You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ thNj46iiứ ba

Mỗi nNj46iigày yRuXxEđều lặWCng lNj46iiẽ trôyRuXxEi qNj46iiua WCtheo cáiyRuXxE địnhNj46ii lí42iNkC vốnyRuXxE đãWC đượcNj46ii tWCuân theWCo n42iNkChư mNj46iiột vòWCng luWCân h42iNkCồi WCcủa thời42iNkC gianNj46ii, vNj46iià cu42iNkCộc sống42iNkC vẫnNj46ii 42iNkCluôn yRuXxEvề đúng42iNkC yRuXxEcái vyRuXxEị tríWC vyRuXxEốn cóNj46ii củWCa nó.

Đã byRuXxEa Nj46iingày, Nj46iinỗi yRuXxEđau mất42iNkC máyRuXxEt troNj46iing lònWCg ÁiNj46ii H42iNkCy yRuXxEđã vWCơi Nj46iiđi pWChần nNj46iiào, nhưnWCg WCvẫn c42iNkCòn vươNj46iing vấnyRuXxE nơ42iNkCi vếtyRuXxE thươngyRuXxE WCchưa WClành hẳn42iNkC m42iNkCột nỗiyRuXxE thất42iNkC v42iNkCọng tộtWC cùng42iNkC dànyRuXxEh r42iNkCiêng chWCo MNj46iiinh Vỹ.

Tại 42iNkCsao chuyệnWC nh42iNkCư thếNj46ii Nj46iinày mà42iNkC anWCh lạNj46iii khôngWC hềWC nóNj46iii vớiyRuXxE 42iNkCÁi H42iNkCy 42iNkCdù chỉ42iNkC mNj46iiột câu,42iNkC hNj46iiay đềNj46ii yRuXxEcập đếnWC Nj46iidù ch42iNkCỉ myRuXxEột lần?

Phải cWChăng… 42iNkCchính a42iNkCnh 42iNkClà yRuXxEkẻ WCđã nhNj46iiẫn tâyRuXxEm xuốnyRuXxEg tayRuXxEy với42iNkC giWCa 42iNkCđình cô?

Không tNj46iihể nNj46iiào! yRuXxEMinh Vỹ42iNkC khô42iNkCng tWChể Nj46iilàm cyRuXxEhuyện nNj46iihư thế42iNkC được,Nj46ii đặWCc biệtyRuXxE WClà 42iNkCchuyện nàyyRuXxE lại42iNkC WCcó ảnhNj46ii 42iNkChưởng đếnyRuXxE cô!!

 Mệt WCmỏi gụcyRuXxE đyRuXxEầu xuống42iNkC bàWCn, nhữngWC ngàWCy WCqua thậ42iNkCt sựNj46ii ÁiNj46ii HWCy đãyRuXxE sNj46iiuy ng42iNkChĩ Nj46iirất WCnhiều, yRuXxEnhưng 42iNkCsuy cWCho cùngyRuXxE cũnNj46iig kWChông tWChể 42iNkCtha thNj46iiứ ch42iNkCo MNj46iiinh VWCỹ m42iNkCột 42iNkCcách dễ42iNkC WCdàng nyRuXxEhư thế.

Mất mátWC Nj46iilần nWCày tNj46iihật sựNj46ii qNj46iiuá lớn,WC cWChỉ tronWCg myRuXxEột khoảnNj46iig thờWCi giayRuXxEn ngắnWC yRuXxEmà 42iNkCcô đNj46iiã đánhNj46ii m42iNkCất tWCrọn vẹnNj46ii hyRuXxEai chWCữ “yRuXxEgia đình”.

Ding dongNj46ii… dinyRuXxEg dong…

Giây yRuXxEphút WCÁi HWCy luônWC c42iNkChờ đợiNj46ii đãNj46ii đếWCn, nhưnNj46iig tạiyRuXxE yRuXxEsao nhữngWC n42iNkCgày gWCần đây42iNkC WCnó ho42iNkCàn toà42iNkCn Nj46iikhông yRuXxEhề cóWC yRuXxEsức ảnhNj46ii hưyRuXxEởng 42iNkCđến cô.

Lúc này,yRuXxE thứWC WCcô thậtyRuXxE sựNj46ii cầNj46iin lWCà sựyRuXxE WCyên tĩnh,42iNkC cNj46iihỉ Nj46iicần Nj46iinhư yRuXxEthế 42iNkCđể quêWCn đyRuXxEi tấNj46iit cả.

“Này Nj46iinày, Nj46iimèo cNj46iion!” MWCột giọn42iNkCg Nj46iinam 42iNkCdễ nghyRuXxEe cấtWC lên,42iNkC thWCật gầyRuXxEn 42iNkCvà cNj46iiũng thWCật qyRuXxEuen thuNj46iiộc Nj46iinhưng yRuXxElại nhWCanh chóWCng chNj46iiìm vàoyRuXxE WCquên lãng.

Thật 42iNkCkỳ lạ,Nj46ii yRuXxEtại 42iNkCsao ngoNj46iiài giọngWC n42iNkCam đWCó rNj46iia lạWCi 42iNkCkhông cóNj46ii thêm42iNkC bWCất kỳyRuXxE thứWC âNj46iim thNj46iianh Nj46iinào khác?

Nhưng côNj46ii vNj46iiẫn gụNj46iic xuống42iNkC bàNj46iin, chẳ42iNkCng màNj46iing đ42iNkCể 42iNkCtâm đếNj46iin nhữngWC việcNj46ii đanNj46iig xảyRuXxEy Nj46iira xun42iNkCg quanh.

“Mèo c42iNkCon!” GiọngWC naWCm kiyRuXxEa lạyRuXxEi mộ42iNkCt lầnNj46ii n42iNkCữa cấtNj46ii cNj46iiao giọnNj46iig, mộyRuXxEt WCbàn tyRuXxEay đNj46iiưa lêNj46iin laNj46iiy lNj46iiay ngư42iNkCời cô.

Dường nhưWC têyRuXxEn kiyRuXxEa 42iNkCđang gọWCi cô42iNkC tyRuXxEhì phải?!

Cô từWC từWC ngướcyRuXxE m42iNkCặt lên,42iNkC đậpNj46ii và42iNkCo m42iNkCắt yRuXxElà gươngWC mặtWC kNj46iihó WCưa củWCa tênWC Nj46iiDương HạoWC Thần.

“Em khNj46iiông Nj46iinghe ha42iNkCy giảyRuXxE vờyRuXxE khô42iNkCng nWCghe th

ế?

” HyRuXxEạo Thần42iNkC 42iNkCđưa ta42iNkCy về42iNkC phíaWC 42iNkCmặt Á42iNkCi HyNj46ii, nhưn42iNkCg byRuXxEàn 42iNkCtay ấyWC lNj46iiập Nj46iitức bịyRuXxE gạtyRuXxE r42iNkCa mộyRuXxEt cyRuXxEách ch42iNkCán ghét.

“Tôi Nj46iilà mNj46iièo co42iNkCn tyRuXxEừ Nj46iibao giờ?”yRuXxE CôWC k42iNkChó chyRuXxEịu trảWC lời,WC đyRuXxEúng Nj46iilà cáyRuXxEi 42iNkCbiệt dayRuXxEnh ngớWC ngẩn,Nj46ii yRuXxEkhi 42iNkCkhông lại42iNkC vWCí ngườiWC vớiyRuXxE mèo!

“Từ WCkhi 42iNkCtôi nhìyRuXxEn thấNj46iiy eyRuXxEm!” yRuXxEMột nụNj46ii cườiNj46ii thâNj46iin tNj46iihiện tựayRuXxE nhưWC áyRuXxEnh mặtyRuXxE tNj46iirời buổNj46iii sớWCm lại42iNkC nyRuXxEở nênNj46ii đôiWC môiyRuXxE kiNj46iia, yRuXxEnhưng yRuXxEÁi H42iNkCy lạiWC yRuXxEcảm tNj46iihấy troNj46iing nyRuXxEụ cNj46iiười WCđó đangNj46ii chNj46iiứa yRuXxEđựng sáWCt khí.

“Thế thìyRuXxE tôWCi gọiWC Nj46iianh làWC đồWC Nj46iingớ ngẩWCn nWChé!” yRuXxECô đậpyRuXxE byRuXxEàn đứngWC WCdậy Nj46iivà quaWCy yRuXxEngười bỏNj46ii đi.

Nhưng WCbằng ph42iNkCản xạWC nhan42iNkCh nhấNj46iit, HạoNj46ii ThWCần WClập tyRuXxEức n42iNkCâng nyRuXxEgười ÁiyRuXxE WCHy 42iNkClên WCvà vácyRuXxE đi42iNkC nNj46iihư mộtyRuXxE móyRuXxEn hàngNj46ii hoá.

Đến yRuXxEtận lú42iNkCc nWCày, cNj46iiô vẫnWC chưaWC WCkịp địnhyRuXxE thầnWC lNj46iiấy 42iNkCmột giâyyRuXxE vàWC hoànNj46ii tWCoàn byRuXxEị WCcậu đưyRuXxEa đi42iNkC, chỉNj46ii kịpWC tr42iNkCông thấWCy cNj46iiả chụcWC áWCnh mắt42iNkC tWCừ 42iNkCtrong lớpyRuXxE manWCg một42iNkC ányRuXxEh nyRuXxEhìn nảyRuXxEy lửayRuXxE 42iNkCchiếu thNj46iiẳng WCvào mình.

Thì WCra từNj46ii nãyNj46ii đến42iNkC giWCờ, k42iNkChông c42iNkChỉ cóWC Nj46iiriêng cyRuXxEả haWCi tồnWC WCtại Nj46iitrong lớpyRuXxE, nhWCưng t42iNkCại s42iNkCao c42iNkCô l42iNkCại yRuXxEkhông 42iNkChề nhậ42iNkCn bNj46iiiết đượcNj46ii Nj46iinhững gưWCơng mặNj46iit ấy.

“Này, tênNj46ii Nj46iingớ ngẩnNj46ii k42iNkCia, thảWC t42iNkCôi yRuXxExuống!” 42iNkCÁi HyRuXxEy tyRuXxEức giậyRuXxEn yRuXxEđập 42iNkCđập yRuXxEtay Nj46iivào lưngWC c42iNkCủa Hạ42iNkCo ThầnWC, nyRuXxEhững ánhNj46ii mắWCt Nj46iikhác nhaWCu 42iNkClại liNj46iiên tụcyRuXxE Nj46iichiếu thẳn42iNkCg Nj46iivào côWC khWCi 42iNkCmỗi Nj46iibước yRuXxEchân củaWC HạoyRuXxE ThầnWC Nj46iibước quyRuXxEa từng42iNkC dãyNj46ii hàn42iNkCh lang.

Nhưng cyRuXxEậu yRuXxEhoàn WCtoàn phWCớt lờyRuXxE Nj46iicô, 42iNkCcứ WCtiếp WCtục bưWCớc đi.

“Này! TêyRuXxEn khốnNj46ii! TôNj46iii bảoNj46ii tNj46iihả tôiNj46ii xuống!”WC ÁiWC HyRuXxEy ngừngyRuXxE khônWCg Nj46iiđập ta42iNkCy và42iNkCo lưngWC HạoNj46ii ThNj46iiần n42iNkCữa, 42iNkCphải dùngyRuXxE biệNj46iin phápyRuXxE mạWCnh thôi!

Cô h42iNkCít m42iNkCột hWCơi thậtNj46ii sâu…WC nhắm42iNkC mắtNj46ii lại…

Những Nj46iibước chyRuXxEân cNj46iiủa HạyRuXxEo ThầnyRuXxE vẫnyRuXxE đềuNj46ii đều,yRuXxE chậ42iNkCm rNj46iiãi WCdi chuyể42iNkCn tr42iNkCên dãyyRuXxE hàNj46iinh lang.

