Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ thứxAdf ba

Mỗi ngCuNjày xAdfđều lặQpsLng lCuNjẽ trxAdfôi xAdfqua thexAdfo 6n9fcái địnhQpsL lípQPa vốnQpsL đãxAdf đượCuNjc QpsLtuân thQpsLeo 6n9fnhư mộxAdft vQpsLòng lpQPauân hpQPaồi CuNjcủa thời6n9f giaQpsLn, pQPavà cuộcQpsL sốpQPang vẫnxAdf luônxAdf về6n9f đCuNjúng CuNjcái vịCuNj trQpsLí vốQpsLn cóQpsL củpQPaa nó.

Đã CuNjba ngày6n9f, nQpsLỗi đaxAdfu mất6n9f mátCuNj tQpsLrong lòng6n9f ÁiQpsL HQpsLy đ6n9fã v6n9fơi QpsLđi phầnQpsL nàoCuNj, như6n9fng vẫnxAdf xAdfcòn vpQPaương vấnQpsL nơiCuNj vếxAdft thưxAdfơng cxAdfhưa lQpsLành pQPahẳn mộtpQPa nỗi6n9f thấpQPat vọngxAdf CuNjtột c6n9fùng dànxAdfh riêQpsLng 6n9fcho MinQpsLh Vỹ.

Tại saxAdfo 6n9fchuyện nxAdfhư tpQPahế CuNjnày 6n9fmà 6n9fanh pQPalại khônQpsLg QpsLhề nxAdfói 6n9fvới ÁpQPai pQPaHy dùQpsL chCuNjỉ pQPamột câuCuNj, haQpsLy đ6n9fề cậCuNjp đpQPaến dxAdfù chxAdfỉ mCuNjột lần?

Phải pQPachăng… chính6n9f anCuNjh làQpsL CuNjkẻ đãpQPa pQPanhẫn tpQPaâm xuxAdfống taCuNjy vớxAdfi pQPagia đìnhpQPa cô?

Không CuNjthể nào!CuNj MinQpsLh pQPaVỹ 6n9fkhông tQpsLhể làmCuNj chuCuNjyện CuNjnhư tCuNjhế đưpQPaợc, đặcQpsL bCuNjiệt xAdflà ch6n9fuyện nàyCuNj lạpQPai cóCuNj ảnh6n9f hưpQPaởng pQPađến cô!!

 Mệt mỏi6n9f 6n9fgục đầuxAdf xuốngQpsL bàn,6n9f nhữnQpsLg QpsLngày qxAdfua CuNjthật sQpsLự QpsLÁi HQpsLy đCuNjã QpsLsuy xAdfnghĩ rấQpsLt nhCuNjiều, QpsLnhưng supQPay chQpsLo cùnCuNjg cũnpQPag k6n9fhông thểxAdf thxAdfa tpQPahứ 6n9fcho MipQPanh VQpsLỹ mộpQPat 6n9fcách dễCuNj dànpQPag nCuNjhư thế.

Mất m6n9fát lầ6n9fn nà6n9fy thậtQpsL sQpsLự QpsLquá lCuNjớn, chỉpQPa troCuNjng mộ6n9ft khQpsLoảng thờiCuNj CuNjgian ngắnpQPa xAdfmà xAdfcô đpQPaã đán6n9fh mấtCuNj trọn6n9f vẹ6n9fn pQPahai chữQpsL “gxAdfia đình”.

Ding dQpsLong… dCuNjing dong…

Giây phútxAdf ÁiQpsL HQpsLy lupQPaôn pQPachờ CuNjđợi đpQPaã đến6n9f, CuNjnhưng tpQPaại sCuNjao nhxAdfững nQpsLgày gầCuNjn đây6n9f CuNjnó h6n9foàn t6n9foàn khôngpQPa hề6n9f cQpsLó sứcQpsL ản6n9fh pQPahưởng đếnxAdf cô.

Lúc n6n9fày, thứpQPa c6n9fô thậ6n9ft sự6n9f pQPacần lCuNjà sựQpsL yêpQPan tĩnhxAdf, chỉ6n9f cCuNjần QpsLnhư thế6n9f đểxAdf quQpsLên đxAdfi tấtQpsL cả.

“Này nxAdfày, mèoQpsL con6n9f!” Một6n9f giọCuNjng 6n9fnam dpQPaễ n6n9fghe cấtpQPa lêQpsLn, thậxAdft gầnxAdf vxAdfà cQpsLũng thậQpsLt queQpsLn tpQPahuộc nhưngpQPa lạipQPa nhanxAdfh QpsLchóng chCuNjìm vàQpsLo quCuNjên lãng.

Thật kỳ6n9f lxAdfạ, txAdfại sQpsLao ngoQpsLài giọng6n9f napQPam 6n9fđó 6n9fra lạixAdf khôpQPang cópQPa th6n9fêm 6n9fbất pQPakỳ thpQPaứ âmpQPa xAdfthanh nàopQPa khác?

Nhưng CuNjcô vẫQpsLn gụcxAdf xuốQpsLng bQpsLàn, chẳng6n9f mCuNjàng đểQpsL t6n9fâm CuNjđến n6n9fhững vpQPaiệc đang6n9f xả6n9fy CuNjra xunCuNjg quanh.

“Mèo xAdfcon!” GiQpsLọng nQpsLam kiQpsLa lạipQPa xAdfmột lpQPaần npQPaữa cấtxAdf 6n9fcao giọCuNjng, mộtCuNj bàCuNjn tQpsLay đưaxAdf lêQpsLn laQpsLy laxAdfy ngườiCuNj cô.

Dường nQpsLhư txAdfên CuNjkia xAdfđang QpsLgọi cxAdfô 6n9fthì phải?!

Cô từ6n9f từxAdf ngư6n9fớc mxAdfặt lQpsLên, đậ6n9fp vào6n9f mắpQPat làpQPa gươn6n9fg pQPamặt khxAdfó pQPaưa cpQPaủa xAdftên DươngQpsL HạCuNjo Thần.

“Em kQpsLhông npQPaghe QpsLhay giCuNjả vờCuNj khônCuNjg CuNjnghe th

ế?

” HpQPaạo ThxAdfần đư6n9fa tpQPaay vềQpsL phQpsLía xAdfmặt ÁiCuNj Hy6n9f, nhxAdfưng bànpQPa xAdftay 6n9fấy lậpQpsL tứQpsLc bpQPaị gạtQpsL xAdfra mộtpQPa pQPacách chCuNján ghét.

“Tôi lpQPaà mèoCuNj pQPacon từpQPa baxAdfo giQpsLờ?” CôCuNj CuNjkhó chCuNjịu trpQPaả lxAdfời, đúnCuNjg lCuNjà CuNjcái pQPabiệt pQPadanh nQpsLgớ nCuNjgẩn, kpQPahi kxAdfhông CuNjlại QpsLví xAdfngười vxAdfới mèo!

“Từ khQpsLi xAdftôi pQPanhìn thấyCuNj epQPam!” xAdfMột n6n9fụ pQPacười xAdfthân tCuNjhiện CuNjtựa như6n9f xAdfánh mặt6n9f trờxAdfi buCuNjổi CuNjsớm lại6n9f CuNjnở nêCuNjn đQpsLôi môipQPa QpsLkia, nh6n9fưng pQPaÁi HxAdfy pQPalại c6n9fảm thấyxAdf CuNjtrong nụCuNj cườipQPa pQPađó đangxAdf cCuNjhứa đựngCuNj sCuNját khí.

“Thế CuNjthì tpQPaôi gọpQPai xAdfanh làCuNj đồxAdf ngpQPaớ ngẩpQPan n6n9fhé!” 6n9fCô đậpCuNj bànCuNj đứng6n9f CuNjdậy vàCuNj QpsLquay CuNjngười bỏpQPa đi.

Nhưng bQpsLằng phản6n9f xpQPaạ nQpsLhanh nhấpQPat, HạopQPa ThầnQpsL lậppQPa tpQPaức n6n9fâng ngườixAdf ÁipQPa HQpsLy lêQpsLn v6n9fà váCuNjc điCuNj nh6n9fư mQpsLột mónpQPa hànpQPag hoá.

Đến tậpQPan lúxAdfc nQpsLày, côCuNj QpsLvẫn chưQpsLa kịpQPap định6n9f thầ6n9fn xAdflấy mộtQpsL giâxAdfy QpsLvà h6n9foàn toà6n9fn bịxAdf cậuxAdf đưQpsLa CuNjđi, chxAdfỉ k6n9fịp tQpsLrông thấyQpsL cảCuNj chục6n9f ánhpQPa CuNjmắt từxAdf trxAdfong lxAdfớp m6n9fang mộ6n9ft áQpsLnh pQPanhìn nCuNjảy lửapQPa chiế6n9fu thẳnCuNjg CuNjvào mình.

Thì 6n9fra từQpsL nãpQPay đpQPaến giờ,QpsL xAdfkhông xAdfchỉ cCuNjó ripQPaêng cCuNjả pQPahai tồnxAdf tạCuNji tr6n9fong lớp,CuNj như6n9fng tạixAdf saxAdfo xAdfcô 6n9flại 6n9fkhông h6n9fề nhậpQPan biếQpsLt đượQpsLc nhpQPaững gươnxAdfg mặt6n9f ấy.

“Này, tênCuNj pQPangớ QpsLngẩn kiapQPa, pQPathả 6n9ftôi xuống!”6n9f QpsLÁi CuNjHy pQPatức pQPagiận đậpCuNj đập6n9f xAdftay vxAdfào l6n9fưng củaCuNj HạopQPa ThpQPaần, nhCuNjững áxAdfnh mắCuNjt khpQPaác npQPahau lCuNjại lixAdfên 6n9ftục chiếuCuNj t6n9fhẳng vàopQPa c6n9fô kh6n9fi mỗipQPa bướcQpsL ch6n9fân cQpsLủa HạQpsLo ThQpsLần bướcpQPa qQpsLua t6n9fừng xAdfdãy h6n9fành lang.

Nhưng cậuCuNj hpQPaoàn pQPatoàn phớt6n9f lờCuNj cô,xAdf cxAdfứ tiQpsLếp tpQPaục bướcCuNj đi.

“Này! TêxAdfn khxAdfốn! CuNjTôi bCuNjảo thảpQPa tôpQPai xQpsLuống!” xAdfÁi H6n9fy ng6n9fừng khô6n9fng đập6n9f tQpsLay vàopQPa lưnCuNjg HxAdfạo ThầnCuNj nữaxAdf, QpsLphải dùnQpsLg biệxAdfn phápQPap mQpsLạnh thôi!

Cô pQPahít CuNjmột hơipQPa thậtCuNj sâu…6n9f nCuNjhắm mắtQpsL lại…

Những bQpsLước c6n9fhân củQpsLa HpQPaạo Thần6n9f vẫnCuNj đềxAdfu đCuNjều, cCuNjhậm rxAdfãi dxAdfi pQPachuyển trêpQPan dãQpsLy hCuNjành lang.

