You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho eEfm một5hrDqt lt5hrDqối thoát

“Cứ t5hrDqbắn nếuEf ej4to4qm muốn.”j4to4q Khônj4to4qg ngGPZ6mgần nj4to4qgại tj4to4qrả lời,t5hrDq MigGPZ6mnh Vt5hrDqỹ ngướEfc gGPZ6mmặt nhìgGPZ6mn thẳngj4to4q j4to4qvào đEfôi mắtj4to4q gGPZ6mnâu tEfrong sángGPZ6mg kij4to4qa, nhưEf tgGPZ6mhể Efđang mgGPZ6muốn thEfật sựt5hrDq đốt5hrDqi t5hrDqdiện vj4to4qới hiệgGPZ6mn t5hrDqtại cùngj4to4q cô.

“Tôi sẽj4to4q gGPZ6mkhông bắngGPZ6m anhgGPZ6m, vj4to4qì gGPZ6msự lựagGPZ6m ct5hrDqhọn nEfày khônEfg Efnhư gGPZ6mtôi gGPZ6mmong đợj4to4qi…” j4to4qKhẩu súj4to4qng gGPZ6mkia rờij4to4q kgGPZ6mhỏi trgGPZ6mán MiEfnh Vt5hrDqỹ, nhgGPZ6mưng lạigGPZ6m đượgGPZ6mc dgGPZ6mí sEfát gGPZ6mvào đầt5hrDqu ÁigGPZ6m j4to4qHy đầyEf tháct5hrDqh thức,Ef t5hrDq“… nếugGPZ6m j4to4qanh gGPZ6mkhông rEfa kj4to4qhỏi đâEfy, tôEfi sẽgGPZ6m nj4to4qổ súng.”

Anh j4to4qkhông hềgGPZ6m tt5hrDqrả lEfời, vìj4to4q lúcEf nàt5hrDqy thEfật sgGPZ6mự khj4to4qông thgGPZ6mể Efđoán trướEfc đượcj4to4q cj4to4qô đagGPZ6mng j4to4qmuốn t5hrDqlàm nhữnt5hrDqg gì…

Gắng ggGPZ6mượng đứnEfg dậj4to4qy, MEfinh VỹEf chj4to4qống mộtEf taEfy vàt5hrDqo tường,t5hrDq bướct5hrDq j4to4qra phíagGPZ6m cj4to4qửa ngoàiEf củj4to4qa đạEfi sgGPZ6mảnh. NhưnggGPZ6m đEfi hj4to4qết đạij4to4q sảnh,Ef gGPZ6manh bEfỗng Efquay nggGPZ6mười j4to4qlại, j4to4qtrên j4to4qsàn gGPZ6mnhà vt5hrDqẫn lưgGPZ6mu gGPZ6mdấu Efnhững gigGPZ6mọt máut5hrDq từEf Efvai tt5hrDqrái rớtt5hrDq tj4to4qheo nhữngt5hrDq bưj4to4qớc chgGPZ6mân cgGPZ6mủa anh.

“Chỉ gGPZ6mcần Efem đt5hrDqưa tt5hrDqôi gGPZ6mkhẩu súng,j4to4q gGPZ6mtôi sẽj4to4q lậj4to4qp tứt5hrDqc rờiEf khgGPZ6mỏi đEfây.” MingGPZ6mh Vj4to4qỹ ggGPZ6mằn giọng,t5hrDq đj4to4qôi mắtgGPZ6m tựEfa nt5hrDqhư mắtt5hrDq gGPZ6mloài hổgGPZ6m báoj4to4q vẫngGPZ6m sángt5hrDq j4to4qrực Eftrong ánht5hrDq t5hrDqchiều tà.

Ái HEfy némj4to4q gGPZ6mmạnh khẩugGPZ6m súj4to4qng vềt5hrDq phEfía j4to4qanh, nhj4to4qưng Đt5hrDqiền Huâj4to4qn thEfì lgGPZ6mại nhít5hrDqu Efmày đầyj4to4q kht5hrDqó chịu.

Minh VEfỹ lậpj4to4q tgGPZ6mức cj4to4qầm lấyEf j4to4qkhẩu súnggGPZ6m kj4to4qia, chĩEfa tht5hrDqẳng vềEf t5hrDqphía j4to4qĐiền gGPZ6mHuân, đEfôi gGPZ6mmắt lạnj4to4qh lùnEfg đaEfng gGPZ6mvằn lêj4to4qn nhữnggGPZ6m tij4to4qa lửat5hrDq đỏ.

*Đoàng*

Điền Huânj4to4q vẫngGPZ6m chưaEf hềEf j4to4qcó tht5hrDqêm bấtgGPZ6m kỳt5hrDq phảt5hrDqn ứj4to4qng nt5hrDqào, lậpj4to4q tứct5hrDq gụct5hrDq xuốt5hrDqng sat5hrDqu phgGPZ6mát súngt5hrDq củEfa Mt5hrDqinh Vỹ,Ef nhưngGPZ6mg chgGPZ6mỉ j4to4qở gGPZ6mmột vt5hrDqị tríj4to4q ggGPZ6mần lồj4to4qng ngựcEf đaEfng khj4to4qiến tj4to4qrái tEfim Efđập gEfấp gáEfp vj4to4qì đagGPZ6mu đớn.

Ngay cgGPZ6mả gGPZ6mHạo Thầnj4to4q cũt5hrDqng đờj4to4q nggGPZ6mười, Efnhìn bót5hrDqng ngườigGPZ6m luôj4to4qn tỏgGPZ6m gGPZ6mra ngGPZ6mguy hiểmEf kit5hrDqa nj4to4qgã gụct5hrDq hệtgGPZ6m nt5hrDqhư Vĩnhj4to4q Kt5hrDqỳ vừat5hrDq j4to4qrồi, nhưnEfg chỉt5hrDq t5hrDqkhác j4to4qở t5hrDqmột điểm…

Điền HuânEf vgGPZ6mẫn gGPZ6mchưa ngừngEf thở…t5hrDq nơj4to4qi khogGPZ6mé mj4to4qôi xuấtEf hiệEfn t5hrDqmột vệtEf máuEf dEfài củat5hrDq nEfội tgGPZ6mhương, nhj4to4qưng t5hrDqĐiền EfHuân vẫngGPZ6m gGPZ6mcố gGPZ6mchấp cườiEf kht5hrDqinh bỉ.

Bóng dángGPZ6mg Mit5hrDqnh Vt5hrDqỹ khgGPZ6muất t5hrDqsau gGPZ6mcánh j4to4qcửa pgGPZ6mhòng đạt5hrDqi sảnh,t5hrDq tgGPZ6miếp t5hrDqbước j4to4qchân bướcEf t5hrDqra Efkhỏi gGPZ6mkhu ngGPZ6mhà Efmáy bgGPZ6mỏ hoang.

Đành t5hrDqtin j4to4qtưởng git5hrDqao phEfó mọgGPZ6mi viEfệc gGPZ6mcòn lt5hrDqại cht5hrDqo EfHạo Thầnj4to4q vậy…

Cảnh tượngEf đẫmt5hrDq mj4to4qáu gGPZ6mcủa git5hrDqan đạiEf sảt5hrDqnh j4to4qrộng lgGPZ6mớn khiếnEf HEfạo ThgGPZ6mần cj4to4qảm thấyt5hrDq gGPZ6mngạt thởj4to4q, xt5hrDqung quEfanh chỉgGPZ6m nt5hrDqặc mùij4to4q t5hrDqmáu taj4to4qnh nồng…

Cậu thởj4to4q dàit5hrDq, bướcj4to4q đết5hrDqn bêngGPZ6m cạgGPZ6mnh ÁigGPZ6m Ht5hrDqy, đặtEf taj4to4qy lêgGPZ6mn bờEf vagGPZ6mi Efnhỏ Efbé Efấy, sagGPZ6mu Efđó đigGPZ6m gGPZ6mlướt t5hrDqqua mj4to4qặt gGPZ6mcô, qgGPZ6muay đầut5hrDq lại.

“Em saj4to4qo thế,gGPZ6m Efmèo coj4to4qn?” NhìgGPZ6mn gGPZ6mgương mEfặt kgGPZ6mỳ lạt5hrDq gGPZ6mcủa cô,j4to4q j4to4qcậu j4to4qlay mạnhEf đôit5hrDq gGPZ6mvai ấy,j4to4q nhgGPZ6mưng vẫngGPZ6m khônggGPZ6m Efhề nhgGPZ6mận đượcEf gGPZ6mbất j4to4qkỳ pEfhản ứt5hrDqng gGPZ6mnào cả.

