You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để nnYsK6anh gầnBun4g5 bê83AsrRn em

Một vejiên đnnYsK6ạn 83AsrRsượt thẳ83AsrRng qunnYsK6a ngưejời Áeji 83AsrRHy từ83AsrR phía83AsrR sauBun4g5, đejáp đúngBun4g5 vào83AsrR khẩu83AsrR snnYsK6úng cBun4g5ô đ83AsrRang ejchĩa ejvào 83AsrRđầu vẫn83AsrR cejhưa ejkịp bnnYsK6óp còBun4g5i khiếejn Bun4g5khẩu snnYsK6úng nnYsK6bật rBun4g5a knnYsK6hỏi ta83AsrRy cejô v83AsrRà rơi83AsrR x83AsrRuống 83AsrRnền đấtBun4g5 mộejt cánnYsK6ch “hnnYsK6oành tráng”.

“Đích đếnBun4g5 tiBun4g5ếp th83AsrReo snnYsK6ẽ ejlà emej…” Mejinh VỹnnYsK6 vẫ83AsrRn gi83AsrRơ khejẩu sejúng ejtrên ta83AsrRy vềnnYsK6 phejía ÁnnYsK6i ejHy đan83AsrRg ejbất độngBun4g5, đôinnYsK6 m83AsrRắt ejvằn n83AsrRộ khejí, aejnh tiếp83AsrR tục83AsrR 83AsrRlên đạn83AsrR cnnYsK6ho khẩuej Bun4g5súng trnnYsK6ong tnnYsK6ay, tầmnnYsK6 ejngắm hiệnnnYsK6 giờBun4g5 đãBun4g5 cnnYsK6huyển tejừ khẩunnYsK6 sejúng kieja sBun4g5ang nnYsK6Ái nnYsK6Hy, “…83AsrR ejem khôngnnYsK6 ejcó ejquyền ejtự kejết Bun4g5thúc Bun4g5cuộc sejống củ83AsrRa chínnYsK6nh mìnnnYsK6h, v83AsrRì ng83AsrRười duejy nhBun4g5ất đượcBun4g5 quyejền g83AsrRiết eBun4g5m lnnYsK6à anh!”

Minh V83AsrRỹ nhBun4g5íu ejmày n83AsrRhìn Áeji Hyej, Bun4g5nhưng lọtBun4g5 83AsrRvào t83AsrRầm nnYsK6mắt chỉ83AsrR Bun4g5có ejduy nhất83AsrR bóngnnYsK6 dBun4g5áng nhBun4g5ỏ ejbé đó83AsrR từ83AsrR phíeja Bun4g5sau, tBun4g5rông Bun4g5thật đơnnnYsK6 độcej và83AsrR ejlạc l83AsrRõng trBun4g5ong khônejg giaBun4g5n nnYsK6tĩnh lặng.

Cô bejất động,nnYsK6 trêBun4g5n ejgương mặtBun4g5 ejvẫn còejn lưunnYsK6 lại83AsrR một83AsrR vệtnnYsK6 nướBun4g5c dàBun4g5i, Bun4g5đôi mắtnnYsK6 vejô Bun4g5định ejđang dầnnnYsK6 được83AsrR ph83AsrRủ tnnYsK6hêm mộBun4g5t lnnYsK6ớp nnYsK6sương mờej nhạt.

Ông Bun4g5Hàn 83AsrRcho mộtnnYsK6 Bun4g5tay v83AsrRào túBun4g5i, sa83AsrRu 83AsrRđó lại83AsrR nnYsK6nhìn chBun4g5ằm chejặp vào83AsrR ejngười connYsK6n gánnYsK6i trướ83AsrRc mặt.

Sự lựaBun4g5 chọnej thứnnYsK6 ba?

Là tựnnYsK6 giếtBun4g5 chínejh Bun4g5mình đểnnYsK6 khỏiej phảnnYsK6i đốiBun4g5 mặtej sao?

Gương m83AsrRặt ejông phản83AsrRg phấ83AsrRt mộtBun4g5 n83AsrRụ cườiej hàiBun4g5 lò83AsrRng, Bun4g5vì ejdù c83AsrRho ÁinnYsK6 H83AsrRy c83AsrRó lựaej c83AsrRhọn mộtej tBun4g5rong hnnYsK6ai điềuej kiệ83AsrRn thBun4g5ì khẩunnYsK6 súngnnYsK6 củnnYsK6a nnYsK6ông cũnnnYsK6g Bun4g5sẽ lậpej Bun4g5tức kếtnnYsK6 Bun4g5thúc Bun4g5sinh mạnBun4g5g trưBun4g5ớc mnnYsK6ặt… vìej cejô Bun4g5gái nàyBun4g5 qunnYsK6á tầnnYsK6m thường!

Nhưng đ83AsrRiều ônnnYsK6g vừeja đượnnYsK6c trông83AsrR thnnYsK6ấy, ejquả thậ83AsrRt kejhông thnnYsK6ể lườngnnYsK6 trướcej cejô nnYsK6bé ejnày đnnYsK6ã snnYsK6uy nnnYsK6ghĩ những83AsrR gì.

“Quay ejvề b83AsrRên tôi…”Bun4g5 MiBun4g5nh Vỹej n83AsrRói đềunnYsK6 đều,ej đôiBun4g5 mắtnnYsK6 s83AsrRắc lạnh83AsrR đangBun4g5 chiếunnYsK6 thẳ83AsrRng vào83AsrR ÁnnYsK6i 83AsrRHy kèejm 83AsrRtheo mộtBun4g5 l83AsrRời yejêu cầnnYsK6u “snnYsK6iêu tr83AsrRọng”, “…nnYsK6 c83AsrRho ennYsK6m mườinnYsK6 giây.”

1s…

2s…

Ái HBun4g5y đưaBun4g5 tannYsK6y gạtBun4g5 vộiej 83AsrRvết tBun4g5ích c83AsrRủa nưejớc mắt83AsrR trênej m83AsrRặt 83AsrRmình, 83AsrRtừ từej ngoảnh83AsrR m83AsrRặt lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn nnYsK6còn cónnYsK6 thejể 83AsrRtrở vBun4g5ề bênej Bun4g5anh sao?

Minh Vỹej vẫnBun4g5 ginnYsK6ơ ejkhẩu súnnnYsK6g tr83AsrRên Bun4g5tay vBun4g5ề Bun4g5phía Áeji Hejy, đôeji mắejt đ83AsrRiềm tĩnhBun4g5 lạnhBun4g5 ejlùng quaejn sátej từngej nnYsK6cử cnnYsK6hỉ tiế83AsrRp t83AsrRheo ejcủa ngejười coejn gáBun4g5i trướcej mặt.

6s…

7s…

Đôi chân83AsrR 83AsrRkia Bun4g5bắt đầuej 83AsrRnhấc lênej, nejối tiếp83AsrR từng83AsrR bưBun4g5ớc 83AsrRchân đBun4g5ến gầnnYsK6n MnnYsK6inh Vỹ.

Chợt nhBun4g5ững bướcBun4g5 chânnnYsK6 kieja khBun4g5ựng lại…

8s…

Ái HBun4g5y đưa83AsrR mBun4g5ắt nhnnYsK6ìn MinBun4g5h VỹBun4g5 đanejg nhíuej mBun4g5ày nhìnej mìBun4g5nh, Bun4g5mím môeji, lắ83AsrRc nhẹej đầu.

Chỉ ejcần tnnYsK6hêm v83AsrRài bưejớc nữaBun4g5 t83AsrRhôi, vàeji bướBun4g5c nữaej thìej cnnYsK6ô 83AsrRsẽ lạ83AsrRi cejó t83AsrRhể chạmnnYsK6 vnnYsK6ào Mejinh Vỹ…83AsrR nhưngBun4g5 cônnYsK6 lạiBun4g5 Bun4g5hoàn toànej đ83AsrRứng bấtej động,ej mộBun4g5t giọnnYsK6ng n83AsrRói nhẹnnYsK6 nhàngnnYsK6 nnYsK6cất ejlên vớiej 83AsrRmột nnYsK6âm nnYsK6vực trnnYsK6ong thanh.

“Em… ejkhông làejm được.”

Chính Ái83AsrR HnnYsK6y nnYsK6còn khBun4g5ông hiểunnYsK6 mejình Bun4g5đang nnYsK6nói ejvà Bun4g5làm gìnnYsK6, ch83AsrRỉ bnnYsK6iết nếuBun4g5 lạiBun4g5 83AsrRdựa ejdẫm vàonnYsK6 MinnnYsK6h Vejỹ, 83AsrRmình sẽBun4g5 ejhoàn toBun4g5àn mất83AsrR phươnBun4g5g hướng…

… khôBun4g5ng ejthể tejrở Bun4g5nên mnnYsK6ạnh mẽBun4g5 hơn83AsrR đượejc nữaej vàej quBun4g5en d83AsrRần vejới nnYsK6sự bejảo vệej 83AsrRcủa anh.

9s…

10s…

Khẩu súnBun4g5g trejong t83AsrRay MinBun4g5h ejVỹ 83AsrRthoáng ruejn lBun4g5ên, ngónej tannYsK6y đannnYsK6g dần83AsrR Bun4g5ghì lấejy Bun4g5cò súejng, chuẩnej bị83AsrR mộ83AsrRt 83AsrRhướng bắnnYsK6n nnYsK6nhất định.

Chỉ Bun4g5cần bướcej đếBun4g5n bênej Miejnh Vỹ,83AsrR nnYsK6liệu cBun4g5ó khejó qBun4g5uá không?

“Một bước,nnYsK6 nnYsK6rồi lạinnYsK6 thêBun4g5m mejột bước…

… cBun4g5ó qnnYsK6uá 83AsrRkhó đểnnYsK6 ennYsK6m bướcnnYsK6 đếnnnYsK6 gBun4g5ần anh?”

*Cạch*

Khẩu súejng tejrong ejtay MinBun4g5h ejVỹ rejơi 83AsrRtự dejo nnYsK6xuống nnYsK6mặt đất83AsrR lạnnYsK6nh lẽo,Bun4g5 lầejn n83AsrRày nejgười cấBun4g5t bướcej l83AsrRại Bun4g5là anh!

Một bướ83AsrRc… hBun4g5ai bướcnnYsK6… Bun4g5ba bước…

Minh Bun4g5Vỹ đứngej nnYsK6đối ejdiện v83AsrRới Áiej ejHy, aejnh Bun4g5gấp gá83AsrRp ômej cônnYsK6 vàBun4g5o lònejg, gụejc mặejt nnYsK6lên bờBun4g5 ejvai n83AsrRhỏ ejbé kia.

“Nếu k83AsrRhông thểej qejuay ejvề vớnnYsK6i tôi,Bun4g5 Bun4g5thì hãy83AsrR đBun4g5ể tôeji ejbước đếnej nnYsK6bên em.Bun4g5” Miejnh Vejỹ sinnYsK6ết chặt83AsrR nnYsK6vòng ta83AsrRy Bun4g5hơn, nnYsK6cảm giácej khnnYsK6i c83AsrRhĩa súngBun4g5 vejào 83AsrRchính người83AsrR co83AsrRn gBun4g5ái mìejnh yêBun4g5u thươ83AsrRng qunnYsK6ả t83AsrRhật rấtBun4g5 đau83AsrR đớn.

Ái ejHy được83AsrR Mejinh 83AsrRVỹ ômnnYsK6 g83AsrRọn tronnYsK6ng tBun4g5ay, bấejt nnYsK6giác h83AsrRai bàejn tannYsK6y đan83AsrRg bu83AsrRông thejõng vnnYsK6ô th83AsrRức đưaBun4g5 lê83AsrRn, vố83AsrRn địBun4g5nh đáp83AsrR lạiBun4g5 anejh, cejảm nhậnnYsK6n rõ83AsrR Bun4g5hơi 83AsrRấm từ83AsrR pnnYsK6hía bên83AsrR ki83AsrRa Bun4g5hơn, nh83AsrRưng hành83AsrR ejđộng ấ83AsrRy ejbỗng dưBun4g5ng khựngnnYsK6 lại83AsrR, s83AsrRau đóej ejnhanh tBun4g5ay nnYsK6đẩy anhra.

“Xin lnnYsK6ỗi vìBun4g5 đBun4g5ã Bun4g5đến nnYsK6làm pBun4g5hiền anhBun4g5, Bun4g5em sẽej vBun4g5ề nhànnYsK6.” ÁiBun4g5 Hejy Bun4g5quay mặBun4g5t sa83AsrRng hưBun4g5ớng 83AsrRkhác tránnnYsK6h 83AsrRánh nnnYsK6hìn nnYsK6của MBun4g5inh Vỹ,nnYsK6 nnnYsK6hờ vậ83AsrRy Bun4g5nên nnYsK6không tBun4g5hể th83AsrRấy đượcej tejừ đBun4g5ôi mắtnnYsK6 k83AsrRia đanejg hằnej Bun4g5sâu 83AsrRmột nỗBun4g5i tuyệtej nnYsK6vọng cnnYsK6ùng cực.

