You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để anGobkh gầGobkn Gobkbên em

Một vitsnZeFHMên đạGobkn sưtsnZeFHMợt thSGeQ82Toẳng quSGeQ82Toa ngSGeQ82Toười ÁSGeQ82Toi HGobky ttsnZeFHMừ SGeQ82Tophía sSGeQ82Toau, đápGobk đúngtsnZeFHM vàSGeQ82Too khGobkẩu Gobksúng tsnZeFHMcô đatsnZeFHMng cGobkhĩa vàoSGeQ82To SGeQ82Tođầu vGobkẫn cSGeQ82Tohưa kịtsnZeFHMp bóGobkp còGobki khiếnSGeQ82To khẩuGobk súngtsnZeFHM SGeQ82Tobật SGeQ82Tora tsnZeFHMkhỏi tatsnZeFHMy SGeQ82Tocô vGobkà tsnZeFHMrơi tsnZeFHMxuống ntsnZeFHMền đấtGobk mộtSGeQ82To cáctsnZeFHMh tsnZeFHM“hoành tráng”.

“Đích đếnGobk tiGobkếp tsnZeFHMtheo sẽtsnZeFHM làGobk Gobkem…” MiSGeQ82Tonh VỹSGeQ82To Gobkvẫn giơSGeQ82To khSGeQ82Toẩu súSGeQ82Tong tsnZeFHMtrên tGobkay tsnZeFHMvề pSGeQ82Tohía GobkÁi HtsnZeFHMy đGobkang bấtSGeQ82To động,SGeQ82To đôiSGeQ82To mGobkắt vằSGeQ82Ton nộSGeQ82To khSGeQ82Toí, SGeQ82Toanh tsnZeFHMtiếp tụtsnZeFHMc Gobklên đạntsnZeFHM chSGeQ82Too ktsnZeFHMhẩu sútsnZeFHMng trtsnZeFHMong taSGeQ82Toy, tầtsnZeFHMm ngắGobkm hiGobkện Gobkgiờ tsnZeFHMđã tsnZeFHMchuyển từSGeQ82To khẩuSGeQ82To súnGobkg kitsnZeFHMa tsnZeFHMsang ÁitsnZeFHM SGeQ82ToHy, “…tsnZeFHM etsnZeFHMm khôngSGeQ82To tsnZeFHMcó tsnZeFHMquyền tSGeQ82Toự kếtsnZeFHMt thútsnZeFHMc cuộcSGeQ82To sốngtsnZeFHM củtsnZeFHMa chSGeQ82Toính tsnZeFHMmình, vìGobk ngườiSGeQ82To Gobkduy nhấtGobk đượtsnZeFHMc quyềnGobk giếtSGeQ82To SGeQ82Toem Gobklà anh!”

Minh VỹGobk nhtsnZeFHMíu tsnZeFHMmày tsnZeFHMnhìn ÁitsnZeFHM HySGeQ82To, tsnZeFHMnhưng lọtGobk vàGobko tầmSGeQ82To mắttsnZeFHM chỉtsnZeFHM tsnZeFHMcó dtsnZeFHMuy nhấtGobk bótsnZeFHMng dáSGeQ82Tong nhỏtsnZeFHM bGobké tsnZeFHMđó tGobkừ pSGeQ82Tohía SGeQ82Tosau, tGobkrông SGeQ82Tothật đơnGobk độtsnZeFHMc vtsnZeFHMà lSGeQ82Toạc SGeQ82Tolõng trontsnZeFHMg khtsnZeFHMông gitsnZeFHMan tĩnhGobk lặng.

Cô bGobkất độtsnZeFHMng, trêGobkn gươngGobk mặtSGeQ82To vẫSGeQ82Ton ctsnZeFHMòn lưuGobk SGeQ82Tolại mSGeQ82Toột vtsnZeFHMệt nSGeQ82Toước dài,Gobk đôtsnZeFHMi tsnZeFHMmắt vSGeQ82Toô địGobknh đangGobk dGobkần đượcSGeQ82To phủSGeQ82To thSGeQ82Toêm mộtSGeQ82To lớpGobk sươnSGeQ82Tog mờGobk nhạt.

Ông HSGeQ82Toàn SGeQ82Tocho mộtGobk taGobky SGeQ82Tovào ttsnZeFHMúi, saSGeQ82Tou đóSGeQ82To lạitsnZeFHM nhGobkìn chằmGobk chặptsnZeFHM tsnZeFHMvào nGobkgười coSGeQ82Ton gáiSGeQ82To trSGeQ82Toước mặt.

Sự lựSGeQ82Toa chọnSGeQ82To SGeQ82Tothứ ba?

Là ttsnZeFHMự giếSGeQ82Tot chíSGeQ82Tonh mtsnZeFHMình đểGobk SGeQ82Tokhỏi phảiGobk đốiSGeQ82To mặGobkt sao?

Gương mặtSGeQ82To ôngGobk phSGeQ82Toảng phấtGobk mtsnZeFHMột tsnZeFHMnụ cườtsnZeFHMi SGeQ82Tohài lòtsnZeFHMng, Gobkvì Gobkdù chSGeQ82Too tsnZeFHMÁi GobkHy cGobkó lựatsnZeFHM tsnZeFHMchọn mtsnZeFHMột troGobkng hSGeQ82Toai điềtsnZeFHMu kiệGobkn thìGobk SGeQ82Tokhẩu stsnZeFHMúng tsnZeFHMcủa Gobkông cũntsnZeFHMg sSGeQ82Toẽ lSGeQ82Toập tứcGobk kếtGobk thGobkúc sSGeQ82Toinh mạngGobk trSGeQ82Toước mGobkặt… Gobkvì cSGeQ82Toô Gobkgái nàtsnZeFHMy qGobkuá tSGeQ82Toầm thường!

Nhưng đGobkiều tsnZeFHMông vừaGobk đưtsnZeFHMợc trôngGobk tSGeQ82Tohấy, quảSGeQ82To SGeQ82Tothật kSGeQ82Tohông tsnZeFHMthể Gobklường trướcSGeQ82To côSGeQ82To bSGeQ82Toé nàyGobk SGeQ82Tođã stsnZeFHMuy ngSGeQ82Tohĩ nhGobkững gì.

“Quay vềSGeQ82To bêSGeQ82Ton tôi…”tsnZeFHM tsnZeFHMMinh VỹtsnZeFHM nóGobki đềuGobk đềutsnZeFHM, SGeQ82Tođôi mắtGobk stsnZeFHMắc lạntsnZeFHMh đanSGeQ82Tog chiếuSGeQ82To thẳSGeQ82Tong SGeQ82Tovào ÁtsnZeFHMi SGeQ82ToHy tsnZeFHMkèm thGobkeo mộtSGeQ82To lờtsnZeFHMi SGeQ82Toyêu SGeQ82Tocầu “sGobkiêu tsnZeFHMtrọng”, “Gobk… SGeQ82Tocho eSGeQ82Tom mtsnZeFHMười giây.”

1s…

2s…

Ái SGeQ82ToHy đưaGobk taGobky gạtGobk vtsnZeFHMội vếtSGeQ82To tíchSGeQ82To củaGobk nưGobkớc mtsnZeFHMắt trSGeQ82Toên mGobkặt mình,tsnZeFHM từGobk từSGeQ82To ngGobkoảnh mặGobkt lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn cònSGeQ82To cóGobk SGeQ82Tothể tGobkrở vSGeQ82Toề bênSGeQ82To SGeQ82Toanh sao?

Minh VỹtsnZeFHM vẫntsnZeFHM giSGeQ82Toơ kGobkhẩu súnSGeQ82Tog trSGeQ82Toên Gobktay tsnZeFHMvề phíSGeQ82Toa ÁiGobk HySGeQ82To, đôiSGeQ82To mắtSGeQ82To đGobkiềm tĩSGeQ82Tonh SGeQ82Tolạnh lùnSGeQ82Tog qutsnZeFHMan sGobkát Gobktừng cửtsnZeFHM cSGeQ82Tohỉ titsnZeFHMếp thSGeQ82Toeo củtsnZeFHMa ngườiSGeQ82To cGobkon gtsnZeFHMái tsnZeFHMtrước mặt.

6s…

7s…

Đôi ctsnZeFHMhân kitsnZeFHMa bắttsnZeFHM đầtsnZeFHMu nhấctsnZeFHM lGobkên, nốiSGeQ82To tiếGobkp Gobktừng bướGobkc SGeQ82Tochân đếSGeQ82Ton gSGeQ82Toần MintsnZeFHMh Vỹ.

Chợt nhữnGobkg Gobkbước chGobkân tsnZeFHMkia khGobkựng lại…

8s…

Ái HSGeQ82Toy đSGeQ82Toưa mGobkắt Gobknhìn MinSGeQ82Toh VỹtsnZeFHM Gobkđang nhtsnZeFHMíu màyGobk nhGobkìn mìSGeQ82Tonh, mímtsnZeFHM tsnZeFHMmôi, lắSGeQ82Toc nhẹGobk đầu.

Chỉ cầntsnZeFHM SGeQ82Tothêm vàtsnZeFHMi bGobkước SGeQ82Tonữa thôi,Gobk vàSGeQ82Toi bướcGobk nữGobka thSGeQ82Toì cSGeQ82Toô stsnZeFHMẽ lạSGeQ82Toi cóGobk thểtsnZeFHM chạmtsnZeFHM Gobkvào MintsnZeFHMh VSGeQ82Toỹ… ntsnZeFHMhưng cSGeQ82Toô Gobklại hGobkoàn toànGobk đứngtsnZeFHM bấtSGeQ82To động,SGeQ82To mộtSGeQ82To giọtsnZeFHMng SGeQ82Tonói Gobknhẹ nhànSGeQ82Tog cấtGobk lêSGeQ82Ton vớiGobk mộSGeQ82Tot tsnZeFHMâm vtsnZeFHMực troSGeQ82Tong thanh.

“Em… khSGeQ82Toông làmtsnZeFHM được.”

Chính ÁtsnZeFHMi HSGeQ82Toy cònSGeQ82To khônSGeQ82Tog hiGobkểu mìnhSGeQ82To đangGobk nóiGobk vàGobk làtsnZeFHMm Gobkgì, tsnZeFHMchỉ biGobkết nếuGobk tsnZeFHMlại tsnZeFHMdựa Gobkdẫm vàoSGeQ82To GobkMinh tsnZeFHMVỹ, mìnSGeQ82Toh sẽtsnZeFHM hoàntsnZeFHM tGobkoàn mGobkất phtsnZeFHMương hướng…

… khôntsnZeFHMg thểSGeQ82To tsnZeFHMtrở nênSGeQ82To SGeQ82Tomạnh mẽSGeQ82To hơnGobk đưGobkợc nữtsnZeFHMa vSGeQ82Toà qSGeQ82Touen dầntsnZeFHM vớGobki Gobksự bảotsnZeFHM vGobkệ củaSGeQ82To anh.

9s…

10s…

Khẩu súngSGeQ82To trGobkong tsnZeFHMtay MinSGeQ82Toh VỹGobk thoáSGeQ82Tong ruSGeQ82Ton lêSGeQ82Ton, Gobkngón tGobkay đGobkang dầntsnZeFHM ghìtsnZeFHM lấySGeQ82To Gobkcò sSGeQ82Toúng, Gobkchuẩn bịSGeQ82To mộGobkt hưSGeQ82Toớng bắnGobk nhtsnZeFHMất định.

Chỉ Gobkcần bướcSGeQ82To đếnSGeQ82To bênGobk GobkMinh VỹSGeQ82To, litsnZeFHMệu tsnZeFHMcó ktsnZeFHMhó quáSGeQ82To không?

“Một bướGobkc, rồGobki lạGobki SGeQ82Tothêm mộttsnZeFHM bước…

… cóGobk qtsnZeFHMuá khóSGeQ82To đểGobk Gobkem bướctsnZeFHM SGeQ82Tođến gầnSGeQ82To anh?”

*Cạch*

Khẩu súnSGeQ82Tog trotsnZeFHMng tSGeQ82Toay GobkMinh GobkVỹ rơiSGeQ82To tựtsnZeFHM dtsnZeFHMo xSGeQ82Touống mSGeQ82Toặt đSGeQ82Toất ltsnZeFHMạnh Gobklẽo, lầnSGeQ82To Gobknày ngGobkười cấtSGeQ82To btsnZeFHMước ltsnZeFHMại lSGeQ82Toà anh!

Một bSGeQ82Toước… hSGeQ82Toai bước…SGeQ82To bGobka bước…

Minh VGobkỹ đtsnZeFHMứng đốitsnZeFHM SGeQ82Todiện vGobkới tsnZeFHMÁi HySGeQ82To, Gobkanh gtsnZeFHMấp tsnZeFHMgáp ômtsnZeFHM côGobk vàSGeQ82Too lòng,tsnZeFHM gụtsnZeFHMc mGobkặt lêtsnZeFHMn btsnZeFHMờ tsnZeFHMvai nhỏtsnZeFHM btsnZeFHMé kia.

“Nếu khônSGeQ82Tog thểGobk quaSGeQ82Toy vSGeQ82Toề vớiSGeQ82To tôitsnZeFHM, thìtsnZeFHM hãyGobk đểSGeQ82To tôSGeQ82Toi SGeQ82Tobước đếntsnZeFHM bênGobk em.”tsnZeFHM MtsnZeFHMinh VỹSGeQ82To siếGobkt tsnZeFHMchặt vSGeQ82Toòng taSGeQ82Toy htsnZeFHMơn, cảmSGeQ82To giáctsnZeFHM Gobkkhi chĩaGobk súngGobk vàoGobk chtsnZeFHMính ngườtsnZeFHMi coGobkn gáiGobk mìnhtsnZeFHM yêuGobk SGeQ82Tothương Gobkquả ttsnZeFHMhật rSGeQ82Toất đauSGeQ82To đớn.

Ái HGobky đượctsnZeFHM MiGobknh VỹtsnZeFHM ôSGeQ82Tom Gobkgọn trSGeQ82Toong taSGeQ82Toy, tsnZeFHMbất giáGobkc hGobkai Gobkbàn ttsnZeFHMay đGobkang buôGobkng SGeQ82Tothõng vôGobk thứctsnZeFHM đưatsnZeFHM lên,Gobk vốnSGeQ82To địnhSGeQ82To Gobkđáp lSGeQ82Toại aGobknh, cGobkảm nhậntsnZeFHM rSGeQ82Toõ hơiGobk tsnZeFHMấm từSGeQ82To phíGobka tsnZeFHMbên Gobkkia hSGeQ82Toơn, nhưnGobkg hGobkành độngtsnZeFHM ấSGeQ82Toy bỗnGobkg Gobkdưng khựnGobkg lSGeQ82Toại, SGeQ82Tosau SGeQ82Tođó nhGobkanh tSGeQ82Toay đẩGobky anhra.

“Xin lỗiGobk vSGeQ82Toì đãtsnZeFHM đếnSGeQ82To Gobklàm phtsnZeFHMiền anhGobk, SGeQ82Toem sẽGobk vềGobk Gobknhà.” ÁiSGeQ82To tsnZeFHMHy quaGobky mặtsnZeFHMt satsnZeFHMng tsnZeFHMhướng khGobkác trántsnZeFHMh ánhGobk SGeQ82Tonhìn củSGeQ82Toa GobkMinh VGobkỹ, nhờSGeQ82To vậyGobk Gobknên khôntsnZeFHMg tsnZeFHMthể thtsnZeFHMấy SGeQ82Tođược SGeQ82Totừ đôtsnZeFHMi mắtSGeQ82To kiGobka SGeQ82Tođang tsnZeFHMhằn SGeQ82Tosâu mtsnZeFHMột SGeQ82Tonỗi tuyệGobkt vọngGobk cùtsnZeFHMng cực.

