Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho es4m mộts4 lốim939BB thoát

“Cứ bắns4 s4nếu m939BBem muốn.s4” KhônTq7GSRg ngTq7GSRần ngs4ại tm939BBrả lờ6is8ZZi, m939BBMinh Vỹs4 ngs4ước m6is8ZZặt nhì6is8ZZn thẳngm939BB vTq7GSRào Tq7GSRđôi mắTq7GSRt nâu6is8ZZ tTq7GSRrong sás4ng s4kia, nhm939BBư t6is8ZZhể đam939BBng muố6is8ZZn ts4hật sựTq7GSR đốiTq7GSR diệnTq7GSR với6is8ZZ h6is8ZZiện tạis4 cùs4ng cô.

“Tôi sẽs4 khm939BBông bắnTq7GSR am939BBnh, Tq7GSRvì sTq7GSRự s4lựa chọnm939BB nàyTq7GSR s4không s4như tô6is8ZZi s4mong s4đợi…” KhẩTq7GSRu súnTq7GSRg k6is8ZZia rời6is8ZZ khỏim939BB trs4án s4Minh Vỹ,m939BB nhưngm939BB lạis4 đượcs4 d6is8ZZí sá6is8ZZt Tq7GSRvào đầu6is8ZZ ÁTq7GSRi H6is8ZZy đm939BBầy th6is8ZZách thứ6is8ZZc, “…s4 Tq7GSRnếu ans4h khôngs4 Tq7GSRra khỏi6is8ZZ đâm939BBy, t6is8ZZôi sẽm939BB nổTq7GSR súng.”

Anh khôm939BBng m939BBhề trm939BBả lời,s4 v6is8ZZì 6is8ZZlúc m939BBnày thật6is8ZZ s4sự khôngm939BB thTq7GSRể đoáns4 6is8ZZtrước Tq7GSRđược cs4ô 6is8ZZđang mm939BBuốn làs4m nhữngm939BB gì…

Gắng gượngm939BB đứs4ng dậTq7GSRy, m939BBMinh Vỹm939BB cTq7GSRhống mộts4 Tq7GSRtay vàom939BB tườngs4, 6is8ZZbước r6is8ZZa ps4hía cửas4 ngom939BBài m939BBcủa đạiTq7GSR s6is8ZZảnh. Tq7GSRNhưng đTq7GSRi hếts4 đs4ại sảnhTq7GSR, am939BBnh bỗng6is8ZZ qs4uay ns4gười lm939BBại, trêns4 sTq7GSRàn m939BBnhà vẫns4 lưu6is8ZZ 6is8ZZdấu nhữnTq7GSRg giọtTq7GSR ms4áu t6is8ZZừ vs4ai trm939BBái rớts4 t6is8ZZheo nhữngTq7GSR bướTq7GSRc chs4ân cTq7GSRủa anh.

“Chỉ 6is8ZZcần 6is8ZZem đTq7GSRưa 6is8ZZtôi s4khẩu súngTq7GSR, tôi6is8ZZ sẽm939BB m939BBlập tứcs4 m939BBrời khỏi6is8ZZ đây.”m939BB Minm939BBh 6is8ZZVỹ m939BBgằn gm939BBiọng, đôTq7GSRi Tq7GSRmắt tự6is8ZZa nhm939BBư mắtTq7GSR loTq7GSRài m939BBhổ báo6is8ZZ v6is8ZZẫn sám939BBng m939BBrực tros4ng ánhs4 chiềus4 tà.

Ái 6is8ZZHy nTq7GSRém mạnhm939BB khm939BBẩu sú6is8ZZng vềm939BB phís4a anhs4, nhs4ưng s4Điền m939BBHuân 6is8ZZthì lạis4 Tq7GSRnhíu mày6is8ZZ đầy6is8ZZ ks4hó chịu.

Minh Vỹ6is8ZZ l6is8ZZập ts4ức cs4ầm l6is8ZZấy khẩum939BB m939BBsúng 6is8ZZkia, c6is8ZZhĩa thẳm939BBng vm939BBề pTq7GSRhía 6is8ZZĐiền HuânTq7GSR, đ6is8ZZôi mắts4 s4lạnh m939BBlùng đangTq7GSR v6is8ZZằn lê6is8ZZn nhữTq7GSRng tTq7GSRia lửas4 đỏ.

*Đoàng*

Điền Huânm939BB vm939BBẫn chưTq7GSRa hềTq7GSR cóTq7GSR th6is8ZZêm bất6is8ZZ kỳs4 phản6is8ZZ ứs4ng nàoTq7GSR, lậpm939BB tứcm939BB m939BBgục xuốngs4 s4sau m939BBphát ss4úng của6is8ZZ MiTq7GSRnh Vỹ,s4 nhưnTq7GSRg chỉTq7GSR ởs4 mộtTq7GSR vịTq7GSR tTq7GSRrí gần6is8ZZ lồngs4 ngs4ực đangTq7GSR khiếs4n tráis4 tiTq7GSRm 6is8ZZđập gs4ấp 6is8ZZgáp v6is8ZZì đas4u đớn.

Ngay cảTq7GSR HạoTq7GSR 6is8ZZThần 6is8ZZcũng s4đờ Tq7GSRngười, nhìs4n m939BBbóng ngườis4 lTq7GSRuôn tỏm939BB r6is8ZZa ns4guy s4hiểm s4kia ngã6is8ZZ gTq7GSRục hệm939BBt nhTq7GSRư Vĩs4nh KỳTq7GSR vừm939BBa rồTq7GSRi, nhưn6is8ZZg ch6is8ZZỉ khá6is8ZZc ởTq7GSR 6is8ZZmột điểm…

Điền Hu6is8ZZân Tq7GSRvẫn chưa6is8ZZ ngừn6is8ZZg thở…6is8ZZ nơm939BBi khoé6is8ZZ mm939BBôi xuấs4t hiện6is8ZZ mTq7GSRột vs4ệt má6is8ZZu dàim939BB của6is8ZZ nộ6is8ZZi tTq7GSRhương, nhưng6is8ZZ ĐiềnTq7GSR Hm939BBuân vẫn6is8ZZ cốTq7GSR 6is8ZZchấp s4cười s4khinh bỉ.

Bóng dángm939BB M6is8ZZinh 6is8ZZVỹ 6is8ZZkhuất sTq7GSRau s4cánh cửam939BB phs4òng đạs4i sảs4nh, ti6is8ZZếp bước6is8ZZ châs4n bướs4c rm939BBa khỏTq7GSRi khs4u nh6is8ZZà máyTq7GSR m939BBbỏ hoang.

Đành tm939BBin tm939BBưởng giTq7GSRao p6is8ZZhó mọTq7GSRi việcs4 cònTq7GSR Tq7GSRlại chTq7GSRo Hạm939BBo 6is8ZZThần vậy…

Cảnh tượngs4 Tq7GSRđẫm máus4 c6is8ZZủa gTq7GSRian đm939BBại s4sảnh m939BBrộng lớnTq7GSR s4khiến Hạs4o ThầTq7GSRn cảm939BBm s4thấy ngạt6is8ZZ Tq7GSRthở, 6is8ZZxung qs4uanh Tq7GSRchỉ nặcm939BB m6is8ZZùi máTq7GSRu s4tanh nồng…

Cậu thở6is8ZZ d6is8ZZài, bướcs4 Tq7GSRđến bTq7GSRên cạnhTq7GSR ÁTq7GSRi HyTq7GSR, đặs4t ts4ay lêTq7GSRn bTq7GSRờ vas4i nhỏTq7GSR 6is8ZZbé ấym939BB, Tq7GSRsau đ6is8ZZó đm939BBi lướts4 quTq7GSRa mTq7GSRặt 6is8ZZcô, Tq7GSRquay đầus4 lại.

“Em sTq7GSRao ths4ế, mm939BBèo con?6is8ZZ” s4Nhìn gTq7GSRương m939BBmặt kTq7GSRỳ ls4ạ của6is8ZZ côs4, cậu6is8ZZ ls4ay Tq7GSRmạnh đôs4i vs4ai ấys4, nhưns4g vm939BBẫn khôngm939BB 6is8ZZhề nhậnm939BB đượm939BBc bấts4 s4kỳ phảns4 ứngTq7GSR nào6is8ZZ cả.

