You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho 7MMNem ZMmpmột lối7MMN thoát

“Cứ bắnZMmp nZMmpếu eZMmpm muốn.”mz3J KhôngZMmp ngầnt4XP ngại7Y8w 7MMNtrả lờit4XP, Mit4XPnh Vỹt4XP nt4XPgước mặt7Y8w nhì7MMNn thẳngt4XP ZMmpvào 7Y8wđôi mắt7MMN nâut4XP tront4XPg st4XPáng k7MMNia, nhưZMmp tZMmphể đmz3Jang mmz3Juốn thậZMmpt sựZMmp đốiZMmp diệZMmpn t4XPvới hiện7Y8w tạimz3J ct4XPùng cô.

“Tôi sẽ7Y8w khômz3Jng bắnmz3J mz3Janh, v7Y8wì st4XPự lt4XPựa chọmz3Jn 7Y8wnày kh7MMNông như7MMN tômz3Ji mot4XPng đợiZMmp…” Khẩt4XPu s7MMNúng kimz3Ja rờit4XP khỏi7MMN tr7MMNán Mmz3Jinh Vỹ,t4XP nhưZMmpng lạmz3Ji đượcmz3J díZMmp sátZMmp vt4XPào đt4XPầu t4XPÁi ZMmpHy đầy7Y8w thmz3Jách thức,7MMN “…ZMmp n7Y8wếu a7MMNnh không7MMN rZMmpa 7Y8wkhỏi đâmz3Jy, tôi7Y8w sẽ7Y8w nổt4XP súng.”

Anh 7Y8wkhông hZMmpề trả7Y8w lời,7Y8w t4XPvì lmz3Júc t4XPnày t4XPthật sựmz3J không7Y8w tmz3Jhể đoát4XPn trước7Y8w ZMmpđược c7MMNô đt4XPang mt4XPuốn 7MMNlàm nhữngmz3J gì…

Gắng gưmz3Jợng đứnt4XPg dậy,t4XP Mmz3Jinh Vỹ7MMN chốngZMmp mộ7Y8wt t7MMNay vào7Y8w tườ7MMNng, bước7MMN 7MMNra phíZMmpa cửamz3J ngoZMmpài củat4XP đạ7MMNi sản7MMNh. Nhưngmz3J ZMmpđi mz3Jhết đạiZMmp 7Y8wsảnh, a7MMNnh bỗngmz3J ZMmpquay người7MMN lạit4XP, trê7Y8wn sà7MMNn nh7MMNà vẫn7MMN lZMmpưu d7Y8wấu n7Y8whững giọt7Y8w t4XPmáu từ7MMN va7Y8wi t4XPtrái r7MMNớt 7MMNtheo nht4XPững bướcmz3J chân7Y8w ZMmpcủa anh.

“Chỉ cầ7MMNn emz3Jm đưmz3Ja t4XPtôi mz3Jkhẩu súng,7MMN tôt4XPi sZMmpẽ lậpZMmp 7MMNtức rời7Y8w khmz3Jỏi đây.”7Y8w Mint4XPh Vỹ7MMN g7MMNằn g7MMNiọng, ZMmpđôi mắt7Y8w t7MMNựa n7Y8whư mmz3Jắt loàiZMmp hmz3Jổ báoZMmp ZMmpvẫn sángZMmp rựt4XPc troZMmpng án7Y8wh chiềmz3Ju tà.

Ái t4XPHy némZMmp mạmz3Jnh khẩut4XP súng7MMN về7MMN phíat4XP an7Y8wh, nhưZMmpng Điềnt4XP t4XPHuân ZMmpthì lạt4XPi 7MMNnhíu màyt4XP đầy7Y8w kmz3Jhó chịu.

Minh Vỹmz3J lậpZMmp tứZMmpc cầ7Y8wm lấyZMmp khẩu7MMN súnt4XPg kit4XPa, ct4XPhĩa thẳZMmpng vmz3Jề 7Y8wphía 7MMNĐiền mz3JHuân, đôZMmpi mắt7MMN lạZMmpnh lùnt4XPg 7Y8wđang t4XPvằn lêmz3Jn nhữngZMmp tZMmpia mz3Jlửa đỏ.

*Đoàng*

Điền Ht4XPuân vZMmpẫn chưZMmpa hềt4XP có7MMN thê7MMNm bấZMmpt kmz3Jỳ phản7MMN ứng7MMN nt4XPào, lậpmz3J tứcZMmp g7Y8wục ZMmpxuống 7Y8wsau ZMmpphát súnt4XPg t4XPcủa Mmz3Jinh Vỹ,7MMN nhưng7Y8w ch7Y8wỉ 7Y8wở mmz3Jột vt4XPị tr7MMNí gầ7Y8wn lồnmz3Jg ngựZMmpc đmz3Jang khiếnZMmp tZMmprái ZMmptim đZMmpập gmz3Jấp gá7Y8wp mz3Jvì đa7Y8wu đớn.

Ngay cmz3Jả Ht4XPạo Thầmz3Jn cũng7MMN đZMmpờ người,mz3J nhìn7Y8w bónmz3Jg người7MMN lmz3Juôn tỏt4XP t4XPra ngmz3Juy mz3Jhiểm kit4XPa 7Y8wngã gụcZMmp 7Y8whệt nmz3Jhư Vt4XPĩnh K7Y8wỳ vừ7Y8wa rồi7MMN, 7Y8wnhưng ZMmpchỉ t4XPkhác ZMmpở mộmz3Jt điểm…

Điền HuZMmpân vẫn7Y8w mz3Jchưa ngừnt4XPg tht4XPở… nơit4XP kho7Y8wé m7MMNôi xuấmz3Jt hi7MMNện mộtZMmp v7MMNệt ZMmpmáu dà7Y8wi của7MMN 7Y8wnội thươngt4XP, nhưnmz3Jg Điề7Y8wn Humz3Jân ZMmpvẫn cốt4XP chấpmz3J cười7Y8w khi7MMNnh bỉ.

Bóng dát4XPng Mimz3Jnh Vỹt4XP khZMmpuất 7Y8wsau cán7MMNh cửaZMmp phòngZMmp đ7Y8wại sảnh,mz3J tmz3Jiếp bưmz3Jớc ch7Y8wân bước7Y8w rt4XPa kh7MMNỏi kmz3Jhu 7Y8wnhà má7Y8wy bỏt4XP hoang.

Đành tiZMmpn tưởng7Y8w giat4XPo phó7Y8w ZMmpmọi 7Y8wviệc cZMmpòn mz3Jlại ch7MMNo HZMmpạo ThầnZMmp vậy…

Cảnh tượn7MMNg đẫmZMmp m7Y8wáu của7MMN giaZMmpn đạit4XP sảnhZMmp rột4XPng lớnZMmp khmz3Jiến Hạot4XP Thầmz3Jn cảm7Y8w thấymz3J ngạtt4XP th7Y8wở, xun7MMNg quan7MMNh ct4XPhỉ 7MMNnặc mt4XPùi máu7Y8w t7Y8wanh nồng…

Cậu thở7MMN dài7Y8w, ZMmpbước t4XPđến bt4XPên cạnh7Y8w Át4XPi 7MMNHy, mz3Jđặt mz3Jtay lên7Y8w bờ7MMN vmz3Jai nhỏZMmp 7MMNbé ấy,7MMN ZMmpsau đó7Y8w ZMmpđi 7Y8wlướt 7MMNqua mặtmz3J cô,t4XP mz3Jquay đầu7MMN lại.

“Em saZMmpo th7Y8wế, mèmz3Jo coZMmpn?” NhZMmpìn gươ7Y8wng mặtt4XP kỳ7Y8w t4XPlạ của7MMN 7MMNcô, mz3Jcậu mz3Jlay mạnh7MMN đôi7Y8w 7Y8wvai ấy,ZMmp nhưnZMmpg vẫ7MMNn khôngmz3J hề7Y8w n7Y8whận đmz3Jược bấ7Y8wt kỳ7Y8w phmz3Jản ứZMmpng nào7Y8w cả.

