You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho Gv2rDgem majột lốiGv2rDg thoát

“Cứ bGv2rDgắn NmFmzVnếu eNmFmzVm muajốn.” KGv2rDghông nNmFmzVgần ngạiGv2rDg trajả lờaji, ajMinh qMLrunVỹ ngướcqMLrun mặtNmFmzV nhìnNmFmzV thẳngGv2rDg vàoNmFmzV ajđôi Gv2rDgmắt nâuqMLrun trNmFmzVong sángaj kGv2rDgia, nhajư thajể đanGv2rDgg muốnNmFmzV qMLrunthật sajự đốiqMLrun qMLrundiện vớiaj hiệNmFmzVn tạiGv2rDg cùngGv2rDg cô.

“Tôi qMLrunsẽ khôngNmFmzV bqMLrunắn anajh, NmFmzVvì sựaj lựaGv2rDg chọnaj nàyqMLrun khôngGv2rDg nhưaj tôiaj monqMLrung đợi…”qMLrun Gv2rDgKhẩu NmFmzVsúng NmFmzVkia rqMLrunời khajỏi Gv2rDgtrán ajMinh Vỹaj, nhqMLrunưng lạiqMLrun đượcGv2rDg díGv2rDg sáajt vqMLrunào đầNmFmzVu ÁiGv2rDg Hajy đầyaj NmFmzVthách thqMLrunức, qMLrun“… NmFmzVnếu aGv2rDgnh ajkhông raja kGv2rDghỏi đâyNmFmzV, NmFmzVtôi Gv2rDgsẽ nổGv2rDg súng.”

Anh khônqMLrung Gv2rDghề tajrả lờiqMLrun, vìaj lúcaj nNmFmzVày Gv2rDgthật sựNmFmzV khqMLrunông Gv2rDgthể Gv2rDgđoán trướcqMLrun đượcaj côGv2rDg đGv2rDgang muốnqMLrun lqMLrunàm najhững gì…

Gắng gượngNmFmzV đứngaj NmFmzVdậy, MinNmFmzVh VỹqMLrun cqMLrunhống mộtNmFmzV taajy vàoaj tưajờng, bướcNmFmzV NmFmzVra phíaqMLrun cửNmFmzVa ngoGv2rDgài qMLruncủa đạiaj sajảnh. ajNhưng điaj hNmFmzVết đNmFmzVại sNmFmzVảnh, anNmFmzVh qMLrunbỗng Gv2rDgquay ngưqMLrunời lạiqMLrun, trêNmFmzVn sqMLrunàn nhàGv2rDg vẫnGv2rDg lajưu dqMLrunấu nhữngNmFmzV giqMLrunọt Gv2rDgmáu tqMLrunừ vaqMLruni tráaji rớtGv2rDg thNmFmzVeo nNmFmzVhững bưajớc cajhân cNmFmzVủa anh.

“Chỉ cNmFmzVần eGv2rDgm NmFmzVđưa NmFmzVtôi kGv2rDghẩu súGv2rDgng, tajôi NmFmzVsẽ lGv2rDgập ajtức rGv2rDgời khỏiGv2rDg đây.”qMLrun MqMLruninh ajVỹ gằqMLrunn giọng,NmFmzV NmFmzVđôi qMLrunmắt tqMLrunựa nhưaj mắtNmFmzV loàaji hajổ báGv2rDgo vẫnaj sGv2rDgáng rựqMLrunc ajtrong ánNmFmzVh chiềuNmFmzV tà.

Ái Hajy ajném mạnhqMLrun kNmFmzVhẩu súnNmFmzVg Gv2rDgvề phGv2rDgía anajh, nhưNmFmzVng ĐiềqMLrunn ajHuân thìGv2rDg lajại nhajíu qMLrunmày đầyaj NmFmzVkhó chịu.

Minh VỹNmFmzV lNmFmzVập tNmFmzVức cqMLrunầm lấyGv2rDg khẩuqMLrun súqMLrunng kiNmFmzVa, chĩGv2rDga thẳngGv2rDg vNmFmzVề phíaja ajĐiền HNmFmzVuân, đôiqMLrun Gv2rDgmắt lạqMLrunnh lùajng đaajng qMLrunvằn lNmFmzVên nhữnNmFmzVg tNmFmzVia qMLrunlửa đỏ.

*Đoàng*

Điền HuânNmFmzV qMLrunvẫn cajhưa hqMLrunề cóGv2rDg tqMLrunhêm qMLrunbất Gv2rDgkỳ phảnGv2rDg ứqMLrunng nqMLrunào, lậpaj tứqMLrunc gụcaj xuốajng qMLrunsau qMLrunphát súngqMLrun NmFmzVcủa MiGv2rDgnh Vỹ,NmFmzV najhưng chNmFmzVỉ ởqMLrun mộtGv2rDg vịNmFmzV Gv2rDgtrí gầnGv2rDg ajlồng ngựGv2rDgc đangaj ajkhiến ajtrái NmFmzVtim đậpaj gấpaj NmFmzVgáp vGv2rDgì đNmFmzVau đớn.

Ngay cảNmFmzV Hạoaj Tajhần cũNmFmzVng đờGv2rDg NmFmzVngười, ajnhìn bóngNmFmzV ngườiaj NmFmzVluôn NmFmzVtỏ rNmFmzVa nguNmFmzVy qMLrunhiểm kqMLrunia nGv2rDggã gqMLrunục hệGv2rDgt NmFmzVnhư VĩnGv2rDgh Kỳaj vừaaj rồiGv2rDg, qMLrunnhưng chNmFmzVỉ kGv2rDghác qMLrunở mộtNmFmzV điểm…

Điền Hajuân vẫajn NmFmzVchưa ngừGv2rDgng thajở… qMLrunnơi ajkhoé Gv2rDgmôi xuấtaj hiqMLrunện mộGv2rDgt vệtNmFmzV máNmFmzVu dàaji củqMLruna nộiaj thqMLrunương, nhưnqMLrung ĐiềqMLrunn Huânaj vNmFmzVẫn cNmFmzVố chấpqMLrun cườiGv2rDg kqMLrunhinh bỉ.

Bóng dángGv2rDg MinGv2rDgh VỹqMLrun khuấqMLrunt sNmFmzVau cánhqMLrun cửaNmFmzV phònGv2rDgg đạiqMLrun sảnh,qMLrun NmFmzVtiếp bướqMLrunc chqMLrunân bướcqMLrun NmFmzVra khỏNmFmzVi khGv2rDgu nhGv2rDgà qMLrunmáy qMLrunbỏ hoang.

Đành tajin tưởnqMLrung qMLrungiao Gv2rDgphó mọiNmFmzV ajviệc cGv2rDgòn lajại NmFmzVcho NmFmzVHạo Tajhần vậy…

Cảnh tưNmFmzVợng đNmFmzVẫm máqMLrunu củaja giajan đạiqMLrun sảajnh rộnGv2rDgg lớqMLrunn khiếnGv2rDg NmFmzVHạo qMLrunThần NmFmzVcảm thNmFmzVấy ngGv2rDgạt thở,aj xunqMLrung quanqMLrunh chỉNmFmzV nqMLrunặc NmFmzVmùi máGv2rDgu tanqMLrunh nồng…

Cậu qMLrunthở dàaji, bướcGv2rDg ajđến NmFmzVbên Gv2rDgcạnh ÁGv2rDgi qMLrunHy, đặajt tNmFmzVay lqMLrunên bGv2rDgờ vGv2rDgai nhỏNmFmzV Gv2rDgbé ấyNmFmzV, saNmFmzVu Gv2rDgđó điNmFmzV lướajt qGv2rDgua mặajt cGv2rDgô, Gv2rDgquay đầuaj lại.

“Em saNmFmzVo qMLrunthế, mèoGv2rDg con?”Gv2rDg Nhìnaj gqMLrunương NmFmzVmặt kNmFmzVỳ lạNmFmzV củNmFmzVa ajcô, cậuqMLrun lNmFmzVay Gv2rDgmạnh đôiaj vGv2rDgai ấy,Gv2rDg nhưngaj vajẫn khNmFmzVông hềGv2rDg nhGv2rDgận đượcaj bấtNmFmzV qMLrunkỳ phNmFmzVản ứNmFmzVng nàajo cả.

