Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho pX9sh4em mộ9uQ49dt lố9uQ49di thoát

“Cứ btMắn nếpX9sh4u pX9sh4em m9uQ49duốn.” KhtMông ntMgần ngtMại trảpX9sh4 9uQ49dlời, 9uQ49dMinh VỹkJEWfP pX9sh4ngước pX9sh4mặt nhìkJEWfPn thẳ9uQ49dng vàtMo đôi9uQ49d mpX9sh4ắt npX9sh4âu trtMong skJEWfPáng kitMa, nhkJEWfPư tMthể đanpX9sh4g muốnkJEWfP thậttM sựtM đốkJEWfPi ditMện với9uQ49d hiệnkJEWfP 9uQ49dtại kJEWfPcùng cô.

“Tôi skJEWfPẽ khtMông bắ9uQ49dn an9uQ49dh, vkJEWfPì sựpX9sh4 lựatM chọnkJEWfP nàytM khô9uQ49dng nh9uQ49dư 9uQ49dtôi tMmong đợi…”pX9sh4 9uQ49dKhẩu súngkJEWfP ki9uQ49da rờpX9sh4i k9uQ49dhỏi trtMán MipX9sh4nh kJEWfPVỹ, n9uQ49dhưng lạ9uQ49di 9uQ49dđược kJEWfPdí pX9sh4sát vàopX9sh4 đầkJEWfPu ÁipX9sh4 HkJEWfPy kJEWfPđầy thácpX9sh4h 9uQ49dthức, “…kJEWfP nếu9uQ49d an9uQ49dh khôngpX9sh4 pX9sh4ra kh9uQ49dỏi đâkJEWfPy, tôkJEWfPi pX9sh4sẽ kJEWfPnổ súng.”

Anh kJEWfPkhông tMhề 9uQ49dtrả lờitM, vkJEWfPì lúc9uQ49d tMnày th9uQ49dật sựpX9sh4 khtMông thtMể tMđoán trướkJEWfPc đượckJEWfP kJEWfPcô đpX9sh4ang mpX9sh4uốn lpX9sh4àm nhữtMng gì…

Gắng gượ9uQ49dng đứngpX9sh4 tMdậy, pX9sh4Minh Vỹ9uQ49d chốngpX9sh4 mộtpX9sh4 t9uQ49day v9uQ49dào tường,tM bướctM r9uQ49da ptMhía ckJEWfPửa ntMgoài củkJEWfPa đại9uQ49d sảnh.9uQ49d Nhưng9uQ49d đtMi hpX9sh4ết đ9uQ49dại sảnhkJEWfP, tManh bỗng9uQ49d quapX9sh4y pX9sh4người lạipX9sh4, tMtrên sànpX9sh4 nhpX9sh4à kJEWfPvẫn ltMưu dấpX9sh4u n9uQ49dhững gpX9sh4iọt mkJEWfPáu từtM tMvai tráitM tMrớt t9uQ49dheo ntMhững bướpX9sh4c chânkJEWfP củakJEWfP anh.

“Chỉ cầnkJEWfP pX9sh4em đưakJEWfP tôitM khẩutM s9uQ49dúng, ttMôi sẽkJEWfP lậptM tứckJEWfP rời9uQ49d khỏitM pX9sh4đây.” tMMinh VỹtM gtMằn giọngpX9sh4, đpX9sh4ôi 9uQ49dmắt ttMựa kJEWfPnhư mắtkJEWfP ltMoài 9uQ49dhổ bátMo vẫnpX9sh4 sángkJEWfP rtMực pX9sh4trong ánh9uQ49d chi9uQ49dều tà.

Ái 9uQ49dHy népX9sh4m mạnkJEWfPh khẩtMu súkJEWfPng v9uQ49dề kJEWfPphía pX9sh4anh, nhưngkJEWfP ĐikJEWfPền pX9sh4Huân tpX9sh4hì lkJEWfPại nhíu9uQ49d màpX9sh4y đkJEWfPầy ktMhó chịu.

Minh tMVỹ lậkJEWfPp tứctM ctMầm pX9sh4lấy khẩu9uQ49d súngkJEWfP kia9uQ49d, ctMhĩa thẳkJEWfPng vkJEWfPề p9uQ49dhía ĐiềntM Hu9uQ49dân, đôitM mắttM lạnhpX9sh4 lùpX9sh4ng đkJEWfPang vkJEWfPằn 9uQ49dlên những9uQ49d tkJEWfPia tMlửa đỏ.

*Đoàng*

Điền HuâkJEWfPn vẫtMn ctMhưa 9uQ49dhề cókJEWfP kJEWfPthêm bấ9uQ49dt k9uQ49dỳ phtMản ứntMg nàtMo, lkJEWfPập 9uQ49dtức gụckJEWfP xuốntMg spX9sh4au phtMát stMúng củapX9sh4 kJEWfPMinh Vỹ,9uQ49d pX9sh4nhưng cpX9sh4hỉ ởkJEWfP m9uQ49dột vịtM tMtrí gầ9uQ49dn lồngpX9sh4 ngựckJEWfP đ9uQ49dang khiếntM 9uQ49dtrái titMm đậtMp gấpX9sh4p kJEWfPgáp vìpX9sh4 đaupX9sh4 đớn.

Ngay cả9uQ49d HạkJEWfPo ThầnkJEWfP cũkJEWfPng đờpX9sh4 người,pX9sh4 nhìn9uQ49d bóntMg ngườitM luônkJEWfP tỏpX9sh4 pX9sh4ra ngupX9sh4y hiểmtM kitMa nkJEWfPgã tMgục 9uQ49dhệt nhkJEWfPư VĩpX9sh4nh KỳpX9sh4 vừatM rồpX9sh4i, nhưn9uQ49dg ctMhỉ kháctM pX9sh4ở m9uQ49dột điểm…

Điền Huâ9uQ49dn vẫnpX9sh4 chưapX9sh4 9uQ49dngừng t9uQ49dhở… kJEWfPnơi khoékJEWfP tMmôi tMxuất hiệnkJEWfP mpX9sh4ột vệtpX9sh4 kJEWfPmáu dpX9sh4ài củakJEWfP nộikJEWfP thương,kJEWfP nhưngtM ĐiềntM Huân9uQ49d 9uQ49dvẫn cốtM chấptM cườitM khpX9sh4inh bỉ.

Bóng dátMng Min9uQ49dh V9uQ49dỹ khuấtkJEWfP skJEWfPau cá9uQ49dnh cpX9sh4ửa phòn9uQ49dg kJEWfPđại 9uQ49dsảnh, tiếpX9sh4p pX9sh4bước ctMhân b9uQ49dước rkJEWfPa khpX9sh4ỏi kpX9sh4hu nhtMà mpX9sh4áy bỏtM hoang.

Đành 9uQ49dtin pX9sh4tưởng gkJEWfPiao phpX9sh4ó mkJEWfPọi việtMc cònkJEWfP l9uQ49dại cpX9sh4ho HpX9sh4ạo TkJEWfPhần vậy…

Cảnh tượngtM pX9sh4đẫm mápX9sh4u của9uQ49d g9uQ49dian đpX9sh4ại sảnkJEWfPh 9uQ49drộng lớnpX9sh4 khiếnpX9sh4 HtMạo kJEWfPThần ckJEWfPảm pX9sh4thấy npX9sh4gạt 9uQ49dthở, 9uQ49dxung qukJEWfPanh chpX9sh4ỉ nặctM mù9uQ49di m9uQ49dáu tapX9sh4nh nồng…

Cậu tpX9sh4hở dàipX9sh4, bước9uQ49d đ9uQ49dến bênkJEWfP cạnhtM ÁitM 9uQ49dHy, đặtpX9sh4 pX9sh4tay tMlên bờtM vapX9sh4i nhỏ9uQ49d bpX9sh4é ấytM, sa9uQ49du tMđó đpX9sh4i 9uQ49dlướt qutMa tMmặt cô,pX9sh4 tMquay đầupX9sh4 lại.

“Em tMsao th9uQ49dế, mè9uQ49do cokJEWfPn?” NtMhìn tMgương mặ9uQ49dt kỳkJEWfP lạpX9sh4 tMcủa c9uQ49dô, cậukJEWfP kJEWfPlay mạnhpX9sh4 đkJEWfPôi vakJEWfPi ấ9uQ49dy, nhưtMng vtMẫn khôkJEWfPng hềkJEWfP n9uQ49dhận đượcpX9sh4 bấtkJEWfP kỳ9uQ49d ph9uQ49dản ứ9uQ49dng nàpX9sh4o cả.

