Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để aytnmnh gR8Ynần bênytnm em

Một vG4fjiên R8Ynđạn sR8Ynượt thẳngR8Yn quG4fja ngG4fjười ÁnPCsi ytnmHy p3vstừ phínPCsa sG4fjau, đápp3vs đúnytnmg vp3vsào p3vskhẩu sG4fjúng cytnmô đnPCsang cp3vshĩa vàp3vso đầuR8Yn vẫytnmn chưR8Yna kịpR8Yn bópytnm cytnmòi khiếnp3vs khytnmẩu snPCsúng bậytnmt rnPCsa khỏiG4fj p3vstay G4fjcô R8Ynvà rơR8Yni xuốngp3vs G4fjnền đấtR8Yn mR8Ynột nPCscách “R8Ynhoành tráng”.

“Đích đếnnPCs tip3vsếp tnPCsheo sytnmẽ lytnmà em…”G4fj Mp3vsinh G4fjVỹ G4fjvẫn gR8Yniơ khẩG4fju súG4fjng trnPCsên nPCstay vG4fjề phytnmía R8YnÁi G4fjHy đanR8Yng bấtytnm đnPCsộng, đôiG4fj mắtR8Yn R8Ynvằn nG4fjộ khí,R8Yn ytnmanh tiG4fjếp nPCstục G4fjlên đnPCsạn chytnmo khẩup3vs súngG4fj nPCstrong tap3vsy, tầG4fjm ngắmytnm hR8Yniện gnPCsiờ đp3vsã chuyG4fjển tR8Ynừ G4fjkhẩu súnp3vsg R8Ynkia sanR8Yng G4fjÁi p3vsHy, “…p3vs enPCsm kytnmhông R8Yncó quyềnytnm tựp3vs p3vskết tG4fjhúc cuộcnPCs sốnnPCsg cytnmủa chínhytnm mR8Ynình, G4fjvì ngưp3vsời duytnmy nnPCshất đượcG4fj quyềnp3vs ginPCsết ytnmem làG4fj anh!”

Minh Vp3vsỹ p3vsnhíu màyG4fj nhìnp3vs ÁinPCs Hp3vsy, nhưG4fjng lọtR8Yn vàG4fjo tR8Ynầm ytnmmắt cp3vshỉ nPCscó dunPCsy nhấtnPCs G4fjbóng dánp3vsg nhG4fjỏ béytnm đóG4fj p3vstừ phínPCsa saG4fju, trôytnmng thậtR8Yn R8Ynđơn G4fjđộc vàG4fj lnPCsạc ytnmlõng tp3vsrong khôR8Ynng gp3vsian tĩR8Ynnh lặng.

Cô bấp3vst độngnPCs, ytnmtrên gưnPCsơng mặtR8Yn vẫnnPCs cònp3vs lưR8Ynu lạytnmi mR8Ynột G4fjvệt ytnmnước dàinPCs, đR8Ynôi mắtnPCs vôG4fj địnhG4fj p3vsđang dầnytnm đượcnPCs pnPCshủ tp3vshêm mộtnPCs lớpytnm sytnmương ytnmmờ nhạt.

Ông Hàytnmn cytnmho nPCsmột R8Yntay vp3vsào tytnmúi, sytnmau đG4fjó lạip3vs R8Ynnhìn chằmytnm chặpnPCs R8Ynvào ytnmngười ytnmcon gR8Ynái trướR8Ync mặt.

Sự nPCslựa chọnytnm thp3vsứ ba?

Là tR8Ynự giếR8Ynt cR8Ynhính mR8Ynình G4fjđể khỏip3vs phảiR8Yn đốinPCs mặtnPCs sao?

Gương mặtR8Yn G4fjông phảngnPCs phR8Ynất mp3vsột nPCsnụ cưG4fjời hàR8Yni lònR8Yng, vìR8Yn dùR8Yn cnPCsho Áip3vs HnPCsy cóG4fj lựnPCsa chG4fjọn ytnmmột G4fjtrong ytnmhai điềuytnm R8Ynkiện thìnPCs khẩuG4fj súnnPCsg cG4fjủa ônnPCsg cG4fjũng sẽR8Yn lG4fjập tứnPCsc kR8Ynết G4fjthúc ytnmsinh ytnmmạng trướcnPCs mặt…R8Yn vìG4fj cG4fjô gáiytnm ytnmnày qunPCsá R8Yntầm thường!

Nhưng đinPCsều ôngG4fj vG4fjừa đG4fjược trytnmông thấy,nPCs quảR8Yn ytnmthật khônPCsng ytnmthể lưnPCsờng trướcytnm côR8Yn bnPCsé nàG4fjy đãR8Yn G4fjsuy ngG4fjhĩ nhữngnPCs gì.

“Quay ytnmvề R8Ynbên tôi…”nPCs MinR8Ynh G4fjVỹ nóytnmi đềuR8Yn đều,nPCs R8Ynđôi mắnPCst sắytnmc lp3vsạnh G4fjđang chiếnPCsu G4fjthẳng vp3vsào Áiytnm nPCsHy p3vskèm thep3vso mộtG4fj lờG4fji yG4fjêu G4fjcầu “snPCsiêu trR8Ynọng”, “…G4fj chp3vso G4fjem mườip3vs giây.”

1s…

2s…

Ái R8YnHy đR8Ynưa G4fjtay gạtG4fj vộG4fji vếtp3vs tíchp3vs củaytnm nướnPCsc mắtR8Yn tR8Ynrên mặtytnm mìnPCsnh, tG4fjừ R8Yntừ ngoảnytnmh mặtR8Yn lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn ytnmcòn cR8Ynó thểp3vs trytnmở ytnmvề bR8Ynên aR8Ynnh sao?

Minh Vỹytnm vẫnR8Yn ytnmgiơ knPCshẩu G4fjsúng ytnmtrên tnPCsay vềG4fj phíR8Yna Áip3vs HyG4fj, đytnmôi mắtG4fj điềp3vsm tp3vsĩnh lạnhR8Yn lùnPCsng quanPCsn p3vssát tp3vsừng cửG4fj cytnmhỉ R8Yntiếp theR8Yno củanPCs nPCsngười ytnmcon gáiR8Yn trướcG4fj mặt.

6s…

7s…

Đôi p3vschân kp3vsia bắtR8Yn đầuR8Yn nhấR8Ync lên,R8Yn nốinPCs tiytnmếp G4fjtừng bưR8Ynớc cytnmhân đếnytnm gầnR8Yn MinPCsnh Vỹ.

Chợt nhữngytnm R8Ynbước chG4fjân ytnmkia khựR8Ynng lại…

8s…

Ái p3vsHy đưap3vs nPCsmắt nhìnG4fj R8YnMinh VỹG4fj đangytnm nhíG4fju màG4fjy nytnmhìn p3vsmình, míytnmm p3vsmôi, lắcp3vs nhytnmẹ đầu.

Chỉ cầnnPCs thG4fjêm vàiG4fj bnPCsước nữaytnm thôiR8Yn, vàinPCs G4fjbước nPCsnữa thìG4fj p3vscô sẽR8Yn lR8Ynại cóp3vs thểytnm chR8Ynạm R8Ynvào MR8Yninh Vỹ…nPCs nhưG4fjng côytnm lạnPCsi hoànG4fj tp3vsoàn đứp3vsng bấtG4fj độytnmng, mG4fjột gytnmiọng nóp3vsi nhẹytnm nhàngnPCs cytnmất lnPCsên vớiR8Yn mR8Ynột nPCsâm vựcp3vs tR8Ynrong thanh.

“Em… nPCskhông nPCslàm được.”

Chính ytnmÁi G4fjHy cònytnm khônG4fjg hiG4fjểu mìnytnmh R8Ynđang nóG4fji vàG4fj làp3vsm gnPCsì, chỉp3vs biếtytnm nếuR8Yn lạiR8Yn dựytnma dnPCsẫm vàp3vso MinG4fjh Vỹ,ytnm mìnhG4fj sẽR8Yn hoytnmàn toytnmàn mấtp3vs phytnmương hướng…

… khônytnmg thG4fjể trG4fjở nG4fjên mạR8Ynnh mẽnPCs hơytnmn đượcG4fj nữaG4fj vàR8Yn queG4fjn dầnytnm vớiytnm sựnPCs bR8Ynảo p3vsvệ G4fjcủa anh.

9s…

10s…

Khẩu súnPCsng R8Yntrong G4fjtay MinPCsnh ytnmVỹ nPCsthoáng ruR8Ynn lG4fjên, ngóp3vsn taG4fjy đaR8Ynng dầnp3vs ghytnmì nPCslấy cp3vsò sR8Ynúng, chuẩnytnm bịR8Yn mộtG4fj hướnPCsng bắnG4fj nhấG4fjt định.

Chỉ cầnPCsn bướcytnm đếnR8Yn bênG4fj MinnPCsh Vỹytnm, G4fjliệu G4fjcó khytnmó qG4fjuá không?

“Một bước,p3vs rG4fjồi lạiR8Yn G4fjthêm mnPCsột bước…

… cóR8Yn qunPCsá G4fjkhó đểR8Yn eG4fjm bướcG4fj đếnnPCs gầnR8Yn anh?”

*Cạch*

Khẩu nPCssúng tG4fjrong p3vstay MiG4fjnh Vytnmỹ rnPCsơi tựnPCs G4fjdo xuốR8Ynng mG4fjặt đấp3vst lạytnmnh lẽop3vs, lầnG4fj nàynPCs ngưR8Ynời cnPCsất bưG4fjớc lạiR8Yn ytnmlà anh!

Một bưG4fjớc… haR8Yni bytnmước… nPCsba bước…

Minh VnPCsỹ đứR8Ynng đốinPCs ytnmdiện vớiR8Yn ÁiG4fj Hp3vsy, ap3vsnh gấpR8Yn gánPCsp ômnPCs côp3vs R8Ynvào ytnmlòng, gG4fjục nPCsmặt ytnmlên bR8Ynờ G4fjvai nR8Ynhỏ bR8Yné kia.

“Nếu khôp3vsng p3vsthể p3vsquay vềnPCs vớiR8Yn tônPCsi, thìnPCs hãp3vsy R8Ynđể tp3vsôi bướnPCsc đếnp3vs bênPCsn em.R8Yn” Mip3vsnh Vỹp3vs sR8Yniết cG4fjhặt p3vsvòng nPCstay nPCshơn, cảp3vsm gp3vsiác ytnmkhi G4fjchĩa súnPCsng p3vsvào chínPCsnh ngườiytnm cG4fjon gG4fjái mìG4fjnh yR8Ynêu G4fjthương quảp3vs tp3vshật rấtnPCs p3vsđau đớn.

Ái Hp3vsy đượR8Ync Mip3vsnh VnPCsỹ p3vsôm gọR8Ynn tp3vsrong tnPCsay, bấR8Ynt gR8Yniác haytnmi bnPCsàn tnPCsay đanp3vsg bnPCsuông tp3vshõng vônPCs thứcytnm đưaG4fj R8Ynlên, vốG4fjn địnhnPCs đápp3vs lạytnmi nPCsanh, cnPCsảm nhậnnPCs rytnmõ hp3vsơi ấG4fjm từnPCs phínPCsa bnPCsên kiytnma p3vshơn, G4fjnhưng hànR8Ynh độytnmng nPCsấy bỗnp3vsg dR8Ynưng khựngp3vs lạiytnm, snPCsau đR8Ynó nytnmhanh tR8Ynay đẩyR8Yn anhra.

“Xin lỗR8Yni nPCsvì đãytnm G4fjđến G4fjlàm phiềnytnm G4fjanh, G4fjem sp3vsẽ vềR8Yn nhR8Ynà.” ÁinPCs HR8Yny ytnmquay mặtR8Yn G4fjsang hướngG4fj knPCshác tránytnmh p3vsánh nhìp3vsn cR8Ynủa MiG4fjnh VR8Ynỹ, nhờR8Yn vậyp3vs nênG4fj khônnPCsg thnPCsể thấyG4fj đượcp3vs G4fjtừ đôiytnm mG4fjắt kG4fjia đaG4fjng hằnnPCs sytnmâu mnPCsột R8Ynnỗi tuyệp3vst G4fjvọng cùnPCsng cực.

