You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho eWZrvs2nnm mộWZrvs2nnt lốjPoXi thoát

“Cứ bắn7o8aHvav njPoXếu eWZrvs2nnm mujPoXốn.” KhônjPoXg ngần7o8aHvav ng7o8aHvavại WZrvs2nntrả lờ7o8aHvavi, MijPoXnh Vỹ7o8aHvav ngước7o8aHvav mặ7o8aHvavt nhjPoXìn thẳWZrvs2nnng và7o8aHvavo đôijPoX mWZrvs2nnắt 7o8aHvavnâu jPoXtrong sjPoXáng kjPoXia, nWZrvs2nnhư thểjPoX đang7o8aHvav muốjPoXn 7o8aHvavthật s7o8aHvavự đốijPoX diệWZrvs2nnn vớiWZrvs2nn hiện7o8aHvav tWZrvs2nnại cùng7o8aHvav cô.

“Tôi sẽWZrvs2nn kjPoXhông bắn7o8aHvav anWZrvs2nnh, vìWZrvs2nn 7o8aHvavsự lựa7o8aHvav cjPoXhọn này7o8aHvav khjPoXông njPoXhư tôiWZrvs2nn jPoXmong đợi…”7o8aHvav KhẩujPoX sún7o8aHvavg kijPoXa jPoXrời khjPoXỏi tránWZrvs2nn MinjPoXh Vỹ,jPoX nhưjPoXng lạ7o8aHvavi đượcjPoX jPoXdí sáWZrvs2nnt vjPoXào đầuWZrvs2nn jPoXÁi HjPoXy đjPoXầy thác7o8aHvavh thứWZrvs2nnc, 7o8aHvav“… nWZrvs2nnếu ajPoXnh khônjPoXg rWZrvs2nna kh7o8aHvavỏi 7o8aHvavđây, tjPoXôi sẽjPoX n7o8aHvavổ súng.”

Anh không7o8aHvav hjPoXề tr7o8aHvavả lời,WZrvs2nn WZrvs2nnvì lWZrvs2nnúc nàjPoXy tjPoXhật sựWZrvs2nn không7o8aHvav tWZrvs2nnhể 7o8aHvavđoán trước7o8aHvav 7o8aHvavđược 7o8aHvavcô đangWZrvs2nn m7o8aHvavuốn làm7o8aHvav jPoXnhững gì…

Gắng gượngWZrvs2nn đứngWZrvs2nn dậ7o8aHvavy, Min7o8aHvavh V7o8aHvavỹ chốngWZrvs2nn mWZrvs2nnột tWZrvs2nnay vàWZrvs2nno tường,7o8aHvav bướWZrvs2nnc 7o8aHvavra 7o8aHvavphía cửaWZrvs2nn WZrvs2nnngoài củajPoX 7o8aHvavđại s7o8aHvavảnh. NhưngWZrvs2nn WZrvs2nnđi hếtjPoX đạiWZrvs2nn jPoXsảnh, a7o8aHvavnh WZrvs2nnbỗng qjPoXuay n7o8aHvavgười lWZrvs2nnại, trênWZrvs2nn sWZrvs2nnàn WZrvs2nnnhà vẫnWZrvs2nn lưWZrvs2nnu dấujPoX nhữjPoXng WZrvs2nngiọt máu7o8aHvav tjPoXừ vjPoXai trjPoXái rớtjPoX tWZrvs2nnheo nhjPoXững bWZrvs2nnước chân7o8aHvav cWZrvs2nnủa anh.

“Chỉ cầnWZrvs2nn 7o8aHvavem đưWZrvs2nna tjPoXôi k7o8aHvavhẩu sWZrvs2nnúng, tôi7o8aHvav 7o8aHvavsẽ l7o8aHvavập tWZrvs2nnức rờjPoXi jPoXkhỏi đây7o8aHvav.” WZrvs2nnMinh 7o8aHvavVỹ gjPoXằn giọng7o8aHvav, đôWZrvs2nni mắtjPoX WZrvs2nntựa 7o8aHvavnhư jPoXmắt WZrvs2nnloài hWZrvs2nnổ báojPoX vWZrvs2nnẫn sá7o8aHvavng jPoXrực tronWZrvs2nng jPoXánh chiều7o8aHvav tà.

Ái H7o8aHvavy WZrvs2nnném mạnhjPoX khẩujPoX súngjPoX vWZrvs2nnề phíaWZrvs2nn 7o8aHvavanh, nhưjPoXng ĐjPoXiền H7o8aHvavuân t7o8aHvavhì lạWZrvs2nni nhíu7o8aHvav 7o8aHvavmày đầyWZrvs2nn jPoXkhó chịu.

Minh VjPoXỹ lậpWZrvs2nn tứjPoXc cjPoXầm lấyWZrvs2nn jPoXkhẩu sún7o8aHvavg kiajPoX, chWZrvs2nnĩa thẳjPoXng vềjPoX p7o8aHvavhía Điề7o8aHvavn 7o8aHvavHuân, đôWZrvs2nni mắjPoXt lạnhWZrvs2nn 7o8aHvavlùng WZrvs2nnđang jPoXvằn lWZrvs2nnên nhữngWZrvs2nn tijPoXa lửa7o8aHvav đỏ.

*Đoàng*

Điền Huân7o8aHvav vjPoXẫn c7o8aHvavhưa hjPoXề 7o8aHvavcó t7o8aHvavhêm bấjPoXt kWZrvs2nnỳ phản7o8aHvav ứngjPoX nào,jPoX lậpWZrvs2nn 7o8aHvavtức gjPoXục xuWZrvs2nnống WZrvs2nnsau phá7o8aHvavt WZrvs2nnsúng c7o8aHvavủa MinWZrvs2nnh Vỹ,WZrvs2nn nhưngWZrvs2nn chỉWZrvs2nn ởjPoX mộtWZrvs2nn vị7o8aHvav trí7o8aHvav gầnjPoX lWZrvs2nnồng ngực7o8aHvav đaWZrvs2nnng khiếnWZrvs2nn tráijPoX WZrvs2nntim đWZrvs2nnập gjPoXấp gWZrvs2nnáp WZrvs2nnvì đ7o8aHvavau đớn.

Ngay cảWZrvs2nn HạojPoX ThầnjPoX cjPoXũng đờ7o8aHvav 7o8aHvavngười, nhìn7o8aHvav bónjPoXg người7o8aHvav luôWZrvs2nnn tỏjPoX jPoXra ngu7o8aHvavy hWZrvs2nniểm k7o8aHvavia ng7o8aHvavã gục7o8aHvav hjPoXệt 7o8aHvavnhư VĩjPoXnh 7o8aHvavKỳ vWZrvs2nnừa jPoXrồi, nhưngjPoX ch7o8aHvavỉ khácWZrvs2nn ởWZrvs2nn 7o8aHvavmột điểm…

Điền HuWZrvs2nnân vẫWZrvs2nnn chưaWZrvs2nn ngừnjPoXg thở…jPoX nơjPoXi khWZrvs2nnoé m7o8aHvavôi xuấtjPoX hiệnjPoX một7o8aHvav vệtWZrvs2nn jPoXmáu djPoXài của7o8aHvav 7o8aHvavnội thươngjPoX, nhưjPoXng ĐiềnWZrvs2nn Huâ7o8aHvavn v7o8aHvavẫn jPoXcố chấ7o8aHvavp cư7o8aHvavời kWZrvs2nnhinh bỉ.

Bóng djPoXáng MiWZrvs2nnnh jPoXVỹ khuấtWZrvs2nn s7o8aHvavau cánjPoXh 7o8aHvavcửa ph7o8aHvavòng đWZrvs2nnại sảnh,jPoX tiếpWZrvs2nn bjPoXước châjPoXn bướWZrvs2nnc jPoXra k7o8aHvavhỏi khjPoXu nhjPoXà má7o8aHvavy WZrvs2nnbỏ hoang.

Đành jPoXtin tưởngWZrvs2nn gWZrvs2nniao phjPoXó mọ7o8aHvavi việWZrvs2nnc còjPoXn l7o8aHvavại chjPoXo HạWZrvs2nno ThầnjPoX vậy…

Cảnh tượn7o8aHvavg đẫmWZrvs2nn 7o8aHvavmáu củaWZrvs2nn gijPoXan đ7o8aHvavại 7o8aHvavsảnh rộngjPoX l7o8aHvavớn khjPoXiến HạojPoX ThầnWZrvs2nn c7o8aHvavảm thấyjPoX ngạ7o8aHvavt thởWZrvs2nn, 7o8aHvavxung qWZrvs2nnuanh chỉWZrvs2nn nặjPoXc mùijPoX mWZrvs2nnáu tWZrvs2nnanh nồng…

Cậu thở7o8aHvav dàiWZrvs2nn, bướ7o8aHvavc WZrvs2nnđến bê7o8aHvavn cạnh7o8aHvav 7o8aHvavÁi jPoXHy, đặtWZrvs2nn WZrvs2nntay lWZrvs2nnên jPoXbờ vaWZrvs2nni nhWZrvs2nnỏ jPoXbé ấWZrvs2nny, sWZrvs2nnau đjPoXó đ7o8aHvavi lWZrvs2nnướt quWZrvs2nna mặtjPoX côjPoX, quaWZrvs2nny đầuWZrvs2nn lại.

“Em WZrvs2nnsao t7o8aHvavhế, mèoWZrvs2nn con7o8aHvav?” 7o8aHvavNhìn g7o8aHvavương mặt7o8aHvav kỳjPoX lạWZrvs2nn củjPoXa WZrvs2nncô, cậujPoX 7o8aHvavlay mạnWZrvs2nnh đôi7o8aHvav WZrvs2nnvai ấWZrvs2nny, nhưWZrvs2nnng vWZrvs2nnẫn khô7o8aHvavng hềjPoX nhận7o8aHvav đư7o8aHvavợc bjPoXất kỳjPoX phảnjPoX jPoXứng nà7o8aHvavo cả.

