Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho eQZ3FTom mộtNfqrtj ly4ối thoát

“Cứ bắnvZgwgn nvZgwgnếu vZgwgnem muốn.”Nfqrtj KvZgwgnhông ngầny4 ngạiNfqrtj trQZ3FToả lời,Nfqrtj MiQZ3FTonh Vỹy4 ngưvZgwgnớc mặNfqrtjt nhìNfqrtjn thẳnvZgwgng QZ3FTovào QZ3FTođôi mắtvZgwgn nâNfqrtju trvZgwgnong sánNfqrtjg kiaQZ3FTo, nhưNfqrtj QZ3FTothể đany4g muy4ốn thậty4 sựvZgwgn QZ3FTođối diệy4n vớiQZ3FTo hiy4ện tvZgwgnại y4cùng cô.

“Tôi sẽNfqrtj khôngNfqrtj bắny4 anhQZ3FTo, vZgwgnvì sy4ự lựaQZ3FTo chọQZ3FTon nàQZ3FToy khônQZ3FTog Nfqrtjnhư ty4ôi mony4g đợi…”vZgwgn KhẩuQZ3FTo Nfqrtjsúng vZgwgnkia rờiy4 khỏiQZ3FTo try4án Miy4nh Vỹ,QZ3FTo nhưQZ3FTong vZgwgnlại y4được dívZgwgn Nfqrtjsát vZgwgnvào QZ3FTođầu y4Ái NfqrtjHy đầNfqrtjy thvZgwgnách thvZgwgnức, “…y4 nQZ3FToếu anvZgwgnh QZ3FTokhông rvZgwgna khỏiQZ3FTo QZ3FTođây, tôivZgwgn sẽy4 ny4ổ súng.”

Anh khQZ3FToông hềy4 trảvZgwgn lNfqrtjời, QZ3FTovì lúvZgwgnc nQZ3FToày thậNfqrtjt sựQZ3FTo khôngNfqrtj thểQZ3FTo đoánvZgwgn ty4rước đưvZgwgnợc cQZ3FToô đangy4 QZ3FTomuốn làmy4 nhữngy4 gì…

Gắng gvZgwgnượng đứnQZ3FTog vZgwgndậy, MQZ3FToinh VvZgwgnỹ chốNfqrtjng mộtNfqrtj taQZ3FToy vvZgwgnào tườQZ3FTong, by4ước vZgwgnra phíaNfqrtj cửaQZ3FTo nNfqrtjgoài củaNfqrtj đạvZgwgni sQZ3FToảnh. QZ3FToNhưng QZ3FTođi hếty4 đạiNfqrtj sy4ảnh, QZ3FToanh bỗngNfqrtj qvZgwgnuay ngQZ3FToười vZgwgnlại, trênQZ3FTo sànvZgwgn Nfqrtjnhà vẫnQZ3FTo lưy4u QZ3FTodấu nhNfqrtjững gvZgwgniọt vZgwgnmáu từNfqrtj vaQZ3FToi tráiy4 Nfqrtjrớt theNfqrtjo nhữngy4 bướcy4 châNfqrtjn củay4 anh.

“Chỉ cầnQZ3FTo Nfqrtjem đưNfqrtja y4tôi khẩuNfqrtj y4súng, tQZ3FToôi Nfqrtjsẽ lvZgwgnập Nfqrtjtức ry4ời khỏiNfqrtj đây.”Nfqrtj QZ3FToMinh VỹvZgwgn gy4ằn giọngQZ3FTo, đvZgwgnôi QZ3FTomắt tựaQZ3FTo nhưy4 mắtNfqrtj loày4i hổvZgwgn báoQZ3FTo vẫNfqrtjn sáNfqrtjng rựNfqrtjc tronQZ3FTog ánhy4 chiềvZgwgnu tà.

Ái HNfqrtjy némy4 mạny4h khẩNfqrtju súnNfqrtjg vvZgwgnề phíy4a Nfqrtjanh, nhưngy4 NfqrtjĐiền QZ3FToHuân thìQZ3FTo lạiQZ3FTo ny4híu mày4y vZgwgnđầy ky4hó chịu.

Minh y4Vỹ lậpQZ3FTo tNfqrtjức QZ3FTocầm lấyy4 khẩQZ3FTou sQZ3FToúng kiNfqrtja, QZ3FTochĩa thẳngy4 vy4ề phíQZ3FToa ĐiềnvZgwgn HuâQZ3FTon, đy4ôi mắtQZ3FTo lạnhNfqrtj vZgwgnlùng đangNfqrtj vằnQZ3FTo Nfqrtjlên nhNfqrtjững tiy4a lửay4 đỏ.

*Đoàng*

Điền HuQZ3FToân vẫny4 chNfqrtjưa hềvZgwgn cvZgwgnó thêmy4 QZ3FTobất ky4ỳ QZ3FTophản y4ứng nào,y4 lậpvZgwgn y4tức gụvZgwgnc xuốngNfqrtj saNfqrtju QZ3FTophát sQZ3FToúng củay4 MiNfqrtjnh QZ3FToVỹ, nNfqrtjhưng QZ3FTochỉ vZgwgnở Nfqrtjmột y4vị y4trí gầnNfqrtj lồngNfqrtj ngQZ3FToực đanNfqrtjg y4khiến tráiNfqrtj ty4im đậvZgwgnp gQZ3FToấp gáNfqrtjp vìy4 đauvZgwgn đớn.

Ngay vZgwgncả HạNfqrtjo ThầnQZ3FTo cy4ũng vZgwgnđờ nNfqrtjgười, nhìy4n bóny4g ngườiQZ3FTo lvZgwgnuôn tQZ3FToỏ QZ3FTora y4nguy vZgwgnhiểm kivZgwgna y4ngã Nfqrtjgục hvZgwgnệt QZ3FTonhư VĩnhvZgwgn KỳvZgwgn vừaNfqrtj Nfqrtjrồi, y4nhưng Nfqrtjchỉ khácQZ3FTo vZgwgnở mNfqrtjột điểm…

Điền NfqrtjHuân vy4ẫn chưNfqrtja ngừngy4 thở…vZgwgn nơivZgwgn khoy4é vZgwgnmôi xuấty4 hivZgwgnện mQZ3FToột vệtNfqrtj y4máu vZgwgndài củaNfqrtj nộy4i thương,y4 nhưnNfqrtjg ĐiQZ3FToền HvZgwgnuân vẫnvZgwgn Nfqrtjcố Nfqrtjchấp cườvZgwgni ky4hinh bỉ.

Bóng QZ3FTodáng MvZgwgninh NfqrtjVỹ khuấtvZgwgn sQZ3FToau cávZgwgnnh cửaNfqrtj phòngNfqrtj đạiNfqrtj vZgwgnsảnh, tiQZ3FToếp bưQZ3FToớc chânNfqrtj bNfqrtjước QZ3FTora kQZ3FTohỏi y4khu nhNfqrtjà mNfqrtjáy bỏy4 hoang.

Đành vZgwgntin tưởngy4 giy4ao pNfqrtjhó mNfqrtjọi việQZ3FToc vZgwgncòn ly4ại cQZ3FToho Hy4ạo QZ3FToThần vậy…

Cảnh tượNfqrtjng đẫvZgwgnm máQZ3FTou củvZgwgna giQZ3FToan đạQZ3FToi sảy4nh rộy4ng lớQZ3FTon vZgwgnkhiến HvZgwgnạo y4Thần Nfqrtjcảm tNfqrtjhấy ngNfqrtjạt y4thở, xuNfqrtjng quanvZgwgnh Nfqrtjchỉ nặQZ3FToc mùiQZ3FTo Nfqrtjmáu taQZ3FTonh nồng…

Cậu tvZgwgnhở dNfqrtjài, QZ3FTobước đếnvZgwgn bQZ3FToên cạny4h Áiy4 vZgwgnHy, đặty4 tQZ3FToay lênNfqrtj Nfqrtjbờ vavZgwgni vZgwgnnhỏ by4é ấy,y4 say4u y4đó đQZ3FToi lvZgwgnướt y4qua mặtvZgwgn cô,vZgwgn QZ3FToquay đầuQZ3FTo lại.

“Em sy4ao thế,Nfqrtj y4mèo conNfqrtj?” NhìnvZgwgn QZ3FTogương mặty4 ky4ỳ lạvZgwgn củvZgwgna y4cô, cậuvZgwgn QZ3FTolay Nfqrtjmạnh đy4ôi vaQZ3FToi ấy,y4 y4nhưng vẫnQZ3FTo kQZ3FTohông hềNfqrtj nNfqrtjhận đưy4ợc bấNfqrtjt kỳy4 phvZgwgnản ứngNfqrtj y4nào cả.

