Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho Dzem mộDzt lốiDz thoát

“Cứ bt2ADiwắn nếuuqgMnW uqgMnWem Dzmuốn.” uqgMnWKhông ng3kgavBần ng3kgavBại trảDz lời,t2ADiw 3kgavBMinh 3kgavBVỹ nt2ADiwgước t2ADiwmặt 3kgavBnhìn tDzhẳng và3kgavBo t2ADiwđôi mắtt2ADiw nât2ADiwu tron3kgavBg sáuqgMnWng Dzkia, Dznhư thểDz đangt2ADiw muốt2ADiwn thậtDz sDzự đốiuqgMnW dt2ADiwiện vDzới hiệuqgMnWn tại3kgavB cùn3kgavBg cô.

“Tôi sẽ3kgavB kuqgMnWhông 3kgavBbắn at2ADiwnh, vt2ADiwì uqgMnWsự l3kgavBựa chọDzn nDzày khônuqgMnWg t2ADiwnhư tôuqgMnWi mont2ADiwg đợi…”Dz KhẩuuqgMnW súuqgMnWng 3kgavBkia rờit2ADiw kt2ADiwhỏi tr3kgavBán 3kgavBMinh uqgMnWVỹ, n3kgavBhưng lạ3kgavBi đượt2ADiwc 3kgavBdí s3kgavBát vàot2ADiw đầu3kgavB 3kgavBÁi uqgMnWHy uqgMnWđầy tDzhách thứuqgMnWc, “…Dz t2ADiwnếu auqgMnWnh khô3kgavBng rt2ADiwa khuqgMnWỏi đuqgMnWây, tôi3kgavB 3kgavBsẽ nổDz súng.”

Anh kh3kgavBông h3kgavBề uqgMnWtrả uqgMnWlời, uqgMnWvì lúct2ADiw nDzày tDzhật Dzsự kht2ADiwông thểDz đot2ADiwán trưt2ADiwớc đượcuqgMnW côuqgMnW đuqgMnWang Dzmuốn uqgMnWlàm nt2ADiwhững gì…

Gắng gượn3kgavBg đứnguqgMnW dậy,t2ADiw Mt2ADiwinh Vỹ3kgavB chốnguqgMnW mộtDz t2ADiwtay 3kgavBvào tườDzng, uqgMnWbước uqgMnWra phíauqgMnW ct2ADiwửa ngoàuqgMnWi uqgMnWcủa Dzđại sảnh3kgavB. Nhưngt2ADiw đi3kgavB hế3kgavBt uqgMnWđại sảnhuqgMnW, aDznh bỗngDz qut2ADiway nt2ADiwgười lạiDz, trêDzn sànuqgMnW nt2ADiwhà vẫnuqgMnW uqgMnWlưu Dzdấu nhữDzng giọt2ADiwt m3kgavBáu tt2ADiwừ 3kgavBvai tráiDz rớ3kgavBt 3kgavBtheo những3kgavB bướuqgMnWc c3kgavBhân của3kgavB anh.

“Chỉ cầnuqgMnW e3kgavBm đưaDz tôuqgMnWi khẩut2ADiw sút2ADiwng, tôi3kgavB sDzẽ lt2ADiwập tứcDz rờiDz khuqgMnWỏi đây.Dz” MinDzh Vỹ3kgavB gằt2ADiwn giọng,uqgMnW đôiDz mắuqgMnWt t2ADiwtựa nhuqgMnWư m3kgavBắt 3kgavBloài hổuqgMnW báouqgMnW v3kgavBẫn s3kgavBáng Dzrực troDzng ánht2ADiw chuqgMnWiều tà.

Ái uqgMnWHy némuqgMnW t2ADiwmạnh khẩut2ADiw suqgMnWúng về3kgavB 3kgavBphía a3kgavBnh, t2ADiwnhưng ĐiềnuqgMnW HuâuqgMnWn thìDz l3kgavBại nhít2ADiwu màyt2ADiw đầt2ADiwy kuqgMnWhó chịu.

Minh V3kgavBỹ lật2ADiwp tứcDz cầmt2ADiw lấy3kgavB khẩuDz sDzúng t2ADiwkia, Dzchĩa thẳnt2ADiwg vềDz phíuqgMnWa uqgMnWĐiền Hu3kgavBân, đôDzi mắtDz lạuqgMnWnh t2ADiwlùng đDzang vDzằn lt2ADiwên những3kgavB t2ADiwtia lửat2ADiw đỏ.

*Đoàng*

Điền HuânuqgMnW v3kgavBẫn chDzưa hềuqgMnW uqgMnWcó Dzthêm bDzất kỳDz pDzhản ứnguqgMnW nàouqgMnW, lt2ADiwập tứuqgMnWc gục3kgavB xu3kgavBống sauqgMnWu t2ADiwphát súng3kgavB Dzcủa uqgMnWMinh Vt2ADiwỹ, 3kgavBnhưng chỉDz ởt2ADiw một3kgavB vịuqgMnW tríDz gầuqgMnWn uqgMnWlồng uqgMnWngực đangt2ADiw khiếnt2ADiw 3kgavBtrái tt2ADiwim đậ3kgavBp gấDzp gá3kgavBp v3kgavBì đt2ADiwau đớn.

Ngay cảt2ADiw Hạot2ADiw Thầ3kgavBn t2ADiwcũng t2ADiwđờ ngườt2ADiwi, nhìuqgMnWn uqgMnWbóng ngưuqgMnWời luônt2ADiw tỏuqgMnW rt2ADiwa uqgMnWnguy hiểm3kgavB kiuqgMnWa ngãuqgMnW gụuqgMnWc hệtt2ADiw như3kgavB VDzĩnh KỳDz uqgMnWvừa rt2ADiwồi, nhưn3kgavBg chỉDz khát2ADiwc uqgMnWở muqgMnWột điểm…

Điền Huânt2ADiw 3kgavBvẫn chDzưa nt2ADiwgừng tDzhở… t2ADiwnơi kh3kgavBoé t2ADiwmôi xt2ADiwuất hiệuqgMnWn muqgMnWột Dzvệt mDzáu uqgMnWdài c3kgavBủa nộit2ADiw thươngDz, nhưnguqgMnW Điềnt2ADiw Ht2ADiwuân vẫnuqgMnW t2ADiwcố t2ADiwchấp cườuqgMnWi kt2ADiwhinh bỉ.

Bóng dáng3kgavB Mit2ADiwnh VDzỹ khuất3kgavB t2ADiwsau t2ADiwcánh cDzửa uqgMnWphòng đDzại sảuqgMnWnh, t2ADiwtiếp bướct2ADiw ct2ADiwhân bưDzớc 3kgavBra khỏit2ADiw uqgMnWkhu 3kgavBnhà t2ADiwmáy uqgMnWbỏ hoang.

Đành tuqgMnWin tưởnDzg g3kgavBiao uqgMnWphó mọuqgMnWi việc3kgavB cDzòn lạiDz cht2ADiwo HạouqgMnW Thần3kgavB vậy…

Cảnh tượnt2ADiwg đẫmDz mát2ADiwu củaDz giuqgMnWan t2ADiwđại uqgMnWsảnh rộngt2ADiw lớnuqgMnW khDziến HạoDz Thần3kgavB cảmDz thấyuqgMnW nDzgạt thở,Dz xunDzg quauqgMnWnh chỉ3kgavB nuqgMnWặc mùiuqgMnW mDzáu tant2ADiwh nồng…

Cậu thở3kgavB dàuqgMnWi, bướcuqgMnW uqgMnWđến Dzbên cDzạnh 3kgavBÁi Hyt2ADiw, đặ3kgavBt taDzy lênDz bờt2ADiw uqgMnWvai nh3kgavBỏ uqgMnWbé ấy,t2ADiw uqgMnWsau đó3kgavB đ3kgavBi 3kgavBlướt quqgMnWua mặt3kgavB uqgMnWcô, quuqgMnWay 3kgavBđầu lại.

“Em st2ADiwao tDzhế, 3kgavBmèo c3kgavBon?” N3kgavBhìn t2ADiwgương mặtt2ADiw kỳuqgMnW lạt2ADiw củaDz cô,uqgMnW cậ3kgavBu uqgMnWlay Dzmạnh đôit2ADiw vt2ADiwai 3kgavBấy, uqgMnWnhưng vuqgMnWẫn khônguqgMnW hềt2ADiw nhận3kgavB đt2ADiwược bấtt2ADiw kDzỳ phảnuqgMnW ứuqgMnWng nàouqgMnW cả.

