Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô chủ,As đếnksjJYk STi2Lpgiờ ănAs rồi.”As LDoVbAMột côksjJYk hAsầu bưSTi2Lpớc vLDoVbAào căAsn phòngksjJYk bịksjJYk bóngksjJYk tốiksjJYk nLDoVbAuốt chửSTi2Lpng, ksjJYkHạo STi2LpThần đSTi2Lpã hoànLDoVbA tksjJYkoàn ksjJYktách biệLDoVbAt ÁAsi HSTi2Lpy khỏiksjJYk thếksjJYk gksjJYkiới bSTi2Lpên ksjJYkngoài, giksjJYkam giữksjJYk ksjJYkcô troksjJYkng căksjJYkn Asphòng rSTi2Lpộng lớnAs đầySTi2Lp đủLDoVbA tiksjJYkện STi2Lpnghi, nLDoVbAhưng lạiksjJYk thiAsếu sAsức sốSTi2Lpng vksjJYkà hơLDoVbAi ấLDoVbAm củaLDoVbA cSTi2Lpon người.

Đã bAsao STi2Lplâu rAsồi nhỉ?

Ái HksjJYky khksjJYkông màngksjJYk đưaksjJYk mLDoVbAắt nhksjJYkìn cSTi2Lpô hầuAs đanLDoVbAg STi2Lpbê khaSTi2Lpy thứSTi2Lpc STi2Lpăn đSTi2Lpặt lLDoVbAên Aschiếc LDoVbAbàn gầAsn LDoVbAmình, vẫnLDoVbA ngồiSTi2Lp STi2Lpyên lAsặng Asnhìn vLDoVbAào STi2Lpkhoảng không…

Mọi viksjJYkệc vksjJYkẫn diễnksjJYk rAsa nhưSTi2Lp mộtSTi2Lp vòLDoVbAng ksjJYktuần hoàksjJYkn, LDoVbAngày ngàySTi2Lp vẫnSTi2Lp Ascó LDoVbAngười STi2Lpđưa đồksjJYk ăAsn đếLDoVbAn cLDoVbAho ksjJYkcô đSTi2Lpúng giờAs, vẫksjJYkn STi2Lpcó ngLDoVbAười chSTi2Lpăm sóSTi2Lpc tksjJYkhật tỉLDoVbA STi2Lpmỉ nAshư đangAs nânSTi2Lpg LDoVbAniu mộksjJYkt loàiAs hoLDoVbAa mỏnSTi2Lpg Asmanh yLDoVbAếu ớAst, nhưAsng vẫnAs cAsó ksjJYkmột LDoVbAbức tườnAsg vLDoVbAô ksjJYkhình ngăksjJYkn cLDoVbAhặn khAsông chAso Ascô bướcLDoVbA Asra Askhỏi lồngSTi2Lp kínhLDoVbA Asđang STi2Lpgiữ cksjJYkhân ksjJYkchính mình.

Hạo ThầnSTi2Lp mksjJYkỗi ngàksjJYky đềuSTi2Lp đếnAs cănksjJYk phònksjJYkg STi2Lpmà mìnSTi2Lph LDoVbAgiam gSTi2Lpiữ ÁiLDoVbA HyksjJYk, vẫSTi2Lpn nLDoVbAói chuyệnSTi2Lp nhSTi2Lpư khônLDoVbAg hềksjJYk STi2Lpcó chuSTi2Lpyện gìLDoVbA xảyAs rLDoVbAa, ksjJYknhưng chỉLDoVbA duksjJYky nhấtksjJYk cSTi2Lpậu tựksjJYk mìnAsh độcSTi2Lp thoại.

Từ LDoVbAngày bịAs Asgiam ksjJYklỏng, ÁiAs HAsy khônLDoVbAg hAsề STi2Lpmở miAsệng nóSTi2Lpi dAsù LDoVbAchỉ mộAst tSTi2Lpừ, LDoVbAthậm chksjJYkí ksjJYklại cSTi2Lpòn tLDoVbArở STi2Lpnên Askhép kínLDoVbA, nhưksjJYk khôSTi2Lpng aSTi2Lpi STi2Lptồn LDoVbAtại trksjJYkong Asmắt cô.

Cô vẫnSTi2Lp LDoVbAăn… vẫnSTi2Lp sống…

Một STi2Lpngày, mLDoVbAột tháSTi2Lpng, mộtksjJYk năm…

Dù LDoVbAcho Asthời ksjJYkgian cóksjJYk trôiAs nhaAsnh đSTi2Lpến mứLDoVbAc nào,STi2Lp đốAsi vớSTi2Lpi ksjJYkÁi LDoVbAHy, hoànAs toksjJYkàn khksjJYkông cóksjJYk địAsnh STi2Lpnghĩ vAsề STi2Lpngày thángLDoVbA LDoVbAlà gìSTi2Lp cả.

Cô cSTi2Lphỉ Asbiết rằSTi2Lpng, mìksjJYknh đaLDoVbAng trảAsi quAsa mộAst quãAsng thờiksjJYk STi2Lpgian rơLDoVbAi vLDoVbAào hànksjJYkg vạnLDoVbA thiêSTi2Lpn niAsên kỷ,As đánhLDoVbA mấtLDoVbA hoàSTi2Lpn tksjJYkoàn Ashai từksjJYk “tựLDoVbA do”.

Không kksjJYkhóc… khôAsng Ascười… mksjJYkột nSTi2Lpăm STi2Lpsống tksjJYkrong thếSTi2Lp giớAsi nhàLDoVbAm LDoVbAchán, ÁLDoVbAi LDoVbAHy ksjJYkkhông Ashề LDoVbArơi thksjJYkêm ksjJYkbất cứLDoVbA mAsột giọLDoVbAt Asnước STi2Lpmắt nàoAs cả…ksjJYk Asvì dùLDoVbA STi2Lpcho cóLDoVbA khócAs hAsết nAsước mắtLDoVbA, cSTi2Lpũng khôngksjJYk LDoVbAhề cóSTi2Lp lSTi2Lpối tSTi2Lphoát đểSTi2Lp côAs tìmAs vLDoVbAề anh.

Nếu nhưLDoVbA thế,ksjJYk tSTi2Lphà rằnLDoVbAg mìnLDoVbAh phảiSTi2Lp cưksjJYkời thậksjJYkt tksjJYkươi, đểLDoVbA MiAsnh VỹksjJYk LDoVbAở đâAsu Asđó tAsrên tSTi2Lphế giớiksjJYk LDoVbAnày Ascòn cAsó thểAs sốnksjJYkg hạnAsh pSTi2Lphúc Askhi kksjJYkhông cSTi2Lpó mình.

Anh STi2Lpđã STi2Lpcó LDoVbAthể LDoVbAvượt qksjJYkua nỗiksjJYk Asđau mấksjJYkt ThLDoVbAy ThLDoVbAy, STi2Lpthì LDoVbAtại sLDoVbAao lksjJYkại Askhông thểSTi2Lp quênSTi2Lp Ascô đượcLDoVbA STi2Lpcơ chứ?

Nhưng STi2Lpcô vẫnSTi2Lp LDoVbAkhông thểAs cười,LDoVbA Asvà lạLDoVbAi Ascàng khônLDoVbAg thAsể kLDoVbAhóc, chỉSTi2Lp thấAsy STi2Lpcõi lLDoVbAòng trSTi2Lpống rỗnSTi2Lpg, kksjJYkhông hSTi2Lpề tồSTi2Lpn tạAsi STi2Lpbất STi2Lpcứ điềuAs gksjJYkì đượcAs ksjJYkcho làksjJYk hạAsnh phúksjJYkc STi2Lphay đauAs đớn.

Ái LDoVbAHy thLDoVbAật sựAs… thậAst sựksjJYk khônAsg thểAs nhớksjJYk ksjJYkrõ khLDoVbAuôn LDoVbAmặt lạnhksjJYk lksjJYkùng nLDoVbAgạo mạnLDoVbA ksjJYkđó nữa…ksjJYk tAshật sựAs khôLDoVbAng thểLDoVbA nksjJYkhớ được!

Tất STi2Lpcả ksjJYkchỉ làksjJYk mộtAs gươngksjJYk mSTi2Lpặt mksjJYkờ nhạAst đangAs dầnLDoVbA pAshai nSTi2Lphoà troAsng tLDoVbAâm tksjJYkrí cô.

Ngay cảksjJYk hơiSTi2Lp LDoVbAấm thâAsn tksjJYkhuộc vàksjJYk cảmAs gLDoVbAiác khSTi2Lpi ksjJYkkề cậLDoVbAn bAsên MSTi2Lpinh VỹAs cũnSTi2Lpg hoksjJYkàn toànSTi2Lp biếnAs mấtLDoVbA, ÁiAs ksjJYkHy khôAsng thAsể LDoVbAcảm nhậnSTi2Lp ksjJYkđược gìLDoVbA cả…

… khSTi2Lpông gìSTi2Lp cả.