Này thìyRuXxE “myRuXxEèo con”!

Ái HNj46iiy yRuXxElại sửWC dụngNj46ii WC“tuyệt cWChiêu Nj46iingàn năm”,Nj46ii ph42iNkCập mộ42iNkCt 42iNkCcái vWCào vWCai HạyRuXxEo Thần.

Cả ngWCười Hạo42iNkC ThầWCn ruyRuXxEn lêNj46iin, Nj46iibước c42iNkChân khựNj46iing lại…

Và tấtyRuXxE yRuXxEcả sNj46iiinh viNj46iiên trênWC dyRuXxEãy hàn42iNkCh laWCng yRuXxEcũng Nj46iidừng bước!!

“Em kWChông phảiWC mWCèo conNj46ii!” WCHạo T42iNkChần byRuXxEuông mộNj46iit 42iNkCcâu WCnói khẳngNj46ii đNj46iiịnh, gươngWC mặWCt cNj46iiậu dyRuXxEần tyRuXxEối sWCầm lại.

“Gì cNj46iiơ?” ÁyRuXxEi HNj46iiy ngWCơ 42iNkCngác hỏi,42iNkC WCtự WCdưng lạiyRuXxE phyRuXxEủ đWCịnh chNj46iiính biNj46iiệt WCdanh yRuXxEcủa mìnyRuXxEh 42iNkCđặt rNj46iia làyRuXxE thếWC nào?

“Em yRuXxElà yRuXxEmèo h42iNkCoang!” LWCại thNj46iiêm mWCột câNj46iiu kh42iNkCẳng địnyRuXxEh cựcNj46ii kỳNj46ii “tầmNj46ii cỡ”,Nj46ii Nj46iicó khảWC n42iNkCăng đyRuXxEánh gụyRuXxEc ýWC c42iNkChí phNj46iiản 42iNkCkháng cyRuXxEủa WCcô. “Chỉ42iNkC 42iNkCcó mèo42iNkC hoanyRuXxEg mới42iNkC cắnWC yRuXxEngười như42iNkC thế!”

Ái HNj46iiy tròyRuXxEn m42iNkCắt, vẫnWC khônNj46iig thể42iNkC 42iNkCtin đượcNj46ii m42iNkCình vừa42iNkC nNj46iighe thấ42iNkCy gì.

Cảm giáyRuXxEc vềWC HạoWC Nj46iiThần lNj46iiúc WCnày củaWC cyRuXxEô chyRuXxEỉ cNj46iió thểyRuXxE mWCiêu tả42iNkC bằngWC haNj46iii cyRuXxEhữ… 42iNkCngớ ngẩn!

“Này, kWChông myRuXxEuốn tôNj46iii cắnNj46ii aNj46iinh nữa42iNkC 42iNkCthì bỏyRuXxE tôi42iNkC xuống!”42iNkC yRuXxEÁi 42iNkCHy cWCố gắnNj46iig giNj46iiữ bìnNj46iih tĩWCnh, gằnWC giọnWCg đe42iNkC doạ.

Ngay syRuXxEau Nj46iiđó, ÁNj46iii HyRuXxEy đượcWC HạWCo TNj46iihần Nj46iiđặt xuốNj46iing đất.

Không WClẽ hWCắn tNj46iia sợNj46ii bịNj46ii cắn?

Nhưng lyRuXxEập tứcWC, côWC lạ42iNkCi đượcyRuXxE HạyRuXxEo TWChần nhyRuXxEấc bổnyRuXxEg lên,WC 42iNkCvà bếyRuXxE yRuXxEđi nhưWC mộtNj46ii nàyRuXxEng công42iNkC chúa.

Shock tNj46iioàn tập!

Trong tìnhNj46ii trạngyRuXxE yRuXxEhiện giờ,yRuXxE 42iNkCcô cóWC muốWCn phảnNj46ii khángNj46ii cũngWC kWChông được.

Bóng dáng42iNkC c42iNkCả hyRuXxEai kWChuất 42iNkCsau hàWCnh lNj46iiang, m42iNkCột Nj46iiđôi mWCắt mWCàu hổ42iNkC phNj46iiách đangyRuXxE c42iNkCó nyRuXxEhững Nj46iitia nhNj46iiìn WCtức giận.

*Canteen*

“Ăn đ42iNkCi mèo42iNkC con!”yRuXxE Hạo42iNkC ThWCần đẩyNj46ii đẩy42iNkC kNj46iihay đWCồ 42iNkCăn vNj46iiề Nj46iiphía ÁiyRuXxE Nj46iiHy, trông42iNkC cNj46iiứ nyRuXxEhư đan42iNkCg chăNj46iim s42iNkCóc t42iNkChú cưnyRuXxEg vậy.

“Anh 42iNkCđi màyRuXxE WCăn mộyRuXxEt mìnhNj46ii!” ÁiyRuXxE H42iNkCy WChất myRuXxEặt sNj46iiang hướngWC khác,yRuXxE cyRuXxEố tìWCnh t42iNkCỏ Nj46iivẻ kWChinh Nj46iikhi vớiNj46ii HạoyRuXxE Thần.

Thật WCchẳng hiểuWC WCnổi hắyRuXxEn tWCa, 42iNkCđã cốWC tìyRuXxEnh gWCây WCsự yRuXxEvới cyRuXxEô mNj46iià giờyRuXxE WCđây lại42iNkC tỏNj46ii vẻWC nhyRuXxEư 42iNkCthân tyRuXxEhiết l42iNkCắm… hNj46iiắn cNj46iió bịNj46ii thNj46iiần WCkinh Nj46iikhông nhỉ?

“Em kh42iNkCông thíchNj46ii nhữngNj46ii móNj46iin nyRuXxEày à?”WC HạoNj46ii 42iNkCThần liếc42iNkC 42iNkCnhìn mộtNj46ii loạtyRuXxE 42iNkCcác yRuXxEloại 42iNkCbánh trángNj46ii mNj46iiiệng 42iNkCkhác nNj46iihau trênNj46ii yRuXxEkhay đồWC Nj46iiăn, cười42iNkC khẩy.42iNkC “KhWCông lẽ42iNkC WCem muyRuXxEốn yRuXxEăn xươ42iNkCng cá?”

Ái HNj46iiy khônWCg thèm42iNkC trảWC lời,Nj46ii yRuXxEvì tryRuXxEả lờiNj46ii vớiWC têWCn nàyRuXxEy WCchỉ tyRuXxEoàn yRuXxEtự chuốcNj46ii thWCêm ryRuXxEắc rối.

Vết thương42iNkC ởyRuXxE va42iNkCi yRuXxEdạo gầNj46iin đâyyRuXxE vyRuXxEẫn kWChông ngWCừng Nj46iiđau đớn,yRuXxE phảiWC chăngWC yRuXxEÁi HyRuXxEy đãNj46ii qu42iNkCen Nj46iichịu đựyRuXxEng mỗiWC Nj46iikhi 42iNkCvết tyRuXxEhương Nj46iilên c42iNkCơn 42iNkCđau nhứ42iNkCc từngNj46ii đợt42iNkC nênNj46ii sắWCc th42iNkCái Nj46iibiểu cảmyRuXxE vẫnNj46ii WCkhá hyRuXxEơn Nj46iilúc trước,42iNkC 42iNkCmặc d42iNkCù 42iNkCmột bWCên v42iNkCai Nj46iivẫn cảmNj46ii thyRuXxEấy rấtyRuXxE đau.

Gương mặtNj46ii côWC tWCrở nênWC WCnhợt nhạWCt, Nj46iinhững yRuXxEgiọt mồyRuXxE hô42iNkCi t42iNkCrên tyRuXxErán cũnyRuXxEg bắtWC đầuNj46ii xNj46iiuất hiện.

Chịu đự42iNkCng, phảNj46iii chịuyRuXxE đựng!

Hạo Th42iNkCần nWChíu màyyRuXxE nh42iNkCìn ÁiyRuXxE yRuXxEHy, sNj46iiau đWCó lạiWC Nj46iitiếp tụcWC đẩ42iNkCy đẩyNj46ii 42iNkCkhay đ42iNkCồ ăNj46iin WCvề phí42iNkCa 42iNkC“mèo” WCcủa mình.

Những áyRuXxEnh WCmắt nảyyRuXxE lửaNj46ii củWCa cyRuXxEác côWC gáyRuXxEi trWCong cantWCeen dường42iNkC nhWCư đều42iNkC WCkhông h42iNkCẹn màNj46ii chiWCếu thẳnyRuXxEg vyRuXxEào cô.

“Cô Nj46iita nNj46iighĩ mình42iNkC lNj46iià WCai ch42iNkCứ? Chẳng42iNkC yRuXxEqua c42iNkChỉ lyRuXxEà WCngười đượWCc HàWCn Mi42iNkCnh VWCỹ chọyRuXxEn mWCà cứNj46ii thíchyRuXxE yRuXxEgiở tyRuXxErò quy42iNkCến rNj46iiũ ngưWCời khác!”

“Tới cảWC Nj46iiHạo ThầnNj46ii cũyRuXxEng đổ42iNkC vNj46iiì côyRuXxE yRuXxEta sao?”

“Lâu 42iNkClâu Thần42iNkC mớ42iNkCi đếnWC trườ42iNkCng một42iNkC lần,yRuXxE chưayRuXxE 42iNkCgì 42iNkCđã thấNj46iiy a42iNkCnh ấy42iNkC thâNj46iin mWCật Nj46iivới 42iNkCcon hồNj46ii 42iNkCly đNj46iió rồi.”

Dù k42iNkChông muốnWC ngNj46iihe, nhWCưng nhữngNj46ii lờiyRuXxE tyRuXxEhan thWCở lẫn42iNkC trá42iNkCch Nj46iimóc cứ42iNkC liêyRuXxEn tụcWC lọ42iNkCt vàWCo t42iNkCai cô.

Khó chịuWC quá!

Ở đây42iNkC thêNj46iim vàiNj46ii 42iNkCphút nNj46iiữa, WCcó lẽNj46ii côWC syRuXxEẽ 42iNkCchết vìWC 42iNkCbị “ngộNj46ii độc”yRuXxE nhữngNj46ii lWCời nóiWC áNj46iic ýNj46ii kiWCa mất!!

Ái WCHy kéoWC ghNj46iiế đứngWC WCdậy, vàWC cũn42iNkCg Nj46iimột bàWCn taNj46iiy ké42iNkCo cNj46iiô WCvề pWChía mình.

Cuối cù42iNkCng chồngNj46ii Nj46iiyêu mayRuXxEfia c42iNkCũng xNj46iiuất hiện!!

Minh VỹyRuXxE lNj46iiạnh lyRuXxEùng li42iNkCếc nyRuXxEhìn Hạo42iNkC Thầ42iNkCn, saWCu đó42iNkC nắmyRuXxE Nj46iitay yRuXxEÁi yRuXxEHy kéoWC đi.

Cô cũ42iNkCng chNj46iiẳng hNj46iiề pWChản kháng,Nj46ii đểyRuXxE mặcNj46ii yRuXxEanh lôWCi mNj46iiình đi.

Và 42iNkCđích yRuXxEđến lần42iNkC nà42iNkCy vẫyRuXxEn là42iNkC ph42iNkCòng WCy tế!

Ông bácWC sĩWC đNj46iiã yRuXxEđược yRuXxEMinh VỹWC c42iNkCử ngưyRuXxEời đNj46iiưa đếnWC tậyRuXxEn 42iNkCtrường, vì42iNkC 42iNkCtình tWCrạng 42iNkCÁi HWCy hiện42iNkC giWCờ đaNj46iing cyRuXxEhuyển biếyRuXxEn thWCeo hướngWC khNj46iiông tốt.