Đột ngWZrvs2nnột đôWZrvs2nni mắ7o8aHvavt ÁjPoXi HWZrvs2nny WZrvs2nnlại jPoXsáng lêjPoXn, đầy7o8aHvav vjPoXẻ ngạcjPoX nhiê7o8aHvavn nh7o8aHvavìn jPoXHạo Thần.

Bàn jPoXtay 7o8aHvavnhỏ bé7o8aHvav ấy7o8aHvav 7o8aHvavlập tWZrvs2nnức ké7o8aHvavo mjPoXạnh HjPoXạo ThầjPoXn xjPoXuống, dùnWZrvs2nng cả7o8aHvav thWZrvs2nnân người7o8aHvav chWZrvs2nne cjPoXhắn chWZrvs2nno cậjPoXu một7o8aHvav cWZrvs2nnách gấpjPoX gáp.

*Bốp*

Một thajPoXnh gỗjPoX rơWZrvs2nni xuốnjPoXg t7o8aHvavrước mắtjPoX HạoWZrvs2nn Thần,jPoX thânjPoX WZrvs2nnhình nhỏjPoX bWZrvs2nné kiWZrvs2nna cũnjPoXg 7o8aHvavdần thảjPoX lỏ7o8aHvavng, sajPoXu đó7o8aHvav ngấtjPoX đi…7o8aHvav lại7o8aHvav là7o8aHvav TịjPoXnh N7o8aHvavhi… đôijPoX mWZrvs2nnắt jPoXvẫn sjPoXở hữu7o8aHvav njPoXỗi hojPoXảng WZrvs2nnsợ khônjPoXg dứ7o8aHvavt, nhưWZrvs2nnng lWZrvs2nnần nàWZrvs2nny lạiWZrvs2nn manWZrvs2nng thjPoXêm cảm7o8aHvav WZrvs2nngiác mặ7o8aHvavc cảm7o8aHvav 7o8aHvavtội lỗi.

“A… 7o8aHvavem… WZrvs2nnem khjPoXông biếtjPoX g7o8aHvavì cả.”7o8aHvav Tịnh7o8aHvav Nh7o8aHvavi qujPoXay ngườiWZrvs2nn, chạ7o8aHvavy rjPoXa khỏiWZrvs2nn cjPoXăn phònWZrvs2nng jPoXđẫm máu.

“Mèo coWZrvs2nnn, jPoXem WZrvs2nncó sa7o8aHvavo không?7o8aHvav” 7o8aHvavĐưa jPoXtay đỡjPoX lấy7o8aHvav WZrvs2nnthân jPoXhình jPoXkia, WZrvs2nnHạo ThầjPoXn ô7o8aHvavm chặWZrvs2nnt Ái7o8aHvav jPoXHy vàjPoXo lWZrvs2nnòng, đưWZrvs2nna tajPoXy jPoXvỗ vỗjPoX vjPoXào 7o8aHvavmặt cWZrvs2nnô li7o8aHvavên tục.

Thứ sjPoXắc đjPoXỏ thẫjPoXm WZrvs2nncủa máWZrvs2nnu WZrvs2nnchạy WZrvs2nndài từjPoX tr7o8aHvaván ÁjPoXi WZrvs2nnHy, dườn7o8aHvavg 7o8aHvavnhư than7o8aHvavh gỗ7o8aHvav WZrvs2nnkia đ7o8aHvavã đượcjPoX táWZrvs2nnc đWZrvs2nnộng mWZrvs2nnột lự7o8aHvavc rấWZrvs2nnt mạnh.

Hạo TWZrvs2nnhần đưjPoXa nhan7o8aHvavh ta7o8aHvavy jPoXáo WZrvs2nnlau nhjPoXẹ nhữjPoXng dòngjPoX chjPoXảy vôjPoX hạnjPoX WZrvs2nntrên m7o8aHvavặt cô…

Đôi mắtjPoX ĐiềnjPoX HuânWZrvs2nn tujPoXy mờ7o8aHvav jPoXnhạt, nhưWZrvs2nnng vẫnWZrvs2nn đủWZrvs2nn đểjPoX WZrvs2nntrông thấyjPoX n7o8aHvavhững gì7o8aHvav đangWZrvs2nn jPoXdiễn rjPoXa trojPoXng 7o8aHvavtầm nhìn.

Gương mặjPoXt jPoXvà dán7o8aHvavg vẻ7o8aHvav kia…jPoX ThjPoXy Thy?

Từ hànjPoXh độngWZrvs2nn đếnWZrvs2nn cử7o8aHvav chỉjPoX vjPoXà vẻ7o8aHvav mặt7o8aHvav, h7o8aHvavệt nhưjPoX đjPoXang diễWZrvs2nnn lạ7o8aHvavi vWZrvs2nnở kWZrvs2nnịch jPoXđẫm máujPoX 7o8aHvavhai WZrvs2nnnăm vềjPoX trước…

“Nhanh… WZrvs2nnđưa… TjPoXhy ThjPoXy rWZrvs2nna… khỏWZrvs2nni đây…”jPoX Điền7o8aHvav Huân7o8aHvav dồn7o8aHvav tấtWZrvs2nn cjPoXả sức7o8aHvav lựcWZrvs2nn cuốiWZrvs2nn c7o8aHvavùng nói7o8aHvav tronWZrvs2nng đjPoXứt q7o8aHvavuãng, từngjPoX từ7o8aHvav được7o8aHvav 7o8aHvavphát WZrvs2nnra mộtjPoX 7o8aHvavcách nặngWZrvs2nn nhọc,7o8aHvav “7o8aHvav… có…7o8aHvav bom…”

Hạo T7o8aHvavhần WZrvs2nnngạc nhiWZrvs2nnên nhìnjPoX về7o8aHvav phí7o8aHvava ĐWZrvs2nniền Huân,7o8aHvav gươngjPoX mjPoXặt lộ7o8aHvav r7o8aHvavõ vẻWZrvs2nn jPoXsửng sốt,7o8aHvav vộWZrvs2nni vàng7o8aHvav n7o8aHvavhấc bổngWZrvs2nn ngưjPoXời ÁiWZrvs2nn WZrvs2nnHy ljPoXên, mWZrvs2nnở nhanjPoXh cjPoXhiếc c7o8aHvavửa WZrvs2nnsổ ởWZrvs2nn góc7o8aHvav phòng7o8aHvav, lậpjPoX tjPoXức đWZrvs2nnưa 7o8aHvavcô rWZrvs2nna khỏijPoX WZrvs2nnkhu nhà7o8aHvav mjPoXáy b7o8aHvavỏ hoang.

Ring… ring…

Chiếc điệjPoXn 7o8aHvavthoại tronjPoXg túijPoX 7o8aHvaváo MjPoXinh V7o8aHvavỹ ru7o8aHvavng lênjPoX k7o8aHvavhông ngừng.

Anh chjPoXo tWZrvs2nnay 7o8aHvavvào túi7o8aHvav, đWZrvs2nnứng tựa7o8aHvav vàojPoX cjPoXhiếc BMWZrvs2nnW, đểjPoX mặcjPoX nhữnWZrvs2nng tê7o8aHvavn cận7o8aHvav WZrvs2nnvệ đangWZrvs2nn 7o8aHvavcố WZrvs2nngắng sơjPoX cứWZrvs2nnu ch7o8aHvavo vếtjPoX thWZrvs2nnương trjPoXên vai.

“Thiếu WZrvs2nngia, bàjPoX 7o8aHvavchủ đã7o8aHvav tựjPoX WZrvs2nnsát!” KhônjPoXg jPoXđể MiWZrvs2nnnh Vỹ7o8aHvav kịpWZrvs2nn lêjPoXn tiếng7o8aHvav, mộjPoXt chấWZrvs2nnt giọngjPoX jPoXtrầm khàWZrvs2nnn 7o8aHvavvang lên,jPoX hjPoXơi nghẹnWZrvs2nn lại.WZrvs2nn “Bệnh7o8aHvav vi7o8aHvavện XY.”

Đầu dây7o8aHvav bên7o8aHvav 7o8aHvavkia jPoXdường nh7o8aHvavư đan7o8aHvavg rjPoXơi WZrvs2nnvào WZrvs2nntrạng thájPoXi hjPoXoảng loạn,WZrvs2nn 7o8aHvavnói jPoXvội vài7o8aHvav cjPoXâu rồiWZrvs2nn tjPoXắt máy.WZrvs2nn Đôi7o8aHvav mắt7o8aHvav Min7o8aHvavh WZrvs2nnVỹ tWZrvs2nnối lWZrvs2nnại, 7o8aHvavgạt đámjPoX cậWZrvs2nnn vjPoXệ sanWZrvs2nng mWZrvs2nnột bên,WZrvs2nn lạnWZrvs2nnh 7o8aHvavlùng rjPoXa lệnh.

“Ở đây,7o8aHvav jPoXbảo vệWZrvs2nn vợWZrvs2nn tôi.”

Chiếc BWZrvs2nnMW 7o8aHvavnhanh chóWZrvs2nnng khuWZrvs2nnất jPoXsau mànWZrvs2nn WZrvs2nnđêm, đjPoXể jPoXlại pWZrvs2nnhía jPoXsau mộtWZrvs2nn nWZrvs2nnỗi ânWZrvs2nn h7o8aHvavận jPoXquá lớn.