Đột ngGv2rDgột đôiNmFmzV mắNmFmzVt ÁiqMLrun HGv2rDgy lajại sáGv2rDgng NmFmzVlên, đGv2rDgầy vẻaj ngajạc nhiênGv2rDg qMLrunnhìn HạqMLruno Thần.

Bàn tNmFmzVay nNmFmzVhỏ béaj qMLrunấy ajlập tứcaj kéNmFmzVo mạnhNmFmzV Hạoaj Thajần xuốnNmFmzVg, dùnNmFmzVg Gv2rDgcả thqMLrunân ngườiNmFmzV chGv2rDge cajhắn cNmFmzVho cậuaj mộajt cácNmFmzVh gấpqMLrun gáp.

*Bốp*

Một tGv2rDghanh gỗaj rNmFmzVơi xuốnNmFmzVg trqMLrunước qMLrunmắt HạoGv2rDg Thầnaj, thâqMLrunn hìajnh nNmFmzVhỏ NmFmzVbé kiqMLruna Gv2rDgcũng dầnaj ajthả lỏnajg, saaju đóqMLrun ngấtNmFmzV đi…NmFmzV lạGv2rDgi lNmFmzVà TịqMLrunnh Nhaji… đGv2rDgôi qMLrunmắt vẫnaj sởNmFmzV hữuGv2rDg nỗiaj hoảqMLrunng sợNmFmzV khqMLrunông dứtqMLrun, nhưNmFmzVng lNmFmzVần nàyNmFmzV NmFmzVlại mGv2rDgang Gv2rDgthêm cNmFmzVảm NmFmzVgiác ajmặc ajcảm tộNmFmzVi lỗi.

“A… em…aj eNmFmzVm ajkhông biếtGv2rDg qMLrungì cả.”Gv2rDg TịGv2rDgnh NhGv2rDgi quaNmFmzVy NmFmzVngười, chạyqMLrun ajra khqMLrunỏi cănqMLrun pqMLrunhòng đẫmaj máu.

“Mèo cNmFmzVon, qMLrunem ajcó qMLrunsao kajhông?” Gv2rDgĐưa tajay Gv2rDgđỡ lấyNmFmzV thGv2rDgân hìajnh kiaja, HqMLrunạo TGv2rDghần ômaj chajặt ÁiGv2rDg ajHy vqMLrunào lòGv2rDgng, đqMLrunưa ajtay vNmFmzVỗ vỗqMLrun vNmFmzVào mặtaj côqMLrun liêNmFmzVn tục.

Thứ sắcaj đỏGv2rDg thẫmNmFmzV củGv2rDga máuaj chạqMLruny NmFmzVdài từqMLrun trNmFmzVán Áaji ajHy, Gv2rDgdường NmFmzVnhư tNmFmzVhanh gỗaj qMLrunkia đãNmFmzV đượcGv2rDg qMLruntác đNmFmzVộng ajmột lqMLrunực rấtNmFmzV mạnh.

Hạo ThầnqMLrun đqMLrunưa nqMLrunhanh qMLruntay áoqMLrun lNmFmzVau nhNmFmzVẹ nGv2rDghững dòNmFmzVng chảyqMLrun vajô hạnaj trênNmFmzV mặtqMLrun cô…

Đôi mắGv2rDgt ĐiềqMLrunn Gv2rDgHuân tGv2rDguy ajmờ nhạt,NmFmzV nGv2rDghưng vGv2rDgẫn đủqMLrun đNmFmzVể trajông thấyNmFmzV nhữngGv2rDg gìaj đanGv2rDgg NmFmzVdiễn Gv2rDgra trqMLrunong tajầm nhìn.

Gương mặtqMLrun vàaj dáajng vajẻ kiaNmFmzV… ajThy Thy?

Từ hajành độngNmFmzV đếnGv2rDg cửGv2rDg chqMLrunỉ vGv2rDgà vẻGv2rDg majặt, Gv2rDghệt nhưNmFmzV đangGv2rDg Gv2rDgdiễn lạiGv2rDg vNmFmzVở kịchGv2rDg NmFmzVđẫm majáu NmFmzVhai năajm vềNmFmzV trước…

“Nhanh… đqMLrunưa… TGv2rDghy Thajy ra…NmFmzV khGv2rDgỏi đâqMLruny…” ĐqMLruniền Huânaj dồnqMLrun qMLruntất cảNmFmzV sứqMLrunc Gv2rDglực cuGv2rDgối cqMLrunùng nóiGv2rDg tronqMLrung đajứt quajãng, từngGv2rDg từNmFmzV ajđược phNmFmzVát rNmFmzVa majột cácNmFmzVh NmFmzVnặng nhọqMLrunc, “…aj NmFmzVcó… bom…”

Hạo Thajần ngạcNmFmzV nNmFmzVhiên nhìnGv2rDg vềaj pGv2rDghía qMLrunĐiền HuqMLrunân, gươNmFmzVng mặtGv2rDg lộqMLrun rõNmFmzV vẻqMLrun sửqMLrunng sqMLrunốt, vộGv2rDgi qMLrunvàng nhấcqMLrun bajổng ngườiqMLrun ÁiqMLrun Hajy lênNmFmzV, mNmFmzVở nNmFmzVhanh chiếcqMLrun cửaja sNmFmzVổ ajở gqMLrunóc pajhòng, lậpqMLrun tajức đưaGv2rDg côaj rqMLruna Gv2rDgkhỏi Gv2rDgkhu nhàGv2rDg máyNmFmzV bỏGv2rDg hoang.

Ring… ring…

Chiếc điệNmFmzVn thoajại Gv2rDgtrong túGv2rDgi áoaj Miajnh ajVỹ ruajng lqMLrunên khônNmFmzVg ngừng.

Anh chajo taNmFmzVy vàajo túi,qMLrun đứngGv2rDg qMLruntựa vàGv2rDgo chajiếc ajBMW, đểNmFmzV mặcNmFmzV nhữngaj tênGv2rDg cậnNmFmzV qMLrunvệ đajang NmFmzVcố Gv2rDggắng sơNmFmzV ajcứu cNmFmzVho vqMLrunết thươngGv2rDg ajtrên vai.

“Thiếu giGv2rDga, NmFmzVbà chủaj Gv2rDgđã tựaj sát!”Gv2rDg Kajhông đểqMLrun ajMinh ajVỹ kịpNmFmzV lênqMLrun tiếNmFmzVng, mộtNmFmzV chấtaj gqMLruniọng trầNmFmzVm khàqMLrunn Gv2rDgvang lênGv2rDg, hqMLrunơi nghGv2rDgẹn lNmFmzVại. qMLrun“Bệnh việnNmFmzV XY.”

Đầu dajây bNmFmzVên ajkia dưajờng NmFmzVnhư đanNmFmzVg rơqMLruni vNmFmzVào trạGv2rDgng tháiqMLrun hqMLrunoảng loạn,Gv2rDg nóiNmFmzV vộiaj vajài ajcâu rồGv2rDgi tắtGv2rDg mqMLrunáy. ĐôqMLruni mắqMLrunt MiNmFmzVnh VỹNmFmzV tNmFmzVối lạiNmFmzV, gạajt đáqMLrunm cậqMLrunn vqMLrunệ sajang Gv2rDgmột bêajn, qMLrunlạnh lùqMLrunng rNmFmzVa lệnh.

“Ở đây,qMLrun bảqMLruno vNmFmzVệ vGv2rDgợ tôi.”

Chiếc ajBMW nhanGv2rDgh chónqMLrung khuấtqMLrun saNmFmzVu màqMLrunn ajđêm, đểGv2rDg lạiNmFmzV NmFmzVphía sajau mNmFmzVột Gv2rDgnỗi âqMLrunn hậnaj ajquá lớn.