Ái p3vsHy vừp3vsa rờytnmi khnPCsỏi vòngR8Yn tap3vsy củnPCsa MiR8Ynnh p3vsVỹ, lậG4fjp tR8Ynức G4fjchạy rnPCsa khỏR8Yni pp3vshòng, bónG4fjg dp3vsáng ônR8Yng HR8Ynàn cũytnmng khôngG4fj cytnmòn R8Ynhiện p3vsdiện nPCsở đó.

Anh lạytnmi trnPCsở nênytnm đG4fjơn đG4fjộc troR8Ynng cănR8Yn phòngG4fj tậpytnm bắp3vsn lạnytnmh lẽoR8Yn, mộtnPCs chúnPCst gìnPCs đG4fjó R8Ynở p3vstrái tG4fjim đaG4fjng p3vsnhói lR8Ynên G4fjtừng đợtnPCs đauR8Yn đớn.

Bước nhanG4fjh G4fjra kR8Ynhỏi p3vscăn biệR8Ynt thựp3vs cR8Ynủa ytnmtổ chứcytnm KnighG4fjt, tronR8Yng lònytnmg ÁinPCs Hytnmy cG4fjhợt cp3vsảm thấyG4fj vytnmô cnPCsùng bR8Ynất an.

Một phầp3vsn lạiR8Yn cảmp3vs tR8Ynhấy âp3vsn hytnmận vìR8Yn cácnPCsh cG4fjư R8Ynxử ytnmxa p3vscách vừaG4fj rp3vsồi nPCsvới nPCsMinh Vỹ.

Nhưng chỉp3vs cầnPCsn R8Ynở bêG4fjn anhR8Yn, côR8Yn đãG4fj quG4fjên G4fjcách tp3vsự mìnhG4fj G4fjđứng dậy,G4fj quêp3vsn R8Yncách tựR8Yn bảoytnm vệR8Yn cytnmhính mìnp3vsh… ytnmvà quênytnm cảG4fj cáchnPCs làmytnm tổnnPCs thươnR8Yng ngnPCsười khác.

Bước nhp3vsanh trêG4fjn coG4fjn đườnnPCsg vắngp3vs vẻ,p3vs Áp3vsi R8YnHy cp3vsứ ytnmthế chR8Ynìm vàoG4fj R8Ynnhững R8Yndòng suG4fjy tytnmư hiệytnmn tại.

Một chiếcytnm BMytnmW nPCsmàu đenPCsn dừngp3vs lạip3vs trướcytnm R8Ynmặt ÁG4fji HyG4fj, p3vsmột độytnmng tácytnm nhaytnmnh tytnmay lytnmôi mạnytnmh côG4fj vàoytnm xnPCse, ấytnmn vàytnmo ghế.

Ái HR8Yny vp3vsẫn chp3vsưa kịpG4fj R8Ynhiểu chuyệR8Ynn ytnmgì đnPCsang xảnPCsy p3vsra, cảnPCs ngườiR8Yn p3vshoàn toàytnmn mG4fjất đR8Yni cnPCsảm giác,nPCs chợtG4fj R8Ynmột chiR8Ynếc khănnPCs đp3vsược đưnPCsa lênG4fj bịtR8Yn G4fjchặt miệngp3vs cG4fjô lạiR8Yn, mặcp3vs chp3vso cônPCs rnPCsa sR8Ynức đẩyR8Yn bànnPCs tap3vsy đangp3vs ấnnPCs mạnnPCsh chinPCsếc kytnmhăn kiR8Yna ra.

1s…

2s…

Trước mắtytnm ÁiG4fj HG4fjy bỗngG4fj tG4fjrở nPCsnên mờR8Yn nhạtytnm, cảytnm ngytnmười rp3vsơi R8Ynvào trạngG4fj tháR8Yni mệtG4fj mỏi,G4fj hàngG4fj ytnmmi R8Yndài cứG4fj tR8Ynừ tR8Ynừ rũR8Yn xytnmuống, G4fjche khuấnPCst đôinPCs mắtG4fj ytnmmàu np3vsâu trop3vsng sáng.

Bàn tG4fjay kiR8Yna cũngR8Yn dầnnPCs tp3vshả lỏngnPCs, chiếcytnm khp3vsăn cũnR8Yng đượcytnm nânytnmg ytnmlên, mộtytnm nụp3vs cườytnmi np3vsửa miệngp3vs queR8Ynn thuộcG4fj hiệytnmn trêp3vsn khuônG4fj mặG4fjt củap3vs kytnmẻ đaR8Ynng ngồnPCsi kytnmề cậnR8Yn bG4fjên cô.

“Làm tnPCsốt lắm.p3vs” BàG4fjn tanPCsy ngườiG4fj ấyG4fj vuốR8Ynt p3vsnhẹ mnPCsái nPCstóc nPCscủa ÁiG4fj Hp3vsy, nụG4fj cườiytnm độcp3vs ytnmđoán nPCskia ngàytnmy cànPCsng trởytnm nytnmên G4fjrõ nnPCsét nPCshơn bp3vsao gip3vsờ hết.R8Yn “nPCsCuối cp3vsùng cũngp3vs đR8Ynến ngG4fjày này.”

Chiếc BMytnmW lap3vso đi…

“Điền G4fjHuân àytnm, xiR8Ynn lỗiytnm ap3vsnh, R8Ynnhưng nG4fjgười p3vsem thytnmật sựnPCs ynPCsêu lànPCs Miytnmnh VG4fjỹ.” MộR8Ynt giọnG4fjg nóp3vsi nhẹG4fj nhàngnPCs cấtG4fj lênR8Yn, bp3vsàn G4fjtay nPCsnhỏ nhắnnPCs đp3vsang đặp3vst nhẹp3vs lR8Ynên tnPCsay Điềnp3vs HG4fjuân, gp3vsương mặtp3vs trắngnPCs hồnnPCsg tR8Ynừ phínPCsa bnPCsên kp3vsia đanPCsng R8Ynnở mộtp3vs nụp3vs cườiytnm gượngR8Yn gạo.

“Em… cp3vshọn hG4fjắn? Ngp3vsười màp3vs eytnmm khônytnmg G4fjcó nPCsquyền đG4fjược yêunPCs sp3vsao?” Cp3vsâu ytnmtrả p3vslời kR8Ynia khiếnR8Yn ytnmtrái tytnmim Đip3vsền Huytnmân nytnmhư ngừG4fjng đập,nPCs đR8Ynôi p3vsmôi khG4fjó R8Ynkhăn lắp3vsm G4fjmới nPCsthốt p3vsra đượcG4fj nhR8Ynững cânPCsu p3vshỏi nghytnmi hoặc.

Năm năm…

Một quG4fjãng thờip3vs ytnmgian ytnmquá G4fjdài cytnmho mộp3vst mnPCsối tìnG4fjh đơp3vsn phươp3vsng, qunPCsá ytnmngắn cp3vsho nhữG4fjng khoR8Ynảnh khắcytnm R8Ynđược gầp3vsn R8Ynbên cạnhR8Yn ytnmngười coG4fjn gáiG4fj ấy.

Điền HuânG4fj đãytnm lup3vsôn G4fjdõi tG4fjheo dR8Ynuy nhấtR8Yn mộtR8Yn bnPCsóng hìnhR8Yn, âmp3vs thầmG4fj đemR8Yn đếnR8Yn nPCscho ngưp3vsời p3vscon gG4fjái G4fjmà nPCsmình G4fjyêu thươR8Ynng nhữytnmng gìnPCs nPCstốt đẹpR8Yn nhất.

Chỉ cầnytnm trG4fjên ytnmgương mytnmặt nPCskia np3vsở mộtR8Yn nụR8Yn cưnPCsời hạnG4fjh pp3vshúc, ĐinPCsền Huytnmân cG4fjó thểp3vs đáG4fjnh đốR8Yni tấtG4fj cytnmả đểytnm giữG4fj nG4fjụ cưytnmời ấnPCsy p3vsmãi ytnmmãi G4fjhiện G4fjdiện trêG4fjn đôiG4fj môG4fji p3vsxinh xắR8Ynn ấy,nPCs tG4fjhậm p3vschí G4fjđánh đổiytnm cảp3vs nPCssinh p3vsmệnh ytnmcủa chíp3vsnh mình.

Nhưng đápytnm lạinPCs tìnhG4fj R8Yncảm chnPCsân thànhp3vs ấp3vsy, chỉytnm nPCslà haR8Yni G4fjtừ p3vs“xin lỗytnmi” G4fjvô cùR8Ynng ngắytnmn gytnmọn, đủytnm sứcp3vs dytnmập tắtp3vs tp3vsia ytnmhy vọnPCsng ytnmcuối cùytnmng tronPCsng tp3vsrái tinPCsm đaytnmng khôp3vsng ngừnPCsng thG4fjổn ytnmthức kia.

“Em khônytnmg tG4fjin cytnmả cnPCsha vR8Ynà dnPCsì R8Ynđều khôngR8Yn chấytnmp nhậnG4fj tìnhG4fj cảmG4fj củytnma R8Ynem vàytnm MG4fjinh VỹR8Yn, nênp3vs G4fjem thậtnPCs sp3vsự rấG4fjt G4fjxin lỗinPCs.” Côytnm nPCsgái kiR8Yna vytnmẫn G4fjgiữ np3vsụ cườiG4fj hốG4fji lỗG4fji trnPCsên môi,p3vs gưytnmơng mR8Ynặt thoánytnmg cytnmhút R8Yne ngạp3vsi nhìytnmn ĐiềnR8Yn Huân.

Xin lỗi…R8Yn xp3vsin lỗi…

Dường nhưytnm cG4fjô gáp3vsi p3vskia khônp3vsg hp3vsề đnPCsể ýytnm đếnytnm mỗR8Yni p3vslần R8Ynlặp lạR8Yni hap3vsi từp3vs “R8Ynxin lỗiR8Yn”, tp3vsrái ytnmtim cR8Ynủa kG4fjẻ nPCsbại p3vstrận p3vstrước mG4fjặt ytnmlại càp3vsng p3vsđau hơn.

Nếu chỉR8Yn cR8Ynần G4fjxin lỗiG4fj, tR8Ynhì tạiytnm sR8Ynao lnPCsại đặytnmt G4fjra pG4fjháp luậG4fjt làmnPCs gì?

Điền HuânG4fj khôngp3vs nóR8Yni nPCsgì, lặngytnm ytnmlẽ quaG4fjy ngG4fjười bướcnPCs đp3vsi. VốR8Ynn dĩR8Yn… khnPCsông thp3vsể G4fjníu kéop3vs đượcnPCs nG4fjữa, vG4fjì kytnmhông hềG4fj cóG4fj p3vsbắt đp3vsầu… nênG4fj Đytnmiền HunPCsân nPCskhông đưG4fjợc quyềnG4fj đượcnPCs níR8Ynu kp3vséo hR8Ynai chnPCsữ “tp3vsình yp3vsêu” thiênytnmg R8Ynliêng ấy.

Trái R8Yntim cG4fjứ R8Ynmỗi ytnmlúc mộtG4fj thắtG4fj R8Ynlại nPCstheo từngytnm bướcp3vs chytnmân, đọngnPCs lp3vsại nhữnp3vsg vnPCsết thươngnPCs lònytnmg R8Ynquá lớn.

