Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để RWTjM4anh gầnxsMhgf RWTjM4bên em

Một viênCV đạnRWTjM4 sượtxsMhgf thẳngRWTjM4 xsMhgfqua ngườQmFfXKi CVÁi HQmFfXKy QmFfXKtừ phíRWTjM4a sQmFfXKau, QmFfXKđáp đúnxsMhgfg vàoQmFfXK kxsMhgfhẩu xsMhgfsúng côRWTjM4 đanCVg chĩaRWTjM4 vCVào đầuCV vxsMhgfẫn chưaxsMhgf kịxsMhgfp bóxsMhgfp còiCV khCViến khxsMhgfẩu súngxsMhgf bậxsMhgft RWTjM4ra khQmFfXKỏi xsMhgftay xsMhgfcô vàRWTjM4 RWTjM4rơi xuốQmFfXKng nềnQmFfXK đấxsMhgft mộxsMhgft cQmFfXKách “RWTjM4hoành tráng”.

“Đích QmFfXKđến tiếxsMhgfp thxsMhgfeo sxsMhgfẽ lRWTjM4à em…CV” MinRWTjM4h VỹCV CVvẫn gRWTjM4iơ kxsMhgfhẩu CVsúng RWTjM4trên taQmFfXKy vềxsMhgf xsMhgfphía ÁRWTjM4i xsMhgfHy đanQmFfXKg bQmFfXKất đRWTjM4ộng, đxsMhgfôi mxsMhgfắt vằnQmFfXK QmFfXKnộ RWTjM4khí, axsMhgfnh tRWTjM4iếp tụcxsMhgf lênCV đCVạn chRWTjM4o khẩxsMhgfu súngQmFfXK trxsMhgfong tayCV, tầmxsMhgf ngắmCV hiCVện gRWTjM4iờ QmFfXKđã cRWTjM4huyển tQmFfXKừ kQmFfXKhẩu súnxsMhgfg CVkia CVsang ÁCVi HyQmFfXK, “RWTjM4… xsMhgfem kxsMhgfhông xsMhgfcó quyềnRWTjM4 xsMhgftự kQmFfXKết thQmFfXKúc cuộcCV sốngxsMhgf RWTjM4của chxsMhgfính mìRWTjM4nh, CVvì ngxsMhgfười RWTjM4duy nhấRWTjM4t đượcCV quyềCVn RWTjM4giết exsMhgfm làCV anh!”

Minh VỹxsMhgf nRWTjM4híu xsMhgfmày nhìxsMhgfn ÁixsMhgf HxsMhgfy, nhưQmFfXKng CVlọt vQmFfXKào tầxsMhgfm mắtQmFfXK chỉRWTjM4 CVcó CVduy nxsMhgfhất bóngCV dxsMhgfáng nhQmFfXKỏ bxsMhgfé đóxsMhgf CVtừ pCVhía sQmFfXKau, trôngCV thậtQmFfXK đơnRWTjM4 độcCV xsMhgfvà lạcRWTjM4 lõngCV troRWTjM4ng khônCVg giaxsMhgfn tQmFfXKĩnh lặng.

Cô bCVất độnRWTjM4g, trênRWTjM4 gươxsMhgfng QmFfXKmặt CVvẫn cònCV lQmFfXKưu lạiCV mộRWTjM4t vQmFfXKệt nướCVc QmFfXKdài, đôixsMhgf mắxsMhgft vCVô địnhRWTjM4 đaCVng dầxsMhgfn RWTjM4được pxsMhgfhủ txsMhgfhêm CVmột lớpCV sươxsMhgfng mCVờ nhạt.

Ông HàCVn chRWTjM4o RWTjM4một taRWTjM4y vàoxsMhgf túiCV, saxsMhgfu đóQmFfXK lRWTjM4ại nhìnRWTjM4 chằmxsMhgf chặpCV vàoQmFfXK ngườiQmFfXK cxsMhgfon gxsMhgfái trướcxsMhgf mặt.

Sự lựaxsMhgf chọnRWTjM4 thứRWTjM4 ba?

Là tựRWTjM4 giRWTjM4ết chínCVh xsMhgfmình đểCV khỏiQmFfXK phảiRWTjM4 đCVối CVmặt sao?

Gương mRWTjM4ặt RWTjM4ông phảngCV phấtCV RWTjM4một nụCV cQmFfXKười hRWTjM4ài xsMhgflòng, vxsMhgfì xsMhgfdù CVcho ÁxsMhgfi CVHy cóQmFfXK lựaxsMhgf CVchọn mộtxsMhgf troQmFfXKng haCVi QmFfXKđiều kiệnxsMhgf thìxsMhgf khẩuCV sxsMhgfúng QmFfXKcủa ôxsMhgfng cCVũng CVsẽ lậpxsMhgf tRWTjM4ức kQmFfXKết txsMhgfhúc sxsMhgfinh mạnxsMhgfg trướcRWTjM4 mặt…RWTjM4 vìQmFfXK côQmFfXK gxsMhgfái nàRWTjM4y quxsMhgfá tầmxsMhgf thường!

Nhưng điềuCV ôngRWTjM4 CVvừa đQmFfXKược tRWTjM4rông thRWTjM4ấy, quảCV thậtRWTjM4 khRWTjM4ông txsMhgfhể lườngxsMhgf trướQmFfXKc cxsMhgfô béxsMhgf RWTjM4này xsMhgfđã sCVuy nghĩQmFfXK nhữngxsMhgf gì.

“Quay vềxsMhgf bêxsMhgfn tôi…”xsMhgf CVMinh VỹRWTjM4 nxsMhgfói đềuQmFfXK đQmFfXKều, đôiRWTjM4 mắtRWTjM4 sắcCV CVlạnh RWTjM4đang chiếuCV RWTjM4thẳng vàoCV ÁiRWTjM4 CVHy kèQmFfXKm thRWTjM4eo mộtxsMhgf lờCVi yCVêu cxsMhgfầu “siêCVu trọng”,QmFfXK “…CV CVcho eCVm mườiRWTjM4 giây.”

1s…

2s…

Ái HRWTjM4y đưRWTjM4a RWTjM4tay gạCVt vộiQmFfXK vếCVt tíxsMhgfch củCVa nướcCV QmFfXKmắt trêCVn mặtQmFfXK mình,CV QmFfXKtừ từCV ngoảnhRWTjM4 mặtQmFfXK lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn CVcòn RWTjM4có thểCV QmFfXKtrở vềQmFfXK bxsMhgfên QmFfXKanh sao?

Minh QmFfXKVỹ vẫnRWTjM4 gRWTjM4iơ xsMhgfkhẩu súQmFfXKng trQmFfXKên RWTjM4tay CVvề xsMhgfphía ÁixsMhgf HyRWTjM4, đôiCV RWTjM4mắt điRWTjM4ềm tĩnhRWTjM4 lạnhCV CVlùng quQmFfXKan sáRWTjM4t từnxsMhgfg xsMhgfcử chQmFfXKỉ tiếpRWTjM4 CVtheo củaCV ngườiRWTjM4 cCVon gáRWTjM4i trướxsMhgfc mặt.

6s…

7s…

Đôi QmFfXKchân kixsMhgfa bCVắt đầuCV nQmFfXKhấc lêCVn, nốiRWTjM4 xsMhgftiếp từngCV bướcxsMhgf châRWTjM4n RWTjM4đến gRWTjM4ần MiCVnh Vỹ.

Chợt nxsMhgfhững bướcQmFfXK chRWTjM4ân kCVia khựQmFfXKng lại…

8s…

Ái HCVy đưaxsMhgf mắtQmFfXK nhìCVn MiRWTjM4nh VỹQmFfXK đanQmFfXKg nhíuCV màyQmFfXK nhRWTjM4ìn mRWTjM4ình, míxsMhgfm xsMhgfmôi, lắcRWTjM4 nhẹQmFfXK đầu.

Chỉ cầnQmFfXK tCVhêm vàCVi bQmFfXKước nữaCV QmFfXKthôi, vCVài bướcQmFfXK nữaRWTjM4 thxsMhgfì CVcô sẽRWTjM4 xsMhgflại cóxsMhgf thểRWTjM4 chRWTjM4ạm RWTjM4vào MRWTjM4inh Vỹ…RWTjM4 QmFfXKnhưng cxsMhgfô lạiCV hoànQmFfXK tRWTjM4oàn đứngCV bấtCV động,CV mộtCV giọngQmFfXK nóiRWTjM4 QmFfXKnhẹ nxsMhgfhàng RWTjM4cất lêRWTjM4n vRWTjM4ới CVmột âmRWTjM4 vựcCV tronxsMhgfg thanh.

“Em… khCVông QmFfXKlàm được.”

Chính ÁiCV QmFfXKHy còxsMhgfn khôngRWTjM4 hiểuCV mìnhCV đangCV nóQmFfXKi vCVà RWTjM4làm gì,CV cCVhỉ biếQmFfXKt nếuxsMhgf xsMhgflại dựCVa dẫmRWTjM4 RWTjM4vào MinxsMhgfh QmFfXKVỹ, mìnhCV sRWTjM4ẽ hoànCV QmFfXKtoàn mấtQmFfXK pRWTjM4hương hướng…

… kQmFfXKhông tCVhể trởQmFfXK nênCV mạQmFfXKnh mẽQmFfXK hơnRWTjM4 đượcRWTjM4 nữaCV RWTjM4và queRWTjM4n dRWTjM4ần vớRWTjM4i QmFfXKsự bảoQmFfXK vệCV củaQmFfXK anh.

9s…

10s…

Khẩu súnRWTjM4g troRWTjM4ng txsMhgfay MinCVh VCVỹ thoáxsMhgfng rQmFfXKun CVlên, xsMhgfngón tQmFfXKay đangCV dầnCV RWTjM4ghì lxsMhgfấy cxsMhgfò súQmFfXKng, chuẩxsMhgfn xsMhgfbị CVmột hướngQmFfXK bắnRWTjM4 nhấtQmFfXK định.

Chỉ CVcần bxsMhgfước đếnRWTjM4 bCVên MiQmFfXKnh Vỹ,RWTjM4 xsMhgfliệu cóRWTjM4 xsMhgfkhó CVquá không?

“Một bxsMhgfước, rồiQmFfXK CVlại thêCVm mộtQmFfXK bước…

… cRWTjM4ó qRWTjM4uá khóQmFfXK đQmFfXKể CVem bướcCV đếnRWTjM4 gầnQmFfXK anh?”

*Cạch*

Khẩu sxsMhgfúng trQmFfXKong RWTjM4tay MxsMhgfinh RWTjM4Vỹ CVrơi tRWTjM4ự CVdo xuRWTjM4ống mặxsMhgft CVđất lạxsMhgfnh lẽoCV, xsMhgflần nàCVy ngườCVi xsMhgfcất bQmFfXKước lạiRWTjM4 lCVà anh!

Một bưQmFfXKớc… haRWTjM4i xsMhgfbước… bQmFfXKa bước…

Minh VỹCV đứnCVg đốiCV diệnQmFfXK vớiCV ÁiRWTjM4 HyxsMhgf, axsMhgfnh gRWTjM4ấp gxsMhgfáp RWTjM4ôm RWTjM4cô CVvào lxsMhgfòng, gụcRWTjM4 mặRWTjM4t lêxsMhgfn bQmFfXKờ vaQmFfXKi nhỏCV RWTjM4bé kia.

“Nếu khxsMhgfông thểCV qxsMhgfuay vRWTjM4ề vRWTjM4ới tôQmFfXKi, RWTjM4thì QmFfXKhãy đểCV xsMhgftôi bướRWTjM4c đCVến xsMhgfbên exsMhgfm.” QmFfXKMinh VỹRWTjM4 siếtRWTjM4 cCVhặt vònRWTjM4g tCVay hxsMhgfơn, cRWTjM4ảm giQmFfXKác khxsMhgfi cxsMhgfhĩa súCVng vàRWTjM4o chínCVh ngườiCV xsMhgfcon gRWTjM4ái mìxsMhgfnh yCVêu CVthương quRWTjM4ả thậtCV rấtxsMhgf đQmFfXKau đớn.

Ái QmFfXKHy đượcRWTjM4 MxsMhgfinh VỹxsMhgf ômxsMhgf RWTjM4gọn xsMhgftrong taRWTjM4y, bấtxsMhgf giáxsMhgfc haRWTjM4i QmFfXKbàn tCVay đQmFfXKang RWTjM4buông thõQmFfXKng xsMhgfvô QmFfXKthức đRWTjM4ưa lêCVn, vốnRWTjM4 địnxsMhgfh đáxsMhgfp lạiQmFfXK QmFfXKanh, cảxsMhgfm QmFfXKnhận rRWTjM4õ hRWTjM4ơi ấmQmFfXK tQmFfXKừ phíaQmFfXK bêCVn kiCVa hơnQmFfXK, nhưnRWTjM4g hànhxsMhgf độngQmFfXK ấQmFfXKy bỗngQmFfXK dưxsMhgfng khựRWTjM4ng lạiCV, CVsau đóCV nCVhanh xsMhgftay đCVẩy anhra.

“Xin CVlỗi vìRWTjM4 đQmFfXKã đxsMhgfến làCVm phiCVền QmFfXKanh, RWTjM4em sCVẽ vxsMhgfề nhà.”QmFfXK QmFfXKÁi QmFfXKHy RWTjM4quay mặQmFfXKt saRWTjM4ng hướQmFfXKng kRWTjM4hác tránhRWTjM4 ánhRWTjM4 nQmFfXKhìn củQmFfXKa MiCVnh CVVỹ, nhờQmFfXK QmFfXKvậy nênxsMhgf khônQmFfXKg thCVể CVthấy đưRWTjM4ợc tRWTjM4ừ RWTjM4đôi mắCVt xsMhgfkia đaRWTjM4ng hằCVn CVsâu mộtxsMhgf nỗiQmFfXK tuyệCVt vọngRWTjM4 QmFfXKcùng cực.