Chỉ một42iNkC líWC Nj46iido đơn42iNkC giản,42iNkC ÁiWC Nj46iiHy đãWC được42iNkC bá42iNkCc sĩWC chẩyRuXxEn đ42iNkCoán b42iNkCị mắcNj46ii chứnNj46iig khánNj46iig thuốc!

Thuốc giảWCm yRuXxEđau WCloại ti42iNkCêm dườnNj46iig nh42iNkCư khyRuXxEông t42iNkChể phá42iNkCt huyRuXxEy tyRuXxEác dụNj46iing vớyRuXxEi 42iNkCcơ 42iNkCthể củaNj46ii cô,Nj46ii 42iNkCbằng chứyRuXxEng 42iNkClà Nj46iisau yRuXxEkhi Nj46iitiêm thuNj46iiốc cơNj46iin đauWC đớnyRuXxE vẫyRuXxEn kéoWC dàWCi, thậm42iNkC chWCí cònNj46ii trởyRuXxE 42iNkCnên đ42iNkCau hơn.

Nhưng nếuWC dùWCng th42iNkCuốc giWCảm đayRuXxEu loạiyRuXxE uốngyRuXxE quNj46iiá nh42iNkCiều, sẽ42iNkC ản42iNkCh yRuXxEhưởng đến42iNkC vấnNj46ii 42iNkCđề sứcNj46ii khoẻyRuXxE vyRuXxEà dWCễ dWCàng khi42iNkCến yRuXxEcô dễWC dàngWC yRuXxEbị Nj46iicơn buồ42iNkCn ngủyRuXxE đNj46iiánh yRuXxEgục tronWCg WCmọi Nj46iitình huống.

“Cô VưyRuXxEơng, cNj46iiô đ42iNkCừng đếnyRuXxE trNj46iiường nữ42iNkCa, hNj46iiãy ởNj46ii n42iNkChà tĩnh42iNkC dưỡ42iNkCng chNj46iio đếWCn Nj46iikhi vếtyRuXxE t42iNkChương lànNj46iih hẳn!”WC ÔnNj46iig bWCác WCsĩ Nj46iikhẽ thWCở Nj46iidài 42iNkCkhi thấyNj46ii nWCét WCmặt củayRuXxE Nj46iiÁi HyyRuXxE, mộtyRuXxE yRuXxEbên vWCai áoNj46ii đã42iNkC thấWCm chúWCt sắcWC màWCu củaNj46ii máu.

Ông 42iNkCta lấyRuXxEy tron42iNkCg hộpyRuXxE dụngyRuXxE cụyRuXxE rWCa một42iNkC ốngNj46ii tiêmNj46ii đậmyRuXxE sắcyRuXxE, nhyRuXxEẹ n42iNkChàng 42iNkCmở nắpNj46ii v42iNkCà tiêmyRuXxE Nj46iicho cô.

“Cứ dùnWCg yRuXxEthuốc tWCiêm l42iNkCoại 42iNkCmạnh nh42iNkCư thếyRuXxE nàyRuXxEy khônWCg phảWCi WClà WCcách hyRuXxEay, cóyRuXxE khả42iNkC năngyRuXxE 42iNkCnó sẽyRuXxE kéo42iNkC d42iNkCài 42iNkCthời WCgian chNj46iiữa 42iNkCtrị.” ÔnNj46iig Nj46iibác s42iNkCĩ bấWCt giyRuXxEác tyRuXxEhở dàyRuXxEi, mặcNj46ii dyRuXxEù đãyRuXxE hế42iNkCt lNj46iiời kyRuXxEhuyên nNj46iigăn yRuXxEnhưng côNj46ii WCvẫn nWCgoan WCcố mộtNj46ii m42iNkCực WCđòi đếNj46iin trường.

Đây Nj46iilà 42iNkCbiện phápNj46ii yRuXxEduy yRuXxEnhất đểNj46ii WCkhống WCchế nỗ42iNkCi đauWC đangWC ngựNj46ii trWCị trêNj46iin va42iNkCi WCÁi Hy.

Minh VỹyRuXxE WCvẫn đứngyRuXxE 42iNkCyên nhìWCn mũWCi tiêNj46iim nhẹ42iNkC nhànyRuXxEg rútWC Nj46iira khỏWCi tyRuXxEay c42iNkCô, bấNj46iit yRuXxEgiác 42iNkCmột 42iNkCcâu hỏyRuXxEi yRuXxEnghi vNj46iiấn 42iNkClại đưWCợc 42iNkCcất lên.

“Em WCvà tênyRuXxE đyRuXxEó cWCó quaWCn hệyRuXxE gì?”

“Bạn!” ÁWCi HNj46iiy WCtrả lờiNj46ii lNj46iiịch sự,yRuXxE cWCố gắnNj46iig làNj46iim ngắnWC gọnNj46ii c42iNkCâu Nj46iinói WChết sứWCc 42iNkCcó thể.

Dường nhưWC an42iNkCh khôyRuXxEng mấyWC Nj46iihài lNj46iiòng vềWC cyRuXxEâu tr42iNkCả l42iNkCời củaNj46ii WCcô, 42iNkChai hànWCg WClông mày42iNkC cànNj46iig nyRuXxEhíu WCchặt hơn.

“Mèo cyRuXxEon!” HạyRuXxEo Thần42iNkC đ42iNkCứng trNj46iiước cNj46iiửa phònWCg WCy tế,yRuXxE Nj46iicất tyRuXxEiếng gọ42iNkCi cá42iNkCi biệtNj46ii daWCnh mNj46iià m42iNkCình 42iNkCđã yRuXxEtự yRuXxEý Nj46iiđặt chWCo Á42iNkCi Hy.

Dĩ nhiên42iNkC kh42iNkCông cầnNj46ii nh42iNkCìn ÁWCi yRuXxEHy cũnWCg byRuXxEiết chủNj46ii nhWCân củaNj46ii gi42iNkCọng nóiyRuXxE ấyWC l42iNkCà ai!

Hạo Thần42iNkC tyRuXxEừ t42iNkCừ tiếnNj46ii yRuXxEvào, nhìNj46iin côyRuXxE l42iNkCo lắng.

“Mèo coyRuXxEn, e42iNkCm yRuXxEbị thươyRuXxEng à?”

“Không cầNj46iin an42iNkCh qyRuXxEuan yRuXxEtâm!” ÁyRuXxEi HWCy lyRuXxEập tứNj46iic đứng42iNkC tWChẳng dậyNj46ii, bước42iNkC rNj46iia k42iNkChỏi cửa.

“Này, WCem lạnyRuXxEh lyRuXxEùng thế!WC” HạoNj46ii TyRuXxEhần lậpWC yRuXxEtức đuNj46iiổi theo42iNkC, không42iNkC quênyRuXxE “tặng”WC cNj46iiho MiNj46iinh VỹNj46ii mộyRuXxEt WCnụ cườiNj46ii đắcNj46ii thắng.

Bàn WCtay đang42iNkC buônWCg thõ42iNkCng củayRuXxE MNj46iiinh V42iNkCỹ dần42iNkC syRuXxEiết chặtNj46ii WClại, nhNj46iiưng yRuXxEnét mặWCt 42iNkCvẫn lạnyRuXxEh yRuXxElùng vNj46iià 42iNkCvô cảm.

Ái HWCy bước42iNkC v42iNkCào lyRuXxEớp, HyRuXxEạo Thần42iNkC WCcũng bướcNj46ii t42iNkCheo sauWC, 42iNkClập tứcNj46ii cWCác bạn42iNkC nữ42iNkC yRuXxEtrong lNj46iiớp nhNj46iianh chónNj46iig 42iNkCvây WCquanh TyRuXxEhần, trêyRuXxEn taWCy mWCỗi ngườiyRuXxE cầmNj46ii mộtyRuXxE quyWCển t42iNkCạp chí.

“Thần, yRuXxEanh kyRuXxEí 42iNkCtên WCvào đây42iNkC WCcho eyRuXxEm nNj46iihé!” Mộ42iNkCt cWCô bạnyRuXxE gWCái chớpyRuXxE yRuXxEchớp myRuXxEắt, đưayRuXxE cuốn42iNkC tạp42iNkC cWChí WCvề phía42iNkC HạoWC Th42iNkCần vWCà 42iNkCkèm the42iNkCo mộ42iNkCt câyyRuXxE bút.

Dĩ nhi42iNkCên trênWC gươNj46iing yRuXxEmặt kiWCa lạ42iNkCi nởyRuXxE mộtNj46ii nụWC cườWCi sát42iNkC gái.

Đám co42iNkCn Nj46iigái kNj46iiia gầnyRuXxE nhưyRuXxE vWCây WCkín HyRuXxEạo T42iNkChần, kNj46iihông 42iNkCchừa b42iNkCất kỳWC một42iNkC lốiWC tyRuXxEhoát nào.

Lúc yRuXxEnày, Nj46iidường WCnhư ngoàWCi 42iNkCÁi HyNj46ii, 42iNkCchỉ cònyRuXxE yRuXxEmỗi yRuXxEcô b42iNkCạn TịWCnh NhyRuXxEi nNj46iigồi kyRuXxEế yRuXxEbên là42iNkC WCkhông thaWCm gi42iNkCa vàoNj46ii đámWC coNj46iin gWCái mêyRuXxE 42iNkCtrai kia.

“Tịnh NhNj46iii, yRuXxEsao hắnyRuXxE yRuXxEta lại42iNkC đượcWC WCxin chữ42iNkC ký?”Nj46ii Nj46iiCô nhWCìn Tịn42iNkCh NWChi yRuXxEđang yRuXxEcầm trNj46iiên Nj46iitay WCmột 42iNkCcuốn sWCách kWChá dàyRuXxEy, bấtyRuXxE giyRuXxEác Nj46iilên tiếngyRuXxE hỏi.

Tịnh NyRuXxEhi chuyể42iNkCn sWCự tậpyRuXxE t42iNkCrung yRuXxEtừ quyểnyRuXxE sWCách syRuXxEang ÁiWC HyRuXxEy, m42iNkCỉm cườiWC thNj46iiân thiyRuXxEện đáp:

“Bạn 42iNkCkhông biếtWC àyRuXxE? AnWCh ấyWC WClà 42iNkCca yRuXxEsĩ Nj46iithần tượngWC rấ42iNkCt đNj46iiược mWCến mộWC, thườn42iNkCg tNj46iihì 42iNkCrất íNj46iit k42iNkChi ayRuXxEnh WCấy yRuXxEđến trường.”

Shock tậpyRuXxE hai!

“Ca sĩ42iNkC ư?”yRuXxE ÁiyRuXxE H42iNkCy 42iNkClẩm Nj46iibẩm, thậtNj46ii sự42iNkC kNj46iihông tWChể WCtin WCđược 42iNkCmột têyRuXxEn quNj46iiái đản42iNkC nhyRuXxEư thếyRuXxE lạiyRuXxE lWCà mNj46iiột 42iNkCca 42iNkCsĩ nNj46iiổi tiếng.

Haizz… PhiềnNj46ii ph42iNkCức thật!!

Chap 28

Mất kiểyRuXxEm soát

Trước cổngNj46ii trường,Nj46ii vẫn42iNkC yRuXxEnhư mọNj46iii ngày,42iNkC WChai chiNj46iiếc xWCe 42iNkCBMW yRuXxEđã đyRuXxEậu 42iNkCsẵn yRuXxEở cổng.

Minh Nj46iiVỹ tựa42iNkC ngNj46iiười và42iNkCo mộtWC chiếyRuXxEc xNj46iie, đôNj46iii mắWCt 42iNkCanh sởNj46ii hWCữu Nj46iimột hướ42iNkCng nhìNj46iin vWCô đyRuXxEịnh, Nj46iinhưng dườngWC nhNj46iiư tryRuXxEong 42iNkCánh Nj46iinhìn đóyRuXxE vẫWCn đủyRuXxE đểWC nyRuXxEhận rNj46iia mộyRuXxEt WCbóng dyRuXxEáng qyRuXxEuen thuộc42iNkC Nj46iiđang mỗiNj46ii WClúc một42iNkC tiyRuXxEến gần.

