You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho S6Syem mnNNSột lốRMqDi thoát

“Cứ bắnS6Sy nếuRMqD eRMqDm muốn.”nNNS KhôEsPLng EsPLngần ngnNNSại trảS6Sy lRMqDời, MinEsPLh VỹnNNS ngướcEsPL mặtRMqD nhìnpH4t thẳnNNSng vàonNNS đôiRMqD mắS6Syt nâuS6Sy tronnNNSg sángRMqD S6Sykia, nRMqDhư thểEsPL đangnNNS muEsPLốn nNNSthật sEsPLự đốpH4ti diệnRMqD vớEsPLi hS6Syiện tạEsPLi cùS6Syng cô.

“Tôi sẽnNNS khônEsPLg bắRMqDn RMqDanh, vìEsPL sEsPLự RMqDlựa cpH4thọn nnNNSày khôngEsPL nhnNNSư tôpH4ti EsPLmong đợi…EsPL” KhRMqDẩu súngS6Sy kEsPLia RMqDrời khỏpH4ti tránNNSn MipH4tnh RMqDVỹ, nhưngS6Sy S6Sylại đượcRMqD díS6Sy snNNSát vàEsPLo đRMqDầu ÁEsPLi HS6Syy S6Syđầy pH4tthách tEsPLhức, “EsPL… RMqDnếu anpH4th khôngRMqD RMqDra kpH4thỏi đây,pH4t tôS6Syi sẽpH4t nổRMqD súng.”

Anh khôngS6Sy hềRMqD trảEsPL RMqDlời, vìS6Sy lúpH4tc EsPLnày pH4tthật sựRMqD khôngS6Sy thểpH4t đonNNSán trRMqDước đượcRMqD côEsPL đangRMqD nNNSmuốn làEsPLm nhRMqDững gì…

Gắng gượnS6Syg pH4tđứng dS6Syậy, MinS6Syh VEsPLỹ cpH4thống mộtRMqD S6Sytay vnNNSào tS6Syường, bướpH4tc rS6Sya phíaRMqD cửanNNS ngoàS6Syi cS6Syủa đạinNNS sảRMqDnh. NhưnS6Syg RMqDđi hếtnNNS RMqDđại sảS6Synh, RMqDanh bỗngS6Sy S6Syquay ngpH4tười lại,pH4t trênEsPL sàEsPLn RMqDnhà vẫnEsPL lS6Syưu dấpH4tu nhữnEsPLg nNNSgiọt pH4tmáu tnNNSừ vnNNSai trnNNSái rớtEsPL thepH4to nhữnnNNSg EsPLbước cEsPLhân cS6Syủa anh.

“Chỉ cầnpH4t epH4tm đưnNNSa tpH4tôi kS6Syhẩu súnS6Syg, tRMqDôi sẽRMqD lậnNNSp tpH4tức pH4trời kEsPLhỏi đây.”S6Sy MRMqDinh EsPLVỹ gRMqDằn giọng,S6Sy S6Syđôi mắtS6Sy tpH4tựa nhRMqDư mRMqDắt loàiS6Sy hổS6Sy báoS6Sy vẫRMqDn sEsPLáng rựcpH4t pH4ttrong pH4tánh chiềuS6Sy tà.

Ái HEsPLy néRMqDm mạnhnNNS kpH4thẩu súRMqDng RMqDvề phíaRMqD aEsPLnh, npH4thưng ĐiềnEsPL S6SyHuân tRMqDhì lnNNSại nhíuS6Sy màEsPLy đầynNNS kS6Syhó chịu.

Minh VS6Syỹ lậpEsPL tứnNNSc cầnNNSm lấnNNSy khEsPLẩu EsPLsúng kiapH4t, chpH4tĩa thRMqDẳng vềEsPL phRMqDía RMqDĐiền HuâEsPLn, đôpH4ti RMqDmắt lpH4tạnh lùnEsPLg đaS6Syng vRMqDằn lêEsPLn nhữngRMqD tEsPLia lửaRMqD đỏ.

*Đoàng*

Điền HuâS6Syn vẫnnNNS S6Sychưa hpH4tề cpH4tó thêmRMqD RMqDbất kỳnNNS nNNSphản nNNSứng nào,nNNS lậEsPLp S6Sytức gụEsPLc nNNSxuống sEsPLau pháEsPLt sRMqDúng củaEsPL MinS6Syh Vỹ,EsPL RMqDnhưng chỉRMqD ởEsPL mộnNNSt vnNNSị tríRMqD pH4tgần lnNNSồng ngựcS6Sy S6Syđang khiếnRMqD tráiS6Sy tRMqDim nNNSđập gRMqDấp gS6Syáp vìpH4t đpH4tau đớn.

Ngay cảRMqD HạopH4t TnNNShần cũngnNNS đờS6Sy người,S6Sy nhpH4tìn bónnNNSg ngườiEsPL luônNNSn tỏEsPL RMqDra ngnNNSuy hnNNSiểm knNNSia ngpH4tã gụpH4tc hEsPLệt nhS6Syư S6SyVĩnh KpH4tỳ vừaRMqD rS6Syồi, nhpH4tưng pH4tchỉ khnNNSác ởEsPL mộnNNSt điểm…

Điền EsPLHuân vẫnnNNS nNNSchưa ngừnEsPLg thở…RMqD nS6Syơi nNNSkhoé môEsPLi xuấS6Syt hiệRMqDn mộtpH4t vệtEsPL nNNSmáu dpH4tài EsPLcủa nộpH4ti thưS6Syơng, nhưnnNNSg ĐiềnS6Sy HnNNSuân vnNNSẫn cốnNNS nNNSchấp cEsPLười khiRMqDnh bỉ.

Bóng dánNNSng MinnNNSh pH4tVỹ khuấtnNNS RMqDsau cnNNSánh EsPLcửa phòngRMqD đEsPLại snNNSảnh, nNNStiếp RMqDbước pH4tchân bưS6Syớc rpH4ta S6Sykhỏi kRMqDhu nhàEsPL máyEsPL bpH4tỏ hoang.

Đành tEsPLin tưởnEsPLg gnNNSiao phnNNSó RMqDmọi việcS6Sy cpH4tòn nNNSlại nNNScho HạoRMqD ThầRMqDn vậy…

Cảnh tưpH4tợng đẫmpH4t máuRMqD củaS6Sy giaS6Syn đạinNNS pH4tsảnh rộngEsPL lớnpH4t khiếnNNSn HạpH4to ThầnNNSn cảmEsPL thấynNNS ngạnNNSt tRMqDhở, xupH4tng nNNSquanh EsPLchỉ nặcRMqD nNNSmùi mpH4táu taS6Synh nồng…

Cậu thởS6Sy dànNNSi, bướcRMqD đếnnNNS bS6Syên S6Sycạnh ÁRMqDi HyRMqD, đặtnNNS EsPLtay lênpH4t bnNNSờ nNNSvai S6Synhỏ bEsPLé ấy,nNNS sapH4tu đóEsPL đinNNS S6Sylướt quS6Sya mặnNNSt S6Sycô, qRMqDuay đầunNNS lại.

“Em sEsPLao thếpH4t, nNNSmèo con?S6Sy” NhìnS6Sy gươngnNNS mặtRMqD kỳEsPL lnNNSạ cnNNSủa côpH4t, cậuS6Sy lRMqDay mạnRMqDh đôiS6Sy vS6Syai RMqDấy, nhS6Syưng vẫpH4tn khônNNSng hnNNSề nhậnpH4t đưnNNSợc bấtEsPL S6Sykỳ phEsPLản ứnpH4tg nàopH4t cả.

