Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ Sa3GzUthứ ba

Mỗi nvdgày đềSa3GzUu vdlặng lẽSa3GzU trôvdi vdqua theSa3GzUo cávdi định7wNpBT lZT8x6ví vốvdn Sa3GzUđã đvdược Sa3GzUtuân tZT8x6vheo Sa3GzUnhư một7wNpBT vvdòng l7wNpBTuân hồiZT8x6v vdcủa thờiZT8x6v giSa3GzUan, và7wNpBT ZT8x6vcuộc sốSa3GzUng vẫnSa3GzU lZT8x6vuôn v7wNpBTề đúngSa3GzU cvdái v7wNpBTị tvdrí vSa3GzUốn vdcó của7wNpBT nó.

Đã bSa3GzUa ng7wNpBTày, ZT8x6vnỗi đaZT8x6vu mZT8x6vất mát7wNpBT troZT8x6vng lòZT8x6vng Á7wNpBTi Hvdy ZT8x6vđã v7wNpBTơi điSa3GzU ZT8x6vphần nàoSa3GzU, nhSa3GzUưng vvdẫn còn7wNpBT vươngSa3GzU vấZT8x6vn nơ7wNpBTi vế7wNpBTt thươZT8x6vng cZT8x6vhưa lZT8x6vành 7wNpBThẳn m7wNpBTột nỗiZT8x6v Sa3GzUthất vSa3GzUọng tộSa3GzUt cSa3GzUùng dàZT8x6vnh 7wNpBTriêng cSa3GzUho MiZT8x6vnh Vỹ.

Tại ZT8x6vsao chuySa3GzUện vdnhư thế7wNpBT Sa3GzUnày mà7wNpBT Sa3GzUanh lạiZT8x6v kvdhông hềSa3GzU nóZT8x6vi vớZT8x6vi 7wNpBTÁi Sa3GzUHy ZT8x6vdù chỉZT8x6v 7wNpBTmột câu,ZT8x6v 7wNpBThay đề7wNpBT Sa3GzUcập đến7wNpBT 7wNpBTdù ch7wNpBTỉ mộ7wNpBTt lần?

Phải cZT8x6vhăng… chSa3GzUính 7wNpBTanh làSa3GzU ZT8x6vkẻ đãZT8x6v nSa3GzUhẫn tZT8x6vâm xuốngSa3GzU tSa3GzUay vdvới vdgia 7wNpBTđình cô?

Không t7wNpBThể nàovd! Mivdnh VỹZT8x6v kvdhông th7wNpBTể làSa3GzUm chu7wNpBTyện nhSa3GzUư thếZT8x6v được,vd đặc7wNpBT biệvdt vdlà chuyệnZT8x6v 7wNpBTnày lạvdi 7wNpBTcó ảnhvd hưởvdng đếnZT8x6v cô!!

 Mệt m7wNpBTỏi gụcSa3GzU đầu7wNpBT xuSa3GzUống bànZT8x6v, những7wNpBT ng7wNpBTày qSa3GzUua t7wNpBThật sự7wNpBT ÁiZT8x6v Sa3GzUHy đãvd svduy nghĩ7wNpBT rấtZT8x6v nhiều,Sa3GzU nhưnSa3GzUg ZT8x6vsuy cvdho ZT8x6vcùng cSa3GzUũng khôSa3GzUng vdthể vdtha tvdhứ Sa3GzUcho MiSa3GzUnh VZT8x6vỹ mộZT8x6vt các7wNpBTh dSa3GzUễ ZT8x6vdàng n7wNpBThư thế.

Mất vdmát 7wNpBTlần 7wNpBTnày Sa3GzUthật ZT8x6vsự qZT8x6vuá Sa3GzUlớn, chỉZT8x6v t7wNpBTrong mộSa3GzUt khoảZT8x6vng thờiZT8x6v giZT8x6van ngắnSa3GzU ZT8x6vmà 7wNpBTcô đãZT8x6v đánhZT8x6v mấvdt trọ7wNpBTn ZT8x6vvẹn hZT8x6vai chữSa3GzU ZT8x6v“gia đình”.

Ding dong…Sa3GzU diSa3GzUng dong…

Giây phú7wNpBTt Ái7wNpBT HSa3GzUy luônvd chờZT8x6v đợSa3GzUi 7wNpBTđã đến,Sa3GzU n7wNpBThưng 7wNpBTtại sSa3GzUao nhZT8x6vững nSa3GzUgày ZT8x6vgần đvdây nóvd hSa3GzUoàn tZT8x6voàn ZT8x6vkhông vdhề 7wNpBTcó sứ7wNpBTc ảnhZT8x6v hưởngvd đếvdn cô.

Lúc nvdày, thứSa3GzU vdcô tZT8x6vhật 7wNpBTsự vdcần l7wNpBTà sSa3GzUự y7wNpBTên tĩnh,7wNpBT cZT8x6vhỉ cầnSa3GzU nhSa3GzUư thế7wNpBT để7wNpBT quvdên ZT8x6vđi tất7wNpBT cả.

“Này vdnày, mèZT8x6vo coSa3GzUn!” vdMột 7wNpBTgiọng n7wNpBTam dễ7wNpBT nghZT8x6ve cấvdt lênZT8x6v, thậSa3GzUt gầZT8x6vn ZT8x6vvà 7wNpBTcũng tvdhật quZT8x6ven thuộcZT8x6v nhZT8x6vưng lại7wNpBT nhanSa3GzUh chóng7wNpBT Sa3GzUchìm vàoZT8x6v quên7wNpBT lãng.

Thật kỳSa3GzU lạ7wNpBT, tvdại s7wNpBTao vdngoài giọnZT8x6vg nZT8x6vam đ7wNpBTó vdra lạivd kSa3GzUhông cZT8x6vó vdthêm bấtvd kỳSa3GzU tvdhứ âSa3GzUm tSa3GzUhanh nàvdo khác?

Nhưng côSa3GzU vẫnSa3GzU gục7wNpBT xuốngZT8x6v bànvd, 7wNpBTchẳng màng7wNpBT 7wNpBTđể tZT8x6vâm đ7wNpBTến nhữngZT8x6v việcZT8x6v đang7wNpBT xảyZT8x6v r7wNpBTa xunvdg quanh.

“Mèo Sa3GzUcon!” Giọvdng naZT8x6vm Sa3GzUkia ZT8x6vlại mộtZT8x6v lầvdn nữvda cấtSa3GzU vdcao giọng,ZT8x6v Sa3GzUmột bvdàn ta7wNpBTy đvdưa 7wNpBTlên Sa3GzUlay ZT8x6vlay ngườiZT8x6v cô.

Dường nhZT8x6vư tSa3GzUên vdkia đaSa3GzUng gọi7wNpBT cSa3GzUô t7wNpBThì phải?!

Cô từ7wNpBT từZT8x6v ngvdước mSa3GzUặt lênSa3GzU, đậpvd vvdào 7wNpBTmắt Sa3GzUlà gươ7wNpBTng Sa3GzUmặt Sa3GzUkhó ưvda củavd tê7wNpBTn D7wNpBTương HạoZT8x6v Thần.

“Em khZT8x6vông nghvde hSa3GzUay g7wNpBTiả vSa3GzUờ k7wNpBThông 7wNpBTnghe th

ế?

” Sa3GzUHạo ThầnZT8x6v đZT8x6vưa taSa3GzUy vềSa3GzU ph7wNpBTía Sa3GzUmặt Ávdi HyZT8x6v, nhưngvd bàn7wNpBT tZT8x6vay ấyvd lậpZT8x6v tvdức bị7wNpBT gạ7wNpBTt rvda m7wNpBTột cáZT8x6vch ZT8x6vchán ghét.

“Tôi lZT8x6và mèoZT8x6v Sa3GzUcon vdtừ bvdao giờvd?” ZT8x6vCô khóZT8x6v chZT8x6vịu vdtrả lờiSa3GzU, đ7wNpBTúng lSa3GzUà cáivd biệtZT8x6v dan7wNpBTh nvdgớ ngẩ7wNpBTn, kvdhi vdkhông lại7wNpBT vívd ngườiSa3GzU ZT8x6vvới mèo!

“Từ khZT8x6vi 7wNpBTtôi nhì7wNpBTn thấyZT8x6v em!”Sa3GzU vdMột nụZT8x6v cvdười thâvdn ZT8x6vthiện tự7wNpBTa 7wNpBTnhư ánvdh m7wNpBTặt tr7wNpBTời buZT8x6vổi sớ7wNpBTm lạZT8x6vi nở7wNpBT nvdên đôi7wNpBT môSa3GzUi kvdia, nhZT8x6vưng ÁiSa3GzU 7wNpBTHy lại7wNpBT cảSa3GzUm tvdhấy tronSa3GzUg 7wNpBTnụ cườiSa3GzU đó7wNpBT đanvdg chứaZT8x6v đựnSa3GzUg sZT8x6vát khí.

“Thế vdthì Sa3GzUtôi Sa3GzUgọi 7wNpBTanh làvd đồSa3GzU ngZT8x6vớ ngSa3GzUẩn nhé!”Sa3GzU vdCô ZT8x6vđập vdbàn đứngvd dậy7wNpBT vZT8x6và quvday Sa3GzUngười bZT8x6vỏ đi.

Nhưng bằSa3GzUng ph7wNpBTản xạ7wNpBT nhanZT8x6vh nhất7wNpBT, HạoSa3GzU Thầnvd lvdập tứcSa3GzU nânSa3GzUg ngườSa3GzUi ZT8x6vÁi HSa3GzUy vdlên Sa3GzUvà vácSa3GzU 7wNpBTđi nhưvd mộtvd 7wNpBTmón hvdàng hoá.

Đến tậnZT8x6v lúZT8x6vc Sa3GzUnày, côvd vZT8x6vẫn ch7wNpBTưa kZT8x6vịp 7wNpBTđịnh thần7wNpBT lấySa3GzU ZT8x6vmột ZT8x6vgiây Sa3GzUvà hoànZT8x6v toànZT8x6v vdbị cSa3GzUậu đưa7wNpBT đSa3GzUi, cSa3GzUhỉ kịpSa3GzU ZT8x6vtrông thấyZT8x6v cảvd chụSa3GzUc ánSa3GzUh mắtSa3GzU từvd tSa3GzUrong lớp7wNpBT mavdng ZT8x6vmột ánvdh nhZT8x6vìn nảvdy lửa7wNpBT chivdếu th7wNpBTẳng vàoZT8x6v mình.

Thì 7wNpBTra từSa3GzU 7wNpBTnãy đSa3GzUến gSa3GzUiờ, ZT8x6vkhông chỉvd vdcó riênvdg cả7wNpBT haZT8x6vi Sa3GzUtồn tạSa3GzUi tvdrong lớp,7wNpBT nhưngZT8x6v tạiSa3GzU savdo côZT8x6v lZT8x6vại khô7wNpBTng h7wNpBTề n7wNpBThận bZT8x6viết đưvdợc nhZT8x6vững g7wNpBTương mặtSa3GzU ấy.

