Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho CbY7em mộrn7ct rn7clối thoát

“Cứ bUUAyắn nrn7cếu CbY7em muốn.”rn7c KhôWUrTng nWUrTgần ngạirn7c trảUUAy WUrTlời, MUUAyinh VỹWUrT ngướcUUAy mUUAyặt nhCbY7ìn thẳCbY7ng vCbY7ào đôiCbY7 mCbY7ắt WUrTnâu UUAytrong sXWWBáng kiaUUAy, nhưCbY7 thểUUAy đangXWWB muốnrn7c thCbY7ật sCbY7ự đốiUUAy diWUrTện vớiCbY7 hiệnXWWB tUUAyại cùngCbY7 cô.

“Tôi WUrTsẽ khXWWBông bắXWWBn XWWBanh, WUrTvì UUAysự lUUAyựa cCbY7họn nàCbY7y khXWWBông nhUUAyư tXWWBôi moWUrTng đợi…”WUrT KhẩuCbY7 súnUUAyg kiWUrTa rWUrTời khrn7cỏi tXWWBrán Mirn7cnh VUUAyỹ, nhưrn7cng lạiWUrT đưWUrTợc dUUAyí CbY7sát vCbY7ào đầuUUAy ÁiCbY7 HXWWBy đầyXWWB thUUAyách thCbY7ức, “…CbY7 UUAynếu rn7canh khônUUAyg rXWWBa XWWBkhỏi đâyrn7c, rn7ctôi rn7csẽ nUUAyổ súng.”

Anh kWUrThông hềUUAy trWUrTả UUAylời, rn7cvì lúrn7cc UUAynày trn7chật UUAysự khWUrTông trn7chể đoUUAyán trướcrn7c đượWUrTc côUUAy XWWBđang muốnrn7c XWWBlàm nhữngXWWB gì…

Gắng gCbY7ượng đứngCbY7 dUUAyậy, Mirn7cnh VUUAyỹ chốUUAyng UUAymột trn7cay vàXWWBo tường,XWWB bướUUAyc rn7cra pUUAyhía XWWBcửa nUUAygoài củXWWBa đạiXWWB CbY7sảnh. NCbY7hưng CbY7đi hếCbY7t đạirn7c sảnUUAyh, anWUrTh bUUAyỗng qCbY7uay ngườirn7c lWUrTại, tXWWBrên srn7càn WUrTnhà vẫnCbY7 lUUAyưu dấrn7cu nhữCbY7ng gWUrTiọt mCbY7áu từUUAy vCbY7ai UUAytrái rớrn7ct thrn7ceo nhữngCbY7 bướWUrTc UUAychân củaXWWB anh.

“Chỉ cầnrn7c eWUrTm đrn7cưa tôUUAyi kUUAyhẩu súng,CbY7 tôCbY7i sXWWBẽ lrn7cập CbY7tức rờiCbY7 kUUAyhỏi đây.CbY7” rn7cMinh VỹCbY7 gằnrn7c gCbY7iọng, đôirn7c mXWWBắt trn7cựa nXWWBhư WUrTmắt loàirn7c hWUrTổ CbY7báo vẫnWUrT sWUrTáng rựcUUAy tronWUrTg áXWWBnh chiềuXWWB tà.

Ái HUUAyy XWWBném mạXWWBnh khẩuCbY7 súnWUrTg CbY7về UUAyphía arn7cnh, XWWBnhưng ĐWUrTiền Hurn7cân tXWWBhì lWUrTại nUUAyhíu mWUrTày XWWBđầy WUrTkhó chịu.

Minh VỹXWWB lrn7cập WUrTtức cầWUrTm lấyCbY7 kWUrThẩu XWWBsúng kXWWBia, chUUAyĩa thẳngCbY7 WUrTvề phíarn7c ĐiềnXWWB HuânWUrT, đôCbY7i XWWBmắt rn7clạnh lùnXWWBg đaWUrTng vằXWWBn lêrn7cn nhUUAyững tiUUAya lXWWBửa đỏ.

*Đoàng*

Điền HuâWUrTn UUAyvẫn cUUAyhưa hềXWWB XWWBcó tUUAyhêm bấtrn7c UUAykỳ phảnCbY7 rn7cứng nào,CbY7 lậprn7c XWWBtức gụWUrTc CbY7xuống sUUAyau pháCbY7t súnUUAyg củXWWBa UUAyMinh Vỹrn7c, nhưnXWWBg chỉUUAy ởCbY7 mộrn7ct vXWWBị WUrTtrí gầnXWWB lồXWWBng ngrn7cực đangUUAy khCbY7iến trWUrTái tWUrTim đậCbY7p UUAygấp CbY7gáp UUAyvì đaCbY7u đớn.

Ngay cảWUrT HWUrTạo Thrn7cần XWWBcũng đờrn7c ngườXWWBi, rn7cnhìn rn7cbóng CbY7người lurn7côn tỏUUAy UUAyra nguXWWBy hiểWUrTm WUrTkia ngUUAyã UUAygục hệtrn7c nWUrThư VĩnWUrTh KỳXWWB vCbY7ừa rồi,rn7c UUAynhưng crn7chỉ kWUrThác ởCbY7 XWWBmột điểm…

Điền HuânCbY7 vẫWUrTn chưaWUrT UUAyngừng tUUAyhở… nrn7cơi khoéXWWB môrn7ci xuWUrTất hXWWBiện mộXWWBt UUAyvệt máurn7c XWWBdài WUrTcủa nộUUAyi thương,WUrT CbY7nhưng ĐWUrTiền HuâXWWBn WUrTvẫn cốWUrT chrn7cấp cườUUAyi khCbY7inh bỉ.

Bóng WUrTdáng MinWUrTh CbY7Vỹ khuWUrTất sarn7cu crn7cánh cửWUrTa phòCbY7ng đạiCbY7 sảnh,rn7c UUAytiếp bướcUUAy chânUUAy bưXWWBớc rUUAya UUAykhỏi khWUrTu nhàWUrT márn7cy CbY7bỏ hoang.

Đành rn7ctin tưCbY7ởng giUUAyao prn7chó mọWUrTi việcrn7c cònrn7c lạCbY7i cCbY7ho XWWBHạo ThầWUrTn vậy…

Cảnh tCbY7ượng đWUrTẫm máUUAyu củaUUAy giCbY7an đUUAyại sảUUAynh rộngCbY7 lXWWBớn khiếnXWWB HạoCbY7 ThầnXWWB cảXWWBm rn7cthấy ngCbY7ạt thở,rn7c xUUAyung quaWUrTnh chỉXWWB nặcXWWB XWWBmùi rn7cmáu UUAytanh nồng…

Cậu trn7chở WUrTdài, bướcUUAy đếnrn7c XWWBbên cạnhXWWB ÁiWUrT rn7cHy, đặtXWWB trn7cay lWUrTên bờXWWB vUUAyai nhCbY7ỏ bCbY7é ấyCbY7, CbY7sau đóUUAy đrn7ci lưCbY7ớt quWUrTa CbY7mặt WUrTcô, UUAyquay đầrn7cu lại.

“Em sUUAyao thếXWWB, mWUrTèo UUAycon?” Nhìrn7cn gươXWWBng CbY7mặt kỳUUAy lạXWWB củUUAya XWWBcô, cậuWUrT WUrTlay mXWWBạnh đôiCbY7 vaXWWBi ấyXWWB, nhưUUAyng vẫCbY7n khôWUrTng WUrThề nhrn7cận đượcXWWB bXWWBất kỳUUAy pUUAyhản ứWUrTng XWWBnào cả.

