You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để anxGXwftwmh gầxGXwftwmn bxGXwftwmên em

Một eHNtf5ncviên đạneHNtf5nc sượeHNtf5nct thẳngeHNtf5nc qxGXwftwmua ngưZmUcời ÁZmUci eHNtf5ncHy từZmUc phíxGXwftwma sauxGXwftwm, đxGXwftwmáp đxGXwftwmúng vZmUcào ZmUckhẩu súngxGXwftwm eHNtf5nccô đaeHNtf5ncng eHNtf5ncchĩa eHNtf5ncvào đầueHNtf5nc veHNtf5ncẫn cZmUchưa kịpxGXwftwm bóeHNtf5ncp cxGXwftwmòi khiếnZmUc khẩxGXwftwmu súnZmUcg bậtZmUc rZmUca eHNtf5nckhỏi ZmUctay eHNtf5nccô eHNtf5ncvà xGXwftwmrơi xGXwftwmxuống nềeHNtf5ncn xGXwftwmđất mộteHNtf5nc cáchxGXwftwm “hoànhZmUc tráng”.

“Đích đếneHNtf5nc tiếpeHNtf5nc tZmUcheo sẽZmUc làeHNtf5nc em…xGXwftwm” MZmUcinh VỹeHNtf5nc eHNtf5ncvẫn gixGXwftwmơ khẩuxGXwftwm súngZmUc teHNtf5ncrên txGXwftwmay vềeHNtf5nc phíaeHNtf5nc ÁiZmUc xGXwftwmHy đanZmUcg bấteHNtf5nc độnxGXwftwmg, đôZmUci mắtxGXwftwm vxGXwftwmằn nộZmUc kheHNtf5ncí, anxGXwftwmh tixGXwftwmếp tụcZmUc leHNtf5ncên đạxGXwftwmn xGXwftwmcho khẩueHNtf5nc ZmUcsúng tZmUcrong ZmUctay, tZmUcầm ngắxGXwftwmm hiệnxGXwftwm geHNtf5nciờ ZmUcđã cZmUchuyển eHNtf5nctừ kZmUchẩu súneHNtf5ncg ZmUckia saneHNtf5ncg ZmUcÁi HyxGXwftwm, “…xGXwftwm eHNtf5ncem xGXwftwmkhông ZmUccó quyxGXwftwmền tựZmUc kếtZmUc thZmUcúc cuộceHNtf5nc sốZmUcng cxGXwftwmủa chíeHNtf5ncnh eHNtf5ncmình, xGXwftwmvì xGXwftwmngười eHNtf5ncduy nxGXwftwmhất đeHNtf5ncược quyeHNtf5ncền xGXwftwmgiết eZmUcm làeHNtf5nc anh!”

Minh VỹxGXwftwm nxGXwftwmhíu màyZmUc xGXwftwmnhìn ÁiZmUc HyZmUc, ZmUcnhưng lọtxGXwftwm vàoxGXwftwm tầmxGXwftwm mZmUcắt chZmUcỉ cZmUcó duxGXwftwmy nhZmUcất bóZmUcng dángZmUc nZmUchỏ beHNtf5ncé đóxGXwftwm eHNtf5nctừ xGXwftwmphía sZmUcau, trxGXwftwmông xGXwftwmthật đơeHNtf5ncn đxGXwftwmộc veHNtf5ncà lạceHNtf5nc lõnxGXwftwmg xGXwftwmtrong kxGXwftwmhông eHNtf5ncgian tĩnheHNtf5nc lặng.

Cô bấtZmUc động,ZmUc tZmUcrên geHNtf5ncương mặteHNtf5nc vẫnZmUc còneHNtf5nc lZmUcưu lạZmUci mộtxGXwftwm eHNtf5ncvệt nưxGXwftwmớc dàieHNtf5nc, đZmUcôi mắtxGXwftwm ZmUcvô địnhZmUc đanxGXwftwmg dầnZmUc đượceHNtf5nc pZmUchủ thxGXwftwmêm ZmUcmột eHNtf5nclớp sươngZmUc mờZmUc nhạt.

Ông xGXwftwmHàn ZmUccho mộteHNtf5nc teHNtf5ncay vàoZmUc tZmUcúi, saZmUcu ZmUcđó lạiZmUc nxGXwftwmhìn chằmZmUc cZmUchặp vàoeHNtf5nc ngưZmUcời xGXwftwmcon gáeHNtf5nci trZmUcước mặt.

Sự lZmUcựa chxGXwftwmọn theHNtf5ncứ ba?

Là tựZmUc gZmUciết chínxGXwftwmh mìeHNtf5ncnh đZmUcể khỏZmUci phảiZmUc đốieHNtf5nc mxGXwftwmặt sao?

Gương meHNtf5ncặt ôZmUcng phảngZmUc phấtxGXwftwm mộtxGXwftwm neHNtf5ncụ cườixGXwftwm hZmUcài lòng,xGXwftwm xGXwftwmvì deHNtf5ncù xGXwftwmcho ÁZmUci HxGXwftwmy xGXwftwmcó lựeHNtf5nca chọnxGXwftwm mộeHNtf5nct tronxGXwftwmg haeHNtf5nci điềuxGXwftwm xGXwftwmkiện teHNtf5nchì xGXwftwmkhẩu súxGXwftwmng củaxGXwftwm ônZmUcg cxGXwftwmũng sxGXwftwmẽ lZmUcập tứZmUcc kxGXwftwmết thúcZmUc sinZmUch ZmUcmạng trưZmUcớc eHNtf5ncmặt… vìeHNtf5nc côxGXwftwm gáixGXwftwm neHNtf5ncày qZmUcuá eHNtf5nctầm thường!

Nhưng eHNtf5ncđiều ôneHNtf5ncg vxGXwftwmừa đeHNtf5ncược trxGXwftwmông thấxGXwftwmy, quảeHNtf5nc xGXwftwmthật khxGXwftwmông thểxGXwftwm lườngeHNtf5nc treHNtf5ncước côZmUc xGXwftwmbé nàxGXwftwmy đãZmUc sueHNtf5ncy xGXwftwmnghĩ nhữnxGXwftwmg gì.

“Quay vềxGXwftwm bxGXwftwmên tôxGXwftwmi…” MineHNtf5nch VỹxGXwftwm nóxGXwftwmi đềxGXwftwmu đều,ZmUc đôieHNtf5nc mắZmUct sắcxGXwftwm xGXwftwmlạnh đangZmUc chiếxGXwftwmu thẳngxGXwftwm veHNtf5ncào ZmUcÁi HeHNtf5ncy kèmeHNtf5nc theeHNtf5nco mộteHNtf5nc lờixGXwftwm yêeHNtf5ncu eHNtf5nccầu eHNtf5nc“siêu trọZmUcng”, “…eHNtf5nc ZmUccho ZmUcem mườiZmUc giây.”

1s…

2s…

Ái xGXwftwmHy đưeHNtf5nca taxGXwftwmy gạtZmUc vộiZmUc eHNtf5ncvết tZmUcích củaxGXwftwm nưZmUcớc mắeHNtf5nct tZmUcrên xGXwftwmmặt mxGXwftwmình, từeHNtf5nc từZmUc ngoZmUcảnh mặtZmUc lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn eHNtf5nccòn xGXwftwmcó tZmUchể trởeHNtf5nc vxGXwftwmề bZmUcên aeHNtf5ncnh sao?

Minh VỹZmUc vẫnZmUc giơxGXwftwm xGXwftwmkhẩu xGXwftwmsúng trêZmUcn taxGXwftwmy vềeHNtf5nc phíaZmUc ÁixGXwftwm xGXwftwmHy, đôixGXwftwm mắxGXwftwmt điZmUcềm teHNtf5ncĩnh lạZmUcnh lùeHNtf5ncng quaeHNtf5ncn sZmUcát từneHNtf5ncg cửxGXwftwm ceHNtf5nchỉ txGXwftwmiếp xGXwftwmtheo ZmUccủa ngưxGXwftwmời eHNtf5nccon eHNtf5ncgái trướceHNtf5nc mặt.

6s…

7s…

Đôi chZmUcân ZmUckia bắteHNtf5nc đeHNtf5ncầu eHNtf5ncnhấc lêZmUcn, eHNtf5ncnối tiếpeHNtf5nc xGXwftwmtừng bướxGXwftwmc cheHNtf5ncân ZmUcđến gầnxGXwftwm MZmUcinh Vỹ.

Chợt nhữngxGXwftwm bxGXwftwmước xGXwftwmchân ZmUckia khựngeHNtf5nc lại…

8s…

Ái HxGXwftwmy đưaxGXwftwm mắtZmUc nhìZmUcn MZmUcinh ZmUcVỹ đangeHNtf5nc nhxGXwftwmíu màxGXwftwmy nZmUchìn mình,xGXwftwm ZmUcmím môxGXwftwmi, leHNtf5ncắc nhẹxGXwftwm đầu.

Chỉ cầneHNtf5nc ZmUcthêm vàZmUci bướcxGXwftwm nữxGXwftwma eHNtf5ncthôi, xGXwftwmvài beHNtf5ncước ZmUcnữa theHNtf5ncì côeHNtf5nc sẽZmUc lạxGXwftwmi cóZmUc thểZmUc chạmZmUc vZmUcào MinZmUch Vỹ…ZmUc eHNtf5ncnhưng côxGXwftwm lạixGXwftwm xGXwftwmhoàn toxGXwftwmàn đứngxGXwftwm bấteHNtf5nc động,eHNtf5nc mxGXwftwmột giọnxGXwftwmg nóieHNtf5nc nhẹZmUc nhxGXwftwmàng cấtxGXwftwm eHNtf5nclên vớixGXwftwm mộtZmUc ZmUcâm vựceHNtf5nc troneHNtf5ncg thanh.

“Em… khônZmUcg làeHNtf5ncm được.”

Chính ÁxGXwftwmi HeHNtf5ncy ceHNtf5ncòn khôneHNtf5ncg heHNtf5nciểu ZmUcmình đaneHNtf5ncg nóiZmUc ZmUcvà làmZmUc gìxGXwftwm, cheHNtf5ncỉ biếeHNtf5nct xGXwftwmnếu leHNtf5ncại dựaeHNtf5nc dẫmZmUc veHNtf5ncào MZmUcinh Vỹ,eHNtf5nc mìZmUcnh sxGXwftwmẽ hoxGXwftwmàn eHNtf5nctoàn ZmUcmất phZmUcương hướng…

… ZmUckhông thZmUcể teHNtf5ncrở ZmUcnên ZmUcmạnh mxGXwftwmẽ hơeHNtf5ncn đượcZmUc nữxGXwftwma vxGXwftwmà ZmUcquen dầeHNtf5ncn vớieHNtf5nc ZmUcsự bảxGXwftwmo vệeHNtf5nc xGXwftwmcủa anh.

9s…

10s…

Khẩu seHNtf5ncúng troeHNtf5ncng ZmUctay eHNtf5ncMinh VỹeHNtf5nc xGXwftwmthoáng rZmUcun lênZmUc, ngónZmUc txGXwftwmay đeHNtf5ncang dầnxGXwftwm gxGXwftwmhì lấyxGXwftwm còZmUc súnxGXwftwmg, chxGXwftwmuẩn beHNtf5ncị mộteHNtf5nc ZmUchướng bxGXwftwmắn nhấtZmUc định.

Chỉ cầneHNtf5nc bướcZmUc đxGXwftwmến bêneHNtf5nc MinZmUch Vỹ,xGXwftwm liệueHNtf5nc ceHNtf5ncó kxGXwftwmhó queHNtf5ncá không?

“Một bưxGXwftwmớc, xGXwftwmrồi lạixGXwftwm thêmZmUc mZmUcột bước…

… cóxGXwftwm qeHNtf5ncuá khóZmUc đểZmUc eHNtf5ncem bướxGXwftwmc đếneHNtf5nc gầnxGXwftwm anh?”

*Cạch*

Khẩu súngZmUc treHNtf5ncong tZmUcay MineHNtf5nch VỹeHNtf5nc rơieHNtf5nc txGXwftwmự xGXwftwmdo xuZmUcống mặxGXwftwmt đấxGXwftwmt ZmUclạnh lẽoeHNtf5nc, lầnxGXwftwm eHNtf5ncnày ngườxGXwftwmi cZmUcất bướcZmUc lạieHNtf5nc leHNtf5ncà anh!

Một bước…xGXwftwm xGXwftwmhai bướceHNtf5nc… ZmUcba bước…

Minh VZmUcỹ đZmUcứng đốixGXwftwm diệeHNtf5ncn vớieHNtf5nc ÁZmUci xGXwftwmHy, aneHNtf5nch geHNtf5ncấp gZmUcáp ZmUcôm cZmUcô eHNtf5ncvào leHNtf5ncòng, geHNtf5ncục mặeHNtf5nct lZmUcên bờxGXwftwm vaxGXwftwmi nhỏZmUc béxGXwftwm kia.

“Nếu khôngZmUc thZmUcể qeHNtf5ncuay vềeHNtf5nc vớZmUci tôZmUci, theHNtf5ncì hãZmUcy đZmUcể tZmUcôi bướZmUcc đếxGXwftwmn eHNtf5ncbên eeHNtf5ncm.” MxGXwftwminh VỹxGXwftwm siếteHNtf5nc cxGXwftwmhặt ZmUcvòng taeHNtf5ncy hơxGXwftwmn, cảxGXwftwmm giáxGXwftwmc ZmUckhi chĩaeHNtf5nc súnxGXwftwmg vxGXwftwmào ceHNtf5nchính ngưeHNtf5ncời ZmUccon gáZmUci eHNtf5ncmình xGXwftwmyêu thươnxGXwftwmg eHNtf5ncquả thậteHNtf5nc rấxGXwftwmt đauxGXwftwm đớn.

Ái ZmUcHy đxGXwftwmược MZmUcinh VỹZmUc ômZmUc eHNtf5ncgọn trxGXwftwmong xGXwftwmtay, bấtxGXwftwm giáxGXwftwmc hxGXwftwmai beHNtf5ncàn taxGXwftwmy xGXwftwmđang buôZmUcng thõZmUcng vôZmUc txGXwftwmhức đưZmUca lêneHNtf5nc, vốZmUcn địnhZmUc đápZmUc ZmUclại eHNtf5ncanh, eHNtf5nccảm nhậneHNtf5nc eHNtf5ncrõ hơixGXwftwm ấmeHNtf5nc eHNtf5nctừ phZmUcía eHNtf5ncbên ZmUckia hơZmUcn, ZmUcnhưng hànZmUch độngeHNtf5nc ấyxGXwftwm bỗZmUcng dưneHNtf5ncg khựeHNtf5ncng eHNtf5nclại, ZmUcsau đóxGXwftwm nZmUchanh tZmUcay đẩyZmUc anhra.

“Xin lZmUcỗi vZmUcì đãeHNtf5nc đếneHNtf5nc lZmUcàm phiềnxGXwftwm anheHNtf5nc, eHNtf5ncem sẽeHNtf5nc xGXwftwmvề nxGXwftwmhà.” ÁixGXwftwm xGXwftwmHy ZmUcquay mặtZmUc saeHNtf5ncng hướngxGXwftwm eHNtf5nckhác tráZmUcnh xGXwftwmánh nhìxGXwftwmn ceHNtf5ncủa MieHNtf5ncnh Vỹ,eHNtf5nc nxGXwftwmhờ vậeHNtf5ncy neHNtf5ncên khôZmUcng thểeHNtf5nc thấeHNtf5ncy đượxGXwftwmc eHNtf5nctừ đxGXwftwmôi ZmUcmắt xGXwftwmkia ZmUcđang eHNtf5nchằn seHNtf5ncâu mộteHNtf5nc xGXwftwmnỗi tuyeHNtf5ncệt vọngZmUc xGXwftwmcùng cực.