Điền ytnmHuân nPCsthật sựR8Yn knPCshông đủytnm cnPCsao thượnytnmg đếnR8Yn mứnPCsc đứngR8Yn yêytnmn lặngp3vs R8Ynlẽ dõR8Yni nPCstheo cG4fjô nPCsgái nPCsấy mãiG4fj mãnPCsi, vàR8Yn cytnmũng p3vskhông tG4fjhể nàR8Yno cytnmhúc pytnmhúc cytnmho p3vsmối G4fjtình huyếtR8Yn thốngR8Yn cấp3vsm kỵytnm ấyR8Yn được.

Tại sap3vso lạip3vs lp3vsà R8YnMinh Vỹ?

Có nhấR8Ynt thiếtp3vs pp3vshải ynPCsêu chG4fjính anG4fjh traG4fji cR8Ynủa mR8Ynình không?

Trước mắtR8Yn ĐiG4fjền Huâytnmn chỉnPCs cp3vsòn lưnPCsu lạiytnm mộnPCst mnPCsàu đennPCs đp3vsau đR8Ynớn cùnytnmg cựp3vsc, nPCsánh mắtR8Yn đaytnmng chytnmứa đựnR8Yng R8Ynnhững nPCstia nhp3vsìn p3vsoán hận,G4fj từngnPCs tp3vsừ từngG4fj chữG4fj đượcG4fj gằnR8Yn xG4fjuống mộtnPCs cáchp3vs ytnmmỉa mai.

“Thy p3vsThy, p3vsem chấpR8Yn np3vshận ănp3vs trnPCsái cấm,R8Yn chứnPCs khnPCsông cp3vshấp R8Ynnhận tôiytnm sao?”

“Chúc phnPCsúc chytnmo mốip3vs tìnR8Ynh R8Yncấm p3vskỵ củaytnm em…

… R8Ynanh khônPCsng lytnmàm được.”

“Đến kp3vshi nPCsnào anytnmh mớiR8Yn R8Ynchịu G4fjlên kếp3vs hoạchytnm đG4fjây?” MG4fjột giytnmọng nytnmữ cấtG4fj ytnmlên, G4fjđôi mắG4fjt hướngG4fj vG4fjề phíaytnm ÁR8Yni G4fjHy đanPCsng nhắmytnm R8Ynnghiền đôiytnm mắp3vst, cảR8Yn hytnmai tG4fjay bịG4fj p3vstrói R8Ynchặt ởG4fj phnPCsía saR8Ynu đaR8Ynng tựp3vsa vàytnmo tườnPCsng p3vsan giấc.

“Kế hoạchG4fj vnPCsẫn đR8Ynang nPCsthực hiG4fjện đnPCsấy thôi.”ytnm NgườG4fji bênp3vs G4fjkia nhúnnPCs nG4fjhún vaR8Yni, thờp3vs ơR8Yn đG4fjưa ánPCsnh nPCsmắt khôp3vsng chp3vsút biểunPCs cảmG4fj nhìnytnm vềnPCs pp3vshía ytnmÁi HyG4fj, ánG4fjh nhytnmìn phứp3vsc tạp.

“Thực hR8Yniện? ĐứngG4fj yênPCsn mytnmột chỗnPCs gnPCsọi lp3vsà tytnmhực hiytnmện? nPCsAnh đytnmang đùap3vs à?”G4fj Cytnmô gáip3vs kp3vsia p3vsdường nhR8Ynư đanR8Yng nPCsmất bìnG4fjh tĩp3vsnh, tứnPCsc giR8Ynận quátG4fj lêp3vsn, giọngytnm đnPCsiệu vônPCs cùngR8Yn khóG4fj chịu.

“Tịnh R8YnNhi, nếnPCsu muốnp3vs trảR8Yn thùG4fj tytnmhì đừnR8Yng nênR8Yn vộiR8Yn vp3vsàng nhưR8Yn thế…”ytnm Chàytnmng traG4fji R8Ynkia khoátytnm khoáytnmt tanPCsy vớnPCsi TịnG4fjh R8YnNhi, thậtnPCs sựnPCs TịG4fjnh NnPCshi đanG4fjg khiếp3vsn hắnp3vs cảnPCsm thấynPCs cănPCsng thẳngytnm hơnR8Yn tronG4fjg việytnmc thựcR8Yn hnPCsiện kp3vsế hoR8Ynạch, “…R8Yn cứytnm đp3vsể yp3vsên R8Yncho bọnR8Yn chúp3vsng từG4fj tG4fjừ cảp3vsm p3vsnhận nỗp3vsi đaunPCs khG4fji mấtp3vs G4fjđi mộtnPCs thứytnm quaytnmn trọng.”

Ái p3vsHy R8Ynkhó R8Ynchịu cựanPCs mìytnmnh, R8Yncả tytnmhân R8Ynngười cR8Ynảm thấR8Yny vG4fjô nPCscùng đauR8Yn nhứnPCsc, hytnmàng mG4fji dp3vsài khG4fjẽ laG4fjy đytnmộng nhẹ,ytnm p3vscô từytnm từR8Yn G4fjhé mởnPCs đôiR8Yn mắt.

Khung cnPCsảnh mờnPCs nhp3vsạt G4fjtrước mắtG4fj Áytnmi nPCsHy đanytnmg dầnG4fj trp3vsở nêp3vsn sắG4fjc nétnPCs hơn,R8Yn bR8Ynầu khônG4fjg khnPCsí np3vsgột ngạtytnm hiệG4fjn giờytnm khiếp3vsn côG4fj cR8Ynảm thấyR8Yn G4fjkhó G4fjthở p3vshơn p3vsbao giờytnm hết.

Vẫn cònG4fj tronG4fjg tp3vsrạng tháR8Yni mytnmơ hG4fjồ, cp3vsô nG4fjgơ ngnPCsác đG4fjưa mắtG4fj nhìnnPCs cảnhp3vs vậtp3vs G4fjxung quanh.

“Tỉnh rR8Ynồi p3vsà?” Mộp3vst cytnmhất nPCsgiọng trG4fjầm kp3vshàn vanPCsng lêp3vsn, mộR8Ynt gươp3vsng mG4fjặt quytnmen thuộytnmc lnPCsọt vàoG4fj tầmR8Yn nhìytnmn tạmp3vs thp3vsời củaR8Yn Áp3vsi Hy.

Điền Huânp3vs đanG4fjg p3vscầm tnPCsrên nPCstay mR8Ynột quảR8Yn tp3vsáo, bướcp3vs đếnytnm trướcG4fj mặR8Ynt ÁR8Yni Hytnmy vớiG4fj dáR8Ynng vẻytnm unPCsng dnPCsung nG4fjhư chnPCsẳng cp3vsó chuynPCsện p3vsgì xảyR8Yn ra.

“Này, tạnPCsi R8Ynsao tôR8Yni lạiG4fj R8Ynở đây?”nPCs ÁiG4fj Hp3vsy nytnmhíu màynPCs nhìnp3vs ĐiG4fjền HR8Ynuân, G4fjhai R8Yntay bnPCsị trnPCsói chặp3vst ginPCsờ đâynPCs mớG4fji bắp3vst G4fjđầu cytnmảm nhậnp3vs nPCsđược G4fjcảm ytnmgiác tp3vsê buốtG4fj p3vsnhờ lnPCsực siếtR8Yn củaytnm dG4fjây thừng,R8Yn G4fjnay p3vslại thêmG4fj lựG4fjc tG4fjác đG4fjộng củaytnm côytnm đG4fjang cốG4fj cởip3vs ytnmtrói lạiR8Yn khiếG4fjn nG4fjơi cytnmổ G4fjtay mỗR8Yni lúcR8Yn mộytnmt đnPCsau rátytnm hơn.nPCs “Tênytnm khG4fjốn, anp3vsh lấR8Yny quG4fjyền gìR8Yn màp3vs trytnmói tôi?”

Đối diệnPCsn vớiR8Yn ánnPCsh nhìnp3vs ytnmrực lửap3vs củanPCs Áiytnm p3vsHy, ĐiềnR8Yn ytnmHuân thảnG4fj nhiêG4fjn cầnPCsm tráp3vsi ytnmtáo trêR8Ynn ytnmtay đưap3vs R8Ynra trưp3vsớc mặtp3vs cô,nPCs mR8Ynột câup3vs hỏiR8Yn hG4fjết sứp3vsc R8Yn“thân thiện”nPCs p3vsđược nPCsthốt rytnma vớiG4fj giytnmọng điR8Ynệu kytnmhinh khỉnh.

“Biết đâyp3vs làytnm gìnPCs khôG4fjng?” ĐiềnnPCs Huânp3vs đãR8Yn nPCschuyển sựp3vs tậpnPCs trunnPCsg nPCstừ G4fjÁi nPCsHy ytnmsang tráip3vs tR8Ynáo mytnmang mộnPCst sắcytnm mR8Ynàu đytnmỏ thẫmG4fj nPCstrên tanPCsy, đytnmôi mắG4fjt nPCschăm chúp3vs qp3vsuan sáG4fjt R8Ynvật tG4fjhể ấy.

Đúng lR8Ynà nytnmgớ ngẩn!

“Là G4fjtáo G4fjchứ gì?!”R8Yn ÁiR8Yn HG4fjy lậR8Ynp tứcp3vs lp3vsên tiếngytnm tytnmrả lR8Ynời, vìG4fj câup3vs hỏip3vs củap3vs Đip3vsền HuâG4fjn ngG4fjay cảnPCs cp3vson R8Ynnít p3vsba G4fjtuổi R8Yncũng biếtytnm R8Ynrõ R8Ynthứ ĐiR8Ynền ytnmHuân p3vsđang cầG4fjm ytnmtrên tanPCsy đượcG4fj gọp3vsi lG4fjà gì.

“Sai!” nPCsMột từp3vs nPCsphê phánR8Yn p3vsduy nhấtytnm ytnmđược cp3vsất lêytnmn, p3vsđôi mắtytnm R8Ynvô R8Ynđịnh cG4fjủa R8YnĐiền Huânp3vs lướtG4fj R8Ynqua p3vsÁi Hytnmy mG4fjột giâyytnm, saR8Ynu đG4fjó tiG4fjếp tụytnmc mânPCsn nPCsmê quảG4fj R8Yntáo tp3vsrên tayR8Yn, vp3vsô thứcR8Yn nG4fjói. “G4fjLà R8Yntrái cấmR8Yn đấy.”

“Trái cấm?”p3vs Cytnmâu trR8Ynả lờytnmi củanPCs Điềnytnm R8YnHuân kytnmhiến p3vsÁi nPCsHy hp3vsết sứG4fjc ngạcR8Yn nPCsnhiên, đôinPCs mắtnPCs côp3vs G4fjmở nPCsto nhìnPCsn ĐG4fjiền ytnmHuân khôytnmng chớG4fjp mắt.

“Cô đp3vsã tnPCsừng đnPCsược nR8Ynghe kểytnm vềG4fj G4fjthứ np3vsày chưa?ytnm” TrnPCsên p3vsmôi Điytnmền HuâG4fjn nởytnm mộtp3vs nụytnm cp3vsười ytnmkhinh bỉ,ytnm G4fjánh mắtR8Yn vẫnR8Yn ytnmdán R8Ynchặt vàG4fjo trnPCsái táR8Yno trênG4fj tG4fjay. “Trênp3vs thếG4fj gR8Ynian nàG4fjy, ytnmcó mộtG4fj thứG4fj đưnPCsợc gọG4fji làG4fj tnPCsình R8Ynyêu tR8Ynrái cấm.”

“Anh điênytnm rp3vsồi à?R8Yn TG4fjrái cR8Ynấm rồnPCsi lnPCsại p3vstình nPCsyêu tráG4fji cấmp3vs, G4fjcuối cùnytnmg nPCsanh đG4fjang lảR8Ynm nhảmR8Yn G4fjcái gìG4fj R8Ynthế?” G4fjÁi HG4fjy tnPCsức giậG4fjn quytnmát vàop3vs mặR8Ynt Điềp3vsn HnPCsuân, lúcG4fj G4fjnày mR8Ynà hnPCsắn còR8Ynn nPCscó tâmG4fj tG4fjrạng G4fjkể chnPCsuyện chR8Yno cônPCs nghytnme ư?

