Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để RSCbr5anh gRSCbr5ần zuNXZbbên em

Một viênzMkvwa đạnc2 sưzuNXZbợt zuNXZbthẳng quc2a nc2gười ÁRSCbr5i HzuNXZby từzuNXZb phíRSCbr5a sauc2, đápzuNXZb đc2úng vàoRSCbr5 kzMkvwahẩu súngzMkvwa cc2ô đangc2 cc2hĩa zuNXZbvào đầuzMkvwa zuNXZbvẫn chưaRSCbr5 kịpc2 zuNXZbbóp còzMkvwai khzuNXZbiến khRSCbr5ẩu zuNXZbsúng bzuNXZbật zMkvwara khỏc2i RSCbr5tay czuNXZbô vRSCbr5à rơizuNXZb xuốngc2 nềnRSCbr5 đấtzuNXZb mộRSCbr5t cáchzMkvwa “hoànhzMkvwa tráng”.

“Đích đếzMkvwan tiếpzuNXZb tc2heo sẽc2 zuNXZblà em…”zuNXZb MinzuNXZbh VỹzuNXZb vẫnRSCbr5 giơRSCbr5 khRSCbr5ẩu szMkvwaúng c2trên tac2y RSCbr5về zuNXZbphía Áic2 HzMkvway đanc2g c2bất độc2ng, zMkvwađôi c2mắt vằnzMkvwa nộRSCbr5 khíc2, zMkvwaanh zuNXZbtiếp c2tục zMkvwalên đạzuNXZbn chzMkvwao RSCbr5khẩu sc2úng trzuNXZbong taRSCbr5y, tc2ầm ngắmzuNXZb hiệnRSCbr5 gizuNXZbờ đzuNXZbã chRSCbr5uyển tzuNXZbừ khẩuzuNXZb szMkvwaúng kRSCbr5ia szuNXZbang ÁizuNXZb HyzMkvwa, “zuNXZb… ec2m c2không cózMkvwa quRSCbr5yền tực2 zMkvwakết zuNXZbthúc cuộcRSCbr5 sốngRSCbr5 củac2 chínRSCbr5h mìnzMkvwah, vìzuNXZb ngườic2 dc2uy nc2hất đượczuNXZb quyềnc2 giếzMkvwat ezuNXZbm RSCbr5là anh!”

Minh VỹzuNXZb nhíuzuNXZb màyRSCbr5 c2nhìn Áic2 HzuNXZby, zuNXZbnhưng lọtc2 vzMkvwaào tầmRSCbr5 c2mắt c2chỉ cRSCbr5ó zMkvwaduy nzuNXZbhất bónc2g dánRSCbr5g nzuNXZbhỏ bzuNXZbé đzMkvwaó tRSCbr5ừ phzuNXZbía zMkvwasau, tzuNXZbrông tzMkvwahật đơnzuNXZb độczMkvwa vzuNXZbà lạcRSCbr5 lõc2ng tronzuNXZbg khôngRSCbr5 giazMkvwan tĩnhzuNXZb lặng.

Cô bấtzMkvwa độngc2, trênc2 gưc2ơng RSCbr5mặt vzuNXZbẫn còzuNXZbn lưuzuNXZb lzMkvwaại mộtzMkvwa vệtzuNXZb RSCbr5nước dàic2, RSCbr5đôi zMkvwamắt c2vô địRSCbr5nh đanzMkvwag dầzMkvwan đRSCbr5ược phủRSCbr5 zuNXZbthêm mộtc2 lớpzMkvwa sươngRSCbr5 RSCbr5mờ nhạt.

Ông zMkvwaHàn c2cho zMkvwamột tzuNXZbay RSCbr5vào RSCbr5túi, RSCbr5sau đóRSCbr5 lạic2 nzuNXZbhìn chzuNXZbằm chặpzMkvwa RSCbr5vào ngc2ười czuNXZbon gRSCbr5ái trướRSCbr5c mặt.

Sự lựRSCbr5a chọnzMkvwa thức2 ba?

Là tựzMkvwa giếc2t chínzMkvwah mìRSCbr5nh RSCbr5để khỏiRSCbr5 c2phải đốizMkvwa mzMkvwaặt sao?

Gương c2mặt ôRSCbr5ng phzMkvwaảng c2phất mộtc2 nục2 cườizuNXZb hàizuNXZb lRSCbr5òng, vìRSCbr5 c2dù czMkvwaho ÁzuNXZbi HzuNXZby czMkvwaó lRSCbr5ựa c2chọn zuNXZbmột tronzuNXZbg RSCbr5hai đc2iều kizMkvwaện tzMkvwahì khRSCbr5ẩu súnzMkvwag cc2ủa RSCbr5ông cũngzuNXZb c2sẽ lậpRSCbr5 zMkvwatức zMkvwakết thúczuNXZb sRSCbr5inh mạnzuNXZbg trRSCbr5ước mặtRSCbr5… vìc2 côzuNXZb gRSCbr5ái nc2ày qzuNXZbuá tầzuNXZbm thường!

Nhưng điềuRSCbr5 RSCbr5ông zMkvwavừa đượczuNXZb RSCbr5trông thấyzuNXZb, qzMkvwauả thậtRSCbr5 khôngzuNXZb tRSCbr5hể zMkvwalường RSCbr5trước côRSCbr5 bzMkvwaé c2này đãc2 sRSCbr5uy nghRSCbr5ĩ nhữngzuNXZb gì.

“Quay vềc2 zuNXZbbên tôzuNXZbi…” MizMkvwanh VỹRSCbr5 nzuNXZbói đềzuNXZbu đềuzuNXZb, zuNXZbđôi mắtzuNXZb sắzMkvwac zMkvwalạnh RSCbr5đang chiếuRSCbr5 zuNXZbthẳng c2vào zMkvwaÁi zuNXZbHy kzMkvwaèm thzuNXZbeo mộc2t lờc2i yzMkvwaêu czuNXZbầu “szuNXZbiêu trọng”,c2 “c2… chzuNXZbo RSCbr5em mườizuNXZb giây.”

1s…

2s…

Ái zMkvwaHy đzuNXZbưa RSCbr5tay gạtRSCbr5 vộizuNXZb vếtzuNXZb tzuNXZbích cRSCbr5ủa nướRSCbr5c c2mắt trênc2 mặtzMkvwa mình,RSCbr5 từzuNXZb tRSCbr5ừ ngoảnhzuNXZb mặtzMkvwa lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn cònc2 cóRSCbr5 tzuNXZbhể trởzMkvwa vềzuNXZb bêc2n anzMkvwah sao?

Minh VỹzMkvwa vẫnzuNXZb RSCbr5giơ khẩc2u zMkvwasúng tzuNXZbrên tazMkvway vềzuNXZb RSCbr5phía c2Ái zuNXZbHy, đzMkvwaôi mắtzMkvwa đizuNXZbềm zuNXZbtĩnh lạRSCbr5nh lùzMkvwang quaRSCbr5n sátRSCbr5 từc2ng cửRSCbr5 czuNXZbhỉ tiếpzMkvwa thec2o củac2 ngườic2 zMkvwacon gáic2 trzuNXZbước mặt.

6s…

7s…

Đôi zuNXZbchân kiRSCbr5a bắtzMkvwa đầuc2 nhấcRSCbr5 lêzuNXZbn, nốzuNXZbi c2tiếp từngc2 bướcRSCbr5 châRSCbr5n đếzuNXZbn gRSCbr5ần MizMkvwanh Vỹ.

Chợt nhữnc2g bước2c czuNXZbhân kzMkvwaia khựzMkvwang lại…

8s…

Ái zuNXZbHy đưaRSCbr5 mắtzMkvwa nhìnRSCbr5 RSCbr5Minh Vc2ỹ zMkvwađang nhRSCbr5íu màc2y nzMkvwahìn c2mình, RSCbr5mím môizuNXZb, lắczMkvwa nhzuNXZbẹ đầu.

Chỉ czuNXZbần thêc2m zuNXZbvài bc2ước zMkvwanữa thôzuNXZbi, RSCbr5vài bướRSCbr5c nzMkvwaữa tRSCbr5hì zuNXZbcô szMkvwaẽ zMkvwalại cc2ó c2thể czuNXZbhạm vc2ào MzuNXZbinh VỹRSCbr5… nhzuNXZbưng côc2 lạic2 hoàzuNXZbn toc2àn đức2ng bấRSCbr5t đc2ộng, mộtzMkvwa giọngzMkvwa zMkvwanói nhẹzuNXZb nhàzuNXZbng cấc2t lênc2 vớzMkvwai zuNXZbmột c2âm vc2ực tc2rong thanh.

“Em… khônRSCbr5g làzMkvwam được.”

Chính c2Ái c2Hy c2còn zMkvwakhông c2hiểu mìnRSCbr5h đzMkvwaang nózMkvwai vàzuNXZb c2làm gìzuNXZb, chỉzMkvwa zMkvwabiết nếuc2 lạizuNXZb dựazMkvwa dzMkvwaẫm zuNXZbvào zMkvwaMinh VỹzMkvwa, zMkvwamình sẽzuNXZb RSCbr5hoàn toc2àn mấtRSCbr5 phươngRSCbr5 hướng…

… khôngc2 thểzMkvwa zuNXZbtrở nênc2 mạnhc2 zMkvwamẽ hơnzMkvwa được2c c2nữa zMkvwavà c2quen dầzMkvwan vớc2i zuNXZbsự bảzMkvwao RSCbr5vệ củac2 anh.

9s…

10s…

Khẩu súnc2g tRSCbr5rong tazMkvway Mic2nh VRSCbr5ỹ RSCbr5thoáng rzuNXZbun lêRSCbr5n, ngRSCbr5ón tzMkvwaay đanzMkvwag dầnc2 ghRSCbr5ì lấyRSCbr5 c2cò súnc2g, chuẩc2n bzuNXZbị mộtzMkvwa hướzMkvwang bắzuNXZbn nhấtzMkvwa định.

Chỉ cầnzuNXZb bướzMkvwac zMkvwađến c2bên zMkvwaMinh Vỹ,c2 liệuc2 cc2ó khc2ó quázMkvwa không?

“Một bước,zuNXZb rồiRSCbr5 lzMkvwaại thêmc2 mộc2t bước…

… cózuNXZb qzuNXZbuá khzuNXZbó đểc2 RSCbr5em bướczMkvwa đếc2n c2gần anh?”

*Cạch*

Khẩu súnRSCbr5g tronzuNXZbg taRSCbr5y MiRSCbr5nh VzMkvwaỹ rơzuNXZbi tựzuNXZb RSCbr5do xuốnRSCbr5g zMkvwamặt RSCbr5đất lạnhzuNXZb lc2ẽo, lầnRSCbr5 nàyRSCbr5 ngườzuNXZbi czuNXZbất bướczMkvwa RSCbr5lại làzuNXZb anh!

Một bước…RSCbr5 haRSCbr5i bước…zMkvwa zuNXZbba bước…

Minh VỹzMkvwa đứngRSCbr5 đốiRSCbr5 dc2iện vớic2 ÁzuNXZbi HzMkvway, anc2h gấc2p RSCbr5gáp ôc2m zuNXZbcô vc2ào lòngzMkvwa, gụczMkvwa mặtRSCbr5 lzuNXZbên bzMkvwaờ RSCbr5vai nhỏRSCbr5 bRSCbr5é kia.

“Nếu c2không thc2ể quazMkvway vềc2 vớizuNXZb tôi,RSCbr5 thzMkvwaì hãzuNXZby đzuNXZbể tzMkvwaôi RSCbr5bước đếzuNXZbn bênzuNXZb em.”RSCbr5 zuNXZbMinh VzMkvwaỹ sc2iết zMkvwachặt vòngc2 RSCbr5tay hzMkvwaơn, c2cảm gRSCbr5iác kRSCbr5hi c2chĩa súnzMkvwag vàzMkvwao chízuNXZbnh ngưzuNXZbời RSCbr5con gáizuNXZb mìnzMkvwah c2yêu thưzMkvwaơng quảRSCbr5 thậzMkvwat rấc2t c2đau đớn.

Ái HzuNXZby đượRSCbr5c MzMkvwainh Vỹc2 zuNXZbôm gRSCbr5ọn tronzuNXZbg c2tay, bấtc2 giácc2 hzuNXZbai bànzuNXZb taRSCbr5y đazuNXZbng buRSCbr5ông tc2hõng RSCbr5vô thứzuNXZbc đưazuNXZb lc2ên, vốnzuNXZb địnc2h đápRSCbr5 lạizuNXZb aRSCbr5nh, zMkvwacảm c2nhận rc2õ hzMkvwaơi ấc2m từRSCbr5 phíRSCbr5a bzuNXZbên zMkvwakia hơn,zuNXZb c2nhưng hànRSCbr5h độngzuNXZb zuNXZbấy bỗngRSCbr5 c2dưng khựnzMkvwag lại,zMkvwa sazMkvwau zuNXZbđó c2nhanh c2tay đẩzuNXZby anhra.

“Xin RSCbr5lỗi vìc2 đãc2 đếnRSCbr5 lzuNXZbàm phiềnRSCbr5 anhRSCbr5, c2em sc2ẽ zMkvwavề nc2hà.” zuNXZbÁi zuNXZbHy zuNXZbquay RSCbr5mặt sanzMkvwag RSCbr5hướng c2khác trc2ánh ác2nh nzuNXZbhìn củzMkvwaa Minc2h zuNXZbVỹ, nhờzMkvwa vzMkvwaậy RSCbr5nên kRSCbr5hông zuNXZbthể zMkvwathấy đượczMkvwa tzMkvwaừ đôiRSCbr5 mắtzMkvwa kzuNXZbia c2đang hằnRSCbr5 RSCbr5sâu mộzuNXZbt nỗizuNXZb tuyzuNXZbệt vọRSCbr5ng c2cùng cực.

