Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để an8eh gầnsqTpYK 8ebên em

Một vi8eên PwJ4o7đạn sượtcHgkYB thcHgkYBẳng q8eua ngườisqTpYK Ái8e HsqTpYKy 8etừ phcHgkYBía 8esau, đcHgkYBáp đ8eúng v8eào khcHgkYBẩu súngPwJ4o7 PwJ4o7cô đPwJ4o7ang chsqTpYKĩa vPwJ4o7ào đầuPwJ4o7 vẫnsqTpYK chưasqTpYK PwJ4o7kịp bósqTpYKp còsqTpYKi kh8eiến khẩusqTpYK súnPwJ4o7g bậcHgkYBt rcHgkYBa kh8eỏi tsqTpYKay cô8e PwJ4o7và rơi8e xusqTpYKống nPwJ4o7ền đấcHgkYBt mPwJ4o7ột 8ecách “hoànhsqTpYK tráng”.

“Đích đếnsqTpYK cHgkYBtiếp thsqTpYKeo sẽPwJ4o7 làPwJ4o7 cHgkYBem…” Mi8enh PwJ4o7Vỹ vPwJ4o7ẫn giơsqTpYK khẩucHgkYB súncHgkYBg trêPwJ4o7n t8eay vềPwJ4o7 psqTpYKhía ÁicHgkYB cHgkYBHy 8eđang bấtPwJ4o7 động,sqTpYK đsqTpYKôi mắtsqTpYK vằn8e nộsqTpYK khsqTpYKí, anPwJ4o7h tiếpsqTpYK tcHgkYBục lcHgkYBên đạ8en chPwJ4o7o kPwJ4o7hẩu súcHgkYBng tronPwJ4o7g t8eay, tầm8e ngắcHgkYBm hiPwJ4o7ện gPwJ4o7iờ đãsqTpYK chuyểsqTpYKn từsqTpYK kPwJ4o7hẩu súngsqTpYK kcHgkYBia scHgkYBang Á8ei HPwJ4o7y, cHgkYB“… sqTpYKem kPwJ4o7hông csqTpYKó quysqTpYKền tự8e kết8e thsqTpYKúc cucHgkYBộc sqTpYKsống củaPwJ4o7 chPwJ4o7ính mìn8eh, vPwJ4o7ì ngườiPwJ4o7 8eduy nhsqTpYKất đưsqTpYKợc quyềsqTpYKn giPwJ4o7ết cHgkYBem làcHgkYB anh!”

Minh cHgkYBVỹ nhísqTpYKu mày8e nsqTpYKhìn sqTpYKÁi HysqTpYK, nhưcHgkYBng lọtPwJ4o7 vPwJ4o7ào tầmsqTpYK mắtcHgkYB ccHgkYBhỉ sqTpYKcó dsqTpYKuy nhấtcHgkYB bónPwJ4o7g dángsqTpYK nhỏ8e b8eé đsqTpYKó từPwJ4o7 pPwJ4o7hía saPwJ4o7u, t8erông thcHgkYBật đơnPwJ4o7 độc8e vsqTpYKà lạcPwJ4o7 lsqTpYKõng trPwJ4o7ong khôncHgkYBg gicHgkYBan PwJ4o7tĩnh lặng.

Cô bsqTpYKất động,8e trê8en cHgkYBgương cHgkYBmặt vcHgkYBẫn cò8en lưcHgkYBu lạiPwJ4o7 sqTpYKmột PwJ4o7vệt nsqTpYKước d8eài, đôi8e mPwJ4o7ắt vôsqTpYK địnsqTpYKh đacHgkYBng dầcHgkYBn đượcsqTpYK phủ8e cHgkYBthêm một8e lớpsqTpYK sươngsqTpYK PwJ4o7mờ nhạt.

Ông HàncHgkYB chPwJ4o7o msqTpYKột sqTpYKtay vàPwJ4o7o cHgkYBtúi, sacHgkYBu đócHgkYB lạiPwJ4o7 sqTpYKnhìn PwJ4o7chằm 8echặp vào8e ngườ8ei csqTpYKon gáicHgkYB sqTpYKtrước mặt.

Sự lựacHgkYB ch8eọn thứPwJ4o7 ba?

Là tự8e gsqTpYKiết ch8eính mìnhPwJ4o7 8eđể khỏiPwJ4o7 8ephải đối8e mặtsqTpYK sao?

Gương mặtPwJ4o7 sqTpYKông phảngcHgkYB phcHgkYBất một8e sqTpYKnụ cườiPwJ4o7 hPwJ4o7ài lòn8eg, sqTpYKvì PwJ4o7dù c8eho ÁcHgkYBi HcHgkYBy csqTpYKó lựacHgkYB chọnPwJ4o7 sqTpYKmột trcHgkYBong PwJ4o7hai đPwJ4o7iều kiệPwJ4o7n tPwJ4o7hì kh8eẩu súngcHgkYB củ8ea ôn8eg cũngPwJ4o7 s8eẽ l8eập tứPwJ4o7c cHgkYBkết tPwJ4o7húc sinsqTpYKh mạn8eg trước8e mcHgkYBặt… vìcHgkYB ccHgkYBô gcHgkYBái này8e qcHgkYBuá tầmcHgkYB thường!

Nhưng điề8eu 8eông vừasqTpYK được8e trôngcHgkYB thấy,8e quảsqTpYK thậtsqTpYK khPwJ4o7ông cHgkYBthể lườnsqTpYKg trước8e cHgkYBcô bsqTpYKé nàycHgkYB cHgkYBđã PwJ4o7suy PwJ4o7nghĩ nhữngPwJ4o7 gì.

“Quay về8e b8eên tôi…”cHgkYB MisqTpYKnh 8eVỹ nóiPwJ4o7 đcHgkYBều đều,8e đPwJ4o7ôi m8eắt sắccHgkYB lsqTpYKạnh đansqTpYKg chiếu8e thẳn8eg sqTpYKvào ÁisqTpYK HsqTpYKy kèmPwJ4o7 t8eheo PwJ4o7một cHgkYBlời yê8eu 8ecầu sqTpYK“siêu trọng”,sqTpYK “…8e csqTpYKho cHgkYBem mưPwJ4o7ời giây.”

1s…

2s…

Ái cHgkYBHy đưaPwJ4o7 PwJ4o7tay gạ8et v8eội vếtcHgkYB 8etích củsqTpYKa nước8e m8eắt tPwJ4o7rên mặtPwJ4o7 mình,PwJ4o7 từcHgkYB tPwJ4o7ừ ngsqTpYKoảnh mặt8e lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn còsqTpYKn cHgkYBcó thcHgkYBể tcHgkYBrở vềcHgkYB bcHgkYBên ancHgkYBh sao?

Minh cHgkYBVỹ vẫsqTpYKn gPwJ4o7iơ khẩucHgkYB cHgkYBsúng trêsqTpYKn tPwJ4o7ay vPwJ4o7ề PwJ4o7phía ÁiPwJ4o7 sqTpYKHy, đôisqTpYK mắtcHgkYB điềmcHgkYB tĩnh8e lạnh8e cHgkYBlùng qcHgkYBuan sPwJ4o7át từngcHgkYB cửcHgkYB PwJ4o7chỉ ticHgkYBếp tcHgkYBheo củcHgkYBa ngườ8ei coPwJ4o7n g8eái trướcPwJ4o7 mặt.

6s…

7s…

Đôi ccHgkYBhân PwJ4o7kia bắPwJ4o7t đầ8eu nhấsqTpYKc cHgkYBlên, nsqTpYKối tiếpcHgkYB từngPwJ4o7 bướccHgkYB châcHgkYBn đếnPwJ4o7 sqTpYKgần McHgkYBinh Vỹ.

Chợt nhữPwJ4o7ng bước8e chsqTpYKân ki8ea khựngPwJ4o7 lại…

8s…

Ái HcHgkYBy đưa8e mắtPwJ4o7 nhìcHgkYBn MsqTpYKinh VcHgkYBỹ đangPwJ4o7 nhsqTpYKíu msqTpYKày n8ehìn 8emình, mím8e môcHgkYBi, lắcHgkYBc nhcHgkYBẹ đầu.

Chỉ cầncHgkYB thêsqTpYKm vPwJ4o7ài bướcPwJ4o7 nữPwJ4o7a thô8ei, vsqTpYKài PwJ4o7bước ncHgkYBữa thsqTpYKì sqTpYKcô sPwJ4o7ẽ lạ8ei c8eó t8ehể c8ehạm v8eào MisqTpYKnh cHgkYBVỹ… nhưnsqTpYKg ccHgkYBô lạPwJ4o7i hoànsqTpYK PwJ4o7toàn sqTpYKđứng bấtPwJ4o7 độnPwJ4o7g, 8emột sqTpYKgiọng nóicHgkYB nhẹPwJ4o7 n8ehàng cất8e lêPwJ4o7n cHgkYBvới mộtsqTpYK âmPwJ4o7 vựcsqTpYK tronsqTpYKg thanh.

“Em… không8e lsqTpYKàm được.”

Chính 8eÁi HPwJ4o7y còPwJ4o7n khôngsqTpYK hisqTpYKểu mìnsqTpYKh đasqTpYKng nPwJ4o7ói vàsqTpYK làcHgkYBm cHgkYBgì, ch8eỉ cHgkYBbiết nế8eu l8eại dựacHgkYB dẫsqTpYKm vàcHgkYBo MisqTpYKnh Vỹ,8e sqTpYKmình sẽsqTpYK PwJ4o7hoàn toàn8e mấtsqTpYK p8ehương hướng…

… không8e thể8e cHgkYBtrở nêncHgkYB cHgkYBmạnh mẽsqTpYK cHgkYBhơn đượcsqTpYK nữa8e vàPwJ4o7 qcHgkYBuen dầncHgkYB vớsqTpYKi sPwJ4o7ự sqTpYKbảo PwJ4o7vệ c8eủa anh.

9s…

10s…

Khẩu súngsqTpYK 8etrong PwJ4o7tay M8einh VỹcHgkYB th8eoáng PwJ4o7run lên8e, n8egón 8etay đasqTpYKng dần8e ghì8e lấ8ey cò8e súng8e, ch8euẩn bịcHgkYB 8emột hưPwJ4o7ớng bsqTpYKắn cHgkYBnhất định.

Chỉ cầnsqTpYK bPwJ4o7ước đếncHgkYB PwJ4o7bên MinsqTpYKh Vỹ,sqTpYK liệcHgkYBu csqTpYKó cHgkYBkhó qcHgkYBuá không?

“Một bPwJ4o7ước, rồicHgkYB lạiPwJ4o7 thcHgkYBêm mộtsqTpYK bước…

… csqTpYKó 8equá khó8e 8eđể e8em bước8e đếncHgkYB gPwJ4o7ần anh?”

*Cạch*

Khẩu súncHgkYBg trPwJ4o7ong tasqTpYKy sqTpYKMinh PwJ4o7Vỹ rơisqTpYK tsqTpYKự PwJ4o7do xuốcHgkYBng mặtcHgkYB đPwJ4o7ất lPwJ4o7ạnh 8elẽo, sqTpYKlần cHgkYBnày người8e cấtPwJ4o7 cHgkYBbước lạicHgkYB 8elà anh!

Một bước8e… h8eai bước…sqTpYK bPwJ4o7a bước…

Minh Vỹ8e đứPwJ4o7ng đốisqTpYK di8eện vớcHgkYBi ÁsqTpYKi HycHgkYB, acHgkYBnh gấsqTpYKp gápPwJ4o7 8eôm cHgkYBcô vàocHgkYB lòcHgkYBng, gụccHgkYB mặ8et 8elên PwJ4o7bờ vcHgkYBai PwJ4o7nhỏ bésqTpYK kia.

“Nếu khô8eng thểPwJ4o7 cHgkYBquay vềPwJ4o7 vớ8ei tôi,cHgkYB tsqTpYKhì hãy8e 8eđể sqTpYKtôi bướccHgkYB đến8e bêPwJ4o7n emsqTpYK.” McHgkYBinh 8eVỹ s8eiết cHgkYBchặt v8eòng tsqTpYKay hơn,cHgkYB PwJ4o7cảm PwJ4o7giác khcHgkYBi chĩaPwJ4o7 súngsqTpYK vsqTpYKào chí8enh ngườiPwJ4o7 cPwJ4o7on gsqTpYKái sqTpYKmình yêPwJ4o7u 8ethương sqTpYKquả thậ8et rấtsqTpYK PwJ4o7đau đớn.

Ái HPwJ4o7y đưsqTpYKợc cHgkYBMinh VsqTpYKỹ PwJ4o7ôm gọ8en PwJ4o7trong sqTpYKtay, bấtPwJ4o7 gcHgkYBiác hcHgkYBai cHgkYBbàn ta8ey đa8eng buôsqTpYKng thõngcHgkYB vôcHgkYB 8ethức đưcHgkYBa lêsqTpYKn, vốPwJ4o7n địnsqTpYKh đsqTpYKáp l8eại anhsqTpYK, cPwJ4o7ảm nhậnsqTpYK rõ8e hPwJ4o7ơi ấm8e từsqTpYK sqTpYKphía bênPwJ4o7 kcHgkYBia hơPwJ4o7n, PwJ4o7nhưng sqTpYKhành độngcHgkYB ấPwJ4o7y bỗPwJ4o7ng dưnsqTpYKg khsqTpYKựng PwJ4o7lại, scHgkYBau PwJ4o7đó n8ehanh tacHgkYBy đẩsqTpYKy anhra.

“Xin lỗ8ei PwJ4o7vì đãPwJ4o7 đPwJ4o7ến làmPwJ4o7 phiPwJ4o7ền a8enh, 8eem sẽsqTpYK vềsqTpYK nhà.PwJ4o7” 8eÁi cHgkYBHy qu8eay mặtPwJ4o7 saPwJ4o7ng h8eướng kPwJ4o7hác tránhsqTpYK 8eánh nhì8en của8e MiPwJ4o7nh Vỹ,PwJ4o7 nhcHgkYBờ vậyPwJ4o7 nPwJ4o7ên khôngsqTpYK thsqTpYKể thấcHgkYBy đượcPwJ4o7 tPwJ4o7ừ đôi8e 8emắt kcHgkYBia đan8eg sqTpYKhằn sâu8e mộsqTpYKt PwJ4o7nỗi tPwJ4o7uyệt vọsqTpYKng cHgkYBcùng cực.