Sự tứcG4fj giR8Ynận cytnmủa cG4fjô dườngR8Yn nR8Ynhư đãR8Yn gầnnPCs chạnPCsm đnPCsến mytnmức nPCsđỉnh điểm,R8Yn nhưR8Ynng lạiG4fj đG4fjột ngộtnPCs dịp3vsu R8Ynxuống snPCsau câuR8Yn nóytnmi tiếpG4fj ytnmtheo cytnmủa nPCsĐiền Huân.

“Minh Vỹp3vs, hG4fjắn R8Ynđã vưR8Ynớng vnPCsào tytnmình ynPCsêu trG4fjái cấm.”

Ái Hp3vsy tG4fjròn p3vsmắt nhìnR8Yn ĐiềnR8Yn Hp3vsuân, kytnmhông thểnPCs R8Yntin G4fjđược thínG4fjh gp3vsiác G4fjcủa mìnPCsnh vR8Ynừa tR8Yniếp G4fjthu đp3vsược nhữnp3vsg ytnmgì. Minytnmh Vỹp3vs… tìp3vsnh yêunPCs R8Yntrái cấm?

Cô đR8Ynột ngG4fjột G4fjlại cảmG4fj tp3vshấy kG4fjhó thở,G4fj ytnmmột gươnnPCsg mnPCsặt ytnmkhác lạiG4fj đượytnmc chiếytnmu nPCschậm ytnmra trướnPCsc mắtnPCs nPCsdù G4fjcho cônPCs mớinPCs R8Ynchỉ trôngR8Yn thấyytnm cR8Ynô ấyytnm đưp3vsợc dR8Ynuy nnPCshất mộtG4fj lần.

Thy Thy…ytnm nPCsMinh Vỹytnm vưp3vsớng vàp3vso tìnnPCsh yêuR8Yn trR8Ynái cấm,ytnm ytnmthì nPCscâu trảG4fj lờiytnm cuR8Ynối p3vscùng vp3vsà chG4fjính xáytnmc nhấtR8Yn dG4fjĩ ytnmnhiên R8Ynlà nPCsThy Thy.

“Cô cóp3vs muốnR8Yn bp3vsiết khôR8Ynng? Nhữytnmng R8Yngì p3vsđã nPCsxảy G4fjra R8Ynvới họ?”R8Yn ĐiềnG4fj HR8Ynuân nhìytnmn ÁiR8Yn G4fjHy R8Yncười khytnmẩy, nhưngR8Yn G4fjtrong ytnmánh mắG4fjt lạG4fji nPCshiện ytnmrõ mộp3vst G4fjnỗi cytnmay đắytnmng tộtp3vs cùnPCsng. “Thyytnm Thp3vsy đãnPCs R8Ynchọn ytnmhắn, G4fjmà khônnPCsg R8Ynchọn tôi.”

Lúc np3vsày, R8Ynbỗng dp3vsưng ÁR8Yni HnPCsy ytnmlại cóG4fj cảmnPCs giácnPCs đồngG4fj cnPCsảm vytnmới G4fjĐiền Huân.nPCs

Không R8Ynphải lG4fjà nPCsdo cytnmô từngR8Yn vytnmướng vàG4fjo honPCsàn cảnhG4fj ấR8Yny,

mà p3vslà G4fjdo ánhnPCs mắtR8Yn ĐnPCsiền Huâytnmn đãytnm nóinPCs lênytnm nPCstất cả.

Nỗi ytnmđau nPCskia đanG4fjg dnPCsần nPCshiện rytnmõ trop3vsng đôiG4fj mắtG4fj mR8Ynang mp3vsột R8Ynmàu đp3vsen đậmytnm nPCsnhư táchytnm cafR8Yne nPCsđắng củG4fja ĐiềnPCsn ytnmHuân, vếtR8Yn tnPCshương lR8Ynòng knPCshông nhữngG4fj khônp3vsg hp3vsề R8Ynphai nhytnmạt… thytnmậm chG4fjí nPCscòn tnPCsrở nR8Ynên đG4fjau G4fjđớn hytnmơn nPCsbao gG4fjiờ hết.

“Tôi đp3vsã giếtytnm Tytnmhy ThG4fjy.” nPCsÁi HnPCsy vẫnG4fj ytnmchưa kytnmịp nPCsmở G4fjlời p3vsthì giọngytnm np3vsói gấpnPCs gáG4fjp củaG4fj Điềnp3vs Huânp3vs lạiR8Yn vanG4fjg lênPCsn, nPCschất giọngG4fj khôngR8Yn p3vschút bip3vsểu cảm.

À, G4fjthì nPCsra hắG4fjn đp3vsã giếtp3vs ThG4fjy G4fjThy nêR8Ynn hắytnmn mớR8Yni nPCsđau khổp3vs G4fjvà ytnmdằn vặtG4fj nR8Ynhư thế!

Khoan đã,R8Yn hìG4fjnh nPCsnhư đanp3vsg cóytnm chytnmút nhầmp3vs lytnmẫn gnPCsì G4fjđó ởnPCs đâyG4fj! NgnPCsười giếtR8Yn p3vsThy Thp3vsy làytnm bàp3vs Hànytnm R8Yncơ mà.

“Không phảnPCsi ytnmlà mẹytnm Miytnmnh nPCsVỹ giếtytnm Tytnmhy ThR8Yny G4fjsao?” Côytnm bấtnPCs giG4fjác nhíchp3vs vềR8Yn phR8Ynía saR8Ynu mộtnPCs chG4fjút, R8Yncau màp3vsy nhìG4fjn Điềytnmn Huânytnm R8Ynnghi hoặc.

“Đúng, làR8Yn nPCsbà tnPCsa gG4fjiết!” ĐiềnR8Yn Hytnmuân vẫnR8Yn cytnmhú tânPCsm vàoR8Yn trG4fjái táoytnm ytnmtrên tp3vsay, mônG4fjg nPCslung trytnmả lời.

“Thế tR8Ynại G4fjsao aR8Ynnh lnPCsại bp3vsảo aG4fjnh giytnmết ytnmThy nPCsThy?” Đúngp3vs làp3vs tytnmên p3vskhó hiểu,p3vs cànytnmg hỏR8Yni tG4fjhì lnPCsại cnPCsàng rối!

Cô bnPCsắt đầuR8Yn p3vsmất bytnmình tĩnh…

“Bà ytnmta ytnmtrực tip3vsếp gnPCsiết Tytnmhy Thyytnm, cG4fjòn tôR8Yni lp3vsà kR8Ynẻ giánPCsn tiếp…”p3vs Tytnmhêm mộtG4fj cp3vsâu trảnPCs lờp3vsi R8Ynhết ytnmsức thảnPCsn nhiêG4fjn, p3vsđột ngộtnPCs ĐiềnG4fj Huâp3vsn ngG4fjước lênnPCs nhytnmìn ytnmthẳng vàytnmo mặnPCst R8YnÁi Hp3vsy, nởnPCs mG4fjột np3vsụ cườiytnm R8Ynxảo R8Yntrá, “…R8Yn nPCscô cp3vsòn gnPCsì tG4fjhắc R8Ynmắc thìG4fj hỏR8Yni hếytnmt đi,ytnm tôiytnm sẵnytnm sR8Ynàng trảG4fj lời,R8Yn xp3vsem nhG4fjư đóp3vs lp3vsà ânR8Yn huR8Ynệ tôiytnm tặG4fjng p3vscho cp3vsô trưG4fjớc kytnmhi chết.”

“Này, ănR8Yn nPCsnói R8Yncho cẩnPCsn thận,ytnm nPCsanh bnPCsảo ap3vsi chết?G4fj” ÁiG4fj HG4fjy lạiR8Yn mộG4fjt R8Ynlần G4fjnữa kR8Ynhông k

ì

m đưytnmợc mG4fjà p3vsquát p3vsvào mytnmặt ĐiềnnPCs nPCsHuân, đôinPCs nPCsmắt R8Yntrong R8Ynsáng kinPCsa cũnPCsng trừnG4fjg lnPCsên oG4fján hận.

“Tôi p3vskhông ytnmđảm ytnmbảo G4fjai sẽytnm chR8Ynết…” ĐiềnR8Yn Hup3vsân nhúnPCsn nhúnR8Yn vanPCsi, gươp3vsng mặp3vst vẫnPCsn bìnhR8Yn tp3vsĩnh mộtG4fj cp3vsách kỳnPCs lạG4fj. “…nPCs R8Ynba tiếnR8Yng ytnmnữa, nơp3vsi p3vsnày sẽnPCs bytnmiến thànhnPCs trnPCso bụi.”

Ba tiếnytnmg? TrG4fjo bụi?

Sao hômp3vs nnPCsay cáip3vs nPCstên tâmG4fj thầnG4fj nR8Ynày lạip3vs nóip3vs tG4fjoàn nhữngG4fj điềunPCs nPCskhó hiểnPCsu, ytnmmột R8Ynlần nG4fjữa cp3vsô lạinPCs phảiG4fj G4fjcất nPCstiếng hỏi.

“Ý aR8Ynnh làytnm R8Yngì?” CảR8Yn ngưnPCsời ÁG4fji p3vsHy bytnmắt đầytnmu nPCsrun lên,nPCs nóinPCs cnPCshuyện G4fjvới tytnmên nPCsnày qnPCsuả thậtytnm tiênPCsu p3vshao nhR8Yniều sứcnPCs p3vslực G4fjkhông thp3vsể tưG4fjởng. “Anhp3vs p3vsđịnh pháytnm hup3vsỷ chG4fjỗ nànPCsy à?”

Hít tnPCshở, p3vshít tytnmhở nnPCsào… bp3vsình tĩG4fjnh, ytnmbình G4fjtĩnh nàoytnm… côytnm đR8Ynang cp3vsố nPCsgắng đnPCsiềm tR8Ynĩnh hG4fjết sứG4fjc cóR8Yn thểR8Yn đểp3vs khôngR8Yn cp3vsó tnPCshêm bấnPCst cứG4fj ytnmhành độG4fjng nàG4fjo nPCsquá G4fjkích độngG4fj nữa.

“Bingo! p3vsTôi đãnPCs đặtnPCs boytnmm xunnPCsg qG4fjuanh nơG4fji p3vsnày rồiytnm…” Điềnytnm HuR8Ynân đưap3vs trp3vsái táoG4fj kG4fjia nPCslên miệR8Ynng, cắytnmn mộtp3vs miếngG4fj, tiếpR8Yn G4fjtục nytnmói vớinPCs vẻytnm p3vskhinh đR8Ynời, “G4fj… p3vssớm thôi!”

“Tránh G4fjra.” Hạp3vso TR8Ynhần nPCsxông vnPCsào toR8Ynà bG4fjiệt thựytnm lộngG4fj lẫyG4fj cp3vsủa tổG4fj cR8Ynhức KnG4fjight, gạG4fjt mạnnPCsh p3vsđám cậnytnm vệp3vs trướcp3vs mặtnPCs p3vssang p3vsmột bp3vsên, quáp3vst lớn.R8Yn “G4fjLập tG4fjức gnPCsọi R8YnHàn G4fjMinh Vỹytnm rG4fja đâG4fjy cG4fjho tôi!”

“Chuyện gì?”ytnm R8YnMinh Vytnmỹ nPCscắt nnPCsgang lờip3vs nóR8Yni củR8Yna HR8Ynạo Thầnytnm, vẫnR8Yn làG4fj G4fjcái nPCsgiọng điệunPCs lnPCsạnh lùngytnm vốytnmn có.

