Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để g6Epanh gầng6Ep bê4hdtn em

Một viêg6Epn đạg6Epn 4hdtsượt thẳg6Epng NbhJqua người6X8f ÁcmByi Hg6Epy từcmBy phíag6Ep saNbhJu, đág6Epp đúg6Epng v6X8fào k6X8fhẩu súncmByg cô6X8f đancmByg ch6X8fĩa vàg6Epo đầNbhJu vẫng6Ep cNbhJhưa kịcmByp bNbhJóp còcmByi khi6X8fến khẩ6X8fu súncmByg cmBybật cmByra khỏicmBy 4hdttay côg6Ep v4hdtà r6X8fơi xuốngNbhJ nền6X8f đấtNbhJ cmBymột cág6Epch “hoành6X8f tráng”.

“Đích đếnNbhJ t4hdtiếp tNbhJheo sNbhJẽ 6X8flà eNbhJm…” MicmBynh 6X8fVỹ vẫ4hdtn 6X8fgiơ khẩucmBy sNbhJúng NbhJtrên g6Eptay vềcmBy phíag6Ep cmByÁi 4hdtHy đ4hdtang bấtg6Ep động,6X8f đôiNbhJ cmBymắt v4hdtằn n4hdtộ khí6X8f, acmBynh ti4hdtếp 4hdttục l6X8fên đạn6X8f chg6Epo g6Epkhẩu s4hdtúng t6X8frong cmBytay, t6X8fầm NbhJngắm hiện4hdt giờ4hdt 4hdtđã chuy4hdtển tcmByừ 4hdtkhẩu súNbhJng k6X8fia s6X8fang Ái4hdt Hy6X8f, “…6X8f cmByem g6Epkhông có6X8f quyềncmBy tựg6Ep kg6Epết cmBythúc 4hdtcuộc sống6X8f của4hdt chíNbhJnh mìncmByh, v4hdtì ngư4hdtời dNbhJuy nhấtcmBy đg6Epược quyề6X8fn giết4hdt 4hdtem NbhJlà anh!”

Minh 4hdtVỹ nNbhJhíu màyNbhJ nhg6Epìn Ái6X8f NbhJHy, nhưngg6Ep lọtNbhJ NbhJvào tầmcmBy mcmByắt chỉcmBy cóg6Ep dcmByuy ng6Ephất b4hdtóng 4hdtdáng nhỏ6X8f béNbhJ đó4hdt tcmByừ phíaNbhJ sa4hdtu, trôncmByg thật4hdt đơnNbhJ đ4hdtộc 6X8fvà lg6Epạc 4hdtlõng trNbhJong khôngg6Ep giag6Epn tĩng6Eph lặng.

Cô bất4hdt đNbhJộng, tr6X8fên gương6X8f mặt4hdt 4hdtvẫn còncmBy lưu6X8f lạ6X8fi mg6Epột vệtNbhJ NbhJnước dàicmBy, đôig6Ep mắt4hdt vg6Epô địnhg6Ep đangNbhJ dầng6Ep đượNbhJc p4hdthủ thê6X8fm mộ4hdtt l6X8fớp sươn4hdtg mờNbhJ nhạt.

Ông HàncmBy cg6Epho một4hdt 4hdttay vàog6Ep g6Eptúi, 6X8fsau cmByđó lạig6Ep n6X8fhìn c6X8fhằm cg6Ephặp và4hdto ngườiNbhJ 4hdtcon gácmByi trư6X8fớc mặt.

Sự lựaNbhJ chọcmByn thứ4hdt ba?

Là tự6X8f gg6Epiết NbhJchính mìn6X8fh đểcmBy 6X8fkhỏi phảiNbhJ đối4hdt mặtg6Ep sao?

Gương mặtg6Ep ôNbhJng phảngg6Ep phNbhJất 6X8fmột ncmByụ cườcmByi hàig6Ep lòn6X8fg, vìNbhJ cmBydù 6X8fcho NbhJÁi 6X8fHy cóNbhJ lựa4hdt 6X8fchọn mộtg6Ep troNbhJng g6Ephai đi4hdtều kiệcmByn 4hdtthì khẩcmByu sún4hdtg g6Epcủa ô4hdtng cũngg6Ep sẽNbhJ lập4hdt tứ4hdtc 4hdtkết th6X8fúc sNbhJinh mạ4hdtng cmBytrước mặt…g6Ep vì6X8f NbhJcô cmBygái nà6X8fy quNbhJá tầm4hdt thường!

Nhưng điềuNbhJ ông4hdt vừa4hdt 6X8fđược trôngg6Ep NbhJthấy, quả4hdt thật6X8f kg6Ephông thể6X8f lường6X8f tcmByrước côcmBy 4hdtbé g6Epnày 6X8fđã cmBysuy ng6X8fhĩ nhg6Epững gì.

“Quay NbhJvề b6X8fên tôi…”NbhJ Mi4hdtnh cmByVỹ cmBynói đều6X8f NbhJđều, đôicmBy cmBymắt sắNbhJc lạng6Eph đg6Epang chiếcmByu thẳng6X8f vàcmByo ÁcmByi 6X8fHy g6Epkèm thNbhJeo mộtg6Ep l4hdtời yêNbhJu cầug6Ep “scmByiêu trọng”cmBy, “NbhJ… cg6Epho 6X8fem mườcmByi giây.”

1s…

2s…

Ái 6X8fHy đưag6Ep tag6Epy gạt6X8f vNbhJội vcmByết g6Eptích củcmBya nướcNbhJ mắNbhJt t6X8frên g6Epmặt m4hdtình, tNbhJừ từcmBy cmByngoảnh mặtg6Ep lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn còcmByn c4hdtó thểcmBy trởNbhJ vềcmBy bênNbhJ ancmByh sao?

Minh Vỹ6X8f cmByvẫn NbhJgiơ khẩ4hdtu súncmByg trê4hdtn tag6Epy vg6Epề ph6X8fía Á6X8fi H4hdty, đôiNbhJ mắt4hdt g6Epđiềm tĩnhg6Ep lạnh4hdt lùngcmBy qu6X8fan 6X8fsát từncmByg NbhJcử cg6Ephỉ g6Eptiếp tg6Epheo củacmBy ngườiNbhJ c4hdton g6X8fái 4hdttrước mặt.

6s…

7s…

Đôi châncmBy g6Epkia bắNbhJt đầu6X8f ng6Ephấc lcmByên, nốNbhJi tcmByiếp NbhJtừng bước4hdt chân4hdt đế4hdtn gầncmBy 6X8fMinh Vỹ.

Chợt 6X8fnhững bướccmBy cmBychân k4hdtia 6X8fkhựng lại…

8s…

Ái H4hdty đưa6X8f mNbhJắt nh4hdtìn 4hdtMinh VỹcmBy g6Epđang ng6Ephíu cmBymày nhNbhJìn 4hdtmình, mg6Epím môNbhJi, lắNbhJc nhẹg6Ep đầu.

Chỉ cg6Epần 6X8fthêm vàNbhJi bướ6X8fc nữag6Ep thô4hdti, vàcmByi bcmByước nữ4hdta thìcmBy ccmByô sẽcmBy lại6X8f 6X8fcó t6X8fhể chạmg6Ep vàcmByo MinNbhJh NbhJVỹ… nhcmByưng cô6X8f lạ4hdti hoàng6Ep toNbhJàn NbhJđứng bg6Epất đcmByộng, mộtcmBy cmBygiọng 4hdtnói cmBynhẹ ng6Ephàng cất6X8f g6Eplên v4hdtới mộtNbhJ âmNbhJ vựcg6Ep tronNbhJg thanh.

“Em… không6X8f làNbhJm được.”

Chính ÁicmBy 4hdtHy cònNbhJ khcmByông hiểu4hdt mìn6X8fh đNbhJang NbhJnói 4hdtvà làmg6Ep gì,g6Ep chỉcmBy bcmByiết nNbhJếu lạicmBy dựag6Ep dẫmcmBy g6Epvào Mg6Epinh Vỹ6X8f, 6X8fmình NbhJsẽ hNbhJoàn toàNbhJn mất4hdt cmByphương hướng…

… k6X8fhông thể4hdt trởcmBy nêcmByn mạnhNbhJ mẽg6Ep g6Ephơn đư4hdtợc nữg6Epa v4hdtà quecmByn dần6X8f v4hdtới s6X8fự 4hdtbảo NbhJvệ củg6Epa anh.

9s…

10s…

Khẩu súng4hdt tro4hdtng 4hdttay Ming6Eph V6X8fỹ thoá4hdtng r6X8fun lNbhJên, ngó6X8fn 4hdttay đ4hdtang g6Epdần ghNbhJì lg6Epấy ccmByò sú4hdtng, ch6X8fuẩn 4hdtbị mộtcmBy hưcmByớng cmBybắn nhấg6Ept định.

Chỉ cầncmBy bước4hdt đến6X8f NbhJbên MNbhJinh Vỹ,6X8f liNbhJệu có6X8f 6X8fkhó quNbhJá không?

“Một bg6Epước, rồicmBy lạNbhJi thêg6Epm NbhJmột bước…

… 6X8fcó NbhJquá kh6X8fó đcmByể g6Epem NbhJbước đến4hdt gầ4hdtn anh?”

*Cạch*

Khẩu sú4hdtng tr6X8fong tag6Epy Ming6Eph VỹNbhJ rơiNbhJ tự6X8f dNbhJo xg6Epuống mặcmByt đấtcmBy lạnh6X8f lẽocmBy, lầ4hdtn ncmByày ngườicmBy cấ4hdtt bướcNbhJ lg6Epại g6Eplà anh!

Một cmBybước… 6X8fhai 4hdtbước… NbhJba bước…

Minh cmByVỹ đcmByứng đốicmBy NbhJdiện với4hdt Ái6X8f HcmByy, ancmByh gcmByấp g6Epgáp ô6X8fm cg6Epô 4hdtvào lòng6X8f, 6X8fgục mặNbhJt lêng6Ep bg6Epờ vNbhJai nhỏNbhJ bécmBy kia.

“Nếu khNbhJông thểNbhJ 6X8fquay NbhJvề vớig6Ep tô6X8fi, tg6Ephì hãcmByy đểg6Ep tôiNbhJ bướccmBy đếnNbhJ bNbhJên em.4hdt” Mi4hdtnh V6X8fỹ siếtcmBy ccmByhặt NbhJvòng g6Eptay g6Ephơn, cảmNbhJ g4hdtiác 6X8fkhi NbhJchĩa s6X8fúng 6X8fvào ch4hdtính ngườ6X8fi NbhJcon gáNbhJi mNbhJình yg6Epêu tNbhJhương quả4hdt 6X8fthật 6X8frất đ4hdtau đớn.

Ái Hg6Epy đượcg6Ep MincmByh VỹcmBy ômNbhJ gọ4hdtn t4hdtrong taycmBy, bất6X8f NbhJgiác haNbhJi bàg6Epn tacmByy đancmByg buôn6X8fg thNbhJõng vcmByô 4hdtthức đưacmBy lêcmByn, cmByvốn địNbhJnh đá6X8fp 4hdtlại aNbhJnh, cảmcmBy nhận4hdt rõ4hdt hNbhJơi ấ6X8fm tcmByừ ph6X8fía bên4hdt kg6Epia h6X8fơn, như4hdtng hành6X8f động4hdt 6X8fấy 4hdtbỗng dcmByưng khự6X8fng lạ6X8fi, scmByau đó6X8f nhancmByh ta4hdty đẩycmBy anhra.

“Xin lỗi4hdt vìNbhJ đãNbhJ đến4hdt l4hdtàm 4hdtphiền anNbhJh, ecmBym NbhJsẽ vềg6Ep nhà.4hdt” Á6X8fi NbhJHy qua4hdty mặtcmBy sg6Epang hướ6X8fng kháccmBy tg6Epránh ág6Epnh 4hdtnhìn g6Epcủa Min6X8fh Vỹ,cmBy nh4hdtờ vậcmByy cmBynên 4hdtkhông tcmByhể thấy6X8f đượcNbhJ từ4hdt đcmByôi m4hdtắt kcmByia g6Epđang hằNbhJn sNbhJâu m6X8fột ng6Epỗi tuyệg6Ept vọngg6Ep cùng6Epg cực.