Ái 83AsrRHy vừa83AsrR rBun4g5ời khỏ83AsrRi vejòng ejtay của83AsrR Mi83AsrRnh VỹBun4g5, lậ83AsrRp tức83AsrR chnnYsK6ạy rBun4g5a ejkhỏi phBun4g5òng, 83AsrRbóng dáng83AsrR nnYsK6ông Hànej cũngnnYsK6 khônnnYsK6g 83AsrRcòn hiện83AsrR diBun4g5ện ejở đó.

Anh ejlại tBun4g5rở nnYsK6nên đơnnnYsK6 nnYsK6độc trnnYsK6ong că83AsrRn phòn83AsrRg tập83AsrR bắ83AsrRn lạnhnnYsK6 lẽo,nnYsK6 mộtBun4g5 chútnnYsK6 gìej ejđó ởBun4g5 tejrái tejim Bun4g5đang 83AsrRnhói lê83AsrRn Bun4g5từng đejợt ejđau đớn.

Bước nhnnYsK6anh nnYsK6ra kejhỏi căejn 83AsrRbiệt thựnnYsK6 củ83AsrRa tổ83AsrR chứejc Knig83AsrRht, tr83AsrRong lnnYsK6òng Bun4g5Ái 83AsrRHy cBun4g5hợt cảejm thấBun4g5y ejvô cejùng bất83AsrR an.

Một ph83AsrRần lạiej cảnnYsK6m thấnnYsK6y nnYsK6ân hận83AsrR vìej cácnnYsK6h cnnYsK6ư xử83AsrR xBun4g5a cánnYsK6ch vừa83AsrR rồinnYsK6 v83AsrRới Mi83AsrRnh Vỹ.

Nhưng cBun4g5hỉ cầ83AsrRn ởnnYsK6 bê83AsrRn aBun4g5nh, cBun4g5ô đnnYsK6ã qu83AsrRên Bun4g5cách t83AsrRự mìnejh đứngBun4g5 d83AsrRậy, qu83AsrRên cnnYsK6ách t83AsrRự bảejo ejvệ ejchính mình…Bun4g5 vnnYsK6à quê83AsrRn nnYsK6cả cnnYsK6ách là83AsrRm tổnnnYsK6 thưBun4g5ơng ngư83AsrRời khác.

Bước ejnhanh tnnYsK6rên ejcon đường83AsrR vắngej vẻej, ÁinnYsK6 Bun4g5Hy ejcứ thếnnYsK6 chìmBun4g5 Bun4g5vào nhữngej dònBun4g5g nnYsK6suy Bun4g5tư Bun4g5hiện tại.

Một chinnYsK6ếc Bun4g5BMW mànnYsK6u đnnYsK6en dừngBun4g5 lejại trướBun4g5c mặt83AsrR Á83AsrRi Hy83AsrR, ejmột độngej tejác nhanBun4g5h ejtay lôiej nnYsK6mạnh 83AsrRcô Bun4g5vào xeej, ấnej vàoBun4g5 ghế.

Ái 83AsrRHy vẫnej cejhưa kịBun4g5p hiểunnYsK6 cejhuyện nnYsK6gì đaBun4g5ng Bun4g5xảy nnYsK6ra, cnnYsK6ả người83AsrR hoàBun4g5n toàBun4g5n m83AsrRất đi83AsrR 83AsrRcảm gBun4g5iác, chejợt mộtnnYsK6 chiếcnnYsK6 ejkhăn Bun4g5được nnYsK6đưa lêBun4g5n nnYsK6bịt chặejt miệngnnYsK6 83AsrRcô lạiBun4g5, Bun4g5mặc nnYsK6cho côBun4g5 rnnYsK6a Bun4g5sức đejẩy bnnYsK6àn taBun4g5y đannnYsK6g ấnBun4g5 mạejnh chiếejc kh83AsrRăn ejkia ra.

1s…

2s…

Trước ejmắt nnYsK6Ái nnYsK6Hy bỗejng trejở 83AsrRnên mBun4g5ờ nhạtej, cả83AsrR ngnnYsK6ười rơeji vànnYsK6o trạnBun4g5g tháinnYsK6 mệtnnYsK6 mỏi,ej hàngnnYsK6 nnYsK6mi d83AsrRài cứej từej từej nnYsK6rũ xuốngej, chnnYsK6e khuấtBun4g5 đôi83AsrR mBun4g5ắt màuBun4g5 nâ83AsrRu tr83AsrRong sáng.

Bàn tBun4g5ay kieja cũnnYsK6ng dBun4g5ần ejthả lỏ83AsrRng, chiếc83AsrR khăn83AsrR c83AsrRũng đượcBun4g5 nâng83AsrR lên,Bun4g5 83AsrRmột nụej cưnnYsK6ời nửeja miệngnnYsK6 qunnYsK6en thunnYsK6ộc hiệ83AsrRn ejtrên knnYsK6huôn mặnnYsK6t củaej kẻ83AsrR đejang nnYsK6ngồi nnYsK6kề cậnej nnYsK6bên cô.

“Làm Bun4g5tốt ejlắm.” Bàejn tannYsK6y người83AsrR ấynnYsK6 vuốejt nnYsK6nhẹ nnYsK6mái ejtóc củBun4g5a Ái83AsrR Hejy, nụnnYsK6 cườiej độejc đoBun4g5án knnYsK6ia 83AsrRngày nnYsK6càng 83AsrRtrở ejnên rBun4g5õ nétej hnnYsK6ơn bannYsK6o gi83AsrRờ hết.ej “Cu83AsrRối nnYsK6cùng cũnBun4g5g đếnnnYsK6 ngàyBun4g5 này.”

Chiếc ejBMW nnYsK6lao đi…

“Điền nnYsK6Huân à,Bun4g5 xi83AsrRn lỗiej annYsK6nh, nhưngnnYsK6 nBun4g5gười eejm tejhật sựBun4g5 Bun4g5yêu làej M83AsrRinh Vỹ.83AsrR” MộBun4g5t giọng83AsrR nó83AsrRi 83AsrRnhẹ n83AsrRhàng cấBun4g5t lên,83AsrR bànnYsK6n tannYsK6y nnYsK6nhỏ 83AsrRnhắn đannYsK6ng nnYsK6đặt 83AsrRnhẹ lêBun4g5n nnYsK6tay Điềnej Huân,83AsrR gươejng m83AsrRặt trắnejg h83AsrRồng t83AsrRừ phínnYsK6a bên83AsrR kejia đejang nởBun4g5 mộtnnYsK6 nụ83AsrR cườnnYsK6i gượngBun4g5 gạo.

“Em… ejchọn 83AsrRhắn? NgườiBun4g5 Bun4g5mà 83AsrRem khônBun4g5g Bun4g5có quyềnnYsK6n nnYsK6được yêuBun4g5 sao?”ej Câuej trảej lờBun4g5i Bun4g5kia khiếnnnYsK6 ejtrái ti83AsrRm ĐnnYsK6iền Bun4g5Huân nhejư ngừngej đBun4g5ập, đôiBun4g5 mejôi khónnYsK6 khăejn 83AsrRlắm mớiBun4g5 83AsrRthốt rnnYsK6a đượcej những83AsrR cânnYsK6u hỏ83AsrRi ngnnYsK6hi hoặc.

Năm năm…

Một quBun4g5ãng thời83AsrR gi83AsrRan nnYsK6quá dejài cnnYsK6ho mộtBun4g5 mốiBun4g5 tìnejh 83AsrRđơn phương,ej qejuá ngejắn chnnYsK6o nhữBun4g5ng ejkhoảnh khắcej đượBun4g5c gầ83AsrRn bêejn cạejnh nnYsK6người ejcon gánnYsK6i ấy.

Điền Huâ83AsrRn đãBun4g5 luôejn dnnYsK6õi thennYsK6o Bun4g5duy nhấtBun4g5 83AsrRmột b83AsrRóng hình,ej Bun4g5âm thầm83AsrR đejem đến83AsrR chBun4g5o ngườBun4g5i nnYsK6con gáiej nnYsK6mà mìnhej ynnYsK6êu thnnYsK6ương nhữBun4g5ng g83AsrRì Bun4g5tốt đẹnnYsK6p nhất.

Chỉ cầnBun4g5 trênBun4g5 g83AsrRương mặtej Bun4g5kia nnYsK6nở mộtnnYsK6 ejnụ nnYsK6cười hạnhBun4g5 pnnYsK6húc, Đi83AsrRền Huejân c83AsrRó thejể đánhBun4g5 83AsrRđối tấtBun4g5 c83AsrRả Bun4g5để Bun4g5giữ nụ83AsrR cư83AsrRời ấBun4g5y mãinnYsK6 mãiej hnnYsK6iện diệ83AsrRn ejtrên 83AsrRđôi môiej xinejh xắ83AsrRn ấejy, tBun4g5hậm cBun4g5hí đánhnnYsK6 đổinnYsK6 cảBun4g5 si83AsrRnh mệnBun4g5h củ83AsrRa chínnYsK6nh mình.

Nhưng đejáp 83AsrRlại tejình cảBun4g5m chânnnYsK6 thànhnnYsK6 ấy,nnYsK6 chBun4g5ỉ lnnYsK6à hBun4g5ai Bun4g5từ “xin83AsrR Bun4g5lỗi” 83AsrRvô 83AsrRcùng ngắn83AsrR gọejn, 83AsrRđủ sức83AsrR ejdập tắnnYsK6t ti83AsrRa Bun4g5hy vọng83AsrR cu83AsrRối 83AsrRcùng tronejg trejái tBun4g5im đa83AsrRng Bun4g5không 83AsrRngừng tnnYsK6hổn tnnYsK6hức kia.

“Em khôBun4g5ng tinnYsK6n cejả ch83AsrRa ejvà d83AsrRì đ83AsrRều knnYsK6hông chấejp nejhận t83AsrRình cBun4g5ảm Bun4g5của eBun4g5m vnnYsK6à MinnYsK6nh Vỹ83AsrR, nejên nnYsK6em thậ83AsrRt sựnnYsK6 rnnYsK6ất x83AsrRin lỗi.nnYsK6” C83AsrRô gái83AsrR kBun4g5ia Bun4g5vẫn giữej nụBun4g5 c83AsrRười hốeji ejlỗi trê83AsrRn môi,Bun4g5 gưejơng mặ83AsrRt nnYsK6thoáng cBun4g5hút 83AsrRe nnYsK6ngại nBun4g5hìn ĐiềnnYsK6n Huân.

Xin lỗi…Bun4g5 ejxin lỗi…

Dường nhBun4g5ư cnnYsK6ô 83AsrRgái kieja k83AsrRhông h83AsrRề đểej 83AsrRý đếnBun4g5 mỗinnYsK6 nnYsK6lần lBun4g5ặp lạeji h83AsrRai 83AsrRtừ “x83AsrRin ejlỗi”, tránnYsK6i t83AsrRim ejcủa Bun4g5kẻ b83AsrRại 83AsrRtrận tnnYsK6rước mặtnnYsK6 nnYsK6lại cBun4g5àng đejau hơn.

Nếu ejchỉ cầnnYsK6n xejin lỗi,83AsrR thì83AsrR tạiBun4g5 ejsao Bun4g5lại đ83AsrRặt Bun4g5ra Bun4g5pháp lunnYsK6ật lBun4g5àm gì?

Điền 83AsrRHuân khônBun4g5g nóeji nnYsK6gì, 83AsrRlặng ejlẽ qejuay ngườinnYsK6 bejước đi.Bun4g5 VnnYsK6ốn dĩ…Bun4g5 khôejng thểej níunnYsK6 knnYsK6éo đượcnnYsK6 nữBun4g5a, 83AsrRvì khônnYsK6ng h83AsrRề 83AsrRcó b83AsrRắt đầu…83AsrR nê83AsrRn Điềnej Huâ83AsrRn kBun4g5hông đượcej q83AsrRuyền 83AsrRđược níeju kéonnYsK6 nnYsK6hai chữej “ejtình yênnYsK6u” thi83AsrRêng liêngnnYsK6 ấy.

Trái 83AsrRtim cứnnYsK6 mỗBun4g5i lúcej mộBun4g5t thắtej lạiej th83AsrReo từng83AsrR bướnnYsK6c chânnYsK6n, đọngej Bun4g5lại những83AsrR ejvết thươnBun4g5g lònnYsK6ng qnnYsK6uá lớn.

Điền HuBun4g5ân thậtnnYsK6 sự83AsrR khôngej đủ83AsrR nnYsK6cao tejhượng đ83AsrRến nnYsK6mức đứnnnYsK6g yBun4g5ên lặngBun4g5 lBun4g5ẽ dõiej thBun4g5eo nnYsK6cô gáeji ấBun4g5y mãBun4g5i mnnYsK6ãi, và83AsrR cejũng kh83AsrRông thểBun4g5 nàonnYsK6 chúBun4g5c phúBun4g5c chnnYsK6o mối83AsrR Bun4g5tình huyếtnnYsK6 thố83AsrRng cấmej kỵ83AsrR nnYsK6ấy được.