“Này, ZT8x6vtên ngớZT8x6v ngẩSa3GzUn 7wNpBTkia, vdthả ZT8x6vtôi xuống!”7wNpBT 7wNpBTÁi HSa3GzUy tứcZT8x6v gZT8x6viận đSa3GzUập Sa3GzUđập taZT8x6vy Sa3GzUvào lưngZT8x6v củaSa3GzU 7wNpBTHạo ZT8x6vThần, nhữnZT8x6vg Sa3GzUánh mvdắt Sa3GzUkhác nZT8x6vhau lZT8x6vại lSa3GzUiên t7wNpBTục 7wNpBTchiếu thẳngvd vàZT8x6vo c7wNpBTô ZT8x6vkhi 7wNpBTmỗi bưZT8x6vớc chvdân cSa3GzUủa HạoSa3GzU Thầvdn bướZT8x6vc quvda tZT8x6vừng dSa3GzUãy hàn7wNpBTh lang.

Nhưng cậuSa3GzU h7wNpBToàn toàSa3GzUn phớtvd lờvd ZT8x6vcô, cứSa3GzU 7wNpBTtiếp tSa3GzUục vdbước đi.

“Này! Tê7wNpBTn khốn!7wNpBT TZT8x6vôi bảoSa3GzU thả7wNpBT Sa3GzUtôi xuống!”7wNpBT ÁiSa3GzU Sa3GzUHy ngvdừng kh7wNpBTông 7wNpBTđập ZT8x6vtay và7wNpBTo lưngSa3GzU 7wNpBTHạo TZT8x6vhần nữa,7wNpBT pSa3GzUhải vddùng biện7wNpBT phSa3GzUáp mạnh7wNpBT thôi!

Cô hvdít Sa3GzUmột hơiSa3GzU vdthật sâu…ZT8x6v Sa3GzUnhắm mắvdt lại…

Những bưSa3GzUớc c7wNpBThân củaZT8x6v Hạovd ThầnZT8x6v vẫn7wNpBT đề7wNpBTu đ7wNpBTều, chậm7wNpBT rvdãi ZT8x6vdi chZT8x6vuyển ZT8x6vtrên dZT8x6vãy hànvdh lang.

Này ZT8x6vthì “mèo7wNpBT con”!

Ái H7wNpBTy lạ7wNpBTi sZT8x6vử dụnZT8x6vg “tuyệtZT8x6v chivdêu n7wNpBTgàn nămSa3GzU”, Sa3GzUphập một7wNpBT cáivd vàZT8x6vo 7wNpBTvai 7wNpBTHạo Thần.

Cả ngSa3GzUười Hạovd Thần7wNpBT r7wNpBTun lêvdn, bướZT8x6vc chânZT8x6v 7wNpBTkhựng lại…

Và tấ7wNpBTt cảSa3GzU sinSa3GzUh viênvd trê7wNpBTn dãyvd hànZT8x6vh lZT8x6vang cũnZT8x6vg dừngSa3GzU bước!!

“Em k7wNpBThông phảivd 7wNpBTmèo con!”ZT8x6v HạZT8x6vo Thvdần buô7wNpBTng mộSa3GzUt Sa3GzUcâu nvdói khẳngZT8x6v định,Sa3GzU gZT8x6vương mặtvd vdcậu dầ7wNpBTn 7wNpBTtối s7wNpBTầm lại.

“Gì cơ?”7wNpBT Á7wNpBTi ZT8x6vHy nvdgơ ngvdác hỏSa3GzUi, tSa3GzUự dư7wNpBTng lại7wNpBT ZT8x6vphủ địnvdh Sa3GzUchính biệtSa3GzU vddanh của7wNpBT Sa3GzUmình đặtSa3GzU ZT8x6vra là7wNpBT thếZT8x6v nào?

“Em 7wNpBTlà mè7wNpBTo ZT8x6vhoang!” Lạivd thêvdm ZT8x6vmột câuZT8x6v khẳngSa3GzU địnhvd cSa3GzUực kSa3GzUỳ “tầZT8x6vm c7wNpBTỡ”, vdcó khảZT8x6v vdnăng đánvdh gSa3GzUục ZT8x6vý chSa3GzUí phảnvd khánSa3GzUg củaSa3GzU cSa3GzUô. “ChỉSa3GzU cZT8x6vó vdmèo h7wNpBToang m7wNpBTới cvdắn người7wNpBT nh7wNpBTư thế!”

Ái vdHy trònZT8x6v mắt,Sa3GzU vẫnvd kSa3GzUhông thể7wNpBT vdtin đượcSa3GzU mì7wNpBTnh vừaSa3GzU vdnghe 7wNpBTthấy gì.

Cảm g7wNpBTiác vZT8x6về HạoZT8x6v TSa3GzUhần ZT8x6vlúc nàyZT8x6v củaSa3GzU côvd cSa3GzUhỉ 7wNpBTcó thZT8x6vể miêuZT8x6v tảSa3GzU bằngvd hvdai chvdữ… Sa3GzUngớ ngẩn!

“Này, khôngvd muốn7wNpBT tvdôi cắ7wNpBTn anZT8x6vh nữavd ZT8x6vthì b7wNpBTỏ tvdôi xuống!”7wNpBT 7wNpBTÁi vdHy Sa3GzUcố gắn7wNpBTg givdữ Sa3GzUbình tĩnvdh, gằnZT8x6v giọnZT8x6vg đSa3GzUe doạ.

Ngay s7wNpBTau đSa3GzUó, Ávdi HZT8x6vy đượcSa3GzU HạSa3GzUo ThầnSa3GzU đặvdt xuZT8x6vống đất.

Không lvdẽ hắn7wNpBT Sa3GzUta s7wNpBTợ bịvd cắn?

Nhưng lậZT8x6vp tứvdc, cvdô lZT8x6vại được7wNpBT 7wNpBTHạo ThầnSa3GzU Sa3GzUnhấc b7wNpBTổng lênSa3GzU, vvdà bếSa3GzU đZT8x6vi Sa3GzUnhư mvdột nàvdng côngZT8x6v chúa.

Shock toà7wNpBTn tập!

Trong tìnhZT8x6v trạ7wNpBTng hiSa3GzUện giờ,ZT8x6v vdcô cóSa3GzU m7wNpBTuốn pvdhản khvdáng cũvdng khôngvd được.

Bóng dZT8x6váng cảvd Sa3GzUhai khuấtSa3GzU Sa3GzUsau hànSa3GzUh lZT8x6vang, vdmột đ7wNpBTôi mắtZT8x6v màuZT8x6v hổZT8x6v pháchZT8x6v đangSa3GzU cóvd nZT8x6vhững vdtia ZT8x6vnhìn tứvdc giận.

*Canteen*

“Ăn điSa3GzU mèSa3GzUo cvdon!” Hạo7wNpBT ThầnZT8x6v đẩySa3GzU đSa3GzUẩy khavdy đồSa3GzU Sa3GzUăn vdvề phSa3GzUía Sa3GzUÁi HZT8x6vy, trôZT8x6vng 7wNpBTcứ nhvdư đangvd chăSa3GzUm sSa3GzUóc thúZT8x6v cZT8x6vưng vậy.

“Anh điZT8x6v màSa3GzU ănvd mộZT8x6vt mình!”vd Ávdi ZT8x6vHy ZT8x6vhất 7wNpBTmặt savdng Sa3GzUhướng khácvd, ZT8x6vcố tìvdnh vdtỏ vẻZT8x6v khinvdh khSa3GzUi vớiZT8x6v HạoSa3GzU Thần.

Thật 7wNpBTchẳng hiểuSa3GzU nổvdi hắnSa3GzU ZT8x6vta, đZT8x6vã cốvd vdtình gây7wNpBT sựZT8x6v vvdới ZT8x6vcô màvd giờSa3GzU vdđây lạZT8x6vi ZT8x6vtỏ vẻSa3GzU như7wNpBT ZT8x6vthân thiế7wNpBTt l7wNpBTắm… hắZT8x6vn 7wNpBTcó bịZT8x6v thầZT8x6vn Sa3GzUkinh kvdhông nhỉ?

“Em khô7wNpBTng thíSa3GzUch vdnhững móZT8x6vn 7wNpBTnày à?”ZT8x6v HạoZT8x6v 7wNpBTThần li7wNpBTếc nhìvdn mộvdt l7wNpBToạt vdcác loZT8x6vại báSa3GzUnh trángvd miệng7wNpBT khZT8x6vác nZT8x6vhau t7wNpBTrên khZT8x6vay đồ7wNpBT Sa3GzUăn, cườiSa3GzU khẩy.7wNpBT “KhôSa3GzUng lSa3GzUẽ e7wNpBTm mu7wNpBTốn ăvdn xương7wNpBT cá?”

Ái Hvdy khô7wNpBTng thèmZT8x6v trảZT8x6v lờ7wNpBTi, vdvì trả7wNpBT lờiSa3GzU vớiSa3GzU 7wNpBTtên 7wNpBTnày vdchỉ toàSa3GzUn ZT8x6vtự chuZT8x6vốc th7wNpBTêm ZT8x6vrắc rối.

Vết thươnZT8x6vg 7wNpBTở Sa3GzUvai dạoSa3GzU gần7wNpBT đâyZT8x6v vdvẫn khônZT8x6vg ngvdừng đ7wNpBTau đớn,7wNpBT ZT8x6vphải chSa3GzUăng vdÁi H7wNpBTy Sa3GzUđã qZT8x6vuen Sa3GzUchịu đựngSa3GzU 7wNpBTmỗi ZT8x6vkhi vếtZT8x6v thương7wNpBT 7wNpBTlên cSa3GzUơn đauZT8x6v nhứcvd t7wNpBTừng đợ7wNpBTt n7wNpBTên sắc7wNpBT ZT8x6vthái biểZT8x6vu cảm7wNpBT vẫnvd khZT8x6vá hơn7wNpBT vdlúc trước,7wNpBT mvdặc ZT8x6vdù ZT8x6vmột bên7wNpBT v7wNpBTai vẫnvd cảm7wNpBT tvdhấy rấvdt đau.

Gương ZT8x6vmặt ZT8x6vcô trởvd vdnên 7wNpBTnhợt nhạt,Sa3GzU nhữngvd giọZT8x6vt Sa3GzUmồ vdhôi vdtrên trSa3GzUán cũng7wNpBT ZT8x6vbắt đSa3GzUầu xuất7wNpBT hiện.

Chịu đựng,ZT8x6v phSa3GzUải chịuSa3GzU đựng!

Hạo Thầvdn nhíu7wNpBT màSa3GzUy nZT8x6vhìn Ái7wNpBT HyZT8x6v, vdsau đóSa3GzU lạiSa3GzU vdtiếp tục7wNpBT đẩSa3GzUy đẩyZT8x6v kha7wNpBTy đồSa3GzU ăn7wNpBT vvdề phívda “mèo”ZT8x6v 7wNpBTcủa mình.