“Ung duG4fjng quáR8Yn nG4fjhỉ? nPCsĐiền HuG4fjân bắtR8Yn ÁG4fji ytnmHy p3vsđi rồi!”G4fj HạoR8Yn TnPCshần dườytnmng nytnmhư đanR8Yng rơytnmi vG4fjào tG4fjrạng ytnmthái hoG4fjảng loạn,p3vs đôytnmi mắnPCst phứnPCsc tạpG4fj cG4fjăng thG4fjẳng R8Ynnhìn anhG4fj, gG4fjấp gR8Ynáp lênG4fj tiếng.

“Khi nàoR8Yn?” G4fjTừ pytnmhía p3vsbên kG4fjia dườR8Ynng p3vsnhư đãR8Yn cnPCsó phR8Ynản ứnPCsng, bướcp3vs R8Ynchân củytnma anytnmh bắtp3vs đp3vsầu nhaG4fjnh hơnPCsn, aR8Ynnh bR8Ynước đếnG4fj p3vsnắm lấG4fjy cổR8Yn p3vsáo củp3vsa G4fjHạo ThầnnPCs xốcnPCs lên,R8Yn gằnp3vs giọng.G4fj “Ởytnm đâu?”

Hạo Tytnmhần G4fjcũng knPCshông đểytnm yênytnm chR8Yno p3vsMinh nPCsVỹ p3vslàm cp3vsàn nhưp3vs thế,nPCs G4fjđưa taR8Yny G4fjđẩy mytnmạnh anytnmh rap3vs, R8Ynsửa lp3vsại p3vscổ áo,G4fj cR8Ynậu tytnmức G4fjgiận qR8Ynuát lên.

“Là nơp3vsi từnnPCsg xảyG4fj rnPCsa ánnPCs R8Ynmạng p3vscủa Thp3vsy Thy!”

Chap 36

Bước điytnm ytnmcùng tp3vsử thần

“Tên khốnnPCs kiaR8Yn, anp3vsh địytnmnh làmp3vs G4fjgì vậyR8Yn hả?G4fj ĐặtR8Yn R8Ynbom làytnm thếnPCs nàoR8Yn?” NganPCsy ytnmsau câuR8Yn nPCstrả lờip3vs hếtp3vs snPCsức tnPCshản np3vshiên củp3vsa Điềytnmn nPCsHuân, nPCsÁi p3vsHy khG4fjông ytnmthể kp3vshông mấtR8Yn bìnhnPCs tĩnhnPCs, cảG4fj ngườip3vs ytnmcô ruG4fjn lytnmên từnR8Yng đợtG4fj, đôinPCs mnPCsắt oánnPCs hR8Ynận chiếunPCs thẳngnPCs vàR8Yno kytnmẻ đanp3vsg tỏnPCs p3vsthái độR8Yn “bấtytnm ytnmcần đnPCsời” trướcR8Yn mặt.

“Đây cp3vshỉ làytnm mộtp3vs nPCsphần trop3vsng kytnmế R8Ynhoạch củanPCs G4fjtôi, nếp3vsu côytnm G4fjcứ tỏp3vs cánPCsi tháiG4fj độytnm xấcytnm xưG4fjợc đG4fjó p3vsthì ngnPCsay cG4fjả âp3vsn hG4fjuệ cuốnPCsi cùnytnmg nPCscũng khônnPCsg thểG4fj thnPCsực hiệnp3vs G4fjđược đâG4fju đấy.”R8Yn Điềnytnm G4fjHuân tiếpG4fj G4fjtục nóytnmi p3vsđều nPCsđều, giọp3vsng điệytnmu dườngG4fj nhytnmư chnPCsẳng hytnmề R8Yncó chúp3vst bậnnPCs tp3vsâm ytnmvề Áp3vsi Hyp3vs, chR8Ynỉ tG4fjrả lờR8Yni thp3vseo pG4fjhản ứng.

“Có thậtR8Yn anR8Ynh sẽytnm tnPCsrả lp3vsời mọiytnm thắcytnm mR8Ynắc củR8Yna ytnmtôi?” G4fjÁi G4fjHy nPCsgườm gườR8Ynm ĐiềnnPCs HG4fjuân nhp3vsư thp3vsể khR8Ynông tinPCsn được,nPCs cảR8Yn ngườip3vs cứG4fj R8Ynnhích dầnytnm vR8Ynề phíG4fja saytnmu cnPCsho đếnnPCs G4fjkhi tựanPCs hẳp3vsn vàytnmo tường.

Phía bênnPCs kianPCs, ĐiềnPCsn Huânytnm R8Yngật R8Ynnhẹ đG4fjầu, tráiR8Yn G4fjtáo G4fjkia p3vsvẫn tG4fjiếp tụp3vsc đR8Ynược đR8Ynưa p3vslên miệng.

“Anh bảR8Yno tôip3vs lnPCsà ngnPCsuyên nhâG4fjn gâR8Yny ytnmra cáiytnm chếtR8Yn chp3vso p3vscả gG4fjia nPCsđình tG4fjôi, vậyG4fj aytnmi lytnmà ngp3vsười đãnPCs giếtG4fj hytnmọ?” Chp3vsất giọnp3vsg ÁnPCsi ytnmHy thoánp3vsg ytnmrun rẩyG4fj, R8Yncô đãnPCs dytnmồn hếtnPCs cytnman đảmnPCs đểG4fj p3vsđặt vàoG4fj cG4fjâu hỏinPCs ấy.

“Là tônPCsi…” ĐiềnR8Yn Huânytnm lG4fjiếc sytnmơ qG4fjua ngườinPCs ÁiR8Yn HG4fjy, hytnmời p3vshợt đápytnm lnPCsại, sanPCsu đG4fjó đứG4fjng dytnmậy nép3vsm mạnPCsnh trp3vsái R8Yntáo trp3vsên tytnmay xuốngp3vs sàn,p3vs “…R8Yn lytnmà nPCstôi R8Yngiết đấy.”

Ái G4fjHy lnPCsặng G4fjngười saG4fju câytnmu tp3vsrả lờG4fji p3vsdứt khnPCsoát củytnma Điềnytnm Huâytnmn, R8Ynđôi mắtytnm bắnPCst đR8Ynầu G4fjtrở np3vsên mờytnm nhạt.

Kẻ đanG4fjg đứngp3vs trướcytnm mặR8Ynt R8Yncô chínnPCsh nPCslà nPCskẻ ytnmđã nhẫnPCsn tâytnmm khnPCsiến G4fjcô mG4fjất trọnytnm vẹnG4fj cảG4fj mộG4fjt gip3vsa đình!!

Đáng tráR8Ynch hơn,ytnm hắnytnm khôngnPCs hềR8Yn cónPCs bấtG4fj cứp3vs mR8Ynột thG4fjái đytnmộ nàp3vso gọiG4fj lytnmà ytnmhối lỗG4fji, tytnmhậm chíp3vs cònPCsn tỏG4fj vẻnPCs kytnmênh p3vskiệu kytnmhi nhắcR8Yn đếnytnm cG4fjhuyện này.

“Anh… anh…R8Yn” Áip3vs R8YnHy lnPCsúc nR8Ynày ytnmkhông thểnPCs nPCsnào dnPCsiễn tG4fjả G4fjđược thG4fjứ cảmG4fj xG4fjúc khinG4fjh thườngytnm vR8Ynà ghR8Ynê tởmp3vs kẻytnm trướcnPCs mặtnPCs, đônPCsi mnPCsôi mấG4fjp G4fjmáy khôngnPCs thốtnPCs ytnmnên lời.

“Sao? Cp3vshẳng phảip3vs cG4fjô muốnR8Yn binPCsết R8Ynsao?” KhoéR8Yn môG4fji Điềp3vsn R8YnHuân nhếchG4fj lêR8Ynn, G4fjvẫn cáR8Yni nPCsvẻ mytnmặt cháp3vsn đờiytnm ấy.

“Đồ khốnG4fj! R8YnAnh kytnmhông phảip3vs nPCslà cnPCson người!”nPCs ÁnPCsi R8YnHy kíytnmch độR8Ynng G4fjhét lênG4fj, dòngG4fj lệG4fj lănytnm dàip3vs tp3vsrên p3vsgò mytnmá, nhẹR8Yn nhàngnPCs đápG4fj đR8Ynất mộnPCst nPCsgiọt phytnma G4fjlê tip3vsnh tuýytnm kếnPCst hợpG4fj giữaR8Yn nỗip3vs đaup3vs vR8Ynà ytnmthù hậnnPCs. “TôiR8Yn đãytnm lànPCsm ytnmgì nênytnm tộinPCs vớR8Yni p3vsanh sanPCso? Chytnmỉ vytnmì tG4fjôi gnPCsiống ytnmThy R8YnThy màp3vs anG4fjh nytnmỡ G4fjnhẫn tâR8Ynm giếtG4fj họytnm snPCsao? ĐồR8Yn mR8Ynáu lnPCsạnh, G4fjđồ bG4fjất nG4fjhân tính!”

“Đúng, nhưnG4fjg tộnPCsi lỗp3vsi R8Ynlớn nhp3vsất p3vsở p3vscô khônPCsng phR8Ynải lR8Ynà manPCsng gươngnPCs mặp3vst ginPCsống TG4fjhy p3vsThy nPCscủa tôi…”G4fj ĐiềnR8Yn Hp3vsuân G4fjđứng đytnmối diệnnPCs p3vsvới ÁG4fji ytnmHy, R8Yntừ G4fjtừ cúiytnm nG4fjgười xuống,G4fj đưaR8Yn G4fjtay nnPCsâng mnPCsặt côytnm p3vslên, “…R8Yn mànPCs G4fjlà p3vsvì côytnm nPCsđã đượcp3vs p3vschọn lR8Ynàm vp3vsợ củaG4fj hắnytnm. ĐR8Ynoán xemp3vs, p3vscô nnPCsghĩ kếytnm hoR8Ynạch lầnG4fj trướcG4fj lR8Ynà G4fjdo ap3vsi đặG4fjt ra?”

Điền R8YnHuân tiếR8Ynp tụp3vsc nPCskề sátR8Yn gươngp3vs mặtytnm củaR8Yn mìytnmnh lạip3vs gầnnPCs Áytnmi HynPCs, ánhnPCs mắtytnm R8Ynvẫn nPCshằn nhữngnPCs tiR8Yna nnPCshìn đauytnm đớnR8Yn nhR8Ynưng đôiR8Yn G4fjmôi nPCskia G4fjlại nPCslộ R8Ynrõ mộp3vst G4fjnụ ytnmcười nR8Ynửa miệng.

“Do… p3vsanh?” Áiytnm HR8Yny cnPCsau màyR8Yn, đôG4fji môinPCs khẽR8Yn mấp3vsp mánPCsy, dĩnPCs nhiytnmên thứnPCs Áip3vs p3vsHy nhậnp3vs đR8Ynược lR8Ynà mộtR8Yn cáiG4fj gậtytnm đầuR8Yn R8Yndứt khoát.

“Xem rG4fja côytnm nPCscũng nPCskhông đếnR8Yn nnPCsỗi ngốcG4fj lắmR8Yn nhỉR8Yn? Phải,R8Yn cónPCs thểnPCs R8Yncho làp3vs từp3vs đầuG4fj đếnPCsn cuối…”G4fj ĐiềnPCsn ytnmHuân nóG4fji nPCslấp lửng,nPCs kèG4fjm thG4fjeo độG4fjng ytnmtác hytnmất mytnmặt p3vsÁi ytnmHy sanPCsng mộtytnm bG4fjên, G4fjnụ cườinPCs R8Yntrên mR8Ynôi đãp3vs hytnmoàn tonPCsàn biếnnPCs p3vsmất, “…ytnm tấytnmt cnPCsả mọR8Yni chuG4fjyện nPCsđều dytnmo nPCstôi sắpytnm đặt.”

“Tất cả?G4fj” p3vsÁi HG4fjy np3vsghi hytnmoặc hỏiytnm lạR8Yni thR8Ynêm R8Ynmột lầG4fjn nữa,R8Yn nhưR8Yn đểnPCs R8Ynkhẳng địp3vsnh R8Ynlại câytnmu nóip3vs củaytnm ngp3vsười đốip3vs diện.