“Bà cóNmFmzV hGv2rDgai sqMLrunự lựaqMLrun chọn…”Gv2rDg ĐiềnGv2rDg HGv2rDguân lajiếc nhìqMLrunn NmFmzVbà qMLrunHàn, NmFmzVsau đóaj đặtGv2rDg vàoGv2rDg lòGv2rDgng bàajn NmFmzVtay cNmFmzVủa bNmFmzVà HàNmFmzVn mộtaj coajn daqMLruno ajsắc nhọNmFmzVn. “Gv2rDg… hoNmFmzVặc tôaji sẽqMLrun cNmFmzVho ngườiNmFmzV gNmFmzViết tGv2rDgên Gv2rDgMinh Vỹ,aj đứaqMLrun coGv2rDgn Gv2rDgtrai qMLrunđộc nhấGv2rDgt củaGv2rDg bajà… hoặcaj tựGv2rDg qMLruntay bàaj kếNmFmzVt ajthúc cuộcqMLrun sốqMLrunng qMLruncủa Tajhy Thy.”

Nếu ajĐiền HuNmFmzVân kajhông cóaj đượcNmFmzV ThGv2rDgy ThyGv2rDg, ajthì NmFmzVkhông aGv2rDgi ajcó quajyền ajấy cả!

Thật qMLrunsự, Đajiền qMLrunHuân khôGv2rDgng phụajc! TạqMLruni saNmFmzVo cGv2rDgùng huyếNmFmzVt thajống, qMLrunvốn dĩaj cảNmFmzV MinqMLrunh Vỹaj NmFmzVvà qMLrunThy ThqMLruny đềuqMLrun khôngqMLrun tqMLrunhể đếnNmFmzV vớNmFmzVi nhaNmFmzVu, najhưng qMLruntại ajsao qMLrunThy ThNmFmzVy lạiaj ajchọn MinqMLrunh Vajỹ màqMLrun kGv2rDghông chọnGv2rDg qMLrunĐiền Huân?!

Ăn khôGv2rDgng đượcqMLrun thìaj đajành đGv2rDgạp đổGv2rDg vậy…

Dàn dựngaj mộtGv2rDg vụGv2rDg viGv2rDgệc ajbắt cajóc ajđơn giảnaj, đúGv2rDgng NmFmzVlà khGv2rDgông qNmFmzVuá khGv2rDgó ajvới ajĐiền Huân.

Mặc kajệ Miajnh VqMLrunỹ vajà ĐiềnGv2rDg HuâqMLrunn đãaj NmFmzVkề vaGv2rDgi sátaj cánqMLrunh hơajn bqMLruna năGv2rDgm Gv2rDgtrời… mặqMLrunc kNmFmzVệ ajánh nhGv2rDgìn oánqMLrun hGv2rDgận củaaj Tajhy NmFmzVThy… Điềajn HNmFmzVuân ajvẫn Gv2rDgsẽ tGv2rDghực hiNmFmzVện kajế hoạch.

“Điền Huâajn, Gv2rDganh bịGv2rDg lqMLrunàm saGv2rDgo vậyGv2rDg hả?”qMLrun TGv2rDghy TNmFmzVhy tứajc giGv2rDgận trừngGv2rDg mắNmFmzVt najhìn ĐGv2rDgiền Huânaj, tạaji sNmFmzVao ngajười mNmFmzVà TqMLrunhy ThNmFmzVy luônGv2rDg xeqMLrunm làNmFmzV aNmFmzVnh traNmFmzVi tốtqMLrun lNmFmzVại qMLruncó thểaj lNmFmzVàm nhữnGv2rDgg vajiệc nhajư NmFmzVthế này?

Đặt lajòng NmFmzVtin vàajo mộqMLrunt najgười đaNmFmzVng qMLrunchìm sqMLrunâu vGv2rDgào nỗiNmFmzV tNmFmzVhù hậajn sâuaj lắng,qMLrun liệaju cajó phảiGv2rDg làGv2rDg sqMLrunai lầm?

“Sao? BàGv2rDg qMLruncó bqMLruna giqMLrunây đểNmFmzV lựaGv2rDg chqMLrunọn…” ĐiềnGv2rDg HqMLrunuân nhNmFmzVìn bàNmFmzV NmFmzVHàn vớiNmFmzV mộtGv2rDg ánqMLrunh mắtqMLrun NmFmzVđầy thícajh thúqMLrun, tqMLruniếp tNmFmzVục dồnGv2rDg bGv2rDgà đajến ajđường ajcùng, “…NmFmzV Gv2rDgmột… hajai… ba…”

“Ta… ajsẽ NmFmzVbảo vNmFmzVệ MNmFmzVinh Vỹ!”NmFmzV CNmFmzVả ngưajời qMLrunbà Hajàn Gv2rDgrun lênNmFmzV, nắGv2rDgm chặtqMLrun lấyaj coNmFmzVn daNmFmzVo Gv2rDgnhỏ bGv2rDgé nhưnajg lạiGv2rDg sắcNmFmzV lạnhqMLrun tronNmFmzVg tay.

Câu trảqMLrun lờiaj Gv2rDghoàn toànGv2rDg đajúng vớiNmFmzV nhữngaj gGv2rDgì Gv2rDgĐiền HqMLrunuân ajmong đajợi, gươnNmFmzVg mặtGv2rDg ấyaj đanqMLrung nGv2rDgở mqMLrunột qMLrunnụ qMLruncười ajcay đắnajg trêajn môi…

“Nếu giếajt, Gv2rDgta Gv2rDgsẽ giếtqMLrun cậqMLrunu.” ĐộtqMLrun ngộtqMLrun Gv2rDgbà HànGv2rDg ngNmFmzVước qMLrunmặt lêNmFmzVn, ánhGv2rDg qMLrunnhìn dứtaj khNmFmzVoát vajà nhanajh cGv2rDghóng hưGv2rDgớng mũiNmFmzV daajo vqMLrunề phNmFmzVía Điềnaj Huân.

Nhưng mNmFmzVột bajóng dNmFmzVáng nqMLrunhỏ bajé đajã ajlập tứcaj đứngaj chNmFmzVắn trướcqMLrun Gv2rDgmặt ĐGv2rDgiền Huân,Gv2rDg hứngaj trNmFmzVọn Gv2rDgnhát daqMLruno tànNmFmzV nhẫnqMLrun NmFmzVcủa qMLrunbà ajHàn. ajCả bàGv2rDg HànGv2rDg vàNmFmzV NmFmzVĐiền Huâajn đềuqMLrun sữngqMLrun ngưajời, NmFmzVnhìn dajòng mNmFmzVáu Gv2rDgđang tqMLrunhấm đẫmqMLrun cNmFmzVhiếc NmFmzVváy xiNmFmzVnh xắnGv2rDg cGv2rDgủa Thajy ThGv2rDgy, Gv2rDgvà bóngGv2rDg dáajng ấyGv2rDg cũnNmFmzVg gụcaj ngãNmFmzV Gv2rDgtrong đaqMLrunu đớn.aj TqMLrunhy Thy…NmFmzV qMLrunkhông hềaj cGv2rDgảm thGv2rDgấy qMLruntức gGv2rDgiận NmFmzVhay oNmFmzVán trNmFmzVách ĐiềnNmFmzV HNmFmzVuân, chỉaj lGv2rDgà nhấajt Gv2rDgthời cảmNmFmzV thấyaj khóNmFmzV cNmFmzVhịu vớiqMLrun nhữNmFmzVng hànhaj đNmFmzVộng thấtGv2rDg thưGv2rDgờng kia…

Nhưng khônGv2rDgg vGv2rDgì thếNmFmzV, mNmFmzVột ThqMLruny Thajy luGv2rDgôn hếtqMLrun lòngaj vGv2rDgì ngNmFmzVười kháNmFmzVc đểaj mặGv2rDgc Điềajn HqMLrunuân chịaju NmFmzVnhát qMLrundao ấy.

Điền ajHuân vộiaj vàngGv2rDg nâGv2rDgng ngườiqMLrun TGv2rDghy Thajy lênGv2rDg, Gv2rDgtrong đôGv2rDgi mNmFmzVắt Gv2rDgkia đajang xuqMLrunất hiệnqMLrun mộtNmFmzV dòajng lệqMLrun đqMLrunau đớn.

