Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho e7jJzm mộtg5RHXKLE lg5RHXKLEối thoát

“Cứ bắ7jJzn nếuQ9sZDbAx eg5RHXKLEm 7jJzmuốn.” KQ9sZDbAxhông 7jJzngần ngại7jJz tg5RHXKLErả lờig5RHXKLE, g5RHXKLEMinh Vỹg5RHXKLE ngước7jJz mặg5RHXKLEt nhìng5RHXKLE Q9sZDbAxthẳng vàog5RHXKLE g5RHXKLEđôi mắt7jJz nâu7jJz troQ9sZDbAxng sáng7jJz kia7jJz, nhQ9sZDbAxư tQ9sZDbAxhể đang5RHXKLEg muống5RHXKLE g5RHXKLEthật sựg5RHXKLE đg5RHXKLEối diệnQ9sZDbAx với7jJz hiện7jJz tg5RHXKLEại cùnQ9sZDbAxg cô.

“Tôi sQ9sZDbAxẽ khQ9sZDbAxông bắnQ9sZDbAx g5RHXKLEanh, vQ9sZDbAxì sựQ9sZDbAx lựaQ9sZDbAx chọn7jJz nàyg5RHXKLE kQ9sZDbAxhông nhưQ9sZDbAx 7jJztôi mon7jJzg đợi…”Q9sZDbAx KhQ9sZDbAxẩu súg5RHXKLEng k7jJzia rờig5RHXKLE k7jJzhỏi 7jJztrán Mg5RHXKLEinh Q9sZDbAxVỹ, nhưngQ9sZDbAx lại7jJz đượcQ9sZDbAx díg5RHXKLE 7jJzsát Q9sZDbAxvào đầu7jJz Q9sZDbAxÁi H7jJzy đầyg5RHXKLE thác7jJzh thức,Q9sZDbAx “…7jJz nếuQ9sZDbAx aQ9sZDbAxnh g5RHXKLEkhông 7jJzra kg5RHXKLEhỏi đây,7jJz 7jJztôi sẽQ9sZDbAx 7jJznổ súng.”

Anh g5RHXKLEkhông 7jJzhề 7jJztrả lờ7jJzi, vìg5RHXKLE lúcg5RHXKLE n7jJzày thậ7jJzt sựg5RHXKLE kh7jJzông tg5RHXKLEhể đoQ9sZDbAxán trướcg5RHXKLE đg5RHXKLEược côQ9sZDbAx đa7jJzng muốg5RHXKLEn làm7jJz nhữQ9sZDbAxng gì…

Gắng gượnQ9sZDbAxg đứngg5RHXKLE dậy,7jJz MQ9sZDbAxinh VỹQ9sZDbAx chốngQ9sZDbAx Q9sZDbAxmột tag5RHXKLEy vg5RHXKLEào tưg5RHXKLEờng, bQ9sZDbAxước rg5RHXKLEa phíaQ9sZDbAx 7jJzcửa ngoàig5RHXKLE g5RHXKLEcủa đại7jJz g5RHXKLEsảnh. Nhưng5RHXKLEg đig5RHXKLE hếtg5RHXKLE đại7jJz sảnh7jJz, aQ9sZDbAxnh bỗ7jJzng qug5RHXKLEay ngườiQ9sZDbAx l7jJzại, trQ9sZDbAxên sàg5RHXKLEn nhà7jJz g5RHXKLEvẫn lQ9sZDbAxưu Q9sZDbAxdấu nhữn7jJzg giọg5RHXKLEt mg5RHXKLEáu tQ9sZDbAxừ 7jJzvai 7jJztrái rớtg5RHXKLE tg5RHXKLEheo nhữngg5RHXKLE bưQ9sZDbAxớc chân7jJz của7jJz anh.

“Chỉ cần7jJz Q9sZDbAxem đưag5RHXKLE g5RHXKLEtôi kh7jJzẩu súng,g5RHXKLE tQ9sZDbAxôi sẽ7jJz 7jJzlập tứ7jJzc r7jJzời khQ9sZDbAxỏi đây7jJz.” Mig5RHXKLEnh VỹQ9sZDbAx gg5RHXKLEằn g5RHXKLEgiọng, đô7jJzi m7jJzắt tựg5RHXKLEa nhg5RHXKLEư 7jJzmắt loà7jJzi hổ7jJz báQ9sZDbAxo vẫnQ9sZDbAx sángQ9sZDbAx rQ9sZDbAxực tron7jJzg án7jJzh 7jJzchiều tà.

Ái Q9sZDbAxHy né7jJzm m7jJzạnh kh7jJzẩu s7jJzúng vg5RHXKLEề phíaQ9sZDbAx ag5RHXKLEnh, 7jJznhưng Điền7jJz g5RHXKLEHuân Q9sZDbAxthì lại7jJz g5RHXKLEnhíu màQ9sZDbAxy đầ7jJzy kQ9sZDbAxhó chịu.

Minh Vỹg5RHXKLE lập7jJz tứQ9sZDbAxc cầm7jJz lấ7jJzy khẩu7jJz s7jJzúng kia7jJz, chĩ7jJza thẳ7jJzng g5RHXKLEvề phíQ9sZDbAxa Điềng5RHXKLE Hug5RHXKLEân, đ7jJzôi m7jJzắt lạnQ9sZDbAxh lùn7jJzg đg5RHXKLEang vằn7jJz lg5RHXKLEên nhữn7jJzg g5RHXKLEtia lửa7jJz đỏ.

*Đoàng*

Điền HuQ9sZDbAxân vẫn7jJz chưg5RHXKLEa g5RHXKLEhề cóg5RHXKLE thêmQ9sZDbAx bQ9sZDbAxất kỳ7jJz phg5RHXKLEản ứngg5RHXKLE g5RHXKLEnào, lg5RHXKLEập tứcQ9sZDbAx Q9sZDbAxgục xuống7jJz Q9sZDbAxsau p7jJzhát 7jJzsúng Q9sZDbAxcủa M7jJzinh Vỹ,g5RHXKLE nhưngQ9sZDbAx chỉ7jJz ởQ9sZDbAx 7jJzmột vịQ9sZDbAx tQ9sZDbAxrí gầnQ9sZDbAx 7jJzlồng n7jJzgực đangQ9sZDbAx Q9sZDbAxkhiến tráiQ9sZDbAx tiQ9sZDbAxm đg5RHXKLEập gấp7jJz gáp7jJz vìg5RHXKLE đa7jJzu đớn.

Ngay c7jJzả HạoQ9sZDbAx 7jJzThần 7jJzcũng Q9sZDbAxđờ ngườg5RHXKLEi, nhìng5RHXKLE bónQ9sZDbAxg ngưg5RHXKLEời lg5RHXKLEuôn tỏg5RHXKLE r7jJza ngg5RHXKLEuy hiểg5RHXKLEm kiQ9sZDbAxa nQ9sZDbAxgã Q9sZDbAxgục hQ9sZDbAxệt Q9sZDbAxnhư VĩnhQ9sZDbAx Kg5RHXKLEỳ vừag5RHXKLE rồi,g5RHXKLE nhQ9sZDbAxưng 7jJzchỉ kh7jJzác ởQ9sZDbAx mộ7jJzt điểm…

Điền HuânQ9sZDbAx v7jJzẫn c7jJzhưa g5RHXKLEngừng thở…g5RHXKLE nơQ9sZDbAxi khog5RHXKLEé mQ9sZDbAxôi xuấtQ9sZDbAx hiệg5RHXKLEn mộQ9sZDbAxt vệtg5RHXKLE máuQ9sZDbAx Q9sZDbAxdài củg5RHXKLEa g5RHXKLEnội thươngg5RHXKLE, 7jJznhưng ĐQ9sZDbAxiền HQ9sZDbAxuân vẫ7jJzn cQ9sZDbAxố c7jJzhấp cườ7jJzi khinQ9sZDbAxh bỉ.

Bóng dág5RHXKLEng Q9sZDbAxMinh Vỹ7jJz kQ9sZDbAxhuất g5RHXKLEsau cánQ9sZDbAxh cửag5RHXKLE phòQ9sZDbAxng đạ7jJzi sả7jJznh, 7jJztiếp bướcg5RHXKLE c7jJzhân b7jJzước rQ9sZDbAxa khỏiQ9sZDbAx k7jJzhu ng5RHXKLEhà mág5RHXKLEy bỏ7jJz hoang.

Đành Q9sZDbAxtin tưởngQ9sZDbAx gig5RHXKLEao 7jJzphó mg5RHXKLEọi việcQ9sZDbAx cQ9sZDbAxòn lại7jJz 7jJzcho HQ9sZDbAxạo Q9sZDbAxThần vậy…

Cảnh t7jJzượng đẫmg5RHXKLE g5RHXKLEmáu của7jJz gQ9sZDbAxian đạiQ9sZDbAx g5RHXKLEsảnh rộngQ9sZDbAx lớ7jJzn khiếnQ9sZDbAx HQ9sZDbAxạo Thầ7jJzn cảm7jJz thấyQ9sZDbAx ngạtQ9sZDbAx t7jJzhở, xunQ9sZDbAxg quQ9sZDbAxanh chỉg5RHXKLE nặcQ9sZDbAx m7jJzùi mg5RHXKLEáu tQ9sZDbAxanh nồng…

Cậu thở7jJz g5RHXKLEdài, g5RHXKLEbước đếng5RHXKLE bg5RHXKLEên cQ9sZDbAxạnh Ái7jJz Q9sZDbAxHy, đặtQ9sZDbAx Q9sZDbAxtay Q9sZDbAxlên bờ7jJz Q9sZDbAxvai nhỏ7jJz bQ9sZDbAxé ấy,Q9sZDbAx saQ9sZDbAxu đó7jJz đg5RHXKLEi lư7jJzớt qug5RHXKLEa mặt7jJz cQ9sZDbAxô, quag5RHXKLEy Q9sZDbAxđầu lại.

“Em sQ9sZDbAxao tg5RHXKLEhế, g5RHXKLEmèo co7jJzn?” N7jJzhìn gươngQ9sZDbAx g5RHXKLEmặt k7jJzỳ l7jJzạ 7jJzcủa cQ9sZDbAxô, cQ9sZDbAxậu la7jJzy mạ7jJznh đg5RHXKLEôi va7jJzi ấy,Q9sZDbAx n7jJzhưng vẫng5RHXKLE khQ9sZDbAxông hềQ9sZDbAx nhg5RHXKLEận đượcg5RHXKLE bQ9sZDbAxất kg5RHXKLEỳ 7jJzphản ứng5RHXKLEg g5RHXKLEnào cả.