Ái tsnZeFHMHy tsnZeFHMvừa rSGeQ82Toời khỏitsnZeFHM vSGeQ82Toòng taSGeQ82Toy cGobkủa MintsnZeFHMh Vỹ,Gobk SGeQ82Tolập tsnZeFHMtức chạSGeQ82Toy SGeQ82Tora SGeQ82Tokhỏi Gobkphòng, bóntsnZeFHMg dGobkáng tsnZeFHMông HànGobk cũngSGeQ82To khôngGobk SGeQ82Tocòn hiệSGeQ82Ton diệntsnZeFHM Gobkở đó.

Anh lạiSGeQ82To tsnZeFHMtrở nêtsnZeFHMn đơnGobk độcGobk trtsnZeFHMong Gobkcăn SGeQ82Tophòng tGobkập bắnSGeQ82To lạnhGobk SGeQ82Tolẽo, tsnZeFHMmột cGobkhút tsnZeFHMgì đóGobk ởGobk tSGeQ82Torái tGobkim SGeQ82Tođang nhótsnZeFHMi lGobkên tsnZeFHMtừng đtsnZeFHMợt đSGeQ82Toau đớn.

Bước nhtsnZeFHManh tsnZeFHMra khỏSGeQ82Toi Gobkcăn biệttsnZeFHM ttsnZeFHMhự cSGeQ82Toủa ttsnZeFHMổ chtsnZeFHMức KnitsnZeFHMght, troSGeQ82Tong lòngSGeQ82To SGeQ82ToÁi HtsnZeFHMy chSGeQ82Toợt cảSGeQ82Tom thấytsnZeFHM vôtsnZeFHM cùnGobkg bGobkất an.

Một phGobkần lGobkại cảmtsnZeFHM tSGeQ82Tohấy Gobkân hậnGobk vìtsnZeFHM SGeQ82Tocách cGobkư xSGeQ82Toử Gobkxa cSGeQ82Toách vừGobka rồSGeQ82Toi vớiGobk MinSGeQ82Toh Vỹ.

Nhưng chSGeQ82Toỉ cầntsnZeFHM ởSGeQ82To bêGobkn anhSGeQ82To, côGobk đãGobk quêtsnZeFHMn cáchSGeQ82To tựSGeQ82To mìnhGobk tsnZeFHMđứng dậy,tsnZeFHM quêtsnZeFHMn ctsnZeFHMách tựGobk bảoGobk vtsnZeFHMệ chínhGobk mìnGobkh… SGeQ82Tovà qGobkuên SGeQ82Tocả cGobkách Gobklàm SGeQ82Totổn thươnSGeQ82Tog ngườitsnZeFHM khác.

Bước nhatsnZeFHMnh SGeQ82Totrên Gobkcon đGobkường vắngtsnZeFHM vẻtsnZeFHM, GobkÁi SGeQ82ToHy tsnZeFHMcứ SGeQ82Tothế chìtsnZeFHMm Gobkvào nSGeQ82Tohững SGeQ82Todòng sGobkuy ttsnZeFHMư htsnZeFHMiện tại.

Một chiSGeQ82Toếc BtsnZeFHMMW SGeQ82Tomàu tsnZeFHMđen dừngSGeQ82To lạGobki trướtsnZeFHMc mặtsnZeFHMt ÁiSGeQ82To SGeQ82ToHy, SGeQ82Tomột độnSGeQ82Tog tGobkác Gobknhanh tSGeQ82Toay lôGobki mạnSGeQ82Toh ctsnZeFHMô vtsnZeFHMào SGeQ82Toxe, ấnGobk tsnZeFHMvào ghế.

Ái GobkHy SGeQ82Tovẫn SGeQ82Tochưa kSGeQ82Toịp hiGobkểu chuGobkyện gìtsnZeFHM đanSGeQ82Tog xảySGeQ82To tsnZeFHMra, tsnZeFHMcả ngườitsnZeFHM SGeQ82Tohoàn toànSGeQ82To mấtSGeQ82To đSGeQ82Toi cảmtsnZeFHM giáGobkc, chợGobkt mộtSGeQ82To chiếctsnZeFHM khăntsnZeFHM tsnZeFHMđược đưaGobk lêGobkn bGobkịt chSGeQ82Toặt miệtsnZeFHMng ctsnZeFHMô lạitsnZeFHM, mGobkặc cSGeQ82Toho cSGeQ82Toô rSGeQ82Toa Gobksức đGobkẩy bSGeQ82Toàn ttsnZeFHMay đanSGeQ82Tog ấSGeQ82Ton tsnZeFHMmạnh ctsnZeFHMhiếc khăntsnZeFHM kiSGeQ82Toa ra.

1s…

2s…

Trước mắttsnZeFHM ÁtsnZeFHMi HSGeQ82Toy bỗSGeQ82Tong tSGeQ82Torở tsnZeFHMnên tsnZeFHMmờ ntsnZeFHMhạt, cảtsnZeFHM ngườiSGeQ82To rơiSGeQ82To vàGobko trạnGobkg ttsnZeFHMhái mSGeQ82Toệt mỏi,tsnZeFHM hàngtsnZeFHM mtsnZeFHMi dàSGeQ82Toi cGobkứ ttsnZeFHMừ ttsnZeFHMừ tsnZeFHMrũ Gobkxuống, Gobkche SGeQ82Tokhuất tsnZeFHMđôi mắtGobk mSGeQ82Toàu nGobkâu troSGeQ82Tong sáng.

Bàn tsnZeFHMtay kGobkia cũngSGeQ82To dầnSGeQ82To SGeQ82Tothả lỏng,tsnZeFHM chiếcSGeQ82To khănGobk cũngSGeQ82To đượcGobk nGobkâng lêSGeQ82Ton, mộtGobk nụSGeQ82To cườiSGeQ82To Gobknửa miệngtsnZeFHM qtsnZeFHMuen thuộSGeQ82Toc hiệnGobk trêGobkn tsnZeFHMkhuôn mặtSGeQ82To củGobka ktsnZeFHMẻ đantsnZeFHMg ngSGeQ82Toồi kềSGeQ82To ctsnZeFHMận Gobkbên cô.

“Làm tốttsnZeFHM lắm.”tsnZeFHM SGeQ82ToBàn Gobktay ngSGeQ82Toười ấGobky vuốttsnZeFHM nhGobkẹ máGobki tóGobkc cSGeQ82Toủa ÁtsnZeFHMi HtsnZeFHMy, nụGobk Gobkcười độcGobk đSGeQ82Tooán ktsnZeFHMia ntsnZeFHMgày tsnZeFHMcàng trởtsnZeFHM nêtsnZeFHMn Gobkrõ nGobkét hơnGobk baSGeQ82Too SGeQ82Togiờ hết.tsnZeFHM “CuốitsnZeFHM cùGobkng cũSGeQ82Tong đếnGobk ngSGeQ82Toày này.”

Chiếc GobkBMW laSGeQ82Too đi…

“Điền HutsnZeFHMân àGobk, xiGobkn lỗiSGeQ82To aGobknh, SGeQ82Tonhưng ngườiSGeQ82To eGobkm thậttsnZeFHM SGeQ82Tosự ytsnZeFHMêu lSGeQ82Toà MGobkinh VỹtsnZeFHM.” MộtSGeQ82To giọnSGeQ82Tog nóSGeQ82Toi tsnZeFHMnhẹ nhàngSGeQ82To cấttsnZeFHM lên,Gobk bàGobkn taSGeQ82Toy nhGobkỏ nhắGobkn Gobkđang đtsnZeFHMặt nhẹtsnZeFHM lSGeQ82Toên SGeQ82Totay ĐtsnZeFHMiền HuGobkân, gươngtsnZeFHM mGobkặt trắngGobk htsnZeFHMồng từGobk phGobkía Gobkbên ktsnZeFHMia đantsnZeFHMg nGobkở SGeQ82Tomột nụtsnZeFHM cưtsnZeFHMời gượngtsnZeFHM gạo.

“Em… SGeQ82Tochọn hắGobkn? NgườitsnZeFHM màtsnZeFHM eSGeQ82Tom ktsnZeFHMhông cóGobk Gobkquyền đượctsnZeFHM ySGeQ82Toêu Gobksao?” SGeQ82ToCâu trảGobk lờtsnZeFHMi SGeQ82Tokia tsnZeFHMkhiến trtsnZeFHMái ttsnZeFHMim ĐSGeQ82Toiền GobkHuân SGeQ82Tonhư SGeQ82Tongừng đập,SGeQ82To tsnZeFHMđôi môtsnZeFHMi khóGobk kSGeQ82Tohăn lắmSGeQ82To mớiSGeQ82To thốtSGeQ82To rGobka đượcSGeQ82To nGobkhững câtsnZeFHMu tsnZeFHMhỏi tsnZeFHMnghi hoặc.

Năm năm…

Một quãngSGeQ82To thờGobki gtsnZeFHMian qSGeQ82Touá tsnZeFHMdài chtsnZeFHMo mộtsnZeFHMt mốitsnZeFHM tìnhtsnZeFHM đơtsnZeFHMn pSGeQ82Tohương, qutsnZeFHMá SGeQ82Tongắn chSGeQ82Too nhữngGobk khoảnGobkh kSGeQ82Tohắc đượctsnZeFHM gầnSGeQ82To bênSGeQ82To cạntsnZeFHMh ngườSGeQ82Toi SGeQ82Tocon gGobkái ấy.

Điền HuâGobkn đGobkã Gobkluôn dSGeQ82Toõi theSGeQ82Too dGobkuy nSGeQ82Tohất mộtsnZeFHMt bSGeQ82Toóng SGeQ82Tohình, Gobkâm tsnZeFHMthầm đetsnZeFHMm đếntsnZeFHM chSGeQ82Too ngườGobki Gobkcon gáSGeQ82Toi màSGeQ82To mGobkình yGobkêu thưtsnZeFHMơng nhữngGobk Gobkgì tốtSGeQ82To SGeQ82Tođẹp nhất.

Chỉ SGeQ82Tocần trêGobkn gươngtsnZeFHM mGobkặt kGobkia nGobkở mộtSGeQ82To nụtsnZeFHM tsnZeFHMcười htsnZeFHMạnh Gobkphúc, GobkĐiền HuSGeQ82Toân cótsnZeFHM thGobkể đántsnZeFHMh tsnZeFHMđối tGobkất cảtsnZeFHM đểtsnZeFHM giGobkữ tsnZeFHMnụ SGeQ82Tocười ấySGeQ82To mSGeQ82Toãi mãtsnZeFHMi hiệnGobk ditsnZeFHMện trênSGeQ82To đôiSGeQ82To tsnZeFHMmôi xinSGeQ82Toh xắnSGeQ82To Gobkấy, thậmGobk cSGeQ82Tohí đánhtsnZeFHM đổiGobk cảtsnZeFHM sinSGeQ82Toh mệnhtsnZeFHM củaGobk cSGeQ82Tohính mình.

Nhưng SGeQ82Tođáp lạSGeQ82Toi tGobkình cảSGeQ82Tom chântsnZeFHM tSGeQ82Tohành ấSGeQ82Toy, chỉtsnZeFHM ltsnZeFHMà SGeQ82Tohai Gobktừ “xinSGeQ82To lỗi”tsnZeFHM vôtsnZeFHM Gobkcùng ngắnSGeQ82To SGeQ82Togọn, đtsnZeFHMủ sứcGobk dậGobkp tắGobkt Gobktia hGobky vọSGeQ82Tong ctsnZeFHMuối ctsnZeFHMùng Gobktrong tráSGeQ82Toi tSGeQ82Toim đantsnZeFHMg ktsnZeFHMhông ngừngSGeQ82To thổSGeQ82Ton thứtsnZeFHMc kia.

“Em SGeQ82Tokhông ttsnZeFHMin tsnZeFHMcả Gobkcha vtsnZeFHMà Gobkdì tsnZeFHMđều kSGeQ82Tohông chGobkấp nGobkhận Gobktình cảSGeQ82Tom ctsnZeFHMủa eGobkm vSGeQ82Toà MitsnZeFHMnh VSGeQ82Toỹ, nêntsnZeFHM eSGeQ82Tom tSGeQ82Tohật sựtsnZeFHM rấtGobk xiGobkn lỗi.”tsnZeFHM CôSGeQ82To Gobkgái Gobkkia SGeQ82Tovẫn tsnZeFHMgiữ tsnZeFHMnụ cườiGobk SGeQ82Tohối lỗiSGeQ82To trtsnZeFHMên mGobkôi, gươSGeQ82Tong mSGeQ82Toặt thoánSGeQ82Tog Gobkchút Gobke ngạiGobk nhSGeQ82Toìn ĐiềtsnZeFHMn Huân.

Xin lỗtsnZeFHMi… tsnZeFHMxin lỗi…

Dường nGobkhư tsnZeFHMcô SGeQ82Togái ktsnZeFHMia khôSGeQ82Tong hGobkề tsnZeFHMđể Gobký đếnSGeQ82To mỗitsnZeFHM Gobklần tsnZeFHMlặp lạiGobk SGeQ82Tohai ttsnZeFHMừ “xitsnZeFHMn lỗiGobk”, tsnZeFHMtrái tiGobkm tsnZeFHMcủa kẻtsnZeFHM bạGobki ttsnZeFHMrận trướcSGeQ82To mặttsnZeFHM lạSGeQ82Toi tsnZeFHMcàng đauGobk hơn.

Nếu cSGeQ82Tohỉ cầntsnZeFHM xtsnZeFHMin Gobklỗi, tSGeQ82Tohì tạSGeQ82Toi satsnZeFHMo lạitsnZeFHM SGeQ82Tođặt tsnZeFHMra phápSGeQ82To luGobkật lGobkàm gì?

Điền HuântsnZeFHM khGobkông nGobkói gìSGeQ82To, lSGeQ82Toặng lẽtsnZeFHM SGeQ82Toquay ngườitsnZeFHM bưtsnZeFHMớc SGeQ82Tođi. SGeQ82ToVốn dtsnZeFHMĩ… khôSGeQ82Tong tSGeQ82Tohể níuGobk kéoGobk đượSGeQ82Toc nữaGobk, vìtsnZeFHM SGeQ82Tokhông hềGobk ctsnZeFHMó SGeQ82Tobắt đtsnZeFHMầu… nênSGeQ82To ĐiềGobkn HuGobkân SGeQ82Tokhông tsnZeFHMđược qSGeQ82Touyền đưSGeQ82Toợc níuGobk ktsnZeFHMéo hSGeQ82Toai chữtsnZeFHM “tìtsnZeFHMnh yêuSGeQ82To” tsnZeFHMthiêng liSGeQ82Toêng ấy.

Trái tiSGeQ82Tom cứtsnZeFHM mỗiSGeQ82To lSGeQ82Toúc mtsnZeFHMột thắtsnZeFHMt lạGobki ttsnZeFHMheo từnGobkg SGeQ82Tobước chân,SGeQ82To đọngtsnZeFHM lạSGeQ82Toi nhữtsnZeFHMng vếtGobk thươngGobk lòngtsnZeFHM Gobkquá lớn.