Đột ngộtDz đ3kgavBôi mắt3kgavB ÁiDz 3kgavBHy l3kgavBại sángt2ADiw Dzlên, đ3kgavBầy v3kgavBẻ ngạct2ADiw nhiuqgMnWên nhìn3kgavB HạouqgMnW Thần.

Bàn ta3kgavBy nhỏ3kgavB bt2ADiwé ấuqgMnWy lậpt2ADiw tDzức kéo3kgavB mạnDzh Hạo3kgavB Thầt2ADiwn xDzuống, dùt2ADiwng t2ADiwcả tht2ADiwân ngườt2ADiwi cuqgMnWhe chắt2ADiwn t2ADiwcho 3kgavBcậu mDzột cá3kgavBch gấpuqgMnW gáp.

*Bốp*

Một tuqgMnWhanh Dzgỗ rơi3kgavB xuốngt2ADiw trước3kgavB m3kgavBắt Hạ3kgavBo Thần,t2ADiw thânt2ADiw hìnuqgMnWh Dznhỏ buqgMnWé kDzia Dzcũng dầnt2ADiw tDzhả lỏuqgMnWng, sat2ADiwu 3kgavBđó nDzgất đuqgMnWi… lạDzi t2ADiwlà DzTịnh N3kgavBhi… đôuqgMnWi mắtt2ADiw vẫnt2ADiw sởt2ADiw hữu3kgavB uqgMnWnỗi houqgMnWảng sợt2ADiw khôDzng dứt,Dz nhưt2ADiwng lt2ADiwần nàyuqgMnW lt2ADiwại m3kgavBang thêDzm uqgMnWcảm giácDz mDzặc cảmuqgMnW tột2ADiwi lỗi.

“A… emDz… uqgMnWem Dzkhông Dzbiết gìDz ct2ADiwả.” Tịnht2ADiw NuqgMnWhi Dzquay người,Dz chạyt2ADiw 3kgavBra 3kgavBkhỏi căt2ADiwn phòngt2ADiw 3kgavBđẫm máu.

“Mèo conuqgMnW, eDzm cDzó sauqgMnWo không?”t2ADiw Đ3kgavBưa Dztay uqgMnWđỡ lấyDz 3kgavBthân uqgMnWhình kt2ADiwia, DzHạo t2ADiwThần ômt2ADiw chặDzt ÁiuqgMnW Ht2ADiwy 3kgavBvào lòDzng, đưaDz tDzay vỗ3kgavB 3kgavBvỗ vàuqgMnWo m3kgavBặt cô3kgavB liênDz tục.

Thứ sắDzc đỏuqgMnW tuqgMnWhẫm cDzủa máut2ADiw t2ADiwchạy dài3kgavB 3kgavBtừ tr3kgavBán Át2ADiwi 3kgavBHy, dườngDz nhưt2ADiw thaDznh gỗuqgMnW kit2ADiwa đ3kgavBã được3kgavB Dztác độnDzg 3kgavBmột lựcDz rDzất mạnh.

Hạo ThDzần đưaDz Dznhanh tDzay áouqgMnW la3kgavBu nuqgMnWhẹ t2ADiwnhững dòuqgMnWng chảyt2ADiw Dzvô 3kgavBhạn trênt2ADiw mDzặt cô…

Đôi 3kgavBmắt Điền3kgavB HuuqgMnWân 3kgavBtuy m3kgavBờ nhạuqgMnWt, uqgMnWnhưng vẫnuqgMnW đủDz đuqgMnWể trt2ADiwông thấyuqgMnW nhữngDz Dzgì uqgMnWđang diễt2ADiwn uqgMnWra tro3kgavBng tầmt2ADiw nhìn.

Gương mt2ADiwặt và3kgavB dáDzng uqgMnWvẻ kDzia… T3kgavBhy Thy?

Từ hàDznh độngt2ADiw đ3kgavBến cửuqgMnW cht2ADiwỉ vàt2ADiw vDzẻ mặDzt, hệt2ADiwt 3kgavBnhư đDzang diDzễn lại3kgavB vDzở kịc3kgavBh đẫmDz muqgMnWáu 3kgavBhai t2ADiwnăm về3kgavB trước…

“Nhanh… đ3kgavBưa… ThuqgMnWy Tt2ADiwhy rat2ADiw… khuqgMnWỏi đây…”Dz Đit2ADiwền Huât2ADiwn dồnDz tấtuqgMnW cả3kgavB sDzức uqgMnWlực cuốuqgMnWi cùuqgMnWng 3kgavBnói tDzrong đDzứt 3kgavBquãng, từnguqgMnW 3kgavBtừ đưuqgMnWợc pháDzt uqgMnWra mộtuqgMnW cácuqgMnWh t2ADiwnặng nhuqgMnWọc, “…Dz có…t2ADiw bom…”

Hạo Th3kgavBần ngạc3kgavB nht2ADiwiên nuqgMnWhìn vềt2ADiw phíaDz ĐiềnuqgMnW HuuqgMnWân, gDzương mặtt2ADiw l3kgavBộ r3kgavBõ vẻDz sửnguqgMnW sốt,uqgMnW vt2ADiwội t2ADiwvàng nhấuqgMnWc bDzổng ngườiDz DzÁi HDzy lt2ADiwên, muqgMnWở nhanuqgMnWh chiuqgMnWếc t2ADiwcửa sổDz ở3kgavB 3kgavBgóc 3kgavBphòng, lật2ADiwp tứct2ADiw đưDza uqgMnWcô ruqgMnWa khuqgMnWỏi 3kgavBkhu nh3kgavBà 3kgavBmáy bỏ3kgavB hoang.

Ring… ring…

Chiếc điệnDz tho3kgavBại trouqgMnWng tDzúi áouqgMnW MuqgMnWinh Vt2ADiwỹ ruDzng lênDz kh3kgavBông ngừng.

Anh 3kgavBcho uqgMnWtay vDzào túi,uqgMnW đứ3kgavBng tựauqgMnW vàuqgMnWo chiếct2ADiw BMWuqgMnW, Dzđể mặcuqgMnW nt2ADiwhững têDzn cận3kgavB vệuqgMnW đt2ADiwang uqgMnWcố gắuqgMnWng uqgMnWsơ cứu3kgavB 3kgavBcho vết3kgavB tDzhương trênt2ADiw vai.

“Thiếu Dzgia, bàDz cht2ADiwủ đãDz Dztự sát!Dz” DzKhông đểt2ADiw uqgMnWMinh VuqgMnWỹ kịpt2ADiw lênDz tiếng,Dz một2ADiwt chấtuqgMnW Dzgiọng tDzrầm khà3kgavBn vanuqgMnWg lêDzn, t2ADiwhơi nghẹnuqgMnW lại.3kgavB “Bt2ADiwệnh Dzviện XY.”

Đầu dDzây bênuqgMnW kDzia dưDzờng nhưt2ADiw đDzang rơiuqgMnW vàouqgMnW Dztrạng thái3kgavB hoảngt2ADiw loạn3kgavB, n3kgavBói vộ3kgavBi vàuqgMnWi ct2ADiwâu ruqgMnWồi tắDzt mDzáy. Đôit2ADiw mắtDz 3kgavBMinh Vt2ADiwỹ uqgMnWtối lại,t2ADiw gạt3kgavB 3kgavBđám cậ3kgavBn Dzvệ Dzsang m3kgavBột bên,3kgavB uqgMnWlạnh luqgMnWùng Dzra lệnh.

“Ở đât2ADiwy, bảo3kgavB vệuqgMnW vợDz tôi.”

Chiếc BuqgMnWMW nhan3kgavBh t2ADiwchóng k3kgavBhuất suqgMnWau m3kgavBàn 3kgavBđêm, đDzể uqgMnWlại puqgMnWhía sauqgMnWu một2ADiwt nỗuqgMnWi ânuqgMnW hậnuqgMnW uqgMnWquá lớn.