Đột ngg5RHXKLEột 7jJzđôi mắt7jJz Ág5RHXKLEi 7jJzHy lQ9sZDbAxại sá7jJzng 7jJzlên, g5RHXKLEđầy vẻ7jJz 7jJzngạc ng5RHXKLEhiên ng5RHXKLEhìn 7jJzHạo Thần.

Bàn Q9sZDbAxtay g5RHXKLEnhỏ béQ9sZDbAx g5RHXKLEấy l7jJzập tg5RHXKLEức kg5RHXKLEéo mạ7jJznh Hạ7jJzo Thầng5RHXKLE xQ9sZDbAxuống, dùng5RHXKLEg 7jJzcả thâng5RHXKLE ngưQ9sZDbAxời g5RHXKLEche cg5RHXKLEhắn ch7jJzo cậuQ9sZDbAx một7jJz các7jJzh gQ9sZDbAxấp gáp.

*Bốp*

Một th7jJzanh Q9sZDbAxgỗ rơ7jJzi xuống7jJz tg5RHXKLErước Q9sZDbAxmắt HQ9sZDbAxạo Thần,7jJz Q9sZDbAxthân g5RHXKLEhình nhQ9sZDbAxỏ Q9sZDbAxbé 7jJzkia c7jJzũng dầng5RHXKLE thảg5RHXKLE lỏnQ9sZDbAxg, sQ9sZDbAxau đóg5RHXKLE ngấtQ9sZDbAx đi…7jJz lQ9sZDbAxại làQ9sZDbAx TịnhQ9sZDbAx NQ9sZDbAxhi… đ7jJzôi 7jJzmắt Q9sZDbAxvẫn sởg5RHXKLE g5RHXKLEhữu Q9sZDbAxnỗi g5RHXKLEhoảng 7jJzsợ khô7jJzng g5RHXKLEdứt, 7jJznhưng lg5RHXKLEần Q9sZDbAxnày lại7jJz m7jJzang 7jJzthêm cảmQ9sZDbAx gi7jJzác mặQ9sZDbAxc cg5RHXKLEảm tộig5RHXKLE lỗi.

“A… em…7jJz e7jJzm khôg5RHXKLEng biếtg5RHXKLE gì7jJz cả.”Q9sZDbAx T7jJzịnh N7jJzhi qu7jJzay người,7jJz chạg5RHXKLEy 7jJzra khỏ7jJzi 7jJzcăn p7jJzhòng đẫQ9sZDbAxm máu.

“Mèo cog5RHXKLEn, eQ9sZDbAxm cóg5RHXKLE sa7jJzo khôngg5RHXKLE?” 7jJzĐưa g5RHXKLEtay đỡ7jJz lg5RHXKLEấy th7jJzân hg5RHXKLEình kia7jJz, H7jJzạo Thầng5RHXKLE ômQ9sZDbAx chặg5RHXKLEt Ág5RHXKLEi Hg5RHXKLEy g5RHXKLEvào lg5RHXKLEòng, đưaQ9sZDbAx t7jJzay vỗQ9sZDbAx vỗQ9sZDbAx vàoQ9sZDbAx Q9sZDbAxmặt cô7jJz liênQ9sZDbAx tục.

Thứ sắc7jJz đỏ7jJz thẫmg5RHXKLE cg5RHXKLEủa máu7jJz Q9sZDbAxchạy dg5RHXKLEài từQ9sZDbAx tráQ9sZDbAxn g5RHXKLEÁi H7jJzy, dườngQ9sZDbAx 7jJznhư th7jJzanh gỗg5RHXKLE 7jJzkia 7jJzđã đượcQ9sZDbAx t7jJzác độngg5RHXKLE mộ7jJzt lự7jJzc Q9sZDbAxrất mạnh.

Hạo Thần7jJz đ7jJzưa n7jJzhanh taQ9sZDbAxy 7jJzáo lag5RHXKLEu nhẹg5RHXKLE những7jJz dQ9sZDbAxòng chảy7jJz Q9sZDbAxvô hạ7jJzn trQ9sZDbAxên mặt7jJz cô…

Đôi mắt7jJz 7jJzĐiền Hug5RHXKLEân tu7jJzy g5RHXKLEmờ nhạt,Q9sZDbAx nh7jJzưng vẫnQ9sZDbAx đ7jJzủ để7jJz trông7jJz thấQ9sZDbAxy nhữngQ9sZDbAx Q9sZDbAxgì đ7jJzang dQ9sZDbAxiễn rQ9sZDbAxa Q9sZDbAxtrong tầm7jJz nhìn.

Gương Q9sZDbAxmặt vQ9sZDbAxà d7jJzáng vẻQ9sZDbAx kia…Q9sZDbAx 7jJzThy Thy?

Từ hàn7jJzh độnQ9sZDbAxg đQ9sZDbAxến cg5RHXKLEử ch7jJzỉ v7jJzà vẻQ9sZDbAx 7jJzmặt, hệ7jJzt nhưg5RHXKLE đangQ9sZDbAx diễQ9sZDbAxn lạig5RHXKLE v7jJzở kịg5RHXKLEch đẫmQ9sZDbAx mQ9sZDbAxáu hg5RHXKLEai 7jJznăm 7jJzvề trước…

“Nhanh… đưag5RHXKLE… Tg5RHXKLEhy Tg5RHXKLEhy r7jJza… khQ9sZDbAxỏi đây…”g5RHXKLE ĐiQ9sZDbAxền HuQ9sZDbAxân dồQ9sZDbAxn 7jJztất cảg5RHXKLE sức7jJz lựcQ9sZDbAx cuố7jJzi g5RHXKLEcùng nóg5RHXKLEi Q9sZDbAxtrong đứtg5RHXKLE quãngQ9sZDbAx, từnQ9sZDbAxg tQ9sZDbAxừ được7jJz Q9sZDbAxphát g5RHXKLEra mQ9sZDbAxột cá7jJzch nặngg5RHXKLE nhọc,g5RHXKLE “…g5RHXKLE c7jJzó… bom…”

Hạo Q9sZDbAxThần ngQ9sZDbAxạc ng5RHXKLEhiên nhìQ9sZDbAxn vềQ9sZDbAx pQ9sZDbAxhía ĐiQ9sZDbAxền Huân,g5RHXKLE gư7jJzơng g5RHXKLEmặt g5RHXKLElộ r7jJzõ vẻQ9sZDbAx sg5RHXKLEửng sốt,g5RHXKLE v7jJzội vàng5RHXKLEg nhấc7jJz bổng7jJz ngườig5RHXKLE ÁiQ9sZDbAx HQ9sZDbAxy l7jJzên, mởg5RHXKLE nha7jJznh ch7jJziếc 7jJzcửa sổ7jJz 7jJzở g7jJzóc phòg5RHXKLEng, lậpQ9sZDbAx tg5RHXKLEức Q9sZDbAxđưa 7jJzcô rQ9sZDbAxa kg5RHXKLEhỏi kg5RHXKLEhu nQ9sZDbAxhà 7jJzmáy g5RHXKLEbỏ hoang.

Ring… ring…

Chiếc điệnQ9sZDbAx thQ9sZDbAxoại g5RHXKLEtrong g5RHXKLEtúi 7jJzáo 7jJzMinh Vỹg5RHXKLE ru7jJzng lê7jJzn khôngg5RHXKLE ngừng.

Anh Q9sZDbAxcho 7jJztay vàog5RHXKLE túi,7jJz đứ7jJzng tựQ9sZDbAxa 7jJzvào chQ9sZDbAxiếc Bg5RHXKLEMW, đểg5RHXKLE m7jJzặc nhữQ9sZDbAxng Q9sZDbAxtên c7jJzận vệQ9sZDbAx đ7jJzang cg5RHXKLEố gắnQ9sZDbAxg sơg5RHXKLE cQ9sZDbAxứu c7jJzho vế7jJzt thươ7jJzng trên7jJz vai.

“Thiếu gg5RHXKLEia, b7jJzà chQ9sZDbAxủ g5RHXKLEđã Q9sZDbAxtự sáQ9sZDbAxt!” Khôg5RHXKLEng Q9sZDbAxđể 7jJzMinh 7jJzVỹ kg5RHXKLEịp 7jJzlên tg5RHXKLEiếng, một7jJz chg5RHXKLEất giọn7jJzg Q9sZDbAxtrầm khg5RHXKLEàn vg5RHXKLEang g5RHXKLElên, hơig5RHXKLE nghg5RHXKLEẹn g5RHXKLElại. “BệnQ9sZDbAxh v7jJziện XY.”

Đầu dâyg5RHXKLE Q9sZDbAxbên kQ9sZDbAxia dườngQ9sZDbAx Q9sZDbAxnhư đan7jJzg rơi7jJz vàog5RHXKLE trQ9sZDbAxạng tháig5RHXKLE hoản7jJzg Q9sZDbAxloạn, nQ9sZDbAxói vội7jJz vQ9sZDbAxài cQ9sZDbAxâu rồig5RHXKLE tắQ9sZDbAxt máy.Q9sZDbAx Đ7jJzôi mQ9sZDbAxắt MiQ9sZDbAxnh Vỹg5RHXKLE tốQ9sZDbAxi lạig5RHXKLE, gạtQ9sZDbAx đ7jJzám cg5RHXKLEận Q9sZDbAxvệ sQ9sZDbAxang 7jJzmột bê7jJzn, l7jJzạnh Q9sZDbAxlùng g5RHXKLEra lệnh.

“Ở đây,g5RHXKLE bg5RHXKLEảo vQ9sZDbAxệ vợQ9sZDbAx tôi.”

Chiếc BQ9sZDbAxMW nhg5RHXKLEanh ch7jJzóng k7jJzhuất sQ9sZDbAxau màn7jJz đêmQ9sZDbAx, đQ9sZDbAxể lạig5RHXKLE Q9sZDbAxphía sQ9sZDbAxau mộg5RHXKLEt nỗ7jJzi ânQ9sZDbAx g5RHXKLEhận g5RHXKLEquá lớn.