Đột ngộtpX9sh4 đôi9uQ49d pX9sh4mắt ÁpX9sh4i 9uQ49dHy lkJEWfPại sángtM lkJEWfPên, đầpX9sh4y vẻ9uQ49d ngạckJEWfP nhipX9sh4ên nhìn9uQ49d Hạ9uQ49do Thần.

Bàn t9uQ49day nh9uQ49dỏ b9uQ49dé ấkJEWfPy lậtMp tức9uQ49d kéo9uQ49d mạnhtM HạotM ThầpX9sh4n xuốpX9sh4ng, dùpX9sh4ng 9uQ49dcả thâtMn ng9uQ49dười chkJEWfPe pX9sh4chắn chkJEWfPo cậ9uQ49du 9uQ49dmột cách9uQ49d gtMấp gáp.

*Bốp*

Một tMthanh gỗ9uQ49d rơipX9sh4 xuốpX9sh4ng trước9uQ49d mắtkJEWfP pX9sh4Hạo ThầpX9sh4n, thpX9sh4ân kJEWfPhình nhỏtM pX9sh4bé kipX9sh4a cũtMng dầkJEWfPn thảkJEWfP lỏngpX9sh4, sakJEWfPu đópX9sh4 pX9sh4ngất đtMi… pX9sh4lại kJEWfPlà TịnhtM tMNhi… đtMôi mắtkJEWfP vkJEWfPẫn tMsở hữkJEWfPu nỗ9uQ49di ho9uQ49dảng sợ9uQ49d khôngpX9sh4 dứ9uQ49dt, nhưngkJEWfP lần9uQ49d pX9sh4này lại9uQ49d kJEWfPmang pX9sh4thêm cảmtM tMgiác mặc9uQ49d cảm9uQ49d tội9uQ49d lỗi.

“A… e9uQ49dm… tMem kpX9sh4hông bikJEWfPết gpX9sh4ì cả.pX9sh4” TkJEWfPịnh NhtMi quatMy người,tM pX9sh4chạy r9uQ49da kpX9sh4hỏi c9uQ49dăn phòpX9sh4ng đtMẫm máu.

“Mèo ckJEWfPon, etMm pX9sh4có skJEWfPao không?tM” tMĐưa ttMay đỡpX9sh4 lấkJEWfPy kJEWfPthân hìnhtM kiapX9sh4, HpX9sh4ạo TtMhần ôkJEWfPm chặt9uQ49d tMÁi HpX9sh4y vpX9sh4ào lòng,tM đ9uQ49dưa tatMy vỗtM pX9sh4vỗ v9uQ49dào pX9sh4mặt 9uQ49dcô liêpX9sh4n tục.

Thứ sắtMc đỏ9uQ49d thpX9sh4ẫm ckJEWfPủa m9uQ49dáu kJEWfPchạy d9uQ49dài từkJEWfP pX9sh4trán ÁtMi kJEWfPHy, dưkJEWfPờng nhpX9sh4ư tMthanh gkJEWfPỗ tMkia đãtM được9uQ49d 9uQ49dtác độngkJEWfP mtMột tMlực rấtkJEWfP mạnh.

Hạo ThầtMn 9uQ49dđưa nhanpX9sh4h t9uQ49day pX9sh4áo l9uQ49dau tMnhẹ nhữngpX9sh4 dòngkJEWfP ctMhảy vpX9sh4ô pX9sh4hạn trênpX9sh4 m9uQ49dặt cô…

Đôi 9uQ49dmắt ĐiềnkJEWfP tMHuân ttMuy m9uQ49dờ nhạt,pX9sh4 nhpX9sh4ưng vẫkJEWfPn đpX9sh4ủ để9uQ49d trông9uQ49d kJEWfPthấy nhữ9uQ49dng pX9sh4gì đapX9sh4ng diễkJEWfPn pX9sh4ra tkJEWfProng ttMầm nhìn.

Gương mkJEWfPặt pX9sh4và dángkJEWfP vẻpX9sh4 9uQ49dkia… ThtMy Thy?

Từ htMành pX9sh4động đếnkJEWfP cửkJEWfP chỉtM vàpX9sh4 vẻpX9sh4 mặt,tM 9uQ49dhệt nhpX9sh4ư đatMng diễnpX9sh4 lkJEWfPại vởpX9sh4 kịctMh đtMẫm máupX9sh4 hpX9sh4ai nămtM vềtM trước…

“Nhanh… đưa…tM pX9sh4Thy T9uQ49dhy pX9sh4ra… tMkhỏi đây…”kJEWfP ĐiềnkJEWfP tMHuân 9uQ49ddồn tkJEWfPất cảkJEWfP sứckJEWfP lực9uQ49d cuốitM tMcùng nótMi tron9uQ49dg đ9uQ49dứt pX9sh4quãng, từn9uQ49dg tpX9sh4ừ đượctM pháttM r9uQ49da 9uQ49dmột cáctMh nặngpX9sh4 nhọctM, “…kJEWfP có…kJEWfP bom…”

Hạo ThpX9sh4ần ng9uQ49dạc nhkJEWfPiên nhpX9sh4ìn 9uQ49dvề phíkJEWfPa ĐiềkJEWfPn HupX9sh4ân, gươnpX9sh4g mặkJEWfPt lộ9uQ49d rpX9sh4õ vẻ9uQ49d 9uQ49dsửng sốtkJEWfP, vội9uQ49d 9uQ49dvàng npX9sh4hấc bổngkJEWfP ngườitM ÁikJEWfP 9uQ49dHy tMlên, mởtM n9uQ49dhanh chtMiếc ctMửa stMổ pX9sh4ở kJEWfPgóc ptMhòng, lậppX9sh4 tức9uQ49d đưakJEWfP côkJEWfP rkJEWfPa 9uQ49dkhỏi khpX9sh4u pX9sh4nhà kJEWfPmáy bpX9sh4ỏ hoang.

Ring… ring…

Chiếc điệkJEWfPn thtMoại tropX9sh4ng tkJEWfPúi kJEWfPáo M9uQ49dinh VỹpX9sh4 kJEWfPrung tMlên ktMhông ngừng.

Anh cpX9sh4ho 9uQ49dtay và9uQ49do túitM, đứng9uQ49d tpX9sh4ựa vàokJEWfP cpX9sh4hiếc kJEWfPBMW, pX9sh4để kJEWfPmặc nhữ9uQ49dng tênkJEWfP cận9uQ49d vtMệ đangtM ctMố g9uQ49dắng tMsơ cứutM ch9uQ49do tMvết thương9uQ49d t9uQ49drên vai.

“Thiếu giapX9sh4, btMà tMchủ 9uQ49dđã tựtM 9uQ49dsát!” KhôntMg để9uQ49d Min9uQ49dh tMVỹ kịptM lêtMn tMtiếng, mộtMt tMchất giọngtM tpX9sh4rầm khàpX9sh4n vtMang ltMên, hơpX9sh4i pX9sh4nghẹn lạtMi. “Bệ9uQ49dnh kJEWfPviện XY.”

Đầu tMdây btMên kipX9sh4a dườngpX9sh4 nkJEWfPhư đpX9sh4ang rơpX9sh4i vàopX9sh4 trạn9uQ49dg tMthái htMoảng lo9uQ49dạn, kJEWfPnói kJEWfPvội vài9uQ49d 9uQ49dcâu rkJEWfPồi tắt9uQ49d máy.kJEWfP ĐôpX9sh4i mkJEWfPắt MitMnh pX9sh4Vỹ tMtối lạipX9sh4, gạttM 9uQ49dđám pX9sh4cận vệpX9sh4 santMg mộ9uQ49dt bên,kJEWfP lạnkJEWfPh lùnkJEWfPg 9uQ49dra lệnh.

“Ở đây,kJEWfP bảokJEWfP vtMệ vợkJEWfP tôi.”

Chiếc BMkJEWfPW nhankJEWfPh ch9uQ49dóng khuấtkJEWfP skJEWfPau mànkJEWfP đêpX9sh4m, để9uQ49d 9uQ49dlại phíatM sa9uQ49du kJEWfPmột nỗitM 9uQ49dân hậnpX9sh4 quákJEWfP lớn.

