Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ thứvNLe ba

Mỗi THyengày đềvNLeu lặngTHye lẽgCkK trôTHyei quvNLea thc7sxeo cávNLei địc7sxnh lvNLeí vốnTHye đvNLeã rK2Xđược c7sxtuân rK2Xtheo nhgCkKư mộvNLet vògCkKng luâvNLen hồc7sxi củac7sx thờc7sxi giangCkK, vc7sxà cuộcrK2X sốTHyeng vẫrK2Xn luôTHyen vềrK2X đrK2Xúng cárK2Xi gCkKvị tríTHye vốTHyen cóvNLe c7sxcủa nó.

Đã bTHyea ngày,c7sx nỗic7sx đauTHye mgCkKất mrK2Xát tvNLerong lòvNLeng ÁiTHye c7sxHy đãgCkK vơic7sx đigCkK pc7sxhần nàgCkKo, rK2Xnhưng vNLevẫn còvNLen vươc7sxng vấnrK2X nơivNLe vếtvNLe tgCkKhương cvNLehưa gCkKlành hẳnTHye mộtc7sx nc7sxỗi thấtc7sx gCkKvọng tộtgCkK crK2Xùng dTHyeành THyeriêng THyecho MivNLenh Vỹ.

Tại sagCkKo chvNLeuyện nhc7sxư THyethế nàyTHye mTHyeà THyeanh vNLelại kgCkKhông hvNLeề nóc7sxi rK2Xvới vNLeÁi Hc7sxy dùvNLe chỉTHye mrK2Xột câurK2X, hrK2Xay đềgCkK cậpvNLe rK2Xđến dùgCkK chỉrK2X mộvNLet lần?

Phải vNLechăng… chívNLenh rK2Xanh c7sxlà kvNLeẻ đãvNLe nhẫnvNLe tâmc7sx c7sxxuống tTHyeay vớivNLe girK2Xa đìnhc7sx cô?

Không rK2Xthể nàc7sxo! Minc7sxh VỹTHye khônTHyeg thrK2Xể lrK2Xàm vNLechuyện nhưrK2X rK2Xthế đượvNLec, đrK2Xặc biệtvNLe làc7sx chuyệnrK2X nàyrK2X lạigCkK cTHyeó ảnhgCkK hưởc7sxng rK2Xđến cô!!

 Mệt mỏc7sxi gụcc7sx đầTHyeu xTHyeuống bànTHye, nhữngrK2X ngTHyeày c7sxqua vNLethật svNLeự ÁivNLe c7sxHy đãgCkK sugCkKy nghrK2Xĩ vNLerất nhrK2Xiều, nhưrK2Xng surK2Xy cc7sxho cùgCkKng cũvNLeng khôngc7sx thvNLeể trK2Xha c7sxthứ chc7sxo rK2XMinh VỹrK2X c7sxmột cácgCkKh dễvNLe dgCkKàng vNLenhư thế.

Mất c7sxmát lầTHyen nàyrK2X thậtTHye sgCkKự quárK2X vNLelớn, chvNLeỉ trc7sxong mộtgCkK khvNLeoảng thờivNLe gic7sxan nrK2Xgắn màgCkK vNLecô đãc7sx đánhc7sx mấTHyet trrK2Xọn vẹngCkK havNLei cgCkKhữ “THyegia đình”.

Ding donggCkK… vNLeding dong…

Giây phrK2Xút rK2XÁi gCkKHy luôngCkK chờrK2X đgCkKợi đvNLeã đến,rK2X nhưngCkKg tạiTHye sTHyeao nhữngTHye ngàyvNLe gầTHyen đâTHyey nórK2X hoàTHyen toànvNLe THyekhông THyehề cc7sxó vNLesức ảnvNLeh hưởnggCkK đếrK2Xn cô.

Lúc này,vNLe thrK2Xứ côc7sx thậtc7sx gCkKsự rK2Xcần THyelà sựvNLe yêrK2Xn tĩnh,rK2X chỉc7sx cTHyeần nhrK2Xư thếc7sx gCkKđể quvNLeên đrK2Xi tấtgCkK cả.

“Này nàrK2Xy, mèTHyeo cTHyeon!” Mộc7sxt giọgCkKng nvNLeam c7sxdễ THyenghe c7sxcất lêTHyen, thgCkKật c7sxgần vàTHye cũvNLeng thậc7sxt qvNLeuen tvNLehuộc nhưnc7sxg lạigCkK nhangCkKh chóc7sxng chrK2Xìm THyevào quvNLeên lãng.

Thật vNLekỳ lạ,THye tạrK2Xi gCkKsao ngTHyeoài givNLeọng rK2Xnam c7sxđó rrK2Xa lạiTHye krK2Xhông rK2Xcó thTHyeêm bấtc7sx kgCkKỳ thc7sxứ âvNLem rK2Xthanh nàogCkK khác?

Nhưng gCkKcô c7sxvẫn gvNLeục xc7sxuống bànvNLe, chc7sxẳng màngc7sx đểrK2X trK2Xâm đếnvNLe nhrK2Xững viTHyeệc đTHyeang xảyc7sx rK2Xra xunc7sxg quanh.

“Mèo cTHyeon!” Giọngc7sx navNLem THyekia lgCkKại mvNLeột lầnTHye gCkKnữa cấTHyet rK2Xcao giọngTHye, mộtvNLe bc7sxàn trK2Xay đgCkKưa lc7sxên gCkKlay vNLelay ngườvNLei cô.

Dường nhrK2Xư trK2Xên kigCkKa đavNLeng gọvNLei côrK2X thìc7sx phải?!

Cô từc7sx từrK2X vNLengước mặtc7sx lvNLeên, đậpc7sx vvNLeào mắrK2Xt vNLelà gươnc7sxg mặtTHye khóc7sx ưagCkK củaTHye c7sxtên DTHyeương THyeHạo Thần.

“Em khôgCkKng nghgCkKe hagCkKy gTHyeiả vờTHye khônvNLeg ngrK2Xhe th

ế?

” HvNLeạo ThgCkKần đưagCkK taTHyey vềc7sx prK2Xhía c7sxmặt ÁgCkKi vNLeHy, nhưvNLeng bgCkKàn c7sxtay rK2Xấy lTHyeập THyetức bịc7sx gạtvNLe rTHyea mc7sxột cárK2Xch chánrK2X ghét.

“Tôi làrK2X mgCkKèo THyecon tTHyeừ baTHyeo giờ?”vNLe CvNLeô c7sxkhó chịugCkK tc7sxrả lời,gCkK đúnc7sxg rK2Xlà cáic7sx biệtrK2X dc7sxanh ngớTHye ngẩn,vNLe kgCkKhi khôngCkKg THyelại vc7sxí ngườic7sx vớic7sx mèo!

“Từ khgCkKi tôic7sx nhc7sxìn thấyc7sx erK2Xm!” MộtvNLe nụgCkK cườic7sx c7sxthân thiệc7sxn tựagCkK nhưvNLe gCkKánh mặrK2Xt trờic7sx buTHyeổi sớmgCkK lvNLeại nởgCkK nêvNLen đTHyeôi rK2Xmôi kiarK2X, nhưvNLeng ÁvNLei Hc7sxy lạc7sxi cảTHyem thấyrK2X trTHyeong nrK2Xụ cườrK2Xi rK2Xđó rK2Xđang THyechứa đựnggCkK svNLeát khí.

“Thế tgCkKhì rK2Xtôi gọc7sxi vNLeanh THyelà đồc7sx ngCkKgớ nTHyegẩn c7sxnhé!” Cc7sxô đậTHyep bc7sxàn đứngc7sx dc7sxậy vàTHye quagCkKy nrK2Xgười c7sxbỏ đi.

Nhưng bằvNLeng phảc7sxn xạvNLe nhanvNLeh nhấvNLet, Hạoc7sx ThầngCkK vNLelập c7sxtức nânTHyeg vNLengười rK2XÁi HrK2Xy rK2Xlên vàgCkK vágCkKc đvNLei nhưgCkK mTHyeột mTHyeón hànvNLeg hoá.

Đến tc7sxận lc7sxúc nàyc7sx, côgCkK rK2Xvẫn chgCkKưa kịpgCkK địvNLenh tvNLehần lrK2Xấy mộrK2Xt giâygCkK gCkKvà hoànc7sx THyetoàn bịgCkK vNLecậu đưaTHye điTHye, THyechỉ kịpTHye THyetrông thấyc7sx cảgCkK chụvNLec vNLeánh mắtvNLe trK2Xừ tgCkKrong lớc7sxp vNLemang mộtvNLe THyeánh nhìnTHye nvNLeảy lửvNLea chiếuc7sx thẳnTHyeg gCkKvào mình.

Thì rTHyea tvNLeừ nãygCkK đvNLeến gc7sxiờ, khTHyeông c7sxchỉ cóTHye riêrK2Xng cTHyeả haTHyei tồnvNLe tạic7sx troc7sxng THyelớp, nhưngvNLe tgCkKại vNLesao cc7sxô lrK2Xại khôngTHye hềrK2X nc7sxhận biếtrK2X đượgCkKc nhữvNLeng gươnggCkK mrK2Xặt ấy.

“Này, têvNLen nrK2Xgớ ngẩngCkK kiagCkK, thảvNLe tgCkKôi xuống!THye” c7sxÁi HTHyey tứrK2Xc ggCkKiận đậpTHye đậpgCkK tac7sxy vàvNLeo lgCkKưng cTHyeủa vNLeHạo vNLeThần, nhTHyeững rK2Xánh mắtrK2X khrK2Xác nvNLehau lạirK2X liênvNLe tTHyeục chiếurK2X thẳngc7sx vc7sxào côTHye khrK2Xi mỗTHyei c7sxbước chânc7sx vNLecủa HrK2Xạo ThầnrK2X bướcgCkK quTHyea trK2Xừng dãyc7sx hàc7sxnh lang.

Nhưng cc7sxậu THyehoàn toànTHye phớc7sxt lờvNLe crK2Xô, cứvNLe tiTHyeếp THyetục bướcvNLe đi.

“Này! TêTHyen khc7sxốn! Tc7sxôi bvNLeảo thảrK2X tôgCkKi xuốTHyeng!” vNLeÁi HTHyey ngừngCkKg khônrK2Xg gCkKđập c7sxtay gCkKvào lTHyeưng HTHyeạo Tc7sxhần nTHyeữa, THyephải dùnvNLeg biệc7sxn phrK2Xáp mTHyeạnh thôi!

Cô hítTHye mTHyeột vNLehơi thậgCkKt sâuTHye… nhắmc7sx mắtrK2X lại…

Những bgCkKước châc7sxn củavNLe rK2XHạo ThầnrK2X vẫngCkK đềc7sxu c7sxđều, vNLechậm rc7sxãi dc7sxi chuyc7sxển trêvNLen gCkKdãy hànvNLeh lang.

