Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho e6dDFm mộPX2SPaGHt lốiPX2SPaGH thoát

“Cứ bắVLstabAJn nếPX2SPaGHu PX2SPaGHem muốPX2SPaGHn.” KPX2SPaGHhông ngần6dDF ngại6dDF tPX2SPaGHrả lời,6dDF 6dDFMinh VỹPX2SPaGH ngưPX2SPaGHớc mặtPX2SPaGH PX2SPaGHnhìn 6dDFthẳng vVLstabAJào đPX2SPaGHôi mắtVLstabAJ PX2SPaGHnâu trVLstabAJong sVLstabAJáng 6dDFkia, nVLstabAJhư thểPX2SPaGH đ6dDFang PX2SPaGHmuốn VLstabAJthật s6dDFự đốiVLstabAJ diện6dDF vVLstabAJới h6dDFiện tạPX2SPaGHi VLstabAJcùng cô.

“Tôi 6dDFsẽ khôngVLstabAJ PX2SPaGHbắn aVLstabAJnh, vPX2SPaGHì sự6dDF 6dDFlựa PX2SPaGHchọn nàPX2SPaGHy khôngPX2SPaGH nh6dDFư 6dDFtôi mVLstabAJong đợi…”6dDF Kh6dDFẩu sVLstabAJúng kPX2SPaGHia rời6dDF khPX2SPaGHỏi tPX2SPaGHrán MPX2SPaGHinh Vỹ,VLstabAJ 6dDFnhưng lại6dDF đ6dDFược 6dDFdí sáPX2SPaGHt vào6dDF đầVLstabAJu Á6dDFi 6dDFHy đầPX2SPaGHy tVLstabAJhách thức,VLstabAJ “…PX2SPaGH nếuPX2SPaGH VLstabAJanh khônVLstabAJg VLstabAJra k6dDFhỏi đâPX2SPaGHy, tôPX2SPaGHi sVLstabAJẽ nổ6dDF súng.”

Anh khôngVLstabAJ hềVLstabAJ tr6dDFả lờ6dDFi, vPX2SPaGHì lPX2SPaGHúc n6dDFày 6dDFthật s6dDFự 6dDFkhông thVLstabAJể đoá6dDFn trướPX2SPaGHc được6dDF c6dDFô đanVLstabAJg muPX2SPaGHốn làm6dDF nVLstabAJhững gì…

Gắng gượngVLstabAJ đứng6dDF dậyPX2SPaGH, Min6dDFh VỹVLstabAJ chống6dDF mPX2SPaGHột 6dDFtay 6dDFvào tPX2SPaGHường, bước6dDF VLstabAJra pVLstabAJhía cửPX2SPaGHa ngo6dDFài củaPX2SPaGH đPX2SPaGHại s6dDFảnh. NhPX2SPaGHưng điPX2SPaGH hếVLstabAJt 6dDFđại sảnh,PX2SPaGH an6dDFh PX2SPaGHbỗng 6dDFquay ngườiPX2SPaGH lPX2SPaGHại, trên6dDF sVLstabAJàn nh6dDFà vẫn6dDF 6dDFlưu dấuVLstabAJ VLstabAJnhững giọtVLstabAJ máu6dDF t6dDFừ PX2SPaGHvai tráPX2SPaGHi r6dDFớt PX2SPaGHtheo nPX2SPaGHhững PX2SPaGHbước VLstabAJchân củaVLstabAJ anh.

“Chỉ cPX2SPaGHần VLstabAJem đPX2SPaGHưa PX2SPaGHtôi khẩu6dDF súng6dDF, tôPX2SPaGHi s6dDFẽ lậPX2SPaGHp 6dDFtức rờiPX2SPaGH khỏiPX2SPaGH đâyPX2SPaGH.” MVLstabAJinh V6dDFỹ 6dDFgằn gVLstabAJiọng, đôVLstabAJi mắtVLstabAJ tựaVLstabAJ nhVLstabAJư mPX2SPaGHắt loà6dDFi PX2SPaGHhổ báoPX2SPaGH vẫn6dDF s6dDFáng rựcVLstabAJ tronPX2SPaGHg VLstabAJánh cPX2SPaGHhiều tà.

Ái VLstabAJHy ném6dDF mạnhVLstabAJ kVLstabAJhẩu 6dDFsúng vềVLstabAJ VLstabAJphía PX2SPaGHanh, nhưn6dDFg Đi6dDFền HuâVLstabAJn thVLstabAJì l6dDFại nhíuVLstabAJ PX2SPaGHmày đầyVLstabAJ kVLstabAJhó chịu.

Minh PX2SPaGHVỹ VLstabAJlập tứcVLstabAJ c6dDFầm lấyVLstabAJ kh6dDFẩu súnPX2SPaGHg kiaPX2SPaGH, VLstabAJchĩa thẳng6dDF PX2SPaGHvề ph6dDFía ĐiềVLstabAJn Huân,PX2SPaGH VLstabAJđôi mắtPX2SPaGH lạn6dDFh lùngVLstabAJ đPX2SPaGHang PX2SPaGHvằn lênVLstabAJ VLstabAJnhững ti6dDFa lửa6dDF đỏ.

*Đoàng*

Điền HuVLstabAJân vẫVLstabAJn ch6dDFưa hềPX2SPaGH cVLstabAJó t6dDFhêm bất6dDF VLstabAJkỳ phản6dDF ứngPX2SPaGH 6dDFnào, l6dDFập tVLstabAJức gụPX2SPaGHc xuPX2SPaGHống sa6dDFu pháVLstabAJt sPX2SPaGHúng c6dDFủa M6dDFinh VỹVLstabAJ, nhưPX2SPaGHng ch6dDFỉ ởVLstabAJ mộVLstabAJt vị6dDF tPX2SPaGHrí gầ6dDFn lồPX2SPaGHng ngực6dDF 6dDFđang khiế6dDFn PX2SPaGHtrái VLstabAJtim đậpVLstabAJ gVLstabAJấp gáp6dDF vVLstabAJì đPX2SPaGHau đớn.

Ngay cảPX2SPaGH HạoVLstabAJ ThầnPX2SPaGH cũnPX2SPaGHg PX2SPaGHđờ ng6dDFười, nhìnVLstabAJ bónVLstabAJg ng6dDFười luVLstabAJôn VLstabAJtỏ rPX2SPaGHa ngu6dDFy VLstabAJhiểm VLstabAJkia ngãPX2SPaGH gụcVLstabAJ hệtVLstabAJ nhưVLstabAJ Vĩn6dDFh KỳPX2SPaGH vừaVLstabAJ rồiVLstabAJ, 6dDFnhưng VLstabAJchỉ kPX2SPaGHhác PX2SPaGHở m6dDFột điểm…

Điền HuânVLstabAJ vPX2SPaGHẫn PX2SPaGHchưa ngVLstabAJừng thở…PX2SPaGH nơiVLstabAJ kh6dDFoé môPX2SPaGHi xuấtPX2SPaGH hiệPX2SPaGHn mộtVLstabAJ 6dDFvệt VLstabAJmáu dàiPX2SPaGH củPX2SPaGHa VLstabAJnội thươngVLstabAJ, như6dDFng Điền6dDF HVLstabAJuân VLstabAJvẫn VLstabAJcố VLstabAJchấp cười6dDF khinPX2SPaGHh bỉ.

Bóng dángVLstabAJ Mi6dDFnh V6dDFỹ khPX2SPaGHuất sa6dDFu cáPX2SPaGHnh cVLstabAJửa phò6dDFng PX2SPaGHđại sảnh,VLstabAJ tiế6dDFp bước6dDF ch6dDFân bưPX2SPaGHớc PX2SPaGHra kVLstabAJhỏi kh6dDFu nPX2SPaGHhà máyVLstabAJ bỏ6dDF hoang.

Đành tPX2SPaGHin tưởng6dDF giVLstabAJao phóVLstabAJ mọ6dDFi PX2SPaGHviệc cò6dDFn lạiPX2SPaGH cVLstabAJho HPX2SPaGHạo ThầnVLstabAJ vậy…

Cảnh tượVLstabAJng đẫm6dDF máuVLstabAJ củVLstabAJa 6dDFgian đại6dDF sảnhVLstabAJ rVLstabAJộng 6dDFlớn kPX2SPaGHhiến 6dDFHạo ThầnPX2SPaGH cảmVLstabAJ thPX2SPaGHấy ngạtPX2SPaGH thở,PX2SPaGH xuVLstabAJng quan6dDFh chỉPX2SPaGH nPX2SPaGHặc PX2SPaGHmùi máu6dDF tPX2SPaGHanh nồng…

Cậu thVLstabAJở dài,6dDF bướcPX2SPaGH đếnVLstabAJ VLstabAJbên VLstabAJcạnh Ái6dDF H6dDFy, đặtPX2SPaGH 6dDFtay lênPX2SPaGH PX2SPaGHbờ VLstabAJvai nPX2SPaGHhỏ b6dDFé ấ6dDFy, PX2SPaGHsau đ6dDFó 6dDFđi lưPX2SPaGHớt qVLstabAJua mặtPX2SPaGH VLstabAJcô, PX2SPaGHquay đầuPX2SPaGH lại.

“Em saVLstabAJo thPX2SPaGHế, mèo6dDF conPX2SPaGH?” Nhìn6dDF gươngPX2SPaGH mặtPX2SPaGH kPX2SPaGHỳ VLstabAJlạ VLstabAJcủa cô,VLstabAJ cậu6dDF la6dDFy 6dDFmạnh 6dDFđôi PX2SPaGHvai ấVLstabAJy, PX2SPaGHnhưng vVLstabAJẫn kPX2SPaGHhông hPX2SPaGHề nPX2SPaGHhận đượVLstabAJc VLstabAJbất PX2SPaGHkỳ phảnPX2SPaGH ứngVLstabAJ nàoVLstabAJ cả.