“Em… xiqMLrunn lỗi…”

Đôi mắtqMLrun dầnGv2rDg kGv2rDghép lqMLrunại, Gv2rDgvà khôngqMLrun baqMLruno NmFmzVgiờ qMLrunmở rNmFmzVa nữa.Gv2rDg qMLrunĐến tậajn lúcaj TGv2rDghy NmFmzVThy NmFmzVtrút hơGv2rDgi thởaj cuốiNmFmzV cùnajg, MiqMLrunnh Gv2rDgVỹ cqMLrunhỉ ajkịp najhìn ngắqMLrunm gưajơng mNmFmzVặt trắngGv2rDg bệchaj ấy,NmFmzV qMLrunkhông quêajn tGv2rDgặng chajo ngưqMLrunời Gv2rDgđang nắmGv2rDg giữaj cNmFmzVon daNmFmzVo đẫqMLrunm máuaj trGv2rDgong tqMLrunay mộqMLrunt áGv2rDgnh nhìnNmFmzV cNmFmzVăm hận…NmFmzV ajlà bNmFmzVà Hàn!

Bà khôqMLrunng hềqMLrun giqMLrunải thíqMLrunch NmFmzVhay thNmFmzVanh minajh chqMLruno bqMLrunất cứGv2rDg ajđiều gìqMLrun cả…qMLrun vìNmFmzV sqMLrunự thajật, chínNmFmzVh NmFmzVbà đajã hGv2rDgại chếtaj Thajy Thy.

Nhưng lúcaj MNmFmzVinh VNmFmzVỹ đến,qMLrun Gv2rDgcũng làNmFmzV lúcGv2rDg qMLrunĐiền HuâqMLrunn Gv2rDgrời đi…

Đại sảnqMLrunh, từnajg gajiây phqMLrunút trôiqMLrun qGv2rDgua, Gv2rDgsố mệnhqMLrun củaaj Điềnaj HuGv2rDgân cũngqMLrun ajdần kếtaj thajúc, trưajớc mNmFmzVắt chGv2rDgỉ NmFmzVcòn ajthi thqMLrunể đẫmGv2rDg máuGv2rDg ajcủa Vĩajnh Kỳ.

Lần này…NmFmzV đãGv2rDg khiajến quqMLruná nhiềuaj nNmFmzVgười thươnGv2rDgg tổNmFmzVn… ĐqMLruniền HqMLrunuân bậGv2rDgt cười,NmFmzV nGv2rDgụ cườiqMLrun cqMLrunay đắNmFmzVng mNmFmzVột cácajh đauqMLrun đớn.

Một Gv2rDgâm NmFmzVthanh chấnGv2rDg độngNmFmzV vanajg lênNmFmzV, đồNmFmzVng thờiNmFmzV kqMLrunhiến ngọnaj lửaqMLrun NmFmzVdo táqMLrunc qMLrunđộng majạnh bùqMLrunng chGv2rDgáy, mạnqMLrunh mqMLrunẽ vqMLrunà nNmFmzVuốt chửnGv2rDgg Gv2rDgtất cả.

Trong đámqMLrun cháyqMLrun Gv2rDgsau vụqMLrun nổ,NmFmzV mộtaj giNmFmzVọt nướcNmFmzV mắNmFmzVt đầuaj tiNmFmzVên ajrơi xuốqMLrunng từNmFmzV ajgương mặtGv2rDg ĐGv2rDgiền Huân…

*Bệnh qMLrunviện XY*

“Bác ajsĩ!” HạoGv2rDg Gv2rDgThần bGv2rDgế ÁiNmFmzV HNmFmzVy tqMLrunrên Gv2rDgtay, xôqMLrunng vajào bệnhqMLrun ajviện vajới trạnGv2rDgg tajhái vôqMLrun cùnGv2rDgg Gv2rDghoảng loqMLrunạn, gNmFmzVào lêajn tajrong qMLrunvô vọnajg. “Làmaj ơn,qMLrun cajứu cGv2rDgô ấy!aj ajLàm ơn!”

“Đặt côNmFmzV ấqMLruny lênqMLrun NmFmzVđây.” MộtqMLrun qMLruncô qMLruny Gv2rDgtá trựcGv2rDg lậGv2rDgp tứNmFmzVc đẩyaj qMLrunchiếc Gv2rDgxe đẩGv2rDgy màNmFmzVu trắnajg Gv2rDgra trGv2rDgước mặtNmFmzV HạoNmFmzV ThNmFmzVần, cấqMLrunt giọngqMLrun qMLrunra lệnh.

Hạo ThầnGv2rDg cẩajn trqMLrunọng đGv2rDgặt Gv2rDgÁi ajHy nằmaj lênNmFmzV chiNmFmzVếc xNmFmzVe Gv2rDgđẩy ấGv2rDgy, cậuGv2rDg vộiGv2rDg NmFmzVvã nốiaj bướqMLrunc thajeo chiếcaj xNmFmzVe đếajn tậnNmFmzV khaji NmFmzVkhuất hẳnGv2rDg sNmFmzVau pGv2rDghòng cấajp cứu.

Mệt mGv2rDgỏi ngồqMLruni xuốqMLrunng NmFmzVdãy ghếaj chờqMLrun ngoàGv2rDgi phNmFmzVòng cqMLrunấp NmFmzVcứu, qMLrunHạo TNmFmzVhần haGv2rDgi NmFmzVtay ôGv2rDgm Gv2rDglấy đGv2rDgầu, Gv2rDgcố qMLrungắng địnhaj Gv2rDgthần lại.

Trong ajkhi đó…

*Bệnh vajiện XX*

Minh VỹGv2rDg NmFmzVngồi troqMLrunng pajhòng cqMLrunấp cứuqMLrun ởNmFmzV Gv2rDgbệnh việnNmFmzV lớajn nhấtGv2rDg Gv2rDgthành phNmFmzVố, aGv2rDgnh đãGv2rDg phajải Gv2rDgmất cảaj giờNmFmzV đồngNmFmzV hồqMLrun mớNmFmzVi đếGv2rDgn đượcNmFmzV cáiNmFmzV Gv2rDgbệnh việnNmFmzV rộNmFmzVng lGv2rDgớn này.

Ring… ring…

Điện thoạiqMLrun lqMLrunại rung…

“Chuyện gqMLrunì?” MinNmFmzVh Gv2rDgVỹ tajựa hẳnaj ngqMLrunười vàoGv2rDg Gv2rDgchiếc ghếaj ởaj phòGv2rDgng ajđợi, cháqMLrunn nảnGv2rDg nhấnaj nútaj nhGv2rDgận Gv2rDgcuộc gqMLrunọi sqMLrunau đGv2rDgó ápqMLrun điệajn qMLrunthoại vàajo tqMLrunai, đếqMLrunn NmFmzVtận lúajc nàqMLruny anGv2rDgh mNmFmzVới qMLruncảm thấyGv2rDg sựNmFmzV đauqMLrun buốtGv2rDg đếnqMLrun tajê dạiNmFmzV ởaj bNmFmzVờ vai.

“Thiếu… thGv2rDgiếu gNmFmzVia, nổNmFmzV… nNmFmzVổ rồi!”aj TGv2rDgừ đNmFmzVầu dNmFmzVây bNmFmzVên kNmFmzVia, tênNmFmzV cậnNmFmzV vệqMLrun lGv2rDgắp bajắp nhGv2rDgư đNmFmzVang cựcaj NmFmzVkỳ hoảngGv2rDg loạn,qMLrun tNmFmzVhở gGv2rDgấp Gv2rDgkhông ngừng.

“Nổ?” MinGv2rDgh VỹGv2rDg nhíGv2rDgu màyqMLrun, lặpNmFmzV NmFmzVlại duGv2rDgy nhấtqMLrun mộtGv2rDg ajtừ nhNmFmzVư đaqMLrunng cajhờ sGv2rDgự chứGv2rDgng thqMLrunực qMLruntừ phíaGv2rDg bênGv2rDg kia.

“Khu ajnhà máy…NmFmzV Gv2rDgnổ.” Vừaaj nghGv2rDge thNmFmzVấy cNmFmzVô ajnói gấGv2rDgp gáajp vNmFmzVọng sGv2rDgang điệGv2rDgn thoạiqMLrun ajtừ phíaqMLrun bêGv2rDgn kiGv2rDga, MGv2rDginh VỹqMLrun NmFmzVmới kịGv2rDgp Gv2rDgnhận thGv2rDgấy NmFmzVtừ phqMLrunía bajên Gv2rDgkia điNmFmzVện Gv2rDgthoại cóaj Gv2rDgrất nhiềGv2rDgu tNmFmzVhứ ajâm thqMLrunanh khácaj nhau.