Này trK2Xhì “mvNLeèo con”!

Ái gCkKHy c7sxlại THyesử dvNLeụng THye“tuyệt chivNLeêu nTHyegàn năTHyem”, vNLephập THyemột cTHyeái vàoc7sx vac7sxi HạogCkK Thần.

Cả ngrK2Xười HTHyeạo TgCkKhần gCkKrun gCkKlên, bướgCkKc vNLechân khgCkKựng lại…

Và tấtTHye cảTHye sirK2Xnh vvNLeiên trvNLeên dãc7sxy hàgCkKnh laTHyeng cvNLeũng dừc7sxng bước!!

“Em khc7sxông phảiTHye mèogCkK con!”rK2X HgCkKạo rK2XThần buôngvNLe mộc7sxt câurK2X nóc7sxi khẳnggCkK định,c7sx gươnTHyeg mrK2Xặt cậuTHye dvNLeần vNLetối sầmrK2X lại.

“Gì cơ?c7sx” ÁiTHye HvNLey ngTHyeơ gCkKngác vNLehỏi, THyetự dưvNLeng gCkKlại phTHyeủ địnhTHye chíc7sxnh birK2Xệt dac7sxnh gCkKcủa mìc7sxnh đặtc7sx THyera lrK2Xà tc7sxhế nào?

“Em c7sxlà mgCkKèo hrK2Xoang!” LgCkKại trK2Xhêm mộtvNLe câc7sxu khẳngvNLe địc7sxnh cực7sxc kỳvNLe THye“tầm cỡ”,gCkK crK2Xó THyekhả năgCkKng đrK2Xánh gục7sxc ýrK2X chvNLeí phảnTHye kgCkKháng vNLecủa cc7sxô. “ChỉrK2X cóc7sx vNLemèo hc7sxoang mTHyeới cắc7sxn ngườrK2Xi nhTHyeư thế!”

Ái HgCkKy THyetròn rK2Xmắt, vẫnTHye khôgCkKng THyethể tgCkKin đrK2Xược mvNLeình vgCkKừa THyenghe thấyc7sx gì.

Cảm gc7sxiác vềrK2X HạTHyeo ThầgCkKn lúcTHye vNLenày củavNLe côvNLe crK2Xhỉ cóTHye trK2Xhể miêc7sxu vNLetả bằnggCkK hTHyeai chữ…vNLe nc7sxgớ ngẩn!

“Này, khôngTHye mc7sxuốn vNLetôi cgCkKắn rK2Xanh nrK2Xữa THyethì bỏrK2X trK2Xôi xuống!”rK2X ÁrK2Xi HgCkKy c7sxcố gTHyeắng gic7sxữ bc7sxình c7sxtĩnh, gằnvNLe giọvNLeng đc7sxe doạ.

Ngay THyesau đóvNLe, vNLeÁi Hc7sxy đTHyeược HạTHyeo ThầgCkKn c7sxđặt xuốngvNLe đất.

Không lc7sxẽ hắnc7sx tTHyea sợrK2X bịc7sx cắn?

Nhưng gCkKlập vNLetức, côc7sx lgCkKại đượcvNLe HạorK2X ThầngCkK nhấgCkKc bổnc7sxg lên,c7sx vàvNLe bếgCkK đirK2X THyenhư mộtvNLe nrK2Xàng cgCkKông chúa.

Shock toàngCkK tập!

Trong tìnhvNLe trạnTHyeg hgCkKiện givNLeờ, cvNLeô cvNLeó muốgCkKn phảgCkKn khc7sxáng cũnvNLeg khTHyeông được.

Bóng dángvNLe cảvNLe gCkKhai khurK2Xất sgCkKau vNLehành langc7sx, mộc7sxt đôvNLei mắrK2Xt mvNLeàu rK2Xhổ pc7sxhách đarK2Xng córK2X nhữngTHye THyetia nhìvNLen tứcgCkK giận.

*Canteen*

“Ăn gCkKđi mèvNLeo conc7sx!” HạovNLe vNLeThần đc7sxẩy c7sxđẩy khgCkKay đồrK2X ănrK2X vềc7sx phíc7sxa THyeÁi rK2XHy, trônvNLeg rK2Xcứ nrK2Xhư đangrK2X chTHyeăm c7sxsóc thúgCkK cưngrK2X vậy.

“Anh đic7sx gCkKmà rK2Xăn vNLemột mìnrK2Xh!” Áic7sx HrK2Xy hấgCkKt mặtTHye gCkKsang hướnvNLeg khrK2Xác, cốc7sx tc7sxình tỏgCkK vc7sxẻ khinc7sxh khvNLei vrK2Xới HTHyeạo Thần.

Thật chẳngvNLe hgCkKiểu nổiTHye hắnrK2X rK2Xta, rK2Xđã c7sxcố tìnrK2Xh gâyvNLe sựTHye vớvNLei gCkKcô mvNLeà giTHyeờ THyeđây lạTHyei tỏTHye THyevẻ nrK2Xhư thTHyeân thiếtrK2X lắmvNLe… hgCkKắn gCkKcó bTHyeị rK2Xthần kigCkKnh kvNLehông nhỉ?

“Em khTHyeông thíchc7sx nhữgCkKng gCkKmón gCkKnày gCkKà?” Hc7sxạo ThầngCkK ligCkKếc nTHyehìn mộtc7sx rK2Xloạt gCkKcác loạiTHye bávNLenh tránvNLeg miệngTHye khgCkKác THyenhau trvNLeên c7sxkhay đồgCkK c7sxăn, cườic7sx khẩy.rK2X “Khc7sxông lc7sxẽ c7sxem muốngCkK gCkKăn xưrK2Xơng cá?”

Ái vNLeHy khôrK2Xng thTHyeèm trvNLeả lời,c7sx vc7sxì trảrK2X lờic7sx vTHyeới têTHyen rK2Xnày cc7sxhỉ tvNLeoàn tựgCkK chuvNLeốc trK2Xhêm rrK2Xắc rối.

Vết thươnrK2Xg ởvNLe vaTHyei dạoc7sx THyegần đrK2Xây vTHyeẫn khôTHyeng ngừc7sxng đarK2Xu rK2Xđớn, phảirK2X cgCkKhăng c7sxÁi c7sxHy đrK2Xã qvNLeuen gCkKchịu đựngrK2X mỗiTHye kvNLehi vếtTHye thươngvNLe lc7sxên cơvNLen THyeđau nhứcvNLe từngCkKg đợTHyet nêTHyen vNLesắc thc7sxái bTHyeiểu cảmrK2X vẫc7sxn khrK2Xá hơgCkKn lúTHyec trướvNLec, gCkKmặc gCkKdù vNLemột bTHyeên vrK2Xai vvNLeẫn cảc7sxm tvNLehấy c7sxrất đau.

Gương mặtTHye cvNLeô tgCkKrở rK2Xnên nhợTHyet nhạtvNLe, nhữngTHye grK2Xiọt mồgCkK gCkKhôi c7sxtrên tgCkKrán cũrK2Xng bắtrK2X đầurK2X xuTHyeất hiện.

Chịu đựng,rK2X phảirK2X rK2Xchịu đựng!

Hạo ThầnTHye nhc7sxíu màgCkKy nvNLehìn gCkKÁi HgCkKy, sc7sxau đórK2X lạivNLe tiếpTHye THyetục đẩygCkK đgCkKẩy vNLekhay đgCkKồ ăngCkK vềgCkK phíaTHye “mèo”vNLe củaTHye mình.

Những ávNLenh mắtrK2X nảc7sxy lửagCkK củac7sx THyecác THyecô c7sxgái gCkKtrong canc7sxteen dườnc7sxg nhưc7sx đềuTHye gCkKkhông hẹnTHye gCkKmà chiếuvNLe tgCkKhẳng vàvNLeo cô.

“Cô tgCkKa nghTHyeĩ rK2Xmình lgCkKà c7sxai chứrK2X? vNLeChẳng qrK2Xua chgCkKỉ lTHyeà ngườic7sx đượTHyec HàgCkKn MinrK2Xh VỹgCkK gCkKchọn màTHye THyecứ thícc7sxh vNLegiở c7sxtrò vNLequyến rc7sxũ ngườivNLe khác!”

“Tới cảc7sx HạogCkK ThầnvNLe c7sxcũng đrK2Xổ vvNLeì c7sxcô rK2Xta sao?”

“Lâu lc7sxâu ThầnvNLe mớiTHye vNLeđến trvNLeường rK2Xmột lầnrK2X, gCkKchưa gTHyeì đãgCkK thấyrK2X angCkKh ấygCkK tvNLehân mậtTHye gCkKvới rK2Xcon hvNLeồ lc7sxy rK2Xđó rồi.”

Dù khôgCkKng muốngCkK nrK2Xghe, nhưTHyeng nhữnggCkK lờiTHye trK2Xhan vNLethở lgCkKẫn tvNLerách c7sxmóc cgCkKứ lrK2Xiên tụrK2Xc lTHyeọt vàorK2X rK2Xtai cô.

Khó gCkKchịu quá!

Ở đâyTHye thêmc7sx rK2Xvài pgCkKhút nữa,gCkK cvNLeó lẽTHye rK2Xcô THyesẽ cc7sxhết vTHyeì brK2Xị “ngc7sxộ độc”c7sx nrK2Xhững lờivNLe nóTHyei áTHyec ýrK2X kic7sxa mất!!

Ái c7sxHy kéTHyeo grK2Xhế đứngc7sx dậyTHye, vàvNLe cũgCkKng mộtrK2X bànTHye tvNLeay kégCkKo vNLecô THyevề phíTHyea mình.

Cuối cùnTHyeg chTHyeồng rK2Xyêu magCkKfia cũngvNLe xuấtc7sx hiện!!

Minh VỹTHye lạnc7sxh c7sxlùng liTHyeếc nrK2Xhìn HạoTHye TrK2Xhần, sagCkKu đóc7sx gCkKnắm c7sxtay gCkKÁi THyeHy kévNLeo đi.

Cô cũnggCkK chẳnTHyeg hềvNLe rK2Xphản khánc7sxg, đểrK2X mặc7sxc anTHyeh lôc7sxi mìnhgCkK đi.

Và vNLeđích đếngCkK lầTHyen nàrK2Xy vvNLeẫn vNLelà phTHyeòng c7sxy tế!

Ông bácvNLe sc7sxĩ đãgCkK đượvNLec MinvNLeh VỹgCkK cửrK2X ngườrK2Xi đưavNLe gCkKđến tậnc7sx tvNLerường, vìvNLe tvNLeình trạnggCkK Ác7sxi vNLeHy rK2Xhiện gc7sxiờ vNLeđang chuyrK2Xển bigCkKến therK2Xo hTHyeướng gCkKkhông tốt.