Đột ngs4ột đôis4 mắt6is8ZZ Áim939BB Tq7GSRHy m939BBlại 6is8ZZsáng lên,6is8ZZ đs4ầy vẻTq7GSR Tq7GSRngạc nhm939BBiên nhm939BBìn m939BBHạo Thần.

Bàn ta6is8ZZy nhm939BBỏ bém939BB ấs4y lậ6is8ZZp tTq7GSRức kéom939BB s4mạnh Hạs4o Tq7GSRThần xuống,Tq7GSR ds4ùng cTq7GSRả tTq7GSRhân m939BBngười 6is8ZZche chm939BBắn cm939BBho cậuTq7GSR mm939BBột cáchTq7GSR Tq7GSRgấp gáp.

*Bốp*

Một than6is8ZZh gỗm939BB Tq7GSRrơi xuống6is8ZZ trư6is8ZZớc mắtTq7GSR Hạom939BB Thầ6is8ZZn, thâm939BBn 6is8ZZhình nhỏm939BB bs4é s4kia c6is8ZZũng dm939BBần thả6is8ZZ lỏngm939BB, ss4au m939BBđó ngấtTq7GSR đi…s4 lTq7GSRại Tq7GSRlà Tịns4h NTq7GSRhi… đôi6is8ZZ m939BBmắt vẫnm939BB s6is8ZZở hTq7GSRữu nỗ6is8ZZi hoảng6is8ZZ sm939BBợ Tq7GSRkhông dứt,s4 m939BBnhưng lầnm939BB nàys4 m939BBlại ma6is8ZZng Tq7GSRthêm cảm939BBm m939BBgiác mặm939BBc cảms4 tội6is8ZZ lỗi.

“A… em…Tq7GSR m939BBem khôngm939BB biếtTq7GSR gs4ì 6is8ZZcả.” T6is8ZZịnh Nhm939BBi quTq7GSRay ngườiTq7GSR, s4chạy r6is8ZZa khTq7GSRỏi c6is8ZZăn phm939BBòng đm939BBẫm máu.

“Mèo conTq7GSR, es4m Tq7GSRcó saTq7GSRo khôngs4?” Đưas4 taTq7GSRy m939BBđỡ s4lấy m939BBthân hìn6is8ZZh k6is8ZZia, Hạs4o T6is8ZZhần Tq7GSRôm chs4ặt 6is8ZZÁi Hm939BBy vàoTq7GSR m939BBlòng, đs4ưa 6is8ZZtay vm939BBỗ vTq7GSRỗ Tq7GSRvào mặts4 cm939BBô 6is8ZZliên tục.

Thứ m939BBsắc 6is8ZZđỏ thẫmTq7GSR 6is8ZZcủa más4u chạym939BB dàTq7GSRi từs4 trs4án s4Ái HTq7GSRy, dườTq7GSRng m939BBnhư thTq7GSRanh gỗTq7GSR kTq7GSRia s4đã đượcs4 ts4ác đs4ộng mộts4 lm939BBực rấ6is8ZZt mạnh.

Hạo T6is8ZZhần m939BBđưa nhanTq7GSRh tam939BBy s4áo laTq7GSRu nhm939BBẹ nh6is8ZZững m939BBdòng chảys4 v6is8ZZô hạnTq7GSR Tq7GSRtrên mm939BBặt cô…

Đôi s4mắt Điềm939BBn Tq7GSRHuân tu6is8ZZy Tq7GSRmờ nhạ6is8ZZt, nhưm939BBng vẫns4 đủ6is8ZZ s4để trôs4ng thấys4 nhữngTq7GSR gs4ì đs4ang dTq7GSRiễn rTq7GSRa trons4g ts4ầm nhìn.

Gương mặtm939BB vm939BBà dá6is8ZZng vẻm939BB m939BBkia… T6is8ZZhy Thy?

Từ s4hành độngs4 đếns4 cửm939BB chỉs4 6is8ZZvà v6is8ZZẻ mặt,m939BB hệt6is8ZZ s4như đaTq7GSRng dis4ễn lại6is8ZZ vTq7GSRở kịs4ch đẫmTq7GSR máTq7GSRu hTq7GSRai nă6is8ZZm m939BBvề trước…

“Nhanh… m939BBđưa… m939BBThy T6is8ZZhy ra…m939BB s4khỏi đâyTq7GSR…” ĐiềnTq7GSR Hum939BBân dồns4 6is8ZZtất cảs4 sứcm939BB lực6is8ZZ cuối6is8ZZ cs4ùng nm939BBói tTq7GSRrong đứtTq7GSR quãnTq7GSRg, s4từng từm939BB đư6is8ZZợc s4phát rTq7GSRa mộTq7GSRt các6is8ZZh nặnm939BBg nh6is8ZZọc, “…6is8ZZ cós4… bom…”

Hạo Ts4hần nm939BBgạc nh6is8ZZiên 6is8ZZnhìn về6is8ZZ phía6is8ZZ Điề6is8ZZn Hum939BBân, gươngs4 m939BBmặt lộs4 rm939BBõ s4vẻ sửns4g s4sốt, vộim939BB vàns4g nhấc6is8ZZ bổngs4 ngTq7GSRười Ái6is8ZZ Hm939BBy lê6is8ZZn, mởm939BB s4nhanh chiếcTq7GSR cửam939BB s4sổ Tq7GSRở gócm939BB phòTq7GSRng, lập6is8ZZ tứm939BBc đm939BBưa Tq7GSRcô s4ra khỏiTq7GSR m939BBkhu nhàs4 más4y bỏm939BB hoang.

Ring… ring…

Chiếc điệnm939BB thoạiTq7GSR t6is8ZZrong 6is8ZZtúi áTq7GSRo Mi6is8ZZnh Vỹ6is8ZZ r6is8ZZung lêm939BBn khôngTq7GSR ngừng.

Anh s4cho tm939BBay 6is8ZZvào tTq7GSRúi, 6is8ZZđứng tTq7GSRựa v6is8ZZào chs4iếc Tq7GSRBMW, đểTq7GSR mTq7GSRặc những6is8ZZ tê6is8ZZn cm939BBận vệm939BB đangs4 m939BBcố g6is8ZZắng sTq7GSRơ cứuTq7GSR ch6is8ZZo v6is8ZZết tTq7GSRhương trênm939BB vai.

“Thiếu s4gia, m939BBbà chs4ủ đ6is8ZZã s4tự sáTq7GSRt!” 6is8ZZKhông đ6is8ZZể MTq7GSRinh s4Vỹ k6is8ZZịp lês4n s4tiếng, 6is8ZZmột ch6is8ZZất giọnTq7GSRg trầmTq7GSR khànm939BB vam939BBng lêTq7GSRn, s4hơi 6is8ZZnghẹn Tq7GSRlại. “BệTq7GSRnh vTq7GSRiện XY.”

Đầu dâm939BBy bê6is8ZZn kTq7GSRia dườngTq7GSR như6is8ZZ đanm939BBg rơTq7GSRi Tq7GSRvào trạngTq7GSR tháim939BB ho6is8ZZảng lom939BBạn, nm939BBói vộiTq7GSR 6is8ZZvài cTq7GSRâu rồis4 tắt6is8ZZ mám939BBy. Đôim939BB mắt6is8ZZ Minm939BBh Vỹ6is8ZZ tốis4 lại,s4 g6is8ZZạt Tq7GSRđám cậnm939BB Tq7GSRvệ 6is8ZZsang mộtm939BB bênm939BB, lm939BBạnh lùs4ng r6is8ZZa lệnh.

“Ở đTq7GSRây, b6is8ZZảo vệ6is8ZZ s4vợ tôi.”

Chiếc BM6is8ZZW nhan6is8ZZh cs4hóng khuấts4 s4sau mm939BBàn 6is8ZZđêm, đểs4 lạs4i ps4hía s6is8ZZau s4một nỗim939BB ânTq7GSR hậ6is8ZZn qum939BBá lớn.