Ái ZmUcHy vừaxGXwftwm rxGXwftwmời kheHNtf5ncỏi vòZmUcng teHNtf5ncay củaZmUc MieHNtf5ncnh Vỹ,ZmUc xGXwftwmlập tứxGXwftwmc chạeHNtf5ncy xGXwftwmra kxGXwftwmhỏi phòngxGXwftwm, bxGXwftwmóng xGXwftwmdáng ôeHNtf5ncng HZmUcàn cũnZmUcg kheHNtf5ncông cxGXwftwmòn xGXwftwmhiện diệnZmUc ởZmUc đó.

Anh lạieHNtf5nc trởeHNtf5nc nênxGXwftwm đơnxGXwftwm đeHNtf5ncộc treHNtf5ncong căneHNtf5nc phòxGXwftwmng tậpZmUc bắneHNtf5nc lạnhxGXwftwm lẽo,xGXwftwm mxGXwftwmột xGXwftwmchút gìxGXwftwm đóZmUc ởZmUc teHNtf5ncrái xGXwftwmtim đanxGXwftwmg nhxGXwftwmói lênxGXwftwm từneHNtf5ncg đợeHNtf5nct đxGXwftwmau đớn.

Bước nxGXwftwmhanh rxGXwftwma ZmUckhỏi cxGXwftwmăn xGXwftwmbiệt thxGXwftwmự củaZmUc tổeHNtf5nc cZmUchức KnZmUcight, ZmUctrong ZmUclòng ZmUcÁi eHNtf5ncHy ceHNtf5nchợt cảmeHNtf5nc thấyeHNtf5nc vZmUcô cZmUcùng eHNtf5ncbất an.

Một eHNtf5ncphần lxGXwftwmại cxGXwftwmảm theHNtf5ncấy ZmUcân hậxGXwftwmn vìeHNtf5nc ZmUccách eHNtf5nccư xửeHNtf5nc xGXwftwmxa cáchZmUc vừaeHNtf5nc rồiZmUc vớZmUci MeHNtf5ncinh Vỹ.

Nhưng cZmUchỉ cầnZmUc ởxGXwftwm bxGXwftwmên ZmUcanh, ZmUccô đãeHNtf5nc quênZmUc cácheHNtf5nc xGXwftwmtự mìnxGXwftwmh xGXwftwmđứng dậy,ZmUc qxGXwftwmuên cáeHNtf5ncch tựZmUc beHNtf5ncảo vệxGXwftwm chínhxGXwftwm mxGXwftwmình… eHNtf5ncvà quêneHNtf5nc ZmUccả cZmUcách eHNtf5nclàm ZmUctổn thươnxGXwftwmg neHNtf5ncgười khác.

Bước nhaneHNtf5nch trêeHNtf5ncn coeHNtf5ncn đưxGXwftwmờng vZmUcắng vẻxGXwftwm, eHNtf5ncÁi xGXwftwmHy ZmUccứ thếxGXwftwm chìmxGXwftwm xGXwftwmvào nhữneHNtf5ncg dòngxGXwftwm sxGXwftwmuy teHNtf5ncư hiệxGXwftwmn tại.

Một chiếceHNtf5nc BMxGXwftwmW màuZmUc xGXwftwmđen xGXwftwmdừng lạixGXwftwm trưxGXwftwmớc xGXwftwmmặt ZmUcÁi eHNtf5ncHy, mộtZmUc độngZmUc eHNtf5nctác nhanZmUch taeHNtf5ncy lôieHNtf5nc ZmUcmạnh côZmUc vàoZmUc xeZmUc, ZmUcấn vàoeHNtf5nc ghế.

Ái HxGXwftwmy vẫnxGXwftwm chưaZmUc kịZmUcp hiểuxGXwftwm chuyệZmUcn gìeHNtf5nc đaeHNtf5ncng eHNtf5ncxảy xGXwftwmra, cZmUcả ngườixGXwftwm hoàZmUcn ZmUctoàn mấtZmUc eHNtf5ncđi ZmUccảm giáxGXwftwmc, chợtxGXwftwm mộtZmUc chiZmUcếc khăxGXwftwmn đưxGXwftwmợc đưeHNtf5nca lêneHNtf5nc bịxGXwftwmt cheHNtf5ncặt mixGXwftwmệng eHNtf5nccô lại,ZmUc mZmUcặc ceHNtf5ncho côxGXwftwm ZmUcra eHNtf5ncsức đẩyeHNtf5nc xGXwftwmbàn taeHNtf5ncy đaeHNtf5ncng ấnxGXwftwm mạnhxGXwftwm cheHNtf5nciếc khăZmUcn kZmUcia ra.

1s…

2s…

Trước xGXwftwmmắt ÁieHNtf5nc xGXwftwmHy bỗngxGXwftwm xGXwftwmtrở nêneHNtf5nc mờeHNtf5nc nhạt,eHNtf5nc cảZmUc xGXwftwmngười ZmUcrơi vàxGXwftwmo ZmUctrạng thZmUcái mệtZmUc mỏiZmUc, hàngeHNtf5nc xGXwftwmmi dàZmUci ZmUccứ xGXwftwmtừ eHNtf5nctừ rũxGXwftwm xueHNtf5ncống, chxGXwftwme khuấtZmUc eHNtf5ncđôi mắtxGXwftwm mxGXwftwmàu nâuxGXwftwm eHNtf5nctrong sáng.

Bàn taxGXwftwmy kiZmUca xGXwftwmcũng dầneHNtf5nc thảZmUc lỏnxGXwftwmg, chxGXwftwmiếc ZmUckhăn cũngZmUc ZmUcđược nâxGXwftwmng leHNtf5ncên, meHNtf5ncột nụxGXwftwm cườiZmUc nửeHNtf5nca miệngxGXwftwm ZmUcquen thuZmUcộc heHNtf5nciện trêZmUcn khuxGXwftwmôn eHNtf5ncmặt củaxGXwftwm kZmUcẻ đangZmUc ngồixGXwftwm xGXwftwmkề cậnZmUc eHNtf5ncbên cô.

“Làm tốeHNtf5nct lắm.”xGXwftwm BànZmUc xGXwftwmtay ngườieHNtf5nc ấyxGXwftwm vxGXwftwmuốt neHNtf5nchẹ máixGXwftwm txGXwftwmóc củaxGXwftwm ÁiZmUc xGXwftwmHy, nụxGXwftwm ZmUccười độeHNtf5ncc đoxGXwftwmán kixGXwftwma ngàyxGXwftwm ceHNtf5ncàng trxGXwftwmở nênZmUc xGXwftwmrõ nxGXwftwmét hZmUcơn xGXwftwmbao giờxGXwftwm hết.xGXwftwm “CeHNtf5ncuối cxGXwftwmùng cũeHNtf5ncng đếnZmUc ngàZmUcy này.”

Chiếc BMeHNtf5ncW laxGXwftwmo đi…

“Điền eHNtf5ncHuân àxGXwftwm, eHNtf5ncxin leHNtf5ncỗi anZmUch, nZmUchưng ngườixGXwftwm eZmUcm thxGXwftwmật sựZmUc yZmUcêu xGXwftwmlà MinZmUch ZmUcVỹ.” MộZmUct eHNtf5ncgiọng neHNtf5ncói nheHNtf5ncẹ nhàngZmUc eHNtf5nccất lêxGXwftwmn, beHNtf5ncàn txGXwftwmay nZmUchỏ nhZmUcắn đaZmUcng đặtZmUc eHNtf5ncnhẹ lêxGXwftwmn xGXwftwmtay ĐxGXwftwmiền HuâeHNtf5ncn, gươnxGXwftwmg mặteHNtf5nc trắngZmUc heHNtf5ncồng eHNtf5nctừ phíaeHNtf5nc bênxGXwftwm kxGXwftwmia đangZmUc eHNtf5ncnở mộtxGXwftwm eHNtf5ncnụ cườieHNtf5nc gượZmUcng gạo.

“Em… chọnxGXwftwm xGXwftwmhắn? NxGXwftwmgười màxGXwftwm xGXwftwmem khxGXwftwmông cóxGXwftwm quyềneHNtf5nc đượxGXwftwmc yêuxGXwftwm sxGXwftwmao?” CâuZmUc txGXwftwmrả lờZmUci kZmUcia khiếnxGXwftwm tráiZmUc txGXwftwmim ĐiềneHNtf5nc HxGXwftwmuân nhZmUcư nxGXwftwmgừng xGXwftwmđập, đôieHNtf5nc mZmUcôi kheHNtf5ncó khăneHNtf5nc lắmxGXwftwm mớixGXwftwm txGXwftwmhốt rxGXwftwma đượZmUcc nhữngxGXwftwm câuZmUc hỏxGXwftwmi nghxGXwftwmi hoặc.

Năm năm…

Một quãngxGXwftwm thZmUcời xGXwftwmgian qeHNtf5ncuá xGXwftwmdài xGXwftwmcho mộtZmUc mốeHNtf5nci tìnhZmUc đơnZmUc phương,xGXwftwm quZmUcá eHNtf5ncngắn ceHNtf5ncho nhữngeHNtf5nc khoảneHNtf5nch khắxGXwftwmc đượcZmUc gZmUcần eHNtf5ncbên cạnheHNtf5nc ngườieHNtf5nc xGXwftwmcon xGXwftwmgái ấy.

Điền HuânZmUc đãZmUc luônxGXwftwm dxGXwftwmõi theZmUco dZmUcuy nhxGXwftwmất mZmUcột bZmUcóng hìneHNtf5nch, âmZmUc ZmUcthầm đZmUcem đếeHNtf5ncn cheHNtf5nco ngưZmUcời xGXwftwmcon gáxGXwftwmi mxGXwftwmà eHNtf5ncmình ZmUcyêu eHNtf5ncthương nhữngeHNtf5nc gxGXwftwmì txGXwftwmốt đẹpxGXwftwm nhất.

Chỉ cầnZmUc trênxGXwftwm gươnxGXwftwmg mặtZmUc kixGXwftwma nởxGXwftwm mxGXwftwmột ZmUcnụ cưxGXwftwmời heHNtf5ncạnh phúc,eHNtf5nc ĐiềnZmUc HuânxGXwftwm xGXwftwmcó tZmUchể đxGXwftwmánh đốixGXwftwm teHNtf5ncất cảxGXwftwm xGXwftwmđể ZmUcgiữ neHNtf5ncụ eHNtf5nccười ấeHNtf5ncy mãZmUci mãiZmUc ZmUchiện diệxGXwftwmn ZmUctrên đeHNtf5ncôi môeHNtf5nci xixGXwftwmnh xắnxGXwftwm ấy,xGXwftwm ZmUcthậm chxGXwftwmí đánZmUch đổieHNtf5nc cxGXwftwmả xGXwftwmsinh mệnhxGXwftwm củaxGXwftwm chínheHNtf5nc mình.

Nhưng xGXwftwmđáp xGXwftwmlại tìZmUcnh cảmxGXwftwm châneHNtf5nc theHNtf5ncành ấy,eHNtf5nc ceHNtf5nchỉ làZmUc eHNtf5nchai từeHNtf5nc “xinZmUc lỗi”eHNtf5nc vôeHNtf5nc cùZmUcng ngắneHNtf5nc gọn,xGXwftwm đủeHNtf5nc sứcZmUc dậpZmUc txGXwftwmắt xGXwftwmtia hZmUcy vọxGXwftwmng cuốZmUci cùngxGXwftwm teHNtf5ncrong tráixGXwftwm ZmUctim đanZmUcg kheHNtf5ncông ngxGXwftwmừng thổnxGXwftwm thứceHNtf5nc kia.

“Em khôngeHNtf5nc xGXwftwmtin cảeHNtf5nc cxGXwftwmha ZmUcvà dZmUcì đềuxGXwftwm ZmUckhông chấpxGXwftwm ZmUcnhận tìnhZmUc cảxGXwftwmm cZmUcủa exGXwftwmm xGXwftwmvà MixGXwftwmnh Vỹ,ZmUc nxGXwftwmên eZmUcm tZmUchật sựZmUc rấtxGXwftwm ZmUcxin ZmUclỗi.” CôxGXwftwm gáZmUci kixGXwftwma xGXwftwmvẫn giữeHNtf5nc nxGXwftwmụ cườiZmUc eHNtf5nchối lỗieHNtf5nc trêneHNtf5nc xGXwftwmmôi, geHNtf5ncương mặtZmUc thoánZmUcg chútZmUc ZmUce xGXwftwmngại nhZmUcìn ĐieHNtf5ncền Huân.

Xin leHNtf5ncỗi… eHNtf5ncxin lỗi…

Dường nxGXwftwmhư ceHNtf5ncô gáxGXwftwmi kieHNtf5nca khôxGXwftwmng hềZmUc đểeHNtf5nc ýeHNtf5nc đếneHNtf5nc xGXwftwmmỗi lxGXwftwmần lặZmUcp ZmUclại hxGXwftwmai eHNtf5nctừ “xiZmUcn lỗi”,xGXwftwm teHNtf5ncrái xGXwftwmtim ZmUccủa ZmUckẻ bạZmUci trxGXwftwmận ZmUctrước mặtxGXwftwm xGXwftwmlại càeHNtf5ncng đaueHNtf5nc hơn.

Nếu chxGXwftwmỉ cầneHNtf5nc xieHNtf5ncn lỗZmUci, teHNtf5nchì tZmUcại saeHNtf5nco lạZmUci đxGXwftwmặt rZmUca peHNtf5ncháp luậxGXwftwmt làmZmUc gì?

Điền eHNtf5ncHuân kZmUchông nóiZmUc ZmUcgì, lặxGXwftwmng ZmUclẽ quaeHNtf5ncy nxGXwftwmgười bưZmUcớc điZmUc. VốnZmUc dĩ…xGXwftwm khôxGXwftwmng thểxGXwftwm nZmUcíu kéoeHNtf5nc xGXwftwmđược nxGXwftwmữa, vìeHNtf5nc khônxGXwftwmg hềZmUc cóeHNtf5nc bắxGXwftwmt đầu…ZmUc nêneHNtf5nc ĐiềnZmUc eHNtf5ncHuân khôngZmUc đượcZmUc quyềnxGXwftwm đượcZmUc nZmUcíu kéoZmUc haeHNtf5nci ceHNtf5nchữ “tìnhxGXwftwm yêeHNtf5ncu” thiêZmUcng liênxGXwftwmg ấy.

Trái tiZmUcm cứeHNtf5nc mZmUcỗi xGXwftwmlúc mộZmUct eHNtf5ncthắt ZmUclại eHNtf5nctheo từnZmUcg bưxGXwftwmớc chZmUcân, đọngxGXwftwm lạixGXwftwm nhữngxGXwftwm eHNtf5ncvết thươZmUcng lxGXwftwmòng quZmUcá lớn.

Điền ZmUcHuân eHNtf5ncthật sựxGXwftwm ZmUckhông đủxGXwftwm ceHNtf5ncao thượngZmUc đếneHNtf5nc mứeHNtf5ncc đứngxGXwftwm yêeHNtf5ncn lặnZmUcg lxGXwftwmẽ dõieHNtf5nc teHNtf5ncheo eHNtf5nccô eHNtf5ncgái ZmUcấy mãxGXwftwmi mãieHNtf5nc, xGXwftwmvà cũngxGXwftwm khôngZmUc thểeHNtf5nc xGXwftwmnào chúZmUcc phúcxGXwftwm chxGXwftwmo mZmUcối tìnhZmUc xGXwftwmhuyết txGXwftwmhống cấeHNtf5ncm xGXwftwmkỵ ấyZmUc được.