Đột nNNSngột đôiRMqD mắtS6Sy RMqDÁi EsPLHy lRMqDại sánEsPLg lpH4tên, đS6Syầy nNNSvẻ ngạcpH4t nRMqDhiên nhnNNSìn HạRMqDo Thần.

Bàn tanNNSy nhỏRMqD RMqDbé ấyRMqD lRMqDập tứcnNNS kpH4téo mạS6Synh HạoEsPL TpH4thần xuống,nNNS dùnEsPLg cảRMqD thpH4tân ngưpH4tời S6Syche chắpH4tn nNNScho RMqDcậu mộS6Syt cácS6Syh gấppH4t gáp.

*Bốp*

Một thS6Syanh gnNNSỗ rơiEsPL xuốRMqDng tpH4trước mắRMqDt pH4tHạo nNNSThần, pH4tthân hìnEsPLh nRMqDhỏ S6Sybé kEsPLia cũS6Syng nNNSdần thnNNSả lỏng,EsPL saEsPLu đnNNSó ngấEsPLt đi…pH4t lạEsPLi nNNSlà nNNSTịnh NhiRMqD… RMqDđôi mắtS6Sy S6Syvẫn EsPLsở hữpH4tu RMqDnỗi hoảnEsPLg sợEsPL khpH4tông pH4tdứt, nhưnEsPLg lS6Syần nnNNSày lạinNNS mannNNSg tpH4thêm cRMqDảm ginNNSác mnNNSặc EsPLcảm tộipH4t lỗi.

“A… em…S6Sy enNNSm khôngS6Sy biếpH4tt gS6Syì cả.”nNNS TịnS6Syh nNNSNhi quapH4ty người,pH4t cpH4thạy RMqDra khỏS6Syi cEsPLăn pH4tphòng đẫmEsPL máu.

“Mèo cnNNSon, S6Syem cóEsPL spH4tao kpH4thông?” ĐưaRMqD tRMqDay đS6Syỡ lấypH4t tS6Syhân hnNNSình RMqDkia, HạonNNS ThầRMqDn ôpH4tm chặtRMqD ÁRMqDi nNNSHy vànNNSo lònRMqDg, đưaS6Sy tpH4tay RMqDvỗ vpH4tỗ EsPLvào mS6Syặt S6Sycô pH4tliên tục.

Thứ sắcEsPL đỏS6Sy thẫmEsPL nNNScủa máS6Syu chạyS6Sy dàinNNS EsPLtừ tráRMqDn ÁiRMqD HyS6Sy, dườngEsPL nhưpH4t pH4tthanh gỗS6Sy S6Sykia đãpH4t đượcEsPL tácEsPL độnNNSng S6Symột lựcpH4t rấtRMqD mạnh.

Hạo ThầnnNNS đưanNNS nnNNShanh taS6Syy RMqDáo lpH4tau nhẹRMqD nhpH4tững dS6Syòng chEsPLảy S6Syvô hạS6Syn trêEsPLn mặtnNNS cô…

Đôi mắtnNNS ĐiS6Syền HuânpH4t tuS6Syy mEsPLờ nhạEsPLt, nhưRMqDng vẫnnNNS đủpH4t đểRMqD trpH4tông thấynNNS nhS6Syững gìpH4t đangnNNS diễnNNSn rRMqDa tronRMqDg tầmEsPL nhìn.

Gương nNNSmặt vnNNSà pH4tdáng vRMqDẻ kia…pH4t ThnNNSy Thy?

Từ S6Syhành độngEsPL đếnRMqD cửnNNS RMqDchỉ EsPLvà vRMqDẻ mặtpH4t, hệtnNNS nhưRMqD đangnNNS dpH4tiễn lạiEsPL vởS6Sy kịchEsPL đẫmEsPL nNNSmáu hEsPLai nnNNSăm vnNNSề trước…

“Nhanh… đưS6Sya… EsPLThy EsPLThy ra…pH4t kRMqDhỏi đây…”pH4t ĐipH4tền HpH4tuân dồnpH4t tấnNNSt cảS6Sy sRMqDức lựcRMqD cuốpH4ti cùRMqDng nóiEsPL RMqDtrong đứnNNSt quãnS6Syg, từRMqDng S6Sytừ nNNSđược phS6Syát rS6Sya mRMqDột cáchpH4t npH4tặng nhọc,RMqD nNNS“… nNNScó… bom…”

Hạo ThRMqDần nnNNSgạc nhiêEsPLn nhìnnNNS nNNSvề pS6Syhía ĐiềnnNNS HuânpH4t, gươngS6Sy mpH4tặt pH4tlộ S6Syrõ vS6Syẻ sS6Syửng sốt,nNNS vộipH4t vpH4tàng nhấpH4tc bổngEsPL ngườRMqDi RMqDÁi EsPLHy lêRMqDn, mởS6Sy nS6Syhanh chnNNSiếc cửEsPLa sổEsPL ởpH4t nNNSgóc phòpH4tng, lậpRMqD tS6Syức đưapH4t cônNNS RMqDra khS6Syỏi kRMqDhu nnNNShà nNNSmáy bỏEsPL hoang.

Ring… ring…

Chiếc điệnS6Sy thEsPLoại tronpH4tg túipH4t áoS6Sy nNNSMinh nNNSVỹ rupH4tng lênNNSn khôEsPLng ngừng.

Anh cpH4tho tapH4ty S6Syvào túiS6Sy, đứngS6Sy tựaEsPL vàS6Syo chEsPLiếc BpH4tMW, đểpH4t mặpH4tc nhữEsPLng tS6Syên cậnpH4t vệnNNS đanS6Syg cốnNNS gắnNNSng sơRMqD cứunNNS cEsPLho pH4tvết nNNSthương trêS6Syn vai.

“Thiếu ginNNSa, bS6Syà chpH4tủ đãRMqD tRMqDự sát!”pH4t KEsPLhông đEsPLể EsPLMinh VpH4tỹ kịppH4t lêpH4tn tiếng,EsPL RMqDmột cEsPLhất giRMqDọng RMqDtrầm knNNShàn vanS6Syg lêS6Syn, nNNShơi nS6Syghẹn nNNSlại. S6Sy“Bệnh vS6Syiện XY.”

Đầu dRMqDây bêRMqDn kinNNSa dườngpH4t nRMqDhư đanRMqDg rơiRMqD vàpH4to trEsPLạng tEsPLhái hoảngS6Sy lpH4toạn, nóS6Syi vộiEsPL vàRMqDi pH4tcâu rồinNNS tắtRMqD EsPLmáy. ĐôinNNS mắEsPLt MS6Syinh VỹpH4t tốRMqDi lại,EsPL gạtEsPL RMqDđám cậnEsPL nNNSvệ sRMqDang mộS6Syt bên,S6Sy lạnhRMqD lRMqDùng rS6Sya lệnh.

“Ở đâpH4ty, bảoRMqD vnNNSệ vợEsPL tôi.”

Chiếc BEsPLMW nhpH4tanh chnNNSóng khuấtS6Sy pH4tsau màS6Syn pH4tđêm, đểRMqD lạnNNSi phíaRMqD S6Sysau EsPLmột nRMqDỗi âEsPLn hậnNNSn qRMqDuá lớn.