Ái sqTpYKHy 8evừa rời8e khỏicHgkYB 8evòng PwJ4o7tay củasqTpYK MicHgkYBnh Vỹ8e, lậpcHgkYB tứcsqTpYK sqTpYKchạy rcHgkYBa khỏiPwJ4o7 8ephòng, bócHgkYBng dácHgkYBng cHgkYBông HPwJ4o7àn cũsqTpYKng khôngsqTpYK cònsqTpYK hcHgkYBiện 8ediện 8eở đó.

Anh 8elại trcHgkYBở nêPwJ4o7n đơncHgkYB đsqTpYKộc tsqTpYKrong cănsqTpYK pPwJ4o7hòng tậpsqTpYK cHgkYBbắn PwJ4o7lạnh l8eẽo, mộtcHgkYB c8ehút sqTpYKgì đócHgkYB ởcHgkYB tráPwJ4o7i tcHgkYBim đa8eng sqTpYKnhói lê8en t8eừng PwJ4o7đợt đPwJ4o7au đớn.

Bước nhasqTpYKnh 8era khPwJ4o7ỏi c8eăn sqTpYKbiệt t8ehự sqTpYKcủa t8eổ chứcPwJ4o7 KPwJ4o7night, tronPwJ4o7g lòngsqTpYK PwJ4o7Ái cHgkYBHy ch8eợt cảPwJ4o7m thấ8ey vôPwJ4o7 cHgkYBcùng bấtPwJ4o7 an.

Một phầnPwJ4o7 PwJ4o7lại cảmsqTpYK thấysqTpYK âPwJ4o7n hậnsqTpYK sqTpYKvì ccHgkYBách cư8e xửcHgkYB xPwJ4o7a ccHgkYBách PwJ4o7vừa rPwJ4o7ồi vớPwJ4o7i MsqTpYKinh Vỹ.

Nhưng cHgkYBchỉ cần8e cHgkYBở bêsqTpYKn acHgkYBnh, sqTpYKcô sqTpYKđã PwJ4o7quên csqTpYKách tPwJ4o7ự mìnhsqTpYK đứ8eng dậy,sqTpYK quêncHgkYB cáccHgkYBh 8etự bảosqTpYK vệ8e cHgkYBchính mìnsqTpYKh… và8e q8euên ccHgkYBả cáchsqTpYK cHgkYBlàm tổn8e thươngPwJ4o7 người8e khác.

Bước nhsqTpYKanh tPwJ4o7rên cocHgkYBn đườngsqTpYK vắngsqTpYK vẻPwJ4o7, Ái8e HsqTpYKy cứ8e thPwJ4o7ế ccHgkYBhìm vàcHgkYBo nhữngcHgkYB dsqTpYKòng sPwJ4o7uy tPwJ4o7ư hiện8e tại.

Một ch8eiếc cHgkYBBMW màPwJ4o7u đen8e d8eừng lại8e trưsqTpYKớc mặt8e ÁicHgkYB HcHgkYBy, mộtPwJ4o7 động8e táccHgkYB cHgkYBnhanh t8eay sqTpYKlôi mạncHgkYBh côPwJ4o7 và8eo 8exe, ấnPwJ4o7 vàoPwJ4o7 ghế.

Ái H8ey cHgkYBvẫn sqTpYKchưa kịp8e hiểsqTpYKu chuyệncHgkYB 8egì đancHgkYBg xảy8e cHgkYBra, cPwJ4o7ả ngư8eời sqTpYKhoàn toàn8e mấ8et PwJ4o7đi cảmPwJ4o7 giá8ec, chợtcHgkYB mộtcHgkYB sqTpYKchiếc khăPwJ4o7n đượccHgkYB đưPwJ4o7a lsqTpYKên bịsqTpYKt chặt8e miện8eg ccHgkYBô lạiPwJ4o7, msqTpYKặc cPwJ4o7ho cô8e rcHgkYBa ssqTpYKức đẩycHgkYB bcHgkYBàn t8eay đan8eg PwJ4o7ấn mạnsqTpYKh chiếcHgkYBc khăcHgkYBn PwJ4o7kia ra.

1s…

2s…

Trước mắt8e PwJ4o7Ái HsqTpYKy cHgkYBbỗng tr8eở nên8e mờsqTpYK nhPwJ4o7ạt, sqTpYKcả người8e rơPwJ4o7i vàoPwJ4o7 trạnsqTpYKg thácHgkYBi mệt8e mỏsqTpYKi, hàng8e mcHgkYBi dsqTpYKài cứ8e từ8e từPwJ4o7 rPwJ4o7ũ xusqTpYKống, chPwJ4o7e khsqTpYKuất đcHgkYBôi mắt8e màucHgkYB nsqTpYKâu t8erong sáng.

Bàn PwJ4o7tay k8eia cũn8eg dầcHgkYBn thả8e lỏsqTpYKng, c8ehiếc khăncHgkYB csqTpYKũng đượcsqTpYK n8eâng 8elên, một8e nPwJ4o7ụ cườisqTpYK nửa8e miệngcHgkYB qucHgkYBen thPwJ4o7uộc hiệnPwJ4o7 PwJ4o7trên khuôncHgkYB mặtsqTpYK củaPwJ4o7 ksqTpYKẻ đangsqTpYK ngPwJ4o7ồi kềcHgkYB cậnPwJ4o7 bsqTpYKên cô.

“Làm tốtcHgkYB lắm.cHgkYB” BàPwJ4o7n taPwJ4o7y ngsqTpYKười sqTpYKấy vuốtPwJ4o7 nhẹsqTpYK máisqTpYK tócPwJ4o7 c8eủa ÁisqTpYK HysqTpYK, nụ8e cườcHgkYBi độPwJ4o7c đoá8en kcHgkYBia cHgkYBngày ccHgkYBàng trởsqTpYK nênsqTpYK r8eõ ncHgkYBét hơcHgkYBn b8eao gcHgkYBiờ hếtPwJ4o7. cHgkYB“Cuối cùngsqTpYK cũngcHgkYB đếncHgkYB cHgkYBngày này.”

Chiếc BMPwJ4o7W lPwJ4o7ao đi…

“Điền HuâcHgkYBn à,sqTpYK cHgkYBxin lỗsqTpYKi anhPwJ4o7, nhưngcHgkYB ngườiPwJ4o7 ecHgkYBm t8ehật sựPwJ4o7 ysqTpYKêu lPwJ4o7à sqTpYKMinh Vỹ.8e” MộtPwJ4o7 gsqTpYKiọng nPwJ4o7ói sqTpYKnhẹ nhsqTpYKàng ccHgkYBất lênPwJ4o7, bànsqTpYK sqTpYKtay cHgkYBnhỏ nhắ8en đaPwJ4o7ng đặtPwJ4o7 n8ehẹ lêsqTpYKn tasqTpYKy ĐiềnPwJ4o7 HPwJ4o7uân, cHgkYBgương mặtsqTpYK PwJ4o7trắng hồng8e sqTpYKtừ phcHgkYBía bsqTpYKên ki8ea đacHgkYBng nởcHgkYB mPwJ4o7ột PwJ4o7nụ cườiPwJ4o7 gượngsqTpYK gạo.

“Em… 8echọn hắn?PwJ4o7 NgưsqTpYKời màsqTpYK esqTpYKm kh8eông 8ecó qucHgkYByền đượPwJ4o7c yPwJ4o7êu sacHgkYBo?” CsqTpYKâu trsqTpYKả lờicHgkYB kcHgkYBia sqTpYKkhiến t8erái ti8em Điề8en HcHgkYBuân nsqTpYKhư nsqTpYKgừng đập,cHgkYB PwJ4o7đôi môcHgkYBi 8ekhó khăcHgkYBn lắPwJ4o7m mớiPwJ4o7 thốcHgkYBt rsqTpYKa đ8eược nhữPwJ4o7ng câ8eu hỏi8e cHgkYBnghi hoặc.

Năm năm…

Một quãncHgkYBg thờicHgkYB gia8en qcHgkYBuá dcHgkYBài PwJ4o7cho một8e sqTpYKmối tình8e cHgkYBđơn phưcHgkYBơng, q8euá ngắPwJ4o7n chcHgkYBo PwJ4o7những khoảnhsqTpYK khắ8ec đượcsqTpYK gầnPwJ4o7 bênPwJ4o7 cạncHgkYBh cHgkYBngười cHgkYBcon gáiPwJ4o7 ấy.

Điền 8eHuân đãcHgkYB l8euôn d8eõi thecHgkYBo 8eduy nhPwJ4o7ất mộtPwJ4o7 bóngsqTpYK hìnsqTpYKh, âmsqTpYK thầcHgkYBm đemsqTpYK đến8e chsqTpYKo ngườiPwJ4o7 ccHgkYBon gá8ei m8eà mìncHgkYBh 8eyêu thsqTpYKương những8e gì8e tốPwJ4o7t đẹcHgkYBp nhất.

Chỉ cần8e trêcHgkYBn gươncHgkYBg msqTpYKặt kicHgkYBa nởcHgkYB mộtPwJ4o7 PwJ4o7nụ 8ecười hạcHgkYBnh phú8ec, sqTpYKĐiền HuâsqTpYKn cPwJ4o7ó thể8e đásqTpYKnh đốiPwJ4o7 cHgkYBtất ccHgkYBả PwJ4o7để giữ8e nụsqTpYK sqTpYKcười ấyPwJ4o7 mPwJ4o7ãi mãPwJ4o7i hiệnsqTpYK diệnsqTpYK tPwJ4o7rên đôiPwJ4o7 môicHgkYB xisqTpYKnh xắsqTpYKn 8eấy, PwJ4o7thậm 8echí đánhsqTpYK đổ8ei cPwJ4o7ả 8esinh msqTpYKệnh củaPwJ4o7 csqTpYKhính mình.

Nhưng đápcHgkYB lạisqTpYK tìsqTpYKnh cảmPwJ4o7 ccHgkYBhân thàncHgkYBh 8eấy, chPwJ4o7ỉ làcHgkYB haPwJ4o7i tPwJ4o7ừ “sqTpYKxin lỗi”cHgkYB sqTpYKvô cùnsqTpYKg ngcHgkYBắn gọn,PwJ4o7 cHgkYBđủ sứcPwJ4o7 dậPwJ4o7p tắcHgkYBt tsqTpYKia 8ehy vọngPwJ4o7 cucHgkYBối c8eùng trsqTpYKong trPwJ4o7ái 8etim đangsqTpYK khcHgkYBông ncHgkYBgừng thcHgkYBổn thứccHgkYB kia.

“Em khcHgkYBông t8ein cả8e cPwJ4o7ha vàPwJ4o7 cHgkYBdì đềucHgkYB k8ehông 8echấp nPwJ4o7hận tìnPwJ4o7h cảmPwJ4o7 củPwJ4o7a 8eem vcHgkYBà sqTpYKMinh Vỹ,sqTpYK nêcHgkYBn 8eem tPwJ4o7hật sựcHgkYB rấcHgkYBt xisqTpYKn lỗi8e.” CsqTpYKô PwJ4o7gái kiPwJ4o7a PwJ4o7vẫn sqTpYKgiữ sqTpYKnụ cườiPwJ4o7 hsqTpYKối lỗi8e trênPwJ4o7 môiPwJ4o7, gsqTpYKương mặtsqTpYK sqTpYKthoáng ccHgkYBhút sqTpYKe sqTpYKngại nhì8en Điền8e Huân.

Xin 8elỗi… xPwJ4o7in lỗi…

Dường ncHgkYBhư csqTpYKô PwJ4o7gái k8eia PwJ4o7không cHgkYBhề để8e ýsqTpYK đếPwJ4o7n PwJ4o7mỗi lầnPwJ4o7 lặpcHgkYB sqTpYKlại hPwJ4o7ai t8eừ “8exin lỗisqTpYK”, trcHgkYBái ti8em củ8ea sqTpYKkẻ sqTpYKbại trPwJ4o7ận tr8eước mcHgkYBặt lạiPwJ4o7 càn8eg đasqTpYKu hơn.

Nếu c8ehỉ cần8e xi8en lỗi,cHgkYB thcHgkYBì tạiPwJ4o7 PwJ4o7sao cHgkYBlại đặtPwJ4o7 rPwJ4o7a pPwJ4o7háp sqTpYKluật làPwJ4o7m gì?

Điền HuâcHgkYBn khôngcHgkYB nóicHgkYB sqTpYKgì, PwJ4o7lặng lẽ8e qcHgkYBuay PwJ4o7người bướcHgkYBc sqTpYKđi. Vố8en dĩ…cHgkYB PwJ4o7không thểcHgkYB níucHgkYB ksqTpYKéo đượccHgkYB nữa,sqTpYK vPwJ4o7ì khsqTpYKông PwJ4o7hề csqTpYKó bsqTpYKắt đầu…8e nên8e ĐiềcHgkYBn HuâcHgkYBn không8e đượsqTpYKc qcHgkYBuyền sqTpYKđược níu8e kéosqTpYK hcHgkYBai chữ8e PwJ4o7“tình yêu”sqTpYK thiêcHgkYBng lPwJ4o7iêng ấy.

Trái PwJ4o7tim cứsqTpYK mỗ8ei lúcsqTpYK mộtcHgkYB t8ehắt lạiPwJ4o7 thsqTpYKeo cHgkYBtừng bưcHgkYBớc chân,PwJ4o7 đ8eọng lPwJ4o7ại nhữn8eg vế8et sqTpYKthương lòngPwJ4o7 cHgkYBquá lớn.

Điền HuâPwJ4o7n thậtcHgkYB sựPwJ4o7 khcHgkYBông đ8eủ cacHgkYBo thưcHgkYBợng đếncHgkYB mứPwJ4o7c đsqTpYKứng 8eyên lặnsqTpYKg lẽsqTpYK sqTpYKdõi thcHgkYBeo cHgkYBcô gá8ei ấyPwJ4o7 PwJ4o7mãi mãsqTpYKi, cHgkYBvà cũngsqTpYK khôsqTpYKng thểPwJ4o7 nàoPwJ4o7 chúc8e phúccHgkYB csqTpYKho mốisqTpYK cHgkYBtình PwJ4o7huyết thốngsqTpYK sqTpYKcấm kỵcHgkYB ấyPwJ4o7 được.

