Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để tpgxanh gầnMMxZ bM4pDên em

Một vM4pDiên đạnUSeF sượM4pDt thẳntpgxg tpgxqua ngườiM4pD MMxZÁi HM4pDy USeFtừ tpgxphía USeFsau, đFJW8áp M4pDđúng vàtpgxo khẩutpgx USeFsúng tpgxcô đFJW8ang ctpgxhĩa vàFJW8o đầuFJW8 vẫnUSeF MMxZchưa kM4pDịp bóMMxZp FJW8còi khiếM4pDn ktpgxhẩu súntpgxg bậtFJW8 rFJW8a khỏiM4pD tUSeFay USeFcô FJW8và rơtpgxi xuFJW8ống nềnMMxZ M4pDđất mộtFJW8 cáchtpgx “hMMxZoành tráng”.

“Đích đFJW8ến ttpgxiếp thtpgxeo sẽMMxZ lMMxZà em…”M4pD MiFJW8nh VFJW8ỹ vtpgxẫn gFJW8iơ khẩM4pDu FJW8súng trêtpgxn tMMxZay vềFJW8 phíaUSeF M4pDÁi FJW8Hy đFJW8ang FJW8bất tpgxđộng, FJW8đôi mắM4pDt vtpgxằn nFJW8ộ khtpgxí, MMxZanh tiếFJW8p tụUSeFc lM4pDên đạnM4pD tpgxcho khẩM4pDu súnFJW8g trontpgxg taUSeFy, tầmMMxZ ngắmUSeF hiệntpgx giờM4pD đãM4pD ctpgxhuyển từtpgx khẩuM4pD súngtpgx kMMxZia tpgxsang ÁFJW8i USeFHy, “…tpgx eUSeFm khôngMMxZ cóFJW8 quyềFJW8n tựMMxZ kếtM4pD thúctpgx ctpgxuộc sốngtpgx cMMxZủa chínhtpgx USeFmình, vM4pDì ngườiFJW8 dMMxZuy nhấtM4pD đượcFJW8 quyềnM4pD gM4pDiết etpgxm làFJW8 anh!”

Minh VFJW8ỹ nhíMMxZu màMMxZy nhFJW8ìn M4pDÁi HUSeFy, nhưUSeFng lọMMxZt vàotpgx tầmMMxZ MMxZmắt ctpgxhỉ cóMMxZ MMxZduy nhtpgxất bFJW8óng dántpgxg nUSeFhỏ bFJW8é đóM4pD MMxZtừ phFJW8ía satpgxu, MMxZtrông thậttpgx tpgxđơn độM4pDc vM4pDà lạcFJW8 lõngUSeF troUSeFng khônMMxZg USeFgian tĩnM4pDh lặng.

Cô bấtMMxZ động,tpgx trênUSeF gươFJW8ng MMxZmặt tpgxvẫn còM4pDn lưtpgxu lạM4pDi M4pDmột vệttpgx nướFJW8c M4pDdài, USeFđôi mFJW8ắt vUSeFô đM4pDịnh đangM4pD dầMMxZn đượcMMxZ phủtpgx tMMxZhêm mtpgxột lớFJW8p FJW8sương USeFmờ nhạt.

Ông HàMMxZn chFJW8o mộttpgx taUSeFy vàM4pDo tpgxtúi, sUSeFau tpgxđó lạtpgxi nMMxZhìn chằmFJW8 chặpUSeF vàM4pDo ngườiFJW8 tpgxcon gáiFJW8 trưMMxZớc mặt.

Sự lUSeFựa chUSeFọn tUSeFhứ ba?

Là tM4pDự giếttpgx chUSeFính mìntpgxh đểUSeF khtpgxỏi phảM4pDi M4pDđối mặttpgx sao?

Gương mặtFJW8 ôngFJW8 phUSeFảng pFJW8hất mFJW8ột nụMMxZ cườiM4pD hàitpgx MMxZlòng, vìtpgx dtpgxù chtpgxo ÁiMMxZ FJW8Hy cótpgx lựaMMxZ chọnMMxZ mUSeFột troMMxZng hatpgxi đFJW8iều kiệUSeFn MMxZthì khẩuUSeF súngFJW8 củaMMxZ ônFJW8g cM4pDũng sFJW8ẽ USeFlập tứFJW8c kếtM4pD tpgxthúc sFJW8inh mM4pDạng trướcMMxZ mặt…M4pD vtpgxì côMMxZ tpgxgái USeFnày qFJW8uá tầmFJW8 thường!

Nhưng USeFđiều USeFông tpgxvừa đượcFJW8 tpgxtrông thấMMxZy, quảtpgx thậtMMxZ khFJW8ông thểtpgx lườnMMxZg trFJW8ước MMxZcô béMMxZ nMMxZày M4pDđã sMMxZuy ngFJW8hĩ nM4pDhững gì.

“Quay vM4pDề tpgxbên tôi…”FJW8 MinMMxZh USeFVỹ tpgxnói tpgxđều đềMMxZu, đôFJW8i mắtUSeF sM4pDắc lạnMMxZh đaM4pDng chiếutpgx thẳngUSeF M4pDvào ÁM4pDi M4pDHy USeFkèm theM4pDo mtpgxột MMxZlời yêuMMxZ cầuM4pD “tpgxsiêu trọnMMxZg”, USeF“… chMMxZo tpgxem mườM4pDi giây.”

1s…

2s…

Ái HFJW8y đưM4pDa tatpgxy gạUSeFt vộiM4pD vM4pDết tMMxZích củaUSeF nướcFJW8 mắUSeFt trtpgxên mặtMMxZ mình,FJW8 M4pDtừ tFJW8ừ ngoMMxZảnh mtpgxặt lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn còM4pDn cóM4pD tFJW8hể trởFJW8 tpgxvề FJW8bên USeFanh sao?

Minh VMMxZỹ tpgxvẫn gtpgxiơ kM4pDhẩu súM4pDng trtpgxên tatpgxy vM4pDề phíaUSeF ÁFJW8i HUSeFy, đôUSeFi mắtMMxZ điềmFJW8 tUSeFĩnh lạnhMMxZ lùtpgxng qtpgxuan sátFJW8 M4pDtừng FJW8cử cUSeFhỉ tiếFJW8p tMMxZheo củaUSeF ngUSeFười FJW8con FJW8gái trUSeFước mặt.

6s…

7s…

Đôi chMMxZân M4pDkia MMxZbắt đMMxZầu nhUSeFấc MMxZlên, nM4pDối tFJW8iếp ttpgxừng bFJW8ước cUSeFhân đếnFJW8 FJW8gần MM4pDinh Vỹ.

Chợt nhữFJW8ng bưtpgxớc cMMxZhân M4pDkia MMxZkhựng lại…

8s…

Ái HMMxZy đưatpgx mắttpgx USeFnhìn MiMMxZnh Vỹtpgx M4pDđang nhíuFJW8 tpgxmày nhMMxZìn mtpgxình, FJW8mím môi,MMxZ M4pDlắc nhẹUSeF đầu.

Chỉ cầnMMxZ thM4pDêm vMMxZài bưFJW8ớc nữtpgxa MMxZthôi, vàiUSeF bướcFJW8 nữatpgx thMMxZì ctpgxô sMMxZẽ lạMMxZi cóFJW8 thểFJW8 chạmMMxZ M4pDvào MinFJW8h Vỹ…USeF nM4pDhưng M4pDcô lạitpgx hoFJW8àn toMMxZàn đứngUSeF bấttpgx động,MMxZ mộMMxZt giọngMMxZ MMxZnói ntpgxhẹ nhàngMMxZ tpgxcất tpgxlên vớiMMxZ mUSeFột âmUSeF vựcM4pD tronM4pDg thanh.

“Em… khônMMxZg lFJW8àm được.”

Chính ÁM4pDi USeFHy còntpgx khôtpgxng hiểtpgxu mìnhMMxZ đtpgxang nMMxZói vàM4pD làmUSeF gFJW8ì, cM4pDhỉ biếtUSeF nếFJW8u lạtpgxi dUSeFựa dMMxZẫm USeFvào MFJW8inh tpgxVỹ, mìntpgxh stpgxẽ hoàntpgx totpgxàn MMxZmất phươngMMxZ hướng…

… kUSeFhông thểM4pD tUSeFrở tpgxnên M4pDmạnh mẽMMxZ hơnUSeF đượcM4pD nữaFJW8 M4pDvà quFJW8en dFJW8ần vớtpgxi sựFJW8 bảMMxZo FJW8vệ củaFJW8 anh.

9s…

10s…

Khẩu tpgxsúng tronUSeFg taUSeFy MFJW8inh VM4pDỹ thoánUSeFg ruMMxZn lên,tpgx ngónMMxZ taUSeFy đM4pDang FJW8dần MMxZghì lUSeFấy tpgxcò súngM4pD, chuẩnFJW8 bFJW8ị mộttpgx hướUSeFng bUSeFắn ntpgxhất định.

Chỉ cầnUSeF bướcMMxZ đếnFJW8 bêtpgxn FJW8Minh Vỹ,USeF ltpgxiệu MMxZcó khótpgx quáFJW8 không?

“Một bướcMMxZ, rồM4pDi ltpgxại thFJW8êm FJW8một bước…

… cFJW8ó quMMxZá M4pDkhó đtpgxể M4pDem bướctpgx đếtpgxn gầnMMxZ anh?”

*Cạch*

Khẩu súFJW8ng tM4pDrong ttpgxay Mintpgxh USeFVỹ rơiMMxZ tựtpgx MMxZdo xuốntpgxg tpgxmặt đấM4pDt lạnhFJW8 lẽoM4pD, lầnUSeF nMMxZày ngưFJW8ời ctpgxất FJW8bước lạitpgx làtpgx anh!

Một MMxZbước… htpgxai bướcFJW8… USeFba bước…

Minh VỹMMxZ đứngUSeF đốiFJW8 diệnMMxZ M4pDvới ÁM4pDi Hytpgx, USeFanh gấpUSeF gápMMxZ MMxZôm cUSeFô tpgxvào FJW8lòng, gụcM4pD mặtM4pD lênFJW8 bMMxZờ M4pDvai nhỏM4pD bM4pDé kia.

“Nếu khônM4pDg tFJW8hể qUSeFuay vềM4pD vớUSeFi tôi,tpgx USeFthì hãyM4pD đểMMxZ tôMMxZi bướcMMxZ M4pDđến bênM4pD em.tpgx” MiUSeFnh VM4pDỹ siFJW8ết tpgxchặt vònUSeFg USeFtay M4pDhơn, M4pDcảm gtpgxiác kUSeFhi cUSeFhĩa súUSeFng vMMxZào chMMxZính ngườiUSeF cMMxZon FJW8gái mìnhMMxZ ytpgxêu thưtpgxơng quảFJW8 USeFthật rấtUSeF M4pDđau đớn.

Ái FJW8Hy đưMMxZợc Mitpgxnh VỹUSeF ôUSeFm gọM4pDn tpgxtrong tayUSeF, bấFJW8t giátpgxc haM4pDi bànFJW8 taUSeFy đantpgxg btpgxuông tM4pDhõng vMMxZô thứM4pDc đưM4pDa lêtpgxn, vtpgxốn đMMxZịnh đápUSeF lạiMMxZ anhM4pD, cFJW8ảm nhậM4pDn rMMxZõ hUSeFơi ấMMxZm FJW8từ phíFJW8a M4pDbên FJW8kia hơnMMxZ, nhưtpgxng hàFJW8nh độnM4pDg ấyUSeF bỗngMMxZ dưUSeFng ktpgxhựng lạMMxZi, sFJW8au đótpgx FJW8nhanh ttpgxay đẩtpgxy anhra.

“Xin lMMxZỗi vtpgxì đãtpgx đếnM4pD làM4pDm phiềMMxZn aM4pDnh, FJW8em sẽUSeF vềtpgx nhà.”M4pD ÁMMxZi FJW8Hy FJW8quay mặFJW8t saFJW8ng USeFhướng khUSeFác M4pDtránh áFJW8nh nhìUSeFn tpgxcủa MUSeFinh Vỹ,tpgx nMMxZhờ vậyUSeF nêMMxZn khôFJW8ng tFJW8hể thấFJW8y đưUSeFợc từMMxZ USeFđôi mắM4pDt ktpgxia đangUSeF hằnUSeF M4pDsâu mtpgxột nMMxZỗi tM4pDuyệt vọngtpgx cùnUSeFg cực.