Đột XWWBngột đôWUrTi mắtXWWB Árn7ci HWUrTy lWUrTại sánUUAyg lUUAyên, CbY7đầy vUUAyẻ CbY7ngạc nCbY7hiên nhìrn7cn HạoUUAy Thần.

Bàn tCbY7ay nCbY7hỏ béUUAy ấyCbY7 XWWBlập tCbY7ức krn7céo mạnhWUrT HWUrTạo rn7cThần xuống,rn7c dUUAyùng CbY7cả thUUAyân nXWWBgười chUUAye chắnWUrT cCbY7ho rn7ccậu mộXWWBt cáchCbY7 XWWBgấp gáp.

*Bốp*

Một tUUAyhanh grn7cỗ rn7crơi UUAyxuống trướcXWWB mắtWUrT XWWBHạo Thần,WUrT thUUAyân XWWBhình rn7cnhỏ WUrTbé CbY7kia cũUUAyng drn7cần rn7cthả lỏrn7cng, rn7csau đóWUrT nUUAygất điWUrT… lạirn7c lUUAyà TịnhUUAy Nhi…CbY7 đUUAyôi mXWWBắt vẫnXWWB sởXWWB hXWWBữu nỗiXWWB hoảngXWWB sợUUAy khôCbY7ng UUAydứt, nhưrn7cng lầnrn7c XWWBnày lCbY7ại WUrTmang tXWWBhêm cảmCbY7 giáUUAyc rn7cmặc cXWWBảm tộiWUrT lỗi.

“A… em…CbY7 rn7cem khôUUAyng bCbY7iết gìCbY7 cCbY7ả.” TXWWBịnh CbY7Nhi quaWUrTy người,XWWB chạCbY7y WUrTra khỏWUrTi cănUUAy pCbY7hòng đẫmUUAy máu.

“Mèo cXWWBon, UUAyem CbY7có sUUAyao khôCbY7ng?” ĐưaCbY7 taCbY7y đUUAyỡ lấyWUrT rn7cthân hìnhWUrT kirn7ca, HXWWBạo Thrn7cần ômXWWB chXWWBặt ÁUUAyi CbY7Hy vCbY7ào lòngUUAy, đrn7cưa tXWWBay vCbY7ỗ XWWBvỗ vàoXWWB mặtCbY7 cXWWBô CbY7liên tục.

Thứ sắcrn7c đCbY7ỏ thẫmCbY7 củaXWWB mWUrTáu UUAychạy dàiUUAy từWUrT tXWWBrán ÁCbY7i rn7cHy, dườngUUAy nhưrn7c thXWWBanh gỗrn7c rn7ckia XWWBđã đUUAyược tácWUrT đrn7cộng mXWWBột lUUAyực rWUrTất mạnh.

Hạo rn7cThần đrn7cưa nrn7chanh WUrTtay UUAyáo laCbY7u nrn7chẹ nhXWWBững rn7cdòng chảyXWWB CbY7vô hrn7cạn rn7ctrên mặtXWWB cô…

Đôi mắUUAyt ĐiềCbY7n HuUUAyân UUAytuy mXWWBờ nhạt,CbY7 nrn7chưng vẫrn7cn UUAyđủ đểWUrT tCbY7rông thrn7cấy nCbY7hững gìXWWB đCbY7ang diễnUUAy rXWWBa trXWWBong CbY7tầm nhìn.

Gương rn7cmặt UUAyvà XWWBdáng vẻrn7c kia…CbY7 TUUAyhy Thy?

Từ hànhCbY7 độnWUrTg CbY7đến cửWUrT WUrTchỉ vàCbY7 vẻrn7c mặt,rn7c hệtWUrT nCbY7hư đanXWWBg diễnCbY7 lạiXWWB vrn7cở CbY7kịch đẫUUAym mUUAyáu rn7chai năUUAym vềCbY7 trước…

“Nhanh… rn7cđưa… TUUAyhy ThXWWBy raCbY7… khCbY7ỏi đây…”WUrT XWWBĐiền HuânCbY7 dồnWUrT tCbY7ất cảCbY7 sứXWWBc lựCbY7c cuốiWUrT cùrn7cng nórn7ci WUrTtrong đứWUrTt quUUAyãng, từngUUAy từXWWB đượcUUAy phCbY7át rWUrTa mộtUUAy cáchUUAy nặnrn7cg nWUrThọc, WUrT“… rn7ccó… bom…”

Hạo ThầCbY7n CbY7ngạc nhiêrn7cn nhìWUrTn vrn7cề phíaXWWB ĐiềnUUAy WUrTHuân, gươnCbY7g mrn7cặt lộWUrT rXWWBõ vẻrn7c srn7cửng sốtXWWB, XWWBvội WUrTvàng UUAynhấc bổnCbY7g WUrTngười WUrTÁi CbY7Hy lên,rn7c mởrn7c WUrTnhanh CbY7chiếc cXWWBửa sổUUAy ởXWWB grn7cóc phònCbY7g, lậpCbY7 tứcUUAy đưarn7c cCbY7ô rCbY7a khỏiUUAy kCbY7hu nXWWBhà rn7cmáy bỏWUrT hoang.

Ring… ring…

Chiếc đUUAyiện thoWUrTại trorn7cng tXWWBúi UUAyáo MinUUAyh VỹCbY7 runXWWBg XWWBlên CbY7không ngừng.

Anh UUAycho trn7cay vCbY7ào túi,CbY7 đrn7cứng tựaXWWB vXWWBào chiXWWBếc BMWUUAy, đểUUAy mặcXWWB nhữngrn7c rn7ctên cậnWUrT vệUUAy đanUUAyg cốXWWB gắnWUrTg rn7csơ cứuXWWB chCbY7o vếtXWWB thươngWUrT trUUAyên vai.

“Thiếu giaWUrT, bCbY7à chXWWBủ rn7cđã tựWUrT sát!”CbY7 KhôngXWWB đểrn7c MiXWWBnh VỹCbY7 kịprn7c lênCbY7 rn7ctiếng, WUrTmột chấCbY7t giọngCbY7 trầmrn7c khXWWBàn vanCbY7g lênUUAy, hơXWWBi nghẹrn7cn lại.XWWB XWWB“Bệnh việCbY7n XY.”

Đầu dâyXWWB UUAybên kiWUrTa dườWUrTng WUrTnhư đanWUrTg rơrn7ci vàWUrTo trạnrn7cg tháXWWBi hXWWBoảng loạnUUAy, nóirn7c UUAyvội vàCbY7i câCbY7u CbY7rồi tắtUUAy máy.WUrT WUrTĐôi CbY7mắt CbY7Minh rn7cVỹ tốiCbY7 lại,rn7c XWWBgạt đámCbY7 UUAycận WUrTvệ sanUUAyg mộtXWWB bênUUAy, lạnhXWWB lùngCbY7 UUAyra lệnh.

“Ở đây,XWWB bảoUUAy CbY7vệ vUUAyợ tôi.”

Chiếc Brn7cMW nhrn7canh chórn7cng khCbY7uất rn7csau mànWUrT đêCbY7m, đWUrTể lạiXWWB pCbY7hía rn7csau mộtUUAy nỗiXWWB ânUUAy WUrThận quáCbY7 lớn.

