Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho AD23em mộtRVvS lAD23ối thoát

“Cứ RVvSbắn nếui32u eRVvSm mAD23uốn.” Kui32hông ngầnAD23 RVvSngại trảAD23 lời,RVvS MiRVvSnh GdjDVỹ ngướui32c mặtGdjD nhAD23ìn GdjDthẳng vàoeYZe đôiAD23 GdjDmắt nâuRVvS ui32trong eYZesáng kiRVvSa, neYZehư thểeYZe đaAD23ng muGdjDốn eYZethật sựui32 đốieYZe dui32iện vớiRVvS hiệnui32 tạieYZe cùAD23ng cô.

“Tôi sGdjDẽ khôAD23ng bắneYZe anheYZe, AD23vì sGdjDự GdjDlựa chRVvSọn nàyeYZe AD23không RVvSnhư teYZeôi moRVvSng RVvSđợi…” KhẩAD23u súngui32 RVvSkia rờeYZei khRVvSỏi AD23trán MinAD23h Vui32ỹ, nAD23hưng eYZelại đượceYZe díui32 sáeYZet vàoeYZe đầueYZe ÁeYZei HRVvSy ui32đầy thácAD23h thức,eYZe “…eYZe nếuGdjD aui32nh khôui32ng GdjDra eYZekhỏi đây,GdjD tôiRVvS sẽui32 nổAD23 súng.”

Anh khôngeYZe hềAD23 trAD23ả lờeYZei, RVvSvì lui32úc neYZeày theYZeật sựeYZe khôngRVvS thểeYZe đoAD23án trướcRVvS đượcGdjD AD23cô đeYZeang muốui32n làui32m nheYZeững gì…

Gắng gAD23ượng đứnAD23g dậeYZey, Mui32inh RVvSVỹ chốngeYZe mộtGdjD eYZetay ui32vào tườneYZeg, bướGdjDc rui32a phíaeYZe cửaAD23 eYZengoài củaeYZe đạiRVvS sảnheYZe. NeYZehưng điRVvS hếui32t đRVvSại sảnRVvSh, aGdjDnh ui32bỗng quaGdjDy ngườRVvSi lạiAD23, teYZerên sànRVvS nGdjDhà vẫui32n lưueYZe dấueYZe nGdjDhững giGdjDọt máGdjDu từeYZe RVvSvai tráiRVvS rGdjDớt ui32theo nhữngAD23 bưRVvSớc châRVvSn củaui32 anh.

“Chỉ cầneYZe eui32m đGdjDưa AD23tôi khAD23ẩu seYZeúng, RVvStôi sRVvSẽ lậpeYZe tứcui32 rờiGdjD khỏiGdjD đRVvSây.” Minui32h VỹAD23 gằnAD23 giọng,GdjD đeYZeôi mắRVvSt tựaui32 nhưui32 eYZemắt RVvSloài hGdjDổ beYZeáo vẫneYZe sánAD23g rựcui32 troGdjDng ánRVvSh chAD23iều tà.

Ái HeYZey neYZeém GdjDmạnh khẩGdjDu súnRVvSg vềGdjD phGdjDía ui32anh, nhAD23ưng ĐiềneYZe HuâAD23n thAD23ì lRVvSại nui32híu màAD23y đầyRVvS khui32ó chịu.

Minh VGdjDỹ lậpui32 tứAD23c ceYZeầm lGdjDấy khẩuRVvS súAD23ng kiaRVvS, chĩGdjDa thẳngRVvS eYZevề phíAD23a RVvSĐiền GdjDHuân, đôGdjDi mắteYZe lạnRVvSh eYZelùng đanRVvSg vui32ằn RVvSlên nhGdjDững tiRVvSa RVvSlửa đỏ.

*Đoàng*

Điền Huânui32 vẫRVvSn eYZechưa hềeYZe cui32ó thêmeYZe bấAD23t eYZekỳ phảneYZe GdjDứng nàAD23o, lậGdjDp tứcui32 gRVvSục xRVvSuống seYZeau peYZehát sRVvSúng ceYZeủa Mui32inh Vỹ,RVvS nhưnAD23g chỉui32 ởGdjD GdjDmột vGdjDị ui32trí gGdjDần lồngGdjD ui32ngực GdjDđang RVvSkhiến tráiAD23 tRVvSim đậpeYZe AD23gấp gui32áp eYZevì đauGdjD đớn.

Ngay cảui32 HeYZeạo ThầAD23n ui32cũng đui32ờ ngườiRVvS, nhìGdjDn bóngui32 ui32người lGdjDuôn ui32tỏ rRVvSa neYZeguy AD23hiểm ui32kia eYZengã gụcAD23 hRVvSệt nhưRVvS VeYZeĩnh ui32Kỳ vừui32a rồi,AD23 nhưnGdjDg ceYZehỉ khAD23ác ởeYZe mộtAD23 điểm…

Điền HGdjDuân vẫnAD23 chưeYZea ngừAD23ng thở…GdjD nơiAD23 khoéeYZe môeYZei xeYZeuất hiệnui32 mộAD23t vệtui32 máeYZeu dGdjDài ceYZeủa AD23nội thươngeYZe, nhưngAD23 ĐAD23iền HuânGdjD GdjDvẫn ceYZeố chấpui32 ceYZeười eYZekhinh bỉ.

Bóng GdjDdáng MiGdjDnh VỹRVvS khuấtui32 saeYZeu cánhui32 cửaGdjD GdjDphòng eYZeđại eYZesảnh, tiếpRVvS bướcRVvS chGdjDân bGdjDước rRVvSa khỏiui32 RVvSkhu nhAD23à máRVvSy bỏAD23 hoang.

Đành tAD23in tưởeYZeng AD23giao phóRVvS mọiui32 vAD23iệc ceYZeòn lạiGdjD chui32o HạGdjDo TeYZehần vậy…

Cảnh tượRVvSng đẫmui32 máueYZe cAD23ủa giGdjDan đạieYZe sảnheYZe rộnGdjDg leYZeớn khiếAD23n Hạoui32 ThầAD23n cảmRVvS theYZeấy ngạtui32 tAD23hở, GdjDxung queYZeanh chỉGdjD nặAD23c mRVvSùi máRVvSu teYZeanh nồng…

Cậu GdjDthở dui32ài, bưui32ớc đếnui32 bAD23ên cui32ạnh ÁRVvSi HyGdjD, đặtui32 teYZeay lênRVvS bờAD23 vaRVvSi nhỏAD23 béRVvS ấy,ui32 ui32sau đóRVvS điRVvS lAD23ướt quAD23a mRVvSặt cô,eYZe AD23quay AD23đầu lại.

“Em seYZeao thế,AD23 mèGdjDo con?”RVvS AD23Nhìn gươnGdjDg mGdjDặt kỳui32 lạGdjD ceYZeủa eYZecô, cậuAD23 lAD23ay mạnAD23h GdjDđôi vaGdjDi ấy,GdjD RVvSnhưng vui32ẫn khôAD23ng hRVvSề nGdjDhận đượcui32 bấui32t kỳui32 AD23phản GdjDứng nàoAD23 cả.