Cô LDoVbAhầu cũLDoVbAng khôngLDoVbA hềksjJYk cLDoVbAảm STi2Lpthấy STi2Lplạ lẫmksjJYk vìLDoVbA nhữSTi2Lpng hànhLDoVbA đAsộng thấtAs thưLDoVbAờng STi2Lpcủa ÁSTi2Lpi HSTi2Lpy, nhLDoVbAanh cSTi2Lphân bướcksjJYk Asra khỏiksjJYk ksjJYkphòng, sAsau Asđó Asgài chLDoVbAốt khoá.

Cô iLDoVbAm lLDoVbAặng, chìLDoVbAm sSTi2Lpâu vAsào mAsớ ksjJYkký STi2Lpức ksjJYkhỗn độn…

Không tAshể LDoVbAtin đượcAs ksjJYkanh làLDoVbA ngườSTi2Lpi đãLDoVbA nhAsẫn tâmSTi2Lp LDoVbAxuống LDoVbAtay ksjJYktàn sksjJYkát LDoVbAcả giLDoVbAa Asđình cLDoVbAủa cô….

Không đAsâu, nksjJYkgười nhAsư MinSTi2Lph LDoVbAVỹ, vẻLDoVbA LDoVbAbề ngoSTi2Lpài lạnAsh lùnAsg chSTi2Lpỉ lksjJYkà vSTi2Lpỏ bọcksjJYk STi2Lpcho LDoVbAsự LDoVbAấm ápksjJYk ksjJYklan toảSTi2Lp STi2Lpbên trongSTi2Lp… aSTi2Lpnh sLDoVbAẽ Askhông LDoVbAbao LDoVbAgiờ LDoVbAlàm nhAsư thế!

Nhưng Askhông pSTi2Lphải STi2Lpchính ĐiSTi2Lpền HuânksjJYk đãLDoVbA thừaAs nhậnLDoVbA rằngLDoVbA hắnLDoVbA lksjJYkà kksjJYkẻ LDoVbAgiết STi2Lpgia đìnhAs Ascô saLDoVbAo? AsNhưng tạksjJYki saLDoVbAo ksjJYkTịnh NhAsi lksjJYkại nLDoVbAói MinSTi2Lph VỹksjJYk mớiSTi2Lp tAshực sLDoVbAự LDoVbAlà kSTi2Lpẻ sAsát nhLDoVbAân cơSTi2Lp chứ?

Hạo ThầnksjJYk bướSTi2Lpc LDoVbAvào ksjJYkcăn phòngksjJYk phảngAs phấtksjJYk mksjJYkùi hươngksjJYk củSTi2Lpa ksjJYkhoa tườnLDoVbAg viAs, tiLDoVbAến STi2Lpđến gầSTi2Lpn ÁiAs AsHy STi2Lpvà ngSTi2Lpồi lênLDoVbA cạnhksjJYk giường.

“Em LDoVbAchán Asghét ksjJYkanh STi2Lpđến ksjJYkmức nàAsy saSTi2Lpo?” GLDoVbAương mksjJYkặt lộSTi2Lp rksjJYkõ ksjJYkvẻ thấtLDoVbA vọng,As HạoksjJYk TAshần dLDoVbAường nhưSTi2Lp đãAs biAsết cSTi2Lpâu trảAs lAsời sksjJYkẽ lAsà nhưSTi2Lp thAsế nàoksjJYk, tLDoVbAiếp tSTi2Lpục ksjJYkcất LDoVbAgiọng đềuAs đềuAs. “ĐừngAs nhưLDoVbA ksjJYkthế LDoVbAnữa, aLDoVbAnh STi2Lpcó tAshể kAshiến eAsm hạAsnh pksjJYkhúc LDoVbAhơn cSTi2Lpả hắn.

Cứ tưởngLDoVbA STi2Lprằng Aschỉ cAsần gLDoVbAiữ ÁLDoVbAi HSTi2Lpy bênSTi2Lp cạSTi2Lpnh, HạoksjJYk ThầnksjJYk sSTi2Lpẽ hạnksjJYkh phúcksjJYk sao?

Không LDoVbAhề! HạnhAs phúAsc Astưởng chừngLDoVbA nhưSTi2Lp chỉLDoVbA thoksjJYkáng quLDoVbAa, nhẹAs nksjJYkhư lSTi2Lpàn Asgió mAsơn mLDoVbAan ngksjJYkoài bầuSTi2Lp trờLDoVbAi ksjJYkđơn điệu…

Nhưng STi2Lpđau STi2Lpđớn lAsại kAséo dAsài, Asche khuấtLDoVbA thSTi2Lpứ ánAsh sángSTi2Lp khiksjJYkến cuộAsc sLDoVbAống Ascủa cậuLDoVbA chuyAsển bksjJYkiến theksjJYko mLDoVbAột mksjJYkàu ksjJYkđen tăAsm tối.STi2Lp ksjJYkCứ nhưAs thếLDoVbA nLDoVbAày thksjJYkật sựksjJYk khLDoVbAông ổnSTi2Lp cSTi2Lphút nào…STi2Lp côAs vẫSTi2Lpn yêksjJYkn lặngLDoVbA, hoksjJYkàn toLDoVbAàn khLDoVbAông cSTi2Lpó chútAs biểLDoVbAu cảLDoVbAm STi2Lpnào kháAsc STi2Lpngoài ksjJYkviệc tAshẫn thờAs LDoVbAnhìn vksjJYkào khoảnAsg không.

“Theo anLDoVbAh!” HksjJYkạo ThầnksjJYk mệtksjJYk mỏiLDoVbA STi2Lpôm lấySTi2Lp đksjJYkầu, LDoVbAsau đóSTi2Lp STi2Lpđứng Asdậy nắmSTi2Lp STi2Lplấy taAsy côSTi2Lp LDoVbAlôi đi…

Có lẽ…As đếnksjJYk lúksjJYkc ksjJYkphải buônAsg taSTi2Lpy rồiAs. VLDoVbAì nắmLDoVbA giAsữ mLDoVbAối tìnhLDoVbA tksjJYkừ mLDoVbAột phíLDoVbAa nhLDoVbAư tksjJYkhế này,As thAsật sựSTi2Lp chỉksjJYk kLDoVbAhiến cksjJYkả haLDoVbAi đauLDoVbA kSTi2Lphổ hơSTi2Lpn mSTi2Lpà thôi.

Quãng thờiAs giksjJYkan qLDoVbAua, ksjJYkHạo AsThần đãLDoVbA thựcLDoVbA sựAs quáksjJYk íSTi2Lpch kSTi2Lpỷ, chSTi2Lpỉ biksjJYkết gSTi2Lpiữ ÁiAs AsHy chksjJYko riêSTi2Lpng mìnhksjJYk vàAs ngLDoVbAhĩ sksjJYkẽ làAsm ngLDoVbAười cksjJYkon gáksjJYki nàyAs hạnhLDoVbA phúc.

Nhưng hLDoVbAai cksjJYkhữ “hLDoVbAạnh phSTi2Lpúc” Asmiễn cSTi2Lpưỡng nAsày cóAs tLDoVbAhật sAsự Astồn ksjJYktại khksjJYkông LDoVbAkhi cLDoVbAô vẫnSTi2Lp còAsn moAsng nhSTi2Lpớ hắn?

Cô đểksjJYk mặcSTi2Lp HạLDoVbAo ThầnksjJYk đSTi2Lpưa mìnhAs đi,As khôSTi2Lpng hềSTi2Lp cóAs chLDoVbAút STi2Lpphản ứngksjJYk LDoVbAnào gọLDoVbAi lLDoVbAà LDoVbAkháng cựksjJYk, chỉksjJYk Asvô thứcAs nốiksjJYk bướcLDoVbA theLDoVbAo sksjJYkau cAsậu, LDoVbAbàn taksjJYky Ascòn ksjJYklại siksjJYkết LDoVbAchặt coksjJYkn ksjJYkgấu bSTi2Lpông mềAsm LDoVbAmại trAsong tay.

Đây… lLDoVbAà cSTi2Lpách ksjJYkduy nhấtSTi2Lp ksjJYkHạo ThầnSTi2Lp khôSTi2Lpng muốnSTi2Lp sửAs dụngLDoVbA… nhưLDoVbAng hếtksjJYk cácksjJYkh rồi!

Phải khiếAsn ÁiSTi2Lp HLDoVbAy hoàSTi2Lpn toksjJYkàn tiLDoVbAn tưởngAs Ascậu vàksjJYk cămksjJYk hậnLDoVbA MiSTi2Lpnh Vỹ.

“Vẫn chưSTi2Lpa tìksjJYkm thấyLDoVbA LDoVbAcô STi2Lpấy sao?As” MiLDoVbAnh STi2LpVỹ Asđấm mạAsnh lênLDoVbA bàAsn LDoVbAlàm việAsc củaSTi2Lp LDoVbAông HAsàn, STi2Lpđôi mLDoVbAắt aLDoVbAnh trừSTi2Lpng lSTi2Lpên nhữksjJYkng ksjJYktia sáksjJYkng cLDoVbAủa STi2Lplửa STi2Lphận. “MộksjJYkt nSTi2Lpăm, đãLDoVbA mộAst nksjJYkăm rồiksjJYk LDoVbAđấy ksjJYkông cóLDoVbA biếtSTi2Lp không?!”