“Bà cótM pX9sh4hai sựtM lựapX9sh4 chọn…”kJEWfP ĐiềntM kJEWfPHuân 9uQ49dliếc nhì9uQ49dn bàkJEWfP HtMàn, tMsau đókJEWfP tMđặt vàotM lòkJEWfPng bàtMn kJEWfPtay củatM pX9sh4bà Hà9uQ49dn mkJEWfPột cpX9sh4on dapX9sh4o sắkJEWfPc nhọn.kJEWfP “…9uQ49d hoặkJEWfPc tôitM skJEWfPẽ chtMo ngpX9sh4ười giếtpX9sh4 tênpX9sh4 M9uQ49dinh Vỹ,9uQ49d 9uQ49dđứa cokJEWfPn trpX9sh4ai tMđộc n9uQ49dhất củatM bpX9sh4à… hoặtMc 9uQ49dtự tkJEWfPay tMbà tMkết t9uQ49dhúc ckJEWfPuộc s9uQ49dống củapX9sh4 pX9sh4Thy Thy.”

Nếu kJEWfPĐiền Huân9uQ49d khô9uQ49dng pX9sh4có đượcpX9sh4 TpX9sh4hy TkJEWfPhy, ttMhì kkJEWfPhông apX9sh4i 9uQ49dcó quykJEWfPền ấykJEWfP cả!

Thật sựpX9sh4, kJEWfPĐiền Huâ9uQ49dn khpX9sh4ông ph9uQ49dục! TạpX9sh4i spX9sh4ao cùngtM huyết9uQ49d thốpX9sh4ng, tMvốn dĩtM c9uQ49dả MintMh VỹkJEWfP v9uQ49dà ThkJEWfPy ThkJEWfPy đềupX9sh4 không9uQ49d thpX9sh4ể đếntM vớipX9sh4 nhakJEWfPu, nhưn9uQ49dg tMtại satMo T9uQ49dhy ThkJEWfPy kJEWfPlại ckJEWfPhọn Min9uQ49dh kJEWfPVỹ mtMà kJEWfPkhông pX9sh4chọn kJEWfPĐiền Huân?!

Ăn ktMhông tMđược thtMì kJEWfPđành đạp9uQ49d đổ9uQ49d vậy…

Dàn dựpX9sh4ng mộtpX9sh4 vụtM việckJEWfP 9uQ49dbắt ckJEWfPóc đpX9sh4ơn gpX9sh4iản, đúngpX9sh4 là9uQ49d k9uQ49dhông kJEWfPquá khó9uQ49d vpX9sh4ới ĐtMiền Huân.

Mặc kệkJEWfP pX9sh4Minh Vỹ9uQ49d tMvà ĐiềnpX9sh4 pX9sh4Huân đãpX9sh4 kề9uQ49d vakJEWfPi skJEWfPát cánkJEWfPh hơtMn pX9sh4ba nămkJEWfP trời…9uQ49d mặpX9sh4c kệkJEWfP ánhkJEWfP nhì9uQ49dn oákJEWfPn htMận củapX9sh4 kJEWfPThy ThtMy… tMĐiền HutMân vẫ9uQ49dn sẽtM thựcpX9sh4 hiệkJEWfPn kế9uQ49d hoạch.

“Điền pX9sh4Huân, atMnh pX9sh4bị làmtM sa9uQ49do vậykJEWfP hả?9uQ49d” tMThy ThpX9sh4y tứckJEWfP 9uQ49dgiận trừngkJEWfP kJEWfPmắt kJEWfPnhìn ĐtMiền Huân9uQ49d, tpX9sh4ại pX9sh4sao ngườtMi kJEWfPmà tMThy kJEWfPThy luônpX9sh4 xtMem là9uQ49d atMnh tpX9sh4rai tốkJEWfPt lạikJEWfP 9uQ49dcó thtMể tMlàm n9uQ49dhững tMviệc pX9sh4như t9uQ49dhế này?

Đặt lkJEWfPòng ti9uQ49dn pX9sh4vào tMmột ngưkJEWfPời đantMg pX9sh4chìm sâtMu vàotM nỗikJEWfP th9uQ49dù htMận spX9sh4âu lắng,pX9sh4 liệu9uQ49d có9uQ49d phảikJEWfP tMlà sapX9sh4i lầm?

“Sao? Bà9uQ49d pX9sh4có 9uQ49dba giâkJEWfPy kJEWfPđể lự9uQ49da ch9uQ49dọn…” ĐpX9sh4iền kJEWfPHuân nhìn9uQ49d kJEWfPbà HtMàn với9uQ49d m9uQ49dột 9uQ49dánh mắtMt đầtMy tkJEWfPhích thú,tM t9uQ49diếp tụkJEWfPc dkJEWfPồn bàpX9sh4 đtMến 9uQ49dđường cùng,9uQ49d “…9uQ49d kJEWfPmột… hapX9sh4i… ba…”

“Ta… sẽpX9sh4 bả9uQ49do tMvệ MinpX9sh4h Vỹ!tM” CkJEWfPả tMngười bpX9sh4à Hà9uQ49dn rutMn tMlên, nắm9uQ49d kJEWfPchặt lấ9uQ49dy tMcon dtMao 9uQ49dnhỏ pX9sh4bé nhưng9uQ49d lạipX9sh4 tMsắc 9uQ49dlạnh tropX9sh4ng tay.

Câu tpX9sh4rả lời9uQ49d tMhoàn toàntM đúngtM vớipX9sh4 tMnhững pX9sh4gì ĐiềnpX9sh4 Hu9uQ49dân mopX9sh4ng pX9sh4đợi, gương9uQ49d mtMặt 9uQ49dấy đkJEWfPang n9uQ49dở mộtpX9sh4 nụkJEWfP cườtMi c9uQ49day đkJEWfPắng pX9sh4trên môi…

“Nếu 9uQ49dgiết, tkJEWfPa 9uQ49dsẽ giết9uQ49d cậu.tM” ĐtMột ngộtpX9sh4 bà9uQ49d Hàn9uQ49d kJEWfPngước mặttM 9uQ49dlên, ánkJEWfPh ntMhìn pX9sh4dứt k9uQ49dhoát vtMà nhkJEWfPanh chóngkJEWfP hướngpX9sh4 mtMũi 9uQ49ddao v9uQ49dề 9uQ49dphía ĐipX9sh4ền Huân.

Nhưng một9uQ49d kJEWfPbóng dtMáng nkJEWfPhỏ bépX9sh4 tMđã lkJEWfPập tứctM đkJEWfPứng chắtMn ttMrước mặtkJEWfP Điền9uQ49d Huân9uQ49d, h9uQ49dứng ttMrọn pX9sh4nhát dpX9sh4ao ttMàn nhẫn9uQ49d 9uQ49dcủa kJEWfPbà HàntM. CảtM bà9uQ49d HàntM vàkJEWfP ĐiềtMn Huâ9uQ49dn đều9uQ49d s9uQ49dững người,pX9sh4 nhkJEWfPìn dòntMg mkJEWfPáu kJEWfPđang thấmpX9sh4 pX9sh4đẫm ckJEWfPhiếc tMváy xin9uQ49dh xắnkJEWfP củapX9sh4 TpX9sh4hy T9uQ49dhy, vkJEWfPà bpX9sh4óng dángtM ấykJEWfP cũnpX9sh4g gkJEWfPục ngãtM tron9uQ49dg đ9uQ49dau đớn.pX9sh4 kJEWfPThy ThytM… k9uQ49dhông hkJEWfPề cảmtM thấy9uQ49d t9uQ49dức giậpX9sh4n hakJEWfPy oánkJEWfP trách9uQ49d ĐitMền pX9sh4Huân, pX9sh4chỉ ltMà nhấtkJEWfP thpX9sh4ời cảmkJEWfP thấtMy k9uQ49dhó chịupX9sh4 vớ9uQ49di nhữ9uQ49dng hàpX9sh4nh độngpX9sh4 thấtkJEWfP thườnpX9sh4g kia…

Nhưng khôkJEWfPng vkJEWfPì 9uQ49dthế, mộtMt ThtMy pX9sh4Thy luôkJEWfPn hế9uQ49dt lòng9uQ49d pX9sh4vì ngtMười khtMác 9uQ49dđể 9uQ49dmặc ĐiềntM HukJEWfPân ch9uQ49dịu npX9sh4hát tMdao ấy.

Điền HtMuân vộipX9sh4 vàpX9sh4ng ntMâng ngư9uQ49dời kJEWfPThy TpX9sh4hy lê9uQ49dn, tkJEWfProng đpX9sh4ôi mắtpX9sh4 9uQ49dkia đangkJEWfP x9uQ49duất pX9sh4hiện mộtpX9sh4 dkJEWfPòng lệkJEWfP 9uQ49dđau đớn.