“Bà m939BBcó hm939BBai s6is8ZZự lTq7GSRựa cTq7GSRhọn…” Điền6is8ZZ HuâTq7GSRn liếcm939BB nh6is8ZZìn 6is8ZZbà Hm939BBàn, s4sau đó6is8ZZ đặt6is8ZZ m939BBvào lòm939BBng bàns4 ta6is8ZZy 6is8ZZcủa bà6is8ZZ HànTq7GSR mTq7GSRột c6is8ZZon das4o s6is8ZZắc nTq7GSRhọn. “…6is8ZZ hoặm939BBc t6is8ZZôi sTq7GSRẽ cs4ho người6is8ZZ giếts4 tTq7GSRên 6is8ZZMinh Vỹ,s4 đứa6is8ZZ c6is8ZZon tm939BBrai đTq7GSRộc nhm939BBất c6is8ZZủa bà…s4 hs4oặc Tq7GSRtự tm939BBay bm939BBà kếtm939BB t6is8ZZhúc cuộcm939BB s4sống c6is8ZZủa ThTq7GSRy Thy.”

Nếu Đ6is8ZZiền Huânm939BB khônm939BBg có6is8ZZ đượcm939BB Ths4y s4Thy, thTq7GSRì k6is8ZZhông a6is8ZZi c6is8ZZó m939BBquyền ấy6is8ZZ cả!

Thật s4sự, Đ6is8ZZiền Hum939BBân km939BBhông phục!6is8ZZ TạiTq7GSR m939BBsao cùng6is8ZZ h6is8ZZuyết thống,s4 vốn6is8ZZ dĩTq7GSR m939BBcả Minm939BBh Vỹm939BB vs4à s4Thy Thm939BBy đm939BBều không6is8ZZ ts4hể đếnTq7GSR Tq7GSRvới nham939BBu, nhưngm939BB tTq7GSRại sa6is8ZZo s4Thy Ts4hy 6is8ZZlại Tq7GSRchọn 6is8ZZMinh V6is8ZZỹ màTq7GSR khTq7GSRông chọns4 ĐiTq7GSRền Huân?!

Ăn kTq7GSRhông đưs4ợc thì6is8ZZ đà6is8ZZnh đạp6is8ZZ đTq7GSRổ vậy…

Dàn dựngs4 mộ6is8ZZt Tq7GSRvụ việc6is8ZZ bắtm939BB cTq7GSRóc Tq7GSRđơn gs4iản, đúTq7GSRng lTq7GSRà Tq7GSRkhông qu6is8ZZá khó6is8ZZ vm939BBới ĐTq7GSRiền Huân.

Mặc 6is8ZZkệ MiTq7GSRnh Vs4ỹ v6is8ZZà Điềnm939BB Hum939BBân đãTq7GSR kề6is8ZZ vm939BBai sás4t s4cánh hơs4n bTq7GSRa nămm939BB 6is8ZZtrời… m939BBmặc Tq7GSRkệ m939BBánh nhm939BBìn oám939BBn hậnm939BB củaTq7GSR Ths4y Thy…m939BB Đm939BBiền Hum939BBân v6is8ZZẫn m939BBsẽ thực6is8ZZ hiệs4n Tq7GSRkế hoạch.

“Điền m939BBHuân, a6is8ZZnh bịs4 làm939BBm sm939BBao vậy6is8ZZ Tq7GSRhả?” Ths4y 6is8ZZThy tm939BBức giTq7GSRận trừnTq7GSRg mắtm939BB nhm939BBìn ĐTq7GSRiền m939BBHuân, tạiTq7GSR sTq7GSRao ngư6is8ZZời s4mà Ts4hy Thm939BBy lus4ôn xTq7GSRem làTq7GSR m939BBanh tTq7GSRrai tốt6is8ZZ m939BBlại c6is8ZZó Tq7GSRthể là6is8ZZm ns4hững việcTq7GSR như6is8ZZ thm939BBế này?

Đặt m939BBlòng tiTq7GSRn 6is8ZZvào m6is8ZZột ngườim939BB đ6is8ZZang 6is8ZZchìm s6is8ZZâu vàs4o ns4ỗi ths4ù hậns4 sâus4 lắnTq7GSRg, liệus4 s4có ps4hải lm939BBà s4sai lầm?

“Sao? Bs4à s4có bm939BBa m939BBgiây đs4ể s4lựa chọn…”s4 ĐiềnTq7GSR Huâm939BBn nhm939BBìn m939BBbà H6is8ZZàn vTq7GSRới mộtTq7GSR s4ánh mắTq7GSRt đầyTq7GSR thís4ch thú,s4 m939BBtiếp tụcm939BB m939BBdồn Tq7GSRbà s4đến đm939BBường c6is8ZZùng, “…Tq7GSR một6is8ZZ… m939BBhai… ba…”

“Ta… sẽ6is8ZZ bm939BBảo vệ6is8ZZ Minm939BBh s4Vỹ!” 6is8ZZCả ngs4ười bm939BBà Tq7GSRHàn 6is8ZZrun lêm939BBn, nắmTq7GSR chm939BBặt s4lấy cm939BBon 6is8ZZdao nhTq7GSRỏ bm939BBé nhưnm939BBg lạis4 sắ6is8ZZc lạnhTq7GSR tronm939BBg tay.

Câu 6is8ZZtrả lờim939BB hm939BBoàn tos4àn s4đúng vớ6is8ZZi nhữngs4 g6is8ZZì s4Điền HuâTq7GSRn mm939BBong 6is8ZZđợi, gưm939BBơng mm939BBặt m939BBấy đanm939BBg nTq7GSRở mộtTq7GSR 6is8ZZnụ cười6is8ZZ 6is8ZZcay đs4ắng trênTq7GSR môi…

“Nếu 6is8ZZgiết, tTq7GSRa sẽ6is8ZZ gTq7GSRiết cậm939BBu.” Tq7GSRĐột ngộtm939BB bàm939BB Hà6is8ZZn nm939BBgước mặt6is8ZZ lêTq7GSRn, áTq7GSRnh nhìTq7GSRn dứTq7GSRt kTq7GSRhoát vàs4 nm939BBhanh chóngm939BB 6is8ZZhướng mũi6is8ZZ daTq7GSRo vềTq7GSR m939BBphía Điềnm939BB Huân.

Nhưng mộts4 bó6is8ZZng dás4ng nhỏ6is8ZZ b6is8ZZé đãTq7GSR lậpTq7GSR tứ6is8ZZc Tq7GSRđứng chắ6is8ZZn trướcm939BB mTq7GSRặt Đs4iền m939BBHuân, s4hứng trọs4n nhá6is8ZZt da6is8ZZo tànm939BB nhm939BBẫn củam939BB bàm939BB Hàn.m939BB C6is8ZZả bàs4 Tq7GSRHàn vTq7GSRà ĐTq7GSRiền Hum939BBân đềuTq7GSR sTq7GSRững ngư6is8ZZời, nhì6is8ZZn dTq7GSRòng máTq7GSRu đangm939BB thấms4 đẫms4 c6is8ZZhiếc váy6is8ZZ 6is8ZZxinh xắnTq7GSR của6is8ZZ 6is8ZZThy T6is8ZZhy, vàTq7GSR bón6is8ZZg dánTq7GSRg ấs4y s4cũng gụ6is8ZZc nm939BBgã tron6is8ZZg 6is8ZZđau đ6is8ZZớn. m939BBThy T6is8ZZhy… s4không m939BBhề Tq7GSRcảm thấs4y tm939BBức giận6is8ZZ ha6is8ZZy oán6is8ZZ m939BBtrách m939BBĐiền Huâns4, cs4hỉ Tq7GSRlà m939BBnhất m939BBthời cả6is8ZZm tTq7GSRhấy km939BBhó ch6is8ZZịu Tq7GSRvới nh6is8ZZững hànm939BBh Tq7GSRđộng t6is8ZZhất thườngm939BB kia…

Nhưng khTq7GSRông vs4ì thế,m939BB ms4ột Thm939BBy m939BBThy lum939BBôn 6is8ZZhết lòngm939BB 6is8ZZvì nm939BBgười s4khác để6is8ZZ m6is8ZZặc Đim939BBền Hus4ân s4chịu nhás4t d6is8ZZao ấy.

Điền Huâm939BBn vs4ội vàns4g ns4âng người6is8ZZ s4Thy m939BBThy lêm939BBn, 6is8ZZtrong đôTq7GSRi ms4ắt kis4a đang6is8ZZ xuấTq7GSRt hiện6is8ZZ mộm939BBt ds4òng ls4ệ đauTq7GSR đớn.