Tìm Askiếm rồiksjJYk lạSTi2Lpi tìmLDoVbA Askiếm, anksjJYkh gầAsn nhLDoVbAư cLDoVbAhìm ksjJYkvào STi2Lptuyệt vọng…

Muốn STi2Lpbỏ cuộcSTi2Lp, nhưnLDoVbAg tráksjJYki tksjJYkim lạLDoVbAi kAshông cSTi2Lpho pksjJYkhép anAsh ksjJYklàm thế!

Lẽ nàoAs ÁiSTi2Lp STi2LpHy đãSTi2Lp tAshực sAsự STi2Lpbốc hAsơi khỏSTi2Lpi thSTi2Lpế giAsới nàyAs rồiSTi2Lp ư?

“Đừng đòAsi ksjJYkhỏi kSTi2Lphi tSTi2Lpa ksjJYkđã gSTi2Lpiúp coksjJYkn làmSTi2Lp tấSTi2Lpt Ascả đểAs tìmksjJYk coLDoVbAn Asbé STi2Lpấy nếuAs coSTi2Lpn khLDoVbAông mSTi2Lpuốn mấLDoVbAt nóksjJYk mksjJYkãi mãLDoVbAi.” ÔngAs HAsàn đanLDoVbA haksjJYki taAsy STi2Lpvào nhLDoVbAau, tLDoVbAựa STi2Lplưng vàksjJYko chiAsếc ghếAs LDoVbAxoay, trảksjJYk Aslời MinAsh VỹLDoVbA mộtksjJYk cáchksjJYk nksjJYkghiêm ngLDoVbAhị. “QuênAs cSTi2Lpon bksjJYké ấSTi2Lpy đAsi, tAsa sẽAs tLDoVbAìm cLDoVbAho ksjJYkcon STi2Lpmột ngườiSTi2Lp cAson gáAsi khSTi2Lpác LDoVbAxinh Asđẹp vksjJYkà tốSTi2Lpt hơAsn nó.”

Đối vớiLDoVbA ông,ksjJYk hSTi2Lpiện Astại, xLDoVbAem nAshư mọLDoVbAi chuyệnSTi2Lp LDoVbAđã đượcksjJYk tSTi2Lphu ksjJYkxếp ổnksjJYk ksjJYkthoả, vàksjJYk tấksjJYkt cảSTi2Lp sLDoVbAẽ lạLDoVbAi Asổn địnhksjJYk nhSTi2Lpư lúcksjJYk Asban đầu.

“Ý ôngSTi2Lp lksjJYkà ksjJYktôi STi2Lpphải sSTi2Lpống tốtSTi2Lp khSTi2Lpi thiếAsu STi2Lpcô ksjJYkấy saLDoVbAo? ThếLDoVbA cuộcLDoVbA sốnksjJYkg củaAs ônAsg STi2Lpcó hạSTi2Lpnh phúksjJYkc nAsếu thiếuSTi2Lp bàksjJYk ksjJYkta khôLDoVbAng? VàksjJYk LDoVbAtôi hiệnAs giờksjJYk STi2Lplà nSTi2Lphư Asthế đấy,STi2Lp LDoVbAkhông cksjJYkó côksjJYk ấyksjJYk, coksjJYki nAshư Asthế gAsiới nSTi2Lpày đLDoVbAối Asvới STi2Lptôi LDoVbAchẳng cSTi2Lpòn LDoVbAý ngLDoVbAhĩa gìksjJYk ksjJYkcả!” GươksjJYkng STi2Lpmặt LDoVbAMinh VỹLDoVbA cSTi2Lphợt tksjJYkrở nLDoVbAên LDoVbAthật lSTi2Lpạnh lùnLDoVbAg vAsà bấtAs cAsần, nAshư thểLDoVbA đaSTi2Lpng ksjJYkmong mSTi2Lpuốn LDoVbArời khỏSTi2Lpi thAsế giớiAs nAsày bksjJYkất cứAs ksjJYklúc nào.

Không chỉksjJYk bấAst lựcAs vìLDoVbA chuLDoVbAyện lãLDoVbAnh đạoksjJYk tổAs chứcLDoVbA LDoVbAKnight, Asanh tLDoVbAhật sựLDoVbA ksjJYkđang rSTi2Lpất mAsệt mỏiAs vìksjJYk vôAs vọngSTi2Lp LDoVbAtrong việAsc tìmLDoVbA kiếmAs ÁAsi Hy.

Đôi mAsắt chấtLDoVbA cLDoVbAhứa ưuLDoVbA pSTi2Lphiền, MiLDoVbAnh ksjJYkVỹ bSTi2Lpước STi2Lpnhanh rSTi2Lpa Askhỏi cAsăn phòngLDoVbA ksjJYkđang kksjJYkhiến mìksjJYknh ngạLDoVbAt Asthở, chỉAs mSTi2Lpuốn tìmAs vSTi2Lpề góksjJYkc ksjJYktối quSTi2Lpen thuộAsc STi2Lpmà nhớAs đếksjJYkn ngườiksjJYk cLDoVbAon STi2Lpgái ấy.STi2Lp TừLDoVbA STi2Lpbao giAsờ Asanh ksjJYklại thảLDoVbAm hLDoVbAại đSTi2Lpến LDoVbAnhư ksjJYkthế nLDoVbAày cAsơ chứ?

Hạo ThầnAs nSTi2Lpắm lấyAs ksjJYktay STi2LpÁi HyksjJYk, Asđưa cLDoVbAô lêLDoVbAn tậAsn lầAsu baksjJYk, Assau đksjJYkó dừAsng lạLDoVbAi trướcksjJYk mksjJYkột căksjJYkn phAsòng kháLDoVbA rộnAsg lớn.

Cô cSTi2Lpảm tAshấy Aslo sợ,As mộtksjJYk phầAsn vìSTi2Lp hàSTi2Lpnh độngAs khksjJYkác thườngAs cSTi2Lpủa HksjJYkạo Thần,STi2Lp phầnLDoVbA STi2Lpcòn lạiLDoVbA STi2Lplà Asvì STi2Lpbí mậtksjJYk LDoVbAđang ẩnksjJYk chksjJYkứa phAsía LDoVbAsau căksjJYkn phSTi2Lpòng đó.

Bước cLDoVbAhân dSTi2Lpừng lạiLDoVbA ởksjJYk cửaksjJYk phònSTi2Lpg, HksjJYkạo TSTi2Lphần bLDoVbAuông tSTi2Lpay côAs raLDoVbA, đứngSTi2Lp saLDoVbAng mộtSTi2Lp bAsên, nhksjJYkư LDoVbAthể đangksjJYk Asmuốn ksjJYkcô LDoVbAphải tLDoVbAự mìksjJYknh kháAsm phksjJYká bLDoVbAí STi2Lpmật ẩAsn chSTi2Lpứa bênksjJYk tronksjJYkg cAsăn STi2Lpphòng bSTi2Lpí ksjJYkẩn trướcSTi2Lp mắt.

Bàn taAsy đaLDoVbAng ôSTi2Lpm STi2Lpcon gấuksjJYk bôAsng nớiAs lỏnLDoVbAg dần,ksjJYk lỏngAs LDoVbAdần rồiSTi2Lp mặLDoVbAc ksjJYkkệ nóAs rơiAs xuốnSTi2Lpg STi2Lpđất. ĐSTi2Lpôi mSTi2Lpắt ÁiAs HksjJYky thoánksjJYkg chútAs Aslo sợ,STi2Lp nLDoVbAhưng bksjJYkàn taLDoVbAy lksjJYkại nSTi2Lpgoan cAsố nLDoVbAắm Aslấy taLDoVbAy cầmksjJYk mAsở cửa.

Liệu… STi2Lpkhi LDoVbAcô mởLDoVbA cksjJYkửa… MiLDoVbAnh AsVỹ Assẽ lksjJYkà ngksjJYkười đầuksjJYk tiSTi2Lpên ksjJYkcô đượcAs tksjJYkrông thksjJYkấy? HksjJYkay lạiAs làksjJYk mSTi2Lpột tAshảm kịcSTi2Lph đanAsg chờSTi2Lp đóLDoVbAn cô?

Mặc kệ,STi2Lp côSTi2Lp STi2Lpkhông quaAsn tâmSTi2Lp nữa,LDoVbA cSTi2Lpô LDoVbAchỉ STi2Lpcần biếtLDoVbA mSTi2Lpình Asđang cAsần phảiLDoVbA giảiSTi2Lp toảLDoVbA bksjJYkản tínLDoVbAh tòksjJYk mksjJYkò vốnSTi2Lp STi2Lpcó cSTi2Lpủa mình.

Hạo ThầLDoVbAn hLDoVbAoàn toàksjJYkn câAsm lặSTi2Lpng đứnSTi2Lpg yLDoVbAên bSTi2Lpên cạnhksjJYk côksjJYk, đksjJYkôi ksjJYkmắt cksjJYkậu nhắmLDoVbA hờ,STi2Lp hàLDoVbAng lôksjJYkng màySTi2Lp tksjJYkhanh túksjJYk khẽLDoVbA caSTi2Lpu lại,LDoVbA ksjJYkđôi Asmôi LDoVbAmỏng đaSTi2Lpng mímksjJYk lạiksjJYk Asthật chặt.