Những áZT8x6vnh mSa3GzUắt ZT8x6vnảy lSa3GzUửa của7wNpBT cSa3GzUác côvd gSa3GzUái tronZT8x6vg canteeSa3GzUn dườngvd ZT8x6vnhư đềuvd khôngZT8x6v ZT8x6vhẹn m7wNpBTà vdchiếu ZT8x6vthẳng Sa3GzUvào cô.

“Cô tZT8x6va nghĩZT8x6v mìnvdh làZT8x6v vdai ch7wNpBTứ? ChẳnZT8x6vg vdqua vdchỉ làZT8x6v ngườivd đSa3GzUược 7wNpBTHàn M7wNpBTinh VSa3GzUỹ chọnZT8x6v mvdà c7wNpBTứ thí7wNpBTch givdở tvdrò qvduyến rũ7wNpBT ngườiZT8x6v khác!”

“Tới 7wNpBTcả HZT8x6vạo T7wNpBThần cũnSa3GzUg đổZT8x6v vì7wNpBT cSa3GzUô ZT8x6vta sao?”

“Lâu lâvdu ThZT8x6vần mvdới Sa3GzUđến trường7wNpBT mộSa3GzUt lần,ZT8x6v chưvda gZT8x6vì vdđã thấvdy a7wNpBTnh ấy7wNpBT th7wNpBTân ZT8x6vmật vớiSa3GzU coZT8x6vn hồ7wNpBT Sa3GzUly đóvd rồi.”

Dù không7wNpBT muốSa3GzUn ng7wNpBThe, nhưZT8x6vng nhSa3GzUững vdlời tSa3GzUhan tZT8x6vhở lẫnvd trácvdh móc7wNpBT cvdứ liZT8x6vên Sa3GzUtục lọtvd vSa3GzUào vdtai cô.

Khó cSa3GzUhịu quá!

Ở vdđây thêmSa3GzU vZT8x6vài pvdhút nữaSa3GzU, 7wNpBTcó lvdẽ c7wNpBTô vdsẽ Sa3GzUchết vìZT8x6v Sa3GzUbị Sa3GzU“ngộ độc7wNpBT” nhSa3GzUững Sa3GzUlời nóvdi ZT8x6vác ýSa3GzU ki7wNpBTa mất!!

Ái vdHy kéoSa3GzU ghế7wNpBT đứngvd dvdậy, vZT8x6và cũngSa3GzU mộtZT8x6v ZT8x6vbàn 7wNpBTtay kéo7wNpBT 7wNpBTcô ZT8x6vvề phZT8x6vía mình.

Cuối cùn7wNpBTg chồnSa3GzUg ySa3GzUêu mZT8x6vafia cũngvd xuấtZT8x6v hiện!!

Minh VỹZT8x6v lvdạnh lùnZT8x6vg liếcvd nZT8x6vhìn HZT8x6vạo Thầ7wNpBTn, sSa3GzUau đZT8x6vó nắmvd t7wNpBTay ÁiSa3GzU vdHy kévdo đi.

Cô cũngSa3GzU Sa3GzUchẳng hề7wNpBT phảSa3GzUn khá7wNpBTng, đểvd mặSa3GzUc anvdh lôiSa3GzU mìn7wNpBTh đi.

Và đíchSa3GzU đếZT8x6vn lầnZT8x6v nàyvd Sa3GzUvẫn làvd pvdhòng ZT8x6vy tế!

Ông bZT8x6vác sĩSa3GzU đãZT8x6v đượZT8x6vc Min7wNpBTh vdVỹ vdcử nvdgười đSa3GzUưa 7wNpBTđến tậnvd trSa3GzUường, vZT8x6vì tìnvdh 7wNpBTtrạng Ái7wNpBT HSa3GzUy ZT8x6vhiện giờSa3GzU đSa3GzUang c7wNpBThuyển biZT8x6vến tSa3GzUheo Sa3GzUhướng kZT8x6vhông tốt.

Chỉ mộtvd líZT8x6v dSa3GzUo đ7wNpBTơn gi7wNpBTản, ÁiZT8x6v H7wNpBTy đãvd đượcSa3GzU bávdc Sa3GzUsĩ chSa3GzUẩn đoánSa3GzU ZT8x6vbị m7wNpBTắc ZT8x6vchứng khZT8x6váng thuốc!

Thuốc gZT8x6viảm đa7wNpBTu loZT8x6vại tiêZT8x6vm dSa3GzUường nhZT8x6vư khôZT8x6vng thZT8x6vể Sa3GzUphát hu7wNpBTy vdtác 7wNpBTdụng với7wNpBT cơvd th7wNpBTể vdcủa cSa3GzUô, vdbằng chứnvdg vdlà sSa3GzUau khZT8x6vi tiê7wNpBTm Sa3GzUthuốc vdcơn 7wNpBTđau đớn7wNpBT vẫnSa3GzU kéoSa3GzU dà7wNpBTi, thậm7wNpBT ZT8x6vchí 7wNpBTcòn vdtrở ZT8x6vnên đaSa3GzUu hơn.

Nhưng nếuSa3GzU dùnSa3GzUg tvdhuốc g7wNpBTiảm đau7wNpBT loạSa3GzUi uống7wNpBT Sa3GzUquá nhiều,Sa3GzU sẽSa3GzU ZT8x6vảnh hưởng7wNpBT đvdến Sa3GzUvấn đvdề sZT8x6vức khvdoẻ vSa3GzUà dễvd dàngSa3GzU k7wNpBThiến cvdô dễSa3GzU dà7wNpBTng 7wNpBTbị 7wNpBTcơn buvdồn ngủSa3GzU đánhvd gZT8x6vục tr7wNpBTong mZT8x6vọi tìvdnh huống.

“Cô Vương7wNpBT, cSa3GzUô vdđừng đến7wNpBT trườngSa3GzU 7wNpBTnữa, ZT8x6vhãy ở7wNpBT nh7wNpBTà t7wNpBTĩnh dưỡngZT8x6v ZT8x6vcho đếSa3GzUn khSa3GzUi vếtZT8x6v thư7wNpBTơng làZT8x6vnh hẳn!”Sa3GzU Ôngvd bácvd svdĩ kSa3GzUhẽ tZT8x6vhở vddài k7wNpBThi 7wNpBTthấy néZT8x6vt mặvdt của7wNpBT ÁSa3GzUi HZT8x6vy, mộtvd vdbên vZT8x6vai á7wNpBTo đãZT8x6v thZT8x6vấm chútSa3GzU svdắc mSa3GzUàu Sa3GzUcủa máu.

Ông Sa3GzUta lấySa3GzU trSa3GzUong hộpZT8x6v d7wNpBTụng ZT8x6vcụ ZT8x6vra mộtSa3GzU ốSa3GzUng 7wNpBTtiêm đậm7wNpBT sắ7wNpBTc, vdnhẹ n7wNpBThàng mở7wNpBT Sa3GzUnắp vdvà tSa3GzUiêm cZT8x6vho cô.

“Cứ dùnvdg thuvdốc tiêmSa3GzU vdloại mạ7wNpBTnh n7wNpBThư thếZT8x6v nàyZT8x6v khvdông phảivd 7wNpBTlà 7wNpBTcách hayZT8x6v, ZT8x6vcó khảSa3GzU n7wNpBTăng nvdó 7wNpBTsẽ kéZT8x6vo dZT8x6vài thờvdi gZT8x6vian chữa7wNpBT tr7wNpBTị.” ZT8x6vÔng 7wNpBTbác s7wNpBTĩ bấtSa3GzU givdác thở7wNpBT dàiZT8x6v, mặcZT8x6v vddù đãvd ZT8x6vhết lờiSa3GzU khuyên7wNpBT ngănvd nhưZT8x6vng Sa3GzUcô v7wNpBTẫn vdngoan cốvd mộZT8x6vt mực7wNpBT đò7wNpBTi đếnZT8x6v trường.

Đây lvdà 7wNpBTbiện pháZT8x6vp d7wNpBTuy nhất7wNpBT đểSa3GzU 7wNpBTkhống chếZT8x6v nỗiZT8x6v đaZT8x6vu ZT8x6vđang Sa3GzUngự trvdị vdtrên vSa3GzUai ZT8x6vÁi Hy.

Minh VỹZT8x6v vZT8x6vẫn đứnSa3GzUg yê7wNpBTn 7wNpBTnhìn ZT8x6vmũi tiêvdm nSa3GzUhẹ vdnhàng rúZT8x6vt vdra khỏi7wNpBT tvday cvdô, bấtSa3GzU ZT8x6vgiác một7wNpBT cZT8x6vâu vdhỏi ngZT8x6vhi vSa3GzUấn vdlại được7wNpBT cấSa3GzUt lên.

“Em ZT8x6vvà tên7wNpBT đóvd cóSa3GzU quZT8x6van hệ7wNpBT gì?”

“Bạn!” ÁiSa3GzU H7wNpBTy trảvd lờiZT8x6v lịch7wNpBT ZT8x6vsự, 7wNpBTcố gắngSa3GzU làm7wNpBT ngZT8x6vắn gọn7wNpBT cSa3GzUâu ZT8x6vnói hvdết svdức ZT8x6vcó thể.

Dường nSa3GzUhư a7wNpBTnh khZT8x6vông mấZT8x6vy hSa3GzUài 7wNpBTlòng ZT8x6vvề vdcâu tr7wNpBTả lờiZT8x6v của7wNpBT cô,vd hZT8x6vai hànvdg lôngSa3GzU mày7wNpBT c7wNpBTàng nhíuvd chặ7wNpBTt hơn.

“Mèo con!”ZT8x6v ZT8x6vHạo ThZT8x6vần đSa3GzUứng Sa3GzUtrước ZT8x6vcửa phònvdg Sa3GzUy tế,vd cấ7wNpBTt tiếng7wNpBT vdgọi cái7wNpBT bSa3GzUiệt Sa3GzUdanh màZT8x6v mìnZT8x6vh đZT8x6vã 7wNpBTtự ýZT8x6v vdđặt vdcho ÁiSa3GzU Hy.

Dĩ nh7wNpBTiên khônZT8x6vg cầnSa3GzU nhvdìn ÁZT8x6vi Sa3GzUHy cũnSa3GzUg bSa3GzUiết chủZT8x6v nhâZT8x6vn cvdủa giọnvdg Sa3GzUnói ấy7wNpBT lSa3GzUà ai!

Hạo TZT8x6vhần vdtừ vdtừ tiếSa3GzUn vào,vd nhì7wNpBTn cSa3GzUô vdlo lắng.

“Mèo cvdon, eZT8x6vm ZT8x6vbị thươngSa3GzU à?”

“Không ZT8x6vcần avdnh quZT8x6van tâmvd!” Sa3GzUÁi HZT8x6vy lậ7wNpBTp tức7wNpBT đSa3GzUứng thẳngvd vddậy, bước7wNpBT r7wNpBTa khỏvdi cửa.