Tại sZmUcao eHNtf5nclại ZmUclà ZmUcMinh Vỹ?

Có nhxGXwftwmất ZmUcthiết pZmUchải xGXwftwmyêu ceHNtf5nchính anxGXwftwmh ZmUctrai xGXwftwmcủa ZmUcmình không?

Trước mắteHNtf5nc ĐiềnxGXwftwm HxGXwftwmuân eHNtf5ncchỉ còxGXwftwmn lZmUcưu lạiZmUc ZmUcmột màxGXwftwmu đenZmUc đxGXwftwmau đxGXwftwmớn xGXwftwmcùng cực,xGXwftwm áxGXwftwmnh mắtxGXwftwm đaeHNtf5ncng chZmUcứa đựngeHNtf5nc neHNtf5nchững tieHNtf5nca nZmUchìn oeHNtf5ncán hậnxGXwftwm, từneHNtf5ncg từZmUc từnxGXwftwmg ZmUcchữ đưxGXwftwmợc gằnZmUc ZmUcxuống mộteHNtf5nc cáeHNtf5ncch mỉeHNtf5nca mai.

“Thy ThyZmUc, eZmUcm chxGXwftwmấp nhZmUcận ăxGXwftwmn tráixGXwftwm cấmZmUc, cxGXwftwmhứ khôngxGXwftwm chấpxGXwftwm nZmUchận eHNtf5nctôi sao?”

“Chúc phúxGXwftwmc eHNtf5nccho mốeHNtf5nci tìneHNtf5nch cZmUcấm ZmUckỵ eHNtf5nccủa em…

… aeHNtf5ncnh khôeHNtf5ncng làmxGXwftwm được.”

“Đến xGXwftwmkhi nxGXwftwmào axGXwftwmnh mZmUcới xGXwftwmchịu ZmUclên kxGXwftwmế ZmUchoạch đây?”ZmUc xGXwftwmMột giọnxGXwftwmg nữZmUc cấeHNtf5nct lxGXwftwmên, đôixGXwftwm mxGXwftwmắt hưeHNtf5ncớng ZmUcvề phíxGXwftwma ÁZmUci eHNtf5ncHy đaZmUcng nhắmeHNtf5nc nghZmUciền đôeHNtf5nci xGXwftwmmắt, cảZmUc haxGXwftwmi txGXwftwmay bxGXwftwmị treHNtf5ncói cZmUchặt eHNtf5ncở phZmUcía sxGXwftwmau đaxGXwftwmng tựaxGXwftwm vàoeHNtf5nc tườngxGXwftwm xGXwftwman giấc.

“Kế hoạceHNtf5nch vẫxGXwftwmn đaeHNtf5ncng thZmUcực hiệneHNtf5nc đxGXwftwmấy teHNtf5nchôi.” xGXwftwmNgười bêneHNtf5nc kieHNtf5nca nhúeHNtf5ncn nhxGXwftwmún vxGXwftwmai, thờxGXwftwm ơeHNtf5nc đưxGXwftwma ánhZmUc mxGXwftwmắt khZmUcông xGXwftwmchút bxGXwftwmiểu ceHNtf5ncảm nhìnxGXwftwm vềZmUc phíaeHNtf5nc eHNtf5ncÁi ZmUcHy, ánheHNtf5nc ZmUcnhìn phứceHNtf5nc tạp.

“Thực xGXwftwmhiện? ĐứngZmUc xGXwftwmyên mộteHNtf5nc chỗxGXwftwm gọxGXwftwmi lZmUcà thựxGXwftwmc hiện?xGXwftwm AnZmUch đangxGXwftwm đZmUcùa à?”ZmUc CZmUcô gáxGXwftwmi kZmUcia dườxGXwftwmng nheHNtf5ncư đeHNtf5ncang mấtxGXwftwm bìneHNtf5nch ZmUctĩnh, ZmUctức ZmUcgiận quátxGXwftwm lênZmUc, gZmUciọng điệuxGXwftwm vôeHNtf5nc eHNtf5nccùng kheHNtf5ncó chịu.

“Tịnh NxGXwftwmhi, nếuZmUc muốnxGXwftwm treHNtf5ncả xGXwftwmthù eHNtf5ncthì xGXwftwmđừng xGXwftwmnên xGXwftwmvội vZmUcàng nhưeHNtf5nc thế…”ZmUc ChàZmUcng ZmUctrai ZmUckia keHNtf5nchoát khoátxGXwftwm teHNtf5ncay vxGXwftwmới TeHNtf5ncịnh xGXwftwmNhi, thậtxGXwftwm sZmUcự TeHNtf5ncịnh NheHNtf5nci ZmUcđang ZmUckhiến hắZmUcn cảeHNtf5ncm thZmUcấy cZmUcăng thẳxGXwftwmng hơnxGXwftwm tronxGXwftwmg xGXwftwmviệc thựxGXwftwmc hxGXwftwmiện keHNtf5ncế heHNtf5ncoạch, “…xGXwftwm ZmUccứ đểxGXwftwm yênxGXwftwm cheHNtf5nco bọnxGXwftwm chxGXwftwmúng ZmUctừ tZmUcừ xGXwftwmcảm xGXwftwmnhận neHNtf5ncỗi đeHNtf5ncau khZmUci xGXwftwmmất ZmUcđi eHNtf5ncmột thứZmUc quZmUcan trọng.”

Ái eHNtf5ncHy kZmUchó chịeHNtf5ncu eHNtf5nccựa mìneHNtf5nch, cảeHNtf5nc thâeHNtf5ncn ngườixGXwftwm xGXwftwmcảm thấZmUcy vôeHNtf5nc cùngxGXwftwm đaxGXwftwmu nhứceHNtf5nc, hàngxGXwftwm ZmUcmi deHNtf5ncài khẽxGXwftwm ZmUclay độngZmUc nhxGXwftwmẹ, cxGXwftwmô từxGXwftwm ZmUctừ hZmUcé mởeHNtf5nc đôZmUci mắt.

Khung cảnhxGXwftwm mờeHNtf5nc nhZmUcạt trướZmUcc mắxGXwftwmt eHNtf5ncÁi eHNtf5ncHy đZmUcang ZmUcdần eHNtf5nctrở nênZmUc sắcxGXwftwm néxGXwftwmt hơn,eHNtf5nc bầuxGXwftwm keHNtf5nchông kxGXwftwmhí ngộtZmUc ngạtxGXwftwm hiệeHNtf5ncn gZmUciờ khiếneHNtf5nc xGXwftwmcô ceHNtf5ncảm thấyeHNtf5nc eHNtf5nckhó ZmUcthở hơZmUcn eHNtf5ncbao gZmUciờ hết.

Vẫn còneHNtf5nc xGXwftwmtrong trạngZmUc tháieHNtf5nc eHNtf5ncmơ eHNtf5nchồ, ZmUccô eHNtf5ncngơ eHNtf5ncngác đưaZmUc mắtZmUc nhìZmUcn cảnhxGXwftwm vậtZmUc xunxGXwftwmg quanh.

“Tỉnh rồeHNtf5nci à?”ZmUc MộteHNtf5nc chấteHNtf5nc xGXwftwmgiọng trầmxGXwftwm khàZmUcn ZmUcvang lxGXwftwmên, mxGXwftwmột gxGXwftwmương mZmUcặt ZmUcquen ZmUcthuộc lọtZmUc vàoeHNtf5nc tầeHNtf5ncm xGXwftwmnhìn tạmZmUc thxGXwftwmời củaxGXwftwm eHNtf5ncÁi Hy.

Điền xGXwftwmHuân đeHNtf5ncang cầeHNtf5ncm trêZmUcn tZmUcay mộeHNtf5nct quảeHNtf5nc táZmUco, bướxGXwftwmc đZmUcến trướcxGXwftwm mặtZmUc eHNtf5ncÁi HxGXwftwmy vớxGXwftwmi dánZmUcg vZmUcẻ ZmUcung duZmUcng nhxGXwftwmư chẳngxGXwftwm cóZmUc chuyệxGXwftwmn gìxGXwftwm xảZmUcy ra.

“Này, xGXwftwmtại ZmUcsao eHNtf5nctôi lZmUcại ởZmUc đây?”xGXwftwm ÁixGXwftwm ZmUcHy eHNtf5ncnhíu màyZmUc nhìZmUcn ĐiềneHNtf5nc HuâneHNtf5nc, haeHNtf5nci taxGXwftwmy ZmUcbị tróeHNtf5nci chặteHNtf5nc giờxGXwftwm đâxGXwftwmy eHNtf5ncmới bZmUcắt đầueHNtf5nc cảmZmUc nhậneHNtf5nc đượcZmUc cZmUcảm gxGXwftwmiác txGXwftwmê buxGXwftwmốt nheHNtf5ncờ xGXwftwmlực ZmUcsiết củaZmUc eHNtf5ncdây xGXwftwmthừng, naeHNtf5ncy eHNtf5nclại thêZmUcm lựZmUcc txGXwftwmác độnZmUcg củaZmUc côxGXwftwm xGXwftwmđang ceHNtf5ncố cởieHNtf5nc tróxGXwftwmi leHNtf5ncại khiếneHNtf5nc nơiZmUc cổeHNtf5nc eHNtf5nctay ZmUcmỗi leHNtf5ncúc mộtZmUc đauxGXwftwm rZmUcát eHNtf5nchơn. “TênxGXwftwm khốnxGXwftwm, aneHNtf5nch lấyeHNtf5nc quyềZmUcn gìeHNtf5nc ZmUcmà tZmUcrói tôi?”

Đối dieHNtf5ncện vớeHNtf5nci áZmUcnh nxGXwftwmhìn rựxGXwftwmc xGXwftwmlửa củaxGXwftwm ÁZmUci xGXwftwmHy, ĐiềnxGXwftwm HuâeHNtf5ncn thxGXwftwmản nhieHNtf5ncên cầmZmUc tZmUcrái táZmUco trxGXwftwmên ZmUctay đưaeHNtf5nc reHNtf5nca trướcxGXwftwm mặeHNtf5nct ZmUccô, meHNtf5ncột xGXwftwmcâu hỏZmUci hếtZmUc sứceHNtf5nc “theHNtf5ncân teHNtf5nchiện” đượcZmUc txGXwftwmhốt reHNtf5nca vớiZmUc gZmUciọng điZmUcệu khiZmUcnh khỉnh.

“Biết đâxGXwftwmy làeHNtf5nc gxGXwftwmì không?”xGXwftwm ĐiềneHNtf5nc eHNtf5ncHuân đãeHNtf5nc cxGXwftwmhuyển ZmUcsự tậpeHNtf5nc truZmUcng eHNtf5nctừ ÁixGXwftwm xGXwftwmHy xGXwftwmsang teHNtf5ncrái xGXwftwmtáo ZmUcmang mZmUcột sắcZmUc màZmUcu đỏeHNtf5nc thZmUcẫm treHNtf5ncên taeHNtf5ncy, đôixGXwftwm mắZmUct chămxGXwftwm xGXwftwmchú qeHNtf5ncuan sZmUcát vậteHNtf5nc thểxGXwftwm ấy.

Đúng lxGXwftwmà xGXwftwmngớ ngẩn!

“Là táoeHNtf5nc eHNtf5ncchứ gì?!”eHNtf5nc eHNtf5ncÁi ZmUcHy lậpZmUc eHNtf5nctức lênZmUc tiếnxGXwftwmg txGXwftwmrả lờiZmUc, vìeHNtf5nc cZmUcâu hỏiZmUc củaeHNtf5nc ĐiềnZmUc ZmUcHuân nxGXwftwmgay ceHNtf5ncả ceHNtf5ncon neHNtf5ncít xGXwftwmba eHNtf5nctuổi ceHNtf5ncũng biếeHNtf5nct rõxGXwftwm teHNtf5nchứ ĐiềneHNtf5nc HxGXwftwmuân đxGXwftwmang cầmxGXwftwm trênxGXwftwm xGXwftwmtay đưZmUcợc gọiZmUc xGXwftwmlà gì.

“Sai!” MộeHNtf5nct teHNtf5ncừ eHNtf5ncphê eHNtf5ncphán ZmUcduy nhấteHNtf5nc đượceHNtf5nc ZmUccất lêneHNtf5nc, đôiZmUc mắtZmUc vôxGXwftwm xGXwftwmđịnh củaZmUc xGXwftwmĐiền HuâneHNtf5nc lướtxGXwftwm ZmUcqua ÁixGXwftwm ZmUcHy mxGXwftwmột gZmUciây, sxGXwftwmau đóeHNtf5nc tiếpeHNtf5nc eHNtf5nctục mZmUcân meHNtf5ncê eHNtf5ncquả txGXwftwmáo trxGXwftwmên taxGXwftwmy, ZmUcvô thứcZmUc nói.xGXwftwm “LàxGXwftwm trxGXwftwmái cấmxGXwftwm đấy.”

“Trái cấeHNtf5ncm?” CxGXwftwmâu eHNtf5nctrả lờeHNtf5nci củxGXwftwma ĐiềneHNtf5nc HuxGXwftwmân khiếnZmUc eHNtf5ncÁi eHNtf5ncHy xGXwftwmhết sứxGXwftwmc nxGXwftwmgạc nhZmUciên, đxGXwftwmôi mắteHNtf5nc côxGXwftwm mởZmUc txGXwftwmo nxGXwftwmhìn ĐixGXwftwmền HuânZmUc khZmUcông chớpZmUc mắt.

“Cô xGXwftwmđã txGXwftwmừng ZmUcđược neHNtf5ncghe kểeHNtf5nc xGXwftwmvề thứZmUc nàeHNtf5ncy cxGXwftwmhưa?” TrZmUcên môZmUci ĐZmUciền xGXwftwmHuân nởeHNtf5nc mộtZmUc xGXwftwmnụ cườieHNtf5nc kZmUchinh eHNtf5ncbỉ, áxGXwftwmnh eHNtf5ncmắt vZmUcẫn dZmUcán chặeHNtf5nct vxGXwftwmào trZmUcái táoeHNtf5nc trêZmUcn tayeHNtf5nc. “TZmUcrên eHNtf5ncthế giaZmUcn này,xGXwftwm cóxGXwftwm mộtxGXwftwm tZmUchứ đượceHNtf5nc gọiZmUc leHNtf5ncà tìZmUcnh yZmUcêu trxGXwftwmái cấm.”

“Anh điêxGXwftwmn eHNtf5ncrồi àeHNtf5nc? TZmUcrái cấmxGXwftwm rồiZmUc ZmUclại tìnhZmUc yêuxGXwftwm treHNtf5ncái cấmxGXwftwm, cuốxGXwftwmi cùnxGXwftwmg anxGXwftwmh đangxGXwftwm leHNtf5ncảm nhảeHNtf5ncm cáixGXwftwm gìxGXwftwm thế?”ZmUc ZmUcÁi HxGXwftwmy tứeHNtf5ncc giậneHNtf5nc queHNtf5ncát xGXwftwmvào mặteHNtf5nc ĐeHNtf5nciền HuâxGXwftwmn, leHNtf5ncúc nZmUcày màZmUc hZmUcắn xGXwftwmcòn cóxGXwftwm tâmZmUc trạngxGXwftwm kểeHNtf5nc chuyệnZmUc chxGXwftwmo ZmUccô nZmUcghe ư?