“Bà có7o8aHvav hWZrvs2nnai sựWZrvs2nn lựjPoXa chọn…”7o8aHvav ĐiềnjPoX HuWZrvs2nnân liếc7o8aHvav WZrvs2nnnhìn bà7o8aHvav HànjPoX, sWZrvs2nnau đó7o8aHvav WZrvs2nnđặt WZrvs2nnvào ljPoXòng bàjPoXn 7o8aHvavtay của7o8aHvav 7o8aHvavbà HànWZrvs2nn mộ7o8aHvavt 7o8aHvavcon 7o8aHvavdao sjPoXắc nhọn.WZrvs2nn “…7o8aHvav h7o8aHvavoặc tôiWZrvs2nn sẽjPoX cWZrvs2nnho ngườiWZrvs2nn giếtjPoX têjPoXn MjPoXinh Vỹ7o8aHvav, đứajPoX coWZrvs2nnn tjPoXrai độc7o8aHvav nhấtWZrvs2nn của7o8aHvav bà…WZrvs2nn 7o8aHvavhoặc tjPoXự jPoXtay jPoXbà WZrvs2nnkết thújPoXc cuộcWZrvs2nn sốnWZrvs2nng củ7o8aHvava 7o8aHvavThy Thy.”

Nếu Điền7o8aHvav WZrvs2nnHuân khôngjPoX cjPoXó đưWZrvs2nnợc Th7o8aHvavy ThWZrvs2nny, tjPoXhì không7o8aHvav aWZrvs2nni c7o8aHvavó quyềnWZrvs2nn ấy7o8aHvav cả!

Thật sựWZrvs2nn, Đ7o8aHvaviền HujPoXân khôngjPoX jPoXphục! Tạ7o8aHvavi sjPoXao cùn7o8aHvavg huWZrvs2nnyết thốnjPoXg, vốn7o8aHvav 7o8aHvavdĩ cả7o8aHvav jPoXMinh Vỹ7o8aHvav vWZrvs2nnà Th7o8aHvavy ThWZrvs2nny đề7o8aHvavu không7o8aHvav th7o8aHvavể WZrvs2nnđến vớjPoXi nhjPoXau, nhưngWZrvs2nn tạjPoXi sa7o8aHvavo T7o8aHvavhy 7o8aHvavThy lWZrvs2nnại c7o8aHvavhọn MjPoXinh WZrvs2nnVỹ 7o8aHvavmà khôWZrvs2nnng chọnWZrvs2nn ĐiềnjPoX Huân?!

Ăn WZrvs2nnkhông được7o8aHvav thì7o8aHvav đành7o8aHvav đạ7o8aHvavp đổjPoX vậy…

Dàn dựngWZrvs2nn mộWZrvs2nnt v7o8aHvavụ việc7o8aHvav bắtjPoX cójPoXc đ7o8aHvavơn WZrvs2nngiản, đújPoXng 7o8aHvavlà khôngjPoX jPoXquá kjPoXhó jPoXvới ĐiWZrvs2nnền Huân.

Mặc kệ7o8aHvav MWZrvs2nninh VỹjPoX vàWZrvs2nn Đi7o8aHvavền HuânWZrvs2nn WZrvs2nnđã kWZrvs2nnề vjPoXai sát7o8aHvav cjPoXánh 7o8aHvavhơn b7o8aHvava njPoXăm jPoXtrời… mặcjPoX 7o8aHvavkệ ánh7o8aHvav 7o8aHvavnhìn oán7o8aHvav hậnjPoX củWZrvs2nna jPoXThy Th7o8aHvavy… Điền7o8aHvav HuâWZrvs2nnn vjPoXẫn sẽjPoX tjPoXhực hiệnWZrvs2nn kếjPoX hoạch.

“Điền Huân,7o8aHvav jPoXanh WZrvs2nnbị lWZrvs2nnàm sWZrvs2nnao vậyWZrvs2nn hả?jPoX” jPoXThy jPoXThy jPoXtức giận7o8aHvav trừnWZrvs2nng mjPoXắt WZrvs2nnnhìn jPoXĐiền HuânWZrvs2nn, tạjPoXi sa7o8aHvavo WZrvs2nnngười màjPoX T7o8aHvavhy ThjPoXy ljPoXuôn x7o8aHvavem ljPoXà 7o8aHvavanh jPoXtrai tốt7o8aHvav lạijPoX cjPoXó thểWZrvs2nn WZrvs2nnlàm nhữngjPoX việcjPoX 7o8aHvavnhư thế7o8aHvav này?

Đặt lòng7o8aHvav tWZrvs2nnin vjPoXào mộjPoXt ngườijPoX jPoXđang chìjPoXm 7o8aHvavsâu và7o8aHvavo nỗWZrvs2nni th7o8aHvavù h7o8aHvavận sWZrvs2nnâu lắn7o8aHvavg, liWZrvs2nnệu có7o8aHvav phảWZrvs2nni ljPoXà jPoXsai lầm?

“Sao? BàjPoX cjPoXó bWZrvs2nna giâjPoXy để7o8aHvav lWZrvs2nnựa chọn…”jPoX ĐiềnWZrvs2nn HujPoXân WZrvs2nnnhìn 7o8aHvavbà HWZrvs2nnàn vớijPoX mộ7o8aHvavt ánhjPoX m7o8aHvavắt đầyWZrvs2nn thí7o8aHvavch tWZrvs2nnhú, tWZrvs2nniếp tục7o8aHvav WZrvs2nndồn bjPoXà đWZrvs2nnến đường7o8aHvav cWZrvs2nnùng, 7o8aHvav“… mộWZrvs2nnt… hajPoXi… ba…”

“Ta… s7o8aHvavẽ bảjPoXo WZrvs2nnvệ Min7o8aHvavh Vỹ!”WZrvs2nn CảjPoX n7o8aHvavgười b7o8aHvavà HàWZrvs2nnn WZrvs2nnrun ljPoXên, nắ7o8aHvavm chặt7o8aHvav WZrvs2nnlấy c7o8aHvavon dajPoXo nhỏ7o8aHvav béjPoX nhưn7o8aHvavg lạ7o8aHvavi sắcWZrvs2nn lạjPoXnh trojPoXng tay.

Câu t7o8aHvavrả 7o8aHvavlời hoWZrvs2nnàn tjPoXoàn đúngWZrvs2nn vjPoXới jPoXnhững jPoXgì ĐiềnWZrvs2nn Hu7o8aHvavân WZrvs2nnmong đ7o8aHvavợi, gươnjPoXg mặtWZrvs2nn ấy7o8aHvav WZrvs2nnđang WZrvs2nnnở mộ7o8aHvavt njPoXụ cưWZrvs2nnời cajPoXy đắngjPoX trWZrvs2nnên môi…

“Nếu giết,WZrvs2nn WZrvs2nnta sẽ7o8aHvav giWZrvs2nnết cậu.”WZrvs2nn ĐộtjPoX jPoXngột bWZrvs2nnà Hàn7o8aHvav n7o8aHvavgước mặt7o8aHvav WZrvs2nnlên, ánjPoXh nhìn7o8aHvav dứt7o8aHvav kho7o8aHvavát vàjPoX nh7o8aHvavanh jPoXchóng hướngWZrvs2nn mũi7o8aHvav dajPoXo vWZrvs2nnề 7o8aHvavphía ĐiềnWZrvs2nn Huân.

Nhưng một7o8aHvav bónjPoXg dánWZrvs2nng nhỏ7o8aHvav b7o8aHvavé đãWZrvs2nn lập7o8aHvav tứcWZrvs2nn đWZrvs2nnứng jPoXchắn tjPoXrước mặWZrvs2nnt ĐiềnjPoX HujPoXân, hWZrvs2nnứng WZrvs2nntrọn nhájPoXt daWZrvs2nno jPoXtàn nhẫnjPoX jPoXcủa bàjPoX HjPoXàn. Cả7o8aHvav bàjPoX HWZrvs2nnàn vàjPoX jPoXĐiền Huâ7o8aHvavn đềuWZrvs2nn sữnjPoXg nWZrvs2nngười, nhWZrvs2nnìn dò7o8aHvavng máu7o8aHvav đjPoXang WZrvs2nnthấm đẫm7o8aHvav chiếcjPoX váyjPoX xiWZrvs2nnnh xắn7o8aHvav jPoXcủa jPoXThy TjPoXhy, vàWZrvs2nn bónWZrvs2nng dWZrvs2nnáng ấjPoXy cũngWZrvs2nn WZrvs2nngục WZrvs2nnngã trjPoXong đa7o8aHvavu đớ7o8aHvavn. WZrvs2nnThy Thy…jPoX khôjPoXng hềjPoX cảm7o8aHvav thấyjPoX tứ7o8aHvavc giậnjPoX haWZrvs2nny oájPoXn t7o8aHvavrách ĐiềnWZrvs2nn Huân,7o8aHvav chỉ7o8aHvav là7o8aHvav nhấtjPoX thờjPoXi cảmWZrvs2nn thấjPoXy WZrvs2nnkhó cjPoXhịu vớijPoX nhữjPoXng hàWZrvs2nnnh độngjPoX thấtWZrvs2nn thườnjPoXg kia…

Nhưng kh7o8aHvavông 7o8aHvavvì thế,WZrvs2nn mộtjPoX WZrvs2nnThy TjPoXhy luWZrvs2nnôn hết7o8aHvav lWZrvs2nnòng vWZrvs2nnì ngườijPoX 7o8aHvavkhác jPoXđể mWZrvs2nnặc jPoXĐiền Huân7o8aHvav chWZrvs2nnịu nhátWZrvs2nn 7o8aHvavdao ấy.

Điền WZrvs2nnHuân vộijPoX v7o8aHvavàng nângWZrvs2nn WZrvs2nnngười T7o8aHvavhy TWZrvs2nnhy lê7o8aHvavn, tro7o8aHvavng đôjPoXi mắt7o8aHvav ki7o8aHvava WZrvs2nnđang xuấtjPoX hiệWZrvs2nnn mộjPoXt dò7o8aHvavng ljPoXệ WZrvs2nnđau đớn.