“Bà cóg5RHXKLE haQ9sZDbAxi sQ9sZDbAxự 7jJzlựa chọn…7jJz” Điề7jJzn 7jJzHuân Q9sZDbAxliếc nhQ9sZDbAxìn Q9sZDbAxbà Hg5RHXKLEàn, s7jJzau đQ9sZDbAxó đặtQ9sZDbAx vào7jJz lòng7jJz b7jJzàn ta7jJzy của7jJz bg5RHXKLEà HànQ9sZDbAx mQ9sZDbAxột cog5RHXKLEn Q9sZDbAxdao sắcQ9sZDbAx nh7jJzọn. “…7jJz hoặc7jJz g5RHXKLEtôi Q9sZDbAxsẽ c7jJzho người7jJz giết7jJz tê7jJzn MiQ9sZDbAxnh g5RHXKLEVỹ, đg5RHXKLEứa cQ9sZDbAxon tra7jJzi độcg5RHXKLE nhất7jJz củg5RHXKLEa bà…Q9sZDbAx h7jJzoặc tựg5RHXKLE taQ9sZDbAxy b7jJzà kếtQ9sZDbAx thg5RHXKLEúc cuộcQ9sZDbAx sống7jJz củaQ9sZDbAx Tg5RHXKLEhy Thy.”

Nếu Đig5RHXKLEền 7jJzHuân 7jJzkhông cóg5RHXKLE đưg5RHXKLEợc Thg5RHXKLEy Tg5RHXKLEhy, thìg5RHXKLE khônQ9sZDbAxg 7jJzai cg5RHXKLEó quQ9sZDbAxyền ấyQ9sZDbAx cả!

Thật sg5RHXKLEự, Đ7jJziền Huâng5RHXKLE k7jJzhông phQ9sZDbAxục! TạiQ9sZDbAx saQ9sZDbAxo cùng5RHXKLEg huyếtQ9sZDbAx th7jJzống, vốQ9sZDbAxn 7jJzdĩ cảg5RHXKLE MQ9sZDbAxinh Vỹ7jJz Q9sZDbAxvà Tg5RHXKLEhy ThQ9sZDbAxy đều7jJz kQ9sZDbAxhông tQ9sZDbAxhể đếQ9sZDbAxn vQ9sZDbAxới nhaQ9sZDbAxu, 7jJznhưng tạig5RHXKLE 7jJzsao 7jJzThy g5RHXKLEThy lạiQ9sZDbAx chọQ9sZDbAxn 7jJzMinh V7jJzỹ g5RHXKLEmà khôngg5RHXKLE chọQ9sZDbAxn Điền7jJz Huân?!

Ăn k7jJzhông được7jJz Q9sZDbAxthì đành7jJz đạp7jJz đổ7jJz vậy…

Dàn dựnQ9sZDbAxg mộg5RHXKLEt 7jJzvụ việQ9sZDbAxc bắtQ9sZDbAx Q9sZDbAxcóc đ7jJzơn giản,7jJz g5RHXKLEđúng làQ9sZDbAx kh7jJzông g5RHXKLEquá khóQ9sZDbAx vg5RHXKLEới ĐiềnQ9sZDbAx Huân.

Mặc kệg5RHXKLE 7jJzMinh Q9sZDbAxVỹ và7jJz Đi7jJzền Huâg5RHXKLEn Q9sZDbAxđã k7jJzề g5RHXKLEvai s7jJzát cánh7jJz hơnQ9sZDbAx 7jJzba g5RHXKLEnăm trờQ9sZDbAxi… mặc7jJz kệ7jJz ánh7jJz nhìn7jJz oQ9sZDbAxán hậnQ9sZDbAx củ7jJza 7jJzThy Thy…Q9sZDbAx ĐiQ9sZDbAxền Q9sZDbAxHuân vẫn7jJz sQ9sZDbAxẽ thựcg5RHXKLE hiệQ9sZDbAxn kQ9sZDbAxế hoạch.

“Điền 7jJzHuân, anQ9sZDbAxh bị7jJz làm7jJz sa7jJzo vậyg5RHXKLE hả?”Q9sZDbAx 7jJzThy 7jJzThy tứcg5RHXKLE giận7jJz trQ9sZDbAxừng mắtQ9sZDbAx nhg5RHXKLEìn Đi7jJzền Huâg5RHXKLEn, tạig5RHXKLE sg5RHXKLEao g5RHXKLEngười 7jJzmà TQ9sZDbAxhy Q9sZDbAxThy lg5RHXKLEuôn xeg5RHXKLEm 7jJzlà anQ9sZDbAxh trQ9sZDbAxai tốg5RHXKLEt lạQ9sZDbAxi có7jJz thểg5RHXKLE 7jJzlàm những7jJz 7jJzviệc ng5RHXKLEhư thếg5RHXKLE này?

Đặt lònQ9sZDbAxg tiQ9sZDbAxn và7jJzo mộQ9sZDbAxt ngườg5RHXKLEi đQ9sZDbAxang chìm7jJz sâQ9sZDbAxu vàog5RHXKLE 7jJznỗi thùQ9sZDbAx hậg5RHXKLEn g5RHXKLEsâu lắng5RHXKLEg, Q9sZDbAxliệu 7jJzcó ph7jJzải làQ9sZDbAx sQ9sZDbAxai lầm?

“Sao? Q9sZDbAxBà cóg5RHXKLE 7jJzba gi7jJzây đểg5RHXKLE 7jJzlựa ch7jJzọn…” Đ7jJziền HuQ9sZDbAxân nhQ9sZDbAxìn bg5RHXKLEà Hg5RHXKLEàn 7jJzvới mộ7jJzt Q9sZDbAxánh Q9sZDbAxmắt 7jJzđầy thíchQ9sZDbAx thúg5RHXKLE, tiếpg5RHXKLE tụcQ9sZDbAx dồQ9sZDbAxn 7jJzbà đếng5RHXKLE đườngQ9sZDbAx cùngg5RHXKLE, “…Q9sZDbAx m7jJzột… hai…g5RHXKLE ba…”

“Ta… sẽ7jJz bảo7jJz v7jJzệ MiQ9sZDbAxnh Vỹ!”Q9sZDbAx Cả7jJz ngườig5RHXKLE Q9sZDbAxbà HàQ9sZDbAxn rug5RHXKLEn lên7jJz, nắmg5RHXKLE chQ9sZDbAxặt lấg5RHXKLEy g5RHXKLEcon g5RHXKLEdao n7jJzhỏ g5RHXKLEbé nh7jJzưng lạig5RHXKLE g5RHXKLEsắc lạ7jJznh g5RHXKLEtrong tay.

Câu g5RHXKLEtrả lờQ9sZDbAxi Q9sZDbAxhoàn toàng5RHXKLE đúngg5RHXKLE vớiQ9sZDbAx những7jJz gQ9sZDbAxì Điền7jJz Huân7jJz mog5RHXKLEng đợi,g5RHXKLE gương7jJz mặtQ9sZDbAx ấy7jJz đan7jJzg nởQ9sZDbAx mộtg5RHXKLE n7jJzụ cQ9sZDbAxười Q9sZDbAxcay đắQ9sZDbAxng 7jJztrên môi…

“Nếu gig5RHXKLEết, tQ9sZDbAxa sẽg5RHXKLE giếtg5RHXKLE cậu.”g5RHXKLE Đ7jJzột ngộtQ9sZDbAx bg5RHXKLEà HànQ9sZDbAx ngướ7jJzc mặtQ9sZDbAx lênQ9sZDbAx, Q9sZDbAxánh g5RHXKLEnhìn dQ9sZDbAxứt khg5RHXKLEoát vàQ9sZDbAx nhang5RHXKLEh chóg5RHXKLEng hướngg5RHXKLE mQ9sZDbAxũi Q9sZDbAxdao 7jJzvề phíQ9sZDbAxa ĐiềnQ9sZDbAx Huân.

Nhưng 7jJzmột b7jJzóng dáng5RHXKLEg nhỏ7jJz béQ9sZDbAx Q9sZDbAxđã lậpQ9sZDbAx tứg5RHXKLEc đứnQ9sZDbAxg cQ9sZDbAxhắn trưg5RHXKLEớc mg5RHXKLEặt Điềng5RHXKLE HQ9sZDbAxuân, hứQ9sZDbAxng trọg5RHXKLEn nhát7jJz 7jJzdao Q9sZDbAxtàn nhẫ7jJzn c7jJzủa 7jJzbà Hàng5RHXKLE. CQ9sZDbAxả bà7jJz HQ9sZDbAxàn g5RHXKLEvà Điền7jJz Q9sZDbAxHuân đg5RHXKLEều sữ7jJzng Q9sZDbAxngười, nhg5RHXKLEìn 7jJzdòng mág5RHXKLEu đan7jJzg t7jJzhấm đẫmQ9sZDbAx chiQ9sZDbAxếc Q9sZDbAxváy xing5RHXKLEh xắ7jJzn Q9sZDbAxcủa ThQ9sZDbAxy TQ9sZDbAxhy, và7jJz bón7jJzg Q9sZDbAxdáng Q9sZDbAxấy cũng7jJz gụcg5RHXKLE nQ9sZDbAxgã trQ9sZDbAxong Q9sZDbAxđau đQ9sZDbAxớn. Q9sZDbAxThy Thy…7jJz Q9sZDbAxkhông 7jJzhề cg5RHXKLEảm thấyQ9sZDbAx tg5RHXKLEức giậng5RHXKLE haQ9sZDbAxy oá7jJzn trácg5RHXKLEh ĐiQ9sZDbAxền Hu7jJzân, cg5RHXKLEhỉ làg5RHXKLE nhấtQ9sZDbAx thờg5RHXKLEi cảmg5RHXKLE thấ7jJzy k7jJzhó chQ9sZDbAxịu với7jJz những7jJz hg5RHXKLEành động7jJz tg5RHXKLEhất tg5RHXKLEhường kia…

Nhưng khôg5RHXKLEng v7jJzì Q9sZDbAxthế, m7jJzột T7jJzhy Tg5RHXKLEhy luQ9sZDbAxôn h7jJzết lòng7jJz 7jJzvì người7jJz kh7jJzác đểQ9sZDbAx mặc7jJz Điề7jJzn HuQ9sZDbAxân ch7jJzịu nhátg5RHXKLE Q9sZDbAxdao ấy.

Điền H7jJzuân v7jJzội 7jJzvàng nângg5RHXKLE người7jJz 7jJzThy T7jJzhy lên,7jJz trong5RHXKLEg đôig5RHXKLE g5RHXKLEmắt kg5RHXKLEia đa7jJzng xuấg5RHXKLEt h7jJziện một7jJz dòQ9sZDbAxng l7jJzệ đauQ9sZDbAx đớn.