Ái zMkvwaHy zuNXZbvừa rzMkvwaời kRSCbr5hỏi c2vòng zMkvwatay RSCbr5của MizMkvwanh VỹzuNXZb, lậpRSCbr5 zuNXZbtức zMkvwachạy rRSCbr5a khzuNXZbỏi pzuNXZbhòng, zuNXZbbóng dázMkvwang ônc2g Hc2àn cũRSCbr5ng khôngRSCbr5 còzMkvwan hzMkvwaiện dc2iện ởzMkvwa đó.

Anh lạRSCbr5i trRSCbr5ở nêzMkvwan c2đơn độczuNXZb tRSCbr5rong căc2n phòngzuNXZb tậpzMkvwa bzMkvwaắn lạnhzuNXZb lẽo,zuNXZb mzMkvwaột chRSCbr5út gìzMkvwa đóRSCbr5 ởc2 zMkvwatrái zuNXZbtim c2đang nhózuNXZbi lzuNXZbên từzuNXZbng đợtzMkvwa đzMkvwaau đớn.

Bước nzMkvwahanh zMkvwara khỏc2i zMkvwacăn bizMkvwaệt c2thự củc2a tổRSCbr5 chứczMkvwa KnightzMkvwa, tronRSCbr5g lòzuNXZbng zMkvwaÁi Hc2y czMkvwahợt zuNXZbcảm tRSCbr5hấy vRSCbr5ô cRSCbr5ùng bấtRSCbr5 an.

Một phầc2n lạizMkvwa cảmRSCbr5 thấyc2 ânc2 hậnRSCbr5 vzuNXZbì cáchRSCbr5 cRSCbr5ư xRSCbr5ử xzuNXZba c2cách vừaRSCbr5 rồizuNXZb vzuNXZbới Minc2h Vỹ.

Nhưng chRSCbr5ỉ zMkvwacần c2ở bênc2 anhc2, czuNXZbô RSCbr5đã quênRSCbr5 zuNXZbcách tc2ự mìnzuNXZbh đứngRSCbr5 dậy,zuNXZb quênzMkvwa cácc2h zMkvwatự bảzMkvwao vRSCbr5ệ zMkvwachính mìnzMkvwah… vàzMkvwa quzMkvwaên cảzuNXZb cáchRSCbr5 làzMkvwam tzuNXZbổn thưc2ơng nzuNXZbgười khác.

Bước nzMkvwahanh trêc2n coRSCbr5n zuNXZbđường vắngzuNXZb zMkvwavẻ, ÁRSCbr5i zuNXZbHy cứRSCbr5 thếzMkvwa chìmRSCbr5 vàRSCbr5o nhữnzMkvwag zMkvwadòng zuNXZbsuy tzuNXZbư hizMkvwaện tại.

Một czuNXZbhiếc BMzMkvwaW màc2u đec2n dừngzMkvwa lzMkvwaại trước2c mặzMkvwat zuNXZbÁi HyRSCbr5, zuNXZbmột độngzMkvwa tác2c nhzMkvwaanh c2tay lzMkvwaôi zuNXZbmạnh cc2ô vc2ào xzMkvwae, zMkvwaấn RSCbr5vào ghế.

Ái HRSCbr5y vẫnzMkvwa zuNXZbchưa kịpzMkvwa hiểuzuNXZb chzuNXZbuyện RSCbr5gì đanzuNXZbg xảc2y rRSCbr5a, cc2ả ngRSCbr5ười hoànc2 toànc2 mấtzMkvwa đc2i cảmzMkvwa giác,c2 chợtRSCbr5 mộtRSCbr5 czuNXZbhiếc zuNXZbkhăn RSCbr5được đưaRSCbr5 lêzuNXZbn zMkvwabịt chzuNXZbặt miệnzuNXZbg czuNXZbô lzuNXZbại, mặc2c zMkvwacho zuNXZbcô c2ra sứczMkvwa đẩzMkvway bRSCbr5àn tazuNXZby đzuNXZbang ấnc2 mạnhc2 zMkvwachiếc kRSCbr5hăn kRSCbr5ia ra.

1s…

2s…

Trước mc2ắt ÁiRSCbr5 HzMkvway bỗngRSCbr5 trc2ở nzuNXZbên mờc2 nhạtzMkvwa, czuNXZbả ngườRSCbr5i rơizuNXZb vàRSCbr5o tRSCbr5rạng tháiRSCbr5 mệzuNXZbt RSCbr5mỏi, hzMkvwaàng c2mi dzuNXZbài cức2 c2từ tzMkvwaừ rũc2 xuzMkvwaống, c2che khuấtzMkvwa đRSCbr5ôi mắtzuNXZb mRSCbr5àu nâuRSCbr5 zMkvwatrong sáng.

Bàn tzuNXZbay c2kia czuNXZbũng c2dần tzMkvwahả lỏng,RSCbr5 chRSCbr5iếc khRSCbr5ăn cũnRSCbr5g đượcRSCbr5 nângc2 RSCbr5lên, mzuNXZbột nzuNXZbụ cRSCbr5ười nửRSCbr5a RSCbr5miệng qzuNXZbuen zuNXZbthuộc hzuNXZbiện trêc2n khuônzMkvwa mặzuNXZbt củazuNXZb zMkvwakẻ đangc2 zMkvwangồi kềzuNXZb cậnc2 bêc2n cô.

“Làm tốzMkvwat lắmRSCbr5.” Bàc2n taRSCbr5y nzMkvwagười c2ấy c2vuốt nhẹRSCbr5 RSCbr5mái tóczMkvwa củac2 c2Ái HyRSCbr5, RSCbr5nụ cườc2i đzMkvwaộc đoánRSCbr5 kRSCbr5ia ngzuNXZbày cRSCbr5àng trzuNXZbở nêzuNXZbn zuNXZbrõ zuNXZbnét hơnc2 bc2ao giRSCbr5ờ hếtzuNXZb. “Cc2uối c2cùng cũnzuNXZbg đếnRSCbr5 zuNXZbngày này.”

Chiếc RSCbr5BMW lazuNXZbo đi…

“Điền HzuNXZbuân à,c2 xic2n lc2ỗi zMkvwaanh, nhưc2ng zMkvwangười RSCbr5em thậtRSCbr5 sựRSCbr5 yêzMkvwau làzuNXZb MinzMkvwah Vỹ.”zMkvwa MộRSCbr5t giọc2ng nóizMkvwa nhẹRSCbr5 c2nhàng czuNXZbất c2lên, zMkvwabàn RSCbr5tay nhỏc2 nzuNXZbhắn đaRSCbr5ng đặtzuNXZb zuNXZbnhẹ lêc2n tzMkvwaay Điềc2n Huân,zuNXZb RSCbr5gương zMkvwamặt trắzuNXZbng hồnRSCbr5g tRSCbr5ừ phíaRSCbr5 RSCbr5bên kzuNXZbia đangc2 zuNXZbnở mzMkvwaột nục2 cườizuNXZb gượngzuNXZb gạo.

“Em… cc2họn hắn?zuNXZb Ngườc2i mzMkvwaà zMkvwaem khônRSCbr5g cóRSCbr5 qc2uyền đưRSCbr5ợc yzMkvwaêu sazuNXZbo?” CâRSCbr5u trRSCbr5ả lờzuNXZbi kizuNXZba khiếnzMkvwa trc2ái c2tim Điềnc2 c2Huân c2như ngừc2ng đậc2p, đôiRSCbr5 mzMkvwaôi khóRSCbr5 khRSCbr5ăn lắc2m c2mới thzMkvwaốt zuNXZbra c2được zuNXZbnhững câuRSCbr5 hc2ỏi ngzuNXZbhi hoặc.

Năm năm…

Một quãzMkvwang c2thời giac2n quzMkvwaá dàiRSCbr5 chzuNXZbo zMkvwamột mzuNXZbối RSCbr5tình đơRSCbr5n phương,zuNXZb quc2á ngắnzuNXZb czMkvwaho c2những khoRSCbr5ảnh khắcRSCbr5 đượcc2 gzuNXZbần bênzuNXZb cạnhRSCbr5 ngườizMkvwa coc2n gázMkvwai ấy.

Điền Huc2ân đãzuNXZb luzuNXZbôn zuNXZbdõi thRSCbr5eo dc2uy nhc2ất mộzuNXZbt bzuNXZbóng hRSCbr5ình, âzMkvwam RSCbr5thầm đemRSCbr5 đếnc2 czuNXZbho c2người c2con RSCbr5gái zuNXZbmà mìnhc2 yêuzuNXZb thươnzuNXZbg nhzMkvwaững gìRSCbr5 tốzMkvwat đẹzMkvwap nhất.

Chỉ zuNXZbcần trêzMkvwan RSCbr5gương mặtRSCbr5 kizMkvwaa nởzMkvwa mộtc2 nụzMkvwa cRSCbr5ười hạnhc2 RSCbr5phúc, ĐzuNXZbiền HuânzMkvwa zuNXZbcó zuNXZbthể đánzMkvwah đốizuNXZb tc2ất cảzuNXZb đểRSCbr5 gzuNXZbiữ nụzMkvwa zuNXZbcười ấzuNXZby mãizMkvwa mzMkvwaãi hiệnRSCbr5 diRSCbr5ện trêzuNXZbn RSCbr5đôi môiRSCbr5 xinc2h zMkvwaxắn ấy,c2 thậzuNXZbm chc2í đánhzMkvwa c2đổi czuNXZbả zuNXZbsinh mệnzuNXZbh củzuNXZba c2chính mình.

Nhưng RSCbr5đáp lzuNXZbại tzMkvwaình cảmzMkvwa zMkvwachân thc2ành ấy,c2 cRSCbr5hỉ làc2 hac2i từzMkvwa “c2xin lỗi”RSCbr5 vzMkvwaô zuNXZbcùng zMkvwangắn gọn,zuNXZb đủzMkvwa sứczuNXZb dậRSCbr5p tắc2t tRSCbr5ia hRSCbr5y RSCbr5vọng cuốc2i cùzuNXZbng RSCbr5trong tRSCbr5rái tRSCbr5im đangzuNXZb c2không ngừnzMkvwag tzMkvwahổn tc2hức kia.

“Em khôRSCbr5ng tzMkvwain czMkvwaả czMkvwaha vàRSCbr5 dìzuNXZb đềzMkvwau khônzuNXZbg chấpzMkvwa nzMkvwahận tìnzMkvwah cảc2m củazMkvwa ezuNXZbm zMkvwavà c2Minh Vỹ,c2 nênzMkvwa ezuNXZbm thRSCbr5ật sựzMkvwa zuNXZbrất xc2in lỗi.”zMkvwa CôzMkvwa gRSCbr5ái c2kia vẫzMkvwan zMkvwagiữ nzuNXZbụ cRSCbr5ười c2hối lc2ỗi zuNXZbtrên mRSCbr5ôi, gươngzuNXZb mặtzMkvwa thoázMkvwang chútRSCbr5 c2e ngạRSCbr5i nRSCbr5hìn Điềc2n Huân.

Xin lỗi…RSCbr5 c2xin lỗi…

Dường zuNXZbnhư czMkvwaô c2gái zuNXZbkia kzuNXZbhông hềzMkvwa đểRSCbr5 zuNXZbý đếnzMkvwa mỗiRSCbr5 lầnzuNXZb lzMkvwaặp RSCbr5lại haRSCbr5i tc2ừ “xizuNXZbn lỗzMkvwai”, trzuNXZbái RSCbr5tim củazMkvwa RSCbr5kẻ bc2ại tRSCbr5rận tc2rước mặzMkvwat lạzuNXZbi càRSCbr5ng đRSCbr5au hơn.

Nếu chzuNXZbỉ cRSCbr5ần xc2in RSCbr5lỗi, zuNXZbthì zMkvwatại zMkvwasao lzMkvwaại đặtRSCbr5 rc2a zMkvwapháp luậtRSCbr5 zuNXZblàm gì?

Điền HuânRSCbr5 khôngzuNXZb zuNXZbnói gì,zuNXZb zuNXZblặng lzMkvwaẽ zuNXZbquay ngườzMkvwai bướRSCbr5c c2đi. Vốnc2 dĩc2… khôngRSCbr5 RSCbr5thể nzMkvwaíu kéozuNXZb đượcc2 nữa,zMkvwa vRSCbr5ì khôzuNXZbng hềc2 cc2ó bzMkvwaắt c2đầu… nênzuNXZb Điềnc2 HzMkvwauân khônzMkvwag đượcRSCbr5 quyềnc2 đượcc2 c2níu kéoc2 hazMkvwai chzuNXZbữ “tìnhzuNXZb yêzuNXZbu” thRSCbr5iêng liêzuNXZbng ấy.

Trái tRSCbr5im cứzMkvwa mc2ỗi zMkvwalúc mRSCbr5ột thắtzMkvwa lạic2 c2theo từnzMkvwag bướcRSCbr5 czuNXZbhân, c2đọng lạizuNXZb nhc2ững c2vết thRSCbr5ương lòzMkvwang quc2á lớn.

Điền RSCbr5Huân thậtzuNXZb sRSCbr5ự khôzMkvwang đủRSCbr5 zMkvwacao thượngc2 đếnc2 RSCbr5mức đứngc2 zuNXZbyên lặngzMkvwa zMkvwalẽ dõiRSCbr5 zuNXZbtheo czuNXZbô zuNXZbgái ấyRSCbr5 mãizMkvwa mãiRSCbr5, vàRSCbr5 cũnzuNXZbg khôzuNXZbng tRSCbr5hể zuNXZbnào chzMkvwaúc phzMkvwaúc cRSCbr5ho mzMkvwaối tRSCbr5ình huyRSCbr5ết thốngRSCbr5 cấmzuNXZb kc2ỵ ấc2y được.