“Này, e7wNpBTm lạSa3GzUnh lùnvdg thế!7wNpBT” Hạovd vdThần lậvdp tZT8x6vức ZT8x6vđuổi th7wNpBTeo, khô7wNpBTng Sa3GzUquên “tSa3GzUặng” ZT8x6vcho Sa3GzUMinh VỹSa3GzU m7wNpBTột vdnụ cSa3GzUười ZT8x6vđắc thắng.

Bàn tZT8x6vay ZT8x6vđang 7wNpBTbuông tZT8x6vhõng cSa3GzUủa Mvdinh 7wNpBTVỹ dầnZT8x6v vdsiết cZT8x6vhặt lạiZT8x6v, nhưnSa3GzUg névdt mặvdt vẫnSa3GzU lạnhZT8x6v lùngZT8x6v vvdà Sa3GzUvô cảm.

Ái Sa3GzUHy bSa3GzUước v7wNpBTào ZT8x6vlớp, HạZT8x6vo Thầnvd c7wNpBTũng bướcZT8x6v Sa3GzUtheo Sa3GzUsau, lSa3GzUập t7wNpBTức các7wNpBT b7wNpBTạn nSa3GzUữ tron7wNpBTg ZT8x6vlớp nhanSa3GzUh chZT8x6vóng vâvdy 7wNpBTquanh Thần7wNpBT, trêSa3GzUn tvday Sa3GzUmỗi ngư7wNpBTời cvdầm một7wNpBT qvduyển tạSa3GzUp chí.

“Thần, a7wNpBTnh kíSa3GzU têvdn vdvào đâySa3GzU chZT8x6vo e7wNpBTm nhé!Sa3GzU” MộtZT8x6v cvdô bạnvd ZT8x6vgái chớpvd chZT8x6vớp mắt,ZT8x6v đưZT8x6va cuốSa3GzUn tạpZT8x6v cSa3GzUhí về7wNpBT pSa3GzUhía Hạ7wNpBTo ThầnZT8x6v Sa3GzUvà Sa3GzUkèm thZT8x6veo mộSa3GzUt 7wNpBTcây bút.

Dĩ nhiSa3GzUên tZT8x6vrên gươngvd m7wNpBTặt kvdia lvdại nởZT8x6v mZT8x6vột nụvd cưvdời sát7wNpBT gái.

Đám cZT8x6von gáiZT8x6v 7wNpBTkia gần7wNpBT nh7wNpBTư ZT8x6vvây kívdn Hạovd 7wNpBTThần, không7wNpBT cSa3GzUhừa bấSa3GzUt kỳ7wNpBT mZT8x6vột l7wNpBTối thvdoát nào.

Lúc nà7wNpBTy, Sa3GzUdường nhvdư ngoài7wNpBT ÁZT8x6vi Hvdy, chỉ7wNpBT cònvd mỗivd vdcô bạSa3GzUn TịZT8x6vnh vdNhi n7wNpBTgồi Sa3GzUkế bSa3GzUên là7wNpBT khSa3GzUông t7wNpBTham giSa3GzUa v7wNpBTào đámZT8x6v coSa3GzUn gái7wNpBT mZT8x6vê tZT8x6vrai kia.

“Tịnh Nhivd, vdsao hắn7wNpBT ZT8x6vta Sa3GzUlại đượcZT8x6v xiZT8x6vn ch7wNpBTữ ký?7wNpBT” Côvd nhìnSa3GzU Sa3GzUTịnh vdNhi Sa3GzUđang Sa3GzUcầm trvdên tvday mộtZT8x6v cZT8x6vuốn s7wNpBTách khvdá dàSa3GzUy, ZT8x6vbất giácSa3GzU lvdên ti7wNpBTếng hỏi.

Tịnh 7wNpBTNhi chuyển7wNpBT sZT8x6vự tập7wNpBT trSa3GzUung tvdừ quZT8x6vyển Sa3GzUsách 7wNpBTsang vdÁi HSa3GzUy, mỉSa3GzUm cườ7wNpBTi ZT8x6vthân t7wNpBThiện đáp:

“Bạn khSa3GzUông biết7wNpBT à?7wNpBT vdAnh ấyvd lZT8x6và cvda ZT8x6vsĩ th7wNpBTần tượSa3GzUng vdrất Sa3GzUđược mếSa3GzUn mộ,7wNpBT thườngZT8x6v thìZT8x6v rấtvd íSa3GzUt Sa3GzUkhi aZT8x6vnh ấyvd 7wNpBTđến trường.”

Shock tập7wNpBT hai!

“Ca sZT8x6vĩ ư?”vd ÁiSa3GzU Hvdy ZT8x6vlẩm bẩmvd, thậtZT8x6v Sa3GzUsự kvdhông thSa3GzUể tvdin đượvdc mộtvd tênvd qSa3GzUuái đvdản nhvdư thế7wNpBT l7wNpBTại 7wNpBTlà mộvdt 7wNpBTca Sa3GzUsĩ nổi7wNpBT tiếng.

Haizz… Ph7wNpBTiền Sa3GzUphức thật!!

Chap 28

Mất k7wNpBTiểm soát

Trước cổnZT8x6vg trư7wNpBTờng, vẫnSa3GzU nhưZT8x6v mọSa3GzUi ngày,ZT8x6v 7wNpBThai chi7wNpBTếc xZT8x6ve ZT8x6vBMW đZT8x6vã đậu7wNpBT sẵvdn ở7wNpBT cổng.

Minh Vỹvd tựaZT8x6v người7wNpBT vvdào 7wNpBTmột Sa3GzUchiếc xevd, đôivd mZT8x6vắt vdanh s7wNpBTở Sa3GzUhữu mộSa3GzUt hướngvd nhìSa3GzUn v7wNpBTô định7wNpBT, nhSa3GzUưng dườnvdg nSa3GzUhư 7wNpBTtrong ZT8x6vánh nhvdìn đóSa3GzU ZT8x6vvẫn đủ7wNpBT đSa3GzUể vdnhận vdra mộtvd bóZT8x6vng ZT8x6vdáng qSa3GzUuen thuộvdc đZT8x6vang mỗSa3GzUi lúSa3GzUc mộvdt ti7wNpBTến gần.

Động táSa3GzUc tựZT8x6va ngườivd vàvdo chiếvdc BM7wNpBTW ki7wNpBTa lậZT8x6vp tứSa3GzUc đượcZT8x6v thZT8x6vay ZT8x6vthế bằnSa3GzUg mộtZT8x6v tZT8x6vư thZT8x6vế đứngvd thSa3GzUẳng dậy,ZT8x6v aSa3GzUnh ZT8x6vcho havdi t7wNpBTay vdvào Sa3GzUtúi, Sa3GzUbắt đầu7wNpBT tiế7wNpBTn về7wNpBT pSa3GzUhía Ávdi Hy.

“Tôi phảiZT8x6v đến7wNpBT tổSa3GzU chZT8x6vức, n7wNpBTgười ZT8x6vcủa tSa3GzUôi s7wNpBTẽ đưaSa3GzU Sa3GzUem vvdề.” vdDường nvdhư Sa3GzUMinh VỹSa3GzU đaSa3GzUng cốZT8x6v gắng7wNpBT dịuZT8x6v giZT8x6vọng hếSa3GzUt vdmức Sa3GzUcó thvdể, nSa3GzUhưng vẫn7wNpBT khôSa3GzUng tvdhể nà7wNpBTo l7wNpBTàm vdtan biếnvd Sa3GzUđi vdcái chấtSa3GzU giọngZT8x6v nZT8x6vgạo 7wNpBTmạn vốn7wNpBT có.

Như đZT8x6vã vdbiết trướSa3GzUc avdnh vẫZT8x6vn vdsẽ lặ7wNpBTp lạiZT8x6v vdcâu nói7wNpBT này,Sa3GzU côvd chẳngZT8x6v tỏvd bấvdt cvdứ một7wNpBT thá7wNpBTi 7wNpBTđộ nSa3GzUào khSa3GzUác ngvdoài dửngZT8x6v vddưng ZT8x6vkhông qvduan tâZT8x6vm, đôi7wNpBT mSa3GzUôi mvdấp máSa3GzUy chuẩnSa3GzU Sa3GzUbị ZT8x6vlên tiếng7wNpBT trả7wNpBT lời.

“Mèo coZT8x6vn sSa3GzUẽ Sa3GzUđi với7wNpBT tôi!vd” GZT8x6viọng ZT8x6vnói củSa3GzUa kẻSa3GzU th7wNpBTứ 7wNpBTba cắt7wNpBT nganZT8x6vg ýSa3GzU đị7wNpBTnh ZT8x6vcủa Á7wNpBTi HySa3GzU, HạoSa3GzU Thần7wNpBT đaZT8x6vng từSa3GzU vdtừ vdtiến đến,Sa3GzU vvdòng taZT8x6vy kSa3GzUéo vdcô vSa3GzUề pSa3GzUhía mình,Sa3GzU ghévd vdsát ZT8x6vtai cvdô vdthì th7wNpBTầm. “Chỉ7wNpBT cSa3GzUần eSa3GzUm đSa3GzUi thevdo tZT8x6vôi, tôivd sẽvd đSa3GzUáp ứn7wNpBTg mọSa3GzUi Sa3GzUcâu hỏiSa3GzU củvda evdm vSa3GzUề nvdhững cZT8x6vhuyện rắSa3GzUc rối7wNpBT đaZT8x6vng xả7wNpBTy ra.”

Dĩ nhiên7wNpBT c7wNpBTâu nóivd s7wNpBTau củvda ZT8x6vHạo ThSa3GzUần ZT8x6vđủ sứSa3GzUc khiếSa3GzUn Ávdi Hvdy ngSa3GzUạc vdnhiên hếtSa3GzU mvdức, trònSa3GzU vdmắt qSa3GzUuay vdsang nh7wNpBTìn vdchằm chặp7wNpBT kẻ7wNpBT kếSa3GzU bên.

Có nênZT8x6v đặSa3GzUt vdlòng ZT8x6vtin vàovd một7wNpBT têvdn nhưvd Hạo7wNpBT Thần?

Thôi mvdặc kvdệ, 7wNpBTtin mộtZT8x6v lầnSa3GzU cũSa3GzUng kh7wNpBTông sao!

“Em đivd vớivd hắn?”ZT8x6v vdMinh vdVỹ vdnhíu màvdy nhì7wNpBTn ZT8x6vÁi H7wNpBTy, đangSa3GzU chờSa3GzU mộtSa3GzU sZT8x6vự kSa3GzUhẳng địnZT8x6vh từSa3GzU người7wNpBT covdn gvdái trước7wNpBT mặt.

Và ngaSa3GzUy 7wNpBTsau câu7wNpBT hỏ7wNpBTi ấy,7wNpBT Áivd HSa3GzUy g7wNpBTật đầu.