“Em… xiTq7GSRn lỗi…”

Đôi mắt6is8ZZ dầns4 kh6is8ZZép Tq7GSRlại, vTq7GSRà kTq7GSRhông ba6is8ZZo giTq7GSRờ 6is8ZZmở 6is8ZZra Tq7GSRnữa. Đếnm939BB tậs4n lm939BBúc 6is8ZZThy s4Thy ts4rút hơiTq7GSR thởs4 cm939BBuối cùngm939BB, Minm939BBh Vỹm939BB chỉTq7GSR kịs4p nhìTq7GSRn ngm939BBắm s4gương Tq7GSRmặt trm939BBắng bệchm939BB ấys4, km939BBhông qu6is8ZZên ts4ặng cs4ho nTq7GSRgười đTq7GSRang nắm6is8ZZ gim939BBữ 6is8ZZcon Tq7GSRdao đẫm6is8ZZ máTq7GSRu trs4ong m939BBtay mTq7GSRột m939BBánh nhìns4 că6is8ZZm hận…6is8ZZ s4là bàm939BB Hàn!

Bà khôTq7GSRng hềs4 s4giải 6is8ZZthích hTq7GSRay 6is8ZZthanh mTq7GSRinh chm939BBo bất6is8ZZ 6is8ZZcứ điềus4 m939BBgì Tq7GSRcả… v6is8ZZì s6is8ZZự thậts4, chínm939BBh bàs4 đ6is8ZZã hạis4 chế6is8ZZt Ths4y Thy.

Nhưng lúTq7GSRc MTq7GSRinh Vỹm939BB đến,Tq7GSR cs4ũng làm939BB lúm939BBc Điề6is8ZZn Hu6is8ZZân rờim939BB đi…

Đại sảnhs4, s4từng giây6is8ZZ phúTq7GSRt m939BBtrôi qus4a, s4số mện6is8ZZh cm939BBủa ĐiềTq7GSRn Hm939BBuân cũngs4 dầnm939BB 6is8ZZkết thú6is8ZZc, tr6is8ZZước mắtm939BB s4chỉ còs4n tTq7GSRhi ts4hể đẫm939BBm máus4 củ6is8ZZa Vĩ6is8ZZnh Kỳ.

Lần này…s4 đm939BBã khiến6is8ZZ quás4 m939BBnhiều ngườim939BB thươTq7GSRng tổn…Tq7GSR Điềm939BBn Hus4ân Tq7GSRbật cười,Tq7GSR Tq7GSRnụ cườTq7GSRi cas4y đắngm939BB một6is8ZZ cácTq7GSRh m939BBđau đớn.

Một m939BBâm than6is8ZZh chấnm939BB độngTq7GSR m939BBvang Tq7GSRlên, đm939BBồng t6is8ZZhời khiếnm939BB ngọnm939BB Tq7GSRlửa s4do tác6is8ZZ độngTq7GSR mạn6is8ZZh s4bùng cs4háy, 6is8ZZmạnh ms4ẽ vàm939BB ns4uốt chửngm939BB 6is8ZZtất cả.

Trong đás4m chm939BBáy sTq7GSRau vụTq7GSR nTq7GSRổ, mộtm939BB gm939BBiọt nưm939BBớc mTq7GSRắt đ6is8ZZầu tiêTq7GSRn m939BBrơi xuốngm939BB tTq7GSRừ gươnm939BBg mặt6is8ZZ Điề6is8ZZn Huân…

*Bệnh việs4n XY*

“Bác sĩ!”m939BB Hạ6is8ZZo T6is8ZZhần bm939BBế ÁTq7GSRi HTq7GSRy t6is8ZZrên tay6is8ZZ, xôn6is8ZZg vTq7GSRào bs4ệnh vs4iện vs4ới tTq7GSRrạng Tq7GSRthái vs4ô 6is8ZZcùng m939BBhoảng lm939BBoạn, gàoTq7GSR Tq7GSRlên tm939BBrong vôm939BB vọnTq7GSRg. “Ls4àm Tq7GSRơn, cứum939BB cs4ô ấyTq7GSR! LàTq7GSRm ơn!”

“Đặt c6is8ZZô ấTq7GSRy m939BBlên đây.”m939BB Mộts4 s4cô m939BBy tm939BBá trựcs4 s4lập tứcm939BB đẩym939BB chiếcs4 m939BBxe đẩy6is8ZZ màu6is8ZZ tm939BBrắng rm939BBa trướcTq7GSR mặtTq7GSR Hạs4o Thầ6is8ZZn, cs4ất giọs4ng rTq7GSRa lệnh.

Hạo Thầnm939BB cẩnm939BB trọngs4 đặ6is8ZZt 6is8ZZÁi s4Hy m939BBnằm Tq7GSRlên chiếcs4 Tq7GSRxe đẩs4y ấys4, cậuTq7GSR vộim939BB vTq7GSRã nốim939BB bướcs4 ths4eo chiếc6is8ZZ s4xe 6is8ZZđến tận6is8ZZ ks4hi khuấtm939BB hẳnm939BB m939BBsau m939BBphòng cấs4p cứu.

Mệt m939BBmỏi nTq7GSRgồi xuống6is8ZZ dãyTq7GSR Tq7GSRghế chTq7GSRờ ngoàiTq7GSR phò6is8ZZng cấpm939BB cm939BBứu, H6is8ZZạo Thầnm939BB hs4ai taTq7GSRy ô6is8ZZm lấTq7GSRy đầs4u, 6is8ZZcố gắng6is8ZZ địnhs4 thầnTq7GSR lại.

Trong kTq7GSRhi đó…

*Bệnh 6is8ZZviện XX*

Minh Vỹs4 ngồs4i ts4rong p6is8ZZhòng cTq7GSRấp cs4ứu ởTq7GSR s4bệnh vTq7GSRiện lớnm939BB nhấtTq7GSR thTq7GSRành phm939BBố, 6is8ZZanh m939BBđã ps4hải s4mất cảm939BB giờs4 đồngs4 hồs4 mới6is8ZZ đếns4 đượcTq7GSR cTq7GSRái 6is8ZZbệnh vTq7GSRiện rộngTq7GSR lớn6is8ZZ này.

Ring… ring…

Điện thoạs4i lạs4i rung…

“Chuyện gì?”Tq7GSR Mim939BBnh m939BBVỹ tựs4a h6is8ZZẳn người6is8ZZ m939BBvào c6is8ZZhiếc Tq7GSRghế ở6is8ZZ phòngs4 đợi,s4 cháTq7GSRn m939BBnản nhTq7GSRấn 6is8ZZnút nhs4ận cuộTq7GSRc gs4ọi sTq7GSRau m939BBđó áp6is8ZZ điện6is8ZZ ts4hoại và6is8ZZo Tq7GSRtai, s4đến tậTq7GSRn lTq7GSRúc nàys4 6is8ZZanh mớiTq7GSR m939BBcảm tm939BBhấy ss4ự đaum939BB bs4uốt đếns4 tês4 dạiTq7GSR ởs4 s4bờ vai.

“Thiếu… thiếTq7GSRu gi6is8ZZa, nổTq7GSR… nổTq7GSR rồi!”Tq7GSR Ts4ừ Tq7GSRđầu dTq7GSRây b6is8ZZên Tq7GSRkia, Tq7GSRtên cậs4n vệm939BB lắTq7GSRp bTq7GSRắp nh6is8ZZư đ6is8ZZang Tq7GSRcực kỳs4 hoTq7GSRảng loạnTq7GSR, thTq7GSRở gTq7GSRấp ks4hông ngừng.

“Nổ?” Minm939BBh Vỹ6is8ZZ 6is8ZZnhíu mày,Tq7GSR lặm939BBp ls4ại s4duy nhấtm939BB 6is8ZZmột từs4 nhưm939BB đam939BBng s4chờ m939BBsự chứnm939BBg thTq7GSRực từs4 phís4a Tq7GSRbên kia.

“Khu nhTq7GSRà s4máy… nổ.6is8ZZ” Vừam939BB nTq7GSRghe thm939BBấy cm939BBô nós4i gấps4 gáps4 vm939BBọng sTq7GSRang m939BBđiện thTq7GSRoại m939BBtừ ps4hía m939BBbên kiTq7GSRa, Mm939BBinh Vỹs4 mớim939BB m939BBkịp nhậs4n tm939BBhấy từ6is8ZZ ps4hía bs4ên kTq7GSRia s4điện tm939BBhoại Tq7GSRcó m939BBrất nhiềuTq7GSR thứm939BB âmTq7GSR s4thanh m939BBkhác nhau.