Chỉ rK2Xmột lígCkK c7sxdo đơc7sxn giảngCkK, ÁgCkKi HrK2Xy đrK2Xã đượcTHye brK2Xác srK2Xĩ chẩnvNLe đc7sxoán gCkKbị mvNLeắc chứgCkKng gCkKkháng thuốc!

Thuốc giảgCkKm đauvNLe loạiTHye tgCkKiêm dườngvNLe ngCkKhư khôngvNLe thểvNLe phátc7sx THyehuy tágCkKc dụTHyeng vớiTHye cơvNLe thểrK2X củc7sxa c7sxcô, bằnrK2Xg THyechứng rK2Xlà saTHyeu THyekhi tiêvNLem thuốcTHye cơrK2Xn đagCkKu đrK2Xớn vẫnrK2X kéTHyeo c7sxdài, thậmc7sx rK2Xchí c7sxcòn trởvNLe nvNLeên vNLeđau hơn.

Nhưng nếugCkK dùngc7sx thurK2Xốc gvNLeiảm đaurK2X lovNLeại uốnggCkK quágCkK nhiều,vNLe sẽTHye ảnhTHye hưởnTHyeg đc7sxến vấnTHye đềrK2X sứcc7sx kTHyehoẻ THyevà dễgCkK dàngCkKg kvNLehiến crK2Xô dc7sxễ dgCkKàng brK2Xị cơnvNLe buồnc7sx ngủrK2X đánhc7sx gụcc7sx trgCkKong THyemọi vNLetình huống.

“Cô VưTHyeơng, cvNLeô đừngTHye c7sxđến trườngc7sx nữa,rK2X hãygCkK ởTHye nc7sxhà tvNLeĩnh dưỡnvNLeg chvNLeo đếnvNLe krK2Xhi vếtTHye thươngvNLe lgCkKành gCkKhẳn!” vNLeÔng báTHyec sĩc7sx khẽc7sx thởc7sx gCkKdài c7sxkhi thTHyeấy névNLet mặtc7sx cgCkKủa vNLeÁi vNLeHy, gCkKmột bvNLeên vc7sxai vNLeáo đrK2Xã thấmrK2X chc7sxút sắTHyec màuc7sx vNLecủa máu.

Ông THyeta lvNLeấy c7sxtrong hộgCkKp dụnc7sxg cTHyeụ rrK2Xa mộtgCkK ốnvNLeg tiTHyeêm vNLeđậm sắcc7sx, nhvNLeẹ gCkKnhàng mởgCkK nắrK2Xp vàrK2X tiêmvNLe cgCkKho cô.

“Cứ dvNLeùng thuốcTHye tiêc7sxm loạc7sxi mạnhvNLe nhvNLeư thếTHye gCkKnày krK2Xhông phc7sxải vNLelà cácTHyeh hayTHye, cTHyeó khảvNLe năngvNLe THyenó sẽrK2X c7sxkéo drK2Xài thvNLeời gCkKgian chữagCkK trị.”vNLe vNLeÔng bágCkKc gCkKsĩ rK2Xbất giácTHye thởc7sx dàiTHye, mặrK2Xc dgCkKù đãc7sx hếtgCkK lờgCkKi khc7sxuyên nggCkKăn nhưnvNLeg crK2Xô rK2Xvẫn gCkKngoan cvNLeố mvNLeột mựcrK2X đòic7sx đếngCkK trường.

Đây lvNLeà biệnvNLe phác7sxp vNLeduy nhấtTHye đểgCkK khốnggCkK cvNLehế nc7sxỗi c7sxđau đanc7sxg ngựrK2X trịc7sx trênc7sx vac7sxi ÁigCkK Hy.

Minh Vỹc7sx vvNLeẫn đứngTHye THyeyên nrK2Xhìn mũivNLe tgCkKiêm nc7sxhẹ nhànc7sxg rútgCkK rc7sxa kTHyehỏi tavNLey rK2Xcô, bấtTHye gvNLeiác mTHyeột cvNLeâu hc7sxỏi nghTHyei vTHyeấn lạic7sx đượcvNLe THyecất lên.

“Em vàvNLe THyetên đógCkK c7sxcó qgCkKuan hvNLeệ gì?”

“Bạn!” THyeÁi gCkKHy tc7sxrả lờc7sxi gCkKlịch sgCkKự, vNLecố gắngvNLe vNLelàm ngắnrK2X THyegọn câTHyeu rK2Xnói c7sxhết sc7sxức cgCkKó thể.

Dường rK2Xnhư anc7sxh khgCkKông c7sxmấy hàgCkKi lòngrK2X vTHyeề câuc7sx trảTHye lrK2Xời crK2Xủa côc7sx, haTHyei hàngrK2X lc7sxông mc7sxày càvNLeng nhíurK2X chrK2Xặt hơn.

“Mèo cvNLeon!” vNLeHạo Thầnc7sx đứngTHye trướcTHye cgCkKửa phònTHyeg gCkKy rK2Xtế, cấtvNLe tiếngvNLe gọivNLe cávNLei bTHyeiệt danTHyeh mgCkKà mìnTHyeh đc7sxã vNLetự vNLeý đặtTHye c7sxcho ÁgCkKi Hy.

Dĩ nhiêc7sxn kTHyehông cầvNLen nhìngCkK THyeÁi c7sxHy cgCkKũng bTHyeiết chrK2Xủ nhrK2Xân cTHyeủa THyegiọng nóivNLe ấvNLey lTHyeà ai!

Hạo Thc7sxần THyetừ THyetừ tiếnvNLe vào,vNLe nhìgCkKn côrK2X lrK2Xo lắng.

“Mèo convNLe, egCkKm vNLebị vNLethương à?”

“Không cầnTHye vNLeanh quaTHyen tâm!”gCkK rK2XÁi gCkKHy lậprK2X tứTHyec gCkKđứng thẳngTHye dc7sxậy, bướcrK2X rc7sxa krK2Xhỏi cửa.

“Này, egCkKm c7sxlạnh gCkKlùng thế!rK2X” HạogCkK TvNLehần lgCkKập tứrK2Xc đvNLeuổi thgCkKeo, kc7sxhông c7sxquên “THyetặng” crK2Xho THyeMinh VỹTHye THyemột vNLenụ cườiTHye rK2Xđắc thắng.

Bàn tagCkKy gCkKđang buôTHyeng trK2Xhõng củarK2X rK2XMinh VvNLeỹ dầc7sxn siếtrK2X chrK2Xặt lạivNLe, nhưnTHyeg nétrK2X mặtrK2X vẫrK2Xn lạnhc7sx lvNLeùng vàrK2X vôvNLe cảm.

Ái HgCkKy bướcTHye vgCkKào lớp,THye HạoTHye ThầvNLen cũngCkKg bưc7sxớc thegCkKo sTHyeau, lrK2Xập tứcvNLe crK2Xác gCkKbạn nữrK2X tc7sxrong lvNLeớp nTHyehanh chvNLeóng vvNLeây quanrK2Xh Thc7sxần, THyetrên tavNLey mỗigCkK ngườivNLe gCkKcầm mTHyeột qc7sxuyển tạprK2X chí.

“Thần, gCkKanh kTHyeí tTHyeên rK2Xvào đâyc7sx chTHyeo egCkKm nTHyehé!” MộtvNLe côTHye bạc7sxn gáiTHye chớpvNLe cvNLehớp mắgCkKt, đưaTHye cugCkKốn tTHyeạp chíTHye vềTHye pc7sxhía HTHyeạo Thầnc7sx vTHyeà kèvNLem thvNLeeo mộtc7sx câyc7sx bút.

Dĩ nhvNLeiên trrK2Xên gưc7sxơng mặtTHye kivNLea lạTHyei nởvNLe mrK2Xột nụTHye cườiTHye vNLesát gái.

Đám crK2Xon grK2Xái kirK2Xa gầTHyen nrK2Xhư vâyrK2X kíngCkK Hạc7sxo gCkKThần, khônc7sxg chừac7sx bấtgCkK kc7sxỳ gCkKmột vNLelối thc7sxoát nào.

Lúc THyenày, dườnrK2Xg nhrK2Xư ngoàvNLei ÁiTHye HyTHye, chỉc7sx cvNLeòn mỗivNLe cc7sxô bạgCkKn TịnhvNLe NhrK2Xi nvNLegồi THyekế bêvNLen vNLelà rK2Xkhông rK2Xtham vNLegia vàrK2Xo đámTHye cvNLeon gávNLei gCkKmê trrK2Xai kia.

“Tịnh Nhc7sxi, sac7sxo hắvNLen tTHyea lạivNLe đượcvNLe xrK2Xin c7sxchữ ký?”vNLe Cc7sxô c7sxnhìn c7sxTịnh NTHyehi đarK2Xng cầmvNLe trêc7sxn tac7sxy vNLemột cuốnTHye sácc7sxh khác7sx dàygCkK, bấrK2Xt giácgCkK lênc7sx tiếnvNLeg hỏi.

Tịnh NhTHyei chuyc7sxển svNLeự tgCkKập tvNLerung từvNLe quyểrK2Xn sgCkKách savNLeng ÁiTHye HTHyey, mỉmrK2X cườTHyei tc7sxhân trK2Xhiện đáp:

“Bạn khvNLeông biếrK2Xt àrK2X? rK2XAnh gCkKấy làrK2X THyeca sĩc7sx THyethần tượnrK2Xg rvNLeất đượcvNLe vNLemến mộ,gCkK thườvNLeng rK2Xthì THyerất ítTHye krK2Xhi aTHyenh ấc7sxy đếnTHye trường.”

Shock tc7sxập hai!

“Ca gCkKsĩ rK2Xư?” gCkKÁi rK2XHy lẩvNLem bẩm,gCkK thậc7sxt sTHyeự khgCkKông thgCkKể vNLetin đưTHyeợc mộtTHye vNLetên qc7sxuái đảnc7sx nhTHyeư thrK2Xế c7sxlại lc7sxà mộtc7sx cvNLea vNLesĩ nổic7sx tiếng.

Haizz… PhigCkKền phứcc7sx thật!!

Chap 28

Mất kivNLeểm soát

Trước crK2Xổng trường,c7sx vNLevẫn nhưrK2X mọic7sx ngàvNLey, hTHyeai chiếrK2Xc gCkKxe BvNLeMW đTHyeã đgCkKậu THyesẵn ởrK2X cổng.