Đột ngZMmpột đ7MMNôi mắtZMmp Át4XPi 7MMNHy ZMmplại s7MMNáng lêt4XPn, đầt4XPy vẻt4XP ngạZMmpc nhiênZMmp nhì7Y8wn Hmz3Jạo Thần.

Bàn ta7MMNy n7MMNhỏ bét4XP ZMmpấy ZMmplập t7MMNức kéZMmpo mạnhmz3J Hạ7MMNo Thần7MMN xuống,t4XP dùnZMmpg ZMmpcả thânmz3J người7Y8w chZMmpe ch7MMNắn c7MMNho cậut4XP mộtmz3J cmz3Jách mz3Jgấp gáp.

*Bốp*

Một thmz3Janh gỗmz3J t4XPrơi mz3Jxuống trt4XPước mắZMmpt H7Y8wạo T7MMNhần, thâ7MMNn hì7MMNnh n7MMNhỏ 7MMNbé kimz3Ja mz3Jcũng dần7MMN thả7Y8w t4XPlỏng, 7MMNsau đ7Y8wó ngấtt4XP đi…7Y8w 7Y8wlại làZMmp T7Y8wịnh Nhit4XP… đôt4XPi mắtt4XP vẫnZMmp sởt4XP hữ7Y8wu nỗi7Y8w hoảnmz3Jg mz3Jsợ khôngZMmp dmz3Jứt, n7MMNhưng l7Y8wần nmz3Jày lạit4XP m7Y8wang tht4XPêm 7Y8wcảm gt4XPiác mặcmz3J cả7Y8wm tZMmpội lỗi.

“A… em…mz3J mz3Jem không7Y8w b7MMNiết ZMmpgì cảZMmp.” Tịnht4XP Nt4XPhi qt4XPuay người,t4XP ch7MMNạy mz3Jra khỏimz3J că7Y8wn pmz3Jhòng đẫmmz3J máu.

“Mèo con7MMN, emz3Jm c7MMNó sat4XPo không7MMN?” 7Y8wĐưa tat4XPy 7Y8wđỡ lmz3Jấy mz3Jthân hình7MMN kit4XPa, 7Y8wHạo 7Y8wThần ômz3Jm ch7Y8wặt 7MMNÁi ZMmpHy 7MMNvào lt4XPòng, đZMmpưa 7MMNtay 7MMNvỗ v7Y8wỗ 7Y8wvào m7MMNặt cmz3Jô liênZMmp tục.

Thứ smz3Jắc đỏt4XP thẫm7MMN củamz3J m7MMNáu chZMmpạy ZMmpdài t7Y8wừ ZMmptrán Á7MMNi Ht4XPy, dườt4XPng nhưt4XP than7Y8wh gỗt4XP kimz3Ja đãt4XP đượZMmpc tác7Y8w đ7MMNộng một4XPt lựZMmpc rmz3Jất mạnh.

Hạo Thần7Y8w đ7MMNưa n7MMNhanh tat4XPy áot4XP lt4XPau nhẹmz3J nhmz3Jững dònmz3Jg ch7Y8wảy 7Y8wvô hạnZMmp t7MMNrên mz3Jmặt cô…

Đôi mắ7Y8wt Điền7MMN Huâ7MMNn mz3Jtuy mz3Jmờ nhạmz3Jt, nhưmz3Jng vẫZMmpn đủt4XP đt4XPể trônmz3Jg thấymz3J ZMmpnhững g7Y8wì đat4XPng dmz3Jiễn 7MMNra t4XPtrong 7Y8wtầm nhìn.

Gương mặ7Y8wt 7MMNvà t4XPdáng t4XPvẻ kmz3Jia… Tt4XPhy Thy?

Từ hà7MMNnh độnZMmpg ZMmpđến cửt4XP chỉZMmp v7MMNà vZMmpẻ ZMmpmặt, 7MMNhệt nhưt4XP đa7MMNng diễnt4XP lạimz3J v7MMNở kịchmz3J đẫmZMmp máu7MMN ha7MMNi nămz3Jm vềZMmp trước…

“Nhanh… đư7Y8wa… Tt4XPhy ThZMmpy mz3Jra… khỏimz3J đây…”7Y8w ZMmpĐiền Huânmz3J dồ7Y8wn tấtZMmp ZMmpcả sức7MMN lựcmz3J c7Y8wuối cùn7MMNg nó7MMNi t7Y8wrong đứtmz3J quãngmz3J, từngZMmp từZMmp được7MMN t4XPphát rZMmpa mộtt4XP cáchmz3J nmz3Jặng nhọc,mz3J “…7MMN cZMmpó… bom…”

Hạo mz3JThần ngạ7Y8wc nZMmphiên nmz3Jhìn v7Y8wề ph7Y8wía Điền7Y8w Hut4XPân, gương7Y8w mt4XPặt lộ7Y8w r7MMNõ ZMmpvẻ mz3Jsửng sốt7Y8w, vột4XPi v7MMNàng ZMmpnhấc bổZMmpng ngườmz3Ji Á7MMNi 7Y8wHy lZMmpên, 7MMNmở nhanZMmph chiếct4XP cửa7Y8w sổmz3J ở7MMN góc7Y8w ph7MMNòng, t4XPlập t7MMNức đt4XPưa cmz3Jô 7Y8wra khỏit4XP k7Y8whu t4XPnhà m7MMNáy b7Y8wỏ hoang.

Ring… ring…

Chiếc điện7MMN thoạt4XPi tronZMmpg tút4XPi áo7MMN Minmz3Jh Vỹ7MMN 7Y8wrung lêt4XPn 7MMNkhông ngừng.

Anh chmz3Jo taZMmpy mz3Jvào tZMmpúi, t4XPđứng tựat4XP vàZMmpo chZMmpiếc BMW7MMN, t4XPđể 7MMNmặc nhữn7MMNg t4XPtên cmz3Jận v7Y8wệ đang7Y8w ct4XPố gắngZMmp sơ7Y8w t4XPcứu chmz3Jo vếZMmpt thưmz3Jơng trên7Y8w vai.

“Thiếu gia7MMN, bà7MMN t4XPchủ 7Y8wđã tZMmpự mz3Jsát!” Không7MMN 7Y8wđể Min7MMNh VỹZMmp kmz3Jịp 7MMNlên tiếng,t4XP một7Y8w chấZMmpt giọnZMmpg trầmZMmp khàmz3Jn vmz3Jang t4XPlên, hơ7Y8wi ngh7Y8wẹn lạt4XPi. “Bệnh7MMN việZMmpn XY.”

Đầu dâmz3Jy bmz3Jên 7Y8wkia dườnt4XPg nh7Y8wư đ7Y8wang rơimz3J vàoZMmp trạng7MMN th7MMNái hoảng7MMN lo7Y8wạn, nt4XPói vội7MMN vàiZMmp cZMmpâu rồmz3Ji tắZMmpt m7MMNáy. Đmz3Jôi mt4XPắt 7MMNMinh Vỹ7MMN tốiZMmp 7MMNlại, gạmz3Jt đmz3Jám t4XPcận vệmz3J saZMmpng mộ7MMNt mz3Jbên, ZMmplạnh lù7Y8wng rmz3Ja lệnh.

“Ở mz3Jđây, bả7Y8wo vệ7MMN vZMmpợ tôi.”

Chiếc BZMmpMW nha7MMNnh chmz3Jóng ZMmpkhuất st4XPau m7Y8wàn đmz3Jêm, đ7Y8wể lạiZMmp phí7Y8wa sa7Y8wu mmz3Jột t4XPnỗi mz3Jân hậnZMmp q7Y8wuá lớn.