“Đúng, đểR8Yn thựcp3vs hiệnR8Yn vàytnm đảnPCsm bytnmảo kếp3vs nPCshoạch sẽG4fj thànp3vsh cytnmông đúytnmng nytnmhư nhữnPCsng gp3vsì tôinPCs R8Ynmong đợi,R8Yn tôinPCs ytnmcó tnPCshể làR8Ynm tấtG4fj cả…”G4fj ĐôiG4fj mắtytnm môngp3vs luytnmng cp3vsủa nPCsĐiền R8YnHuân chytnmợt đổip3vs hG4fjướng nhìn,G4fj bànytnm ytnmtay đnPCsưa lênR8Yn vuR8Ynốt np3vshẹ ytnmmái nPCstóc maytnmng màG4fju R8Ynnâu đậmG4fj ytnmhệt nhytnmư táchG4fj cafnPCse sữaR8Yn p3vsđặc trưnR8Yng p3vscủa ÁiG4fj R8YnHy, “…ytnm cp3vsô nghytnmĩ chuyệnnPCs ytnmlàm ytnmgiấy xénPCst nghiG4fjệm ytnmADN gp3vsiả đytnmể cp3vshứng ytnmthực R8Yncô khônytnmg hềG4fj cG4fjó quytnman hệytnm huyếtp3vs thốnp3vsg vytnmới giR8Yna đìnhp3vs hR8Ynọ G4fjVương ytnmcó quytnmá khnPCsó vG4fjới p3vstôi không?”

“Chuyện anG4fjh TriếG4fjt DạG4fj lênnPCs kG4fjế hoạchR8Yn bắtG4fj cóG4fjc tôp3vsi vnPCsà lànPCsm ytnmhại MinnPCsh Vỹ…p3vs R8Yncũng R8Ynlà dR8Yno anG4fjh?” Áytnmi R8YnHy bắtR8Yn đầuG4fj cảG4fjm p3vsthấy choG4fjáng, thậtp3vs nPCssự nR8Ynhững chuytnmyện G4fjcô vG4fjừa đượnPCsc nR8Ynghe R8Ynđã ytnmvượt quR8Yná sG4fjức chR8Ynịu đựngG4fj củaytnm mình.

“Dĩ nhiên,nPCs tp3vsôi biếG4fjt R8Ynrõ têytnmn đR8Ynó thươngR8Yn yêuytnm côR8Yn R8Ynem gR8Ynái dunPCsy nytnmhất củap3vs mìnhnPCs đR8Ynến mG4fjức nào,R8Yn R8Ynnhưng hắnR8Yn ytnmcũng cóR8Yn G4fjmột nR8Yngười cytnmon gáR8Yni G4fjquan trọnytnmg khônytnmg kénPCsm. TiếcnPCs rằytnmng, sytnminh G4fjmạng cR8Ynủa ngytnmười p3vscon gytnmái màG4fj ytnmhắn yêunPCs thR8Ynương hR8Ynơn cp3vsả nPCscô đanp3vsg nằp3vsm tR8Ynrong tG4fjay tôinPCs…” ĐinPCsền HuânG4fj tiếpytnm tụcnPCs thảnnPCs nhiênnPCs trytnmả lờiR8Yn, sR8Yniết chặtG4fj bànPCsn tp3vsay đanR8Yng ytnmvuốt mG4fjái tócR8Yn cR8Ynủa p3vsÁi R8YnHy, đôiR8Yn mắtnPCs lạiytnm p3vstrở ytnmvề p3vsvới hướngnPCs nhìytnmn vôG4fj địR8Ynnh, “…nPCs nếG4fju hắnPCsn vR8Ynà côG4fj khônG4fjg cG4fjó qp3vsuan hệytnm R8Ynanh eytnmm cùngytnm huyếtG4fj thốnR8Yng, nPCstất nhiênnPCs kếytnm hp3vsoạch củanPCs tôinPCs nPCssẽ đG4fjược tG4fjhực hiệR8Ynn mộtR8Yn cácytnmh nPCshoàn hảo.”

“Nếu vậy…p3vs p3vstôi thậtytnm sựR8Yn G4fjlà ytnmcon gp3vsái củaytnm nhp3vsà R8Ynhọ Vươnp3vsg, vp3vsà ytnmlà R8Ynem gáp3vsi củytnma nPCsanh Trytnmiết ytnmDạ?” p3vsNhững giọtp3vs nướp3vsc mG4fjắt đR8Ynau đớG4fjn xep3vsn lẫnytnm hR8Ynạnh phúytnmc cứytnm tytnmhay nhnPCsau R8Ynchạy dàiytnm tp3vsrên gưR8Ynơng mnPCsặt G4fjcủa nPCsÁi Hy.

Ái nPCsHy G4fjmím môiR8Yn, cốR8Yn gắnG4fjg kG4fjhông bậtnPCs khóytnmc tR8Ynhành tiytnmếng, G4fjnhưng vG4fjẫn khônPCsng tnPCshể gG4fjiấu đưnPCsợc G4fjnhững nPCstiếng nR8Ynấc nghẹR8Ynn ngào.

Thì R8Ynra, đp3vsây chp3vsính lnPCsà lýnPCs p3vsdo G4fjmà MR8Yninh nPCsVỹ khôytnmng R8Ynmuốn chp3vso p3vsÁi HG4fjy biếtG4fj sp3vsự thnPCsật. R8YnCó lẽG4fj anPCsnh đnPCsã nghĩG4fj, p3vscứ np3vshư hiệnR8Yn tạnPCsi sẽG4fj tốtR8Yn hơn.

Tốt hnPCsơn kytnmhi R8Yncô nhầnPCsm tưởnnPCsg mốytnmi qR8Ynuan hệG4fj giữnPCsa nPCshọ chỉG4fj làG4fj ngytnmười dp3vsưng khônp3vsg ytnmhề cùngG4fj chup3vsng mộp3vst dònR8Yng máu…p3vs p3vsbiết p3vsđâu vnPCsì lýnPCs G4fjdo ytnmđó, màG4fj cp3vsô sẽG4fj snPCsớm nguôytnmi nG4fjgoai nnPCsỗi đap3vsu quG4fjá R8Ynlớn phảytnmi gánhytnm chịu.

Nhưng giờG4fj đây,ytnm p3vsÁi HR8Yny lạiytnm ytnmphải đốiG4fj ytnmdiện vớiytnm sựp3vs G4fjthật nPCstàn nhẫn…ytnm rằG4fjng chíytnmnh côG4fj làR8Yn nguyênR8Yn nhânG4fj khiếnG4fj họp3vs rytnma đR8Yni mộtp3vs G4fjcách ytnmđau đớnytnm nhưR8Yn thế.

“Nhân tiệnytnm, cp3vsô cóytnm biếtnPCs nPCstrong ngườiR8Yn G4fjcô đaR8Ynng maG4fjng p3vsmột nR8Ynửa G4fjlà dòG4fjng máG4fju củaG4fj ytnmai không?”nPCs MộnPCst giọngp3vs np3vsói kháR8Ync R8Yncất lêG4fjn, lp3vsà R8Yngiọng nữ.

Ái ytnmHy đưaytnm mắtp3vs nhìytnmn vềG4fj phíaR8Yn cửanPCs phòngp3vs… TịnPCsnh nPCsNhi khônR8Yng dừnnPCsg chânp3vs tG4fjại ytnmchỗ đytnmó, tiếp3vsp tụytnmc ytnmtiến đếnnPCs gầnG4fj cytnmô ytnmvà ĐiềG4fjn Huân,nPCs nPCschất giọnnPCsg mG4fjang đầynPCs ácp3vs ýytnm vG4fjang lR8Ynên khôngG4fj G4fjchút nR8Yngần ngại.

“Mạng sốngR8Yn p3vscủa nPCscô… đp3vsã lnPCsấy điR8Yn hp3vsơi thytnmở cuốiG4fj cnPCsùng củaG4fj Trp3vsiết Dạ.”

Trước mp3vsặt ÁG4fji HnPCsy hiG4fjện giờG4fj, mộnPCst TR8Ynịnh NhG4fji đánG4fjg yR8Ynêu vR8Ynà ytnmthân thytnmiện p3vstrông thậtG4fj ytnmlạnh lùnnPCsg vàytnm tp3vsàn nhẫnR8Yn, từp3vs giọnPCsng p3vsnói nPCscho đếnR8Yn ánytnmh nhìR8Ynn đềup3vs tnPCshể hp3vsiện G4fjrõ snPCsự p3vscăm tứcytnm nPCsvà cnPCshán ghénPCst cR8Ynô tộtnPCs cùng.

“Anh nhiềG4fju lờytnmi vớiytnm ytnmcô tG4fja thìR8Yn đượcp3vs gR8Ynì?” Tịnhytnm NhR8Yni tứcp3vs giR8Ynận quáytnmt vàytnmo mG4fjặt R8YnĐiền Huân,nPCs nPCssau ytnmđó G4fjlại dànhp3vs trytnmọn nPCsánh mp3vsắt p3vsoán hậnR8Yn cytnmhiếu thẳngp3vs vàytnmo R8YnÁi Hyytnm. “Cô!R8Yn R8YnTrả Triếp3vst nPCsDạ lạip3vs cp3vsho tôi!”

Tịnh NnPCshi đẩynPCs mạnhnPCs ĐiềnnPCs Hup3vsân sanytnmg G4fjmột bênytnm, tG4fjay cònp3vs lạnPCsi nắmp3vs lấyp3vs cổG4fj ytnmáo củG4fja p3vsÁi nPCsHy laR8Yny mạG4fjnh, kíchytnm độngp3vs hétG4fj lên.

“Trả aytnmnh ytnmấy lG4fjại chp3vso tôR8Yni! p3vsNgười np3vsên chnPCsết đúnG4fjg hơnnPCs R8Ynlà cG4fjô, tG4fjại sap3vso lạnPCsi lR8Ynà annPCsh p3vsấy?” Dp3vsường nPCsnhư Tịnhytnm Nhytnmi đytnmã hoànR8Yn toànR8Yn hiểp3vsu lầmp3vs vềp3vs cáG4fji cR8Ynhết cR8Ynủa Triếtytnm DạR8Yn, nPCsra nPCssức lp3vsay mạnhG4fj ytnmcô hơnytnm. “NG4fjếu kR8Ynhông vR8Ynì ytnmcô, G4fjanh Triếtytnm Dạp3vs G4fjđã knPCshông bnPCsị MG4fjinh VR8Ynỹ bắytnmn chết!”

Ái R8YnHy đãR8Yn p3vsrơi vàytnmo trạngp3vs tp3vshái hytnmoàn top3vsàn mấp3vst nPCsđi cảG4fjm giR8Ynác, nPCsmọi viG4fjệc dip3vsễn rnPCsa xunG4fjg quaR8Ynnh dườytnmng ytnmnhư khytnmông cnPCsòn sứR8Ync ảnhp3vs R8Ynhưởng nàoG4fj cả.

Lúc nytnmày, thG4fjứ duR8Yny nhấtytnm nPCscô R8Yncó nPCsthể cảmnPCs nPCsnhận G4fjđược G4fjlà nPCsvết thưR8Ynơng lòngG4fj nơinPCs ytnmtrái tiG4fjm nhỏR8Yn bnPCsé đG4fjang tuytnmôn tG4fjrào p3vsmột ytnmdòng máu…p3vs nướcR8Yn mắtR8Yn vẫR8Ynn tiếpG4fj tụnPCsc G4fjrơi, tráip3vs nPCstim nPCscũng tytnmheo đR8Ynó mànPCs nhR8Ynỏ nhữngnPCs G4fjgiọt lệnPCs máu.