Đột nAD23gột đôiRVvS mGdjDắt Áiui32 eYZeHy AD23lại sángGdjD lên,RVvS đầyeYZe vẻui32 AD23ngạc nhiêGdjDn nhGdjDìn HAD23ạo Thần.

Bàn tRVvSay nhỏGdjD béGdjD eYZeấy lui32ập tứcGdjD kéoeYZe mui32ạnh HạoRVvS Tui32hần xuốRVvSng, dùnAD23g cảAD23 RVvSthân nRVvSgười chGdjDe chắAD23n cRVvSho cAD23ậu mGdjDột cáRVvSch gRVvSấp gáp.

*Bốp*

Một thAD23anh gRVvSỗ rơiAD23 xRVvSuống trướcui32 mắtAD23 Hui32ạo Thần,GdjD AD23thân hGdjDình ui32nhỏ AD23bé AD23kia GdjDcũng dầnAD23 RVvSthả AD23lỏng, sui32au đóGdjD GdjDngất đi…GdjD leYZeại lRVvSà Tịnhui32 Nhi…eYZe đôui32i mắtGdjD vẫRVvSn AD23sở GdjDhữu nỗieYZe hoảngui32 sợAD23 khônAD23g dui32ứt, nui32hưng lầGdjDn RVvSnày lạiui32 GdjDmang thêmAD23 cảmui32 geYZeiác RVvSmặc cảeYZem tộiAD23 lỗi.

“A… eui32m… ui32em khRVvSông biGdjDết GdjDgì cả.”GdjD Tịui32nh NhRVvSi quui32ay GdjDngười, chGdjDạy GdjDra khỏiGdjD cănRVvS phònui32g đẫmeYZe máu.

“Mèo conRVvS, eRVvSm cRVvSó saGdjDo không?”GdjD ĐRVvSưa teYZeay đỡeYZe lấyGdjD thâRVvSn hìeYZenh RVvSkia, Hạoui32 ThầnAD23 ômGdjD chặAD23t ÁiRVvS HAD23y vàGdjDo lAD23òng, đAD23ưa taui32y vỗGdjD vỗAD23 vàGdjDo mặteYZe côui32 lGdjDiên tục.

Thứ sắceYZe đGdjDỏ thẫGdjDm cGdjDủa eYZemáu cGdjDhạy dàiAD23 tRVvSừ tránRVvS AD23Ái eYZeHy, AD23dường nheYZeư thaAD23nh ui32gỗ ui32kia AD23đã đượcGdjD eYZetác độAD23ng AD23một lui32ực rấtGdjD mạnh.

Hạo Tui32hần đưaRVvS nheYZeanh GdjDtay áeYZeo laRVvSu nhGdjDẹ nui32hững dònRVvSg cRVvShảy vôAD23 heYZeạn trênAD23 mặteYZe cô…

Đôi mắGdjDt ĐiềnGdjD HuâGdjDn eYZetuy mờRVvS nhạt,AD23 nhAD23ưng vẫnui32 ui32đủ đểui32 eYZetrông teYZehấy nhữnAD23g GdjDgì ui32đang diễnAD23 rAD23a tRVvSrong tRVvSầm nhìn.

Gương mặeYZet vàRVvS dáeYZeng vẻRVvS kia…ui32 GdjDThy Thy?

Từ hànRVvSh độngui32 đếAD23n cGdjDử AD23chỉ vui32à RVvSvẻ mặAD23t, hệGdjDt nhưui32 đangAD23 dRVvSiễn lạui32i vởAD23 kịchui32 đRVvSẫm eYZemáu AD23hai nGdjDăm AD23về trước…

“Nhanh… đưui32a… TRVvShy ui32Thy ra…GdjD khỏAD23i đây…”AD23 ui32Điền HuânAD23 dồnAD23 RVvStất cRVvSả sứcAD23 leYZeực GdjDcuối cùngRVvS neYZeói GdjDtrong đứeYZet quãnRVvSg, từngRVvS từRVvS đượcui32 AD23phát ui32ra AD23một cRVvSách nặngui32 nhọc,eYZe ui32“… có…ui32 bom…”

Hạo eYZeThần ngạceYZe nhiênAD23 AD23nhìn vềui32 phíaAD23 ĐAD23iền HuAD23ân, ui32gương meYZeặt lAD23ộ rRVvSõ vRVvSẻ sAD23ửng eYZesốt, veYZeội vRVvSàng eYZenhấc bổnRVvSg ngườiRVvS AD23Ái HAD23y lên,AD23 mởeYZe neYZehanh ui32chiếc cửaAD23 eYZesổ ởAD23 góGdjDc phòui32ng, lậpGdjD ui32tức đưaGdjD AD23cô AD23ra eYZekhỏi kheYZeu nGdjDhà ui32máy bỏeYZe hoang.

Ring… ring…

Chiếc điệnAD23 thoạui32i trRVvSong teYZeúi áoui32 MinGdjDh VỹeYZe ruAD23ng lênui32 ui32không ngừng.

Anh eYZecho taRVvSy vAD23ào RVvStúi, đứui32ng tựeYZea veYZeào chiếceYZe BRVvSMW, AD23để eYZemặc nGdjDhững ui32tên ceYZeận vệRVvS đangeYZe cốui32 gui32ắng sRVvSơ GdjDcứu GdjDcho vếtGdjD thươngGdjD trênRVvS vai.

“Thiếu eYZegia, bàeYZe cui32hủ đãAD23 tựRVvS sátAD23!” KhôAD23ng đểeYZe Mui32inh VỹGdjD keYZeịp lAD23ên tiếng,eYZe mGdjDột chấtRVvS ui32giọng tGdjDrầm AD23khàn vaui32ng lên,AD23 RVvShơi GdjDnghẹn lại.GdjD “BệnheYZe việui32n XY.”

Đầu dâyui32 bênRVvS kGdjDia dườui32ng nRVvShư AD23đang RVvSrơi RVvSvào trạngui32 tGdjDhái hoAD23ảng RVvSloạn, nGdjDói eYZevội vàiGdjD GdjDcâu rồui32i eYZetắt máyAD23. ĐôieYZe mắtui32 MieYZenh ui32Vỹ tốeYZei lại,GdjD gạteYZe GdjDđám cậAD23n vệAD23 saAD23ng GdjDmột bGdjDên, lạnRVvSh lùnRVvSg rGdjDa lệnh.

“Ở đâyGdjD, bảeYZeo vệGdjD RVvSvợ tôi.”

Chiếc BMui32W nhanAD23h chóngeYZe kAD23huất sGdjDau mànRVvS đeYZeêm, đểAD23 lạiAD23 phíAD23a saAD23u RVvSmột nGdjDỗi âRVvSn hậGdjDn quRVvSá lớn.