“Bà có7MMN h7Y8wai ZMmpsự lựaZMmp c7Y8whọn…” Điền7Y8w H7MMNuân liế7MMNc nh7Y8wìn b7Y8wà Hàt4XPn, t4XPsau đ7Y8wó đặt7MMN vào7MMN lt4XPòng t4XPbàn 7Y8wtay mz3Jcủa bà7MMN HZMmpàn mộZMmpt c7MMNon da7MMNo s7Y8wắc nhmz3Jọn. ZMmp“… hoZMmpặc tô7MMNi sẽZMmp mz3Jcho n7Y8wgười giết7Y8w têt4XPn 7Y8wMinh Vỹ,ZMmp đứaZMmp 7Y8wcon tmz3Jrai đột4XPc nt4XPhất củ7Y8wa 7MMNbà… hoặcmz3J 7Y8wtự t7Y8way bt4XPà kế7MMNt thúc7MMN cuộc7MMN sốnt4XPg của7Y8w t4XPThy Thy.”

Nếu Điềt4XPn Huâmz3Jn khômz3Jng c7MMNó t4XPđược mz3JThy Th7MMNy, tmz3Jhì kht4XPông amz3Ji cóZMmp ZMmpquyền ấyt4XP cả!

Thật sZMmpự, ĐiềnZMmp ZMmpHuân kmz3Jhông pht4XPục! Tạimz3J sat4XPo cùnmz3Jg huyế7Y8wt mz3Jthống, vZMmpốn dmz3Jĩ c7Y8wả MZMmpinh Vỹ7MMN 7MMNvà T7MMNhy Tt4XPhy đềmz3Ju khômz3Jng thể7MMN đếnZMmp vớiZMmp nht4XPau, nhưZMmpng tạimz3J 7Y8wsao ThZMmpy T7MMNhy 7Y8wlại c7Y8whọn Mmz3Jinh Vmz3Jỹ mt4XPà không7MMN chọZMmpn Đi7Y8wền Huân?!

Ăn 7Y8wkhông đượcZMmp thìZMmp ZMmpđành đạ7Y8wp đổ7MMN vậy…

Dàn dựng7Y8w mmz3Jột vụZMmp 7MMNviệc bắ7Y8wt 7MMNcóc mz3Jđơn gt4XPiản, đút4XPng ZMmplà khôngmz3J mz3Jquá k7Y8whó vớt4XPi Điề7Y8wn Huân.

Mặc kệ7MMN Mimz3Jnh Vỹ7Y8w v7MMNà Đi7MMNền HZMmpuân ZMmpđã kZMmpề mz3Jvai 7MMNsát cá7MMNnh hơnZMmp b7Y8wa nămZMmp trời…7MMN mặcZMmp k7Y8wệ án7Y8wh nhì7MMNn o7MMNán t4XPhận củ7Y8wa mz3JThy Thy…7Y8w Điềnt4XP H7Y8wuân vẫn7Y8w sẽt4XP thựt4XPc hZMmpiện kếmz3J hoạch.

“Điền 7MMNHuân, t4XPanh bịmz3J làmmz3J mz3Jsao vậyt4XP hmz3Jả?” Tmz3Jhy ZMmpThy tứcZMmp giậnZMmp trừngt4XP 7Y8wmắt n7Y8whìn Điền7MMN Hmz3Juân, tt4XPại smz3Jao người7Y8w màt4XP ZMmpThy TZMmphy lmz3Juôn xZMmpem lmz3Jà an7Y8wh tt4XPrai tốtt4XP 7MMNlại cómz3J t7Y8whể làmZMmp nhữngZMmp viZMmpệc như7Y8w t7Y8whế này?

Đặt lòngt4XP ti7Y8wn và7MMNo mộtmz3J t4XPngười đZMmpang c7MMNhìm ZMmpsâu v7MMNào nỗZMmpi t7Y8whù 7Y8whận sâut4XP lắng,mz3J liệu7Y8w t4XPcó phảit4XP làZMmp sat4XPi lầm?

“Sao? Bmz3Jà t4XPcó t4XPba giâZMmpy 7MMNđể lựaZMmp chọn…”7MMN Điềnt4XP Hut4XPân n7Y8whìn b7Y8wà Hàt4XPn vớiZMmp mmz3Jột 7Y8wánh mắtZMmp mz3Jđầy tZMmphích thú7MMN, t4XPtiếp t4XPtục dt4XPồn bà7MMN đế7Y8wn đườngt4XP cùnZMmpg, “…7Y8w mmz3Jột… hai…ZMmp ba…”

“Ta… sẽmz3J bảoZMmp vmz3Jệ Mit4XPnh Vỹ!7Y8w” CảZMmp t4XPngười b7Y8wà H7MMNàn rmz3Jun lZMmpên, nắmz3Jm chặtZMmp 7MMNlấy cmz3Jon dZMmpao nhỏ7Y8w 7MMNbé nt4XPhưng lạit4XP sắcZMmp lmz3Jạnh t4XPtrong tay.

Câu t4XPtrả lờit4XP ho7MMNàn 7MMNtoàn đúngmz3J với7MMN 7MMNnhững gìt4XP Điềnt4XP Huânt4XP mon7MMNg đợZMmpi, gương7MMN mặt7MMN ấy7MMN đan7MMNg nởZMmp một7MMN nụmz3J cZMmpười camz3Jy đắngmz3J t4XPtrên môi…

“Nếu giết4XPt, 7Y8wta s7MMNẽ giếZMmpt cậu.”7Y8w Độtt4XP ngt4XPột bà7MMN HànZMmp ngướct4XP mặt7MMN lêmz3Jn, ánh7Y8w nhìZMmpn t4XPdứt ZMmpkhoát vZMmpà nhant4XPh chóZMmpng hư7Y8wớng mũmz3Ji da7MMNo vềt4XP pZMmphía Đmz3Jiền Huân.

Nhưng mz3Jmột ZMmpbóng dángmz3J nhỏZMmp bmz3Jé đZMmpã lật4XPp tức7Y8w đứnZMmpg chắnt4XP trướcZMmp mặtmz3J Điền7Y8w Huâ7MMNn, hứngmz3J trọnmz3J nhá7MMNt dt4XPao tàn7MMN n7Y8whẫn ZMmpcủa bàZMmp Ht4XPàn. Cảt4XP t4XPbà H7Y8wàn 7MMNvà mz3JĐiền Hut4XPân đều7Y8w sữnt4XPg ZMmpngười, nhìnZMmp mz3Jdòng má7Y8wu t4XPđang thấmmz3J đ7MMNẫm chiế7MMNc váymz3J xin7Y8wh mz3Jxắn củ7Y8wa Thmz3Jy ZMmpThy, t4XPvà b7MMNóng 7MMNdáng ấy7Y8w cũng7Y8w gụ7MMNc 7Y8wngã ZMmptrong đat4XPu đớn.ZMmp TZMmphy Thy…t4XP k7Y8whông 7MMNhề 7MMNcảm thấ7MMNy tứcmz3J g7MMNiận mz3Jhay o7MMNán trmz3Jách ĐZMmpiền H7Y8wuân, chỉmz3J t4XPlà nht4XPất 7MMNthời cả7Y8wm thZMmpấy kZMmphó chịu7MMN vớit4XP những7MMN hàn7MMNh 7MMNđộng 7Y8wthất ZMmpthường kia…

Nhưng khôngZMmp vìmz3J tt4XPhế, một4XPt TZMmphy Thmz3Jy luôn7Y8w hế7Y8wt lòng7Y8w vZMmpì người7Y8w khát4XPc đểt4XP mặcZMmp Điềnmz3J Huânmz3J ct4XPhịu nháZMmpt d7Y8wao ấy.

Điền Hmz3Juân vội7MMN vàngt4XP nZMmpâng người7Y8w T7Y8why ThZMmpy lênZMmp, 7MMNtrong mz3Jđôi mắt7MMN kit4XPa đang7MMN xut4XPất hiệnmz3J mộtmz3J dòngt4XP lệt4XP đ7Y8wau đớn.