Này thìCuNj “mxAdfèo con”!

Ái HQpsLy QpsLlại sửQpsL xAdfdụng “tuyxAdfệt chipQPaêu ngànQpsL nxAdfăm”, 6n9fphập mộ6n9ft cá6n9fi vàoxAdf xAdfvai HạoQpsL Thần.

Cả người6n9f xAdfHạo xAdfThần pQParun lxAdfên, bướcpQPa châCuNjn khCuNjựng lại…

Và tCuNjất cảCuNj sixAdfnh viêxAdfn tCuNjrên dãxAdfy hànCuNjh lCuNjang cũnCuNjg dừngpQPa bước!!

“Em khôn6n9fg phQpsLải mxAdfèo con!QpsL” HạoQpsL Thầ6n9fn buôxAdfng mộ6n9ft câ6n9fu nQpsLói khẳngxAdf địCuNjnh, gươngpQPa mặtCuNj pQPacậu dQpsLần tốipQPa sầm6n9f lại.

“Gì CuNjcơ?” QpsLÁi pQPaHy QpsLngơ ngácpQPa CuNjhỏi, tựCuNj dưCuNjng lạipQPa CuNjphủ đị6n9fnh CuNjchính biệtxAdf dpQPaanh của6n9f mình6n9f đặtQpsL rQpsLa lQpsLà thếpQPa nào?

“Em lQpsLà xAdfmèo hoanpQPag!” LạixAdf thQpsLêm mộtpQPa câuQpsL khpQPaẳng đpQPaịnh cựxAdfc kỳxAdf “txAdfầm cxAdfỡ”, QpsLcó k6n9fhả năQpsLng CuNjđánh gpQPaục 6n9fý chípQPa QpsLphản kh6n9fáng củapQPa cô.6n9f “C6n9fhỉ c6n9fó mpQPaèo hopQPaang mớipQPa cắ6n9fn ngườiQpsL như6n9f thế!”

Ái 6n9fHy tròpQPan mpQPaắt, vxAdfẫn khôpQPang txAdfhể t6n9fin đượpQPac mQpsLình vừapQPa nCuNjghe thxAdfấy gì.

Cảm gQpsLiác v6n9fề HạoCuNj 6n9fThần lúQpsLc nàQpsLy củQpsLa QpsLcô chỉCuNj 6n9fcó thểpQPa miêu6n9f tảQpsL bằng6n9f xAdfhai chữCuNj… QpsLngớ ngẩn!

“Này, khôpQPang mpQPauốn tôiQpsL cắCuNjn aQpsLnh nữQpsLa thì6n9f b6n9fỏ 6n9ftôi xuống!”6n9f CuNjÁi H6n9fy cố6n9f gắQpsLng giữCuNj bìnhxAdf t6n9fĩnh, 6n9fgằn giọngCuNj đpQPae doạ.

Ngay sQpsLau đóCuNj, ÁiQpsL H6n9fy đượcpQPa H6n9fạo 6n9fThần đpQPaặt xpQPauống đất.

Không lẽQpsL hCuNjắn CuNjta sợ6n9f bịpQPa cắn?

Nhưng lập6n9f txAdfức, côpQPa lạiQpsL đượCuNjc xAdfHạo xAdfThần nhấxAdfc bổQpsLng lên,pQPa vCuNjà bếQpsL pQPađi npQPahư mộtQpsL npQPaàng pQPacông chúa.

Shock toàn6n9f tập!

Trong tpQPaình pQPatrạng hxAdfiện xAdfgiờ, cpQPaô c6n9fó muCuNjốn phản6n9f CuNjkháng cũng6n9f kxAdfhông được.

Bóng dáng6n9f cxAdfả haCuNji khuấtpQPa s6n9fau hàCuNjnh langpQPa, một6n9f đôixAdf mắtCuNj m6n9fàu hổ6n9f p6n9fhách đan6n9fg QpsLcó nhữ6n9fng QpsLtia nQpsLhìn txAdfức giận.

*Canteen*

“Ăn đpQPai m6n9fèo cxAdfon!” HạoQpsL TpQPahần đQpsLẩy đpQPaẩy 6n9fkhay đồxAdf CuNjăn vxAdfề pQpsLhía ÁxAdfi HypQPa, t6n9frông cứpQPa nhưxAdf đang6n9f chăCuNjm QpsLsóc txAdfhú cưngCuNj vậy.

“Anh đi6n9f màQpsL ăQpsLn mQpsLột mìpQPanh!” ÁipQPa pQPaHy hấxAdft mặtCuNj CuNjsang hướngQpsL kháCuNjc, cpQPaố tìpQPanh tỏxAdf QpsLvẻ kQpsLhinh khpQPai với6n9f Hạ6n9fo Thần.

Thật chẳngxAdf hiểuQpsL 6n9fnổi QpsLhắn txAdfa, đxAdfã 6n9fcố tìnhCuNj gâxAdfy pQPasự vớiCuNj cô6n9f mCuNjà giờ6n9f đâxAdfy xAdflại tỏQpsL vQpsLẻ nhưCuNj thâCuNjn thiế6n9ft lắm…pQPa pQPahắn QpsLcó CuNjbị thầpQPan kinxAdfh khônxAdfg nhỉ?

“Em khônpQPag thxAdfích nhữngCuNj mópQPan nQpsLày à?”xAdf Hạ6n9fo Thần6n9f lpQPaiếc nhìxAdfn mộ6n9ft lCuNjoạt cápQPac lCuNjoại 6n9fbánh tránQpsLg miện6n9fg kpQPahác nhQpsLau tr6n9fên khaQpsLy đồxAdf xAdfăn, cưxAdfời 6n9fkhẩy. “KhôngCuNj QpsLlẽ pQPaem muốnxAdf pQPaăn xươQpsLng cá?”

Ái H6n9fy QpsLkhông thèQpsLm trả6n9f lời,QpsL CuNjvì xAdftrả lờipQPa vớiQpsL tênCuNj n6n9fày cCuNjhỉ toà6n9fn tự6n9f chuốcCuNj CuNjthêm rắ6n9fc rối.

Vết thưxAdfơng xAdfở vQpsLai pQPadạo gxAdfần đây6n9f vẫnpQPa pQPakhông CuNjngừng đaCuNju CuNjđớn, ph6n9fải chxAdfăng ÁCuNji H6n9fy đãxAdf qpQPauen chQpsLịu đựngCuNj mỗ6n9fi khCuNji vpQPaết txAdfhương lxAdfên cơQpsLn đaQpsLu nh6n9fức từngQpsL đợxAdft nxAdfên s6n9fắc thpQPaái biểuQpsL cảmCuNj v6n9fẫn kh6n9fá hơpQPan lúQpsLc QpsLtrước, QpsLmặc dùpQPa mộtxAdf bêCuNjn 6n9fvai vẫnpQPa c6n9fảm thấypQPa rấtCuNj đau.

Gương mặCuNjt QpsLcô trởCuNj xAdfnên nhpQPaợt nCuNjhạt, nhữngxAdf gpQPaiọt mồQpsL hôipQPa t6n9frên trá6n9fn cũng6n9f bCuNjắt đầuxAdf CuNjxuất hiện.

Chịu đựng,6n9f phCuNjải chịuCuNj đựng!

Hạo Thần6n9f 6n9fnhíu màQpsLy nhQpsLìn ÁxAdfi HyCuNj, sa6n9fu đópQPa lCuNjại tiếppQPa CuNjtục đẩyxAdf đẩyQpsL kxAdfhay đồ6n9f ănxAdf vQpsLề phQpsLía “mèo”QpsL củaCuNj mình.

Những áCuNjnh mắt6n9f nảypQPa lửaQpsL cCuNjủa cáxAdfc CuNjcô gá6n9fi t6n9frong capQPanteen dư6n9fờng pQPanhư pQPađều khôQpsLng hẹnxAdf mQpsLà chiếuxAdf CuNjthẳng QpsLvào cô.

“Cô xAdfta ngQpsLhĩ mìnpQPah lxAdfà aQpsLi ch6n9fứ? ChẳnpQPag QpsLqua cxAdfhỉ lpQPaà nxAdfgười CuNjđược QpsLHàn MinxAdfh VQpsLỹ cQpsLhọn QpsLmà cứQpsL thxAdfích 6n9fgiở CuNjtrò qQpsLuyến CuNjrũ ngườixAdf khác!”

“Tới cảxAdf QpsLHạo Th6n9fần cũpQPang CuNjđổ pQPavì cxAdfô CuNjta sao?”

“Lâu xAdflâu ThpQPaần mớCuNji đếnpQPa trườngQpsL mộQpsLt lầxAdfn, c6n9fhưa gxAdfì đãQpsL thxAdfấy aCuNjnh ấypQPa t6n9fhân pQPamật với6n9f co6n9fn hồCuNj lCuNjy đCuNjó rồi.”

Dù khôQpsLng muQpsLốn pQPanghe, nhưngCuNj nhữngQpsL lờxAdfi t6n9fhan thở6n9f lẫnxAdf tQpsLrách mócQpsL QpsLcứ QpsLliên tụpQPac lọpQPat vQpsLào tpQPaai cô.

Khó chịupQPa quá!

Ở đâQpsLy txAdfhêm vàQpsLi phúQpsLt pQPanữa, QpsLcó lẽxAdf côQpsL QpsLsẽ chếtxAdf vì6n9f xAdfbị “ngộCuNj đCuNjộc” 6n9fnhững lCuNjời nóiCuNj ácCuNj pQPaý kxAdfia mất!!

Ái CuNjHy kxAdféo ghế6n9f đQpsLứng dậy,QpsL vpQPaà CuNjcũng một6n9f bàn6n9f tQpsLay QpsLkéo c6n9fô vCuNjề phpQPaía mình.

Cuối 6n9fcùng CuNjchồng yxAdfêu maf6n9fia cQpsLũng xAdfxuất hiện!!

Minh VỹCuNj QpsLlạnh lùng6n9f liếcQpsL CuNjnhìn HạoxAdf ThxAdfần, spQPaau đóQpsL npQPaắm CuNjtay CuNjÁi HQpsLy ké6n9fo đi.

Cô cũnQpsLg chẳCuNjng hCuNjề phxAdfản kháxAdfng, pQPađể mặcQpsL 6n9fanh CuNjlôi mìnhQpsL đi.

Và đíxAdfch đếnCuNj lầnQpsL nàyxAdf vẫnCuNj lCuNjà phQpsLòng pQPay tế!

Ông bCuNjác sĩQpsL đãQpsL đượcpQPa MipQPanh VỹQpsL pQPacử ngườiCuNj đưaCuNj CuNjđến tQpsLận trường,6n9f vCuNjì tìnQpsLh trQpsLạng ÁpQPai CuNjHy hiệnxAdf gCuNjiờ 6n9fđang QpsLchuyển xAdfbiến thpQPaeo hướngpQPa kQpsLhông tốt.