Đột ngộj4to4qt đôgGPZ6mi mắtgGPZ6m j4to4qÁi HgGPZ6my lạiEf sEfáng lêgGPZ6mn, đầyEf gGPZ6mvẻ ngạcj4to4q nEfhiên ngGPZ6mhìn HạogGPZ6m Thần.

Bàn taEfy ngGPZ6mhỏ Efbé gGPZ6mấy lật5hrDqp tứct5hrDq Efkéo t5hrDqmạnh HạogGPZ6m gGPZ6mThần xuốt5hrDqng, dj4to4qùng cgGPZ6mả thânEf gGPZ6mngười cj4to4qhe chắnEf chEfo cậEfu mộEft ct5hrDqách gt5hrDqấp gáp.

*Bốp*

Một tt5hrDqhanh gỗj4to4q rơiEf xuốngt5hrDq tj4to4qrước mắtgGPZ6m HạogGPZ6m ThầEfn, tEfhân hìnhEf nhỏgGPZ6m bét5hrDq kt5hrDqia cEfũng dầngGPZ6m j4to4qthả lỏng,j4to4q Efsau đój4to4q nj4to4qgất Efđi… lạiEf lt5hrDqà TịnEfh Nht5hrDqi… đôij4to4q gGPZ6mmắt vẫt5hrDqn sởEf hgGPZ6mữu nt5hrDqỗi hoảngt5hrDq sj4to4qợ t5hrDqkhông t5hrDqdứt, nhưt5hrDqng lgGPZ6mần Efnày gGPZ6mlại mat5hrDqng t5hrDqthêm cảj4to4qm Efgiác mặEfc cảmEf tộj4to4qi lỗi.

“A… j4to4qem… gGPZ6mem kgGPZ6mhông biếtt5hrDq gGPZ6mgì cả.”t5hrDq EfTịnh j4to4qNhi qj4to4quay ngườit5hrDq, chạj4to4qy rgGPZ6ma j4to4qkhỏi cEfăn phònEfg Efđẫm máu.

“Mèo t5hrDqcon, t5hrDqem cót5hrDq saj4to4qo t5hrDqkhông?” Đưj4to4qa Eftay đgGPZ6mỡ lấyEf thânt5hrDq gGPZ6mhình kiaj4to4q, Hạt5hrDqo t5hrDqThần j4to4qôm cj4to4qhặt ÁEfi HgGPZ6my vj4to4qào lònt5hrDqg, đưaEf tEfay vỗEf vgGPZ6mỗ vàot5hrDq mặtEf côgGPZ6m t5hrDqliên tục.

Thứ j4to4qsắc đỏj4to4q tj4to4qhẫm cEfủa máuEf cj4to4qhạy Efdài tgGPZ6mừ tráEfn ÁgGPZ6mi HyEf, t5hrDqdường Efnhư tEfhanh gỗt5hrDq gGPZ6mkia đj4to4qã đượcgGPZ6m j4to4qtác độnEfg gGPZ6mmột j4to4qlực rấgGPZ6mt mạnh.

Hạo Thầnt5hrDq đt5hrDqưa nhanj4to4qh Eftay át5hrDqo laEfu gGPZ6mnhẹ nt5hrDqhững dEfòng cht5hrDqảy vgGPZ6mô hạEfn trgGPZ6mên mặtgGPZ6m cô…

Đôi mắtt5hrDq gGPZ6mĐiền Hut5hrDqân t5hrDqtuy mờj4to4q nhj4to4qạt, nhưt5hrDqng gGPZ6mvẫn đủt5hrDq t5hrDqđể gGPZ6mtrông thấgGPZ6my j4to4qnhững ggGPZ6mì đant5hrDqg gGPZ6mdiễn rj4to4qa tj4to4qrong tầmt5hrDq nhìn.

Gương mặj4to4qt vEfà dj4to4qáng t5hrDqvẻ kia…j4to4q TEfhy Thy?

Từ hàgGPZ6mnh độnj4to4qg đgGPZ6mến Efcử j4to4qchỉ j4to4qvà vẻgGPZ6m mEfặt, hệtEf nt5hrDqhư Efđang dt5hrDqiễn gGPZ6mlại vởEf kịchj4to4q đẫmj4to4q máut5hrDq j4to4qhai nămgGPZ6m vềEf trước…

“Nhanh… đưa…Ef Thj4to4qy Tj4to4qhy j4to4qra… t5hrDqkhỏi đây…”j4to4q ĐiEfền Hut5hrDqân dồj4to4qn tj4to4qất cj4to4qả sj4to4qức lựgGPZ6mc ct5hrDquối j4to4qcùng gGPZ6mnói tronj4to4qg đứtt5hrDq qEfuãng, từnt5hrDqg j4to4qtừ đượcgGPZ6m j4to4qphát gGPZ6mra mt5hrDqột cácEfh nặnj4to4qg j4to4qnhọc, “…t5hrDq cóEf… bom…”

Hạo Tht5hrDqần ngt5hrDqạc nht5hrDqiên nhìgGPZ6mn t5hrDqvề t5hrDqphía ĐiềnEf Huân,gGPZ6m gươngEf mt5hrDqặt lj4to4qộ j4to4qrõ j4to4qvẻ Efsửng sốt5hrDqt, vộiEf vàngj4to4q nt5hrDqhấc bổEfng gGPZ6mngười j4to4qÁi HEfy lên,Ef mởEf nhanEfh cht5hrDqiếc cửagGPZ6m sj4to4qổ ởt5hrDq gócj4to4q phòng,gGPZ6m gGPZ6mlập tứct5hrDq j4to4qđưa j4to4qcô rt5hrDqa kgGPZ6mhỏi t5hrDqkhu nEfhà mt5hrDqáy bỏgGPZ6m hoang.

Ring… ring…

Chiếc điệngGPZ6m Efthoại tronEfg tgGPZ6múi t5hrDqáo Mj4to4qinh VỹEf rj4to4qung gGPZ6mlên kgGPZ6mhông ngừng.

Anh gGPZ6mcho t5hrDqtay vàoEf j4to4qtúi, Efđứng tựaEf vàEfo chiếcgGPZ6m BMj4to4qW, đgGPZ6mể mặgGPZ6mc nhữnt5hrDqg tj4to4qên cậgGPZ6mn vệgGPZ6m đgGPZ6mang t5hrDqcố gắngEf j4to4qsơ t5hrDqcứu gGPZ6mcho Efvết thưEfơng tj4to4qrên vai.

“Thiếu gGPZ6mgia, bgGPZ6mà t5hrDqchủ gGPZ6mđã tgGPZ6mự sj4to4qát!” Kt5hrDqhông đểt5hrDq MingGPZ6mh Vj4to4qỹ kịpt5hrDq lEfên tgGPZ6miếng, mộtgGPZ6m chấEft giọnEfg trj4to4qầm khgGPZ6màn vt5hrDqang lEfên, hơit5hrDq nghẹnj4to4q lại.gGPZ6m “BệnhgGPZ6m vj4to4qiện XY.”

Đầu dâj4to4qy bêj4to4qn kigGPZ6ma dườngt5hrDq nt5hrDqhư đEfang rEfơi gGPZ6mvào trạgGPZ6mng gGPZ6mthái hoj4to4qảng loạn,t5hrDq ngGPZ6mói vộiEf j4to4qvài Efcâu rgGPZ6mồi tắtj4to4q mEfáy. ĐôigGPZ6m mj4to4qắt MgGPZ6minh Vỹt5hrDq t5hrDqtối t5hrDqlại, gạtt5hrDq đáEfm cậnEf vệEf saEfng Efmột bênt5hrDq, lạEfnh lùgGPZ6mng rj4to4qa lệnh.

“Ở đEfây, gGPZ6mbảo vEfệ t5hrDqvợ tôi.”

Chiếc j4to4qBMW nhaj4to4qnh chój4to4qng kt5hrDqhuất saEfu gGPZ6mmàn đêm,j4to4q đểgGPZ6m lạEfi pEfhía sEfau mộtgGPZ6m nỗiEf Efân hậnt5hrDq qj4to4quá lớn.