“Em… 7Y8wxin lỗi…”

Đôi mắtmz3J dầZMmpn k7Y8whép lại,ZMmp 7MMNvà khômz3Jng 7Y8wbao giờ7MMN m7MMNở r7MMNa nữa.t4XP mz3JĐến tậmz3Jn lút4XPc Tmz3Jhy mz3JThy trút4XPt h7MMNơi thở7Y8w cuối7MMN cù7MMNng, ZMmpMinh Vỹmz3J chỉmz3J kịpZMmp mz3Jnhìn n7MMNgắm gươngt4XP ZMmpmặt trắZMmpng bệZMmpch ấ7MMNy, kt4XPhông q7MMNuên mz3Jtặng ZMmpcho ZMmpngười đangZMmp nZMmpắm gi7Y8wữ t4XPcon 7Y8wdao đẫmmz3J mz3Jmáu tt4XProng t4XPtay mt4XPột ánhZMmp nh7MMNìn căZMmpm hận…t4XP làmz3J mz3Jbà Hàn!

Bà khôZMmpng h7MMNề giảiZMmp thícmz3Jh haZMmpy thamz3Jnh m7MMNinh ct4XPho bấtt4XP ct4XPứ đt4XPiều gt4XPì cảZMmp… v7Y8wì st4XPự t7MMNhật, ct4XPhính mz3Jbà mz3Jđã hại7MMN chZMmpết Thmz3Jy Thy.

Nhưng lúZMmpc M7Y8winh mz3JVỹ đến,7Y8w cũt4XPng mz3Jlà ZMmplúc Đt4XPiền ZMmpHuân rời7Y8w đi…

Đại smz3Jảnh, tZMmpừng giâmz3Jy ph7Y8wút trZMmpôi mz3Jqua, sốZMmp mệ7MMNnh c7Y8wủa Điềmz3Jn HuânZMmp cũng7MMN 7MMNdần kết7Y8w thúZMmpc, trướt4XPc mt4XPắt 7MMNchỉ cònt4XP t7MMNhi ZMmpthể đ7MMNẫm máuZMmp c7Y8wủa Vĩnht4XP Kỳ.

Lần nmz3Jày… đ7MMNã ZMmpkhiến mz3Jquá nhiềt4XPu ngư7Y8wời thưt4XPơng ZMmptổn… Điềnmz3J H7Y8wuân 7Y8wbật cười,7MMN nt4XPụ cườit4XP caZMmpy đắ7MMNng một4XPt ZMmpcách đ7Y8wau đớn.

Một âmz3Jm t4XPthanh cZMmphấn độn7Y8wg ZMmpvang 7Y8wlên, đồng7MMN thờiZMmp kh7MMNiến n7MMNgọn lửa7MMN d7MMNo t7MMNác độngZMmp mạn7MMNh bùngmz3J mz3Jcháy, mạnh7Y8w m7Y8wẽ vàZMmp nuốtmz3J chửngZMmp tấtZMmp cả.

Trong 7Y8wđám ch7Y8wáy 7Y8wsau vụmz3J nổmz3J, một7Y8w giZMmpọt nướ7Y8wc mắt4XPt 7Y8wđầu ZMmptiên rơt4XPi 7Y8wxuống từmz3J gươngZMmp m7MMNặt Điềnmz3J Huân…

*Bệnh vi7MMNện XY*

“Bác smz3Jĩ!” Hạot4XP Thầnmz3J 7Y8wbế ÁZMmpi mz3JHy tZMmprên 7Y8wtay, t4XPxông 7MMNvào bệnht4XP việnmz3J v7Y8wới trạng7MMN t7Y8whái ZMmpvô 7Y8wcùng hmz3Joảng l7Y8woạn, t4XPgào lênt4XP tro7MMNng mz3Jvô vọn7Y8wg. “LàZMmpm ơZMmpn, cZMmpứu t4XPcô ấy!7MMN Làm7MMN ơn!”

“Đặt c7Y8wô ấyZMmp lêt4XPn đây.t4XP” Mộtt4XP ct4XPô 7MMNy táZMmp trực7Y8w lập7Y8w tức7Y8w đẩy7MMN chiếc7MMN xZMmpe đt4XPẩy màt4XPu 7MMNtrắng ZMmpra trướct4XP mt4XPặt Hạt4XPo Thmz3Jần, cất7MMN giọZMmpng 7Y8wra lệnh.

Hạo Thần7MMN cẩnt4XP trZMmpọng đặt7MMN Ái7MMN HZMmpy nằmmz3J lêmz3Jn chi7Y8wếc xt4XPe đẩy7Y8w ấ7Y8wy, mz3Jcậu vộZMmpi vt4XPã nối7MMN bướcZMmp the7MMNo chiếct4XP mz3Jxe đến7Y8w tậZMmpn 7MMNkhi khut4XPất h7Y8wẳn s7Y8wau pht4XPòng cấpZMmp cứu.

Mệt mỏi7MMN mz3Jngồi xuốngmz3J t4XPdãy ghmz3Jế chờZMmp ngo7Y8wài ph7Y8wòng cấpmz3J cứu,mz3J Hạo7Y8w Thầ7Y8wn h7MMNai tamz3Jy ôm7Y8w lấ7Y8wy đầut4XP, c7Y8wố gắnZMmpg đ7MMNịnh th7MMNần lại.

Trong kmz3Jhi đó…

*Bệnh vimz3Jện XX*

Minh 7MMNVỹ ngồimz3J tronmz3Jg ZMmpphòng ZMmpcấp cứmz3Ju ở7Y8w b7MMNệnh việt4XPn lớnmz3J 7MMNnhất th7Y8wành pt4XPhố, at4XPnh đãmz3J phảt4XPi mấtZMmp cảmz3J gt4XPiờ đồ7Y8wng mz3Jhồ mt4XPới ZMmpđến đượct4XP cZMmpái bệnhZMmp việ7MMNn rộngmz3J lớn7MMN này.

Ring… ring…

Điện tho7Y8wại 7MMNlại rung…

“Chuyện mz3Jgì?” Mt4XPinh Vỹt4XP t7MMNựa ZMmphẳn người7Y8w 7MMNvào chiếc7MMN ghế7Y8w ởZMmp phò7MMNng đợiZMmp, chán7Y8w nản7Y8w nhất4XPn nt4XPút nhậmz3Jn c7Y8wuộc gọiZMmp st4XPau 7Y8wđó 7Y8wáp điệ7MMNn t7Y8whoại t4XPvào tamz3Ji, đến7Y8w tZMmpận lúmz3Jc này7Y8w a7Y8wnh mới7MMN 7MMNcảm thất4XPy sựmz3J đat4XPu but4XPốt đếnt4XP t7MMNê mz3Jdại ởt4XP bờZMmp vai.

“Thiếu… 7MMNthiếu t4XPgia, mz3Jnổ… nổZMmp rt4XPồi!” Từ7Y8w đầu7Y8w t4XPdây bt4XPên kt4XPia, 7Y8wtên cậmz3Jn vZMmpệ lắp7Y8w bZMmpắp như7Y8w đanmz3Jg cựct4XP kỳmz3J hmz3Joảng loạn7MMN, tt4XPhở g7Y8wấp kt4XPhông ngừng.

“Nổ?” Mint4XPh V7MMNỹ nhíut4XP ZMmpmày, lmz3Jặp lạiZMmp dZMmpuy nhất7MMN mộmz3Jt từ7Y8w nh7MMNư đ7Y8wang ZMmpchờ sựZMmp chứng7Y8w t4XPthực từZMmp phíamz3J mz3Jbên kia.

“Khu ZMmpnhà máy…mz3J nổ.”7Y8w Vừmz3Ja nmz3Jghe thấ7MMNy 7Y8wcô ZMmpnói gấp7MMN gápt4XP vọt4XPng sanZMmpg điệmz3Jn 7Y8wthoại từ7Y8w pmz3Jhía bê7MMNn kiat4XP, M7Y8winh Vt4XPỹ m7MMNới kịpZMmp nht4XPận 7MMNthấy từmz3J phía7Y8w bêmz3Jn ki7MMNa điệnmz3J thoZMmpại mz3Jcó rt4XPất 7MMNnhiều thZMmpứ âmz3Jm t4XPthanh mz3Jkhác nhau.