“Chết NmFmzVtiệt! CqMLrunô ấyGv2rDg raja ajkhỏi đóNmFmzV chưa?NmFmzV” Gv2rDgMinh VỹNmFmzV tứcaj giậnqMLrun quNmFmzVát lGv2rDgên, ajđôi ajmắt đanNmFmzVg qMLrunlộ rGv2rDgõ NmFmzVvẻ lNmFmzVo lắng.

Tại qMLrunsao lGv2rDgúc đấy…Gv2rDg qMLrunanh khôajng qMLrunở Gv2rDglại mGv2rDgà lậGv2rDgp tGv2rDgức đếNmFmzVn bêqMLrunn bqMLrunà Gv2rDgta thGv2rDgế này?

“Vẫn… chưa.”Gv2rDg Giọngaj qMLrunnói bqMLrunên kiNmFmzVa rNmFmzVất nhỏGv2rDg, dườngNmFmzV qMLrunnhư đãqMLrun cốNmFmzV gắnGv2rDgg tNmFmzVhu hếtGv2rDg cGv2rDgan qMLrunđảm NmFmzVđể tqMLrunrả lời.

Gương mặajt MinqMLrunh VỹNmFmzV trGv2rDgở nêqMLrunn táaji nhợNmFmzVt dqMLrunưới ajánh Gv2rDgđèn NmFmzVchùm tGv2rDgrong bệnqMLrunh viện,Gv2rDg cốqMLrun gắngNmFmzV ajgượng ngưNmFmzVời đứngaj dậyGv2rDg, nNmFmzVhưng sajau đGv2rDgó lGv2rDgại ngqMLrunã khGv2rDguỵu xuGv2rDgống đất.

Vết thajương qMLruntrên vaiGv2rDg… đãqMLrun khiếGv2rDgn NmFmzVanh mấtNmFmzV qMLrunquá nhiềuqMLrun máu.

Đôi mắNmFmzVt ajanh dầnGv2rDg tốGv2rDgi lại,Gv2rDg qMLruncả ngqMLrunười dqMLrunường nhưGv2rDg khôngqMLrun Gv2rDgcòn qMLrunchút sứcaj lựcGv2rDg qMLrunnào Gv2rDgcả. ToàNmFmzVn thGv2rDgân hoàajn Gv2rDgtoàn bấtNmFmzV độngaj trêNmFmzVn nqMLrunền đất,qMLrun MinNmFmzVh Vỹaj đanqMLrung cốqMLrun ajgắng gượngNmFmzV dậy…qMLrun nNmFmzVhưng tấtNmFmzV ajcả chỉaj Gv2rDglà vôGv2rDg ích.NmFmzV ajLần najày, anNmFmzVh lạiGv2rDg mộqMLrunt lầnGv2rDg nGv2rDgữa… đánhaj mấtNmFmzV ngườiaj NmFmzVcon gáaji màGv2rDg mìGv2rDgnh yqMLrunêu thương.

Khoé môqMLruni NmFmzVtrên gưNmFmzVơng majặt điểnaj tGv2rDgrai khGv2rDgẽ NmFmzVnhếch lajên, mNmFmzVột nụqMLrun cqMLrunười nNmFmzVhạt, Gv2rDgđồng lúqMLrunc qMLrunđôi mắtNmFmzV lạqMLrunnh lGv2rDgùng ajkia cGv2rDgũng dầajn Gv2rDgkhép qMLrunlại, cqMLrunhe khuNmFmzVất tầmaj nhajìn mờGv2rDg ảo.

Chap 40

Người eqMLrunm Gv2rDgyêu làNmFmzV anh?

Hạo ThầnNmFmzV NmFmzVlo lắngGv2rDg NmFmzVđứng cGv2rDghắn trướcqMLrun NmFmzVcửa phòGv2rDgng cNmFmzVấp cứu,NmFmzV tạiqMLrun saajo qMLrunvào khqMLrunoảnh khắcNmFmzV qGv2rDguan tajrọng thajì thờaji giaajn lajại qMLruntrôi chậmGv2rDg qMLrunthế nàyaj cajơ chứ?

Ái NmFmzVHy củaqMLrun ngajày hôqMLrunm nay…NmFmzV NmFmzVquả ajthật rấtGv2rDg lạaj lẫajm, nhưnqMLrung lGv2rDgại qMLrunvô NmFmzVcùng đqMLrunáng thươngqMLrun troqMLrunng mắtNmFmzV cậu.

Đôi mGv2rDgắt khônqMLrung lẫnaj cGv2rDghút tạpqMLrun niqMLrunệm ajluôn lajuôn áajnh lêqMLrunn ajnhững tqMLrunia nqMLrunhìn lémaj lỉnhGv2rDg NmFmzVlại tGv2rDgrở najên sâaju thẳmNmFmzV kNmFmzVhông chúqMLrunt hạnNmFmzV địNmFmzVnh, vôNmFmzV tajri vôaj giác.

Khoảnh kNmFmzVhắc đNmFmzVối diệnNmFmzV vớiaj đNmFmzVôi mắtaj NmFmzVvô cảmaj ấyaj, tráiNmFmzV Gv2rDgtim Gv2rDgHạo Thầnaj chợqMLrunt chùnGv2rDgg xuNmFmzVống, tưởnGv2rDgg qMLrunchừng nhajư đaajng NmFmzVchìm sâNmFmzVu vqMLrunào ajnỗi ajđau cùngqMLrun cực.

Nghĩ đếnaj việcGv2rDg mìnGv2rDgh đãGv2rDg NmFmzVtừng tiếGv2rDgp taGv2rDgy qMLruncho ĐiềnGv2rDg HGv2rDguân thựcNmFmzV hiệnNmFmzV kNmFmzVế hoạchGv2rDg Gv2rDgtrả ajthù, Hạajo TqMLrunhần lạNmFmzVi cảmGv2rDg thqMLrunấy vNmFmzVô cùngGv2rDg nhứGv2rDgc bajuốt najơi NmFmzVngực, qMLrunchỉ tajràn qMLrunngập dNmFmzVuy NmFmzVnhất qMLrunmột tGv2rDghứ cảNmFmzVm xajúc âajn hận.

Đôi Gv2rDgmắt tGv2rDgrở Gv2rDgnên thqMLrunất thầnqMLrun, tầGv2rDgm nhìnaj dầajn ajtối NmFmzVlại… NmFmzVLồng ngựqMLrunc hiệnNmFmzV giờNmFmzV NmFmzVcứ NmFmzVnhư đanqMLrung bịaj NmFmzVthiêu đGv2rDgốt, nóajng bqMLrunỏng nhưajng lGv2rDgại vôqMLrun cùngaj đaqMLrunu qMLrunrát mỗaji kGv2rDghi Gv2rDglại thêajm qMLrunmột giâNmFmzVy tajrôi qua.

Làm ơn…aj ÁiNmFmzV qMLrunHy, đừngGv2rDg đểGv2rDg xảyaj cqMLrunô ấGv2rDgy raja bấqMLrunt cứGv2rDg NmFmzVchuyện gNmFmzVì cả!

*Cạch*

Cánh cửqMLruna pajhòng cNmFmzVấp cứuNmFmzV ajđược majở rNmFmzVa, kqMLrunèm ajtheo độngqMLrun tGv2rDgác gajạt ajHạo ThầNmFmzVn qMLrunsang Gv2rDgmột bên.

Chiếc xqMLrune đẩyaj mNmFmzVàu trắngqMLrun NmFmzVđang mqMLrunang tajheo mộtGv2rDg thiqMLrunên sứNmFmzV NmFmzVmất NmFmzVđi Gv2rDgđôi NmFmzVcánh, gươngqMLrun mặtGv2rDg nhợtNmFmzV nhNmFmzVạt khqMLrunông chúGv2rDgt sứajc sốngNmFmzV nhắmGv2rDg nghiqMLrunền Gv2rDgđôi mắNmFmzVt, trêqMLrunn đajầu qMLrunquấn mộtNmFmzV dảiGv2rDg băqMLrunng trắngNmFmzV khqMLruná mỏNmFmzVng, máiNmFmzV ajtóc ajmàu cGv2rDgafe sGv2rDgữa ajvẫn bồngaj bềNmFmzVnh vàqMLrun tGv2rDgôn lêNmFmzVn vNmFmzVẻ đẹNmFmzVp tajhuần khiết.

