Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để ababWDtnh kEfwRBgần bq8ên em

Một viq8ên đạkEfwRBn sưbabWDtợt tq8hẳng bFN5h7qua bFN5h7người babWDtÁi HbabWDty từkEfwRB phbabWDtía saubabWDt, đápbFN5h7 bFN5h7đúng vbFN5h7ào khẩuq8 bFN5h7súng côkEfwRB đangbFN5h7 bFN5h7chĩa vàobabWDt đq8ầu vbabWDtẫn cbFN5h7hưa kịpbFN5h7 bóbFN5h7p cbabWDtòi khiếbFN5h7n khẩkEfwRBu bFN5h7súng bậtq8 rq8a kkEfwRBhỏi tbFN5h7ay côkEfwRB kEfwRBvà rơibFN5h7 xuốbFN5h7ng nềnq8 đấbabWDtt mộtbFN5h7 cácbabWDth “hoàbabWDtnh tráng”.

“Đích đếbFN5h7n kEfwRBtiếp bFN5h7theo sẽbFN5h7 q8là em…”kEfwRB MinkEfwRBh q8Vỹ q8vẫn kEfwRBgiơ q8khẩu sbabWDtúng tbFN5h7rên tq8ay vềq8 pbFN5h7hía ÁibabWDt HbFN5h7y đababWDtng bkEfwRBất bFN5h7động, q8đôi mắbFN5h7t vằnkEfwRB bFN5h7nộ kbFN5h7hí, ankEfwRBh tiếbFN5h7p tụcbFN5h7 babWDtlên đạnbabWDt cq8ho khẩubFN5h7 babWDtsúng tbabWDtrong taybabWDt, tầq8m ngbFN5h7ắm babWDthiện giờbFN5h7 đbFN5h7ã chbFN5h7uyển từq8 babWDtkhẩu súngbFN5h7 kiq8a sababWDtng ÁibabWDt q8Hy, “…kEfwRB babWDtem kEfwRBkhông ckEfwRBó quyềkEfwRBn tựbabWDt kếtbFN5h7 tq8húc cq8uộc sốngbabWDt củq8a chbabWDtính mìnq8h, vbabWDtì ngq8ười q8duy nhấbabWDtt đưkEfwRBợc quyềnq8 kEfwRBgiết q8em làq8 anh!”

Minh babWDtVỹ nhíubFN5h7 mq8ày nhq8ìn Áq8i bFN5h7Hy, nhưngkEfwRB lọbabWDtt vàq8o bFN5h7tầm kEfwRBmắt chỉbFN5h7 q8có dukEfwRBy nhấtkEfwRB bóq8ng dángkEfwRB bFN5h7nhỏ bkEfwRBé đóbFN5h7 tbFN5h7ừ pbabWDthía saq8u, trônbabWDtg thậtq8 đơq8n độbabWDtc vàkEfwRB kEfwRBlạc lq8õng q8trong khônbFN5h7g giq8an tq8ĩnh lặng.

Cô bbFN5h7ất q8động, tbabWDtrên gưbFN5h7ơng mbFN5h7ặt vq8ẫn cònq8 lưbabWDtu kEfwRBlại babWDtmột babWDtvệt nbabWDtước dàbFN5h7i, đq8ôi mắtkEfwRB vôbabWDt địnhq8 bFN5h7đang dbabWDtần đkEfwRBược phkEfwRBủ thbabWDtêm mộbFN5h7t lớpkEfwRB sươngbFN5h7 mờq8 nhạt.

Ông HàbFN5h7n q8cho mkEfwRBột tabFN5h7y vq8ào túbFN5h7i, sakEfwRBu đbFN5h7ó lạikEfwRB nhìbabWDtn cbFN5h7hằm chặpkEfwRB vq8ào ngbFN5h7ười cobFN5h7n babWDtgái trkEfwRBước mặt.

Sự lkEfwRBựa cbFN5h7họn thứbabWDt ba?

Là bFN5h7tự giếtq8 chínbFN5h7h mìnhkEfwRB đểbabWDt q8khỏi phảbFN5h7i đốiq8 mặtq8 sao?

Gương kEfwRBmặt ôngbabWDt bFN5h7phảng phấtbabWDt mộtbFN5h7 nụbabWDt cườikEfwRB hàbabWDti lònbabWDtg, babWDtvì dùq8 chbFN5h7o ÁibabWDt bFN5h7Hy cq8ó kEfwRBlựa chọq8n mộtkEfwRB q8trong q8hai kEfwRBđiều kkEfwRBiện tq8hì khẩuq8 bFN5h7súng cq8ủa bFN5h7ông q8cũng sẽbFN5h7 q8lập tứcbFN5h7 kếkEfwRBt thúcbabWDt bFN5h7sinh mbFN5h7ạng trướcbabWDt mặt…bFN5h7 vìbabWDt côq8 gbFN5h7ái nàykEfwRB bFN5h7quá tầmbFN5h7 thường!

Nhưng điềubFN5h7 q8ông bFN5h7vừa đượckEfwRB trôq8ng thấy,q8 quảbabWDt q8thật khôbFN5h7ng thểkEfwRB lườq8ng trưkEfwRBớc côbabWDt q8bé nbFN5h7ày đãbFN5h7 bFN5h7suy nghĩbabWDt nq8hững gì.

“Quay vềq8 bêq8n tôi…”babWDt kEfwRBMinh q8Vỹ nóbFN5h7i đềbFN5h7u q8đều, đôibFN5h7 bFN5h7mắt sắckEfwRB q8lạnh đanbabWDtg kEfwRBchiếu thẳnbFN5h7g vàkEfwRBo bFN5h7Ái kEfwRBHy kèkEfwRBm tq8heo mộq8t bFN5h7lời bFN5h7yêu cầuq8 “bFN5h7siêu trọng”,bFN5h7 “…q8 babWDtcho bFN5h7em bFN5h7mười giây.”

1s…

2s…

Ái kEfwRBHy đưababWDt tabFN5h7y gạtkEfwRB vộibabWDt vếbabWDtt tkEfwRBích cbabWDtủa nướcbFN5h7 q8mắt tq8rên q8mặt mình,bFN5h7 tbFN5h7ừ tbabWDtừ ngkEfwRBoảnh q8mặt lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn cònq8 cóq8 thq8ể tq8rở babWDtvề bkEfwRBên anbFN5h7h sao?

Minh Vỹq8 bFN5h7vẫn gibFN5h7ơ khẩukEfwRB sbabWDtúng trênkEfwRB tbFN5h7ay kEfwRBvề bFN5h7phía Áq8i q8Hy, đôibabWDt mắtq8 điềmbabWDt tkEfwRBĩnh lạnbFN5h7h lùkEfwRBng bFN5h7quan sátbFN5h7 từngbFN5h7 cq8ử chỉbFN5h7 tiếpq8 thq8eo bFN5h7của ngườibabWDt kEfwRBcon gáibFN5h7 trướkEfwRBc mặt.

6s…

7s…

Đôi cq8hân kq8ia bắtq8 đầbFN5h7u babWDtnhấc lbFN5h7ên, nốkEfwRBi tiếpbFN5h7 từngkEfwRB babWDtbước châbFN5h7n đếnkEfwRB gầq8n babWDtMinh Vỹ.

Chợt nhữngq8 babWDtbước châkEfwRBn kEfwRBkia khựkEfwRBng lại…

8s…

Ái HkEfwRBy đưabFN5h7 mắtbabWDt nhìnbabWDt MkEfwRBinh kEfwRBVỹ q8đang nhíkEfwRBu mbabWDtày nhkEfwRBìn mìnhkEfwRB, mq8ím môibFN5h7, lắq8c nhẹq8 đầu.

Chỉ cầbabWDtn thbabWDtêm vàbFN5h7i bướcbabWDt nữbabWDta thôi,kEfwRB vàiq8 bướkEfwRBc nữaq8 thìbabWDt ckEfwRBô sẽbFN5h7 lạkEfwRBi q8có thq8ể chạmbFN5h7 vbabWDtào Miq8nh Vỹ…babWDt nbFN5h7hưng côbFN5h7 lạibabWDt babWDthoàn q8toàn đứq8ng bFN5h7bất độngq8, bFN5h7một gibFN5h7ọng q8nói nhẹq8 bFN5h7nhàng ckEfwRBất q8lên babWDtvới mộtkEfwRB âq8m kEfwRBvực tbFN5h7rong thanh.

“Em… khkEfwRBông babWDtlàm được.”

Chính ÁikEfwRB q8Hy còkEfwRBn q8không hiểbFN5h7u mìnkEfwRBh đbFN5h7ang babWDtnói vàbFN5h7 làq8m gì,bFN5h7 chỉbFN5h7 biếbFN5h7t nbFN5h7ếu lạibabWDt dựkEfwRBa dẫmq8 vkEfwRBào MibabWDtnh VbFN5h7ỹ, mìbFN5h7nh sẽkEfwRB bFN5h7hoàn toànbFN5h7 mkEfwRBất bFN5h7phương hướng…

… khônq8g tbabWDthể trởbabWDt nkEfwRBên mạnhq8 mkEfwRBẽ hơkEfwRBn đbabWDtược kEfwRBnữa vkEfwRBà qubFN5h7en dq8ần babWDtvới babWDtsự bảobFN5h7 vệkEfwRB củaq8 anh.

9s…

10s…

Khẩu súngkEfwRB tbabWDtrong tq8ay kEfwRBMinh Vỹq8 thokEfwRBáng kEfwRBrun lkEfwRBên, bFN5h7ngón tababWDty đangq8 dầnq8 gkEfwRBhì lấybFN5h7 q8cò súng,q8 chubFN5h7ẩn q8bị babWDtmột hướngkEfwRB bbFN5h7ắn nhkEfwRBất định.

Chỉ cầnkEfwRB q8bước đếnq8 bkEfwRBên Minq8h VỹbabWDt, libabWDtệu kEfwRBcó kbFN5h7hó qq8uá không?

“Một bưkEfwRBớc, rồibabWDt kEfwRBlại babWDtthêm mộtkEfwRB bước…

… cóbabWDt q8quá kq8hó đểkEfwRB eq8m bướbFN5h7c q8đến gầnbabWDt anh?”

*Cạch*

Khẩu súq8ng trq8ong taq8y MikEfwRBnh kEfwRBVỹ babWDtrơi tựq8 dkEfwRBo xbFN5h7uống mặtkEfwRB đấtkEfwRB kEfwRBlạnh lkEfwRBẽo, lầnbabWDt nàbabWDty ngườibFN5h7 cbFN5h7ất q8bước kEfwRBlại lbFN5h7à anh!

Một bkEfwRBước… hbFN5h7ai bướcbabWDt… bkEfwRBa bước…

Minh VbabWDtỹ đứbabWDtng đốibabWDt diệnbabWDt kEfwRBvới Áiq8 HybabWDt, anbFN5h7h gấpq8 kEfwRBgáp ôkEfwRBm côkEfwRB vbabWDtào lòngq8, gụckEfwRB mặbFN5h7t lênq8 bờq8 babWDtvai nbabWDthỏ q8bé kia.

“Nếu kq8hông tbFN5h7hể q8quay babWDtvề vớkEfwRBi babWDttôi, tbabWDthì hãybFN5h7 đkEfwRBể tôq8i bướckEfwRB đếnbFN5h7 bbFN5h7ên em.kEfwRB” MkEfwRBinh VỹkEfwRB siếtbFN5h7 chặtq8 vòngkEfwRB babWDttay hbabWDtơn, cảmkEfwRB giákEfwRBc kq8hi cbFN5h7hĩa súnq8g vàbabWDto cbFN5h7hính ngườq8i cobFN5h7n gákEfwRBi mìnbabWDth yêbabWDtu tkEfwRBhương babWDtquả thậtbabWDt rấtq8 babWDtđau đớn.

Ái HkEfwRBy đưq8ợc MinbFN5h7h VỹkEfwRB ôq8m gọnbFN5h7 trokEfwRBng babWDttay, bq8ất giáq8c q8hai bbabWDtàn babWDttay đangq8 bbFN5h7uông thq8õng vôq8 thứkEfwRBc đưababWDt lkEfwRBên, vbFN5h7ốn địnhbFN5h7 đápq8 lạq8i anhbFN5h7, cảmbFN5h7 nhậnbFN5h7 rõbFN5h7 hkEfwRBơi kEfwRBấm từkEfwRB phkEfwRBía bbFN5h7ên babWDtkia hơbabWDtn, nhưnq8g hàkEfwRBnh độngbFN5h7 ấybabWDt bbabWDtỗng dưbFN5h7ng khựkEfwRBng lbFN5h7ại, sakEfwRBu đóq8 nkEfwRBhanh tq8ay q8đẩy anhra.

“Xin lỗibabWDt babWDtvì đãq8 babWDtđến làbFN5h7m phibFN5h7ền aq8nh, bFN5h7em sẽq8 vềq8 nbabWDthà.” ÁbFN5h7i q8Hy quaq8y mặtq8 sakEfwRBng hưq8ớng khácbFN5h7 tránhq8 ábabWDtnh nhìnq8 củbabWDta Miq8nh VbabWDtỹ, nhờq8 vậbFN5h7y bFN5h7nên kbabWDthông thểq8 tkEfwRBhấy đượcbFN5h7 bFN5h7từ đôiq8 mq8ắt kikEfwRBa q8đang hằkEfwRBn bFN5h7sâu mộkEfwRBt nỗibabWDt tuybFN5h7ệt vọkEfwRBng kEfwRBcùng cực.

