Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ tHjp7Fthứ ba

Mỗi ngfqày đềaYAJktu lặngfq lẽtuSTmc trôiHjp7Ft fqqua thaYAJkteo aYAJktcái địnaYAJkth lítuSTmc vốfqn đãHjp7Ft đượcHjp7Ft tfquân aYAJkttheo nhHjp7Ftư mfqột tuSTmcvòng luâHjp7Ftn Hjp7Fthồi củaYAJkta thfqời giaHjp7Ftn, vaYAJktà cuộcaYAJkt sốaYAJktng tuSTmcvẫn fqluôn vềaYAJkt đúnfqg cáituSTmc vịtuSTmc tríHjp7Ft Hjp7Ftvốn ctuSTmcó cfqủa nó.

Đã bfqa ngày,aYAJkt nỗaYAJkti đaaYAJktu mấtuSTmct mátHjp7Ft ttuSTmcrong lòtuSTmcng Áfqi tuSTmcHy Hjp7Ftđã vtuSTmcơi aYAJktđi phầnHjp7Ft nàotuSTmc, nhưaYAJktng vẫnaYAJkt cònaYAJkt vươngHjp7Ft vấnaYAJkt nơaYAJkti vếtfq thưaYAJktơng fqchưa ltuSTmcành aYAJkthẳn mộtaYAJkt nỗfqi thấttuSTmc vọngHjp7Ft taYAJktột tuSTmccùng dànfqh riHjp7Ftêng ctuSTmcho MintuSTmch Vỹ.

Tại sfqao ctuSTmchuyện aYAJktnhư thếHjp7Ft ntuSTmcày tuSTmcmà aaYAJktnh Hjp7Ftlại khôHjp7Ftng hfqề aYAJktnói fqvới ÁaYAJkti fqHy dtuSTmcù fqchỉ mộtaYAJkt câu,tuSTmc hfqay đềfq cậpfq aYAJktđến tuSTmcdù fqchỉ mộtaYAJkt lần?

Phải chăng…Hjp7Ft chínfqh atuSTmcnh fqlà Hjp7Ftkẻ đãtuSTmc nhẫnfq tâHjp7Ftm tuSTmcxuống tfqay Hjp7Ftvới gtuSTmcia đìnhfq cô?

Không tuSTmcthể nàofq! MaYAJktinh Vỹfq ktuSTmchông aYAJktthể làmtuSTmc cfqhuyện fqnhư thếHjp7Ft đượcfq, đặctuSTmc biệtfq laYAJktà Hjp7Ftchuyện tuSTmcnày lạfqi cófq ảHjp7Ftnh hưởngaYAJkt đếnfq cô!!

 Mệt mỏiaYAJkt gụctuSTmc đầtuSTmcu xuốngtuSTmc bànaYAJkt, nHjp7Fthững nfqgày qfqua thHjp7Ftật sHjp7Ftự Áfqi Hjp7FtHy đãHjp7Ft aYAJktsuy Hjp7Ftnghĩ rtuSTmcất ntuSTmchiều, Hjp7Ftnhưng fqsuy chfqo fqcùng cũaYAJktng khôngfq taYAJkthể tHjp7Ftha thứtuSTmc caYAJktho MintuSTmch fqVỹ mộaYAJktt cáfqch dHjp7Ftễ dàngaYAJkt tuSTmcnhư thế.

Mất mfqát lầnaYAJkt nàyaYAJkt thậtHjp7Ft stuSTmcự quáfq lớnfq, tuSTmcchỉ fqtrong aYAJktmột khoảngHjp7Ft thờaYAJkti gifqan aYAJktngắn aYAJktmà cHjp7Ftô aYAJktđã đánhtuSTmc mấtHjp7Ft trọtuSTmcn vẹnHjp7Ft haaYAJkti cfqhữ “gHjp7Ftia đình”.

Ding dong…Hjp7Ft dinHjp7Ftg dong…

Giây paYAJkthút Áifq fqHy laYAJktuôn cHjp7Fthờ aYAJktđợi fqđã đếnHjp7Ft, nhưntuSTmcg tạiaYAJkt sHjp7Ftao nhữngtuSTmc ngàaYAJkty gầaYAJktn aYAJktđây aYAJktnó hotuSTmcàn tfqoàn khôngHjp7Ft htuSTmcề caYAJktó sứcaYAJkt ảtuSTmcnh hfqưởng đfqến cô.

Lúc nàfqy, thứaYAJkt côaYAJkt thậtaYAJkt sựfq cầnfq aYAJktlà sựHjp7Ft fqyên taYAJktĩnh, Hjp7Ftchỉ cầnfq fqnhư thếaYAJkt đểtuSTmc qtuSTmcuên tuSTmcđi tấtuSTmct cả.

“Này ntuSTmcày, mtuSTmcèo con!”tuSTmc tuSTmcMột gifqọng naaYAJktm dễtuSTmc nghfqe cấtaYAJkt lênfq, thHjp7Ftật gtuSTmcần vàHjp7Ft cfqũng thậtfq quetuSTmcn aYAJktthuộc ntuSTmchưng lạaYAJkti nfqhanh ctuSTmchóng chtuSTmcìm aYAJktvào fqquên lãng.

Thật kỳfq lạ,tuSTmc tạaYAJkti aYAJktsao Hjp7Ftngoài gifqọng naYAJktam đóHjp7Ft rtuSTmca lạiaYAJkt khtuSTmcông Hjp7Ftcó tfqhêm bấtaYAJkt fqkỳ thfqứ âaYAJktm tuSTmcthanh nàaYAJkto khác?

Nhưng cHjp7Ftô fqvẫn gụHjp7Ftc xuaYAJktống bàtuSTmcn, chẳaYAJktng màfqng đểfq tâHjp7Ftm đếnaYAJkt Hjp7Ftnhững Hjp7Ftviệc đaHjp7Ftng xảyHjp7Ft rHjp7Fta aYAJktxung quanh.

“Mèo ctuSTmcon!” GHjp7Ftiọng naHjp7Ftm aYAJktkia lạiaYAJkt mộtuSTmct lfqần nữafq cấtHjp7Ft fqcao giaYAJktọng, mfqột tuSTmcbàn tfqay đưaHjp7Ft lfqên laHjp7Fty laHjp7Fty nHjp7Ftgười cô.

Dường nhưfq aYAJkttên Hjp7Ftkia đatuSTmcng gọtuSTmci cfqô thìfq phải?!

Cô aYAJkttừ từaYAJkt ngưtuSTmcớc maYAJktặt lênHjp7Ft, đaYAJktập vfqào Hjp7Ftmắt lfqà gưfqơng maYAJktặt kHjp7Fthó ưfqa củatuSTmc tênHjp7Ft DươngtuSTmc HạoHjp7Ft Thần.

“Em khaYAJktông nghHjp7Fte haHjp7Fty gifqả Hjp7Ftvờ khôngtuSTmc Hjp7Ftnghe th

ế?

” HạoHjp7Ft ThtuSTmcần fqđưa taHjp7Fty vềHjp7Ft phíHjp7Fta mặHjp7Ftt ÁaYAJkti fqHy, nhưntuSTmcg bàHjp7Ftn ttuSTmcay ấyHjp7Ft lậpaYAJkt tứctuSTmc bịHjp7Ft gạtaYAJkt rfqa fqmột cáfqch chtuSTmcán ghét.

“Tôi fqlà mèofq tuSTmccon từtuSTmc aYAJktbao giờ?”fq CtuSTmcô khaYAJktó chịaYAJktu tHjp7Ftrả tuSTmclời, đúngfq làtuSTmc cáaYAJkti biệttuSTmc dtuSTmcanh aYAJktngớ aYAJktngẩn, kfqhi khôHjp7Ftng ltuSTmcại vfqí ngưtuSTmcời tuSTmcvới mèo!

“Từ kHjp7Fthi tôaYAJkti nhHjp7Ftìn thaYAJktấy em!tuSTmc” MộtaYAJkt ntuSTmcụ cườiHjp7Ft tHjp7Fthân fqthiện tựHjp7Fta nfqhư ánhfq mặttuSTmc fqtrời bHjp7Ftuổi sớfqm tuSTmclại naYAJktở nfqên đôtuSTmci mfqôi tuSTmckia, nhaYAJktưng ÁiaYAJkt aYAJktHy Hjp7Ftlại fqcảm thấfqy Hjp7Fttrong nụaYAJkt caYAJktười tuSTmcđó đHjp7Ftang chứHjp7Fta đựntuSTmcg sátfq khí.

“Thế fqthì Hjp7Fttôi gọfqi Hjp7Ftanh tuSTmclà đaYAJktồ fqngớ ntuSTmcgẩn nhéfq!” CHjp7Ftô đHjp7Ftập bànHjp7Ft đaYAJktứng dHjp7Ftậy vtuSTmcà quHjp7Ftay Hjp7Ftngười aYAJktbỏ đi.

Nhưng bằaYAJktng pHjp7Fthản xaYAJktạ nhanaYAJkth nhtuSTmcất, Hạofq tuSTmcThần lậaYAJktp tứcaYAJkt nângfq ngườituSTmc ÁaYAJkti aYAJktHy lênaYAJkt vàtuSTmc vácaYAJkt đfqi fqnhư mộtuSTmct mfqón tuSTmchàng hoá.

Đến tậntuSTmc ltuSTmcúc nàtuSTmcy, caYAJktô vẫntuSTmc chHjp7Ftưa kfqịp địnhaYAJkt fqthần lấfqy mtuSTmcột giâyaYAJkt aYAJktvà hoHjp7Ftàn Hjp7Fttoàn bịHjp7Ft cậufq đưatuSTmc đi,tuSTmc chỉfq tuSTmckịp trôHjp7Ftng thấyaYAJkt cảtuSTmc caYAJkthục ánhHjp7Ft mắHjp7Ftt Hjp7Fttừ aYAJkttrong tuSTmclớp manfqg mộtHjp7Ft ánaYAJkth nhìnHjp7Ft nảyaYAJkt lửfqa chiếtuSTmcu thHjp7Ftẳng vàaYAJkto mình.

Thì rfqa từHjp7Ft nãaYAJkty đHjp7Ftến giờ,aYAJkt tuSTmckhông chfqỉ cótuSTmc riêHjp7Ftng cảHjp7Ft aYAJkthai fqtồn Hjp7Fttại tronaYAJktg lHjp7Ftớp, nhưnfqg tạaYAJkti sfqao côfq lạfqi Hjp7Ftkhông hềaYAJkt nhậfqn biếtuSTmct đượcaYAJkt nhữnfqg gươHjp7Ftng mặtHjp7Ft ấy.

“Này, tfqên Hjp7Ftngớ nHjp7Ftgẩn kifqa, tuSTmcthả tôfqi xuống!”aYAJkt Áfqi HHjp7Fty taYAJktức giậtuSTmcn đậptuSTmc đaYAJktập fqtay vàofq lưaYAJktng củHjp7Fta Hạofq TaYAJkthần, nhữnaYAJktg áaYAJktnh mtuSTmcắt kháfqc Hjp7Ftnhau lạaYAJkti liêntuSTmc tụHjp7Ftc fqchiếu thẳngtuSTmc vàfqo côtuSTmc Hjp7Ftkhi mỗifq bướtuSTmcc chtuSTmcân cfqủa HạHjp7Fto aYAJktThần bướtuSTmcc qutuSTmca từnfqg tuSTmcdãy hàtuSTmcnh lang.

Nhưng cậutuSTmc hHjp7Ftoàn aYAJkttoàn phớttuSTmc lờHjp7Ft aYAJktcô, cứHjp7Ft tituSTmcếp tfqục bướcaYAJkt đi.

“Này! tuSTmcTên khốntuSTmc! aYAJktTôi bảotuSTmc taYAJkthả taYAJktôi xuốngHjp7Ft!” ÁiHjp7Ft Hfqy ngừnfqg khôfqng tuSTmcđập aYAJkttay Hjp7Ftvào lfqưng Hjp7FtHạo Thầnfq nữatuSTmc, aYAJktphải daYAJktùng biệHjp7Ftn phátuSTmcp mạHjp7Ftnh thôi!

Cô híaYAJktt mộaYAJktt tuSTmchơi aYAJktthật saYAJktâu… nhắmaYAJkt tuSTmcmắt lại…

Những btuSTmcước chtuSTmcân củatuSTmc Hfqạo ThầHjp7Ftn vtuSTmcẫn đềtuSTmcu đềfqu, chậmtuSTmc aYAJktrãi aYAJktdi chuyaYAJktển trêfqn dãyaYAJkt hfqành lang.

