Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho eFcimGEbXm mộtFcimGEbX lốGxenFht9i thoát

“Cứ bắnFcimGEbX nQce7ếu FcimGEbXem muốn.”GxenFht9 KGxenFht9hông ngầnFcimGEbX Qce7ngại Qce7trả lờiFcimGEbX, MGxenFht9inh VỹGxenFht9 Qce7ngước mặGxenFht9t nhìFcimGEbXn thẳnGxenFht9g vàoGxenFht9 đôFcimGEbXi mắFcimGEbXt nFcimGEbXâu troGxenFht9ng sánGxenFht9g kiaQce7, Qce7như thểQce7 đQce7ang muFcimGEbXốn thGxenFht9ật sựQce7 đốiQce7 dGxenFht9iện FcimGEbXvới hQce7iện tạQce7i cùnQce7g cô.

“Tôi FcimGEbXsẽ khQce7ông bắnFcimGEbX anQce7h, FcimGEbXvì sựGxenFht9 lFcimGEbXựa chọnQce7 nGxenFht9ày khônGxenFht9g nQce7hư GxenFht9tôi FcimGEbXmong GxenFht9đợi…” Qce7Khẩu súFcimGEbXng Qce7kia Qce7rời Qce7khỏi tráFcimGEbXn GxenFht9Minh Vỹ,FcimGEbX nhưGxenFht9ng lạiQce7 đQce7ược dGxenFht9í sáGxenFht9t vàoQce7 đầuQce7 ÁQce7i HQce7y Qce7đầy thácFcimGEbXh thứQce7c, “…FcimGEbX Qce7nếu aFcimGEbXnh FcimGEbXkhông rFcimGEbXa Qce7khỏi đây,GxenFht9 tGxenFht9ôi sẽFcimGEbX Qce7nổ súng.”

Anh kQce7hông hềQce7 trGxenFht9ả lời,FcimGEbX vFcimGEbXì GxenFht9lúc nGxenFht9ày tQce7hật sGxenFht9ự Qce7không tFcimGEbXhể đoánFcimGEbX trướcQce7 đượcGxenFht9 Qce7cô đGxenFht9ang muQce7ốn lFcimGEbXàm nhQce7ững gì…

Gắng gưFcimGEbXợng đGxenFht9ứng dậGxenFht9y, MinQce7h VỹFcimGEbX GxenFht9chống GxenFht9một taQce7y vàGxenFht9o tường,FcimGEbX bướcQce7 rFcimGEbXa pGxenFht9hía GxenFht9cửa ngGxenFht9oài củQce7a đạiQce7 sQce7ảnh. NFcimGEbXhưng điQce7 hQce7ết đạGxenFht9i sảFcimGEbXnh, Qce7anh bỗnFcimGEbXg GxenFht9quay FcimGEbXngười lại,FcimGEbX tQce7rên sànQce7 nGxenFht9hà vẫQce7n Qce7lưu dấuGxenFht9 nhữngQce7 gQce7iọt máGxenFht9u tQce7ừ vaGxenFht9i tráiGxenFht9 rớtFcimGEbX GxenFht9theo Qce7những bướcGxenFht9 chânQce7 GxenFht9của anh.

“Chỉ cGxenFht9ần FcimGEbXem đGxenFht9ưa tôFcimGEbXi Qce7khẩu Qce7súng, tGxenFht9ôi sẽFcimGEbX lậpGxenFht9 tứcGxenFht9 rờQce7i kGxenFht9hỏi đây.”FcimGEbX GxenFht9Minh FcimGEbXVỹ GxenFht9gằn giọng,GxenFht9 đôiFcimGEbX mắtGxenFht9 tQce7ựa FcimGEbXnhư mắGxenFht9t loàFcimGEbXi hổGxenFht9 báGxenFht9o vFcimGEbXẫn sáGxenFht9ng rựcFcimGEbX tronQce7g ánhQce7 Qce7chiều tà.

Ái Qce7Hy nQce7ém FcimGEbXmạnh kFcimGEbXhẩu súngGxenFht9 vềGxenFht9 FcimGEbXphía anFcimGEbXh, nhưngGxenFht9 ĐiềnFcimGEbX HuFcimGEbXân thìGxenFht9 lGxenFht9ại nFcimGEbXhíu mFcimGEbXày đầyQce7 FcimGEbXkhó chịu.

Minh VỹFcimGEbX lQce7ập tứFcimGEbXc cFcimGEbXầm lấyGxenFht9 kGxenFht9hẩu súFcimGEbXng kiaFcimGEbX, cFcimGEbXhĩa tFcimGEbXhẳng vềGxenFht9 phíQce7a ĐiềFcimGEbXn HGxenFht9uân, đôiFcimGEbX mắtGxenFht9 lạnQce7h lQce7ùng đQce7ang FcimGEbXvằn FcimGEbXlên nhữGxenFht9ng tFcimGEbXia lửaQce7 đỏ.

*Đoàng*

Điền HuFcimGEbXân vẫnFcimGEbX chGxenFht9ưa FcimGEbXhề cóGxenFht9 thGxenFht9êm bấtFcimGEbX FcimGEbXkỳ GxenFht9phản ứGxenFht9ng nFcimGEbXào, lậGxenFht9p tứcQce7 FcimGEbXgục xQce7uống saQce7u phátQce7 GxenFht9súng củFcimGEbXa MFcimGEbXinh Vỹ,Qce7 nhưngGxenFht9 FcimGEbXchỉ ởFcimGEbX mộFcimGEbXt vịQce7 tFcimGEbXrí gFcimGEbXần GxenFht9lồng nFcimGEbXgực đFcimGEbXang FcimGEbXkhiến tráiFcimGEbX tGxenFht9im đậQce7p gấpFcimGEbX gáGxenFht9p vìGxenFht9 đaGxenFht9u đớn.

Ngay cảFcimGEbX HạoGxenFht9 FcimGEbXThần cũFcimGEbXng đGxenFht9ờ ngườiGxenFht9, nhìnQce7 bóQce7ng ngườiGxenFht9 luônGxenFht9 GxenFht9tỏ Qce7ra ngQce7uy hiGxenFht9ểm kFcimGEbXia ngãFcimGEbX gQce7ục hệtFcimGEbX FcimGEbXnhư VĩFcimGEbXnh KỳFcimGEbX vừaGxenFht9 GxenFht9rồi, nhFcimGEbXưng chỉGxenFht9 khFcimGEbXác ởGxenFht9 mộtGxenFht9 điểm…

Điền HuFcimGEbXân vẫnQce7 cQce7hưa nGxenFht9gừng thở…FcimGEbX nơiGxenFht9 kGxenFht9hoé môiFcimGEbX xuấQce7t hiệnQce7 FcimGEbXmột vệtFcimGEbX máFcimGEbXu GxenFht9dài củaQce7 nộiGxenFht9 Qce7thương, nhFcimGEbXưng ĐiềGxenFht9n HuânFcimGEbX vẫnGxenFht9 cốQce7 GxenFht9chấp Qce7cười Qce7khinh bỉ.

Bóng dáFcimGEbXng GxenFht9Minh VQce7ỹ khuấGxenFht9t sGxenFht9au cGxenFht9ánh cửaGxenFht9 pFcimGEbXhòng đạiQce7 sảnh,GxenFht9 tiếpGxenFht9 GxenFht9bước chFcimGEbXân bướcGxenFht9 rFcimGEbXa khỏGxenFht9i Qce7khu nhàGxenFht9 máGxenFht9y bỏFcimGEbX hoang.

Đành tiFcimGEbXn tưởngQce7 giQce7ao FcimGEbXphó mọiFcimGEbX việcGxenFht9 còQce7n FcimGEbXlại FcimGEbXcho HạoQce7 GxenFht9Thần vậy…

Cảnh tượFcimGEbXng FcimGEbXđẫm máuQce7 củQce7a giaGxenFht9n đạiGxenFht9 sảGxenFht9nh rộGxenFht9ng lớnFcimGEbX khiếnGxenFht9 HạoGxenFht9 ThQce7ần cảmGxenFht9 GxenFht9thấy ngFcimGEbXạt thở,Qce7 xQce7ung quanFcimGEbXh chGxenFht9ỉ nặcGxenFht9 Qce7mùi máuGxenFht9 tGxenFht9anh nồng…

Cậu tFcimGEbXhở dàFcimGEbXi, bướGxenFht9c đếnQce7 bFcimGEbXên cGxenFht9ạnh ÁiQce7 HGxenFht9y, đặtQce7 tGxenFht9ay FcimGEbXlên FcimGEbXbờ vFcimGEbXai nhỏGxenFht9 béFcimGEbX ấy,FcimGEbX FcimGEbXsau Qce7đó điQce7 lướtFcimGEbX quFcimGEbXa mặtGxenFht9 cô,FcimGEbX FcimGEbXquay GxenFht9đầu lại.

“Em saFcimGEbXo thếQce7, Qce7mèo FcimGEbXcon?” NQce7hìn gưQce7ơng GxenFht9mặt FcimGEbXkỳ lQce7ạ củaFcimGEbX Qce7cô, cQce7ậu FcimGEbXlay mạnhGxenFht9 đôFcimGEbXi vaFcimGEbXi ấGxenFht9y, GxenFht9nhưng vFcimGEbXẫn khGxenFht9ông Qce7hề nhậFcimGEbXn đượQce7c bấQce7t kỳGxenFht9 Qce7phản GxenFht9ứng nàGxenFht9o cả.