“Bà cAD23ó haAD23i sựui32 lựaRVvS chọn…”ui32 Điềui32n AD23Huân liGdjDếc nhìneYZe ui32bà HànAD23, ui32sau GdjDđó đGdjDặt vGdjDào lòngui32 GdjDbàn tui32ay củaAD23 RVvSbà Hui32àn mRVvSột GdjDcon RVvSdao sắcAD23 AD23nhọn. “…RVvS hoeYZeặc tôiGdjD sẽRVvS cGdjDho ngGdjDười gGdjDiết têui32n ui32Minh VAD23ỹ, đứaGdjD coui32n tui32rai eYZeđộc nhRVvSất củaAD23 bàRVvS… hoặRVvSc tựRVvS taRVvSy eYZebà kếtRVvS thúAD23c cui32uộc sốAD23ng ceYZeủa eYZeThy Thy.”

Nếu AD23Điền eYZeHuân khônAD23g cAD23ó ui32được ThAD23y AD23Thy, thìui32 khôngui32 aui32i GdjDcó quAD23yền ấui32y cả!

Thật ui32sự, ĐiềnRVvS Huânui32 khôngeYZe GdjDphục! TạiAD23 GdjDsao cui32ùng hAD23uyết thốeYZeng, vRVvSốn RVvSdĩ RVvScả MinAD23h VỹRVvS veYZeà RVvSThy TeYZehy đRVvSều kRVvShông ui32thể đếnRVvS vớeYZei GdjDnhau, nhưAD23ng tạiui32 saui32o ui32Thy TeYZehy lạRVvSi chọGdjDn MGdjDinh ui32Vỹ màRVvS keYZehông chọRVvSn ĐiềnAD23 Huân?!

Ăn khAD23ông đượcAD23 teYZehì đànheYZe GdjDđạp RVvSđổ vậy…

Dàn dựnAD23g mộui32t vụeYZe việcRVvS bắtui32 GdjDcóc RVvSđơn giản,GdjD đúnGdjDg eYZelà kui32hông quAD23á khóAD23 vớieYZe Đui32iền Huân.

Mặc kui32ệ Mui32inh VỹRVvS AD23và Điềui32n HAD23uân đãAD23 kềAD23 RVvSvai AD23sát cáAD23nh hui32ơn RVvSba nui32ăm trờGdjDi… mặcui32 kệRVvS ánhRVvS nhui32ìn oáneYZe hậnRVvS củaAD23 ThAD23y Thy…eYZe ĐiềneYZe HuâRVvSn vẫeYZen GdjDsẽ thGdjDực hiệGdjDn kAD23ế hoạch.

“Điền Huâui32n, anAD23h bRVvSị lRVvSàm RVvSsao vậui32y hả?”RVvS TGdjDhy TRVvShy tứcRVvS giậRVvSn tui32rừng mắtGdjD nhAD23ìn ĐieYZeền Huân,eYZe tạiGdjD sRVvSao ngườieYZe mRVvSà TeYZehy eYZeThy luGdjDôn xeeYZem AD23là GdjDanh trAD23ai tốGdjDt eYZelại AD23có eYZethể làeYZem nhữngeYZe viGdjDệc nui32hư thếGdjD này?

Đặt eYZelòng tiAD23n vàoGdjD mộGdjDt nGdjDgười đaui32ng cui32hìm sâRVvSu vàoGdjD nỗiui32 thùAD23 AD23hận sâRVvSu lui32ắng, leYZeiệu cRVvSó pAD23hải làui32 RVvSsai lầm?

“Sao? BàRVvS eYZecó RVvSba ui32giây đểeYZe lựaAD23 AD23chọn…” eYZeĐiền GdjDHuân nhRVvSìn bGdjDà HRVvSàn GdjDvới mộtui32 ánui32h mAD23ắt đAD23ầy thíGdjDch thú,GdjD tiếAD23p tụceYZe GdjDdồn beYZeà đếnGdjD đườngeYZe cùng,AD23 “…RVvS một…eYZe RVvShai… ba…”

“Ta… GdjDsẽ bAD23ảo GdjDvệ MinGdjDh Vỹui32!” Cui32ả ngưui32ời bàAD23 HàAD23n ruRVvSn AD23lên, nắeYZem chặtAD23 lấGdjDy cAD23on GdjDdao RVvSnhỏ eYZebé nhưngeYZe lạiRVvS sắceYZe RVvSlạnh ui32trong tay.

Câu trảGdjD lờAD23i GdjDhoàn GdjDtoàn đúngeYZe veYZeới nhữngui32 gGdjDì ĐiềGdjDn GdjDHuân moneYZeg đợi,GdjD gưGdjDơng mặtRVvS ui32ấy đui32ang nởui32 mộGdjDt nụGdjD cưRVvSời caAD23y đắAD23ng teYZerên môi…

“Nếu gui32iết, tRVvSa sẽGdjD giAD23ết cậGdjDu.” ĐeYZeột RVvSngột bàAD23 HAD23àn ngui32ước ui32mặt lêAD23n, RVvSánh nhìnAD23 dứtRVvS khoui32át RVvSvà nui32hanh chóngGdjD hướRVvSng mGdjDũi dRVvSao vềRVvS phíRVvSa ĐiềneYZe Huân.

Nhưng mui32ột bóngui32 dui32áng RVvSnhỏ bui32é đãeYZe lậpui32 tRVvSức đứngRVvS chắnRVvS trướRVvSc mặtui32 Điềui32n HRVvSuân, heYZeứng trAD23ọn nhátRVvS deYZeao tAD23àn nhui32ẫn củeYZea bàAD23 Hàn.RVvS Cảui32 bGdjDà eYZeHàn vàeYZe ĐAD23iền HuânAD23 đềueYZe sữRVvSng người,RVvS nheYZeìn dòui32ng máui32u đanRVvSg thấmAD23 đẫmui32 chiếcGdjD váRVvSy xui32inh xắRVvSn củaGdjD Thui32y AD23Thy, AD23và bónGdjDg dángRVvS ấyRVvS AD23cũng ui32gục ngãui32 tGdjDrong đaeYZeu đAD23ớn. TAD23hy TeYZehy… khôneYZeg hềAD23 cảmui32 thấyui32 tứGdjDc giậnRVvS AD23hay oáRVvSn GdjDtrách ui32Điền HuâAD23n, chRVvSỉ lGdjDà nhấteYZe tui32hời cui32ảm ui32thấy keYZehó chịuAD23 RVvSvới nGdjDhững hànRVvSh đRVvSộng thRVvSất AD23thường kia…

Nhưng kGdjDhông vìGdjD thế,GdjD mGdjDột ThGdjDy Thui32y luôui32n hếteYZe lòngui32 vui32ì nGdjDgười kháui32c đểui32 mAD23ặc ĐRVvSiền HuânRVvS chịuui32 ui32nhát dAD23ao ấy.

Điền HuRVvSân RVvSvội vGdjDàng RVvSnâng ngườieYZe RVvSThy TheYZey AD23lên, eYZetrong đôRVvSi mắGdjDt kAD23ia AD23đang xuấeYZet heYZeiện mộui32t dGdjDòng GdjDlệ đRVvSau đớn.

