Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để ufanh gHgRqzMần bê4rK3SWn em

Một HgRqzMviên đạn4rK3SW sượtMfvCPo 4rK3SWthẳng HgRqzMqua ngườiMfvCPo MfvCPoÁi MfvCPoHy từ4rK3SW phíaHgRqzM saufu, đHgRqzMáp đún4rK3SWg vàouf khẩMfvCPou súufng côuf đMfvCPoang chMfvCPoĩa 4rK3SWvào đầuuf ufvẫn cMfvCPohưa ufkịp bópuf còi4rK3SW khiếnMfvCPo khẩuMfvCPo súng4rK3SW 4rK3SWbật 4rK3SWra khufỏi tufay ufcô MfvCPovà rơufi xufuống nềMfvCPon 4rK3SWđất mHgRqzMột cáMfvCPoch “hoànhMfvCPo tráng”.

“Đích đến4rK3SW tiếp4rK3SW tufheo 4rK3SWsẽ 4rK3SWlà em…uf” M4rK3SWinh Vỹ4rK3SW 4rK3SWvẫn gMfvCPoiơ kHgRqzMhẩu súnMfvCPog trêHgRqzMn tHgRqzMay vHgRqzMề phufía ÁiMfvCPo HHgRqzMy ufđang bấMfvCPot độnHgRqzMg, ufđôi mắtuf vằufn nộuf kufhí, HgRqzManh t4rK3SWiếp 4rK3SWtục lênMfvCPo đạn4rK3SW c4rK3SWho khẩuuf súnufg troHgRqzMng HgRqzMtay, MfvCPotầm ngắmuf hiMfvCPoện giờuf đHgRqzMã chuyểMfvCPon uftừ kHgRqzMhẩu súHgRqzMng kMfvCPoia saufng ÁiMfvCPo HyMfvCPo, “4rK3SW… e4rK3SWm khôufng có4rK3SW quyềnMfvCPo tự4rK3SW kMfvCPoết thúHgRqzMc cuộcuf sốnguf MfvCPocủa 4rK3SWchính mìnhuf, v4rK3SWì nMfvCPogười 4rK3SWduy 4rK3SWnhất đ4rK3SWược quyHgRqzMền HgRqzMgiết eHgRqzMm làuf anh!”

Minh V4rK3SWỹ nhíuHgRqzM m4rK3SWày nMfvCPohìn MfvCPoÁi ufHy, 4rK3SWnhưng lMfvCPoọt MfvCPovào tầmHgRqzM mắtHgRqzM chỉMfvCPo ufcó du4rK3SWy nhất4rK3SW bóMfvCPong MfvCPodáng nhMfvCPoỏ béuf đóHgRqzM uftừ phíaHgRqzM sHgRqzMau, trô4rK3SWng thMfvCPoật đơMfvCPon độcHgRqzM và4rK3SW MfvCPolạc lufõng tronufg HgRqzMkhông 4rK3SWgian tĩHgRqzMnh lặng.

Cô bấMfvCPot 4rK3SWđộng, tufrên gươnguf MfvCPomặt vMfvCPoẫn cònuf lưuMfvCPo 4rK3SWlại mộtHgRqzM MfvCPovệt nướcHgRqzM HgRqzMdài, HgRqzMđôi mắt4rK3SW HgRqzMvô HgRqzMđịnh đanMfvCPog 4rK3SWdần đHgRqzMược phủMfvCPo th4rK3SWêm mMfvCPoột lớpMfvCPo sươnguf mHgRqzMờ nhạt.

Ông MfvCPoHàn HgRqzMcho mộHgRqzMt tMfvCPoay vàoMfvCPo túHgRqzMi, sMfvCPoau đ4rK3SWó lại4rK3SW nhìn4rK3SW MfvCPochằm cMfvCPohặp vàHgRqzMo người4rK3SW MfvCPocon gáMfvCPoi trước4rK3SW mặt.

Sự lựMfvCPoa chọnuf thứuf ba?

Là tHgRqzMự giếtHgRqzM chíMfvCPonh mìnMfvCPoh 4rK3SWđể HgRqzMkhỏi phảiMfvCPo đối4rK3SW mặt4rK3SW sao?

Gương mufặt ôngHgRqzM p4rK3SWhảng phất4rK3SW một4rK3SW nụMfvCPo cườufi hàMfvCPoi MfvCPolòng, vìuf dùuf cufho ÁiMfvCPo 4rK3SWHy HgRqzMcó MfvCPolựa ufchọn mHgRqzMột trHgRqzMong haMfvCPoi điều4rK3SW kiệnMfvCPo th4rK3SWì khẩ4rK3SWu súngMfvCPo c4rK3SWủa ufông cũHgRqzMng ufsẽ lậpHgRqzM uftức kếHgRqzMt thúcuf sMfvCPoinh MfvCPomạng trướcuf mặt…4rK3SW 4rK3SWvì ufcô ufgái 4rK3SWnày quMfvCPoá tHgRqzMầm thường!

Nhưng điềuMfvCPo MfvCPoông vừaMfvCPo đượMfvCPoc trMfvCPoông tufhấy, quảMfvCPo t4rK3SWhật kHgRqzMhông MfvCPothể lườngMfvCPo tufrước MfvCPocô bufé nàyuf đãMfvCPo sHgRqzMuy nghĩHgRqzM nhMfvCPoững gì.

“Quay vufề bê4rK3SWn tôi…”MfvCPo Minufh HgRqzMVỹ HgRqzMnói đềufu đều4rK3SW, đôi4rK3SW MfvCPomắt sắufc lMfvCPoạnh đ4rK3SWang chiHgRqzMếu thẳnufg vufào ÁHgRqzMi HHgRqzMy kèMfvCPom 4rK3SWtheo mộHgRqzMt lờiHgRqzM MfvCPoyêu cầuuf 4rK3SW“siêu tr4rK3SWọng”, “…MfvCPo ufcho eMfvCPom mười4rK3SW giây.”

1s…

2s…

Ái MfvCPoHy đưufa tHgRqzMay ufgạt vộHgRqzMi vếHgRqzMt tMfvCPoích MfvCPocủa nướcuf m4rK3SWắt trMfvCPoên mHgRqzMặt mình,HgRqzM từuf từuf ngoảufnh mHgRqzMặt lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn còn4rK3SW ufcó thể4rK3SW trởHgRqzM vềHgRqzM bufên aHgRqzMnh sao?

Minh Vỹuf vẫnHgRqzM gufiơ kMfvCPohẩu HgRqzMsúng tufrên 4rK3SWtay vềMfvCPo phía4rK3SW HgRqzMÁi Hufy, đôiMfvCPo mắt4rK3SW điềmMfvCPo tĩHgRqzMnh lạHgRqzMnh HgRqzMlùng 4rK3SWquan sátMfvCPo từngHgRqzM cửHgRqzM chỉ4rK3SW tiếpuf 4rK3SWtheo củMfvCPoa ngườiuf MfvCPocon HgRqzMgái uftrước mặt.

6s…

7s…

Đôi châMfvCPon HgRqzMkia bắHgRqzMt 4rK3SWđầu nhấcHgRqzM 4rK3SWlên, 4rK3SWnối tiếHgRqzMp tMfvCPoừng bướcMfvCPo chânMfvCPo đến4rK3SW gHgRqzMần MinMfvCPoh Vỹ.

Chợt nhufững bưufớc chMfvCPoân kiufa khựHgRqzMng lại…

8s…

Ái HMfvCPoy 4rK3SWđưa mắtMfvCPo nMfvCPohìn MMfvCPoinh VỹMfvCPo đangMfvCPo nhíu4rK3SW màyHgRqzM nhìufn mìnHgRqzMh, mímuf môi,MfvCPo lufắc nufhẹ đầu.

Chỉ ufcần HgRqzMthêm vàufi bướ4rK3SWc HgRqzMnữa t4rK3SWhôi, vHgRqzMài bMfvCPoước nữaHgRqzM t4rK3SWhì ufcô sẽuf lại4rK3SW cHgRqzMó thể4rK3SW chạm4rK3SW vàHgRqzMo MinHgRqzMh Vỹ…MfvCPo nhưnHgRqzMg cufô lạiuf ufhoàn tufoàn 4rK3SWđứng bấHgRqzMt độngHgRqzM, MfvCPomột giọngMfvCPo nóMfvCPoi MfvCPonhẹ 4rK3SWnhàng cấHgRqzMt lêMfvCPon vớMfvCPoi mộuft âMfvCPom vực4rK3SW tHgRqzMrong thanh.

“Em… khMfvCPoông làmHgRqzM được.”

Chính ÁMfvCPoi ufHy cònHgRqzM kMfvCPohông hiểMfvCPou mìn4rK3SWh MfvCPođang nó4rK3SWi vàHgRqzM MfvCPolàm 4rK3SWgì, chỉuf ufbiết 4rK3SWnếu lạufi dựaHgRqzM dufẫm vàoHgRqzM MinHgRqzMh VỹMfvCPo, mìMfvCPonh 4rK3SWsẽ ho4rK3SWàn tMfvCPooàn mất4rK3SW phươufng hướng…

… HgRqzMkhông thểMfvCPo uftrở nên4rK3SW mạn4rK3SWh mẽuf h4rK3SWơn HgRqzMđược nữa4rK3SW vHgRqzMà que4rK3SWn dầnMfvCPo vHgRqzMới sựHgRqzM bảoHgRqzM vệuf củMfvCPoa anh.

9s…

10s…

Khẩu 4rK3SWsúng tHgRqzMrong uftay Miufnh Vỹuf thoufáng HgRqzMrun lêufn, ngMfvCPoón tMfvCPoay đanufg dầMfvCPon ghìHgRqzM lấ4rK3SWy còuf sufúng, chuẩMfvCPon bịuf m4rK3SWột hướngHgRqzM bắMfvCPon 4rK3SWnhất định.

Chỉ cầ4rK3SWn bướHgRqzMc đếnuf b4rK3SWên Miufnh Vỹ,4rK3SW liệuMfvCPo 4rK3SWcó k4rK3SWhó quufá không?

“Một bước,4rK3SW rồiMfvCPo 4rK3SWlại th4rK3SWêm một4rK3SW bước…

… MfvCPocó q4rK3SWuá kHgRqzMhó đểuf eMfvCPom bước4rK3SW MfvCPođến gầnMfvCPo anh?”

*Cạch*

Khẩu sHgRqzMúng tronufg uftay Mi4rK3SWnh ufVỹ 4rK3SWrơi tHgRqzMự 4rK3SWdo xuốMfvCPong mặHgRqzMt đấtHgRqzM lạnhMfvCPo lẽMfvCPoo, lần4rK3SW nàyuf ngườiHgRqzM 4rK3SWcất HgRqzMbước lạ4rK3SWi là4rK3SW anh!

Một bướHgRqzMc… ufhai HgRqzMbước… 4rK3SWba bước…

Minh Vỹuf đứngHgRqzM đốiMfvCPo diệMfvCPon vớiMfvCPo ufÁi ufHy, MfvCPoanh gấHgRqzMp gHgRqzMáp ômHgRqzM cHgRqzMô 4rK3SWvào lòng,HgRqzM gụcMfvCPo mặtMfvCPo MfvCPolên bờHgRqzM vaHgRqzMi nhỏuf b4rK3SWé kia.

“Nếu khôufng th4rK3SWể HgRqzMquay vềMfvCPo MfvCPovới tôufi, th4rK3SWì hMfvCPoãy đểMfvCPo tô4rK3SWi bướcuf đếnMfvCPo ufbên em.uf” MiHgRqzMnh VỹMfvCPo siếtHgRqzM chặtHgRqzM vufòng tMfvCPoay hHgRqzMơn, ufcảm giá4rK3SWc MfvCPokhi chĩauf 4rK3SWsúng vàouf chínhuf ngườiMfvCPo coMfvCPon gáMfvCPoi mìn4rK3SWh yufêu thươn4rK3SWg quMfvCPoả 4rK3SWthật rMfvCPoất đaHgRqzMu đớn.

Ái H4rK3SWy đượufc MiMfvCPonh VMfvCPoỹ ôMfvCPom gMfvCPoọn troHgRqzMng tayMfvCPo, bấ4rK3SWt ufgiác 4rK3SWhai bàufn 4rK3SWtay đaMfvCPong HgRqzMbuông thufõng vôuf thứcHgRqzM đHgRqzMưa lêufn, vufốn đHgRqzMịnh đápuf lạMfvCPoi a4rK3SWnh, cufảm nHgRqzMhận rMfvCPoõ hơHgRqzMi ấm4rK3SW tHgRqzMừ phíufa MfvCPobên MfvCPokia hufơn, n4rK3SWhưng hànMfvCPoh động4rK3SW ấMfvCPoy ufbỗng MfvCPodưng khựnMfvCPog lạMfvCPoi, saHgRqzMu đMfvCPoó nhan4rK3SWh t4rK3SWay đẩy4rK3SW anhra.

“Xin lỗiuf MfvCPovì đãMfvCPo MfvCPođến làufm ufphiền aHgRqzMnh, eMfvCPom sMfvCPoẽ vềuf nhà.”MfvCPo HgRqzMÁi Hufy qua4rK3SWy mặ4rK3SWt MfvCPosang hướnHgRqzMg kháMfvCPoc tr4rK3SWánh ánhHgRqzM nhufìn ufcủa Minufh VMfvCPoỹ, nHgRqzMhờ ufvậy nêHgRqzMn MfvCPokhông HgRqzMthể thấy4rK3SW đượcHgRqzM MfvCPotừ đ4rK3SWôi mắtuf kMfvCPoia đanguf hHgRqzMằn sâuHgRqzM mộtHgRqzM nỗHgRqzMi tu4rK3SWyệt vufọng cùngMfvCPo cực.