Điền HutsnZeFHMân thậtGobk tsnZeFHMsự ktsnZeFHMhông đGobkủ Gobkcao thượnSGeQ82Tog đếntsnZeFHM mtsnZeFHMức đứngGobk yêntsnZeFHM lặtsnZeFHMng tsnZeFHMlẽ dSGeQ82Toõi thetsnZeFHMo tsnZeFHMcô Gobkgái SGeQ82Toấy mtsnZeFHMãi mãi,tsnZeFHM SGeQ82Tovà cGobkũng kSGeQ82Tohông thtsnZeFHMể nàtsnZeFHMo ctsnZeFHMhúc phúGobkc chGobko SGeQ82Tomối Gobktình huyếtSGeQ82To thGobkống tsnZeFHMcấm SGeQ82Tokỵ ấySGeQ82To được.

Tại saSGeQ82Too SGeQ82Tolại tsnZeFHMlà tsnZeFHMMinh Vỹ?

Có nhấtGobk thiếtSGeQ82To ptsnZeFHMhải yêuSGeQ82To chíSGeQ82Tonh aGobknh SGeQ82Totrai củatsnZeFHM mGobkình không?

Trước mắttsnZeFHM ĐGobkiền HuâSGeQ82Ton Gobkchỉ SGeQ82Tocòn tsnZeFHMlưu lạiSGeQ82To mGobkột tsnZeFHMmàu đSGeQ82Toen đauSGeQ82To đớtsnZeFHMn cùntsnZeFHMg cực,Gobk ánhSGeQ82To mắGobkt đanGobkg chứSGeQ82Toa đựngGobk SGeQ82Tonhững tiSGeQ82Toa nhGobkìn oGobkán hậntsnZeFHM, từGobkng từSGeQ82To SGeQ82Totừng chữGobk đượctsnZeFHM gằtsnZeFHMn xuốSGeQ82Tong mSGeQ82Toột cáchGobk mGobkỉa mai.

“Thy TtsnZeFHMhy, etsnZeFHMm chấpSGeQ82To nSGeQ82Tohận ănGobk tráiSGeQ82To cấm,Gobk chGobkứ khôngSGeQ82To chấtsnZeFHMp nhậSGeQ82Ton SGeQ82Totôi sao?”

“Chúc SGeQ82Tophúc Gobkcho tsnZeFHMmối tìntsnZeFHMh tsnZeFHMcấm Gobkkỵ củSGeQ82Toa em…

… tsnZeFHManh kGobkhông làGobkm được.”

“Đến khGobki nàotsnZeFHM tsnZeFHManh mtsnZeFHMới chịSGeQ82Tou lêGobkn kếGobk hoạctsnZeFHMh đtsnZeFHMây?” SGeQ82ToMột giọngSGeQ82To SGeQ82Tonữ cấSGeQ82Tot lêGobkn, SGeQ82Tođôi mắtGobk htsnZeFHMướng vSGeQ82Toề phíatsnZeFHM ÁitsnZeFHM HtsnZeFHMy tsnZeFHMđang Gobknhắm SGeQ82Tonghiền SGeQ82Tođôi mắGobkt, ctsnZeFHMả SGeQ82Tohai taGobky bịGobk tróitsnZeFHM chặSGeQ82Tot ởSGeQ82To pGobkhía saSGeQ82Tou đtsnZeFHMang tựtsnZeFHMa tsnZeFHMvào tưSGeQ82Toờng atsnZeFHMn giấc.

“Kế hotsnZeFHMạch vẫGobkn đangtsnZeFHM thựctsnZeFHM hiGobkện đấSGeQ82Toy tSGeQ82Tohôi.” NgSGeQ82Toười tsnZeFHMbên Gobkkia nhútsnZeFHMn nhSGeQ82Toún vaitsnZeFHM, thờSGeQ82To ơtsnZeFHM đưaSGeQ82To SGeQ82Toánh Gobkmắt khôngSGeQ82To chúSGeQ82Tot biểuSGeQ82To cảSGeQ82Tom Gobknhìn SGeQ82Tovề phSGeQ82Toía SGeQ82ToÁi HyGobk, ántsnZeFHMh nSGeQ82Tohìn phứcSGeQ82To tạp.

“Thực hiện?Gobk ĐứSGeQ82Tong yêntsnZeFHM mộtGobk chtsnZeFHMỗ SGeQ82Togọi lGobkà tGobkhực hiệntsnZeFHM? SGeQ82ToAnh đantsnZeFHMg đùtsnZeFHMa SGeQ82Toà?” tsnZeFHMCô gGobkái kSGeQ82Toia dườnGobkg ntsnZeFHMhư đSGeQ82Toang mGobkất bìnhtsnZeFHM tĩnh,tsnZeFHM SGeQ82Totức giGobkận quáttsnZeFHM lên,tsnZeFHM giọngtsnZeFHM Gobkđiệu vSGeQ82Toô cGobkùng Gobkkhó chịu.

“Tịnh tsnZeFHMNhi, nếutsnZeFHM mGobkuốn trảtsnZeFHM thGobkù thìGobk đừSGeQ82Tong nêntsnZeFHM vộiGobk Gobkvàng nGobkhư ttsnZeFHMhế…” ChàngGobk trSGeQ82Toai ktsnZeFHMia Gobkkhoát kGobkhoát ttsnZeFHMay vớiSGeQ82To TịnhtsnZeFHM GobkNhi, tSGeQ82Tohật sựSGeQ82To TịnhGobk SGeQ82ToNhi đtsnZeFHMang khiếntsnZeFHM hắnGobk ctsnZeFHMảm Gobkthấy căngSGeQ82To thẳnSGeQ82Tog SGeQ82Tohơn troGobkng vtsnZeFHMiệc thựSGeQ82Toc hiGobkện kếtsnZeFHM tsnZeFHMhoạch, SGeQ82To“… cứtsnZeFHM đểtsnZeFHM tsnZeFHMyên SGeQ82Tocho bọntsnZeFHM Gobkchúng từGobk từtsnZeFHM cảmtsnZeFHM nhậSGeQ82Ton nSGeQ82Toỗi đaGobku khSGeQ82Toi Gobkmất điSGeQ82To SGeQ82Tomột thứtsnZeFHM quaGobkn trọng.”

Ái SGeQ82ToHy Gobkkhó chSGeQ82Toịu cựGobka tsnZeFHMmình, cảSGeQ82To SGeQ82Tothân ngtsnZeFHMười cGobkảm SGeQ82Tothấy SGeQ82Tovô Gobkcùng đSGeQ82Toau nSGeQ82Tohức, hàngSGeQ82To Gobkmi SGeQ82Todài khẽtsnZeFHM lSGeQ82Toay độngtsnZeFHM nhẹ,SGeQ82To cSGeQ82Toô tGobkừ tGobkừ hétsnZeFHM mởGobk đôiSGeQ82To mắt.

Khung cảnSGeQ82Toh mGobkờ nhạSGeQ82Tot trướctsnZeFHM Gobkmắt ÁiGobk HSGeQ82Toy SGeQ82Tođang dầSGeQ82Ton tSGeQ82Torở Gobknên sắctsnZeFHM ntsnZeFHMét tsnZeFHMhơn, bGobkầu khGobkông Gobkkhí ngộtGobk tsnZeFHMngạt hSGeQ82Toiện giờGobk khiếnSGeQ82To SGeQ82Tocô ctsnZeFHMảm tGobkhấy khSGeQ82Toó thtsnZeFHMở hơnSGeQ82To SGeQ82Tobao giSGeQ82Toờ hết.

Vẫn Gobkcòn tSGeQ82Torong trạngSGeQ82To tháiGobk mơSGeQ82To hồ,tsnZeFHM Gobkcô ngSGeQ82Toơ Gobkngác đưaSGeQ82To mắttsnZeFHM nhtsnZeFHMìn tsnZeFHMcảnh vậSGeQ82Tot xuGobkng quanh.

“Tỉnh rtsnZeFHMồi à?”tsnZeFHM MộttsnZeFHM chấtGobk gtsnZeFHMiọng trầmSGeQ82To khànSGeQ82To tsnZeFHMvang lêSGeQ82Ton, mộtsnZeFHMt gSGeQ82Toương mặtGobk quGobken tSGeQ82Tohuộc lọtGobk vàotsnZeFHM tGobkầm SGeQ82Tonhìn tGobkạm thờitsnZeFHM cGobkủa ÁiSGeQ82To Hy.

Điền HuânGobk đantsnZeFHMg cầmSGeQ82To trênGobk tGobkay mộtSGeQ82To quảGobk tGobkáo, bướctsnZeFHM đGobkến tSGeQ82Torước mặttsnZeFHM GobkÁi HSGeQ82Toy vớGobki dátsnZeFHMng vSGeQ82Toẻ unSGeQ82Tog duGobkng SGeQ82Tonhư chẳngGobk tsnZeFHMcó chuyệntsnZeFHM gtsnZeFHMì Gobkxảy ra.

“Này, tạSGeQ82Toi satsnZeFHMo tôGobki tsnZeFHMlại tsnZeFHMở đâGobky?” ÁitsnZeFHM GobkHy nhítsnZeFHMu màGobky nhìtsnZeFHMn ĐiềnGobk tsnZeFHMHuân, htsnZeFHMai tsnZeFHMtay btsnZeFHMị tróiSGeQ82To chặttsnZeFHM Gobkgiờ đâytsnZeFHM mớSGeQ82Toi btsnZeFHMắt đầutsnZeFHM ctsnZeFHMảm Gobknhận đượcGobk cSGeQ82Toảm giátsnZeFHMc têtsnZeFHM buốtGobk SGeQ82Tonhờ lựGobkc siSGeQ82Toết ctsnZeFHMủa dSGeQ82Toây Gobkthừng, ntsnZeFHMay lSGeQ82Toại thêmtsnZeFHM lựcGobk ttsnZeFHMác độngGobk củtsnZeFHMa tsnZeFHMcô đangSGeQ82To cGobkố cGobkởi trótsnZeFHMi Gobklại ktsnZeFHMhiến SGeQ82Tonơi tsnZeFHMcổ tatsnZeFHMy mỗitsnZeFHM lúctsnZeFHM mộtsnZeFHMt đauSGeQ82To tsnZeFHMrát hơnSGeQ82To. tsnZeFHM“Tên kSGeQ82Tohốn, atsnZeFHMnh SGeQ82Tolấy SGeQ82Toquyền SGeQ82Togì mSGeQ82Toà trGobkói tôi?”

Đối diệnSGeQ82To Gobkvới ánSGeQ82Toh nSGeQ82Tohìn rựSGeQ82Toc lửtsnZeFHMa củaSGeQ82To ÁiGobk HSGeQ82Toy, ĐGobkiền HuSGeQ82Toân tsnZeFHMthản nhSGeQ82Toiên cầmGobk trtsnZeFHMái tátsnZeFHMo trGobkên SGeQ82Totay đưatsnZeFHM rtsnZeFHMa trướcGobk mặttsnZeFHM Gobkcô, mộtsnZeFHMt câuGobk hỏSGeQ82Toi tsnZeFHMhết sứctsnZeFHM “thânGobk thiệtsnZeFHMn” SGeQ82Tođược thốttsnZeFHM rGobka vớitsnZeFHM gtsnZeFHMiọng Gobkđiệu khGobkinh khỉnh.

“Biết đâtsnZeFHMy lSGeQ82Toà tsnZeFHMgì không?”tsnZeFHM ĐiềnGobk HtsnZeFHMuân đãSGeQ82To chGobkuyển sựSGeQ82To tậpSGeQ82To trunGobkg Gobktừ ÁtsnZeFHMi tsnZeFHMHy sGobkang tGobkrái tGobkáo mantsnZeFHMg mGobkột SGeQ82Tosắc màuSGeQ82To đỏSGeQ82To thGobkẫm tSGeQ82Torên SGeQ82Totay, đSGeQ82Toôi mắttsnZeFHM tsnZeFHMchăm chútsnZeFHM quaSGeQ82Ton sSGeQ82Toát Gobkvật Gobkthể ấy.

Đúng tsnZeFHMlà ngớSGeQ82To ngẩn!

“Là tátsnZeFHMo chSGeQ82Toứ gì?!”Gobk SGeQ82ToÁi HSGeQ82Toy lSGeQ82Toập tứtsnZeFHMc lêntsnZeFHM tiếntsnZeFHMg tsnZeFHMtrả lời,tsnZeFHM vGobkì Gobkcâu hỏiSGeQ82To ctsnZeFHMủa ĐiềGobkn HGobkuân SGeQ82Tongay cảSGeQ82To Gobkcon ntsnZeFHMít Gobkba tuổiGobk cGobkũng biếSGeQ82Tot tsnZeFHMrõ thứGobk ĐiGobkền HuSGeQ82Toân tsnZeFHMđang cầmtsnZeFHM trSGeQ82Toên ttsnZeFHMay tsnZeFHMđược gọtsnZeFHMi Gobklà gì.

“Sai!” tsnZeFHMMột từSGeQ82To pGobkhê pháGobkn Gobkduy nhGobkất đượcGobk cấtGobk lên,Gobk đôiGobk mSGeQ82Toắt vôGobk địnGobkh SGeQ82Tocủa ĐtsnZeFHMiền HuânSGeQ82To lướttsnZeFHM SGeQ82Toqua SGeQ82ToÁi tsnZeFHMHy mộttsnZeFHM gtsnZeFHMiây, Gobksau đSGeQ82Toó tiSGeQ82Toếp tụcGobk tsnZeFHMmân mtsnZeFHMê qutsnZeFHMả táGobko trêntsnZeFHM taytsnZeFHM, vôSGeQ82To thứcSGeQ82To nGobkói. “LàSGeQ82To tGobkrái cấtsnZeFHMm đấy.”

“Trái cấm?Gobk” CâSGeQ82Tou tsnZeFHMtrả lờiSGeQ82To SGeQ82Tocủa ĐiềntsnZeFHM HuâtsnZeFHMn ktsnZeFHMhiến ÁiSGeQ82To GobkHy hếGobkt Gobksức ngạctsnZeFHM SGeQ82Tonhiên, đtsnZeFHMôi mắtGobk ctsnZeFHMô mởtsnZeFHM Gobkto nhìSGeQ82Ton ĐiềntsnZeFHM HuântsnZeFHM khôngSGeQ82To Gobkchớp mắt.

“Cô đSGeQ82Toã từngGobk đGobkược ngSGeQ82Tohe kGobkể vGobkề tSGeQ82Tohứ nàyGobk chưa?Gobk” TrGobkên mSGeQ82Toôi ĐiềnSGeQ82To HuâGobkn nởtsnZeFHM mộtGobk nSGeQ82Toụ SGeQ82Tocười SGeQ82Tokhinh bỉ,Gobk áSGeQ82Tonh mắtsnZeFHMt Gobkvẫn dáGobkn chặtSGeQ82To vàSGeQ82Too Gobktrái táGobko tSGeQ82Torên taSGeQ82Toy. “TrêntsnZeFHM thếSGeQ82To giGobkan nàGobky, SGeQ82Tocó mộtsnZeFHMt thSGeQ82Toứ đưGobkợc gọiSGeQ82To lGobkà tSGeQ82Toình yêutsnZeFHM tsnZeFHMtrái cấm.”

“Anh đitsnZeFHMên rồiSGeQ82To àGobk? TrátsnZeFHMi tsnZeFHMcấm rtsnZeFHMồi Gobklại tìnGobkh ySGeQ82Toêu trátsnZeFHMi Gobkcấm, cuốtsnZeFHMi cGobkùng antsnZeFHMh đGobkang lảmGobk nGobkhảm cáGobki gtsnZeFHMì ttsnZeFHMhế?” ÁitsnZeFHM HGobky ttsnZeFHMức giậtsnZeFHMn quátSGeQ82To vGobkào mặtGobk ĐiềtsnZeFHMn Huân,SGeQ82To lúSGeQ82Toc tsnZeFHMnày màtsnZeFHM hGobkắn Gobkcòn tsnZeFHMcó Gobktâm Gobktrạng kểSGeQ82To chuySGeQ82Toện chtsnZeFHMo cSGeQ82Toô ntsnZeFHMghe ư?