Ái HUSeFy vừaM4pD rờiUSeF kM4pDhỏi vònMMxZg tUSeFay củaUSeF MinFJW8h tpgxVỹ, lậpM4pD ttpgxức FJW8chạy M4pDra khỏiUSeF pFJW8hòng, btpgxóng dánM4pDg MMxZông HM4pDàn cũngUSeF khôngMMxZ MMxZcòn hiUSeFện dMMxZiện tpgxở đó.

Anh lạiM4pD trởtpgx nênM4pD đtpgxơn độMMxZc trotpgxng cM4pDăn MMxZphòng tậpMMxZ bắntpgx lạFJW8nh lMMxZẽo, mFJW8ột chúMMxZt FJW8gì đUSeFó M4pDở tpgxtrái tMMxZim đangUSeF MMxZnhói lênMMxZ từngtpgx đợttpgx đtpgxau đớn.

Bước nhaFJW8nh rtpgxa ktpgxhỏi cătpgxn biệtpgxt thtpgxự MMxZcủa M4pDtổ chFJW8ức KnighMMxZt, trontpgxg lòngFJW8 Átpgxi HM4pDy chợttpgx cMMxZảm thtpgxấy vFJW8ô cùngUSeF bấM4pDt an.

Một USeFphần lUSeFại cảMMxZm thtpgxấy âM4pDn hậUSeFn M4pDvì cáchMMxZ M4pDcư xửtpgx USeFxa cFJW8ách vừaFJW8 rFJW8ồi vớitpgx FJW8Minh Vỹ.

Nhưng chỉMMxZ cầnM4pD MMxZở bM4pDên anFJW8h, ctpgxô M4pDđã quM4pDên cácMMxZh tpgxtự mìnMMxZh đứnFJW8g dtpgxậy, quUSeFên cácMMxZh tựMMxZ FJW8bảo vệUSeF M4pDchính mìtpgxnh… vàtpgx quênUSeF cM4pDả cátpgxch làmFJW8 tổnMMxZ tM4pDhương MMxZngười khác.

Bước nMMxZhanh trtpgxên M4pDcon đườnUSeFg vắngMMxZ USeFvẻ, ÁiM4pD FJW8Hy ctpgxứ thếMMxZ cM4pDhìm vàUSeFo nhữngM4pD dòUSeFng suMMxZy tUSeFư tpgxhiện tại.

Một chiếcUSeF MMxZBMW USeFmàu đenUSeF dFJW8ừng lạM4pDi trưFJW8ớc mUSeFặt MMxZÁi Htpgxy, mộM4pDt đUSeFộng ttpgxác nhFJW8anh taFJW8y lôtpgxi mạntpgxh cFJW8ô MMxZvào xeMMxZ, M4pDấn vàoMMxZ ghế.

Ái HUSeFy vẫnM4pD chUSeFưa tpgxkịp hiM4pDểu chuyệnFJW8 MMxZgì đaUSeFng M4pDxảy FJW8ra, MMxZcả ngưM4pDời M4pDhoàn toàM4pDn mấMMxZt điMMxZ cảMMxZm giáctpgx, chợttpgx mộtUSeF tpgxchiếc khănM4pD đượM4pDc đưMMxZa lêMMxZn bFJW8ịt tpgxchặt M4pDmiệng FJW8cô lạFJW8i, M4pDmặc FJW8cho côtpgx rMMxZa sứcMMxZ đẩytpgx bMMxZàn tpgxtay đangMMxZ ấMMxZn tpgxmạnh cM4pDhiếc khăM4pDn kFJW8ia ra.

1s…

2s…

Trước tpgxmắt ÁM4pDi MMxZHy bỗngUSeF tMMxZrở nêUSeFn M4pDmờ nhạt,MMxZ cảtpgx ngFJW8ười rơFJW8i FJW8vào trạMMxZng tháiM4pD mệtM4pD mỏi,FJW8 hMMxZàng mMMxZi dàitpgx cứM4pD tM4pDừ tMMxZừ rUSeFũ xuống,M4pD USeFche khuấtFJW8 đôiUSeF mMMxZắt màUSeFu nâM4pDu trFJW8ong sáng.

Bàn tpgxtay USeFkia ctpgxũng tpgxdần MMxZthả lMMxZỏng, chiếcFJW8 khăFJW8n FJW8cũng đượcUSeF nFJW8âng lMMxZên, mtpgxột nụtpgx cM4pDười nửM4pDa MMxZmiệng quM4pDen thuMMxZộc hiFJW8ện trênMMxZ tpgxkhuôn mFJW8ặt củM4pDa kMMxZẻ đFJW8ang nMMxZgồi kMMxZề cậUSeFn bFJW8ên cô.

“Làm ttpgxốt M4pDlắm.” BMMxZàn ttpgxay ntpgxgười ấUSeFy vuốMMxZt tpgxnhẹ MMxZmái FJW8tóc MMxZcủa ÁM4pDi FJW8Hy, nụMMxZ cườiUSeF đtpgxộc đoánM4pD M4pDkia ngàytpgx USeFcàng trởMMxZ M4pDnên USeFrõ M4pDnét hơnM4pD batpgxo giờM4pD tpgxhết. tpgx“Cuối cùtpgxng FJW8cũng đếntpgx ngàyUSeF này.”

Chiếc FJW8BMW laMMxZo đi…

“Điền HuâFJW8n tpgxà, USeFxin M4pDlỗi atpgxnh, nhưnMMxZg ngườiMMxZ etpgxm thậtpgxt sựUSeF yêFJW8u làMMxZ MiFJW8nh Vỹ.”tpgx MộMMxZt giM4pDọng nM4pDói nMMxZhẹ nhM4pDàng cấttpgx lFJW8ên, btpgxàn M4pDtay nhỏFJW8 nMMxZhắn đantpgxg MMxZđặt nhFJW8ẹ USeFlên taMMxZy ĐiềnUSeF Huântpgx, gưUSeFơng mặtpgxt trM4pDắng hồngFJW8 từM4pD phUSeFía bêM4pDn kiFJW8a đanMMxZg nởtpgx mộtUSeF nụUSeF MMxZcười gượngFJW8 gạo.

“Em… chMMxZọn hắntpgx? NgưUSeFời màtpgx MMxZem khôM4pDng cóUSeF quyM4pDền đượM4pDc M4pDyêu sao?”FJW8 tpgxCâu trảtpgx lờitpgx MMxZkia khiFJW8ến tráiUSeF tMMxZim ĐM4pDiền HMMxZuân nhưtpgx ngừngMMxZ đập,MMxZ đôiM4pD môitpgx khFJW8ó khătpgxn lắM4pDm mớiM4pD tUSeFhốt rFJW8a đượcFJW8 nhữngM4pD tpgxcâu hỏiMMxZ ngMMxZhi hoặc.

Năm năm…

Một quMMxZãng M4pDthời USeFgian qutpgxá dàiM4pD cFJW8ho tpgxmột mốiFJW8 USeFtình đơntpgx phương,MMxZ quFJW8á ngắntpgx chFJW8o nhữM4pDng kFJW8hoảnh khắcM4pD tpgxđược gFJW8ần bêM4pDn cạnhUSeF ngườiUSeF cotpgxn gáiUSeF ấy.

Điền MMxZHuân tpgxđã FJW8luôn dõUSeFi thM4pDeo duUSeFy nhấtpgxt mộtMMxZ btpgxóng hMMxZình, âUSeFm thầmMMxZ FJW8đem đếnUSeF cM4pDho nFJW8gười coM4pDn gáUSeFi màUSeF mFJW8ình ytpgxêu thươnUSeFg nhữngFJW8 gUSeFì tốtpgxt đẹpUSeF nhất.

Chỉ cầnMMxZ trêtpgxn gM4pDương tpgxmặt kiM4pDa nởFJW8 mộUSeFt nụM4pD ctpgxười FJW8hạnh phúc,FJW8 Điềntpgx HM4pDuân tpgxcó FJW8thể tpgxđánh đtpgxối tấtMMxZ tpgxcả đểtpgx gtpgxiữ nFJW8ụ M4pDcười M4pDấy USeFmãi USeFmãi hiệntpgx diệnUSeF tpgxtrên USeFđôi môUSeFi tpgxxinh xắnUSeF ấyUSeF, tpgxthậm chíM4pD đánhM4pD đổiUSeF cảtpgx sFJW8inh M4pDmệnh củatpgx ctpgxhính mình.

Nhưng M4pDđáp lạiUSeF tìMMxZnh cMMxZảm chM4pDân thàUSeFnh ấFJW8y, M4pDchỉ làUSeF htpgxai USeFtừ “xinM4pD lỗi”tpgx vôFJW8 cùntpgxg ngắFJW8n M4pDgọn, đủMMxZ sứcUSeF M4pDdập tFJW8ắt tFJW8ia MMxZhy vọngM4pD cuMMxZối MMxZcùng trotpgxng tráiFJW8 tiFJW8m đMMxZang khôtpgxng FJW8ngừng ttpgxhổn tUSeFhức kia.

“Em M4pDkhông tM4pDin tpgxcả MMxZcha vUSeFà dìtpgx đềutpgx khM4pDông chấpM4pD nhậnMMxZ tìnhM4pD cảmMMxZ ctpgxủa MMxZem vàM4pD Mitpgxnh Vỹ,M4pD nFJW8ên MMxZem tFJW8hật sUSeFự rấtpgxt xiUSeFn lỗFJW8i.” CUSeFô M4pDgái kUSeFia vẫnFJW8 tpgxgiữ USeFnụ ctpgxười hốitpgx M4pDlỗi trêMMxZn môitpgx, USeFgương FJW8mặt ttpgxhoáng chúM4pDt tpgxe ngạtpgxi ntpgxhìn ĐiềnUSeF Huân.

Xin lỗi…tpgx xiFJW8n lỗi…

Dường nhưUSeF côtpgx gáitpgx MMxZkia kUSeFhông hềM4pD đMMxZể ýMMxZ đếFJW8n mỗiUSeF lầM4pDn lặptpgx ltpgxại hatpgxi từFJW8 “xitpgxn lỗi”,M4pD tráiFJW8 USeFtim cMMxZủa kFJW8ẻ bạiMMxZ ttpgxrận FJW8trước mặtpgxt lạiUSeF ctpgxàng đauMMxZ hơn.

Nếu chỉtpgx cFJW8ần xtpgxin lỗiMMxZ, tMMxZhì MMxZtại sMMxZao tpgxlại đtpgxặt MMxZra phápMMxZ lM4pDuật lM4pDàm gì?

Điền HuMMxZân M4pDkhông tpgxnói MMxZgì, lặntpgxg lUSeFẽ FJW8quay ngườM4pDi bưUSeFớc đi.MMxZ USeFVốn dĩMMxZ… khôM4pDng tpgxthể níM4pDu tpgxkéo đượcM4pD nUSeFữa, MMxZvì khFJW8ông htpgxề cóFJW8 bắtM4pD đầu…tpgx nêFJW8n ĐiMMxZền HuânFJW8 M4pDkhông đượcUSeF qMMxZuyền đượcMMxZ nMMxZíu kétpgxo htpgxai cUSeFhữ “tìnFJW8h yêu”MMxZ thMMxZiêng liênM4pDg ấy.

Trái tM4pDim tpgxcứ mỗitpgx lúUSeFc mFJW8ột tMMxZhắt lFJW8ại theFJW8o FJW8từng bướFJW8c chtpgxân, đọngtpgx lạMMxZi nhtpgxững M4pDvết tFJW8hương lòM4pDng quMMxZá lớn.

Điền MMxZHuân thậMMxZt FJW8sự khôngM4pD đủtpgx MMxZcao thượMMxZng đtpgxến mtpgxức đứngtpgx yM4pDên lặngFJW8 lẽtpgx dUSeFõi USeFtheo cM4pDô gUSeFái ấyMMxZ mãiFJW8 mãi,M4pD vtpgxà cũngUSeF khUSeFông thểtpgx nàotpgx chúM4pDc pMMxZhúc chFJW8o mốM4pDi tìnhFJW8 huMMxZyết tpgxthống cấmFJW8 kMMxZỵ ấM4pDy được.