Đột Nfqrtjngột QZ3FTođôi mvZgwgnắt y4Ái HNfqrtjy lạiQZ3FTo vZgwgnsáng lêQZ3FTon, đầQZ3FToy QZ3FTovẻ ngạQZ3FToc Nfqrtjnhiên nhQZ3FToìn HạNfqrtjo Thần.

Bàn taQZ3FToy nvZgwgnhỏ béNfqrtj ấyvZgwgn ly4ập Nfqrtjtức y4kéo mạnhvZgwgn NfqrtjHạo ThầnNfqrtj xvZgwgnuống, QZ3FTodùng cảvZgwgn vZgwgnthân ngườiQZ3FTo cQZ3FTohe QZ3FTochắn chvZgwgno Nfqrtjcậu Nfqrtjmột cNfqrtjách gấpNfqrtj gáp.

*Bốp*

Một tQZ3FTohanh gỗNfqrtj QZ3FTorơi xuốnNfqrtjg trướcy4 mắtvZgwgn vZgwgnHạo Thy4ần, thy4ân hìQZ3FTonh nhvZgwgnỏ béNfqrtj ky4ia cũngy4 QZ3FTodần tNfqrtjhả lỏvZgwgnng, sQZ3FToau đóNfqrtj ngấtNfqrtj QZ3FTođi… lạvZgwgni lày4 NfqrtjTịnh NhiNfqrtj… đôivZgwgn mắtQZ3FTo vẫNfqrtjn sNfqrtjở hQZ3FToữu QZ3FTonỗi hoảngQZ3FTo sợQZ3FTo Nfqrtjkhông dứt,y4 nhưny4g lầNfqrtjn Nfqrtjnày lvZgwgnại may4ng thêNfqrtjm cảmNfqrtj Nfqrtjgiác mặcNfqrtj cảmvZgwgn tộivZgwgn lỗi.

“A… em…y4 eNfqrtjm khQZ3FToông biếtvZgwgn gy4ì cy4ả.” TNfqrtjịnh NfqrtjNhi quy4ay ngNfqrtjười, cvZgwgnhạy rNfqrtja khỏQZ3FToi căQZ3FTon phònQZ3FTog đẫmQZ3FTo máu.

“Mèo cvZgwgnon, y4em cóy4 vZgwgnsao không?”vZgwgn y4Đưa tNfqrtjay đNfqrtjỡ lQZ3FToấy thâQZ3FTon hìnhQZ3FTo kiaNfqrtj, HQZ3FToạo vZgwgnThần QZ3FToôm chặQZ3FTot ÁiQZ3FTo QZ3FToHy vàNfqrtjo lòngNfqrtj, đưy4a vZgwgntay vQZ3FToỗ vQZ3FToỗ vZgwgnvào vZgwgnmặt côy4 liy4ên tục.

Thứ sQZ3FToắc đỏQZ3FTo tNfqrtjhẫm vZgwgncủa Nfqrtjmáu chạyQZ3FTo dàiQZ3FTo từNfqrtj trvZgwgnán Áiy4 HyvZgwgn, dưy4ờng nNfqrtjhư vZgwgnthanh gQZ3FToỗ kiQZ3FToa y4đã đNfqrtjược tNfqrtjác độnNfqrtjg mộtNfqrtj QZ3FTolực rấty4 mạnh.

Hạo NfqrtjThần y4đưa y4nhanh taQZ3FToy áoNfqrtj lay4u nNfqrtjhẹ nhvZgwgnững dòngQZ3FTo vZgwgnchảy vôNfqrtj hạQZ3FTon trênvZgwgn mặty4 cô…

Đôi mắty4 ĐiềnvZgwgn y4Huân tuNfqrtjy mờy4 nhạt,Nfqrtj ny4hưng vQZ3FToẫn QZ3FTođủ đểy4 y4trông vZgwgnthấy nQZ3FTohững gvZgwgnì đanNfqrtjg diễnQZ3FTo QZ3FTora trovZgwgnng tầQZ3FTom nhìn.

Gương mặvZgwgnt vNfqrtjà dáQZ3FTong y4vẻ vZgwgnkia… Ty4hy Thy?

Từ hNfqrtjành độngNfqrtj đếy4n cửy4 chỉQZ3FTo vy4à vNfqrtjẻ mặtvZgwgn, hệty4 nhNfqrtjư vZgwgnđang diễnQZ3FTo lạiy4 vy4ở y4kịch đẫmNfqrtj mNfqrtjáu hQZ3FToai QZ3FTonăm vềvZgwgn trước…

“Nhanh… đvZgwgnưa… QZ3FToThy TQZ3FTohy ra…Nfqrtj khỏNfqrtji đây…”QZ3FTo ĐivZgwgnền HvZgwgnuân QZ3FTodồn tấtvZgwgn cảQZ3FTo sứy4c lựcvZgwgn cuốvZgwgni cùnNfqrtjg y4nói tNfqrtjrong đứy4t quãng,vZgwgn tNfqrtjừng từQZ3FTo y4được phátNfqrtj vZgwgnra y4một cQZ3FToách nặQZ3FTong nhọNfqrtjc, “…vZgwgn cóNfqrtj… bom…”

Hạo TQZ3FTohần ngQZ3FToạc nhiêny4 nhìy4n y4về pQZ3FTohía ĐiềNfqrtjn HuâNfqrtjn, gươngQZ3FTo mặy4t lộQZ3FTo rvZgwgnõ vvZgwgnẻ sửvZgwgnng y4sốt, vộiNfqrtj vvZgwgnàng Nfqrtjnhấc bổngQZ3FTo nvZgwgngười ÁNfqrtji HvZgwgny lênvZgwgn, mởQZ3FTo nhanvZgwgnh chiNfqrtjếc cửavZgwgn sổvZgwgn y4ở gvZgwgnóc phònvZgwgng, lậvZgwgnp QZ3FTotức đưvZgwgna cQZ3FToô y4ra khỏiy4 khQZ3FTou nhàNfqrtj my4áy bỏQZ3FTo hoang.

Ring… ring…

Chiếc đvZgwgniện thoạQZ3FToi ty4rong túQZ3FToi áoNfqrtj MiNfqrtjnh Vy4ỹ y4rung lênQZ3FTo khvZgwgnông ngừng.

Anh cNfqrtjho taNfqrtjy y4vào túi,Nfqrtj đứngNfqrtj y4tựa vàQZ3FToo chiy4ếc BvZgwgnMW, đểNfqrtj mặvZgwgnc nhữngy4 têny4 cậny4 vệvZgwgn đangy4 cy4ố gắNfqrtjng sNfqrtjơ cứuvZgwgn chy4o Nfqrtjvết thươQZ3FTong tvZgwgnrên vai.

“Thiếu giQZ3FToa, bvZgwgnà chủNfqrtj y4đã tQZ3FToự sát!”y4 Khôngy4 đểNfqrtj MivZgwgnnh VỹvZgwgn kịQZ3FTop lvZgwgnên tiếNfqrtjng, mvZgwgnột chấtQZ3FTo QZ3FTogiọng tQZ3FTorầm khàvZgwgnn vany4g vZgwgnlên, hơvZgwgni Nfqrtjnghẹn lại.y4 “BệnhNfqrtj việnNfqrtj XY.”

Đầu dâNfqrtjy vZgwgnbên kNfqrtjia dườy4ng nNfqrtjhư đaQZ3FTong QZ3FTorơi y4vào trạngy4 thvZgwgnái vZgwgnhoảng lvZgwgnoạn, ny4ói vộivZgwgn vy4ài cây4u rQZ3FToồi tắty4 máy.Nfqrtj ĐôiNfqrtj mắtvZgwgn Miny4h VỹvZgwgn tốiy4 lại,vZgwgn gạtvZgwgn đvZgwgnám y4cận vZgwgnvệ sanNfqrtjg Nfqrtjmột bNfqrtjên, lạnhNfqrtj y4lùng ry4a lệnh.

“Ở đQZ3FToây, bảoNfqrtj vệQZ3FTo vNfqrtjợ tôi.”

Chiếc vZgwgnBMW nhvZgwgnanh cy4hóng khNfqrtjuất sNfqrtjau màNfqrtjn đêm,QZ3FTo đểvZgwgn QZ3FTolại phvZgwgnía sNfqrtjau mộty4 nỗiQZ3FTo QZ3FToân hNfqrtjận quáQZ3FTo lớn.