“Bà cj4to4qó j4to4qhai st5hrDqự lựt5hrDqa chọngGPZ6m…” j4to4qĐiền HuângGPZ6m liếct5hrDq nj4to4qhìn Efbà Hàn,j4to4q sgGPZ6mau gGPZ6mđó đặtEf vàoEf lòngt5hrDq j4to4qbàn tgGPZ6may củj4to4qa bàEf Hàj4to4qn gGPZ6mmột cEfon daEfo sắcj4to4q nhọnEf. “j4to4q… hoặj4to4qc tôj4to4qi gGPZ6msẽ Efcho t5hrDqngười giếtgGPZ6m têngGPZ6m MiEfnh Vỹt5hrDq, đứat5hrDq cot5hrDqn tEfrai đj4to4qộc nhấtEf j4to4qcủa gGPZ6mbà… hogGPZ6mặc tựt5hrDq tEfay t5hrDqbà t5hrDqkết thúcj4to4q cuộcgGPZ6m sốngt5hrDq củagGPZ6m ThgGPZ6my Thy.”

Nếu j4to4qĐiền Ht5hrDquân t5hrDqkhông j4to4qcó đượt5hrDqc ThgGPZ6my t5hrDqThy, t5hrDqthì kht5hrDqông at5hrDqi cógGPZ6m quygGPZ6mền t5hrDqấy cả!

Thật sự,j4to4q ĐiềngGPZ6m HuâEfn khôj4to4qng phEfục! TgGPZ6mại Efsao cùngEf huyEfết thgGPZ6mống, gGPZ6mvốn Efdĩ Efcả MigGPZ6mnh VỹEf vàt5hrDq ThEfy gGPZ6mThy đềuEf khônj4to4qg thj4to4qể đếngGPZ6m vớigGPZ6m nt5hrDqhau, nhgGPZ6mưng tạigGPZ6m j4to4qsao Tt5hrDqhy Thj4to4qy lạit5hrDq Efchọn Minj4to4qh Vỹj4to4q mgGPZ6mà khônt5hrDqg chọnt5hrDq Điềt5hrDqn Huân?!

Ăn khôngt5hrDq đượct5hrDq tht5hrDqì đànhgGPZ6m đạpj4to4q đổt5hrDq vậy…

Dàn dựngGPZ6mg mộtt5hrDq Efvụ vEfiệc bắtEf t5hrDqcóc đơEfn giản,j4to4q j4to4qđúng lj4to4qà kht5hrDqông qj4to4quá khót5hrDq vớgGPZ6mi Điềj4to4qn Huân.

Mặc j4to4qkệ MinEfh VỹEf vàEf Điềnt5hrDq HuâEfn đãj4to4q kềgGPZ6m vEfai sáEft cánhj4to4q ht5hrDqơn j4to4qba năEfm trời…j4to4q j4to4qmặc kEfệ ánhEf nhìgGPZ6mn oát5hrDqn t5hrDqhận Efcủa TEfhy ThEfy… Điềj4to4qn Huât5hrDqn vj4to4qẫn sẽgGPZ6m t5hrDqthực hiEfện kết5hrDq hoạch.

“Điền Huân,Ef Efanh bịEf làt5hrDqm gGPZ6msao vậyt5hrDq hả?”j4to4q EfThy gGPZ6mThy Eftức gGPZ6mgiận trừngEf j4to4qmắt gGPZ6mnhìn gGPZ6mĐiền Huân,j4to4q tạj4to4qi saj4to4qo ngườigGPZ6m mj4to4qà j4to4qThy TgGPZ6mhy lgGPZ6muôn xegGPZ6mm lEfà at5hrDqnh tt5hrDqrai tgGPZ6mốt lạt5hrDqi gGPZ6mcó tEfhể làEfm gGPZ6mnhững Efviệc gGPZ6mnhư thếj4to4q này?

Đặt lònt5hrDqg tij4to4qn gGPZ6mvào mộtt5hrDq ngưj4to4qời đangEf chj4to4qìm sEfâu vàt5hrDqo nỗEfi tj4to4qhù hậnt5hrDq sâgGPZ6mu lgGPZ6mắng, lj4to4qiệu cóEf phảEfi gGPZ6mlà sgGPZ6mai lầm?

“Sao? EfBà cóEf bt5hrDqa j4to4qgiây đEfể lựEfa chọn…”Ef Điềnt5hrDq gGPZ6mHuân t5hrDqnhìn t5hrDqbà Hàj4to4qn vj4to4qới mộtt5hrDq ánj4to4qh Efmắt j4to4qđầy thícgGPZ6mh tEfhú, tiếpgGPZ6m tụct5hrDq dồt5hrDqn t5hrDqbà đếnt5hrDq đườngj4to4q cùngj4to4q, “…t5hrDq Efmột… haEfi… ba…”

“Ta… sj4to4qẽ gGPZ6mbảo vệj4to4q MigGPZ6mnh Vỹ!”Ef CgGPZ6mả ngườj4to4qi Efbà Hj4to4qàn t5hrDqrun lêj4to4qn, nắt5hrDqm cj4to4qhặt lất5hrDqy coEfn t5hrDqdao t5hrDqnhỏ béEf nht5hrDqưng lj4to4qại sgGPZ6mắc lạnhEf troEfng tay.

Câu trảj4to4q lờij4to4q hoàgGPZ6mn tj4to4qoàn đúnggGPZ6m t5hrDqvới nhữngj4to4q j4to4qgì Đit5hrDqền Huj4to4qân Efmong đợi,gGPZ6m gươngEf mgGPZ6mặt ấyj4to4q đat5hrDqng gGPZ6mnở mộEft Efnụ cườiEf cj4to4qay đt5hrDqắng gGPZ6mtrên môi…

“Nếu giếtt5hrDq, tj4to4qa sẽEf j4to4qgiết cậu.Ef” EfĐột ngộtEf bàj4to4q j4to4qHàn ngướcEf mặtEf lênEf, ánj4to4qh nhìnEf dứtEf kht5hrDqoát t5hrDqvà nhaEfnh cgGPZ6mhóng hướngEf mũEfi dt5hrDqao vềt5hrDq phíEfa Đit5hrDqền Huân.

Nhưng mộtt5hrDq gGPZ6mbóng Efdáng nhỏEf bét5hrDq đãt5hrDq lậpEf tứcgGPZ6m đứngEf gGPZ6mchắn trướcEf mặtt5hrDq t5hrDqĐiền HuângGPZ6m, hj4to4qứng j4to4qtrọn nht5hrDqát dgGPZ6mao t5hrDqtàn nhEfẫn củaj4to4q gGPZ6mbà EfHàn. EfCả bàt5hrDq HàgGPZ6mn j4to4qvà j4to4qĐiền HuEfân đềugGPZ6m Efsững người,gGPZ6m nj4to4qhìn t5hrDqdòng mt5hrDqáu đj4to4qang thấgGPZ6mm đẫmgGPZ6m chiếcEf vágGPZ6my j4to4qxinh xt5hrDqắn t5hrDqcủa TgGPZ6mhy Tt5hrDqhy, t5hrDqvà bj4to4qóng dánggGPZ6m Efấy cũnggGPZ6m gt5hrDqục ngãEf gGPZ6mtrong đaEfu đớn.j4to4q TEfhy EfThy… t5hrDqkhông hgGPZ6mề cảmEf thấyj4to4q j4to4qtức gj4to4qiận hat5hrDqy gGPZ6moán t5hrDqtrách EfĐiền Huj4to4qân, chỉEf j4to4qlà gGPZ6mnhất j4to4qthời cảj4to4qm thEfấy kht5hrDqó chịt5hrDqu vớEfi nhữnEfg hànht5hrDq đEfộng t5hrDqthất thườj4to4qng kia…

Nhưng kEfhông vEfì thế,gGPZ6m Efmột j4to4qThy gGPZ6mThy t5hrDqluôn hEfết lònEfg t5hrDqvì ngườiEf gGPZ6mkhác t5hrDqđể mặj4to4qc Điềnj4to4q HuEfân chịuEf nhátgGPZ6m dEfao ấy.

Điền HuâgGPZ6mn gGPZ6mvội j4to4qvàng gGPZ6mnâng Efngười Tj4to4qhy j4to4qThy lên,t5hrDq tronj4to4qg đôit5hrDq mt5hrDqắt kEfia đt5hrDqang xuấtj4to4q t5hrDqhiện gGPZ6mmột dòngj4to4q lj4to4qệ đt5hrDqau đớn.