Ái HgRqzMHy vừMfvCPoa rờiHgRqzM kh4rK3SWỏi vòufng tHgRqzMay của4rK3SW Mi4rK3SWnh Vỹuf, lậpMfvCPo 4rK3SWtức chạMfvCPoy rufa HgRqzMkhỏi phònguf, bHgRqzMóng dánguf ô4rK3SWng Hànuf cMfvCPoũng khô4rK3SWng còMfvCPon hiHgRqzMện diệnuf 4rK3SWở đó.

Anh lạHgRqzMi HgRqzMtrở nêufn đơn4rK3SW độcuf troMfvCPong căn4rK3SW HgRqzMphòng tHgRqzMập 4rK3SWbắn lạ4rK3SWnh lufẽo, một4rK3SW 4rK3SWchút gHgRqzMì ufđó ởMfvCPo tráiuf uftim đanHgRqzMg nhóHgRqzMi lê4rK3SWn từng4rK3SW đợtHgRqzM đaufu đớn.

Bước nhHgRqzManh 4rK3SWra HgRqzMkhỏi cMfvCPoăn biệt4rK3SW thHgRqzMự củufa tổ4rK3SW chứcuf KniMfvCPoght, HgRqzMtrong lòn4rK3SWg Ái4rK3SW MfvCPoHy chợuft cHgRqzMảm 4rK3SWthấy vôHgRqzM cùngHgRqzM bấuft an.

Một phầnuf MfvCPolại cảm4rK3SW thấy4rK3SW âMfvCPon MfvCPohận vufì cáchHgRqzM cHgRqzMư xửuf ufxa HgRqzMcách vừufa rMfvCPoồi với4rK3SW ufMinh Vỹ.

Nhưng chỉMfvCPo cMfvCPoần ởHgRqzM MfvCPobên anMfvCPoh, côHgRqzM 4rK3SWđã qMfvCPouên cácufh tufự mìnhMfvCPo đứngMfvCPo dậHgRqzMy, quênMfvCPo cácHgRqzMh MfvCPotự bMfvCPoảo vệHgRqzM chíufnh mìnHgRqzMh… HgRqzMvà MfvCPoquên cảMfvCPo cách4rK3SW lMfvCPoàm tMfvCPoổn thươngMfvCPo ngườiHgRqzM khác.

Bước n4rK3SWhanh trHgRqzMên c4rK3SWon đườufng vắngHgRqzM v4rK3SWẻ, 4rK3SWÁi HMfvCPoy cứuf thế4rK3SW c4rK3SWhìm vufào 4rK3SWnhững ufdòng suufy tưMfvCPo hiMfvCPoện tại.

Một chHgRqzMiếc BM4rK3SWW màuuf đenHgRqzM dừHgRqzMng lạiHgRqzM trướ4rK3SWc mặtMfvCPo ÁMfvCPoi 4rK3SWHy, HgRqzMmột độHgRqzMng tácHgRqzM nhanufh tMfvCPoay uflôi mạufnh cMfvCPoô vào4rK3SW xMfvCPoe, ấnMfvCPo vMfvCPoào ghế.

Ái MfvCPoHy vẫn4rK3SW chưufa k4rK3SWịp hiểu4rK3SW chuyệnuf gìuf đaMfvCPong 4rK3SWxảy MfvCPora, cả4rK3SW ngườiMfvCPo hMfvCPooàn toàufn mấtHgRqzM ufđi cảufm giHgRqzMác, chợ4rK3SWt một4rK3SW cufhiếc kHgRqzMhăn đượcuf đufưa lêMfvCPon bHgRqzMịt HgRqzMchặt miệnMfvCPog cMfvCPoô lạHgRqzMi, mặ4rK3SWc HgRqzMcho c4rK3SWô HgRqzMra sHgRqzMức đẩy4rK3SW bànuf t4rK3SWay đanguf ấ4rK3SWn m4rK3SWạnh chiếcMfvCPo khăMfvCPon kiHgRqzMa ra.

1s…

2s…

Trước mắtHgRqzM MfvCPoÁi HMfvCPoy bỗHgRqzMng 4rK3SWtrở MfvCPonên mờuf nhạt,4rK3SW cảMfvCPo ng4rK3SWười 4rK3SWrơi vMfvCPoào HgRqzMtrạng thá4rK3SWi mệ4rK3SWt mỏi,MfvCPo hàHgRqzMng mHgRqzMi dHgRqzMài cMfvCPoứ từMfvCPo từuf 4rK3SWrũ xuốnHgRqzMg, chufe khuấtHgRqzM đHgRqzMôi mắMfvCPot HgRqzMmàu 4rK3SWnâu troufng sáng.

Bàn taMfvCPoy ki4rK3SWa cũMfvCPong dầnuf thảuf lỏ4rK3SWng, chiế4rK3SWc HgRqzMkhăn cũnHgRqzMg đượcMfvCPo MfvCPonâng lê4rK3SWn, mộtMfvCPo nụuf 4rK3SWcười nửauf miệng4rK3SW quMfvCPoen thuộcMfvCPo hiufện t4rK3SWrên khufuôn mMfvCPoặt ufcủa kHgRqzMẻ đ4rK3SWang ng4rK3SWồi HgRqzMkề HgRqzMcận bênHgRqzM cô.

“Làm tốt4rK3SW 4rK3SWlắm.” B4rK3SWàn MfvCPotay MfvCPongười MfvCPoấy MfvCPovuốt MfvCPonhẹ máiHgRqzM MfvCPotóc cMfvCPoủa 4rK3SWÁi HyHgRqzM, nụHgRqzM c4rK3SWười đufộc đMfvCPooán k4rK3SWia ngày4rK3SW càngHgRqzM trởHgRqzM nufên rMfvCPoõ nMfvCPoét hơMfvCPon baufo giờuf hếuft. “HgRqzMCuối cùngMfvCPo cũngHgRqzM đếHgRqzMn ngufày này.”

Chiếc BM4rK3SWW l4rK3SWao đi…

“Điền HuHgRqzMân à,uf HgRqzMxin lMfvCPoỗi anufh, nhưngMfvCPo người4rK3SW MfvCPoem th4rK3SWật sựMfvCPo MfvCPoyêu lMfvCPoà Mufinh VHgRqzMỹ.” Mộ4rK3SWt giọngHgRqzM nói4rK3SW nhẹuf nhànHgRqzMg cấMfvCPot MfvCPolên, bànuf taMfvCPoy MfvCPonhỏ nhắn4rK3SW đanufg đặtHgRqzM nMfvCPohẹ MfvCPolên ta4rK3SWy 4rK3SWĐiền Huâufn, gMfvCPoương mặtuf trắMfvCPong hồ4rK3SWng từMfvCPo p4rK3SWhía bê4rK3SWn kiMfvCPoa 4rK3SWđang nHgRqzMở một4rK3SW nụuf MfvCPocười gượHgRqzMng gạo.

“Em… chọnuf hắn?HgRqzM Ngưufời ufmà MfvCPoem kh4rK3SWông cóuf HgRqzMquyền đưHgRqzMợc yêMfvCPou sao?HgRqzM” CâMfvCPou trảHgRqzM uflời kMfvCPoia khiếnMfvCPo trufái tufim Điền4rK3SW Huâufn nhưHgRqzM ngừ4rK3SWng 4rK3SWđập, đôiMfvCPo mô4rK3SWi khóHgRqzM khăMfvCPon lắMfvCPom mớ4rK3SWi HgRqzMthốt HgRqzMra đượMfvCPoc nhữnguf c4rK3SWâu hHgRqzMỏi ngMfvCPohi hoặc.

Năm năm…

Một quHgRqzMãng MfvCPothời giufan quHgRqzMá d4rK3SWài cHgRqzMho mộtuf mố4rK3SWi tìMfvCPonh đơMfvCPon phươufng, quáMfvCPo ngắnMfvCPo HgRqzMcho nhufững khoảufnh khắc4rK3SW đMfvCPoược gầufn bêufn cạHgRqzMnh MfvCPongười coMfvCPon gáiMfvCPo ấy.

Điền HuânMfvCPo đãMfvCPo luufôn dõiMfvCPo HgRqzMtheo d4rK3SWuy HgRqzMnhất mufột bóMfvCPong hHgRqzMình, âufm thầmuf đemHgRqzM đufến cHgRqzMho nMfvCPogười coHgRqzMn gáiHgRqzM màuf mìHgRqzMnh ufyêu thươnHgRqzMg nhữngHgRqzM gìMfvCPo tốHgRqzMt đẹufp nhất.

Chỉ cầnMfvCPo trêufn gưufơng mặtuf ufkia nufở mộtMfvCPo ufnụ cMfvCPoười MfvCPohạnh ph4rK3SWúc, ĐiHgRqzMền HuâHgRqzMn cóHgRqzM tHgRqzMhể MfvCPođánh đốiuf uftất cảuf đểHgRqzM giữMfvCPo nụ4rK3SW cườiuf ấyuf m4rK3SWãi 4rK3SWmãi hiMfvCPoện diệnHgRqzM trê4rK3SWn đôufi môi4rK3SW xMfvCPoinh xMfvCPoắn ấHgRqzMy, tHgRqzMhậm ufchí đáHgRqzMnh đổiHgRqzM HgRqzMcả sinMfvCPoh mệnhuf MfvCPocủa cufhính mình.

Nhưng đáufp lạiuf tìnMfvCPoh cảHgRqzMm châufn thHgRqzMành 4rK3SWấy, cMfvCPohỉ là4rK3SW hMfvCPoai từMfvCPo “xi4rK3SWn lỗi”MfvCPo vufô cùn4rK3SWg ngắnMfvCPo gọMfvCPon, đHgRqzMủ sức4rK3SW 4rK3SWdập tắ4rK3SWt t4rK3SWia ufhy HgRqzMvọng cuốMfvCPoi cMfvCPoùng tronufg 4rK3SWtrái MfvCPotim đaHgRqzMng MfvCPokhông ngMfvCPoừng thổn4rK3SW th4rK3SWức kia.

“Em k4rK3SWhông uftin cufả c4rK3SWha vàMfvCPo dì4rK3SW đềuHgRqzM khônguf chấpuf nhậHgRqzMn tìHgRqzMnh cMfvCPoảm củ4rK3SWa eMfvCPom MfvCPovà MinMfvCPoh Vỹ,MfvCPo HgRqzMnên 4rK3SWem thậtHgRqzM 4rK3SWsự rấtuf xi4rK3SWn lỗi.”uf CôMfvCPo HgRqzMgái kMfvCPoia vẫufn giữMfvCPo ufnụ cườiHgRqzM h4rK3SWối lỗMfvCPoi trênuf môi,uf gươnguf mặ4rK3SWt thoánHgRqzMg ch4rK3SWút HgRqzMe ufngại nMfvCPohìn Đufiền Huân.

Xin lỗHgRqzMi… MfvCPoxin lỗi…

Dường ufnhư cMfvCPoô gHgRqzMái kHgRqzMia khôngMfvCPo hềuf đMfvCPoể ýHgRqzM đếnuf mỗi4rK3SW 4rK3SWlần lặpMfvCPo uflại MfvCPohai MfvCPotừ “xinHgRqzM 4rK3SWlỗi”, tMfvCPorái tufim của4rK3SW 4rK3SWkẻ bMfvCPoại uftrận trư4rK3SWớc mặtHgRqzM lufại cànguf đHgRqzMau hơn.

Nếu chỉMfvCPo cầnuf xi4rK3SWn lỗi,uf MfvCPothì tufại ufsao lMfvCPoại đặt4rK3SW r4rK3SWa phMfvCPoáp lMfvCPouật là4rK3SWm gì?

Điền H4rK3SWuân khô4rK3SWng nóMfvCPoi HgRqzMgì, lặufng lẽMfvCPo quufay ngườiuf bướcuf điHgRqzM. VMfvCPoốn dĩ…HgRqzM khôngMfvCPo thHgRqzMể níHgRqzMu kéoHgRqzM được4rK3SW nữa,HgRqzM ufvì khMfvCPoông hềMfvCPo cóHgRqzM MfvCPobắt đầu…uf n4rK3SWên Điền4rK3SW Huân4rK3SW khônufg đượcHgRqzM 4rK3SWquyền đưHgRqzMợc níufu kéMfvCPoo 4rK3SWhai 4rK3SWchữ 4rK3SW“tình yêu”uf thiênguf lufiêng ấy.

Trái tiMfvCPom cứuf 4rK3SWmỗi lú4rK3SWc mộMfvCPot thắt4rK3SW HgRqzMlại thufeo từngHgRqzM bHgRqzMước chânMfvCPo, đọnufg MfvCPolại nhữnufg vufết thươngHgRqzM lMfvCPoòng MfvCPoquá lớn.

Điền Huân4rK3SW MfvCPothật ufsự khôngHgRqzM 4rK3SWđủ HgRqzMcao thượngHgRqzM 4rK3SWđến mức4rK3SW đứnufg HgRqzMyên lặngMfvCPo 4rK3SWlẽ dõMfvCPoi the4rK3SWo côuf ufgái ấHgRqzMy mãiMfvCPo mufãi, vàMfvCPo cũng4rK3SW khôHgRqzMng tMfvCPohể nàouf ufchúc ufphúc HgRqzMcho mố4rK3SWi tìnMfvCPoh hMfvCPouyết thMfvCPoống c4rK3SWấm kỵHgRqzM ấyuf được.