“Bà cNfqrtjó hay4i vZgwgnsự ly4ựa chọn…”y4 ĐNfqrtjiền HuvZgwgnân liQZ3FToếc nhìy4n bàvZgwgn QZ3FToHàn, vZgwgnsau đvZgwgnó đặtQZ3FTo vNfqrtjào lvZgwgnòng bànvZgwgn tay4y cvZgwgnủa bày4 Hàny4 Nfqrtjmột coQZ3FTon daQZ3FToo sắQZ3FToc nhọn.QZ3FTo “y4… hoặQZ3FToc Nfqrtjtôi sQZ3FToẽ chQZ3FToo ngườNfqrtji giếtNfqrtj tNfqrtjên MvZgwgninh VvZgwgnỹ, Nfqrtjđứa cvZgwgnon traNfqrtji độcNfqrtj nhấtQZ3FTo củavZgwgn bàQZ3FTo… hoặcQZ3FTo tựvZgwgn QZ3FTotay bàQZ3FTo y4kết Nfqrtjthúc Nfqrtjcuộc sốngNfqrtj củay4 ThvZgwgny Thy.”

Nếu ĐiềnQZ3FTo HuQZ3FToân Nfqrtjkhông vZgwgncó đượQZ3FToc TvZgwgnhy NfqrtjThy, tNfqrtjhì vZgwgnkhông avZgwgni cóy4 quyy4ền ấvZgwgny cả!

Thật svZgwgnự, y4Điền Hy4uân khôy4ng phụQZ3FToc! QZ3FToTại saQZ3FToo cNfqrtjùng huyếtQZ3FTo thống,vZgwgn vốny4 y4dĩ cảvZgwgn MinNfqrtjh NfqrtjVỹ vNfqrtjà TQZ3FTohy QZ3FToThy đềuy4 khvZgwgnông thQZ3FToể đếnNfqrtj vZgwgnvới nhay4u, nhưNfqrtjng tạiNfqrtj vZgwgnsao vZgwgnThy vZgwgnThy lạNfqrtji chvZgwgnọn MiQZ3FTonh Vỹy4 Nfqrtjmà khôQZ3FTong cvZgwgnhọn ĐvZgwgniền Huân?!

Ăn khôNfqrtjng vZgwgnđược QZ3FTothì đànhvZgwgn vZgwgnđạp đổNfqrtj vậy…

Dàn dQZ3FToựng mộy4t vụy4 việcNfqrtj bắy4t cy4óc y4đơn giảNfqrtjn, QZ3FTođúng lQZ3FToà Nfqrtjkhông quáNfqrtj QZ3FTokhó vớNfqrtji ĐiềnvZgwgn Huân.

Mặc kệy4 MivZgwgnnh VỹQZ3FTo QZ3FTovà QZ3FToĐiền HuNfqrtjân đNfqrtjã ky4ề vaNfqrtji sávZgwgnt QZ3FTocánh hơvZgwgnn y4ba năQZ3FTom Nfqrtjtrời… mặcy4 kNfqrtjệ ánhvZgwgn nhìny4 oávZgwgnn hậvZgwgnn củy4a Ty4hy Thy…Nfqrtj ĐNfqrtjiền HuNfqrtjân vNfqrtjẫn sNfqrtjẽ vZgwgnthực hiệnvZgwgn kQZ3FToế hoạch.

“Điền y4Huân, any4h bịy4 làmNfqrtj saNfqrtjo vậNfqrtjy hảvZgwgn?” vZgwgnThy TNfqrtjhy tứcy4 giậy4n ty4rừng Nfqrtjmắt vZgwgnnhìn ĐiềnQZ3FTo HuâQZ3FTon, tNfqrtjại svZgwgnao ngQZ3FToười mvZgwgnà ThvZgwgny TNfqrtjhy QZ3FToluôn xNfqrtjem vZgwgnlà aQZ3FTonh traQZ3FToi tốty4 QZ3FTolại cóQZ3FTo tQZ3FTohể lQZ3FToàm nhữngy4 việcvZgwgn nvZgwgnhư thNfqrtjế này?

Đặt ly4òng tvZgwgnin vày4o mộtQZ3FTo y4người đy4ang chvZgwgnìm sâuQZ3FTo vàoy4 nvZgwgnỗi tNfqrtjhù hậnNfqrtj sNfqrtjâu lắnQZ3FTog, liệy4u cóy4 phảiQZ3FTo QZ3FTolà sQZ3FToai lầm?

“Sao? QZ3FToBà cQZ3FToó vZgwgnba giâNfqrtjy đểNfqrtj y4lựa chọn…Nfqrtj” ĐiềvZgwgnn HuâQZ3FTon nhvZgwgnìn by4à NfqrtjHàn vớiy4 mộtQZ3FTo áNfqrtjnh mQZ3FToắt đầyy4 tNfqrtjhích y4thú, tiếy4p tQZ3FToục dồnQZ3FTo Nfqrtjbà đếnQZ3FTo vZgwgnđường cùng,Nfqrtj y4“… một…y4 hai…Nfqrtj ba…”

“Ta… sẽNfqrtj bảoy4 vệQZ3FTo MinvZgwgnh Vỹ!”y4 NfqrtjCả ngườiNfqrtj QZ3FTobà HànvZgwgn ruy4n lên,y4 nắmQZ3FTo chvZgwgnặt lấyvZgwgn Nfqrtjcon dQZ3FToao nhỏNfqrtj bQZ3FToé nhưngNfqrtj lạiy4 sy4ắc lvZgwgnạnh Nfqrtjtrong tay.

Câu trảvZgwgn lQZ3FToời hoànvZgwgn toày4n đúngvZgwgn Nfqrtjvới vZgwgnnhững gìQZ3FTo ĐiềnQZ3FTo HuânvZgwgn my4ong đợNfqrtji, gươnQZ3FTog y4mặt ấyNfqrtj Nfqrtjđang nQZ3FToở mộtvZgwgn nụQZ3FTo QZ3FTocười cvZgwgnay QZ3FTođắng vZgwgntrên môi…

“Nếu gQZ3FToiết, tvZgwgna sẽvZgwgn giếty4 cậu.QZ3FTo” ĐộQZ3FTot ngvZgwgnột bàQZ3FTo HvZgwgnàn nvZgwgngước mặy4t lênNfqrtj, áNfqrtjnh nhQZ3FToìn QZ3FTodứt khoNfqrtját Nfqrtjvà nhy4anh chóNfqrtjng hướngvZgwgn mũiNfqrtj daNfqrtjo vQZ3FToề QZ3FTophía ĐiềnNfqrtj Huân.

Nhưng mộtNfqrtj bQZ3FToóng dánQZ3FTog nhỏNfqrtj y4bé đãy4 ly4ập QZ3FTotức đứngQZ3FTo QZ3FTochắn trướcvZgwgn mặtQZ3FTo ĐiềvZgwgnn HQZ3FTouân, hứngvZgwgn trọnQZ3FTo nhvZgwgnát vZgwgndao tànvZgwgn nhvZgwgnẫn vZgwgncủa Nfqrtjbà HvZgwgnàn. Cảy4 bàvZgwgn Hày4n Nfqrtjvà ĐiQZ3FToền HuâQZ3FTon đNfqrtjều sữngvZgwgn vZgwgnngười, nhvZgwgnìn dNfqrtjòng mQZ3FToáu đaNfqrtjng thấmQZ3FTo đẫmvZgwgn chiếcy4 QZ3FTováy xiny4h xắy4n cy4ủa Ty4hy TQZ3FTohy, vvZgwgnà bóngNfqrtj Nfqrtjdáng ấyNfqrtj cũnvZgwgng Nfqrtjgục nvZgwgngã tronNfqrtjg đy4au QZ3FTođớn. Ty4hy Thy4y… khônQZ3FTog hềvZgwgn cảvZgwgnm thấyy4 y4tức givZgwgnận vZgwgnhay oáy4n y4trách ĐiQZ3FToền Huân,Nfqrtj chỉNfqrtj y4là nhấtQZ3FTo thờivZgwgn cảQZ3FTom thấyvZgwgn khóNfqrtj cQZ3FTohịu vNfqrtjới nhữy4ng hàQZ3FTonh độngvZgwgn thấy4t thườngy4 kia…

Nhưng khôy4ng Nfqrtjvì vZgwgnthế, my4ột TvZgwgnhy vZgwgnThy luôy4n hNfqrtjết Nfqrtjlòng Nfqrtjvì ngườiQZ3FTo kNfqrtjhác vZgwgnđể mQZ3FToặc NfqrtjĐiền HuQZ3FToân QZ3FTochịu vZgwgnnhát dNfqrtjao ấy.

Điền HuânvZgwgn vộvZgwgni vvZgwgnàng nângQZ3FTo ngườvZgwgni ThQZ3FToy TQZ3FTohy lQZ3FToên, Nfqrtjtrong đôiNfqrtj y4mắt kiQZ3FToa đaQZ3FTong QZ3FToxuất hiệnQZ3FTo mộty4 dòngNfqrtj lệNfqrtj đQZ3FToau đớn.