Minh VvNLeỹ c7sxtựa rK2Xngười gCkKvào mộtrK2X THyechiếc xTHyee, đôiTHye mắc7sxt anTHyeh sởgCkK hữugCkK mộtvNLe hướngvNLe nhìngCkK vôvNLe địvNLenh, nhưngCkKg dườngTHye nhrK2Xư troTHyeng ánvNLeh nc7sxhìn đórK2X THyevẫn đủrK2X đểgCkK nrK2Xhận rK2Xra mộtgCkK brK2Xóng dác7sxng quegCkKn thuộcrK2X đangc7sx mỗiTHye gCkKlúc mộtTHye tiếnc7sx gần.

Động tvNLeác tvNLeựa vNLengười vgCkKào rK2Xchiếc vNLeBMW c7sxkia THyelập tứcvNLe đượcrK2X tharK2Xy thTHyeế bằTHyeng gCkKmột vNLetư thếTHye rK2Xđứng thẳngvNLe dvNLeậy, agCkKnh chc7sxo hvNLeai c7sxtay vàovNLe túTHyei, bắtc7sx đầuc7sx tvNLeiến gCkKvề pc7sxhía ÁrK2Xi Hy.

“Tôi pc7sxhải đếnrK2X tổvNLe rK2Xchức, ngưvNLeời củrK2Xa c7sxtôi srK2Xẽ đưvNLea ec7sxm về.”vNLe DườngrK2X vNLenhư gCkKMinh Vc7sxỹ đTHyeang gCkKcố gắnc7sxg dịTHyeu giọrK2Xng hếtrK2X mứcrK2X cgCkKó thể,rK2X nhc7sxưng vrK2Xẫn khôgCkKng thểrK2X nrK2Xào THyelàm tTHyean bc7sxiến đirK2X c7sxcái chc7sxất giọvNLeng nggCkKạo rK2Xmạn vốnrK2X có.

Như đãrK2X bivNLeết trướcvNLe aTHyenh vẫnTHye sẽvNLe lvNLeặp lạiTHye cTHyeâu nóc7sxi nvNLeày, côTHye cgCkKhẳng tỏgCkK THyebất rK2Xcứ mộc7sxt c7sxthái độc7sx c7sxnào THyekhác ngoàc7sxi dửngc7sx gCkKdưng kTHyehông quc7sxan tâmTHye, rK2Xđôi vNLemôi gCkKmấp mágCkKy cgCkKhuẩn bịgCkK lênc7sx tiếngrK2X rK2Xtrả lời.

“Mèo crK2Xon sgCkKẽ đc7sxi vớiTHye tgCkKôi!” rK2XGiọng vNLenói củavNLe krK2Xẻ trK2Xhứ c7sxba cvNLeắt ngavNLeng ýc7sx địnhTHye củTHyea ÁrK2Xi rK2XHy, HạTHyeo ThầTHyen THyeđang từvNLe từc7sx tvNLeiến đếnc7sx, THyevòng gCkKtay kéorK2X cc7sxô vgCkKề prK2Xhía mình,rK2X ghérK2X sátgCkK tc7sxai côTHye THyethì thầmvNLe. rK2X“Chỉ c7sxcần gCkKem gCkKđi thvNLeeo rK2Xtôi, tôc7sxi srK2Xẽ đávNLep ứnggCkK THyemọi câTHyeu c7sxhỏi cgCkKủa vNLeem vgCkKề nhữngc7sx chuyệnvNLe rắcvNLe rốgCkKi đTHyeang xTHyeảy ra.”

Dĩ nc7sxhiên cârK2Xu nóigCkK rK2Xsau củaTHye HạovNLe TrK2Xhần đc7sxủ sứcTHye khiếnrK2X THyeÁi HrK2Xy ngạcc7sx nrK2Xhiên hTHyeết mức,THye tgCkKròn mắvNLet quc7sxay sanTHyeg nc7sxhìn chằmc7sx chặvNLep c7sxkẻ kếrK2X bên.

Có nrK2Xên đặtgCkK lòngCkKg tivNLen vvNLeào mộtvNLe tênrK2X ngCkKhư vNLeHạo Thần?

Thôi mặcrK2X kệ,vNLe tc7sxin mộtvNLe lầTHyen cũvNLeng khôrK2Xng sao!

“Em vNLeđi THyevới hắnvNLe?” MinTHyeh THyeVỹ nhívNLeu màvNLey nTHyehìn vNLeÁi HvNLey, vNLeđang chrK2Xờ vNLemột sựTHye kvNLehẳng địngCkKh THyetừ c7sxngười corK2Xn vNLegái trướrK2Xc mặt.

Và gCkKngay gCkKsau câugCkK hỏc7sxi ấTHyey, ÁrK2Xi HTHyey gậtvNLe đầu.

Gương mvNLeặt rK2XMinh VgCkKỹ thấc7sxp thoángc7sx mvNLeột nrK2Xụ c7sxcười vNLenhạt, đôirK2X mgCkKắt mTHyeàu rK2Xhổ phác7sxch đanc7sxg dầnrK2X tốirK2X sầmrK2X lc7sxại. LầvNLen đầuTHye gCkKtiên ÁivNLe HrK2Xy trK2Xrông thấyc7sx vgCkKẻ mgCkKặt rK2Xđó từrK2X ac7sxnh… vẻrK2X mặTHyet củaTHye mgCkKột kẻvNLe rK2Xbị bTHyeỏ rơi!

Cũng c7sxchính vàgCkKo khgCkKoảnh khắcc7sx ấy,vNLe tráirK2X THyetim côgCkK chTHyeợt trK2Xhắt lạvNLei, nc7sxơi khgCkKoé mắtc7sx vNLecảm tgCkKhấy crK2Xay cay.

Minh VỹrK2X kc7sxhông nrK2Xói thêgCkKm bấtTHye c7sxcứ gCkKđiều gCkKgì nc7sxữa, chTHyeỉ rK2Xlặng lẽTHye qvNLeuay ngườiTHye bưc7sxớc đirK2X. bórK2Xng dárK2Xng từgCkK c7sxphía vNLesau vNLeđang vvNLeô cùTHyeng côrK2X độrK2Xc. VốnvNLe dvNLeĩ c7sxanh khônc7sxg gCkKhề biếc7sxt vNLecách chrK2Xiều chuc7sxộng c7sxvà nhẫgCkKn nạrK2Xi ngườvNLei khágCkKc, nhưngrK2X c7sxcó THyelẽ lầngCkK nc7sxày anc7sxh đãc7sx thậtvNLe sựgCkK bỏrK2X quvNLea cgCkKho HạrK2Xo ThvNLeần vìrK2X cô.

Hai crK2Xhiếc xgCkKe BrK2XMW vNLelao gCkKvút trvNLeên dòngCkKg đườnTHyeg nhvNLeẵn gCkKbóng, nhưngrK2X lạgCkKi ngrK2Xược hưTHyeớng nhau.

Ánh sánggCkK màgCkKu c7sxvàng rực7sxc cTHyeủa hoc7sxàng hônvNLe nhẹc7sx nhvNLeàng pTHyehủ gCkKkín khôngvNLe c7sxgian tc7sxrên bTHyeãi bgCkKiển, từngrK2X đợtrK2X svNLeóng cTHyeứ vôTHye THyetình vỗTHye vNLevào bờ,c7sx cuốnrK2X trôrK2Xi vNLeđi tgCkKất cả.

Ái HTHyey ngồirK2X trênTHye bờ,c7sx đưarK2X đôirK2X mắc7sxt vôTHye c7sxcảm nhgCkKìn vềgCkK phíac7sx THyexa tgCkKận châTHyen trờigCkK. NTHyeếu gCkKnhững cTHyeơn sónvNLeg kc7sxia vNLecó thểTHye cuốnvNLe tgCkKrôi đrK2Xi tấtgCkK crK2Xả THyenhững THyeđau đớrK2Xn cùngTHye cựrK2Xc màrK2X cTHyeô gCkKđã vNLevà đvNLeang phảivNLe gvNLeánh chTHyeịu thìvNLe gCkKhay vNLebiết mấy.

Hạo gCkKThần cũngc7sx nTHyegồi THyexuống bêrK2Xn cạnhgCkK côTHye, đôTHyei mắtrK2X dánrK2X chặtvNLe vàoc7sx “mèorK2X convNLe” kc7sxhông rời.

“Tại gCkKsao evNLem lạivNLe muốnTHye đếnc7sx đây?”c7sx BầuvNLe kvNLehông khívNLe dườngTHye rK2Xnhư đanrK2Xg qc7sxuá gượngrK2X gạovNLe, HạTHyeo ThgCkKần đànhvNLe phc7sxải lênvNLe tiếngTHye phTHyeá taTHyen trạngTHye tháiTHye crK2Xăng thẳngvNLe hiệnvNLe giờ.

Một khoảrK2Xng vNLeyên lặng…

“Ai THyelà kẻc7sx hạiTHye chếtgCkK THyegia đìvNLenh tôrK2Xi?” GiọngvNLe nóTHyei ÁiTHye vNLeHy đềuvNLe THyeđều, đTHyeây vốc7sxn dĩTHye THyelà vNLecâu hrK2Xỏi nc7sxghi hoặTHyec lớnrK2X nhấtc7sx tronc7sxg THyeđầu c7sxcô, vàrK2X câTHyeu hỏrK2Xi nvNLeày hogCkKàn toàc7sxn khôngrK2X hềvNLe ănrK2X nhậpc7sx gc7sxì vgCkKới câuvNLe hỏivNLe củarK2X Hạc7sxo Thần.

“Câu khác,vNLe tc7sxôi kTHyehông trTHyeả lờigCkK rK2Xcâu hc7sxỏi vNLenày củTHyea vNLeem đưTHyeợc.” HạvNLeo ThầnvNLe THyenhún THyenhún vNLevai tỏTHye vrK2Xẻ khrK2Xông thc7sxể lTHyeàm c7sxgì hgCkKơn, trTHyeả vNLelời vớigCkK chấtgCkK giTHyeọng bìc7sxnh thc7sxản THyenhất crK2Xó thể.

“Không phrK2Xải anrK2Xh đãc7sx bgCkKảo THyesẽ trảc7sx gCkKlời mvNLeọi thvNLeắc mắvNLec crK2Xủa tôi?”THye CgCkKô qTHyeuay rK2Xsang Hạc7sxo Thầnc7sx trK2Xức THyegiận gCkKgắt lrK2Xên, đúnggCkK vNLelà sc7sxai rK2Xlầm khc7sxi tiTHyen tgCkKưởng tênc7sx này.

“Tôi chỉrK2X cc7sxó tgCkKhể THyetrả gCkKlời ngCkKhững câc7sxu c7sxhỏi nằmgCkK trgCkKong mộtTHye pc7sxhạm vNLevi gCkKnhất định.vNLe” Hạoc7sx ThầnvNLe khoátgCkK khvNLeoát tac7sxy vvNLeới ÁirK2X HyrK2X, tic7sxếp rK2Xtục giữrK2X nguyrK2Xên chTHyeất c7sxgiọng c7sxban nãy.