“Em… xt5hrDqin lỗi…”

Đôi mắj4to4qt dầngGPZ6m kgGPZ6mhép j4to4qlại, vàEf khôj4to4qng j4to4qbao giờt5hrDq mởEf rgGPZ6ma gGPZ6mnữa. ĐếEfn tậnEf lúct5hrDq gGPZ6mThy ThgGPZ6my trt5hrDqút hEfơi t5hrDqthở Efcuối cgGPZ6mùng, Mint5hrDqh VỹEf chỉt5hrDq kịpt5hrDq nhìnEf t5hrDqngắm gươngj4to4q gGPZ6mmặt trt5hrDqắng bj4to4qệch Efấy, kht5hrDqông quêgGPZ6mn tặnggGPZ6m j4to4qcho ngưj4to4qời đj4to4qang j4to4qnắm giEfữ ct5hrDqon dgGPZ6mao đẫmt5hrDq máEfu j4to4qtrong tt5hrDqay t5hrDqmột gGPZ6mánh nhìnEf Efcăm hận…t5hrDq làEf bàj4to4q Hàn!

Bà Efkhông hgGPZ6mề giảiEf t5hrDqthích hEfay thaj4to4qnh minEfh t5hrDqcho bj4to4qất cứt5hrDq điềugGPZ6m Efgì cả…gGPZ6m vt5hrDqì sựj4to4q thậgGPZ6mt, chínhEf gGPZ6mbà đãt5hrDq hạij4to4q cEfhết j4to4qThy Thy.

Nhưng lúj4to4qc MEfinh Vj4to4qỹ đt5hrDqến, cũngt5hrDq t5hrDqlà gGPZ6mlúc ĐiềngGPZ6m Huâj4to4qn rờgGPZ6mi đi…

Đại sảnh,Ef tt5hrDqừng t5hrDqgiây pht5hrDqút gGPZ6mtrôi qgGPZ6mua, sốEf mệj4to4qnh củagGPZ6m ĐiềEfn gGPZ6mHuân j4to4qcũng dgGPZ6mần kếtj4to4q thúct5hrDq, trướcgGPZ6m j4to4qmắt j4to4qchỉ cgGPZ6mòn tt5hrDqhi tj4to4qhể j4to4qđẫm máugGPZ6m cEfủa VEfĩnh Kỳ.

Lần này…t5hrDq đãEf khj4to4qiến quj4to4qá t5hrDqnhiều ngườEfi gGPZ6mthương j4to4qtổn… Điềnt5hrDq Huânt5hrDq bậtj4to4q cườij4to4q, ngGPZ6mụ cườigGPZ6m cEfay đắnj4to4qg mj4to4qột gGPZ6mcách gGPZ6mđau đớn.

Một âmj4to4q thangGPZ6mh cEfhấn j4to4qđộng Efvang lênEf, đồngGPZ6mg j4to4qthời khiết5hrDqn ngọt5hrDqn lửaj4to4q t5hrDqdo tgGPZ6mác độnt5hrDqg mạgGPZ6mnh bùngt5hrDq cháy,Ef mạnhj4to4q mẽj4to4q gGPZ6mvà Efnuốt chửnt5hrDqg tấgGPZ6mt cả.

Trong đát5hrDqm j4to4qcháy saj4to4qu vj4to4qụ nổgGPZ6m, mộtj4to4q giọtj4to4q nướcEf mắgGPZ6mt đầut5hrDq tit5hrDqên rEfơi xuốngt5hrDq từgGPZ6m gươngt5hrDq mt5hrDqặt Điềnt5hrDq Huân…

*Bệnh việt5hrDqn XY*

“Bác sĩEf!” HEfạo Thầj4to4qn bếgGPZ6m t5hrDqÁi EfHy j4to4qtrên gGPZ6mtay, xgGPZ6mông vj4to4qào j4to4qbệnh việnEf vớEfi trạj4to4qng tj4to4qhái vgGPZ6mô Efcùng hogGPZ6mảng j4to4qloạn, t5hrDqgào lêt5hrDqn tgGPZ6mrong vt5hrDqô vEfọng. gGPZ6m“Làm j4to4qơn, cứuEf t5hrDqcô ấy!gGPZ6m Làj4to4qm ơn!”

“Đặt côt5hrDq ấygGPZ6m lEfên đât5hrDqy.” t5hrDqMột côgGPZ6m Efy tt5hrDqá trgGPZ6mực gGPZ6mlập tứj4to4qc đẩyt5hrDq chiếcEf xgGPZ6me đẩgGPZ6my màj4to4qu trắngt5hrDq rj4to4qa tj4to4qrước mặt5hrDqt Hạt5hrDqo j4to4qThần, ct5hrDqất giọgGPZ6mng gGPZ6mra lệnh.

Hạo TgGPZ6mhần cẩnEf trọnggGPZ6m đặtgGPZ6m j4to4qÁi j4to4qHy nằj4to4qm lt5hrDqên cgGPZ6mhiếc gGPZ6mxe đẩyEf Efấy, t5hrDqcậu vgGPZ6mội vãgGPZ6m j4to4qnối bgGPZ6mước j4to4qtheo chEfiếc xgGPZ6me j4to4qđến tậngGPZ6m Efkhi khuấtt5hrDq hẳt5hrDqn t5hrDqsau j4to4qphòng j4to4qcấp cứu.

Mệt mỏt5hrDqi ngồit5hrDq Efxuống dãj4to4qy ghếEf cEfhờ ngoàj4to4qi phòEfng j4to4qcấp cứt5hrDqu, j4to4qHạo ThầngGPZ6m hj4to4qai tagGPZ6my Efôm lấygGPZ6m đầugGPZ6m, t5hrDqcố gắngGPZ6mg địnhj4to4q thEfần lại.

Trong j4to4qkhi đó…

*Bệnh việngGPZ6m XX*

Minh j4to4qVỹ ngồit5hrDq trj4to4qong phòt5hrDqng cấpj4to4q cgGPZ6mứu ởt5hrDq bệgGPZ6mnh Efviện lj4to4qớn nhEfất thànhj4to4q t5hrDqphố, ant5hrDqh đãEf gGPZ6mphải mấtEf t5hrDqcả giờgGPZ6m đồnggGPZ6m hồEf gGPZ6mmới đếgGPZ6mn đưgGPZ6mợc cágGPZ6mi bệnhj4to4q việEfn gGPZ6mrộng lj4to4qớn này.

Ring… ring…

Điện thoạiEf lạiEf rung…

“Chuyện gì?”Ef MingGPZ6mh EfVỹ tEfựa hẳj4to4qn ngườigGPZ6m vàoj4to4q cj4to4qhiếc ghếEf ởgGPZ6m phònj4to4qg đEfợi, chángGPZ6m nảngGPZ6m nhgGPZ6mấn núj4to4qt nhật5hrDqn cuộcEf gj4to4qọi sEfau đt5hrDqó j4to4qáp điệngGPZ6m tt5hrDqhoại vEfào taij4to4q, j4to4qđến tậnEf lúgGPZ6mc nàj4to4qy aj4to4qnh j4to4qmới cảmEf thấyj4to4q sựgGPZ6m đaut5hrDq buốtj4to4q đếgGPZ6mn tgGPZ6mê dạiEf ởgGPZ6m bờt5hrDq vai.

“Thiếu… thiếuEf ggGPZ6mia, nổ…Ef nổj4to4q rEfồi!” EfTừ đầuEf dâygGPZ6m bEfên kiat5hrDq, tênt5hrDq cậngGPZ6m vệEf lắt5hrDqp bắpt5hrDq nhưt5hrDq đt5hrDqang cựcEf gGPZ6mkỳ hoảngt5hrDq loj4to4qạn, tj4to4qhở gấpt5hrDq khônt5hrDqg ngừng.

“Nổ?” gGPZ6mMinh VỹEf Efnhíu màj4to4qy, lặpj4to4q lạt5hrDqi dt5hrDquy nhấtEf mộtEf từEf ngGPZ6mhư đEfang chờgGPZ6m sựgGPZ6m gGPZ6mchứng j4to4qthực tj4to4qừ t5hrDqphía bêngGPZ6m kia.

“Khu nhgGPZ6mà máy…j4to4q j4to4qnổ.” VừEfa j4to4qnghe thấgGPZ6my j4to4qcô ngGPZ6mói gấpEf ggGPZ6máp vọnt5hrDqg sgGPZ6mang điệgGPZ6mn thoạigGPZ6m gGPZ6mtừ pgGPZ6mhía bj4to4qên kit5hrDqa, Mj4to4qinh t5hrDqVỹ mớEfi gGPZ6mkịp nhậnt5hrDq tgGPZ6mhấy tgGPZ6mừ pEfhía bêngGPZ6m kit5hrDqa đit5hrDqện t5hrDqthoại t5hrDqcó t5hrDqrất nhiEfều thEfứ âmgGPZ6m t5hrDqthanh khj4to4qác nhau.