“Em… g5RHXKLExin lỗi…”

Đôi mắtg5RHXKLE dầg5RHXKLEn khQ9sZDbAxép Q9sZDbAxlại, vàQ9sZDbAx khôn7jJzg bQ9sZDbAxao gi7jJzờ mởQ9sZDbAx Q9sZDbAxra nữa.Q9sZDbAx Đếng5RHXKLE g5RHXKLEtận Q9sZDbAxlúc Tg5RHXKLEhy Tg5RHXKLEhy trútQ9sZDbAx hơig5RHXKLE thQ9sZDbAxở cuốQ9sZDbAxi g5RHXKLEcùng, g5RHXKLEMinh Vỹg5RHXKLE chg5RHXKLEỉ kị7jJzp nhìg5RHXKLEn g5RHXKLEngắm gươngQ9sZDbAx Q9sZDbAxmặt trg5RHXKLEắng bệcQ9sZDbAxh ấg5RHXKLEy, Q9sZDbAxkhông quêg5RHXKLEn g5RHXKLEtặng chQ9sZDbAxo người7jJz đangg5RHXKLE ng5RHXKLEắm giữ7jJz cg5RHXKLEon g5RHXKLEdao đQ9sZDbAxẫm máuQ9sZDbAx tQ9sZDbAxrong ta7jJzy mQ9sZDbAxột ág5RHXKLEnh nQ9sZDbAxhìn cămg5RHXKLE hận7jJz… làQ9sZDbAx bg5RHXKLEà Hàn!

Bà khô7jJzng hềg5RHXKLE giảQ9sZDbAxi 7jJzthích haQ9sZDbAxy g5RHXKLEthanh mig5RHXKLEnh chg5RHXKLEo bQ9sZDbAxất cứg5RHXKLE đi7jJzều gg5RHXKLEì cả7jJz… Q9sZDbAxvì g5RHXKLEsự thật7jJz, cg5RHXKLEhính 7jJzbà đãg5RHXKLE hạg5RHXKLEi chếtg5RHXKLE Q9sZDbAxThy Thy.

Nhưng lúcQ9sZDbAx MinQ9sZDbAxh g5RHXKLEVỹ đến,g5RHXKLE cũQ9sZDbAxng là7jJz 7jJzlúc Điềng5RHXKLE Hug5RHXKLEân r7jJzời đi…

Đại g5RHXKLEsảnh, từn7jJzg giâyQ9sZDbAx phg5RHXKLEút trô7jJzi qua7jJz, số7jJz mệnhQ9sZDbAx c7jJzủa Điề7jJzn Huâng5RHXKLE cũQ9sZDbAxng dầg5RHXKLEn kết7jJz thúc,7jJz trước7jJz mắg5RHXKLEt chỉg5RHXKLE còQ9sZDbAxn Q9sZDbAxthi Q9sZDbAxthể Q9sZDbAxđẫm máu7jJz Q9sZDbAxcủa Vĩng5RHXKLEh Kỳ.

Lần này…g5RHXKLE Q9sZDbAxđã khiếng5RHXKLE qug5RHXKLEá nhig5RHXKLEều ngưQ9sZDbAxời thư7jJzơng tổn…Q9sZDbAx ĐiềQ9sZDbAxn Hug5RHXKLEân b7jJzật cườig5RHXKLE, nụg5RHXKLE cư7jJzời cQ9sZDbAxay đắQ9sZDbAxng mộtg5RHXKLE cág5RHXKLEch Q9sZDbAxđau đớn.

Một âmg5RHXKLE thag5RHXKLEnh chấnQ9sZDbAx độg5RHXKLEng v7jJzang lê7jJzn, đồ7jJzng thờ7jJzi kQ9sZDbAxhiến ng5RHXKLEgọn 7jJzlửa dg5RHXKLEo tácg5RHXKLE độngg5RHXKLE mạnhQ9sZDbAx bù7jJzng cháQ9sZDbAxy, mg5RHXKLEạnh g5RHXKLEmẽ vàg5RHXKLE nuQ9sZDbAxốt chg5RHXKLEửng 7jJztất cả.

Trong đáQ9sZDbAxm c7jJzháy saQ9sZDbAxu vụg5RHXKLE nổ,g5RHXKLE một7jJz giọt7jJz nướcQ9sZDbAx mắtQ9sZDbAx đầ7jJzu tiêg5RHXKLEn rg5RHXKLEơi 7jJzxuống từg5RHXKLE gươ7jJzng mặQ9sZDbAxt 7jJzĐiền Huân…

*Bệnh viện7jJz XY*

“Bác sĩ!”g5RHXKLE Hạog5RHXKLE Thầng5RHXKLE b7jJzế ÁQ9sZDbAxi HQ9sZDbAxy tg5RHXKLErên Q9sZDbAxtay, xôngg5RHXKLE vQ9sZDbAxào bQ9sZDbAxệnh việ7jJzn vớiQ9sZDbAx trạng7jJz thág5RHXKLEi vô7jJz cùngg5RHXKLE ho7jJzảng g5RHXKLEloạn, gàg5RHXKLEo lêg5RHXKLEn tro7jJzng vô7jJz vọng.7jJz “g5RHXKLELàm ơn,g5RHXKLE cứg5RHXKLEu g5RHXKLEcô ấy!7jJz g5RHXKLELàm ơn!”

“Đặt cQ9sZDbAxô g5RHXKLEấy lêg5RHXKLEn đâg5RHXKLEy.” 7jJzMột g5RHXKLEcô 7jJzy tg5RHXKLEá trg5RHXKLEực lg5RHXKLEập tứcQ9sZDbAx g5RHXKLEđẩy chiếcQ9sZDbAx xg5RHXKLEe Q9sZDbAxđẩy màug5RHXKLE tQ9sZDbAxrắng r7jJza trưQ9sZDbAxớc mg5RHXKLEặt g5RHXKLEHạo g5RHXKLEThần, c7jJzất 7jJzgiọng g5RHXKLEra lệnh.

Hạo ThQ9sZDbAxần cẩng5RHXKLE trọng5RHXKLEg đặtg5RHXKLE 7jJzÁi HQ9sZDbAxy 7jJznằm Q9sZDbAxlên chig5RHXKLEếc 7jJzxe g5RHXKLEđẩy ấQ9sZDbAxy, g5RHXKLEcậu vộiQ9sZDbAx 7jJzvã nố7jJzi bQ9sZDbAxước 7jJztheo chiế7jJzc 7jJzxe đế7jJzn tậng5RHXKLE k7jJzhi khuấtQ9sZDbAx hẳQ9sZDbAxn sag5RHXKLEu phòQ9sZDbAxng cấg5RHXKLEp cứu.

Mệt mỏiQ9sZDbAx ngồ7jJzi x7jJzuống dãg5RHXKLEy 7jJzghế cg5RHXKLEhờ ngog5RHXKLEài phQ9sZDbAxòng cấQ9sZDbAxp cứu,Q9sZDbAx g5RHXKLEHạo g5RHXKLEThần h7jJzai taQ9sZDbAxy g5RHXKLEôm lấ7jJzy đầu,Q9sZDbAx cố7jJz gg5RHXKLEắng địQ9sZDbAxnh tg5RHXKLEhần lại.

Trong kh7jJzi đó…

*Bệnh Q9sZDbAxviện XX*

Minh Vỹg5RHXKLE ngg5RHXKLEồi trg5RHXKLEong g5RHXKLEphòng cấpg5RHXKLE cứ7jJzu ởg5RHXKLE bQ9sZDbAxệnh vi7jJzện lớQ9sZDbAxn nhấtg5RHXKLE thQ9sZDbAxành phố,7jJz an7jJzh đ7jJzã g5RHXKLEphải mấg5RHXKLEt cảQ9sZDbAx giờQ9sZDbAx đồng7jJz hồg5RHXKLE mớg5RHXKLEi đến7jJz đượcg5RHXKLE cáQ9sZDbAxi bệg5RHXKLEnh viện7jJz rộngg5RHXKLE lớng5RHXKLE này.

Ring… ring…

Điện thoQ9sZDbAxại lạg5RHXKLEi rung…

“Chuyện gì?Q9sZDbAx” g5RHXKLEMinh 7jJzVỹ tự7jJza hẳnQ9sZDbAx ngg5RHXKLEười vQ9sZDbAxào Q9sZDbAxchiếc ghế7jJz Q9sZDbAxở p7jJzhòng 7jJzđợi, ch7jJzán nảQ9sZDbAxn nhấn7jJz núQ9sZDbAxt nhậng5RHXKLE cuộcQ9sZDbAx gọQ9sZDbAxi saQ9sZDbAxu Q9sZDbAxđó ág5RHXKLEp điệ7jJzn thoạQ9sZDbAxi và7jJzo 7jJztai, đếnQ9sZDbAx tậnQ9sZDbAx Q9sZDbAxlúc n7jJzày 7jJzanh 7jJzmới cả7jJzm 7jJzthấy sựQ9sZDbAx đQ9sZDbAxau b7jJzuốt đến7jJz têQ9sZDbAx dạiQ9sZDbAx Q9sZDbAxở bờ7jJz vai.

“Thiếu… thig5RHXKLEếu giag5RHXKLE, nổ…Q9sZDbAx n7jJzổ g5RHXKLErồi!” Từg5RHXKLE đầ7jJzu dQ9sZDbAxây bên7jJz kQ9sZDbAxia, tênQ9sZDbAx cậng5RHXKLE v7jJzệ lắpg5RHXKLE 7jJzbắp g5RHXKLEnhư đQ9sZDbAxang Q9sZDbAxcực kg5RHXKLEỳ hoảngg5RHXKLE 7jJzloạn, thởg5RHXKLE gấg5RHXKLEp không5RHXKLEg ngừng.

“Nổ?” Q9sZDbAxMinh Vỹ7jJz ng5RHXKLEhíu màg5RHXKLEy, lặQ9sZDbAxp g5RHXKLElại duQ9sZDbAxy Q9sZDbAxnhất mQ9sZDbAxột tg5RHXKLEừ nhQ9sZDbAxư đang7jJz chờ7jJz g5RHXKLEsự c7jJzhứng thựcQ9sZDbAx g5RHXKLEtừ pg5RHXKLEhía 7jJzbên kia.

“Khu g5RHXKLEnhà máy…Q9sZDbAx n7jJzổ.” Q9sZDbAxVừa nghg5RHXKLEe thQ9sZDbAxấy côQ9sZDbAx n7jJzói gấpQ9sZDbAx gáQ9sZDbAxp vọng7jJz g5RHXKLEsang Q9sZDbAxđiện g5RHXKLEthoại từQ9sZDbAx g5RHXKLEphía bê7jJzn ki7jJza, Mi7jJznh g5RHXKLEVỹ mg5RHXKLEới kịpQ9sZDbAx nhậnQ9sZDbAx g5RHXKLEthấy t7jJzừ phíQ9sZDbAxa bê7jJzn ki7jJza điện7jJz g5RHXKLEthoại cóQ9sZDbAx g5RHXKLErất nhiều7jJz thg5RHXKLEứ âmg5RHXKLE thanQ9sZDbAxh g5RHXKLEkhác nhau.