Này tHjp7Fthì tuSTmc“mèo con”!

Ái HtuSTmcy ltuSTmcại sửHjp7Ft dụngaYAJkt “tuyệttuSTmc chtuSTmciêu ngànaYAJkt ntuSTmcăm”, phậpHjp7Ft mộaYAJktt aYAJktcái fqvào vaYAJktai HạotuSTmc Thần.

Cả ngườifq Hjp7FtHạo ThầnaYAJkt rufqn Hjp7Ftlên, bưtuSTmcớc châfqn kHjp7Fthựng lại…

Và aYAJkttất cảfq aYAJktsinh vtuSTmciên trêaYAJktn aYAJktdãy hànfqh lHjp7Ftang cũnHjp7Ftg dHjp7Ftừng bước!!

“Em tuSTmckhông phảtuSTmci mèfqo caYAJkton!” HạoaYAJkt Tfqhần buôngtuSTmc mộtfq cfqâu tuSTmcnói ktuSTmchẳng địnfqh, gươngfq mặHjp7Ftt cậfqu dHjp7Ftần tốifq sầmHjp7Ft lại.

“Gì cơ?”fq aYAJktÁi aYAJktHy tuSTmcngơ nfqgác Hjp7Fthỏi, tựtuSTmc dưngtuSTmc aYAJktlại phủtuSTmc địaYAJktnh chínfqh bfqiệt daYAJktanh củatuSTmc mìnhHjp7Ft fqđặt aYAJktra tuSTmclà thHjp7Ftế nào?

“Em Hjp7Ftlà mfqèo hoang!”tuSTmc Lạifq thfqêm fqmột cHjp7Ftâu khẳnfqg địnhtuSTmc Hjp7Ftcực kfqỳ “Hjp7Fttầm cỡ”,tuSTmc cótuSTmc khHjp7Ftả nănHjp7Ftg đfqánh gụtuSTmcc Hjp7Ftý chíHjp7Ft phảfqn kháfqng củatuSTmc côaYAJkt. “ChHjp7Ftỉ cófq mèfqo hHjp7Ftoang tuSTmcmới cắnHjp7Ft ngườiaYAJkt fqnhư thế!”

Ái fqHy trònHjp7Ft mfqắt, vfqẫn khôngfq thểHjp7Ft Hjp7Fttin đượcaYAJkt mHjp7Ftình vfqừa ngHjp7Fthe thfqấy gì.

Cảm giátuSTmcc vềaYAJkt HạHjp7Fto Thfqần lúaYAJktc nàfqy cfqủa côtuSTmc chỉaYAJkt cófq Hjp7Ftthể maYAJktiêu tHjp7Ftả bfqằng Hjp7Fthai chữ…fq ngớaYAJkt ngẩn!

“Này, kaYAJkthông Hjp7Ftmuốn tHjp7Ftôi tuSTmccắn aaYAJktnh nữatuSTmc tHjp7Fthì bỏtuSTmc tHjp7Ftôi xuống!”fq ÁituSTmc tuSTmcHy aYAJktcố gắngfq fqgiữ baYAJktình tĩaYAJktnh, fqgằn tuSTmcgiọng đeaYAJkt doạ.

Ngay fqsau đó,fq ÁaYAJkti fqHy đượcfq Hạofq ThầntuSTmc fqđặt xuốtuSTmcng đất.

Không lẽHjp7Ft hắntuSTmc taYAJkta sợtuSTmc Hjp7Ftbị cắn?

Nhưng tuSTmclập aYAJkttức, côHjp7Ft aYAJktlại đượctuSTmc Hfqạo ThầntuSTmc nhấcfq bfqổng lênHjp7Ft, Hjp7Ftvà btuSTmcế điaYAJkt ntuSTmchư maYAJktột nànaYAJktg côHjp7Ftng chúa.

Shock toàaYAJktn tập!

Trong tfqình trạngaYAJkt tuSTmchiện fqgiờ, cfqô cóHjp7Ft muốnHjp7Ft phfqản Hjp7Ftkháng cũngfq khôngtuSTmc được.

Bóng aYAJktdáng cảHjp7Ft haYAJktai khuaYAJktất safqu haYAJktành tuSTmclang, mộttuSTmc đtuSTmcôi tuSTmcmắt màfqu hổtuSTmc phácHjp7Fth đanHjp7Ftg cHjp7Ftó nhữngaYAJkt Hjp7Fttia nHjp7Fthìn tứcHjp7Ft giận.

*Canteen*

“Ăn Hjp7Ftđi maYAJktèo Hjp7Ftcon!” Hạfqo Thầnfq đẩyfq đẩyHjp7Ft khaaYAJkty đồHjp7Ft aYAJktăn vHjp7Ftề tuSTmcphía tuSTmcÁi HytuSTmc, trôngfq cứfq naYAJkthư đaYAJktang fqchăm fqsóc thtuSTmcú cưnaYAJktg vậy.

“Anh đaYAJkti màtuSTmc fqăn mộtaYAJkt mìHjp7Ftnh!” ÁaYAJkti HHjp7Fty hấHjp7Ftt maYAJktặt saHjp7Ftng hướngfq fqkhác, cốaYAJkt tìntuSTmch taYAJktỏ vẻtuSTmc khiaYAJktnh fqkhi fqvới aYAJktHạo Thần.

Thật chẳfqng hiểaYAJktu ntuSTmcổi Hjp7Fthắn tHjp7Fta, đHjp7Ftã cốaYAJkt tìaYAJktnh gâytuSTmc sựtuSTmc vtuSTmcới tuSTmccô maYAJktà giờaYAJkt đtuSTmcây lạifq tỏaYAJkt vtuSTmcẻ nhaYAJktư thânaYAJkt tuSTmcthiết lắm…Hjp7Ft hắtuSTmcn aYAJktcó bHjp7Ftị thHjp7Ftần kiHjp7Ftnh khôntuSTmcg nhỉ?

“Em fqkhông thíaYAJktch nhữngaYAJkt mfqón nàyHjp7Ft aYAJktà?” Hạofq Thầnfq Hjp7Ftliếc nhìHjp7Ftn mộtHjp7Ft loạttuSTmc caYAJktác loạifq Hjp7Ftbánh tuSTmctráng miHjp7Ftệng khtuSTmcác fqnhau fqtrên kaYAJkthay đaYAJktồ tuSTmcăn, caYAJktười khẩyfq. aYAJkt“Không lẽfq tuSTmcem mutuSTmcốn ănHjp7Ft xươntuSTmcg cá?”

Ái Hfqy khônaYAJktg Hjp7Ftthèm aYAJkttrả lờiHjp7Ft, vfqì trảfq lờituSTmc Hjp7Ftvới têntuSTmc nàyHjp7Ft aYAJktchỉ toàHjp7Ftn tựHjp7Ft tuSTmcchuốc thêfqm aYAJktrắc rối.

Vết taYAJkthương aYAJktở vfqai dạotuSTmc gầnHjp7Ft Hjp7Ftđây vẫntuSTmc kHjp7Fthông ngtuSTmcừng đaYAJktau đớn,tuSTmc tuSTmcphải chăntuSTmcg aYAJktÁi HaYAJkty đãtuSTmc qutuSTmcen chaYAJktịu đựngtuSTmc mỗHjp7Fti khaYAJkti aYAJktvết thươaYAJktng fqlên cơaYAJktn đtuSTmcau nhaYAJktức ttuSTmcừng đợtHjp7Ft nêaYAJktn sắcHjp7Ft thHjp7Ftái biểtuSTmcu cảmaYAJkt vaYAJktẫn khátuSTmc hơntuSTmc laYAJktúc trướHjp7Ftc, mtuSTmcặc dùHjp7Ft mtuSTmcột aYAJktbên vHjp7Ftai vẫnfq fqcảm thHjp7Ftấy rtuSTmcất đau.

Gương mặttuSTmc cfqô traYAJktở nêntuSTmc nhợaYAJktt nhạttuSTmc, nhữngfq Hjp7Ftgiọt mồaYAJkt hôiHjp7Ft trêaYAJktn Hjp7Fttrán ctuSTmcũng bắtHjp7Ft đầufq xuấtaYAJkt hiện.

Chịu đaYAJktựng, pHjp7Fthải chịutuSTmc đựng!

Hạo ThầnaYAJkt nhaYAJktíu maYAJktày nhHjp7Ftìn fqÁi HytuSTmc, sHjp7Ftau đóHjp7Ft lfqại tiếpfq tụHjp7Ftc đẩyaYAJkt tuSTmcđẩy khaYAJktay đồaYAJkt ăHjp7Ftn vềtuSTmc tuSTmcphía “mèoHjp7Ft” củaHjp7Ft mình.

Những áaYAJktnh mắttuSTmc aYAJktnảy lửaaYAJkt Hjp7Ftcủa cHjp7Ftác tuSTmccô aYAJktgái tHjp7Ftrong canttuSTmceen tuSTmcdường nhfqư fqđều Hjp7Ftkhông hHjp7Ftẹn fqmà ctuSTmchiếu thẳngaYAJkt vàHjp7Fto cô.

“Cô tfqa nfqghĩ mìHjp7Ftnh Hjp7Ftlà aaYAJkti caYAJkthứ? ChẳaYAJktng qtuSTmcua cHjp7Fthỉ làaYAJkt ngaYAJktười Hjp7Ftđược tuSTmcHàn MintuSTmch VỹaYAJkt chọtuSTmcn fqmà fqcứ thaYAJktích gaYAJktiở trHjp7Ftò quyếtuSTmcn rũtuSTmc ngưtuSTmcời khác!”

“Tới cảaYAJkt HạtuSTmco ThầaYAJktn cũngHjp7Ft đổHjp7Ft vìtuSTmc aYAJktcô aYAJktta sao?”

“Lâu laYAJktâu fqThần mớiaYAJkt aYAJktđến Hjp7Fttrường mộttuSTmc lần,tuSTmc fqchưa gHjp7Ftì tuSTmcđã fqthấy anfqh ấyHjp7Ft thânHjp7Ft mậtaYAJkt aYAJktvới cotuSTmcn Hjp7Fthồ ltuSTmcy đóHjp7Ft rồi.”

Dù khônHjp7Ftg muốHjp7Ftn nghfqe, nhưtuSTmcng nhữHjp7Ftng Hjp7Ftlời tfqhan tfqhở lẫaYAJktn tráaYAJktch móHjp7Ftc cứaYAJkt liêHjp7Ftn aYAJkttục lọttuSTmc aYAJktvào taHjp7Fti cô.

Khó caYAJkthịu quá!

Ở đâHjp7Fty thfqêm vHjp7Ftài phHjp7Ftút nữafq, ctuSTmcó laYAJktẽ cfqô sẽtuSTmc chHjp7Ftết vìHjp7Ft Hjp7Ftbị “ngộtuSTmc tuSTmcđộc” nhữngtuSTmc lờiaYAJkt nóituSTmc tuSTmcác ýfq kiHjp7Fta mất!!

Ái HHjp7Fty kétuSTmco ghếtuSTmc fqđứng dHjp7Ftậy, vtuSTmcà Hjp7Ftcũng mộHjp7Ftt bàHjp7Ftn taaYAJkty kéaYAJkto côHjp7Ft vềtuSTmc phíaHjp7Ft mình.

Cuối cùngfq cHjp7Fthồng yêfqu mafaYAJktia cũngHjp7Ft xtuSTmcuất hiện!!

Minh Vfqỹ aYAJktlạnh lùHjp7Ftng liếctuSTmc Hjp7Ftnhìn Hạofq aYAJktThần, sfqau đaYAJktó nắaYAJktm tHjp7Ftay Áifq Hjp7FtHy ktuSTmcéo đi.

Cô cHjp7Ftũng chHjp7Ftẳng haYAJktề phảnfq kháng,Hjp7Ft đểtuSTmc mHjp7Ftặc anHjp7Fth lôiHjp7Ft maYAJktình đi.

Và fqđích đếnaYAJkt lHjp7Ftần Hjp7Ftnày Hjp7Ftvẫn làHjp7Ft tuSTmcphòng Hjp7Fty tế!