“Bà cXWWBó XWWBhai sựrn7c lựaUUAy CbY7chọn…” Điềnrn7c HuXWWBân liXWWBếc nhìCbY7n CbY7bà HCbY7àn, sWUrTau rn7cđó WUrTđặt vàCbY7o lònXWWBg UUAybàn tCbY7ay củrn7ca brn7cà rn7cHàn mộtCbY7 coXWWBn rn7cdao WUrTsắc nXWWBhọn. “…UUAy hoUUAyặc rn7ctôi sẽUUAy CbY7cho XWWBngười giếtrn7c tênXWWB Minrn7ch Vỹ,WUrT CbY7đứa coUUAyn WUrTtrai đXWWBộc rn7cnhất củUUAya bUUAyà… hoặcrn7c tCbY7ự tCbY7ay brn7cà kếtXWWB UUAythúc cuWUrTộc sốXWWBng cXWWBủa WUrTThy Thy.”

Nếu ĐWUrTiền Hrn7cuân khXWWBông cóUUAy đưWUrTợc ThWUrTy ThXWWBy, thìUUAy khôngrn7c UUAyai cXWWBó quyềnWUrT ấWUrTy cả!

Thật sCbY7ự, Điềrn7cn HuânCbY7 khôWUrTng pWUrThục! TạWUrTi saCbY7o UUAycùng huyếtCbY7 thCbY7ống, vốXWWBn UUAydĩ UUAycả MUUAyinh VỹCbY7 vàXWWB Trn7chy ThWUrTy XWWBđều kXWWBhông thrn7cể đrn7cến vXWWBới nXWWBhau, CbY7nhưng CbY7tại saXWWBo TWUrThy CbY7Thy lạiWUrT chUUAyọn MUUAyinh VWUrTỹ màXWWB khôWUrTng chọUUAyn ĐiềnUUAy Huân?!

Ăn kWUrThông đCbY7ược tXWWBhì đXWWBành đạpWUrT đổXWWB vậy…

Dàn rn7cdựng WUrTmột vụrn7c việcUUAy bắWUrTt XWWBcóc đơrn7cn giảWUrTn, đúXWWBng làCbY7 kWUrThông qrn7cuá kCbY7hó vớiXWWB ĐiềnXWWB Huân.

Mặc kệUUAy MinCbY7h XWWBVỹ UUAyvà ĐCbY7iền WUrTHuân CbY7đã kềrn7c vaWUrTi sátCbY7 cánhWUrT hơnXWWB bWUrTa nămrn7c trờCbY7i… mặcUUAy kệrn7c ánCbY7h nhìUUAyn oáUUAyn hậCbY7n rn7ccủa TUUAyhy WUrTThy… UUAyĐiền HuâUUAyn vẫnrn7c rn7csẽ thựWUrTc hiệnUUAy kếCbY7 hoạch.

“Điền Huân,XWWB rn7canh UUAybị lCbY7àm saCbY7o vWUrTậy hảCbY7?” ThXWWBy ThUUAyy trn7cức giậnWUrT trừngUUAy mắtCbY7 CbY7nhìn ĐiềnCbY7 Hurn7cân, rn7ctại saXWWBo ngưWUrTời màXWWB ThXWWBy TXWWBhy luônXWWB xCbY7em lUUAyà XWWBanh WUrTtrai tCbY7ốt lạiXWWB cXWWBó UUAythể làmWUrT nhCbY7ững viCbY7ệc nhưXWWB UUAythế này?

Đặt lòrn7cng rn7ctin vàoCbY7 XWWBmột ngườXWWBi đaCbY7ng chCbY7ìm sWUrTâu vàoUUAy nỗUUAyi thùXWWB WUrThận rn7csâu lắng,UUAy liệuWUrT cóXWWB phảUUAyi làrn7c sCbY7ai lầm?

“Sao? BàXWWB XWWBcó brn7ca giâyXWWB đểUUAy lWUrTựa chọn…”UUAy ĐiềUUAyn rn7cHuân nhWUrTìn bXWWBà XWWBHàn vớCbY7i mWUrTột UUAyánh mắtUUAy đWUrTầy tWUrThích thWUrTú, tiWUrTếp CbY7tục dUUAyồn bCbY7à đếnCbY7 đưXWWBờng cùngCbY7, “…UUAy mUUAyột… hairn7c… ba…”

“Ta… CbY7sẽ bảWUrTo vệCbY7 CbY7Minh Vỹ!”CbY7 CảXWWB ngườiUUAy bàWUrT Hànrn7c ruCbY7n WUrTlên, nắmUUAy chặtrn7c lấyUUAy crn7con drn7cao UUAynhỏ béCbY7 nhưUUAyng lạrn7ci sắrn7cc lạnXWWBh trn7crong tay.

Câu tXWWBrả lờiWUrT hoànWUrT UUAytoàn UUAyđúng vUUAyới nhữngCbY7 gXWWBì Đrn7ciền UUAyHuân mCbY7ong đợi,UUAy gXWWBương mUUAyặt ấyCbY7 đaUUAyng nởXWWB mộtCbY7 nWUrTụ cườrn7ci caCbY7y đắnCbY7g trUUAyên môi…

“Nếu giết,CbY7 WUrTta sẽCbY7 giếtrn7c cậuWUrT.” ĐộtCbY7 rn7cngột rn7cbà HWUrTàn ngướcXWWB mặtXWWB lêXWWBn, ánXWWBh WUrTnhìn CbY7dứt WUrTkhoát vXWWBà WUrTnhanh WUrTchóng hướngrn7c mrn7cũi rn7cdao rn7cvề phíaXWWB ĐiềnCbY7 Huân.

Nhưng mộtrn7c WUrTbóng dángCbY7 nhWUrTỏ bérn7c đãUUAy lậWUrTp tCbY7ức XWWBđứng chắnUUAy trướcXWWB mUUAyặt ĐiềnXWWB Hrn7cuân, hứngUUAy trn7crọn nhXWWBát dXWWBao WUrTtàn nUUAyhẫn củaUUAy bàXWWB Hàn.WUrT WUrTCả bUUAyà HànXWWB XWWBvà CbY7Điền Hurn7cân đXWWBều sữCbY7ng người,CbY7 nhìnrn7c UUAydòng máXWWBu đangXWWB tCbY7hấm đẫmWUrT chiếcCbY7 vrn7cáy xiWUrTnh xắnCbY7 cUUAyủa TUUAyhy TUUAyhy, CbY7và bóWUrTng dáXWWBng ấyrn7c cXWWBũng gụcXWWB ngWUrTã WUrTtrong đWUrTau đớn.rn7c Trn7chy Thy…XWWB WUrTkhông CbY7hề rn7ccảm thấXWWBy UUAytức giCbY7ận hWUrTay CbY7oán tWUrTrách ĐiềnUUAy HUUAyuân, rn7cchỉ làUUAy XWWBnhất tUUAyhời cảmrn7c thấyCbY7 UUAykhó cCbY7hịu vXWWBới nhữnCbY7g hànhWUrT độngWUrT thấtWUrT thrn7cường kia…

Nhưng rn7ckhông vWUrTì XWWBthế, mộtWUrT ThXWWBy ThXWWBy luôUUAyn UUAyhết lònXWWBg vUUAyì ngườXWWBi khárn7cc đrn7cể mặcUUAy ĐiềWUrTn Hurn7cân chịWUrTu nhCbY7át drn7cao ấy.

Điền HuâWUrTn vộiCbY7 vàrn7cng nâCbY7ng ngXWWBười ThUUAyy rn7cThy UUAylên, XWWBtrong đUUAyôi mUUAyắt UUAykia đrn7cang xuấtUUAy hXWWBiện mộUUAyt dòXWWBng lệWUrT đaXWWBu đớn.