“Em… xkJEWfPin lỗi…”

Đôi mtMắt dtMần ktMhép pX9sh4lại, vpX9sh4à không9uQ49d ba9uQ49do gkJEWfPiờ mởkJEWfP rtMa nữa.tM Đ9uQ49dến tậ9uQ49dn lúckJEWfP TkJEWfPhy kJEWfPThy tkJEWfPrút hơpX9sh4i ttMhở cuốikJEWfP ctMùng, Min9uQ49dh VỹpX9sh4 chỉkJEWfP kịpkJEWfP nhkJEWfPìn ngtMắm gươngtM kJEWfPmặt trắkJEWfPng bkJEWfPệch ấpX9sh4y, ktMhông quênkJEWfP tặngtM c9uQ49dho ngườipX9sh4 đkJEWfPang nắtMm gipX9sh4ữ c9uQ49don datMo đẫmtM má9uQ49du tr9uQ49dong tkJEWfPay mộttM 9uQ49dánh nhìn9uQ49d cămkJEWfP 9uQ49dhận… làtM b9uQ49dà Hàn!

Bà khôtMng 9uQ49dhề gkJEWfPiải 9uQ49dthích h9uQ49day pX9sh4thanh kJEWfPminh ckJEWfPho bpX9sh4ất cứpX9sh4 điềukJEWfP gkJEWfPì cảkJEWfP… v9uQ49dì sự9uQ49d t9uQ49dhật, chínhpX9sh4 b9uQ49dà pX9sh4đã hạkJEWfPi chkJEWfPết ThkJEWfPy Thy.

Nhưng pX9sh4lúc MpX9sh4inh Vỹ9uQ49d đến,kJEWfP cũnpX9sh4g tMlà lúctM kJEWfPĐiền HuânpX9sh4 rờitM đi…

Đại sảnh,9uQ49d kJEWfPtừng giâkJEWfPy p9uQ49dhút 9uQ49dtrôi qu9uQ49da, số9uQ49d mpX9sh4ệnh tMcủa kJEWfPĐiền H9uQ49duân cũn9uQ49dg dầnkJEWfP kếttM kJEWfPthúc, trướtMc mắtkJEWfP chpX9sh4ỉ tMcòn t9uQ49dhi thể9uQ49d đkJEWfPẫm mpX9sh4áu củapX9sh4 Vĩ9uQ49dnh Kỳ.

Lần kJEWfPnày… kJEWfPđã khiến9uQ49d qkJEWfPuá nhiềukJEWfP ngpX9sh4ười th9uQ49dương tMtổn… Điền9uQ49d Huâ9uQ49dn btMật cưkJEWfPời, nkJEWfPụ pX9sh4cười pX9sh4cay đắ9uQ49dng mpX9sh4ột cách9uQ49d đapX9sh4u đớn.

Một âmpX9sh4 than9uQ49dh chấnpX9sh4 độ9uQ49dng tMvang ltMên, kJEWfPđồng thờipX9sh4 ktMhiến pX9sh4ngọn l9uQ49dửa dkJEWfPo ttMác 9uQ49dđộng kJEWfPmạnh bùtMng pX9sh4cháy, m9uQ49dạnh mẽkJEWfP tMvà nuốpX9sh4t chửngkJEWfP tấtkJEWfP cả.

Trong 9uQ49dđám ch9uQ49dáy stMau v9uQ49dụ nkJEWfPổ, pX9sh4một giọtpX9sh4 nướcpX9sh4 m9uQ49dắt đầupX9sh4 kJEWfPtiên rơi9uQ49d xuốkJEWfPng tpX9sh4ừ gpX9sh4ương mặt9uQ49d ĐiềnpX9sh4 Huân…

*Bệnh vi9uQ49dện XY*

“Bác sĩkJEWfP!” HkJEWfPạo TpX9sh4hần 9uQ49dbế Ái9uQ49d 9uQ49dHy pX9sh4trên t9uQ49day, xôngpX9sh4 vpX9sh4ào bệnhtM viện9uQ49d kJEWfPvới ttMrạng kJEWfPthái vôpX9sh4 c9uQ49dùng hpX9sh4oảng loạnpX9sh4, gàpX9sh4o ltMên tkJEWfProng tMvô vọng.9uQ49d “9uQ49dLàm ơn9uQ49d, cứu9uQ49d 9uQ49dcô ấy!pX9sh4 Làm9uQ49d ơn!”

“Đặt kJEWfPcô ấpX9sh4y lênkJEWfP đây.”pX9sh4 MộtpX9sh4 côpX9sh4 9uQ49dy tákJEWfP trựckJEWfP lập9uQ49d tứcpX9sh4 kJEWfPđẩy chi9uQ49dếc xpX9sh4e đẩykJEWfP mkJEWfPàu trtMắng r9uQ49da trướkJEWfPc mặkJEWfPt Hạo9uQ49d Thần,9uQ49d ckJEWfPất giọng9uQ49d kJEWfPra lệnh.

Hạo T9uQ49dhần cẩnpX9sh4 trọngpX9sh4 đặtkJEWfP Ái9uQ49d pX9sh4Hy nằmkJEWfP kJEWfPlên chiếctM 9uQ49dxe đ9uQ49dẩy ấy9uQ49d, cậtMu vộipX9sh4 pX9sh4vã nốipX9sh4 bướctM thpX9sh4eo cpX9sh4hiếc 9uQ49dxe đếkJEWfPn t9uQ49dận kJEWfPkhi khuấttM h9uQ49dẳn kJEWfPsau phkJEWfPòng cấptM cứu.

Mệt mtMỏi npX9sh4gồi x9uQ49duống dãtMy pX9sh4ghế cpX9sh4hờ ngopX9sh4ài ph9uQ49dòng tMcấp c9uQ49dứu, H9uQ49dạo kJEWfPThần h9uQ49dai ttMay ômpX9sh4 lấy9uQ49d đ9uQ49dầu, cpX9sh4ố g9uQ49dắng đpX9sh4ịnh thầpX9sh4n lại.

Trong k9uQ49dhi đó…

*Bệnh viện9uQ49d XX*

Minh VtMỹ ngồikJEWfP 9uQ49dtrong phòn9uQ49dg cấppX9sh4 cpX9sh4ứu tMở bệnhtM việntM pX9sh4lớn npX9sh4hất thàpX9sh4nh phố9uQ49d, anpX9sh4h đtMã phkJEWfPải mất9uQ49d tMcả g9uQ49diờ đồngpX9sh4 h9uQ49dồ mớipX9sh4 pX9sh4đến đượ9uQ49dc pX9sh4cái bệnpX9sh4h viện9uQ49d rộngpX9sh4 lkJEWfPớn này.

Ring… ring…

Điện thoạkJEWfPi l9uQ49dại rung…

“Chuyện gì9uQ49d?” kJEWfPMinh VỹkJEWfP tựatM hẳn9uQ49d kJEWfPngười và9uQ49do chiếctM gtMhế ởtM ph9uQ49dòng đợi,9uQ49d chpX9sh4án nản9uQ49d 9uQ49dnhấn npX9sh4út npX9sh4hận 9uQ49dcuộc kJEWfPgọi tMsau đó9uQ49d ápX9sh4p đ9uQ49diện tpX9sh4hoại kJEWfPvào tkJEWfPai, đếnpX9sh4 tậnpX9sh4 lúpX9sh4c nàkJEWfPy atMnh tMmới c9uQ49dảm pX9sh4thấy sự9uQ49d đkJEWfPau bkJEWfPuốt đếnpX9sh4 tê9uQ49d dại9uQ49d ở9uQ49d bờpX9sh4 vai.

“Thiếu… thipX9sh4ếu gia9uQ49d, nổ…pX9sh4 nổpX9sh4 rồikJEWfP!” TkJEWfPừ đầupX9sh4 kJEWfPdây bêpX9sh4n kJEWfPkia, tMtên tMcận vệ9uQ49d kJEWfPlắp bkJEWfPắp tMnhư tMđang cựctM kkJEWfPỳ hoảkJEWfPng lotMạn, th9uQ49dở gkJEWfPấp khôntMg ngừng.

“Nổ?” MintMh VỹtM nhíkJEWfPu mày,kJEWfP lặptM l9uQ49dại dupX9sh4y nhấttM mtMột từkJEWfP n9uQ49dhư đtMang tMchờ sựpX9sh4 chkJEWfPứng pX9sh4thực tkJEWfPừ p9uQ49dhía 9uQ49dbên kia.

“Khu nh9uQ49dà mtMáy… ntMổ.” V9uQ49dừa ngpX9sh4he pX9sh4thấy kJEWfPcô nópX9sh4i gkJEWfPấp 9uQ49dgáp vọngkJEWfP santMg điện9uQ49d tho9uQ49dại kJEWfPtừ phtMía bênkJEWfP kiatM, M9uQ49dinh 9uQ49dVỹ mớ9uQ49di kịkJEWfPp nhận9uQ49d thấy9uQ49d từ9uQ49d pkJEWfPhía bên9uQ49d kkJEWfPia đ9uQ49diện thoạipX9sh4 cópX9sh4 kJEWfPrất nhiềutM thpX9sh4ứ kJEWfPâm thpX9sh4anh khác9uQ49d nhau.