Đột ngộPX2SPaGHt đôVLstabAJi mắtVLstabAJ ÁPX2SPaGHi 6dDFHy lVLstabAJại sá6dDFng lê6dDFn, đầy6dDF vẻPX2SPaGH ngPX2SPaGHạc nhiVLstabAJên nVLstabAJhìn HạoPX2SPaGH Thần.

Bàn ta6dDFy nhỏVLstabAJ béPX2SPaGH 6dDFấy lập6dDF tức6dDF kéPX2SPaGHo mạ6dDFnh 6dDFHạo Thần6dDF xuống6dDF, PX2SPaGHdùng cả6dDF thâPX2SPaGHn nVLstabAJgười PX2SPaGHche c6dDFhắn cPX2SPaGHho VLstabAJcậu một6dDF c6dDFách gấp6dDF gáp.

*Bốp*

Một tPX2SPaGHhanh gỗPX2SPaGH VLstabAJrơi 6dDFxuống trPX2SPaGHước PX2SPaGHmắt 6dDFHạo TVLstabAJhần, VLstabAJthân hìVLstabAJnh nhPX2SPaGHỏ béVLstabAJ kiVLstabAJa cũPX2SPaGHng dầPX2SPaGHn 6dDFthả lỏn6dDFg, VLstabAJsau đPX2SPaGHó ngấ6dDFt điVLstabAJ… lạiVLstabAJ PX2SPaGHlà VLstabAJTịnh NhiVLstabAJ… đôiPX2SPaGH mắtVLstabAJ vẫnVLstabAJ sPX2SPaGHở hữu6dDF nỗ6dDFi hoảnPX2SPaGHg sợ6dDF khônPX2SPaGHg dứt,PX2SPaGH nhưnVLstabAJg lần6dDF PX2SPaGHnày lạiPX2SPaGH mVLstabAJang thêVLstabAJm cảPX2SPaGHm giácVLstabAJ mặcPX2SPaGH cảmVLstabAJ PX2SPaGHtội lỗi.

“A… 6dDFem… VLstabAJem khô6dDFng biếtVLstabAJ VLstabAJgì cả.”6dDF 6dDFTịnh Nh6dDFi VLstabAJquay ngưVLstabAJời, chạyPX2SPaGH r6dDFa khVLstabAJỏi PX2SPaGHcăn PX2SPaGHphòng đPX2SPaGHẫm máu.

“Mèo VLstabAJcon, eVLstabAJm cVLstabAJó VLstabAJsao không?”6dDF ĐưPX2SPaGHa taVLstabAJy 6dDFđỡ lấyVLstabAJ thVLstabAJân hìVLstabAJnh k6dDFia, PX2SPaGHHạo ThầnPX2SPaGH ôPX2SPaGHm cVLstabAJhặt ÁPX2SPaGHi 6dDFHy vàPX2SPaGHo lòVLstabAJng, 6dDFđưa tPX2SPaGHay vVLstabAJỗ PX2SPaGHvỗ VLstabAJvào mặtVLstabAJ 6dDFcô liPX2SPaGHên tục.

Thứ sVLstabAJắc đ6dDFỏ thVLstabAJẫm cPX2SPaGHủa máVLstabAJu chạyPX2SPaGH dàVLstabAJi từ6dDF tPX2SPaGHrán ÁiVLstabAJ Hy6dDF, dường6dDF nVLstabAJhư thaVLstabAJnh gPX2SPaGHỗ ki6dDFa đPX2SPaGHã được6dDF tác6dDF độngVLstabAJ m6dDFột lực6dDF rVLstabAJất mạnh.

Hạo ThầVLstabAJn đưVLstabAJa VLstabAJnhanh 6dDFtay áVLstabAJo lPX2SPaGHau 6dDFnhẹ n6dDFhững dònVLstabAJg chảyVLstabAJ v6dDFô hVLstabAJạn tVLstabAJrên mặ6dDFt cô…

Đôi mắ6dDFt ĐPX2SPaGHiền H6dDFuân tVLstabAJuy 6dDFmờ nh6dDFạt, nh6dDFưng vẫnVLstabAJ đủ6dDF đVLstabAJể trôVLstabAJng thấyPX2SPaGH PX2SPaGHnhững gìPX2SPaGH đanPX2SPaGHg dPX2SPaGHiễn rVLstabAJa trPX2SPaGHong tPX2SPaGHầm nhìn.

Gương mặVLstabAJt và6dDF PX2SPaGHdáng vẻ6dDF kia…VLstabAJ ThPX2SPaGHy Thy?

Từ hànhPX2SPaGH độn6dDFg đếVLstabAJn cửPX2SPaGH chỉVLstabAJ PX2SPaGHvà vẻPX2SPaGH mặtVLstabAJ, 6dDFhệt nhVLstabAJư đVLstabAJang diVLstabAJễn lạiPX2SPaGH vVLstabAJở kịcPX2SPaGHh đẫmVLstabAJ mVLstabAJáu 6dDFhai PX2SPaGHnăm vềPX2SPaGH trước…

“Nhanh… đưa…PX2SPaGH VLstabAJThy 6dDFThy ra…PX2SPaGH khVLstabAJỏi đây…”6dDF VLstabAJĐiền 6dDFHuân dồVLstabAJn tấPX2SPaGHt cPX2SPaGHả sứ6dDFc lực6dDF cu6dDFối cùnPX2SPaGHg nóiVLstabAJ t6dDFrong đứtVLstabAJ quãn6dDFg, từngPX2SPaGH t6dDFừ đượcVLstabAJ 6dDFphát 6dDFra m6dDFột cácVLstabAJh nặngPX2SPaGH nh6dDFọc, 6dDF“… có6dDF… bom…”

Hạo ThầnPX2SPaGH PX2SPaGHngạc n6dDFhiên nh6dDFìn vềPX2SPaGH PX2SPaGHphía 6dDFĐiền HuânPX2SPaGH, gương6dDF mặtPX2SPaGH lộ6dDF rõVLstabAJ PX2SPaGHvẻ sửPX2SPaGHng sốt,6dDF vội6dDF 6dDFvàng nhấcPX2SPaGH bổngVLstabAJ nVLstabAJgười ÁiPX2SPaGH H6dDFy VLstabAJlên, 6dDFmở nh6dDFanh chiếcPX2SPaGH cửaVLstabAJ sổVLstabAJ ởPX2SPaGH góVLstabAJc phòng,VLstabAJ PX2SPaGHlập tPX2SPaGHức đ6dDFưa cVLstabAJô rPX2SPaGHa khỏiVLstabAJ 6dDFkhu nhàPX2SPaGH máVLstabAJy VLstabAJbỏ hoang.

Ring… ring…

Chiếc điện6dDF VLstabAJthoại t6dDFrong túPX2SPaGHi VLstabAJáo MVLstabAJinh Vỹ6dDF r6dDFung lê6dDFn khPX2SPaGHông ngừng.

Anh PX2SPaGHcho tPX2SPaGHay vàoVLstabAJ tVLstabAJúi, đVLstabAJứng tựa6dDF 6dDFvào chVLstabAJiếc BM6dDFW, để6dDF mặ6dDFc PX2SPaGHnhững têVLstabAJn cậnPX2SPaGH vVLstabAJệ đaVLstabAJng cốPX2SPaGH gắngVLstabAJ sơPX2SPaGH cứu6dDF chVLstabAJo vết6dDF thưPX2SPaGHơng t6dDFrên vai.

“Thiếu 6dDFgia, bàVLstabAJ chủ6dDF đãVLstabAJ tVLstabAJự sát!”6dDF KhôngVLstabAJ đVLstabAJể MiPX2SPaGHnh VỹVLstabAJ kịVLstabAJp lPX2SPaGHên tPX2SPaGHiếng, mộtVLstabAJ chPX2SPaGHất giọVLstabAJng tPX2SPaGHrầm khànPX2SPaGH VLstabAJvang lênVLstabAJ, VLstabAJhơi 6dDFnghẹn lại.VLstabAJ “BệnVLstabAJh việVLstabAJn XY.”

Đầu dâyPX2SPaGH VLstabAJbên PX2SPaGHkia dườnPX2SPaGHg như6dDF đaVLstabAJng r6dDFơi vàPX2SPaGHo trạng6dDF tháVLstabAJi VLstabAJhoảng loạn,PX2SPaGH nó6dDFi vộiPX2SPaGH vVLstabAJài cPX2SPaGHâu rồVLstabAJi tắt6dDF máyPX2SPaGH. ĐôiVLstabAJ mVLstabAJắt MinVLstabAJh VLstabAJVỹ tối6dDF VLstabAJlại, gạPX2SPaGHt PX2SPaGHđám cậ6dDFn PX2SPaGHvệ sanVLstabAJg mộVLstabAJt bên6dDF, lạnhVLstabAJ lùVLstabAJng rVLstabAJa lệnh.

“Ở 6dDFđây, bảo6dDF vPX2SPaGHệ vPX2SPaGHợ tôi.”

Chiếc VLstabAJBMW nhVLstabAJanh chóngVLstabAJ khuấtPX2SPaGH 6dDFsau mPX2SPaGHàn đê6dDFm, đểPX2SPaGH lạiVLstabAJ phPX2SPaGHía saPX2SPaGHu mộtPX2SPaGH nỗiVLstabAJ ânPX2SPaGH hậnVLstabAJ q6dDFuá lớn.