“Bà cót2ADiw haDzi Dzsự lự3kgavBa chDzọn…” ĐiuqgMnWền Hu3kgavBân l3kgavBiếc uqgMnWnhìn Dzbà Hàn,3kgavB uqgMnWsau đóDz đặt3kgavB Dzvào lòngDz bàn3kgavB taDzy củt2ADiwa bDzà HànDz uqgMnWmột cuqgMnWon Dzdao sắcuqgMnW nhọn.3kgavB “…Dz hoặcDz tô3kgavBi s3kgavBẽ uqgMnWcho ngưt2ADiwời giếtt2ADiw uqgMnWtên M3kgavBinh Vt2ADiwỹ, đứuqgMnWa cot2ADiwn trDzai độcuqgMnW 3kgavBnhất củat2ADiw bàDz… hoặct2ADiw tuqgMnWự taDzy bt2ADiwà kếtuqgMnW tDzhúc cuộc3kgavB sốnt2ADiwg củaDz TuqgMnWhy Thy.”

Nếu t2ADiwĐiền Ht2ADiwuân khôuqgMnWng có3kgavB đượt2ADiwc TuqgMnWhy DzThy, thDzì khôt2ADiwng 3kgavBai cuqgMnWó quyuqgMnWền ấyDz cả!

Thật sự3kgavB, Điềnt2ADiw t2ADiwHuân khuqgMnWông Dzphục! TạiDz st2ADiwao t2ADiwcùng huyuqgMnWết thống,t2ADiw v3kgavBốn uqgMnWdĩ 3kgavBcả MiuqgMnWnh Vỹ3kgavB v3kgavBà uqgMnWThy TuqgMnWhy đềDzu khôn3kgavBg thểuqgMnW đếuqgMnWn với3kgavB nht2ADiwau, nhưnuqgMnWg t2ADiwtại sat2ADiwo TDzhy Tht2ADiwy lạDzi chọDzn MDzinh VDzỹ Dzmà khôngDz chDzọn ĐiDzền Huân?!

Ăn kDzhông đưDzợc thìt2ADiw đt2ADiwành đt2ADiwạp đ3kgavBổ vậy…

Dàn Dzdựng mộuqgMnWt vụt2ADiw vt2ADiwiệc 3kgavBbắt cóct2ADiw đDzơn 3kgavBgiản, đúnguqgMnW lt2ADiwà kDzhông quáuqgMnW t2ADiwkhó vuqgMnWới 3kgavBĐiền Huân.

Mặc kệt2ADiw MiuqgMnWnh VỹuqgMnW vDzà Đi3kgavBền HuuqgMnWân đãDz Dzkề vDzai st2ADiwát cán3kgavBh 3kgavBhơn bt2ADiwa năuqgMnWm trời3kgavB… mặcuqgMnW kệuqgMnW ánhuqgMnW nhì3kgavBn oDzán hDzận ct2ADiwủa TuqgMnWhy t2ADiwThy… 3kgavBĐiền HDzuân vuqgMnWẫn st2ADiwẽ thựt2ADiwc hiệt2ADiwn kếuqgMnW hoạch.

“Điền Huâ3kgavBn, an3kgavBh uqgMnWbị uqgMnWlàm suqgMnWao v3kgavBậy hả?Dz” Th3kgavBy ThDzy uqgMnWtức giậnuqgMnW trừnguqgMnW mắuqgMnWt nht2ADiwìn ĐiềuqgMnWn Hut2ADiwân, t2ADiwtại sat2ADiwo ngườDzi màDz DzThy TuqgMnWhy luôuqgMnWn 3kgavBxem lt2ADiwà ant2ADiwh t3kgavBrai tốDzt t2ADiwlại có3kgavB tuqgMnWhể làmuqgMnW nhữnuqgMnWg việct2ADiw uqgMnWnhư uqgMnWthế này?

Đặt l3kgavBòng tit2ADiwn Dzvào mộtuqgMnW người3kgavB đanuqgMnWg cuqgMnWhìm suqgMnWâu vuqgMnWào 3kgavBnỗi thDzù uqgMnWhận sDzâu lắn3kgavBg, lDziệu có3kgavB ph3kgavBải l3kgavBà suqgMnWai lầm?

“Sao? uqgMnWBà Dzcó buqgMnWa t2ADiwgiây đểuqgMnW lựt2ADiwa t2ADiwchọn…” Điềnt2ADiw HuuqgMnWân t2ADiwnhìn bàuqgMnW HànDz uqgMnWvới một3kgavB ánht2ADiw t2ADiwmắt đầyt2ADiw thíchuqgMnW thDzú, tiếuqgMnWp tt2ADiwục dồuqgMnWn uqgMnWbà đếnDz đường3kgavB cùng,3kgavB 3kgavB“… một…t2ADiw uqgMnWhai… ba…”

“Ta… sẽt2ADiw bảDzo t2ADiwvệ DzMinh Vỹ!”3kgavB Cảt2ADiw ngườit2ADiw uqgMnWbà HuqgMnWàn ruDzn uqgMnWlên, nắt2ADiwm c3kgavBhặt lấyDz coDzn Dzdao nhỏ3kgavB béDz nhưnDzg lạit2ADiw sắ3kgavBc lạuqgMnWnh tro3kgavBng tay.

Câu trảt2ADiw lời3kgavB t2ADiwhoàn 3kgavBtoàn đuqgMnWúng vt2ADiwới uqgMnWnhững gìt2ADiw ĐDziền HuâDzn monuqgMnWg đợi,3kgavB gươnuqgMnWg mặt2ADiwt ấyt2ADiw đa3kgavBng n3kgavBở muqgMnWột nụuqgMnW Dzcười cauqgMnWy 3kgavBđắng trêDzn môi…

“Nếu giết,Dz t3kgavBa sẽ3kgavB Dzgiết cậuDz.” ĐDzột ngộtt2ADiw bàuqgMnW HànuqgMnW ngướct2ADiw mặt3kgavB lêDzn, ánt2ADiwh n3kgavBhìn dứtt2ADiw khoDzát uqgMnWvà nhDzanh 3kgavBchóng hướnguqgMnW mt2ADiwũi t2ADiwdao t2ADiwvề phDzía ĐiềnuqgMnW Huân.

Nhưng mộtuqgMnW uqgMnWbóng 3kgavBdáng nhỏ3kgavB 3kgavBbé đãDz l3kgavBập tDzức đứnguqgMnW chuqgMnWắn trướcDz mặt2ADiwt uqgMnWĐiền Hu3kgavBân, hứDzng trọnuqgMnW nt2ADiwhát da3kgavBo tàuqgMnWn Dznhẫn của3kgavB bàt2ADiw HuqgMnWàn. DzCả bà3kgavB 3kgavBHàn v3kgavBà ĐiềnuqgMnW t2ADiwHuân đềuuqgMnW sDzững người,3kgavB nhìnuqgMnW 3kgavBdòng máut2ADiw đan3kgavBg thấ3kgavBm đẫmDz chiếcDz vá3kgavBy xDzinh xDzắn củat2ADiw 3kgavBThy Tt2ADiwhy, 3kgavBvà Dzbóng t2ADiwdáng ất2ADiwy cũnt2ADiwg uqgMnWgục ngã3kgavB 3kgavBtrong đaDzu đớn.uqgMnW TDzhy TDzhy… khônDzg Dzhề cảmuqgMnW Dzthấy tứct2ADiw giậnt2ADiw uqgMnWhay t2ADiwoán trát2ADiwch ĐiềuqgMnWn Huân,3kgavB 3kgavBchỉ l3kgavBà nhấtt2ADiw thờt2ADiwi uqgMnWcảm t2ADiwthấy k3kgavBhó chịuqgMnWu vớuqgMnWi nhữnuqgMnWg hàt2ADiwnh động3kgavB t2ADiwthất thường3kgavB kia…

Nhưng khô3kgavBng 3kgavBvì tDzhế, mt2ADiwột ThDzy DzThy luuqgMnWôn hếtDz uqgMnWlòng 3kgavBvì ngườiDz 3kgavBkhác đểDz t2ADiwmặc ĐiềnDz HuâuqgMnWn chịut2ADiw Dznhát dauqgMnWo ấy.

Điền 3kgavBHuân vộuqgMnWi vàDzng nâng3kgavB ngườiDz DzThy TDzhy lên,3kgavB trDzong đô3kgavBi mắtuqgMnW k3kgavBia đanguqgMnW xuấtt2ADiw hi3kgavBện mộuqgMnWt dt2ADiwòng lệDz đau3kgavB đớn.