Ái bFN5h7Hy vừbabWDta rờikEfwRB khỏq8i vònbabWDtg taq8y cq8ủa MbabWDtinh Vỹ,q8 q8lập kEfwRBtức chkEfwRBạy rq8a khỏibabWDt phòq8ng, bóngkEfwRB babWDtdáng q8ông HànkEfwRB cũnkEfwRBg kEfwRBkhông còbabWDtn hiq8ện diệnbFN5h7 ởq8 đó.

Anh lạiq8 tbabWDtrở nêbFN5h7n babWDtđơn độkEfwRBc babWDttrong cbFN5h7ăn phònbabWDtg tậpkEfwRB kEfwRBbắn lbFN5h7ạnh lẽq8o, mộq8t chúbabWDtt kEfwRBgì q8đó ởbabWDt bFN5h7trái tbabWDtim đq8ang nhóibabWDt bFN5h7lên từnq8g đợtkEfwRB đaq8u đớn.

Bước nq8hanh kEfwRBra khỏikEfwRB căbabWDtn biệtkEfwRB q8thự củkEfwRBa kEfwRBtổ chứkEfwRBc Knightq8, troq8ng lq8òng q8Ái Hq8y chợbabWDtt cảmq8 tkEfwRBhấy vbFN5h7ô cbFN5h7ùng bấbFN5h7t an.

Một phầnbabWDt lạibFN5h7 bFN5h7cảm thấykEfwRB ânq8 hậkEfwRBn vìq8 cáq8ch cưbabWDt xửbabWDt xbabWDta bFN5h7cách vừakEfwRB bFN5h7rồi vớibabWDt babWDtMinh Vỹ.

Nhưng chỉbFN5h7 cầnq8 kEfwRBở bêbFN5h7n anbFN5h7h, côbabWDt đãbFN5h7 qkEfwRBuên cábFN5h7ch tựbabWDt mq8ình đứbabWDtng dậybabWDt, qubabWDtên cáchq8 tựq8 bảobabWDt vệbFN5h7 chínhbabWDt mìnkEfwRBh… bFN5h7và quênbFN5h7 cbFN5h7ả cácq8h kEfwRBlàm kEfwRBtổn thươbabWDtng ngườibFN5h7 khác.

Bước nhanbabWDth trkEfwRBên bFN5h7con đườbFN5h7ng vắnbFN5h7g vkEfwRBẻ, ÁkEfwRBi q8Hy cứq8 thếbFN5h7 kEfwRBchìm babWDtvào nhbFN5h7ững dòngq8 suq8y kEfwRBtư hbabWDtiện tại.

Một cbabWDthiếc BkEfwRBMW mbFN5h7àu đekEfwRBn dừnbFN5h7g lkEfwRBại trướcbFN5h7 mặtq8 q8Ái HbabWDty, q8một độnbFN5h7g tácbFN5h7 nhaq8nh taq8y q8lôi mạq8nh cq8ô vàobFN5h7 xkEfwRBe, ấq8n vbabWDtào ghế.

Ái HbFN5h7y vbFN5h7ẫn chưaq8 kịq8p hiểubFN5h7 chuyệnkEfwRB kEfwRBgì đbFN5h7ang xảykEfwRB rabFN5h7, cbabWDtả ngườibabWDt hobFN5h7àn q8toàn kEfwRBmất đq8i cảkEfwRBm giác,babWDt chợbabWDtt mbabWDtột chibabWDtếc khănkEfwRB babWDtđược đưakEfwRB lênkEfwRB bịtbabWDt kEfwRBchặt miệngkEfwRB côbFN5h7 lạiq8, mặq8c chbFN5h7o ckEfwRBô rbFN5h7a q8sức đẩykEfwRB kEfwRBbàn bFN5h7tay đangbFN5h7 ấnq8 mạnhkEfwRB chkEfwRBiếc kbabWDthăn bFN5h7kia ra.

1s…

2s…

Trước mq8ắt q8Ái HkEfwRBy babWDtbỗng trkEfwRBở nêkEfwRBn mbFN5h7ờ nkEfwRBhạt, cảkEfwRB ngườikEfwRB rơkEfwRBi vàbabWDto trbFN5h7ạng kEfwRBthái mbabWDtệt mỏi,kEfwRB hq8àng mbFN5h7i dàq8i cbFN5h7ứ tq8ừ từq8 q8rũ xuq8ống, bFN5h7che khuq8ất đôibFN5h7 bFN5h7mắt bFN5h7màu nâukEfwRB trkEfwRBong sáng.

Bàn kEfwRBtay kq8ia cũnbFN5h7g dầnbFN5h7 tbFN5h7hả q8lỏng, chiếcbFN5h7 khăbFN5h7n q8cũng đkEfwRBược nângq8 lên,bFN5h7 bFN5h7một q8nụ cườkEfwRBi nửq8a miệbFN5h7ng qubFN5h7en thbabWDtuộc hikEfwRBện trbabWDtên khbFN5h7uôn mặtbFN5h7 cq8ủa kEfwRBkẻ đabFN5h7ng ngồbabWDti kEfwRBkề cbabWDtận bêq8n cô.

“Làm bFN5h7tốt lắm.”kEfwRB BbabWDtàn takEfwRBy ngườibFN5h7 ấbFN5h7y vuốq8t nhbFN5h7ẹ q8mái bFN5h7tóc củkEfwRBa bFN5h7Ái HybabWDt, nụbFN5h7 cườibabWDt kEfwRBđộc đoánq8 bFN5h7kia q8ngày càngq8 trởbFN5h7 babWDtnên babWDtrõ nébFN5h7t hkEfwRBơn kEfwRBbao gbabWDtiờ hết.bFN5h7 “CuốikEfwRB cbabWDtùng cũngbabWDt đếnkEfwRB bFN5h7ngày này.”

Chiếc BMbFN5h7W lakEfwRBo đi…

“Điền q8Huân à,bFN5h7 xkEfwRBin lỗibFN5h7 anq8h, nhưnq8g ngườq8i babWDtem bFN5h7thật sựbabWDt yêq8u làkEfwRB Miq8nh Vỹ.”babWDt kEfwRBMột giọngbFN5h7 nókEfwRBi nq8hẹ nq8hàng cấtq8 lên,kEfwRB bànbabWDt tbabWDtay nhỏkEfwRB nhkEfwRBắn bFN5h7đang đặtq8 nhbFN5h7ẹ lêbFN5h7n tkEfwRBay ĐiềnbabWDt HuânbabWDt, gươngbFN5h7 mbFN5h7ặt bFN5h7trắng q8hồng từbFN5h7 pbabWDthía bbFN5h7ên q8kia đangbabWDt nởbabWDt babWDtmột nụkEfwRB cườibFN5h7 gưkEfwRBợng gạo.

“Em… chọbFN5h7n hắn?kEfwRB NbFN5h7gười màbFN5h7 q8em q8không cókEfwRB qubabWDtyền đượckEfwRB kEfwRByêu sao?”bFN5h7 q8Câu trkEfwRBả lờbabWDti kiq8a khiếnkEfwRB tráikEfwRB bFN5h7tim Điềnq8 Hq8uân nhbabWDtư ngừngkEfwRB đập,bFN5h7 đôikEfwRB môibFN5h7 kEfwRBkhó kbFN5h7hăn lắq8m mớibFN5h7 q8thốt rq8a đượkEfwRBc nhữkEfwRBng câubFN5h7 hbFN5h7ỏi bFN5h7nghi hoặc.

Năm năm…

Một quãq8ng thờikEfwRB kEfwRBgian q8quá dàibabWDt cbFN5h7ho mộbFN5h7t mốibabWDt q8tình q8đơn phương,kEfwRB qubabWDtá babWDtngắn cbabWDtho nhữkEfwRBng khoảbFN5h7nh khắbabWDtc đượckEfwRB gầnq8 bêkEfwRBn bFN5h7cạnh ngườikEfwRB kEfwRBcon gáibFN5h7 ấy.

Điền HuâbFN5h7n đãkEfwRB lukEfwRBôn dõikEfwRB thebabWDto babWDtduy q8nhất mộkEfwRBt bFN5h7bóng hìbFN5h7nh, âmq8 thầmq8 kEfwRBđem đếbFN5h7n babWDtcho ngq8ười babWDtcon gq8ái màbFN5h7 mìnq8h yêq8u tq8hương nhữnkEfwRBg gkEfwRBì tốtq8 đẹpkEfwRB nhất.

Chỉ cầnbabWDt trkEfwRBên q8gương mặtbFN5h7 bFN5h7kia babWDtnở mộbabWDtt nbabWDtụ cườiq8 hbabWDtạnh phúcbabWDt, ĐbabWDtiền kEfwRBHuân q8có thkEfwRBể đbFN5h7ánh q8đối tấtbFN5h7 cảkEfwRB đkEfwRBể giữbabWDt babWDtnụ cườikEfwRB ấykEfwRB mãq8i babWDtmãi hibFN5h7ện diệbabWDtn trênkEfwRB đbabWDtôi mkEfwRBôi xbabWDtinh xbFN5h7ắn ấyq8, thậmq8 chq8í đáq8nh đbabWDtổi cbFN5h7ả q8sinh bFN5h7mệnh cbabWDtủa chq8ính mình.

Nhưng đápbFN5h7 lạbFN5h7i tìq8nh cảmq8 cq8hân q8thành ấy,q8 chỉkEfwRB làbabWDt hbFN5h7ai từq8 “q8xin lỗi”bFN5h7 vôbFN5h7 cùnbFN5h7g ngắnkEfwRB gọbabWDtn, đủq8 babWDtsức dậpbabWDt tkEfwRBắt bFN5h7tia hbFN5h7y vọngkEfwRB cubFN5h7ối cùnbFN5h7g q8trong tráiq8 kEfwRBtim đangkEfwRB khôngkEfwRB nbabWDtgừng q8thổn tbFN5h7hức kia.

“Em q8không tbabWDtin cảq8 cbabWDtha vàbFN5h7 dìbabWDt đềkEfwRBu khbabWDtông cbFN5h7hấp nbabWDthận tìnhbFN5h7 q8cảm củababWDt q8em babWDtvà MinbFN5h7h VkEfwRBỹ, nêbFN5h7n bFN5h7em thbFN5h7ật babWDtsự rấkEfwRBt xiq8n lỗi.”bFN5h7 bFN5h7Cô gáq8i kEfwRBkia vẫnbFN5h7 giữq8 nụbFN5h7 cưq8ời hq8ối lỗq8i trênq8 môi,babWDt gươngbFN5h7 mặtbabWDt thokEfwRBáng cbabWDthút babWDte ngạbabWDti nq8hìn Điềnq8 Huân.

Xin lỗi…q8 xikEfwRBn lỗi…

Dường babWDtnhư cbabWDtô q8gái q8kia khônbFN5h7g q8hề q8để kEfwRBý đếkEfwRBn bFN5h7mỗi lầnkEfwRB lặbFN5h7p lạbabWDti babWDthai tbFN5h7ừ babWDt“xin lỗkEfwRBi”, trábabWDti tq8im cbabWDtủa babWDtkẻ bFN5h7bại tbabWDtrận trướckEfwRB mặtbFN5h7 lạiq8 cànbabWDtg đaubFN5h7 hơn.

Nếu chỉbFN5h7 cầbFN5h7n kEfwRBxin lỗibabWDt, babWDtthì tạiq8 q8sao babWDtlại đặbabWDtt rkEfwRBa phábabWDtp lkEfwRBuật lbFN5h7àm gì?

Điền HbFN5h7uân khbabWDtông nbFN5h7ói gq8ì, lặbabWDtng lẽbFN5h7 quq8ay ngbabWDtười bướckEfwRB đq8i. VốnkEfwRB kEfwRBdĩ… khkEfwRBông thểkEfwRB nbFN5h7íu kékEfwRBo đưbFN5h7ợc nữa,kEfwRB vbFN5h7ì khôq8ng hềbFN5h7 cóbabWDt bắtbFN5h7 đầu…babWDt nênbFN5h7 Đq8iền HuânbabWDt khbFN5h7ông bFN5h7được quyềnbabWDt đượkEfwRBc q8níu kéoq8 hbFN5h7ai bFN5h7chữ “tìnhkEfwRB kEfwRByêu” thiêngq8 liêngkEfwRB ấy.

Trái tq8im cứkEfwRB mỗikEfwRB q8lúc mộtbFN5h7 tkEfwRBhắt lạkEfwRBi tkEfwRBheo từnbFN5h7g bướq8c kEfwRBchân, đọngbFN5h7 lbFN5h7ại nhữngbFN5h7 kEfwRBvết thươngbabWDt lòkEfwRBng bFN5h7quá lớn.

Điền babWDtHuân q8thật sbabWDtự khôbFN5h7ng q8đủ ckEfwRBao thượngbFN5h7 đếnbFN5h7 mứckEfwRB bFN5h7đứng yêq8n lkEfwRBặng lẽbFN5h7 bFN5h7dõi thbabWDteo q8cô gábabWDti ấybFN5h7 mãibabWDt q8mãi, q8và cũbFN5h7ng khôngq8 kEfwRBthể nbFN5h7ào chúbFN5h7c q8phúc chkEfwRBo q8mối tìnhkEfwRB hubFN5h7yết thốq8ng cấbFN5h7m babWDtkỵ ấybFN5h7 được.

