You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ thứcQVpikfw ba

Mỗi ncQVpikfwgày đềuYPT8sXsQ BSVhlặng lBSVhẽ trôcQVpikfwi qBSVhua BSVhtheo cáicQVpikfw địnhYPT8sXsQ BSVhlí vYPT8sXsQốn đYPT8sXsQã YPT8sXsQđược tuâcQVpikfwn theYPT8sXsQo YPT8sXsQnhư mộtYPT8sXsQ vòBSVhng luânBSVh hồiBSVh BSVhcủa thờiYPT8sXsQ giancQVpikfw, vàcQVpikfw cuộcBSVh sốYPT8sXsQng BSVhvẫn YPT8sXsQluôn BSVhvề đúngYPT8sXsQ BSVhcái vBSVhị tríBSVh vốnBSVh cYPT8sXsQó củaBSVh nó.

Đã cQVpikfwba YPT8sXsQngày, BSVhnỗi đaBSVhu mấtYPT8sXsQ mátBSVh tronYPT8sXsQg lòngYPT8sXsQ ÁiBSVh BSVhHy đãcQVpikfw vơcQVpikfwi cQVpikfwđi phầBSVhn nàcQVpikfwo, nhBSVhưng vẫncQVpikfw cònBSVh cQVpikfwvương vấnBSVh nơBSVhi vếcQVpikfwt thươngcQVpikfw chcQVpikfwưa cQVpikfwlành hẳBSVhn YPT8sXsQmột nỗYPT8sXsQi thấYPT8sXsQt vọngYPT8sXsQ tộcQVpikfwt cùngYPT8sXsQ dànhBSVh rBSVhiêng YPT8sXsQcho MiBSVhnh Vỹ.

Tại saYPT8sXsQo chcQVpikfwuyện nhBSVhư BSVhthế nàBSVhy màcQVpikfw anYPT8sXsQh lạicQVpikfw kBSVhhông hềBSVh ncQVpikfwói YPT8sXsQvới ÁYPT8sXsQi BSVhHy BSVhdù chYPT8sXsQỉ BSVhmột câuBSVh, haBSVhy đềcQVpikfw cậcQVpikfwp cQVpikfwđến dBSVhù BSVhchỉ mộtBSVh lần?

Phải chăngYPT8sXsQ… chcQVpikfwính aBSVhnh làcQVpikfw kẻYPT8sXsQ đãYPT8sXsQ nBSVhhẫn BSVhtâm xuốYPT8sXsQng taYPT8sXsQy vớcQVpikfwi gcQVpikfwia đìnhYPT8sXsQ cô?

Không thYPT8sXsQể nào!cQVpikfw MincQVpikfwh VỹcQVpikfw YPT8sXsQkhông tBSVhhể làBSVhm cYPT8sXsQhuyện cQVpikfwnhư thếcQVpikfw đượccQVpikfw, đặcQVpikfwc biệBSVht làYPT8sXsQ chBSVhuyện BSVhnày lạiYPT8sXsQ BSVhcó ảnBSVhh cQVpikfwhưởng đếncQVpikfw cô!!

 Mệt mỏicQVpikfw gBSVhục đầucQVpikfw xucQVpikfwống bàn,BSVh nhữngYPT8sXsQ YPT8sXsQngày BSVhqua thcQVpikfwật sựcQVpikfw cQVpikfwÁi HYPT8sXsQy đYPT8sXsQã sucQVpikfwy nghĩBSVh rấtcQVpikfw YPT8sXsQnhiều, nhBSVhưng suBSVhy BSVhcho cùBSVhng BSVhcũng YPT8sXsQkhông thểcQVpikfw tcQVpikfwha thứcQVpikfw cQVpikfwcho MincQVpikfwh VỹBSVh mộtBSVh cácQVpikfwch dBSVhễ dànBSVhg ncQVpikfwhư thế.

Mất mcQVpikfwát lYPT8sXsQần YPT8sXsQnày thậtYPT8sXsQ scQVpikfwự quBSVhá BSVhlớn, chYPT8sXsQỉ tcQVpikfwrong mộYPT8sXsQt khYPT8sXsQoảng BSVhthời giacQVpikfwn ngắcQVpikfwn YPT8sXsQmà BSVhcô đcQVpikfwã đánhBSVh mấtcQVpikfw YPT8sXsQtrọn BSVhvẹn haYPT8sXsQi chcQVpikfwữ “BSVhgia đình”.

Ding BSVhdong… cQVpikfwding dong…

Giây YPT8sXsQphút BSVhÁi HBSVhy luBSVhôn chờcQVpikfw đợicQVpikfw đãcQVpikfw cQVpikfwđến, nhưngYPT8sXsQ tạBSVhi sacQVpikfwo YPT8sXsQnhững cQVpikfwngày YPT8sXsQgần YPT8sXsQđây nYPT8sXsQó hoBSVhàn YPT8sXsQtoàn khôncQVpikfwg cQVpikfwhề BSVhcó YPT8sXsQsức ảYPT8sXsQnh hưởnYPT8sXsQg đếYPT8sXsQn cô.

Lúc YPT8sXsQnày, thứYPT8sXsQ cBSVhô thậBSVht sựcQVpikfw cQVpikfwcần làcQVpikfw sBSVhự yênBSVh tĩYPT8sXsQnh, chỉcQVpikfw BSVhcần nhYPT8sXsQư thếYPT8sXsQ đYPT8sXsQể qucQVpikfwên đYPT8sXsQi tấtBSVh cả.

“Này YPT8sXsQnày, mèYPT8sXsQo con!”BSVh MộcQVpikfwt giBSVhọng nYPT8sXsQam dễBSVh nYPT8sXsQghe ccQVpikfwất BSVhlên, thậtBSVh YPT8sXsQgần cQVpikfwvà cũcQVpikfwng thậtYPT8sXsQ quBSVhen tYPT8sXsQhuộc nhưngYPT8sXsQ lạicQVpikfw nhaYPT8sXsQnh YPT8sXsQchóng chBSVhìm vàoBSVh cQVpikfwquên lãng.

Thật kYPT8sXsQỳ lBSVhạ, cQVpikfwtại YPT8sXsQsao cQVpikfwngoài giọngBSVh ncQVpikfwam đóBSVh rcQVpikfwa lạiBSVh BSVhkhông cóYPT8sXsQ thêmcQVpikfw bấtBSVh kYPT8sXsQỳ cQVpikfwthứ âcQVpikfwm thcQVpikfwanh nàocQVpikfw khác?

Nhưng côYPT8sXsQ cQVpikfwvẫn BSVhgục BSVhxuống bànBSVh, chẳBSVhng màcQVpikfwng đcQVpikfwể tâYPT8sXsQm đếncQVpikfw nhữngYPT8sXsQ việcYPT8sXsQ đangYPT8sXsQ xảcQVpikfwy rcQVpikfwa YPT8sXsQxung quanh.

“Mèo con!YPT8sXsQ” GiọngBSVh BSVhnam kBSVhia lạiYPT8sXsQ mộYPT8sXsQt lầBSVhn nữaYPT8sXsQ cQVpikfwcất caYPT8sXsQo giọng,cQVpikfw BSVhmột bànBSVh YPT8sXsQtay đYPT8sXsQưa lêBSVhn lcQVpikfway lacQVpikfwy ngưcQVpikfwời cô.

Dường YPT8sXsQnhư tcQVpikfwên kYPT8sXsQia đaYPT8sXsQng gcQVpikfwọi côYPT8sXsQ thBSVhì phải?!

Cô từcQVpikfw tcQVpikfwừ ngcQVpikfwước mặtcQVpikfw lên,cQVpikfw đậpYPT8sXsQ vàocQVpikfw mắtcQVpikfw làBSVh gươngYPT8sXsQ mặtYPT8sXsQ YPT8sXsQkhó ưcQVpikfwa củacQVpikfw têYPT8sXsQn DcQVpikfwương HạocQVpikfw Thần.

“Em YPT8sXsQkhông BSVhnghe haYPT8sXsQy gcQVpikfwiả vcQVpikfwờ khôngYPT8sXsQ nghcQVpikfwe th

ế?

” HạocQVpikfw ThầncQVpikfw đưaYPT8sXsQ tacQVpikfwy vềcQVpikfw YPT8sXsQphía mặYPT8sXsQt ÁicQVpikfw HyBSVh, nhưYPT8sXsQng bàcQVpikfwn YPT8sXsQtay ấycQVpikfw lBSVhập tYPT8sXsQức bcQVpikfwị gạtYPT8sXsQ rBSVha BSVhmột cáBSVhch cQVpikfwchán ghét.

“Tôi cQVpikfwlà mèBSVho cocQVpikfwn từcQVpikfw bYPT8sXsQao giờ?”cQVpikfw cQVpikfwCô khócQVpikfw chYPT8sXsQịu trảBSVh lờiBSVh, đúngcQVpikfw lBSVhà cYPT8sXsQái biệtcQVpikfw dBSVhanh ngớYPT8sXsQ ngẩnBSVh, kYPT8sXsQhi kYPT8sXsQhông lạYPT8sXsQi vBSVhí ngườicQVpikfw vYPT8sXsQới mèo!

“Từ khYPT8sXsQi tôicQVpikfw nhìncQVpikfw cQVpikfwthấy em!cQVpikfw” MộtcQVpikfw nụYPT8sXsQ cBSVhười BSVhthân thiBSVhện tựaBSVh nhưcQVpikfw ánhcQVpikfw cQVpikfwmặt trờicQVpikfw buổiBSVh sớmcQVpikfw lcQVpikfwại YPT8sXsQnở BSVhnên đôiBSVh cQVpikfwmôi kiaYPT8sXsQ, YPT8sXsQnhưng cQVpikfwÁi HYPT8sXsQy lạBSVhi cảYPT8sXsQm tcQVpikfwhấy tronYPT8sXsQg nụcQVpikfw cườicQVpikfw đóYPT8sXsQ YPT8sXsQđang chứcQVpikfwa đựngYPT8sXsQ sBSVhát khí.

“Thế thYPT8sXsQì BSVhtôi gọYPT8sXsQi acQVpikfwnh BSVhlà BSVhđồ cQVpikfwngớ ngBSVhẩn nhé!YPT8sXsQ” CcQVpikfwô đậpcQVpikfw bànYPT8sXsQ đứnYPT8sXsQg dậYPT8sXsQy vBSVhà YPT8sXsQquay ngườiYPT8sXsQ cQVpikfwbỏ đi.

Nhưng bằncQVpikfwg phảnBSVh xBSVhạ nhacQVpikfwnh nBSVhhất, HạBSVho TBSVhhần lYPT8sXsQập tYPT8sXsQức nBSVhâng ngưcQVpikfwời ÁiBSVh YPT8sXsQHy YPT8sXsQlên vYPT8sXsQà váBSVhc điYPT8sXsQ nhYPT8sXsQư cQVpikfwmột móYPT8sXsQn hYPT8sXsQàng hoá.

Đến cQVpikfwtận lúccQVpikfw nàyYPT8sXsQ, cYPT8sXsQô vẫnYPT8sXsQ chưBSVha BSVhkịp YPT8sXsQđịnh cQVpikfwthần lấBSVhy mYPT8sXsQột giâyBSVh vYPT8sXsQà hYPT8sXsQoàn tcQVpikfwoàn cQVpikfwbị cYPT8sXsQậu đưaYPT8sXsQ đcQVpikfwi, YPT8sXsQchỉ kịpcQVpikfw tcQVpikfwrông thấYPT8sXsQy cảBSVh chụcYPT8sXsQ áBSVhnh mắcQVpikfwt từBSVh trYPT8sXsQong lớpBSVh manBSVhg mYPT8sXsQột YPT8sXsQánh cQVpikfwnhìn nảyYPT8sXsQ lửacQVpikfw chiếuYPT8sXsQ cQVpikfwthẳng vBSVhào mình.

Thì YPT8sXsQra cQVpikfwtừ nãycQVpikfw đếnBSVh gicQVpikfwờ, YPT8sXsQkhông cBSVhhỉ cQVpikfwcó riêngcQVpikfw cảYPT8sXsQ haBSVhi cQVpikfwtồn tBSVhại trocQVpikfwng lYPT8sXsQớp, ncQVpikfwhưng cQVpikfwtại BSVhsao BSVhcô lạicQVpikfw khBSVhông hềBSVh nhậnYPT8sXsQ biBSVhết đượcQVpikfwc nhữngYPT8sXsQ gBSVhương mặtcQVpikfw ấy.

“Này, têncQVpikfw ngớYPT8sXsQ ngẩYPT8sXsQn kicQVpikfwa, thcQVpikfwả tôcQVpikfwi xuống!cQVpikfw” YPT8sXsQÁi YPT8sXsQHy tứcYPT8sXsQ YPT8sXsQgiận đậpcQVpikfw đậpcQVpikfw taBSVhy vBSVhào lYPT8sXsQưng cYPT8sXsQủa HạBSVho ThYPT8sXsQần, nhBSVhững ánBSVhh mắYPT8sXsQt kBSVhhác nBSVhhau lạiYPT8sXsQ liênBSVh tụcQVpikfwc chiYPT8sXsQếu tYPT8sXsQhẳng vàoBSVh cQVpikfwcô YPT8sXsQkhi mỗcQVpikfwi BSVhbước châcQVpikfwn củaYPT8sXsQ HạYPT8sXsQo ThầBSVhn bướcYPT8sXsQ qBSVhua tYPT8sXsQừng dãcQVpikfwy hànhBSVh lang.

Nhưng cậuYPT8sXsQ hBSVhoàn toànYPT8sXsQ BSVhphớt lờcQVpikfw cBSVhô, cBSVhứ tYPT8sXsQiếp tcQVpikfwục bưBSVhớc đi.

“Này! TYPT8sXsQên khốn!BSVh TôiYPT8sXsQ cQVpikfwbảo thảYPT8sXsQ tôcQVpikfwi xBSVhuống!” BSVhÁi YPT8sXsQHy ngừngBSVh khôngYPT8sXsQ đậcQVpikfwp cQVpikfwtay vcQVpikfwào BSVhlưng HcQVpikfwạo TcQVpikfwhần nữYPT8sXsQa, phcQVpikfwải dùnYPT8sXsQg biệYPT8sXsQn pháBSVhp BSVhmạnh thôi!

Cô híYPT8sXsQt mcQVpikfwột hơiYPT8sXsQ thậtYPT8sXsQ sâuBSVh… nhắmBSVh mBSVhắt lại…

Những bướcBSVh chYPT8sXsQân BSVhcủa HcQVpikfwạo ThBSVhần vẫnBSVh đcQVpikfwều đều,YPT8sXsQ chcQVpikfwậm rBSVhãi dYPT8sXsQi chuyểnBSVh tYPT8sXsQrên dãYPT8sXsQy hYPT8sXsQành lang.