Tại saPwJ4o7o lạsqTpYKi lPwJ4o7à McHgkYBinh Vỹ?

Có PwJ4o7nhất thi8eết pcHgkYBhải ysqTpYKêu PwJ4o7chính acHgkYBnh trsqTpYKai củcHgkYBa sqTpYKmình không?

Trước mắt8e Điền8e Huân8e chỉcHgkYB còcHgkYBn lPwJ4o7ưu lạisqTpYK mcHgkYBột màcHgkYBu đe8en 8eđau đớnsqTpYK sqTpYKcùng sqTpYKcực, ánhcHgkYB 8emắt PwJ4o7đang chứaPwJ4o7 sqTpYKđựng nhữsqTpYKng 8etia nh8eìn o8eán 8ehận, tsqTpYKừng từcHgkYB từ8eng chữsqTpYK đưPwJ4o7ợc cHgkYBgằn xuốPwJ4o7ng msqTpYKột cáPwJ4o7ch mỉacHgkYB mai.

“Thy ThPwJ4o7y, sqTpYKem chấpsqTpYK nhcHgkYBận ăsqTpYKn trsqTpYKái cPwJ4o7ấm, sqTpYKchứ PwJ4o7không ccHgkYBhấp cHgkYBnhận tôsqTpYKi sao?”

“Chúc phPwJ4o7úc 8echo 8emối tì8enh cấmcHgkYB kỵ8e PwJ4o7của em…

… cHgkYBanh khôsqTpYKng 8elàm được.”

“Đến khPwJ4o7i nàPwJ4o7o 8eanh mcHgkYBới cPwJ4o7hịu lên8e 8ekế hoạchcHgkYB đây?”PwJ4o7 sqTpYKMột giọnsqTpYKg nsqTpYKữ cấtsqTpYK cHgkYBlên, đôPwJ4o7i cHgkYBmắt hư8eớng vcHgkYBề phí8ea Ái8e HsqTpYKy đaPwJ4o7ng nhắcHgkYBm ngcHgkYBhiền đôcHgkYBi mắt,PwJ4o7 PwJ4o7cả ha8ei ta8ey cHgkYBbị cHgkYBtrói chặtsqTpYK PwJ4o7ở 8ephía 8esau đan8eg tPwJ4o7ựa 8evào tườncHgkYBg PwJ4o7an giấc.

“Kế hoạch8e 8evẫn đ8eang thựcPwJ4o7 hiệnPwJ4o7 đấyPwJ4o7 thôcHgkYBi.” NgườsqTpYKi bêsqTpYKn ksqTpYKia nPwJ4o7hún nhsqTpYKún vsqTpYKai, th8eờ ơsqTpYK đưasqTpYK án8eh mắ8et khôngcHgkYB 8echút bsqTpYKiểu cảmsqTpYK cHgkYBnhìn vsqTpYKề phíasqTpYK cHgkYBÁi HysqTpYK, PwJ4o7ánh nsqTpYKhìn phứcPwJ4o7 tạp.

“Thực hisqTpYKện? ĐứngPwJ4o7 yêcHgkYBn cHgkYBmột chPwJ4o7ỗ g8eọi làPwJ4o7 thựPwJ4o7c hiệ8en? AncHgkYBh đan8eg đùacHgkYB à?”8e C8eô gcHgkYBái ki8ea dườngsqTpYK nhưsqTpYK đangPwJ4o7 sqTpYKmất bcHgkYBình tĩnPwJ4o7h, tPwJ4o7ức g8eiận 8equát l8eên, giọngPwJ4o7 đicHgkYBệu 8evô csqTpYKùng cHgkYBkhó chịu.

“Tịnh NPwJ4o7hi, cHgkYBnếu muốPwJ4o7n trsqTpYKả thsqTpYKù thìPwJ4o7 đừngPwJ4o7 nPwJ4o7ên cHgkYBvội sqTpYKvàng nPwJ4o7hư thế…”sqTpYK Chà8eng tr8eai ksqTpYKia k8ehoát khoácHgkYBt cHgkYBtay vớsqTpYKi TịnhPwJ4o7 N8ehi, tcHgkYBhật sqTpYKsự TịnPwJ4o7h sqTpYKNhi đancHgkYBg khiếncHgkYB cHgkYBhắn csqTpYKảm tsqTpYKhấy csqTpYKăng thẳPwJ4o7ng hơnsqTpYK trcHgkYBong visqTpYKệc thsqTpYKực hisqTpYKện cHgkYBkế hosqTpYKạch, “…cHgkYB ccHgkYBứ đểPwJ4o7 yên8e cPwJ4o7ho bọsqTpYKn chún8eg PwJ4o7từ PwJ4o7từ cảmsqTpYK nhcHgkYBận 8enỗi sqTpYKđau kPwJ4o7hi sqTpYKmất đsqTpYKi 8emột 8ethứ quaPwJ4o7n trọng.”

Ái HcHgkYBy PwJ4o7khó chịu8e 8ecựa PwJ4o7mình, PwJ4o7cả thâcHgkYBn ng8eười cHgkYBcảm thấsqTpYKy vsqTpYKô cPwJ4o7ùng đcHgkYBau nhức,cHgkYB 8ehàng sqTpYKmi sqTpYKdài khẽ8e l8eay độngcHgkYB PwJ4o7nhẹ, c8eô t8eừ từcHgkYB cHgkYBhé sqTpYKmở đôicHgkYB mắt.

Khung cảnhPwJ4o7 mờsqTpYK nhạsqTpYKt trướ8ec mắsqTpYKt ÁcHgkYBi H8ey đsqTpYKang dcHgkYBần trở8e PwJ4o7nên sắcPwJ4o7 né8et hsqTpYKơn, bầPwJ4o7u khôngcHgkYB kcHgkYBhí 8engột sqTpYKngạt hiệnsqTpYK gicHgkYBờ khiếnPwJ4o7 PwJ4o7cô cảmcHgkYB thsqTpYKấy sqTpYKkhó thở8e hơcHgkYBn bPwJ4o7ao giờPwJ4o7 hết.

Vẫn sqTpYKcòn trsqTpYKong tsqTpYKrạng tcHgkYBhái PwJ4o7mơ hồ,sqTpYK csqTpYKô ngsqTpYKơ ngácsqTpYK PwJ4o7đưa mcHgkYBắt nhìn8e sqTpYKcảnh vsqTpYKật xuPwJ4o7ng quanh.

“Tỉnh rồi8e à?”cHgkYB MPwJ4o7ột chấtsqTpYK giọPwJ4o7ng trầmcHgkYB khàcHgkYBn cHgkYBvang lên,8e 8emột cHgkYBgương m8eặt qcHgkYBuen thuộsqTpYKc PwJ4o7lọt và8eo tầmsqTpYK ncHgkYBhìn tạmcHgkYB PwJ4o7thời c8eủa ÁPwJ4o7i Hy.

Điền HsqTpYKuân đacHgkYBng csqTpYKầm tcHgkYBrên tasqTpYKy mộPwJ4o7t quảPwJ4o7 táo8e, bcHgkYBước đếnPwJ4o7 cHgkYBtrước mặ8et ÁsqTpYKi 8eHy vớisqTpYK PwJ4o7dáng sqTpYKvẻ ucHgkYBng sqTpYKdung như8e ccHgkYBhẳng PwJ4o7có chuy8eện 8egì xPwJ4o7ảy ra.

“Này, tạicHgkYB ssqTpYKao t8eôi lcHgkYBại ở8e đây?”PwJ4o7 ÁiPwJ4o7 HcHgkYBy nhsqTpYKíu màycHgkYB nhìPwJ4o7n Điền8e HcHgkYBuân, hacHgkYBi PwJ4o7tay bPwJ4o7ị trsqTpYKói chặt8e giPwJ4o7ờ đsqTpYKây mớiPwJ4o7 bắ8et PwJ4o7đầu sqTpYKcảm nhậnPwJ4o7 cHgkYBđược c8eảm gcHgkYBiác tPwJ4o7ê buốtsqTpYK 8enhờ lựcsqTpYK siếcHgkYBt củPwJ4o7a dâ8ey thừngcHgkYB, nacHgkYBy lPwJ4o7ại thsqTpYKêm lựcPwJ4o7 tá8ec động8e của8e PwJ4o7cô 8eđang cốPwJ4o7 cởicHgkYB trócHgkYBi lạicHgkYB khiếcHgkYBn cHgkYBnơi cổ8e tacHgkYBy PwJ4o7mỗi lúc8e mcHgkYBột đa8eu cHgkYBrát hơn.cHgkYB “Tê8en khPwJ4o7ốn, PwJ4o7anh lấy8e quyềsqTpYKn cHgkYBgì PwJ4o7mà tróPwJ4o7i tôi?”

Đối dcHgkYBiện vcHgkYBới áPwJ4o7nh sqTpYKnhìn rựsqTpYKc lửasqTpYK củasqTpYK cHgkYBÁi HycHgkYB, Điề8en HuPwJ4o7ân thảnPwJ4o7 nhiên8e cầ8em PwJ4o7trái táocHgkYB trPwJ4o7ên t8eay đsqTpYKưa r8ea tcHgkYBrước mặPwJ4o7t cHgkYBcô, msqTpYKột câu8e hỏcHgkYBi PwJ4o7hết sứPwJ4o7c 8e“thân thiện”PwJ4o7 8eđược thsqTpYKốt 8era vớcHgkYBi giọPwJ4o7ng đsqTpYKiệu khsqTpYKinh khỉnh.

“Biết đâycHgkYB PwJ4o7là PwJ4o7gì 8ekhông?” ĐicHgkYBền Huân8e đPwJ4o7ã chuyểncHgkYB PwJ4o7sự sqTpYKtập trucHgkYBng từPwJ4o7 ÁiPwJ4o7 PwJ4o7Hy sasqTpYKng trácHgkYBi 8etáo macHgkYBng mộtsqTpYK cHgkYBsắc màuPwJ4o7 đPwJ4o7ỏ PwJ4o7thẫm trcHgkYBên sqTpYKtay, đôi8e mắtcHgkYB 8echăm cPwJ4o7hú quaPwJ4o7n sátsqTpYK vật8e tPwJ4o7hể ấy.

Đúng cHgkYBlà ngớcHgkYB ngẩn!

“Là tásqTpYKo ch8eứ gì?!”sqTpYK cHgkYBÁi HPwJ4o7y sqTpYKlập PwJ4o7tức PwJ4o7lên tiếngsqTpYK tsqTpYKrả lời,cHgkYB cHgkYBvì csqTpYKâu hỏsqTpYKi củacHgkYB ĐiềncHgkYB cHgkYBHuân nPwJ4o7gay cảcHgkYB c8eon nísqTpYKt bsqTpYKa tuổisqTpYK cũngsqTpYK bPwJ4o7iết r8eõ thsqTpYKứ Đ8eiền sqTpYKHuân đPwJ4o7ang cHgkYBcầm trPwJ4o7ên t8eay sqTpYKđược gsqTpYKọi l8eà gì.

“Sai!” 8eMột t8eừ phcHgkYBê ph8eán d8euy nhấtPwJ4o7 đượPwJ4o7c cấtsqTpYK lênPwJ4o7, đôi8e mắcHgkYBt vôPwJ4o7 đPwJ4o7ịnh củacHgkYB ĐiềnPwJ4o7 8eHuân sqTpYKlướt qsqTpYKua ÁiPwJ4o7 HcHgkYBy mộtcHgkYB giâcHgkYBy, scHgkYBau đóPwJ4o7 tiếsqTpYKp PwJ4o7tục mân8e 8emê 8equả tsqTpYKáo sqTpYKtrên tPwJ4o7ay, 8evô thứcPwJ4o7 sqTpYKnói. “Là8e tráiPwJ4o7 ccHgkYBấm đấy.”

“Trái cấm?PwJ4o7” CPwJ4o7âu trảcHgkYB sqTpYKlời củcHgkYBa ĐiềncHgkYB HPwJ4o7uân cHgkYBkhiến ÁcHgkYBi HsqTpYKy hcHgkYBết sứccHgkYB ngạcPwJ4o7 nhi8eên, 8eđôi sqTpYKmắt côcHgkYB mở8e t8eo nhcHgkYBìn PwJ4o7Điền HuâcHgkYBn 8ekhông chớsqTpYKp mắt.

“Cô PwJ4o7đã tsqTpYKừng được8e nghsqTpYKe kểcHgkYB vPwJ4o7ề cHgkYBthứ nàyPwJ4o7 chưa?”cHgkYB Trên8e mcHgkYBôi cHgkYBĐiền H8euân nởcHgkYB mộtcHgkYB 8enụ cườPwJ4o7i khPwJ4o7inh cHgkYBbỉ, án8eh mắt8e PwJ4o7vẫn d8eán cPwJ4o7hặt vPwJ4o7ào tráisqTpYK tPwJ4o7áo trên8e taysqTpYK. “TsqTpYKrên cHgkYBthế gsqTpYKian nà8ey, csqTpYKó mPwJ4o7ột thPwJ4o7ứ đsqTpYKược gcHgkYBọi lcHgkYBà tìnsqTpYKh yêsqTpYKu tPwJ4o7rái cấm.”

“Anh điêcHgkYBn rồisqTpYK à?PwJ4o7 8eTrái cấsqTpYKm rồPwJ4o7i lạPwJ4o7i tì8enh y8eêu sqTpYKtrái cấmcHgkYB, 8ecuối cùnsqTpYKg acHgkYBnh 8eđang l8eảm nPwJ4o7hảm cPwJ4o7ái cHgkYBgì 8ethế?” sqTpYKÁi HsqTpYKy tứccHgkYB giậPwJ4o7n qsqTpYKuát vào8e 8emặt Điền8e HucHgkYBân, sqTpYKlúc ncHgkYBày msqTpYKà hắsqTpYKn cò8en sqTpYKcó tâcHgkYBm trcHgkYBạng PwJ4o7kể chuyệnsqTpYK PwJ4o7cho cPwJ4o7ô cHgkYBnghe ư?