Tại szMkvwaao lạizMkvwa lzMkvwaà MzMkvwainh Vỹ?

Có nhấtzuNXZb thzuNXZbiết phc2ải yc2êu chíc2nh c2anh tRSCbr5rai củzMkvwaa mzuNXZbình không?

Trước mắRSCbr5t ĐzMkvwaiền HuRSCbr5ân czMkvwahỉ còc2n lc2ưu lạizuNXZb zMkvwamột màRSCbr5u zMkvwađen đaRSCbr5u đớnRSCbr5 cùzuNXZbng c2cực, ázuNXZbnh c2mắt đangzuNXZb chứazuNXZb đựngzMkvwa nhữnzuNXZbg zMkvwatia nc2hìn ozuNXZbán c2hận, zMkvwatừng RSCbr5từ từngc2 czuNXZbhữ đzuNXZbược gRSCbr5ằn xuốngzuNXZb mộRSCbr5t cáczuNXZbh RSCbr5mỉa mai.

“Thy ThRSCbr5y, eRSCbr5m chấpzMkvwa nhậzMkvwan ănRSCbr5 tráic2 cấm,c2 chc2ứ khôngc2 czMkvwahấp zuNXZbnhận tôc2i sao?”

“Chúc phúzMkvwac czuNXZbho mốc2i zMkvwatình cấzMkvwam kỵzMkvwa czuNXZbủa em…

… c2anh zMkvwakhông làmc2 được.”

“Đến zuNXZbkhi nàoc2 zMkvwaanh zuNXZbmới chRSCbr5ịu zMkvwalên kếc2 hoạczuNXZbh đây?”RSCbr5 MộzMkvwat giọngzMkvwa zMkvwanữ cấzuNXZbt RSCbr5lên, đôc2i mắRSCbr5t hzuNXZbướng vềzuNXZb phRSCbr5ía Ác2i c2Hy đangzMkvwa nhắRSCbr5m nghizMkvwaền đôzMkvwai mzMkvwaắt, cRSCbr5ả c2hai tazuNXZby bRSCbr5ị zMkvwatrói czuNXZbhặt ởc2 phíc2a szuNXZbau đanzMkvwag RSCbr5tựa vc2ào tưc2ờng RSCbr5an giấc.

“Kế hoạchzuNXZb vẫnzuNXZb đangzMkvwa c2thực hiRSCbr5ện đRSCbr5ấy thôi.RSCbr5” c2Người bc2ên kizMkvwaa zuNXZbnhún zuNXZbnhún zuNXZbvai, zuNXZbthờ zMkvwaơ đzuNXZbưa ázMkvwanh mắzuNXZbt kRSCbr5hông c2chút bzuNXZbiểu cảc2m nhìnRSCbr5 vềzuNXZb phRSCbr5ía ÁRSCbr5i RSCbr5Hy, ánhzMkvwa zMkvwanhìn phứcRSCbr5 tạp.

“Thực hic2ện? Đứngc2 zuNXZbyên zuNXZbmột zMkvwachỗ zuNXZbgọi lRSCbr5à zuNXZbthực hc2iện? AnRSCbr5h đazMkvwang đRSCbr5ùa à?”zuNXZb CôzMkvwa gRSCbr5ái kRSCbr5ia dườzuNXZbng nhzuNXZbư đangRSCbr5 mấtc2 bìnc2h tzMkvwaĩnh, tứzuNXZbc giậc2n qzuNXZbuát lêc2n, giọc2ng đizuNXZbệu zMkvwavô cùzuNXZbng khzMkvwaó chịu.

“Tịnh zMkvwaNhi, nếuRSCbr5 muốRSCbr5n tzuNXZbrả thzMkvwaù tc2hì đc2ừng c2nên vộiRSCbr5 zMkvwavàng nRSCbr5hư thế…”RSCbr5 zMkvwaChàng traRSCbr5i kRSCbr5ia khoáRSCbr5t khozuNXZbát tzMkvwaay vớiRSCbr5 TịnzuNXZbh Nhic2, tzMkvwahật sựzuNXZb TịnhzuNXZb c2Nhi đanzuNXZbg khiRSCbr5ến RSCbr5hắn cảmc2 zMkvwathấy căc2ng thẳngzMkvwa zMkvwahơn tzMkvwarong việcc2 thựRSCbr5c hiệnc2 kếRSCbr5 hoRSCbr5ạch, zuNXZb“… cứRSCbr5 đểzMkvwa yc2ên czMkvwaho bọnc2 chzMkvwaúng từzuNXZb tc2ừ cảc2m zuNXZbnhận nỗiRSCbr5 zuNXZbđau kc2hi c2mất đzMkvwai mc2ột thứzMkvwa quazuNXZbn trọng.”

Ái HRSCbr5y kRSCbr5hó chc2ịu cựazMkvwa mzuNXZbình, cảRSCbr5 c2thân nRSCbr5gười cảzuNXZbm tzMkvwahấy zuNXZbvô cùngzuNXZb đzMkvwaau nhzMkvwaức, hzuNXZbàng zMkvwami dàic2 khẽzuNXZb laRSCbr5y độzMkvwang zMkvwanhẹ, côzMkvwa c2từ từRSCbr5 zMkvwahé mởzMkvwa đRSCbr5ôi mắt.

Khung cảnRSCbr5h mờc2 nhạtzMkvwa tzMkvwarước mzMkvwaắt zMkvwaÁi c2Hy đanRSCbr5g dầnc2 trởRSCbr5 nênc2 sắRSCbr5c néRSCbr5t hơnzMkvwa, bầuzMkvwa khôngRSCbr5 khRSCbr5í ngộRSCbr5t ngạtc2 hiệnzMkvwa giờc2 zuNXZbkhiến côc2 cảmc2 thấyc2 khRSCbr5ó thởzMkvwa hzMkvwaơn bazMkvwao gic2ờ hết.

Vẫn zuNXZbcòn trc2ong zMkvwatrạng thc2ái mơzMkvwa hồ,RSCbr5 c2cô ngơc2 ngác2c đưazuNXZb mắtzuNXZb zuNXZbnhìn cảzuNXZbnh vậtzuNXZb xuzMkvwang quanh.

“Tỉnh c2rồi à?RSCbr5” MộtzuNXZb chấzuNXZbt gzuNXZbiọng trầzMkvwam RSCbr5khàn vanzMkvwag lênRSCbr5, mộtzuNXZb gRSCbr5ương mặtzMkvwa zMkvwaquen thuộRSCbr5c lọzuNXZbt vàRSCbr5o zMkvwatầm c2nhìn tạmRSCbr5 tc2hời củaRSCbr5 ÁizMkvwa Hy.

Điền Huc2ân zMkvwađang cầzMkvwam trRSCbr5ên tazuNXZby mộtc2 quRSCbr5ả tzMkvwaáo, bướczMkvwa đếnzMkvwa trRSCbr5ước mặtc2 zMkvwaÁi HzuNXZby vớiRSCbr5 dzuNXZbáng vẻzuNXZb uzMkvwang duc2ng nhzuNXZbư chRSCbr5ẳng c2có czuNXZbhuyện gìzMkvwa xảyzuNXZb ra.

“Này, c2tại zMkvwasao tôizuNXZb lRSCbr5ại ởzMkvwa đc2ây?” ÁRSCbr5i c2Hy nhíc2u màyzuNXZb nzMkvwahìn zuNXZbĐiền zMkvwaHuân, hac2i zuNXZbtay bzuNXZbị tRSCbr5rói chặzMkvwat giờc2 đâyRSCbr5 c2mới bắtRSCbr5 đầuzMkvwa cảzuNXZbm zuNXZbnhận đượczuNXZb cảmc2 giáRSCbr5c RSCbr5tê buốtzuNXZb zMkvwanhờ lựczuNXZb siếzMkvwat củaRSCbr5 zuNXZbdây thzMkvwaừng, c2nay lạc2i thêmzMkvwa c2lực tác2c đzMkvwaộng củazMkvwa côc2 đanRSCbr5g RSCbr5cố cởic2 zuNXZbtrói c2lại zMkvwakhiến zuNXZbnơi zMkvwacổ RSCbr5tay zMkvwamỗi lúzMkvwac mộtzMkvwa zuNXZbđau rc2át hzuNXZbơn. “Tênc2 c2khốn, ac2nh lấyc2 qc2uyền gzMkvwaì màRSCbr5 trc2ói tôi?”

Đối diệnRSCbr5 vớc2i ánzMkvwah RSCbr5nhìn rựzuNXZbc lửac2 czMkvwaủa zMkvwaÁi zuNXZbHy, RSCbr5Điền c2Huân thảzMkvwan nhizMkvwaên cầzuNXZbm trác2i tRSCbr5áo trc2ên tzuNXZbay c2đưa rzuNXZba c2trước mzuNXZbặt RSCbr5cô, mộzuNXZbt câuRSCbr5 c2hỏi hRSCbr5ết c2sức “thânzuNXZb tzuNXZbhiện” đưzuNXZbợc c2thốt RSCbr5ra zuNXZbvới giọzMkvwang điệuRSCbr5 zMkvwakhinh khỉnh.

“Biết zuNXZbđây lRSCbr5à gRSCbr5ì RSCbr5không?” ĐizuNXZbền zuNXZbHuân RSCbr5đã chuyểnzuNXZb zuNXZbsự tậpzuNXZb tzMkvwarung zuNXZbtừ ÁRSCbr5i HzMkvway RSCbr5sang zMkvwatrái táoc2 manRSCbr5g mc2ột c2sắc zMkvwamàu đzuNXZbỏ thẫmzMkvwa trêzMkvwan tRSCbr5ay, đRSCbr5ôi mắtzuNXZb zMkvwachăm chúRSCbr5 zMkvwaquan szuNXZbát vzuNXZbật tzMkvwahể ấy.

Đúng làRSCbr5 ngớzMkvwa ngẩn!

“Là tzMkvwaáo cRSCbr5hứ gì?!zMkvwa” ÁizuNXZb zMkvwaHy lậpRSCbr5 tứcRSCbr5 zMkvwalên tiếngzMkvwa trảc2 lzMkvwaời, vRSCbr5ì câRSCbr5u hỏiRSCbr5 cRSCbr5ủa ĐiềRSCbr5n Huâc2n zMkvwangay cảc2 czuNXZbon zuNXZbnít bzMkvwaa zMkvwatuổi c2cũng c2biết rõzuNXZb zMkvwathứ ĐiềnRSCbr5 HuânzuNXZb zMkvwađang cầmRSCbr5 trêRSCbr5n tc2ay đượczuNXZb gọizuNXZb làc2 gì.

“Sai!” MộtRSCbr5 từc2 phc2ê phánc2 duRSCbr5y c2nhất đượcc2 cấRSCbr5t lzuNXZbên, đôizuNXZb zuNXZbmắt RSCbr5vô đc2ịnh zMkvwacủa ĐiRSCbr5ền HuânzMkvwa lưc2ớt c2qua Áic2 HRSCbr5y mộc2t gizuNXZbây, sac2u zMkvwađó tc2iếp tzuNXZbục mzuNXZbân RSCbr5mê qzMkvwauả táRSCbr5o trêzuNXZbn tayzMkvwa, c2vô zMkvwathức nói.c2 “LàzuNXZb trzMkvwaái cấmzuNXZb đấy.”

“Trái cấm?”zMkvwa CzuNXZbâu trảRSCbr5 lờizuNXZb c2của ĐiềnzuNXZb HuânzuNXZb khiếnRSCbr5 Áic2 HzMkvway hếtc2 sRSCbr5ức ngạczMkvwa zuNXZbnhiên, c2đôi mắzMkvwat côc2 mc2ở zMkvwato zuNXZbnhìn ĐiềnzMkvwa Huâc2n khRSCbr5ông chớzuNXZbp mắt.

“Cô đRSCbr5ã từnzMkvwag được2c ngzMkvwahe kểRSCbr5 vzMkvwaề thức2 nRSCbr5ày chưa?”RSCbr5 TrzMkvwaên môiRSCbr5 Điềnc2 HuzuNXZbân nởzMkvwa zuNXZbmột nRSCbr5ụ cườizMkvwa khizuNXZbnh zuNXZbbỉ, ác2nh c2mắt c2vẫn dánzuNXZb cRSCbr5hặt c2vào trác2i tzuNXZbáo trêc2n tayzuNXZb. “TrênzMkvwa thếzuNXZb giRSCbr5an nzuNXZbày, cózuNXZb mộtzuNXZb tc2hứ đzuNXZbược gọic2 làzMkvwa tìc2nh yêuzuNXZb trázMkvwai cấm.”

“Anh điênzuNXZb rồiRSCbr5 à?c2 TrázuNXZbi zuNXZbcấm zuNXZbrồi lạic2 tìnhzuNXZb yzMkvwaêu tRSCbr5rái cấmc2, cuRSCbr5ối cùngzMkvwa aRSCbr5nh đzMkvwaang lảmzMkvwa nhc2ảm cáizMkvwa gzuNXZbì thế?c2” ÁiRSCbr5 zuNXZbHy tứzMkvwac giậnc2 qc2uát vc2ào mặtc2 Điềc2n Huân,c2 lúzMkvwac nàyzuNXZb zuNXZbmà zMkvwahắn cc2òn cc2ó tâzMkvwam trạc2ng kểc2 chuyệnzMkvwa chzMkvwao zMkvwacô zMkvwanghe ư?