Cậu khônksjJYkg mLDoVbAuốn mSTi2Lpọi chksjJYkuyện nhSTi2Lpư tLDoVbAhế này…STi2Lp nhLDoVbAưng cũksjJYkng ksjJYkkhông còLDoVbAn STi2Lpcách nAsào kháLDoVbAc cả,ksjJYk ksjJYklàm LDoVbAsao kìmksjJYk lạSTi2Lpi STi2Lpđược kLDoVbAhi ướcSTi2Lp muốSTi2Lpn chiSTi2Lpếm hữuksjJYk ngườiLDoVbA coAsn gLDoVbAái kiSTi2Lpa đanLDoVbAg dầnAs tăngSTi2Lp ksjJYkcao, đếnksjJYk mứcksjJYk khôngSTi2Lp ksjJYkthể kksjJYkiểm soáksjJYkt đượcLDoVbA nữa…

Khiến cLDoVbAô đaSTi2Lpu đSTi2Lpớn, khiAsến STi2Lpcô chAsịu thươngLDoVbA tổn…STi2Lp LDoVbAtất cảAs cksjJYkhỉ LDoVbAvì LDoVbAsự íchAs LDoVbAkỷ LDoVbAvà haAsm muốSTi2Lpn STi2Lpcó đượcSTi2Lp LDoVbAcô màLDoVbA thôi.

Cậu thựAsc sksjJYkự hSTi2Lpận ÁksjJYki HyksjJYk, hậnSTi2Lp ksjJYkcô STi2Lpđã LDoVbAkhiến cậuSTi2Lp pLDoVbAhải LDoVbAbất chSTi2Lpấp tấksjJYkt cLDoVbAả STi2Lpđể LDoVbAcó đượcksjJYk côLDoVbA! ksjJYkNếu Ascó đủSTi2Lp cksjJYkan đảksjJYkm, STi2LpHạo ThầnLDoVbA cAshỉ muốksjJYkn bópSTi2Lp nLDoVbAát trksjJYkái tksjJYkim yếuLDoVbA ớksjJYkt đanLDoVbAg đAsập lAsiên Ashồi troLDoVbAng lòksjJYkng ngựLDoVbAc, Asđể ksjJYknó khôSTi2Lpng cònSTi2Lp loSTi2Lpạn nhịAsp trướcksjJYk STi2Lpcô nữa.

Bàn Astay nhỏLDoVbA béAs vksjJYkặn nhẹAs LDoVbAtay cầmksjJYk, lậpksjJYk tAsức Asmột Ashương thơmLDoVbA dLDoVbAịu dàSTi2Lpng laksjJYkn tSTi2Lpoả bAsao phSTi2Lpủ khắpksjJYk ngườiAs cAsô, pAshảng phSTi2Lpất chAsút sựksjJYk tàAsn độcLDoVbA tAsừ bóngAs Astối tộLDoVbAi ác.

Hai bóngAs ngLDoVbAười LDoVbAđang đứngAs LDoVbAgiữa giaLDoVbAn phSTi2Lpòng, áAsnh LDoVbAmắt sắcksjJYk nhLDoVbAọn Asđều STi2Lpcó cùnSTi2Lpg chunSTi2Lpg mộksjJYkt Asmục tiêu…

… làSTi2Lp cô!!

Chap 46

Nếu Asem LDoVbAmuốn chết

*Ba nAsăm sau*

Tiếng bướcksjJYk STi2Lpchân vồSTi2Lpn vSTi2Lpã nốiAs tiAsếp khắksjJYkp dãyLDoVbA hànhksjJYk laLDoVbAng dksjJYkọc tLDoVbAheo ngôksjJYki bAsiệt thựLDoVbA tráksjJYkng ksjJYklệ, toáksjJYkn ngườiSTi2Lp mặcLDoVbA vesLDoVbAt đksjJYken bặmSTi2Lp trợnAs đanLDoVbAg bSTi2Lpước LDoVbAtheo sAsau ksjJYkmột bónSTi2Lpg LDoVbAngười cLDoVbAao LDoVbAlớn, toátAs lêAsn pksjJYkhong ksjJYkthái tSTi2Lphống lĩnSTi2Lph củaLDoVbA đấngSTi2Lp chAsỉ huy.

Chiếc áAso sơksjJYk LDoVbAmi trắnLDoVbAg chưaLDoVbA càAsi hếtksjJYk khLDoVbAuy đaSTi2Lpng đượcksjJYk bàSTi2Lpn taSTi2Lpy Asto lớSTi2Lpn khuAsy lạiLDoVbA vộiksjJYk STi2Lpvã, gươngAs mặtAs LDoVbAlãnh khốAsc LDoVbAđang ksjJYknhìn mọSTi2Lpi thSTi2Lpứ bLDoVbAằng mksjJYkột Asmàu sắcAs đeLDoVbAn sLDoVbAẫm khôngLDoVbA sựAs sống.

Đôi STi2Lpbàn châLDoVbAn vẫLDoVbAn ksjJYksải bướcLDoVbA tSTi2Lphật đềksjJYku đksjJYkặn, LDoVbAMinh STi2LpVỹ Ascài Aslại nLDoVbAgay ngSTi2Lpắn hàngSTi2Lp STi2Lpkhuy Asáo, rồAsi ksjJYklại tiếAsp Astục khoácLDoVbA nhSTi2Lpanh ksjJYkchiếc áLDoVbAo khoáAsc ksjJYkđen đanLDoVbAg STi2Lpcầm trêSTi2Lpn tAsay… LDoVbAtừ bksjJYkao gksjJYkiờ aAsnh lạLDoVbAi sốnLDoVbAg mộtSTi2Lp cáSTi2Lpch máSTi2Lpy mLDoVbAóc nhưksjJYk ksjJYkthế nàyLDoVbA cơksjJYk chứ?

Mọi tAshứ vksjJYkẫn dAsiễn ksjJYkra thậAst gAsấp gAsáp nSTi2Lphư Aslẽ Astự nhiênksjJYk, ksjJYkvà LDoVbAđối STi2Lpvới anAsh, tấtSTi2Lp cảSTi2Lp khônAsg STi2Lpcòn quksjJYkan trọngAs nữa.

Kéo dàSTi2Lpi sựAs sAsống vLDoVbAà hơLDoVbAi Asthở STi2Lpchỉ đLDoVbAể dAsàn Asxếp nhữngAs ksjJYkcuộc ẩuSTi2Lp đảLDoVbA manksjJYkg LDoVbAtính chấtAs STi2Lpbạo lựcAs, nhưnLDoVbAg ksjJYkcơ LDoVbAthể anLDoVbAh vẫnSTi2Lp tAsiếp STi2Lptục hSTi2Lpô hấpksjJYk đểksjJYk duSTi2Lpy tSTi2Lprì siLDoVbAnh mệnhksjJYk này.

Bất cầksjJYkn đời…STi2Lp bksjJYka từAs Asdùng đksjJYkể ksjJYkchỉ vềSTi2Lp cuộcSTi2Lp sốksjJYkng hiệnAs tạksjJYki Ascủa anh!!

Nét mặtksjJYk lksjJYkuôn Asgiữ ksjJYktrạng tháiAs lạAsnh lùngLDoVbA hơnSTi2Lp Ascả ngàksjJYky xưa,LDoVbA giờLDoVbA ksjJYkđây lksjJYkại STi2Lpbắt đầksjJYku lưuksjJYk dAsấu sLDoVbAự khiLDoVbAnh đờAsi cLDoVbAủa HSTi2Lpàn MksjJYkinh Vỹ.

Chiếc xSTi2Lpe AsBMW đượcSTi2Lp đậksjJYku sẵnksjJYk tAsrước cổngksjJYk nhksjJYkư tAshường lệksjJYk, cSTi2Lphờ đợiksjJYk STi2Lpđưa anLDoVbAh tSTi2Lphực LDoVbAthi nhLDoVbAững nAshiệm vksjJYkụ bạSTi2Lpo ksjJYklực phAsi pháp.

Anh bLDoVbAiết chLDoVbAứ! NAsgười anLDoVbAh ksjJYkgọi làSTi2Lp chaAs, ônSTi2Lpg tksjJYka chLDoVbAỉ xeAsm LDoVbAanh nAshư mộLDoVbAt thLDoVbAứ côksjJYkng cụAs đểAs loạiksjJYk bAsỏ tấLDoVbAt LDoVbAcả ksjJYknhững thSTi2Lpứ cSTi2Lpản tSTi2Lprở bướcksjJYk tiếSTi2Lpn cAsủa ônAsg STi2Lpta trAsên thươngLDoVbA trường.

Chắc hẳnAs STi2Lplà saLDoVbAu kksjJYkhi đẩyLDoVbA LDoVbAcho aksjJYknh cAsái tổSTi2Lp chLDoVbAức nAsày, Asông tLDoVbAa thoảiSTi2Lp mksjJYkái lắSTi2Lpm. ThoLDoVbAải STi2Lpmái khksjJYki đãksjJYk cóSTi2Lp ngườiLDoVbA thSTi2Lpay LDoVbAthế mksjJYkình lãnLDoVbAh đạSTi2Lpo STi2Lpvà giSTi2Lpúp Asông dọnLDoVbA dẹpLDoVbA sạchSTi2Lp sAsẽ nhữngLDoVbA tAshứ dSTi2Lpơ STi2Lpbẩn đaLDoVbAng chắnksjJYk nganLDoVbAg LDoVbAcon đườnLDoVbAg thAsành côLDoVbAng củaLDoVbA mình.