“Em… xivZgwgnn lỗi…”

Đôi mắty4 dầnvZgwgn khy4ép lại,QZ3FTo vy4à khôngNfqrtj baQZ3FToo Nfqrtjgiờ mvZgwgnở rvZgwgna nữa.y4 y4Đến ty4ận QZ3FTolúc TvZgwgnhy ThNfqrtjy trúNfqrtjt hơNfqrtji thQZ3FToở cuốiy4 cùy4ng, MvZgwgninh VNfqrtjỹ chy4ỉ kịNfqrtjp Nfqrtjnhìn vZgwgnngắm gưNfqrtjơng QZ3FTomặt QZ3FTotrắng bệcy4h Nfqrtjấy, kQZ3FTohông quêQZ3FTon QZ3FTotặng cQZ3FToho ngy4ười đanQZ3FTog nvZgwgnắm giy4ữ QZ3FTocon dNfqrtjao đẫmy4 máuQZ3FTo ty4rong ty4ay mộtNfqrtj áy4nh vZgwgnnhìn căvZgwgnm hận…Nfqrtj lày4 Nfqrtjbà Hàn!

Bà khôQZ3FTong hvZgwgnề giảQZ3FToi thíy4ch vZgwgnhay thay4nh minvZgwgnh chvZgwgno QZ3FTobất cứNfqrtj điềQZ3FTou gvZgwgnì cả…y4 vQZ3FToì sựQZ3FTo thật,Nfqrtj chvZgwgnính by4à đãy4 hạiy4 cQZ3FTohết ThvZgwgny Thy.

Nhưng lúcQZ3FTo MvZgwgninh y4Vỹ đếny4, cũny4g làNfqrtj lúcNfqrtj Điềny4 Hy4uân QZ3FTorời đi…

Đại sảnh,QZ3FTo từQZ3FTong giNfqrtjây phQZ3FToút Nfqrtjtrôi quay4, sốvZgwgn mệnhvZgwgn cNfqrtjủa Điềny4 Huy4ân cNfqrtjũng dNfqrtjần QZ3FTokết Nfqrtjthúc, tvZgwgnrước mắtQZ3FTo chỉNfqrtj cònvZgwgn y4thi ty4hể đẫmNfqrtj QZ3FTomáu củNfqrtja NfqrtjVĩnh Kỳ.

Lần nNfqrtjày… đQZ3FToã khiếnQZ3FTo quávZgwgn nvZgwgnhiều ngưNfqrtjời Nfqrtjthương tổn…QZ3FTo Điềny4 Huâny4 bậtvZgwgn cười,QZ3FTo ny4ụ cy4ười Nfqrtjcay đQZ3FToắng mộtQZ3FTo y4cách vZgwgnđau đớn.

Một âmQZ3FTo Nfqrtjthanh chấnvZgwgn độny4g vanvZgwgng lênQZ3FTo, đồngQZ3FTo thờiQZ3FTo kNfqrtjhiến ngọNfqrtjn ly4ửa dNfqrtjo tQZ3FToác Nfqrtjđộng mạNfqrtjnh bùNfqrtjng cháyNfqrtj, mạnQZ3FToh mẽvZgwgn vNfqrtjà nuNfqrtjốt Nfqrtjchửng y4tất cả.

Trong đámvZgwgn cNfqrtjháy saQZ3FTou vQZ3FToụ nổ,QZ3FTo mvZgwgnột giọtQZ3FTo nưNfqrtjớc vZgwgnmắt đầuQZ3FTo tiênNfqrtj rơiNfqrtj xuốngvZgwgn từvZgwgn gươy4ng Nfqrtjmặt NfqrtjĐiền Huân…

*Bệnh việnQZ3FTo XY*

“Bác sĩ!”vZgwgn Hy4ạo ThầQZ3FTon bếQZ3FTo vZgwgnÁi HNfqrtjy ty4rên tayvZgwgn, xy4ông vàvZgwgno bệnhQZ3FTo vNfqrtjiện vớNfqrtji trạngQZ3FTo tháQZ3FToi QZ3FTovô cùnQZ3FTog hoNfqrtjảng Nfqrtjloạn, gàoNfqrtj ly4ên troy4ng vôQZ3FTo y4vọng. “LQZ3FToàm Nfqrtjơn, cNfqrtjứu cQZ3FToô ấy!Nfqrtj NfqrtjLàm ơn!”

“Đặt côNfqrtj ấyQZ3FTo lênNfqrtj đây.”vZgwgn Mộty4 cvZgwgnô y4y táNfqrtj trựy4c ly4ập tứcQZ3FTo đy4ẩy chiếcy4 xQZ3FToe đy4ẩy vZgwgnmàu trvZgwgnắng rNfqrtja try4ước my4ặt HạoQZ3FTo QZ3FToThần, cấtvZgwgn vZgwgngiọng Nfqrtjra lệnh.

Hạo y4Thần cẩnNfqrtj trọngy4 Nfqrtjđặt ÁNfqrtji QZ3FToHy nằQZ3FTom lêNfqrtjn chiếcy4 vZgwgnxe đẩyvZgwgn ấy,vZgwgn cậuNfqrtj QZ3FTovội vvZgwgnã QZ3FTonối bướcy4 theQZ3FToo chiếcvZgwgn Nfqrtjxe đếNfqrtjn tậny4 khNfqrtji khQZ3FTouất hQZ3FToẳn savZgwgnu phònQZ3FTog cNfqrtjấp cứu.

Mệt Nfqrtjmỏi ngồiy4 xuốy4ng dãNfqrtjy ghếNfqrtj QZ3FTochờ ngvZgwgnoài phòngy4 cấy4p cứu,Nfqrtj vZgwgnHạo QZ3FToThần hay4i taQZ3FToy ômvZgwgn lấyy4 đầy4u, cốy4 gắngvZgwgn địQZ3FTonh thầNfqrtjn lại.

Trong kvZgwgnhi đó…

*Bệnh việNfqrtjn XX*

Minh y4Vỹ ny4gồi tNfqrtjrong Nfqrtjphòng cấpy4 cQZ3FToứu y4ở bệnhvZgwgn việnvZgwgn lớnNfqrtj QZ3FTonhất thànNfqrtjh phNfqrtjố, any4h đNfqrtjã pNfqrtjhải mQZ3FToất cQZ3FToả giờNfqrtj đồngy4 vZgwgnhồ mớiQZ3FTo Nfqrtjđến đượcy4 cáQZ3FToi bệQZ3FTonh vvZgwgniện QZ3FTorộng lớy4n này.

Ring… ring…

Điện thoy4ại ly4ại rung…

“Chuyện gìQZ3FTo?” MQZ3FToinh NfqrtjVỹ vZgwgntựa hNfqrtjẳn ngy4ười vàoNfqrtj chNfqrtjiếc gy4hế QZ3FToở phòNfqrtjng đợi,QZ3FTo vZgwgnchán nảnQZ3FTo y4nhấn núNfqrtjt nhy4ận QZ3FTocuộc gNfqrtjọi saQZ3FTou đóy4 áNfqrtjp đy4iện thoạiQZ3FTo vàoy4 Nfqrtjtai, đy4ến Nfqrtjtận lúcy4 vZgwgnnày aQZ3FTonh mớvZgwgni cảQZ3FTom thấQZ3FToy sựNfqrtj đNfqrtjau bQZ3FTouốt đếnQZ3FTo tQZ3FToê Nfqrtjdại ởvZgwgn bờQZ3FTo vai.

“Thiếu… thiếuvZgwgn giay4, nổ…vZgwgn nổNfqrtj rồi!”Nfqrtj TừvZgwgn vZgwgnđầu dâyy4 bvZgwgnên kQZ3FToia, tênvZgwgn cNfqrtjận vệvZgwgn lắpy4 bQZ3FToắp nhNfqrtjư đanQZ3FTog cQZ3FToực kỳNfqrtj vZgwgnhoảng loạn,QZ3FTo y4thở gấpy4 khônNfqrtjg ngừng.

“Nổ?” MinvZgwgnh Vỹy4 vZgwgnnhíu QZ3FTomày, lặy4p lạiy4 dvZgwgnuy nvZgwgnhất mộtQZ3FTo từNfqrtj nhưy4 đaQZ3FTong chQZ3FToờ svZgwgnự chứnvZgwgng thQZ3FToực tNfqrtjừ pNfqrtjhía bêNfqrtjn kia.

“Khu vZgwgnnhà máy4y… y4nổ.” NfqrtjVừa y4nghe thấyy4 y4cô nóiQZ3FTo gấvZgwgnp gy4áp vọy4ng y4sang điệnNfqrtj ty4hoại từy4 phvZgwgnía y4bên kiavZgwgn, Miy4nh Vy4ỹ mớiNfqrtj kịpy4 QZ3FTonhận thNfqrtjấy từQZ3FTo phvZgwgnía bêQZ3FTon kivZgwgna vZgwgnđiện ty4hoại QZ3FTocó rấtvZgwgn nhiy4ều tvZgwgnhứ âQZ3FTom vZgwgnthanh khácy4 nhau.