“Phạm vi?rK2X” c7sxCô vNLenhíu mày,c7sx rK2Xtên c7sxnày toànrK2X nTHyeói nhữngTHye rK2Xlời khrK2Xó hiểu.

“Tôi chỉgCkK cóvNLe thểvNLe chrK2Xo egCkKm biếtTHye mộtrK2X phầnrK2X srK2Xự việcc7sx, kTHyehông tTHyehể nvNLeói cc7sxụ thể.”vNLe Hạc7sxo Tc7sxhần nhẫngCkK nạc7sxi gvNLeiải thíchvNLe, ngướcTHye mặtc7sx lêgCkKn tgCkKrời quc7sxan sátvNLe gCkKmàn THyeđêm dầnrK2X buôngCkKg xuống.

Dù svNLeao đâyvNLe cvNLeũng lc7sxà nhgCkKững điềvNLeu c7sxnhỏ nhặtTHye, córK2X c7sxcho ÁrK2Xi THyeHy bc7sxiết crK2Xũng chvNLeẳng sao.

“Vậy THyecòn rK2XThy ThygCkK? gCkKAnh cógCkK biếtgCkK nhrK2Xững chuyệnrK2X liêc7sxn quaTHyen tớigCkK TgCkKhy Thy?”rK2X BấtgCkK giácvNLe cvNLeâu hỏic7sx tiếpTHye therK2Xo THyelại dTHyeành riêngTHye cTHyeho TgCkKhy Tc7sxhy, thậtvNLe sực7sx cTHyeô rgCkKất tògCkK mvNLeò c7sxvề ngườvNLei gCkKcon gáigCkK gCkKbí rK2Xẩn này.

“Thy ThTHyey làc7sx evNLem cùngrK2X THyecha khTHyeác THyemẹ vNLecủa HànTHye gCkKMinh VrK2Xỹ…” ÁgCkKnh gCkKmắt HạovNLe ThầTHyen gCkKtrở nrK2Xên vôc7sx cùngTHye kvNLeỳ lTHyeạ, sâuc7sx thvNLeăm thẳmc7sx, khônrK2Xg thểrK2X địnhvNLe rK2Xrõ đưrK2Xợc rK2Xánh mắtgCkK vNLeđó vNLelà gìvNLe, độtrK2X ngvNLeột giọngCkKg cậugCkK tgCkKrầm xuốngvNLe, c7sx“… vàTHye lvNLeà erK2Xm c7sxcùng mẹTHye khácrK2X chvNLea củac7sx tôi!”

Có THyevẻ Hạc7sxo ThầnvNLe rấtc7sx kvNLehó khăvNLen THyekhi nórK2Xi rrK2Xa vNLechuyện này,vNLe Ác7sxi Hc7sxy cũrK2Xng cc7sxố gắTHyeng rK2Xdịu gvNLeiọng, tránhrK2X lgCkKàm vNLekẻ trưvNLeớc mặtrK2X c7sxtổn thương.

“Chuyện nàyvNLe aTHyenh vNLecó tgCkKhể kểTHye vNLechi tgCkKiết chgCkKo trK2Xôi?” ThvNLeật sựrK2X ÁrK2Xi HrK2Xy bắtrK2X đầuvNLe nTHyehận đTHyeịnh c7sxra mứcTHye độc7sx ngTHyehiêm trọc7sxng gCkKcủa sựgCkK gCkKviệc hrK2Xai rK2Xnăm vềvNLe trước,THye cóc7sx lẽvNLe rK2XHạo Thầnc7sx cũTHyeng gCkKlà mc7sxột THyetrong vNLenhững ngườirK2X khôvNLeng rK2Xthể gCkKthiếu tronrK2Xg sTHyeự việgCkKc lgCkKần đó.

“Hàn MgCkKinh VgCkKỹ vàrK2X vNLeThy gCkKThy đãvNLe c7sxchấp nrK2Xhận phTHyeạm THyeđến tộivNLe lỗiTHye khônggCkK tc7sxhể tc7sxha thứrK2X vìvNLe rK2Xkhông thểvNLe dứtvNLe bc7sxỏ c7sxđược gCkKtình cảc7sxm c7sxcá nTHyehân, vvNLeà cc7sxũng cTHyehính vìTHye tTHyehế mvNLeà nhữngTHye rK2Xngười tronrK2Xg cuộcgCkK đềrK2Xu phảic7sx tgCkKrả mộtgCkK cáivNLe c7sxgiá qc7sxuá đc7sxắt.” vNLeBất ggCkKiác HạorK2X ThầTHyen nởc7sx mộtgCkK nục7sx cườirK2X cc7sxay đắnTHyeg, cảgCkK ngườirK2X rvNLeun lrK2Xên dườc7sxng nTHyehư đanTHyeg c7sxcố gắnc7sxg kvNLeìm nén.

“Có rK2Xthể cTHyeho tvNLeôi biếrK2Xt nhữngvNLe ngườiTHye tTHyerong cuộc?rK2X” ÁivNLe HvNLey tiếvNLep tụcgCkK gặngTHye hỏi,gCkK qvNLeuên mấc7sxt rK2Xmình THyeđang rK2Xvô ýrK2X xégCkK toạvNLec nỗivNLe THyeđau rK2Xchưa lànTHyeh củac7sx THyengười khác.

“Hàn MrK2Xinh THyeVỹ, c7sxbà gCkKHàn, TgCkKừ Thc7sxy c7sxThy, trK2Xôi và…”rK2X THyeLại mộtgCkK lvNLeần vNLenữa HạorK2X ThầrK2Xn lấprK2X lửngTHye crK2Xâu nTHyeói, THyekhiến ÁirK2X vNLeHy lc7sxại vNLetiếp tgCkKục gặnggCkK hỏi.

“Và?” TrvNLeái THyetim vNLeÁi Hc7sxy bắtgCkK đầTHyeu đậprK2X lovNLeạn cc7sxả lên,c7sx crK2Xái têTHyen cuc7sxối cùngrK2X sẽTHye gCkKlà ai?

“… Điềnc7sx Huân.”THye Hc7sxai tc7sxừ cuốiTHye rK2Xcùng khc7sxó rK2Xnhọc rK2Xphát c7sxra từrK2X migCkKệng HạgCkKo gCkKThần, cógCkK lẽc7sx têTHyen ĐivNLeền HTHyeuân nàvNLey đTHyeóng vaTHyei crK2Xhính trogCkKng vởvNLe kịchc7sx bgCkKi thươngc7sx hrK2Xai nămgCkK c7sxvề trước.

“Đã hếtTHye gCkKphạm vgCkKi chc7sxo phvNLeép cgCkKhưa?” Áic7sx THyeHy mởvNLe tTHyeo đôTHyei mắtgCkK nc7sxâu cvNLeủa mìnhc7sx nhrK2Xìn thTHyeẳng gCkKvào rK2XHạo Thầnc7sx, rK2Xmột ánhvNLe nvNLehìn kiêvNLen định.

Và c7sxcâu hỏiTHye crK2Xủa THyecô khgCkKiến HạovNLe ThầnvNLe bậtvNLe cười.

“Ừ, hếtvNLe rồiTHye.” vNLeHạo TgCkKhần cốvNLe ggCkKắng nvNLehịn cườgCkKi, qugCkKay sanvNLeg rK2XÁi Hc7sxy khc7sxẳng định.gCkK “ĐừngTHye lgCkKo, sớmTHye mrK2Xuộn gìc7sx THyethì egCkKm THyecũng sgCkKẽ gCkKbiết mà.”

Bất giárK2Xc HTHyeạo ThầnvNLe đgCkKưa trK2Xay xvNLeoa xrK2Xoa đầugCkK ÁiTHye c7sxHy, vNLeđây THyelà độngCkKg trK2Xác màc7sx gCkKThần thườc7sxng c7sxlàm vớgCkKi ThvNLey gCkKThy THye– THyecô erK2Xm gvNLeái đáTHyeng THyeyêu cc7sxủa mình.

“Em rK2Xcòn thắTHyec mTHyeắc rK2Xgì kgCkKhông?” HTHyeạo ThầrK2Xn nângrK2X mvNLeặt cc7sxô lên,c7sx nhgCkKưng gươnrK2Xg mặtTHye vẫngCkK crK2Xòn rK2Xlưu lạic7sx nTHyeụ cTHyeười c7sxban nãy.

“Anh cc7sxó biếgCkKt arK2Xnh TrrK2Xiết DạvNLe?” ĐârK2Xy chvNLeắc chắnc7sx sẽTHye làgCkK cârK2Xu gCkKhỏi nc7sxghi vấnTHye cvNLeuối cc7sxùng mTHyeà côvNLe cầnvNLe rK2Xđược gc7sxiải đáp.

“Ừ.” VàTHye HạoTHye THyeThần lrK2Xại tiếprK2X tụcrK2X gCkKtrả lời.

“Anh ấvNLey c7sxmất gCkKrồi?” THyeLần rK2Xnày, ngườiTHye THyerun lêgCkKn c7sxkhi nhắcrK2X đvNLeến nỗic7sx c7sxđau lạrK2Xi lc7sxà ÁTHyei Hy.

“Ừ, hắc7sxn THyelà ânc7sx nrK2Xhân crK2Xủa egCkKm đấy!”gCkK NụrK2X cườic7sx trênvNLe môc7sxi HạoTHye vNLeThần dầngCkK biếvNLen vNLemất, khôc7sxng đợigCkK ÁirK2X vNLeHy đặtrK2X thTHyeêm vNLecâu hỏivNLe, Hạoc7sx gCkKThần rK2Xlại tiếpvNLe tụcTHye nóc7sxi. “HếtTHye phạgCkKm gCkKvi crK2Xho rK2Xcâu vNLehỏi nàc7sxy rồi.”

Ân nhân?

Tại sarK2Xo anc7sxh tragCkKi TriếtvNLe DạvNLe lạic7sx rK2Xlà THyeân nhân?

Nhưng rK2Xcó lTHyeẽ gCkKcô chỉrK2X bvNLeiết đượcgCkK đgCkKến mứcvNLe đc7sxó mgCkKà thôi…

Cô cúic7sx ggCkKằm mặgCkKt xuống,THye gCkKche gigCkKấu THyeđi c7sxđôi vNLemắt đgCkKã vNLethấm đẫmgCkK nưgCkKớc mắTHyet, nhanrK2Xh taTHyey gạgCkKt rK2Xvội nhữnrK2Xg giọTHyet nvNLeước gCkKđáng ghévNLet đó.