“Chết kJEWfPtiệt! tMCô ấy9uQ49d tMra khỏitM đópX9sh4 chưa?9uQ49d” MkJEWfPinh V9uQ49dỹ tứckJEWfP giậntM qu9uQ49dát lkJEWfPên, đôitM kJEWfPmắt 9uQ49dđang pX9sh4lộ tMrõ vpX9sh4ẻ l9uQ49do lắng.

Tại tMsao lútMc đấy…tM apX9sh4nh pX9sh4không ởtM lpX9sh4ại kJEWfPmà tMlập tứ9uQ49dc đếkJEWfPn kJEWfPbên bàpX9sh4 t9uQ49da thpX9sh4ế này?

“Vẫn… chưtMa.” GtMiọng nó9uQ49di bên9uQ49d 9uQ49dkia rấ9uQ49dt nhỏ,tM dườngtM nkJEWfPhư đãtM cố9uQ49d gắ9uQ49dng thpX9sh4u hpX9sh4ết ctMan đảmtM đểtM trảpX9sh4 lời.

Gương mặttM M9uQ49dinh VỹtM trtMở nê9uQ49dn tái9uQ49d nhợtkJEWfP dướikJEWfP ánpX9sh4h đènkJEWfP chù9uQ49dm tron9uQ49dg bệnhkJEWfP kJEWfPviện, cố9uQ49d gắngkJEWfP gượngpX9sh4 ngườitM đứ9uQ49dng dậytM, npX9sh4hưng tMsau đótM lạkJEWfPi n9uQ49dgã ktMhuỵu x9uQ49duống đất.

Vết t9uQ49dhương trêpX9sh4n vai…pX9sh4 đtMã khiến9uQ49d kJEWfPanh mấtpX9sh4 qupX9sh4á nhtMiều máu.

Đôi mắtpX9sh4 antMh dkJEWfPần tốkJEWfPi lại,kJEWfP cả9uQ49d ngườitM dưpX9sh4ờng 9uQ49dnhư khônpX9sh4g cònkJEWfP ch9uQ49dút pX9sh4sức lựtMc nàotM cả.kJEWfP TtMoàn thkJEWfPân ho9uQ49dàn topX9sh4àn bất9uQ49d độpX9sh4ng trêkJEWfPn nềntM đất,kJEWfP kJEWfPMinh kJEWfPVỹ đanpX9sh4g cốpX9sh4 gkJEWfPắng gư9uQ49dợng dậykJEWfP… 9uQ49dnhưng tpX9sh4ất tMcả chỉkJEWfP là9uQ49d kJEWfPvô íchtM. LầpX9sh4n nàkJEWfPy, kJEWfPanh tMlại một9uQ49d 9uQ49dlần nữa…pX9sh4 đápX9sh4nh pX9sh4mất ngpX9sh4ười copX9sh4n kJEWfPgái 9uQ49dmà mìn9uQ49dh yêpX9sh4u thương.

Khoé 9uQ49dmôi trênpX9sh4 gươngtM tMmặt điển9uQ49d tMtrai ktMhẽ nkJEWfPhếch lpX9sh4ên, kJEWfPmột nụ9uQ49d cườitM nhạt,tM đồngpX9sh4 kJEWfPlúc đôi9uQ49d mắtkJEWfP lạnkJEWfPh lùkJEWfPng kpX9sh4ia cũnkJEWfPg 9uQ49ddần khpX9sh4ép lại,kJEWfP ch9uQ49de kpX9sh4huất 9uQ49dtầm nhtMìn pX9sh4mờ ảo.

Chap 40

Người 9uQ49dem 9uQ49dyêu tMlà anh?

Hạo ThầnkJEWfP pX9sh4lo lắtMng đứng9uQ49d chắtMn tr9uQ49dước c9uQ49dửa phòn9uQ49dg tMcấp cứupX9sh4, tMtại 9uQ49dsao vpX9sh4ào khpX9sh4oảnh khắpX9sh4c qpX9sh4uan ttMrọng thìkJEWfP thờipX9sh4 gipX9sh4an l9uQ49dại trkJEWfPôi c9uQ49dhậm thếpX9sh4 pX9sh4này cpX9sh4ơ chứ?

Ái tMHy củtMa ntMgày htMôm nkJEWfPay… qpX9sh4uả thậ9uQ49dt rấtkJEWfP lạkJEWfP 9uQ49dlẫm, nhưkJEWfPng lạitM vôkJEWfP tMcùng đángtM thpX9sh4ương trotMng tMmắt cậu.

Đôi mắpX9sh4t khôngkJEWfP pX9sh4lẫn kJEWfPchút tạtMp n9uQ49diệm lupX9sh4ôn 9uQ49dluôn ánhtM lênkJEWfP nhữ9uQ49dng tkJEWfPia nhìntM lémkJEWfP lỉn9uQ49dh lạ9uQ49di trpX9sh4ở nênkJEWfP sâ9uQ49du t9uQ49dhẳm khôngkJEWfP kJEWfPchút hạnpX9sh4 định,kJEWfP kJEWfPvô tMtri vôkJEWfP giác.

Khoảnh khkJEWfPắc đốipX9sh4 9uQ49ddiện vkJEWfPới đôtMi mắtpX9sh4 vpX9sh4ô cảkJEWfPm ấypX9sh4, tkJEWfPrái ti9uQ49dm kJEWfPHạo ThầnpX9sh4 ctMhợt c9uQ49dhùng xuốngkJEWfP, tưởng9uQ49d chừngkJEWfP npX9sh4hư đtMang 9uQ49dchìm skJEWfPâu vàkJEWfPo n9uQ49dỗi kJEWfPđau cùng9uQ49d cực.

Nghĩ đếntM việckJEWfP m9uQ49dình đãkJEWfP 9uQ49dtừng ttMiếp t9uQ49day ctMho ĐiềtMn HuâkJEWfPn 9uQ49dthực hkJEWfPiện kếkJEWfP hoạchtM ttMrả 9uQ49dthù, HạotM Thần9uQ49d pX9sh4lại cảm9uQ49d thấtMy vô9uQ49d pX9sh4cùng nhứckJEWfP bkJEWfPuốt npX9sh4ơi ngựckJEWfP, chỉpX9sh4 ttMràn nkJEWfPgập dupX9sh4y nhấtkJEWfP mkJEWfPột thứpX9sh4 pX9sh4cảm xkJEWfPúc âpX9sh4n hận.

Đôi mắtkJEWfP trởkJEWfP 9uQ49dnên tpX9sh4hất thầtMn, kJEWfPtầm npX9sh4hìn dầkJEWfPn 9uQ49dtối lại…tM LồngpX9sh4 ngựpX9sh4c hiệkJEWfPn giờ9uQ49d cpX9sh4ứ nh9uQ49dư đangpX9sh4 bị9uQ49d thiê9uQ49du đốt9uQ49d, kJEWfPnóng bỏngpX9sh4 9uQ49dnhưng lại9uQ49d tMvô 9uQ49dcùng kJEWfPđau rkJEWfPát mỗpX9sh4i khtMi lại9uQ49d kJEWfPthêm mộttM gipX9sh4ây trôi9uQ49d qua.

Làm ơn…tM ÁipX9sh4 kJEWfPHy, đừn9uQ49dg đểtM xảytM cô9uQ49d ấypX9sh4 rtMa bấtpX9sh4 cứpX9sh4 chuytMện gìpX9sh4 cả!

*Cạch*

Cánh cửapX9sh4 phòtMng cấ9uQ49dp cứu9uQ49d đượ9uQ49dc mởtM tMra, kè9uQ49dm thkJEWfPeo đ9uQ49dộng táctM kJEWfPgạt H9uQ49dạo ThầntM santMg kJEWfPmột bên.

Chiếc kJEWfPxe đẩykJEWfP màupX9sh4 trắngpX9sh4 đtMang kJEWfPmang thtMeo mộtpX9sh4 thtMiên spX9sh4ứ mấtkJEWfP đi9uQ49d đôkJEWfPi pX9sh4cánh, gươ9uQ49dng kJEWfPmặt nhợtkJEWfP nhkJEWfPạt pX9sh4không pX9sh4chút spX9sh4ức sốngtM nkJEWfPhắm kJEWfPnghiền đôikJEWfP mắt,kJEWfP tMtrên đầukJEWfP quấkJEWfPn 9uQ49dmột dảipX9sh4 bănkJEWfPg 9uQ49dtrắng k9uQ49dhá mỏpX9sh4ng, mkJEWfPái tópX9sh4c mtMàu kJEWfPcafe sữtMa kJEWfPvẫn b9uQ49dồng bềtMnh vàtM tôtMn lênpX9sh4 vkJEWfPẻ pX9sh4đẹp thuầpX9sh4n khiết.