“Em… xiWZrvs2nnn lỗi…”

Đôi mắWZrvs2nnt dầjPoXn khjPoXép lWZrvs2nnại, vjPoXà WZrvs2nnkhông bjPoXao giờ7o8aHvav jPoXmở jPoXra nữa.WZrvs2nn ĐếnWZrvs2nn tậjPoXn lúc7o8aHvav jPoXThy T7o8aHvavhy WZrvs2nntrút h7o8aHvavơi jPoXthở cuốijPoX cùnjPoXg, MinWZrvs2nnh VỹjPoX chjPoXỉ kịpjPoX nhì7o8aHvavn ngắmWZrvs2nn gương7o8aHvav mjPoXặt t7o8aHvavrắng bệchjPoX jPoXấy, không7o8aHvav qWZrvs2nnuên tặjPoXng chWZrvs2nno ngườijPoX 7o8aHvavđang nắ7o8aHvavm giWZrvs2nnữ cWZrvs2nnon da7o8aHvavo đẫ7o8aHvavm 7o8aHvavmáu trWZrvs2nnong WZrvs2nntay WZrvs2nnmột ánhjPoX nhìnWZrvs2nn cămWZrvs2nn hjPoXận… jPoXlà bWZrvs2nnà Hàn!

Bà khjPoXông hềjPoX 7o8aHvavgiải jPoXthích ha7o8aHvavy thWZrvs2nnanh WZrvs2nnminh WZrvs2nncho b7o8aHvavất cứWZrvs2nn điWZrvs2nnều gWZrvs2nnì cả…7o8aHvav jPoXvì sự7o8aHvav WZrvs2nnthật, cWZrvs2nnhính bà7o8aHvav đWZrvs2nnã h7o8aHvavại chếjPoXt TjPoXhy Thy.

Nhưng lúcjPoX WZrvs2nnMinh 7o8aHvavVỹ đ7o8aHvavến, cũng7o8aHvav là7o8aHvav jPoXlúc ĐjPoXiền H7o8aHvavuân rời7o8aHvav đi…

Đại sả7o8aHvavnh, jPoXtừng giâ7o8aHvavy pWZrvs2nnhút tjPoXrôi WZrvs2nnqua, sốWZrvs2nn mệjPoXnh của7o8aHvav ĐijPoXền HWZrvs2nnuân 7o8aHvavcũng 7o8aHvavdần 7o8aHvavkết thúcjPoX, trướcWZrvs2nn mắjPoXt WZrvs2nnchỉ c7o8aHvavòn t7o8aHvavhi t7o8aHvavhể đẫmjPoX máWZrvs2nnu của7o8aHvav VĩnWZrvs2nnh Kỳ.

Lần nWZrvs2nnày… đWZrvs2nnã khi7o8aHvavến qu7o8aHvavá nhiều7o8aHvav ngưjPoXời thươnWZrvs2nng tổn…jPoX ĐWZrvs2nniền HjPoXuân bật7o8aHvav cư7o8aHvavời, nWZrvs2nnụ cườiWZrvs2nn c7o8aHvavay đắjPoXng mộjPoXt jPoXcách jPoXđau đớn.

Một âWZrvs2nnm tWZrvs2nnhanh chấnWZrvs2nn 7o8aHvavđộng vanWZrvs2nng lênWZrvs2nn, 7o8aHvavđồng thời7o8aHvav khiếnWZrvs2nn ngọ7o8aHvavn lWZrvs2nnửa d7o8aHvavo tác7o8aHvav độjPoXng mạ7o8aHvavnh bùnjPoXg cháyjPoX, mạnh7o8aHvav mẽjPoX jPoXvà njPoXuốt WZrvs2nnchửng tjPoXất cả.

Trong đámWZrvs2nn cháyWZrvs2nn sWZrvs2nnau v7o8aHvavụ nổ,7o8aHvav mộtWZrvs2nn gWZrvs2nniọt nướcWZrvs2nn 7o8aHvavmắt đầuWZrvs2nn jPoXtiên 7o8aHvavrơi xuốngWZrvs2nn tjPoXừ gươn7o8aHvavg mặ7o8aHvavt Điền7o8aHvav Huân…

*Bệnh viện7o8aHvav XY*

“Bác sĩ!WZrvs2nn” HạoWZrvs2nn ThầjPoXn bjPoXế WZrvs2nnÁi H7o8aHvavy trjPoXên t7o8aHvavay, xông7o8aHvav vàojPoX bệnhWZrvs2nn việ7o8aHvavn vớiWZrvs2nn trạngjPoX th7o8aHvavái jPoXvô cùnWZrvs2nng hWZrvs2nnoảng 7o8aHvavloạn, WZrvs2nngào lêWZrvs2nnn troWZrvs2nnng vôWZrvs2nn vọngjPoX. “Làm7o8aHvav ơ7o8aHvavn, cứuWZrvs2nn côjPoX 7o8aHvavấy! L7o8aHvavàm ơn!”

“Đặt 7o8aHvavcô ấyjPoX lêjPoXn đjPoXây.” M7o8aHvavột jPoXcô jPoXy tá7o8aHvav trực7o8aHvav l7o8aHvavập tjPoXức đẩyWZrvs2nn chiếcjPoX xjPoXe đẩWZrvs2nny m7o8aHvavàu trắngjPoX 7o8aHvavra trước7o8aHvav mjPoXặt Hạo7o8aHvav Thần,WZrvs2nn jPoXcất giọnWZrvs2nng rjPoXa lệnh.

Hạo ThầnjPoX cẩ7o8aHvavn trọng7o8aHvav đặ7o8aHvavt jPoXÁi H7o8aHvavy n7o8aHvavằm lê7o8aHvavn WZrvs2nnchiếc x7o8aHvave đjPoXẩy ấy,WZrvs2nn jPoXcậu 7o8aHvavvội 7o8aHvavvã nốjPoXi bWZrvs2nnước tWZrvs2nnheo chijPoXếc x7o8aHvave đến7o8aHvav tjPoXận khjPoXi khWZrvs2nnuất WZrvs2nnhẳn s7o8aHvavau WZrvs2nnphòng cấWZrvs2nnp cứu.

Mệt 7o8aHvavmỏi ngồiWZrvs2nn WZrvs2nnxuống 7o8aHvavdãy gh7o8aHvavế chjPoXờ nWZrvs2nngoài phòjPoXng cấjPoXp cứu7o8aHvav, HạojPoX ThầjPoXn WZrvs2nnhai 7o8aHvavtay jPoXôm lấ7o8aHvavy đầWZrvs2nnu, cố7o8aHvav gắnjPoXg địnhWZrvs2nn t7o8aHvavhần lại.

Trong kh7o8aHvavi đó…

*Bệnh việ7o8aHvavn XX*

Minh VWZrvs2nnỹ ngWZrvs2nnồi troWZrvs2nnng WZrvs2nnphòng cấp7o8aHvav cWZrvs2nnứu ở7o8aHvav WZrvs2nnbệnh viện7o8aHvav lớjPoXn WZrvs2nnnhất thàjPoXnh pjPoXhố, aWZrvs2nnnh đjPoXã phảijPoX mấtWZrvs2nn cả7o8aHvav WZrvs2nngiờ đồngWZrvs2nn hWZrvs2nnồ mWZrvs2nnới đến7o8aHvav đượ7o8aHvavc WZrvs2nncái bWZrvs2nnệnh vjPoXiện 7o8aHvavrộng lớn7o8aHvav này.

Ring… ring…

Điện thoạWZrvs2nni l7o8aHvavại rung…

“Chuyện gì?”WZrvs2nn MjPoXinh Vỹ7o8aHvav jPoXtựa hẳn7o8aHvav ngườiWZrvs2nn và7o8aHvavo chiWZrvs2nnếc g7o8aHvavhế 7o8aHvavở phòn7o8aHvavg đợjPoXi, chánWZrvs2nn n7o8aHvavản 7o8aHvavnhấn WZrvs2nnnút nhận7o8aHvav jPoXcuộc gọiWZrvs2nn s7o8aHvavau đWZrvs2nnó ápWZrvs2nn điệnWZrvs2nn tWZrvs2nnhoại vào7o8aHvav ta7o8aHvavi, đếnjPoX tậjPoXn lúcjPoX nWZrvs2nnày a7o8aHvavnh WZrvs2nnmới cảmWZrvs2nn thấyjPoX s7o8aHvavự đajPoXu buốWZrvs2nnt đến7o8aHvav tjPoXê dạWZrvs2nni ởWZrvs2nn bờWZrvs2nn vai.

“Thiếu… WZrvs2nnthiếu giaWZrvs2nn, 7o8aHvavnổ… 7o8aHvavnổ rồi!”7o8aHvav TừjPoX đầu7o8aHvav dâjPoXy bênWZrvs2nn ki7o8aHvava, t7o8aHvavên cậnjPoX v7o8aHvavệ jPoXlắp bắpWZrvs2nn nhưjPoX đjPoXang cực7o8aHvav WZrvs2nnkỳ hoảngjPoX lo7o8aHvavạn, thởjPoX gấpWZrvs2nn khônjPoXg ngừng.

“Nổ?” MWZrvs2nninh 7o8aHvavVỹ nhWZrvs2nníu màjPoXy, lặp7o8aHvav lại7o8aHvav du7o8aHvavy WZrvs2nnnhất mjPoXột t7o8aHvavừ nhưWZrvs2nn đWZrvs2nnang chờjPoX 7o8aHvavsự cjPoXhứng th7o8aHvavực 7o8aHvavtừ jPoXphía bên7o8aHvav kia.

“Khu nh7o8aHvavà mWZrvs2nnáy… nổ.”jPoX VừaWZrvs2nn WZrvs2nnnghe thấy7o8aHvav cjPoXô nóijPoX g7o8aHvavấp gáp7o8aHvav WZrvs2nnvọng s7o8aHvavang điệ7o8aHvavn 7o8aHvavthoại tjPoXừ pjPoXhía b7o8aHvavên WZrvs2nnkia, MWZrvs2nninh 7o8aHvavVỹ WZrvs2nnmới 7o8aHvavkịp njPoXhận th7o8aHvavấy tWZrvs2nnừ 7o8aHvavphía b7o8aHvavên jPoXkia điệnWZrvs2nn thWZrvs2nnoại có7o8aHvav 7o8aHvavrất 7o8aHvavnhiều th7o8aHvavứ âjPoXm 7o8aHvavthanh WZrvs2nnkhác nhau.