“Em… xiWUrTn lỗi…”

Đôi mắCbY7t dầnCbY7 kWUrThép lạirn7c, vUUAyà khUUAyông barn7co giờWUrT CbY7mở rXWWBa nữa.rn7c Đrn7cến tậnUUAy lúrn7cc XWWBThy TCbY7hy trútrn7c hơXWWBi thWUrTở cuốiWUrT XWWBcùng, MinUUAyh Vỹrn7c chỉUUAy UUAykịp WUrTnhìn ngXWWBắm gươnWUrTg mWUrTặt trắrn7cng bệUUAych ấXWWBy, khUUAyông quêWUrTn rn7ctặng WUrTcho ngườiUUAy CbY7đang nắUUAym girn7cữ corn7cn daXWWBo đẫmXWWB mXWWBáu trUUAyong taUUAyy mộtXWWB áXWWBnh UUAynhìn cWUrTăm hận…XWWB XWWBlà XWWBbà Hàn!

Bà khôngCbY7 rn7chề gWUrTiải thíchUUAy hUUAyay tCbY7hanh mCbY7inh cWUrTho bấtrn7c cUUAyứ điềurn7c gìWUrT cả…rn7c vCbY7ì sựCbY7 thật,CbY7 cWUrThính rn7cbà WUrTđã hạrn7ci CbY7chết XWWBThy Thy.

Nhưng lúUUAyc MiWUrTnh VUUAyỹ XWWBđến, cUUAyũng UUAylà lCbY7úc ĐiềnWUrT HuCbY7ân rờiCbY7 đi…

Đại sảnh,WUrT WUrTtừng CbY7giây phXWWBút tUUAyrôi quUUAya, sốWUrT mệnhXWWB WUrTcủa Điềrn7cn HuânUUAy cXWWBũng dầnWUrT kWUrTết thúcXWWB, trướcrn7c mUUAyắt chrn7cỉ còWUrTn tUUAyhi thểXWWB đẫmUUAy mCbY7áu rn7ccủa VĩnCbY7h Kỳ.

Lần này…CbY7 đãWUrT khiếnXWWB XWWBquá nhUUAyiều ngườWUrTi thCbY7ương tổn…UUAy Đrn7ciền HuânUUAy bUUAyật WUrTcười, nụrn7c cườiUUAy carn7cy đắngCbY7 XWWBmột cáchUUAy đaWUrTu đớn.

Một UUAyâm thanCbY7h chấnXWWB độnUUAyg CbY7vang lêUUAyn, đồnCbY7g thờiCbY7 khiếnrn7c rn7cngọn lửWUrTa dWUrTo tácUUAy độCbY7ng mạnhUUAy bùngWUrT cháyUUAy, mạnhCbY7 XWWBmẽ vXWWBà nuốtWUrT crn7chửng tấtWUrT cả.

Trong CbY7đám cháXWWBy XWWBsau vWUrTụ nXWWBổ, CbY7một WUrTgiọt nướcUUAy rn7cmắt đầuUUAy tUUAyiên UUAyrơi XWWBxuống từXWWB gươngCbY7 mặUUAyt ĐiXWWBền Huân…

*Bệnh vrn7ciện XY*

“Bác sĩ!CbY7” HạoCbY7 ThầnCbY7 bếUUAy ÁiXWWB HUUAyy trêrn7cn tayUUAy, xWUrTông vàorn7c bCbY7ệnh việnWUrT vớrn7ci trạngUUAy tháWUrTi vWUrTô cùngWUrT hoảngCbY7 loạn,rn7c gàCbY7o lêrn7cn trrn7cong rn7cvô vọrn7cng. “LàmWUrT ơn,UUAy cứuUUAy côXWWB ấUUAyy! UUAyLàm ơn!”

“Đặt rn7ccô UUAyấy lêUUAyn đây.”rn7c MXWWBột UUAycô CbY7y tUUAyá CbY7trực lCbY7ập tứcXWWB đẩyUUAy crn7chiếc rn7cxe đẩXWWBy mrn7càu trắngrn7c rn7cra trUUAyước mặtrn7c WUrTHạo ThầUUAyn, cấtUUAy giọngUUAy rWUrTa lệnh.

Hạo Thầrn7cn cẩXWWBn trCbY7ọng đặtrn7c WUrTÁi Hrn7cy nằUUAym lênUUAy chiXWWBếc xrn7ce đẩyCbY7 ấyXWWB, cậuXWWB vrn7cội WUrTvã nốiCbY7 bướcWUrT theUUAyo chiếcCbY7 xUUAye đếnrn7c tậXWWBn krn7chi kUUAyhuất hẳnCbY7 rn7csau phòCbY7ng cấpXWWB cứu.

Mệt mỏiXWWB ngồiWUrT xCbY7uống dãCbY7y ghếrn7c chờCbY7 nXWWBgoài phòWUrTng cấpWUrT cứXWWBu, Hạrn7co WUrTThần rn7chai tUUAyay rn7côm WUrTlấy đầu,WUrT UUAycố gắngUUAy địnhrn7c thrn7cần lại.

Trong CbY7khi đó…

*Bệnh việnCbY7 XX*

Minh VỹCbY7 ngồiWUrT tronWUrTg phòWUrTng cUUAyấp cứCbY7u ởrn7c bUUAyệnh việnUUAy UUAylớn nhấCbY7t thànXWWBh pWUrThố, anXWWBh đãrn7c phảirn7c CbY7mất cảUUAy giờXWWB đồngWUrT XWWBhồ mớiUUAy đếnUUAy đượcCbY7 cáiWUrT bệrn7cnh việnXWWB rộngUUAy lXWWBớn này.

Ring… ring…

Điện tWUrThoại lạiWUrT rung…

“Chuyện gì?”UUAy MinXWWBh VỹCbY7 tựaCbY7 hẳnUUAy rn7cngười vàoUUAy chCbY7iếc ghếWUrT ởWUrT phòrn7cng đợXWWBi, chCbY7án nảnCbY7 nhấnrn7c nútCbY7 nCbY7hận cuộcWUrT gCbY7ọi saUUAyu đCbY7ó áXWWBp điệnCbY7 XWWBthoại vàoUUAy trn7cai, đếCbY7n tậnUUAy lrn7cúc nàXWWBy rn7canh mớiXWWB cUUAyảm thrn7cấy sựWUrT đaUUAyu buốtUUAy đCbY7ến têXWWB dạiCbY7 rn7cở rn7cbờ vai.

“Thiếu… WUrTthiếu grn7cia, nổ…WUrT nổCbY7 rồi!CbY7” TừCbY7 đầrn7cu dUUAyây bêUUAyn kiarn7c, tênXWWB rn7ccận vệWUrT lUUAyắp bắrn7cp nCbY7hư đaUUAyng cXWWBực kỳWUrT hoảngrn7c loạnUUAy, tWUrThở grn7cấp UUAykhông ngừng.

“Nổ?” MWUrTinh VXWWBỹ nrn7chíu mày,WUrT lặpWUrT lạiXWWB dXWWBuy nhấtXWWB WUrTmột tUUAyừ XWWBnhư đaCbY7ng CbY7chờ sựXWWB cWUrThứng CbY7thực rn7ctừ phíarn7c UUAybên kia.

“Khu nhCbY7à máy…XWWB nổ.”rn7c VừUUAya nghCbY7e XWWBthấy cWUrTô nUUAyói gấprn7c gáUUAyp vọngUUAy sanUUAyg điệWUrTn thorn7cại từrn7c pXWWBhía XWWBbên kiWUrTa, MinWUrTh CbY7Vỹ mớiWUrT kịprn7c nXWWBhận thXWWBấy từWUrT UUAyphía bênWUrT kirn7ca đXWWBiện thoạiUUAy cóXWWB WUrTrất nhiCbY7ều XWWBthứ âmWUrT CbY7thanh kUUAyhác nhau.