Sống tronAsg mộtAs thếSTi2Lp giớAsi hằAsng ngAsày vksjJYkẫn ksjJYkxảy Asra nhAsững cksjJYkuộc xksjJYkung ksjJYkđột vàksjJYk LDoVbAẩu STi2Lpđả ksjJYkvô nghĩa,STi2Lp anksjJYkh LDoVbAvẫn tiếksjJYkp tAsục lLDoVbAàm tLDoVbAheo lAsời sksjJYkai khksjJYkiến cLDoVbAủa cAsha ksjJYkmình nSTi2Lphư mộtksjJYk cáksjJYki máy,ksjJYk hAsoàn toànAs khSTi2Lpông hềAs kháSTi2Lpng cự.

Đôi mksjJYkắt ksjJYkmàu hLDoVbAổ phksjJYkách sángAs rựAsc đầAsy kiêuSTi2Lp ngksjJYkạo giờLDoVbA đSTi2Lpây STi2Lplại ksjJYkđược tAshay tAshế bằngksjJYk sắcSTi2Lp mAsàu cksjJYkafe đLDoVbAen sẫmAs, aSTi2Lpnh trởLDoVbA STi2Lpnên STi2Lpít nLDoVbAói LDoVbAhơn xưaLDoVbA, thậmAs LDoVbAchí cònSTi2Lp khôngLDoVbA LDoVbAthèm mksjJYkở miệngksjJYk ksjJYkra nLDoVbAói mộSTi2Lpt từksjJYk nAsếu nóksjJYk tAshật Assự kAshông cầnLDoVbA thiết.

Anh hksjJYkọc cáLDoVbAch ksjJYklàm quLDoVbAen vksjJYkới việcLDoVbA LDoVbAsống đơnksjJYk độcLDoVbA mộAst STi2Lpmình, hLDoVbAọc LDoVbAcách LDoVbAtự kiAsểm soátksjJYk lLDoVbAý LDoVbAtrí vàksjJYk suLDoVbAy nksjJYkghĩ mộLDoVbAt LDoVbAcách Asthiết thựLDoVbAc hơAsn, vAsà Asanh đSTi2Lpã dksjJYkùng STi2Lpkính áksjJYkp trLDoVbAòng đểLDoVbA ksjJYkche giấLDoVbAu thSTi2Lpứ màksjJYku sắksjJYkc tuySTi2Lpệt STi2Lpmỹ vốnksjJYk cóSTi2Lp củLDoVbAa mình.

Từ nksjJYkgày thiếuLDoVbA vắngLDoVbA bóngSTi2Lp hìnhAs ÁAsi HSTi2Lpy, STi2Lpanh tAsrở nêAsn căSTi2Lpm ghétAs Astất cảSTi2Lp mọiSTi2Lp thSTi2Lpứ trêLDoVbAn đờiksjJYk nàyLDoVbA, cảksjJYk tSTi2Lphứ mAsà cAsô thícAsh nhấtksjJYk ởksjJYk aksjJYknh –As màAsu mắt!!

Cô đãksjJYk LDoVbAtừng ngắmAs anLDoVbAh tksjJYkhật lâuAs, Asbật cAsười vàksjJYk bảoksjJYk rksjJYkất STi2Lpthích ksjJYkđôi mắtLDoVbA –LDoVbA thLDoVbAứ thLDoVbAu húksjJYkt nLDoVbAhất trênksjJYk gươngksjJYk mặSTi2Lpt anh.

Anh đãAs tậpLDoVbA chLDoVbAịu đựngAs Assự khóSTi2Lp chịksjJYku mỗiSTi2Lp khSTi2Lpi đksjJYkeo kíSTi2Lpnh áksjJYkp tròLDoVbAng, tLDoVbAập làmAs qLDoVbAuen vớLDoVbAi mộtAs đôiksjJYk mắtAs đksjJYken sâuSTi2Lp LDoVbAthẳm STi2Lpnhư bksjJYkao ngườiSTi2Lp kháSTi2Lpc mỗiSTi2Lp kSTi2Lphi trôSTi2Lpng thấySTi2Lp hìnLDoVbAh ảLDoVbAnh phSTi2Lpản chiếuSTi2Lp củaLDoVbA mìnksjJYkh trksjJYkong gương.

Sải bksjJYkước thậtksjJYk dLDoVbAứt khoátAs, MiLDoVbAnh AsVỹ bướksjJYkc LDoVbAra khỏiAs cổng,STi2Lp đSTi2Lpôi STi2Lpmắt Asvẫn môAsng luSTi2Lpng, vksjJYkô định.

Mặc dùSTi2Lp kAshông hềSTi2Lp đểLDoVbA tâSTi2Lpm đAsến nhữngLDoVbA tLDoVbAhứ xSTi2Lpung quksjJYkanh, ksjJYknhưng aLDoVbAnh vSTi2Lpẫn ksjJYkcảm tksjJYkhấy sAsự thaksjJYky đổiksjJYk bấtksjJYk thườngSTi2Lp ởSTi2Lp kLDoVbAhung cảnksjJYkh thânAs thuộLDoVbAc mksjJYkình vẫnSTi2Lp LDoVbAtrông tSTi2Lphấy vàLDoVbA bướcLDoVbA ksjJYkđi STi2Lphằng ngày.

Trái Astim đậpAs mạnhLDoVbA STi2Lpmột nhịp,ksjJYk anAsh cảLDoVbAm thAsấy LDoVbAcó chútSTi2Lp gAsì ksjJYkđó kAshó thở,ksjJYk dườAsng nhLDoVbAư anLDoVbAh vksjJYkừa bỏLDoVbA quAsa thứksjJYk gìLDoVbA STi2Lpđó rSTi2Lpất qSTi2Lpuan tAsrọng LDoVbAthì phải.

Bước chLDoVbAân khLDoVbAựng Aslại, MksjJYkinh VSTi2Lpỹ ksjJYkcứ giữSTi2Lp ksjJYknguyên phonSTi2Lpg thksjJYkái lãLDoVbAnh đạmksjJYk ấy,STi2Lp mãAsi mộtksjJYk lLDoVbAúc Assau mớiSTi2Lp từSTi2Lp từAs Asquay đầuAs lại,ksjJYk đảoAs mắtSTi2Lp xSTi2Lpung quaSTi2Lpnh nhưLDoVbA LDoVbAtìm Askiếm ksjJYkgì đó.

Đôi mLDoVbAắt STi2Lpanh chAsợt dSTi2Lpừng lại,ksjJYk LDoVbAhô hấSTi2Lpp STi2Lpngưng hoạtksjJYk độnSTi2Lpg, cảSTi2Lp ksjJYkcơ tSTi2Lphể nhưLDoVbA STi2Lprơi vàoksjJYk trLDoVbAạng tháAsi bSTi2Lpất động.

Thứ anSTi2Lph đanSTi2Lpg nhSTi2Lpìn ksjJYkthấy… lAsà Asảo Asảnh sao?

Mái tócLDoVbA nâSTi2Lpu đượcksjJYk thAsắt nơLDoVbA, cSTi2Lpố tìnSTi2Lph buộcAs lAsệch Assang bênksjJYk tráiAs LDoVbAđang đượcSTi2Lp nAshững vSTi2Lpạt nAsắng Asbuổi sksjJYkớm chiSTi2Lpếu rọi…

Một Asbóng Asdáng nhỏSTi2Lp bé,STi2Lp gầyAs guộc,As lAsàn dLDoVbAa trksjJYkắng mỏnLDoVbAg mAsanh đaksjJYkng khoksjJYkác tAsrên mAsình chiếcSTi2Lp váSTi2Lpy ksjJYkren Asđen thậtSTi2Lp quksjJYken thuộcAs đaksjJYkng ngAsồi Asbệt dưLDoVbAới nềnAs LDoVbAđất trưLDoVbAớc cksjJYkổng STi2Lpnhà anAsh kAshông hềLDoVbA ngạiSTi2Lp ngLDoVbAùng, đôiSTi2Lp bLDoVbAàn tksjJYkay ksjJYkôm khLDoVbAư LDoVbAkhư mSTi2Lpột chksjJYkú gấAsu bksjJYkông STi2Lpkhá lớnLDoVbA, STi2Lpvà côAs gSTi2Lpái đLDoVbAang ksjJYkgục mặtAs vAsào nhữAsng sksjJYkợi ksjJYktơ thaSTi2Lpnh mảnh.

Minh STi2LpVỹ ksjJYkgần nhưSTi2Lp khônksjJYkg thAsể tiLDoVbAn đượcSTi2Lp mAsình đksjJYkang thấSTi2Lpy nhAsững gì,As cảSTi2Lp ngườSTi2Lpi khLDoVbAẽ Asrun lêSTi2Lpn, sLDoVbAau đSTi2Lpó Astừ từksjJYk bưksjJYkớc đếnksjJYk gầnSTi2Lp STi2Lpcô ksjJYkgái Askỳ lạAs kia.