Ái 9uQ49dHy đượctM kJEWfPy 9uQ49dtá đưapX9sh4 r9uQ49da ktMhỏi phònkJEWfPg bằng9uQ49d chikJEWfPếc 9uQ49dxe đẩytM trắtMng toákJEWfPt, tpX9sh4heo kJEWfPsau l9uQ49dà ô9uQ49dng bákJEWfPc spX9sh4ĩ 9uQ49dtrung nipX9sh4ên đang9uQ49d cầmtM tpX9sh4rên tpX9sh4ay m9uQ49dột xtMấp tMhồ spX9sh4ơ bpX9sh4ệnh án.

Hạo kJEWfPThần mấkJEWfPp máy9uQ49d đ9uQ49dôi môpX9sh4i, đ9uQ49dưa ta9uQ49dy pX9sh4như muốnkJEWfP níupX9sh4 giữ9uQ49d cpX9sh4ô kJEWfPlại, npX9sh4hưng lạipX9sh4 bị9uQ49d pX9sh4một bàtMn ttMay chặn9uQ49d n9uQ49dgang tMhành đpX9sh4ộng ấy.

Đôi mắ9uQ49dt cậu9uQ49d khtMông ntMhìn pX9sh4bác spX9sh4ĩ lấypX9sh4 mộttM cátMi, t9uQ49diếp tụctM kJEWfPdõi pX9sh4theo chiếc9uQ49d 9uQ49dxe đẩytM đkJEWfPang kJEWfPđưa ngườpX9sh4i ckJEWfPon gáitM kJEWfPyếu ớtMt k9uQ49dia cáckJEWfPh pX9sh4xa khỏpX9sh4i mình.

“Đã kJEWfPqua tìn9uQ49dh trạngtM kJEWfPnguy kịch,pX9sh4 tMvết kJEWfPthương kJEWfPtuy khtMông nặnkJEWfPg nhưtMng lạtMi mấtpX9sh4 kh9uQ49dá nhiềupX9sh4 mátMu, đặc9uQ49d tMbiệt 9uQ49dcó thtMể đểkJEWfP lạikJEWfP tMdi tMchứng chkJEWfPo cpX9sh4ô ấy.”tM VkJEWfPị tMbác sĩtM h9uQ49diền từ9uQ49d trtMước pX9sh4mặt kJEWfPmở lkJEWfPời, tMvỗ vpX9sh4ỗ vpX9sh4ai HpX9sh4ạo kJEWfPThần nhkJEWfPư đatMng ctMố gắng9uQ49d trấn9uQ49d kJEWfPan. “CậkJEWfPu hkJEWfPãy đikJEWfP 9uQ49dlàm tpX9sh4hủ tụckJEWfP nhậpkJEWfP 9uQ49dviện, sa9uQ49du đókJEWfP cậupX9sh4 c9uQ49dó kJEWfPthể tMvào phònkJEWfPg 59uQ49d02 tMthăm cô9uQ49d ấytM, nkJEWfPếu 9uQ49dcó btMất kỳpX9sh4 dấukJEWfP hikJEWfPệu b9uQ49dất tMthường l9uQ49dập tkJEWfPức 9uQ49dgọi pX9sh4bác sĩ.”

Từ t9uQ49dừ 9uQ49dhạ kJEWfPtay kJEWfPxuống, bpX9sh4óng vịkJEWfP pX9sh4bác sĩ9uQ49d pX9sh4trong chiếcpX9sh4 á9uQ49do tMblu tpX9sh4rắng nh9uQ49danh chókJEWfPng khuấtMt satMu 9uQ49dmột cá9uQ49dnh cửatM phpX9sh4òng gầkJEWfPn đó,kJEWfP tiếp9uQ49d tụckJEWfP thkJEWfPực hiệkJEWfPn nhiệtMm vụ9uQ49d pX9sh4của chínkJEWfPh mình.

Di chứng?

Hai kJEWfPtay HạopX9sh4 Thần9uQ49d sikJEWfPết tMchặt kJEWfPlại, c9uQ49dả n9uQ49dgười 9uQ49drun nhẹkJEWfP lênpX9sh4, pX9sh4để ltMại pX9sh4di ch9uQ49dứng sao?

“Dương kJEWfPHạo Thần!kJEWfP kJEWfPCô gáipX9sh4 ntMày pX9sh4quan trọnkJEWfPg đếkJEWfPn mứckJEWfP khiếnpX9sh4 kJEWfPcậu phả9uQ49di bỏtM 9uQ49dcả spX9sh4how dipX9sh4ễn pX9sh4quan 9uQ49dtrọng sao?”9uQ49d T9uQ49day quảntM lkJEWfPý ritMêng c9uQ49dủa Hạ9uQ49do ThpX9sh4ần tức9uQ49d giậkJEWfPn đậpkJEWfP mạnh9uQ49d q9uQ49duyển sổpX9sh4 gtMhi chpX9sh4ép lịch9uQ49d làtMm 9uQ49dviệc ckJEWfPủa kJEWfPHạo ThầpX9sh4n lên9uQ49d bàn,pX9sh4 kJEWfPtức tMgiận qtMuát lớn.

Đã mpX9sh4ột ngàytM trôpX9sh4i qua…

Hạo Thầ9uQ49dn vẫnpX9sh4 khpX9sh4ông kJEWfPhề rờpX9sh4i pX9sh4khỏi kJEWfPphòng bệnhtM sốtM 5tM02 lpX9sh4ấy mộtkJEWfP tMgiây, chỉ9uQ49d lặngkJEWfP ngưpX9sh4ời ngắm9uQ49d nhìpX9sh4n ngườtMi co9uQ49dn gtMái đakJEWfPng chìpX9sh4m spX9sh4âu tMvào gpX9sh4iấc ngủ.

Mọi tMâm thanpX9sh4h xuntMg qkJEWfPuanh dườtMng pX9sh4như tMkhông còkJEWfPn tácpX9sh4 độngpX9sh4 đ9uQ49dến cậutM đượ9uQ49dc nữa.

Tay qkJEWfPuản lýkJEWfP 9uQ49dkia tứ9uQ49dc gipX9sh4ận némtM tpX9sh4rọn đôpX9sh4i mắtkJEWfP 9uQ49doán h9uQ49dận vàtMo tMcô 9uQ49dgái nhỏkJEWfP 9uQ49dbé 9uQ49dđang nằ9uQ49dm y9uQ49dên lkJEWfPặng tr9uQ49dên chikJEWfPếc giườn9uQ49dg trắngpX9sh4 khôn9uQ49dg chtMút tMbụi bẩn,pX9sh4 hắntM lạpX9sh4i nhkJEWfPìn skJEWfPamh Hạo9uQ49d ThầnpX9sh4 9uQ49dvẫn đangkJEWfP tpX9sh4iếp ttMục yê9uQ49dn 9uQ49dlặng trkJEWfPước nkJEWfPgười c9uQ49don pX9sh4gái ấy.

Bất giáckJEWfP thởpX9sh4 dpX9sh4ài mệt9uQ49d mỏkJEWfPi, hắpX9sh4n tpX9sh4a tMcầm quyểnpX9sh4 sổkJEWfP vừtMa đượctM nétMm mạ9uQ49dnh lênpX9sh4 mặtMt 9uQ49dbàn cpX9sh4ủa phò9uQ49dng bệntMh lên,tM lkJEWfPê bướpX9sh4c rpX9sh4a khỏipX9sh4 cănpX9sh4 pkJEWfPhòng ttMĩnh lặng.

*Bệnh việkJEWfPn XX*

“Tránh ra!”kJEWfP pX9sh4Minh V9uQ49dỹ gằkJEWfPn giọ9uQ49dng, tức9uQ49d giậntM pX9sh4nhìn đpX9sh4ám cậntM vệpX9sh4 đtMang chặkJEWfPn ngtMang tr9uQ49dước cửa9uQ49d, đôitM mắ9uQ49dt đằngtM đằngpX9sh4 sátkJEWfP khí.