“Chết vZgwgntiệt! CNfqrtjô ấyvZgwgn y4ra QZ3FTokhỏi đóy4 chưa?”QZ3FTo vZgwgnMinh VvZgwgnỹ tứcNfqrtj gNfqrtjiận Nfqrtjquát lêy4n, QZ3FTođôi vZgwgnmắt đavZgwgnng y4lộ rQZ3FToõ vẻNfqrtj ly4o lắng.

Tại vZgwgnsao lúcvZgwgn đấy…y4 avZgwgnnh khôngvZgwgn ởvZgwgn lạy4i mvZgwgnà lậQZ3FTop tứcQZ3FTo đếnvZgwgn bêy4n bày4 ty4a thNfqrtjế này?

“Vẫn… chưa.”QZ3FTo GiọQZ3FTong nóiNfqrtj bNfqrtjên kNfqrtjia rấvZgwgnt nhy4ỏ, dườngy4 Nfqrtjnhư đãQZ3FTo cốNfqrtj gắngQZ3FTo y4thu hếy4t cy4an đNfqrtjảm đểy4 trảQZ3FTo lời.

Gương Nfqrtjmặt MinQZ3FToh VỹNfqrtj trởvZgwgn nQZ3FToên Nfqrtjtái nhợtQZ3FTo y4dưới ánhy4 đNfqrtjèn chùy4m tNfqrtjrong bệnhQZ3FTo việnNfqrtj, cQZ3FToố gắngNfqrtj gượngy4 QZ3FTongười QZ3FTođứng dậy,Nfqrtj ny4hưng svZgwgnau đQZ3FToó lạiNfqrtj ngvZgwgnã khuỵNfqrtju y4xuống đất.

Vết thươny4g tNfqrtjrên vQZ3FToai… vZgwgnđã ky4hiến anNfqrtjh mấvZgwgnt Nfqrtjquá nhvZgwgniều máu.

Đôi vZgwgnmắt aNfqrtjnh dầnNfqrtj tốiNfqrtj lạiNfqrtj, cảQZ3FTo ngNfqrtjười dưQZ3FToờng nhưNfqrtj khy4ông còQZ3FTon chúQZ3FTot sứcNfqrtj lựcy4 nàvZgwgno QZ3FTocả. NfqrtjToàn y4thân hoày4n tNfqrtjoàn by4ất độngQZ3FTo tvZgwgnrên nvZgwgnền đất,QZ3FTo MinvZgwgnh QZ3FToVỹ đangvZgwgn QZ3FTocố gắngy4 gượngvZgwgn dậyy4… nhưQZ3FTong tấtNfqrtj cảvZgwgn chỉy4 Nfqrtjlà vNfqrtjô ícy4h. LầvZgwgnn nNfqrtjày, QZ3FToanh vZgwgnlại mộtvZgwgn lầnQZ3FTo nữa…Nfqrtj đánhNfqrtj mNfqrtjất vZgwgnngười coQZ3FTon Nfqrtjgái mNfqrtjà mìnvZgwgnh yêNfqrtju thương.

Khoé môivZgwgn tvZgwgnrên gươQZ3FTong mặtQZ3FTo điểnQZ3FTo traQZ3FToi kQZ3FTohẽ vZgwgnnhếch Nfqrtjlên, mộvZgwgnt nụNfqrtj cườiy4 nhạtNfqrtj, đNfqrtjồng ly4úc đôiNfqrtj mắtvZgwgn lạnNfqrtjh lùnNfqrtjg kiQZ3FToa cũngQZ3FTo dvZgwgnần kNfqrtjhép lạNfqrtji, chy4e khuấNfqrtjt tQZ3FToầm ny4hìn mờNfqrtj ảo.

Chap 40

Người Nfqrtjem vZgwgnyêu lày4 anh?

Hạo NfqrtjThần y4lo lắnvZgwgng đứQZ3FTong chắnQZ3FTo trướcvZgwgn cửavZgwgn phòQZ3FTong cấpNfqrtj vZgwgncứu, tạiNfqrtj y4sao vàNfqrtjo khy4oảnh khvZgwgnắc quaNfqrtjn trvZgwgnọng ty4hì tQZ3FTohời gvZgwgnian vZgwgnlại vZgwgntrôi cQZ3FTohậm thếvZgwgn nàyQZ3FTo cy4ơ chứ?

Ái QZ3FToHy củaQZ3FTo ngàyvZgwgn hôNfqrtjm QZ3FTonay… quảNfqrtj thậtvZgwgn rvZgwgnất lạy4 y4lẫm, vZgwgnnhưng lạiNfqrtj vôQZ3FTo cùy4ng đy4áng thươngNfqrtj trNfqrtjong Nfqrtjmắt cậu.

Đôi mắQZ3FTot khônQZ3FTog lQZ3FToẫn chúty4 tạpNfqrtj niệmNfqrtj lvZgwgnuôn vZgwgnluôn ávZgwgnnh lêNfqrtjn nhữnvZgwgng y4tia y4nhìn lQZ3FToém lỉNfqrtjnh lạiy4 QZ3FTotrở nNfqrtjên Nfqrtjsâu ty4hẳm khônNfqrtjg y4chút hNfqrtjạn đQZ3FToịnh, vy4ô trvZgwgni vôvZgwgn giác.

Khoảnh y4khắc Nfqrtjđối diệQZ3FTon vớiQZ3FTo đôy4i my4ắt Nfqrtjvô cQZ3FToảm ấvZgwgny, tráNfqrtji vZgwgntim HạovZgwgn ThầnNfqrtj QZ3FTochợt chy4ùng xuống,Nfqrtj tưởngy4 chừngNfqrtj nhQZ3FToư đangy4 chìvZgwgnm sâuy4 vàvZgwgno ny4ỗi vZgwgnđau cùvZgwgnng cực.

Nghĩ đNfqrtjến vivZgwgnệc mìNfqrtjnh đãy4 tQZ3FToừng tivZgwgnếp taNfqrtjy cNfqrtjho ĐiềnNfqrtj HQZ3FTouân thựvZgwgnc hivZgwgnện y4kế Nfqrtjhoạch QZ3FTotrả thNfqrtjù, Hạoy4 ThầNfqrtjn lNfqrtjại cQZ3FToảm QZ3FTothấy vôy4 cùngvZgwgn y4nhức buốNfqrtjt nơvZgwgni ngựy4c, cQZ3FTohỉ trànNfqrtj y4ngập duQZ3FToy nQZ3FTohất mộy4t y4thứ cNfqrtjảm xúNfqrtjc Nfqrtjân hận.

Đôi my4ắt trNfqrtjở nênvZgwgn thấtNfqrtj tNfqrtjhần, tQZ3FToầm vZgwgnnhìn dầnvZgwgn QZ3FTotối lại…Nfqrtj LồvZgwgnng nNfqrtjgực Nfqrtjhiện giờQZ3FTo cứy4 nhưvZgwgn đanQZ3FTog bịQZ3FTo thiêNfqrtju đốt,y4 nónvZgwgng bỏy4ng nhNfqrtjưng lạiNfqrtj QZ3FTovô cùngNfqrtj đavZgwgnu ráty4 mỗQZ3FToi kNfqrtjhi lạNfqrtji thNfqrtjêm mộtvZgwgn giâyQZ3FTo try4ôi qua.

Làm ơn…Nfqrtj vZgwgnÁi NfqrtjHy, đừvZgwgnng đểNfqrtj xảyy4 côNfqrtj ấyy4 Nfqrtjra bấQZ3FTot cứvZgwgn chuyệnNfqrtj gy4ì cả!

*Cạch*

Cánh cửNfqrtja phvZgwgnòng vZgwgncấp cứvZgwgnu QZ3FTođược mởQZ3FTo raQZ3FTo, kèmNfqrtj ty4heo độngvZgwgn táy4c gạvZgwgnt HạNfqrtjo TNfqrtjhần saQZ3FTong mvZgwgnột bên.

Chiếc xQZ3FToe đvZgwgnẩy màQZ3FTou try4ắng đay4ng mvZgwgnang tNfqrtjheo mộy4t Nfqrtjthiên sứQZ3FTo Nfqrtjmất điQZ3FTo đôiy4 cánh,Nfqrtj gươvZgwgnng mặNfqrtjt nhợty4 nhạQZ3FTot khy4ông chy4út sứcQZ3FTo Nfqrtjsống QZ3FTonhắm vZgwgnnghiền đôiy4 mắt,y4 tNfqrtjrên đầy4u quNfqrtjấn my4ột dảy4i bNfqrtjăng trắny4g khávZgwgn mỏng,Nfqrtj máiQZ3FTo vZgwgntóc màuvZgwgn cay4fe Nfqrtjsữa vẫny4 bồvZgwgnng by4ềnh QZ3FTovà tNfqrtjôn lêy4n vy4ẻ y4đẹp thuầnvZgwgn khiết.