Gương mặtSa3GzU 7wNpBTMinh VỹSa3GzU thấp7wNpBT tSa3GzUhoáng m7wNpBTột nụZT8x6v cười7wNpBT nhạt,vd đôivd mZT8x6vắt 7wNpBTmàu hổZT8x6v 7wNpBTphách đang7wNpBT dầnSa3GzU tốivd Sa3GzUsầm lạZT8x6vi. LầnSa3GzU đầu7wNpBT Sa3GzUtiên Ávdi H7wNpBTy trônSa3GzUg tZT8x6vhấy vẻ7wNpBT mặ7wNpBTt đ7wNpBTó từ7wNpBT anh…Sa3GzU vdvẻ mặZT8x6vt cvdủa m7wNpBTột kẻZT8x6v bịSa3GzU bỏZT8x6v rơi!

Cũng chSa3GzUính vàZT8x6vo khvdoảnh kZT8x6vhắc Sa3GzUấy, tráSa3GzUi Sa3GzUtim côvd cvdhợt thắtSa3GzU lZT8x6vại, nơSa3GzUi kZT8x6vhoé mắtvd cảmSa3GzU tZT8x6vhấy vdcay cay.

Minh 7wNpBTVỹ khôn7wNpBTg nóvdi thêmZT8x6v bấZT8x6vt cứSa3GzU điềuvd gSa3GzUì nữaSa3GzU, chỉZT8x6v lZT8x6vặng lvdẽ ZT8x6vquay ngư7wNpBTời bưSa3GzUớc 7wNpBTđi. vdbóng dángSa3GzU từvd phía7wNpBT saSa3GzUu đanvdg v7wNpBTô cùnZT8x6vg cô7wNpBT độZT8x6vc. VốSa3GzUn Sa3GzUdĩ anSa3GzUh khônZT8x6vg vdhề biếtZT8x6v cácSa3GzUh chiều7wNpBT chuSa3GzUộng và7wNpBT n7wNpBThẫn nvdại ngườivd khác,Sa3GzU nZT8x6vhưng cóvd lẽvd lvdần nZT8x6vày 7wNpBTanh đãvd thậtSa3GzU sSa3GzUự vdbỏ vdqua 7wNpBTcho H7wNpBTạo Tvdhần ZT8x6vvì cô.

Hai chiếSa3GzUc 7wNpBTxe BZT8x6vMW Sa3GzUlao 7wNpBTvút trêZT8x6vn dòngSa3GzU Sa3GzUđường nh7wNpBTẵn 7wNpBTbóng, n7wNpBThưng l7wNpBTại ngượcSa3GzU hướngZT8x6v nhau.

Ánh sáZT8x6vng ZT8x6vmàu vàngSa3GzU rựZT8x6vc củaSa3GzU hoànvdg 7wNpBThôn ZT8x6vnhẹ ZT8x6vnhàng phủSa3GzU kívdn khôngvd ZT8x6vgian tZT8x6vrên bãiZT8x6v bZT8x6viển, từ7wNpBTng đợZT8x6vt sóngvd cSa3GzUứ vZT8x6vô tì7wNpBTnh vỗSa3GzU vvdào bờ,ZT8x6v c7wNpBTuốn 7wNpBTtrôi ZT8x6vđi tấ7wNpBTt cả.

Ái ZT8x6vHy ngồi7wNpBT trZT8x6vên bờ,vd đSa3GzUưa đôSa3GzUi mắvdt vôvd cSa3GzUảm nhvdìn v7wNpBTề Sa3GzUphía xZT8x6va tậnvd c7wNpBThân tSa3GzUrời. Nếvdu ZT8x6vnhững cơnvd sóng7wNpBT k7wNpBTia ZT8x6vcó thvdể cuốnvd trSa3GzUôi đivd tấtSa3GzU c7wNpBTả nhữngZT8x6v ZT8x6vđau đớn7wNpBT cùnZT8x6vg cSa3GzUực 7wNpBTmà cZT8x6vô đãZT8x6v vSa3GzUà vdđang phảZT8x6vi gánhZT8x6v chịSa3GzUu thì7wNpBT 7wNpBThay biếtZT8x6v mấy.

Hạo ThầZT8x6vn ZT8x6vcũng ngồSa3GzUi xvduống b7wNpBTên vdcạnh cSa3GzUô, đôiZT8x6v mZT8x6vắt vddán cvdhặt vdvào “mZT8x6vèo cSa3GzUon” kZT8x6vhông rời.

“Tại savdo vdem lạivd muốZT8x6vn đếnvd đây?”vd BầuZT8x6v khôSa3GzUng vdkhí dườngZT8x6v nhưZT8x6v ZT8x6vđang quá7wNpBT ZT8x6vgượng 7wNpBTgạo, Hvdạo TSa3GzUhần đànZT8x6vh phảZT8x6vi l7wNpBTên vdtiếng pvdhá tavdn trạZT8x6vng thái7wNpBT vdcăng thZT8x6vẳng hiệnZT8x6v giờ.

Một khoảvdng ySa3GzUên lặng…

“Ai Sa3GzUlà kSa3GzUẻ hZT8x6vại chếvdt vdgia đì7wNpBTnh tôi?”Sa3GzU GSa3GzUiọng nóSa3GzUi Ái7wNpBT Hvdy 7wNpBTđều vdđều, đâSa3GzUy vốnvd ZT8x6vdĩ lvdà câvdu hỏi7wNpBT nghZT8x6vi hZT8x6voặc lớZT8x6vn nhấtvd tro7wNpBTng đầSa3GzUu cô7wNpBT, vvdà câ7wNpBTu hỏiZT8x6v Sa3GzUnày hoàn7wNpBT toà7wNpBTn kZT8x6vhông ZT8x6vhề ăvdn nSa3GzUhập gìvd vớivd câSa3GzUu ZT8x6vhỏi vdcủa Hạ7wNpBTo Thần.

“Câu kháZT8x6vc, tôi7wNpBT khvdông trả7wNpBT lờ7wNpBTi câSa3GzUu hỏivd nàyZT8x6v củaZT8x6v eSa3GzUm được.”Sa3GzU HạSa3GzUo Sa3GzUThần nhúZT8x6vn nZT8x6vhún vvdai t7wNpBTỏ vdvẻ khZT8x6vông vdthể làvdm gZT8x6vì hơnZT8x6v, trZT8x6vả l7wNpBTời vớiZT8x6v chất7wNpBT giọngZT8x6v bìnhSa3GzU tZT8x6vhản nhấtvd ZT8x6vcó thể.

“Không p7wNpBThải anSa3GzUh đZT8x6vã bảvdo sẽvd t7wNpBTrả Sa3GzUlời mọi7wNpBT thắcSa3GzU mắcvd củaSa3GzU Sa3GzUtôi?” 7wNpBTCô quSa3GzUay vdsang Hạo7wNpBT TSa3GzUhần tứcSa3GzU giậ7wNpBTn gắ7wNpBTt lvdên, đúng7wNpBT lSa3GzUà sa7wNpBTi Sa3GzUlầm kvdhi 7wNpBTtin tưởZT8x6vng tênZT8x6v này.

“Tôi chỉvd Sa3GzUcó tZT8x6vhể ZT8x6vtrả lờivd nhữ7wNpBTng vdcâu hZT8x6vỏi Sa3GzUnằm troZT8x6vng mvdột phạSa3GzUm vSa3GzUi ZT8x6vnhất định.”vd H7wNpBTạo Thần7wNpBT khoátZT8x6v khoZT8x6vát 7wNpBTtay vớiSa3GzU ÁiZT8x6v HZT8x6vy, Sa3GzUtiếp tụcvd giữZT8x6v nguyZT8x6vên chất7wNpBT giọngvd b7wNpBTan nãy.

“Phạm vi?”Sa3GzU CôSa3GzU nhíuSa3GzU mà7wNpBTy, têvdn này7wNpBT toSa3GzUàn nvdói nhữngSa3GzU lờiSa3GzU k7wNpBThó hiểu.

“Tôi chỉZT8x6v c7wNpBTó t7wNpBThể vdcho evdm bi7wNpBTết m7wNpBTột vdphần sựSa3GzU việcvd, khôngZT8x6v th7wNpBTể 7wNpBTnói cụSa3GzU thể.”7wNpBT Sa3GzUHạo ThSa3GzUần nhẫnvd ZT8x6vnại giảvdi thích,ZT8x6v ngZT8x6vước mặ7wNpBTt 7wNpBTlên trờivd vdquan sátSa3GzU ZT8x6vmàn đêmZT8x6v dầnSa3GzU buôvdng xuống.

Dù vdsao đâyZT8x6v cũnSa3GzUg 7wNpBTlà nhữZT8x6vng đivdều nhvdỏ Sa3GzUnhặt, ZT8x6vcó cZT8x6vho Ái7wNpBT HZT8x6vy biế7wNpBTt c7wNpBTũng cvdhẳng sao.

“Vậy cSa3GzUòn ThZT8x6vy ThSa3GzUy? AnZT8x6vh có7wNpBT bZT8x6viết vdnhững 7wNpBTchuyện liZT8x6vên qvduan tZT8x6với Tvdhy Thvdy?” BấSa3GzUt giSa3GzUác cvdâu ZT8x6vhỏi tiếpvd thSa3GzUeo lạiSa3GzU dành7wNpBT riêngZT8x6v vdcho T7wNpBThy ThySa3GzU, th7wNpBTật sựSa3GzU ZT8x6vcô rấtSa3GzU tòZT8x6v ZT8x6vmò về7wNpBT ngưvdời cZT8x6von g7wNpBTái bí7wNpBT ẩnSa3GzU này.

“Thy TSa3GzUhy lvdà 7wNpBTem cù7wNpBTng ch7wNpBTa vdkhác mẹvd củ7wNpBTa Hànvd Mivdnh Vỹ…vd” ÁnSa3GzUh ZT8x6vmắt Hạovd ThầSa3GzUn trZT8x6vở ZT8x6vnên ZT8x6vvô cùSa3GzUng kỳZT8x6v Sa3GzUlạ, Sa3GzUsâu thSa3GzUăm thẳm,7wNpBT khô7wNpBTng vdthể địvdnh r7wNpBTõ đượcSa3GzU á7wNpBTnh vdmắt đó7wNpBT làSa3GzU g7wNpBTì, đZT8x6vột ngộ7wNpBTt giọnSa3GzUg cậuZT8x6v trvdầm xuZT8x6vống, “7wNpBT… Sa3GzUvà Sa3GzUlà ZT8x6vem c7wNpBTùng mẹ7wNpBT kZT8x6vhác chZT8x6va của7wNpBT tôi!”

Có vẻvd HZT8x6vạo Tvdhần rấtZT8x6v ZT8x6vkhó 7wNpBTkhăn ZT8x6vkhi nóiZT8x6v rZT8x6va chuyệnvd nZT8x6vày, vdÁi H7wNpBTy cũng7wNpBT cốSa3GzU gắngZT8x6v dịuZT8x6v gvdiọng, vdtránh ZT8x6vlàm ZT8x6vkẻ trư7wNpBTớc m7wNpBTặt tổZT8x6vn thương.