“Bà 6dDFcó 6dDFhai sựPX2SPaGH 6dDFlựa VLstabAJchọn…” VLstabAJĐiền HVLstabAJuân liếPX2SPaGHc nhìn6dDF 6dDFbà Hàn,PX2SPaGH sa6dDFu đó6dDF VLstabAJđặt vVLstabAJào VLstabAJlòng bVLstabAJàn 6dDFtay củVLstabAJa bàVLstabAJ 6dDFHàn VLstabAJmột cVLstabAJon dPX2SPaGHao sắ6dDFc nVLstabAJhọn. “…PX2SPaGH hVLstabAJoặc tôiVLstabAJ sẽPX2SPaGH ch6dDFo ngườiPX2SPaGH giPX2SPaGHết 6dDFtên Mi6dDFnh Vỹ,6dDF đứa6dDF PX2SPaGHcon tVLstabAJrai độ6dDFc nhVLstabAJất cPX2SPaGHủa bà…VLstabAJ hoặcVLstabAJ tựVLstabAJ ta6dDFy b6dDFà kết6dDF thú6dDFc cuộcPX2SPaGH sốngVLstabAJ củaVLstabAJ PX2SPaGHThy Thy.”

Nếu ĐiVLstabAJền Huâ6dDFn kPX2SPaGHhông VLstabAJcó đượ6dDFc PX2SPaGHThy Th6dDFy, thVLstabAJì khôPX2SPaGHng VLstabAJai 6dDFcó qu6dDFyền ấPX2SPaGHy cả!

Thật sPX2SPaGHự, ĐiPX2SPaGHền H6dDFuân khônPX2SPaGHg phụ6dDFc! T6dDFại s6dDFao cùnVLstabAJg PX2SPaGHhuyết thốn6dDFg, vốnPX2SPaGH 6dDFdĩ cảPX2SPaGH MinPX2SPaGHh VỹPX2SPaGH PX2SPaGHvà TVLstabAJhy T6dDFhy đPX2SPaGHều 6dDFkhông VLstabAJthể đếVLstabAJn vPX2SPaGHới PX2SPaGHnhau, n6dDFhưng PX2SPaGHtại saPX2SPaGHo 6dDFThy 6dDFThy lại6dDF 6dDFchọn VLstabAJMinh VVLstabAJỹ m6dDFà khôVLstabAJng chọ6dDFn ĐiềnPX2SPaGH Huân?!

Ăn kPX2SPaGHhông đVLstabAJược tVLstabAJhì đVLstabAJành đạpPX2SPaGH đổVLstabAJ vậy…

Dàn dựngVLstabAJ mộ6dDFt vụVLstabAJ việ6dDFc PX2SPaGHbắt VLstabAJcóc đơn6dDF VLstabAJgiản, đú6dDFng l6dDFà khôngVLstabAJ qPX2SPaGHuá khóVLstabAJ vớiVLstabAJ ĐiềnPX2SPaGH Huân.

Mặc 6dDFkệ MinVLstabAJh VVLstabAJỹ PX2SPaGHvà ĐPX2SPaGHiền PX2SPaGHHuân đãPX2SPaGH kề6dDF vVLstabAJai sát6dDF 6dDFcánh hVLstabAJơn VLstabAJba năm6dDF trời…6dDF 6dDFmặc k6dDFệ á6dDFnh nhVLstabAJìn oánVLstabAJ hậnPX2SPaGH của6dDF 6dDFThy Thy…6dDF ĐiVLstabAJền HuVLstabAJân vẫ6dDFn sẽVLstabAJ t6dDFhực hiPX2SPaGHện kVLstabAJế hoạch.

“Điền 6dDFHuân, aVLstabAJnh bị6dDF 6dDFlàm s6dDFao VLstabAJvậy hả?”PX2SPaGH PX2SPaGHThy ThVLstabAJy tứcVLstabAJ VLstabAJgiận tr6dDFừng mắtVLstabAJ nhVLstabAJìn ĐiềnPX2SPaGH HuânVLstabAJ, tạiPX2SPaGH 6dDFsao PX2SPaGHngười mVLstabAJà ThVLstabAJy ThVLstabAJy luônPX2SPaGH xe6dDFm làVLstabAJ 6dDFanh traVLstabAJi tốt6dDF lạiPX2SPaGH VLstabAJcó tPX2SPaGHhể PX2SPaGHlàm nPX2SPaGHhững VLstabAJviệc nVLstabAJhư thếPX2SPaGH này?

Đặt l6dDFòng tiPX2SPaGHn VLstabAJvào một6dDF PX2SPaGHngười đan6dDFg chVLstabAJìm sâuVLstabAJ vàPX2SPaGHo 6dDFnỗi PX2SPaGHthù hVLstabAJận sâPX2SPaGHu lắng,6dDF liệu6dDF PX2SPaGHcó phả6dDFi 6dDFlà PX2SPaGHsai lầm?

“Sao? BPX2SPaGHà VLstabAJcó VLstabAJba giâyPX2SPaGH VLstabAJđể PX2SPaGHlựa chọn…”PX2SPaGH Đi6dDFền Huâ6dDFn VLstabAJnhìn bà6dDF 6dDFHàn VLstabAJvới mộtPX2SPaGH á6dDFnh m6dDFắt đầyVLstabAJ thPX2SPaGHích VLstabAJthú, PX2SPaGHtiếp tụcPX2SPaGH dVLstabAJồn b6dDFà đếPX2SPaGHn đườngVLstabAJ cùVLstabAJng, “…VLstabAJ mộVLstabAJt… 6dDFhai… ba…”

“Ta… sẽVLstabAJ bảoPX2SPaGH vVLstabAJệ Mi6dDFnh Vỹ!”VLstabAJ 6dDFCả ngườiPX2SPaGH bàPX2SPaGH HàVLstabAJn ruPX2SPaGHn lêVLstabAJn, nắ6dDFm chặt6dDF lPX2SPaGHấy cVLstabAJon PX2SPaGHdao nhỏ6dDF bPX2SPaGHé nh6dDFưng PX2SPaGHlại sắPX2SPaGHc lạnhPX2SPaGH t6dDFrong tay.

Câu tPX2SPaGHrả PX2SPaGHlời VLstabAJhoàn toVLstabAJàn đúPX2SPaGHng vớ6dDFi nhữPX2SPaGHng VLstabAJgì ĐiPX2SPaGHền H6dDFuân m6dDFong đợi,VLstabAJ gươngPX2SPaGH mặVLstabAJt ấy6dDF đa6dDFng nởVLstabAJ một6dDF VLstabAJnụ cườVLstabAJi cPX2SPaGHay đắPX2SPaGHng VLstabAJtrên môi…

“Nếu giếtVLstabAJ, t6dDFa 6dDFsẽ giế6dDFt cậVLstabAJu.” 6dDFĐột ngột6dDF bVLstabAJà HàVLstabAJn ngướcVLstabAJ mặPX2SPaGHt lên,PX2SPaGH ánhVLstabAJ PX2SPaGHnhìn dứVLstabAJt khoáPX2SPaGHt vàVLstabAJ PX2SPaGHnhanh c6dDFhóng hướngVLstabAJ PX2SPaGHmũi PX2SPaGHdao về6dDF phPX2SPaGHía ĐiềVLstabAJn Huân.

Nhưng một6dDF bónVLstabAJg dángVLstabAJ PX2SPaGHnhỏ bVLstabAJé đãPX2SPaGH lậpVLstabAJ tức6dDF đứn6dDFg chắVLstabAJn trư6dDFớc mặ6dDFt ĐiềnVLstabAJ HuâPX2SPaGHn, hứngPX2SPaGH trọVLstabAJn PX2SPaGHnhát 6dDFdao tàPX2SPaGHn PX2SPaGHnhẫn của6dDF bVLstabAJà PX2SPaGHHàn. CVLstabAJả 6dDFbà VLstabAJHàn v6dDFà ĐiPX2SPaGHền 6dDFHuân đều6dDF PX2SPaGHsững ngPX2SPaGHười, nhVLstabAJìn PX2SPaGHdòng mPX2SPaGHáu đPX2SPaGHang thấm6dDF đẫmPX2SPaGH c6dDFhiếc váVLstabAJy xi6dDFnh PX2SPaGHxắn cVLstabAJủa TVLstabAJhy TPX2SPaGHhy, VLstabAJvà bVLstabAJóng dá6dDFng ấyVLstabAJ cũnPX2SPaGHg gụcPX2SPaGH nVLstabAJgã 6dDFtrong đaPX2SPaGHu đớn.PX2SPaGH ThVLstabAJy Thy…6dDF khônPX2SPaGHg VLstabAJhề cảmVLstabAJ thấ6dDFy 6dDFtức giVLstabAJận hPX2SPaGHay VLstabAJoán trá6dDFch Điền6dDF HuVLstabAJân, chỉPX2SPaGH làVLstabAJ nVLstabAJhất thờiPX2SPaGH c6dDFảm thấVLstabAJy PX2SPaGHkhó 6dDFchịu PX2SPaGHvới nhữnVLstabAJg hànVLstabAJh động6dDF thấtVLstabAJ thườnVLstabAJg kia…

Nhưng kPX2SPaGHhông vì6dDF 6dDFthế, mộVLstabAJt TVLstabAJhy T6dDFhy PX2SPaGHluôn hPX2SPaGHết lVLstabAJòng VLstabAJvì người6dDF VLstabAJkhác 6dDFđể m6dDFặc Đ6dDFiền HVLstabAJuân chịuPX2SPaGH n6dDFhát 6dDFdao ấy.

Điền HVLstabAJuân 6dDFvội vPX2SPaGHàng nâng6dDF ngPX2SPaGHười VLstabAJThy Th6dDFy 6dDFlên, tPX2SPaGHrong đôVLstabAJi 6dDFmắt VLstabAJkia PX2SPaGHđang xuấVLstabAJt hiện6dDF PX2SPaGHmột dPX2SPaGHòng 6dDFlệ đPX2SPaGHau đớn.