Tại saUSeFo lFJW8ại tpgxlà MiUSeFnh Vỹ?

Có nhấMMxZt MMxZthiết phảiM4pD yêutpgx MMxZchính tpgxanh MMxZtrai cM4pDủa mtpgxình không?

Trước mắttpgx ĐiMMxZền HUSeFuân chMMxZỉ cònFJW8 lMMxZưu lạitpgx mộttpgx mtpgxàu M4pDđen đaUSeFu đớntpgx cùngUSeF cựM4pDc, tpgxánh USeFmắt đanMMxZg chứtpgxa đựngUSeF nhMMxZững tiFJW8a nhìnMMxZ oáFJW8n hậUSeFn, từnMMxZg từM4pD từnM4pDg cMMxZhữ đưFJW8ợc gằnMMxZ xuốFJW8ng mộtUSeF cMMxZách mỉatpgx mai.

“Thy ThM4pDy, M4pDem USeFchấp nhậntpgx ănM4pD FJW8trái cấm,MMxZ chứM4pD khôngUSeF chấpM4pD nhậnMMxZ tôiM4pD sao?”

“Chúc MMxZphúc cMMxZho M4pDmối tMMxZình cấmFJW8 kỵtpgx củatpgx em…

… anFJW8h kFJW8hông lUSeFàm được.”

“Đến kM4pDhi nM4pDào aUSeFnh mớM4pDi chịM4pDu lêFJW8n kếtpgx tpgxhoạch đMMxZây?” Mộtpgxt MMxZgiọng nữtpgx cấMMxZt lênFJW8, đtpgxôi mắtFJW8 hưUSeFớng vềFJW8 pMMxZhía tpgxÁi HMMxZy đanFJW8g nhFJW8ắm nghiềFJW8n M4pDđôi mắtM4pD, cảM4pD M4pDhai taFJW8y bịM4pD tróFJW8i chặttpgx ởtpgx phíM4pDa sFJW8au USeFđang ttpgxựa vàoFJW8 tườnMMxZg FJW8an giấc.

“Kế hoạchtpgx vẫnMMxZ đUSeFang thựcUSeF hiệnFJW8 đấM4pDy thôiMMxZ.” NgMMxZười bUSeFên kiFJW8a nhútpgxn nhúntpgx vaiFJW8, thM4pDờ FJW8ơ USeFđưa ántpgxh mắtFJW8 M4pDkhông chútFJW8 MMxZbiểu FJW8cảm nhìnMMxZ USeFvề phtpgxía ÁiUSeF HyFJW8, FJW8ánh nMMxZhìn FJW8phức tạp.

“Thực hiUSeFện? Đứngtpgx M4pDyên mộtUSeF chỗFJW8 gọitpgx USeFlà thtpgxực hiệFJW8n? USeFAnh đantpgxg FJW8đùa à?”USeF Ctpgxô gáMMxZi kUSeFia dườngM4pD nhưtpgx đaMMxZng USeFmất tpgxbình tĩnh,M4pD MMxZtức MMxZgiận USeFquát lêFJW8n, FJW8giọng điFJW8ệu vôtpgx cùnFJW8g kUSeFhó chịu.

“Tịnh NhUSeFi, nMMxZếu muốntpgx tpgxtrả thùM4pD thìtpgx đừngtpgx nFJW8ên vộMMxZi vàngUSeF tpgxnhư thế…”FJW8 ChàFJW8ng tM4pDrai ktpgxia khUSeFoát khoátFJW8 tatpgxy vớitpgx TịnhFJW8 FJW8Nhi, thậtpgxt sựtpgx TịnUSeFh M4pDNhi đMMxZang khUSeFiến tpgxhắn cảmFJW8 M4pDthấy căMMxZng thẳM4pDng hM4pDơn ttpgxrong tpgxviệc thM4pDực hiệnUSeF M4pDkế hoạch,FJW8 “…USeF tpgxcứ đểM4pD yêntpgx tpgxcho bọMMxZn USeFchúng từFJW8 tM4pDừ cảmFJW8 tpgxnhận nỗiFJW8 M4pDđau kM4pDhi mấtMMxZ M4pDđi mộtUSeF MMxZthứ qUSeFuan trọng.”

Ái tpgxHy khótpgx ctpgxhịu M4pDcựa mìnMMxZh, cM4pDả MMxZthân ngtpgxười MMxZcảm tpgxthấy vôtpgx ctpgxùng USeFđau M4pDnhức, hàFJW8ng tpgxmi dUSeFài khẽFJW8 tpgxlay độngFJW8 nhM4pDẹ, FJW8cô từM4pD tUSeFừ héMMxZ mởtpgx đôM4pDi mắt.

Khung cảnhMMxZ mtpgxờ nhạttpgx trướUSeFc mắttpgx FJW8Ái HUSeFy đanMMxZg dầnUSeF trởtpgx nêMMxZn sUSeFắc néUSeFt hơnMMxZ, bầuUSeF khônFJW8g khUSeFí ngộMMxZt ngạtUSeF hiFJW8ện MMxZgiờ khFJW8iến côUSeF MMxZcảm FJW8thấy ktpgxhó tFJW8hở hơntpgx baFJW8o giFJW8ờ hết.

Vẫn cònUSeF trMMxZong tUSeFrạng tháiUSeF M4pDmơ hồ,M4pD côUSeF ngơFJW8 USeFngác đM4pDưa mắtFJW8 nUSeFhìn cảM4pDnh USeFvật xunMMxZg quanh.

“Tỉnh rồiFJW8 à?”M4pD tpgxMột chtpgxất giọngFJW8 tFJW8rầm khànM4pD vantpgxg lên,USeF USeFmột gưtpgxơng mặtFJW8 USeFquen thuộcM4pD lFJW8ọt vàoUSeF tầMMxZm nhMMxZìn ttpgxạm thờM4pDi củtpgxa MMxZÁi Hy.

Điền tpgxHuân đatpgxng cầmMMxZ M4pDtrên ttpgxay mộtMMxZ tpgxquả táoM4pD, bướcMMxZ đếUSeFn trướctpgx mặM4pDt ÁiUSeF HMMxZy vớiFJW8 tpgxdáng vẻMMxZ unFJW8g USeFdung nhưMMxZ chẳngtpgx cótpgx chuyệFJW8n M4pDgì FJW8xảy ra.

“Này, tUSeFại satpgxo tFJW8ôi lạiM4pD tpgxở đây?”USeF ÁiFJW8 Htpgxy nFJW8híu màyM4pD ntpgxhìn M4pDĐiền Huântpgx, haUSeFi USeFtay bịMMxZ tMMxZrói chFJW8ặt M4pDgiờ đâyM4pD mtpgxới bUSeFắt đầutpgx tpgxcảm nhậntpgx tpgxđược cảmM4pD MMxZgiác USeFtê buốM4pDt nM4pDhờ lựcMMxZ siếtUSeF tpgxcủa dUSeFây tFJW8hừng, naMMxZy lạiMMxZ thtpgxêm lựUSeFc tácMMxZ FJW8động củaM4pD tpgxcô đaFJW8ng FJW8cố cởitpgx tpgxtrói M4pDlại khiếnMMxZ ntpgxơi M4pDcổ tUSeFay mỗitpgx lúcM4pD tpgxmột đauUSeF ráFJW8t hơFJW8n. “Têntpgx khtpgxốn, aM4pDnh lấyFJW8 qtpgxuyền gìtpgx USeFmà tróiMMxZ tôi?”

Đối diM4pDện vớM4pDi MMxZánh nhìM4pDn rMMxZực lửtpgxa ctpgxủa Átpgxi HyUSeF, ĐiềnMMxZ HuFJW8ân MMxZthản nhUSeFiên cầFJW8m tMMxZrái FJW8táo trêFJW8n tpgxtay FJW8đưa MMxZra tFJW8rước mặMMxZt côUSeF, mộMMxZt M4pDcâu hỏiMMxZ USeFhết MMxZsức FJW8“thân thiM4pDện” MMxZđược tpgxthốt USeFra vớiMMxZ giọnUSeFg tpgxđiệu khinMMxZh khỉnh.

“Biết đâMMxZy ltpgxà FJW8gì khôUSeFng?” ĐMMxZiền M4pDHuân đãM4pD M4pDchuyển sựUSeF tậpFJW8 USeFtrung từtpgx ÁM4pDi HFJW8y stpgxang FJW8trái tFJW8áo maMMxZng mộtpgxt sắFJW8c mFJW8àu M4pDđỏ thẫmUSeF trêFJW8n tMMxZay, đM4pDôi mắttpgx M4pDchăm cUSeFhú quaFJW8n sátUSeF vM4pDật thểtpgx ấy.

Đúng làM4pD ngớM4pD ngẩn!

“Là táoM4pD chứUSeF gì?!”tpgx MMxZÁi HMMxZy tpgxlập tứcFJW8 lênUSeF USeFtiếng USeFtrả lời,USeF USeFvì câtpgxu M4pDhỏi USeFcủa Điềtpgxn HuMMxZân USeFngay cM4pDả ctpgxon níFJW8t bMMxZa tuMMxZổi cũMMxZng biếFJW8t rM4pDõ thứMMxZ ĐiMMxZền HuMMxZân đanMMxZg cầM4pDm trtpgxên taMMxZy USeFđược gọiFJW8 MMxZlà gì.

“Sai!” MFJW8ột từFJW8 pMMxZhê ptpgxhán tpgxduy nM4pDhất đượFJW8c cấttpgx MMxZlên, đMMxZôi mắtFJW8 vM4pDô đMMxZịnh củtpgxa ĐMMxZiền HMMxZuân lM4pDướt MMxZqua ÁiMMxZ M4pDHy mFJW8ột giFJW8ây, USeFsau đóM4pD tiếtpgxp tụcM4pD mâM4pDn mtpgxê quảUSeF táotpgx trUSeFên ttpgxay, vFJW8ô thM4pDức ntpgxói. “LàMMxZ tráUSeFi ctpgxấm đấy.”

“Trái cấtpgxm?” Ctpgxâu trảM4pD M4pDlời củFJW8a M4pDĐiền HuânFJW8 khMMxZiến ÁiFJW8 MMxZHy hếFJW8t sứcFJW8 ngạcMMxZ nhM4pDiên, đôFJW8i mtpgxắt cMMxZô mởM4pD ttpgxo nhM4pDìn ĐiềnMMxZ HuâMMxZn kUSeFhông chớpM4pD mắt.

“Cô đãM4pD từnMMxZg đượcMMxZ FJW8nghe kểMMxZ vềMMxZ USeFthứ nFJW8ày chưa?”tpgx TrênMMxZ môiM4pD ĐiềnMMxZ HuâFJW8n nởUSeF mộtFJW8 nFJW8ụ cườitpgx tpgxkhinh bM4pDỉ, ánM4pDh mắtFJW8 vẫntpgx dántpgx chặMMxZt vàoMMxZ FJW8trái táUSeFo MMxZtrên taytpgx. “TrêMMxZn thếtpgx gFJW8ian nàyMMxZ, cóUSeF mộtM4pD tMMxZhứ đượctpgx gọtpgxi làUSeF tFJW8ình yMMxZêu trUSeFái cấm.”

“Anh điêMMxZn rồiM4pD àUSeF? TráiUSeF cấmM4pD rồiFJW8 lạiMMxZ tìnMMxZh yêuUSeF tpgxtrái cấm,FJW8 cuốitpgx cùnUSeFg aUSeFnh đaUSeFng lUSeFảm nhảtpgxm ctpgxái M4pDgì tUSeFhế?” Átpgxi HM4pDy tứMMxZc giậnM4pD qutpgxát vMMxZào mặttpgx ĐiM4pDền USeFHuân, lFJW8úc FJW8này màFJW8 hắnUSeF còFJW8n cFJW8ó tâmtpgx trạnFJW8g USeFkể ctpgxhuyện cFJW8ho côtpgx MMxZnghe ư?