Sự tứZmUcc gZmUciận củaZmUc cxGXwftwmô dườneHNtf5ncg nhưZmUc ZmUcđã gầnZmUc chạmZmUc đếnZmUc eHNtf5ncmức đZmUcỉnh đixGXwftwmểm, neHNtf5nchưng lạieHNtf5nc độtxGXwftwm ngZmUcột dxGXwftwmịu xuốnZmUcg xGXwftwmsau ZmUccâu xGXwftwmnói tiếpxGXwftwm theZmUco eHNtf5nccủa ĐiềnxGXwftwm Huân.

“Minh Vỹ,ZmUc xGXwftwmhắn đãxGXwftwm vướngZmUc vàoeHNtf5nc xGXwftwmtình yxGXwftwmêu txGXwftwmrái cấm.”

Ái eHNtf5ncHy txGXwftwmròn meHNtf5ncắt xGXwftwmnhìn ĐiềnxGXwftwm ZmUcHuân, khZmUcông thểeHNtf5nc tixGXwftwmn đượceHNtf5nc teHNtf5nchính gxGXwftwmiác eHNtf5nccủa mìeHNtf5ncnh vừaZmUc tiếZmUcp ZmUcthu đượceHNtf5nc nhữZmUcng gìeHNtf5nc. ZmUcMinh eHNtf5ncVỹ… tìnxGXwftwmh yêueHNtf5nc eHNtf5nctrái cấm?

Cô độteHNtf5nc nxGXwftwmgột lạxGXwftwmi cảmxGXwftwm thấyeHNtf5nc khóeHNtf5nc tZmUchở, mxGXwftwmột gưZmUcơng xGXwftwmmặt xGXwftwmkhác lạixGXwftwm đượeHNtf5ncc cheHNtf5nciếu chậmeHNtf5nc rZmUca trướcxGXwftwm meHNtf5ncắt dZmUcù cxGXwftwmho cxGXwftwmô mớieHNtf5nc ZmUcchỉ trôeHNtf5ncng thấyeHNtf5nc cZmUcô ấyeHNtf5nc đxGXwftwmược dueHNtf5ncy nhZmUcất eHNtf5ncmột lần.

Thy Thy…xGXwftwm MiZmUcnh VỹxGXwftwm vướngxGXwftwm vxGXwftwmào txGXwftwmình yêueHNtf5nc tráieHNtf5nc cấm,ZmUc xGXwftwmthì câZmUcu trảZmUc lờieHNtf5nc cuốxGXwftwmi cùZmUcng vàxGXwftwm chíneHNtf5nch eHNtf5ncxác nhxGXwftwmất dZmUcĩ nheHNtf5nciên làxGXwftwm ThZmUcy Thy.

“Cô cóZmUc muốZmUcn xGXwftwmbiết khôeHNtf5ncng? xGXwftwmNhững eHNtf5ncgì đãeHNtf5nc xeHNtf5ncảy rxGXwftwma vớiZmUc họ?”xGXwftwm ĐiềnZmUc xGXwftwmHuân nhxGXwftwmìn ÁeHNtf5nci HxGXwftwmy ceHNtf5ncười khẩy,xGXwftwm nhưeHNtf5ncng tronZmUcg ánxGXwftwmh mxGXwftwmắt lạiZmUc hiệeHNtf5ncn rõeHNtf5nc meHNtf5ncột nỗixGXwftwm cZmUcay đắnxGXwftwmg tộtxGXwftwm cùnZmUcg. “ZmUcThy xGXwftwmThy ZmUcđã chọZmUcn hắxGXwftwmn, ZmUcmà khôZmUcng chọxGXwftwmn tôi.”

Lúc eHNtf5ncnày, bỗneHNtf5ncg xGXwftwmdưng ÁeHNtf5nci xGXwftwmHy lạZmUci xGXwftwmcó cảeHNtf5ncm giácZmUc đồnZmUcg cxGXwftwmảm vớiZmUc ĐiZmUcền HuâZmUcn.

Không phảxGXwftwmi ZmUclà deHNtf5nco ZmUccô từngZmUc vZmUcướng vàoZmUc hoànxGXwftwm cảnheHNtf5nc ấZmUcy,

mà ZmUclà deHNtf5nco eHNtf5ncánh meHNtf5ncắt ĐiềZmUcn HxGXwftwmuân đãxGXwftwm nóieHNtf5nc lênZmUc tZmUcất cả.

Nỗi đaeHNtf5ncu kieHNtf5nca đZmUcang dầnxGXwftwm xGXwftwmhiện rõxGXwftwm troneHNtf5ncg đôiZmUc mắtxGXwftwm mxGXwftwmang mộteHNtf5nc mZmUcàu đenxGXwftwm đậZmUcm ZmUcnhư tácZmUch eHNtf5nccafe đắeHNtf5ncng cxGXwftwmủa ĐiềeHNtf5ncn xGXwftwmHuân, vếtZmUc thươneHNtf5ncg lòngeHNtf5nc khxGXwftwmông nhữngxGXwftwm khônxGXwftwmg eHNtf5nchề peHNtf5nchai nhạteHNtf5nc… txGXwftwmhậm ceHNtf5nchí cònZmUc trởxGXwftwm nêneHNtf5nc đaZmUcu đớneHNtf5nc hơnxGXwftwm baZmUco giờxGXwftwm hết.

“Tôi eHNtf5ncđã giếZmUct ThZmUcy ThyxGXwftwm.” ZmUcÁi HeHNtf5ncy eHNtf5ncvẫn chưaZmUc kZmUcịp mởxGXwftwm eHNtf5nclời tZmUchì giọngxGXwftwm ZmUcnói ZmUcgấp xGXwftwmgáp củeHNtf5nca xGXwftwmĐiền HueHNtf5ncân lạiZmUc veHNtf5ncang leHNtf5ncên, xGXwftwmchất gieHNtf5ncọng eHNtf5nckhông chúxGXwftwmt biểuxGXwftwm cảm.

À, ZmUcthì xGXwftwmra hắeHNtf5ncn eHNtf5ncđã giếteHNtf5nc ZmUcThy TheHNtf5ncy neHNtf5ncên hZmUcắn mớieHNtf5nc ZmUcđau khổeHNtf5nc vZmUcà xGXwftwmdằn vZmUcặt xGXwftwmnhư thế!

Khoan đã,eHNtf5nc hìeHNtf5ncnh nhưeHNtf5nc eHNtf5ncđang xGXwftwmcó cZmUchút nhầmeHNtf5nc leHNtf5ncẫn xGXwftwmgì đóeHNtf5nc ZmUcở eHNtf5ncđây! NgườixGXwftwm giếxGXwftwmt ZmUcThy TZmUchy ZmUclà bZmUcà HeHNtf5ncàn ceHNtf5ncơ mà.

“Không phảiZmUc eHNtf5nclà meHNtf5ncẹ eHNtf5ncMinh VỹxGXwftwm ZmUcgiết ThxGXwftwmy ZmUcThy sZmUcao?” CôeHNtf5nc bấxGXwftwmt geHNtf5nciác eHNtf5ncnhích vềeHNtf5nc phíaxGXwftwm saZmUcu ZmUcmột ceHNtf5nchút, cxGXwftwmau ZmUcmày nxGXwftwmhìn ĐiềnxGXwftwm HuZmUcân nghZmUci hoặc.

“Đúng, làZmUc eHNtf5ncbà teHNtf5nca ZmUcgiết!” ĐiềnZmUc HZmUcuân vẫnxGXwftwm chxGXwftwmú ZmUctâm vàeHNtf5nco tZmUcrái teHNtf5ncáo ZmUctrên tayeHNtf5nc, môngZmUc lZmUcung treHNtf5ncả lời.

“Thế eHNtf5nctại saxGXwftwmo aZmUcnh lạiZmUc bảoZmUc anxGXwftwmh giếtZmUc xGXwftwmThy TeHNtf5nchy?” eHNtf5ncĐúng làxGXwftwm têZmUcn kheHNtf5ncó hiểZmUcu, cxGXwftwmàng heHNtf5ncỏi txGXwftwmhì lạZmUci càneHNtf5ncg rối!

Cô bắeHNtf5nct eHNtf5ncđầu mấtZmUc bZmUcình tĩnh…

“Bà eHNtf5ncta xGXwftwmtrực tiếpxGXwftwm geHNtf5nciết ThZmUcy ThyxGXwftwm, cònxGXwftwm txGXwftwmôi lZmUcà ZmUckẻ giáZmUcn tiếpxGXwftwm…” TeHNtf5nchêm mộZmUct cZmUcâu trảeHNtf5nc lZmUcời hếtxGXwftwm sứcxGXwftwm thảnZmUc ZmUcnhiên, độtZmUc ngộtxGXwftwm ĐiềneHNtf5nc xGXwftwmHuân ngeHNtf5ncước ZmUclên nhìneHNtf5nc eHNtf5ncthẳng veHNtf5ncào mxGXwftwmặt eHNtf5ncÁi HyZmUc, nởZmUc mộtZmUc nụxGXwftwm cưeHNtf5ncời xảoxGXwftwm trá,ZmUc “…ZmUc côZmUc còZmUcn gìeHNtf5nc thZmUcắc mắcZmUc txGXwftwmhì hỏixGXwftwm hếtZmUc eHNtf5ncđi, tôxGXwftwmi sxGXwftwmẵn ZmUcsàng trảZmUc eHNtf5nclời, xeZmUcm nhZmUcư đóxGXwftwm làeHNtf5nc âxGXwftwmn xGXwftwmhuệ tôieHNtf5nc tặZmUcng chxGXwftwmo cZmUcô trướcxGXwftwm xGXwftwmkhi chết.”

“Này, ăxGXwftwmn nóixGXwftwm ZmUccho cẩnZmUc thậnxGXwftwm, aeHNtf5ncnh bxGXwftwmảo aZmUci chếZmUct?” xGXwftwmÁi eHNtf5ncHy lạixGXwftwm mộteHNtf5nc eHNtf5nclần nữxGXwftwma khôZmUcng k

ì

m đeHNtf5ncược eHNtf5ncmà quZmUcát xGXwftwmvào mZmUcặt ĐiềnZmUc eHNtf5ncHuân, đôeHNtf5nci meHNtf5ncắt trZmUcong eHNtf5ncsáng ZmUckia cũnxGXwftwmg txGXwftwmrừng lZmUcên eHNtf5ncoán hận.

“Tôi khxGXwftwmông đảmZmUc bxGXwftwmảo eHNtf5ncai sẽZmUc chếxGXwftwmt…” ZmUcĐiền HueHNtf5ncân nxGXwftwmhún neHNtf5nchún veHNtf5ncai, gxGXwftwmương mặeHNtf5nct vZmUcẫn beHNtf5ncình teHNtf5ncĩnh mộtxGXwftwm cáxGXwftwmch keHNtf5ncỳ lạ.xGXwftwm “xGXwftwm… xGXwftwmba tiếngZmUc nữa,xGXwftwm nơixGXwftwm nàxGXwftwmy sẽZmUc bixGXwftwmến ZmUcthành treHNtf5nco bụi.”

Ba tixGXwftwmếng? TrxGXwftwmo bụi?

Sao hxGXwftwmôm nZmUcay cáixGXwftwm ZmUctên teHNtf5ncâm txGXwftwmhần nxGXwftwmày lxGXwftwmại ZmUcnói toZmUcàn nhữnZmUcg điềuZmUc khZmUcó ZmUchiểu, mộtZmUc eHNtf5nclần neHNtf5ncữa xGXwftwmcô lạieHNtf5nc xGXwftwmphải cấtxGXwftwm txGXwftwmiếng hỏi.

“Ý aeHNtf5ncnh eHNtf5nclà gìZmUc?” CZmUcả ngườxGXwftwmi ÁxGXwftwmi HZmUcy ZmUcbắt đầueHNtf5nc ZmUcrun lên,eHNtf5nc nóiZmUc chuyệnZmUc vớieHNtf5nc txGXwftwmên nàeHNtf5ncy quảxGXwftwm tZmUchật tiêuZmUc haeHNtf5nco nhiềueHNtf5nc sứcZmUc ZmUclực khôZmUcng ZmUcthể tưởng.xGXwftwm “eHNtf5ncAnh địnhxGXwftwm phZmUcá huỷZmUc eHNtf5ncchỗ nàZmUcy à?”

Hít thZmUcở, híxGXwftwmt theHNtf5ncở nào…eHNtf5nc eHNtf5ncbình txGXwftwmĩnh, ZmUcbình tĩnheHNtf5nc nào…eHNtf5nc cxGXwftwmô đeHNtf5ncang ZmUccố gắZmUcng điềmeHNtf5nc xGXwftwmtĩnh heHNtf5ncết ZmUcsức cóeHNtf5nc theHNtf5ncể đểeHNtf5nc khônxGXwftwmg cZmUcó thêmeHNtf5nc bZmUcất cZmUcứ hàneHNtf5nch độZmUcng nZmUcào qxGXwftwmuá keHNtf5ncích độeHNtf5ncng nữa.

“Bingo! TôieHNtf5nc đãeHNtf5nc đặtxGXwftwm ZmUcbom xuZmUcng quanxGXwftwmh nơZmUci nàyZmUc rồi…”xGXwftwm ĐiềnxGXwftwm HuâxGXwftwmn đưaxGXwftwm tráeHNtf5nci xGXwftwmtáo kieHNtf5nca lêZmUcn xGXwftwmmiệng, cắZmUcn meHNtf5ncột miếngZmUc, teHNtf5nciếp ZmUctục nóZmUci vớixGXwftwm vẻeHNtf5nc keHNtf5nchinh đời,xGXwftwm “…eHNtf5nc sớmZmUc thôi!”

“Tránh raeHNtf5nc.” HạxGXwftwmo TheHNtf5ncần xôZmUcng vàZmUco xGXwftwmtoà biệeHNtf5nct thựeHNtf5nc lộeHNtf5ncng lẫxGXwftwmy củeHNtf5nca tổZmUc eHNtf5ncchức KZmUcnight, gạtZmUc mạnhxGXwftwm đáeHNtf5ncm cậZmUcn vệZmUc trướceHNtf5nc mặZmUct saxGXwftwmng meHNtf5ncột bênZmUc, xGXwftwmquát lớn.eHNtf5nc “LậpZmUc tứZmUcc ZmUcgọi HàZmUcn MieHNtf5ncnh VỹxGXwftwm reHNtf5nca đâyZmUc eHNtf5nccho tôi!”

“Chuyện gìZmUc?” MixGXwftwmnh VỹZmUc cắteHNtf5nc ngaZmUcng lờeHNtf5nci nxGXwftwmói cZmUcủa HạoeHNtf5nc ThầneHNtf5nc, xGXwftwmvẫn làxGXwftwm cZmUcái gixGXwftwmọng điệeHNtf5ncu lạnhZmUc leHNtf5ncùng vốnZmUc có.

“Ung dueHNtf5ncng qxGXwftwmuá nhZmUcỉ? ĐiềnZmUc HuânxGXwftwm bắteHNtf5nc ÁeHNtf5nci eHNtf5ncHy đZmUci rồi!”ZmUc HạxGXwftwmo xGXwftwmThần dườngxGXwftwm nhưZmUc đanZmUcg rơixGXwftwm vxGXwftwmào trZmUcạng xGXwftwmthái hoảngZmUc loạeHNtf5ncn, đôxGXwftwmi eHNtf5ncmắt phứceHNtf5nc tạeHNtf5ncp căxGXwftwmng thẳeHNtf5ncng xGXwftwmnhìn anhZmUc, geHNtf5ncấp gáxGXwftwmp lêxGXwftwmn tiếng.

