Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để EThyanh gầnyAy8MF48 bên7JT4ikuU em

Một 7JT4ikuUviên đyAy8MF48ạn sEThyượt thẳEThyng EThyqua ngườiyAy8MF48 yAy8MF48Ái 7JT4ikuUHy yAy8MF48từ phyAy8MF48ía sauEThy, đápEThy đúng7JT4ikuU vàyAy8MF48o khẩu7JT4ikuU súnEThyg cEThyô đyAy8MF48ang chĩEThya vEThyào đầuyAy8MF48 vEThyẫn chưayAy8MF48 EThykịp byAy8MF48óp cò7JT4ikuUi khiếyAy8MF48n khẩuyAy8MF48 súngyAy8MF48 yAy8MF48bật rEThya k7JT4ikuUhỏi tyAy8MF48ay cô7JT4ikuU yAy8MF48và 7JT4ikuUrơi xuốngyAy8MF48 nềnyAy8MF48 7JT4ikuUđất một7JT4ikuU các7JT4ikuUh “ho7JT4ikuUành tráng”.

“Đích đếnyAy8MF48 tiếpEThy theEThyo yAy8MF48sẽ lyAy8MF48à em…”7JT4ikuU EThyMinh VyAy8MF48ỹ yAy8MF48vẫn giEThyơ khẩuyAy8MF48 súEThyng tr7JT4ikuUên 7JT4ikuUtay vyAy8MF48ề ph7JT4ikuUía Ái7JT4ikuU HEThyy 7JT4ikuUđang bấyAy8MF48t động7JT4ikuU, đôiEThy mắt7JT4ikuU vEThyằn nộEThy khí,EThy 7JT4ikuUanh tiếEThyp tụEThyc lênEThy đạnyAy8MF48 chyAy8MF48o khẩyAy8MF48u syAy8MF48úng troEThyng 7JT4ikuUtay, tầmEThy ngắmEThy 7JT4ikuUhiện giờEThy đãEThy chuy7JT4ikuUển 7JT4ikuUtừ khẩuyAy8MF48 EThysúng yAy8MF48kia 7JT4ikuUsang yAy8MF48Ái HyAy8MF48y, “7JT4ikuU… yAy8MF48em khô7JT4ikuUng cyAy8MF48ó yAy8MF48quyền tựEThy kEThyết thúEThyc cuộcEThy yAy8MF48sống 7JT4ikuUcủa cyAy8MF48hính mình7JT4ikuU, vEThyì người7JT4ikuU 7JT4ikuUduy nhyAy8MF48ất đượcEThy quyEThyền giyAy8MF48ết 7JT4ikuUem lEThyà anh!”

Minh Vỹ7JT4ikuU nhíEThyu màyEThy n7JT4ikuUhìn ÁiEThy HyAy8MF48y, EThynhưng lọEThyt vàoEThy yAy8MF48tầm yAy8MF48mắt cyAy8MF48hỉ cEThyó EThyduy EThynhất bónEThyg dáng7JT4ikuU nhỏEThy 7JT4ikuUbé đóEThy từyAy8MF48 phEThyía s7JT4ikuUau, trôn7JT4ikuUg thậtEThy đơEThyn độEThyc vEThyà lạcEThy lõngyAy8MF48 tryAy8MF48ong khô7JT4ikuUng gia7JT4ikuUn EThytĩnh lặng.

Cô bEThyất động,7JT4ikuU tyAy8MF48rên gươngyAy8MF48 mặyAy8MF48t vẫn7JT4ikuU yAy8MF48còn yAy8MF48lưu EThylại mộEThyt vệyAy8MF48t nướEThyc 7JT4ikuUdài, 7JT4ikuUđôi m7JT4ikuUắt vôyAy8MF48 EThyđịnh đanyAy8MF48g dyAy8MF48ần EThyđược phủEThy 7JT4ikuUthêm 7JT4ikuUmột lớp7JT4ikuU sươngyAy8MF48 7JT4ikuUmờ nhạt.

Ông HànyAy8MF48 EThycho một7JT4ikuU taEThyy vEThyào túyAy8MF48i, sa7JT4ikuUu đó7JT4ikuU lạEThyi nhìyAy8MF48n chằmEThy chặEThyp vàoyAy8MF48 nEThygười co7JT4ikuUn yAy8MF48gái trước7JT4ikuU mặt.

Sự lựayAy8MF48 chyAy8MF48ọn thEThyứ ba?

Là tựEThy gyAy8MF48iết chính7JT4ikuU myAy8MF48ình 7JT4ikuUđể khỏiEThy phảiyAy8MF48 đốiEThy mặtEThy sao?

Gương mặtEThy EThyông ph7JT4ikuUảng phất7JT4ikuU mộ7JT4ikuUt nụEThy cười7JT4ikuU hài7JT4ikuU lònEThyg, EThyvì 7JT4ikuUdù 7JT4ikuUcho EThyÁi HyAy8MF48y cóEThy lựyAy8MF48a chyAy8MF48ọn EThymột troEThyng ha7JT4ikuUi yAy8MF48điều k7JT4ikuUiện th7JT4ikuUì 7JT4ikuUkhẩu súngyAy8MF48 c7JT4ikuUủa ôn7JT4ikuUg cũyAy8MF48ng 7JT4ikuUsẽ lEThyập tứcEThy kyAy8MF48ết tyAy8MF48húc EThysinh mạEThyng tyAy8MF48rước mặtyAy8MF48… v7JT4ikuUì cyAy8MF48ô g7JT4ikuUái nàyEThy quyAy8MF48á tầmEThy thường!

Nhưng đ7JT4ikuUiều yAy8MF48ông v7JT4ikuUừa đyAy8MF48ược tryAy8MF48ông yAy8MF48thấy, quyAy8MF48ả thậyAy8MF48t không7JT4ikuU thểyAy8MF48 lưyAy8MF48ờng EThytrước côEThy b7JT4ikuUé nàyAy8MF48y đEThyã suyAy8MF48y EThynghĩ nhữyAy8MF48ng gì.

“Quay v7JT4ikuUề bênyAy8MF48 tôi…”7JT4ikuU Min7JT4ikuUh VỹEThy nEThyói yAy8MF48đều đề7JT4ikuUu, đ7JT4ikuUôi EThymắt sắyAy8MF48c lEThyạnh đEThyang yAy8MF48chiếu thẳngEThy vào7JT4ikuU ÁiEThy H7JT4ikuUy kèmyAy8MF48 thEThyeo mEThyột lờiyAy8MF48 yê7JT4ikuUu cầEThyu “syAy8MF48iêu trọng”,EThy 7JT4ikuU“… c7JT4ikuUho yAy8MF48em mườiEThy giây.”

1s…

2s…

Ái yAy8MF48Hy đEThyưa 7JT4ikuUtay g7JT4ikuUạt vộiEThy EThyvết tícEThyh c7JT4ikuUủa EThynước yAy8MF48mắt EThytrên 7JT4ikuUmặt yAy8MF48mình, t7JT4ikuUừ 7JT4ikuUtừ 7JT4ikuUngoảnh mặt7JT4ikuU lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn 7JT4ikuUcòn 7JT4ikuUcó tEThyhể yAy8MF48trở vềEThy b7JT4ikuUên yAy8MF48anh sao?

Minh Vỹ7JT4ikuU vẫnEThy 7JT4ikuUgiơ khẩu7JT4ikuU súnyAy8MF48g tryAy8MF48ên tyAy8MF48ay về7JT4ikuU phíaEThy Á7JT4ikuUi yAy8MF48Hy, 7JT4ikuUđôi EThymắt yAy8MF48điềm tĩnh7JT4ikuU lạnhEThy lEThyùng quyAy8MF48an sátyAy8MF48 từngyAy8MF48 cử7JT4ikuU yAy8MF48chỉ tiếpEThy theyAy8MF48o của7JT4ikuU người7JT4ikuU coEThyn gEThyái trướcyAy8MF48 mặt.

6s…

7s…

Đôi cyAy8MF48hân ki7JT4ikuUa b7JT4ikuUắt đầu7JT4ikuU nhấcEThy lêyAy8MF48n, nyAy8MF48ối tiếpyAy8MF48 yAy8MF48từng bướ7JT4ikuUc cyAy8MF48hân đ7JT4ikuUến gầ7JT4ikuUn MinEThyh Vỹ.

Chợt nhữngyAy8MF48 bước7JT4ikuU cyAy8MF48hân yAy8MF48kia khự7JT4ikuUng lại…

8s…

Ái H7JT4ikuUy 7JT4ikuUđưa mắtyAy8MF48 nhìyAy8MF48n MinEThyh 7JT4ikuUVỹ đangyAy8MF48 nhí7JT4ikuUu mà7JT4ikuUy nyAy8MF48hìn 7JT4ikuUmình, mímEThy mô7JT4ikuUi, EThylắc nhẹyAy8MF48 đầu.

Chỉ yAy8MF48cần thê7JT4ikuUm vàyAy8MF48i bướyAy8MF48c nữayAy8MF48 th7JT4ikuUôi, và7JT4ikuUi bướcyAy8MF48 nữ7JT4ikuUa thEThyì cEThyô yAy8MF48sẽ lạyAy8MF48i cyAy8MF48ó tyAy8MF48hể 7JT4ikuUchạm vàoEThy MyAy8MF48inh EThyVỹ… nhưn7JT4ikuUg 7JT4ikuUcô EThylại hoEThyàn tEThyoàn đứngEThy bấtyAy8MF48 động,EThy một7JT4ikuU giyAy8MF48ọng nóyAy8MF48i nhẹEThy nhàngEThy cấ7JT4ikuUt yAy8MF48lên EThyvới mộtyAy8MF48 EThyâm vựyAy8MF48c troEThyng thanh.

“Em… khyAy8MF48ông làm7JT4ikuU được.”

Chính ÁiyAy8MF48 HEThyy cò7JT4ikuUn k7JT4ikuUhông hiểu7JT4ikuU mìnhyAy8MF48 đangyAy8MF48 nóiEThy 7JT4ikuUvà làmEThy gìEThy, ch7JT4ikuUỉ b7JT4ikuUiết nếuyAy8MF48 lạiEThy dựayAy8MF48 yAy8MF48dẫm vEThyào MinEThyh Vỹ,yAy8MF48 mìnhEThy EThysẽ h7JT4ikuUoàn toyAy8MF48àn yAy8MF48mất yAy8MF48phương hướng…

… kEThyhông thểyAy8MF48 trởyAy8MF48 yAy8MF48nên mEThyạnh myAy8MF48ẽ hEThyơn 7JT4ikuUđược nữEThya và7JT4ikuU queEThyn 7JT4ikuUdần vớiyAy8MF48 sựEThy bảoEThy vệ7JT4ikuU c7JT4ikuUủa anh.

9s…

10s…

Khẩu sún7JT4ikuUg troEThyng taEThyy Mi7JT4ikuUnh V7JT4ikuUỹ thoángyAy8MF48 ryAy8MF48un l7JT4ikuUên, ngó7JT4ikuUn EThytay đaEThyng d7JT4ikuUần ghìyAy8MF48 lấyyAy8MF48 c7JT4ikuUò sún7JT4ikuUg, chyAy8MF48uẩn 7JT4ikuUbị mộEThyt hướEThyng bắnyAy8MF48 yAy8MF48nhất định.

Chỉ cầnyAy8MF48 bướcyAy8MF48 đếnyAy8MF48 b7JT4ikuUên MiyAy8MF48nh 7JT4ikuUVỹ, liệuEThy cóyAy8MF48 khóyAy8MF48 qu7JT4ikuUá không?

“Một bước,EThy r7JT4ikuUồi lạEThyi thêmyAy8MF48 7JT4ikuUmột bước…

… cóEThy qyAy8MF48uá k7JT4ikuUhó EThyđể yAy8MF48em bư7JT4ikuUớc đến7JT4ikuU yAy8MF48gần anh?”

*Cạch*

Khẩu súnEThyg tronyAy8MF48g EThytay 7JT4ikuUMinh VỹEThy EThyrơi 7JT4ikuUtự dEThyo yAy8MF48xuống myAy8MF48ặt đấtyAy8MF48 lEThyạnh lẽo,yAy8MF48 EThylần này7JT4ikuU ngưEThyời yAy8MF48cất b7JT4ikuUước lyAy8MF48ại l7JT4ikuUà anh!

Một byAy8MF48ước… 7JT4ikuUhai bước…7JT4ikuU EThyba bước…

Minh VỹyAy8MF48 đứ7JT4ikuUng đốiEThy diệnEThy vEThyới Á7JT4ikuUi 7JT4ikuUHy, 7JT4ikuUanh gấ7JT4ikuUp gEThyáp ômEThy EThycô 7JT4ikuUvào EThylòng, g7JT4ikuUục mặtEThy lê7JT4ikuUn bờyAy8MF48 vaEThyi 7JT4ikuUnhỏ bEThyé kia.

“Nếu khEThyông thểyAy8MF48 quayAy8MF48y về7JT4ikuU vyAy8MF48ới yAy8MF48tôi, 7JT4ikuUthì hã7JT4ikuUy đEThyể tEThyôi bướcEThy yAy8MF48đến bEThyên eyAy8MF48m.” EThyMinh VyAy8MF48ỹ siế7JT4ikuUt chặtyAy8MF48 vònyAy8MF48g ta7JT4ikuUy hơn,7JT4ikuU c7JT4ikuUảm gEThyiác yAy8MF48khi chĩyAy8MF48a súyAy8MF48ng vyAy8MF48ào chínhyAy8MF48 ngườ7JT4ikuUi yAy8MF48con gáiyAy8MF48 mìnhyAy8MF48 yêEThyu t7JT4ikuUhương q7JT4ikuUuả t7JT4ikuUhật yAy8MF48rất yAy8MF48đau đớn.

Ái 7JT4ikuUHy được7JT4ikuU MinyAy8MF48h Vỹ7JT4ikuU yAy8MF48ôm gọnEThy trEThyong tyAy8MF48ay, b7JT4ikuUất giácEThy 7JT4ikuUhai 7JT4ikuUbàn 7JT4ikuUtay đ7JT4ikuUang buôngyAy8MF48 thõyAy8MF48ng vôyAy8MF48 thứyAy8MF48c 7JT4ikuUđưa lên,7JT4ikuU vốnEThy định7JT4ikuU đáp7JT4ikuU lạEThyi anyAy8MF48h, cảmyAy8MF48 nhEThyận rõyAy8MF48 7JT4ikuUhơi ấmEThy từ7JT4ikuU pyAy8MF48hía bên7JT4ikuU kiEThya hEThyơn, EThynhưng hàEThynh động7JT4ikuU yAy8MF48ấy bỗngEThy dưngEThy kyAy8MF48hựng lạ7JT4ikuUi, yAy8MF48sau EThyđó nhEThyanh EThytay EThyđẩy anhra.

“Xin lỗi7JT4ikuU v7JT4ikuUì đãEThy 7JT4ikuUđến là7JT4ikuUm pEThyhiền an7JT4ikuUh, eyAy8MF48m sẽEThy về7JT4ikuU nhà.”EThy Ái7JT4ikuU HyAy8MF48y quaEThyy m7JT4ikuUặt sa7JT4ikuUng 7JT4ikuUhướng kEThyhác tránhyAy8MF48 yAy8MF48ánh nyAy8MF48hìn củEThya Mi7JT4ikuUnh VỹyAy8MF48, nhờyAy8MF48 vậyEThy nyAy8MF48ên khôngEThy thểEThy thấy7JT4ikuU được7JT4ikuU t7JT4ikuUừ đôEThyi mắtyAy8MF48 EThykia yAy8MF48đang hyAy8MF48ằn sEThyâu mộEThyt nyAy8MF48ỗi t7JT4ikuUuyệt vyAy8MF48ọng cùn7JT4ikuUg cực.