Trước mắG4fjt Áp3vsi G4fjHy tốR8Yni dnPCsần, tp3vsối dần…G4fj saR8Ynu ytnmđó đG4fjôi R8Ynmắt G4fjkia cũngnPCs R8Yntừ tp3vsừ nhắmR8Yn nghiytnmền lại,R8Yn phóytnm mặcR8Yn ytnmmọi R8Ynthứ chp3vso thờiR8Yn gian.

Tịnh p3vsNhi vG4fjẫn khôngytnm nPCshề ytnmbận tâG4fjm đếG4fjn chR8Ynuyện côp3vs đãG4fj ngấnPCst đG4fji từnPCs lúG4fjc nàoytnm, vẫR8Ynn knPCsích độnytnmg tiếpG4fj tụcp3vs lanPCsy ngưytnmời nPCsÁi R8YnHy, trênR8Yn gytnmò mR8Yná cũngG4fj lG4fjăn p3vsdài mộtG4fj p3vsdòng G4fjlệ p3vscay đắng.

“Cô tytnma nPCsngất rồi,nPCs R8Ynem lp3vsàm vậyytnm p3vsthì đượcnPCs gì?”G4fj G4fjĐiền p3vsHuân thR8Ynờ ơG4fj nhìnnPCs cảnhytnm tượngR8Yn trướp3vsc mắtG4fj, chánPCsn nảR8Ynn hỏi.

“Tên Minytnmh R8YnVỹ ấyR8Yn, kytnmhi nnPCsào hắnG4fj đến?”ytnm TịG4fjnh Nhytnmi bnPCsuông tp3vsay ytnmra kp3vshỏi ngườiR8Yn Áiytnm HyG4fj, đểp3vs mR8Ynặc thânR8Yn hytnmình nhp3vsỏ béytnm kp3vsia tiếpp3vs đấtp3vs, quap3vsy sytnmang nG4fjhìn Đip3vsền Hp3vsuân tytnmức giận.

“Sớm thôi.”nPCs Đp3vsiền Huâp3vsn p3vslười biG4fjếng p3vstrả lời,G4fj lnPCsặng lẽnPCs ngắmG4fj nhìnp3vs côytnm gáp3vsi mR8Ynang kG4fjhuôn p3vsmặt kytnmhá gp3vsiống Tytnmhy R8YnThy, tráytnmi G4fjtim chợtG4fj tG4fjhắt lR8Ynại, nhưngp3vs nPCslại nhG4fjanh chónnPCsg lắp3vsng xuống.

“Hắn sG4fjẽ nPCsphải trảytnm giytnmá vR8Ynì đytnmã G4fjhại chếtR8Yn anp3vsh Trytnmiết ytnmDạ.” Tịp3vsnh nPCsNhi đứngnPCs dậR8Yny, đưanPCs tR8Ynay gạytnmt np3vsước mắt,nPCs tiếnp3vs vềp3vs phnPCsía cửaG4fj vớiG4fj bộnPCs dạngp3vs vẫnR8Yn toảytnm rytnma tG4fjhứ R8Ynsát kG4fjhí G4fjham muốnR8Yn nPCsgiết người.

Điền HuânR8Yn chuyểG4fjn ánnPCsh mắtytnm nPCssang TịnhR8Yn NhnPCsi, nụG4fj ytnmcười nửaG4fj miệngR8Yn đp3vsểu giytnmả kp3vsia lnPCsại xuấtp3vs hiệnG4fj trêytnmn môi.

 “Em kG4fjhông ngytnmhi nG4fjgờ R8Ynmà lR8Ynại tytnmin tytnmưởng tôR8Yni đR8Ynến thếR8Yn sG4fjao, G4fjTịnh Nhi?”

*Rầm*

Một tR8Ynhứ âmp3vs tytnmhanh G4fjva chạmR8Yn mạnhytnm mộR8Ynt nPCscách bạoG4fj R8Ynlực vanR8Yng lên,ytnm đồngR8Yn p3vsthời cáp3vsnh cửanPCs củaG4fj khytnmu nhàp3vs máynPCs nPCsbỏ hoanG4fjg qup3vsen tG4fjhuộc đượcytnm mnPCsở ytnmra thôR8Yn bạo.

Cảnh R8Yntượng lúcG4fj nPCsnày, dưp3vsờng p3vsnhư đaR8Ynng ytnmtái diễytnmn khunnPCsg cảnhnPCs haR8Yni G4fjnăm trG4fjước… ytnmMinh Vỹp3vs đp3vsứng trướcp3vs cửap3vs, đôiR8Yn R8Ynmắt lạnhG4fj lùnp3vsg liếcytnm R8Ynsơ p3vscảnh vậnPCst xunnPCsg qp3vsuanh, nG4fjơi nàp3vsy đnPCsã tG4fjhật sựnPCs quG4fjá qunPCsen thG4fjuộc vp3vsới anp3vsh… vnPCsà đếnG4fj tậnG4fj lnPCsúc G4fjnày, nóytnm cũngG4fj khôytnmng nPCshề thaR8Yny đổiytnm, chR8Ynỉ mộtR8Yn khp3vsông R8Yngian tG4fjrống rỗngp3vs G4fjmang diệytnmn tnPCsích cựcp3vs lớn,nPCs đồngG4fj R8Ynthời đR8Ynem đếnnPCs ytnmcho ngườip3vs kp3vshác cytnmảm G4fjgiác ớnnPCs lạnR8Ynh cp3vshạy G4fjdọc sốnR8Yng lưng.

Đưa cnPCsô ấyytnm đR8Ynến G4fjnơi này…R8Yn R8Yncuối cR8Ynùng ĐiềnG4fj Huânytnm lạiR8Yn địnhR8Yn làp3vsm gìR8Yn đây?

Minh R8YnVỹ thR8Ynật sựp3vs đanPCsng cnPCsố gắnG4fjg ytnmkìm néytnmn nPCsnỗi p3vslo lắp3vsng đytnmang p3vsdâng R8Yntrào tR8Ynrong lòngG4fj, mấtytnm R8YnThy R8YnThy đãnPCs lp3vsà nPCsquá đủnPCs, G4fjnhưng lầytnmn nàR8Yny np3vsạn nG4fjhân ytnmlại lytnmà p3vsÁi Hy…p3vs vp3vsị nPCstrí côG4fj tG4fjrong lònG4fjg R8Ynanh ytnmcó lẽR8Yn còytnmn quR8Ynan trR8Ynọng hG4fjơn R8YnThy ThG4fjy gấpnPCs ngàytnmn lần!

Nhất địnhnPCs annPCsh sytnmẽ R8Ynkhông đứngytnm yênp3vs nhìytnmn kẻytnm khánPCsc hR8Ynại chếnPCst cR8Ynô trưytnmớc mặG4fjt mìnhp3vs nhưnPCs ThnPCsy Thy!

Nét mytnmặt MinG4fjh R8YnVỹ vẫnp3vs tỏG4fj R8Ynra điềmp3vs tĩR8Ynnh p3vshết mứcG4fj, nhưngp3vs tronytnmg đônPCsi mắytnmt mG4fjàu nPCshổ phácp3vsh R8Ynđang ánhp3vs lênR8Yn nhữG4fjng tiytnma nhytnmìn pG4fjhức tR8Ynạp ytnmđầy R8Ynđau đớn.

Nơi lồngG4fj ngựytnmc anhp3vs, tráip3vs tiG4fjm R8Ynkia đap3vsng G4fjđập mạnhG4fj liênG4fj hồi,ytnm vừap3vs gấpp3vs R8Yngáp vừp3vsa mạnhp3vs mẽ,ytnm tấG4fjt cytnmả chytnmỉ vìnPCs sytnmự aytnmn nguG4fjy củanPCs nPCsÁi Hy.

Hạo R8YnThần đứngp3vs sanPCsu Minytnmh Vỹ,nPCs cũytnmng R8Ynđưa đôinPCs G4fjmắt dòR8Yn p3vsxét mR8Ynột lưytnmợt xytnmung quanG4fjh khunp3vsg cnPCsảnh tytnmrước mắp3vst, đây…p3vs làp3vs nơp3vsi G4fjđã từngytnm tướcG4fj p3vsđi siG4fjnh mạngp3vs củaytnm đnPCsứa ep3vsm gáip3vs đángp3vs yp3vsêu p3vsmà cytnmậu nPCshết mytnmực R8Ynyêu thương.

Cả ngườp3vsi HạnPCso Tp3vshần kp3vshẽ p3vsrun lêG4fjn, nhưngytnm sR8Ynau đytnmó lạinPCs đượytnmc vẻnPCs bR8Ynề ngonPCsài nPCsmạnh mẽnPCs chytnme khuất.

Người cp3vson gR8Ynái ấnPCsy, bảnnPCs R8Ynsao củanPCs Thytnmy nPCsThy, mộtnPCs lầnG4fj nytnmữa lạR8Yni trởG4fj thànPCsnh nG4fjạn nhânnPCs táytnmi diễR8Ynn chG4fjo vởp3vs kịG4fjch đẫmp3vs máp3vsu nàG4fjy ư?

Khung cảnhG4fj p3vstĩnh lặngG4fj đếnnPCs G4fjngạt thytnmở, ytnmnhưng nPCsvẫn khônPCsng hềG4fj p3vscó bấtG4fj kỳG4fj độngytnm tĩytnmnh bấtytnm thườngnPCs nG4fjào cả…

Một dytnmáng ngytnmười tronnPCsg bộR8Yn vesnPCst đeG4fjn tytnmừ G4fjtrong tnPCsoán cậnR8Yn vG4fjệ R8Ynphía saR8Ynu G4fjchợt cấtG4fj R8Ynbước, gấpytnm G4fjgáp nPCsnhư mup3vsốn vp3vsượt qG4fjua mnPCsặt MinnPCsh VR8Ynỹ mànPCs xôR8Ynng vàytnmo bênPCsn trong.

Ngay lậpytnm R8Yntức, nPCsMinh Vytnmỹ đytnmã đưanPCs tp3vsay chặnR8Yn ngaytnmng trướG4fjc mặtp3vs VĩnPCsnh Kỳ,R8Yn độnytnmg ytnmtác R8Ynnhẹ nhàp3vsng vànPCs dứtp3vs khoát.

“Quay p3vsvề đúnR8Yng vịR8Yn nPCstrí, tôinPCs chưaG4fj hR8Ynề R8Ynra lệnytnmh chp3vso cậnPCsu vàoG4fj.” Anp3vsh nóG4fji đềunPCs đều,R8Yn khôngp3vs hềnPCs R8Ynngoảnh mặR8Ynt lạiG4fj pp3vshía sR8Ynau, từp3vs G4fjtừ nPCshạ tnPCsay xuống.

Vĩnh p3vsKỳ cúR8Yni thấG4fjp đầu,ytnm lG4fjùi dầytnmn G4fjvề nPCsphía sR8Ynau, nPCshoà vàoG4fj toáR8Ynn cậnnPCs vR8Ynệ đnPCsang toG4fjả rp3vsa sG4fját khp3vsí ngúp3vst trời.

Đến lúp3vsc nànPCsy, VĩnnPCsh Kp3vsỳ bắnPCst đầuG4fj cG4fjảm tR8Ynhấy nPCshối hậnG4fj vp3vsì ytnmđã G4fjký tênp3vs vàG4fjo p3vsbản hợG4fjp đồngp3vs đytnmang nPCsnằm tronR8Yng p3vstay Mytnminh Vỹ.

Muốn G4fjtham nPCsgia G4fjvào tổp3vs chứcp3vs vnPCsà p3vscó ytnmcơ nPCshội bảonPCs vệp3vs R8Yncho ÁiR8Yn HyR8Yn, G4fjVĩnh Kp3vsỳ đãG4fj đồngp3vs ýnPCs R8Ynđể MinnPCsh Vp3vsỹ đặtG4fj R8Ynra G4fjmột bảnR8Yn hợnPCsp đồngG4fj siR8Ynnh tử.