Ái HQmFfXKy vCVừa rRWTjM4ời khỏCVi vRWTjM4òng tCVay củCVa MinCVh VQmFfXKỹ, lậpQmFfXK tứQmFfXKc chạQmFfXKy rxsMhgfa kQmFfXKhỏi phòngQmFfXK, bónRWTjM4g dánxsMhgfg ônxsMhgfg HàxsMhgfn cũngCV khônQmFfXKg cònxsMhgf hRWTjM4iện RWTjM4diện RWTjM4ở đó.

Anh lạiRWTjM4 RWTjM4trở nênCV đơnxsMhgf RWTjM4độc trCVong cxsMhgfăn phòngxsMhgf tRWTjM4ập bxsMhgfắn lạnxsMhgfh lẽoQmFfXK, mCVột QmFfXKchút gxsMhgfì QmFfXKđó ởxsMhgf tráiRWTjM4 tiCVm đanxsMhgfg nQmFfXKhói lênCV từnCVg đợtCV đxsMhgfau đớn.

Bước xsMhgfnhanh RWTjM4ra khQmFfXKỏi căQmFfXKn biệCVt thRWTjM4ự cQmFfXKủa tổxsMhgf chứcRWTjM4 KnightRWTjM4, troQmFfXKng RWTjM4lòng RWTjM4Ái HCVy chCVợt QmFfXKcảm xsMhgfthấy QmFfXKvô cùRWTjM4ng bấtxsMhgf an.

Một phầQmFfXKn lạiCV cảmRWTjM4 RWTjM4thấy xsMhgfân hCVận vQmFfXKì cáRWTjM4ch cưxsMhgf xửQmFfXK RWTjM4xa cácxsMhgfh vừaCV rồQmFfXKi vớxsMhgfi MiCVnh Vỹ.

Nhưng chQmFfXKỉ cầnxsMhgf ởCV bêxsMhgfn xsMhgfanh, côQmFfXK đQmFfXKã QmFfXKquên cáCVch tựRWTjM4 mìQmFfXKnh đứngQmFfXK xsMhgfdậy, quênQmFfXK RWTjM4cách tRWTjM4ự QmFfXKbảo vệCV cRWTjM4hính xsMhgfmình… vxsMhgfà quêxsMhgfn cảCV cxsMhgfách làCVm tổnxsMhgf txsMhgfhương ngườiQmFfXK khác.

Bước nRWTjM4hanh trênQmFfXK QmFfXKcon QmFfXKđường vắnCVg vRWTjM4ẻ, ÁQmFfXKi HCVy cRWTjM4ứ thếCV chQmFfXKìm vàoxsMhgf nRWTjM4hững dQmFfXKòng suxsMhgfy tưxsMhgf hiệnRWTjM4 tại.

Một chxsMhgfiếc BMQmFfXKW mQmFfXKàu đQmFfXKen RWTjM4dừng lạixsMhgf trướxsMhgfc mặtRWTjM4 ÁixsMhgf HyCV, mxsMhgfột độCVng txsMhgfác nhanxsMhgfh RWTjM4tay lôRWTjM4i mạnhRWTjM4 CVcô vàoQmFfXK xCVe, xsMhgfấn RWTjM4vào ghế.

Ái RWTjM4Hy xsMhgfvẫn chưaCV kịpQmFfXK hiểuQmFfXK cQmFfXKhuyện gxsMhgfì đaQmFfXKng xảyQmFfXK QmFfXKra, cảxsMhgf ngRWTjM4ười hCVoàn toàQmFfXKn RWTjM4mất điQmFfXK cảxsMhgfm giáQmFfXKc, RWTjM4chợt mộtCV chiếcCV kxsMhgfhăn đượcCV đưaRWTjM4 RWTjM4lên bịtCV chặtQmFfXK miệnxsMhgfg QmFfXKcô lạQmFfXKi, QmFfXKmặc cQmFfXKho cxsMhgfô rRWTjM4a sứcRWTjM4 đẩyRWTjM4 bàCVn taQmFfXKy đangQmFfXK xsMhgfấn xsMhgfmạnh CVchiếc kRWTjM4hăn RWTjM4kia ra.

1s…

2s…

Trước RWTjM4mắt ÁixsMhgf HQmFfXKy bỗnRWTjM4g trởQmFfXK QmFfXKnên RWTjM4mờ nhạt,RWTjM4 cảRWTjM4 RWTjM4người xsMhgfrơi vàQmFfXKo RWTjM4trạng QmFfXKthái mxsMhgfệt QmFfXKmỏi, hànCVg RWTjM4mi dxsMhgfài xsMhgfcứ tQmFfXKừ tQmFfXKừ rũQmFfXK RWTjM4xuống, chxsMhgfe xsMhgfkhuất RWTjM4đôi mxsMhgfắt mRWTjM4àu nâCVu troRWTjM4ng sáng.

Bàn QmFfXKtay kRWTjM4ia CVcũng dầnQmFfXK thảxsMhgf lỏnQmFfXKg, chiRWTjM4ếc khăRWTjM4n RWTjM4cũng đượcxsMhgf nânCVg lên,xsMhgf mộtQmFfXK nụRWTjM4 QmFfXKcười nQmFfXKửa miệngCV queCVn thuộcRWTjM4 hCViện trêCVn kxsMhgfhuôn mCVặt củaQmFfXK kẻQmFfXK đanQmFfXKg nRWTjM4gồi kxsMhgfề cậnxsMhgf bênxsMhgf cô.

“Làm tốxsMhgft lắmQmFfXK.” QmFfXKBàn txsMhgfay ngườiRWTjM4 ấyRWTjM4 vuxsMhgfốt nhẹCV máiRWTjM4 RWTjM4tóc CVcủa ÁiQmFfXK HxsMhgfy, nụQmFfXK cQmFfXKười độcRWTjM4 đoáCVn RWTjM4kia QmFfXKngày cànxsMhgfg RWTjM4trở nêQmFfXKn rõQmFfXK RWTjM4nét QmFfXKhơn xsMhgfbao gxsMhgfiờ hếRWTjM4t. “xsMhgfCuối QmFfXKcùng cRWTjM4ũng CVđến ngxsMhgfày này.”

Chiếc BRWTjM4MW lQmFfXKao đi…

“Điền HuâRWTjM4n QmFfXKà, CVxin lỗixsMhgf anCVh, nhưCVng ngườiCV eQmFfXKm thậxsMhgft sRWTjM4ự yêRWTjM4u RWTjM4là MiRWTjM4nh Vỹ.”QmFfXK MQmFfXKột giọngxsMhgf nóiCV nCVhẹ nhàxsMhgfng cxsMhgfất lênCV, bànRWTjM4 taCVy xsMhgfnhỏ nhắnQmFfXK đangQmFfXK xsMhgfđặt CVnhẹ lênCV xsMhgftay ĐCViền xsMhgfHuân, gươngQmFfXK QmFfXKmặt trắQmFfXKng hồnQmFfXKg RWTjM4từ phíaCV bCVên QmFfXKkia đCVang nởRWTjM4 mộtCV nRWTjM4ụ cườiRWTjM4 gượngCV gạo.

“Em… chCVọn QmFfXKhắn? NgxsMhgfười mCVà xsMhgfem RWTjM4không cóxsMhgf quyxsMhgfền QmFfXKđược yRWTjM4êu saxsMhgfo?” QmFfXKCâu QmFfXKtrả lờiRWTjM4 kiRWTjM4a khiếQmFfXKn tráRWTjM4i txsMhgfim ĐiềnQmFfXK HuânQmFfXK nxsMhgfhư ngừngxsMhgf đQmFfXKập, đQmFfXKôi môiRWTjM4 khóxsMhgf khănCV lắCVm QmFfXKmới thốxsMhgft xsMhgfra đượRWTjM4c nhữngxsMhgf câRWTjM4u hRWTjM4ỏi nghCVi hoặc.

Năm năm…

Một quãCVng thờiCV QmFfXKgian CVquá dàiCV CVcho mộtRWTjM4 mốiRWTjM4 tìnhxsMhgf đơnCV phưxsMhgfơng, quQmFfXKá nQmFfXKgắn chRWTjM4o nhữngCV khoRWTjM4ảnh khắcQmFfXK đượCVc gầnQmFfXK bênRWTjM4 cxsMhgfạnh ngưCVời cxsMhgfon gáQmFfXKi ấy.

Điền HQmFfXKuân đCVã luôxsMhgfn CVdõi txsMhgfheo dQmFfXKuy nhấtCV RWTjM4một bQmFfXKóng hìnxsMhgfh, âmQmFfXK thầmQmFfXK đxsMhgfem đCVến CVcho ngưRWTjM4ời CVcon gCVái màRWTjM4 mìnhxsMhgf yêQmFfXKu thươnRWTjM4g nhRWTjM4ững RWTjM4gì RWTjM4tốt đẹpxsMhgf nhất.

Chỉ QmFfXKcần trRWTjM4ên gươnRWTjM4g mặCVt kCVia nởCV mộtxsMhgf nụRWTjM4 cườiRWTjM4 hạnhxsMhgf phúc,QmFfXK ĐiềnQmFfXK CVHuân cóQmFfXK thểRWTjM4 đáCVnh CVđối tRWTjM4ất cảCV đểxsMhgf giữxsMhgf nụRWTjM4 cRWTjM4ười CVấy xsMhgfmãi mãixsMhgf hiRWTjM4ện diRWTjM4ện trêQmFfXKn đôiQmFfXK QmFfXKmôi xsMhgfxinh xRWTjM4ắn ấy,CV thRWTjM4ậm QmFfXKchí đánhCV CVđổi cQmFfXKả siRWTjM4nh mRWTjM4ệnh củaCV chxsMhgfính mình.

Nhưng đCVáp lạiQmFfXK tRWTjM4ình cảmQmFfXK chânxsMhgf thànhCV ấy,QmFfXK chCVỉ làxsMhgf haCVi QmFfXKtừ “CVxin lỗi”RWTjM4 vRWTjM4ô cCVùng ngắnRWTjM4 gọn,RWTjM4 đủxsMhgf sRWTjM4ức dậxsMhgfp tắQmFfXKt RWTjM4tia hRWTjM4y vọnCVg cuốiQmFfXK cùnxsMhgfg trCVong tráiRWTjM4 tQmFfXKim RWTjM4đang xsMhgfkhông ngCVừng thổxsMhgfn thứcCV kia.

“Em khônQmFfXKg QmFfXKtin cảxsMhgf chCVa vàQmFfXK dCVì đềuQmFfXK khônQmFfXKg RWTjM4chấp nhậnRWTjM4 xsMhgftình cxsMhgfảm RWTjM4của eCVm vàCV MiRWTjM4nh VRWTjM4ỹ, QmFfXKnên exsMhgfm CVthật sựRWTjM4 rấQmFfXKt xiQmFfXKn lỗi.”xsMhgf RWTjM4Cô gáxsMhgfi kxsMhgfia vCVẫn giữxsMhgf nụRWTjM4 xsMhgfcười hRWTjM4ối lỗiRWTjM4 trênCV môiCV, gươnxsMhgfg mặtxsMhgf thoRWTjM4áng chúxsMhgft RWTjM4e ngạiQmFfXK nhìnQmFfXK ĐixsMhgfền Huân.

Xin lỗxsMhgfi… CVxin lỗi…

Dường nhưQmFfXK xsMhgfcô gáiCV kiCVa khônQmFfXKg hềQmFfXK đểQmFfXK ýxsMhgf đếnQmFfXK mRWTjM4ỗi xsMhgflần lặpCV lạiQmFfXK haCVi từQmFfXK “xinQmFfXK lỗi”,CV trRWTjM4ái tixsMhgfm cRWTjM4ủa kxsMhgfẻ CVbại trRWTjM4ận trướcQmFfXK QmFfXKmặt lạixsMhgf càCVng xsMhgfđau hơn.

Nếu cxsMhgfhỉ cầnCV RWTjM4xin CVlỗi, tRWTjM4hì tạxsMhgfi saCVo lạixsMhgf đặtCV QmFfXKra phxsMhgfáp luậRWTjM4t lRWTjM4àm gì?

Điền HuâCVn khRWTjM4ông nóiRWTjM4 gìRWTjM4, lặnCVg lRWTjM4ẽ quaRWTjM4y ngQmFfXKười bướcCV đRWTjM4i. xsMhgfVốn dĩ…xsMhgf khôxsMhgfng xsMhgfthể níRWTjM4u kéoQmFfXK đưxsMhgfợc nữa,xsMhgf vìRWTjM4 khônQmFfXKg hềxsMhgf RWTjM4có bắtQmFfXK RWTjM4đầu… nQmFfXKên ĐiQmFfXKền HuCVân khôxsMhgfng đượcRWTjM4 quRWTjM4yền đxsMhgfược níuQmFfXK kRWTjM4éo hxsMhgfai chxsMhgfữ “tìnhxsMhgf yCVêu” thiêCVng lRWTjM4iêng ấy.

Trái tRWTjM4im CVcứ mỗiRWTjM4 lúcRWTjM4 mộtCV txsMhgfhắt lQmFfXKại xsMhgftheo từngRWTjM4 bướcQmFfXK chânxsMhgf, đọnQmFfXKg lRWTjM4ại nxsMhgfhững vếtQmFfXK thươngxsMhgf CVlòng xsMhgfquá lớn.

Điền HuxsMhgfân thậQmFfXKt sựRWTjM4 khxsMhgfông RWTjM4đủ CVcao tCVhượng CVđến RWTjM4mức đQmFfXKứng yQmFfXKên lặCVng lẽxsMhgf CVdõi QmFfXKtheo côRWTjM4 gQmFfXKái ấyxsMhgf QmFfXKmãi mxsMhgfãi, vàQmFfXK cũngxsMhgf khCVông thểRWTjM4 nàxsMhgfo chúcCV phQmFfXKúc chQmFfXKo mốiCV RWTjM4tình xsMhgfhuyết tRWTjM4hống cxsMhgfấm kỵQmFfXK ấxsMhgfy được.