“Chuyện nà7wNpBTy anvdh cZT8x6vó thểZT8x6v kểSa3GzU c7wNpBThi t7wNpBTiết cvdho tôSa3GzUi?” Thật7wNpBT sựvd Ávdi vdHy 7wNpBTbắt đSa3GzUầu nhậvdn địnhSa3GzU r7wNpBTa mức7wNpBT độSa3GzU nghiêmZT8x6v trọng7wNpBT c7wNpBTủa sSa3GzUự vZT8x6việc vdhai Sa3GzUnăm vềZT8x6v trướSa3GzUc, cóvd 7wNpBTlẽ HạZT8x6vo ThầnZT8x6v cvdũng lvdà mSa3GzUột tron7wNpBTg nhữngZT8x6v ngườiZT8x6v khôngZT8x6v tvdhể thiếu7wNpBT tr7wNpBTong sựvd ZT8x6vviệc lần7wNpBT đó.

“Hàn Mi7wNpBTnh VSa3GzUỹ vSa3GzUà ZT8x6vThy TSa3GzUhy đã7wNpBT 7wNpBTchấp nhậvdn phạ7wNpBTm đếnvd tvdội Sa3GzUlỗi kSa3GzUhông thể7wNpBT th7wNpBTa thứ7wNpBT vZT8x6vì khôngZT8x6v thể7wNpBT ZT8x6vdứt vdbỏ đượcZT8x6v tZT8x6vình vdcảm cvdá nhâvdn, vàSa3GzU cũZT8x6vng chZT8x6vính v7wNpBTì th7wNpBTế màZT8x6v nhSa3GzUững nZT8x6vgười 7wNpBTtrong cuZT8x6vộc đvdều pSa3GzUhải ZT8x6vtrả mSa3GzUột vdcái giZT8x6vá quZT8x6vá đắZT8x6vt.” Bvdất gvdiác ZT8x6vHạo ThầnSa3GzU nởZT8x6v mộvdt nvdụ cườiSa3GzU caZT8x6vy đZT8x6vắng, cSa3GzUả ngườiSa3GzU r7wNpBTun lê7wNpBTn dườvdng nvdhư đanvdg cốvd gắng7wNpBT kvdìm nén.

“Có thểvd cZT8x6vho tôiSa3GzU biếtvd nhữngZT8x6v ngườiZT8x6v trSa3GzUong cuộc?”ZT8x6v ÁiSa3GzU 7wNpBTHy tiSa3GzUếp ZT8x6vtục gặSa3GzUng 7wNpBThỏi, 7wNpBTquên Sa3GzUmất mvdình đangZT8x6v vSa3GzUô ýZT8x6v xvdé toZT8x6vạc nZT8x6vỗi đZT8x6vau chưSa3GzUa làZT8x6vnh cSa3GzUủa ngưvdời khác.

“Hàn 7wNpBTMinh 7wNpBTVỹ, bà7wNpBT ZT8x6vHàn, vdTừ 7wNpBTThy T7wNpBThy, tôZT8x6vi ZT8x6vvà…” L7wNpBTại mSa3GzUột lầnZT8x6v nZT8x6vữa HSa3GzUạo ThầnSa3GzU lấvdp Sa3GzUlửng vdcâu nói,ZT8x6v khiếnvd 7wNpBTÁi Sa3GzUHy lạvdi tiếSa3GzUp tụcvd 7wNpBTgặng hỏi.

“Và?” Trvdái vdtim Sa3GzUÁi Sa3GzUHy bvdắt đầu7wNpBT đậvdp lZT8x6voạn cảZT8x6v ZT8x6vlên, c7wNpBTái têZT8x6vn cuZT8x6vối cùn7wNpBTg vdsẽ lSa3GzUà ai?

“… Điềnvd HuânSa3GzU.” Hvdai tSa3GzUừ cuốiZT8x6v ZT8x6vcùng khó7wNpBT nvdhọc ph7wNpBTát rvda từ7wNpBT miệngZT8x6v HạSa3GzUo ThSa3GzUần, cZT8x6vó lZT8x6vẽ tênvd Điền7wNpBT HuânZT8x6v Sa3GzUnày đ7wNpBTóng vZT8x6vai chívdnh tronvdg vSa3GzUở kịchZT8x6v vdbi Sa3GzUthương hSa3GzUai nvdăm vềvd trước.

“Đã hếtSa3GzU phạmSa3GzU vSa3GzUi chZT8x6vo ZT8x6vphép chưvda?” vdÁi Hvdy mởvd tSa3GzUo vdđôi mắZT8x6vt nvdâu củavd mìn7wNpBTh nhìSa3GzUn thẳng7wNpBT Sa3GzUvào ZT8x6vHạo Thần,ZT8x6v ZT8x6vmột 7wNpBTánh Sa3GzUnhìn kvdiên định.

Và câvdu hỏivd củaZT8x6v côZT8x6v Sa3GzUkhiến Sa3GzUHạo ThầnSa3GzU bSa3GzUật cười.

“Ừ, 7wNpBThết rồZT8x6vi.” HạZT8x6vo ThSa3GzUần c7wNpBTố 7wNpBTgắng n7wNpBThịn cườvdi, qZT8x6vuay saZT8x6vng ÁSa3GzUi 7wNpBTHy kZT8x6vhẳng ZT8x6vđịnh. “Đừng7wNpBT lZT8x6vo, sớmvd m7wNpBTuộn vdgì 7wNpBTthì ZT8x6vem cũng7wNpBT sZT8x6vẽ biSa3GzUết mà.”

Bất gvdiác Hạovd Thầvdn Sa3GzUđưa 7wNpBTtay xovda x7wNpBToa 7wNpBTđầu 7wNpBTÁi Hy7wNpBT, Sa3GzUđây là7wNpBT độngSa3GzU tácZT8x6v màZT8x6v ThầnZT8x6v t7wNpBThường làmSa3GzU vZT8x6với T7wNpBThy TZT8x6vhy –ZT8x6v c7wNpBTô Sa3GzUem gáiZT8x6v vdđáng yêuvd củSa3GzUa mình.

“Em c7wNpBTòn thắcZT8x6v mắSa3GzUc Sa3GzUgì không?”ZT8x6v HZT8x6vạo Tvdhần nânSa3GzUg mặtvd cô7wNpBT lêZT8x6vn, ZT8x6vnhưng gưZT8x6vơng mZT8x6vặt vẫnSa3GzU còn7wNpBT lưuSa3GzU l7wNpBTại Sa3GzUnụ cườiZT8x6v ba7wNpBTn nãy.

“Anh cZT8x6vó vdbiết anZT8x6vh Triết7wNpBT Dạ?”7wNpBT ĐâySa3GzU chắvdc chắnvd vdsẽ lZT8x6và 7wNpBTcâu hỏi7wNpBT nghvdi vdvấn vdcuối 7wNpBTcùng mà7wNpBT cSa3GzUô cầ7wNpBTn vdđược giảiSa3GzU đáp.

“Ừ.” V7wNpBTà Hạo7wNpBT Tvdhần lvdại tiếp7wNpBT tSa3GzUục trảZT8x6v lời.

“Anh ấyvd mấtvd rồi?”vd L7wNpBTần nSa3GzUày, Sa3GzUngười ZT8x6vrun lêvdn khZT8x6vi n7wNpBThắc đếnSa3GzU nvdỗi đZT8x6vau lSa3GzUại làZT8x6v ÁSa3GzUi Hy.

“Ừ, hắn7wNpBT l7wNpBTà Sa3GzUân nhânSa3GzU cvdủa 7wNpBTem đấy!”vd Sa3GzUNụ 7wNpBTcười Sa3GzUtrên môi7wNpBT HạoZT8x6v Thầvdn dầnSa3GzU biến7wNpBT mvdất, khôSa3GzUng đvdợi ZT8x6vÁi 7wNpBTHy đặtSa3GzU thêmvd cZT8x6vâu hỏiSa3GzU, HạSa3GzUo T7wNpBThần vdlại tiếvdp tục7wNpBT nóSa3GzUi. “HếtSa3GzU phZT8x6vạm Sa3GzUvi 7wNpBTcho câSa3GzUu hỏi7wNpBT vdnày rồi.”

Ân nhân?

Tại Sa3GzUsao anvdh 7wNpBTtrai Triế7wNpBTt Dạvd 7wNpBTlại lvdà ânZT8x6v nhân?

Nhưng c7wNpBTó lẽvd cZT8x6vô chSa3GzUỉ biZT8x6vết đ7wNpBTược đến7wNpBT mvdức ZT8x6vđó màZT8x6v thôi…

Cô c7wNpBTúi gằZT8x6vm Sa3GzUmặt xuSa3GzUống, cZT8x6vhe giấuvd đSa3GzUi đôiZT8x6v mắ7wNpBTt đãZT8x6v thvdấm đẫvdm nưSa3GzUớc mắt,7wNpBT nha7wNpBTnh tZT8x6vay gạtvd vdvội nhữn7wNpBTg giọZT8x6vt nướ7wNpBTc đángvd Sa3GzUghét đó.

“Em khôngSa3GzU hỏiSa3GzU tô7wNpBTi làZT8x6v nZT8x6vgười nhưvd tSa3GzUhế nvdào sao?ZT8x6v” ĐôiSa3GzU 7wNpBTmắt Sa3GzUHạo ThầSa3GzUn c7wNpBThăm c7wNpBThú 7wNpBTquan sátZT8x6v Sa3GzUÁi Hvdy, mộtSa3GzU câuSa3GzU hỏZT8x6vi vdmà Sa3GzUchính cZT8x6vậu đ7wNpBTặt ra.

“Không, v7wNpBTì ZT8x6vtạm thờiZT8x6v t7wNpBTôi sSa3GzUẽ xe7wNpBTm avdnh làvd mộtSa3GzU ngườSa3GzUi tZT8x6vốt.” Ái7wNpBT ZT8x6vHy ngước7wNpBT ZT8x6vmặt lêSa3GzUn, đôSa3GzUi mắt7wNpBT vẫnZT8x6v còn7wNpBT hoSa3GzUe đỏ7wNpBT nởSa3GzU m7wNpBTột nvdụ Sa3GzUcười dịuZT8x6v dànZT8x6vg Sa3GzUvới HZT8x6vạo Thần,vd saSa3GzUu đóSa3GzU 7wNpBTđứng dậyvd. “Làm7wNpBT phiSa3GzUền anZT8x6vh rZT8x6vồi, cảSa3GzUm Sa3GzUơn ZT8x6vvì tấvdt cả.”

Ái Sa3GzUHy ch7wNpBTậm rãi7wNpBT bưSa3GzUớc đi,vd lvdướt vdqua từngvd bZT8x6vóng ngưvdời tSa3GzUrên Sa3GzUbãi ZT8x6vbiển ZT8x6vvà Sa3GzUkhuất hẳnZT8x6v s7wNpBTau màZT8x6vn đêm.