Đột ngộGxenFht9t đôiFcimGEbX mắQce7t Qce7Ái GxenFht9Hy GxenFht9lại sáGxenFht9ng GxenFht9lên, đầQce7y vẻQce7 ngạFcimGEbXc nhiêGxenFht9n nhìQce7n HQce7ạo Thần.

Bàn tFcimGEbXay Qce7nhỏ bFcimGEbXé FcimGEbXấy lậpGxenFht9 tứcQce7 kéQce7o mạFcimGEbXnh HạoGxenFht9 ThầnFcimGEbX xuQce7ống, dùngQce7 cảGxenFht9 tGxenFht9hân ngQce7ười cQce7he chắnGxenFht9 chFcimGEbXo cậuQce7 mộGxenFht9t FcimGEbXcách gQce7ấp gáp.

*Bốp*

Một tQce7hanh gỗQce7 Qce7rơi xuốngGxenFht9 trướQce7c mắGxenFht9t HQce7ạo GxenFht9Thần, thâGxenFht9n hGxenFht9ình FcimGEbXnhỏ béQce7 kiFcimGEbXa Qce7cũng dGxenFht9ần thGxenFht9ả GxenFht9lỏng, sFcimGEbXau đFcimGEbXó ngấtQce7 FcimGEbXđi… lạFcimGEbXi GxenFht9là TịnhQce7 FcimGEbXNhi… đFcimGEbXôi Qce7mắt vẫnQce7 Qce7sở hữuGxenFht9 nGxenFht9ỗi hoảngGxenFht9 sợFcimGEbX khôFcimGEbXng dứtGxenFht9, nGxenFht9hưng lầnQce7 nàyFcimGEbX lQce7ại manGxenFht9g thêmFcimGEbX cảFcimGEbXm giácGxenFht9 Qce7mặc cQce7ảm tQce7ội lỗi.

“A… eFcimGEbXm… FcimGEbXem khGxenFht9ông biFcimGEbXết Qce7gì cả.”Qce7 TịGxenFht9nh NhQce7i Qce7quay FcimGEbXngười, chạyQce7 Qce7ra FcimGEbXkhỏi cănGxenFht9 FcimGEbXphòng đFcimGEbXẫm máu.

“Mèo cFcimGEbXon, Qce7em cóQce7 saFcimGEbXo không?GxenFht9” ĐưaFcimGEbX taQce7y đỡFcimGEbX lấyQce7 tGxenFht9hân hìGxenFht9nh kQce7ia, HạoFcimGEbX TQce7hần ôGxenFht9m Qce7chặt ÁGxenFht9i HGxenFht9y vàGxenFht9o lònFcimGEbXg, GxenFht9đưa tFcimGEbXay vFcimGEbXỗ FcimGEbXvỗ GxenFht9vào mặtQce7 côFcimGEbX liGxenFht9ên tục.

Thứ sQce7ắc đQce7ỏ GxenFht9thẫm củQce7a FcimGEbXmáu cQce7hạy dQce7ài GxenFht9từ trGxenFht9án ÁQce7i HyQce7, Qce7dường Qce7như thaQce7nh FcimGEbXgỗ kGxenFht9ia đãQce7 đFcimGEbXược tGxenFht9ác độngGxenFht9 mộFcimGEbXt lựFcimGEbXc GxenFht9rất mạnh.

Hạo ThầGxenFht9n FcimGEbXđưa nQce7hanh taGxenFht9y áoQce7 lGxenFht9au nhẹGxenFht9 nhữngGxenFht9 dònQce7g cQce7hảy vôQce7 hạGxenFht9n trFcimGEbXên mặtQce7 cô…

Đôi GxenFht9mắt ĐiềQce7n GxenFht9Huân tuGxenFht9y mGxenFht9ờ nhạt,FcimGEbX nhFcimGEbXưng vẫnFcimGEbX đủQce7 đểGxenFht9 trQce7ông thFcimGEbXấy nhữnQce7g gìFcimGEbX đangGxenFht9 diễnFcimGEbX GxenFht9ra troFcimGEbXng tầmGxenFht9 nhìn.

Gương mặtGxenFht9 GxenFht9và dánGxenFht9g vẻGxenFht9 kia…GxenFht9 GxenFht9Thy Thy?

Từ hànhQce7 độngFcimGEbX đếnFcimGEbX Qce7cử cFcimGEbXhỉ GxenFht9và FcimGEbXvẻ mặt,Qce7 hGxenFht9ệt nhFcimGEbXư đangQce7 diễGxenFht9n lGxenFht9ại GxenFht9vở kịchGxenFht9 Qce7đẫm GxenFht9máu FcimGEbXhai nămGxenFht9 vềFcimGEbX trước…

“Nhanh… đưa…FcimGEbX TQce7hy GxenFht9Thy ra…GxenFht9 khỏiFcimGEbX đây…”Qce7 FcimGEbXĐiền HuâGxenFht9n dồnQce7 tấtGxenFht9 cQce7ả sứGxenFht9c lGxenFht9ực cuốiFcimGEbX Qce7cùng nóGxenFht9i troFcimGEbXng đQce7ứt quãQce7ng, từGxenFht9ng FcimGEbXtừ đượFcimGEbXc FcimGEbXphát rQce7a mộtGxenFht9 cGxenFht9ách nQce7ặng nhọc,GxenFht9 “…Qce7 có…GxenFht9 bom…”

Hạo ThGxenFht9ần ngạcFcimGEbX nhiFcimGEbXên FcimGEbXnhìn GxenFht9về phíGxenFht9a ĐiềFcimGEbXn HuânQce7, gGxenFht9ương mặFcimGEbXt lộQce7 rFcimGEbXõ vẻGxenFht9 sửngFcimGEbX sQce7ốt, vộQce7i GxenFht9vàng nhấcQce7 bổnQce7g ngườiQce7 ÁGxenFht9i Qce7Hy lênQce7, mởQce7 nFcimGEbXhanh cFcimGEbXhiếc Qce7cửa sGxenFht9ổ ởFcimGEbX góQce7c phòngFcimGEbX, lậQce7p tứGxenFht9c đưaFcimGEbX cGxenFht9ô rQce7a FcimGEbXkhỏi khQce7u GxenFht9nhà máyGxenFht9 bỏFcimGEbX hoang.

Ring… ring…

Chiếc điệnQce7 thoạiQce7 tGxenFht9rong túiQce7 Qce7áo Qce7Minh VỹGxenFht9 rFcimGEbXung lêQce7n khônGxenFht9g ngừng.

Anh chQce7o taGxenFht9y vàQce7o GxenFht9túi, đQce7ứng tựaQce7 vàGxenFht9o chiếQce7c GxenFht9BMW, đểFcimGEbX mQce7ặc Qce7những tGxenFht9ên FcimGEbXcận Qce7vệ đaQce7ng cốFcimGEbX gắGxenFht9ng GxenFht9sơ FcimGEbXcứu cGxenFht9ho Qce7vết thQce7ương trênFcimGEbX vai.

“Thiếu gQce7ia, bGxenFht9à chủGxenFht9 đãFcimGEbX tựGxenFht9 sFcimGEbXát!” KhQce7ông đểFcimGEbX GxenFht9Minh VỹFcimGEbX kịpQce7 lFcimGEbXên tiếFcimGEbXng, mGxenFht9ột FcimGEbXchất giọngGxenFht9 trầmGxenFht9 khànGxenFht9 GxenFht9vang lênFcimGEbX, Qce7hơi nGxenFht9ghẹn lại.FcimGEbX “BệnhQce7 việGxenFht9n XY.”

Đầu dâyGxenFht9 FcimGEbXbên kiGxenFht9a dườFcimGEbXng nGxenFht9hư đFcimGEbXang rơiFcimGEbX vàoQce7 trạnQce7g tFcimGEbXhái hoảngGxenFht9 lFcimGEbXoạn, Qce7nói vộQce7i vàFcimGEbXi cGxenFht9âu rồiGxenFht9 tắtGxenFht9 FcimGEbXmáy. ĐôiGxenFht9 mắtQce7 MinGxenFht9h GxenFht9Vỹ tGxenFht9ối lạQce7i, gạtFcimGEbX FcimGEbXđám cậFcimGEbXn Qce7vệ sanGxenFht9g FcimGEbXmột Qce7bên, lạnhQce7 Qce7lùng rQce7a lệnh.

“Ở đâGxenFht9y, bảoFcimGEbX Qce7vệ vợGxenFht9 tôi.”

Chiếc BFcimGEbXMW FcimGEbXnhanh chFcimGEbXóng khuQce7ất sGxenFht9au mànGxenFht9 Qce7đêm, đểFcimGEbX lạFcimGEbXi Qce7phía FcimGEbXsau mộtQce7 nỗiGxenFht9 ânQce7 GxenFht9hận qGxenFht9uá lớn.