“Bà RMqDcó haEsPLi sEsPLự lựanNNS chọn…”EsPL ĐiềnRMqD HuânnNNS liếcS6Sy nhìnEsPL pH4tbà Hàn,S6Sy saS6Syu đnNNSó đặtEsPL nNNSvào lònNNSng bS6Syàn EsPLtay pH4tcủa RMqDbà HàpH4tn mộtnNNS cEsPLon danNNSo spH4tắc nhọnS6Sy. “…nNNS hoEsPLặc nNNStôi spH4tẽ chRMqDo ngườpH4ti gEsPLiết tênS6Sy MinpH4th VnNNSỹ, đpH4tứa RMqDcon trapH4ti đpH4tộc nRMqDhất cEsPLủa bàEsPL… honNNSặc RMqDtự tapH4ty bàS6Sy pH4tkết pH4tthúc cuRMqDộc sRMqDống củnNNSa ThEsPLy Thy.”

Nếu ĐEsPLiền HuânnNNS khôngpH4t cpH4tó đượcRMqD ThS6Syy ThpH4ty, S6Sythì kRMqDhông aS6Syi RMqDcó quynNNSền ấyEsPL cả!

Thật sS6Syự, ĐS6Syiền nNNSHuân RMqDkhông phục!pH4t S6SyTại RMqDsao cpH4tùng hRMqDuyết thS6Syống, nNNSvốn dEsPLĩ cảnNNS MiS6Synh S6SyVỹ nNNSvà ThS6Syy ThEsPLy đềuRMqD khônnNNSg thểEsPL đếnpH4t vớiS6Sy nRMqDhau, EsPLnhưng tpH4tại EsPLsao ThpH4ty nNNSThy lạpH4ti chọnEsPL MinNNSnh VỹS6Sy nNNSmà kpH4thông pH4tchọn ĐiềnpH4t Huân?!

Ăn knNNShông đưEsPLợc tnNNShì đàEsPLnh đạpEsPL đnNNSổ vậy…

Dàn dựngS6Sy mộtS6Sy vRMqDụ việcRMqD bRMqDắt EsPLcóc đS6Syơn giản,S6Sy đúnnNNSg lRMqDà khôngEsPL quS6Syá RMqDkhó vớiEsPL ĐiềnS6Sy Huân.

Mặc nNNSkệ MiS6Synh VỹRMqD EsPLvà ĐiềnnNNS HupH4tân RMqDđã kRMqDề RMqDvai sEsPLát cánhS6Sy hnNNSơn bnNNSa nEsPLăm trRMqDời… mặcnNNS knNNSệ ánhpH4t nRMqDhìn oánS6Sy hnNNSận cS6Syủa TEsPLhy EsPLThy… ĐiềnnNNS HEsPLuân vẫnEsPL nNNSsẽ tnNNShực nNNShiện kRMqDế hoạch.

“Điền RMqDHuân, aRMqDnh bịEsPL làRMqDm RMqDsao vậS6Syy hRMqDả?” S6SyThy TRMqDhy tứcEsPL ginNNSận trnNNSừng nNNSmắt nhìnpH4t S6SyĐiền pH4tHuân, nNNStại pH4tsao ngEsPLười S6Symà TnNNShy TEsPLhy lEsPLuôn xeRMqDm lEsPLà apH4tnh RMqDtrai tốtS6Sy lạnNNSi cEsPLó thểnNNS làmpH4t nhữngRMqD vpH4tiệc nS6Syhư thRMqDế này?

Đặt lòngpH4t tS6Syin vàonNNS S6Symột nnNNSgười đanNNSng chpH4tìm sâRMqDu vàRMqDo nỗnNNSi tS6Syhù hậnS6Sy RMqDsâu lắnEsPLg, lRMqDiệu cópH4t phảiS6Sy lEsPLà sanNNSi lầm?

“Sao? pH4tBà EsPLcó nNNSba giâpH4ty đểS6Sy pH4tlựa chọn…”nNNS ĐinNNSền HuânEsPL nhS6Syìn EsPLbà pH4tHàn vớipH4t mS6Syột ánhpH4t mắtRMqD đEsPLầy thíEsPLch S6Sythú, tiếpEsPL tụRMqDc dồnnNNS bpH4tà đếnS6Sy đườngS6Sy cùnRMqDg, EsPL“… một…RMqD hai…S6Sy ba…”

“Ta… EsPLsẽ bảRMqDo vệEsPL MipH4tnh VỹEsPL!” CpH4tả ngưRMqDời pH4tbà HnNNSàn S6Syrun lênEsPL, nắmS6Sy chặRMqDt lấynNNS coEsPLn daRMqDo npH4thỏ béRMqD nhưnnNNSg pH4tlại snNNSắc lEsPLạnh trpH4tong tay.

Câu trảRMqD lờiEsPL hS6Syoàn tRMqDoàn đúnRMqDg vớinNNS nhnNNSững pH4tgì ĐiềEsPLn HnNNSuân mopH4tng đợi,RMqD gS6Syương mS6Syặt ấyRMqD đaEsPLng nởpH4t mộpH4tt nEsPLụ pH4tcười caEsPLy đắngpH4t tRMqDrên môi…

“Nếu gRMqDiết, tnNNSa sS6Syẽ giếS6Syt cRMqDậu.” ĐộtnNNS EsPLngột bEsPLà HS6Syàn ngướcEsPL mS6Syặt lêS6Syn, áS6Synh RMqDnhìn dnNNSứt khoátEsPL vnNNSà RMqDnhanh chónRMqDg hRMqDướng mũRMqDi dEsPLao vềRMqD phRMqDía ĐS6Syiền Huân.

Nhưng mộtnNNS bónS6Syg dánRMqDg nhRMqDỏ béRMqD đRMqDã lậEsPLp tEsPLức đứnS6Syg chắEsPLn tpH4trước mặEsPLt ĐiềnpH4t HuânNNSn, hứngEsPL trọnnNNS S6Synhát daRMqDo tS6Syàn nhẫnS6Sy cRMqDủa EsPLbà HànnNNS. CpH4tả bàRMqD HànRMqD nNNSvà ĐiềnpH4t HuS6Syân đềunNNS sữngS6Sy pH4tngười, nhìRMqDn dòngpH4t EsPLmáu đnNNSang thấmnNNS S6Syđẫm cnNNShiếc váRMqDy xinNNSnh xắnEsPL củanNNS ThS6Syy ThynNNS, vàEsPL bónRMqDg dángnNNS ấyRMqD cũpH4tng gụRMqDc nS6Sygã trnNNSong đaEsPLu đpH4tớn. TEsPLhy ThynNNS… khnNNSông S6Syhề cảmRMqD thấyEsPL tứcnNNS giậEsPLn S6Syhay onNNSán tpH4trách ĐiềEsPLn HRMqDuân, cRMqDhỉ lnNNSà S6Synhất EsPLthời cảmnNNS RMqDthấy khóRMqD chịunNNS vớEsPLi pH4tnhững hpH4tành độEsPLng thấEsPLt thườngpH4t kia…

Nhưng kpH4thông EsPLvì thế,EsPL pH4tmột ThpH4ty ThEsPLy luôRMqDn hếtnNNS lònnNNSg pH4tvì npH4tgười S6Sykhác đnNNSể RMqDmặc RMqDĐiền HuânnNNS chịupH4t RMqDnhát dapH4to ấy.

Điền HuânRMqD vnNNSội vàRMqDng nâS6Syng ngườpH4ti ThEsPLy pH4tThy lênnNNS, trpH4tong đôinNNS mắtpH4t kEsPLia đaS6Syng xuấtnNNS EsPLhiện mộRMqDt dòEsPLng lpH4tệ đaRMqDu đớn.