“Em khôngrK2X vNLehỏi gCkKtôi THyelà ngườic7sx vNLenhư trK2Xhế vNLenào saoc7sx?” Đôc7sxi mắvNLet HạvNLeo ThầnTHye rK2Xchăm THyechú quarK2Xn sávNLet THyeÁi HgCkKy, mộrK2Xt câuc7sx vNLehỏi mgCkKà crK2Xhính cậuTHye đặvNLet ra.

“Không, vìvNLe c7sxtạm thờivNLe trK2Xôi sẽgCkK xec7sxm avNLenh THyelà mrK2Xột ngườigCkK tốrK2Xt.” ÁTHyei THyeHy ngướcTHye mặvNLet lên,vNLe vNLeđôi mắtrK2X vNLevẫn cònvNLe hTHyeoe đỏTHye nởrK2X mộvNLet nụvNLe cưvNLeời THyedịu dàngvNLe vc7sxới HạoTHye ThầnTHye, sarK2Xu đóTHye đứngrK2X dậy.c7sx “LàmvNLe pTHyehiền anrK2Xh rồigCkK, cảmgCkK ơgCkKn vc7sxì tấtgCkK cả.”

Ái HgCkKy chậmgCkK c7sxrãi vNLebước THyeđi, lướtrK2X qc7sxua từnTHyeg bónrK2Xg nc7sxgười trêrK2Xn bãiTHye bgCkKiển vàTHye khuấtrK2X hẳngCkK THyesau màgCkKn đêm.

“Người THyetốt? MgCkKèo cgCkKon, cvNLeó lẽrK2X ec7sxm đanrK2Xg hiểuc7sx lầmTHye rồi.”

Trên đrK2Xường vNLeđi, ÁTHyei c7sxHy gCkKcầm mTHyeột chiếgCkKc đồvNLeng hồTHye cvNLeát nhỏvNLe c7sxxíu mrK2Xàu hồc7sxng phgCkKấn, THyeliên vNLetục lậtTHye ngượcrK2X rK2Xnó lại.

Cô c7sxđang cốTHye gắngrK2X tực7sx mìnrK2Xh làc7sxm rK2Xmình vơic7sx bớtc7sx nỗivNLe đau.

Ái HvNLey mệtrK2X mc7sxỏi bướvNLec vTHyeề c7sxnhà, cTHyehiếc rK2Xbalo nặrK2Xng nềvNLe chỉgCkK crK2Xó c7sxthể đrK2Xeo mộtgCkK THyebên vTHyeai, nêTHyen cvNLeàng khiếnTHye bênrK2X rK2Xvai phảvNLei củavNLe côc7sx THyenhức mỏiTHye vrK2Xì prK2Xhải manvNLeg rK2Xmột trọngc7sx lựcgCkK rK2Xquá nặng.

Về nvNLehà vớigCkK trạngTHye tc7sxhái khônvNLeg mấTHyey vTHyeui vẻgCkK, ÁrK2Xi c7sxHy tiếpvNLe tụcrK2X THyelê bướTHyec rK2Xvề phòngc7sx, chẳnggCkK mànrK2Xg đểrK2X tTHyeâm rK2Xđến sTHyeự qurK2Xan rK2Xtâm tháigCkK quTHyeá củgCkKa mấyTHye tênvNLe crK2Xận vNLevệ vrK2Xì đvNLeã quc7sxá vNLequen tvNLehuộc THyevới cáiTHye cảnrK2Xh nàgCkKy rồi.

Đôi lgCkKúc côrK2X lạc7sxi ngc7sxhĩ sốngrK2X trTHyeong mộtrK2X căc7sxn c7sxbiệt thựgCkK rộnvNLeg lc7sxớn nhưvNLe tgCkKhế rK2Xnày thậgCkKt THyephiền tTHyeoái, tTHyeương rK2Xtự nhc7sxư lúcc7sx nàc7sxy phảiTHye lênrK2X tậngCkK lầuvNLe bTHyea đvNLeể c7sxvề phòng.

Hai chânTHye cũnvNLeg krK2Xhông thểc7sx trTHyeụ đượvNLec lgCkKâu hơrK2Xn nữa,c7sx nhTHyeưng vgCkKừa bướcgCkK đếrK2Xn THyegần cửavNLe prK2Xhòng thìrK2X vNLeđập vàoTHye mắc7sxt ÁvNLei rK2XHy lvNLeà havNLei tgCkKên cậnrK2X vệTHye rK2Xmặc vevNLest đenc7sx rK2Xvà crK2Xô hầuc7sx THyegái c7sxAn rK2XAn cũnTHyeg đanvNLeg đứngc7sx tvNLerước cửarK2X gCkKphòng vớvNLei tvNLerạng rK2Xthái cựcgCkK kỳvNLe rK2Xlo lắng.

Cô cagCkKu màyvNLe, bướcrK2X chânc7sx vẫc7sxn chậvNLem THyerãi đếTHyen phògCkKng MinvNLeh Vỹ.

Dừng chvNLeân, THyeÁi THyeHy rK2Xkhông hềgCkK mởTHye miệngCkKg gặngc7sx THyehỏi tạiTHye c7sxsao họgCkK lgCkKại THyecư xửrK2X khácvNLe rK2Xthường nhưvNLe thế,THye THyechỉ THyeđưa tTHyeay gCkKđịnh gCkKmở cửa.

“Cô vNLechủ, lúcgCkK nàTHyey thì…rK2X côTHye khônc7sxg nêc7sxn vào.”THye MộgCkKt têngCkK rK2Xcận vệgCkK đưc7sxa taTHyey chắnvNLe nganTHyeg THyeÁi rK2XHy, lúTHyeng túnggCkK tc7sxrả lời,vNLe c7sxnhìn Áic7sx HTHyey áivNLe ngại.

“Sao lạTHyei khvNLeông ngCkKên?” ÁirK2X THyeHy cảmc7sx thTHyeấy bắrK2Xt đầgCkKu THyekhó chịu,vNLe tạirK2X saTHyeo vTHyeào phvNLeòng màrK2X cũnggCkK vNLekhông đượcrK2X vào?

“Ơ… à…rK2X thiếc7sxu gvNLeia đrK2Xang… côc7sx vNLeđừng nrK2Xên vvNLeào phònvNLeg lúcvNLe này.”vNLe THyeTên vNLecận vệgCkK gCkKkia rK2Xcứ ấTHyep úTHyeng mãic7sx, cuTHyeối c7sxcùng lạigCkK lvNLeà mộvNLet gCkKlời rK2Xyêu cầu.

“Tránh ragCkK!” Dườc7sxng ngCkKhư ÁigCkK HvNLey đrK2Xã cảmTHye nhậTHyen đưvNLeợc mgCkKột điềuvNLe gìvNLe vNLeđó vNLebất thưgCkKờng, vàrK2X cc7sxó vrK2Xẻ chuyệngCkK nc7sxày đc7sxang ligCkKên qvNLeuan đếnTHye vNLeMinh Vỹ.

Cô gằnrK2X gTHyeiọng, gạtgCkK mạnhvNLe tgCkKay cc7sxủa rK2Xtên cậnc7sx vệTHye rrK2Xa vNLerồi mởTHye nrK2Xhanh cángCkKh cửrK2Xa gỗ.

Cánh cgCkKửa mởc7sx THyera, vàrK2X sagCkKu vNLeđó cũngvNLe nhanTHyeh chóTHyeng đógCkKng lại.

Minh Vỹc7sx đavNLeng nrK2Xgồi dướirK2X gCkKsàn, tựac7sx vàc7sxo THyetường, xrK2Xung quvNLeanh THyelà vNLevô sốvNLe nhữnggCkK chagCkKi rượugCkK rỗnggCkK khvNLeông, vNLemùi rượugCkK nồTHyeng nặcvNLe THyelan toảc7sx khắc7sxp phòng.

Nét mặtrK2X rK2XÁi HrK2Xy THyedần rK2Xđanh lại,rK2X THyeMinh c7sxVỹ tiếpgCkK tụcTHye cầvNLem mgCkKột cc7sxhai rượuvNLe lênc7sx uốnTHyeg. LTHyeập tứvNLec cc7sxô némTHye mạTHyenh bac7sxlo lêTHyen gCkKgiường, THyetiến đếnTHye giằnggCkK lấygCkK chTHyeai rưTHyeợu trK2Xrong c7sxtay anh.

“Anh làrK2Xm cárK2Xi tc7sxrò gTHyeì th

ế?”

“Đừng qvNLeuan trK2Xâm, đưac7sx đrK2Xây!” vNLeMinh VvNLeỹ vgCkKới tvNLeay THyevề phígCkKa ÁivNLe HyvNLe, dườngc7sx gCkKnhư THyemuốn c7sxlấy lạic7sx cc7sxhai rượuc7sx mvNLeà côTHye vvNLeừa THyegiành lấy.

“Không vNLeđưa, arK2Xnh uốgCkKng gCkKbao nhrK2Xiêu chac7sxi rrK2Xồi hgCkKả?” ÁrK2Xi HTHyey tTHyeức gTHyeiận quátvNLe lêgCkKn, c7sxđặt gCkKchai rượuTHye vNLeđã đượcgCkK kgCkKhui vNLenắp rgCkKa rK2Xsau lưngc7sx, nhìTHyen vNLemột lưc7sxợt cácgCkK chgCkKai rượuTHye xunTHyeg quanTHyeh MvNLeinh VỹgCkK vNLevà bắc7sxt đgCkKầu đếm.

Một… hai…gCkK THyeba… bảyrK2X chai!

Bảy rK2Xchai rượuc7sx rỗTHyeng khôngrK2X THyeđang nằvNLem lc7sxăn lórK2Xc trêgCkKn rK2Xsàn nTHyehà mTHyeột cáchgCkK vNLebừa bãi,THye côvNLe bắrK2Xt đầurK2X nổc7sxi giậnTHye tc7sxhật sựTHye khgCkKi thấc7sxy anTHyeh đứngCkKg lrK2Xên vàgCkK rK2Xcó rK2Xý địnhgCkK lấygCkK c7sxtừ THyetrong vNLetủ kc7sxính mộvNLet c7sxchai rưTHyeợu khác.

“Anh vNLemuốn uc7sxống cTHyehứ ggCkKì, c7sxđược! Tc7sxôi uốrK2Xng vớigCkK arK2Xnh!” ÁigCkK vNLeHy tTHyeức giậTHyen quátc7sx lên.

Đôi mvNLeắt gCkKmàu hc7sxổ phácc7sxh cvNLeủa MingCkKh VỹvNLe dườngrK2X c7sxnhư gCkKđã chvNLeuyển sựTHye rK2Xchú ýTHye sagCkKng cô.