Ái y4Hy đưvZgwgnợc Nfqrtjy Nfqrtjtá đQZ3FToưa QZ3FTora kvZgwgnhỏi phQZ3FToòng bằQZ3FTong chiNfqrtjếc y4xe đẩyy4 trắnNfqrtjg toát,QZ3FTo y4theo savZgwgnu lvZgwgnà y4ông bNfqrtjác sy4ĩ trunQZ3FTog nvZgwgniên đangQZ3FTo cầmNfqrtj tNfqrtjrên taQZ3FToy QZ3FTomột xấpQZ3FTo hồQZ3FTo svZgwgnơ bvZgwgnệnh án.

Hạo Ty4hần mQZ3FToấp máyQZ3FTo đôivZgwgn my4ôi, đưaQZ3FTo tay4y nQZ3FTohư QZ3FTomuốn y4níu givZgwgnữ cvZgwgnô lại,Nfqrtj nhưNfqrtjng lạiy4 by4ị mộtQZ3FTo bQZ3FToàn vZgwgntay chặnQZ3FTo y4ngang hy4ành độngQZ3FTo ấy.

Đôi mắtQZ3FTo cQZ3FToậu khQZ3FToông nhìy4n bácQZ3FTo sNfqrtjĩ lấyy4 mNfqrtjột cái,vZgwgn Nfqrtjtiếp tụcNfqrtj dõy4i theQZ3FToo chivZgwgnếc xvZgwgne đẩyvZgwgn đany4g đưavZgwgn ngườiQZ3FTo Nfqrtjcon Nfqrtjgái yếuvZgwgn ớvZgwgnt kNfqrtjia cQZ3FToách xvZgwgna khỏiNfqrtj mình.

“Đã quy4a tìnhQZ3FTo tNfqrtjrạng ngy4uy kịchNfqrtj, vếtNfqrtj thươNfqrtjng tuQZ3FToy khôngvZgwgn QZ3FTonặng QZ3FTonhưng lạiQZ3FTo mấtvZgwgn QZ3FTokhá nvZgwgnhiều máu,vZgwgn y4đặc biệtNfqrtj cNfqrtjó vZgwgnthể đểvZgwgn lạNfqrtji dNfqrtji Nfqrtjchứng cvZgwgnho QZ3FTocô ấy.”y4 VQZ3FToị bácNfqrtj vZgwgnsĩ hiềnNfqrtj ty4ừ tvZgwgnrước QZ3FTomặt mởNfqrtj lờiNfqrtj, vvZgwgnỗ vỗy4 vvZgwgnai HvZgwgnạo TNfqrtjhần nhvZgwgnư đy4ang cốvZgwgn gắvZgwgnng trvZgwgnấn y4an. “CậuNfqrtj vZgwgnhãy y4đi ly4àm ty4hủ tụcvZgwgn nhậpNfqrtj vvZgwgniện, sNfqrtjau đóvZgwgn cậy4u vZgwgncó QZ3FTothể vNfqrtjào phònQZ3FTog 5QZ3FTo02 Nfqrtjthăm côvZgwgn ấvZgwgny, nếuQZ3FTo cóy4 bấtQZ3FTo ky4ỳ dấuy4 hiNfqrtjệu bấty4 tvZgwgnhường vZgwgnlập tứcNfqrtj gọiNfqrtj bácvZgwgn sĩ.”

Từ vZgwgntừ hạy4 y4tay vZgwgnxuống, by4óng vịvZgwgn bávZgwgnc Nfqrtjsĩ tronNfqrtjg chiếcy4 áy4o QZ3FToblu ty4rắng y4nhanh cvZgwgnhóng Nfqrtjkhuất QZ3FTosau Nfqrtjmột cávZgwgnnh cy4ửa Nfqrtjphòng y4gần đóvZgwgn, tQZ3FToiếp tụvZgwgnc thy4ực QZ3FTohiện nhiệvZgwgnm vQZ3FToụ QZ3FTocủa chínvZgwgnh mình.

Di chứng?

Hai tay4y HạovZgwgn NfqrtjThần sNfqrtjiết cNfqrtjhặt lại,vZgwgn Nfqrtjcả ngNfqrtjười ruy4n nhNfqrtjẹ lên,Nfqrtj đểNfqrtj lạivZgwgn y4di chứngy4 sao?

“Dương HạoQZ3FTo ThầnQZ3FTo! CôQZ3FTo y4gái vZgwgnnày y4quan trọNfqrtjng y4đến mứcy4 khiếNfqrtjn cNfqrtjậu phảivZgwgn bỏNfqrtj cvZgwgnả vZgwgnshow diễnvZgwgn quNfqrtjan trọngNfqrtj y4sao?” NfqrtjTay Nfqrtjquản Nfqrtjlý riêngNfqrtj cQZ3FToủa Hy4ạo ThầnNfqrtj tQZ3FToức givZgwgnận đậpQZ3FTo mvZgwgnạnh quyểnvZgwgn Nfqrtjsổ gvZgwgnhi chéQZ3FTop lịchvZgwgn làmy4 vivZgwgnệc cNfqrtjủa HQZ3FToạo ThầnQZ3FTo ly4ên bàn,QZ3FTo tứNfqrtjc giậnNfqrtj vZgwgnquát lớn.

Đã mộty4 y4ngày tQZ3FTorôi qua…

Hạo ThầnvZgwgn vQZ3FToẫn kNfqrtjhông hQZ3FToề rQZ3FToời khỏiQZ3FTo py4hòng bQZ3FToệnh sốvZgwgn Nfqrtj502 lấyvZgwgn mộty4 gNfqrtjiây, chỉNfqrtj lặvZgwgnng nvZgwgngười nQZ3FTogắm nhìnNfqrtj ngườiNfqrtj vZgwgncon vZgwgngái đangNfqrtj vZgwgnchìm sâuy4 vZgwgnvào gy4iấc ngủ.

Mọi âvZgwgnm thaQZ3FTonh xuNfqrtjng y4quanh dườnNfqrtjg y4như khôngvZgwgn QZ3FTocòn tNfqrtjác độngNfqrtj đếQZ3FTon cậuNfqrtj đượcy4 nữa.

Tay quy4ản lýQZ3FTo kiNfqrtja tứcNfqrtj Nfqrtjgiận névZgwgnm tvZgwgnrọn đôNfqrtji Nfqrtjmắt ovZgwgnán y4hận vày4o y4cô gávZgwgni nhvZgwgnỏ béy4 y4đang nằy4m yvZgwgnên lNfqrtjặng ty4rên chiQZ3FToếc gy4iường trắngvZgwgn kNfqrtjhông chNfqrtjút vZgwgnbụi Nfqrtjbẩn, QZ3FTohắn lạiNfqrtj nhìnQZ3FTo svZgwgnamh HạQZ3FToo Thầny4 vẫnvZgwgn vZgwgnđang QZ3FTotiếp tụcNfqrtj yQZ3FToên lặnQZ3FTog trướcvZgwgn ngườivZgwgn vZgwgncon gávZgwgni ấy.

Bất giávZgwgnc thởQZ3FTo dàiy4 mệtNfqrtj mỏiQZ3FTo, Nfqrtjhắn tvZgwgna cầQZ3FTom quyểnvZgwgn vZgwgnsổ vừaQZ3FTo đượcQZ3FTo néy4m mạnhQZ3FTo lênNfqrtj mặtQZ3FTo bàNfqrtjn Nfqrtjcủa phy4òng bệnhy4 ly4ên, ly4ê y4bước ry4a khỏiQZ3FTo QZ3FTocăn py4hòng ty4ĩnh lặng.

*Bệnh việvZgwgnn XX*

“Tránh ra!Nfqrtj” MNfqrtjinh y4Vỹ gằnvZgwgn giNfqrtjọng, tứcvZgwgn gvZgwgniận nhìnQZ3FTo vZgwgnđám cậQZ3FTon vệNfqrtj đy4ang QZ3FTochặn nganNfqrtjg trNfqrtjước cửy4a, đôiy4 my4ắt đằngvZgwgn đvZgwgnằng svZgwgnát khí.

“Ông cQZ3FTohủ vZgwgncó lệNfqrtjnh, tQZ3FTohiếu vZgwgngia Nfqrtjphải vZgwgnnghỉ y4ngơi đếnNfqrtj kvZgwgnhi hNfqrtjoàn toànNfqrtj bìy4nh phục.”QZ3FTo MộtvZgwgn têvZgwgnn cậny4 vvZgwgnệ cQZ3FToúi đầu,Nfqrtj thậny4 trọngy4 y4nói từngQZ3FTo tNfqrtjừ mộtQZ3FTo cácy4h vZgwgnmáy móQZ3FToc, saQZ3FTou đóNfqrtj đóngNfqrtj nvZgwgnhanh cáQZ3FTonh cửavZgwgn Nfqrtjphòng y4bệnh lại.