“Chết tTq7GSRiệt! Tq7GSRCô s4ấy rm939BBa khỏ6is8ZZi s4đó chưa?m939BB” Mins4h Vỹ6is8ZZ tTq7GSRức gm939BBiận q6is8ZZuát lênm939BB, đôis4 s4mắt m939BBđang lộ6is8ZZ rõTq7GSR Tq7GSRvẻ lTq7GSRo lắng.

Tại sa6is8ZZo lúm939BBc đấy…m939BB 6is8ZZanh khTq7GSRông ởs4 lại6is8ZZ màm939BB lậTq7GSRp tTq7GSRức đếnm939BB 6is8ZZbên b6is8ZZà tTq7GSRa thếTq7GSR này?

“Vẫn… cm939BBhưa.” Giọngs4 nóm939BBi s4bên kTq7GSRia rm939BBất nh6is8ZZỏ, dườnm939BBg nh6is8ZZư s4đã cốTq7GSR s4gắng tTq7GSRhu 6is8ZZhết s4can đảm6is8ZZ Tq7GSRđể trảs4 lời.

Gương 6is8ZZmặt MiTq7GSRnh Vỹ6is8ZZ 6is8ZZtrở Tq7GSRnên tTq7GSRái nhợtm939BB dướm939BBi Tq7GSRánh đTq7GSRèn m939BBchùm tron6is8ZZg bTq7GSRệnh vm939BBiện, c6is8ZZố gTq7GSRắng gư6is8ZZợng n6is8ZZgười 6is8ZZđứng d6is8ZZậy, nhưnTq7GSRg sam939BBu m939BBđó lại6is8ZZ ngãm939BB khuỵu6is8ZZ xuốngs4 đất.

Vết s4thương trm939BBên vas4i… đãTq7GSR khis4ến anTq7GSRh mấts4 quá6is8ZZ nhiềuTq7GSR máu.

Đôi mắts4 6is8ZZanh dầs4n tm939BBối l6is8ZZại, c6is8ZZả Tq7GSRngười dườngTq7GSR nhưm939BB khôm939BBng 6is8ZZcòn Tq7GSRchút sức6is8ZZ lựTq7GSRc m939BBnào 6is8ZZcả. To6is8ZZàn s4thân m939BBhoàn tm939BBoàn bấTq7GSRt độnTq7GSRg tm939BBrên 6is8ZZnền đất,Tq7GSR Ms4inh VỹTq7GSR đam939BBng cốs4 gắngs4 gư6is8ZZợng dậy…Tq7GSR ns4hưng tấm939BBt cs4ả chỉs4 l6is8ZZà vs4ô íchTq7GSR. Lầnm939BB nm939BBày, 6is8ZZanh lạiTq7GSR mộTq7GSRt lầm939BBn nữas4… đám939BBnh mấtTq7GSR ng6is8ZZười Tq7GSRcon s4gái mTq7GSRà mìnhs4 yTq7GSRêu thương.

Khoé môm939BBi s4trên gươn6is8ZZg mặtTq7GSR điểnm939BB m939BBtrai khẽTq7GSR nh6is8ZZếch 6is8ZZlên, mộtm939BB ns4ụ cườim939BB nhạtm939BB, đồngTq7GSR lm939BBúc đs4ôi mắtm939BB lạnm939BBh lùm939BBng kim939BBa cũn6is8ZZg dầnm939BB khépm939BB lạis4, m939BBche kTq7GSRhuất tầ6is8ZZm nhìn6is8ZZ mờs4 ảo.

Chap 40

Người es4m y6is8ZZêu l6is8ZZà anh?

Hạo Th6is8ZZần s4lo lắnm939BBg đứ6is8ZZng chm939BBắn trướm939BBc cử6is8ZZa ps4hòng cấpm939BB cứ6is8ZZu, tạim939BB 6is8ZZsao s4vào khoảnhm939BB Tq7GSRkhắc qm939BBuan trọngs4 tm939BBhì s4thời gm939BBian 6is8ZZlại trôTq7GSRi cs4hậm ths4ế ns4ày s4cơ chứ?

Ái 6is8ZZHy m939BBcủa 6is8ZZngày hôm6is8ZZ naym939BB… quảm939BB 6is8ZZthật rấ6is8ZZt lạ6is8ZZ lẫms4, nm939BBhưng lạim939BB 6is8ZZvô cùTq7GSRng đángm939BB thư6is8ZZơng troTq7GSRng ms4ắt cậu.

Đôi mắ6is8ZZt 6is8ZZkhông lẫs4n chTq7GSRút tạp6is8ZZ niệs4m m939BBluôn luônm939BB ánm939BBh lêns4 nhữm939BBng tm939BBia nhìs4n lém939BBm lỉs4nh ls4ại m939BBtrở m939BBnên Tq7GSRsâu thẳm6is8ZZ khônTq7GSRg chúts4 hạnTq7GSR địTq7GSRnh, 6is8ZZvô tTq7GSRri vs4ô giác.

Khoảnh k6is8ZZhắc đốiTq7GSR diệ6is8ZZn vớis4 Tq7GSRđôi m6is8ZZắt m939BBvô cảm6is8ZZ ấyTq7GSR, trám939BBi tiTq7GSRm 6is8ZZHạo m939BBThần cTq7GSRhợt Tq7GSRchùng xu6is8ZZống, tưởng6is8ZZ chừngm939BB Tq7GSRnhư đ6is8ZZang cm939BBhìm sm939BBâu vàom939BB nỗm939BBi 6is8ZZđau cùns4g cực.

Nghĩ đếns4 việcs4 6is8ZZmình đ6is8ZZã từngTq7GSR tTq7GSRiếp tam939BBy chs4o Điền6is8ZZ 6is8ZZHuân thựcTq7GSR hiTq7GSRện s4kế hoạch6is8ZZ trảTq7GSR thù,Tq7GSR Hs4ạo Thầm939BBn lạis4 cảTq7GSRm thấs4y m939BBvô 6is8ZZcùng nhs4ức bTq7GSRuốt nơi6is8ZZ nm939BBgực, ch6is8ZZỉ tm939BBràn ng6is8ZZập dum939BBy nhấtm939BB m939BBmột thứs4 c6is8ZZảm xs4úc ânTq7GSR hận.

Đôi ms4ắt trởTq7GSR nêns4 Tq7GSRthất m939BBthần, Tq7GSRtầm nhm939BBìn dầns4 tốs4i lạm939BBi… m939BBLồng ngựs4c his4ện giờs4 cứs4 ns4hư đan6is8ZZg bịTq7GSR Tq7GSRthiêu đ6is8ZZốt, nóngm939BB bỏngTq7GSR nhưTq7GSRng lạ6is8ZZi vs4ô cTq7GSRùng s4đau ráTq7GSRt mỗim939BB kTq7GSRhi l6is8ZZại th6is8ZZêm m6is8ZZột gim939BBây trôs4i qua.

Làm ơn…Tq7GSR 6is8ZZÁi Tq7GSRHy, đừngTq7GSR đểm939BB xảs4y Tq7GSRcô ấyTq7GSR Tq7GSRra s4bất m939BBcứ chuyệnTq7GSR g6is8ZZì cả!

*Cạch*

Cánh cửas4 phm939BBòng cấp6is8ZZ s4cứu đưm939BBợc mở6is8ZZ ra6is8ZZ, kèm939BBm s4theo 6is8ZZđộng tám939BBc gạts4 6is8ZZHạo T6is8ZZhần saTq7GSRng m939BBmột bên.

Chiếc xTq7GSRe đẩym939BB mà6is8ZZu s4trắng đTq7GSRang m939BBmang thes4o một6is8ZZ thiTq7GSRên 6is8ZZsứ mấts4 6is8ZZđi đôi6is8ZZ Tq7GSRcánh, gươngm939BB m939BBmặt nhợt6is8ZZ nhạm939BBt s4không cm939BBhút sứm939BBc sống6is8ZZ nm939BBhắm ns4ghiền m939BBđôi s4mắt, t6is8ZZrên m939BBđầu q6is8ZZuấn một6is8ZZ dả6is8ZZi băm939BBng t6is8ZZrắng khám939BB mỏng,6is8ZZ mám939BBi tóm939BBc màs4u cafs4e sữas4 s4vẫn bồngm939BB bềnhs4 và6is8ZZ Tq7GSRtôn lTq7GSRên vẻs4 đẹps4 thuầns4 khiết.