Tại sQmFfXKao lạiQmFfXK lxsMhgfà MQmFfXKinh Vỹ?

Có nhấCVt thRWTjM4iết phảCVi yêuQmFfXK cRWTjM4hính RWTjM4anh txsMhgfrai củRWTjM4a mìnCVh không?

Trước mắRWTjM4t ĐCViền HuâRWTjM4n cQmFfXKhỉ cònRWTjM4 lxsMhgfưu lạiCV QmFfXKmột mRWTjM4àu QmFfXKđen đauRWTjM4 xsMhgfđớn QmFfXKcùng cRWTjM4ực, ánhCV mắRWTjM4t đaCVng chxsMhgfứa đựnRWTjM4g nhQmFfXKững RWTjM4tia nhìxsMhgfn oáRWTjM4n hxsMhgfận, từRWTjM4ng từQmFfXK RWTjM4từng cxsMhgfhữ đRWTjM4ược gằnxsMhgf xuốnQmFfXKg mộxsMhgft CVcách mRWTjM4ỉa mai.

“Thy ThRWTjM4y, CVem chRWTjM4ấp nhậnxsMhgf ăxsMhgfn CVtrái cấm,CV cCVhứ khôRWTjM4ng chấpRWTjM4 nCVhận tôCVi sao?”

“Chúc QmFfXKphúc chxsMhgfo mxsMhgfối tìnCVh cấmCV kỵxsMhgf củQmFfXKa em…

… CVanh khôQmFfXKng làmQmFfXK được.”

“Đến xsMhgfkhi RWTjM4nào axsMhgfnh mCVới chịuCV lêCVn RWTjM4kế hQmFfXKoạch đây?”CV MRWTjM4ột giọnCVg nữxsMhgf cấCVt lxsMhgfên, xsMhgfđôi mắxsMhgft hRWTjM4ướng vềCV phíxsMhgfa ÁiRWTjM4 QmFfXKHy đaQmFfXKng nhắmRWTjM4 nghiềnRWTjM4 đôixsMhgf mQmFfXKắt, CVcả hRWTjM4ai taCVy bịCV tróixsMhgf CVchặt ởCV phíQmFfXKa saQmFfXKu xsMhgfđang tựaRWTjM4 vCVào tưQmFfXKờng aCVn giấc.

“Kế hoạCVch vRWTjM4ẫn đanCVg tQmFfXKhực hiệnxsMhgf RWTjM4đấy thxsMhgfôi.” NgườxsMhgfi QmFfXKbên kxsMhgfia nhúRWTjM4n RWTjM4nhún RWTjM4vai, thQmFfXKờ ơCV đưQmFfXKa ánCVh QmFfXKmắt khôQmFfXKng chúQmFfXKt biCVểu cảmRWTjM4 nhìnQmFfXK vềCV phíaxsMhgf RWTjM4Ái HxsMhgfy, RWTjM4ánh nhìRWTjM4n RWTjM4phức tạp.

“Thực hiệRWTjM4n? xsMhgfĐứng yxsMhgfên mộCVt cxsMhgfhỗ gRWTjM4ọi làQmFfXK tCVhực hiện?CV AnRWTjM4h đangCV đQmFfXKùa QmFfXKà?” CVCô xsMhgfgái kRWTjM4ia dườngQmFfXK nhưxsMhgf đaQmFfXKng CVmất bìQmFfXKnh tĩRWTjM4nh, tứcRWTjM4 giậQmFfXKn quQmFfXKát QmFfXKlên, gixsMhgfọng điệuQmFfXK vCVô cRWTjM4ùng khóRWTjM4 chịu.

“Tịnh NRWTjM4hi, xsMhgfnếu muốnQmFfXK trCVả txsMhgfhù tRWTjM4hì đừngCV nxsMhgfên vộRWTjM4i vànQmFfXKg CVnhư thế…”RWTjM4 ChQmFfXKàng tRWTjM4rai QmFfXKkia kQmFfXKhoát QmFfXKkhoát tCVay vớixsMhgf TịnhxsMhgf xsMhgfNhi, thậtCV CVsự RWTjM4Tịnh NhRWTjM4i đangRWTjM4 khiếRWTjM4n hắCVn CVcảm thấxsMhgfy cCVăng thQmFfXKẳng CVhơn tCVrong việcxsMhgf thựcxsMhgf hiRWTjM4ện kếQmFfXK hoạcCVh, QmFfXK“… cxsMhgfứ xsMhgfđể yêQmFfXKn RWTjM4cho bRWTjM4ọn chúnRWTjM4g txsMhgfừ QmFfXKtừ cảmQmFfXK nCVhận nỗixsMhgf đauxsMhgf kRWTjM4hi mấtxsMhgf đRWTjM4i mộCVt thứQmFfXK QmFfXKquan trọng.”

Ái HxsMhgfy khóxsMhgf chịRWTjM4u cựaCV mìnhCV, cCVả tRWTjM4hân ngườixsMhgf cảmRWTjM4 tQmFfXKhấy CVvô cùCVng đCVau nhức,xsMhgf hCVàng xsMhgfmi dàiQmFfXK kRWTjM4hẽ xsMhgflay độnCVg CVnhẹ, cQmFfXKô tQmFfXKừ từxsMhgf héCV mxsMhgfở đôiCV mắt.

Khung xsMhgfcảnh mờCV xsMhgfnhạt trướcRWTjM4 RWTjM4mắt ÁiRWTjM4 CVHy đanRWTjM4g dầnCV trQmFfXKở nCVên sắcCV RWTjM4nét hơnRWTjM4, bầuxsMhgf khôCVng kQmFfXKhí ngộtQmFfXK ngQmFfXKạt hiệnRWTjM4 giờCV xsMhgfkhiến côCV cảmRWTjM4 thấxsMhgfy CVkhó CVthở hơxsMhgfn bQmFfXKao giờQmFfXK hết.

Vẫn còQmFfXKn tCVrong trạngxsMhgf txsMhgfhái mxsMhgfơ hồ,QmFfXK CVcô nCVgơ ngáxsMhgfc đưaQmFfXK CVmắt nQmFfXKhìn cảnhCV vậQmFfXKt xQmFfXKung quanh.

“Tỉnh rồiCV à?”xsMhgf MộtRWTjM4 cCVhất giọngRWTjM4 RWTjM4trầm khànQmFfXK vQmFfXKang lQmFfXKên, mCVột gươnQmFfXKg mặtCV queRWTjM4n thuộcQmFfXK lọtxsMhgf vàCVo tầmQmFfXK nhìnRWTjM4 xsMhgftạm thCVời củaRWTjM4 RWTjM4Ái Hy.

Điền HuânCV đangxsMhgf xsMhgfcầm RWTjM4trên taCVy mộtQmFfXK qQmFfXKuả táoxsMhgf, bướQmFfXKc đếnQmFfXK trướcCV CVmặt QmFfXKÁi HCVy CVvới dCVáng vẻQmFfXK CVung dxsMhgfung nhxsMhgfư chẳngxsMhgf cxsMhgfó chuyệQmFfXKn xsMhgfgì xảyxsMhgf ra.

“Này, tạiRWTjM4 RWTjM4sao txsMhgfôi xsMhgflại ởQmFfXK đQmFfXKây?” CVÁi HQmFfXKy nhíuxsMhgf mQmFfXKày QmFfXKnhìn ĐiềnRWTjM4 HuQmFfXKân, RWTjM4hai tCVay bịxsMhgf txsMhgfrói chặtCV xsMhgfgiờ xsMhgfđây mớxsMhgfi bắRWTjM4t CVđầu CVcảm QmFfXKnhận đượxsMhgfc cảmxsMhgf giácQmFfXK tCVê CVbuốt nhờCV xsMhgflực siếtxsMhgf củaxsMhgf xsMhgfdây thRWTjM4ừng, RWTjM4nay lQmFfXKại thêxsMhgfm lRWTjM4ực táRWTjM4c độngRWTjM4 củaRWTjM4 côxsMhgf đanCVg QmFfXKcố cởixsMhgf trRWTjM4ói lRWTjM4ại khiếnQmFfXK nơxsMhgfi cổRWTjM4 taxsMhgfy QmFfXKmỗi lQmFfXKúc xsMhgfmột xsMhgfđau ráCVt hơnQmFfXK. “TênQmFfXK kCVhốn, anCVh QmFfXKlấy quyềQmFfXKn RWTjM4gì màRWTjM4 tróRWTjM4i tôi?”

Đối dRWTjM4iện vớiQmFfXK xsMhgfánh nhìQmFfXKn rRWTjM4ực lCVửa cxsMhgfủa ÁQmFfXKi HRWTjM4y, ĐiQmFfXKền HuQmFfXKân thảnQmFfXK nhiêCVn cầmRWTjM4 trRWTjM4ái RWTjM4táo CVtrên QmFfXKtay đRWTjM4ưa rRWTjM4a tCVrước mặRWTjM4t cô,CV mộtQmFfXK câQmFfXKu hỏixsMhgf hếtQmFfXK sứQmFfXKc “tQmFfXKhân thiện”RWTjM4 đượcxsMhgf thxsMhgfốt QmFfXKra vQmFfXKới CVgiọng điệuQmFfXK khiQmFfXKnh khỉnh.

“Biết đâyQmFfXK lCVà gìCV kQmFfXKhông?” CVĐiền HuânRWTjM4 đxsMhgfã chuyểnQmFfXK sựCV tậQmFfXKp trunRWTjM4g từxsMhgf ÁiCV RWTjM4Hy RWTjM4sang xsMhgftrái QmFfXKtáo CVmang mQmFfXKột sQmFfXKắc xsMhgfmàu RWTjM4đỏ tCVhẫm trênxsMhgf taQmFfXKy, đôQmFfXKi mắtxsMhgf chăRWTjM4m RWTjM4chú qQmFfXKuan sRWTjM4át vậRWTjM4t thểRWTjM4 ấy.

Đúng lQmFfXKà ngớRWTjM4 ngẩn!

“Là táoxsMhgf chứCV gì?!CV” ÁiQmFfXK QmFfXKHy lậpQmFfXK tứcRWTjM4 lêRWTjM4n tiRWTjM4ếng tCVrả CVlời, QmFfXKvì cQmFfXKâu CVhỏi củaCV ĐiềnQmFfXK QmFfXKHuân nRWTjM4gay cxsMhgfả QmFfXKcon níCVt bQmFfXKa tuQmFfXKổi CVcũng QmFfXKbiết rxsMhgfõ CVthứ ĐiềnRWTjM4 RWTjM4Huân đaCVng cầmxsMhgf tRWTjM4rên tRWTjM4ay đưRWTjM4ợc gọiQmFfXK QmFfXKlà gì.

“Sai!” CVMột từRWTjM4 CVphê pQmFfXKhán CVduy nhQmFfXKất đượcxsMhgf cấtCV lênQmFfXK, đôiQmFfXK mắCVt xsMhgfvô địnQmFfXKh củaQmFfXK ĐiềnCV HuCVân lướtQmFfXK qCVua RWTjM4Ái QmFfXKHy mộtQmFfXK giâyQmFfXK, sRWTjM4au QmFfXKđó CVtiếp tụcRWTjM4 mâCVn mxsMhgfê QmFfXKquả tRWTjM4áo xsMhgftrên taCVy, vCVô thứRWTjM4c nóiRWTjM4. “LàxsMhgf RWTjM4trái cấmRWTjM4 đấy.”

“Trái cCVấm?” CâuQmFfXK trảRWTjM4 lờiQmFfXK củRWTjM4a ĐiềnRWTjM4 HuânxsMhgf khxsMhgfiến CVÁi HQmFfXKy hếtQmFfXK sứcQmFfXK ngạcCV nhixsMhgfên, đxsMhgfôi mắtRWTjM4 côRWTjM4 mởRWTjM4 RWTjM4to CVnhìn ĐRWTjM4iền HxsMhgfuân khôRWTjM4ng cRWTjM4hớp mắt.

“Cô đxsMhgfã xsMhgftừng đượxsMhgfc nQmFfXKghe kểCV vxsMhgfề xsMhgfthứ nàxsMhgfy chưa?”QmFfXK TrêxsMhgfn RWTjM4môi ĐiềnQmFfXK HxsMhgfuân nxsMhgfở mộtRWTjM4 nụQmFfXK cườiCV kxsMhgfhinh bỉ,CV ánRWTjM4h mắtxsMhgf vẫnCV dRWTjM4án chặtxsMhgf RWTjM4vào xsMhgftrái xsMhgftáo trRWTjM4ên txsMhgfay. “TrêxsMhgfn thếQmFfXK gRWTjM4ian CVnày, cóCV mộQmFfXKt thứQmFfXK đượcRWTjM4 CVgọi CVlà tìnhxsMhgf yxsMhgfêu tRWTjM4rái cấm.”

“Anh CVđiên rQmFfXKồi à?CV TrRWTjM4ái CVcấm rxsMhgfồi lạiCV txsMhgfình yCVêu trCVái cấRWTjM4m, cuốiQmFfXK cRWTjM4ùng aRWTjM4nh đaCVng lRWTjM4ảm nhảRWTjM4m cáiRWTjM4 gQmFfXKì tQmFfXKhế?” QmFfXKÁi HCVy tCVức giậnRWTjM4 quátQmFfXK vàQmFfXKo QmFfXKmặt ĐiềnQmFfXK Huân,QmFfXK QmFfXKlúc QmFfXKnày RWTjM4mà hắnCV cQmFfXKòn QmFfXKcó tâmQmFfXK trạngRWTjM4 QmFfXKkể chuxsMhgfyện QmFfXKcho cRWTjM4ô ngRWTjM4he ư?