“Chết tiệ7jJzt! Côg5RHXKLE ấQ9sZDbAxy Q9sZDbAxra k7jJzhỏi đóQ9sZDbAx chưa?g5RHXKLE” Min7jJzh 7jJzVỹ tứcQ9sZDbAx giậ7jJzn Q9sZDbAxquát l7jJzên, đôiQ9sZDbAx 7jJzmắt đangg5RHXKLE lộ7jJz 7jJzrõ vẻg5RHXKLE Q9sZDbAxlo lắng.

Tại s7jJzao Q9sZDbAxlúc đấQ9sZDbAxy… ang5RHXKLEh g5RHXKLEkhông ởg5RHXKLE l7jJzại mg5RHXKLEà lậpQ9sZDbAx tức7jJz đến7jJz g5RHXKLEbên bg5RHXKLEà tg5RHXKLEa thếg5RHXKLE này?

“Vẫn… chưa.Q9sZDbAx” Gi7jJzọng ng5RHXKLEói Q9sZDbAxbên Q9sZDbAxkia rấtg5RHXKLE nhỏ7jJz, dườQ9sZDbAxng nhQ9sZDbAxư đg5RHXKLEã cốg5RHXKLE gắQ9sZDbAxng thQ9sZDbAxu hg5RHXKLEết cQ9sZDbAxan Q9sZDbAxđảm đg5RHXKLEể trả7jJz lời.

Gương 7jJzmặt MiQ9sZDbAxnh Q9sZDbAxVỹ trởg5RHXKLE nQ9sZDbAxên tái7jJz nQ9sZDbAxhợt dướ7jJzi án7jJzh g5RHXKLEđèn chùmg5RHXKLE g5RHXKLEtrong bệnQ9sZDbAxh việ7jJzn, cốg5RHXKLE gắn7jJzg gượng5RHXKLEg ngườig5RHXKLE đứngg5RHXKLE d7jJzậy, nhưnQ9sZDbAxg sa7jJzu đQ9sZDbAxó lại7jJz 7jJzngã khuQ9sZDbAxỵu xg5RHXKLEuống đất.

Vết thươ7jJzng trênQ9sZDbAx vai…g5RHXKLE đãg5RHXKLE khQ9sZDbAxiến anQ9sZDbAxh mấtg5RHXKLE quáQ9sZDbAx nhg5RHXKLEiều máu.

Đôi Q9sZDbAxmắt ag5RHXKLEnh dầQ9sZDbAxn tg5RHXKLEối 7jJzlại, cảg5RHXKLE ngQ9sZDbAxười dQ9sZDbAxường nQ9sZDbAxhư khônQ9sZDbAxg cQ9sZDbAxòn cQ9sZDbAxhút sQ9sZDbAxức lực7jJz 7jJznào cảQ9sZDbAx. 7jJzToàn thg5RHXKLEân 7jJzhoàn tQ9sZDbAxoàn bấ7jJzt động7jJz 7jJztrên g5RHXKLEnền đất,7jJz MiQ9sZDbAxnh Vỹ7jJz đaQ9sZDbAxng Q9sZDbAxcố Q9sZDbAxgắng gg5RHXKLEượng dậg5RHXKLEy… nh7jJzưng tấtg5RHXKLE cảQ9sZDbAx chỉQ9sZDbAx Q9sZDbAxlà vôQ9sZDbAx 7jJzích. Lần7jJz nàyg5RHXKLE, g5RHXKLEanh lạ7jJzi mộtg5RHXKLE 7jJzlần nữa…Q9sZDbAx đáQ9sZDbAxnh mấ7jJzt ngườig5RHXKLE g5RHXKLEcon gái7jJz m7jJzà Q9sZDbAxmình Q9sZDbAxyêu thương.

Khoé Q9sZDbAxmôi t7jJzrên gương5RHXKLEg mQ9sZDbAxặt đi7jJzển trag5RHXKLEi khẽg5RHXKLE nhếcQ9sZDbAxh lêQ9sZDbAxn, mộtQ9sZDbAx nụQ9sZDbAx cườig5RHXKLE nhạt,Q9sZDbAx đồnQ9sZDbAxg lg5RHXKLEúc đôg5RHXKLEi mắtg5RHXKLE g5RHXKLElạnh g5RHXKLElùng kig5RHXKLEa cg5RHXKLEũng dần7jJz khépg5RHXKLE lại,g5RHXKLE ch7jJze khuấtg5RHXKLE tầmg5RHXKLE 7jJznhìn mờg5RHXKLE ảo.

Chap 40

Người e7jJzm Q9sZDbAxyêu 7jJzlà anh?

Hạo ThầnQ9sZDbAx Q9sZDbAxlo lắnQ9sZDbAxg đứn7jJzg chắg5RHXKLEn trướcg5RHXKLE 7jJzcửa phòng7jJz cấ7jJzp cQ9sZDbAxứu, g5RHXKLEtại 7jJzsao vào7jJz khoảQ9sZDbAxnh 7jJzkhắc qua7jJzn g5RHXKLEtrọng thì7jJz thg5RHXKLEời gi7jJzan lạig5RHXKLE tr7jJzôi chg5RHXKLEậm thế7jJz Q9sZDbAxnày Q9sZDbAxcơ chứ?

Ái HQ9sZDbAxy g5RHXKLEcủa g5RHXKLEngày hôQ9sZDbAxm nag5RHXKLEy… quảg5RHXKLE thật7jJz rQ9sZDbAxất l7jJzạ lQ9sZDbAxẫm, nhg5RHXKLEưng 7jJzlại 7jJzvô cùnQ9sZDbAxg 7jJzđáng thưg5RHXKLEơng g5RHXKLEtrong Q9sZDbAxmắt cậu.

Đôi mg5RHXKLEắt k7jJzhông lẫnQ9sZDbAx 7jJzchút g5RHXKLEtạp Q9sZDbAxniệm lQ9sZDbAxuôn lu7jJzôn ánh7jJz l7jJzên nhữnQ9sZDbAxg 7jJztia nhìng5RHXKLE l7jJzém Q9sZDbAxlỉnh g5RHXKLElại trởg5RHXKLE 7jJznên sâQ9sZDbAxu thẳg5RHXKLEm khôn7jJzg chút7jJz hạng5RHXKLE định,7jJz Q9sZDbAxvô tr7jJzi 7jJzvô giác.

Khoảnh khắ7jJzc đố7jJzi diệng5RHXKLE vQ9sZDbAxới Q9sZDbAxđôi mắQ9sZDbAxt vôQ9sZDbAx cg5RHXKLEảm ấy,Q9sZDbAx t7jJzrái tiQ9sZDbAxm Hg5RHXKLEạo Tg5RHXKLEhần chợt7jJz ch7jJzùng xuống,Q9sZDbAx tưởngQ9sZDbAx 7jJzchừng nhưg5RHXKLE đang7jJz chg5RHXKLEìm g5RHXKLEsâu vg5RHXKLEào Q9sZDbAxnỗi đg5RHXKLEau g5RHXKLEcùng cực.

Nghĩ đếng5RHXKLE Q9sZDbAxviệc mình7jJz đãg5RHXKLE từn7jJzg tiếQ9sZDbAxp g5RHXKLEtay chQ9sZDbAxo 7jJzĐiền g5RHXKLEHuân Q9sZDbAxthực g5RHXKLEhiện kQ9sZDbAxế hoạch7jJz trảQ9sZDbAx tg5RHXKLEhù, HạQ9sZDbAxo Thầng5RHXKLE g5RHXKLElại cảmg5RHXKLE thg5RHXKLEấy vôg5RHXKLE 7jJzcùng nhứQ9sZDbAxc bug5RHXKLEốt nơg5RHXKLEi ngực7jJz, Q9sZDbAxchỉ trànQ9sZDbAx 7jJzngập Q9sZDbAxduy nhg5RHXKLEất mộQ9sZDbAxt thứg5RHXKLE cảm7jJz Q9sZDbAxxúc 7jJzân hận.

Đôi mắtQ9sZDbAx trởg5RHXKLE nQ9sZDbAxên 7jJzthất thần,7jJz tầ7jJzm nhìng5RHXKLE dần7jJz tQ9sZDbAxối l7jJzại… Lồn7jJzg ngựcg5RHXKLE hig5RHXKLEện gg5RHXKLEiờ cứg5RHXKLE nh7jJzư đanQ9sZDbAxg Q9sZDbAxbị thiQ9sZDbAxêu đốt,g5RHXKLE g5RHXKLEnóng bQ9sZDbAxỏng Q9sZDbAxnhưng g5RHXKLElại Q9sZDbAxvô 7jJzcùng 7jJzđau rg5RHXKLEát mỗi7jJz g5RHXKLEkhi lg5RHXKLEại Q9sZDbAxthêm mộtg5RHXKLE g5RHXKLEgiây trô7jJzi qua.

Làm ơn…7jJz ÁQ9sZDbAxi Hyg5RHXKLE, đừ7jJzng để7jJz 7jJzxảy cQ9sZDbAxô ấyQ9sZDbAx rg5RHXKLEa bất7jJz cứQ9sZDbAx chuyQ9sZDbAxện g5RHXKLEgì cả!

*Cạch*

Cánh cQ9sZDbAxửa phòngQ9sZDbAx 7jJzcấp cứug5RHXKLE đượcg5RHXKLE mởg5RHXKLE rg5RHXKLEa, g5RHXKLEkèm t7jJzheo độngQ9sZDbAx tácg5RHXKLE gạg5RHXKLEt Hạg5RHXKLEo Thần7jJz s7jJzang mộ7jJzt bên.

Chiếc xg5RHXKLEe đẩy7jJz mg5RHXKLEàu trQ9sZDbAxắng đQ9sZDbAxang mag5RHXKLEng t7jJzheo m7jJzột thQ9sZDbAxiên sứQ9sZDbAx mấtg5RHXKLE điQ9sZDbAx đôig5RHXKLE cánh,Q9sZDbAx gươg5RHXKLEng g5RHXKLEmặt nhợtQ9sZDbAx nQ9sZDbAxhạt không5RHXKLEg c7jJzhút sức7jJz sốnQ9sZDbAxg nhắ7jJzm nghiềnQ9sZDbAx đôi7jJz mg5RHXKLEắt, Q9sZDbAxtrên đầ7jJzu quấng5RHXKLE Q9sZDbAxmột dảig5RHXKLE băn7jJzg trắ7jJzng kháQ9sZDbAx mỏnQ9sZDbAxg, Q9sZDbAxmái tóc7jJz mg5RHXKLEàu caQ9sZDbAxfe sữag5RHXKLE vẫn7jJz bồng7jJz g5RHXKLEbềnh và7jJz tôn7jJz 7jJzlên 7jJzvẻ đẹ7jJzp thuầnQ9sZDbAx khiết.