Sự tứcMMxZ giậntpgx củM4pDa cFJW8ô USeFdường nFJW8hư tpgxđã gầMMxZn chạMMxZm đếM4pDn MMxZmức đỉnM4pDh điUSeFểm, nhưngUSeF lạiUSeF độtFJW8 ngộtMMxZ dịM4pDu xuốngtpgx saFJW8u USeFcâu nóM4pDi USeFtiếp theFJW8o củM4pDa ĐiềnFJW8 Huân.

“Minh Vỹ,MMxZ hắnUSeF đãFJW8 vưM4pDớng vàotpgx tìnhMMxZ yMMxZêu tráUSeFi cấm.”

Ái FJW8Hy trònM4pD mắtMMxZ nhìtpgxn ĐiềMMxZn HuâUSeFn, khôngMMxZ thểFJW8 MMxZtin đượcMMxZ tUSeFhính giácUSeF củatpgx mìnM4pDh vừMMxZa tiFJW8ếp M4pDthu tpgxđược nhữnFJW8g gì.M4pD MMMxZinh VỹUSeF… USeFtình yêuUSeF tráMMxZi cấm?

Cô độttpgx ngộFJW8t MMxZlại cảmFJW8 thấyUSeF M4pDkhó thở,M4pD mộtpgxt gUSeFương mặtUSeF ktpgxhác lạFJW8i FJW8được chiếuFJW8 chậmM4pD MMxZra trtpgxước mMMxZắt dtpgxù M4pDcho côMMxZ mớFJW8i chỉUSeF trôntpgxg tM4pDhấy MMxZcô FJW8ấy đM4pDược tpgxduy USeFnhất mM4pDột lần.

Thy Thy…FJW8 USeFMinh FJW8Vỹ vướngMMxZ vàotpgx tìnhMMxZ yêuFJW8 tráMMxZi cấmFJW8, thFJW8ì ctpgxâu tMMxZrả FJW8lời cuốUSeFi cùngtpgx vFJW8à chíFJW8nh xáFJW8c nhFJW8ất MMxZdĩ nhiUSeFên làM4pD ThMMxZy Thy.

“Cô cóMMxZ muMMxZốn FJW8biết khôMMxZng? NFJW8hững FJW8gì đãUSeF xảM4pDy rUSeFa M4pDvới họ?”MMxZ ĐiềnUSeF HuânMMxZ tpgxnhìn Áitpgx FJW8Hy cưtpgxời kMMxZhẩy, nhưMMxZng FJW8trong USeFánh mắtpgxt lUSeFại htpgxiện M4pDrõ USeFmột nỗiUSeF FJW8cay đắngM4pD tộtMMxZ cUSeFùng. FJW8“Thy ThM4pDy MMxZđã chọnUSeF hUSeFắn, mFJW8à FJW8không chọnM4pD tôi.”

Lúc nàUSeFy, bỗngFJW8 dMMxZưng ÁiMMxZ MMxZHy lạitpgx cóUSeF cảmUSeF giátpgxc đồtpgxng cUSeFảm MMxZvới ĐMMxZiền HM4pDuân.

Không pUSeFhải lFJW8à M4pDdo cMMxZô từngM4pD M4pDvướng vàotpgx FJW8hoàn cảnhUSeF ấy,FJW8

mà làUSeF dM4pDo átpgxnh mắtMMxZ Điềtpgxn HuânFJW8 MMxZđã nM4pDói lêntpgx tấtFJW8 cả.

Nỗi USeFđau kiUSeFa đangUSeF dầntpgx MMxZhiện rõUSeF troMMxZng đtpgxôi mUSeFắt matpgxng M4pDmột màUSeFu đentpgx đậmFJW8 nhưMMxZ táUSeFch caM4pDfe MMxZđắng ctpgxủa ĐiềMMxZn HuM4pDân, vếtUSeF thươnUSeFg USeFlòng FJW8không nhữngUSeF khôngM4pD htpgxề ptpgxhai nhạtUSeF… thtpgxậm USeFchí cM4pDòn trởFJW8 USeFnên MMxZđau đớtpgxn hơUSeFn baFJW8o tpgxgiờ hết.

“Tôi đtpgxã gM4pDiết TMMxZhy FJW8Thy.” ÁFJW8i Htpgxy vẫntpgx tpgxchưa FJW8kịp mởM4pD lờitpgx thìUSeF giọngM4pD FJW8nói M4pDgấp gáM4pDp ctpgxủa ĐiềFJW8n HFJW8uân ltpgxại vtpgxang lêntpgx, chấttpgx giọngUSeF khôMMxZng cM4pDhút biUSeFểu cảm.

À, thUSeFì rFJW8a hắnMMxZ M4pDđã giếtM4pD MMxZThy ThMMxZy M4pDnên hắMMxZn mUSeFới đUSeFau M4pDkhổ MMxZvà dằnFJW8 vặtUSeF nhưM4pD thế!

Khoan đM4pDã, USeFhình nhưUSeF đtpgxang cMMxZó cMMxZhút MMxZnhầm lẫnMMxZ gìtpgx đóM4pD FJW8ở đâyM4pD! NgM4pDười giếtUSeF TFJW8hy TFJW8hy FJW8là bàUSeF HànUSeF cơM4pD mà.

“Không phảiM4pD làtpgx mẹMMxZ MMMxZinh VỹUSeF giếtFJW8 ThM4pDy M4pDThy saotpgx?” Ctpgxô bấttpgx giátpgxc nhíMMxZch M4pDvề phUSeFía sM4pDau mM4pDột tpgxchút, caMMxZu mMMxZày nhìM4pDn ĐFJW8iền HuUSeFân nghUSeFi hoặc.

“Đúng, M4pDlà tpgxbà FJW8ta giết!”FJW8 Đtpgxiền HuânFJW8 vẫnMMxZ M4pDchú tâmM4pD tpgxvào tráFJW8i tMMxZáo trênMMxZ M4pDtay, mônUSeFg ltpgxung tM4pDrả lời.

“Thế tạiMMxZ MMxZsao M4pDanh lạUSeFi M4pDbảo aUSeFnh giếMMxZt FJW8Thy ThUSeFy?” Đútpgxng lM4pDà tFJW8ên khUSeFó hiểutpgx, càngtpgx hMMxZỏi tM4pDhì MMxZlại cànMMxZg rối!

Cô bắFJW8t đầuUSeF mấtMMxZ bìnUSeFh tĩnh…

“Bà USeFta tMMxZrực tiếpFJW8 giếtM4pD TMMxZhy USeFThy, cUSeFòn FJW8tôi lMMxZà FJW8kẻ giánFJW8 tiMMxZếp…” ThUSeFêm mộtM4pD câM4pDu tFJW8rả lMMxZời hM4pDết sUSeFức thFJW8ản nhiêFJW8n, độttpgx ngộttpgx ĐiềnM4pD HuFJW8ân ngướcM4pD lUSeFên nhìntpgx tMMxZhẳng FJW8vào mặtMMxZ ÁUSeFi FJW8Hy, nM4pDở mộttpgx MMxZnụ cườtpgxi xảM4pDo trá,USeF “…M4pD côMMxZ còUSeFn gìMMxZ thắctpgx USeFmắc thtpgxì hỏtpgxi MMxZhết điMMxZ, tôiMMxZ sẵtpgxn sàngtpgx trảM4pD ltpgxời, xtpgxem USeFnhư đtpgxó USeFlà âM4pDn MMxZhuệ tMMxZôi tặtpgxng cMMxZho cUSeFô M4pDtrước khMMxZi chết.”

“Này, FJW8ăn nUSeFói chFJW8o cẩnMMxZ thậntpgx, aUSeFnh bảotpgx USeFai cM4pDhết?” ÁiMMxZ HUSeFy lM4pDại mộtFJW8 lầFJW8n nữaM4pD USeFkhông k

ì

m đượcFJW8 tpgxmà qtpgxuát USeFvào mặttpgx ĐFJW8iền HuânMMxZ, đôitpgx mắtFJW8 trMMxZong sántpgxg kiM4pDa cũM4pDng trừngMMxZ lêUSeFn oáM4pDn hận.

“Tôi khônFJW8g đUSeFảm bảoMMxZ FJW8ai sM4pDẽ chết…tpgx” ĐiềnM4pD HuânM4pD nhúnM4pD nhúnFJW8 FJW8vai, gươngFJW8 tpgxmặt vFJW8ẫn tpgxbình FJW8tĩnh mộtM4pD cáchMMxZ kỳUSeF tpgxlạ. “MMxZ… bUSeFa tiếngtpgx nữtpgxa, M4pDnơi nàM4pDy sẽMMxZ tpgxbiến thM4pDành tMMxZro bụi.”

Ba tFJW8iếng? tpgxTro bụi?

Sao hômUSeF FJW8nay MMxZcái têMMxZn tâmMMxZ thtpgxần ntpgxày lạiFJW8 MMxZnói tpgxtoàn USeFnhững điềuMMxZ kMMxZhó FJW8hiểu, mM4pDột lầUSeFn nữFJW8a côFJW8 lM4pDại M4pDphải cấtMMxZ tM4pDiếng hỏi.

“Ý aUSeFnh M4pDlà gì?USeF” CMMxZả nM4pDgười ÁiFJW8 HUSeFy bUSeFắt đầtpgxu tpgxrun lêntpgx, ntpgxói chMMxZuyện M4pDvới tênUSeF nàM4pDy FJW8quả thậtFJW8 tiêUSeFu tpgxhao nhUSeFiều sứcM4pD tpgxlực khMMxZông thểFJW8 tưM4pDởng. “AnFJW8h đtpgxịnh M4pDphá USeFhuỷ cFJW8hỗ nMMxZày à?”

Hít thM4pDở, USeFhít tM4pDhở FJW8nào… bFJW8ình MMxZtĩnh, bìnMMxZh tĩnhMMxZ USeFnào… côFJW8 đanUSeFg cốtpgx gFJW8ắng FJW8điềm tMMxZĩnh FJW8hết sứcM4pD cóUSeF thểtpgx đểtpgx khôntpgxg cM4pDó tM4pDhêm bấtM4pD cFJW8ứ USeFhành độngFJW8 USeFnào qUSeFuá kícFJW8h độntpgxg nữa.

“Bingo! TM4pDôi đM4pDã đtpgxặt USeFbom xuntpgxg quanM4pDh nUSeFơi nàUSeFy rồi…”tpgx ĐiềnFJW8 FJW8Huân đUSeFưa tráiMMxZ MMxZtáo FJW8kia lFJW8ên miệng,FJW8 M4pDcắn mộtM4pD miMMxZếng, tM4pDiếp tụcFJW8 nMMxZói vớitpgx vFJW8ẻ khMMxZinh đờitpgx, “…M4pD stpgxớm thôi!”

“Tránh ra.”FJW8 HạoM4pD ThFJW8ần M4pDxông tpgxvào toM4pDà biUSeFệt thM4pDự lộntpgxg lẫyMMxZ củaUSeF MMxZtổ chứcFJW8 KnMMxZight, gạtFJW8 mạnFJW8h đáM4pDm FJW8cận M4pDvệ tUSeFrước tpgxmặt sMMxZang mộttpgx bênMMxZ, quátMMxZ lớn.tpgx “LậpUSeF tứMMxZc gọitpgx FJW8Hàn MiMMxZnh VUSeFỹ rMMxZa đâytpgx chtpgxo tôi!”

“Chuyện tpgxgì?” MinMMxZh VFJW8ỹ cắUSeFt nMMxZgang lờUSeFi nM4pDói ctpgxủa HạoUSeF Thần,FJW8 vẫnMMxZ lUSeFà cáM4pDi giọnMMxZg đMMxZiệu lạM4pDnh lM4pDùng vốnFJW8 có.

“Ung M4pDdung quM4pDá nhỉ?M4pD ĐiềM4pDn HuFJW8ân bM4pDắt ÁiUSeF M4pDHy đMMxZi rồi!M4pD” HạoUSeF ThầnUSeF dườnM4pDg ntpgxhư đanUSeFg rơFJW8i vàM4pDo M4pDtrạng thMMxZái hoảnUSeFg ltpgxoạn, đtpgxôi mắtMMxZ pFJW8hức tạpFJW8 căngFJW8 thẳngFJW8 nhìM4pDn tpgxanh, gFJW8ấp FJW8gáp lFJW8ên tiếng.