Đám STi2Lpcận vệksjJYk đếSTi2Lpn lAsúc Asnày mksjJYkới chúLDoVbA ýAs Asđến sAsự hiệSTi2Lpn Asdiện cSTi2Lpủa cLDoVbAô Asgái LDoVbAkia, STi2Lpmặc dùLDoVbA LDoVbAhơi nLDoVbAgạc nksjJYkhiên STi2Lptrước tháiksjJYk độAs củaLDoVbA MinSTi2Lph VỹAs, Asnhưng LDoVbAhọ đLDoVbAều nLDoVbAín bặtLDoVbA, đưksjJYka mắtAs nhìnSTi2Lp STi2Lpxem sắpLDoVbA ksjJYkcó STi2Lpsự kiệAsn gLDoVbAì STi2Lpxảy ra.

Minh VSTi2Lpỹ bướcksjJYk thậSTi2Lpt chậmSTi2Lp đếnksjJYk gầSTi2Lpn LDoVbAngười coSTi2Lpn gLDoVbAái STi2Lpkia, sLDoVbAau đóksjJYk khuLDoVbAỵu gốAsi trướcksjJYk mặtSTi2Lp cAsô ấy,STi2Lp đôiksjJYk ksjJYkmắt ksjJYkánh lêLDoVbAn ksjJYktrạng tLDoVbAhái ưuLDoVbA thươksjJYkng vôLDoVbA đLDoVbAộ. GươnAsg mLDoVbAặt STi2Lpanh hơAsi LDoVbAnghệch STi2Lpra, STi2Lpnhưng lạLDoVbAi biểuLDoVbA hiệAsn rõAs rệAst sSTi2Lpự đSTi2Lpau lòksjJYkng… cAsó phảksjJYki lAsà côSTi2Lp ấyAs đâAsy không?

Vẫn ksjJYklà ksjJYkbóng dángAs khắcLDoVbA đậmAs sLDoVbAâu troksjJYkng STi2Lptim anhksjJYk, nhưngLDoVbA tạiLDoVbA STi2Lpsao aSTi2Lpnh STi2Lpvẫn ksjJYkkhông cáchSTi2Lp Asnào tiSTi2Lpn đượcksjJYk ngưksjJYkời cksjJYkon gáiLDoVbA nSTi2Lpày chíLDoVbAnh làksjJYk ÁiLDoVbA Hy?

Đưa Asbàn tLDoVbAay ksjJYkvuốt nhSTi2Lpẹ mLDoVbAái tksjJYkóc STi2Lpcafe sữaAs, tráiSTi2Lp tLDoVbAim MinksjJYkh VỹSTi2Lp nhưLDoVbA muốksjJYkn vỡLDoVbA Astung, kksjJYkhông tLDoVbAhể Asnào lLDoVbAà AsÁi STi2LpHy được!!

Chỉ ksjJYklà nSTi2Lpgười giốnAsg ngưLDoVbAời mLDoVbAà thôSTi2Lpi, ngườiSTi2Lp giốngksjJYk ngườAsi thôi!

Anh vộiAs vAsàng rLDoVbAụt taAsy lại,As đứngAs bậtSTi2Lp dậySTi2Lp, LDoVbAbất giácksjJYk lạiLDoVbA lắcLDoVbA đầuksjJYk thậLDoVbAt STi2Lpkhẽ Asvà LDoVbAtự nhủLDoVbA rằng…LDoVbA ngksjJYkười STi2Lpcon gáLDoVbAi nLDoVbAày, khLDoVbAông thểLDoVbA làLDoVbA côAs ấyLDoVbA được!

Ái ksjJYkHy khôksjJYkng thểksjJYk lAsại STi2Lpgầy Asgò thiLDoVbAếu sứAsc sốngLDoVbA Asnhư thLDoVbAế nLDoVbAày, lạiLDoVbA cànksjJYkg ksjJYkkhông LDoVbAthể đksjJYkột ngộtAs xuLDoVbAất hiệnksjJYk trAsước nAshà aAsnh bấtSTi2Lp tksjJYkhình Aslình LDoVbAnhư STi2Lpthế… nếuAs cóAs phAsép mksjJYkàu, tạiLDoVbA sSTi2Lpao nLDoVbAó khônAsg xSTi2Lpảy rksjJYka sớmLDoVbA hơSTi2Lpn ksjJYkcơ chứ?

Đối LDoVbAvới STi2Lpanh bâAsy giờ,LDoVbA phépLDoVbA mSTi2Lpàu chỉSTi2Lp cLDoVbAó tAsrong cổSTi2Lp tích,As ksjJYkmà cổSTi2Lp LDoVbAtích STi2Lpthì lạiLDoVbA khôSTi2Lpng hiSTi2Lpện STi2Lphữu ởAs thựSTi2Lpc tại.

Đôi chânLDoVbA LDoVbAanh bướcksjJYk lksjJYkùi vềSTi2Lp phíksjJYka sauLDoVbA, rồiAs quAsay lưngLDoVbA ksjJYkthật dứtLDoVbA khoáksjJYkt vàLDoVbA tiLDoVbAếp tLDoVbAục nốiLDoVbA bước.

Anh khônksjJYkg STi2Lpthể nksjJYkán lSTi2Lpại STi2Lpở đksjJYkây thêmAs mộAst pksjJYkhút giAsây STi2Lpnào nữaAs, khSTi2Lpông ksjJYknên kỳAs vLDoVbAọng vàSTi2Lpo nhữAsng thứAs vôAs vọngSTi2Lp đãksjJYk STi2Lpchìm vàLDoVbAo quêAsn lãng.

*Huỵch*

Một tAshứ Asâm thaksjJYknh vanAsg lksjJYkên, tuLDoVbAy khôngLDoVbA thểLDoVbA khLDoVbAiến nLDoVbAgười kSTi2Lphác cAshú ýksjJYk nhưngLDoVbA lạiksjJYk khSTi2Lpiến bướLDoVbAc LDoVbAchân MinSTi2Lph VSTi2Lpỹ dừnSTi2Lpg lại.

Tất cảksjJYk mọiLDoVbA sựSTi2Lp chúSTi2Lp STi2Lpý Asđều tậpAs tAsrung vSTi2Lpào cksjJYkô gSTi2Lpái kia!!

Một tronksjJYkg sAsố nhữngAs tênLDoVbA ksjJYkcận vệksjJYk tỏAs vẻksjJYk ngạcAs nhiênSTi2Lp, tròAsn STi2Lpmắt nhìLDoVbAn cLDoVbAảnh tượngAs trưAsớc mặAst mình.

Minh VỹSTi2Lp lạiksjJYk mộtAs ksjJYklần nữSTi2Lpa ngoSTi2Lpảnh mặtLDoVbA lLDoVbAại… trưAsớc mksjJYkắt STi2Lpanh giờLDoVbA đAsây, ksjJYkgương mặtksjJYk ẩnLDoVbA giấuLDoVbA saLDoVbAu Aschú gấuksjJYk bôngLDoVbA vừaksjJYk rồiAs STi2Lpđã đượcLDoVbA hiệnAs rksjJYkõ trAsước áLDoVbAnh sáSTi2Lpng ấmSTi2Lp ksjJYkáp cSTi2Lpủa mặtksjJYk tAsrời, STi2Lpđồng Asthời điểmAs mạnhAs Asmàu sắAsc xanAsh xSTi2Lpao trêAsn khSTi2Lpuôn mặtLDoVbA tSTi2Lphiếu nữksjJYk đksjJYkã LDoVbAngã gụSTi2Lpc trksjJYkên LDoVbAnền đất.

Lần nSTi2Lpày, tLDoVbAim anAsh Askhông đậpksjJYk mạnhksjJYk hLDoVbAơn, cũnSTi2Lpg khôAsng đậLDoVbAp chksjJYkậm ksjJYkhơn, ksjJYkmà làksjJYk Ascảm LDoVbAthấy ksjJYkđau nhói!

Người coAsn gAsái troSTi2Lpng bksjJYkộ váAsy reLDoVbAn LDoVbAđen đLDoVbAang bấtksjJYk Astỉnh, STi2Lpôm chặAst coksjJYkn gấuSTi2Lp Asbông vàAso lòng,As đôiksjJYk LDoVbAmôi Asvà STi2Lpkhuôn mSTi2Lpặt thiLDoVbAếu siLDoVbAnh ksjJYkkhí đLDoVbAến mứcAs đAsáng ngạSTi2Lpc nhiên.

Và côksjJYk LDoVbAgái ấy…As chksjJYkính lksjJYkà VươngksjJYk ÁSTi2Lpi Hy!!

Tất cảAs đSTi2Lpều sAsững sLDoVbAờ trưksjJYkớc cảnhLDoVbA tượnSTi2Lpg STi2Lpvừa xAsảy raLDoVbA, mksjJYkọi ksjJYkánh ksjJYkmắt đSTi2Lpều tksjJYkập Astrung vềLDoVbA Asmột LDoVbAhướng LDoVbAxác định.

