You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ thứZ3xU ba

Mỗi nggyncày đềuQkqF lặngbr9G YFzslẽ Z3xUtrôi YFzsqua thgynceo cgyncái địgyncnh QkqFlí vốYFzsn đãYFzs br9Gđược tuQkqFân thQkqFeo YFzsnhư YFzsmột vògyncng lubr9Gân hồibr9G cgyncủa thờgynci giangync, vàQkqF cuộcYFzs sốnQkqFg YFzsvẫn lQkqFuôn vềgync đúnQkqFg Z3xUcái vQkqFị trgyncí YFzsvốn cYFzsó củZ3xUa nó.

Đã bYFzsa ngàygync, Z3xUnỗi Z3xUđau mấtZ3xU gyncmát tronbr9Gg lbr9Gòng Z3xUÁi Hbr9Gy đQkqFã vơiYFzs YFzsđi Z3xUphần Z3xUnào, nYFzshưng vẫnYFzs còngync vươnYFzsg vấnbr9G nơiZ3xU vbr9Gết br9Gthương QkqFchưa lgyncành hẳnZ3xU mgyncột nỗibr9G thấtgync YFzsvọng tộQkqFt QkqFcùng dàYFzsnh YFzsriêng Z3xUcho Mgyncinh Vỹ.

Tại sgyncao chuybr9Gện nZ3xUhư thếZ3xU nàgyncy mgyncà anQkqFh lạZ3xUi br9Gkhông hềZ3xU nóigync vớiQkqF YFzsÁi QkqFHy dùgync cQkqFhỉ mộtgync câuYFzs, hZ3xUay đềQkqF cậbr9Gp đYFzsến dùZ3xU chỉgync mbr9Gột lần?

Phải chănYFzsg… chbr9Gính abr9Gnh lZ3xUà kẻbr9G đãYFzs nhẫnQkqF tâmbr9G xubr9Gống QkqFtay vớiZ3xU gQkqFia đìnhQkqF cô?

Không thểZ3xU nYFzsào! Z3xUMinh Vbr9Gỹ kZ3xUhông thểgync lZ3xUàm chuYFzsyện nhYFzsư tZ3xUhế được,Z3xU đgyncặc biệtYFzs lbr9Gà chQkqFuyện nàyQkqF lạiYFzs cYFzsó ảnhZ3xU hưởnQkqFg đếbr9Gn cô!!

 Mệt gyncmỏi Z3xUgục gyncđầu xuốngQkqF bàbr9Gn, Z3xUnhững ngyncgày qugynca thậgynct sbr9Gự QkqFÁi HZ3xUy đZ3xUã sgyncuy nghĩgync rYFzsất nhiều,br9G nhưgyncng br9Gsuy Z3xUcho cùngQkqF cQkqFũng kYFzshông tgynchể Z3xUtha tQkqFhứ chYFzso MinQkqFh Vỹbr9G br9Gmột cbr9Gách dễQkqF QkqFdàng nQkqFhư thế.

Mất mátZ3xU Z3xUlần nàybr9G QkqFthật sựbr9G br9Gquá br9Glớn, chỉgync trogyncng QkqFmột kQkqFhoảng thờiZ3xU giaZ3xUn ngắngync màQkqF cZ3xUô đãbr9G đágyncnh mấtbr9G br9Gtrọn vẹnQkqF gynchai chữgync “giabr9G đình”.

Ding donggync… dingyncg dong…

Giây pgynchút ÁYFzsi br9GHy QkqFluôn chờbr9G Z3xUđợi br9Gđã đếngync, nhưngZ3xU tạgynci sabr9Go nhữngZ3xU ngZ3xUày gYFzsần đâyYFzs gyncnó hoànZ3xU QkqFtoàn kQkqFhông hềYFzs cóZ3xU sứcgync QkqFảnh hưởngYFzs đếnQkqF cô.

Lúc Z3xUnày, thứgync cQkqFô thậZ3xUt sYFzsự cầnbr9G Z3xUlà QkqFsự yênbr9G tĩZ3xUnh, chQkqFỉ cYFzsần br9Gnhư thgyncế đểQkqF br9Gquên gyncđi tbr9Gất cả.

“Này gyncnày, mbr9Gèo YFzscon!” YFzsMột giọngQkqF nZ3xUam dễgync nYFzsghe br9Gcất lQkqFên, Z3xUthật br9Ggần vàQkqF YFzscũng br9Gthật quQkqFen thgyncuộc nhưngQkqF lạigync nhZ3xUanh gyncchóng cZ3xUhìm vàZ3xUo quêngync lãng.

Thật YFzskỳ QkqFlạ, tạiYFzs sagynco nggyncoài giọngbr9G br9Gnam đóZ3xU Z3xUra QkqFlại khôbr9Gng cóZ3xU thQkqFêm bYFzsất kỳQkqF thứQkqF âYFzsm thQkqFanh nQkqFào khác?

Nhưng Z3xUcô gyncvẫn QkqFgục xuốgyncng bàn,Z3xU chẳngyncg YFzsmàng đểgync tâmgync đYFzsến QkqFnhững viYFzsệc đaZ3xUng gyncxảy QkqFra YFzsxung quanh.

“Mèo QkqFcon!” YFzsGiọng nbr9Gam br9Gkia lZ3xUại mộQkqFt lầnYFzs nZ3xUữa cấtZ3xU cagynco giọng,QkqF QkqFmột YFzsbàn YFzstay đưbr9Ga br9Glên laQkqFy laQkqFy ngườigync cô.

Dường nhưYFzs têQkqFn kbr9Gia đagyncng gQkqFọi cYFzsô tQkqFhì phải?!

Cô tQkqFừ từQkqF ngướYFzsc mYFzsặt lêbr9Gn, đậpQkqF vàoQkqF mắZ3xUt QkqFlà gươnggync mặtYFzs khYFzsó gyncưa củbr9Ga têngync DươngQkqF HZ3xUạo Thần.

“Em khônZ3xUg ngYFzshe haQkqFy giảbr9G vbr9Gờ khôngYFzs YFzsnghe th

ế?

” HạZ3xUo QkqFThần đưabr9G tYFzsay vgyncề phQkqFía mặtbr9G ÁYFzsi QkqFHy, nhưnggync bZ3xUàn YFzstay br9Gấy lậYFzsp tứcbr9G YFzsbị gYFzsạt QkqFra mộtZ3xU cYFzsách chágyncn ghét.

“Tôi lbr9Gà mYFzsèo cbr9Gon tQkqFừ Z3xUbao QkqFgiờ?” CôQkqF khóQkqF chbr9Gịu trảbr9G lờiYFzs, đúnggync lbr9Gà cáZ3xUi biệQkqFt dagyncnh ngớgync ngẩn,YFzs QkqFkhi khôbr9Gng Z3xUlại vígync ngườigync QkqFvới mèo!

“Từ kgynchi tôiYFzs Z3xUnhìn thấybr9G br9Gem!” Mbr9Gột nụgync cườbr9Gi thâQkqFn thiệYFzsn tựaYFzs nhZ3xUư ánhbr9G mặtZ3xU tZ3xUrời Z3xUbuổi sớmYFzs lạigync nởZ3xU nZ3xUên đZ3xUôi YFzsmôi kiZ3xUa, nhưQkqFng YFzsÁi Z3xUHy lgyncại cảYFzsm thYFzsấy tronZ3xUg nụgync cưbr9Gời đóQkqF đbr9Gang Z3xUchứa đQkqFựng sbr9Gát khí.

“Thế tYFzshì gynctôi gYFzsọi Z3xUanh làQkqF đồQkqF ngyncgớ nYFzsgẩn nhé!”YFzs YFzsCô đậpYFzs bYFzsàn đứngQkqF dậygync vQkqFà qYFzsuay ngQkqFười br9Gbỏ đi.

Nhưng bằYFzsng pYFzshản xạgync ngynchanh nhất,Z3xU br9GHạo ThầnYFzs lậQkqFp tgyncức nâgyncng nQkqFgười Áigync YFzsHy lênZ3xU vYFzsà vZ3xUác br9Gđi nhưZ3xU mQkqFột móYFzsn hàngZ3xU hoá.

Đến tậnZ3xU lúcYFzs YFzsnày, côbr9G vẫnYFzs chưZ3xUa kịpQkqF địnhgync thầnYFzs lấyQkqF mộtYFzs giâygync vàYFzs QkqFhoàn tYFzsoàn gyncbị cậuZ3xU gyncđưa đi,YFzs chZ3xUỉ kYFzsịp trQkqFông thQkqFấy QkqFcả chYFzsục ánQkqFh QkqFmắt gynctừ trQkqFong lgyncớp mQkqFang mộtYFzs YFzsánh nhìngync QkqFnảy lửabr9G chiQkqFếu thẳngyncg vàZ3xUo mình.

Thì gyncra từZ3xU gyncnãy QkqFđến giờ,Z3xU khQkqFông chỉZ3xU cbr9Gó riêngyncg cảgync haZ3xUi br9Gtồn Z3xUtại trongyncg lớpQkqF, nhưZ3xUng tbr9Gại sQkqFao cZ3xUô lạQkqFi khYFzsông hềgync nhậnQkqF bibr9Gết YFzsđược nhgyncững gươngbr9G mặgynct ấy.

“Này, tQkqFên ngớgync ngẩnQkqF kigynca, thảQkqF tQkqFôi xuống!”gync ÁQkqFi HQkqFy tZ3xUức giậZ3xUn đZ3xUập đậpbr9G tbr9Gay YFzsvào lưbr9Gng củYFzsa HYFzsạo ThầYFzsn, QkqFnhững áQkqFnh mắtYFzs kQkqFhác nYFzshau lạZ3xUi liêYFzsn tYFzsục chiếYFzsu thẳnQkqFg vàZ3xUo cgyncô Z3xUkhi br9Gmỗi bướcZ3xU chgyncân củagync Hbr9Gạo Thầnbr9G bướcQkqF qQkqFua br9Gtừng dQkqFãy hàgyncnh lang.

Nhưng cYFzsậu hgyncoàn toànbr9G phớtYFzs lgyncờ côQkqF, cYFzsứ br9Gtiếp tụcbr9G gyncbước đi.

“Này! Têngync khZ3xUốn! QkqFTôi QkqFbảo thảbr9G tYFzsôi xuống!br9G” QkqFÁi Z3xUHy ngbr9Gừng khôgyncng đậpYFzs Z3xUtay vàYFzso lZ3xUưng YFzsHạo ThầQkqFn nữa,br9G phảigync dùngbr9G biQkqFện phYFzsáp mạnhbr9G thôi!

Cô hgyncít mgyncột hYFzsơi thậtgync sgyncâu… nhắmZ3xU gyncmắt lại…

Những bướYFzsc gyncchân củgynca HạYFzso Thầnbr9G vẫnQkqF đềuYFzs đềbr9Gu, chậmZ3xU rYFzsãi dZ3xUi cbr9Ghuyển trêQkqFn dQkqFãy br9Ghành lang.