“Khi MMxZnào?” MMxZTừ phíaFJW8 bêUSeFn kUSeFia dườngMMxZ nUSeFhư M4pDđã cóUSeF phảnFJW8 ứng,MMxZ USeFbước chM4pDân củaFJW8 USeFanh bUSeFắt đầuMMxZ nhaM4pDnh M4pDhơn, aFJW8nh bưM4pDớc đtpgxến nắMMxZm M4pDlấy cổUSeF áoFJW8 củatpgx HạoUSeF TM4pDhần xốcM4pD lêM4pDn, gằUSeFn giọngM4pD. “Ởtpgx đâu?”

Hạo Thầtpgxn cũtpgxng tpgxkhông đểMMxZ ytpgxên chUSeFo FJW8Minh VỹFJW8 làMMxZm cànUSeF nhưFJW8 thM4pDế, đưatpgx MMxZtay đFJW8ẩy mạFJW8nh atpgxnh raMMxZ, sửaMMxZ M4pDlại ctpgxổ áMMxZo, cậuUSeF MMxZtức giậtpgxn quM4pDát lên.

“Là nơtpgxi từnMMxZg xảytpgx tpgxra áMMxZn mạngtpgx củMMxZa TM4pDhy Thy!”

Chap 36

Bước FJW8đi cùMMxZng tửtpgx thần

“Tên khốnM4pD USeFkia, anFJW8h M4pDđịnh FJW8làm FJW8gì vtpgxậy hảMMxZ? Đặttpgx MMxZbom làMMxZ M4pDthế nào?”USeF M4pDNgay sFJW8au cMMxZâu MMxZtrả lờitpgx hFJW8ết M4pDsức thảUSeFn nhiêntpgx MMxZcủa Đitpgxền HuM4pDân, ÁM4pDi HMMxZy khônFJW8g thểFJW8 M4pDkhông mấM4pDt bìnMMxZh tĩnh,M4pD cUSeFả nMMxZgười cFJW8ô rM4pDun lêMMxZn từngtpgx đợM4pDt, đtpgxôi mắtUSeF oM4pDán hậnUSeF FJW8chiếu tMMxZhẳng tpgxvào tpgxkẻ đM4pDang MMxZtỏ tháM4pDi M4pDđộ “bấtFJW8 cầnFJW8 đời”M4pD trướcFJW8 mặt.

“Đây MMxZchỉ làMMxZ mộtMMxZ phầUSeFn tFJW8rong kếM4pD hoạcFJW8h cUSeFủa M4pDtôi, nếtpgxu côFJW8 MMxZcứ tUSeFỏ FJW8cái thUSeFái độMMxZ xấM4pDc MMxZxược đóFJW8 thM4pDì nUSeFgay cảUSeF ântpgx tpgxhuệ cFJW8uối cùnUSeFg ctpgxũng khôMMxZng FJW8thể thMMxZực hiệtpgxn đượcM4pD đUSeFâu đấy.”M4pD ĐiềnM4pD HuUSeFân tiUSeFếp tM4pDục M4pDnói đMMxZều tpgxđều, giọMMxZng điệutpgx tpgxdường nhM4pDư chUSeFẳng hM4pDề cMMxZó chUSeFút bậnUSeF tM4pDâm vtpgxề ÁMMxZi MMxZHy, chỉMMxZ trảUSeF lM4pDời tM4pDheo pMMxZhản ứng.

“Có ttpgxhật anMMxZh USeFsẽ trảMMxZ lờM4pDi mọM4pDi thtpgxắc mắFJW8c củatpgx tôUSeFi?” ÁM4pDi M4pDHy gtpgxườm gườmFJW8 Đtpgxiền M4pDHuân nhtpgxư thểFJW8 khôngtpgx MMxZtin FJW8được, cảMMxZ ngườiMMxZ cFJW8ứ nMMxZhích dầnFJW8 vềUSeF phíaUSeF MMxZsau cM4pDho đếFJW8n kUSeFhi tựMMxZa hẳnMMxZ vUSeFào tường.

Phía MMxZbên kiatpgx, FJW8Điền HM4pDuân gFJW8ật nhẹtpgx đầFJW8u, M4pDtrái táM4pDo kiM4pDa vẫM4pDn USeFtiếp tụFJW8c đượcMMxZ USeFđưa lêM4pDn miệng.

“Anh bảMMxZo MMxZtôi MMxZlà nguyênMMxZ ntpgxhân gMMxZây rMMxZa cáiM4pD chếttpgx cM4pDho FJW8cả gFJW8ia đìUSeFnh MMxZtôi, MMxZvậy aFJW8i USeFlà ngM4pDười đãM4pD giếFJW8t USeFhọ?” ChFJW8ất giọnM4pDg ÁiM4pD MMxZHy thoáUSeFng USeFrun rẩy,FJW8 tpgxcô M4pDđã dồUSeFn MMxZhết M4pDcan đảmFJW8 đểM4pD đặFJW8t vFJW8ào ctpgxâu hỏiM4pD ấy.

“Là tôiUSeF…” ĐiềnUSeF HUSeFuân USeFliếc sơM4pD qutpgxa ngườiM4pD tpgxÁi HyUSeF, hMMxZời hợttpgx đápUSeF lạUSeFi, saFJW8u tpgxđó đứngMMxZ dậyFJW8 nUSeFém mạnhFJW8 MMxZtrái táotpgx tFJW8rên M4pDtay xuốtpgxng sàFJW8n, “…USeF lM4pDà tUSeFôi giUSeFết đấy.”

Ái HMMxZy lặngFJW8 FJW8người sMMxZau câuM4pD tpgxtrả lờiUSeF dứtUSeF khoátUSeF cM4pDủa FJW8Điền MMxZHuân, đôiFJW8 mắtM4pD bắtUSeF đầMMxZu trởM4pD nFJW8ên tpgxmờ nhạt.

Kẻ tpgxđang đM4pDứng trướctpgx mFJW8ặt côM4pD chínUSeFh lFJW8à kẻFJW8 tpgxđã nhtpgxẫn M4pDtâm khiếnMMxZ côMMxZ mấtM4pD ttpgxrọn M4pDvẹn cảM4pD mộtFJW8 USeFgia đình!!

Đáng ttpgxrách hUSeFơn, tpgxhắn khôngUSeF hềUSeF cóUSeF bấtUSeF ctpgxứ mộUSeFt thM4pDái đFJW8ộ nMMxZào USeFgọi làFJW8 hốiFJW8 lỗi,tpgx thậtpgxm chíFJW8 còtpgxn tỏM4pD vẻFJW8 ktpgxênh kiệuFJW8 khM4pDi nhắcUSeF đếnUSeF chuyệntpgx này.

“Anh… anh…tpgx” ÁiM4pD HMMxZy lúcM4pD nFJW8ày kMMxZhông tUSeFhể nUSeFào dUSeFiễn tảFJW8 MMxZđược tFJW8hứ cảmUSeF xúcM4pD kFJW8hinh thFJW8ường vàM4pD ghêM4pD tởmtpgx kẻM4pD trướtpgxc mặt,tpgx đôiUSeF môiM4pD mMMxZấp máyM4pD khôngM4pD FJW8thốt ntpgxên lời.

“Sao? FJW8Chẳng phảiM4pD cMMxZô muốnM4pD biếtMMxZ sMMxZao?” KhoéFJW8 mFJW8ôi ĐiềnMMxZ HuânMMxZ nhếcM4pDh FJW8lên, vẫntpgx FJW8cái vẻMMxZ mặtFJW8 MMxZchán MMxZđời ấy.

“Đồ khốn!FJW8 Antpgxh kM4pDhông pM4pDhải tpgxlà FJW8con ngtpgxười!” tpgxÁi USeFHy kíctpgxh đFJW8ộng héttpgx MMxZlên, dòM4pDng FJW8lệ lăntpgx dFJW8ài trêFJW8n USeFgò má,USeF nhẹUSeF nhànUSeFg đáptpgx M4pDđất mộtFJW8 gUSeFiọt tpgxpha lêM4pD tMMxZinh tuMMxZý MMxZkết hợMMxZp gM4pDiữa nUSeFỗi đM4pDau M4pDvà ttpgxhù hậM4pDn. “TôiMMxZ đãFJW8 FJW8làm gìMMxZ nêFJW8n tộiM4pD vMMxZới anMMxZh saoUSeF? USeFChỉ vM4pDì tFJW8ôi giốnMMxZg USeFThy TMMxZhy USeFmà antpgxh nỡUSeF nhẫMMxZn tâM4pDm gMMxZiết họMMxZ saoM4pD? tpgxĐồ mUSeFáu lạnh,FJW8 đM4pDồ bấUSeFt nhâMMxZn tính!”

“Đúng, USeFnhưng tộiM4pD ltpgxỗi ltpgxớn nhấttpgx ởMMxZ tpgxcô khôngFJW8 phtpgxải làMMxZ maM4pDng gươFJW8ng tpgxmặt giốngFJW8 ThFJW8y USeFThy củaM4pD tôi…tpgx” FJW8Điền HuânUSeF đứnMMxZg đốiFJW8 diMMxZện vớtpgxi ÁMMxZi M4pDHy, từtpgx từUSeF cúiFJW8 ngườiFJW8 xuốUSeFng, đưaUSeF M4pDtay M4pDnâng mặtUSeF cMMxZô lênUSeF, USeF“… mMMxZà làUSeF M4pDvì tpgxcô M4pDđã đượctpgx FJW8chọn làMMxZm vợM4pD củatpgx hắntpgx. ĐMMxZoán xemFJW8, côFJW8 nghtpgxĩ kếM4pD hoạFJW8ch lầMMxZn trướcFJW8 ltpgxà M4pDdo aUSeFi đặtM4pD ra?”

Điền HuMMxZân tiếUSeFp tUSeFục kềFJW8 sátpgxt gưM4pDơng mặUSeFt cM4pDủa mìFJW8nh lạitpgx gFJW8ần ÁiFJW8 HyFJW8, ánhMMxZ mắtFJW8 vẫnUSeF hM4pDằn nFJW8hững tUSeFia ntpgxhìn MMxZđau đMMxZớn nhưMMxZng đôiUSeF FJW8môi kiM4pDa lạFJW8i lộM4pD tpgxrõ mộtUSeF nụM4pD cFJW8ười nửM4pDa miệng.

“Do… antpgxh?” ÁFJW8i HMMxZy tpgxcau tpgxmày, đUSeFôi môiMMxZ khẽtpgx mấpM4pD mátpgxy, dtpgxĩ nhiêM4pDn thứM4pD Átpgxi USeFHy nhMMxZận tpgxđược tpgxlà mộM4pDt cáiMMxZ gM4pDật đầuUSeF dứtMMxZ khoát.

“Xem FJW8ra côMMxZ cũMMxZng khM4pDông đếnUSeF nỗM4pDi MMxZngốc lắMMxZm FJW8nhỉ? PhảUSeFi, ctpgxó thM4pDể cFJW8ho lUSeFà từM4pD đầutpgx đếnM4pD cuối…M4pD” Điềntpgx HuMMxZân nóiUSeF lấpUSeF lửngM4pD, kèFJW8m theUSeFo độngMMxZ M4pDtác hấtMMxZ M4pDmặt ÁiUSeF HUSeFy MMxZsang mộMMxZt bênM4pD, nM4pDụ cườiM4pD trMMxZên mUSeFôi đãUSeF hoàFJW8n tMMxZoàn M4pDbiến mất,FJW8 “…USeF MMxZtất FJW8cả mọiM4pD M4pDchuyện đềutpgx USeFdo USeFtôi sắFJW8p đặt.”

“Tất cả?”tpgx ÁM4pDi M4pDHy nghM4pDi hoặctpgx hỏFJW8i lạiM4pD thêmFJW8 mộtUSeF lMMxZần nữM4pDa, nhUSeFư đUSeFể khMMxZẳng địtpgxnh tpgxlại câFJW8u FJW8nói tpgxcủa ngườitpgx đốiMMxZ diện.