Này thìYPT8sXsQ “mèocQVpikfw con”!

Ái BSVhHy cQVpikfwlại scQVpikfwử dYPT8sXsQụng “tuycQVpikfwệt chiêYPT8sXsQu ngàYPT8sXsQn năm”YPT8sXsQ, phậpcQVpikfw mBSVhột ccQVpikfwái vàoBSVh vYPT8sXsQai HạocQVpikfw Thần.

Cả ngBSVhười HạocQVpikfw ThầnYPT8sXsQ ruYPT8sXsQn lênYPT8sXsQ, bưYPT8sXsQớc chYPT8sXsQân kYPT8sXsQhựng lại…

Và tBSVhất cYPT8sXsQả scQVpikfwinh viêncQVpikfw BSVhtrên dcQVpikfwãy hànhcQVpikfw YPT8sXsQlang cYPT8sXsQũng dừnBSVhg bước!!

“Em khYPT8sXsQông phảiYPT8sXsQ mcQVpikfwèo cBSVhon!” HạcQVpikfwo BSVhThần YPT8sXsQbuông mộtcQVpikfw câucQVpikfw nóiBSVh khcQVpikfwẳng địnhYPT8sXsQ, gươngBSVh mặYPT8sXsQt cậuYPT8sXsQ dầncQVpikfw tBSVhối sầcQVpikfwm lại.

“Gì ccQVpikfwơ?” ÁBSVhi HcQVpikfwy nYPT8sXsQgơ ngácYPT8sXsQ hỏicQVpikfw, tựcQVpikfw dưYPT8sXsQng lạiYPT8sXsQ phBSVhủ địnhYPT8sXsQ chínBSVhh BSVhbiệt cQVpikfwdanh củacQVpikfw BSVhmình đcQVpikfwặt rYPT8sXsQa BSVhlà tBSVhhế nào?

“Em BSVhlà mèBSVho hoYPT8sXsQang!” YPT8sXsQLại cQVpikfwthêm mộtBSVh câBSVhu khẳngBSVh địYPT8sXsQnh cYPT8sXsQực kỳcQVpikfw “tầmBSVh cQVpikfwcỡ”, cóYPT8sXsQ khYPT8sXsQả cQVpikfwnăng cQVpikfwđánh gụcQVpikfwc ýcQVpikfw chBSVhí pcQVpikfwhản khánBSVhg cQVpikfwcủa côcQVpikfw. “ChỉBSVh cYPT8sXsQó cQVpikfwmèo YPT8sXsQhoang mớiYPT8sXsQ cắcQVpikfwn ngcQVpikfwười cQVpikfwnhư thế!”

Ái cQVpikfwHy tròBSVhn cQVpikfwmắt, vẫcQVpikfwn khôngcQVpikfw BSVhthể BSVhtin đượcQVpikfwc mìYPT8sXsQnh vừaBSVh nYPT8sXsQghe cQVpikfwthấy gì.

Cảm cQVpikfwgiác vềcQVpikfw HạoBSVh ThầnYPT8sXsQ lcQVpikfwúc nàycQVpikfw củacQVpikfw côBSVh chỉBSVh cóBSVh thểYPT8sXsQ miYPT8sXsQêu tcQVpikfwả bằngBSVh hBSVhai cQVpikfwchữ… ngBSVhớ ngẩn!

“Này, khôngcQVpikfw muốBSVhn tBSVhôi cYPT8sXsQắn acQVpikfwnh nữaYPT8sXsQ cQVpikfwthì BSVhbỏ tBSVhôi xuBSVhống!” cQVpikfwÁi BSVhHy cBSVhố gắngcQVpikfw gcQVpikfwiữ bYPT8sXsQình tĩnhBSVh, YPT8sXsQgằn giọngcQVpikfw đYPT8sXsQe doạ.

Ngay sacQVpikfwu đóBSVh, ÁiBSVh HcQVpikfwy đượcYPT8sXsQ HcQVpikfwạo ThầncQVpikfw đặtBSVh xuốcQVpikfwng đất.

Không lBSVhẽ cQVpikfwhắn BSVhta sYPT8sXsQợ YPT8sXsQbị cắn?

Nhưng lậpBSVh tứcQVpikfwc, BSVhcô lạBSVhi đượccQVpikfw HYPT8sXsQạo ThầncQVpikfw nhấccQVpikfw bcQVpikfwổng lBSVhên, cQVpikfwvà bếYPT8sXsQ BSVhđi cQVpikfwnhư YPT8sXsQmột nànBSVhg cônYPT8sXsQg chúa.

Shock toBSVhàn tập!

Trong YPT8sXsQtình trạngBSVh hiệYPT8sXsQn YPT8sXsQgiờ, côYPT8sXsQ cBSVhó muốBSVhn phảnBSVh khácQVpikfwng cũngcQVpikfw kBSVhhông được.

Bóng cQVpikfwdáng BSVhcả BSVhhai kBSVhhuất sacQVpikfwu hàncQVpikfwh cQVpikfwlang, mộYPT8sXsQt đôYPT8sXsQi mYPT8sXsQắt BSVhmàu BSVhhổ pháccQVpikfwh đcQVpikfwang cQVpikfwcó nhữncQVpikfwg tiBSVha nhYPT8sXsQìn tứccQVpikfw giận.

*Canteen*

“Ăn đicQVpikfw mèoBSVh con!”YPT8sXsQ cQVpikfwHạo ThcQVpikfwần đẩyBSVh đẩyBSVh khBSVhay đồYPT8sXsQ ăYPT8sXsQn vềBSVh phícQVpikfwa BSVhÁi cQVpikfwHy, trôngBSVh BSVhcứ nYPT8sXsQhư đaYPT8sXsQng cQVpikfwchăm sócQVpikfwc YPT8sXsQthú cBSVhưng vậy.

“Anh BSVhđi màYPT8sXsQ cQVpikfwăn mYPT8sXsQột mYPT8sXsQình!” ÁcQVpikfwi HBSVhy cQVpikfwhất mặtYPT8sXsQ sYPT8sXsQang hưYPT8sXsQớng kcQVpikfwhác, cốBSVh BSVhtình YPT8sXsQtỏ vẻcQVpikfw BSVhkhinh kYPT8sXsQhi BSVhvới HYPT8sXsQạo Thần.

Thật chẳngBSVh hiểcQVpikfwu nổicQVpikfw cQVpikfwhắn tacQVpikfw, đãYPT8sXsQ cốBSVh tìYPT8sXsQnh gâycQVpikfw YPT8sXsQsự vớiBSVh cBSVhô mBSVhà gcQVpikfwiờ đâcQVpikfwy lạiYPT8sXsQ tYPT8sXsQỏ vẻYPT8sXsQ nhưBSVh thâcQVpikfwn thcQVpikfwiết lắm…YPT8sXsQ hYPT8sXsQắn YPT8sXsQcó bịYPT8sXsQ tcQVpikfwhần BSVhkinh khôcQVpikfwng nhỉ?

“Em khôBSVhng YPT8sXsQthích nBSVhhững mcQVpikfwón YPT8sXsQnày à?”BSVh HạocQVpikfw ThầYPT8sXsQn liếcYPT8sXsQ nYPT8sXsQhìn mcQVpikfwột loYPT8sXsQạt cáBSVhc loạBSVhi báYPT8sXsQnh trYPT8sXsQáng miệngcQVpikfw YPT8sXsQkhác ncQVpikfwhau trêcQVpikfwn khcQVpikfway đồcQVpikfw ăn,YPT8sXsQ cườiBSVh khYPT8sXsQẩy. BSVh“Không lẽcQVpikfw ecQVpikfwm mYPT8sXsQuốn BSVhăn xưcQVpikfwơng cá?”

Ái HYPT8sXsQy kYPT8sXsQhông tcQVpikfwhèm trBSVhả lYPT8sXsQời, vBSVhì trảcQVpikfw cQVpikfwlời vcQVpikfwới têYPT8sXsQn YPT8sXsQnày chỉBSVh toYPT8sXsQàn BSVhtự chuốccQVpikfw tBSVhhêm rắccQVpikfw rối.

Vết thươngBSVh cQVpikfwở vacQVpikfwi dạocQVpikfw gYPT8sXsQần đâycQVpikfw vẫnYPT8sXsQ khôngYPT8sXsQ ngYPT8sXsQừng đYPT8sXsQau đớn,BSVh pYPT8sXsQhải chănYPT8sXsQg ÁBSVhi HYPT8sXsQy đBSVhã cQVpikfwquen chYPT8sXsQịu YPT8sXsQđựng mỗcQVpikfwi YPT8sXsQkhi vếtYPT8sXsQ thBSVhương lBSVhên cơnBSVh đauBSVh nhứcYPT8sXsQ từngcQVpikfw đcQVpikfwợt nYPT8sXsQên sắcBSVh BSVhthái biểcQVpikfwu cảmcQVpikfw vẫcQVpikfwn kháBSVh hơBSVhn lúcBSVh trước,YPT8sXsQ mặccQVpikfw dùcQVpikfw mộBSVht bêcQVpikfwn BSVhvai vẫnBSVh cảmcQVpikfw thấYPT8sXsQy rấYPT8sXsQt đau.

Gương mặcQVpikfwt côBSVh trởBSVh nêncQVpikfw nhợtcQVpikfw nhcQVpikfwạt, nhữngYPT8sXsQ BSVhgiọt mồcQVpikfw hôYPT8sXsQi BSVhtrên tránBSVh cũBSVhng bắYPT8sXsQt đầuYPT8sXsQ xcQVpikfwuất hiện.

Chịu đựnYPT8sXsQg, phYPT8sXsQải chịuYPT8sXsQ đựng!

Hạo ThầcQVpikfwn nhíuBSVh màycQVpikfw nhìnBSVh ÁcQVpikfwi HBSVhy, scQVpikfwau đócQVpikfw lạYPT8sXsQi tiYPT8sXsQếp tYPT8sXsQục cQVpikfwđẩy đẩycQVpikfw khYPT8sXsQay đồcQVpikfw ăYPT8sXsQn YPT8sXsQvề YPT8sXsQphía “mèo”YPT8sXsQ YPT8sXsQcủa mình.

Những áncQVpikfwh mYPT8sXsQắt nBSVhảy lửaBSVh YPT8sXsQcủa cáccQVpikfw cYPT8sXsQô YPT8sXsQgái troBSVhng cYPT8sXsQanteen dườcQVpikfwng ncQVpikfwhư đềucQVpikfw khôncQVpikfwg hẹBSVhn màYPT8sXsQ chYPT8sXsQiếu thBSVhẳng YPT8sXsQvào cô.

“Cô tYPT8sXsQa cQVpikfwnghĩ mìncQVpikfwh lBSVhà YPT8sXsQai chứ?BSVh ChẳnYPT8sXsQg YPT8sXsQqua chỉBSVh lcQVpikfwà ngườYPT8sXsQi đưcQVpikfwợc HBSVhàn MicQVpikfwnh VcQVpikfwỹ chọBSVhn màBSVh ccQVpikfwứ tYPT8sXsQhích giBSVhở tYPT8sXsQrò quBSVhyến rcQVpikfwũ ngườicQVpikfw khác!”

“Tới cảcQVpikfw YPT8sXsQHạo ThầnYPT8sXsQ cũYPT8sXsQng YPT8sXsQđổ vìcQVpikfw ccQVpikfwô cQVpikfwta sao?”

“Lâu BSVhlâu cQVpikfwThần mớicQVpikfw YPT8sXsQđến trườngcQVpikfw mộtcQVpikfw BSVhlần, cQVpikfwchưa gYPT8sXsQì đãcQVpikfw thYPT8sXsQấy acQVpikfwnh ấYPT8sXsQy thânBSVh mậtYPT8sXsQ vớBSVhi cocQVpikfwn cQVpikfwhồ YPT8sXsQly đóYPT8sXsQ rồi.”

Dù khôncQVpikfwg muốnBSVh nBSVhghe, nBSVhhưng nhữngBSVh lYPT8sXsQời BSVhthan thcQVpikfwở lẫnYPT8sXsQ trcQVpikfwách mBSVhóc cYPT8sXsQứ licQVpikfwên tụcBSVh lọtcQVpikfw vàocQVpikfw tacQVpikfwi cô.

Khó cYPT8sXsQhịu quá!

Ở đâcQVpikfwy tYPT8sXsQhêm vcQVpikfwài pcQVpikfwhút nBSVhữa, YPT8sXsQcó cQVpikfwlẽ côcQVpikfw sYPT8sXsQẽ chếtBSVh vBSVhì bịcQVpikfw “cQVpikfwngộ độc”YPT8sXsQ nYPT8sXsQhững lờcQVpikfwi nócQVpikfwi ácBSVh YPT8sXsQý kcQVpikfwia mất!!

Ái HcQVpikfwy kBSVhéo YPT8sXsQghế đứncQVpikfwg dcQVpikfwậy, BSVhvà cBSVhũng cQVpikfwmột bàBSVhn tBSVhay BSVhkéo cQVpikfwcô vềYPT8sXsQ phBSVhía mình.

Cuối BSVhcùng cYPT8sXsQhồng yêcQVpikfwu cQVpikfwmafia cũngcQVpikfw xuấtYPT8sXsQ hiện!!

Minh YPT8sXsQVỹ lạnhYPT8sXsQ lBSVhùng liếcBSVh nhìnYPT8sXsQ HạBSVho ThBSVhần, sBSVhau đóBSVh nắmYPT8sXsQ taBSVhy cQVpikfwÁi HYPT8sXsQy cQVpikfwkéo đi.

Cô cũngYPT8sXsQ chẳBSVhng hYPT8sXsQề pcQVpikfwhản kBSVhháng, đểYPT8sXsQ mYPT8sXsQặc ancQVpikfwh lôicQVpikfw mìBSVhnh đi.

Và đícQVpikfwch YPT8sXsQđến lYPT8sXsQần nàyBSVh vẫBSVhn cQVpikfwlà phòngBSVh YPT8sXsQy tế!

Ông cQVpikfwbác sĩYPT8sXsQ đãcQVpikfw đưBSVhợc MYPT8sXsQinh VỹYPT8sXsQ cửYPT8sXsQ YPT8sXsQngười đưYPT8sXsQa đBSVhến tậYPT8sXsQn trườnBSVhg, vìBSVh tBSVhình trạnBSVhg ÁiBSVh BSVhHy hiệnBSVh gYPT8sXsQiờ đangcQVpikfw chuYPT8sXsQyển biếnYPT8sXsQ tYPT8sXsQheo hBSVhướng cQVpikfwkhông tốt.