Ái s4Hy s4được Tq7GSRy tTq7GSRá đư6is8ZZa m939BBra khỏim939BB s4phòng bằng6is8ZZ chiếTq7GSRc s4xe đTq7GSRẩy tr6is8ZZắng tom939BBát, m939BBtheo 6is8ZZsau 6is8ZZlà 6is8ZZông bácm939BB sĩm939BB tru6is8ZZng niêTq7GSRn đas4ng cm939BBầm trên6is8ZZ m939BBtay mộtm939BB xấp6is8ZZ hm939BBồ sm939BBơ bệnhTq7GSR án.

Hạo Thầns4 mấps4 máyTq7GSR đTq7GSRôi s4môi, đưas4 tm939BBay nhs4ư muốnTq7GSR níus4 Tq7GSRgiữ cs4ô lại,s4 nTq7GSRhưng l6is8ZZại s4bị một6is8ZZ bànTq7GSR ta6is8ZZy chs4ặn ngan6is8ZZg hàm939BBnh độngm939BB ấy.

Đôi mm939BBắt 6is8ZZcậu kh6is8ZZông nhìns4 bács4 sm939BBĩ ls4ấy mTq7GSRột cái6is8ZZ, tiếTq7GSRp tụcm939BB dõm939BBi Tq7GSRtheo chiTq7GSRếc 6is8ZZxe đẩym939BB đas4ng đưa6is8ZZ ngườiTq7GSR cos4n gm939BBái Tq7GSRyếu Tq7GSRớt s4kia cács4h xTq7GSRa 6is8ZZkhỏi mình.

“Đã qu6is8ZZa tìnm939BBh trạns4g nTq7GSRguy kị6is8ZZch, vếs4t m939BBthương ts4uy ks4hông nm939BBặng nhưm939BBng lạis4 mấTq7GSRt khás4 s4nhiều s4máu, s4đặc bTq7GSRiệt cóTq7GSR t6is8ZZhể đểTq7GSR lạis4 m939BBdi chứng6is8ZZ c6is8ZZho cs4ô ấy.Tq7GSR” Vịs4 Tq7GSRbác sĩ6is8ZZ hiềs4n Tq7GSRtừ trướcm939BB mTq7GSRặt Tq7GSRmở lờis4, vm939BBỗ vỗm939BB vaTq7GSRi Hạo6is8ZZ Thầ6is8ZZn 6is8ZZnhư đan6is8ZZg cốs4 gắngs4 trấnm939BB ans4. “Cậum939BB m939BBhãy đi6is8ZZ làmTq7GSR m939BBthủ tụcs4 nhậs4p vim939BBện, s4sau đóm939BB cậum939BB cs4ó 6is8ZZthể vàs4o phòm939BBng 50m939BB2 thă6is8ZZm côs4 ấTq7GSRy, nm939BBếu có6is8ZZ Tq7GSRbất m939BBkỳ dấu6is8ZZ hm939BBiệu bấ6is8ZZt thườns4g Tq7GSRlập Tq7GSRtức gọiTq7GSR bácTq7GSR sĩ.”

Từ Tq7GSRtừ hạTq7GSR ts4ay xus4ống, b6is8ZZóng m939BBvị bá6is8ZZc sĩTq7GSR t6is8ZZrong chiếcs4 Tq7GSRáo blm939BBu trs4ắng nhan6is8ZZh chs4óng khuấm939BBt sm939BBau 6is8ZZmột cm939BBánh cửam939BB phòs4ng gầnm939BB đó,Tq7GSR tiếp6is8ZZ tụs4c Tq7GSRthực hiTq7GSRện nhiệms4 vụs4 củas4 chínm939BBh mình.

Di chứng?

Hai m939BBtay Hạom939BB Ths4ần siết6is8ZZ chm939BBặt m939BBlại, cảs4 ngườiTq7GSR m939BBrun nh6is8ZZẹ 6is8ZZlên, để6is8ZZ lạiTq7GSR dTq7GSRi chTq7GSRứng sao?

“Dương Tq7GSRHạo Thần!Tq7GSR Côm939BB gáTq7GSRi n6is8ZZày m939BBquan trs4ọng đế6is8ZZn mứTq7GSRc khi6is8ZZến cậuTq7GSR s4phải bỏs4 cTq7GSRả ss4how dm939BBiễn q6is8ZZuan tm939BBrọng saos4?” Ta6is8ZZy s4quản lm939BBý riêns4g củm939BBa Hạo6is8ZZ TTq7GSRhần tứm939BBc gi6is8ZZận đs4ập mạnhTq7GSR quy6is8ZZển s4sổ m939BBghi cs4hép l6is8ZZịch làmm939BB m939BBviệc củas4 Hạ6is8ZZo T6is8ZZhần lm939BBên bàs4n, tức6is8ZZ 6is8ZZgiận quáts4 lớn.

Đã mộtm939BB ngàs4y t6is8ZZrôi qua…

Hạo TTq7GSRhần vẫnm939BB khônTq7GSRg hềs4 m939BBrời khỏiTq7GSR phòns4g bệns4h s6is8ZZố 50m939BB2 ls4ấy m6is8ZZột giâ6is8ZZy, cm939BBhỉ lặngTq7GSR ng6is8ZZười n6is8ZZgắm nhs4ìn ngườim939BB co6is8ZZn gáiTq7GSR đanTq7GSRg chm939BBìm s6is8ZZâu v6is8ZZào giTq7GSRấc ngủ.

Mọi âmTq7GSR tham939BBnh xu6is8ZZng quaTq7GSRnh dường6is8ZZ nhs4ư km939BBhông còn6is8ZZ táTq7GSRc độm939BBng đs4ến cậuTq7GSR đm939BBược nữa.

Tay quảnTq7GSR l6is8ZZý kTq7GSRia tức6is8ZZ giậnTq7GSR s4ném s4trọn đôis4 mắt6is8ZZ Tq7GSRoán hậTq7GSRn vs4ào Tq7GSRcô gás4i ns4hỏ 6is8ZZbé đans4g s4nằm ys4ên m939BBlặng tr6is8ZZên Tq7GSRchiếc giườngs4 trs4ắng m939BBkhông chTq7GSRút s4bụi bẩ6is8ZZn, hắ6is8ZZn Tq7GSRlại m939BBnhìn samTq7GSRh Hs4ạo ThầTq7GSRn vẫnTq7GSR m939BBđang tiếp6is8ZZ tụcTq7GSR m939BByên lặnm939BBg trước6is8ZZ ngườis4 co6is8ZZn gáim939BB ấy.

Bất g6is8ZZiác m939BBthở dàs4i s4mệt mỏi,Tq7GSR hắTq7GSRn m939BBta 6is8ZZcầm quyểs4n sổs4 vm939BBừa 6is8ZZđược ns4ém mạnhm939BB s4lên mặtm939BB s4bàn củaTq7GSR phòs4ng bệm939BBnh lês4n, s4lê bư6is8ZZớc r6is8ZZa Tq7GSRkhỏi cănm939BB s4phòng tĩnm939BBh lặng.

*Bệnh việnTq7GSR XX*

“Tránh ra!s4” Mim939BBnh VTq7GSRỹ 6is8ZZgằn gTq7GSRiọng, Tq7GSRtức Tq7GSRgiận nhm939BBìn đs4ám cậm939BBn vệTq7GSR Tq7GSRđang 6is8ZZchặn ngTq7GSRang trư6is8ZZớc c6is8ZZửa, s4đôi mm939BBắt đằnm939BBg đằngTq7GSR Tq7GSRsát khí.

“Ông cm939BBhủ s4có lệnTq7GSRh, thiếu6is8ZZ giTq7GSRa phảs4i nTq7GSRghỉ ngơiTq7GSR đếm939BBn khs4i h6is8ZZoàn toàTq7GSRn bì6is8ZZnh p6is8ZZhục.” Một6is8ZZ tê6is8ZZn cậs4n 6is8ZZvệ cs4úi 6is8ZZđầu, thTq7GSRận trọngTq7GSR ns4ói từs4ng m939BBtừ mộtm939BB cm939BBách s4máy móm939BBc, sam939BBu đóTq7GSR đó6is8ZZng nhTq7GSRanh s4cánh c6is8ZZửa Tq7GSRphòng bệnh6is8ZZ lại.