“Chết t5hrDqtiệt! Ct5hrDqô ấyEf rj4to4qa khỏigGPZ6m đógGPZ6m j4to4qchưa?” Minj4to4qh VỹEf tứgGPZ6mc gEfiận qEfuát lênt5hrDq, đôEfi mắtj4to4q đangEf lgGPZ6mộ j4to4qrõ vEfẻ j4to4qlo lắng.

Tại st5hrDqao lút5hrDqc đấy…gGPZ6m aj4to4qnh khôEfng ởEf lạij4to4q màt5hrDq lt5hrDqập j4to4qtức đếj4to4qn gGPZ6mbên bj4to4qà tj4to4qa t5hrDqthế này?

“Vẫn… cht5hrDqưa.” GiọngEf nóij4to4q bêgGPZ6mn t5hrDqkia rấEft nj4to4qhỏ, dườngj4to4q nht5hrDqư đEfã cEfố gắngt5hrDq tgGPZ6mhu hếgGPZ6mt cgGPZ6man Efđảm gGPZ6mđể trảj4to4q lời.

Gương mặtt5hrDq Mij4to4qnh Vỹj4to4q j4to4qtrở nEfên Eftái gGPZ6mnhợt dướigGPZ6m ágGPZ6mnh j4to4qđèn cgGPZ6mhùm troEfng bgGPZ6mệnh việnt5hrDq, cgGPZ6mố gắt5hrDqng gượngj4to4q ngưEfời t5hrDqđứng dậy,t5hrDq nhEfưng gGPZ6msau đóEf Eflại ngj4to4qã Efkhuỵu xuốngEf đất.

Vết thươnj4to4qg trt5hrDqên vaEfi… đãEf kEfhiến angGPZ6mh mấtj4to4q gGPZ6mquá nhgGPZ6miều máu.

Đôi mắgGPZ6mt Efanh dầnt5hrDq tốit5hrDq lạij4to4q, t5hrDqcả ngườiEf dườj4to4qng nEfhư t5hrDqkhông cònt5hrDq gGPZ6mchút sứcEf lựcj4to4q nj4to4qào cả.Ef ToàEfn thânt5hrDq hEfoàn togGPZ6màn bấtEf gGPZ6mđộng trêgGPZ6mn nềnj4to4q đấtEf, Mt5hrDqinh t5hrDqVỹ đangj4to4q cgGPZ6mố gắgGPZ6mng gượngj4to4q dậy…t5hrDq t5hrDqnhưng tấtt5hrDq t5hrDqcả Efchỉ j4to4qlà vEfô ícht5hrDq. Lầnj4to4q nj4to4qày, agGPZ6mnh lạt5hrDqi mộtEf j4to4qlần nữa…Ef đáj4to4qnh mt5hrDqất ngưj4to4qời cogGPZ6mn gáEfi mgGPZ6mà mìnhj4to4q ygGPZ6mêu thương.

Khoé môt5hrDqi trêEfn gươj4to4qng mặj4to4qt điểnt5hrDq traEfi khgGPZ6mẽ nhếchEf lênj4to4q, mộj4to4qt nj4to4qụ cườiEf nhạt,t5hrDq đồnEfg lEfúc đEfôi mj4to4qắt lạnhEf lt5hrDqùng kiEfa cũnEfg dầnj4to4q kt5hrDqhép lEfại, cgGPZ6mhe Efkhuất tầmgGPZ6m nhìgGPZ6mn mờj4to4q ảo.

Chap 40

Người et5hrDqm Efyêu lt5hrDqà anh?

Hạo t5hrDqThần t5hrDqlo lắngj4to4q đt5hrDqứng chắnj4to4q trướct5hrDq cửEfa pj4to4qhòng cất5hrDqp cứu,j4to4q tạigGPZ6m saEfo vàot5hrDq khoEfảnh khEfắc qt5hrDquan gGPZ6mtrọng thìEf thờij4to4q Efgian Eflại gGPZ6mtrôi chậmt5hrDq thếj4to4q nàgGPZ6my cgGPZ6mơ chứ?

Ái t5hrDqHy củj4to4qa ngàEfy j4to4qhôm nayt5hrDq… quảEf t5hrDqthật rấtEf lEfạ lẫm,t5hrDq nhưnEfg t5hrDqlại gGPZ6mvô cùgGPZ6mng đEfáng tgGPZ6mhương tgGPZ6mrong mắtj4to4q cậu.

Đôi mắgGPZ6mt kj4to4qhông Eflẫn chútj4to4q tgGPZ6mạp gGPZ6mniệm lEfuôn j4to4qluôn ánj4to4qh lêEfn nhữngj4to4q tj4to4qia gGPZ6mnhìn lét5hrDqm t5hrDqlỉnh lgGPZ6mại trởgGPZ6m nêEfn sgGPZ6mâu tgGPZ6mhẳm t5hrDqkhông cgGPZ6mhút ht5hrDqạn địnhEf, vj4to4qô trj4to4qi j4to4qvô giác.

Khoảnh kt5hrDqhắc đốiEf diệEfn vj4to4qới đôj4to4qi mắtj4to4q j4to4qvô cảmj4to4q ấy,Ef trj4to4qái tEfim Hj4to4qạo ThầnEf ct5hrDqhợt gGPZ6mchùng xuốnt5hrDqg, tưởngt5hrDq cht5hrDqừng gGPZ6mnhư đagGPZ6mng chìj4to4qm sâgGPZ6mu gGPZ6mvào nỗiEf đgGPZ6mau cùngEf cực.

Nghĩ đt5hrDqến j4to4qviệc t5hrDqmình đãj4to4q từngj4to4q tigGPZ6mếp tEfay t5hrDqcho ĐgGPZ6miền EfHuân thựcEf hiệEfn kt5hrDqế hoạchEf trảEf thùt5hrDq, gGPZ6mHạo Thj4to4qần Eflại cEfảm gGPZ6mthấy vt5hrDqô cùgGPZ6mng nhứcgGPZ6m bEfuốt nơEfi ngựcj4to4q, chỉEf trgGPZ6màn ngậpgGPZ6m dt5hrDquy nhấtgGPZ6m j4to4qmột thứj4to4q Efcảm xúcj4to4q ât5hrDqn hận.

Đôi mắj4to4qt trởt5hrDq nênj4to4q tt5hrDqhất Efthần, tầEfm nhìnj4to4q dầgGPZ6mn tốEfi lại…t5hrDq Lồj4to4qng ngựcj4to4q hEfiện j4to4qgiờ gGPZ6mcứ nhgGPZ6mư đant5hrDqg t5hrDqbị thit5hrDqêu đốt,gGPZ6m nj4to4qóng bỏj4to4qng nEfhưng lạiEf vôgGPZ6m ct5hrDqùng đauj4to4q rEfát mỗit5hrDq Efkhi gGPZ6mlại thgGPZ6mêm gGPZ6mmột Efgiây Eftrôi qua.

Làm ơt5hrDqn… gGPZ6mÁi Ht5hrDqy, đừngt5hrDq đt5hrDqể xảygGPZ6m côgGPZ6m ấyt5hrDq rt5hrDqa bấtEf cEfứ chuyEfện gEfì cả!

*Cạch*

Cánh cửgGPZ6ma phògGPZ6mng cấEfp cứugGPZ6m đượcgGPZ6m j4to4qmở rat5hrDq, kèEfm t5hrDqtheo độngGPZ6mg táj4to4qc t5hrDqgạt gGPZ6mHạo TgGPZ6mhần sagGPZ6mng mộj4to4qt bên.

Chiếc j4to4qxe đẩyEf màugGPZ6m trắt5hrDqng gGPZ6mđang maEfng thet5hrDqo mộtj4to4q thiêt5hrDqn sứt5hrDq mấEft đigGPZ6m đj4to4qôi cEfánh, gươngGPZ6mg mặtEf nhợtgGPZ6m nhạtgGPZ6m kj4to4qhông t5hrDqchút sứcgGPZ6m sốEfng j4to4qnhắm nghiềnEf đôt5hrDqi mEfắt, tj4to4qrên đầgGPZ6mu qgGPZ6muấn mộEft dt5hrDqải băngEf gGPZ6mtrắng kht5hrDqá mỏng,gGPZ6m máigGPZ6m tt5hrDqóc mt5hrDqàu cj4to4qafe Efsữa vẫnt5hrDq bồngEf bềnj4to4qh vgGPZ6mà tônj4to4q lêj4to4qn vẻt5hrDq đẹpgGPZ6m thuầngGPZ6m khiết.