“Em… xVLstabAJin lỗi…”

Đôi mVLstabAJắt 6dDFdần khPX2SPaGHép lại,6dDF vPX2SPaGHà kVLstabAJhông baVLstabAJo PX2SPaGHgiờ mở6dDF VLstabAJra nữVLstabAJa. Đến6dDF tận6dDF lú6dDFc ThPX2SPaGHy TPX2SPaGHhy trú6dDFt PX2SPaGHhơi thở6dDF VLstabAJcuối PX2SPaGHcùng, PX2SPaGHMinh VỹPX2SPaGH VLstabAJchỉ kịpVLstabAJ PX2SPaGHnhìn 6dDFngắm g6dDFương mặt6dDF trắng6dDF bệchVLstabAJ VLstabAJấy, PX2SPaGHkhông quê6dDFn 6dDFtặng cPX2SPaGHho ngườiVLstabAJ đ6dDFang nắVLstabAJm VLstabAJgiữ coPX2SPaGHn daPX2SPaGHo 6dDFđẫm máu6dDF trVLstabAJong tPX2SPaGHay mộtVLstabAJ ánhPX2SPaGH nhìnVLstabAJ PX2SPaGHcăm VLstabAJhận… lPX2SPaGHà bà6dDF Hàn!

Bà khônVLstabAJg 6dDFhề giảiPX2SPaGH tVLstabAJhích PX2SPaGHhay tPX2SPaGHhanh 6dDFminh c6dDFho VLstabAJbất c6dDFứ điềuVLstabAJ g6dDFì cảVLstabAJ… 6dDFvì sự6dDF thVLstabAJật, chVLstabAJính bPX2SPaGHà đãVLstabAJ hại6dDF chết6dDF Th6dDFy Thy.

Nhưng lúVLstabAJc Mi6dDFnh PX2SPaGHVỹ đến,6dDF cũPX2SPaGHng l6dDFà lúVLstabAJc ĐiềnPX2SPaGH HuPX2SPaGHân rờ6dDFi đi…

Đại sảnh6dDF, PX2SPaGHtừng g6dDFiây PX2SPaGHphút trô6dDFi VLstabAJqua, s6dDFố mVLstabAJệnh củaPX2SPaGH VLstabAJĐiền VLstabAJHuân c6dDFũng 6dDFdần kếtVLstabAJ VLstabAJthúc, trướVLstabAJc m6dDFắt chỉVLstabAJ cPX2SPaGHòn thPX2SPaGHi thể6dDF đẫPX2SPaGHm máVLstabAJu củaVLstabAJ Vĩn6dDFh Kỳ.

Lần 6dDFnày… đVLstabAJã khiếVLstabAJn qVLstabAJuá nVLstabAJhiều 6dDFngười VLstabAJthương tổn6dDF… Điền6dDF Huân6dDF bật6dDF cười,PX2SPaGH VLstabAJnụ cười6dDF VLstabAJcay đắngPX2SPaGH mộPX2SPaGHt cáPX2SPaGHch đa6dDFu đớn.

Một âm6dDF t6dDFhanh chấPX2SPaGHn đ6dDFộng vPX2SPaGHang lênPX2SPaGH, VLstabAJđồng t6dDFhời khiếnVLstabAJ VLstabAJngọn lPX2SPaGHửa PX2SPaGHdo t6dDFác đ6dDFộng mạnh6dDF bùnVLstabAJg cháy6dDF, mạnPX2SPaGHh 6dDFmẽ VLstabAJvà nuốt6dDF chửng6dDF t6dDFất cả.

Trong đámPX2SPaGH ch6dDFáy sa6dDFu 6dDFvụ nổ,PX2SPaGH mộtPX2SPaGH VLstabAJgiọt 6dDFnước 6dDFmắt đầu6dDF tiên6dDF r6dDFơi xuVLstabAJống từPX2SPaGH gươ6dDFng PX2SPaGHmặt ĐiềnVLstabAJ Huân…

*Bệnh viện6dDF XY*

“Bác s6dDFĩ!” HạoPX2SPaGH TPX2SPaGHhần VLstabAJbế ÁiPX2SPaGH PX2SPaGHHy trên6dDF ta6dDFy, xônPX2SPaGHg và6dDFo bệnPX2SPaGHh PX2SPaGHviện vPX2SPaGHới tPX2SPaGHrạng tháPX2SPaGHi vô6dDF cVLstabAJùng hoảngVLstabAJ loạn,PX2SPaGH gào6dDF lPX2SPaGHên troPX2SPaGHng vôVLstabAJ VLstabAJvọng. “LàmVLstabAJ ơPX2SPaGHn, cứuVLstabAJ cPX2SPaGHô ấy!VLstabAJ LPX2SPaGHàm ơn!”

“Đặt côVLstabAJ PX2SPaGHấy lênPX2SPaGH đây.”6dDF MVLstabAJột cVLstabAJô PX2SPaGHy táVLstabAJ trực6dDF lậpVLstabAJ tứPX2SPaGHc đẩyVLstabAJ chiếcPX2SPaGH xVLstabAJe đẩyPX2SPaGH màVLstabAJu trắn6dDFg r6dDFa trướcPX2SPaGH mặPX2SPaGHt HạoPX2SPaGH Thần,VLstabAJ c6dDFất giọn6dDFg rVLstabAJa lệnh.

Hạo TPX2SPaGHhần cẩn6dDF trọngVLstabAJ VLstabAJđặt Ái6dDF H6dDFy nVLstabAJằm lê6dDFn cVLstabAJhiếc 6dDFxe đẩyPX2SPaGH ấy,VLstabAJ cPX2SPaGHậu vPX2SPaGHội vãPX2SPaGH nốPX2SPaGHi bVLstabAJước PX2SPaGHtheo chiếcPX2SPaGH x6dDFe đếnVLstabAJ tậnPX2SPaGH khPX2SPaGHi kPX2SPaGHhuất hẳnVLstabAJ saVLstabAJu phVLstabAJòng 6dDFcấp cứu.

Mệt mỏiVLstabAJ ngồiVLstabAJ xuốVLstabAJng dãy6dDF ghế6dDF chờ6dDF PX2SPaGHngoài phòPX2SPaGHng cấpPX2SPaGH c6dDFứu, HVLstabAJạo ThầnPX2SPaGH ha6dDFi tPX2SPaGHay ôVLstabAJm lấyPX2SPaGH đầu,6dDF cốVLstabAJ VLstabAJgắng 6dDFđịnh thầ6dDFn lại.

Trong k6dDFhi đó…

*Bệnh PX2SPaGHviện XX*

Minh Vỹ6dDF n6dDFgồi tr6dDFong pVLstabAJhòng cấpPX2SPaGH PX2SPaGHcứu VLstabAJở bệnhPX2SPaGH việ6dDFn lớnVLstabAJ 6dDFnhất thànhPX2SPaGH phố,VLstabAJ VLstabAJanh PX2SPaGHđã phả6dDFi mất6dDF cảVLstabAJ giPX2SPaGHờ đồngPX2SPaGH 6dDFhồ mớVLstabAJi đếnVLstabAJ đượPX2SPaGHc PX2SPaGHcái bệPX2SPaGHnh vVLstabAJiện rộPX2SPaGHng lớnVLstabAJ này.

Ring… ring…

Điện tho6dDFại lạiPX2SPaGH rung…

“Chuyện gì?”VLstabAJ MinVLstabAJh VLstabAJVỹ tự6dDFa hẳnVLstabAJ ngườiPX2SPaGH vàoPX2SPaGH chiVLstabAJếc ghVLstabAJế ở6dDF phòngPX2SPaGH đVLstabAJợi, PX2SPaGHchán nảnVLstabAJ nhấnVLstabAJ núVLstabAJt VLstabAJnhận cuộcPX2SPaGH gọiVLstabAJ saVLstabAJu VLstabAJđó ápPX2SPaGH điệnVLstabAJ thoPX2SPaGHại vàoPX2SPaGH 6dDFtai, đVLstabAJến tVLstabAJận lúPX2SPaGHc VLstabAJnày a6dDFnh VLstabAJmới cPX2SPaGHảm thấPX2SPaGHy sựVLstabAJ đauVLstabAJ buốt6dDF đến6dDF PX2SPaGHtê d6dDFại ởVLstabAJ bờ6dDF vai.

“Thiếu… thiếuPX2SPaGH VLstabAJgia, nPX2SPaGHổ… nổ6dDF rồi!”6dDF TPX2SPaGHừ 6dDFđầu dâVLstabAJy VLstabAJbên PX2SPaGHkia, 6dDFtên PX2SPaGHcận vệPX2SPaGH PX2SPaGHlắp bắp6dDF nhưVLstabAJ PX2SPaGHđang PX2SPaGHcực kPX2SPaGHỳ hoảngPX2SPaGH PX2SPaGHloạn, thởPX2SPaGH PX2SPaGHgấp khôPX2SPaGHng ngừng.

“Nổ?” Mi6dDFnh V6dDFỹ nhVLstabAJíu mày,VLstabAJ lặpPX2SPaGH lạiVLstabAJ 6dDFduy nPX2SPaGHhất mộtVLstabAJ tPX2SPaGHừ nVLstabAJhư đaVLstabAJng chPX2SPaGHờ sựVLstabAJ chPX2SPaGHứng thựcPX2SPaGH từPX2SPaGH phíaVLstabAJ bê6dDFn kia.

“Khu nhàVLstabAJ máy…VLstabAJ PX2SPaGHnổ.” PX2SPaGHVừa n6dDFghe thấ6dDFy PX2SPaGHcô VLstabAJnói gấ6dDFp gáPX2SPaGHp v6dDFọng sPX2SPaGHang PX2SPaGHđiện th6dDFoại từPX2SPaGH phíVLstabAJa bê6dDFn 6dDFkia, MinPX2SPaGHh VỹPX2SPaGH VLstabAJmới kịpPX2SPaGH nhậPX2SPaGHn thấyPX2SPaGH từVLstabAJ PX2SPaGHphía bVLstabAJên VLstabAJkia điệnVLstabAJ tVLstabAJhoại cPX2SPaGHó PX2SPaGHrất nhiềuPX2SPaGH thứ6dDF â6dDFm thanVLstabAJh k6dDFhác nhau.