“Em… xpH4tin lỗi…”

Đôi mắtS6Sy dầnS6Sy knNNShép lại,EsPL vEsPLà nNNSkhông bnNNSao gpH4tiờ mởpH4t rEsPLa nữa.pH4t ĐếnS6Sy tậnpH4t lS6Syúc ThEsPLy TRMqDhy trútS6Sy pH4thơi thởRMqD cuốinNNS cùnRMqDg, MinS6Syh VpH4tỹ cpH4thỉ RMqDkịp nhìRMqDn ngắmS6Sy nNNSgương mặS6Syt trắngnNNS nNNSbệch ấyRMqD, khônEsPLg quênEsPL tặnEsPLg S6Sycho ngườRMqDi đaRMqDng RMqDnắm S6Sygiữ cEsPLon nNNSdao đS6Syẫm EsPLmáu troRMqDng EsPLtay mEsPLột ánpH4th nnNNShìn căRMqDm hEsPLận… EsPLlà bàEsPL Hàn!

Bà khônRMqDg hEsPLề pH4tgiải thíS6Sych hEsPLay thEsPLanh mpH4tinh cnNNSho bấtRMqD S6Sycứ S6Syđiều gìEsPL cảRMqD… vnNNSì sựS6Sy tS6Syhật, cEsPLhính S6Sybà đãnNNS hạinNNS cpH4thết nNNSThy Thy.

Nhưng EsPLlúc RMqDMinh VỹpH4t đRMqDến, cũRMqDng lRMqDà lúcS6Sy ĐiềnNNSn HuEsPLân rờiRMqD đi…

Đại sảRMqDnh, tS6Syừng giRMqDây phúRMqDt trôiRMqD qS6Syua, sốnNNS mS6Syệnh củnNNSa ĐpH4tiền HRMqDuân S6Sycũng nNNSdần kếtEsPL EsPLthúc, trướnNNSc mắtEsPL chỉS6Sy cònNNSn nNNSthi tnNNShể đẫmRMqD máuRMqD cnNNSủa VnNNSĩnh Kỳ.

Lần này…EsPL đEsPLã S6Sykhiến EsPLquá S6Synhiều ngưnNNSời thươnpH4tg tổnNNSn… ĐRMqDiền HuânS6Sy bpH4tật cười,pH4t EsPLnụ S6Sycười S6Sycay đắngEsPL pH4tmột cpH4tách đnNNSau đớn.

Một âmnNNS thaS6Synh S6Sychấn độS6Syng vanEsPLg EsPLlên, nNNSđồng thờiEsPL khipH4tến ngnNNSọn lnNNSửa dpH4to pH4ttác nNNSđộng nNNSmạnh bùngpH4t cháy,nNNS mạRMqDnh mẽEsPL EsPLvà nuS6Syốt chửnNNSng tấtnNNS cả.

Trong đS6Syám chnNNSáy saRMqDu RMqDvụ nổ,S6Sy mộtRMqD giọtpH4t nưRMqDớc S6Symắt đầnNNSu tS6Syiên rnNNSơi EsPLxuống từEsPL gEsPLương S6Symặt EsPLĐiền Huân…

*Bệnh việnRMqD XY*

“Bác sĩ!pH4t” HạoS6Sy ThEsPLần bS6Syế ÁiEsPL RMqDHy nNNStrên tS6Syay, xônEsPLg vàoRMqD bệnNNSnh viEsPLện vnNNSới S6Sytrạng pH4tthái EsPLvô pH4tcùng nNNShoảng loạn,nNNS gàEsPLo EsPLlên troS6Syng S6Syvô vọng.RMqD “LàmnNNS ơnnNNS, pH4tcứu S6Sycô ấy!pH4t LàRMqDm ơn!”

“Đặt EsPLcô ấyS6Sy lênEsPL đây.”EsPL nNNSMột cnNNSô pH4ty táS6Sy tnNNSrực lS6Syập pH4ttức đẩypH4t cEsPLhiếc RMqDxe đẩyRMqD màupH4t trắnnNNSg nNNSra trpH4tước nNNSmặt HạS6Syo Thần,EsPL cấEsPLt giọngEsPL S6Syra lệnh.

Hạo S6SyThần cEsPLẩn trnNNSọng đặEsPLt ÁS6Syi HS6Syy nnNNSằm lênnNNS chiếcpH4t xRMqDe đẩypH4t ấnNNSy, cậuEsPL EsPLvội vS6Syã nốinNNS bướpH4tc RMqDtheo chiếEsPLc xpH4te đếnnNNS tpH4tận khpH4ti khuấtEsPL S6Syhẳn sEsPLau phEsPLòng pH4tcấp cứu.

Mệt mỏS6Syi ngồipH4t xuốRMqDng dãpH4ty EsPLghế chờEsPL nEsPLgoài phònS6Syg RMqDcấp cứRMqDu, pH4tHạo ThS6Syần hpH4tai taRMqDy ômpH4t S6Sylấy đầRMqDu, cRMqDố gắngRMqD địnhRMqD thầRMqDn lại.

Trong kRMqDhi đó…

*Bệnh vipH4tện XX*

Minh nNNSVỹ nNNSngồi tS6Syrong phònEsPLg cấpH4tp cứunNNS nNNSở bệS6Synh việnEsPL S6Sylớn nhấRMqDt nNNSthành phố,EsPL S6Syanh đãEsPL phEsPLải nNNSmất cnNNSả giờRMqD đS6Syồng RMqDhồ mớiS6Sy đếnpH4t đượS6Syc cáiEsPL bệnnNNSh việEsPLn nNNSrộng lớS6Syn này.

Ring… ring…

Điện thoạipH4t pH4tlại rung…

“Chuyện gì?”S6Sy MinpH4th VỹnNNS RMqDtựa hẳnpH4t ngườinNNS vS6Syào chiếRMqDc ghếnNNS ởS6Sy pH4tphòng pH4tđợi, chnNNSán nS6Syản nhnNNSấn nS6Syút nhậS6Syn cS6Syuộc gọiS6Sy EsPLsau đRMqDó EsPLáp điEsPLện thoạRMqDi pH4tvào tS6Syai, đS6Syến tEsPLận lúcEsPL S6Synày nNNSanh mớEsPLi cảmEsPL nNNSthấy S6Sysự nNNSđau bS6Syuốt đnNNSến têRMqD dạpH4ti RMqDở bS6Syờ vai.

“Thiếu… tEsPLhiếu giaRMqD, nổRMqD… S6Synổ rồiEsPL!” pH4tTừ đầupH4t dânNNSy bEsPLên nNNSkia, tênS6Sy RMqDcận vnNNSệ S6Sylắp bắnNNSp nhnNNSư nNNSđang cựnNNSc kRMqDỳ hoảngRMqD loạRMqDn, pH4tthở EsPLgấp khônNNSng ngừng.

“Nổ?” MEsPLinh S6SyVỹ pH4tnhíu mS6Syày, lặpS6Sy lạipH4t duS6Syy nhấtRMqD mộtS6Sy tpH4từ pH4tnhư EsPLđang pH4tchờ sựpH4t chứnnNNSg thựRMqDc EsPLtừ pS6Syhía bênnNNS kia.

“Khu nhEsPLà máy…S6Sy nổ.”nNNS VừEsPLa nS6Syghe thấyEsPL cpH4tô nóinNNS gấpRMqD gnNNSáp vọngpH4t sanEsPLg pH4tđiện thS6Syoại tS6Syừ phíapH4t bênEsPL kRMqDia, MRMqDinh VEsPLỹ mS6Syới kịEsPLp nhS6Syận pH4tthấy nNNStừ phípH4ta bênNNSn kinNNSa điệnpH4t thoạiRMqD cRMqDó rấtS6Sy nhiềS6Syu pH4tthứ nNNSâm thannNNSh khácS6Sy nhau.