Ái yAy8MF48Hy 7JT4ikuUvừa rờiEThy khỏyAy8MF48i vòng7JT4ikuU EThytay củ7JT4ikuUa MinyAy8MF48h Vỹ,7JT4ikuU lập7JT4ikuU tứcyAy8MF48 7JT4ikuUchạy r7JT4ikuUa k7JT4ikuUhỏi phòngEThy, b7JT4ikuUóng dáyAy8MF48ng ôyAy8MF48ng H7JT4ikuUàn cũnyAy8MF48g EThykhông yAy8MF48còn h7JT4ikuUiện d7JT4ikuUiện 7JT4ikuUở đó.

Anh l7JT4ikuUại trởyAy8MF48 nyAy8MF48ên đơnyAy8MF48 độcyAy8MF48 trEThyong căn7JT4ikuU p7JT4ikuUhòng tậyAy8MF48p byAy8MF48ắn lạnhyAy8MF48 l7JT4ikuUẽo, yAy8MF48một c7JT4ikuUhút gyAy8MF48ì đEThyó ở7JT4ikuU tEThyrái tEThyim đa7JT4ikuUng nh7JT4ikuUói 7JT4ikuUlên tyAy8MF48ừng đợEThyt EThyđau đớn.

Bước 7JT4ikuUnhanh yAy8MF48ra k7JT4ikuUhỏi cănyAy8MF48 biyAy8MF48ệt thựEThy c7JT4ikuUủa tổyAy8MF48 yAy8MF48chức KnigyAy8MF48ht, tro7JT4ikuUng lònEThyg EThyÁi EThyHy chợt7JT4ikuU cảEThym tyAy8MF48hấy vyAy8MF48ô cùnyAy8MF48g bất7JT4ikuU an.

Một phầnEThy lại7JT4ikuU cảmEThy thấy7JT4ikuU yAy8MF48ân hậnEThy vyAy8MF48ì cácEThyh cEThyư xử7JT4ikuU 7JT4ikuUxa yAy8MF48cách vừayAy8MF48 rồiyAy8MF48 vớiEThy MiEThynh Vỹ.

Nhưng chyAy8MF48ỉ cầnyAy8MF48 EThyở bêyAy8MF48n ayAy8MF48nh, c7JT4ikuUô đãEThy quên7JT4ikuU cáchyAy8MF48 tEThyự mìyAy8MF48nh đứ7JT4ikuUng dậy,7JT4ikuU quyAy8MF48ên 7JT4ikuUcách yAy8MF48tự bả7JT4ikuUo EThyvệ EThychính mìyAy8MF48nh… yAy8MF48và quEThyên cảyAy8MF48 yAy8MF48cách làmyAy8MF48 tổ7JT4ikuUn thươngEThy ngyAy8MF48ười khác.

Bước EThynhanh 7JT4ikuUtrên coyAy8MF48n đườngyAy8MF48 vắnEThyg vEThyẻ, ÁyAy8MF48i EThyHy EThycứ thEThyế EThychìm vEThyào nEThyhững 7JT4ikuUdòng suyAy8MF48y tEThyư hEThyiện tại.

Một 7JT4ikuUchiếc EThyBMW mEThyàu đenEThy dừyAy8MF48ng lEThyại tryAy8MF48ước mEThyặt ÁyAy8MF48i HEThyy, mEThyột độngyAy8MF48 tá7JT4ikuUc nhanyAy8MF48h 7JT4ikuUtay 7JT4ikuUlôi myAy8MF48ạnh yAy8MF48cô 7JT4ikuUvào xyAy8MF48e, ấnyAy8MF48 vEThyào ghế.

Ái yAy8MF48Hy vẫnyAy8MF48 7JT4ikuUchưa kịyAy8MF48p hiểu7JT4ikuU chuyệnEThy gEThyì yAy8MF48đang xảy7JT4ikuU ra7JT4ikuU, cảEThy ngườiyAy8MF48 hoàn7JT4ikuU tyAy8MF48oàn mấtyAy8MF48 đ7JT4ikuUi 7JT4ikuUcảm giá7JT4ikuUc, c7JT4ikuUhợt một7JT4ikuU cEThyhiếc khănyAy8MF48 đượcEThy yAy8MF48đưa EThylên bịtyAy8MF48 chặtyAy8MF48 mEThyiệng côyAy8MF48 lyAy8MF48ại, yAy8MF48mặc c7JT4ikuUho c7JT4ikuUô EThyra s7JT4ikuUức yAy8MF48đẩy bànEThy tayAy8MF48y đang7JT4ikuU EThyấn mạnh7JT4ikuU chiEThyếc khEThyăn k7JT4ikuUia ra.

1s…

2s…

Trước myAy8MF48ắt ÁiyAy8MF48 yAy8MF48Hy bỗnEThyg trởEThy nêEThyn yAy8MF48mờ nh7JT4ikuUạt, cyAy8MF48ả người7JT4ikuU rơEThyi yAy8MF48vào trạngEThy yAy8MF48thái mệtyAy8MF48 mỏi,7JT4ikuU EThyhàng yAy8MF48mi EThydài EThycứ từEThy từEThy r7JT4ikuUũ EThyxuống, chEThye k7JT4ikuUhuất đôiyAy8MF48 mắtEThy EThymàu nEThyâu t7JT4ikuUrong sáng.

Bàn tayAy8MF48y 7JT4ikuUkia cũng7JT4ikuU 7JT4ikuUdần EThythả lỏng,7JT4ikuU chiếc7JT4ikuU k7JT4ikuUhăn 7JT4ikuUcũng được7JT4ikuU nEThyâng lêEThyn, mộEThyt nụEThy cườiEThy nyAy8MF48ửa miệyAy8MF48ng queyAy8MF48n thuộ7JT4ikuUc hiệEThyn yAy8MF48trên khuônEThy mặ7JT4ikuUt yAy8MF48của EThykẻ đanyAy8MF48g ngồi7JT4ikuU k7JT4ikuUề EThycận bEThyên cô.

“Làm tốtyAy8MF48 lắmyAy8MF48.” Bàn7JT4ikuU taEThyy nyAy8MF48gười ấy7JT4ikuU vuốtyAy8MF48 7JT4ikuUnhẹ má7JT4ikuUi tócEThy yAy8MF48của EThyÁi HyyAy8MF48, 7JT4ikuUnụ cưyAy8MF48ời độc7JT4ikuU 7JT4ikuUđoán ki7JT4ikuUa ngyAy8MF48ày cànyAy8MF48g trở7JT4ikuU nênyAy8MF48 rõ7JT4ikuU nét7JT4ikuU EThyhơn yAy8MF48bao gyAy8MF48iờ h7JT4ikuUết. “CuốiyAy8MF48 c7JT4ikuUùng cũng7JT4ikuU đếEThyn ng7JT4ikuUày này.”

Chiếc BMEThyW laEThyo đi…

“Điền HuyAy8MF48ân à,7JT4ikuU yAy8MF48xin l7JT4ikuUỗi anhyAy8MF48, nhưn7JT4ikuUg người7JT4ikuU 7JT4ikuUem th7JT4ikuUật sựEThy yyAy8MF48êu EThylà MyAy8MF48inh yAy8MF48Vỹ.” MộEThyt EThygiọng n7JT4ikuUói nyAy8MF48hẹ nhànyAy8MF48g cấyAy8MF48t 7JT4ikuUlên, bà7JT4ikuUn t7JT4ikuUay nEThyhỏ nhEThyắn đanEThyg đặEThyt nhẹEThy lEThyên EThytay Đi7JT4ikuUền Huân,EThy g7JT4ikuUương EThymặt trắnyAy8MF48g hồnEThyg từ7JT4ikuU phíayAy8MF48 b7JT4ikuUên EThykia 7JT4ikuUđang nởyAy8MF48 một7JT4ikuU yAy8MF48nụ cười7JT4ikuU gư7JT4ikuUợng gạo.

“Em… chọ7JT4ikuUn EThyhắn? N7JT4ikuUgười màEThy eyAy8MF48m khônEThyg cóyAy8MF48 7JT4ikuUquyền đượcyAy8MF48 yêuEThy sayAy8MF48o?” 7JT4ikuUCâu trả7JT4ikuU lờiyAy8MF48 kEThyia khiến7JT4ikuU EThytrái ti7JT4ikuUm ĐiềnEThy EThyHuân EThynhư ngừnEThyg đậpEThy, đôiyAy8MF48 EThymôi yAy8MF48khó kyAy8MF48hăn lắmEThy mớiyAy8MF48 th7JT4ikuUốt 7JT4ikuUra đượyAy8MF48c yAy8MF48những câ7JT4ikuUu EThyhỏi ngh7JT4ikuUi hoặc.

Năm năm…

Một quãnyAy8MF48g 7JT4ikuUthời 7JT4ikuUgian qu7JT4ikuUá dàiEThy ch7JT4ikuUo yAy8MF48một EThymối yAy8MF48tình yAy8MF48đơn phương,yAy8MF48 quáEThy ngắnyAy8MF48 ch7JT4ikuUo nhEThyững k7JT4ikuUhoảnh 7JT4ikuUkhắc đượ7JT4ikuUc g7JT4ikuUần bê7JT4ikuUn cạnh7JT4ikuU ngườ7JT4ikuUi coEThyn EThygái ấy.

Điền H7JT4ikuUuân đ7JT4ikuUã luô7JT4ikuUn yAy8MF48dõi theEThyo du7JT4ikuUy nhấEThyt mEThyột EThybóng yAy8MF48hình, âmyAy8MF48 thầmEThy đem7JT4ikuU EThyđến ch7JT4ikuUo ngườ7JT4ikuUi EThycon gEThyái yAy8MF48mà mìn7JT4ikuUh y7JT4ikuUêu t7JT4ikuUhương nyAy8MF48hững gìyAy8MF48 tốEThyt đẹpyAy8MF48 nhất.

Chỉ cEThyần t7JT4ikuUrên gươngyAy8MF48 mặtEThy kyAy8MF48ia EThynở mộEThyt nụEThy c7JT4ikuUười hạnhyAy8MF48 phúEThyc, ĐiềnEThy HuyAy8MF48ân 7JT4ikuUcó 7JT4ikuUthể đáyAy8MF48nh đốiEThy tấtEThy EThycả đểyAy8MF48 giEThyữ n7JT4ikuUụ cườiEThy ấyEThy yAy8MF48mãi mEThyãi hiệEThyn di7JT4ikuUện tyAy8MF48rên đyAy8MF48ôi môEThyi yAy8MF48xinh xắEThyn yAy8MF48ấy, thậmEThy 7JT4ikuUchí đánhyAy8MF48 đyAy8MF48ổi c7JT4ikuUả yAy8MF48sinh mệnyAy8MF48h c7JT4ikuUủa chíEThynh mình.

Nhưng đEThyáp lyAy8MF48ại tìEThynh cyAy8MF48ảm cEThyhân thàyAy8MF48nh ấ7JT4ikuUy, cyAy8MF48hỉ l7JT4ikuUà EThyhai tyAy8MF48ừ “xinyAy8MF48 lyAy8MF48ỗi” yAy8MF48vô cùnEThyg n7JT4ikuUgắn gọnyAy8MF48, đủ7JT4ikuU sứEThyc dậEThyp tắt7JT4ikuU t7JT4ikuUia EThyhy vọngEThy cuốiEThy cùn7JT4ikuUg tryAy8MF48ong tráEThyi tiEThym yAy8MF48đang khyAy8MF48ông ngừ7JT4ikuUng thổn7JT4ikuU yAy8MF48thức kia.

“Em EThykhông tEThyin cảEThy ch7JT4ikuUa vyAy8MF48à 7JT4ikuUdì đềEThyu khEThyông c7JT4ikuUhấp nhậ7JT4ikuUn tìnhEThy cả7JT4ikuUm 7JT4ikuUcủa 7JT4ikuUem yAy8MF48và MiyAy8MF48nh EThyVỹ, EThynên eEThym 7JT4ikuUthật s7JT4ikuUự rEThyất xiEThyn lỗi.”7JT4ikuU Cô7JT4ikuU yAy8MF48gái EThykia vẫn7JT4ikuU giữ7JT4ikuU 7JT4ikuUnụ cườiEThy hốEThyi lỗiyAy8MF48 trêyAy8MF48n môiEThy, gươ7JT4ikuUng EThymặt thoáng7JT4ikuU chúEThyt yAy8MF48e yAy8MF48ngại nhìn7JT4ikuU ĐEThyiền Huân.

Xin l7JT4ikuUỗi… xiyAy8MF48n lỗi…

Dường nyAy8MF48hư EThycô gEThyái k7JT4ikuUia k7JT4ikuUhông hềEThy đ7JT4ikuUể ý7JT4ikuU yAy8MF48đến yAy8MF48mỗi lần7JT4ikuU lặpEThy 7JT4ikuUlại h7JT4ikuUai tyAy8MF48ừ “xinEThy lỗi”,EThy trá7JT4ikuUi ti7JT4ikuUm củ7JT4ikuUa kẻyAy8MF48 bạiEThy trậEThyn EThytrước 7JT4ikuUmặt EThylại EThycàng đa7JT4ikuUu hơn.

Nếu chỉ7JT4ikuU cần7JT4ikuU xyAy8MF48in lỗi,7JT4ikuU tyAy8MF48hì tại7JT4ikuU sa7JT4ikuUo yAy8MF48lại đặt7JT4ikuU 7JT4ikuUra phápyAy8MF48 luậtEThy làEThym gì?

Điền HuânEThy khôyAy8MF48ng yAy8MF48nói gyAy8MF48ì, lặngEThy lẽEThy 7JT4ikuUquay ngưEThyời bưyAy8MF48ớc đi.yAy8MF48 VốnyAy8MF48 dĩ…7JT4ikuU khyAy8MF48ông thể7JT4ikuU n7JT4ikuUíu kéo7JT4ikuU đượcyAy8MF48 nữa,EThy 7JT4ikuUvì kh7JT4ikuUông hềyAy8MF48 có7JT4ikuU bắt7JT4ikuU đầu…7JT4ikuU nêEThyn ĐiềnyAy8MF48 yAy8MF48Huân khôngyAy8MF48 đượcyAy8MF48 quyền7JT4ikuU đượcEThy níyAy8MF48u k7JT4ikuUéo hyAy8MF48ai cEThyhữ “tình7JT4ikuU yêyAy8MF48u” t7JT4ikuUhiêng liên7JT4ikuUg ấy.

Trái yAy8MF48tim cứEThy 7JT4ikuUmỗi EThylúc một7JT4ikuU thyAy8MF48ắt lEThyại tEThyheo từEThyng EThybước châ7JT4ikuUn, đọng7JT4ikuU lạ7JT4ikuUi nhữnEThyg yAy8MF48vết thươngyAy8MF48 lònEThyg qEThyuá lớn.

Điền HuânyAy8MF48 thậyAy8MF48t sựEThy EThykhông đủyAy8MF48 cayAy8MF48o thEThyượng đEThyến EThymức EThyđứng yênyAy8MF48 lặ7JT4ikuUng lẽyAy8MF48 dEThyõi EThytheo cEThyô 7JT4ikuUgái ấEThyy yAy8MF48mãi mãi7JT4ikuU, vàyAy8MF48 cũ7JT4ikuUng kEThyhông yAy8MF48thể nà7JT4ikuUo yAy8MF48chúc phúyAy8MF48c cEThyho mối7JT4ikuU tì7JT4ikuUnh huyếEThyt EThythống yAy8MF48cấm kỵyAy8MF48 7JT4ikuUấy được.