“Chết rn7ctiệt! rn7cCô ấyXWWB rCbY7a rn7ckhỏi đóUUAy chưa?”WUrT CbY7Minh VỹUUAy tứcUUAy giậnrn7c quáWUrTt lênrn7c, đCbY7ôi mrn7cắt đanrn7cg lộUUAy rõCbY7 rn7cvẻ XWWBlo lắng.

Tại saXWWBo CbY7lúc đấyWUrT… aXWWBnh rn7ckhông UUAyở lạiUUAy CbY7mà lậXWWBp tứUUAyc đếnWUrT bCbY7ên WUrTbà XWWBta thếUUAy này?

“Vẫn… chưarn7c.” rn7cGiọng nrn7cói bêUUAyn kiCbY7a rấUUAyt nhỏ,XWWB dườngUUAy rn7cnhư rn7cđã cUUAyố gắnCbY7g thCbY7u hếtWUrT rn7ccan đảmrn7c WUrTđể rn7ctrả lời.

Gương mặCbY7t MXWWBinh VCbY7ỹ tXWWBrở XWWBnên WUrTtái nhợtXWWB dướiWUrT XWWBánh đènUUAy rn7cchùm WUrTtrong bệnhWUrT việnUUAy, CbY7cố gắCbY7ng gượCbY7ng ngườiUUAy đứXWWBng rn7cdậy, nhưXWWBng sXWWBau đXWWBó lạCbY7i ngWUrTã khuỵrn7cu xuốnCbY7g đất.

Vết thươnCbY7g trêXWWBn vaiUUAy… đãUUAy khiXWWBến arn7cnh mWUrTất quáXWWB nhirn7cều máu.

Đôi mắtWUrT anWUrTh dXWWBần tốiUUAy lạrn7ci, cWUrTả nWUrTgười dườngWUrT nXWWBhư khôngXWWB rn7ccòn chCbY7út UUAysức lựcUUAy XWWBnào cUUAyả. TWUrToàn thânCbY7 hCbY7oàn toCbY7àn bUUAyất độngrn7c trênrn7c nềXWWBn đất,rn7c MiUUAynh VỹWUrT đanUUAyg cốrn7c gắngWUrT gượngWUrT dậy…WUrT nUUAyhưng tấtCbY7 cảXWWB chUUAyỉ XWWBlà vWUrTô ích.UUAy Lầrn7cn nUUAyày, aWUrTnh XWWBlại WUrTmột lầnUUAy nrn7cữa… WUrTđánh mấtXWWB ngườiCbY7 corn7cn gáirn7c XWWBmà mìnCbY7h yrn7cêu thương.

Khoé môUUAyi UUAytrên gươngCbY7 mặtUUAy điểnWUrT traCbY7i khẽWUrT nUUAyhếch UUAylên, mWUrTột nụXWWB cườrn7ci nhạtUUAy, đồngXWWB lúXWWBc đôiWUrT WUrTmắt lạnhWUrT lùnUUAyg kirn7ca UUAycũng UUAydần XWWBkhép lại,XWWB cXWWBhe khUUAyuất tầUUAym nhWUrTìn mờXWWB ảo.

Chap 40

Người ern7cm yêrn7cu lCbY7à anh?

Hạo Thrn7cần lWUrTo lắCbY7ng đứngrn7c chắnCbY7 trưUUAyớc rn7ccửa rn7cphòng cấprn7c cứWUrTu, tUUAyại sXWWBao vUUAyào khoảnUUAyh khWUrTắc quUUAyan trọnXWWBg thìWUrT rn7cthời giUUAyan lWUrTại trôrn7ci chậCbY7m thếXWWB XWWBnày crn7cơ chứ?

Ái CbY7Hy củaCbY7 ngàrn7cy hWUrTôm nayWUrT… quảXWWB thUUAyật rấCbY7t lWUrTạ lẫCbY7m, nWUrThưng lCbY7ại vôWUrT cùngWUrT đánXWWBg thươUUAyng XWWBtrong mắCbY7t cậu.

Đôi mắtUUAy khôngrn7c CbY7lẫn chúrn7ct tạWUrTp UUAyniệm lCbY7uôn luôrn7cn ánUUAyh rn7clên WUrTnhững trn7cia nhWUrTìn lérn7cm lỉWUrTnh lXWWBại WUrTtrở nêWUrTn sâuXWWB thẳXWWBm khôUUAyng cUUAyhút hạUUAyn địWUrTnh, vôrn7c trCbY7i vXWWBô giác.

Khoảnh khWUrTắc đốUUAyi diệUUAyn vớiUUAy UUAyđôi mắtUUAy vôUUAy cCbY7ảm ấCbY7y, trrn7cái tUUAyim HạUUAyo ThầnXWWB chCbY7ợt chùngUUAy xuống,XWWB tưởngXWWB crn7chừng WUrTnhư đXWWBang chìmXWWB UUAysâu XWWBvào nỗXWWBi UUAyđau cùnCbY7g cực.

Nghĩ đếnXWWB việUUAyc mìUUAynh đrn7cã từngXWWB tiếpUUAy taWUrTy UUAycho rn7cĐiền WUrTHuân thựcXWWB CbY7hiện kếCbY7 CbY7hoạch trUUAyả thrn7cù, WUrTHạo Trn7chần CbY7lại cảmUUAy CbY7thấy vôCbY7 cùnUUAyg nhứUUAyc buCbY7ốt nơiXWWB UUAyngực, CbY7chỉ trWUrTàn ngWUrTập duCbY7y nhấUUAyt mộtUUAy tUUAyhứ cảXWWBm xúCbY7c rn7cân hận.

Đôi mắUUAyt tWUrTrở nêUUAyn thấtrn7c UUAythần, tầWUrTm nhWUrTìn CbY7dần tUUAyối lại…UUAy LồngXWWB ngựcXWWB hXWWBiện giUUAyờ cứCbY7 nXWWBhư đaCbY7ng bWUrTị thiWUrTêu đốt,CbY7 XWWBnóng bỏngrn7c nhUUAyưng lCbY7ại vôUUAy cùnCbY7g rn7cđau rátrn7c mỗirn7c kCbY7hi CbY7lại thêmCbY7 mộXWWBt giâWUrTy trrn7côi qua.

Làm ơn…rn7c Áirn7c WUrTHy, đừXWWBng đểXWWB CbY7xảy côXWWB UUAyấy rUUAya bấXWWBt cứCbY7 chuyệnrn7c rn7cgì cả!

*Cạch*

Cánh cửaUUAy phòrn7cng crn7cấp WUrTcứu WUrTđược rn7cmở rWUrTa, kèCbY7m theCbY7o UUAyđộng táUUAyc gạtUUAy XWWBHạo ThầWUrTn sanUUAyg mộtCbY7 bên.

Chiếc xXWWBe đWUrTẩy màXWWBu tCbY7rắng đarn7cng WUrTmang thUUAyeo mộtXWWB thiCbY7ên sWUrTứ mấtWUrT CbY7đi đôCbY7i cánhXWWB, gươXWWBng XWWBmặt nhợXWWBt nhXWWBạt khônCbY7g XWWBchút XWWBsức sCbY7ống nUUAyhắm nghiềnCbY7 đôiXWWB mắt,XWWB tUUAyrên đầuCbY7 quCbY7ấn UUAymột WUrTdải bCbY7ăng trắCbY7ng WUrTkhá mỏXWWBng, mrn7cái tórn7cc UUAymàu caWUrTfe sữWUrTa vXWWBẫn bồCbY7ng XWWBbềnh vCbY7à rn7ctôn lêXWWBn vẻUUAy WUrTđẹp thuầWUrTn khiết.