Sự Gobktức giậnSGeQ82To củatsnZeFHM SGeQ82Tocô SGeQ82Todường nSGeQ82Tohư đãGobk Gobkgần SGeQ82Tochạm đếnSGeQ82To SGeQ82Tomức đỉGobknh điểSGeQ82Tom, Gobknhưng lạtsnZeFHMi độtsnZeFHMt nSGeQ82Togột dịuSGeQ82To xuốGobkng tsnZeFHMsau tsnZeFHMcâu nóiSGeQ82To tGobkiếp thetsnZeFHMo tsnZeFHMcủa ĐiềSGeQ82Ton Huân.

“Minh Vỹ,Gobk hắntsnZeFHM SGeQ82Tođã vưGobkớng vGobkào ttsnZeFHMình yêuSGeQ82To trátsnZeFHMi cấm.”

Ái HGobky trònSGeQ82To mắGobkt Gobknhìn ĐiềnGobk HuGobkân, khôGobkng ttsnZeFHMhể tiSGeQ82Ton SGeQ82Tođược ttsnZeFHMhính giácGobk SGeQ82Tocủa mGobkình vSGeQ82Toừa tSGeQ82Toiếp SGeQ82Tothu đtsnZeFHMược SGeQ82Tonhững gìGobk. GobkMinh Vỹ…Gobk tìnSGeQ82Toh ytsnZeFHMêu ttsnZeFHMrái cấm?

Cô độttsnZeFHM ngộttsnZeFHM lGobkại cảtsnZeFHMm thấyGobk khSGeQ82Toó thở,Gobk mSGeQ82Toột gưtsnZeFHMơng Gobkmặt khSGeQ82Toác lạitsnZeFHM tsnZeFHMđược chitsnZeFHMếu Gobkchậm rtsnZeFHMa trưGobkớc mắtGobk dùtsnZeFHM ctsnZeFHMho SGeQ82Tocô mớiSGeQ82To chỉSGeQ82To tSGeQ82Torông thấtsnZeFHMy SGeQ82Tocô ấyGobk đượGobkc Gobkduy nSGeQ82Tohất mộtSGeQ82To lần.

Thy Thy…tsnZeFHM MinGobkh tsnZeFHMVỹ vưtsnZeFHMớng tsnZeFHMvào tìnGobkh yêutsnZeFHM tráiSGeQ82To cấmtsnZeFHM, tGobkhì câSGeQ82Tou trGobkả lờiGobk cuốiGobk Gobkcùng SGeQ82Tovà Gobkchính xácSGeQ82To nSGeQ82Tohất dĩSGeQ82To nhiêntsnZeFHM Gobklà ThGobky Thy.

“Cô cótsnZeFHM muSGeQ82Toốn Gobkbiết ktsnZeFHMhông? NhữngSGeQ82To gGobkì tsnZeFHMđã xảySGeQ82To rGobka vớitsnZeFHM SGeQ82Tohọ?” ĐiềnGobk HtsnZeFHMuân ntsnZeFHMhìn ÁSGeQ82Toi SGeQ82ToHy cườGobki khtsnZeFHMẩy, nhưtsnZeFHMng ttsnZeFHMrong ánGobkh mắtsnZeFHMt lSGeQ82Toại hiệGobkn rõtsnZeFHM mGobkột nỗiSGeQ82To caGobky đắngGobk tộSGeQ82Tot cùng.Gobk tsnZeFHM“Thy TtsnZeFHMhy SGeQ82Tođã chọnSGeQ82To hắn,tsnZeFHM màSGeQ82To SGeQ82Tokhông Gobkchọn tôi.”

Lúc SGeQ82Tonày, bỗtsnZeFHMng dưngGobk ÁtsnZeFHMi HSGeQ82Toy lạSGeQ82Toi tsnZeFHMcó SGeQ82Tocảm giáctsnZeFHM đồngSGeQ82To cảmGobk vtsnZeFHMới ĐSGeQ82Toiền HutsnZeFHMân.

Không phảtsnZeFHMi tsnZeFHMlà dtsnZeFHMo tsnZeFHMcô từntsnZeFHMg vtsnZeFHMướng vàGobko hoàGobkn cGobkảnh ấSGeQ82Toy,

mà lGobkà Gobkdo ántsnZeFHMh mGobkắt ĐiềnGobk HSGeQ82Touân đtsnZeFHMã nóiSGeQ82To Gobklên tấtsnZeFHMt cả.

Nỗi đaGobku SGeQ82Tokia đaGobkng dGobkần hiệntsnZeFHM rõSGeQ82To trSGeQ82Toong SGeQ82Tođôi mắttsnZeFHM mantsnZeFHMg SGeQ82Tomột màutsnZeFHM đenGobk đậmGobk nhưSGeQ82To tátsnZeFHMch caftsnZeFHMe đắngSGeQ82To củGobka SGeQ82ToĐiền HuGobkân, Gobkvết tSGeQ82Tohương lòngGobk khôGobkng nhữGobkng tsnZeFHMkhông Gobkhề Gobkphai nhạt…Gobk thậmtsnZeFHM cGobkhí Gobkcòn tsnZeFHMtrở nênSGeQ82To đauSGeQ82To Gobkđớn SGeQ82Tohơn Gobkbao gtsnZeFHMiờ hết.

“Tôi đãGobk giGobkết tsnZeFHMThy Thy.”tsnZeFHM ÁtsnZeFHMi SGeQ82ToHy tsnZeFHMvẫn SGeQ82Tochưa kịSGeQ82Top mởtsnZeFHM tsnZeFHMlời thSGeQ82Toì giọtsnZeFHMng ntsnZeFHMói gấGobkp gSGeQ82Toáp củtsnZeFHMa ĐiềntsnZeFHM GobkHuân lạitsnZeFHM vSGeQ82Toang lên,tsnZeFHM chấtGobk giọntsnZeFHMg tsnZeFHMkhông chúSGeQ82Tot SGeQ82Tobiểu cảm.

À, ttsnZeFHMhì rGobka tsnZeFHMhắn đãtsnZeFHM giếSGeQ82Tot tsnZeFHMThy TSGeQ82Tohy tsnZeFHMnên hắntsnZeFHM mớitsnZeFHM đautsnZeFHM khtsnZeFHMổ vàtsnZeFHM Gobkdằn vặtSGeQ82To SGeQ82Tonhư thế!

Khoan đã,Gobk Gobkhình ntsnZeFHMhư đGobkang cSGeQ82Toó chSGeQ82Toút nhtsnZeFHMầm lẫnSGeQ82To Gobkgì đóSGeQ82To ởtsnZeFHM đây!tsnZeFHM NgườiGobk Gobkgiết ThSGeQ82Toy ThtsnZeFHMy Gobklà btsnZeFHMà HàtsnZeFHMn SGeQ82Tocơ mà.

“Không phảiGobk lSGeQ82Toà mtsnZeFHMẹ MitsnZeFHMnh tsnZeFHMVỹ giếtsnZeFHMt ThtsnZeFHMy ThGobky sGobkao?” CSGeQ82Toô tsnZeFHMbất giáSGeQ82Toc nhSGeQ82Toích vGobkề phíGobka tsnZeFHMsau mộtsnZeFHMt chút,Gobk tsnZeFHMcau mSGeQ82Toày nhìSGeQ82Ton ĐiềntsnZeFHM HutsnZeFHMân nGobkghi hoặc.

“Đúng, lSGeQ82Toà bàtsnZeFHM ttsnZeFHMa giếtGobk!” ĐiềnGobk HuântsnZeFHM vẫnSGeQ82To chúSGeQ82To tâGobkm vGobkào Gobktrái táoGobk trêtsnZeFHMn taSGeQ82Toy, môngSGeQ82To lunSGeQ82Tog Gobktrả lời.

“Thế tạitsnZeFHM sSGeQ82Toao aSGeQ82Tonh tsnZeFHMlại bảGobko atsnZeFHMnh SGeQ82Togiết tsnZeFHMThy Thy?”tsnZeFHM GobkĐúng lGobkà SGeQ82Totên SGeQ82Tokhó hSGeQ82Toiểu, cSGeQ82Toàng hỏiGobk thìSGeQ82To tsnZeFHMlại cSGeQ82Toàng rối!

Cô bắtGobk đầutsnZeFHM mGobkất bìntsnZeFHMh tĩnh…

“Bà tsnZeFHMta trựctsnZeFHM ttsnZeFHMiếp gtsnZeFHMiết TtsnZeFHMhy ThGobky, cGobkòn SGeQ82Totôi làGobk kẻGobk giGobkán tsnZeFHMtiếp…” ThGobkêm mộtGobk câutsnZeFHM tSGeQ82Torả lờitsnZeFHM hếtSGeQ82To sứcGobk thảSGeQ82Ton nhSGeQ82Toiên, Gobkđột ngộtSGeQ82To GobkĐiền HuântsnZeFHM ngướctsnZeFHM lGobkên nhìSGeQ82Ton thẳntsnZeFHMg vàotsnZeFHM SGeQ82Tomặt ÁiGobk HtsnZeFHMy, tsnZeFHMnở mGobkột nụGobk cườiGobk xảGobko tráGobk, “…Gobk SGeQ82Tocô Gobkcòn gìGobk thắctsnZeFHM mắtsnZeFHMc tsnZeFHMthì hỏiGobk hếtsnZeFHMt tsnZeFHMđi, tôitsnZeFHM stsnZeFHMẵn sGobkàng Gobktrả lời,Gobk xSGeQ82Toem nhGobkư đGobkó ltsnZeFHMà ânSGeQ82To huệSGeQ82To tôiGobk tặngGobk ctsnZeFHMho Gobkcô trướcGobk SGeQ82Tokhi chết.”

“Này, ătsnZeFHMn tsnZeFHMnói cGobkho cẩGobkn SGeQ82Tothận, antsnZeFHMh SGeQ82Tobảo aGobki chết?Gobk” tsnZeFHMÁi HSGeQ82Toy SGeQ82Tolại mộSGeQ82Tot SGeQ82Tolần nSGeQ82Toữa khtsnZeFHMông k

ì

m đượctsnZeFHM SGeQ82Tomà qtsnZeFHMuát tsnZeFHMvào mặtGobk ĐiềnGobk Huân,Gobk đôitsnZeFHM mắGobkt tronSGeQ82Tog SGeQ82Tosáng ktsnZeFHMia ctsnZeFHMũng trừngtsnZeFHM lênSGeQ82To tsnZeFHMoán hận.

“Tôi khônSGeQ82Tog đảmSGeQ82To bảoGobk tsnZeFHMai sẽSGeQ82To chết…”tsnZeFHM ĐiềnSGeQ82To tsnZeFHMHuân nGobkhún nhSGeQ82Toún vaiGobk, gươngtsnZeFHM mtsnZeFHMặt vẫnSGeQ82To bìnSGeQ82Toh tĩnhtsnZeFHM mGobkột cáSGeQ82Toch kỳGobk lạ.SGeQ82To SGeQ82To“… bSGeQ82Toa tiếnGobkg nữaGobk, nơiSGeQ82To Gobknày Gobksẽ tsnZeFHMbiến thSGeQ82Toành tSGeQ82Toro bụi.”

Ba tsnZeFHMtiếng? TSGeQ82Toro bụi?

Sao Gobkhôm nGobkay cáSGeQ82Toi tênGobk tGobkâm thầnSGeQ82To nàtsnZeFHMy lạitsnZeFHM nóSGeQ82Toi Gobktoàn SGeQ82Tonhững tsnZeFHMđiều kGobkhó hiểSGeQ82Tou, mGobkột lầntsnZeFHM nữSGeQ82Toa SGeQ82Tocô lSGeQ82Toại phảiGobk cấtGobk tiếngtsnZeFHM hỏi.

“Ý aGobknh làSGeQ82To gì?”SGeQ82To CảGobk ngưGobkời GobkÁi HGobky Gobkbắt đầutsnZeFHM rSGeQ82Toun lêntsnZeFHM, nGobkói chuyệnSGeQ82To vớiGobk tsnZeFHMtên ntsnZeFHMày tsnZeFHMquả thậGobkt tiSGeQ82Toêu haGobko nSGeQ82Tohiều sứGobkc lựctsnZeFHM khôntsnZeFHMg tSGeQ82Tohể tưởnGobkg. “AnhGobk địnhtsnZeFHM tsnZeFHMphá hSGeQ82Touỷ chỗtsnZeFHM nàGobky à?”

Hít thở,SGeQ82To híttsnZeFHM thởtsnZeFHM nàGobko… bìnGobkh tĩnhtsnZeFHM, bìtsnZeFHMnh tĩnhGobk nào…tsnZeFHM côtsnZeFHM đGobkang SGeQ82Tocố gSGeQ82Toắng điềSGeQ82Tom tĩnhSGeQ82To Gobkhết sứSGeQ82Toc SGeQ82Tocó thểtsnZeFHM đểtsnZeFHM khtsnZeFHMông cóGobk Gobkthêm bấtGobk ctsnZeFHMứ htsnZeFHMành độtsnZeFHMng nàotsnZeFHM quSGeQ82Toá kíctsnZeFHMh độGobkng nữa.

“Bingo! TGobkôi đãtsnZeFHM đặttsnZeFHM tsnZeFHMbom xuntsnZeFHMg qGobkuanh nơSGeQ82Toi nàySGeQ82To rồSGeQ82Toi…” ĐiềntsnZeFHM HuâSGeQ82Ton đưatsnZeFHM trátsnZeFHMi tátsnZeFHMo SGeQ82Tokia ltsnZeFHMên miệng,tsnZeFHM tsnZeFHMcắn mộtSGeQ82To miGobkếng, tiếtsnZeFHMp tụcSGeQ82To nóiGobk vớSGeQ82Toi vẻSGeQ82To khtsnZeFHMinh đờitsnZeFHM, “…SGeQ82To Gobksớm thôi!”

“Tránh ra.SGeQ82To” HạoSGeQ82To ThầntsnZeFHM xôGobkng vtsnZeFHMào toàtsnZeFHM btsnZeFHMiệt SGeQ82Tothự lộnGobkg lẫySGeQ82To củaGobk ttsnZeFHMổ cGobkhức SGeQ82ToKnight, gạtSGeQ82To mạnhtsnZeFHM đáGobkm cậSGeQ82Ton vGobkệ trướcGobk mGobkặt sGobkang mtsnZeFHMột bên,Gobk qGobkuát lớn.SGeQ82To “LậpSGeQ82To tứcGobk gọiGobk GobkHàn MinGobkh VtsnZeFHMỹ rGobka đâySGeQ82To chtsnZeFHMo tôi!”

“Chuyện gì?”SGeQ82To MSGeQ82Toinh VỹtsnZeFHM cắGobkt ngGobkang lờitsnZeFHM SGeQ82Tonói củaGobk tsnZeFHMHạo ThầnSGeQ82To, vGobkẫn Gobklà Gobkcái giọnGobkg điệutsnZeFHM lạtsnZeFHMnh lùngGobk vốnGobk có.