“Bà cóGxenFht9 haFcimGEbXi sựFcimGEbX FcimGEbXlựa chọn…”Qce7 ĐiềnQce7 HuânFcimGEbX lGxenFht9iếc nhFcimGEbXìn Qce7bà HQce7àn, sFcimGEbXau GxenFht9đó đặtFcimGEbX vàoFcimGEbX lòngQce7 bànGxenFht9 taQce7y củaQce7 bàQce7 HànGxenFht9 mộtGxenFht9 coQce7n GxenFht9dao GxenFht9sắc nGxenFht9họn. “Qce7… hoặGxenFht9c GxenFht9tôi sẽFcimGEbX chGxenFht9o ngườiQce7 GxenFht9giết tFcimGEbXên MGxenFht9inh Vỹ,FcimGEbX GxenFht9đứa coQce7n tFcimGEbXrai đGxenFht9ộc nhGxenFht9ất GxenFht9của bQce7à… hoặcGxenFht9 GxenFht9tự tFcimGEbXay FcimGEbXbà kếtFcimGEbX thúcFcimGEbX cFcimGEbXuộc sốnFcimGEbXg củGxenFht9a TGxenFht9hy Thy.”

Nếu ĐiềQce7n HQce7uân kQce7hông GxenFht9có đưGxenFht9ợc FcimGEbXThy ThyFcimGEbX, thìFcimGEbX khQce7ông FcimGEbXai FcimGEbXcó quGxenFht9yền ấyQce7 cả!

Thật sựQce7, ĐiềFcimGEbXn HQce7uân khôngQce7 phụcFcimGEbX! TạQce7i sQce7ao cGxenFht9ùng huyếtFcimGEbX thống,Qce7 vốFcimGEbXn dQce7ĩ cQce7ả GxenFht9Minh VQce7ỹ vQce7à ThQce7y ThFcimGEbXy đềuQce7 khôngGxenFht9 thểGxenFht9 đếGxenFht9n Qce7với nhauQce7, nhưngQce7 tạiGxenFht9 saFcimGEbXo TFcimGEbXhy GxenFht9Thy lạiGxenFht9 chFcimGEbXọn FcimGEbXMinh FcimGEbXVỹ Qce7mà khônFcimGEbXg chGxenFht9ọn ĐiềQce7n Huân?!

Ăn GxenFht9không đượcQce7 thGxenFht9ì đànFcimGEbXh đạpGxenFht9 đổFcimGEbX vậy…

Dàn dựnGxenFht9g mộtFcimGEbX FcimGEbXvụ viFcimGEbXệc bGxenFht9ắt GxenFht9cóc đơFcimGEbXn giảnQce7, đúngFcimGEbX làQce7 khôFcimGEbXng quFcimGEbXá khFcimGEbXó vGxenFht9ới ĐiềnQce7 Huân.

Mặc kệFcimGEbX MiGxenFht9nh VGxenFht9ỹ vQce7à ĐiềnQce7 HuFcimGEbXân đFcimGEbXã FcimGEbXkề vaQce7i Qce7sát cáQce7nh FcimGEbXhơn bQce7a nFcimGEbXăm trFcimGEbXời… FcimGEbXmặc kQce7ệ ánQce7h nFcimGEbXhìn oáFcimGEbXn FcimGEbXhận GxenFht9của FcimGEbXThy ThFcimGEbXy… GxenFht9Điền HuânGxenFht9 Qce7vẫn sẽQce7 thựcFcimGEbX FcimGEbXhiện FcimGEbXkế hoạch.

“Điền GxenFht9Huân, anGxenFht9h FcimGEbXbị làQce7m Qce7sao GxenFht9vậy FcimGEbXhả?” ThGxenFht9y TQce7hy tứcGxenFht9 gFcimGEbXiận trQce7ừng FcimGEbXmắt nhìnFcimGEbX FcimGEbXĐiền HuâFcimGEbXn, tạGxenFht9i saQce7o ngườiGxenFht9 mQce7à Qce7Thy TFcimGEbXhy luônFcimGEbX xeGxenFht9m làQce7 anFcimGEbXh traFcimGEbXi FcimGEbXtốt Qce7lại cFcimGEbXó thểQce7 lGxenFht9àm nhFcimGEbXững FcimGEbXviệc nhQce7ư thếQce7 này?

Đặt lòGxenFht9ng GxenFht9tin vàQce7o mộtGxenFht9 ngườiQce7 đangQce7 chìQce7m sâuQce7 vàoFcimGEbX Qce7nỗi GxenFht9thù hậGxenFht9n sâuGxenFht9 lắnGxenFht9g, liGxenFht9ệu Qce7có phảiGxenFht9 lGxenFht9à FcimGEbXsai lầm?

“Sao? FcimGEbXBà cóFcimGEbX bQce7a GxenFht9giây đểFcimGEbX lựaQce7 cQce7họn…” ĐiềGxenFht9n HFcimGEbXuân Qce7nhìn bàGxenFht9 Qce7Hàn vớFcimGEbXi mộQce7t ánQce7h Qce7mắt đầyFcimGEbX GxenFht9thích thú,FcimGEbX GxenFht9tiếp tQce7ục dGxenFht9ồn bQce7à Qce7đến đườngFcimGEbX cùnGxenFht9g, “…Qce7 một…FcimGEbX hai…FcimGEbX ba…”

“Ta… sẽGxenFht9 bảoFcimGEbX vệGxenFht9 GxenFht9Minh VQce7ỹ!” CảFcimGEbX ngưFcimGEbXời GxenFht9bà HàQce7n GxenFht9run lênFcimGEbX, nắmFcimGEbX chặtGxenFht9 GxenFht9lấy coQce7n dGxenFht9ao nhFcimGEbXỏ béFcimGEbX nhưnQce7g lạiQce7 sắcGxenFht9 lFcimGEbXạnh trGxenFht9ong tay.

Câu trảFcimGEbX FcimGEbXlời hoàQce7n tGxenFht9oàn FcimGEbXđúng FcimGEbXvới nhữnQce7g FcimGEbXgì ĐiềQce7n HuFcimGEbXân monFcimGEbXg GxenFht9đợi, gQce7ương mặtGxenFht9 FcimGEbXấy đanQce7g nQce7ở FcimGEbXmột nụGxenFht9 cườiQce7 cQce7ay FcimGEbXđắng trêFcimGEbXn môi…

“Nếu giếFcimGEbXt, tQce7a sQce7ẽ GxenFht9giết FcimGEbXcậu.” ĐQce7ột ngộGxenFht9t GxenFht9bà HGxenFht9àn ngGxenFht9ước mặtQce7 lênQce7, ánhGxenFht9 nhìQce7n dứtGxenFht9 FcimGEbXkhoát vQce7à nhanQce7h chóFcimGEbXng hướQce7ng mQce7ũi dQce7ao Qce7về pGxenFht9hía ĐiGxenFht9ền Huân.

Nhưng mộtFcimGEbX bóGxenFht9ng dángFcimGEbX nhỏGxenFht9 GxenFht9bé đãFcimGEbX lậGxenFht9p GxenFht9tức đứngQce7 chắQce7n trưQce7ớc mặtQce7 ĐiềnQce7 HuânFcimGEbX, FcimGEbXhứng trọnQce7 nFcimGEbXhát FcimGEbXdao tàFcimGEbXn nhẫnGxenFht9 củGxenFht9a bàFcimGEbX HQce7àn. CảQce7 bFcimGEbXà HànQce7 GxenFht9và ĐiềnQce7 HGxenFht9uân đềuFcimGEbX sữnGxenFht9g Qce7người, nhìnFcimGEbX GxenFht9dòng mQce7áu Qce7đang thQce7ấm đẫmGxenFht9 chiGxenFht9ếc vFcimGEbXáy xinFcimGEbXh xắnQce7 củaQce7 TQce7hy ThGxenFht9y, FcimGEbXvà FcimGEbXbóng FcimGEbXdáng ấyFcimGEbX cũQce7ng gụcGxenFht9 ngãFcimGEbX Qce7trong đauQce7 đớGxenFht9n. ThFcimGEbXy ThyQce7… khôngGxenFht9 hềGxenFht9 cFcimGEbXảm GxenFht9thấy tứFcimGEbXc giậnGxenFht9 GxenFht9hay oáQce7n trGxenFht9ách FcimGEbXĐiền Huân,FcimGEbX Qce7chỉ làGxenFht9 nQce7hất thờQce7i cảGxenFht9m tFcimGEbXhấy GxenFht9khó chFcimGEbXịu vQce7ới nhữFcimGEbXng hQce7ành độngFcimGEbX thFcimGEbXất thườnGxenFht9g kia…

Nhưng khGxenFht9ông vìGxenFht9 tQce7hế, mộtGxenFht9 TGxenFht9hy FcimGEbXThy luônGxenFht9 hQce7ết Qce7lòng FcimGEbXvì ngườGxenFht9i kQce7hác đFcimGEbXể mặcQce7 ĐGxenFht9iền HQce7uân chịuFcimGEbX nFcimGEbXhát daFcimGEbXo ấy.

Điền HuGxenFht9ân vộQce7i vàGxenFht9ng Qce7nâng ngưFcimGEbXời TGxenFht9hy TFcimGEbXhy Qce7lên, GxenFht9trong đôiQce7 mFcimGEbXắt kGxenFht9ia đangGxenFht9 xuấFcimGEbXt hiệGxenFht9n mFcimGEbXột dòngQce7 lệFcimGEbX Qce7đau đớn.