Này br9Gthì “mèQkqFo con”!

Ái gyncHy lYFzsại YFzssử dụnZ3xUg “tuyQkqFệt chiêuZ3xU ngànZ3xU nămQkqF”, phậpYFzs gyncmột cZ3xUái gyncvào QkqFvai HQkqFạo Thần.

Cả ngườiZ3xU HạoQkqF Thầngync rZ3xUun gynclên, bướbr9Gc QkqFchân kYFzshựng lại…

Và Z3xUtất cZ3xUả sinQkqFh viêQkqFn gynctrên YFzsdãy hQkqFành lYFzsang gynccũng dừngyncg bước!!

“Em khônggync phảgynci mèoYFzs coYFzsn!” HạZ3xUo br9GThần bbr9Guông mYFzsột câuYFzs ngyncói khẳngbr9G định,QkqF gươngYFzs mặgynct YFzscậu dầnYFzs tốibr9G sầmgync lại.

“Gì cơ?”QkqF ÁiYFzs Hgyncy ngQkqFơ ngyncgác hYFzsỏi, Z3xUtự dưngYFzs gynclại pgynchủ Z3xUđịnh chínhYFzs biệtZ3xU Z3xUdanh YFzscủa mìnZ3xUh đặbr9Gt rQkqFa lbr9Gà thgyncế nào?

“Em lgyncà br9Gmèo hoangYFzs!” LạZ3xUi thêmZ3xU mộgynct câbr9Gu QkqFkhẳng QkqFđịnh QkqFcực kZ3xUỳ “tầmgync cỡZ3xU”, gynccó kgynchả nănZ3xUg đánhgync QkqFgục ýZ3xU chíZ3xU phbr9Gản khánYFzsg củagync cYFzsô. br9G“Chỉ cbr9Gó QkqFmèo hobr9Gang Z3xUmới cQkqFắn ngưYFzsời nhưQkqF thế!”

Ái HYFzsy trgyncòn mắt,br9G vẫnQkqF khôngQkqF tgynchể Z3xUtin QkqFđược br9Gmình vừaQkqF ngQkqFhe thấyZ3xU gì.

Cảm giácYFzs QkqFvề YFzsHạo ThầYFzsn YFzslúc nàyYFzs củbr9Ga cbr9Gô chỉZ3xU cgyncó thbr9Gể br9Gmiêu tảgync bằngZ3xU Z3xUhai chữYFzs… ngớbr9G ngẩn!

“Này, khgyncông muYFzsốn tôiZ3xU gynccắn anZ3xUh nYFzsữa YFzsthì bỏZ3xU QkqFtôi xuQkqFống!” ÁiYFzs Z3xUHy cốQkqF gắYFzsng gYFzsiữ bìnZ3xUh tĩnh,YFzs gằngync giọnggync đbr9Ge doạ.

Ngay sgyncau đó,Z3xU Z3xUÁi YFzsHy Z3xUđược Hgyncạo Thầnbr9G đặtZ3xU xuốngYFzs đất.

Không lẽYFzs br9Ghắn tYFzsa sợZ3xU bịQkqF cắn?

Nhưng lậbr9Gp tức,YFzs cZ3xUô lạibr9G đưQkqFợc Hạbr9Go Thầngync nhZ3xUấc bYFzsổng lgyncên, YFzsvà QkqFbế đgynci YFzsnhư mộYFzst ngyncàng cônQkqFg chúa.

Shock YFzstoàn tập!

Trong tìnhgync trạQkqFng YFzshiện giờYFzs, côYFzs cóYFzs YFzsmuốn QkqFphản kQkqFháng cũgyncng Z3xUkhông được.

Bóng dángbr9G cảQkqF hQkqFai khuấbr9Gt sbr9Gau hgyncành lanbr9Gg, br9Gmột đôgynci mắQkqFt br9Gmàu hQkqFổ phácZ3xUh đaYFzsng cbr9Gó nhữngbr9G br9Gtia nhìnZ3xU tứcZ3xU giận.

*Canteen*

“Ăn QkqFđi br9Gmèo cgyncon!” QkqFHạo Thbr9Gần gyncđẩy đẩyQkqF kYFzshay đồYFzs ănYFzs vbr9Gề phíYFzsa Z3xUÁi HYFzsy, trbr9Gông cứZ3xU nhưgync đgyncang chămQkqF QkqFsóc thúQkqF br9Gcưng vậy.

“Anh đbr9Gi màQkqF ăbr9Gn mgyncột gyncmình!” YFzsÁi HZ3xUy YFzshất mgyncặt saYFzsng hướnggync br9Gkhác, QkqFcố tìngynch tỏgync vẻQkqF kQkqFhinh kgynchi vớiZ3xU Hạogync Thần.

Thật chẳngyncg QkqFhiểu nổYFzsi hắZ3xUn YFzsta, đãZ3xU gynccố tQkqFình YFzsgây Z3xUsự Z3xUvới côQkqF br9Gmà ggynciờ đYFzsây lạigync tỏZ3xU br9Gvẻ nhưZ3xU tgynchân thiếtYFzs lắm…Z3xU hắnYFzs gynccó QkqFbị thầQkqFn br9Gkinh khôYFzsng nhỉ?

“Em khônggync thíchYFzs nhữngZ3xU Z3xUmón nQkqFày àQkqF?” HạoQkqF TZ3xUhần liYFzsếc nhQkqFìn br9Gmột lQkqFoạt cáZ3xUc loạZ3xUi bQkqFánh tránYFzsg br9Gmiệng kgynchác QkqFnhau trbr9Gên khZ3xUay đồbr9G YFzsăn, br9Gcười kbr9Ghẩy. “KhôngQkqF lẽYFzs eZ3xUm muốnQkqF YFzsăn xươYFzsng cá?”

Ái br9GHy khôbr9Gng tgynchèm trảgync lờQkqFi, vìQkqF trảgync lờZ3xUi vớZ3xUi QkqFtên nàyYFzs cZ3xUhỉ toàYFzsn tựYFzs br9Gchuốc QkqFthêm Z3xUrắc rối.

Vết thươngQkqF ởbr9G vYFzsai dạoYFzs gZ3xUần đâygync vbr9Gẫn khôbr9Gng ngừngbr9G đauYFzs br9Gđớn, YFzsphải chăQkqFng ÁZ3xUi HZ3xUy đãbr9G queYFzsn QkqFchịu đgyncựng mbr9Gỗi kQkqFhi vgyncết thươnggync lêbr9Gn cQkqFơn đabr9Gu nhứcZ3xU từnbr9Gg đợtQkqF br9Gnên sắcZ3xU Z3xUthái biểuYFzs gynccảm vẫnbr9G khbr9Gá hơngync lbr9Gúc trước,gync QkqFmặc br9Gdù mộtgync QkqFbên vQkqFai vẫbr9Gn cảmQkqF tgynchấy gyncrất đau.

Gương mặtQkqF côgync trởbr9G nbr9Gên nhZ3xUợt nQkqFhạt, nhữngQkqF gigyncọt mồYFzs hôiYFzs trQkqFên tYFzsrán cũngYFzs bắYFzst đầuZ3xU Z3xUxuất hiện.

Chịu đựng,YFzs phảZ3xUi chịgyncu đựng!

Hạo Tgynchần nhíbr9Gu br9Gmày nhìbr9Gn Ábr9Gi HyQkqF, sYFzsau đóZ3xU lbr9Gại tiếpZ3xU tụcbr9G đZ3xUẩy đYFzsẩy khaZ3xUy đồQkqF ănYFzs vQkqFề phQkqFía “mèo”YFzs củaQkqF mình.

Những ánZ3xUh mắYFzst nảyQkqF lửagync củabr9G cábr9Gc côgync gQkqFái tronYFzsg canteeZ3xUn dườnZ3xUg nhưZ3xU QkqFđều gynckhông hẹYFzsn YFzsmà chiếZ3xUu br9Gthẳng vàogync cô.

“Cô gyncta nYFzsghĩ mQkqFình làZ3xU gyncai chứ?br9G ChẳnQkqFg br9Gqua YFzschỉ làQkqF ngườiQkqF đượYFzsc HYFzsàn Minbr9Gh VỹZ3xU cgynchọn mbr9Gà cứgync thícgynch giởQkqF tròbr9G quyếbr9Gn rũZ3xU ngườiYFzs khác!”

“Tới cảgync Hạgynco Tgynchần cũngbr9G đổZ3xU br9Gvì cQkqFô gyncta sao?”

“Lâu lâuQkqF ThầnZ3xU mbr9Gới đếnYFzs trườngbr9G mộgynct lbr9Gần, chưaYFzs gQkqFì br9Gđã tYFzshấy YFzsanh ấyYFzs thYFzsân mậgynct QkqFvới gynccon hồbr9G gyncly đóbr9G rồi.”

Dù khYFzsông muZ3xUốn ngQkqFhe, nhưnggync nhữngYFzs lgyncời br9Gthan gyncthở lẫbr9Gn tráchgync móYFzsc cZ3xUứ QkqFliên tbr9Gục gynclọt br9Gvào tabr9Gi cô.

Khó chbr9Gịu quá!

Ở đâyQkqF tbr9Ghêm vZ3xUài phbr9Gút nbr9Gữa, Z3xUcó QkqFlẽ côbr9G sYFzsẽ chbr9Gết Z3xUvì QkqFbị “ngộYFzs độc”br9G nhữQkqFng lờiQkqF nóQkqFi ácYFzs QkqFý kQkqFia mất!!

Ái HZ3xUy Z3xUkéo ghếgync đứQkqFng dậy,Z3xU vàYFzs cũgyncng mộgynct bànbr9G tbr9Gay kéobr9G côbr9G vềbr9G phgyncía mình.

Cuối cùngyncg cbr9Ghồng yêQkqFu mbr9Gafia cbr9Gũng xuấtYFzs hiện!!

Minh VZ3xUỹ lZ3xUạnh lùZ3xUng liếcbr9G QkqFnhìn gyncHạo ThầnZ3xU, br9Gsau đZ3xUó nYFzsắm tbr9Gay ÁQkqFi HZ3xUy kéoYFzs đi.

Cô cZ3xUũng cZ3xUhẳng hbr9Gề phgyncản YFzskháng, đểYFzs mbr9Gặc gyncanh lQkqFôi mìZ3xUnh đi.

Và Z3xUđích đếnZ3xU lYFzsần nàyQkqF vẫnZ3xU lYFzsà phZ3xUòng gyncy tế!

Ông YFzsbác sĩQkqF QkqFđã đượbr9Gc Minbr9Gh VYFzsỹ cửgync ngườigync đưabr9G đếngync tậnbr9G trbr9Gường, Z3xUvì tìnZ3xUh trạQkqFng ÁZ3xUi QkqFHy hiệnbr9G giờQkqF br9Gđang chuyểnbr9G biếnZ3xU tZ3xUheo hướnYFzsg kYFzshông tốt.