Ái HQ9sZDbAxy đQ9sZDbAxược Q9sZDbAxy tá7jJz đưag5RHXKLE rg5RHXKLEa khỏig5RHXKLE ph7jJzòng bằg5RHXKLEng cQ9sZDbAxhiếc 7jJzxe đẩy7jJz trắnQ9sZDbAxg toQ9sZDbAxát, theQ9sZDbAxo 7jJzsau lg5RHXKLEà ông7jJz bá7jJzc sg5RHXKLEĩ g5RHXKLEtrung niên7jJz Q9sZDbAxđang cầmg5RHXKLE trên7jJz tg5RHXKLEay mộtg5RHXKLE g5RHXKLExấp hồg5RHXKLE s7jJzơ bệnh7jJz án.

Hạo ThầQ9sZDbAxn mg5RHXKLEấp 7jJzmáy 7jJzđôi môQ9sZDbAxi, đQ9sZDbAxưa g5RHXKLEtay nh7jJzư muống5RHXKLE níug5RHXKLE giữ7jJz 7jJzcô lạQ9sZDbAxi, nhQ9sZDbAxưng lạiQ9sZDbAx bịg5RHXKLE mQ9sZDbAxột bàng5RHXKLE 7jJztay cg5RHXKLEhặn g5RHXKLEngang hànhQ9sZDbAx độngg5RHXKLE ấy.

Đôi 7jJzmắt Q9sZDbAxcậu k7jJzhông nhìng5RHXKLE bácQ9sZDbAx sg5RHXKLEĩ lQ9sZDbAxấy mộtQ9sZDbAx cáiQ9sZDbAx, tig5RHXKLEếp tụg5RHXKLEc 7jJzdõi Q9sZDbAxtheo cQ9sZDbAxhiếc Q9sZDbAxxe đẩyg5RHXKLE đang7jJz đưQ9sZDbAxa ngườig5RHXKLE c7jJzon gá7jJzi 7jJzyếu 7jJzớt 7jJzkia cáchg5RHXKLE Q9sZDbAxxa kQ9sZDbAxhỏi mình.

“Đã g5RHXKLEqua tìg5RHXKLEnh trạ7jJzng nQ9sZDbAxguy kịcQ9sZDbAxh, 7jJzvết th7jJzương t7jJzuy khô7jJzng nặn7jJzg nhưngg5RHXKLE lạ7jJzi mg5RHXKLEất kg5RHXKLEhá nhiềg5RHXKLEu máu7jJz, Q9sZDbAxđặc g5RHXKLEbiệt g5RHXKLEcó thểg5RHXKLE để7jJz lạiQ9sZDbAx d7jJzi chứngg5RHXKLE chg5RHXKLEo 7jJzcô 7jJzấy.” Vịg5RHXKLE Q9sZDbAxbác sĩ7jJz hiền7jJz từ7jJz g5RHXKLEtrước mặQ9sZDbAxt mg5RHXKLEở lời,Q9sZDbAx vg5RHXKLEỗ vQ9sZDbAxỗ vQ9sZDbAxai Hạog5RHXKLE Thần7jJz 7jJznhư đa7jJzng cg5RHXKLEố Q9sZDbAxgắng t7jJzrấn 7jJzan. “CậuQ9sZDbAx hQ9sZDbAxãy 7jJzđi làQ9sZDbAxm thủQ9sZDbAx tụQ9sZDbAxc nQ9sZDbAxhập viện7jJz, sQ9sZDbAxau đó7jJz Q9sZDbAxcậu cg5RHXKLEó thể7jJz và7jJzo phò7jJzng 50g5RHXKLE2 thăQ9sZDbAxm côQ9sZDbAx ấy,g5RHXKLE 7jJznếu c7jJzó 7jJzbất kỳg5RHXKLE dấuQ9sZDbAx hiệug5RHXKLE Q9sZDbAxbất thường5RHXKLEg lậQ9sZDbAxp tQ9sZDbAxức Q9sZDbAxgọi 7jJzbác sĩ.”

Từ t7jJzừ hạQ9sZDbAx ta7jJzy xuống7jJz, bóQ9sZDbAxng vịg5RHXKLE g5RHXKLEbác 7jJzsĩ tronQ9sZDbAxg ch7jJziếc 7jJzáo b7jJzlu t7jJzrắng Q9sZDbAxnhanh chóngQ9sZDbAx g5RHXKLEkhuất saQ9sZDbAxu một7jJz cánQ9sZDbAxh cửaQ9sZDbAx phòg5RHXKLEng gần7jJz Q9sZDbAxđó, tiếp7jJz tQ9sZDbAxục thựcg5RHXKLE hQ9sZDbAxiện nhg5RHXKLEiệm g5RHXKLEvụ củaQ9sZDbAx chín7jJzh mình.

Di chứng?

Hai tg5RHXKLEay HạoQ9sZDbAx Thg5RHXKLEần siQ9sZDbAxết chặtQ9sZDbAx lại,7jJz cả7jJz người7jJz ruQ9sZDbAxn nhẹg5RHXKLE lênQ9sZDbAx, đểQ9sZDbAx lạQ9sZDbAxi dQ9sZDbAxi cQ9sZDbAxhứng sao?

“Dương Hạo7jJz Thần!g5RHXKLE Côg5RHXKLE g5RHXKLEgái nà7jJzy qg5RHXKLEuan trọng5RHXKLEg đg5RHXKLEến 7jJzmức khiếQ9sZDbAxn cậQ9sZDbAxu Q9sZDbAxphải bg5RHXKLEỏ c7jJzả shg5RHXKLEow g5RHXKLEdiễn qQ9sZDbAxuan trọngQ9sZDbAx sa7jJzo?” TQ9sZDbAxay quảnQ9sZDbAx lg5RHXKLEý ri7jJzêng củag5RHXKLE Hạog5RHXKLE ThầQ9sZDbAxn tứcg5RHXKLE giQ9sZDbAxận 7jJzđập g5RHXKLEmạnh quQ9sZDbAxyển sổ7jJz 7jJzghi chépg5RHXKLE lịchg5RHXKLE làg5RHXKLEm viQ9sZDbAxệc 7jJzcủa HạoQ9sZDbAx Tg5RHXKLEhần lê7jJzn bàng5RHXKLE, tứQ9sZDbAxc giậg5RHXKLEn g5RHXKLEquát lớn.

Đã g5RHXKLEmột ngàQ9sZDbAxy Q9sZDbAxtrôi qua…

Hạo 7jJzThần vẫn7jJz kQ9sZDbAxhông hềg5RHXKLE rờg5RHXKLEi khQ9sZDbAxỏi phò7jJzng bệnhQ9sZDbAx sốg5RHXKLE 5Q9sZDbAx02 lấQ9sZDbAxy mộg5RHXKLEt giâ7jJzy, g5RHXKLEchỉ lặngQ9sZDbAx ngQ9sZDbAxười Q9sZDbAxngắm nhìng5RHXKLE ngg5RHXKLEười 7jJzcon g5RHXKLEgái g5RHXKLEđang c7jJzhìm sâu7jJz g5RHXKLEvào giấc7jJz ngủ.

Mọi âg5RHXKLEm thQ9sZDbAxanh xg5RHXKLEung qQ9sZDbAxuanh dường7jJz n7jJzhư khônQ9sZDbAxg Q9sZDbAxcòn tág5RHXKLEc độngg5RHXKLE đến7jJz cQ9sZDbAxậu đượcQ9sZDbAx nữa.

Tay 7jJzquản l7jJzý ki7jJza tứQ9sZDbAxc giận7jJz néQ9sZDbAxm trọnQ9sZDbAx Q9sZDbAxđôi 7jJzmắt oQ9sZDbAxán hậnQ9sZDbAx và7jJzo côg5RHXKLE gá7jJzi nhỏg5RHXKLE 7jJzbé đg5RHXKLEang nằmQ9sZDbAx yQ9sZDbAxên lg5RHXKLEặng trên7jJz chiế7jJzc g7jJziường Q9sZDbAxtrắng khôg5RHXKLEng chg5RHXKLEút bụiQ9sZDbAx bQ9sZDbAxẩn, hắn7jJz lg5RHXKLEại nQ9sZDbAxhìn g5RHXKLEsamh Hạo7jJz Thầg5RHXKLEn vẫn7jJz đan7jJzg tiếpg5RHXKLE tục7jJz 7jJzyên 7jJzlặng trg5RHXKLEước 7jJzngười coQ9sZDbAxn g5RHXKLEgái ấy.

Bất g5RHXKLEgiác thởg5RHXKLE dàQ9sZDbAxi g5RHXKLEmệt mỏi,7jJz hắn7jJz t7jJza cầmg5RHXKLE g5RHXKLEquyển Q9sZDbAxsổ Q9sZDbAxvừa đượcg5RHXKLE némQ9sZDbAx mạ7jJznh lg5RHXKLEên g5RHXKLEmặt Q9sZDbAxbàn của7jJz 7jJzphòng bệQ9sZDbAxnh lêng5RHXKLE, lêQ9sZDbAx 7jJzbước rQ9sZDbAxa 7jJzkhỏi cQ9sZDbAxăn Q9sZDbAxphòng tĩnQ9sZDbAxh lặng.

*Bệnh vQ9sZDbAxiện XX*

“Tránh ra!”7jJz Mi7jJznh 7jJzVỹ gằnQ9sZDbAx giọn7jJzg, 7jJztức giận7jJz n7jJzhìn Q9sZDbAxđám cậng5RHXKLE v7jJzệ đa7jJzng g5RHXKLEchặn 7jJzngang trướcg5RHXKLE cửa,g5RHXKLE g5RHXKLEđôi mQ9sZDbAxắt đằQ9sZDbAxng đằn7jJzg g5RHXKLEsát khí.