“Người tốt?vd MèoSa3GzU coZT8x6vn, cvdó lẽ7wNpBT eZT8x6vm đan7wNpBTg vdhiểu lầmZT8x6v rồi.”

Trên đườngZT8x6v đvdi, 7wNpBTÁi HZT8x6vy cầmvd một7wNpBT 7wNpBTchiếc đvdồng vdhồ cátvd nhỏvd Sa3GzUxíu màuvd vdhồng phấn,ZT8x6v 7wNpBTliên 7wNpBTtục Sa3GzUlật ngượcSa3GzU nóSa3GzU lại.

Cô đa7wNpBTng cốSa3GzU gắngvd tZT8x6vự mình7wNpBT làmSa3GzU mZT8x6vình vZT8x6vơi bớt7wNpBT Sa3GzUnỗi đau.

Ái ZT8x6vHy mệtSa3GzU mỏiZT8x6v bSa3GzUước vềvd ZT8x6vnhà, chvdiếc baZT8x6vlo nặngvd nSa3GzUề cZT8x6vhỉ cSa3GzUó vdthể đeZT8x6vo mvdột bênSa3GzU vaivd, nSa3GzUên cànSa3GzUg k7wNpBThiến bêZT8x6vn vvdai vdphải cvdủa cô7wNpBT nhứ7wNpBTc mỏZT8x6vi vìvd phảiSa3GzU manZT8x6vg mộSa3GzUt trọng7wNpBT lựZT8x6vc ZT8x6vquá nặng.

Về nhàZT8x6v vớ7wNpBTi trvdạng t7wNpBThái khôngSa3GzU mấvdy ZT8x6vvui Sa3GzUvẻ, ZT8x6vÁi vdHy tiếp7wNpBT tụcZT8x6v vdlê bướ7wNpBTc về7wNpBT phònvdg, chẳn7wNpBTg ZT8x6vmàng đSa3GzUể tâZT8x6vm vdđến ZT8x6vsự ZT8x6vquan tâmZT8x6v t7wNpBThái vdquá củaZT8x6v Sa3GzUmấy tên7wNpBT vdcận vệvd vSa3GzUì Sa3GzUđã qu7wNpBTá ZT8x6vquen thuộ7wNpBTc vvdới cá7wNpBTi cảnh7wNpBT nZT8x6vày rồi.

Đôi lúcSa3GzU 7wNpBTcô lạiZT8x6v 7wNpBTnghĩ sốngZT8x6v tSa3GzUrong vdmột c7wNpBTăn biệZT8x6vt thựSa3GzU r7wNpBTộng 7wNpBTlớn Sa3GzUnhư thếZT8x6v ZT8x6vnày thvdật phiềSa3GzUn to7wNpBTái, tương7wNpBT tự7wNpBT nhZT8x6vư vdlúc này7wNpBT 7wNpBTphải lvdên Sa3GzUtận ZT8x6vlầu 7wNpBTba đểvd vềZT8x6v phòng.

Hai vdchân Sa3GzUcũng kh7wNpBTông ZT8x6vthể trụvd được7wNpBT lâuvd Sa3GzUhơn nZT8x6vữa, nhưngSa3GzU vừaZT8x6v bưZT8x6vớc đ7wNpBTến gầZT8x6vn cZT8x6vửa p7wNpBThòng thì7wNpBT đập7wNpBT vàvdo mắt7wNpBT Ái7wNpBT HSa3GzUy ZT8x6vlà 7wNpBThai ZT8x6vtên ZT8x6vcận v7wNpBTệ mSa3GzUặc vesvdt đenZT8x6v vàZT8x6v cvdô h7wNpBTầu gvdái ZT8x6vAn ZT8x6vAn cũZT8x6vng đanSa3GzUg đvdứng t7wNpBTrước ZT8x6vcửa phò7wNpBTng vớiZT8x6v trạng7wNpBT tháiSa3GzU cựvdc kỳvd lZT8x6vo lắng.

Cô c7wNpBTau mày,vd bư7wNpBTớc chânvd vẫSa3GzUn chậSa3GzUm rãSa3GzUi Sa3GzUđến phòngSa3GzU Sa3GzUMinh Vỹ.

Dừng chânZT8x6v, Sa3GzUÁi HSa3GzUy khô7wNpBTng hề7wNpBT mởvd miệngSa3GzU gặngZT8x6v hỏiSa3GzU 7wNpBTtại sSa3GzUao họvd lZT8x6vại c7wNpBTư xửSa3GzU khác7wNpBT thườngZT8x6v 7wNpBTnhư thế,Sa3GzU chỉ7wNpBT đ7wNpBTưa vdtay địnhZT8x6v vdmở cửa.

“Cô chủ,ZT8x6v ZT8x6vlúc nàyZT8x6v ZT8x6vthì… Sa3GzUcô khôvdng nSa3GzUên vàoZT8x6v.” Một7wNpBT tê7wNpBTn cSa3GzUận vệ7wNpBT vdđưa tZT8x6vay Sa3GzUchắn nganvdg ÁiZT8x6v HySa3GzU, lvdúng túng7wNpBT tr7wNpBTả lờvdi, vdnhìn Sa3GzUÁi Sa3GzUHy 7wNpBTái ngại.

“Sao Sa3GzUlại khôngZT8x6v nên?”7wNpBT Sa3GzUÁi HZT8x6vy cảSa3GzUm 7wNpBTthấy 7wNpBTbắt đầvdu khóvd chZT8x6vịu, tại7wNpBT savdo ZT8x6vvào phòZT8x6vng mvdà cũnSa3GzUg 7wNpBTkhông đượcZT8x6v vào?

“Ơ… Sa3GzUà… thSa3GzUiếu 7wNpBTgia đ7wNpBTang… côSa3GzU đSa3GzUừng nêSa3GzUn và7wNpBTo phòngSa3GzU lvdúc này.”ZT8x6v Tên7wNpBT cậnSa3GzU vệvd Sa3GzUkia 7wNpBTcứ ấ7wNpBTp úngSa3GzU mãi,ZT8x6v cuốiSa3GzU cùnvdg lZT8x6vại lZT8x6và một7wNpBT lờiZT8x6v 7wNpBTyêu cầu.

“Tránh ZT8x6vra!” Dườngvd nhưvd ÁiZT8x6v HZT8x6vy đvdã cả7wNpBTm nh7wNpBTận đượ7wNpBTc ZT8x6vmột đ7wNpBTiều Sa3GzUgì đvdó ZT8x6vbất 7wNpBTthường, vZT8x6và cSa3GzUó 7wNpBTvẻ chuZT8x6vyện nZT8x6vày Sa3GzUđang Sa3GzUliên Sa3GzUquan đến7wNpBT MinZT8x6vh Vỹ.

Cô gằvdn giọnvdg, gạtvd mạnhSa3GzU vdtay củaSa3GzU 7wNpBTtên 7wNpBTcận vệSa3GzU ZT8x6vra rồSa3GzUi mởSa3GzU vdnhanh ZT8x6vcánh cvdửa gỗ.

Cánh cvdửa mởSa3GzU ra7wNpBT, vàSa3GzU Sa3GzUsau đóZT8x6v cvdũng nhSa3GzUanh 7wNpBTchóng Sa3GzUđóng lại.

Minh VỹSa3GzU 7wNpBTđang nZT8x6vgồi dư7wNpBTới sSa3GzUàn, tSa3GzUựa vàZT8x6vo tư7wNpBTờng, xuvdng Sa3GzUquanh làvd vôZT8x6v số7wNpBT nhữnSa3GzUg chSa3GzUai r7wNpBTượu r7wNpBTỗng khôngSa3GzU, mùZT8x6vi rượuvd nồngZT8x6v nặSa3GzUc Sa3GzUlan vdtoả khắpZT8x6v phòng.

Nét mặ7wNpBTt Ái7wNpBT HSa3GzUy dầnZT8x6v đSa3GzUanh lại,7wNpBT MinZT8x6vh VỹSa3GzU tiế7wNpBTp tụcSa3GzU Sa3GzUcầm mộtSa3GzU vdchai rưZT8x6vợu lênZT8x6v u7wNpBTống. LậZT8x6vp tứcZT8x6v côSa3GzU ZT8x6vném vdmạnh bavdlo 7wNpBTlên giườSa3GzUng, tiếZT8x6vn vdđến giằnvdg lấSa3GzUy chavdi rượuSa3GzU tronZT8x6vg ta7wNpBTy anh.

“Anh lSa3GzUàm cáZT8x6vi Sa3GzUtrò ZT8x6vgì th

ế?”

“Đừng quSa3GzUan Sa3GzUtâm, 7wNpBTđưa đâSa3GzUy!” Mi7wNpBTnh VZT8x6vỹ vvdới taZT8x6vy vềSa3GzU ph7wNpBTía Ái7wNpBT HyZT8x6v, 7wNpBTdường ZT8x6vnhư 7wNpBTmuốn lvdấy 7wNpBTlại chZT8x6vai rượuvd mà7wNpBT ZT8x6vcô vừSa3GzUa Sa3GzUgiành lấy.

“Không đưavd, ZT8x6vanh uZT8x6vống bZT8x6vao Sa3GzUnhiêu ch7wNpBTai rồiSa3GzU hả?”7wNpBT ÁSa3GzUi HZT8x6vy tứcSa3GzU giận7wNpBT quátZT8x6v lên7wNpBT, đặtSa3GzU cha7wNpBTi rượZT8x6vu đãvd đư7wNpBTợc khu7wNpBTi Sa3GzUnắp rvda 7wNpBTsau lSa3GzUưng, vdnhìn mộtvd lượSa3GzUt 7wNpBTcác chavdi rượuvd xuvdng qZT8x6vuanh vdMinh Vỹ7wNpBT vdvà bắtZT8x6v đSa3GzUầu đếm.

Một… h7wNpBTai… Sa3GzUba… 7wNpBTbảy chai!

Bảy chvdai ZT8x6vrượu rỗn7wNpBTg khSa3GzUông ZT8x6vđang nSa3GzUằm lănSa3GzU lócZT8x6v trSa3GzUên sSa3GzUàn nZT8x6vhà mộtSa3GzU cáchZT8x6v ZT8x6vbừa bãi7wNpBT, cZT8x6vô b7wNpBTắt vdđầu nổiSa3GzU givdận thậtvd sựSa3GzU k7wNpBThi thấyvd anZT8x6vh đứn7wNpBTg l7wNpBTên và7wNpBT cZT8x6vó ZT8x6vý địSa3GzUnh lSa3GzUấy 7wNpBTtừ trvdong tủvd kínSa3GzUh một7wNpBT cZT8x6vhai rượuZT8x6v khác.

“Anh Sa3GzUmuốn uSa3GzUống chứSa3GzU gì,vd được!7wNpBT TôiZT8x6v uốnZT8x6vg vớivd anh!”vd ZT8x6vÁi HZT8x6vy Sa3GzUtức giậnvd quát7wNpBT lên.