“Mẹ ki6is8ZZếp! Mởs4 c6is8ZZửa!!” s4Minh VỹTq7GSR Tq7GSRquát lớTq7GSRn, dùngm939BB chânm939BB đạpm939BB thẳm939BBng vàoTq7GSR c6is8ZZánh cửam939BB gỗm939BB ki6is8ZZa, nhưnm939BBg s4đám cậ6is8ZZn vệ6is8ZZ lạis4 nha6is8ZZnh chTq7GSRóng chm939BBặn m939BBcửa ngTq7GSRay khTq7GSRi c6is8ZZánh cửas4 vừa&nbTq7GSRsp; bậ6is8ZZt r6is8ZZa dướis4 6is8ZZlực Tq7GSRđạp Tq7GSRcủa anh.

Đây rs4õ ràn6is8ZZg l6is8ZZà ks4ế hoạ6is8ZZch củm939BBa ônTq7GSRg ta!!

Ông m939BBta khô6is8ZZng muốn6is8ZZ s4anh s4đi tì6is8ZZm côTq7GSR ấy!!

Với khả6is8ZZ nTq7GSRăng 6is8ZZcủa ônTq7GSRg H6is8ZZàn, biếs4t 6is8ZZchuyện Tq7GSRÁi HTq7GSRy m939BBkhông hề6is8ZZ khs4ó, đặcs4 biệTq7GSRt Tq7GSRông 6is8ZZta lạiTq7GSR cs4ó thể6is8ZZ biế6is8ZZt 6is8ZZrõ địam939BB đs4iểm 6is8ZZvà nhữ6is8ZZng g6is8ZZì x6is8ZZảy r6is8ZZa liênm939BB quas4n đếns4 vụTq7GSR việm939BBc chm939BBấn độngs4 vs4ừa rồi.

Minh 6is8ZZVỹ ng6is8ZZhiến m939BBrăng, đTq7GSRôi mắtTq7GSR as4nh bịm939BB Tq7GSRche phủs4 bởTq7GSRi mộtm939BB mTq7GSRàn đêms4 củaTq7GSR tuyệt6is8ZZ vọns4g, tis4ếp tụcm939BB c6is8ZZố gắngs4 thoátm939BB khỏiTq7GSR vòng6is8ZZ vTq7GSRây s4của đ6is8ZZám cTq7GSRận vệ.

Ái H6is8ZZy, nhm939BBất định6is8ZZ Áim939BB H6is8ZZy s4sẽ khTq7GSRông m939BBsao cả!

… kh6is8ZZông sa6is8ZZo cả!Tq7GSR C6is8ZZố gm939BBắng Tq7GSRphủ địm939BBnh s4những dònTq7GSRg sm939BBuy ngh6is8ZZĩ tồiTq7GSR 6is8ZZtệ gáTq7GSRn ghéTq7GSRp 6is8ZZtrận bs4om m939BBkia vớiTq7GSR sựs4 sốngTq7GSR củ6is8ZZa Tq7GSRÁi Tq7GSRHy, Tq7GSRtrái s4tim Mi6is8ZZnh Vs4ỹ s4đang đậs4p gấTq7GSRp gáp6is8ZZ hơ6is8ZZn b6is8ZZao giờ6is8ZZ hết.

“Chờ m939BBanh, làTq7GSRm ơn…”

Phòng bệnhTq7GSR 502…

Đôi s4mắt n6is8ZZâu trTq7GSRong sángm939BB từm939BB s4từ Tq7GSRmở rTq7GSRa, m939BBlay độngTq7GSR hàm939BBng m6is8ZZi dàs4i, sa6is8ZZu đm939BBó chớpm939BB ch6is8ZZớp vàs4i cám939BBi 6is8ZZđể thícm939BBh nghs4i vớiTq7GSR án6is8ZZh Tq7GSRsáng troTq7GSRng phòng.

Ái HTq7GSRy đưam939BB tTq7GSRay dụs4i 6is8ZZdụi mắm939BBt, s4liếc nTq7GSRhìn gưTq7GSRơng mặt6is8ZZ đangs4 gụcTq7GSR xuốTq7GSRng bênTq7GSR cTq7GSRạnh giư6is8ZZờng, 6is8ZZđưa mộTq7GSRt tas4y nắs4m lấys4 th6is8ZZành giườngs4 cố6is8ZZ gTq7GSRắng gư6is8ZZợng dậy.

Hai ngm939BBày trôis4 quaTq7GSR, Hạ6is8ZZo Ts4hần hm939BBoàn Tq7GSRtoàn s4mất ngủTq7GSR, đểTq7GSR rồm939BBi giờm939BB m939BBđây khônm939BBg hề6is8ZZ hm939BBay bm939BBiết n6is8ZZgười Tq7GSRcon gm939BBái đánTq7GSRg yêTq7GSRu Tq7GSRkia đãs4 “hm939BBồi sinh”.

Cô nghs4iêng người6is8ZZ ss4ang m6is8ZZột bm939BBên, s4cố gắnm939BBg s4thu gươn6is8ZZg mặs4t củ6is8ZZa ngườ6is8ZZi ấys4 vào6is8ZZ tầm6is8ZZ nhìn.

Đột ngộ6is8ZZt m939BBhai Tq7GSRhàng m939BBlông màm939BBy từTq7GSR g6is8ZZương m939BBmặt Tq7GSRấy khẽTq7GSR ca6is8ZZu lại6is8ZZ, s6is8ZZau 6is8ZZđó mTq7GSRệt mỏTq7GSRi mởTq7GSR mắt.Tq7GSR Đ6is8ZZập s4vào mắs4t củs4a Tq7GSRHạo T6is8ZZhần l6is8ZZà gươ6is8ZZng 6is8ZZmặt Tq7GSRmơ 6is8ZZmơ mànTq7GSRg màng6is8ZZ Tq7GSRnhư chưa6is8ZZ t6is8ZZỉnh mộm939BBng củas4 m939BBÁi Hy6is8ZZ, nét6is8ZZ mm939BBặt s4cậu lm939BBộ rõTq7GSR vẻ6is8ZZ ngạcTq7GSR nhiêTq7GSRn vàs4 Tq7GSRvui sướng.

Hạo Tm939BBhần ngồiTq7GSR thẳngTq7GSR dậy6is8ZZ, đưam939BB ms4ột tTq7GSRay kTq7GSRéo cTq7GSRô m939BBôm s4thật chặts4 vàm939BBo lònm939BBg, ns4hư Tq7GSRđang cs4ố g6is8ZZắng chs4ứng thm939BBực Tq7GSRsự tTq7GSRồn tTq7GSRại his4ện Tq7GSRgiờ cm939BBủa cô.

“Mèo c6is8ZZon, c6is8ZZuối cùs4ng s4em cũTq7GSRng chs4ịu tỉTq7GSRnh rồi.”

Căn phòngs4 lạm939BBi Tq7GSRđột m939BBngột chm939BBìm vàos4 khs4ông gTq7GSRian ts4ĩnh lặngm939BB và6is8ZZ cm939BBăng s4thẳng, Tq7GSRHạo Thầm939BBn nTq7GSRới ls4ỏng vòngm939BB ts4ay, sas4u đTq7GSRó đẩys4 ngườ6is8ZZi Ás4i 6is8ZZHy s4ra, lặm939BBng lm939BBẽ qTq7GSRuan s4sát m939BBtừng cm939BBử m939BBchỉ từTq7GSR pm939BBhía bs4ên kia.

Cô đang6is8ZZ chm939BBăm s4chú 6is8ZZnhìn m939BBHạo TTq7GSRhần, ánhTq7GSR 6is8ZZnhìn t6is8ZZhích 6is8ZZthú nm939BBhư vừTq7GSRa tìm6is8ZZ 6is8ZZra mộTq7GSRt m939BBthứ đồTq7GSR chơs4i mớs4i lạ.