Tại sejao lạinnYsK6 lànnYsK6 Mi83AsrRnh Vỹ?

Có nhấ83AsrRt thiếtnnYsK6 phải83AsrR yê83AsrRu chíBun4g5nh 83AsrRanh traeji củaBun4g5 mì83AsrRnh không?

Trước Bun4g5mắt ĐBun4g5iền Huâejn cBun4g5hỉ cònBun4g5 l83AsrRưu lạiej ejmột ejmàu đejen đnnYsK6au đ83AsrRớn cùngej cực83AsrR, ánnYsK6nh mBun4g5ắt đa83AsrRng chứannYsK6 đựnnnYsK6g nhữBun4g5ng tejia nhìnBun4g5 oánnnYsK6 hejận, từng83AsrR từBun4g5 từngej 83AsrRchữ được83AsrR nnYsK6gằn xuốngBun4g5 mộtBun4g5 cáchBun4g5 mỉBun4g5a mai.

“Thy Thejy, ennYsK6m chấp83AsrR nh83AsrRận ăn83AsrR trejái cBun4g5ấm, cnnYsK6hứ kBun4g5hông chấnnYsK6p nhận83AsrR t83AsrRôi sao?”

“Chúc nnYsK6phúc ejcho mố83AsrRi tnnYsK6ình cấnnYsK6m nnYsK6kỵ của83AsrR em…

… anBun4g5h kBun4g5hông Bun4g5làm được.”

“Đến khBun4g5i nàejo annnYsK6h 83AsrRmới chịuBun4g5 lejên kBun4g5ế hoạchej đây?”nnYsK6 Bun4g5Một nnYsK6giọng nữej cấtBun4g5 lejên, đôi83AsrR mắ83AsrRt ejhướng vejề 83AsrRphía Áeji Hejy đanBun4g5g nhBun4g5ắm nBun4g5ghiền đôiBun4g5 mắt,83AsrR cBun4g5ả hnnYsK6ai taejy ejbị t83AsrRrói chBun4g5ặt ởej 83AsrRphía s83AsrRau đaBun4g5ng tựaBun4g5 vànnYsK6o tườngej Bun4g5an giấc.

“Kế Bun4g5hoạch 83AsrRvẫn đang83AsrR thựcej hinnYsK6ện đấyej thôi.”ej Bun4g5Người bênBun4g5 nnYsK6kia nhúnej nh83AsrRún nnYsK6vai, thờej ơnnYsK6 nnYsK6đưa áBun4g5nh mắtnnYsK6 không83AsrR Bun4g5chút biể83AsrRu Bun4g5cảm nhìnnYsK6n vềBun4g5 phnnYsK6ía ÁBun4g5i HynnYsK6, ánhej 83AsrRnhìn phứnnYsK6c tạp.

“Thực hiệnej? ĐnnYsK6ứng ejyên mejột chBun4g5ỗ gnnYsK6ọi làBun4g5 thự83AsrRc hiệBun4g5n? ejAnh đa83AsrRng đBun4g5ùa à?”Bun4g5 ejCô gái83AsrR ki83AsrRa dườnnnYsK6g nh83AsrRư nnYsK6đang mấ83AsrRt bì83AsrRnh tĩnBun4g5h, nnYsK6tức 83AsrRgiận quánnYsK6t lênnYsK6n, giọnejg điệBun4g5u 83AsrRvô nnYsK6cùng knnYsK6hó chịu.

“Tịnh Nheji, Bun4g5nếu munnYsK6ốn trejả thejù thBun4g5ì đừejng nêBun4g5n vnnYsK6ội vàejng nnnYsK6hư thế…”ej ChnnYsK6àng tr83AsrRai ejkia khoeját khoáejt tnnYsK6ay vớiej T83AsrRịnh Nhiej, thậtBun4g5 sựBun4g5 TịnhnnYsK6 NnnYsK6hi đangnnYsK6 kh83AsrRiến ejhắn cảm83AsrR thejấy cănnYsK6ng thẳngnnYsK6 hơnnnYsK6 trejong 83AsrRviệc tejhực hiệnnYsK6n Bun4g5kế hoạcejh, “Bun4g5… Bun4g5cứ đBun4g5ể Bun4g5yên ejcho bọnej chúnBun4g5g từBun4g5 t83AsrRừ cảmej nh83AsrRận nỗeji đannYsK6u kheji m83AsrRất đi83AsrR mộtej thứnnYsK6 qejuan trọng.”

Ái H83AsrRy khóBun4g5 chBun4g5ịu cựaBun4g5 mình,Bun4g5 83AsrRcả Bun4g5thân n83AsrRgười cejảm thấynnYsK6 vônnYsK6 cùngBun4g5 đau83AsrR nhejức, hàng83AsrR m83AsrRi d83AsrRài ejkhẽ ejlay đejộng nnYsK6nhẹ, cnnYsK6ô từej từej h83AsrRé Bun4g5mở đôiej mắt.

Khung cảnh83AsrR mờnnYsK6 nh83AsrRạt trướcBun4g5 nnYsK6mắt ÁinnYsK6 ejHy đangnnYsK6 dầnej trBun4g5ở nnYsK6nên sejắc ejnét hơBun4g5n, Bun4g5bầu kejhông ejkhí ngột83AsrR ngạBun4g5t hiện83AsrR giejờ khiến83AsrR cô83AsrR cảm83AsrR thấBun4g5y 83AsrRkhó thBun4g5ở hơ83AsrRn nnYsK6bao giờBun4g5 hết.

Vẫn cònnYsK6n 83AsrRtrong tejrạng 83AsrRthái ejmơ hejồ, cônnYsK6 ng83AsrRơ ngáBun4g5c đnnYsK6ưa mắtBun4g5 nhìnBun4g5 cảnh83AsrR vậtej xunejg quanh.

“Tỉnh Bun4g5rồi nnYsK6à?” Bun4g5Một nnYsK6chất Bun4g5giọng Bun4g5trầm kejhàn vejang lênnYsK6n, m83AsrRột gưejơng nnYsK6mặt ejquen thuộnnYsK6c lọtBun4g5 ejvào tầmnnYsK6 nhìnej tạejm 83AsrRthời cnnYsK6ủa Ái83AsrR Hy.

Điền Bun4g5Huân đ83AsrRang cầ83AsrRm t83AsrRrên tBun4g5ay một83AsrR 83AsrRquả táo,ej ejbước đếnej Bun4g5trước mặt83AsrR Áeji 83AsrRHy vớinnYsK6 dnnYsK6áng v83AsrRẻ unejg nnYsK6dung nh83AsrRư chBun4g5ẳng c83AsrRó nnYsK6chuyện gnnYsK6ì ejxảy ra.

“Này, nnYsK6tại sejao tôeji lạiej ở83AsrR đây?”83AsrR ÁinnYsK6 83AsrRHy 83AsrRnhíu mà83AsrRy nejhìn 83AsrRĐiền HunnYsK6ân, haeji ejtay bịBun4g5 tróinnYsK6 c83AsrRhặt giờej đBun4g5ây mớinnYsK6 Bun4g5bắt đầBun4g5u cảmBun4g5 nhậnBun4g5 đượcnnYsK6 cnnYsK6ảm giáejc 83AsrRtê buốBun4g5t nhBun4g5ờ lựcBun4g5 sinnYsK6ết nnYsK6của Bun4g5dây thừn83AsrRg, n83AsrRay ejlại thêmej lejực tBun4g5ác 83AsrRđộng cejủa c83AsrRô đannYsK6ng ejcố cởeji tejrói Bun4g5lại knnYsK6hiến nơi83AsrR cổBun4g5 ejtay mnnYsK6ỗi lúc83AsrR nnYsK6một đaunnYsK6 rátnnYsK6 hơn.Bun4g5 “TênBun4g5 khốnej, nnYsK6anh lấy83AsrR q83AsrRuyền Bun4g5gì màej trói83AsrR tôi?”

Đối dnnYsK6iện vớ83AsrRi áBun4g5nh nBun4g5hìn rựnnYsK6c lửBun4g5a cBun4g5ủa ÁinnYsK6 Hy83AsrR, ĐiềnnnYsK6 Huâ83AsrRn thảnej nejhiên cnnYsK6ầm tránnYsK6i táonnYsK6 trBun4g5ên taejy đưaej nnYsK6ra t83AsrRrước mặ83AsrRt Bun4g5cô, mộtej 83AsrRcâu ejhỏi ejhết sứcBun4g5 “thânnnYsK6 thiện”83AsrR đBun4g5ược thố83AsrRt rBun4g5a vớBun4g5i gi83AsrRọng điệBun4g5u knnYsK6hinh khỉnh.

“Biết đây83AsrR l83AsrRà g83AsrRì kh83AsrRông?” ĐiBun4g5ền HunnYsK6ân đãnnYsK6 c83AsrRhuyển sựBun4g5 Bun4g5tập ejtrung từBun4g5 nnYsK6Ái 83AsrRHy saBun4g5ng tráiBun4g5 Bun4g5táo Bun4g5mang mộtBun4g5 Bun4g5sắc màBun4g5u đ83AsrRỏ thẫm83AsrR Bun4g5trên taynnYsK6, đôiej mắtBun4g5 chnnYsK6ăm c83AsrRhú quaejn 83AsrRsát vậnnYsK6t 83AsrRthể ấy.

Đúng lejà ngớ83AsrR ngẩn!

“Là 83AsrRtáo 83AsrRchứ gìej?!” Bun4g5Ái nnYsK6Hy lậejp tức83AsrR lBun4g5ên tiến83AsrRg 83AsrRtrả lời,nnYsK6 nnYsK6vì Bun4g5câu hỏiej c83AsrRủa ĐiềBun4g5n H83AsrRuân 83AsrRngay cnnYsK6ả co83AsrRn 83AsrRnít bnnYsK6a ejtuổi cũejng biế83AsrRt rnnYsK6õ thứ83AsrR Điejền HuânnnYsK6 đannnYsK6g cầmnnYsK6 trêejn t83AsrRay đượnnYsK6c gọiBun4g5 lànnYsK6 gì.

“Sai!” nnYsK6Một nnYsK6từ phê83AsrR Bun4g5phán Bun4g5duy nhấtej đnnYsK6ược cấtnnYsK6 nnYsK6lên, đ83AsrRôi mnnYsK6ắt vejô địnhnnYsK6 của83AsrR Điền83AsrR Huâ83AsrRn lướtej queja Áeji 83AsrRHy mejột giâBun4g5y, sannYsK6u đónnYsK6 tejiếp tục83AsrR Bun4g5mân mejê qBun4g5uả táejo Bun4g5trên taejy, Bun4g5vô thức83AsrR nejói. “L83AsrRà tráiej ejcấm đấy.”

“Trái ejcấm?” CâuBun4g5 trả83AsrR lờiej củaBun4g5 ĐiềnBun4g5 HuânnnYsK6 knnYsK6hiến Áeji Hejy h83AsrRết sứ83AsrRc ngạejc nh83AsrRiên, đôiBun4g5 mắejt Bun4g5cô ejmở tnnYsK6o nhìejn ĐiềnBun4g5 83AsrRHuân khôBun4g5ng chớnnYsK6p mắt.

“Cô 83AsrRđã từngBun4g5 đưBun4g5ợc ejnghe kBun4g5ể vnnYsK6ề thứej nnYsK6này chBun4g5ưa?” TrênBun4g5 mô83AsrRi ĐnnYsK6iền Bun4g5Huân nở83AsrR mộtBun4g5 nụej cườiej knnYsK6hinh bBun4g5ỉ, 83AsrRánh mắt83AsrR vẫn83AsrR dáejn chặtej 83AsrRvào 83AsrRtrái tBun4g5áo trên83AsrR ta83AsrRy. “TBun4g5rên nnYsK6thế gnnYsK6ian 83AsrRnày, Bun4g5có Bun4g5một ejthứ đượcnnYsK6 gọiBun4g5 làBun4g5 tnnYsK6ình Bun4g5yêu trái83AsrR cấm.”

“Anh điênej Bun4g5rồi àBun4g5? TráBun4g5i cấnnYsK6m rồ83AsrRi lại83AsrR ejtình Bun4g5yêu tránnYsK6i cBun4g5ấm, cuBun4g5ối cùngej aejnh đBun4g5ang lảnnYsK6m 83AsrRnhảm c83AsrRái gìBun4g5 thế?”Bun4g5 Bun4g5Ái nnYsK6Hy nnYsK6tức giậnnnYsK6 qu83AsrRát 83AsrRvào 83AsrRmặt ejĐiền HuâBun4g5n, lúc83AsrR nàyBun4g5 màej nnYsK6hắn cejòn cBun4g5ó tejâm trạngBun4g5 kểej chuyệ83AsrRn nnYsK6cho Bun4g5cô nghBun4g5e ư?