Chỉ mộcQVpikfwt lYPT8sXsQí dcQVpikfwo đơnBSVh gicQVpikfwản, ÁYPT8sXsQi BSVhHy YPT8sXsQđã đượccQVpikfw bácQVpikfwc YPT8sXsQsĩ chẩnBSVh đYPT8sXsQoán bịcQVpikfw YPT8sXsQmắc chứngcQVpikfw khácQVpikfwng thuốc!

Thuốc giảYPT8sXsQm đaucQVpikfw loạiYPT8sXsQ cQVpikfwtiêm dườncQVpikfwg nBSVhhư khônYPT8sXsQg YPT8sXsQthể pháYPT8sXsQt cQVpikfwhuy cQVpikfwtác dụngBSVh vớiBSVh cơBSVh thcQVpikfwể YPT8sXsQcủa cô,YPT8sXsQ bằnBSVhg chứBSVhng YPT8sXsQlà cQVpikfwsau khBSVhi tiêBSVhm tYPT8sXsQhuốc cơncQVpikfw đauYPT8sXsQ cQVpikfwđớn vẫnBSVh kBSVhéo dàiBSVh, thậBSVhm chíYPT8sXsQ còncQVpikfw cQVpikfwtrở YPT8sXsQnên đcQVpikfwau hơn.

Nhưng nếuYPT8sXsQ dùcQVpikfwng cQVpikfwthuốc giảmYPT8sXsQ cQVpikfwđau YPT8sXsQloại uBSVhống cQVpikfwquá nhiều,BSVh scQVpikfwẽ ảncQVpikfwh hưởngcQVpikfw đếnBSVh vấnYPT8sXsQ đcQVpikfwề sứYPT8sXsQc khoBSVhẻ vàcQVpikfw dễcQVpikfw dànBSVhg kcQVpikfwhiến cQVpikfwcô dễYPT8sXsQ dàngcQVpikfw cQVpikfwbị cơncQVpikfw buồnBSVh cQVpikfwngủ đánhYPT8sXsQ gụcBSVh trYPT8sXsQong YPT8sXsQmọi tBSVhình huống.

“Cô VươngBSVh, YPT8sXsQcô đừngcQVpikfw đếnBSVh trườngcQVpikfw nữa,cQVpikfw BSVhhãy YPT8sXsQở nhBSVhà tĩnhBSVh dưỡcQVpikfwng chYPT8sXsQo đếYPT8sXsQn kcQVpikfwhi vcQVpikfwết BSVhthương làYPT8sXsQnh hẳYPT8sXsQn!” ÔnYPT8sXsQg báccQVpikfw sĩBSVh BSVhkhẽ thởYPT8sXsQ dàicQVpikfw khBSVhi cQVpikfwthấy BSVhnét mặcQVpikfwt BSVhcủa YPT8sXsQÁi HYPT8sXsQy, mBSVhột bêcQVpikfwn YPT8sXsQvai áoBSVh đãcQVpikfw thấmcQVpikfw cQVpikfwchút sắcYPT8sXsQ màucQVpikfw củaBSVh máu.

Ông tBSVha lấycQVpikfw trBSVhong hBSVhộp BSVhdụng cụYPT8sXsQ rcQVpikfwa mộtBSVh ốngcQVpikfw tiêmYPT8sXsQ đậmcQVpikfw sắc,YPT8sXsQ nhẹcQVpikfw nBSVhhàng BSVhmở nắpYPT8sXsQ vàYPT8sXsQ tiêcQVpikfwm chYPT8sXsQo cô.

“Cứ BSVhdùng thuốcBSVh tBSVhiêm loYPT8sXsQại mạnhBSVh nhcQVpikfwư tBSVhhế YPT8sXsQnày khôngYPT8sXsQ phảiYPT8sXsQ làBSVh cQVpikfwcách BSVhhay, cóBSVh BSVhkhả năngYPT8sXsQ nóBSVh YPT8sXsQsẽ kéocQVpikfw cQVpikfwdài thBSVhời BSVhgian chữYPT8sXsQa trị.”cQVpikfw ÔcQVpikfwng báYPT8sXsQc sBSVhĩ bấtcQVpikfw giBSVhác thcQVpikfwở dàcQVpikfwi, mặccQVpikfw dYPT8sXsQù đãYPT8sXsQ hếBSVht lờiYPT8sXsQ khuyBSVhên ngăcQVpikfwn ncQVpikfwhưng côBSVh cQVpikfwvẫn cQVpikfwngoan cBSVhố mộtBSVh mựccQVpikfw đòYPT8sXsQi đếnYPT8sXsQ trường.

Đây lYPT8sXsQà bYPT8sXsQiện pBSVhháp duYPT8sXsQy nhấtcQVpikfw cQVpikfwđể khốngcQVpikfw BSVhchế YPT8sXsQnỗi đaYPT8sXsQu đaBSVhng cQVpikfwngự trBSVhị trênBSVh BSVhvai BSVhÁi Hy.

Minh VỹcQVpikfw vẫncQVpikfw đứBSVhng yêYPT8sXsQn nhcQVpikfwìn mũicQVpikfw BSVhtiêm nYPT8sXsQhẹ BSVhnhàng rcQVpikfwút rcQVpikfwa YPT8sXsQkhỏi tYPT8sXsQay cQVpikfwcô, bấtYPT8sXsQ BSVhgiác mộtYPT8sXsQ YPT8sXsQcâu hỏiBSVh nYPT8sXsQghi vYPT8sXsQấn lạicQVpikfw BSVhđược cấtYPT8sXsQ lên.

“Em vàYPT8sXsQ têncQVpikfw đóBSVh cYPT8sXsQó cQVpikfwquan hệBSVh gì?”

“Bạn!” ÁiBSVh HcQVpikfwy trảYPT8sXsQ lờiBSVh lịchYPT8sXsQ sự,YPT8sXsQ ccQVpikfwố gắncQVpikfwg làYPT8sXsQm ngắcQVpikfwn gcQVpikfwọn câuYPT8sXsQ nYPT8sXsQói cQVpikfwhết sứcBSVh cBSVhó thể.

Dường nYPT8sXsQhư acQVpikfwnh YPT8sXsQkhông BSVhmấy hYPT8sXsQài lòngcQVpikfw vềcQVpikfw YPT8sXsQcâu trảBSVh lờiYPT8sXsQ ccQVpikfwủa cQVpikfwcô, haYPT8sXsQi hàngBSVh YPT8sXsQlông mcQVpikfwày càBSVhng nhíucQVpikfw chặtBSVh hơn.

“Mèo conYPT8sXsQ!” HạocQVpikfw ThầncQVpikfw đứngBSVh trướccQVpikfw cửacQVpikfw phònBSVhg BSVhy tếBSVh, cQVpikfwcất tiếYPT8sXsQng gọiBSVh cáYPT8sXsQi biệcQVpikfwt dancQVpikfwh mYPT8sXsQà mìnYPT8sXsQh đãcQVpikfw tựcQVpikfw cQVpikfwý đYPT8sXsQặt BSVhcho YPT8sXsQÁi Hy.

Dĩ nhiêncQVpikfw khôngYPT8sXsQ cQVpikfwcần nBSVhhìn BSVhÁi BSVhHy cũBSVhng biBSVhết YPT8sXsQchủ BSVhnhân củBSVha giYPT8sXsQọng nócQVpikfwi cQVpikfwấy lYPT8sXsQà ai!

Hạo ThầncQVpikfw từcQVpikfw từBSVh tiếnBSVh vàYPT8sXsQo, nhìcQVpikfwn YPT8sXsQcô lcQVpikfwo lắng.

“Mèo BSVhcon, eYPT8sXsQm bịYPT8sXsQ BSVhthương à?”

“Không cQVpikfwcần aYPT8sXsQnh qYPT8sXsQuan tâm!BSVh” ÁYPT8sXsQi YPT8sXsQHy lậpcQVpikfw tứccQVpikfw đứncQVpikfwg tcQVpikfwhẳng dậy,BSVh BSVhbước rcQVpikfwa YPT8sXsQkhỏi cửa.

“Này, eYPT8sXsQm BSVhlạnh lùngBSVh tYPT8sXsQhế!” HạoBSVh cQVpikfwThần lậpcQVpikfw tứcBSVh đuổicQVpikfw thcQVpikfweo, kBSVhhông YPT8sXsQquên “tặng”YPT8sXsQ chYPT8sXsQo MinBSVhh cQVpikfwVỹ YPT8sXsQmột nYPT8sXsQụ cườicQVpikfw đBSVhắc thắng.

Bàn tYPT8sXsQay đYPT8sXsQang buôngBSVh tBSVhhõng củBSVha McQVpikfwinh VcQVpikfwỹ dầnBSVh siếcQVpikfwt cQVpikfwchặt lạiYPT8sXsQ, nhưngBSVh nécQVpikfwt mặtcQVpikfw vẫnBSVh lcQVpikfwạnh lcQVpikfwùng vYPT8sXsQà vBSVhô cảm.

Ái HBSVhy bướcYPT8sXsQ vàYPT8sXsQo lớp,YPT8sXsQ YPT8sXsQHạo ThầnYPT8sXsQ cũnYPT8sXsQg bưcQVpikfwớc BSVhtheo sauBSVh, lBSVhập tứccQVpikfw cBSVhác BSVhbạn cQVpikfwnữ tronBSVhg lớpcQVpikfw YPT8sXsQnhanh chBSVhóng vcQVpikfwây YPT8sXsQquanh ThầnBSVh, trBSVhên tcQVpikfway mỗiYPT8sXsQ ngưYPT8sXsQời cYPT8sXsQầm mộtcQVpikfw qBSVhuyển tạYPT8sXsQp chí.

“Thần, aYPT8sXsQnh YPT8sXsQkí têYPT8sXsQn vYPT8sXsQào BSVhđây chYPT8sXsQo ecQVpikfwm nhé!”cQVpikfw McQVpikfwột YPT8sXsQcô bạncQVpikfw BSVhgái chớcQVpikfwp chBSVhớp mắBSVht, đưaBSVh cYPT8sXsQuốn tạpBSVh cYPT8sXsQhí cQVpikfwvề phíaBSVh HạoBSVh TBSVhhần cQVpikfwvà cQVpikfwkèm thBSVheo mộtcQVpikfw câcQVpikfwy bút.

Dĩ nYPT8sXsQhiên tBSVhrên YPT8sXsQgương mặYPT8sXsQt cQVpikfwkia lBSVhại nởcQVpikfw cQVpikfwmột nBSVhụ ccQVpikfwười sácQVpikfwt gái.

Đám cQVpikfwcon gáicQVpikfw BSVhkia gBSVhần cQVpikfwnhư cQVpikfwvây YPT8sXsQkín HạoBSVh ThBSVhần, cQVpikfwkhông chừaBSVh BSVhbất YPT8sXsQkỳ mộtcQVpikfw lốiYPT8sXsQ thoátBSVh nào.

Lúc này,BSVh dườnYPT8sXsQg nhBSVhư BSVhngoài YPT8sXsQÁi cQVpikfwHy, BSVhchỉ ccQVpikfwòn mỗicQVpikfw cQVpikfwcô YPT8sXsQbạn TịcQVpikfwnh NYPT8sXsQhi ngồicQVpikfw kBSVhế bcQVpikfwên làBSVh khôYPT8sXsQng thcQVpikfwam YPT8sXsQgia vàYPT8sXsQo đáBSVhm BSVhcon gBSVhái BSVhmê tcQVpikfwrai kia.

“Tịnh NhicQVpikfw, sacQVpikfwo hắnBSVh tYPT8sXsQa lạYPT8sXsQi đượcYPT8sXsQ YPT8sXsQxin chBSVhữ ký?”cQVpikfw CôcQVpikfw nhìncQVpikfw TịBSVhnh BSVhNhi đancQVpikfwg cầYPT8sXsQm cQVpikfwtrên taBSVhy cQVpikfwmột cuốYPT8sXsQn sácYPT8sXsQh kYPT8sXsQhá dcQVpikfwày, bBSVhất gYPT8sXsQiác lêYPT8sXsQn tiếcQVpikfwng hỏi.

Tịnh NhBSVhi chuYPT8sXsQyển sựYPT8sXsQ tậpcQVpikfw tBSVhrung từYPT8sXsQ quyểBSVhn sáYPT8sXsQch YPT8sXsQsang YPT8sXsQÁi HBSVhy, mỉmBSVh cườiYPT8sXsQ YPT8sXsQthân thicQVpikfwện đáp:

“Bạn khônYPT8sXsQg biếYPT8sXsQt YPT8sXsQà? AYPT8sXsQnh ấycQVpikfw làcQVpikfw ccQVpikfwa sYPT8sXsQĩ thầcQVpikfwn tượBSVhng rấtYPT8sXsQ đượcBSVh mếnYPT8sXsQ mộ,YPT8sXsQ thườnYPT8sXsQg thcQVpikfwì rấYPT8sXsQt íBSVht kYPT8sXsQhi anYPT8sXsQh ấycQVpikfw đếnYPT8sXsQ trường.”

Shock tậpcQVpikfw hai!

“Ca scQVpikfwĩ ư?”BSVh ÁBSVhi HYPT8sXsQy lẩBSVhm bẩcQVpikfwm, thậtYPT8sXsQ sựcQVpikfw khYPT8sXsQông thểYPT8sXsQ YPT8sXsQtin BSVhđược mBSVhột tYPT8sXsQên quáicQVpikfw đảncQVpikfw nhưcQVpikfw tcQVpikfwhế lYPT8sXsQại lBSVhà mộtBSVh BSVhca sĩYPT8sXsQ nổYPT8sXsQi tiếng.

Haizz… PhYPT8sXsQiền phcQVpikfwức thật!!

Chap 28

Mất kicQVpikfwểm soát

Trước cBSVhổng tBSVhrường, vẫnYPT8sXsQ cQVpikfwnhư mọYPT8sXsQi ngày,BSVh hYPT8sXsQai chiếcYPT8sXsQ BSVhxe BMcQVpikfwW đãBSVh đậuYPT8sXsQ BSVhsẵn ởcQVpikfw cổng.

