Co87jNt sx5mr4icnụ oBsUhôn p3Co87jNthật khẽ…

Cuối sx5mr4iccùng, côoBsU oBsUđã trởsx5mr4ic vsx5mr4icề bêsx5mr4icn anoBsUh rồi…

Tại soBsUao oBsUcô loBsUại sx5mr4icxuất sx5mr4ichiện trop3Co87jNng oBsUthể p3Co87jNtrạng yp3Co87jNếu ớtp3Co87jN oBsUnhư oBsUthế sx5mr4icnày coBsUơ chứ?

Kỳ sx5mr4iclạ thật,sx5mr4ic oBsUvốn dsx5mr4icĩ côoBsU oBsUcó toBsUhể sx5mr4icvào thẳngp3Co87jN np3Co87jNhà đểp3Co87jN tsx5mr4icìm sx5mr4icanh cp3Co87jNơ mà,oBsU tp3Co87jNại sp3Co87jNao lạisx5mr4ic ngồip3Co87jN oBsUtrước cửa,p3Co87jN lạp3Co87jNi oBsUcòn ôoBsUm thep3Co87jNo gấusx5mr4ic bp3Co87jNông đểsx5mr4ic rồisx5mr4ic ssx5mr4icau đoBsUó ngấsx5mr4ict xỉu?

Bàn chânp3Co87jN oBsUMinh Vp3Co87jNỹ nhấp3Co87jNc lp3Co87jNên, nhưsx5mr4icng lạip3Co87jN hoBsUạ p3Co87jNxuống sx5mr4icvì mộp3Co87jNt câp3Co87jNu nsx5mr4icói vọngsx5mr4ic tsx5mr4icừ pp3Co87jNhía sau.

“Trả csx5mr4icô oBsUấy lạisx5mr4ic p3Co87jNcho anh.”

Theo phảnoBsU xạsx5mr4ic, MinoBsUh VoBsUỹ sx5mr4icquay đầsx5mr4icu lại…

Từ php3Co87jNía sauoBsU, Hạsx5mr4ico ThầoBsUn oBsUvòng sx5mr4ictay np3Co87jNgang ep3Co87jNo mộtoBsU sx5mr4iccô gáoBsUi sx5mr4iclạ mặtsx5mr4ic, cườoBsUi cợt.

“Tôi oBsUchơi coBsUhán rồi,p3Co87jN trảsx5mr4ic lạip3Co87jN đấy.”

Sau oBsUcâu p3Co87jNnói vsx5mr4icô tp3Co87jNrách nhip3Co87jNệm oBsUấy, ngườoBsUi coBsUon p3Co87jNgái oBsUkia cũngsx5mr4ic bập3Co87jNt sx5mr4iccười koBsUhúc khích,p3Co87jN népp3Co87jN oBsUđầu voBsUào ngoBsUực HạooBsU ThầnoBsU, rp3Co87jNa dáp3Co87jNng vôoBsU cp3Co87jNùng tìp3Co87jNnh tứ.

Trả Áp3Co87jNi oBsUHy lạsx5mr4ici csx5mr4icho anh?

Minh Vỹsx5mr4ic khoBsUông hoBsUề tỏoBsU bấsx5mr4ict cứp3Co87jN tp3Co87jNhái độoBsU nsx5mr4icào cả,oBsU ap3Co87jNnh vẫnp3Co87jN oBsUôm Áisx5mr4ic Hsx5mr4icy tronp3Co87jNg lòngsx5mr4ic, đp3Co87jNôi moBsUôi mấpoBsU sx5mr4icmáy sx5mr4icbật thànhsx5mr4ic tiếng.

“Cảm ơn.”

Không qsx5mr4icuan trọng,p3Co87jN sx5mr4icchỉ oBsUcần côp3Co87jN trởoBsU vềp3Co87jN oBsUvới anoBsUh, toBsUhế oBsUlà đủoBsU rồi.

Bóng lưoBsUng csx5mr4icao lsx5mr4icớn oBsUquay lại,p3Co87jN thẳngoBsU ngườioBsU bướcsx5mr4ic đi…

Thì sx5mr4icra qoBsUuãng thờisx5mr4ic giasx5mr4icn p3Co87jNcô mấp3Co87jNt tích,p3Co87jN Hsx5mr4icạo ThầnoBsU p3Co87jNchính p3Co87jNlà ngườip3Co87jN coBsUhăm oBsUsóc voBsUà bảoBsUo vsx5mr4icệ cô.

Cứ tưởngsx5mr4ic nóisx5mr4ic rp3Co87jNa nhữnsx5mr4icg lờsx5mr4ici đoBsUó sx5mr4icthì ap3Co87jNnh sẽoBsU tsx5mr4icin làsx5mr4ic hoBsUắn toBsUa ghéoBsUt bỏp3Co87jN nêp3Co87jNn mớisx5mr4ic trảsx5mr4ic lạisx5mr4ic sx5mr4iccô sao?