Tại kEfwRBsao lạikEfwRB làq8 Miq8nh Vỹ?

Có nhbFN5h7ất bFN5h7thiết bFN5h7phải q8yêu chínhbabWDt ankEfwRBh trabFN5h7i củababWDt babWDtmình không?

Trước mắtbFN5h7 ĐiềnbFN5h7 Hq8uân chỉbFN5h7 ckEfwRBòn lưuq8 lạbabWDti mộtkEfwRB màq8u đenq8 đaukEfwRB kEfwRBđớn cbFN5h7ùng cực,bFN5h7 ánq8h mbFN5h7ắt q8đang cbabWDthứa đựngbFN5h7 nhữbFN5h7ng tibabWDta nhìnbabWDt oánq8 hận,kEfwRB từngkEfwRB tkEfwRBừ tkEfwRBừng ckEfwRBhữ đượcbFN5h7 gằbFN5h7n xq8uống mbabWDtột cáchkEfwRB mỉakEfwRB mai.

“Thy ThbFN5h7y, ebabWDtm chấbabWDtp nhậnbabWDt kEfwRBăn tráiq8 cbabWDtấm, chkEfwRBứ q8không q8chấp nkEfwRBhận tôibabWDt sao?”

“Chúc phbabWDtúc cbabWDtho mốibabWDt tìnhkEfwRB ckEfwRBấm kỵq8 củakEfwRB em…

… bFN5h7anh kbabWDthông kEfwRBlàm được.”

“Đến khq8i q8nào anbabWDth mớq8i chịubabWDt lkEfwRBên kếq8 hoạchkEfwRB đq8ây?” kEfwRBMột giọbFN5h7ng nbabWDtữ cấtkEfwRB lênbFN5h7, đôiq8 mắtkEfwRB hướnq8g vbabWDtề pq8hía bFN5h7Ái babWDtHy đanbFN5h7g nhkEfwRBắm nghiềkEfwRBn đôiq8 bFN5h7mắt, cảbabWDt hkEfwRBai bFN5h7tay bịbFN5h7 tróikEfwRB chặtbabWDt ởbFN5h7 phíkEfwRBa q8sau đangbabWDt tkEfwRBựa vàkEfwRBo tưbabWDtờng bFN5h7an giấc.

“Kế hbFN5h7oạch bFN5h7vẫn đankEfwRBg thựcq8 hiệnq8 đấykEfwRB thkEfwRBôi.” Nq8gười bênq8 kbFN5h7ia nhúbabWDtn nhbFN5h7ún bFN5h7vai, thờbabWDt q8ơ đưkEfwRBa kEfwRBánh mắtkEfwRB kq8hông chúbFN5h7t biểkEfwRBu cảmq8 nq8hìn vềbabWDt phíbabWDta babWDtÁi Hyq8, áq8nh nhìnbFN5h7 phbabWDtức tạp.

“Thực hiện?q8 q8Đứng yêbFN5h7n mộtkEfwRB chỗbabWDt gọibabWDt làbabWDt thbFN5h7ực hibFN5h7ện? AbFN5h7nh đakEfwRBng đùbFN5h7a à?”q8 babWDtCô babWDtgái kibFN5h7a dưq8ờng nhưq8 đangkEfwRB mấq8t bìnhbabWDt tq8ĩnh, tứckEfwRB bFN5h7giận quátkEfwRB bFN5h7lên, gkEfwRBiọng điq8ệu vbabWDtô kEfwRBcùng khóq8 chịu.

“Tịnh NhbFN5h7i, nếukEfwRB muốnq8 tbabWDtrả thbabWDtù thìbFN5h7 kEfwRBđừng nênbFN5h7 vộikEfwRB vànq8g nhưq8 thế…bFN5h7” Chànq8g trq8ai kkEfwRBia khoátbabWDt khoq8át takEfwRBy vớibFN5h7 babWDtTịnh Nq8hi, thkEfwRBật sbFN5h7ự TịnhbFN5h7 NhbabWDti đangkEfwRB khibFN5h7ến hắnbFN5h7 ckEfwRBảm q8thấy bFN5h7căng q8thẳng hơnq8 tkEfwRBrong vbabWDtiệc thựckEfwRB hbabWDtiện kEfwRBkế hoạchq8, “…kEfwRB ckEfwRBứ đq8ể yênbFN5h7 bFN5h7cho bọnbabWDt chúngq8 tq8ừ từbabWDt cảmbFN5h7 nhậnbFN5h7 nỗq8i đaq8u kq8hi mấbFN5h7t đibabWDt mộbabWDtt thứq8 qkEfwRBuan trọng.”

Ái HbabWDty khkEfwRBó chịukEfwRB cựbFN5h7a mìnbFN5h7h, cảkEfwRB tbabWDthân ngườq8i cbabWDtảm thấkEfwRBy bFN5h7vô cùnbFN5h7g đbabWDtau nhứbFN5h7c, q8hàng mbFN5h7i dkEfwRBài khẽbFN5h7 babWDtlay độq8ng nhẹq8, cq8ô tq8ừ từkEfwRB bFN5h7hé mkEfwRBở đbFN5h7ôi mắt.

Khung cảnhkEfwRB mbabWDtờ nhạtkEfwRB kEfwRBtrước mắbabWDtt ÁbabWDti kEfwRBHy đanq8g dầbabWDtn trởq8 q8nên sắckEfwRB nbFN5h7ét hơn,q8 bầubFN5h7 khônbabWDtg khíbFN5h7 ngộtkEfwRB ngạtq8 hibabWDtện q8giờ khiếkEfwRBn cbabWDtô cq8ảm thấq8y khókEfwRB thởkEfwRB hbabWDtơn bbabWDtao babWDtgiờ hết.

Vẫn còq8n trobabWDtng tbabWDtrạng tháiq8 babWDtmơ babWDthồ, q8cô ngơkEfwRB nbabWDtgác đưq8a mbFN5h7ắt nhbFN5h7ìn cảnhq8 vậbabWDtt xkEfwRBung quanh.

“Tỉnh rồiq8 à?”babWDt kEfwRBMột chấtbFN5h7 giọbFN5h7ng trkEfwRBầm khbabWDtàn vababWDtng lên,kEfwRB mộtbabWDt gươq8ng mặbFN5h7t babWDtquen babWDtthuộc lọtbabWDt babWDtvào tkEfwRBầm nhìnbabWDt tq8ạm thờq8i q8của ÁkEfwRBi Hy.

Điền Huq8ân đangbabWDt cầmkEfwRB trênbFN5h7 tababWDty mq8ột quảbabWDt tbabWDtáo, bướcbabWDt đếnbFN5h7 trướckEfwRB mặbFN5h7t ÁbFN5h7i HkEfwRBy vớibabWDt babWDtdáng vbFN5h7ẻ unq8g dunkEfwRBg kEfwRBnhư chẳngkEfwRB kEfwRBcó chuyệnkEfwRB q8gì xảyq8 ra.

“Này, tạiq8 sbabWDtao tôibFN5h7 lạq8i ởbabWDt đq8ây?” ÁibabWDt HkEfwRBy nhq8íu kEfwRBmày nbFN5h7hìn kEfwRBĐiền HuânbFN5h7, q8hai tabFN5h7y bịkEfwRB tróibabWDt q8chặt gikEfwRBờ đâbabWDty mớikEfwRB bkEfwRBắt babWDtđầu ckEfwRBảm babWDtnhận đbabWDtược cbFN5h7ảm bFN5h7giác babWDttê buốtbFN5h7 nhkEfwRBờ lựcbabWDt siếtq8 cbabWDtủa dq8ây thừng,babWDt nbFN5h7ay kEfwRBlại tbabWDthêm babWDtlực tábabWDtc độngbFN5h7 củbFN5h7a q8cô đaq8ng cốq8 cởkEfwRBi trbabWDtói lạikEfwRB khiếnbFN5h7 nkEfwRBơi cq8ổ takEfwRBy mỗibFN5h7 lúcq8 mộkEfwRBt babWDtđau rákEfwRBt hơq8n. “TêbFN5h7n khốnbabWDt, bFN5h7anh babWDtlấy quq8yền bFN5h7gì màkEfwRB tróbabWDti tôi?”

Đối diệbabWDtn vớibFN5h7 áq8nh nhìnq8 rựbFN5h7c lbabWDtửa củaq8 babWDtÁi kEfwRBHy, ĐiềnbFN5h7 Huânq8 thảbFN5h7n nhikEfwRBên ckEfwRBầm tq8rái táoq8 q8trên takEfwRBy đưaq8 babWDtra q8trước mặq8t cô,kEfwRB q8một cq8âu hỏibFN5h7 hếtbabWDt sbabWDtức kEfwRB“thân thiện”bFN5h7 đượq8c kEfwRBthốt rbFN5h7a babWDtvới giọngkEfwRB điệubFN5h7 khbFN5h7inh khỉnh.

“Biết đâybabWDt làbFN5h7 bFN5h7gì không?”bFN5h7 ĐibabWDtền HkEfwRBuân đãbabWDt chkEfwRBuyển sựkEfwRB tậkEfwRBp tbFN5h7rung từkEfwRB ÁkEfwRBi bFN5h7Hy sakEfwRBng tkEfwRBrái bFN5h7táo mabFN5h7ng mbabWDtột q8sắc màukEfwRB đỏq8 thẫmkEfwRB trkEfwRBên tq8ay, q8đôi q8mắt cbabWDthăm cbabWDthú qbFN5h7uan q8sát vậtbFN5h7 thểbabWDt ấy.

Đúng lbabWDtà ngớkEfwRB ngẩn!

“Là kEfwRBtáo kEfwRBchứ gì?bFN5h7!” q8Ái Hq8y lậpq8 tứq8c lêq8n tibFN5h7ếng tq8rả lkEfwRBời, vbFN5h7ì câbabWDtu hbFN5h7ỏi củabFN5h7 Điềnq8 Huânq8 ngbabWDtay cảq8 ckEfwRBon níbFN5h7t bFN5h7ba q8tuổi cũngbabWDt babWDtbiết babWDtrõ thứkEfwRB ĐikEfwRBền Hq8uân đanbFN5h7g babWDtcầm trênq8 babWDttay đưbFN5h7ợc gkEfwRBọi lq8à gì.

“Sai!” MộtbFN5h7 bFN5h7từ q8phê phbFN5h7án kEfwRBduy nhấbFN5h7t đượq8c cấkEfwRBt lênbFN5h7, đôikEfwRB mắkEfwRBt vôq8 bFN5h7định củababWDt ĐiềnkEfwRB HkEfwRBuân lướtbabWDt qukEfwRBa bFN5h7Ái HkEfwRBy mộtbFN5h7 giâbabWDty, bFN5h7sau đóq8 tikEfwRBếp tụq8c mbabWDtân mêbabWDt qkEfwRBuả táoq8 tbFN5h7rên taq8y, babWDtvô thkEfwRBức nóbFN5h7i. babWDt“Là tkEfwRBrái cấmbabWDt đấy.”

“Trái cấm?”kEfwRB bFN5h7Câu tq8rả kEfwRBlời q8của babWDtĐiền Huq8ân khkEfwRBiến Áiq8 bFN5h7Hy q8hết sứckEfwRB ngạcq8 bFN5h7nhiên, đôq8i mắbabWDtt ckEfwRBô mq8ở tkEfwRBo nhìkEfwRBn ĐikEfwRBền Huânq8 khbFN5h7ông chbabWDtớp mắt.

“Cô q8đã từbabWDtng đượcbFN5h7 nghkEfwRBe bFN5h7kể vềkEfwRB thứbFN5h7 nàykEfwRB chưa?”babWDt TrbabWDtên bFN5h7môi babWDtĐiền Huâq8n bFN5h7nở kEfwRBmột nbabWDtụ cườq8i khbFN5h7inh bkEfwRBỉ, ánhbabWDt mắtbabWDt vẫnkEfwRB dáq8n kEfwRBchặt vkEfwRBào babWDttrái tábFN5h7o trênbabWDt bFN5h7tay. “TrêbFN5h7n thếbFN5h7 gbabWDtian q8này, cbabWDtó mộbabWDtt thbFN5h7ứ đượckEfwRB gọibabWDt lq8à tìnhq8 yêbFN5h7u tbFN5h7rái cấm.”

“Anh bFN5h7điên rồbFN5h7i bFN5h7à? Tq8rái kEfwRBcấm bFN5h7rồi lạikEfwRB tìbabWDtnh yêubFN5h7 trq8ái cấmbabWDt, cbFN5h7uối bFN5h7cùng kEfwRBanh đbabWDtang lảmbabWDt nhbabWDtảm ckEfwRBái gkEfwRBì thế?kEfwRB” ÁkEfwRBi HbFN5h7y tbabWDtức gbabWDtiận quq8át bFN5h7vào babWDtmặt ĐibFN5h7ền HubabWDtân, lúckEfwRB nàkEfwRBy màbFN5h7 babWDthắn cònkEfwRB cóbabWDt babWDttâm bFN5h7trạng kbabWDtể chuykEfwRBện cbFN5h7ho ckEfwRBô nbabWDtghe ư?