Sự tức8e gcHgkYBiận ccHgkYBủa côsqTpYK dườngcHgkYB PwJ4o7như sqTpYKđã gầncHgkYB chsqTpYKạm đến8e sqTpYKmức đỉnh8e điPwJ4o7ểm, nhưngsqTpYK l8eại PwJ4o7đột ngộtcHgkYB dịPwJ4o7u xuốnsqTpYKg sPwJ4o7au câusqTpYK nPwJ4o7ói ticHgkYBếp t8eheo của8e Điền8e Huân.

“Minh VỹsqTpYK, hắnsqTpYK đãsqTpYK vư8eớng vàcHgkYBo cHgkYBtình yêsqTpYKu tcHgkYBrái cấm.”

Ái 8eHy trPwJ4o7òn mắt8e PwJ4o7nhìn cHgkYBĐiền 8eHuân, ksqTpYKhông thểsqTpYK cHgkYBtin đư8eợc thínhsqTpYK giáccHgkYB PwJ4o7của mìn8eh vừaPwJ4o7 PwJ4o7tiếp sqTpYKthu đsqTpYKược nhcHgkYBững gì.cHgkYB Mi8enh V8eỹ… tì8enh yê8eu t8erái cấm?

Cô độtPwJ4o7 ngộ8et lạisqTpYK cảmcHgkYB th8eấy khsqTpYKó thở,sqTpYK PwJ4o7một gưcHgkYBơng mPwJ4o7ặt khácPwJ4o7 lạiPwJ4o7 cHgkYBđược sqTpYKchiếu ccHgkYBhậm r8ea trướPwJ4o7c mắtcHgkYB dùsqTpYK chcHgkYBo ccHgkYBô mớicHgkYB chỉ8e tPwJ4o7rông thsqTpYKấy cPwJ4o7ô ấyPwJ4o7 đ8eược dcHgkYBuy nh8eất mộ8et lần.

Thy Thy…PwJ4o7 cHgkYBMinh V8eỹ PwJ4o7vướng sqTpYKvào tìPwJ4o7nh yêusqTpYK tráiPwJ4o7 cấm,cHgkYB thìPwJ4o7 csqTpYKâu tsqTpYKrả l8eời cuốisqTpYK cùnsqTpYKg vsqTpYKà chínsqTpYKh PwJ4o7xác nhấPwJ4o7t d8eĩ nhi8eên làcHgkYB T8ehy Thy.

“Cô cPwJ4o7ó mcHgkYBuốn bsqTpYKiết không?sqTpYK NhPwJ4o7ững gcHgkYBì đãcHgkYB xảysqTpYK rsqTpYKa v8eới họ?”8e PwJ4o7Điền HuâsqTpYKn sqTpYKnhìn sqTpYKÁi sqTpYKHy cườisqTpYK PwJ4o7khẩy, n8ehưng trosqTpYKng cHgkYBánh mắtPwJ4o7 lạisqTpYK hiệsqTpYKn 8erõ một8e nỗi8e sqTpYKcay đắnPwJ4o7g tsqTpYKột cùngsqTpYK. “TsqTpYKhy TcHgkYBhy đãsqTpYK chcHgkYBọn hcHgkYBắn, màPwJ4o7 khôsqTpYKng chọnPwJ4o7 tôi.”

Lúc nPwJ4o7ày, PwJ4o7bỗng 8edưng ÁiPwJ4o7 HcHgkYBy l8eại 8ecó cảsqTpYKm gi8eác đồngPwJ4o7 cảcHgkYBm vớ8ei ĐiềncHgkYB Huân.cHgkYB

Không phải8e lcHgkYBà dcHgkYBo c8eô từPwJ4o7ng 8evướng vàcHgkYBo hoàsqTpYKn cPwJ4o7ảnh sqTpYKấy,

mà làPwJ4o7 dsqTpYKo ánPwJ4o7h mcHgkYBắt ĐiềcHgkYBn HuâcHgkYBn PwJ4o7đã nóPwJ4o7i lêPwJ4o7n 8etất cả.

Nỗi đPwJ4o7au ki8ea đcHgkYBang dầsqTpYKn hiệsqTpYKn sqTpYKrõ tron8eg cHgkYBđôi sqTpYKmắt mansqTpYKg mộtcHgkYB PwJ4o7màu đe8en đPwJ4o7ậm nhưcHgkYB PwJ4o7tách c8eafe 8eđắng củsqTpYKa ĐiPwJ4o7ền HsqTpYKuân, vếtPwJ4o7 thươ8eng lòsqTpYKng khcHgkYBông nhPwJ4o7ững khônsqTpYKg hcHgkYBề psqTpYKhai nhạtcHgkYB… thậmsqTpYK ccHgkYBhí còcHgkYBn PwJ4o7trở nêncHgkYB PwJ4o7đau 8eđớn hsqTpYKơn ba8eo gPwJ4o7iờ hết.

“Tôi 8eđã g8eiết sqTpYKThy ThsqTpYKy.” 8eÁi H8ey vẫcHgkYBn PwJ4o7chưa kịpPwJ4o7 8emở lờicHgkYB 8ethì gcHgkYBiọng n8eói g8eấp gápcHgkYB củPwJ4o7a Đi8eền HuâsqTpYKn lạsqTpYKi vcHgkYBang lê8en, chấtsqTpYK giọngsqTpYK khôngPwJ4o7 csqTpYKhút bicHgkYBểu cảm.

À, tsqTpYKhì r8ea hắ8en đãcHgkYB gicHgkYBết TsqTpYKhy PwJ4o7Thy nsqTpYKên hắn8e cHgkYBmới đa8eu sqTpYKkhổ vPwJ4o7à dằnsqTpYK vặtPwJ4o7 PwJ4o7như thế!

Khoan đã,8e PwJ4o7hình như8e đPwJ4o7ang 8ecó chútcHgkYB nhầmPwJ4o7 sqTpYKlẫn gìPwJ4o7 đósqTpYK ở8e đPwJ4o7ây! Người8e giếtsqTpYK ThPwJ4o7y ThsqTpYKy là8e bsqTpYKà Hàn8e cơPwJ4o7 mà.

“Không phảisqTpYK lsqTpYKà mẹcHgkYB sqTpYKMinh VỹPwJ4o7 gcHgkYBiết sqTpYKThy TPwJ4o7hy sacHgkYBo?” CôcHgkYB bấsqTpYKt giáccHgkYB nhícHgkYBch sqTpYKvề p8ehía sPwJ4o7au mộPwJ4o7t chútcHgkYB, c8eau màyPwJ4o7 cHgkYBnhìn ĐiPwJ4o7ền Huân8e PwJ4o7nghi hoặc.

“Đúng, lPwJ4o7à b8eà tcHgkYBa gicHgkYBết!” ĐiềncHgkYB HuânPwJ4o7 cHgkYBvẫn csqTpYKhú t8eâm vàoPwJ4o7 trái8e 8etáo cHgkYBtrên 8etay, môcHgkYBng 8elung tsqTpYKrả lời.

“Thế tạiPwJ4o7 sa8eo asqTpYKnh lPwJ4o7ại bảocHgkYB aPwJ4o7nh PwJ4o7giết PwJ4o7Thy 8eThy?” ĐúngPwJ4o7 làPwJ4o7 tê8en PwJ4o7khó hiPwJ4o7ểu, càngsqTpYK hỏisqTpYK thsqTpYKì lạPwJ4o7i c8eàng rối!

Cô bPwJ4o7ắt đ8eầu cHgkYBmất bìnhPwJ4o7 tĩnh…

“Bà PwJ4o7ta cHgkYBtrực 8etiếp gi8eết ThsqTpYKy ThyPwJ4o7, còsqTpYKn tôisqTpYK sqTpYKlà ksqTpYKẻ giásqTpYKn tiếp…”PwJ4o7 Thê8em một8e c8eâu trả8e lờiPwJ4o7 PwJ4o7hết sqTpYKsức thản8e nsqTpYKhiên, đ8eột ngPwJ4o7ột ĐisqTpYKền HuâsqTpYKn ngsqTpYKước l8eên nhPwJ4o7ìn thẳngsqTpYK vàoPwJ4o7 mặ8et ÁicHgkYB HyPwJ4o7, nở8e mộtcHgkYB nụ8e PwJ4o7cười xảocHgkYB tPwJ4o7rá, “…PwJ4o7 côPwJ4o7 còPwJ4o7n PwJ4o7gì 8ethắc mắc8e thìPwJ4o7 hỏi8e hếsqTpYKt đi,PwJ4o7 tôsqTpYKi sẵsqTpYKn sàcHgkYBng trảPwJ4o7 lời,8e 8exem nhưPwJ4o7 sqTpYKđó PwJ4o7là âncHgkYB cHgkYBhuệ PwJ4o7tôi tặnPwJ4o7g chPwJ4o7o cô8e tcHgkYBrước ksqTpYKhi chết.”

“Này, 8eăn 8enói 8echo cẩncHgkYB thận,sqTpYK a8enh bsqTpYKảo 8eai chết?”PwJ4o7 PwJ4o7Ái 8eHy PwJ4o7lại một8e lầnPwJ4o7 nữcHgkYBa khôcHgkYBng k

ì

m đsqTpYKược cHgkYBmà quá8et vàsqTpYKo mặtPwJ4o7 Điề8en HuâsqTpYKn, đôisqTpYK mắtPwJ4o7 troPwJ4o7ng sáng8e 8ekia cũnPwJ4o7g trừngPwJ4o7 lsqTpYKên oásqTpYKn hận.

“Tôi k8ehông đảm8e bảosqTpYK asqTpYKi sẽ8e chết…”cHgkYB ĐiềcHgkYBn HuâcHgkYBn nhcHgkYBún ncHgkYBhún vcHgkYBai, gPwJ4o7ương mặPwJ4o7t v8eẫn bìn8eh tĩPwJ4o7nh mộtsqTpYK 8ecách sqTpYKkỳ lạsqTpYK. “…8e b8ea tisqTpYKếng n8eữa, sqTpYKnơi cHgkYBnày sẽcHgkYB biếcHgkYBn th8eành tPwJ4o7ro bụi.”

Ba tiếng8e? sqTpYKTro bụi?

Sao hôPwJ4o7m nsqTpYKay cá8ei tPwJ4o7ên tâmPwJ4o7 tPwJ4o7hần nàycHgkYB lạiPwJ4o7 PwJ4o7nói toà8en nhPwJ4o7ững điề8eu khó8e sqTpYKhiểu, mộtcHgkYB lcHgkYBần nữsqTpYKa côcHgkYB lạPwJ4o7i phảcHgkYBi csqTpYKất tiếcHgkYBng hỏi.

“Ý cHgkYBanh lcHgkYBà gì?PwJ4o7” 8eCả ngsqTpYKười ÁiPwJ4o7 H8ey bắtcHgkYB PwJ4o7đầu rsqTpYKun lên,sqTpYK nóicHgkYB chuyệsqTpYKn vớiPwJ4o7 PwJ4o7tên ncHgkYBày qu8eả thậtPwJ4o7 tiêu8e hacHgkYBo nhiềsqTpYKu sứPwJ4o7c lcHgkYBực khôcHgkYBng thểPwJ4o7 tcHgkYBưởng. “AnPwJ4o7h địnhcHgkYB phcHgkYBá h8euỷ chỗ8e nPwJ4o7ày à?”

Hít thởPwJ4o7, sqTpYKhít PwJ4o7thở nào…sqTpYK bìncHgkYBh tĩnh,8e bìnhcHgkYB tĩcHgkYBnh nàosqTpYK… côPwJ4o7 đansqTpYKg cốcHgkYB 8egắng đ8eiềm tĩnsqTpYKh hếtcHgkYB sứcPwJ4o7 cósqTpYK t8ehể để8e kcHgkYBhông cóPwJ4o7 thêcHgkYBm bấtcHgkYB cứsqTpYK hàsqTpYKnh đ8eộng cHgkYBnào quácHgkYB sqTpYKkích độngPwJ4o7 nữa.

“Bingo! TôisqTpYK đsqTpYKã đsqTpYKặt b8eom x8eung cHgkYBquanh nơi8e nàsqTpYKy rsqTpYKồi…” sqTpYKĐiền HcHgkYBuân đưcHgkYBa trcHgkYBái tásqTpYKo kisqTpYKa lêsqTpYKn m8eiệng, cắcHgkYBn mộ8et mPwJ4o7iếng, tiếpcHgkYB tsqTpYKục PwJ4o7nói cHgkYBvới vẻPwJ4o7 khinPwJ4o7h đờicHgkYB, “…PwJ4o7 sớmcHgkYB thôi!”

“Tránh ra.”sqTpYK HạocHgkYB ThPwJ4o7ần xô8eng và8eo toà8e biệtsqTpYK cHgkYBthự lcHgkYBộng lẫcHgkYBy củcHgkYBa tổcHgkYB chPwJ4o7ức KnighPwJ4o7t, sqTpYKgạt mạ8enh đáPwJ4o7m c8eận vsqTpYKệ trước8e mặtsqTpYK sasqTpYKng sqTpYKmột bên,cHgkYB quátcHgkYB lớn.cHgkYB “LậpcHgkYB tứcPwJ4o7 gọsqTpYKi HsqTpYKàn MsqTpYKinh V8eỹ r8ea đâyPwJ4o7 ccHgkYBho tôi!”

“Chuyện gì?”PwJ4o7 MincHgkYBh Vỹ8e sqTpYKcắt n8egang PwJ4o7lời n8eói củPwJ4o7a 8eHạo Thần,cHgkYB vẫPwJ4o7n 8elà cáiPwJ4o7 giọnsqTpYKg đPwJ4o7iệu lạnhPwJ4o7 l8eùng vốPwJ4o7n có.

“Ung dunsqTpYKg quPwJ4o7á nh8eỉ? Đ8eiền HuânsqTpYK bắt8e ÁsqTpYKi 8eHy đisqTpYK rồi!”8e HạcHgkYBo Th8eần dườcHgkYBng nhưsqTpYK cHgkYBđang rơPwJ4o7i cHgkYBvào tcHgkYBrạng tcHgkYBhái hPwJ4o7oảng PwJ4o7loạn, cHgkYBđôi mắtcHgkYB psqTpYKhức tạpPwJ4o7 căsqTpYKng th8eẳng nsqTpYKhìn acHgkYBnh, gcHgkYBấp gáPwJ4o7p lsqTpYKên tiếng.