“Chết tS6Syiệt! CS6Syô ấnNNSy rpH4ta khỏpH4ti đóS6Sy chưa?”pH4t MEsPLinh EsPLVỹ tứcpH4t S6Sygiận qupH4tát lEsPLên, đôiS6Sy mEsPLắt đanNNSng lộRMqD rõnNNS vẻnNNS lS6Syo lắng.

Tại spH4tao lúS6Syc đấRMqDy… nNNSanh khôEsPLng ởEsPL pH4tlại mànNNS lậpnNNS tứcpH4t đpH4tến bêpH4tn S6Sybà tEsPLa thếpH4t này?

“Vẫn… chưa.”nNNS GnNNSiọng nóinNNS bRMqDên pH4tkia rấtnNNS nhỏ,EsPL dườnnNNSg S6Synhư RMqDđã cpH4tố pH4tgắng pH4tthu hếRMqDt caS6Syn EsPLđảm đểS6Sy tnNNSrả lời.

Gương mặtnNNS MRMqDinh VỹpH4t tS6Syrở nênRMqD tápH4ti nEsPLhợt dướiRMqD ánhRMqD đènS6Sy nNNSchùm RMqDtrong bệnhpH4t viện,nNNS cRMqDố S6Sygắng gượnnNNSg pH4tngười đứnnNNSg dậS6Syy, nhpH4tưng EsPLsau đóS6Sy lạEsPLi nNNSngã khuỵuS6Sy xuốngpH4t đất.

Vết thEsPLương pH4ttrên vEsPLai… đãS6Sy khiếnnNNS anRMqDh mấS6Syt qRMqDuá nhiềRMqDu máu.

Đôi mắtRMqD anEsPLh S6Sydần tốS6Syi lại,S6Sy cảEsPL ngRMqDười dườnnNNSg nhưRMqD kRMqDhông pH4tcòn cpH4thút RMqDsức lnNNSực nàoRMqD cảRMqD. ToànpH4t thpH4tân hRMqDoàn topH4tàn bpH4tất độngEsPL S6Sytrên npH4tền nNNSđất, S6SyMinh VnNNSỹ đnNNSang cEsPLố S6Sygắng gượngnNNS nNNSdậy… nhnNNSưng tấtEsPL cảS6Sy chỉRMqD lEsPLà vnNNSô ích.EsPL LầnpH4t EsPLnày, anNNSnh EsPLlại nNNSmột lầpH4tn nữa…pH4t đáRMqDnh mấtRMqD ngưnNNSời coRMqDn gánNNSi màpH4t mS6Syình yêpH4tu thương.

Khoé môiS6Sy tpH4trên gươngEsPL mặtpH4t điEsPLển trEsPLai khẽS6Sy nhếchS6Sy lnNNSên, EsPLmột nụRMqD cườEsPLi nhạS6Syt, đồngEsPL lúS6Syc đôinNNS mắpH4tt lạnnNNSh lùnpH4tg kpH4tia cũngS6Sy dầnEsPL khéEsPLp lại,RMqD pH4tche khuS6Syất tầmpH4t nhìnnNNS mnNNSờ ảo.

Chap 40

Người RMqDem yêupH4t lS6Syà anh?

Hạo pH4tThần lRMqDo lnNNSắng đứngpH4t chắnEsPL trướcnNNS cửEsPLa pEsPLhòng cấpEsPL cứu,EsPL tạiEsPL pH4tsao S6Syvào pH4tkhoảnh khEsPLắc qnNNSuan trọngS6Sy tpH4thì thờipH4t gnNNSian lạipH4t trôiS6Sy chậmS6Sy nNNSthế nàypH4t EsPLcơ chứ?

Ái HS6Syy củapH4t ngRMqDày RMqDhôm naynNNS… qS6Syuả thậtnNNS rnNNSất lạEsPL lẫm,EsPL nhưnRMqDg nNNSlại S6Syvô cùngpH4t đRMqDáng thươngpH4t EsPLtrong mEsPLắt cậu.

Đôi mắtS6Sy khôS6Syng lẫnRMqD chnNNSút tạRMqDp niệmS6Sy luRMqDôn luônS6Sy ánpH4th lêRMqDn nnNNShững tinNNSa nhEsPLìn léEsPLm lỉRMqDnh lạpH4ti tRMqDrở npH4tên sâuRMqD thẳpH4tm khônnNNSg cS6Syhút hS6Syạn địnhRMqD, S6Syvô trnNNSi vôEsPL giác.

Khoảnh S6Sykhắc đốRMqDi RMqDdiện vớinNNS đôipH4t mắS6Syt pH4tvô EsPLcảm ấRMqDy, tEsPLrái nNNStim RMqDHạo ThnNNSần pH4tchợt chùngRMqD xuốngpH4t, tưpH4tởng S6Sychừng nhưRMqD đangRMqD S6Sychìm S6Sysâu vnNNSào RMqDnỗi đS6Syau cùnEsPLg cực.

Nghĩ đếnEsPL việpH4tc EsPLmình pH4tđã từnRMqDg tEsPLiếp taS6Syy RMqDcho ĐRMqDiền HuâpH4tn tpH4thực hiEsPLện knNNSế hoạRMqDch trảpH4t thnNNSù, HạopH4t ThRMqDần lạiEsPL pH4tcảm thS6Syấy vôS6Sy cùnpH4tg nRMqDhức pH4tbuốt pH4tnơi nNNSngực, chỉnNNS trànS6Sy ngEsPLập dRMqDuy npH4thất mộtEsPL EsPLthứ cS6Syảm xúcEsPL âRMqDn hận.

Đôi S6Symắt trởS6Sy RMqDnên tS6Syhất S6Sythần, tầmRMqD nhìnEsPL dS6Syần tốnNNSi lEsPLại… LồngpH4t ngRMqDực hiệnEsPL EsPLgiờ cEsPLứ nhnNNSư nNNSđang bịpH4t thpH4tiêu đốnNNSt, nópH4tng bỏnNNSng nhưngnNNS lạiS6Sy RMqDvô RMqDcùng nNNSđau rátRMqD RMqDmỗi khEsPLi lạiS6Sy EsPLthêm mộtRMqD giâyRMqD S6Sytrôi qua.

Làm ơnEsPL… ÁEsPLi S6SyHy, đừRMqDng đểnNNS xảyRMqD cRMqDô ấS6Syy rnNNSa nNNSbất RMqDcứ chuyệnpH4t gS6Syì cả!

*Cạch*

Cánh S6Sycửa phS6Syòng cấpEsPL cứupH4t đượcRMqD mởRMqD raS6Sy, knNNSèm EsPLtheo độnS6Syg tácS6Sy gạtpH4t HạoRMqD ThầnEsPL nNNSsang pH4tmột bên.

Chiếc xS6Sye đẩnNNSy S6Symàu trắnEsPLg đS6Syang mpH4tang tRMqDheo mộtnNNS thipH4tên sứEsPL mấEsPLt đinNNS đôiEsPL EsPLcánh, gpH4tương mặtpH4t nhS6Syợt nhạnNNSt khônS6Syg pH4tchút sứEsPLc sRMqDống nhắRMqDm nghipH4tền nNNSđôi mắt,EsPL tnNNSrên pH4tđầu qpH4tuấn mộtS6Sy EsPLdải bEsPLăng RMqDtrắng EsPLkhá mnNNSỏng, máiEsPL pH4ttóc màEsPLu cafS6Sye sữaRMqD vẫnnNNS bồnS6Syg bềnhEsPL pH4tvà tôpH4tn lRMqDên vẻRMqD đẹpEsPL thuầnEsPL khiết.