Sự tứckEfwRB giậbabWDtn kEfwRBcủa kEfwRBcô dbFN5h7ường nhưbabWDt đkEfwRBã gầnbabWDt bFN5h7chạm đếnbFN5h7 mbFN5h7ức đỉq8nh điểm,bFN5h7 bFN5h7nhưng lạibabWDt độtkEfwRB babWDtngột bFN5h7dịu xuốngbabWDt saq8u ckEfwRBâu nkEfwRBói tibFN5h7ếp kEfwRBtheo kEfwRBcủa ĐiềnbabWDt Huân.

“Minh Vỹ,bFN5h7 babWDthắn bFN5h7đã vướngq8 vàbabWDto tìkEfwRBnh yêkEfwRBu trábabWDti cấm.”

Ái HkEfwRBy tbFN5h7ròn mkEfwRBắt nhìnkEfwRB Điềnq8 Hq8uân, khôq8ng babWDtthể tibabWDtn đượcq8 thíbabWDtnh giábFN5h7c củababWDt mìnbabWDth vừababWDt tiếpq8 thbFN5h7u đbFN5h7ược nhữnbFN5h7g gì.babWDt bFN5h7Minh kEfwRBVỹ… tìnhbabWDt q8yêu trq8ái cấm?

Cô độtbFN5h7 ngbabWDtột bFN5h7lại cảmq8 thkEfwRBấy bFN5h7khó thởbFN5h7, q8một gq8ương mặtq8 q8khác babWDtlại đượcbFN5h7 chikEfwRBếu chậmbFN5h7 rkEfwRBa tbFN5h7rước babWDtmắt q8dù kEfwRBcho cbabWDtô mớibFN5h7 cbFN5h7hỉ trôngkEfwRB thấyq8 cq8ô ấykEfwRB đưbabWDtợc dq8uy nhấtbabWDt mộtkEfwRB lần.

Thy bFN5h7Thy… MibFN5h7nh Vq8ỹ kEfwRBvướng vkEfwRBào babWDttình yêubabWDt tq8rái cấm,bFN5h7 thbabWDtì babWDtcâu trảbabWDt lờikEfwRB ckEfwRBuối bFN5h7cùng bFN5h7và cq8hính xkEfwRBác nhấbabWDtt dbFN5h7ĩ nbabWDthiên lbFN5h7à ThkEfwRBy Thy.

“Cô kEfwRBcó muốnq8 biếtq8 kq8hông? Nhq8ững gkEfwRBì đkEfwRBã xảkEfwRBy rq8a vớbFN5h7i họ?bFN5h7” Điềq8n kEfwRBHuân nbabWDthìn Áiq8 q8Hy cườq8i khẩykEfwRB, nhưnq8g trbFN5h7ong ánbFN5h7h mắtbFN5h7 lạbFN5h7i hiệnbFN5h7 babWDtrõ mkEfwRBột nỗkEfwRBi ckEfwRBay đắnkEfwRBg tộtbabWDt cùbFN5h7ng. “bFN5h7Thy Thq8y đãq8 chọnbFN5h7 hắn,babWDt kEfwRBmà khôkEfwRBng chọnkEfwRB tôi.”

Lúc này,q8 bỗngbFN5h7 dbabWDtưng ÁikEfwRB HbabWDty lq8ại ckEfwRBó cảmkEfwRB giáq8c đồnbabWDtg cảmbabWDt vớkEfwRBi ĐiềnkEfwRB HbabWDtuân.

Không pbFN5h7hải làbFN5h7 dq8o bFN5h7cô tbFN5h7ừng vướngbFN5h7 vbFN5h7ào q8hoàn cảnhbFN5h7 ấykEfwRB,

mà bFN5h7là q8do ákEfwRBnh mắbFN5h7t ĐkEfwRBiền HukEfwRBân đãbabWDt nókEfwRBi lq8ên tấtkEfwRB cả.

Nỗi đaukEfwRB kibabWDta đangbFN5h7 kEfwRBdần hkEfwRBiện babWDtrõ trobabWDtng bFN5h7đôi mắtkEfwRB mbFN5h7ang mq8ột màq8u babWDtđen đậkEfwRBm babWDtnhư tbFN5h7ách cafbFN5h7e đắnkEfwRBg kEfwRBcủa ĐibabWDtền HkEfwRBuân, vếtbFN5h7 thươngkEfwRB lq8òng kkEfwRBhông nhữngkEfwRB khkEfwRBông hkEfwRBề phaq8i nbFN5h7hạt… tbabWDthậm cbFN5h7hí còq8n trởkEfwRB nbFN5h7ên kEfwRBđau đớnkEfwRB hơnq8 bbFN5h7ao giờkEfwRB hết.

“Tôi đãq8 bFN5h7giết TkEfwRBhy Thy.bFN5h7” Áq8i q8Hy vkEfwRBẫn chưaq8 kkEfwRBịp mởkEfwRB lờikEfwRB tq8hì gbabWDtiọng nókEfwRBi gkEfwRBấp bFN5h7gáp cbabWDtủa kEfwRBĐiền HuânkEfwRB lạikEfwRB vabFN5h7ng lq8ên, chấbFN5h7t giọnq8g khôngbabWDt chúq8t biểubFN5h7 cảm.

À, thbFN5h7ì babWDtra hắnq8 đãq8 giếtbabWDt q8Thy ThbFN5h7y nêkEfwRBn hắnbFN5h7 mớiq8 babWDtđau kEfwRBkhổ vbFN5h7à bFN5h7dằn vặtq8 nkEfwRBhư thế!

Khoan q8đã, kEfwRBhình nhbFN5h7ư đanbabWDtg q8có cbFN5h7hút bFN5h7nhầm lẫnkEfwRB kEfwRBgì đóbabWDt q8ở kEfwRBđây! NgườibFN5h7 giếtq8 ThbFN5h7y Tq8hy làbabWDt bàkEfwRB HbabWDtàn cơkEfwRB mà.

“Không babWDtphải làbFN5h7 mkEfwRBẹ MinkEfwRBh VkEfwRBỹ giếtkEfwRB Tq8hy babWDtThy sao?”q8 q8Cô babWDtbất giácbFN5h7 nhíckEfwRBh vềbFN5h7 phíakEfwRB sabFN5h7u mộtq8 cbabWDthút, cbFN5h7au màyq8 nhìnq8 ĐiềbabWDtn HuâkEfwRBn ngkEfwRBhi hoặc.

“Đúng, lq8à bkEfwRBà babWDtta giết!”bFN5h7 bFN5h7Điền Hq8uân vẫnbabWDt kEfwRBchú babWDttâm vàokEfwRB trkEfwRBái tbabWDtáo trq8ên tabFN5h7y, môbabWDtng lubFN5h7ng babWDttrả lời.

“Thế tạibabWDt sababWDto aq8nh lạq8i bảobFN5h7 q8anh giếtbFN5h7 babWDtThy Thy?”kEfwRB bFN5h7Đúng kEfwRBlà kEfwRBtên khkEfwRBó babWDthiểu, càngbabWDt hỏikEfwRB thbabWDtì lạibFN5h7 cbabWDtàng rối!

Cô bFN5h7bắt đầubFN5h7 mấtbabWDt bbFN5h7ình tĩnh…

“Bà tq8a trựcq8 tq8iếp gibabWDtết TbFN5h7hy kEfwRBThy, cbFN5h7òn tôibFN5h7 lkEfwRBà kẻkEfwRB giáq8n tq8iếp…” Thêmq8 mộtq8 bFN5h7câu trảq8 lkEfwRBời hếtbabWDt sứbFN5h7c thảnbFN5h7 nq8hiên, độtkEfwRB kEfwRBngột ĐiềnkEfwRB bFN5h7Huân nq8gước lênbabWDt nhìq8n kEfwRBthẳng vàbFN5h7o mặtkEfwRB bFN5h7Ái q8Hy, nởq8 babWDtmột nụbFN5h7 cườkEfwRBi xảobabWDt tbabWDtrá, babWDt“… cbabWDtô cbabWDtòn gìbFN5h7 tq8hắc mắcq8 thìq8 hỏbFN5h7i hếtq8 đi,kEfwRB tôq8i kEfwRBsẵn kEfwRBsàng tq8rả babWDtlời, bFN5h7xem nhưq8 đóbFN5h7 bFN5h7là kEfwRBân huệbFN5h7 tq8ôi tặngq8 chq8o côq8 trướkEfwRBc kkEfwRBhi chết.”

“Này, kEfwRBăn nbabWDtói cbabWDtho cẩnq8 thậq8n, aq8nh q8bảo babWDtai chếbFN5h7t?” Áq8i HbabWDty lạiq8 mộkEfwRBt lầnbFN5h7 babWDtnữa khônbabWDtg k

ì

m bFN5h7được màkEfwRB qkEfwRBuát vq8ào mặbFN5h7t ĐiềnkEfwRB Huânq8, đôibFN5h7 babWDtmắt tronbFN5h7g sángkEfwRB kibabWDta ckEfwRBũng trbabWDtừng lênbFN5h7 oáq8n hận.

“Tôi kbabWDthông đảmkEfwRB bFN5h7bảo kEfwRBai bFN5h7sẽ cq8hết…” bFN5h7Điền bFN5h7Huân nq8hún nbFN5h7hún vabFN5h7i, gươq8ng mặtq8 q8vẫn q8bình tĩnbFN5h7h babWDtmột cácbFN5h7h kbFN5h7ỳ lạ.babWDt “q8… babWDtba babWDttiếng nữababWDt, q8nơi nàq8y bFN5h7sẽ biếq8n kEfwRBthành tbFN5h7ro bụi.”

Ba tiếbabWDtng? TkEfwRBro bụi?

Sao hômbFN5h7 nabFN5h7y ckEfwRBái têkEfwRBn tâq8m kEfwRBthần kEfwRBnày babWDtlại nókEfwRBi kEfwRBtoàn nhữngkEfwRB điềq8u kbFN5h7hó q8hiểu, mộkEfwRBt lầbFN5h7n nữabFN5h7 cbFN5h7ô lạiq8 phảkEfwRBi cấtkEfwRB tiq8ếng hỏi.

“Ý ababWDtnh q8là babWDtgì?” Cq8ả ngườiq8 ÁibabWDt bFN5h7Hy babWDtbắt đầukEfwRB rubFN5h7n lên,bFN5h7 kEfwRBnói q8chuyện vq8ới têkEfwRBn nàyq8 bFN5h7quả thậtbFN5h7 tbabWDtiêu babWDthao nhq8iều sứcbabWDt lựcq8 khônbabWDtg thbabWDtể tưởngbFN5h7. “Anq8h địnhkEfwRB phábabWDt hubabWDtỷ chỗbFN5h7 nq8ày à?”

Hít tbFN5h7hở, kEfwRBhít thbFN5h7ở nào…q8 bìnhkEfwRB q8tĩnh, bìq8nh tq8ĩnh nàq8o… q8cô đangbFN5h7 cốkEfwRB gắbFN5h7ng babWDtđiềm tbabWDtĩnh hkEfwRBết sứbabWDtc bFN5h7có thbFN5h7ể đểbabWDt khôngbFN5h7 babWDtcó thêmbabWDt bbabWDtất cbabWDtứ hbFN5h7ành độngq8 nàobFN5h7 q8quá kbabWDtích đkEfwRBộng nữa.

“Bingo! Tôiq8 bFN5h7đã đặtbabWDt q8bom xunbFN5h7g quanq8h nơq8i nq8ày rồq8i…” ĐikEfwRBền q8Huân đưq8a tráikEfwRB táobabWDt kibFN5h7a q8lên miệng,bFN5h7 kEfwRBcắn mộbabWDtt miếbabWDtng, tiếbabWDtp tbFN5h7ục kEfwRBnói babWDtvới vbabWDtẻ kEfwRBkhinh đờkEfwRBi, “…babWDt sbabWDtớm thôi!”

“Tránh ra.”babWDt Hq8ạo TbFN5h7hần xôngbabWDt vàobabWDt tobabWDtà biệtbFN5h7 thựq8 lq8ộng lẫbabWDty cbFN5h7ủa tổbabWDt chứbFN5h7c bFN5h7Knight, gạbabWDtt mạbabWDtnh đámq8 q8cận vệbFN5h7 tq8rước mq8ặt bFN5h7sang q8một bên,babWDt quákEfwRBt lớnq8. “LậpbabWDt tbFN5h7ức gọbabWDti HbFN5h7àn Minq8h VkEfwRBỹ rkEfwRBa đâkEfwRBy ckEfwRBho tôi!”

“Chuyện gìq8?” MikEfwRBnh VỹkEfwRB cq8ắt q8ngang lờkEfwRBi nóibFN5h7 babWDtcủa HkEfwRBạo Thần,kEfwRB vẫnkEfwRB lbFN5h7à bFN5h7cái giọkEfwRBng điệbFN5h7u lạq8nh lùngbFN5h7 vốq8n có.

“Ung dukEfwRBng quákEfwRB nhỉ?babWDt ĐikEfwRBền HuâbabWDtn bắtbFN5h7 kEfwRBÁi HkEfwRBy bFN5h7đi rồi!”kEfwRB HbabWDtạo Tq8hần dườkEfwRBng nhbabWDtư đanbFN5h7g rkEfwRBơi vàobabWDt tkEfwRBrạng thákEfwRBi hbabWDtoảng bFN5h7loạn, đbFN5h7ôi mắtbFN5h7 phứcbFN5h7 tkEfwRBạp cănbabWDtg q8thẳng nkEfwRBhìn anq8h, gấpbabWDt babWDtgáp lênq8 tiếng.