Vương AsÁi HksjJYky nhỏAs béSTi2Lp vẫnAs nằSTi2Lpm bksjJYkất độngksjJYk tAsrên mặksjJYkt đất,ksjJYk hSTi2Lpai hàngksjJYk STi2Lpmi khépSTi2Lp lạiSTi2Lp, LDoVbAche khuấSTi2Lpt ksjJYkđôi đồSTi2Lpng tAsử ksjJYktrong sáng.

Gương mAsặt ksjJYkthanh nhãAs đksjJYkang thAsả lỏngLDoVbA hAsết mứLDoVbAc, dườngAs nSTi2Lphư STi2Lpcô đLDoVbAang cksjJYkó mộAst gksjJYkiấc ngksjJYkủ thAsật ngSTi2Lpon, nhưksjJYkng khônAsg hẳksjJYkn lAsà vAsĩnh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bLDoVbAước châksjJYkn vAsang lêksjJYkn thSTi2Lpật gAsấp ksjJYkgáp vksjJYkà nAsối tiksjJYkếp Askhông liAsền bậc,STi2Lp đLDoVbAám ksjJYkcận LDoVbAvệ Asbắt đầuksjJYk tỏksjJYk LDoVbAra hốtksjJYk hAsoảng, ksjJYkbước đếnLDoVbA vAsà LDoVbAvây lấyksjJYk AsÁi HksjJYky. CksjJYkách đLDoVbAó khôngLDoVbA xAsa, MinLDoVbAh VSTi2Lpỹ lạiSTi2Lp đứngAs chônAs chLDoVbAân tAsại mLDoVbAột chLDoVbAỗ, đưaksjJYk LDoVbAmắt lLDoVbAặng ksjJYknhìn cô.

Anh nhưAs STi2Lpkhông thểSTi2Lp tAsin vLDoVbAào STi2Lpmắt mAsình nữa,As đSTi2Lpôi mắtksjJYk nhSTi2Lpìn côLDoVbA khôngSTi2Lp chớp,STi2Lp nSTi2Lphư đanLDoVbAg ksjJYksợ sẽksjJYk lạiSTi2Lp đánhAs mấAst Asảo giáAsc nàAsy ksjJYktrong giksjJYkây lát.

Trái tiLDoVbAm ksjJYkđập nhSTi2Lpanh đếnSTi2Lp LDoVbAmức kSTi2Lphông Astài nàoksjJYk ksjJYkkiểm soáLDoVbAt đượksjJYkc nSTi2Lpữa, MiAsnh ksjJYkVỹ míksjJYkm môi.

Cất bưLDoVbAớc ksjJYktiến vềksjJYk phíksjJYka trước,As Asanh STi2Lpđang hoànSTi2Lp toàAsn đánhLDoVbA mLDoVbAất tksjJYkất cAsả cảmLDoVbA xúSTi2Lpc, STi2Lpchỉ cầSTi2Lpn biếLDoVbAt ngườiLDoVbA LDoVbAcon STi2Lpgái aLDoVbAnh LDoVbAyêu đSTi2Lpang STi2Lphiện diệLDoVbAn trksjJYkong Astầm mắtksjJYk, STi2Lpvà khôngLDoVbA LDoVbAthể đáksjJYknh mấtSTi2Lp côSTi2Lp thêSTi2Lpm STi2Lpmột lầLDoVbAn nữa.

“Đừng chAsạm vào!!”

Bước chLDoVbAân anAsh chỉLDoVbA còSTi2Lpn cSTi2Lpách côksjJYk cksjJYkhưa đầyksjJYk STi2Lpmột STi2Lpmét tSTi2Lphì STi2Lpdừng lạSTi2Lpi, Asnghiến rănLDoVbAg nhSTi2Lpìn tênksjJYk cậnAs vệksjJYk đangSTi2Lp cóAs độngSTi2Lp táLDoVbAc nânksjJYkg ngườiAs côSTi2Lp ksjJYklên, ksjJYkđôi mắtSTi2Lp đksjJYken sẫmAs đanksjJYkg trksjJYkừng lLDoVbAên đLDoVbAầy tứSTi2Lpc giận.

Tên STi2Lpcận vksjJYkệ kSTi2Lpia bSTi2Lpị STi2Lpanh lSTi2Lpàm chLDoVbAo giậtksjJYk mìnSTi2Lph, LDoVbAvô Asý lạiLDoVbA buSTi2Lpông taksjJYky khiSTi2Lpến cảksjJYk ngSTi2Lpười AsÁi ksjJYkHy STi2Lprơi tựLDoVbA LDoVbAdo xuốngSTi2Lp LDoVbAmặt đất.

“Biến điLDoVbA.” GiọnLDoVbAg LDoVbAnói vừaksjJYk rồiksjJYk lạSTi2Lpi cấtLDoVbA lênSTi2Lp, MiSTi2Lpnh VỹksjJYk cốAs gắngLDoVbA kLDoVbAìm chế,STi2Lp nóAsi bằAsng cSTi2Lphất giksjJYkọng nhSTi2Lpẹ nSTi2Lphàng vAsà bLDoVbAình STi2Lptĩnh nhksjJYkất LDoVbAcó thể.

Không STi2Lpai LDoVbAcó quyksjJYkền đượcLDoVbA làLDoVbAm STi2Lpcô ấksjJYky tksjJYkổn thương!

Minh AsVỹ trừnLDoVbAg LDoVbAmắt LDoVbAnhìn đámLDoVbA cậSTi2Lpn vệ,As nSTi2Lphư đanksjJYkg thLDoVbAể hSTi2Lpiện tâAsm trạAsng khóAs chịSTi2Lpu cksjJYkủa mìnhSTi2Lp STi2Lpvề sSTi2Lpự hiSTi2Lpện diệAsn cLDoVbAủa họ.

Nhận thấAsy “tíLDoVbAn hiệuAs” khônksjJYkg LDoVbAtốt tksjJYkừ “LDoVbAthiếu gksjJYkia đáksjJYkng mếnLDoVbA”, dĩLDoVbA nhSTi2Lpiên toáAsn cSTi2Lpận vệksjJYk lậLDoVbAp tứSTi2Lpc biếnAs LDoVbAmất chưSTi2Lpa đầySTi2Lp năAsm giây.

Minh VSTi2Lpỹ vẫnAs đứngAs ksjJYkyên trưksjJYkớc ngườiSTi2Lp cSTi2Lpon gSTi2Lpái đangAs nằLDoVbAm lặngLDoVbA tAshinh dướiSTi2Lp ksjJYkđất, Asmặc kLDoVbAệ ánhSTi2Lp nắksjJYkng ksjJYkmùa ksjJYkhè nSTi2Lpóng bứksjJYkc Asra sứcSTi2Lp chiếLDoVbAu rọLDoVbAi khắpAs ngksjJYkười cô.

Ông trờiLDoVbA STi2Lpđang ksjJYkđùa cợSTi2Lpt vớiAs aksjJYknh à?

Bao nhiAsêu cAsông sứcAs vSTi2Lpà thờiLDoVbA gLDoVbAian anAsh bỏLDoVbA rSTi2Lpa thậtAs sựSTi2Lp khôngksjJYk íksjJYkt đểSTi2Lp tLDoVbAìm cô,As nSTi2Lphưng đápLDoVbA lạiSTi2Lp chksjJYkỉ lAsà sựLDoVbA tuyệtAs vọngAs kéoAs dàLDoVbAi đằngksjJYk đẵng.

Nhưng đLDoVbAến Askhi aksjJYknh bấLDoVbAt mãksjJYkn bỏLDoVbA cuộc,ksjJYk chấpLDoVbA nSTi2Lphận tSTi2Lpất cảSTi2Lp sựLDoVbA sắpAs ksjJYkxếp cAsủa ôksjJYkng ksjJYkHàn nhksjJYkư mSTi2Lpột Ascái máy…ksjJYk cksjJYkô STi2Lplại xLDoVbAuất hiện!

Đôi mLDoVbAôi mỏnAsg nhếcLDoVbAh ksjJYklên tLDoVbAừ ksjJYktừ, vLDoVbAòng cLDoVbAung trênAs STi2Lpkhuôn mặtSTi2Lp ksjJYkanh tuấnksjJYk chSTi2Lpững chạksjJYkc chAsính Aslà nụksjJYk cưSTi2Lpời kAshinh đời!

Anh cLDoVbAúi ngưksjJYkời xuốngAs, ksjJYknhẹ nhànLDoVbAg luồnksjJYk tAsay qLDoVbAua thAsân ngưSTi2Lpời qAsuen thuộcLDoVbA troAsng cSTi2Lphiếc váyLDoVbA reSTi2Lpn đenLDoVbA, thậnLDoVbA tSTi2Lprọng Asnhấc bAsổng ngườiAs côSTi2Lp lên.

Gương mLDoVbAặt anksjJYkh giSTi2Lpãn dầLDoVbAn, bớtSTi2Lp pAshần nAsào STi2Lpsự cAsăng thẳSTi2Lpng lksjJYkuôn LDoVbAđeo báLDoVbAm dLDoVbAai dLDoVbAẳng… đúLDoVbAng thậSTi2Lpt STi2Lplà VươLDoVbAng ÁSTi2Lpi HksjJYky rồi!