Sự tứcQmFfXK giậnCV củxsMhgfa RWTjM4cô dườnQmFfXKg nRWTjM4hư đRWTjM4ã gầnRWTjM4 RWTjM4chạm đếnxsMhgf mxsMhgfức đRWTjM4ỉnh đQmFfXKiểm, RWTjM4nhưng lạiRWTjM4 đCVột ngộtQmFfXK dịuRWTjM4 xuốxsMhgfng xsMhgfsau cRWTjM4âu nóCVi tRWTjM4iếp tQmFfXKheo cxsMhgfủa ĐiRWTjM4ền Huân.

“Minh VRWTjM4ỹ, hQmFfXKắn đãQmFfXK vCVướng QmFfXKvào tìnhxsMhgf yêuRWTjM4 trxsMhgfái cấm.”

Ái HCVy txsMhgfròn mCVắt nhìnRWTjM4 ĐiềQmFfXKn Huân,CV khôQmFfXKng thCVể CVtin đCVược QmFfXKthính giácxsMhgf củaRWTjM4 mRWTjM4ình vCVừa tiếpxsMhgf txsMhgfhu đưCVợc QmFfXKnhững gìRWTjM4. MiRWTjM4nh Vỹ…xsMhgf tìnhCV yêuCV tráxsMhgfi cấm?

Cô độtCV ngộCVt lạiQmFfXK cảxsMhgfm CVthấy khóxsMhgf thở,RWTjM4 mQmFfXKột gươQmFfXKng mặtxsMhgf QmFfXKkhác lạRWTjM4i đưQmFfXKợc chxsMhgfiếu chCVậm QmFfXKra trướcCV RWTjM4mắt RWTjM4dù chQmFfXKo cCVô mớQmFfXKi chCVỉ trônCVg thQmFfXKấy côQmFfXK ấyRWTjM4 xsMhgfđược duQmFfXKy nQmFfXKhất mộRWTjM4t lần.

Thy Thy…xsMhgf MCVinh VỹCV vướCVng vCVào tìnhCV QmFfXKyêu tráCVi cxsMhgfấm, txsMhgfhì câxsMhgfu trảRWTjM4 RWTjM4lời QmFfXKcuối RWTjM4cùng vàCV chínQmFfXKh xáRWTjM4c nCVhất dQmFfXKĩ nhiêQmFfXKn lCVà ThxsMhgfy Thy.

“Cô cóCV muQmFfXKốn xsMhgfbiết khRWTjM4ông? NhữngQmFfXK gCVì đãQmFfXK xảQmFfXKy xsMhgfra vớiRWTjM4 họ?”xsMhgf ĐiềnQmFfXK HuQmFfXKân nhìnCV ÁRWTjM4i QmFfXKHy cườQmFfXKi khẩy,RWTjM4 nhxsMhgfưng txsMhgfrong áRWTjM4nh mắtxsMhgf QmFfXKlại hiệxsMhgfn rQmFfXKõ mộtQmFfXK nỗRWTjM4i caCVy CVđắng tộtRWTjM4 cùCVng. “ThyCV RWTjM4Thy đRWTjM4ã chọnRWTjM4 hắnQmFfXK, RWTjM4mà khQmFfXKông chọnxsMhgf tôi.”

Lúc nàQmFfXKy, bỗnQmFfXKg dưngxsMhgf RWTjM4Ái xsMhgfHy lạCVi cCVó cảmRWTjM4 giáCVc đồxsMhgfng cảxsMhgfm vớixsMhgf ĐiềxsMhgfn HuâxsMhgfn.

Không phảQmFfXKi CVlà dRWTjM4o cRWTjM4ô từngQmFfXK vưRWTjM4ớng vCVào hoxsMhgfàn cảnxsMhgfh ấy,QmFfXK

mà CVlà dQmFfXKo QmFfXKánh mắRWTjM4t ĐiềnxsMhgf HuâxsMhgfn đCVã QmFfXKnói lêRWTjM4n tấtQmFfXK cả.

Nỗi đauxsMhgf kiQmFfXKa RWTjM4đang dầRWTjM4n hiệnxsMhgf CVrõ RWTjM4trong đQmFfXKôi CVmắt RWTjM4mang mộtCV màuQmFfXK đenxsMhgf đậmQmFfXK nhQmFfXKư tácRWTjM4h caRWTjM4fe đắngRWTjM4 QmFfXKcủa ĐiCVền HuâQmFfXKn, vếtRWTjM4 thươngCV xsMhgflòng khônxsMhgfg nhữngRWTjM4 CVkhông hềCV phaQmFfXKi nQmFfXKhạt… thậmRWTjM4 QmFfXKchí cCVòn RWTjM4trở nRWTjM4ên đCVau đớnxsMhgf hơCVn baRWTjM4o giờRWTjM4 hết.

“Tôi đãCV gCViết TxsMhgfhy Thy.QmFfXK” ÁCVi HxsMhgfy vẫCVn chưCVa kịpCV mxsMhgfở lCVời QmFfXKthì giọngCV CVnói gấxsMhgfp gáQmFfXKp củaCV ĐiRWTjM4ền HuânxsMhgf lạiQmFfXK vanRWTjM4g lêQmFfXKn, chấxsMhgft gQmFfXKiọng RWTjM4không chQmFfXKút biRWTjM4ểu cảm.

À, thìxsMhgf rCVa hắnxsMhgf QmFfXKđã giếxsMhgft CVThy TxsMhgfhy nênQmFfXK hCVắn CVmới CVđau QmFfXKkhổ xsMhgfvà dằnRWTjM4 vặxsMhgft nQmFfXKhư thế!

Khoan đxsMhgfã, hQmFfXKình QmFfXKnhư đanCVg cCVó chúCVt RWTjM4nhầm lQmFfXKẫn gQmFfXKì RWTjM4đó QmFfXKở đây!QmFfXK NgCVười CVgiết RWTjM4Thy QmFfXKThy lRWTjM4à bCVà HànQmFfXK cQmFfXKơ mà.

“Không pQmFfXKhải QmFfXKlà RWTjM4mẹ MinRWTjM4h CVVỹ gQmFfXKiết xsMhgfThy ThRWTjM4y CVsao?” CxsMhgfô bấCVt gixsMhgfác nhxsMhgfích vềQmFfXK phRWTjM4ía saCVu mộtCV xsMhgfchút, cCVau màRWTjM4y nhìnCV ĐiềnxsMhgf QmFfXKHuân ngxsMhgfhi hoặc.

“Đúng, xsMhgflà RWTjM4bà RWTjM4ta giết!”RWTjM4 ĐiềnRWTjM4 HuânxsMhgf RWTjM4vẫn chúxsMhgf tâxsMhgfm xsMhgfvào tráiRWTjM4 táCVo trêQmFfXKn tayCV, môngRWTjM4 xsMhgflung trảQmFfXK lời.

“Thế tạiCV RWTjM4sao aCVnh lRWTjM4ại QmFfXKbảo xsMhgfanh giCVết QmFfXKThy xsMhgfThy?” ĐCVúng làCV tRWTjM4ên khóxsMhgf hCViểu, càxsMhgfng hQmFfXKỏi thìQmFfXK lạiQmFfXK cxsMhgfàng rối!

Cô bắtQmFfXK đầuxsMhgf mấCVt RWTjM4bình tĩnh…

“Bà xsMhgfta trựRWTjM4c QmFfXKtiếp giếQmFfXKt QmFfXKThy TQmFfXKhy, CVcòn tRWTjM4ôi QmFfXKlà xsMhgfkẻ giánQmFfXK tiCVếp…” ThêCVm xsMhgfmột câxsMhgfu trảxsMhgf lxsMhgfời hếtQmFfXK sứQmFfXKc thảnRWTjM4 nhixsMhgfên, độtCV xsMhgfngột ĐixsMhgfền HuQmFfXKân nQmFfXKgước lêQmFfXKn nQmFfXKhìn tQmFfXKhẳng vàCVo mặQmFfXKt CVÁi HCVy, xsMhgfnở CVmột nụRWTjM4 RWTjM4cười xảxsMhgfo tráRWTjM4, “QmFfXK… QmFfXKcô còRWTjM4n gìCV xsMhgfthắc mRWTjM4ắc RWTjM4thì hỏixsMhgf hếQmFfXKt đi,RWTjM4 tôxsMhgfi sẵxsMhgfn sànRWTjM4g trảxsMhgf lời,QmFfXK xeCVm nhưCV đRWTjM4ó lQmFfXKà âRWTjM4n huRWTjM4ệ tRWTjM4ôi tQmFfXKặng chCVo côCV trưQmFfXKớc khxsMhgfi chết.”

“Này, ăRWTjM4n nóQmFfXKi cQmFfXKho cẩnRWTjM4 thQmFfXKận, aRWTjM4nh bảoCV QmFfXKai chết?RWTjM4” CVÁi QmFfXKHy lxsMhgfại xsMhgfmột lầnRWTjM4 nữRWTjM4a khônxsMhgfg k

ì

m đQmFfXKược CVmà quáCVt vCVào mRWTjM4ặt ĐiềnQmFfXK HuâCVn, đôixsMhgf mắCVt CVtrong sQmFfXKáng kiQmFfXKa cRWTjM4ũng CVtrừng lCVên oánRWTjM4 hận.

“Tôi xsMhgfkhông đảCVm CVbảo aQmFfXKi sẽRWTjM4 chết…”xsMhgf ĐiRWTjM4ền HuCVân nQmFfXKhún nhúRWTjM4n vaiRWTjM4, xsMhgfgương xsMhgfmặt RWTjM4vẫn bìnhCV xsMhgftĩnh mộtRWTjM4 cáchCV kCVỳ lạCV. “…xsMhgf CVba tiếngRWTjM4 nữaxsMhgf, QmFfXKnơi nàyCV sẽCV CVbiến xsMhgfthành txsMhgfro bụi.”

Ba tiếng?RWTjM4 CVTro bụi?

Sao xsMhgfhôm naRWTjM4y cáiQmFfXK têQmFfXKn tâCVm QmFfXKthần nRWTjM4ày lạQmFfXKi QmFfXKnói toCVàn nRWTjM4hững điềuQmFfXK khQmFfXKó hiRWTjM4ểu, mộtRWTjM4 lầnxsMhgf nữaRWTjM4 côRWTjM4 lạiQmFfXK RWTjM4phải xsMhgfcất tiếngRWTjM4 hỏi.

“Ý anQmFfXKh CVlà gì?”QmFfXK CảCV ngườiRWTjM4 RWTjM4Ái HRWTjM4y bCVắt CVđầu CVrun lêCVn, nóQmFfXKi chRWTjM4uyện vớiQmFfXK tênCV CVnày qxsMhgfuả thậtxsMhgf tiRWTjM4êu haQmFfXKo nxsMhgfhiều sứcxsMhgf lựcxsMhgf khôngCV xsMhgfthể tưởng.RWTjM4 QmFfXK“Anh địnhQmFfXK CVphá huỷCV chỗCV nàyCV à?”

Hít thở,RWTjM4 QmFfXKhít CVthở nào…QmFfXK RWTjM4bình tĩCVnh, bìnhQmFfXK tĩnhCV nàoRWTjM4… cQmFfXKô đangQmFfXK cốCV RWTjM4gắng điềmCV tRWTjM4ĩnh hếtxsMhgf CVsức cQmFfXKó thểxsMhgf đểxsMhgf khônCVg cóRWTjM4 tCVhêm bấRWTjM4t cCVứ xsMhgfhành đCVộng QmFfXKnào qxsMhgfuá kCVích độngxsMhgf nữa.

“Bingo! TôiCV đãQmFfXK CVđặt bRWTjM4om xunxsMhgfg quRWTjM4anh nơCVi nxsMhgfày rồi…CV” ĐRWTjM4iền QmFfXKHuân đưxsMhgfa tráiCV xsMhgftáo kCVia RWTjM4lên miệngxsMhgf, cắnCV mộtQmFfXK miếRWTjM4ng, tiếCVp tụQmFfXKc nóCVi vớxsMhgfi vẻRWTjM4 khiCVnh xsMhgfđời, “…CV sớmxsMhgf thôi!”

“Tránh QmFfXKra.” xsMhgfHạo ThầnCV xCVông vàxsMhgfo tCVoà biệtCV thựQmFfXK QmFfXKlộng lRWTjM4ẫy củCVa xsMhgftổ chứcQmFfXK KRWTjM4night, xsMhgfgạt mạnhxsMhgf đámxsMhgf cậRWTjM4n vệRWTjM4 trướQmFfXKc mặtCV CVsang mộCVt RWTjM4bên, quQmFfXKát lxsMhgfớn. “LQmFfXKập txsMhgfức gọiRWTjM4 HàCVn MiRWTjM4nh QmFfXKVỹ rQmFfXKa đâyQmFfXK QmFfXKcho tôi!”

“Chuyện gì?”xsMhgf CVMinh VỹCV cắtxsMhgf nQmFfXKgang lờRWTjM4i nCVói củaRWTjM4 HạoRWTjM4 RWTjM4Thần, vCVẫn QmFfXKlà CVcái giọngxsMhgf điCVệu lạxsMhgfnh RWTjM4lùng vốnCV có.

“Ung dRWTjM4ung CVquá nhỉ?RWTjM4 ĐiQmFfXKền HuQmFfXKân bắtQmFfXK ÁiCV HQmFfXKy đxsMhgfi rồi!”CV QmFfXKHạo ThầnQmFfXK dưQmFfXKờng nQmFfXKhư đangQmFfXK rQmFfXKơi QmFfXKvào trCVạng RWTjM4thái hQmFfXKoảng xsMhgfloạn, đôiCV mắtRWTjM4 pRWTjM4hức tạpCV cCVăng txsMhgfhẳng nRWTjM4hìn aRWTjM4nh, gấpQmFfXK xsMhgfgáp lênxsMhgf tiếng.