“Chết WZrvs2nntiệt! Cô7o8aHvav ấy7o8aHvav rjPoXa khỏiWZrvs2nn đWZrvs2nnó chưa?”WZrvs2nn 7o8aHvavMinh VỹWZrvs2nn jPoXtức giWZrvs2nnận WZrvs2nnquát lên7o8aHvav, đôijPoX jPoXmắt đangWZrvs2nn jPoXlộ rõWZrvs2nn 7o8aHvavvẻ lWZrvs2nno lắng.

Tại saWZrvs2nno jPoXlúc đấ7o8aHvavy… jPoXanh khWZrvs2nnông ởjPoX ljPoXại WZrvs2nnmà ljPoXập tứcWZrvs2nn đến7o8aHvav bêWZrvs2nnn bWZrvs2nnà jPoXta thếjPoX này?

“Vẫn… chưa.”jPoX WZrvs2nnGiọng nó7o8aHvavi bjPoXên jPoXkia jPoXrất nhỏ,7o8aHvav dườjPoXng njPoXhư đãWZrvs2nn jPoXcố gắng7o8aHvav th7o8aHvavu hếtWZrvs2nn jPoXcan jPoXđảm đểWZrvs2nn WZrvs2nntrả lời.

Gương mặ7o8aHvavt MinjPoXh VjPoXỹ tr7o8aHvavở njPoXên tjPoXái nhợtWZrvs2nn jPoXdưới jPoXánh đjPoXèn cWZrvs2nnhùm WZrvs2nntrong bệnhWZrvs2nn viWZrvs2nnện, 7o8aHvavcố g7o8aHvavắng gượngWZrvs2nn ngư7o8aHvavời jPoXđứng dậy,7o8aHvav nhưngWZrvs2nn 7o8aHvavsau đWZrvs2nnó lWZrvs2nnại 7o8aHvavngã k7o8aHvavhuỵu xuốnWZrvs2nng đất.

Vết thươn7o8aHvavg tjPoXrên vai7o8aHvav… đjPoXã kWZrvs2nnhiến 7o8aHvavanh mấtWZrvs2nn q7o8aHvavuá nhiề7o8aHvavu máu.

Đôi mắjPoXt anjPoXh WZrvs2nndần tWZrvs2nnối lại,7o8aHvav cả7o8aHvav ngườiWZrvs2nn dườngWZrvs2nn 7o8aHvavnhư khô7o8aHvavng cjPoXòn chút7o8aHvav s7o8aHvavức lựjPoXc WZrvs2nnnào jPoXcả. WZrvs2nnToàn thWZrvs2nnân hojPoXàn toWZrvs2nnàn bWZrvs2nnất độngWZrvs2nn t7o8aHvavrên 7o8aHvavnền đất,jPoX WZrvs2nnMinh VỹjPoX đanjPoXg cốWZrvs2nn gắngjPoX gượnjPoXg dậ7o8aHvavy… jPoXnhưng tất7o8aHvav cả7o8aHvav chỉjPoX l7o8aHvavà vôjPoX WZrvs2nních. LjPoXần này,7o8aHvav 7o8aHvavanh lạjPoXi mộWZrvs2nnt WZrvs2nnlần nữa…7o8aHvav WZrvs2nnđánh mWZrvs2nnất WZrvs2nnngười cojPoXn gá7o8aHvavi mWZrvs2nnà mình7o8aHvav yêujPoX thương.

Khoé môWZrvs2nni trên7o8aHvav gươngWZrvs2nn WZrvs2nnmặt 7o8aHvavđiển WZrvs2nntrai khjPoXẽ nhếchjPoX WZrvs2nnlên, mộtWZrvs2nn n7o8aHvavụ cườijPoX nhạt,7o8aHvav đồngjPoX lúcjPoX đôi7o8aHvav jPoXmắt ljPoXạnh WZrvs2nnlùng WZrvs2nnkia cũn7o8aHvavg dWZrvs2nnần kWZrvs2nnhép lại,7o8aHvav jPoXche khu7o8aHvavất t7o8aHvavầm nWZrvs2nnhìn mờ7o8aHvav ảo.

Chap 40

Người jPoXem yWZrvs2nnêu 7o8aHvavlà anh?

Hạo Thần7o8aHvav WZrvs2nnlo lắng7o8aHvav 7o8aHvavđứng chắn7o8aHvav trướWZrvs2nnc cử7o8aHvava phònjPoXg cWZrvs2nnấp cứ7o8aHvavu, tạijPoX s7o8aHvavao jPoXvào 7o8aHvavkhoảnh khắc7o8aHvav quajPoXn trọngWZrvs2nn thì7o8aHvav thờijPoX giajPoXn l7o8aHvavại jPoXtrôi chậmjPoX thếWZrvs2nn WZrvs2nnnày cơ7o8aHvav chứ?

Ái HWZrvs2nny jPoXcủa WZrvs2nnngày hjPoXôm naWZrvs2nny… quảWZrvs2nn thậ7o8aHvavt rất7o8aHvav l7o8aHvavạ ljPoXẫm, WZrvs2nnnhưng lạiWZrvs2nn 7o8aHvavvô cWZrvs2nnùng đángjPoX thương7o8aHvav tjPoXrong mắ7o8aHvavt cậu.

Đôi mắtjPoX khWZrvs2nnông WZrvs2nnlẫn chjPoXút tạpWZrvs2nn nWZrvs2nniệm luôn7o8aHvav luônWZrvs2nn án7o8aHvavh jPoXlên n7o8aHvavhững tijPoXa njPoXhìn léjPoXm lỉnWZrvs2nnh 7o8aHvavlại 7o8aHvavtrở nêWZrvs2nnn sâWZrvs2nnu thẳmWZrvs2nn khWZrvs2nnông cWZrvs2nnhút hạWZrvs2nnn đWZrvs2nnịnh, v7o8aHvavô jPoXtri vôWZrvs2nn giác.

Khoảnh khắcWZrvs2nn đốiWZrvs2nn diện7o8aHvav vjPoXới đôi7o8aHvav mắ7o8aHvavt vWZrvs2nnô cảm7o8aHvav ấWZrvs2nny, trá7o8aHvavi 7o8aHvavtim Hạ7o8aHvavo ThầnWZrvs2nn chợtjPoX chùng7o8aHvav xuống,jPoX tưởngjPoX jPoXchừng 7o8aHvavnhư đanWZrvs2nng chìmWZrvs2nn sâ7o8aHvavu 7o8aHvavvào WZrvs2nnnỗi đjPoXau cùn7o8aHvavg cực.

Nghĩ đWZrvs2nnến vWZrvs2nniệc mWZrvs2nnình đãWZrvs2nn từngjPoX tiếp7o8aHvav tWZrvs2nnay jPoXcho ĐiềjPoXn Huân7o8aHvav thực7o8aHvav hiệnWZrvs2nn kếWZrvs2nn hoWZrvs2nnạch trảWZrvs2nn thù,WZrvs2nn HWZrvs2nnạo T7o8aHvavhần lWZrvs2nnại cảmjPoX thấyjPoX v7o8aHvavô cùnjPoXg WZrvs2nnnhức buốWZrvs2nnt nơ7o8aHvavi ngực7o8aHvav, chỉ7o8aHvav tràjPoXn ngập7o8aHvav jPoXduy nhất7o8aHvav WZrvs2nnmột thứWZrvs2nn cjPoXảm WZrvs2nnxúc âjPoXn hận.

Đôi mắWZrvs2nnt tr7o8aHvavở nêjPoXn thấtWZrvs2nn thầWZrvs2nnn, tầmWZrvs2nn nhìn7o8aHvav jPoXdần WZrvs2nntối lại…jPoX Lồn7o8aHvavg 7o8aHvavngực hiệnWZrvs2nn gWZrvs2nniờ cjPoXứ nhưjPoX WZrvs2nnđang bjPoXị tWZrvs2nnhiêu jPoXđốt, nójPoXng bỏngWZrvs2nn nhjPoXưng lại7o8aHvav 7o8aHvavvô cùjPoXng 7o8aHvavđau rWZrvs2nnát mỗi7o8aHvav WZrvs2nnkhi lạWZrvs2nni 7o8aHvavthêm m7o8aHvavột gi7o8aHvavây trô7o8aHvavi qua.

Làm ơnWZrvs2nn… ÁWZrvs2nni HjPoXy, WZrvs2nnđừng đWZrvs2nnể xảyjPoX côWZrvs2nn WZrvs2nnấy jPoXra bất7o8aHvav 7o8aHvavcứ chuWZrvs2nnyện jPoXgì cả!

*Cạch*

Cánh cửa7o8aHvav ph7o8aHvavòng cấpjPoX cứWZrvs2nnu đượcjPoX WZrvs2nnmở WZrvs2nnra, kjPoXèm theWZrvs2nno độngWZrvs2nn tWZrvs2nnác WZrvs2nngạt HạWZrvs2nno ThầnjPoX sjPoXang mộtWZrvs2nn bên.

Chiếc WZrvs2nnxe đẩWZrvs2nny jPoXmàu trắWZrvs2nnng đan7o8aHvavg jPoXmang th7o8aHvaveo một7o8aHvav thijPoXên sứWZrvs2nn mấtjPoX đWZrvs2nni WZrvs2nnđôi 7o8aHvavcánh, gươngjPoX mặWZrvs2nnt nWZrvs2nnhợt nWZrvs2nnhạt jPoXkhông chjPoXút s7o8aHvavức sốnjPoXg 7o8aHvavnhắm nghiề7o8aHvavn 7o8aHvavđôi mắtjPoX, jPoXtrên WZrvs2nnđầu WZrvs2nnquấn mộtjPoX dWZrvs2nnải 7o8aHvavbăng tr7o8aHvavắng khá7o8aHvav WZrvs2nnmỏng, 7o8aHvavmái tócjPoX mjPoXàu jPoXcafe sWZrvs2nnữa vjPoXẫn 7o8aHvavbồng bềnhWZrvs2nn vàjPoX tô7o8aHvavn lênjPoX vẻjPoX WZrvs2nnđẹp tjPoXhuần khiết.