“Ung dSGeQ82Toung quGobká nhỉ?SGeQ82To ĐiSGeQ82Toền HuSGeQ82Toân bắttsnZeFHM ÁtsnZeFHMi HGobky Gobkđi rồi!”tsnZeFHM HSGeQ82Toạo TSGeQ82Tohần dườngGobk nhtsnZeFHMư đaSGeQ82Tong rGobkơi vGobkào trạngtsnZeFHM tSGeQ82Tohái hoGobkảng loSGeQ82Toạn, đGobkôi mắtSGeQ82To phứcSGeQ82To tạptsnZeFHM cănSGeQ82Tog thẳngGobk ntsnZeFHMhìn anGobkh, SGeQ82Togấp gtsnZeFHMáp lênGobk tiếng.

“Khi nào?Gobk” GobkTừ tsnZeFHMphía bêtsnZeFHMn kGobkia dườtsnZeFHMng nhưtsnZeFHM đãGobk cóSGeQ82To phảntsnZeFHM ứGobkng, bGobkước chântsnZeFHM củaSGeQ82To anGobkh bắttsnZeFHM đầuSGeQ82To nGobkhanh hơGobkn, SGeQ82Toanh bướcGobk đếnGobk SGeQ82Tonắm lấGobky cổSGeQ82To áGobko cGobkủa HạoSGeQ82To TtsnZeFHMhần xốSGeQ82Toc lêtsnZeFHMn, gằSGeQ82Ton giọGobkng. “ỞGobk đâu?”

Hạo ThầnSGeQ82To cũngtsnZeFHM khôntsnZeFHMg đểGobk yêSGeQ82Ton chSGeQ82Too MtsnZeFHMinh tsnZeFHMVỹ Gobklàm càntsnZeFHM nSGeQ82Tohư thGobkế, đưaSGeQ82To taSGeQ82Toy đẩyGobk mạnhGobk anGobkh rGobka, sGobkửa lạGobki cổtsnZeFHM áSGeQ82Too, cậutsnZeFHM tứcGobk gtsnZeFHMiận qtsnZeFHMuát lên.

“Là nơiGobk từtsnZeFHMng xảySGeQ82To rGobka tsnZeFHMán mạGobkng cGobkủa TtsnZeFHMhy Thy!”

Chap 36

Bước đSGeQ82Toi cùntsnZeFHMg tửGobk thần

“Tên khốnSGeQ82To ktsnZeFHMia, tsnZeFHManh đtsnZeFHMịnh SGeQ82Tolàm tsnZeFHMgì vậySGeQ82To hả?tsnZeFHM ĐặtGobk botsnZeFHMm làSGeQ82To tsnZeFHMthế nào?”Gobk NgtsnZeFHMay sSGeQ82Toau cSGeQ82Toâu trGobkả lờiGobk hGobkết stsnZeFHMức thảntsnZeFHM nhiêntsnZeFHM củaGobk ĐiềntsnZeFHM HuâGobkn, ÁiSGeQ82To SGeQ82ToHy khôSGeQ82Tong thểSGeQ82To khônSGeQ82Tog mSGeQ82Toất bGobkình tĩnh,Gobk cSGeQ82Toả ngườiGobk ctsnZeFHMô tsnZeFHMrun Gobklên tSGeQ82Toừng đợtGobk, đôitsnZeFHM Gobkmắt oáGobkn hậntsnZeFHM chiếutsnZeFHM thẳnSGeQ82Tog vàoGobk kẻGobk đangtsnZeFHM tsnZeFHMtỏ Gobkthái đtsnZeFHMộ “tsnZeFHMbất ctsnZeFHMần đờiGobk” tSGeQ82Torước mặt.

“Đây cSGeQ82Tohỉ Gobklà mộtSGeQ82To pGobkhần troGobkng tsnZeFHMkế hoạchSGeQ82To cGobkủa tôtsnZeFHMi, nếtsnZeFHMu tsnZeFHMcô cứtsnZeFHM SGeQ82Totỏ cáitsnZeFHM SGeQ82Tothái độSGeQ82To xtsnZeFHMấc SGeQ82Toxược đóSGeQ82To tsnZeFHMthì SGeQ82Tongay cảSGeQ82To SGeQ82Toân huệGobk cuốiSGeQ82To cGobkùng cũngSGeQ82To Gobkkhông thGobkể ttsnZeFHMhực hiệnGobk đượcSGeQ82To đâGobku đấy.SGeQ82To” tsnZeFHMĐiền HuâSGeQ82Ton tiếptsnZeFHM tSGeQ82Toục nóiSGeQ82To đềutsnZeFHM đSGeQ82Toều, gSGeQ82Toiọng điệtsnZeFHMu Gobkdường nSGeQ82Tohư chẳSGeQ82Tong SGeQ82Tohề cGobkó Gobkchút bậnSGeQ82To tâtsnZeFHMm vSGeQ82Toề tsnZeFHMÁi GobkHy, chỉSGeQ82To tGobkrả ltsnZeFHMời Gobktheo SGeQ82Tophản ứng.

“Có thậttsnZeFHM aSGeQ82Tonh sẽtsnZeFHM trSGeQ82Toả ltsnZeFHMời SGeQ82Tomọi thắctsnZeFHM mắcSGeQ82To củaGobk tôi?”SGeQ82To ÁitsnZeFHM SGeQ82ToHy gưGobkờm gườmtsnZeFHM ĐiềGobkn HuSGeQ82Toân Gobknhư thểGobk khSGeQ82Toông Gobktin được,SGeQ82To cảtsnZeFHM ngườiGobk cứtsnZeFHM nhíctsnZeFHMh dầntsnZeFHM SGeQ82Tovề phítsnZeFHMa satsnZeFHMu chtsnZeFHMo đSGeQ82Toến khtsnZeFHMi tựatsnZeFHM hSGeQ82Toẳn vàSGeQ82Too tường.

Phía bêntsnZeFHM kGobkia, SGeQ82ToĐiền HuâGobkn gậttsnZeFHM nhGobkẹ tsnZeFHMđầu, tráitsnZeFHM táoGobk tsnZeFHMkia vẫSGeQ82Ton tiếpSGeQ82To tụcGobk đượcGobk SGeQ82Tođưa SGeQ82Tolên miệng.

“Anh bảGobko tsnZeFHMtôi làGobk nguGobkyên nSGeQ82Tohân gSGeQ82Toây rtsnZeFHMa cáitsnZeFHM chSGeQ82Toết Gobkcho cGobkả SGeQ82Togia đìnhtsnZeFHM Gobktôi, vậySGeQ82To atsnZeFHMi làGobk Gobkngười đãtsnZeFHM giGobkết họ?”Gobk CSGeQ82Tohất gSGeQ82Toiọng ÁitsnZeFHM GobkHy thtsnZeFHMoáng rutsnZeFHMn rẩytsnZeFHM, tsnZeFHMcô đGobkã dồnSGeQ82To Gobkhết SGeQ82Tocan đảmtsnZeFHM đểSGeQ82To đặtsnZeFHMt vàoGobk câSGeQ82Tou hỏitsnZeFHM ấy.

“Là tôi…”SGeQ82To ĐSGeQ82Toiền HuSGeQ82Toân liếSGeQ82Toc sơtsnZeFHM quSGeQ82Toa ngtsnZeFHMười tsnZeFHMÁi HSGeQ82Toy, hờiGobk hợttsnZeFHM đáptsnZeFHM lại,Gobk tsnZeFHMsau đóGobk đứngGobk dậySGeQ82To némtsnZeFHM mtsnZeFHMạnh trSGeQ82Toái táoSGeQ82To SGeQ82Totrên taSGeQ82Toy xuốngSGeQ82To sàtsnZeFHMn, “tsnZeFHM… làSGeQ82To tôGobki giếtGobk đấy.”

Ái HGobky lặntsnZeFHMg ngườtsnZeFHMi satsnZeFHMu câuSGeQ82To trảtsnZeFHM Gobklời dứtSGeQ82To khoátGobk củtsnZeFHMa ĐiềnSGeQ82To SGeQ82ToHuân, đôSGeQ82Toi mSGeQ82Toắt SGeQ82Tobắt đầutsnZeFHM tsnZeFHMtrở Gobknên Gobkmờ nhạt.

Kẻ Gobkđang đứngGobk trưGobkớc mặtSGeQ82To tsnZeFHMcô chínhtsnZeFHM Gobklà kẻSGeQ82To Gobkđã nhSGeQ82Toẫn tsnZeFHMtâm khiSGeQ82Toến côtsnZeFHM mấtSGeQ82To ttsnZeFHMrọn vẹntsnZeFHM cảGobk mSGeQ82Toột giGobka đình!!

Đáng trGobkách hơSGeQ82Ton, hắGobkn kGobkhông hềSGeQ82To cóSGeQ82To bấSGeQ82Tot cứSGeQ82To tsnZeFHMmột thGobkái độGobk ntsnZeFHMào Gobkgọi ltsnZeFHMà SGeQ82Tohối lỗtsnZeFHMi, Gobkthậm chtsnZeFHMí còGobkn tỏtsnZeFHM tsnZeFHMvẻ kênhGobk kiệtsnZeFHMu khGobki nSGeQ82Tohắc đếGobkn Gobkchuyện này.

“Anh… anh…SGeQ82To” ÁiGobk HGobky SGeQ82Tolúc nSGeQ82Toày SGeQ82Tokhông thểtsnZeFHM nàoSGeQ82To dSGeQ82Toiễn tảSGeQ82To đượctsnZeFHM thứtsnZeFHM Gobkcảm xúctsnZeFHM khiGobknh thườSGeQ82Tong SGeQ82Tovà Gobkghê tSGeQ82Toởm tsnZeFHMkẻ trưSGeQ82Toớc mặtSGeQ82To, đôitsnZeFHM mGobkôi mấpSGeQ82To tsnZeFHMmáy khôGobkng tGobkhốt nêSGeQ82Ton lời.

“Sao? ChSGeQ82Toẳng Gobkphải cSGeQ82Toô tsnZeFHMmuốn btsnZeFHMiết sao?SGeQ82To” KhoéSGeQ82To mtsnZeFHMôi ĐSGeQ82Toiền HtsnZeFHMuân SGeQ82Tonhếch lên,SGeQ82To vẫntsnZeFHM cáiGobk tsnZeFHMvẻ tsnZeFHMmặt chSGeQ82Toán đGobkời ấy.

“Đồ khốtsnZeFHMn! AGobknh khônSGeQ82Tog Gobkphải tsnZeFHMlà SGeQ82Tocon người!tsnZeFHM” ÁitsnZeFHM HGobky kíctsnZeFHMh đtsnZeFHMộng htsnZeFHMét lên,tsnZeFHM dòngtsnZeFHM lệSGeQ82To lSGeQ82Toăn dGobkài trênSGeQ82To gòGobk má,Gobk nSGeQ82Tohẹ nGobkhàng đápSGeQ82To đấtsnZeFHMt mộtSGeQ82To giọtGobk pSGeQ82Toha tsnZeFHMlê tiSGeQ82Tonh SGeQ82Totuý ktsnZeFHMết hợGobkp gSGeQ82Toiữa nỗiSGeQ82To Gobkđau tsnZeFHMvà SGeQ82Tothù hGobkận. “GobkTôi đSGeQ82Toã làmSGeQ82To gìtsnZeFHM nSGeQ82Toên Gobktội vớSGeQ82Toi Gobkanh satsnZeFHMo? ChGobkỉ vìtsnZeFHM tôiSGeQ82To giGobkống TtsnZeFHMhy GobkThy tsnZeFHMmà atsnZeFHMnh ntsnZeFHMỡ nhẫntsnZeFHM tâmSGeQ82To giếGobkt họSGeQ82To saoGobk? ĐồtsnZeFHM mSGeQ82Toáu lSGeQ82Toạnh, đồSGeQ82To bGobkất Gobknhân tính!”

“Đúng, nhSGeQ82Toưng tộiGobk lỗitsnZeFHM lớSGeQ82Ton nhấtSGeQ82To ởtsnZeFHM Gobkcô khSGeQ82Toông phảitsnZeFHM tsnZeFHMlà mantsnZeFHMg gươngSGeQ82To mặttsnZeFHM giSGeQ82Toống TtsnZeFHMhy GobkThy củaGobk tôi…”SGeQ82To ĐSGeQ82Toiền HSGeQ82Touân đGobkứng đốitsnZeFHM diệSGeQ82Ton vớtsnZeFHMi ÁtsnZeFHMi tsnZeFHMHy, SGeQ82Totừ từGobk cSGeQ82Toúi nGobkgười xuốnSGeQ82Tog, đưatsnZeFHM tsnZeFHMtay nântsnZeFHMg mGobkặt ctsnZeFHMô lênSGeQ82To, “…SGeQ82To tsnZeFHMmà làGobk vìSGeQ82To SGeQ82Tocô SGeQ82Tođã đượctsnZeFHM cSGeQ82Tohọn lGobkàm vSGeQ82Toợ tsnZeFHMcủa hắGobkn. ĐoánGobk xemtsnZeFHM, ctsnZeFHMô ngSGeQ82Tohĩ kếGobk hoạctsnZeFHMh lầtsnZeFHMn trướGobkc ltsnZeFHMà dtsnZeFHMo SGeQ82Toai đặttsnZeFHM ra?”

Điền HuânSGeQ82To tiếSGeQ82Top tụSGeQ82Toc kềtsnZeFHM sátGobk gươngSGeQ82To SGeQ82Tomặt củGobka SGeQ82Tomình lạtsnZeFHMi gầnSGeQ82To ÁtsnZeFHMi HySGeQ82To, Gobkánh mGobkắt vSGeQ82Toẫn hằnGobk nhSGeQ82Toững SGeQ82Totia nhìSGeQ82Ton đautsnZeFHM đSGeQ82Toớn nhưnGobkg Gobkđôi môitsnZeFHM Gobkkia lạtsnZeFHMi SGeQ82Tolộ rõSGeQ82To SGeQ82Tomột nụtsnZeFHM cườtsnZeFHMi nGobkửa miệng.

“Do… anh?”tsnZeFHM tsnZeFHMÁi SGeQ82ToHy Gobkcau mGobkày, đôtsnZeFHMi môtsnZeFHMi khẽGobk mtsnZeFHMấp mátsnZeFHMy, dĩtsnZeFHM nhiGobkên thtsnZeFHMứ SGeQ82ToÁi tsnZeFHMHy Gobknhận SGeQ82Tođược ltsnZeFHMà mtsnZeFHMột tsnZeFHMcái Gobkgật đầuGobk dGobkứt khoát.

“Xem rtsnZeFHMa Gobkcô cũngSGeQ82To ktsnZeFHMhông đếnGobk nỗiSGeQ82To SGeQ82Tongốc lắmSGeQ82To nhỉ?tsnZeFHM PSGeQ82Tohải, tsnZeFHMcó thểSGeQ82To Gobkcho SGeQ82Tolà từtsnZeFHM đầuSGeQ82To đếnSGeQ82To Gobkcuối…” SGeQ82ToĐiền HuGobkân tsnZeFHMnói lấpSGeQ82To lửntsnZeFHMg, tsnZeFHMkèm tsnZeFHMtheo độngSGeQ82To táctsnZeFHM hấtSGeQ82To mGobkặt GobkÁi GobkHy sanSGeQ82Tog mộtGobk Gobkbên, tsnZeFHMnụ cườitsnZeFHM Gobktrên môtsnZeFHMi đGobkã tsnZeFHMhoàn tGobkoàn biếnSGeQ82To mtsnZeFHMất, “…tsnZeFHM tsnZeFHMtất cSGeQ82Toả mSGeQ82Toọi chSGeQ82Touyện đtsnZeFHMều tsnZeFHMdo tôiSGeQ82To sắpSGeQ82To đặt.”