“Mẹ kiNfqrtjếp! MởNfqrtj cửa!!”vZgwgn Miy4nh VỹNfqrtj quáy4t lớvZgwgnn, dùvZgwgnng châvZgwgnn đạNfqrtjp thẳQZ3FTong vy4ào cvZgwgnánh Nfqrtjcửa gỗNfqrtj ky4ia, nhưvZgwgnng đQZ3FToám cy4ận vvZgwgnệ y4lại nhanQZ3FToh Nfqrtjchóng chặny4 cửNfqrtja y4ngay QZ3FTokhi cánhNfqrtj cửavZgwgn vừa&nbsvZgwgnp; by4ật y4ra Nfqrtjdưới lựNfqrtjc đy4ạp củaNfqrtj anh.

Đây rõNfqrtj y4ràng lày4 kếvZgwgn hy4oạch vZgwgncủa ôy4ng ta!!

Ông vZgwgnta khôngvZgwgn mNfqrtjuốn Nfqrtjanh vZgwgnđi tìmQZ3FTo cy4ô ấy!!

Với khNfqrtjả năvZgwgnng củaNfqrtj QZ3FToông Hy4àn, biếtQZ3FTo chuyệny4 ÁvZgwgni HvZgwgny khy4ông QZ3FTohề Nfqrtjkhó, Nfqrtjđặc biy4ệt ôngvZgwgn tNfqrtja lvZgwgnại cvZgwgnó thểQZ3FTo biếtvZgwgn rNfqrtjõ địaNfqrtj đivZgwgnểm vvZgwgnà nhy4ững QZ3FTogì xảvZgwgny rQZ3FToa liNfqrtjên qNfqrtjuan đếvZgwgnn vụy4 vNfqrtjiệc chấny4 QZ3FTođộng vừaQZ3FTo rồi.

Minh NfqrtjVỹ nghiếnQZ3FTo rănNfqrtjg, đôiy4 mQZ3FToắt ay4nh bịvZgwgn cNfqrtjhe phQZ3FToủ bởiy4 mộtNfqrtj mày4n đêmQZ3FTo củay4 tuQZ3FToyệt vọnNfqrtjg, Nfqrtjtiếp tụcQZ3FTo cốQZ3FTo gắvZgwgnng thQZ3FTooát Nfqrtjkhỏi vòngNfqrtj vâNfqrtjy vZgwgncủa đy4ám cậny4 vệ.

Ái HyQZ3FTo, nhấQZ3FTot địny4h Áy4i NfqrtjHy sNfqrtjẽ khôngNfqrtj saNfqrtjo cả!

… khNfqrtjông QZ3FTosao cả!y4 vZgwgnCố gắvZgwgnng phQZ3FToủ đvZgwgnịnh nhữvZgwgnng dònvZgwgng suvZgwgny vZgwgnnghĩ Nfqrtjtồi tệNfqrtj gáQZ3FTon ghéQZ3FTop trậnvZgwgn boy4m kiQZ3FToa vớiy4 sựNfqrtj vZgwgnsống củavZgwgn NfqrtjÁi vZgwgnHy, try4ái QZ3FTotim vZgwgnMinh VỹQZ3FTo đanNfqrtjg đNfqrtjập gấpvZgwgn gy4áp vZgwgnhơn by4ao giờvZgwgn hết.

“Chờ avZgwgnnh, vZgwgnlàm ơn…”

Phòng bQZ3FToệnh 502…

Đôi mắtNfqrtj nâvZgwgnu trQZ3FToong sánQZ3FTog từQZ3FTo tQZ3FToừ Nfqrtjmở ravZgwgn, lNfqrtjay QZ3FTođộng hàNfqrtjng mNfqrtji dày4i, sQZ3FToau đóQZ3FTo cQZ3FTohớp QZ3FTochớp vàQZ3FToi cQZ3FToái Nfqrtjđể tNfqrtjhích nghNfqrtji vớiQZ3FTo ánNfqrtjh sángQZ3FTo tronNfqrtjg phòng.

Ái HNfqrtjy đưaNfqrtj Nfqrtjtay vZgwgndụi Nfqrtjdụi mắtNfqrtj, liếcNfqrtj nhìnNfqrtj gươngvZgwgn mặtvZgwgn đaQZ3FTong gụNfqrtjc vZgwgnxuống bênvZgwgn cạnhQZ3FTo giườQZ3FTong, Nfqrtjđưa Nfqrtjmột tavZgwgny nắy4m lvZgwgnấy tNfqrtjhành giườvZgwgnng cốNfqrtj Nfqrtjgắng gượQZ3FTong dậy.

Hai vZgwgnngày trôivZgwgn y4qua, y4Hạo ThQZ3FToần hoQZ3FToàn Nfqrtjtoàn mấty4 ngủNfqrtj, đểy4 rồy4i gy4iờ đâyy4 kvZgwgnhông hQZ3FToề haNfqrtjy biếtQZ3FTo ngườy4i cy4on gáy4i đávZgwgnng yNfqrtjêu kNfqrtjia đy4ã “hồiy4 sinh”.

Cô nghiênvZgwgng ngườivZgwgn sanQZ3FTog vZgwgnmột bên,QZ3FTo cốNfqrtj QZ3FTogắng QZ3FTothu gươQZ3FTong mặvZgwgnt củy4a y4người ấQZ3FToy QZ3FTovào tầy4m nhìn.

Đột ngộNfqrtjt Nfqrtjhai hày4ng QZ3FTolông y4mày vZgwgntừ gưvZgwgnơng mặtQZ3FTo ấyNfqrtj Nfqrtjkhẽ cQZ3FToau QZ3FTolại, sQZ3FToau QZ3FTođó QZ3FTomệt mỏQZ3FToi QZ3FTomở QZ3FTomắt. ĐậpvZgwgn y4vào Nfqrtjmắt củaNfqrtj Hạy4o NfqrtjThần vZgwgnlà gươQZ3FTong mặtQZ3FTo vZgwgnmơ Nfqrtjmơ màngNfqrtj Nfqrtjmàng vZgwgnnhư vZgwgnchưa tỉnhQZ3FTo my4ộng củNfqrtja NfqrtjÁi HyQZ3FTo, ny4ét mặtNfqrtj cậuNfqrtj QZ3FTolộ Nfqrtjrõ vẻNfqrtj ngạcQZ3FTo nhiêQZ3FTon y4và vuvZgwgni sướng.

Hạo ThầnNfqrtj ngồvZgwgni thvZgwgnẳng dậNfqrtjy, đưNfqrtja y4một y4tay vZgwgnkéo cNfqrtjô ômQZ3FTo thậNfqrtjt chặtNfqrtj QZ3FTovào vZgwgnlòng, ny4hư Nfqrtjđang cy4ố gắQZ3FTong chứngy4 Nfqrtjthực Nfqrtjsự Nfqrtjtồn tNfqrtjại hQZ3FToiện giờy4 Nfqrtjcủa cô.

“Mèo cvZgwgnon, cuốNfqrtji cùnQZ3FTog evZgwgnm cũQZ3FTong cy4hịu tỉnQZ3FToh rồi.”

Căn phNfqrtjòng lạQZ3FToi độty4 ngộty4 vZgwgnchìm vNfqrtjào khôny4g gy4ian ty4ĩnh lặngy4 QZ3FTovà căy4ng thẳngy4, Hạoy4 ThầnvZgwgn nớivZgwgn lỏnNfqrtjg vònNfqrtjg QZ3FTotay, svZgwgnau đóQZ3FTo đẩyNfqrtj ngườy4i Áy4i HNfqrtjy ravZgwgn, vZgwgnlặng QZ3FTolẽ QZ3FToquan sáy4t từngNfqrtj cửNfqrtj chỉQZ3FTo từy4 pvZgwgnhía bênvZgwgn kia.

Cô đanNfqrtjg chNfqrtjăm cy4hú nvZgwgnhìn Hy4ạo TNfqrtjhần, Nfqrtjánh vZgwgnnhìn thíchy4 QZ3FTothú y4như y4vừa tìy4m ry4a mộtQZ3FTo thứQZ3FTo đồNfqrtj Nfqrtjchơi mớNfqrtji lạ.

Sao từQZ3FTo hy4ành Nfqrtjđộng vZgwgnđến vẻy4 mặtQZ3FTo lạivZgwgn nQZ3FTogơ ngơvZgwgn ngQZ3FToác QZ3FTongác vZgwgnthế này?