Ái WZrvs2nnHy 7o8aHvavđược jPoXy jPoXtá đưa7o8aHvav rWZrvs2nna khỏWZrvs2nni jPoXphòng bằngjPoX chiếc7o8aHvav x7o8aHvave 7o8aHvavđẩy tjPoXrắng to7o8aHvavát, the7o8aHvavo WZrvs2nnsau là7o8aHvav ôn7o8aHvavg bjPoXác sjPoXĩ t7o8aHvavrung jPoXniên đanWZrvs2nng cầ7o8aHvavm trên7o8aHvav jPoXtay 7o8aHvavmột xWZrvs2nnấp jPoXhồ sơjPoX bệWZrvs2nnnh án.

Hạo WZrvs2nnThần mấjPoXp máyjPoX đôiWZrvs2nn môijPoX, đưajPoX ta7o8aHvavy nhưWZrvs2nn jPoXmuốn níu7o8aHvav gijPoXữ côjPoX jPoXlại, nhưnjPoXg lạiWZrvs2nn bịWZrvs2nn mộWZrvs2nnt bànWZrvs2nn 7o8aHvavtay chặjPoXn nWZrvs2nngang hàWZrvs2nnnh độngWZrvs2nn ấy.

Đôi mjPoXắt WZrvs2nncậu k7o8aHvavhông nhìnWZrvs2nn bWZrvs2nnác WZrvs2nnsĩ lấyWZrvs2nn mjPoXột jPoXcái, tiếpjPoX jPoXtục d7o8aHvavõi thjPoXeo chiếcWZrvs2nn x7o8aHvave đẩyWZrvs2nn đa7o8aHvavng đjPoXưa nWZrvs2nngười co7o8aHvavn jPoXgái yếuWZrvs2nn ớtWZrvs2nn kiWZrvs2nna cáchjPoX xjPoXa khỏi7o8aHvav mình.

“Đã q7o8aHvavua WZrvs2nntình trạnWZrvs2nng nguWZrvs2nny kWZrvs2nnịch, vết7o8aHvav jPoXthương tjPoXuy khjPoXông nặngWZrvs2nn nhưngjPoX l7o8aHvavại mấtWZrvs2nn kjPoXhá jPoXnhiều m7o8aHvaváu, đặ7o8aHvavc biệtWZrvs2nn cjPoXó jPoXthể jPoXđể WZrvs2nnlại d7o8aHvavi cWZrvs2nnhứng cWZrvs2nnho cWZrvs2nnô ấy.”jPoX VịjPoX bácWZrvs2nn sĩWZrvs2nn hjPoXiền từ7o8aHvav trư7o8aHvavớc mặjPoXt mjPoXở lời,7o8aHvav vỗjPoX vỗ7o8aHvav vjPoXai HạojPoX ThầnWZrvs2nn jPoXnhư WZrvs2nnđang cốWZrvs2nn gWZrvs2nnắng 7o8aHvavtrấn jPoXan. “CậujPoX 7o8aHvavhãy đi7o8aHvav l7o8aHvavàm thủWZrvs2nn t7o8aHvavục nhậ7o8aHvavp vi7o8aHvavện, sWZrvs2nnau đójPoX cậujPoX có7o8aHvav thểWZrvs2nn vàjPoXo phjPoXòng 507o8aHvav2 thăjPoXm 7o8aHvavcô ấy7o8aHvav, nếu7o8aHvav cjPoXó jPoXbất kỳ7o8aHvav dWZrvs2nnấu hiệuWZrvs2nn bất7o8aHvav thườngjPoX jPoXlập tứcjPoX gọiWZrvs2nn bác7o8aHvav sĩ.”

Từ từ7o8aHvav hjPoXạ tajPoXy xjPoXuống, bó7o8aHvavng vị7o8aHvav bá7o8aHvavc jPoXsĩ trojPoXng chiếc7o8aHvav ájPoXo b7o8aHvavlu trắngWZrvs2nn nh7o8aHvavanh chWZrvs2nnóng WZrvs2nnkhuất sa7o8aHvavu mộtjPoX cWZrvs2nnánh cửjPoXa phònWZrvs2nng gWZrvs2nnần đó,WZrvs2nn 7o8aHvavtiếp WZrvs2nntục thực7o8aHvav hiện7o8aHvav nhiệmjPoX vụ7o8aHvav cWZrvs2nnủa chíWZrvs2nnnh mình.

Di chứng?

Hai 7o8aHvavtay HạoWZrvs2nn TWZrvs2nnhần sijPoXết chặtWZrvs2nn lWZrvs2nnại, jPoXcả ngườWZrvs2nni 7o8aHvavrun nWZrvs2nnhẹ WZrvs2nnlên, đểWZrvs2nn WZrvs2nnlại WZrvs2nndi cWZrvs2nnhứng sao?

“Dương Hạ7o8aHvavo Thầ7o8aHvavn! CjPoXô gájPoXi nà7o8aHvavy quajPoXn trọngWZrvs2nn đếnWZrvs2nn mứWZrvs2nnc khiếnjPoX cWZrvs2nnậu jPoXphải WZrvs2nnbỏ 7o8aHvavcả sWZrvs2nnhow dijPoXễn quWZrvs2nnan trWZrvs2nnọng sao?”jPoX 7o8aHvavTay qWZrvs2nnuản lWZrvs2nný rWZrvs2nniêng cjPoXủa HWZrvs2nnạo Thầ7o8aHvavn t7o8aHvavức gi7o8aHvavận đập7o8aHvav mạnhWZrvs2nn quyể7o8aHvavn WZrvs2nnsổ g7o8aHvavhi chWZrvs2nnép l7o8aHvavịch làm7o8aHvav việcWZrvs2nn củWZrvs2nna HạjPoXo ThầnjPoX l7o8aHvavên b7o8aHvavàn, jPoXtức jPoXgiận qWZrvs2nnuát lớn.

Đã jPoXmột ngWZrvs2nnày jPoXtrôi qua…

Hạo Thầ7o8aHvavn jPoXvẫn kjPoXhông hjPoXề rWZrvs2nnời jPoXkhỏi phòngjPoX bệnWZrvs2nnh sWZrvs2nnố 507o8aHvav2 lấyWZrvs2nn mWZrvs2nnột 7o8aHvavgiây, 7o8aHvavchỉ lặnWZrvs2nng ngWZrvs2nnười ngắm7o8aHvav WZrvs2nnnhìn ng7o8aHvavười 7o8aHvavcon gáWZrvs2nni đa7o8aHvavng WZrvs2nnchìm sâu7o8aHvav jPoXvào giấcjPoX ngủ.

Mọi âmWZrvs2nn jPoXthanh xuWZrvs2nnng WZrvs2nnquanh dườn7o8aHvavg 7o8aHvavnhư khônWZrvs2nng còWZrvs2nnn tájPoXc độngWZrvs2nn đếnWZrvs2nn cậujPoX đư7o8aHvavợc nữa.

Tay q7o8aHvavuản WZrvs2nnlý kjPoXia t7o8aHvavức giậjPoXn néjPoXm trọnWZrvs2nn đWZrvs2nnôi mắtWZrvs2nn oWZrvs2nnán jPoXhận vàojPoX jPoXcô jPoXgái nhỏ7o8aHvav WZrvs2nnbé đan7o8aHvavg nWZrvs2nnằm 7o8aHvavyên lặnjPoXg tr7o8aHvavên chi7o8aHvavếc giườnjPoXg trắn7o8aHvavg khônjPoXg chújPoXt bụi7o8aHvav bẩn,jPoX hắWZrvs2nnn lạiWZrvs2nn njPoXhìn sWZrvs2nnamh H7o8aHvavạo T7o8aHvavhần jPoXvẫn đjPoXang tijPoXếp tjPoXục yêWZrvs2nnn lặ7o8aHvavng trướcjPoX ngưjPoXời cWZrvs2nnon gáijPoX ấy.

Bất g7o8aHvaviác jPoXthở dà7o8aHvavi mệtjPoX mỏi,WZrvs2nn hWZrvs2nnắn 7o8aHvavta cầm7o8aHvav quyWZrvs2nnển sWZrvs2nnổ jPoXvừa đượcWZrvs2nn néjPoXm WZrvs2nnmạnh lWZrvs2nnên 7o8aHvavmặt bàWZrvs2nnn cWZrvs2nnủa phòWZrvs2nnng 7o8aHvavbệnh l7o8aHvavên, lWZrvs2nnê b7o8aHvavước rjPoXa khỏjPoXi cănjPoX phòn7o8aHvavg tĩnh7o8aHvav lặng.

*Bệnh vWZrvs2nniện XX*

“Tránh ra7o8aHvav!” 7o8aHvavMinh jPoXVỹ gằn7o8aHvav giọng,7o8aHvav tứcWZrvs2nn giậnjPoX nhì7o8aHvavn jPoXđám cậnjPoX vệ7o8aHvav đan7o8aHvavg 7o8aHvavchặn ngaWZrvs2nnng trướcjPoX WZrvs2nncửa, đôWZrvs2nni mắtjPoX đằng7o8aHvav đằjPoXng WZrvs2nnsát khí.

“Ông chủjPoX có7o8aHvav lWZrvs2nnệnh, thWZrvs2nniếu gijPoXa ph7o8aHvavải n7o8aHvavghỉ ngơijPoX đếnjPoX khjPoXi 7o8aHvavhoàn toànjPoX bjPoXình phục.jPoX” Mộ7o8aHvavt têWZrvs2nnn cậ7o8aHvavn vệjPoX cúWZrvs2nni đầu,7o8aHvav thậnWZrvs2nn WZrvs2nntrọng nóiWZrvs2nn 7o8aHvavtừng từWZrvs2nn mjPoXột cáWZrvs2nnch májPoXy móc,WZrvs2nn sWZrvs2nnau đóWZrvs2nn đóWZrvs2nnng nhanWZrvs2nnh 7o8aHvavcánh cjPoXửa WZrvs2nnphòng WZrvs2nnbệnh lại.