Sự RSCbr5tức giậnc2 củzuNXZba zuNXZbcô dườngzuNXZb nhc2ư đzMkvwaã gầnc2 zMkvwachạm RSCbr5đến mứcRSCbr5 đỉnhc2 điểm,zuNXZb c2nhưng lạzMkvwai độtRSCbr5 ngộtc2 dịzMkvwau xRSCbr5uống sc2au câuzMkvwa nóizuNXZb tiRSCbr5ếp RSCbr5theo củazuNXZb c2Điền Huân.

“Minh Vỹ,RSCbr5 hắnRSCbr5 RSCbr5đã vướngRSCbr5 vàoRSCbr5 tzuNXZbình yRSCbr5êu trRSCbr5ái cấm.”

Ái zMkvwaHy tròzMkvwan mRSCbr5ắt nRSCbr5hìn ĐRSCbr5iền HzMkvwauân, khôngzuNXZb thểc2 tiRSCbr5n đượczMkvwa tzMkvwahính giázMkvwac củac2 mìzuNXZbnh vừazMkvwa tiếpc2 RSCbr5thu zuNXZbđược zuNXZbnhững zMkvwagì. MinzuNXZbh Vc2ỹ… tìnzMkvwah yêRSCbr5u trázMkvwai cấm?

Cô độtc2 ngzuNXZbột lạizuNXZb cảzuNXZbm thấzMkvway khzuNXZbó c2thở, mộtzMkvwa gzMkvwaương mặzuNXZbt kzuNXZbhác lạizuNXZb đưzuNXZbợc chiếc2u zMkvwachậm c2ra RSCbr5trước mc2ắt dùc2 cRSCbr5ho côzMkvwa mớizMkvwa chỉc2 zMkvwatrông RSCbr5thấy czuNXZbô zuNXZbấy đượczuNXZb duzuNXZby nc2hất mộzuNXZbt lần.

Thy Thy…RSCbr5 zMkvwaMinh VỹzMkvwa vướngzMkvwa vàc2o RSCbr5tình yêuc2 trzMkvwaái cấm,RSCbr5 thzuNXZbì câuRSCbr5 trảRSCbr5 RSCbr5lời cuốizuNXZb cRSCbr5ùng vàzMkvwa cc2hính c2xác zMkvwanhất RSCbr5dĩ zMkvwanhiên zMkvwalà RSCbr5Thy Thy.

“Cô zMkvwacó RSCbr5muốn bic2ết khôzuNXZbng? NhữnzuNXZbg gìRSCbr5 đãzMkvwa RSCbr5xảy zuNXZbra vớiRSCbr5 họRSCbr5?” ĐiềnzuNXZb HRSCbr5uân nhìzuNXZbn ÁiRSCbr5 Hc2y cườizMkvwa khẩzMkvway, c2nhưng trRSCbr5ong ázuNXZbnh zuNXZbmắt lạzuNXZbi RSCbr5hiện rõc2 mzMkvwaột nỗc2i cc2ay đắngzMkvwa zuNXZbtột cùng.zMkvwa “RSCbr5Thy c2Thy đãzMkvwa chọnzuNXZb hắn,zuNXZb mzMkvwaà khôzMkvwang cRSCbr5họn tôi.”

Lúc nàyzMkvwa, bỗnzMkvwag zMkvwadưng RSCbr5Ái HRSCbr5y lạizMkvwa RSCbr5có czuNXZbảm gzuNXZbiác đồzMkvwang cảmzMkvwa vzuNXZbới Điềc2n HuzMkvwaân.

Không phảic2 làRSCbr5 dzuNXZbo côzMkvwa từRSCbr5ng vướngzuNXZb vRSCbr5ào hoRSCbr5àn RSCbr5cảnh zuNXZbấy,

mà zuNXZblà RSCbr5do ánc2h zMkvwamắt ĐiềnRSCbr5 RSCbr5Huân đc2ã nzMkvwaói c2lên tRSCbr5ất cả.

Nỗi đac2u kizMkvwaa đazuNXZbng dầnRSCbr5 hiệnc2 rõzMkvwa tzuNXZbrong đôic2 c2mắt manc2g mộc2t mc2àu đenc2 zMkvwađậm nhưzuNXZb táczuNXZbh RSCbr5cafe đắnRSCbr5g zuNXZbcủa ĐzMkvwaiền zMkvwaHuân, zuNXZbvết thươRSCbr5ng lRSCbr5òng khôzMkvwang nhữnc2g zMkvwakhông hềc2 phac2i RSCbr5nhạt… c2thậm zuNXZbchí cRSCbr5òn trởzuNXZb nênzMkvwa đc2au đzuNXZbớn hc2ơn RSCbr5bao gic2ờ hết.

“Tôi đãzMkvwa giếtc2 RSCbr5Thy Thy.”zMkvwa Ác2i HzuNXZby vẫnRSCbr5 chưzMkvwaa kRSCbr5ịp mzMkvwaở lờic2 c2thì gizuNXZbọng nóiRSCbr5 gấpzuNXZb gRSCbr5áp củzMkvwaa ĐiềRSCbr5n HuâzuNXZbn lạizMkvwa zuNXZbvang lêc2n, chấtzMkvwa giọngzMkvwa khôzuNXZbng czuNXZbhút bzMkvwaiểu cảm.

À, tRSCbr5hì rzMkvwaa hRSCbr5ắn đRSCbr5ã gc2iết Thc2y TzuNXZbhy zuNXZbnên hắzuNXZbn mớic2 RSCbr5đau khổc2 vàRSCbr5 dzMkvwaằn vặtzuNXZb nzMkvwahư thế!

Khoan zMkvwađã, hzMkvwaình nhc2ư đangc2 cóRSCbr5 chúzuNXZbt c2nhầm lẫnzuNXZb zuNXZbgì đzMkvwaó zuNXZbở zMkvwađây! NgườizuNXZb gc2iết ThRSCbr5y RSCbr5Thy lzuNXZbà bàzMkvwa c2Hàn c2cơ mà.

“Không phc2ải zuNXZblà mẹc2 MinRSCbr5h VzMkvwaỹ giếtzuNXZb Tc2hy TzuNXZbhy sac2o?” zMkvwaCô bzuNXZbất giázMkvwac nhíchRSCbr5 zMkvwavề phzuNXZbía sac2u zMkvwamột cRSCbr5hút, zMkvwacau mzuNXZbày nzMkvwahìn ĐiềnRSCbr5 RSCbr5Huân zuNXZbnghi hoặc.

“Đúng, zuNXZblà bRSCbr5à tzuNXZba giết!”RSCbr5 c2Điền HuâRSCbr5n RSCbr5vẫn czMkvwahú tâmc2 vàozMkvwa tráizMkvwa tázMkvwao tRSCbr5rên tayzuNXZb, zMkvwamông lunzuNXZbg trzuNXZbả lời.

“Thế tạizuNXZb saRSCbr5o anc2h lạRSCbr5i bRSCbr5ảo ac2nh giếtzuNXZb TRSCbr5hy ThyRSCbr5?” ĐúngzMkvwa làzMkvwa têRSCbr5n khRSCbr5ó hiểu,RSCbr5 càngzMkvwa c2hỏi tc2hì lạzuNXZbi càc2ng rối!

Cô bc2ắt đầuRSCbr5 mấtzuNXZb zuNXZbbình tĩnh…

“Bà RSCbr5ta trựczMkvwa tiếRSCbr5p gzMkvwaiết c2Thy Thyc2, còRSCbr5n RSCbr5tôi lRSCbr5à kẻc2 zMkvwagián tiếp…”zuNXZb zuNXZbThêm RSCbr5một câuzMkvwa zMkvwatrả lờic2 zuNXZbhết sứzuNXZbc thảRSCbr5n nhizuNXZbên, độtzMkvwa c2ngột ĐiềnRSCbr5 HuzuNXZbân ngưRSCbr5ớc lzMkvwaên nhìnzuNXZb thẳnc2g zuNXZbvào zMkvwamặt Ác2i RSCbr5Hy, RSCbr5nở c2một RSCbr5nụ cc2ười xảozuNXZb trázuNXZb, “…zMkvwa czMkvwaô còzMkvwan gRSCbr5ì thắc2c mắRSCbr5c tRSCbr5hì hỏic2 hc2ết điRSCbr5, tôRSCbr5i sẵc2n RSCbr5sàng trảc2 lời,zuNXZb c2xem nc2hư đózMkvwa làzuNXZb âzuNXZbn hzMkvwauệ RSCbr5tôi tặngc2 czMkvwaho côzMkvwa trướcRSCbr5 khzMkvwai chết.”

“Này, c2ăn nóic2 chc2o c2cẩn thậRSCbr5n, anRSCbr5h bảoRSCbr5 azuNXZbi czMkvwahết?” ÁzMkvwai HzMkvway lzuNXZbại zMkvwamột lầnc2 nữazuNXZb khôngzMkvwa k

ì

m đượRSCbr5c màzMkvwa quzMkvwaát zMkvwavào mặtc2 ĐiềnzuNXZb HuâzuNXZbn, đôic2 mắtzMkvwa tronRSCbr5g szMkvwaáng zuNXZbkia cũRSCbr5ng tzMkvwarừng zMkvwalên zuNXZboán hận.

“Tôi khôngzMkvwa đảmzuNXZb RSCbr5bảo c2ai sẽzMkvwa chzuNXZbết…” Điềc2n zMkvwaHuân nhúnzMkvwa nhúzMkvwan RSCbr5vai, gươRSCbr5ng mRSCbr5ặt vẫnzuNXZb bìnhc2 tĩnhRSCbr5 mộtzuNXZb zMkvwacách zuNXZbkỳ c2lạ. “…zMkvwa c2ba zMkvwatiếng zMkvwanữa, RSCbr5nơi zuNXZbnày sRSCbr5ẽ biếnRSCbr5 thRSCbr5ành zuNXZbtro bụi.”

Ba tiếnc2g? TrRSCbr5o bụi?

Sao hc2ôm nazuNXZby cRSCbr5ái c2tên tâmzMkvwa thầnzMkvwa c2này zMkvwalại nózMkvwai toc2àn nhữngzuNXZb điềzuNXZbu zuNXZbkhó hiểuRSCbr5, mRSCbr5ột lRSCbr5ần nữc2a côc2 lạizMkvwa phảiRSCbr5 cRSCbr5ất tiếnzuNXZbg hỏi.

“Ý aRSCbr5nh lzMkvwaà gì?”zMkvwa Cảc2 ngườzuNXZbi RSCbr5Ái Hc2y bzMkvwaắt đầRSCbr5u ruc2n lêRSCbr5n, nóizMkvwa chuyệRSCbr5n vớic2 tzuNXZbên nzMkvwaày zMkvwaquả tc2hật tzMkvwaiêu hac2o nhiềc2u sứzuNXZbc lựcc2 khôzMkvwang thzMkvwaể zMkvwatưởng. “Anhc2 đRSCbr5ịnh phc2á huzMkvwaỷ cc2hỗ zuNXZbnày à?”

Hít zuNXZbthở, hzuNXZbít thởzMkvwa zuNXZbnào… RSCbr5bình tĩnhc2, bìzuNXZbnh c2tĩnh nàozMkvwa… côzuNXZb zMkvwađang RSCbr5cố RSCbr5gắng điềmzuNXZb tĩzMkvwanh hếtRSCbr5 sứzMkvwac cózMkvwa tzMkvwahể đểRSCbr5 khônzMkvwag czMkvwaó thRSCbr5êm zMkvwabất cức2 hàc2nh zuNXZbđộng nzMkvwaào zMkvwaquá kícRSCbr5h đzuNXZbộng nữa.

“Bingo! Tc2ôi đãzMkvwa zMkvwađặt RSCbr5bom xuc2ng quanzMkvwah zuNXZbnơi nàzMkvway rồi…zuNXZb” c2Điền zMkvwaHuân đRSCbr5ưa tzuNXZbrái táoc2 zMkvwakia lzuNXZbên miệng,zMkvwa cắc2n c2một miếnRSCbr5g, tiếpzuNXZb tụcc2 nóizuNXZb zMkvwavới vẻzMkvwa c2khinh đRSCbr5ời, “…RSCbr5 sớmzuNXZb thôi!”

“Tránh razMkvwa.” Hc2ạo ThzuNXZbần xôngc2 vzMkvwaào toàc2 biệtRSCbr5 tRSCbr5hự lộnzMkvwag lẫyRSCbr5 cRSCbr5ủa tổzuNXZb chứzMkvwac KnightzMkvwa, gạc2t mzMkvwaạnh đámRSCbr5 cậnzuNXZb c2vệ trzuNXZbước zMkvwamặt sc2ang mộtRSCbr5 bêzuNXZbn, quázuNXZbt zMkvwalớn. c2“Lập tứRSCbr5c gọiRSCbr5 HàzuNXZbn Mc2inh VỹzuNXZb rRSCbr5a đâyRSCbr5 cc2ho tôi!”

“Chuyện RSCbr5gì?” zuNXZbMinh Vc2ỹ cắtc2 nRSCbr5gang lzuNXZbời nózuNXZbi zMkvwacủa HạozMkvwa ThầnzuNXZb, vẫzMkvwan lzMkvwaà cázMkvwai giọnzMkvwag điệuzMkvwa c2lạnh lùnzMkvwag zMkvwavốn có.

“Ung c2dung zuNXZbquá nhzMkvwaỉ? ĐiềzMkvwan HuRSCbr5ân bzuNXZbắt ÁizMkvwa HzuNXZby zMkvwađi rồiRSCbr5!” Hc2ạo Thầnc2 zMkvwadường nhc2ư c2đang rơizMkvwa vàc2o trạzMkvwang zMkvwathái hoRSCbr5ảng loạn,RSCbr5 đôiRSCbr5 mắRSCbr5t phứcRSCbr5 tạpzMkvwa căzMkvwang zuNXZbthẳng zMkvwanhìn ac2nh, gấpzuNXZb gác2p lêzMkvwan tiếng.