Tại ufsao lHgRqzMại lHgRqzMà ufMinh Vỹ?

Có nufhất thiếtMfvCPo phảiuf ufyêu 4rK3SWchính a4rK3SWnh 4rK3SWtrai MfvCPocủa MfvCPomình không?

Trước 4rK3SWmắt ĐiềnHgRqzM Huâ4rK3SWn chỉHgRqzM cònMfvCPo uflưu lMfvCPoại mộtHgRqzM mà4rK3SWu ufđen đHgRqzMau đớnuf cùng4rK3SW cực,uf ufánh mHgRqzMắt đaufng HgRqzMchứa đựnguf nMfvCPohững MfvCPotia nh4rK3SWìn oáMfvCPon hận,MfvCPo 4rK3SWtừng t4rK3SWừ từnguf ch4rK3SWữ đượHgRqzMc gằ4rK3SWn ufxuống một4rK3SW cáchuf mỉa4rK3SW mai.

“Thy Thufy, HgRqzMem c4rK3SWhấp nhậufn ănMfvCPo tHgRqzMrái 4rK3SWcấm, chufứ khHgRqzMông chấufp nHgRqzMhận tMfvCPoôi sao?”

“Chúc HgRqzMphúc chufo mối4rK3SW tìMfvCPonh cấm4rK3SW kufỵ HgRqzMcủa em…

… anHgRqzMh khHgRqzMông MfvCPolàm được.”

“Đến kh4rK3SWi nHgRqzMào anufh HgRqzMmới chịuMfvCPo lHgRqzMên kMfvCPoế hoạchHgRqzM MfvCPođây?” Mộtuf HgRqzMgiọng nữHgRqzM c4rK3SWất l4rK3SWên, đôiMfvCPo 4rK3SWmắt MfvCPohướng vềuf p4rK3SWhía ÁiMfvCPo MfvCPoHy đ4rK3SWang nhắmMfvCPo nghiềufn đôiMfvCPo mắt,uf cả4rK3SW haufi HgRqzMtay bHgRqzMị tr4rK3SWói chặ4rK3SWt MfvCPoở phMfvCPoía saMfvCPou đanHgRqzMg tựaHgRqzM vàufo tưMfvCPoờng aHgRqzMn giấc.

“Kế hoạc4rK3SWh vẫnHgRqzM ufđang MfvCPothực hiện4rK3SW đấMfvCPoy ufthôi.” HgRqzMNgười 4rK3SWbên kHgRqzMia nhúnHgRqzM nufhún ufvai, thờ4rK3SW 4rK3SWơ đưufa MfvCPoánh HgRqzMmắt kHgRqzMhông chHgRqzMút biểuuf cảufm nhìn4rK3SW vềHgRqzM 4rK3SWphía HgRqzMÁi Hy4rK3SW, ufánh nh4rK3SWìn ph4rK3SWức tạp.

“Thực hHgRqzMiện? ĐứngMfvCPo yufên mộ4rK3SWt HgRqzMchỗ gọiuf MfvCPolà thựcuf 4rK3SWhiện? AnHgRqzMh HgRqzMđang đufùa à?”MfvCPo CôHgRqzM MfvCPogái kiMfvCPoa dư4rK3SWờng nhufư đaMfvCPong mấ4rK3SWt bHgRqzMình tĩMfvCPonh, tứHgRqzMc g4rK3SWiận quátHgRqzM lên,HgRqzM gHgRqzMiọng điệuuf v4rK3SWô 4rK3SWcùng khóHgRqzM chịu.

“Tịnh MfvCPoNhi, nếuuf HgRqzMmuốn 4rK3SWtrả thùMfvCPo thHgRqzMì đừngMfvCPo nHgRqzMên vộiHgRqzM vufàng MfvCPonhư thế…”HgRqzM Ch4rK3SWàng tra4rK3SWi 4rK3SWkia khoáMfvCPot MfvCPokhoát HgRqzMtay vớiHgRqzM TịnMfvCPoh NhMfvCPoi, thậ4rK3SWt sựuf Tịnh4rK3SW ufNhi đMfvCPoang khMfvCPoiến hufắn cảmHgRqzM thHgRqzMấy cănHgRqzMg thẳufng hơ4rK3SWn tronMfvCPog việcMfvCPo thực4rK3SW hiệnMfvCPo MfvCPokế hoạufch, 4rK3SW“… cứMfvCPo đểMfvCPo yênHgRqzM 4rK3SWcho 4rK3SWbọn chúnufg từHgRqzM từ4rK3SW cảm4rK3SW nhận4rK3SW 4rK3SWnỗi ufđau MfvCPokhi mấ4rK3SWt 4rK3SWđi mHgRqzMột thứHgRqzM q4rK3SWuan trọng.”

Ái MfvCPoHy kMfvCPohó chịuHgRqzM cufựa HgRqzMmình, cufả thâMfvCPon ngưufời cảmMfvCPo thấyHgRqzM vôHgRqzM cùnguf đaHgRqzMu nhức,4rK3SW HgRqzMhàng HgRqzMmi dà4rK3SWi kh4rK3SWẽ lufay độnufg nhẹ,uf c4rK3SWô uftừ tHgRqzMừ hHgRqzMé HgRqzMmở đufôi mắt.

Khung cufảnh mờHgRqzM nhạHgRqzMt trưufớc mHgRqzMắt Áufi HHgRqzMy đaHgRqzMng dầnMfvCPo trở4rK3SW nênuf sắMfvCPoc nétHgRqzM hơHgRqzMn, b4rK3SWầu MfvCPokhông khHgRqzMí ngộMfvCPot ufngạt hMfvCPoiện giờuf 4rK3SWkhiến 4rK3SWcô cảmHgRqzM MfvCPothấy khHgRqzMó tMfvCPohở hHgRqzMơn ufbao g4rK3SWiờ hết.

Vẫn còMfvCPon tronMfvCPog tr4rK3SWạng tháMfvCPoi mufơ hồ,4rK3SW côuf ufngơ nufgác MfvCPođưa mufắt nh4rK3SWìn ufcảnh vậtMfvCPo xunHgRqzMg quanh.

“Tỉnh rồiMfvCPo à?”uf Mộtuf chMfvCPoất giufọng tHgRqzMrầm khHgRqzMàn van4rK3SWg HgRqzMlên, mộHgRqzMt gươn4rK3SWg mặtHgRqzM qufuen MfvCPothuộc lufọt vHgRqzMào tufầm nhìnuf tạmMfvCPo thHgRqzMời c4rK3SWủa ufÁi Hy.

Điền HuânHgRqzM đufang ufcầm uftrên tHgRqzMay mộtuf HgRqzMquả MfvCPotáo, bước4rK3SW đếMfvCPon trướMfvCPoc mMfvCPoặt Ái4rK3SW HHgRqzMy vufới dánHgRqzMg vẻHgRqzM HgRqzMung dunMfvCPog nhưMfvCPo chufẳng 4rK3SWcó chuyệnMfvCPo gìuf xảyMfvCPo ra.

“Này, MfvCPotại saMfvCPoo tôiMfvCPo lại4rK3SW ởHgRqzM đây?MfvCPo” MfvCPoÁi HMfvCPoy nhMfvCPoíu màHgRqzMy nhìnHgRqzM HgRqzMĐiền Huâufn, hMfvCPoai ta4rK3SWy bịuf 4rK3SWtrói cufhặt HgRqzMgiờ đâ4rK3SWy mớufi bắtuf đMfvCPoầu 4rK3SWcảm nhậnuf đượcuf cảmuf giácMfvCPo tê4rK3SW buốt4rK3SW 4rK3SWnhờ lựcHgRqzM ufsiết HgRqzMcủa 4rK3SWdây thừng4rK3SW, n4rK3SWay lufại thêmMfvCPo lự4rK3SWc tMfvCPoác độnHgRqzMg cMfvCPoủa cHgRqzMô 4rK3SWđang cốHgRqzM 4rK3SWcởi tMfvCPorói lạMfvCPoi khi4rK3SWến HgRqzMnơi MfvCPocổ taMfvCPoy m4rK3SWỗi lúc4rK3SW mMfvCPoột ufđau rMfvCPoát hHgRqzMơn. “TêMfvCPon khốnMfvCPo, aufnh uflấy qMfvCPouyền g4rK3SWì MfvCPomà tróiHgRqzM tôi?”

Đối diện4rK3SW vớiHgRqzM 4rK3SWánh nhìn4rK3SW rựcuf lửMfvCPoa ufcủa Á4rK3SWi HgRqzMHy, Đufiền HgRqzMHuân thảnHgRqzM nhiHgRqzMên cầm4rK3SW trá4rK3SWi táo4rK3SW tMfvCPorên taMfvCPoy 4rK3SWđưa rufa trưMfvCPoớc mặ4rK3SWt ufcô, mMfvCPoột MfvCPocâu HgRqzMhỏi hếuft sứHgRqzMc MfvCPo“thân thiện”uf được4rK3SW thHgRqzMốt rHgRqzMa vớiHgRqzM giọng4rK3SW HgRqzMđiệu khinMfvCPoh khỉnh.

“Biết đâyHgRqzM lHgRqzMà g4rK3SWì khônMfvCPog?” ĐiềnHgRqzM HHgRqzMuân đMfvCPoã chuHgRqzMyển MfvCPosự tập4rK3SW tru4rK3SWng từMfvCPo Á4rK3SWi H4rK3SWy sanufg 4rK3SWtrái táoMfvCPo maHgRqzMng mộtHgRqzM sắc4rK3SW mufàu đỏ4rK3SW tMfvCPohẫm tr4rK3SWên tayHgRqzM, 4rK3SWđôi mắtuf chăMfvCPom ch4rK3SWú MfvCPoquan sHgRqzMát vậtMfvCPo th4rK3SWể ấy.

Đúng lMfvCPoà ngớHgRqzM ngẩn!

“Là HgRqzMtáo chứHgRqzM gì?!MfvCPo” ÁHgRqzMi HMfvCPoy lufập tứcHgRqzM lên4rK3SW tiếnMfvCPog t4rK3SWrả lời,uf vìuf MfvCPocâu hỏMfvCPoi củaMfvCPo ĐiềHgRqzMn Hu4rK3SWân HgRqzMngay cảuf 4rK3SWcon 4rK3SWnít bHgRqzMa tuổiMfvCPo cũngMfvCPo biếtHgRqzM ufrõ ufthứ ĐiềnHgRqzM HHgRqzMuân đaHgRqzMng cầHgRqzMm uftrên tMfvCPoay đượcMfvCPo HgRqzMgọi làMfvCPo gì.

“Sai!” MộtMfvCPo t4rK3SWừ phêMfvCPo ufphán dMfvCPouy nhất4rK3SW đưMfvCPoợc cất4rK3SW lêHgRqzMn, đôHgRqzMi m4rK3SWắt vôuf địnhuf cHgRqzMủa ĐHgRqzMiền HHgRqzMuân lướtuf qu4rK3SWa ufÁi H4rK3SWy mMfvCPoột g4rK3SWiây, sufau HgRqzMđó 4rK3SWtiếp MfvCPotục mHgRqzMân MfvCPomê 4rK3SWquả tMfvCPoáo trêufn t4rK3SWay, vHgRqzMô t4rK3SWhức ufnói. “LMfvCPoà 4rK3SWtrái cấmuf đấy.”

“Trái cấm?”uf Câu4rK3SW trảHgRqzM lờiHgRqzM cHgRqzMủa ĐiMfvCPoền Huâufn khiến4rK3SW ÁHgRqzMi MfvCPoHy MfvCPohết HgRqzMsức MfvCPongạc nhiêMfvCPon, MfvCPođôi 4rK3SWmắt cHgRqzMô mHgRqzMở MfvCPoto n4rK3SWhìn Điề4rK3SWn MfvCPoHuân khufông chớpHgRqzM mắt.

“Cô đãuf từHgRqzMng đMfvCPoược nMfvCPoghe kểuf vềHgRqzM t4rK3SWhứ nàufy chưa?”HgRqzM TrênHgRqzM mHgRqzMôi Điềnuf Huâ4rK3SWn HgRqzMnở mộuft nHgRqzMụ cườiuf kHgRqzMhinh b4rK3SWỉ, áHgRqzMnh mHgRqzMắt 4rK3SWvẫn dánuf ch4rK3SWặt vàoMfvCPo tráHgRqzMi tMfvCPoáo trênHgRqzM tayuf. “TMfvCPorên thế4rK3SW gi4rK3SWan nàufy, có4rK3SW mHgRqzMột thứ4rK3SW đufược gufọi là4rK3SW tì4rK3SWnh yêuHgRqzM tráMfvCPoi cấm.”

“Anh đi4rK3SWên rồMfvCPoi à4rK3SW? TráMfvCPoi cMfvCPoấm ufrồi uflại tì4rK3SWnh yêuMfvCPo tHgRqzMrái c4rK3SWấm, ufcuối c4rK3SWùng aHgRqzMnh đangHgRqzM lảMfvCPom nhảmuf cáHgRqzMi gMfvCPoì thế?”HgRqzM Ái4rK3SW Hufy tứMfvCPoc giMfvCPoận quá4rK3SWt vàHgRqzMo m4rK3SWặt Điền4rK3SW H4rK3SWuân, lúcHgRqzM nàMfvCPoy mMfvCPoà hHgRqzMắn còHgRqzMn cHgRqzMó MfvCPotâm trạnguf kHgRqzMể ch4rK3SWuyện cHgRqzMho cHgRqzMô ufnghe ư?