Ái 6X8fHy vừa6X8f rg6Epời khNbhJỏi g6Epvòng 4hdttay c4hdtủa M4hdtinh Vg6Epỹ, lậpcmBy cmBytức chạyNbhJ rg6Epa 4hdtkhỏi phg6Epòng, 4hdtbóng dángcmBy ônNbhJg HcmByàn cũ4hdtng khô4hdtng còncmBy NbhJhiện d4hdtiện cmByở đó.

Anh l6X8fại trở6X8f ng6Epên đơnNbhJ 6X8fđộc 6X8ftrong că6X8fn NbhJphòng t4hdtập bg6Epắn cmBylạnh lcmByẽo, mộtNbhJ ccmByhút gìNbhJ đócmBy ởg6Ep g6Eptrái tcmByim 4hdtđang 6X8fnhói lêg6Epn tg6Epừng 4hdtđợt NbhJđau đớn.

Bước 6X8fnhanh NbhJra cmBykhỏi că4hdtn biệt4hdt thựg6Ep củ6X8fa tg6Epổ chứccmBy Knig6X8fht, tg6Eprong lcmByòng Á4hdti H4hdty chợtg6Ep cảm6X8f thấycmBy vcmByô cùn6X8fg bấ4hdtt an.

Một phầ6X8fn 6X8flại c4hdtảm thấNbhJy âNbhJn hg6Epận vì4hdt cácNbhJh 6X8fcư xửcmBy x4hdta cáchg6Ep vừNbhJa rồi6X8f vớ6X8fi Mi6X8fnh Vỹ.

Nhưng ccmByhỉ g6Epcần ởg6Ep cmBybên anhNbhJ, ccmByô đã6X8f qcmByuên c6X8fách tựNbhJ mìcmBynh cmByđứng dg6Epậy, g6Epquên cáchcmBy tựNbhJ bảocmBy 6X8fvệ chí6X8fnh mình…4hdt v4hdtà q4hdtuên cảg6Ep ccmByách làNbhJm 6X8ftổn 6X8fthương nNbhJgười khác.

Bước nhanNbhJh trêncmBy g6Epcon đcmByường vắNbhJng cmByvẻ, ÁcmByi HcmByy ccmByứ tcmByhế chg6Epìm và6X8fo nhữngg6Ep dcmByòng su4hdty g6Eptư hiện6X8f tại.

Một chi6X8fếc BMg6EpW màuNbhJ đencmBy dNbhJừng lạig6Ep NbhJtrước mặtNbhJ 6X8fÁi HycmBy, mcmByột động4hdt tác4hdt 6X8fnhanh cmBytay g6Eplôi cmBymạnh ccmByô NbhJvào xeNbhJ, ấng6Ep g6Epvào ghế.

Ái Hg6Epy 6X8fvẫn chưa6X8f kịp6X8f hiểu4hdt chuyệg6Epn gìcmBy đan6X8fg xảycmBy rag6Ep, cả6X8f ngườicmBy ho4hdtàn t6X8foàn m4hdtất đi6X8f cmBycảm gcmByiác, chợt6X8f cmBymột chiếg6Epc khăg6Epn được4hdt đưaNbhJ l4hdtên NbhJbịt chặcmByt m6X8fiệng c4hdtô g6Eplại, cmBymặc ch6X8fo cô6X8f g6Epra NbhJsức đẩycmBy 4hdtbàn tg6Epay đangNbhJ ấnNbhJ mạnh6X8f chiế4hdtc khăncmBy kNbhJia ra.

1s…

2s…

Trước mắg6Ept 4hdtÁi HcmByy bỗn4hdtg trởg6Ep 6X8fnên cmBymờ 6X8fnhạt, c4hdtả ngườiNbhJ rơig6Ep và4hdto trạngNbhJ tháig6Ep 4hdtmệt g6Epmỏi, h6X8fàng cmBymi g6Epdài cmBycứ từ4hdt 4hdttừ r6X8fũ xuống6Epg, c6X8fhe khuấtNbhJ đôig6Ep mắt4hdt màucmBy 6X8fnâu trNbhJong sáng.

Bàn tag6Epy kcmByia cũ4hdtng dầg6Epn th6X8fả 4hdtlỏng, chiế4hdtc khă6X8fn NbhJcũng đư6X8fợc nâ6X8fng lên4hdt, mộtg6Ep ncmByụ cườicmBy n4hdtửa miệg6Epng qcmByuen cmBythuộc hiệ4hdtn trêng6Ep 4hdtkhuôn g6Epmặt củaNbhJ kẻcmBy đa4hdtng 6X8fngồi kềg6Ep cậnNbhJ bê4hdtn cô.

“Làm cmBytốt lắm.”4hdt BàNbhJn tg6Epay 6X8fngười 6X8fấy vuốt6X8f nhcmByẹ máiNbhJ g6Eptóc cg6Epủa NbhJÁi Hy6X8f, 4hdtnụ cưg6Epời NbhJđộc đoácmByn ki6X8fa nNbhJgày cànNbhJg trcmByở n6X8fên cmByrõ cmBynét NbhJhơn b4hdtao giờg6Ep hết.g6Ep “CuốicmBy ccmByùng cũNbhJng đế6X8fn nNbhJgày này.”

Chiếc 4hdtBMW lacmByo đi…

“Điền Huâ6X8fn à,6X8f cmByxin NbhJlỗi anhNbhJ, nhưNbhJng ngườig6Ep 4hdtem thg6Epật sg6Epự yêcmByu là6X8f 6X8fMinh VỹNbhJ.” MộcmByt gNbhJiọng 6X8fnói nhNbhJẹ g6Epnhàng cấtcmBy lên,NbhJ g6Epbàn ta6X8fy nNbhJhỏ nhắng6Ep đang4hdt đặtcmBy nhg6Epẹ lêncmBy ta4hdty Điền6X8f HuâncmBy, gNbhJương NbhJmặt trắngcmBy cmByhồng NbhJtừ phí6X8fa bcmByên kNbhJia đanNbhJg nởNbhJ 6X8fmột nụ6X8f cườicmBy gượng6Epg gạo.

“Em… NbhJchọn hắnNbhJ? NgườcmByi mNbhJà eg6Epm kcmByhông cócmBy quyềnNbhJ đượcNbhJ yêg6Epu sao?”NbhJ CâucmBy trcmByả lời4hdt ki4hdta kg6Ephiến trácmByi NbhJtim Điềng6Ep Huâ4hdtn ncmByhư nNbhJgừng đập,6X8f đôig6Ep mô6X8fi kNbhJhó khNbhJăn cmBylắm 6X8fmới tg6Ephốt r4hdta đượcNbhJ nh4hdtững câ6X8fu NbhJhỏi n4hdtghi hoặc.

Năm năm…

Một g6Epquãng thời6X8f gia4hdtn quá4hdt dà6X8fi ch6X8fo mộcmByt mối4hdt 6X8ftình đ4hdtơn phươncmByg, quácmBy ng4hdtắn ch4hdto nhữn4hdtg cmBykhoảnh cmBykhắc được6X8f gg6Epần bcmByên cạnhNbhJ ngườiNbhJ g6Epcon gái6X8f ấy.

Điền Huân6X8f đã4hdt luôn4hdt dNbhJõi NbhJtheo dug6Epy nhấtcmBy mộtcmBy bón4hdtg hình,6X8f NbhJâm thầmcmBy đecmBym đg6Epến ch6X8fo ngườig6Ep 4hdtcon cmBygái 4hdtmà m6X8fình yêucmBy thương4hdt nhữngg6Ep g4hdtì NbhJtốt đẹpNbhJ nhất.

Chỉ cần4hdt tNbhJrên gư4hdtơng mặt6X8f kg6Epia nởg6Ep mg6Epột nụ4hdt cg6Epười hạncmByh phúc4hdt, Điề4hdtn cmByHuân NbhJcó g6Epthể đáng6Eph cmByđối tất4hdt ccmByả đểcmBy giữ4hdt nụcmBy c6X8fười ấ4hdty mãicmBy mg6Epãi hiệcmByn dg6Epiện trênNbhJ cmByđôi g6Epmôi xi6X8fnh xắg6Epn ấy,cmBy thậ4hdtm chí6X8f đánh4hdt 6X8fđổi cả4hdt sig6Epnh mệ6X8fnh ccmByủa g6Epchính mình.

Nhưng đápcmBy g6Eplại tìn6X8fh c4hdtảm ccmByhân 6X8fthành ấy,g6Ep chcmByỉ làNbhJ g6Ephai từcmBy “6X8fxin lỗi”g6Ep cmByvô cù6X8fng ngắnNbhJ gọn,g6Ep g6Epđủ sức4hdt d6X8fập tNbhJắt NbhJtia hg6Epy g6Epvọng NbhJcuối cùg6Epng tg6Eprong trácmByi cmBytim đangcmBy g6Epkhông ncmBygừng thNbhJổn thứcNbhJ kia.

“Em khôn6X8fg t6X8fin cg6Epả cNbhJha v4hdtà dì4hdt đều4hdt 6X8fkhông cmBychấp 4hdtnhận tìn6X8fh cg6Epảm của4hdt e6X8fm và4hdt M4hdtinh VỹcmBy, nêcmByn ecmBym cmBythật s6X8fự rấNbhJt xg6Epin lỗig6Ep.” C4hdtô 6X8fgái k4hdtia vẫnNbhJ g6Epgiữ ncmByụ g6Epcười hố4hdti lỗi6X8f t6X8frên 4hdtmôi, g4hdtương mặg6Ept thoán6X8fg cNbhJhút cmBye ngạig6Ep NbhJnhìn ĐicmByền Huân.

Xin lỗi…NbhJ x6X8fin lỗi…

Dường n4hdthư côcmBy 4hdtgái 4hdtkia khô6X8fng hềg6Ep để4hdt 4hdtý đếg6Epn mỗi6X8f lầ4hdtn lặp4hdt lại6X8f hg6Epai từcmBy “xincmBy lỗi”4hdt, trág6Epi ticmBym 4hdtcủa kẻcmBy bg6Epại trg6Epận trcmByước mặ6X8ft lại6X8f càng6Epg đag6Epu hơn.

Nếu chỉ6X8f c4hdtần xicmByn lỗ4hdti, t6X8fhì 4hdttại 6X8fsao lạicmBy đNbhJặt r4hdta phápcmBy lu4hdtật NbhJlàm gì?

Điền Hug6Epân 6X8fkhông ncmByói g6Epgì, lặ6X8fng lẽcmBy qu6X8fay g6Epngười bướ6X8fc đi.4hdt cmByVốn dĩ…g6Ep khôg6Epng thểcmBy cmByníu g6Epkéo đượcNbhJ nữacmBy, g6Epvì khôg6Epng hềNbhJ cNbhJó bg6Epắt đầu…cmBy nêng6Ep ĐicmByền Huâ6X8fn khôNbhJng đượcNbhJ qcmByuyền đ4hdtược ng6Epíu ké6X8fo hacmByi chữNbhJ “tình4hdt yêuNbhJ” thiêncmByg liêngg6Ep ấy.

Trái tig6Epm c6X8fứ mỗ6X8fi 6X8flúc mcmByột th4hdtắt lại4hdt theNbhJo tg6Epừng bư6X8fớc châNbhJn, đọNbhJng lạicmBy nhữg6Epng vết4hdt th4hdtương g6Eplòng qu4hdtá lớn.

Điền Huâng6Ep thậNbhJt sự6X8f khônNbhJg đủg6Ep ccmByao thượ6X8fng đến6X8f mNbhJức đứ6X8fng cmByyên lặngcmBy l6X8fẽ dõNbhJi the6X8fo côg6Ep gái4hdt ấy4hdt mãg6Epi mãi,6X8f v4hdtà cmBycũng khôcmByng cmBythể 4hdtnào chúcNbhJ p4hdthúc 4hdtcho mốicmBy tình4hdt g6Ephuyết cmBythống c6X8fấm kcmByỵ ấyNbhJ được.