“Khi nào?”zMkvwa Tc2ừ RSCbr5phía bêc2n zuNXZbkia dưc2ờng zMkvwanhư đãzMkvwa zMkvwacó zuNXZbphản ứzMkvwang, bướRSCbr5c chânzuNXZb zuNXZbcủa RSCbr5anh bắtzMkvwa đầuzMkvwa c2nhanh hơnRSCbr5, anzMkvwah zMkvwabước đếnzMkvwa nRSCbr5ắm lRSCbr5ấy cổzuNXZb áoc2 củzuNXZba HạzuNXZbo ThầnRSCbr5 xốczMkvwa lRSCbr5ên, gzMkvwaằn giọngzuNXZb. RSCbr5“Ở đâu?”

Hạo Thầnc2 cũc2ng khôngzuNXZb zuNXZbđể zuNXZbyên chRSCbr5o MiRSCbr5nh VzMkvwaỹ c2làm càzMkvwan nRSCbr5hư tRSCbr5hế, đRSCbr5ưa tac2y đẩyc2 mạc2nh azMkvwanh raRSCbr5, sửc2a lạiRSCbr5 RSCbr5cổ c2áo, cậRSCbr5u RSCbr5tức giRSCbr5ận quác2t lên.

“Là nc2ơi từngzuNXZb xảzuNXZby zuNXZbra c2án mc2ạng củac2 TzuNXZbhy Thy!”

Chap 36

Bước đizuNXZb cùngc2 zMkvwatử thần

“Tên khốnRSCbr5 kic2a, zMkvwaanh địnc2h RSCbr5làm gìc2 vzMkvwaậy hRSCbr5ả? ĐặtRSCbr5 bc2om lzuNXZbà thếzMkvwa nào?”RSCbr5 Nc2gay sRSCbr5au câuzuNXZb zuNXZbtrả zuNXZblời hếtRSCbr5 RSCbr5sức tc2hản nhRSCbr5iên RSCbr5của ĐRSCbr5iền HRSCbr5uân, Ác2i zuNXZbHy khôngc2 thểzuNXZb khônzuNXZbg mấtRSCbr5 bìnzMkvwah c2tĩnh, cảRSCbr5 ngưRSCbr5ời cRSCbr5ô rc2un RSCbr5lên từnzuNXZbg đợc2t, c2đôi mắtzuNXZb RSCbr5oán hzMkvwaận chiếuzMkvwa thẳc2ng vàzMkvwao c2kẻ RSCbr5đang tỏzuNXZb tc2hái c2độ “bấtzuNXZb cầnzuNXZb đời”zMkvwa trưc2ớc mặt.

“Đây zMkvwachỉ zMkvwalà mộtzuNXZb phRSCbr5ần trc2ong kếzMkvwa RSCbr5hoạch củazMkvwa tzuNXZbôi, nếRSCbr5u cRSCbr5ô cứzMkvwa tỏzuNXZb cáRSCbr5i tzMkvwahái độzuNXZb xRSCbr5ấc xượcc2 c2đó thRSCbr5ì ngazuNXZby cảc2 RSCbr5ân huệzuNXZb cuốizuNXZb zuNXZbcùng RSCbr5cũng khôc2ng thểzuNXZb thựzMkvwac hizMkvwaện đượcRSCbr5 đâuzMkvwa đấy.”c2 zuNXZbĐiền Huc2ân tiếpzMkvwa tụcRSCbr5 nóRSCbr5i RSCbr5đều zMkvwađều, zMkvwagiọng điệuRSCbr5 RSCbr5dường nhưRSCbr5 chẳngzuNXZb hềzuNXZb c2có chc2út bậnRSCbr5 zMkvwatâm vc2ề zMkvwaÁi Hc2y, chỉRSCbr5 trc2ả lờiRSCbr5 zuNXZbtheo pzMkvwahản ứng.

“Có thậtzMkvwa anc2h sẽRSCbr5 RSCbr5trả lRSCbr5ời mọzMkvwai RSCbr5thắc mRSCbr5ắc cRSCbr5ủa tôi?”c2 ÁRSCbr5i HzMkvway gườmzuNXZb gườmRSCbr5 Điềnc2 Huâc2n zuNXZbnhư thRSCbr5ể RSCbr5không tzuNXZbin đc2ược, czuNXZbả ngRSCbr5ười cứRSCbr5 c2nhích dầnRSCbr5 vềzuNXZb phízMkvwaa sazuNXZbu chRSCbr5o RSCbr5đến kzuNXZbhi c2tựa hẳnzMkvwa vàzuNXZbo tường.

Phía bRSCbr5ên c2kia, zuNXZbĐiền Huc2ân RSCbr5gật nhẹc2 zuNXZbđầu, tRSCbr5rái tc2áo kizuNXZba vẫzMkvwan c2tiếp tzMkvwaục đượczuNXZb đzuNXZbưa lêRSCbr5n miệng.

“Anh c2bảo tôzMkvwai c2là zuNXZbnguyên nhc2ân gRSCbr5ây RSCbr5ra cRSCbr5ái chzMkvwaết c2cho czMkvwaả giRSCbr5a đzuNXZbình RSCbr5tôi, vậyRSCbr5 RSCbr5ai lc2à ngườic2 đãc2 gzMkvwaiết họ?”RSCbr5 ChấtRSCbr5 gzMkvwaiọng ÁRSCbr5i zuNXZbHy thoáRSCbr5ng rzuNXZbun rRSCbr5ẩy, czuNXZbô đzuNXZbã RSCbr5dồn hếtRSCbr5 cRSCbr5an đảzMkvwam đc2ể đc2ặt vzMkvwaào câRSCbr5u zMkvwahỏi ấy.

“Là tôizuNXZb…” Đic2ền Huânc2 lzuNXZbiếc sc2ơ qc2ua RSCbr5người Ác2i Hc2y, hờc2i hợtc2 đápzuNXZb lại,zMkvwa sRSCbr5au đóRSCbr5 đứngzMkvwa dậyzMkvwa némc2 mạnhzMkvwa RSCbr5trái táoc2 trc2ên tc2ay xuốngc2 sàn,RSCbr5 “…c2 lzuNXZbà zuNXZbtôi gizuNXZbết đấy.”

Ái HzMkvway lặngRSCbr5 nc2gười szMkvwaau câzuNXZbu tc2rả lờizMkvwa dứtzuNXZb kzuNXZbhoát czMkvwaủa ĐzMkvwaiền HuâzMkvwan, zMkvwađôi mắzMkvwat bc2ắt đầuzuNXZb RSCbr5trở nênzuNXZb mzuNXZbờ nhạt.

Kẻ đazMkvwang đứngc2 RSCbr5trước mặtc2 zMkvwacô zuNXZbchính zuNXZblà kẻc2 đc2ã nhẫnc2 tâmzuNXZb khiếnzuNXZb cc2ô zuNXZbmất tzuNXZbrọn vẹnRSCbr5 cảzuNXZb mộRSCbr5t zuNXZbgia đình!!

Đáng trázMkvwach hơnRSCbr5, hắc2n khôngzuNXZb hềzMkvwa RSCbr5có bấtc2 RSCbr5cứ mRSCbr5ột thzuNXZbái độc2 nàoRSCbr5 gọzuNXZbi làzMkvwa hzMkvwaối lỗRSCbr5i, zMkvwathậm cRSCbr5hí cònzMkvwa tỏRSCbr5 vzMkvwaẻ kzuNXZbênh kiệuzuNXZb zuNXZbkhi RSCbr5nhắc đếnzMkvwa chuRSCbr5yện này.

“Anh… anh…”c2 RSCbr5Ái HzuNXZby lúzuNXZbc c2này khzuNXZbông thzuNXZbể nàzuNXZbo zMkvwadiễn tảRSCbr5 đượczuNXZb thứRSCbr5 cảmc2 RSCbr5xúc RSCbr5khinh thRSCbr5ường vzuNXZbà gzuNXZbhê tởmzMkvwa kẻc2 trướczMkvwa mzuNXZbặt, đôic2 môic2 zuNXZbmấp mRSCbr5áy khônzMkvwag tRSCbr5hốt zuNXZbnên lời.

“Sao? ChzMkvwaẳng RSCbr5phải côRSCbr5 muốnzMkvwa biếtRSCbr5 sRSCbr5ao?” KzMkvwahoé môiRSCbr5 ĐiềRSCbr5n HuzMkvwaân nhRSCbr5ếch lêRSCbr5n, zuNXZbvẫn cáizMkvwa zMkvwavẻ mặtzuNXZb cRSCbr5hán đờizuNXZb ấy.

“Đồ kc2hốn! AzMkvwanh khc2ông phảic2 làc2 czuNXZbon người!”c2 ÁzMkvwai zMkvwaHy kíczuNXZbh độnRSCbr5g héRSCbr5t lên,zuNXZb dòngzMkvwa lệc2 lzMkvwaăn dàc2i tzMkvwarên gòzuNXZb má,RSCbr5 nzMkvwahẹ nhàngc2 đápRSCbr5 đấtzMkvwa mộtRSCbr5 giọzMkvwat zMkvwapha lêzMkvwa tiRSCbr5nh zuNXZbtuý kếRSCbr5t hợpzMkvwa giữzMkvwaa zuNXZbnỗi đc2au vàRSCbr5 thùc2 hậc2n. “TzuNXZbôi c2đã làmc2 zMkvwagì c2nên tRSCbr5ội vớRSCbr5i anzMkvwah RSCbr5sao? RSCbr5Chỉ vìzMkvwa tôizMkvwa c2giống ThzMkvway TzMkvwahy c2mà azMkvwanh nỡzuNXZb nhẫnzMkvwa tâc2m giếtc2 hzuNXZbọ szuNXZbao? ĐồRSCbr5 RSCbr5máu lạRSCbr5nh, đồzuNXZb bấtc2 zuNXZbnhân tính!”

“Đúng, c2nhưng tộizMkvwa lỗizMkvwa lRSCbr5ớn nhấzMkvwat ởzuNXZb RSCbr5cô kRSCbr5hông c2phải RSCbr5là mzMkvwaang RSCbr5gương mặtc2 RSCbr5giống ThzMkvway Thc2y củaRSCbr5 tôi…”RSCbr5 ĐiềnzMkvwa HuzuNXZbân đứzMkvwang đốizuNXZb diệnzMkvwa zMkvwavới ÁizMkvwa HzuNXZby, RSCbr5từ từc2 cúzMkvwai ngưzuNXZbời xzuNXZbuống, đzMkvwaưa tazMkvway nângRSCbr5 mzuNXZbặt RSCbr5cô lênc2, “RSCbr5… màzuNXZb lc2à vzMkvwaì zuNXZbcô đãzMkvwa đưzuNXZbợc RSCbr5chọn làmzuNXZb zMkvwavợ củzMkvwaa hzuNXZbắn. ĐoánRSCbr5 xemc2, czuNXZbô nghRSCbr5ĩ kếRSCbr5 hoạchRSCbr5 lầzuNXZbn trướRSCbr5c làzuNXZb dzMkvwao ac2i đặtzuNXZb ra?”

Điền c2Huân tiRSCbr5ếp tụcRSCbr5 RSCbr5kề sc2át gưc2ơng mặzMkvwat củzuNXZba mìnzuNXZbh lạizuNXZb gầnRSCbr5 ÁizuNXZb HyRSCbr5, áRSCbr5nh mzMkvwaắt vẫnzuNXZb zuNXZbhằn nhữngc2 zMkvwatia nhRSCbr5ìn c2đau đớzuNXZbn nhưngc2 đôiRSCbr5 c2môi kiRSCbr5a lc2ại zMkvwalộ rzuNXZbõ mộtRSCbr5 nụRSCbr5 cườiRSCbr5 nửac2 miệng.

“Do… anhzMkvwa?” c2Ái HzMkvway cazMkvwau màRSCbr5y, đôizuNXZb mc2ôi zuNXZbkhẽ mấpzuNXZb RSCbr5máy, dĩRSCbr5 zuNXZbnhiên c2thứ ÁizMkvwa c2Hy c2nhận zMkvwađược làc2 RSCbr5một cáiRSCbr5 RSCbr5gật đầuRSCbr5 dứzMkvwat khoát.

“Xem rzMkvwaa czMkvwaô cũnzMkvwag khôc2ng đếnc2 nỗRSCbr5i ngốczMkvwa lắzMkvwam nhỉ?RSCbr5 Pc2hải, czuNXZbó tzMkvwahể chRSCbr5o lc2à zMkvwatừ đầuc2 zuNXZbđến cuối…”c2 ĐiềnRSCbr5 HuâzMkvwan nzMkvwaói lấpzuNXZb lzuNXZbửng, kzMkvwaèm theRSCbr5o độngzMkvwa táczuNXZb hRSCbr5ất mặtc2 Ác2i zuNXZbHy sanzMkvwag mộtRSCbr5 zuNXZbbên, nRSCbr5ụ cườRSCbr5i trênzuNXZb môizMkvwa đãzMkvwa hzuNXZboàn toàzMkvwan biếRSCbr5n mấc2t, “zuNXZb… tấtRSCbr5 c2cả c2mọi cc2huyện đềuzMkvwa c2do tôiRSCbr5 sắRSCbr5p đặt.”

“Tất cả?”zuNXZb ÁizuNXZb HzMkvway nghzuNXZbi hzuNXZboặc hỏiRSCbr5 lc2ại thêmzuNXZb mộtzMkvwa RSCbr5lần zuNXZbnữa, nc2hư đểRSCbr5 khẳngzuNXZb đzuNXZbịnh lạizMkvwa câRSCbr5u nózuNXZbi củaRSCbr5 ngườc2i đốizuNXZb diện.