Minh VBSVhỹ tựacQVpikfw ngườBSVhi vcQVpikfwào cQVpikfwmột chiếccQVpikfw xBSVhe, đYPT8sXsQôi YPT8sXsQmắt YPT8sXsQanh BSVhsở hữuBSVh mộtcQVpikfw hướngBSVh nhcQVpikfwìn BSVhvô YPT8sXsQđịnh, nhBSVhưng BSVhdường YPT8sXsQnhư YPT8sXsQtrong ánBSVhh BSVhnhìn đóYPT8sXsQ BSVhvẫn đủYPT8sXsQ đểcQVpikfw nhậncQVpikfw rBSVha mộcQVpikfwt cQVpikfwbóng dYPT8sXsQáng quBSVhen thuộcBSVh đaYPT8sXsQng mỗiBSVh lcQVpikfwúc mộYPT8sXsQt tiếYPT8sXsQn gần.

Động tBSVhác BSVhtựa ngườiBSVh BSVhvào chiếYPT8sXsQc BBSVhMW kBSVhia lậpBSVh tứcYPT8sXsQ đượcBSVh YPT8sXsQthay BSVhthế bằngcQVpikfw mộYPT8sXsQt tYPT8sXsQư thYPT8sXsQế đứngcQVpikfw thẳngcQVpikfw dậyYPT8sXsQ, YPT8sXsQanh cBSVhho BSVhhai tBSVhay vàcQVpikfwo YPT8sXsQtúi, bắYPT8sXsQt đầcQVpikfwu tYPT8sXsQiến vềBSVh phcQVpikfwía ÁiYPT8sXsQ Hy.

“Tôi phảiBSVh đếnBSVh tYPT8sXsQổ chức,cQVpikfw ngườYPT8sXsQi củBSVha YPT8sXsQtôi sẽBSVh đưcQVpikfwa YPT8sXsQem về.”cQVpikfw DườngYPT8sXsQ nhưBSVh MincQVpikfwh VBSVhỹ đanYPT8sXsQg cYPT8sXsQố gắngBSVh dịuBSVh giYPT8sXsQọng BSVhhết mứcYPT8sXsQ cócQVpikfw tcQVpikfwhể, cQVpikfwnhưng vẫBSVhn YPT8sXsQkhông thểYPT8sXsQ nàocQVpikfw làYPT8sXsQm tYPT8sXsQan biBSVhến đYPT8sXsQi cáYPT8sXsQi chấtBSVh giYPT8sXsQọng ngạoYPT8sXsQ mạBSVhn vốnBSVh có.

Như cQVpikfwđã BSVhbiết trưYPT8sXsQớc cQVpikfwanh vYPT8sXsQẫn BSVhsẽ lcQVpikfwặp cQVpikfwlại BSVhcâu nóicQVpikfw này,BSVh cYPT8sXsQô chẳngYPT8sXsQ tYPT8sXsQỏ YPT8sXsQbất YPT8sXsQcứ mộtYPT8sXsQ YPT8sXsQthái độYPT8sXsQ nàBSVho cQVpikfwkhác ngoàcQVpikfwi dửngBSVh YPT8sXsQdưng khônBSVhg qucQVpikfwan tâm,YPT8sXsQ đôiBSVh môcQVpikfwi cQVpikfwmấp mYPT8sXsQáy chuẩnYPT8sXsQ BSVhbị lcQVpikfwên BSVhtiếng trYPT8sXsQả lời.

“Mèo cYPT8sXsQon sẽcQVpikfw BSVhđi vớBSVhi tôi!”YPT8sXsQ GiọnBSVhg ncQVpikfwói củBSVha kẻcQVpikfw thYPT8sXsQứ bYPT8sXsQa cắBSVht BSVhngang YPT8sXsQý địnhBSVh củcQVpikfwa YPT8sXsQÁi HyYPT8sXsQ, cQVpikfwHạo TBSVhhần đaBSVhng từBSVh tYPT8sXsQừ tiếnYPT8sXsQ đếnYPT8sXsQ, vòYPT8sXsQng tBSVhay kéocQVpikfw côYPT8sXsQ vềBSVh phíaYPT8sXsQ BSVhmình, gYPT8sXsQhé cQVpikfwsát tcQVpikfwai cYPT8sXsQô tYPT8sXsQhì thầm.cQVpikfw “CBSVhhỉ cầnBSVh YPT8sXsQem đicQVpikfw thecQVpikfwo BSVhtôi, tôiBSVh sẽBSVh cQVpikfwđáp ứngcQVpikfw mọiBSVh YPT8sXsQcâu hỏBSVhi BSVhcủa eYPT8sXsQm YPT8sXsQvề nhữngBSVh BSVhchuyện rắcBSVh rBSVhối đancQVpikfwg xảycQVpikfw ra.”

Dĩ nYPT8sXsQhiên cQVpikfwcâu nóiBSVh cQVpikfwsau củaYPT8sXsQ HạYPT8sXsQo cQVpikfwThần đủYPT8sXsQ sứcYPT8sXsQ khcQVpikfwiến ÁicQVpikfw BSVhHy ngBSVhạc nhiêYPT8sXsQn hcQVpikfwết mứccQVpikfw, tròBSVhn mắtcQVpikfw quYPT8sXsQay cQVpikfwsang ncQVpikfwhìn chằmcQVpikfw ccQVpikfwhặp kẻBSVh kếBSVh bên.

Có nêBSVhn đặYPT8sXsQt lònBSVhg ticQVpikfwn YPT8sXsQvào mộtcQVpikfw têcQVpikfwn ncQVpikfwhư BSVhHạo Thần?

Thôi mặcYPT8sXsQ kBSVhệ, tYPT8sXsQin mộBSVht lầnYPT8sXsQ cũngcQVpikfw khôngcQVpikfw sao!

“Em cQVpikfwđi vớBSVhi hắcQVpikfwn?” YPT8sXsQMinh VỹBSVh nhíuYPT8sXsQ mYPT8sXsQày nhìncQVpikfw cQVpikfwÁi HcQVpikfwy, đaYPT8sXsQng chBSVhờ YPT8sXsQmột sựBSVh khẳnBSVhg địBSVhnh tBSVhừ ngườcQVpikfwi cBSVhon gáiYPT8sXsQ trướcBSVh mặt.

Và nYPT8sXsQgay sacQVpikfwu câYPT8sXsQu hỏiYPT8sXsQ ấy,cQVpikfw ÁYPT8sXsQi cQVpikfwHy gậcQVpikfwt đầu.

Gương mặYPT8sXsQt MBSVhinh VỹcQVpikfw thấpcQVpikfw tYPT8sXsQhoáng mYPT8sXsQột nBSVhụ cườiBSVh BSVhnhạt, đcQVpikfwôi mắtYPT8sXsQ màucQVpikfw hổYPT8sXsQ phácYPT8sXsQh đanYPT8sXsQg dầnYPT8sXsQ tYPT8sXsQối sầmcQVpikfw lại.cQVpikfw LầnBSVh đầuYPT8sXsQ tiêncQVpikfw BSVhÁi YPT8sXsQHy trôcQVpikfwng thấycQVpikfw vẻcQVpikfw mặtBSVh đócQVpikfw từYPT8sXsQ anh…cQVpikfw vYPT8sXsQẻ mặYPT8sXsQt củYPT8sXsQa mộtcQVpikfw BSVhkẻ bịYPT8sXsQ BSVhbỏ rơi!

Cũng chínhcQVpikfw vàocQVpikfw kcQVpikfwhoảnh khắcYPT8sXsQ BSVhấy, tráiBSVh tBSVhim YPT8sXsQcô ccQVpikfwhợt thBSVhắt lạiBSVh, cQVpikfwnơi kcQVpikfwhoé YPT8sXsQmắt cảYPT8sXsQm thấycQVpikfw cacQVpikfwy cay.

Minh VỹYPT8sXsQ BSVhkhông YPT8sXsQnói thBSVhêm bấtBSVh cứBSVh BSVhđiều gcQVpikfwì nữa,BSVh cBSVhhỉ lBSVhặng lcQVpikfwẽ quBSVhay ngườicQVpikfw bưcQVpikfwớc đi.YPT8sXsQ bónYPT8sXsQg BSVhdáng tcQVpikfwừ phíYPT8sXsQa scQVpikfwau cQVpikfwđang cQVpikfwvô cùngYPT8sXsQ cYPT8sXsQô độc.BSVh VốnYPT8sXsQ BSVhdĩ BSVhanh kcQVpikfwhông hYPT8sXsQề biếYPT8sXsQt ccQVpikfwách chiềucQVpikfw ccQVpikfwhuộng vàcQVpikfw nhẫnBSVh nạiYPT8sXsQ ngưBSVhời kBSVhhác, YPT8sXsQnhưng cYPT8sXsQó lBSVhẽ lầncQVpikfw nàYPT8sXsQy anBSVhh cQVpikfwđã cQVpikfwthật BSVhsự YPT8sXsQbỏ qBSVhua chcQVpikfwo HạoBSVh ThầYPT8sXsQn vBSVhì cô.

Hai chiếccQVpikfw cQVpikfwxe BMcQVpikfwW cQVpikfwlao vútBSVh trêBSVhn dònBSVhg đườBSVhng nhcQVpikfwẵn bóncQVpikfwg, nhưnYPT8sXsQg cQVpikfwlại ngưBSVhợc hYPT8sXsQướng nhau.

Ánh sángBSVh màuBSVh vBSVhàng rYPT8sXsQực ccQVpikfwủa hoànYPT8sXsQg YPT8sXsQhôn BSVhnhẹ ncQVpikfwhàng phcQVpikfwủ YPT8sXsQkín khôngBSVh YPT8sXsQgian tcQVpikfwrên bãicQVpikfw biểnBSVh, tcQVpikfwừng đợtcQVpikfw sBSVhóng cứcQVpikfw cQVpikfwvô tìnhYPT8sXsQ vỗYPT8sXsQ vàoBSVh bờcQVpikfw, cucQVpikfwốn trcQVpikfwôi đBSVhi tấtBSVh cả.

Ái cQVpikfwHy BSVhngồi trcQVpikfwên bờYPT8sXsQ, đưaBSVh BSVhđôi mYPT8sXsQắt YPT8sXsQvô cảBSVhm cQVpikfwnhìn vềBSVh phíacQVpikfw cQVpikfwxa tậnBSVh cQVpikfwchân trờcQVpikfwi. cQVpikfwNếu nhcQVpikfwững cơnBSVh sónBSVhg kBSVhia cBSVhó thểBSVh cuốncQVpikfw trôYPT8sXsQi đicQVpikfw tấtBSVh cảYPT8sXsQ cQVpikfwnhững YPT8sXsQđau đớncQVpikfw cùnYPT8sXsQg YPT8sXsQcực mYPT8sXsQà côYPT8sXsQ đãcQVpikfw vàcQVpikfw đBSVhang pYPT8sXsQhải BSVhgánh chYPT8sXsQịu tYPT8sXsQhì haYPT8sXsQy biBSVhết mấy.

Hạo ThầncQVpikfw BSVhcũng ngồiBSVh xuốngYPT8sXsQ bêYPT8sXsQn cQVpikfwcạnh cYPT8sXsQô, YPT8sXsQđôi mắtYPT8sXsQ dánBSVh chYPT8sXsQặt vàBSVho YPT8sXsQ“mèo BSVhcon” kcQVpikfwhông rời.

“Tại saBSVho eBSVhm lạiBSVh muốcQVpikfwn đếnYPT8sXsQ đây?”YPT8sXsQ BầuBSVh BSVhkhông BSVhkhí dYPT8sXsQường nhcQVpikfwư đcQVpikfwang qcQVpikfwuá gượcQVpikfwng gcQVpikfwạo, HạoBSVh ThầBSVhn đànhYPT8sXsQ phảiYPT8sXsQ lBSVhên tiếYPT8sXsQng pháYPT8sXsQ BSVhtan tYPT8sXsQrạng thácQVpikfwi ccQVpikfwăng cQVpikfwthẳng hiệncQVpikfw giờ.

Một khoảngYPT8sXsQ YPT8sXsQyên lặng…

“Ai làYPT8sXsQ kẻYPT8sXsQ hạicQVpikfw chBSVhết giBSVha đìnYPT8sXsQh cQVpikfwtôi?” GiọnYPT8sXsQg nBSVhói YPT8sXsQÁi cQVpikfwHy đềuYPT8sXsQ đều,YPT8sXsQ đâyBSVh vốBSVhn dĩYPT8sXsQ làBSVh cBSVhâu hỏBSVhi ngYPT8sXsQhi hoặcYPT8sXsQ lớnBSVh nhấYPT8sXsQt tronYPT8sXsQg YPT8sXsQđầu cYPT8sXsQô, vBSVhà ccQVpikfwâu YPT8sXsQhỏi ncQVpikfwày hoànYPT8sXsQ toàBSVhn YPT8sXsQkhông hcQVpikfwề BSVhăn nhậpBSVh cQVpikfwgì vớiBSVh câucQVpikfw hỏiBSVh củaYPT8sXsQ YPT8sXsQHạo Thần.

“Câu khác,cQVpikfw tôYPT8sXsQi khônYPT8sXsQg trcQVpikfwả lYPT8sXsQời ccQVpikfwâu hỏBSVhi cQVpikfwnày củaYPT8sXsQ BSVhem được.”YPT8sXsQ HạcQVpikfwo ThầYPT8sXsQn YPT8sXsQnhún nYPT8sXsQhún vYPT8sXsQai tỏYPT8sXsQ vcQVpikfwẻ kBSVhhông cQVpikfwthể cQVpikfwlàm gìcQVpikfw hYPT8sXsQơn, trảYPT8sXsQ YPT8sXsQlời vớiBSVh chcQVpikfwất YPT8sXsQgiọng bìnhYPT8sXsQ thYPT8sXsQản nhBSVhất cYPT8sXsQó thể.

“Không phảiBSVh aYPT8sXsQnh đãcQVpikfw bảocQVpikfw cQVpikfwsẽ YPT8sXsQtrả lờiYPT8sXsQ mọBSVhi thcQVpikfwắc mắBSVhc củaBSVh tôi?”BSVh CôYPT8sXsQ quacQVpikfwy sancQVpikfwg HạBSVho YPT8sXsQThần tứccQVpikfw giậcQVpikfwn BSVhgắt lYPT8sXsQên, BSVhđúng lcQVpikfwà saBSVhi lầmcQVpikfw kBSVhhi cQVpikfwtin tưởnBSVhg têcQVpikfwn này.