Sự tứcHgRqzM giHgRqzMận củHgRqzMa HgRqzMcô dườn4rK3SWg nhufư đãHgRqzM gầnMfvCPo cufhạm đếnuf mứcHgRqzM đHgRqzMỉnh điểm,uf MfvCPonhưng HgRqzMlại ufđột MfvCPongột dịu4rK3SW xuốHgRqzMng saHgRqzMu câuMfvCPo nóiuf tiếufp uftheo củaHgRqzM ĐiềnMfvCPo Huân.

“Minh HgRqzMVỹ, hắufn đã4rK3SW ufvướng vàoHgRqzM tìnhuf yêufu tráHgRqzMi cấm.”

Ái MfvCPoHy uftròn mắtHgRqzM nhì4rK3SWn Điềnuf H4rK3SWuân, khôngHgRqzM HgRqzMthể 4rK3SWtin đượcuf tufhính giácHgRqzM 4rK3SWcủa 4rK3SWmình vừ4rK3SWa tiếpMfvCPo ufthu đượHgRqzMc nhữngHgRqzM gìuf. ufMinh VỹHgRqzM… tìnhMfvCPo HgRqzMyêu uftrái cấm?

Cô MfvCPođột ngộtuf lHgRqzMại cảmMfvCPo thấyHgRqzM MfvCPokhó thởHgRqzM, mHgRqzMột gHgRqzMương mufặt MfvCPokhác lạiMfvCPo đượ4rK3SWc chiếu4rK3SW chậufm r4rK3SWa 4rK3SWtrước mắMfvCPot dHgRqzMù chMfvCPoo ufcô mớiuf chỉHgRqzM trôngHgRqzM thHgRqzMấy côMfvCPo ấy4rK3SW đượcuf 4rK3SWduy nhấ4rK3SWt mộHgRqzMt lần.

Thy TMfvCPohy… Miufnh VỹMfvCPo vướng4rK3SW vàHgRqzMo tì4rK3SWnh 4rK3SWyêu tráHgRqzMi cấm,HgRqzM t4rK3SWhì câufu 4rK3SWtrả lờiHgRqzM MfvCPocuối cùng4rK3SW vHgRqzMà HgRqzMchính xácuf nhufất dĩHgRqzM nhiênMfvCPo lHgRqzMà ThMfvCPoy Thy.

“Cô 4rK3SWcó mu4rK3SWốn HgRqzMbiết khHgRqzMông? NhữnHgRqzMg gufì đãHgRqzM xHgRqzMảy MfvCPora HgRqzMvới họ?MfvCPo” ĐiềnHgRqzM Huufân nufhìn ÁiHgRqzM HgRqzMHy cười4rK3SW khẩy,uf nhưngHgRqzM 4rK3SWtrong áMfvCPonh mHgRqzMắt lạiuf ufhiện HgRqzMrõ 4rK3SWmột nỗufi caufy đắngHgRqzM tộtuf cHgRqzMùng. HgRqzM“Thy Thufy đã4rK3SW ufchọn h4rK3SWắn, m4rK3SWà khôHgRqzMng ch4rK3SWọn tôi.”

Lúc 4rK3SWnày, bỗnHgRqzMg HgRqzMdưng ufÁi HgRqzMHy lạiuf cóMfvCPo ufcảm gufiác đồngHgRqzM cảmuf ufvới Đi4rK3SWền Huâufn.

Không phảiHgRqzM l4rK3SWà dHgRqzMo côuf tHgRqzMừng vướngMfvCPo 4rK3SWvào hufoàn cảnhMfvCPo ấy,MfvCPo

mà l4rK3SWà HgRqzMdo án4rK3SWh ufmắt Đ4rK3SWiền Huânuf đãMfvCPo nóMfvCPoi l4rK3SWên t4rK3SWất cả.

Nỗi đaufu ufkia đanMfvCPog dần4rK3SW hiện4rK3SW rõHgRqzM tMfvCPorong đufôi mắtMfvCPo manHgRqzMg 4rK3SWmột ufmàu 4rK3SWđen đ4rK3SWậm n4rK3SWhư tufách caMfvCPofe đắngHgRqzM củaMfvCPo Điền4rK3SW 4rK3SWHuân, vếtMfvCPo HgRqzMthương lHgRqzMòng khôMfvCPong nh4rK3SWững khôngMfvCPo hHgRqzMề 4rK3SWphai nhạt…MfvCPo tufhậm c4rK3SWhí cufòn trởHgRqzM nufên đauMfvCPo đớn4rK3SW hơn4rK3SW baMfvCPoo giờMfvCPo hết.

“Tôi đãHgRqzM 4rK3SWgiết T4rK3SWhy Thy.4rK3SW” HgRqzMÁi HMfvCPoy HgRqzMvẫn MfvCPochưa HgRqzMkịp mởMfvCPo lờiMfvCPo thìMfvCPo ufgiọng nóiuf 4rK3SWgấp g4rK3SWáp củaMfvCPo ĐHgRqzMiền Huânuf lạiHgRqzM 4rK3SWvang lêMfvCPon, chất4rK3SW giọnufg khôngMfvCPo c4rK3SWhút biểHgRqzMu cảm.

À, 4rK3SWthì rHgRqzMa hắHgRqzMn đãuf giết4rK3SW HgRqzMThy Thufy nênMfvCPo ufhắn 4rK3SWmới ufđau kufhổ vHgRqzMà dufằn vặtuf HgRqzMnhư thế!

Khoan đãHgRqzM, ufhình ufnhư đanufg cufó chútMfvCPo nhầmuf lẫnuf gìuf đóHgRqzM ởuf đây!HgRqzM NHgRqzMgười HgRqzMgiết HgRqzMThy 4rK3SWThy MfvCPolà bHgRqzMà MfvCPoHàn 4rK3SWcơ mà.

“Không pHgRqzMhải làHgRqzM mẹ4rK3SW 4rK3SWMinh V4rK3SWỹ giếuft Th4rK3SWy ufThy sao?”HgRqzM ufCô HgRqzMbất giHgRqzMác nhHgRqzMích v4rK3SWề p4rK3SWhía s4rK3SWau mộMfvCPot chútMfvCPo, caufu MfvCPomày nh4rK3SWìn ĐiHgRqzMền HMfvCPouân HgRqzMnghi hoặc.

“Đúng, lHgRqzMà ufbà 4rK3SWta ufgiết!” ĐiềnMfvCPo Huufân vẫnuf ch4rK3SWú MfvCPotâm vàoHgRqzM HgRqzMtrái t4rK3SWáo trêufn tayuf, mufông uflung HgRqzMtrả lời.

“Thế tại4rK3SW sa4rK3SWo aMfvCPonh uflại bHgRqzMảo anufh giếtuf 4rK3SWThy MfvCPoThy?” Đún4rK3SWg làMfvCPo t4rK3SWên k4rK3SWhó hiểuMfvCPo, cànufg hỏMfvCPoi tMfvCPohì uflại cànHgRqzMg rối!

Cô bắtHgRqzM đufầu mấtuf bìnHgRqzMh tĩnh…

“Bà tufa trMfvCPoực tMfvCPoiếp giế4rK3SWt ufThy T4rK3SWhy, cufòn tôufi HgRqzMlà MfvCPokẻ giánuf tiếp…uf” ufThêm mộtuf câuMfvCPo MfvCPotrả 4rK3SWlời hếtMfvCPo MfvCPosức HgRqzMthản nMfvCPohiên, đột4rK3SW nMfvCPogột Đi4rK3SWền Hu4rK3SWân ngướcMfvCPo lêMfvCPon n4rK3SWhìn HgRqzMthẳng vàufo mặuft 4rK3SWÁi Hufy, nở4rK3SW mHgRqzMột nụMfvCPo cưMfvCPoời xảo4rK3SW tráMfvCPo, “HgRqzM… côuf cò4rK3SWn ufgì tMfvCPohắc mắcuf MfvCPothì hỏMfvCPoi hếtHgRqzM đufi, tô4rK3SWi sẵnHgRqzM sàngMfvCPo trufả MfvCPolời, HgRqzMxem nhHgRqzMư HgRqzMđó là4rK3SW ufân huệHgRqzM tôiHgRqzM tặnMfvCPog c4rK3SWho cufô trưufớc kMfvCPohi chết.”

“Này, MfvCPoăn nói4rK3SW ufcho cẩn4rK3SW 4rK3SWthận, anMfvCPoh bảoMfvCPo aufi chết4rK3SW?” HgRqzMÁi H4rK3SWy lạMfvCPoi ufmột 4rK3SWlần nữa4rK3SW HgRqzMkhông k

ì

m ufđược màMfvCPo quá4rK3SWt vàouf m4rK3SWặt Đufiền Huân,HgRqzM đôiMfvCPo mắtuf tr4rK3SWong sáHgRqzMng ki4rK3SWa HgRqzMcũng tufrừng lênMfvCPo oánuf hận.

“Tôi 4rK3SWkhông ufđảm bHgRqzMảo aMfvCPoi sẽuf chết…4rK3SW” HgRqzMĐiền Huânuf 4rK3SWnhún nhú4rK3SWn va4rK3SWi, g4rK3SWương mặtMfvCPo vẫ4rK3SWn bìn4rK3SWh tufĩnh 4rK3SWmột cácMfvCPoh kỳMfvCPo lạ.HgRqzM “…MfvCPo b4rK3SWa tiến4rK3SWg nữ4rK3SWa, HgRqzMnơi nufày sẽMfvCPo biMfvCPoến thànhHgRqzM tr4rK3SWo bụi.”

Ba tiếnMfvCPog? T4rK3SWro bụi?

Sao hômHgRqzM MfvCPonay cáHgRqzMi tufên tHgRqzMâm thufần nàufy lạiuf ufnói toà4rK3SWn nhữHgRqzMng đMfvCPoiều HgRqzMkhó hiểu,uf mộHgRqzMt lầHgRqzMn n4rK3SWữa cufô lạiuf phảiHgRqzM HgRqzMcất 4rK3SWtiếng hỏi.

“Ý ufanh lHgRqzMà gì?”HgRqzM CảHgRqzM ngưHgRqzMời Á4rK3SWi MfvCPoHy bắ4rK3SWt đầuuf ruufn lênMfvCPo, nóMfvCPoi chMfvCPouyện vớMfvCPoi tê4rK3SWn nàyuf qu4rK3SWả thậtHgRqzM tiêufu hHgRqzMao nhiềuuf sứcHgRqzM lHgRqzMực khônufg 4rK3SWthể tưởng.uf “Anh4rK3SW đHgRqzMịnh pháuf h4rK3SWuỷ chMfvCPoỗ nufày à?”

Hít thở,MfvCPo 4rK3SWhít t4rK3SWhở nào…MfvCPo bìMfvCPonh tĩufnh, bìHgRqzMnh tĩn4rK3SWh nào…4rK3SW c4rK3SWô ufđang cốHgRqzM gắnHgRqzMg điềmHgRqzM tĩHgRqzMnh MfvCPohết sHgRqzMức có4rK3SW thể4rK3SW đểHgRqzM khôngMfvCPo có4rK3SW thê4rK3SWm bMfvCPoất ufcứ HgRqzMhành độnguf HgRqzMnào 4rK3SWquá k4rK3SWích độngMfvCPo nữa.

“Bingo! TôiHgRqzM đufã đặtHgRqzM bufom MfvCPoxung qHgRqzMuanh nơiuf nàHgRqzMy rồi…”4rK3SW Điền4rK3SW Huâ4rK3SWn đưufa trái4rK3SW táHgRqzMo MfvCPokia lêHgRqzMn miệnufg, cắnMfvCPo HgRqzMmột mMfvCPoiếng, tiếMfvCPop tụMfvCPoc nHgRqzMói vớufi vẻ4rK3SW khMfvCPoinh HgRqzMđời, “uf… sớmuf thôi!”

“Tránh ufra.” H4rK3SWạo ufThần xôufng 4rK3SWvào MfvCPotoà biệt4rK3SW thựMfvCPo MfvCPolộng lẫ4rK3SWy cHgRqzMủa uftổ chHgRqzMức ufKnight, ufgạt mạnhHgRqzM đámHgRqzM cậnuf vệHgRqzM trướcHgRqzM mặtuf saufng mộ4rK3SWt 4rK3SWbên, 4rK3SWquát lMfvCPoớn. “LậpMfvCPo tHgRqzMức gọiMfvCPo Hànuf M4rK3SWinh VỹHgRqzM r4rK3SWa đây4rK3SW ch4rK3SWo tôi!”

“Chuyện gì?”4rK3SW M4rK3SWinh Vufỹ 4rK3SWcắt ngHgRqzMang l4rK3SWời nufói ufcủa ufHạo THgRqzMhần, vẫ4rK3SWn làMfvCPo cáMfvCPoi 4rK3SWgiọng đufiệu lạHgRqzMnh lùufng vốufn có.

“Ung dun4rK3SWg qMfvCPouá nhỉ?4rK3SW MfvCPoĐiền HuHgRqzMân 4rK3SWbắt MfvCPoÁi H4rK3SWy điMfvCPo 4rK3SWrồi!” HạoHgRqzM Thufần 4rK3SWdường MfvCPonhư đa4rK3SWng rMfvCPoơi vufào trạngHgRqzM thufái hoảHgRqzMng 4rK3SWloạn, đôiHgRqzM mắtMfvCPo phứufc tạp4rK3SW căMfvCPong thẳnguf nhufìn anMfvCPoh, gấHgRqzMp ufgáp lêMfvCPon tiếng.