“Tất cả?”tsnZeFHM ÁiSGeQ82To GobkHy nghtsnZeFHMi hoặGobkc hỏiGobk SGeQ82Tolại thtsnZeFHMêm mộGobkt lầnGobk nGobkữa, tsnZeFHMnhư đSGeQ82Toể khẳngSGeQ82To địtsnZeFHMnh lSGeQ82Toại câuGobk nóSGeQ82Toi củatsnZeFHM ngườitsnZeFHM tsnZeFHMđối diện.

“Đúng, đSGeQ82Toể thựcGobk hiệntsnZeFHM vSGeQ82Toà đGobkảm bSGeQ82Toảo tsnZeFHMkế hoạGobkch sẽGobk thàSGeQ82Tonh tsnZeFHMcông Gobkđúng nhGobkư tsnZeFHMnhững SGeQ82Togì tsnZeFHMtôi moGobkng đợSGeQ82Toi, Gobktôi ctsnZeFHMó thểGobk làGobkm tấSGeQ82Tot cả…”SGeQ82To tsnZeFHMĐôi mắSGeQ82Tot môngtsnZeFHM lunGobkg củSGeQ82Toa ĐGobkiền HSGeQ82Touân cGobkhợt tsnZeFHMđổi hướngSGeQ82To nhìtsnZeFHMn, btsnZeFHMàn tSGeQ82Toay đGobkưa lSGeQ82Toên tsnZeFHMvuốt nhẹtsnZeFHM mátsnZeFHMi tsnZeFHMtóc mtsnZeFHMang màtsnZeFHMu Gobknâu đậmtsnZeFHM hệtsnZeFHMt tsnZeFHMnhư tácGobkh SGeQ82Tocafe tsnZeFHMsữa đặtsnZeFHMc tGobkrưng củaSGeQ82To tsnZeFHMÁi HyGobk, Gobk“… SGeQ82Tocô nGobkghĩ chuyệtsnZeFHMn làtsnZeFHMm giấySGeQ82To SGeQ82Toxét nghiệGobkm ADGobkN Gobkgiả đtsnZeFHMể chứtsnZeFHMng SGeQ82Tothực côSGeQ82To khôtsnZeFHMng hềtsnZeFHM cSGeQ82Toó quaGobkn tsnZeFHMhệ hGobkuyết thốngSGeQ82To Gobkvới Gobkgia đìnhSGeQ82To họGobk VươngGobk tsnZeFHMcó qtsnZeFHMuá khSGeQ82Toó vớiSGeQ82To tôitsnZeFHM không?”

“Chuyện antsnZeFHMh TriếttsnZeFHM SGeQ82ToDạ tsnZeFHMlên SGeQ82Tokế hoạcSGeQ82Toh Gobkbắt cócGobk tôitsnZeFHM vàGobk lSGeQ82Toàm hGobkại MGobkinh SGeQ82ToVỹ… cũngGobk làtsnZeFHM tsnZeFHMdo atsnZeFHMnh?” ÁitsnZeFHM HGobky bắttsnZeFHM đầuGobk cGobkảm thấySGeQ82To choátsnZeFHMng, Gobkthật sựSGeQ82To nhữngGobk Gobkchuyện côGobk vừatsnZeFHM đượcSGeQ82To Gobknghe đãSGeQ82To vưtsnZeFHMợt quáSGeQ82To Gobksức chịutsnZeFHM đựngGobk củaSGeQ82To mình.

“Dĩ nGobkhiên, Gobktôi biếtSGeQ82To rSGeQ82Toõ têntsnZeFHM đóGobk ttsnZeFHMhương tsnZeFHMyêu cGobkô Gobkem gSGeQ82Toái dutsnZeFHMy Gobknhất Gobkcủa mìGobknh đếnGobk mứSGeQ82Toc nàtsnZeFHMo, SGeQ82Tonhưng hắSGeQ82Ton cũntsnZeFHMg cóGobk Gobkmột ngtsnZeFHMười coGobkn gSGeQ82Toái SGeQ82Toquan trọnSGeQ82Tog Gobkkhông kém.Gobk TiGobkếc rằnSGeQ82Tog, sinGobkh mạnGobkg SGeQ82Tocủa Gobkngười cGobkon gátsnZeFHMi màSGeQ82To Gobkhắn yêutsnZeFHM thươngGobk hơntsnZeFHM Gobkcả Gobkcô đanGobkg nằmSGeQ82To trotsnZeFHMng SGeQ82Totay tôiSGeQ82To…” ĐitsnZeFHMền HuânGobk titsnZeFHMếp tụSGeQ82Toc thảtsnZeFHMn tsnZeFHMnhiên Gobktrả lGobkời, sitsnZeFHMết chặttsnZeFHM btsnZeFHMàn tGobkay đaSGeQ82Tong vutsnZeFHMốt mGobkái tócGobk tsnZeFHMcủa ÁtsnZeFHMi SGeQ82ToHy, đôitsnZeFHM mắtGobk tsnZeFHMlại trởtsnZeFHM vSGeQ82Toề vớiSGeQ82To hướngGobk nhìSGeQ82Ton vôSGeQ82To địSGeQ82Tonh, “…tsnZeFHM nếuGobk hSGeQ82Toắn vGobkà ctsnZeFHMô SGeQ82Tokhông tsnZeFHMcó SGeQ82Toquan hGobkệ aGobknh eSGeQ82Tom tsnZeFHMcùng hGobkuyết thống,SGeQ82To SGeQ82Totất nhSGeQ82Toiên kếSGeQ82To hoạchSGeQ82To cSGeQ82Toủa Gobktôi sẽSGeQ82To Gobkđược thựcSGeQ82To hiệnSGeQ82To mộttsnZeFHM cáchGobk hoàGobkn hảo.”

“Nếu vậGobky… tôiSGeQ82To thậtGobk SGeQ82Tosự Gobklà cGobkon gáiGobk củaSGeQ82To nhtsnZeFHMà Gobkhọ VưGobkơng, vàSGeQ82To làtsnZeFHM eGobkm SGeQ82Togái củatsnZeFHM tsnZeFHManh TriếSGeQ82Tot Dạ?”Gobk NhữtsnZeFHMng giọSGeQ82Tot nướtsnZeFHMc mắttsnZeFHM đtsnZeFHMau tsnZeFHMđớn tsnZeFHMxen lẫGobkn hạntsnZeFHMh phSGeQ82Toúc cGobkứ tSGeQ82Tohay ntsnZeFHMhau chạyGobk dàtsnZeFHMi trSGeQ82Toên gươngSGeQ82To mtsnZeFHMặt củSGeQ82Toa ÁiSGeQ82To Hy.

Ái HGobky míSGeQ82Tom mSGeQ82Toôi, Gobkcố gắtsnZeFHMng kGobkhông btsnZeFHMật khóctsnZeFHM ttsnZeFHMhành tiếSGeQ82Tong, SGeQ82Tonhưng vGobkẫn ktsnZeFHMhông thGobkể giấtsnZeFHMu đượctsnZeFHM nhSGeQ82Toững tiếtsnZeFHMng ntsnZeFHMấc nghẹGobkn ngào.

Thì Gobkra, đâtsnZeFHMy chtsnZeFHMính Gobklà tsnZeFHMlý dSGeQ82Too mGobkà GobkMinh VtsnZeFHMỹ khSGeQ82Toông muốnSGeQ82To cSGeQ82Toho ÁGobki HGobky bitsnZeFHMết sựtsnZeFHM tSGeQ82Tohật. CótsnZeFHM lẽGobk Gobkanh đSGeQ82Toã nghĩ,Gobk Gobkcứ nhtsnZeFHMư hiSGeQ82Toện tạSGeQ82Toi sGobkẽ tốSGeQ82Tot hơn.

Tốt hơnSGeQ82To khSGeQ82Toi cGobkô nhầmGobk tsnZeFHMtưởng mốGobki quGobkan hệGobk giữatsnZeFHM họGobk cGobkhỉ Gobklà ngườiGobk tsnZeFHMdưng khôntsnZeFHMg htsnZeFHMề cùngtsnZeFHM chuntsnZeFHMg Gobkmột dSGeQ82Toòng máGobku… biếtGobk đâtsnZeFHMu vìSGeQ82To lýGobk SGeQ82Todo đóSGeQ82To, tsnZeFHMmà SGeQ82Tocô sẽGobk sớmSGeQ82To ngtsnZeFHMuôi ngotsnZeFHMai Gobknỗi tsnZeFHMđau quátsnZeFHM Gobklớn phtsnZeFHMải tsnZeFHMgánh chịu.

Nhưng giờSGeQ82To đGobkây, GobkÁi SGeQ82ToHy lSGeQ82Toại phảSGeQ82Toi đốiSGeQ82To diệSGeQ82Ton vớiSGeQ82To sựGobk Gobkthật Gobktàn nSGeQ82Tohẫn… rằntsnZeFHMg chínGobkh côtsnZeFHM làSGeQ82To nSGeQ82Toguyên SGeQ82Tonhân khtsnZeFHMiến Gobkhọ rSGeQ82Toa tsnZeFHMđi mGobkột cácGobkh đauGobk đớnGobk nhGobkư thế.

“Nhân tSGeQ82Toiện, cGobkô tsnZeFHMcó biGobkết trtsnZeFHMong ngườiGobk cSGeQ82Toô Gobkđang Gobkmang mộtSGeQ82To nSGeQ82Toửa Gobklà dòngSGeQ82To mátsnZeFHMu củatsnZeFHM SGeQ82Toai không?tsnZeFHM” GobkMột giọngtsnZeFHM nótsnZeFHMi kháctsnZeFHM ctsnZeFHMất lên,tsnZeFHM lSGeQ82Toà giSGeQ82Toọng nữ.

Ái GobkHy đưtsnZeFHMa mắttsnZeFHM nhtsnZeFHMìn vềtsnZeFHM phíSGeQ82Toa cửatsnZeFHM phòng…Gobk TGobkịnh GobkNhi khSGeQ82Toông dừGobkng châSGeQ82Ton SGeQ82Totại ctsnZeFHMhỗ đótsnZeFHM, tGobkiếp Gobktục tiGobkến đếtsnZeFHMn gSGeQ82Toần cGobkô vtsnZeFHMà ĐiềnGobk HuSGeQ82Toân, chấGobkt giGobkọng maSGeQ82Tong Gobkđầy SGeQ82Toác Gobký vantsnZeFHMg lêGobkn khôSGeQ82Tong chGobkút ngGobkần ngại.

“Mạng SGeQ82Tosống củaGobk cô…Gobk đãSGeQ82To lấySGeQ82To điSGeQ82To hơitsnZeFHM SGeQ82Tothở ctsnZeFHMuối ctsnZeFHMùng SGeQ82Tocủa GobkTriết Dạ.”

Trước tsnZeFHMmặt ÁiGobk HtsnZeFHMy hiệGobkn gitsnZeFHMờ, mộSGeQ82Tot GobkTịnh GobkNhi Gobkđáng yêuSGeQ82To vSGeQ82Toà tsnZeFHMthân thitsnZeFHMện tsnZeFHMtrông thậtSGeQ82To lạGobknh lùngSGeQ82To vàtsnZeFHM tàSGeQ82Ton nSGeQ82Tohẫn, từtsnZeFHM gGobkiọng nótsnZeFHMi chGobko đtsnZeFHMến ánhGobk nhìGobkn đSGeQ82Toều thtsnZeFHMể hiệnSGeQ82To rSGeQ82Toõ tsnZeFHMsự cGobkăm tứcSGeQ82To SGeQ82Tovà cGobkhán ghétsnZeFHMt ctsnZeFHMô tộtSGeQ82To cùng.

“Anh SGeQ82Tonhiều lờiGobk tsnZeFHMvới côtsnZeFHM tSGeQ82Toa thìtsnZeFHM đượtsnZeFHMc gì?”tsnZeFHM TịnhSGeQ82To NGobkhi ttsnZeFHMức giậnGobk qtsnZeFHMuát vGobkào mặtSGeQ82To ĐGobkiền HuâSGeQ82Ton, stsnZeFHMau đóSGeQ82To lạitsnZeFHM dàGobknh Gobktrọn Gobkánh mắGobkt oánGobk hậnSGeQ82To chtsnZeFHMiếu thẳngGobk vàoSGeQ82To ÁtsnZeFHMi HGobky. “CSGeQ82Toô! TrảSGeQ82To TriếGobkt DtsnZeFHMạ lGobkại ctsnZeFHMho tôi!”

Tịnh NtsnZeFHMhi đSGeQ82Toẩy mạSGeQ82Tonh ĐiềnSGeQ82To HuSGeQ82Toân stsnZeFHMang mộtSGeQ82To bêntsnZeFHM, taSGeQ82Toy cSGeQ82Toòn ltsnZeFHMại nGobkắm tsnZeFHMlấy cSGeQ82Toổ Gobkáo củaGobk ÁGobki HGobky Gobklay mạnh,tsnZeFHM kíchSGeQ82To độngGobk hétsnZeFHMt lên.

“Trả atsnZeFHMnh ấyGobk lạiGobk SGeQ82Tocho tôi!SGeQ82To NgườiSGeQ82To nêSGeQ82Ton SGeQ82Tochết đúngtsnZeFHM Gobkhơn SGeQ82Tolà côSGeQ82To, tạtsnZeFHMi stsnZeFHMao lạSGeQ82Toi làGobk atsnZeFHMnh ấy?”SGeQ82To DườnGobkg nSGeQ82Tohư TịnhSGeQ82To NtsnZeFHMhi Gobkđã hoàGobkn tGobkoàn hiểutsnZeFHM lầmtsnZeFHM vềtsnZeFHM cáiGobk chếttsnZeFHM củaGobk TrtsnZeFHMiết DGobkạ, rGobka sứcSGeQ82To Gobklay Gobkmạnh SGeQ82Tocô hơGobkn. Gobk“Nếu khônGobkg Gobkvì cGobkô, SGeQ82Toanh TriếtGobk DạGobk đãSGeQ82To kSGeQ82Tohông bịGobk MinGobkh SGeQ82ToVỹ bắSGeQ82Ton chết!”

Ái HGobky đtsnZeFHMã rơtsnZeFHMi vtsnZeFHMào trtsnZeFHMạng Gobkthái hoSGeQ82Toàn toànSGeQ82To mGobkất Gobkđi cảmSGeQ82To Gobkgiác, mSGeQ82Toọi viSGeQ82Toệc dGobkiễn SGeQ82Tora xuGobkng quatsnZeFHMnh dưSGeQ82Toờng nhưtsnZeFHM khônGobkg cSGeQ82Toòn sSGeQ82Toức ảntsnZeFHMh hưởngtsnZeFHM nGobkào cả.

Lúc nàytsnZeFHM, thGobkứ dGobkuy nGobkhất côGobk cótsnZeFHM thGobkể cảmGobk nhậnGobk đượtsnZeFHMc làGobk vếtSGeQ82To tsnZeFHMthương lòSGeQ82Tong nơiSGeQ82To trátsnZeFHMi tSGeQ82Toim nhỏSGeQ82To Gobkbé đangGobk tuGobkôn trSGeQ82Toào mộtsnZeFHMt dòngtsnZeFHM mSGeQ82Toáu… SGeQ82Tonước Gobkmắt SGeQ82Tovẫn tGobkiếp SGeQ82Totục rơiGobk, tráSGeQ82Toi SGeQ82Totim cSGeQ82Toũng SGeQ82Totheo đóGobk tsnZeFHMmà nhỏtsnZeFHM nhữngGobk SGeQ82Togiọt SGeQ82Tolệ máu.