“Chết tiệt!6dDF CôVLstabAJ ấyVLstabAJ rPX2SPaGHa khỏPX2SPaGHi đó6dDF chưa?VLstabAJ” M6dDFinh 6dDFVỹ tứcPX2SPaGH 6dDFgiận quPX2SPaGHát lê6dDFn, đôiVLstabAJ mPX2SPaGHắt PX2SPaGHđang 6dDFlộ rPX2SPaGHõ vVLstabAJẻ 6dDFlo lắng.

Tại sa6dDFo lúVLstabAJc đấy6dDF… aVLstabAJnh khônVLstabAJg ở6dDF PX2SPaGHlại mà6dDF lập6dDF PX2SPaGHtức PX2SPaGHđến bPX2SPaGHên bà6dDF VLstabAJta thVLstabAJế này?

“Vẫn… chVLstabAJưa.” Gi6dDFọng nói6dDF bênPX2SPaGH VLstabAJkia rấtPX2SPaGH nh6dDFỏ, dưVLstabAJờng nhPX2SPaGHư VLstabAJđã cốPX2SPaGH gắn6dDFg tVLstabAJhu hết6dDF caVLstabAJn đPX2SPaGHảm đểVLstabAJ VLstabAJtrả lời.

Gương m6dDFặt MinVLstabAJh VỹVLstabAJ trở6dDF n6dDFên t6dDFái nVLstabAJhợt dư6dDFới ánhPX2SPaGH đènVLstabAJ chùVLstabAJm tVLstabAJrong bệnhVLstabAJ viện,VLstabAJ cPX2SPaGHố VLstabAJgắng gượng6dDF ngVLstabAJười đứPX2SPaGHng dậVLstabAJy, 6dDFnhưng sPX2SPaGHau đ6dDFó lạiPX2SPaGH ngãVLstabAJ khuỵuVLstabAJ PX2SPaGHxuống đất.

Vết 6dDFthương trê6dDFn va6dDFi… đãVLstabAJ khi6dDFến 6dDFanh mấVLstabAJt quá6dDF n6dDFhiều máu.

Đôi mắtVLstabAJ 6dDFanh dầPX2SPaGHn tPX2SPaGHối lại,PX2SPaGH cả6dDF 6dDFngười dường6dDF nhưPX2SPaGH khô6dDFng còPX2SPaGHn chú6dDFt PX2SPaGHsức lự6dDFc nào6dDF cả.VLstabAJ TPX2SPaGHoàn th6dDFân h6dDFoàn toànPX2SPaGH bất6dDF động6dDF tr6dDFên nềPX2SPaGHn đất,PX2SPaGH VLstabAJMinh V6dDFỹ đaPX2SPaGHng cốPX2SPaGH g6dDFắng gượngPX2SPaGH dậyPX2SPaGH… PX2SPaGHnhưng tấtVLstabAJ cả6dDF ch6dDFỉ lVLstabAJà v6dDFô íPX2SPaGHch. LPX2SPaGHần nPX2SPaGHày, anVLstabAJh PX2SPaGHlại mộtPX2SPaGH PX2SPaGHlần nữa…6dDF VLstabAJđánh mấtPX2SPaGH ngư6dDFời coPX2SPaGHn gáPX2SPaGHi PX2SPaGHmà mìnVLstabAJh PX2SPaGHyêu thương.

Khoé môiPX2SPaGH PX2SPaGHtrên gươn6dDFg mặt6dDF VLstabAJđiển traPX2SPaGHi kh6dDFẽ VLstabAJnhếch PX2SPaGHlên, mộtVLstabAJ nụVLstabAJ cườiVLstabAJ nhạt,6dDF đồnVLstabAJg lVLstabAJúc đôPX2SPaGHi mắt6dDF lạVLstabAJnh lùnPX2SPaGHg 6dDFkia cũnPX2SPaGHg dầnPX2SPaGH khé6dDFp lại,6dDF 6dDFche k6dDFhuất t6dDFầm nPX2SPaGHhìn mờ6dDF ảo.

Chap 40

Người ePX2SPaGHm yPX2SPaGHêu lPX2SPaGHà anh?

Hạo 6dDFThần l6dDFo lắng6dDF đứVLstabAJng chắnPX2SPaGH trướ6dDFc VLstabAJcửa phPX2SPaGHòng VLstabAJcấp VLstabAJcứu, tạiVLstabAJ sPX2SPaGHao PX2SPaGHvào khoVLstabAJảnh khắ6dDFc quaVLstabAJn trọVLstabAJng tPX2SPaGHhì thờVLstabAJi giVLstabAJan lạiPX2SPaGH t6dDFrôi ch6dDFậm VLstabAJthế nPX2SPaGHày cơ6dDF chứ?

Ái VLstabAJHy c6dDFủa ngày6dDF hVLstabAJôm nayPX2SPaGH… quả6dDF thậtPX2SPaGH VLstabAJrất lạ6dDF VLstabAJlẫm, nhưnVLstabAJg lạPX2SPaGHi 6dDFvô cùnVLstabAJg đángVLstabAJ thươPX2SPaGHng 6dDFtrong PX2SPaGHmắt cậu.

Đôi mắtVLstabAJ khPX2SPaGHông lẫVLstabAJn VLstabAJchút tạpPX2SPaGH VLstabAJniệm luônPX2SPaGH 6dDFluôn án6dDFh lên6dDF nhVLstabAJững tPX2SPaGHia n6dDFhìn léVLstabAJm lỉnhVLstabAJ lạVLstabAJi trở6dDF nêVLstabAJn s6dDFâu thẳm6dDF khôngPX2SPaGH c6dDFhút hVLstabAJạn định,6dDF 6dDFvô trVLstabAJi vPX2SPaGHô giác.

Khoảnh khắcVLstabAJ VLstabAJđối 6dDFdiện với6dDF đ6dDFôi mắt6dDF v6dDFô cảmVLstabAJ ấy,VLstabAJ tPX2SPaGHrái tVLstabAJim HạoVLstabAJ Th6dDFần PX2SPaGHchợt chùVLstabAJng xVLstabAJuống, PX2SPaGHtưởng chừngPX2SPaGH 6dDFnhư đangVLstabAJ chìVLstabAJm sPX2SPaGHâu vPX2SPaGHào nPX2SPaGHỗi đa6dDFu cùVLstabAJng cực.

Nghĩ đPX2SPaGHến việc6dDF 6dDFmình đãVLstabAJ PX2SPaGHtừng PX2SPaGHtiếp t6dDFay VLstabAJcho ĐiềnPX2SPaGH VLstabAJHuân thựcVLstabAJ hiPX2SPaGHện kế6dDF hoPX2SPaGHạch tr6dDFả thù6dDF, VLstabAJHạo ThầPX2SPaGHn VLstabAJlại cảmPX2SPaGH thấy6dDF PX2SPaGHvô cùnVLstabAJg nhứcVLstabAJ buốt6dDF nơiVLstabAJ ngPX2SPaGHực, ch6dDFỉ tràn6dDF nVLstabAJgập du6dDFy 6dDFnhất 6dDFmột thứPX2SPaGH c6dDFảm x6dDFúc â6dDFn hận.

Đôi VLstabAJmắt t6dDFrở nênPX2SPaGH thấ6dDFt thần6dDF, tầmPX2SPaGH nhì6dDFn 6dDFdần 6dDFtối lại…PX2SPaGH Lồng6dDF ngực6dDF hPX2SPaGHiện giVLstabAJờ PX2SPaGHcứ nPX2SPaGHhư đan6dDFg bịVLstabAJ thiêVLstabAJu đVLstabAJốt, nPX2SPaGHóng bỏnPX2SPaGHg nhưng6dDF 6dDFlại vô6dDF cVLstabAJùng đauPX2SPaGH PX2SPaGHrát m6dDFỗi khVLstabAJi lạiPX2SPaGH thêVLstabAJm mộtVLstabAJ VLstabAJgiây PX2SPaGHtrôi qua.

Làm VLstabAJơn… ÁVLstabAJi HPX2SPaGHy, đừ6dDFng đ6dDFể xảyVLstabAJ cVLstabAJô ấyVLstabAJ rPX2SPaGHa bVLstabAJất cPX2SPaGHứ chuyệPX2SPaGHn gìVLstabAJ cả!

*Cạch*

Cánh cửa6dDF p6dDFhòng cPX2SPaGHấp 6dDFcứu được6dDF PX2SPaGHmở rPX2SPaGHa, PX2SPaGHkèm theVLstabAJo độngVLstabAJ VLstabAJtác gạVLstabAJt Hạo6dDF Thần6dDF 6dDFsang m6dDFột bên.

Chiếc xVLstabAJe đẩyPX2SPaGH mà6dDFu trắngVLstabAJ đa6dDFng maPX2SPaGHng 6dDFtheo 6dDFmột th6dDFiên sVLstabAJứ m6dDFất PX2SPaGHđi đôiPX2SPaGH cánh,PX2SPaGH PX2SPaGHgương mặt6dDF nhợtVLstabAJ nhạtVLstabAJ 6dDFkhông chútVLstabAJ sứcVLstabAJ sốn6dDFg n6dDFhắm nghiềnVLstabAJ đôiVLstabAJ m6dDFắt, tVLstabAJrên PX2SPaGHđầu quấPX2SPaGHn mVLstabAJột dPX2SPaGHải bă6dDFng trắVLstabAJng VLstabAJkhá mPX2SPaGHỏng, m6dDFái tó6dDFc màu6dDF caf6dDFe sữVLstabAJa VLstabAJvẫn bPX2SPaGHồng PX2SPaGHbềnh v6dDFà t6dDFôn lVLstabAJên vẻ6dDF đẹVLstabAJp t6dDFhuần khiết.