“Mẹ kiếjPoXp! M7o8aHvavở cửa!WZrvs2nn!” MijPoXnh VỹWZrvs2nn quátjPoX ljPoXớn, dùngjPoX jPoXchân 7o8aHvavđạp WZrvs2nnthẳng vàoWZrvs2nn cánWZrvs2nnh cửajPoX gWZrvs2nnỗ jPoXkia, nhưngWZrvs2nn đám7o8aHvav cậWZrvs2nnn 7o8aHvavvệ lạiWZrvs2nn jPoXnhanh jPoXchóng chặnWZrvs2nn cửajPoX ngjPoXay kh7o8aHvavi cánhjPoX cửjPoXa vừa&nWZrvs2nnbsp; bật7o8aHvav rjPoXa dưới7o8aHvav l7o8aHvavực đạp7o8aHvav của7o8aHvav anh.

Đây rõjPoX ràjPoXng lWZrvs2nnà kế7o8aHvav hoạch7o8aHvav cjPoXủa ôngWZrvs2nn ta!!

Ông t7o8aHvava kWZrvs2nnhông muốWZrvs2nnn an7o8aHvavh đi7o8aHvav WZrvs2nntìm côjPoX ấy!!

Với khả7o8aHvav nă7o8aHvavng cjPoXủa ôjPoXng Hàn,WZrvs2nn bijPoXết chuyjPoXện Ái7o8aHvav H7o8aHvavy WZrvs2nnkhông h7o8aHvavề kWZrvs2nnhó, WZrvs2nnđặc biệtWZrvs2nn ôjPoXng WZrvs2nnta lạ7o8aHvavi cójPoX tWZrvs2nnhể biếtWZrvs2nn WZrvs2nnrõ đjPoXịa điểmWZrvs2nn jPoXvà nh7o8aHvavững gìjPoX xảyWZrvs2nn jPoXra ljPoXiên jPoXquan đếnWZrvs2nn WZrvs2nnvụ việjPoXc chấnjPoX 7o8aHvavđộng WZrvs2nnvừa rồi.

Minh VỹWZrvs2nn 7o8aHvavnghiến ră7o8aHvavng, đjPoXôi mắtWZrvs2nn an7o8aHvavh bjPoXị cjPoXhe phủ7o8aHvav bởi7o8aHvav mộtjPoX màWZrvs2nnn đêm7o8aHvav jPoXcủa tWZrvs2nnuyệt vjPoXọng, tiWZrvs2nnếp tụjPoXc cốjPoX gắnWZrvs2nng tWZrvs2nnhoát khỏi7o8aHvav 7o8aHvavvòng vjPoXây WZrvs2nncủa jPoXđám jPoXcận vệ.

Ái HyjPoX, njPoXhất định7o8aHvav WZrvs2nnÁi 7o8aHvavHy sjPoXẽ khôjPoXng saWZrvs2nno cả!

… kWZrvs2nnhông sWZrvs2nnao cả!7o8aHvav CốWZrvs2nn gjPoXắng p7o8aHvavhủ địn7o8aHvavh 7o8aHvavnhững dò7o8aHvavng s7o8aHvavuy nghĩ7o8aHvav tồWZrvs2nni jPoXtệ jPoXgán ghépjPoX trậnWZrvs2nn boWZrvs2nnm k7o8aHvavia vớijPoX sựjPoX sốngWZrvs2nn cWZrvs2nnủa Á7o8aHvavi HWZrvs2nny, trájPoXi t7o8aHvavim MijPoXnh VỹjPoX đanjPoXg đập7o8aHvav gấp7o8aHvav gájPoXp hơWZrvs2nnn bWZrvs2nnao WZrvs2nngiờ hết.

“Chờ jPoXanh, l7o8aHvavàm ơn…”

Phòng bệnhWZrvs2nn 502…

Đôi mắt7o8aHvav 7o8aHvavnâu tr7o8aHvavong sángWZrvs2nn tjPoXừ từWZrvs2nn m7o8aHvavở raWZrvs2nn, la7o8aHvavy WZrvs2nnđộng hà7o8aHvavng m7o8aHvavi dàijPoX, sWZrvs2nnau 7o8aHvavđó jPoXchớp WZrvs2nnchớp v7o8aHvavài cáWZrvs2nni đểWZrvs2nn thích7o8aHvav 7o8aHvavnghi vớijPoX án7o8aHvavh sájPoXng tronjPoXg phòng.

Ái 7o8aHvavHy đưajPoX WZrvs2nntay dụi7o8aHvav dụjPoXi m7o8aHvavắt, 7o8aHvavliếc jPoXnhìn gươngjPoX mặtjPoX đWZrvs2nnang gWZrvs2nnục jPoXxuống bê7o8aHvavn cạn7o8aHvavh giườjPoXng, WZrvs2nnđưa mộtWZrvs2nn 7o8aHvavtay nắmjPoX lấjPoXy t7o8aHvavhành giư7o8aHvavờng cốWZrvs2nn g7o8aHvavắng gượng7o8aHvav dậy.

Hai ngWZrvs2nnày trô7o8aHvavi 7o8aHvavqua, jPoXHạo 7o8aHvavThần hoWZrvs2nnàn toàWZrvs2nnn mấjPoXt ngủ,WZrvs2nn đểWZrvs2nn rồijPoX giờ7o8aHvav đ7o8aHvavây kh7o8aHvavông hề7o8aHvav 7o8aHvavhay biếjPoXt 7o8aHvavngười cWZrvs2nnon 7o8aHvavgái đángjPoX yêu7o8aHvav kiWZrvs2nna đ7o8aHvavã “hồjPoXi sinh”.

Cô nghiê7o8aHvavng người7o8aHvav sanWZrvs2nng mộtWZrvs2nn bênjPoX, cốjPoX WZrvs2nngắng thWZrvs2nnu gương7o8aHvav mjPoXặt củaWZrvs2nn ngườijPoX ấy7o8aHvav vàojPoX 7o8aHvavtầm nhìn.

Đột ngộtjPoX ha7o8aHvavi hà7o8aHvavng lông7o8aHvav mày7o8aHvav 7o8aHvavtừ gươWZrvs2nnng mặt7o8aHvav ấ7o8aHvavy khẽ7o8aHvav cjPoXau lạiWZrvs2nn, sWZrvs2nnau đó7o8aHvav mệtjPoX mỏijPoX mở7o8aHvav mắWZrvs2nnt. ĐWZrvs2nnập vWZrvs2nnào mắt7o8aHvav của7o8aHvav Hạo7o8aHvav ThầnjPoX 7o8aHvavlà gươ7o8aHvavng mWZrvs2nnặt mjPoXơ WZrvs2nnmơ WZrvs2nnmàng màngjPoX nhưjPoX chWZrvs2nnưa tỉnhjPoX mộnWZrvs2nng 7o8aHvavcủa ÁijPoX Hy7o8aHvav, n7o8aHvavét mặ7o8aHvavt WZrvs2nncậu lộ7o8aHvav WZrvs2nnrõ 7o8aHvavvẻ ngạWZrvs2nnc nh7o8aHvaviên 7o8aHvavvà 7o8aHvavvui sướng.

Hạo ThầnjPoX ngWZrvs2nnồi t7o8aHvavhẳng dậyWZrvs2nn, đ7o8aHvavưa một7o8aHvav ta7o8aHvavy kéoWZrvs2nn cjPoXô ô7o8aHvavm jPoXthật chặt7o8aHvav 7o8aHvavvào WZrvs2nnlòng, nhưWZrvs2nn đan7o8aHvavg cWZrvs2nnố gắng7o8aHvav chứn7o8aHvavg thựcjPoX sự7o8aHvav tồjPoXn tại7o8aHvav hiệnWZrvs2nn 7o8aHvavgiờ củaWZrvs2nn cô.

“Mèo cjPoXon, cuốiWZrvs2nn cjPoXùng WZrvs2nnem WZrvs2nncũng chịu7o8aHvav tjPoXỉnh rồi.”

Căn jPoXphòng jPoXlại độtjPoX nWZrvs2nngột chìWZrvs2nnm vjPoXào kh7o8aHvavông WZrvs2nngian tĩn7o8aHvavh 7o8aHvavlặng và7o8aHvav cWZrvs2nnăng thẳng7o8aHvav, 7o8aHvavHạo Thần7o8aHvav WZrvs2nnnới WZrvs2nnlỏng vòngjPoX tWZrvs2nnay, saWZrvs2nnu WZrvs2nnđó đẩy7o8aHvav ngườjPoXi ÁiWZrvs2nn jPoXHy rWZrvs2nna, lặjPoXng WZrvs2nnlẽ 7o8aHvavquan sáWZrvs2nnt từngjPoX jPoXcử WZrvs2nnchỉ từ7o8aHvav WZrvs2nnphía b7o8aHvavên kia.

Cô đaWZrvs2nnng chămjPoX jPoXchú 7o8aHvavnhìn HạojPoX Thần,WZrvs2nn ánjPoXh jPoXnhìn tjPoXhích thúWZrvs2nn nWZrvs2nnhư vừa7o8aHvav 7o8aHvavtìm rWZrvs2nna mộtWZrvs2nn thứWZrvs2nn đồ7o8aHvav jPoXchơi mWZrvs2nnới lạ.

Sao tjPoXừ WZrvs2nnhành 7o8aHvavđộng đếnWZrvs2nn vWZrvs2nnẻ mặtWZrvs2nn l7o8aHvavại nWZrvs2nngơ ngơ7o8aHvav ngájPoXc ngá7o8aHvavc WZrvs2nnthế này?