“Ông chủQ9sZDbAx cQ9sZDbAxó g5RHXKLElệnh, thi7jJzếu 7jJzgia phg5RHXKLEải nghg5RHXKLEỉ 7jJzngơi đế7jJzn Q9sZDbAxkhi hQ9sZDbAxoàn toàng5RHXKLE bìQ9sZDbAxnh phục.”7jJz M7jJzột têQ9sZDbAxn cậnQ9sZDbAx 7jJzvệ cú7jJzi đầu7jJz, thậ7jJzn trQ9sZDbAxọng nóg5RHXKLEi từng7jJz t7jJzừ g5RHXKLEmột Q9sZDbAxcách g5RHXKLEmáy mg5RHXKLEóc, sg5RHXKLEau đ7jJzó đónQ9sZDbAxg nhan7jJzh cánhg5RHXKLE cửg5RHXKLEa pQ9sZDbAxhòng bệg5RHXKLEnh lại.

“Mẹ k7jJziếp! Q9sZDbAxMở cửa!!”g5RHXKLE Min7jJzh Vỹ7jJz quátQ9sZDbAx lớQ9sZDbAxn, dùn7jJzg chânQ9sZDbAx đạpg5RHXKLE tg5RHXKLEhẳng vQ9sZDbAxào 7jJzcánh cửQ9sZDbAxa gỗ7jJz kiaQ9sZDbAx, nhưng7jJz 7jJzđám cQ9sZDbAxận vệg5RHXKLE 7jJzlại ng5RHXKLEhanh Q9sZDbAxchóng 7jJzchặn 7jJzcửa nQ9sZDbAxgay g5RHXKLEkhi cg5RHXKLEánh cử7jJza vừa&nbspg5RHXKLE; bậtg5RHXKLE 7jJzra dướig5RHXKLE lự7jJzc đạpQ9sZDbAx c7jJzủa anh.

Đây rõ7jJz 7jJzràng làQ9sZDbAx kế7jJz Q9sZDbAxhoạch g5RHXKLEcủa ôngg5RHXKLE ta!!

Ông tQ9sZDbAxa khg5RHXKLEông muốnQ9sZDbAx Q9sZDbAxanh 7jJzđi tìg5RHXKLEm côg5RHXKLE ấy!!

Với khảQ9sZDbAx 7jJznăng củag5RHXKLE ông7jJz Hàng5RHXKLE, biế7jJzt chuyện7jJz g5RHXKLEÁi 7jJzHy khôngg5RHXKLE hềg5RHXKLE khó7jJz, đặc7jJz biệg5RHXKLEt ôg5RHXKLEng tQ9sZDbAxa lạQ9sZDbAxi g5RHXKLEcó th7jJzể Q9sZDbAxbiết r7jJzõ địaQ9sZDbAx điể7jJzm vàg5RHXKLE những7jJz g5RHXKLEgì x7jJzảy Q9sZDbAxra liêg5RHXKLEn qu7jJzan đếng5RHXKLE g5RHXKLEvụ việQ9sZDbAxc chấn7jJz 7jJzđộng g5RHXKLEvừa rồi.

Minh Vỹ7jJz nghiếQ9sZDbAxn răngg5RHXKLE, đôig5RHXKLE m7jJzắt ang5RHXKLEh bịQ9sZDbAx chg5RHXKLEe phg5RHXKLEủ bởg5RHXKLEi mộtg5RHXKLE màng5RHXKLE đêm7jJz c7jJzủa tuyệtg5RHXKLE vg5RHXKLEọng, t7jJziếp tục7jJz cg5RHXKLEố gắn7jJzg thg5RHXKLEoát khg5RHXKLEỏi vòQ9sZDbAxng vâyQ9sZDbAx củg5RHXKLEa đág5RHXKLEm cậng5RHXKLE vệ.

Ái Hy7jJz, nQ9sZDbAxhất địnhQ9sZDbAx Á7jJzi H7jJzy sẽQ9sZDbAx khôQ9sZDbAxng saQ9sZDbAxo cả!

… Q9sZDbAxkhông sg5RHXKLEao cảQ9sZDbAx! Cốg5RHXKLE Q9sZDbAxgắng phủg5RHXKLE địn7jJzh nQ9sZDbAxhững dòng5RHXKLEg Q9sZDbAxsuy ng7jJzhĩ t7jJzồi tQ9sZDbAxệ Q9sZDbAxgán gh7jJzép g5RHXKLEtrận 7jJzbom ki7jJza vớig5RHXKLE 7jJzsự sốn7jJzg củ7jJza Ái7jJz g5RHXKLEHy, g5RHXKLEtrái tig5RHXKLEm 7jJzMinh Vỹg5RHXKLE 7jJzđang đậpg5RHXKLE gấp7jJz gáp7jJz hơ7jJzn bg5RHXKLEao g7jJziờ hết.

“Chờ 7jJzanh, làm7jJz ơn…”

Phòng bệnhg5RHXKLE 502…

Đôi mắ7jJzt nâug5RHXKLE tg5RHXKLErong g5RHXKLEsáng từg5RHXKLE g5RHXKLEtừ m7jJzở Q9sZDbAxra, l7jJzay Q9sZDbAxđộng hàng5RHXKLEg Q9sZDbAxmi dàg5RHXKLEi, saQ9sZDbAxu đg5RHXKLEó chớp7jJz c7jJzhớp vg5RHXKLEài cg5RHXKLEái để7jJz 7jJzthích ng5RHXKLEghi vớig5RHXKLE ánQ9sZDbAxh sg5RHXKLEáng trQ9sZDbAxong phòng.

Ái 7jJzHy g5RHXKLEđưa t7jJzay dụi7jJz dg5RHXKLEụi mắt,7jJz lQ9sZDbAxiếc ng5RHXKLEhìn gưQ9sZDbAxơng mặg5RHXKLEt 7jJzđang gục7jJz xg5RHXKLEuống g5RHXKLEbên cạnhg5RHXKLE giường,Q9sZDbAx đư7jJza mộtQ9sZDbAx tag5RHXKLEy nắmQ9sZDbAx 7jJzlấy thànhg5RHXKLE giườngQ9sZDbAx cốQ9sZDbAx gg5RHXKLEắng gượg5RHXKLEng dậy.

Hai nQ9sZDbAxgày tg5RHXKLErôi qug5RHXKLEa, Hg5RHXKLEạo T7jJzhần hoàg5RHXKLEn toàng5RHXKLE mấtg5RHXKLE ngủ,g5RHXKLE đểQ9sZDbAx r7jJzồi gi7jJzờ đâyg5RHXKLE Q9sZDbAxkhông hềg5RHXKLE hQ9sZDbAxay biết7jJz ngườig5RHXKLE cQ9sZDbAxon 7jJzgái 7jJzđáng y7jJzêu k7jJzia đãg5RHXKLE “hồig5RHXKLE sinh”.

Cô ngh7jJziêng 7jJzngười san7jJzg m7jJzột bên,Q9sZDbAx cg5RHXKLEố gQ9sZDbAxắng tQ9sZDbAxhu gương7jJz Q9sZDbAxmặt củaQ9sZDbAx Q9sZDbAxngười g5RHXKLEấy g5RHXKLEvào tầmg5RHXKLE nhìn.

Đột ngộtg5RHXKLE hQ9sZDbAxai hQ9sZDbAxàng lôngg5RHXKLE 7jJzmày từg5RHXKLE gưQ9sZDbAxơng mặt7jJz 7jJzấy khẽQ9sZDbAx cag5RHXKLEu lại7jJz, s7jJzau g5RHXKLEđó mQ9sZDbAxệt Q9sZDbAxmỏi mg5RHXKLEở mắ7jJzt. ĐậpQ9sZDbAx vQ9sZDbAxào 7jJzmắt củag5RHXKLE Hạo7jJz TQ9sZDbAxhần lQ9sZDbAxà gưQ9sZDbAxơng mặ7jJzt Q9sZDbAxmơ mg5RHXKLEơ mà7jJzng mà7jJzng n7jJzhư ch7jJzưa tỉnhg5RHXKLE mộng7jJz củ7jJza Áig5RHXKLE H7jJzy, g5RHXKLEnét mặt7jJz cậg5RHXKLEu Q9sZDbAxlộ rQ9sZDbAxõ Q9sZDbAxvẻ ngạ7jJzc nhiênQ9sZDbAx vQ9sZDbAxà 7jJzvui sướng.

Hạo Thần7jJz n7jJzgồi thẳn7jJzg dậy,g5RHXKLE đQ9sZDbAxưa mộg5RHXKLEt tag5RHXKLEy g5RHXKLEkéo côQ9sZDbAx ôQ9sZDbAxm tg5RHXKLEhật 7jJzchặt vQ9sZDbAxào lòng,7jJz n7jJzhư đang5RHXKLEg cố7jJz gg5RHXKLEắng chứnQ9sZDbAxg thực7jJz sg5RHXKLEự tQ9sZDbAxồn tạig5RHXKLE hig5RHXKLEện giờ7jJz của7jJz cô.

“Mèo co7jJzn, cuối7jJz cùng7jJz eQ9sZDbAxm cũnQ9sZDbAxg chịg5RHXKLEu t7jJzỉnh rồi.”

Căn phòng7jJz lại7jJz độtQ9sZDbAx nQ9sZDbAxgột c7jJzhìm và7jJzo khQ9sZDbAxông giaQ9sZDbAxn tg5RHXKLEĩnh lặngQ9sZDbAx g5RHXKLEvà căng7jJz thẳng,7jJz Hg5RHXKLEạo Tg5RHXKLEhần nQ9sZDbAxới lỏQ9sZDbAxng vòngQ9sZDbAx tQ9sZDbAxay, s7jJzau Q9sZDbAxđó đẩyg5RHXKLE ngưQ9sZDbAxời Áig5RHXKLE Hg5RHXKLEy ra7jJz, lg5RHXKLEặng lẽQ9sZDbAx qQ9sZDbAxuan ság5RHXKLEt từn7jJzg cử7jJz g5RHXKLEchỉ g5RHXKLEtừ phíg5RHXKLEa 7jJzbên kia.

Cô đan7jJzg chQ9sZDbAxăm Q9sZDbAxchú nhì7jJzn Hạog5RHXKLE Thần7jJz, g5RHXKLEánh g5RHXKLEnhìn thíg5RHXKLEch thúQ9sZDbAx ng5RHXKLEhư g5RHXKLEvừa tìmQ9sZDbAx rg5RHXKLEa mộtQ9sZDbAx tg5RHXKLEhứ đồ7jJz ch7jJzơi mớiQ9sZDbAx lạ.

Sao tg5RHXKLEừ hànQ9sZDbAxh độn7jJzg đếg5RHXKLEn Q9sZDbAxvẻ Q9sZDbAxmặt g5RHXKLElại nQ9sZDbAxgơ ngơQ9sZDbAx n7jJzgác ngácQ9sZDbAx thếQ9sZDbAx này?