“Em… GxenFht9xin lỗi…”

Đôi GxenFht9mắt GxenFht9dần khéGxenFht9p Qce7lại, vàQce7 khônFcimGEbXg FcimGEbXbao giQce7ờ mởFcimGEbX rFcimGEbXa nữaFcimGEbX. ĐGxenFht9ến tậnFcimGEbX lúFcimGEbXc ThQce7y ThQce7y tQce7rút hFcimGEbXơi tGxenFht9hở cuốiFcimGEbX cùGxenFht9ng, GxenFht9Minh VỹQce7 cFcimGEbXhỉ kịpFcimGEbX nhGxenFht9ìn ngQce7ắm gươngGxenFht9 mặtQce7 trắGxenFht9ng bệcFcimGEbXh ấyQce7, kQce7hông GxenFht9quên tặQce7ng chQce7o nQce7gười đQce7ang nắmQce7 Qce7giữ GxenFht9con GxenFht9dao đFcimGEbXẫm máuQce7 tronGxenFht9g tGxenFht9ay mộtFcimGEbX áQce7nh GxenFht9nhìn căGxenFht9m hFcimGEbXận… lGxenFht9à Qce7bà Hàn!

Bà kQce7hông hềGxenFht9 giảGxenFht9i thíchQce7 FcimGEbXhay thanQce7h Qce7minh Qce7cho bấQce7t cứQce7 điềuFcimGEbX GxenFht9gì cả…GxenFht9 vìFcimGEbX sựQce7 thật,FcimGEbX chínGxenFht9h bFcimGEbXà đãGxenFht9 hạiQce7 chếQce7t ThQce7y Thy.

Nhưng lúcFcimGEbX MiFcimGEbXnh GxenFht9Vỹ đFcimGEbXến, cũnGxenFht9g lGxenFht9à lúcFcimGEbX ĐiQce7ền HFcimGEbXuân rờiQce7 đi…

Đại sảnhGxenFht9, Qce7từng giâyFcimGEbX phúGxenFht9t GxenFht9trôi qFcimGEbXua, sốFcimGEbX mệGxenFht9nh củaGxenFht9 ĐiềnGxenFht9 FcimGEbXHuân cũnQce7g dầnFcimGEbX kếtQce7 thQce7úc, trướcFcimGEbX mQce7ắt chỉFcimGEbX GxenFht9còn tFcimGEbXhi thểFcimGEbX GxenFht9đẫm GxenFht9máu Qce7của Qce7Vĩnh Kỳ.

Lần FcimGEbXnày… Qce7đã Qce7khiến Qce7quá nhiGxenFht9ều ngườiFcimGEbX thươQce7ng GxenFht9tổn… FcimGEbXĐiền HuâQce7n bQce7ật cười,GxenFht9 Qce7nụ cườiFcimGEbX cQce7ay Qce7đắng FcimGEbXmột cáFcimGEbXch đauGxenFht9 đớn.

Một âmFcimGEbX GxenFht9thanh chấGxenFht9n độnGxenFht9g vanGxenFht9g lênQce7, đồQce7ng thFcimGEbXời khGxenFht9iến ngọnFcimGEbX lửaGxenFht9 Qce7do FcimGEbXtác độngQce7 mạQce7nh bFcimGEbXùng GxenFht9cháy, mạnhGxenFht9 mẽGxenFht9 Qce7và nuốtQce7 chửnFcimGEbXg tấtFcimGEbX cả.

Trong đFcimGEbXám cháFcimGEbXy sGxenFht9au vụQce7 nQce7ổ, mFcimGEbXột giọGxenFht9t Qce7nước mắtFcimGEbX đQce7ầu tiêFcimGEbXn Qce7rơi FcimGEbXxuống từGxenFht9 gưQce7ơng mặtQce7 ĐFcimGEbXiền Huân…

*Bệnh việnQce7 XY*

“Bác sĩ!”GxenFht9 HạoQce7 ThFcimGEbXần Qce7bế ÁiFcimGEbX HQce7y tQce7rên tFcimGEbXay, Qce7xông FcimGEbXvào bệnhFcimGEbX việnFcimGEbX vớiGxenFht9 trạngFcimGEbX tháQce7i vôGxenFht9 cQce7ùng hoGxenFht9ảng loạn,GxenFht9 gàGxenFht9o lênGxenFht9 FcimGEbXtrong vQce7ô vọGxenFht9ng. “LGxenFht9àm ơnFcimGEbX, cứGxenFht9u cGxenFht9ô ấy!FcimGEbX LGxenFht9àm ơn!”

“Đặt FcimGEbXcô ấyFcimGEbX lênGxenFht9 đây.”Qce7 MộtGxenFht9 Qce7cô GxenFht9y táFcimGEbX FcimGEbXtrực lậpGxenFht9 tứcGxenFht9 đẩyFcimGEbX chiếcQce7 GxenFht9xe đQce7ẩy FcimGEbXmàu FcimGEbXtrắng FcimGEbXra trướGxenFht9c mặtGxenFht9 FcimGEbXHạo TQce7hần, cấFcimGEbXt GxenFht9giọng Qce7ra lệnh.

Hạo Qce7Thần cGxenFht9ẩn trọngQce7 đặtFcimGEbX ÁQce7i Qce7Hy nằmFcimGEbX GxenFht9lên cQce7hiếc xFcimGEbXe đQce7ẩy FcimGEbXấy, cậuGxenFht9 vQce7ội GxenFht9vã nốiFcimGEbX bưQce7ớc theFcimGEbXo chiếcGxenFht9 xGxenFht9e GxenFht9đến tậFcimGEbXn khGxenFht9i khQce7uất hFcimGEbXẳn saGxenFht9u FcimGEbXphòng cấpQce7 cứu.

Mệt mỏFcimGEbXi ngồiQce7 xuốngGxenFht9 dãyFcimGEbX ghGxenFht9ế cGxenFht9hờ ngoàiQce7 FcimGEbXphòng cGxenFht9ấp FcimGEbXcứu, HGxenFht9ạo GxenFht9Thần haQce7i Qce7tay ômQce7 lấyGxenFht9 Qce7đầu, Qce7cố gFcimGEbXắng địnhQce7 thầFcimGEbXn lại.

Trong kGxenFht9hi đó…

*Bệnh GxenFht9viện XX*

Minh VỹGxenFht9 Qce7ngồi trGxenFht9ong GxenFht9phòng cấpQce7 cứFcimGEbXu ởGxenFht9 GxenFht9bệnh FcimGEbXviện lFcimGEbXớn GxenFht9nhất tQce7hành pQce7hố, GxenFht9anh đãFcimGEbX FcimGEbXphải mấtFcimGEbX cảFcimGEbX giQce7ờ đồngGxenFht9 hồFcimGEbX mớiGxenFht9 đếnGxenFht9 đQce7ược cáiGxenFht9 Qce7bệnh việnGxenFht9 rộngFcimGEbX lFcimGEbXớn này.

Ring… ring…

Điện thoạiQce7 lQce7ại rung…

“Chuyện Qce7gì?” Qce7Minh Qce7Vỹ tựaQce7 hQce7ẳn ngườiQce7 vQce7ào chiGxenFht9ếc ghGxenFht9ế ởGxenFht9 pQce7hòng đợi,FcimGEbX chánFcimGEbX Qce7nản nhấnFcimGEbX núFcimGEbXt Qce7nhận cuộcFcimGEbX gọiQce7 saQce7u đóQce7 ápFcimGEbX điệFcimGEbXn thoFcimGEbXại vàGxenFht9o taQce7i, FcimGEbXđến tậnFcimGEbX lQce7úc nàyGxenFht9 GxenFht9anh mớFcimGEbXi cảGxenFht9m thFcimGEbXấy sFcimGEbXự đauQce7 GxenFht9buốt đếnQce7 têGxenFht9 dạiGxenFht9 ởFcimGEbX Qce7bờ vai.

“Thiếu… thiQce7ếu giaQce7, nổ…Qce7 nQce7ổ rồQce7i!” TừQce7 đFcimGEbXầu dâGxenFht9y bêGxenFht9n kQce7ia, GxenFht9tên cQce7ận vệFcimGEbX lQce7ắp bGxenFht9ắp nhưQce7 đaQce7ng cựcFcimGEbX kỳFcimGEbX Qce7hoảng loạn,FcimGEbX thFcimGEbXở gFcimGEbXấp khôQce7ng ngừng.

“Nổ?” MinFcimGEbXh VỹQce7 nhíQce7u mày,GxenFht9 lặpFcimGEbX lạFcimGEbXi dFcimGEbXuy nhấtFcimGEbX mộtQce7 tGxenFht9ừ nhưGxenFht9 đQce7ang cQce7hờ sựQce7 GxenFht9chứng thựQce7c từFcimGEbX phíFcimGEbXa GxenFht9bên kia.

“Khu nhàQce7 máy…FcimGEbX nFcimGEbXổ.” VừFcimGEbXa nGxenFht9ghe thấyQce7 côGxenFht9 FcimGEbXnói gGxenFht9ấp FcimGEbXgáp FcimGEbXvọng saQce7ng điệnFcimGEbX thoạiGxenFht9 tQce7ừ FcimGEbXphía bênQce7 kiFcimGEbXa, Qce7Minh GxenFht9Vỹ mớQce7i GxenFht9kịp nhậFcimGEbXn thấyQce7 từQce7 phíaQce7 bênFcimGEbX kQce7ia điệFcimGEbXn thoQce7ại GxenFht9có Qce7rất nhGxenFht9iều GxenFht9thứ âFcimGEbXm thanFcimGEbXh Qce7khác nhau.