Ái VLstabAJHy đượcVLstabAJ VLstabAJy PX2SPaGHtá đPX2SPaGHưa r6dDFa kh6dDFỏi ph6dDFòng VLstabAJbằng VLstabAJchiếc VLstabAJxe đẩVLstabAJy trắngPX2SPaGH tVLstabAJoát, thVLstabAJeo 6dDFsau là6dDF PX2SPaGHông bVLstabAJác VLstabAJsĩ trPX2SPaGHung n6dDFiên đangVLstabAJ cầmPX2SPaGH trênVLstabAJ taPX2SPaGHy mộtPX2SPaGH xấ6dDFp h6dDFồ PX2SPaGHsơ VLstabAJbệnh án.

Hạo Thần6dDF m6dDFấp máyVLstabAJ PX2SPaGHđôi VLstabAJmôi, đPX2SPaGHưa tPX2SPaGHay nhưPX2SPaGH mu6dDFốn níuPX2SPaGH giữ6dDF PX2SPaGHcô lại,6dDF 6dDFnhưng lạiPX2SPaGH bVLstabAJị mộtVLstabAJ bà6dDFn 6dDFtay PX2SPaGHchặn nVLstabAJgang h6dDFành độngPX2SPaGH ấy.

Đôi PX2SPaGHmắt cậu6dDF kVLstabAJhông nhVLstabAJìn bácPX2SPaGH s6dDFĩ lPX2SPaGHấy VLstabAJmột cái,6dDF VLstabAJtiếp tụcPX2SPaGH PX2SPaGHdõi VLstabAJtheo chiVLstabAJếc PX2SPaGHxe đẩyVLstabAJ đaVLstabAJng 6dDFđưa 6dDFngười c6dDFon 6dDFgái yếuPX2SPaGH PX2SPaGHớt ki6dDFa cách6dDF 6dDFxa khỏiVLstabAJ mình.

“Đã quPX2SPaGHa tìnVLstabAJh trạnPX2SPaGHg ngPX2SPaGHuy kịcPX2SPaGHh, vếVLstabAJt VLstabAJthương tVLstabAJuy khôVLstabAJng nặVLstabAJng nhưVLstabAJng lạVLstabAJi mVLstabAJất VLstabAJkhá nhPX2SPaGHiều máu,PX2SPaGH đ6dDFặc biệt6dDF cóVLstabAJ PX2SPaGHthể đểVLstabAJ lại6dDF PX2SPaGHdi cVLstabAJhứng cVLstabAJho PX2SPaGHcô ấy.”6dDF VịPX2SPaGH 6dDFbác sĩVLstabAJ hiền6dDF từPX2SPaGH trưVLstabAJớc PX2SPaGHmặt mởPX2SPaGH lờVLstabAJi, vỗVLstabAJ v6dDFỗ vVLstabAJai HạPX2SPaGHo TVLstabAJhần nhPX2SPaGHư đPX2SPaGHang cVLstabAJố gắngPX2SPaGH 6dDFtrấn an6dDF. VLstabAJ“Cậu hãPX2SPaGHy đVLstabAJi lPX2SPaGHàm PX2SPaGHthủ tụVLstabAJc nhậpPX2SPaGH viện,PX2SPaGH PX2SPaGHsau đó6dDF cậPX2SPaGHu có6dDF thể6dDF 6dDFvào phònPX2SPaGHg 506dDF2 thPX2SPaGHăm cô6dDF ấy,PX2SPaGH 6dDFnếu VLstabAJcó PX2SPaGHbất kPX2SPaGHỳ dấ6dDFu hPX2SPaGHiệu bấ6dDFt thưVLstabAJờng lậpPX2SPaGH t6dDFức gọiPX2SPaGH bácVLstabAJ sĩ.”

Từ từPX2SPaGH hạ6dDF VLstabAJtay PX2SPaGHxuống, PX2SPaGHbóng vịPX2SPaGH bPX2SPaGHác s6dDFĩ tron6dDFg cVLstabAJhiếc áVLstabAJo PX2SPaGHblu trắnVLstabAJg nhanVLstabAJh chVLstabAJóng khuấtPX2SPaGH saVLstabAJu mộtPX2SPaGH cánh6dDF c6dDFửa pPX2SPaGHhòng 6dDFgần đVLstabAJó, tiếPX2SPaGHp 6dDFtục thựcVLstabAJ h6dDFiện nhiệ6dDFm VLstabAJvụ cVLstabAJủa PX2SPaGHchính mình.

Di chứng?

Hai ta6dDFy Hạo6dDF VLstabAJThần siếtVLstabAJ ch6dDFặt lạVLstabAJi, cả6dDF PX2SPaGHngười ruPX2SPaGHn nhẹ6dDF lên,PX2SPaGH đểVLstabAJ lVLstabAJại dVLstabAJi PX2SPaGHchứng sao?

“Dương Hạo6dDF VLstabAJThần! CPX2SPaGHô gáiPX2SPaGH nVLstabAJày 6dDFquan trọng6dDF đếnPX2SPaGH VLstabAJmức khPX2SPaGHiến PX2SPaGHcậu ph6dDFải bỏ6dDF c6dDFả sVLstabAJhow diễn6dDF 6dDFquan tr6dDFọng sao?”PX2SPaGH TaPX2SPaGHy quảPX2SPaGHn VLstabAJlý riêngVLstabAJ củaPX2SPaGH 6dDFHạo TPX2SPaGHhần 6dDFtức giận6dDF đậPX2SPaGHp mạnVLstabAJh quyểPX2SPaGHn sổ6dDF PX2SPaGHghi ché6dDFp lVLstabAJịch 6dDFlàm việcPX2SPaGH củ6dDFa HạoPX2SPaGH Thần6dDF PX2SPaGHlên PX2SPaGHbàn, tứcPX2SPaGH PX2SPaGHgiận qVLstabAJuát lớn.

Đã mộtPX2SPaGH ngàyVLstabAJ trôi6dDF qua…

Hạo ThVLstabAJần vẫn6dDF 6dDFkhông hề6dDF rờiVLstabAJ khỏVLstabAJi phòVLstabAJng bệ6dDFnh sốVLstabAJ 50VLstabAJ2 lấy6dDF mộPX2SPaGHt giâVLstabAJy, PX2SPaGHchỉ lặngPX2SPaGH nPX2SPaGHgười ngắ6dDFm 6dDFnhìn người6dDF cVLstabAJon PX2SPaGHgái 6dDFđang chìVLstabAJm sPX2SPaGHâu PX2SPaGHvào gi6dDFấc ngủ.

Mọi PX2SPaGHâm 6dDFthanh xPX2SPaGHung PX2SPaGHquanh dưPX2SPaGHờng nh6dDFư kVLstabAJhông cò6dDFn táPX2SPaGHc độ6dDFng đếVLstabAJn cậPX2SPaGHu 6dDFđược nữa.

Tay qPX2SPaGHuản 6dDFlý VLstabAJkia tứcPX2SPaGH gPX2SPaGHiận nVLstabAJém t6dDFrọn đôi6dDF mắt6dDF oPX2SPaGHán hận6dDF vàPX2SPaGHo côPX2SPaGH gáPX2SPaGHi VLstabAJnhỏ PX2SPaGHbé đangPX2SPaGH PX2SPaGHnằm yên6dDF lPX2SPaGHặng trên6dDF chiPX2SPaGHếc giưPX2SPaGHờng PX2SPaGHtrắng VLstabAJkhông c6dDFhút bụ6dDFi PX2SPaGHbẩn, hắnVLstabAJ lPX2SPaGHại nVLstabAJhìn sPX2SPaGHamh HạoVLstabAJ VLstabAJThần VLstabAJvẫn đa6dDFng PX2SPaGHtiếp VLstabAJtục yPX2SPaGHên lặnVLstabAJg trướ6dDFc ngPX2SPaGHười coVLstabAJn 6dDFgái ấy.

Bất giácVLstabAJ thởPX2SPaGH dàiPX2SPaGH mVLstabAJệt mỏi,VLstabAJ hắn6dDF tVLstabAJa cầm6dDF quy6dDFển s6dDFổ vừa6dDF đVLstabAJược némVLstabAJ mạn6dDFh lên6dDF mặt6dDF 6dDFbàn của6dDF phòngPX2SPaGH bệ6dDFnh lêPX2SPaGHn, lVLstabAJê bướcPX2SPaGH PX2SPaGHra VLstabAJkhỏi cănPX2SPaGH phò6dDFng tĩVLstabAJnh lặng.

*Bệnh viPX2SPaGHện XX*

“Tránh raPX2SPaGH!” MinPX2SPaGHh 6dDFVỹ gằn6dDF giọng,6dDF PX2SPaGHtức giậ6dDFn nhPX2SPaGHìn PX2SPaGHđám cPX2SPaGHận VLstabAJvệ đang6dDF chVLstabAJặn ngaPX2SPaGHng trướcPX2SPaGH VLstabAJcửa, đ6dDFôi mắVLstabAJt đằngPX2SPaGH đằ6dDFng VLstabAJsát khí.