“Khi nào?xsMhgf” RWTjM4Từ phíQmFfXKa CVbên kCVia dườngQmFfXK nhxsMhgfư đãQmFfXK cóxsMhgf pxsMhgfhản ứRWTjM4ng, bướcRWTjM4 cQmFfXKhân QmFfXKcủa aCVnh bắxsMhgft đầuRWTjM4 nhanRWTjM4h hơn,CV aQmFfXKnh bướcxsMhgf đếnQmFfXK nRWTjM4ắm lấyxsMhgf cổxsMhgf CVáo củaCV HạoxsMhgf TRWTjM4hần xốcCV lêxsMhgfn, xsMhgfgằn giọng.xsMhgf “ỞCV đâu?”

Hạo ThầnxsMhgf cCVũng khCVông RWTjM4để yxsMhgfên chxsMhgfo CVMinh CVVỹ làRWTjM4m CVcàn nCVhư thế,RWTjM4 xsMhgfđưa taCVy RWTjM4đẩy mạnhxsMhgf anxsMhgfh raQmFfXK, sửaxsMhgf lạiQmFfXK RWTjM4cổ áQmFfXKo, cậQmFfXKu txsMhgfức QmFfXKgiận qQmFfXKuát lên.

“Là xsMhgfnơi tQmFfXKừng xxsMhgfảy QmFfXKra ánCV mạnCVg QmFfXKcủa CVThy Thy!”

Chap 36

Bước đxsMhgfi cRWTjM4ùng tửRWTjM4 thần

“Tên khốnQmFfXK xsMhgfkia, aQmFfXKnh địnhRWTjM4 làmCV gìCV xsMhgfvậy QmFfXKhả? ĐặtCV QmFfXKbom làQmFfXK thếCV nàQmFfXKo?” NgaRWTjM4y RWTjM4sau cxsMhgfâu trảRWTjM4 lQmFfXKời hếtCV CVsức thảnxsMhgf nhiêCVn cCVủa CVĐiền HuânQmFfXK, QmFfXKÁi HCVy kxsMhgfhông txsMhgfhể khônQmFfXKg mấtxsMhgf bRWTjM4ình tĩnhRWTjM4, cảRWTjM4 ngưCVời cxsMhgfô xsMhgfrun lênQmFfXK xsMhgftừng đCVợt, đôQmFfXKi mQmFfXKắt oRWTjM4án hậRWTjM4n chiếxsMhgfu thẳngQmFfXK vQmFfXKào kẻxsMhgf đanCVg tỏxsMhgf tháxsMhgfi đCVộ “bấxsMhgft QmFfXKcần đờQmFfXKi” tRWTjM4rước mặt.

“Đây chỉQmFfXK xsMhgflà mộtQmFfXK phầnRWTjM4 troRWTjM4ng kếCV hoạchCV RWTjM4của tôiCV, nếuQmFfXK xsMhgfcô QmFfXKcứ tQmFfXKỏ cáiRWTjM4 thxsMhgfái đQmFfXKộ xấQmFfXKc xưRWTjM4ợc đóxsMhgf QmFfXKthì ngaxsMhgfy cRWTjM4ả ânRWTjM4 huRWTjM4ệ cuQmFfXKối RWTjM4cùng cũQmFfXKng CVkhông thểCV thxsMhgfực RWTjM4hiện đượRWTjM4c CVđâu đCVấy.” ĐiềnQmFfXK HuRWTjM4ân tiCVếp tQmFfXKục nóCVi CVđều xsMhgfđều, giọRWTjM4ng điệQmFfXKu dườxsMhgfng nCVhư cQmFfXKhẳng hềRWTjM4 RWTjM4có chQmFfXKút bậnQmFfXK tâxsMhgfm xsMhgfvề RWTjM4Ái HRWTjM4y, cRWTjM4hỉ trQmFfXKả lờiCV QmFfXKtheo phQmFfXKản ứng.

“Có tCVhật RWTjM4anh CVsẽ tQmFfXKrả lờCVi mọixsMhgf tQmFfXKhắc mQmFfXKắc cQmFfXKủa tôi?”xsMhgf ÁiQmFfXK HQmFfXKy gườmRWTjM4 gưRWTjM4ờm ĐiềnRWTjM4 xsMhgfHuân nhQmFfXKư thểCV kCVhông CVtin được,RWTjM4 xsMhgfcả ngườiQmFfXK cứQmFfXK nhícRWTjM4h dRWTjM4ần vềxsMhgf phíaQmFfXK sxsMhgfau QmFfXKcho đếnQmFfXK kQmFfXKhi tựaxsMhgf xsMhgfhẳn QmFfXKvào tường.

Phía bênCV kiaCV, ĐiềnCV HQmFfXKuân gCVật nhẹRWTjM4 đầuRWTjM4, tráQmFfXKi QmFfXKtáo kQmFfXKia vẫnRWTjM4 tiếpxsMhgf tụcQmFfXK đưxsMhgfợc đưQmFfXKa lQmFfXKên miệng.

“Anh QmFfXKbảo txsMhgfôi lRWTjM4à nguRWTjM4yên nhâQmFfXKn xsMhgfgây CVra cáQmFfXKi cxsMhgfhết cCVho cảQmFfXK giRWTjM4a đìnhxsMhgf tôiQmFfXK, vậxsMhgfy aRWTjM4i lxsMhgfà ngườiCV đãxsMhgf giếQmFfXKt họ?”CV ChRWTjM4ất giọngxsMhgf ÁiCV RWTjM4Hy thoánCVg ruCVn rẩyRWTjM4, côQmFfXK đãRWTjM4 dồRWTjM4n hxsMhgfết caCVn QmFfXKđảm RWTjM4để đặtRWTjM4 vàQmFfXKo cQmFfXKâu hxsMhgfỏi ấy.

“Là tRWTjM4ôi…” ĐiềnCV HuRWTjM4ân liếcxsMhgf RWTjM4sơ qQmFfXKua ngxsMhgfười QmFfXKÁi CVHy, hờQmFfXKi hRWTjM4ợt xsMhgfđáp lRWTjM4ại, sQmFfXKau đóRWTjM4 đứngxsMhgf dQmFfXKậy CVném CVmạnh tráiQmFfXK táQmFfXKo trêCVn tRWTjM4ay xuCVống sàRWTjM4n, “…CV RWTjM4là tôiQmFfXK gxsMhgfiết đấy.”

Ái HxsMhgfy lặngRWTjM4 ngxsMhgfười QmFfXKsau câuxsMhgf tCVrả lờCVi xsMhgfdứt khoáCVt củaxsMhgf ĐiềnQmFfXK HuânxsMhgf, đxsMhgfôi mắxsMhgft bắCVt đầQmFfXKu trởQmFfXK nênQmFfXK mCVờ nhạt.

Kẻ đanxsMhgfg xsMhgfđứng trướcQmFfXK mặtxsMhgf cRWTjM4ô chínhRWTjM4 lRWTjM4à QmFfXKkẻ đãQmFfXK nhxsMhgfẫn tCVâm khiếnCV CVcô xsMhgfmất tQmFfXKrọn xsMhgfvẹn cảxsMhgf RWTjM4một gxsMhgfia đình!!

Đáng trácxsMhgfh hơnRWTjM4, hắnQmFfXK khCVông hềCV xsMhgfcó RWTjM4bất cứxsMhgf mxsMhgfột QmFfXKthái QmFfXKđộ nàoxsMhgf gọRWTjM4i RWTjM4là CVhối lỗiCV, xsMhgfthậm chCVí cxsMhgfòn tỏxsMhgf vẻRWTjM4 xsMhgfkênh kCViệu RWTjM4khi nhắcQmFfXK xsMhgfđến chuyệnCV này.

“Anh… anQmFfXKh…” ÁRWTjM4i HRWTjM4y lúQmFfXKc nàRWTjM4y khôQmFfXKng thxsMhgfể nxsMhgfào dQmFfXKiễn tảQmFfXK đượxsMhgfc tCVhứ cảmxsMhgf CVxúc kxsMhgfhinh thườngRWTjM4 xsMhgfvà gxsMhgfhê tởmCV kẻQmFfXK trướxsMhgfc mặtxsMhgf, xsMhgfđôi QmFfXKmôi mxsMhgfấp máCVy CVkhông thốCVt CVnên lời.

“Sao? ChẳnRWTjM4g phảiQmFfXK xsMhgfcô muRWTjM4ốn bQmFfXKiết saRWTjM4o?” KhoCVé môiQmFfXK ĐiềnCV HxsMhgfuân nhRWTjM4ếch CVlên, vẫQmFfXKn cáixsMhgf xsMhgfvẻ mặtCV chRWTjM4án đCVời ấy.

“Đồ khốnRWTjM4! CVAnh khôngRWTjM4 phRWTjM4ải làQmFfXK coRWTjM4n ngxsMhgfười!” ÁiRWTjM4 HCVy kíxsMhgfch đQmFfXKộng QmFfXKhét lêxsMhgfn, dxsMhgfòng lệQmFfXK lănxsMhgf xsMhgfdài trênxsMhgf gòQmFfXK máRWTjM4, nhQmFfXKẹ nCVhàng đáCVp đQmFfXKất mộtCV giọxsMhgft CVpha lRWTjM4ê tinCVh tuýQmFfXK kRWTjM4ết hợRWTjM4p giữaQmFfXK nỗCVi đaxsMhgfu vxsMhgfà thRWTjM4ù xsMhgfhận. “TôiQmFfXK đãRWTjM4 xsMhgflàm gìQmFfXK nênQmFfXK tCVội vxsMhgfới RWTjM4anh saRWTjM4o? RWTjM4Chỉ RWTjM4vì tRWTjM4ôi giốngCV ThQmFfXKy TCVhy mxsMhgfà xsMhgfanh nỡQmFfXK nQmFfXKhẫn tâmQmFfXK giếtxsMhgf xsMhgfhọ QmFfXKsao? ĐồCV CVmáu lạnxsMhgfh, đồCV bấtRWTjM4 nhâRWTjM4n tính!”

“Đúng, nhưngxsMhgf tộiRWTjM4 lCVỗi lớnxsMhgf nhxsMhgfất ởQmFfXK cQmFfXKô khôRWTjM4ng phRWTjM4ải làxsMhgf maCVng xsMhgfgương RWTjM4mặt giốngCV RWTjM4Thy TxsMhgfhy củaQmFfXK tôi…”xsMhgf ĐiQmFfXKền HRWTjM4uân đứnCVg CVđối RWTjM4diện vQmFfXKới ÁQmFfXKi HCVy, RWTjM4từ QmFfXKtừ cCVúi nRWTjM4gười xuốnCVg, đưaQmFfXK RWTjM4tay nânQmFfXKg CVmặt RWTjM4cô lênQmFfXK, “…RWTjM4 CVmà QmFfXKlà CVvì cQmFfXKô đRWTjM4ã đượcCV chCVọn làxsMhgfm vợQmFfXK củCVa hắn.xsMhgf ĐCVoán RWTjM4xem, cRWTjM4ô nghĩCV kCVế hoạcRWTjM4h lầCVn trưCVớc CVlà RWTjM4do aCVi đặQmFfXKt ra?”

Điền HuânxsMhgf tiếQmFfXKp QmFfXKtục kềQmFfXK sRWTjM4át gươngCV mCVặt củaRWTjM4 mìnRWTjM4h xsMhgflại gRWTjM4ần QmFfXKÁi HQmFfXKy, xsMhgfánh mRWTjM4ắt vẫxsMhgfn hằnxsMhgf nhữnCVg txsMhgfia CVnhìn đaxsMhgfu đớnCV nhưnRWTjM4g đôRWTjM4i mRWTjM4ôi kiRWTjM4a lCVại lộCV xsMhgfrõ QmFfXKmột nụQmFfXK cườiQmFfXK nửQmFfXKa miệng.

“Do… xsMhgfanh?” ÁxsMhgfi xsMhgfHy CVcau CVmày, đôiRWTjM4 môCVi khQmFfXKẽ mấCVp RWTjM4máy, dQmFfXKĩ nhiRWTjM4ên thứxsMhgf RWTjM4Ái HRWTjM4y nhậnRWTjM4 đượcQmFfXK làRWTjM4 mộCVt cáRWTjM4i gậtxsMhgf đầQmFfXKu CVdứt khoát.

“Xem rCVa cCVô cxsMhgfũng kCVhông đếnCV CVnỗi ngRWTjM4ốc lắQmFfXKm nxsMhgfhỉ? PhảixsMhgf, cóxsMhgf QmFfXKthể chCVo lQmFfXKà tRWTjM4ừ đQmFfXKầu đếCVn cCVuối…” ĐQmFfXKiền HuâCVn nCVói lấpCV lửngQmFfXK, CVkèm tCVheo xsMhgfđộng tácxsMhgf hCVất CVmặt RWTjM4Ái HRWTjM4y sanxsMhgfg mộCVt bên,RWTjM4 nRWTjM4ụ cườRWTjM4i trêQmFfXKn mQmFfXKôi đãRWTjM4 hxsMhgfoàn tQmFfXKoàn QmFfXKbiến mấtQmFfXK, “RWTjM4… tấRWTjM4t cxsMhgfả xsMhgfmọi RWTjM4chuyện xsMhgfđều QmFfXKdo tôRWTjM4i QmFfXKsắp đặt.”

“Tất QmFfXKcả?” ÁiRWTjM4 xsMhgfHy nghQmFfXKi hoặCVc hỏixsMhgf lCVại thêmCV mộxsMhgft lầnQmFfXK nCVữa, nhưQmFfXK đểxsMhgf khẳngRWTjM4 địnhCV CVlại cCVâu nóQmFfXKi QmFfXKcủa ngườiCV đQmFfXKối diện.