Chỉ pQPamột lí6n9f dxAdfo đơCuNjn giQpsLản, ÁQpsLi HQpsLy đCuNjã QpsLđược bác6n9f sĩQpsL QpsLchẩn đpQPaoán bị6n9f mQpsLắc chứngCuNj khápQPang thuốc!

Thuốc giảCuNjm 6n9fđau xAdfloại CuNjtiêm dưpQPaờng npQPahư kCuNjhông th6n9fể pháCuNjt pQPahuy txAdfác dụ6n9fng vpQPaới xAdfcơ tpQPahể QpsLcủa 6n9fcô, xAdfbằng chứ6n9fng làQpsL sa6n9fu k6n9fhi tiê6n9fm txAdfhuốc cơxAdfn đauQpsL đớnCuNj QpsLvẫn 6n9fkéo CuNjdài, thậmxAdf c6n9fhí cCuNjòn trQpsLở nêxAdfn đauCuNj hơn.

Nhưng nếxAdfu dùn6n9fg thupQPaốc gi6n9fảm xAdfđau CuNjloại uống6n9f qQpsLuá nhCuNjiều, sxAdfẽ ảnhQpsL hưở6n9fng đếQpsLn 6n9fvấn đQpsLề sứcpQPa kxAdfhoẻ vàQpsL xAdfdễ dàng6n9f khiếQpsLn cCuNjô 6n9fdễ dxAdfàng bịQpsL cơxAdfn buồnQpsL ng6n9fủ đánhpQPa g6n9fục tro6n9fng mọiQpsL tCuNjình huống.

“Cô Vương,CuNj côpQPa đừngCuNj đếnxAdf trườngpQPa nxAdfữa, QpsLhãy CuNjở QpsLnhà tĩQpsLnh xAdfdưỡng cCuNjho đế6n9fn k6n9fhi pQPavết thươnQpsLg lCuNjành hẳn!”QpsL ÔngxAdf QpsLbác sĩxAdf QpsLkhẽ txAdfhở dCuNjài QpsLkhi txAdfhấy nQpsLét mặtCuNj của6n9f Ái6n9f HyxAdf, 6n9fmột bênpQPa vapQPai áoQpsL đãpQPa tpQPahấm chúCuNjt 6n9fsắc xAdfmàu xAdfcủa máu.

Ông xAdfta 6n9flấy tron6n9fg pQPahộp 6n9fdụng cụ6n9f pQPara mộtQpsL ốnpQPag tiêmxAdf đậ6n9fm 6n9fsắc, nhẹ6n9f npQPahàng mxAdfở nắppQPa và6n9f tiêmpQPa 6n9fcho cô.

“Cứ dxAdfùng xAdfthuốc ti6n9fêm xAdfloại pQPamạnh nhưQpsL thếxAdf QpsLnày khpQPaông phảiCuNj lxAdfà cáchCuNj pQPahay, c6n9fó kpQPahả pQPanăng xAdfnó sẽCuNj k6n9féo dàiCuNj thờpQPai gCuNjian chữaCuNj trịxAdf.” ÔxAdfng bácpQPa spQPaĩ bpQPaất gipQPaác thởQpsL dàQpsLi, mặCuNjc CuNjdù CuNjđã hếQpsLt 6n9flời khuCuNjyên ngxAdfăn nhưngQpsL c6n9fô vCuNjẫn ngoaQpsLn 6n9fcố mộtpQPa mựcCuNj đòCuNji đế6n9fn trường.

Đây làCuNj bi6n9fện QpsLpháp du6n9fy xAdfnhất đểpQPa khốnxAdfg chế6n9f nỗQpsLi đaCuNju đangQpsL ngpQPaự trCuNjị 6n9ftrên vaCuNji QpsLÁi Hy.

Minh VỹCuNj vẫnQpsL đứpQPang yênCuNj nhìnCuNj CuNjmũi tiêmpQPa nhẹCuNj nhàxAdfng rútCuNj CuNjra kCuNjhỏi taxAdfy côQpsL, bấtpQPa giápQPac CuNjmột câCuNju CuNjhỏi 6n9fnghi 6n9fvấn lạQpsLi được6n9f cCuNjất lên.

“Em vxAdfà tênCuNj đó6n9f pQPacó qpQPauan h6n9fệ gì?”

“Bạn!” Á6n9fi HCuNjy trxAdfả pQPalời lịch6n9f sự,QpsL xAdfcố gắngQpsL l6n9fàm ngQpsLắn gCuNjọn cQpsLâu nóCuNji hế6n9ft s6n9fức pQPacó thể.

Dường QpsLnhư pQPaanh kxAdfhông mấ6n9fy hxAdfài lòngCuNj vềpQPa câ6n9fu trảQpsL lờiQpsL củCuNja cô,6n9f CuNjhai xAdfhàng lôxAdfng pQPamày cxAdfàng nhpQPaíu chặQpsLt hơn.

“Mèo con!”QpsL pQPaHạo ThầpQPan đứn6n9fg trướcxAdf pQPacửa pCuNjhòng 6n9fy tế6n9f, cấtpQPa tiếnxAdfg pQPagọi cáiCuNj biệtxAdf pQPadanh QpsLmà mìxAdfnh đã6n9f 6n9ftự QpsLý đxAdfặt cCuNjho ÁipQPa Hy.

Dĩ nhiêCuNjn khôngCuNj CuNjcần nhìxAdfn CuNjÁi H6n9fy cũngpQPa biết6n9f chxAdfủ nh6n9fân củCuNja gpQPaiọng nCuNjói ấyQpsL pQPalà ai!

Hạo ThầpQPan CuNjtừ xAdftừ tiếnpQPa và6n9fo, n6n9fhìn 6n9fcô lQpsLo lắng.

“Mèo cxAdfon, pQPaem bCuNjị thCuNjương à?”

“Không cpQPaần 6n9fanh qu6n9fan tâm!”6n9f Ái6n9f HQpsLy lậCuNjp tức6n9f đứn6n9fg thpQPaẳng d6n9fậy, bướCuNjc CuNjra kQpsLhỏi cửa.

“Này, CuNjem lạxAdfnh lxAdfùng thế!”QpsL HạCuNjo ThầnxAdf lậpCuNj xAdftức QpsLđuổi tCuNjheo, khôngpQPa 6n9fquên “tặng”CuNj cxAdfho QpsLMinh xAdfVỹ mộCuNjt nụpQPa cườixAdf đắcxAdf thắng.

Bàn taCuNjy đaCuNjng pQPabuông thõn6n9fg củxAdfa MiCuNjnh VỹpQPa dầpQPan s6n9fiết CuNjchặt lại,xAdf nhưngxAdf nétCuNj pQPamặt vẫnCuNj pQPalạnh CuNjlùng 6n9fvà 6n9fvô cảm.

Ái QpsLHy bưpQPaớc xAdfvào lớpQPap, pQPaHạo Thần6n9f cpQPaũng bư6n9fớc 6n9ftheo saxAdfu, lậpCuNj tứcpQPa pQPacác bCuNjạn nữCuNj troQpsLng lQpsLớp nhpQPaanh c6n9fhóng vxAdfây qua6n9fnh ThQpsLần, trênpQPa ta6n9fy mỗiCuNj ngCuNjười 6n9fcầm mxAdfột quyểnpQPa tạppQPa chí.

“Thần, CuNjanh kpQPaí t6n9fên vCuNjào pQPađây chQpsLo e6n9fm nhé!”QpsL MộtQpsL côpQPa bạxAdfn gCuNjái chpQPaớp chớpxAdf mpQPaắt, đưaCuNj CuNjcuốn txAdfạp chCuNjí vềQpsL pQPaphía HạoQpsL ThầnpQPa vàpQPa kpQPaèm tQpsLheo pQPamột cCuNjây bút.

Dĩ n6n9fhiên trêpQPan gươngpQPa mQpsLặt CuNjkia l6n9fại xAdfnở mộtxAdf nụpQPa cQpsLười s6n9fát gái.

Đám cQpsLon gái6n9f kiQpsLa gầnxAdf n6n9fhư v6n9fây kíxAdfn HạoQpsL 6n9fThần, khôxAdfng CuNjchừa bấ6n9ft kỳCuNj mộtQpsL lxAdfối thoát6n9f nào.

Lúc npQPaày, 6n9fdường nhQpsLư nQpsLgoài ÁipQPa pQPaHy, chỉQpsL cò6n9fn 6n9fmỗi cxAdfô bạnQpsL TịCuNjnh NxAdfhi ngQpsLồi kếxAdf bênpQPa QpsLlà khôngpQPa tha6n9fm gipQPaa vàoQpsL đQpsLám coQpsLn gáiQpsL xAdfmê pQPatrai kia.

“Tịnh NCuNjhi, pQPasao hắnpQPa txAdfa pQPalại 6n9fđược xQpsLin chữCuNj pQPaký?” QpsLCô nhCuNjìn TịnhCuNj NpQPahi đCuNjang cầmCuNj t6n9frên CuNjtay mộtpQPa pQPacuốn 6n9fsách k6n9fhá dQpsLày, bấtxAdf gi6n9fác CuNjlên tiếngpQPa hỏi.

Tịnh pQPaNhi CuNjchuyển sxAdfự 6n9ftập trunxAdfg tQpsLừ quyểnxAdf sác6n9fh sanpQPag xAdfÁi HyCuNj, pQPamỉm cườipQPa thâpQPan tpQPahiện đáp:

“Bạn khxAdfông bCuNjiết à?CuNj AnQpsLh ấypQPa 6n9flà c6n9fa xAdfsĩ xAdfthần tượngxAdf rấpQPat đượcpQPa mCuNjến mQpsLộ, thCuNjường thpQPaì rấtQpsL CuNjít kQpsLhi 6n9fanh ấyCuNj đ6n9fến trường.”

Shock tậCuNjp hai!

“Ca spQPaĩ ư?”xAdf ÁixAdf HpQPay lẩm6n9f bxAdfẩm, CuNjthật sựCuNj kCuNjhông txAdfhể tipQPan đưxAdfợc mộtQpsL tên6n9f quáixAdf đảnxAdf nhưCuNj thếQpsL lạiCuNj lpQPaà mộtQpsL pQPaca spQPaĩ npQPaổi tiếng.

Haizz… PpQPahiền 6n9fphức thật!!

Chap 28

Mất kixAdfểm soát

Trước cổxAdfng txAdfrường, vẫ6n9fn nhxAdfư mọCuNji ngày6n9f, hpQPaai chiế6n9fc xAdfxe BMCuNjW đã6n9f đxAdfậu sẵnCuNj ởQpsL cổng.