Sự ejtức g83AsrRiận cnnYsK6ủa cnnYsK6ô dườngnnYsK6 như83AsrR đBun4g5ã gầnej chạmnnYsK6 đến83AsrR mứBun4g5c đỉnnnYsK6h 83AsrRđiểm, nBun4g5hưng nnYsK6lại độtnnYsK6 ejngột dịuBun4g5 nnYsK6xuống sejau cBun4g5âu n83AsrRói tiếnnYsK6p thBun4g5eo cnnYsK6ủa Điềnej Huân.

“Minh VỹBun4g5, hắn83AsrR đãBun4g5 vướngnnYsK6 v83AsrRào tBun4g5ình yênnYsK6u trá83AsrRi cấm.”

Ái nnYsK6Hy tr83AsrRòn mắejt nnYsK6nhìn 83AsrRĐiền HBun4g5uân, khônnnYsK6g Bun4g5thể tnnYsK6in Bun4g5được thnnYsK6ính giejác của83AsrR mnnYsK6ình vừannYsK6 tiếpej Bun4g5thu đượ83AsrRc n83AsrRhững gìBun4g5. Mejinh Vỹ…nnYsK6 ejtình y83AsrRêu trái83AsrR cấm?

Cô độtnnYsK6 ngộBun4g5t nnYsK6lại Bun4g5cảm thejấy kBun4g5hó thở,83AsrR mộnnYsK6t gejương mặtej knnYsK6hác lạiej đnnYsK6ược chiếu83AsrR chậ83AsrRm 83AsrRra trướcej mắtej dùnnYsK6 Bun4g5cho cô83AsrR mới83AsrR cnnYsK6hỉ trôngBun4g5 ejthấy cBun4g5ô ấyBun4g5 đnnYsK6ược dejuy nhấtej mộejt lần.

Thy ThBun4g5y… MiBun4g5nh 83AsrRVỹ vướnBun4g5g 83AsrRvào 83AsrRtình yBun4g5êu tráiBun4g5 cấm,ej nnYsK6thì ejcâu trBun4g5ả lờiej cu83AsrRối cùngej vàBun4g5 cBun4g5hính xácBun4g5 Bun4g5nhất dĩBun4g5 nhiênnnYsK6 làBun4g5 ejThy Thy.

“Cô cnnYsK6ó muốn83AsrR bnnYsK6iết khôejng? NhữBun4g5ng gìej 83AsrRđã xảyej rnnYsK6a v83AsrRới họ?”Bun4g5 Bun4g5Điền Huâejn nh83AsrRìn 83AsrRÁi Hejy cười83AsrR khnnYsK6ẩy, nhưejng tronnnYsK6g á83AsrRnh 83AsrRmắt ejlại hiệejn rõej mộBun4g5t n83AsrRỗi cannYsK6y đắnBun4g5g tột83AsrR Bun4g5cùng. “Thejy Thejy 83AsrRđã chọnej hắn,Bun4g5 mejà 83AsrRkhông chọn83AsrR tôi.”

Lúc nà83AsrRy, bỗejng ejdưng ÁnnYsK6i Hejy l83AsrRại cóBun4g5 Bun4g5cảm gejiác đồBun4g5ng cảnnYsK6m vBun4g5ới Điền83AsrR H83AsrRuân.

Không pejhải ejlà d83AsrRo côej từnBun4g5g vướngBun4g5 vnnYsK6ào nnYsK6hoàn cảnnnYsK6h ấejy,

mà 83AsrRlà 83AsrRdo ánh83AsrR mắtBun4g5 ĐinnYsK6ền 83AsrRHuân Bun4g5đã n83AsrRói nnYsK6lên tấ83AsrRt cả.

Nỗi đBun4g5au ki83AsrRa đannYsK6ng dầnnnYsK6 nnYsK6hiện nnYsK6rõ troBun4g5ng đôiBun4g5 ejmắt manBun4g5g mộtej màunnYsK6 đBun4g5en đậmBun4g5 nBun4g5hư táchej caejfe đắngnnYsK6 củaBun4g5 ĐinnYsK6ền HuBun4g5ân, vnnYsK6ết thươngnnYsK6 lòejng khôngBun4g5 nejhững khnnYsK6ông hềej p83AsrRhai ejnhạt… thậmej chí83AsrR cònBun4g5 trở83AsrR nênej đannYsK6u đớejn nnYsK6hơn 83AsrRbao nnYsK6giờ hết.

“Tôi nnYsK6đã giết83AsrR ejThy Th83AsrRy.” ÁBun4g5i HBun4g5y vẫBun4g5n chưaBun4g5 kịp83AsrR mở83AsrR lờ83AsrRi thejì giọnejg 83AsrRnói gấpnnYsK6 gápej c83AsrRủa Điề83AsrRn Huejân lejại vejang 83AsrRlên, cejhất nnYsK6giọng khejông chúejt biểBun4g5u cảm.

À, thìBun4g5 nnYsK6ra ejhắn ejđã giếtBun4g5 TBun4g5hy ejThy Bun4g5nên hắnBun4g5 ejmới Bun4g5đau khổnnYsK6 vnnYsK6à nnYsK6dằn ejvặt nnnYsK6hư thế!

Khoan 83AsrRđã, nnYsK6hình nhnnYsK6ư đangBun4g5 cBun4g5ó chú83AsrRt nhejầm nnYsK6lẫn nnYsK6gì đóBun4g5 ở83AsrR đânnYsK6y! Người83AsrR ejgiết TBun4g5hy ThBun4g5y ejlà b83AsrRà 83AsrRHàn 83AsrRcơ mà.

“Không ejphải lBun4g5à mẹBun4g5 Miejnh Vỹ83AsrR Bun4g5giết 83AsrRThy Tejhy sBun4g5ao?” C83AsrRô bấtBun4g5 giácej n83AsrRhích vBun4g5ề p83AsrRhía saBun4g5u mBun4g5ột chútej, caBun4g5u mà83AsrRy nhìn83AsrR ĐiềnnnYsK6 HnnYsK6uân nghBun4g5i hoặc.

“Đúng, l83AsrRà bàBun4g5 ejta gBun4g5iết!” Điề83AsrRn Huâ83AsrRn 83AsrRvẫn Bun4g5chú ejtâm ejvào tejrái tnnYsK6áo trnnYsK6ên 83AsrRtay, mnnYsK6ông ejlung trejả lời.

“Thế t83AsrRại saBun4g5o anBun4g5h 83AsrRlại nnYsK6bảo nnYsK6anh giếBun4g5t Thejy TnnYsK6hy?” Đún83AsrRg ejlà tênBun4g5 khnnYsK6ó hiể83AsrRu, nnYsK6càng hỏBun4g5i thBun4g5ì lại83AsrR cànejg rối!

Cô bejắt 83AsrRđầu mấtej bìnhej tĩnh…

“Bà tnnYsK6a trựcnnYsK6 tiếnnYsK6p Bun4g5giết Tejhy TnnYsK6hy, c83AsrRòn ejtôi làej kejẻ ginnYsK6án tiếp…”83AsrR Thêmej mejột cânnYsK6u trảnnYsK6 83AsrRlời hejết sứcBun4g5 Bun4g5thản n83AsrRhiên, độ83AsrRt n83AsrRgột ĐiềnnnYsK6 Huejân ngướcnnYsK6 83AsrRlên nhìnnYsK6n thẳnnYsK6ng vàonnYsK6 Bun4g5mặt Bun4g5Ái 83AsrRHy, 83AsrRnở mộtBun4g5 nnYsK6nụ cười83AsrR xảonnYsK6 Bun4g5trá, “83AsrR… cnnYsK6ô còBun4g5n gìBun4g5 thnnYsK6ắc mắBun4g5c t83AsrRhì hỏiBun4g5 ejhết nnYsK6đi, tôeji s83AsrRẵn Bun4g5sàng ejtrả lờBun4g5i, 83AsrRxem như83AsrR đó83AsrR Bun4g5là 83AsrRân huệ83AsrR tôiej tặ83AsrRng cBun4g5ho cBun4g5ô trướejc kejhi chết.”

“Này, ă83AsrRn 83AsrRnói c83AsrRho 83AsrRcẩn nnYsK6thận, a83AsrRnh bảoBun4g5 ejai chết?”ej Á83AsrRi Hejy lnnYsK6ại mộejt lầejn nữaej khôngBun4g5 k

ì

m đượnnYsK6c ejmà qunnYsK6át và83AsrRo ejmặt Điejền Hu83AsrRân, đôiBun4g5 mBun4g5ắt nnYsK6trong sBun4g5áng 83AsrRkia 83AsrRcũng trừnejg lê83AsrRn onnYsK6án hận.

“Tôi khôBun4g5ng đảmnnYsK6 bả83AsrRo a83AsrRi sẽej chết…”ej ĐiềBun4g5n H83AsrRuân nhBun4g5ún nhúejn vaiej, gươnejg mặBun4g5t vẫnnnYsK6 bìnhnnYsK6 Bun4g5tĩnh mộnnYsK6t cnnYsK6ách kỳej lạ.nnYsK6 “…nnYsK6 Bun4g5ba tiếBun4g5ng nnYsK6nữa, nơeji Bun4g5này sẽ83AsrR biBun4g5ến nnYsK6thành tejro bụi.”

Ba ti83AsrRếng? ejTro bụi?

Sao hôm83AsrR naBun4g5y cá83AsrRi têBun4g5n tâm83AsrR thầnBun4g5 ejnày lejại nóBun4g5i tBun4g5oàn 83AsrRnhững điềunnYsK6 khóBun4g5 hiểu,nnYsK6 mộtnnYsK6 ejlần nữaej nnYsK6cô lạeji phảBun4g5i cấBun4g5t tiến83AsrRg hỏi.

“Ý ejanh 83AsrRlà gìBun4g5?” Bun4g5Cả ejngười Áeji Bun4g5Hy nnYsK6bắt đầnnYsK6u runnYsK6n nnYsK6lên, 83AsrRnói chuyện83AsrR Bun4g5với 83AsrRtên nàynnYsK6 quảnnYsK6 thậtnnYsK6 tiêeju h83AsrRao nhiềuej sứcej ejlực 83AsrRkhông nnYsK6thể tưởngBun4g5. “ejAnh địnhnnYsK6 phnnYsK6á hu83AsrRỷ chỗBun4g5 nàBun4g5y à?”

Hít thởBun4g5, hnnYsK6ít tejhở nào…nnYsK6 bìn83AsrRh ejtĩnh, bìnnYsK6nh t83AsrRĩnh nejào… côBun4g5 đanejg cốBun4g5 gắngnnYsK6 điềm83AsrR tĩ83AsrRnh hếtej sứcBun4g5 Bun4g5có ejthể đểej khô83AsrRng cnnYsK6ó thêejm bấnnYsK6t cứBun4g5 hàejnh đnnYsK6ộng nnYsK6nào ejquá kícBun4g5h độn83AsrRg nữa.

“Bingo! TBun4g5ôi đãBun4g5 đặtej bnnYsK6om xunnnYsK6g quBun4g5anh Bun4g5nơi n83AsrRày rồiBun4g5…” ejĐiền Bun4g5Huân đưannYsK6 tejrái ejtáo 83AsrRkia l83AsrRên Bun4g5miệng, ejcắn m83AsrRột miếng,nnYsK6 tiếBun4g5p t83AsrRục nói83AsrR vnnYsK6ới Bun4g5vẻ khinnnYsK6h đời,83AsrR “…ej sớ83AsrRm thôi!”

“Tránh ra.”ej HBun4g5ạo ThầBun4g5n xôn83AsrRg ejvào tejoà biệtej thBun4g5ự lộnnnYsK6g ejlẫy cnnYsK6ủa Bun4g5tổ cejhức 83AsrRKnight, gạt83AsrR 83AsrRmạnh đáBun4g5m cậnnnYsK6 vệ83AsrR trướcej mặtnnYsK6 san83AsrRg nnYsK6một bên,83AsrR qunnYsK6át lớejn. “83AsrRLập Bun4g5tức gọnnYsK6i nnYsK6Hàn MinnYsK6nh VỹnnYsK6 r83AsrRa Bun4g5đây cejho tôi!”

“Chuyện ejgì?” Minejh VỹnnYsK6 83AsrRcắt ngaBun4g5ng lờnnYsK6i 83AsrRnói củaBun4g5 nnYsK6Hạo ThnnYsK6ần, vnnYsK6ẫn lejà ejcái giọngnnYsK6 đnnYsK6iệu nnYsK6lạnh nnYsK6lùng 83AsrRvốn có.

“Ung nnYsK6dung 83AsrRquá nhỉ83AsrR? Điềnej Hu83AsrRân 83AsrRbắt ÁBun4g5i Hejy đnnYsK6i rồi!”83AsrR Hạo83AsrR ThầnnnYsK6 dườngej nejhư đangBun4g5 rnnYsK6ơi v83AsrRào trạngej t83AsrRhái hoảngej lejoạn, đejôi nnYsK6mắt phức83AsrR 83AsrRtạp ejcăng thejẳng nnYsK6nhìn anBun4g5h, gấp83AsrR gáBun4g5p lênnnYsK6 tiếng.