Tại sEThyao lại7JT4ikuU EThylà Min7JT4ikuUh Vỹ?

Có nyAy8MF48hất thyAy8MF48iết 7JT4ikuUphải yêuEThy chínhEThy anyAy8MF48h trayAy8MF48i c7JT4ikuUủa myAy8MF48ình không?

Trước mắEThyt ĐiềnyAy8MF48 HyAy8MF48uân chỉEThy còEThyn lưuyAy8MF48 7JT4ikuUlại mộtyAy8MF48 màEThyu đeyAy8MF48n đayAy8MF48u đ7JT4ikuUớn 7JT4ikuUcùng cực,yAy8MF48 EThyánh mắtEThy đangEThy ch7JT4ikuUứa đự7JT4ikuUng EThynhững tiEThya 7JT4ikuUnhìn 7JT4ikuUoán hậnEThy, từng7JT4ikuU yAy8MF48từ từngyAy8MF48 chữEThy đượcyAy8MF48 g7JT4ikuUằn xu7JT4ikuUống một7JT4ikuU 7JT4ikuUcách myAy8MF48ỉa mai.

“Thy T7JT4ikuUhy, 7JT4ikuUem cyAy8MF48hấp nyAy8MF48hận ăEThyn yAy8MF48trái yAy8MF48cấm, chứ7JT4ikuU khôngEThy EThychấp yAy8MF48nhận tôyAy8MF48i sao?”

“Chúc phúyAy8MF48c chEThyo mối7JT4ikuU t7JT4ikuUình cyAy8MF48ấm kyAy8MF48ỵ yAy8MF48của em…

… anyAy8MF48h khEThyông yAy8MF48làm được.”

“Đến kEThyhi nà7JT4ikuUo ayAy8MF48nh mớiEThy EThychịu lEThyên k7JT4ikuUế hoạc7JT4ikuUh EThyđây?” MộyAy8MF48t giọEThyng nữyAy8MF48 cấEThyt EThylên, đôi7JT4ikuU m7JT4ikuUắt EThyhướng vEThyề phíyAy8MF48a ÁyAy8MF48i EThyHy đayAy8MF48ng nhắm7JT4ikuU nghiềEThyn đôi7JT4ikuU myAy8MF48ắt, cả7JT4ikuU ha7JT4ikuUi ta7JT4ikuUy EThybị tyAy8MF48rói 7JT4ikuUchặt ởyAy8MF48 7JT4ikuUphía sayAy8MF48u đan7JT4ikuUg t7JT4ikuUựa v7JT4ikuUào 7JT4ikuUtường aEThyn giấc.

“Kế 7JT4ikuUhoạch vEThyẫn đ7JT4ikuUang t7JT4ikuUhực hiyAy8MF48ện yAy8MF48đấy thôi.”7JT4ikuU Người7JT4ikuU bêEThyn yAy8MF48kia nhEThyún nhEThyún EThyvai, thờ7JT4ikuU ơyAy8MF48 7JT4ikuUđưa ányAy8MF48h EThymắt khôn7JT4ikuUg 7JT4ikuUchút biểu7JT4ikuU cảmyAy8MF48 nEThyhìn vềEThy phí7JT4ikuUa 7JT4ikuUÁi yAy8MF48Hy, ánh7JT4ikuU nhyAy8MF48ìn pyAy8MF48hức tạp.

“Thực h7JT4ikuUiện? ĐứnEThyg yênyAy8MF48 mộtyAy8MF48 chỗEThy gọiyAy8MF48 yAy8MF48là 7JT4ikuUthực EThyhiện? EThyAnh đang7JT4ikuU đùaEThy à?”EThy 7JT4ikuUCô g7JT4ikuUái kiyAy8MF48a dườ7JT4ikuUng 7JT4ikuUnhư đanEThyg mấtyAy8MF48 bìnyAy8MF48h EThytĩnh, tức7JT4ikuU EThygiận 7JT4ikuUquát lê7JT4ikuUn, giọyAy8MF48ng 7JT4ikuUđiệu 7JT4ikuUvô cùnyAy8MF48g k7JT4ikuUhó chịu.

“Tịnh NhiEThy, nế7JT4ikuUu muốn7JT4ikuU trảEThy thùEThy EThythì đừngEThy EThynên vộiyAy8MF48 vàngyAy8MF48 nhyAy8MF48ư thế…”EThy ChànEThyg trayAy8MF48i 7JT4ikuUkia kho7JT4ikuUát khoát7JT4ikuU EThytay vEThyới Tịn7JT4ikuUh NhEThyi, 7JT4ikuUthật sự7JT4ikuU yAy8MF48Tịnh NhEThyi đan7JT4ikuUg khyAy8MF48iến hắn7JT4ikuU cảEThym thEThyấy căng7JT4ikuU thẳngEThy hEThyơn troyAy8MF48ng việcyAy8MF48 thựcyAy8MF48 EThyhiện kếEThy EThyhoạch, EThy“… cứEThy 7JT4ikuUđể y7JT4ikuUên EThycho bọnEThy chúEThyng từ7JT4ikuU từ7JT4ikuU yAy8MF48cảm nhậnEThy nỗiyAy8MF48 đEThyau 7JT4ikuUkhi mất7JT4ikuU điEThy yAy8MF48một thứ7JT4ikuU qu7JT4ikuUan trọng.”

Ái EThyHy khóEThy chịyAy8MF48u cựayAy8MF48 mìnhyAy8MF48, cảEThy 7JT4ikuUthân ngườEThyi cảmEThy thấyEThy vôyAy8MF48 yAy8MF48cùng đ7JT4ikuUau n7JT4ikuUhức, hEThyàng 7JT4ikuUmi dàiEThy kyAy8MF48hẽ 7JT4ikuUlay động7JT4ikuU nhẹyAy8MF48, côEThy từ7JT4ikuU từyAy8MF48 yAy8MF48hé mEThyở yAy8MF48đôi mắt.

Khung cảnyAy8MF48h mờEThy nhEThyạt trướcyAy8MF48 myAy8MF48ắt ÁyAy8MF48i HEThyy đanEThyg dầnyAy8MF48 tryAy8MF48ở 7JT4ikuUnên sắcyAy8MF48 nétEThy yAy8MF48hơn, bầu7JT4ikuU yAy8MF48không khEThyí nEThygột ngạtEThy hi7JT4ikuUện giEThyờ khiến7JT4ikuU cyAy8MF48ô 7JT4ikuUcảm thấyyAy8MF48 khEThyó thởyAy8MF48 hơEThyn byAy8MF48ao g7JT4ikuUiờ hết.

Vẫn còyAy8MF48n tro7JT4ikuUng tEThyrạng 7JT4ikuUthái mơyAy8MF48 h7JT4ikuUồ, EThycô ngyAy8MF48ơ ngEThyác đưa7JT4ikuU mắ7JT4ikuUt yAy8MF48nhìn cảnhEThy v7JT4ikuUật xEThyung quanh.

“Tỉnh r7JT4ikuUồi EThyà?” MyAy8MF48ột chấtyAy8MF48 giEThyọng yAy8MF48trầm k7JT4ikuUhàn vaEThyng lên,EThy mộtyAy8MF48 g7JT4ikuUương mặtyAy8MF48 quyAy8MF48en EThythuộc lọtyAy8MF48 vàEThyo tầEThym nhìnEThy EThytạm tyAy8MF48hời củayAy8MF48 EThyÁi Hy.

Điền HuâEThyn đangyAy8MF48 cầmyAy8MF48 EThytrên ta7JT4ikuUy myAy8MF48ột quảyAy8MF48 t7JT4ikuUáo, bước7JT4ikuU đ7JT4ikuUến trước7JT4ikuU EThymặt ÁiyAy8MF48 yAy8MF48Hy vớiyAy8MF48 dáyAy8MF48ng yAy8MF48vẻ unEThyg dun7JT4ikuUg nhưyAy8MF48 7JT4ikuUchẳng EThycó chuyyAy8MF48ện yAy8MF48gì x7JT4ikuUảy ra.

“Này, tại7JT4ikuU EThysao 7JT4ikuUtôi lyAy8MF48ại ở7JT4ikuU yAy8MF48đây?” Á7JT4ikuUi HyAy8MF48y nEThyhíu m7JT4ikuUày nhyAy8MF48ìn ĐyAy8MF48iền HuEThyân, hayAy8MF48i 7JT4ikuUtay bịEThy t7JT4ikuUrói chặtyAy8MF48 gEThyiờ đây7JT4ikuU mới7JT4ikuU bắyAy8MF48t đầ7JT4ikuUu cảmyAy8MF48 nhận7JT4ikuU đượcyAy8MF48 cảmEThy giác7JT4ikuU tyAy8MF48ê buEThyốt nhờ7JT4ikuU lực7JT4ikuU yAy8MF48siết của7JT4ikuU dyAy8MF48ây th7JT4ikuUừng, nEThyay lạiEThy yAy8MF48thêm lự7JT4ikuUc tá7JT4ikuUc độn7JT4ikuUg của7JT4ikuU yAy8MF48cô đangyAy8MF48 cEThyố cởiEThy tróiEThy lyAy8MF48ại kyAy8MF48hiến yAy8MF48nơi cổEThy tyAy8MF48ay mỗiyAy8MF48 lúcyAy8MF48 mộyAy8MF48t đa7JT4ikuUu ráyAy8MF48t hEThyơn. 7JT4ikuU“Tên khố7JT4ikuUn, 7JT4ikuUanh l7JT4ikuUấy qyAy8MF48uyền gyAy8MF48ì EThymà EThytrói tôi?”

Đối diệnyAy8MF48 vớyAy8MF48i ánhyAy8MF48 yAy8MF48nhìn rựcyAy8MF48 lửyAy8MF48a EThycủa Á7JT4ikuUi 7JT4ikuUHy, Điề7JT4ikuUn HEThyuân tyAy8MF48hản nEThyhiên 7JT4ikuUcầm trá7JT4ikuUi yAy8MF48táo trEThyên yAy8MF48tay 7JT4ikuUđưa r7JT4ikuUa trướcyAy8MF48 mặt7JT4ikuU c7JT4ikuUô, myAy8MF48ột EThycâu hỏiyAy8MF48 hế7JT4ikuUt yAy8MF48sức 7JT4ikuU“thân thiện”EThy đ7JT4ikuUược thEThyốt ryAy8MF48a EThyvới giọngEThy yAy8MF48điệu kEThyhinh khỉnh.

“Biết đâyyAy8MF48 làEThy 7JT4ikuUgì không?EThy” Điền7JT4ikuU EThyHuân đã7JT4ikuU yAy8MF48chuyển sự7JT4ikuU tập7JT4ikuU trunyAy8MF48g từ7JT4ikuU yAy8MF48Ái H7JT4ikuUy s7JT4ikuUang 7JT4ikuUtrái táoEThy man7JT4ikuUg mộtyAy8MF48 sắcyAy8MF48 mà7JT4ikuUu đỏyAy8MF48 yAy8MF48thẫm trên7JT4ikuU tayyAy8MF48, đôEThyi 7JT4ikuUmắt chămyAy8MF48 chúEThy qu7JT4ikuUan EThysát v7JT4ikuUật th7JT4ikuUể ấy.

Đúng yAy8MF48là ngớ7JT4ikuU ngẩn!

“Là yAy8MF48táo yAy8MF48chứ gì?!”7JT4ikuU EThyÁi 7JT4ikuUHy lEThyập tứcyAy8MF48 EThylên tiếng7JT4ikuU trảyAy8MF48 lEThyời, yAy8MF48vì câuyAy8MF48 hỏi7JT4ikuU yAy8MF48của 7JT4ikuUĐiền Huân7JT4ikuU ngaEThyy cả7JT4ikuU c7JT4ikuUon EThynít b7JT4ikuUa tEThyuổi cũng7JT4ikuU biếtEThy r7JT4ikuUõ thyAy8MF48ứ ĐiềnyAy8MF48 yAy8MF48Huân đa7JT4ikuUng cầmEThy trêEThyn tayAy8MF48y đượcyAy8MF48 gọi7JT4ikuU lEThyà gì.

“Sai!” MộtyAy8MF48 từ7JT4ikuU pEThyhê p7JT4ikuUhán dyAy8MF48uy nh7JT4ikuUất đ7JT4ikuUược cất7JT4ikuU lê7JT4ikuUn, đôiyAy8MF48 mắt7JT4ikuU EThyvô địnhEThy củyAy8MF48a Điền7JT4ikuU HEThyuân lướ7JT4ikuUt quEThya 7JT4ikuUÁi HEThyy mộtyAy8MF48 EThygiây, sEThyau 7JT4ikuUđó tiếpEThy tụcEThy mânEThy mêEThy quảyAy8MF48 yAy8MF48táo tryAy8MF48ên EThytay, vô7JT4ikuU thứEThyc yAy8MF48nói. “LàEThy EThytrái cấmEThy đấy.”

“Trái cấm?EThy” CâuyAy8MF48 tryAy8MF48ả lờyAy8MF48i củyAy8MF48a Đ7JT4ikuUiền HuâyAy8MF48n khiến7JT4ikuU ÁiEThy yAy8MF48Hy hếtyAy8MF48 sứ7JT4ikuUc nyAy8MF48gạc nhiên7JT4ikuU, yAy8MF48đôi yAy8MF48mắt cEThyô EThymở tyAy8MF48o nh7JT4ikuUìn ĐiềnEThy HyAy8MF48uân k7JT4ikuUhông chớp7JT4ikuU mắt.

“Cô đãEThy từngEThy đượyAy8MF48c nghEThye kểEThy vềEThy t7JT4ikuUhứ nyAy8MF48ày chưa?”yAy8MF48 TryAy8MF48ên EThymôi ĐiềEThyn HuâEThyn nEThyở 7JT4ikuUmột EThynụ EThycười khinyAy8MF48h EThybỉ, EThyánh mắ7JT4ikuUt vẫnyAy8MF48 7JT4ikuUdán c7JT4ikuUhặt vàyAy8MF48o tryAy8MF48ái tá7JT4ikuUo tr7JT4ikuUên EThytay. “7JT4ikuUTrên t7JT4ikuUhế 7JT4ikuUgian EThynày, có7JT4ikuU mộEThyt EThythứ đượcEThy gọ7JT4ikuUi làEThy 7JT4ikuUtình yEThyêu tráiEThy cấm.”

“Anh điên7JT4ikuU rEThyồi yAy8MF48à? TráiyAy8MF48 cấmEThy rồiyAy8MF48 lạiyAy8MF48 tìnhyAy8MF48 EThyyêu t7JT4ikuUrái cấmEThy, cu7JT4ikuUối cùnyAy8MF48g a7JT4ikuUnh đyAy8MF48ang 7JT4ikuUlảm nhảm7JT4ikuU EThycái gì7JT4ikuU thế?yAy8MF48” Ái7JT4ikuU EThyHy tứEThyc gEThyiận quáyAy8MF48t 7JT4ikuUvào mặyAy8MF48t Điề7JT4ikuUn Huân,7JT4ikuU 7JT4ikuUlúc nà7JT4ikuUy 7JT4ikuUmà hắyAy8MF48n c7JT4ikuUòn cEThyó tyAy8MF48âm trạngyAy8MF48 yAy8MF48kể chyAy8MF48uyện 7JT4ikuUcho cô7JT4ikuU nyAy8MF48ghe ư?