Ái UUAyHy đượcrn7c WUrTy rn7ctá CbY7đưa rCbY7a khỏiWUrT phòngXWWB bằngWUrT chiếXWWBc xCbY7e đẩyXWWB trắngrn7c tUUAyoát, thUUAyeo UUAysau làCbY7 ôXWWBng bácrn7c sĩUUAy trn7crung niWUrTên đanrn7cg cầrn7cm trWUrTên taXWWBy mộtCbY7 xấpCbY7 UUAyhồ sCbY7ơ bệnhCbY7 án.

Hạo Thầrn7cn mWUrTấp máyWUrT đôiCbY7 UUAymôi, đrn7cưa WUrTtay rn7cnhư muốCbY7n nXWWBíu giữXWWB CbY7cô lại,XWWB nhưXWWBng XWWBlại CbY7bị mộtXWWB bàCbY7n tXWWBay chặrn7cn nUUAygang XWWBhành độngWUrT ấy.

Đôi mắtrn7c cậuXWWB khôngrn7c nhUUAyìn XWWBbác CbY7sĩ lấyXWWB CbY7một UUAycái, UUAytiếp tụcrn7c XWWBdõi thern7co cUUAyhiếc xWUrTe đẩyCbY7 đaCbY7ng đưarn7c nrn7cgười crn7con gáiCbY7 yrn7cếu XWWBớt WUrTkia cXWWBách WUrTxa khỏiXWWB mình.

“Đã qCbY7ua tìnCbY7h trạnCbY7g ngurn7cy kịXWWBch, vXWWBết thươngrn7c tuXWWBy khôngrn7c nặngWUrT WUrTnhưng lXWWBại CbY7mất kXWWBhá nhiềuWUrT máWUrTu, đặcXWWB biệtXWWB cóCbY7 thểXWWB WUrTđể lạUUAyi dXWWBi rn7cchứng chWUrTo cUUAyô UUAyấy.” VXWWBị báCbY7c srn7cĩ hiềnWUrT từCbY7 trrn7cước XWWBmặt WUrTmở lờiWUrT, XWWBvỗ UUAyvỗ vWUrTai Hrn7cạo TUUAyhần nXWWBhư đangCbY7 cốrn7c gắWUrTng trấnrn7c rn7can. “rn7cCậu hãyXWWB điWUrT lrn7càm rn7cthủ tụcXWWB nXWWBhập virn7cện, saCbY7u đWUrTó cậuXWWB córn7c thểXWWB vàCbY7o phònUUAyg UUAy502 tWUrThăm XWWBcô rn7cấy, nếuXWWB córn7c bấXWWBt kỳUUAy dấuXWWB hiệXWWBu bấrn7ct thườnrn7cg XWWBlập tứcCbY7 gọiCbY7 báWUrTc sĩ.”

Từ từUUAy UUAyhạ WUrTtay xuUUAyống, bXWWBóng vUUAyị báUUAyc sĩXWWB tXWWBrong chiếCbY7c áoXWWB UUAyblu trắnUUAyg nhCbY7anh chóWUrTng khuấtWUrT UUAysau mộtXWWB XWWBcánh rn7ccửa phòrn7cng gWUrTần đUUAyó, tiCbY7ếp tWUrTục thUUAyực hirn7cện nhiệmWUrT vXWWBụ củaWUrT chrn7cính mình.

Di chứng?

Hai CbY7tay HXWWBạo Thầnrn7c siếWUrTt chặtWUrT lạWUrTi, UUAycả nCbY7gười rXWWBun nhẹUUAy lXWWBên, đWUrTể lUUAyại WUrTdi chứngUUAy sao?

“Dương HạoWUrT ThầWUrTn! CXWWBô gUUAyái nXWWBày UUAyquan trọXWWBng đếnCbY7 mứcXWWB CbY7khiến rn7ccậu phảiXWWB bWUrTỏ UUAycả sWUrThow diễnUUAy qXWWBuan trọngCbY7 sao?XWWB” TaWUrTy quảCbY7n WUrTlý riêngUUAy củaUUAy UUAyHạo ThWUrTần tXWWBức giUUAyận đậCbY7p mạnhCbY7 quyểnrn7c sổWUrT ghrn7ci chépXWWB lịchCbY7 lrn7càm virn7cệc củarn7c HCbY7ạo TXWWBhần lêCbY7n bUUAyàn, UUAytức giậnrn7c qurn7cát lớn.

Đã mXWWBột ngàyUUAy trrn7côi qua…

Hạo Thầrn7cn vẫnXWWB XWWBkhông hềrn7c rờiCbY7 khỏiWUrT pWUrThòng bUUAyệnh sốCbY7 50UUAy2 lấrn7cy mWUrTột giây,CbY7 chCbY7ỉ lặnUUAyg ngWUrTười ngWUrTắm nhrn7cìn ngưrn7cời coXWWBn CbY7gái đrn7cang chìmrn7c CbY7sâu UUAyvào giấCbY7c ngủ.

Mọi âUUAym thanXWWBh xXWWBung WUrTquanh dXWWBường rn7cnhư khôrn7cng cònWUrT tácUUAy đWUrTộng đếnrn7c cậrn7cu CbY7được nữa.

Tay qXWWBuản lýUUAy WUrTkia tứcUUAy giậXWWBn rn7cném tXWWBrọn đôiXWWB mắtrn7c oánCbY7 hậUUAyn vàCbY7o WUrTcô rn7cgái nhỏXWWB UUAybé đaWUrTng nằmrn7c rn7cyên lặCbY7ng trêrn7cn chWUrTiếc giườngXWWB trắrn7cng khônrn7cg cWUrThút bCbY7ụi bẩn,XWWB hắnWUrT lạiCbY7 nWUrThìn saCbY7mh Hrn7cạo Trn7chần CbY7vẫn UUAyđang trn7ciếp tụcWUrT yêXWWBn lặnXWWBg trướcUUAy ngườWUrTi cXWWBon grn7cái ấy.

Bất grn7ciác tCbY7hở dàUUAyi mUUAyệt mCbY7ỏi, hXWWBắn rn7cta cCbY7ầm quyểnWUrT sổCbY7 vừrn7ca XWWBđược nrn7cém mạWUrTnh lênUUAy mặXWWBt bCbY7àn củaUUAy phòXWWBng bệnhUUAy lên,UUAy XWWBlê bướrn7cc rn7cra khỏUUAyi WUrTcăn pWUrThòng tCbY7ĩnh lặng.

*Bệnh việCbY7n XX*

“Tránh ra!rn7c” MiXWWBnh VỹUUAy CbY7gằn giọng,CbY7 tứcrn7c giậUUAyn nhUUAyìn đUUAyám cậXWWBn vWUrTệ rn7cđang rn7cchặn ngrn7cang WUrTtrước cCbY7ửa, đôiUUAy mắtrn7c đằngUUAy đCbY7ằng sáWUrTt khí.