“Chết tiệGxenFht9t! FcimGEbXCô ấGxenFht9y FcimGEbXra khQce7ỏi đóQce7 chưa?”Qce7 MinGxenFht9h VỹFcimGEbX tứcQce7 GxenFht9giận qFcimGEbXuát lênQce7, đGxenFht9ôi mắtGxenFht9 đaGxenFht9ng lộGxenFht9 rGxenFht9õ GxenFht9vẻ lGxenFht9o lắng.

Tại sFcimGEbXao lGxenFht9úc đấy…FcimGEbX anQce7h kQce7hông ởFcimGEbX Qce7lại mQce7à lậpGxenFht9 tQce7ức đếnQce7 bQce7ên bQce7à GxenFht9ta thQce7ế này?

“Vẫn… cFcimGEbXhưa.” GiọngGxenFht9 nQce7ói bêFcimGEbXn kQce7ia rấtFcimGEbX nQce7hỏ, GxenFht9dường nhưFcimGEbX FcimGEbXđã cốFcimGEbX FcimGEbXgắng thGxenFht9u FcimGEbXhết GxenFht9can đảmFcimGEbX đểGxenFht9 trảFcimGEbX lời.

Gương mGxenFht9ặt Qce7Minh VFcimGEbXỹ GxenFht9trở FcimGEbXnên Qce7tái nFcimGEbXhợt FcimGEbXdưới áFcimGEbXnh đFcimGEbXèn chGxenFht9ùm tGxenFht9rong FcimGEbXbệnh viện,Qce7 cốGxenFht9 gắngFcimGEbX gượngQce7 FcimGEbXngười FcimGEbXđứng dậy,FcimGEbX nQce7hưng GxenFht9sau FcimGEbXđó lạiGxenFht9 nQce7gã khuỵFcimGEbXu xuốQce7ng đất.

Vết thươnGxenFht9g GxenFht9trên vQce7ai… Qce7đã kFcimGEbXhiến anFcimGEbXh mQce7ất qFcimGEbXuá nQce7hiều máu.

Đôi mắtGxenFht9 FcimGEbXanh dầnQce7 tốFcimGEbXi lại,FcimGEbX cFcimGEbXả nFcimGEbXgười dườngFcimGEbX nhFcimGEbXư kQce7hông cònGxenFht9 chútQce7 sứcFcimGEbX lựcFcimGEbX FcimGEbXnào cả.FcimGEbX ToFcimGEbXàn tFcimGEbXhân hoànQce7 toQce7àn bấtQce7 độngQce7 trênQce7 nGxenFht9ền đất,GxenFht9 Qce7Minh FcimGEbXVỹ đanQce7g GxenFht9cố GxenFht9gắng gượngQce7 dậy…FcimGEbX Qce7nhưng tấQce7t cảFcimGEbX chGxenFht9ỉ làGxenFht9 vQce7ô íQce7ch. FcimGEbXLần nFcimGEbXày, anGxenFht9h lGxenFht9ại mGxenFht9ột FcimGEbXlần Qce7nữa… đQce7ánh mấtFcimGEbX ngườGxenFht9i FcimGEbXcon gQce7ái mFcimGEbXà mQce7ình GxenFht9yêu thương.

Khoé môFcimGEbXi trêQce7n gươQce7ng mQce7ặt điGxenFht9ển tGxenFht9rai khẽGxenFht9 nhFcimGEbXếch GxenFht9lên, mQce7ột nụGxenFht9 cườiGxenFht9 nhFcimGEbXạt, đồngQce7 Qce7lúc đQce7ôi mắtFcimGEbX lạnFcimGEbXh lùnQce7g FcimGEbXkia cGxenFht9ũng dầnQce7 FcimGEbXkhép FcimGEbXlại, cGxenFht9he khuấtGxenFht9 Qce7tầm nhìGxenFht9n GxenFht9mờ ảo.

Chap 40

Người FcimGEbXem GxenFht9yêu làQce7 anh?

Hạo ThGxenFht9ần FcimGEbXlo lFcimGEbXắng đGxenFht9ứng chắnQce7 trướQce7c GxenFht9cửa phòngGxenFht9 Qce7cấp FcimGEbXcứu, tạiQce7 sQce7ao GxenFht9vào khoảnhFcimGEbX khắcQce7 FcimGEbXquan trFcimGEbXọng tQce7hì thGxenFht9ời FcimGEbXgian lạiQce7 trôiQce7 cQce7hậm tGxenFht9hế nàGxenFht9y cGxenFht9ơ chứ?

Ái Qce7Hy GxenFht9của nQce7gày hôFcimGEbXm nay…Qce7 qFcimGEbXuả thậtQce7 rấtGxenFht9 lFcimGEbXạ lẫmFcimGEbX, nhưngGxenFht9 lạiFcimGEbX FcimGEbXvô cùQce7ng đáQce7ng tGxenFht9hương troFcimGEbXng FcimGEbXmắt cậu.

Đôi GxenFht9mắt kQce7hông lGxenFht9ẫn cFcimGEbXhút tFcimGEbXạp niệmQce7 lFcimGEbXuôn luôFcimGEbXn ánGxenFht9h lQce7ên nhữnFcimGEbXg tFcimGEbXia nhìnQce7 léQce7m Qce7lỉnh lạiFcimGEbX tQce7rở nQce7ên sâGxenFht9u thẳmQce7 khôQce7ng chúQce7t hạnGxenFht9 đGxenFht9ịnh, vôGxenFht9 GxenFht9tri vQce7ô giác.

Khoảnh khắGxenFht9c đốiFcimGEbX diQce7ện FcimGEbXvới GxenFht9đôi GxenFht9mắt Qce7vô cảmFcimGEbX ấy,GxenFht9 tráFcimGEbXi tGxenFht9im HạoGxenFht9 GxenFht9Thần FcimGEbXchợt chùngQce7 xGxenFht9uống, tưởQce7ng chừnQce7g nhQce7ư đangQce7 FcimGEbXchìm FcimGEbXsâu vàQce7o nGxenFht9ỗi đFcimGEbXau cùnQce7g cực.

Nghĩ đếnFcimGEbX viQce7ệc mìnGxenFht9h GxenFht9đã tFcimGEbXừng GxenFht9tiếp Qce7tay cQce7ho ĐiềFcimGEbXn HuâQce7n tQce7hực hiệnQce7 kếFcimGEbX hoFcimGEbXạch tQce7rả FcimGEbXthù, GxenFht9Hạo ThầnQce7 lạiFcimGEbX cảFcimGEbXm thQce7ấy vôGxenFht9 cùFcimGEbXng nhFcimGEbXức buFcimGEbXốt nơQce7i ngực,GxenFht9 chỉGxenFht9 trànQce7 ngậpFcimGEbX duQce7y nhFcimGEbXất FcimGEbXmột thứFcimGEbX cGxenFht9ảm xQce7úc FcimGEbXân hận.

Đôi mQce7ắt tQce7rở nênQce7 thấtGxenFht9 thầGxenFht9n, FcimGEbXtầm nFcimGEbXhìn FcimGEbXdần tFcimGEbXối lại…GxenFht9 Qce7Lồng ngựcFcimGEbX FcimGEbXhiện giờFcimGEbX Qce7cứ nGxenFht9hư đaQce7ng FcimGEbXbị thQce7iêu đốt,Qce7 nóQce7ng Qce7bỏng nhưngFcimGEbX lạiFcimGEbX GxenFht9vô cùnFcimGEbXg đaGxenFht9u rGxenFht9át mỗiFcimGEbX khQce7i lạiFcimGEbX tGxenFht9hêm mộtFcimGEbX giâGxenFht9y tGxenFht9rôi qua.

Làm ơQce7n… ÁFcimGEbXi HGxenFht9y, đừnGxenFht9g đểGxenFht9 GxenFht9xảy côGxenFht9 FcimGEbXấy Qce7ra bFcimGEbXất cứFcimGEbX chuFcimGEbXyện gGxenFht9ì cả!

*Cạch*

Cánh cGxenFht9ửa phòngGxenFht9 cấpFcimGEbX cGxenFht9ứu đượQce7c mởQce7 rGxenFht9a, kèGxenFht9m theGxenFht9o Qce7động tácFcimGEbX gạtFcimGEbX HGxenFht9ạo ThQce7ần sQce7ang mQce7ột bên.

Chiếc FcimGEbXxe đẩFcimGEbXy mQce7àu trắQce7ng đanFcimGEbXg maFcimGEbXng thFcimGEbXeo mộtGxenFht9 thiêGxenFht9n sGxenFht9ứ mấtQce7 điFcimGEbX đFcimGEbXôi Qce7cánh, gGxenFht9ương mặtGxenFht9 nhợFcimGEbXt nhạQce7t khôngFcimGEbX chúQce7t sứFcimGEbXc sốngFcimGEbX nhắGxenFht9m nghiềGxenFht9n Qce7đôi Qce7mắt, trênQce7 đFcimGEbXầu FcimGEbXquấn FcimGEbXmột dảiQce7 bănFcimGEbXg trắngGxenFht9 Qce7khá mỏnQce7g, mFcimGEbXái tócFcimGEbX mGxenFht9àu cafQce7e sữaQce7 vẫnQce7 bồngQce7 bềnhFcimGEbX Qce7và tFcimGEbXôn FcimGEbXlên vẻQce7 đQce7ẹp thGxenFht9uần khiết.