Ái HGv2rDgy qMLrunđược NmFmzVy Gv2rDgtá Gv2rDgđưa qMLrunra Gv2rDgkhỏi pajhòng bằGv2rDgng qMLrunchiếc qMLrunxe đẩyGv2rDg trắNmFmzVng toát,aj tNmFmzVheo saaju làaj ôqMLrunng qMLrunbác sĩNmFmzV trunqMLrung niêNmFmzVn đangNmFmzV qMLruncầm trêNmFmzVn tajay mộGv2rDgt xấajp hồqMLrun sơNmFmzV bệnGv2rDgh án.

Hạo TNmFmzVhần mấpGv2rDg máGv2rDgy đôiqMLrun môi,aj đưaGv2rDg taGv2rDgy nhNmFmzVư muốnqMLrun Gv2rDgníu gGv2rDgiữ ajcô lạiaj, nGv2rDghưng ajlại qMLrunbị ajmột bànGv2rDg tGv2rDgay Gv2rDgchặn ngajang hGv2rDgành độnajg ấy.

Đôi mắtqMLrun cGv2rDgậu Gv2rDgkhông nNmFmzVhìn bajác Gv2rDgsĩ lấNmFmzVy mộtGv2rDg cáGv2rDgi, tiếqMLrunp tNmFmzVục qMLrundõi theGv2rDgo cNmFmzVhiếc Gv2rDgxe đẩyaj qMLrunđang đưNmFmzVa ngườiaj cqMLrunon gáiqMLrun qMLrunyếu ớtGv2rDg NmFmzVkia cGv2rDgách Gv2rDgxa khỏiqMLrun mình.

“Đã quGv2rDga tìnhNmFmzV trạnNmFmzVg nguGv2rDgy kịch,aj vếtqMLrun Gv2rDgthương qMLruntuy NmFmzVkhông nặngNmFmzV nhqMLrunưng lạiqMLrun mấNmFmzVt kháaj nhiềuaj Gv2rDgmáu, đặNmFmzVc biệtaj Gv2rDgcó thNmFmzVể đểqMLrun lqMLrunại Gv2rDgdi chứngNmFmzV cGv2rDgho ajcô ấNmFmzVy.” VGv2rDgị qMLrunbác sajĩ Gv2rDghiền từqMLrun trướqMLrunc mặajt mởaj lời,qMLrun vNmFmzVỗ vỗqMLrun vaaji HạqMLruno ThầGv2rDgn nGv2rDghư đanGv2rDgg cajố Gv2rDggắng trấnNmFmzV qMLrunan. “Cậuaj hãyNmFmzV đaji Gv2rDglàm tqMLrunhủ tụcNmFmzV nhậpGv2rDg viện,NmFmzV qMLrunsau đóqMLrun Gv2rDgcậu qMLruncó thNmFmzVể qMLrunvào pqMLrunhòng 50aj2 ajthăm côGv2rDg ấy,aj najếu ajcó NmFmzVbất kỳaj Gv2rDgdấu hNmFmzViệu qMLrunbất thườngNmFmzV lậpqMLrun tứajc gọiaj Gv2rDgbác sĩ.”

Từ từNmFmzV hạGv2rDg taqMLruny xuốngNmFmzV, bajóng qMLrunvị bácGv2rDg NmFmzVsĩ tGv2rDgrong cqMLrunhiếc áoaj bGv2rDglu trNmFmzVắng nhNmFmzVanh chónGv2rDgg khuấtGv2rDg saqMLrunu Gv2rDgmột cánajh cửaNmFmzV phònajg gajần đóGv2rDg, tiếpaj NmFmzVtục tajhực hajiện nhiệGv2rDgm NmFmzVvụ củaaj chínqMLrunh mình.

Di chứng?

Hai tqMLrunay HạoGv2rDg Gv2rDgThần siGv2rDgết chặNmFmzVt lạiaj, NmFmzVcả ngưNmFmzVời ruGv2rDgn nqMLrunhẹ lêqMLrunn, đNmFmzVể NmFmzVlại Gv2rDgdi NmFmzVchứng sao?

“Dương qMLrunHạo ThầNmFmzVn! CôGv2rDg gáqMLruni nqMLrunày quajan trGv2rDgọng đếnaj mứajc khajiến cajậu pqMLrunhải qMLrunbỏ cảGv2rDg shoajw diễNmFmzVn NmFmzVquan NmFmzVtrọng sao?”aj Tajay ajquản lýqMLrun riGv2rDgêng cNmFmzVủa HạoGv2rDg Thầnaj tứNmFmzVc gGv2rDgiận đậNmFmzVp qMLrunmạnh quyểnaj sajổ ghGv2rDgi Gv2rDgchép lqMLrunịch làqMLrunm viqMLrunệc củaaj NmFmzVHạo Thầnaj lêajn bànNmFmzV, tứcNmFmzV giậqMLrunn Gv2rDgquát lớn.

Đã mộtaj ngNmFmzVày trôqMLruni qua…

Hạo Thầajn ajvẫn kajhông hajề rNmFmzVời khỏiqMLrun pGv2rDghòng bajệnh sNmFmzVố 50NmFmzV2 Gv2rDglấy mộNmFmzVt gNmFmzViây, chỉGv2rDg lGv2rDgặng najgười ngắqMLrunm nhìnaj qMLrunngười cqMLrunon gqMLrunái đanGv2rDgg chìmNmFmzV sâqMLrunu qMLrunvào giấNmFmzVc ngủ.

Mọi âmNmFmzV NmFmzVthanh xNmFmzVung quanGv2rDgh dườngNmFmzV nqMLrunhư khqMLrunông qMLruncòn táajc độngNmFmzV đGv2rDgến cậuNmFmzV đượcqMLrun nữa.

Tay quGv2rDgản lýaj kGv2rDgia ajtức giậnqMLrun némaj trọnaj đôiqMLrun qMLrunmắt oáqMLrunn hậnNmFmzV Gv2rDgvào qMLruncô ajgái nhGv2rDgỏ ajbé đNmFmzVang nằmaj yênNmFmzV lặngGv2rDg tGv2rDgrên chiếNmFmzVc giưGv2rDgờng trắGv2rDgng NmFmzVkhông chútaj bNmFmzVụi bẩnqMLrun, hắGv2rDgn lạaji nhGv2rDgìn samGv2rDgh Hạoaj ThầGv2rDgn vẫnqMLrun đqMLrunang tiếpaj tụqMLrunc yNmFmzVên lặngqMLrun tGv2rDgrước ngqMLrunười coajn gáiNmFmzV ấy.

Bất giáqMLrunc NmFmzVthở dàiNmFmzV mệtGv2rDg mỏi,qMLrun hajắn tGv2rDga qMLruncầm quyGv2rDgển sổaj vừaGv2rDg đượajc najém mNmFmzVạnh lênNmFmzV mqMLrunặt bGv2rDgàn củqMLruna phòNmFmzVng Gv2rDgbệnh lqMLrunên, lajê bướcGv2rDg qMLrunra kNmFmzVhỏi cajăn phòngaj tĩnqMLrunh lặng.

*Bệnh việnaj XX*

“Tránh raGv2rDg!” ajMinh VỹqMLrun gqMLrunằn giọngNmFmzV, tứGv2rDgc giậajn NmFmzVnhìn đámaj cậnNmFmzV vNmFmzVệ đajang chặnqMLrun nganGv2rDgg trướGv2rDgc cửaaj, đGv2rDgôi mắtNmFmzV NmFmzVđằng đằngGv2rDg NmFmzVsát khí.

“Ông cajhủ qMLruncó lệnh,aj thGv2rDgiếu ajgia phảiqMLrun nghỉGv2rDg ngơGv2rDgi đếNmFmzVn kNmFmzVhi Gv2rDghoàn toàajn bìnhaj phục.”qMLrun MộNmFmzVt têajn cậnGv2rDg ajvệ cGv2rDgúi đầu,qMLrun thqMLrunận trọngNmFmzV qMLrunnói từngqMLrun từNmFmzV mộajt cácNmFmzVh máGv2rDgy móc,Gv2rDg qMLrunsau đóGv2rDg ajđóng qMLrunnhanh cánGv2rDgh cửaqMLrun phòngNmFmzV bệnhGv2rDg lại.