Chỉ gyncmột lQkqFí Z3xUdo đơnYFzs giảQkqFn, Ágynci HZ3xUy đgyncã đưYFzsợc bbr9Gác sYFzsĩ chẩnQkqF đoánbr9G bịQkqF mắYFzsc chứbr9Gng gynckháng thuốc!

Thuốc giảmbr9G đaZ3xUu loạYFzsi gynctiêm dYFzsường nhbr9Gư YFzskhông thểQkqF phQkqFát hbr9Guy táQkqFc dụngZ3xU vớbr9Gi cơYFzs thểgync Z3xUcủa cZ3xUô, bằngyncg chứngZ3xU làYFzs sabr9Gu kZ3xUhi tiQkqFêm YFzsthuốc cbr9Gơn đaYFzsu đớnbr9G vẫnQkqF kéobr9G dgyncài, tQkqFhậm chZ3xUí cònQkqF trgyncở nênQkqF Z3xUđau hơn.

Nhưng nếuZ3xU dùQkqFng thuốcbr9G gbr9Giảm đaugync loạbr9Gi uQkqFống quQkqFá nhiều,gync YFzssẽ gyncảnh hưởngYFzs đYFzsến YFzsvấn đYFzsề sứcYFzs khoẻQkqF gyncvà dễbr9G dZ3xUàng khgynciến Z3xUcô dYFzsễ YFzsdàng bịQkqF YFzscơn bgyncuồn nbr9Ggủ br9Gđánh gụcbr9G trobr9Gng mọbr9Gi tìnhgync huống.

“Cô VươZ3xUng, cZ3xUô đừgyncng đếnZ3xU trườngyncg nữa,Z3xU hãyZ3xU ởYFzs nhàYFzs QkqFtĩnh dưỡnYFzsg chQkqFo đếnQkqF khYFzsi vếtZ3xU thươngYFzs lQkqFành hẳn!”Z3xU br9GÔng bZ3xUác sYFzsĩ kbr9Ghẽ thởYFzs dàZ3xUi Z3xUkhi thấygync nétbr9G br9Gmặt củagync ÁZ3xUi Hbr9Gy, mộtgync bênZ3xU vgyncai áYFzso đãgync tgynchấm cYFzshút gyncsắc màuQkqF củZ3xUa máu.

Ông QkqFta lQkqFấy troYFzsng QkqFhộp dụngZ3xU cụZ3xU rbr9Ga mộYFzst ốnZ3xUg tYFzsiêm đậmbr9G sắc,gync nhgyncẹ nhànQkqFg QkqFmở nắpQkqF vYFzsà tiQkqFêm Z3xUcho cô.

“Cứ dùnYFzsg thbr9Guốc tiêgyncm QkqFloại br9Gmạnh QkqFnhư thZ3xUế nàyQkqF khQkqFông pYFzshải lQkqFà cbr9Gách hagyncy, cóYFzs kYFzshả nănggync QkqFnó sgyncẽ kbr9Géo QkqFdài thờiYFzs gibr9Gan chữabr9G trị.”QkqF ÔngYFzs bQkqFác sZ3xUĩ bấtYFzs giábr9Gc gyncthở dàYFzsi, mặcZ3xU dQkqFù đãZ3xU hếtgync lờiZ3xU khuyênZ3xU nZ3xUgăn nYFzshưng gynccô QkqFvẫn nbr9Ggoan YFzscố mộZ3xUt mựcZ3xU đòiQkqF đếnbr9G trường.

Đây làYFzs biệnbr9G pháZ3xUp dZ3xUuy nhQkqFất đZ3xUể kbr9Ghống chếYFzs nỗZ3xUi đagyncu đbr9Gang ngựZ3xU tZ3xUrị tgyncrên vaYFzsi ÁZ3xUi Hy.

Minh QkqFVỹ vZ3xUẫn Z3xUđứng ybr9Gên Z3xUnhìn QkqFmũi tgynciêm ngynchẹ nhàngyncg rúgynct Z3xUra khỏgynci gynctay cô,YFzs bấtQkqF giácgync mộtQkqF câZ3xUu hỏiYFzs YFzsnghi vấnQkqF lQkqFại đZ3xUược cgyncất lên.

“Em vgyncà tênYFzs đóQkqF cóYFzs qZ3xUuan YFzshệ gì?”

“Bạn!” ÁiYFzs br9GHy tgyncrả lQkqFời QkqFlịch sựgync, cốZ3xU ggyncắng lbr9Gàm ngắnYFzs gọbr9Gn QkqFcâu nóigync hYFzsết sứcQkqF Z3xUcó thể.

Dường nQkqFhư Z3xUanh kbr9Ghông QkqFmấy hàibr9G lbr9Gòng vbr9Gề cZ3xUâu gynctrả lờiZ3xU cZ3xUủa cô,YFzs haYFzsi hbr9Gàng lôbr9Gng gyncmày càngQkqF nhíYFzsu chặtgync hơn.

“Mèo cobr9Gn!” Hbr9Gạo ThầnZ3xU QkqFđứng trYFzsước gynccửa phònbr9Gg Z3xUy tế,br9G cấtgync tiếngYFzs gọgynci QkqFcái bZ3xUiệt dgyncanh mbr9Gà mgyncình QkqFđã tựYFzs ýgync đặZ3xUt chYFzso br9GÁi Hy.

Dĩ nhiêYFzsn khôngbr9G gynccần nhìbr9Gn ÁiZ3xU Hgyncy cũgyncng biếtgync chQkqFủ nhânbr9G củaQkqF giọnQkqFg YFzsnói gyncấy QkqFlà ai!

Hạo Thầgyncn tbr9Gừ tbr9Gừ tiYFzsến vào,YFzs nhìnbr9G QkqFcô YFzslo lắng.

“Mèo gynccon, YFzsem bgyncị thươYFzsng à?”

“Không Z3xUcần YFzsanh qubr9Gan tâm!QkqF” Ágynci Hgyncy lYFzsập QkqFtức đứgyncng thẳngbr9G dQkqFậy, bướbr9Gc Z3xUra khỏZ3xUi cửa.

“Này, eYFzsm lạnhgync lùnYFzsg br9Gthế!” Hạbr9Go Thầngync lậbr9Gp tứcgync đuổgynci gynctheo, khôngyncg qYFzsuên “tZ3xUặng” cQkqFho Migyncnh QkqFVỹ mộtgync Z3xUnụ cườiYFzs đbr9Gắc thắng.

Bàn tagyncy đYFzsang buQkqFông gyncthõng YFzscủa Mingynch YFzsVỹ dầnQkqF siếtbr9G chặQkqFt lạZ3xUi, nhưQkqFng nZ3xUét br9Gmặt vẫnQkqF lạnhbr9G lQkqFùng vZ3xUà vZ3xUô cảm.

Ái HZ3xUy bướcQkqF vàgynco lớbr9Gp, HYFzsạo Thầngync cũQkqFng bướYFzsc thgynceo sagyncu, lbr9Gập YFzstức cácbr9G bạbr9Gn gyncnữ tZ3xUrong lớYFzsp YFzsnhanh br9Gchóng vâQkqFy quaZ3xUnh TYFzshần, Z3xUtrên Z3xUtay mỗgynci ngườgynci cầZ3xUm QkqFmột qbr9Guyển tạpbr9G chí.

“Thần, QkqFanh gynckí tQkqFên vàobr9G đâyZ3xU chQkqFo gyncem nhéQkqF!” MộZ3xUt YFzscô bạnZ3xU gáiYFzs chớgyncp chZ3xUớp mắQkqFt, Z3xUđưa cuốQkqFn tạgyncp chbr9Gí vYFzsề YFzsphía HạQkqFo gyncThần vàZ3xU kègyncm thQkqFeo mộbr9Gt cYFzsây bút.

Dĩ nhiZ3xUên trêgyncn gyncgương mặtZ3xU YFzskia lạZ3xUi nởgync mộtZ3xU br9Gnụ YFzscười sZ3xUát gái.

Đám cogyncn gábr9Gi YFzskia br9Ggần br9Gnhư gyncvây kQkqFín HạoYFzs Thần,YFzs kbr9Ghông chừaZ3xU bấgynct kbr9Gỳ mbr9Gột lốiZ3xU tbr9Ghoát nào.

Lúc nàyZ3xU, dườnggync nhưgync nggyncoài Ábr9Gi Hgyncy, chỉbr9G còngync mỗYFzsi cbr9Gô bạngync TịQkqFnh NZ3xUhi ngồiYFzs kgyncế bgyncên làQkqF khôngbr9G QkqFtham Z3xUgia vàogync đáZ3xUm cbr9Gon ggyncái mgyncê tbr9Grai kia.

“Tịnh NhZ3xUi, sagynco hắZ3xUn Z3xUta lạibr9G đượcQkqF xiZ3xUn chữgync ký?”YFzs CZ3xUô nhìnYFzs TQkqFịnh NZ3xUhi đQkqFang cầmZ3xU trênQkqF tZ3xUay mYFzsột cuốQkqFn sáchQkqF khábr9G dàybr9G, bbr9Gất giYFzsác lêYFzsn tiếngbr9G hỏi.

Tịnh YFzsNhi chuyểnZ3xU sựYFzs br9Gtập trungyncg từbr9G quyểgyncn sáYFzsch sQkqFang YFzsÁi Hygync, mỉmYFzs cưYFzsời gyncthân thgynciện đáp:

“Bạn khbr9Gông biếtQkqF àZ3xU? AQkqFnh QkqFấy gynclà cZ3xUa sĩQkqF thầnQkqF tượnYFzsg rbr9Gất gyncđược mếbr9Gn Z3xUmộ, thưbr9Gờng thZ3xUì br9Grất QkqFít br9Gkhi anbr9Gh ấygync đếbr9Gn trường.”

Shock tậpbr9G hai!

“Ca sĩbr9G ư?”br9G Áigync HZ3xUy lẩmbr9G bYFzsẩm, tbr9Ghật sựgync kbr9Ghông thQkqFể tiZ3xUn đượcZ3xU mbr9Gột têZ3xUn QkqFquái đgyncản nhưgync tbr9Ghế lạiQkqF gynclà mộtbr9G cgynca br9Gsĩ nổiQkqF tiếng.

Haizz… QkqFPhiền phứcYFzs thật!!

Chap 28

Mất kiểmbr9G soát

Trước cổngQkqF trường,br9G YFzsvẫn nhưQkqF mọigync nQkqFgày, hYFzsai chiếZ3xUc xbr9Ge gyncBMW đQkqFã đậQkqFu sẵnbr9G ởbr9G cổng.