“Em… xieYZen lỗi…”

Đôi mui32ắt dầRVvSn GdjDkhép lại,eYZe vàRVvS khRVvSông baeYZeo giờui32 mAD23ở rGdjDa nữaAD23. Đếnui32 GdjDtận lúAD23c AD23Thy ThRVvSy tRVvSrút hơAD23i thởAD23 cuốGdjDi cùngeYZe, AD23Minh ui32Vỹ chAD23ỉ kAD23ịp nui32hìn ui32ngắm gươngeYZe mặtRVvS trắnGdjDg bệchAD23 eYZeấy, khôGdjDng quAD23ên eYZetặng GdjDcho ngRVvSười đRVvSang nui32ắm giữGdjD RVvScon dRVvSao đRVvSẫm mui32áu troRVvSng tAD23ay mộtGdjD ánRVvSh nRVvShìn cămRVvS hậneYZe… GdjDlà bRVvSà Hàn!

Bà GdjDkhông eYZehề giAD23ải tui32hích haAD23y tRVvShanh mui32inh cui32ho bấeYZet cứeYZe điGdjDều eYZegì GdjDcả… eYZevì sGdjDự thậAD23t, chGdjDính bui32à GdjDđã hạiui32 ceYZehết AD23Thy Thy.

Nhưng lúcGdjD MRVvSinh Vỹui32 đếnRVvS, cũnGdjDg lGdjDà lGdjDúc Điềnui32 HuRVvSân rui32ời đi…

Đại ui32sảnh, từneYZeg giâAD23y ui32phút trRVvSôi qRVvSua, GdjDsố mệnhui32 củaRVvS ĐRVvSiền AD23Huân AD23cũng dui32ần kGdjDết thGdjDúc, trướAD23c mắeYZet chỉeYZe còGdjDn theYZei RVvSthể đẫRVvSm máuRVvS cAD23ủa VĩRVvSnh Kỳ.

Lần này…AD23 đãui32 khiếneYZe quáRVvS nhiềuRVvS ngườiRVvS thươngRVvS tổn…AD23 ĐiềeYZen HAD23uân bAD23ật cười,GdjD nụGdjD cườiui32 RVvScay đeYZeắng mộteYZe GdjDcách đeYZeau đớn.

Một âmRVvS thui32anh chấRVvSn đRVvSộng vanGdjDg lêeYZen, GdjDđồng thGdjDời keYZehiến ngeYZeọn GdjDlửa RVvSdo tácRVvS độnui32g mạnhui32 ui32bùng AD23cháy, mạnGdjDh mẽui32 vàGdjD nuốRVvSt chửngGdjD RVvStất cả.

Trong đáRVvSm chui32áy sAD23au vụui32 nổ,RVvS AD23một gui32iọt nưAD23ớc mắtAD23 AD23đầu tui32iên rRVvSơi xuốnGdjDg từAD23 gươGdjDng mặtui32 ĐiềnRVvS Huân…

*Bệnh việnRVvS XY*

“Bác sĩ!”RVvS Hui32ạo ThầRVvSn bui32ế GdjDÁi eYZeHy RVvStrên tRVvSay, xGdjDông vàui32o bệeYZenh viui32ện vớiRVvS trạngGdjD tháAD23i GdjDvô cùnRVvSg hoảRVvSng loạnui32, ui32gào lAD23ên tronAD23g vôRVvS vọng.ui32 “LàmRVvS ơn,RVvS cứRVvSu RVvScô ấy!eYZe LàmAD23 ơn!”

“Đặt cui32ô eYZeấy lGdjDên đâyui32.” MộAD23t côeYZe AD23y tGdjDá trựcRVvS lậGdjDp tứcAD23 đẩyeYZe chiếcRVvS AD23xe đRVvSẩy màuGdjD teYZerắng rAD23a trướcRVvS mặRVvSt HạoeYZe Tui32hần, cấui32t giọRVvSng eYZera lệnh.

Hạo Thầnui32 cẩui32n RVvStrọng RVvSđặt ÁiAD23 HAD23y nui32ằm lêeYZen chiRVvSếc xui32e đẩyAD23 ấy,ui32 cAD23ậu vộiGdjD vãui32 nốiGdjD bướcRVvS thGdjDeo chiếGdjDc RVvSxe ui32đến tậnRVvS khAD23i khueYZeất hẳneYZe RVvSsau phòeYZeng ui32cấp cứu.

Mệt mỏiui32 ngồAD23i xuốnAD23g RVvSdãy ghếGdjD AD23chờ ngRVvSoài phònAD23g GdjDcấp cứu,ui32 AD23Hạo ui32Thần heYZeai RVvStay AD23ôm ui32lấy đầGdjDu, ceYZeố gAD23ắng địeYZenh tAD23hần lại.

Trong kGdjDhi đó…

*Bệnh việneYZe XX*

Minh VeYZeỹ ngồiRVvS tronui32g phònui32g cấpAD23 eYZecứu ởeYZe bệnGdjDh việnui32 lớRVvSn nhấtGdjD thànRVvSh phố,eYZe aneYZeh đãui32 peYZehải mấteYZe cGdjDả giờeYZe đồngGdjD hồGdjD mớieYZe đếnAD23 đượcui32 cáRVvSi AD23bệnh ui32viện rộngGdjD lớnui32 này.

Ring… ring…

Điện thoạiGdjD lạieYZe rung…

“Chuyện gì?”GdjD eYZeMinh VeYZeỹ eYZetựa hẳnGdjD ngườiGdjD vàoAD23 chGdjDiếc ghui32ế ởAD23 pheYZeòng đợiRVvS, cháAD23n nAD23ản eYZenhấn núui32t nhậui32n cuộceYZe ui32gọi ui32sau đóGdjD áRVvSp điui32ện GdjDthoại vàoeYZe tRVvSai, GdjDđến tậnGdjD ui32lúc nRVvSày aneYZeh AD23mới cảmui32 thấui32y sựGdjD đauRVvS buAD23ốt đếnGdjD tGdjDê dạRVvSi ởGdjD bờGdjD vai.

“Thiếu… thieYZeếu giGdjDa, ui32nổ… nổui32 rồi!”ui32 Tui32ừ đầuui32 dâyGdjD bêGdjDn kiaui32, GdjDtên cậnGdjD veYZeệ lắpRVvS bắpAD23 RVvSnhư đanAD23g cựcGdjD kGdjDỳ hoảAD23ng loạnui32, tRVvShở gấpRVvS AD23không ngừng.

“Nổ?” ui32Minh VRVvSỹ nhíeYZeu mày,RVvS ui32lặp lạui32i dAD23uy ui32nhất ui32một từGdjD nheYZeư RVvSđang AD23chờ sựeYZe chứnGdjDg thựGdjDc từeYZe phíaAD23 ui32bên kia.

“Khu nhRVvSà máy…eYZe nổeYZe.” VừaRVvS GdjDnghe thui32ấy ceYZeô AD23nói geYZeấp gápui32 vAD23ọng saui32ng điRVvSện RVvSthoại từeYZe pRVvShía bêeYZen kiGdjDa, eYZeMinh AD23Vỹ mớiAD23 kRVvSịp nhậRVvSn thấyui32 tGdjDừ phíaGdjD bAD23ên kiGdjDa điệnGdjD thoạiGdjD cóeYZe rấtRVvS nAD23hiều AD23thứ âmRVvS thanGdjDh kháceYZe nhau.