“Ông chtMủ pX9sh4có kJEWfPlệnh, thiếutM gitMa tMphải nghỉtM ngpX9sh4ơi đếntM kpX9sh4hi hoànpX9sh4 pX9sh4toàn b9uQ49dình phụ9uQ49dc.” MộpX9sh4t têtMn tMcận vpX9sh4ệ cúpX9sh4i pX9sh4đầu, th9uQ49dận tr9uQ49dọng tMnói từngkJEWfP từpX9sh4 kJEWfPmột cá9uQ49dch tMmáy pX9sh4móc, kJEWfPsau đókJEWfP đóntMg nha9uQ49dnh pX9sh4cánh cử9uQ49da phòtMng bệtMnh lại.

“Mẹ kkJEWfPiếp! MởtM cửpX9sh4a!!” pX9sh4Minh kJEWfPVỹ qpX9sh4uát lớn,pX9sh4 dùnkJEWfPg pX9sh4chân đạkJEWfPp thtMẳng vàopX9sh4 cpX9sh4ánh cửatM g9uQ49dỗ kiapX9sh4, nhưnkJEWfPg đtMám pX9sh4cận pX9sh4vệ lkJEWfPại nhtManh pX9sh4chóng chặ9uQ49dn cửatM nga9uQ49dy khkJEWfPi cá9uQ49dnh cửapX9sh4 9uQ49dvừa  bậtMt r9uQ49da dướtMi kJEWfPlực đạpX9sh4p củakJEWfP anh.

Đây rõkJEWfP ràtMng là9uQ49d kJEWfPkế tMhoạch củtMa ô9uQ49dng ta!!

Ông 9uQ49dta kh9uQ49dông mtMuốn antMh đipX9sh4 tìm9uQ49d pX9sh4cô ấy!!

Với kh9uQ49dả năngpX9sh4 củpX9sh4a pX9sh4ông Hà9uQ49dn, biếtkJEWfP kJEWfPchuyện ÁpX9sh4i HkJEWfPy kh9uQ49dông hềtM khó,kJEWfP đặctM kJEWfPbiệt ông9uQ49d tpX9sh4a lkJEWfPại cótM tMthể kJEWfPbiết 9uQ49drõ 9uQ49dđịa điểmkJEWfP v9uQ49dà ntMhững tMgì xảy9uQ49d rkJEWfPa liêntM tMquan đếntM v9uQ49dụ việtMc chấnkJEWfP động9uQ49d v9uQ49dừa rồi.

Minh pX9sh4Vỹ ntMghiến kJEWfPrăng, pX9sh4đôi mắtpX9sh4 kJEWfPanh btMị pX9sh4che phủ9uQ49d bkJEWfPởi mộtkJEWfP mànkJEWfP đêtMm cpX9sh4ủa tuyệtpX9sh4 vọn9uQ49dg, tiếpkJEWfP tụctM c9uQ49dố g9uQ49dắng thkJEWfPoát khỏtMi vòkJEWfPng 9uQ49dvây củakJEWfP đámkJEWfP kJEWfPcận vệ.

Ái tMHy, nhấkJEWfPt đpX9sh4ịnh kJEWfPÁi HtMy skJEWfPẽ khôntMg s9uQ49dao cả!

… 9uQ49dkhông skJEWfPao cả!9uQ49d C9uQ49dố g9uQ49dắng phủ9uQ49d địnhtM những9uQ49d dòpX9sh4ng stMuy nghĩkJEWfP tồpX9sh4i tệtM pX9sh4gán ghépkJEWfP trtMận botMm kkJEWfPia tMvới sự9uQ49d sốngpX9sh4 ctMủa 9uQ49dÁi HykJEWfP, trkJEWfPái tpX9sh4im MtMinh VỹtM đangkJEWfP đtMập gkJEWfPấp gá9uQ49dp hơ9uQ49dn bkJEWfPao 9uQ49dgiờ hết.

“Chờ anhtM, l9uQ49dàm ơn…”

Phòng bệnhkJEWfP 502…

Đôi mkJEWfPắt ntMâu tkJEWfProng kJEWfPsáng từtM tkJEWfPừ mởkJEWfP r9uQ49da, 9uQ49dlay tMđộng kJEWfPhàng 9uQ49dmi dài,pX9sh4 pX9sh4sau đtMó tMchớp chớpX9sh4p vàtMi tMcái đểkJEWfP thíctMh npX9sh4ghi vtMới ákJEWfPnh sángkJEWfP trtMong phòng.

Ái tMHy 9uQ49dđưa pX9sh4tay dụikJEWfP kJEWfPdụi mắkJEWfPt, liếc9uQ49d nhtMìn gươngtM mặtkJEWfP đan9uQ49dg gục9uQ49d xuốngpX9sh4 bêntM cạnh9uQ49d giường,pX9sh4 tMđưa mộ9uQ49dt 9uQ49dtay nắmpX9sh4 lấy9uQ49d tMthành gkJEWfPiường cố9uQ49d gắnpX9sh4g gượnpX9sh4g dậy.

Hai ngkJEWfPày trkJEWfPôi pX9sh4qua, H9uQ49dạo Thầ9uQ49dn hkJEWfPoàn toàntM mất9uQ49d ngủ,kJEWfP đểkJEWfP rồikJEWfP gitMờ 9uQ49dđây khôngtM hềkJEWfP 9uQ49dhay tMbiết người9uQ49d 9uQ49dcon tMgái kJEWfPđáng yê9uQ49du pX9sh4kia đ9uQ49dã tM“hồi sinh”.

Cô nghiêngtM ngpX9sh4ười sakJEWfPng mộkJEWfPt b9uQ49dên, kJEWfPcố gắ9uQ49dng t9uQ49dhu gưkJEWfPơng mkJEWfPặt củpX9sh4a ntMgười ấypX9sh4 vtMào tầmpX9sh4 nhìn.

Đột ngộtkJEWfP 9uQ49dhai hàngtM lônkJEWfPg m9uQ49dày từpX9sh4 gươnpX9sh4g mặ9uQ49dt ấtMy khẽtM c9uQ49dau lkJEWfPại, tMsau pX9sh4đó mệtkJEWfP mỏikJEWfP mtMở mắt.pX9sh4 ĐậppX9sh4 vào9uQ49d mắkJEWfPt củ9uQ49da HạotM TpX9sh4hần làtM gpX9sh4ương mặtpX9sh4 tMmơ m9uQ49dơ m9uQ49dàng màng9uQ49d như9uQ49d kJEWfPchưa tỉntMh pX9sh4mộng củakJEWfP ÁipX9sh4 HtMy, ntMét m9uQ49dặt cậupX9sh4 lộkJEWfP rõkJEWfP vẻpX9sh4 ngạctM nhitMên pX9sh4và 9uQ49dvui sướng.

Hạo ThầnkJEWfP 9uQ49dngồi thẳngtM dậytM, 9uQ49dđưa mộtpX9sh4 9uQ49dtay kékJEWfPo c9uQ49dô pX9sh4ôm thậttM chặtMt vào9uQ49d lòntMg, nkJEWfPhư pX9sh4đang 9uQ49dcố gắn9uQ49dg chứng9uQ49d thực9uQ49d skJEWfPự tồpX9sh4n tại9uQ49d 9uQ49dhiện gipX9sh4ờ củpX9sh4a cô.

“Mèo c9uQ49don, 9uQ49dcuối ctMùng tMem cũ9uQ49dng ckJEWfPhịu ttMỉnh rồi.”

Căn phòn9uQ49dg lạikJEWfP đpX9sh4ột ngtMột chìm9uQ49d tMvào kpX9sh4hông gtMian tĩnhkJEWfP tMlặng vàpX9sh4 căntMg t9uQ49dhẳng, HạopX9sh4 Thần9uQ49d npX9sh4ới lỏpX9sh4ng kJEWfPvòng tapX9sh4y, spX9sh4au đkJEWfPó đẩkJEWfPy ntMgười Á9uQ49di HkJEWfPy rapX9sh4, lặngkJEWfP 9uQ49dlẽ qua9uQ49dn sákJEWfPt từtMng cửtM tMchỉ từkJEWfP p9uQ49dhía tMbên kia.

Cô đangpX9sh4 ch9uQ49dăm c9uQ49dhú tMnhìn Hạo9uQ49d TkJEWfPhần, ánhpX9sh4 nhìnkJEWfP thípX9sh4ch t9uQ49dhú 9uQ49dnhư vừa9uQ49d pX9sh4tìm rkJEWfPa mộttM tkJEWfPhứ đồtM chơkJEWfPi mớitM lạ.

Sao tkJEWfPừ kJEWfPhành độtMng 9uQ49dđến vẻkJEWfP mặtMt lạikJEWfP ngơkJEWfP ngơ9uQ49d tMngác ngátMc thếtM này?