Minh Vỹbr9G tựabr9G ngườigync gyncvào mộtgync gyncchiếc xeQkqF, đQkqFôi mắgynct anQkqFh sQkqFở hZ3xUữu mộtZ3xU hướngQkqF nbr9Ghìn vôgync định,Z3xU nhưZ3xUng dườnbr9Gg nbr9Ghư trbr9Gong áQkqFnh nhìnbr9G đóQkqF vẫbr9Gn đủZ3xU đểYFzs nhậQkqFn rbr9Ga mộtYFzs bóngbr9G Z3xUdáng Z3xUquen thZ3xUuộc gyncđang mZ3xUỗi lbr9Gúc QkqFmột br9Gtiến gần.

Động táZ3xUc QkqFtựa ngưZ3xUời vgyncào YFzschiếc BZ3xUMW QkqFkia lQkqFập br9Gtức đượcbr9G YFzsthay tbr9Ghế bằngZ3xU gyncmột YFzstư tZ3xUhế đứngQkqF thẳngQkqF QkqFdậy, YFzsanh cbr9Gho habr9Gi taYFzsy vàogync túigync, bgyncắt đầuZ3xU tZ3xUiến vQkqFề phbr9Gía Ágynci Hy.

“Tôi QkqFphải đYFzsến tổQkqF cZ3xUhức, ngưbr9Gời cQkqFủa YFzstôi sẽYFzs YFzsđưa eQkqFm Z3xUvề.” QkqFDường nQkqFhư Migyncnh VỹYFzs đanggync cốYFzs gắngYFzs dYFzsịu giọngZ3xU hếtYFzs gyncmức cZ3xUó thể,br9G nhưnZ3xUg vẫngync khgyncông gyncthể gyncnào làmYFzs Z3xUtan biếnbr9G điZ3xU cáYFzsi chấtbr9G giọngZ3xU ngạogync mạYFzsn vốQkqFn có.

Như đãQkqF QkqFbiết tbr9Grước QkqFanh vbr9Gẫn YFzssẽ lặYFzsp lạiQkqF câbr9Gu QkqFnói nàYFzsy, côbr9G chẳngbr9G tQkqFỏ bấtgync cứYFzs mZ3xUột thbr9Gái đZ3xUộ nàobr9G YFzskhác ngoZ3xUài dbr9Gửng gyncdưng QkqFkhông qZ3xUuan tYFzsâm, YFzsđôi môQkqFi mấQkqFp mYFzsáy chubr9Gẩn bịgync YFzslên tiếngyncg trảgync lời.

“Mèo coQkqFn sQkqFẽ đibr9G vZ3xUới tôi!”br9G GiYFzsọng nóQkqFi br9Gcủa kẻZ3xU thứYFzs bQkqFa cắZ3xUt nZ3xUgang ýYFzs địnhbr9G củabr9G ÁiQkqF Hybr9G, HạoYFzs Tbr9Ghần đabr9Gng từQkqF từZ3xU tiếnZ3xU đếZ3xUn, vònYFzsg QkqFtay kéoQkqF côbr9G vbr9Gề phíaQkqF Z3xUmình, ghgyncé br9Gsát QkqFtai br9Gcô thìbr9G thầm.gync “CZ3xUhỉ cầZ3xUn YFzsem điQkqF tZ3xUheo tôiQkqF, tYFzsôi sẽQkqF đáYFzsp ứngYFzs YFzsmọi câYFzsu hbr9Gỏi củaQkqF br9Gem br9Gvề nhbr9Gững chZ3xUuyện rắcYFzs YFzsrối đanggync xảYFzsy ra.”

Dĩ nhiênQkqF cQkqFâu nQkqFói sbr9Gau củgynca Hạgynco ThQkqFần br9Gđủ sứcYFzs YFzskhiến ÁQkqFi HYFzsy nggyncạc nQkqFhiên hếtZ3xU mứcZ3xU, YFzstròn br9Gmắt qbr9Guay gyncsang nZ3xUhìn chằgyncm chặpZ3xU kZ3xUẻ kếbr9G bên.

Có nênQkqF đặtZ3xU lòQkqFng tZ3xUin vàQkqFo mộQkqFt tênbr9G ngynchư Z3xUHạo Thần?

Thôi mặYFzsc kệZ3xU, tiQkqFn mộtZ3xU lầnYFzs cũbr9Gng khôQkqFng sao!

“Em đibr9G vớiQkqF hắn?”br9G br9GMinh Vỹbr9G nhíuZ3xU màyYFzs nhìYFzsn ÁiYFzs br9GHy, đangYFzs chờbr9G mộtbr9G sựQkqF YFzskhẳng địngynch từbr9G nbr9Ggười coQkqFn gáiZ3xU trướcgync mặt.

Và nZ3xUgay saQkqFu câugync hYFzsỏi ấQkqFy, gyncÁi HYFzsy gbr9Gật đầu.

Gương mbr9Gặt Migyncnh VQkqFỹ thbr9Gấp thoáQkqFng mộtZ3xU br9Gnụ cườbr9Gi br9Gnhạt, đôigync mYFzsắt màubr9G hYFzsổ phQkqFách Z3xUđang dầnQkqF tQkqFối sbr9Gầm lạibr9G. YFzsLần đầugync tiêngync QkqFÁi Hbr9Gy trônQkqFg tYFzshấy vẻYFzs mặtgync YFzsđó QkqFtừ anh…gync vẻYFzs Z3xUmặt củZ3xUa mZ3xUột kẻQkqF bịZ3xU gyncbỏ rơi!

Cũng Z3xUchính vgyncào kbr9Ghoảnh khắcZ3xU ấy,br9G tráZ3xUi tgyncim QkqFcô chợtbr9G tgynchắt lạgynci, nZ3xUơi khQkqFoé mắtYFzs cảmYFzs thấyYFzs caYFzsy cay.

Minh VỹYFzs khônZ3xUg nóiQkqF br9Gthêm Z3xUbất cYFzsứ YFzsđiều gQkqFì nữa,YFzs cQkqFhỉ lặngZ3xU lẽZ3xU quaZ3xUy ngườiZ3xU bướcgync đi.br9G br9Gbóng dgyncáng từbr9G phgyncía gyncsau YFzsđang vôZ3xU cùZ3xUng côZ3xU br9Gđộc. VốZ3xUn QkqFdĩ aYFzsnh YFzskhông gynchề biếYFzst cágyncch br9Gchiều cbr9Ghuộng vQkqFà nbr9Ghẫn nạYFzsi ngyncgười khác,gync nhưnYFzsg cYFzsó lẽZ3xU lầQkqFn nàybr9G aYFzsnh đgyncã tgynchật sựQkqF bgyncỏ quZ3xUa YFzscho HZ3xUạo Tbr9Ghần vìQkqF cô.

Hai chiQkqFếc gyncxe BYFzsMW lagynco vZ3xUút trZ3xUên dòngyncg đườnggync nhẵnQkqF YFzsbóng, nhgyncưng lạiZ3xU ngượcQkqF hưQkqFớng nhau.

Ánh sánYFzsg màYFzsu vàgyncng gyncrực củaZ3xU hoàngQkqF hQkqFôn YFzsnhẹ nZ3xUhàng phủgync gynckín br9Gkhông giaYFzsn Z3xUtrên bbr9Gãi YFzsbiển, từZ3xUng gyncđợt sóYFzsng cứbr9G vôgync tìnhQkqF gyncvỗ vbr9Gào bờ,YFzs cuZ3xUốn br9Gtrôi gyncđi tấtQkqF cả.

Ái HYFzsy ngồZ3xUi YFzstrên bYFzsờ, gyncđưa đgyncôi mQkqFắt vôYFzs cảmgync nhìngync vbr9Gề Z3xUphía YFzsxa tbr9Gận chânYFzs trời.Z3xU br9GNếu nhYFzsững cơZ3xUn sbr9Góng kZ3xUia cgyncó YFzsthể cuốnZ3xU gynctrôi đbr9Gi tấbr9Gt gynccả nhữnbr9Gg đZ3xUau đớnYFzs cZ3xUùng cựZ3xUc màYFzs cYFzsô đãYFzs vàYFzs đanggync pgynchải gábr9Gnh chịuYFzs thìbr9G hYFzsay bQkqFiết mấy.

Hạo ThầnZ3xU cũngQkqF ngồiQkqF xuốngbr9G bênZ3xU cạnbr9Gh cô,QkqF đôZ3xUi mắQkqFt dáZ3xUn cYFzshặt YFzsvào YFzs“mèo conZ3xU” gynckhông rời.

“Tại gyncsao eYFzsm br9Glại mYFzsuốn QkqFđến đây?”Z3xU Bầugync khôngQkqF khbr9Gí dườnYFzsg gyncnhư br9Gđang quáYFzs gượbr9Gng gạo,Z3xU Hạgynco ThYFzsần đànhZ3xU phảQkqFi lêZ3xUn tiếZ3xUng QkqFphá tYFzsan trạgyncng thYFzsái Z3xUcăng thẳngYFzs hgynciện giờ.

Một khZ3xUoảng yYFzsên lặng…

“Ai gynclà Z3xUkẻ gynchại chZ3xUết YFzsgia đZ3xUình tôi?”br9G GiọngQkqF nóbr9Gi QkqFÁi HYFzsy br9Gđều đềQkqFu, đâZ3xUy vốngync dĩQkqF làgync gynccâu hỏibr9G ngYFzshi hoặgyncc lớnQkqF nhZ3xUất trYFzsong đZ3xUầu cgyncô, vàQkqF cYFzsâu hỏiZ3xU nàybr9G hoàbr9Gn toànbr9G khgyncông hQkqFề YFzsăn nZ3xUhập gìYFzs QkqFvới câuZ3xU hYFzsỏi cbr9Gủa HạoYFzs Thần.

“Câu khác,QkqF tbr9Gôi YFzskhông Z3xUtrả lờigync cYFzsâu hỏigync nYFzsày củaZ3xU eZ3xUm được.”gync HạoZ3xU ThầQkqFn nhúgyncn nhúZ3xUn Z3xUvai tỏbr9G vYFzsẻ khôbr9Gng thểQkqF lYFzsàm gYFzsì hơn,gync Z3xUtrả lờgynci vớQkqFi chấtbr9G br9Ggiọng bìngynch tbr9Ghản nhấQkqFt br9Gcó thể.

“Không phảibr9G aQkqFnh đãQkqF bảoQkqF sYFzsẽ tQkqFrả lờibr9G mọiQkqF thbr9Gắc mắcQkqF củaZ3xU tôi?”br9G CYFzsô quaYFzsy sYFzsang HạoQkqF ThYFzsần tứQkqFc giYFzsận gắgynct gynclên, YFzsđúng lgyncà sgyncai lYFzsầm QkqFkhi tigyncn tưởngbr9G tênZ3xU này.

“Tôi chỉQkqF cQkqFó thYFzsể trYFzsả lờgynci nhgyncững câbr9Gu hỏiZ3xU nằQkqFm trogyncng YFzsmột phạmQkqF gyncvi gyncnhất địYFzsnh.” Hạgynco ThQkqFần YFzskhoát khZ3xUoát Z3xUtay vớbr9Gi ÁiQkqF Hybr9G, tiếpbr9G tụcZ3xU gZ3xUiữ nguyêQkqFn chấtgync YFzsgiọng baQkqFn nãy.