“Khi nàosqTpYK?” sqTpYKTừ cHgkYBphía bêPwJ4o7n k8eia dườncHgkYBg 8enhư đãPwJ4o7 cócHgkYB phảncHgkYB ứnPwJ4o7g, sqTpYKbước chcHgkYBân PwJ4o7của asqTpYKnh bắt8e đ8eầu nhcHgkYBanh hPwJ4o7ơn, a8enh bướcPwJ4o7 đPwJ4o7ến nắmPwJ4o7 l8eấy cổPwJ4o7 PwJ4o7áo cPwJ4o7ủa HạosqTpYK Th8eần xốc8e lênsqTpYK, gằnPwJ4o7 giọngPwJ4o7. “ỞPwJ4o7 đâu?”

Hạo T8ehần cũngcHgkYB khôngPwJ4o7 đểsqTpYK y8eên c8eho MinsqTpYKh cHgkYBVỹ là8em cànPwJ4o7 như8e thế,sqTpYK đưsqTpYKa tPwJ4o7ay đẩy8e m8eạnh anPwJ4o7h sqTpYKra, sqTpYKsửa lcHgkYBại c8eổ ácHgkYBo, cậcHgkYBu tứcPwJ4o7 gsqTpYKiận qPwJ4o7uát lên.

“Là nơPwJ4o7i từnPwJ4o7g xảyPwJ4o7 cHgkYBra áncHgkYB msqTpYKạng củsqTpYKa sqTpYKThy Thy!”

Chap 36

Bước sqTpYKđi cùngsqTpYK tửcHgkYB thần

“Tên 8ekhốn ki8ea, 8eanh địncHgkYBh làmPwJ4o7 gcHgkYBì cHgkYBvậy hPwJ4o7ả? ĐặtcHgkYB b8eom là8e thPwJ4o7ế nào?sqTpYK” NgacHgkYBy scHgkYBau câusqTpYK tcHgkYBrả lờcHgkYBi h8eết sứcPwJ4o7 thảncHgkYB nhPwJ4o7iên củsqTpYKa ĐPwJ4o7iền 8eHuân, 8eÁi HsqTpYKy cHgkYBkhông th8eể khôn8eg msqTpYKất bìsqTpYKnh tĩnh,8e PwJ4o7cả người8e 8ecô sqTpYKrun lênsqTpYK tPwJ4o7ừng đợt,cHgkYB đôiPwJ4o7 msqTpYKắt oáncHgkYB hậncHgkYB c8ehiếu sqTpYKthẳng vsqTpYKào PwJ4o7kẻ đaPwJ4o7ng tPwJ4o7ỏ tháisqTpYK độPwJ4o7 8e“bất cầncHgkYB đời”8e trướcsqTpYK mặt.

“Đây chỉ8e l8eà mcHgkYBột sqTpYKphần PwJ4o7trong cHgkYBkế hoạchPwJ4o7 củaPwJ4o7 t8eôi, nếPwJ4o7u ccHgkYBô sqTpYKcứ PwJ4o7tỏ PwJ4o7cái tháisqTpYK độsqTpYK xấPwJ4o7c xượ8ec đsqTpYKó tcHgkYBhì ngacHgkYBy cảsqTpYK âcHgkYBn huệsqTpYK cuPwJ4o7ối cùng8e cũnPwJ4o7g khô8eng sqTpYKthể thực8e hisqTpYKện được8e đâuPwJ4o7 đấy.”PwJ4o7 Điền8e HucHgkYBân tcHgkYBiếp tụcsqTpYK nóisqTpYK đềPwJ4o7u đều,PwJ4o7 sqTpYKgiọng đsqTpYKiệu dườPwJ4o7ng ncHgkYBhư sqTpYKchẳng sqTpYKhề c8eó chúcHgkYBt bậncHgkYB sqTpYKtâm vềcHgkYB ÁisqTpYK sqTpYKHy, csqTpYKhỉ trảcHgkYB lờiPwJ4o7 the8eo phảnPwJ4o7 ứng.

“Có tPwJ4o7hật acHgkYBnh sẽsqTpYK trảcHgkYB lờsqTpYKi mọicHgkYB 8ethắc mắc8e củ8ea tôi?sqTpYK” Á8ei sqTpYKHy g8eườm gườPwJ4o7m ĐiềncHgkYB HPwJ4o7uân n8ehư tcHgkYBhể khôcHgkYBng tiPwJ4o7n cHgkYBđược, cPwJ4o7ả ngưcHgkYBời cứ8e nsqTpYKhích dầ8en về8e ph8eía saPwJ4o7u chsqTpYKo đPwJ4o7ến khsqTpYKi PwJ4o7tựa hẳnsqTpYK vsqTpYKào tường.

Phía bêcHgkYBn PwJ4o7kia, ĐiềnsqTpYK HusqTpYKân gậ8et PwJ4o7nhẹ đầu,sqTpYK tráiPwJ4o7 tsqTpYKáo PwJ4o7kia sqTpYKvẫn ti8eếp tcHgkYBục cHgkYBđược cHgkYBđưa sqTpYKlên miệng.

“Anh bảoPwJ4o7 tôisqTpYK làcHgkYB cHgkYBnguyên PwJ4o7nhân gâ8ey rcHgkYBa PwJ4o7cái cHgkYBchết cPwJ4o7ho cả8e PwJ4o7gia đPwJ4o7ình tôcHgkYBi, vậysqTpYK sqTpYKai là8e nsqTpYKgười PwJ4o7đã cHgkYBgiết họ?sqTpYK” cHgkYBChất gPwJ4o7iọng ÁPwJ4o7i H8ey thosqTpYKáng rusqTpYKn rẩy,PwJ4o7 côcHgkYB đcHgkYBã dồnsqTpYK hếtsqTpYK cPwJ4o7an đảsqTpYKm đcHgkYBể đặt8e 8evào cHgkYBcâu hsqTpYKỏi ấy.

“Là tôi…”8e Điền8e HucHgkYBân liếPwJ4o7c scHgkYBơ qPwJ4o7ua ngườicHgkYB Á8ei PwJ4o7Hy, hờicHgkYB hợcHgkYBt đápcHgkYB PwJ4o7lại, sPwJ4o7au đsqTpYKó đứng8e dậcHgkYBy ném8e mạnhsqTpYK sqTpYKtrái táosqTpYK trsqTpYKên PwJ4o7tay xucHgkYBống cHgkYBsàn, “…8e lsqTpYKà sqTpYKtôi giếtsqTpYK đấy.”

Ái HPwJ4o7y lsqTpYKặng n8egười PwJ4o7sau câPwJ4o7u trả8e lờisqTpYK dứPwJ4o7t ksqTpYKhoát củsqTpYKa ĐiềnsqTpYK Huân,sqTpYK đcHgkYBôi msqTpYKắt PwJ4o7bắt đ8eầu tcHgkYBrở nêcHgkYBn 8emờ nhạt.

Kẻ đa8eng đứngPwJ4o7 trướcsqTpYK mặtPwJ4o7 cô8e chíPwJ4o7nh lsqTpYKà kẻsqTpYK PwJ4o7đã cHgkYBnhẫn tâPwJ4o7m khiế8en 8ecô msqTpYKất trsqTpYKọn vẹPwJ4o7n ccHgkYBả mPwJ4o7ột PwJ4o7gia đình!!

Đáng t8erách 8ehơn, sqTpYKhắn kh8eông hsqTpYKề cócHgkYB sqTpYKbất csqTpYKứ mộsqTpYKt thá8ei đPwJ4o7ộ nà8eo PwJ4o7gọi cHgkYBlà hcHgkYBối lỗicHgkYB, tsqTpYKhậm cPwJ4o7hí csqTpYKòn tỏsqTpYK 8evẻ kênhcHgkYB kiệcHgkYBu khPwJ4o7i nhắcsqTpYK đPwJ4o7ến chuyệ8en này.

“Anh… anh…”8e ÁiPwJ4o7 PwJ4o7Hy lú8ec nà8ey kh8eông thểsqTpYK nà8eo dsqTpYKiễn tảPwJ4o7 cHgkYBđược t8ehứ cảPwJ4o7m xú8ec kcHgkYBhinh thườPwJ4o7ng cHgkYBvà gcHgkYBhê tở8em PwJ4o7kẻ trướccHgkYB mặt,sqTpYK cHgkYBđôi môcHgkYBi mcHgkYBấp mPwJ4o7áy khônsqTpYKg tcHgkYBhốt nên8e lời.

“Sao? PwJ4o7Chẳng sqTpYKphải PwJ4o7cô sqTpYKmuốn biếsqTpYKt saosqTpYK?” KhoPwJ4o7é sqTpYKmôi ĐiềncHgkYB cHgkYBHuân nhếccHgkYBh lênPwJ4o7, vẫcHgkYBn cái8e vẻsqTpYK mặt8e chsqTpYKán đờisqTpYK ấy.

“Đồ khốn!sqTpYK cHgkYBAnh ksqTpYKhông pPwJ4o7hải làcHgkYB cosqTpYKn người!”8e ÁicHgkYB sqTpYKHy kí8ech đPwJ4o7ộng hé8et lênPwJ4o7, dòngcHgkYB lệcHgkYB 8elăn cHgkYBdài tcHgkYBrên cHgkYBgò m8eá, nhẹPwJ4o7 nhàsqTpYKng sqTpYKđáp đấtPwJ4o7 mcHgkYBột giọtcHgkYB psqTpYKha lcHgkYBê ticHgkYBnh tusqTpYKý kết8e hợ8ep sqTpYKgiữa nPwJ4o7ỗi 8eđau PwJ4o7và thùsqTpYK hậnPwJ4o7. “cHgkYBTôi sqTpYKđã làmPwJ4o7 gìcHgkYB nêncHgkYB tộisqTpYK vớicHgkYB cHgkYBanh sqTpYKsao? CPwJ4o7hỉ sqTpYKvì tsqTpYKôi gisqTpYKống TcHgkYBhy PwJ4o7Thy cHgkYBmà ansqTpYKh sqTpYKnỡ nhẫnPwJ4o7 tâmsqTpYK gisqTpYKết 8ehọ saoPwJ4o7? ĐPwJ4o7ồ máusqTpYK lPwJ4o7ạnh, sqTpYKđồ bấtcHgkYB PwJ4o7nhân tính!”

“Đúng, nhưcHgkYBng tộ8ei lỗiPwJ4o7 lớ8en nhấtPwJ4o7 ởsqTpYK côPwJ4o7 8ekhông pPwJ4o7hải sqTpYKlà 8emang cHgkYBgương mặtPwJ4o7 giốngsqTpYK TPwJ4o7hy ThPwJ4o7y ccHgkYBủa tPwJ4o7ôi…” ĐisqTpYKền PwJ4o7Huân đứng8e đốisqTpYK 8ediện vcHgkYBới ÁicHgkYB Hy8e, 8etừ PwJ4o7từ 8ecúi ngườisqTpYK xuống,sqTpYK đưacHgkYB taPwJ4o7y nâcHgkYBng mặtcHgkYB ccHgkYBô lPwJ4o7ên, “…cHgkYB màcHgkYB làsqTpYK vìsqTpYK c8eô đãcHgkYB đ8eược ch8eọn làcHgkYBm vsqTpYKợ củacHgkYB hắnPwJ4o7. ĐoánPwJ4o7 xePwJ4o7m, cPwJ4o7ô sqTpYKnghĩ kế8e hoạchcHgkYB lầsqTpYKn trước8e lsqTpYKà sqTpYKdo 8eai đặtPwJ4o7 ra?”

Điền HPwJ4o7uân tiế8ep tụcHgkYBc PwJ4o7kề sá8et gPwJ4o7ương mặtcHgkYB củacHgkYB sqTpYKmình lạisqTpYK gsqTpYKần Á8ei PwJ4o7Hy, á8enh mắtPwJ4o7 vẫnPwJ4o7 sqTpYKhằn nsqTpYKhững ticHgkYBa nhìcHgkYBn 8eđau đớ8en PwJ4o7nhưng đcHgkYBôi môiPwJ4o7 PwJ4o7kia lạisqTpYK lộ8e rõcHgkYB mộtsqTpYK nsqTpYKụ cườisqTpYK PwJ4o7nửa miệng.

“Do… a8enh?” 8eÁi cHgkYBHy casqTpYKu mà8ey, đôi8e sqTpYKmôi khẽPwJ4o7 mấpcHgkYB máy,sqTpYK dsqTpYKĩ nhiênPwJ4o7 cHgkYBthứ Ái8e H8ey nhậnPwJ4o7 đượccHgkYB là8e mộtsqTpYK cáPwJ4o7i gậcHgkYBt sqTpYKđầu 8edứt khoát.

“Xem r8ea sqTpYKcô csqTpYKũng kcHgkYBhông đếncHgkYB nỗicHgkYB nsqTpYKgốc lPwJ4o7ắm nhỉ?PwJ4o7 PhảsqTpYKi, cócHgkYB tsqTpYKhể c8eho làsqTpYK từPwJ4o7 đầcHgkYBu đếnsqTpYK PwJ4o7cuối…” ĐPwJ4o7iền HuPwJ4o7ân nóPwJ4o7i lấ8ep lửng,8e cHgkYBkèm thesqTpYKo đ8eộng táccHgkYB hcHgkYBất mcHgkYBặt 8eÁi cHgkYBHy PwJ4o7sang PwJ4o7một bcHgkYBên, nsqTpYKụ cư8eời trên8e môsqTpYKi đã8e cHgkYBhoàn tcHgkYBoàn cHgkYBbiến mất,sqTpYK “…PwJ4o7 tất8e cảPwJ4o7 mPwJ4o7ọi chucHgkYByện đsqTpYKều d8eo t8eôi sắpcHgkYB đặt.”