Động táWCc 42iNkCtựa ngNj46iiười Nj46iivào chiếcNj46ii yRuXxEBMW kiyRuXxEa lậ42iNkCp tứcNj46ii đượcNj46ii thaNj46iiy tWChế byRuXxEằng một42iNkC t42iNkCư tWChế yRuXxEđứng yRuXxEthẳng 42iNkCdậy, an42iNkCh ch42iNkCo hWCai tWCay yRuXxEvào túiNj46ii, bắtyRuXxE đyRuXxEầu tNj46iiiến vềWC ph42iNkCía WCÁi Hy.

“Tôi phải42iNkC đế42iNkCn tổyRuXxE cNj46iihức, ngư42iNkCời củaWC tôiyRuXxE sẽWC đưaNj46ii eWCm về.”WC 42iNkCDường nNj46iihư WCMinh Vỹ42iNkC đanNj46iig c42iNkCố gắng42iNkC dịWCu giọnWCg yRuXxEhết mức42iNkC cóWC thể,Nj46ii nhNj46iiưng vẫyRuXxEn khNj46iiông thNj46iiể Nj46iinào làWCm tayRuXxEn biế42iNkCn đ42iNkCi 42iNkCcái cWChất yRuXxEgiọng nWCgạo m42iNkCạn vốnyRuXxE có.

Như đã42iNkC biếtyRuXxE trướ42iNkCc 42iNkCanh vẫnyRuXxE sẽyRuXxE yRuXxElặp lạiNj46ii câyRuXxEu nóiNj46ii n42iNkCày, cyRuXxEô chẳNj46iing tWCỏ bất42iNkC WCcứ mWCột tWChái yRuXxEđộ 42iNkCnào kháNj46iic ngWCoài 42iNkCdửng dưNj46iing khôNj46iing qWCuan tâmWC, 42iNkCđôi myRuXxEôi mấpyRuXxE mWCáy chWCuẩn bịNj46ii lê42iNkCn tNj46iiiếng WCtrả lời.

“Mèo cNj46iion sẽNj46ii điyRuXxE yRuXxEvới tôi!”yRuXxE Nj46iiGiọng 42iNkCnói củaNj46ii kẻNj46ii 42iNkCthứ byRuXxEa cắtNj46ii nNj46iigang ýyRuXxE địNj46iinh cNj46iiủa 42iNkCÁi 42iNkCHy, HyRuXxEạo TyRuXxEhần đangyRuXxE từ42iNkC từyRuXxE tiến42iNkC WCđến, vNj46iiòng t42iNkCay Nj46iikéo côWC 42iNkCvề phyRuXxEía mìnhNj46ii, g42iNkChé sáNj46iit tWCai côyRuXxE tWChì thầ42iNkCm. “CyRuXxEhỉ cyRuXxEần yRuXxEem điNj46ii th42iNkCeo tôyRuXxEi, tôiyRuXxE syRuXxEẽ đáp42iNkC ứng42iNkC mNj46iiọi câuWC hỏWCi WCcủa eNj46iim vềWC những42iNkC cyRuXxEhuyện rắc42iNkC yRuXxErối đyRuXxEang xảy42iNkC ra.”

Dĩ nhiên42iNkC cNj46iiâu yRuXxEnói saNj46iiu Nj46iicủa HNj46iiạo ThNj46iiần đủ42iNkC sNj46iiức khiến42iNkC Ái42iNkC yRuXxEHy nyRuXxEgạc nhiêNj46iin hếtyRuXxE mức,WC t42iNkCròn mắNj46iit qu42iNkCay Nj46iisang nhìyRuXxEn c42iNkChằm chặpWC k42iNkCẻ k42iNkCế bên.

Có n42iNkCên đặWCt lòNj46iing tyRuXxEin yRuXxEvào mộWCt WCtên Nj46iinhư HạNj46iio Thần?

Thôi mặcNj46ii kyRuXxEệ, yRuXxEtin một42iNkC 42iNkClần cyRuXxEũng kWChông sao!

“Em đNj46iii với42iNkC hắ42iNkCn?” MyRuXxEinh VWCỹ nhNj46iiíu màyyRuXxE yRuXxEnhìn WCÁi yRuXxEHy, đ42iNkCang chờ42iNkC mWCột Nj46iisự khyRuXxEẳng địWCnh từ42iNkC 42iNkCngười yRuXxEcon gáNj46iii trư42iNkCớc mặt.

Và yRuXxEngay syRuXxEau câNj46iiu WChỏi yRuXxEấy, ÁiWC 42iNkCHy gậtyRuXxE đầu.

Gương mặt42iNkC MiWCnh Nj46iiVỹ thấp42iNkC thoán42iNkCg mộtyRuXxE nụ42iNkC cưWCời nhWCạt, 42iNkCđôi mắ42iNkCt màuNj46ii hổWC ph42iNkCách đang42iNkC dầNj46iin tyRuXxEối sầyRuXxEm lại.Nj46ii LầnNj46ii đầuyRuXxE yRuXxEtiên ÁyRuXxEi Nj46iiHy tyRuXxErông thấyWC vẻNj46ii m42iNkCặt đWCó tyRuXxEừ anh…WC 42iNkCvẻ Nj46iimặt của42iNkC 42iNkCmột kẻWC bịNj46ii WCbỏ rơi!

Cũng yRuXxEchính vàyRuXxEo khoảnhyRuXxE yRuXxEkhắc Nj46iiấy, trNj46iiái WCtim yRuXxEcô chợ42iNkCt thNj46iiắt lại42iNkC, nơNj46iii kyRuXxEhoé mắWCt Nj46iicảm thấ42iNkCy 42iNkCcay cay.

Minh VWCỹ khôNj46iing Nj46iinói Nj46iithêm bNj46iiất cyRuXxEứ điều42iNkC g42iNkCì nữa,WC cyRuXxEhỉ lặnNj46iig lẽ42iNkC qWCuay người42iNkC WCbước đNj46iii. bónWCg dWCáng từyRuXxE ph42iNkCía saWCu đNj46iiang Nj46iivô cùngWC c42iNkCô đyRuXxEộc. Vốn42iNkC dyRuXxEĩ yRuXxEanh khyRuXxEông Nj46iihề biếtWC các42iNkCh chiềuyRuXxE chuộ42iNkCng Nj46iivà nNj46iihẫn n42iNkCại ng42iNkCười khác,WC nhyRuXxEưng yRuXxEcó lWCẽ lầNj46iin WCnày anyRuXxEh đãWC 42iNkCthật sựWC bNj46iiỏ WCqua yRuXxEcho HyRuXxEạo ThNj46iiần vyRuXxEì cô.

Hai chiế42iNkCc xWCe 42iNkCBMW laWCo vúWCt trêNj46iin yRuXxEdòng đư42iNkCờng nhẵyRuXxEn 42iNkCbóng, nhưn42iNkCg lạiWC ngượ42iNkCc hướ42iNkCng nhau.

Ánh sángWC màNj46iiu 42iNkCvàng rựcyRuXxE cyRuXxEủa 42iNkChoàng WChôn nhẹ42iNkC nWChàng phWCủ Nj46iikín không42iNkC giaNj46iin trênyRuXxE bãiyRuXxE biWCển, tWCừng đợyRuXxEt 42iNkCsóng cứNj46ii vWCô tìNj46iinh vỗ42iNkC vào42iNkC yRuXxEbờ, cuốnyRuXxE trôiWC Nj46iiđi tấyRuXxEt cả.

Ái yRuXxEHy ngồNj46iii tWCrên bờWC, đNj46iiưa đôiWC yRuXxEmắt vôNj46ii cảmyRuXxE nhìnWC vWCề yRuXxEphía 42iNkCxa Nj46iitận châNj46iin trời.WC NyRuXxEếu nhữNj46iing cWCơn sóNj46iing kyRuXxEia cyRuXxEó thể42iNkC Nj46iicuốn trôWCi đ42iNkCi tấtNj46ii c42iNkCả nhữngNj46ii đaNj46iiu đớyRuXxEn cùNj46iing cựcWC 42iNkCmà côNj46ii đã42iNkC và42iNkC đanNj46iig phWCải g42iNkCánh chịuWC Nj46iithì hNj46iiay biếtyRuXxE mấy.

Hạo TNj46iihần cũngNj46ii ngồiyRuXxE xNj46iiuống yRuXxEbên cạnhWC Nj46iicô, WCđôi mắtNj46ii dá42iNkCn chặWCt yRuXxEvào “mèoyRuXxE yRuXxEcon” khôngWC rời.

“Tại sa42iNkCo Nj46iiem lạiyRuXxE muốn42iNkC 42iNkCđến đây?”WC Nj46iiBầu kh42iNkCông kh42iNkCí dường42iNkC nyRuXxEhư yRuXxEđang quWCá gượngWC gạNj46iio, Hạo42iNkC ThầnWC đànhNj46ii pWChải lênyRuXxE yRuXxEtiếng p42iNkChá WCtan trNj46iiạng tháiyRuXxE cănyRuXxEg thẳngNj46ii hiệnNj46ii giờ.

Một khoảnNj46iig y42iNkCên lặng…

“Ai WClà k42iNkCẻ hại42iNkC chết42iNkC Nj46iigia đìn42iNkCh WCtôi?” Giọ42iNkCng nóWCi ÁNj46iii 42iNkCHy đềuWC đều,Nj46ii đNj46iiây vNj46iiốn dĩyRuXxE lWCà cyRuXxEâu yRuXxEhỏi ngyRuXxEhi hoặc42iNkC lớWCn WCnhất Nj46iitrong đầuNj46ii cWCô, và42iNkC câuWC hỏi42iNkC n42iNkCày hoàn42iNkC toyRuXxEàn 42iNkCkhông hề42iNkC yRuXxEăn nhậ42iNkCp gì42iNkC WCvới 42iNkCcâu hỏWCi củaNj46ii HạoNj46ii Thần.

“Câu khác,Nj46ii tWCôi khôngWC trảWC lờiyRuXxE c42iNkCâu hỏ42iNkCi nNj46iiày củaWC eyRuXxEm được.”42iNkC 42iNkCHạo ThNj46iiần 42iNkCnhún nWChún va42iNkCi tỏyRuXxE vẻNj46ii kWChông th42iNkCể lWCàm Nj46iigì hơn,Nj46ii trNj46iiả lyRuXxEời vớiyRuXxE chấ42iNkCt giọWCng bìyRuXxEnh WCthản nhWCất 42iNkCcó thể.

“Không pWChải anNj46iih đãyRuXxE bảo42iNkC WCsẽ trả42iNkC lờyRuXxEi mọiWC thắcNj46ii myRuXxEắc củaNj46ii tôyRuXxEi?” yRuXxECô Nj46iiquay s42iNkCang HạoNj46ii yRuXxEThần WCtức giậnWC WCgắt lên,WC đúngyRuXxE Nj46iilà 42iNkCsai lyRuXxEầm k42iNkChi Nj46iitin tưyRuXxEởng yRuXxEtên này.

“Tôi chỉyRuXxE cNj46iió thểNj46ii WCtrả lờNj46iii nhữngNj46ii câNj46iiu hỏyRuXxEi nằmWC 42iNkCtrong mộtyRuXxE phạyRuXxEm WCvi Nj46iinhất 42iNkCđịnh.” WCHạo ThNj46iiần kh42iNkCoát kyRuXxEhoát WCtay 42iNkCvới ÁNj46iii H42iNkCy, Nj46iitiếp tục42iNkC giữWC nguyyRuXxEên c42iNkChất gyRuXxEiọng bayRuXxEn nãy.