Có khg5RHXKLEi nàoQ9sZDbAx đg5RHXKLEúng nhg5RHXKLEư lQ9sZDbAxời bá7jJzc Q9sZDbAxsĩ đQ9sZDbAxã g5RHXKLEnói… vQ9sZDbAxết thương7jJz k7jJzia 7jJzđã thậ7jJzt g5RHXKLEsự để7jJz lại7jJz dQ9sZDbAxi chứng?

“Em… tg5RHXKLEên gì?”7jJz Hạog5RHXKLE Th7jJzần bấ7jJzt g5RHXKLEgiác g5RHXKLEcất lên7jJz Q9sZDbAxmột câuQ9sZDbAx Q9sZDbAxhỏi Q9sZDbAxnghi vấn,Q9sZDbAx nhưngg5RHXKLE chỉ7jJz đểQ9sZDbAx kiQ9sZDbAxểm trQ9sZDbAxa tìng5RHXKLEh Q9sZDbAxtrạng Q9sZDbAxhiện tạiQ9sZDbAx củg5RHXKLEa g5RHXKLEÁi Hy.

Từ phía7jJz bêQ9sZDbAxn 7jJzkia, đ7jJzôi môiQ9sZDbAx xg5RHXKLEinh Q9sZDbAxxắn nởg5RHXKLE m7jJzột nụ7jJz cg5RHXKLEười g5RHXKLEdịu dàng7jJz, đưQ9sZDbAxa t7jJzay nắmg5RHXKLE lấyg5RHXKLE t7jJzay 7jJzáo của7jJz HạoQ9sZDbAx Thần.

“Tên gì?”7jJz Cg5RHXKLEhất gig5RHXKLEọng nhQ9sZDbAxẹ nhà7jJzng vag5RHXKLEng Q9sZDbAxlên, Ág5RHXKLEi 7jJzHy dườQ9sZDbAxng Q9sZDbAxnhư khôg5RHXKLEng hiểu7jJz Hạ7jJzo Thầng5RHXKLE g5RHXKLEđang hQ9sZDbAxỏi gì,7jJz cấtg5RHXKLE tiếngg5RHXKLE g5RHXKLEhỏi Q9sZDbAxngược lại.

Hạo Thầg5RHXKLEn nheQ9sZDbAxo nQ9sZDbAxheo mg5RHXKLEắt, đ7jJzưa Q9sZDbAxtay nắmg5RHXKLE lấyg5RHXKLE ha7jJzi bờQ9sZDbAx 7jJzvai Q9sZDbAxnhỏ 7jJznhắn kiQ9sZDbAxa, 7jJzlay mạnh.

“Em… b7jJziết Q9sZDbAxanh làg5RHXKLE Q9sZDbAxai không?”g5RHXKLE Q9sZDbAxTrái tg5RHXKLEim cậug5RHXKLE 7jJzđang đập7jJz loạn7jJz cả7jJz 7jJzlên, đây7jJz có7jJz lQ9sZDbAxẽ sẽg5RHXKLE g5RHXKLElà g5RHXKLEsự khẳngQ9sZDbAx định7jJz cg5RHXKLEuối cùng.

Hạo Th7jJzần g5RHXKLEvà Ág5RHXKLEi g5RHXKLEHy cQ9sZDbAxứ thg5RHXKLEế nhìQ9sZDbAxn ng5RHXKLEhau, g5RHXKLEkhông có7jJz t7jJzhêm cQ9sZDbAxhút pQ9sZDbAxhản ứQ9sZDbAxng nàog5RHXKLE khg5RHXKLEác cả.

Bất gig5RHXKLEác thởQ9sZDbAx dg5RHXKLEài, Hạo7jJz ThQ9sZDbAxần bQ9sZDbAxuông cg5RHXKLEô rag5RHXKLE, đg5RHXKLEứng dg5RHXKLEậy qu7jJzay lưn7jJzg bước7jJz đi.

Phải gọi7jJz bág5RHXKLEc sĩ…

Một bQ9sZDbAxàn Q9sZDbAxtay g5RHXKLEníu lấy7jJz Q9sZDbAxvạt g5RHXKLEáo củg5RHXKLEa Hạog5RHXKLE Q9sZDbAxThần từg5RHXKLE phg5RHXKLEía Q9sZDbAxsau, đ7jJzôi Q9sZDbAxmắt nâ7jJzu đang7jJz chớp7jJz m7jJzắt nh7jJzìn cậu.

“Minh… Vỹ?”g5RHXKLE 7jJzÁi g5RHXKLEHy ngQ9sZDbAxhiêng nghiêngg5RHXKLE đ7jJzầu, đưa7jJz mộ7jJzt ta7jJzy lêQ9sZDbAxn miệngg5RHXKLE với7jJz vg5RHXKLEẻ băng5RHXKLE kQ9sZDbAxhoăn vQ9sZDbAxì câu7jJz trả7jJz lờQ9sZDbAxi g5RHXKLEcủa chínQ9sZDbAxh mình.

Minh Vỹg5RHXKLE… là7jJz 7jJzhai t7jJzừ dug5RHXKLEy ng5RHXKLEhất đg5RHXKLEược Q9sZDbAxkhắc g5RHXKLEsâu v7jJzào trQ9sZDbAxái tQ9sZDbAxim Q9sZDbAxcủa cô…

Liệu chàQ9sZDbAxng tQ9sZDbAxrai trư7jJzớc mặt…g5RHXKLE c7jJzó p7jJzhải làQ9sZDbAx ng7jJzười mang5RHXKLEg cá7jJzi tê7jJzn 7jJzMinh Vỹ?

“Em… vừg5RHXKLEa Q9sZDbAxnói gì?”Q9sZDbAx Đg5RHXKLEôi mắ7jJzt Hạo7jJz Thg5RHXKLEần l7jJzộ rg5RHXKLEõ vẻQ9sZDbAx thấtQ9sZDbAx vg5RHXKLEọng, cố7jJz gắng5RHXKLEg gặ7jJzng hQ9sZDbAxỏi Ág5RHXKLEi Hy.

Không tg5RHXKLEhể nàog5RHXKLE! TạiQ9sZDbAx 7jJzsao 7jJzlại lg5RHXKLEà Mi7jJznh Vỹ?

“Minh… g5RHXKLEMinh 7jJzVỹ?” ÁQ9sZDbAxi HQ9sZDbAxy ngượngQ9sZDbAx ngùng5RHXKLEg cúi7jJz mặQ9sZDbAxt xuố7jJzng, siếtQ9sZDbAx c7jJzhặt vg5RHXKLEạt ág5RHXKLEo t7jJzrong ta7jJzy hơn7jJz, l7jJzặp lại7jJz Q9sZDbAxthêm 7jJzmột l7jJzần nữa.

Cả ngQ9sZDbAxười Hạo7jJz ThQ9sZDbAxần lQ9sZDbAxại tg5RHXKLEiếp tụcg5RHXKLE Q9sZDbAxrun g5RHXKLElên, 7jJzquay n7jJzgười lạig5RHXKLE nhìg5RHXKLEn t7jJzhẳng vàQ9sZDbAxo ÁQ9sZDbAxi Hy…

Cảm giác7jJz 7jJzghen tứcg5RHXKLE đangQ9sZDbAx lQ9sZDbAxen lỏig5RHXKLE tron7jJzg trá7jJzi 7jJztim tràQ9sZDbAxn ngậpg5RHXKLE nỗig5RHXKLE ân7jJz h7jJzận 7jJzcủa HạoQ9sZDbAx Thần.

Dù không7jJz muống5RHXKLE th7jJzừa nhậnQ9sZDbAx… nhưngQ9sZDbAx dườn7jJzg nhưQ9sZDbAx người7jJz g5RHXKLEcon 7jJzgái trước7jJz mặ7jJzt đã7jJz cướ7jJzp mấtQ9sZDbAx tráig5RHXKLE 7jJztim củag5RHXKLE cậg5RHXKLEu mấtg5RHXKLE rồi.

“Ừ, lQ9sZDbAxà aQ9sZDbAxnh.” Gấ7jJzp gg5RHXKLEáp g5RHXKLEôm ÁQ9sZDbAxi 7jJzHy vàoQ9sZDbAx lòngg5RHXKLE, Q9sZDbAxHạo Thầ7jJzn siếtg5RHXKLE chặg5RHXKLEt Q9sZDbAxvòng 7jJztay hơg5RHXKLEn. “Em…7jJz làg5RHXKLE hôQ9sZDbAxn 7jJzthê củag5RHXKLE Q9sZDbAxanh, Vươ7jJzng Q9sZDbAxÁi Hy.”

Mặc kQ9sZDbAxệ tấ7jJzt cQ9sZDbAxả… mặ7jJzc kệg5RHXKLE 7jJzcô ng5RHXKLEhầm lQ9sZDbAxẫn mQ9sZDbAxình với7jJz M7jJzinh Vỹ…

Chỉ cần7jJz c7jJzó được7jJz tráQ9sZDbAxi 7jJztim củ7jJza cô,7jJz cậuQ9sZDbAx sẽ7jJz chấp7jJz nhậnQ9sZDbAx tQ9sZDbAxất cả!

Kể cg5RHXKLEả Q9sZDbAxthay tg5RHXKLEhế vàQ9sZDbAx đóg5RHXKLEng vaQ9sZDbAxi kg5RHXKLEẻ mìg5RHXKLEnh cQ9sZDbAxăm tQ9sZDbAxhù nhất!

Ái HQ9sZDbAxy vg5RHXKLEô Q9sZDbAxthức đ7jJzưa g5RHXKLEtay lên,g5RHXKLE Q9sZDbAxđôi mắtg5RHXKLE v7jJzô cảmQ9sZDbAx kg5RHXKLEhông hg5RHXKLEạn định,7jJz Q9sZDbAxtừ đôig5RHXKLE m7jJzôi xi7jJznh x7jJzắn thốt7jJz rQ9sZDbAxa mg5RHXKLEột câug5RHXKLE nóig5RHXKLE g5RHXKLEvới â7jJzm vựg5RHXKLEc 7jJztrong t7jJzhanh, nhưnQ9sZDbAxg g5RHXKLEnhỏ đếng5RHXKLE mg5RHXKLEức k7jJzhông mQ9sZDbAxột Q9sZDbAxai c7jJzó thểQ9sZDbAx g5RHXKLEnghe thấy.

“Hôn… thê…Q9sZDbAx củaQ9sZDbAx anh…?”