“Khi 83AsrRnào?” Bun4g5Từ pejhía Bun4g5bên k83AsrRia dưejờng nhnnYsK6ư đ83AsrRã cóBun4g5 phnnYsK6ản ứ83AsrRng, bnnYsK6ước chânnnYsK6 củaBun4g5 a83AsrRnh bắBun4g5t 83AsrRđầu nhanBun4g5h hơnnYsK6n, annnYsK6h bướBun4g5c đếnnnYsK6 nắBun4g5m lấyBun4g5 cổnnYsK6 ánnYsK6o của83AsrR Bun4g5Hạo Thầejn xốcnnYsK6 l83AsrRên, gằ83AsrRn gBun4g5iọng. “Ở83AsrR đâu?”

Hạo Tejhần cũngej 83AsrRkhông để83AsrR yên83AsrR ch83AsrRo MiBun4g5nh VỹBun4g5 làmej càn83AsrR nhejư thếnnYsK6, đưnnYsK6a t83AsrRay đẩBun4g5y mạ83AsrRnh nnYsK6anh rBun4g5a, sửaBun4g5 ejlại cổnnYsK6 áo83AsrR, cBun4g5ậu Bun4g5tức ejgiận quátej lên.

“Là nơi83AsrR từngBun4g5 xảyBun4g5 reja ánBun4g5 mạnnnYsK6g củannYsK6 T83AsrRhy Thy!”

Chap 36

Bước đ83AsrRi cùBun4g5ng tửnnYsK6 thần

“Tên ejkhốn knnYsK6ia, 83AsrRanh đnnYsK6ịnh lnnYsK6àm gìnnYsK6 vBun4g5ậy hảBun4g5? ĐnnYsK6ặt boejm Bun4g5là thế83AsrR nào?”Bun4g5 NBun4g5gay saeju câeju trảej nnYsK6lời hếBun4g5t sejức thnnYsK6ản ejnhiên cBun4g5ủa Đ83AsrRiền Huâejn, Áeji Bun4g5Hy khôBun4g5ng thểej khônBun4g5g mấtBun4g5 bejình t83AsrRĩnh, ejcả ngườiBun4g5 côBun4g5 r83AsrRun ejlên tBun4g5ừng đợejt, đejôi mắt83AsrR oBun4g5án hậnnnYsK6 c83AsrRhiếu thẳnnYsK6ng vàoej nnYsK6kẻ đannYsK6ng tỏBun4g5 t83AsrRhái độ83AsrR “bejất cầ83AsrRn đejời” trBun4g5ước mặt.

“Đây chỉnnYsK6 lànnYsK6 mejột 83AsrRphần t83AsrRrong kếnnYsK6 hoạejch cejủa tôiBun4g5, nnnYsK6ếu côej cứBun4g5 tỏBun4g5 cái83AsrR tnnYsK6hái nnYsK6độ nnYsK6xấc Bun4g5xược đónnYsK6 nnYsK6thì ngaejy cBun4g5ả âejn hBun4g5uệ 83AsrRcuối cùejng cBun4g5ũng kejhông thểnnYsK6 thựcej hejiện đượcBun4g5 đâunnYsK6 đấy.”ej Điejền nnYsK6Huân tiếp83AsrR tụBun4g5c nejói đềuBun4g5 đềnnYsK6u, gi83AsrRọng đi83AsrRệu dườngej nhBun4g5ư chẳngej hejề nnYsK6có chútej nnYsK6bận tâmnnYsK6 v83AsrRề Áiej HynnYsK6, chỉBun4g5 trnnYsK6ả lờeji theejo ph83AsrRản ứng.

“Có thậtnnYsK6 anejh sẽBun4g5 trejả lờBun4g5i mọi83AsrR thắcej mắcnnYsK6 c83AsrRủa nnYsK6tôi?” Áeji HnnYsK6y Bun4g5gườm gườmej Bun4g5Điền HunnYsK6ân n83AsrRhư thểnnYsK6 khônBun4g5g Bun4g5tin được,ej cả83AsrR người83AsrR cứnnYsK6 n83AsrRhích dejần vềnnYsK6 phía83AsrR ejsau chBun4g5o nnYsK6đến kBun4g5hi tựannYsK6 hẳn83AsrR và83AsrRo tường.

Phía bênBun4g5 kieja, ĐiềnBun4g5 HuBun4g5ân gậ83AsrRt nejhẹ đầeju, tráiBun4g5 tánnYsK6o nnYsK6kia vẫnnYsK6n tiejếp tụcnnYsK6 đBun4g5ược đưa83AsrR 83AsrRlên miệng.

“Anh 83AsrRbảo tejôi ejlà ngu83AsrRyên nh83AsrRân gâejy Bun4g5ra ejcái chếBun4g5t nnYsK6cho cả83AsrR nnYsK6gia đìnhBun4g5 tô83AsrRi, 83AsrRvậy nnYsK6ai 83AsrRlà Bun4g5người đã83AsrR nnYsK6giết hejọ?” 83AsrRChất gnnYsK6iọng Áeji Hejy nnYsK6thoáng rBun4g5un rBun4g5ẩy, cejô đã83AsrR dnnYsK6ồn hết83AsrR cannYsK6n đảmBun4g5 đểnnYsK6 đặt83AsrR vào83AsrR cnnYsK6âu hỏinnYsK6 ấy.

“Là tôi…”Bun4g5 ĐiềnnnYsK6 HBun4g5uân l83AsrRiếc sejơ q83AsrRua người83AsrR Ái83AsrR 83AsrRHy, hờinnYsK6 nnYsK6hợt đ83AsrRáp lại,nnYsK6 Bun4g5sau ejđó đứnnYsK6ng dnnYsK6ậy 83AsrRném mạnBun4g5h tnnYsK6rái t83AsrRáo trênnYsK6n tBun4g5ay xuống83AsrR sàn,Bun4g5 “…ej lejà tBun4g5ôi giết83AsrR đấy.”

Ái HnnYsK6y lặejng ngejười 83AsrRsau c83AsrRâu 83AsrRtrả lờiBun4g5 dứBun4g5t khoeját củaBun4g5 Đi83AsrRền HuânnYsK6n, đôinnYsK6 mắtnnYsK6 bắejt đầunnYsK6 nnYsK6trở 83AsrRnên mờnnYsK6 nhạt.

Kẻ Bun4g5đang đứngnnYsK6 83AsrRtrước mặBun4g5t nnYsK6cô cejhính l83AsrRà kẻnnYsK6 đãBun4g5 83AsrRnhẫn t83AsrRâm khiếnej côej ejmất trnnYsK6ọn vẹnBun4g5 cejả mộBun4g5t gnnYsK6ia đình!!

Đáng trácBun4g5h nnYsK6hơn, hắ83AsrRn khônnnYsK6g hềBun4g5 cejó 83AsrRbất cejứ mộtnnYsK6 tháiej độnnYsK6 nàoej gọinnYsK6 lànnYsK6 hốnnYsK6i lnnYsK6ỗi, thậBun4g5m cejhí nnYsK6còn ejtỏ vBun4g5ẻ kên83AsrRh nnYsK6kiệu k83AsrRhi nBun4g5hắc đếBun4g5n chuyệnnYsK6n này.

“Anh… anBun4g5h…” ejÁi H83AsrRy lúcej này83AsrR knnYsK6hông thBun4g5ể Bun4g5nào d83AsrRiễn tảej đưejợc thứej cảnnYsK6m xnnYsK6úc khejinh tejhường Bun4g5và ghejê 83AsrRtởm kẻnnYsK6 tejrước m83AsrRặt, đBun4g5ôi Bun4g5môi ejmấp mBun4g5áy khôngnnYsK6 tBun4g5hốt n83AsrRên lời.

“Sao? Chẳejng phả83AsrRi cejô mBun4g5uốn biếBun4g5t nnYsK6sao?” KhnnYsK6oé môi83AsrR ĐiềnnnYsK6 nnYsK6Huân nhếcnnYsK6h ejlên, vẫnej ejcái vBun4g5ẻ mặejt cnnYsK6hán đờnnYsK6i ấy.

“Đồ khốn!83AsrR ABun4g5nh Bun4g5không phBun4g5ải lBun4g5à Bun4g5con người!”Bun4g5 ÁBun4g5i HBun4g5y knnYsK6ích độBun4g5ng 83AsrRhét lênej, dònnYsK6ng lệej 83AsrRlăn dà83AsrRi 83AsrRtrên gòBun4g5 Bun4g5má, nhẹBun4g5 nhànBun4g5g đáBun4g5p đấtnnYsK6 mộtej ginnYsK6ọt 83AsrRpha lênnYsK6 tBun4g5inh nnYsK6tuý kBun4g5ết hợpej giữaej nỗeji đ83AsrRau Bun4g5và thùnnYsK6 hận.Bun4g5 “T83AsrRôi đãnnYsK6 làejm ejgì nêejn tộiej nnYsK6với Bun4g5anh saejo? CBun4g5hỉ vìej Bun4g5tôi giBun4g5ống ThnnYsK6y T83AsrRhy m83AsrRà nnYsK6anh nỡ83AsrR ejnhẫn t83AsrRâm giếtBun4g5 hejọ sBun4g5ao? Đồej m83AsrRáu lạBun4g5nh, đồ83AsrR bấtej 83AsrRnhân tính!”

“Đúng, Bun4g5nhưng t83AsrRội Bun4g5lỗi lớnej 83AsrRnhất ở83AsrR 83AsrRcô khôn83AsrRg phảnnYsK6i ejlà 83AsrRmang gươn83AsrRg mặtnnYsK6 ejgiống nnYsK6Thy TnnYsK6hy củ83AsrRa tôi…”ej ĐiềnBun4g5 HuânnYsK6n đứngBun4g5 đốinnYsK6 Bun4g5diện với83AsrR Áeji H83AsrRy, tnnYsK6ừ tnnYsK6ừ cBun4g5úi Bun4g5người xuốnBun4g5g, đưnnYsK6a nnYsK6tay nângnnYsK6 mặ83AsrRt Bun4g5cô 83AsrRlên, “…nnYsK6 mànnYsK6 làBun4g5 nnYsK6vì Bun4g5cô đBun4g5ã đượejc chọn83AsrR lBun4g5àm vợej củeja Bun4g5hắn. 83AsrRĐoán xemnnYsK6, côej nghBun4g5ĩ 83AsrRkế hoạcejh 83AsrRlần Bun4g5trước làBun4g5 dBun4g5o 83AsrRai đặt83AsrR ra?”

Điền Huânej tiBun4g5ếp tục83AsrR kềej 83AsrRsát gươngej mặ83AsrRt củ83AsrRa nnYsK6mình lnnYsK6ại gầnBun4g5 Áeji HynnYsK6, ánnYsK6nh mắtBun4g5 vẫn83AsrR nnYsK6hằn nnYsK6những tieja nhìn83AsrR đejau đớnej nhnnYsK6ưng đô83AsrRi ejmôi kieja nnYsK6lại lộej nnYsK6rõ nnYsK6một n83AsrRụ cười83AsrR nửaej miệng.

“Do… anh83AsrR?” Ái83AsrR nnYsK6Hy cejau ejmày, đôi83AsrR mnnYsK6ôi knnYsK6hẽ 83AsrRmấp mejáy, d83AsrRĩ nhiên83AsrR thứnnYsK6 Bun4g5Ái HnnYsK6y nBun4g5hận đượcnnYsK6 lànnYsK6 nnYsK6một cáinnYsK6 ejgật đầu83AsrR dứtnnYsK6 khoát.

“Xem reja cnnYsK6ô cũngnnYsK6 khôn83AsrRg đếnBun4g5 nỗiej ngốc83AsrR lắmBun4g5 nhỉ?83AsrR P83AsrRhải, cóBun4g5 thể83AsrR cejho lnnYsK6à t83AsrRừ đnnYsK6ầu đếnej cBun4g5uối…” Điềnej Bun4g5Huân nejói lBun4g5ấp lửnnnYsK6g, kèBun4g5m theejo 83AsrRđộng ejtác hấ83AsrRt mặtnnYsK6 ÁinnYsK6 HBun4g5y nnYsK6sang Bun4g5một bênnYsK6n, 83AsrRnụ cườBun4g5i trejên mônnYsK6i nnYsK6đã honnYsK6àn 83AsrRtoàn biếnnnYsK6 mấnnYsK6t, “…nnYsK6 tejất ejcả Bun4g5mọi Bun4g5chuyện đều83AsrR 83AsrRdo ejtôi 83AsrRsắp đặt.”

“Tất cả?”ej Áiej nnYsK6Hy nghnnYsK6i hoặc83AsrR hnnYsK6ỏi lạiBun4g5 tejhêm mBun4g5ột lầnBun4g5 nữa,83AsrR nhưBun4g5 đnnYsK6ể khẳngBun4g5 nnYsK6định ejlại câuej nónnYsK6i Bun4g5của nejgười đối83AsrR diện.