“Chết RVvStiệt! Cui32ô GdjDấy reYZea khỏui32i đóRVvS chưaAD23?” MinAD23h GdjDVỹ tứceYZe ui32giận quRVvSát lRVvSên, đôeYZei mắtRVvS ui32đang lộAD23 rõui32 vRVvSẻ ui32lo lắng.

Tại AD23sao GdjDlúc đấy…ui32 ui32anh khôGdjDng ởGdjD lạiAD23 ui32mà lậpAD23 tứcAD23 đếneYZe bGdjDên bàeYZe tui32a thGdjDế này?

“Vẫn… chưa.”GdjD Gui32iọng neYZeói bênGdjD AD23kia rấeYZet neYZehỏ, dườnRVvSg nhưRVvS đãui32 cốGdjD RVvSgắng tGdjDhu hếeYZet caui32n đảmAD23 đểui32 teYZerả lời.

Gương eYZemặt MineYZeh VỹRVvS tui32rở ui32nên eYZetái nui32hợt dướieYZe áneYZeh đèui32n chùui32m tronRVvSg bệnhGdjD viện,AD23 cRVvSố gắngAD23 gưAD23ợng ngườiui32 đứngui32 dậy,ui32 nhưnui32g ui32sau đóeYZe eYZelại AD23ngã GdjDkhuỵu xueYZeống đất.

Vết RVvSthương trêui32n vai…RVvS AD23đã khiếnAD23 RVvSanh mấui32t qRVvSuá nhiềueYZe máu.

Đôi ui32mắt GdjDanh dầneYZe tốiui32 lạieYZe, cảui32 nui32gười dui32ường nhưeYZe eYZekhông còui32n chGdjDút seYZeức lựAD23c nRVvSào cảAD23. AD23Toàn tui32hân hoàRVvSn toànRVvS bAD23ất đAD23ộng trRVvSên nRVvSền đấAD23t, Mui32inh Vui32ỹ đanAD23g cốeYZe AD23gắng gưAD23ợng AD23dậy… AD23nhưng tGdjDất cảRVvS chỉeYZe làeYZe vRVvSô íui32ch. LầGdjDn nàGdjDy, anGdjDh lạiAD23 mGdjDột lầRVvSn ui32nữa… đánheYZe mui32ất ngườGdjDi ceYZeon gáiRVvS GdjDmà mGdjDình yêuGdjD thương.

Khoé môAD23i treYZeên gRVvSương mặtui32 điểneYZe teYZerai kAD23hẽ eYZenhếch lênRVvS, eYZemột nụAD23 cưui32ời nhạt,AD23 đồnRVvSg lAD23úc đôiui32 AD23mắt RVvSlạnh lùnui32g RVvSkia cũngAD23 dầRVvSn GdjDkhép lạGdjDi, chAD23e khuấtui32 tầmRVvS nhìGdjDn mờRVvS ảo.

Chap 40

Người eYZeem yêuui32 ui32là anh?

Hạo TheYZeần eYZelo lắngRVvS đứngui32 chắneYZe tui32rước cửaGdjD phòGdjDng AD23cấp cứu,eYZe tạiAD23 saAD23o vàoui32 khoảnGdjDh khắcGdjD quRVvSan trọngGdjD tGdjDhì eYZethời giui32an ui32lại trôiui32 chAD23ậm thếAD23 AD23này cGdjDơ chứ?

Ái HRVvSy cui32ủa ui32ngày hôui32m nayRVvS… qAD23uả GdjDthật reYZeất lạui32 lẫm,ui32 nhưnui32g lạiRVvS AD23vô cùnRVvSg đángRVvS ui32thương troAD23ng mắtGdjD cậu.

Đôi mRVvSắt khônui32g lẫui32n chAD23út tạpGdjD niệRVvSm luôGdjDn lAD23uôn áeYZenh lêGdjDn nhữnAD23g AD23tia nhìeYZen léAD23m lỉnRVvSh ui32lại trởui32 nênRVvS sâuRVvS thẳmAD23 AD23không chútui32 eYZehạn địAD23nh, eYZevô GdjDtri vRVvSô giác.

Khoảnh kRVvShắc đốui32i diệnui32 ui32với đôiGdjD mắtGdjD ui32vô GdjDcảm ấRVvSy, tRVvSrái RVvStim HAD23ạo ThầnAD23 chợui32t cRVvShùng xAD23uống, tưởnAD23g chAD23ừng nAD23hư đaRVvSng cRVvShìm RVvSsâu eYZevào AD23nỗi đRVvSau cùnAD23g cực.

Nghĩ đếneYZe RVvSviệc mìnGdjDh ui32đã từngRVvS tiAD23ếp taGdjDy chRVvSo ĐRVvSiền HuâGdjDn thựcGdjD hiệnui32 kếeYZe hoạRVvSch tRVvSrả thù,ui32 HeYZeạo TeYZehần lạiAD23 cảmGdjD thấyRVvS ui32vô cùngRVvS nRVvShức buốui32t nơiRVvS ngựcGdjD, cGdjDhỉ trànGdjD RVvSngập duui32y RVvSnhất AD23một tGdjDhứ cảmeYZe xui32úc âGdjDn hận.

Đôi mắtRVvS trởui32 nêAD23n thấtAD23 thần,GdjD teYZeầm neYZehìn dầnRVvS tGdjDối lAD23ại… LồngRVvS ngựcRVvS ui32hiện gAD23iờ cứGdjD AD23như eYZeđang bịGdjD thiAD23êu AD23đốt, RVvSnóng bỏnRVvSg nhRVvSưng lạGdjDi vôui32 ui32cùng eYZeđau eYZerát mỗiRVvS kGdjDhi ui32lại teYZehêm mộtGdjD giâGdjDy tGdjDrôi qua.

Làm RVvSơn… AD23Ái HyAD23, đừngRVvS GdjDđể RVvSxảy ceYZeô ấAD23y RVvSra bấtui32 cứeYZe chuyệnRVvS ui32gì cả!

*Cạch*

Cánh ui32cửa phRVvSòng cấpAD23 cứuGdjD RVvSđược ui32mở raRVvS, kèui32m theYZeeo eYZeđộng táRVvSc gGdjDạt HRVvSạo ThầneYZe sui32ang AD23một bên.

Chiếc xAD23e đẩyAD23 AD23màu teYZerắng đanAD23g manAD23g theAD23o mAD23ột thiRVvSên sứRVvS mấGdjDt điui32 GdjDđôi AD23cánh, gươeYZeng mặtRVvS nhợGdjDt nhạtAD23 eYZekhông chúui32t sứGdjDc sốRVvSng GdjDnhắm nghiềnGdjD đôiRVvS AD23mắt, eYZetrên đầeYZeu quấAD23n mộeYZet dảAD23i băeYZeng tRVvSrắng khRVvSá mỏAD23ng, GdjDmái AD23tóc eYZemàu GdjDcafe sữaeYZe eYZevẫn bồneYZeg ui32bềnh GdjDvà tGdjDôn lêneYZe RVvSvẻ đRVvSẹp thuầui32n khiết.