Tại NbhJsao lại6X8f 4hdtlà MinNbhJh Vỹ?

Có n6X8fhất thiế6X8ft phcmByải yêg6Epu chNbhJính aNbhJnh tr4hdtai cmBycủa mì4hdtnh không?

Trước mắtcmBy Đi4hdtền HNbhJuân chỉ6X8f ccmByòn lưNbhJu lcmByại mcmByột màug6Ep đeng6Ep đNbhJau đớncmBy cùng6Epg ccmByực, ág6Epnh mNbhJắt đang6Epg chứacmBy 4hdtđựng NbhJnhững tg6Epia nhìg6Epn oá6X8fn hận,4hdt từng4hdt 6X8ftừ từng6X8f chữ4hdt được6X8f gNbhJằn xuốngg6Ep mộtg6Ep c4hdtách mỉNbhJa mai.

“Thy g6EpThy, e4hdtm chNbhJấp n6X8fhận ă6X8fn tr6X8fái cấmg6Ep, 4hdtchứ khôngcmBy g6Epchấp nNbhJhận 6X8ftôi sao?”

“Chúc g6Epphúc chNbhJo NbhJmối tì6X8fnh NbhJcấm kỵ4hdt của6X8f em…

… acmBynh 6X8fkhông g6Eplàm được.”

“Đến kh6X8fi g6Epnào 6X8fanh mớNbhJi chg6Epịu l4hdtên kNbhJế hoạch4hdt đây?”NbhJ Mộtg6Ep giọn4hdtg NbhJnữ cấ4hdtt 4hdtlên, đôiNbhJ 4hdtmắt hưNbhJớng v4hdtề pcmByhía Áig6Ep HNbhJy cmByđang nhắcmBym nghi6X8fền NbhJđôi mắt,g6Ep cảcmBy haNbhJi t6X8fay bị6X8f t6X8frói chặg6Ept cmByở p4hdthía sa6X8fu đNbhJang tựNbhJa cmByvào tcmByường NbhJan giấc.

“Kế hcmByoạch cmByvẫn đang6X8f thNbhJực hNbhJiện đấg6Epy th6X8fôi.” Ngư4hdtời bêng6Ep g6Epkia nhúnNbhJ nhúnNbhJ va6X8fi, tcmByhờ ơNbhJ 6X8fđưa áNbhJnh 6X8fmắt kh4hdtông chg6Epút biểcmByu ccmByảm nhìng6Ep vềcmBy phg6Epía ÁNbhJi HyNbhJ, áng6Eph nhcmByìn phNbhJức tạp.

“Thực hg6Epiện? Đứng6Epg yên4hdt mộtNbhJ chỗNbhJ 4hdtgọi NbhJlà thự6X8fc 6X8fhiện? Ang6Eph đanNbhJg đùag6Ep à?”g6Ep CNbhJô gácmByi kg6Epia dườn6X8fg n4hdthư đan6X8fg mất4hdt bcmByình 4hdttĩnh, tg6Epức giậ4hdtn quá4hdtt 4hdtlên, giọng6X8f đ4hdtiệu vg6Epô cùng6X8f khNbhJó chịu.

“Tịnh Nhi6X8f, nếNbhJu muốn6X8f tr4hdtả thg6Epù tg6Ephì đg6Epừng ng6Epên NbhJvội v6X8fàng như6X8f th6X8fế…” ChàncmByg tra4hdti NbhJkia khoátcmBy khNbhJoát 6X8ftay vớg6Epi Tịnh6X8f NNbhJhi, thậtg6Ep sựNbhJ Tịn6X8fh Ng6Ephi đNbhJang khiến4hdt h4hdtắn c6X8fảm NbhJthấy căcmByng thcmByẳng 4hdthơn g6Eptrong vg6Epiệc thựcg6Ep hiện4hdt kếcmBy hoạch6X8f, 6X8f“… cứNbhJ đểg6Ep yêng6Ep 6X8fcho bọn6X8f chúNbhJng cmBytừ NbhJtừ cả6X8fm nhậng6Ep nỗig6Ep đcmByau 6X8fkhi mấtcmBy cmByđi mộtcmBy 4hdtthứ qucmByan trọng.”

Ái g6EpHy cmBykhó chịug6Ep ccmByựa mìnNbhJh, ccmByả thNbhJân người4hdt cảm6X8f th6X8fấy NbhJvô cùngNbhJ cmByđau 4hdtnhức, hg6Epàng 4hdtmi d4hdtài khNbhJẽ g6Eplay đg6Epộng 4hdtnhẹ, cô4hdt từNbhJ g6Eptừ h4hdté mởg6Ep đôicmBy mắt.

Khung cảnhcmBy mờ6X8f nh6X8fạt trướccmBy mắ6X8ft ÁcmByi 4hdtHy đan4hdtg dg6Epần 6X8ftrở cmBynên s6X8fắc nécmByt hơ4hdtn, bầNbhJu kh4hdtông k6X8fhí ngg6Epột 6X8fngạt hiệ4hdtn cmBygiờ khiNbhJến c6X8fô cảmcmBy thấycmBy khócmBy thởNbhJ 4hdthơn g6Epbao giờ4hdt hết.

Vẫn NbhJcòn tron4hdtg tr4hdtạng 4hdtthái mg6Epơ hồ,4hdt c4hdtô ngơ6X8f ngácmByc 4hdtđưa mắtcmBy nh4hdtìn g6Epcảnh vật6X8f xcmByung quanh.

“Tỉnh rồi4hdt àg6Ep?” Một4hdt 6X8fchất giọngg6Ep trầmcmBy k4hdthàn v6X8fang lên6X8f, g6Epmột gươncmByg mặNbhJt q4hdtuen thuộcNbhJ lọtNbhJ 4hdtvào tầmNbhJ g6Epnhìn tạmNbhJ thờig6Ep củag6Ep Á6X8fi Hy.

Điền H6X8fuân đcmByang cNbhJầm trcmByên cmBytay 4hdtmột qu6X8fả táo,NbhJ bưcmByớc đếnNbhJ trcmByước 6X8fmặt cmByÁi H6X8fy với4hdt dcmByáng vẻg6Ep uncmByg 6X8fdung nhưNbhJ cmBychẳng cóg6Ep g6Epchuyện gì4hdt xảyg6Ep ra.

“Này, tạicmBy sg6Epao cmBytôi lại6X8f ở4hdt đây?”NbhJ 6X8fÁi 6X8fHy 6X8fnhíu g6Epmày nNbhJhìn Điền6X8f g6EpHuân, hacmByi 4hdttay bịcmBy t6X8frói chặ4hdtt giờNbhJ đâcmByy mới6X8f bcmByắt đNbhJầu NbhJcảm nNbhJhận g6Epđược cảmg6Ep giácg6Ep t4hdtê buốg6Ept nhờ6X8f lựNbhJc scmByiết của6X8f NbhJdây cmBythừng, nNbhJay lạig6Ep thcmByêm cmBylực 6X8ftác động6Epg củaNbhJ 4hdtcô đangcmBy cmBycố 4hdtcởi tNbhJrói lạ6X8fi khig6Epến n4hdtơi ccmByổ taNbhJy mỗi4hdt g6Eplúc m6X8fột đaucmBy rátg6Ep h6X8fơn. 6X8f“Tên 6X8fkhốn, 6X8fanh lấNbhJy qucmByyền gcmByì mcmByà t6X8frói tôi?”

Đối diệnNbhJ vớ4hdti án4hdth cmBynhìn rựccmBy lửa4hdt củ6X8fa Áig6Ep cmByHy, ĐiềnNbhJ HuânNbhJ thảNbhJn n6X8fhiên ccmByầm tráig6Ep g6Eptáo trên4hdt 4hdttay NbhJđưa rg6Epa trNbhJước mcmByặt c6X8fô, mộg6Ept câuNbhJ hỏicmBy hết4hdt cmBysức “thâNbhJn thiện”4hdt đượccmBy thcmByốt r4hdta v4hdtới giọngcmBy điNbhJệu kg6Ephinh khỉnh.

“Biết g6Epđây là4hdt g4hdtì không?”NbhJ Đi4hdtền Huân4hdt đ4hdtã chuyểnNbhJ cmBysự tNbhJập trug6Epng từ6X8f cmByÁi Hg6Epy NbhJsang tNbhJrái táo6X8f manNbhJg mộg6Ept sắccmBy 4hdtmàu đỏ4hdt thẫm4hdt trêcmByn tcmByay, đ6X8fôi mắtNbhJ c6X8fhăm cNbhJhú qu4hdtan sácmByt vật4hdt thể4hdt ấy.

Đúng là4hdt 4hdtngớ ngẩn!

“Là tá6X8fo chứ6X8f gì?g6Ep!” Á6X8fi H6X8fy 6X8flập tg6Epức l4hdtên tiếngg6Ep trả4hdt lNbhJời, vcmByì câu4hdt hg6Epỏi NbhJcủa g6EpĐiền HucmByân ngcmByay cảNbhJ 4hdtcon n6X8fít b4hdta tuổi6X8f g6Epcũng biếtcmBy 6X8frõ cmBythứ ĐiềncmBy HNbhJuân đaNbhJng cầm4hdt trên6X8f tg6Epay 6X8fđược 6X8fgọi l4hdtà gì.

“Sai!” M6X8fột từNbhJ 6X8fphê 6X8fphán du4hdty 6X8fnhất đ6X8fược 4hdtcất l4hdtên, đôi6X8f cmBymắt g6Epvô địnNbhJh của4hdt Điề4hdtn HuâncmBy lướtcmBy cmByqua NbhJÁi HcmByy mộtcmBy giây,cmBy cmBysau đ4hdtó tiếNbhJp tụg6Epc g6Epmân mg6Epê 6X8fquả t4hdtáo trNbhJên t6X8fay, 4hdtvô thứcNbhJ nói.cmBy “g6EpLà trá6X8fi cấcmBym đấy.”

“Trái 6X8fcấm?” C4hdtâu tg6Eprả l4hdtời củg6Epa Đig6Epền Huâg6Epn kNbhJhiến Áig6Ep HNbhJy h4hdtết sứ6X8fc ng6Epgạc nhiê6X8fn, đôiNbhJ mắtcmBy 6X8fcô mg6Epở tg6Epo n4hdthìn Đig6Epền 6X8fHuân kNbhJhông chớNbhJp mắt.

“Cô đã6X8f từ6X8fng đượcmByc ng6Epghe kể6X8f về4hdt tg6Ephứ ng6Epày chưa?”cmBy Tg6Eprên môg6Epi cmByĐiền HNbhJuân 4hdtnở mộ4hdtt nụ4hdt cườiNbhJ khi6X8fnh b6X8fỉ, ánhcmBy 4hdtmắt vNbhJẫn g6Epdán chặtcmBy vàNbhJo tr6X8fái táog6Ep trênNbhJ tay6X8f. “Trên4hdt th4hdtế 6X8fgian nàycmBy, cmBycó mộtcmBy thứcmBy đượcNbhJ gg6Epọi làNbhJ tìn4hdth yNbhJêu tr4hdtái cấm.”

“Anh điên4hdt rồicmBy à4hdt? Tr6X8fái cấm4hdt rg6Epồi l4hdtại tìnNbhJh yg6Epêu 6X8ftrái cấm,4hdt cuốicmBy cùnNbhJg a6X8fnh đancmByg lả4hdtm nhNbhJảm c6X8fái gcmByì t4hdthế?” 4hdtÁi g6EpHy tức6X8f giận4hdt quá6X8ft v4hdtào mặNbhJt Đi6X8fền Huâg6Epn, lNbhJúc nàcmByy mà6X8f 6X8fhắn g6Epcòn cóNbhJ tNbhJâm trạng4hdt kểg6Ep chuycmByện 6X8fcho g6Epcô ng4hdthe ư?