“Tất cả?”cHgkYB ÁicHgkYB PwJ4o7Hy ngsqTpYKhi h8eoặc hỏiPwJ4o7 lsqTpYKại PwJ4o7thêm mộPwJ4o7t lsqTpYKần 8enữa, nhưcHgkYB đểsqTpYK k8ehẳng địn8eh lPwJ4o7ại cPwJ4o7âu nsqTpYKói PwJ4o7của ngcHgkYBười đốiPwJ4o7 diện.

“Đúng, đểPwJ4o7 thựcsqTpYK cHgkYBhiện vsqTpYKà sqTpYKđảm b8eảo sqTpYKkế hoạcHgkYBch sẽ8e t8ehành sqTpYKcông sqTpYKđúng PwJ4o7như nhữsqTpYKng gcHgkYBì tôPwJ4o7i msqTpYKong đợi,sqTpYK tôicHgkYB 8ecó cHgkYBthể làmPwJ4o7 cHgkYBtất cả…”sqTpYK Đ8eôi mắcHgkYBt msqTpYKông lunsqTpYKg củacHgkYB cHgkYBĐiền Huân8e chợPwJ4o7t đổcHgkYBi hướngcHgkYB nhìsqTpYKn, sqTpYKbàn PwJ4o7tay đưaPwJ4o7 lêcHgkYBn vuốt8e PwJ4o7nhẹ msqTpYKái tóPwJ4o7c cHgkYBmang màPwJ4o7u nâusqTpYK cHgkYBđậm hệtcHgkYB nhcHgkYBư táccHgkYBh 8ecafe sữaPwJ4o7 8eđặc tsqTpYKrưng c8eủa ÁsqTpYKi sqTpYKHy, 8e“… côPwJ4o7 nsqTpYKghĩ chuPwJ4o7yện cHgkYBlàm gi8eấy xétPwJ4o7 nsqTpYKghiệm cHgkYBADN gicHgkYBả đểcHgkYB c8ehứng thựcsqTpYK côcHgkYB PwJ4o7không PwJ4o7hề cóPwJ4o7 qcHgkYBuan hệ8e hu8eyết t8ehống vớiPwJ4o7 gi8ea đìnPwJ4o7h hPwJ4o7ọ Vươ8eng csqTpYKó qucHgkYBá ksqTpYKhó vớicHgkYB tô8ei không?”

“Chuyện asqTpYKnh 8eTriết Dạ8e lêPwJ4o7n kế8e cHgkYBhoạch bắt8e csqTpYKóc sqTpYKtôi vsqTpYKà lPwJ4o7àm hạPwJ4o7i MisqTpYKnh Vỹ…cHgkYB cũngcHgkYB lcHgkYBà dcHgkYBo asqTpYKnh?” 8eÁi H8ey bắ8et sqTpYKđầu cảmcHgkYB PwJ4o7thấy choáng,sqTpYK thậtcHgkYB sựPwJ4o7 nhữncHgkYBg chuyệncHgkYB cô8e vừaPwJ4o7 đcHgkYBược ncHgkYBghe sqTpYKđã v8eượt q8euá sứcsqTpYK c8ehịu đựngcHgkYB của8e mình.

“Dĩ sqTpYKnhiên, 8etôi biết8e 8erõ sqTpYKtên đósqTpYK thương8e cHgkYByêu cHgkYBcô ecHgkYBm gcHgkYBái cHgkYBduy nhấtcHgkYB sqTpYKcủa mìnhPwJ4o7 đến8e mứcsqTpYK nàosqTpYK, như8eng hắsqTpYKn cũPwJ4o7ng ccHgkYBó mộtsqTpYK ngườPwJ4o7i cosqTpYKn gPwJ4o7ái quasqTpYKn trọsqTpYKng ksqTpYKhông kéPwJ4o7m. Tiếc8e rằng,sqTpYK sisqTpYKnh mcHgkYBạng củsqTpYKa ngườiPwJ4o7 coPwJ4o7n gsqTpYKái mà8e hắnsqTpYK yPwJ4o7êu thươngcHgkYB hơncHgkYB PwJ4o7cả cHgkYBcô 8eđang nằPwJ4o7m tPwJ4o7rong tasqTpYKy tôi…cHgkYB” ĐicHgkYBền HPwJ4o7uân tiếsqTpYKp tụccHgkYB thảncHgkYB PwJ4o7nhiên trả8e lờisqTpYK, sisqTpYKết chặcHgkYBt 8ebàn cHgkYBtay đangsqTpYK vuốt8e PwJ4o7mái cHgkYBtóc củcHgkYBa ÁPwJ4o7i cHgkYBHy, đ8eôi mắtcHgkYB cHgkYBlại tsqTpYKrở vềsqTpYK sqTpYKvới PwJ4o7hướng ncHgkYBhìn vcHgkYBô định,cHgkYB 8e“… nếPwJ4o7u h8eắn v8eà cô8e kcHgkYBhông có8e qu8ean hPwJ4o7ệ acHgkYBnh esqTpYKm cùng8e huyếtPwJ4o7 tcHgkYBhống, t8eất nhiêcHgkYBn kếPwJ4o7 hoạcHgkYBch PwJ4o7của PwJ4o7tôi sẽcHgkYB đượsqTpYKc thPwJ4o7ực hisqTpYKện 8emột cách8e ho8eàn hảo.”

“Nếu vậy…PwJ4o7 tôi8e thậcHgkYBt sựcHgkYB làsqTpYK ccHgkYBon sqTpYKgái cPwJ4o7ủa nhcHgkYBà họ8e Vương,8e cHgkYBvà làcHgkYB sqTpYKem 8egái củ8ea ancHgkYBh TriếtsqTpYK Dạ?”sqTpYK NhữngcHgkYB giPwJ4o7ọt nướccHgkYB mắtPwJ4o7 đacHgkYBu đớPwJ4o7n cHgkYBxen cHgkYBlẫn hạnh8e phúPwJ4o7c cứ8e thaPwJ4o7y nha8eu chsqTpYKạy dPwJ4o7ài tPwJ4o7rên gươsqTpYKng mPwJ4o7ặt 8ecủa sqTpYKÁi Hy.

Ái sqTpYKHy mímsqTpYK môi,PwJ4o7 sqTpYKcố gắngsqTpYK khôsqTpYKng bậcHgkYBt khcHgkYBóc t8ehành tiếng,cHgkYB nhưngPwJ4o7 vẫcHgkYBn khônsqTpYKg th8eể giấusqTpYK được8e ncHgkYBhững tiếnPwJ4o7g nấsqTpYKc nghẹcHgkYBn ngào.

Thì PwJ4o7ra, đây8e chícHgkYBnh 8elà PwJ4o7lý cHgkYBdo 8emà MiPwJ4o7nh VỹPwJ4o7 khôngcHgkYB muốnsqTpYK PwJ4o7cho Ái8e cHgkYBHy bisqTpYKết sựsqTpYK thật.sqTpYK CsqTpYKó sqTpYKlẽ acHgkYBnh đãsqTpYK nghĩPwJ4o7, cứcHgkYB PwJ4o7như hiệPwJ4o7n tạcHgkYBi sẽ8e tốsqTpYKt hơn.

Tốt hơsqTpYKn PwJ4o7khi 8ecô nhầmPwJ4o7 tưởncHgkYBg mốsqTpYKi 8equan 8ehệ giữa8e cHgkYBhọ ccHgkYBhỉ l8eà ngườ8ei dcHgkYBưng khôn8eg hềcHgkYB cù8eng chsqTpYKung mộtcHgkYB dòncHgkYBg máu…cHgkYB biết8e đPwJ4o7âu vì8e lý8e PwJ4o7do sqTpYKđó, màsqTpYK côPwJ4o7 sẽcHgkYB sớm8e nguôcHgkYBi ngoacHgkYBi sqTpYKnỗi đa8eu quácHgkYB 8elớn cHgkYBphải gán8eh chịu.

Nhưng gsqTpYKiờ đây,sqTpYK Ái8e sqTpYKHy lại8e phảisqTpYK đốsqTpYKi diệPwJ4o7n cHgkYBvới sPwJ4o7ự thậtPwJ4o7 tàn8e nhPwJ4o7ẫn… rằncHgkYBg chcHgkYBính csqTpYKô PwJ4o7là ngsqTpYKuyên sqTpYKnhân ksqTpYKhiến họPwJ4o7 8era đi8e 8emột csqTpYKách cHgkYBđau đớnPwJ4o7 8enhư thế.

“Nhân 8etiện, sqTpYKcô sqTpYKcó bcHgkYBiết trosqTpYKng người8e cHgkYBcô đasqTpYKng m8eang một8e nửa8e làcHgkYB d8eòng má8eu của8e aPwJ4o7i không?8e” Mộ8et giọ8eng cHgkYBnói kPwJ4o7hác cHgkYBcất lsqTpYKên, sqTpYKlà giọn8eg nữ.

Ái HsqTpYKy đưcHgkYBa mắt8e ncHgkYBhìn vềcHgkYB pcHgkYBhía c8eửa phò8eng… Tịnh8e Nh8ei kPwJ4o7hông cHgkYBdừng chcHgkYBân tạisqTpYK sqTpYKchỗ đósqTpYK, PwJ4o7tiếp 8etục tiếnsqTpYK đếsqTpYKn gầnsqTpYK PwJ4o7cô vcHgkYBà ĐcHgkYBiền Hu8eân, chsqTpYKất giọngcHgkYB mansqTpYKg đầy8e PwJ4o7ác sqTpYKý vasqTpYKng lên8e khôsqTpYKng ch8eút ngcHgkYBần ngại.

“Mạng sốngsqTpYK củcHgkYBa cô…sqTpYK đãcHgkYB lấyPwJ4o7 đisqTpYK hơ8ei sqTpYKthở cuốicHgkYB cùPwJ4o7ng cHgkYBcủa Triết8e Dạ.”

Trước cHgkYBmặt ÁsqTpYKi 8eHy hiệnPwJ4o7 gicHgkYBờ, mcHgkYBột PwJ4o7Tịnh NhsqTpYKi sqTpYKđáng ysqTpYKêu vcHgkYBà tcHgkYBhân thiệnsqTpYK tr8eông PwJ4o7thật lạnPwJ4o7h lùnPwJ4o7g vàPwJ4o7 sqTpYKtàn sqTpYKnhẫn, cHgkYBtừ PwJ4o7giọng n8eói chsqTpYKo đếnPwJ4o7 áPwJ4o7nh nhcHgkYBìn đềPwJ4o7u t8ehể hiệnPwJ4o7 sqTpYKrõ ssqTpYKự căPwJ4o7m tức8e và8e ch8eán cHgkYBghét sqTpYKcô t8eột cùng.

“Anh nPwJ4o7hiều lờicHgkYB vcHgkYBới côsqTpYK tPwJ4o7a thsqTpYKì đưsqTpYKợc 8egì?” Tị8enh NhPwJ4o7i tứ8ec giận8e quáPwJ4o7t v8eào mặt8e Điền8e Huân,sqTpYK PwJ4o7sau đóPwJ4o7 lạicHgkYB dcHgkYBành sqTpYKtrọn PwJ4o7ánh mcHgkYBắt oáncHgkYB hậcHgkYBn ccHgkYBhiếu th8eẳng và8eo ÁcHgkYBi HycHgkYB. sqTpYK“Cô! TrảcHgkYB TriếsqTpYKt DạcHgkYB l8eại chPwJ4o7o tôi!”

Tịnh N8ehi đẩ8ey mạPwJ4o7nh Đ8eiền HuâcHgkYBn sPwJ4o7ang m8eột bên,8e sqTpYKtay cHgkYBcòn 8elại nắm8e lấycHgkYB c8eổ PwJ4o7áo 8ecủa cHgkYBÁi HsqTpYKy l8eay mạPwJ4o7nh, k8eích đsqTpYKộng héPwJ4o7t lên.

“Trả a8enh ấysqTpYK 8elại c8eho tôiPwJ4o7! NgPwJ4o7ười sqTpYKnên cPwJ4o7hết đúcHgkYBng hơPwJ4o7n làPwJ4o7 cô,cHgkYB tạcHgkYBi sqTpYKsao lại8e làcHgkYB ansqTpYKh ấy?”8e DườsqTpYKng nhưPwJ4o7 TịnhPwJ4o7 8eNhi đãcHgkYB hoànPwJ4o7 toànsqTpYK 8ehiểu lầmPwJ4o7 PwJ4o7về ccHgkYBái chếtPwJ4o7 sqTpYKcủa Tri8eết DcHgkYBạ, rsqTpYKa sứcsqTpYK lasqTpYKy mạnh8e csqTpYKô hơcHgkYBn. “NếucHgkYB sqTpYKkhông 8evì côcHgkYB, an8eh Triế8et 8eDạ đsqTpYKã khônsqTpYKg bịsqTpYK M8einh VPwJ4o7ỹ bắcHgkYBn chết!”

Ái PwJ4o7Hy đãsqTpYK rơcHgkYBi vàosqTpYK trạngPwJ4o7 tsqTpYKhái hocHgkYBàn toPwJ4o7àn sqTpYKmất đicHgkYB sqTpYKcảm gPwJ4o7iác, msqTpYKọi việc8e diễncHgkYB 8era xu8eng quPwJ4o7anh dcHgkYBường nhPwJ4o7ư khôPwJ4o7ng còPwJ4o7n sPwJ4o7ức cHgkYBảnh hưởngPwJ4o7 nào8e cả.

Lúc này,PwJ4o7 thứcHgkYB dsqTpYKuy cHgkYBnhất PwJ4o7cô sqTpYKcó thểsqTpYK cảmPwJ4o7 sqTpYKnhận đượsqTpYKc lPwJ4o7à vết8e th8eương lPwJ4o7òng PwJ4o7nơi trái8e 8etim nsqTpYKhỏ bcHgkYBé đangsqTpYK tuPwJ4o7ôn tcHgkYBrào mộtcHgkYB dò8eng máu…8e nướsqTpYKc PwJ4o7mắt vẫcHgkYBn 8etiếp tụPwJ4o7c sqTpYKrơi, PwJ4o7trái cHgkYBtim cũngsqTpYK th8eeo đPwJ4o7ó 8emà nh8eỏ PwJ4o7những giọ8et PwJ4o7lệ máu.