“Đúng, đểM4pD thựcFJW8 MMxZhiện vàM4pD USeFđảm bảotpgx kUSeFế FJW8hoạch sM4pDẽ thMMxZành USeFcông đúM4pDng nhưMMxZ FJW8những gtpgxì USeFtôi tpgxmong đợi,M4pD tôMMxZi cFJW8ó thMMxZể làFJW8m tấFJW8t cả…tpgx” Đôitpgx mắUSeFt môngtpgx lFJW8ung cMMxZủa ĐiềFJW8n HFJW8uân chợtMMxZ đổiM4pD hướngM4pD nhìnMMxZ, bànM4pD taMMxZy M4pDđưa M4pDlên vUSeFuốt nFJW8hẹ mUSeFái tóFJW8c mantpgxg MMxZmàu nMMxZâu đUSeFậm tpgxhệt nhtpgxư tM4pDách cM4pDafe sữM4pDa đặcMMxZ trưtpgxng củatpgx USeFÁi HyMMxZ, “M4pD… M4pDcô M4pDnghĩ chuyệFJW8n làmtpgx giấytpgx xétM4pD nghiệmUSeF AUSeFDN gUSeFiả đểUSeF chứnUSeFg thựcFJW8 côUSeF khôngFJW8 hềUSeF cóFJW8 qUSeFuan USeFhệ huyếtpgxt thốngMMxZ vớitpgx giMMxZa đìnhM4pD họM4pD VươUSeFng USeFcó M4pDquá khóUSeF vớFJW8i tôitpgx không?”

“Chuyện antpgxh TriếM4pDt DạFJW8 lFJW8ên kM4pDế USeFhoạch tpgxbắt cóUSeFc M4pDtôi vMMxZà lFJW8àm hạiFJW8 MMxZMinh Vỹ…MMxZ cFJW8ũng lUSeFà USeFdo anM4pDh?” ÁiFJW8 HUSeFy bắtUSeF đầUSeFu cảmUSeF tUSeFhấy chMMxZoáng, thậtpgxt sM4pDự nhữM4pDng chuyệnM4pD côUSeF vừaUSeF đưMMxZợc FJW8nghe đãFJW8 vFJW8ượt quáM4pD sứcM4pD cFJW8hịu đựMMxZng củaFJW8 mình.

“Dĩ M4pDnhiên, tôM4pDi biếtpgxt rõMMxZ M4pDtên đóUSeF thưUSeFơng yêMMxZu cM4pDô tpgxem M4pDgái tpgxduy nhấMMxZt củatpgx mìnhMMxZ đếnUSeF mứcUSeF nàMMxZo, nhưngUSeF USeFhắn cũFJW8ng tpgxcó mộttpgx ngườMMxZi tpgxcon gM4pDái M4pDquan trMMxZọng khônUSeFg kéFJW8m. TiUSeFếc rằng,M4pD M4pDsinh mạnUSeFg củFJW8a ntpgxgười cMMxZon gáiUSeF mMMxZà hắMMxZn ytpgxêu thươngM4pD USeFhơn cảUSeF M4pDcô đangMMxZ nằFJW8m troMMxZng taMMxZy tôi…”MMxZ FJW8Điền HuMMxZân tM4pDiếp tụFJW8c thảnUSeF USeFnhiên trảtpgx lờM4pDi, MMxZsiết cM4pDhặt bànUSeF taM4pDy đanFJW8g vuốtFJW8 M4pDmái USeFtóc củaFJW8 ÁM4pDi USeFHy, đôitpgx mtpgxắt lạiM4pD trởMMxZ vềUSeF vớitpgx hưFJW8ớng nhìnUSeF vôFJW8 định,FJW8 “…tpgx nếuMMxZ FJW8hắn MMxZvà côUSeF khôntpgxg cóUSeF quatpgxn hFJW8ệ atpgxnh eM4pDm cùnUSeFg FJW8huyết thUSeFống, tUSeFất nhiFJW8ên kếMMxZ htpgxoạch cM4pDủa tôM4pDi sM4pDẽ M4pDđược ttpgxhực hiFJW8ện mộtpgxt cáM4pDch M4pDhoàn hảo.”

“Nếu vậyM4pD… tôiFJW8 tUSeFhật sựtpgx làFJW8 tpgxcon gáMMxZi USeFcủa nhàMMxZ htpgxọ Vương,FJW8 vàM4pD M4pDlà FJW8em gáM4pDi củaUSeF atpgxnh TriếtFJW8 Dạ?”MMxZ NhữFJW8ng tpgxgiọt nướcFJW8 mắtpgxt đauM4pD đớM4pDn M4pDxen lẫntpgx hạnUSeFh FJW8phúc cứFJW8 thatpgxy nhaM4pDu chạyMMxZ dàiFJW8 trênMMxZ gưUSeFơng mUSeFặt củaFJW8 ÁiFJW8 Hy.

Ái HUSeFy mímUSeF môFJW8i, cốtpgx gắngtpgx khôFJW8ng bậtMMxZ khMMxZóc thànUSeFh tiếng,FJW8 nhưntpgxg USeFvẫn khôngMMxZ FJW8thể tpgxgiấu đượUSeFc nM4pDhững FJW8tiếng tpgxnấc nghẹFJW8n ngào.

Thì raM4pD, đFJW8ây chítpgxnh M4pDlà lýUSeF FJW8do M4pDmà MinUSeFh VỹUSeF khôngFJW8 M4pDmuốn chM4pDo Átpgxi HFJW8y biếtMMxZ stpgxự thậtFJW8. CM4pDó lẽFJW8 anMMxZh đãtpgx ntpgxghĩ, M4pDcứ nhưFJW8 htpgxiện tạM4pDi M4pDsẽ tốFJW8t hơn.

Tốt MMxZhơn kUSeFhi côtpgx nhầmMMxZ tưởngM4pD mốiM4pD FJW8quan hệtpgx giUSeFữa họMMxZ chtpgxỉ FJW8là ngườiMMxZ tpgxdưng khôngFJW8 hềUSeF USeFcùng USeFchung mộtUSeF dòMMxZng máuMMxZ… biếtMMxZ FJW8đâu vMMxZì lýM4pD dM4pDo USeFđó, FJW8mà cUSeFô sẽMMxZ sớmM4pD ngutpgxôi nFJW8goai nỗiM4pD đaMMxZu quáUSeF lớnMMxZ phảitpgx gUSeFánh chịu.

Nhưng giUSeFờ đM4pDây, ÁM4pDi MMxZHy USeFlại phảFJW8i đốiM4pD diệnUSeF USeFvới sựUSeF thFJW8ật tUSeFàn nhẫn…M4pD rằngMMxZ ctpgxhính cFJW8ô tpgxlà nMMxZguyên FJW8nhân M4pDkhiến họMMxZ rM4pDa điFJW8 mộtpgxt cáchM4pD USeFđau đớnMMxZ nFJW8hư thế.

“Nhân tiện,tpgx USeFcô cóFJW8 biếtUSeF trUSeFong ngườiFJW8 côFJW8 đangMMxZ mtpgxang mộtUSeF nửM4pDa M4pDlà dònUSeFg máFJW8u củtpgxa MMxZai không?”FJW8 Mộtpgxt giọMMxZng nóitpgx khFJW8ác cấtM4pD lFJW8ên, làFJW8 giọFJW8ng nữ.

Ái Htpgxy đưatpgx mFJW8ắt tpgxnhìn vFJW8ề phítpgxa FJW8cửa phòngFJW8… TịUSeFnh M4pDNhi khôngFJW8 dừngFJW8 chânM4pD tFJW8ại chỗFJW8 đFJW8ó, tiếpM4pD tụcUSeF tiếnFJW8 đếnM4pD gầFJW8n MMxZcô tpgxvà FJW8Điền Huân,USeF tpgxchất giọngUSeF maFJW8ng đầtpgxy áM4pDc ýtpgx M4pDvang tpgxlên khM4pDông chM4pDút ngầUSeFn ngại.

“Mạng sốngtpgx củM4pDa cô…FJW8 đãMMxZ lấyUSeF đFJW8i tpgxhơi thMMxZở cuốitpgx cùngM4pD củaUSeF TriếUSeFt Dạ.”

Trước mặtUSeF MMxZÁi tpgxHy hiệM4pDn giờ,USeF mộtMMxZ TịnhFJW8 MMxZNhi đángMMxZ tpgxyêu MMxZvà tUSeFhân thiM4pDện trMMxZông tUSeFhật lạnM4pDh ltpgxùng vàFJW8 tànM4pD MMxZnhẫn, FJW8từ tpgxgiọng nUSeFói cUSeFho đếMMxZn ánhFJW8 M4pDnhìn đềuFJW8 thM4pDể tpgxhiện rFJW8õ FJW8sự cFJW8ăm tứM4pDc MMxZvà chánM4pD tpgxghét MMxZcô tộtMMxZ cùng.

“Anh nhiềM4pDu MMxZlời M4pDvới côUSeF tM4pDa tUSeFhì đtpgxược gì?”M4pD TịnUSeFh USeFNhi tứUSeFc giM4pDận qFJW8uát MMxZvào mtpgxặt tpgxĐiền HM4pDuân, sMMxZau đUSeFó lạMMxZi dàFJW8nh trFJW8ọn ánUSeFh M4pDmắt oM4pDán hFJW8ận chFJW8iếu thẳngFJW8 vUSeFào ÁFJW8i HyMMxZ. “CôM4pD! Trảtpgx TriếM4pDt USeFDạ lạiMMxZ chUSeFo tôi!”

Tịnh MMxZNhi đMMxZẩy mạnhMMxZ ĐiềnUSeF HUSeFuân saM4pDng mộtUSeF bUSeFên, taM4pDy còM4pDn lạM4pDi M4pDnắm lấUSeFy cM4pDổ áM4pDo ctpgxủa ÁiMMxZ FJW8Hy USeFlay mạnhM4pD, MMxZkích độntpgxg hétpgxt lên.

“Trả M4pDanh FJW8ấy lạiMMxZ FJW8cho tôi!FJW8 NgườiUSeF nênMMxZ chUSeFết đúM4pDng hơFJW8n FJW8là cô,FJW8 tpgxtại FJW8sao lạiFJW8 lFJW8à MMxZanh ấy?FJW8” MMxZDường ntpgxhư M4pDTịnh tpgxNhi đãFJW8 USeFhoàn toànFJW8 hiểuUSeF lFJW8ầm vềMMxZ ctpgxái USeFchết củaMMxZ TriếtFJW8 Dạ,M4pD USeFra sứctpgx tpgxlay USeFmạnh côtpgx hơn.FJW8 “NếuFJW8 khFJW8ông vìFJW8 cMMxZô, tpgxanh TriM4pDết DạUSeF đãtpgx khôngFJW8 MMxZbị Mintpgxh Vtpgxỹ bắnMMxZ chết!”

Ái MMxZHy đtpgxã rUSeFơi vàFJW8o trạngMMxZ thM4pDái hoànFJW8 MMxZtoàn mấtUSeF đFJW8i cảmMMxZ gUSeFiác, mọiUSeF việcM4pD diễnFJW8 rtpgxa xtpgxung quaFJW8nh dM4pDường nUSeFhư khôntpgxg cFJW8òn sứcMMxZ MMxZảnh hưởnFJW8g MMxZnào cả.

Lúc nMMxZày, thUSeFứ dM4pDuy nhMMxZất USeFcô cM4pDó USeFthể M4pDcảm nhM4pDận đượUSeFc FJW8là vếttpgx tUSeFhương lòFJW8ng nơiFJW8 tUSeFrái FJW8tim ntpgxhỏ FJW8bé đUSeFang tuônFJW8 trUSeFào mộtMMxZ dM4pDòng máu…FJW8 nướM4pDc mắM4pDt FJW8vẫn tiFJW8ếp tụUSeFc rFJW8ơi, tFJW8rái tMMxZim cũMMxZng tpgxtheo đótpgx mUSeFà MMxZnhỏ nhữnM4pDg giọtMMxZ M4pDlệ máu.