Sự tứccmBy giận4hdt của6X8f cô6X8f dường4hdt 6X8fnhư đãNbhJ gầng6Ep chạ6X8fm đến4hdt mứcmByc đ6X8fỉnh điểm,4hdt nhcmByưng l6X8fại độ6X8ft ngột6X8f dịug6Ep x4hdtuống saNbhJu câu6X8f ng6Epói ti6X8fếp t6X8fheo NbhJcủa Điềg6Epn Huân.

“Minh Vg6Epỹ, hắn6X8f đNbhJã 4hdtvướng 4hdtvào tìnNbhJh yêNbhJu tráicmBy cấm.”

Ái H4hdty g6Eptròn mắt4hdt ncmByhìn Điềg6Epn 4hdtHuân, không4hdt t6X8fhể t6X8fin đưg6Epợc tNbhJhính 4hdtgiác củag6Ep mìn4hdth 4hdtvừa tig6Epếp 4hdtthu đượg6Epc nhữngg6Ep gì4hdt. Mg6Epinh Vỹ…NbhJ tNbhJình yêg6Epu tcmByrái cấm?

Cô đg6Epột n4hdtgột l6X8fại cmBycảm thấ6X8fy kh6X8fó thở,g6Ep mộtNbhJ gươg6Epng 6X8fmặt 4hdtkhác lại6X8f đượcNbhJ cNbhJhiếu chậmg6Ep NbhJra tr4hdtước mắtg6Ep dcmByù c6X8fho cô6X8f mcmByới chỉcmBy tNbhJrông thNbhJấy c4hdtô ấyNbhJ được4hdt ducmByy nhấtg6Ep mộcmByt lần.

Thy Thy…cmBy M4hdtinh VcmByỹ vư6X8fớng vàoNbhJ NbhJtình 6X8fyêu NbhJtrái cg6Epấm, thg6Epì NbhJcâu g6Eptrả lờig6Ep cu4hdtối ccmByùng vNbhJà chíng6Eph xácNbhJ nhấNbhJt 4hdtdĩ nhi4hdtên làg6Ep TcmByhy Thy.

“Cô g6Epcó mug6Epốn bi4hdtết 4hdtkhông? NcmByhững g6Epgì đg6Epã xảyg6Ep r4hdta vớcmByi họ?”cmBy 6X8fĐiền Hug6Epân nhìNbhJn ÁNbhJi 4hdtHy 4hdtcười k4hdthẩy, NbhJnhưng NbhJtrong NbhJánh 4hdtmắt cmBylại 6X8fhiện r4hdtõ mộtNbhJ nỗcmByi c6X8fay đắn6X8fg tcmByột cNbhJùng. “TNbhJhy Thg6Epy đãcmBy cmBychọn hắ6X8fn, 4hdtmà khô6X8fng cg6Ephọn tôi.”

Lúc ng6Epày, b6X8fỗng dưngcmBy ÁiNbhJ H4hdty l6X8fại cg6Epó cảcmBym giác4hdt đồng6Epg cả4hdtm vớcmByi Điềng6Ep HNbhJuân.

Không phảig6Ep 6X8flà 4hdtdo NbhJcô t6X8fừng vướngNbhJ v6X8fào hocmByàn cảncmByh ấy,4hdt

mà lNbhJà cmBydo ánhg6Ep mắt4hdt ĐicmByền Huân6X8f đã6X8f cmBynói lê6X8fn cmBytất cả.

Nỗi cmByđau g6Epkia đang4hdt dầ4hdtn hiNbhJện cmByrõ trNbhJong đôiNbhJ mắt4hdt manNbhJg mộcmByt mcmByàu đen4hdt đậm4hdt nh6X8fư tcmByách cafNbhJe đắng6Epg của6X8f ĐNbhJiền HNbhJuân, g6Epvết thươcmByng 4hdtlòng khcmByông nhữngcmBy khônNbhJg hềg6Ep phag6Epi 4hdtnhạt… thậmNbhJ cg6Ephí còcmByn tr4hdtở nêng6Ep đaNbhJu đớncmBy 4hdthơn ba6X8fo NbhJgiờ hết.

“Tôi 6X8fđã cmBygiết cmByThy Thy6X8f.” Ág6Epi HNbhJy vẫncmBy 4hdtchưa kịp4hdt g6Epmở g6Eplời thì6X8f giọcmByng nóNbhJi cmBygấp gá6X8fp củag6Ep ĐiềnNbhJ Huâ4hdtn lNbhJại g6Epvang lên6X8f, chấg6Ept giọngNbhJ kg6Ephông chútNbhJ bicmByểu cảm.

À, thcmByì rNbhJa hcmByắn 6X8fđã giết6X8f ThcmByy 4hdtThy n4hdtên hắn4hdt m4hdtới đacmByu 4hdtkhổ NbhJvà NbhJdằn vặt4hdt NbhJnhư thế!

Khoan đã6X8f, hìcmBynh nhưg6Ep đangcmBy cóg6Ep chútcmBy NbhJnhầm lẫcmByn gìcmBy đ4hdtó ở4hdt 6X8fđây! NgườiNbhJ gi4hdtết Th4hdty ThNbhJy l4hdtà 4hdtbà 6X8fHàn ccmByơ mà.

“Không phảiNbhJ làcmBy mẹNbhJ MinNbhJh 6X8fVỹ giếtcmBy T6X8fhy NbhJThy s4hdtao?” Cô6X8f g6Epbất gg6Epiác g6Epnhích 6X8fvề phí4hdta sa4hdtu mộtg6Ep chúNbhJt, NbhJcau màNbhJy ng6Ephìn ĐcmByiền Huâ6X8fn cmBynghi hoặc.

“Đúng, lcmByà bàg6Ep tNbhJa gig6Epết!” Điền4hdt Huâng6Ep cmByvẫn ccmByhú tâcmBym g6Epvào cmBytrái táo4hdt trê6X8fn tNbhJay, mNbhJông lcmByung tNbhJrả lời.

“Thế tạg6Epi sg6Epao ag6Epnh NbhJlại bNbhJảo 4hdtanh g6Epgiết TNbhJhy Th4hdty?” ĐNbhJúng cmBylà tNbhJên 4hdtkhó hiểu4hdt, ccmByàng hỏig6Ep th4hdtì lạ6X8fi g6Epcàng rối!

Cô b4hdtắt đầu4hdt cmBymất 4hdtbình tĩnh…

“Bà 4hdtta 4hdttrực tiếp6X8f g6X8fiết 4hdtThy ThcmByy, cmBycòn tôicmBy l4hdtà k6X8fẻ giág6Epn tiếp…”6X8f g6EpThêm mộNbhJt câg6Epu trảcmBy lg6Epời h6X8fết sức4hdt 6X8fthản g6Epnhiên, 6X8fđột ngộcmByt ĐiềnNbhJ Hu4hdtân ng6X8fước NbhJlên NbhJnhìn thẳngg6Ep vàg6Epo mNbhJặt Ág6Epi HycmBy, nởg6Ep mộg6Ept nụ4hdt cườcmByi xả6X8fo trá4hdt, “NbhJ… 4hdtcô cNbhJòn gìg6Ep thắg6Epc m6X8fắc tg6Ephì h6X8fỏi hNbhJết đi,cmBy 4hdttôi sẵncmBy sàng6X8f trả4hdt 4hdtlời, NbhJxem nhưNbhJ đóNbhJ lg6Epà âncmBy hu6X8fệ cmBytôi tặng4hdt 6X8fcho cô6X8f cmBytrước kg6Ephi chết.”

“Này, ă4hdtn nóiNbhJ 6X8fcho cẩnNbhJ thậg6Epn, a4hdtnh bảocmBy g6Epai chết?”g6Ep ÁicmBy Hg6Epy lg6Epại một6X8f lần6X8f nữaNbhJ khôn4hdtg k

ì

m đượcg6Ep màg6Ep quátcmBy vàoNbhJ mặ4hdtt Điền4hdt HcmByuân, 6X8fđôi mắ6X8ft NbhJtrong sáng4hdt kicmBya cũg6Epng trừng4hdt lêng6Ep g6Epoán hận.

“Tôi kh6X8fông đảNbhJm bảoNbhJ 4hdtai sẽ6X8f chết…”6X8f Điền6X8f H4hdtuân NbhJnhún nhú6X8fn vaig6Ep, gương4hdt mg6Epặt vẫnNbhJ bì6X8fnh tĩnhg6Ep NbhJmột cách6X8f kỳ4hdt lạ4hdt. “…NbhJ bg6Epa ticmByếng 4hdtnữa, cmBynơi nà6X8fy sẽ4hdt bicmByến t4hdthành g6Eptro bụi.”

Ba tiến6X8fg? Tg6Epro bụi?

Sao h4hdtôm na6X8fy cái6X8f tê4hdtn t6X8fâm g6Epthần nàyNbhJ l6X8fại cmBynói g6Eptoàn nhg6Epững điềug6Ep g6Epkhó hig6Epểu, mộtg6Ep lNbhJần n6X8fữa 6X8fcô lg6Epại phảg6Epi cấtg6Ep tiếg6Epng hỏi.

“Ý g6Epanh là6X8f gì?”cmBy Cả6X8f ngườ4hdti Áig6Ep 6X8fHy b6X8fắt đầu4hdt r6X8fun lêng6Ep, cmBynói chucmByyện vớNbhJi tê6X8fn g6Epnày quảcmBy thật4hdt tiêg6Epu hNbhJao nNbhJhiều sức4hdt lự6X8fc khôNbhJng thểcmBy tư4hdtởng. “An4hdth địcmBynh pcmByhá hcmByuỷ chỗNbhJ nàcmByy à?”

Hít 4hdtthở, hg6Epít cmBythở NbhJnào… bcmByình tĩng6Eph, 6X8fbình cmBytĩnh NbhJnào… 4hdtcô đangg6Ep c6X8fố gắng6Epg 4hdtđiềm tĩnhg6Ep hcmByết g6Epsức cóNbhJ thểg6Ep để6X8f khôn6X8fg cócmBy tcmByhêm bấtNbhJ cmBycứ hànhcmBy độngNbhJ 6X8fnào quáNbhJ kíccmByh cmByđộng nữa.

“Bingo! Tôi6X8f đã4hdt đặNbhJt g6Epbom xcmByung quan6X8fh nơ6X8fi này4hdt rồi…6X8f” ĐiNbhJền 6X8fHuân đưNbhJa 4hdttrái tág6Epo k4hdtia lêNbhJn miệngNbhJ, cắn6X8f mộcmByt miếng,cmBy tiếpg6Ep tục4hdt nóicmBy với6X8f vẻNbhJ kcmByhinh đờcmByi, 4hdt“… sớg6Epm thôi!”

“Tránh racmBy.” 6X8fHạo cmByThần xg6Epông vàocmBy tog6Epà biệt4hdt tcmByhự 6X8flộng lẫy6X8f c4hdtủa tg6Epổ chứcmByc Knigg6Epht, gạ6X8ft mạg6Epnh đám4hdt cậncmBy vNbhJệ trướcNbhJ 4hdtmặt san6X8fg một6X8f bên,6X8f q4hdtuát 4hdtlớn. “4hdtLập g6Eptức gg6Epọi Hg6Epàn Ming6Eph Vỹg6Ep 4hdtra đâyg6Ep c4hdtho tôi!”

“Chuyện gì?”cmBy Ming6Eph VỹcmBy cắtg6Ep ngan6X8fg lcmByời nó4hdti củcmBya cmByHạo Thầ4hdtn, vẫnNbhJ NbhJlà NbhJcái giọng6Epg điệuNbhJ g6Eplạnh cmBylùng vốcmByn có.

“Ung dun4hdtg qug6Epá nhỉ6X8f? ĐiềnNbhJ Hu6X8fân 4hdtbắt Áig6Ep 4hdtHy đi6X8f rồi!”6X8f Hạ4hdto Thần4hdt dườngg6Ep ng6Ephư đancmByg rơ4hdti 4hdtvào trcmByạng thcmByái cmByhoảng NbhJloạn, đô6X8fi mắtg6Ep phứcmByc tạp4hdt căngNbhJ thẳng4hdt nhìn4hdt a6X8fnh, g6X8fấp gáp6X8f lê6X8fn tiếng.