Sự tứEThyc giyAy8MF48ận củayAy8MF48 cyAy8MF48ô dườngEThy nh7JT4ikuUư đ7JT4ikuUã gEThyần chạmEThy yAy8MF48đến 7JT4ikuUmức yAy8MF48đỉnh điểm7JT4ikuU, nhyAy8MF48ưng lạEThyi đột7JT4ikuU ngộ7JT4ikuUt dịyAy8MF48u xuống7JT4ikuU sayAy8MF48u yAy8MF48câu nó7JT4ikuUi tiếpEThy theyAy8MF48o củ7JT4ikuUa EThyĐiền Huân.

“Minh V7JT4ikuUỹ, EThyhắn đyAy8MF48ã vưEThyớng v7JT4ikuUào tìnhEThy y7JT4ikuUêu t7JT4ikuUrái cấm.”

Ái 7JT4ikuUHy tròyAy8MF48n mắtyAy8MF48 nhìyAy8MF48n ĐiEThyền Huân,EThy khôn7JT4ikuUg thểEThy EThytin đượcyAy8MF48 thí7JT4ikuUnh gEThyiác 7JT4ikuUcủa mìnyAy8MF48h vừ7JT4ikuUa tiếEThyp yAy8MF48thu đ7JT4ikuUược nhữngEThy gì7JT4ikuU. MiEThynh VỹyAy8MF48… tìn7JT4ikuUh yEThyêu trái7JT4ikuU cấm?

Cô độyAy8MF48t nEThygột lyAy8MF48ại cảm7JT4ikuU thấy7JT4ikuU yAy8MF48khó yAy8MF48thở, 7JT4ikuUmột gươnEThyg myAy8MF48ặt kEThyhác yAy8MF48lại đượEThyc chiEThyếu chậmyAy8MF48 7JT4ikuUra trướcyAy8MF48 7JT4ikuUmắt dùEThy EThycho yAy8MF48cô m7JT4ikuUới chỉyAy8MF48 trôyAy8MF48ng tEThyhấy côyAy8MF48 ấyEThy được7JT4ikuU duyAy8MF48y nhấtyAy8MF48 một7JT4ikuU lần.

Thy Thy…EThy MiEThynh yAy8MF48Vỹ vướngyAy8MF48 7JT4ikuUvào tìnyAy8MF48h yyAy8MF48êu tráiEThy 7JT4ikuUcấm, thEThyì câ7JT4ikuUu trảyAy8MF48 lờEThyi yAy8MF48cuối cEThyùng v7JT4ikuUà chínEThyh EThyxác n7JT4ikuUhất yAy8MF48dĩ n7JT4ikuUhiên làyAy8MF48 TEThyhy Thy.

“Cô cEThyó muốn7JT4ikuU biếtyAy8MF48 khôyAy8MF48ng? NhữngEThy EThygì yAy8MF48đã xảyyAy8MF48 rEThya vớ7JT4ikuUi họ?”EThy ĐEThyiền HyAy8MF48uân nhìn7JT4ikuU yAy8MF48Ái HyAy8MF48y cưEThyời khẩy,7JT4ikuU n7JT4ikuUhưng tro7JT4ikuUng 7JT4ikuUánh 7JT4ikuUmắt lại7JT4ikuU hiệnyAy8MF48 rõyAy8MF48 mộtyAy8MF48 nEThyỗi cyAy8MF48ay đắnyAy8MF48g tộtyAy8MF48 EThycùng. yAy8MF48“Thy TEThyhy đãyAy8MF48 7JT4ikuUchọn hắn,7JT4ikuU mEThyà kh7JT4ikuUông yAy8MF48chọn tôi.”

Lúc này7JT4ikuU, bỗngyAy8MF48 dưn7JT4ikuUg Á7JT4ikuUi HEThyy lạiyAy8MF48 cEThyó cyAy8MF48ảm gEThyiác đồEThyng cyAy8MF48ảm 7JT4ikuUvới ĐiềnyAy8MF48 7JT4ikuUHuân.

Không phả7JT4ikuUi lyAy8MF48à yAy8MF48do côEThy từnyAy8MF48g yAy8MF48vướng vEThyào hoànEThy cả7JT4ikuUnh ấEThyy,

mà làEThy 7JT4ikuUdo yAy8MF48ánh mEThyắt ĐyAy8MF48iền HuânEThy đãyAy8MF48 EThynói lê7JT4ikuUn tất7JT4ikuU cả.

Nỗi đaEThyu kiEThya đayAy8MF48ng dầEThyn hiệnEThy rEThyõ tro7JT4ikuUng đôiEThy mắtyAy8MF48 maEThyng mộtyAy8MF48 màyAy8MF48u đenEThy đậEThym 7JT4ikuUnhư táchyAy8MF48 cafEThye đắn7JT4ikuUg c7JT4ikuUủa Đ7JT4ikuUiền Huân,EThy vếtyAy8MF48 thươngEThy lòyAy8MF48ng 7JT4ikuUkhông nhữ7JT4ikuUng không7JT4ikuU hềEThy EThyphai nhạt…7JT4ikuU yAy8MF48thậm chí7JT4ikuU yAy8MF48còn tyAy8MF48rở nyAy8MF48ên đayAy8MF48u đớyAy8MF48n 7JT4ikuUhơn byAy8MF48ao giờyAy8MF48 hết.

“Tôi đãyAy8MF48 giếEThyt Th7JT4ikuUy Thy.”EThy 7JT4ikuUÁi yAy8MF48Hy vẫn7JT4ikuU c7JT4ikuUhưa kịEThyp mởEThy lyAy8MF48ời tyAy8MF48hì giọngyAy8MF48 nóiyAy8MF48 gấpEThy EThygáp cEThyủa ĐiềnEThy HuânyAy8MF48 lại7JT4ikuU va7JT4ikuUng lyAy8MF48ên, EThychất giọyAy8MF48ng kh7JT4ikuUông chEThyút biểEThyu cảm.

À, tyAy8MF48hì yAy8MF48ra hắn7JT4ikuU đEThyã yAy8MF48giết TEThyhy TyAy8MF48hy yAy8MF48nên hắEThyn mớEThyi đyAy8MF48au khổEThy 7JT4ikuUvà EThydằn vặtyAy8MF48 nhyAy8MF48ư thế!

Khoan EThyđã, hìnEThyh EThynhư đang7JT4ikuU cyAy8MF48ó chút7JT4ikuU nhầm7JT4ikuU lẫyAy8MF48n gì7JT4ikuU đ7JT4ikuUó ởEThy đEThyây! yAy8MF48Người giếtEThy yAy8MF48Thy 7JT4ikuUThy lEThyà yAy8MF48bà Hàn7JT4ikuU cơyAy8MF48 mà.

“Không phảyAy8MF48i lyAy8MF48à mẹ7JT4ikuU MinyAy8MF48h 7JT4ikuUVỹ giếtEThy 7JT4ikuUThy Th7JT4ikuUy sao?yAy8MF48” CôyAy8MF48 b7JT4ikuUất giácEThy EThynhích v7JT4ikuUề phía7JT4ikuU syAy8MF48au một7JT4ikuU chút,yAy8MF48 cEThyau màyyAy8MF48 nhìnEThy ĐiềEThyn yAy8MF48Huân nghEThyi hoặc.

“Đúng, EThylà 7JT4ikuUbà 7JT4ikuUta giết!”7JT4ikuU 7JT4ikuUĐiền H7JT4ikuUuân vEThyẫn ch7JT4ikuUú yAy8MF48tâm vyAy8MF48ào tryAy8MF48ái tyAy8MF48áo tEThyrên tyAy8MF48ay, 7JT4ikuUmông 7JT4ikuUlung yAy8MF48trả lời.

“Thế tạ7JT4ikuUi syAy8MF48ao aEThynh lạiEThy bảo7JT4ikuU anyAy8MF48h gEThyiết yAy8MF48Thy Thy?yAy8MF48” EThyĐúng làyAy8MF48 tê7JT4ikuUn khóEThy hi7JT4ikuUểu, yAy8MF48càng hỏyAy8MF48i thì7JT4ikuU lạiyAy8MF48 cànyAy8MF48g rối!

Cô yAy8MF48bắt đầuEThy mấtEThy bìnhEThy tĩnh…

“Bà yAy8MF48ta tryAy8MF48ực t7JT4ikuUiếp 7JT4ikuUgiết 7JT4ikuUThy ThyEThy, EThycòn tyAy8MF48ôi l7JT4ikuUà kẻyAy8MF48 gi7JT4ikuUán tiếp…”yAy8MF48 ThêyAy8MF48m mộEThyt cyAy8MF48âu trảEThy lời7JT4ikuU hế7JT4ikuUt sEThyức yAy8MF48thản nhiêEThyn, đEThyột ngộtyAy8MF48 ĐyAy8MF48iền HuâEThyn ngước7JT4ikuU EThylên nhìEThyn th7JT4ikuUẳng vàEThyo mặ7JT4ikuUt Ái7JT4ikuU 7JT4ikuUHy, nyAy8MF48ở mộtyAy8MF48 yAy8MF48nụ cườ7JT4ikuUi xyAy8MF48ảo tráyAy8MF48, “…yAy8MF48 cyAy8MF48ô cyAy8MF48òn 7JT4ikuUgì tyAy8MF48hắc mắEThyc tEThyhì hỏi7JT4ikuU h7JT4ikuUết đEThyi, tô7JT4ikuUi yAy8MF48sẵn sàngyAy8MF48 trả7JT4ikuU lời,yAy8MF48 xeEThym 7JT4ikuUnhư đyAy8MF48ó làyAy8MF48 ânEThy huệ7JT4ikuU tô7JT4ikuUi yAy8MF48tặng yAy8MF48cho côyAy8MF48 yAy8MF48trước kh7JT4ikuUi chết.”

“Này, EThyăn nóiEThy EThycho cẩEThyn thậyAy8MF48n, EThyanh bảo7JT4ikuU EThyai 7JT4ikuUchết?” ÁiEThy HEThyy lEThyại 7JT4ikuUmột lầ7JT4ikuUn nữ7JT4ikuUa khyAy8MF48ông k

ì

m 7JT4ikuUđược m7JT4ikuUà EThyquát yAy8MF48vào mặ7JT4ikuUt ĐiyAy8MF48ền HuyAy8MF48ân, yAy8MF48đôi mắtEThy yAy8MF48trong sányAy8MF48g kEThyia cũnEThyg t7JT4ikuUrừng yAy8MF48lên oán7JT4ikuU hận.

“Tôi khôn7JT4ikuUg đEThyảm 7JT4ikuUbảo yAy8MF48ai sẽEThy chết…”EThy ĐiềEThyn HyAy8MF48uân nhúnyAy8MF48 nhúnyAy8MF48 7JT4ikuUvai, gươEThyng EThymặt vẫn7JT4ikuU bEThyình t7JT4ikuUĩnh mộtyAy8MF48 cáchEThy kỳyAy8MF48 lạyAy8MF48. “yAy8MF48… EThyba tiEThyếng n7JT4ikuUữa, n7JT4ikuUơi nàyyAy8MF48 syAy8MF48ẽ yAy8MF48biến 7JT4ikuUthành tyAy8MF48ro bụi.”

Ba tiếng?EThy TyAy8MF48ro bụi?

Sao hyAy8MF48ôm n7JT4ikuUay cáiEThy tên7JT4ikuU t7JT4ikuUâm thầnyAy8MF48 7JT4ikuUnày lạiyAy8MF48 EThynói toànyAy8MF48 7JT4ikuUnhững điều7JT4ikuU yAy8MF48khó hiEThyểu, mEThyột lầEThyn n7JT4ikuUữa 7JT4ikuUcô EThylại phyAy8MF48ải 7JT4ikuUcất 7JT4ikuUtiếng hỏi.

“Ý aEThynh làEThy gì?”EThy yAy8MF48Cả người7JT4ikuU ÁiEThy H7JT4ikuUy bắtEThy đầu7JT4ikuU r7JT4ikuUun lyAy8MF48ên, nóyAy8MF48i chuEThyyện vớiyAy8MF48 EThytên nàyyAy8MF48 quảyAy8MF48 tyAy8MF48hật tyAy8MF48iêu ha7JT4ikuUo nhiềuEThy yAy8MF48sức lựcEThy kEThyhông tEThyhể yAy8MF48tưởng. “AnyAy8MF48h 7JT4ikuUđịnh phEThyá huỷEThy chỗyAy8MF48 nyAy8MF48ày à?”

Hít yAy8MF48thở, hítyAy8MF48 EThythở nào…EThy bìnEThyh tyAy8MF48ĩnh, bìnhyAy8MF48 7JT4ikuUtĩnh nà7JT4ikuUo… côEThy đangEThy yAy8MF48cố gắngyAy8MF48 yAy8MF48điềm yAy8MF48tĩnh 7JT4ikuUhết sức7JT4ikuU có7JT4ikuU yAy8MF48thể EThyđể kh7JT4ikuUông 7JT4ikuUcó thê7JT4ikuUm b7JT4ikuUất c7JT4ikuUứ yAy8MF48hành động7JT4ikuU nàyAy8MF48o quáEThy EThykích đ7JT4ikuUộng nữa.

“Bingo! 7JT4ikuUTôi 7JT4ikuUđã đ7JT4ikuUặt b7JT4ikuUom xun7JT4ikuUg quEThyanh n7JT4ikuUơi yAy8MF48này rồiEThy…” ĐiềnyAy8MF48 yAy8MF48Huân đưEThya trái7JT4ikuU táEThyo EThykia yAy8MF48lên miệng,7JT4ikuU cắ7JT4ikuUn mộ7JT4ikuUt miếyAy8MF48ng, tEThyiếp tyAy8MF48ục yAy8MF48nói yAy8MF48với vEThyẻ khinyAy8MF48h yAy8MF48đời, “EThy… sớmEThy thôi!”

“Tránh ra.”EThy HạEThyo TyAy8MF48hần EThyxông vàyAy8MF48o toà7JT4ikuU biệt7JT4ikuU thựyAy8MF48 lộn7JT4ikuUg lẫyEThy củ7JT4ikuUa tyAy8MF48ổ chứcyAy8MF48 KnighEThyt, gạyAy8MF48t mạnh7JT4ikuU đyAy8MF48ám cyAy8MF48ận vệyAy8MF48 tryAy8MF48ước mặt7JT4ikuU sEThyang myAy8MF48ột bEThyên, qu7JT4ikuUát lớn.7JT4ikuU “Lập7JT4ikuU tứ7JT4ikuUc gọ7JT4ikuUi EThyHàn MiEThynh 7JT4ikuUVỹ yAy8MF48ra đây7JT4ikuU chEThyo tôi!”

“Chuyện gì?EThy” EThyMinh VỹyAy8MF48 cắ7JT4ikuUt ngEThyang l7JT4ikuUời nóiEThy cyAy8MF48ủa EThyHạo Thần7JT4ikuU, vẫnyAy8MF48 7JT4ikuUlà cáyAy8MF48i giọ7JT4ikuUng điệ7JT4ikuUu 7JT4ikuUlạnh yAy8MF48lùng EThyvốn có.

“Ung yAy8MF48dung quáyAy8MF48 nh7JT4ikuUỉ? ĐiềnyAy8MF48 Huân7JT4ikuU bắt7JT4ikuU ÁiyAy8MF48 EThyHy điyAy8MF48 rồi!”yAy8MF48 Hạo7JT4ikuU Thầ7JT4ikuUn dườEThyng nyAy8MF48hư yAy8MF48đang r7JT4ikuUơi vào7JT4ikuU trạng7JT4ikuU tyAy8MF48hái hoả7JT4ikuUng loạn,7JT4ikuU EThyđôi mắtyAy8MF48 phứEThyc tạp7JT4ikuU cyAy8MF48ăng thẳEThyng nhì7JT4ikuUn an7JT4ikuUh, gấEThyp gEThyáp 7JT4ikuUlên tiếng.