Minh VỹxAdf 6n9ftựa ngườxAdfi v6n9fào mQpsLột chQpsLiếc x6n9fe, đôiQpsL mắtCuNj anxAdfh sởpQPa hữupQPa mộtQpsL hướngpQPa nhpQPaìn v6n9fô định,pQPa nCuNjhưng dườngCuNj nhxAdfư trQpsLong QpsLánh nhìnQpsL đópQPa vẫpQPan 6n9fđủ đpQPaể nhậnxAdf rpQPaa một6n9f bóCuNjng dxAdfáng CuNjquen thuộc6n9f xAdfđang mCuNjỗi lCuNjúc mộxAdft ti6n9fến gần.

Động tácQpsL tựa6n9f 6n9fngười vàoQpsL chCuNjiếc BxAdfMW k6n9fia lậpQpsL t6n9fức đượxAdfc CuNjthay thếCuNj bằngQpsL mộtxAdf xAdftư th6n9fế đxAdfứng xAdfthẳng dậyQpsL, QpsLanh cpQPaho QpsLhai ta6n9fy vàoxAdf txAdfúi, bắxAdft đầu6n9f tiếnpQPa vềpQPa 6n9fphía CuNjÁi Hy.

“Tôi pxAdfhải đếnxAdf tổCuNj cpQPahức, ngưCuNjời củpQPaa tôxAdfi sẽCuNj đư6n9fa e6n9fm về.CuNj” xAdfDường 6n9fnhư MinxAdfh 6n9fVỹ đangxAdf cQpsLố gắnQpsLg dQpsLịu giọnpQPag h6n9fết mứQpsLc cCuNjó t6n9fhể, nhưQpsLng v6n9fẫn khxAdfông tpQPahể nxAdfào làmCuNj QpsLtan biếnCuNj điCuNj cQpsLái c6n9fhất giọnpQPag n6n9fgạo mạQpsLn vốpQPan có.

Như 6n9fđã biếxAdft t6n9frước axAdfnh vẫnQpsL sẽpQPa lặQpsLp lạixAdf cxAdfâu nóiQpsL nxAdfày, côQpsL chẳng6n9f xAdftỏ pQPabất cứ6n9f mộtpQPa t6n9fhái độQpsL nCuNjào khá6n9fc ngxAdfoài dửng6n9f dưnxAdfg kCuNjhông pQPaquan tâmQpsL, đôCuNji pQPamôi mấp6n9f máQpsLy CuNjchuẩn bxAdfị lxAdfên tQpsLiếng trảQpsL lời.

“Mèo coxAdfn QpsLsẽ QpsLđi CuNjvới tôxAdfi!” G6n9fiọng pQPanói củaxAdf kẻCuNj t6n9fhứ CuNjba cắQpsLt nganQpsLg 6n9fý địnhQpsL củaQpsL 6n9fÁi HyCuNj, HạoQpsL ThầnxAdf 6n9fđang t6n9fừ từQpsL tiCuNjến đếpQPan, vòpQPang QpsLtay ké6n9fo côpQPa pQPavề phíQpsLa mìQpsLnh, 6n9fghé QpsLsát taxAdfi QpsLcô tCuNjhì txAdfhầm. “ChCuNjỉ cầnQpsL 6n9fem đCuNji xAdftheo tôQpsLi, tôipQPa spQPaẽ đáQpsLp ứnpQPag pQPamọi câ6n9fu hỏiQpsL xAdfcủa 6n9fem vpQPaề những6n9f chuy6n9fện r6n9fắc rốixAdf đ6n9fang xAdfxảy ra.”

Dĩ nhiêpQPan câuCuNj nóxAdfi pQPasau pQPacủa HạoQpsL ThầpQPan pQPađủ sứcpQPa khipQPaến ÁiQpsL H6n9fy xAdfngạc nhCuNjiên hếpQPat mức,xAdf tpQParòn mắtQpsL pQPaquay sa6n9fng nhxAdfìn QpsLchằm chặp6n9f kẻQpsL kếxAdf bên.

Có npQPaên đ6n9fặt lònxAdfg txAdfin vàoQpsL mộtCuNj xAdftên pQPanhư xAdfHạo Thần?

Thôi mặpQPac kQpsLệ, CuNjtin một6n9f lầnCuNj cũngCuNj khônxAdfg sao!

“Em 6n9fđi vớQpsLi hắnpQPa?” 6n9fMinh VỹQpsL nhípQPau mQpsLày nhCuNjìn QpsLÁi pQPaHy, đangxAdf pQPachờ mpQPaột s6n9fự 6n9fkhẳng đị6n9fnh QpsLtừ ngườiCuNj c6n9fon gáxAdfi xAdftrước mặt.

Và ngaxAdfy xAdfsau câCuNju hQpsLỏi xAdfấy, 6n9fÁi HCuNjy gậtxAdf đầu.

Gương mặpQPat Mi6n9fnh VỹpQPa thấpQpsL tCuNjhoáng mộtpQPa nụQpsL CuNjcười nxAdfhạt, đôiQpsL mắtxAdf màupQPa hổ6n9f phácCuNjh đaCuNjng dần6n9f xAdftối 6n9fsầm QpsLlại. Lần6n9f đầpQPau tiênQpsL Á6n9fi HpQPay trCuNjông thấ6n9fy vẻCuNj mặtxAdf đCuNjó từQpsL anh…pQPa vẻ6n9f 6n9fmặt 6n9fcủa mộtQpsL xAdfkẻ bịxAdf xAdfbỏ rơi!

Cũng cpQPahính pQPavào khpQPaoảnh khắc6n9f CuNjấy, tpQParái ti6n9fm cQpsLô chợtCuNj pQPathắt lại6n9f, nơiCuNj 6n9fkhoé mắtQpsL cQpsLảm CuNjthấy ca6n9fy cay.

Minh 6n9fVỹ khôngQpsL QpsLnói thCuNjêm bấtCuNj cứxAdf đixAdfều gìCuNj xAdfnữa, chỉQpsL lặngpQPa lẽCuNj qu6n9fay ngườpQPai bướcxAdf đi.QpsL bpQPaóng dángCuNj từxAdf phíaxAdf saCuNju đan6n9fg vôxAdf cùpQPang cô6n9f độc.CuNj VốnCuNj CuNjdĩ anpQPah kCuNjhông hề6n9f bixAdfết cáchxAdf chiềupQPa chupQPaộng 6n9fvà pQPanhẫn pQPanại npQPagười kháQpsLc, nhưn6n9fg cCuNjó lẽCuNj CuNjlần xAdfnày an6n9fh đ6n9fã thCuNjật s6n9fự QpsLbỏ quxAdfa QpsLcho HạoxAdf Thầ6n9fn vì6n9f cô.

Hai chiếcCuNj CuNjxe 6n9fBMW 6n9flao vxAdfút trxAdfên dòQpsLng đườQpsLng nQpsLhẵn CuNjbóng, nhưnQpsLg lạipQPa ngượcpQPa hướngxAdf nhau.

Ánh sángQpsL mpQPaàu vpQPaàng rCuNjực củaxAdf hoà6n9fng hô6n9fn nhQpsLẹ nhàngQpsL phủxAdf kí6n9fn khônxAdfg giaCuNjn pQPatrên QpsLbãi biển,QpsL từngxAdf đợt6n9f QpsLsóng cứQpsL xAdfvô pQPatình vCuNjỗ vàxAdfo bCuNjờ, cu6n9fốn trxAdfôi đCuNji tấtCuNj cả.

Ái QpsLHy ng6n9fồi trêxAdfn bCuNjờ, đưCuNja đô6n9fi mpQPaắt vxAdfô cpQPaảm nhì6n9fn về6n9f phCuNjía 6n9fxa tậnCuNj chxAdfân trời.pQPa xAdfNếu nhữnQpsLg c6n9fơn sQpsLóng kQpsLia cópQPa thxAdfể QpsLcuốn QpsLtrôi điQpsL tấtCuNj cQpsLả nhữQpsLng đ6n9fau đxAdfớn cùnxAdfg cựCuNjc QpsLmà cCuNjô đã6n9f vQpsLà đangQpsL pQpsLhải gánxAdfh chịuCuNj CuNjthì haCuNjy biCuNjết mấy.

Hạo ThầQpsLn cũQpsLng xAdfngồi xCuNjuống bênxAdf cạnxAdfh cô,xAdf đôxAdfi mxAdfắt dCuNján QpsLchặt vàpQPao “mèQpsLo coxAdfn” khQpsLông rời.

“Tại saQpsLo eCuNjm lạiQpsL muốn6n9f đếCuNjn đâyQpsL?” BầuxAdf kxAdfhông khíCuNj dường6n9f nhưpQPa đangCuNj quCuNjá gượQpsLng gạo,QpsL HạopQPa ThầnCuNj pQPađành pQpsLhải lêpQPan ti6n9fếng pxAdfhá tpQPaan trạngxAdf txAdfhái c6n9făng 6n9fthẳng hiệpQPan giờ.

Một khoảQpsLng yêCuNjn lặng…

“Ai làxAdf pQPakẻ hại6n9f cQpsLhết giQpsLa đìnxAdfh 6n9ftôi?” GiọngCuNj nóiCuNj ÁQpsLi HQpsLy 6n9fđều pQPađều, đâypQPa vốnxAdf CuNjdĩ l6n9fà xAdfcâu xAdfhỏi 6n9fnghi hpQPaoặc lớxAdfn nhất6n9f troCuNjng đầuCuNj côCuNj, CuNjvà câxAdfu hxAdfỏi nàyQpsL hoQpsLàn t6n9foàn xAdfkhông hxAdfề ănCuNj nh6n9fập QpsLgì vớQpsLi câu6n9f hỏpQPai củ6n9fa QpsLHạo Thần.

“Câu khápQPac, QpsLtôi không6n9f trảCuNj QpsLlời câ6n9fu hQpsLỏi n6n9fày cpQPaủa CuNjem được.”CuNj HạCuNjo ThầnQpsL xAdfnhún xAdfnhún pQPavai xAdftỏ v6n9fẻ kh6n9fông thCuNjể 6n9flàm gCuNjì hơn,QpsL trả6n9f lờiQpsL với6n9f ch6n9fất giọn6n9fg QpsLbình thả6n9fn pQPanhất có6n9f thể.

“Không 6n9fphải CuNjanh đpQPaã CuNjbảo sẽpQPa trảpQPa lờpQPai mọixAdf thCuNjắc mắQpsLc củ6n9fa CuNjtôi?” CôCuNj qu6n9fay sxAdfang HCuNjạo ThầCuNjn QpsLtức g6n9fiận gQpsLắt lênxAdf, đúngxAdf làCuNj sxAdfai QpsLlầm CuNjkhi xAdftin QpsLtưởng tênpQPa này.

“Tôi 6n9fchỉ xAdfcó thCuNjể trảCuNj lờQpsLi nhữnpQPag câuxAdf pQPahỏi nằ6n9fm 6n9ftrong mộ6n9ft pQPaphạm v6n9fi nhấtQpsL pQPađịnh.” Hạo6n9f ThầnpQPa khxAdfoát k6n9fhoát tapQPay CuNjvới ÁQpsLi HypQPa, tiếCuNjp tụcpQPa gixAdfữ nguyênCuNj pQPachất giọnQpsLg bpQPaan nãy.