Có vZgwgnkhi nàNfqrtjo đúy4ng nhy4ư lờiy4 báQZ3FToc QZ3FTosĩ đãQZ3FTo nóiy4… vvZgwgnết thươngQZ3FTo kiy4a đãNfqrtj thy4ật sựNfqrtj đểvZgwgn lạNfqrtji dy4i chứng?

“Em… tvZgwgnên gì?”y4 NfqrtjHạo ThầnvZgwgn QZ3FTobất giácQZ3FTo cvZgwgnất lênvZgwgn mộtQZ3FTo QZ3FTocâu Nfqrtjhỏi nvZgwgnghi vấn,vZgwgn nhNfqrtjưng chỉy4 đy4ể vZgwgnkiểm trvZgwgna tìQZ3FTonh trQZ3FToạng hNfqrtjiện tQZ3FToại củvZgwgna ÁivZgwgn Hy.

Từ phíay4 bêvZgwgnn kvZgwgnia, vZgwgnđôi mQZ3FToôi xiy4nh xắy4n nởQZ3FTo y4một nụQZ3FTo cườNfqrtji dQZ3FToịu dànQZ3FTog, đy4ưa tavZgwgny QZ3FTonắm lấyy4 tavZgwgny y4áo củNfqrtja HạvZgwgno Thần.

“Tên gìy4?” ChấtvZgwgn giọny4g nhẹNfqrtj nhàNfqrtjng vay4ng Nfqrtjlên, ÁNfqrtji vZgwgnHy dườQZ3FTong nhưNfqrtj khNfqrtjông hiểNfqrtju HvZgwgnạo ThầnQZ3FTo vZgwgnđang hỏivZgwgn gNfqrtjì, Nfqrtjcất tiếngQZ3FTo hỏiQZ3FTo ngưy4ợc lại.

Hạo Thầny4 vZgwgnnheo nheQZ3FToo mắtQZ3FTo, đưavZgwgn QZ3FTotay nắQZ3FTom lấNfqrtjy QZ3FTohai by4ờ vy4ai nQZ3FTohỏ y4nhắn y4kia, lQZ3FToay mạnh.

“Em… biếNfqrtjt ay4nh lNfqrtjà vZgwgnai kNfqrtjhông?” NfqrtjTrái tiQZ3FTom cậuNfqrtj vZgwgnđang QZ3FTođập QZ3FToloạn cvZgwgnả lNfqrtjên, đQZ3FToây QZ3FTocó QZ3FTolẽ sẽQZ3FTo lNfqrtjà y4sự khẳNfqrtjng đQZ3FToịnh cuốy4i cùng.

Hạo TQZ3FTohần vNfqrtjà ÁNfqrtji HQZ3FToy vZgwgncứ thếNfqrtj nhvZgwgnìn nhauQZ3FTo, khônvZgwgng cQZ3FToó thêy4m y4chút phảnQZ3FTo y4ứng y4nào khácQZ3FTo cả.

Bất gNfqrtjiác thởy4 dàiQZ3FTo, HạQZ3FToo ThầnNfqrtj Nfqrtjbuông cy4ô raNfqrtj, đứngNfqrtj QZ3FTodậy qvZgwgnuay lưvZgwgnng bướcQZ3FTo đi.

Phải gọivZgwgn by4ác sĩ…

Một bàQZ3FTon Nfqrtjtay níy4u Nfqrtjlấy vạy4t áoQZ3FTo Nfqrtjcủa HạvZgwgno ThầnQZ3FTo từy4 py4hía y4sau, đôiy4 mắy4t nâuy4 đanNfqrtjg chớy4p mắtNfqrtj nhìy4n cậu.

“Minh… Vỹ?”Nfqrtj ÁiNfqrtj Hy4y nghiêQZ3FTong Nfqrtjnghiêng QZ3FTođầu, Nfqrtjđưa mộvZgwgnt Nfqrtjtay Nfqrtjlên my4iệng vy4ới vy4ẻ băvZgwgnn kNfqrtjhoăn y4vì câuy4 QZ3FTotrả lờiQZ3FTo cy4ủa Nfqrtjchính mình.

Minh Vỹ…Nfqrtj ly4à hQZ3FToai tQZ3FToừ QZ3FToduy nhQZ3FToất đượy4c khắvZgwgnc sâuQZ3FTo vày4o trNfqrtjái tiQZ3FTom Nfqrtjcủa cô…

Liệu chNfqrtjàng tNfqrtjrai trướcQZ3FTo mặt…Nfqrtj cóvZgwgn vZgwgnphải lvZgwgnà ngườvZgwgni many4g cáiNfqrtj y4tên QZ3FToMinh Vỹ?

“Em… vừaQZ3FTo nóiQZ3FTo gvZgwgnì?” ĐôiQZ3FTo mvZgwgnắt HạovZgwgn ThầnQZ3FTo lQZ3FToộ rõNfqrtj vẻNfqrtj thấvZgwgnt vọnNfqrtjg, Nfqrtjcố gắngvZgwgn y4gặng hỏiy4 ÁQZ3FToi Hy.

Không tQZ3FTohể nàoNfqrtj! vZgwgnTại svZgwgnao Nfqrtjlại làNfqrtj NfqrtjMinh Vỹ?

“Minh… Miny4h Vỹ?”Nfqrtj ÁiNfqrtj Hy4y ngượngQZ3FTo y4ngùng cy4úi mặty4 xuốvZgwgnng, sivZgwgnết chNfqrtjặt vZgwgnvạt áNfqrtjo trvZgwgnong taQZ3FToy hơnQZ3FTo, lNfqrtjặp Nfqrtjlại thêmy4 mQZ3FToột lầnNfqrtj nữa.

Cả ngvZgwgnười vZgwgnHạo ThầnQZ3FTo Nfqrtjlại tiếpQZ3FTo tụcy4 rNfqrtjun lvZgwgnên, qy4uay ngườivZgwgn lạvZgwgni nhQZ3FToìn thNfqrtjẳng vàQZ3FToo ÁivZgwgn Hy…

Cảm Nfqrtjgiác gvZgwgnhen tvZgwgnức đangNfqrtj lQZ3FToen Nfqrtjlỏi troQZ3FTong tráy4i tivZgwgnm trànNfqrtj nNfqrtjgập nỗy4i âny4 Nfqrtjhận củvZgwgna HạQZ3FToo Thần.

Dù khy4ông muốnQZ3FTo thừaQZ3FTo nhNfqrtjận… nNfqrtjhưng dườngy4 nhưNfqrtj ngườiQZ3FTo cQZ3FToon QZ3FTogái trướcQZ3FTo mặy4t đãQZ3FTo cvZgwgnướp mấtQZ3FTo trvZgwgnái tNfqrtjim củaNfqrtj cậuvZgwgn mấtvZgwgn rồi.

“Ừ, lQZ3FToà aNfqrtjnh.” y4Gấp QZ3FTogáp ôvZgwgnm QZ3FToÁi HQZ3FToy vNfqrtjào lQZ3FToòng, Hy4ạo Thy4ần y4siết cy4hặt vvZgwgnòng taNfqrtjy hNfqrtjơn. QZ3FTo“Em… lvZgwgnà hQZ3FToôn thêvZgwgn củavZgwgn anQZ3FToh, VươnvZgwgng Áiy4 Hy.”

Mặc kệNfqrtj tấtvZgwgn cy4ả… mặcNfqrtj kệNfqrtj cQZ3FToô nhầy4m QZ3FTolẫn mìQZ3FTonh vớiy4 MNfqrtjinh Vỹ…

Chỉ vZgwgncần cy4ó đượcvZgwgn tráiy4 QZ3FTotim y4của côNfqrtj, cậuQZ3FTo sẽQZ3FTo chấpQZ3FTo nhNfqrtjận tấNfqrtjt cả!

Kể vZgwgncả y4thay Nfqrtjthế vZgwgnvà đóny4g vaNfqrtji kẻy4 vZgwgnmình căNfqrtjm thùNfqrtj nhất!

Ái Hy4y vôQZ3FTo thy4ức y4đưa QZ3FTotay Nfqrtjlên, đôivZgwgn QZ3FTomắt vNfqrtjô cảmvZgwgn y4không hạnvZgwgn định,QZ3FTo vZgwgntừ vZgwgnđôi mQZ3FToôi xinNfqrtjh xvZgwgnắn tNfqrtjhốt rNfqrtja mộtvZgwgn câuQZ3FTo ny4ói vvZgwgnới vZgwgnâm vNfqrtjực trony4g thaQZ3FTonh, nhưQZ3FTong nhỏQZ3FTo đếnNfqrtj mNfqrtjức khôQZ3FTong mộty4 aQZ3FToi y4có thểvZgwgn nvZgwgnghe thấy.

“Hôn… thê…QZ3FTo cNfqrtjủa anh…?”