“Phạm br9Gvi?” br9GCô nhíuQkqF màYFzsy, tênZ3xU nàybr9G Z3xUtoàn nóYFzsi nZ3xUhững lờgynci kZ3xUhó hiểu.

“Tôi chỉYFzs cóZ3xU YFzsthể chYFzso gyncem biếbr9Gt mộbr9Gt phầnYFzs sựZ3xU việc,br9G gynckhông gyncthể QkqFnói cụbr9G tgynchể.” HZ3xUạo QkqFThần nhYFzsẫn nYFzsại gbr9Giải gyncthích, br9Gngước mZ3xUặt lêgyncn trờQkqFi qZ3xUuan br9Gsát màQkqFn đêmYFzs dầngync YFzsbuông xuống.

Dù sYFzsao đYFzsây br9Gcũng QkqFlà QkqFnhững YFzsđiều nhỏQkqF nhặt,QkqF br9Gcó cbr9Gho gyncÁi HZ3xUy Z3xUbiết cũnZ3xUg chẳZ3xUng sao.

“Vậy cònYFzs ThYFzsy gyncThy? AQkqFnh Z3xUcó biếQkqFt nhữngbr9G chuyệZ3xUn liêgyncn QkqFquan tQkqFới QkqFThy Thy?”QkqF Bấtbr9G giácQkqF cZ3xUâu hỏYFzsi tiếpbr9G thebr9Go lạiYFzs br9Gdành rigyncêng chYFzso TZ3xUhy Z3xUThy, thậtQkqF sựYFzs cgyncô rbr9Gất tQkqFò mòZ3xU QkqFvề ngườigync cobr9Gn gZ3xUái bíbr9G QkqFẩn này.

“Thy TYFzshy lgyncà eQkqFm cùnZ3xUg chZ3xUa khácQkqF mQkqFẹ củagync HàZ3xUn Mgyncinh YFzsVỹ…” Ánhgync mắtQkqF Hạobr9G Thầngync trởYFzs gyncnên gyncvô cZ3xUùng kỳYFzs lạbr9G, sgyncâu thămQkqF thẳm,br9G QkqFkhông thYFzsể địQkqFnh rõYFzs đượcZ3xU ánYFzsh mắYFzst br9Gđó QkqFlà gbr9Gì, gyncđột ngộbr9Gt giọgyncng cậQkqFu YFzstrầm xuống,YFzs “…br9G Z3xUvà làQkqF eQkqFm cùngQkqF mQkqFẹ khZ3xUác chZ3xUa củaQkqF tôi!”

Có gyncvẻ HZ3xUạo ThZ3xUần rấgynct Z3xUkhó YFzskhăn khbr9Gi nóYFzsi QkqFra chYFzsuyện nàQkqFy, ÁYFzsi HYFzsy cũnbr9Gg cốZ3xU gắngZ3xU dịugync giọYFzsng, trángynch gynclàm kẻYFzs trướcbr9G mặbr9Gt tổgyncn thương.

“Chuyện nàygync anbr9Gh br9Gcó thbr9Gể kYFzsể YFzschi tiếtgync chbr9Go tôi?”QkqF Thậtbr9G Z3xUsự Ágynci HQkqFy bQkqFắt đầuZ3xU nZ3xUhận địnYFzsh br9Gra mứcZ3xU YFzsđộ nghiêmQkqF tZ3xUrọng YFzscủa sgyncự vigyncệc hbr9Gai năZ3xUm vbr9Gề Z3xUtrước, cógync lgyncẽ Hạogync gyncThần cũZ3xUng lZ3xUà mộtQkqF trongyncg YFzsnhững QkqFngười khôngQkqF tQkqFhể thiếuYFzs QkqFtrong sYFzsự QkqFviệc lầnbr9G đó.

“Hàn br9GMinh VQkqFỹ vgyncà gyncThy Tgynchy br9Gđã chấpQkqF nhZ3xUận phạmQkqF YFzsđến tộiYFzs Z3xUlỗi khbr9Gông thểbr9G thZ3xUa thứYFzs QkqFvì khZ3xUông tbr9Ghể dứZ3xUt bgyncỏ đưYFzsợc Z3xUtình cảmgync YFzscá nhân,gync YFzsvà cũZ3xUng chíQkqFnh br9Gvì YFzsthế mQkqFà nhữYFzsng ngườiZ3xU trbr9Gong cugyncộc đềZ3xUu phảibr9G trgyncả mộZ3xUt cáiQkqF gigyncá qYFzsuá đắt.”YFzs BấZ3xUt giábr9Gc HạoQkqF ThầnQkqF nZ3xUở gyncmột nbr9Gụ cườiZ3xU Z3xUcay đgyncắng, cảZ3xU ngườbr9Gi YFzsrun lbr9Gên dưYFzsờng nhZ3xUư đanYFzsg Z3xUcố gắgyncng Z3xUkìm nén.

“Có thYFzsể cgyncho tôQkqFi biếgynct Z3xUnhững ngườiZ3xU trQkqFong cbr9Guộc?” Ábr9Gi Z3xUHy tiếbr9Gp tụQkqFc gặngZ3xU QkqFhỏi, quYFzsên mấtYFzs br9Gmình đangZ3xU vôbr9G ýYFzs QkqFxé toạcZ3xU nỗigync YFzsđau chYFzsưa lànhYFzs củabr9G ngườbr9Gi khác.

“Hàn br9GMinh Vỹ,br9G bZ3xUà HàZ3xUn, TQkqFừ TQkqFhy ThyYFzs, tgyncôi và…”QkqF LạiYFzs gyncmột lZ3xUần QkqFnữa Hạogync ThầQkqFn lZ3xUấp lửngYFzs br9Gcâu nói,Z3xU khYFzsiến gyncÁi gyncHy gynclại tiếpbr9G br9Gtục gặnQkqFg hỏi.

“Và?” Tgyncrái tibr9Gm Z3xUÁi Z3xUHy br9Gbắt đầgyncu đậpZ3xU loạbr9Gn cgyncả lênQkqF, cáiYFzs tZ3xUên cuốiYFzs cgyncùng sẽgync YFzslà ai?

“… ĐiềnYFzs HuânYFzs.” HaZ3xUi từgync cQkqFuối cùnggync khóQkqF nhọQkqFc pQkqFhát rYFzsa tgyncừ miệngQkqF YFzsHạo TZ3xUhần, br9Gcó lẽgync têQkqFn ĐiềnQkqF HuânZ3xU QkqFnày đóngYFzs gyncvai chZ3xUính Z3xUtrong Z3xUvở kịchQkqF bZ3xUi thươnZ3xUg hagynci ngyncăm vYFzsề trước.

“Đã hếtgync phZ3xUạm br9Gvi cbr9Gho phéQkqFp chưa?gync” YFzsÁi HQkqFy mởZ3xU Z3xUto Z3xUđôi mgyncắt nYFzsâu củaZ3xU mìnhYFzs nhìnZ3xU QkqFthẳng vQkqFào HạoZ3xU Thần,br9G br9Gmột ábr9Gnh nhQkqFìn kiêQkqFn định.

Và gynccâu hỏiYFzs củaYFzs côgync kZ3xUhiến HạoYFzs Thầnbr9G bậtgync cười.

“Ừ, hếtYFzs rồbr9Gi.” HạoYFzs YFzsThần cbr9Gố gắgyncng nhịnQkqF cZ3xUười, YFzsquay sanZ3xUg gyncÁi Hbr9Gy khẳnQkqFg địnhbr9G. “Đừngbr9G lZ3xUo, sớmZ3xU mbr9Guộn gìQkqF thYFzsì eYFzsm Z3xUcũng sQkqFẽ bibr9Gết mà.”

Bất giQkqFác HZ3xUạo gyncThần Z3xUđưa Z3xUtay QkqFxoa br9Gxoa đầugync QkqFÁi HZ3xUy, đâygync làbr9G độngYFzs QkqFtác mbr9Gà Thầngync thườngYFzs làgyncm vớiZ3xU TQkqFhy TZ3xUhy –Z3xU br9Gcô eYFzsm gágynci đángQkqF yêugync củagync mình.

“Em gynccòn br9Gthắc mgyncắc gyncgì không?”gync Hạogync ThầQkqFn gyncnâng mặtZ3xU côgync QkqFlên, Z3xUnhưng YFzsgương mặtgync vẫnZ3xU cògyncn lưgyncu lạZ3xUi nụZ3xU cườiZ3xU bbr9Gan nãy.

“Anh cYFzsó biếtZ3xU Z3xUanh TZ3xUriết Dạ?”QkqF ĐâyZ3xU YFzschắc chắngync sẽgync lZ3xUà câuYFzs hỏQkqFi nghQkqFi vấnZ3xU cuốibr9G cbr9Gùng mYFzsà br9Gcô cầnQkqF đưQkqFợc giảiQkqF đáp.

“Ừ.” Z3xUVà Hgyncạo ThầnQkqF lạiQkqF tiếpZ3xU tụbr9Gc trảQkqF lời.

“Anh ấygync Z3xUmất rồQkqFi?” gyncLần nYFzsày, ngưgyncời rZ3xUun lQkqFên khbr9Gi nhắcQkqF đếZ3xUn nỗQkqFi đaubr9G lạiQkqF làZ3xU ÁiZ3xU Hy.

“Ừ, hắZ3xUn lgyncà ânbr9G nhâQkqFn củaYFzs QkqFem đấy!”br9G NZ3xUụ br9Gcười trênbr9G br9Gmôi Hạogync ThầnZ3xU dgyncần bigyncến mấtgync, khôngyncg đợiZ3xU ÁQkqFi HQkqFy đặYFzst thYFzsêm câgyncu hỏi,br9G Hgyncạo br9GThần lZ3xUại tiQkqFếp tụZ3xUc Z3xUnói. “HếtZ3xU phạmQkqF vbr9Gi chQkqFo câuZ3xU hỏQkqFi nàygync rồi.”

Ân nhân?

Tại sQkqFao anQkqFh traQkqFi TYFzsriết Dạbr9G lạigync làQkqF âgyncn nhân?

Nhưng cóQkqF lẽZ3xU cbr9Gô Z3xUchỉ biếtgync đượYFzsc QkqFđến br9Gmức đógync màbr9G thôi…

Cô gynccúi gằZ3xUm mặQkqFt xuốngQkqF, cQkqFhe gbr9Giấu đigync đQkqFôi mQkqFắt đãYFzs QkqFthấm đQkqFẫm nướQkqFc mắt,YFzs br9Gnhanh taQkqFy gQkqFạt vộiZ3xU nhữnZ3xUg giọtQkqF YFzsnước đángZ3xU YFzsghét đó.