“Phạm vi?”6n9f CôCuNj nhíxAdfu mày,6n9f tQpsLên nàCuNjy toxAdfàn nxAdfói những6n9f lờipQPa khó6n9f hiểu.

“Tôi chỉpQPa có6n9f tCuNjhể chpQPao pQPaem biết6n9f mpQPaột phxAdfần sựQpsL vCuNjiệc, kCuNjhông thểpQPa nóipQPa cụCuNj thCuNjể.” HạoxAdf CuNjThần nCuNjhẫn nạixAdf g6n9fiải 6n9fthích, ngxAdfước mặtpQPa lêCuNjn trờQpsLi quapQPan spQPaát mxAdfàn đxAdfêm dầnCuNj buônCuNjg xuống.

Dù saQpsLo đây6n9f cQpsLũng lpQPaà xAdfnhững điềuxAdf nhỏpQPa xAdfnhặt, CuNjcó 6n9fcho ÁpQPai HQpsLy biết6n9f pQPacũng chẳpQPang sao.

“Vậy xAdfcòn TQpsLhy TQpsLhy? AnQpsLh cQpsLó bxAdfiết nQpsLhững chuyệnxAdf l6n9fiên quaCuNjn 6n9ftới QpsLThy Thy?”QpsL Bất6n9f giCuNjác câpQPau hỏixAdf tiếxAdfp CuNjtheo pQPalại d6n9fành CuNjriêng QpsLcho ThxAdfy pQPaThy, thật6n9f sựpQPa pQPacô rấtQpsL tòxAdf CuNjmò về6n9f ngườiCuNj 6n9fcon gáixAdf bí6n9f ẩnQpsL này.

“Thy ThCuNjy làCuNj eQpsLm CuNjcùng QpsLcha k6n9fhác mẹ6n9f củaxAdf HxAdfàn MinxAdfh Vỹ…QpsL” ÁnhpQPa mắtpQPa HạoQpsL ThầnCuNj trởpQPa QpsLnên QpsLvô cùn6n9fg kQpsLỳ lạ,QpsL CuNjsâu thăm6n9f thẳm,xAdf kQpsLhông thpQPaể địnhxAdf CuNjrõ xAdfđược á6n9fnh mắtxAdf đópQPa pQPalà gìQpsL, đột6n9f ngộtpQPa giọngQpsL QpsLcậu trầmQpsL x6n9fuống, “…pQPa vàxAdf xAdflà exAdfm cùCuNjng mxAdfẹ kháQpsLc pQPacha củapQPa tôi!”

Có vẻxAdf HạoCuNj QpsLThần r6n9fất kh6n9fó QpsLkhăn kQpsLhi nóxAdfi pQPara chuxAdfyện QpsLnày, ÁxAdfi xAdfHy c6n9fũng QpsLcố gắngQpsL dpQPaịu gixAdfọng, trCuNjánh l6n9fàm kẻCuNj 6n9ftrước mpQPaặt tpQPaổn thương.

“Chuyện npQPaày anCuNjh cCuNjó thểpQPa kểQpsL ch6n9fi tiếtpQPa ch6n9fo tôi6n9f?” ThậQpsLt sựQpsL ÁixAdf H6n9fy bắQpsLt đầupQPa nhậ6n9fn địCuNjnh r6n9fa mứcxAdf độQpsL npQPaghiêm trọng6n9f củpQPaa sQpsLự việcQpsL haCuNji nămpQPa vềxAdf trước,xAdf CuNjcó pQPalẽ HạCuNjo T6n9fhần cũ6n9fng lxAdfà pQPamột QpsLtrong nhữngCuNj ngườixAdf khpQPaông 6n9fthể tQpsLhiếu tron6n9fg spQPaự việCuNjc pQPalần đó.

“Hàn MpQPainh CuNjVỹ vàCuNj ThxAdfy ThpQPay QpsLđã chấQpsLp nhxAdfận pQpsLhạm đếnxAdf tội6n9f lpQPaỗi kpQPahông thQpsLể CuNjtha thCuNjứ CuNjvì 6n9fkhông pQPathể d6n9fứt bxAdfỏ được6n9f txAdfình cCuNjảm xAdfcá nhân,6n9f vxAdfà cũngpQPa chínhxAdf v6n9fì thế6n9f m6n9fà nhữnpQPag pQPangười txAdfrong cuộcpQPa đềupQPa phải6n9f 6n9ftrả mộtxAdf cpQPaái gpQPaiá quáxAdf đắt.”QpsL Bất6n9f giácCuNj CuNjHạo ThầpQPan CuNjnở mộCuNjt nụxAdf cpQPaười 6n9fcay đắng,xAdf pQPacả ngườiCuNj 6n9frun xAdflên dườpQPang 6n9fnhư đang6n9f cố6n9f gắngxAdf kìmQpsL nén.

“Có thểxAdf cpQPaho tôpQPai biQpsLết nhữngxAdf nQpsLgười tronQpsLg cuxAdfộc?” CuNjÁi HCuNjy tpQPaiếp tục6n9f gặngxAdf CuNjhỏi, quQpsLên mxAdfất mQpsLình QpsLđang vCuNjô ýxAdf xé6n9f tQpsLoạc nỗiCuNj 6n9fđau pQPachưa làxAdfnh củxAdfa ngưxAdfời khác.

“Hàn MiCuNjnh Vỹ,xAdf b6n9fà HàpQPan, TừpQPa TCuNjhy CuNjThy, tôi6n9f và…”6n9f CuNjLại mộtxAdf lầpQPan QpsLnữa CuNjHạo TCuNjhần lấpQpsL lửngpQPa CuNjcâu nóipQPa, pQPakhiến ÁpQPai CuNjHy xAdflại tiếppQPa tụQpsLc 6n9fgặng hỏi.

“Và?” CuNjTrái ti6n9fm ÁQpsLi HpQPay bpQPaắt đầuxAdf đpQPaập loạnQpsL cpQPaả lênpQPa, c6n9fái tCuNjên c6n9fuối cpQPaùng sẽxAdf là6n9f ai?

“… ĐiềnpQPa HxAdfuân.” HQpsLai QpsLtừ cuốpQPai QpsLcùng kpQPahó nhọcQpsL phCuNját r6n9fa từ6n9f miệnQpsLg QpsLHạo Thần6n9f, CuNjcó QpsLlẽ xAdftên ĐpQPaiền HxAdfuân nàpQPay đóngpQPa vCuNjai chxAdfính t6n9frong vởQpsL CuNjkịch bpQPai t6n9fhương hQpsLai pQPanăm v6n9fề trước.

“Đã hếCuNjt phpQPaạm CuNjvi pQPacho p6n9fhép chQpsLưa?” ÁpQPai QpsLHy mởxAdf tQpsLo đôipQPa mắQpsLt nâ6n9fu củaQpsL mìn6n9fh nhìnxAdf thẳxAdfng pQPavào Hạo6n9f ThxAdfần, mpQPaột ápQPanh nhpQPaìn kiêxAdfn định.

Và câuxAdf pQPahỏi CuNjcủa cpQPaô khiếxAdfn HạxAdfo TCuNjhần bậtQpsL cười.

“Ừ, hếtpQPa rồi.pQPa” HạoQpsL xAdfThần cốxAdf gắng6n9f nhịnpQPa cQpsLười, quaxAdfy saQpsLng Ái6n9f HCuNjy khxAdfẳng định.pQPa “ĐừngCuNj lCuNjo, QpsLsớm m6n9fuộn gìxAdf tCuNjhì exAdfm cũCuNjng sẽpQPa biếpQPat mà.”

Bất giác6n9f HạoQpsL CuNjThần đCuNjưa t6n9fay xAdfxoa xpQPaoa đầuCuNj Á6n9fi HCuNjy, đâQpsLy là6n9f xAdfđộng táQpsLc 6n9fmà Thần6n9f thCuNjường làmCuNj với6n9f ThCuNjy 6n9fThy –pQPa cpQPaô xAdfem gáiQpsL đángxAdf yêpQPau cQpsLủa mình.

“Em 6n9fcòn thắc6n9f mCuNjắc CuNjgì 6n9fkhông?” Hạo6n9f ThpQPaần nâCuNjng mặtCuNj xAdfcô CuNjlên, như6n9fng gxAdfương mặQpsLt QpsLvẫn còn6n9f lưuCuNj l6n9fại CuNjnụ cườxAdfi baxAdfn nãy.

“Anh 6n9fcó pQPabiết aQpsLnh TQpsLriết DạCuNj?” ĐQpsLây chCuNjắc cQpsLhắn sxAdfẽ là6n9f cpQPaâu hỏiCuNj ngQpsLhi xAdfvấn pQPacuối cùxAdfng màpQPa xAdfcô cầCuNjn đQpsLược giảiCuNj đáp.

“Ừ.” VàxAdf HạoQpsL TxAdfhần l6n9fại tipQPaếp tụcxAdf txAdfrả lời.

“Anh xAdfấy mấxAdft rồi?”6n9f LầnpQPa này,pQPa nxAdfgười xAdfrun 6n9flên khQpsLi npQPahắc đếnCuNj 6n9fnỗi đaCuNju lạixAdf làQpsL ÁQpsLi Hy.

“Ừ, h6n9fắn xAdflà pQPaân nhân6n9f củ6n9fa epQPam đấy!pQPa” NụxAdf cười6n9f CuNjtrên mô6n9fi HạoxAdf ThầnCuNj dầCuNjn bi6n9fến mấpQPat, kCuNjhông đợiCuNj QpsLÁi HpQPay 6n9fđặt thCuNjêm câuxAdf hỏi,CuNj HQpsLạo ThầnQpsL lạipQPa tpQPaiếp pQPatục nCuNjói. “HếtpQPa pQpsLhạm 6n9fvi cCuNjho 6n9fcâu h6n9fỏi npQPaày rồi.”

Ân nhân?

Tại sxAdfao xAdfanh trxAdfai TpQPariết D6n9fạ lCuNjại làCuNj 6n9fân nhân?

Nhưng QpsLcó lẽxAdf côQpsL chCuNjỉ biCuNjết đượcpQPa đến6n9f mứ6n9fc đCuNjó m6n9fà thôi…

Cô cúipQPa gằm6n9f mặt6n9f xuốngpQPa, cQpsLhe giấuCuNj đixAdf đôiQpsL m6n9fắt đpQPaã thấ6n9fm đẫ6n9fm QpsLnước mxAdfắt, npQPahanh 6n9ftay gạ6n9ft v6n9fội QpsLnhững giọtpQPa nướcCuNj đpQPaáng ghétQpsL đó.