“Em… x3kgavBin lỗi…”

Đôi mắtuqgMnW dầuqgMnWn khuqgMnWép lại,Dz uqgMnWvà khôDzng bat2ADiwo giờDz mởuqgMnW rDza uqgMnWnữa. ĐếuqgMnWn tuqgMnWận uqgMnWlúc Th3kgavBy Th3kgavBy uqgMnWtrút hơiuqgMnW thDzở cu3kgavBối ct2ADiwùng, Mit2ADiwnh uqgMnWVỹ chỉDz kịpDz nhìDzn t2ADiwngắm 3kgavBgương mt2ADiwặt trắnguqgMnW bệch3kgavB ấy,Dz khôngDz q3kgavBuên tặng3kgavB Dzcho ngườiDz Dzđang t2ADiwnắm giữDz couqgMnWn daDzo đẫm3kgavB mDzáu tronuqgMnWg 3kgavBtay mộtt2ADiw ánDzh nhìnDz c3kgavBăm hận…3kgavB luqgMnWà b3kgavBà Hàn!

Bà k3kgavBhông hềt2ADiw giảuqgMnWi thíuqgMnWch t2ADiwhay Dzthanh minDzh t2ADiwcho bấtDz t2ADiwcứ điềuDz uqgMnWgì cả…3kgavB Dzvì sự3kgavB thậtt2ADiw, ct2ADiwhính bDzà đãDz hDzại uqgMnWchết ThDzy Thy.

Nhưng lDzúc Mint2ADiwh Vỹt2ADiw đế3kgavBn, cũnguqgMnW làuqgMnW lúcDz ĐiềDzn Hut2ADiwân Dzrời đi…

Đại sả3kgavBnh, từngDz git2ADiwây phútuqgMnW tr3kgavBôi qDzua, suqgMnWố t2ADiwmệnh củuqgMnWa ĐiềnuqgMnW Huân3kgavB cũngDz dầuqgMnWn kếtt2ADiw thDzúc, trước3kgavB mắ3kgavBt chDzỉ còn3kgavB t3kgavBhi tDzhể đẫm3kgavB 3kgavBmáu của3kgavB uqgMnWVĩnh Kỳ.

Lần này…Dz Dzđã khiế3kgavBn uqgMnWquá nhiềuqgMnWu ng3kgavBười 3kgavBthương tổ3kgavBn… Điềnt2ADiw DzHuân bậtuqgMnW cười,uqgMnW Dznụ cườiDz cDzay đuqgMnWắng mộtuqgMnW uqgMnWcách đaut2ADiw đớn.

Một âm3kgavB tht2ADiwanh 3kgavBchấn độnguqgMnW vuqgMnWang lêuqgMnWn, đồuqgMnWng thờit2ADiw khiDzến ngọnuqgMnW lửauqgMnW Dzdo táDzc đ3kgavBộng mt2ADiwạnh bùnt2ADiwg chát2ADiwy, 3kgavBmạnh mẽDz vàt2ADiw 3kgavBnuốt chửuqgMnWng tấtuqgMnW cả.

Trong đáuqgMnWm cuqgMnWháy saDzu vụt2ADiw nổ,t2ADiw t2ADiwmột giọtuqgMnW 3kgavBnước mắ3kgavBt đầu3kgavB t3kgavBiên rt2ADiwơi xuốnguqgMnW từuqgMnW gương3kgavB mặtuqgMnW DzĐiền Huân…

*Bệnh việnDz XY*

“Bác sĩ!”uqgMnW Hạo3kgavB Thầnt2ADiw bế3kgavB ÁDzi DzHy trDzên tDzay, xô3kgavBng uqgMnWvào Dzbệnh việt2ADiwn vớt2ADiwi truqgMnWạng t2ADiwthái vt2ADiwô cùnuqgMnWg hoảnguqgMnW lo3kgavBạn, gàoDz lDzên trot2ADiwng vôt2ADiw vọng.uqgMnW “LàmDz ơnt2ADiw, cứut2ADiw t2ADiwcô ấyuqgMnW! Là3kgavBm ơn!”

“Đặt ct2ADiwô ấyt2ADiw l3kgavBên đây.3kgavB” uqgMnWMột c3kgavBô t2ADiwy tt2ADiwá tuqgMnWrực lậpt2ADiw tuqgMnWức t2ADiwđẩy chit2ADiwếc Dzxe đẩyt2ADiw màt2ADiwu tuqgMnWrắng 3kgavBra trướcDz mt2ADiwặt H3kgavBạo Thần3kgavB, cấtuqgMnW giọngt2ADiw ruqgMnWa lệnh.

Hạo t2ADiwThần cẩnt2ADiw trt2ADiwọng đặ3kgavBt DzÁi HDzy t2ADiwnằm luqgMnWên chiếuqgMnWc Dzxe đẩ3kgavBy ấyt2ADiw, uqgMnWcậu vột2ADiwi t2ADiwvã nốuqgMnWi bưt2ADiwớc th3kgavBeo chit2ADiwếc 3kgavBxe đếnt2ADiw tậDzn Dzkhi khDzuất 3kgavBhẳn s3kgavBau t2ADiwphòng cấuqgMnWp cứu.

Mệt mDzỏi n3kgavBgồi xDzuống 3kgavBdãy ghếDz cuqgMnWhờ ngoài3kgavB Dzphòng cấp3kgavB cứu,Dz Hạt2ADiwo Thần3kgavB hauqgMnWi Dztay ôDzm lDzấy đầu,3kgavB cDzố gắ3kgavBng địnuqgMnWh thDzần lại.

Trong kht2ADiwi đó…

*Bệnh viDzện XX*

Minh Vỹt2ADiw ngDzồi t2ADiwtrong phòngDz cấp3kgavB cDzứu ở3kgavB bệnhDz việ3kgavBn lớt2ADiwn nhấDzt thàt2ADiwnh Dzphố, anDzh t2ADiwđã phảt2ADiwi mt2ADiwất cảuqgMnW Dzgiờ đồDzng hồ3kgavB mớit2ADiw đ3kgavBến Dzđược 3kgavBcái bệnh3kgavB vuqgMnWiện rộnguqgMnW l3kgavBớn này.

Ring… ring…

Điện tuqgMnWhoại lạiDz rung…

“Chuyện gì?”t2ADiw 3kgavBMinh VuqgMnWỹ tDzựa hDzẳn ngt2ADiwười 3kgavBvào chiếcuqgMnW ght2ADiwế ởuqgMnW phònt2ADiwg đợi,3kgavB cht2ADiwán Dznản nhấDzn nútuqgMnW nhậnDz cuộcuqgMnW t2ADiwgọi uqgMnWsau uqgMnWđó áuqgMnWp uqgMnWđiện thoạ3kgavBi vuqgMnWào uqgMnWtai, đếnDz tậnt2ADiw lúct2ADiw 3kgavBnày anDzh mới3kgavB cảm3kgavB Dzthấy sựt2ADiw đt2ADiwau buốDzt đến3kgavB t2ADiwtê d3kgavBại ởt2ADiw bờuqgMnW vai.

“Thiếu… Dzthiếu git2ADiwa, nổ…3kgavB nổ3kgavB rồi!”3kgavB TuqgMnWừ đuqgMnWầu duqgMnWây bê3kgavBn kt2ADiwia, tDzên cận3kgavB Dzvệ lDzắp t2ADiwbắp t2ADiwnhư 3kgavBđang cDzực kDzỳ hoDzảng loạDzn, tDzhở g3kgavBấp Dzkhông ngừng.

“Nổ?” uqgMnWMinh Vỹ3kgavB n3kgavBhíu muqgMnWày, lặ3kgavBp l3kgavBại duuqgMnWy nhấtDz t2ADiwmột từuqgMnW t2ADiwnhư đ3kgavBang chờ3kgavB st2ADiwự cuqgMnWhứng thựcuqgMnW từDz uqgMnWphía b3kgavBên kia.

“Khu nhàDz mt2ADiwáy… nổ.”t2ADiw VừuqgMnWa 3kgavBnghe thấDzy cô3kgavB uqgMnWnói t2ADiwgấp gáp3kgavB vt2ADiwọng sant2ADiwg điệDzn 3kgavBthoại tuqgMnWừ pt2ADiwhía b3kgavBên kDzia, MiDznh VDzỹ mDzới kịpuqgMnW nhDzận thấ3kgavBy từuqgMnW t2ADiwphía bêt2ADiwn t2ADiwkia uqgMnWđiện thoạiuqgMnW cót2ADiw rấtt2ADiw nhiDzều thứuqgMnW âmuqgMnW tt2ADiwhanh kt2ADiwhác nhau.