Ông bátuSTmcc Hjp7Ftsĩ đãaYAJkt đượctuSTmc MinHjp7Fth Vỹfq fqcử ntuSTmcgười đưafq đếntuSTmc tậfqn trường,Hjp7Ft Hjp7Ftvì aYAJkttình trạngtuSTmc ÁiaYAJkt aYAJktHy hiệnfq giHjp7Ftờ aYAJktđang cfqhuyển baYAJktiến theaYAJkto hướnHjp7Ftg ktuSTmchông tốt.

Chỉ mộtHjp7Ft líaYAJkt tuSTmcdo aYAJktđơn giảnfq, ÁHjp7Fti fqHy đãtuSTmc đượcaYAJkt bátuSTmcc sĩfq chẩnfq đHjp7Ftoán bHjp7Ftị mHjp7Ftắc chứngfq kHjp7Ftháng thuốc!

Thuốc gHjp7Ftiảm đauaYAJkt aYAJktloại Hjp7Fttiêm aYAJktdường nhfqư khaYAJktông tfqhể phfqát huaYAJkty tácfq dụngtuSTmc vớituSTmc cơaYAJkt fqthể aYAJktcủa côfq, bằnHjp7Ftg chHjp7Ftứng aYAJktlà safqu aYAJktkhi taYAJktiêm thfquốc ctuSTmcơn aYAJktđau tuSTmcđớn vfqẫn ktuSTmcéo daYAJktài, aYAJktthậm chHjp7Ftí ctuSTmcòn tHjp7Ftrở nênHjp7Ft fqđau hơn.

Nhưng naYAJktếu Hjp7Ftdùng thuốcaYAJkt gituSTmcảm đaHjp7Ftu loHjp7Ftại uốngfq qtuSTmcuá nhiều,Hjp7Ft stuSTmcẽ tuSTmcảnh hưởngaYAJkt đfqến tuSTmcvấn đềtuSTmc sứcfq khofqẻ vaYAJktà dtuSTmcễ dàfqng khiếtuSTmcn caYAJktô dễfq dàfqng bịfq cơnHjp7Ft Hjp7Ftbuồn aYAJktngủ đántuSTmch gụtuSTmcc taYAJktrong fqmọi Hjp7Fttình huống.

“Cô VHjp7Ftương, côfq đừaYAJktng đếnfq trườngfq nữaaYAJkt, hãtuSTmcy ởHjp7Ft nhàHjp7Ft tfqĩnh dưỡngtuSTmc aYAJktcho đaYAJktến kaYAJkthi fqvết thươngaYAJkt lHjp7Ftành hHjp7Ftẳn!” tuSTmcÔng btuSTmcác sĩtuSTmc khHjp7Ftẽ tfqhở tuSTmcdài kHjp7Fthi thấyaYAJkt nétuSTmct mặtfq caYAJktủa Hjp7FtÁi tuSTmcHy, mộtaYAJkt bêtuSTmcn fqvai Hjp7Ftáo fqđã thấHjp7Ftm cfqhút sắHjp7Ftc màutuSTmc fqcủa máu.

Ông Hjp7Ftta lấytuSTmc traYAJktong hộHjp7Ftp dụngHjp7Ft cụHjp7Ft aYAJktra mộttuSTmc ốfqng tiêaYAJktm đậmaYAJkt sắc,tuSTmc aYAJktnhẹ nhàtuSTmcng mfqở fqnắp vtuSTmcà tuSTmctiêm cHjp7Ftho cô.

“Cứ dùntuSTmcg thtuSTmcuốc tiêmHjp7Ft loạHjp7Fti mạnhfq naYAJkthư tuSTmcthế nàyfq fqkhông pfqhải fqlà cáctuSTmch hatuSTmcy, fqcó kHjp7Fthả nănfqg nótuSTmc fqsẽ kéHjp7Fto daYAJktài thờfqi giaHjp7Ftn Hjp7Ftchữa trị.tuSTmc” Ôfqng bácHjp7Ft sHjp7Ftĩ bấtaYAJkt giáctuSTmc ttuSTmchở dàifq, Hjp7Ftmặc dùaYAJkt đãaYAJkt hếttuSTmc lờiaYAJkt khuyênHjp7Ft fqngăn Hjp7Ftnhưng Hjp7Ftcô vẫtuSTmcn tuSTmcngoan cốfq maYAJktột mựcHjp7Ft đòHjp7Fti đếHjp7Ftn trường.

Đây laYAJktà biệnfq phápfq duHjp7Fty nhfqất đaYAJktể khốngaYAJkt fqchế nỗiaYAJkt đaufq đaHjp7Ftng ngựfq trịHjp7Ft traYAJktên fqvai Hjp7FtÁi Hy.

Minh VtuSTmcỹ vẫntuSTmc đứngHjp7Ft yênaYAJkt nhtuSTmcìn mũiaYAJkt tfqiêm tuSTmcnhẹ ntuSTmchàng rútfq rHjp7Fta khỏHjp7Fti tuSTmctay aYAJktcô, bấttuSTmc aYAJktgiác mfqột ctuSTmcâu htuSTmcỏi nfqghi vaYAJktấn aYAJktlại aYAJktđược cấaYAJktt lên.

“Em vHjp7Ftà tuSTmctên fqđó cóaYAJkt quafqn hệfq gì?”

“Bạn!” ÁituSTmc tuSTmcHy trảHjp7Ft lờtuSTmci lịchfq tuSTmcsự, tuSTmccố gắnaYAJktg ltuSTmcàm ngắnfq gọnfq câufq nóiHjp7Ft fqhết sứtuSTmcc cóaYAJkt thể.

Dường tuSTmcnhư anfqh khôntuSTmcg Hjp7Ftmấy tuSTmchài lòtuSTmcng vtuSTmcề cfqâu ttuSTmcrả lờifq Hjp7Ftcủa côfq, hfqai hàngfq lôngHjp7Ft mtuSTmcày cànfqg nhíuaYAJkt tuSTmcchặt hơn.

“Mèo con!”tuSTmc aYAJktHạo TaYAJkthần đứngHjp7Ft tfqrước cửafq phònfqg aYAJkty tế,fq cHjp7Ftất tiếngtuSTmc gtuSTmcọi tuSTmccái biệttuSTmc dtuSTmcanh aYAJktmà aYAJktmình đãaYAJkt tựaYAJkt tuSTmcý đfqặt chfqo ÁiHjp7Ft Hy.

Dĩ nhfqiên khôHjp7Ftng cầnaYAJkt nhìtuSTmcn fqÁi aYAJktHy aYAJktcũng btuSTmciết chủaYAJkt nhHjp7Ftân củaaYAJkt fqgiọng naYAJktói ấyaYAJkt fqlà ai!

Hạo Hjp7FtThần từHjp7Ft aYAJkttừ tiếnfq vtuSTmcào, nhìnaYAJkt cfqô lHjp7Fto lắng.

“Mèo Hjp7Ftcon, Hjp7Ftem bfqị aYAJktthương à?”

“Không cầnHjp7Ft anHjp7Fth quafqn tâfqm!” ÁtuSTmci HHjp7Fty lậaYAJktp tứcfq đứHjp7Ftng tfqhẳng dậtuSTmcy, bưHjp7Ftớc raYAJkta ktuSTmchỏi cửa.

“Này, tuSTmcem lạnfqh lùnaYAJktg thế!Hjp7Ft” Hfqạo Thầnfq lậpaYAJkt tứcaYAJkt đuổiaYAJkt tuSTmctheo, khônaYAJktg quêtuSTmcn “tặngtuSTmc” chaYAJkto Mifqnh Vỹfq tuSTmcmột nụfq cườiaYAJkt đắctuSTmc thắng.

Bàn aYAJkttay đangtuSTmc buôHjp7Ftng thaYAJktõng củaHjp7Ft MHjp7Ftinh VỹtuSTmc dầnaYAJkt sHjp7Ftiết chặtfq lạiaYAJkt, nhưfqng néaYAJktt mặttuSTmc vẫnaYAJkt lfqạnh lùntuSTmcg vàaYAJkt vôaYAJkt cảm.

Ái HHjp7Fty fqbước vtuSTmcào aYAJktlớp, HạaYAJkto ThầnaYAJkt Hjp7Ftcũng bướcHjp7Ft taYAJktheo tuSTmcsau, lậfqp tứfqc cátuSTmcc bạnHjp7Ft nữHjp7Ft tronaYAJktg lớfqp nfqhanh chóngaYAJkt aYAJktvây quatuSTmcnh Thầnfq, trêaYAJktn tfqay mỗiHjp7Ft ngườiaYAJkt caYAJktầm fqmột quyểtuSTmcn tạtuSTmcp chí.

“Thần, anaYAJkth ktuSTmcí fqtên vàotuSTmc đtuSTmcây ctuSTmcho tuSTmcem nhé!”Hjp7Ft MộaYAJktt caYAJktô bạnHjp7Ft gátuSTmci chớpHjp7Ft aYAJktchớp mắtHjp7Ft, đưaaYAJkt cuốnaYAJkt tạtuSTmcp cHjp7Fthí vHjp7Ftề phfqía HạoHjp7Ft Hjp7FtThần Hjp7Ftvà kèmfq thefqo mộHjp7Ftt aYAJktcây bút.

Dĩ tuSTmcnhiên trênfq gươngHjp7Ft fqmặt kiHjp7Fta lạituSTmc aYAJktnở mộtfq fqnụ cưtuSTmcời sHjp7Ftát gái.

Đám coaYAJktn gHjp7Ftái fqkia aYAJktgần aYAJktnhư vtuSTmcây aYAJktkín HạaYAJkto Hjp7FtThần, tuSTmckhông chừaaYAJkt bHjp7Ftất Hjp7Ftkỳ mộaYAJktt lốifq aYAJktthoát nào.

Lúc aYAJktnày, aYAJktdường naYAJkthư ngoHjp7Ftài ÁtuSTmci HHjp7Fty, chtuSTmcỉ Hjp7Ftcòn mỗituSTmc caYAJktô btuSTmcạn aYAJktTịnh NHjp7Fthi ngồituSTmc kfqế bêHjp7Ftn lHjp7Ftà Hjp7Ftkhông thaHjp7Ftm Hjp7Ftgia vàofq đtuSTmcám aYAJktcon gáifq maYAJktê tHjp7Ftrai kia.

“Tịnh NaYAJkthi, tuSTmcsao hắnfq aYAJktta lạifq tuSTmcđược xtuSTmcin chữHjp7Ft ký?”tuSTmc aYAJktCô aYAJktnhìn TịnhtuSTmc NhaYAJkti đangtuSTmc cầmtuSTmc trênaYAJkt ttuSTmcay mộHjp7Ftt cuốnHjp7Ft sáchfq khfqá dày,tuSTmc Hjp7Ftbất giáHjp7Ftc lênfq fqtiếng hỏi.

Tịnh fqNhi chuyểntuSTmc sfqự taYAJktập tuSTmctrung từHjp7Ft qtuSTmcuyển stuSTmcách sanaYAJktg Hjp7FtÁi fqHy, mỉmaYAJkt cườiaYAJkt thânaYAJkt ttuSTmchiện đáp:

“Bạn kaYAJkthông biếttuSTmc àaYAJkt? fqAnh ấytuSTmc làaYAJkt ctuSTmca stuSTmcĩ thaYAJktần tưaYAJktợng rấtHjp7Ft đưHjp7Ftợc mếnfq fqmộ, thtuSTmcường thìHjp7Ft rấtfq íttuSTmc fqkhi Hjp7Ftanh ấyfq đếnHjp7Ft trường.”

Shock aYAJkttập hai!

“Ca sĩaYAJkt ư?”tuSTmc Áifq HtuSTmcy lẩHjp7Ftm Hjp7Ftbẩm, thaYAJktật sựtuSTmc khôngaYAJkt Hjp7Ftthể tituSTmcn đượHjp7Ftc mộtaYAJkt têHjp7Ftn fqquái đảnfq Hjp7Ftnhư tuSTmcthế lạfqi fqlà mộtuSTmct fqca stuSTmcĩ aYAJktnổi tiếng.

Haizz… PhiềtuSTmcn aYAJktphức thật!!

Chap 28

Mất aYAJktkiểm soát

Trước fqcổng trường,Hjp7Ft vfqẫn ntuSTmchư mọiHjp7Ft ngày,tuSTmc haaYAJkti chiếcfq tuSTmcxe Hjp7FtBMW fqđã đậutuSTmc aYAJktsẵn tuSTmcở cổng.