Có k9uQ49dhi nào9uQ49d đúngkJEWfP pX9sh4như l9uQ49dời báckJEWfP sĩtM đãpX9sh4 nóipX9sh4… vpX9sh4ết tpX9sh4hương ki9uQ49da đ9uQ49dã thật9uQ49d sựpX9sh4 pX9sh4để lạitM dpX9sh4i chứng?

“Em… tkJEWfPên gì?”tM HạokJEWfP ThầkJEWfPn bấpX9sh4t g9uQ49diác cấtpX9sh4 l9uQ49dên mộtpX9sh4 9uQ49dcâu htMỏi npX9sh4ghi vpX9sh4ấn, nhưtMng pX9sh4chỉ đkJEWfPể kiểm9uQ49d tkJEWfPra tìn9uQ49dh trạpX9sh4ng hiệkJEWfPn tkJEWfPại kJEWfPcủa ÁtMi Hy.

Từ kJEWfPphía pX9sh4bên kipX9sh4a, đôitM môpX9sh4i xintMh xắpX9sh4n nởpX9sh4 m9uQ49dột 9uQ49dnụ ckJEWfPười dịtMu dtMàng, đpX9sh4ưa ttMay nkJEWfPắm lấypX9sh4 ta9uQ49dy áokJEWfP kJEWfPcủa HạotM Thần.

“Tên gì?pX9sh4” C9uQ49dhất giọngkJEWfP 9uQ49dnhẹ nhànpX9sh4g van9uQ49dg 9uQ49dlên, pX9sh4Ái HkJEWfPy dưtMờng ntMhư k9uQ49dhông 9uQ49dhiểu HạopX9sh4 ThầkJEWfPn đ9uQ49dang pX9sh4hỏi 9uQ49dgì, 9uQ49dcất ttMiếng hỏtMi nkJEWfPgược lại.

Hạo 9uQ49dThần nhekJEWfPo nhe9uQ49do mắ9uQ49dt, kJEWfPđưa t9uQ49day nắm9uQ49d lkJEWfPấy hakJEWfPi bờ9uQ49d kJEWfPvai 9uQ49dnhỏ nhắn9uQ49d pX9sh4kia, 9uQ49dlay mạnh.

“Em… biếtpX9sh4 atMnh làpX9sh4 apX9sh4i khôngtM?” TráitM tMtim pX9sh4cậu đtMang tMđập loạn9uQ49d cả9uQ49d lkJEWfPên, đpX9sh4ây pX9sh4có lẽ9uQ49d sẽtM làkJEWfP stMự khẳngtM địnhtM cuốikJEWfP cùng.

Hạo ThầtMn tMvà Ái9uQ49d HtMy ckJEWfPứ thếkJEWfP n9uQ49dhìn nhaupX9sh4, khôkJEWfPng cpX9sh4ó th9uQ49dêm chúttM phảnkJEWfP ứngkJEWfP npX9sh4ào k9uQ49dhác cả.

Bất gkJEWfPiác tMthở dàitM, HạotM ThầkJEWfPn buôtMng ckJEWfPô 9uQ49dra, đpX9sh4ứng dậkJEWfPy qupX9sh4ay lưkJEWfPng bước9uQ49d đi.

Phải gpX9sh4ọi bákJEWfPc sĩ…

Một btMàn kJEWfPtay níukJEWfP lấkJEWfPy vạt9uQ49d pX9sh4áo củakJEWfP HạotM Thần9uQ49d tpX9sh4ừ phí9uQ49da sapX9sh4u, đôipX9sh4 mắtMt nâu9uQ49d đpX9sh4ang pX9sh4chớp mắttM pX9sh4nhìn cậu.

“Minh… Vỹ?”tM ÁkJEWfPi pX9sh4Hy ng9uQ49dhiêng n9uQ49dghiêng đầkJEWfPu, đư9uQ49da mộttM tpX9sh4ay l9uQ49dên 9uQ49dmiệng vkJEWfPới vpX9sh4ẻ bănpX9sh4 kh9uQ49doăn vtMì tMcâu trpX9sh4ả ltMời củpX9sh4a tMchính mình.

Minh kJEWfPVỹ… tMlà hkJEWfPai tMtừ d9uQ49duy ntMhất đượckJEWfP kkJEWfPhắc sâukJEWfP vàokJEWfP trtMái t9uQ49dim ckJEWfPủa cô…

Liệu chàngtM tMtrai trước9uQ49d mặt…tM 9uQ49dcó ph9uQ49dải làtM ng9uQ49dười man9uQ49dg cái9uQ49d têntM MinkJEWfPh Vỹ?

“Em… vpX9sh4ừa nókJEWfPi gìtM?” ĐôpX9sh4i mắtkJEWfP HpX9sh4ạo ThầntM ltMộ rõkJEWfP vẻtM thấpX9sh4t kJEWfPvọng, ctMố gắng9uQ49d gặnkJEWfPg hỏitM pX9sh4Ái Hy.

Không thểpX9sh4 n9uQ49dào! TạitM s9uQ49dao lpX9sh4ại làkJEWfP tMMinh Vỹ?

“Minh… 9uQ49dMinh Vỹ?”tM ÁkJEWfPi tMHy ngượ9uQ49dng ngùng9uQ49d cúitM tMmặt xukJEWfPống, skJEWfPiết chặt9uQ49d vạpX9sh4t kJEWfPáo tro9uQ49dng tMtay hơn,kJEWfP lặppX9sh4 lpX9sh4ại tMthêm kJEWfPmột lần9uQ49d nữa.

Cả ngườitM HạotM ThầnpX9sh4 lạ9uQ49di tiếp9uQ49d 9uQ49dtục rpX9sh4un lên,pX9sh4 q9uQ49duay n9uQ49dgười lại9uQ49d nh9uQ49dìn thẳkJEWfPng vàokJEWfP ÁtMi Hy…

Cảm giác9uQ49d ghtMen tứcpX9sh4 pX9sh4đang ltMen lỏikJEWfP 9uQ49dtrong trái9uQ49d t9uQ49dim tkJEWfPràn n9uQ49dgập nỗitM pX9sh4ân hận9uQ49d tMcủa HạotM Thần.

Dù kJEWfPkhông muốn9uQ49d tMthừa nhậnkJEWfP… nhưn9uQ49dg tMdường ntMhư ngườitM pX9sh4con gápX9sh4i trpX9sh4ước mpX9sh4ặt đã9uQ49d cướtMp mấtkJEWfP trái9uQ49d kJEWfPtim pX9sh4của cậkJEWfPu mấtpX9sh4 rồi.

“Ừ, làtM a9uQ49dnh.” GấppX9sh4 9uQ49dgáp ôkJEWfPm ÁtMi tMHy vtMào lòng,tM HạotM ThkJEWfPần siếtkJEWfP ch9uQ49dặt vòngtM tatMy hkJEWfPơn. “Em…kJEWfP làkJEWfP hôntM thpX9sh4ê của9uQ49d tManh, VươngkJEWfP ÁitM Hy.”

Mặc kkJEWfPệ tấttM cảkJEWfP… mặtMc kệpX9sh4 côpX9sh4 ntMhầm tMlẫn mìtMnh vớipX9sh4 MinpX9sh4h Vỹ…

Chỉ cầnkJEWfP ctMó đượpX9sh4c tpX9sh4rái tMtim củatM côpX9sh4, cậ9uQ49du 9uQ49dsẽ chtMấp nhậnkJEWfP tấttM cả!

Kể cảpX9sh4 th9uQ49day thếkJEWfP v9uQ49dà đtMóng kJEWfPvai kpX9sh4ẻ mìnhkJEWfP tMcăm thkJEWfPù nhất!

Ái 9uQ49dHy vôpX9sh4 th9uQ49dức đ9uQ49dưa ta9uQ49dy lên,pX9sh4 đôkJEWfPi mắ9uQ49dt tMvô cpX9sh4ảm khôngpX9sh4 pX9sh4hạn định,9uQ49d từtM đôikJEWfP m9uQ49dôi xin9uQ49dh xắnpX9sh4 ttMhốt 9uQ49dra pX9sh4một ckJEWfPâu nóikJEWfP với9uQ49d â9uQ49dm vựpX9sh4c trkJEWfPong thanpX9sh4h, nhưtMng kJEWfPnhỏ đếkJEWfPn mứcpX9sh4 khônpX9sh4g một9uQ49d 9uQ49dai kJEWfPcó thpX9sh4ể npX9sh4ghe thấy.

“Hôn… 9uQ49dthê… củatM anh…?”