“Chết tiZMmpệt! CZMmpô ấy7Y8w t4XPra khỏ7MMNi đó7Y8w ch7Y8wưa?” t4XPMinh Vỹ7Y8w tứcmz3J t4XPgiận ZMmpquát lZMmpên, đôZMmpi mZMmpắt đt4XPang lộmz3J ZMmprõ ZMmpvẻ t4XPlo lắng.

Tại st4XPao lúcmz3J 7MMNđấy… at4XPnh kh7Y8wông ởZMmp t4XPlại mà7Y8w l7Y8wập tứct4XP đến7MMN bt4XPên bàZMmp mz3Jta thếZMmp này?

“Vẫn… chưa.ZMmp” GZMmpiọng n7Y8wói bêmz3Jn ki7MMNa rt4XPất nhỏ7Y8w, dườt4XPng nht4XPư ZMmpđã cmz3Jố gắnt4XPg tZMmphu mz3Jhết cmz3Jan đả7MMNm đểt4XP trảmz3J lời.

Gương mặt7Y8w Minmz3Jh Vỹ7MMN trở7Y8w nê7MMNn tái7Y8w nhợtmz3J dưới7MMN ánh7Y8w đèn7Y8w chùmmz3J t7Y8wrong bệnht4XP việ7Y8wn, c7MMNố g7Y8wắng gượn7MMNg ng7MMNười đmz3Jứng dt4XPậy, 7Y8wnhưng mz3Jsau t4XPđó mz3Jlại mz3Jngã khmz3Juỵu xuốngZMmp đất.

Vết thZMmpương tt4XPrên vai…t4XP đã7MMN ZMmpkhiến ZMmpanh mấZMmpt qmz3Juá nhZMmpiều máu.

Đôi 7Y8wmắt 7Y8wanh 7Y8wdần 7Y8wtối ZMmplại, mz3Jcả ZMmpngười dườ7Y8wng 7Y8wnhư 7MMNkhông cò7MMNn chmz3Jút sức7MMN lự7MMNc nàomz3J cảmz3J. Tt4XPoàn t7Y8whân 7Y8whoàn to7MMNàn bấtt4XP mz3Jđộng ZMmptrên n7Y8wền đất,7Y8w M7Y8winh Vmz3Jỹ đ7MMNang cốt4XP mz3Jgắng gượZMmpng dậy…t4XP n7MMNhưng 7Y8wtất cZMmpả ch7Y8wỉ ZMmplà 7Y8wvô ích.7Y8w Lầnt4XP này7MMN, 7MMNanh lại7Y8w mz3Jmột lần7Y8w nữa…ZMmp đánht4XP 7MMNmất người7MMN 7Y8wcon gát4XPi mmz3Jà mt4XPình 7MMNyêu thương.

Khoé môimz3J trênZMmp gươngmz3J mặtmz3J đmz3Jiển tr7Y8wai ZMmpkhẽ nhếcmz3Jh lt4XPên, một7MMN nụ7MMN cưt4XPời nhạt,mz3J đồn7Y8wg lúmz3Jc đt4XPôi mắt7Y8w lZMmpạnh lmz3Jùng kZMmpia cũn7MMNg dầnt4XP khé7Y8wp lạimz3J, 7Y8wche 7MMNkhuất tầZMmpm nhìZMmpn mờ7Y8w ảo.

Chap 40

Người e7MMNm 7MMNyêu làmz3J anh?

Hạo Thmz3Jần t4XPlo lắngt4XP đZMmpứng chắnmz3J tZMmprước ct4XPửa phZMmpòng ZMmpcấp cứut4XP, 7Y8wtại t4XPsao vàmz3Jo khoảnhmz3J ZMmpkhắc qu7Y8wan trọmz3Jng 7Y8wthì thờ7MMNi gia7Y8wn mz3Jlại trôi7Y8w chậm7Y8w thết4XP này7Y8w cmz3Jơ chứ?

Ái Ht4XPy củZMmpa ng7Y8wày ZMmphôm nay…mz3J quảZMmp thậtmz3J rấtZMmp ZMmplạ lẫm,7Y8w nhưt4XPng lạ7Y8wi vô7Y8w t4XPcùng đángZMmp thươZMmpng 7MMNtrong mắtt4XP cậu.

Đôi mắ7MMNt 7Y8wkhông lẫn7MMN chút4XPt ZMmptạp n7MMNiệm 7MMNluôn lt4XPuôn ánhmz3J lênt4XP nmz3Jhững tmz3Jia nmz3Jhìn lZMmpém 7Y8wlỉnh ZMmplại t7Y8wrở nên7Y8w st4XPâu 7Y8wthẳm k7Y8whông c7Y8whút hạt4XPn định,7Y8w vt4XPô mz3Jtri vôZMmp giác.

Khoảnh khắc7MMN đố7Y8wi diệZMmpn vớt4XPi t4XPđôi mắt7MMN 7MMNvô cảm7MMN ấ7MMNy, trt4XPái tmz3Jim HạZMmpo T7MMNhần c7Y8whợt chùngmz3J xuốngmz3J, 7Y8wtưởng ZMmpchừng nhưZMmp mz3Jđang c7MMNhìm 7Y8wsâu 7MMNvào nỗZMmpi mz3Jđau t4XPcùng cực.

Nghĩ đếnt4XP vmz3Jiệc mìnZMmph t4XPđã từnmz3Jg tiếZMmpp t4XPtay mz3Jcho Đ7Y8wiền HuânZMmp t7MMNhực hiệnZMmp 7MMNkế hoạch7Y8w 7MMNtrả t4XPthù, Hạo7Y8w ThầZMmpn lạit4XP 7Y8wcảm thất4XPy vôt4XP cmz3Jùng nhứZMmpc bZMmpuốt nơit4XP ngựt4XPc, ZMmpchỉ trànmz3J ngậpmz3J dumz3Jy nhấtZMmp 7Y8wmột 7MMNthứ cảm7Y8w xZMmpúc ân7Y8w hận.

Đôi m7Y8wắt tmz3Jrở nênZMmp thmz3Jất t4XPthần, tầm7MMN nt4XPhìn 7MMNdần tốimz3J lại…7Y8w Lồn7MMNg ngựZMmpc ZMmphiện giờZMmp t4XPcứ nhZMmpư mz3Jđang bmz3Jị tht4XPiêu đốt,t4XP nóZMmpng bỏngt4XP t4XPnhưng lạit4XP vômz3J 7Y8wcùng đauZMmp rát7MMN ZMmpmỗi k7Y8whi l7Y8wại thê7Y8wm m7MMNột mz3Jgiây trômz3Ji qua.

Làm ơn7MMN… Á7MMNi HyZMmp, đừngmz3J t4XPđể xảy7MMN côt4XP ấyt4XP rmz3Ja bZMmpất ZMmpcứ chuyệnmz3J gì7MMN cả!

*Cạch*

Cánh cửamz3J ZMmpphòng cấpZMmp cứu7MMN đượct4XP mt4XPở rZMmpa, k7MMNèm th7Y8weo động7Y8w ZMmptác g7Y8wạt 7Y8wHạo Thầnmz3J ZMmpsang 7MMNmột bên.

Chiếc 7MMNxe đẩy7MMN mà7Y8wu 7Y8wtrắng đangt4XP manZMmpg 7MMNtheo mộmz3Jt th7Y8wiên sZMmpứ mấtZMmp đimz3J đôiZMmp cánh,mz3J gương7MMN 7MMNmặt ZMmpnhợt nt4XPhạt không7Y8w chútmz3J sứct4XP số7MMNng nhắmmz3J 7Y8wnghiền đ7Y8wôi mắt,7MMN trên7Y8w đt4XPầu quấn7MMN mộtt4XP t4XPdải băn7Y8wg trmz3Jắng khá7Y8w mmz3Jỏng, 7Y8wmái tóZMmpc mZMmpàu cZMmpafe sữat4XP vẫnZMmp bồngt4XP bềnh7MMN vZMmpà 7Y8wtôn 7Y8wlên vẻmz3J đẹp7Y8w thuầnZMmp khiết.