“Khi nào?bFN5h7” TbabWDtừ phíakEfwRB bêq8n kibFN5h7a dkEfwRBường bFN5h7như đãbabWDt cóbabWDt phảnq8 ứnbFN5h7g, bướbFN5h7c babWDtchân củbFN5h7a anbabWDth bắtbabWDt đầubabWDt nhababWDtnh babWDthơn, aq8nh bướkEfwRBc đếkEfwRBn nắmbFN5h7 kEfwRBlấy cổq8 ábFN5h7o q8của bFN5h7Hạo TkEfwRBhần xq8ốc babWDtlên, gkEfwRBằn giọngq8. “kEfwRBỞ đâu?”

Hạo ThkEfwRBần cũq8ng kq8hông đểq8 yênkEfwRB ckEfwRBho Mq8inh VỹkEfwRB làmkEfwRB cànbFN5h7 nbFN5h7hư babWDtthế, đưbabWDta bFN5h7tay đẩbabWDty mạnhq8 anbabWDth rabFN5h7, sbFN5h7ửa bFN5h7lại cổkEfwRB áo,babWDt cậbabWDtu tứcbabWDt giậnkEfwRB qubabWDtát lên.

“Là nơikEfwRB từnbabWDtg kEfwRBxảy kEfwRBra ánbabWDt mạq8ng củabFN5h7 q8Thy Thy!”

Chap 36

Bước đbFN5h7i bFN5h7cùng tửq8 thần

“Tên khbabWDtốn babWDtkia, anbFN5h7h địnhbabWDt lq8àm bFN5h7gì babWDtvậy hả?kEfwRB Đặtq8 bobabWDtm làkEfwRB thkEfwRBế nào?q8” NgakEfwRBy kEfwRBsau câkEfwRBu trảq8 lờiq8 hếtq8 babWDtsức thảnbFN5h7 nhiq8ên củbabWDta ĐibabWDtền HbabWDtuân, Áiq8 HbFN5h7y khôbabWDtng tbabWDthể babWDtkhông kEfwRBmất bìnhbFN5h7 tĩnq8h, cảbabWDt ngườq8i côbabWDt kEfwRBrun kEfwRBlên từngkEfwRB đợt,bFN5h7 đôikEfwRB kEfwRBmắt oánkEfwRB bFN5h7hận babWDtchiếu thẳbFN5h7ng babWDtvào kkEfwRBẻ bFN5h7đang kEfwRBtỏ q8thái babWDtđộ “bấbFN5h7t cầnbabWDt đời”q8 trướbabWDtc mặt.

“Đây chkEfwRBỉ babWDtlà mbabWDtột phbabWDtần trq8ong kếkEfwRB hq8oạch babWDtcủa bFN5h7tôi, bFN5h7nếu bFN5h7cô ckEfwRBứ tbabWDtỏ cáiq8 kEfwRBthái độkEfwRB kEfwRBxấc xượcbabWDt đóbabWDt thbabWDtì nbabWDtgay cảkEfwRB bFN5h7ân huệbFN5h7 bFN5h7cuối cbFN5h7ùng kEfwRBcũng khônbabWDtg thểkEfwRB thbFN5h7ực hq8iện đượcbabWDt đkEfwRBâu đấy.”bFN5h7 kEfwRBĐiền HuâbabWDtn tiếpkEfwRB bFN5h7tục nóq8i đq8ều đều,kEfwRB bFN5h7giọng đq8iệu dườnbabWDtg nq8hư chkEfwRBẳng hềbFN5h7 bFN5h7có chúq8t bq8ận tbFN5h7âm vbabWDtề ÁibabWDt babWDtHy, ckEfwRBhỉ tbFN5h7rả babWDtlời babWDttheo kEfwRBphản ứng.

“Có thậkEfwRBt abFN5h7nh babWDtsẽ babWDttrả lờq8i q8mọi thắckEfwRB mắcq8 củakEfwRB tôbFN5h7i?” babWDtÁi HbabWDty gườmkEfwRB gườmq8 kEfwRBĐiền HuâkEfwRBn babWDtnhư thểbabWDt khôq8ng tbFN5h7in được,q8 babWDtcả ngbFN5h7ười cbFN5h7ứ nhíkEfwRBch dkEfwRBần q8về phíakEfwRB skEfwRBau ckEfwRBho đbFN5h7ến kbabWDthi tựbFN5h7a hẳnbFN5h7 vàobabWDt tường.

Phía bkEfwRBên babWDtkia, kEfwRBĐiền HubabWDtân gậtbFN5h7 nhẹq8 đầu,bFN5h7 trákEfwRBi táobabWDt kbabWDtia kEfwRBvẫn tiếbabWDtp bFN5h7tục đượcq8 đkEfwRBưa lkEfwRBên miệng.

“Anh bkEfwRBảo babWDttôi kEfwRBlà nguykEfwRBên nhâkEfwRBn gâbabWDty rbabWDta kEfwRBcái chếtbabWDt chq8o kEfwRBcả bFN5h7gia đìnhq8 bFN5h7tôi, vậbabWDty aq8i làq8 nq8gười đq8ã giếtq8 họ?babWDt” ChbFN5h7ất giọnbabWDtg ÁibabWDt HkEfwRBy thq8oáng kEfwRBrun bFN5h7rẩy, cbFN5h7ô bFN5h7đã dồq8n babWDthết cbFN5h7an đảq8m đểbFN5h7 đặtbabWDt vbFN5h7ào câbFN5h7u hỏikEfwRB ấy.

“Là tôi…”kEfwRB Đq8iền HuâkEfwRBn liếq8c sbFN5h7ơ qukEfwRBa ngưbabWDtời babWDtÁi Hyq8, hờibFN5h7 hợtkEfwRB đkEfwRBáp kEfwRBlại, saq8u đókEfwRB đứbFN5h7ng dkEfwRBậy q8ném kEfwRBmạnh trákEfwRBi táokEfwRB babWDttrên babWDttay xuốngq8 sbabWDtàn, “bFN5h7… làbabWDt tôibFN5h7 q8giết đấy.”

Ái HkEfwRBy lặnbFN5h7g ngườiq8 sabFN5h7u câukEfwRB trảkEfwRB lkEfwRBời babWDtdứt babWDtkhoát củaq8 ĐbFN5h7iền HbabWDtuân, đbFN5h7ôi mắtbFN5h7 bq8ắt đầubFN5h7 trbabWDtở nbabWDtên mbFN5h7ờ nhạt.

Kẻ đabFN5h7ng đứngbFN5h7 trướbFN5h7c mặtq8 cq8ô babWDtchính làbabWDt kq8ẻ đãq8 kEfwRBnhẫn tâmbabWDt khiq8ến cbFN5h7ô mấq8t trọq8n vẹnbFN5h7 cảq8 mbabWDtột gibFN5h7a đình!!

Đáng tbabWDtrách bFN5h7hơn, hắnq8 khôbFN5h7ng hềbFN5h7 q8có bấtq8 babWDtcứ mộtq8 tbabWDthái độq8 kEfwRBnào gọiq8 lbFN5h7à hbabWDtối lỗkEfwRBi, thậmbabWDt chíbabWDt cbabWDtòn tỏq8 vẻkEfwRB kênhbabWDt kiệbFN5h7u kkEfwRBhi nhắcq8 đếnkEfwRB chuyệnq8 này.

“Anh… ankEfwRBh…” Áiq8 HbabWDty babWDtlúc nàyq8 khônkEfwRBg tbFN5h7hể q8nào diễnkEfwRB tảq8 đượcbFN5h7 thứbabWDt cảmkEfwRB xkEfwRBúc kbFN5h7hinh thườnkEfwRBg vàkEfwRB gkEfwRBhê tởmbabWDt q8kẻ trq8ước mặkEfwRBt, đôibabWDt môq8i bFN5h7mấp máq8y khbabWDtông tbFN5h7hốt kEfwRBnên lời.

“Sao? ChẳnbabWDtg phảibabWDt kEfwRBcô muốnbabWDt bikEfwRBết sao?”babWDt KhbFN5h7oé q8môi Điềnq8 HubabWDtân nhếchbabWDt lêbabWDtn, vq8ẫn cákEfwRBi vẻq8 mkEfwRBặt cbFN5h7hán đờibFN5h7 ấy.

“Đồ khốn!kEfwRB AbFN5h7nh kbabWDthông phảkEfwRBi lq8à cbabWDton người!”bFN5h7 ÁibabWDt HbabWDty kícq8h babWDtđộng héq8t q8lên, dòbabWDtng babWDtlệ lăq8n dàibFN5h7 trênbFN5h7 gòbabWDt má,babWDt nkEfwRBhẹ nhànq8g đápkEfwRB đấbFN5h7t mộtbFN5h7 q8giọt pkEfwRBha lêkEfwRB tbabWDtinh kEfwRBtuý kếkEfwRBt hbabWDtợp giữabFN5h7 nỗkEfwRBi đababWDtu vàq8 thùkEfwRB hận.kEfwRB “TbabWDtôi đãbFN5h7 làkEfwRBm bFN5h7gì nq8ên tộiq8 q8với akEfwRBnh skEfwRBao? babWDtChỉ vìkEfwRB tôikEfwRB giốngq8 Tq8hy TbabWDthy mq8à anbFN5h7h babWDtnỡ nhẫnbFN5h7 tbFN5h7âm bFN5h7giết họbabWDt saobabWDt? ĐồbabWDt máubFN5h7 lạnh,q8 đồkEfwRB bkEfwRBất nhâq8n tính!”

“Đúng, nhbFN5h7ưng q8tội q8lỗi lớnbabWDt nkEfwRBhất ởkEfwRB côkEfwRB khônkEfwRBg phảikEfwRB làq8 q8mang gươngq8 mặbabWDtt giốq8ng ThbFN5h7y TbabWDthy củq8a tkEfwRBôi…” Điềnq8 HuânbFN5h7 đứnkEfwRBg đốibFN5h7 dbabWDtiện vớibFN5h7 kEfwRBÁi bFN5h7Hy, từq8 từbFN5h7 ckEfwRBúi babWDtngười xuốngkEfwRB, đưabFN5h7 tq8ay nânbabWDtg mặtkEfwRB babWDtcô q8lên, “…babWDt babWDtmà lbabWDtà kEfwRBvì ckEfwRBô đãbabWDt đượcq8 chọnq8 lkEfwRBàm vợbFN5h7 củabFN5h7 babWDthắn. ĐobFN5h7án q8xem, cbFN5h7ô nghbFN5h7ĩ kếbFN5h7 hoạbFN5h7ch lkEfwRBần trướcq8 babWDtlà bFN5h7do bFN5h7ai đkEfwRBặt ra?”

Điền Huâq8n tiếpbabWDt q8tục kềbabWDt kEfwRBsát gbabWDtương mặtq8 củbabWDta q8mình lạbabWDti gầbabWDtn q8Ái HbabWDty, q8ánh mắbFN5h7t vẫbFN5h7n babWDthằn nhbFN5h7ững bFN5h7tia nhbabWDtìn đauq8 đớnkEfwRB nhưnbabWDtg q8đôi mkEfwRBôi q8kia babWDtlại lộkEfwRB rõq8 mộbabWDtt q8nụ cưbFN5h7ời nq8ửa miệng.

“Do… akEfwRBnh?” Áiq8 kEfwRBHy cq8au mbabWDtày, đbabWDtôi mkEfwRBôi kEfwRBkhẽ mbFN5h7ấp máy,bFN5h7 dĩq8 nhiênbabWDt q8thứ babWDtÁi kEfwRBHy nbFN5h7hận đbFN5h7ược bFN5h7là mộkEfwRBt q8cái babWDtgật babWDtđầu dứtbFN5h7 khoát.

“Xem rbFN5h7a cq8ô cbFN5h7ũng khônbFN5h7g đếq8n nỗikEfwRB nbFN5h7gốc babWDtlắm nbabWDthỉ? PhbabWDtải, cbFN5h7ó thểkEfwRB chq8o làq8 tkEfwRBừ đbFN5h7ầu đếnkEfwRB bFN5h7cuối…” Điềnq8 bFN5h7Huân nóbFN5h7i lấpkEfwRB lq8ửng, babWDtkèm tkEfwRBheo độngq8 tákEfwRBc hấbabWDtt mặbabWDtt Áq8i kEfwRBHy bFN5h7sang bFN5h7một q8bên, nụbabWDt cườibabWDt tkEfwRBrên kEfwRBmôi đbabWDtã hoànkEfwRB toànkEfwRB biếkEfwRBn bFN5h7mất, “…kEfwRB tấtbabWDt cảq8 mọikEfwRB chuyệnbFN5h7 đềuq8 dq8o q8tôi skEfwRBắp đặt.”

“Tất cả?babWDt” q8Ái HbFN5h7y ngkEfwRBhi hoặcbFN5h7 q8hỏi lbFN5h7ại thq8êm mbFN5h7ột lầnbabWDt nữa,kEfwRB nkEfwRBhư đểbabWDt khq8ẳng đkEfwRBịnh lạkEfwRBi kEfwRBcâu nq8ói củabFN5h7 ngưkEfwRBời đkEfwRBối diện.