“Em khôxAdfng QpsLhỏi tôiQpsL làxAdf QpsLngười xAdfnhư tCuNjhế CuNjnào saoCuNj?” ĐôpQPai mắtpQPa HạoCuNj ThpQPaần chămCuNj cQpsLhú quQpsLan pQPasát ÁiQpsL HCuNjy, mCuNjột cxAdfâu hỏipQPa màQpsL cxAdfhính cQpsLậu 6n9fđặt ra.

“Không, vQpsLì tạQpsLm thCuNjời tQpsLôi s6n9fẽ xexAdfm anCuNjh xAdflà CuNjmột ngườiCuNj tốt.”pQPa pQPaÁi HCuNjy QpsLngước m6n9fặt lên,QpsL CuNjđôi mắtCuNj vẫnxAdf c6n9fòn h6n9foe đỏ6n9f npQPaở mCuNjột n6n9fụ 6n9fcười dịuxAdf dàngxAdf vớiQpsL 6n9fHạo 6n9fThần, 6n9fsau đQpsLó đứngxAdf dQpsLậy. “LàpQPam phiềnQpsL anCuNjh rồi,6n9f cảmQpsL 6n9fơn 6n9fvì t6n9fất cả.”

Ái 6n9fHy chậmCuNj 6n9frãi bướxAdfc 6n9fđi, pQPalướt qxAdfua từnQpsLg bóngpQPa ngườipQPa CuNjtrên bãi6n9f bi6n9fển CuNjvà CuNjkhuất hẳnCuNj sCuNjau mànpQPa đêm.

“Người tốtxAdf? MèopQPa cQpsLon, cpQPaó l6n9fẽ exAdfm đanCuNjg QpsLhiểu lầmQpsL rồi.”

Trên đườngxAdf 6n9fđi, Ái6n9f HCuNjy cầ6n9fm CuNjmột chiếpQPac đồngCuNj hxAdfồ cáQpsLt QpsLnhỏ pQPaxíu QpsLmàu xAdfhồng phấn6n9f, pQPaliên tụ6n9fc lậtxAdf ngxAdfược nóQpsL lại.

Cô đ6n9fang c6n9fố gắng6n9f tựxAdf mì6n9fnh lCuNjàm mìnhxAdf 6n9fvơi 6n9fbớt nQpsLỗi đau.

Ái CuNjHy mệCuNjt mỏixAdf bước6n9f vềQpsL nhà,QpsL chiếcxAdf balpQPao nặCuNjng QpsLnề chỉxAdf CuNjcó thểxAdf đepQPao mộ6n9ft bêpQPan va6n9fi, xAdfnên c6n9fàng kQpsLhiến 6n9fbên vaQpsLi phpQPaải củapQPa pQPacô nhứpQPac QpsLmỏi vpQPaì p6n9fhải mpQPaang QpsLmột tpQParọng CuNjlực quáCuNj nặng.

Về nh6n9fà vpQPaới t6n9frạng tháCuNji khônxAdfg mQpsLấy QpsLvui vẻ,6n9f Ái6n9f H6n9fy 6n9ftiếp tụcxAdf QpsLlê bước6n9f vpQPaề phònQpsLg, chẳngQpsL mànQpsLg xAdfđể tâpQPam đếnQpsL sựpQPa quaCuNjn tâpQPam thCuNjái qupQPaá củxAdfa mấyCuNj tpQPaên cậnpQPa vxAdfệ vxAdfì 6n9fđã xAdfquá qpQPauen 6n9fthuộc vớipQPa cáCuNji cCuNjảnh nQpsLày rồi.

Đôi lúc6n9f cxAdfô lạCuNji nghĩpQPa spQPaống tpQParong mộtQpsL 6n9fcăn xAdfbiệt thCuNjự rộngCuNj lớpQPan nxAdfhư tCuNjhế nàCuNjy thCuNjật phiề6n9fn toái,QpsL tươnQpsLg tựQpsL nhQpsLư lúCuNjc nàypQPa phảiQpsL lên6n9f tQpsLận lầuQpsL bQpsLa QpsLđể vQpsLề phòng.

Hai chQpsLân cũ6n9fng khôngCuNj CuNjthể tpQParụ đượQpsLc lâxAdfu hCuNjơn nữa,6n9f nQpsLhưng vCuNjừa bướcQpsL đếCuNjn gầnCuNj cxAdfửa phQpsLòng QpsLthì đập6n9f QpsLvào mắtCuNj Á6n9fi 6n9fHy lpQPaà hxAdfai tênQpsL 6n9fcận vQpsLệ mặcQpsL vCuNjest đepQPan vàQpsL cQpsLô hầuCuNj 6n9fgái pQPaAn AQpsLn cũnQpsLg 6n9fđang đứngpQPa trưCuNjớc cửCuNja phò6n9fng vớxAdfi trạngQpsL tháiCuNj cựcpQPa kxAdfỳ lxAdfo lắng.

Cô capQPau m6n9fày, bưQpsLớc chân6n9f vẫn6n9f cCuNjhậm rãpQPai xAdfđến pCuNjhòng MpQPainh Vỹ.

Dừng chân,xAdf ÁiQpsL HCuNjy khônxAdfg hềCuNj mpQPaở mpQPaiệng gặngpQPa hỏpQPai tạixAdf sa6n9fo họCuNj lạiQpsL cư6n9f xửQpsL khácCuNj thpQPaường nh6n9fư xAdfthế, cQpsLhỉ đưaQpsL tQpsLay địnhxAdf mở6n9f cửa.

“Cô xAdfchủ, lúQpsLc nàCuNjy txAdfhì… cQpsLô khôQpsLng nênCuNj vàoxAdf.” QpsLMột txAdfên cpQPaận QpsLvệ đưQpsLa ta6n9fy cCuNjhắn xAdfngang ÁipQPa xAdfHy, xAdflúng túnCuNjg txAdfrả lờ6n9fi, nhìQpsLn ÁpQPai HpQPay 6n9fái ngại.

“Sao lxAdfại kQpsLhông 6n9fnên?” ÁixAdf H6n9fy cảCuNjm thấypQPa bắtQpsL pQPađầu kxAdfhó chịu,QpsL tạCuNji saQpsLo vpQPaào phòxAdfng màQpsL cũn6n9fg khônpQPag đCuNjược vào?

“Ơ… à…pQPa thiCuNjếu xAdfgia đ6n9fang… xAdfcô đừngCuNj npQPaên vQpsLào p6n9fhòng lúcpQPa này.”xAdf TênpQPa cCuNjận vệQpsL QpsLkia cứxAdf ấp6n9f únQpsLg mQpsLãi, CuNjcuối QpsLcùng pQPalại lCuNjà mộQpsLt lờxAdfi yxAdfêu cầu.

“Tránh ra!”CuNj Dường6n9f CuNjnhư xAdfÁi CuNjHy đ6n9fã cảmxAdf 6n9fnhận đ6n9fược mộtxAdf pQPađiều gìpQPa CuNjđó bấCuNjt thường,QpsL vàpQPa cpQPaó vẻCuNj chpQPauyện nàpQPay đxAdfang liênQpsL qQpsLuan đếnpQPa CuNjMinh Vỹ.

Cô gằn6n9f giQpsLọng, gạtxAdf mạCuNjnh taxAdfy củQpsLa tênQpsL cậpQPan vQpsLệ QpsLra rồipQPa CuNjmở nhpQPaanh cáCuNjnh cCuNjửa gỗ.

Cánh xAdfcửa mởCuNj pQPara, vàCuNj pQPasau đóCuNj cũQpsLng n6n9fhanh chCuNjóng QpsLđóng lại.

Minh VỹpQPa đapQPang nQpsLgồi dưpQPaới sàpQPan, tpQPaựa vào6n9f 6n9ftường, xuQpsLng quapQPanh lCuNjà xAdfvô sCuNjố nhQpsLững CuNjchai rượupQPa 6n9frỗng khôCuNjng, QpsLmùi pQParượu nồnCuNjg nCuNjặc lxAdfan to6n9fả kxAdfhắp phòng.

Nét mặtQpsL ÁixAdf 6n9fHy dầnCuNj đanhQpsL CuNjlại, Mi6n9fnh Vỹ6n9f tiếpQPap tụcpQPa cCuNjầm CuNjmột chapQPai rượuCuNj lên6n9f uống.pQPa CuNjLập xAdftức cpQPaô némxAdf mạnhpQPa balxAdfo lênCuNj giCuNjường, xAdftiến đxAdfến giằnCuNjg lấypQPa pQPachai QpsLrượu tronQpsLg tQpsLay anh.

“Anh lpQPaàm pQPacái tQpsLrò 6n9fgì th

ế?”

“Đừng qu6n9fan tpQPaâm, đưpQPaa đâpQPay!” MinCuNjh VỹCuNj QpsLvới 6n9ftay vềxAdf phíaCuNj CuNjÁi HCuNjy, dpQPaường npQPahư muốCuNjn lấyxAdf lạ6n9fi QpsLchai rượuCuNj mpQPaà CuNjcô v6n9fừa giCuNjành lấy.

“Không 6n9fđưa, anQpsLh uống6n9f bxAdfao nhpQPaiêu pQPachai rpQPaồi h6n9fả?” pQPaÁi xAdfHy tức6n9f giậxAdfn quápQPat lên,6n9f đặtxAdf chpQPaai rượxAdfu đãxAdf đưxAdfợc khQpsLui nắpCuNj rxAdfa QpsLsau lưxAdfng, nhCuNjìn mộ6n9ft lượt6n9f cCuNjác chaxAdfi rượCuNju xu6n9fng q6n9fuanh MQpsLinh VpQPaỹ QpsLvà bắtxAdf đầxAdfu đếm.

Một… haipQPa… QpsLba… bảypQPa chai!

Bảy cCuNjhai rượu6n9f rỗngxAdf khôCuNjng đa6n9fng nằm6n9f 6n9flăn lCuNjóc CuNjtrên sxAdfàn nQpsLhà mộpQPat c6n9fách bừxAdfa bãi,xAdf côCuNj bắtpQPa đầuCuNj nổi6n9f CuNjgiận t6n9fhật sựxAdf QpsLkhi thấyxAdf a6n9fnh đứngQpsL 6n9flên vxAdfà 6n9fcó ýxAdf địnCuNjh lấyxAdf txAdfừ tronxAdfg t6n9fủ kínpQPah xAdfmột cha6n9fi rpQPaượu khác.

“Anh mupQPaốn uống6n9f ch6n9fứ 6n9fgì, đưCuNjợc! TQpsLôi uốnpQPag vớxAdfi pQPaanh!” Á6n9fi H6n9fy pQPatức giậ6n9fn pQPaquát lên.

Đôi mxAdfắt mpQPaàu hổxAdf phácCuNjh c6n9fủa MipQPanh VQpsLỹ dườn6n9fg nh6n9fư đpQPaã chuyển6n9f sựQpsL QpsLchú pQPaý CuNjsang cô.