“Ông cWUrThủ cóCbY7 XWWBlệnh, thiếrn7cu gWUrTia phảCbY7i ngCbY7hỉ UUAyngơi đWUrTến rn7ckhi hoàCbY7n toCbY7àn brn7cình phục.”XWWB XWWBMột trn7cên crn7cận rn7cvệ cúUUAyi WUrTđầu, thậnrn7c trọngXWWB nCbY7ói trn7cừng từXWWB CbY7một CbY7cách mXWWBáy mUUAyóc, srn7cau WUrTđó đóngrn7c nhUUAyanh WUrTcánh cửaWUrT prn7chòng bệnUUAyh lại.

“Mẹ kiếp!UUAy MởWUrT cửa!rn7c!” MCbY7inh rn7cVỹ qrn7cuát lớn,CbY7 dùrn7cng rn7cchân đạpUUAy WUrTthẳng vàoWUrT crn7cánh rn7ccửa CbY7gỗ kWUrTia, nhưnWUrTg đWUrTám cậnCbY7 vệUUAy lXWWBại nhWUrTanh chóngUUAy chặnUUAy cửXWWBa ngrn7cay krn7chi cánrn7ch CbY7cửa XWWBvừa  bậrn7ct WUrTra dướirn7c lrn7cực đWUrTạp crn7của anh.

Đây rCbY7õ rànXWWBg lXWWBà WUrTkế hoạcUUAyh củUUAya ôWUrTng ta!!

Ông trn7ca khôngCbY7 muốnrn7c WUrTanh đCbY7i tìUUAym CbY7cô ấy!!

Với rn7ckhả nrn7căng cUUAyủa ônUUAyg HCbY7àn, biếtUUAy chuyrn7cện ÁiUUAy HXWWBy khrn7công WUrThề khó,WUrT rn7cđặc biệtrn7c ôWUrTng rn7cta lạirn7c WUrTcó thCbY7ể biếtCbY7 rUUAyõ địaUUAy điểrn7cm vàWUrT nhữngXWWB gìUUAy xCbY7ảy rrn7ca lUUAyiên quaCbY7n XWWBđến vCbY7ụ việcXWWB chấnXWWB CbY7động rn7cvừa rồi.

Minh VỹCbY7 nghWUrTiến XWWBrăng, đUUAyôi mắtWUrT anUUAyh bịCbY7 cWUrThe phủXWWB bởiCbY7 mộtWUrT mrn7càn đêXWWBm củarn7c tuyệtUUAy CbY7vọng, tiếrn7cp tụcCbY7 cốWUrT gắnrn7cg trn7choát khỏWUrTi UUAyvòng CbY7vây cUUAyủa đáUUAym cậnUUAy vệ.

Ái Hrn7cy, rn7cnhất WUrTđịnh ÁWUrTi HWUrTy sẽrn7c khônrn7cg sarn7co cả!

… WUrTkhông saCbY7o UUAycả! CốWUrT gắngUUAy WUrTphủ địnhWUrT XWWBnhững dòWUrTng surn7cy nWUrTghĩ tồUUAyi WUrTtệ gáUUAyn ghéXWWBp tCbY7rận WUrTbom kXWWBia UUAyvới sCbY7ự sốngrn7c củaCbY7 ÁUUAyi WUrTHy, CbY7trái trn7cim MinWUrTh VWUrTỹ đUUAyang đậpUUAy XWWBgấp gáXWWBp hWUrTơn barn7co WUrTgiờ hết.

“Chờ UUAyanh, làWUrTm ơn…”

Phòng bệnWUrTh 502…

Đôi CbY7mắt XWWBnâu trCbY7ong sánXWWBg từWUrT tUUAyừ mởXWWB raWUrT, lCbY7ay độUUAyng hàngWUrT UUAymi CbY7dài, saUUAyu đóCbY7 chớpUUAy cWUrThớp CbY7vài cáiCbY7 đểrn7c thícXWWBh nCbY7ghi vớirn7c ánXWWBh WUrTsáng UUAytrong phòng.

Ái CbY7Hy đưaXWWB UUAytay UUAydụi dụWUrTi mắt,CbY7 lUUAyiếc nUUAyhìn gươnXWWBg mặrn7ct đanUUAyg XWWBgục xuCbY7ống bêXWWBn cạnhCbY7 giUUAyường, đWUrTưa mrn7cột XWWBtay nắrn7cm lXWWBấy trn7chành girn7cường cUUAyố gắngUUAy gưCbY7ợng dậy.

Hai ngàyrn7c trôiWUrT rn7cqua, HạUUAyo CbY7Thần hoànrn7c toànWUrT mấtUUAy ngrn7củ, đểCbY7 rồiCbY7 gWUrTiờ đCbY7ây WUrTkhông hềXWWB harn7cy biếtCbY7 ngườiUUAy WUrTcon gáiXWWB đángUUAy yêUUAyu kiCbY7a đãXWWB XWWB“hồi sinh”.

Cô UUAynghiêng ngườirn7c WUrTsang mWUrTột bUUAyên, cWUrTố gắXWWBng thWUrTu UUAygương mWUrTặt cXWWBủa ngườiUUAy CbY7ấy vàUUAyo CbY7tầm nhìn.

Đột nWUrTgột hWUrTai hàCbY7ng lCbY7ông màyrn7c từXWWB gươnWUrTg mặrn7ct rn7cấy khrn7cẽ cCbY7au lại,rn7c saUUAyu đXWWBó mệtXWWB mỏiWUrT mởCbY7 WUrTmắt. Đậrn7cp vàoWUrT mắtrn7c củCbY7a HạoUUAy TUUAyhần lCbY7à gươWUrTng mặWUrTt mWUrTơ UUAymơ màUUAyng mrn7càng nhưCbY7 WUrTchưa tỉnhrn7c mộCbY7ng củarn7c ÁWUrTi WUrTHy, XWWBnét rn7cmặt cậurn7c lộXWWB rõXWWB vẻCbY7 UUAyngạc nhiXWWBên vrn7cà rn7cvui sướng.

Hạo ThUUAyần UUAyngồi thẳnCbY7g dWUrTậy, đưaXWWB CbY7một tWUrTay krn7céo côUUAy ômXWWB XWWBthật WUrTchặt vCbY7ào lònCbY7g, rn7cnhư đrn7cang cXWWBố gWUrTắng chứngrn7c tCbY7hực sựXWWB tồrn7cn tạUUAyi WUrThiện giờUUAy củUUAya cô.

“Mèo crn7con, CbY7cuối crn7cùng XWWBem CbY7cũng chịurn7c WUrTtỉnh rồi.”

Căn phònWUrTg lạiUUAy độtCbY7 rn7cngột crn7chìm vXWWBào khônUUAyg WUrTgian tĩnrn7ch lặngUUAy WUrTvà cCbY7ăng thrn7cẳng, HXWWBạo Thầnrn7c nớCbY7i lỏnWUrTg vònrn7cg tayCbY7, saWUrTu đWUrTó đẩWUrTy nrn7cgười UUAyÁi HUUAyy raWUrT, lặngWUrT lẽXWWB quWUrTan sárn7ct từnUUAyg XWWBcử UUAychỉ từUUAy phíCbY7a UUAybên kia.

Cô đangrn7c WUrTchăm chúWUrT nhìnUUAy CbY7Hạo WUrTThần, ánhUUAy nXWWBhìn thíchUUAy thúCbY7 nhWUrTư vừaCbY7 tìmCbY7 rrn7ca mUUAyột thXWWBứ đrn7cồ cWUrThơi mớiXWWB lạ.

Sao UUAytừ hànhWUrT độngCbY7 đếnXWWB UUAyvẻ WUrTmặt lạCbY7i rn7cngơ ngWUrTơ XWWBngác ngárn7cc XWWBthế này?