“Đúng, đểkEfwRB thựcq8 hibFN5h7ện bFN5h7và đảq8m bảoq8 kếbabWDt bFN5h7hoạch babWDtsẽ thànkEfwRBh côngq8 đbabWDtúng nhbFN5h7ư nhữq8ng gkEfwRBì tôbFN5h7i babWDtmong đợi,kEfwRB tbFN5h7ôi cókEfwRB babWDtthể làq8m tấtkEfwRB cả…”q8 ĐôikEfwRB mắq8t mq8ông lq8ung củaq8 ĐiềnkEfwRB HubabWDtân chợkEfwRBt đổikEfwRB hưq8ớng nhìnbFN5h7, bàq8n tbFN5h7ay đưababWDt lênkEfwRB vuq8ốt q8nhẹ mábabWDti tócbFN5h7 mq8ang màubFN5h7 nbabWDtâu đậmq8 bFN5h7hệt nbabWDthư tbFN5h7ách cq8afe q8sữa kEfwRBđặc trq8ưng ckEfwRBủa ÁibabWDt HbabWDty, “…babWDt cbFN5h7ô nbabWDtghĩ chkEfwRBuyện làq8m giq8ấy q8xét nbFN5h7ghiệm kEfwRBADN bFN5h7giả đểbFN5h7 chứngq8 bFN5h7thực cq8ô khôbFN5h7ng hbabWDtề cóq8 quq8an q8hệ huyq8ết thốnq8g vớikEfwRB giq8a đìnhbFN5h7 hq8ọ Vưq8ơng babWDtcó quábabWDt khbabWDtó vbFN5h7ới tôkEfwRBi không?”

“Chuyện ababWDtnh TribFN5h7ết DkEfwRBạ lênq8 kếkEfwRB hoạchbabWDt bkEfwRBắt bFN5h7cóc tôibabWDt bFN5h7và lbabWDtàm hbFN5h7ại Miq8nh Vỹ…q8 babWDtcũng lkEfwRBà dq8o anh?”q8 Áq8i HbFN5h7y bắkEfwRBt đầkEfwRBu ckEfwRBảm thấyq8 bFN5h7choáng, babWDtthật sbabWDtự nhữnbFN5h7g chbabWDtuyện côbabWDt vừbabWDta babWDtđược nq8ghe đq8ã vượtbFN5h7 bFN5h7quá sứkEfwRBc chịuq8 q8đựng củabFN5h7 mình.

“Dĩ nhiên,q8 tôbFN5h7i bbFN5h7iết kEfwRBrõ tbFN5h7ên bFN5h7đó thươnbFN5h7g ybFN5h7êu kEfwRBcô q8em gábFN5h7i dubabWDty nhấtq8 q8của mìnhq8 kEfwRBđến mứckEfwRB nào,q8 nhưnbFN5h7g hắbabWDtn cũbabWDtng cbFN5h7ó mộkEfwRBt nkEfwRBgười cbFN5h7on gbFN5h7ái qbabWDtuan tbFN5h7rọng kbabWDthông bFN5h7kém. bFN5h7Tiếc rằng,kEfwRB sikEfwRBnh mạnbabWDtg củabFN5h7 ngườibabWDt cbFN5h7on gbFN5h7ái màkEfwRB hắnbFN5h7 yêbFN5h7u tbFN5h7hương hbabWDtơn kEfwRBcả côbFN5h7 đanq8g nbabWDtằm trq8ong bFN5h7tay tôibFN5h7…” ĐbFN5h7iền Hq8uân kEfwRBtiếp q8tục tq8hản q8nhiên trảbFN5h7 babWDtlời, siếbabWDtt chặtbabWDt bkEfwRBàn kEfwRBtay đkEfwRBang vuốbabWDtt máiq8 tbFN5h7óc kEfwRBcủa bFN5h7Ái HbFN5h7y, kEfwRBđôi mắtbFN5h7 lạiq8 tq8rở q8về bFN5h7với hbabWDtướng nhìbabWDtn bFN5h7vô định,q8 “…q8 nếuq8 kEfwRBhắn vbFN5h7à côbFN5h7 q8không cóbFN5h7 babWDtquan hệbabWDt q8anh bFN5h7em cùngbabWDt huyếtkEfwRB thốngq8, tấtkEfwRB nhibFN5h7ên kếbabWDt hoạchkEfwRB kEfwRBcủa tôq8i sẽq8 đượcbabWDt thựcq8 hiệnkEfwRB mq8ột cákEfwRBch hbabWDtoàn hảo.”

“Nếu q8vậy… q8tôi thậtq8 sbabWDtự bFN5h7là coq8n gáq8i củbabWDta nhàbFN5h7 kEfwRBhọ Vưq8ơng, vbFN5h7à lq8à q8em gbFN5h7ái cbabWDtủa kEfwRBanh Tq8riết Dạ?kEfwRB” NhữbabWDtng giọtbabWDt nướkEfwRBc q8mắt đauq8 q8đớn xbabWDten lẫnbFN5h7 hạbabWDtnh babWDtphúc cbabWDtứ thkEfwRBay nhaq8u cbFN5h7hạy dàikEfwRB trênbabWDt gq8ương mặtkEfwRB cq8ủa ÁbFN5h7i Hy.

Ái HkEfwRBy bFN5h7mím môi,bFN5h7 cbabWDtố gắbabWDtng khôngq8 bậtkEfwRB khq8óc thàq8nh babWDttiếng, nhưq8ng vẫnkEfwRB khônbabWDtg tbFN5h7hể q8giấu đq8ược nhữbabWDtng tiếngbabWDt nấbabWDtc nghẹnq8 ngào.

Thì rq8a, đâybabWDt chbabWDtính q8là babWDtlý kEfwRBdo bFN5h7mà Mq8inh VỹkEfwRB q8không muốbFN5h7n cbFN5h7ho ÁkEfwRBi HbFN5h7y biếtbabWDt kEfwRBsự tq8hật. CókEfwRB bFN5h7lẽ anbabWDth đbFN5h7ã kEfwRBnghĩ, cbabWDtứ nhq8ư kEfwRBhiện tạikEfwRB sẽbabWDt tốtkEfwRB hơn.

Tốt hơnbFN5h7 kkEfwRBhi côkEfwRB nq8hầm tưởnbFN5h7g mốikEfwRB qbabWDtuan q8hệ gibFN5h7ữa họkEfwRB chbFN5h7ỉ lkEfwRBà ngườibabWDt kEfwRBdưng khôq8ng babWDthề q8cùng cq8hung mộbabWDtt dònbFN5h7g máu…babWDt biếtbFN5h7 đâuq8 vìbFN5h7 lýbabWDt dbabWDto đóbabWDt, màbabWDt côbFN5h7 babWDtsẽ sớmbFN5h7 nguôq8i q8ngoai nỗikEfwRB đbabWDtau qubFN5h7á lớnbabWDt pbabWDthải bFN5h7gánh chịu.

Nhưng giq8ờ đâybFN5h7, bFN5h7Ái HbFN5h7y lạbabWDti kEfwRBphải đốiq8 diệnbabWDt vớiq8 skEfwRBự tkEfwRBhật q8tàn nhẫn…q8 rq8ằng chbFN5h7ính q8cô kEfwRBlà babWDtnguyên nhâkEfwRBn khibabWDtến họkEfwRB rkEfwRBa đkEfwRBi mộtbabWDt cábFN5h7ch q8đau đớnbFN5h7 nhkEfwRBư thế.

“Nhân tq8iện, ckEfwRBô kEfwRBcó bibFN5h7ết tbabWDtrong ngườq8i bFN5h7cô đbFN5h7ang mabFN5h7ng mộtq8 nửababWDt lbFN5h7à dòbabWDtng máubabWDt củakEfwRB aq8i khôbabWDtng?” MbabWDtột giọngq8 nóbFN5h7i kbFN5h7hác babWDtcất lbabWDtên, lkEfwRBà giọbFN5h7ng nữ.

Ái HbabWDty đưabFN5h7 mắbFN5h7t nhbabWDtìn vềbFN5h7 babWDtphía babWDtcửa phòng…babWDt Tịnhq8 babWDtNhi kEfwRBkhông dừnbFN5h7g chânq8 tạibabWDt chbFN5h7ỗ đó,babWDt tibFN5h7ếp tụq8c tiq8ến đếq8n babWDtgần cbFN5h7ô vàbFN5h7 ĐiềkEfwRBn q8Huân, bFN5h7chất gkEfwRBiọng bFN5h7mang đầyq8 ácbFN5h7 babWDtý vkEfwRBang lêq8n khôq8ng chútq8 ngầnbFN5h7 ngại.

“Mạng sốbabWDtng bFN5h7của côkEfwRB… đãbabWDt lấq8y đkEfwRBi hơkEfwRBi thởbFN5h7 cuốkEfwRBi ckEfwRBùng củaq8 TbabWDtriết Dạ.”

Trước mặtkEfwRB ÁkEfwRBi HbabWDty hiệq8n giờq8, bFN5h7một TịbFN5h7nh Nq8hi đángbFN5h7 yêkEfwRBu vàkEfwRB thânbabWDt tbFN5h7hiện bFN5h7trông bFN5h7thật lạnq8h lùngq8 vbabWDtà tbFN5h7àn nhẫbFN5h7n, từkEfwRB gbabWDtiọng nókEfwRBi kEfwRBcho đếnq8 kEfwRBánh nhbFN5h7ìn kEfwRBđều tbFN5h7hể hiệnbabWDt rbabWDtõ babWDtsự ckEfwRBăm tứckEfwRB vbabWDtà chábabWDtn ghétq8 côkEfwRB tộbFN5h7t cùng.

“Anh babWDtnhiều babWDtlời kEfwRBvới cbFN5h7ô kEfwRBta tq8hì đượcq8 gbFN5h7ì?” TkEfwRBịnh Nhq8i tbabWDtức gq8iận quábFN5h7t vàkEfwRBo mặtbabWDt Điềnq8 HuânkEfwRB, q8sau kEfwRBđó babWDtlại dbabWDtành trbFN5h7ọn ákEfwRBnh mbabWDtắt obFN5h7án hậkEfwRBn chkEfwRBiếu thbFN5h7ẳng vàobFN5h7 ÁikEfwRB HbabWDty. “CôbFN5h7! kEfwRBTrả babWDtTriết DbFN5h7ạ lạikEfwRB cbFN5h7ho tôi!”

Tịnh Nhq8i đẩybFN5h7 mbFN5h7ạnh ĐkEfwRBiền HuâkEfwRBn sbFN5h7ang mộtbabWDt bbabWDtên, q8tay còkEfwRBn lạiq8 nq8ắm kEfwRBlấy kEfwRBcổ kEfwRBáo củaq8 Áq8i kEfwRBHy babWDtlay mạkEfwRBnh, kíchq8 độngkEfwRB bFN5h7hét lên.

“Trả anbabWDth ấykEfwRB lạiq8 cbFN5h7ho tôi!babWDt Ngườiq8 q8nên chbFN5h7ết đúngq8 hơnq8 lq8à q8cô, tạq8i sbabWDtao lạq8i lbabWDtà babWDtanh ấy?”q8 DườbabWDtng babWDtnhư TịnhkEfwRB q8Nhi đãkEfwRB hoànbabWDt toq8àn hq8iểu lầmbabWDt vềbabWDt cbabWDtái chếtq8 babWDtcủa babWDtTriết Dạ,bFN5h7 babWDtra sứbabWDtc lbFN5h7ay kEfwRBmạnh kEfwRBcô hbFN5h7ơn. “Nếuq8 bFN5h7không vìq8 cbabWDtô, q8anh Triếtq8 Dạq8 đkEfwRBã kbFN5h7hông bịbabWDt MbFN5h7inh Vỹq8 bắq8n chết!”

Ái HkEfwRBy đbFN5h7ã rơibabWDt vàoq8 trạkEfwRBng thq8ái kEfwRBhoàn toàq8n mấbFN5h7t đq8i cảmq8 giác,kEfwRB mbabWDtọi việcbFN5h7 dbabWDtiễn rq8a bFN5h7xung quanq8h dườnq8g nhbFN5h7ư khbFN5h7ông cònbabWDt sứckEfwRB ảbabWDtnh hưởngq8 q8nào cả.

Lúc nàybFN5h7, thq8ứ dbabWDtuy nhấtkEfwRB côq8 cq8ó thểkEfwRB cảmkEfwRB nhbFN5h7ận đượcq8 babWDtlà vbFN5h7ết kEfwRBthương lòq8ng nkEfwRBơi trábFN5h7i tibFN5h7m bFN5h7nhỏ bbFN5h7é đangbabWDt tuônkEfwRB tq8rào q8một dkEfwRBòng mq8áu… nướbabWDtc mq8ắt vẫbabWDtn tiq8ếp tụq8c rơbabWDti, babWDttrái tbFN5h7im cũbFN5h7ng tbabWDtheo đóbabWDt màq8 bFN5h7nhỏ nhữngkEfwRB giọbFN5h7t lbFN5h7ệ máu.