“Em br9Gkhông hYFzsỏi tbr9Gôi lZ3xUà ngườigync nhưbr9G YFzsthế nàoZ3xU saQkqFo?” ĐôiQkqF Z3xUmắt gyncHạo ThầnYFzs Z3xUchăm chúQkqF quYFzsan sáYFzst YFzsÁi Hybr9G, mộtbr9G cZ3xUâu hỏiQkqF màgync YFzschính YFzscậu đặYFzst ra.

“Không, vìbr9G br9Gtạm thờQkqFi br9Gtôi sgyncẽ xYFzsem br9Ganh Z3xUlà mộtgync nQkqFgười tốt.”YFzs Ábr9Gi HZ3xUy ngướcYFzs mặtYFzs br9Glên, đôQkqFi YFzsmắt vẫQkqFn cògyncn YFzshoe QkqFđỏ nởQkqF mộtbr9G nYFzsụ cườigync dbr9Gịu dàQkqFng YFzsvới Hạgynco Tbr9Ghần, sZ3xUau đóbr9G đứngQkqF dậy.Z3xU “Lgyncàm phiềnbr9G br9Ganh rồi,YFzs gynccảm gyncơn vìZ3xU tbr9Gất cả.”

Ái Hbr9Gy chậQkqFm rZ3xUãi bướcgync đigync, lướbr9Gt YFzsqua br9Gtừng gyncbóng ngườiYFzs tZ3xUrên bQkqFãi biểbr9Gn br9Gvà kbr9Ghuất hẳnYFzs sabr9Gu màbr9Gn đêm.

“Người tbr9Gốt? Mgyncèo cgyncon, cbr9Gó br9Glẽ YFzsem đaYFzsng hZ3xUiểu lầmbr9G rồi.”

Trên br9Gđường QkqFđi, Áibr9G Hgyncy cầmZ3xU mộYFzst cZ3xUhiếc đồngZ3xU hồYFzs cáYFzst nhỏbr9G xígyncu màYFzsu hồnggync phấn,gync liYFzsên tZ3xUục lQkqFật nYFzsgược Z3xUnó lại.

Cô đangZ3xU cốYFzs gắZ3xUng tựYFzs mìnhYFzs br9Glàm mìngynch vQkqFơi QkqFbớt nYFzsỗi đau.

Ái gyncHy br9Gmệt mỏiQkqF bướcZ3xU vZ3xUề nhQkqFà, chbr9Giếc bgyncalo ngyncặng nềYFzs YFzschỉ cgyncó thểgync đgynceo mbr9Gột bênbr9G vgyncai, nênYFzs cbr9Gàng khiếngync bQkqFên Z3xUvai phảibr9G củYFzsa cQkqFô Z3xUnhức mZ3xUỏi vQkqFì phảZ3xUi gyncmang mYFzsột trgyncọng QkqFlực quábr9G nặng.

Về nhZ3xUà vYFzsới QkqFtrạng tháYFzsi khônQkqFg QkqFmấy vuQkqFi vẻ,YFzs QkqFÁi Z3xUHy br9Gtiếp tụbr9Gc lgyncê bưbr9Gớc QkqFvề phòng,Z3xU QkqFchẳng màngYFzs đểZ3xU QkqFtâm đếnQkqF sựZ3xU quQkqFan tâZ3xUm tháYFzsi qgyncuá củgynca mYFzsấy têZ3xUn cậnZ3xU vệbr9G vgyncì đãQkqF QkqFquá queQkqFn thuộcgync vớiQkqF cáQkqFi cảnhQkqF nàyQkqF rồi.

Đôi QkqFlúc Z3xUcô br9Glại nghgyncĩ sQkqFống trYFzsong mộtYFzs Z3xUcăn biQkqFệt br9Gthự rộgyncng lYFzsớn gyncnhư thgyncế br9Gnày tQkqFhật phiềnbr9G toái,gync tươngZ3xU tựQkqF QkqFnhư lYFzsúc nbr9Gày phảigync lêYFzsn tYFzsận lầuZ3xU YFzsba đểZ3xU vềbr9G phòng.

Hai YFzschân cũngyncg khôZ3xUng thểbr9G trbr9Gụ đượcZ3xU lâuYFzs hơnYFzs nữagync, YFzsnhưng vừaQkqF bưgyncớc đếnbr9G gầnbr9G cgyncửa phòngQkqF thìZ3xU đbr9Gập vgyncào mắtgync ÁZ3xUi HQkqFy làbr9G hQkqFai tbr9Gên cậQkqFn vệgync gyncmặc vgyncest đZ3xUen vàQkqF Z3xUcô hầuQkqF br9Ggái YFzsAn gyncAn cũngYFzs Z3xUđang đứngbr9G YFzstrước br9Gcửa pgynchòng vớQkqFi trạnggync tYFzshái cựcYFzs kZ3xUỳ lQkqFo lắng.

Cô YFzscau màybr9G, bYFzsước cYFzshân vbr9Gẫn chậmgync gyncrãi đếnYFzs phòQkqFng MinYFzsh Vỹ.

Dừng châZ3xUn, Áigync Hbr9Gy YFzskhông hYFzsề mbr9Gở YFzsmiệng br9Ggặng br9Ghỏi tạiQkqF sabr9Go YFzshọ lạYFzsi YFzscư xYFzsử gynckhác thườnggync nhưbr9G thếYFzs, chỉgync gyncđưa tYFzsay br9Gđịnh mởYFzs cửa.

“Cô QkqFchủ, lgyncúc nàZ3xUy thì…YFzs côYFzs kQkqFhông QkqFnên vgyncào.” YFzsMột tZ3xUên gynccận vệYFzs đưagync gynctay chắgyncn br9Gngang br9GÁi Hgyncy, lbr9Gúng túngYFzs trQkqFả lờZ3xUi, nhbr9Gìn Ábr9Gi Hgyncy br9Gái ngại.

“Sao lạigync khôZ3xUng nên?”gync ÁQkqFi HZ3xUy cảmgync tQkqFhấy bắtZ3xU đầuZ3xU khóQkqF chịu,YFzs tạiQkqF saQkqFo vàoYFzs YFzsphòng màgync cũngQkqF khôZ3xUng đQkqFược vào?

“Ơ… gyncà… gyncthiếu gibr9Ga đbr9Gang… gynccô gyncđừng gyncnên YFzsvào pZ3xUhòng lYFzsúc này.”Z3xU Z3xUTên cậYFzsn vệYFzs kiQkqFa cứgync Z3xUấp úngYFzs gyncmãi, cuốYFzsi cùngZ3xU lạiYFzs lgyncà mgyncột lờiZ3xU yêubr9G cầu.

“Tránh rYFzsa!” Dgyncường YFzsnhư YFzsÁi br9GHy đãZ3xU Z3xUcảm nhậnYFzs đượcQkqF br9Gmột điềuYFzs gbr9Gì đógync bbr9Gất thườnYFzsg, gyncvà QkqFcó vẻQkqF chuZ3xUyện nZ3xUày đQkqFang lbr9Giên YFzsquan đếnZ3xU MZ3xUinh Vỹ.

Cô gYFzsằn giọng,gync gạgynct mạnhgync tbr9Gay củabr9G tYFzsên cậngync vệQkqF rgynca rồigync mQkqFở nbr9Ghanh cágyncnh cZ3xUửa gỗ.

Cánh cửabr9G mởZ3xU rQkqFa, vQkqFà gyncsau đóYFzs cũgyncng nQkqFhanh chónggync đóbr9Gng lại.

Minh Vỹbr9G đaYFzsng ngồigync dướQkqFi sàn,Z3xU tựaZ3xU vZ3xUào tưZ3xUờng, Z3xUxung QkqFquanh lZ3xUà vYFzsô sốZ3xU nbr9Ghững chZ3xUai QkqFrượu rZ3xUỗng khôgyncng, mùYFzsi rbr9Gượu nồngYFzs YFzsnặc laQkqFn toảgync khắpgync phòng.

Nét mbr9Gặt ÁZ3xUi HYFzsy dầgyncn đanYFzsh lạiZ3xU, MiZ3xUnh Vgyncỹ tiếpgync gynctục cầgyncm br9Gmột chagynci rượuZ3xU lêngync uốnYFzsg. LYFzsập tứcgync QkqFcô némZ3xU mạbr9Gnh bgyncalo gynclên giường,gync tiếngync đếnQkqF giằnggync lấyZ3xU chabr9Gi rượZ3xUu tYFzsrong taZ3xUy anh.

“Anh Z3xUlàm cáYFzsi tròbr9G gìbr9G th

ế?”

“Đừng quabr9Gn tâYFzsm, đbr9Gưa đYFzsây!” MYFzsinh VQkqFỹ vớiYFzs tagyncy vềbr9G phYFzsía ÁQkqFi Hybr9G, dườngbr9G nhgyncư Z3xUmuốn lYFzsấy Z3xUlại cQkqFhai rbr9Gượu mZ3xUà cgyncô vừaQkqF giànhgync lấy.

“Không đZ3xUưa, aZ3xUnh uốnggync babr9Go nhgynciêu YFzschai rồiYFzs hả?”gync Z3xUÁi Hbr9Gy gynctức giậnZ3xU quáQkqFt lêbr9Gn, đặtbr9G chgyncai rgyncượu đãgync đượcZ3xU kYFzshui nắQkqFp YFzsra sgyncau Z3xUlưng, nhìgyncn mgyncột lượtQkqF cábr9Gc chYFzsai br9Grượu xuZ3xUng qgyncuanh MiYFzsnh VỹQkqF vàYFzs bắYFzst đầZ3xUu đếm.

Một… hgyncai… ba…QkqF bảyQkqF chai!

Bảy cYFzshai rYFzsượu rỗZ3xUng khôYFzsng đangZ3xU nằbr9Gm lgyncăn lgyncóc trênYFzs sZ3xUàn Z3xUnhà mộtbr9G cáYFzsch bừYFzsa bãQkqFi, cZ3xUô bắbr9Gt đầugync nbr9Gổi YFzsgiận tbr9Ghật sựZ3xU kgynchi thấybr9G angynch đYFzsứng lêYFzsn vYFzsà YFzscó br9Gý địnbr9Gh lYFzsấy từYFzs tronQkqFg tủgync kYFzsính mộgynct chaYFzsi rượubr9G khác.

“Anh muốZ3xUn uốZ3xUng chứYFzs gì,QkqF đgyncược! TôQkqFi uốYFzsng vớiZ3xU aZ3xUnh!” ÁiYFzs Z3xUHy QkqFtức giậnZ3xU qbr9Guát lên.

Đôi mắtYFzs màuQkqF hổQkqF br9Gphách củgynca MinZ3xUh Vỹbr9G dườngQkqF nhZ3xUư gyncđã chugyncyển br9Gsự chYFzsú ýQkqF sanYFzsg cô.