Ái EfHy Efđược t5hrDqy gGPZ6mtá đưagGPZ6m rEfa khỏgGPZ6mi pt5hrDqhòng bằnEfg chiếj4to4qc xt5hrDqe đj4to4qẩy trắEfng toát5hrDqt, tht5hrDqeo gGPZ6msau j4to4qlà ôngGPZ6mg bágGPZ6mc t5hrDqsĩ tj4to4qrung nEfiên đanggGPZ6m ct5hrDqầm tEfrên tEfay mEfột Efxấp hồgGPZ6m t5hrDqsơ t5hrDqbệnh án.

Hạo t5hrDqThần mấgGPZ6mp máyEf đj4to4qôi mgGPZ6môi, đưt5hrDqa tt5hrDqay Efnhư muốt5hrDqn níj4to4qu gj4to4qiữ t5hrDqcô lại,Ef nhưngj4to4q lEfại bt5hrDqị Efmột Efbàn tat5hrDqy j4to4qchặn gGPZ6mngang hàngGPZ6mh độnggGPZ6m ấy.

Đôi mắt5hrDqt t5hrDqcậu khônt5hrDqg nEfhìn báj4to4qc st5hrDqĩ lEfấy mEfột cgGPZ6mái, tiết5hrDqp tụgGPZ6mc dõgGPZ6mi thEfeo ct5hrDqhiếc xj4to4qe đẩyj4to4q đaEfng đưj4to4qa nggGPZ6mười coEfn gáigGPZ6m yj4to4qếu ớEft kigGPZ6ma cgGPZ6mách xEfa gGPZ6mkhỏi mình.

“Đã qgGPZ6mua tìgGPZ6mnh trạngEf nguEfy t5hrDqkịch, vếtgGPZ6m thưj4to4qơng t5hrDqtuy j4to4qkhông nặngt5hrDq nt5hrDqhưng j4to4qlại t5hrDqmất khEfá ngGPZ6mhiều máEfu, đặEfc biệt5hrDqt cót5hrDq tj4to4qhể đểj4to4q lạEfi Efdi cht5hrDqứng chj4to4qo côj4to4q ấy.”Ef gGPZ6mVị bgGPZ6mác sgGPZ6mĩ hij4to4qền tgGPZ6mừ Eftrước j4to4qmặt t5hrDqmở gGPZ6mlời, vỗgGPZ6m vỗEf vEfai t5hrDqHạo TEfhần nEfhư đant5hrDqg cEfố Efgắng trt5hrDqấn anEf. j4to4q“Cậu hãj4to4qy gGPZ6mđi làj4to4qm tj4to4qhủ tụcEf j4to4qnhập viện,j4to4q sj4to4qau đógGPZ6m cậugGPZ6m cój4to4q thEfể Efvào phj4to4qòng 5t5hrDq02 j4to4qthăm cj4to4qô ấy,j4to4q t5hrDqnếu cEfó bt5hrDqất j4to4qkỳ dất5hrDqu ht5hrDqiệu j4to4qbất j4to4qthường t5hrDqlập j4to4qtức gt5hrDqọi bEfác sĩ.”

Từ từt5hrDq gGPZ6mhạ tEfay xuốnggGPZ6m, bj4to4qóng vt5hrDqị bágGPZ6mc sj4to4qĩ trongGPZ6mg chiếj4to4qc áogGPZ6m Efblu t5hrDqtrắng t5hrDqnhanh chónt5hrDqg kgGPZ6mhuất saj4to4qu j4to4qmột Efcánh cửat5hrDq j4to4qphòng gầngGPZ6m đó,t5hrDq tiếpgGPZ6m t5hrDqtục thựcEf Efhiện nhiệj4to4qm Efvụ cEfủa cgGPZ6mhính mình.

Di chứng?

Hai tEfay HạoEf ThầnEf siếtgGPZ6m chEfặt lại,j4to4q ct5hrDqả ngườj4to4qi rugGPZ6mn nhgGPZ6mẹ lêgGPZ6mn, đểj4to4q lạEfi Efdi chứngt5hrDq sao?

“Dương Hạt5hrDqo Tj4to4qhần! j4to4qCô j4to4qgái nàygGPZ6m quat5hrDqn trọngj4to4q đếnt5hrDq mEfức khiếnEf cật5hrDqu phj4to4qải bỏj4to4q cảgGPZ6m shoEfw diễnt5hrDq qj4to4quan trọngGPZ6mg saEfo?” Tj4to4qay qt5hrDquản lj4to4qý riêt5hrDqng cEfủa Ht5hrDqạo ThầnEf tứct5hrDq giậnt5hrDq đEfập mt5hrDqạnh quyểnj4to4q sổj4to4q gt5hrDqhi chgGPZ6mép j4to4qlịch làt5hrDqm việj4to4qc củj4to4qa HạoEf EfThần Eflên bànEf, gGPZ6mtức gigGPZ6mận quágGPZ6mt lớn.

Đã mộtt5hrDq ngàygGPZ6m trj4to4qôi qua…

Hạo ThầnEf vẫnj4to4q t5hrDqkhông hềgGPZ6m rờij4to4q khỏit5hrDq phòngEf bj4to4qệnh sốEf 50Ef2 lấyt5hrDq một5hrDqt giây,t5hrDq chỉEf lặngj4to4q ngườiEf ngGPZ6mgắm nhìnt5hrDq ngGPZ6mgười Efcon gáEfi t5hrDqđang chìt5hrDqm sgGPZ6mâu vt5hrDqào giấj4to4qc ngủ.

Mọi âmj4to4q thEfanh xj4to4qung qut5hrDqanh dườgGPZ6mng gGPZ6mnhư kj4to4qhông cònt5hrDq táEfc đj4to4qộng đếnt5hrDq cậugGPZ6m đượcj4to4q nữa.

Tay qj4to4quản lEfý t5hrDqkia tứcEf t5hrDqgiận némgGPZ6m trọnt5hrDq Efđôi mắtt5hrDq oánEf hậngGPZ6m vàoj4to4q côEf gát5hrDqi nht5hrDqỏ bgGPZ6mé đanj4to4qg nằEfm yt5hrDqên lặngt5hrDq trêgGPZ6mn t5hrDqchiếc t5hrDqgiường tj4to4qrắng khônj4to4qg gGPZ6mchút bụiEf bẩngGPZ6m, hắnj4to4q j4to4qlại nhgGPZ6mìn samj4to4qh Hạot5hrDq EfThần vẫnEf đat5hrDqng tiếgGPZ6mp tụcgGPZ6m yênj4to4q lặnggGPZ6m tgGPZ6mrước j4to4qngười cgGPZ6mon gát5hrDqi ấy.

Bất giácEf thgGPZ6mở dt5hrDqài mệtEf mỏiEf, hắnj4to4q tt5hrDqa cầj4to4qm quyểnj4to4q sổEf vt5hrDqừa đưgGPZ6mợc t5hrDqném mạnEfh t5hrDqlên mj4to4qặt gGPZ6mbàn củat5hrDq phòngt5hrDq bệgGPZ6mnh t5hrDqlên, lEfê bướcj4to4q rgGPZ6ma khgGPZ6mỏi cgGPZ6măn pgGPZ6mhòng t5hrDqtĩnh lặng.

*Bệnh gGPZ6mviện XX*

“Tránh rat5hrDq!” gGPZ6mMinh Vj4to4qỹ gj4to4qằn giọnt5hrDqg, tứEfc giậngGPZ6m nt5hrDqhìn đEfám cậnt5hrDq vệEf Efđang chặt5hrDqn ngaEfng trướcEf cửj4to4qa, gGPZ6mđôi mắtgGPZ6m đằngj4to4q đằngj4to4q sj4to4qát khí.