Có khXWWBi nàoWUrT đúnCbY7g nCbY7hư lờXWWBi bácrn7c CbY7sĩ đãXWWB nói…CbY7 vXWWBết thưXWWBơng kiWUrTa đWUrTã thWUrTật sựrn7c đểXWWB lạiXWWB XWWBdi chứng?

“Em… tênCbY7 gì?”rn7c HạoCbY7 WUrTThần bấCbY7t gXWWBiác cấrn7ct lêUUAyn mộtXWWB câuXWWB hỏXWWBi nUUAyghi vấn,UUAy nrn7chưng CbY7chỉ đểWUrT kiCbY7ểm trrn7ca tìCbY7nh trạUUAyng hiCbY7ện UUAytại cCbY7ủa ÁiWUrT Hy.

Từ UUAyphía brn7cên UUAykia, đôUUAyi môiUUAy xUUAyinh xắXWWBn WUrTnở CbY7một nCbY7ụ cườUUAyi dịUUAyu dànCbY7g, đưaUUAy trn7cay nắmCbY7 lrn7cấy rn7ctay CbY7áo củWUrTa HạoUUAy Thần.

“Tên WUrTgì?” CWUrThất gXWWBiọng nhẹCbY7 nhàngrn7c varn7cng lWUrTên, WUrTÁi UUAyHy dườnWUrTg nhUUAyư khCbY7ông hiCbY7ểu HạUUAyo ThầnWUrT đanUUAyg hUUAyỏi rn7cgì, cWUrTất tXWWBiếng hỏCbY7i ngượcCbY7 lại.

Hạo ThầnWUrT nheWUrTo nheXWWBo rn7cmắt, đrn7cưa CbY7tay nCbY7ắm lấWUrTy haXWWBi WUrTbờ WUrTvai nhỏrn7c UUAynhắn kiarn7c, lrn7cay mạnh.

“Em… brn7ciết anWUrTh lCbY7à CbY7ai kCbY7hông?” TXWWBrái trn7cim WUrTcậu đanUUAyg đCbY7ập rn7cloạn cảUUAy CbY7lên, đâyUUAy rn7ccó lrn7cẽ WUrTsẽ lrn7cà sựUUAy kUUAyhẳng địnhrn7c cXWWBuối cùng.

Hạo ThầnXWWB CbY7và rn7cÁi XWWBHy UUAycứ WUrTthế nhìUUAyn UUAynhau, krn7chông cXWWBó thUUAyêm chútXWWB phảnWUrT ứCbY7ng nàrn7co khácrn7c cả.

Bất giáWUrTc CbY7thở dàirn7c, HạoCbY7 ThWUrTần buôngWUrT côWUrT raWUrT, đứnXWWBg dậWUrTy qXWWBuay lXWWBưng bưrn7cớc đi.

Phải gọiWUrT CbY7bác sĩ…

Một bàCbY7n taCbY7y nrn7cíu XWWBlấy vrn7cạt áWUrTo củaXWWB CbY7Hạo ThCbY7ần UUAytừ phíXWWBa WUrTsau, đôCbY7i mắtrn7c nâCbY7u XWWBđang cUUAyhớp mắtCbY7 nWUrThìn cậu.

“Minh… rn7cVỹ?” Áirn7c Hrn7cy nghiêngUUAy XWWBnghiêng đầuWUrT, đWUrTưa mộrn7ct WUrTtay UUAylên miệCbY7ng vớrn7ci vẻUUAy bUUAyăn khoCbY7ăn CbY7vì CbY7câu tCbY7rả WUrTlời củXWWBa chíWUrTnh mình.

Minh VỹUUAy… CbY7là rn7chai từXWWB dXWWBuy nhấtUUAy đượcUUAy khắcWUrT sâurn7c vàCbY7o tUUAyrái trn7cim củCbY7a cô…

Liệu chànWUrTg XWWBtrai tXWWBrước XWWBmặt… XWWBcó phảiUUAy lXWWBà rn7cngười CbY7mang cWUrTái tênXWWB MiCbY7nh Vỹ?

“Em… CbY7vừa nCbY7ói gìUUAy?” ĐWUrTôi rn7cmắt HWUrTạo ThầnXWWB lộCbY7 rrn7cõ vẻXWWB thấCbY7t vọng,UUAy cXWWBố gắngXWWB gặnrn7cg hỏiCbY7 XWWBÁi Hy.

Không tCbY7hể nCbY7ào! TạiXWWB UUAysao lạCbY7i WUrTlà MiUUAynh Vỹ?

“Minh… MiWUrTnh VWUrTỹ?” ÁiUUAy WUrTHy ngUUAyượng ngUUAyùng cXWWBúi mặCbY7t xuốngCbY7, siUUAyết chUUAyặt vrn7cạt áoUUAy tWUrTrong taCbY7y rn7chơn, lặpXWWB lạCbY7i tCbY7hêm mộtrn7c lầXWWBn nữa.

Cả ngưUUAyời HạoUUAy ThầnXWWB lạiWUrT tiWUrTếp CbY7tục rUUAyun lêCbY7n, rn7cquay ngườXWWBi lạirn7c nhrn7cìn CbY7thẳng UUAyvào CbY7Ái Hy…

Cảm gCbY7iác ghUUAyen tứXWWBc đXWWBang lCbY7en lỏXWWBi tWUrTrong tUUAyrái tirn7cm tXWWBràn ngậpWUrT nỗiWUrT âUUAyn hậnCbY7 củaWUrT HWUrTạo Thần.

Dù khônUUAyg XWWBmuốn rn7cthừa nhận…rn7c WUrTnhưng dườngXWWB XWWBnhư nUUAygười corn7cn rn7cgái trướUUAyc mặXWWBt đãrn7c cướpUUAy mấWUrTt tráiWUrT WUrTtim củWUrTa cậWUrTu mấtrn7c rồi.

“Ừ, rn7clà anh.”WUrT GấpWUrT gáprn7c ôWUrTm ÁiXWWB rn7cHy vUUAyào XWWBlòng, Hạorn7c ThCbY7ần siếtrn7c chặtWUrT vònXWWBg rn7ctay hơn.XWWB UUAy“Em… lUUAyà XWWBhôn tCbY7hê cXWWBủa anhrn7c, VươngXWWB ÁUUAyi Hy.”

Mặc kệXWWB tấWUrTt WUrTcả… mặcUUAy krn7cệ rn7ccô nhầmWUrT lẫnUUAy mìnhXWWB vớiWUrT MiWUrTnh Vỹ…

Chỉ cầnUUAy crn7có đượrn7cc tráiUUAy trn7cim UUAycủa cô,WUrT rn7ccậu sẽXWWB chấpWUrT nhậnCbY7 tCbY7ất cả!

Kể cảXWWB XWWBthay trn7chế vUUAyà đónUUAyg vUUAyai krn7cẻ mìnhUUAy UUAycăm thCbY7ù nhất!

Ái CbY7Hy WUrTvô WUrTthức WUrTđưa tarn7cy lên,rn7c đôiUUAy mắtWUrT vWUrTô cảmWUrT rn7ckhông rn7chạn định,UUAy tUUAyừ đôiUUAy môUUAyi xiUUAynh xắnUUAy WUrTthốt rUUAya mộCbY7t cXWWBâu nóWUrTi vWUrTới XWWBâm XWWBvực tronWUrTg thanCbY7h, UUAynhưng nhỏUUAy đếnXWWB mứcCbY7 kCbY7hông mộrn7ct aXWWBi rn7ccó CbY7thể ngCbY7he thấy.

“Hôn… thê…WUrT củaUUAy anh…?”