“Chết tiệ3kgavBt! t2ADiwCô ấDzy ruqgMnWa t2ADiwkhỏi đóuqgMnW ch3kgavBưa?” Mit2ADiwnh uqgMnWVỹ Dztức gi3kgavBận quáuqgMnWt lên,3kgavB đôit2ADiw mắtDz đuqgMnWang lộuqgMnW rDzõ vt2ADiwẻ uqgMnWlo lắng.

Tại t2ADiwsao lúc3kgavB đấy…3kgavB aDznh không3kgavB ởuqgMnW l3kgavBại màuqgMnW 3kgavBlập tứDzc đếDzn bt2ADiwên 3kgavBbà t3kgavBa thếuqgMnW này?

“Vẫn… t2ADiwchưa.” GiDzọng nót2ADiwi bt2ADiwên uqgMnWkia rất3kgavB nhỏ,t2ADiw dư3kgavBờng nhuqgMnWư t2ADiwđã c3kgavBố 3kgavBgắng thuqgMnWu h3kgavBết cat2ADiwn đảmDz uqgMnWđể trả3kgavB lời.

Gương mặuqgMnWt MiuqgMnWnh Vỹ3kgavB 3kgavBtrở nênuqgMnW tuqgMnWái nhợtuqgMnW dướit2ADiw 3kgavBánh đènDz chùmt2ADiw trDzong uqgMnWbệnh viện,t2ADiw cố3kgavB gắngt2ADiw gượnguqgMnW người3kgavB Dzđứng dDzậy, n3kgavBhưng t2ADiwsau Dzđó lt2ADiwại ngt2ADiwã khuỵu3kgavB uqgMnWxuống đất.

Vết thưt2ADiwơng trêuqgMnWn vuqgMnWai… đãt2ADiw khiếDzn auqgMnWnh mất3kgavB Dzquá nhi3kgavBều máu.

Đôi mắ3kgavBt anuqgMnWh dầnt2ADiw tốt2ADiwi uqgMnWlại, cảt2ADiw ngườit2ADiw dư3kgavBờng n3kgavBhư uqgMnWkhông cò3kgavBn cuqgMnWhút Dzsức lựcuqgMnW nàuqgMnWo cả.t2ADiw 3kgavBToàn th3kgavBân hot2ADiwàn toàn3kgavB bất3kgavB độnguqgMnW trêt2ADiwn nềnt2ADiw đất,Dz M3kgavBinh Vỹ3kgavB đang3kgavB c3kgavBố gắngt2ADiw Dzgượng dật2ADiwy… nDzhưng tấtDz 3kgavBcả chDzỉ uqgMnWlà Dzvô íct2ADiwh. LầnuqgMnW uqgMnWnày, anDzh lạiDz mộuqgMnWt lầ3kgavBn nữa…3kgavB đáDznh mấ3kgavBt ngườiuqgMnW ct2ADiwon gáit2ADiw màDz mt2ADiwình yêDzu thương.

Khoé 3kgavBmôi tuqgMnWrên gươngt2ADiw Dzmặt 3kgavBđiển 3kgavBtrai kDzhẽ 3kgavBnhếch lên3kgavB, m3kgavBột Dznụ cườiDz nhạt,3kgavB đồngt2ADiw lú3kgavBc Dzđôi t2ADiwmắt lt2ADiwạnh lùuqgMnWng kiuqgMnWa ct2ADiwũng 3kgavBdần khépt2ADiw 3kgavBlại, chuqgMnWe khDzuất tt2ADiwầm nhìt2ADiwn mờ3kgavB ảo.

Chap 40

Người uqgMnWem t2ADiwyêu luqgMnWà anh?

Hạo Th3kgavBần Dzlo t2ADiwlắng đứuqgMnWng uqgMnWchắn trướcDz cửat2ADiw phò3kgavBng cấDzp cứ3kgavBu, tạit2ADiw sa3kgavBo vàDzo kDzhoảnh k3kgavBhắc 3kgavBquan tuqgMnWrọng thuqgMnWì tht2ADiwời gi3kgavBan lạ3kgavBi trt2ADiwôi chậmt2ADiw thết2ADiw nàyt2ADiw cơDz chứ?

Ái 3kgavBHy củaDz ngDzày hô3kgavBm naDzy… qu3kgavBả t2ADiwthật rất3kgavB 3kgavBlạ l3kgavBẫm, nh3kgavBưng lạit2ADiw vô3kgavB Dzcùng đánDzg thươngDz truqgMnWong mắtt2ADiw cậu.

Đôi m3kgavBắt khôn3kgavBg luqgMnWẫn cuqgMnWhút tuqgMnWạp uqgMnWniệm luônt2ADiw uqgMnWluôn ánhDz lDzên nhữ3kgavBng tt2ADiwia nhuqgMnWìn t2ADiwlém lỉnhDz t2ADiwlại trDzở nênDz t2ADiwsâu t3kgavBhẳm khuqgMnWông chútuqgMnW hạt2ADiwn địnhuqgMnW, vôDz uqgMnWtri v3kgavBô giác.

Khoảnh khắDzc 3kgavBđối diệnDz vt2ADiwới đôiDz 3kgavBmắt vuqgMnWô cảmDz ấy,t2ADiw Dztrái t3kgavBim HạoDz ThầnDz chợtt2ADiw cuqgMnWhùng xuống,3kgavB tưDzởng cuqgMnWhừng nh3kgavBư đauqgMnWng chuqgMnWìm Dzsâu vàoDz nỗi3kgavB đauDz ct2ADiwùng cực.

Nghĩ đt2ADiwến t2ADiwviệc mìnht2ADiw đt2ADiwã từt2ADiwng tiếp3kgavB tat2ADiwy chuqgMnWo ĐiềnuqgMnW Huânt2ADiw thựcDz h3kgavBiện kếDz huqgMnWoạch trả3kgavB thùDz, HạoDz T3kgavBhần lạiuqgMnW cảmt2ADiw thấ3kgavBy vôuqgMnW cùngDz nhức3kgavB 3kgavBbuốt nơiDz ngựct2ADiw, chuqgMnWỉ 3kgavBtràn ngập3kgavB uqgMnWduy nhấtDz mDzột tht2ADiwứ cuqgMnWảm xDzúc t2ADiwân hận.

Đôi mDzắt trởt2ADiw nêt2ADiwn thất3kgavB uqgMnWthần, tầm3kgavB nhìDzn 3kgavBdần tốuqgMnWi lại…t2ADiw Lt2ADiwồng 3kgavBngực hiuqgMnWện giờ3kgavB t2ADiwcứ nhưuqgMnW đangDz bị3kgavB uqgMnWthiêu đt2ADiwốt, nónt2ADiwg bỏnuqgMnWg nhưnDzg lạit2ADiw Dzvô cùuqgMnWng uqgMnWđau 3kgavBrát mỗiDz t2ADiwkhi t2ADiwlại tht2ADiwêm t2ADiwmột giât2ADiwy trDzôi qua.

Làm t2ADiwơn… Ái3kgavB H3kgavBy, đừnuqgMnWg để3kgavB xuqgMnWảy cô3kgavB ấyDz Dzra bấtuqgMnW cứt2ADiw chuuqgMnWyện uqgMnWgì cả!

*Cạch*

Cánh cử3kgavBa phòt2ADiwng cấp3kgavB 3kgavBcứu đượ3kgavBc mDzở uqgMnWra, kè3kgavBm the3kgavBo đ3kgavBộng tát2ADiwc gạ3kgavBt HạuqgMnWo ThầDzn san3kgavBg muqgMnWột bên.

Chiếc Dzxe đẩt2ADiwy mà3kgavBu trắnDzg đat2ADiwng man3kgavBg th3kgavBeo muqgMnWột tuqgMnWhiên Dzsứ mất3kgavB đt2ADiwi đôiDz Dzcánh, gươuqgMnWng mDzặt nDzhợt nhạtDz kh3kgavBông chúDzt sức3kgavB sốuqgMnWng nDzhắm nghiềuqgMnWn đDzôi mDzắt, t3kgavBrên uqgMnWđầu quất2ADiwn mt2ADiwột dả3kgavBi 3kgavBbăng trDzắng kDzhá mỏnuqgMnWg, máuqgMnWi t2ADiwtóc màuqgMnWu cafuqgMnWe sữat2ADiw Dzvẫn 3kgavBbồng bềnt2ADiwh vàt2ADiw t2ADiwtôn 3kgavBlên vẻuqgMnW đẹt2ADiwp tDzhuần khiết.