Có k7o8aHvavhi nào7o8aHvav đWZrvs2nnúng như7o8aHvav WZrvs2nnlời báWZrvs2nnc s7o8aHvavĩ đjPoXã nói…WZrvs2nn WZrvs2nnvết thươn7o8aHvavg k7o8aHvavia đãWZrvs2nn th7o8aHvavật s7o8aHvavự đểjPoX 7o8aHvavlại d7o8aHvavi chứng?

“Em… tên7o8aHvav gì?”jPoX Hạo7o8aHvav WZrvs2nnThần b7o8aHvavất WZrvs2nngiác cấtWZrvs2nn l7o8aHvavên mộtjPoX 7o8aHvavcâu 7o8aHvavhỏi 7o8aHvavnghi jPoXvấn, nhWZrvs2nnưng chWZrvs2nnỉ đểWZrvs2nn kiểm7o8aHvav 7o8aHvavtra WZrvs2nntình trạ7o8aHvavng hiệ7o8aHvavn tạWZrvs2nni củajPoX Á7o8aHvavi Hy.

Từ phíajPoX bênjPoX kjPoXia, đWZrvs2nnôi môjPoXi xWZrvs2nninh xắnjPoX nởjPoX mộjPoXt 7o8aHvavnụ cười7o8aHvav dịu7o8aHvav d7o8aHvavàng, đưWZrvs2nna tWZrvs2nnay nắ7o8aHvavm lấyWZrvs2nn WZrvs2nntay 7o8aHvaváo củjPoXa HạjPoXo Thần.

“Tên g7o8aHvavì?” ChấtjPoX g7o8aHvaviọng nhWZrvs2nnẹ nhàngWZrvs2nn vanjPoXg lênWZrvs2nn, ÁWZrvs2nni jPoXHy dườ7o8aHvavng n7o8aHvavhư không7o8aHvav hiểWZrvs2nnu WZrvs2nnHạo jPoXThần WZrvs2nnđang WZrvs2nnhỏi WZrvs2nngì, cấ7o8aHvavt tiến7o8aHvavg hỏi7o8aHvav ng7o8aHvavược lại.

Hạo ThầjPoXn nhjPoXeo nhWZrvs2nneo mắjPoXt, đưWZrvs2nna tWZrvs2nnay n7o8aHvavắm l7o8aHvavấy h7o8aHvavai bờ7o8aHvav vjPoXai nhỏjPoX 7o8aHvavnhắn kjPoXia, la7o8aHvavy mạnh.

“Em… b7o8aHvaviết jPoXanh jPoXlà a7o8aHvavi không?”WZrvs2nn TráWZrvs2nni tWZrvs2nnim cậujPoX đanWZrvs2nng 7o8aHvavđập loạn7o8aHvav 7o8aHvavcả lêWZrvs2nnn, jPoXđây jPoXcó l7o8aHvavẽ sjPoXẽ 7o8aHvavlà sựWZrvs2nn khẳng7o8aHvav địjPoXnh cuốijPoX cùng.

Hạo Thần7o8aHvav v7o8aHvavà Ái7o8aHvav H7o8aHvavy cjPoXứ tjPoXhế WZrvs2nnnhìn nhaWZrvs2nnu, WZrvs2nnkhông c7o8aHvavó thêmjPoX chút7o8aHvav phảnjPoX ứngWZrvs2nn n7o8aHvavào khác7o8aHvav cả.

Bất 7o8aHvavgiác thởWZrvs2nn jPoXdài, HạoWZrvs2nn ThầjPoXn jPoXbuông jPoXcô raWZrvs2nn, đứng7o8aHvav dậjPoXy WZrvs2nnquay ljPoXưng WZrvs2nnbước đi.

Phải 7o8aHvavgọi báWZrvs2nnc sĩ…

Một bànjPoX tjPoXay níu7o8aHvav lấ7o8aHvavy vạtWZrvs2nn ájPoXo của7o8aHvav HạojPoX ThầjPoXn tWZrvs2nnừ ph7o8aHvavía sjPoXau, đô7o8aHvavi mắt7o8aHvav 7o8aHvavnâu đanWZrvs2nng chWZrvs2nnớp mắt7o8aHvav nhì7o8aHvavn cậu.

“Minh… Vỹ?”7o8aHvav Á7o8aHvavi H7o8aHvavy nghiên7o8aHvavg ng7o8aHvavhiêng 7o8aHvavđầu, đư7o8aHvava jPoXmột tjPoXay lêWZrvs2nnn mi7o8aHvavệng vớiWZrvs2nn vẻWZrvs2nn jPoXbăn khojPoXăn 7o8aHvavvì cjPoXâu trảWZrvs2nn ljPoXời cjPoXủa c7o8aHvavhính mình.

Minh VỹjPoX… 7o8aHvavlà ha7o8aHvavi WZrvs2nntừ d7o8aHvavuy nhất7o8aHvav đượcjPoX khắcjPoX s7o8aHvavâu vào7o8aHvav trái7o8aHvav tjPoXim cjPoXủa cô…

Liệu chàjPoXng tjPoXrai tjPoXrước mặt…WZrvs2nn WZrvs2nncó phải7o8aHvav lWZrvs2nnà n7o8aHvavgười manjPoXg 7o8aHvavcái tên7o8aHvav MinjPoXh Vỹ?

“Em… jPoXvừa 7o8aHvavnói gì?”7o8aHvav ĐWZrvs2nnôi mjPoXắt 7o8aHvavHạo Thầ7o8aHvavn lộjPoX rõ7o8aHvav vẻ7o8aHvav thấtjPoX vọng,7o8aHvav cốjPoX gắng7o8aHvav gặjPoXng 7o8aHvavhỏi ÁWZrvs2nni Hy.

Không WZrvs2nnthể nào7o8aHvav! TjPoXại 7o8aHvavsao lạjPoXi làWZrvs2nn MinjPoXh Vỹ?

“Minh… Mi7o8aHvavnh V7o8aHvavỹ?” jPoXÁi HjPoXy ngượngjPoX WZrvs2nnngùng cúWZrvs2nni mặWZrvs2nnt xuố7o8aHvavng, sWZrvs2nniết chặt7o8aHvav WZrvs2nnvạt 7o8aHvaváo jPoXtrong tajPoXy hơn7o8aHvav, ljPoXặp lạiWZrvs2nn thêm7o8aHvav một7o8aHvav lWZrvs2nnần nữa.

Cả ngườijPoX H7o8aHvavạo jPoXThần lạiWZrvs2nn tiếpjPoX tụcWZrvs2nn jPoXrun lênWZrvs2nn, qua7o8aHvavy ngườijPoX lạiWZrvs2nn nhì7o8aHvavn thẳ7o8aHvavng 7o8aHvavvào 7o8aHvavÁi Hy…

Cảm gijPoXác gjPoXhen t7o8aHvavức đaWZrvs2nnng le7o8aHvavn jPoXlỏi troWZrvs2nnng trá7o8aHvavi 7o8aHvavtim trànWZrvs2nn njPoXgập nỗjPoXi jPoXân hậWZrvs2nnn c7o8aHvavủa HạojPoX Thần.

Dù khôWZrvs2nnng muốjPoXn thWZrvs2nnừa WZrvs2nnnhận… nhưnWZrvs2nng dường7o8aHvav n7o8aHvavhư ngườijPoX jPoXcon 7o8aHvavgái trướ7o8aHvavc mjPoXặt đjPoXã 7o8aHvavcướp mjPoXất trjPoXái tiWZrvs2nnm củaWZrvs2nn cjPoXậu mấWZrvs2nnt rồi.

“Ừ, 7o8aHvavlà anh7o8aHvav.” 7o8aHvavGấp gWZrvs2nnáp ôWZrvs2nnm ÁjPoXi HjPoXy vàoWZrvs2nn lònjPoXg, HạoWZrvs2nn ThầWZrvs2nnn siếtWZrvs2nn cjPoXhặt vò7o8aHvavng tjPoXay hơjPoXn. “EmWZrvs2nn… 7o8aHvavlà hô7o8aHvavn thWZrvs2nnê củaWZrvs2nn anh7o8aHvav, VjPoXương ÁijPoX Hy.”

Mặc kệ7o8aHvav tấtWZrvs2nn cả…jPoX mjPoXặc kệjPoX cWZrvs2nnô nhầmjPoX lẫnWZrvs2nn mìnhWZrvs2nn với7o8aHvav MinWZrvs2nnh Vỹ…

Chỉ cần7o8aHvav c7o8aHvavó đjPoXược tjPoXrái tjPoXim c7o8aHvavủa jPoXcô, 7o8aHvavcậu sẽjPoX WZrvs2nnchấp nhậnjPoX jPoXtất cả!

Kể cảWZrvs2nn t7o8aHvavhay thếWZrvs2nn vàWZrvs2nn đóng7o8aHvav vajPoXi WZrvs2nnkẻ mình7o8aHvav WZrvs2nncăm thùWZrvs2nn nhất!

Ái WZrvs2nnHy vjPoXô thứcjPoX jPoXđưa tWZrvs2nnay lên,7o8aHvav đWZrvs2nnôi jPoXmắt jPoXvô jPoXcảm kWZrvs2nnhông hạn7o8aHvav địjPoXnh, từ7o8aHvav jPoXđôi môiWZrvs2nn 7o8aHvavxinh xjPoXắn WZrvs2nnthốt r7o8aHvava mộjPoXt jPoXcâu nóiWZrvs2nn vớiWZrvs2nn jPoXâm WZrvs2nnvực troWZrvs2nnng thaWZrvs2nnnh, nhưng7o8aHvav nhỏWZrvs2nn đến7o8aHvav m7o8aHvavức khôn7o8aHvavg mộtjPoX a7o8aHvavi c7o8aHvavó 7o8aHvavthể WZrvs2nnnghe thấy.

“Hôn… thê…jPoX jPoXcủa anh…?”