“Tôi ccQVpikfwhỉ cóBSVh thBSVhể trảcQVpikfw lờcQVpikfwi cQVpikfwnhững ccQVpikfwâu hỏiYPT8sXsQ nYPT8sXsQằm troYPT8sXsQng cQVpikfwmột phcQVpikfwạm cQVpikfwvi BSVhnhất định.cQVpikfw” HBSVhạo TYPT8sXsQhần khoáBSVht BSVhkhoát cQVpikfwtay vcQVpikfwới cQVpikfwÁi HyYPT8sXsQ, tiếpYPT8sXsQ tụcQVpikfwc cQVpikfwgiữ cQVpikfwnguyên YPT8sXsQchất YPT8sXsQgiọng cQVpikfwban nãy.

“Phạm vi?”cQVpikfw CYPT8sXsQô nhíYPT8sXsQu màyBSVh, tênYPT8sXsQ nYPT8sXsQày tBSVhoàn nóYPT8sXsQi nhữngcQVpikfw cQVpikfwlời khóYPT8sXsQ hiểu.

“Tôi chỉBSVh cóYPT8sXsQ tBSVhhể cQVpikfwcho BSVhem biếtBSVh cQVpikfwmột phầnBSVh sBSVhự việc,BSVh khônYPT8sXsQg thểYPT8sXsQ BSVhnói cụYPT8sXsQ tcQVpikfwhể.” HạYPT8sXsQo ThầYPT8sXsQn nBSVhhẫn nạicQVpikfw gcQVpikfwiải thYPT8sXsQích, ncQVpikfwgước mặtYPT8sXsQ YPT8sXsQlên trờiYPT8sXsQ cQVpikfwquan BSVhsát màncQVpikfw đêcQVpikfwm dầncQVpikfw YPT8sXsQbuông xuống.

Dù sacQVpikfwo đBSVhây cũYPT8sXsQng cQVpikfwlà nhữnBSVhg điềuBSVh cQVpikfwnhỏ nhặt,cQVpikfw ccQVpikfwó cBSVhho cQVpikfwÁi HBSVhy biếtBSVh ccQVpikfwũng chẳncQVpikfwg sao.

“Vậy còYPT8sXsQn BSVhThy cQVpikfwThy? cQVpikfwAnh BSVhcó bBSVhiết nhữYPT8sXsQng chYPT8sXsQuyện liêBSVhn quaYPT8sXsQn tớiBSVh TYPT8sXsQhy Thy?”cQVpikfw YPT8sXsQBất giácBSVh câucQVpikfw BSVhhỏi tiếYPT8sXsQp tcQVpikfwheo lạicQVpikfw dBSVhành riBSVhêng BSVhcho BSVhThy ThyYPT8sXsQ, thậtcQVpikfw cQVpikfwsự cBSVhô rấtBSVh BSVhtò mBSVhò vềBSVh ngườiYPT8sXsQ coYPT8sXsQn gáiBSVh bíYPT8sXsQ ẩncQVpikfw này.

“Thy BSVhThy YPT8sXsQlà eYPT8sXsQm cùBSVhng ccQVpikfwha kYPT8sXsQhác mẹYPT8sXsQ củaBSVh HcQVpikfwàn MiBSVhnh VỹcQVpikfw…” ÁnhYPT8sXsQ mắtBSVh BSVhHạo ThầnBSVh tBSVhrở nêcQVpikfwn BSVhvô cùcQVpikfwng kỳYPT8sXsQ BSVhlạ, BSVhsâu tYPT8sXsQhăm thẳcQVpikfwm, khônYPT8sXsQg tYPT8sXsQhể địnhYPT8sXsQ BSVhrõ đượccQVpikfw ánBSVhh BSVhmắt đóBSVh lBSVhà gìYPT8sXsQ, độYPT8sXsQt cQVpikfwngột giọngYPT8sXsQ cYPT8sXsQậu trBSVhầm xuốngYPT8sXsQ, “…YPT8sXsQ BSVhvà cQVpikfwlà YPT8sXsQem cùngBSVh BSVhmẹ khácBSVh chYPT8sXsQa củYPT8sXsQa tôi!”

Có vBSVhẻ HcQVpikfwạo ThầcQVpikfwn rấtBSVh khYPT8sXsQó khăcQVpikfwn BSVhkhi ncQVpikfwói rBSVha chuyệnBSVh BSVhnày, ÁiYPT8sXsQ HBSVhy cũncQVpikfwg YPT8sXsQcố gắngcQVpikfw dYPT8sXsQịu giọng,BSVh trcQVpikfwánh làmYPT8sXsQ kẻBSVh trưBSVhớc mặBSVht tBSVhổn thương.

“Chuyện nàYPT8sXsQy ancQVpikfwh cóBSVh thểcQVpikfw kểcQVpikfw chcQVpikfwi tiếtcQVpikfw BSVhcho tôi?”BSVh ThậtYPT8sXsQ sBSVhự BSVhÁi cQVpikfwHy bắtBSVh đầBSVhu nhậnBSVh cQVpikfwđịnh rBSVha mứYPT8sXsQc đYPT8sXsQộ nghiYPT8sXsQêm trọnYPT8sXsQg củaBSVh cQVpikfwsự việYPT8sXsQc hBSVhai nămcQVpikfw vềYPT8sXsQ tcQVpikfwrước, cQVpikfwcó lẽBSVh HạBSVho ThYPT8sXsQần cũBSVhng BSVhlà mộtBSVh cQVpikfwtrong nBSVhhững ngcQVpikfwười kBSVhhông thcQVpikfwể thiếuYPT8sXsQ tcQVpikfwrong scQVpikfwự vcQVpikfwiệc lầnBSVh đó.

“Hàn McQVpikfwinh VBSVhỹ vBSVhà TBSVhhy ThcQVpikfwy đãYPT8sXsQ chấpBSVh nhậnYPT8sXsQ phYPT8sXsQạm BSVhđến tộiBSVh lBSVhỗi khBSVhông tBSVhhể YPT8sXsQtha thcQVpikfwứ vBSVhì kYPT8sXsQhông thểBSVh dứtBSVh cQVpikfwbỏ đượcYPT8sXsQ tcQVpikfwình cBSVhảm cácQVpikfw nhâcQVpikfwn, vBSVhà cũBSVhng chBSVhính vBSVhì BSVhthế cQVpikfwmà nhữngcQVpikfw ngườicQVpikfw cQVpikfwtrong cuYPT8sXsQộc đềuYPT8sXsQ pYPT8sXsQhải trảcQVpikfw mộtcQVpikfw cQVpikfwcái cQVpikfwgiá cQVpikfwquá đắtcQVpikfw.” BBSVhất gcQVpikfwiác HạocQVpikfw BSVhThần nởBSVh mBSVhột cQVpikfwnụ cBSVhười cacQVpikfwy đắng,cQVpikfw BSVhcả YPT8sXsQngười YPT8sXsQrun lêncQVpikfw dườnYPT8sXsQg BSVhnhư cQVpikfwđang cYPT8sXsQố gắngYPT8sXsQ kìBSVhm nén.

“Có thểYPT8sXsQ chYPT8sXsQo tôBSVhi biếtcQVpikfw nhBSVhững ngườicQVpikfw troBSVhng cuộc?”BSVh ÁicQVpikfw cQVpikfwHy tiếpYPT8sXsQ tBSVhục gặncQVpikfwg hỏi,cQVpikfw quêncQVpikfw mBSVhất mìYPT8sXsQnh đangYPT8sXsQ vôBSVh ýYPT8sXsQ xcQVpikfwé toạccQVpikfw nỗcQVpikfwi cQVpikfwđau cQVpikfwchưa lànhBSVh củacQVpikfw ngưYPT8sXsQời khác.

“Hàn MinYPT8sXsQh Vỹ,BSVh bàYPT8sXsQ HàncQVpikfw, cQVpikfwTừ TYPT8sXsQhy TYPT8sXsQhy, tYPT8sXsQôi và…”YPT8sXsQ LcQVpikfwại mộtcQVpikfw lầnBSVh BSVhnữa HạcQVpikfwo BSVhThần lấpYPT8sXsQ lBSVhửng câuYPT8sXsQ nóiBSVh, khiBSVhến ÁYPT8sXsQi BSVhHy lcQVpikfwại tiếpYPT8sXsQ tụcYPT8sXsQ gặncQVpikfwg hỏi.

“Và?” TrácQVpikfwi BSVhtim cQVpikfwÁi cQVpikfwHy bắYPT8sXsQt đầuBSVh đậpcQVpikfw loạnBSVh YPT8sXsQcả lêncQVpikfw, cBSVhái tcQVpikfwên cYPT8sXsQuối cùngYPT8sXsQ cQVpikfwsẽ lBSVhà ai?

“… ĐiềnBSVh Huân.”YPT8sXsQ HYPT8sXsQai tYPT8sXsQừ cuBSVhối cùngcQVpikfw kcQVpikfwhó BSVhnhọc phátBSVh YPT8sXsQra từcQVpikfw miệngBSVh HạocQVpikfw BSVhThần, cQVpikfwcó lẽBSVh têcQVpikfwn YPT8sXsQĐiền HuâcQVpikfwn YPT8sXsQnày đónBSVhg vYPT8sXsQai chBSVhính troYPT8sXsQng vYPT8sXsQở kịYPT8sXsQch bYPT8sXsQi cQVpikfwthương haYPT8sXsQi nYPT8sXsQăm vềYPT8sXsQ trước.

“Đã hếtYPT8sXsQ phạmYPT8sXsQ cQVpikfwvi ccQVpikfwho phépYPT8sXsQ ccQVpikfwhưa?” BSVhÁi BSVhHy cQVpikfwmở tcQVpikfwo đôicQVpikfw mắtBSVh cQVpikfwnâu củacQVpikfw mìncQVpikfwh nhìcQVpikfwn thẳngcQVpikfw vàYPT8sXsQo HYPT8sXsQạo ThYPT8sXsQần, mcQVpikfwột áYPT8sXsQnh ncQVpikfwhìn cQVpikfwkiên định.

Và YPT8sXsQcâu hỏicQVpikfw củacQVpikfw BSVhcô kYPT8sXsQhiến BSVhHạo ThầnBSVh bcQVpikfwật cười.

“Ừ, hếBSVht rồi.”BSVh YPT8sXsQHạo ThầnYPT8sXsQ cốYPT8sXsQ gắnBSVhg nhịnBSVh cưBSVhời, quaYPT8sXsQy scQVpikfwang ÁiBSVh BSVhHy khẳngcQVpikfw định.cQVpikfw “ĐBSVhừng BSVhlo, sớmcQVpikfw muộBSVhn gcQVpikfwì tYPT8sXsQhì eBSVhm ccQVpikfwũng sẽcQVpikfw bcQVpikfwiết mà.”

Bất giáBSVhc HạocQVpikfw ThYPT8sXsQần đYPT8sXsQưa tYPT8sXsQay xoBSVha xoBSVha đầuBSVh ÁYPT8sXsQi HyYPT8sXsQ, đâYPT8sXsQy lYPT8sXsQà độngBSVh tácQVpikfwc BSVhmà YPT8sXsQThần thườngBSVh làYPT8sXsQm YPT8sXsQvới TBSVhhy cQVpikfwThy –YPT8sXsQ cQVpikfwcô eBSVhm gáBSVhi đángYPT8sXsQ yêucQVpikfw cBSVhủa mình.

“Em YPT8sXsQcòn thYPT8sXsQắc cQVpikfwmắc gBSVhì khônYPT8sXsQg?” HạocQVpikfw cQVpikfwThần nâYPT8sXsQng mặtYPT8sXsQ BSVhcô lêYPT8sXsQn, nhưnYPT8sXsQg gươngBSVh mBSVhặt BSVhvẫn còYPT8sXsQn lưuYPT8sXsQ lạBSVhi nụBSVh cườiBSVh bacQVpikfwn nãy.

“Anh cBSVhó biếtYPT8sXsQ cQVpikfwanh TYPT8sXsQriết Dạ?”BSVh cQVpikfwĐây chắcBSVh YPT8sXsQchắn sẽYPT8sXsQ làYPT8sXsQ cBSVhâu hBSVhỏi ngBSVhhi vấYPT8sXsQn cuốicQVpikfw cùncQVpikfwg mcQVpikfwà ccQVpikfwô ccQVpikfwần đượcBSVh gcQVpikfwiải đáp.

“Ừ.” YPT8sXsQVà HạoYPT8sXsQ ThYPT8sXsQần lYPT8sXsQại ticQVpikfwếp tụcBSVh tcQVpikfwrả lời.

“Anh ấyBSVh mấtcQVpikfw rồicQVpikfw?” LầnBSVh YPT8sXsQnày, ncQVpikfwgười rBSVhun BSVhlên kYPT8sXsQhi BSVhnhắc đếncQVpikfw nBSVhỗi đaBSVhu lạcQVpikfwi lBSVhà YPT8sXsQÁi Hy.

“Ừ, hắnBSVh lcQVpikfwà âYPT8sXsQn cQVpikfwnhân cQVpikfwcủa eBSVhm YPT8sXsQđấy!” NụcQVpikfw cưcQVpikfwời trBSVhên BSVhmôi HạoBSVh ThcQVpikfwần dBSVhần bicQVpikfwến mất,cQVpikfw khôcQVpikfwng đợiYPT8sXsQ ÁBSVhi HcQVpikfwy đcQVpikfwặt thcQVpikfwêm câYPT8sXsQu hỏi,BSVh HạoYPT8sXsQ ThầnBSVh lạiBSVh ticQVpikfwếp BSVhtục ncQVpikfwói. “YPT8sXsQHết phạmBSVh vcQVpikfwi chYPT8sXsQo ccQVpikfwâu hỏiBSVh nàyYPT8sXsQ rồi.”

Ân nhân?

Tại cQVpikfwsao BSVhanh tBSVhrai cQVpikfwTriết DạYPT8sXsQ BSVhlại lYPT8sXsQà âcQVpikfwn nhân?

Nhưng cóBSVh lẽBSVh ccQVpikfwô chcQVpikfwỉ biếBSVht đượccQVpikfw đếncQVpikfw mứBSVhc BSVhđó mcQVpikfwà thôi…

Cô cúcQVpikfwi YPT8sXsQgằm mặtYPT8sXsQ xuYPT8sXsQống, cBSVhhe giấucQVpikfw đicQVpikfw đcQVpikfwôi BSVhmắt đãcQVpikfw thấBSVhm đẫmYPT8sXsQ nưcQVpikfwớc mắt,cQVpikfw ncQVpikfwhanh YPT8sXsQtay YPT8sXsQgạt vộBSVhi nhBSVhững giọtBSVh nướccQVpikfw đácQVpikfwng cQVpikfwghét đó.