Ái HDzy đuqgMnWược t2ADiwy tDzá đưuqgMnWa t2ADiwra khỏt2ADiwi p3kgavBhòng bằngDz chiếc3kgavB xt2ADiwe đẩyt2ADiw trắnguqgMnW tot2ADiwát, t3kgavBheo uqgMnWsau lt2ADiwà ôn3kgavBg buqgMnWác Dzsĩ truuqgMnWng uqgMnWniên đauqgMnWng cầmuqgMnW Dztrên tat2ADiwy mộtDz 3kgavBxấp 3kgavBhồ sơ3kgavB b3kgavBệnh án.

Hạo 3kgavBThần mấp3kgavB uqgMnWmáy đôiuqgMnW m3kgavBôi, đưauqgMnW tauqgMnWy nhDzư muốn3kgavB ní3kgavBu giữuqgMnW cDzô 3kgavBlại, nhưDzng lDzại bịuqgMnW mộuqgMnWt 3kgavBbàn tat2ADiwy t2ADiwchặn nganDzg hDzành đDzộng ấy.

Đôi mắtDz cậuuqgMnW khuqgMnWông nhìnDz bDzác sDzĩ lấyDz mộtuqgMnW ct2ADiwái, tiếpuqgMnW tục3kgavB dõDzi thuqgMnWeo chiếDzc Dzxe đẩyDz đa3kgavBng đt2ADiwưa uqgMnWngười couqgMnWn uqgMnWgái yDzếu ớt2ADiwt 3kgavBkia Dzcách Dzxa khỏDzi mình.

“Đã qut2ADiwa tuqgMnWình t3kgavBrạng t2ADiwnguy kịc3kgavBh, vếtDz thươnDzg 3kgavBtuy kuqgMnWhông 3kgavBnặng nuqgMnWhưng lạ3kgavBi 3kgavBmất kuqgMnWhá nhiềt2ADiwu uqgMnWmáu, đuqgMnWặc biệtuqgMnW cóDz thuqgMnWể đểuqgMnW lt2ADiwại uqgMnWdi chứnuqgMnWg chDzo côDz ấuqgMnWy.” VuqgMnWị Dzbác sDzĩ Dzhiền uqgMnWtừ tDzrước mặtt2ADiw mởt2ADiw lờit2ADiw, vỗDz 3kgavBvỗ Dzvai t2ADiwHạo ThầDzn Dznhư đa3kgavBng 3kgavBcố gắDzng tr3kgavBấn a3kgavBn. “CậuDz hãuqgMnWy uqgMnWđi là3kgavBm tt2ADiwhủ tục3kgavB nhậpDz viDzện, sat2ADiwu đóDz cậuuqgMnW cDzó Dzthể vào3kgavB phuqgMnWòng t2ADiw502 tDzhăm côuqgMnW uqgMnWấy, uqgMnWnếu c3kgavBó bất3kgavB kỳuqgMnW dấ3kgavBu hiuqgMnWệu bất2ADiwt thườngDz lDzập tứct2ADiw gọuqgMnWi b3kgavBác sĩ.”

Từ từ3kgavB hạuqgMnW 3kgavBtay xuốngt2ADiw, uqgMnWbóng vịt2ADiw bácuqgMnW suqgMnWĩ Dztrong chiếc3kgavB 3kgavBáo buqgMnWlu trắ3kgavBng nDzhanh chóngDz khuấ3kgavBt st2ADiwau một3kgavB cán3kgavBh cửaDz phòng3kgavB 3kgavBgần 3kgavBđó, uqgMnWtiếp tụDzc thực3kgavB hiệuqgMnWn nhiệmt2ADiw uqgMnWvụ củaDz 3kgavBchính mình.

Di chứng?

Hai t3kgavBay HạuqgMnWo TuqgMnWhần siếtt2ADiw cDzhặt lại,uqgMnW cảt2ADiw 3kgavBngười 3kgavBrun nht2ADiwẹ lt2ADiwên, đểt2ADiw 3kgavBlại dDzi chứn3kgavBg sao?

“Dương Hạt2ADiwo Tht2ADiwần! C3kgavBô g3kgavBái nà3kgavBy q3kgavBuan t2ADiwtrọng đếnt2ADiw mứcDz khiết2ADiwn Dzcậu p3kgavBhải t2ADiwbỏ c3kgavBả t2ADiwshow di3kgavBễn q3kgavBuan trọnDzg sat2ADiwo?” Tt2ADiway quảnt2ADiw lDzý t2ADiwriêng của3kgavB 3kgavBHạo Thầnt2ADiw tứt2ADiwc giận3kgavB đt2ADiwập muqgMnWạnh 3kgavBquyển sổuqgMnW 3kgavBghi c3kgavBhép lịcDzh làuqgMnWm việcuqgMnW Dzcủa Hạt2ADiwo Thầ3kgavBn lêuqgMnWn bàt2ADiwn, tứt2ADiwc giận3kgavB qt2ADiwuát lớn.

Đã uqgMnWmột ngàDzy trôit2ADiw qua…

Hạo Thầt2ADiwn vẫnt2ADiw khônguqgMnW hDzề rời3kgavB khỏit2ADiw phònuqgMnWg bệnh3kgavB sốuqgMnW 50t2ADiw2 lấ3kgavBy mộtDz giâyDz, cuqgMnWhỉ lặngt2ADiw ngưuqgMnWời nt2ADiwgắm nht2ADiwìn ngườDzi uqgMnWcon gá3kgavBi đauqgMnWng uqgMnWchìm sâu3kgavB và3kgavBo giấct2ADiw ngủ.

Mọi 3kgavBâm thanDzh xut2ADiwng quqgMnWuanh dưDzờng nh3kgavBư khôngt2ADiw còn3kgavB Dztác động3kgavB đếnuqgMnW 3kgavBcậu đượct2ADiw nữa.

Tay quqgMnWuản lýt2ADiw kt2ADiwia tứcuqgMnW uqgMnWgiận néuqgMnWm trọnDz đuqgMnWôi mt2ADiwắt oát2ADiwn hận3kgavB vào3kgavB cuqgMnWô 3kgavBgái nhỏDz bt2ADiwé uqgMnWđang nuqgMnWằm yt2ADiwên lặng3kgavB truqgMnWên chiếct2ADiw t2ADiwgiường trắnuqgMnWg kht2ADiwông chút2ADiwt bụi3kgavB bẩn,uqgMnW 3kgavBhắn lạit2ADiw nhuqgMnWìn s3kgavBamh Hạo3kgavB ThầnuqgMnW vẫn3kgavB đanguqgMnW tiếpDz tụt2ADiwc yênt2ADiw lặnuqgMnWg trưt2ADiwớc nguqgMnWười cot2ADiwn gáDzi ấy.

Bất giácuqgMnW thởuqgMnW dàt2ADiwi mệt3kgavB mỏi,Dz hắn3kgavB t3kgavBa cầm3kgavB quyuqgMnWển sổuqgMnW vừt2ADiwa đượcDz nt2ADiwém mt2ADiwạnh Dzlên Dzmặt Dzbàn cDzủa t2ADiwphòng bệDznh uqgMnWlên, l3kgavBê bướcuqgMnW uqgMnWra khỏDzi cănt2ADiw phòng3kgavB uqgMnWtĩnh lặng.

*Bệnh việuqgMnWn XX*

“Tránh ra!”Dz DzMinh Vỹt2ADiw gằnt2ADiw Dzgiọng, tuqgMnWức giậnuqgMnW nhìt2ADiwn đám3kgavB cật2ADiwn t2ADiwvệ đangDz cDzhặn nguqgMnWang trt2ADiwước cửat2ADiw, đôi3kgavB mắt3kgavB đằnguqgMnW đằngDz sDzát khí.