“Khi nào?”EThy T7JT4ikuUừ phEThyía byAy8MF48ên yAy8MF48kia d7JT4ikuUường nhưEThy đãyAy8MF48 7JT4ikuUcó yAy8MF48phản ứng,EThy bướcyAy8MF48 chân7JT4ikuU củyAy8MF48a anyAy8MF48h bắtEThy đ7JT4ikuUầu EThynhanh 7JT4ikuUhơn, yAy8MF48anh bướcyAy8MF48 đếyAy8MF48n 7JT4ikuUnắm lấy7JT4ikuU cEThyổ áoyAy8MF48 củayAy8MF48 HạoEThy Thầ7JT4ikuUn yAy8MF48xốc lênEThy, gằ7JT4ikuUn giọng.yAy8MF48 “ỞEThy đâu?”

Hạo Thần7JT4ikuU yAy8MF48cũng khôyAy8MF48ng đểyAy8MF48 yênEThy chyAy8MF48o MinEThyh VỹyAy8MF48 yAy8MF48làm cEThyàn như7JT4ikuU thEThyế, EThyđưa taEThyy đẩEThyy mạnh7JT4ikuU anEThyh rayAy8MF48, sửyAy8MF48a yAy8MF48lại cEThyổ áo,7JT4ikuU cậyAy8MF48u tứcEThy EThygiận qu7JT4ikuUát lên.

“Là nEThyơi từngyAy8MF48 xảyyAy8MF48 yAy8MF48ra EThyán mạn7JT4ikuUg của7JT4ikuU T7JT4ikuUhy Thy!”

Chap 36

Bước điyAy8MF48 cùn7JT4ikuUg tyAy8MF48ử thần

“Tên kh7JT4ikuUốn kia7JT4ikuU, an7JT4ikuUh 7JT4ikuUđịnh yAy8MF48làm EThygì vậy7JT4ikuU hEThyả? ĐặtEThy bo7JT4ikuUm làyAy8MF48 thyAy8MF48ế nào?”7JT4ikuU yAy8MF48Ngay syAy8MF48au câuEThy trảEThy lờiyAy8MF48 7JT4ikuUhết sức7JT4ikuU thEThyản nhiên7JT4ikuU 7JT4ikuUcủa ĐiềnyAy8MF48 Huân,EThy ÁiEThy 7JT4ikuUHy k7JT4ikuUhông thyAy8MF48ể khEThyông mấtyAy8MF48 bìnhyAy8MF48 tĩEThynh, yAy8MF48cả ngườiEThy c7JT4ikuUô ruyAy8MF48n lEThyên từng7JT4ikuU đợtEThy, 7JT4ikuUđôi mắt7JT4ikuU o7JT4ikuUán hEThyận chiEThyếu thẳngyAy8MF48 vEThyào EThykẻ đa7JT4ikuUng yAy8MF48tỏ tháiEThy độyAy8MF48 “bấEThyt c7JT4ikuUần EThyđời” t7JT4ikuUrước mặt.

“Đây chỉEThy lyAy8MF48à mộtEThy pyAy8MF48hần tr7JT4ikuUong kếEThy hoạchEThy củyAy8MF48a tôi,EThy nếuEThy c7JT4ikuUô EThycứ yAy8MF48tỏ 7JT4ikuUcái t7JT4ikuUhái đ7JT4ikuUộ EThyxấc xượ7JT4ikuUc đóEThy t7JT4ikuUhì 7JT4ikuUngay cảEThy 7JT4ikuUân hEThyuệ cuối7JT4ikuU cùnyAy8MF48g cũEThyng khyAy8MF48ông tyAy8MF48hể thựcyAy8MF48 hiện7JT4ikuU được7JT4ikuU 7JT4ikuUđâu đyAy8MF48ấy.” yAy8MF48Điền Huâ7JT4ikuUn tiếpyAy8MF48 tụcEThy nó7JT4ikuUi đềuEThy đềuyAy8MF48, gEThyiọng đyAy8MF48iệu dườnyAy8MF48g yAy8MF48như EThychẳng hềEThy cóEThy chút7JT4ikuU bEThyận tâEThym vềyAy8MF48 ÁEThyi 7JT4ikuUHy, cEThyhỉ trảEThy l7JT4ikuUời thyAy8MF48eo phả7JT4ikuUn ứng.

“Có thậtyAy8MF48 a7JT4ikuUnh s7JT4ikuUẽ trảyAy8MF48 lờiEThy mọ7JT4ikuUi thắ7JT4ikuUc myAy8MF48ắc củEThya tôi?yAy8MF48” ÁiEThy EThyHy gườEThym gườm7JT4ikuU Đ7JT4ikuUiền H7JT4ikuUuân nhưEThy tyAy8MF48hể EThykhông ti7JT4ikuUn được,yAy8MF48 c7JT4ikuUả ngưyAy8MF48ời cứEThy nhyAy8MF48ích dầ7JT4ikuUn vEThyề phíaEThy sEThyau EThycho yAy8MF48đến kh7JT4ikuUi tự7JT4ikuUa hẳyAy8MF48n 7JT4ikuUvào tường.

Phía bêEThyn ki7JT4ikuUa, Đ7JT4ikuUiền Huâ7JT4ikuUn gật7JT4ikuU nhẹyAy8MF48 đ7JT4ikuUầu, t7JT4ikuUrái táoEThy 7JT4ikuUkia vẫn7JT4ikuU tiếyAy8MF48p 7JT4ikuUtục đượcyAy8MF48 đưaEThy lên7JT4ikuU miệng.

“Anh bảoyAy8MF48 tEThyôi lEThyà yAy8MF48nguyên nhânEThy gây7JT4ikuU r7JT4ikuUa cEThyái yAy8MF48chết chEThyo cảyAy8MF48 gEThyia đìn7JT4ikuUh t7JT4ikuUôi, 7JT4ikuUvậy a7JT4ikuUi làEThy ngườiyAy8MF48 đã7JT4ikuU giếtEThy họ?”EThy EThyChất yAy8MF48giọng Á7JT4ikuUi HyAy8MF48y yAy8MF48thoáng yAy8MF48run rEThyẩy, côyAy8MF48 EThyđã dồnyAy8MF48 hếtyAy8MF48 cEThyan đảm7JT4ikuU đểEThy EThyđặt và7JT4ikuUo câEThyu hỏ7JT4ikuUi ấy.

“Là tôi…”yAy8MF48 ĐiềnEThy 7JT4ikuUHuân liyAy8MF48ếc 7JT4ikuUsơ qu7JT4ikuUa EThyngười ÁiEThy 7JT4ikuUHy, hời7JT4ikuU hợEThyt đápyAy8MF48 lạiyAy8MF48, s7JT4ikuUau 7JT4ikuUđó đứn7JT4ikuUg dậyAy8MF48y némyAy8MF48 mạnyAy8MF48h tráiyAy8MF48 táEThyo trêyAy8MF48n tyAy8MF48ay xuốEThyng sàn7JT4ikuU, “…7JT4ikuU làyAy8MF48 tyAy8MF48ôi giếtEThy đấy.”

Ái HEThyy lặngyAy8MF48 ngườiyAy8MF48 saEThyu yAy8MF48câu t7JT4ikuUrả EThylời dứtEThy khyAy8MF48oát EThycủa ĐEThyiền EThyHuân, đôi7JT4ikuU myAy8MF48ắt bắt7JT4ikuU đyAy8MF48ầu 7JT4ikuUtrở nênEThy mờEThy nhạt.

Kẻ đangEThy đ7JT4ikuUứng trước7JT4ikuU EThymặt côyAy8MF48 ch7JT4ikuUính lyAy8MF48à kẻEThy đEThyã nhẫnEThy yAy8MF48tâm khiếnyAy8MF48 EThycô mất7JT4ikuU trọnyAy8MF48 vẹnEThy cEThyả yAy8MF48một 7JT4ikuUgia đình!!

Đáng t7JT4ikuUrách hơn,yAy8MF48 yAy8MF48hắn k7JT4ikuUhông hyAy8MF48ề có7JT4ikuU b7JT4ikuUất cứ7JT4ikuU mộEThyt 7JT4ikuUthái độ7JT4ikuU nàoyAy8MF48 gọi7JT4ikuU l7JT4ikuUà hốiyAy8MF48 lỗEThyi, thậ7JT4ikuUm chEThyí cònEThy tỏ7JT4ikuU vEThyẻ kyAy8MF48ênh kiệuEThy kh7JT4ikuUi nhắEThyc đếnyAy8MF48 chuyện7JT4ikuU này.

“Anh… anh…”EThy ÁyAy8MF48i H7JT4ikuUy lúc7JT4ikuU yAy8MF48này khôyAy8MF48ng tyAy8MF48hể n7JT4ikuUào diễyAy8MF48n tảEThy đEThyược thứ7JT4ikuU yAy8MF48cảm xúcyAy8MF48 khiEThynh thườngyAy8MF48 vàyAy8MF48 EThyghê tởEThym kẻyAy8MF48 trưyAy8MF48ớc mEThyặt, đôiyAy8MF48 7JT4ikuUmôi 7JT4ikuUmấp 7JT4ikuUmáy khôngEThy tEThyhốt 7JT4ikuUnên lời.

“Sao? ChẳEThyng pyAy8MF48hải c7JT4ikuUô muốnyAy8MF48 biếtyAy8MF48 saoyAy8MF48?” EThyKhoé 7JT4ikuUmôi ĐiềnEThy HuâEThyn EThynhếch 7JT4ikuUlên, EThyvẫn cáiyAy8MF48 vẻ7JT4ikuU mặtyAy8MF48 chánEThy đờiyAy8MF48 ấy.

“Đồ EThykhốn! AnEThyh kyAy8MF48hông pyAy8MF48hải l7JT4ikuUà c7JT4ikuUon nyAy8MF48gười!” 7JT4ikuUÁi 7JT4ikuUHy k7JT4ikuUích 7JT4ikuUđộng héEThyt lyAy8MF48ên, d7JT4ikuUòng l7JT4ikuUệ lăyAy8MF48n dàiyAy8MF48 7JT4ikuUtrên gòyAy8MF48 má7JT4ikuU, nhẹ7JT4ikuU nhEThyàng đáyAy8MF48p EThyđất mộyAy8MF48t giọtyAy8MF48 pEThyha lEThyê EThytinh tuýyAy8MF48 kếtyAy8MF48 EThyhợp giữa7JT4ikuU nỗiEThy đayAy8MF48u yAy8MF48và thyAy8MF48ù hậ7JT4ikuUn. “TôiyAy8MF48 đãyAy8MF48 làmEThy yAy8MF48gì nyAy8MF48ên tộyAy8MF48i yAy8MF48với EThyanh sao7JT4ikuU? ChỉEThy vyAy8MF48ì tô7JT4ikuUi giốngyAy8MF48 TyAy8MF48hy 7JT4ikuUThy mEThyà a7JT4ikuUnh nyAy8MF48ỡ nhẫnyAy8MF48 tyAy8MF48âm giếtEThy EThyhọ 7JT4ikuUsao? Đồ7JT4ikuU máyAy8MF48u lạnh,EThy yAy8MF48đồ 7JT4ikuUbất EThynhân tính!”

“Đúng, như7JT4ikuUng tộiEThy yAy8MF48lỗi lyAy8MF48ớn 7JT4ikuUnhất ởyAy8MF48 cEThyô EThykhông phải7JT4ikuU EThylà yAy8MF48mang gư7JT4ikuUơng mặyAy8MF48t giốyAy8MF48ng TyAy8MF48hy T7JT4ikuUhy của7JT4ikuU EThytôi…” Điền7JT4ikuU HuEThyân đứnyAy8MF48g 7JT4ikuUđối d7JT4ikuUiện vớiEThy ÁEThyi HyyAy8MF48, t7JT4ikuUừ từEThy c7JT4ikuUúi ngườ7JT4ikuUi xuống,EThy EThyđưa 7JT4ikuUtay nânEThyg m7JT4ikuUặt cEThyô lênyAy8MF48, “…EThy màEThy là7JT4ikuU vyAy8MF48ì côEThy đãyAy8MF48 được7JT4ikuU chọnyAy8MF48 EThylàm v7JT4ikuUợ củyAy8MF48a h7JT4ikuUắn. ĐyAy8MF48oán xeyAy8MF48m, 7JT4ikuUcô n7JT4ikuUghĩ EThykế hoạchEThy yAy8MF48lần trướEThyc 7JT4ikuUlà d7JT4ikuUo yAy8MF48ai đặtyAy8MF48 ra?”

Điền EThyHuân tiếEThyp tEThyục kềyAy8MF48 syAy8MF48át gyAy8MF48ương mặtyAy8MF48 củaEThy mìyAy8MF48nh lạiyAy8MF48 gầnyAy8MF48 Á7JT4ikuUi HEThyy, áEThynh mEThyắt vyAy8MF48ẫn hằnEThy n7JT4ikuUhững ti7JT4ikuUa nhì7JT4ikuUn đa7JT4ikuUu đớnyAy8MF48 nhyAy8MF48ưng đEThyôi 7JT4ikuUmôi k7JT4ikuUia lạEThyi 7JT4ikuUlộ rõyAy8MF48 7JT4ikuUmột nyAy8MF48ụ cười7JT4ikuU nửEThya miệng.

“Do… an7JT4ikuUh?” 7JT4ikuUÁi EThyHy 7JT4ikuUcau mEThyày, đôyAy8MF48i môyAy8MF48i kh7JT4ikuUẽ mấEThyp EThymáy, 7JT4ikuUdĩ nh7JT4ikuUiên tEThyhứ Ái7JT4ikuU H7JT4ikuUy yAy8MF48nhận đượ7JT4ikuUc lEThyà mộtEThy cái7JT4ikuU gậ7JT4ikuUt đầu7JT4ikuU dứt7JT4ikuU khoát.

“Xem yAy8MF48ra 7JT4ikuUcô c7JT4ikuUũng kyAy8MF48hông đếyAy8MF48n n7JT4ikuUỗi ngốyAy8MF48c lắyAy8MF48m nhỉ?EThy Phải,7JT4ikuU cEThyó yAy8MF48thể chyAy8MF48o lyAy8MF48à từyAy8MF48 đầuEThy đếnEThy c7JT4ikuUuối…” 7JT4ikuUĐiền HuâyAy8MF48n nóiEThy lấpyAy8MF48 lử7JT4ikuUng, 7JT4ikuUkèm EThytheo độyAy8MF48ng táyAy8MF48c yAy8MF48hất EThymặt EThyÁi EThyHy sa7JT4ikuUng mộEThyt yAy8MF48bên, EThynụ cEThyười trênEThy m7JT4ikuUôi yAy8MF48đã h7JT4ikuUoàn tyAy8MF48oàn biến7JT4ikuU EThymất, “…7JT4ikuU tấEThyt cảyAy8MF48 mọyAy8MF48i chuyệ7JT4ikuUn đềEThyu dyAy8MF48o tôEThyi syAy8MF48ắp đặt.”

“Tất cả?”EThy ÁEThyi EThyHy nghyAy8MF48i hoEThyặc hỏiyAy8MF48 lạ7JT4ikuUi thêEThym mộtEThy lần7JT4ikuU nữ7JT4ikuUa, nEThyhư EThyđể kEThyhẳng địnhyAy8MF48 lyAy8MF48ại cEThyâu nyAy8MF48ói củayAy8MF48 nEThygười đEThyối diện.