Trước mắq8t ÁibFN5h7 babWDtHy q8tối dầkEfwRBn, babWDttối dần…kEfwRB sababWDtu đóbFN5h7 đôibabWDt mkEfwRBắt babWDtkia cũnbFN5h7g bFN5h7từ babWDttừ nhkEfwRBắm ngbabWDthiền lại,kEfwRB phq8ó mặbFN5h7c mọkEfwRBi thbabWDtứ bFN5h7cho thờiq8 gian.

Tịnh kEfwRBNhi vkEfwRBẫn kEfwRBkhông kEfwRBhề bậnbFN5h7 tâmq8 đếnbabWDt chuyq8ện cbabWDtô đãbabWDt nbFN5h7gất q8đi từq8 q8lúc nào,bFN5h7 vẫnbFN5h7 kíbFN5h7ch độngkEfwRB tiếpkEfwRB tụbabWDtc lababWDty ngbFN5h7ười Áq8i bFN5h7Hy, kEfwRBtrên gbabWDtò máq8 babWDtcũng lăbabWDtn dbabWDtài mộbFN5h7t dòbFN5h7ng lbabWDtệ cabFN5h7y đắng.

“Cô tbFN5h7a ngấkEfwRBt rồiq8, ebFN5h7m làbFN5h7m vq8ậy thq8ì đbabWDtược gì?babWDt” ĐiềnbFN5h7 HuâbFN5h7n thbFN5h7ờ bFN5h7ơ q8nhìn cảq8nh tượngbabWDt kEfwRBtrước kEfwRBmắt, cbFN5h7hán nảnq8 hỏi.

“Tên bFN5h7Minh Vỹq8 ấy,q8 babWDtkhi bFN5h7nào hắq8n đếnq8?” Tịnhq8 q8Nhi buôbabWDtng takEfwRBy rq8a q8khỏi ngưbabWDtời bFN5h7Ái babWDtHy, bFN5h7để q8mặc thânbabWDt hbFN5h7ình nhỏq8 béq8 kikEfwRBa tiếpq8 đất,babWDt qkEfwRBuay sanbFN5h7g nbFN5h7hìn Đq8iền HubabWDtân tứckEfwRB giận.

“Sớm thôiq8.” ĐiềnkEfwRB HuânkEfwRB bFN5h7lười biếngkEfwRB trảkEfwRB lời,kEfwRB lbabWDtặng lẽq8 ngắmq8 nhq8ìn q8cô gáibFN5h7 mabFN5h7ng khkEfwRBuôn mặtq8 khq8á giốnbabWDtg Tq8hy ThbFN5h7y, trkEfwRBái tibFN5h7m cbFN5h7hợt thắtq8 kEfwRBlại, nhưnkEfwRBg lkEfwRBại nhbFN5h7anh chóngbFN5h7 lắbabWDtng xuống.

“Hắn sẽbabWDt phbFN5h7ải tbFN5h7rả gikEfwRBá vìbabWDt đãbabWDt hạiq8 chếbFN5h7t anbabWDth bFN5h7Triết Dạ.”kEfwRB TịnbFN5h7h NbFN5h7hi đứnbabWDtg dq8ậy, đưaq8 tbFN5h7ay gkEfwRBạt nq8ước mắbFN5h7t, babWDttiến vq8ề q8phía bFN5h7cửa vbFN5h7ới bFN5h7bộ dạngkEfwRB vbabWDtẫn toảkEfwRB rq8a thkEfwRBứ sátq8 khbFN5h7í hq8am q8muốn giếtbFN5h7 người.

Điền babWDtHuân cbabWDthuyển ábabWDtnh mkEfwRBắt sababWDtng TịnbabWDth q8Nhi, nụq8 cườkEfwRBi nửabFN5h7 mq8iệng q8đểu kEfwRBgiả kibFN5h7a lạq8i xkEfwRBuất babWDthiện trênbabWDt môi.

 “Em khônbabWDtg nghbFN5h7i ngờkEfwRB màq8 lkEfwRBại tiq8n tkEfwRBưởng tôibabWDt đếq8n tbabWDthế sbFN5h7ao, Tịnq8h Nhi?”

*Rầm*

Một thứkEfwRB âq8m kEfwRBthanh q8va chạmbabWDt kEfwRBmạnh mộtkEfwRB cábabWDtch bbabWDtạo babWDtlực q8vang lênkEfwRB, đồngbFN5h7 babWDtthời kEfwRBcánh cq8ửa cq8ủa khbabWDtu nbabWDthà bFN5h7máy bỏbFN5h7 hoankEfwRBg quebabWDtn thuộcbabWDt đượcbFN5h7 mởq8 babWDtra tq8hô bạo.

Cảnh tượnbabWDtg lkEfwRBúc kEfwRBnày, dườbabWDtng nbabWDthư đanq8g táq8i diễnbabWDt kq8hung cảnhbFN5h7 q8hai nbFN5h7ăm trước…bFN5h7 q8Minh VỹbabWDt đứngbFN5h7 trướcbFN5h7 cửa,q8 đôibFN5h7 mbabWDtắt lạbFN5h7nh q8lùng bFN5h7liếc bFN5h7sơ cảnhbFN5h7 vbFN5h7ật q8xung qubFN5h7anh, babWDtnơi nàykEfwRB đãq8 thậtq8 kEfwRBsự quáq8 qubFN5h7en tbFN5h7huộc vbabWDtới bFN5h7anh… vbabWDtà đếbabWDtn tậq8n lkEfwRBúc nàyq8, nókEfwRB ckEfwRBũng khbabWDtông hềbFN5h7 kEfwRBthay đổi,q8 chỉbabWDt q8một khôbabWDtng kEfwRBgian trốkEfwRBng rỗngq8 mankEfwRBg diệnbabWDt tbabWDtích q8cực babWDtlớn, đồngbabWDt thờibabWDt đeq8m babWDtđến chkEfwRBo ngườibFN5h7 khbabWDtác ckEfwRBảm q8giác bFN5h7ớn lạnhq8 chạkEfwRBy dq8ọc sbabWDtống lưng.

Đưa côbabWDt ấybabWDt đếnkEfwRB nơibabWDt nàyq8… cuốibabWDt cùq8ng Điềq8n Hq8uân lạibabWDt địnhq8 lkEfwRBàm gìq8 đây?

Minh VbFN5h7ỹ thậtkEfwRB sựkEfwRB đangbabWDt kEfwRBcố q8gắng kEfwRBkìm nébFN5h7n nỗibFN5h7 lbabWDto bFN5h7lắng đkEfwRBang dâq8ng tràq8o trokEfwRBng lòngbFN5h7, mấtkEfwRB ThbabWDty kEfwRBThy đãbabWDt lkEfwRBà kEfwRBquá đkEfwRBủ, nhưbFN5h7ng lầnbabWDt nàq8y nạnkEfwRB nhbFN5h7ân lạibFN5h7 làbabWDt Áiq8 HybabWDt… vbabWDtị trkEfwRBí côbabWDt babWDttrong bFN5h7lòng anbabWDth cóbabWDt lkEfwRBẽ cònq8 qkEfwRBuan trọngq8 hơbabWDtn kEfwRBThy Thq8y gấbabWDtp ngq8àn lần!

Nhất địnhbFN5h7 aq8nh sẽkEfwRB kkEfwRBhông đứngbFN5h7 yênkEfwRB nhbabWDtìn kkEfwRBẻ kq8hác bFN5h7hại chếtq8 cbFN5h7ô trướbabWDtc mặtbFN5h7 mìnhbabWDt q8như TkEfwRBhy Thy!

Nét mặbFN5h7t Mq8inh VỹbFN5h7 vẫnkEfwRB tỏbabWDt bFN5h7ra điềmbabWDt bFN5h7tĩnh hếq8t mức,bFN5h7 nhưngkEfwRB trq8ong đôibabWDt mkEfwRBắt q8màu hq8ổ pháchkEfwRB đaq8ng ánhbabWDt lêkEfwRBn nhữnkEfwRBg tikEfwRBa q8nhìn phứckEfwRB tạpkEfwRB đầykEfwRB bFN5h7đau đớn.

Nơi lồq8ng ngựkEfwRBc ankEfwRBh, trbFN5h7ái tbabWDtim kibFN5h7a kEfwRBđang đậkEfwRBp mbFN5h7ạnh lbFN5h7iên hồibabWDt, vừababWDt gấpkEfwRB gápkEfwRB bFN5h7vừa mạnhkEfwRB bFN5h7mẽ, q8tất cảkEfwRB chỉbabWDt vìkEfwRB sbFN5h7ự kEfwRBan ngkEfwRBuy củaq8 ÁibabWDt Hy.

Hạo TkEfwRBhần đứngbFN5h7 kEfwRBsau MinbabWDth Vỹ,babWDt bFN5h7cũng đưabFN5h7 đôikEfwRB mắtq8 kEfwRBdò xbabWDtét mộtq8 lbabWDtượt xuq8ng qubabWDtanh kkEfwRBhung cảnhbFN5h7 trướcbabWDt mắt,kEfwRB đây…kEfwRB q8là nơq8i kEfwRBđã từq8ng tưbabWDtớc đq8i sinbFN5h7h mạngbFN5h7 củabFN5h7 đứabFN5h7 ebabWDtm gáikEfwRB đákEfwRBng yêubabWDt mkEfwRBà cậukEfwRB hếkEfwRBt mựkEfwRBc yq8êu thương.

Cả ngkEfwRBười Hạq8o ThầbabWDtn khẽbFN5h7 rkEfwRBun lêbabWDtn, nhưq8ng sababWDtu đbFN5h7ó babWDtlại đượkEfwRBc vẻbabWDt bbabWDtề nq8goài kEfwRBmạnh mẽbabWDt bFN5h7che khuất.

Người q8con gbFN5h7ái q8ấy, bảnbabWDt bFN5h7sao củq8a Tq8hy ThykEfwRB, babWDtmột lbFN5h7ần nữakEfwRB lạbFN5h7i tkEfwRBrở thàbFN5h7nh nạnq8 nq8hân tákEfwRBi kEfwRBdiễn ckEfwRBho kEfwRBvở kịchkEfwRB đẫbabWDtm mbabWDtáu kEfwRBnày ư?

Khung cảnhbabWDt tĩq8nh lặngbFN5h7 đếnbFN5h7 ngạbabWDtt tkEfwRBhở, nhkEfwRBưng vẫbFN5h7n kkEfwRBhông hềkEfwRB q8có bbFN5h7ất kq8ỳ độnkEfwRBg kEfwRBtĩnh bbFN5h7ất thườngq8 nàoq8 cả…

Một dángkEfwRB nkEfwRBgười babWDttrong babWDtbộ veskEfwRBt đbFN5h7en bFN5h7từ tronbabWDtg toánbFN5h7 cậbabWDtn vệq8 bFN5h7phía sbabWDtau ckEfwRBhợt q8cất bướbFN5h7c, gấkEfwRBp gákEfwRBp q8như q8muốn vượkEfwRBt kEfwRBqua mặtbFN5h7 kEfwRBMinh VkEfwRBỹ babWDtmà xôbFN5h7ng vbFN5h7ào bkEfwRBên trong.

Ngay lậbabWDtp tứcq8, MibFN5h7nh VỹbabWDt đãkEfwRB bFN5h7đưa tkEfwRBay chặnkEfwRB nbabWDtgang trướcbabWDt mbFN5h7ặt bFN5h7Vĩnh KỳkEfwRB, độq8ng tákEfwRBc nhbFN5h7ẹ bFN5h7nhàng kEfwRBvà dkEfwRBứt khoát.

“Quay vềbFN5h7 bFN5h7đúng vkEfwRBị tríq8, tbFN5h7ôi chbFN5h7ưa hềkEfwRB kEfwRBra lệnhkEfwRB bFN5h7cho cậuq8 vào.”bFN5h7 Anq8h nq8ói đềkEfwRBu đềubabWDt, khônkEfwRBg hbFN5h7ề ngbFN5h7oảnh kEfwRBmặt lbabWDtại phíq8a bFN5h7sau, từq8 từq8 babWDthạ tq8ay xuống.

Vĩnh KỳbabWDt cúq8i thbFN5h7ấp đầuq8, lùbabWDti dầnbFN5h7 vq8ề babWDtphía sababWDtu, hoàbabWDt vq8ào tq8oán cậnbFN5h7 vệq8 đanbFN5h7g toảbFN5h7 rkEfwRBa bFN5h7sát khkEfwRBí babWDtngút trời.

Đến lúckEfwRB nbabWDtày, VĩbabWDtnh KỳbFN5h7 bắtkEfwRB đầbFN5h7u cảq8m thấybabWDt hốikEfwRB hkEfwRBận vbFN5h7ì đãbFN5h7 kq8ý bFN5h7tên vbabWDtào bảbabWDtn hợpq8 đồngbabWDt đkEfwRBang nằbFN5h7m tq8rong q8tay MinbabWDth Vỹ.

Muốn kEfwRBtham gibabWDta vbabWDtào tbFN5h7ổ chứq8c vàq8 babWDtcó kEfwRBcơ hộiq8 bảkEfwRBo vq8ệ bFN5h7cho ÁikEfwRB babWDtHy, Vq8ĩnh KỳbabWDt đãbabWDt đồngq8 ýbFN5h7 đểbFN5h7 q8Minh babWDtVỹ đbFN5h7ặt bFN5h7ra kEfwRBmột bảnkEfwRB hợbFN5h7p đồngbabWDt sikEfwRBnh tử.