Ái Qce7Hy Qce7được Qce7y FcimGEbXtá đưQce7a GxenFht9ra khỏiFcimGEbX phGxenFht9òng bằngFcimGEbX chiếFcimGEbXc FcimGEbXxe đFcimGEbXẩy FcimGEbXtrắng tGxenFht9oát, theGxenFht9o saGxenFht9u Qce7là ôFcimGEbXng báGxenFht9c sFcimGEbXĩ tQce7rung niêFcimGEbXn đangFcimGEbX cầmQce7 tGxenFht9rên taFcimGEbXy mộFcimGEbXt xấGxenFht9p Qce7hồ sơFcimGEbX bGxenFht9ệnh án.

Hạo ThGxenFht9ần mQce7ấp máyQce7 FcimGEbXđôi GxenFht9môi, Qce7đưa tQce7ay nhưFcimGEbX muốnFcimGEbX níQce7u giFcimGEbXữ côFcimGEbX lạiFcimGEbX, nhưngGxenFht9 lFcimGEbXại bịQce7 mộtFcimGEbX bàGxenFht9n Qce7tay chặnFcimGEbX Qce7ngang Qce7hành độngFcimGEbX ấy.

Đôi Qce7mắt Qce7cậu khôGxenFht9ng nhìnGxenFht9 báGxenFht9c sĩGxenFht9 lấyFcimGEbX mộtGxenFht9 cái,FcimGEbX tiếpGxenFht9 tụcQce7 dGxenFht9õi GxenFht9theo chiFcimGEbXếc FcimGEbXxe FcimGEbXđẩy FcimGEbXđang GxenFht9đưa ngườiQce7 GxenFht9con gFcimGEbXái FcimGEbXyếu Qce7ớt kiFcimGEbXa GxenFht9cách xQce7a kQce7hỏi mình.

“Đã qFcimGEbXua tìQce7nh trQce7ạng GxenFht9nguy FcimGEbXkịch, vếtFcimGEbX thươngGxenFht9 FcimGEbXtuy kFcimGEbXhông FcimGEbXnặng nhFcimGEbXưng FcimGEbXlại mấFcimGEbXt kFcimGEbXhá nhiềuQce7 FcimGEbXmáu, đặcGxenFht9 FcimGEbXbiệt FcimGEbXcó thFcimGEbXể đểFcimGEbX lạGxenFht9i dGxenFht9i chứFcimGEbXng chGxenFht9o cFcimGEbXô ấy.”GxenFht9 FcimGEbXVị báQce7c sGxenFht9ĩ hiGxenFht9ền từFcimGEbX Qce7trước mặGxenFht9t FcimGEbXmở lời,Qce7 vFcimGEbXỗ FcimGEbXvỗ vGxenFht9ai HGxenFht9ạo GxenFht9Thần nhQce7ư đangQce7 GxenFht9cố gắnGxenFht9g trấnQce7 anGxenFht9. “Qce7Cậu hãGxenFht9y Qce7đi làQce7m thQce7ủ GxenFht9tục GxenFht9nhập GxenFht9viện, saFcimGEbXu đóGxenFht9 cậuQce7 FcimGEbXcó thQce7ể vGxenFht9ào phònGxenFht9g 50Qce72 tGxenFht9hăm cGxenFht9ô ấFcimGEbXy, nếGxenFht9u GxenFht9có FcimGEbXbất FcimGEbXkỳ dấFcimGEbXu hGxenFht9iệu bấFcimGEbXt thườQce7ng lQce7ập tứcQce7 gGxenFht9ọi FcimGEbXbác sĩ.”

Từ GxenFht9từ hạQce7 taQce7y xuống,GxenFht9 bónQce7g vịQce7 Qce7bác sĩGxenFht9 tronFcimGEbXg cGxenFht9hiếc áGxenFht9o bQce7lu trắnFcimGEbXg nhaQce7nh chQce7óng kQce7huất Qce7sau mFcimGEbXột cánhFcimGEbX cửGxenFht9a phòngGxenFht9 gQce7ần đFcimGEbXó, tiếFcimGEbXp tụQce7c thựcFcimGEbX hiFcimGEbXện nhiệmQce7 vGxenFht9ụ củaQce7 chQce7ính mình.

Di chứng?

Hai tGxenFht9ay HạoFcimGEbX ThầnQce7 sFcimGEbXiết chFcimGEbXặt lạiQce7, Qce7cả ngườiQce7 GxenFht9run nhFcimGEbXẹ lênQce7, đểGxenFht9 lạiQce7 GxenFht9di chứngGxenFht9 sao?

“Dương HạoGxenFht9 TGxenFht9hần! CQce7ô gQce7ái Qce7này quaQce7n trQce7ọng đếnGxenFht9 mứcFcimGEbX khiếnFcimGEbX GxenFht9cậu phảiGxenFht9 GxenFht9bỏ cảFcimGEbX GxenFht9show diễnQce7 quaQce7n trGxenFht9ọng sao?”Qce7 FcimGEbXTay quQce7ản lýQce7 riênQce7g GxenFht9của HạoFcimGEbX ThQce7ần tứFcimGEbXc giậQce7n đậpFcimGEbX mạnhFcimGEbX quyểQce7n sổGxenFht9 ghFcimGEbXi chépQce7 lịchQce7 làmFcimGEbX việcQce7 GxenFht9của HạFcimGEbXo ThầnGxenFht9 GxenFht9lên bQce7àn, tứcFcimGEbX giGxenFht9ận qGxenFht9uát lớn.

Đã mộQce7t GxenFht9ngày tQce7rôi qua…

Hạo ThầnFcimGEbX vẫGxenFht9n GxenFht9không hềQce7 Qce7rời khQce7ỏi FcimGEbXphòng GxenFht9bệnh sốGxenFht9 FcimGEbX502 lấGxenFht9y mộtQce7 FcimGEbXgiây, chFcimGEbXỉ lặngQce7 GxenFht9người ngắmGxenFht9 nhìnQce7 Qce7người coFcimGEbXn gáiFcimGEbX đangQce7 chFcimGEbXìm sFcimGEbXâu vàGxenFht9o giấFcimGEbXc ngủ.

Mọi FcimGEbXâm thaFcimGEbXnh xuFcimGEbXng qFcimGEbXuanh GxenFht9dường nhFcimGEbXư Qce7không cònFcimGEbX táQce7c độGxenFht9ng đếnFcimGEbX cGxenFht9ậu đưGxenFht9ợc nữa.

Tay quảnQce7 lýFcimGEbX kiFcimGEbXa tứGxenFht9c gFcimGEbXiận némGxenFht9 trQce7ọn FcimGEbXđôi FcimGEbXmắt oánQce7 hGxenFht9ận vàoGxenFht9 côQce7 gáiFcimGEbX nFcimGEbXhỏ bQce7é đangGxenFht9 nQce7ằm yêQce7n lặQce7ng trênFcimGEbX chFcimGEbXiếc giGxenFht9ường trFcimGEbXắng khôFcimGEbXng cQce7hút bụFcimGEbXi bẩFcimGEbXn, hắnFcimGEbX lFcimGEbXại nQce7hìn FcimGEbXsamh HạFcimGEbXo FcimGEbXThần GxenFht9vẫn đangQce7 tiếpFcimGEbX FcimGEbXtục yêGxenFht9n lặFcimGEbXng trướcQce7 ngườiFcimGEbX coGxenFht9n gáGxenFht9i ấy.

Bất giQce7ác thởQce7 dàiQce7 FcimGEbXmệt FcimGEbXmỏi, hFcimGEbXắn tFcimGEbXa cầmGxenFht9 quyFcimGEbXển sổFcimGEbX vừFcimGEbXa đượFcimGEbXc némGxenFht9 mạnQce7h lêFcimGEbXn mFcimGEbXặt FcimGEbXbàn Qce7của phònFcimGEbXg bQce7ệnh lêGxenFht9n, lêFcimGEbX bướcQce7 rGxenFht9a khỏiGxenFht9 căGxenFht9n phFcimGEbXòng tĩnFcimGEbXh lặng.

*Bệnh viFcimGEbXện XX*

“Tránh ra!”FcimGEbX MGxenFht9inh VGxenFht9ỹ gGxenFht9ằn giọnFcimGEbXg, tứcQce7 giậnGxenFht9 nhQce7ìn đámGxenFht9 cậGxenFht9n vệFcimGEbX đangGxenFht9 chặnFcimGEbX nGxenFht9gang trướQce7c cửaGxenFht9, đôiFcimGEbX mắtGxenFht9 đằngFcimGEbX FcimGEbXđằng sFcimGEbXát khí.

“Ông GxenFht9chủ cGxenFht9ó lFcimGEbXệnh, thiếuQce7 giQce7a GxenFht9phải Qce7nghỉ ngơiGxenFht9 GxenFht9đến Qce7khi FcimGEbXhoàn toàQce7n bìnGxenFht9h phQce7ục.” MộQce7t tênGxenFht9 FcimGEbXcận GxenFht9vệ cúFcimGEbXi đFcimGEbXầu, thậnFcimGEbX trọngQce7 GxenFht9nói tFcimGEbXừng từGxenFht9 mộtQce7 cácGxenFht9h máyFcimGEbX móc,FcimGEbX GxenFht9sau đóQce7 FcimGEbXđóng FcimGEbXnhanh cQce7ánh cửGxenFht9a phòngFcimGEbX bệnhQce7 lại.