“Mẹ kajiếp! NmFmzVMở cajửa!!” Gv2rDgMinh Vỹaj quáqMLrunt lớnGv2rDg, Gv2rDgdùng chânaj NmFmzVđạp thẳnNmFmzVg vqMLrunào cánNmFmzVh cửaGv2rDg gqMLrunỗ kGv2rDgia, nGv2rDghưng đámqMLrun cậajn qMLrunvệ lạiaj nhaqMLrunnh chGv2rDgóng chặnqMLrun cửaja nNmFmzVgay ajkhi cáajnh cửaqMLrun vừa&nNmFmzVbsp; bậtaj rNmFmzVa dướqMLruni lựNmFmzVc đGv2rDgạp cNmFmzVủa anh.

Đây ajrõ rGv2rDgàng làNmFmzV NmFmzVkế Gv2rDghoạch củqMLruna ôNmFmzVng ta!!

Ông NmFmzVta khGv2rDgông muNmFmzVốn aNmFmzVnh NmFmzVđi tìajm Gv2rDgcô ấy!!

Với kqMLrunhả nănGv2rDgg củNmFmzVa ôNmFmzVng HqMLrunàn, biqMLrunết chuyệnaj ÁNmFmzVi HGv2rDgy khNmFmzVông hajề khajó, Gv2rDgđặc biệtGv2rDg ônNmFmzVg ajta lạNmFmzVi cNmFmzVó ajthể bqMLruniết Gv2rDgrõ địaNmFmzV điểNmFmzVm vqMLrunà nhữngaj gNmFmzVì xảyaj ajra liêajn qNmFmzVuan Gv2rDgđến Gv2rDgvụ việcGv2rDg chấajn độajng qMLrunvừa rồi.

Minh VGv2rDgỹ nghiajến răng,aj đajôi mắtaj Gv2rDganh bịNmFmzV cqMLrunhe ajphủ bởiNmFmzV mộGv2rDgt mànqMLrun đqMLrunêm Gv2rDgcủa tuNmFmzVyệt vọng,Gv2rDg tiếpGv2rDg tụcaj cajố gắngNmFmzV thoaját khỏiqMLrun vòngNmFmzV vâyNmFmzV củaqMLrun đáqMLrunm qMLruncận vệ.

Ái HqMLruny, nhấtGv2rDg địnhNmFmzV Áiaj HGv2rDgy sqMLrunẽ khajông NmFmzVsao cả!

… ajkhông saajo cajả! CốNmFmzV Gv2rDggắng phGv2rDgủ Gv2rDgđịnh nhữngGv2rDg qMLrundòng ajsuy ngNmFmzVhĩ tồiqMLrun tệqMLrun gáNmFmzVn gajhép trqMLrunận boqMLrunm NmFmzVkia vNmFmzVới qMLrunsự sốngGv2rDg củaaj Gv2rDgÁi HqMLruny, ajtrái Gv2rDgtim MinNmFmzVh VỹGv2rDg đGv2rDgang đậpGv2rDg gấNmFmzVp gápqMLrun hơNmFmzVn bajao gqMLruniờ hết.

“Chờ aNmFmzVnh, NmFmzVlàm ơn…”

Phòng qMLrunbệnh 502…

Đôi mắtGv2rDg nâaju tajrong sáNmFmzVng từGv2rDg từNmFmzV qMLrunmở raaj, laajy đqMLrunộng Gv2rDghàng qMLrunmi qMLrundài, sNmFmzVau đóGv2rDg chqMLrunớp ajchớp vqMLrunài cáiaj đểGv2rDg thNmFmzVích nghGv2rDgi vớiGv2rDg áqMLrunnh sáGv2rDgng troGv2rDgng phòng.

Ái ajHy đưaqMLrun qMLruntay dụaji dụiaj mNmFmzVắt, liếcqMLrun nhGv2rDgìn gưajơng majặt NmFmzVđang gụajc xuốngaj bqMLrunên cạNmFmzVnh giường,Gv2rDg đưaaj NmFmzVmột tGv2rDgay qMLrunnắm lấNmFmzVy thqMLrunành giườnajg NmFmzVcố gắngGv2rDg gượngaj dậy.

Hai ngàNmFmzVy trôGv2rDgi NmFmzVqua, HạoGv2rDg ajThần ajhoàn toànNmFmzV NmFmzVmất ngủ,NmFmzV đểqMLrun rajồi giờaj đâyaj khôngqMLrun hajề NmFmzVhay NmFmzVbiết ngườiNmFmzV Gv2rDgcon gáNmFmzVi đáajng qMLrunyêu kiNmFmzVa đãGv2rDg “hNmFmzVồi sinh”.

Cô nghiêngGv2rDg Gv2rDgngười saGv2rDgng mộtqMLrun NmFmzVbên, cqMLrunố gqMLrunắng tajhu gưqMLrunơng mặajt củaja ngườiGv2rDg ấGv2rDgy vàoaj tNmFmzVầm nhìn.

Đột qMLrunngột hNmFmzVai NmFmzVhàng lôngaj màajy từaj gưNmFmzVơng ajmặt Gv2rDgấy kGv2rDghẽ cajau lạiNmFmzV, sajau đóqMLrun mệtNmFmzV majỏi mởaj mắt.Gv2rDg ajĐập vGv2rDgào mắtqMLrun củNmFmzVa HạoGv2rDg Thầnaj NmFmzVlà gưGv2rDgơng mặtaj mơqMLrun mơGv2rDg mànajg mànNmFmzVg nhqMLrunư chưaGv2rDg tỉnhaj mộqMLrunng củaNmFmzV ÁiNmFmzV qMLrunHy, nétNmFmzV NmFmzVmặt cqMLrunậu lộqMLrun rGv2rDgõ vẻqMLrun Gv2rDgngạc ajnhiên vajà Gv2rDgvui sướng.

Hạo ThNmFmzVần ngồaji thẳNmFmzVng NmFmzVdậy, đqMLrunưa mộNmFmzVt tqMLrunay ajkéo côaj qMLrunôm thajật chặtGv2rDg vajào lònajg, nhajư đaNmFmzVng cốNmFmzV qMLrungắng cNmFmzVhứng thựGv2rDgc sựaj tồnNmFmzV tạaji qMLrunhiện giờNmFmzV củaqMLrun cô.

“Mèo qMLruncon, cuốiqMLrun cGv2rDgùng ajem cajũng chịuqMLrun NmFmzVtỉnh rồi.”

Căn phònqMLrung lNmFmzVại độtaj nGv2rDggột Gv2rDgchìm vNmFmzVào qMLrunkhông gajian tĩnqMLrunh Gv2rDglặng vàqMLrun cqMLrunăng tGv2rDghẳng, HNmFmzVạo ThầnqMLrun Gv2rDgnới lỏnqMLrung vòngqMLrun NmFmzVtay, NmFmzVsau đóGv2rDg đGv2rDgẩy ngườiGv2rDg ÁGv2rDgi HGv2rDgy ajra, Gv2rDglặng NmFmzVlẽ qMLrunquan sNmFmzVát từngqMLrun cửqMLrun chỉGv2rDg từNmFmzV phajía bNmFmzVên kia.

Cô đGv2rDgang chămNmFmzV qMLrunchú nhìnNmFmzV NmFmzVHạo Thần,NmFmzV ánNmFmzVh najhìn thGv2rDgích thúNmFmzV Gv2rDgnhư vừNmFmzVa qMLruntìm Gv2rDgra qMLrunmột thứqMLrun đồaj chNmFmzVơi mqMLrunới lạ.

Sao tqMLrunừ hàNmFmzVnh độngNmFmzV đNmFmzVến Gv2rDgvẻ mặtNmFmzV lạiaj ngNmFmzVơ ngơaj ngajác ngqMLrunác tqMLrunhế này?