Trước SGeQ82Tomắt ÁiSGeQ82To SGeQ82ToHy tsnZeFHMtối dGobkần, tGobkối dần…SGeQ82To tsnZeFHMsau đtsnZeFHMó đôiSGeQ82To mGobkắt kiSGeQ82Toa ctsnZeFHMũng từSGeQ82To từSGeQ82To nhGobkắm ngSGeQ82Tohiền tsnZeFHMlại, pSGeQ82Tohó Gobkmặc mọiSGeQ82To thứGobk cGobkho tGobkhời gian.

Tịnh NGobkhi vtsnZeFHMẫn khôGobkng hềGobk bậGobkn SGeQ82Totâm đếntsnZeFHM chuyệnSGeQ82To côGobk đãSGeQ82To Gobkngất điSGeQ82To tsnZeFHMtừ lúctsnZeFHM nàSGeQ82Too, vẫGobkn kíchGobk độntsnZeFHMg tiếpSGeQ82To tSGeQ82Toục tsnZeFHMlay nGobkgười ÁiSGeQ82To HyGobk, tsnZeFHMtrên gòSGeQ82To Gobkmá SGeQ82Tocũng lSGeQ82Toăn dàiGobk tsnZeFHMmột dònSGeQ82Tog lSGeQ82Toệ cSGeQ82Toay đắng.

“Cô Gobkta ntsnZeFHMgất tsnZeFHMrồi, Gobkem lSGeQ82Toàm vậytsnZeFHM thtsnZeFHMì đượcGobk gìGobk?” ĐtsnZeFHMiền HuânSGeQ82To thSGeQ82Toờ ơSGeQ82To Gobknhìn tsnZeFHMcảnh tượngtsnZeFHM SGeQ82Totrước mắt,SGeQ82To chSGeQ82Toán Gobknản hỏi.

“Tên GobkMinh VGobkỹ ấySGeQ82To, khGobki nàoGobk hắGobkn Gobkđến?” TịnhGobk NhGobki buôGobkng tsnZeFHMtay tsnZeFHMra khỏiSGeQ82To ngườSGeQ82Toi ÁGobki tsnZeFHMHy, đểtsnZeFHM mGobkặc thSGeQ82Toân hìntsnZeFHMh SGeQ82Tonhỏ SGeQ82Tobé Gobkkia tiếpGobk đất,tsnZeFHM quaSGeQ82Toy SGeQ82Tosang nhGobkìn ĐiềnGobk SGeQ82ToHuân tứcSGeQ82To giận.

“Sớm thôiSGeQ82To.” ĐiềnGobk HtsnZeFHMuân lườiGobk biếngGobk SGeQ82Totrả lời,SGeQ82To Gobklặng Gobklẽ nGobkgắm nhìnSGeQ82To SGeQ82Tocô Gobkgái SGeQ82Tomang khuônGobk mtsnZeFHMặt SGeQ82Tokhá gtsnZeFHMiống TSGeQ82Tohy TSGeQ82Tohy, tráitsnZeFHM Gobktim chợtSGeQ82To thắtGobk Gobklại, nhưnGobkg Gobklại SGeQ82Tonhanh chóntsnZeFHMg lắGobkng xuống.

“Hắn sGobkẽ tsnZeFHMphải trảtsnZeFHM SGeQ82Togiá vtsnZeFHMì đtsnZeFHMã htsnZeFHMại chSGeQ82Toết anSGeQ82Toh TriếtGobk tsnZeFHMDạ.” TịnSGeQ82Toh NGobkhi đứntsnZeFHMg Gobkdậy, tsnZeFHMđưa tSGeQ82Toay SGeQ82Togạt nướcSGeQ82To mắSGeQ82Tot, tiếGobkn vềGobk pSGeQ82Tohía cửaSGeQ82To Gobkvới bộSGeQ82To dtsnZeFHMạng vẫGobkn tGobkoả tsnZeFHMra thứtsnZeFHM sátSGeQ82To khGobkí hSGeQ82Toam muốnGobk gitsnZeFHMết người.

Điền HuâSGeQ82Ton chSGeQ82Touyển SGeQ82Toánh tsnZeFHMmắt sanGobkg TịnSGeQ82Toh NSGeQ82Tohi, Gobknụ SGeQ82Tocười Gobknửa miệnGobkg SGeQ82Tođểu giảtsnZeFHM ktsnZeFHMia lạSGeQ82Toi SGeQ82Toxuất hSGeQ82Toiện ttsnZeFHMrên môi.

 “Em khtsnZeFHMông nghSGeQ82Toi ngtsnZeFHMờ mGobkà lạtsnZeFHMi ttsnZeFHMin tưởngtsnZeFHM tSGeQ82Toôi đếtsnZeFHMn thSGeQ82Toế SGeQ82Tosao, TịntsnZeFHMh Nhi?”

*Rầm*

Một tsnZeFHMthứ âmSGeQ82To thanSGeQ82Toh vtsnZeFHMa chạmtsnZeFHM mạnhSGeQ82To mộtSGeQ82To ctsnZeFHMách bạoGobk tsnZeFHMlực vatsnZeFHMng lênSGeQ82To, đồngSGeQ82To Gobkthời cGobkánh cửtsnZeFHMa củtsnZeFHMa khtsnZeFHMu nhàtsnZeFHM máytsnZeFHM bỏtsnZeFHM hoanGobkg quSGeQ82Toen thutsnZeFHMộc tsnZeFHMđược mởtsnZeFHM tsnZeFHMra thGobkô bạo.

Cảnh tượngGobk lúSGeQ82Toc nàSGeQ82Toy, dườnGobkg nhSGeQ82Toư đtsnZeFHMang táSGeQ82Toi tsnZeFHMdiễn khSGeQ82Toung cảSGeQ82Tonh Gobkhai nătsnZeFHMm trướctsnZeFHM… MintsnZeFHMh VỹtsnZeFHM đứGobkng trưSGeQ82Toớc cửa,Gobk đtsnZeFHMôi mắtGobk lạnSGeQ82Toh lùSGeQ82Tong litsnZeFHMếc sơGobk cảnSGeQ82Toh vGobkật Gobkxung qGobkuanh, nSGeQ82Toơi SGeQ82Tonày đãtsnZeFHM thậtSGeQ82To sựGobk Gobkquá SGeQ82Toquen thuộcGobk vớSGeQ82Toi anh…Gobk vàGobk đếntsnZeFHM Gobktận lSGeQ82Toúc này,Gobk nóSGeQ82To cũngSGeQ82To khGobkông hềSGeQ82To SGeQ82Tothay SGeQ82Tođổi, SGeQ82Tochỉ mộGobkt khôngGobk Gobkgian trốngSGeQ82To rỗntsnZeFHMg matsnZeFHMng diSGeQ82Toện tíchSGeQ82To cựcGobk lớGobkn, đồngGobk thtsnZeFHMời tsnZeFHMđem đếnSGeQ82To chGobko ngSGeQ82Toười khSGeQ82Toác Gobkcảm Gobkgiác ớntsnZeFHM lạtsnZeFHMnh cGobkhạy dọcSGeQ82To stsnZeFHMống lưng.

Đưa côtsnZeFHM Gobkấy đếtsnZeFHMn ntsnZeFHMơi Gobknày… cuốGobki cùnGobkg SGeQ82ToĐiền HuânSGeQ82To lạiGobk Gobkđịnh làtsnZeFHMm gGobkì đây?

Minh VSGeQ82Toỹ tsnZeFHMthật sựGobk SGeQ82Tođang cốtsnZeFHM gắngSGeQ82To kìmGobk tsnZeFHMnén nỗtsnZeFHMi tsnZeFHMlo lắngSGeQ82To đanGobkg dGobkâng tràGobko tSGeQ82Torong lòngtsnZeFHM, mấtGobk tsnZeFHMThy ThSGeQ82Toy đãtsnZeFHM lSGeQ82Toà qutsnZeFHMá đủ,tsnZeFHM nhưngtsnZeFHM lSGeQ82Toần SGeQ82Tonày nGobkạn nhântsnZeFHM lạitsnZeFHM lSGeQ82Toà ÁiSGeQ82To Hy…tsnZeFHM vịGobk tsnZeFHMtrí tsnZeFHMcô Gobktrong lòntsnZeFHMg Gobkanh SGeQ82Tocó ltsnZeFHMẽ ctsnZeFHMòn quGobkan trtsnZeFHMọng hSGeQ82Toơn GobkThy SGeQ82ToThy gấpSGeQ82To ngàGobkn lần!

Nhất địnhGobk aGobknh stsnZeFHMẽ khônSGeQ82Tog SGeQ82Tođứng yênSGeQ82To nSGeQ82Tohìn kẻtsnZeFHM khtsnZeFHMác hGobkại chếtGobk SGeQ82Tocô trưtsnZeFHMớc mtsnZeFHMặt mìGobknh SGeQ82Tonhư ThtsnZeFHMy Thy!

Nét mSGeQ82Toặt MinSGeQ82Toh VGobkỹ SGeQ82Tovẫn SGeQ82Totỏ Gobkra điềmGobk tSGeQ82Toĩnh hếtSGeQ82To mức,Gobk nhSGeQ82Toưng ttsnZeFHMrong đôitsnZeFHM mắGobkt màuSGeQ82To hSGeQ82Toổ phtsnZeFHMách đGobkang átsnZeFHMnh lêntsnZeFHM nhữnSGeQ82Tog ttsnZeFHMia nhìGobkn phứctsnZeFHM tsnZeFHMtạp đtsnZeFHMầy đautsnZeFHM đớn.

Nơi Gobklồng Gobkngực anSGeQ82Toh, SGeQ82Totrái tsnZeFHMtim ktsnZeFHMia đGobkang SGeQ82Tođập mGobkạnh Gobkliên hGobkồi, vừSGeQ82Toa gGobkấp gátsnZeFHMp vtsnZeFHMừa tsnZeFHMmạnh mSGeQ82Toẽ, Gobktất SGeQ82Tocả tsnZeFHMchỉ vìtsnZeFHM Gobksự SGeQ82Toan ngutsnZeFHMy củaGobk SGeQ82ToÁi Hy.

Hạo ThầnGobk đứSGeQ82Tong sSGeQ82Toau MiGobknh Vỹ,Gobk SGeQ82Tocũng đưaSGeQ82To SGeQ82Tođôi mắSGeQ82Tot dSGeQ82Toò xéGobkt Gobkmột lượtGobk xGobkung quanGobkh Gobkkhung cảntsnZeFHMh trướcSGeQ82To mắttsnZeFHM, SGeQ82Tođây… SGeQ82Tolà nSGeQ82Toơi đãtsnZeFHM Gobktừng tướGobkc Gobkđi sSGeQ82Toinh mạngtsnZeFHM SGeQ82Tocủa đSGeQ82Toứa etsnZeFHMm gátsnZeFHMi đángtsnZeFHM yêutsnZeFHM màGobk cậuSGeQ82To SGeQ82Tohết tsnZeFHMmực ySGeQ82Toêu thương.

Cả ngườGobki HạoGobk ThầntsnZeFHM khẽGobk ruSGeQ82Ton lên,SGeQ82To Gobknhưng sGobkau đóSGeQ82To ltsnZeFHMại đượcSGeQ82To tsnZeFHMvẻ bSGeQ82Toề ngtsnZeFHMoài mạnhGobk mẽtsnZeFHM chGobke khuất.

Người Gobkcon gGobkái ấySGeQ82To, tsnZeFHMbản SGeQ82Tosao ctsnZeFHMủa ThGobky ThSGeQ82Toy, mSGeQ82Toột lầtsnZeFHMn nữaGobk lạiSGeQ82To trGobkở thànhtsnZeFHM Gobknạn nSGeQ82Tohân ttsnZeFHMái dGobkiễn cSGeQ82Toho tsnZeFHMvở ktsnZeFHMịch SGeQ82Tođẫm máGobku nGobkày ư?

Khung SGeQ82Tocảnh tĩnGobkh lặngtsnZeFHM đếntsnZeFHM nGobkgạt thở,tsnZeFHM nhSGeQ82Toưng vẫnGobk khônGobkg hềSGeQ82To Gobkcó bấttsnZeFHM kGobkỳ độngGobk tĩnSGeQ82Toh bấtGobk ttsnZeFHMhường nàSGeQ82Too cả…

Một SGeQ82Todáng ngườitsnZeFHM tsnZeFHMtrong bộtsnZeFHM vestsnZeFHMt đtsnZeFHMen Gobktừ tronSGeQ82Tog toáGobkn cậnSGeQ82To vệtsnZeFHM tsnZeFHMphía sSGeQ82Toau ctsnZeFHMhợt cấtGobk bước,Gobk tsnZeFHMgấp SGeQ82Togáp Gobknhư muốGobkn vưGobkợt qtsnZeFHMua mặttsnZeFHM MintsnZeFHMh VtsnZeFHMỹ màGobk xôngGobk vtsnZeFHMào tsnZeFHMbên trong.

Ngay Gobklập tứGobkc, MitsnZeFHMnh GobkVỹ đãSGeQ82To đưaSGeQ82To Gobktay Gobkchặn ngGobkang trtsnZeFHMước mặtsnZeFHMt VĩnhSGeQ82To KỳGobk, Gobkđộng SGeQ82Totác nhẹSGeQ82To nhàngGobk vàtsnZeFHM dSGeQ82Toứt khoát.

“Quay Gobkvề đúGobkng Gobkvị trí,SGeQ82To tôtsnZeFHMi chưaGobk hềSGeQ82To tsnZeFHMra lệSGeQ82Tonh ctsnZeFHMho cậuGobk vào.”tsnZeFHM AntsnZeFHMh nóGobki Gobkđều SGeQ82Tođều, khôngtsnZeFHM Gobkhề nGobkgoảnh mặtGobk lGobkại phSGeQ82Toía SGeQ82Tosau, từtsnZeFHM SGeQ82Totừ SGeQ82Tohạ taGobky xuống.

Vĩnh KỳGobk cSGeQ82Toúi thấptsnZeFHM đGobkầu, lùSGeQ82Toi dầGobkn vềGobk phíGobka sSGeQ82Toau, hoSGeQ82Toà tsnZeFHMvào Gobktoán SGeQ82Tocận vệSGeQ82To Gobkđang Gobktoả rtsnZeFHMa tsnZeFHMsát khíSGeQ82To ngtsnZeFHMút trời.

Đến lGobkúc SGeQ82Tonày, VĩnGobkh SGeQ82ToKỳ bắtGobk đGobkầu ctsnZeFHMảm thấytsnZeFHM hốGobki hậnGobk vGobkì đSGeQ82Toã tsnZeFHMký tênGobk vàtsnZeFHMo bGobkản htsnZeFHMợp đSGeQ82Toồng SGeQ82Tođang nSGeQ82Toằm trontsnZeFHMg taSGeQ82Toy MintsnZeFHMh Vỹ.

Muốn thatsnZeFHMm gtsnZeFHMia Gobkvào ttsnZeFHMổ ctsnZeFHMhức SGeQ82Tovà cGobkó ctsnZeFHMơ hộiGobk SGeQ82Tobảo vệSGeQ82To cSGeQ82Toho tsnZeFHMÁi HSGeQ82Toy, VĩntsnZeFHMh KỳtsnZeFHM đãSGeQ82To Gobkđồng tsnZeFHMý đểSGeQ82To MinGobkh VSGeQ82Toỹ đặtGobk rtsnZeFHMa mGobkột bảSGeQ82Ton Gobkhợp đSGeQ82Toồng Gobksinh tử.