Cô cxAdfầm chpQPaai pQParượu saQpsLu xAdflưng lên,pQPa saCuNju đóCuNj kề6n9f lê6n9fn miệngxAdf pQPauống 6n9flấy mộtpQPa hơipQPa 6n9fdài. ThứQpsL nước6n9f uốnpQPag CuNjthật 6n9fđắng nQpsLhưng lạQpsLi m6n9fang QpsLmột QpsLvị n6n9fồng nồnCuNjg qxAdfuả t6n9fhật khiếnxAdf QpsLcon ngQpsLười tQpsLa quê6n9fn bẵpQPang pQPahết nhữnCuNjg bu6n9fồn phiềCuNjn, đaupQPa đớxAdfn tro6n9fng lòng.

Gương mặtQpsL ÁQpsLi xAdfHy b6n9fắt pQPađầu 6n9fđỏ lêpQPan, QpsLcô đ6n9fưa đôQpsLi mắtQpsL 6n9fthẫn thQpsLờ nhìQpsLn CuNjchai rượuQpsL trxAdfong tayCuNj, tixAdfếp tụcpQPa nângpQPa lênxAdf vQpsLà upQPaống pQPahết sốpQPa còpQPan lại.

Về phần6n9f MipQPanh Vỹ,QpsL pQPaanh chỉpQPa đứngQpsL xAdfyên nQpsLhìn cô6n9f uốpQPang hếQpsLt cảpQPa chpQPaai rưxAdfợu loQpsLại xAdfmạnh đó.QpsL CôpQPa đặtQpsL cQpsLhai rượuxAdf rỗngpQPa khôQpsLng xuốpQPang 6n9fsàn, tiCuNjếp the6n9fo đCuNjứng dậyCuNj đẩy6n9f aQpsLnh rxAdfa, vươn6n9f CuNjtay CuNjvề ppQPahía tủ6n9f kíCuNjnh QpsLlấy 6n9fmột chaCuNji rượuQpsL giốQpsLng hxAdfệt l6n9fúc nQpsLãy xuống.

“Em làmpQPa pQPagì vậy?”xAdf ĐQpsLến mứcpQPa nàpQPay thì6n9f QpsLMinh xAdfVỹ cũngQpsL khônpQPag thểxAdf đứn6n9fg yQpsLên pQPanhìn được6n9f nữQpsLa, đưaxAdf xAdftay g6n9fiật lấyQpsL chapQPai rượuQpsL từQpsL cô.

Rõ rCuNjàng gươngQpsL pQPamặt CuNjÁi HCuNjy đ6n9fã đ6n9fỏ pQPahết mức6n9f 6n9fcó thể!

Chợt xAdfÁi 6n9fHy QpsLquay san6n9fg MinCuNjh 6n9fVỹ và…6n9f 6n9fmỉm cười!

“Này Min6n9fh Vỹ,pQPa anQpsLh có6n9f biếtQpsL cáiQpsL cảmpQPa giácxAdf 6n9fmất m6n9fột xAdfngười qQpsLuan trọnxAdfg làCuNj nQpsLhư thếxAdf xAdfnào không?”QpsL pQPaÁi H6n9fy vẫpQPan CuNjmỉm cưQpsLời, nhưnxAdfg 6n9ftrong nụ6n9f cưpQPaời đóQpsL QpsLlà mộCuNjt vết6n9f thương6n9f khQpsLông thểpQPa xopQPaá đi6n9f bằQpsLng thờpQPai giaxAdfn QpsLvà nướpQPac mắt.

Giọng nóiQpsL cQpsLô trởCuNj nênxAdf QpsLnhẹ nhàQpsLng hơn,QpsL nhưnQpsLg dườnxAdfg nhxAdfư từ6n9fng 6n9fchữ vàQpsL từQpsLng lờiQpsL nhpQPaư thểQpsL đanCuNjg tráCuNjch mócpQPa anh.

“Hẳn CuNjanh cũ6n9fng bixAdfết QpsLchứ nhỉ,pQPa 6n9fvì TCuNjhy CuNjThy đápQPang yxAdfêu củaQpsL anCuNjh cũngpQPa xAdfđã QpsLmất xAdfrồi mpQPaà, hQpsLa haCuNj. NhưnpQPag t6n9fôi… tôQpsLi đánQpsLh m6n9fất cảpQPa gxAdfia đình!”

Minh VxAdfỹ dườngxAdf nhưpQPa vẫn6n9f còpQPan đủ6n9f tQpsLỉnh táoxAdf đểpQPa lắngpQPa nghpQPae nhữnCuNjg lờiQpsL nóxAdfi củQpsLa c6n9fô, nh6n9fưng txAdfất cả6n9f nhxAdfững gìQpsL a6n9fnh cóxAdf txAdfhể làmxAdf pQPalúc QpsLnày pQPalà iQpsLm lặng.

“Đồng hồxAdf cátxAdf x6n9foa dịpQPau nỗxAdfi đau?QpsL NựCuNjc cười!6n9f NếupQPa t6n9fhật xAdfsự nxAdfó CuNjcó xAdfthể QpsLxoa QpsLdịu bQpsLớt ppQPahần pQPanào nỗpQPai đauxAdf củaCuNj tôiCuNj, tạCuNji pQPasao lậxAdft QpsLngược nhữ6n9fng mCuNjột txAdfrăm tCuNjám mpQPaươi lầCuNjn vpQPaẫn kpQPahông h6n9fề mất6n9f đpQPai một6n9f cQpsLhút cảmpQPa pQPagiác đapQPau đớnQpsL n6n9fào? TpQPaại sao?CuNj” Á6n9fi HpQPay như6n9f tựxAdf CuNjnói vớpQPai c6n9fhính mìnhCuNj, lầnCuNj 6n9fnày pQPacô bật6n9f cườiQpsL thQpsLành tiếng.

Đôi mắ6n9ft ướQpsLt lxAdfệ, cô6n9f đưxAdfa tpQPaay gạtQpsL gi6n9fọt nước6n9f mắQpsLt khônpQPag đángQpsL rpQPaơi 6n9ftrên gCuNjò máxAdf rồxAdfi QpsLlại tiếQpsLp tục6n9f xAdftự độcQpsL thoại.

“Bây xAdfgiờ thì6n9f hxAdfết rồi,6n9f QpsLcả CuNjba v6n9fà mẹxAdf, cảCuNj axAdfnh TriếtpQPa CuNjDạ lu6n9fôn yêCuNju thxAdfương tCuNjôi đềuxAdf đQpsLi rồiCuNj, đipQPa đếQpsLn 6n9fmột pQPanơi QpsLmà tpQPaôi 6n9fkhông t6n9fhể nàpQPao c6n9fhạm đếCuNjn, trpQPaừ 6n9fkhi pQPatôi pQPađi 6n9ftheo hCuNjọ! CuNjVà ngxAdfay QpsLcả CuNjanh cũ6n9fng chpQPaỉ d6n9fùng tôCuNji nQpsLhư QpsLmột cxAdfon búppQPa bê6n9f để6n9f QpsLthay thế6n9f cxAdfho pQPaThy Thy.”

Minh xAdfVỹ pQPavẫn ipQPam lặQpsLng, đôiQpsL mắ6n9ft màpQPau hổxAdf pháchQpsL QpsLsáng lên,pQPa dường6n9f npQPahư QpsLanh xAdfđã c6n9fó thểCuNj cảm6n9f n6n9fhận 6n9fđược nỗiCuNj đpQPaau xAdfmà 6n9fcô đxAdfang phảixAdf gánhQpsL cxAdfhịu đaxAdfu CuNjđến mứcCuNj nào.

Ái HxAdfy bCuNjước vCuNjề phíCuNja tủCuNj QpsLquần xAdfáo xAdfmà MCuNjinh VỹxAdf dànxAdfh rQpsLiêng cpQPaho mpQPaình mQpsLở 6n9fra, CuNjlấy rpQPaa một6n9f cCuNjhiếc lọxAdf th6n9fuỷ tipQPanh tQpsLrong QpsLsuốt, tpQParong đCuNjến nỗiQpsL QpsLcó thCuNjể nhìQpsLn thấQpsLy v6n9fô sốxAdf nhpQPaững chiếc6n9f 6n9fđồng pQPahồ cátCuNj nhQpsLỏ xQpsLinh maCuNjng nxAdfhiều mCuNjàu sQpsLắc khácQpsL nhaCuNju đang6n9f nằmxAdf tr6n9fong lọ.

Tiếp 6n9ftheo, 6n9fcô lxAdfấy từ6n9f troxAdfng lọ6n9f pQPara mộtCuNj 6n9fcái đồngxAdf pQPahồ QpsLcát m6n9fàu QpsLđỏ, đưCuNja CuNjtay r6n9fa khôn6n9fg trCuNjung xAdfvà thả6n9f 6n9fnó rơiQpsL tQpsLự do.

“Rơi này!”

Ái HxAdfy 6n9fdường xAdfnhư đangCuNj cựQpsLc kQpsLỳ hứCuNjng t6n9fhú với6n9f v6n9fiệc mìnCuNjh đCuNjang làmpQPa, trCuNjên môQpsLi vCuNjẫn gxAdfiữ nguyCuNjên nụCuNj cười6n9f cxAdfay đắng.

Chiếc QpsLđồng hồCuNj CuNjđó rơCuNji xuốnCuNjg đất6n9f vỡCuNj tanCuNj, tạoxAdf n6n9fên vôpQPa sốCuNj nxAdfhững 6n9fmảnh thCuNjuỷ tiCuNjnh cựxAdfc nhỏpQPa nằmpQPa CuNjtrên QpsLsàn nhà6n9f, vCuNjà nhữxAdfng hạtQpsL cpQPaát lQpsLi pQPati xAdfcũng hoàCuNj lẫnxAdf vàoxAdf nhữngQpsL pQPamảnh thu6n9fỷ pQPatinh lấpQpsL lánhxAdf ấy.

Rồi lxAdfại th6n9fêm QpsLmột cáipQPa đồng6n9f hQpsLồ nữaxAdf… thxAdfêm mộtCuNj cáiCuNj nữQpsLa… QpsLvà thêmxAdf mộtQpsL cái…

Cứ CuNjlần lCuNjượt, côpQPa lặQpsLp lạixAdf độnCuNjg tQpsLác đóQpsL 6n9fkhông bpQPaiết bQpsLao nQpsLhiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh VỹxAdf gọipQPa têCuNjn ÁpQPai pQPaHy, đQpsLôi mắpQPat anxAdfh xAdftràn ngậpCuNj CuNjvẻ x6n9fót xa.

Nhìn thCuNjấy côQpsL nh6n9fư thếxAdf nàpQPay, QpsLtrái pQPatim anxAdfh nQpsLhư QpsLdần mấtQpsL pQPađi 6n9fnhịp đ6n9fập, sCuNjau đ6n9fó ngừngxAdf CuNjđập hẳn.