Minh VỹaYAJkt tựaHjp7Ft Hjp7Ftngười vaYAJktào mộfqt chiếHjp7Ftc xHjp7Fte, đôaYAJkti mắtaYAJkt fqanh sởaYAJkt hữHjp7Ftu mtuSTmcột hướngaYAJkt nhfqìn vtuSTmcô đaYAJktịnh, nhưngtuSTmc dườngtuSTmc nhHjp7Ftư aYAJkttrong Hjp7Ftánh nhìnHjp7Ft đóHjp7Ft vẫntuSTmc đủHjp7Ft đểtuSTmc nHjp7Fthận fqra fqmột bónHjp7Ftg fqdáng fqquen fqthuộc đfqang mỗaYAJkti Hjp7Ftlúc mộttuSTmc Hjp7Fttiến gần.

Động tátuSTmcc tựaaYAJkt ngườtuSTmci vHjp7Ftào chiếcfq BtuSTmcMW kiaYAJkta lậpfq tfqức đượcaYAJkt thatuSTmcy tuSTmcthế bằaYAJktng mộtaYAJkt fqtư thếtuSTmc đứngHjp7Ft thaYAJktẳng dậy,fq fqanh chHjp7Fto haaYAJkti Hjp7Fttay vaYAJktào túaYAJkti, bắttuSTmc đầfqu tifqến tuSTmcvề aYAJktphía tuSTmcÁi Hy.

“Tôi phfqải đếnfq aYAJkttổ chứcaYAJkt, naYAJktgười tuSTmccủa tôtuSTmci sẽtuSTmc đưtuSTmca tuSTmcem về.fq” Dườngfq nhtuSTmcư Hjp7FtMinh VtuSTmcỹ đanfqg cốaYAJkt gắngtuSTmc dịuaYAJkt giọtuSTmcng hếtHjp7Ft aYAJktmức cófq thtuSTmcể, fqnhưng vaYAJktẫn khôaYAJktng ttuSTmchể naYAJktào làmfq tHjp7Ftan biếnaYAJkt Hjp7Ftđi cfqái chấtfq giọngaYAJkt ngfqạo mạntuSTmc vốnaYAJkt có.

Như đfqã fqbiết trHjp7Ftước Hjp7Ftanh vẫnHjp7Ft sẽfq lặaYAJktp lạtuSTmci câuaYAJkt nótuSTmci nHjp7Ftày, tuSTmccô Hjp7Ftchẳng fqtỏ bấtfq tuSTmccứ mộtaYAJkt tháituSTmc tuSTmcđộ nàfqo kháHjp7Ftc ngoàtuSTmci tuSTmcdửng dfqưng khônfqg tuSTmcquan tâaYAJktm, Hjp7Ftđôi môituSTmc mấpHjp7Ft fqmáy chuẩnfq Hjp7Ftbị tuSTmclên tiếngfq aYAJkttrả lời.

“Mèo cfqon sHjp7Ftẽ Hjp7Ftđi vớfqi tôi!”Hjp7Ft GiọngaYAJkt nóituSTmc củafq kHjp7Ftẻ taYAJkthứ tuSTmcba cHjp7Ftắt nganaYAJktg ýHjp7Ft đtuSTmcịnh Hjp7Ftcủa ÁiHjp7Ft HtuSTmcy, Hfqạo fqThần đafqng taYAJktừ từtuSTmc ttuSTmciến đến,Hjp7Ft vònaYAJktg tatuSTmcy Hjp7Ftkéo cfqô vHjp7Ftề phíaaYAJkt mìfqnh, ghéHjp7Ft tuSTmcsát ttuSTmcai tuSTmccô aYAJktthì thầmtuSTmc. “Chỉfq cHjp7Ftần efqm điaYAJkt fqtheo tôi,aYAJkt tôituSTmc fqsẽ đápHjp7Ft ứngHjp7Ft mfqọi câufq fqhỏi củatuSTmc Hjp7Ftem tuSTmcvề nhữaYAJktng chuyệfqn rắHjp7Ftc raYAJktối đaaYAJktng xảyaYAJkt ra.”

Dĩ nhtuSTmciên tuSTmccâu nófqi sfqau củaaYAJkt Hạfqo ThaYAJktần Hjp7Ftđủ tuSTmcsức khiếnaYAJkt ÁiaYAJkt tuSTmcHy ngạcfq nhiaYAJktên Hjp7Fthết mức,Hjp7Ft trfqòn mắtuSTmct quatuSTmcy sanfqg nhHjp7Ftìn chằmfq chặpfq kẻtuSTmc aYAJktkế bên.

Có nêfqn đặtfq lòngfq tiHjp7Ftn vfqào tuSTmcmột tHjp7Ftên nhưfq Hạofq Thần?

Thôi Hjp7Ftmặc kệ,fq aYAJkttin mộttuSTmc laYAJktần caYAJktũng khônfqg sao!

“Em Hjp7Ftđi vớituSTmc hắn?”Hjp7Ft Mifqnh Vfqỹ nhíuHjp7Ft mfqày nhìtuSTmcn Áifq HyaYAJkt, đatuSTmcng chờaYAJkt maYAJktột sựHjp7Ft khẳngaYAJkt đtuSTmcịnh tuSTmctừ ngfqười ctuSTmcon gáfqi trướcHjp7Ft mặt.

Và ngtuSTmcay saYAJktau ctuSTmcâu htuSTmcỏi ấy,fq Hjp7FtÁi aYAJktHy gậtHjp7Ft đầu.

Gương mặtHjp7Ft tuSTmcMinh VỹaYAJkt tfqhấp fqthoáng fqmột nụfq cưaYAJktời nhạt,fq đôituSTmc mắttuSTmc mHjp7Ftàu hổaYAJkt fqphách đangfq dầnfq tốfqi sầmaYAJkt ltuSTmcại. LaYAJktần đầuaYAJkt Hjp7Fttiên aYAJktÁi tuSTmcHy tfqrông ttuSTmchấy vẻHjp7Ft mặtfq fqđó từfq anh…aYAJkt vẻaYAJkt mHjp7Ftặt củaYAJkta mộtfq kẻHjp7Ft fqbị btuSTmcỏ rơi!

Cũng chaYAJktính Hjp7Ftvào khaYAJktoảnh khắcaYAJkt aYAJktấy, tuSTmctrái fqtim fqcô chfqợt Hjp7Ftthắt lạHjp7Fti, tuSTmcnơi kfqhoé mắtaYAJkt cảmtuSTmc thấtuSTmcy cHjp7Ftay cay.

Minh VỹHjp7Ft Hjp7Ftkhông tuSTmcnói thêmtuSTmc btuSTmcất aYAJktcứ aYAJktđiều tuSTmcgì nữa,Hjp7Ft chỉtuSTmc lặngtuSTmc lẽHjp7Ft quHjp7Ftay ngườtuSTmci bướcfq đi.Hjp7Ft bóntuSTmcg dHjp7Ftáng taYAJktừ phíaHjp7Ft sfqau aYAJktđang aYAJktvô cùnaYAJktg aYAJktcô độfqc. VốnaYAJkt aYAJktdĩ anfqh khfqông hềaYAJkt biếaYAJktt cfqách cHjp7Fthiều ctuSTmchuộng vHjp7Ftà nhẫnaYAJkt tuSTmcnại ngườifq khfqác, nfqhưng cfqó fqlẽ tuSTmclần nàHjp7Fty anaYAJkth đãHjp7Ft thậtaYAJkt sựtuSTmc fqbỏ aYAJktqua ctuSTmcho HạoHjp7Ft THjp7Fthần vfqì cô.

Hai chifqếc xtuSTmce BMHjp7FtW fqlao vúHjp7Ftt trêHjp7Ftn Hjp7Ftdòng đườtuSTmcng nhẵnfq fqbóng, nhưntuSTmcg laYAJktại ngtuSTmcược Hjp7Fthướng nhau.

Ánh sángHjp7Ft maYAJktàu vàfqng rựaYAJktc củHjp7Fta htuSTmcoàng hfqôn nhẹaYAJkt nhaYAJktàng phaYAJktủ kHjp7Ftín khtuSTmcông giaHjp7Ftn trtuSTmcên bãiHjp7Ft biểfqn, tfqừng đHjp7Ftợt sónfqg cứtuSTmc vtuSTmcô tìHjp7Ftnh aYAJktvỗ Hjp7Ftvào bờ,Hjp7Ft cuốntuSTmc ttuSTmcrôi fqđi tấtHjp7Ft cả.

Ái fqHy nHjp7Ftgồi trêaYAJktn bờfq, tuSTmcđưa đôifq mtuSTmcắt fqvô cảmtuSTmc fqnhìn vềfq phíHjp7Fta xfqa tậntuSTmc chânfq trờifq. Nếfqu nhtuSTmcững fqcơn tuSTmcsóng kiHjp7Fta aYAJktcó thểaYAJkt Hjp7Ftcuốn trtuSTmcôi đtuSTmci tuSTmctất cảtuSTmc Hjp7Ftnhững fqđau đớHjp7Ftn cùnfqg cựtuSTmcc fqmà tuSTmccô fqđã vàtuSTmc đHjp7Ftang phaYAJktải gtuSTmcánh chịfqu Hjp7Ftthì tuSTmchay biếtuSTmct mấy.

Hạo ThầHjp7Ftn cũngtuSTmc ngHjp7Ftồi tuSTmcxuống bêntuSTmc cạnhfq cfqô, đôiaYAJkt tuSTmcmắt Hjp7Ftdán chaYAJktặt vàfqo “Hjp7Ftmèo contuSTmc” khônaYAJktg rời.

“Tại aYAJktsao etuSTmcm laYAJktại muốnaYAJkt đếfqn đây?”aYAJkt BầutuSTmc Hjp7Ftkhông ktuSTmchí dườngHjp7Ft nhtuSTmcư đangaYAJkt tuSTmcquá fqgượng gfqạo, aYAJktHạo tuSTmcThần đànhHjp7Ft phảHjp7Fti lêntuSTmc tiếHjp7Ftng ptuSTmchá taYAJktan trạngtuSTmc tháHjp7Fti cănaYAJktg thẳngHjp7Ft hiệntuSTmc giờ.

Một khoảHjp7Ftng yênfq lặng…

“Ai ltuSTmcà kHjp7Ftẻ hfqại fqchết gtuSTmcia đìnhtuSTmc tôi?”tuSTmc GaYAJktiọng nótuSTmci ÁaYAJkti HtuSTmcy đềuHjp7Ft đều,Hjp7Ft đâytuSTmc vfqốn Hjp7Ftdĩ làaYAJkt ctuSTmcâu aYAJkthỏi nghHjp7Fti hoặfqc lớntuSTmc tuSTmcnhất tHjp7Ftrong fqđầu fqcô, vàfq câaYAJktu haYAJktỏi nàHjp7Fty hHjp7Ftoàn ttuSTmcoàn khôngHjp7Ft htuSTmcề aYAJktăn nhậpHjp7Ft Hjp7Ftgì vớituSTmc câtuSTmcu hỏifq củafq HạoHjp7Ft Thần.

“Câu khácaYAJkt, tuSTmctôi khôngfq trảtuSTmc lờtuSTmci caYAJktâu hỏiHjp7Ft nfqày aYAJktcủa tuSTmcem được.”fq HHjp7Ftạo tuSTmcThần nfqhún tuSTmcnhún vfqai tỏHjp7Ft aYAJktvẻ khfqông thfqể fqlàm fqgì hơHjp7Ftn, trHjp7Ftả lờifq vớifq chấttuSTmc giọfqng bfqình thảnaYAJkt nhấttuSTmc aYAJktcó thể.

“Không phảiaYAJkt anaYAJkth aYAJktđã baYAJktảo aYAJktsẽ fqtrả Hjp7Ftlời mọtuSTmci thtuSTmcắc tuSTmcmắc caYAJktủa tôi?”aYAJkt Hjp7FtCô quatuSTmcy sanfqg Hạfqo TaYAJkthần Hjp7Fttức giậaYAJktn gắtfq lên,fq đúntuSTmcg ltuSTmcà fqsai tuSTmclầm khaYAJkti tfqin tưởngfq têHjp7Ftn này.

“Tôi chỉaYAJkt cóHjp7Ft tuSTmcthể trảaYAJkt lờaYAJkti nhữnaYAJktg aYAJktcâu fqhỏi nằHjp7Ftm tronHjp7Ftg mtuSTmcột phạmaYAJkt aYAJktvi naYAJkthất địnfqh.” aYAJktHạo Tfqhần khoáaYAJktt khoáHjp7Ftt taYAJktay aYAJktvới ÁituSTmc Hyfq, aYAJkttiếp tụfqc giữfq nguyênfq caYAJkthất gaYAJktiọng baaYAJktn nãy.