“Phạm vWCi?” Nj46iiCô nhíNj46iiu mày,WC 42iNkCtên này42iNkC yRuXxEtoàn nóiNj46ii nh42iNkCững lyRuXxEời k42iNkChó hiểu.

“Tôi cWChỉ cóNj46ii WCthể chWCo 42iNkCem biếtyRuXxE mộtyRuXxE Nj46iiphần s42iNkCự việc,42iNkC kWChông tyRuXxEhể nóNj46iii cWCụ thể.”Nj46ii HyRuXxEạo ThầnWC nhẫnNj46ii nạiNj46ii giả42iNkCi thíchyRuXxE, ngướNj46iic mặtNj46ii lWCên trời42iNkC qua42iNkCn sát42iNkC mNj46iiàn đêmNj46ii dầWCn bWCuông xuống.

Dù WCsao đâyWC cũnNj46iig l42iNkCà nhữngyRuXxE điềyRuXxEu nhỏ42iNkC 42iNkCnhặt, cóNj46ii WCcho ÁiyRuXxE WCHy biếtWC cũyRuXxEng chẳnWCg sao.

“Vậy Nj46iicòn ThWCy ThNj46iiy? A42iNkCnh cóyRuXxE b42iNkCiết những42iNkC chWCuyện lyRuXxEiên qNj46iiuan 42iNkCtới ThyRuXxEy Nj46iiThy?” Nj46iiBất WCgiác câ42iNkCu hỏyRuXxEi WCtiếp theNj46iio Nj46iilại dànhyRuXxE riêngNj46ii c42iNkCho TWChy ThWCy, thNj46iiật yRuXxEsự cô42iNkC 42iNkCrất tò42iNkC mòyRuXxE vyRuXxEề ngườiyRuXxE WCcon yRuXxEgái b42iNkCí ẩnyRuXxE này.

“Thy Th42iNkCy l42iNkCà e42iNkCm yRuXxEcùng ch42iNkCa kháWCc mNj46iiẹ 42iNkCcủa HànWC Mi42iNkCnh VỹNj46ii…” ÁnNj46iih mNj46iiắt HạoWC ThầnyRuXxE tyRuXxErở nWCên vyRuXxEô Nj46iicùng kỳ42iNkC lạ,42iNkC sâu42iNkC thăm42iNkC thWCẳm, khôngWC thể42iNkC địnNj46iih rõWC đưNj46iiợc án42iNkCh WCmắt đNj46iió là42iNkC gì,WC độtNj46ii ngộtyRuXxE giọngWC cậNj46iiu trầmWC xuốWCng, “…yRuXxE yRuXxEvà làWC yRuXxEem cùWCng mNj46iiẹ kháNj46iic yRuXxEcha của42iNkC tôi!”

Có vyRuXxEẻ Hạ42iNkCo ThầnyRuXxE yRuXxErất khó42iNkC kyRuXxEhăn 42iNkCkhi nói42iNkC WCra Nj46iichuyện Nj46iinày, yRuXxEÁi WCHy 42iNkCcũng cWCố gNj46iiắng dWCịu giọng,42iNkC WCtránh làWCm WCkẻ trư42iNkCớc mặt42iNkC t42iNkCổn thương.

“Chuyện nàyyRuXxE an42iNkCh có42iNkC thWCể Nj46iikể yRuXxEchi tiyRuXxEết chNj46iio tNj46iiôi?” Thật42iNkC sựyRuXxE Nj46iiÁi Nj46iiHy bắt42iNkC đầuWC nWChận đ42iNkCịnh r42iNkCa yRuXxEmức 42iNkCđộ nghiêmyRuXxE trọyRuXxEng củayRuXxE WCsự WCviệc WChai nyRuXxEăm vNj46iiề trước,42iNkC cWCó WClẽ HạoyRuXxE ThầnNj46ii cũ42iNkCng làyRuXxE Nj46iimột troNj46iing yRuXxEnhững 42iNkCngười kh42iNkCông thểNj46ii yRuXxEthiếu tronyRuXxEg sựWC việyRuXxEc lầnNj46ii đó.

“Hàn yRuXxEMinh 42iNkCVỹ vàNj46ii WCThy yRuXxEThy đãWC chấpNj46ii nWChận phạmNj46ii đNj46iiến yRuXxEtội lỗi42iNkC khônWCg thểyRuXxE Nj46iitha yRuXxEthứ 42iNkCvì khô42iNkCng thểNj46ii dứtWC bỏNj46ii đượcWC tWCình cảmWC c42iNkCá nhâNj46iin, Nj46iivà cũn42iNkCg chNj46iiính vNj46iiì tNj46iihế yRuXxEmà nhữngWC ngườNj46iii trNj46iiong cuyRuXxEộc WCđều pyRuXxEhải trả42iNkC m42iNkCột 42iNkCcái giáyRuXxE quNj46iiá đắt.42iNkC” BWCất giácNj46ii Hạ42iNkCo yRuXxEThần nởNj46ii mộtyRuXxE 42iNkCnụ cườiyRuXxE WCcay đắng,WC cả42iNkC ngườiWC Nj46iirun lWCên dưNj46iiờng nhưyRuXxE đanWCg 42iNkCcố gắng42iNkC kNj46iiìm nén.

“Có thểyRuXxE 42iNkCcho tNj46iiôi biNj46iiết nhữn42iNkCg ngưyRuXxEời tyRuXxErong cuộcNj46ii?” WCÁi yRuXxEHy tiếyRuXxEp tục42iNkC WCgặng hWCỏi, quênNj46ii mấNj46iit mìnhNj46ii đanyRuXxEg 42iNkCvô ýWC xyRuXxEé toWCạc nỗiWC đNj46iiau chưNj46iia lành42iNkC củaWC ngWCười khác.

“Hàn MiyRuXxEnh Vỹ,Nj46ii yRuXxEbà HWCàn, WCTừ yRuXxEThy 42iNkCThy, Nj46iitôi và…”yRuXxE Lạ42iNkCi mNj46iiột lầnWC nữNj46iia yRuXxEHạo ThầyRuXxEn l42iNkCấp lửng42iNkC câWCu nóWCi, khiếnNj46ii Ái42iNkC HWCy l42iNkCại tiếWCp tụWCc gặngWC hỏi.

“Và?” TráNj46iii ti42iNkCm ÁWCi WCHy bWCắt 42iNkCđầu đậpNj46ii yRuXxEloạn cWCả 42iNkClên, WCcái Nj46iitên cuốiWC cyRuXxEùng sẽyRuXxE Nj46iilà ai?

“… 42iNkCĐiền Huân.”yRuXxE Ha42iNkCi t42iNkCừ cuốiyRuXxE cWCùng yRuXxEkhó nNj46iihọc pyRuXxEhát ryRuXxEa tWCừ miệngyRuXxE HạoyRuXxE Thần,Nj46ii c42iNkCó Nj46iilẽ WCtên ĐWCiền HuânNj46ii WCnày yRuXxEđóng va42iNkCi chíWCnh troWCng vNj46iiở kNj46iiịch b42iNkCi thươngyRuXxE hNj46iiai năm42iNkC về42iNkC trước.

“Đã hếtNj46ii phạmWC vWCi cNj46iiho phéNj46iip chưa?”yRuXxE ÁiyRuXxE Nj46iiHy mNj46iiở yRuXxEto đNj46iiôi mắt42iNkC nâu42iNkC củaWC Nj46iimình nhìnWC tNj46iihẳng vàWCo Hạ42iNkCo Thầ42iNkCn, mộtNj46ii áNj46iinh Nj46iinhìn kyRuXxEiên định.

Và yRuXxEcâu hỏiNj46ii củayRuXxE côWC khiNj46iiến HạoNj46ii TNj46iihần bậyRuXxEt cười.

“Ừ, 42iNkChết rồNj46iii.” HWCạo Thần42iNkC c42iNkCố gắngyRuXxE nhịn42iNkC cười,WC qNj46iiuay syRuXxEang Ái42iNkC yRuXxEHy khẳng42iNkC 42iNkCđịnh. “ĐừngyRuXxE lNj46iio, sớWCm muWCộn gì42iNkC 42iNkCthì WCem cũWCng yRuXxEsẽ biếtNj46ii mà.”

Bất giác42iNkC HạoWC ThyRuXxEần đ42iNkCưa yRuXxEtay WCxoa xWCoa đầu42iNkC ÁWCi yRuXxEHy, đây42iNkC l42iNkCà WCđộng tác42iNkC Nj46iimà Thầ42iNkCn thườngNj46ii làm42iNkC với42iNkC T42iNkChy TNj46iihy –42iNkC cNj46iiô WCem gyRuXxEái đyRuXxEáng yNj46iiêu củyRuXxEa mình.

“Em còyRuXxEn thắWCc mắc42iNkC gìNj46ii không?Nj46ii” HạoyRuXxE Thần42iNkC nâ42iNkCng mặtNj46ii 42iNkCcô yRuXxElên, nyRuXxEhưng gươnyRuXxEg mặt42iNkC 42iNkCvẫn cNj46iiòn lưWCu lạyRuXxEi yRuXxEnụ Nj46iicười baWCn nãy.

“Anh Nj46iicó biếtNj46ii anNj46iih T42iNkCriết Dạ?”yRuXxE ĐWCây chắcWC chNj46iiắn sẽNj46ii làyRuXxE yRuXxEcâu hNj46iiỏi ngyRuXxEhi vấnNj46ii WCcuối cù42iNkCng myRuXxEà côyRuXxE 42iNkCcần đưWCợc giNj46iiải đáp.

“Ừ.” Và42iNkC HạoyRuXxE ThầNj46iin lạiyRuXxE WCtiếp tụcyRuXxE tryRuXxEả lời.

“Anh ấyyRuXxE WCmất rNj46iiồi?” LầnNj46ii WCnày, 42iNkCngười ruyRuXxEn lênyRuXxE Nj46iikhi nhWCắc WCđến nWCỗi đyRuXxEau lạiWC làyRuXxE Nj46iiÁi Hy.

“Ừ, hắnyRuXxE lWCà yRuXxEân nh42iNkCân cNj46iiủa yRuXxEem đấy!”42iNkC Nụ42iNkC cườiWC trêWCn môi42iNkC HạyRuXxEo ThầyRuXxEn dyRuXxEần biếnNj46ii yRuXxEmất, khôngyRuXxE đWCợi ÁiWC 42iNkCHy đặ42iNkCt thyRuXxEêm 42iNkCcâu hỏWCi, 42iNkCHạo Thầ42iNkCn lyRuXxEại tWCiếp tụcNj46ii nóyRuXxEi. yRuXxE“Hết phạm42iNkC v42iNkCi WCcho câu42iNkC yRuXxEhỏi nNj46iiày rồi.”

Ân nhân?

Tại syRuXxEao an42iNkCh tWCrai TWCriết DạNj46ii l42iNkCại lWCà ân42iNkC nhân?

Nhưng WCcó lẽWC côNj46ii chỉWC biWCết Nj46iiđược yRuXxEđến mWCức đóWC mà42iNkC thôi…

Cô cú42iNkCi gằmNj46ii mặt42iNkC xuốngyRuXxE, yRuXxEche g42iNkCiấu WCđi 42iNkCđôi m42iNkCắt WCđã thấm42iNkC đẫWCm nướNj46iic mắt,42iNkC nhaNj46iinh yRuXxEtay gạyRuXxEt vộiyRuXxE nhữNj46iing giọyRuXxEt nướcWC đáng42iNkC ghéWCt đó.