“Đúng, đểzuNXZb tRSCbr5hực hiệc2n vàc2 đảmc2 zMkvwabảo kếRSCbr5 hoạczuNXZbh sẽc2 thànc2h côngzuNXZb đúnRSCbr5g nhzuNXZbư zMkvwanhững zMkvwagì tc2ôi mRSCbr5ong đợzMkvwai, tôzMkvwai cózMkvwa thểc2 lRSCbr5àm tấc2t zuNXZbcả…” Đôic2 mRSCbr5ắt mc2ông c2lung zMkvwacủa ĐzuNXZbiền HRSCbr5uân RSCbr5chợt đổzuNXZbi hướngzMkvwa nhìzuNXZbn, bRSCbr5àn tRSCbr5ay zMkvwađưa lzMkvwaên vuốzMkvwat c2nhẹ mázuNXZbi tóc2c mc2ang màuRSCbr5 nzMkvwaâu đzuNXZbậm hệtRSCbr5 nhưRSCbr5 táchRSCbr5 zMkvwacafe zuNXZbsữa đặczMkvwa trưzMkvwang củzMkvwaa RSCbr5Ái Hyc2, “…RSCbr5 czMkvwaô ngRSCbr5hĩ chuyệnc2 làmzMkvwa gRSCbr5iấy xétzMkvwa nRSCbr5ghiệm ADzMkvwaN giảRSCbr5 đểRSCbr5 chứngzMkvwa thựczuNXZb zMkvwacô khôngzMkvwa hềc2 cóRSCbr5 zMkvwaquan c2hệ zMkvwahuyết thốngzuNXZb vớiRSCbr5 gc2ia đìzMkvwanh zMkvwahọ Vươngc2 cóc2 quáRSCbr5 kzMkvwahó vớizMkvwa tRSCbr5ôi không?”

“Chuyện zMkvwaanh TzMkvwariết DzuNXZbạ lênzuNXZb kc2ế hoạczMkvwah bắzMkvwat c2cóc tzMkvwaôi zuNXZbvà làmc2 hc2ại MRSCbr5inh zMkvwaVỹ… cũngzuNXZb làc2 zMkvwado anh?”RSCbr5 Ác2i c2Hy bắtRSCbr5 zMkvwađầu cảmzMkvwa thấyzuNXZb czMkvwahoáng, thậzMkvwat sực2 nhữngzuNXZb chuyzMkvwaện czuNXZbô vừzMkvwaa đưc2ợc zMkvwanghe đãRSCbr5 RSCbr5vượt quRSCbr5á sRSCbr5ức chịuzMkvwa đựngRSCbr5 củzMkvwaa mình.

“Dĩ nhiênzMkvwa, RSCbr5tôi zMkvwabiết rõRSCbr5 zuNXZbtên RSCbr5đó thươnzuNXZbg yc2êu czMkvwaô eRSCbr5m gázMkvwai c2duy nhấtzMkvwa c2của mìnhRSCbr5 đếnRSCbr5 mứczMkvwa nc2ào, nzuNXZbhưng hắzuNXZbn cũnRSCbr5g cózuNXZb mộtzuNXZb ngzuNXZbười cc2on zMkvwagái zuNXZbquan zMkvwatrọng khzuNXZbông kém.zuNXZb Tiếcc2 rằng,c2 zMkvwasinh mạnzMkvwag củzMkvwaa ngườzMkvwai coRSCbr5n gáRSCbr5i c2mà hắnRSCbr5 yêuc2 thươnc2g hc2ơn c2cả zMkvwacô zMkvwađang zMkvwanằm tronzMkvwag RSCbr5tay tôc2i…” Điềnc2 zuNXZbHuân tiRSCbr5ếp tụcRSCbr5 thảc2n zuNXZbnhiên trảc2 lzMkvwaời, siếtzuNXZb chặtc2 bzMkvwaàn tazuNXZby c2đang vuốzuNXZbt mc2ái tzMkvwaóc củazuNXZb ÁzMkvwai HyzuNXZb, đôizuNXZb c2mắt lạic2 trởzMkvwa vềzuNXZb vớc2i hc2ướng nhìnzMkvwa vzMkvwaô định,c2 “…zuNXZb nếuc2 hzuNXZbắn RSCbr5và czMkvwaô zuNXZbkhông czMkvwaó zuNXZbquan hệc2 ac2nh c2em cùnRSCbr5g huyếtRSCbr5 thốngzMkvwa, tấtRSCbr5 zMkvwanhiên c2kế zuNXZbhoạch czMkvwaủa c2tôi zMkvwasẽ đưRSCbr5ợc RSCbr5thực zMkvwahiện mộzuNXZbt c2cách hc2oàn hảo.”

“Nếu vậyzMkvwa… tzMkvwaôi tzMkvwahật sựzuNXZb c2là zuNXZbcon RSCbr5gái củzuNXZba nRSCbr5hà hc2ọ VươzuNXZbng, RSCbr5và lc2à eRSCbr5m gázMkvwai cc2ủa c2anh zuNXZbTriết Dạ?”c2 NhữngzMkvwa giọtc2 nướzMkvwac mắc2t đzMkvwaau đớnRSCbr5 xezMkvwan zMkvwalẫn hạnc2h phúcRSCbr5 cRSCbr5ứ thc2ay nc2hau chạRSCbr5y dzuNXZbài trêzMkvwan gươzuNXZbng c2mặt củRSCbr5a Áic2 Hy.

Ái HzuNXZby mízuNXZbm môc2i, cốzMkvwa gắnRSCbr5g khônc2g zuNXZbbật khóRSCbr5c tzMkvwahành tRSCbr5iếng, nhưc2ng vẫnzMkvwa kRSCbr5hông thểc2 gc2iấu đượcc2 nzuNXZbhững tic2ếng nzMkvwaấc nghẹnc2 ngào.

Thì rRSCbr5a, đâyRSCbr5 chínhRSCbr5 zMkvwalà lýzuNXZb dzuNXZbo zuNXZbmà MRSCbr5inh zuNXZbVỹ khzuNXZbông mzuNXZbuốn zuNXZbcho ÁiRSCbr5 c2Hy biếtzMkvwa sựzuNXZb thật.RSCbr5 CóRSCbr5 zMkvwalẽ anc2h đãRSCbr5 nc2ghĩ, RSCbr5cứ nzMkvwahư c2hiện tạzuNXZbi c2sẽ tốtc2 hơn.

Tốt hzMkvwaơn khzMkvwai RSCbr5cô nhc2ầm zuNXZbtưởng mốizMkvwa quRSCbr5an zuNXZbhệ gzuNXZbiữa zuNXZbhọ chỉRSCbr5 lzMkvwaà ngzMkvwaười dzuNXZbưng zMkvwakhông RSCbr5hề c2cùng chuzuNXZbng mộzuNXZbt RSCbr5dòng máu…c2 biếtzuNXZb đc2âu vRSCbr5ì RSCbr5lý zMkvwado đRSCbr5ó, RSCbr5mà côzuNXZb c2sẽ sớzMkvwam nguRSCbr5ôi zuNXZbngoai nỗiRSCbr5 đazMkvwau zuNXZbquá lớnzMkvwa phảizMkvwa gánhzuNXZb chịu.

Nhưng giờc2 RSCbr5đây, ÁizuNXZb c2Hy lạizuNXZb pc2hải đc2ối dc2iện vzuNXZbới zMkvwasự c2thật zuNXZbtàn nzMkvwahẫn… rc2ằng zMkvwachính c2cô làzuNXZb nguc2yên nhâc2n khiếnRSCbr5 zMkvwahọ rzuNXZba đic2 mzMkvwaột zuNXZbcách đzMkvwaau đRSCbr5ớn nzuNXZbhư thế.

“Nhân tiệnc2, c2cô cózuNXZb biếc2t trozMkvwang ngườizuNXZb côRSCbr5 đangzMkvwa maRSCbr5ng mộzuNXZbt nc2ửa làzuNXZb dzMkvwaòng máRSCbr5u củazMkvwa azuNXZbi không?”zMkvwa Mc2ột giọc2ng nóizMkvwa khácRSCbr5 cấc2t RSCbr5lên, RSCbr5là RSCbr5giọng nữ.

Ái zuNXZbHy đưc2a mắtc2 zuNXZbnhìn vc2ề phzuNXZbía czuNXZbửa phòzuNXZbng… Tc2ịnh c2Nhi kzMkvwahông dừRSCbr5ng chânRSCbr5 tc2ại czuNXZbhỗ đóRSCbr5, tiếzMkvwap tụzuNXZbc tiếnzuNXZb đếnzMkvwa gzMkvwaần czuNXZbô vzMkvwaà ĐiềnRSCbr5 Huân,zMkvwa chấzMkvwat gzMkvwaiọng manzMkvwag đầyzMkvwa c2ác RSCbr5ý vazMkvwang lêc2n khRSCbr5ông chzMkvwaút ngầnRSCbr5 ngại.

“Mạng szuNXZbống cc2ủa czMkvwaô… đzuNXZbã zMkvwalấy đzuNXZbi zuNXZbhơi thRSCbr5ở cuRSCbr5ối cùnc2g zMkvwacủa c2Triết Dạ.”

Trước RSCbr5mặt ÁRSCbr5i HzMkvway hizMkvwaện giRSCbr5ờ, mộtRSCbr5 TịnzuNXZbh Nhc2i đzuNXZbáng zuNXZbyêu vàRSCbr5 zMkvwathân tc2hiện tzuNXZbrông thậtzuNXZb lzMkvwaạnh lùngRSCbr5 vàRSCbr5 tàzMkvwan nhẫn,zMkvwa từRSCbr5 giọngzuNXZb nóic2 zMkvwacho đzuNXZbến ánc2h RSCbr5nhìn đzuNXZbều tzuNXZbhể hiệnzuNXZb rõzMkvwa sRSCbr5ự căzMkvwam tzuNXZbức zMkvwavà chc2án ghézuNXZbt zuNXZbcô zuNXZbtột cùng.

“Anh nhiềzuNXZbu lờizMkvwa vc2ới côRSCbr5 zMkvwata thìzMkvwa đưRSCbr5ợc c2gì?” TịRSCbr5nh NhRSCbr5i zMkvwatức giậnzuNXZb zuNXZbquát vàzuNXZbo mặtc2 ĐiềnzuNXZb RSCbr5Huân, szuNXZbau đózuNXZb c2lại dzMkvwaành trọnRSCbr5 ánhc2 mắzMkvwat oázuNXZbn hậnRSCbr5 chiếRSCbr5u thẳngRSCbr5 vàoRSCbr5 c2Ái Hc2y. “RSCbr5Cô! Trc2ả TzMkvwariết zMkvwaDạ lạiRSCbr5 RSCbr5cho tôi!”

Tịnh c2Nhi đẩyRSCbr5 zMkvwamạnh c2Điền HuRSCbr5ân saRSCbr5ng mzuNXZbột bRSCbr5ên, c2tay cRSCbr5òn lạzMkvwai nắRSCbr5m RSCbr5lấy cổzMkvwa zMkvwaáo củazuNXZb zuNXZbÁi zMkvwaHy lzuNXZbay mc2ạnh, kíchc2 độnzuNXZbg hRSCbr5ét lên.

“Trả anRSCbr5h ấyzuNXZb c2lại cRSCbr5ho tôizuNXZb! NzuNXZbgười nêzuNXZbn chếzuNXZbt đúngRSCbr5 hơzMkvwan làc2 czMkvwaô, tạizuNXZb sazuNXZbo lạizMkvwa RSCbr5là aRSCbr5nh ấy?”RSCbr5 DườnzMkvwag nzMkvwahư TịnzuNXZbh NhzMkvwai đãzuNXZb hoRSCbr5àn toànzMkvwa hiểuc2 zMkvwalầm vềc2 cc2ái czMkvwahết củazuNXZb TriRSCbr5ết Dạ,zuNXZb RSCbr5ra sứRSCbr5c lazMkvway zuNXZbmạnh cc2ô hơnc2. “Nếc2u khôngzMkvwa vzMkvwaì cRSCbr5ô, anRSCbr5h TrizMkvwaết DạzuNXZb đzuNXZbã zuNXZbkhông bịzuNXZb MinzMkvwah VỹRSCbr5 bắc2n chết!”

Ái c2Hy đãc2 rơizMkvwa vàc2o trạzuNXZbng tháRSCbr5i hoànRSCbr5 tzuNXZboàn mấtzMkvwa đizMkvwa cảc2m giázMkvwac, zuNXZbmọi vzMkvwaiệc dc2iễn rzuNXZba xuc2ng qzuNXZbuanh dườngc2 zuNXZbnhư kc2hông zMkvwacòn sứRSCbr5c ảnzuNXZbh hưởngzuNXZb nàzMkvwao cả.

Lúc zMkvwanày, zMkvwathứ duzuNXZby nc2hất zuNXZbcô c2có zuNXZbthể czMkvwaảm nhRSCbr5ận đượRSCbr5c lRSCbr5à vếtzMkvwa tRSCbr5hương lòc2ng nơic2 tráizMkvwa zMkvwatim nc2hỏ bRSCbr5é đanc2g tuônc2 tràc2o mzMkvwaột dòngc2 máuzuNXZb… nước2c mắtRSCbr5 vẫnzMkvwa zuNXZbtiếp tụczMkvwa rc2ơi, RSCbr5trái tizuNXZbm cũzuNXZbng thezMkvwao c2đó c2mà nhỏzuNXZb nhữngRSCbr5 gzuNXZbiọt lệRSCbr5 máu.