“Mẹ Qce7kiếp! MFcimGEbXở FcimGEbXcửa!!” MiQce7nh FcimGEbXVỹ quFcimGEbXát lớnGxenFht9, dQce7ùng FcimGEbXchân đạpFcimGEbX tQce7hẳng vGxenFht9ào cQce7ánh FcimGEbXcửa Qce7gỗ kiaFcimGEbX, nhưngFcimGEbX đQce7ám cậFcimGEbXn vệGxenFht9 lGxenFht9ại nhaFcimGEbXnh FcimGEbXchóng chặnFcimGEbX cFcimGEbXửa GxenFht9ngay khGxenFht9i FcimGEbXcánh cửFcimGEbXa vừa&nGxenFht9bsp; GxenFht9bật rQce7a dướiQce7 lựcQce7 Qce7đạp củaGxenFht9 anh.

Đây GxenFht9rõ ràFcimGEbXng lFcimGEbXà kQce7ế hoGxenFht9ạch cFcimGEbXủa FcimGEbXông ta!!

Ông tGxenFht9a khFcimGEbXông muốnGxenFht9 aGxenFht9nh đFcimGEbXi tìFcimGEbXm GxenFht9cô ấy!!

Với GxenFht9khả năngGxenFht9 GxenFht9của ôngGxenFht9 HàFcimGEbXn, biQce7ết chuyGxenFht9ện GxenFht9Ái HQce7y FcimGEbXkhông hềQce7 khFcimGEbXó, đặcQce7 bFcimGEbXiệt ôGxenFht9ng tGxenFht9a GxenFht9lại cóFcimGEbX thểGxenFht9 biếtGxenFht9 rõFcimGEbX địFcimGEbXa điểmGxenFht9 vàGxenFht9 nhQce7ững gFcimGEbXì xảyFcimGEbX GxenFht9ra Qce7liên qGxenFht9uan FcimGEbXđến vụFcimGEbX việcQce7 cGxenFht9hấn độQce7ng FcimGEbXvừa rồi.

Minh VỹGxenFht9 ngGxenFht9hiến FcimGEbXrăng, GxenFht9đôi GxenFht9mắt aFcimGEbXnh bịFcimGEbX cQce7he phủQce7 bQce7ởi FcimGEbXmột Qce7màn đêmGxenFht9 cFcimGEbXủa tuGxenFht9yệt vGxenFht9ọng, GxenFht9tiếp tụcFcimGEbX cốFcimGEbX gắnQce7g thoFcimGEbXát GxenFht9khỏi vGxenFht9òng vFcimGEbXây củGxenFht9a GxenFht9đám cậnFcimGEbX vệ.

Ái HGxenFht9y, nhấQce7t địnhQce7 FcimGEbXÁi FcimGEbXHy sẽGxenFht9 khGxenFht9ông sQce7ao cả!

… khFcimGEbXông GxenFht9sao cảGxenFht9! CốQce7 gắGxenFht9ng pGxenFht9hủ FcimGEbXđịnh nhữnGxenFht9g dònFcimGEbXg GxenFht9suy nGxenFht9ghĩ tồiGxenFht9 tệFcimGEbX gánFcimGEbX ghéGxenFht9p tQce7rận bGxenFht9om kQce7ia vớiFcimGEbX sựFcimGEbX sốngQce7 củaQce7 GxenFht9Ái HQce7y, tráQce7i tQce7im MFcimGEbXinh VỹFcimGEbX đaGxenFht9ng đậpFcimGEbX gấpQce7 gápGxenFht9 hFcimGEbXơn FcimGEbXbao giQce7ờ hết.

“Chờ aGxenFht9nh, làmFcimGEbX ơn…”

Phòng bFcimGEbXệnh 502…

Đôi mắQce7t nâuFcimGEbX trGxenFht9ong Qce7sáng từGxenFht9 FcimGEbXtừ GxenFht9mở FcimGEbXra, lFcimGEbXay độnQce7g hQce7àng Qce7mi dàiGxenFht9, sGxenFht9au đóGxenFht9 chớFcimGEbXp chGxenFht9ớp Qce7vài FcimGEbXcái đểQce7 thíchQce7 nghFcimGEbXi vQce7ới Qce7ánh sángQce7 troGxenFht9ng phòng.

Ái HQce7y đFcimGEbXưa Qce7tay dụiQce7 dGxenFht9ụi mắt,Qce7 liếcQce7 nhQce7ìn FcimGEbXgương mặtQce7 đangGxenFht9 gụcFcimGEbX xuFcimGEbXống FcimGEbXbên cạnhQce7 giườngGxenFht9, đưFcimGEbXa mộtQce7 taGxenFht9y nắFcimGEbXm FcimGEbXlấy thànhFcimGEbX giườngGxenFht9 Qce7cố gắngQce7 gượngGxenFht9 dậy.

Hai Qce7ngày trôiGxenFht9 quaFcimGEbX, HạoQce7 ThầnGxenFht9 hGxenFht9oàn toFcimGEbXàn mFcimGEbXất ngủ,GxenFht9 đểQce7 rồiGxenFht9 giờGxenFht9 đâyQce7 khôGxenFht9ng hềGxenFht9 Qce7hay bFcimGEbXiết nFcimGEbXgười Qce7con Qce7gái đáGxenFht9ng yFcimGEbXêu kiGxenFht9a đGxenFht9ã “Qce7hồi sinh”.

Cô nQce7ghiêng nFcimGEbXgười saFcimGEbXng mộtFcimGEbX bêGxenFht9n, cốGxenFht9 Qce7gắng tFcimGEbXhu GxenFht9gương FcimGEbXmặt củQce7a ngườiQce7 ấyGxenFht9 vFcimGEbXào tầmGxenFht9 nhìn.

Đột ngộtFcimGEbX hFcimGEbXai FcimGEbXhàng FcimGEbXlông GxenFht9mày tQce7ừ gGxenFht9ương mặtQce7 ấyQce7 khQce7ẽ caFcimGEbXu lạQce7i, saFcimGEbXu GxenFht9đó mFcimGEbXệt mỏiFcimGEbX GxenFht9mở mắFcimGEbXt. ĐậpGxenFht9 vQce7ào Qce7mắt củGxenFht9a FcimGEbXHạo TGxenFht9hần làQce7 gươQce7ng mặtQce7 mQce7ơ Qce7mơ mGxenFht9àng mànFcimGEbXg nhQce7ư chưQce7a tFcimGEbXỉnh mộGxenFht9ng củaGxenFht9 GxenFht9Ái HyFcimGEbX, néFcimGEbXt mặtGxenFht9 cậuGxenFht9 lQce7ộ Qce7rõ vẻGxenFht9 ngạcQce7 nhiêGxenFht9n GxenFht9và vQce7ui sướng.

Hạo ThGxenFht9ần ngồiQce7 Qce7thẳng dậGxenFht9y, đFcimGEbXưa mộtQce7 tGxenFht9ay kFcimGEbXéo Qce7cô FcimGEbXôm thậtQce7 chặtGxenFht9 vàGxenFht9o lòng,GxenFht9 nhưFcimGEbX đGxenFht9ang cốFcimGEbX gQce7ắng GxenFht9chứng tGxenFht9hực sựQce7 tFcimGEbXồn tạQce7i hiệGxenFht9n giQce7ờ củaFcimGEbX cô.

“Mèo coGxenFht9n, cuốFcimGEbXi GxenFht9cùng eFcimGEbXm cũnFcimGEbXg chGxenFht9ịu tỉQce7nh rồi.”

Căn pGxenFht9hòng lGxenFht9ại độtFcimGEbX ngFcimGEbXột chQce7ìm vàoFcimGEbX khôFcimGEbXng GxenFht9gian tĩGxenFht9nh FcimGEbXlặng vàFcimGEbX căGxenFht9ng tFcimGEbXhẳng, HạoQce7 ThầFcimGEbXn nớQce7i lỏngQce7 vQce7òng Qce7tay, saGxenFht9u đóQce7 đẩyFcimGEbX Qce7người ÁiGxenFht9 Qce7Hy rFcimGEbXa, lặngFcimGEbX lẽFcimGEbX qGxenFht9uan sátQce7 từngFcimGEbX cửGxenFht9 FcimGEbXchỉ FcimGEbXtừ phíaFcimGEbX bêQce7n kia.

Cô đanGxenFht9g Qce7chăm cQce7hú nQce7hìn HạoQce7 GxenFht9Thần, Qce7ánh nhìGxenFht9n thGxenFht9ích tFcimGEbXhú nhưFcimGEbX vừaQce7 tQce7ìm rGxenFht9a mộtQce7 GxenFht9thứ đFcimGEbXồ cQce7hơi GxenFht9mới lạ.

Sao từQce7 hQce7ành độGxenFht9ng đếnFcimGEbX vẻFcimGEbX mặtFcimGEbX lGxenFht9ại nQce7gơ nQce7gơ ngáFcimGEbXc nGxenFht9gác thếGxenFht9 này?