“Phạm vfqi?” CôaYAJkt nhHjp7Ftíu mày,aYAJkt aYAJkttên nàtuSTmcy toàaYAJktn nHjp7Ftói nhaYAJktững lờifq kHjp7Fthó hiểu.

“Tôi chỉaYAJkt cfqó thểHjp7Ft caYAJktho fqem fqbiết mHjp7Ftột phtuSTmcần Hjp7Ftsự việcfq, khôaYAJktng ttuSTmchể nóiHjp7Ft cHjp7Ftụ thể.fq” HtuSTmcạo fqThần nHjp7Fthẫn nạHjp7Fti giảiHjp7Ft thítuSTmcch, ngưfqớc mặtfq lênfq trHjp7Ftời qutuSTmcan sátfq Hjp7Ftmàn đêHjp7Ftm dtuSTmcần buHjp7Ftông xuống.

Dù aYAJktsao đâaYAJkty tuSTmccũng tuSTmclà nhữnHjp7Ftg tuSTmcđiều nhfqỏ aYAJktnhặt, cóaYAJkt chaYAJkto ÁHjp7Fti Hjp7FtHy bifqết Hjp7Ftcũng chẳngaYAJkt sao.

“Vậy ctuSTmcòn Thfqy Thfqy? Hjp7FtAnh cóHjp7Ft bituSTmcết nhữngfq chuyệnfq Hjp7Ftliên fqquan Hjp7Fttới TaYAJkthy Thfqy?” BaYAJktất giáaYAJktc câutuSTmc hỏHjp7Fti tuSTmctiếp thtuSTmceo lạiHjp7Ft dàntuSTmch riêaYAJktng chaYAJkto fqThy aYAJktThy, thậtaYAJkt aYAJktsự côaYAJkt rtuSTmcất tòfq mfqò fqvề ngườtuSTmci cotuSTmcn Hjp7Ftgái bífq ẩntuSTmc này.

“Thy THjp7Fthy làHjp7Ft efqm aYAJktcùng aYAJktcha khácfq mẹtuSTmc Hjp7Ftcủa Hjp7FtHàn MtuSTmcinh Vỹ…”fq ÁaYAJktnh Hjp7Ftmắt fqHạo Thầfqn tuSTmctrở nfqên vôtuSTmc cùnfqg kỳfq aYAJktlạ, sâufq thfqăm thẳmHjp7Ft, khôtuSTmcng thểtuSTmc aYAJktđịnh rtuSTmcõ đượcHjp7Ft ánhHjp7Ft mắfqt đófq làaYAJkt gì,aYAJkt aYAJktđột naYAJktgột giọngtuSTmc caYAJktậu fqtrầm xHjp7Ftuống, “…tuSTmc vfqà ltuSTmcà aYAJktem cùntuSTmcg mẹtuSTmc Hjp7Ftkhác chfqa củafq tôi!”

Có fqvẻ HạaYAJkto aYAJktThần rấaYAJktt khóaYAJkt fqkhăn khtuSTmci Hjp7Ftnói Hjp7Ftra chuyệtuSTmcn này,aYAJkt fqÁi aYAJktHy cũaYAJktng tuSTmccố gtuSTmcắng Hjp7Ftdịu giọntuSTmcg, tuSTmctránh làfqm kfqẻ trướcaYAJkt mặtfq fqtổn thương.

“Chuyện nfqày aYAJktanh aYAJktcó tHjp7Fthể kểfq Hjp7Ftchi aYAJkttiết chtuSTmco taYAJktôi?” TtuSTmchật sựfq fqÁi Hfqy bắaYAJktt đầuHjp7Ft nhtuSTmcận địHjp7Ftnh aYAJktra mứcfq Hjp7Ftđộ nghituSTmcêm tHjp7Ftrọng củatuSTmc sựfq việtuSTmcc hatuSTmci nămtuSTmc Hjp7Ftvề trước,Hjp7Ft cóaYAJkt aYAJktlẽ HạaYAJkto Thầnfq cũngfq làtuSTmc maYAJktột tHjp7Ftrong nhữngfq ngườiHjp7Ft khônaYAJktg thểHjp7Ft thiếHjp7Ftu trofqng aYAJktsự vituSTmcệc lầnaYAJkt đó.

“Hàn MaYAJktinh VỹaYAJkt Hjp7Ftvà tuSTmcThy ThHjp7Fty đtuSTmcã caYAJkthấp nhậntuSTmc Hjp7Ftphạm đếnfq ttuSTmcội ltuSTmcỗi khôngaYAJkt thtuSTmcể taYAJktha thứtuSTmc vìaYAJkt khtuSTmcông tHjp7Fthể fqdứt baYAJktỏ đượcHjp7Ft tìnfqh cảmfq caYAJktá nhâfqn, vfqà cũngaYAJkt chaYAJktính vfqì thếtuSTmc Hjp7Ftmà nhữnHjp7Ftg ngườfqi tHjp7Ftrong cuộcHjp7Ft đềufq pHjp7Fthải trảtuSTmc mộtuSTmct ctuSTmcái Hjp7Ftgiá quáfq aYAJktđắt.” BHjp7Ftất gtuSTmciác HạoaYAJkt ThầnaYAJkt nởaYAJkt mtuSTmcột nụtuSTmc cườifq tuSTmccay đắngHjp7Ft, ctuSTmcả ngườiHjp7Ft tuSTmcrun lfqên aYAJktdường naYAJkthư Hjp7Ftđang cốfq tuSTmcgắng ktuSTmcìm nén.

“Có thHjp7Ftể caYAJktho tôiaYAJkt fqbiết nhữHjp7Ftng ngườfqi troHjp7Ftng cuộHjp7Ftc?” ÁHjp7Fti HHjp7Fty tuSTmctiếp tuSTmctục gặngHjp7Ft hỏi,fq quêtuSTmcn tuSTmcmất mìnhaYAJkt đaHjp7Ftng vHjp7Ftô ýtuSTmc tuSTmcxé toạcfq nỗiaYAJkt đaaYAJktu aYAJktchưa tuSTmclành ctuSTmcủa ngtuSTmcười khác.

“Hàn MituSTmcnh aYAJktVỹ, btuSTmcà HàaYAJktn, Từfq tuSTmcThy ThHjp7Fty, tfqôi và…”tuSTmc LạiHjp7Ft mộaYAJktt Hjp7Ftlần nữatuSTmc HạotuSTmc Thfqần lfqấp laYAJktửng cHjp7Ftâu nófqi, khiếnfq Áifq aYAJktHy lạaYAJkti taYAJktiếp tụctuSTmc tuSTmcgặng hỏi.

“Và?” TrtuSTmcái tituSTmcm ÁaYAJkti fqHy bHjp7Ftắt đầuaYAJkt đậptuSTmc aYAJktloạn tuSTmccả lfqên, cáiHjp7Ft tHjp7Ftên Hjp7Ftcuối cùngHjp7Ft sẽtuSTmc làtuSTmc ai?

“… ĐHjp7Ftiền HuâHjp7Ftn.” Hjp7FtHai từaYAJkt caYAJktuối cùngtuSTmc kfqhó nhọaYAJktc phátfq fqra từHjp7Ft miHjp7Ftệng HaYAJktạo TtuSTmchần, tuSTmccó lHjp7Ftẽ tênHjp7Ft Đfqiền HHjp7Ftuân Hjp7Ftnày tuSTmcđóng vaHjp7Fti chínhaYAJkt tronfqg vaYAJktở kịchfq tuSTmcbi thaYAJktương hHjp7Ftai năHjp7Ftm vềfq trước.

“Đã Hjp7Fthết phaYAJktạm vHjp7Fti fqcho ptuSTmchép chưa?”tuSTmc Áifq Hjp7FtHy mởfq aYAJktto đôtuSTmci mắfqt nâfqu củtuSTmca mìaYAJktnh nhìHjp7Ftn tuSTmcthẳng Hjp7Ftvào HạotuSTmc ThaYAJktần, mtuSTmcột átuSTmcnh nhìnfq kiêHjp7Ftn định.

Và câfqu hỏituSTmc củaaYAJkt aYAJktcô Hjp7Ftkhiến HạaYAJkto tuSTmcThần tuSTmcbật cười.

“Ừ, hếtuSTmct rồi.”aYAJkt HtuSTmcạo ThầnHjp7Ft tuSTmccố gắntuSTmcg nhịnaYAJkt cười,aYAJkt Hjp7Ftquay safqng ÁiHjp7Ft fqHy kfqhẳng địnaYAJkth. “ĐừngaYAJkt laYAJkto, sớfqm muộnfq gìaYAJkt ttuSTmchì efqm caYAJktũng sfqẽ biếtaYAJkt mà.”

Bất giaYAJktác HtuSTmcạo ThầnHjp7Ft aYAJktđưa taYAJktay xaYAJktoa xofqa đầuHjp7Ft ÁiHjp7Ft Hfqy, Hjp7Ftđây Hjp7Ftlà độngaYAJkt tuSTmctác fqmà ThHjp7Ftần thfqường làmtuSTmc vớfqi Tfqhy TtuSTmchy aYAJkt– côtuSTmc eHjp7Ftm gáituSTmc đánfqg yêuHjp7Ft củaHjp7Ft mình.

“Em cònHjp7Ft thắctuSTmc mắtuSTmcc gfqì không?”aYAJkt aYAJktHạo THjp7Fthần nHjp7Ftâng mặHjp7Ftt côaYAJkt lênfq, nHjp7Fthưng gươngfq mặfqt vtuSTmcẫn còtuSTmcn lưuaYAJkt laYAJktại nfqụ cưaYAJktời aYAJktban nãy.

“Anh cóHjp7Ft biếttuSTmc aYAJktanh TriếtuSTmct Dạ?”aYAJkt Đâyfq fqchắc chắnHjp7Ft sẽtuSTmc làtuSTmc cHjp7Ftâu hỏHjp7Fti fqnghi vấaYAJktn cfquối cùntuSTmcg Hjp7Ftmà aYAJktcô cầnfq đượcfq giaYAJktải đáp.

“Ừ.” VàaYAJkt aYAJktHạo Thầnfq lạHjp7Fti tiếpfq taYAJktục traYAJktả lời.

“Anh ấtuSTmcy mấtHjp7Ft rồi?”Hjp7Ft LầnaYAJkt ntuSTmcày, ngườituSTmc aYAJktrun lênaYAJkt kHjp7Fthi nhắcHjp7Ft đfqến nỗfqi đaaYAJktu lạifq làaYAJkt tuSTmcÁi Hy.

“Ừ, hắtuSTmcn làaYAJkt ânHjp7Ft nhtuSTmcân củaaYAJkt Hjp7Ftem đấy!”aYAJkt tuSTmcNụ fqcười trêntuSTmc môiaYAJkt aYAJktHạo Thầnfq Hjp7Ftdần aYAJktbiến mất,aYAJkt khôHjp7Ftng đợiHjp7Ft aYAJktÁi Hfqy đặtfq thaYAJktêm cHjp7Ftâu hỏiaYAJkt, HạaYAJkto ThầaYAJktn lạiHjp7Ft tiếHjp7Ftp tHjp7Ftục naYAJktói. tuSTmc“Hết phạmfq vHjp7Fti Hjp7Ftcho fqcâu hỏfqi nàyfq rồi.”

Ân nhân?

Tại tuSTmcsao aHjp7Ftnh ttuSTmcrai TtuSTmcriết Dfqạ lạifq lfqà âfqn nhân?

Nhưng cHjp7Ftó lẽtuSTmc caYAJktô chỉfq btuSTmciết đượcHjp7Ft đếnHjp7Ft mứctuSTmc đóaYAJkt màtuSTmc thôi…

Cô ctuSTmcúi gHjp7Ftằm fqmặt xuốngHjp7Ft, chtuSTmce giấtuSTmcu điHjp7Ft đôaYAJkti mắtaYAJkt tuSTmcđã thfqấm đẫmaYAJkt nưHjp7Ftớc mắttuSTmc, nhanHjp7Fth taYAJktay gạtHjp7Ft Hjp7Ftvội nhữHjp7Ftng giaYAJktọt nướcfq đánfqg ghfqét đó.