Trước mắPwJ4o7t Á8ei HcHgkYBy tốiPwJ4o7 dần,8e tối8e d8eần… PwJ4o7sau đó8e PwJ4o7đôi mắtPwJ4o7 kiPwJ4o7a 8ecũng sqTpYKtừ từPwJ4o7 nhắmcHgkYB ngPwJ4o7hiền lạ8ei, phPwJ4o7ó cHgkYBmặc 8emọi PwJ4o7thứ chcHgkYBo thsqTpYKời gian.

Tịnh cHgkYBNhi vẫn8e khôsqTpYKng sqTpYKhề bậncHgkYB tsqTpYKâm đếnPwJ4o7 chuyện8e ccHgkYBô đãPwJ4o7 ngấPwJ4o7t đsqTpYKi từsqTpYK lúc8e PwJ4o7nào, vẫPwJ4o7n kíccHgkYBh cHgkYBđộng tiếpPwJ4o7 tụcsqTpYK lcHgkYBay nPwJ4o7gười ÁPwJ4o7i 8eHy, trPwJ4o7ên 8egò sqTpYKmá cũnPwJ4o7g lcHgkYBăn cHgkYBdài mộtsqTpYK dòncHgkYBg lệsqTpYK casqTpYKy đắng.

“Cô tsqTpYKa ngcHgkYBất sqTpYKrồi, esqTpYKm làsqTpYKm vậPwJ4o7y thìsqTpYK đ8eược gì8e?” sqTpYKĐiền HPwJ4o7uân 8ethờ ơ8e ncHgkYBhìn cảPwJ4o7nh tcHgkYBượng trướcsqTpYK mắt,sqTpYK cHgkYBchán n8eản hỏi.

“Tên 8eMinh 8eVỹ ấyPwJ4o7, kh8ei nào8e hắnPwJ4o7 đến?”8e TsqTpYKịnh NhsqTpYKi buôngPwJ4o7 tPwJ4o7ay PwJ4o7ra khỏcHgkYBi ngườisqTpYK ÁPwJ4o7i HsqTpYKy, sqTpYKđể mặcsqTpYK thâcHgkYBn hìn8eh ncHgkYBhỏ PwJ4o7bé PwJ4o7kia tiếp8e đất,sqTpYK cHgkYBquay sansqTpYKg nhsqTpYKìn ĐiềncHgkYB HsqTpYKuân tức8e giận.

“Sớm th8eôi.” Điề8en HuPwJ4o7ân lcHgkYBười sqTpYKbiếng trảPwJ4o7 lời,8e lcHgkYBặng lẽPwJ4o7 nPwJ4o7gắm nPwJ4o7hìn cô8e gásqTpYKi m8eang PwJ4o7khuôn mặtcHgkYB PwJ4o7khá gsqTpYKiống TsqTpYKhy ThycHgkYB, sqTpYKtrái tsqTpYKim chợ8et tsqTpYKhắt lại,cHgkYB nhưcHgkYBng lạcHgkYBi nPwJ4o7hanh chóngsqTpYK lắng8e xuống.

“Hắn sẽsqTpYK ph8eải trảsqTpYK gcHgkYBiá cHgkYBvì đãPwJ4o7 hạiPwJ4o7 chếtcHgkYB anPwJ4o7h 8eTriết Dạ.sqTpYK” T8eịnh NhcHgkYBi đứng8e 8edậy, đưa8e tPwJ4o7ay gạtcHgkYB nướcPwJ4o7 mắt,8e tiếcHgkYBn cHgkYBvề ph8eía cửasqTpYK 8evới bcHgkYBộ dạnsqTpYKg vcHgkYBẫn cHgkYBtoả PwJ4o7ra t8ehứ sát8e khísqTpYK hsqTpYKam muốnPwJ4o7 gicHgkYBết người.

Điền HusqTpYKân chuyểnPwJ4o7 ásqTpYKnh mắtcHgkYB saPwJ4o7ng TịnhPwJ4o7 NhcHgkYBi, nụsqTpYK cườisqTpYK nửa8e miện8eg đểusqTpYK giPwJ4o7ả cHgkYBkia lsqTpYKại xuấsqTpYKt hcHgkYBiện trênsqTpYK môi.

 “Em cHgkYBkhông sqTpYKnghi ngPwJ4o7ờ màcHgkYB lạcHgkYBi PwJ4o7tin tưởng8e sqTpYKtôi đến8e PwJ4o7thế cHgkYBsao, TịcHgkYBnh Nhi?”

*Rầm*

Một PwJ4o7thứ cHgkYBâm th8eanh vsqTpYKa chPwJ4o7ạm m8eạnh mPwJ4o7ột sqTpYKcách bPwJ4o7ạo lựccHgkYB 8evang lên,sqTpYK đồngPwJ4o7 thời8e cPwJ4o7ánh cHgkYBcửa cHgkYBcủa khsqTpYKu 8enhà cHgkYBmáy bỏcHgkYB hPwJ4o7oang qusqTpYKen thuộc8e đượcsqTpYK 8emở rPwJ4o7a tcHgkYBhô bạo.

Cảnh tPwJ4o7ượng sqTpYKlúc ncHgkYBày, cHgkYBdường nh8eư sqTpYKđang tácHgkYBi dcHgkYBiễn khusqTpYKng cảncHgkYBh cHgkYBhai 8enăm cHgkYBtrước… MisqTpYKnh V8eỹ đứngsqTpYK PwJ4o7trước cHgkYBcửa, đôPwJ4o7i mắtPwJ4o7 lạnh8e lùngcHgkYB PwJ4o7liếc sơ8e cảncHgkYBh sqTpYKvật xunPwJ4o7g qua8enh, nơPwJ4o7i nàPwJ4o7y cHgkYBđã thậPwJ4o7t sự8e qu8eá quecHgkYBn 8ethuộc v8eới acHgkYBnh… vàPwJ4o7 cHgkYBđến tậPwJ4o7n cHgkYBlúc nàsqTpYKy, n8eó cũng8e không8e hsqTpYKề 8ethay đổ8ei, chỉcHgkYB sqTpYKmột cHgkYBkhông gicHgkYBan trốncHgkYBg rỗn8eg manPwJ4o7g 8ediện tícHgkYBch cực8e lớcHgkYBn, đồngcHgkYB thPwJ4o7ời đemsqTpYK đếncHgkYB csqTpYKho ngườisqTpYK k8ehác cảm8e sqTpYKgiác ớsqTpYKn lạPwJ4o7nh chạysqTpYK cHgkYBdọc sống8e lưng.

Đưa ccHgkYBô ấPwJ4o7y đến8e nsqTpYKơi nàPwJ4o7y… sqTpYKcuối cùngsqTpYK ĐPwJ4o7iền HuPwJ4o7ân sqTpYKlại địnhcHgkYB lcHgkYBàm gPwJ4o7ì đây?

Minh Vỹ8e thật8e sựPwJ4o7 PwJ4o7đang c8eố gắngsqTpYK kìPwJ4o7m nénsqTpYK nỗisqTpYK PwJ4o7lo lắngsqTpYK đ8eang PwJ4o7dâng tsqTpYKrào tro8eng lòngsqTpYK, mấtcHgkYB TcHgkYBhy TsqTpYKhy đ8eã lPwJ4o7à q8euá đcHgkYBủ, nhưPwJ4o7ng lầnsqTpYK sqTpYKnày nsqTpYKạn nhsqTpYKân lại8e cHgkYBlà Ái8e Hy…cHgkYB cHgkYBvị trí8e côPwJ4o7 trocHgkYBng lPwJ4o7òng sqTpYKanh c8eó lẽcHgkYB cò8en qua8en trọcHgkYBng hPwJ4o7ơn sqTpYKThy T8ehy gsqTpYKấp nsqTpYKgàn lần!

Nhất địnhPwJ4o7 asqTpYKnh PwJ4o7sẽ sqTpYKkhông cHgkYBđứng cHgkYByên 8enhìn kẻ8e khácsqTpYK hạicHgkYB PwJ4o7chết ccHgkYBô trướcPwJ4o7 mPwJ4o7ặt mìnsqTpYKh nhcHgkYBư TPwJ4o7hy Thy!

Nét 8emặt PwJ4o7Minh VPwJ4o7ỹ vẫsqTpYKn tỏsqTpYK cHgkYBra điềcHgkYBm PwJ4o7tĩnh hếPwJ4o7t mứPwJ4o7c, nhPwJ4o7ưng sqTpYKtrong đsqTpYKôi m8eắt 8emàu hổcHgkYB phá8ech đaPwJ4o7ng 8eánh lê8en nhữPwJ4o7ng PwJ4o7tia nhcHgkYBìn pPwJ4o7hức tạsqTpYKp 8eđầy đauPwJ4o7 đớn.

Nơi lồnPwJ4o7g ngực8e anhPwJ4o7, trá8ei tcHgkYBim ki8ea đaPwJ4o7ng đậpPwJ4o7 mạnhcHgkYB lPwJ4o7iên hồ8ei, vsqTpYKừa gấp8e 8egáp vừa8e cHgkYBmạnh PwJ4o7mẽ, t8eất c8eả chỉ8e v8eì sự8e acHgkYBn ngusqTpYKy củaPwJ4o7 ÁiPwJ4o7 Hy.

Hạo ThầnPwJ4o7 đứng8e sa8eu MisqTpYKnh Vỹ,8e cũng8e đưaPwJ4o7 đôiPwJ4o7 m8eắt dòsqTpYK xésqTpYKt mcHgkYBột cHgkYBlượt 8exung qu8eanh sqTpYKkhung cảnh8e trsqTpYKước mắt,PwJ4o7 đ8eây… làPwJ4o7 nơi8e đ8eã sqTpYKtừng tướcPwJ4o7 PwJ4o7đi sisqTpYKnh mạn8eg củasqTpYK đứacHgkYB 8eem gáiPwJ4o7 đángcHgkYB yêu8e 8emà cậuPwJ4o7 sqTpYKhết mựccHgkYB y8eêu thương.

Cả ngườiPwJ4o7 PwJ4o7Hạo TsqTpYKhần khẽ8e rsqTpYKun lêncHgkYB, nhưngPwJ4o7 s8eau đcHgkYBó PwJ4o7lại cHgkYBđược vẻ8e bềPwJ4o7 ngocHgkYBài mạ8enh mcHgkYBẽ sqTpYKche khuất.

Người ccHgkYBon gPwJ4o7ái ấ8ey, bản8e sqTpYKsao củasqTpYK TcHgkYBhy Thy8e, m8eột lcHgkYBần nữa8e lcHgkYBại t8erở thsqTpYKành cHgkYBnạn nsqTpYKhân táisqTpYK diễnPwJ4o7 csqTpYKho sqTpYKvở kịPwJ4o7ch đPwJ4o7ẫm mPwJ4o7áu nàysqTpYK ư?

Khung cảnhPwJ4o7 tĩnh8e lặngcHgkYB đPwJ4o7ến sqTpYKngạt thở,PwJ4o7 nhưngPwJ4o7 vẫnsqTpYK khôsqTpYKng hềPwJ4o7 c8eó bất8e kỳ8e độngPwJ4o7 tĩnhsqTpYK bất8e thườngsqTpYK nàsqTpYKo cả…

Một dáng8e người8e trcHgkYBong cHgkYBbộ ve8est PwJ4o7đen từ8e t8erong toá8en cậnsqTpYK vệsqTpYK phíasqTpYK sqTpYKsau chợPwJ4o7t ccHgkYBất bướccHgkYB, gPwJ4o7ấp sqTpYKgáp nhcHgkYBư mcHgkYBuốn vcHgkYBượt q8eua msqTpYKặt MinPwJ4o7h VỹsqTpYK màcHgkYB sqTpYKxông vàocHgkYB sqTpYKbên trong.

Ngay lcHgkYBập tức,8e MiPwJ4o7nh 8eVỹ đã8e đ8eưa cHgkYBtay csqTpYKhặn nsqTpYKgang trưPwJ4o7ớc mặtPwJ4o7 VĩncHgkYBh KsqTpYKỳ, độngcHgkYB PwJ4o7tác nhẹcHgkYB nhàsqTpYKng vcHgkYBà dứtsqTpYK khoát.

“Quay vsqTpYKề đúnsqTpYKg vị8e 8etrí, tôcHgkYBi ch8eưa hPwJ4o7ề rPwJ4o7a lệcHgkYBnh chcHgkYBo cậu8e vàosqTpYK.” APwJ4o7nh 8enói đề8eu đềusqTpYK, khôPwJ4o7ng hPwJ4o7ề ngoảnhcHgkYB mặtcHgkYB lạicHgkYB pPwJ4o7hía scHgkYBau, sqTpYKtừ từ8e cHgkYBhạ tasqTpYKy xuống.

Vĩnh KỳcHgkYB cúPwJ4o7i tPwJ4o7hấp đầu,sqTpYK lùisqTpYK dầnPwJ4o7 vềsqTpYK phcHgkYBía sauPwJ4o7, hoàPwJ4o7 PwJ4o7vào tocHgkYBán cậnPwJ4o7 v8eệ đacHgkYBng toPwJ4o7ả rPwJ4o7a s8eát cHgkYBkhí ng8eút trời.

Đến lúcPwJ4o7 cHgkYBnày, VĩncHgkYBh KỳsqTpYK bắsqTpYKt đầu8e cảmPwJ4o7 sqTpYKthấy hcHgkYBối hậsqTpYKn vìPwJ4o7 đãcHgkYB PwJ4o7ký cHgkYBtên vsqTpYKào bPwJ4o7ản hợpcHgkYB đồncHgkYBg đancHgkYBg nằmcHgkYB tronsqTpYKg sqTpYKtay MinPwJ4o7h Vỹ.

Muốn t8eham g8eia vàcHgkYBo tổcHgkYB chứcPwJ4o7 v8eà 8ecó ccHgkYBơ cHgkYBhội bảosqTpYK vệcHgkYB ch8eo ÁisqTpYK H8ey, VPwJ4o7ĩnh KỳsqTpYK sqTpYKđã đồnsqTpYKg ýcHgkYB sqTpYKđể MsqTpYKinh VỹsqTpYK đặtPwJ4o7 sqTpYKra mộ8et bcHgkYBản h8eợp đPwJ4o7ồng sisqTpYKnh tử.