Ái QpsLHy khôngpQPa hQpsLề quapQPay lạCuNji nhìnQpsL aQpsLnh, lần6n9f này6n9f làQpsL đQpsLưa cảQpsL ch6n9fiếc lọxAdf thQpsLuỷ tinpQPah raQpsL, rồ6n9fi lạixAdf thảxAdf cảpQPa 6n9flọ rớ6n9ft xxAdfuống đấ6n9ft… CuNjthứ âm6n9f txAdfhanh 6n9fva chạmpQPa pQPamạnh vpQPaang lêQpsLn, hàngxAdf pQPanghìn mảnQpsLh tpQPahuỷ QpsLtinh lấpxAdf 6n9flánh nằxAdfm dướCuNji sQpsLàn, mộtCuNj khunCuNjg cQpsLảnh đCuNjẹp đếnQpsL đCuNjau đớn!

“Vỡ pQPahết rpQPaồi! KhôCuNjng cpQPaòn 6n9fgì CuNjđể CuNjxoa dịupQPa nỗi6n9f đapQPau cả!”pQPa QpsLÁi HCuNjy lạxAdfi b6n9fật cườiCuNj thàn6n9fh xAdftiếng, đưCuNja mộtQpsL tQpsLay ôQpsLm l6n9fấy mặtxAdf, nxAdfhưng nhữngQpsL giọt6n9f nướcCuNj mắtCuNj ki6n9fa vẫCuNjn lọxAdft quCuNja khxAdfẽ CuNjtay pQPavà tCuNjạo rpQPaa những6n9f 6n9fvệt dQpsLài xAdfhoàn QpsLmỹ tropQPang khCuNjông trunQpsLg. “xAdfKhông cQpsLòn, khôngpQPa QpsLcòn xAdfgì cả!”

Minh VỹCuNj bước6n9f đpQPaến xAdfvà cúpQPai xpQPauống nângxAdf ngườipQPa cô6n9f lpQPaên, CuNjđặt xAdfcô nQpsLgồi xAdflên giường.

Bàn châ6n9fn ÁxAdfi HCuNjy bQpsLị nCuNjhững mQpsLảnh txAdfhuỷ tixAdfnh k6n9fia làmCuNj xxAdfây xưCuNjớc rấtxAdf nhiều.

“Minh Vỹ,QpsL pQPatôi 6n9fvà ThQpsLy pQPaThy pQPaai qupQPaan tpQParọng hơnCuNj?” QpsLÁi HpQPay pQPatrong bCuNjộ pQPadạng nửapQPa tỉnhCuNj nửaxAdf mQpsLê, bxAdfất giácCuNj lạixAdf CuNjlên tiếngCuNj hỏi.

“Thy TxAdfhy.” MộtxAdf cpQPaâu CuNjtrả lờxAdfi dứtCuNj khoátpQPa QpsLvang lQpsLên, pQPađủ đểxAdf ÁipQPa HQpsLy nhận6n9f tQpsLhức đượcCuNj CuNjcâu trảCuNj lQpsLời đópQPa đpQPaang xAdfcó uCuNjy QpsLlực lxAdfớn thxAdfế nàxAdfo đốiCuNj vQpsLới tráCuNji ti6n9fm QpsLđang chếtQpsL dQpsLần mòn6n9f vì6n9f đauQpsL đớn.

Đôi mCuNjôi xCuNjinh xQpsLắn kipQPaa CuNjmím 6n9fchặt lxAdfại… đúngpQPa nhưCuNj cô6n9f ngpQPahĩ, côpQPa chỉQpsL làxAdf thaQpsLy thế!

“Thy TxAdfhy npQPagoan ngoãn,pQPa xiQpsLnh đẹpQPap hCuNjơn eCuNjm rấtCuNj nhiQpsLều.” xAdfĐôi môiCuNj MinQpsLh VCuNjỹ bật6n9f rpQPaa xAdfnhững xAdflời QpsLphát pQPangôn vôxAdf tì6n9fnh, mặc6n9f kệpQPa nQpsLó cQpsLó CuNjlàm t6n9fổn thpQPaương ÁiQpsL HpQPay hQpsLay không,pQPa 6n9fanh vẫnxAdf ngoCuNjan cố6n9f tiếpQPap txAdfục buQpsLông nQpsLhững lờiCuNj n6n9fói từpQPa tậnxAdf sâCuNju tráixAdf tQpsLim mình…pQPa vì,pQPa pQPaanh pQPakhông thểpQPa cQpsLhe giấupQPa đượcxAdf nữaCuNj rồi.6n9f “ThxAdfy ThxAdfy làxAdf hạnhpQPa phúc6n9f, còpQPan eCuNjm cQpsLhỉ xAdfmang đếnpQPa QpsLcho tô6n9fi sựCuNj đxAdfau đớn.”

“Thy Th6n9fy từCuNjng l6n9fà tất6n9f cảCuNj vớixAdf tôi…”

Từng câxAdfu nóiCuNj d6n9fo chQpsLính miệ6n9fng MiCuNjnh xAdfVỹ bậtpQPa rQpsLa pQPanhư CuNjxé CuNjtoạc vếtQpsL thươnxAdfg lCuNjòng chQpsLưa lànhCuNj hẳpQPan củQpsLa Á6n9fi QpsLHy, c6n9fô bxAdfiết mà…QpsL QpsLcô chẳxAdfng pQPalà gìQpsL cả!

Hai bàxAdfn QpsLtay rupQPan lênpQPa kxAdfhông ngưpQPaờng, tQpsLrước mắtxAdf côCuNj c6n9fũng nho6n9fà điQpsL vìCuNj n6n9fước QpsLmắt, pQPacô đCuNjưa t6n9fay xAdfghì chặtxAdf txAdfay pQPavà QpsLkích QpsLđộng hxAdfét lên.

“Không cần6n9f aQpsLnh xAdfnói nữxAdfa, tCuNjôi kpQPahông mCuNjuốn pQPanghe, lạixAdf càngCuNj khôCuNjng muốnpQPa QpsLanh đexAdfm tôiQpsL sQpsLo 6n9fsánh vớixAdf ngư6n9fời cQpsLon gáQpsLi khápQPac! TCuNjôi biQpsLết tôixAdf khxAdfông làxAdf gì6n9f cCuNjả, n6n9fên aQpsLnh cũngpQPa CuNjkhông cầnCuNj hạCuNj nhxAdfục tQpsLôi CuNjđến mứCuNjc nàyxAdf.” NướcQpsL mắpQPat CuNjchạy dàixAdf, rạchQpsL đườCuNjng nướcxAdf 6n9fpha lê6n9f tCuNjheo gQpsLò máQpsL màQpsL r6n9fơi vQpsLào kh6n9fông trung.

Minh VỹQpsL nhìQpsLn cxAdfô, kCuNjhông npQPaói gìxAdf QpsLcả, đQpsLưa taQpsLy siCuNjết chặtxAdf tCuNjay pQPacô kéxAdfo raQpsL, aCuNjnh đang6n9f éxAdfp buộpQPac côQpsL phpQPaải tCuNjiếp tụCuNjc lắCuNjng nQpsLghe 6n9fanh nói.

“Tôi CuNjkhông cầxAdfn n6n9fgười cQpsLon 6n9fgái kQpsLhác pQPathay tpQPahế vQpsLị trQpsLí cQpsLô ấ6n9fy tpQParong lònpQPag tôpQPai. VớipQPa xAdftôi, ThxAdfy TCuNjhy cxAdfhỉ cpQPaó mộpQPat… khCuNjông tQpsLhể tQpsLhay thế!”

Ái H6n9fy tiếp6n9f 6n9ftục giằngpQPa tayCuNj, mípQPam pQPamôi đểQpsL xAdftừng cxAdfâu nóQpsLi nhẫnQpsL txAdfâm lọQpsLt QpsLvào thín6n9fh giácCuNj 6n9fvà được6n9f lưuxAdf trxAdfữ tronpQPag QpsLtâm trí.

Cô khô6n9fng 6n9fmuốn ngpQPahe… thựcxAdf sựCuNj khô6n9fng mQpsLuốn nghe!

“Em rấtQpsL phiềnQpsL ph6n9fức, rấtQpsL bQpsLướng bpQPaỉnh, k6n9fhông bixAdfết ngh6n9fe lời!”

“Đối v6n9fới pQPaem, tô6n9fi chẳngxAdf lCuNjà gpQPaì cảxAdf… exAdfm s6n9fẵn sxAdfàng pQPađi xAdftheo hxAdfắn mpQPaà bỏCuNj mặcQpsL tôi.”

“Nhưng nếQpsLu đượcxAdf lựaCuNj chọxAdfn QpsLgiữa CuNjem vpQPaà ThpQPay Thy6n9f, tôi6n9f sẽ6n9f ch6n9fọn eQpsLm. Th6n9fy TpQPahy rấtQpsL quCuNjan tCuNjrọng… pQPanhưng ThxAdfy ThQpsLy thuộc6n9f vềCuNj quápQPa khứ.QpsL CòCuNjn hiệnQpsL tại,xAdf epQPam l6n9fà ngxAdfười QpsLquan trọngxAdf nhQpsLất đối6n9f vpQPaới 6n9ftôi!” MinpQPah VỹpQPa nớxAdfi lỏ6n9fng tayCuNj, CuNjsau đóQpsL b6n9fuông hẳnpQPa t6n9fay cxAdfô ra.

Cúi đQpsLầu xxAdfem pQPaxét nhữngxAdf vếtQpsL xAdfthương trCuNjên bàQpsLn chCuNjân củCuNja ngườixAdf đxAdfối dixAdfện, anQpsLh đCuNjẩy nCuNjhẹ ÁpQPai HCuNjy đpQPaể côQpsL nằpQPam 6n9fxuống giường.

“Minh VpQPaỹ!” pQPaĐôi CuNjmắt 6n9fcô dầnxAdf nh6n9fắm lạixAdf, đưaQpsL txAdfay chạQpsLm nhẹxAdf v6n9fào gxAdfương pQPamặt của6n9f anh.

Đây là6n9f lầnQpsL đầuQpsL tQpsLiên QpsLcô cCuNjhạm vàoQpsL aQpsLnh mộtxAdf xAdfcách t6n9fhân mậtpQPa QpsLnhư thế.

Ái H6n9fy tiếQpsLp tCuNjục mỉmxAdf cưpQPaời, pQPabàn txAdfay buôQpsLng thõnCuNjg xuốngxAdf nhCuNjanh chópQPang chìmQpsL vpQPaà giấpQPac ngủ.

Còn vềCuNj phầnxAdf MxAdfinh Vỹ,xAdf đô6n9fi pQPamắt màpQPau hổ6n9f phpQPaách cũnxAdfg sáng6n9f rựcCuNj lênpQPa, kCuNjhẽ nâQpsLng 6n9fbàn 6n9ftay npQPahỏ b6n9fé kiQpsLa QpsLlên vpQPaà đặtCuNj một6n9f pQPanụ h6n9fôn thật6n9f dịupQPa dàng.

“Tôi… yêuQpsL em!”