“Khi nào?MfvCPo” TừHgRqzM HgRqzMphía HgRqzMbên kufia d4rK3SWường ufnhư đufã cHgRqzMó pMfvCPohản ứng,4rK3SW bư4rK3SWớc ufchân củaMfvCPo aMfvCPonh bắtHgRqzM đầuMfvCPo nufhanh hơ4rK3SWn, HgRqzManh bưMfvCPoớc đến4rK3SW nHgRqzMắm lấufy c4rK3SWổ HgRqzMáo c4rK3SWủa Hạo4rK3SW Th4rK3SWần xốcuf lên,4rK3SW ufgằn MfvCPogiọng. “ỞMfvCPo đâu?”

Hạo Thầnuf cũnMfvCPog kMfvCPohông đểMfvCPo yêMfvCPon ufcho 4rK3SWMinh Vỹ4rK3SW uflàm 4rK3SWcàn nufhư thếMfvCPo, đưufa 4rK3SWtay đufẩy MfvCPomạnh a4rK3SWnh rufa, sửa4rK3SW MfvCPolại MfvCPocổ HgRqzMáo, cậuHgRqzM tứcHgRqzM giậnuf quátMfvCPo lên.

“Là nơMfvCPoi từngMfvCPo xufảy r4rK3SWa áufn mạngHgRqzM của4rK3SW Th4rK3SWy Thy!”

Chap 36

Bước HgRqzMđi MfvCPocùng tửMfvCPo thần

“Tên kh4rK3SWốn kiHgRqzMa, an4rK3SWh 4rK3SWđịnh làm4rK3SW 4rK3SWgì MfvCPovậy hảuf? ĐặtHgRqzM boufm MfvCPolà tMfvCPohế MfvCPonào?” NHgRqzMgay saHgRqzMu cHgRqzMâu trảuf lờMfvCPoi hếMfvCPot sứcMfvCPo tufhản nhiênHgRqzM cMfvCPoủa HgRqzMĐiền Huufân, Ái4rK3SW MfvCPoHy khôngMfvCPo thểMfvCPo khô4rK3SWng mấHgRqzMt bìnHgRqzMh tĩnh,HgRqzM cMfvCPoả ngườMfvCPoi c4rK3SWô r4rK3SWun lên4rK3SW từngHgRqzM đợt,HgRqzM ufđôi mắt4rK3SW ufoán ufhận c4rK3SWhiếu thufẳng vàHgRqzMo kẻ4rK3SW đMfvCPoang tỏuf thái4rK3SW độHgRqzM “MfvCPobất cầnuf đời”4rK3SW t4rK3SWrước mặt.

“Đây chHgRqzMỉ 4rK3SWlà mộtHgRqzM phHgRqzMần tronufg kế4rK3SW hoạchuf HgRqzMcủa tHgRqzMôi, nếuHgRqzM côMfvCPo cufứ tỏHgRqzM cáiMfvCPo tháHgRqzMi HgRqzMđộ MfvCPoxấc xượcuf đóuf MfvCPothì ngHgRqzMay 4rK3SWcả ânHgRqzM huệMfvCPo c4rK3SWuối cufùng cũng4rK3SW khônufg thể4rK3SW thMfvCPoực hiện4rK3SW đư4rK3SWợc đâuuf đấy.”MfvCPo Điềnuf Huân4rK3SW tiếpuf tufục ufnói MfvCPođều đều4rK3SW, g4rK3SWiọng đHgRqzMiệu dườufng nhufư cMfvCPohẳng h4rK3SWề HgRqzMcó chufút bậMfvCPon tâMfvCPom MfvCPovề MfvCPoÁi MfvCPoHy, cMfvCPohỉ trảuf lờiuf tHgRqzMheo phảnuf ứng.

“Có 4rK3SWthật aHgRqzMnh sẽuf trảuf lờiHgRqzM mọi4rK3SW thắMfvCPoc mắc4rK3SW củaMfvCPo HgRqzMtôi?” ÁMfvCPoi MfvCPoHy gưMfvCPoờm ufgườm Điềnuf Huâ4rK3SWn nhMfvCPoư thểMfvCPo MfvCPokhông tHgRqzMin được,HgRqzM cảHgRqzM ngư4rK3SWời cứHgRqzM nhíchuf 4rK3SWdần v4rK3SWề phía4rK3SW ufsau c4rK3SWho đếnHgRqzM 4rK3SWkhi tHgRqzMựa hẳn4rK3SW vMfvCPoào tường.

Phía bêHgRqzMn kMfvCPoia, Đufiền HgRqzMHuân gậtuf nhẹHgRqzM đầuHgRqzM, trMfvCPoái táo4rK3SW kMfvCPoia vMfvCPoẫn tiMfvCPoếp tụcuf đượcuf đufưa HgRqzMlên miệng.

“Anh 4rK3SWbảo tMfvCPoôi lMfvCPoà ngMfvCPouyên nHgRqzMhân gufây ufra cHgRqzMái chếuft cufho ufcả HgRqzMgia đìnhuf tôi,HgRqzM vậyHgRqzM ufai lMfvCPoà nHgRqzMgười đãMfvCPo giMfvCPoết họ?”uf CHgRqzMhất giọng4rK3SW MfvCPoÁi 4rK3SWHy t4rK3SWhoáng r4rK3SWun rẩyMfvCPo, MfvCPocô đHgRqzMã dồMfvCPon HgRqzMhết caHgRqzMn 4rK3SWđảm đểMfvCPo đặtMfvCPo HgRqzMvào cHgRqzMâu hỏi4rK3SW ấy.

“Là tôiHgRqzM…” Đi4rK3SWền Huâufn HgRqzMliếc MfvCPosơ q4rK3SWua ngườHgRqzMi Ái4rK3SW ufHy, hờiHgRqzM hợMfvCPot đáMfvCPop lại,uf sHgRqzMau đóMfvCPo đứngHgRqzM dậufy némHgRqzM mạnhuf tMfvCPorái tufáo trênuf taufy xuufống sàHgRqzMn, “…uf l4rK3SWà tHgRqzMôi gufiết đấy.”

Ái HgRqzMHy lufặng ng4rK3SWười saHgRqzMu câuuf trảHgRqzM HgRqzMlời dứtuf ufkhoát củaMfvCPo ĐiềnMfvCPo Huâ4rK3SWn, đHgRqzMôi m4rK3SWắt b4rK3SWắt đầuMfvCPo trufở nufên mờHgRqzM nhạt.

Kẻ đangMfvCPo đứnguf trướufc mặt4rK3SW côHgRqzM ch4rK3SWính lHgRqzMà kẻHgRqzM đãHgRqzM nHgRqzMhẫn tâMfvCPom khiMfvCPoến côHgRqzM mHgRqzMất trọnuf vufẹn cHgRqzMả mộtHgRqzM 4rK3SWgia đình!!

Đáng tráufch hơnuf, hHgRqzMắn khôngHgRqzM h4rK3SWề 4rK3SWcó bấtuf cứMfvCPo mufột t4rK3SWhái MfvCPođộ nàMfvCPoo gHgRqzMọi lufà MfvCPohối lỗi4rK3SW, tHgRqzMhậm c4rK3SWhí cMfvCPoòn tỏuf ufvẻ kufênh kiệHgRqzMu ufkhi 4rK3SWnhắc đếHgRqzMn chuyệnHgRqzM này.

“Anh… anh…HgRqzM” HgRqzMÁi HgRqzMHy l4rK3SWúc nà4rK3SWy khôngHgRqzM tMfvCPohể nàufo ufdiễn tảMfvCPo đượcMfvCPo thufứ c4rK3SWảm x4rK3SWúc khinMfvCPoh thườngMfvCPo v4rK3SWà g4rK3SWhê tởmuf kMfvCPoẻ trướcHgRqzM mặtuf, đôHgRqzMi môi4rK3SW mấp4rK3SW máy4rK3SW không4rK3SW thHgRqzMốt ufnên lời.

“Sao? ChẳngHgRqzM p4rK3SWhải cufô mufuốn biHgRqzMết sao?”4rK3SW KhMfvCPooé môiHgRqzM ĐiMfvCPoền HMfvCPouân nhếchHgRqzM lên,uf vẫn4rK3SW cMfvCPoái vẻMfvCPo 4rK3SWmặt chMfvCPoán HgRqzMđời ấy.

“Đồ kMfvCPohốn! An4rK3SWh kufhông pufhải HgRqzMlà co4rK3SWn ngườHgRqzMi!” ÁiHgRqzM ufHy HgRqzMkích độnMfvCPog hHgRqzMét lên,4rK3SW dònMfvCPog uflệ lHgRqzMăn MfvCPodài trêMfvCPon HgRqzMgò m4rK3SWá, HgRqzMnhẹ nMfvCPohàng đHgRqzMáp đất4rK3SW ufmột giọtMfvCPo HgRqzMpha lêuf tinMfvCPoh tufuý kufết MfvCPohợp gufiữa nỗiMfvCPo đauHgRqzM vàHgRqzM HgRqzMthù hậnMfvCPo. “TMfvCPoôi MfvCPođã uflàm gìHgRqzM 4rK3SWnên uftội MfvCPovới anMfvCPoh ufsao? ChỉMfvCPo vì4rK3SW tô4rK3SWi giống4rK3SW Thufy ThHgRqzMy mMfvCPoà a4rK3SWnh nỡ4rK3SW nh4rK3SWẫn tâ4rK3SWm ufgiết họHgRqzM MfvCPosao? ĐồMfvCPo mHgRqzMáu lạnhHgRqzM, đồMfvCPo bất4rK3SW nhânMfvCPo tính!”

“Đúng, nhưufng tộiuf HgRqzMlỗi lớufn nhấtHgRqzM MfvCPoở cMfvCPoô kHgRqzMhông phảMfvCPoi lHgRqzMà ma4rK3SWng gHgRqzMương mặtHgRqzM giố4rK3SWng TMfvCPohy HgRqzMThy c4rK3SWủa tMfvCPoôi…” Điền4rK3SW 4rK3SWHuân đứngMfvCPo đMfvCPoối diệnMfvCPo v4rK3SWới Áiuf HMfvCPoy, tufừ từMfvCPo cúiHgRqzM người4rK3SW xuốnufg, đưauf tufay n4rK3SWâng mặtMfvCPo MfvCPocô lên,MfvCPo “…uf màHgRqzM 4rK3SWlà vìuf MfvCPocô đã4rK3SW được4rK3SW chọnMfvCPo lHgRqzMàm HgRqzMvợ ufcủa hắn.MfvCPo Đ4rK3SWoán xe4rK3SWm, 4rK3SWcô 4rK3SWnghĩ kufế hoạch4rK3SW lầ4rK3SWn trước4rK3SW làMfvCPo MfvCPodo ufai đặtMfvCPo ra?”

Điền HgRqzMHuân tiHgRqzMếp tụcMfvCPo kHgRqzMề HgRqzMsát gươngHgRqzM mặtuf củaMfvCPo mình4rK3SW MfvCPolại 4rK3SWgần ÁiHgRqzM HgRqzMHy, áHgRqzMnh MfvCPomắt vẫHgRqzMn hằHgRqzMn nMfvCPohững tufia nh4rK3SWìn đauMfvCPo đớnuf n4rK3SWhưng HgRqzMđôi HgRqzMmôi kHgRqzMia lạiMfvCPo lufộ rufõ 4rK3SWmột 4rK3SWnụ cười4rK3SW nửauf miệng.

“Do… anh?”HgRqzM ÁMfvCPoi H4rK3SWy ca4rK3SWu màHgRqzMy, 4rK3SWđôi HgRqzMmôi khẽMfvCPo m4rK3SWấp máy,4rK3SW dMfvCPoĩ nh4rK3SWiên thứ4rK3SW 4rK3SWÁi ufHy nhufận HgRqzMđược lufà mộtHgRqzM cMfvCPoái gMfvCPoật đầuMfvCPo dứuft khoát.

“Xem rufa c4rK3SWô cũHgRqzMng ufkhông đếnuf nufỗi ngốMfvCPoc lắmuf nh4rK3SWỉ? ufPhải, cufó ufthể MfvCPocho HgRqzMlà từ4rK3SW đầuMfvCPo đếMfvCPon ufcuối…” ĐiềHgRqzMn HuâHgRqzMn nóiHgRqzM 4rK3SWlấp lửnufg, kufèm th4rK3SWeo độngHgRqzM tufác hất4rK3SW HgRqzMmặt Ái4rK3SW H4rK3SWy HgRqzMsang mHgRqzMột ufbên, ufnụ HgRqzMcười trênHgRqzM mô4rK3SWi đãHgRqzM ho4rK3SWàn toàHgRqzMn biếHgRqzMn mất,4rK3SW “…HgRqzM tất4rK3SW cảMfvCPo mufọi chuyệMfvCPon đềuuf HgRqzMdo tôHgRqzMi 4rK3SWsắp đặt.”

“Tất cảuf?” MfvCPoÁi H4rK3SWy ngh4rK3SWi hoặcMfvCPo hỏiuf MfvCPolại thêmuf 4rK3SWmột lMfvCPoần nữHgRqzMa, nhưMfvCPo đểuf k4rK3SWhẳng đMfvCPoịnh l4rK3SWại MfvCPocâu nóiHgRqzM 4rK3SWcủa ngườufi đMfvCPoối diện.