Trước mắtMMxZ Átpgxi tpgxHy tốtpgxi tpgxdần, tốM4pDi dần…tpgx saUSeFu đtpgxó đôitpgx mắtMMxZ tpgxkia cũngFJW8 tFJW8ừ MMxZtừ nhắmtpgx MMxZnghiền lại,M4pD pMMxZhó MMxZmặc mFJW8ọi thứtpgx chFJW8o thờiUSeF gian.

Tịnh Ntpgxhi MMxZvẫn khUSeFông hM4pDề bậntpgx tpgxtâm đtpgxến chuyệnM4pD cFJW8ô đãtpgx nFJW8gất đMMxZi tM4pDừ lUSeFúc nào,M4pD vMMxZẫn kM4pDích MMxZđộng tiMMxZếp tụcUSeF ltpgxay ngườiFJW8 Áitpgx HyM4pD, trêMMxZn tpgxgò MMxZmá cũFJW8ng lăntpgx dàiFJW8 mUSeFột dMMxZòng lMMxZệ FJW8cay đắng.

“Cô tpgxta ngấtMMxZ rồi,FJW8 FJW8em làtpgxm MMxZvậy M4pDthì đưM4pDợc gì?”FJW8 FJW8Điền Huâtpgxn thtpgxờ ơFJW8 nM4pDhìn cM4pDảnh tM4pDượng trtpgxước mắtUSeF, cháFJW8n nảnMMxZ hỏi.

“Tên Mitpgxnh VỹFJW8 M4pDấy, tpgxkhi USeFnào hắFJW8n tpgxđến?” TịnUSeFh Nhtpgxi butpgxông MMxZtay MMxZra khỏtpgxi ngườiM4pD ÁMMxZi HyUSeF, đểMMxZ mặcFJW8 thâtpgxn hìnFJW8h USeFnhỏ bUSeFé USeFkia ttpgxiếp đất,FJW8 quaM4pDy USeFsang nhìFJW8n ĐiềnMMxZ HuânMMxZ FJW8tức giận.

“Sớm thôi.MMxZ” ĐM4pDiền Htpgxuân lưtpgxời biếngMMxZ M4pDtrả lờiM4pD, ltpgxặng USeFlẽ ngUSeFắm nFJW8hìn USeFcô gUSeFái maM4pDng khuMMxZôn mặtM4pD USeFkhá giốnM4pDg tpgxThy tpgxThy, tUSeFrái tpgxtim chM4pDợt thắtMMxZ lạM4pDi, nhưtpgxng lạiFJW8 nhanM4pDh chóngMMxZ lắMMxZng xuống.

“Hắn MMxZsẽ phảiUSeF trM4pDả gFJW8iá FJW8vì đãFJW8 hạiFJW8 chếtUSeF MMxZanh TriếMMxZt Dạ.”M4pD TịFJW8nh NhM4pDi đứngFJW8 dậy,M4pD đtpgxưa taUSeFy M4pDgạt nưMMxZớc FJW8mắt, FJW8tiến vtpgxề phUSeFía MMxZcửa vớFJW8i M4pDbộ MMxZdạng vẫntpgx toảFJW8 rMMxZa thứUSeF sFJW8át M4pDkhí MMxZham muốnUSeF tpgxgiết người.

Điền HuânMMxZ chuyểnMMxZ átpgxnh mắttpgx saUSeFng TFJW8ịnh NhUSeFi, nụM4pD cườiMMxZ nửaFJW8 miệUSeFng đểMMxZu giMMxZả kiM4pDa lạitpgx xFJW8uất hiUSeFện tpgxtrên môi.

 “Em USeFkhông nghFJW8i tpgxngờ mMMxZà M4pDlại tiFJW8n tưởngFJW8 tUSeFôi đếntpgx thếUSeF saMMxZo, TịnM4pDh Nhi?”

*Rầm*

Một thFJW8ứ âmtpgx thanUSeFh vtpgxa MMxZchạm mạnhM4pD mộM4pDt cáchMMxZ bạFJW8o lUSeFực vFJW8ang ltpgxên, đồngtpgx tM4pDhời cáFJW8nh cửtpgxa củMMxZa khM4pDu nhMMxZà mFJW8áy bỏUSeF hoanMMxZg qFJW8uen thuộctpgx đượUSeFc FJW8mở rMMxZa thMMxZô bạo.

Cảnh tưtpgxợng lúcFJW8 nàM4pDy, dườntpgxg nhưM4pD đM4pDang táiFJW8 tpgxdiễn khuntpgxg cM4pDảnh haUSeFi USeFnăm trưM4pDớc… MinM4pDh VỹMMxZ đứngUSeF trưMMxZớc cửa,tpgx đôiM4pD mắtMMxZ lạnhM4pD lùngFJW8 tpgxliếc stpgxơ cảnhFJW8 vFJW8ật xunMMxZg quanM4pDh, nơiFJW8 nàMMxZy M4pDđã thậFJW8t sựM4pD quFJW8á queMMxZn tMMxZhuộc vớiUSeF atpgxnh… FJW8và đếnUSeF tậUSeFn lúMMxZc nàMMxZy, nóM4pD MMxZcũng khôngM4pD hềMMxZ thaMMxZy đổi,MMxZ cFJW8hỉ MMxZmột ktpgxhông giMMxZan trốngFJW8 rFJW8ỗng mantpgxg diệnMMxZ tM4pDích cựcM4pD lớn,tpgx đồngFJW8 tM4pDhời USeFđem đếnUSeF chUSeFo ngườiFJW8 kháUSeFc cảmM4pD giáFJW8c tpgxớn lạtpgxnh chạyM4pD dUSeFọc sốnUSeFg lưng.

Đưa cM4pDô USeFấy đếnM4pD nUSeFơi nàyM4pD… cUSeFuối cùUSeFng ĐiềnM4pD HFJW8uân lạtpgxi đFJW8ịnh làmFJW8 gFJW8ì đây?

Minh Vỹtpgx thậtMMxZ sựM4pD đanUSeFg cFJW8ố gFJW8ắng kìmFJW8 nénM4pD nỗiMMxZ tpgxlo lắngFJW8 đaM4pDng dânFJW8g FJW8trào tFJW8rong lM4pDòng, mấUSeFt ThMMxZy MMxZThy đãMMxZ tpgxlà USeFquá đủ,M4pD nhMMxZưng lầntpgx nMMxZày nạtpgxn nhânM4pD lạtpgxi làtpgx ÁUSeFi HUSeFy… vtpgxị trMMxZí cM4pDô FJW8trong MMxZlòng anFJW8h cUSeFó lM4pDẽ cònFJW8 quaMMxZn trọtpgxng hơnUSeF ThFJW8y MMxZThy gấpM4pD ngàUSeFn lần!

Nhất đM4pDịnh anMMxZh sẽtpgx ktpgxhông đứtpgxng yêtpgxn tpgxnhìn kUSeFẻ khM4pDác hạiUSeF MMxZchết tpgxcô tUSeFrước mUSeFặt mìtpgxnh FJW8như tpgxThy Thy!

Nét mtpgxặt MinMMxZh VỹUSeF vẫM4pDn MMxZtỏ MMxZra điềmFJW8 tĩnM4pDh hếtFJW8 mức,tpgx nhưtpgxng FJW8trong MMxZđôi mắtM4pD tpgxmàu MMxZhổ phácUSeFh đangMMxZ áM4pDnh lêMMxZn nhữngtpgx tiMMxZa nhìMMxZn phứcMMxZ tMMxZạp đầtpgxy đFJW8au đớn.

Nơi lồnMMxZg nM4pDgực anhMMxZ, USeFtrái titpgxm tpgxkia đMMxZang đUSeFập mạnhUSeF liênFJW8 hồiFJW8, vM4pDừa MMxZgấp gápFJW8 vM4pDừa mtpgxạnh mẽ,MMxZ tMMxZất cảMMxZ chFJW8ỉ vMMxZì sựFJW8 aFJW8n ngutpgxy củaFJW8 ÁMMxZi Hy.

Hạo TFJW8hần đứngMMxZ MMxZsau MMxZMinh Vỹ,M4pD cũMMxZng đưatpgx đôiMMxZ mM4pDắt FJW8dò xéttpgx mộtpgxt lượtUSeF xuMMxZng quanM4pDh khunUSeFg cảnhFJW8 trướcUSeF FJW8mắt, đây…tpgx M4pDlà FJW8nơi USeFđã từMMxZng tướFJW8c M4pDđi siMMxZnh mUSeFạng củaUSeF đứaFJW8 FJW8em gáiUSeF đMMxZáng yM4pDêu USeFmà M4pDcậu hM4pDết MMxZmực yM4pDêu thương.

Cả tpgxngười M4pDHạo TMMxZhần khẽFJW8 ruMMxZn lênMMxZ, tpgxnhưng tpgxsau M4pDđó lMMxZại đượcFJW8 vẻtpgx bềtpgx ntpgxgoài mạFJW8nh mMMxZẽ cM4pDhe khuất.

Người cotpgxn gáiMMxZ ấyMMxZ, USeFbản saM4pDo USeFcủa USeFThy TMMxZhy, mộttpgx USeFlần nữaUSeF USeFlại trởMMxZ thànM4pDh M4pDnạn nhFJW8ân M4pDtái dFJW8iễn chM4pDo vởtpgx kịctpgxh đẫmFJW8 USeFmáu nFJW8ày ư?

Khung MMxZcảnh tĩnhtpgx lặntpgxg đếnMMxZ ngFJW8ạt thở,MMxZ nhưngM4pD vUSeFẫn khôMMxZng hềMMxZ cótpgx bM4pDất kỳUSeF tpgxđộng tMMxZĩnh bấtMMxZ thườngFJW8 nM4pDào cả…

Một dánMMxZg ngườiUSeF MMxZtrong bộUSeF vestpgxt đM4pDen tUSeFừ troUSeFng toánUSeF cậFJW8n MMxZvệ phíMMxZa saMMxZu chợttpgx M4pDcất bưFJW8ớc, gấpUSeF gápFJW8 nhMMxZư muốnMMxZ vUSeFượt quMMxZa mMMxZặt MiM4pDnh VỹUSeF FJW8mà xôntpgxg FJW8vào bUSeFên trong.

Ngay lậMMxZp tứtpgxc, USeFMinh VỹUSeF đãFJW8 đưFJW8a FJW8tay chặntpgx nUSeFgang trưtpgxớc mặUSeFt MMxZVĩnh Kỳ,FJW8 độUSeFng tFJW8ác USeFnhẹ MMxZnhàng vàM4pD dứttpgx khoát.

“Quay vMMxZề đúnFJW8g vFJW8ị tUSeFrí, tôFJW8i cUSeFhưa hềFJW8 MMxZra tpgxlệnh cMMxZho tpgxcậu M4pDvào.” AnUSeFh nóitpgx đềMMxZu đều,FJW8 M4pDkhông hM4pDề ngoảnhFJW8 mMMxZặt lMMxZại phtpgxía MMxZsau, tM4pDừ từtpgx hạMMxZ ttpgxay xuống.

Vĩnh KỳMMxZ FJW8cúi thMMxZấp USeFđầu, USeFlùi dầMMxZn vM4pDề ptpgxhía sauFJW8, hM4pDoà vàFJW8o toánUSeF cậnMMxZ vệFJW8 MMxZđang toảtpgx tpgxra sáMMxZt kFJW8hí ngúMMxZt trời.

Đến lúcUSeF M4pDnày, VĩMMxZnh M4pDKỳ MMxZbắt đầuFJW8 MMxZcảm thấyUSeF hốitpgx hậntpgx vMMxZì đãMMxZ M4pDký FJW8tên FJW8vào FJW8bản hợpM4pD USeFđồng đanUSeFg ntpgxằm trtpgxong tFJW8ay MMMxZinh Vỹ.

Muốn thMMxZam MMxZgia vFJW8ào tổM4pD cM4pDhức vM4pDà cóFJW8 cơUSeF hộFJW8i bMMxZảo vệtpgx cM4pDho ÁiUSeF M4pDHy, VĩnFJW8h KỳM4pD USeFđã đồngMMxZ ýFJW8 đểtpgx MinM4pDh FJW8Vỹ đặtUSeF rM4pDa mộtUSeF bảnMMxZ M4pDhợp đồngFJW8 stpgxinh tử.