“Em aYAJktkhông htuSTmcỏi tôfqi làHjp7Ft ngaYAJktười fqnhư thtuSTmcế nfqào saotuSTmc?” ĐôHjp7Fti mắtfq HtuSTmcạo ThtuSTmcần cfqhăm chúHjp7Ft quatuSTmcn aYAJktsát fqÁi tuSTmcHy, mộaYAJktt cHjp7Ftâu hfqỏi màfq chíaYAJktnh cậutuSTmc đặtfq ra.

“Không, tuSTmcvì tạmaYAJkt thtuSTmcời taYAJktôi sẽaYAJkt tuSTmcxem aaYAJktnh fqlà mộtHjp7Ft ntuSTmcgười tốHjp7Ftt.” ÁituSTmc Hjp7FtHy ngướaYAJktc mặtHjp7Ft Hjp7Ftlên, đôituSTmc mtuSTmcắt vHjp7Ftẫn ctuSTmcòn hoHjp7Fte đHjp7Ftỏ aYAJktnở mfqột nụHjp7Ft cườituSTmc Hjp7Ftdịu dàHjp7Ftng tuSTmcvới Hạofq Thầnfq, saYAJktau fqđó đứnaYAJktg dậfqy. “LàmaYAJkt phiềfqn anfqh rồaYAJkti, cảmaYAJkt ơnHjp7Ft vtuSTmcì fqtất cả.”

Ái HaYAJkty aYAJktchậm Hjp7Ftrãi bưfqớc aYAJktđi, lướHjp7Ftt qufqa từnaYAJktg btuSTmcóng naYAJktgười Hjp7Fttrên bãfqi biểnaYAJkt Hjp7Ftvà khuHjp7Ftất hẳfqn saHjp7Ftu mtuSTmcàn đêm.

“Người tHjp7Ftốt? MèoaYAJkt conaYAJkt, cóHjp7Ft laYAJktẽ eHjp7Ftm đantuSTmcg hiểufq lầmHjp7Ft rồi.”

Trên đườngHjp7Ft fqđi, Hjp7FtÁi fqHy cầaYAJktm mfqột chHjp7Ftiếc đồnaYAJktg hồHjp7Ft cáHjp7Ftt ntuSTmchỏ tuSTmcxíu màufq hfqồng phấntuSTmc, ltuSTmciên tụcaYAJkt tuSTmclật ngượcHjp7Ft nóaYAJkt lại.

Cô đangaYAJkt caYAJktố gắngfq tựHjp7Ft maYAJktình lHjp7Ftàm mìaYAJktnh vơaYAJkti btuSTmcớt fqnỗi đau.

Ái aYAJktHy tuSTmcmệt mỏituSTmc bfqước vềtuSTmc nHjp7Fthà, chHjp7Ftiếc baltuSTmco nặHjp7Ftng nềfq chỉtuSTmc caYAJktó thtuSTmcể đefqo fqmột bêaYAJktn vHjp7Ftai, ntuSTmcên cànHjp7Ftg khiếnHjp7Ft bêtuSTmcn tuSTmcvai phảituSTmc ctuSTmcủa côtuSTmc fqnhức maYAJktỏi fqvì phảtuSTmci mafqng mộttuSTmc tuSTmctrọng lựcaYAJkt Hjp7Ftquá nặng.

Về tuSTmcnhà Hjp7Ftvới traYAJktạng thátuSTmci khôfqng mấaYAJkty aYAJktvui vaYAJktẻ, ÁiaYAJkt aYAJktHy tiếHjp7Ftp taYAJktục lêaYAJkt bướfqc vềHjp7Ft phòfqng, chẳngHjp7Ft mànaYAJktg aYAJktđể tHjp7Ftâm đếfqn aYAJktsự qtuSTmcuan tâtuSTmcm tháfqi qutuSTmcá củfqa mấaYAJkty ttuSTmcên ctuSTmcận vệHjp7Ft Hjp7Ftvì đHjp7Ftã quáaYAJkt aYAJktquen thuộcaYAJkt fqvới cáiaYAJkt Hjp7Ftcảnh nàfqy rồi.

Đôi laYAJktúc fqcô lHjp7Ftại nHjp7Ftghĩ sốnHjp7Ftg troaYAJktng Hjp7Ftmột cănaYAJkt biHjp7Ftệt thựaYAJkt rộngHjp7Ft lớntuSTmc nhHjp7Ftư thHjp7Ftế tuSTmcnày thHjp7Ftật phiHjp7Ftền tofqái, tHjp7Ftương tfqự tuSTmcnhư aYAJktlúc nàyfq phảituSTmc lêHjp7Ftn tậHjp7Ftn laYAJktầu bfqa aYAJktđể vaYAJktề phòng.

Hai chfqân cũngtuSTmc khôaYAJktng thểHjp7Ft tuSTmctrụ đượaYAJktc Hjp7Ftlâu hơtuSTmcn nữaHjp7Ft, tuSTmcnhưng vHjp7Ftừa bướcHjp7Ft đHjp7Ftến gaYAJktần cửafq phònaYAJktg thìHjp7Ft đậpaYAJkt vàoaYAJkt tuSTmcmắt ÁaYAJkti fqHy tuSTmclà haHjp7Fti têfqn cậnfq vệHjp7Ft mfqặc fqvest tuSTmcđen vfqà caYAJktô hầtuSTmcu gáiaYAJkt fqAn AtuSTmcn cfqũng đangaYAJkt đứngHjp7Ft trướcaYAJkt cửaaYAJkt paYAJkthòng Hjp7Ftvới trtuSTmcạng thHjp7Ftái ctuSTmcực kfqỳ lfqo lắng.

Cô aYAJktcau màHjp7Fty, fqbước châaYAJktn vẫnaYAJkt chậmHjp7Ft aYAJktrãi fqđến phòngaYAJkt Mfqinh Vỹ.

Dừng Hjp7Ftchân, aYAJktÁi Hjp7FtHy khôHjp7Ftng htuSTmcề maYAJktở miệfqng Hjp7Ftgặng hỏiHjp7Ft aYAJkttại Hjp7Ftsao aYAJkthọ tuSTmclại tuSTmccư xaYAJktử aYAJktkhác aYAJktthường nhưtuSTmc thế,Hjp7Ft chỉaYAJkt đưatuSTmc tatuSTmcy địnhfq mởHjp7Ft cửa.

“Cô chfqủ, Hjp7Ftlúc naYAJktày thì…Hjp7Ft ctuSTmcô khônfqg nêfqn vHjp7Ftào.” tuSTmcMột têtuSTmcn cậaYAJktn vtuSTmcệ đưtuSTmca taYAJktay chắntuSTmc aYAJktngang ÁituSTmc HyaYAJkt, lúHjp7Ftng fqtúng trảfq lờiaYAJkt, nhìHjp7Ftn Áifq HHjp7Fty áiaYAJkt ngại.

“Sao tuSTmclại khôaYAJktng ntuSTmcên?” ÁituSTmc fqHy ctuSTmcảm thấytuSTmc bắaYAJktt đầuHjp7Ft Hjp7Ftkhó chHjp7Ftịu, tuSTmctại sfqao vàotuSTmc phòfqng mHjp7Ftà aYAJktcũng tuSTmckhông đưfqợc vào?

“Ơ… àaYAJkt… thiếHjp7Ftu gHjp7Ftia đangfq… côaYAJkt đừntuSTmcg fqnên vàotuSTmc phòngaYAJkt fqlúc này.Hjp7Ft” TêtuSTmcn cHjp7Ftận vaYAJktệ kifqa ctuSTmcứ fqấp únHjp7Ftg mãaYAJkti, cuốHjp7Fti cùntuSTmcg lạifq làHjp7Ft mộtHjp7Ft lờifq yêHjp7Ftu cầu.

“Tránh ra!”tuSTmc DườngtuSTmc nhưtuSTmc Áfqi fqHy tuSTmcđã cảmHjp7Ft nhậnaYAJkt Hjp7Ftđược mộtfq điềuHjp7Ft gìHjp7Ft đHjp7Ftó baYAJktất thườngfq, vàaYAJkt Hjp7Ftcó vtuSTmcẻ chuyệnfq nàyfq đanfqg Hjp7Ftliên qutuSTmcan fqđến MituSTmcnh Vỹ.

Cô gằnaYAJkt giọng,aYAJkt gạttuSTmc mạnhaYAJkt tHjp7Ftay caYAJktủa tênaYAJkt cậntuSTmc vHjp7Ftệ aYAJktra rồfqi mHjp7Ftở nhatuSTmcnh cánHjp7Fth cửaaYAJkt gỗ.

Cánh cửaHjp7Ft mởaYAJkt raHjp7Ft, vfqà satuSTmcu đtuSTmcó caYAJktũng nhaYAJktanh chófqng Hjp7Ftđóng lại.

Minh VHjp7Ftỹ đanHjp7Ftg naYAJktgồi dướifq sàn,Hjp7Ft tHjp7Ftựa fqvào ttuSTmcường, xuHjp7Ftng quanHjp7Fth làaYAJkt vôtuSTmc sốaYAJkt nhữtuSTmcng aYAJktchai rượuaYAJkt Hjp7Ftrỗng ktuSTmchông, mùifq fqrượu nồnaYAJktg nặHjp7Ftc Hjp7Ftlan toảfq kfqhắp phòng.

Nét mtuSTmcặt tuSTmcÁi fqHy dHjp7Ftần Hjp7Ftđanh lfqại, tuSTmcMinh VỹtuSTmc tiaYAJktếp Hjp7Fttục Hjp7Ftcầm mộtHjp7Ft ctuSTmchai tuSTmcrượu lênaYAJkt aYAJktuống. LậtuSTmcp tứfqc fqcô nétuSTmcm mạHjp7Ftnh aYAJktbalo lênHjp7Ft giườngaYAJkt, tiếnfq đếntuSTmc giằfqng lấyfq chafqi fqrượu tuSTmctrong Hjp7Fttay anh.

“Anh Hjp7Ftlàm ctuSTmcái trfqò fqgì th

ế?”

“Đừng quaYAJktan tHjp7Ftâm, đưatuSTmc Hjp7Ftđây!” MintuSTmch VỹaYAJkt vớiaYAJkt fqtay tuSTmcvề phíaYAJkta tuSTmcÁi aYAJktHy, dườngaYAJkt nhtuSTmcư mufqốn tuSTmclấy aYAJktlại chfqai rượfqu màaYAJkt côaYAJkt vừaHjp7Ft giànhfq lấy.

“Không đưatuSTmc, anaYAJkth uốtuSTmcng bHjp7Ftao nhituSTmcêu tuSTmcchai raYAJktồi aYAJkthả?” ÁtuSTmci HaYAJkty Hjp7Fttức fqgiận quátfq lHjp7Ftên, đặtaYAJkt chtuSTmcai rưaYAJktợu đãfq đượctuSTmc ktuSTmchui aYAJktnắp Hjp7Ftra saaYAJktu aYAJktlưng, nhtuSTmcìn mộHjp7Ftt lượtHjp7Ft cáHjp7Ftc cfqhai rưtuSTmcợu fqxung qHjp7Ftuanh Mfqinh Vfqỹ vàfq tuSTmcbắt aYAJktđầu đếm.

Một… hai…fq bafq… btuSTmcảy chai!

Bảy chafqi rượuaYAJkt rỗntuSTmcg khôngtuSTmc aYAJktđang tuSTmcnằm aYAJktlăn lóaYAJktc ttuSTmcrên stuSTmcàn nhàaYAJkt mtuSTmcột cáctuSTmch bừatuSTmc bãiaYAJkt, Hjp7Ftcô bfqắt đầufq fqnổi giậntuSTmc tfqhật saYAJktự kfqhi thấyHjp7Ft tuSTmcanh đứngfq lêtuSTmcn vàtuSTmc fqcó tuSTmcý đHjp7Ftịnh lấyaYAJkt từHjp7Ft tHjp7Ftrong tủtuSTmc kínfqh fqmột aYAJktchai rượutuSTmc khác.

“Anh tuSTmcmuốn ufqống chứHjp7Ft fqgì, được!aYAJkt TôiaYAJkt uốtuSTmcng vớituSTmc anhaYAJkt!” Áfqi tuSTmcHy tứcHjp7Ft fqgiận quáaYAJktt lên.

Đôi mHjp7Ftắt maYAJktàu hổHjp7Ft phHjp7Ftách cHjp7Ftủa MtuSTmcinh VỹtuSTmc dườaYAJktng aYAJktnhư đfqã chuyểnfq sựfq aYAJktchú ýaYAJkt stuSTmcang cô.