“Khi nào6X8f?” TừcmBy phía6X8f bên6X8f 4hdtkia NbhJdường g6Epnhư cmByđã cmBycó pcmByhản ứng6X8f, bưcmByớc cg6Ephân 6X8fcủa ag6Epnh b6X8fắt đầuNbhJ g6Epnhanh hơcmByn, ang6Eph bướg6Epc đến4hdt n6X8fắm lấ4hdty cổg6Ep 4hdtáo củag6Ep HạcmByo T4hdthần cmByxốc l4hdtên, 6X8fgằn giọng.6X8f “Ở6X8f đâu?”

Hạo 4hdtThần cũng4hdt kcmByhông g6Epđể yên4hdt cmBycho NbhJMinh V6X8fỹ g6Eplàm NbhJcàn n6X8fhư t4hdthế, đưNbhJa tNbhJay đẩyNbhJ mạng6Eph an4hdth NbhJra, sNbhJửa lại6X8f cổ6X8f áo,6X8f cậNbhJu 4hdttức 6X8fgiận quáNbhJt lên.

“Là n6X8fơi từngcmBy xả4hdty 6X8fra áng6Ep mạng6Epg ccmByủa Th4hdty Thy!”

Chap 36

Bước cmByđi cù6X8fng tử4hdt thần

“Tên NbhJkhốn kiaNbhJ, ancmByh đị4hdtnh g6Eplàm g6X8fì vậ6X8fy hảg6Ep? 4hdtĐặt bg6Epom g6Eplà thế6X8f ng6Epào?” g6EpNgay sacmByu cmBycâu t6X8frả l6X8fời hếtg6Ep sứ6X8fc t6X8fhản ncmByhiên ccmByủa ĐiềNbhJn H6X8fuân, NbhJÁi Hg6Epy khô6X8fng th4hdtể khônNbhJg mấ6X8ft bg6Epình 4hdttĩnh, cảcmBy nNbhJgười 4hdtcô rNbhJun lg6Epên cmBytừng NbhJđợt, đôi6X8f mắtg6Ep oán6X8f hậnNbhJ chiế4hdtu thẳ6X8fng vàg6Epo kẻ4hdt đg6Epang t4hdtỏ thái4hdt độ4hdt “bấtNbhJ ccmByần NbhJđời” 6X8ftrước mặt.

“Đây chg6Epỉ làNbhJ một4hdt phg6Epần 6X8ftrong kế4hdt hoạchg6Ep 6X8fcủa t4hdtôi, nếNbhJu 4hdtcô cứg6Ep tỏ6X8f cácmByi tg6Ephái độcmBy xấg6Epc NbhJxược 4hdtđó NbhJthì ngcmByay cả4hdt âcmByn hucmByệ cuố6X8fi c4hdtùng cũn6X8fg kNbhJhông cmBythể t4hdthực hiệ6X8fn đư6X8fợc đâu4hdt đấycmBy.” Điền4hdt 4hdtHuân tcmByiếp g6Eptục nói4hdt đều4hdt đều,cmBy giọngNbhJ điệuNbhJ dường6X8f cmBynhư chẳg6Epng hềcmBy cóg6Ep c6X8fhút bậNbhJn tâg6Epm vềcmBy ÁcmByi H4hdty, ch6X8fỉ trả6X8f cmBylời tcmByheo 6X8fphản ứng.

“Có thậtNbhJ 4hdtanh 6X8fsẽ tcmByrả lờig6Ep 6X8fmọi g6Epthắc mắccmBy củNbhJa tôi?”6X8f ÁiNbhJ g6EpHy gườNbhJm gưcmByờm 4hdtĐiền 6X8fHuân như6X8f thcmByể kcmByhông ticmByn được,cmBy g6Epcả ngườicmBy cứ6X8f 4hdtnhích cmBydần vềNbhJ phNbhJía scmByau g6Epcho đếNbhJn khNbhJi tNbhJựa h4hdtẳn NbhJvào tường.

Phía bg6Epên NbhJkia, ĐiềcmByn 6X8fHuân gậtNbhJ nh6X8fẹ đNbhJầu, tg6Eprái tácmByo kg6Epia vẫ6X8fn tiếpNbhJ tNbhJục đượcg6Ep đưag6Ep lên6X8f miệng.

“Anh bả6X8fo tôcmByi làg6Ep nguyêncmBy 4hdtnhân gâyNbhJ rNbhJa cáiNbhJ 4hdtchết g6Epcho cảcmBy 6X8fgia 4hdtđình tôicmBy, vg6Epậy g6Epai làg6Ep ngườg6Epi đ4hdtã gi4hdtết NbhJhọ?” ChấtcmBy giọg6Epng g6EpÁi 6X8fHy thocmByáng 4hdtrun rẩy,NbhJ 4hdtcô NbhJđã dNbhJồn hếtcmBy ca4hdtn đảmNbhJ 6X8fđể đặt6X8f vNbhJào cmBycâu hỏi6X8f ấy.

“Là tôi…”NbhJ Đi6X8fền 4hdtHuân liếcmByc sơg6Ep qcmByua ngườig6Ep g6EpÁi HcmByy, hNbhJời 4hdthợt đcmByáp lạig6Ep, 4hdtsau đó6X8f đứngNbhJ d6X8fậy nNbhJém mạn6X8fh tNbhJrái tág6Epo 4hdttrên t6X8fay xcmByuống g6Epsàn, “NbhJ… 4hdtlà g6Eptôi gNbhJiết đấy.”

Ái cmByHy lặ6X8fng ngg6Epười g6Epsau g6Epcâu trảNbhJ NbhJlời 6X8fdứt khoá4hdtt c6X8fủa Điề4hdtn Huâng6Ep, đôig6Ep mg6Epắt b4hdtắt đầu4hdt trNbhJở nêg6Epn g6Epmờ nhạt.

Kẻ đa6X8fng đứn6X8fg trướ4hdtc mặg6Ept côNbhJ 6X8fchính l4hdtà kẻ6X8f NbhJđã nhẫn4hdt tâm6X8f khiếncmBy c4hdtô m6X8fất tNbhJrọn vẹng6Ep cNbhJả mộtcmBy giNbhJa đình!!

Đáng trá4hdtch hơg6Epn, hắncmBy 6X8fkhông hềNbhJ cg6Epó bấtNbhJ cứg6Ep mNbhJột 4hdtthái độNbhJ nàoNbhJ gọiNbhJ lg6Epà 4hdthối lỗi,g6Ep 4hdtthậm cg6Ephí c4hdtòn tỏNbhJ vẻNbhJ kênh4hdt kiệu4hdt cmBykhi nhắc6X8f đếNbhJn chuNbhJyện này.

“Anh… anh…”NbhJ ÁNbhJi Hg6Epy lúcmByc ncmByày khg6Epông thg6Epể 4hdtnào diễncmBy tảg6Ep đư4hdtợc tNbhJhứ cả6X8fm xcmByúc khcmByinh 6X8fthường 4hdtvà g6X8fhê NbhJtởm 4hdtkẻ NbhJtrước m4hdtặt, đôi4hdt cmBymôi mcmByấp mág6Epy khcmByông cmBythốt 4hdtnên lời.

“Sao? Chẳng6Epg phcmByải côg6Ep muNbhJốn biết4hdt saog6Ep?” 4hdtKhoé NbhJmôi 6X8fĐiền Huân6X8f nhếchNbhJ 4hdtlên, vẫn4hdt c6X8fái v4hdtẻ mặt6X8f 6X8fchán đờicmBy ấy.

“Đồ khốn6X8f! NbhJAnh không6Epg cmByphải 6X8flà NbhJcon ng6X8fười!” Á6X8fi 4hdtHy kícNbhJh động6X8f hNbhJét lêcmByn, d4hdtòng 6X8flệ lg6Epăn g6Epdài cmBytrên g6X8fò má,4hdt ncmByhẹ nhàng4hdt NbhJđáp đất4hdt mộtNbhJ giọtg6Ep p6X8fha cmBylê tinNbhJh tcmByuý kcmByết hợpg6Ep giữg6Epa nỗicmBy đauNbhJ v6X8fà tNbhJhù hận.4hdt “TôiNbhJ đã4hdt là4hdtm 6X8fgì nêNbhJn tội4hdt vớiNbhJ a6X8fnh 6X8fsao? Chỉg6Ep vìNbhJ tôig6Ep giốnNbhJg Th6X8fy Thg6Epy m4hdtà NbhJanh nỡg6Ep nhẫnNbhJ tâ4hdtm giếg6Ept NbhJhọ sao4hdt? Đ6X8fồ má6X8fu lạnh,4hdt đg6Epồ b6X8fất nhân6X8f tính!”

“Đúng, g6Epnhưng tộig6Ep cmBylỗi lớn6X8f nhấcmByt NbhJở ccmByô không4hdt pg6Ephải 4hdtlà mancmByg gương6Epg mặcmByt gig6Epống ThNbhJy Th6X8fy g6Epcủa tôi…”NbhJ Điềg6Epn H6X8fuân đứng6Epg đcmByối diệ6X8fn vớg6Epi Ái4hdt g6EpHy, tcmByừ từg6Ep cúicmBy ngưg6Epời xuNbhJống, đưaNbhJ 4hdttay nân4hdtg cmBymặt c4hdtô lêcmByn, “…6X8f cmBymà là6X8f v6X8fì côcmBy NbhJđã đượccmBy ccmByhọn là4hdtm v4hdtợ củaNbhJ hắn.4hdt ĐoáncmBy xg6Epem, ccmByô ngcmByhĩ kếg6Ep hoạchcmBy lầnNbhJ 4hdttrước 6X8flà dg6Epo acmByi đặtg6Ep ra?”

Điền Hu6X8fân NbhJtiếp tụcmByc kề4hdt sá6X8ft 6X8fgương mặt4hdt cmBycủa mcmByình lạicmBy gg6Epần Á4hdti Hy6X8f, ácmBynh cmBymắt vẫ4hdtn 4hdthằn nhữn4hdtg NbhJtia nhìncmBy đcmByau NbhJđớn nh6X8fưng g6Epđôi cmBymôi kNbhJia lại6X8f lộg6Ep 6X8frõ mộNbhJt cmBynụ cười6X8f nửNbhJa miệng.

“Do… anhcmBy?” Ái4hdt H6X8fy cmBycau màg6Epy, 4hdtđôi m6X8fôi kh6X8fẽ mấNbhJp NbhJmáy, dĩNbhJ nhNbhJiên thg6Epứ Á6X8fi HcmByy nhậNbhJn đượcNbhJ là4hdt mộcmByt ccmByái gậtNbhJ đầNbhJu dcmByứt khoát.

“Xem cmByra NbhJcô 6X8fcũng khôg6Epng đế6X8fn ng6Epỗi ncmBygốc lắg6Epm n6X8fhỉ? Phải,6X8f c4hdtó cmBythể g6Epcho g6Eplà từg6Ep đầuNbhJ đếncmBy cuối…”g6Ep ĐiềnNbhJ HNbhJuân n4hdtói lấp4hdt lửng4hdt, cmBykèm thNbhJeo độngNbhJ tácmByc cmByhất mặt4hdt Ág6Epi NbhJHy sang6Epg g6Epmột bcmByên, nụg6Ep cNbhJười t6X8frên môicmBy đã6X8f hoàNbhJn tg6Epoàn bicmByến mấtg6Ep, “…NbhJ NbhJtất cảNbhJ mọcmByi chuyệng6Ep đề6X8fu dNbhJo tôicmBy sắp6X8f đặt.”

“Tất cả?”4hdt Ái4hdt g6EpHy nghg6Epi hNbhJoặc hỏcmByi lại6X8f 6X8fthêm mộcmByt l6X8fần nữa,6X8f nhNbhJư đNbhJể khẳ6X8fng đ6X8fịnh l6X8fại câ6X8fu nó6X8fi của4hdt ngườicmBy đối6X8f diện.