Có FcimGEbXkhi nàGxenFht9o đúngQce7 nhưGxenFht9 lờFcimGEbXi bQce7ác sĩFcimGEbX đãGxenFht9 nóGxenFht9i… vếtGxenFht9 FcimGEbXthương kGxenFht9ia đãFcimGEbX thậFcimGEbXt sựGxenFht9 đểFcimGEbX lạiFcimGEbX dGxenFht9i chứng?

“Em… GxenFht9tên gGxenFht9ì?” HạoQce7 ThầGxenFht9n bấtGxenFht9 FcimGEbXgiác Qce7cất lêFcimGEbXn FcimGEbXmột cFcimGEbXâu hỏiFcimGEbX GxenFht9nghi vấnQce7, nhưnFcimGEbXg chỉFcimGEbX đểQce7 kiểmFcimGEbX tGxenFht9ra tìnhFcimGEbX tQce7rạng hiệFcimGEbXn tạiGxenFht9 GxenFht9của ÁiFcimGEbX Hy.

Từ phíaFcimGEbX GxenFht9bên GxenFht9kia, Qce7đôi Qce7môi FcimGEbXxinh Qce7xắn Qce7nở Qce7một nFcimGEbXụ cườiQce7 dịuGxenFht9 Qce7dàng, FcimGEbXđưa tQce7ay nắFcimGEbXm GxenFht9lấy taFcimGEbXy Qce7áo FcimGEbXcủa HạFcimGEbXo Thần.

“Tên gìGxenFht9?” GxenFht9Chất giFcimGEbXọng Qce7nhẹ nhQce7àng vaFcimGEbXng lGxenFht9ên, ÁiGxenFht9 HFcimGEbXy dưFcimGEbXờng nGxenFht9hư khôngFcimGEbX hiểQce7u Qce7Hạo GxenFht9Thần đangGxenFht9 FcimGEbXhỏi gì,GxenFht9 cFcimGEbXất tiQce7ếng Qce7hỏi ngượcGxenFht9 lại.

Hạo ThQce7ần nheFcimGEbXo FcimGEbXnheo mắGxenFht9t, đưFcimGEbXa taFcimGEbXy nQce7ắm lấyGxenFht9 hQce7ai bờGxenFht9 vaQce7i FcimGEbXnhỏ nhắnGxenFht9 Qce7kia, lFcimGEbXay mạnh.

“Em… bQce7iết anFcimGEbXh làFcimGEbX GxenFht9ai không?”Qce7 TráGxenFht9i tiQce7m cậQce7u đQce7ang đậpFcimGEbX loạGxenFht9n cảQce7 lên,GxenFht9 FcimGEbXđây cGxenFht9ó GxenFht9lẽ sFcimGEbXẽ lFcimGEbXà Qce7sự khẳnQce7g địnFcimGEbXh cuốFcimGEbXi cùng.

Hạo TFcimGEbXhần GxenFht9và Qce7Ái GxenFht9Hy cFcimGEbXứ tFcimGEbXhế nhìnGxenFht9 nFcimGEbXhau, FcimGEbXkhông cóGxenFht9 thGxenFht9êm chúGxenFht9t GxenFht9phản ứnGxenFht9g nàFcimGEbXo khácQce7 cả.

Bất Qce7giác tFcimGEbXhở dàiQce7, HạoQce7 FcimGEbXThần FcimGEbXbuông cGxenFht9ô GxenFht9ra, đứngFcimGEbX FcimGEbXdậy qQce7uay lưnGxenFht9g FcimGEbXbước đi.

Phải Qce7gọi bQce7ác sĩ…

Một bàGxenFht9n taFcimGEbXy níGxenFht9u lấyFcimGEbX vQce7ạt GxenFht9áo củaQce7 HạoFcimGEbX ThầGxenFht9n tGxenFht9ừ phíQce7a sGxenFht9au, GxenFht9đôi mắtFcimGEbX FcimGEbXnâu Qce7đang chQce7ớp mắtQce7 nQce7hìn cậu.

“Minh… VỹGxenFht9?” ÁiGxenFht9 Qce7Hy nghFcimGEbXiêng nghiêngQce7 đầu,FcimGEbX đưGxenFht9a mộtQce7 taFcimGEbXy GxenFht9lên miFcimGEbXệng vớGxenFht9i Qce7vẻ FcimGEbXbăn khoănGxenFht9 vìFcimGEbX GxenFht9câu trảFcimGEbX lFcimGEbXời FcimGEbXcủa Qce7chính mình.

Minh Vỹ…GxenFht9 GxenFht9là hQce7ai từGxenFht9 Qce7duy nhấtQce7 đưFcimGEbXợc khắGxenFht9c GxenFht9sâu vàoQce7 tráQce7i tGxenFht9im Qce7của cô…

Liệu chàFcimGEbXng Qce7trai trướcGxenFht9 mặQce7t… Qce7có phảiQce7 lFcimGEbXà ngườFcimGEbXi manQce7g GxenFht9cái tFcimGEbXên MinGxenFht9h Vỹ?

“Em… vGxenFht9ừa nQce7ói gì?”GxenFht9 ĐôGxenFht9i mắGxenFht9t GxenFht9Hạo TGxenFht9hần lFcimGEbXộ GxenFht9rõ vẻGxenFht9 thGxenFht9ất vọng,FcimGEbX cFcimGEbXố gắngQce7 gặQce7ng hGxenFht9ỏi GxenFht9Ái Hy.

Không tFcimGEbXhể Qce7nào! TạiGxenFht9 sQce7ao Qce7lại lGxenFht9à Qce7Minh Vỹ?

“Minh… MinFcimGEbXh Vỹ?GxenFht9” ÁiFcimGEbX HFcimGEbXy ngưGxenFht9ợng Qce7ngùng cGxenFht9úi mặGxenFht9t Qce7xuống, siếtFcimGEbX chặtGxenFht9 vạtGxenFht9 áQce7o FcimGEbXtrong tFcimGEbXay hơn,GxenFht9 lặFcimGEbXp lạiFcimGEbX thGxenFht9êm mộQce7t GxenFht9lần nữa.

Cả ngườiFcimGEbX FcimGEbXHạo ThầnFcimGEbX lạiQce7 tQce7iếp tụQce7c FcimGEbXrun lênFcimGEbX, FcimGEbXquay ngườQce7i lạFcimGEbXi nFcimGEbXhìn tQce7hẳng vàQce7o ÁiQce7 Hy…

Cảm gGxenFht9iác FcimGEbXghen tứQce7c đGxenFht9ang leGxenFht9n lFcimGEbXỏi trGxenFht9ong FcimGEbXtrái tFcimGEbXim tFcimGEbXràn nQce7gập nGxenFht9ỗi GxenFht9ân Qce7hận cQce7ủa HạGxenFht9o Thần.

Dù kGxenFht9hông muốnQce7 thFcimGEbXừa nhFcimGEbXận… nhưngGxenFht9 dGxenFht9ường nhưGxenFht9 ngườGxenFht9i cQce7on gáiQce7 trướFcimGEbXc mGxenFht9ặt đãGxenFht9 cưFcimGEbXớp mQce7ất tráGxenFht9i GxenFht9tim Qce7của cậuGxenFht9 mấtQce7 rồi.

“Ừ, làFcimGEbX Qce7anh.” GấGxenFht9p FcimGEbXgáp ôFcimGEbXm ÁiFcimGEbX FcimGEbXHy vàQce7o lònFcimGEbXg, HạoQce7 ThầnGxenFht9 sFcimGEbXiết cFcimGEbXhặt vòngFcimGEbX taQce7y hơn.GxenFht9 “Em…FcimGEbX FcimGEbXlà hôGxenFht9n FcimGEbXthê củFcimGEbXa GxenFht9anh, VQce7ương ÁQce7i Hy.”

Mặc GxenFht9kệ tấQce7t Qce7cả… FcimGEbXmặc FcimGEbXkệ cQce7ô nhầmGxenFht9 lGxenFht9ẫn mGxenFht9ình vớFcimGEbXi Qce7Minh Vỹ…

Chỉ Qce7cần cóGxenFht9 đưFcimGEbXợc trQce7ái tiGxenFht9m cGxenFht9ủa cGxenFht9ô, GxenFht9cậu sẽFcimGEbX chấFcimGEbXp nhậnFcimGEbX tấFcimGEbXt cả!

Kể cảQce7 thaFcimGEbXy thếFcimGEbX vàFcimGEbX đóngQce7 vFcimGEbXai kẻQce7 mìnhQce7 cFcimGEbXăm Qce7thù nhất!

Ái FcimGEbXHy FcimGEbXvô thứQce7c đGxenFht9ưa Qce7tay lênQce7, đôGxenFht9i mắtGxenFht9 vôQce7 cảGxenFht9m khôFcimGEbXng hạGxenFht9n GxenFht9định, tGxenFht9ừ đôGxenFht9i FcimGEbXmôi xinGxenFht9h FcimGEbXxắn thGxenFht9ốt rGxenFht9a GxenFht9một GxenFht9câu FcimGEbXnói Qce7với âmGxenFht9 vGxenFht9ực troQce7ng Qce7thanh, FcimGEbXnhưng Qce7nhỏ đếnGxenFht9 mứcGxenFht9 khôngQce7 mộtFcimGEbX GxenFht9ai cóGxenFht9 Qce7thể FcimGEbXnghe thấy.

“Hôn… thê…FcimGEbX củaQce7 anh…?”