“Đúng, đểRWTjM4 tCVhực hiRWTjM4ện xsMhgfvà đQmFfXKảm xsMhgfbảo kếCV hQmFfXKoạch sẽxsMhgf RWTjM4thành côngQmFfXK đúngQmFfXK nhCVư nhữngQmFfXK gCVì tôRWTjM4i moCVng đợCVi, tôQmFfXKi cóCV thểCV QmFfXKlàm tấtxsMhgf cả…”RWTjM4 ĐCVôi mxsMhgfắt mxsMhgfông luCVng củaQmFfXK ĐQmFfXKiền HCVuân chợtCV đổiQmFfXK hướngRWTjM4 nhìnRWTjM4, bQmFfXKàn tQmFfXKay đưaRWTjM4 lêQmFfXKn xsMhgfvuốt nQmFfXKhẹ QmFfXKmái tRWTjM4óc mQmFfXKang màuRWTjM4 nâxsMhgfu đậmQmFfXK hệtQmFfXK nhRWTjM4ư QmFfXKtách RWTjM4cafe sữaCV RWTjM4đặc trCVưng RWTjM4của ÁiQmFfXK CVHy, “…RWTjM4 cxsMhgfô nghĩRWTjM4 chuyệQmFfXKn làmQmFfXK giấyCV xéRWTjM4t nghCViệm ADRWTjM4N giRWTjM4ả đểRWTjM4 cCVhứng thQmFfXKực cxsMhgfô khôQmFfXKng QmFfXKhề CVcó qCVuan hxsMhgfệ hxsMhgfuyết thốxsMhgfng vớixsMhgf gQmFfXKia RWTjM4đình họRWTjM4 VưQmFfXKơng RWTjM4có qQmFfXKuá khóRWTjM4 vớiQmFfXK CVtôi không?”

“Chuyện anxsMhgfh TriếQmFfXKt xsMhgfDạ lQmFfXKên CVkế hoạxsMhgfch xsMhgfbắt cxsMhgfóc tôQmFfXKi vàCV làCVm hạCVi QmFfXKMinh Vỹ…CV cũngCV làRWTjM4 QmFfXKdo anh?”xsMhgf ÁQmFfXKi HQmFfXKy bCVắt đầuQmFfXK CVcảm thấyCV cQmFfXKhoáng, thậtCV xsMhgfsự nhữngQmFfXK chuyệQmFfXKn QmFfXKcô vCVừa QmFfXKđược xsMhgfnghe đãRWTjM4 vưxsMhgfợt quáRWTjM4 sRWTjM4ức cQmFfXKhịu đựnCVg RWTjM4của mình.

“Dĩ nCVhiên, tôQmFfXKi QmFfXKbiết rõRWTjM4 tênCV QmFfXKđó thươnQmFfXKg yêCVu QmFfXKcô RWTjM4em gáQmFfXKi dCVuy nhấtRWTjM4 QmFfXKcủa mxsMhgfình RWTjM4đến mứcRWTjM4 nào,xsMhgf RWTjM4nhưng hắnCV cũCVng xsMhgfcó xsMhgfmột QmFfXKngười cQmFfXKon gáixsMhgf quaQmFfXKn trọngRWTjM4 khônxsMhgfg xsMhgfkém. TixsMhgfếc rằng,QmFfXK sinRWTjM4h mạCVng cxsMhgfủa ngườiCV coxsMhgfn gáiCV xsMhgfmà hRWTjM4ắn yxsMhgfêu thươngxsMhgf hRWTjM4ơn cảxsMhgf côxsMhgf đxsMhgfang nxsMhgfằm trxsMhgfong taCVy txsMhgfôi…” ĐiềnxsMhgf HuânCV tCViếp tụcRWTjM4 thảnCV nQmFfXKhiên xsMhgftrả lờiQmFfXK, siếtQmFfXK chặtRWTjM4 bàxsMhgfn taCVy đQmFfXKang xsMhgfvuốt mxsMhgfái QmFfXKtóc cCVủa RWTjM4Ái HyRWTjM4, RWTjM4đôi mắtQmFfXK lạiRWTjM4 tQmFfXKrở xsMhgfvề vớiCV hướngQmFfXK nhìnRWTjM4 xsMhgfvô xsMhgfđịnh, “QmFfXK… nQmFfXKếu hắnRWTjM4 CVvà CVcô khôxsMhgfng cxsMhgfó qQmFfXKuan hệCV aCVnh eQmFfXKm cùnRWTjM4g huyếtRWTjM4 tCVhống, tấtQmFfXK nxsMhgfhiên kếRWTjM4 hoạQmFfXKch cCVủa QmFfXKtôi sẽRWTjM4 đượcQmFfXK thựcxsMhgf hiệRWTjM4n mộtQmFfXK cáRWTjM4ch hoàxsMhgfn hảo.”

“Nếu vậyQmFfXK… tôiRWTjM4 thCVật sựRWTjM4 RWTjM4là RWTjM4con gáiRWTjM4 củxsMhgfa nhàxsMhgf họQmFfXK VươnQmFfXKg, vxsMhgfà xsMhgflà QmFfXKem gáixsMhgf củaQmFfXK aRWTjM4nh TriếtxsMhgf Dạ?”CV NhữngCV gixsMhgfọt nướQmFfXKc mắCVt đQmFfXKau CVđớn xeRWTjM4n lẫxsMhgfn hạnhQmFfXK pxsMhgfhúc cứQmFfXK tRWTjM4hay nhCVau cRWTjM4hạy dàiCV trRWTjM4ên gươnCVg mặtxsMhgf QmFfXKcủa QmFfXKÁi Hy.

Ái HxsMhgfy mQmFfXKím môi,RWTjM4 cốRWTjM4 CVgắng khôngxsMhgf xsMhgfbật khóCVc thànhCV tiCVếng, nhưnCVg vẫQmFfXKn khôxsMhgfng thRWTjM4ể giRWTjM4ấu xsMhgfđược nhữngQmFfXK tiếCVng xsMhgfnấc nghQmFfXKẹn ngào.

Thì QmFfXKra, đxsMhgfây chíCVnh làQmFfXK lýQmFfXK RWTjM4do RWTjM4mà RWTjM4Minh VỹRWTjM4 khxsMhgfông mQmFfXKuốn xsMhgfcho ÁiCV xsMhgfHy biếtRWTjM4 sCVự thật.RWTjM4 QmFfXKCó lẽxsMhgf anQmFfXKh đQmFfXKã RWTjM4nghĩ, cứxsMhgf nCVhư hiệnRWTjM4 xsMhgftại QmFfXKsẽ txsMhgfốt hơn.

Tốt QmFfXKhơn CVkhi côQmFfXK nhầmCV CVtưởng mRWTjM4ối xsMhgfquan RWTjM4hệ gixsMhgfữa QmFfXKhọ cQmFfXKhỉ CVlà nQmFfXKgười dưngQmFfXK khôxsMhgfng hềRWTjM4 cùRWTjM4ng chuQmFfXKng RWTjM4một xsMhgfdòng máuQmFfXK… biếtRWTjM4 đâCVu xsMhgfvì lýQmFfXK dxsMhgfo đó,CV CVmà xsMhgfcô sRWTjM4ẽ sCVớm ngRWTjM4uôi ngxsMhgfoai RWTjM4nỗi đaxsMhgfu quxsMhgfá lớRWTjM4n phảixsMhgf gCVánh chịu.

Nhưng QmFfXKgiờ đRWTjM4ây, ÁxsMhgfi RWTjM4Hy RWTjM4lại phảiQmFfXK đxsMhgfối diRWTjM4ện vớiCV sựCV thậQmFfXKt tànxsMhgf nhẫnQmFfXK… rằngxsMhgf chxsMhgfính QmFfXKcô lQmFfXKà xsMhgfnguyên nhQmFfXKân khiếnRWTjM4 họRWTjM4 xsMhgfra đQmFfXKi mộtQmFfXK cQmFfXKách CVđau đớnxsMhgf QmFfXKnhư thế.

“Nhân tiệCVn, cCVô cóRWTjM4 biQmFfXKết QmFfXKtrong ngườRWTjM4i côQmFfXK RWTjM4đang manxsMhgfg mộtRWTjM4 nửRWTjM4a làCV xsMhgfdòng máCVu cRWTjM4ủa CVai khôngRWTjM4?” MộtRWTjM4 gixsMhgfọng nóiQmFfXK khRWTjM4ác QmFfXKcất lên,QmFfXK CVlà giọCVng nữ.

Ái xsMhgfHy đưQmFfXKa mắtRWTjM4 nhRWTjM4ìn vềCV pRWTjM4hía cửaCV phRWTjM4òng… TịRWTjM4nh NhQmFfXKi QmFfXKkhông dừngQmFfXK châCVn tạCVi chỗxsMhgf đó,xsMhgf QmFfXKtiếp tụxsMhgfc tiếnxsMhgf đếnQmFfXK gầnxsMhgf RWTjM4cô vàQmFfXK ĐixsMhgfền xsMhgfHuân, chấxsMhgft giọQmFfXKng maQmFfXKng đầxsMhgfy xsMhgfác xsMhgfý vQmFfXKang lCVên khQmFfXKông chútxsMhgf ngầnCV ngại.

“Mạng CVsống củxsMhgfa cCVô… đQmFfXKã CVlấy đRWTjM4i hxsMhgfơi thởRWTjM4 cxsMhgfuối cùnQmFfXKg cxsMhgfủa TriếtRWTjM4 Dạ.”

Trước mặtQmFfXK ÁiRWTjM4 RWTjM4Hy hiệRWTjM4n giờxsMhgf, mộtCV TịnhCV xsMhgfNhi đángCV yêxsMhgfu vàRWTjM4 thâxsMhgfn thiệnRWTjM4 trônxsMhgfg thậRWTjM4t lạnhQmFfXK lùngCV QmFfXKvà tRWTjM4àn nhẫn,xsMhgf từRWTjM4 giọngRWTjM4 nóxsMhgfi chQmFfXKo đếnQmFfXK áCVnh xsMhgfnhìn xsMhgfđều thểCV hQmFfXKiện xsMhgfrõ sựxsMhgf cămxsMhgf tứQmFfXKc vàQmFfXK chQmFfXKán QmFfXKghét RWTjM4cô txsMhgfột cùng.

“Anh nhiềuQmFfXK lờQmFfXKi RWTjM4với cxsMhgfô tQmFfXKa thìxsMhgf đượcQmFfXK RWTjM4gì?” TịxsMhgfnh NCVhi tQmFfXKức gCViận quátQmFfXK xsMhgfvào mặtQmFfXK ĐRWTjM4iền HuânRWTjM4, CVsau đRWTjM4ó xsMhgflại dànhxsMhgf RWTjM4trọn áQmFfXKnh mRWTjM4ắt oCVán hậRWTjM4n cCVhiếu thẳxsMhgfng RWTjM4vào CVÁi QmFfXKHy. “Cô!CV CVTrả TriếtQmFfXK DCVạ lạxsMhgfi chRWTjM4o tôi!”

Tịnh NhxsMhgfi đẩyxsMhgf mạnhQmFfXK ĐiềnRWTjM4 HuânxsMhgf sQmFfXKang mRWTjM4ột RWTjM4bên, txsMhgfay xsMhgfcòn lạixsMhgf nắmRWTjM4 lấQmFfXKy cxsMhgfổ áQmFfXKo củaQmFfXK ÁCVi RWTjM4Hy xsMhgflay xsMhgfmạnh, kQmFfXKích độnRWTjM4g hétRWTjM4 lên.

“Trả QmFfXKanh ấyxsMhgf lạiRWTjM4 RWTjM4cho tCVôi! NgườiRWTjM4 QmFfXKnên CVchết đúngRWTjM4 hơxsMhgfn CVlà QmFfXKcô, tạiRWTjM4 saQmFfXKo lRWTjM4ại làQmFfXK RWTjM4anh ấy?”CV CVDường nhQmFfXKư TịnhQmFfXK CVNhi đãxsMhgf hoàRWTjM4n toàQmFfXKn hiểCVu lCVầm xsMhgfvề cCVái chRWTjM4ết củaQmFfXK CVTriết Dạ,RWTjM4 rxsMhgfa sứcxsMhgf lRWTjM4ay mạnQmFfXKh cQmFfXKô hơxsMhgfn. xsMhgf“Nếu khôRWTjM4ng CVvì cxsMhgfô, anCVh QmFfXKTriết DRWTjM4ạ đãQmFfXK khCVông xsMhgfbị MinCVh VxsMhgfỹ bxsMhgfắn chết!”

Ái HCVy đãxsMhgf rơiRWTjM4 RWTjM4vào tQmFfXKrạng tRWTjM4hái hoQmFfXKàn tQmFfXKoàn mấtCV RWTjM4đi RWTjM4cảm giQmFfXKác, mọixsMhgf QmFfXKviệc diQmFfXKễn xsMhgfra xCVung xsMhgfquanh dườnQmFfXKg nhCVư khônxsMhgfg cxsMhgfòn sCVức ảnhxsMhgf hưởnCVg nàRWTjM4o cả.

Lúc nCVày, xsMhgfthứ xsMhgfduy nhấRWTjM4t côCV cCVó thểCV RWTjM4cảm nCVhận đưCVợc làRWTjM4 vếtxsMhgf thươRWTjM4ng lxsMhgfòng nCVơi tráiRWTjM4 tiCVm nhỏCV QmFfXKbé đaRWTjM4ng txsMhgfuôn tràQmFfXKo CVmột dònxsMhgfg máu…xsMhgf RWTjM4nước mắtCV vẫnQmFfXK tiếxsMhgfp tụCVc rơi,QmFfXK trRWTjM4ái RWTjM4tim cũnxsMhgfg theQmFfXKo đóQmFfXK mRWTjM4à nhỏRWTjM4 nhQmFfXKững giọtCV lệCV máu.

Trước mắQmFfXKt ÁixsMhgf HQmFfXKy txsMhgfối dxsMhgfần, tốCVi dần…RWTjM4 RWTjM4sau đóQmFfXK đôiRWTjM4 mắtRWTjM4 QmFfXKkia RWTjM4cũng từCV txsMhgfừ nhắCVm nghiQmFfXKền lxsMhgfại, phQmFfXKó mCVặc mọiCV thRWTjM4ứ CVcho xsMhgfthời gian.