“Đúng, đểEThy 7JT4ikuUthực hiệnEThy và7JT4ikuU đ7JT4ikuUảm bảyAy8MF48o kếEThy hoạ7JT4ikuUch s7JT4ikuUẽ thànhyAy8MF48 công7JT4ikuU đúyAy8MF48ng như7JT4ikuU những7JT4ikuU 7JT4ikuUgì tôiyAy8MF48 mo7JT4ikuUng đợi,yAy8MF48 tôiyAy8MF48 có7JT4ikuU thể7JT4ikuU làEThym tất7JT4ikuU cyAy8MF48ả…” ĐEThyôi 7JT4ikuUmắt myAy8MF48ông lu7JT4ikuUng củayAy8MF48 ĐiEThyền Hu7JT4ikuUân c7JT4ikuUhợt đ7JT4ikuUổi hướng7JT4ikuU nhìnyAy8MF48, byAy8MF48àn taEThyy đưEThya lênyAy8MF48 yAy8MF48vuốt nh7JT4ikuUẹ máEThyi tócyAy8MF48 manyAy8MF48g màu7JT4ikuU yAy8MF48nâu đậmyAy8MF48 hệtEThy nyAy8MF48hư 7JT4ikuUtách cayAy8MF48fe sữayAy8MF48 đ7JT4ikuUặc 7JT4ikuUtrưng của7JT4ikuU Á7JT4ikuUi H7JT4ikuUy, “…7JT4ikuU cEThyô nghyAy8MF48ĩ EThychuyện làmyAy8MF48 gyAy8MF48iấy xéEThyt nghiệmEThy ADyAy8MF48N yAy8MF48giả đểyAy8MF48 chứn7JT4ikuUg thự7JT4ikuUc 7JT4ikuUcô kEThyhông h7JT4ikuUề EThycó EThyquan h7JT4ikuUệ huy7JT4ikuUết thốngEThy vớiyAy8MF48 gyAy8MF48ia 7JT4ikuUđình 7JT4ikuUhọ Vương7JT4ikuU cyAy8MF48ó 7JT4ikuUquá khyAy8MF48ó vEThyới yAy8MF48tôi không?”

“Chuyện 7JT4ikuUanh Tri7JT4ikuUết DạEThy lyAy8MF48ên 7JT4ikuUkế hEThyoạch bắEThyt cyAy8MF48óc yAy8MF48tôi vàEThy l7JT4ikuUàm hyAy8MF48ại METhyinh Vỹ…yAy8MF48 cũng7JT4ikuU EThylà yAy8MF48do ayAy8MF48nh?” ÁyAy8MF48i HEThyy bắt7JT4ikuU đầu7JT4ikuU cảmEThy thấy7JT4ikuU chEThyoáng, thậtEThy sự7JT4ikuU n7JT4ikuUhững 7JT4ikuUchuyện cEThyô vừEThya đượcEThy nEThyghe đEThyã vượ7JT4ikuUt qu7JT4ikuUá s7JT4ikuUức chị7JT4ikuUu yAy8MF48đựng 7JT4ikuUcủa mình.

“Dĩ n7JT4ikuUhiên, tôi7JT4ikuU b7JT4ikuUiết yAy8MF48rõ tEThyên EThyđó thươ7JT4ikuUng yêEThyu EThycô eyAy8MF48m yAy8MF48gái du7JT4ikuUy nhấyAy8MF48t củyAy8MF48a mìnhyAy8MF48 đến7JT4ikuU mứcEThy 7JT4ikuUnào, 7JT4ikuUnhưng hyAy8MF48ắn yAy8MF48cũng EThycó mộtEThy ngườiEThy coyAy8MF48n gEThyái 7JT4ikuUquan trọngyAy8MF48 khôyAy8MF48ng kyAy8MF48ém. 7JT4ikuUTiếc rằnEThyg, yAy8MF48sinh mạng7JT4ikuU của7JT4ikuU ngườ7JT4ikuUi coEThyn gáiyAy8MF48 myAy8MF48à h7JT4ikuUắn yAy8MF48yêu thương7JT4ikuU hơnEThy cảyAy8MF48 c7JT4ikuUô đangyAy8MF48 nằyAy8MF48m tyAy8MF48rong 7JT4ikuUtay tôi…”7JT4ikuU Đi7JT4ikuUền 7JT4ikuUHuân tiếp7JT4ikuU tụcyAy8MF48 thảnEThy nhiEThyên tryAy8MF48ả 7JT4ikuUlời, siế7JT4ikuUt chặEThyt yAy8MF48bàn tyAy8MF48ay đangyAy8MF48 v7JT4ikuUuốt máiEThy 7JT4ikuUtóc 7JT4ikuUcủa EThyÁi EThyHy, đô7JT4ikuUi mắt7JT4ikuU lại7JT4ikuU trởEThy v7JT4ikuUề với7JT4ikuU 7JT4ikuUhướng nhyAy8MF48ìn vôyAy8MF48 7JT4ikuUđịnh, “…EThy nếuEThy EThyhắn 7JT4ikuUvà côyAy8MF48 yAy8MF48không cEThyó q7JT4ikuUuan 7JT4ikuUhệ yAy8MF48anh 7JT4ikuUem cùyAy8MF48ng hu7JT4ikuUyết thống,7JT4ikuU tấEThyt n7JT4ikuUhiên kế7JT4ikuU hoạchEThy EThycủa tôiEThy s7JT4ikuUẽ đưEThyợc EThythực hiện7JT4ikuU một7JT4ikuU cá7JT4ikuUch h7JT4ikuUoàn hảo.”

“Nếu vậy…EThy 7JT4ikuUtôi thậtyAy8MF48 7JT4ikuUsự làEThy EThycon gáyAy8MF48i củayAy8MF48 n7JT4ikuUhà họEThy Vương,EThy vEThyà là7JT4ikuU eyAy8MF48m g7JT4ikuUái cEThyủa anyAy8MF48h TEThyriết 7JT4ikuUDạ?” EThyNhững 7JT4ikuUgiọt nướcyAy8MF48 mắtyAy8MF48 7JT4ikuUđau đớnEThy xeyAy8MF48n lẫ7JT4ikuUn h7JT4ikuUạnh ph7JT4ikuUúc cứEThy t7JT4ikuUhay nha7JT4ikuUu ch7JT4ikuUạy dàiyAy8MF48 trEThyên gươnyAy8MF48g myAy8MF48ặt cEThyủa ÁiyAy8MF48 Hy.

Ái EThyHy EThymím EThymôi, cốyAy8MF48 yAy8MF48gắng khôyAy8MF48ng bậEThyt khóyAy8MF48c thành7JT4ikuU tiếnEThyg, nhưn7JT4ikuUg vẫnyAy8MF48 khônEThyg thểEThy giấuEThy đượEThyc nhyAy8MF48ững tiếngyAy8MF48 nEThyấc yAy8MF48nghẹn ngào.

Thì yAy8MF48ra, yAy8MF48đây chEThyính 7JT4ikuUlà lýyAy8MF48 EThydo mEThyà 7JT4ikuUMinh VỹEThy kEThyhông muốyAy8MF48n chEThyo yAy8MF48Ái HyAy8MF48y biyAy8MF48ết yAy8MF48sự t7JT4ikuUhật. yAy8MF48Có lẽ7JT4ikuU anEThyh đãEThy ngyAy8MF48hĩ, cứyAy8MF48 nhyAy8MF48ư hiEThyện tạEThyi sẽ7JT4ikuU tốtEThy hơn.

Tốt hơnyAy8MF48 k7JT4ikuUhi yAy8MF48cô nhầm7JT4ikuU tưởngEThy mốiyAy8MF48 yAy8MF48quan 7JT4ikuUhệ giyAy8MF48ữa h7JT4ikuUọ 7JT4ikuUchỉ làyAy8MF48 yAy8MF48người dưEThyng khônyAy8MF48g hềyAy8MF48 cùn7JT4ikuUg chunEThyg mộtyAy8MF48 dòngyAy8MF48 máu…yAy8MF48 biếtEThy đ7JT4ikuUâu vìEThy lý7JT4ikuU EThydo đóEThy, myAy8MF48à cEThyô s7JT4ikuUẽ sEThyớm nguô7JT4ikuUi yAy8MF48ngoai nỗiEThy EThyđau qyAy8MF48uá lớyAy8MF48n phEThyải gá7JT4ikuUnh chịu.

Nhưng g7JT4ikuUiờ đâyyAy8MF48, EThyÁi EThyHy lạEThyi phảiEThy đối7JT4ikuU diệyAy8MF48n EThyvới EThysự thậ7JT4ikuUt tàn7JT4ikuU nhẫn…7JT4ikuU rằ7JT4ikuUng chínhEThy cyAy8MF48ô 7JT4ikuUlà nguyêyAy8MF48n 7JT4ikuUnhân kyAy8MF48hiến họEThy EThyra đi7JT4ikuU m7JT4ikuUột cácyAy8MF48h yAy8MF48đau đớnEThy nyAy8MF48hư thế.

“Nhân tEThyiện, c7JT4ikuUô có7JT4ikuU biếEThyt t7JT4ikuUrong ngưyAy8MF48ời cyAy8MF48ô 7JT4ikuUđang mayAy8MF48ng mộtyAy8MF48 nử7JT4ikuUa l7JT4ikuUà dònyAy8MF48g máu7JT4ikuU củ7JT4ikuUa ayAy8MF48i k7JT4ikuUhông?” MộtEThy giyAy8MF48ọng nóiEThy khá7JT4ikuUc c7JT4ikuUất lên,yAy8MF48 yAy8MF48là giọng7JT4ikuU nữ.

Ái yAy8MF48Hy đưyAy8MF48a mắt7JT4ikuU nyAy8MF48hìn vEThyề phíEThya cửEThya 7JT4ikuUphòng… TịnhyAy8MF48 NyAy8MF48hi 7JT4ikuUkhông dừngyAy8MF48 cyAy8MF48hân tạiyAy8MF48 yAy8MF48chỗ đó,7JT4ikuU tiếpyAy8MF48 tụcEThy tiế7JT4ikuUn đ7JT4ikuUến gầnEThy 7JT4ikuUcô và7JT4ikuU ĐiềyAy8MF48n Hu7JT4ikuUân, chấtyAy8MF48 gEThyiọng yAy8MF48mang đEThyầy yAy8MF48ác EThyý va7JT4ikuUng lyAy8MF48ên khôngEThy ch7JT4ikuUút 7JT4ikuUngần ngại.

“Mạng sống7JT4ikuU củEThya 7JT4ikuUcô… yAy8MF48đã 7JT4ikuUlấy yAy8MF48đi hơi7JT4ikuU thở7JT4ikuU cuốiEThy cù7JT4ikuUng của7JT4ikuU Tri7JT4ikuUết Dạ.”

Trước mặyAy8MF48t 7JT4ikuUÁi 7JT4ikuUHy hyAy8MF48iện EThygiờ, 7JT4ikuUmột TịnhyAy8MF48 Nh7JT4ikuUi đánEThyg yê7JT4ikuUu yAy8MF48và th7JT4ikuUân thi7JT4ikuUện tr7JT4ikuUông tEThyhật lạEThynh yAy8MF48lùng vàyAy8MF48 tà7JT4ikuUn yAy8MF48nhẫn, từ7JT4ikuU giọngEThy nóyAy8MF48i ch7JT4ikuUo đếyAy8MF48n ányAy8MF48h nhìnEThy đềuyAy8MF48 7JT4ikuUthể hiệ7JT4ikuUn rõ7JT4ikuU 7JT4ikuUsự cEThyăm tứcEThy vàEThy chEThyán g7JT4ikuUhét côEThy tộtEThy cùng.

“Anh 7JT4ikuUnhiều lyAy8MF48ời với7JT4ikuU cyAy8MF48ô tyAy8MF48a th7JT4ikuUì đượcyAy8MF48 gìEThy?” TịnhEThy NhyAy8MF48i tứcEThy giyAy8MF48ận quáyAy8MF48t vàyAy8MF48o mặyAy8MF48t ĐiyAy8MF48ền HuânEThy, yAy8MF48sau đóEThy yAy8MF48lại dàEThynh trọn7JT4ikuU áyAy8MF48nh m7JT4ikuUắt 7JT4ikuUoán hậ7JT4ikuUn chiếuEThy thẳyAy8MF48ng và7JT4ikuUo 7JT4ikuUÁi HyyAy8MF48. “Cô!yAy8MF48 TEThyrả Triết7JT4ikuU DạEThy lại7JT4ikuU cEThyho tôi!”

Tịnh NEThyhi đEThyẩy mạnhyAy8MF48 ĐiềnyAy8MF48 HuEThyân s7JT4ikuUang mộ7JT4ikuUt byAy8MF48ên, EThytay EThycòn lyAy8MF48ại nắm7JT4ikuU lấyyAy8MF48 yAy8MF48cổ áoyAy8MF48 củ7JT4ikuUa ÁEThyi yAy8MF48Hy EThylay mạnh,EThy kícyAy8MF48h động7JT4ikuU h7JT4ikuUét lên.

“Trả anyAy8MF48h 7JT4ikuUấy lạyAy8MF48i cyAy8MF48ho tô7JT4ikuUi! yAy8MF48Người nênEThy c7JT4ikuUhết EThyđúng 7JT4ikuUhơn 7JT4ikuUlà cô,EThy tạiEThy EThysao lạiEThy làEThy EThyanh ấy?”EThy Dườ7JT4ikuUng nEThyhư TịnyAy8MF48h NyAy8MF48hi EThyđã hoà7JT4ikuUn tEThyoàn hyAy8MF48iểu lầm7JT4ikuU vEThyề cáiEThy chếtEThy cyAy8MF48ủa TriếEThyt DạyAy8MF48, rEThya sứcEThy la7JT4ikuUy myAy8MF48ạnh cyAy8MF48ô 7JT4ikuUhơn. “NếuyAy8MF48 không7JT4ikuU vìEThy c7JT4ikuUô, ayAy8MF48nh Triết7JT4ikuU yAy8MF48Dạ đãEThy yAy8MF48không yAy8MF48bị METhyinh V7JT4ikuUỹ EThybắn chết!”

Ái HEThyy đEThyã rơi7JT4ikuU vEThyào t7JT4ikuUrạng tháyAy8MF48i ho7JT4ikuUàn toànyAy8MF48 mấ7JT4ikuUt điyAy8MF48 cảmEThy giác,7JT4ikuU mọyAy8MF48i 7JT4ikuUviệc diễn7JT4ikuU ryAy8MF48a 7JT4ikuUxung qEThyuanh dyAy8MF48ường nhưyAy8MF48 khôngyAy8MF48 cònyAy8MF48 sứcEThy ảnh7JT4ikuU hưởngEThy nàEThyo cả.

Lúc nàyEThy, 7JT4ikuUthứ 7JT4ikuUduy nEThyhất c7JT4ikuUô yAy8MF48có tyAy8MF48hể cảmyAy8MF48 yAy8MF48nhận được7JT4ikuU làEThy vếyAy8MF48t thươyAy8MF48ng lònyAy8MF48g yAy8MF48nơi trEThyái yAy8MF48tim n7JT4ikuUhỏ béyAy8MF48 đangyAy8MF48 tuô7JT4ikuUn t7JT4ikuUrào mộtEThy dòEThyng m7JT4ikuUáu… nước7JT4ikuU mắt7JT4ikuU vẫyAy8MF48n tiế7JT4ikuUp tụcEThy rơ7JT4ikuUi, tráiyAy8MF48 ti7JT4ikuUm cũnEThyg theyAy8MF48o đyAy8MF48ó myAy8MF48à nhyAy8MF48ỏ nhữEThyng gEThyiọt 7JT4ikuUlệ máu.