“Đúng, 83AsrRđể thựcBun4g5 hinnYsK6ện vànnYsK6 đảm83AsrR bảoBun4g5 kếnnYsK6 hoạcejh sẽej thành83AsrR cônejg đúnBun4g5g 83AsrRnhư nhữnnnYsK6g g83AsrRì tôi83AsrR 83AsrRmong đợi,83AsrR tôiej có83AsrR t83AsrRhể Bun4g5làm tất83AsrR c83AsrRả…” ĐônnYsK6i mnnYsK6ắt ejmông lnnYsK6ung củeja ĐinnYsK6ền HunnYsK6ân chợtej đổi83AsrR hướ83AsrRng nhnnYsK6ìn, bejàn taBun4g5y ejđưa lênBun4g5 vuBun4g5ốt nh83AsrRẹ m83AsrRái tóejc mannYsK6ng màuej Bun4g5nâu ejđậm ejhệt nh83AsrRư tácnnYsK6h caejfe sữa83AsrR đnnYsK6ặc trưBun4g5ng củeja Áiej HnnYsK6y, “…nnYsK6 nnYsK6cô ejnghĩ cBun4g5huyện Bun4g5làm gBun4g5iấy ejxét nghiệmej AD83AsrRN giảej nnYsK6để chứng83AsrR thựBun4g5c cnnYsK6ô khBun4g5ông hejề cBun4g5ó 83AsrRquan hnnYsK6ệ huyếtBun4g5 thốnnYsK6ng với83AsrR giBun4g5a đìn83AsrRh họBun4g5 VưnnYsK6ơng cBun4g5ó quánnYsK6 kh83AsrRó vejới tôiej không?”

“Chuyện annnYsK6h Trejiết Dạ83AsrR 83AsrRlên kế83AsrR hoạc83AsrRh bBun4g5ắt ejcóc nnYsK6tôi vBun4g5à nnYsK6làm hạinnYsK6 Bun4g5Minh Vỹ…83AsrR cBun4g5ũng lnnYsK6à dejo nnYsK6anh?” ÁBun4g5i HBun4g5y bắtBun4g5 đầuBun4g5 cảmnnYsK6 th83AsrRấy c83AsrRhoáng, Bun4g5thật sựej nhnnYsK6ững ejchuyện cBun4g5ô vnnYsK6ừa đượcej ngh83AsrRe nnYsK6đã ejvượt qnnYsK6uá Bun4g5sức chejịu đựnejg củ83AsrRa mình.

“Dĩ nhi83AsrRên, tôiBun4g5 biếBun4g5t 83AsrRrõ tejên 83AsrRđó thương83AsrR yejêu cBun4g5ô eBun4g5m gBun4g5ái dBun4g5uy nhấtej cBun4g5ủa mìnejh nnYsK6đến mứnnYsK6c nànnYsK6o, nh83AsrRưng hắn83AsrR cũn83AsrRg 83AsrRcó m83AsrRột ng83AsrRười Bun4g5con Bun4g5gái qu83AsrRan trọngBun4g5 khnnYsK6ông kém.nnYsK6 Tiếcej rBun4g5ằng, sin83AsrRh mạnBun4g5g củBun4g5a ngườinnYsK6 nnYsK6con gáBun4g5i mànnYsK6 ejhắn yBun4g5êu thejương hơnnnYsK6 cBun4g5ả Bun4g5cô đaejng ejnằm trnnYsK6ong tejay tôiej…” ĐBun4g5iền HuânBun4g5 ti83AsrRếp tụcnnYsK6 thảnej nnYsK6nhiên Bun4g5trả lời,ej siBun4g5ết chBun4g5ặt bàejn tejay đanejg nnYsK6vuốt máiBun4g5 nnYsK6tóc củannYsK6 ÁnnYsK6i Hejy, Bun4g5đôi mắtBun4g5 lejại trởBun4g5 vềej vớinnYsK6 hướBun4g5ng ejnhìn vejô định,Bun4g5 83AsrR“… nếunnYsK6 hắnBun4g5 nnYsK6và cejô 83AsrRkhông ejcó quaBun4g5n hệBun4g5 anBun4g5h 83AsrRem cùnejg ejhuyết thốngBun4g5, tấtBun4g5 nhiêejn 83AsrRkế hoạch83AsrR củaej tôBun4g5i sẽ83AsrR đượcej thự83AsrRc hnnYsK6iện nnYsK6một các83AsrRh hoàBun4g5n hảo.”

“Nếu vậyej… tnnYsK6ôi tnnYsK6hật sựej là83AsrR c83AsrRon gBun4g5ái củannYsK6 nhàBun4g5 họ83AsrR VBun4g5ương, v83AsrRà l83AsrRà ennYsK6m Bun4g5gái củ83AsrRa 83AsrRanh TriếtBun4g5 Dạ?”Bun4g5 Nh83AsrRững ejgiọt nư83AsrRớc mejắt đannYsK6u đớBun4g5n xe83AsrRn lẫnBun4g5 hnnYsK6ạnh phúcej cnnYsK6ứ t83AsrRhay nhBun4g5au chBun4g5ạy dàinnYsK6 trênnnYsK6 gươngnnYsK6 nnYsK6mặt củBun4g5a nnYsK6Ái Hy.

Ái HBun4g5y míBun4g5m Bun4g5môi, cốnnYsK6 gắn83AsrRg ejkhông bậBun4g5t khnnYsK6óc thànhej tiếng83AsrR, 83AsrRnhưng vẫnej khôejng thểnnYsK6 gnnYsK6iấu đượejc nhữnnYsK6ng tiBun4g5ếng nấnnYsK6c nghẹejn ngào.

Thì raej, đâyBun4g5 cBun4g5hính lnnYsK6à nnYsK6lý dBun4g5o mà83AsrR Bun4g5Minh VnnYsK6ỹ khô83AsrRng ejmuốn cBun4g5ho ejÁi HBun4g5y 83AsrRbiết sejự thậnnYsK6t. 83AsrRCó l83AsrRẽ an83AsrRh đãBun4g5 nghĩ,Bun4g5 cứnnYsK6 nhBun4g5ư Bun4g5hiện nnYsK6tại 83AsrRsẽ tốtBun4g5 hơn.

Tốt hơ83AsrRn kh83AsrRi nnYsK6cô nh83AsrRầm tưBun4g5ởng mejối quannYsK6n h83AsrRệ giBun4g5ữa Bun4g5họ c83AsrRhỉ lBun4g5à người83AsrR dưnnYsK6ng knnYsK6hông hejề cùnnnYsK6g chejung mejột dòn83AsrRg máunnYsK6… biBun4g5ết ejđâu Bun4g5vì nnYsK6lý dBun4g5o đó,Bun4g5 mejà nnYsK6cô Bun4g5sẽ s83AsrRớm ejnguôi ngo83AsrRai nỗinnYsK6 đa83AsrRu quánnYsK6 lớnnYsK6n ph83AsrRải 83AsrRgánh chịu.

Nhưng nnYsK6giờ đâyej, ÁBun4g5i nnYsK6Hy lBun4g5ại Bun4g5phải đốiBun4g5 diệnej v83AsrRới sựnnYsK6 thậnnYsK6t tàBun4g5n nnnYsK6hẫn… rằn83AsrRg chính83AsrR nnYsK6cô làej nguyênnnYsK6 nBun4g5hân kBun4g5hiến họBun4g5 rBun4g5a đi83AsrR mejột ejcách ejđau đớnej nnYsK6như thế.

“Nhân tiện,ej côej cejó biếtnnYsK6 troejng ngejười Bun4g5cô đejang manejg m83AsrRột nửBun4g5a l83AsrRà d83AsrRòng mnnYsK6áu c83AsrRủa Bun4g5ai khôejng?” Mejột giọngnnYsK6 Bun4g5nói khácBun4g5 nnYsK6cất lên,Bun4g5 là83AsrR giọnnYsK6ng nữ.

Ái ejHy đư83AsrRa mắtej nejhìn về83AsrR phnnYsK6ía ejcửa Bun4g5phòng… Tịnhej Nejhi Bun4g5không Bun4g5dừng chejân tạiBun4g5 chnnYsK6ỗ đóej, nnYsK6tiếp tụ83AsrRc tiếnej đến83AsrR gầBun4g5n cô83AsrR ejvà Điềnej HuânBun4g5, chấtej giọngej Bun4g5mang đầyej ácnnYsK6 ýnnYsK6 ejvang 83AsrRlên khônejg cBun4g5hút ngầnej ngại.

“Mạng sốn83AsrRg củeja cô83AsrR… đãnnYsK6 lấyBun4g5 đi83AsrR ejhơi ejthở cuối83AsrR 83AsrRcùng củannYsK6 TriếnnYsK6t Dạ.”

Trước mặtBun4g5 nnYsK6Ái Hejy hiệnBun4g5 gi83AsrRờ, mejột ejTịnh NhnnYsK6i đáejng yêu83AsrR vàej th83AsrRân thiệ83AsrRn tBun4g5rông thậtej lạnBun4g5h l83AsrRùng vejà tBun4g5àn nh83AsrRẫn, từ83AsrR giọnnnYsK6g n83AsrRói ejcho đếejn ánBun4g5h nhìnnYsK6n Bun4g5đều thểBun4g5 hiện83AsrR Bun4g5rõ sựBun4g5 Bun4g5căm tBun4g5ức và83AsrR 83AsrRchán ejghét cô83AsrR tejột cùng.

“Anh nhiejều lờinnYsK6 83AsrRvới nnYsK6cô teja tejhì đượ83AsrRc gBun4g5ì?” TịnhnnYsK6 NhBun4g5i tứcBun4g5 giậnej qnnYsK6uát vànnYsK6o mặtej nnYsK6Điền Huâejn, ejsau đBun4g5ó lạiBun4g5 dBun4g5ành tejrọn ánhBun4g5 mejắt oáejn nnYsK6hận chnnYsK6iếu 83AsrRthẳng 83AsrRvào Ái83AsrR H83AsrRy. “Cô!nnYsK6 TrnnYsK6ả TriếtnnYsK6 Dạej lạnnYsK6i 83AsrRcho tôi!”

Tịnh NhnnYsK6i nnYsK6đẩy 83AsrRmạnh nnYsK6Điền HuânBun4g5 ejsang Bun4g5một bê83AsrRn, ejtay cejòn ejlại ejnắm ejlấy cổ83AsrR áoej ejcủa nnYsK6Ái HnnYsK6y laejy m83AsrRạnh, kíBun4g5ch độngBun4g5 hénnYsK6t lên.

“Trả ejanh ấy83AsrR lạiej cejho tôi!83AsrR Người83AsrR 83AsrRnên chếBun4g5t đú83AsrRng hơBun4g5n lBun4g5à cejô, ejtại ejsao lejại làBun4g5 anejh Bun4g5ấy?” Dường83AsrR n83AsrRhư TịnnYsK6nh NBun4g5hi đãej hoànBun4g5 toBun4g5àn hiểunnYsK6 lầmnnYsK6 vềej cáinnYsK6 chếtnnYsK6 83AsrRcủa Triếejt Dạej, nnYsK6ra sứ83AsrRc laejy mạnhBun4g5 ejcô hnnYsK6ơn. “83AsrRNếu khôejng vìBun4g5 83AsrRcô, aejnh TriếtnnYsK6 ejDạ đãej khônnnYsK6g bịej MnnYsK6inh VỹBun4g5 bắn83AsrR chết!”

Ái HBun4g5y đejã r83AsrRơi vàejo trạ83AsrRng t83AsrRhái h83AsrRoàn toànnYsK6n mấtej đi83AsrR cảm83AsrR giácBun4g5, mọinnYsK6 viBun4g5ệc diBun4g5ễn nnYsK6ra xun83AsrRg Bun4g5quanh d83AsrRường n83AsrRhư k83AsrRhông cBun4g5òn sejức ảnnnYsK6h hưởng83AsrR nàBun4g5o cả.

Lúc nnnYsK6ày, thứej Bun4g5duy n83AsrRhất côBun4g5 có83AsrR thểej cảmnnYsK6 nhậnnYsK6n đượcej lànnYsK6 vejết tejhương lòngej n83AsrRơi tr83AsrRái tiBun4g5m nhnnYsK6ỏ bejé đanBun4g5g t83AsrRuôn tràonnYsK6 mejột dejòng máu…nnYsK6 nước83AsrR mắejt vẫ83AsrRn tiếp83AsrR tụnnYsK6c ejrơi, tráeji Bun4g5tim cũngej 83AsrRtheo Bun4g5đó nnYsK6mà nhỏ83AsrR nhữngnnYsK6 giọ83AsrRt Bun4g5lệ máu.

Trước m83AsrRắt ejÁi nnYsK6Hy t83AsrRối dBun4g5ần, tốiej dầejn… nnYsK6sau đó83AsrR đôiej mắtnnYsK6 83AsrRkia cũnejg từBun4g5 từej nhắejm nghejiền lại,83AsrR phónnYsK6 mejặc mọinnYsK6 thứej Bun4g5cho tejhời gian.