“Đúng, đểg6Ep thcmByực hiệcmByn vàcmBy đảm4hdt 4hdtbảo kếNbhJ hoạchNbhJ s6X8fẽ thg6Epành c6X8fông đúngcmBy 4hdtnhư nhữg6Epng g6X8fì tôiNbhJ monNbhJg 4hdtđợi, cmBytôi cmBycó tNbhJhể là6X8fm tất4hdt cả…NbhJ” Đôig6Ep mắtcmBy môngg6Ep luncmByg cNbhJủa Điềng6Ep Hu4hdtân NbhJchợt đổi6X8f hướncmByg cmBynhìn, bànNbhJ 4hdttay đư6X8fa lêncmBy v4hdtuốt nhẹ6X8f m4hdtái tócNbhJ m6X8fang mà6X8fu nâu6X8f đậmcmBy h4hdtệt cmBynhư t6X8fách cafNbhJe sữ6X8fa đặccmBy g6Eptrưng củaNbhJ NbhJÁi H4hdty, “…NbhJ cô6X8f ng4hdthĩ cNbhJhuyện lcmByàm g6Epgiấy x6X8fét nghig6Epệm NbhJADN giảg6Ep đểg6Ep chứn4hdtg tNbhJhực cô4hdt khônNbhJg 4hdthề cócmBy qu6X8fan hcmByệ hucmByyết thống4hdt vớ6X8fi gi6X8fa đìnhcmBy hcmByọ VươncmByg cNbhJó qcmByuá khNbhJó v4hdtới tôNbhJi không?”

“Chuyện 4hdtanh Trg6Epiết Dạg6Ep lêcmByn k4hdtế hoạ6X8fch bắtNbhJ 4hdtcóc t4hdtôi vcmByà l6X8fàm hcmByại Min6X8fh VỹNbhJ… cũ6X8fng l4hdtà cmBydo ancmByh?” Á6X8fi HcmByy bắ4hdtt NbhJđầu cảm6X8f thấy6X8f choánNbhJg, 6X8fthật NbhJsự 6X8fnhững chu4hdtyện cmBycô vừcmBya đượcmByc ngg6Ephe đãNbhJ vượtcmBy qNbhJuá sNbhJức chị6X8fu đựNbhJng 6X8fcủa mình.

“Dĩ nhi6X8fên, tg6Epôi bi4hdtết rõcmBy tên6X8f đóNbhJ NbhJthương g6Epyêu cô6X8f g6Epem gáiNbhJ NbhJduy nhấ4hdtt ccmByủa mình4hdt 4hdtđến mứ4hdtc 6X8fnào, nhưng6X8f hắng6Ep 4hdtcũng NbhJcó mộtNbhJ g6Epngười c6X8fon gáNbhJi qg6Epuan trọcmByng kcmByhông kém.6X8f TcmByiếc rằng6Epg, sg6Epinh mạngNbhJ củag6Ep cmByngười NbhJcon 6X8fgái m6X8fà hắncmBy NbhJyêu t4hdthương hơng6Ep c6X8fả cNbhJô đg6Epang ng6Epằm trg6Epong tNbhJay tôi…”6X8f Điền6X8f Huân6X8f t6X8fiếp g6Eptục cmBythản nhiNbhJên tg6Eprả lời,NbhJ si6X8fết chcmByặt bg6Epàn tg6Epay đacmByng vg6Epuốt NbhJmái tóc6X8f cg6Epủa 4hdtÁi HyNbhJ, đcmByôi cmBymắt 4hdtlại trởcmBy về6X8f vớiNbhJ hướngNbhJ nhìn4hdt vôNbhJ địNbhJnh, 4hdt“… nếcmByu hắg6Epn vàg6Ep 4hdtcô không4hdt 6X8fcó q4hdtuan hệ6X8f aNbhJnh NbhJem cù6X8fng huyếNbhJt thống6Epg, tấtcmBy nhiêncmBy kNbhJế hoạch6X8f 4hdtcủa tôNbhJi sẽg6Ep đượcNbhJ thực6X8f hiệnNbhJ m6X8fột cá4hdtch hcmByoàn hảo.”

“Nếu vậy…6X8f t6X8fôi thậtcmBy sựg6Ep là4hdt 4hdtcon g6X8fái củaNbhJ ncmByhà họ6X8f 4hdtVương, vg6Epà làg6Ep eNbhJm 6X8fgái g6Epcủa 4hdtanh TriếtcmBy Dạg6Ep?” Nhữ6X8fng 4hdtgiọt nướcg6Ep mắtg6Ep đaucmBy đớg6Epn 4hdtxen l4hdtẫn hạ6X8fnh 6X8fphúc c6X8fứ 4hdtthay nha4hdtu chạy4hdt dNbhJài tcmByrên gưNbhJơng mcmByặt củacmBy ÁcmByi Hy.

Ái H6X8fy m6X8fím môig6Ep, ccmByố gắng4hdt 6X8fkhông bậtNbhJ khó4hdtc thàn4hdth tiếng,6X8f nhưn6X8fg vẫn6X8f khNbhJông 4hdtthể gg6Epiấu đư6X8fợc những6Epg tNbhJiếng nấg6Epc ngNbhJhẹn ngào.

Thì 4hdtra, đâcmByy chín6X8fh 4hdtlà lNbhJý dNbhJo m4hdtà McmByinh VỹNbhJ kcmByhông 4hdtmuốn g6Epcho ÁNbhJi cmByHy biết4hdt 6X8fsự thật.g6Ep g6EpCó lẽNbhJ 4hdtanh đãg6Ep nghĩcmBy, c6X8fứ như6X8f hi6X8fện 4hdttại sẽ6X8f t6X8fốt hơn.

Tốt hNbhJơn kh4hdti cô6X8f nhầ4hdtm tưởngg6Ep mg6Epối NbhJquan g6Ephệ gg6Epiữa họ4hdt chỉ4hdt lNbhJà ngườ4hdti dưngNbhJ khôn6X8fg h6X8fề cNbhJùng ch6X8fung mộ6X8ft dònNbhJg máu…cmBy biếtcmBy đ6X8fâu v4hdtì lý6X8f dg6Epo đó4hdt, 6X8fmà côcmBy sg6Epẽ sớmcmBy nguôNbhJi NbhJngoai ng6Epỗi đ6X8fau quáNbhJ lớncmBy NbhJphải gánh4hdt chịu.

Nhưng giờcmBy đâyg6Ep, Á6X8fi 4hdtHy l6X8fại phg6Epải đốiNbhJ diệ4hdtn vớg6Epi sựcmBy thNbhJật tànNbhJ nhẫn…cmBy rg6Epằng NbhJchính cmBycô g6Eplà nguyg6Epên nhâng6Ep k6X8fhiến họ4hdt r4hdta điNbhJ NbhJmột 6X8fcách NbhJđau đớ6X8fn nhưcmBy thế.

“Nhân tiện,6X8f c6X8fô cg6Epó 4hdtbiết tr4hdtong nNbhJgười NbhJcô đ6X8fang man6X8fg mộtg6Ep ncmByửa làNbhJ dòngcmBy máNbhJu 4hdtcủa cmByai khôngg6Ep?” cmByMột giọ6X8fng ncmByói khág6Epc cmBycất 4hdtlên, cmBylà giọcmByng nữ.

Ái Hg6Epy đưaNbhJ 4hdtmắt ng6Ephìn vềNbhJ p6X8fhía ccmByửa phòng…NbhJ TịnhNbhJ NNbhJhi cmBykhông dừngNbhJ châncmBy tạicmBy chỗ6X8f đó,NbhJ tiếp4hdt tụccmBy 6X8ftiến đếncmBy gầcmByn côg6Ep vàg6Ep Điền4hdt Huân,NbhJ chất6X8f gig6Epọng NbhJmang đầycmBy 4hdtác ý6X8f vancmByg lg6Epên khôn4hdtg chú4hdtt ngNbhJần ngại.

“Mạng sốnNbhJg củaNbhJ cmBycô… đãcmBy lg6Epấy đi4hdt hNbhJơi thở6X8f 6X8fcuối cùn6X8fg g6Epcủa Triết4hdt Dạ.”

Trước mg6Epặt 6X8fÁi 4hdtHy hicmByện giờ,NbhJ mcmByột 6X8fTịnh NhNbhJi đángcmBy yêuNbhJ cmByvà t6X8fhân thiệncmBy tcmByrông thậ6X8ft lạcmBynh lùng4hdt NbhJvà 4hdttàn ncmByhẫn, từ4hdt giọngcmBy nóg6Epi 4hdtcho đếnNbhJ áng6Eph cmBynhìn đềucmBy thểcmBy hiệng6Ep NbhJrõ sự6X8f cămg6Ep tcmByức 4hdtvà cháncmBy g6Epghét côg6Ep tcmByột cùng.

“Anh cmBynhiều g6Eplời vớ6X8fi côNbhJ g6Epta tcmByhì đư4hdtợc gcmByì?” Tịn6X8fh N6X8fhi g6Eptức giậcmByn qug6Epát và6X8fo mcmByặt NbhJĐiền HuânNbhJ, 4hdtsau đg6Epó lại4hdt dà6X8fnh trcmByọn áng6Eph mắtNbhJ oánNbhJ hg6Epận chiếucmBy thẳn4hdtg và6X8fo Ág6Epi Hyg6Ep. cmBy“Cô! TrảNbhJ T4hdtriết cmByDạ lại4hdt NbhJcho tôi!”

Tịnh g6EpNhi đẩycmBy mạnhg6Ep Đ6X8fiền Hu6X8fân 6X8fsang mộ4hdtt b6X8fên, tNbhJay còn4hdt cmBylại nắmNbhJ lg6Epấy NbhJcổ NbhJáo củ4hdta 4hdtÁi cmByHy g6Eplay mcmByạnh, kícNbhJh độngNbhJ hétNbhJ lên.

“Trả a6X8fnh ấ4hdty lạ4hdti cNbhJho tôig6Ep! Người6X8f nên6X8f ch4hdtết đúngNbhJ 6X8fhơn NbhJlà cô,4hdt t4hdtại sa6X8fo lại4hdt l4hdtà acmBynh ấy?”6X8f DưNbhJờng n6X8fhư Tịnh4hdt g6EpNhi đã4hdt hNbhJoàn toànNbhJ hi6X8fểu lầmNbhJ vềcmBy cáiNbhJ g6Epchết của4hdt TNbhJriết D6X8fạ, rg6Epa s6X8fức la6X8fy mạcmBynh cô6X8f h6X8fơn. “Nế6X8fu khcmByông v6X8fì 6X8fcô, 6X8fanh Tr6X8fiết Dạ6X8f đã6X8f khôcmByng 6X8fbị MiNbhJnh NbhJVỹ bắg6Epn chết!”

Ái 4hdtHy đãg6Ep rơNbhJi vào6X8f t6X8frạng t4hdthái NbhJhoàn to4hdtàn mấNbhJt đi6X8f cNbhJảm 4hdtgiác, mg6Epọi việc4hdt diễnNbhJ NbhJra xucmByng quanNbhJh dg6Epường n4hdthư không4hdt còn6X8f sức4hdt ảnhNbhJ hưởngNbhJ n6X8fào cả.

Lúc nàyNbhJ, th6X8fứ duNbhJy nhấcmByt cg6Epô NbhJcó thể6X8f cảmcmBy nhận6X8f đượg6Epc lNbhJà vếtNbhJ thươngNbhJ lòn4hdtg nơcmByi trNbhJái 6X8ftim nNbhJhỏ bcmByé đ6X8fang tuô4hdtn trNbhJào mộ6X8ft d6X8fòng mg6Epáu… nướcg6Ep 4hdtmắt g6Epvẫn tiếpg6Ep tg6Epục rơicmBy, trái6X8f tiNbhJm c4hdtũng t4hdtheo đó6X8f mà6X8f n4hdthỏ ng6Ephững giọNbhJt l4hdtệ máu.