Cô crK2Xầm chc7sxai THyerượu THyesau lgCkKưng lên,gCkK sgCkKau đgCkKó kc7sxề lênc7sx miệngvNLe uốngCkKg lấyrK2X mc7sxột hơrK2Xi dài.rK2X ThứgCkK nưrK2Xớc c7sxuống thậc7sxt đắngc7sx nhưngCkKg lạigCkK mavNLeng mộtTHye vịTHye nồnggCkK THyenồng gCkKquả THyethật krK2Xhiến crK2Xon ngrK2Xười tc7sxa qgCkKuên bẵngvNLe hếtTHye nhTHyeững vNLebuồn phiền,rK2X đac7sxu đớc7sxn troc7sxng lòng.

Gương THyemặt ÁigCkK rK2XHy brK2Xắt đầuc7sx đỏc7sx lên,rK2X côrK2X THyeđưa đôic7sx mTHyeắt thẫvNLen thgCkKờ nhìvNLen chagCkKi rượrK2Xu gCkKtrong tc7sxay, c7sxtiếp trK2Xục rK2Xnâng lvNLeên vàgCkK uốngrK2X hếtTHye sgCkKố crK2Xòn lại.

Về phầrK2Xn vNLeMinh Vỹ,rK2X ac7sxnh chỉc7sx đứngvNLe yênrK2X nhìvNLen côTHye vNLeuống hếtrK2X crK2Xả chac7sxi rượvNLeu loạirK2X gCkKmạnh đó.gCkK CrK2Xô đrK2Xặt cvNLehai rưvNLeợu rgCkKỗng khôngvNLe xuốTHyeng sànc7sx, tiếpTHye tc7sxheo đứngCkKg dậyrK2X đẩyc7sx anc7sxh raTHye, vươngCkK tvNLeay vNLevề c7sxphía c7sxtủ kínhvNLe lấgCkKy mộtgCkK charK2Xi rượugCkK ggCkKiống hệtvNLe lvNLeúc nãvNLey xuống.

“Em làc7sxm gìc7sx vậy?”c7sx ĐếnrK2X mứTHyec nTHyeày gCkKthì Minc7sxh VỹTHye cũngc7sx khTHyeông thểTHye đứngc7sx yêngCkK nhc7sxìn đưgCkKợc nữa,gCkK đưaTHye tagCkKy giậgCkKt vNLelấy chavNLei rược7sxu từvNLe cô.

Rõ rc7sxàng gươnTHyeg mc7sxặt ÁgCkKi HgCkKy đãgCkK đỏrK2X hếtTHye gCkKmức crK2Xó thể!

Chợt ÁirK2X THyeHy rK2Xquay sanc7sxg MiTHyenh VỹTHye vgCkKà… mỉc7sxm cười!

“Này MirK2Xnh Vỹ,c7sx gCkKanh córK2X bc7sxiết cágCkKi cảmrK2X c7sxgiác mấtgCkK mrK2Xột nvNLegười qTHyeuan trọngvNLe lvNLeà nrK2Xhư thvNLeế nàogCkK khôngvNLe?” Ác7sxi THyeHy vẫnTHye rK2Xmỉm cườivNLe, nhc7sxưng trTHyeong nc7sxụ cườirK2X đTHyeó làTHye mộtgCkK vếtvNLe thc7sxương khrK2Xông thểvNLe xTHyeoá đigCkK bTHyeằng tTHyehời giac7sxn c7sxvà nc7sxước mắt.

Giọng nóivNLe cgCkKô trởgCkK nênc7sx nhẹc7sx nhàrK2Xng vNLehơn, nhưngTHye gCkKdường nrK2Xhư từnc7sxg chữTHye vTHyeà tc7sxừng c7sxlời vNLenhư thểc7sx đc7sxang trácgCkKh mócc7sx anh.

“Hẳn anc7sxh crK2Xũng biếgCkKt chTHyeứ nhrK2Xỉ, vvNLeì TgCkKhy ThTHyey đángvNLe yrK2Xêu củac7sx angCkKh cũnggCkK đãTHye mấTHyet rgCkKồi c7sxmà, THyeha hac7sx. NhgCkKưng tôrK2Xi… tTHyeôi vNLeđánh mấvNLet rK2Xcả girK2Xa đình!”

Minh VrK2Xỹ dgCkKường rK2Xnhư THyevẫn cògCkKn đủTHye tỉnhvNLe tTHyeáo đểTHye lắngrK2X nggCkKhe nhữngrK2X lgCkKời nóic7sx cTHyeủa cTHyeô, nhưnc7sxg tấtrK2X cvNLeả nhữnvNLeg gc7sxì angCkKh cgCkKó vNLethể vNLelàm THyelúc nTHyeày lTHyeà gCkKim lặng.

“Đồng gCkKhồ c7sxcát xorK2Xa rK2Xdịu nỗic7sx đau?gCkK NựgCkKc cười!gCkK NếugCkK thậTHyet sTHyeự nóc7sx cvNLeó trK2Xhể xogCkKa drK2Xịu bớc7sxt phầc7sxn nTHyeào nvNLeỗi gCkKđau củTHyea tôigCkK, gCkKtại saTHyeo vNLelật ngrK2Xược nhữnTHyeg mộtTHye trăTHyem vNLetám mươc7sxi lầvNLen vẫnrK2X khôngCkKg rK2Xhề mấc7sxt đvNLei mộtTHye chc7sxút cc7sxảm giTHyeác đvNLeau đớgCkKn nào?vNLe TạirK2X sc7sxao?” ÁTHyei Hc7sxy nhgCkKư tựTHye gCkKnói THyevới chírK2Xnh mìvNLenh, lTHyeần nàrK2Xy cvNLeô rK2Xbật cvNLeười vNLethành tiếng.

Đôi gCkKmắt ướtTHye lệ,gCkK c7sxcô đưvNLea THyetay gạgCkKt girK2Xọt nTHyeước c7sxmắt khTHyeông đárK2Xng rơc7sxi trênrK2X gòvNLe THyemá rTHyeồi lạgCkKi tiếpTHye tụcc7sx tựvNLe vNLeđộc thoại.

“Bây gc7sxiờ c7sxthì hvNLeết rồi,THye cảc7sx bgCkKa THyevà mTHyeẹ, cảgCkK avNLenh rK2XTriết DvNLeạ lugCkKôn yvNLeêu thc7sxương tTHyeôi gCkKđều gCkKđi rồvNLei, vNLeđi đếnTHye mộTHyet nTHyeơi vNLemà THyetôi vNLekhông thểgCkK gCkKnào chạc7sxm đếrK2Xn, THyetrừ kgCkKhi THyetôi đc7sxi thec7sxo học7sx! rK2XVà THyengay cảgCkK aTHyenh THyecũng chỉrK2X rK2Xdùng THyetôi nc7sxhư mộc7sxt vNLecon búgCkKp bêgCkK đểTHye thagCkKy vNLethế vNLecho ThrK2Xy Thy.”

Minh VgCkKỹ vẫc7sxn igCkKm lặrK2Xng, c7sxđôi mắtc7sx màuvNLe hổvNLe pTHyehách sávNLeng lên,vNLe dườngTHye nrK2Xhư anTHyeh đãc7sx cgCkKó thểvNLe cảmTHye ngCkKhận đượcgCkK nỗigCkK đauTHye mTHyeà côTHye đgCkKang phảivNLe gác7sxnh chịurK2X đc7sxau đếngCkK mứcvNLe nào.

Ái HTHyey THyebước vc7sxề phíarK2X tủTHye c7sxquần ác7sxo gCkKmà c7sxMinh VỹvNLe dàgCkKnh riêgCkKng vNLecho mìnhTHye mrK2Xở ravNLe, lấrK2Xy rTHyea mc7sxột chiếvNLec lrK2Xọ thuỷTHye trK2Xinh THyetrong suTHyeốt, trorK2Xng đếngCkK nvNLeỗi vNLecó thểTHye nhìnTHye thấygCkK vgCkKô rK2Xsố nhữngrK2X gCkKchiếc đồngrK2X hồvNLe cávNLet nhỏvNLe xingCkKh manrK2Xg nhiềvNLeu màurK2X sTHyeắc khvNLeác ngCkKhau đarK2Xng nằmTHye tronTHyeg lọ.

Tiếp thvNLeeo, côvNLe lấyrK2X THyetừ tronrK2Xg lọTHye THyera mộTHyet cáic7sx đồngvNLe gCkKhồ cTHyeát màrK2Xu đỏ,gCkK đưc7sxa tarK2Xy rrK2Xa THyekhông trugCkKng c7sxvà vNLethả gCkKnó rơiTHye THyetự do.

“Rơi này!”

Ái rK2XHy dườngc7sx gCkKnhư THyeđang THyecực kỳc7sx hrK2Xứng thrK2Xú vớic7sx việc7sxc mìnhrK2X đangrK2X làm,gCkK tTHyerên c7sxmôi vẫgCkKn ggCkKiữ nguygCkKên nụTHye THyecười rK2Xcay đắng.

Chiếc đc7sxồng hồTHye đc7sxó rrK2Xơi vNLexuống đấtvNLe THyevỡ tc7sxan, tạgCkKo nênrK2X vvNLeô vNLesố nhữrK2Xng mảnhc7sx thuvNLeỷ tTHyeinh cựcgCkK nhvNLeỏ nằmTHye rK2Xtrên sànrK2X nhà,vNLe vgCkKà nhữnrK2Xg hạc7sxt cátvNLe lvNLei gCkKti cũngvNLe hoc7sxà lvNLeẫn rK2Xvào nhữTHyeng gCkKmảnh thvNLeuỷ tgCkKinh gCkKlấp láTHyenh ấy.

Rồi lạgCkKi thêrK2Xm mộtc7sx cáic7sx đồnvNLeg hồc7sx nc7sxữa… thêmc7sx mộtvNLe cgCkKái nữa…c7sx vvNLeà thêrK2Xm mộTHyet cái…

Cứ vNLelần lưc7sxợt, crK2Xô lặvNLep lc7sxại độngrK2X tác7sxc đrK2Xó gCkKkhông brK2Xiết bTHyeao vNLenhiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh THyeVỹ gTHyeọi têrK2Xn ÁTHyei HyTHye, gCkKđôi mắtTHye avNLenh gCkKtràn THyengập vẻc7sx xrK2Xót xa.

Nhìn thấyTHye côgCkK nrK2Xhư thTHyeế nàrK2Xy, tvNLerái tirK2Xm anTHyeh nhrK2Xư dầngCkK mấtc7sx đTHyei nhịgCkKp đậc7sxp, sarK2Xu đTHyeó ngừnvNLeg đậpvNLe hẳn.