“Ông chủVLstabAJ cPX2SPaGHó lệnhVLstabAJ, t6dDFhiếu giVLstabAJa p6dDFhải n6dDFghỉ 6dDFngơi đếnPX2SPaGH 6dDFkhi hoVLstabAJàn toà6dDFn bìnhVLstabAJ phPX2SPaGHục.” MPX2SPaGHột tênPX2SPaGH cậnPX2SPaGH vVLstabAJệ cú6dDFi đầuVLstabAJ, 6dDFthận PX2SPaGHtrọng nPX2SPaGHói tPX2SPaGHừng tPX2SPaGHừ một6dDF cáchVLstabAJ má6dDFy 6dDFmóc, VLstabAJsau đ6dDFó đónPX2SPaGHg 6dDFnhanh cán6dDFh cửaPX2SPaGH p6dDFhòng bệnhVLstabAJ lại.

“Mẹ kiếp!PX2SPaGH MởPX2SPaGH cử6dDFa!!” MPX2SPaGHinh VỹPX2SPaGH quáVLstabAJt 6dDFlớn, dPX2SPaGHùng cVLstabAJhân 6dDFđạp thẳngPX2SPaGH vàoVLstabAJ cánhVLstabAJ cửaPX2SPaGH VLstabAJgỗ kiPX2SPaGHa, nhưngPX2SPaGH PX2SPaGHđám cVLstabAJận PX2SPaGHvệ lại6dDF nh6dDFanh chón6dDFg chặn6dDF cử6dDFa ngaVLstabAJy 6dDFkhi PX2SPaGHcánh c6dDFửa vừa&VLstabAJnbsp; bậPX2SPaGHt PX2SPaGHra dưVLstabAJới lVLstabAJực VLstabAJđạp của6dDF anh.

Đây PX2SPaGHrõ ràng6dDF 6dDFlà kế6dDF hoạc6dDFh c6dDFủa ôPX2SPaGHng ta!!

Ông t6dDFa VLstabAJkhông VLstabAJmuốn aVLstabAJnh đi6dDF PX2SPaGHtìm cPX2SPaGHô ấy!!

Với khPX2SPaGHả 6dDFnăng c6dDFủa ôngVLstabAJ Hàn6dDF, bVLstabAJiết chuVLstabAJyện 6dDFÁi HPX2SPaGHy khô6dDFng hề6dDF kPX2SPaGHhó, đ6dDFặc biệtPX2SPaGH PX2SPaGHông VLstabAJta VLstabAJlại VLstabAJcó thểPX2SPaGH VLstabAJbiết rõVLstabAJ địaPX2SPaGH điểmPX2SPaGH 6dDFvà nh6dDFững g6dDFì xả6dDFy 6dDFra liê6dDFn qua6dDFn đếnVLstabAJ 6dDFvụ VLstabAJviệc ch6dDFấn độngVLstabAJ VLstabAJvừa rồi.

Minh Vỹ6dDF nghi6dDFến răng,6dDF đPX2SPaGHôi mắ6dDFt PX2SPaGHanh bịPX2SPaGH chVLstabAJe 6dDFphủ 6dDFbởi mVLstabAJột mànPX2SPaGH đêmPX2SPaGH củaVLstabAJ tuyệtPX2SPaGH vọng,VLstabAJ tiếpVLstabAJ t6dDFục VLstabAJcố 6dDFgắng thoVLstabAJát khỏiPX2SPaGH vòn6dDFg vâ6dDFy củ6dDFa đám6dDF VLstabAJcận vệ.

Ái 6dDFHy, nhấtPX2SPaGH địnVLstabAJh VLstabAJÁi 6dDFHy sẽPX2SPaGH khônPX2SPaGHg sa6dDFo cả!

… khônVLstabAJg 6dDFsao cả!6dDF CPX2SPaGHố gắng6dDF phủVLstabAJ địnhPX2SPaGH những6dDF VLstabAJdòng suVLstabAJy 6dDFnghĩ tồiPX2SPaGH tệ6dDF gVLstabAJán ghéVLstabAJp tVLstabAJrận boVLstabAJm VLstabAJkia vớVLstabAJi sựPX2SPaGH sốn6dDFg củPX2SPaGHa ÁiVLstabAJ Hy6dDF, tráiVLstabAJ tPX2SPaGHim MVLstabAJinh PX2SPaGHVỹ đVLstabAJang đậpPX2SPaGH 6dDFgấp gáPX2SPaGHp h6dDFơn b6dDFao giVLstabAJờ hết.

“Chờ PX2SPaGHanh, l6dDFàm ơn…”

Phòng bPX2SPaGHệnh 502…

Đôi PX2SPaGHmắt PX2SPaGHnâu tro6dDFng PX2SPaGHsáng PX2SPaGHtừ VLstabAJtừ mở6dDF r6dDFa, lPX2SPaGHay 6dDFđộng hàngVLstabAJ mVLstabAJi PX2SPaGHdài, sVLstabAJau đó6dDF chớp6dDF chớpPX2SPaGH vàiVLstabAJ cái6dDF đểPX2SPaGH t6dDFhích ngPX2SPaGHhi vớiPX2SPaGH VLstabAJánh PX2SPaGHsáng tPX2SPaGHrong phòng.

Ái HPX2SPaGHy đư6dDFa 6dDFtay dụ6dDFi dụVLstabAJi mắt,VLstabAJ liVLstabAJếc nhìnVLstabAJ gươVLstabAJng mặ6dDFt đan6dDFg gụcVLstabAJ xuốngPX2SPaGH bêPX2SPaGHn cPX2SPaGHạnh g6dDFiường, đVLstabAJưa mộtVLstabAJ tVLstabAJay nPX2SPaGHắm lấyPX2SPaGH thVLstabAJành giườngVLstabAJ cốPX2SPaGH PX2SPaGHgắng VLstabAJgượng dậy.

Hai 6dDFngày trôiPX2SPaGH 6dDFqua, HPX2SPaGHạo ThầnVLstabAJ h6dDFoàn toànPX2SPaGH mVLstabAJất ngủ,6dDF đểVLstabAJ rồiPX2SPaGH giờVLstabAJ đâ6dDFy khôngVLstabAJ hề6dDF 6dDFhay biếtPX2SPaGH 6dDFngười coPX2SPaGHn VLstabAJgái đángVLstabAJ yê6dDFu k6dDFia PX2SPaGHđã “hồi6dDF sinh”.

Cô nghiênVLstabAJg người6dDF VLstabAJsang mộPX2SPaGHt bên,PX2SPaGH PX2SPaGHcố g6dDFắng tPX2SPaGHhu gươngVLstabAJ mặtPX2SPaGH củaVLstabAJ ngưVLstabAJời PX2SPaGHấy vPX2SPaGHào tPX2SPaGHầm nhìn.

Đột PX2SPaGHngột haPX2SPaGHi hàng6dDF lôVLstabAJng VLstabAJmày từPX2SPaGH gươn6dDFg PX2SPaGHmặt 6dDFấy kh6dDFẽ VLstabAJcau lVLstabAJại, PX2SPaGHsau đóVLstabAJ mệ6dDFt mỏiVLstabAJ VLstabAJmở mắt.6dDF ĐậPX2SPaGHp vVLstabAJào mắt6dDF củPX2SPaGHa HạoVLstabAJ Th6dDFần l6dDFà gươngVLstabAJ mặ6dDFt mơVLstabAJ VLstabAJmơ màng6dDF màVLstabAJng nVLstabAJhư PX2SPaGHchưa tỉnVLstabAJh m6dDFộng của6dDF ÁiPX2SPaGH VLstabAJHy, néVLstabAJt mặ6dDFt cậPX2SPaGHu l6dDFộ VLstabAJrõ vVLstabAJẻ ngạcVLstabAJ nVLstabAJhiên vàVLstabAJ 6dDFvui sướng.

Hạo ThầnVLstabAJ ng6dDFồi thPX2SPaGHẳng dậy,PX2SPaGH đ6dDFưa mộ6dDFt t6dDFay kéoPX2SPaGH PX2SPaGHcô ômPX2SPaGH thậVLstabAJt chặtVLstabAJ vào6dDF 6dDFlòng, nhPX2SPaGHư đanPX2SPaGHg cốPX2SPaGH g6dDFắng c6dDFhứng VLstabAJthực sựVLstabAJ PX2SPaGHtồn tạ6dDFi hiVLstabAJện PX2SPaGHgiờ củaVLstabAJ cô.

“Mèo coVLstabAJn, VLstabAJcuối cPX2SPaGHùng 6dDFem cPX2SPaGHũng c6dDFhịu VLstabAJtỉnh rồi.”

Căn phòngPX2SPaGH l6dDFại độtPX2SPaGH ng6dDFột ch6dDFìm và6dDFo kVLstabAJhông PX2SPaGHgian t6dDFĩnh lặnVLstabAJg v6dDFà că6dDFng thẳng,6dDF HạoPX2SPaGH Thầ6dDFn nVLstabAJới VLstabAJlỏng vVLstabAJòng tay6dDF, sPX2SPaGHau đ6dDFó 6dDFđẩy ngườPX2SPaGHi Ái6dDF PX2SPaGHHy VLstabAJra, l6dDFặng PX2SPaGHlẽ qu6dDFan PX2SPaGHsát từnVLstabAJg cửVLstabAJ 6dDFchỉ t6dDFừ phVLstabAJía PX2SPaGHbên kia.

Cô đaPX2SPaGHng chăPX2SPaGHm cVLstabAJhú VLstabAJnhìn HạoVLstabAJ Thần,PX2SPaGH PX2SPaGHánh 6dDFnhìn thíchPX2SPaGH thúVLstabAJ nhưVLstabAJ 6dDFvừa tVLstabAJìm r6dDFa 6dDFmột thứVLstabAJ 6dDFđồ chơiVLstabAJ m6dDFới lạ.

Sao PX2SPaGHtừ hPX2SPaGHành đVLstabAJộng VLstabAJđến PX2SPaGHvẻ mặt6dDF lạVLstabAJi n6dDFgơ n6dDFgơ PX2SPaGHngác ngáPX2SPaGHc VLstabAJthế này?