Ái H7MMNy đưt4XPợc mz3Jy t4XPtá đưZMmpa 7Y8wra kmz3Jhỏi phòn7MMNg bằngZMmp 7MMNchiếc 7Y8wxe đẩ7MMNy trắ7Y8wng 7MMNtoát, thmz3Jeo s7MMNau làmz3J ôn7Y8wg bácmz3J sĩ7Y8w tr7MMNung niêt4XPn đang7Y8w cầmt4XP trêmz3Jn tat4XPy m7MMNột xấpt4XP hmz3Jồ sơ7MMN bệnh7Y8w án.

Hạo t4XPThần t4XPmấp 7MMNmáy đôimz3J mô7MMNi, 7MMNđưa ta7MMNy nt4XPhư muốn7MMN níZMmpu giữmz3J cômz3J lại7MMN, nhưng7Y8w t4XPlại bị7Y8w mộmz3Jt bànZMmp tat4XPy ch7Y8wặn nganZMmpg hàt4XPnh độnmz3Jg ấy.

Đôi m7Y8wắt cậumz3J khônmz3Jg nhì7Y8wn bác7Y8w st4XPĩ lấyt4XP mZMmpột cái,t4XP tmz3Jiếp t7Y8wục dõt4XPi thZMmpeo 7MMNchiếc t4XPxe đẩyZMmp đangmz3J đưZMmpa người7Y8w coZMmpn gáZMmpi y7Y8wếu ZMmpớt kmz3Jia cmz3Jách xZMmpa kZMmphỏi mình.

“Đã mz3Jqua tình7Y8w trạngmz3J ngumz3Jy kịct4XPh, vếtmz3J tZMmphương 7MMNtuy t4XPkhông nặn7Y8wg nhưngt4XP lạit4XP mất7MMN kht4XPá nhiềmz3Ju t4XPmáu, đặcmz3J biệtt4XP cómz3J th7Y8wể để7Y8w t4XPlại d7Y8wi chứngmz3J ZMmpcho 7MMNcô ấy7MMN.” Vị7MMN 7Y8wbác st4XPĩ t4XPhiền tt4XPừ trưZMmpớc mặ7Y8wt mz3Jmở lờit4XP, t4XPvỗ vmz3Jỗ 7Y8wvai Hạo7MMN Thầnmz3J 7MMNnhư đangt4XP 7MMNcố gắngt4XP trấn7MMN a7Y8wn. “Cậumz3J hã7Y8wy mz3Jđi t4XPlàm thủ7Y8w t7MMNục nZMmphập việ7MMNn, s7Y8wau t4XPđó cậ7MMNu ct4XPó ZMmpthể vmz3Jào phòt4XPng 7Y8w502 thmz3Jăm ct4XPô ấy,t4XP nZMmpếu t4XPcó bấtZMmp 7Y8wkỳ dấmz3Ju hiệt4XPu bấ7MMNt thườnmz3Jg lậpt4XP tứ7MMNc gọimz3J bácmz3J sĩ.”

Từ tZMmpừ hạmz3J t4XPtay xuốnt4XPg, bt4XPóng vmz3Jị t4XPbác ZMmpsĩ trmz3Jong cmz3Jhiếc t4XPáo blmz3Ju trắZMmpng 7MMNnhanh chmz3Jóng t4XPkhuất st4XPau một4XPt c7MMNánh ct4XPửa phònt4XPg gầt4XPn đt4XPó, timz3Jếp tụcZMmp thựct4XP ht4XPiện nhimz3Jệm vZMmpụ củat4XP chmz3Jính mình.

Di chứng?

Hai tmz3Jay Hạo7MMN Thầ7MMNn smz3Jiết chặtmz3J lại7Y8w, cảmz3J 7MMNngười rut4XPn nhẹZMmp lêmz3Jn, đmz3Jể lạiZMmp dt4XPi cmz3Jhứng sao?

“Dương Hạot4XP Thần!ZMmp CôZMmp gámz3Ji nZMmpày quamz3Jn trọngt4XP đếnmz3J mứcZMmp khiZMmpến 7MMNcậu phZMmpải bỏ7Y8w ZMmpcả sho7Y8ww dit4XPễn 7Y8wquan tmz3Jrọng sao?”mz3J Ta7MMNy qt4XPuản 7MMNlý riêmz3Jng của7Y8w HạZMmpo Thầnt4XP tứ7Y8wc ZMmpgiận đậ7MMNp mạnhZMmp quyZMmpển ZMmpsổ ghZMmpi cZMmphép lị7Y8wch làt4XPm t4XPviệc củaZMmp Hạot4XP Thần7MMN t4XPlên bàn,ZMmp tứcmz3J giậnZMmp mz3Jquát lớn.

Đã mộtZMmp n7MMNgày 7MMNtrôi qua…

Hạo ThầZMmpn vẫmz3Jn khô7Y8wng hềt4XP rờiZMmp kZMmphỏi 7MMNphòng bệnh7MMN sốZMmp 5t4XP02 lất4XPy ZMmpmột giâ7MMNy, mz3Jchỉ l7MMNặng ngườimz3J ngắZMmpm nhìn7MMN ngườiZMmp coZMmpn gái7MMN 7MMNđang mz3Jchìm mz3Jsâu vmz3Jào giấmz3Jc ngủ.

Mọi âmz3Jm thmz3Janh xunZMmpg qua7MMNnh dườnt4XPg 7MMNnhư mz3Jkhông ct4XPòn t7MMNác độ7Y8wng ZMmpđến c7Y8wậu đượZMmpc nữa.

Tay mz3Jquản t4XPlý kit4XPa tứ7Y8wc giậnZMmp némZMmp trọZMmpn t4XPđôi mắ7MMNt oámz3Jn hậnmz3J vào7Y8w 7MMNcô gát4XPi n7MMNhỏ ZMmpbé ZMmpđang mz3Jnằm t4XPyên lmz3Jặng 7MMNtrên chmz3Jiếc giườZMmpng trắ7MMNng khô7MMNng chútZMmp mz3Jbụi bẩn,7Y8w hắnZMmp 7Y8wlại nh7MMNìn samZMmph Hạomz3J Thmz3Jần vẫnZMmp đanmz3Jg tiế7MMNp tục7MMN yê7Y8wn 7MMNlặng tr7MMNước người7Y8w co7Y8wn gáimz3J ấy.

Bất giát4XPc t7Y8whở dài7MMN mệtt4XP mỏi,7Y8w hắt4XPn t7Y8wa cầ7Y8wm qu7MMNyển smz3Jổ vZMmpừa t4XPđược nét4XPm ZMmpmạnh mz3Jlên mmz3Jặt bàZMmpn cZMmpủa phò7MMNng bZMmpệnh lt4XPên, 7MMNlê bướcZMmp r7Y8wa khỏi7MMN c7MMNăn phò7Y8wng tĩn7MMNh lặng.

*Bệnh mz3Jviện XX*

“Tránh ra!7Y8w” Mimz3Jnh 7Y8wVỹ gằ7Y8wn giọng,7MMN tứmz3Jc giậmz3Jn nhìt4XPn t4XPđám cZMmpận 7MMNvệ đa7Y8wng 7MMNchặn ngamz3Jng tmz3Jrước cửat4XP, 7Y8wđôi mắt7Y8w đằn7MMNg đằng7Y8w 7MMNsát khí.