“Đúng, đểMfvCPo thực4rK3SW hufiện 4rK3SWvà 4rK3SWđảm bảufo kếMfvCPo hoạchHgRqzM HgRqzMsẽ thàMfvCPonh côn4rK3SWg đúng4rK3SW nhufư nMfvCPohững gìMfvCPo tôMfvCPoi mon4rK3SWg đợi,uf tHgRqzMôi cMfvCPoó thểHgRqzM l4rK3SWàm tấHgRqzMt cả…”4rK3SW HgRqzMĐôi mắtuf mông4rK3SW l4rK3SWung củ4rK3SWa ĐiềnMfvCPo 4rK3SWHuân chợtuf 4rK3SWđổi hướngMfvCPo nhìnMfvCPo, bàn4rK3SW tHgRqzMay HgRqzMđưa l4rK3SWên vuốMfvCPot nhẹMfvCPo 4rK3SWmái 4rK3SWtóc 4rK3SWmang mHgRqzMàu nâuMfvCPo đậm4rK3SW hufệt nMfvCPohư tHgRqzMách cafHgRqzMe sữMfvCPoa đặ4rK3SWc tr4rK3SWưng cufủa ufÁi HMfvCPoy, “…4rK3SW cô4rK3SW nHgRqzMghĩ chuyệnHgRqzM làMfvCPom giấyuf xufét n4rK3SWghiệm ufADN giả4rK3SW đHgRqzMể c4rK3SWhứng thực4rK3SW cufô khufông HgRqzMhề cHgRqzMó quufan 4rK3SWhệ huyết4rK3SW 4rK3SWthống vớiMfvCPo gufia 4rK3SWđình họuf Vưufơng 4rK3SWcó quHgRqzMá HgRqzMkhó với4rK3SW HgRqzMtôi không?”

“Chuyện an4rK3SWh MfvCPoTriết DạMfvCPo lênMfvCPo ufkế 4rK3SWhoạch b4rK3SWắt cMfvCPoóc tHgRqzMôi 4rK3SWvà MfvCPolàm hufại M4rK3SWinh Vỹ…MfvCPo HgRqzMcũng lufà d4rK3SWo aMfvCPonh?” ÁiHgRqzM Hufy ufbắt đầuMfvCPo cảHgRqzMm thấyuf chufoáng, thậMfvCPot sHgRqzMự nhufững chuyMfvCPoện 4rK3SWcô vừ4rK3SWa đượcMfvCPo ufnghe đãHgRqzM vượtMfvCPo HgRqzMquá s4rK3SWức chufịu đựngHgRqzM củauf mình.

“Dĩ 4rK3SWnhiên, tMfvCPoôi biế4rK3SWt HgRqzMrõ tên4rK3SW đóMfvCPo thMfvCPoương yê4rK3SWu MfvCPocô eHgRqzMm gái4rK3SW HgRqzMduy n4rK3SWhất HgRqzMcủa mìnufh đến4rK3SW mứMfvCPoc HgRqzMnào, MfvCPonhưng HgRqzMhắn ufcũng cMfvCPoó mộHgRqzMt người4rK3SW cMfvCPoon gáiHgRqzM HgRqzMquan trMfvCPoọng khôMfvCPong kéHgRqzMm. TiMfvCPoếc rằng,uf sinufh mạnguf cHgRqzMủa ngườiMfvCPo MfvCPocon gáMfvCPoi mMfvCPoà ufhắn yêuuf HgRqzMthương hơnMfvCPo cMfvCPoả côuf đaMfvCPong nMfvCPoằm tHgRqzMrong HgRqzMtay 4rK3SWtôi…” HgRqzMĐiền HuâHgRqzMn tiMfvCPoếp tụufc thản4rK3SW nhi4rK3SWên tr4rK3SWả lờiMfvCPo, HgRqzMsiết chặtuf bàn4rK3SW MfvCPotay đang4rK3SW vuốHgRqzMt má4rK3SWi tóufc củaMfvCPo ÁiHgRqzM HyMfvCPo, đôiMfvCPo MfvCPomắt lại4rK3SW MfvCPotrở HgRqzMvề vớHgRqzMi hMfvCPoướng nhMfvCPoìn vôMfvCPo MfvCPođịnh, “…4rK3SW HgRqzMnếu hắ4rK3SWn vMfvCPoà côHgRqzM không4rK3SW cHgRqzMó 4rK3SWquan hệHgRqzM anufh MfvCPoem cùnMfvCPog huyếtMfvCPo thống,uf tấtHgRqzM nHgRqzMhiên kếHgRqzM hoHgRqzMạch củauf tô4rK3SWi 4rK3SWsẽ đư4rK3SWợc thựMfvCPoc hHgRqzMiện mộHgRqzMt 4rK3SWcách hoàufn hảo.”

“Nếu v4rK3SWậy… HgRqzMtôi thufật 4rK3SWsự uflà coMfvCPon 4rK3SWgái cufủa nMfvCPohà h4rK3SWọ Vương,uf HgRqzMvà MfvCPolà HgRqzMem HgRqzMgái củaMfvCPo anHgRqzMh TriHgRqzMết Dạ?”4rK3SW NhữnHgRqzMg giọMfvCPot nư4rK3SWớc 4rK3SWmắt đ4rK3SWau đớnuf ufxen lẫnMfvCPo ufhạnh phúc4rK3SW HgRqzMcứ thHgRqzMay nMfvCPohau ufchạy dHgRqzMài trêHgRqzMn MfvCPogương mặMfvCPot củaMfvCPo MfvCPoÁi Hy.

Ái HgRqzMHy mMfvCPoím ufmôi, cốHgRqzM gắng4rK3SW khônufg bậMfvCPot khócuf thànufh tiếng,HgRqzM 4rK3SWnhưng vHgRqzMẫn khôn4rK3SWg thểuf g4rK3SWiấu đưHgRqzMợc những4rK3SW tiếnufg nấMfvCPoc nghẹnMfvCPo ngào.

Thì ra4rK3SW, MfvCPođây HgRqzMchính lufà MfvCPolý HgRqzMdo màMfvCPo 4rK3SWMinh ufVỹ khMfvCPoông muố4rK3SWn cMfvCPoho HgRqzMÁi ufHy biHgRqzMết HgRqzMsự thật.MfvCPo Cufó lufẽ anMfvCPoh ufđã ngHgRqzMhĩ, c4rK3SWứ nhMfvCPoư hiHgRqzMện tạiHgRqzM sẽHgRqzM tHgRqzMốt hơn.

Tốt 4rK3SWhơn kh4rK3SWi cHgRqzMô nhầmMfvCPo tưMfvCPoởng mố4rK3SWi HgRqzMquan MfvCPohệ gMfvCPoiữa h4rK3SWọ HgRqzMchỉ là4rK3SW ng4rK3SWười dưHgRqzMng khônguf hHgRqzMề cùMfvCPong chuHgRqzMng mộMfvCPot dòufng máu…uf biufết 4rK3SWđâu vMfvCPoì lý4rK3SW dHgRqzMo đó,uf mHgRqzMà cHgRqzMô sMfvCPoẽ 4rK3SWsớm nguMfvCPoôi MfvCPongoai nỗMfvCPoi đauHgRqzM 4rK3SWquá lớn4rK3SW phảHgRqzMi ufgánh chịu.

Nhưng giHgRqzMờ đâyMfvCPo, MfvCPoÁi ufHy lạufi ufphải đHgRqzMối diufện vớMfvCPoi HgRqzMsự thậtuf HgRqzMtàn nhẫHgRqzMn… rằnguf cufhính cô4rK3SW làMfvCPo nguyênHgRqzM nhâHgRqzMn HgRqzMkhiến HgRqzMhọ MfvCPora MfvCPođi 4rK3SWmột cáchHgRqzM đauuf ufđớn nhưMfvCPo thế.

“Nhân 4rK3SWtiện, cMfvCPoô cHgRqzMó biếtMfvCPo trufong ngườiHgRqzM 4rK3SWcô đHgRqzMang maMfvCPong mufột nửaMfvCPo lufà dònMfvCPog má4rK3SWu c4rK3SWủa MfvCPoai k4rK3SWhông?” Một4rK3SW giọn4rK3SWg HgRqzMnói kh4rK3SWác 4rK3SWcất l4rK3SWên, làHgRqzM giọngHgRqzM nữ.

Ái Hufy đư4rK3SWa mắHgRqzMt nhìnMfvCPo vềMfvCPo phíaHgRqzM cửauf phòngMfvCPo… TịnHgRqzMh 4rK3SWNhi k4rK3SWhông dMfvCPoừng c4rK3SWhân tạiuf chỗuf 4rK3SWđó, tiế4rK3SWp HgRqzMtục tiếnHgRqzM đế4rK3SWn gầHgRqzMn cMfvCPoô HgRqzMvà Điềnuf Huufân, ch4rK3SWất gi4rK3SWọng man4rK3SWg ufđầy á4rK3SWc ý4rK3SW vHgRqzMang MfvCPolên kufhông ch4rK3SWút ngHgRqzMần ngại.

“Mạng sốngHgRqzM cHgRqzMủa cHgRqzMô… đã4rK3SW lấyHgRqzM MfvCPođi hơMfvCPoi thởuf MfvCPocuối cù4rK3SWng củauf TriếtHgRqzM Dạ.”

Trước HgRqzMmặt Áiuf HMfvCPoy hiệnMfvCPo gHgRqzMiờ, mộ4rK3SWt MfvCPoTịnh ufNhi đá4rK3SWng HgRqzMyêu vàHgRqzM thânuf thiMfvCPoện trôn4rK3SWg MfvCPothật lạnMfvCPoh lùMfvCPong HgRqzMvà tàufn nhẫnHgRqzM, HgRqzMtừ giọnHgRqzMg nufói ufcho đếnMfvCPo MfvCPoánh nhufìn đềufu tHgRqzMhể hi4rK3SWện rHgRqzMõ sựHgRqzM cufăm tHgRqzMức vàuf cufhán ghétuf MfvCPocô tộtHgRqzM cùng.

“Anh nMfvCPohiều lờMfvCPoi vớiuf MfvCPocô t4rK3SWa tMfvCPohì đufược gì?HgRqzM” ufTịnh MfvCPoNhi uftức MfvCPogiận quátHgRqzM vufào mặHgRqzMt 4rK3SWĐiền Huâ4rK3SWn, saMfvCPou đóHgRqzM lạiMfvCPo dànhHgRqzM trọnHgRqzM MfvCPoánh HgRqzMmắt oHgRqzMán hậ4rK3SWn 4rK3SWchiếu thẳnguf vàHgRqzMo ÁiHgRqzM ufHy. “Cô!uf Trufả ufTriết Dạuf lạufi chMfvCPoo tôi!”

Tịnh Nhufi đẩyHgRqzM mạnhHgRqzM ĐMfvCPoiền HuâMfvCPon 4rK3SWsang mufột bênHgRqzM, taufy 4rK3SWcòn lạiMfvCPo nắufm lấMfvCPoy cổuf áMfvCPoo MfvCPocủa ufÁi MfvCPoHy la4rK3SWy mạnh4rK3SW, ufkích MfvCPođộng héuft lên.

“Trả a4rK3SWnh ấy4rK3SW lMfvCPoại ufcho t4rK3SWôi! Ngufười n4rK3SWên ch4rK3SWết đúng4rK3SW hMfvCPoơn làMfvCPo 4rK3SWcô, tạiHgRqzM sHgRqzMao lạHgRqzMi làHgRqzM a4rK3SWnh ấy?”uf ufDường nhMfvCPoư Tịufnh Nufhi đufã hMfvCPooàn toufàn hiểu4rK3SW uflầm HgRqzMvề cái4rK3SW cMfvCPohết củaHgRqzM TriếHgRqzMt Dạ,MfvCPo r4rK3SWa sMfvCPoức 4rK3SWlay m4rK3SWạnh c4rK3SWô hơ4rK3SWn. HgRqzM“Nếu khufông v4rK3SWì côuf, anMfvCPoh Trufiết DạHgRqzM đãMfvCPo 4rK3SWkhông bịHgRqzM MHgRqzMinh VMfvCPoỹ bắn4rK3SW chết!”

Ái HgRqzMHy đ4rK3SWã rơiMfvCPo vàHgRqzMo tMfvCPorạng tháiuf 4rK3SWhoàn t4rK3SWoàn mấHgRqzMt đMfvCPoi cảm4rK3SW giác,MfvCPo mọiHgRqzM viMfvCPoệc diễHgRqzMn rufa MfvCPoxung quufanh dườngHgRqzM HgRqzMnhư khôufng còn4rK3SW sứHgRqzMc ảHgRqzMnh hufưởng nufào cả.

Lúc nàMfvCPoy, MfvCPothứ d4rK3SWuy nhấHgRqzMt cô4rK3SW cóuf thểMfvCPo cảmuf nhậHgRqzMn đượcHgRqzM 4rK3SWlà vết4rK3SW thươnufg lònufg nơufi trMfvCPoái uftim nh4rK3SWỏ bHgRqzMé đanHgRqzMg tuô4rK3SWn t4rK3SWrào HgRqzMmột dò4rK3SWng mMfvCPoáu… nướMfvCPoc mắtMfvCPo vẫn4rK3SW t4rK3SWiếp tufục rơufi, 4rK3SWtrái tufim cũHgRqzMng theHgRqzMo đ4rK3SWó màMfvCPo nhufỏ nhữnufg giufọt uflệ máu.

Trước HgRqzMmắt ufÁi HMfvCPoy tốufi dầufn, tối4rK3SW dần…MfvCPo HgRqzMsau đóHgRqzM đufôi mắtHgRqzM MfvCPokia ufcũng 4rK3SWtừ từMfvCPo nhắ4rK3SWm nghufiền lạiHgRqzM, HgRqzMphó 4rK3SWmặc mọiuf 4rK3SWthứ cMfvCPoho thờufi gian.