“Em YPT8sXsQkhông hBSVhỏi tôiBSVh lBSVhà nYPT8sXsQgười nYPT8sXsQhư thcQVpikfwế nàBSVho sao?”cQVpikfw ĐôiYPT8sXsQ mắcQVpikfwt HạoYPT8sXsQ TcQVpikfwhần chămcQVpikfw YPT8sXsQchú YPT8sXsQquan cQVpikfwsát BSVhÁi HBSVhy, mộtcQVpikfw câYPT8sXsQu hỏYPT8sXsQi màYPT8sXsQ chínhcQVpikfw cậuBSVh đặtYPT8sXsQ ra.

“Không, cQVpikfwvì tạcQVpikfwm YPT8sXsQthời YPT8sXsQtôi sYPT8sXsQẽ xcQVpikfwem ancQVpikfwh lYPT8sXsQà YPT8sXsQmột ngườiBSVh tốYPT8sXsQt.” YPT8sXsQÁi YPT8sXsQHy ngưBSVhớc YPT8sXsQmặt YPT8sXsQlên, đôicQVpikfw mắtBSVh vẫnBSVh cònYPT8sXsQ YPT8sXsQhoe đỏYPT8sXsQ nởcQVpikfw BSVhmột nụBSVh cườiBSVh BSVhdịu dàngcQVpikfw cQVpikfwvới HYPT8sXsQạo ThầcQVpikfwn, YPT8sXsQsau YPT8sXsQđó đứngBSVh dậy.BSVh “YPT8sXsQLàm pYPT8sXsQhiền BSVhanh rồcQVpikfwi, cảmBSVh cQVpikfwơn vìYPT8sXsQ tấBSVht cả.”

Ái HcQVpikfwy cYPT8sXsQhậm rãBSVhi bướBSVhc đi,cQVpikfw lướtBSVh qBSVhua từnBSVhg BSVhbóng ngườiYPT8sXsQ trêYPT8sXsQn bãcQVpikfwi BSVhbiển vàYPT8sXsQ kcQVpikfwhuất hẳnBSVh saYPT8sXsQu mànYPT8sXsQ đêm.

“Người tốt?cQVpikfw BSVhMèo conYPT8sXsQ, ccQVpikfwó lẽBSVh BSVhem đanYPT8sXsQg hcQVpikfwiểu lBSVhầm rồi.”

Trên đườngcQVpikfw đicQVpikfw, ÁBSVhi cQVpikfwHy cầmBSVh mộcQVpikfwt YPT8sXsQchiếc đồngYPT8sXsQ hồBSVh ccQVpikfwát nhYPT8sXsQỏ xBSVhíu YPT8sXsQmàu hồngYPT8sXsQ phấBSVhn, YPT8sXsQliên tBSVhục lậtBSVh ngượBSVhc YPT8sXsQnó lại.

Cô đancQVpikfwg cốBSVh gắngcQVpikfw BSVhtự mìcQVpikfwnh lBSVhàm mìBSVhnh vơcQVpikfwi bớtcQVpikfw nỗiYPT8sXsQ đau.

Ái BSVhHy mệBSVht mcQVpikfwỏi bướcBSVh vBSVhề YPT8sXsQnhà, chBSVhiếc balYPT8sXsQo nặBSVhng BSVhnề ccQVpikfwhỉ cóBSVh tcQVpikfwhể đYPT8sXsQeo mộtBSVh bcQVpikfwên vaBSVhi, YPT8sXsQnên cBSVhàng khiếnBSVh bêYPT8sXsQn vaBSVhi phảiBSVh YPT8sXsQcủa côcQVpikfw YPT8sXsQnhức mỏiBSVh vìYPT8sXsQ phYPT8sXsQải cQVpikfwmang cQVpikfwmột trọngBSVh lựBSVhc quáBSVh nặng.

Về nhBSVhà vớYPT8sXsQi trạngYPT8sXsQ cQVpikfwthái khôngYPT8sXsQ mấyBSVh vuBSVhi vẻ,cQVpikfw ÁicQVpikfw HYPT8sXsQy tiếBSVhp tụccQVpikfw lcQVpikfwê bưBSVhớc vYPT8sXsQề phònYPT8sXsQg, chẳngYPT8sXsQ mBSVhàng đểcQVpikfw tcQVpikfwâm đếnYPT8sXsQ cQVpikfwsự quaBSVhn tâmBSVh tBSVhhái BSVhquá củBSVha mấBSVhy BSVhtên cậncQVpikfw cQVpikfwvệ vBSVhì đBSVhã quBSVhá YPT8sXsQquen thBSVhuộc cQVpikfwvới YPT8sXsQcái cYPT8sXsQảnh nàycQVpikfw rồi.

Đôi lúcBSVh cQVpikfwcô lạiBSVh nBSVhghĩ sốnYPT8sXsQg cQVpikfwtrong mộcQVpikfwt căBSVhn biYPT8sXsQệt thựcQVpikfw rYPT8sXsQộng cQVpikfwlớn nhYPT8sXsQư thBSVhế ncQVpikfwày tYPT8sXsQhật pcQVpikfwhiền toáiBSVh, tYPT8sXsQương tựBSVh BSVhnhư lcQVpikfwúc nYPT8sXsQày phảBSVhi lcQVpikfwên tcQVpikfwận lầcQVpikfwu bYPT8sXsQa đểcQVpikfw vềYPT8sXsQ phòng.

Hai châBSVhn cũYPT8sXsQng khYPT8sXsQông thểcQVpikfw tcQVpikfwrụ đượcQVpikfwc lBSVhâu BSVhhơn nữa,cQVpikfw nhưnYPT8sXsQg YPT8sXsQvừa bướccQVpikfw đếncQVpikfw gầYPT8sXsQn YPT8sXsQcửa phòBSVhng YPT8sXsQthì đậpcQVpikfw vBSVhào BSVhmắt ÁcQVpikfwi BSVhHy lYPT8sXsQà haYPT8sXsQi têncQVpikfw cậBSVhn vệYPT8sXsQ mặYPT8sXsQc vesBSVht đBSVhen BSVhvà côcQVpikfw BSVhhầu gáicQVpikfw AYPT8sXsQn YPT8sXsQAn cũcQVpikfwng đBSVhang đứngYPT8sXsQ trcQVpikfwước cửaBSVh phòYPT8sXsQng BSVhvới tBSVhrạng tháicQVpikfw cựcYPT8sXsQ kỳBSVh BSVhlo lắng.

Cô ccQVpikfwau mcQVpikfwày, bưcQVpikfwớc châBSVhn BSVhvẫn chậmBSVh YPT8sXsQrãi đếBSVhn BSVhphòng MinYPT8sXsQh Vỹ.

Dừng chân,YPT8sXsQ BSVhÁi HBSVhy khôngYPT8sXsQ hềcQVpikfw mởYPT8sXsQ miệngYPT8sXsQ gặngYPT8sXsQ hỏicQVpikfw BSVhtại sYPT8sXsQao họcQVpikfw lYPT8sXsQại cQVpikfwcư BSVhxử khYPT8sXsQác thườngcQVpikfw cQVpikfwnhư thBSVhế, chỉYPT8sXsQ đcQVpikfwưa tYPT8sXsQay địnhYPT8sXsQ mBSVhở cửa.

“Cô chcQVpikfwủ, lúBSVhc nàcQVpikfwy thBSVhì… côcQVpikfw kBSVhhông nêBSVhn cQVpikfwvào.” MYPT8sXsQột BSVhtên BSVhcận vệcQVpikfw đưYPT8sXsQa tacQVpikfwy chYPT8sXsQắn BSVhngang ÁBSVhi HyYPT8sXsQ, lYPT8sXsQúng túngBSVh trảYPT8sXsQ lời,YPT8sXsQ YPT8sXsQnhìn ÁicQVpikfw BSVhHy YPT8sXsQái ngại.

“Sao lạiYPT8sXsQ khônYPT8sXsQg nên?cQVpikfw” ÁBSVhi cQVpikfwHy cảmYPT8sXsQ thcQVpikfwấy cQVpikfwbắt đầuYPT8sXsQ khcQVpikfwó chcQVpikfwịu, tạicQVpikfw scQVpikfwao vàocQVpikfw pYPT8sXsQhòng màBSVh cũcQVpikfwng khôngBSVh đượcYPT8sXsQ vào?

“Ơ… à…cQVpikfw thiếucQVpikfw gYPT8sXsQia đcQVpikfwang… côBSVh đừngcQVpikfw nYPT8sXsQên vàoYPT8sXsQ phòcQVpikfwng lcQVpikfwúc cQVpikfwnày.” TênBSVh cậYPT8sXsQn vYPT8sXsQệ cQVpikfwkia cứYPT8sXsQ ấpcQVpikfw únYPT8sXsQg mãiBSVh, cuốicQVpikfw cùncQVpikfwg lạiYPT8sXsQ lBSVhà YPT8sXsQmột lcQVpikfwời yêYPT8sXsQu cầu.

“Tránh cQVpikfwra!” cQVpikfwDường nhcQVpikfwư ÁiBSVh HcQVpikfwy đãcQVpikfw BSVhcảm nhậnBSVh đượcBSVh mcQVpikfwột đcQVpikfwiều gBSVhì cQVpikfwđó bấtcQVpikfw cQVpikfwthường, vàYPT8sXsQ cóBSVh vẻcQVpikfw chBSVhuyện nYPT8sXsQày đYPT8sXsQang liêncQVpikfw quaBSVhn cQVpikfwđến McQVpikfwinh Vỹ.

Cô gằnBSVh giọng,YPT8sXsQ gạYPT8sXsQt mạnhYPT8sXsQ tBSVhay củaYPT8sXsQ cQVpikfwtên YPT8sXsQcận vệcQVpikfw rYPT8sXsQa rồiYPT8sXsQ mcQVpikfwở nhYPT8sXsQanh ccQVpikfwánh cửaBSVh gỗ.

Cánh BSVhcửa mBSVhở BSVhra, BSVhvà sacQVpikfwu đócQVpikfw cũngYPT8sXsQ nhanBSVhh BSVhchóng đBSVhóng lại.

Minh VỹBSVh đangYPT8sXsQ ngcQVpikfwồi dưcQVpikfwới sàn,YPT8sXsQ tYPT8sXsQựa vàoBSVh tường,BSVh xBSVhung quacQVpikfwnh lcQVpikfwà YPT8sXsQvô sốYPT8sXsQ nBSVhhững chacQVpikfwi rượcQVpikfwu rỗcQVpikfwng khôngBSVh, mùiYPT8sXsQ rưBSVhợu nBSVhồng nặcYPT8sXsQ lBSVhan toảBSVh khắpcQVpikfw phòng.

Nét mYPT8sXsQặt cQVpikfwÁi HBSVhy dầBSVhn đaYPT8sXsQnh lYPT8sXsQại, MinBSVhh VỹBSVh tiếcQVpikfwp tụcBSVh YPT8sXsQcầm mộtBSVh YPT8sXsQchai rượuBSVh lêncQVpikfw uốngYPT8sXsQ. LậpBSVh tứcYPT8sXsQ cYPT8sXsQô némYPT8sXsQ mạYPT8sXsQnh cQVpikfwbalo lêncQVpikfw cQVpikfwgiường, tiếnBSVh đYPT8sXsQến giằngBSVh YPT8sXsQlấy chaBSVhi BSVhrượu cQVpikfwtrong BSVhtay anh.

“Anh lBSVhàm cáiBSVh tròBSVh gìcQVpikfw th

ế?”

“Đừng BSVhquan tâm,BSVh đưBSVha đâcQVpikfwy!” MincQVpikfwh VỹBSVh vớcQVpikfwi tacQVpikfwy BSVhvề phcQVpikfwía ÁcQVpikfwi BSVhHy, dưYPT8sXsQờng nhYPT8sXsQư muốncQVpikfw lấyBSVh lạcQVpikfwi chBSVhai rượYPT8sXsQu mYPT8sXsQà cBSVhô YPT8sXsQvừa giàBSVhnh lấy.

“Không đưa,BSVh aYPT8sXsQnh BSVhuống bYPT8sXsQao nhiêBSVhu cQVpikfwchai rYPT8sXsQồi hả?”BSVh ÁicQVpikfw HcQVpikfwy tứBSVhc giậBSVhn qYPT8sXsQuát lên,YPT8sXsQ đặcQVpikfwt YPT8sXsQchai cQVpikfwrượu đYPT8sXsQã đượcBSVh kcQVpikfwhui nắpcQVpikfw rYPT8sXsQa saBSVhu cQVpikfwlưng, cQVpikfwnhìn mcQVpikfwột lượtBSVh cBSVhác YPT8sXsQchai rBSVhượu xuYPT8sXsQng quanBSVhh MinYPT8sXsQh cQVpikfwVỹ cQVpikfwvà bắtYPT8sXsQ cQVpikfwđầu đếm.

Một… hBSVhai… bcQVpikfwa… bảcQVpikfwy chai!

Bảy BSVhchai BSVhrượu rỗncQVpikfwg khôBSVhng đanBSVhg nằcQVpikfwm cQVpikfwlăn BSVhlóc trYPT8sXsQên sBSVhàn nhYPT8sXsQà mộtBSVh cáchYPT8sXsQ bừaYPT8sXsQ bãYPT8sXsQi, ccQVpikfwô bắtcQVpikfw đcQVpikfwầu BSVhnổi gBSVhiận thậtBSVh BSVhsự cQVpikfwkhi thấcQVpikfwy aBSVhnh đứYPT8sXsQng lYPT8sXsQên YPT8sXsQvà BSVhcó BSVhý địnhBSVh lấcQVpikfwy từBSVh tronBSVhg tủYPT8sXsQ kícQVpikfwnh mộtBSVh BSVhchai cQVpikfwrượu khác.

“Anh muốcQVpikfwn uốnBSVhg chứBSVh BSVhgì, cQVpikfwđược! TôcQVpikfwi uYPT8sXsQống vcQVpikfwới anh!”BSVh ÁBSVhi HYPT8sXsQy YPT8sXsQtức giBSVhận quátcQVpikfw lên.

Đôi mắtYPT8sXsQ cQVpikfwmàu hổBSVh phácQVpikfwch củaBSVh MBSVhinh BSVhVỹ cQVpikfwdường cQVpikfwnhư YPT8sXsQđã chucQVpikfwyển sựYPT8sXsQ cYPT8sXsQhú BSVhý YPT8sXsQsang cô.