Tịnh xsMhgfNhi vẫnCV khôCVng RWTjM4hề bCVận tCVâm đếnxsMhgf chuyệnQmFfXK cxsMhgfô đãCV ngxsMhgfất đixsMhgf từQmFfXK lúxsMhgfc nRWTjM4ào, vQmFfXKẫn kíchCV đQmFfXKộng tiếpxsMhgf xsMhgftục laRWTjM4y ngườiCV ÁCVi HCVy, trêxsMhgfn gòQmFfXK RWTjM4má cxsMhgfũng CVlăn dxsMhgfài mộtRWTjM4 dòRWTjM4ng lRWTjM4ệ caxsMhgfy đắng.

“Cô txsMhgfa nCVgất rồi,xsMhgf eQmFfXKm làmQmFfXK vRWTjM4ậy thQmFfXKì CVđược gì?”QmFfXK ĐiềnxsMhgf HQmFfXKuân txsMhgfhờ ơCV nhQmFfXKìn cảnRWTjM4h tượRWTjM4ng trướcRWTjM4 mắtQmFfXK, chánQmFfXK nảnCV hỏi.

“Tên MinxsMhgfh VQmFfXKỹ ấyQmFfXK, RWTjM4khi nàoxsMhgf hắxsMhgfn đến?RWTjM4” TQmFfXKịnh NCVhi buôxsMhgfng txsMhgfay rxsMhgfa khỏixsMhgf ngườiRWTjM4 ÁRWTjM4i QmFfXKHy, đểRWTjM4 mặcQmFfXK tCVhân hìnhxsMhgf QmFfXKnhỏ RWTjM4bé RWTjM4kia tiếpRWTjM4 đấtRWTjM4, quCVay saQmFfXKng xsMhgfnhìn ĐiềnCV HuâxsMhgfn tứxsMhgfc giận.

“Sớm thôi.xsMhgf” ĐiềnQmFfXK HuxsMhgfân lưQmFfXKời RWTjM4biếng trảQmFfXK RWTjM4lời, xsMhgflặng lRWTjM4ẽ ngắxsMhgfm nhxsMhgfìn cRWTjM4ô gxsMhgfái maxsMhgfng kCVhuôn CVmặt CVkhá giRWTjM4ống ThRWTjM4y ThyxsMhgf, tRWTjM4rái tQmFfXKim cRWTjM4hợt tRWTjM4hắt CVlại, nhưRWTjM4ng lạiCV nxsMhgfhanh RWTjM4chóng lQmFfXKắng xuống.

“Hắn sẽQmFfXK pCVhải tRWTjM4rả gixsMhgfá QmFfXKvì RWTjM4đã RWTjM4hại chếtQmFfXK xsMhgfanh TriếtxsMhgf QmFfXKDạ.” TịnhCV CVNhi QmFfXKđứng dậy,QmFfXK đưQmFfXKa taCVy gxsMhgfạt nưCVớc mRWTjM4ắt, tQmFfXKiến QmFfXKvề CVphía cửQmFfXKa QmFfXKvới bxsMhgfộ dạnxsMhgfg CVvẫn txsMhgfoả CVra thRWTjM4ứ sQmFfXKát kRWTjM4hí CVham muRWTjM4ốn giRWTjM4ết người.

Điền HuânRWTjM4 chuyểnxsMhgf áQmFfXKnh mRWTjM4ắt sanCVg TịnhQmFfXK RWTjM4Nhi, nxsMhgfụ cườiQmFfXK QmFfXKnửa mQmFfXKiệng đểuRWTjM4 CVgiả kQmFfXKia lạCVi QmFfXKxuất hiCVện trCVên môi.

 “Em khCVông nxsMhgfghi ngxsMhgfờ mRWTjM4à lạiCV tiRWTjM4n tưCVởng tôiQmFfXK đếRWTjM4n QmFfXKthế saRWTjM4o, TịnhxsMhgf Nhi?”

*Rầm*

Một tCVhứ âRWTjM4m thanxsMhgfh xsMhgfva chạmCV mạQmFfXKnh mộtCV cáchRWTjM4 bạoCV xsMhgflực vaxsMhgfng lêxsMhgfn, đồngRWTjM4 thxsMhgfời QmFfXKcánh cQmFfXKửa cCVủa xsMhgfkhu nhàRWTjM4 mRWTjM4áy bỏCV QmFfXKhoang quxsMhgfen thuộcRWTjM4 đượcxsMhgf mởQmFfXK xsMhgfra thCVô bạo.

Cảnh tượngxsMhgf lúcCV nxsMhgfày, dưRWTjM4ờng nhưRWTjM4 đangCV xsMhgftái diRWTjM4ễn khunRWTjM4g RWTjM4cảnh hxsMhgfai QmFfXKnăm tCVrước… MinQmFfXKh VỹQmFfXK RWTjM4đứng trưxsMhgfớc cửaCV, đCVôi mắxsMhgft lạnQmFfXKh RWTjM4lùng liếRWTjM4c sRWTjM4ơ RWTjM4cảnh vRWTjM4ật xuQmFfXKng RWTjM4quanh, nCVơi QmFfXKnày đxsMhgfã CVthật RWTjM4sự quQmFfXKá quxsMhgfen thuộxsMhgfc vớRWTjM4i anh…xsMhgf xsMhgfvà đếnxsMhgf tậnCV lúcQmFfXK nxsMhgfày, RWTjM4nó cũngxsMhgf khônQmFfXKg CVhề QmFfXKthay đổiCV, chỉxsMhgf mộtQmFfXK kQmFfXKhông CVgian trốxsMhgfng rxsMhgfỗng mCVang diệnQmFfXK txsMhgfích cựQmFfXKc lớnQmFfXK, đồQmFfXKng thờiQmFfXK đCVem đếnCV chQmFfXKo ngườiRWTjM4 khácCV CVcảm giácRWTjM4 xsMhgfớn lạnhRWTjM4 RWTjM4chạy dọcQmFfXK sốnQmFfXKg lưng.

Đưa côQmFfXK ấyxsMhgf đếnRWTjM4 nxsMhgfơi nàyQmFfXK… cuốixsMhgf cùnRWTjM4g ĐiềnRWTjM4 HuâxsMhgfn lạRWTjM4i địnhRWTjM4 làmQmFfXK xsMhgfgì đây?

Minh VỹxsMhgf thRWTjM4ật sxsMhgfự đangxsMhgf RWTjM4cố gắnRWTjM4g kìmxsMhgf nénRWTjM4 nRWTjM4ỗi QmFfXKlo lxsMhgfắng đaCVng dânxsMhgfg tRWTjM4rào trQmFfXKong lònRWTjM4g, mấCVt CVThy CVThy QmFfXKđã lRWTjM4à quáQmFfXK đủ,CV xsMhgfnhưng lầQmFfXKn nCVày nạCVn nhxsMhgfân CVlại lRWTjM4à ÁxsMhgfi HCVy… QmFfXKvị trQmFfXKí CVcô troCVng lòRWTjM4ng xsMhgfanh cQmFfXKó lxsMhgfẽ cònCV quaxsMhgfn trọngRWTjM4 hCVơn TCVhy TCVhy CVgấp ngàQmFfXKn lần!

Nhất đQmFfXKịnh aQmFfXKnh xsMhgfsẽ kRWTjM4hông đứngRWTjM4 yênQmFfXK nhìnxsMhgf kRWTjM4ẻ QmFfXKkhác hạiCV chếtxsMhgf côQmFfXK QmFfXKtrước xsMhgfmặt mRWTjM4ình nQmFfXKhư CVThy Thy!

Nét mặtxsMhgf xsMhgfMinh VỹxsMhgf vẫnRWTjM4 tRWTjM4ỏ rCVa điCVềm txsMhgfĩnh hếtxsMhgf mứRWTjM4c, nhQmFfXKưng tronRWTjM4g đôQmFfXKi mCVắt màuQmFfXK hổRWTjM4 pháxsMhgfch đangQmFfXK RWTjM4ánh lênRWTjM4 nhRWTjM4ững tRWTjM4ia nhRWTjM4ìn phứcxsMhgf tạpQmFfXK đầyQmFfXK đaRWTjM4u đớn.

Nơi lồngQmFfXK ngựcxsMhgf CVanh, txsMhgfrái tCVim QmFfXKkia đQmFfXKang đậpxsMhgf xsMhgfmạnh liênQmFfXK hồi,QmFfXK CVvừa gấxsMhgfp xsMhgfgáp vRWTjM4ừa mạnhxsMhgf mẽ,RWTjM4 xsMhgftất cQmFfXKả cCVhỉ RWTjM4vì sQmFfXKự xsMhgfan ngxsMhgfuy củQmFfXKa ÁQmFfXKi Hy.

Hạo ThầnCV xsMhgfđứng saxsMhgfu MxsMhgfinh Vỹ,xsMhgf cCVũng đưaQmFfXK QmFfXKđôi mắtQmFfXK xsMhgfdò xétRWTjM4 mộxsMhgft lượtxsMhgf xxsMhgfung quCVanh khQmFfXKung cảnhRWTjM4 trưRWTjM4ớc mắtRWTjM4, đây…QmFfXK làCV nRWTjM4ơi đQmFfXKã từngCV tướcxsMhgf RWTjM4đi siRWTjM4nh mạngQmFfXK củaxsMhgf đứaQmFfXK exsMhgfm gáRWTjM4i đánxsMhgfg yxsMhgfêu màxsMhgf cậuRWTjM4 xsMhgfhết QmFfXKmực yxsMhgfêu thương.

Cả ngxsMhgfười QmFfXKHạo ThầnCV khẽQmFfXK RWTjM4run lêRWTjM4n, nhưnQmFfXKg saQmFfXKu xsMhgfđó lQmFfXKại đượxsMhgfc vẻxsMhgf bềRWTjM4 CVngoài mạnhQmFfXK mẽxsMhgf cCVhe khuất.

Người cxsMhgfon gáiQmFfXK ấy,CV bảnxsMhgf sRWTjM4ao củaQmFfXK CVThy ThQmFfXKy, mCVột lầCVn xsMhgfnữa lxsMhgfại xsMhgftrở thànCVh nxsMhgfạn nhânCV tRWTjM4ái CVdiễn cxsMhgfho xsMhgfvở kịchCV đẫCVm máxsMhgfu CVnày ư?

Khung CVcảnh tĩxsMhgfnh CVlặng đếxsMhgfn xsMhgfngạt thở,QmFfXK nCVhưng vRWTjM4ẫn khQmFfXKông hxsMhgfề cRWTjM4ó bxsMhgfất kRWTjM4ỳ độngCV tĩnxsMhgfh bấtRWTjM4 thườngQmFfXK nàoCV cả…

Một xsMhgfdáng QmFfXKngười tCVrong bộQmFfXK vesCVt đenQmFfXK tQmFfXKừ tCVrong toánRWTjM4 cậnQmFfXK CVvệ pCVhía xsMhgfsau chợxsMhgft cRWTjM4ất bước,QmFfXK gấpCV gáCVp nhưQmFfXK muRWTjM4ốn vưQmFfXKợt RWTjM4qua mặtQmFfXK MRWTjM4inh VỹQmFfXK xsMhgfmà xQmFfXKông QmFfXKvào bCVên trong.

Ngay lRWTjM4ập tQmFfXKức, CVMinh VCVỹ đãxsMhgf đQmFfXKưa taRWTjM4y chặCVn nxsMhgfgang trưCVớc mặtQmFfXK VCVĩnh KỳRWTjM4, đRWTjM4ộng RWTjM4tác nQmFfXKhẹ RWTjM4nhàng vàxsMhgf dứtxsMhgf khoát.

“Quay RWTjM4về đQmFfXKúng vịxsMhgf QmFfXKtrí, QmFfXKtôi chưRWTjM4a hRWTjM4ề rRWTjM4a lệQmFfXKnh RWTjM4cho QmFfXKcậu vQmFfXKào.” AnQmFfXKh RWTjM4nói đềuRWTjM4 đềuRWTjM4, kCVhông xsMhgfhề ngoảnhxsMhgf mặxsMhgft lạxsMhgfi phíCVa saRWTjM4u, txsMhgfừ RWTjM4từ hạxsMhgf xsMhgftay xuống.

Vĩnh KCVỳ cQmFfXKúi txsMhgfhấp đCVầu, lùiQmFfXK dầnCV vềRWTjM4 phíaxsMhgf sauQmFfXK, RWTjM4hoà CVvào QmFfXKtoán xsMhgfcận CVvệ đxsMhgfang toảRWTjM4 rQmFfXKa QmFfXKsát khQmFfXKí QmFfXKngút trời.

Đến lúcCV QmFfXKnày, VĩxsMhgfnh KQmFfXKỳ bRWTjM4ắt đầuQmFfXK cảmxsMhgf thấyRWTjM4 hxsMhgfối hậnRWTjM4 RWTjM4vì đxsMhgfã RWTjM4ký tRWTjM4ên vàoRWTjM4 bảnCV hợxsMhgfp đCVồng RWTjM4đang nRWTjM4ằm txsMhgfrong CVtay MCVinh Vỹ.

Muốn thRWTjM4am xsMhgfgia QmFfXKvào tổRWTjM4 chứCVc CVvà cxsMhgfó cQmFfXKơ hộiCV bảCVo vệCV cxsMhgfho CVÁi QmFfXKHy, VĩnhRWTjM4 KQmFfXKỳ QmFfXKđã đồngQmFfXK ýRWTjM4 đểxsMhgf MxsMhgfinh CVVỹ CVđặt CVra mộtxsMhgf bảnRWTjM4 hợpRWTjM4 đồngxsMhgf sxsMhgfinh tử.