Tịnh Nufhi vẫnMfvCPo HgRqzMkhông hềHgRqzM bậnuf tâ4rK3SWm HgRqzMđến ch4rK3SWuyện ufcô đãHgRqzM ngấtuf điuf từuf lMfvCPoúc HgRqzMnào, v4rK3SWẫn HgRqzMkích độngHgRqzM 4rK3SWtiếp tHgRqzMục lHgRqzMay người4rK3SW HgRqzMÁi MfvCPoHy, uftrên gHgRqzMò máMfvCPo cũng4rK3SW MfvCPolăn dàiHgRqzM mHgRqzMột dònMfvCPog uflệ cMfvCPoay đắng.

“Cô ufta ng4rK3SWất rồi,MfvCPo HgRqzMem lMfvCPoàm vậMfvCPoy tufhì đượHgRqzMc gMfvCPoì?” ĐiềnMfvCPo Huâ4rK3SWn thHgRqzMờ ơMfvCPo nHgRqzMhìn ufcảnh tượMfvCPong trướcuf MfvCPomắt, MfvCPochán nản4rK3SW hỏi.

“Tên MinHgRqzMh HgRqzMVỹ ấy,4rK3SW kHgRqzMhi nàoHgRqzM hắ4rK3SWn đến?”HgRqzM Tịnufh Nufhi buônMfvCPog taHgRqzMy rMfvCPoa HgRqzMkhỏi ngườiHgRqzM Á4rK3SWi HyMfvCPo, đểuf mặ4rK3SWc thHgRqzMân hìnMfvCPoh nMfvCPohỏ béHgRqzM kMfvCPoia tiếpuf đufất, qHgRqzMuay sanHgRqzMg nhHgRqzMìn ĐiMfvCPoền Hufuân tứcHgRqzM giận.

“Sớm tMfvCPohôi.” Điền4rK3SW MfvCPoHuân lườiuf biếngHgRqzM 4rK3SWtrả l4rK3SWời, lặngHgRqzM lHgRqzMẽ ngắmuf nufhìn 4rK3SWcô gáiMfvCPo HgRqzMmang HgRqzMkhuôn mMfvCPoặt kHgRqzMhá 4rK3SWgiống Tufhy TMfvCPohy, trái4rK3SW tiHgRqzMm ufchợt t4rK3SWhắt HgRqzMlại, nhMfvCPoưng MfvCPolại nhanufh chónHgRqzMg lufắng xuống.

“Hắn MfvCPosẽ 4rK3SWphải trảHgRqzM MfvCPogiá vìMfvCPo đãuf 4rK3SWhại chếtHgRqzM aHgRqzMnh TriếtMfvCPo DHgRqzMạ.” TịnHgRqzMh N4rK3SWhi đMfvCPoứng dậyMfvCPo, 4rK3SWđưa taMfvCPoy gMfvCPoạt nướMfvCPoc mắt,MfvCPo tiếnMfvCPo ufvề phíaHgRqzM MfvCPocửa ufvới bộHgRqzM dạngMfvCPo vẫ4rK3SWn toả4rK3SW r4rK3SWa ufthứ sufát 4rK3SWkhí h4rK3SWam muốnHgRqzM 4rK3SWgiết người.

Điền HuHgRqzMân chuyMfvCPoển á4rK3SWnh mắtMfvCPo sMfvCPoang TịnMfvCPoh NhiHgRqzM, nụuf cười4rK3SW nufửa miện4rK3SWg đểuuf gHgRqzMiả kHgRqzMia lMfvCPoại xuấtuf hiệnMfvCPo tufrên môi.

 “Em khôngHgRqzM nMfvCPoghi ngufờ màMfvCPo lại4rK3SW MfvCPotin tư4rK3SWởng tufôi đHgRqzMến thMfvCPoế ufsao, TịnMfvCPoh Nhi?”

*Rầm*

Một th4rK3SWứ âHgRqzMm than4rK3SWh ufva chạmMfvCPo mMfvCPoạnh ufmột cácufh bạufo lufực v4rK3SWang lên4rK3SW, đồngHgRqzM tufhời ufcánh c4rK3SWửa c4rK3SWủa khMfvCPou nufhà HgRqzMmáy MfvCPobỏ hoHgRqzMang qMfvCPouen ufthuộc đư4rK3SWợc mở4rK3SW MfvCPora tufhô bạo.

Cảnh tượn4rK3SWg lúc4rK3SW nàHgRqzMy, dưufờng nhưHgRqzM MfvCPođang táiMfvCPo diễufn khuHgRqzMng cHgRqzMảnh hMfvCPoai năm4rK3SW trước…4rK3SW MHgRqzMinh Vỹuf đứngMfvCPo trướ4rK3SWc HgRqzMcửa, đôiMfvCPo mắtuf lạufnh lHgRqzMùng l4rK3SWiếc ufsơ cảnhMfvCPo vậtMfvCPo xuufng MfvCPoquanh, n4rK3SWơi nHgRqzMày đMfvCPoã thậuft 4rK3SWsự quáHgRqzM ufquen thuộcMfvCPo vớiHgRqzM anh…HgRqzM vàuf đếnuf tufận uflúc nàyHgRqzM, HgRqzMnó cũn4rK3SWg kHgRqzMhông ufhề thaHgRqzMy đổiuf, c4rK3SWhỉ mộtHgRqzM 4rK3SWkhông g4rK3SWian trốnMfvCPog rỗn4rK3SWg 4rK3SWmang diệHgRqzMn tíHgRqzMch cufực lufớn, đồng4rK3SW thời4rK3SW đufem đếnuf chHgRqzMo ngườ4rK3SWi kh4rK3SWác cufảm gHgRqzMiác ufớn lạnHgRqzMh chạHgRqzMy dHgRqzMọc số4rK3SWng lưng.

Đưa cô4rK3SW ấ4rK3SWy đMfvCPoến n4rK3SWơi nàHgRqzMy… cuốHgRqzMi cHgRqzMùng Điềnuf HuâMfvCPon lạufi đ4rK3SWịnh làmuf gìMfvCPo đây?

Minh HgRqzMVỹ thMfvCPoật sựMfvCPo MfvCPođang MfvCPocố gắnMfvCPog kìmHgRqzM n4rK3SWén nufỗi lHgRqzMo lắn4rK3SWg đaHgRqzMng dâ4rK3SWng tràoMfvCPo tro4rK3SWng lònufg, mấtHgRqzM 4rK3SWThy TMfvCPohy đã4rK3SW là4rK3SW quáuf đủ,MfvCPo nhufưng HgRqzMlần 4rK3SWnày nạn4rK3SW nhânHgRqzM l4rK3SWại lufà ÁHgRqzMi Hy…MfvCPo ufvị uftrí cHgRqzMô trHgRqzMong lònMfvCPog anMfvCPoh cóMfvCPo uflẽ cHgRqzMòn quHgRqzMan trọng4rK3SW hufơn 4rK3SWThy Th4rK3SWy gấp4rK3SW HgRqzMngàn lần!

Nhất địnhHgRqzM anHgRqzMh sMfvCPoẽ kufhông đứngHgRqzM MfvCPoyên nMfvCPohìn ufkẻ khufác hạiHgRqzM chHgRqzMết 4rK3SWcô trướcHgRqzM m4rK3SWặt mìn4rK3SWh nhưMfvCPo Th4rK3SWy Thy!

Nét mặHgRqzMt Min4rK3SWh VỹMfvCPo vẫnHgRqzM tỏHgRqzM ufra điềmuf tĩn4rK3SWh HgRqzMhết mức,MfvCPo nhưn4rK3SWg trHgRqzMong đHgRqzMôi mắtHgRqzM màMfvCPou hổHgRqzM ph4rK3SWách đanMfvCPog ánhMfvCPo l4rK3SWên nhufững tHgRqzMia nhìMfvCPon phứcuf t4rK3SWạp HgRqzMđầy 4rK3SWđau đớn.

Nơi lMfvCPoồng ngựcuf anMfvCPoh, HgRqzMtrái t4rK3SWim kiHgRqzMa đang4rK3SW đậMfvCPop mạ4rK3SWnh ufliên hồi,uf v4rK3SWừa gấ4rK3SWp 4rK3SWgáp vừaMfvCPo mufạnh mẽ,HgRqzM tấtMfvCPo cufả chufỉ vMfvCPoì MfvCPosự MfvCPoan ngMfvCPouy 4rK3SWcủa Áufi Hy.

Hạo Th4rK3SWần đứHgRqzMng s4rK3SWau MiHgRqzMnh Vỹ,HgRqzM 4rK3SWcũng ufđưa đôi4rK3SW mắtMfvCPo dMfvCPoò xé4rK3SWt một4rK3SW lượtMfvCPo HgRqzMxung 4rK3SWquanh khun4rK3SWg cMfvCPoảnh trướ4rK3SWc mắt,MfvCPo đây…4rK3SW lufà MfvCPonơi đãHgRqzM uftừng tướ4rK3SWc HgRqzMđi HgRqzMsinh mạngHgRqzM củHgRqzMa 4rK3SWđứa eufm ufgái đ4rK3SWáng yHgRqzMêu HgRqzMmà cậuMfvCPo hufết mựcHgRqzM yêuuf thương.

Cả ngườiMfvCPo HHgRqzMạo ThMfvCPoần kMfvCPohẽ r4rK3SWun l4rK3SWên, nufhưng sMfvCPoau đó4rK3SW lạiHgRqzM đượcHgRqzM vMfvCPoẻ b4rK3SWề HgRqzMngoài mạnhuf mẽ4rK3SW MfvCPoche khuất.

Người co4rK3SWn gáiHgRqzM MfvCPoấy, bảnMfvCPo saHgRqzMo cHgRqzMủa ufThy ThyMfvCPo, một4rK3SW lMfvCPoần nữa4rK3SW lạiuf trởMfvCPo thànhuf HgRqzMnạn HgRqzMnhân táiuf ufdiễn ufcho ufvở kịchMfvCPo MfvCPođẫm mHgRqzMáu nàMfvCPoy ư?

Khung cảnufh tĩMfvCPonh lặMfvCPong đếMfvCPon ngạtMfvCPo ufthở, nhHgRqzMưng vẫnHgRqzM khôngHgRqzM HgRqzMhề HgRqzMcó bấtHgRqzM kỳHgRqzM độHgRqzMng uftĩnh b4rK3SWất thườnguf HgRqzMnào cả…

Một dMfvCPoáng ngườHgRqzMi tro4rK3SWng HgRqzMbộ veHgRqzMst đ4rK3SWen MfvCPotừ troMfvCPong toá4rK3SWn cậMfvCPon vệuf p4rK3SWhía sa4rK3SWu MfvCPochợt cấtHgRqzM bước,uf gấpHgRqzM MfvCPogáp nhưHgRqzM mu4rK3SWốn vư4rK3SWợt 4rK3SWqua ufmặt Min4rK3SWh VMfvCPoỹ màuf MfvCPoxông vufào 4rK3SWbên trong.

Ngay l4rK3SWập tức,uf MiMfvCPonh 4rK3SWVỹ đãuf đưaHgRqzM tHgRqzMay chặn4rK3SW nganHgRqzMg trư4rK3SWớc mặtuf ufVĩnh Kỳ,HgRqzM MfvCPođộng HgRqzMtác nhẹHgRqzM nhànufg MfvCPovà dMfvCPoứt khoát.

“Quay HgRqzMvề đHgRqzMúng v4rK3SWị tMfvCPorí, tHgRqzMôi cufhưa hềHgRqzM rufa lệnh4rK3SW HgRqzMcho cậuHgRqzM vufào.” AHgRqzMnh nó4rK3SWi đềuuf đều,4rK3SW khôngHgRqzM hềHgRqzM ngoảnhHgRqzM mặMfvCPot lufại pHgRqzMhía ufsau, HgRqzMtừ từMfvCPo MfvCPohạ tMfvCPoay xuống.

Vĩnh HgRqzMKỳ cufúi thấpuf đầu,4rK3SW lù4rK3SWi dầnMfvCPo vềuf phMfvCPoía 4rK3SWsau, MfvCPohoà vàoHgRqzM tufoán cufận vMfvCPoệ ufđang toảMfvCPo rHgRqzMa 4rK3SWsát 4rK3SWkhí n4rK3SWgút trời.

Đến lHgRqzMúc HgRqzMnày, Vĩnh4rK3SW KHgRqzMỳ bMfvCPoắt đầHgRqzMu cảm4rK3SW ufthấy hốMfvCPoi h4rK3SWận vufì MfvCPođã HgRqzMký HgRqzMtên vàoMfvCPo bảnHgRqzM hợufp đ4rK3SWồng đa4rK3SWng nằmuf tronHgRqzMg ta4rK3SWy Minufh Vỹ.

Muốn tMfvCPoham g4rK3SWia 4rK3SWvào tổHgRqzM 4rK3SWchức vHgRqzMà cóMfvCPo c4rK3SWơ hộHgRqzMi bảufo vệuf MfvCPocho ÁiMfvCPo H4rK3SWy, VĩnhHgRqzM KỳMfvCPo đufã đồng4rK3SW ýMfvCPo để4rK3SW HgRqzMMinh Vỹ4rK3SW đặMfvCPot ufra m4rK3SWột bảnuf hợpHgRqzM đMfvCPoồng s4rK3SWinh tử.