“Em 42iNkCkhông hỏi42iNkC tôiNj46ii yRuXxElà ngườNj46iii nhưyRuXxE thếNj46ii nào42iNkC sao?”yRuXxE ĐôWCi mắtWC Hạ42iNkCo ThyRuXxEần 42iNkCchăm cNj46iihú quayRuXxEn sátNj46ii ÁNj46iii WCHy, mộtWC cWCâu yRuXxEhỏi mWCà chíNj46iinh c42iNkCậu đặWCt ra.

“Không, vìWC yRuXxEtạm t42iNkChời tNj46iiôi sẽ42iNkC WCxem anNj46iih l42iNkCà mộyRuXxEt ngườiWC tốt42iNkC.” 42iNkCÁi WCHy ngướyRuXxEc mặt42iNkC lWCên, Nj46iiđôi myRuXxEắt vẫnNj46ii cònWC hoWCe đỏNj46ii nở42iNkC một42iNkC nWCụ cườiWC dịu42iNkC dàng42iNkC Nj46iivới Hạ42iNkCo ThầnWC, saNj46iiu đ42iNkCó đứng42iNkC dậy.WC “LàmNj46ii phiềnNj46ii yRuXxEanh rồi42iNkC, cả42iNkCm ơnyRuXxE vìWC tấWCt cả.”

Ái HNj46iiy ch42iNkCậm rã42iNkCi Nj46iibước điyRuXxE, lướtNj46ii qyRuXxEua từNj46iing yRuXxEbóng nyRuXxEgười trêWCn b42iNkCãi biểnyRuXxE vNj46iià 42iNkCkhuất hẳWCn saWCu yRuXxEmàn đêm.

“Người tốt?42iNkC MèoNj46ii coNj46iin, yRuXxEcó Nj46iilẽ e42iNkCm đang42iNkC hiNj46iiểu lầmWC rồi.”

Trên đườngNj46ii yRuXxEđi, Á42iNkCi WCHy 42iNkCcầm một42iNkC chiếWCc đồNj46iing hồWC cWCát nyRuXxEhỏ xí42iNkCu màNj46iiu h42iNkCồng p42iNkChấn, liên42iNkC tụcWC lậ42iNkCt ngượcWC 42iNkCnó lại.

Cô 42iNkCđang WCcố Nj46iigắng tNj46iiự mìWCnh lWCàm m42iNkCình WCvơi bớyRuXxEt nỗiWC đau.

Ái Nj46iiHy mệtyRuXxE mỏyRuXxEi bướyRuXxEc Nj46iivề nhyRuXxEà, chiếcNj46ii WCbalo nNj46iiặng nNj46iiề chWCỉ cNj46iió thểNj46ii đyRuXxEeo mộtyRuXxE yRuXxEbên vaiWC, nêyRuXxEn c42iNkCàng khiếnyRuXxE bênyRuXxE vaNj46iii 42iNkCphải cyRuXxEủa côNj46ii nhức42iNkC mỏyRuXxEi vìyRuXxE yRuXxEphải maWCng mộtWC Nj46iitrọng lựcNj46ii WCquá nặng.

Về nhà42iNkC vớNj46iii trạnyRuXxEg Nj46iithái khyRuXxEông mấy42iNkC WCvui vẻNj46ii, ÁyRuXxEi HyRuXxEy tiếpyRuXxE tyRuXxEục yRuXxElê bWCước yRuXxEvề phòng,WC chẳyRuXxEng mà42iNkCng đểNj46ii tâm42iNkC Nj46iiđến s42iNkCự quNj46iian tâWCm Nj46iithái qWCuá củayRuXxE m42iNkCấy tênyRuXxE WCcận vệWC vìyRuXxE đyRuXxEã quWCá yRuXxEquen 42iNkCthuộc vớiyRuXxE cNj46iiái cảnh42iNkC nWCày rồi.

Đôi lúNj46iic côNj46ii lWCại ngh42iNkCĩ sốWCng tronyRuXxEg mộtWC că42iNkCn b42iNkCiệt 42iNkCthự rộn42iNkCg lNj46iiớn nNj46iihư yRuXxEthế nàyNj46ii thyRuXxEật p42iNkChiền yRuXxEtoái, WCtương tựNj46ii nhNj46iiư lúcyRuXxE nNj46iiày phNj46iiải lênyRuXxE tậnyRuXxE lầ42iNkCu bWCa để42iNkC vNj46iiề phòng.

Hai chNj46iiân WCcũng không42iNkC tWChể trụWC đượcyRuXxE lyRuXxEâu hơNj46iin nữa,42iNkC nWChưng vừa42iNkC 42iNkCbước đ42iNkCến 42iNkCgần yRuXxEcửa phònNj46iig WCthì đậ42iNkCp vàoWC Nj46iimắt ÁNj46iii WCHy làNj46ii haWCi tênWC cậnyRuXxE vệWC mặc42iNkC vesNj46iit đWCen 42iNkCvà cyRuXxEô hầu42iNkC gNj46iiái AyRuXxEn yRuXxEAn cũngyRuXxE đaWCng 42iNkCđứng trướcWC yRuXxEcửa ph42iNkCòng v42iNkCới t42iNkCrạng tháNj46iii WCcực kỳNj46ii yRuXxElo lắng.

Cô cNj46iiau mày,yRuXxE bước42iNkC chânWC vẫyRuXxEn chậmNj46ii rãNj46iii đếNj46iin WCphòng MiyRuXxEnh Vỹ.

Dừng chân,WC ÁNj46iii yRuXxEHy khôWCng WChề Nj46iimở mi42iNkCệng yRuXxEgặng hỏWCi tWCại sWCao hWCọ lạWCi cNj46iiư xử42iNkC khácyRuXxE yRuXxEthường yRuXxEnhư thế,Nj46ii cWChỉ đNj46iiưa tWCay địnhNj46ii 42iNkCmở cửa.

“Cô chủyRuXxE, WClúc nyRuXxEày thì…WC yRuXxEcô khWCông nêyRuXxEn vàoNj46ii.” MộtyRuXxE Nj46iitên yRuXxEcận vệyRuXxE đưa42iNkC Nj46iitay chắyRuXxEn nga42iNkCng ÁiWC WCHy, lWCúng túngNj46ii tyRuXxErả lờiWC, nhìWCn ÁyRuXxEi Nj46iiHy Nj46iiái ngại.

“Sao lạiNj46ii WCkhông nên?yRuXxE” Á42iNkCi HyRuXxEy cyRuXxEảm yRuXxEthấy byRuXxEắt đ42iNkCầu khóyRuXxE chịyRuXxEu, t42iNkCại sWCao vàWCo pNj46iihòng 42iNkCmà cyRuXxEũng khôngWC đượcyRuXxE vào?

“Ơ… yRuXxEà… thiếuyRuXxE giWCa đang42iNkC… WCcô đ42iNkCừng nNj46iiên vàNj46iio phònWCg lyRuXxEúc này.”Nj46ii Tên42iNkC cận42iNkC vWCệ WCkia c42iNkCứ ấWCp ú42iNkCng mãiWC, WCcuối cùnyRuXxEg WClại Nj46iilà mộWCt lờWCi 42iNkCyêu cầu.

“Tránh ra42iNkC!” DyRuXxEường nNj46iihư yRuXxEÁi HyRuXxEy đWCã cNj46iiảm nhận42iNkC đượcWC yRuXxEmột đ42iNkCiều yRuXxEgì đóWC 42iNkCbất thườngyRuXxE, 42iNkCvà cyRuXxEó vWCẻ chuyệnNj46ii nyRuXxEày đangNj46ii l42iNkCiên q42iNkCuan đế42iNkCn MinyRuXxEh Vỹ.

Cô g42iNkCằn giọNj46iing, gạ42iNkCt mạnNj46iih 42iNkCtay yRuXxEcủa tNj46iiên cậnWC vNj46iiệ Nj46iira yRuXxErồi m42iNkCở nhWCanh cWCánh cửa42iNkC gỗ.

Cánh c42iNkCửa mNj46iiở raWC, vàyRuXxE sWCau đóNj46ii cWCũng nWChanh chónNj46iig đón42iNkCg lại.

Minh VNj46iiỹ đWCang ngồiWC dưới42iNkC sànyRuXxE, tWCựa vàWCo tườngyRuXxE, xunyRuXxEg quanyRuXxEh lyRuXxEà Nj46iivô syRuXxEố nhữn42iNkCg 42iNkCchai Nj46iirượu rỗngyRuXxE khNj46iiông, m42iNkCùi rượu42iNkC nồn42iNkCg 42iNkCnặc laNj46iin toảNj46ii yRuXxEkhắp phòng.

Nét yRuXxEmặt ÁiyRuXxE 42iNkCHy dầnNj46ii WCđanh lại,42iNkC MNj46iiinh VỹWC t42iNkCiếp tụcWC yRuXxEcầm 42iNkCmột chWCai rượu42iNkC lê42iNkCn uốngNj46ii. LậNj46iip Nj46iitức cNj46iiô nWCém mạn42iNkCh balWCo lênNj46ii giường42iNkC, tiếnyRuXxE WCđến giằng42iNkC lyRuXxEấy cha42iNkCi rượuyRuXxE tyRuXxErong WCtay anh.

“Anh làmyRuXxE cNj46iiái tròWC Nj46iigì th

ế?”

“Đừng quayRuXxEn tWCâm, 42iNkCđưa đây!”WC MWCinh VỹyRuXxE với42iNkC taWCy yRuXxEvề pyRuXxEhía ÁiyRuXxE Nj46iiHy, dườngNj46ii Nj46iinhư muNj46iiốn lyRuXxEấy lạiNj46ii WCchai rượuWC mà42iNkC côNj46ii vừNj46iia giàn42iNkCh lấy.

“Không đưWCa, aNj46iinh uyRuXxEống yRuXxEbao WCnhiêu yRuXxEchai rồiyRuXxE hả?”WC ÁiNj46ii WCHy tức42iNkC giậnyRuXxE Nj46iiquát yRuXxElên, đWCặt chNj46iiai rượuyRuXxE đWCã đượcNj46ii kNj46iihui nNj46iiắp WCra WCsau lưngWC, nhì42iNkCn mộtyRuXxE lNj46iiượt cáyRuXxEc WCchai rượuyRuXxE xuyRuXxEng 42iNkCquanh MiyRuXxEnh yRuXxEVỹ vàNj46ii 42iNkCbắt đ42iNkCầu đếm.

Một… hyRuXxEai… ba…42iNkC bNj46iiảy chai!

Bảy cWChai rượuyRuXxE rỗNj46iing khônNj46iig đaNj46iing nằm42iNkC WClăn lWCóc tyRuXxErên 42iNkCsàn 42iNkCnhà mNj46iiột cNj46iiách bừa42iNkC bãi42iNkC, côWC Nj46iibắt đầNj46iiu n42iNkCổi WCgiận thật42iNkC sựWC 42iNkCkhi thấyRuXxEy aWCnh đứnNj46iig lênWC 42iNkCvà c42iNkCó 42iNkCý đyRuXxEịnh yRuXxElấy từyRuXxE tronyRuXxEg tủWC yRuXxEkính WCmột 42iNkCchai rượuWC khác.

“Anh muyRuXxEốn uốnWCg cNj46iihứ gì,yRuXxE được!yRuXxE Tô42iNkCi uốWCng vớyRuXxEi yRuXxEanh!” ÁiWC HyRuXxEy tứcWC giậnWC quát42iNkC lên.

Đôi WCmắt màuyRuXxE hNj46iiổ phNj46iiách 42iNkCcủa WCMinh VỹNj46ii WCdường nNj46iihư đNj46iiã chuyển42iNkC sWCự chyRuXxEú ýyRuXxE Nj46iisang cô.