Cô cầmZ3xU Z3xUchai gyncrượu saYFzsu lưQkqFng br9Glên, saZ3xUu gyncđó Z3xUkề lêYFzsn miệnYFzsg Z3xUuống lấyZ3xU mộtbr9G hơiZ3xU dàZ3xUi. TZ3xUhứ nưQkqFớc uốnQkqFg thYFzsật đắngbr9G nhưZ3xUng lZ3xUại maQkqFng mYFzsột vgyncị nQkqFồng nồngyncg quảQkqF thgyncật gynckhiến cQkqFon ngườgynci tYFzsa gyncquên bZ3xUẵng hếgynct nhZ3xUững buồgyncn phiền,gync QkqFđau đớnQkqF trbr9Gong lòng.

Gương mbr9Gặt Áibr9G gyncHy bắgynct YFzsđầu đỏZ3xU YFzslên, côbr9G đưaYFzs đQkqFôi mắtgync tZ3xUhẫn thờQkqF nhìnbr9G chQkqFai gyncrượu trongyncg tQkqFay, tiếpgync tgyncục nângYFzs lêYFzsn br9Gvà uốYFzsng hếZ3xUt sQkqFố còbr9Gn lại.

Về phầnQkqF MiZ3xUnh Vỹ,QkqF gyncanh YFzschỉ đứngbr9G yZ3xUên nbr9Ghìn cQkqFô uốnQkqFg hgyncết cảZ3xU chaQkqFi rượQkqFu loạYFzsi mạnhbr9G đbr9Gó. YFzsCô đặtbr9G gyncchai rượgyncu rỗZ3xUng khôZ3xUng xQkqFuống gyncsàn, tiếpQkqF thebr9Go Z3xUđứng dậybr9G đẩyQkqF aZ3xUnh ragync, QkqFvươn taZ3xUy vềYFzs phíYFzsa YFzstủ kínhZ3xU lấyYFzs mộtgync Z3xUchai gyncrượu YFzsgiống hệtgync lúbr9Gc nYFzsãy xuống.

“Em YFzslàm gìQkqF vậygync?” YFzsĐến Z3xUmức YFzsnày thYFzsì Mibr9Gnh Z3xUVỹ cQkqFũng kQkqFhông tbr9Ghể đứngyncg yYFzsên nbr9Ghìn đưbr9Gợc nữa,QkqF đưaYFzs gynctay gQkqFiật lấbr9Gy cYFzshai rượgyncu từZ3xU cô.

Rõ ràngyncg gyncgương mQkqFặt Z3xUÁi Z3xUHy đãbr9G YFzsđỏ gynchết mgyncức br9Gcó thể!

Chợt Áibr9G HYFzsy quaYFzsy sQkqFang gyncMinh Z3xUVỹ và…YFzs mỉmYFzs cười!

“Này Mgyncinh Vỹ,br9G abr9Gnh Z3xUcó biếYFzst cáigync gynccảm giZ3xUác mQkqFất mộtYFzs ngưYFzsời qubr9Gan Z3xUtrọng gynclà nhưgync thếQkqF nàoZ3xU không?”br9G YFzsÁi Z3xUHy YFzsvẫn mỉYFzsm cười,YFzs nhưngQkqF tZ3xUrong nụgync cườiYFzs đYFzsó làZ3xU mộtZ3xU vếtgync Z3xUthương khYFzsông tbr9Ghể br9Gxoá QkqFđi bằngyncg thZ3xUời giaQkqFn vàQkqF br9Gnước mắt.

Giọng YFzsnói cbr9Gô br9Gtrở nYFzsên YFzsnhẹ nhàngQkqF hơnbr9G, ngynchưng dườngQkqF nhQkqFư từnYFzsg YFzschữ vàgync từZ3xUng br9Glời QkqFnhư thgyncể đangZ3xU tYFzsrách móQkqFc anh.

“Hẳn Z3xUanh cũnYFzsg gyncbiết chứYFzs nhbr9Gỉ, YFzsvì TQkqFhy br9GThy đbr9Gáng QkqFyêu QkqFcủa aZ3xUnh QkqFcũng đbr9Gã mấgynct rồigync màbr9G, hZ3xUa hgynca. NhưZ3xUng tôgynci… tôigync đgyncánh mấQkqFt cảbr9G gbr9Gia đình!”

Minh VỹQkqF dYFzsường nhbr9Gư vẫYFzsn cQkqFòn đủgync tỉnhgync táQkqFo đểQkqF gynclắng gyncnghe nhữngQkqF lờiQkqF nóQkqFi củaQkqF cô,gync nhYFzsưng tấtYFzs cảbr9G ngynchững gìQkqF anZ3xUh br9Gcó thểZ3xU làgyncm lúgyncc nàZ3xUy br9Glà iZ3xUm lặng.

“Đồng hồgync br9Gcát xobr9Ga dịuZ3xU nỗiYFzs đgyncau? YFzsNực cYFzsười! NếuQkqF thậbr9Gt sựQkqF nbr9Gó YFzscó QkqFthể xYFzsoa dịuQkqF gyncbớt phầngync nQkqFào nỗiYFzs đagyncu củaZ3xU YFzstôi, tạiZ3xU sQkqFao lQkqFật ngượZ3xUc nhữngZ3xU mộtgync trămQkqF gynctám mươYFzsi lầnQkqF vẫnQkqF khônZ3xUg hQkqFề mấQkqFt đibr9G mộZ3xUt cgynchút Z3xUcảm Z3xUgiác đagyncu đQkqFớn nào?YFzs Tạigync sao?”QkqF Z3xUÁi HYFzsy nhưbr9G tựQkqF nóQkqFi vớiZ3xU chínhYFzs mìQkqFnh, lầnbr9G nàyYFzs br9Gcô bậtQkqF cườigync thZ3xUành tiếng.

Đôi mắtQkqF gyncướt Z3xUlệ, côYFzs Z3xUđưa tgyncay gạtYFzs giọZ3xUt nYFzsước YFzsmắt khôYFzsng đZ3xUáng rơYFzsi br9Gtrên gòbr9G Z3xUmá rồiQkqF lạgynci tiếpbr9G YFzstục QkqFtự YFzsđộc thoại.

“Bây giZ3xUờ thìZ3xU hếtgync rồi,QkqF cảYFzs bbr9Ga YFzsvà mẹ,YFzs cảYFzs anQkqFh Tbr9Griết DQkqFạ luônbr9G yYFzsêu thươngQkqF QkqFtôi gyncđều điZ3xU rồi,Z3xU Z3xUđi đếnYFzs gyncmột YFzsnơi màZ3xU gynctôi QkqFkhông tbr9Ghể nàQkqFo chạmgync đếZ3xUn, tbr9Grừ khQkqFi tôZ3xUi QkqFđi tQkqFheo họ!gync VYFzsà ngabr9Gy Z3xUcả QkqFanh cũnYFzsg chYFzsỉ dùYFzsng tbr9Gôi gyncnhư QkqFmột cgyncon búgyncp bêgync đYFzsể QkqFthay QkqFthế gynccho Thbr9Gy Thy.”

Minh Vỹgync vẫnQkqF QkqFim lặZ3xUng, đZ3xUôi br9Gmắt màQkqFu hổgync pbr9Ghách sángYFzs lYFzsên, QkqFdường nYFzshư anbr9Gh br9Gđã Z3xUcó thZ3xUể Z3xUcảm nhậnbr9G đượcQkqF nZ3xUỗi đaugync màZ3xU côQkqF Z3xUđang pbr9Ghải gánQkqFh chịuYFzs đabr9Gu đếnbr9G Z3xUmức nào.

Ái Z3xUHy bưQkqFớc vQkqFề phígynca tủYFzs quầbr9Gn áoZ3xU Z3xUmà MinQkqFh VYFzsỹ dànhYFzs riZ3xUêng gynccho gyncmình mởQkqF rgynca, gynclấy br9Gra mgyncột chiYFzsếc lọYFzs thugyncỷ tiZ3xUnh trZ3xUong gyncsuốt, trogyncng QkqFđến nỗQkqFi Z3xUcó Z3xUthể nhìnZ3xU thấgyncy vZ3xUô sgyncố nhữngyncg chiếcZ3xU đồngbr9G hồZ3xU YFzscát nQkqFhỏ YFzsxinh QkqFmang nZ3xUhiều màbr9Gu sgyncắc kQkqFhác nhgyncau YFzsđang nằZ3xUm QkqFtrong lọ.

Tiếp thYFzseo, côbr9G lấbr9Gy Z3xUtừ trbr9Gong Z3xUlọ QkqFra mộtZ3xU cáiZ3xU đQkqFồng hbr9Gồ cgyncát Z3xUmàu Z3xUđỏ, đQkqFưa Z3xUtay gyncra gynckhông tQkqFrung vgyncà thảZ3xU nóYFzs rơiZ3xU tựgync do.

“Rơi này!”

Ái gyncHy Z3xUdường nbr9Ghư đanZ3xUg gynccực kQkqFỳ br9Ghứng br9Gthú vYFzsới vZ3xUiệc mìgyncnh đanYFzsg làmbr9G, Z3xUtrên gyncmôi vẫbr9Gn giữbr9G nQkqFguyên nụgync cườiYFzs caQkqFy đắng.

Chiếc đồngyncg hồbr9G đYFzsó rơZ3xUi xuốngYFzs đấtZ3xU QkqFvỡ QkqFtan, tạoQkqF nQkqFên vQkqFô sốgync nhữngyncg mảnhbr9G thuỷbr9G tinQkqFh cựZ3xUc nhỏgync nằmbr9G trgyncên sàYFzsn nhZ3xUà, vbr9Gà QkqFnhững hạtbr9G cábr9Gt lbr9Gi QkqFti cYFzsũng hoàQkqF lẫnZ3xU vàYFzso nhữQkqFng mảnhbr9G thuỷbr9G tbr9Ginh lấpgync lYFzsánh ấy.

Rồi lạbr9Gi thQkqFêm mộtQkqF cábr9Gi đồnggync hồYFzs br9Gnữa… tZ3xUhêm mgyncột cáigync nZ3xUữa… vYFzsà tZ3xUhêm mộtgync cái…

Cứ lầgyncn YFzslượt, cZ3xUô lQkqFặp lạiYFzs độngbr9G br9Gtác đóYFzs gynckhông biếtbr9G babr9Go nhgynciêu lần.

“Ái Hy.”

Minh VZ3xUỹ br9Ggọi tZ3xUên ÁYFzsi HyZ3xU, YFzsđôi mbr9Gắt aYFzsnh trYFzsàn ngậbr9Gp vẻQkqF xógynct xa.

Nhìn QkqFthấy cgyncô nhưZ3xU thếYFzs nàgyncy, trágynci tiQkqFm br9Ganh nhưYFzs dầQkqFn mấgynct YFzsđi gyncnhịp đậpZ3xU, gyncsau đóQkqF nYFzsgừng đYFzsập hẳn.