Ái Hc7sxy khônc7sxg hvNLeề qurK2Xay lạic7sx nhìc7sxn ac7sxnh, lầnvNLe nàyvNLe làTHye đưvNLea gCkKcả chiếcc7sx c7sxlọ thuvNLeỷ tic7sxnh rgCkKa, THyerồi lạTHyei thảgCkK gCkKcả lọc7sx rớtc7sx xuốnrK2Xg đất…gCkK thvNLeứ âTHyem thgCkKanh c7sxva chạmTHye mạc7sxnh vrK2Xang lênc7sx, hànvNLeg c7sxnghìn mảgCkKnh thuỷgCkK tinTHyeh lấpc7sx lángCkKh nằmgCkK dướvNLei sàn,rK2X mvNLeột khvNLeung cảnhrK2X đẹpvNLe đếngCkK đaTHyeu đớn!

“Vỡ hếTHyet rrK2Xồi! vNLeKhông rK2Xcòn gìrK2X đc7sxể vNLexoa dịuTHye THyenỗi đac7sxu cả!”rK2X Áic7sx HgCkKy lạiTHye bậvNLet cườvNLei thànhTHye tiếng,rK2X đưavNLe mộtc7sx tavNLey ômvNLe THyelấy mặt,gCkK ngCkKhưng nhữngrK2X gic7sxọt nướgCkKc mắtvNLe gCkKkia vc7sxẫn lvNLeọt gCkKqua THyekhẽ rK2Xtay vNLevà tạovNLe rK2Xra nhữnvNLeg vrK2Xệt dvNLeài hoànrK2X mc7sxỹ vNLetrong khôvNLeng trrK2Xung. “KhônTHyeg THyecòn, vNLekhông cgCkKòn gìc7sx cả!”

Minh VỹrK2X bướcrK2X đếngCkK vàvNLe cgCkKúi gCkKxuống c7sxnâng ngườigCkK côc7sx lvNLeên, đặrK2Xt côc7sx ngồirK2X lêvNLen giường.

Bàn cTHyehân ÁirK2X gCkKHy bịgCkK nhữngc7sx mảvNLenh thuỷc7sx trK2Xinh kigCkKa THyelàm xâc7sxy xướcvNLe rấrK2Xt nhiều.

“Minh VỹgCkK, tôivNLe vNLevà ThvNLey ThvNLey c7sxai quvNLean rK2Xtrọng hrK2Xơn?” THyeÁi HgCkKy tronvNLeg bộTHye dạnTHyeg nửavNLe tỉnvNLeh ngCkKửa THyemê, bấrK2Xt giágCkKc vNLelại lênTHye trK2Xiếng hỏi.

“Thy Thyc7sx.” MộtrK2X THyecâu vNLetrả lờirK2X dứtgCkK khoágCkKt vagCkKng lêrK2Xn, đủTHye đểvNLe ÁgCkKi THyeHy nhgCkKận thTHyeức đrK2Xược vNLecâu trảgCkK lờiTHye đgCkKó đanvNLeg cóc7sx gCkKuy lựcrK2X gCkKlớn thTHyeế nvNLeào THyeđối vớic7sx vNLetrái gCkKtim vNLeđang cTHyehết dầrK2Xn mTHyeòn vNLevì đauvNLe đớn.

Đôi môvNLei xgCkKinh c7sxxắn kc7sxia rK2Xmím chặtgCkK lại…c7sx đúngTHye nhưTHye côrK2X nghĩ,vNLe cgCkKô chỉrK2X gCkKlà rK2Xthay thế!

“Thy THyeThy c7sxngoan ngoãn,vNLe c7sxxinh đẹpgCkK hc7sxơn erK2Xm gCkKrất nhiềuTHye.” gCkKĐôi môvNLei MvNLeinh VgCkKỹ c7sxbật rgCkKa nhữrK2Xng lờiTHye phrK2Xát ngônc7sx vTHyeô tìnhTHye, gCkKmặc kệvNLe nóvNLe córK2X làc7sxm tổnrK2X thươngCkKg ÁTHyei HrK2Xy c7sxhay khôngrK2X, gCkKanh vẫnvNLe ngogCkKan cốc7sx tiếpTHye tụcc7sx buôngTHye nhữnTHyeg lờvNLei ngCkKói rK2Xtừ tậngCkK sâc7sxu tTHyerái vNLetim mình…gCkK vc7sxì, vNLeanh khônrK2Xg thểTHye cc7sxhe c7sxgiấu đTHyeược nc7sxữa rồi.THye “ThyrK2X Tc7sxhy vNLelà c7sxhạnh phúc,gCkK còc7sxn vNLeem THyechỉ THyemang đếnrK2X cgCkKho tc7sxôi sực7sx vNLeđau đớn.”

“Thy rK2XThy từnrK2Xg làvNLe tấrK2Xt cTHyeả vớgCkKi tôi…”

Từng câugCkK nóigCkK rK2Xdo chínhc7sx miệnc7sxg MvNLeinh VỹTHye bậc7sxt THyera nhgCkKư xvNLeé tgCkKoạc vrK2Xết thTHyeương lòrK2Xng chưagCkK THyelành hẳnc7sx củTHyea vNLeÁi c7sxHy, rK2Xcô biTHyeết màTHye… rK2Xcô chẳngrK2X gCkKlà gCkKgì cả!

Hai c7sxbàn c7sxtay rrK2Xun lênTHye khônc7sxg nggCkKường, tc7sxrước mgCkKắt côc7sx cgCkKũng THyenhoà gCkKđi vvNLeì nTHyeước mgCkKắt, c7sxcô đưavNLe tac7sxy rK2Xghì THyechặt tgCkKay vàc7sx kícgCkKh độngTHye hétgCkK lên.

“Không rK2Xcần anvNLeh c7sxnói nc7sxữa, c7sxtôi khôngCkKg muốnTHye nrK2Xghe, lc7sxại càngCkKg kvNLehông muốngCkK anc7sxh đeTHyem tgCkKôi sc7sxo srK2Xánh vớc7sxi ngưTHyeời coTHyen gTHyeái khác!vNLe TgCkKôi THyebiết tôirK2X vNLekhông THyelà rK2Xgì crK2Xả, nêc7sxn c7sxanh cũngc7sx khôc7sxng rK2Xcần hrK2Xạ nhụcc7sx tôTHyei đếnvNLe mứcrK2X này.”THye NướcrK2X mắtTHye chạrK2Xy dàirK2X, rạchgCkK đườnvNLeg nướcc7sx pgCkKha lêc7sx tgCkKheo grK2Xò mávNLe mc7sxà rc7sxơi vvNLeào vNLekhông trung.

Minh rK2XVỹ nhìnTHye cô,c7sx khôTHyeng nóvNLei gc7sxì cảgCkK, đưac7sx tavNLey siếtgCkK c7sxchặt tc7sxay THyecô c7sxkéo ragCkK, arK2Xnh gCkKđang érK2Xp buộcgCkK cc7sxô phvNLeải rK2Xtiếp trK2Xục lvNLeắng nghrK2Xe arK2Xnh nói.

“Tôi khTHyeông cầc7sxn ngưc7sxời cogCkKn gágCkKi THyekhác thTHyeay thếTHye vNLevị gCkKtrí gCkKcô THyeấy c7sxtrong lòngrK2X tôvNLei. VớirK2X tôi,gCkK gCkKThy ThvNLey chỉTHye crK2Xó mộtvNLe… khôvNLeng thểTHye trK2Xhay thế!”

Ái Hc7sxy tvNLeiếp tgCkKục giằnvNLeg tvNLeay, mvNLeím môigCkK đểvNLe từngCkKg gCkKcâu c7sxnói c7sxnhẫn tâmTHye lọc7sxt vTHyeào thígCkKnh gTHyeiác vTHyeà vNLeđược lưgCkKu rK2Xtrữ trrK2Xong rK2Xtâm trí.

Cô rK2Xkhông mvNLeuốn gCkKnghe… thựcvNLe sực7sx khônggCkK gCkKmuốn nghe!

“Em THyerất phic7sxền phrK2Xức, c7sxrất THyebướng bỉnh,vNLe khôngCkKg rK2Xbiết vNLenghe lời!”

“Đối vớic7sx rK2Xem, tôirK2X c7sxchẳng lrK2Xà gìc7sx crK2Xả… THyeem sc7sxẵn sàgCkKng đic7sx THyetheo hắnrK2X THyemà bỏgCkK mặcTHye tôi.”

“Nhưng nếurK2X đượcc7sx lựaTHye cgCkKhọn giữvNLea erK2Xm vàTHye TgCkKhy vNLeThy, tôvNLei sẽrK2X chọngCkK emrK2X. THyeThy THyeThy rấrK2Xt quvNLean trọnc7sxg… nhưnTHyeg ThgCkKy TgCkKhy tTHyehuộc THyevề quágCkK khứ.c7sx CògCkKn hic7sxện tạivNLe, THyeem làc7sx ngưgCkKời qvNLeuan trrK2Xọng nhấvNLet đốgCkKi vớvNLei tôi!THye” MinTHyeh VTHyeỹ rK2Xnới lTHyeỏng tTHyeay, rK2Xsau đóc7sx buôTHyeng vNLehẳn c7sxtay c7sxcô ra.

Cúi đầTHyeu xrK2Xem vNLexét THyenhững vếtTHye thvNLeương trc7sxên THyebàn gCkKchân cvNLeủa ngvNLeười đốirK2X diện,THye rK2Xanh đgCkKẩy nhc7sxẹ rK2XÁi vNLeHy c7sxđể côrK2X vNLenằm xuốngTHye giường.

“Minh Vỹ!rK2X” Đc7sxôi THyemắt côc7sx dầngCkK nhTHyeắm c7sxlại, đưgCkKa tarK2Xy chạmTHye nhẹgCkK vàovNLe gươnc7sxg mặtrK2X củTHyea anh.

Đây lrK2Xà lầnrK2X đầrK2Xu tivNLeên vNLecô chTHyeạm vàoc7sx gCkKanh mộtTHye cTHyeách thgCkKân mậtgCkK c7sxnhư thế.

Ái HvNLey tivNLeếp tụcrK2X c7sxmỉm cười,c7sx bvNLeàn tTHyeay brK2Xuông tvNLehõng xuốgCkKng ngCkKhanh THyechóng chìmTHye vàTHye giấcvNLe ngủ.

Còn vc7sxề pTHyehần MivNLenh VỹTHye, đôigCkK rK2Xmắt mTHyeàu hổTHye phárK2Xch cũnvNLeg svNLeáng rgCkKực lêngCkK, khẽTHye nângTHye bàngCkK vNLetay nhỏrK2X c7sxbé kTHyeia lêTHyen vvNLeà đặgCkKt mộtvNLe c7sxnụ gCkKhôn thậTHyet dịc7sxu dàng.

“Tôi… yêuc7sx em!”