Theo đGobkó, SGeQ82ToVĩnh GobkKỳ pSGeQ82Tohải tuânSGeQ82To thtsnZeFHMeo mệntsnZeFHMh lGobkệnh củaGobk MitsnZeFHMnh GobkVỹ tsnZeFHMvô SGeQ82Tođiều kiệSGeQ82Ton, cũtsnZeFHMng nhưGobk sSGeQ82Toự sốngtsnZeFHM SGeQ82Tochết củaSGeQ82To VĩtsnZeFHMnh KỳSGeQ82To dGobko MintsnZeFHMh VỹtsnZeFHM toànSGeQ82To quSGeQ82Toyền quyếttsnZeFHM định.

Hơn hếSGeQ82Tot, điềuGobk khoảntsnZeFHM cấmSGeQ82To kỵGobk troGobkng tsnZeFHMhợp đồngtsnZeFHM đươngtsnZeFHM nhiêGobkn lGobkà SGeQ82Tophải gSGeQ82Toiữ khGobkoảng SGeQ82Tocách ntsnZeFHMhất đGobkịnh vớGobki ÁtsnZeFHMi SGeQ82ToHy, tsnZeFHMchỉ cầnSGeQ82To Gobktuân theGobko đGobkúng nhữntsnZeFHMg điềGobku khoảnGobk troSGeQ82Tong hợGobkp đtsnZeFHMồng, VĩntsnZeFHMh KSGeQ82Toỳ sSGeQ82Toẽ đượctsnZeFHM đGobkào SGeQ82Totạo bàiSGeQ82To bảnGobk SGeQ82Tovà thGobkực hiệGobkn dtsnZeFHMuy nhấSGeQ82Tot mụSGeQ82Toc Gobktiêu đượcGobk SGeQ82Tokề tsnZeFHMcận tsnZeFHMvà bảotsnZeFHM vSGeQ82Toệ cô.

Về phầSGeQ82Ton mtsnZeFHMình, MinSGeQ82Toh VỹtsnZeFHM dĩSGeQ82To ntsnZeFHMhiên biếGobkt rSGeQ82Toõ VĩnhGobk KỳGobk sẽSGeQ82To khôngtsnZeFHM bSGeQ82Toao tsnZeFHMgiờ làtsnZeFHMm tổSGeQ82Ton hạGobki đếntsnZeFHM ÁiSGeQ82To HyGobk, đSGeQ82Toặc bGobkiệt làGobk Gobktình hìGobknh hiệSGeQ82Ton giờtsnZeFHM cũntsnZeFHMg đanGobkg rấtSGeQ82To tsnZeFHMcần mộGobkt nSGeQ82Togười SGeQ82Tocó Gobkthể tsnZeFHMđặt sựSGeQ82To Gobkan tsnZeFHMtoàn củatsnZeFHM vtsnZeFHMợ mìnSGeQ82Toh tsnZeFHMlên hànGobkg đtsnZeFHMầu, vàtsnZeFHM tsnZeFHMVĩnh SGeQ82ToKỳ hộSGeQ82Toi ttsnZeFHMụ đtsnZeFHMủ SGeQ82Totất cảtsnZeFHM Gobkcác điềuGobk kiệSGeQ82Ton trên.

Nếu khtsnZeFHMông vtsnZeFHMì nhữngGobk SGeQ82Toquy tắSGeQ82Toc địnhtsnZeFHM đoạGobkt sựGobk tsnZeFHMsống chếtsnZeFHMt củaGobk mìnGobkh, bGobkất chấpSGeQ82To mọitsnZeFHM tSGeQ82Torở ngại,Gobk VĩtsnZeFHMnh KỳtsnZeFHM sẽSGeQ82To lậptsnZeFHM tứcSGeQ82To Gobktìm đSGeQ82Toến Gobkbên ÁSGeQ82Toi HSGeQ82Toy màGobk ômtsnZeFHM thậttsnZeFHM chặtSGeQ82To vGobkào lòng.

Nhưng quyềnGobk hạtsnZeFHMn củSGeQ82Toa bảnSGeQ82To hợpGobk đồGobkng kitsnZeFHMa… khôngtsnZeFHM tsnZeFHMcho phéGobkp VĩtsnZeFHMnh KỳtsnZeFHM tsnZeFHMlàm thế.

Và nếuSGeQ82To thậttsnZeFHM sựGobk VtsnZeFHMĩnh KGobkỳ cSGeQ82Toó thểSGeQ82To ômSGeQ82To lấySGeQ82To ÁiGobk HySGeQ82To, ttsnZeFHMhì đôiGobk tsnZeFHMtay cSGeQ82Toủa nSGeQ82Togười cGobkon gtsnZeFHMái ấytsnZeFHM cũnGobkg stsnZeFHMẽ SGeQ82Tonhẫn tâGobkm đẩytsnZeFHM SGeQ82ToVĩnh KGobkỳ Gobkra xatsnZeFHM… vtsnZeFHMì vòngGobk taSGeQ82Toy màSGeQ82To SGeQ82Tocô cần,Gobk vốntsnZeFHM dSGeQ82Toĩ khôngtsnZeFHM phảtsnZeFHMi lSGeQ82Toà tsnZeFHMvòng ttsnZeFHMay cGobkủa VGobkĩnh Kỳ.

Minh GobkVỹ nSGeQ82Tohíu màSGeQ82Toy ntsnZeFHMhìn vSGeQ82Toào khoảSGeQ82Tong khôngSGeQ82To trướtsnZeFHMc mặttsnZeFHM, SGeQ82Tođôi tsnZeFHMchân SGeQ82Tobắt đầutsnZeFHM cấtSGeQ82To bưSGeQ82Toớc tiếntsnZeFHM vàoSGeQ82To bêtsnZeFHMn Gobktrong, kètsnZeFHMm SGeQ82Totheo giọnSGeQ82Tog rSGeQ82Toa lệnh.

“Trừ HạSGeQ82Too Thần,tsnZeFHM nGobkhững SGeQ82Tongười cònGobk lạiGobk SGeQ82Tokhông đượcGobk vàtsnZeFHMo trong.”SGeQ82To GobkTheo Gobktình hìSGeQ82Tonh SGeQ82Tohiện tsnZeFHMtại, tGobkốt hơSGeQ82Ton Gobklà càngtsnZeFHM Gobkít ngưSGeQ82Toời vàtsnZeFHMo tsnZeFHMsẽ cGobkàng tốt.

Bước chânSGeQ82To MinGobkh VỹGobk vàtsnZeFHM GobkHạo ThầSGeQ82Ton tiGobkến vàoSGeQ82To SGeQ82Tobên trongSGeQ82To, gấpSGeQ82To gápSGeQ82To tsnZeFHMnhư đatsnZeFHMng lGobko Gobksợ mìnSGeQ82Toh sẽtsnZeFHM tsnZeFHMđánh SGeQ82Tomất mtsnZeFHMột tGobkhứ cựSGeQ82Toc kỳtsnZeFHM quGobkan trọng.

Bên ngoàSGeQ82Toi, VĩnhtsnZeFHM SGeQ82ToKỳ Gobkđứng lẫSGeQ82Ton ttsnZeFHMrong SGeQ82Totoán cậnGobk vệ,Gobk đôGobki mắtGobk xSGeQ82Touất hiệGobkn nhtsnZeFHMững áGobknh SGeQ82Tonhìn SGeQ82Tou uất.

“Tịnh NhtsnZeFHMi, Gobkcho Gobkem này.”tsnZeFHM TrGobkiết DạSGeQ82To nắmSGeQ82To lấySGeQ82To tsnZeFHMbàn tsnZeFHMtay củaGobk SGeQ82ToTịnh tsnZeFHMNhi, tsnZeFHMsau đóSGeQ82To đặSGeQ82Tot vàGobko lòngtsnZeFHM btsnZeFHMàn Gobktay mtsnZeFHMột chiếcSGeQ82To đồngtsnZeFHM hGobkồ tsnZeFHMcát Gobkbé tsnZeFHMxíu màtsnZeFHMu đen.

“Sao lạiGobk làtsnZeFHM màutsnZeFHM đen?tsnZeFHM” tsnZeFHMTịnh NhtsnZeFHMi SGeQ82Tonhíu mtsnZeFHMày nhìSGeQ82Ton chitsnZeFHMếc đồngGobk hGobkồ Gobkcát đatsnZeFHMng SGeQ82Tonằm gọnSGeQ82To tronGobkg tGobkay, SGeQ82Togiọng đSGeQ82Toiệu cSGeQ82Toó chútsnZeFHMt SGeQ82Tokhó chịu.

“Vì màuGobk đSGeQ82Toen hSGeQ82Toợp Gobkvới eSGeQ82Tom hơn…tsnZeFHM” GươntsnZeFHMg mặttsnZeFHM TritsnZeFHMết SGeQ82ToDạ thoSGeQ82Toáng tsnZeFHMbuồn, stsnZeFHMau đóSGeQ82To Gobknở SGeQ82Tomột nụtsnZeFHM cưSGeQ82Toời gượtsnZeFHMng, cóSGeQ82To lẽSGeQ82To đâySGeQ82To làtsnZeFHM lầntsnZeFHM cuốiGobk TrtsnZeFHMiết DtsnZeFHMạ Gobkđược Gobkgần TịnhSGeQ82To NhiGobk. “tsnZeFHM… NtsnZeFHMếu aGobki tsnZeFHMđó tsnZeFHMhoặc cóGobk việcGobk tsnZeFHMgì SGeQ82Tokhiến etsnZeFHMm buồGobkn, cứtsnZeFHM lậGobkt ngưtsnZeFHMợc cSGeQ82Tohiếc đồtsnZeFHMng hồGobk tsnZeFHMcát nàSGeQ82Toy Gobklại, eGobkm sẽGobk cảmGobk tGobkhấy dễGobk tsnZeFHMchịu hơn.”

“Tại saGobko SGeQ82Toem lạitsnZeFHM phảSGeQ82Toi lậtSGeQ82To ngượctsnZeFHM cáiGobk tsnZeFHMthứ vôSGeQ82To Gobknghĩa tsnZeFHMnày trGobkong kGobkhi tsnZeFHMem đãtsnZeFHM cóSGeQ82To anhSGeQ82To?” TịntsnZeFHMh NSGeQ82Tohi phụntsnZeFHMg ptsnZeFHMhịu, đưaSGeQ82To Gobktay đấSGeQ82Tom tsnZeFHMđấm SGeQ82Tovào tsnZeFHMngực TriếttsnZeFHM DSGeQ82Toạ, Gobknét mặtGobk SGeQ82Tovô Gobkcùng khótsnZeFHM tsnZeFHMchịu. “Này!SGeQ82To ThấyGobk khSGeQ82Toông? MỗiGobk Gobklần SGeQ82Toem khôngtsnZeFHM vutsnZeFHMi anSGeQ82Toh cứGobk tsnZeFHMđể etsnZeFHMm đánhGobk Gobkanh vàSGeQ82Toi ctsnZeFHMái lSGeQ82Toà được.”

“Không hGobkề SGeQ82Tovô nghĩa.SGeQ82To” GobkTriết DạGobk SGeQ82Tolập tứSGeQ82Toc ltsnZeFHMên tsnZeFHMtiếng Gobkphủ định,SGeQ82To trênGobk môitsnZeFHM nSGeQ82Toở Gobkmột tsnZeFHMnụ cườiSGeQ82To catsnZeFHMy đắng.Gobk “CSGeQ82Tohỉ cầtsnZeFHMn SGeQ82Toem lậtGobk ngưGobkợc tsnZeFHMđồng hồGobk cátsnZeFHMt thetsnZeFHMo tSGeQ82Toruyền thuSGeQ82Toyết, tsnZeFHMem sẽGobk thấytsnZeFHM thtsnZeFHManh Gobkthản hơn.”

“Em khôtsnZeFHMng cSGeQ82Toần biết!”SGeQ82To TịnhSGeQ82To NhGobki đưatsnZeFHM taSGeQ82Toy tsnZeFHMôm lấytsnZeFHM đầu,SGeQ82To bướnGobkg bỉnSGeQ82Toh hétsnZeFHMt lênSGeQ82To… tsnZeFHMđôi khGobki TSGeQ82Toriết DạGobk ltsnZeFHMuôn SGeQ82Tohành xGobkử mộtSGeQ82To cGobkách khóGobk hitsnZeFHMểu, khôngGobk gtsnZeFHMiống Gobkvới tsnZeFHManh SGeQ82Tothường nGobkgày chúttsnZeFHM nào.

“Sắp ttsnZeFHMới…” ĐểtsnZeFHM mtsnZeFHMặc TịnGobkh NtsnZeFHMhi cứGobk lGobkiên tụctsnZeFHM đGobkấm vàtsnZeFHMo ngườtsnZeFHMi, TrtsnZeFHMiết tsnZeFHMDạ siếttsnZeFHM cGobkhặt vòngtsnZeFHM tsnZeFHMtay hơn,tsnZeFHM tsnZeFHMnhư Gobkđang cốSGeQ82To gắnSGeQ82Tog cảmtsnZeFHM nhậnGobk SGeQ82Tohơi ấtsnZeFHMm củaGobk ngSGeQ82Toười SGeQ82Tomình đantsnZeFHMg bảotsnZeFHM vệSGeQ82To tsnZeFHMtrong vòSGeQ82Tong Gobktay. “…Gobk cótsnZeFHM lẽtsnZeFHM antsnZeFHMh khôGobkng thểGobk ởGobk cạnhGobk eGobkm đượctsnZeFHM ntsnZeFHMữa, SGeQ82Toanh phảSGeQ82Toi điSGeQ82To xa.”

“Mặc Gobkanh, anGobkh cứtsnZeFHM đtsnZeFHMi SGeQ82Toluôn cGobkũng SGeQ82Tođược, eGobkm khôngSGeQ82To cầGobkn tsnZeFHManh bảtsnZeFHMo tsnZeFHMvệ!” DườnGobkg nhSGeQ82Toư đãGobk Gobkquá mứcGobk chSGeQ82Toịu đựtsnZeFHMng, TtsnZeFHMịnh tsnZeFHMNhi tứcGobk Gobkgiận tsnZeFHMquát lênSGeQ82To, SGeQ82Tongoảnh mặtSGeQ82To saSGeQ82Tong hướngSGeQ82To khGobkác tsnZeFHMgiận dỗiGobk… Gobkai chtsnZeFHMo pSGeQ82Tohép TtsnZeFHMriết DạSGeQ82To đưGobkợc quyềntsnZeFHM rtsnZeFHMời xtsnZeFHMa TịntsnZeFHMh NSGeQ82Tohi ctsnZeFHMơ chứ?

“Có lẽ…SGeQ82To tsnZeFHMlần nàtsnZeFHMy sGobkẽ khSGeQ82Toông trGobkở vtsnZeFHMề nữSGeQ82Toa…” ĐôitsnZeFHM môitsnZeFHM SGeQ82ToTriết GobkDạ khGobkẽ SGeQ82Tomấp máy,Gobk phtsnZeFHMát rtsnZeFHMa mộttsnZeFHM SGeQ82Tocâu ntsnZeFHMói nGobkhỏ, rGobkất nhỏtsnZeFHM… vàSGeQ82To tsnZeFHMdĩ nhiSGeQ82Toên, TịntsnZeFHMh SGeQ82ToNhi hSGeQ82Tooàn SGeQ82Totoàn khôngtsnZeFHM thGobkể tsnZeFHMnghe đưtsnZeFHMợc câGobku nóiGobk đầSGeQ82Toy đaGobku đớntsnZeFHM ấy.

Truyền thuyếtSGeQ82To tsnZeFHMđồng hGobkồ tsnZeFHMcát sao?