Trước mắt7JT4ikuU 7JT4ikuUÁi EThyHy tố7JT4ikuUi dần,EThy tốyAy8MF48i dần…yAy8MF48 sa7JT4ikuUu đyAy8MF48ó đôiEThy 7JT4ikuUmắt kEThyia cũnEThyg từEThy từEThy nhắmyAy8MF48 nghiền7JT4ikuU lại,7JT4ikuU 7JT4ikuUphó mặ7JT4ikuUc 7JT4ikuUmọi thứyAy8MF48 cyAy8MF48ho thờiEThy gian.

Tịnh yAy8MF48Nhi vẫ7JT4ikuUn khônEThyg hềyAy8MF48 bậnyAy8MF48 t7JT4ikuUâm đế7JT4ikuUn chuyệ7JT4ikuUn cyAy8MF48ô đEThyã ngấ7JT4ikuUt điyAy8MF48 yAy8MF48từ lyAy8MF48úc nào,7JT4ikuU vẫ7JT4ikuUn kí7JT4ikuUch đ7JT4ikuUộng tiếp7JT4ikuU tụyAy8MF48c laEThyy người7JT4ikuU yAy8MF48Ái HyAy8MF48y, EThytrên yAy8MF48gò máEThy EThycũng lyAy8MF48ăn dà7JT4ikuUi mộ7JT4ikuUt dEThyòng yAy8MF48lệ 7JT4ikuUcay đắng.

“Cô tyAy8MF48a ngấtyAy8MF48 rồiEThy, eyAy8MF48m lEThyàm yAy8MF48vậy thyAy8MF48ì yAy8MF48được g7JT4ikuUì?” ĐiềnyAy8MF48 Huâ7JT4ikuUn thờ7JT4ikuU 7JT4ikuUơ nhìnyAy8MF48 cản7JT4ikuUh tượngyAy8MF48 trướcyAy8MF48 mắt,7JT4ikuU c7JT4ikuUhán nảnEThy hỏi.

“Tên EThyMinh EThyVỹ ấ7JT4ikuUy, kyAy8MF48hi n7JT4ikuUào 7JT4ikuUhắn đến?7JT4ikuU” TEThyịnh 7JT4ikuUNhi buôEThyng 7JT4ikuUtay EThyra khỏiEThy 7JT4ikuUngười EThyÁi HyyAy8MF48, để7JT4ikuU m7JT4ikuUặc thEThyân hìnEThyh EThynhỏ béyAy8MF48 ki7JT4ikuUa tiế7JT4ikuUp đấ7JT4ikuUt, quayAy8MF48y sEThyang n7JT4ikuUhìn ĐiềnyAy8MF48 HuEThyân tyAy8MF48ức giận.

“Sớm thô7JT4ikuUi.” ĐiềEThyn HEThyuân lườiEThy biếngEThy trảEThy lờiEThy, lặng7JT4ikuU lẽ7JT4ikuU nyAy8MF48gắm nhìyAy8MF48n c7JT4ikuUô gái7JT4ikuU m7JT4ikuUang EThykhuôn mặtyAy8MF48 khá7JT4ikuU gi7JT4ikuUống 7JT4ikuUThy Thy7JT4ikuU, EThytrái tiEThym chEThyợt thắt7JT4ikuU 7JT4ikuUlại, nhưEThyng lạiEThy nhayAy8MF48nh 7JT4ikuUchóng lắng7JT4ikuU xuống.

“Hắn sẽyAy8MF48 phảiEThy tr7JT4ikuUả giáEThy vEThyì đãyAy8MF48 hạyAy8MF48i c7JT4ikuUhết a7JT4ikuUnh TyAy8MF48riết Dạ.EThy” T7JT4ikuUịnh NhEThyi đứngEThy dyAy8MF48ậy, đưa7JT4ikuU EThytay gạtyAy8MF48 nướcEThy mắ7JT4ikuUt, ti7JT4ikuUến về7JT4ikuU phí7JT4ikuUa 7JT4ikuUcửa v7JT4ikuUới bộEThy dạngEThy yAy8MF48vẫn toảEThy EThyra th7JT4ikuUứ yAy8MF48sát EThykhí EThyham muốyAy8MF48n 7JT4ikuUgiết người.

Điền HuEThyân c7JT4ikuUhuyển ánh7JT4ikuU m7JT4ikuUắt sEThyang Tịnh7JT4ikuU Nh7JT4ikuUi, nụ7JT4ikuU cười7JT4ikuU n7JT4ikuUửa miệ7JT4ikuUng đểuyAy8MF48 EThygiả kEThyia lyAy8MF48ại xuấtEThy hiệ7JT4ikuUn trênyAy8MF48 môi.

 “Em kyAy8MF48hông ngyAy8MF48hi nyAy8MF48gờ màEThy lạiyAy8MF48 yAy8MF48tin tưởngyAy8MF48 tôyAy8MF48i đếnyAy8MF48 thếEThy yAy8MF48sao, TịnyAy8MF48h Nhi?”

*Rầm*

Một yAy8MF48thứ yAy8MF48âm th7JT4ikuUanh EThyva chạyAy8MF48m mEThyạnh m7JT4ikuUột cácEThyh bạo7JT4ikuU lyAy8MF48ực v7JT4ikuUang lên,7JT4ikuU đồnEThyg EThythời cEThyánh yAy8MF48cửa c7JT4ikuUủa EThykhu n7JT4ikuUhà máEThyy bỏEThy hoaEThyng queyAy8MF48n thuộcEThy được7JT4ikuU 7JT4ikuUmở 7JT4ikuUra yAy8MF48thô bạo.

Cảnh tượng7JT4ikuU l7JT4ikuUúc này,yAy8MF48 dườn7JT4ikuUg nhưyAy8MF48 7JT4ikuUđang táEThyi d7JT4ikuUiễn khu7JT4ikuUng cyAy8MF48ảnh h7JT4ikuUai n7JT4ikuUăm tyAy8MF48rước… 7JT4ikuUMinh VỹyAy8MF48 đứngyAy8MF48 trước7JT4ikuU cửa,yAy8MF48 đô7JT4ikuUi mắtyAy8MF48 lạnhEThy lùyAy8MF48ng liếcEThy sơ7JT4ikuU cảnh7JT4ikuU vậtyAy8MF48 7JT4ikuUxung qua7JT4ikuUnh, nơEThyi n7JT4ikuUày 7JT4ikuUđã thậtEThy syAy8MF48ự qEThyuá que7JT4ikuUn thyAy8MF48uộc vEThyới EThyanh… vàEThy đyAy8MF48ến tận7JT4ikuU 7JT4ikuUlúc nàyAy8MF48y, 7JT4ikuUnó cEThyũng khôyAy8MF48ng yAy8MF48hề yAy8MF48thay đổi,EThy cEThyhỉ mộtEThy k7JT4ikuUhông giyAy8MF48an tyAy8MF48rống rỗyAy8MF48ng yAy8MF48mang diện7JT4ikuU tíyAy8MF48ch cựcEThy lớn7JT4ikuU, đồn7JT4ikuUg thyAy8MF48ời đEThyem đếnyAy8MF48 c7JT4ikuUho yAy8MF48người khácyAy8MF48 cảmyAy8MF48 giác7JT4ikuU 7JT4ikuUớn lạn7JT4ikuUh chạyyAy8MF48 7JT4ikuUdọc sốngEThy lưng.

Đưa côyAy8MF48 ấyyAy8MF48 đế7JT4ikuUn nơiEThy EThynày… cyAy8MF48uối cùngyAy8MF48 ĐiềnEThy HuâyAy8MF48n lạyAy8MF48i địnhyAy8MF48 làm7JT4ikuU gyAy8MF48ì đây?

Minh VỹEThy thậtyAy8MF48 sEThyự đan7JT4ikuUg 7JT4ikuUcố gắnEThyg yAy8MF48kìm néyAy8MF48n yAy8MF48nỗi lEThyo lắnyAy8MF48g đa7JT4ikuUng 7JT4ikuUdâng trào7JT4ikuU tyAy8MF48rong lònEThyg, yAy8MF48mất TyAy8MF48hy 7JT4ikuUThy đã7JT4ikuU l7JT4ikuUà yAy8MF48quá đủ,EThy EThynhưng lầEThyn này7JT4ikuU nạyAy8MF48n nhEThyân lạ7JT4ikuUi làEThy ÁyAy8MF48i Hy…EThy vị7JT4ikuU EThytrí c7JT4ikuUô EThytrong lyAy8MF48òng 7JT4ikuUanh yAy8MF48có EThylẽ cEThyòn EThyquan tyAy8MF48rọng hơEThyn Th7JT4ikuUy T7JT4ikuUhy gấp7JT4ikuU yAy8MF48ngàn lần!

Nhất địn7JT4ikuUh EThyanh syAy8MF48ẽ khôyAy8MF48ng đứngEThy yên7JT4ikuU nEThyhìn EThykẻ khác7JT4ikuU hạ7JT4ikuUi chế7JT4ikuUt cô7JT4ikuU trưyAy8MF48ớc mặ7JT4ikuUt mìnyAy8MF48h nh7JT4ikuUư ThEThyy Thy!

Nét 7JT4ikuUmặt MyAy8MF48inh Vỹ7JT4ikuU vẫyAy8MF48n tEThyỏ ryAy8MF48a điềyAy8MF48m tĩ7JT4ikuUnh hế7JT4ikuUt m7JT4ikuUức, nyAy8MF48hưng troEThyng đôiyAy8MF48 mắ7JT4ikuUt mà7JT4ikuUu yAy8MF48hổ phyAy8MF48ách đ7JT4ikuUang ánEThyh lênEThy nhữyAy8MF48ng EThytia nhìEThyn phức7JT4ikuU tạp7JT4ikuU đầy7JT4ikuU đa7JT4ikuUu đớn.

Nơi yAy8MF48lồng ngựyAy8MF48c an7JT4ikuUh, tráiEThy ti7JT4ikuUm 7JT4ikuUkia đayAy8MF48ng đậpyAy8MF48 mạn7JT4ikuUh liêEThyn yAy8MF48hồi, vừa7JT4ikuU gấpyAy8MF48 7JT4ikuUgáp vừaEThy mạEThynh mEThyẽ, t7JT4ikuUất 7JT4ikuUcả chỉ7JT4ikuU vEThyì 7JT4ikuUsự EThyan ngEThyuy 7JT4ikuUcủa Ái7JT4ikuU Hy.

Hạo ThầnyAy8MF48 đyAy8MF48ứng yAy8MF48sau MiEThynh VEThyỹ, cũnyAy8MF48g đưa7JT4ikuU đô7JT4ikuUi m7JT4ikuUắt EThydò 7JT4ikuUxét yAy8MF48một yAy8MF48lượt x7JT4ikuUung quan7JT4ikuUh yAy8MF48khung cảnh7JT4ikuU EThytrước mắtyAy8MF48, đây…EThy l7JT4ikuUà n7JT4ikuUơi đ7JT4ikuUã từEThyng tưyAy8MF48ớc đyAy8MF48i siEThynh mạngEThy c7JT4ikuUủa đứa7JT4ikuU eEThym gái7JT4ikuU EThyđáng EThyyêu mEThyà cậuEThy 7JT4ikuUhết yAy8MF48mực yAy8MF48yêu thương.

Cả nyAy8MF48gười EThyHạo ThầnEThy khEThyẽ rEThyun 7JT4ikuUlên, nhưngyAy8MF48 yAy8MF48sau đó7JT4ikuU lạEThyi đượcEThy vyAy8MF48ẻ bềyAy8MF48 ngoEThyài mạnhEThy m7JT4ikuUẽ 7JT4ikuUche khuất.

Người co7JT4ikuUn 7JT4ikuUgái ấy,yAy8MF48 bảnEThy sEThyao cyAy8MF48ủa T7JT4ikuUhy ThEThyy, mộtyAy8MF48 lần7JT4ikuU nyAy8MF48ữa lạiEThy yAy8MF48trở thàyAy8MF48nh nạEThyn nhâ7JT4ikuUn táiEThy diễEThyn yAy8MF48cho vEThyở kịEThych đẫEThym máu7JT4ikuU nàyEThy ư?

Khung cảnhyAy8MF48 tĩnh7JT4ikuU lặngyAy8MF48 đến7JT4ikuU yAy8MF48ngạt thEThyở, n7JT4ikuUhưng 7JT4ikuUvẫn khôngyAy8MF48 hề7JT4ikuU 7JT4ikuUcó bấtyAy8MF48 yAy8MF48kỳ độnEThyg tĩyAy8MF48nh bấ7JT4ikuUt thườngyAy8MF48 nEThyào cả…

Một 7JT4ikuUdáng người7JT4ikuU tryAy8MF48ong bộEThy veEThyst đenyAy8MF48 từyAy8MF48 troEThyng toánEThy cEThyận EThyvệ phíyAy8MF48a 7JT4ikuUsau chợt7JT4ikuU cất7JT4ikuU EThybước, g7JT4ikuUấp EThygáp nhEThyư muố7JT4ikuUn vượtyAy8MF48 quyAy8MF48a yAy8MF48mặt EThyMinh VyAy8MF48ỹ màyAy8MF48 xôyAy8MF48ng yAy8MF48vào bêEThyn trong.

Ngay lậpyAy8MF48 EThytức, yAy8MF48Minh 7JT4ikuUVỹ đyAy8MF48ã đEThyưa ta7JT4ikuUy chyAy8MF48ặn ngayAy8MF48ng tEThyrước myAy8MF48ặt VĩEThynh Kỳ,EThy độEThyng tá7JT4ikuUc nhẹyAy8MF48 nhEThyàng vyAy8MF48à dứyAy8MF48t khoát.

“Quay vềEThy 7JT4ikuUđúng vịEThy tr7JT4ikuUí, t7JT4ikuUôi chyAy8MF48ưa EThyhề ryAy8MF48a lệnhEThy c7JT4ikuUho cậuEThy vyAy8MF48ào.” AyAy8MF48nh nóEThyi đ7JT4ikuUều đ7JT4ikuUều, khôn7JT4ikuUg hyAy8MF48ề EThyngoảnh mặyAy8MF48t lại7JT4ikuU phíaEThy EThysau, tEThyừ từEThy yAy8MF48hạ tayAy8MF48y xuống.

Vĩnh 7JT4ikuUKỳ cúiEThy thấp7JT4ikuU đầu,7JT4ikuU lEThyùi dyAy8MF48ần yAy8MF48về pEThyhía sau7JT4ikuU, hoàEThy EThyvào toáyAy8MF48n cậnyAy8MF48 7JT4ikuUvệ EThyđang to7JT4ikuUả ryAy8MF48a EThysát kh7JT4ikuUí ngútEThy trời.

Đến lú7JT4ikuUc nàEThyy, VĩEThynh KỳyAy8MF48 yAy8MF48bắt 7JT4ikuUđầu cảmEThy thấyAy8MF48y hEThyối hậyAy8MF48n vìEThy đãEThy kEThyý tEThyên vào7JT4ikuU bảnyAy8MF48 hyAy8MF48ợp đồEThyng đ7JT4ikuUang nyAy8MF48ằm troyAy8MF48ng t7JT4ikuUay 7JT4ikuUMinh Vỹ.

Muốn thayAy8MF48m yAy8MF48gia vàoEThy tyAy8MF48ổ chứEThyc EThyvà cEThyó yAy8MF48cơ hộyAy8MF48i bảoEThy vyAy8MF48ệ chEThyo ÁiEThy yAy8MF48Hy, yAy8MF48Vĩnh KỳEThy đãEThy đEThyồng ýyAy8MF48 đ7JT4ikuUể yAy8MF48Minh EThyVỹ đặtyAy8MF48 7JT4ikuUra yAy8MF48một bảnyAy8MF48 hợpEThy đồyAy8MF48ng siyAy8MF48nh tử.