Ái HRMqDy đS6Syược S6Syy tS6Syá đưaS6Sy rEsPLa knNNShỏi pRMqDhòng bằngpH4t chiRMqDếc pH4txe đẩyEsPL EsPLtrắng tonNNSát, tS6Syheo spH4tau EsPLlà ôRMqDng bácEsPL RMqDsĩ RMqDtrung niêS6Syn đaRMqDng pH4tcầm trênnNNS pH4ttay mộtpH4t xấpEsPL hồS6Sy S6Sysơ bệnNNSnh án.

Hạo TEsPLhần mEsPLấp mápH4ty đôEsPLi nNNSmôi, đưaEsPL tapH4ty nhEsPLư EsPLmuốn nS6Syíu giữRMqD cnNNSô lạipH4t, nhưngRMqD lạS6Syi bEsPLị EsPLmột bnNNSàn taRMqDy cRMqDhặn nRMqDgang hànRMqDh độngS6Sy ấy.

Đôi mắtpH4t cậuRMqD kEsPLhông nhìnEsPL bnNNSác sĩpH4t lS6Syấy mộRMqDt nNNScái, tinNNSếp S6Sytục dS6Syõi nNNStheo cRMqDhiếc pH4txe đpH4tẩy pH4tđang nNNSđưa ngườipH4t pH4tcon gáRMqDi yRMqDếu EsPLớt kiS6Sya cS6Syách xS6Sya khỏRMqDi mình.

“Đã qEsPLua tìEsPLnh trạnRMqDg nguRMqDy RMqDkịch, vếtpH4t thưRMqDơng nNNStuy khôngRMqD nặS6Syng nhưnEsPLg lạiEsPL mấtS6Sy khánNNS nhiềnNNSu máS6Syu, đRMqDặc biệtRMqD cóRMqD thểEsPL đểEsPL lạiS6Sy dpH4ti chứngnNNS S6Sycho côRMqD ấy.”EsPL VEsPLị nNNSbác EsPLsĩ hiềnEsPL từpH4t trưRMqDớc mặtpH4t mởEsPL lời,nNNS vRMqDỗ vỗRMqD nNNSvai HạpH4to ThầnS6Sy nhưEsPL nNNSđang cpH4tố gắngnNNS trấnEsPL nNNSan. “CậuEsPL hRMqDãy đipH4t làEsPLm thRMqDủ tụcS6Sy nhậpEsPL viện,nNNS sanNNSu đóEsPL RMqDcậu nNNScó thểpH4t EsPLvào phònS6Syg EsPL502 thămnNNS cEsPLô ấyRMqD, nếpH4tu cópH4t bRMqDất kỳpH4t dnNNSấu hiệupH4t bRMqDất thườngnNNS lậRMqDp tứnNNSc gọS6Syi bácnNNS sĩ.”

Từ từEsPL S6Syhạ tnNNSay xuRMqDống, bónS6Syg vịRMqD EsPLbác nNNSsĩ tRMqDrong chinNNSếc áonNNS blS6Syu tnNNSrắng nhaEsPLnh chónnNNSg kEsPLhuất S6Sysau EsPLmột cánhS6Sy cửnNNSa phònNNSng gầEsPLn EsPLđó, S6Sytiếp tụEsPLc thựcS6Sy hRMqDiện nhiệnNNSm vS6Syụ pH4tcủa chínhS6Sy mình.

Di chứng?

Hai tapH4ty HạoRMqD ThầnnNNS sS6Syiết EsPLchặt lại,nNNS cRMqDả nEsPLgười RMqDrun npH4thẹ nNNSlên, đểEsPL lạipH4t pH4tdi cpH4thứng sao?

“Dương HạpH4to TpH4thần! CôRMqD gápH4ti EsPLnày quaRMqDn trS6Syọng đếnnNNS mứcpH4t khS6Syiến nNNScậu phảiRMqD bEsPLỏ nNNScả shonNNSw diễS6Syn qEsPLuan trS6Syọng sao?pH4t” TRMqDay quảnS6Sy lýpH4t riênNNSng củnNNSa HạRMqDo ThầEsPLn tứS6Syc giậRMqDn EsPLđập mRMqDạnh RMqDquyển nNNSsổ gnNNShi chéppH4t lịS6Sych làmS6Sy việEsPLc cpH4tủa HRMqDạo ThầRMqDn lênpH4t bàS6Syn, tứpH4tc nNNSgiận quánNNSt lớn.

Đã mộRMqDt nnNNSgày trRMqDôi qua…

Hạo ThầnS6Sy vẫnnNNS khônRMqDg hềS6Sy rờiRMqD khRMqDỏi phòngRMqD bệnhEsPL S6Sysố 50nNNS2 lpH4tấy pH4tmột giâEsPLy, chỉRMqD S6Sylặng ngườipH4t ngắmEsPL nhnNNSìn ngườiS6Sy conNNSn pH4tgái đapH4tng S6Sychìm sâpH4tu vàEsPLo giấcRMqD ngủ.

Mọi âmRMqD nNNSthanh xRMqDung quEsPLanh dưS6Syờng nhpH4tư S6Sykhông còEsPLn táS6Syc đEsPLộng đếnEsPL cậuEsPL đượcnNNS nữa.

Tay quảnnNNS nNNSlý kpH4tia tứnNNSc giRMqDận nRMqDém trọEsPLn S6Syđôi mắtS6Sy oánNNSn pH4thận vàoS6Sy cônNNS gáinNNS RMqDnhỏ RMqDbé đaS6Syng nằpH4tm RMqDyên lặnEsPLg trêpH4tn chiếS6Syc giườngRMqD trắEsPLng pH4tkhông pH4tchút RMqDbụi bẩpH4tn, hS6Syắn lạnNNSi nEsPLhìn sRMqDamh HạoEsPL ThầnpH4t vẫnnNNS đangS6Sy tiếnNNSp tụcS6Sy ypH4tên lặngnNNS tpH4trước ngườnNNSi coRMqDn gS6Syái ấy.

Bất gpH4tiác thởnNNS dàpH4ti mnNNSệt mỏi,S6Sy hắnnNNS tnNNSa cầmS6Sy nNNSquyển sổS6Sy vừaEsPL đượcRMqD néS6Sym mEsPLạnh EsPLlên nNNSmặt bànRMqD củanNNS phòngS6Sy bệnhRMqD lênnNNS, lnNNSê S6Sybước rpH4ta khỏiEsPL cnNNSăn pS6Syhòng tpH4tĩnh lặng.

*Bệnh việEsPLn XX*

“Tránh ra!”RMqD MEsPLinh VpH4tỹ gằS6Syn giọnnNNSg, tứcnNNS ginNNSận EsPLnhìn đámpH4t RMqDcận EsPLvệ đaEsPLng cRMqDhặn nNNSngang trướcEsPL EsPLcửa, đônNNSi mắRMqDt đằngRMqD đằS6Syng sápH4tt khí.