Trước NbhJmắt ÁiNbhJ cmByHy 4hdttối dầng6Ep, t4hdtối dần…NbhJ saNbhJu đóNbhJ đôi6X8f mg6Epắt g6Epkia c4hdtũng tcmByừ từg6Ep ncmByhắm nNbhJghiền lNbhJại, NbhJphó mặcg6Ep cmBymọi tcmByhứ 6X8fcho tcmByhời gian.

Tịnh NcmByhi g6Epvẫn khônNbhJg hề6X8f bậncmBy tâm4hdt đến6X8f chuycmByện cg6Epô g6Epđã cmByngất đ6X8fi từg6Ep 6X8flúc nào,NbhJ 4hdtvẫn k6X8fích đ6X8fộng tig6Epếp 6X8ftục lcmByay ngườiNbhJ NbhJÁi g6EpHy, trênNbhJ 6X8fgò g6Epmá 6X8fcũng lNbhJăn 4hdtdài mộNbhJt dòngcmBy l6X8fệ cag6Epy đắng.

“Cô tcmBya ngấtNbhJ rồi,4hdt e6X8fm làmg6Ep vậyg6Ep cmBythì đượcNbhJ gì?”cmBy ĐiNbhJền Hg6Epuân thờg6Ep ơ4hdt nhìNbhJn cả4hdtnh tượng6X8f trưcmByớc mắtNbhJ, ch6X8fán nNbhJản hỏi.

“Tên MincmByh cmByVỹ ấy,cmBy g6Epkhi nàog6Ep hắn6X8f đế4hdtn?” Tịnh6X8f NhNbhJi bu4hdtông taNbhJy rNbhJa kNbhJhỏi ngườig6Ep ÁcmByi HyNbhJ, đểcmBy mcmByặc thâ4hdtn hì4hdtnh NbhJnhỏ b4hdté kiNbhJa tiếcmByp đất,cmBy q4hdtuay s6X8fang nhìn4hdt Đ4hdtiền 4hdtHuân tứ6X8fc giận.

“Sớm thôi.”NbhJ Điền6X8f 4hdtHuân lườg6Epi g6Epbiếng 4hdttrả cmBylời, lặngg6Ep lẽNbhJ ngắ6X8fm nhìncmBy g6Epcô g4hdtái 4hdtmang 4hdtkhuôn mặcmByt khá4hdt giống6X8f Th4hdty ThcmByy, g6Eptrái t6X8fim chợ6X8ft thắtNbhJ lại4hdt, nhưNbhJng lg6Epại cmBynhanh c6X8fhóng lắNbhJng xuống.

“Hắn sẽcmBy 4hdtphải tcmByrả giNbhJá vNbhJì đ4hdtã hạig6Ep chết4hdt an4hdth Triết4hdt NbhJDạ.” Tịnh4hdt cmByNhi đNbhJứng 4hdtdậy, đưg6Epa t4hdtay gg6Epạt nướg6Epc mắt,cmBy tiếnNbhJ vcmByề phía6X8f ccmByửa vớiNbhJ bg6Epộ dạn6X8fg g6Epvẫn toảNbhJ rcmBya thứ4hdt sá6X8ft cmBykhí ha4hdtm muốcmByn gig6Epết người.

Điền g6EpHuân chu6X8fyển ánhcmBy mắt4hdt NbhJsang g6EpTịnh N6X8fhi, nNbhJụ cư4hdtời n6X8fửa miệngcmBy đcmByểu giả6X8f k4hdtia lạig6Ep cmByxuất hiệ4hdtn trên4hdt môi.

 “Em khcmByông ngh4hdti cmByngờ 4hdtmà g6Eplại ti4hdtn 6X8ftưởng tcmByôi g6Epđến thếcmBy sao6X8f, Tg6Epịnh Nhi?”

*Rầm*

Một thứNbhJ â4hdtm thang6Eph NbhJva chạcmBym mạnhg6Ep một6X8f 6X8fcách bạocmBy lựcmByc vancmByg lêncmBy, đồng4hdt thờiNbhJ cán6X8fh g6Epcửa cg6Epủa NbhJkhu nNbhJhà mácmByy 4hdtbỏ ho6X8fang qu4hdten 4hdtthuộc đượ4hdtc mNbhJở 6X8fra 6X8fthô bạo.

Cảnh tượngcmBy l4hdtúc này,4hdt dNbhJường n4hdthư đang6Epg táiNbhJ diễcmByn khun6X8fg 4hdtcảnh ha6X8fi 6X8fnăm trước…4hdt M6X8finh Vỹ4hdt đNbhJứng trưg6Epớc cửa,NbhJ 6X8fđôi mắtNbhJ lạnNbhJh NbhJlùng liếg6Epc 4hdtsơ cảnhNbhJ 4hdtvật x6X8fung quaNbhJnh, nơcmByi nNbhJày đ4hdtã thậcmByt 4hdtsự qNbhJuá qcmByuen thuộcmByc vg6Epới acmBynh… v4hdtà đế6X8fn tận4hdt lúNbhJc này6X8f, nNbhJó cũngcmBy khôNbhJng hNbhJề 4hdtthay đổi,4hdt chỉ6X8f mộ4hdtt cmBykhông gNbhJian trốngg6Ep rỗng6X8f ma4hdtng diệnNbhJ tíc4hdth c6X8fực lớn,6X8f đồng4hdt thNbhJời đemg6Ep đến4hdt g6Epcho ngườig6Ep kg6Ephác cả4hdtm NbhJgiác cmByớn lạcmBynh ch6X8fạy NbhJdọc sốn4hdtg lưng.

Đưa c4hdtô ấyNbhJ đến6X8f nơg6Epi này…4hdt cmBycuối cg6Epùng Điề4hdtn Hu6X8fân g6Eplại đNbhJịnh làg6Epm 6X8fgì đây?

Minh Vỹ4hdt th4hdtật sựg6Ep đang4hdt g6Epcố gắng6Epg kNbhJìm n4hdtén 4hdtnỗi g6Eplo cmBylắng đanNbhJg dâncmByg trNbhJào trocmByng lòn4hdtg, m6X8fất Th6X8fy ThcmByy đãcmBy lNbhJà qu6X8fá đủ6X8f, như4hdtng lầncmBy g6Epnày nạncmBy 4hdtnhân lạig6Ep là4hdt Á4hdti Hy…g6Ep vịcmBy tríNbhJ cô4hdt t4hdtrong lòngcmBy aNbhJnh có6X8f lẽ4hdt 6X8fcòn qcmByuan trọngNbhJ hcmByơn ThNbhJy 4hdtThy gấpNbhJ NbhJngàn lần!

Nhất đị6X8fnh an6X8fh sẽcmBy khô4hdtng đứng6X8f yêng6Ep g6Epnhìn k6X8fẻ khág6Epc hạig6Ep 4hdtchết ccmByô trướccmBy mg6Epặt 4hdtmình như4hdt Thg6Epy Thy!

Nét mặNbhJt Mi6X8fnh Vỹ4hdt vg6Epẫn NbhJtỏ 4hdtra điềcmBym t4hdtĩnh hếtNbhJ mức,6X8f ng6Ephưng tron4hdtg đ6X8fôi NbhJmắt màcmByu hổNbhJ p4hdthách đa6X8fng ánhg6Ep lên6X8f những6X8f tiNbhJa nhìncmBy phứcg6Ep g6Eptạp đầyNbhJ đg6Epau đớn.

Nơi lồng4hdt ngực6X8f an4hdth, tráig6Ep ti6X8fm 6X8fkia 6X8fđang đậpcmBy mg6Epạnh liêncmBy cmByhồi, vừacmBy gấcmByp gáNbhJp cmByvừa cmBymạnh mcmByẽ, tất6X8f cảcmBy chỉNbhJ vìcmBy sự6X8f aNbhJn 6X8fnguy cmBycủa 6X8fÁi Hy.

Hạo ThầncmBy 4hdtđứng sg6Epau Ming6Eph VỹcmBy, cũng6Epg đưag6Ep đôi4hdt mắt4hdt dò4hdt xNbhJét mộNbhJt lượtg6Ep xg6Epung qu4hdtanh khun4hdtg cả6X8fnh cmBytrước mắt,cmBy đây…6X8f là4hdt nơig6Ep đcmByã cmBytừng tưcmByớc đg6Epi s6X8finh cmBymạng của4hdt đứaNbhJ g6Epem gái4hdt đángcmBy y4hdtêu màNbhJ cậu4hdt hếtg6Ep 6X8fmực yNbhJêu thương.

Cả cmByngười H4hdtạo Thầ4hdtn khg6Epẽ rNbhJun lNbhJên, nh4hdtưng sa6X8fu đóg6Ep lạiNbhJ đưg6Epợc vẻcmBy 4hdtbề ngoàNbhJi mạn6X8fh mẽg6Ep cmByche khuất.

Người g6Epcon gg6Epái ấg6Epy, bản4hdt saNbhJo cmBycủa TcmByhy Th4hdty, mcmByột lcmByần nữaNbhJ l4hdtại trởg6Ep thànNbhJh ncmByạn 4hdtnhân tNbhJái dg6Epiễn NbhJcho v6X8fở kịcNbhJh NbhJđẫm g6Epmáu này4hdt ư?

Khung cản6X8fh t4hdtĩnh lặ4hdtng đến6X8f ng6Epgạt thg6Epở, như4hdtng v6X8fẫn không4hdt hề6X8f có6X8f 4hdtbất k6X8fỳ độngg6Ep tĩn4hdth NbhJbất thườ4hdtng nàcmByo cả…

Một dángg6Ep NbhJngười tr4hdtong bộ6X8f 6X8fvest cmByđen từcmBy 4hdttrong toán6X8f cận4hdt v4hdtệ 6X8fphía NbhJsau ch4hdtợt cấtNbhJ bướg6Epc, gấpg6Ep gáp4hdt g6Epnhư muốNbhJn vượtg6Ep 4hdtqua mặNbhJt 4hdtMinh VcmByỹ màcmBy xôcmByng vào4hdt 4hdtbên trong.

Ngay cmBylập tức,4hdt Mig6Epnh 4hdtVỹ NbhJđã đ4hdtưa t6X8fay g6Epchặn nga4hdtng trướcg6Ep mặt4hdt VĩncmByh KNbhJỳ, động6X8f tácmByc nhẹg6Ep nhànNbhJg 4hdtvà dứt4hdt khoát.

“Quay vềcmBy đúng6X8f vNbhJị tg6Eprí, 6X8ftôi c6X8fhưa hềNbhJ r4hdta g6Eplệnh chg6Epo cậu4hdt vào.”g6Ep 4hdtAnh nói4hdt đềucmBy g6Epđều, khôncmByg hềNbhJ nNbhJgoảnh mặtNbhJ l6X8fại ph6X8fía s6X8fau, từNbhJ từNbhJ g6Ephạ tag6Epy xuống.

Vĩnh KcmByỳ NbhJcúi th6X8fấp đ4hdtầu, lùicmBy dg6Epần 4hdtvề 6X8fphía sauNbhJ, NbhJhoà v4hdtào tcmByoán cận6X8f cmByvệ đangcmBy toảNbhJ rcmBya sáNbhJt khíg6Ep ngútg6Ep trời.

Đến lú6X8fc nàcmByy, Vĩ4hdtnh Kỳ4hdt bắt6X8f đầu6X8f cảm6X8f 4hdtthấy NbhJhối hcmByận cmByvì 6X8fđã kýg6Ep tg6Epên vNbhJào bả6X8fn hợ6X8fp đồng6X8f đacmByng nằ4hdtm 6X8ftrong tg6Epay g6EpMinh Vỹ.

Muốn NbhJtham gi4hdta vNbhJào t4hdtổ ch6X8fức cmByvà cóg6Ep NbhJcơ hội4hdt bg6Epảo vệcmBy c6X8fho 4hdtÁi cmByHy, VNbhJĩnh KỳNbhJ đã4hdt đồngcmBy ý6X8f đ6X8fể g6EpMinh Vỹ6X8f đ6X8fặt 6X8fra một4hdt bảnNbhJ hợNbhJp đồg6Epng sin4hdth tử.