Nhầm rồi…

Từ sx5mr4icbốn np3Co87jNăm trướcoBsU sx5mr4iccho đếnsx5mr4ic oBsUtận bsx5mr4icây giờoBsU, msx5mr4icỗi khoBsUi ansx5mr4ich p3Co87jNvà p3Co87jNHạo ThầnoBsU đốoBsUi mặsx5mr4ict vớoBsUi nhap3Co87jNu, ánp3Co87jNh mắtsx5mr4ic củaoBsU p3Co87jNhắn sx5mr4icta vẫnoBsU oBsUkhông hềoBsU oBsUthay đổi.

Trong p3Co87jNmắt hắn,p3Co87jN csx5mr4ichỉ oBsUtồn sx5mr4ictại doBsUuy nhấtoBsU ngườisx5mr4ic sx5mr4iccon gp3Co87jNái củasx5mr4ic ansx5mr4ich p3Co87jNvà oBsUham muốnsx5mr4ic độcoBsU chiếmoBsU khôngp3Co87jN ngừng.

Bước coBsUhân nhap3Co87jNnh hp3Co87jNơn, p3Co87jNMinh oBsUVỹ bướsx5mr4icc vàoBsUo cổngp3Co87jN nsx5mr4ichà, bănsx5mr4icg quoBsUa ksx5mr4ichu vườsx5mr4icn rp3Co87jNộng p3Co87jNlớn vsx5mr4icà p3Co87jNtiến đếnsx5mr4ic goBsUần hồsx5mr4ic bơi.

Dừng lạip3Co87jN ởp3Co87jN thànhsx5mr4ic hp3Co87jNồ p3Co87jNbơi, anoBsUh sx5mr4iccúi ngsx5mr4icười xuống,sx5mr4ic trênoBsU tasx5mr4icy voBsUẫn lp3Co87jNà VưoBsUơng ÁioBsU sx5mr4icHy p3Co87jNđang nhắmp3Co87jN nghiềp3Co87jNn đoBsUôi mắp3Co87jNt vàsx5mr4ic ômoBsU csx5mr4ichặt gấp3Co87jNu bông.

Đôi tp3Co87jNay vẫnoBsU np3Co87jNâng ngườisx5mr4ic coBsUô, nhưoBsUng oBsUanh lạip3Co87jN từsx5mr4ic tp3Co87jNừ hạoBsU thp3Co87jNấp tp3Co87jNay, sx5mr4icđể cảoBsU ngườip3Co87jN sx5mr4iccô p3Co87jNbắt đầup3Co87jN ngậpp3Co87jN trosx5mr4icng nước.

Minh VỹoBsU oBsUcàng oBsUhạ thp3Co87jNấp oBsUtay, sx5mr4icmực nsx5mr4icước nganp3Co87jNg ngườioBsU oBsUcô lạip3Co87jN càp3Co87jNng np3Co87jNâng cao.

Thân tp3Co87jNhể nhp3Co87jNỏ bp3Co87jNé oBsUkia p3Co87jNkhẽ rusx5mr4icn loBsUên, nhsx5mr4icưng lạsx5mr4ici cốsx5mr4ic kìmoBsU oBsUnén… ap3Co87jNnh cóoBsU tp3Co87jNhể tsx5mr4ichấy oBsUrõ, hoBsUai sx5mr4icbàn tp3Co87jNay ôp3Co87jNm gấoBsUu oBsUbông đoBsUang soBsUiết cp3Co87jNhặt lại,p3Co87jN ngap3Co87jNy coBsUả ksx5mr4ichuôn mặtsx5mr4ic p3Co87jNcô coBsUũng bắtp3Co87jN đầsx5mr4icu tp3Co87jNỏ roBsUa khóoBsU chịu.

Đây chp3Co87jNỉ coBsUó toBsUhể làoBsU oBsUkế hsx5mr4icoạch dsx5mr4ico sx5mr4icHạo Thầnsx5mr4ic bàyp3Co87jN sx5mr4icra, vsx5mr4icì oBsUanh bioBsUết rsx5mr4icõ hắnp3Co87jN khônp3Co87jNg thểoBsU oBsUdễ dàngp3Co87jN manp3Co87jNg Ásx5mr4ici oBsUHy sx5mr4ictrả oBsUlại cp3Co87jNho ap3Co87jNnh được.

“Cứ tiếpsx5mr4ic tụcp3Co87jN gsx5mr4iciả vờ…”p3Co87jN Đôp3Co87jNi msx5mr4icắt sx5mr4icđen tp3Co87jNrở nêp3Co87jNn p3Co87jNvô hồnsx5mr4ic, anoBsUh lạnhp3Co87jN lùsx5mr4icng gp3Co87jNằn từnoBsUg chữ,sx5mr4ic p3Co87jN“… nếuoBsU sx5mr4icem muốnsx5mr4ic chết.”