Có khVLstabAJi nVLstabAJào đúngVLstabAJ nPX2SPaGHhư lời6dDF 6dDFbác PX2SPaGHsĩ PX2SPaGHđã nó6dDFi… 6dDFvết thVLstabAJương ki6dDFa đ6dDFã thậtPX2SPaGH PX2SPaGHsự để6dDF l6dDFại PX2SPaGHdi chứng?

“Em… t6dDFên gìPX2SPaGH?” HạVLstabAJo Thần6dDF bấtPX2SPaGH giácPX2SPaGH cấtPX2SPaGH PX2SPaGHlên mộ6dDFt 6dDFcâu hỏi6dDF ngh6dDFi vấn,VLstabAJ nhưPX2SPaGHng ch6dDFỉ đểPX2SPaGH kiểm6dDF VLstabAJtra tìPX2SPaGHnh tPX2SPaGHrạng hPX2SPaGHiện tạPX2SPaGHi 6dDFcủa Á6dDFi Hy.

Từ phVLstabAJía bêPX2SPaGHn kVLstabAJia, đôiPX2SPaGH VLstabAJmôi xiVLstabAJnh xắPX2SPaGHn nởVLstabAJ 6dDFmột nụVLstabAJ cườiPX2SPaGH dịu6dDF VLstabAJdàng, PX2SPaGHđưa VLstabAJtay nắmVLstabAJ VLstabAJlấy taVLstabAJy áo6dDF củaPX2SPaGH HạPX2SPaGHo Thần.

“Tên gì?”6dDF CVLstabAJhất giọVLstabAJng VLstabAJnhẹ nhàng6dDF v6dDFang lên,VLstabAJ PX2SPaGHÁi HVLstabAJy dườnVLstabAJg như6dDF 6dDFkhông hPX2SPaGHiểu Hạo6dDF PX2SPaGHThần 6dDFđang VLstabAJhỏi VLstabAJgì, cấtPX2SPaGH tiếng6dDF PX2SPaGHhỏi ngượcPX2SPaGH lại.

Hạo Thần6dDF VLstabAJnheo VLstabAJnheo PX2SPaGHmắt, đPX2SPaGHưa taVLstabAJy nVLstabAJắm lấVLstabAJy hVLstabAJai b6dDFờ VLstabAJvai 6dDFnhỏ nhắnPX2SPaGH ki6dDFa, VLstabAJlay mạnh.

“Em… biếtPX2SPaGH 6dDFanh lVLstabAJà a6dDFi không?6dDF” TráiVLstabAJ tPX2SPaGHim c6dDFậu đan6dDFg đập6dDF loạ6dDFn c6dDFả lênPX2SPaGH, đâyPX2SPaGH cóPX2SPaGH lẽ6dDF 6dDFsẽ là6dDF sPX2SPaGHự khẳPX2SPaGHng đVLstabAJịnh cuối6dDF cùng.

Hạo Thần6dDF vVLstabAJà ÁiPX2SPaGH VLstabAJHy cứVLstabAJ tVLstabAJhế nhìPX2SPaGHn nhauVLstabAJ, kVLstabAJhông cVLstabAJó thPX2SPaGHêm 6dDFchút phVLstabAJản ứngVLstabAJ VLstabAJnào k6dDFhác cả.

Bất giá6dDFc VLstabAJthở VLstabAJdài, PX2SPaGHHạo VLstabAJThần buô6dDFng cVLstabAJô r6dDFa, đứng6dDF VLstabAJdậy PX2SPaGHquay lVLstabAJưng bướcPX2SPaGH đi.

Phải 6dDFgọi bácPX2SPaGH sĩ…

Một bàVLstabAJn 6dDFtay níuPX2SPaGH PX2SPaGHlấy vPX2SPaGHạt á6dDFo 6dDFcủa HVLstabAJạo ThầnPX2SPaGH từ6dDF phíVLstabAJa 6dDFsau, 6dDFđôi PX2SPaGHmắt nâ6dDFu đPX2SPaGHang cVLstabAJhớp mắtPX2SPaGH nhìnPX2SPaGH cậu.

“Minh… VỹPX2SPaGH?” Á6dDFi VLstabAJHy nghiêVLstabAJng nVLstabAJghiêng đầu,VLstabAJ đưPX2SPaGHa mVLstabAJột PX2SPaGHtay lPX2SPaGHên miPX2SPaGHệng 6dDFvới vVLstabAJẻ PX2SPaGHbăn khoPX2SPaGHăn v6dDFì 6dDFcâu trảPX2SPaGH lVLstabAJời củaVLstabAJ chínhPX2SPaGH mình.

Minh PX2SPaGHVỹ… lPX2SPaGHà ha6dDFi từPX2SPaGH 6dDFduy nPX2SPaGHhất đượcVLstabAJ khắ6dDFc sâuPX2SPaGH vàoPX2SPaGH PX2SPaGHtrái ti6dDFm cPX2SPaGHủa cô…

Liệu c6dDFhàng trPX2SPaGHai tr6dDFước mặt6dDF… PX2SPaGHcó phảiVLstabAJ l6dDFà ngườ6dDFi PX2SPaGHmang 6dDFcái tênPX2SPaGH Min6dDFh Vỹ?

“Em… PX2SPaGHvừa nóiPX2SPaGH gì?”PX2SPaGH Đ6dDFôi m6dDFắt VLstabAJHạo ThầVLstabAJn lVLstabAJộ rõPX2SPaGH PX2SPaGHvẻ t6dDFhất vọng,PX2SPaGH cốPX2SPaGH 6dDFgắng g6dDFặng hỏiVLstabAJ Ái6dDF Hy.

Không th6dDFể nào!6dDF TạiPX2SPaGH sa6dDFo lạiVLstabAJ lPX2SPaGHà PX2SPaGHMinh Vỹ?

“Minh… MPX2SPaGHinh VỹVLstabAJ?” PX2SPaGHÁi H6dDFy ngư6dDFợng ngùngVLstabAJ cúiVLstabAJ mặt6dDF xuVLstabAJống, siPX2SPaGHết cPX2SPaGHhặt vạ6dDFt PX2SPaGHáo tVLstabAJrong tPX2SPaGHay hơ6dDFn, lặ6dDFp lVLstabAJại PX2SPaGHthêm mộVLstabAJt lVLstabAJần nữa.

Cả PX2SPaGHngười HạoPX2SPaGH ThầnVLstabAJ lạPX2SPaGHi tiếp6dDF tụPX2SPaGHc ruVLstabAJn l6dDFên, qua6dDFy ngVLstabAJười lạ6dDFi 6dDFnhìn thPX2SPaGHẳng 6dDFvào ÁVLstabAJi Hy…

Cảm g6dDFiác gPX2SPaGHhen tứcPX2SPaGH đaVLstabAJng lPX2SPaGHen 6dDFlỏi tr6dDFong tr6dDFái tiVLstabAJm trPX2SPaGHàn ngậpPX2SPaGH nỗi6dDF ânPX2SPaGH PX2SPaGHhận VLstabAJcủa HạVLstabAJo Thần.

Dù kh6dDFông muốPX2SPaGHn PX2SPaGHthừa nhận…VLstabAJ như6dDFng dườn6dDFg nhPX2SPaGHư ngườiVLstabAJ cVLstabAJon gáPX2SPaGHi trưVLstabAJớc mặtVLstabAJ đã6dDF cướ6dDFp mấ6dDFt t6dDFrái ti6dDFm 6dDFcủa 6dDFcậu mấ6dDFt rồi.

“Ừ, lPX2SPaGHà anh.”PX2SPaGH VLstabAJGấp gVLstabAJáp ôm6dDF ÁVLstabAJi PX2SPaGHHy vàoPX2SPaGH lVLstabAJòng, Hạo6dDF TPX2SPaGHhần siếPX2SPaGHt 6dDFchặt VLstabAJvòng t6dDFay 6dDFhơn. “Em…6dDF là6dDF hPX2SPaGHôn tPX2SPaGHhê c6dDFủa anVLstabAJh, VLstabAJVương ÁPX2SPaGHi Hy.”

Mặc kệVLstabAJ tấtPX2SPaGH cả…VLstabAJ mặ6dDFc kVLstabAJệ 6dDFcô nPX2SPaGHhầm lẫnPX2SPaGH mìnhVLstabAJ vớiPX2SPaGH MinPX2SPaGHh Vỹ…

Chỉ cầ6dDFn PX2SPaGHcó đượcPX2SPaGH tráiPX2SPaGH t6dDFim củVLstabAJa PX2SPaGHcô, cậuVLstabAJ sẽPX2SPaGH PX2SPaGHchấp nhậnPX2SPaGH VLstabAJtất cả!

Kể cPX2SPaGHả thaPX2SPaGHy th6dDFế v6dDFà đóngVLstabAJ PX2SPaGHvai kẻPX2SPaGH mPX2SPaGHình căm6dDF t6dDFhù nhất!

Ái HVLstabAJy v6dDFô thứVLstabAJc đưaVLstabAJ taPX2SPaGHy lên,PX2SPaGH 6dDFđôi mVLstabAJắt vô6dDF cảVLstabAJm kh6dDFông hạnPX2SPaGH PX2SPaGHđịnh, t6dDFừ đôi6dDF môi6dDF PX2SPaGHxinh xắn6dDF thốtVLstabAJ VLstabAJra mộPX2SPaGHt c6dDFâu 6dDFnói v6dDFới â6dDFm PX2SPaGHvực tron6dDFg t6dDFhanh, nhưngVLstabAJ nhỏ6dDF đếVLstabAJn mứ6dDFc khôngPX2SPaGH mộVLstabAJt a6dDFi PX2SPaGHcó thểVLstabAJ 6dDFnghe thấy.

“Hôn… VLstabAJthê… của6dDF anh…?”