Tịnh NhnnYsK6i vẫnej kejhông hejề bậnnnYsK6 tBun4g5âm đếnej cBun4g5huyện cnnYsK6ô đãBun4g5 nBun4g5gất đeji tBun4g5ừ lú83AsrRc nàoej, vẫ83AsrRn kíchBun4g5 đnnYsK6ộng t83AsrRiếp ejtục lBun4g5ay ng83AsrRười 83AsrRÁi Hyej, tr83AsrRên g83AsrRò 83AsrRmá cũBun4g5ng Bun4g5lăn ejdài m83AsrRột dnnYsK6òng lệ83AsrR cnnYsK6ay đắng.

“Cô 83AsrRta ejngất Bun4g5rồi, Bun4g5em làmnnYsK6 vBun4g5ậy thì83AsrR đejược gì83AsrR?” ĐiBun4g5ền HuânBun4g5 tnnYsK6hờ ơ83AsrR nejhìn cejảnh tượng83AsrR trejước mắBun4g5t, cejhán nảnnnYsK6 hỏi.

“Tên ejMinh VỹnnYsK6 ấyej, ejkhi nàBun4g5o hắ83AsrRn đến?”ej Tịnhej NnnYsK6hi buô83AsrRng taBun4g5y nnYsK6ra kh83AsrRỏi ngườiej ÁBun4g5i Hy83AsrR, đ83AsrRể mặcej th83AsrRân hìnhnnYsK6 Bun4g5nhỏ bejé Bun4g5kia tiếp83AsrR đấBun4g5t, Bun4g5quay sanBun4g5g nhBun4g5ìn nnYsK6Điền 83AsrRHuân tứnnYsK6c giận.

“Sớm tejhôi.” Điềnej HuânnnYsK6 lườeji b83AsrRiếng tejrả lờBun4g5i, nnYsK6lặng lẽ83AsrR ngắnnYsK6m nhìnBun4g5 cBun4g5ô gá83AsrRi ma83AsrRng nnYsK6khuôn mặtnnYsK6 Bun4g5khá nnYsK6giống TBun4g5hy Thyej, nnYsK6trái tiBun4g5m chejợt thắtBun4g5 lạnnYsK6i, nhBun4g5ưng lạeji nhannYsK6nh chBun4g5óng lắngBun4g5 xuống.

“Hắn sBun4g5ẽ phả83AsrRi trả83AsrR giBun4g5á 83AsrRvì nnYsK6đã hạiej chếBun4g5t anBun4g5h TriếnnYsK6t Dạ.”ej TịnnYsK6nh NhnnYsK6i đứnnYsK6ng dậnnYsK6y, đưaej tBun4g5ay gBun4g5ạt nướcnnYsK6 mắt,nnYsK6 tiếnnYsK6n vBun4g5ề ejphía cửaej vBun4g5ới bộej dBun4g5ạng vẫnnnYsK6 toBun4g5ả ejra thejứ sánnYsK6t nnYsK6khí hnnYsK6am Bun4g5muốn g83AsrRiết người.

Điền Huâ83AsrRn c83AsrRhuyển áejnh mắ83AsrRt 83AsrRsang TịBun4g5nh NhiBun4g5, nBun4g5ụ cười83AsrR nnnYsK6ửa miệnejg đejểu giảej ejkia lBun4g5ại xuấejt hiện83AsrR trênnYsK6n môi.

 “Em khônnYsK6ng ngh83AsrRi ngờBun4g5 mà83AsrR lạiBun4g5 tiBun4g5n nnYsK6tưởng tôeji ejđến thếej sa83AsrRo, Tịnhej Nhi?”

*Rầm*

Một thứBun4g5 âmej Bun4g5thanh v83AsrRa chạejm mBun4g5ạnh nnYsK6một cáchej bạejo l83AsrRực ejvang lênnYsK6n, đồngnnYsK6 thờinnYsK6 cán83AsrRh 83AsrRcửa củaej kejhu Bun4g5nhà mejáy b83AsrRỏ 83AsrRhoang queejn thBun4g5uộc được83AsrR ejmở Bun4g5ra thônnYsK6 bạo.

Cảnh tượn83AsrRg lBun4g5úc Bun4g5này, nnYsK6dường 83AsrRnhư đangBun4g5 táiBun4g5 Bun4g5diễn nnYsK6khung cảnhej hannYsK6i 83AsrRnăm trước…nnYsK6 MBun4g5inh VỹBun4g5 đứnBun4g5g trướcej cửannYsK6, 83AsrRđôi nnYsK6mắt nnYsK6lạnh lnnYsK6ùng liBun4g5ếc sBun4g5ơ cảBun4g5nh vBun4g5ật xuBun4g5ng Bun4g5quanh, nơ83AsrRi nàyBun4g5 đãBun4g5 thậtej Bun4g5sự quánnYsK6 queejn tnnYsK6huộc 83AsrRvới a83AsrRnh… và83AsrR đếnBun4g5 tậnnnYsK6 lú83AsrRc nàyej, nóBun4g5 cũejng khônBun4g5g Bun4g5hề Bun4g5thay đổi,ej c83AsrRhỉ một83AsrR khônejg nnYsK6gian trốnnYsK6ng rỗngBun4g5 m83AsrRang diệnnYsK6n Bun4g5tích cựcnnYsK6 lớn,Bun4g5 đồngBun4g5 thờnnYsK6i đem83AsrR đế83AsrRn cejho ngưBun4g5ời knnYsK6hác cảBun4g5m gejiác ớejn lạejnh chạnnYsK6y dọcej sốejng lưng.

Đưa cônnYsK6 ejấy đếnej 83AsrRnơi này…Bun4g5 cnnYsK6uối c83AsrRùng Điền83AsrR HuânnnYsK6 nnYsK6lại Bun4g5định Bun4g5làm 83AsrRgì đây?

Minh VnnYsK6ỹ thejật Bun4g5sự đangBun4g5 cBun4g5ố Bun4g5gắng kìm83AsrR nénnnYsK6 nỗinnYsK6 l83AsrRo lắng83AsrR đan83AsrRg dângej ejtrào 83AsrRtrong lòn83AsrRg, mấtej Tejhy TBun4g5hy ejđã lànnYsK6 83AsrRquá đủ,nnYsK6 nhưnejg l83AsrRần nejày nnnYsK6ạn nhânnYsK6n lạiej lànnYsK6 ÁBun4g5i Hy…nnYsK6 vnnYsK6ị tríej cejô tronnYsK6ng ejlòng annnYsK6h có83AsrR lẽnnYsK6 Bun4g5còn Bun4g5quan trọnejg h83AsrRơn TBun4g5hy ThnnYsK6y gấpBun4g5 Bun4g5ngàn lần!

Nhất địnhej nnYsK6anh sẽej knnYsK6hông đứngej 83AsrRyên nhnnYsK6ìn kẻ83AsrR khejác nnYsK6hại chết83AsrR cBun4g5ô trướcBun4g5 mặejt mìnBun4g5h Bun4g5như TBun4g5hy Thy!

Nét mặBun4g5t M83AsrRinh Vejỹ vẫnBun4g5 tỏnnYsK6 Bun4g5ra điềmej tejĩnh hếtnnYsK6 mứ83AsrRc, nhưBun4g5ng troejng đ83AsrRôi mắBun4g5t màuej hổBun4g5 pnnYsK6hách 83AsrRđang 83AsrRánh lên83AsrR nhữngBun4g5 83AsrRtia nBun4g5hìn phnnYsK6ức tạejp đầynnYsK6 83AsrRđau đớn.

Nơi Bun4g5lồng Bun4g5ngực anhnnYsK6, t83AsrRrái tBun4g5im ki83AsrRa đangnnYsK6 đejập mạnhnnYsK6 lejiên hồi,83AsrR vnnYsK6ừa gấpej gáp83AsrR nnYsK6vừa nnYsK6mạnh mẽnnYsK6, tấBun4g5t 83AsrRcả 83AsrRchỉ ejvì snnYsK6ự 83AsrRan ejnguy củaBun4g5 ÁiBun4g5 Hy.

Hạo nnYsK6Thần đứngej 83AsrRsau MinnYsK6nh Vỹ,83AsrR Bun4g5cũng đưa83AsrR đônnYsK6i m83AsrRắt dòBun4g5 xénnYsK6t một83AsrR lượt83AsrR xBun4g5ung nnYsK6quanh khunnnYsK6g c83AsrRảnh nnYsK6trước 83AsrRmắt, đejây… Bun4g5là nnYsK6nơi đãej nnYsK6từng tưejớc đnnYsK6i sinnnYsK6h mạn83AsrRg củannYsK6 đứannYsK6 ejem Bun4g5gái đBun4g5áng yBun4g5êu mà83AsrR cnnYsK6ậu 83AsrRhết mejực yBun4g5êu thương.

Cả ejngười 83AsrRHạo ThầnnnYsK6 khẽBun4g5 r83AsrRun lê83AsrRn, nhưn83AsrRg ejsau đó83AsrR Bun4g5lại đượcnnYsK6 Bun4g5vẻ nnYsK6bề ngoàiBun4g5 Bun4g5mạnh mẽnnYsK6 ejche khuất.

Người cnnYsK6on Bun4g5gái ấy83AsrR, nnYsK6bản ejsao của83AsrR T83AsrRhy ejThy, mộtnnYsK6 lầnnnYsK6 nữnnYsK6a lBun4g5ại trBun4g5ở thànhBun4g5 nnnYsK6ạn nejhân nnYsK6tái di83AsrRễn chBun4g5o vởnnYsK6 kBun4g5ịch đẫmej máuej nàejy ư?

Khung cảnhBun4g5 Bun4g5tĩnh lặnBun4g5g đếnnnYsK6 ngạejt thejở, nhưng83AsrR vẫnnnYsK6 khôngBun4g5 hề83AsrR cóBun4g5 bấtej kỳ83AsrR động83AsrR tBun4g5ĩnh bấBun4g5t thườngBun4g5 nào83AsrR cả…

Một dán83AsrRg ngườiBun4g5 trnnYsK6ong bBun4g5ộ vesBun4g5t đe83AsrRn từBun4g5 tBun4g5rong toánnYsK6n cBun4g5ận vệnnYsK6 phíannYsK6 sBun4g5au c83AsrRhợt cấtnnYsK6 83AsrRbước, gấp83AsrR Bun4g5gáp nhưBun4g5 muốn83AsrR vượtBun4g5 nnYsK6qua mặ83AsrRt MinnYsK6nh Vỹej mBun4g5à 83AsrRxông v83AsrRào 83AsrRbên trong.

Ngay ejlập tức,nnYsK6 Mi83AsrRnh Vỹ83AsrR đã83AsrR 83AsrRđưa 83AsrRtay chặnBun4g5 nganBun4g5g trướcBun4g5 mặ83AsrRt VnnYsK6ĩnh Bun4g5Kỳ, động83AsrR tácej nnnYsK6hẹ nhànnnYsK6g Bun4g5và dứnnYsK6t khoát.

“Quay Bun4g5về đúnnnYsK6g vịej trí,ej t83AsrRôi Bun4g5chưa 83AsrRhề rBun4g5a lệnhnnYsK6 ch83AsrRo cậu83AsrR vàejo.” AnnnYsK6h ejnói đều83AsrR đều,83AsrR 83AsrRkhông hềej ngo83AsrRảnh mặtej lejại Bun4g5phía snnYsK6au, từnnYsK6 83AsrRtừ hạej tnnYsK6ay xuống.

Vĩnh KỳnnYsK6 cejúi tejhấp đầunnYsK6, l83AsrRùi dầnBun4g5 vềnnYsK6 phíannYsK6 saunnYsK6, nnYsK6hoà vàBun4g5o 83AsrRtoán cậnBun4g5 vBun4g5ệ 83AsrRđang tonnYsK6ả reja nnYsK6sát kh83AsrRí nnnYsK6gút trời.

Đến nnYsK6lúc nà83AsrRy, VBun4g5ĩnh KỳBun4g5 bắnnYsK6t đnnYsK6ầu cảBun4g5m thấnnYsK6y hốiej hậejn vìnnYsK6 đã83AsrR kýej tên83AsrR vànnYsK6o bảnej hnnYsK6ợp đồnBun4g5g đaBun4g5ng nằmej trnnYsK6ong ejtay Mi83AsrRnh Vỹ.

Muốn nnYsK6tham g83AsrRia Bun4g5vào tổnnYsK6 chức83AsrR ejvà 83AsrRcó cơej hộnnYsK6i ejbảo vệ83AsrR cBun4g5ho Áeji HBun4g5y, VĩnnnYsK6h 83AsrRKỳ đ83AsrRã đồBun4g5ng ýnnYsK6 đểej Mi83AsrRnh Vỹej đặ83AsrRt reja mộtej bảnBun4g5 hợnnYsK6p đồngej sinBun4g5h tử.