Trước mc2ắt zuNXZbÁi HzuNXZby tốic2 dzMkvwaần, tốizuNXZb dần…RSCbr5 sazMkvwau đóRSCbr5 đc2ôi mắzuNXZbt kizMkvwaa cũnRSCbr5g từc2 từzuNXZb nhắzMkvwam ngc2hiền lạzuNXZbi, zMkvwaphó mzuNXZbặc mc2ọi thức2 cRSCbr5ho zuNXZbthời gian.

Tịnh zuNXZbNhi RSCbr5vẫn khôc2ng hềzuNXZb bậzMkvwan tzuNXZbâm đếnc2 chuc2yện côc2 c2đã ngấtzuNXZb zMkvwađi tc2ừ c2lúc nàzMkvwao, RSCbr5vẫn kízMkvwach đzMkvwaộng c2tiếp tụRSCbr5c laRSCbr5y ngườiRSCbr5 ÁzMkvwai HzuNXZby, RSCbr5trên zMkvwagò zuNXZbmá zuNXZbcũng lzuNXZbăn c2dài mzuNXZbột dòc2ng lRSCbr5ệ caRSCbr5y đắng.

“Cô zuNXZbta nzuNXZbgất rồi,c2 eRSCbr5m zuNXZblàm vậyzMkvwa c2thì đzMkvwaược gzuNXZbì?” ĐiềnRSCbr5 Huâc2n tzMkvwahờ c2ơ nhìnRSCbr5 cảnc2h tzMkvwaượng zuNXZbtrước mắtc2, czuNXZbhán nảRSCbr5n hỏi.

“Tên MinzuNXZbh Vỹc2 ấzMkvway, zuNXZbkhi nRSCbr5ào zMkvwahắn đến?”zuNXZb TRSCbr5ịnh zuNXZbNhi bc2uông zuNXZbtay rzMkvwaa khỏizuNXZb zMkvwangười ÁiRSCbr5 Hyc2, đểRSCbr5 mặczMkvwa thc2ân hìzMkvwanh nhỏRSCbr5 zMkvwabé kiRSCbr5a tiếpzuNXZb đất,c2 c2quay szMkvwaang nhìnzMkvwa ĐiềnzMkvwa HRSCbr5uân tứzMkvwac giận.

“Sớm thôizuNXZb.” ĐiềnzuNXZb HuzMkvwaân lc2ười bic2ếng trRSCbr5ả lời,zuNXZb lc2ặng lẽzMkvwa ngắmc2 nhìnzMkvwa côc2 RSCbr5gái manRSCbr5g kRSCbr5huôn mặtRSCbr5 kházuNXZb giốngzuNXZb TzMkvwahy Tc2hy, tráic2 tc2im cRSCbr5hợt thắtzMkvwa lại,zuNXZb nhưngRSCbr5 lạc2i nhaRSCbr5nh chRSCbr5óng lRSCbr5ắng xuống.

“Hắn c2sẽ pzMkvwahải tzMkvwarả gc2iá c2vì đãzMkvwa hạizMkvwa chếtc2 anRSCbr5h TriếtRSCbr5 c2Dạ.” TịRSCbr5nh NzMkvwahi đzMkvwaứng dậy,RSCbr5 đưac2 tc2ay c2gạt nướcRSCbr5 mắtzMkvwa, tizuNXZbến zMkvwavề phzMkvwaía cửazuNXZb vớic2 c2bộ dạnzuNXZbg vẫzuNXZbn toRSCbr5ả zuNXZbra tc2hứ sRSCbr5át khzuNXZbí hRSCbr5am muốnzMkvwa giếtzuNXZb người.

Điền Huc2ân chzMkvwauyển ánhzuNXZb mắc2t zuNXZbsang Tịnhc2 NhizMkvwa, zuNXZbnụ cườizuNXZb nửazMkvwa mzMkvwaiệng đểuc2 gizMkvwaả kzuNXZbia lzMkvwaại xuấtc2 zMkvwahiện trêzMkvwan môi.

 “Em khzMkvwaông nghRSCbr5i ngờRSCbr5 mRSCbr5à lạiRSCbr5 RSCbr5tin tưởngc2 tôzMkvwai đếnzMkvwa zuNXZbthế sRSCbr5ao, Tịnhc2 Nhi?”

*Rầm*

Một thứRSCbr5 âc2m thanzuNXZbh zuNXZbva chạc2m zuNXZbmạnh mộRSCbr5t cáchzMkvwa zMkvwabạo lựcc2 vanzuNXZbg c2lên, đồnzMkvwag tc2hời cánzMkvwah cửaRSCbr5 củazuNXZb kc2hu nhRSCbr5à zuNXZbmáy bỏzuNXZb hozMkvwaang quezuNXZbn thc2uộc đượzMkvwac mởzuNXZb c2ra c2thô bạo.

Cảnh tượngzuNXZb lúcRSCbr5 nàyRSCbr5, dưzuNXZbờng nhưc2 đRSCbr5ang táRSCbr5i diễnzMkvwa khunzuNXZbg cc2ảnh haRSCbr5i năzuNXZbm trước…RSCbr5 Mic2nh Vc2ỹ đứngzuNXZb trưRSCbr5ớc c2cửa, zuNXZbđôi mắc2t lc2ạnh lùc2ng lizuNXZbếc zuNXZbsơ cảnhzuNXZb RSCbr5vật xunRSCbr5g quanhRSCbr5, RSCbr5nơi nRSCbr5ày đãzMkvwa thậtzMkvwa sực2 c2quá qRSCbr5uen thuộcRSCbr5 vzMkvwaới anRSCbr5h… vRSCbr5à đếnzMkvwa tậnzMkvwa lúcc2 nàyc2, nc2ó cũc2ng khôzuNXZbng zuNXZbhề tRSCbr5hay đổzuNXZbi, chRSCbr5ỉ mộtzuNXZb kzMkvwahông gRSCbr5ian trốngc2 rc2ỗng zMkvwamang diệnzMkvwa tíchRSCbr5 cựczMkvwa lớnzuNXZb, zMkvwađồng thờizMkvwa đezMkvwam đếnc2 czuNXZbho ngườzuNXZbi khc2ác cảc2m gizuNXZbác ớnRSCbr5 lzMkvwaạnh chạyzMkvwa dRSCbr5ọc sốngzMkvwa lưng.

Đưa côzMkvwa ấyc2 đzuNXZbến nơic2 nàRSCbr5y… cuốiRSCbr5 cùngzuNXZb ĐiềnzuNXZb HzuNXZbuân lc2ại địnhzuNXZb lzMkvwaàm gzMkvwaì đây?

Minh RSCbr5Vỹ thậtc2 sựzuNXZb đangzuNXZb czuNXZbố gắnzMkvwag c2kìm nézMkvwan nỗzuNXZbi lRSCbr5o lắngc2 đangzMkvwa dânRSCbr5g tzMkvwarào troc2ng lc2òng, mấzMkvwat TzuNXZbhy TRSCbr5hy đãc2 làzMkvwa quázMkvwa đủ,zuNXZb nzuNXZbhưng lầnc2 nàyzuNXZb nạnc2 nhzuNXZbân lạic2 lzuNXZbà ÁiRSCbr5 HzMkvway… vịc2 trzuNXZbí czMkvwaô zuNXZbtrong c2lòng azMkvwanh c2có lẽc2 còRSCbr5n qzMkvwauan trọc2ng hzMkvwaơn Thc2y TzuNXZbhy gấpc2 ngàzuNXZbn lần!

Nhất địnhzMkvwa azuNXZbnh sRSCbr5ẽ khônRSCbr5g đứnzuNXZbg yêc2n zuNXZbnhìn kẻRSCbr5 kháczMkvwa hạizuNXZb zMkvwachết côc2 trướczuNXZb mRSCbr5ặt mc2ình nhưzMkvwa RSCbr5Thy Thy!

Nét mRSCbr5ặt MzMkvwainh c2Vỹ vRSCbr5ẫn tỏzuNXZb rzuNXZba điềmc2 tĩRSCbr5nh hếRSCbr5t mức,zMkvwa nc2hưng trRSCbr5ong đc2ôi mắzuNXZbt màuc2 hổzMkvwa pzuNXZbhách đzuNXZbang RSCbr5ánh c2lên nzMkvwahững zMkvwatia nhìnRSCbr5 phứczuNXZb tRSCbr5ạp đầyRSCbr5 đzMkvwaau đớn.

Nơi c2lồng ngựcRSCbr5 RSCbr5anh, trzMkvwaái tiRSCbr5m kzuNXZbia RSCbr5đang zMkvwađập mạzuNXZbnh lRSCbr5iên hồzMkvwai, vzuNXZbừa gấpRSCbr5 gápzMkvwa zuNXZbvừa mzMkvwaạnh zMkvwamẽ, tấtzMkvwa cảzuNXZb cc2hỉ RSCbr5vì zMkvwasự zuNXZban nRSCbr5guy củzuNXZba c2Ái Hy.

Hạo ThầnRSCbr5 đzuNXZbứng zMkvwasau MizMkvwanh Vc2ỹ, czuNXZbũng zMkvwađưa đôic2 mắc2t dòzuNXZb xéc2t mộc2t lc2ượt xuRSCbr5ng qc2uanh khuzMkvwang cảc2nh trưRSCbr5ớc c2mắt, đây…zuNXZb làzMkvwa nơic2 zuNXZbđã từngRSCbr5 tưzuNXZbớc zMkvwađi sRSCbr5inh RSCbr5mạng củRSCbr5a đức2a ezMkvwam gáizMkvwa đángzuNXZb yêc2u zuNXZbmà czMkvwaậu hếzMkvwat mựcRSCbr5 yêRSCbr5u thương.

Cả ngc2ười zuNXZbHạo ThầnRSCbr5 c2khẽ RSCbr5run lênRSCbr5, nhzuNXZbưng szuNXZbau đóRSCbr5 lạzuNXZbi đượcc2 vẻc2 bềzMkvwa c2ngoài mạnhRSCbr5 mzuNXZbẽ cRSCbr5he khuất.

Người coRSCbr5n c2gái ấyzuNXZb, bảzMkvwan sac2o củzuNXZba zMkvwaThy ThyRSCbr5, mRSCbr5ột lầzMkvwan nữzuNXZba lRSCbr5ại tzMkvwarở tRSCbr5hành nạRSCbr5n nzMkvwahân tRSCbr5ái c2diễn chRSCbr5o vởc2 kịcRSCbr5h đc2ẫm mázMkvwau nàzMkvway ư?

Khung cảnhzMkvwa zMkvwatĩnh lặzuNXZbng đếnRSCbr5 ngạc2t thzMkvwaở, nhưc2ng vc2ẫn khzuNXZbông hềzuNXZb RSCbr5có RSCbr5bất zuNXZbkỳ độc2ng tĩc2nh bấtzMkvwa thườngc2 nzuNXZbào cả…

Một dác2ng zMkvwangười troRSCbr5ng zuNXZbbộ vRSCbr5est RSCbr5đen c2từ zMkvwatrong tozMkvwaán cậnRSCbr5 vzMkvwaệ pc2hía zMkvwasau chợtzMkvwa zMkvwacất bướRSCbr5c, RSCbr5gấp gác2p c2như mzuNXZbuốn vượzuNXZbt zuNXZbqua mzMkvwaặt MiRSCbr5nh VzuNXZbỹ RSCbr5mà xôRSCbr5ng vRSCbr5ào bênzuNXZb trong.

Ngay lậpzMkvwa tứczMkvwa, MiRSCbr5nh VỹzuNXZb đãc2 đc2ưa tRSCbr5ay chRSCbr5ặn RSCbr5ngang trướcRSCbr5 mặzMkvwat RSCbr5Vĩnh Kỳ,RSCbr5 độzuNXZbng tzMkvwaác nhẹzMkvwa zMkvwanhàng c2và dứtzMkvwa khoát.

“Quay RSCbr5về đúngzuNXZb vzuNXZbị trí,c2 zMkvwatôi chc2ưa hềc2 c2ra lệnc2h cc2ho cc2ậu c2vào.” zMkvwaAnh zuNXZbnói đềuzMkvwa đềzMkvwau, khôzuNXZbng hzMkvwaề ngoảnzuNXZbh mặtc2 lzuNXZbại phízMkvwaa sc2au, c2từ từRSCbr5 hạc2 tc2ay xuống.

Vĩnh KỳRSCbr5 c2cúi thấpzMkvwa zuNXZbđầu, RSCbr5lùi dầnzuNXZb vềzuNXZb phíRSCbr5a zMkvwasau, c2hoà vzuNXZbào toáRSCbr5n czuNXZbận zMkvwavệ đc2ang toảzMkvwa rzMkvwaa RSCbr5sát zMkvwakhí ngútzMkvwa trời.

Đến lúcRSCbr5 nàRSCbr5y, zuNXZbVĩnh KzuNXZbỳ bắRSCbr5t đc2ầu cảmc2 thzuNXZbấy hRSCbr5ối hậRSCbr5n vzuNXZbì đãzMkvwa kc2ý têzuNXZbn RSCbr5vào bảzMkvwan hzMkvwaợp đồngzuNXZb đazMkvwang nằmzMkvwa trozMkvwang taRSCbr5y zuNXZbMinh Vỹ.

Muốn thazuNXZbm zuNXZbgia vàoRSCbr5 tổRSCbr5 chứczuNXZb vzuNXZbà cóRSCbr5 zuNXZbcơ hộzuNXZbi bảzuNXZbo vệc2 cRSCbr5ho ÁizMkvwa Hc2y, VĩnhRSCbr5 Kc2ỳ đãRSCbr5 đồc2ng zMkvwaý đc2ể Mc2inh VzMkvwaỹ đặRSCbr5t c2ra mộtc2 RSCbr5bản hợpRSCbr5 đc2ồng sinc2h tử.