“Ông j4to4qchủ cót5hrDq lệnhj4to4q, tht5hrDqiếu gEfia pgGPZ6mhải nghỉEf ngơt5hrDqi đếnt5hrDq j4to4qkhi hot5hrDqàn toàj4to4qn t5hrDqbình phEfục.” MộtgGPZ6m Eftên cậnEf t5hrDqvệ cúigGPZ6m đầu,t5hrDq thj4to4qận t5hrDqtrọng Efnói từnggGPZ6m tj4to4qừ mộtEf cágGPZ6mch gGPZ6mmáy j4to4qmóc, sgGPZ6mau đógGPZ6m đóngGPZ6mg nhEfanh t5hrDqcánh cEfửa phòngEf bệnhEf lại.

“Mẹ kEfiếp! Mởj4to4q cửa!!”j4to4q gGPZ6mMinh VỹgGPZ6m qEfuát lớt5hrDqn, j4to4qdùng Efchân đạpgGPZ6m thẳj4to4qng vgGPZ6mào cáEfnh cửgGPZ6ma gỗt5hrDq kEfia, nt5hrDqhưng đámEf cj4to4qận vj4to4qệ lạigGPZ6m j4to4qnhanh t5hrDqchóng cj4to4qhặn cEfửa ngEfay j4to4qkhi cágGPZ6mnh cửaEf t5hrDqvừa  gGPZ6mbật t5hrDqra dướit5hrDq lj4to4qực đgGPZ6mạp cj4to4qủa anh.

Đây rgGPZ6mõ rt5hrDqàng làgGPZ6m kj4to4qế hoạj4to4qch củat5hrDq t5hrDqông ta!!

Ông Efta kj4to4qhông mut5hrDqốn anEfh đit5hrDq Eftìm ct5hrDqô ấy!!

Với khảj4to4q năEfng củaEf ôt5hrDqng HEfàn, biếEft chuyệngGPZ6m j4to4qÁi t5hrDqHy t5hrDqkhông hgGPZ6mề khj4to4qó, đặt5hrDqc biệgGPZ6mt j4to4qông tEfa lt5hrDqại cóEf j4to4qthể bt5hrDqiết Efrõ đEfịa điểmt5hrDq gGPZ6mvà nhữngj4to4q gìj4to4q xảygGPZ6m j4to4qra liêngGPZ6m quj4to4qan đếngGPZ6m vụj4to4q việcgGPZ6m chấnj4to4q độngj4to4q vừEfa rồi.

Minh EfVỹ nghiếnEf rEfăng, đôj4to4qi gGPZ6mmắt gGPZ6manh t5hrDqbị chEfe phủt5hrDq bởiEf mộtEf mànEf đêEfm củat5hrDq t5hrDqtuyệt vt5hrDqọng, tj4to4qiếp gGPZ6mtục cốEf gắnEfg tEfhoát khỏit5hrDq gGPZ6mvòng j4to4qvây củaj4to4q đámEf cậnEf vệ.

Ái Hyt5hrDq, nhấEft địngGPZ6mh gGPZ6mÁi gGPZ6mHy sẽj4to4q gGPZ6mkhông saEfo cả!

… khôj4to4qng st5hrDqao cảEf! CốEf gắngEf phủEf địnhgGPZ6m nhữngGPZ6mg dòngt5hrDq gGPZ6msuy gGPZ6mnghĩ tj4to4qồi Eftệ gt5hrDqán ghét5hrDqp t5hrDqtrận bgGPZ6mom kij4to4qa vớgGPZ6mi sựt5hrDq sốgGPZ6mng j4to4qcủa ÁEfi Ht5hrDqy, Eftrái tij4to4qm Mij4to4qnh gGPZ6mVỹ đt5hrDqang Efđập gấpj4to4q t5hrDqgáp hơnEf bt5hrDqao gij4to4qờ hết.

“Chờ anEfh, làmEf ơn…”

Phòng bệnht5hrDq 502…

Đôi mắgGPZ6mt nâugGPZ6m trEfong sánj4to4qg Eftừ từj4to4q mEfở j4to4qra, lat5hrDqy độgGPZ6mng hgGPZ6màng gGPZ6mmi dài,Ef sEfau đót5hrDq cj4to4qhớp chớpj4to4q vàit5hrDq cáigGPZ6m đEfể thj4to4qích Efnghi vớij4to4q ánhEf sáj4to4qng trEfong phòng.

Ái HgGPZ6my đưEfa tEfay dụiEf j4to4qdụi Efmắt, Efliếc Efnhìn gươgGPZ6mng mặtEf đanEfg gụcgGPZ6m xt5hrDquống bEfên cạnj4to4qh giườngGPZ6mg, đưaEf mộj4to4qt taj4to4qy Efnắm j4to4qlấy thàj4to4qnh gEfiường gGPZ6mcố gj4to4qắng gượj4to4qng dậy.

Hai j4to4qngày trôt5hrDqi qj4to4qua, j4to4qHạo gGPZ6mThần hoàEfn toj4to4qàn mấtt5hrDq nEfgủ, t5hrDqđể gGPZ6mrồi giờt5hrDq đâEfy khôngEf hềt5hrDq haj4to4qy bit5hrDqết ngEfười ct5hrDqon gGPZ6mgái gGPZ6mđáng yêgGPZ6mu kit5hrDqa đãj4to4q “hồEfi sinh”.

Cô nghigGPZ6mêng ngườj4to4qi sanj4to4qg mộtEf bên,Ef gGPZ6mcố gắnggGPZ6m t5hrDqthu gưEfơng mặtt5hrDq củEfa nj4to4qgười ấEfy vàj4to4qo Eftầm nhìn.

Đột gGPZ6mngột hgGPZ6mai hàngGPZ6mg lôngGPZ6mg mgGPZ6mày từgGPZ6m ggGPZ6mương t5hrDqmặt gGPZ6mấy kEfhẽ caEfu lạij4to4q, saEfu t5hrDqđó j4to4qmệt mj4to4qỏi mởEf mắt.gGPZ6m Đậpt5hrDq vj4to4qào Efmắt củat5hrDq HạoEf ThầngGPZ6m lj4to4qà gươt5hrDqng mặtj4to4q mgGPZ6mơ gGPZ6mmơ t5hrDqmàng mànt5hrDqg nht5hrDqư cht5hrDqưa j4to4qtỉnh mộngt5hrDq Efcủa EfÁi j4to4qHy, néj4to4qt mặtj4to4q t5hrDqcậu lEfộ rEfõ vẻgGPZ6m ngEfạc nhiênj4to4q t5hrDqvà vgGPZ6mui sướng.

Hạo ThầngGPZ6m ngồigGPZ6m thẳngEf dậyt5hrDq, đưaEf mt5hrDqột taj4to4qy kEféo Efcô ômEf thậtt5hrDq chj4to4qặt t5hrDqvào lt5hrDqòng, nhưEf gGPZ6mđang cEfố gắt5hrDqng chứngEf thựgGPZ6mc sựEf tồngGPZ6m tạit5hrDq hij4to4qện gj4to4qiờ củaj4to4q cô.

“Mèo cot5hrDqn, cEfuối cùngt5hrDq gGPZ6mem t5hrDqcũng chgGPZ6mịu tỉEfnh rồi.”

Căn phònt5hrDqg lạit5hrDq độtgGPZ6m Efngột Efchìm gGPZ6mvào t5hrDqkhông gij4to4qan tĩt5hrDqnh lặgGPZ6mng t5hrDqvà t5hrDqcăng j4to4qthẳng, Hạot5hrDq Thầnt5hrDq ngGPZ6mới lỏnt5hrDqg vòngt5hrDq tayj4to4q, j4to4qsau đót5hrDq đẩyj4to4q ngườit5hrDq j4to4qÁi HgGPZ6my raEf, lặngEf Eflẽ quaj4to4qn sgGPZ6mát từEfng cj4to4qử j4to4qchỉ tEfừ pgGPZ6mhía bênj4to4q kia.

Cô đanggGPZ6m cgGPZ6mhăm chút5hrDq nhìt5hrDqn t5hrDqHạo TEfhần, t5hrDqánh nhìj4to4qn thíj4to4qch thúEf nhưj4to4q vừaEf tt5hrDqìm rt5hrDqa Efmột thứEf đEfồ chj4to4qơi mj4to4qới lạ.

Sao từt5hrDq hàEfnh đgGPZ6mộng đj4to4qến vẻEf gGPZ6mmặt lạij4to4q ngơEf j4to4qngơ nEfgác ngj4to4qác thếj4to4q này?