Ái Hui32y đưui32ợc RVvSy tGdjDá đưAD23a rAD23a khỏiAD23 phRVvSòng bằnAD23g cGdjDhiếc GdjDxe đẩui32y trắngGdjD toui32át, theeYZeo saAD23u RVvSlà ôGdjDng báGdjDc seYZeĩ teYZerung niêeYZen đaeYZeng ceYZeầm trGdjDên taGdjDy mAD23ột xấpeYZe eYZehồ ui32sơ ui32bệnh án.

Hạo ThầeYZen ui32mấp máyui32 đôiRVvS môi,eYZe đưAD23a ui32tay nhAD23ư mRVvSuốn eYZeníu giữAD23 cGdjDô lạiAD23, nhưnGdjDg lạui32i bịui32 mộtGdjD bànui32 tGdjDay cAD23hặn ngaGdjDng ui32hành độngGdjD ấy.

Đôi mắGdjDt cậuAD23 khôngui32 nhìnAD23 báAD23c sĩRVvS AD23lấy GdjDmột cáeYZei, tiếRVvSp tụceYZe dõieYZe thGdjDeo chiếcGdjD xAD23e đẩeYZey đAD23ang đưeYZea ngAD23ười cui32on GdjDgái RVvSyếu RVvSớt kiAD23a cáAD23ch xRVvSa khỏui32i mình.

“Đã qRVvSua tìRVvSnh trạngeYZe nguAD23y eYZekịch, vếtGdjD theYZeương ui32tuy eYZekhông nặnRVvSg nhGdjDưng lạRVvSi ui32mất kháui32 nhAD23iều máuui32, đặcRVvS bGdjDiệt ceYZeó AD23thể ui32để AD23lại RVvSdi chứeYZeng cui32ho cGdjDô ấy.”ui32 GdjDVị bácui32 sĩeYZe hiAD23ền từeYZe trướceYZe mặteYZe GdjDmở lờiAD23, vỗGdjD vỗui32 vaRVvSi HạoRVvS ThRVvSần ui32như đRVvSang cốeYZe AD23gắng tAD23rấn aneYZe. “CậuGdjD hRVvSãy điGdjD làmAD23 GdjDthủ tui32ục nhậRVvSp viAD23ện, sGdjDau đóGdjD cậueYZe cóRVvS eYZethể vàoRVvS phòGdjDng 5eYZe02 thui32ăm AD23cô ấyRVvS, GdjDnếu AD23có bấtAD23 kỳui32 RVvSdấu hiệui32u bấteYZe thườngui32 lậeYZep tứcRVvS gọAD23i ui32bác sĩ.”

Từ từGdjD hạui32 AD23tay xRVvSuống, RVvSbóng vịGdjD bácAD23 sĩui32 tronRVvSg chiếui32c áAD23o bleYZeu trắnGdjDg neYZehanh cAD23hóng ui32khuất eYZesau mộtAD23 cáeYZenh cửaGdjD pAD23hòng gầeYZen eYZeđó, tiếpui32 tụGdjDc thựcui32 hAD23iện nhiệmui32 RVvSvụ củaRVvS chíneYZeh mình.

Di chứng?

Hai ui32tay ui32Hạo ThAD23ần siếteYZe cRVvShặt lại,GdjD cui32ả ngườiRVvS ruAD23n AD23nhẹ lRVvSên, đểRVvS eYZelại eYZedi chứRVvSng sao?

“Dương GdjDHạo TRVvShần! CAD23ô gáiAD23 nàyeYZe quaAD23n trọngRVvS đếui32n mứcRVvS kGdjDhiến cậuAD23 phảiGdjD bỏeYZe cảRVvS sRVvShow diAD23ễn quaGdjDn trọnAD23g sAD23ao?” eYZeTay quảeYZen lAD23ý reYZeiêng củui32a HGdjDạo ThầneYZe tGdjDức giậneYZe đậpGdjD mạeYZenh quyểnui32 sổui32 gRVvShi chGdjDép lịchGdjD làmRVvS việRVvSc củaui32 HRVvSạo ThầnGdjD lênGdjD bànRVvS, tAD23ức gieYZeận GdjDquát lớn.

Đã eYZemột ngGdjDày eYZetrôi qua…

Hạo ThầnAD23 vẫnGdjD AD23không GdjDhề rờiui32 khỏiRVvS pGdjDhòng bệnhRVvS sAD23ố 5AD2302 ui32lấy mộteYZe giâui32y, ceYZehỉ lặnRVvSg AD23người ngắmui32 ui32nhìn ngườRVvSi cAD23on RVvSgái đanRVvSg chìmGdjD sâRVvSu eYZevào giấcRVvS ngủ.

Mọi âmAD23 tAD23hanh xGdjDung quui32anh dườngGdjD nGdjDhư khôAD23ng còeYZen táeYZec độnui32g đếRVvSn cRVvSậu đượcui32 nữa.

Tay quảeYZen lýAD23 ui32kia tứcGdjD gieYZeận nui32ém trọnRVvS đôRVvSi mắteYZe oánAD23 AD23hận vàGdjDo ceYZeô gáiGdjD nhui32ỏ béeYZe đangGdjD nằRVvSm yêRVvSn lặngui32 trRVvSên chiếcAD23 giườRVvSng trắngAD23 kGdjDhông RVvSchút bGdjDụi GdjDbẩn, hắneYZe lạAD23i nhìneYZe saui32mh HạoeYZe RVvSThần vẫeYZen đui32ang tui32iếp tụui32c RVvSyên lặAD23ng trướcAD23 ngườieYZe ui32con gáieYZe ấy.

Bất giácRVvS thGdjDở deYZeài mệtRVvS GdjDmỏi, hắAD23n tGdjDa cầeYZem quyểnui32 sổui32 vRVvSừa đượeYZec néRVvSm mui32ạnh eYZelên eYZemặt bGdjDàn củaui32 phònAD23g ui32bệnh GdjDlên, lui32ê bưui32ớc reYZea khỏiui32 RVvScăn pAD23hòng tĩui32nh lặng.

*Bệnh việnGdjD XX*

“Tránh ra!”ui32 Minui32h VỹRVvS gằGdjDn RVvSgiọng, eYZetức RVvSgiận nhìGdjDn đeYZeám cậnRVvS vAD23ệ AD23đang chặnRVvS nganRVvSg tGdjDrước cửa,eYZe đôui32i AD23mắt GdjDđằng eYZeđằng sátRVvS khí.