“Ông ct2ADiwhủ Dzcó lt2ADiwệnh, thiế3kgavBu g3kgavBia phảit2ADiw nghDzỉ Dzngơi đuqgMnWến Dzkhi hoDzàn tuqgMnWoàn bt2ADiwình phục.”t2ADiw Mộtt2ADiw tênt2ADiw t2ADiwcận uqgMnWvệ c3kgavBúi 3kgavBđầu, tDzhận trọngDz nóit2ADiw từngt2ADiw từDz mộtt2ADiw cáuqgMnWch mDzáy mót2ADiwc, sauqgMnWu Dzđó đóuqgMnWng 3kgavBnhanh cánuqgMnWh Dzcửa puqgMnWhòng bệnht2ADiw lại.

“Mẹ k3kgavBiếp! Mt2ADiwở cửa!!”Dz Min3kgavBh VỹuqgMnW quátuqgMnW lớuqgMnWn, duqgMnWùng châ3kgavBn đt2ADiwạp thẳnguqgMnW và3kgavBo cánDzh cửaDz uqgMnWgỗ uqgMnWkia, uqgMnWnhưng đá3kgavBm ct2ADiwận vuqgMnWệ lạuqgMnWi nhaDznh chót2ADiwng cuqgMnWhặn cửuqgMnWa n3kgavBgay kDzhi cuqgMnWánh cửaDz vừaDz  buqgMnWật uqgMnWra dưới3kgavB uqgMnWlực đạpuqgMnW củuqgMnWa anh.

Đây rõt2ADiw ràuqgMnWng 3kgavBlà kếDz Dzhoạch c3kgavBủa ông3kgavB ta!!

Ông 3kgavBta khôuqgMnWng muốDzn anDzh Dzđi tìuqgMnWm 3kgavBcô ấy!!

Với khả3kgavB 3kgavBnăng củauqgMnW ôngDz 3kgavBHàn, biếtt2ADiw chut2ADiwyện ÁiuqgMnW HDzy kuqgMnWhông hDzề uqgMnWkhó, đặcuqgMnW uqgMnWbiệt ôngt2ADiw 3kgavBta lạit2ADiw 3kgavBcó thểt2ADiw biếDzt ruqgMnWõ địat2ADiw điDzểm vt2ADiwà nhữngDz gt2ADiwì xảy3kgavB ruqgMnWa 3kgavBliên quaDzn đếnt2ADiw vụ3kgavB vDziệc cDzhấn động3kgavB vừ3kgavBa rồi.

Minh 3kgavBVỹ nghiếuqgMnWn răuqgMnWng, đôt2ADiwi Dzmắt aDznh bDzị uqgMnWche pht2ADiwủ buqgMnWởi mDzột mànuqgMnW đêmt2ADiw c3kgavBủa tuyệtDz vDzọng, tiDzếp tụDzc Dzcố uqgMnWgắng thoáuqgMnWt uqgMnWkhỏi vòuqgMnWng vâyt2ADiw củt2ADiwa đá3kgavBm uqgMnWcận vệ.

Ái DzHy, nhấuqgMnWt địn3kgavBh 3kgavBÁi 3kgavBHy sẽDz kh3kgavBông sauqgMnWo cả!

… không3kgavB sat2ADiwo cả!uqgMnW C3kgavBố gắDzng phủDz địnDzh n3kgavBhững dòn3kgavBg t2ADiwsuy nuqgMnWghĩ tồi3kgavB uqgMnWtệ gá3kgavBn uqgMnWghép t2ADiwtrận t2ADiwbom Dzkia vuqgMnWới sự3kgavB uqgMnWsống củ3kgavBa 3kgavBÁi DzHy, tuqgMnWrái 3kgavBtim MinDzh Vt2ADiwỹ Dzđang đậpt2ADiw g3kgavBấp uqgMnWgáp hơuqgMnWn t2ADiwbao giờDz hết.

“Chờ anh3kgavB, lt2ADiwàm ơn…”

Phòng b3kgavBệnh 502…

Đôi mắt3kgavB nât2ADiwu tron3kgavBg sánDzg tDzừ từuqgMnW mởuqgMnW rt2ADiwa, Dzlay độnDzg Dzhàng Dzmi dàiDz, st2ADiwau 3kgavBđó chớpDz ct2ADiwhớp uqgMnWvài cái3kgavB t2ADiwđể thícDzh nuqgMnWghi vớt2ADiwi án3kgavBh sángt2ADiw trot2ADiwng phòng.

Ái H3kgavBy đưauqgMnW tuqgMnWay dụ3kgavBi uqgMnWdụi mắuqgMnWt, liuqgMnWếc nhìt2ADiwn gDzương mDzặt đanDzg gt2ADiwục xuốngDz bênDz cạnhuqgMnW giường,3kgavB 3kgavBđưa 3kgavBmột 3kgavBtay t2ADiwnắm lấyuqgMnW thuqgMnWành giườngt2ADiw cốt2ADiw gắngDz gượng3kgavB dậy.

Hai ngàt2ADiwy trô3kgavBi 3kgavBqua, HạDzo uqgMnWThần hot2ADiwàn 3kgavBtoàn mấtt2ADiw nDzgủ, đt2ADiwể r3kgavBồi giờt2ADiw đâyuqgMnW k3kgavBhông ht2ADiwề t2ADiwhay bDziết ngườiuqgMnW ct2ADiwon 3kgavBgái đánDzg yêuDz k3kgavBia đãDz “huqgMnWồi sinh”.

Cô 3kgavBnghiêng người3kgavB saDzng mộtDz bêt2ADiwn, 3kgavBcố guqgMnWắng tDzhu gươt2ADiwng Dzmặt củaDz ngườ3kgavBi ấyDz 3kgavBvào tầm3kgavB nhìn.

Đột ngộtDz Dzhai hàDzng lônuqgMnWg màt2ADiwy từ3kgavB gươngDz mặtuqgMnW ấy3kgavB khDzẽ uqgMnWcau lại,Dz uqgMnWsau đót2ADiw mệt3kgavB mỏi3kgavB mDzở mắtDz. Đậpt2ADiw uqgMnWvào 3kgavBmắt Dzcủa Hạt2ADiwo TuqgMnWhần lDzà gDzương Dzmặt mơt2ADiw 3kgavBmơ mt2ADiwàng mt2ADiwàng như3kgavB chưauqgMnW tỉuqgMnWnh mộnuqgMnWg của3kgavB DzÁi H3kgavBy, nétDz mặtuqgMnW cậut2ADiw Dzlộ Dzrõ vẻuqgMnW ngạuqgMnWc nhiDzên v3kgavBà vuqgMnWui sướng.

Hạo Thần3kgavB ngồiuqgMnW tuqgMnWhẳng duqgMnWậy, đDzưa mộtt2ADiw taDzy kuqgMnWéo cô3kgavB Dzôm thậuqgMnWt ct2ADiwhặt vàDzo t2ADiwlòng, nuqgMnWhư đuqgMnWang t2ADiwcố gắnguqgMnW chứt2ADiwng thực3kgavB sự3kgavB tồn3kgavB tt2ADiwại t2ADiwhiện giờuqgMnW uqgMnWcủa cô.

“Mèo couqgMnWn, cuốit2ADiw c3kgavBùng 3kgavBem 3kgavBcũng uqgMnWchịu tỉnhDz rồi.”

Căn phònt2ADiwg lạiuqgMnW độtDz 3kgavBngột chuqgMnWìm vào3kgavB khôn3kgavBg giaDzn 3kgavBtĩnh Dzlặng vàuqgMnW căt2ADiwng 3kgavBthẳng, Hạot2ADiw uqgMnWThần nớiDz lỏnDzg v3kgavBòng tauqgMnWy, st2ADiwau đót2ADiw đẩy3kgavB người3kgavB Át2ADiwi 3kgavBHy rat2ADiw, lặnguqgMnW t2ADiwlẽ Dzquan uqgMnWsát từt2ADiwng t2ADiwcử chỉ3kgavB từuqgMnW t2ADiwphía bêt2ADiwn kia.

Cô đuqgMnWang chăt2ADiwm t2ADiwchú nuqgMnWhìn Hạot2ADiw Thần3kgavB, ánDzh nhìDzn thícDzh tuqgMnWhú như3kgavB v3kgavBừa t2ADiwtìm t2ADiwra Dzmột tuqgMnWhứ đDzồ chơuqgMnWi mớiDz lạ.

Sao từ3kgavB huqgMnWành đDzộng đDzến vẻt2ADiw mặtt2ADiw l3kgavBại ngDzơ nDzgơ ngácuqgMnW Dzngác tt2ADiwhế này?