Theo đó,PwJ4o7 Vĩnh8e KỳPwJ4o7 phPwJ4o7ải tuâncHgkYB t8eheo mệnhsqTpYK lệnhsqTpYK ccHgkYBủa MincHgkYBh cHgkYBVỹ PwJ4o7vô điềusqTpYK kPwJ4o7iện, cũn8eg nhcHgkYBư sựsqTpYK ssqTpYKống chếsqTpYKt củacHgkYB 8eVĩnh KPwJ4o7ỳ dPwJ4o7o Mi8enh VỹcHgkYB tsqTpYKoàn quyềnsqTpYK quyếtsqTpYK định.

Hơn PwJ4o7hết, điềusqTpYK khoảncHgkYB 8ecấm kỵcHgkYB trsqTpYKong PwJ4o7hợp PwJ4o7đồng sqTpYKđương nsqTpYKhiên là8e phảPwJ4o7i g8eiữ khoản8eg cásqTpYKch nhấsqTpYKt địnPwJ4o7h vsqTpYKới ÁcHgkYBi HcHgkYBy, chỉ8e PwJ4o7cần tuânPwJ4o7 t8eheo đúngcHgkYB nhữncHgkYBg đcHgkYBiều khoảcHgkYBn tcHgkYBrong hợ8ep đồng,PwJ4o7 VcHgkYBĩnh sqTpYKKỳ sẽsqTpYK cHgkYBđược 8eđào tcHgkYBạo PwJ4o7bài bảcHgkYBn PwJ4o7và thực8e hiệ8en PwJ4o7duy nhcHgkYBất mụ8ec cHgkYBtiêu đượccHgkYB kềPwJ4o7 sqTpYKcận vàPwJ4o7 bảoPwJ4o7 PwJ4o7vệ cô.

Về pPwJ4o7hần msqTpYKình, McHgkYBinh VỹPwJ4o7 cHgkYBdĩ cHgkYBnhiên bicHgkYBết r8eõ V8eĩnh cHgkYBKỳ 8esẽ khcHgkYBông bPwJ4o7ao gcHgkYBiờ cHgkYBlàm tổncHgkYB hạ8ei đ8eến ÁPwJ4o7i HysqTpYK, đặ8ec biệt8e lsqTpYKà tìn8eh h8eình sqTpYKhiện giờcHgkYB cũngPwJ4o7 đaPwJ4o7ng rất8e cầPwJ4o7n mPwJ4o7ột ncHgkYBgười cósqTpYK thsqTpYKể 8eđặt sựPwJ4o7 a8en tosqTpYKàn của8e v8eợ mìPwJ4o7nh cHgkYBlên hà8eng đầuPwJ4o7, vPwJ4o7à V8eĩnh cHgkYBKỳ h8eội 8etụ đủPwJ4o7 tấtPwJ4o7 sqTpYKcả 8ecác đ8eiều kiệsqTpYKn trên.

Nếu khônPwJ4o7g vì8e nhcHgkYBững qu8ey tcHgkYBắc địnhsqTpYK đ8eoạt cHgkYBsự sốngPwJ4o7 ccHgkYBhết PwJ4o7của mìncHgkYBh, bấtsqTpYK 8echấp mọ8ei trcHgkYBở ngại,cHgkYB VPwJ4o7ĩnh KỳPwJ4o7 8esẽ l8eập tứsqTpYKc tìmsqTpYK sqTpYKđến bêcHgkYBn Ái8e cHgkYBHy 8emà cHgkYBôm thậtsqTpYK PwJ4o7chặt vàoPwJ4o7 lòng.

Nhưng quyPwJ4o7ền hPwJ4o7ạn cHgkYBcủa sqTpYKbản hsqTpYKợp PwJ4o7đồng PwJ4o7kia… khôsqTpYKng csqTpYKho ph8eép sqTpYKVĩnh KỳPwJ4o7 làmsqTpYK thế.

Và nếuPwJ4o7 thật8e PwJ4o7sự cHgkYBVĩnh KcHgkYBỳ cócHgkYB thể8e ôm8e lấyPwJ4o7 sqTpYKÁi HysqTpYK, PwJ4o7thì đcHgkYBôi taPwJ4o7y củsqTpYKa ngườicHgkYB cosqTpYKn g8eái ấycHgkYB PwJ4o7cũng sẽ8e nhcHgkYBẫn tâmcHgkYB đẩsqTpYKy VĩcHgkYBnh KPwJ4o7ỳ sqTpYKra xacHgkYB… vìPwJ4o7 vòncHgkYBg tacHgkYBy màsqTpYK PwJ4o7cô cầ8en, vốcHgkYBn dĩPwJ4o7 khcHgkYBông phảiPwJ4o7 làPwJ4o7 vòngcHgkYB tPwJ4o7ay củsqTpYKa Vĩn8eh Kỳ.

Minh sqTpYKVỹ sqTpYKnhíu mày8e sqTpYKnhìn vàPwJ4o7o khoảng8e khôngcHgkYB trư8eớc mặt,8e đcHgkYBôi chânPwJ4o7 bắ8et đầPwJ4o7u PwJ4o7cất bước8e 8etiến vPwJ4o7ào bêcHgkYBn sqTpYKtrong, kèmsqTpYK th8eeo giọnsqTpYKg PwJ4o7ra lệnh.

“Trừ Hạ8eo Thần,8e nhsqTpYKững người8e ccHgkYBòn sqTpYKlại kh8eông đưcHgkYBợc vàosqTpYK troncHgkYBg.” ThesqTpYKo tình8e hìsqTpYKnh hiệnPwJ4o7 tPwJ4o7ại, 8etốt 8ehơn lsqTpYKà càcHgkYBng í8et ngườisqTpYK vàPwJ4o7o sẽ8e càcHgkYBng tốt.

Bước chPwJ4o7ân MicHgkYBnh VỹsqTpYK vPwJ4o7à HPwJ4o7ạo TsqTpYKhần tcHgkYBiến vcHgkYBào PwJ4o7bên trongsqTpYK, gấcHgkYBp gácHgkYBp PwJ4o7như đasqTpYKng lPwJ4o7o cHgkYBsợ 8emình sẽ8e đácHgkYBnh msqTpYKất mộsqTpYKt t8ehứ cực8e k8eỳ quacHgkYBn trọng.

Bên ngoPwJ4o7ài, VĩnPwJ4o7h Kỳ8e PwJ4o7đứng lẫPwJ4o7n sqTpYKtrong toPwJ4o7án cậcHgkYBn vPwJ4o7ệ, đôicHgkYB mắtcHgkYB xuấtPwJ4o7 h8eiện nhữngsqTpYK ánsqTpYKh nhìnPwJ4o7 sqTpYKu uất.

“Tịnh cHgkYBNhi, ccHgkYBho 8eem nàcHgkYBy.” Triế8et DạPwJ4o7 n8eắm PwJ4o7lấy b8eàn tcHgkYBay sqTpYKcủa 8eTịnh NsqTpYKhi, sPwJ4o7au đócHgkYB đặtPwJ4o7 vào8e lPwJ4o7òng bànsqTpYK tcHgkYBay mộcHgkYBt chiếsqTpYKc đ8eồng hồcHgkYB cátPwJ4o7 bé8e xíu8e màuPwJ4o7 đen.

“Sao lạcHgkYBi cHgkYBlà màusqTpYK đensqTpYK?” Tịnh8e NhsqTpYKi nhcHgkYBíu 8emày nh8eìn chiếsqTpYKc đồngcHgkYB cHgkYBhồ c8eát đPwJ4o7ang nằmPwJ4o7 gcHgkYBọn trcHgkYBong taPwJ4o7y, PwJ4o7giọng điệu8e cHgkYBcó chcHgkYBút khósqTpYK chịu.

“Vì mcHgkYBàu đPwJ4o7en 8ehợp vớcHgkYBi 8eem hơsqTpYKn…” PwJ4o7Gương mặtcHgkYB TrPwJ4o7iết DạPwJ4o7 thsqTpYKoáng buPwJ4o7ồn, scHgkYBau đó8e nởcHgkYB mộPwJ4o7t nụsqTpYK cư8eời gượngsqTpYK, 8ecó lẽcHgkYB đâysqTpYK lcHgkYBà lần8e cuốsqTpYKi Triết8e PwJ4o7Dạ đsqTpYKược gầ8en TịncHgkYBh PwJ4o7Nhi. “…8e Nếu8e acHgkYBi đósqTpYK hoPwJ4o7ặc cóPwJ4o7 việccHgkYB gsqTpYKì 8ekhiến 8eem buồn,cHgkYB PwJ4o7cứ sqTpYKlật ngượcsqTpYK chiếc8e đồngsqTpYK hồcHgkYB ccHgkYBát này8e PwJ4o7lại, 8eem 8esẽ csqTpYKảm thấcHgkYBy dễ8e csqTpYKhịu hơn.”

“Tại cHgkYBsao ecHgkYBm lạisqTpYK phải8e lậsqTpYKt ngưcHgkYBợc 8ecái thứ8e vôsqTpYK 8enghĩa nàcHgkYBy tron8eg khsqTpYKi sqTpYKem đcHgkYBã sqTpYKcó anh?”8e TịnhsqTpYK 8eNhi phụn8eg phịuPwJ4o7, sqTpYKđưa ta8ey đấ8em đấmsqTpYK vàPwJ4o7o ngựcsqTpYK 8eTriết cHgkYBDạ, ncHgkYBét mặtcHgkYB cHgkYBvô cPwJ4o7ùng sqTpYKkhó 8echịu. “NsqTpYKày! sqTpYKThấy kh8eông? M8eỗi lần8e cHgkYBem kcHgkYBhông cHgkYBvui PwJ4o7anh cứcHgkYB đểcHgkYB esqTpYKm đánhPwJ4o7 anPwJ4o7h và8ei cái8e l8eà được.”

“Không hề8e vô8e nghĩa.”sqTpYK TriếtPwJ4o7 PwJ4o7Dạ lậPwJ4o7p tứsqTpYKc lPwJ4o7ên tiếng8e phsqTpYKủ định,cHgkYB trênsqTpYK mcHgkYBôi ncHgkYBở mộPwJ4o7t n8eụ cHgkYBcười ca8ey đắng.sqTpYK “PwJ4o7Chỉ cầnsqTpYK cHgkYBem sqTpYKlật ngượPwJ4o7c đồnPwJ4o7g hồPwJ4o7 cásqTpYKt thePwJ4o7o PwJ4o7truyền thuycHgkYBết, 8eem scHgkYBẽ PwJ4o7thấy tPwJ4o7hanh thảncHgkYB hơn.”

“Em k8ehông cHgkYBcần biPwJ4o7ết!” 8eTịnh sqTpYKNhi đưaPwJ4o7 tacHgkYBy ômsqTpYK lấsqTpYKy đầu,8e bPwJ4o7ướng bỉnhsqTpYK hé8et lên…8e sqTpYKđôi PwJ4o7khi TricHgkYBết DạsqTpYK lu8eôn hà8enh xcHgkYBử mộtcHgkYB cácsqTpYKh khóPwJ4o7 hisqTpYKểu, sqTpYKkhông giống8e cHgkYBvới an8eh 8ethường ngcHgkYBày PwJ4o7chút nào.

“Sắp tới…”8e ĐểPwJ4o7 mặccHgkYB PwJ4o7Tịnh NhPwJ4o7i ccHgkYBứ liêPwJ4o7n tụcPwJ4o7 đấm8e vàsqTpYKo người,8e TriếtsqTpYK Dạ8e sicHgkYBết csqTpYKhặt v8eòng PwJ4o7tay 8ehơn, nhPwJ4o7ư PwJ4o7đang cHgkYBcố gắng8e cảcHgkYBm nhậncHgkYB hsqTpYKơi ấmPwJ4o7 củsqTpYKa ngườiPwJ4o7 mìnPwJ4o7h đa8eng bảo8e vệPwJ4o7 sqTpYKtrong sqTpYKvòng tayPwJ4o7. “…PwJ4o7 csqTpYKó lẽ8e 8eanh kcHgkYBhông thcHgkYBể ở8e cHgkYBcạnh sqTpYKem đượccHgkYB nữcHgkYBa, PwJ4o7anh phcHgkYBải đicHgkYB xa.”

“Mặc anhsqTpYK, a8enh cứ8e đcHgkYBi luônsqTpYK cPwJ4o7ũng được,sqTpYK sqTpYKem khôcHgkYBng cầnsqTpYK cHgkYBanh cHgkYBbảo vệ!”cHgkYB DườnPwJ4o7g nhcHgkYBư đsqTpYKã 8equá mứsqTpYKc chịu8e đsqTpYKựng, TịcHgkYBnh NhcHgkYBi PwJ4o7tức giậnsqTpYK qu8eát lcHgkYBên, ngcHgkYBoảnh mặtPwJ4o7 sacHgkYBng hPwJ4o7ướng khácsqTpYK giận8e dỗi…PwJ4o7 acHgkYBi sqTpYKcho phépsqTpYK sqTpYKTriết DạcHgkYB được8e quyềnPwJ4o7 rờicHgkYB x8ea TịnsqTpYKh PwJ4o7Nhi PwJ4o7cơ chứ?

“Có l8eẽ… lầnPwJ4o7 nàysqTpYK scHgkYBẽ khôngcHgkYB trở8e vềPwJ4o7 nữa…”8e ĐPwJ4o7ôi môcHgkYBi TrPwJ4o7iết DạPwJ4o7 PwJ4o7khẽ mấPwJ4o7p msqTpYKáy, phcHgkYBát rcHgkYBa mộcHgkYBt câu8e nó8ei nsqTpYKhỏ, rấtPwJ4o7 nhỏ…cHgkYB PwJ4o7và dsqTpYKĩ nh8eiên, Tịnh8e NhPwJ4o7i cHgkYBhoàn tPwJ4o7oàn ksqTpYKhông thể8e cHgkYBnghe đPwJ4o7ược 8ecâu cHgkYBnói đầ8ey đaPwJ4o7u đ8eớn ấy.

Truyền t8ehuyết đồnsqTpYKg hồcHgkYB csqTpYKát sao?