“Khi nàoxGXwftwm?” eHNtf5ncTừ pxGXwftwmhía bZmUcên kZmUcia ZmUcdường nhZmUcư đxGXwftwmã ZmUccó ZmUcphản ứnxGXwftwmg, bướcxGXwftwm xGXwftwmchân củaZmUc axGXwftwmnh bắtZmUc đầxGXwftwmu nZmUchanh ZmUchơn, aZmUcnh bướceHNtf5nc đếxGXwftwmn nắZmUcm leHNtf5ncấy cổxGXwftwm áxGXwftwmo ceHNtf5ncủa HeHNtf5ncạo ThầxGXwftwmn ZmUcxốc lxGXwftwmên, gằnZmUc gxGXwftwmiọng. “ỞeHNtf5nc đâu?”

Hạo ThầnxGXwftwm eHNtf5nccũng khôneHNtf5ncg đểxGXwftwm yZmUcên chZmUco MxGXwftwminh ZmUcVỹ làeHNtf5ncm xGXwftwmcàn nxGXwftwmhư tZmUchế, đxGXwftwmưa teHNtf5ncay ZmUcđẩy mạnhZmUc anxGXwftwmh ZmUcra, sửaxGXwftwm lạixGXwftwm ZmUccổ xGXwftwmáo, cậuxGXwftwm tứceHNtf5nc giậxGXwftwmn quátZmUc lên.

“Là nxGXwftwmơi từngeHNtf5nc xGXwftwmxảy xGXwftwmra xGXwftwmán xGXwftwmmạng ceHNtf5ncủa ThZmUcy Thy!”

Chap 36

Bước đeHNtf5nci cùngeHNtf5nc txGXwftwmử thần

“Tên khốnxGXwftwm ZmUckia, aneHNtf5nch địnheHNtf5nc làxGXwftwmm gxGXwftwmì vậyZmUc hảxGXwftwm? ĐặteHNtf5nc ZmUcbom leHNtf5ncà teHNtf5nchế nàZmUco?” NgaeHNtf5ncy xGXwftwmsau cZmUcâu treHNtf5ncả lờixGXwftwm eHNtf5nchết sứceHNtf5nc thảeHNtf5ncn nhiênxGXwftwm eHNtf5nccủa ĐiZmUcền Huân,eHNtf5nc ÁieHNtf5nc HxGXwftwmy khôngxGXwftwm thểZmUc khôxGXwftwmng ZmUcmất bìnheHNtf5nc tĩeHNtf5ncnh, cảeHNtf5nc ngườieHNtf5nc eHNtf5nccô ruxGXwftwmn lênZmUc từnxGXwftwmg đợt,eHNtf5nc đôZmUci mắteHNtf5nc oánZmUc hậnZmUc chiếeHNtf5ncu thẳngZmUc vZmUcào kZmUcẻ đxGXwftwmang txGXwftwmỏ tháeHNtf5nci độeHNtf5nc “bấteHNtf5nc cầxGXwftwmn đời”eHNtf5nc trướcxGXwftwm mặt.

“Đây ZmUcchỉ làxGXwftwm mộeHNtf5nct phầnxGXwftwm tronZmUcg kếxGXwftwm hoạxGXwftwmch ZmUccủa teHNtf5ncôi, nZmUcếu xGXwftwmcô cZmUcứ tỏZmUc xGXwftwmcái tZmUchái độeHNtf5nc xấcxGXwftwm xưxGXwftwmợc đóxGXwftwm teHNtf5nchì xGXwftwmngay cảeHNtf5nc âeHNtf5ncn huZmUcệ ZmUccuối cùnxGXwftwmg cũnxGXwftwmg khôngeHNtf5nc xGXwftwmthể thựxGXwftwmc xGXwftwmhiện đượcZmUc đxGXwftwmâu đấy.”ZmUc ĐixGXwftwmền eHNtf5ncHuân tiếZmUcp xGXwftwmtục neHNtf5ncói đềueHNtf5nc đềZmUcu, giọxGXwftwmng điệueHNtf5nc dườnZmUcg nhxGXwftwmư chZmUcẳng ZmUchề ceHNtf5ncó eHNtf5ncchút beHNtf5ncận tâeHNtf5ncm vềxGXwftwm xGXwftwmÁi eHNtf5ncHy, chỉxGXwftwm trảZmUc lờixGXwftwm ZmUctheo phảeHNtf5ncn ứng.

“Có thậtxGXwftwm anxGXwftwmh sẽZmUc eHNtf5nctrả lờxGXwftwmi mọieHNtf5nc thắeHNtf5ncc eHNtf5ncmắc củaxGXwftwm tôi?ZmUc” ÁxGXwftwmi xGXwftwmHy gZmUcườm gưxGXwftwmờm ĐiềnxGXwftwm HuâneHNtf5nc neHNtf5nchư thxGXwftwmể khôeHNtf5ncng txGXwftwmin được,eHNtf5nc cảxGXwftwm ngườiZmUc cứeHNtf5nc nhíceHNtf5nch dxGXwftwmần vềeHNtf5nc phZmUcía ZmUcsau ZmUccho đếnZmUc xGXwftwmkhi tựZmUca hẳxGXwftwmn vxGXwftwmào tường.

Phía ZmUcbên kZmUcia, ĐixGXwftwmền HuâxGXwftwmn gậteHNtf5nc nhẹZmUc đầu,xGXwftwm teHNtf5ncrái eHNtf5nctáo xGXwftwmkia vẫxGXwftwmn ZmUctiếp tụZmUcc đượcZmUc đưaZmUc lênxGXwftwm miệng.

“Anh bảoeHNtf5nc xGXwftwmtôi lZmUcà ngxGXwftwmuyên nxGXwftwmhân xGXwftwmgây eHNtf5ncra ceHNtf5ncái ZmUcchết ceHNtf5ncho cảZmUc geHNtf5ncia đìZmUcnh teHNtf5ncôi, vậyxGXwftwm ZmUcai leHNtf5ncà ngườixGXwftwm đxGXwftwmã gZmUciết họeHNtf5nc?” ChấteHNtf5nc xGXwftwmgiọng xGXwftwmÁi ZmUcHy thoáxGXwftwmng rxGXwftwmun rẩxGXwftwmy, ZmUccô đZmUcã dồnZmUc hếeHNtf5nct ceHNtf5ncan đảZmUcm đểZmUc đặxGXwftwmt vxGXwftwmào câxGXwftwmu hỏiZmUc ấy.

“Là tôiZmUc…” ĐiềnxGXwftwm HuâxGXwftwmn lxGXwftwmiếc xGXwftwmsơ queHNtf5nca ZmUcngười ÁZmUci ZmUcHy, eHNtf5nchời hợtZmUc đxGXwftwmáp eHNtf5nclại, sZmUcau đóxGXwftwm đứngxGXwftwm dậyxGXwftwm neHNtf5ncém meHNtf5ncạnh tráeHNtf5nci táeHNtf5nco trênZmUc eHNtf5nctay xuốxGXwftwmng ZmUcsàn, “…ZmUc lxGXwftwmà tôiZmUc giếtxGXwftwm đấy.”

Ái eHNtf5ncHy lxGXwftwmặng ngườiZmUc xGXwftwmsau ceHNtf5ncâu trxGXwftwmả lờixGXwftwm dứZmUct eHNtf5nckhoát cZmUcủa ĐiềneHNtf5nc HueHNtf5ncân, đxGXwftwmôi mắtxGXwftwm bắteHNtf5nc đầxGXwftwmu trởeHNtf5nc neHNtf5ncên mờeHNtf5nc nhạt.

Kẻ đanZmUcg xGXwftwmđứng trướcxGXwftwm mặeHNtf5nct ZmUccô xGXwftwmchính lZmUcà kẻZmUc đxGXwftwmã nhẫnxGXwftwm eHNtf5nctâm khiếeHNtf5ncn côeHNtf5nc xGXwftwmmất ZmUctrọn vẹnZmUc cảZmUc mộtZmUc gieHNtf5nca đình!!

Đáng ZmUctrách hxGXwftwmơn, eHNtf5nchắn khôngZmUc heHNtf5ncề cóxGXwftwm bấtxGXwftwm cứxGXwftwm mộtZmUc tháZmUci độZmUc nàeHNtf5nco gọxGXwftwmi eHNtf5nclà hốiZmUc xGXwftwmlỗi, thậxGXwftwmm eHNtf5ncchí cònxGXwftwm txGXwftwmỏ vẻeHNtf5nc kêxGXwftwmnh kieHNtf5ncệu kxGXwftwmhi xGXwftwmnhắc đếnZmUc chuyệneHNtf5nc này.

“Anh… aeHNtf5ncnh…” ÁixGXwftwm ZmUcHy xGXwftwmlúc nàyeHNtf5nc khZmUcông txGXwftwmhể eHNtf5ncnào diZmUcễn xGXwftwmtả eHNtf5ncđược theHNtf5ncứ cảeHNtf5ncm xúeHNtf5ncc keHNtf5nchinh thườngeHNtf5nc ZmUcvà ghêxGXwftwm tởZmUcm xGXwftwmkẻ trưeHNtf5ncớc mZmUcặt, đôieHNtf5nc mxGXwftwmôi eHNtf5ncmấp mxGXwftwmáy khônZmUcg thốxGXwftwmt xGXwftwmnên lời.

“Sao? ChẳneHNtf5ncg phảieHNtf5nc xGXwftwmcô mZmUcuốn bZmUciết sao?”eHNtf5nc KhoéxGXwftwm xGXwftwmmôi ĐiềnZmUc HuxGXwftwmân eHNtf5ncnhếch lêneHNtf5nc, vẫneHNtf5nc eHNtf5nccái vẻxGXwftwm mặteHNtf5nc cháneHNtf5nc ZmUcđời ấy.

“Đồ khốnxGXwftwm! AnZmUch khôngZmUc pZmUchải làxGXwftwm ZmUccon eHNtf5ncngười!” xGXwftwmÁi ZmUcHy kíxGXwftwmch độeHNtf5ncng hxGXwftwmét lên,xGXwftwm dòZmUcng lệeHNtf5nc lăneHNtf5nc dàZmUci ZmUctrên geHNtf5ncò máeHNtf5nc, nheHNtf5ncẹ nheHNtf5ncàng đeHNtf5ncáp đấteHNtf5nc mộxGXwftwmt giZmUcọt phZmUca lêZmUc xGXwftwmtinh tuZmUcý kếeHNtf5nct hxGXwftwmợp eHNtf5ncgiữa nỗieHNtf5nc đaeHNtf5ncu vàxGXwftwm xGXwftwmthù hận.eHNtf5nc “TôiZmUc đãxGXwftwm eHNtf5nclàm ZmUcgì nZmUcên tộieHNtf5nc eHNtf5ncvới aeHNtf5ncnh saeHNtf5nco? ChỉZmUc vìZmUc tZmUcôi gixGXwftwmống eHNtf5ncThy TZmUchy màeHNtf5nc anZmUch nỡZmUc nZmUchẫn tâeHNtf5ncm giếteHNtf5nc họZmUc saoxGXwftwm? ĐeHNtf5ncồ máuxGXwftwm lạZmUcnh, ZmUcđồ bấeHNtf5nct eHNtf5ncnhân tính!”

“Đúng, eHNtf5ncnhưng tộxGXwftwmi xGXwftwmlỗi lớnZmUc xGXwftwmnhất ởZmUc ceHNtf5ncô keHNtf5nchông ZmUcphải làeHNtf5nc mZmUcang gươnZmUcg mặteHNtf5nc giốnxGXwftwmg eHNtf5ncThy ThxGXwftwmy ceHNtf5ncủa teHNtf5ncôi…” ĐiềnxGXwftwm HZmUcuân đZmUcứng đốiZmUc diZmUcện veHNtf5ncới ÁixGXwftwm HyeHNtf5nc, eHNtf5nctừ ZmUctừ ZmUccúi eHNtf5ncngười xuốZmUcng, đưZmUca tZmUcay xGXwftwmnâng mặteHNtf5nc ZmUccô lZmUcên, “…ZmUc màxGXwftwm eHNtf5nclà xGXwftwmvì eHNtf5nccô đãxGXwftwm đxGXwftwmược xGXwftwmchọn leHNtf5ncàm ZmUcvợ ceHNtf5ncủa hắneHNtf5nc. ĐoáneHNtf5nc xemxGXwftwm, xGXwftwmcô nghĩZmUc ZmUckế hoạcheHNtf5nc lxGXwftwmần trướceHNtf5nc leHNtf5ncà dZmUco aZmUci đặtZmUc ra?”

Điền HxGXwftwmuân tiếpeHNtf5nc tụceHNtf5nc ZmUckề sátZmUc gươngxGXwftwm ZmUcmặt xGXwftwmcủa mìZmUcnh lạZmUci xGXwftwmgần ZmUcÁi HZmUcy, áxGXwftwmnh mắteHNtf5nc ZmUcvẫn hằnZmUc nhữeHNtf5ncng teHNtf5ncia xGXwftwmnhìn đZmUcau đớeHNtf5ncn nhưneHNtf5ncg đôixGXwftwm mxGXwftwmôi kieHNtf5nca lạxGXwftwmi xGXwftwmlộ eHNtf5ncrõ meHNtf5ncột xGXwftwmnụ cườZmUci nxGXwftwmửa miệng.

“Do… aZmUcnh?” ÁxGXwftwmi ZmUcHy eHNtf5nccau màZmUcy, đôixGXwftwm xGXwftwmmôi khZmUcẽ mấxGXwftwmp eHNtf5ncmáy, xGXwftwmdĩ nxGXwftwmhiên thứeHNtf5nc ÁeHNtf5nci ZmUcHy nhxGXwftwmận đượcZmUc lZmUcà mộtZmUc eHNtf5nccái gậtZmUc đầuZmUc dứteHNtf5nc khoát.

“Xem rxGXwftwma cZmUcô cũngeHNtf5nc xGXwftwmkhông đếnZmUc nỗeHNtf5nci neHNtf5ncgốc lZmUcắm nhỉ?xGXwftwm PhảixGXwftwm, cóeHNtf5nc ZmUcthể ZmUccho lZmUcà txGXwftwmừ đxGXwftwmầu đếZmUcn cuối…”xGXwftwm ĐxGXwftwmiền HxGXwftwmuân nóiZmUc lấxGXwftwmp lZmUcửng, kèmZmUc theeHNtf5nco đZmUcộng xGXwftwmtác hấxGXwftwmt mặtZmUc eHNtf5ncÁi eHNtf5ncHy seHNtf5ncang meHNtf5ncột bêneHNtf5nc, nụxGXwftwm cườieHNtf5nc trêxGXwftwmn môxGXwftwmi eHNtf5ncđã ZmUchoàn txGXwftwmoàn biếeHNtf5ncn mấxGXwftwmt, “…eHNtf5nc ZmUctất cảxGXwftwm mọxGXwftwmi chuyệZmUcn đềueHNtf5nc eHNtf5ncdo tôZmUci sắpeHNtf5nc đặt.”

“Tất cả?”eHNtf5nc ÁxGXwftwmi eHNtf5ncHy ngheHNtf5nci hoặeHNtf5ncc hỏixGXwftwm lạieHNtf5nc thZmUcêm meHNtf5ncột lầnZmUc nữa,eHNtf5nc nheHNtf5ncư ZmUcđể khẳngZmUc địnhZmUc ZmUclại ceHNtf5ncâu nóZmUci củaZmUc neHNtf5ncgười đốxGXwftwmi diện.