“Ông ct4XPhủ cómz3J lệmz3Jnh, thiết4XPu gt4XPia phải7MMN t4XPnghỉ nmz3Jgơi đếnZMmp kh7Y8wi hmz3Joàn tomz3Jàn b7MMNình pmz3Jhục.” M7Y8wột tênZMmp mz3Jcận vZMmpệ cúi7MMN 7Y8wđầu, thậnt4XP trọmz3Jng nót4XPi từng7MMN ZMmptừ m7Y8wột cámz3Jch mt4XPáy móc,ZMmp s7MMNau đót4XP đónt4XPg nh7MMNanh 7Y8wcánh 7Y8wcửa phònmz3Jg bệnh7MMN lại.

“Mẹ kiếp!ZMmp Mởt4XP cửa!!”mz3J 7MMNMinh Vt4XPỹ quátt4XP lớnmz3J, 7MMNdùng t4XPchân đạpt4XP thẳ7Y8wng vàoZMmp cánmz3Jh cửa7Y8w gỗt4XP kit4XPa, n7Y8whưng đmz3Jám cZMmpận vệZMmp lt4XPại t4XPnhanh chó7Y8wng chặnt4XP cửat4XP n7Y8wgay kh7MMNi cánhZMmp t4XPcửa vừa mz3J bậZMmpt rt4XPa dướimz3J lực7MMN đạZMmpp củaZMmp anh.

Đây mz3Jrõ rmz3Jàng 7Y8wlà kế7MMN hoạchmz3J củt4XPa ZMmpông ta!!

Ông 7Y8wta k7Y8whông mt4XPuốn anmz3Jh đt4XPi tì7MMNm cô7MMN ấy!!

Với khảt4XP nănmz3Jg củmz3Ja ôngt4XP H7Y8wàn, biết7MMN ch7MMNuyện ÁiZMmp H7Y8wy khônmz3Jg hềmz3J khZMmpó, đặc7MMN bZMmpiệt 7MMNông tmz3Ja lại7Y8w có7Y8w tZMmphể biếtZMmp rõt4XP đị7Y8wa điểm7Y8w và7Y8w nhữnZMmpg 7Y8wgì xảt4XPy r7Y8wa liênmz3J qu7MMNan 7Y8wđến vụmz3J việt4XPc t4XPchấn 7MMNđộng 7MMNvừa rồi.

Minh Vỹt4XP ngZMmphiến răng,7MMN đôiZMmp mắ7MMNt an7MMNh bịZMmp t4XPche phmz3Jủ bởit4XP mt4XPột màt4XPn đt4XPêm củZMmpa tuyệtt4XP vọnZMmpg, tt4XPiếp tục7Y8w cốt4XP gắng7Y8w thoátt4XP kht4XPỏi t4XPvòng vt4XPây củ7Y8wa đmz3Jám cậnmz3J vệ.

Ái H7Y8wy, nhấ7MMNt địnhZMmp Ái7MMN H7MMNy sẽmz3J kt4XPhông s7MMNao cả!

… ZMmpkhông sa7Y8wo 7MMNcả! t4XPCố gắngZMmp phủ7MMN địt4XPnh 7MMNnhững t4XPdòng t4XPsuy mz3Jnghĩ tồi7MMN tệmz3J gán7Y8w ghZMmpép trt4XPận bo7Y8wm 7MMNkia v7MMNới sự7MMN sốnt4XPg 7MMNcủa Á7Y8wi ZMmpHy, trái7MMN 7MMNtim 7Y8wMinh mz3JVỹ 7MMNđang đt4XPập gấpZMmp gt4XPáp hơn7Y8w ba7MMNo gZMmpiờ hết.

“Chờ mz3Janh, 7Y8wlàm ơn…”

Phòng ZMmpbệnh 502…

Đôi mắ7MMNt ZMmpnâu 7Y8wtrong sán7MMNg tmz3Jừ ZMmptừ 7Y8wmở t4XPra, laZMmpy đột4XPng hàng7MMN m7Y8wi dàimz3J, t4XPsau 7Y8wđó chZMmpớp c7Y8whớp ZMmpvài cát4XPi để7MMN thímz3Jch ngZMmphi mz3Jvới mz3Jánh sáZMmpng troZMmpng phòng.

Ái HZMmpy đưa7Y8w 7MMNtay 7Y8wdụi dZMmpụi mắt,t4XP liếcmz3J ZMmpnhìn gươt4XPng mặ7MMNt đan7Y8wg gụt4XPc xt4XPuống bêt4XPn c7Y8wạnh gmz3Jiường, đưamz3J 7MMNmột ta7Y8wy n7Y8wắm lấy7Y8w thànhZMmp gmz3Jiường cốt4XP gắngZMmp gượng7Y8w dậy.

Hai ngà7Y8wy mz3Jtrôi t4XPqua, HạoZMmp mz3JThần hmz3Joàn toànZMmp mấtt4XP ngủ,7Y8w ZMmpđể rồmz3Ji giờt4XP đâymz3J khôZMmpng h7Y8wề ha7MMNy biếtmz3J mz3Jngười comz3Jn gmz3Jái đángt4XP yêZMmpu t4XPkia đmz3Jã “hồi7Y8w sinh”.

Cô nghZMmpiêng nZMmpgười s7MMNang mmz3Jột bêt4XPn, ZMmpcố gắngt4XP tmz3Jhu gươn7MMNg mặtmz3J ZMmpcủa ngườt4XPi t4XPấy vZMmpào tầm7Y8w nhìn.

Đột ngột7MMN ha7MMNi hà7MMNng mz3Jlông màyt4XP t7MMNừ g7Y8wương mặtt4XP ZMmpấy khẽt4XP ct4XPau lmz3Jại, s7Y8wau đómz3J mệt7Y8w mZMmpỏi mở7MMN mắt7MMN. Đt4XPập vào7Y8w m7Y8wắt củZMmpa Hạo7Y8w t4XPThần làmz3J gươ7Y8wng mặtt4XP 7Y8wmơ mơmz3J t4XPmàng m7Y8wàng mz3Jnhư cht4XPưa t4XPtỉnh mộmz3Jng t4XPcủa ZMmpÁi mz3JHy, nétZMmp mặtt4XP c7MMNậu lộ7MMN rõ7Y8w mz3Jvẻ n7Y8wgạc nhiZMmpên vàt4XP v7Y8wui sướng.

Hạo ThZMmpần ngồimz3J th7MMNẳng dậy,t4XP đưa7MMN mộtZMmp t7Y8way t4XPkéo c7MMNô ôm7MMN t7MMNhật ZMmpchặt vZMmpào lòng,7MMN ZMmpnhư đt4XPang cố7Y8w gắn7Y8wg ch7Y8wứng thực7MMN sZMmpự tồt4XPn tạiZMmp hiệ7Y8wn gi7Y8wờ củmz3Ja cô.

“Mèo cZMmpon, ct4XPuối cùng7Y8w e7MMNm cũn7Y8wg chịuZMmp tỉnZMmph rồi.”

Căn phònmz3Jg lạit4XP đột7Y8w nZMmpgột 7MMNchìm vàot4XP kZMmphông giat4XPn tĩ7Y8wnh t4XPlặng 7MMNvà căngmz3J thZMmpẳng, 7MMNHạo Thầnt4XP nớit4XP lỏngt4XP vt4XPòng tayt4XP, mz3Jsau đó7MMN đẩy7MMN ngườiZMmp Ái7MMN Hmz3Jy ramz3J, t4XPlặng lẽ7Y8w 7MMNquan s7MMNát từng7MMN cửZMmp chỉ7MMN t4XPtừ phí7MMNa bêZMmpn kia.

Cô đ7MMNang chmz3Jăm ch7Y8wú ZMmpnhìn Ht4XPạo Th7Y8wần, á7Y8wnh nhZMmpìn tmz3Jhích th7MMNú ZMmpnhư vừt4XPa tìZMmpm ZMmpra mộtmz3J thứ7MMN ZMmpđồ chơit4XP mớimz3J lạ.

Sao mz3Jtừ hànZMmph đ7MMNộng đếnt4XP vẻmz3J mặt7Y8w lạit4XP ngơZMmp nZMmpgơ ngáct4XP ngáct4XP thếmz3J này?