Theo đ83AsrRó, VĩBun4g5nh Kejỳ 83AsrRphải tnnYsK6uân thejeo mệnhBun4g5 lệ83AsrRnh cejủa nnYsK6Minh VỹnnYsK6 Bun4g5vô điề83AsrRu kiệBun4g5n, cũBun4g5ng nhưej sựBun4g5 sốnnYsK6ng cBun4g5hết củaBun4g5 VĩBun4g5nh Bun4g5Kỳ d83AsrRo MinnnYsK6h VỹnnYsK6 nnYsK6toàn qBun4g5uyền quyế83AsrRt định.

Hơn hết,nnYsK6 83AsrRđiều khonnYsK6ản cấBun4g5m kejỵ tr83AsrRong hBun4g5ợp ejđồng đươngBun4g5 nBun4g5hiên lànnYsK6 phBun4g5ải gi83AsrRữ khoản83AsrRg cáchBun4g5 nejhất địnBun4g5h vớeji Áeji Hejy, chỉej cầnnYsK6n t83AsrRuân thennYsK6o đúngnnYsK6 nhữ83AsrRng đinnYsK6ều k83AsrRhoản troejng h83AsrRợp đ83AsrRồng, Vĩ83AsrRnh nnYsK6Kỳ sẽ83AsrR đượcej đàejo tạoej bàiBun4g5 bejản vnnYsK6à ejthực hiệnBun4g5 dunnYsK6y 83AsrRnhất mụcBun4g5 nnYsK6tiêu 83AsrRđược kềnnYsK6 cậnBun4g5 và83AsrR bnnYsK6ảo vnnYsK6ệ cô.

Về Bun4g5phần mìnBun4g5h, Mejinh VỹBun4g5 dĩBun4g5 nhiejên bi83AsrRết rBun4g5õ 83AsrRVĩnh KBun4g5ỳ nnYsK6sẽ khôejng bBun4g5ao gi83AsrRờ lnnYsK6àm tổn83AsrR hạBun4g5i đến83AsrR 83AsrRÁi HynnYsK6, đặc83AsrR Bun4g5biệt Bun4g5là tìnBun4g5h hìnhnnYsK6 hiệnnnYsK6 gBun4g5iờ 83AsrRcũng đan83AsrRg rnnYsK6ất cầnnnYsK6 mộnnYsK6t ngườ83AsrRi cóej ejthể ejđặt snnYsK6ự ejan tonnYsK6àn cBun4g5ủa vnnYsK6ợ mì83AsrRnh l83AsrRên hejàng đầ83AsrRu, nnYsK6và Vĩn83AsrRh KnnYsK6ỳ nnYsK6hội tụnnYsK6 nnYsK6đủ 83AsrRtất Bun4g5cả c83AsrRác điều83AsrR kiệnej trên.

Nếu khô83AsrRng vejì nejhững qu83AsrRy tejắc địnhej đoạejt 83AsrRsự nnYsK6sống chếtnnYsK6 ejcủa mìnhnnYsK6, bejất chấpej mọ83AsrRi trởnnYsK6 Bun4g5ngại, Bun4g5Vĩnh nnYsK6Kỳ sẽBun4g5 lập83AsrR tứ83AsrRc t83AsrRìm đ83AsrRến bênnYsK6n Áiej HBun4g5y Bun4g5mà ô83AsrRm tejhật cnnYsK6hặt Bun4g5vào lòng.

Nhưng quyềnnYsK6n hạnej c83AsrRủa bnnYsK6ản 83AsrRhợp đồngBun4g5 knnYsK6ia… nnYsK6không ejcho phépnnYsK6 Vejĩnh K83AsrRỳ là83AsrRm thế.

Và nếuej thậtej 83AsrRsự Vĩnhej KnnYsK6ỳ c83AsrRó tBun4g5hể nnYsK6ôm lấy83AsrR ejÁi HynnYsK6, thì83AsrR đnnYsK6ôi t83AsrRay củaej ngBun4g5ười connYsK6n nnYsK6gái ấynnYsK6 cũngnnYsK6 snnYsK6ẽ nhẫ83AsrRn tâejm đẩyBun4g5 VĩnnYsK6nh KnnYsK6ỳ nnYsK6ra xa…83AsrR nnYsK6vì ejvòng 83AsrRtay mejà cô83AsrR cần,Bun4g5 vốnej dejĩ khôngnnYsK6 phả83AsrRi Bun4g5là vòng83AsrR tBun4g5ay của83AsrR Vĩ83AsrRnh Kỳ.

Minh 83AsrRVỹ nhíBun4g5u màejy nhìnej vào83AsrR khoejảng nnYsK6không trướ83AsrRc 83AsrRmặt, đôi83AsrR ejchân nnYsK6bắt đầ83AsrRu cấnnYsK6t bejước tiếnBun4g5 vàBun4g5o bênnnYsK6 tr83AsrRong, nnYsK6kèm tBun4g5heo giọngBun4g5 r83AsrRa lệnh.

“Trừ 83AsrRHạo ejThần, nnnYsK6hững ngườiBun4g5 cnnYsK6òn lạiej knnYsK6hông đượcej vàBun4g5o troBun4g5ng.” Th83AsrReo t83AsrRình hình83AsrR ejhiện 83AsrRtại, tnnYsK6ốt Bun4g5hơn làBun4g5 càn83AsrRg íejt ngườBun4g5i vàoej sẽ83AsrR cànnnYsK6g tốt.

Bước nnYsK6chân Mi83AsrRnh Vỹej 83AsrRvà HạnnYsK6o ThầBun4g5n tiếejn vàejo b83AsrRên nnYsK6trong, 83AsrRgấp ejgáp ejnhư đa83AsrRng Bun4g5lo sợBun4g5 mìBun4g5nh sẽnnYsK6 đnnYsK6ánh mất83AsrR 83AsrRmột ejthứ cự83AsrRc kỳej q83AsrRuan trọng.

Bên ngoàiBun4g5, Vejĩnh Bun4g5Kỳ đứngej lẫnnnYsK6 ejtrong toáBun4g5n c83AsrRận vệ,83AsrR đôi83AsrR mejắt xBun4g5uất hiệ83AsrRn nnnYsK6hững ánBun4g5h nhìnBun4g5 nnYsK6u uất.

“Tịnh nnYsK6Nhi, cejho eBun4g5m ejnày.” 83AsrRTriết DBun4g5ạ nnnYsK6ắm lấyej bànnYsK6n taejy củBun4g5a Tịnh83AsrR NhBun4g5i, Bun4g5sau đóej đặtej vàoej lòng83AsrR ejbàn tBun4g5ay mộejt chiejếc đồngBun4g5 hồ83AsrR c83AsrRát bejé xíunnYsK6 mà83AsrRu đen.

“Sao lạ83AsrRi nnYsK6là mà83AsrRu đen?”83AsrR Tịnejh 83AsrRNhi nhí83AsrRu màyBun4g5 nh83AsrRìn Bun4g5chiếc đồngej hồBun4g5 cBun4g5át đBun4g5ang nằejm ejgọn tronnYsK6ng nnYsK6tay, giọngnnYsK6 điệuBun4g5 cóej 83AsrRchút khnnYsK6ó chịu.

“Vì màunnYsK6 đeejn hBun4g5ợp vớinnYsK6 eBun4g5m hơn…”nnYsK6 GươngnnYsK6 mặtej 83AsrRTriết nnYsK6Dạ thoánejg b83AsrRuồn, nnYsK6sau đnnYsK6ó nởnnYsK6 Bun4g5một 83AsrRnụ cBun4g5ười gnnYsK6ượng, cóej lBun4g5ẽ đâynnYsK6 lejà Bun4g5lần cunnYsK6ối TriếnnYsK6t Dạej đượcej gầnnnYsK6 Bun4g5Tịnh Bun4g5Nhi. “…nnYsK6 nnYsK6Nếu annYsK6i Bun4g5đó 83AsrRhoặc cejó việcej gì83AsrR khBun4g5iến eejm buồ83AsrRn, cứnnYsK6 lậ83AsrRt n83AsrRgược chiếcBun4g5 ejđồng hồnnYsK6 cátnnYsK6 ejnày lạiBun4g5, ennYsK6m snnYsK6ẽ nnYsK6cảm thấy83AsrR d83AsrRễ chịeju hơn.”

“Tại Bun4g5sao eejm lạinnYsK6 phảeji lậ83AsrRt ngượcnnYsK6 cá83AsrRi ejthứ vejô nnnYsK6ghĩa này83AsrR tnnYsK6rong knnYsK6hi ennYsK6m đãBun4g5 cóBun4g5 anh?ej” T83AsrRịnh ejNhi phụn83AsrRg phBun4g5ịu, đưeja ta83AsrRy đấmBun4g5 đấmnnYsK6 vBun4g5ào ngự83AsrRc TriếnnYsK6t Dạ,Bun4g5 nejét mặtnnYsK6 Bun4g5vô Bun4g5cùng nnYsK6khó 83AsrRchịu. “Này!Bun4g5 Bun4g5Thấy khejông? nnYsK6Mỗi l83AsrRần 83AsrRem khôngej v83AsrRui nnYsK6anh cứBun4g5 83AsrRđể ennYsK6m đánh83AsrR annYsK6nh vàiBun4g5 cái83AsrR làej được.”

“Không hềnnYsK6 vôej nghnnYsK6ĩa.” Tri83AsrRết DạBun4g5 lậnnYsK6p 83AsrRtức lejên tiếngBun4g5 ph83AsrRủ địn83AsrRh, tejrên mônnYsK6i Bun4g5nở mộtej ejnụ ejcười caBun4g5y nnYsK6đắng. ej“Chỉ cầ83AsrRn e83AsrRm Bun4g5lật ngượnnYsK6c đồngnnYsK6 hồnnYsK6 cánnYsK6t Bun4g5theo tnnYsK6ruyền thuyếtnnYsK6, ejem sẽBun4g5 thấy83AsrR thaejnh thảejn hơn.”

“Em khônnnYsK6g cầejn biết!”83AsrR Bun4g5Tịnh Nheji đư83AsrRa nnYsK6tay ônnYsK6m lấejy đBun4g5ầu, bướngBun4g5 bejỉnh hétnnYsK6 lê83AsrRn… ejđôi kejhi Tejriết DạnnYsK6 luejôn hBun4g5ành xửej mộtej Bun4g5cách khó83AsrR hnnYsK6iểu, khôngnnYsK6 giốnnYsK6ng vớiBun4g5 annYsK6nh thường83AsrR nBun4g5gày chBun4g5út nào.

“Sắp tớBun4g5i…” Đểej ejmặc Tejịnh NnnYsK6hi cứ83AsrR li83AsrRên tejục đấmBun4g5 vàoBun4g5 ngườeji, Triếejt 83AsrRDạ siBun4g5ết chặtej vònnnYsK6g nnYsK6tay hơn,Bun4g5 nhưnnYsK6 đa83AsrRng cnnYsK6ố gejắng cảm83AsrR nhậnBun4g5 83AsrRhơi ấm83AsrR củBun4g5a ngư83AsrRời mìnhej ejđang bảoej vệnnYsK6 tronejg vòejng tayej. “…nnYsK6 83AsrRcó ejlẽ a83AsrRnh khBun4g5ông thnnYsK6ể ởej cạnBun4g5h eBun4g5m đư83AsrRợc nBun4g5ữa, annYsK6nh phBun4g5ải đinnYsK6 xa.”

“Mặc aejnh, 83AsrRanh nnYsK6cứ đnnYsK6i ejluôn cũng83AsrR đBun4g5ược, ennYsK6m kBun4g5hông cầejn anejh bảonnYsK6 vBun4g5ệ!” D83AsrRường nhnnYsK6ư đãnnYsK6 quá83AsrR mứcej chịunnYsK6 nnYsK6đựng, Tịnhej NnnYsK6hi tBun4g5ức g83AsrRiận quátej lê83AsrRn, ngoảnhBun4g5 mặtej saejng hướnBun4g5g khácBun4g5 gejiận dỗi…nnYsK6 aeji nnYsK6cho phépnnYsK6 83AsrRTriết DBun4g5ạ 83AsrRđược quyềnej rờBun4g5i xnnYsK6a TịnhBun4g5 Bun4g5Nhi ejcơ chứ?

“Có lẽ…nnYsK6 ejlần nnYsK6này sẽnnYsK6 khôngej ejtrở nnYsK6về nữa…”Bun4g5 Đ83AsrRôi môiBun4g5 TrBun4g5iết Dạej khẽBun4g5 mejấp máyBun4g5, phánnYsK6t r83AsrRa ejmột câuej nóiej nhỏ,ej rấtej nhỏ…nnYsK6 vBun4g5à dĩBun4g5 nhiênnYsK6n, TịnhBun4g5 Bun4g5Nhi hoàBun4g5n Bun4g5toàn khôngej th83AsrRể ng83AsrRhe đượBun4g5c cBun4g5âu Bun4g5nói đejầy nnYsK6đau 83AsrRđớn ấy.

Truyền thuy83AsrRết đồngnnYsK6 hồ83AsrR ceját sao?