Theo đó,q8 VĩbabWDtnh bFN5h7Kỳ phảbFN5h7i tuânbabWDt q8theo mệnbabWDth lệnkEfwRBh củaq8 Miq8nh VỹkEfwRB vkEfwRBô đq8iều kiệq8n, cbFN5h7ũng nhbFN5h7ư sựbFN5h7 sốbFN5h7ng q8chết q8của VbabWDtĩnh Kỳq8 dbabWDto MbabWDtinh q8Vỹ tq8oàn quyềkEfwRBn quq8yết định.

Hơn hếtq8, điềubFN5h7 babWDtkhoản q8cấm kkEfwRBỵ babWDttrong hợbabWDtp đồq8ng đươngbFN5h7 nhibabWDtên lq8à phảibabWDt giữbFN5h7 kbabWDthoảng cáchkEfwRB nhbabWDtất địnhbFN5h7 vớkEfwRBi ÁkEfwRBi Hq8y, cq8hỉ cầq8n q8tuân thq8eo đúngbabWDt nbabWDthững đbFN5h7iều khoảbFN5h7n q8trong hợq8p đồngq8, VĩbFN5h7nh q8Kỳ sẽkEfwRB đượcbabWDt đàoq8 tbFN5h7ạo bàibabWDt bảnkEfwRB q8và thựcbabWDt bFN5h7hiện dq8uy nkEfwRBhất mụckEfwRB tibFN5h7êu đượcq8 kq8ề cậnbFN5h7 vkEfwRBà bảobabWDt vệq8 cô.

Về phbabWDtần mbabWDtình, kEfwRBMinh q8Vỹ dĩbabWDt babWDtnhiên babWDtbiết rõq8 babWDtVĩnh kEfwRBKỳ sbabWDtẽ khôbabWDtng bbFN5h7ao giờbabWDt lkEfwRBàm q8tổn babWDthại bFN5h7đến babWDtÁi q8Hy, đặcbFN5h7 bkEfwRBiệt lbFN5h7à tkEfwRBình hìbabWDtnh hiq8ện giờq8 babWDtcũng bFN5h7đang rấtkEfwRB cầnq8 mộkEfwRBt ngưkEfwRBời cóbabWDt thểq8 đbabWDtặt kEfwRBsự akEfwRBn toàbabWDtn cbFN5h7ủa vợkEfwRB mìnhkEfwRB lêbFN5h7n q8hàng đq8ầu, vq8à Vĩnq8h KỳbFN5h7 hộbabWDti tụbabWDt q8đủ tấtbabWDt ckEfwRBả bFN5h7các babWDtđiều q8kiện trên.

Nếu bFN5h7không vkEfwRBì nkEfwRBhững qbabWDtuy tbFN5h7ắc địbFN5h7nh đoạtq8 sbabWDtự q8sống chếtbabWDt củakEfwRB mìnbFN5h7h, bkEfwRBất babWDtchấp mọibFN5h7 q8trở ngkEfwRBại, VĩnkEfwRBh bFN5h7Kỳ kEfwRBsẽ babWDtlập tứcbFN5h7 tq8ìm đếnbabWDt bênbabWDt ÁkEfwRBi bFN5h7Hy mbabWDtà ômkEfwRB thậkEfwRBt chặtkEfwRB vàbabWDto lòng.

Nhưng qubabWDtyền hạnbabWDt củbFN5h7a bảnkEfwRB hợkEfwRBp đồngq8 kiababWDt… babWDtkhông chq8o phépq8 VĩnhkEfwRB q8Kỳ lkEfwRBàm thế.

Và nếbabWDtu thbFN5h7ật sựkEfwRB VkEfwRBĩnh q8Kỳ cbFN5h7ó tbFN5h7hể ômbFN5h7 lấybabWDt ÁbFN5h7i HybFN5h7, thìq8 q8đôi tbFN5h7ay củaq8 ngườibFN5h7 bFN5h7con kEfwRBgái ấybabWDt cq8ũng q8sẽ nhẫnkEfwRB kEfwRBtâm đẩyq8 bFN5h7Vĩnh q8Kỳ q8ra xa…babWDt vìbFN5h7 vòbabWDtng tabFN5h7y mq8à kEfwRBcô cần,q8 vốnq8 dĩbFN5h7 khôngkEfwRB phảiq8 lkEfwRBà vòngbabWDt taq8y củbFN5h7a VĩnhbFN5h7 Kỳ.

Minh VỹkEfwRB nbFN5h7híu babWDtmày nhkEfwRBìn vkEfwRBào q8khoảng khônbFN5h7g trướcbabWDt mq8ặt, đbFN5h7ôi châkEfwRBn bắkEfwRBt babWDtđầu cấtkEfwRB bướkEfwRBc tiếnbFN5h7 bFN5h7vào bbFN5h7ên trq8ong, kèkEfwRBm thq8eo giọngbFN5h7 rkEfwRBa lệnh.

“Trừ HạobFN5h7 Thầq8n, nbFN5h7hững ngườkEfwRBi cònkEfwRB kEfwRBlại kkEfwRBhông q8được vàobFN5h7 babWDttrong.” TbabWDtheo bFN5h7tình hkEfwRBình hiệnq8 tại,q8 tốtbabWDt hơnbFN5h7 lbFN5h7à cq8àng ítbabWDt ngườq8i vàoq8 sẽq8 cànbabWDtg tốt.

Bước kEfwRBchân MikEfwRBnh q8Vỹ vàbabWDt Hạq8o ThbabWDtần tiếq8n vàokEfwRB bFN5h7bên trobabWDtng, kEfwRBgấp gápkEfwRB nkEfwRBhư đbFN5h7ang bFN5h7lo sợkEfwRB mìnbabWDth q8sẽ q8đánh mkEfwRBất mộtkEfwRB thứbabWDt cựckEfwRB kỳq8 quababWDtn trọng.

Bên ngq8oài, bFN5h7Vĩnh KkEfwRBỳ đứngkEfwRB lẫbFN5h7n trobFN5h7ng toábabWDtn cq8ận vệbabWDt, đôiq8 kEfwRBmắt xuấq8t hiệnbabWDt nhữnkEfwRBg babWDtánh babWDtnhìn bFN5h7u uất.

“Tịnh NhkEfwRBi, cbFN5h7ho bFN5h7em nàbFN5h7y.” TrbFN5h7iết DkEfwRBạ nắmq8 q8lấy bàbFN5h7n babWDttay bFN5h7của TịnkEfwRBh NhkEfwRBi, q8sau babWDtđó đặtkEfwRB vàokEfwRB lòngbabWDt bànbFN5h7 bFN5h7tay mkEfwRBột chiếcbFN5h7 đồngq8 hồbabWDt babWDtcát bbFN5h7é xbFN5h7íu màubFN5h7 đen.

“Sao lạiq8 làq8 q8màu đen?bFN5h7” TịbabWDtnh NbabWDthi nhkEfwRBíu màq8y nhbabWDtìn bFN5h7chiếc đbFN5h7ồng hbabWDtồ cbFN5h7át đakEfwRBng bFN5h7nằm gọnq8 kEfwRBtrong taybabWDt, gibabWDtọng điệuq8 cóbFN5h7 cbabWDthút khóq8 chịu.

“Vì babWDtmàu babWDtđen hbabWDtợp vq8ới ekEfwRBm hơn…”bFN5h7 GưbFN5h7ơng mbFN5h7ặt kEfwRBTriết Dạq8 thoángbFN5h7 bukEfwRBồn, sabFN5h7u đóbFN5h7 nởbabWDt mộtkEfwRB nụbFN5h7 q8cười gượnbabWDtg, cóbFN5h7 kEfwRBlẽ đbabWDtây làkEfwRB lầq8n bFN5h7cuối TriếbFN5h7t bFN5h7Dạ đượcq8 bFN5h7gần kEfwRBTịnh NbFN5h7hi. “…q8 babWDtNếu akEfwRBi đókEfwRB hoặcq8 q8có vbFN5h7iệc gq8ì khiếnkEfwRB ekEfwRBm buồn,q8 cứbabWDt lậtkEfwRB ngưq8ợc chq8iếc đồngkEfwRB hồbFN5h7 kEfwRBcát nàq8y lbabWDtại, ekEfwRBm sbFN5h7ẽ cảmq8 thấykEfwRB dễkEfwRB babWDtchịu hơn.”

“Tại skEfwRBao ebabWDtm bFN5h7lại phbabWDtải lậtbabWDt nkEfwRBgược cbFN5h7ái tbFN5h7hứ kEfwRBvô nghq8ĩa bFN5h7này q8trong q8khi kEfwRBem đãbabWDt babWDtcó anh?”q8 TịnhbFN5h7 NhbFN5h7i phụnq8g phịq8u, đưq8a q8tay bFN5h7đấm đấkEfwRBm kEfwRBvào ngựcbFN5h7 Triq8ết q8Dạ, nq8ét mkEfwRBặt babWDtvô cùq8ng kbabWDthó chịu.bFN5h7 “NbabWDtày! Thấyq8 kq8hông? MỗibabWDt q8lần bFN5h7em khôq8ng vbFN5h7ui akEfwRBnh cứbFN5h7 đbFN5h7ể ebabWDtm đábFN5h7nh q8anh vàbFN5h7i cáibFN5h7 lq8à được.”

“Không hềkEfwRB vôkEfwRB nghĩa.”q8 TriếbFN5h7t bFN5h7Dạ lậpkEfwRB kEfwRBtức bFN5h7lên tiếngbabWDt pbabWDthủ định,kEfwRB trêbFN5h7n môbabWDti kEfwRBnở mộkEfwRBt nbabWDtụ cbFN5h7ười cababWDty đkEfwRBắng. “CbabWDthỉ cầnbabWDt eq8m lậtbFN5h7 ngượckEfwRB đồnbFN5h7g babWDthồ cátq8 thkEfwRBeo tq8ruyền tkEfwRBhuyết, kEfwRBem kEfwRBsẽ thấybFN5h7 thanq8h thảbabWDtn hơn.”

“Em kbabWDthông cầnbFN5h7 bkEfwRBiết!” TbFN5h7ịnh Nq8hi đkEfwRBưa tbabWDtay ôq8m lấykEfwRB đầu,q8 bưbabWDtớng bỉnbabWDth babWDthét lênq8… đbFN5h7ôi kEfwRBkhi Trq8iết DạkEfwRB luôbFN5h7n hànbFN5h7h bFN5h7xử mộbabWDtt cq8ách kbFN5h7hó hiểbFN5h7u, q8không giốkEfwRBng babWDtvới ankEfwRBh thườbFN5h7ng ngàq8y chúbFN5h7t nào.

“Sắp tới…”kEfwRB ĐểbabWDt mặcbabWDt Tịq8nh Nq8hi kEfwRBcứ liênkEfwRB tụcbabWDt đấmbFN5h7 vbabWDtào ngườibabWDt, TriếtkEfwRB babWDtDạ siếtq8 kEfwRBchặt vòngq8 babWDttay hq8ơn, nhưkEfwRB đanbFN5h7g cốbFN5h7 gắngkEfwRB cảmq8 kEfwRBnhận hơibabWDt ấmbabWDt củakEfwRB ngườiq8 mìnhkEfwRB đanq8g bbabWDtảo vệbabWDt tronbFN5h7g vkEfwRBòng taybFN5h7. “…babWDt kEfwRBcó q8lẽ abFN5h7nh kbabWDthông tbFN5h7hể ởbFN5h7 cạnhq8 ekEfwRBm đượckEfwRB nữaq8, anbabWDth q8phải đbabWDti xa.”

“Mặc ababWDtnh, ababWDtnh cứkEfwRB điq8 lkEfwRBuôn cũngkEfwRB được,bFN5h7 eq8m kbabWDthông cầbabWDtn bFN5h7anh bảokEfwRB vệ!”q8 DbFN5h7ường nhq8ư đbFN5h7ã q8quá mq8ức chịbabWDtu đựngq8, TịnhbabWDt Nq8hi tứcbFN5h7 giậq8n qubFN5h7át kEfwRBlên, ngbFN5h7oảnh mbFN5h7ặt sankEfwRBg hbabWDtướng kkEfwRBhác giậbabWDtn dỗi…q8 bFN5h7ai q8cho phépbFN5h7 TrbabWDtiết Dạq8 đượkEfwRBc quyềnq8 rờibFN5h7 xq8a q8Tịnh q8Nhi cbabWDtơ chứ?

“Có lẽq8… bFN5h7lần kEfwRBnày sẽbabWDt khôngbabWDt tq8rở vkEfwRBề nbabWDtữa…” ĐôikEfwRB môikEfwRB TriếkEfwRBt DạbFN5h7 khẽq8 q8mấp máykEfwRB, pbFN5h7hát babWDtra mkEfwRBột bFN5h7câu q8nói nhkEfwRBỏ, rấtq8 nq8hỏ… q8và dbabWDtĩ nhibFN5h7ên, TịnhbFN5h7 NkEfwRBhi hoànkEfwRB tkEfwRBoàn kEfwRBkhông thểkEfwRB nghbFN5h7e đưbFN5h7ợc cbabWDtâu nóikEfwRB đầykEfwRB đabFN5h7u đớnq8 ấy.

Truyền q8thuyết đbabWDtồng bFN5h7hồ cábabWDtt sao?