Theo đó,HgRqzM VĩnhMfvCPo KMfvCPoỳ phMfvCPoải tuânuf theMfvCPoo mệnhuf lện4rK3SWh củauf Minufh VỹHgRqzM v4rK3SWô đMfvCPoiều kiệnMfvCPo, cũnHgRqzMg 4rK3SWnhư ufsự 4rK3SWsống cMfvCPohết củaHgRqzM Vufĩnh KỳHgRqzM dHgRqzMo MiMfvCPonh VỹMfvCPo tufoàn quyềufn quyufết định.

Hơn hHgRqzMết, đufiều MfvCPokhoản cấMfvCPom k4rK3SWỵ tronMfvCPog hợpuf đồnHgRqzMg đươngHgRqzM nMfvCPohiên uflà phảiHgRqzM gHgRqzMiữ khoảnguf MfvCPocách nhấMfvCPot địufnh v4rK3SWới 4rK3SWÁi HyMfvCPo, c4rK3SWhỉ cầnHgRqzM tuâMfvCPon tMfvCPoheo đú4rK3SWng những4rK3SW điề4rK3SWu kho4rK3SWản tronMfvCPog hợufp đồng,HgRqzM HgRqzMVĩnh KỳMfvCPo sẽHgRqzM đMfvCPoược đàMfvCPoo 4rK3SWtạo bà4rK3SWi bảnuf MfvCPovà thựufc hiệnHgRqzM dMfvCPouy nhấtMfvCPo mụcHgRqzM tMfvCPoiêu đ4rK3SWược kềHgRqzM cậnHgRqzM HgRqzMvà bả4rK3SWo vệMfvCPo cô.

Về pHgRqzMhần HgRqzMmình, HgRqzMMinh Vỹuf 4rK3SWdĩ nhiêufn 4rK3SWbiết ufrõ Vĩn4rK3SWh Kufỳ ufsẽ khôngHgRqzM baHgRqzMo gMfvCPoiờ làmuf tổnHgRqzM ufhại đHgRqzMến ufÁi HyMfvCPo, đặufc MfvCPobiệt lMfvCPoà tHgRqzMình hìnhuf hiệnuf giờuf 4rK3SWcũng MfvCPođang ufrất ufcần mộtHgRqzM ngườiHgRqzM HgRqzMcó MfvCPothể đặ4rK3SWt 4rK3SWsự MfvCPoan toànMfvCPo củufa MfvCPovợ mìnhuf lufên hàMfvCPong đ4rK3SWầu, HgRqzMvà VĩnHgRqzMh K4rK3SWỳ hộ4rK3SWi tụMfvCPo đủMfvCPo uftất cảHgRqzM cufác điufều kiệ4rK3SWn trên.

Nếu kMfvCPohông v4rK3SWì nhHgRqzMững quMfvCPoy tắcHgRqzM địnhMfvCPo đHgRqzMoạt sự4rK3SW sốnufg MfvCPochết HgRqzMcủa mìufnh, ufbất chấ4rK3SWp mọiMfvCPo uftrở ngại,4rK3SW VHgRqzMĩnh KỳHgRqzM sẽMfvCPo lHgRqzMập tức4rK3SW tufìm đufến bêMfvCPon 4rK3SWÁi 4rK3SWHy m4rK3SWà ôHgRqzMm tHgRqzMhật chMfvCPoặt HgRqzMvào lòng.

Nhưng MfvCPoquyền ufhạn của4rK3SW ufbản hợpuf đồnHgRqzMg kia…4rK3SW MfvCPokhông chMfvCPoo phépMfvCPo MfvCPoVĩnh 4rK3SWKỳ lMfvCPoàm thế.

Và nếuuf thậtuf sựuf VHgRqzMĩnh Kỳuf cóuf thể4rK3SW ômHgRqzM lấy4rK3SW Áiuf ufHy, ufthì đMfvCPoôi MfvCPotay của4rK3SW người4rK3SW c4rK3SWon gáHgRqzMi ấy4rK3SW cMfvCPoũng sẽuf nhMfvCPoẫn tâMfvCPom đẩyMfvCPo VĩnhMfvCPo KHgRqzMỳ MfvCPora xa…MfvCPo vìHgRqzM vòn4rK3SWg ta4rK3SWy mHgRqzMà ufcô cầufn, vốn4rK3SW MfvCPodĩ kh4rK3SWông phảHgRqzMi làHgRqzM vòufng t4rK3SWay của4rK3SW 4rK3SWVĩnh Kỳ.

Minh ufVỹ nhíufu mà4rK3SWy nHgRqzMhìn vàMfvCPoo ufkhoảng kufhông trướMfvCPoc HgRqzMmặt, đôi4rK3SW 4rK3SWchân bắt4rK3SW đầMfvCPou HgRqzMcất bMfvCPoước tiếnMfvCPo v4rK3SWào HgRqzMbên tMfvCPorong, ufkèm theMfvCPoo giọngHgRqzM MfvCPora lệnh.

“Trừ HạMfvCPoo ThMfvCPoần, MfvCPonhững nufgười còn4rK3SW lạHgRqzMi không4rK3SW đượcuf vàouf tronguf.” Theufo tHgRqzMình hìnHgRqzMh hiệMfvCPon t4rK3SWại, tốtuf hơnHgRqzM uflà càn4rK3SWg ít4rK3SW ngMfvCPoười vàoHgRqzM sẽMfvCPo ufcàng tốt.

Bước 4rK3SWchân MiHgRqzMnh VHgRqzMỹ HgRqzMvà Hufạo ThMfvCPoần tiếMfvCPon vMfvCPoào b4rK3SWên trHgRqzMong, gMfvCPoấp gáMfvCPop nhMfvCPoư đan4rK3SWg l4rK3SWo sufợ mHgRqzMình ufsẽ MfvCPođánh mấtMfvCPo mMfvCPoột thứ4rK3SW cựHgRqzMc HgRqzMkỳ qu4rK3SWan trọng.

Bên ufngoài, ufVĩnh Kufỳ đứHgRqzMng lHgRqzMẫn tro4rK3SWng HgRqzMtoán cậnMfvCPo vệ,uf đôi4rK3SW ufmắt ufxuất hiệ4rK3SWn nhữnguf án4rK3SWh nhufìn 4rK3SWu uất.

“Tịnh NhHgRqzMi, ufcho 4rK3SWem nufày.” TrMfvCPoiết HgRqzMDạ nắufm lấyHgRqzM bàHgRqzMn 4rK3SWtay của4rK3SW Tịufnh Nufhi, sufau đóHgRqzM đặMfvCPot v4rK3SWào lMfvCPoòng b4rK3SWàn t4rK3SWay mộtMfvCPo chiếcMfvCPo đồufng hồHgRqzM cát4rK3SW béuf HgRqzMxíu mà4rK3SWu đen.

“Sao HgRqzMlại lufà mufàu đe4rK3SWn?” Tịn4rK3SWh HgRqzMNhi n4rK3SWhíu màHgRqzMy nhìn4rK3SW chiMfvCPoếc đồHgRqzMng hHgRqzMồ cáMfvCPot đanguf nằ4rK3SWm gọ4rK3SWn tronHgRqzMg taMfvCPoy, giọngHgRqzM 4rK3SWđiệu cóHgRqzM chHgRqzMút khMfvCPoó chịu.

“Vì 4rK3SWmàu đen4rK3SW hợpMfvCPo vớMfvCPoi HgRqzMem hơn…”MfvCPo MfvCPoGương 4rK3SWmặt Triếtuf Dạ4rK3SW t4rK3SWhoáng buồnHgRqzM, MfvCPosau đ4rK3SWó nHgRqzMở 4rK3SWmột nụuf c4rK3SWười gufượng, 4rK3SWcó lẽuf HgRqzMđây HgRqzMlà lầHgRqzMn HgRqzMcuối TriếtMfvCPo Dạ4rK3SW đượcuf gầnuf TịMfvCPonh MfvCPoNhi. uf“… NHgRqzMếu a4rK3SWi đó4rK3SW hufoặc cMfvCPoó ufviệc g4rK3SWì khiếnuf e4rK3SWm MfvCPobuồn, c4rK3SWứ HgRqzMlật ngượ4rK3SWc chiế4rK3SWc 4rK3SWđồng hồMfvCPo cátHgRqzM ufnày lại,MfvCPo eMfvCPom sẽuf MfvCPocảm thHgRqzMấy HgRqzMdễ chịuHgRqzM hơn.”

“Tại sHgRqzMao eufm lMfvCPoại phufải MfvCPolật ngượ4rK3SWc cái4rK3SW thứuf vMfvCPoô nMfvCPoghĩa nàyuf uftrong 4rK3SWkhi eMfvCPom đã4rK3SW cMfvCPoó anh?HgRqzM” Tufịnh Nh4rK3SWi phụnguf MfvCPophịu, đưHgRqzMa taHgRqzMy MfvCPođấm đấmHgRqzM vàMfvCPoo 4rK3SWngực TMfvCPoriết DHgRqzMạ, néHgRqzMt mặtHgRqzM vMfvCPoô cufùng kHgRqzMhó chịuHgRqzM. “Này!4rK3SW ThấHgRqzMy khôngMfvCPo? Mufỗi lầnuf MfvCPoem kHgRqzMhông MfvCPovui aMfvCPonh cứMfvCPo đểMfvCPo MfvCPoem đánh4rK3SW MfvCPoanh vàufi c4rK3SWái lHgRqzMà được.”

“Không hềMfvCPo vHgRqzMô nMfvCPoghĩa.” TriếtHgRqzM DạHgRqzM lậufp tứcHgRqzM HgRqzMlên tiufếng phủ4rK3SW đ4rK3SWịnh, tMfvCPorên môiHgRqzM MfvCPonở mộtuf nMfvCPoụ cufười cMfvCPoay đắMfvCPong. “ChỉHgRqzM cầHgRqzMn eHgRqzMm HgRqzMlật ngMfvCPoược đồnguf ufhồ c4rK3SWát tMfvCPoheo truy4rK3SWền thuyếtHgRqzM, HgRqzMem sẽMfvCPo ufthấy thaMfvCPonh tMfvCPohản hơn.”

“Em khufông cầHgRqzMn biết!”4rK3SW THgRqzMịnh NhHgRqzMi HgRqzMđưa ta4rK3SWy ôMfvCPom MfvCPolấy đầu,4rK3SW bướnHgRqzMg bỉnhHgRqzM héuft MfvCPolên… đMfvCPoôi k4rK3SWhi THgRqzMriết DạHgRqzM luHgRqzMôn h4rK3SWành 4rK3SWxử mộtHgRqzM cMfvCPoách kMfvCPohó hiểuHgRqzM, khôngHgRqzM giufống vufới anMfvCPoh HgRqzMthường ngà4rK3SWy chúHgRqzMt nào.

“Sắp tới…”4rK3SW MfvCPoĐể mặc4rK3SW Tịnh4rK3SW 4rK3SWNhi cứMfvCPo liênHgRqzM tục4rK3SW đấ4rK3SWm và4rK3SWo ngườufi, TriHgRqzMết D4rK3SWạ sHgRqzMiết cufhặt ufvòng tMfvCPoay hHgRqzMơn, nhưHgRqzM đanguf cốuf gắ4rK3SWng cảmHgRqzM MfvCPonhận hơ4rK3SWi HgRqzMấm củaMfvCPo ngưufời 4rK3SWmình đangMfvCPo bảufo vHgRqzMệ t4rK3SWrong vHgRqzMòng taMfvCPoy. MfvCPo“… MfvCPocó lẽuf aufnh kHgRqzMhông thểMfvCPo ởMfvCPo cạnhuf ufem đượHgRqzMc ufnữa, MfvCPoanh MfvCPophải điMfvCPo xa.”

“Mặc a4rK3SWnh, aMfvCPonh cứ4rK3SW điuf luôMfvCPon cũnguf được,4rK3SW HgRqzMem khônguf cầnHgRqzM anMfvCPoh ufbảo vệMfvCPo!” DưMfvCPoờng nhHgRqzMư đãHgRqzM quáMfvCPo mứ4rK3SWc 4rK3SWchịu đựng4rK3SW, TịnhMfvCPo N4rK3SWhi tứcuf giận4rK3SW quá4rK3SWt lên4rK3SW, ngoảnhuf mặHgRqzMt 4rK3SWsang hướnguf khácMfvCPo giận4rK3SW dỗi…MfvCPo HgRqzMai ufcho phépuf TrMfvCPoiết DạHgRqzM đưHgRqzMợc quyềnHgRqzM rời4rK3SW x4rK3SWa Tịnufh Nhufi c4rK3SWơ chứ?

“Có lẽ…4rK3SW lần4rK3SW nufày 4rK3SWsẽ khôngHgRqzM trởuf HgRqzMvề nữ4rK3SWa…” ĐMfvCPoôi môiHgRqzM Tri4rK3SWết DạHgRqzM kMfvCPohẽ mấpHgRqzM m4rK3SWáy, pháHgRqzMt 4rK3SWra mộtMfvCPo câufu 4rK3SWnói nhỏ,uf rấHgRqzMt nhỏ…4rK3SW vàHgRqzM 4rK3SWdĩ n4rK3SWhiên, Tufịnh Nh4rK3SWi ho4rK3SWàn toàn4rK3SW k4rK3SWhông thể4rK3SW nMfvCPoghe ufđược cHgRqzMâu nóMfvCPoi đầyHgRqzM đufau đớnHgRqzM ấy.

Truyền thuyếtuf đồnguf hufồ cátHgRqzM sao?