Cô cBSVhầm ccQVpikfwhai rượuBSVh YPT8sXsQsau lưBSVhng lên,BSVh saYPT8sXsQu đóBSVh kềBSVh lcQVpikfwên miệngBSVh BSVhuống lấycQVpikfw mộtYPT8sXsQ hBSVhơi dàBSVhi. ThứBSVh ncQVpikfwước uốngcQVpikfw thậcQVpikfwt đắncQVpikfwg nYPT8sXsQhưng lạiBSVh YPT8sXsQmang mộtYPT8sXsQ vịBSVh BSVhnồng nồnBSVhg qcQVpikfwuả tcQVpikfwhật khiBSVhến ccQVpikfwon ngườiBSVh tcQVpikfwa qcQVpikfwuên bẵngBSVh YPT8sXsQhết BSVhnhững YPT8sXsQbuồn phiền,BSVh đBSVhau đớncQVpikfw trYPT8sXsQong lòng.

Gương mBSVhặt ÁicQVpikfw cQVpikfwHy bBSVhắt đầuBSVh đỏcQVpikfw lêBSVhn, cQVpikfwcô đưaYPT8sXsQ đôBSVhi BSVhmắt thẫnYPT8sXsQ thờYPT8sXsQ nhìYPT8sXsQn chYPT8sXsQai rượuYPT8sXsQ cQVpikfwtrong tacQVpikfwy, tiếpBSVh tụcQVpikfwc nângBSVh cQVpikfwlên vàYPT8sXsQ uốngcQVpikfw hếcQVpikfwt cQVpikfwsố BSVhcòn lại.

Về phầBSVhn cQVpikfwMinh BSVhVỹ, anBSVhh chỉBSVh đcQVpikfwứng yYPT8sXsQên nhBSVhìn ccQVpikfwô uốngBSVh hếtcQVpikfw cQVpikfwcả cQVpikfwchai rượuYPT8sXsQ lBSVhoại mBSVhạnh đó.cQVpikfw cQVpikfwCô đBSVhặt cYPT8sXsQhai rượucQVpikfw rỗngBSVh khôYPT8sXsQng xuốnYPT8sXsQg sàncQVpikfw, cQVpikfwtiếp YPT8sXsQtheo đứngYPT8sXsQ dậyBSVh đẩBSVhy ancQVpikfwh racQVpikfw, BSVhvươn tacQVpikfwy vềYPT8sXsQ phícQVpikfwa tủcQVpikfw kcQVpikfwính lấyBSVh mộcQVpikfwt ccQVpikfwhai rượucQVpikfw giốngBSVh hệcQVpikfwt lBSVhúc nYPT8sXsQãy xuống.

“Em làYPT8sXsQm gcQVpikfwì cQVpikfwvậy?” BSVhĐến mứcBSVh cQVpikfwnày tcQVpikfwhì YPT8sXsQMinh VcQVpikfwỹ cũBSVhng kYPT8sXsQhông BSVhthể đứngcQVpikfw ycQVpikfwên nhBSVhìn đượcBSVh YPT8sXsQnữa, đưYPT8sXsQa taBSVhy giậtcQVpikfw lấYPT8sXsQy BSVhchai rượYPT8sXsQu từBSVh cô.

Rõ ràngYPT8sXsQ gươnYPT8sXsQg mặBSVht ÁicQVpikfw cQVpikfwHy đãBSVh đcQVpikfwỏ hếtcQVpikfw mứcYPT8sXsQ ccQVpikfwó thể!

Chợt ÁicQVpikfw cQVpikfwHy qYPT8sXsQuay BSVhsang MiBSVhnh VỹYPT8sXsQ vcQVpikfwà… mBSVhỉm cười!

“Này cQVpikfwMinh cQVpikfwVỹ, anYPT8sXsQh YPT8sXsQcó biếtBSVh ccQVpikfwái BSVhcảm YPT8sXsQgiác mYPT8sXsQất mộBSVht ngưcQVpikfwời quaBSVhn trọncQVpikfwg BSVhlà nhưcQVpikfw thBSVhế nàocQVpikfw khôBSVhng?” ÁicQVpikfw HcQVpikfwy vYPT8sXsQẫn mỉmYPT8sXsQ cưYPT8sXsQời, nhBSVhưng BSVhtrong nụcQVpikfw cườcQVpikfwi đYPT8sXsQó làBSVh mộtBSVh vYPT8sXsQết thươngYPT8sXsQ khôngYPT8sXsQ thểBSVh xoBSVhá BSVhđi YPT8sXsQbằng tcQVpikfwhời gcQVpikfwian cQVpikfwvà nướBSVhc mắt.

Giọng nóiYPT8sXsQ cQVpikfwcô YPT8sXsQtrở BSVhnên nhẹcQVpikfw nBSVhhàng hơYPT8sXsQn, cQVpikfwnhưng BSVhdường nYPT8sXsQhư từngcQVpikfw chBSVhữ vàBSVh từnYPT8sXsQg YPT8sXsQlời nhYPT8sXsQư BSVhthể đaYPT8sXsQng tráchcQVpikfw BSVhmóc anh.

“Hẳn ancQVpikfwh cũncQVpikfwg biếtBSVh BSVhchứ nhỉcQVpikfw, vìYPT8sXsQ ThcQVpikfwy BSVhThy đBSVháng yêcQVpikfwu cQVpikfwcủa aYPT8sXsQnh cBSVhũng đYPT8sXsQã mấcQVpikfwt rồiYPT8sXsQ cQVpikfwmà, hBSVha BSVhha. NhBSVhưng tcQVpikfwôi… YPT8sXsQtôi đánhYPT8sXsQ mấtYPT8sXsQ cQVpikfwcả gYPT8sXsQia đình!”

Minh VỹBSVh dườBSVhng nhưBSVh YPT8sXsQvẫn cBSVhòn đủcQVpikfw tỉcQVpikfwnh tBSVháo đBSVhể lắncQVpikfwg cQVpikfwnghe nhữYPT8sXsQng lờiYPT8sXsQ BSVhnói củcQVpikfwa YPT8sXsQcô, nhưcQVpikfwng tcQVpikfwất ccQVpikfwả nhữnBSVhg YPT8sXsQgì aBSVhnh cBSVhó thBSVhể làBSVhm lBSVhúc nBSVhày làYPT8sXsQ iBSVhm lặng.

“Đồng cQVpikfwhồ cácQVpikfwt xoYPT8sXsQa dịuBSVh nỗiYPT8sXsQ đcQVpikfwau? cQVpikfwNực cười!cQVpikfw NYPT8sXsQếu tBSVhhật BSVhsự ncQVpikfwó cYPT8sXsQó tcQVpikfwhể xYPT8sXsQoa dịcQVpikfwu bớYPT8sXsQt phầnYPT8sXsQ nBSVhào BSVhnỗi cQVpikfwđau cYPT8sXsQủa YPT8sXsQtôi, tạiYPT8sXsQ sBSVhao lậtcQVpikfw ngượccQVpikfw cQVpikfwnhững mộtYPT8sXsQ trăBSVhm tYPT8sXsQám mươBSVhi lcQVpikfwần vẫncQVpikfw kYPT8sXsQhông hềYPT8sXsQ mấBSVht đcQVpikfwi mộtYPT8sXsQ chútYPT8sXsQ cảmBSVh giácQVpikfwc đBSVhau BSVhđớn BSVhnào? TạicQVpikfw cQVpikfwsao?” YPT8sXsQÁi HYPT8sXsQy nhưYPT8sXsQ cQVpikfwtự nBSVhói vBSVhới cYPT8sXsQhính mình,YPT8sXsQ lBSVhần nàyYPT8sXsQ cYPT8sXsQô bậtcQVpikfw BSVhcười thBSVhành tiếng.

Đôi cQVpikfwmắt ướYPT8sXsQt lệ,YPT8sXsQ ccQVpikfwô đưcQVpikfwa taBSVhy gYPT8sXsQạt giọtcQVpikfw nưBSVhớc mắcQVpikfwt khôncQVpikfwg đánYPT8sXsQg rơcQVpikfwi trêncQVpikfw YPT8sXsQgò mcQVpikfwá rồiYPT8sXsQ lạicQVpikfw tYPT8sXsQiếp tụcBSVh tựBSVh độcBSVh thoại.

“Bây BSVhgiờ thcQVpikfwì hếYPT8sXsQt rồi,YPT8sXsQ ccQVpikfwả bBSVha cQVpikfwvà mẹYPT8sXsQ, cảYPT8sXsQ acQVpikfwnh TYPT8sXsQriết DạcQVpikfw lBSVhuôn yBSVhêu thươnYPT8sXsQg tôiBSVh đềucQVpikfw YPT8sXsQđi rồiYPT8sXsQ, đYPT8sXsQi đếnYPT8sXsQ mộtBSVh nơcQVpikfwi cQVpikfwmà tôcQVpikfwi BSVhkhông thểBSVh nYPT8sXsQào chạmBSVh đcQVpikfwến, trừYPT8sXsQ cQVpikfwkhi tôcQVpikfwi điYPT8sXsQ thcQVpikfweo cQVpikfwhọ! VàYPT8sXsQ ncQVpikfwgay cảcQVpikfw cQVpikfwanh cũngYPT8sXsQ cBSVhhỉ dùngBSVh tôiBSVh nhYPT8sXsQư cQVpikfwmột cQVpikfwcon BSVhbúp bêYPT8sXsQ đểcQVpikfw thYPT8sXsQay cQVpikfwthế cQVpikfwcho ThBSVhy Thy.”

Minh VỹBSVh vBSVhẫn BSVhim lặngYPT8sXsQ, đôcQVpikfwi mắtYPT8sXsQ màuBSVh hổYPT8sXsQ phcQVpikfwách sángYPT8sXsQ lênBSVh, dườngcQVpikfw nhưBSVh anYPT8sXsQh đcQVpikfwã cQVpikfwcó thểcQVpikfw BSVhcảm BSVhnhận đượcBSVh nỗcQVpikfwi đauYPT8sXsQ mcQVpikfwà cBSVhô YPT8sXsQđang pBSVhhải YPT8sXsQgánh BSVhchịu BSVhđau cQVpikfwđến mứYPT8sXsQc nào.

Ái HYPT8sXsQy bướYPT8sXsQc vềcQVpikfw phíaBSVh tcQVpikfwủ qYPT8sXsQuần áoBSVh mYPT8sXsQà MincQVpikfwh VYPT8sXsQỹ dcQVpikfwành cQVpikfwriêng cYPT8sXsQho cQVpikfwmình mởBSVh rcQVpikfwa, lấyBSVh rBSVha mộtcQVpikfw chBSVhiếc lọBSVh BSVhthuỷ tiBSVhnh troncQVpikfwg sYPT8sXsQuốt, trcQVpikfwong đếncQVpikfw nỗiYPT8sXsQ cYPT8sXsQó thYPT8sXsQể nhìnBSVh thấycQVpikfw vôcQVpikfw scQVpikfwố nhữngBSVh chiBSVhếc đồncQVpikfwg hồYPT8sXsQ ccQVpikfwát nhcQVpikfwỏ xinBSVhh cQVpikfwmang nhiYPT8sXsQều màYPT8sXsQu sYPT8sXsQắc khYPT8sXsQác YPT8sXsQnhau đangYPT8sXsQ nằmYPT8sXsQ trcQVpikfwong lọ.

Tiếp theoYPT8sXsQ, ccQVpikfwô lấyYPT8sXsQ tYPT8sXsQừ trBSVhong lọcQVpikfw rBSVha mộtcQVpikfw cQVpikfwcái đồncQVpikfwg hồYPT8sXsQ cáBSVht mcQVpikfwàu đỏ,BSVh đưcQVpikfwa tcQVpikfway BSVhra khôngYPT8sXsQ truncQVpikfwg cQVpikfwvà tBSVhhả nóYPT8sXsQ rơBSVhi tựcQVpikfw do.

“Rơi này!”

Ái HYPT8sXsQy dườngYPT8sXsQ ncQVpikfwhư cQVpikfwđang cựcBSVh kỳcQVpikfw hYPT8sXsQứng BSVhthú vớiBSVh việcBSVh mYPT8sXsQình đaBSVhng làm,cQVpikfw cQVpikfwtrên mBSVhôi BSVhvẫn YPT8sXsQgiữ ncQVpikfwguyên nụYPT8sXsQ cQVpikfwcười cQVpikfwcay đắng.

Chiếc đồngcQVpikfw hồYPT8sXsQ cQVpikfwđó rơiBSVh xuốcQVpikfwng đấtBSVh BSVhvỡ tYPT8sXsQan, BSVhtạo nênYPT8sXsQ vôBSVh sBSVhố nhBSVhững cQVpikfwmảnh thYPT8sXsQuỷ tincQVpikfwh cựccQVpikfw nhBSVhỏ nằmcQVpikfw trêcQVpikfwn sàncQVpikfw nhBSVhà, vBSVhà nhữngcQVpikfw hạtBSVh cátcQVpikfw lYPT8sXsQi tYPT8sXsQi BSVhcũng hocQVpikfwà lẫncQVpikfw vàocQVpikfw cQVpikfwnhững mảYPT8sXsQnh thuỷYPT8sXsQ tcQVpikfwinh lấpBSVh láYPT8sXsQnh ấy.

Rồi lạicQVpikfw thcQVpikfwêm cQVpikfwmột YPT8sXsQcái đồngcQVpikfw BSVhhồ nữBSVha… tYPT8sXsQhêm mộYPT8sXsQt cáicQVpikfw nữa…YPT8sXsQ vcQVpikfwà tBSVhhêm BSVhmột cái…

Cứ lầncQVpikfw lượt,cQVpikfw côcQVpikfw YPT8sXsQlặp lạiYPT8sXsQ cQVpikfwđộng tácYPT8sXsQ đYPT8sXsQó cQVpikfwkhông biếcQVpikfwt bacQVpikfwo cQVpikfwnhiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh VỹcQVpikfw gọiBSVh têBSVhn ÁicQVpikfw HBSVhy, YPT8sXsQđôi mYPT8sXsQắt YPT8sXsQanh trYPT8sXsQàn ngậpcQVpikfw vYPT8sXsQẻ xócQVpikfwt xa.

Nhìn thấYPT8sXsQy cQVpikfwcô nhYPT8sXsQư thếYPT8sXsQ nàycQVpikfw, cQVpikfwtrái tBSVhim anBSVhh nhưBSVh YPT8sXsQdần YPT8sXsQmất cQVpikfwđi nhYPT8sXsQịp BSVhđập, cQVpikfwsau đBSVhó ngừngcQVpikfw đYPT8sXsQập hẳn.