Cô cầHjp7Ftm chafqi raYAJktượu sHjp7Ftau lưngHjp7Ft aYAJktlên, safqu đtuSTmcó Hjp7Ftkề lêHjp7Ftn miaYAJktệng uốnfqg lfqấy mộfqt fqhơi Hjp7Ftdài. Thfqứ nướHjp7Ftc ufqống ttuSTmchật đắntuSTmcg nhtuSTmcưng fqlại maYAJktang mộtuSTmct vịfq nồHjp7Ftng nồngfq qaYAJktuả thậaYAJktt Hjp7Ftkhiến coHjp7Ftn ngườaYAJkti Hjp7Ftta qHjp7Ftuên bẵngfq hếttuSTmc fqnhững buồnaYAJkt paYAJkthiền, đtuSTmcau đfqớn trotuSTmcng lòng.

Gương mặttuSTmc aYAJktÁi aYAJktHy aYAJktbắt đầuHjp7Ft đỏaYAJkt ltuSTmcên, côtuSTmc đưaHjp7Ft fqđôi mtuSTmcắt thHjp7Ftẫn tfqhờ nhìnHjp7Ft chaHjp7Fti rượuHjp7Ft trfqong tayfq, tfqiếp ttuSTmcục nâtuSTmcng lHjp7Ftên aYAJktvà uốngtuSTmc hếtfq tuSTmcsố cònaYAJkt lại.

Về phầnaYAJkt MHjp7Ftinh Vỹ,tuSTmc Hjp7Ftanh chHjp7Ftỉ đứaYAJktng yêHjp7Ftn nfqhìn côfq aYAJktuống hếaYAJktt cảaYAJkt chaYAJktai rHjp7Ftượu loạtuSTmci aYAJktmạnh đóaYAJkt. CôaYAJkt đặtuSTmct chafqi rượuaYAJkt rỗaYAJktng fqkhông xufqống sàHjp7Ftn, ttuSTmciếp thefqo đứHjp7Ftng Hjp7Ftdậy đHjp7Ftẩy aaYAJktnh ratuSTmc, vươnfq ttuSTmcay vềHjp7Ft Hjp7Ftphía tủHjp7Ft kínhtuSTmc laYAJktấy mộtfq chatuSTmci rượuHjp7Ft aYAJktgiống htuSTmcệt lúcHjp7Ft nãyaYAJkt xuống.

“Em làmfq gHjp7Ftì vậy?”tuSTmc ĐếnHjp7Ft mứctuSTmc Hjp7Ftnày thtuSTmcì Mifqnh VỹHjp7Ft cũngaYAJkt khôngfq fqthể đaYAJktứng tuSTmcyên nhìnfq đượcfq nữa,tuSTmc đưHjp7Fta taYAJktay gtuSTmciật lấHjp7Fty chatuSTmci rượuHjp7Ft tuSTmctừ cô.

Rõ rfqàng gươtuSTmcng mặtHjp7Ft tuSTmcÁi HtuSTmcy fqđã Hjp7Ftđỏ hếttuSTmc mứctuSTmc ctuSTmcó thể!

Chợt Áfqi fqHy qaYAJktuay santuSTmcg fqMinh VaYAJktỹ và…fq mỉmfq cười!

“Này Mfqinh Vỹ,aYAJkt anfqh tuSTmccó biếfqt aYAJktcái cảmHjp7Ft giáaYAJktc mấtuSTmct tuSTmcmột ngưtuSTmcời Hjp7Ftquan aYAJkttrọng tuSTmclà nHjp7Fthư thếHjp7Ft nàHjp7Fto aYAJktkhông?” ÁtuSTmci aYAJktHy vẫnHjp7Ft mỉmfq caYAJktười, fqnhưng trtuSTmcong nụfq cưfqời đaYAJktó lHjp7Ftà mộHjp7Ftt vaYAJktết thưfqơng khôngaYAJkt Hjp7Ftthể xoHjp7Ftá điaYAJkt bHjp7Ftằng taYAJkthời giaaYAJktn aYAJktvà nướfqc mắt.

Giọng fqnói côHjp7Ft taYAJktrở Hjp7Ftnên Hjp7Ftnhẹ aYAJktnhàng htuSTmcơn, nhưngHjp7Ft dườngaYAJkt Hjp7Ftnhư từngaYAJkt tuSTmcchữ vàtuSTmc từfqng lờtuSTmci nhưHjp7Ft thểfq đtuSTmcang tHjp7Ftrách mócaYAJkt anh.

“Hẳn tuSTmcanh cũnaYAJktg Hjp7Ftbiết chứHjp7Ft nhỉ,tuSTmc fqvì TaYAJkthy tuSTmcThy đánaYAJktg tuSTmcyêu củfqa anaYAJkth cũngtuSTmc đãtuSTmc mấtHjp7Ft rfqồi màtuSTmc, fqha htuSTmca. NhưaYAJktng tôfqi… tfqôi đaYAJktánh mấtfq cảtuSTmc giaYAJkta đình!”

Minh Hjp7FtVỹ dườngfq nhHjp7Ftư vẫnaYAJkt caYAJktòn tuSTmcđủ taYAJktỉnh táofq đểaYAJkt lfqắng Hjp7Ftnghe nhữnaYAJktg Hjp7Ftlời nfqói củaaYAJkt Hjp7Ftcô, nhưngtuSTmc tấHjp7Ftt cảHjp7Ft nhữngfq gìfq tuSTmcanh fqcó thểHjp7Ft tuSTmclàm lúaYAJktc nàytuSTmc làfq iaYAJktm lặng.

“Đồng hồaYAJkt cáfqt xoHjp7Fta aYAJktdịu fqnỗi đau?fq Nựcfq cười!fq NếutuSTmc thậtHjp7Ft sựfq nóaYAJkt fqcó thtuSTmcể xotuSTmca dịaYAJktu btuSTmcớt phaYAJktần nàHjp7Fto nỗiHjp7Ft đfqau củatuSTmc tôHjp7Fti, tạiaYAJkt saHjp7Fto Hjp7Ftlật ngượtuSTmcc nhữngfq mộtaYAJkt Hjp7Fttrăm táHjp7Ftm fqmươi lầHjp7Ftn tuSTmcvẫn kfqhông hềHjp7Ft mấtHjp7Ft điaYAJkt Hjp7Ftmột chúfqt cfqảm gfqiác đauaYAJkt đớnfq nàofq? TạtuSTmci saHjp7Fto?” fqÁi aYAJktHy aYAJktnhư fqtự nóifq vớHjp7Fti cHjp7Fthính mìfqnh, lầHjp7Ftn nàfqy cHjp7Ftô baYAJktật cưfqời tfqhành tiếng.

Đôi Hjp7Ftmắt ưtuSTmcớt lệHjp7Ft, cHjp7Ftô đưaHjp7Ft tfqay gạttuSTmc giọfqt nướcfq mắtaYAJkt khônHjp7Ftg đáaYAJktng Hjp7Ftrơi trêHjp7Ftn gfqò fqmá rồHjp7Fti tuSTmclại Hjp7Fttiếp tụctuSTmc taYAJktự độctuSTmc thoại.

“Bây giHjp7Ftờ thìaYAJkt hếfqt rồi,tuSTmc caYAJktả Hjp7Ftba tuSTmcvà Hjp7Ftmẹ, aYAJktcả aHjp7Ftnh TriếtHjp7Ft Dạfq aYAJktluôn Hjp7Ftyêu thươngfq tôaYAJkti đềaYAJktu đifq rHjp7Ftồi, Hjp7Ftđi Hjp7Ftđến mtuSTmcột nơaYAJkti màfq tôaYAJkti khHjp7Ftông tuSTmcthể nàaYAJkto chạHjp7Ftm đến,aYAJkt traYAJktừ khfqi tôiHjp7Ft đituSTmc fqtheo họ!aYAJkt Vfqà ngtuSTmcay caYAJktả anfqh cũngaYAJkt chtuSTmcỉ dùfqng ttuSTmcôi ntuSTmchư mộfqt caYAJkton búptuSTmc bêHjp7Ft đtuSTmcể thfqay ttuSTmchế chfqo aYAJktThy Thy.”

Minh VtuSTmcỹ aYAJktvẫn Hjp7Ftim lặfqng, đôHjp7Fti fqmắt màHjp7Ftu hổtuSTmc pháchfq sfqáng lêHjp7Ftn, dườngtuSTmc nhaYAJktư Hjp7Ftanh tuSTmcđã cóaYAJkt fqthể cảmHjp7Ft nhậtuSTmcn đượtuSTmcc nỗiaYAJkt aYAJktđau fqmà ctuSTmcô đanfqg phảituSTmc gáHjp7Ftnh ctuSTmchịu đauaYAJkt đếntuSTmc mứaYAJktc nào.

Ái HHjp7Fty bưaYAJktớc fqvề phHjp7Ftía tuSTmctủ tuSTmcquần átuSTmco tuSTmcmà fqMinh VỹtuSTmc aYAJktdành riênaYAJktg cfqho mìnfqh mởtuSTmc rHjp7Fta, lấyHjp7Ft rfqa mộtaYAJkt chiHjp7Ftếc lHjp7Ftọ thuỷfq tifqnh tronfqg suốtfq, tronfqg fqđến aYAJktnỗi cHjp7Ftó thHjp7Ftể nhìfqn Hjp7Ftthấy vfqô stuSTmcố nfqhững chiếcHjp7Ft đồnHjp7Ftg htuSTmcồ cáaYAJktt tuSTmcnhỏ tuSTmcxinh tuSTmcmang nhiềutuSTmc màHjp7Ftu sắctuSTmc Hjp7Ftkhác nhatuSTmcu Hjp7Ftđang Hjp7Ftnằm troaYAJktng lọ.

Tiếp thHjp7Fteo, tuSTmccô lHjp7Ftấy tfqừ tronaYAJktg fqlọ rtuSTmca Hjp7Ftmột fqcái đtuSTmcồng aYAJkthồ cátuSTmct mfqàu đỏ,Hjp7Ft đưtuSTmca tafqy rfqa tuSTmckhông traYAJktung vàaYAJkt thảtuSTmc Hjp7Ftnó aYAJktrơi aYAJkttự do.

“Rơi này!”

Ái aYAJktHy dưaYAJktờng nhfqư đtuSTmcang cựcfq kỳaYAJkt aYAJkthứng fqthú vaYAJktới fqviệc mìntuSTmch Hjp7Ftđang aYAJktlàm, tuSTmctrên môaYAJkti vẫtuSTmcn giữfq nguaYAJktyên nụfq cưHjp7Ftời cafqy đắng.

Chiếc đồngfq htuSTmcồ đóHjp7Ft rfqơi xuốtuSTmcng aYAJktđất vỡtuSTmc tafqn, tạaYAJkto fqnên vHjp7Ftô sốfq nhữngHjp7Ft mảnhtuSTmc tHjp7Fthuỷ tuSTmctinh cựaYAJktc naYAJkthỏ fqnằm tHjp7Ftrên sànaYAJkt Hjp7Ftnhà, vfqà nhữfqng hHjp7Ftạt cátHjp7Ft Hjp7Ftli ttuSTmci caYAJktũng hHjp7Ftoà aYAJktlẫn vàoaYAJkt nhữngtuSTmc mảnhtuSTmc tuSTmcthuỷ tifqnh lấHjp7Ftp lánfqh ấy.

Rồi lạtuSTmci thêmHjp7Ft mộtfq cfqái đồntuSTmcg fqhồ nữaHjp7Ft… thHjp7Ftêm aYAJktmột fqcái nữafq… aYAJktvà thêmHjp7Ft mộtuSTmct cái…

Cứ ltuSTmcần lfqượt, tuSTmccô lặtuSTmcp Hjp7Ftlại Hjp7Ftđộng táctuSTmc đtuSTmcó khônfqg biếtHjp7Ft fqbao nhiêHjp7Ftu lần.

“Ái Hy.”

Minh Vỹfq aYAJktgọi taYAJktên Áfqi Hfqy, đôifq mắttuSTmc anfqh tràfqn ngậHjp7Ftp tuSTmcvẻ xótfq xa.

Nhìn thấyHjp7Ft ctuSTmcô ntuSTmchư thếfq này,Hjp7Ft taYAJktrái fqtim Hjp7Ftanh nhfqư dầHjp7Ftn mấtaYAJkt đHjp7Fti ntuSTmchịp aYAJktđập, fqsau tuSTmcđó ngHjp7Ftừng đfqập hẳn.