Có kuqgMnWhi t2ADiwnào đúngt2ADiw 3kgavBnhư lờit2ADiw Dzbác uqgMnWsĩ đãt2ADiw nói…3kgavB vDzết thDzương ki3kgavBa đã3kgavB thậtDz sựt2ADiw đểDz lạit2ADiw duqgMnWi chứng?

“Em… t2ADiwtên gDzì?” HuqgMnWạo ThầnuqgMnW bất3kgavB giuqgMnWác cDzất l3kgavBên mộtt2ADiw uqgMnWcâu hỏit2ADiw nt2ADiwghi vt2ADiwấn, nDzhưng ct2ADiwhỉ đểuqgMnW k3kgavBiểm tuqgMnWra tìnht2ADiw trạng3kgavB hiệnuqgMnW uqgMnWtại cuqgMnWủa ÁiDz Hy.

Từ pht2ADiwía bt2ADiwên k3kgavBia, đô3kgavBi môi3kgavB xiuqgMnWnh xắnDz nởt2ADiw một2ADiwt n3kgavBụ cuqgMnWười dt2ADiwịu dànguqgMnW, đưt2ADiwa tauqgMnWy uqgMnWnắm lấ3kgavBy t3kgavBay t2ADiwáo cuqgMnWủa HạoDz Thần.

“Tên gì?uqgMnW” ChấtuqgMnW giọuqgMnWng nhDzẹ nhàngDz vt2ADiwang lên,t2ADiw ÁuqgMnWi uqgMnWHy dườnguqgMnW nhưt2ADiw khônguqgMnW hiểut2ADiw Ht2ADiwạo Tht2ADiwần đangt2ADiw hỏ3kgavBi gt2ADiwì, Dzcất Dztiếng hỏiuqgMnW 3kgavBngược lại.

Hạo Thầ3kgavBn nheDzo 3kgavBnheo Dzmắt, đưat2ADiw 3kgavBtay n3kgavBắm lấy3kgavB h3kgavBai bờt2ADiw t2ADiwvai uqgMnWnhỏ t2ADiwnhắn 3kgavBkia, luqgMnWay mạnh.

“Em… bt2ADiwiết ant2ADiwh làDz at2ADiwi không?”3kgavB DzTrái uqgMnWtim cậ3kgavBu đangt2ADiw đ3kgavBập l3kgavBoạn cảuqgMnW lên,Dz đât2ADiwy ct2ADiwó lDzẽ uqgMnWsẽ làt2ADiw sDzự t2ADiwkhẳng đt2ADiwịnh uqgMnWcuối cùng.

Hạo Th3kgavBần uqgMnWvà ÁuqgMnWi DzHy cứDz tDzhế nhìnDz nhauuqgMnW, khôngt2ADiw t2ADiwcó thêt2ADiwm Dzchút phảnt2ADiw t2ADiwứng nt2ADiwào khDzác cả.

Bất giáuqgMnWc uqgMnWthở dài,uqgMnW H3kgavBạo TuqgMnWhần but2ADiwông uqgMnWcô rt2ADiwa, đứnguqgMnW dt2ADiwậy quuqgMnWay uqgMnWlưng bướcuqgMnW đi.

Phải gọDzi bDzác sĩ…

Một bàt2ADiwn Dztay nít2ADiwu Dzlấy vạtuqgMnW uqgMnWáo củ3kgavBa HạoDz ThầnuqgMnW tt2ADiwừ phDzía s3kgavBau, đDzôi mắt3kgavB nâuuqgMnW đa3kgavBng chớDzp mắt2ADiwt nhìn3kgavB cậu.

“Minh… Vỹ?”Dz t2ADiwÁi 3kgavBHy nghiêDzng nghuqgMnWiêng đDzầu, đư3kgavBa mộtDz tDzay lênuqgMnW miệnDzg vớit2ADiw vt2ADiwẻ bănDz kDzhoăn vt2ADiwì câuuqgMnW tDzrả t2ADiwlời của3kgavB cht2ADiwính mình.

Minh VỹDz… làt2ADiw hat2ADiwi từ3kgavB d3kgavBuy nhất2ADiwt đượcDz kDzhắc sâuqgMnWu vàt2ADiwo truqgMnWái tDzim củ3kgavBa cô…

Liệu chànguqgMnW uqgMnWtrai tr3kgavBước mặDzt… ct2ADiwó 3kgavBphải làuqgMnW uqgMnWngười mDzang c3kgavBái têDzn uqgMnWMinh Vỹ?

“Em… 3kgavBvừa nói3kgavB gì?”uqgMnW ĐuqgMnWôi mắuqgMnWt HạoDz Thầnt2ADiw lộ3kgavB rDzõ uqgMnWvẻ tht2ADiwất vọng,Dz t2ADiwcố gắn3kgavBg gặng3kgavB t2ADiwhỏi ÁDzi Hy.

Không thểDz Dznào! TạDzi st2ADiwao lạiuqgMnW luqgMnWà Min3kgavBh Vỹ?

“Minh… MDzinh 3kgavBVỹ?” 3kgavBÁi Ht2ADiwy ngượngt2ADiw ngùnDzg cúDzi mặtt2ADiw xuốnguqgMnW, Dzsiết chuqgMnWặt vạtDz áouqgMnW tt2ADiwrong tauqgMnWy hơn,t2ADiw lDzặp lạiuqgMnW thuqgMnWêm mộuqgMnWt lầt2ADiwn nữa.

Cả t2ADiwngười DzHạo T3kgavBhần luqgMnWại tiếDzp tụcuqgMnW ruuqgMnWn lêt2ADiwn, quuqgMnWay nguqgMnWười l3kgavBại nt2ADiwhìn thẳngDz vàuqgMnWo t2ADiwÁi Hy…

Cảm giát2ADiwc 3kgavBghen uqgMnWtức đauqgMnWng let2ADiwn l3kgavBỏi tDzrong Dztrái ti3kgavBm uqgMnWtràn uqgMnWngập nỗit2ADiw ânDz hậnuqgMnW ct2ADiwủa HDzạo Thần.

Dù k3kgavBhông muốuqgMnWn t2ADiwthừa nhận…Dz t2ADiwnhưng dườuqgMnWng như3kgavB nDzgười uqgMnWcon t2ADiwgái trướct2ADiw mặuqgMnWt uqgMnWđã cướpuqgMnW mất2ADiwt tDzrái tDzim 3kgavBcủa cậuDz mấDzt rồi.

“Ừ, làt2ADiw anDzh.” Gấ3kgavBp gáp3kgavB ômt2ADiw Ái3kgavB uqgMnWHy vàouqgMnW lòng3kgavB, Hạot2ADiw ThầnDz uqgMnWsiết chặtt2ADiw 3kgavBvòng 3kgavBtay hơnt2ADiw. “Em…t2ADiw t2ADiwlà hôDzn thêuqgMnW củaDz anht2ADiw, VDzương ÁDzi Hy.”

Mặc kệDz uqgMnWtất cả…t2ADiw mặc3kgavB k3kgavBệ cuqgMnWô nt2ADiwhầm lẫDzn 3kgavBmình Dzvới Mt2ADiwinh Vỹ…

Chỉ uqgMnWcần cót2ADiw đưt2ADiwợc trái3kgavB ti3kgavBm củat2ADiw cô,3kgavB 3kgavBcậu suqgMnWẽ chDzấp nhận3kgavB tất3kgavB cả!

Kể cảt2ADiw 3kgavBthay thế3kgavB vàt2ADiw đóng3kgavB t2ADiwvai kẻt2ADiw mình3kgavB că3kgavBm th3kgavBù nhất!

Ái DzHy 3kgavBvô t3kgavBhức đưt2ADiwa tuqgMnWay lênDz, đôDzi mắtuqgMnW vuqgMnWô cảuqgMnWm không3kgavB hạn3kgavB định,3kgavB uqgMnWtừ đ3kgavBôi 3kgavBmôi xuqgMnWinh x3kgavBắn Dzthốt ruqgMnWa 3kgavBmột c3kgavBâu nóDzi t2ADiwvới 3kgavBâm vựct2ADiw uqgMnWtrong thanDzh, nhưngDz uqgMnWnhỏ đết2ADiwn mứcDz khôuqgMnWng mộ3kgavBt uqgMnWai uqgMnWcó uqgMnWthể 3kgavBnghe thấy.

“Hôn… tht2ADiwê… của3kgavB anh…?”