Theo đó,EThy VĩnhEThy KỳEThy phảEThyi tuâ7JT4ikuUn EThytheo mệnyAy8MF48h lệnEThyh c7JT4ikuUủa EThyMinh 7JT4ikuUVỹ 7JT4ikuUvô điềuEThy 7JT4ikuUkiện, cEThyũng nh7JT4ikuUư syAy8MF48ự sốngEThy yAy8MF48chết củaEThy VĩnhEThy KỳyAy8MF48 7JT4ikuUdo yAy8MF48Minh 7JT4ikuUVỹ tyAy8MF48oàn quyyAy8MF48ền quyyAy8MF48ết định.

Hơn yAy8MF48hết, điềyAy8MF48u khEThyoản cấmEThy kyAy8MF48ỵ troyAy8MF48ng h7JT4ikuUợp đ7JT4ikuUồng đEThyương nhyAy8MF48iên làyAy8MF48 p7JT4ikuUhải giữyAy8MF48 khoảyAy8MF48ng cách7JT4ikuU nhất7JT4ikuU định7JT4ikuU vớEThyi 7JT4ikuUÁi HyyAy8MF48, chỉyAy8MF48 cần7JT4ikuU tuâ7JT4ikuUn EThytheo đúngyAy8MF48 nhEThyững yAy8MF48điều EThykhoản EThytrong h7JT4ikuUợp đồng,EThy VyAy8MF48ĩnh EThyKỳ s7JT4ikuUẽ được7JT4ikuU đàEThyo tạyAy8MF48o bài7JT4ikuU bả7JT4ikuUn và7JT4ikuU thựyAy8MF48c yAy8MF48hiện du7JT4ikuUy nh7JT4ikuUất mụcEThy tEThyiêu đượcyAy8MF48 yAy8MF48kề yAy8MF48cận và7JT4ikuU bảoyAy8MF48 vệ7JT4ikuU cô.

Về phầnEThy m7JT4ikuUình, Min7JT4ikuUh VỹyAy8MF48 dEThyĩ nhiênyAy8MF48 biếtyAy8MF48 rõEThy EThyVĩnh KỳEThy sEThyẽ kyAy8MF48hông 7JT4ikuUbao giờ7JT4ikuU lEThyàm 7JT4ikuUtổn hạyAy8MF48i đếnyAy8MF48 Ái7JT4ikuU HyyAy8MF48, EThyđặc 7JT4ikuUbiệt EThylà tình7JT4ikuU hìnyAy8MF48h hiện7JT4ikuU 7JT4ikuUgiờ cũngyAy8MF48 đyAy8MF48ang rấEThyt cyAy8MF48ần EThymột nEThygười EThycó thểEThy đặEThyt sựyAy8MF48 aEThyn tEThyoàn 7JT4ikuUcủa vEThyợ myAy8MF48ình l7JT4ikuUên hàngyAy8MF48 đầu,yAy8MF48 vEThyà yAy8MF48Vĩnh Kỳ7JT4ikuU hyAy8MF48ội 7JT4ikuUtụ đủyAy8MF48 7JT4ikuUtất cả7JT4ikuU các7JT4ikuU điềuEThy k7JT4ikuUiện trên.

Nếu khônyAy8MF48g v7JT4ikuUì nhữnyAy8MF48g qu7JT4ikuUy tắc7JT4ikuU 7JT4ikuUđịnh đoạtyAy8MF48 sEThyự syAy8MF48ống EThychết 7JT4ikuUcủa mìnhEThy, yAy8MF48bất cEThyhấp mọyAy8MF48i 7JT4ikuUtrở EThyngại, VyAy8MF48ĩnh 7JT4ikuUKỳ sẽ7JT4ikuU EThylập tEThyức tìyAy8MF48m đếnEThy EThybên Á7JT4ikuUi HyAy8MF48y EThymà 7JT4ikuUôm thậtyAy8MF48 chặtEThy vàoEThy lòng.

Nhưng quyề7JT4ikuUn hạEThyn cyAy8MF48ủa yAy8MF48bản hyAy8MF48ợp đồEThyng 7JT4ikuUkia… khôn7JT4ikuUg ch7JT4ikuUo pyAy8MF48hép VĩnyAy8MF48h KỳEThy làyAy8MF48m thế.

Và nyAy8MF48ếu t7JT4ikuUhật sEThyự VEThyĩnh KỳEThy cEThyó tEThyhể yAy8MF48ôm lấy7JT4ikuU ÁyAy8MF48i yAy8MF48Hy, thyAy8MF48ì yAy8MF48đôi tayAy8MF48y yAy8MF48của ngườiyAy8MF48 7JT4ikuUcon gáyAy8MF48i 7JT4ikuUấy cEThyũng sẽEThy nhẫEThyn tEThyâm đẩy7JT4ikuU Vĩnh7JT4ikuU K7JT4ikuUỳ r7JT4ikuUa xa…yAy8MF48 vyAy8MF48ì vEThyòng 7JT4ikuUtay 7JT4ikuUmà cEThyô cầnyAy8MF48, vốnEThy dEThyĩ khôEThyng phảiEThy l7JT4ikuUà yAy8MF48vòng tyAy8MF48ay củEThya Vĩ7JT4ikuUnh Kỳ.

Minh Vỹ7JT4ikuU nhíEThyu màyyAy8MF48 EThynhìn vàyAy8MF48o khoảng7JT4ikuU EThykhông yAy8MF48trước mặyAy8MF48t, đô7JT4ikuUi châ7JT4ikuUn byAy8MF48ắt đầEThyu EThycất bướcEThy 7JT4ikuUtiến vàoEThy bênyAy8MF48 trEThyong, kè7JT4ikuUm thyAy8MF48eo gyAy8MF48iọng yAy8MF48ra lệnh.

“Trừ yAy8MF48Hạo yAy8MF48Thần, nhữngyAy8MF48 ngườ7JT4ikuUi cEThyòn lạiyAy8MF48 khôngyAy8MF48 đ7JT4ikuUược vàEThyo trong.yAy8MF48” T7JT4ikuUheo tìEThynh 7JT4ikuUhình hiyAy8MF48ện tại,yAy8MF48 tốtEThy EThyhơn EThylà càEThyng ítEThy ngườiEThy yAy8MF48vào 7JT4ikuUsẽ cànEThyg tốt.

Bước c7JT4ikuUhân METhyinh VEThyỹ vàyAy8MF48 7JT4ikuUHạo ThầnEThy tiếEThyn vyAy8MF48ào bEThyên trEThyong, gấyAy8MF48p gá7JT4ikuUp nEThyhư đangyAy8MF48 yAy8MF48lo s7JT4ikuUợ mìnyAy8MF48h sẽ7JT4ikuU đánEThyh mấtyAy8MF48 mộtyAy8MF48 t7JT4ikuUhứ cEThyực kỳEThy qyAy8MF48uan trọng.

Bên ngoàEThyi, Vĩnh7JT4ikuU 7JT4ikuUKỳ 7JT4ikuUđứng lẫ7JT4ikuUn trEThyong to7JT4ikuUán cậyAy8MF48n vệ7JT4ikuU, 7JT4ikuUđôi mắtEThy xuấtEThy 7JT4ikuUhiện nhữngEThy ánh7JT4ikuU nyAy8MF48hìn 7JT4ikuUu uất.

“Tịnh NhyAy8MF48i, EThycho EThyem EThynày.” TriếyAy8MF48t 7JT4ikuUDạ EThynắm l7JT4ikuUấy bànEThy yAy8MF48tay của7JT4ikuU TịnhyAy8MF48 NyAy8MF48hi, sayAy8MF48u đó7JT4ikuU đặtEThy v7JT4ikuUào lòEThyng bànyAy8MF48 tayAy8MF48y 7JT4ikuUmột chiếc7JT4ikuU đồng7JT4ikuU hyAy8MF48ồ cátyAy8MF48 EThybé xíuEThy mà7JT4ikuUu đen.

“Sao lyAy8MF48ại là7JT4ikuU mEThyàu đen?”EThy TịnhyAy8MF48 NEThyhi yAy8MF48nhíu m7JT4ikuUày nh7JT4ikuUìn ch7JT4ikuUiếc đồEThyng hồyAy8MF48 c7JT4ikuUát đ7JT4ikuUang nằmEThy gọ7JT4ikuUn yAy8MF48trong tayAy8MF48y, yAy8MF48giọng đEThyiệu EThycó chú7JT4ikuUt k7JT4ikuUhó chịu.

“Vì mEThyàu đyAy8MF48en hợpEThy vEThyới EThyem hơn…”yAy8MF48 GươngyAy8MF48 yAy8MF48mặt Triết7JT4ikuU DạyAy8MF48 thoáEThyng bEThyuồn, sa7JT4ikuUu đóEThy n7JT4ikuUở mộtEThy nụyAy8MF48 cưEThyời gyAy8MF48ượng, cyAy8MF48ó l7JT4ikuUẽ đây7JT4ikuU làEThy lầnEThy yAy8MF48cuối TrEThyiết DạyAy8MF48 đượcyAy8MF48 gầnyAy8MF48 T7JT4ikuUịnh N7JT4ikuUhi. 7JT4ikuU“… Nếu7JT4ikuU aEThyi đó7JT4ikuU h7JT4ikuUoặc cEThyó vi7JT4ikuUệc gì7JT4ikuU khiếnEThy e7JT4ikuUm buồn,yAy8MF48 cứyAy8MF48 yAy8MF48lật ngược7JT4ikuU chiếcyAy8MF48 đồnEThyg hồ7JT4ikuU yAy8MF48cát này7JT4ikuU lại,7JT4ikuU 7JT4ikuUem EThysẽ cảEThym thấyyAy8MF48 dễEThy chịuEThy hơn.”

“Tại yAy8MF48sao 7JT4ikuUem 7JT4ikuUlại phảEThyi lật7JT4ikuU ngược7JT4ikuU cEThyái thứ7JT4ikuU EThyvô ngyAy8MF48hĩa yAy8MF48này yAy8MF48trong k7JT4ikuUhi yAy8MF48em đãEThy 7JT4ikuUcó anyAy8MF48h?” TịnyAy8MF48h N7JT4ikuUhi phụ7JT4ikuUng ph7JT4ikuUịu, đưyAy8MF48a yAy8MF48tay đấm7JT4ikuU 7JT4ikuUđấm và7JT4ikuUo ngựcEThy Triết7JT4ikuU Dạ,EThy néEThyt mặtEThy 7JT4ikuUvô yAy8MF48cùng khEThyó chịu.7JT4ikuU 7JT4ikuU“Này! ThyAy8MF48ấy khôngEThy? MỗiyAy8MF48 7JT4ikuUlần eEThym kyAy8MF48hông vEThyui anyAy8MF48h cứyAy8MF48 đyAy8MF48ể 7JT4ikuUem đán7JT4ikuUh an7JT4ikuUh vàiyAy8MF48 cEThyái lEThyà được.”

“Không hề7JT4ikuU vyAy8MF48ô nghĩa.”yAy8MF48 TriEThyết DEThyạ lEThyập tức7JT4ikuU yAy8MF48lên tiếyAy8MF48ng phủyAy8MF48 địnhyAy8MF48, trêyAy8MF48n môiyAy8MF48 nở7JT4ikuU mộtyAy8MF48 7JT4ikuUnụ cườiEThy cEThyay đắ7JT4ikuUng. “ChyAy8MF48ỉ cầnEThy EThyem lậtyAy8MF48 yAy8MF48ngược đồng7JT4ikuU hồyAy8MF48 cáyAy8MF48t theyAy8MF48o trEThyuyền thuyếtEThy, EThyem 7JT4ikuUsẽ thấEThyy thaEThynh thản7JT4ikuU hơn.”

“Em khôEThyng 7JT4ikuUcần biết!EThy” TịnEThyh yAy8MF48Nhi đưa7JT4ikuU ta7JT4ikuUy ômEThy lấy7JT4ikuU đầu7JT4ikuU, bướngEThy EThybỉnh héEThyt lên…yAy8MF48 đôiyAy8MF48 kyAy8MF48hi TriyAy8MF48ết D7JT4ikuUạ luôEThyn hànEThyh xyAy8MF48ử yAy8MF48một các7JT4ikuUh 7JT4ikuUkhó EThyhiểu, khô7JT4ikuUng giốEThyng 7JT4ikuUvới aEThynh thường7JT4ikuU nyAy8MF48gày chúEThyt nào.

“Sắp EThytới…” ĐểyAy8MF48 mặcyAy8MF48 TịnyAy8MF48h NhEThyi cứyAy8MF48 liê7JT4ikuUn tụcEThy đấm7JT4ikuU vàoyAy8MF48 EThyngười, TriếyAy8MF48t Dạ7JT4ikuU siếtEThy chặyAy8MF48t vònyAy8MF48g tyAy8MF48ay hyAy8MF48ơn, nhưEThy đanEThyg cyAy8MF48ố g7JT4ikuUắng cảmEThy yAy8MF48nhận hEThyơi ấmyAy8MF48 củayAy8MF48 ngườiyAy8MF48 mìnhEThy đayAy8MF48ng 7JT4ikuUbảo yAy8MF48vệ troyAy8MF48ng vòngEThy yAy8MF48tay. “…EThy EThycó lẽ7JT4ikuU anEThyh khô7JT4ikuUng thểyAy8MF48 ởyAy8MF48 yAy8MF48cạnh EThyem đEThyược nữ7JT4ikuUa, anyAy8MF48h phảiEThy điyAy8MF48 xa.”

“Mặc a7JT4ikuUnh, EThyanh cứyAy8MF48 điEThy luyAy8MF48ôn cũn7JT4ikuUg được,yAy8MF48 e7JT4ikuUm kEThyhông cầnyAy8MF48 anEThyh 7JT4ikuUbảo EThyvệ!” DườngEThy nhEThyư đ7JT4ikuUã quáEThy EThymức cEThyhịu đựng,EThy TịnyAy8MF48h 7JT4ikuUNhi tứcEThy gi7JT4ikuUận qu7JT4ikuUát lê7JT4ikuUn, ngoảnhyAy8MF48 mEThyặt saEThyng hướn7JT4ikuUg kh7JT4ikuUác giyAy8MF48ận dỗi…yAy8MF48 7JT4ikuUai cEThyho phép7JT4ikuU TEThyriết D7JT4ikuUạ đượcEThy quEThyyền rờiEThy EThyxa Tịn7JT4ikuUh N7JT4ikuUhi 7JT4ikuUcơ chứ?

“Có lẽ…EThy lEThyần EThynày syAy8MF48ẽ khôngEThy tEThyrở vềyAy8MF48 nữa…”7JT4ikuU Đôi7JT4ikuU 7JT4ikuUmôi TEThyriết 7JT4ikuUDạ khẽyAy8MF48 mấ7JT4ikuUp máyyAy8MF48, ph7JT4ikuUát yAy8MF48ra yAy8MF48một câyAy8MF48u nóiyAy8MF48 nh7JT4ikuUỏ, ryAy8MF48ất nhỏ…7JT4ikuU vyAy8MF48à yAy8MF48dĩ nhiêyAy8MF48n, TịnEThyh N7JT4ikuUhi h7JT4ikuUoàn t7JT4ikuUoàn khônEThyg t7JT4ikuUhể nyAy8MF48ghe đượcEThy câuyAy8MF48 nó7JT4ikuUi đầyEThy đayAy8MF48u đớn7JT4ikuU ấy.

Truyền 7JT4ikuUthuyết đồngEThy hyAy8MF48ồ c7JT4ikuUát sao?