“Ông chủRMqD cRMqDó lệnhnNNS, thiếuEsPL gS6Syia phRMqDải nghỉEsPL ngơRMqDi EsPLđến kS6Syhi hpH4toàn toànEsPL nNNSbình phục.”nNNS MộtpH4t tênNNSn pH4tcận vEsPLệ cúS6Syi đầRMqDu, thEsPLận trọngnNNS nEsPLói từnNNSng tRMqDừ mộtEsPL EsPLcách mS6Syáy pH4tmóc, saRMqDu đS6Syó đóS6Syng nEsPLhanh cánhEsPL cửaS6Sy phònnNNSg EsPLbệnh lại.

“Mẹ kiếp!nNNS MS6Syở EsPLcửa!!” RMqDMinh VS6Syỹ quEsPLát lớnEsPL, dùngS6Sy châpH4tn đạppH4t thEsPLẳng vàS6Syo cáEsPLnh cửaS6Sy EsPLgỗ kiaRMqD, nS6Syhưng S6Syđám S6Sycận nNNSvệ lạiEsPL nS6Syhanh chópH4tng chặS6Syn pH4tcửa nnNNSgay khpH4ti cánhnNNS cửaEsPL vừa&nbsEsPLp; bậEsPLt rEsPLa dướiRMqD lựcRMqD đpH4tạp củpH4ta anh.

Đây rõEsPL rnNNSàng làpH4t kếEsPL hRMqDoạch cpH4tủa ôngpH4t ta!!

Ông EsPLta khônpH4tg muS6Syốn anpH4th điEsPL RMqDtìm cônNNS ấy!!

Với pH4tkhả năRMqDng củaRMqD ônNNSng Hàn,pH4t bpH4tiết cnNNShuyện pH4tÁi HEsPLy khônnNNSg hềS6Sy khóEsPL, đặEsPLc binNNSệt ôpH4tng tnNNSa lnNNSại cpH4tó tRMqDhể biếS6Syt EsPLrõ địS6Sya đnNNSiểm vRMqDà npH4thững gpH4tì xảS6Syy rRMqDa liênS6Sy qS6Syuan đếS6Syn vụEsPL việcS6Sy chấnpH4t đS6Syộng vừS6Sya rồi.

Minh RMqDVỹ nghiS6Syến răRMqDng, đEsPLôi EsPLmắt annNNSh bịEsPL cEsPLhe phủEsPL S6Sybởi RMqDmột RMqDmàn RMqDđêm S6Sycủa tEsPLuyệt vọngpH4t, tiếS6Syp tụRMqDc EsPLcố gắnS6Syg thnNNSoát khỏiS6Sy pH4tvòng pH4tvây củapH4t đáRMqDm nNNScận vệ.

Ái HypH4t, nhpH4tất địnnNNSh ÁiS6Sy HS6Syy spH4tẽ nNNSkhông saRMqDo cả!

… khônS6Syg nNNSsao cảnNNS! CốEsPL gắS6Syng phủRMqD địRMqDnh nhpH4tững EsPLdòng EsPLsuy RMqDnghĩ tồiRMqD S6Sytệ gánS6Sy ghépEsPL tEsPLrận bonNNSm nNNSkia vớiEsPL S6Sysự pH4tsống cS6Syủa ÁiEsPL HpH4ty, tRMqDrái tinNNSm MinnNNSh VpH4tỹ đangS6Sy đậEsPLp nNNSgấp gRMqDáp EsPLhơn bRMqDao gEsPLiờ hết.

“Chờ anNNSnh, lànNNSm ơn…”

Phòng bệnhEsPL 502…

Đôi mnNNSắt nâEsPLu tnNNSrong spH4táng từEsPL RMqDtừ mởnNNS rpH4ta, pH4tlay độngpH4t hànnNNSg mRMqDi S6Sydài, sEsPLau đóS6Sy chpH4tớp chớppH4t vàpH4ti cáRMqDi nNNSđể thíS6Sych nnNNSghi vớiRMqD ánRMqDh nNNSsáng tronEsPLg phòng.

Ái HRMqDy đưaRMqD pH4ttay dụipH4t dụpH4ti pH4tmắt, RMqDliếc nEsPLhìn gươngS6Sy mS6Syặt đanEsPLg gụcnNNS xuốnS6Syg bEsPLên cạnhpH4t giEsPLường, RMqDđưa mộtS6Sy S6Sytay nnNNSắm lS6Syấy thàS6Synh giRMqDường pH4tcố gS6Syắng gưRMqDợng dậy.

Hai ngàypH4t tnNNSrôi qnNNSua, S6SyHạo ThầnNNSn hoànEsPL tnNNSoàn mấtS6Sy ngủ,S6Sy đểRMqD rồinNNS gRMqDiờ đS6Syây khôngS6Sy hềS6Sy nNNShay bnNNSiết EsPLngười coS6Syn gáinNNS đángRMqD ypH4têu kS6Syia đpH4tã “hồiS6Sy sinh”.

Cô pH4tnghiêng ngườiS6Sy RMqDsang mộtRMqD bS6Syên, nNNScố gắngnNNS thRMqDu gRMqDương pH4tmặt củEsPLa EsPLngười ấyS6Sy vàoS6Sy tầnNNSm nhìn.

Đột ngộnNNSt haS6Syi hàngEsPL EsPLlông mànNNSy từRMqD gươngEsPL mRMqDặt ấynNNS khẽEsPL capH4tu lạiEsPL, saS6Syu RMqDđó mệtnNNS mS6Syỏi pH4tmở mắpH4tt. ĐậpnNNS vànNNSo nNNSmắt cRMqDủa HEsPLạo ThầnRMqD nNNSlà gươngRMqD mặtS6Sy mnNNSơ mEsPLơ mS6Syàng mEsPLàng nS6Syhư chưaRMqD tỉEsPLnh mộRMqDng nNNScủa ÁnNNSi HRMqDy, S6Synét mặtS6Sy cậuEsPL nNNSlộ rõEsPL nNNSvẻ ngnNNSạc nhiênNNSn pH4tvà vupH4ti sướng.

Hạo ThầnS6Sy ngồnNNSi tEsPLhẳng dậy,RMqD đS6Syưa mộtS6Sy taEsPLy kénNNSo RMqDcô pH4tôm thậpH4tt chặRMqDt vàS6Syo lònRMqDg, nnNNShư đangS6Sy cốnNNS gắngRMqD chEsPLứng thựcnNNS nNNSsự tồnEsPL nNNStại hnNNSiện giS6Syờ củaRMqD cô.

“Mèo coS6Syn, cuốipH4t cùnNNSng RMqDem cũngRMqD cnNNShịu tỉpH4tnh rồi.”

Căn phRMqDòng lạipH4t độRMqDt ngộS6Syt chìEsPLm vàoRMqD kS6Syhông gRMqDian tRMqDĩnh pH4tlặng EsPLvà căpH4tng thẳnnNNSg, RMqDHạo ThầnnNNS nớinNNS lEsPLỏng vònEsPLg taS6Syy, saS6Syu RMqDđó đS6Syẩy nNNSngười S6SyÁi S6SyHy rnNNSa, lặngRMqD lẽnNNS qEsPLuan S6Sysát pH4ttừng cửnNNS chỉS6Sy nNNStừ phpH4tía bêEsPLn kia.

Cô đangRMqD chămRMqD chpH4tú npH4thìn HEsPLạo ThầpH4tn, ánpH4th nhRMqDìn thícEsPLh RMqDthú nhưRMqD vừEsPLa tEsPLìm RMqDra mộtRMqD thEsPLứ đồS6Sy chơnNNSi mpH4tới lạ.

Sao tnNNSừ hànpH4th độngS6Sy đpH4tến pH4tvẻ mặtnNNS EsPLlại nnNNSgơ nEsPLgơ nNNSngác ngRMqDác thpH4tế này?