“Đúng, đểxGXwftwm thựxGXwftwmc hiệnZmUc vZmUcà đảmeHNtf5nc bảxGXwftwmo kếeHNtf5nc ZmUchoạch sZmUcẽ thànxGXwftwmh côxGXwftwmng đúngxGXwftwm nhưeHNtf5nc nhữngxGXwftwm xGXwftwmgì ZmUctôi mZmUcong đợi,xGXwftwm tôeHNtf5nci eHNtf5nccó thểeHNtf5nc làZmUcm ZmUctất cả…”eHNtf5nc ĐôeHNtf5nci mắtxGXwftwm môneHNtf5ncg eHNtf5nclung xGXwftwmcủa ĐiềxGXwftwmn HZmUcuân chợteHNtf5nc đổZmUci hướngZmUc nZmUchìn, bxGXwftwmàn txGXwftwmay eHNtf5ncđưa lênZmUc vuốteHNtf5nc nheHNtf5ncẹ máxGXwftwmi tócZmUc maZmUcng màuxGXwftwm nâuxGXwftwm đậmZmUc hệtxGXwftwm neHNtf5nchư tZmUcách caeHNtf5ncfe ZmUcsữa đặcxGXwftwm teHNtf5ncrưng cxGXwftwmủa ZmUcÁi HeHNtf5ncy, “…eHNtf5nc eHNtf5nccô ngxGXwftwmhĩ chuyeHNtf5ncện leHNtf5ncàm gxGXwftwmiấy xéZmUct nghiệmZmUc AxGXwftwmDN geHNtf5nciả xGXwftwmđể chứngeHNtf5nc thựxGXwftwmc ceHNtf5ncô khônxGXwftwmg eHNtf5nchề cóeHNtf5nc quaxGXwftwmn hệeHNtf5nc huyZmUcết thốngZmUc eHNtf5ncvới gZmUcia đZmUcình eHNtf5nchọ VươeHNtf5ncng cóxGXwftwm quáeHNtf5nc keHNtf5nchó vớixGXwftwm tôixGXwftwm không?”

“Chuyện aeHNtf5ncnh TriếeHNtf5nct DạxGXwftwm lênxGXwftwm kZmUcế eHNtf5nchoạch beHNtf5ncắt eHNtf5nccóc teHNtf5ncôi ZmUcvà làmxGXwftwm ZmUchại MeHNtf5ncinh VỹeHNtf5nc… cũxGXwftwmng lxGXwftwmà dxGXwftwmo anheHNtf5nc?” ÁeHNtf5nci HZmUcy bZmUcắt ZmUcđầu ceHNtf5ncảm theHNtf5ncấy choángeHNtf5nc, theHNtf5ncật sựeHNtf5nc nhZmUcững chuyệnZmUc ceHNtf5ncô vừaZmUc đượeHNtf5ncc ZmUcnghe đãeHNtf5nc vượeHNtf5nct qZmUcuá seHNtf5ncức chịeHNtf5ncu đựngZmUc eHNtf5nccủa mình.

“Dĩ nhieHNtf5ncên, txGXwftwmôi eHNtf5ncbiết xGXwftwmrõ teHNtf5ncên đóxGXwftwm thưZmUcơng yêeHNtf5ncu côeHNtf5nc eHNtf5ncem eHNtf5ncgái xGXwftwmduy nhấtZmUc củaZmUc mìnhZmUc đếeHNtf5ncn mứeHNtf5ncc nàoZmUc, nZmUchưng hắneHNtf5nc ceHNtf5ncũng cóZmUc mxGXwftwmột nxGXwftwmgười coxGXwftwmn gáZmUci quxGXwftwman trọngeHNtf5nc khôngZmUc kZmUcém. TiếcZmUc rằxGXwftwmng, sxGXwftwminh ZmUcmạng củaZmUc ngxGXwftwmười ZmUccon gáieHNtf5nc xGXwftwmmà hắnZmUc yeHNtf5ncêu thươxGXwftwmng heHNtf5ncơn cảeHNtf5nc cxGXwftwmô đxGXwftwmang nằmeHNtf5nc trxGXwftwmong taeHNtf5ncy tôi…”eHNtf5nc ĐixGXwftwmền HuâneHNtf5nc tZmUciếp tụceHNtf5nc thảneHNtf5nc nheHNtf5nciên xGXwftwmtrả lờieHNtf5nc, siếtxGXwftwm chặtxGXwftwm bxGXwftwmàn xGXwftwmtay đanZmUcg vuốeHNtf5nct meHNtf5ncái ZmUctóc củaZmUc xGXwftwmÁi HxGXwftwmy, đôieHNtf5nc mắtxGXwftwm ZmUclại eHNtf5nctrở vZmUcề vớixGXwftwm hướngeHNtf5nc xGXwftwmnhìn vZmUcô đxGXwftwmịnh, “eHNtf5nc… nếuxGXwftwm heHNtf5ncắn eHNtf5ncvà côZmUc khôneHNtf5ncg ceHNtf5ncó queHNtf5ncan hZmUcệ anZmUch eZmUcm cùngeHNtf5nc hZmUcuyết thống,ZmUc tấtZmUc xGXwftwmnhiên kZmUcế hZmUcoạch củeHNtf5nca teHNtf5ncôi xGXwftwmsẽ đượceHNtf5nc thựcxGXwftwm hiệneHNtf5nc ZmUcmột eHNtf5nccách hoàZmUcn hảo.”

“Nếu ZmUcvậy… tôiZmUc thậteHNtf5nc sựZmUc lxGXwftwmà coZmUcn eHNtf5ncgái ceHNtf5ncủa nheHNtf5ncà họeHNtf5nc Vương,eHNtf5nc vàZmUc làZmUc eZmUcm gxGXwftwmái củaeHNtf5nc ZmUcanh TrZmUciết Dạ?xGXwftwm” NhữngxGXwftwm giZmUcọt nướceHNtf5nc xGXwftwmmắt đauZmUc đớneHNtf5nc xeHNtf5ncen xGXwftwmlẫn hạZmUcnh ZmUcphúc cứeHNtf5nc ZmUcthay xGXwftwmnhau chạeHNtf5ncy dZmUcài trêxGXwftwmn gươngxGXwftwm mặtZmUc củZmUca eHNtf5ncÁi Hy.

Ái HZmUcy mímxGXwftwm môxGXwftwmi, cZmUcố gắngeHNtf5nc khônZmUcg ZmUcbật kheHNtf5ncóc txGXwftwmhành tiếng,eHNtf5nc nhưngZmUc vẫnZmUc khôngeHNtf5nc thểeHNtf5nc giấxGXwftwmu đượceHNtf5nc ZmUcnhững tiếneHNtf5ncg nấcxGXwftwm nghZmUcẹn ngào.

Thì rxGXwftwma, đâZmUcy cxGXwftwmhính eHNtf5nclà xGXwftwmlý xGXwftwmdo màZmUc ZmUcMinh VZmUcỹ ZmUckhông ZmUcmuốn xGXwftwmcho ÁiZmUc HZmUcy biếteHNtf5nc sựeHNtf5nc thật.xGXwftwm CxGXwftwmó eHNtf5nclẽ axGXwftwmnh đãZmUc ngeHNtf5nchĩ, cứeHNtf5nc nZmUchư heHNtf5nciện tạieHNtf5nc sxGXwftwmẽ tốtxGXwftwm hơn.

Tốt hơneHNtf5nc ZmUckhi côeHNtf5nc nhZmUcầm tưởngZmUc mốiZmUc qxGXwftwmuan hxGXwftwmệ giữaeHNtf5nc họeHNtf5nc xGXwftwmchỉ leHNtf5ncà ngưxGXwftwmời dưnZmUcg keHNtf5nchông xGXwftwmhề xGXwftwmcùng ZmUcchung mộteHNtf5nc dòneHNtf5ncg máeHNtf5ncu… bZmUciết đâueHNtf5nc eHNtf5ncvì ZmUclý xGXwftwmdo đó,eHNtf5nc mxGXwftwmà côeHNtf5nc xGXwftwmsẽ sớmxGXwftwm nZmUcguôi nxGXwftwmgoai nỗiZmUc đaueHNtf5nc xGXwftwmquá lớneHNtf5nc phảieHNtf5nc xGXwftwmgánh chịu.

Nhưng gxGXwftwmiờ đây,eHNtf5nc ÁZmUci HxGXwftwmy eHNtf5nclại phxGXwftwmải đốixGXwftwm diZmUcện eHNtf5ncvới ZmUcsự thZmUcật teHNtf5ncàn neHNtf5nchẫn… xGXwftwmrằng chínhxGXwftwm xGXwftwmcô lZmUcà nguZmUcyên nhâeHNtf5ncn khiếnZmUc eHNtf5nchọ ZmUcra đieHNtf5nc mộtZmUc cáchZmUc đaueHNtf5nc đớnxGXwftwm ZmUcnhư thế.

“Nhân tiệnxGXwftwm, côeHNtf5nc cxGXwftwmó biếtZmUc xGXwftwmtrong ngườiZmUc côZmUc đanZmUcg meHNtf5ncang mộtZmUc xGXwftwmnửa làZmUc eHNtf5ncdòng mZmUcáu củaeHNtf5nc aeHNtf5nci không?”ZmUc xGXwftwmMột giọngZmUc ZmUcnói kZmUchác cấtxGXwftwm lênxGXwftwm, làxGXwftwm giọngeHNtf5nc nữ.

Ái HZmUcy đưaZmUc mắtZmUc nhxGXwftwmìn vềxGXwftwm phíeHNtf5nca cửaeHNtf5nc pxGXwftwmhòng… TịnhZmUc NhZmUci khôngxGXwftwm dừneHNtf5ncg ceHNtf5nchân tạixGXwftwm cheHNtf5ncỗ đó,eHNtf5nc tiZmUcếp txGXwftwmục tiếneHNtf5nc đếneHNtf5nc gầneHNtf5nc ZmUccô vàxGXwftwm ĐiềneHNtf5nc HZmUcuân, cxGXwftwmhất ZmUcgiọng maeHNtf5ncng đầxGXwftwmy áZmUcc ýeHNtf5nc xGXwftwmvang eHNtf5nclên khôZmUcng xGXwftwmchút ngxGXwftwmần ngại.

“Mạng sốneHNtf5ncg củaeHNtf5nc cô…eHNtf5nc xGXwftwmđã lấeHNtf5ncy eHNtf5ncđi hZmUcơi thởZmUc eHNtf5nccuối cùZmUcng ZmUccủa TrxGXwftwmiết Dạ.”

Trước mZmUcặt eHNtf5ncÁi eHNtf5ncHy hieHNtf5ncện xGXwftwmgiờ, ZmUcmột TịnhxGXwftwm NhxGXwftwmi đánxGXwftwmg yêZmUcu eHNtf5ncvà thxGXwftwmân txGXwftwmhiện xGXwftwmtrông thậteHNtf5nc lạxGXwftwmnh leHNtf5ncùng veHNtf5ncà ZmUctàn xGXwftwmnhẫn, xGXwftwmtừ ZmUcgiọng nxGXwftwmói chZmUco đeHNtf5ncến ánxGXwftwmh nxGXwftwmhìn đềeHNtf5ncu theHNtf5ncể hiệxGXwftwmn rõxGXwftwm sựxGXwftwm căxGXwftwmm tứceHNtf5nc vàZmUc chánZmUc ZmUcghét côeHNtf5nc tộteHNtf5nc cùng.

“Anh nxGXwftwmhiều lZmUcời veHNtf5ncới ZmUccô ZmUcta ZmUcthì xGXwftwmđược gì?”eHNtf5nc TịnxGXwftwmh NxGXwftwmhi tứceHNtf5nc ZmUcgiận qxGXwftwmuát vàxGXwftwmo mặteHNtf5nc ĐiềnZmUc HuâZmUcn, saZmUcu đóxGXwftwm lạeHNtf5nci dànhZmUc tZmUcrọn ánhZmUc mắeHNtf5nct ZmUcoán hậnxGXwftwm chZmUciếu thẳngZmUc eHNtf5ncvào ÁiZmUc eHNtf5ncHy. “Cô!eHNtf5nc TeHNtf5ncrả TriZmUcết DạxGXwftwm lZmUcại cheHNtf5nco tôi!”

Tịnh NZmUchi đẩZmUcy mZmUcạnh ĐiềnxGXwftwm HuânxGXwftwm sanZmUcg xGXwftwmmột bêZmUcn, taeHNtf5ncy eHNtf5nccòn leHNtf5ncại ZmUcnắm lZmUcấy cổeHNtf5nc áeHNtf5nco cxGXwftwmủa ZmUcÁi eHNtf5ncHy lxGXwftwmay mạneHNtf5nch, keHNtf5ncích đeHNtf5ncộng hZmUcét lên.

“Trả xGXwftwmanh ấeHNtf5ncy lạieHNtf5nc chZmUco txGXwftwmôi! NgườiZmUc nêneHNtf5nc chZmUcết đúnZmUcg hơZmUcn xGXwftwmlà cô,eHNtf5nc tạxGXwftwmi eHNtf5ncsao lạieHNtf5nc lZmUcà anZmUch ấeHNtf5ncy?” DZmUcường neHNtf5nchư xGXwftwmTịnh NZmUchi đãZmUc hoàxGXwftwmn toeHNtf5ncàn hiểuZmUc lầZmUcm vZmUcề cáieHNtf5nc chếeHNtf5nct củaZmUc TZmUcriết Dạ,eHNtf5nc ZmUcra sZmUcức leHNtf5ncay mZmUcạnh ZmUccô hơxGXwftwmn. xGXwftwm“Nếu khôZmUcng vìxGXwftwm côxGXwftwm, aneHNtf5nch TriếeHNtf5nct eHNtf5ncDạ đxGXwftwmã khxGXwftwmông bịZmUc MinxGXwftwmh VỹxGXwftwm bắnZmUc chết!”

Ái ZmUcHy đãeHNtf5nc rơiZmUc vàoeHNtf5nc trạngeHNtf5nc theHNtf5ncái hoàneHNtf5nc eHNtf5nctoàn xGXwftwmmất eHNtf5ncđi cảeHNtf5ncm giáxGXwftwmc, mọeHNtf5nci vxGXwftwmiệc diễnZmUc ZmUcra xunZmUcg quZmUcanh dườneHNtf5ncg neHNtf5nchư khôngZmUc cònZmUc sứZmUcc ảeHNtf5ncnh eHNtf5nchưởng eHNtf5ncnào cả.

Lúc eHNtf5ncnày, thứeHNtf5nc ZmUcduy nhấtxGXwftwm côZmUc eHNtf5nccó theHNtf5ncể cảxGXwftwmm nhậnZmUc đượcZmUc leHNtf5ncà vếtxGXwftwm thưxGXwftwmơng lòeHNtf5ncng nơeHNtf5nci ZmUctrái eHNtf5nctim nheHNtf5ncỏ bxGXwftwmé đaeHNtf5ncng eHNtf5nctuôn eHNtf5nctrào eHNtf5ncmột dònxGXwftwmg mxGXwftwmáu… nướcZmUc mắtZmUc vẫnxGXwftwm tiếpeHNtf5nc tụceHNtf5nc ZmUcrơi, treHNtf5ncái txGXwftwmim cũnZmUcg txGXwftwmheo đeHNtf5ncó màeHNtf5nc ZmUcnhỏ ZmUcnhững giọtxGXwftwm ZmUclệ máu.

Trước ZmUcmắt ÁxGXwftwmi eHNtf5ncHy tốiZmUc ZmUcdần, tốeHNtf5nci dZmUcần… sZmUcau đóZmUc đxGXwftwmôi mxGXwftwmắt kixGXwftwma cũngZmUc ZmUctừ xGXwftwmtừ nhắmxGXwftwm nghiềnxGXwftwm lZmUcại, phZmUcó mặcZmUc mọixGXwftwm tZmUchứ chZmUco thờieHNtf5nc gian.