Cô cầ42iNkCm cyRuXxEhai rượuWC sa42iNkCu lWCưng lyRuXxEên, saWCu WCđó kềNj46ii l42iNkCên yRuXxEmiệng uNj46iiống WClấy mộtWC 42iNkChơi dàNj46iii. ThWCứ nước42iNkC uốngWC t42iNkChật đắngNj46ii nhNj46iiưng lạNj46iii mayRuXxEng WCmột v42iNkCị nồNj46iing nồngNj46ii qWCuả thyRuXxEật WCkhiến yRuXxEcon ngườiWC tNj46iia quêWCn bẵngyRuXxE h42iNkCết nhữngWC buồnNj46ii pWChiền, đNj46iiau WCđớn tWCrong lòng.

Gương mặNj46iit ÁiWC WCHy bắt42iNkC đWCầu đỏWC lêNj46iin, c42iNkCô đưaWC đWCôi mắt42iNkC thWCẫn thờWC nh42iNkCìn chaNj46iii rượuyRuXxE tWCrong yRuXxEtay, tiế42iNkCp tụWCc nânyRuXxEg lê42iNkCn 42iNkCvà uố42iNkCng hếtNj46ii Nj46iisố cònNj46ii lại.

Về phầWCn M42iNkCinh Vỹ,yRuXxE anWCh chỉ42iNkC đứngWC yê42iNkCn nhìWCn côNj46ii uốyRuXxEng hếtNj46ii cả42iNkC chyRuXxEai rượuNj46ii lNj46iioại WCmạnh đóNj46ii. CôyRuXxE đặtWC Nj46iichai rượuNj46ii ryRuXxEỗng khôn42iNkCg xuốNj46iing sàWCn, tyRuXxEiếp tNj46iiheo đứnWCg yRuXxEdậy đẩyyRuXxE anNj46iih yRuXxEra, 42iNkCvươn ta42iNkCy WCvề ph42iNkCía tWCủ kíyRuXxEnh lấyWC Nj46iimột cha42iNkCi rượuyRuXxE giốngyRuXxE h42iNkCệt lúNj46iic nNj46iiãy xuống.

“Em lNj46iiàm yRuXxEgì vậy?”Nj46ii ĐếnWC mứ42iNkCc nàyWC thìyRuXxE WCMinh V42iNkCỹ cũ42iNkCng khyRuXxEông thyRuXxEể đứngNj46ii yyRuXxEên nhWCìn đượcWC nữWCa, đyRuXxEưa taWCy g42iNkCiật lấy42iNkC WCchai rượuyRuXxE từWC cô.

Rõ ràyRuXxEng gWCương mặNj46iit 42iNkCÁi Nj46iiHy đWCã đỏyRuXxE hếtWC mWCức 42iNkCcó thể!

Chợt ÁiNj46ii Nj46iiHy quayRuXxEy sayRuXxEng MiyRuXxEnh VyRuXxEỹ và…Nj46ii m42iNkCỉm cười!

“Này MNj46iiinh VNj46iiỹ, WCanh cNj46iió b42iNkCiết cáNj46iii 42iNkCcảm giáWCc mấtWC mộyRuXxEt ng42iNkCười qua42iNkCn tryRuXxEọng l42iNkCà Nj46iinhư tyRuXxEhế Nj46iinào yRuXxEkhông?” ÁNj46iii WCHy vẫnWC mỉ42iNkCm cười,42iNkC nhưngyRuXxE yRuXxEtrong nụyRuXxE cưNj46iiời đóNj46ii WClà một42iNkC vếWCt thưNj46iiơng khôNj46iing 42iNkCthể 42iNkCxoá đi42iNkC bằng42iNkC Nj46iithời gWCian Nj46iivà nưWCớc mắt.

Giọng nóiNj46ii cyRuXxEô tNj46iirở n42iNkCên nhẹWC 42iNkCnhàng hNj46iiơn, nhưnyRuXxEg dườngWC nyRuXxEhư yRuXxEtừng chữ42iNkC 42iNkCvà 42iNkCtừng lờiyRuXxE nhưNj46ii Nj46iithể yRuXxEđang tyRuXxErách móWCc anh.

“Hẳn Nj46iianh Nj46iicũng bWCiết chứ42iNkC nhỉ,yRuXxE vWCì Th42iNkCy WCThy đá42iNkCng yêu42iNkC củaWC aNj46iinh cũNj46iing Nj46iiđã Nj46iimất rồyRuXxEi mWCà, hNj46iia haWC. NhưnNj46iig t42iNkCôi… t42iNkCôi đáyRuXxEnh mấtWC cảWC giyRuXxEa đình!”

Minh VỹyRuXxE 42iNkCdường 42iNkCnhư vẫnyRuXxE cònyRuXxE đủyRuXxE yRuXxEtỉnh WCtáo đWCể lắNj46iing WCnghe nhữnyRuXxEg lNj46iiời nWCói củ42iNkCa yRuXxEcô, nhưyRuXxEng tấNj46iit cyRuXxEả nhữngyRuXxE gNj46iiì aWCnh Nj46iicó thểyRuXxE l42iNkCàm lúcyRuXxE nàyyRuXxE là42iNkC 42iNkCim lặng.

“Đồng hồNj46ii c42iNkCát xoWCa dịyRuXxEu nỗWCi đauyRuXxE? NyRuXxEực WCcười! 42iNkCNếu thậNj46iit s42iNkCự nó42iNkC cNj46iió thyRuXxEể xNj46iioa dịuNj46ii bWCớt phần42iNkC nào42iNkC nỗyRuXxEi 42iNkCđau củayRuXxE tWCôi, tyRuXxEại saWCo 42iNkClật ngượcWC nhyRuXxEững mộWCt trămWC táNj46iim mươWCi lầyRuXxEn vẫn42iNkC khôyRuXxEng hNj46iiề mấ42iNkCt điWC 42iNkCmột WCchút cảmyRuXxE WCgiác yRuXxEđau đNj46iiớn nà42iNkCo? Tạ42iNkCi sao42iNkC?” Ái42iNkC WCHy WCnhư tNj46iiự nóWCi vớiNj46ii chíWCnh mìnhWC, lầnNj46ii WCnày cyRuXxEô bậNj46iit cườiWC thàyRuXxEnh tiếng.

Đôi mắt42iNkC ướtWC l42iNkCệ, côyRuXxE 42iNkCđưa Nj46iitay gạt42iNkC gNj46iiiọt WCnước mWCắt khôyRuXxEng đáng42iNkC rơyRuXxEi trêNj46iin yRuXxEgò má42iNkC rồiNj46ii WClại tiếWCp tNj46iiục yRuXxEtự độ42iNkCc thoại.

“Bây giNj46iiờ thNj46iiì hế42iNkCt rồ42iNkCi, cyRuXxEả 42iNkCba và42iNkC mẹ,42iNkC cảNj46ii 42iNkCanh TryRuXxEiết WCDạ lyRuXxEuôn yêNj46iiu thươn42iNkCg tôyRuXxEi đềuyRuXxE đi42iNkC rồyRuXxEi, WCđi đếnNj46ii yRuXxEmột nơWCi m42iNkCà tôNj46iii khWCông yRuXxEthể nàoNj46ii chạmNj46ii yRuXxEđến, trNj46iiừ kh42iNkCi Nj46iitôi yRuXxEđi theNj46iio hNj46iiọ! yRuXxEVà ngaWCy cyRuXxEả WCanh yRuXxEcũng chỉyRuXxE dùngyRuXxE tôiNj46ii nhưWC Nj46iimột cWCon búNj46iip WCbê 42iNkCđể tNj46iihay thếNj46ii Nj46iicho TyRuXxEhy Thy.”

Minh Nj46iiVỹ yRuXxEvẫn Nj46iiim lặngWC, Nj46iiđôi mắ42iNkCt mNj46iiàu hổ42iNkC phyRuXxEách sángNj46ii 42iNkClên, dườngNj46ii nhNj46iiư Nj46iianh đNj46iiã cóNj46ii tWChể cảmyRuXxE nhậNj46iin đưWCợc WCnỗi đauNj46ii mNj46iià côWC đangNj46ii phả42iNkCi gáyRuXxEnh chịu42iNkC 42iNkCđau đếnyRuXxE mứcNj46ii nào.

Ái HWCy bướWCc v42iNkCề pNj46iihía tủNj46ii quầWCn WCáo mWCà MinNj46iih VyRuXxEỹ dànWCh riênNj46iig Nj46iicho mìWCnh yRuXxEmở r42iNkCa, l42iNkCấy rNj46iia myRuXxEột cyRuXxEhiếc lọWC tWChuỷ tiWCnh troNj46iing su42iNkCốt, tron42iNkCg Nj46iiđến nỗiyRuXxE yRuXxEcó tyRuXxEhể nhWCìn thWCấy vôyRuXxE syRuXxEố nhữnWCg chiếyRuXxEc đồnWCg hyRuXxEồ cá42iNkCt nhỏ42iNkC Nj46iixinh myRuXxEang nWChiều màyRuXxEu sWCắc khácWC nhyRuXxEau đanNj46iig nằm42iNkC tronyRuXxEg lọ.

Tiếp theoNj46ii, côyRuXxE lấ42iNkCy từ42iNkC tNj46iirong yRuXxElọ yRuXxEra mộtyRuXxE cyRuXxEái đồngNj46ii Nj46iihồ cáWCt yRuXxEmàu đỏNj46ii, đưyRuXxEa yRuXxEtay WCra khôngyRuXxE Nj46iitrung vyRuXxEà Nj46iithả nóyRuXxE Nj46iirơi tựNj46ii do.

“Rơi này!”

Ái HyRuXxEy dư42iNkCờng WCnhư đang42iNkC yRuXxEcực kỳNj46ii hứngWC thúWC vớiWC vWCiệc mìWCnh đNj46iiang là42iNkCm, trênNj46ii môyRuXxEi vyRuXxEẫn giữNj46ii nguWCyên nyRuXxEụ cườiNj46ii caNj46iiy đắng.

Chiếc đNj46iiồng h42iNkCồ đyRuXxEó rơiWC xyRuXxEuống đấtyRuXxE 42iNkCvỡ tWCan, tạo42iNkC n42iNkCên vyRuXxEô sốWC n42iNkChững mả42iNkCnh thuỷ42iNkC tiWCnh cực42iNkC nhỏ42iNkC nằWCm trênNj46ii sNj46iiàn yRuXxEnhà, vàNj46ii nhữNj46iing hạWCt cá42iNkCt yRuXxEli yRuXxEti cũyRuXxEng h42iNkCoà lẫ42iNkCn vàoyRuXxE nhWCững mảNj46iinh thuỷyRuXxE t42iNkCinh yRuXxElấp lánNj46iih ấy.

Rồi lại42iNkC tyRuXxEhêm mộtWC cá42iNkCi đNj46iiồng hồNj46ii n42iNkCữa… thêWCm mNj46iiột Nj46iicái nữaNj46ii… 42iNkCvà Nj46iithêm m42iNkCột cái…

Cứ lần42iNkC lượt,WC 42iNkCcô l42iNkCặp lạiWC đ42iNkCộng táWCc đóWC khôngyRuXxE biế42iNkCt baNj46iio nhiêyRuXxEu lần.

“Ái Hy.”

Minh WCVỹ gọ42iNkCi tWCên yRuXxEÁi Hy42iNkC, 42iNkCđôi yRuXxEmắt WCanh yRuXxEtràn ngậpWC Nj46iivẻ xó42iNkCt xa.

Nhìn thấy42iNkC WCcô nhWCư WCthế này,Nj46ii yRuXxEtrái tyRuXxEim ayRuXxEnh nNj46iihư dNj46iiần yRuXxEmất đ42iNkCi nhịpyRuXxE đập,42iNkC yRuXxEsau 42iNkCđó ngừyRuXxEng đập42iNkC hẳn.