Ái HYPT8sXsQy khôcQVpikfwng hềBSVh quaYPT8sXsQy lạiBSVh cQVpikfwnhìn anYPT8sXsQh, lầBSVhn nBSVhày lBSVhà đưacQVpikfw cảYPT8sXsQ cBSVhhiếc lọBSVh thuYPT8sXsQỷ YPT8sXsQtinh rBSVha, rồiYPT8sXsQ lBSVhại thYPT8sXsQả cảcQVpikfw lYPT8sXsQọ rớtBSVh xBSVhuống đất…BSVh thứcQVpikfw YPT8sXsQâm thcQVpikfwanh cQVpikfwva cBSVhhạm mạnhcQVpikfw YPT8sXsQvang lYPT8sXsQên, hcQVpikfwàng nghìnBSVh mảnhcQVpikfw thYPT8sXsQuỷ tinYPT8sXsQh BSVhlấp lánhBSVh nằmcQVpikfw dBSVhưới sàn,BSVh mYPT8sXsQột kBSVhhung cảnhYPT8sXsQ đYPT8sXsQẹp đcQVpikfwến cQVpikfwđau đớn!

“Vỡ BSVhhết rồBSVhi! KBSVhhông cònYPT8sXsQ gìBSVh BSVhđể xBSVhoa dịBSVhu nỗicQVpikfw đaYPT8sXsQu cả!BSVh” ÁicQVpikfw HYPT8sXsQy lạYPT8sXsQi bậtcQVpikfw cườiBSVh tYPT8sXsQhành tiếncQVpikfwg, đưacQVpikfw mộtBSVh tBSVhay ôYPT8sXsQm lấyYPT8sXsQ mặt,cQVpikfw nhưcQVpikfwng nhữnYPT8sXsQg gcQVpikfwiọt nướYPT8sXsQc mắtBSVh cQVpikfwkia vBSVhẫn cQVpikfwlọt quBSVha kBSVhhẽ YPT8sXsQtay vàBSVh tạocQVpikfw rcQVpikfwa nhữnBSVhg YPT8sXsQvệt BSVhdài cQVpikfwhoàn mcQVpikfwỹ trYPT8sXsQong khcQVpikfwông trBSVhung. “KhcQVpikfwông còcQVpikfwn, khBSVhông ccQVpikfwòn gìYPT8sXsQ cả!”

Minh VBSVhỹ bướYPT8sXsQc đYPT8sXsQến cQVpikfwvà YPT8sXsQcúi cQVpikfwxuống nâncQVpikfwg ngườiYPT8sXsQ ccQVpikfwô lênBSVh, đYPT8sXsQặt cBSVhô ngBSVhồi lêBSVhn giường.

Bàn chcQVpikfwân ÁiBSVh YPT8sXsQHy cQVpikfwbị nhYPT8sXsQững mảnhcQVpikfw thBSVhuỷ tinYPT8sXsQh BSVhkia BSVhlàm BSVhxây xướcQVpikfwc YPT8sXsQrất nhiều.

“Minh VcQVpikfwỹ, tôiBSVh YPT8sXsQvà YPT8sXsQThy YPT8sXsQThy YPT8sXsQai qucQVpikfwan tcQVpikfwrọng cQVpikfwhơn?” BSVhÁi HcQVpikfwy troBSVhng BSVhbộ dạngBSVh nBSVhửa tỉnhcQVpikfw ncQVpikfwửa mcQVpikfwê, bấtcQVpikfw giBSVhác lạBSVhi YPT8sXsQlên tiếYPT8sXsQng hỏi.

“Thy ThycQVpikfw.” MộtBSVh câcQVpikfwu tYPT8sXsQrả lcQVpikfwời YPT8sXsQdứt khcQVpikfwoát vanYPT8sXsQg YPT8sXsQlên, đủcQVpikfw đểBSVh ÁicQVpikfw HcQVpikfwy nBSVhhận thứBSVhc YPT8sXsQđược cBSVhâu trảYPT8sXsQ lYPT8sXsQời BSVhđó đanYPT8sXsQg cóYPT8sXsQ uBSVhy lBSVhực lớnYPT8sXsQ tcQVpikfwhế nàoBSVh đốicQVpikfw vYPT8sXsQới tBSVhrái cQVpikfwtim cQVpikfwđang cBSVhhết dầcQVpikfwn BSVhmòn vBSVhì YPT8sXsQđau đớn.

Đôi môiBSVh xinYPT8sXsQh xắnBSVh kBSVhia mcQVpikfwím chặtcQVpikfw YPT8sXsQlại… đúncQVpikfwg BSVhnhư côYPT8sXsQ nYPT8sXsQghĩ, BSVhcô chỉYPT8sXsQ lYPT8sXsQà BSVhthay thế!

“Thy YPT8sXsQThy ngYPT8sXsQoan ngYPT8sXsQoãn, xinBSVhh đYPT8sXsQẹp YPT8sXsQhơn YPT8sXsQem rYPT8sXsQất nhiều.cQVpikfw” ĐôicQVpikfw môiYPT8sXsQ MBSVhinh VỹYPT8sXsQ cQVpikfwbật YPT8sXsQra cQVpikfwnhững cQVpikfwlời phcQVpikfwát ngônYPT8sXsQ YPT8sXsQvô tcQVpikfwình, BSVhmặc kệcQVpikfw nóYPT8sXsQ BSVhcó làBSVhm tổnYPT8sXsQ thươncQVpikfwg BSVhÁi cQVpikfwHy haYPT8sXsQy khôngBSVh, anYPT8sXsQh vcQVpikfwẫn ncQVpikfwgoan cốcQVpikfw tiếpBSVh tụcQVpikfwc buYPT8sXsQông nhữncQVpikfwg YPT8sXsQlời nBSVhói tBSVhừ tcQVpikfwận sâucQVpikfw tráicQVpikfw tBSVhim mìnYPT8sXsQh… vì,BSVh anYPT8sXsQh kcQVpikfwhông thểYPT8sXsQ cYPT8sXsQhe giấuBSVh đượccQVpikfw ncQVpikfwữa rồi.cQVpikfw “TYPT8sXsQhy TBSVhhy lYPT8sXsQà hcQVpikfwạnh phúc,BSVh cQVpikfwcòn eYPT8sXsQm BSVhchỉ cQVpikfwmang đYPT8sXsQến chBSVho tcQVpikfwôi sựYPT8sXsQ đauBSVh đớn.”

“Thy ThBSVhy tYPT8sXsQừng làBSVh tấtcQVpikfw YPT8sXsQcả vớiBSVh tôi…”

Từng câuBSVh nBSVhói dcQVpikfwo chínYPT8sXsQh miệngYPT8sXsQ McQVpikfwinh VỹBSVh YPT8sXsQbật rYPT8sXsQa nhưcQVpikfw xéYPT8sXsQ toạcQVpikfwc cQVpikfwvết thươngYPT8sXsQ lòncQVpikfwg BSVhchưa làYPT8sXsQnh hẳncQVpikfw củaYPT8sXsQ ÁiBSVh YPT8sXsQHy, cYPT8sXsQô biếtcQVpikfw mcQVpikfwà… cYPT8sXsQô chẳngYPT8sXsQ lcQVpikfwà gìcQVpikfw cả!

Hai bàncQVpikfw taBSVhy BSVhrun lcQVpikfwên YPT8sXsQkhông ngBSVhường, trBSVhước mắcQVpikfwt BSVhcô cũnBSVhg nhBSVhoà đBSVhi cQVpikfwvì nBSVhước mắt,BSVh BSVhcô đYPT8sXsQưa tcQVpikfway ghìBSVh BSVhchặt taYPT8sXsQy vàYPT8sXsQ kYPT8sXsQích độngcQVpikfw cQVpikfwhét lên.

“Không ccQVpikfwần aBSVhnh nócQVpikfwi BSVhnữa, tBSVhôi khôncQVpikfwg muốYPT8sXsQn nghYPT8sXsQe, lạcQVpikfwi càngcQVpikfw kBSVhhông muốnBSVh anBSVhh cQVpikfwđem tcQVpikfwôi cQVpikfwso cQVpikfwsánh vcQVpikfwới ngườicQVpikfw cYPT8sXsQon gYPT8sXsQái khác!BSVh cQVpikfwTôi biếtcQVpikfw tôiBSVh YPT8sXsQkhông lBSVhà gìcQVpikfw cả,YPT8sXsQ nênYPT8sXsQ aBSVhnh cũncQVpikfwg khYPT8sXsQông cYPT8sXsQần hạBSVh nhụBSVhc tôicQVpikfw đếnYPT8sXsQ mứcBSVh này.”BSVh NướcBSVh mắtYPT8sXsQ chạBSVhy dàYPT8sXsQi, rạchcQVpikfw đườncQVpikfwg nướYPT8sXsQc BSVhpha lYPT8sXsQê BSVhtheo gòcQVpikfw máBSVh màBSVh rơiBSVh vcQVpikfwào khYPT8sXsQông trung.

Minh VYPT8sXsQỹ BSVhnhìn cô,cQVpikfw BSVhkhông cQVpikfwnói cQVpikfwgì cả,YPT8sXsQ đYPT8sXsQưa tcQVpikfway scQVpikfwiết chặtYPT8sXsQ BSVhtay côYPT8sXsQ kéYPT8sXsQo raYPT8sXsQ, YPT8sXsQanh YPT8sXsQđang épYPT8sXsQ buộcBSVh côYPT8sXsQ phYPT8sXsQải tiếYPT8sXsQp tYPT8sXsQục lBSVhắng ncQVpikfwghe cQVpikfwanh nói.

“Tôi khôcQVpikfwng cYPT8sXsQần ngườiBSVh ccQVpikfwon gáicQVpikfw khYPT8sXsQác thaYPT8sXsQy tBSVhhế YPT8sXsQvị trícQVpikfw cQVpikfwcô ấycQVpikfw trBSVhong lYPT8sXsQòng tôcQVpikfwi. VớBSVhi BSVhtôi, BSVhThy TcQVpikfwhy ccQVpikfwhỉ BSVhcó một…YPT8sXsQ khôngBSVh thểYPT8sXsQ BSVhthay thế!”

Ái HYPT8sXsQy tiếYPT8sXsQp tụcYPT8sXsQ giằngBSVh cQVpikfwtay, mcQVpikfwím mcQVpikfwôi đcQVpikfwể BSVhtừng cYPT8sXsQâu ncQVpikfwói YPT8sXsQnhẫn tâYPT8sXsQm cQVpikfwlọt YPT8sXsQvào thícQVpikfwnh gYPT8sXsQiác vàBSVh đBSVhược lưuYPT8sXsQ YPT8sXsQtrữ trocQVpikfwng tYPT8sXsQâm trí.

Cô cQVpikfwkhông muốncQVpikfw nghe…cQVpikfw thựcBSVh sựcQVpikfw khôngBSVh YPT8sXsQmuốn nghe!

“Em rấtcQVpikfw phiềnYPT8sXsQ phứccQVpikfw, rBSVhất bYPT8sXsQướng bỉnh,YPT8sXsQ kBSVhhông biếtBSVh nghBSVhe lời!”

“Đối vBSVhới YPT8sXsQem, YPT8sXsQtôi BSVhchẳng lYPT8sXsQà gìcQVpikfw ccQVpikfwả… BSVhem sẵnBSVh sYPT8sXsQàng đcQVpikfwi cQVpikfwtheo hắncQVpikfw cQVpikfwmà YPT8sXsQbỏ mcQVpikfwặc tôi.”

“Nhưng nếucQVpikfw đượcYPT8sXsQ lựacQVpikfw chọnYPT8sXsQ giữacQVpikfw eBSVhm BSVhvà ThYPT8sXsQy ThYPT8sXsQy, BSVhtôi sẽcQVpikfw chYPT8sXsQọn emcQVpikfw. ThBSVhy TYPT8sXsQhy rcQVpikfwất quBSVhan trọYPT8sXsQng… nhYPT8sXsQưng YPT8sXsQThy ThYPT8sXsQy thuộcYPT8sXsQ vềBSVh cQVpikfwquá khứ.YPT8sXsQ CcQVpikfwòn hiệnBSVh tại,cQVpikfw cQVpikfwem lBSVhà ngườBSVhi qYPT8sXsQuan trọBSVhng nBSVhhất cQVpikfwđối vớiBSVh tôi!”BSVh MincQVpikfwh VỹYPT8sXsQ nớicQVpikfw lỏYPT8sXsQng tayYPT8sXsQ, cQVpikfwsau đócQVpikfw buôngYPT8sXsQ hẳcQVpikfwn taBSVhy cYPT8sXsQô ra.

Cúi đầuBSVh BSVhxem xéBSVht nhữnYPT8sXsQg vếtcQVpikfw thươncQVpikfwg trcQVpikfwên bànBSVh châncQVpikfw YPT8sXsQcủa ncQVpikfwgười đốiYPT8sXsQ diệnBSVh, acQVpikfwnh đẩyYPT8sXsQ nhẹcQVpikfw BSVhÁi BSVhHy đểBSVh cQVpikfwcô nBSVhằm xuốngBSVh giường.

“Minh VỹBSVh!” ĐôiYPT8sXsQ mBSVhắt cQVpikfwcô dầBSVhn nhắYPT8sXsQm lại,YPT8sXsQ đưacQVpikfw tcQVpikfway BSVhchạm ncQVpikfwhẹ vYPT8sXsQào gcQVpikfwương mặtcQVpikfw cBSVhủa anh.

Đây lcQVpikfwà lầcQVpikfwn đầuBSVh tYPT8sXsQiên cBSVhô chạmBSVh vàocQVpikfw BSVhanh mBSVhột ccQVpikfwách thcQVpikfwân mậtBSVh nhBSVhư thế.

Ái cQVpikfwHy tiBSVhếp BSVhtục mcQVpikfwỉm cưYPT8sXsQời, bcQVpikfwàn BSVhtay bYPT8sXsQuông thõnYPT8sXsQg xuốngYPT8sXsQ BSVhnhanh chónYPT8sXsQg cYPT8sXsQhìm vàYPT8sXsQ cQVpikfwgiấc ngủ.

Còn cQVpikfwvề phầncQVpikfw MBSVhinh VỹcQVpikfw, đôBSVhi mắtBSVh mBSVhàu hổcQVpikfw cQVpikfwphách cũngBSVh sáYPT8sXsQng rựcYPT8sXsQ lYPT8sXsQên, kYPT8sXsQhẽ ncQVpikfwâng bYPT8sXsQàn YPT8sXsQtay nhỏcQVpikfw YPT8sXsQbé cQVpikfwkia BSVhlên cQVpikfwvà đặtBSVh BSVhmột nYPT8sXsQụ hôBSVhn cQVpikfwthật dịuYPT8sXsQ dàng.

“Tôi… yêcQVpikfwu em!”