Tịnh NhZmUci vẫnZmUc eHNtf5nckhông ZmUchề bxGXwftwmận tâmxGXwftwm đếeHNtf5ncn chueHNtf5ncyện côZmUc đeHNtf5ncã ngấtxGXwftwm đeHNtf5nci eHNtf5nctừ lxGXwftwmúc nàxGXwftwmo, vẫnxGXwftwm eHNtf5nckích xGXwftwmđộng xGXwftwmtiếp tụceHNtf5nc lZmUcay ngườiZmUc ÁxGXwftwmi HxGXwftwmy, ZmUctrên gòZmUc máxGXwftwm ZmUccũng lăneHNtf5nc xGXwftwmdài mộZmUct deHNtf5ncòng leHNtf5ncệ ceHNtf5ncay đắng.

“Cô teHNtf5nca ngấtxGXwftwm reHNtf5ncồi, eHNtf5ncem làmeHNtf5nc vậyZmUc teHNtf5nchì đượcxGXwftwm gì?”ZmUc ĐeHNtf5nciền xGXwftwmHuân thờeHNtf5nc ơxGXwftwm nhìnxGXwftwm cảneHNtf5nch tượngxGXwftwm trướceHNtf5nc mắtxGXwftwm, ZmUcchán nảnZmUc hỏi.

“Tên MeHNtf5ncinh VỹZmUc ấxGXwftwmy, khxGXwftwmi nàoxGXwftwm hắZmUcn đếneHNtf5nc?” TịxGXwftwmnh NeHNtf5nchi buôxGXwftwmng taxGXwftwmy ZmUcra khỏiZmUc ngườiZmUc ÁZmUci HxGXwftwmy, đxGXwftwmể mặceHNtf5nc tZmUchân hìnxGXwftwmh nhỏxGXwftwm béxGXwftwm kxGXwftwmia tiếxGXwftwmp đất,xGXwftwm eHNtf5ncquay seHNtf5ncang xGXwftwmnhìn ĐZmUciền HuâZmUcn tứcxGXwftwm giận.

“Sớm thôi.”ZmUc ĐZmUciền HueHNtf5ncân lườxGXwftwmi biếeHNtf5ncng teHNtf5ncrả lời,ZmUc lặngeHNtf5nc lẽeHNtf5nc ngắxGXwftwmm nhìnZmUc cZmUcô gáiZmUc maneHNtf5ncg khueHNtf5ncôn mặteHNtf5nc kxGXwftwmhá gxGXwftwmiống TZmUchy xGXwftwmThy, teHNtf5ncrái txGXwftwmim chxGXwftwmợt thxGXwftwmắt lại,ZmUc nheHNtf5ncưng lạiZmUc neHNtf5nchanh chxGXwftwmóng lZmUcắng xuống.

“Hắn sẽZmUc phxGXwftwmải trảZmUc eHNtf5ncgiá veHNtf5ncì đãZmUc hạixGXwftwm chếtxGXwftwm axGXwftwmnh TriếxGXwftwmt DZmUcạ.” TịnZmUch NhZmUci đứngxGXwftwm ZmUcdậy, ZmUcđưa taeHNtf5ncy ZmUcgạt nxGXwftwmước mZmUcắt, tiếZmUcn veHNtf5ncề phíaxGXwftwm cửaxGXwftwm vớeHNtf5nci beHNtf5ncộ dạZmUcng vẫxGXwftwmn toảxGXwftwm ZmUcra thứeHNtf5nc sáZmUct khíZmUc hxGXwftwmam ZmUcmuốn giếteHNtf5nc người.

Điền HuâeHNtf5ncn ceHNtf5nchuyển ánZmUch mắtxGXwftwm sxGXwftwmang TịnhZmUc eHNtf5ncNhi, nụZmUc cườixGXwftwm nửaeHNtf5nc mieHNtf5ncệng đeHNtf5ncểu gZmUciả kxGXwftwmia lạieHNtf5nc xuấtxGXwftwm hiệnxGXwftwm trêneHNtf5nc môi.

 “Em ZmUckhông ngheHNtf5nci ngờeHNtf5nc xGXwftwmmà ZmUclại tieHNtf5ncn eHNtf5nctưởng eHNtf5nctôi eHNtf5ncđến thếxGXwftwm sxGXwftwmao, TịnZmUch Nhi?”

*Rầm*

Một thứeHNtf5nc ZmUcâm thxGXwftwmanh eHNtf5ncva chạmxGXwftwm ZmUcmạnh mộtxGXwftwm cáchZmUc ZmUcbạo lựxGXwftwmc veHNtf5ncang lêeHNtf5ncn, xGXwftwmđồng thờieHNtf5nc cáxGXwftwmnh ceHNtf5ncửa củaeHNtf5nc xGXwftwmkhu nheHNtf5ncà máyeHNtf5nc bỏZmUc heHNtf5ncoang quexGXwftwmn thxGXwftwmuộc ZmUcđược eHNtf5ncmở ZmUcra thôeHNtf5nc bạo.

Cảnh eHNtf5nctượng lúceHNtf5nc nàyxGXwftwm, eHNtf5ncdường nhưxGXwftwm đaneHNtf5ncg táieHNtf5nc eHNtf5ncdiễn keHNtf5nchung xGXwftwmcảnh haeHNtf5nci ZmUcnăm trưeHNtf5ncớc… MZmUcinh xGXwftwmVỹ đxGXwftwmứng trướcxGXwftwm cửa,eHNtf5nc đZmUcôi mắtxGXwftwm eHNtf5nclạnh lùnZmUcg liếcZmUc sxGXwftwmơ cảeHNtf5ncnh vxGXwftwmật eHNtf5ncxung eHNtf5ncquanh, nơixGXwftwm xGXwftwmnày đxGXwftwmã thxGXwftwmật sxGXwftwmự qeHNtf5ncuá xGXwftwmquen thuộcxGXwftwm vớieHNtf5nc ZmUcanh… veHNtf5ncà đếnZmUc xGXwftwmtận lúcxGXwftwm nàyxGXwftwm, neHNtf5ncó ceHNtf5ncũng khôngZmUc hềxGXwftwm thaxGXwftwmy đổixGXwftwm, chỉeHNtf5nc mộteHNtf5nc khôneHNtf5ncg ZmUcgian teHNtf5ncrống rxGXwftwmỗng eHNtf5ncmang dxGXwftwmiện tíZmUcch ZmUccực lớneHNtf5nc, đồneHNtf5ncg teHNtf5nchời đexGXwftwmm đếnxGXwftwm ceHNtf5ncho ngườixGXwftwm kháceHNtf5nc cảZmUcm gZmUciác ớeHNtf5ncn lạnheHNtf5nc chạyZmUc dọceHNtf5nc sốngZmUc lưng.

Đưa eHNtf5nccô ấZmUcy đếneHNtf5nc eHNtf5ncnơi này…ZmUc cuốxGXwftwmi xGXwftwmcùng ZmUcĐiền HuâeHNtf5ncn lạiZmUc địeHNtf5ncnh lxGXwftwmàm gìeHNtf5nc đây?

Minh ZmUcVỹ thậtZmUc sựZmUc đZmUcang cốxGXwftwm gắnZmUcg kìxGXwftwmm néxGXwftwmn neHNtf5ncỗi leHNtf5nco lắnxGXwftwmg eHNtf5ncđang xGXwftwmdâng tràoeHNtf5nc tZmUcrong lòng,eHNtf5nc mấeHNtf5nct xGXwftwmThy TeHNtf5nchy đãxGXwftwm làeHNtf5nc eHNtf5ncquá đủ,eHNtf5nc nhưnZmUcg eHNtf5nclần nZmUcày nạeHNtf5ncn nZmUchân lạixGXwftwm xGXwftwmlà xGXwftwmÁi HyeHNtf5nc… vịZmUc treHNtf5ncí ceHNtf5ncô troxGXwftwmng ZmUclòng anZmUch ceHNtf5ncó lẽeHNtf5nc cònZmUc qeHNtf5ncuan treHNtf5ncọng xGXwftwmhơn TheHNtf5ncy ZmUcThy gấpeHNtf5nc neHNtf5ncgàn lần!

Nhất địZmUcnh anZmUch seHNtf5ncẽ khôngeHNtf5nc đZmUcứng eHNtf5ncyên nZmUchìn xGXwftwmkẻ kháeHNtf5ncc hạixGXwftwm ZmUcchết ZmUccô trxGXwftwmước mặZmUct mìnZmUch nxGXwftwmhư TxGXwftwmhy Thy!

Nét mặtxGXwftwm MiZmUcnh VỹZmUc veHNtf5ncẫn tỏeHNtf5nc ZmUcra điềmxGXwftwm teHNtf5ncĩnh eHNtf5nchết mxGXwftwmức, eHNtf5ncnhưng trZmUcong đxGXwftwmôi mắZmUct xGXwftwmmàu hổxGXwftwm pZmUchách đanZmUcg ánxGXwftwmh lxGXwftwmên nhữngZmUc eHNtf5nctia nhìnxGXwftwm phứcxGXwftwm tạpxGXwftwm đầZmUcy đaZmUcu đớn.

Nơi lồZmUcng ngựcxGXwftwm anxGXwftwmh, eHNtf5nctrái eHNtf5nctim xGXwftwmkia đZmUcang ZmUcđập ZmUcmạnh lixGXwftwmên hồeHNtf5nci, vừeHNtf5nca gấxGXwftwmp gZmUcáp vừaxGXwftwm mạnheHNtf5nc mẽ,ZmUc teHNtf5ncất eHNtf5nccả xGXwftwmchỉ eHNtf5ncvì sxGXwftwmự eHNtf5ncan ngueHNtf5ncy ceHNtf5ncủa ÁZmUci Hy.

Hạo ThầnxGXwftwm đeHNtf5ncứng ZmUcsau MZmUcinh Vỹ,xGXwftwm ceHNtf5ncũng ZmUcđưa xGXwftwmđôi mxGXwftwmắt deHNtf5ncò xéZmUct mộtZmUc leHNtf5ncượt xeHNtf5ncung ZmUcquanh khZmUcung cảnhZmUc trưxGXwftwmớc mắZmUct, xGXwftwmđây… eHNtf5nclà nơieHNtf5nc xGXwftwmđã từeHNtf5ncng tZmUcước điZmUc sieHNtf5ncnh mạngZmUc xGXwftwmcủa đứxGXwftwma eZmUcm ZmUcgái đáeHNtf5ncng yêuZmUc mZmUcà ZmUccậu hZmUcết eHNtf5ncmực yêueHNtf5nc thương.

Cả xGXwftwmngười HạZmUco xGXwftwmThần kZmUchẽ rueHNtf5ncn lên,xGXwftwm nhưZmUcng eHNtf5ncsau đóeHNtf5nc eHNtf5nclại đượeHNtf5ncc veHNtf5ncẻ bZmUcề ngeHNtf5ncoài mạxGXwftwmnh eHNtf5ncmẽ ceHNtf5nche khuất.

Người eHNtf5nccon gáeHNtf5nci ấeHNtf5ncy, bảnxGXwftwm saeHNtf5nco củaZmUc eHNtf5ncThy TxGXwftwmhy, mộtZmUc lầnxGXwftwm xGXwftwmnữa eHNtf5nclại trởeHNtf5nc thànhZmUc nạneHNtf5nc nZmUchân táiZmUc diễeHNtf5ncn ceHNtf5ncho vởxGXwftwm kịcheHNtf5nc xGXwftwmđẫm máueHNtf5nc ZmUcnày ư?

Khung cZmUcảnh eHNtf5nctĩnh xGXwftwmlặng đếnZmUc ngạZmUct thxGXwftwmở, neHNtf5nchưng vxGXwftwmẫn khôZmUcng hềxGXwftwm cxGXwftwmó beHNtf5ncất kỳeHNtf5nc độeHNtf5ncng tĩnheHNtf5nc xGXwftwmbất thườxGXwftwmng nàeHNtf5nco cả…

Một deHNtf5ncáng ngZmUcười tZmUcrong eHNtf5ncbộ veHNtf5ncest đeZmUcn xGXwftwmtừ eHNtf5nctrong teHNtf5ncoán cậnZmUc vệxGXwftwm ZmUcphía saxGXwftwmu xGXwftwmchợt ceHNtf5ncất bước,eHNtf5nc xGXwftwmgấp geHNtf5ncáp nhưxGXwftwm muốnxGXwftwm vượteHNtf5nc ZmUcqua mặtxGXwftwm MxGXwftwminh VxGXwftwmỹ màeHNtf5nc xôxGXwftwmng vxGXwftwmào bxGXwftwmên trong.

Ngay lậeHNtf5ncp tức,eHNtf5nc xGXwftwmMinh VỹeHNtf5nc đeHNtf5ncã đưaxGXwftwm teHNtf5ncay chặneHNtf5nc nZmUcgang trướceHNtf5nc mặtxGXwftwm VĩnhZmUc KỳeHNtf5nc, độngZmUc táxGXwftwmc xGXwftwmnhẹ nhàngxGXwftwm vxGXwftwmà xGXwftwmdứt khoát.

“Quay vềeHNtf5nc đúnxGXwftwmg vịxGXwftwm tríZmUc, tôZmUci cxGXwftwmhưa hxGXwftwmề xGXwftwmra lệnhxGXwftwm chZmUco cậuxGXwftwm ZmUcvào.” AZmUcnh nóixGXwftwm đềuZmUc đeHNtf5ncều, khZmUcông hềxGXwftwm ngoảnheHNtf5nc mặteHNtf5nc lxGXwftwmại phíaZmUc sxGXwftwmau, eHNtf5nctừ tZmUcừ hxGXwftwmạ xGXwftwmtay xuống.

Vĩnh KỳeHNtf5nc ZmUccúi thấpxGXwftwm đầu,ZmUc lùxGXwftwmi dầnxGXwftwm veHNtf5ncề phíxGXwftwma xGXwftwmsau, hZmUcoà vàoZmUc tZmUcoán ceHNtf5ncận vệeHNtf5nc đaZmUcng toảeHNtf5nc xGXwftwmra sxGXwftwmát xGXwftwmkhí ZmUcngút trời.

Đến ZmUclúc eHNtf5ncnày, VĩZmUcnh KỳeHNtf5nc bắtxGXwftwm đầueHNtf5nc cảmZmUc thấxGXwftwmy hxGXwftwmối hậnZmUc ZmUcvì đeHNtf5ncã kýeHNtf5nc têxGXwftwmn vàeHNtf5nco bảnZmUc hợxGXwftwmp đồnxGXwftwmg đangxGXwftwm nằmeHNtf5nc txGXwftwmrong xGXwftwmtay ZmUcMinh Vỹ.

Muốn teHNtf5ncham xGXwftwmgia xGXwftwmvào eHNtf5nctổ chứZmUcc xGXwftwmvà cóZmUc cơZmUc hộixGXwftwm bảoxGXwftwm vZmUcệ xGXwftwmcho ÁeHNtf5nci HZmUcy, VĩneHNtf5nch KỳxGXwftwm đãeHNtf5nc đồZmUcng ýeHNtf5nc đểxGXwftwm eHNtf5ncMinh VxGXwftwmỹ đZmUcặt ZmUcra mxGXwftwmột eHNtf5ncbản hợpeHNtf5nc đồnxGXwftwmg sinZmUch tử.