Hai bànAs tSTi2Lpay Aschợt sksjJYkiết thậtksjJYk chAsặt STi2Lpngười cLDoVbAon gksjJYkái troksjJYkng tayLDoVbA, MinSTi2Lph VLDoVbAỹ cúksjJYki thSTi2Lpấp đLDoVbAầu, Asđặt lêLDoVbAn tráAsn ÁiksjJYk LDoVbAHy mộLDoVbAt nAsụ hônksjJYk thLDoVbAật khẽ…

Cuối cLDoVbAùng, côSTi2Lp đSTi2Lpã tAsrở vềksjJYk Asbên LDoVbAanh rồi…

Tại saksjJYko cLDoVbAô lạksjJYki Asxuất hiệnksjJYk STi2Lptrong tAshể trạngAs yAsếu STi2Lpớt ksjJYknhư LDoVbAthế nàAsy Ascơ chứ?

Kỳ lạSTi2Lp ksjJYkthật, vốnksjJYk LDoVbAdĩ STi2Lpcô STi2Lpcó thểLDoVbA Asvào tAshẳng nhàksjJYk đểSTi2Lp tìAsm anksjJYkh cLDoVbAơ mLDoVbAà, STi2Lptại sLDoVbAao lạiksjJYk Asngồi trướcSTi2Lp cửa,STi2Lp lksjJYkại còLDoVbAn ôAsm tLDoVbAheo gSTi2Lpấu bôSTi2Lpng STi2Lpđể rồiksjJYk sSTi2Lpau đóksjJYk ngksjJYkất xỉu?

Bàn chânLDoVbA STi2LpMinh STi2LpVỹ nSTi2Lphấc lLDoVbAên, nhưnAsg lạiLDoVbA hạSTi2Lp xuốnSTi2Lpg vSTi2Lpì ksjJYkmột Ascâu ksjJYknói STi2Lpvọng tksjJYkừ phíaLDoVbA sau.

“Trả côSTi2Lp ấAsy lksjJYkại ksjJYkcho anh.”

Theo Asphản xạSTi2Lp, LDoVbAMinh VAsỹ qksjJYkuay đầuLDoVbA lại…

Từ pSTi2Lphía sksjJYkau, HạoLDoVbA ThầnSTi2Lp vòngksjJYk tksjJYkay ngaSTi2Lpng eAso mộtksjJYk cAsô gáSTi2Lpi lạksjJYk mặtSTi2Lp, cưAsời cợt.

“Tôi chơiSTi2Lp cLDoVbAhán rksjJYkồi, trảSTi2Lp lạiksjJYk đấy.”

Sau cAsâu STi2Lpnói vAsô STi2Lptrách nhiệmAs ấy,LDoVbA ngườiLDoVbA coksjJYkn gáiSTi2Lp kiLDoVbAa ksjJYkcũng bậLDoVbAt cườiAs khúcAs khích,As nLDoVbAép đầuksjJYk vSTi2Lpào ngLDoVbAực HLDoVbAạo ThSTi2Lpần, rSTi2Lpa dáLDoVbAng vLDoVbAô cùnLDoVbAg tìnAsh tứ.

Trả LDoVbAÁi STi2LpHy STi2Lplại chSTi2Lpo anh?

Minh STi2LpVỹ khksjJYkông hềAs tỏLDoVbA bSTi2Lpất cứksjJYk tSTi2Lphái độksjJYk nàSTi2Lpo LDoVbAcả, aAsnh ksjJYkvẫn LDoVbAôm ÁiLDoVbA ksjJYkHy trLDoVbAong lòngAs, ksjJYkđôi môiSTi2Lp mấpSTi2Lp LDoVbAmáy bậtLDoVbA thàLDoVbAnh tiếng.

“Cảm ơn.”

Không LDoVbAquan trọnSTi2Lpg, chỉLDoVbA cầnksjJYk côSTi2Lp trởksjJYk vLDoVbAề vksjJYkới anhSTi2Lp, thếSTi2Lp làLDoVbA ksjJYkđủ rồi.

Bóng lưLDoVbAng caLDoVbAo lớnksjJYk quAsay lại,LDoVbA tLDoVbAhẳng ngườSTi2Lpi bLDoVbAước đi…

Thì STi2Lpra LDoVbAquãng thờLDoVbAi LDoVbAgian cAsô mấSTi2Lpt tksjJYkích, HạoAs ThầnksjJYk Aschính ksjJYklà ngườiSTi2Lp Aschăm sóksjJYkc Asvà bảoSTi2Lp vệSTi2Lp cô.

Cứ tưởngLDoVbA nAsói rAsa nhữngLDoVbA STi2Lplời đóAs thìAs aSTi2Lpnh sẽAs tiLDoVbAn làAs ksjJYkhắn STi2Lpta gLDoVbAhét bSTi2Lpỏ nSTi2Lpên mớiAs ksjJYktrả lạiAs côAs sao?

Nhầm rồi…

Từ bốnAs năAsm trướcSTi2Lp chSTi2Lpo đếnksjJYk tậAsn bksjJYkây gksjJYkiờ, mỗiksjJYk khLDoVbAi anLDoVbAh vksjJYkà LDoVbAHạo AsThần đSTi2Lpối mặtSTi2Lp vớiLDoVbA nhauksjJYk, ánAsh mắtLDoVbA củLDoVbAa hAsắn ksjJYkta vẫAsn kLDoVbAhông Ashề thaksjJYky đổi.

Trong mắAst hắn,ksjJYk chỉSTi2Lp tồnksjJYk Astại STi2Lpduy nhksjJYkất ngườiSTi2Lp LDoVbAcon gáLDoVbAi ksjJYkcủa anksjJYkh vSTi2Lpà ksjJYkham Asmuốn đksjJYkộc chiếmSTi2Lp khksjJYkông ngừng.

Bước STi2Lpchân nLDoVbAhanh hơn,LDoVbA MLDoVbAinh VỹSTi2Lp bướSTi2Lpc vàSTi2Lpo cổnksjJYkg nhLDoVbAà, bSTi2Lpăng qLDoVbAua kksjJYkhu vưAsờn rộSTi2Lpng lớnksjJYk vàSTi2Lp tiếnAs đAsến gksjJYkần LDoVbAhồ bơi.

Dừng lạiksjJYk ởLDoVbA thàAsnh STi2Lphồ bơLDoVbAi, STi2Lpanh cúiAs ngườiSTi2Lp xuốnSTi2Lpg, tksjJYkrên taAsy vẫAsn làAs VươnLDoVbAg ÁksjJYki HLDoVbAy đSTi2Lpang nhắmAs nghiềnSTi2Lp đôiLDoVbA mắSTi2Lpt vLDoVbAà ômLDoVbA chLDoVbAặt gấksjJYku bông.

Đôi taLDoVbAy vẫnksjJYk ksjJYknâng ngưksjJYkời cô,As nhksjJYkưng aksjJYknh lạLDoVbAi tksjJYkừ tSTi2Lpừ hạksjJYk tLDoVbAhấp STi2Lptay, đểksjJYk cảSTi2Lp ngLDoVbAười cAsô bắtksjJYk đầuLDoVbA ngksjJYkập tAsrong nước.

Minh ksjJYkVỹ cksjJYkàng ksjJYkhạ tLDoVbAhấp tayLDoVbA, STi2Lpmực nướcSTi2Lp nLDoVbAgang ngườiAs cAsô lSTi2Lpại càngSTi2Lp nânksjJYkg cao.

Thân thSTi2Lpể Asnhỏ béSTi2Lp kLDoVbAia khẽksjJYk ruSTi2Lpn lên,As nhSTi2Lpưng lSTi2Lpại ksjJYkcố kìAsm néSTi2Lpn… anksjJYkh ksjJYkcó thểSTi2Lp tLDoVbAhấy LDoVbArõ, hSTi2Lpai bàAsn LDoVbAtay ôLDoVbAm gấuksjJYk bSTi2Lpông đaksjJYkng siAsết STi2Lpchặt lạiLDoVbA, nLDoVbAgay cảksjJYk khuônAs mặtSTi2Lp Ascô cũksjJYkng bắtSTi2Lp đầuSTi2Lp tỏSTi2Lp rSTi2Lpa khóAs chịu.

Đây chLDoVbAỉ cAsó LDoVbAthể làksjJYk kếSTi2Lp ksjJYkhoạch dSTi2Lpo HạLDoVbAo TAshần bksjJYkày rSTi2Lpa, vìSTi2Lp aSTi2Lpnh biAsết rSTi2Lpõ hắnAs khôSTi2Lpng thểksjJYk dễksjJYk dàLDoVbAng manksjJYkg ÁiAs HksjJYky tAsrả lksjJYkại cAsho anSTi2Lph được.

“Cứ tiếpSTi2Lp tụLDoVbAc gAsiả vờ…”STi2Lp ĐôiSTi2Lp mksjJYkắt đeksjJYkn tSTi2Lprở nênLDoVbA vAsô STi2Lphồn, aLDoVbAnh lạnhAs LDoVbAlùng gằnAs từngksjJYk STi2Lpchữ, “…LDoVbA LDoVbAnếu Asem muksjJYkốn chết.”