Ái HYFzsy QkqFkhông hềgync Z3xUquay QkqFlại YFzsnhìn abr9Gnh, lYFzsần nZ3xUày br9Glà đưbr9Ga Z3xUcả chigyncếc Z3xUlọ thuỷQkqF tibr9Gnh gyncra, rồiYFzs lạiYFzs thảgync cgyncả Z3xUlọ rớQkqFt xuốnggync đất…Z3xU tbr9Ghứ br9Gâm tZ3xUhanh QkqFva chYFzsạm mạnYFzsh vagyncng br9Glên, Z3xUhàng nghgyncìn mảnhgync thuỷZ3xU tiQkqFnh br9Glấp YFzslánh nbr9Gằm dướibr9G gyncsàn, mQkqFột kZ3xUhung cảgyncnh đẹpYFzs đếngync đagyncu đớn!

“Vỡ hếtQkqF rồi!QkqF KZ3xUhông gynccòn YFzsgì đQkqFể br9Gxoa dịuZ3xU nỗiZ3xU đaYFzsu cYFzsả!” Áibr9G Z3xUHy lạigync bậbr9Gt cườiYFzs thànZ3xUh tigyncếng, đưbr9Ga mộtbr9G tgyncay ômZ3xU lấbr9Gy mặQkqFt, nYFzshưng nhữbr9Gng gQkqFiọt nướcQkqF Z3xUmắt br9Gkia YFzsvẫn lọgynct qugynca khẽQkqF QkqFtay vàZ3xU tbr9Gạo Z3xUra nhữnggync QkqFvệt Z3xUdài hoàQkqFn Z3xUmỹ troYFzsng khgyncông trubr9Gng. “KhôngYFzs cZ3xUòn, khônggync cònYFzs Z3xUgì cả!”

Minh VỹZ3xU bQkqFước đếYFzsn br9Gvà cbr9Gúi xYFzsuống nânQkqFg ngườibr9G cYFzsô lgyncên, đặtYFzs côgync ngồiZ3xU lênZ3xU giường.

Bàn chânYFzs ÁZ3xUi Hbr9Gy QkqFbị nhữngbr9G mảnhYFzs thuỷYFzs Z3xUtinh kgyncia Z3xUlàm xâybr9G xướcbr9G rấbr9Gt nhiều.

“Minh Vbr9Gỹ, YFzstôi YFzsvà TZ3xUhy ThQkqFy YFzsai qgyncuan trọQkqFng QkqFhơn?” QkqFÁi Z3xUHy YFzstrong bgyncộ dạngyncg nYFzsửa tỉZ3xUnh nửZ3xUa mê,Z3xU bấtQkqF gZ3xUiác lạbr9Gi lêgyncn tiếYFzsng hỏi.

“Thy Tbr9Ghy.” Mộbr9Gt câubr9G tgyncrả lờiZ3xU dứtYFzs khoYFzsát vYFzsang lên,gync đủgync đểbr9G gyncÁi Z3xUHy nhậZ3xUn thứYFzsc đượcgync câQkqFu trbr9Gả lờiZ3xU đQkqFó đYFzsang cgyncó gyncuy lựcYFzs lớnbr9G thếQkqF nàoYFzs đYFzsối vớiZ3xU tráQkqFi tibr9Gm br9Gđang chếtbr9G Z3xUdần QkqFmòn vìbr9G đbr9Gau đớn.

Đôi mZ3xUôi xYFzsinh xắngync kigynca Z3xUmím chặtbr9G lại…Z3xU đbr9Gúng nhưYFzs YFzscô nghĩgync, cZ3xUô chgyncỉ br9Glà tZ3xUhay thế!

“Thy ThZ3xUy nQkqFgoan ngoãnQkqF, xbr9Ginh đbr9Gẹp hYFzsơn eYFzsm rấtYFzs nhiềugync.” Đbr9Gôi môiYFzs Mbr9Ginh Vỹgync bậgynct Z3xUra nhữQkqFng lgyncời pháQkqFt gyncngôn vôQkqF tìYFzsnh, mặQkqFc br9Gkệ nZ3xUó gynccó QkqFlàm tổnbr9G thươngZ3xU ÁQkqFi Hgyncy haYFzsy kQkqFhông, angynch vẫnYFzs ngoabr9Gn cốQkqF tiếYFzsp tụcZ3xU buôQkqFng nhZ3xUững br9Glời nóiYFzs Z3xUtừ tậnbr9G QkqFsâu tgyncrái tbr9Gim mìbr9Gnh… vìgync, abr9Gnh khQkqFông thểgync br9Gche giấgyncu đượcgync nữgynca rồbr9Gi. br9G“Thy Tgynchy làbr9G hQkqFạnh phZ3xUúc, cònZ3xU QkqFem chỉgync manYFzsg br9Gđến br9Gcho Z3xUtôi Z3xUsự đagyncu đớn.”

“Thy ThYFzsy từZ3xUng lgyncà tấtQkqF gynccả vớiZ3xU tôi…”

Từng câbr9Gu ngyncói dYFzso chínbr9Gh mgynciệng QkqFMinh VYFzsỹ br9Gbật rZ3xUa nZ3xUhư xéZ3xU toQkqFạc vếYFzst thươnZ3xUg lòngQkqF cbr9Ghưa lànZ3xUh hbr9Gẳn củaYFzs YFzsÁi QkqFHy, cQkqFô biZ3xUết mà…QkqF cYFzsô chẳngQkqF làQkqF gbr9Gì cả!

Hai bQkqFàn YFzstay rbr9Gun lêQkqFn khYFzsông ngường,QkqF tgyncrước mắYFzst YFzscô cũZ3xUng nhoQkqFà điYFzs vgyncì nưbr9Gớc mgyncắt, côbr9G YFzsđưa taZ3xUy ghQkqFì chặtYFzs tgyncay vbr9Gà kíchgync độngYFzs hétQkqF lên.

“Không cầnbr9G aZ3xUnh nóYFzsi nữagync, tôZ3xUi khônbr9Gg mgyncuốn nggynche, lạYFzsi cbr9Gàng kZ3xUhông mbr9Guốn YFzsanh đgyncem QkqFtôi gyncso sánZ3xUh vớQkqFi ngườiYFzs br9Gcon gáigync khác!YFzs TôiQkqF QkqFbiết tôQkqFi khôZ3xUng làgync YFzsgì cả,Z3xU YFzsnên anYFzsh Z3xUcũng khôngZ3xU gynccần hạQkqF nZ3xUhục YFzstôi đếngync mứgyncc nYFzsày.” Ngyncước mắtQkqF chạyYFzs dZ3xUài, rạchQkqF đườngZ3xU nướcgync pbr9Gha lbr9Gê tQkqFheo gòZ3xU gyncmá màgync rơiQkqF vàoYFzs khYFzsông trung.

Minh VỹQkqF nZ3xUhìn cZ3xUô, khYFzsông QkqFnói gìZ3xU cYFzsả, đgyncưa tZ3xUay sQkqFiết cQkqFhặt YFzstay YFzscô kégynco gyncra, YFzsanh đQkqFang épbr9G YFzsbuộc cYFzsô phảQkqFi tiếpgync tụgyncc lắngYFzs nggynche agyncnh nói.

“Tôi br9Gkhông QkqFcần ngườZ3xUi Z3xUcon gáQkqFi khágyncc thQkqFay tZ3xUhế vgyncị trígync cbr9Gô ấygync trbr9Gong YFzslòng tôQkqFi. br9GVới tôi,YFzs ThQkqFy ThYFzsy chỉbr9G Z3xUcó mộgynct… khôngZ3xU thQkqFể thQkqFay thế!”

Ái YFzsHy tiếpYFzs tụcbr9G giằngyncg taYFzsy, mZ3xUím môQkqFi đểbr9G từnZ3xUg cZ3xUâu Z3xUnói nbr9Ghẫn tâYFzsm QkqFlọt vZ3xUào thígyncnh giábr9Gc vàZ3xU đượcZ3xU lưZ3xUu trữYFzs trQkqFong tbr9Gâm trí.

Cô khôngyncg QkqFmuốn nghQkqFe… Z3xUthực sựZ3xU khônggync muốnQkqF nghe!

“Em rấtbr9G pbr9Ghiền phức,QkqF rgyncất bướnggync bỉnhZ3xU, YFzskhông QkqFbiết nggynche lời!”

“Đối vZ3xUới gyncem, QkqFtôi chẳngyncg làbr9G gìgync cả…QkqF QkqFem sẵnQkqF sàYFzsng đQkqFi YFzstheo hắnYFzs gyncmà bZ3xUỏ mặcgync tôi.”

“Nhưng nếgyncu đượcbr9G lQkqFựa cYFzshọn giữagync gyncem vbr9Gà QkqFThy Thybr9G, tYFzsôi sẽQkqF cgynchọn ebr9Gm. Thgyncy Z3xUThy rấtbr9G qubr9Gan trọng…gync nhưnQkqFg Z3xUThy YFzsThy thuộbr9Gc vZ3xUề quáQkqF kYFzshứ. CYFzsòn hiZ3xUện tại,gync Z3xUem làQkqF ngưbr9Gời quaYFzsn Z3xUtrọng nhấtZ3xU đốiYFzs vớYFzsi YFzstôi!” Mibr9Gnh Vỹbr9G nớigync lỏnQkqFg YFzstay, sagyncu đóYFzs buônZ3xUg hYFzsẳn tgyncay QkqFcô ra.

Cúi đầuQkqF Z3xUxem xZ3xUét nhữngQkqF vếtbr9G thươngbr9G trênZ3xU bbr9Gàn chânbr9G củaZ3xU ngưbr9Gời đốiYFzs diYFzsện, Z3xUanh Z3xUđẩy Z3xUnhẹ ÁiQkqF YFzsHy đểYFzs cZ3xUô nằmQkqF xbr9Guống giường.

“Minh Vỹ!”Z3xU Z3xUĐôi gyncmắt cZ3xUô dầQkqFn nhắmZ3xU lYFzsại, đưQkqFa taZ3xUy br9Gchạm nhẹbr9G vàgynco gươYFzsng mặtYFzs cgyncủa anh.

Đây làQkqF lầgyncn đầuZ3xU tiêbr9Gn cYFzsô chạmYFzs vàoYFzs br9Ganh mgyncột br9Gcách thYFzsân mậtYFzs br9Gnhư thế.

Ái Z3xUHy tiếZ3xUp tụcQkqF mỉmQkqF cưgyncời, YFzsbàn tbr9Gay YFzsbuông thõYFzsng xZ3xUuống nhbr9Ganh chónZ3xUg QkqFchìm vàgync giYFzsấc ngủ.

Còn vZ3xUề phầngync Mbr9Ginh VQkqFỹ, đôibr9G mgyncắt màZ3xUu Z3xUhổ pháchZ3xU cũngYFzs sáQkqFng rựcQkqF Z3xUlên, khYFzsẽ nângyncg gyncbàn tgyncay nhỏYFzs bgyncé kQkqFia lZ3xUên YFzsvà đặtQkqF mộtbr9G br9Gnụ hôZ3xUn thậtQkqF dịuYFzs dàng.

“Tôi… br9Gyêu em!”