Ái HtuSTmcy khônfqg hềfq fqquay lạiaYAJkt nhHjp7Ftìn afqnh, ltuSTmcần nfqày làaYAJkt fqđưa cảaYAJkt chiếfqc ltuSTmcọ thfquỷ tintuSTmch raHjp7Ft, rồiaYAJkt lạtuSTmci taYAJkthả cảfq fqlọ rớtaYAJkt xuốngtuSTmc đấHjp7Ftt… thaYAJktứ âaYAJktm thatuSTmcnh tuSTmcva cHjp7Fthạm mạnhtuSTmc vanHjp7Ftg lênfq, aYAJkthàng nghìnHjp7Ft mảnhHjp7Ft thfquỷ ttuSTmcinh laYAJktấp laYAJktánh nằmfq dướiaYAJkt aYAJktsàn, mộaYAJktt khfqung aYAJktcảnh fqđẹp fqđến đauaYAJkt đớn!

“Vỡ hHjp7Ftết rồi!tuSTmc KtuSTmchông cònHjp7Ft gtuSTmcì đểHjp7Ft xfqoa dịaYAJktu nHjp7Ftỗi đaufq aYAJktcả!” ÁituSTmc Hfqy lạifq bậtHjp7Ft tuSTmccười thfqành fqtiếng, tuSTmcđưa mộHjp7Ftt aYAJkttay fqôm lHjp7Ftấy mHjp7Ftặt, nfqhưng nhữntuSTmcg gaYAJktiọt nfqước mtuSTmcắt kituSTmca vẫnfq aYAJktlọt qutuSTmca fqkhẽ Hjp7Fttay vHjp7Ftà Hjp7Fttạo aYAJktra Hjp7Ftnhững aYAJktvệt dàHjp7Fti hofqàn Hjp7Ftmỹ troaYAJktng khôngaYAJkt trfqung. “KaYAJkthông ctuSTmcòn, khônaYAJktg cònfq aYAJktgì cả!”

Minh VỹtuSTmc bướcfq đếnfq vHjp7Ftà tuSTmccúi xuHjp7Ftống nângHjp7Ft ngHjp7Ftười côaYAJkt lên,tuSTmc đtuSTmcặt côaYAJkt naYAJktgồi lêntuSTmc giường.

Bàn chfqân Áfqi tuSTmcHy bịHjp7Ft aYAJktnhững mảtuSTmcnh thfquỷ tinaYAJkth ktuSTmcia làmtuSTmc xâfqy xướHjp7Ftc tuSTmcrất nhiều.

“Minh aYAJktVỹ, tôtuSTmci vtuSTmcà fqThy ThtuSTmcy fqai quaaYAJktn taYAJktrọng hơn?Hjp7Ft” aYAJktÁi aYAJktHy trofqng bộtuSTmc dạngtuSTmc nửafq ttuSTmcỉnh fqnửa Hjp7Ftmê, bấtaYAJkt giáfqc lạfqi lênaYAJkt ttuSTmciếng hỏi.

“Thy Thy.fq” Mộtfq cfqâu tfqrả lờituSTmc aYAJktdứt fqkhoát vaYAJktang aYAJktlên, đtuSTmcủ aYAJktđể Áfqi fqHy nhậnfq thtuSTmcức tuSTmcđược câufq trảtuSTmc lờtuSTmci aYAJktđó tuSTmcđang cóaYAJkt tuSTmcuy lựctuSTmc lớtuSTmcn thHjp7Ftế nfqào đốiHjp7Ft vớiaYAJkt tráaYAJkti Hjp7Fttim đtuSTmcang chtuSTmcết dfqần maYAJktòn Hjp7Ftvì đafqu đớn.

Đôi môifq xinHjp7Fth aYAJktxắn kiHjp7Fta aYAJktmím chHjp7Ftặt lại…aYAJkt đúngHjp7Ft nhtuSTmcư tuSTmccô ngHjp7Fthĩ, Hjp7Ftcô chHjp7Ftỉ Hjp7Ftlà Hjp7Ftthay thế!

“Thy TtuSTmchy ngHjp7Ftoan ngoãnHjp7Ft, Hjp7Ftxinh tuSTmcđẹp hơnHjp7Ft efqm rấtHjp7Ft nhiềHjp7Ftu.” ĐôiHjp7Ft môaYAJkti fqMinh VỹHjp7Ft bậttuSTmc fqra nhữngfq lờiaYAJkt phHjp7Ftát ngônaYAJkt fqvô tìntuSTmch, mtuSTmcặc aYAJktkệ nóaYAJkt cóHjp7Ft làmHjp7Ft tổnfq thươnfqg ÁaYAJkti fqHy fqhay khôntuSTmcg, tuSTmcanh vẫntuSTmc ngotuSTmcan cốtuSTmc taYAJktiếp tụtuSTmcc buôaYAJktng nhữnHjp7Ftg lờiHjp7Ft nfqói ttuSTmcừ tậntuSTmc sfqâu tráiHjp7Ft tiaYAJktm mình…tuSTmc vìaYAJkt, tuSTmcanh khôtuSTmcng tHjp7Fthể cfqhe giấutuSTmc Hjp7Ftđược nữatuSTmc aYAJktrồi. “ThyHjp7Ft Tfqhy lfqà hạnhaYAJkt phúHjp7Ftc, cònaYAJkt eHjp7Ftm chỉfq manaYAJktg tuSTmcđến Hjp7Ftcho tôifq sựtuSTmc đafqu đớn.”

“Thy Hjp7FtThy tuSTmctừng aYAJktlà tấtfq cHjp7Ftả vfqới tôi…”

Từng tuSTmccâu fqnói dfqo chínaYAJkth fqmiệng MituSTmcnh VỹHjp7Ft aYAJktbật rHjp7Fta Hjp7Ftnhư aYAJktxé toạcHjp7Ft vếtHjp7Ft thưfqơng fqlòng chưaYAJkta fqlành Hjp7Fthẳn củfqa Hjp7FtÁi Hyfq, côaYAJkt bifqết mà…tuSTmc ctuSTmcô chẳngfq aYAJktlà gfqì cả!

Hai fqbàn tatuSTmcy rHjp7Ftun lHjp7Ftên khaYAJktông ngưfqờng, trHjp7Ftước mắttuSTmc caYAJktô cfqũng tuSTmcnhoà Hjp7Ftđi fqvì nưaYAJktớc mHjp7Ftắt, caYAJktô đưaYAJkta ttuSTmcay ghìHjp7Ft chặtaYAJkt tuSTmctay aYAJktvà kícfqh độntuSTmcg fqhét lên.

“Không aYAJktcần tuSTmcanh nóiaYAJkt nữa,tuSTmc tôituSTmc khôngtuSTmc muaYAJktốn ngfqhe, lạaYAJkti càaYAJktng khônHjp7Ftg mufqốn tuSTmcanh đemfq tfqôi sHjp7Fto sfqánh vớituSTmc Hjp7Ftngười cfqon gáiaYAJkt aYAJktkhác! TôHjp7Fti btuSTmciết fqtôi khôfqng lfqà gìfq Hjp7Ftcả, nêHjp7Ftn aaYAJktnh fqcũng fqkhông tuSTmccần hạHjp7Ft aYAJktnhục tôituSTmc đếnHjp7Ft mứctuSTmc này.”tuSTmc NướctuSTmc mắtaYAJkt cfqhạy aYAJktdài, rạcHjp7Fth đườngtuSTmc nướcfq fqpha lêaYAJkt tuSTmctheo gòaYAJkt mHjp7Ftá maYAJktà aYAJktrơi vfqào khôtuSTmcng trung.

Minh Hjp7FtVỹ nhaYAJktìn cHjp7Ftô, khôfqng naYAJktói tuSTmcgì ctuSTmcả, tuSTmcđưa taYAJktay siaYAJktết chặtuSTmct tatuSTmcy ctuSTmcô kéfqo ratuSTmc, tuSTmcanh đanfqg étuSTmcp butuSTmcộc côHjp7Ft phảfqi tiếpfq tuSTmctục Hjp7Ftlắng naYAJktghe antuSTmch nói.

“Tôi khôHjp7Ftng tuSTmccần ngườiHjp7Ft cofqn gáituSTmc khácaYAJkt thaaYAJkty thaYAJktế vaYAJktị fqtrí cfqô ấyHjp7Ft fqtrong aYAJktlòng ttuSTmcôi. Vớfqi tôiHjp7Ft, ThHjp7Fty Tfqhy ctuSTmchỉ tuSTmccó một…fq khôaYAJktng tfqhể thaYAJktay thế!”

Ái HtuSTmcy tiHjp7Ftếp tụcHjp7Ft giằfqng fqtay, mímHjp7Ft môifq đHjp7Ftể từHjp7Ftng câHjp7Ftu nóiHjp7Ft nhẫnHjp7Ft tâaYAJktm lọtfq vHjp7Ftào thtuSTmcính giáfqc vHjp7Ftà đượtuSTmcc laYAJktưu aYAJkttrữ tronfqg tuSTmctâm trí.

Cô khôHjp7Ftng muốntuSTmc nfqghe… thựctuSTmc saYAJktự khôaYAJktng mfquốn nghe!

“Em rấtfq phiềnfq phứcHjp7Ft, rtuSTmcất bướngfq bỉnfqh, kHjp7Fthông biếtaYAJkt nghaYAJkte lời!”

“Đối Hjp7Ftvới eaYAJktm, taYAJktôi chẳfqng làtuSTmc tuSTmcgì cả…tuSTmc efqm sẵnaYAJkt sàaYAJktng đtuSTmci tuSTmctheo aYAJkthắn mfqà bỏaYAJkt mfqặc tôi.”

“Nhưng fqnếu đưaYAJktợc lfqựa chfqọn giữaHjp7Ft fqem vàfq Thfqy TtuSTmchy, fqtôi stuSTmcẽ chọnaYAJkt eHjp7Ftm. aYAJktThy ThaYAJkty rfqất Hjp7Ftquan trọnaYAJktg… nfqhưng TtuSTmchy TaYAJkthy aYAJktthuộc fqvề aYAJktquá khứ.aYAJkt CtuSTmcòn hiệaYAJktn tạituSTmc, eHjp7Ftm lHjp7Ftà ngườiHjp7Ft qutuSTmcan ttuSTmcrọng nhấHjp7Ftt đốifq vớiaYAJkt tfqôi!” MiaYAJktnh Vỹfq nớiHjp7Ft ltuSTmcỏng tayHjp7Ft, saYAJktau đótuSTmc buôngtuSTmc hẳnfq taHjp7Fty tuSTmccô ra.

Cúi đầuHjp7Ft xeHjp7Ftm xHjp7Ftét nhữngHjp7Ft vếHjp7Ftt tuSTmcthương trfqên bàHjp7Ftn aYAJktchân cHjp7Ftủa ngườituSTmc đốiHjp7Ft difqện, aaYAJktnh đẩHjp7Fty nhfqẹ aYAJktÁi HHjp7Fty đểaYAJkt aYAJktcô nằmaYAJkt xuốaYAJktng giường.

“Minh VaYAJktỹ!” aYAJktĐôi mắtaYAJkt Hjp7Ftcô dầfqn nfqhắm lại,fq tuSTmcđưa tHjp7Ftay aYAJktchạm nhẹHjp7Ft fqvào gươngtuSTmc mfqặt củfqa anh.

Đây lfqà aYAJktlần đfqầu tiêtuSTmcn ctuSTmcô Hjp7Ftchạm vàofq afqnh mộtfq cáfqch thaYAJktân mậaYAJktt naYAJkthư thế.

Ái HHjp7Fty tituSTmcếp tụfqc mỉmHjp7Ft ctuSTmcười, bàfqn tuSTmctay aYAJktbuông thõnfqg xaYAJktuống nhantuSTmch caYAJkthóng Hjp7Ftchìm vàHjp7Ft aYAJktgiấc ngủ.

Còn Hjp7Ftvề phầnaYAJkt MinHjp7Fth Vfqỹ, đaYAJktôi mắtfq maYAJktàu hổaYAJkt phácHjp7Fth cfqũng sángtuSTmc tuSTmcrực lêntuSTmc, khẽHjp7Ft nânfqg bànHjp7Ft tfqay naYAJkthỏ baYAJkté Hjp7Ftkia lênaYAJkt vtuSTmcà đặtaYAJkt mộaYAJktt Hjp7Ftnụ htuSTmcôn thậtaYAJkt aYAJktdịu dàng.

“Tôi… yêfqu em!”