Theo đó,eHNtf5nc VeHNtf5ncĩnh KỳxGXwftwm ZmUcphải tuânZmUc eHNtf5nctheo eHNtf5ncmệnh lệnheHNtf5nc củaxGXwftwm MZmUcinh eHNtf5ncVỹ vôxGXwftwm eHNtf5ncđiều kiệeHNtf5ncn, cũngeHNtf5nc nhZmUcư sựZmUc seHNtf5ncống chếtxGXwftwm cZmUcủa eHNtf5ncVĩnh KxGXwftwmỳ dxGXwftwmo MieHNtf5ncnh VxGXwftwmỹ toeHNtf5ncàn quyềnxGXwftwm quyếZmUct định.

Hơn hết,xGXwftwm điềZmUcu khoxGXwftwmản cấeHNtf5ncm kỵeHNtf5nc troZmUcng hợpZmUc đồnxGXwftwmg đươZmUcng nxGXwftwmhiên làZmUc phảixGXwftwm xGXwftwmgiữ khoảngZmUc cáeHNtf5ncch nhấeHNtf5nct địnhxGXwftwm vxGXwftwmới eHNtf5ncÁi HZmUcy, cxGXwftwmhỉ cầxGXwftwmn xGXwftwmtuân eHNtf5nctheo đúngeHNtf5nc nhữngZmUc điềeHNtf5ncu keHNtf5nchoản tronxGXwftwmg heHNtf5ncợp đồnZmUcg, xGXwftwmVĩnh xGXwftwmKỳ xGXwftwmsẽ đượceHNtf5nc xGXwftwmđào tạoeHNtf5nc bZmUcài bảneHNtf5nc ZmUcvà ZmUcthực hiệeHNtf5ncn dZmUcuy eHNtf5ncnhất mụceHNtf5nc eHNtf5nctiêu đưxGXwftwmợc keHNtf5ncề cậeHNtf5ncn veHNtf5ncà eHNtf5ncbảo vệZmUc cô.

Về ZmUcphần mìnZmUch, MiZmUcnh VỹeHNtf5nc dĩxGXwftwm neHNtf5nchiên bxGXwftwmiết xGXwftwmrõ VĩneHNtf5nch KỳxGXwftwm sẽZmUc khôxGXwftwmng bxGXwftwmao gieHNtf5ncờ làZmUcm tổZmUcn hạixGXwftwm đếneHNtf5nc ÁixGXwftwm ZmUcHy, đặxGXwftwmc beHNtf5nciệt leHNtf5ncà tìnxGXwftwmh hìnxGXwftwmh hixGXwftwmện gZmUciờ cZmUcũng đangZmUc rấeHNtf5nct cầnZmUc ZmUcmột ngườiZmUc ZmUccó thểxGXwftwm đặtxGXwftwm sZmUcự aZmUcn tZmUcoàn xGXwftwmcủa eHNtf5ncvợ mxGXwftwmình lêZmUcn eHNtf5nchàng đầu,eHNtf5nc eHNtf5ncvà VxGXwftwmĩnh xGXwftwmKỳ hộixGXwftwm ZmUctụ đủZmUc tZmUcất cảxGXwftwm cáZmUcc điềuZmUc ZmUckiện trên.

Nếu kheHNtf5ncông xGXwftwmvì nxGXwftwmhững qZmUcuy tắceHNtf5nc đxGXwftwmịnh đoạteHNtf5nc sZmUcự sốngeHNtf5nc chếtxGXwftwm ZmUccủa mình,ZmUc eHNtf5ncbất chấpZmUc mZmUcọi trởZmUc nZmUcgại, VĩneHNtf5nch eHNtf5ncKỳ sZmUcẽ lậpeHNtf5nc tứcZmUc xGXwftwmtìm đếnZmUc bêeHNtf5ncn ÁieHNtf5nc ZmUcHy meHNtf5ncà xGXwftwmôm theHNtf5ncật chặtxGXwftwm vxGXwftwmào lòng.

Nhưng xGXwftwmquyền hạnxGXwftwm củZmUca eHNtf5ncbản hợZmUcp đồeHNtf5ncng xGXwftwmkia… keHNtf5nchông cxGXwftwmho pZmUchép VĩnheHNtf5nc KxGXwftwmỳ làmeHNtf5nc thế.

Và nếuZmUc thậtxGXwftwm sựZmUc VeHNtf5ncĩnh ZmUcKỳ cxGXwftwmó thxGXwftwmể ZmUcôm lấyeHNtf5nc ÁiZmUc HyeHNtf5nc, xGXwftwmthì ZmUcđôi taeHNtf5ncy eHNtf5nccủa ZmUcngười cZmUcon eHNtf5ncgái ấyeHNtf5nc cũngZmUc seHNtf5ncẽ nhẫnZmUc tâxGXwftwmm đẩyeHNtf5nc VĩeHNtf5ncnh KeHNtf5ncỳ reHNtf5nca xa…ZmUc veHNtf5ncì vòeHNtf5ncng eHNtf5nctay meHNtf5ncà eHNtf5nccô cần,ZmUc ZmUcvốn deHNtf5ncĩ kheHNtf5ncông pxGXwftwmhải làZmUc vòeHNtf5ncng ZmUctay củaZmUc VeHNtf5ncĩnh Kỳ.

Minh VỹZmUc xGXwftwmnhíu mxGXwftwmày nhìZmUcn vàZmUco khoảeHNtf5ncng khôngeHNtf5nc trưeHNtf5ncớc ZmUcmặt, xGXwftwmđôi chânxGXwftwm bắteHNtf5nc đầxGXwftwmu ceHNtf5ncất bướceHNtf5nc tiếnZmUc vxGXwftwmào ZmUcbên tZmUcrong, kèmxGXwftwm theHNtf5nceo giọneHNtf5ncg xGXwftwmra lệnh.

“Trừ xGXwftwmHạo Thần,xGXwftwm nhZmUcững ngeHNtf5ncười cZmUcòn lạeHNtf5nci keHNtf5nchông đxGXwftwmược eHNtf5ncvào trxGXwftwmong.” TeHNtf5ncheo tìnhxGXwftwm hìneHNtf5nch hiệeHNtf5ncn eHNtf5nctại, tốxGXwftwmt hơneHNtf5nc lxGXwftwmà cZmUcàng íeHNtf5nct ngườZmUci ZmUcvào seHNtf5ncẽ càngeHNtf5nc tốt.

Bước xGXwftwmchân MieHNtf5ncnh VỹeHNtf5nc vàeHNtf5nc xGXwftwmHạo ThầneHNtf5nc tiếnxGXwftwm vàZmUco bênxGXwftwm trongxGXwftwm, gấpeHNtf5nc gáeHNtf5ncp nZmUchư đeHNtf5ncang xGXwftwmlo eHNtf5ncsợ mìZmUcnh sẽxGXwftwm đáeHNtf5ncnh mấteHNtf5nc mộtZmUc thứZmUc eHNtf5nccực kỳZmUc queHNtf5ncan trọng.

Bên ngoàieHNtf5nc, eHNtf5ncVĩnh KỳeHNtf5nc đứnxGXwftwmg ZmUclẫn txGXwftwmrong toZmUcán cậneHNtf5nc eHNtf5ncvệ, ZmUcđôi mắtZmUc xuấtZmUc hiệnZmUc nZmUchững áZmUcnh nxGXwftwmhìn eHNtf5ncu uất.

“Tịnh NhixGXwftwm, cheHNtf5nco ZmUcem nàyeHNtf5nc.” ZmUcTriết DxGXwftwmạ eHNtf5ncnắm lấxGXwftwmy bàeHNtf5ncn xGXwftwmtay xGXwftwmcủa TịnheHNtf5nc NhieHNtf5nc, xGXwftwmsau đóeHNtf5nc đặteHNtf5nc vàeHNtf5nco ZmUclòng eHNtf5ncbàn txGXwftwmay mZmUcột cheHNtf5nciếc đồnZmUcg hồxGXwftwm ZmUccát bxGXwftwmé xGXwftwmxíu màZmUcu đen.

“Sao lạiZmUc làeHNtf5nc meHNtf5ncàu đen?”ZmUc TịnhZmUc NhxGXwftwmi nxGXwftwmhíu meHNtf5ncày ZmUcnhìn eHNtf5ncchiếc đồnZmUcg hồeHNtf5nc cáxGXwftwmt đangeHNtf5nc neHNtf5ncằm gZmUcọn trxGXwftwmong tZmUcay, giọngxGXwftwm điệuZmUc ZmUccó chúeHNtf5nct khóxGXwftwm chịu.

“Vì mxGXwftwmàu đexGXwftwmn hợpxGXwftwm vớieHNtf5nc eeHNtf5ncm hơneHNtf5nc…” GươngZmUc eHNtf5ncmặt TriếeHNtf5nct DạxGXwftwm thoeHNtf5ncáng bueHNtf5ncồn, ZmUcsau ZmUcđó nxGXwftwmở mộteHNtf5nc ZmUcnụ cườiZmUc gượng,ZmUc eHNtf5nccó leHNtf5ncẽ xGXwftwmđây xGXwftwmlà lầnZmUc cuốixGXwftwm TriếteHNtf5nc DạeHNtf5nc đượcxGXwftwm xGXwftwmgần TịnheHNtf5nc ZmUcNhi. “…xGXwftwm NếZmUcu eHNtf5ncai đóxGXwftwm hoặcZmUc cxGXwftwmó vZmUciệc gZmUcì khiếnxGXwftwm ZmUcem buồn,ZmUc ZmUccứ lậtxGXwftwm ngượcZmUc chiếZmUcc đồngeHNtf5nc xGXwftwmhồ cxGXwftwmát nàxGXwftwmy lạeHNtf5nci, xGXwftwmem sẽxGXwftwm cảmxGXwftwm ZmUcthấy dxGXwftwmễ chxGXwftwmịu hơn.”

“Tại eHNtf5ncsao exGXwftwmm lạieHNtf5nc xGXwftwmphải lậZmUct ngượceHNtf5nc xGXwftwmcái thứZmUc vxGXwftwmô ngeHNtf5nchĩa nxGXwftwmày troxGXwftwmng ZmUckhi eeHNtf5ncm xGXwftwmđã cóeHNtf5nc anh?”eHNtf5nc TịneHNtf5nch NhZmUci phụngeHNtf5nc phịZmUcu, eHNtf5ncđưa ZmUctay đấmeHNtf5nc ZmUcđấm vàoeHNtf5nc neHNtf5ncgực TrieHNtf5ncết DạxGXwftwm, ZmUcnét mặZmUct eHNtf5ncvô ceHNtf5ncùng khóxGXwftwm chZmUcịu. “Này!ZmUc ThấZmUcy khôeHNtf5ncng? MỗiZmUc ZmUclần exGXwftwmm xGXwftwmkhông vueHNtf5nci anxGXwftwmh cứZmUc đểeHNtf5nc eZmUcm đánhxGXwftwm aZmUcnh vàZmUci cáxGXwftwmi làeHNtf5nc được.”

“Không hềxGXwftwm eHNtf5ncvô ngxGXwftwmhĩa.” TxGXwftwmriết xGXwftwmDạ lậZmUcp tứcxGXwftwm ZmUclên tZmUciếng xGXwftwmphủ định,xGXwftwm teHNtf5ncrên môiZmUc nZmUcở xGXwftwmmột xGXwftwmnụ cườxGXwftwmi cZmUcay đZmUcắng. eHNtf5nc“Chỉ ceHNtf5ncần xGXwftwmem lậtxGXwftwm ngượcZmUc đZmUcồng xGXwftwmhồ xGXwftwmcát thxGXwftwmeo xGXwftwmtruyền thuyếtxGXwftwm, ZmUcem ZmUcsẽ thấyZmUc thxGXwftwmanh thảeHNtf5ncn hơn.”

“Em khôZmUcng cầnZmUc biết!”ZmUc TịnhZmUc NhxGXwftwmi đưaZmUc ZmUctay ômZmUc lấyxGXwftwm đầu,eHNtf5nc bxGXwftwmướng bxGXwftwmỉnh hétxGXwftwm lên…xGXwftwm đeHNtf5ncôi khZmUci TrZmUciết DạxGXwftwm lueHNtf5ncôn hànhxGXwftwm xửeHNtf5nc mộtZmUc cZmUcách khóxGXwftwm hiểu,eHNtf5nc khôZmUcng giốnZmUcg veHNtf5ncới xGXwftwmanh thườngeHNtf5nc ngàeHNtf5ncy xGXwftwmchút nào.

“Sắp tZmUcới…” ĐểeHNtf5nc meHNtf5ncặc TịnhZmUc eHNtf5ncNhi cứeHNtf5nc leHNtf5nciên tụxGXwftwmc đxGXwftwmấm ZmUcvào eHNtf5ncngười, TrixGXwftwmết DạxGXwftwm sieHNtf5ncết chặeHNtf5nct vòeHNtf5ncng txGXwftwmay eHNtf5nchơn, nhZmUcư đaZmUcng cxGXwftwmố gZmUcắng cảmZmUc nhậnxGXwftwm hơiZmUc xGXwftwmấm cZmUcủa nZmUcgười mìnheHNtf5nc eHNtf5ncđang bZmUcảo eHNtf5ncvệ troxGXwftwmng eHNtf5ncvòng eHNtf5nctay. eHNtf5nc“… cóxGXwftwm ZmUclẽ xGXwftwmanh kZmUchông eHNtf5ncthể xGXwftwmở xGXwftwmcạnh ZmUcem đượcxGXwftwm nxGXwftwmữa, eHNtf5ncanh phảiZmUc đZmUci xa.”

“Mặc eHNtf5ncanh, axGXwftwmnh eHNtf5nccứ đeHNtf5nci lueHNtf5ncôn cZmUcũng đượceHNtf5nc, eHNtf5ncem khônxGXwftwmg cầnZmUc eHNtf5ncanh eHNtf5ncbảo vệ!”xGXwftwm DườngeHNtf5nc eHNtf5ncnhư đxGXwftwmã xGXwftwmquá mứxGXwftwmc chịZmUcu đựngxGXwftwm, TịZmUcnh NhZmUci tZmUcức gixGXwftwmận xGXwftwmquát lên,xGXwftwm ngoảnxGXwftwmh mặteHNtf5nc seHNtf5ncang hướngeHNtf5nc eHNtf5nckhác giậxGXwftwmn dỗixGXwftwm… xGXwftwmai ZmUccho eHNtf5ncphép TriếtZmUc DxGXwftwmạ đượcZmUc xGXwftwmquyền rờiZmUc eHNtf5ncxa xGXwftwmTịnh xGXwftwmNhi cơZmUc chứ?

“Có lẽ…ZmUc lxGXwftwmần eHNtf5ncnày seHNtf5ncẽ khôneHNtf5ncg tZmUcrở ZmUcvề nữa…”eHNtf5nc eHNtf5ncĐôi mxGXwftwmôi TriếxGXwftwmt xGXwftwmDạ khẽxGXwftwm ZmUcmấp máxGXwftwmy, phátxGXwftwm rxGXwftwma mộZmUct câuZmUc neHNtf5ncói neHNtf5nchỏ, rxGXwftwmất nhỏxGXwftwm… vàeHNtf5nc dĩxGXwftwm nhiêneHNtf5nc, TịZmUcnh NeHNtf5nchi eHNtf5nchoàn toeHNtf5ncàn khôxGXwftwmng thểeHNtf5nc nxGXwftwmghe đượcxGXwftwm câuZmUc nóxGXwftwmi đầZmUcy đaZmUcu đớneHNtf5nc ấy.

Truyền thueHNtf5ncyết đồnxGXwftwmg ZmUchồ eHNtf5nccát sao?