Theo đóQmFfXK, VĩnCVh KỳCV pRWTjM4hải CVtuân xsMhgftheo RWTjM4mệnh lQmFfXKệnh củaQmFfXK xsMhgfMinh VCVỹ xsMhgfvô điềxsMhgfu kiện,QmFfXK xsMhgfcũng nRWTjM4hư sựCV sốnQmFfXKg chếtRWTjM4 củaCV VĩxsMhgfnh RWTjM4Kỳ dxsMhgfo MinQmFfXKh VxsMhgfỹ toCVàn quyềnRWTjM4 quyếtQmFfXK định.

Hơn hếtRWTjM4, điềuCV khoảnxsMhgf cấRWTjM4m CVkỵ tronCVg hợpCV đồngxsMhgf CVđương nhiênRWTjM4 làCV QmFfXKphải giữRWTjM4 kCVhoảng xsMhgfcách nRWTjM4hất địnhxsMhgf vớCVi CVÁi HQmFfXKy, chỉQmFfXK RWTjM4cần tCVuân theQmFfXKo đúnCVg RWTjM4những điềuxsMhgf RWTjM4khoản troxsMhgfng hợCVp đồnCVg, VĩQmFfXKnh KỳxsMhgf xsMhgfsẽ RWTjM4được đCVào tạoRWTjM4 bàQmFfXKi bảQmFfXKn vxsMhgfà tRWTjM4hực hiệCVn duRWTjM4y nhấRWTjM4t mụcxsMhgf tQmFfXKiêu đượcCV kềRWTjM4 cậnCV vàCV bxsMhgfảo vệQmFfXK cô.

Về phầRWTjM4n mìnxsMhgfh, xsMhgfMinh QmFfXKVỹ dĩRWTjM4 nRWTjM4hiên biCVết QmFfXKrõ VĩnQmFfXKh KỳRWTjM4 sQmFfXKẽ kQmFfXKhông CVbao gQmFfXKiờ QmFfXKlàm tổnRWTjM4 hạiQmFfXK đếnCV ÁCVi xsMhgfHy, đặcQmFfXK biệtCV CVlà tCVình hxsMhgfình hiệRWTjM4n gRWTjM4iờ QmFfXKcũng đanQmFfXKg rấtCV cầRWTjM4n mộQmFfXKt ngườiQmFfXK xsMhgfcó QmFfXKthể đặRWTjM4t sựxsMhgf axsMhgfn xsMhgftoàn QmFfXKcủa RWTjM4vợ mQmFfXKình lxsMhgfên hànxsMhgfg đầuRWTjM4, vàxsMhgf QmFfXKVĩnh KỳCV hộiCV RWTjM4tụ đQmFfXKủ tấQmFfXKt cảxsMhgf cRWTjM4ác đQmFfXKiều xsMhgfkiện trên.

Nếu khôngQmFfXK vQmFfXKì nhữnQmFfXKg qxsMhgfuy tắcxsMhgf địCVnh đoạCVt sựxsMhgf sốngRWTjM4 chếtxsMhgf QmFfXKcủa mRWTjM4ình, bấRWTjM4t cRWTjM4hấp QmFfXKmọi trởxsMhgf ngại,QmFfXK VQmFfXKĩnh KỳRWTjM4 sẽQmFfXK lậpCV tQmFfXKức tìmCV đếnRWTjM4 bêQmFfXKn ÁRWTjM4i HCVy xsMhgfmà ôRWTjM4m thậtRWTjM4 RWTjM4chặt vàCVo lòng.

Nhưng quyềnxsMhgf hRWTjM4ạn củaCV bảnRWTjM4 hợpxsMhgf đồngRWTjM4 kia…RWTjM4 kQmFfXKhông chCVo RWTjM4phép VĩnQmFfXKh KỳQmFfXK làmCV thế.

Và CVnếu thCVật sựQmFfXK VĩnhxsMhgf KỳRWTjM4 CVcó txsMhgfhể ômxsMhgf lấyCV ÁixsMhgf RWTjM4Hy, thìQmFfXK đôRWTjM4i taQmFfXKy RWTjM4của ngxsMhgfười cCVon QmFfXKgái CVấy cũxsMhgfng sẽRWTjM4 nhẫnCV tâmCV RWTjM4đẩy VĩnCVh KỳCV rRWTjM4a xxsMhgfa… xsMhgfvì vòQmFfXKng tCVay mxsMhgfà cRWTjM4ô cầCVn, vốCVn dĩxsMhgf khôCVng QmFfXKphải lxsMhgfà xsMhgfvòng CVtay RWTjM4của VRWTjM4ĩnh Kỳ.

Minh VỹRWTjM4 nhQmFfXKíu xsMhgfmày RWTjM4nhìn CVvào khRWTjM4oảng khôCVng trưQmFfXKớc mặt,xsMhgf đxsMhgfôi chCVân bRWTjM4ắt QmFfXKđầu cxsMhgfất bướcRWTjM4 tiếnCV vQmFfXKào QmFfXKbên trQmFfXKong, RWTjM4kèm QmFfXKtheo gRWTjM4iọng RWTjM4ra lệnh.

“Trừ xsMhgfHạo Thần,QmFfXK QmFfXKnhững nQmFfXKgười cònxsMhgf lạixsMhgf khRWTjM4ông đượcxsMhgf vxsMhgfào troRWTjM4ng.” ThCVeo tìnRWTjM4h hìCVnh hiệnRWTjM4 tạixsMhgf, tRWTjM4ốt xsMhgfhơn QmFfXKlà càQmFfXKng íQmFfXKt ngưQmFfXKời vCVào sẽQmFfXK càngQmFfXK tốt.

Bước chxsMhgfân MinxsMhgfh RWTjM4Vỹ vàQmFfXK HạRWTjM4o xsMhgfThần tiếnQmFfXK vàoCV bêCVn xsMhgftrong, RWTjM4gấp gRWTjM4áp nhưCV đCVang xsMhgflo RWTjM4sợ mìxsMhgfnh sẽQmFfXK đánRWTjM4h mấtxsMhgf mxsMhgfột tCVhứ cựxsMhgfc kỳxsMhgf quaCVn trọng.

Bên nxsMhgfgoài, VĩnRWTjM4h KỳRWTjM4 đứxsMhgfng lẫRWTjM4n tRWTjM4rong CVtoán cậnCV vQmFfXKệ, đôQmFfXKi mắtCV xCVuất hiệnCV nhữngRWTjM4 CVánh nhQmFfXKìn xsMhgfu uất.

“Tịnh NhiCV, chQmFfXKo exsMhgfm này.”QmFfXK TriếtCV RWTjM4Dạ nắmRWTjM4 QmFfXKlấy bànCV xsMhgftay củaxsMhgf TịnhRWTjM4 NhCVi, sxsMhgfau RWTjM4đó đxsMhgfặt vàCVo lRWTjM4òng xsMhgfbàn taxsMhgfy xsMhgfmột chiếcCV đồngCV hQmFfXKồ cáRWTjM4t bQmFfXKé xíRWTjM4u QmFfXKmàu đen.

“Sao lạRWTjM4i lRWTjM4à mRWTjM4àu đen?”CV TịxsMhgfnh NQmFfXKhi nQmFfXKhíu mQmFfXKày nhxsMhgfìn cxsMhgfhiếc RWTjM4đồng hồCV cQmFfXKát đxsMhgfang nằmQmFfXK gQmFfXKọn RWTjM4trong tayQmFfXK, gRWTjM4iọng điRWTjM4ệu cóCV xsMhgfchút kRWTjM4hó chịu.

“Vì mxsMhgfàu đeRWTjM4n hCVợp vCVới eRWTjM4m hơCVn…” GươngxsMhgf mxsMhgfặt TQmFfXKriết DạxsMhgf thoánxsMhgfg buồn,xsMhgf saCVu RWTjM4đó nởRWTjM4 mxsMhgfột nụCV cườiCV gượng,xsMhgf cóRWTjM4 lẽxsMhgf đâRWTjM4y CVlà lầnQmFfXK CVcuối TriếCVt DạRWTjM4 RWTjM4được gầxsMhgfn TxsMhgfịnh NhiRWTjM4. “…QmFfXK NếxsMhgfu QmFfXKai xsMhgfđó hoặcxsMhgf cRWTjM4ó việRWTjM4c gRWTjM4ì RWTjM4khiến RWTjM4em buồxsMhgfn, cRWTjM4ứ lậtRWTjM4 ngượcxsMhgf chiếcQmFfXK đồngQmFfXK hồQmFfXK cxsMhgfát nàRWTjM4y lạRWTjM4i, eCVm QmFfXKsẽ cảRWTjM4m thấyQmFfXK xsMhgfdễ RWTjM4chịu hơn.”

“Tại QmFfXKsao xsMhgfem lCVại pxsMhgfhải lCVật ngượxsMhgfc CVcái thCVứ vCVô nghQmFfXKĩa nàCVy troxsMhgfng kQmFfXKhi eRWTjM4m đãRWTjM4 CVcó QmFfXKanh?” QmFfXKTịnh QmFfXKNhi phụRWTjM4ng pxsMhgfhịu, đưaQmFfXK xsMhgftay đRWTjM4ấm CVđấm vàoCV ngựcRWTjM4 TriếtxsMhgf QmFfXKDạ, nétRWTjM4 xsMhgfmặt vxsMhgfô cùRWTjM4ng khCVó chịu.xsMhgf “NàxsMhgfy! xsMhgfThấy khônxsMhgfg? MỗCVi lầnQmFfXK eCVm kRWTjM4hông vxsMhgfui anRWTjM4h cứRWTjM4 đRWTjM4ể eCVm đánhQmFfXK aQmFfXKnh RWTjM4vài cRWTjM4ái làRWTjM4 được.”

“Không hềQmFfXK vQmFfXKô nghQmFfXKĩa.” TriếtxsMhgf xsMhgfDạ lậpRWTjM4 tQmFfXKức CVlên QmFfXKtiếng phCVủ địQmFfXKnh, tCVrên môiQmFfXK nQmFfXKở QmFfXKmột nụxsMhgf cườiRWTjM4 cxsMhgfay đắng.xsMhgf “xsMhgfChỉ cCVần eQmFfXKm lxsMhgfật nQmFfXKgược đồnRWTjM4g hCVồ RWTjM4cát thCVeo txsMhgfruyền thQmFfXKuyết, xsMhgfem sxsMhgfẽ thấyRWTjM4 RWTjM4thanh thảnxsMhgf hơn.”

“Em khôngxsMhgf CVcần biết!QmFfXK” TịnhCV NhQmFfXKi đưQmFfXKa RWTjM4tay CVôm lấyxsMhgf đầu,CV bướnQmFfXKg CVbỉnh hCVét lên…QmFfXK đôRWTjM4i khRWTjM4i TriếCVt DxsMhgfạ lQmFfXKuôn QmFfXKhành xửRWTjM4 mộtCV cRWTjM4ách khCVó hiểu,RWTjM4 khôngQmFfXK giốngxsMhgf vxsMhgfới anCVh thườnQmFfXKg ngQmFfXKày chútxsMhgf nào.

“Sắp tQmFfXKới…” ĐQmFfXKể mặcQmFfXK TịnhQmFfXK NhQmFfXKi xsMhgfcứ CVliên CVtục đấCVm vQmFfXKào người,RWTjM4 TriCVết DạxsMhgf sxsMhgfiết chQmFfXKặt vRWTjM4òng tRWTjM4ay hơn,QmFfXK nhưRWTjM4 đanCVg CVcố gắngxsMhgf cảmxsMhgf nhậnxsMhgf QmFfXKhơi ấxsMhgfm củaCV ngườiRWTjM4 xsMhgfmình đanRWTjM4g bảCVo xsMhgfvệ txsMhgfrong vòQmFfXKng tayxsMhgf. CV“… xsMhgfcó lẽCV CVanh xsMhgfkhông tQmFfXKhể xsMhgfở cạxsMhgfnh eRWTjM4m đưQmFfXKợc CVnữa, xsMhgfanh phảiRWTjM4 đQmFfXKi xa.”

“Mặc anhxsMhgf, axsMhgfnh RWTjM4cứ xsMhgfđi lQmFfXKuôn cũngQmFfXK đượcxsMhgf, eCVm khxsMhgfông cầnxsMhgf anxsMhgfh bảCVo CVvệ!” CVDường nQmFfXKhư QmFfXKđã quRWTjM4á mCVức cQmFfXKhịu đựng,RWTjM4 TịnhRWTjM4 NhQmFfXKi tứcRWTjM4 QmFfXKgiận quátxsMhgf lêRWTjM4n, ngxsMhgfoảnh mặQmFfXKt sanRWTjM4g hQmFfXKướng QmFfXKkhác giậnRWTjM4 xsMhgfdỗi… QmFfXKai cxsMhgfho phépQmFfXK TriếtRWTjM4 DạCV đượCVc qQmFfXKuyền rờiCV xxsMhgfa TịnhQmFfXK NCVhi RWTjM4cơ chứ?

“Có lxsMhgfẽ… CVlần nàyxsMhgf QmFfXKsẽ khRWTjM4ông trQmFfXKở RWTjM4về CVnữa…” ĐôQmFfXKi môRWTjM4i TriếtQmFfXK DCVạ khẽQmFfXK mxsMhgfấp QmFfXKmáy, pháQmFfXKt rRWTjM4a mộQmFfXKt câuRWTjM4 nóQmFfXKi nxsMhgfhỏ, rấQmFfXKt nhỏ…RWTjM4 xsMhgfvà CVdĩ nhiênCV, TxsMhgfịnh NhCVi hoxsMhgfàn toànRWTjM4 khRWTjM4ông xsMhgfthể nRWTjM4ghe đưxsMhgfợc CVcâu nQmFfXKói xsMhgfđầy đaCVu đớnCV ấy.

Truyền thuyếtCV đồngRWTjM4 hồCV cátRWTjM4 sao?