Theo đó,NbhJ Vĩnh6X8f Kỳg6Ep phảiNbhJ tu4hdtân tcmByheo mệng6Eph lệ4hdtnh củag6Ep MicmBynh VỹNbhJ vg6Epô điềucmBy cmBykiện, cũncmByg nhNbhJư 4hdtsự sốg6Epng 6X8fchết 4hdtcủa Vĩn4hdth KNbhJỳ cmBydo MicmBynh VỹNbhJ toàn4hdt quyềNbhJn q6X8fuyết định.

Hơn hếNbhJt, 6X8fđiều kg6Ephoản c4hdtấm g6Epkỵ 6X8ftrong hợpNbhJ đồngg6Ep đươngNbhJ nhiêncmBy 4hdtlà phảicmBy giữg6Ep kho4hdtảng g6Epcách nhấ4hdtt địnhg6Ep vớ6X8fi g6EpÁi HNbhJy, chg6Epỉ cầ4hdtn NbhJtuân cmBytheo đúcmByng những4hdt điềg6Epu khoNbhJản trcmByong hợp4hdt đồng,NbhJ 4hdtVĩnh 4hdtKỳ sẽNbhJ đưNbhJợc đàog6Ep 6X8ftạo b6X8fài b4hdtản vàg6Ep thg6Epực hicmByện dcmByuy ncmByhất mục6X8f t4hdtiêu đượNbhJc NbhJkề cậng6Ep và6X8f NbhJbảo vệ6X8f cô.

Về phNbhJần g6Epmình, Mi6X8fnh Vỹ6X8f dĩcmBy nhiên6X8f biết6X8f rõg6Ep NbhJVĩnh 4hdtKỳ sẽ6X8f khôngg6Ep bag6Epo giờcmBy làmg6Ep tổnNbhJ hại6X8f 4hdtđến g6EpÁi HcmByy, đặc4hdt biệt4hdt lcmByà g6Eptình hNbhJình h6X8fiện gNbhJiờ cũn6X8fg đang4hdt g6Eprất cmBycần 6X8fmột ngườiNbhJ ccmByó thể6X8f đặtg6Ep sựg6Ep 6X8fan toà6X8fn của6X8f v6X8fợ g6Epmình lg6Epên hàngNbhJ đcmByầu, vàNbhJ Vĩn6X8fh Kg6Epỳ hcmByội tụNbhJ 4hdtđủ tấtg6Ep ccmByả các6X8f g6Epđiều 4hdtkiện trên.

Nếu khôn6X8fg 6X8fvì những6X8f q6X8fuy tắcNbhJ địng6Eph đocmByạt sg6Epự sốngNbhJ chếtg6Ep củacmBy mì6X8fnh, bất6X8f cmBychấp mọi6X8f tg6Eprở ng6Epgại, Vĩn6X8fh Kỳ6X8f g6Epsẽ lậg6Epp tứcmByc tìcmBym đếnNbhJ 4hdtbên cmByÁi 4hdtHy mà6X8f ôcmBym NbhJthật chặt4hdt vào6X8f lòng.

Nhưng g6Epquyền hg6Epạn của4hdt bả4hdtn hcmByợp đồg6Epng kia…6X8f khôngcmBy c6X8fho phép6X8f Vĩg6Epnh 6X8fKỳ làNbhJm thế.

Và nế4hdtu thật4hdt sựcmBy V6X8fĩnh Kỳ6X8f c6X8fó thểcmBy 6X8fôm lấcmByy 4hdtÁi Hyg6Ep, thg6Epì đôi6X8f tcmByay 6X8fcủa n4hdtgười c6X8fon gái4hdt ấy6X8f cũg6Epng s6X8fẽ nhẫncmBy tâmg6Ep đẩy4hdt VĩncmByh 4hdtKỳ rg6Epa NbhJxa… vìg6Ep vcmByòng t4hdtay mNbhJà cNbhJô cần,4hdt vố6X8fn g6Epdĩ kg6Ephông phảiNbhJ lg6Epà vòn6X8fg tacmByy củNbhJa Vĩng6Eph Kỳ.

Minh Vỹ4hdt ncmByhíu m6X8fày ng6Ephìn vcmByào 6X8fkhoảng k4hdthông tNbhJrước mặ4hdtt, 6X8fđôi châg6Epn bắt4hdt đầu4hdt cấNbhJt bước6X8f 4hdttiến và4hdto bcmByên trog6Epng, kècmBym thg6Epeo giọngcmBy 6X8fra lệnh.

“Trừ g6EpHạo Thần,NbhJ những4hdt ngườig6Ep g6Epcòn g6Eplại cmBykhông được6X8f v4hdtào trong.g6Ep” TNbhJheo tì6X8fnh 6X8fhình hiện6X8f tại,NbhJ t6X8fốt 6X8fhơn lcmByà càNbhJng íg6Ept g6Epngười v6X8fào sẽ6X8f c6X8fàng tốt.

Bước châcmByn Min6X8fh NbhJVỹ NbhJvà H6X8fạo ThNbhJần tig6Epến v4hdtào bêg6Epn trNbhJong, cmBygấp gáp6X8f nhNbhJư 6X8fđang 4hdtlo cmBysợ mcmByình 4hdtsẽ đNbhJánh mấtg6Ep m6X8fột g6Epthứ cực4hdt k4hdtỳ g6Epquan trọng.

Bên ngoàNbhJi, Vĩ4hdtnh K6X8fỳ đứngg6Ep 6X8flẫn NbhJtrong NbhJtoán c6X8fận vệ,g6Ep đô4hdti mg6Epắt xuấtNbhJ hiệ4hdtn nhữngcmBy ánhcmBy nh4hdtìn cmByu uất.

“Tịnh g6EpNhi, cmBycho NbhJem 4hdtnày.” TriNbhJết DạcmBy ng6Epắm lấg6Epy cmBybàn tcmByay c6X8fủa TịcmBynh NhiNbhJ, saNbhJu đóNbhJ đặ6X8ft NbhJvào lòngNbhJ bà6X8fn ta6X8fy mg6Epột g6Epchiếc đ4hdtồng h4hdtồ c6X8fát bg6Epé cmByxíu mà6X8fu đen.

“Sao 4hdtlại l6X8fà màug6Ep đg6Epen?” T6X8fịnh g6EpNhi n6X8fhíu mày4hdt nhìcmByn ccmByhiếc đồng6Epg hcmByồ cág6Ept đag6Epng nằ6X8fm gọng6Ep tr6X8fong tayNbhJ, giọng6X8f đ6X8fiệu NbhJcó chút4hdt kcmByhó chịu.

“Vì màucmBy đen6X8f hợpNbhJ vớiNbhJ NbhJem hơn…”4hdt 4hdtGương mặcmByt T6X8friết cmByDạ thocmByáng buồn,g6Ep 6X8fsau 6X8fđó nởNbhJ một4hdt n4hdtụ cườiNbhJ gượng,NbhJ ccmByó lẽNbhJ đâcmByy là6X8f lần6X8f cg6Epuối g6EpTriết Dạ6X8f đượcmByc 4hdtgần Tịnhg6Ep Nhig6Ep. “NbhJ… NcmByếu 6X8fai đcmByó hoặc6X8f 4hdtcó việc6X8f g4hdtì kg6Ephiến 6X8fem bu6X8fồn, g6Epcứ lậtNbhJ ngg6Epược 6X8fchiếc đồ4hdtng hg6Epồ ccmByát nàyg6Ep lại,g6Ep e6X8fm g6Epsẽ c4hdtảm NbhJthấy 4hdtdễ chị4hdtu hơn.”

“Tại sg6Epao NbhJem g6Eplại 6X8fphải lật4hdt ngượ6X8fc cmBycái thứcmBy vôg6Ep nghĩ4hdta nàycmBy 6X8ftrong kNbhJhi g6Epem đãcmBy 6X8fcó anh?g6Ep” Tị4hdtnh 4hdtNhi phụng6X8f phịu,NbhJ 6X8fđưa 6X8ftay cmByđấm đấmcmBy vg6Epào ngực4hdt Triết6X8f Dạ,NbhJ nétNbhJ 6X8fmặt vg6Epô cùncmByg kcmByhó chcmByịu. “Này!NbhJ T6X8fhấy khô4hdtng? M4hdtỗi lầNbhJn 6X8fem 6X8fkhông vcmByui NbhJanh 6X8fcứ để6X8f cmByem đánhg6Ep an6X8fh và6X8fi 4hdtcái l4hdtà được.”

“Không hềcmBy vôcmBy nghĩa4hdt.” TcmByriết Dạ6X8f 6X8flập NbhJtức l6X8fên ticmByếng pNbhJhủ định,6X8f trêng6Ep 4hdtmôi nởNbhJ NbhJmột nụg6Ep cg6Epười cg6Epay đắcmByng. “ChỉcmBy cầng6Ep e6X8fm NbhJlật NbhJngược NbhJđồng hồcmBy cg6Epát th4hdteo tr4hdtuyền thuyếtNbhJ, e4hdtm 6X8fsẽ tg6Ephấy than4hdth thả4hdtn hơn.”

“Em k4hdthông cNbhJần biết!4hdt” Tịg6Epnh Nhg6Epi đưag6Ep t6X8fay ôNbhJm lấyg6Ep đầu,4hdt g6Epbướng bỉnh6X8f hét6X8f lên…g6Ep đôNbhJi cmBykhi Triếtg6Ep 4hdtDạ 4hdtluôn 6X8fhành cmByxử mộtcmBy cmBycách g6Epkhó hiểucmBy, kg6Ephông giốn6X8fg vớiNbhJ 4hdtanh g6Epthường ngàyNbhJ chúg6Ept nào.

“Sắp tới…”g6Ep 6X8fĐể mNbhJặc 4hdtTịnh g6EpNhi cNbhJứ liê4hdtn tụcNbhJ đấ6X8fm vàocmBy ng6Epgười, TrNbhJiết 4hdtDạ s6X8fiết chặtcmBy vòng4hdt t6X8fay hơncmBy, ng6Ephư đaNbhJng cg6Epố gắn6X8fg 4hdtcảm nh4hdtận hơNbhJi ấmcmBy củacmBy n6X8fgười mNbhJình đcmByang b6X8fảo vệg6Ep NbhJtrong vònNbhJg tay6X8f. “…NbhJ cóNbhJ lcmByẽ ang6Eph kh4hdtông 6X8fthể ởcmBy cạnh4hdt NbhJem được4hdt n6X8fữa, acmBynh phảig6Ep 4hdtđi xa.”

“Mặc cmByanh, acmBynh NbhJcứ 4hdtđi l6X8fuôn ccmByũng được,NbhJ ecmBym kg6Ephông cầ4hdtn an4hdth bảo6X8f vệ!”4hdt Dường4hdt cmBynhư 6X8fđã quág6Ep mức6X8f 6X8fchịu đựngNbhJ, TcmByịnh cmByNhi cmBytức giậnNbhJ quáNbhJt lên,g6Ep ngoảnhg6Ep mặtNbhJ g6Epsang hướng6X8f khácmByc g4hdtiận dỗi…NbhJ ag6Epi cNbhJho phép4hdt T6X8friết DNbhJạ đNbhJược quyềcmByn rờ4hdti NbhJxa TNbhJịnh NNbhJhi cơ4hdt chứ?

“Có lẽ…g6Ep lầg6Epn n6X8fày sẽcmBy khônNbhJg tg6Eprở về4hdt nữa…”NbhJ Đôi6X8f mô4hdti Triết6X8f DạNbhJ k6X8fhẽ mấpcmBy mg6Epáy, phcmByát cmByra mộ4hdtt 4hdtcâu nócmByi nhỏ,cmBy rấtg6Ep nh4hdtỏ… vàcmBy d4hdtĩ nh4hdtiên, TịNbhJnh Nhg6Epi h4hdtoàn toàg6Epn k6X8fhông thể4hdt 6X8fnghe NbhJđược câg6Epu 4hdtnói đầg6Epy g6Epđau đớ6X8fn ấy.

Truyền thuyếcmByt đồng6X8f hồ6X8f c4hdtát sao?