“Ông eYZechủ cui32ó lệnhui32, thiếuRVvS RVvSgia phảieYZe nghGdjDỉ ngAD23ơi GdjDđến eYZekhi hoànGdjD toànui32 ui32bình phục.RVvS” MộtAD23 têeYZen cậeYZen vệRVvS ui32cúi đầueYZe, AD23thận trGdjDọng GdjDnói tRVvSừng từAD23 mRVvSột eYZecách mRVvSáy GdjDmóc, sui32au eYZeđó GdjDđóng nui32hanh cánhRVvS cửaAD23 phGdjDòng bệnhGdjD lại.

“Mẹ kieYZeếp! MởGdjD cửaeYZe!!” GdjDMinh VeYZeỹ quátGdjD lớui32n, dùeYZeng chânGdjD eYZeđạp thAD23ẳng vàoRVvS cánGdjDh cửaRVvS gGdjDỗ kiaGdjD, nhưnAD23g đáeYZem cậAD23n vệui32 lạiui32 nheYZeanh chónui32g GdjDchặn cửaRVvS ngaui32y kGdjDhi cAD23ánh cui32ửa vừa&nbsGdjDp; bậtAD23 rAD23a ui32dưới lựAD23c đạAD23p ceYZeủa anh.

Đây ui32rõ eYZeràng làRVvS kếAD23 hoạGdjDch củeYZea ôGdjDng ta!!

Ông tGdjDa khôneYZeg muRVvSốn anui32h điGdjD tìmRVvS RVvScô ấy!!

Với khảGdjD neYZeăng củAD23a AD23ông HàneYZe, eYZebiết chuyệnAD23 eYZeÁi GdjDHy khôngui32 hềRVvS kGdjDhó, đui32ặc biRVvSệt ôGdjDng eYZeta lGdjDại ui32có RVvSthể biếui32t rGdjDõ địaRVvS đeYZeiểm vAD23à nhữngRVvS gui32ì xảyGdjD reYZea liêeYZen ui32quan đếnGdjD eYZevụ viRVvSệc cGdjDhấn độngGdjD vừeYZea rồi.

Minh VRVvSỹ ngAD23hiến răGdjDng, đôiRVvS RVvSmắt GdjDanh GdjDbị chGdjDe phủeYZe bởiAD23 mộtui32 màeYZen ui32đêm củaGdjD tuyệRVvSt vọng,ui32 tiếeYZep teYZeục cốRVvS gắui32ng thoáAD23t khỏui32i vRVvSòng vâeYZey củRVvSa đámeYZe AD23cận vệ.

Ái HRVvSy, nheYZeất địnhui32 ÁGdjDi HeYZey sẽRVvS AD23không sAD23ao cả!

… kRVvShông ui32sao AD23cả! CGdjDố gắnGdjDg RVvSphủ địnhRVvS nhữngeYZe dòeYZeng sAD23uy GdjDnghĩ ui32tồi tệGdjD gui32án ui32ghép trAD23ận AD23bom AD23kia vớiAD23 AD23sự sRVvSống củaeYZe ÁiRVvS RVvSHy, trAD23ái tiAD23m MGdjDinh VỹeYZe đaGdjDng đậpGdjD gấpRVvS eYZegáp hơRVvSn bAD23ao giờGdjD hết.

“Chờ anheYZe, AD23làm ơn…”

Phòng GdjDbệnh 502…

Đôi mắtRVvS AD23nâu tronGdjDg sángeYZe tAD23ừ ui32từ meYZeở rui32a, GdjDlay độngui32 AD23hàng mui32i AD23dài, saRVvSu eYZeđó ui32chớp ceYZehớp veYZeài cáiAD23 đRVvSể thíchAD23 neYZeghi vớui32i ui32ánh sáneYZeg tronGdjDg phòng.

Ái HRVvSy đưaui32 taAD23y ui32dụi dụiRVvS mắt,ui32 lRVvSiếc eYZenhìn gươnRVvSg mặAD23t đanGdjDg gụcRVvS xuốngui32 AD23bên eYZecạnh gGdjDiường, đGdjDưa mộeYZet tGdjDay nắmui32 lấyGdjD thànhRVvS eYZegiường cGdjDố gắui32ng gưeYZeợng dậy.

Hai ngàeYZey trRVvSôi quaGdjD, HạoeYZe Thầui32n hoàneYZe toàAD23n meYZeất RVvSngủ, eYZeđể rồieYZe geYZeiờ GdjDđây khônAD23g hềui32 haeYZey biếteYZe ngườui32i coRVvSn gáiAD23 đáGdjDng yêeYZeu GdjDkia RVvSđã “hồiRVvS sinh”.

Cô nghui32iêng ngưGdjDời sanAD23g mGdjDột ui32bên, cốGdjD AD23gắng thGdjDu gươGdjDng mặtAD23 RVvScủa nGdjDgười ấAD23y vGdjDào tầmRVvS nhìn.

Đột eYZengột AD23hai hàngeYZe RVvSlông màyeYZe AD23từ gươngeYZe mặtui32 ấyAD23 khGdjDẽ caGdjDu eYZelại, sAD23au đóGdjD mRVvSệt RVvSmỏi mRVvSở mắt.RVvS Đậui32p vRVvSào GdjDmắt củaeYZe HạoGdjD ThầnGdjD AD23là gưeYZeơng AD23mặt AD23mơ GdjDmơ mAD23àng RVvSmàng nhưAD23 chGdjDưa tỉnheYZe mộnRVvSg cui32ủa ÁieYZe HyGdjD, néui32t mui32ặt cGdjDậu lộAD23 eYZerõ vẻRVvS ngạceYZe nhiêui32n vAD23à vui32ui sướng.

Hạo eYZeThần ngồiui32 tRVvShẳng dậyeYZe, đAD23ưa mộtui32 tui32ay kéoGdjD cGdjDô ui32ôm thậteYZe ui32chặt ui32vào lòngAD23, neYZehư đaAD23ng AD23cố gAD23ắng chứnui32g thựui32c sRVvSự tồnui32 tGdjDại hiệui32n giGdjDờ củaRVvS cô.

“Mèo conGdjD, ceYZeuối cùui32ng eui32m eYZecũng cheYZeịu tỉnGdjDh rồi.”

Căn phòRVvSng lạeYZei eYZeđột neYZegột chìmAD23 vàAD23o kheYZeông geYZeian tĩeYZenh lặngGdjD AD23và cănui32g thGdjDẳng, HạoGdjD ThầnAD23 nAD23ới lỏngui32 vòui32ng tayui32, saui32u đGdjDó đẩui32y ngườiGdjD ÁiRVvS HGdjDy eYZera, ui32lặng lẽAD23 quui32an AD23sát từAD23ng cửeYZe cAD23hỉ từRVvS pui32hía GdjDbên kia.

Cô đaAD23ng chRVvSăm RVvSchú nhìui32n HạoGdjD eYZeThần, ánui32h nheYZeìn thíchAD23 theYZeú AD23như vRVvSừa tìmRVvS reYZea GdjDmột thứGdjD RVvSđồ chơiRVvS mớAD23i lạ.

Sao tAD23ừ hRVvSành độngui32 đeYZeến vẻeYZe mặtAD23 lGdjDại ngơAD23 GdjDngơ ngácGdjD ngácui32 thGdjDế này?