Có Efkhi gGPZ6mnào đgGPZ6múng nhEfư lờij4to4q báj4to4qc sĩEf gGPZ6mđã nói…t5hrDq vgGPZ6mết thưj4to4qơng t5hrDqkia gGPZ6mđã tgGPZ6mhật sựEf đểEf lạiEf j4to4qdi chứng?

“Em… têj4to4qn gì?”t5hrDq gGPZ6mHạo ThầEfn bấgGPZ6mt giáj4to4qc Efcất lêngGPZ6m mộtj4to4q câuj4to4q hỏij4to4q ngt5hrDqhi gGPZ6mvấn, nj4to4qhưng chgGPZ6mỉ j4to4qđể kiểj4to4qm tgGPZ6mra tìnj4to4qh trạnj4to4qg hiệnt5hrDq tạEfi cj4to4qủa Áj4to4qi Hy.

Từ pt5hrDqhía bEfên kij4to4qa, đgGPZ6môi môt5hrDqi xinj4to4qh xắnEf ngGPZ6mở Efmột nEfụ cườiEf dịugGPZ6m dt5hrDqàng, đưgGPZ6ma tEfay nắmEf j4to4qlấy tagGPZ6my j4to4qáo cgGPZ6mủa Hạj4to4qo Thần.

“Tên gì?”t5hrDq j4to4qChất j4to4qgiọng nhẹt5hrDq nhàngEf Efvang lêgGPZ6mn, EfÁi EfHy dườngEf nhEfư khônggGPZ6m hiểj4to4qu Hạj4to4qo Thầnj4to4q gGPZ6mđang hỏj4to4qi gì,gGPZ6m cEfất tiếngj4to4q hỏij4to4q j4to4qngược lại.

Hạo Thầt5hrDqn gGPZ6mnheo Efnheo mắtEf, đưat5hrDq tt5hrDqay nắj4to4qm lấj4to4qy gGPZ6mhai bờgGPZ6m vaEfi nj4to4qhỏ nhắnj4to4q kt5hrDqia, t5hrDqlay mạnh.

“Em… biếEft angGPZ6mh lEfà j4to4qai không?”t5hrDq Trj4to4qái tiEfm j4to4qcậu j4to4qđang đậpj4to4q loạnt5hrDq cảj4to4q lêt5hrDqn, Efđây cót5hrDq lt5hrDqẽ j4to4qsẽ Eflà sựgGPZ6m khẳnggGPZ6m địnht5hrDq cuốit5hrDq cùng.

Hạo TEfhần vt5hrDqà t5hrDqÁi EfHy cứj4to4q j4to4qthế nhìj4to4qn gGPZ6mnhau, khôt5hrDqng cóEf tj4to4qhêm chj4to4qút phảt5hrDqn ứngt5hrDq nàogGPZ6m khácj4to4q cả.

Bất gt5hrDqiác tht5hrDqở dàiEf, Hạt5hrDqo Tt5hrDqhần buôEfng côgGPZ6m rt5hrDqa, t5hrDqđứng t5hrDqdậy qugGPZ6may lưnj4to4qg bt5hrDqước đi.

Phải gọEfi t5hrDqbác sĩ…

Một t5hrDqbàn tagGPZ6my níut5hrDq lất5hrDqy vạtEf áot5hrDq củagGPZ6m j4to4qHạo Thầnj4to4q từj4to4q phj4to4qía sauj4to4q, đEfôi mắEft nâugGPZ6m Efđang chớpEf mắEft nj4to4qhìn cậu.

“Minh… Vj4to4qỹ?” ÁiEf HgGPZ6my nghigGPZ6mêng nghiênt5hrDqg đầu,gGPZ6m đưj4to4qa mộtj4to4q j4to4qtay Eflên j4to4qmiệng vj4to4qới t5hrDqvẻ gGPZ6mbăn gGPZ6mkhoăn vìt5hrDq câgGPZ6mu tt5hrDqrả lEfời củaj4to4q cgGPZ6mhính mình.

Minh Vỹ…gGPZ6m làt5hrDq haEfi từj4to4q dugGPZ6my nj4to4qhất đượct5hrDq khEfắc sâugGPZ6m vgGPZ6mào tráij4to4q j4to4qtim củgGPZ6ma cô…

Liệu t5hrDqchàng trt5hrDqai t5hrDqtrước Efmặt… cój4to4q phảit5hrDq gGPZ6mlà t5hrDqngười maEfng cáj4to4qi têngGPZ6m Mit5hrDqnh Vỹ?

“Em… gGPZ6mvừa nót5hrDqi gì?”j4to4q ĐôiEf mắtgGPZ6m gGPZ6mHạo Thầnj4to4q lộgGPZ6m t5hrDqrõ t5hrDqvẻ thấtt5hrDq vọng,gGPZ6m t5hrDqcố gắnj4to4qg gặngt5hrDq hj4to4qỏi ÁiEf Hy.

Không thgGPZ6mể t5hrDqnào! TgGPZ6mại sat5hrDqo lạEfi lEfà MiEfnh Vỹ?

“Minh… MgGPZ6minh Vt5hrDqỹ?” ÁiEf Hj4to4qy ngưt5hrDqợng nt5hrDqgùng cúigGPZ6m mặgGPZ6mt xuốnEfg, gGPZ6msiết cht5hrDqặt vạt5hrDqt áoEf t5hrDqtrong tagGPZ6my j4to4qhơn, lặt5hrDqp lạt5hrDqi tj4to4qhêm mộgGPZ6mt lầnEf nữa.

Cả gGPZ6mngười HgGPZ6mạo EfThần lạj4to4qi tiếEfp tụcj4to4q t5hrDqrun lên,t5hrDq qugGPZ6may Efngười lạigGPZ6m t5hrDqnhìn thẳngt5hrDq vgGPZ6mào j4to4qÁi Hy…

Cảm gj4to4qiác ghgGPZ6men tứcEf đant5hrDqg t5hrDqlen lgGPZ6mỏi trgGPZ6mong t5hrDqtrái tiEfm Eftràn ngậpEf nỗEfi t5hrDqân gGPZ6mhận củaj4to4q Hạot5hrDq Thần.

Dù khgGPZ6mông j4to4qmuốn thgGPZ6mừa nhậgGPZ6mn… gGPZ6mnhưng dgGPZ6mường j4to4qnhư ngườij4to4q Efcon gGPZ6mgái trướcgGPZ6m mặEft gGPZ6mđã cướpj4to4q mấtt5hrDq tt5hrDqrái t5hrDqtim cgGPZ6mủa gGPZ6mcậu j4to4qmất rồi.

“Ừ, lj4to4qà anh.”gGPZ6m GấgGPZ6mp gát5hrDqp ôEfm t5hrDqÁi gGPZ6mHy vt5hrDqào lòj4to4qng, Hạt5hrDqo ThEfần siếgGPZ6mt Efchặt t5hrDqvòng taj4to4qy hơj4to4qn. “Emt5hrDq… làEf hônt5hrDq tgGPZ6mhê t5hrDqcủa gGPZ6manh, t5hrDqVương ÁigGPZ6m Hy.”

Mặc kt5hrDqệ tấtEf t5hrDqcả… mặj4to4qc kgGPZ6mệ cj4to4qô nhầmEf lj4to4qẫn mEfình j4to4qvới Mt5hrDqinh Vỹ…

Chỉ cầnt5hrDq cóEf Efđược tEfrái tEfim ct5hrDqủa cô,t5hrDq cậut5hrDq sẽj4to4q j4to4qchấp nhEfận gGPZ6mtất cả!

Kể cảt5hrDq thEfay thEfế t5hrDqvà đój4to4qng t5hrDqvai gGPZ6mkẻ mt5hrDqình căgGPZ6mm tht5hrDqù nhất!

Ái Ht5hrDqy vôgGPZ6m thứcEf đưaj4to4q tagGPZ6my lêngGPZ6m, j4to4qđôi mắtgGPZ6m Efvô cảmgGPZ6m t5hrDqkhông hạnj4to4q t5hrDqđịnh, tgGPZ6mừ đôij4to4q Efmôi xiEfnh xt5hrDqắn thốtj4to4q t5hrDqra mộtEf gGPZ6mcâu Efnói vt5hrDqới âmj4to4q vựcgGPZ6m trEfong thangGPZ6mh, j4to4qnhưng nj4to4qhỏ đt5hrDqến mứcEf kt5hrDqhông mj4to4qột gGPZ6mai cEfó thểgGPZ6m ngEfhe thấy.

“Hôn… thEfê… j4to4qcủa anh…?”