Theo đG4fjó, VnPCsĩnh Kỳytnm pG4fjhải tup3vsân tG4fjheo mệnhp3vs lG4fjệnh cp3vsủa MinnPCsh Vỹp3vs G4fjvô đnPCsiều p3vskiện, G4fjcũng G4fjnhư G4fjsự sR8Ynống chếtG4fj cp3vsủa VĩnnPCsh KỳG4fj dp3vso Minp3vsh R8YnVỹ toàR8Ynn R8Ynquyền quytnmyết định.

Hơn hếtG4fj, đinPCsều G4fjkhoản ytnmcấm kỵG4fj nPCstrong hợpG4fj đồngG4fj G4fjđương R8Ynnhiên lp3vsà phảinPCs giữnPCs khoảp3vsng cáR8Ynch nhp3vsất địnnPCsh vớiG4fj R8YnÁi Hyp3vs, cnPCshỉ cầnytnm tG4fjuân thytnmeo nPCsđúng G4fjnhững điềuR8Yn kR8Ynhoản tronPCsng hợpp3vs đồng,ytnm Vytnmĩnh p3vsKỳ sẽytnm G4fjđược đàG4fjo tp3vsạo bàG4fji bảnG4fj vànPCs tR8Ynhực hp3vsiện duG4fjy nhấtG4fj mnPCsục tiêp3vsu R8Ynđược kp3vsề p3vscận vp3vsà bảR8Yno vnPCsệ cô.

Về phầnp3vs mnPCsình, MiR8Ynnh VnPCsỹ dĩnPCs nhiênPCsn nPCsbiết G4fjrõ VnPCsĩnh KG4fjỳ sẽnPCs khôR8Ynng baR8Yno giờytnm làytnmm nPCstổn hạytnmi đếp3vsn nPCsÁi Hyp3vs, đặnPCsc biệtG4fj R8Ynlà tìnhnPCs hìnG4fjh ytnmhiện nPCsgiờ R8Yncũng đap3vsng ytnmrất cầp3vsn mộtp3vs ngưytnmời G4fjcó p3vsthể đặtG4fj sựytnm p3vsan p3vstoàn củanPCs vR8Ynợ nPCsmình lêytnmn hàp3vsng đầunPCs, R8Ynvà Vĩnhytnm Kỳp3vs hộip3vs tụnPCs đG4fjủ tp3vsất cảG4fj R8Yncác điềR8Ynu kiệnR8Yn trên.

Nếu khônR8Yng vytnmì np3vshững nPCsquy tắcG4fj địnhG4fj đoạtnPCs sựG4fj sốngG4fj cp3vshết củaG4fj nPCsmình, bấtp3vs chấG4fjp ytnmmọi tR8Ynrở R8Ynngại, Vytnmĩnh G4fjKỳ nPCssẽ nPCslập tR8Ynức tR8Ynìm đếp3vsn bnPCsên G4fjÁi p3vsHy p3vsmà nPCsôm thậytnmt chặtR8Yn vp3vsào lòng.

Nhưng quyềnG4fj hạR8Ynn G4fjcủa bảnp3vs R8Ynhợp G4fjđồng kia…G4fj khôytnmng nPCscho phéytnmp VĩnR8Ynh Kp3vsỳ làp3vsm thế.

Và nếG4fju thậtnPCs sựR8Yn p3vsVĩnh Kỳytnm cytnmó tR8Ynhể G4fjôm lp3vsấy R8YnÁi Hytnmy, thp3vsì đôytnmi p3vstay cG4fjủa nPCsngười R8Yncon gnPCsái ấynPCs cũngG4fj sẽG4fj nhẫnytnm tp3vsâm đẩynPCs R8YnVĩnh KỳG4fj p3vsra xa…nPCs nPCsvì vònnPCsg nPCstay mytnmà cR8Ynô G4fjcần, vốnR8Yn G4fjdĩ khR8Ynông phảinPCs G4fjlà vòp3vsng tR8Ynay củaG4fj Vĩnhytnm Kỳ.

Minh ytnmVỹ nhíunPCs màyytnm nhG4fjìn vàp3vso khonPCsảng khôp3vsng trướG4fjc mặtR8Yn, đôytnmi châG4fjn bắtp3vs đầuytnm ytnmcất bướcp3vs tiếR8Ynn vnPCsào bêytnmn tronp3vsg, kèmytnm p3vstheo giọngnPCs G4fjra lệnh.

“Trừ HnPCsạo ThầnPCsn, ytnmnhững R8Ynngười cònPCsn lnPCsại khôngp3vs đượcnPCs p3vsvào tR8Ynrong.” Thp3vseo tìnhytnm hìp3vsnh hiệG4fjn tại,nPCs tốtp3vs hG4fjơn làG4fj càngR8Yn íytnmt ngườnPCsi G4fjvào sẽR8Yn R8Yncàng tốt.

Bước ytnmchân MiG4fjnh VG4fjỹ vàR8Yn HạoG4fj TG4fjhần tytnmiến vànPCso bênytnm nPCstrong, gG4fjấp gápnPCs p3vsnhư đR8Ynang lG4fjo sợR8Yn mìnhytnm sytnmẽ đánhytnm nPCsmất mộtytnm tR8Ynhứ cựR8Ync kỳytnm qnPCsuan trọng.

Bên ngoài,G4fj VR8Ynĩnh Kytnmỳ đứngnPCs lnPCsẫn p3vstrong toR8Ynán cR8Ynận vytnmệ, đytnmôi p3vsmắt xuấytnmt p3vshiện nnPCshững áG4fjnh nhytnmìn nPCsu uất.

“Tịnh NG4fjhi, p3vscho ytnmem này.”ytnm TrG4fjiết nPCsDạ nắytnmm R8Ynlấy bàp3vsn taytnmy cR8Ynủa TịG4fjnh NhR8Yni, p3vssau đp3vsó đặtG4fj vànPCso lònnPCsg nPCsbàn taytnmy mp3vsột nPCschiếc đồp3vsng hồp3vs G4fjcát bG4fjé xnPCsíu p3vsmàu đen.

“Sao lạiytnm R8Ynlà mR8Ynàu đen?R8Yn” Tịnhytnm NnPCshi nhíuG4fj p3vsmày nhp3vsìn chiếcR8Yn đG4fjồng ytnmhồ cátG4fj đangG4fj R8Ynnằm gọR8Ynn R8Yntrong tayG4fj, giọngytnm điệG4fju cytnmó cG4fjhút khG4fjó chịu.

“Vì màytnmu đeG4fjn hR8Ynợp ytnmvới p3vsem hơn…”p3vs GươR8Ynng p3vsmặt Triếtytnm DạG4fj thoánnPCsg buồn,G4fj G4fjsau đóG4fj nởytnm mộtG4fj nụG4fj cR8Ynười gượytnmng, G4fjcó lR8Ynẽ đâynPCs lànPCs lầnG4fj nPCscuối TR8Ynriết Dp3vsạ đưG4fjợc gầR8Ynn ytnmTịnh Np3vshi. “…R8Yn Nếup3vs ap3vsi đp3vsó hoặnPCsc cóytnm vnPCsiệc p3vsgì khp3vsiến eG4fjm p3vsbuồn, cứytnm lậR8Ynt ngnPCsược cG4fjhiếc đồngytnm hồG4fj cytnmát nànPCsy lạp3vsi, ytnmem sẽnPCs nPCscảm thấyG4fj dễytnm chịunPCs hơn.”

“Tại sG4fjao p3vsem lytnmại phảinPCs lậtG4fj ngượcG4fj p3vscái thứnPCs vôp3vs nghĩp3vsa nytnmày troG4fjng khG4fji enPCsm đãnPCs cytnmó aG4fjnh?” TnPCsịnh Nhp3vsi pR8Ynhụng phịup3vs, đnPCsưa p3vstay đp3vsấm đp3vsấm vG4fjào ngp3vsực G4fjTriết DạR8Yn, ytnmnét mặtG4fj vR8Ynô R8Yncùng khR8Ynó chịu.nPCs “Này!G4fj Thấyp3vs p3vskhông? ytnmMỗi lytnmần enPCsm khôngR8Yn vR8Ynui ap3vsnh cứG4fj đểG4fj ep3vsm đáp3vsnh anR8Ynh R8Ynvài cáR8Yni G4fjlà được.”

“Không hềG4fj vôp3vs nghĩa.”p3vs Triytnmết DạG4fj lytnmập tnPCsức lytnmên R8Yntiếng phủp3vs p3vsđịnh, R8Yntrên môip3vs nởnPCs mộtp3vs R8Ynnụ cườR8Yni ytnmcay đắng.G4fj “ChỉnPCs cầnR8Yn eytnmm lậG4fjt ngượnPCsc đồytnmng hồG4fj cp3vsát tytnmheo tytnmruyền thuyết,ytnm p3vsem R8Ynsẽ p3vsthấy tp3vshanh thảnR8Yn hơn.”

“Em khônnPCsg cầnnPCs G4fjbiết!” nPCsTịnh G4fjNhi đưap3vs taytnmy G4fjôm lấytnmy đầu,G4fj bướnp3vsg bỉnnPCsh nPCshét lên…ytnm đôiG4fj G4fjkhi Trp3vsiết Dytnmạ luG4fjôn nPCshành xửR8Yn mộtR8Yn R8Yncách knPCshó p3vshiểu, knPCshông gR8Yniống vp3vsới ap3vsnh thườG4fjng ngànPCsy chútR8Yn nào.

“Sắp tới…”ytnm Đytnmể mặcytnm G4fjTịnh R8YnNhi cứytnm liêR8Ynn nPCstục đấmytnm vp3vsào nPCsngười, TrnPCsiết DạR8Yn G4fjsiết chặp3vst vòytnmng nPCstay hơnR8Yn, nPCsnhư đaytnmng cốp3vs gắngytnm cảmR8Yn R8Ynnhận G4fjhơi p3vsấm cG4fjủa ngườiR8Yn mR8Ynình đaR8Ynng bảoR8Yn ytnmvệ troR8Ynng nPCsvòng tanPCsy. ytnm“… cóR8Yn lẽnPCs anPCsnh khônPCsng tnPCshể ởG4fj nPCscạnh eytnmm đượcR8Yn G4fjnữa, anytnmh phảiG4fj R8Ynđi xa.”

“Mặc R8Ynanh, aytnmnh cytnmứ R8Ynđi luônnPCs cũnG4fjg đượR8Ync, ytnmem khp3vsông cầnp3vs aG4fjnh bảonPCs vệ!”nPCs DườngnPCs p3vsnhư đãytnm p3vsquá mứytnmc chnPCsịu đytnmựng, TR8Ynịnh NhnPCsi tứcR8Yn giậnG4fj quátnPCs lêG4fjn, ytnmngoảnh R8Ynmặt R8Ynsang hướngG4fj p3vskhác giậnp3vs dỗytnmi… nPCsai chnPCso phépytnm TriếnPCst DạG4fj đượnPCsc G4fjquyền rG4fjời xG4fja TịnhR8Yn Np3vshi cơp3vs chứ?

“Có lẽ…p3vs lytnmần G4fjnày sẽnPCs kG4fjhông trp3vsở vềp3vs nữa…”nPCs Đôip3vs mnPCsôi TriếnPCst G4fjDạ R8Ynkhẽ mấG4fjp máy,ytnm phytnmát R8Ynra mộG4fjt cp3vsâu nG4fjói nhỏ,nPCs rấtG4fj nhỏ…ytnm ytnmvà dG4fjĩ p3vsnhiên, Tp3vsịnh Nytnmhi p3vshoàn toànp3vs khytnmông tnPCshể R8Ynnghe đượG4fjc nPCscâu R8Ynnói đnPCsầy đap3vsu R8Ynđớn ấy.

Truyền thuG4fjyết đồG4fjng hồnPCs cáytnmt sao?