Theo USeFđó, Vĩntpgxh KFJW8ỳ USeFphải tpgxtuân theFJW8o mệnhFJW8 USeFlệnh củtpgxa M4pDMinh tpgxVỹ vtpgxô điM4pDều kUSeFiện, MMxZcũng M4pDnhư sựFJW8 stpgxống chMMxZết củaMMxZ VFJW8ĩnh USeFKỳ M4pDdo tpgxMinh USeFVỹ tM4pDoàn FJW8quyền quMMxZyết định.

Hơn MMxZhết, điềuM4pD FJW8khoản cấMMxZm ktpgxỵ trtpgxong hM4pDợp đồMMxZng MMxZđương nhiMMxZên làFJW8 phảtpgxi giữtpgx khtpgxoảng cáMMxZch nhFJW8ất tpgxđịnh vớiUSeF ÁiMMxZ HUSeFy, cUSeFhỉ MMxZcần tuM4pDân MMxZtheo đúngFJW8 MMxZnhững điềFJW8u khMMxZoản trFJW8ong hợUSeFp đồFJW8ng, VĩnM4pDh KỳFJW8 sMMxZẽ USeFđược đàoM4pD FJW8tạo bàiMMxZ bảnUSeF FJW8và thựcUSeF hM4pDiện duFJW8y nhấtM4pD mUSeFục tiFJW8êu đượcM4pD kềFJW8 cậnMMxZ USeFvà bảtpgxo vFJW8ệ cô.

Về phM4pDần mMMxZình, MM4pDinh M4pDVỹ dM4pDĩ nhiM4pDên M4pDbiết rõM4pD VĩM4pDnh KỳMMxZ stpgxẽ kMMxZhông bMMxZao gitpgxờ ltpgxàm tổntpgx tpgxhại đMMxZến M4pDÁi HyFJW8, đặcM4pD biệtFJW8 làFJW8 M4pDtình hìnhUSeF hiệnM4pD USeFgiờ cũnMMxZg đanM4pDg rấtpgxt USeFcần mộtUSeF USeFngười cóM4pD thMMxZể đặtUSeF sựtpgx aMMxZn totpgxàn củaMMxZ FJW8vợ mìnhUSeF lêMMxZn hànM4pDg đầu,USeF tpgxvà VUSeFĩnh M4pDKỳ tpgxhội tụFJW8 đMMxZủ tấtUSeF cFJW8ả cátpgxc điềuMMxZ kiFJW8ện trên.

Nếu M4pDkhông vìFJW8 nhữngMMxZ FJW8quy tắcMMxZ địntpgxh đoạFJW8t sFJW8ự sốtpgxng chFJW8ết cUSeFủa mình,FJW8 bấtMMxZ chấpM4pD mọiM4pD tpgxtrở ngạtpgxi, VĩnM4pDh Kỳtpgx sẽM4pD lMMxZập ttpgxức MMxZtìm đếnFJW8 btpgxên ÁFJW8i M4pDHy mtpgxà ômM4pD tFJW8hật chặM4pDt vàtpgxo lòng.

Nhưng quMMxZyền htpgxạn cM4pDủa bMMxZản hợpMMxZ đồtpgxng tpgxkia… khMMxZông chtpgxo pUSeFhép tpgxVĩnh Kỳtpgx M4pDlàm thế.

Và nếFJW8u thậM4pDt sựUSeF Vĩntpgxh Kỳtpgx M4pDcó thtpgxể ômtpgx lấytpgx ÁiUSeF HFJW8y, FJW8thì đôiUSeF ttpgxay củatpgx MMxZngười cFJW8on gáiUSeF ấyMMxZ FJW8cũng sẽM4pD nhẫntpgx FJW8tâm đẩyFJW8 VĩFJW8nh Kỳtpgx tpgxra xa…M4pD M4pDvì USeFvòng M4pDtay mFJW8à MMxZcô cần,FJW8 tpgxvốn dMMxZĩ M4pDkhông phảUSeFi M4pDlà vòngMMxZ tpgxtay củMMxZa VĩnhUSeF Kỳ.

Minh Vỹtpgx nhtpgxíu màyFJW8 nFJW8hìn M4pDvào USeFkhoảng USeFkhông trướcMMxZ mặt,USeF đôiM4pD ctpgxhân bắM4pDt đầuMMxZ USeFcất tpgxbước ttpgxiến vàoFJW8 bênFJW8 tUSeFrong, kMMxZèm tMMxZheo giọMMxZng rMMxZa lệnh.

“Trừ M4pDHạo ThầUSeFn, nhữtpgxng USeFngười MMxZcòn lạiUSeF khôFJW8ng FJW8được vàtpgxo troMMxZng.” ThFJW8eo tìnUSeFh hM4pDình hiệFJW8n tại,M4pD ttpgxốt hơFJW8n USeFlà càUSeFng FJW8ít ngườtpgxi vàUSeFo sẽFJW8 càngM4pD tốt.

Bước châM4pDn MinM4pDh MMxZVỹ vM4pDà HạoUSeF ThầnFJW8 tM4pDiến vàtpgxo bênMMxZ trongMMxZ, gấpUSeF USeFgáp nhưtpgx đFJW8ang lUSeFo sợM4pD mìFJW8nh sẽMMxZ đáUSeFnh mấtUSeF FJW8một thứM4pD cựcM4pD tpgxkỳ quaUSeFn trọng.

Bên ngMMxZoài, VMMxZĩnh KỳM4pD đứnUSeFg lẫnUSeF tFJW8rong toFJW8án cậUSeFn vtpgxệ, tpgxđôi M4pDmắt xuấtpgxt hiệMMxZn ntpgxhững áUSeFnh nhìnFJW8 USeFu uất.

“Tịnh NM4pDhi, cFJW8ho M4pDem này.”MMxZ TriếtM4pD DMMxZạ nMMxZắm lấMMxZy bMMxZàn taUSeFy cMMxZủa TịMMxZnh Ntpgxhi, sM4pDau đóUSeF đặtpgxt vàtpgxo lòtpgxng M4pDbàn tUSeFay mộFJW8t chitpgxếc đtpgxồng hFJW8ồ cUSeFát béFJW8 xíM4pDu tpgxmàu đen.

“Sao FJW8lại FJW8là màuMMxZ đenMMxZ?” TịUSeFnh MMxZNhi nFJW8híu mtpgxày nhtpgxìn chiếctpgx đồngM4pD hồM4pD cM4pDát đangUSeF nằUSeFm gọnMMxZ tronUSeFg tpgxtay, giọnMMxZg điUSeFệu cFJW8ó chtpgxút ktpgxhó chịu.

“Vì màutpgx đentpgx hợpFJW8 M4pDvới MMxZem hơn…”tpgx GươnUSeFg MMxZmặt Tritpgxết DạFJW8 thoánM4pDg buUSeFồn, stpgxau đóUSeF nởM4pD tpgxmột tpgxnụ cườitpgx gượng,tpgx FJW8có ltpgxẽ đâytpgx làFJW8 lầMMxZn cuốiUSeF MMxZTriết DạMMxZ đượcUSeF gMMxZần M4pDTịnh NhiUSeF. tpgx“… tpgxNếu aFJW8i đóM4pD hotpgxặc USeFcó việcUSeF gìMMxZ khiMMxZến eMMxZm M4pDbuồn, tpgxcứ lM4pDật ngMMxZược chiếUSeFc đồngFJW8 FJW8hồ cáUSeFt nM4pDày lạFJW8i, MMxZem sẽM4pD cảFJW8m thấtpgxy M4pDdễ chịUSeFu hơn.”

“Tại sMMxZao tpgxem lạiM4pD phFJW8ải lậtpgxt ngưFJW8ợc cátpgxi thứtpgx M4pDvô nghĩMMxZa nàyMMxZ troM4pDng M4pDkhi M4pDem đãtpgx cM4pDó anhMMxZ?” MMxZTịnh NhMMxZi M4pDphụng phịMMxZu, USeFđưa ttpgxay đấmFJW8 đFJW8ấm tpgxvào ntpgxgực TrM4pDiết DFJW8ạ, nétpgxt mặUSeFt USeFvô cùM4pDng kM4pDhó chịu.MMxZ “Này!M4pD FJW8Thấy khMMxZông? MỗiMMxZ tpgxlần M4pDem khônM4pDg USeFvui aM4pDnh cứM4pD đM4pDể MMxZem đFJW8ánh antpgxh FJW8vài cFJW8ái làM4pD được.”

“Không hM4pDề vôUSeF nghĩa.”tpgx Triếttpgx FJW8Dạ M4pDlập tứcFJW8 lêMMxZn tiếngtpgx phủM4pD địnUSeFh, trênUSeF môitpgx nởM4pD mộtFJW8 nụUSeF MMxZcười tpgxcay đắnM4pDg. “ChỉFJW8 cầntpgx tpgxem lậtFJW8 ngưFJW8ợc đồngM4pD hồM4pD ctpgxát tMMxZheo truyềnUSeF thuyết,MMxZ eMMxZm sẽUSeF tpgxthấy thanMMxZh tFJW8hản hơn.”

“Em kUSeFhông cầnM4pD M4pDbiết!” MMxZTịnh tpgxNhi đưatpgx M4pDtay ômMMxZ lấyFJW8 đầu,MMxZ MMxZbướng FJW8bỉnh héUSeFt lên…MMxZ đôitpgx tpgxkhi FJW8Triết USeFDạ M4pDluôn hàUSeFnh M4pDxử M4pDmột cátpgxch khóM4pD hiểM4pDu, khônMMxZg giốngtpgx vMMxZới anUSeFh thườngFJW8 ngàyUSeF chtpgxút nào.

“Sắp tới…”FJW8 ĐểUSeF MMxZmặc TM4pDịnh NhM4pDi cứM4pD M4pDliên tụMMxZc đấmM4pD FJW8vào MMxZngười, Ttpgxriết DạM4pD siếMMxZt chUSeFặt vM4pDòng taM4pDy hơUSeFn, nhưFJW8 đFJW8ang cốUSeF gắngtpgx cMMxZảm nhậUSeFn hơFJW8i ấmFJW8 cUSeFủa ngườiFJW8 mM4pDình FJW8đang bảMMxZo MMxZvệ tronMMxZg vòtpgxng tpgxtay. “…tpgx cóM4pD lẽUSeF anMMxZh khMMxZông M4pDthể MMxZở cạUSeFnh FJW8em đưM4pDợc nữtpgxa, anMMxZh ptpgxhải điFJW8 xa.”

“Mặc antpgxh, aUSeFnh cứM4pD đFJW8i luM4pDôn ctpgxũng được,MMxZ USeFem khôngMMxZ tpgxcần MMxZanh bFJW8ảo vệUSeF!” MMxZDường tpgxnhư đFJW8ã quáFJW8 mứcFJW8 M4pDchịu đựnMMxZg, TịnFJW8h NM4pDhi MMxZtức gitpgxận MMxZquát lên,M4pD M4pDngoảnh mặtM4pD sUSeFang hướngMMxZ khácM4pD tpgxgiận tpgxdỗi… aUSeFi tpgxcho phéFJW8p TriếUSeFt tpgxDạ đượcMMxZ quyềnFJW8 FJW8rời USeFxa USeFTịnh NMMxZhi M4pDcơ chứ?

“Có lẽ…USeF lầUSeFn FJW8này MMxZsẽ khônUSeFg trM4pDở vềUSeF nữa…tpgx” ĐôiUSeF mFJW8ôi TriếtMMxZ Dạtpgx khMMxZẽ tpgxmấp M4pDmáy, pUSeFhát tpgxra MMxZmột câM4pDu USeFnói nhMMxZỏ, rấM4pDt nhỏ…tpgx FJW8và dĩFJW8 nhitpgxên, TUSeFịnh NhFJW8i hoàtpgxn toàFJW8n ktpgxhông thểFJW8 nghtpgxe đM4pDược USeFcâu nóMMxZi đầyUSeF đauMMxZ USeFđớn ấy.

Truyền tUSeFhuyết đồngFJW8 hồtpgx cáFJW8t sao?