Ái WCHy yRuXxEkhông hyRuXxEề quWCay lạiyRuXxE n42iNkChìn anhNj46ii, lầnWC 42iNkCnày WClà đưa42iNkC Nj46iicả chiế42iNkCc lọ42iNkC thuỷNj46ii t42iNkCinh rNj46iia, rồWCi lại42iNkC thảNj46ii c42iNkCả lọyRuXxE rớtNj46ii xuWCống đất…yRuXxE thứyRuXxE âWCm 42iNkCthanh WCva chWCạm mNj46iiạnh vanNj46iig lNj46iiên, hà42iNkCng nghìyRuXxEn mảnh42iNkC tNj46iihuỷ tiWCnh WClấp lánhWC nNj46iiằm d42iNkCưới sà42iNkCn, mNj46iiột khunNj46iig cảyRuXxEnh đyRuXxEẹp đếnNj46ii đauyRuXxE đớn!

“Vỡ hếtNj46ii rồi!yRuXxE KhônWCg yRuXxEcòn gì42iNkC đWCể Nj46iixoa dịyRuXxEu nỗi42iNkC đWCau cả!”yRuXxE Á42iNkCi HNj46iiy lạNj46iii byRuXxEật WCcười thànWCh tiếNj46iing, đưayRuXxE mộtWC ta42iNkCy ôWCm lấy42iNkC yRuXxEmặt, yRuXxEnhưng WCnhững giọtyRuXxE nướcNj46ii yRuXxEmắt kyRuXxEia vẫyRuXxEn lyRuXxEọt Nj46iiqua khẽ42iNkC WCtay vàWC tạoNj46ii rNj46iia nhữnNj46iig vệtWC WCdài hoàWCn mNj46iiỹ troNj46iing không42iNkC trungyRuXxE. “Khô42iNkCng còn,WC khônWCg cònWC gWCì cả!”

Minh VỹNj46ii bướ42iNkCc 42iNkCđến và42iNkC WCcúi xuốngNj46ii nânyRuXxEg ngyRuXxEười cô42iNkC lêWCn, đặtWC côyRuXxE ngồiNj46ii lNj46iiên giường.

Bàn chWCân Á42iNkCi H42iNkCy bNj46iiị n42iNkChững mảnh42iNkC thuỷNj46ii tinNj46iih 42iNkCkia 42iNkClàm xNj46iiây xướcWC rấWCt nhiều.

“Minh VỹyRuXxE, tNj46iiôi WCvà TNj46iihy Th42iNkCy a42iNkCi quaWCn tyRuXxErọng h42iNkCơn?” 42iNkCÁi H42iNkCy tWCrong bNj46iiộ dạ42iNkCng nửaWC tỉnh42iNkC nyRuXxEửa mê,42iNkC byRuXxEất giác42iNkC lạNj46iii lyRuXxEên tiếNj46iing hỏi.

“Thy Thy.”Nj46ii Một42iNkC câyRuXxEu tWCrả lNj46iiời dứtNj46ii khoá42iNkCt vaNj46iing lWCên, 42iNkCđủ yRuXxEđể ÁWCi 42iNkCHy nhWCận thứWCc đượyRuXxEc c42iNkCâu tr42iNkCả lờWCi WCđó đaNj46iing c42iNkCó u42iNkCy lực42iNkC lớn42iNkC tWChế nWCào đốiWC với42iNkC tráyRuXxEi 42iNkCtim đangNj46ii cyRuXxEhết dầnWC Nj46iimòn vìNj46ii đ42iNkCau đớn.

Đôi môiyRuXxE WCxinh xắWCn kiWCa mímyRuXxE chặNj46iit lNj46iiại… đúngWC nhưWC Nj46iicô ngyRuXxEhĩ, 42iNkCcô c42iNkChỉ làWC tha42iNkCy thế!

“Thy Nj46iiThy ngyRuXxEoan ngoã42iNkCn, Nj46iixinh 42iNkCđẹp hơnNj46ii e42iNkCm yRuXxErất nhiều.”42iNkC ĐWCôi môiNj46ii MWCinh VỹNj46ii yRuXxEbật WCra nhữnNj46iig lời42iNkC phátyRuXxE n42iNkCgôn vôyRuXxE tNj46iiình, mặcWC kệ42iNkC nyRuXxEó Nj46iicó l42iNkCàm tổNj46iin thương42iNkC 42iNkCÁi HNj46iiy yRuXxEhay kNj46iihông, a42iNkCnh WCvẫn nWCgoan yRuXxEcố ti42iNkCếp tWCục bNj46iiuông nhữyRuXxEng lWCời nóWCi từNj46ii WCtận sâNj46iiu trNj46iiái WCtim mìnNj46iih… vì,yRuXxE a42iNkCnh kyRuXxEhông thNj46iiể cWChe giấNj46iiu đượWCc WCnữa rồi.WC “ThyRuXxEy Nj46iiThy WClà hạWCnh phúyRuXxEc, còWCn yRuXxEem cyRuXxEhỉ maNj46iing đến42iNkC yRuXxEcho tôiNj46ii 42iNkCsự đa42iNkCu đớn.”

“Thy Nj46iiThy từngNj46ii yRuXxElà tyRuXxEất WCcả Nj46iivới tôi…”

Từng Nj46iicâu nóyRuXxEi 42iNkCdo chíNj46iinh miệnyRuXxEg MiWCnh VỹyRuXxE bậNj46iit r42iNkCa nhưNj46ii xéWC tWCoạc Nj46iivết yRuXxEthương lò42iNkCng Nj46iichưa lànWCh hẳnWC củaNj46ii Nj46iiÁi WCHy, cNj46iiô b42iNkCiết màWC… yRuXxEcô ch42iNkCẳng lNj46iià gìNj46ii cả!

Hai bWCàn taWCy 42iNkCrun lêWCn khôngNj46ii ngườnWCg, tWCrước mắyRuXxEt côWC WCcũng nhoàyRuXxE đi42iNkC vì42iNkC nyRuXxEước mắt,42iNkC côyRuXxE Nj46iiđưa 42iNkCtay ghìWC chặtNj46ii tNj46iiay vWCà kWCích 42iNkCđộng hét42iNkC lên.

“Không cầnWC aNj46iinh yRuXxEnói nữa,yRuXxE tôiNj46ii khNj46iiông muốnyRuXxE n42iNkCghe, lạ42iNkCi Nj46iicàng khôNj46iing 42iNkCmuốn ayRuXxEnh đemyRuXxE tNj46iiôi yRuXxEso sá42iNkCnh Nj46iivới ngườNj46iii coyRuXxEn g42iNkCái khác!42iNkC Tô42iNkCi byRuXxEiết yRuXxEtôi khônWCg làWC gì42iNkC cWCả, nêNj46iin a42iNkCnh 42iNkCcũng 42iNkCkhông cầNj46iin hạyRuXxE nhục42iNkC tôNj46iii đyRuXxEến mứcyRuXxE này.42iNkC” NướcyRuXxE mắtNj46ii cWChạy dàiyRuXxE, rạchyRuXxE đyRuXxEường nư42iNkCớc yRuXxEpha WClê theWCo WCgò WCmá m42iNkCà yRuXxErơi vàNj46iio khyRuXxEông trung.

Minh yRuXxEVỹ yRuXxEnhìn Nj46iicô, khônWCg WCnói yRuXxEgì yRuXxEcả, đưayRuXxE Nj46iitay syRuXxEiết chặyRuXxEt 42iNkCtay cyRuXxEô k42iNkCéo WCra, an42iNkCh Nj46iiđang éyRuXxEp buyRuXxEộc Nj46iicô pyRuXxEhải tiếpyRuXxE tụcNj46ii lắnWCg nNj46iighe aWCnh nói.

“Tôi khôngNj46ii Nj46iicần yRuXxEngười co42iNkCn gyRuXxEái kyRuXxEhác WCthay thếNj46ii WCvị yRuXxEtrí WCcô ấyWC tr42iNkCong lòngWC tôi.42iNkC VớiWC tôi,WC TWChy T42iNkChy Nj46iichỉ cyRuXxEó WCmột… kWChông thyRuXxEể thaNj46iiy thế!”

Ái H42iNkCy tiếNj46iip tục42iNkC giằngWC Nj46iitay, mímWC môWCi để42iNkC từng42iNkC Nj46iicâu nóiWC WCnhẫn tâyRuXxEm lọt42iNkC vàoNj46ii thíNj46iinh giá42iNkCc Nj46iivà đư42iNkCợc lyRuXxEưu trữyRuXxE tyRuXxErong 42iNkCtâm trí.

Cô khWCông mNj46iiuốn nghe42iNkC… thựNj46iic 42iNkCsự WCkhông mWCuốn nghe!

“Em rấWCt phiềyRuXxEn phức,WC rấtyRuXxE bướngyRuXxE bỉnhNj46ii, khô42iNkCng biếtWC yRuXxEnghe lời!”

“Đối vớiNj46ii 42iNkCem, tôNj46iii chẳngWC là42iNkC gìWC cả…yRuXxE eNj46iim sẵWCn sàyRuXxEng yRuXxEđi thNj46iieo yRuXxEhắn mà42iNkC WCbỏ mặWCc tôi.”

“Nhưng nếNj46iiu 42iNkCđược WClựa chọnWC giữaNj46ii eWCm vàWC TyRuXxEhy Th42iNkCy, tôiNj46ii sNj46iiẽ cNj46iihọn em42iNkC. T42iNkChy Th42iNkCy rấtyRuXxE quWCan trọngWC… nhưngyRuXxE ThWCy ThNj46iiy thuộcNj46ii vềyRuXxE 42iNkCquá khWCứ. CòWCn hiWCện t42iNkCại, eWCm WClà người42iNkC qNj46iiuan WCtrọng nhWCất đ42iNkCối với42iNkC tôi!”Nj46ii MinyRuXxEh Vỹ42iNkC nớyRuXxEi lỏng42iNkC yRuXxEtay, sayRuXxEu đóWC bWCuông hẳn42iNkC ta42iNkCy c42iNkCô ra.

Cúi WCđầu xeyRuXxEm WCxét nhữnWCg vNj46iiết thyRuXxEương trêWCn bàNj46iin châNj46iin củaNj46ii ngườiyRuXxE đối42iNkC yRuXxEdiện, 42iNkCanh đẩyWC Nj46iinhẹ Ái42iNkC HWCy đểyRuXxE cô42iNkC 42iNkCnằm xuốNj46iing giường.

“Minh Vỹ!”42iNkC Nj46iiĐôi mắtWC cNj46iiô dWCần nhắmyRuXxE lWCại, đưWCa tNj46iiay chyRuXxEạm nhyRuXxEẹ yRuXxEvào gươngWC mặtWC 42iNkCcủa anh.

Đây l42iNkCà Nj46iilần đầuNj46ii tiê42iNkCn WCcô WCchạm yRuXxEvào anNj46iih yRuXxEmột Nj46iicách thânNj46ii mật42iNkC Nj46iinhư thế.

Ái Nj46iiHy ti42iNkCếp tụcWC WCmỉm cườiWC, bà42iNkCn taWCy buông42iNkC thõn42iNkCg xuNj46iiống nhanNj46iih WCchóng WCchìm và42iNkC giấcWC ngủ.

Còn vềWC phầ42iNkCn yRuXxEMinh Vỹ,yRuXxE đyRuXxEôi mWCắt mà42iNkCu hổNj46ii pNj46iihách cũnNj46iig sNj46iiáng ryRuXxEực lêyRuXxEn, kyRuXxEhẽ nâ42iNkCng 42iNkCbàn Nj46iitay nyRuXxEhỏ 42iNkCbé kyRuXxEia lêWCn 42iNkCvà đặt42iNkC một42iNkC nụNj46ii hônWC t42iNkChật dWCịu dàng.

“Tôi… yêyRuXxEu em!”