Có kGdjDhi nàoAD23 đúngAD23 eYZenhư AD23lời báGdjDc ui32sĩ đãeYZe nói…AD23 vếtRVvS thAD23ương kiAD23a đGdjDã tRVvShật sựGdjD đểRVvS lạui32i dRVvSi chứng?

“Em… teYZeên gì?AD23” HạeYZeo GdjDThần bấtui32 giácGdjD cấAD23t GdjDlên ui32một AD23câu hỏiRVvS ngRVvShi GdjDvấn, nhưnAD23g chAD23ỉ đểui32 kiểAD23m teYZera tìAD23nh trạngRVvS hiGdjDện ui32tại eYZecủa ÁRVvSi Hy.

Từ GdjDphía bêGdjDn AD23kia, RVvSđôi GdjDmôi xinGdjDh xGdjDắn nởui32 eYZemột AD23nụ cườiui32 dịueYZe dànui32g, đưaGdjD AD23tay RVvSnắm GdjDlấy taeYZey eYZeáo củRVvSa HạoRVvS Thần.

“Tên gRVvSì?” Chấtui32 geYZeiọng RVvSnhẹ nhàGdjDng AD23vang lênGdjD, ÁAD23i GdjDHy dườngAD23 nhưeYZe kui32hông hAD23iểu HạoGdjD ThầnGdjD đangeYZe hỏiGdjD gì,eYZe cấtui32 tiếAD23ng hỏGdjDi ngượcRVvS lại.

Hạo ThRVvSần nheui32o nheui32o mắui32t, đưaGdjD taRVvSy GdjDnắm lấyui32 hGdjDai bờRVvS vui32ai nhRVvSỏ nhắneYZe kiaRVvS, laGdjDy mạnh.

“Em… biếteYZe AD23anh làeYZe RVvSai không?”RVvS TráiAD23 teYZeim AD23cậu AD23đang đeYZeập loạnui32 cảAD23 lGdjDên, đâeYZey RVvScó lẽui32 sui32ẽ lAD23à sựui32 khẳngGdjD đGdjDịnh cui32uối cùng.

Hạo ThầnAD23 vui32à ÁiGdjD ui32Hy ceYZeứ thGdjDế nhìeYZen nhauui32, kGdjDhông cóGdjD thRVvSêm RVvSchút ui32phản RVvSứng nàRVvSo AD23khác cả.

Bất giáAD23c thGdjDở AD23dài, HạoGdjD ThầeYZen buRVvSông RVvScô RVvSra, đứngeYZe RVvSdậy qRVvSuay lưnRVvSg GdjDbước đi.

Phải gọiGdjD ui32bác sĩ…

Một bui32àn GdjDtay níAD23u lRVvSấy ui32vạt áAD23o cAD23ủa HạoAD23 ThầnAD23 từeYZe phíaui32 AD23sau, đRVvSôi mui32ắt RVvSnâu đangRVvS ceYZehớp eYZemắt nhìAD23n cậu.

“Minh… VỹGdjD?” ui32Ái AD23Hy ngui32hiêng RVvSnghiêng đầGdjDu, đeYZeưa mộAD23t tui32ay lênui32 miệngui32 vGdjDới AD23vẻ bănRVvS khoAD23ăn vìui32 eYZecâu trảRVvS lờeYZei AD23của cAD23hính mình.

Minh VAD23ỹ… lGdjDà haeYZei từGdjD AD23duy nhấRVvSt đưui32ợc khắceYZe AD23sâu vàeYZeo tGdjDrái eYZetim củaGdjD cô…

Liệu ceYZehàng AD23trai trưAD23ớc eYZemặt… ui32có pui32hải làRVvS ngưRVvSời maGdjDng AD23cái tênAD23 MinRVvSh Vỹ?

“Em… vừRVvSa AD23nói gìeYZe?” ĐAD23ôi AD23mắt AD23Hạo ThầneYZe lộeYZe GdjDrõ GdjDvẻ AD23thất AD23vọng, RVvScố gắngui32 gặngui32 hRVvSỏi RVvSÁi Hy.

Không thểRVvS nàeYZeo! TạiAD23 saeYZeo AD23lại AD23là MieYZenh Vỹ?

“Minh… MGdjDinh Vỹ?”RVvS eYZeÁi HRVvSy ngưui32ợng nRVvSgùng cúAD23i mặGdjDt xuống,AD23 RVvSsiết chặeYZet vạtRVvS ui32áo troneYZeg tGdjDay hGdjDơn, leYZeặp AD23lại eYZethêm mộtAD23 ui32lần nữa.

Cả ngườiGdjD HạRVvSo ThAD23ần lạiAD23 tiếpAD23 tụcAD23 ruGdjDn lêGdjDn, quaui32y ngeYZeười lạiGdjD nui32hìn AD23thẳng vàoui32 ui32Ái Hy…

Cảm giácui32 ghRVvSen eYZetức đanui32g lAD23en lỏRVvSi RVvStrong tráiAD23 tiGdjDm tRVvSràn ngậpui32 nỗieYZe ânui32 hậGdjDn củaAD23 HạoGdjD Thần.

Dù kRVvShông muốnAD23 thGdjDừa nhậeYZen… nui32hưng dưRVvSờng RVvSnhư ngườieYZe eYZecon gui32ái eYZetrước mặtui32 RVvSđã cướui32p mấteYZe tráui32i tAD23im cui32ủa cGdjDậu AD23mất rồi.

“Ừ, lAD23à anh.GdjD” GấpAD23 gáGdjDp ôui32m ÁAD23i AD23Hy vRVvSào lòngui32, HAD23ạo ui32Thần siAD23ết chui32ặt vòGdjDng tGdjDay RVvShơn. GdjD“Em… làui32 AD23hôn thGdjDê củRVvSa GdjDanh, VươnAD23g ÁiAD23 Hy.”

Mặc keYZeệ tấtRVvS AD23cả… mặcRVvS kAD23ệ ui32cô eYZenhầm RVvSlẫn mìnui32h ui32với MiGdjDnh Vỹ…

Chỉ cầeYZen cóGdjD đượcAD23 GdjDtrái tiRVvSm củaui32 côGdjD, cGdjDậu AD23sẽ eYZechấp nhRVvSận tAD23ất cả!

Kể ceYZeả thAD23ay thếeYZe AD23và eYZeđóng ui32vai kẻeYZe mìAD23nh cRVvSăm teYZehù nhất!

Ái ui32Hy vôeYZe thui32ức đui32ưa GdjDtay lêAD23n, đôiui32 AD23mắt RVvSvô cảmRVvS keYZehông ui32hạn đAD23ịnh, tAD23ừ đôiui32 môui32i xinAD23h eYZexắn tAD23hốt AD23ra AD23một GdjDcâu nóeYZei vGdjDới âRVvSm vựcGdjD tui32rong thaAD23nh, nhưeYZeng AD23nhỏ GdjDđến mui32ức kRVvShông AD23một aeYZei cóui32 thểui32 ngeYZehe thấy.

“Hôn… ui32thê… củaAD23 anh…?”