Có khNmFmzVi nqMLrunào đGv2rDgúng nhưGv2rDg qMLrunlời bácaj sNmFmzVĩ đãGv2rDg nói…Gv2rDg vếtqMLrun thưqMLrunơng kqMLrunia đajã tajhật sGv2rDgự đqMLrunể lạiGv2rDg dNmFmzVi chứng?

“Em… tGv2rDgên gì?”Gv2rDg qMLrunHạo ThGv2rDgần bấqMLrunt gNmFmzViác cấtNmFmzV lqMLrunên mộajt câaju hỏiNmFmzV ngqMLrunhi vấnNmFmzV, nhưqMLrunng chỉqMLrun đểNmFmzV NmFmzVkiểm trNmFmzVa tìnNmFmzVh trạngNmFmzV hiNmFmzVện tqMLrunại Gv2rDgcủa ÁGv2rDgi Hy.

Từ phíqMLruna bêGv2rDgn kqMLrunia, đôiaj mqMLrunôi xNmFmzVinh xắnaj najở NmFmzVmột Gv2rDgnụ cưajời dịuaj dàng,NmFmzV NmFmzVđưa taGv2rDgy nắmqMLrun lấyqMLrun taqMLruny áajo ajcủa HqMLrunạo Thần.

“Tên gNmFmzVì?” CGv2rDghất qMLrungiọng nhẹNmFmzV NmFmzVnhàng ajvang lên,aj Áiaj ajHy dườnajg Gv2rDgnhư NmFmzVkhông hiểuGv2rDg HạoNmFmzV ThầNmFmzVn đaajng hajỏi gqMLrunì, NmFmzVcất tiếnNmFmzVg Gv2rDghỏi ajngược lại.

Hạo Thầajn nheGv2rDgo nheqMLruno mắajt, đưaGv2rDg ajtay nNmFmzVắm lấyaj qMLrunhai bờqMLrun NmFmzVvai nhỏqMLrun qMLrunnhắn kiNmFmzVa, Gv2rDglay mạnh.

“Em… Gv2rDgbiết aajnh lqMLrunà ajai khNmFmzVông?” TqMLrunrái Gv2rDgtim cajậu đaGv2rDgng đậNmFmzVp Gv2rDgloạn ajcả qMLrunlên, đGv2rDgây cqMLrunó qMLrunlẽ Gv2rDgsẽ qMLrunlà qMLrunsự khqMLrunẳng địnhGv2rDg cuốaji cùng.

Hạo TNmFmzVhần vàGv2rDg ÁNmFmzVi HGv2rDgy cứNmFmzV thNmFmzVế najhìn nhaaju, kajhông cqMLrunó thêGv2rDgm chúGv2rDgt NmFmzVphản ứngaj nàGv2rDgo kháajc cả.

Bất giáqMLrunc thởNmFmzV dàGv2rDgi, HạoGv2rDg ThầqMLrunn buôNmFmzVng qMLruncô raNmFmzV, đứqMLrunng dậNmFmzVy quaqMLruny lưnNmFmzVg bưajớc đi.

Phải gọiNmFmzV bGv2rDgác sĩ…

Một ajbàn taajy qMLrunníu lajấy ajvạt Gv2rDgáo qMLruncủa ajHạo ThầqMLrunn tNmFmzVừ phNmFmzVía sNmFmzVau, đGv2rDgôi mắtNmFmzV nâqMLrunu đanajg chGv2rDgớp mắGv2rDgt ajnhìn cậu.

“Minh… Vỹ?”NmFmzV Áiaj Hajy ajnghiêng nghiêngGv2rDg NmFmzVđầu, đưaGv2rDg mNmFmzVột taGv2rDgy lêGv2rDgn miệngqMLrun Gv2rDgvới qMLrunvẻ ajbăn khoănNmFmzV vqMLrunì cqMLrunâu tNmFmzVrả lờqMLruni củaqMLrun chínhaj mình.

Minh Vỹ…Gv2rDg lajà haNmFmzVi tqMLrunừ duNmFmzVy nhấtNmFmzV đượcNmFmzV khajắc sâuqMLrun qMLrunvào tráqMLruni tiNmFmzVm cqMLrunủa cô…

Liệu chNmFmzVàng trqMLrunai NmFmzVtrước Gv2rDgmặt… cóGv2rDg phảiqMLrun ajlà ngườaji manqMLrung cáiNmFmzV Gv2rDgtên MiNmFmzVnh Vỹ?

“Em… qMLrunvừa nóNmFmzVi gìaj?” ĐGv2rDgôi ajmắt NmFmzVHạo NmFmzVThần lộNmFmzV rõGv2rDg vajẻ thajất vọngNmFmzV, Gv2rDgcố gắqMLrunng gajặng hỏqMLruni ajÁi Hy.

Không thGv2rDgể nào!aj Tajại saqMLruno ajlại lajà MinqMLrunh Vỹ?

“Minh… MiqMLrunnh VNmFmzVỹ?” ajÁi qMLrunHy ngượGv2rDgng ngùajng cúNmFmzVi mNmFmzVặt Gv2rDgxuống, siếtNmFmzV chặNmFmzVt vạtqMLrun áNmFmzVo tNmFmzVrong qMLruntay hơGv2rDgn, lặGv2rDgp lạiGv2rDg thajêm NmFmzVmột lầnGv2rDg nữa.

Cả ngườiqMLrun HạoNmFmzV Thajần lạiNmFmzV tiếpqMLrun tajục ruajn NmFmzVlên, quaNmFmzVy ngưqMLrunời lạiaj Gv2rDgnhìn thẳnGv2rDgg vàGv2rDgo ÁiqMLrun Hy…

Cảm gGv2rDgiác gheNmFmzVn tứcNmFmzV Gv2rDgđang lajen lỏiGv2rDg tronGv2rDgg trNmFmzVái tiGv2rDgm tNmFmzVràn ngậpNmFmzV NmFmzVnỗi ânGv2rDg hậnqMLrun cqMLrunủa HạoGv2rDg Thần.

Dù Gv2rDgkhông muốnGv2rDg thừaaj nhNmFmzVận… nhưngNmFmzV dườngaj nhưqMLrun ngườiaj coNmFmzVn gáiaj tNmFmzVrước NmFmzVmặt đãaj cướNmFmzVp mqMLrunất tráiqMLrun tiGv2rDgm Gv2rDgcủa cậuqMLrun mấtqMLrun rồi.

“Ừ, lajà anqMLrunh.” GNmFmzVấp qMLrungáp NmFmzVôm qMLrunÁi qMLrunHy vNmFmzVào ajlòng, HqMLrunạo qMLrunThần siếajt chặtGv2rDg vònGv2rDgg taGv2rDgy qMLrunhơn. “EmqMLrun… làaj hôNmFmzVn Gv2rDgthê qMLruncủa qMLrunanh, VươnqMLrung ÁGv2rDgi Hy.”

Mặc kajệ tấtqMLrun cGv2rDgả… mNmFmzVặc NmFmzVkệ côNmFmzV nhầajm lẫNmFmzVn mqMLrunình vớiaj MNmFmzVinh Vỹ…

Chỉ cầqMLrunn cqMLrunó đượcaj tráiGv2rDg tNmFmzVim củGv2rDga côGv2rDg, ajcậu sẽNmFmzV chấpGv2rDg nGv2rDghận tấGv2rDgt cả!

Kể cảaj Gv2rDgthay thqMLrunế vàaj đóngNmFmzV vGv2rDgai kẻqMLrun mGv2rDgình căGv2rDgm NmFmzVthù nhất!

Ái NmFmzVHy NmFmzVvô tajhức đưaGv2rDg tqMLrunay lNmFmzVên, qMLrunđôi mắtGv2rDg vqMLrunô cảqMLrunm khajông qMLrunhạn địqMLrunnh, ajtừ NmFmzVđôi Gv2rDgmôi NmFmzVxinh xắnGv2rDg qMLrunthốt qMLrunra mộtqMLrun câaju nóqMLruni vqMLrunới âmaj vựcqMLrun troajng thanNmFmzVh, nhGv2rDgưng Gv2rDgnhỏ đếnNmFmzV NmFmzVmức kajhông mộtNmFmzV ajai cóNmFmzV tqMLrunhể nghaje thấy.

“Hôn… thê…NmFmzV cqMLrunủa anh…?”