Theo đó,c2 VĩzMkvwanh KỳzuNXZb phảic2 c2tuân RSCbr5theo mệnhzuNXZb lệzuNXZbnh củaRSCbr5 MinzMkvwah VỹRSCbr5 vôc2 điRSCbr5ều kiệRSCbr5n, czuNXZbũng nzMkvwahư c2sự sốc2ng czMkvwahết củazuNXZb Vĩnhc2 Kỳc2 zuNXZbdo Mc2inh zMkvwaVỹ toànRSCbr5 quyềnc2 quyzuNXZbết định.

Hơn hếzMkvwat, điềuc2 khzMkvwaoản cấmzuNXZb zuNXZbkỵ tzuNXZbrong hzMkvwaợp đồngzuNXZb đươngRSCbr5 nzMkvwahiên RSCbr5là zMkvwaphải giữzMkvwa khoảngRSCbr5 cáchzuNXZb nhấtzMkvwa địRSCbr5nh c2với Áic2 c2Hy, cRSCbr5hỉ RSCbr5cần tuc2ân thezuNXZbo đúnzMkvwag nhữRSCbr5ng điềuRSCbr5 khoảnzuNXZb troRSCbr5ng hợpzuNXZb RSCbr5đồng, VĩnRSCbr5h KRSCbr5ỳ szMkvwaẽ đượcRSCbr5 c2đào zMkvwatạo bRSCbr5ài zuNXZbbản vàRSCbr5 thzuNXZbực hzMkvwaiện zMkvwaduy nhRSCbr5ất mụczuNXZb c2tiêu RSCbr5được kzuNXZbề cRSCbr5ận vc2à bRSCbr5ảo vệzuNXZb cô.

Về phầnc2 mình,RSCbr5 Mc2inh VRSCbr5ỹ RSCbr5dĩ nhiêzMkvwan biếzuNXZbt rõzuNXZb Vĩnc2h RSCbr5Kỳ sRSCbr5ẽ RSCbr5không RSCbr5bao gizuNXZbờ zMkvwalàm tổnc2 RSCbr5hại đếnzuNXZb c2Ái RSCbr5Hy, đặcc2 biệtzMkvwa RSCbr5là tìc2nh hìRSCbr5nh hiệc2n gRSCbr5iờ cũnzuNXZbg đzMkvwaang rấtRSCbr5 cầRSCbr5n mộRSCbr5t nzMkvwagười zuNXZbcó zMkvwathể RSCbr5đặt c2sự azuNXZbn tzuNXZboàn cRSCbr5ủa c2vợ mìnzuNXZbh lêzMkvwan hànc2g đầuRSCbr5, vc2à VzMkvwaĩnh KỳzuNXZb hRSCbr5ội tụzuNXZb đủc2 c2tất cảzMkvwa cc2ác điRSCbr5ều kiệnzuNXZb trên.

Nếu khzuNXZbông vìzMkvwa nhữRSCbr5ng quzMkvway RSCbr5tắc địnhzuNXZb đoạtzuNXZb sực2 sốngc2 cc2hết củazuNXZb mìnhzuNXZb, bzMkvwaất chRSCbr5ấp mọizMkvwa zMkvwatrở ngạc2i, VzMkvwaĩnh KzMkvwaỳ RSCbr5sẽ lậpc2 zuNXZbtức tc2ìm zuNXZbđến bêzuNXZbn zuNXZbÁi Hc2y màc2 zuNXZbôm thậtRSCbr5 chc2ặt vàoc2 lòng.

Nhưng quyềnzMkvwa hạnzMkvwa cc2ủa bảnzMkvwa hợpc2 đồzuNXZbng kia…zuNXZb khônRSCbr5g chc2o zuNXZbphép Vĩnc2h Kc2ỳ lzMkvwaàm thế.

Và nếRSCbr5u thậtzuNXZb sực2 VĩnRSCbr5h c2Kỳ cc2ó thểzuNXZb ômzuNXZb lấyRSCbr5 ÁizuNXZb HRSCbr5y, tzuNXZbhì đôizMkvwa tzuNXZbay củaRSCbr5 ngưzuNXZbời czuNXZbon gáic2 RSCbr5ấy cũzuNXZbng sẽc2 nzuNXZbhẫn tzMkvwaâm đẩyzMkvwa VĩnRSCbr5h KỳzMkvwa c2ra xazMkvwa… vìzMkvwa vòc2ng tazMkvway mzMkvwaà czuNXZbô RSCbr5cần, vốnRSCbr5 dĩzuNXZb khôzMkvwang phảic2 RSCbr5là c2vòng RSCbr5tay zuNXZbcủa VRSCbr5ĩnh Kỳ.

Minh VỹzuNXZb nhízMkvwau zuNXZbmày zuNXZbnhìn vàRSCbr5o khoảngRSCbr5 khRSCbr5ông trzuNXZbước c2mặt, đôzMkvwai châRSCbr5n bắtc2 đầuzMkvwa cc2ất bướRSCbr5c tiếzMkvwan vàozMkvwa bzMkvwaên tronRSCbr5g, kèzMkvwam zuNXZbtheo giọngRSCbr5 zMkvwara lệnh.

“Trừ HạozMkvwa Thần,zuNXZb nRSCbr5hững c2người cc2òn c2lại khôRSCbr5ng đượzMkvwac vàozuNXZb trozMkvwang.” TzMkvwaheo tìnzMkvwah hc2ình hizMkvwaện tRSCbr5ại, tzMkvwaốt hơnzuNXZb lzMkvwaà càngRSCbr5 ítzuNXZb ngưzMkvwaời zMkvwavào sẽRSCbr5 czuNXZbàng tốt.

Bước RSCbr5chân MiRSCbr5nh VỹzMkvwa vzMkvwaà zMkvwaHạo TzuNXZbhần tiếRSCbr5n vàzuNXZbo bênzMkvwa trc2ong, gấpzuNXZb gzMkvwaáp nRSCbr5hư đzMkvwaang zuNXZblo szuNXZbợ c2mình sẽc2 zuNXZbđánh zMkvwamất mộzuNXZbt thzMkvwaứ zMkvwacực kỳc2 c2quan trọng.

Bên ngoài,c2 VzuNXZbĩnh Kỳc2 đứngzMkvwa lẫnzMkvwa trozuNXZbng toc2án czuNXZbận vệ,zuNXZb đôic2 mắzuNXZbt xzMkvwauất hiệzuNXZbn zMkvwanhững ázMkvwanh zMkvwanhìn zuNXZbu uất.

“Tịnh Nc2hi, zuNXZbcho zMkvwaem này.RSCbr5” TrzMkvwaiết DRSCbr5ạ nắmzMkvwa lấyRSCbr5 RSCbr5bàn zuNXZbtay củaRSCbr5 TịnRSCbr5h Nhic2, sac2u đóc2 đzuNXZbặt vàozuNXZb lònc2g bzMkvwaàn tc2ay mc2ột chc2iếc zuNXZbđồng hồzMkvwa cátRSCbr5 bzuNXZbé xzMkvwaíu zMkvwamàu đen.

“Sao lạizMkvwa làc2 zMkvwamàu đc2en?” Tịnc2h NhzMkvwai zMkvwanhíu màyzuNXZb zMkvwanhìn chzMkvwaiếc đồc2ng hzMkvwaồ cc2át đaRSCbr5ng nằmRSCbr5 gọnRSCbr5 troRSCbr5ng tac2y, giọngc2 điệuzuNXZb czuNXZbó cRSCbr5hút kzMkvwahó chịu.

“Vì RSCbr5màu đzuNXZben hợpRSCbr5 vzMkvwaới eRSCbr5m hơn…”zuNXZb GưRSCbr5ơng zMkvwamặt Trc2iết Dạc2 thoázuNXZbng buồnzuNXZb, sazuNXZbu đózMkvwa zMkvwanở mzMkvwaột nụRSCbr5 cườizuNXZb gược2ng, czuNXZbó lẽzuNXZb đâyc2 c2là lầnzuNXZb cuốiRSCbr5 TrRSCbr5iết zMkvwaDạ đượcc2 gầzuNXZbn TịnhRSCbr5 NhzuNXZbi. “…zMkvwa NếuRSCbr5 azuNXZbi đzMkvwaó hoặzMkvwac czuNXZbó việcRSCbr5 c2gì kc2hiến eRSCbr5m buồRSCbr5n, cứzuNXZb lậzMkvwat ngượczuNXZb chiếczuNXZb đồngRSCbr5 hồRSCbr5 zuNXZbcát nàyRSCbr5 lạzuNXZbi, ezMkvwam sẽRSCbr5 cảmc2 thc2ấy dễzMkvwa chịzuNXZbu hơn.”

“Tại szuNXZbao ezMkvwam lạRSCbr5i phảzuNXZbi lậtzMkvwa zuNXZbngược cáizMkvwa thứRSCbr5 vôzuNXZb RSCbr5nghĩa nRSCbr5ày zMkvwatrong kRSCbr5hi zuNXZbem đãRSCbr5 cózMkvwa anh?”zuNXZb TzuNXZbịnh Nhc2i phụnc2g RSCbr5phịu, đc2ưa tazMkvway đấc2m đzuNXZbấm vRSCbr5ào zuNXZbngực TriếtRSCbr5 Dạ,RSCbr5 RSCbr5nét mRSCbr5ặt vôzMkvwa zMkvwacùng kzMkvwahó chịu.c2 “Này!c2 ThấyzMkvwa khôngRSCbr5? zMkvwaMỗi lầzuNXZbn eRSCbr5m c2không c2vui azMkvwanh cứzuNXZb đểc2 zuNXZbem đánhzuNXZb azMkvwanh vRSCbr5ài zMkvwacái lc2à được.”

“Không hzMkvwaề vzuNXZbô nghĩc2a.” TriếtzMkvwa DạzMkvwa lậpc2 tứczuNXZb lênRSCbr5 tiếngRSCbr5 pzMkvwahủ zuNXZbđịnh, trRSCbr5ên môc2i RSCbr5nở RSCbr5một nụzuNXZb cườizMkvwa cazuNXZby c2đắng. “ChRSCbr5ỉ cầnzuNXZb ec2m lậtzuNXZb ngRSCbr5ược RSCbr5đồng hồzMkvwa cátzMkvwa thezuNXZbo c2truyền tzMkvwahuyết, ec2m szuNXZbẽ zuNXZbthấy thazMkvwanh zMkvwathản hơn.”

“Em khôngc2 cầzuNXZbn biết!”zMkvwa TịnhzMkvwa Nhc2i đưaRSCbr5 c2tay ômc2 lc2ấy đầu,RSCbr5 bướngzuNXZb bỉzuNXZbnh hétzuNXZb lên…RSCbr5 đôc2i khzuNXZbi TriếzMkvwat DạzuNXZb luRSCbr5ôn hàzuNXZbnh xửzuNXZb mộtRSCbr5 cc2ách khRSCbr5ó hiểu,zuNXZb RSCbr5không giốngzuNXZb RSCbr5với anc2h thzuNXZbường ngzMkvwaày chúzuNXZbt nào.

“Sắp tớizuNXZb…” Đểc2 zuNXZbmặc RSCbr5Tịnh NhzMkvwai czMkvwaứ liênc2 tụRSCbr5c đRSCbr5ấm vzMkvwaào zuNXZbngười, Triếtc2 DzMkvwaạ sc2iết cc2hặt RSCbr5vòng tc2ay hRSCbr5ơn, zuNXZbnhư đzMkvwaang cốRSCbr5 zuNXZbgắng cảRSCbr5m RSCbr5nhận RSCbr5hơi ấmzMkvwa RSCbr5của zuNXZbngười mìnhzuNXZb đzMkvwaang bzuNXZbảo vệRSCbr5 tzMkvwarong vRSCbr5òng tRSCbr5ay. “…zMkvwa RSCbr5có lẽRSCbr5 RSCbr5anh kzuNXZbhông tzMkvwahể ởzuNXZb cạnhRSCbr5 ec2m c2được nữa,zuNXZb RSCbr5anh phảizuNXZb đizMkvwa xa.”

“Mặc zMkvwaanh, anRSCbr5h c2cứ RSCbr5đi luzuNXZbôn cũRSCbr5ng được,RSCbr5 ezuNXZbm khôngc2 zuNXZbcần azMkvwanh bRSCbr5ảo vệRSCbr5!” DưzuNXZbờng c2như đãzMkvwa zuNXZbquá mứczuNXZb c2chịu RSCbr5đựng, zuNXZbTịnh c2Nhi zMkvwatức gzMkvwaiận quátzuNXZb lêzuNXZbn, ngc2oảnh RSCbr5mặt szuNXZbang hướngzuNXZb kzuNXZbhác giRSCbr5ận dỗi…zMkvwa ac2i chc2o phc2ép TriRSCbr5ết DạRSCbr5 đượcc2 quyềRSCbr5n rzMkvwaời RSCbr5xa TịnhzMkvwa zMkvwaNhi czMkvwaơ chứ?

“Có lẽ…c2 lầnzMkvwa nRSCbr5ày zuNXZbsẽ khc2ông tc2rở vềRSCbr5 nữa…”zuNXZb ĐzuNXZbôi mc2ôi TRSCbr5riết zuNXZbDạ kc2hẽ mấRSCbr5p zMkvwamáy, phác2t rzuNXZba mộtzuNXZb c2câu nózuNXZbi nhỏc2, rấzuNXZbt nhỏ…zMkvwa vàc2 dzMkvwaĩ nhiên,RSCbr5 Tịnhc2 zMkvwaNhi hoàRSCbr5n toc2àn khônzuNXZbg thểRSCbr5 ngzuNXZbhe c2được cc2âu c2nói đầyRSCbr5 zuNXZbđau đớnc2 ấy.

Truyền thzMkvwauyết đồngzMkvwa hồRSCbr5 zMkvwacát sao?