Sao Tq7GSRtừ hm939BBành đ6is8ZZộng đếnm939BB v6is8ZZẻ mặm939BBt ls4ại ngơs4 nTq7GSRgơ ngácTq7GSR ngácm939BB s4thế này?

Có khs4i nm939BBào đúngs4 ns4hư lờiTq7GSR s4bác sĩ6is8ZZ đs4ã nóTq7GSRi… vTq7GSRết thươ6is8ZZng k6is8ZZia đãm939BB thậTq7GSRt sựs4 đm939BBể lạis4 dm939BBi chứng?

“Em… tê6is8ZZn gìm939BB?” HạoTq7GSR Thm939BBần bấtTq7GSR g6is8ZZiác cTq7GSRất lêns4 một6is8ZZ câum939BB hỏTq7GSRi nghm939BBi vấm939BBn, như6is8ZZng m939BBchỉ đểs4 kis4ểm 6is8ZZtra tìTq7GSRnh tr6is8ZZạng hTq7GSRiện tTq7GSRại c6is8ZZủa Ás4i Hy.

Từ pm939BBhía bs4ên kia6is8ZZ, m939BBđôi môs4i xTq7GSRinh s4xắn nTq7GSRở mộtTq7GSR nụm939BB c6is8ZZười dịm939BBu dàngs4, đưa6is8ZZ tam939BBy 6is8ZZnắm lấym939BB taTq7GSRy á6is8ZZo của6is8ZZ Hạom939BB Thần.

“Tên gì?”6is8ZZ C6is8ZZhất giọng6is8ZZ nhẹTq7GSR nh6is8ZZàng vas4ng lêm939BBn, ÁiTq7GSR HTq7GSRy dườngTq7GSR nhưTq7GSR khôngs4 hiTq7GSRểu Hạom939BB Thầs4n đanm939BBg hỏis4 gìs4, m939BBcất tTq7GSRiếng hỏs4i ngượs4c lại.

Hạo Tm939BBhần nhs4eo m939BBnheo mắs4t, đm939BBưa tTq7GSRay nắmm939BB lấym939BB Tq7GSRhai bờm939BB vm939BBai Tq7GSRnhỏ nhắnm939BB k6is8ZZia, s4lay mạnh.

“Em… bm939BBiết s4anh 6is8ZZlà Tq7GSRai không?”m939BB TráiTq7GSR s4tim cậus4 đ6is8ZZang đập6is8ZZ lo6is8ZZạn cảTq7GSR lênm939BB, đây6is8ZZ cs4ó lẽs4 s6is8ZZẽ ls4à ss4ự khẳm939BBng đm939BBịnh cuốim939BB cùng.

Hạo Ts4hần Tq7GSRvà s4Ái HTq7GSRy cứm939BB Tq7GSRthế nhìs4n nham939BBu, khôngTq7GSR m939BBcó thêTq7GSRm 6is8ZZchút phTq7GSRản ứTq7GSRng 6is8ZZnào m939BBkhác cả.

Bất m939BBgiác thở6is8ZZ Tq7GSRdài, Hạos4 s4Thần buôs4ng côm939BB Tq7GSRra, đứngm939BB dậym939BB qua6is8ZZy lưm939BBng bướcs4 đi.

Phải s4gọi 6is8ZZbác sĩ…

Một 6is8ZZbàn t6is8ZZay nTq7GSRíu lấys4 vạts4 áom939BB củam939BB Hạs4o m939BBThần 6is8ZZtừ phí6is8ZZa 6is8ZZsau, đôs4i Tq7GSRmắt nâ6is8ZZu đangs4 m939BBchớp mắtm939BB s4nhìn cậu.

“Minh… Vỹs4?” Ái6is8ZZ Tq7GSRHy nghiêTq7GSRng nghTq7GSRiêng Tq7GSRđầu, đưas4 mộts4 tam939BBy lêns4 Tq7GSRmiệng s4với v6is8ZZẻ bm939BBăn khoTq7GSRăn s4vì cs4âu Tq7GSRtrả lờTq7GSRi c6is8ZZủa ch6is8ZZính mình.

Minh Vỹ…6is8ZZ làTq7GSR s4hai từs4 dus4y nhấs4t đượcs4 m939BBkhắc sTq7GSRâu vàom939BB trám939BBi ts4im của6is8ZZ cô…

Liệu ch6is8ZZàng s4trai trưs4ớc m939BBmặt… 6is8ZZcó ph6is8ZZải m939BBlà nTq7GSRgười m6is8ZZang cám939BBi ts4ên m939BBMinh Vỹ?

“Em… vs4ừa nóis4 gì?”Tq7GSR Đôi6is8ZZ mắts4 m939BBHạo Thầ6is8ZZn lộs4 r6is8ZZõ Tq7GSRvẻ tm939BBhất vTq7GSRọng, cốs4 6is8ZZgắng gặnm939BBg hỏ6is8ZZi 6is8ZZÁi Hy.

Không thểs4 nào!Tq7GSR Tạis4 ss4ao 6is8ZZlại Tq7GSRlà m939BBMinh Vỹ?

“Minh… Mim939BBnh Vỹ?”6is8ZZ Ái6is8ZZ Hm939BBy ngượngs4 nTq7GSRgùng Tq7GSRcúi mặm939BBt xuống,m939BB s4siết 6is8ZZchặt vạtTq7GSR Tq7GSRáo tro6is8ZZng s4tay hơn6is8ZZ, Tq7GSRlặp s4lại thêTq7GSRm Tq7GSRmột lầm939BBn nữa.

Cả ngTq7GSRười s4Hạo Thần6is8ZZ ls4ại tiếpm939BB tụcm939BB rus4n Tq7GSRlên, m939BBquay ngườs4i lạTq7GSRi nTq7GSRhìn thẳn6is8ZZg s4vào ÁiTq7GSR Hy…

Cảm g6is8ZZiác m939BBghen s4tức đam939BBng lem939BBn lỏiTq7GSR tronTq7GSRg trs4ái Tq7GSRtim trs4àn ngs4ập nỗs4i â6is8ZZn Tq7GSRhận s4của Hm939BBạo Thần.

Dù km939BBhông muốnm939BB tm939BBhừa nhận…s4 nhưm939BBng dườnTq7GSRg 6is8ZZnhư ngườm939BBi cos4n gm939BBái trướcs4 mm939BBặt m939BBđã cướp6is8ZZ m6is8ZZất tTq7GSRrái t6is8ZZim củas4 cậTq7GSRu mất6is8ZZ rồi.

“Ừ, m939BBlà anh.6is8ZZ” Gấ6is8ZZp gám939BBp s4ôm Ái6is8ZZ H6is8ZZy vs4ào lòm939BBng, Hạos4 Thầm939BBn si6is8ZZết chm939BBặt vòns4g taTq7GSRy hơn.6is8ZZ “Em…Tq7GSR m939BBlà hôs4n thês4 củaTq7GSR anhTq7GSR, Vươn6is8ZZg Á6is8ZZi Hy.”

Mặc kệm939BB tất6is8ZZ cả…m939BB 6is8ZZmặc kệs4 Tq7GSRcô nhs4ầm lẫn6is8ZZ mìs4nh vớ6is8ZZi Minm939BBh Vỹ…

Chỉ Tq7GSRcần cós4 đượTq7GSRc s4trái tiTq7GSRm củTq7GSRa cô,6is8ZZ s4cậu ss4ẽ chấpm939BB nh6is8ZZận t6is8ZZất cả!

Kể cs4ả thas4y s4thế 6is8ZZvà đón6is8ZZg s4vai kẻm939BB mìnhm939BB cămm939BB s4thù nhất!

Ái Hm939BBy vs4ô m939BBthức đm939BBưa tTq7GSRay lês4n, đôiTq7GSR mắts4 v6is8ZZô cảms4 kh6is8ZZông hạn6is8ZZ địnTq7GSRh, từm939BB s4đôi Tq7GSRmôi s4xinh xắ6is8ZZn tTq7GSRhốt rTq7GSRa mộ6is8ZZt câ6is8ZZu nóTq7GSRi vớis4 âms4 vực6is8ZZ tronTq7GSRg tm939BBhanh, ns4hưng nhỏm939BB đếns4 mứcTq7GSR khôm939BBng mộts4 6is8ZZai cm939BBó tm939BBhể ngs4he thấy.

“Hôn… thê…m939BB củaTq7GSR anh…?”