Có kht4XPi nt4XPào đú7MMNng nhZMmpư lời7Y8w bác7MMN st4XPĩ đãmz3J nóiZMmp… vZMmpết t7MMNhương kiZMmpa đmz3Jã t7Y8whật sự7MMN 7Y8wđể lạiZMmp d7MMNi chứng?

“Em… tZMmpên gì?”ZMmp HạoZMmp Thầ7MMNn bZMmpất t4XPgiác cất7Y8w l7MMNên m7MMNột cât4XPu mz3Jhỏi t4XPnghi vấn,7Y8w nhưngt4XP chỉmz3J để7MMN kZMmpiểm t7MMNra tình7MMN t7MMNrạng hiệ7MMNn tạiZMmp củ7Y8wa Át4XPi Hy.

Từ p7MMNhía bêZMmpn t4XPkia, mz3Jđôi môimz3J xiZMmpnh xắn7Y8w nở7MMN một7Y8w t4XPnụ cườ7Y8wi dịu7MMN dànmz3Jg, đưamz3J 7Y8wtay nắmZMmp l7Y8wấy ta7Y8wy áo7MMN ct4XPủa Hạomz3J Thần.

“Tên gt4XPì?” C7MMNhất giọng7MMN n7MMNhẹ nhàngmz3J vmz3Jang mz3Jlên, Áit4XP H7MMNy dườngZMmp nh7Y8wư khônZMmpg hiểut4XP Hạ7MMNo TZMmphần đangt4XP h7Y8wỏi gì7MMN, c7MMNất t7Y8wiếng hỏiZMmp n7MMNgược lại.

Hạo Th7MMNần nhe7Y8wo t4XPnheo mắt,t4XP t4XPđưa t4XPtay nt4XPắm lấyZMmp t4XPhai ZMmpbờ vamz3Ji nh7Y8wỏ nhắnt4XP kit4XPa, mz3Jlay mạnh.

“Em… biếtt4XP ant4XPh làmz3J t4XPai không?ZMmp” Tt4XPrái ZMmptim cậ7MMNu ZMmpđang đập7Y8w loạnmz3J ZMmpcả lmz3Jên, mz3Jđây cóZMmp lẽZMmp t4XPsẽ 7MMNlà sựt4XP khẳng7Y8w đ7MMNịnh ZMmpcuối cùng.

Hạo ThầnZMmp vmz3Jà ZMmpÁi mz3JHy c7Y8wứ thZMmpế nt4XPhìn nh7MMNau, 7Y8wkhông có7Y8w thêmmz3J ct4XPhút phả7MMNn ứngt4XP 7MMNnào kmz3Jhác cả.

Bất gimz3Jác thởZMmp d7MMNài, Hạt4XPo Th7MMNần bmz3Juông côt4XP rat4XP, đứngZMmp mz3Jdậy q7Y8wuay lưnmz3Jg bưt4XPớc đi.

Phải gọiZMmp bámz3Jc sĩ…

Một bà7MMNn taZMmpy níu7MMN lấ7Y8wy vạtmz3J á7MMNo của7MMN Hạot4XP Thầnmz3J mz3Jtừ phíat4XP ZMmpsau, đôiZMmp ZMmpmắt t4XPnâu đZMmpang chớp7Y8w mắtt4XP nhZMmpìn cậu.

“Minh… 7Y8wVỹ?” Á7Y8wi 7Y8wHy ng7Y8whiêng nghiêng7MMN đ7Y8wầu, 7MMNđưa một7MMN tZMmpay lêt4XPn t4XPmiệng v7Y8wới v7Y8wẻ bă7Y8wn 7MMNkhoăn vì7MMN c7Y8wâu tt4XPrả lờit4XP ZMmpcủa chính7Y8w mình.

Minh Vỹ…mz3J lt4XPà mz3Jhai tt4XPừ d7Y8wuy nhmz3Jất đượct4XP 7Y8wkhắc 7MMNsâu vt4XPào t4XPtrái ZMmptim củt4XPa cô…

Liệu cZMmphàng t7MMNrai trước7MMN 7MMNmặt… có7Y8w phải7MMN ZMmplà ngưZMmpời m7Y8wang ZMmpcái tê7Y8wn Mimz3Jnh Vỹ?

“Em… t4XPvừa nó7MMNi gì7MMN?” ĐôiZMmp mắ7MMNt Hạo7Y8w Tt4XPhần lộ7MMN ZMmprõ 7MMNvẻ thấtt4XP vọn7Y8wg, cốt4XP gắngZMmp 7Y8wgặng hỏ7MMNi 7MMNÁi Hy.

Không tZMmphể n7MMNào! Tạimz3J t4XPsao ZMmplại lt4XPà MiZMmpnh Vỹ?

“Minh… t4XPMinh Vỹ?7MMN” Á7MMNi 7Y8wHy ngượng7MMN ngùngmz3J cúZMmpi mặtt4XP xuốn7Y8wg, t4XPsiết ch7MMNặt vạtZMmp ámz3Jo 7MMNtrong tZMmpay hơt4XPn, lmz3Jặp lạit4XP thêm7Y8w t4XPmột lầmz3Jn nữa.

Cả ngườimz3J Ht4XPạo Thầmz3Jn lạit4XP tiếp7Y8w tục7Y8w ruZMmpn mz3Jlên, qt4XPuay ngmz3Jười lZMmpại nhìn7MMN tmz3Jhẳng v7Y8wào Ámz3Ji Hy…

Cảm g7Y8wiác ghet4XPn tứcZMmp đat4XPng 7Y8wlen mz3Jlỏi tromz3Jng trmz3Jái tmz3Jim trmz3Jàn ngậpt4XP nỗt4XPi ânmz3J hận7Y8w 7Y8wcủa 7Y8wHạo Thần.

Dù khômz3Jng ZMmpmuốn thZMmpừa nt4XPhận… nhưng7MMN dườngZMmp 7MMNnhư ngưt4XPời comz3Jn gámz3Ji trước7MMN mặZMmpt đã7MMN cướp7MMN mấ7MMNt trmz3Jái ZMmptim cZMmpủa ZMmpcậu mz3Jmất rồi.

“Ừ, làt4XP anht4XP.” Gấpmz3J gt4XPáp ômmz3J Á7Y8wi 7MMNHy vào7MMN lmz3Jòng, t4XPHạo ThầnZMmp siếmz3Jt mz3Jchặt vò7MMNng tt4XPay hơn.7Y8w “EmZMmp… là7MMN h7Y8wôn thê7MMN cZMmpủa a7Y8wnh, VươnZMmpg Ámz3Ji Hy.”

Mặc kZMmpệ tất7Y8w c7Y8wả… m7Y8wặc kt4XPệ mz3Jcô nh7Y8wầm t4XPlẫn mìnmz3Jh với7MMN mz3JMinh Vỹ…

Chỉ ZMmpcần ct4XPó được7MMN 7Y8wtrái 7Y8wtim củat4XP cômz3J, mz3Jcậu 7Y8wsẽ chấZMmpp n7MMNhận tất7Y8w cả!

Kể cảZMmp t4XPthay thZMmpế vt4XPà đóng7MMN vt4XPai ZMmpkẻ mình7MMN cămt4XP thùZMmp nhất!

Ái Hmz3Jy vmz3Jô th7MMNức đZMmpưa 7MMNtay lênmz3J, đômz3Ji mắ7MMNt 7Y8wvô cảm7Y8w k7MMNhông hạn7Y8w địnhmz3J, từ7Y8w đô7Y8wi môi7Y8w x7MMNinh t4XPxắn tZMmphốt 7Y8wra mộmz3Jt 7MMNcâu nóit4XP v7MMNới âm7MMN vự7MMNc 7Y8wtrong that4XPnh, n7MMNhưng t4XPnhỏ đếmz3Jn t4XPmức 7Y8wkhông mộ7Y8wt at4XPi c7Y8wó thểt4XP nZMmpghe thấy.

“Hôn… thZMmpê… của7Y8w anh…?”