Có khS6Syi nnNNSào đúngRMqD nhS6Syư lờpH4ti bpH4tác snNNSĩ EsPLđã nói…pH4t EsPLvết thươngnNNS pH4tkia S6Syđã thậtEsPL spH4tự đểpH4t lạS6Syi dS6Syi chứng?

“Em… pH4ttên gì?nNNS” HEsPLạo ThầEsPLn bEsPLất gRMqDiác cấtnNNS lEsPLên mộtnNNS câupH4t hỏinNNS ngS6Syhi vấn,nNNS nS6Syhưng chỉRMqD đểRMqD kiểmRMqD S6Sytra tìnRMqDh trạngRMqD hiệS6Syn tạinNNS củaS6Sy nNNSÁi Hy.

Từ phíaRMqD bêRMqDn kiS6Sya, S6Syđôi môiS6Sy xiEsPLnh RMqDxắn npH4tở mộtRMqD nEsPLụ cườipH4t dịuS6Sy dànNNSng, đưapH4t tapH4ty nắmEsPL S6Sylấy tnNNSay áEsPLo củanNNS HạonNNS Thần.

“Tên pH4tgì?” ChEsPLất S6Sygiọng nhS6Syẹ pH4tnhàng vaEsPLng lêpH4tn, S6SyÁi pH4tHy dưRMqDờng nhưnNNS kS6Syhông RMqDhiểu RMqDHạo ThRMqDần đnNNSang EsPLhỏi pH4tgì, nNNScất tiếpH4tng hỏipH4t ngượcpH4t lại.

Hạo RMqDThần nS6Syheo nheRMqDo mắEsPLt, đEsPLưa S6Sytay nắpH4tm RMqDlấy nNNShai bpH4tờ nNNSvai nS6Syhỏ EsPLnhắn kEsPLia, lapH4ty mạnh.

“Em… biếtRMqD S6Syanh lpH4tà EsPLai không?”nNNS TRMqDrái tiRMqDm RMqDcậu đanpH4tg đpH4tập lnNNSoạn cảnNNS lênEsPL, đpH4tây cpH4tó S6Sylẽ S6Sysẽ lànNNS sRMqDự kpH4thẳng địnNNSnh cuốipH4t cùng.

Hạo ThpH4tần vàpH4t S6SyÁi nNNSHy cứRMqD nNNSthế nhìnNNSn nhpH4tau, khôEsPLng cEsPLó S6Sythêm S6Sychút pnNNShản ứEsPLng nàoS6Sy khácnNNS cả.

Bất giRMqDác thEsPLở RMqDdài, HRMqDạo ThầnnNNS bunNNSông côpH4t ranNNS, đứngS6Sy RMqDdậy quS6Syay RMqDlưng bướcnNNS đi.

Phải gọiEsPL bánNNSc sĩ…

Một pH4tbàn tEsPLay níunNNS lấpH4ty vạnNNSt áRMqDo củanNNS HạoEsPL ThầnEsPL từpH4t phnNNSía sEsPLau, đôpH4ti pH4tmắt nâuEsPL đanpH4tg chớppH4t mắtEsPL nhS6Syìn cậu.

“Minh… Vỹ?”RMqD ÁinNNS HEsPLy nghiêngEsPL nghRMqDiêng đầunNNS, pH4tđưa mộtnNNS tanNNSy lêEsPLn miệnnNNSg vớS6Syi vẻS6Sy bS6Syăn RMqDkhoăn vìRMqD câunNNS trRMqDả lnNNSời củaEsPL chpH4tính mình.

Minh VnNNSỹ… pH4tlà haRMqDi từnNNS dS6Syuy RMqDnhất đượcEsPL kpH4thắc S6Sysâu RMqDvào tpH4trái tEsPLim củaRMqD cô…

Liệu nNNSchàng trnNNSai trướEsPLc mặt…EsPL cóEsPL phảEsPLi lpH4tà ngườinNNS EsPLmang cnNNSái tênnNNS MinRMqDh Vỹ?

“Em… vpH4từa nóiRMqD gì?”RMqD ĐôiRMqD mS6Syắt HRMqDạo S6SyThần lộpH4t S6Syrõ vẻS6Sy thEsPLất vọng,nNNS cpH4tố gắngS6Sy gặnEsPLg RMqDhỏi ÁipH4t Hy.

Không thểnNNS nNNSnào! TạS6Syi saEsPLo RMqDlại EsPLlà MinpH4th Vỹ?

“Minh… MinEsPLh Vỹ?S6Sy” S6SyÁi HEsPLy ngưRMqDợng ngùngRMqD cúpH4ti mặtS6Sy xuEsPLống, siếtS6Sy cS6Syhặt vạpH4tt EsPLáo pH4ttrong pH4ttay S6Syhơn, lặpEsPL lạRMqDi thêmS6Sy mộtS6Sy nNNSlần nữa.

Cả nEsPLgười HạpH4to RMqDThần lạiRMqD RMqDtiếp tEsPLục S6Syrun lS6Syên, qnNNSuay ngEsPLười lạipH4t nS6Syhìn pH4tthẳng vàEsPLo ÁRMqDi Hy…

Cảm nNNSgiác ghEsPLen tứEsPLc đaS6Syng leEsPLn lRMqDỏi tnNNSrong tnNNSrái tiEsPLm pH4ttràn ngRMqDập EsPLnỗi pH4tân hậnRMqD củaS6Sy HạopH4t Thần.

Dù khônnNNSg muốnS6Sy tnNNShừa nhận…RMqD RMqDnhưng dườngS6Sy npH4thư ngườipH4t coRMqDn S6Sygái trướcS6Sy RMqDmặt đRMqDã cướpS6Sy nNNSmất trRMqDái S6Sytim cS6Syủa cậupH4t EsPLmất rồi.

“Ừ, RMqDlà nNNSanh.” GấpRMqD gáRMqDp ômEsPL nNNSÁi pH4tHy vnNNSào pH4tlòng, HạopH4t ThầS6Syn sEsPLiết chnNNSặt vòngpH4t tpH4tay hơn.EsPL “Em…RMqD RMqDlà hônEsPL thEsPLê củEsPLa EsPLanh, VươngS6Sy RMqDÁi Hy.”

Mặc kRMqDệ pH4ttất cS6Syả… mặcEsPL kệEsPL cônNNS nhầRMqDm nNNSlẫn mìnS6Syh vớEsPLi pH4tMinh Vỹ…

Chỉ cnNNSần cóS6Sy đRMqDược tráS6Syi tipH4tm cRMqDủa nNNScô, cEsPLậu spH4tẽ chS6Syấp nhậpH4tn EsPLtất cả!

Kể cảEsPL thapH4ty thRMqDế EsPLvà đópH4tng vaEsPLi kẻnNNS mìnhEsPL căS6Sym thnNNSù nhất!

Ái HRMqDy pH4tvô EsPLthức đnNNSưa taS6Syy S6Sylên, pH4tđôi mnNNSắt vônNNS cS6Syảm khôpH4tng hạnnNNS định,RMqD tS6Syừ đpH4tôi môipH4t S6Syxinh xpH4tắn thốtnNNS rnNNSa mộtEsPL câupH4t nóiS6Sy vớiEsPL âmRMqD S6Syvực pH4ttrong thanhEsPL, nhưngS6Sy pH4tnhỏ đếRMqDn mS6Syức nNNSkhông mộpH4tt pH4tai cRMqDó thểnNNS EsPLnghe thấy.

“Hôn… thê…EsPL cnNNSủa anh…?”