Đôi mắtSa3GzU mvdàu Sa3GzUhổ pháZT8x6vch cSa3GzUủa MinZT8x6vh Vỹvd dưSa3GzUờng nhưZT8x6v đSa3GzUã cSa3GzUhuyển sựvd chúvd vdý sa7wNpBTng cô.

Cô Sa3GzUcầm cha7wNpBTi rượZT8x6vu ZT8x6vsau 7wNpBTlưng lênvd, sSa3GzUau đóvd Sa3GzUkề 7wNpBTlên mZT8x6việng ZT8x6vuống ZT8x6vlấy mộtSa3GzU hơiSa3GzU dài.vd vdThứ nướSa3GzUc uốngSa3GzU thậtvd đắng7wNpBT nhưng7wNpBT lạiSa3GzU mZT8x6vang 7wNpBTmột vị7wNpBT nồnSa3GzUg nồnSa3GzUg quả7wNpBT tSa3GzUhật khiếnZT8x6v cZT8x6von ngườiZT8x6v tvda quê7wNpBTn bẵngSa3GzU hếtSa3GzU vdnhững 7wNpBTbuồn phiền,7wNpBT đau7wNpBT đớn7wNpBT 7wNpBTtrong lòng.

Gương mặtvd ÁiZT8x6v vdHy bZT8x6vắt đầu7wNpBT Sa3GzUđỏ Sa3GzUlên, Sa3GzUcô đvdưa đ7wNpBTôi mắt7wNpBT thẫn7wNpBT thờSa3GzU nhìn7wNpBT vdchai rượuvd tro7wNpBTng ZT8x6vtay, t7wNpBTiếp ZT8x6vtục nânZT8x6vg lêSa3GzUn vàSa3GzU uốZT8x6vng hếtSa3GzU số7wNpBT 7wNpBTcòn lại.

Về phầnSa3GzU Sa3GzUMinh ZT8x6vVỹ, avdnh ZT8x6vchỉ đZT8x6vứng 7wNpBTyên nhìZT8x6vn c7wNpBTô uố7wNpBTng ZT8x6vhết 7wNpBTcả cSa3GzUhai rvdượu loạiZT8x6v mvdạnh đó.7wNpBT Cvdô đặtvd chSa3GzUai rượuvd rỗngZT8x6v kh7wNpBTông xuZT8x6vống sànSa3GzU, tvdiếp the7wNpBTo đZT8x6vứng dậy7wNpBT vdđẩy a7wNpBTnh ra7wNpBT, vươnZT8x6v tZT8x6vay ZT8x6vvề phíavd Sa3GzUtủ Sa3GzUkính 7wNpBTlấy mộvdt vdchai rượuZT8x6v gvdiống hZT8x6vệt l7wNpBTúc vdnãy xuống.

“Em làvdm g7wNpBTì vdvậy?” ĐếnZT8x6v mức7wNpBT ZT8x6vnày ZT8x6vthì MiZT8x6vnh VZT8x6vỹ Sa3GzUcũng khôngSa3GzU thểZT8x6v đứngvd vdyên 7wNpBTnhìn đượcvd n7wNpBTữa, 7wNpBTđưa vdtay gi7wNpBTật l7wNpBTấy c7wNpBThai rượvdu tZT8x6vừ cô.

Rõ ràngSa3GzU gươnvdg mZT8x6vặt Áivd ZT8x6vHy đã7wNpBT đỏvd vdhết m7wNpBTức Sa3GzUcó thể!

Chợt Sa3GzUÁi H7wNpBTy ZT8x6vquay saSa3GzUng ZT8x6vMinh VỹZT8x6v và…7wNpBT vdmỉm cười!

“Này MiZT8x6vnh Vỹ,Sa3GzU 7wNpBTanh cóvd bZT8x6viết cáSa3GzUi cvdảm 7wNpBTgiác mấvdt mộtSa3GzU n7wNpBTgười q7wNpBTuan trZT8x6vọng lvdà nSa3GzUhư thếvd nà7wNpBTo không?Sa3GzU” ÁiSa3GzU HZT8x6vy vẫZT8x6vn mỉmvd vdcười, nSa3GzUhưng tronvdg nZT8x6vụ cvdười đSa3GzUó làvd mộ7wNpBTt v7wNpBTết tvdhương khônvdg thểSa3GzU xZT8x6voá đivd bằSa3GzUng thời7wNpBT gZT8x6vian ZT8x6vvà nước7wNpBT mắt.

Giọng nZT8x6vói Sa3GzUcô trởZT8x6v nêZT8x6vn nvdhẹ nhSa3GzUàng hơn,ZT8x6v nhSa3GzUưng dườngvd nhSa3GzUư từngvd Sa3GzUchữ v7wNpBTà từng7wNpBT lờiSa3GzU nhưZT8x6v thểZT8x6v đan7wNpBTg 7wNpBTtrách mó7wNpBTc anh.

“Hẳn ZT8x6vanh cũngZT8x6v b7wNpBTiết chứZT8x6v 7wNpBTnhỉ, vvdì TSa3GzUhy Tvdhy đZT8x6váng yvdêu củaZT8x6v anSa3GzUh cSa3GzUũng Sa3GzUđã mấtSa3GzU rồiZT8x6v mà,vd ZT8x6vha ZT8x6vha. N7wNpBThưng tôivd… vdtôi đáSa3GzUnh mấtSa3GzU cảvd gSa3GzUia đình!”

Minh 7wNpBTVỹ d7wNpBTường ZT8x6vnhư vẫnvd cònvd vdđủ tỉnhSa3GzU táoZT8x6v đểZT8x6v lắZT8x6vng nghSa3GzUe những7wNpBT lờ7wNpBTi nóiZT8x6v c7wNpBTủa cô,7wNpBT nhưngvd tấtvd vdcả nhữngZT8x6v gìZT8x6v anSa3GzUh cvdó thểZT8x6v ZT8x6vlàm vdlúc nàyZT8x6v 7wNpBTlà iZT8x6vm lặng.

“Đồng hvdồ cáZT8x6vt Sa3GzUxoa ZT8x6vdịu nỗ7wNpBTi 7wNpBTđau? Nvdực cườ7wNpBTi! Nvdếu tZT8x6vhật 7wNpBTsự ZT8x6vnó ZT8x6vcó t7wNpBThể vdxoa dịuSa3GzU bớt7wNpBT phầnvd ZT8x6vnào nSa3GzUỗi đ7wNpBTau củavd 7wNpBTtôi, 7wNpBTtại 7wNpBTsao lậ7wNpBTt ngượcSa3GzU nhữvdng mộtvd tZT8x6vrăm táZT8x6vm mươi7wNpBT lầvdn vSa3GzUẫn khôngSa3GzU 7wNpBThề mấtZT8x6v vdđi mZT8x6vột chSa3GzUút cảvdm giácZT8x6v đaSa3GzUu 7wNpBTđớn n7wNpBTào? TạZT8x6vi saoZT8x6v?” Ávdi HSa3GzUy nvdhư Sa3GzUtự ZT8x6vnói vớZT8x6vi chínhvd mì7wNpBTnh, lầvdn n7wNpBTày vdcô bậtZT8x6v cư7wNpBTời thàvdnh tiếng.

Đôi mZT8x6vắt Sa3GzUướt lệ,vd c7wNpBTô đưaSa3GzU tavdy gạ7wNpBTt Sa3GzUgiọt nSa3GzUước mắtvd khôZT8x6vng đSa3GzUáng ZT8x6vrơi trênSa3GzU gSa3GzUò mvdá rồi7wNpBT lạiSa3GzU tZT8x6viếp ZT8x6vtục tựvd ZT8x6vđộc thoại.

“Bây gZT8x6viờ thSa3GzUì hếtSa3GzU rồZT8x6vi, cảSa3GzU bvda vàvd mẹ7wNpBT, cảvd aZT8x6vnh TZT8x6vriết DạSa3GzU lvduôn yêvdu thươnSa3GzUg ZT8x6vtôi đềuvd đi7wNpBT rồZT8x6vi, điZT8x6v đếnSa3GzU Sa3GzUmột nơSa3GzUi ZT8x6vmà tôSa3GzUi khvdông thểZT8x6v nZT8x6vào chạmZT8x6v đến,Sa3GzU trừZT8x6v kSa3GzUhi tôi7wNpBT 7wNpBTđi tvdheo họZT8x6v! VSa3GzUà ngaZT8x6vy cZT8x6vả avdnh cũnSa3GzUg chỉ7wNpBT dùngZT8x6v tôSa3GzUi n7wNpBThư mZT8x6vột cvdon búSa3GzUp vdbê đểSa3GzU th7wNpBTay thếZT8x6v vdcho T7wNpBThy Thy.”

Minh Vỹvd v7wNpBTẫn ZT8x6vim lặng,7wNpBT đ7wNpBTôi Sa3GzUmắt màu7wNpBT hổ7wNpBT p7wNpBThách 7wNpBTsáng lvdên, dvdường ZT8x6vnhư ZT8x6vanh đã7wNpBT cSa3GzUó vdthể Sa3GzUcảm vdnhận được7wNpBT nZT8x6vỗi 7wNpBTđau mSa3GzUà côSa3GzU vdđang 7wNpBTphải gán7wNpBTh cvdhịu đ7wNpBTau ZT8x6vđến mứcSa3GzU nào.

Ái Hvdy bướcZT8x6v vSa3GzUề 7wNpBTphía 7wNpBTtủ quZT8x6vần ávdo mà7wNpBT Mvdinh Sa3GzUVỹ dvdành riêngSa3GzU c7wNpBTho mìnhSa3GzU mởSa3GzU r7wNpBTa, lvdấy rvda mộtSa3GzU cSa3GzUhiếc lọSa3GzU thuỷSa3GzU tiSa3GzUnh tronZT8x6vg suốZT8x6vt, trovdng Sa3GzUđến nỗSa3GzUi có7wNpBT tSa3GzUhể vdnhìn 7wNpBTthấy vôSa3GzU 7wNpBTsố 7wNpBTnhững vdchiếc đvdồng hồvd cSa3GzUát nhỏvd xiSa3GzUnh manSa3GzUg 7wNpBTnhiều mZT8x6vàu sắcvd khávdc nhSa3GzUau đ7wNpBTang 7wNpBTnằm troZT8x6vng lọ.

Tiếp theovd, ZT8x6vcô lấySa3GzU từZT8x6v vdtrong vdlọ vdra một7wNpBT cZT8x6vái đồnZT8x6vg hồZT8x6v cát7wNpBT màZT8x6vu đỏ,vd đưaSa3GzU Sa3GzUtay 7wNpBTra khônZT8x6vg trunvdg ZT8x6vvà th7wNpBTả nóvd rSa3GzUơi Sa3GzUtự do.

“Rơi này!”

Ái HSa3GzUy dường7wNpBT nhSa3GzUư đang7wNpBT cựcSa3GzU k7wNpBTỳ h7wNpBTứng Sa3GzUthú vớivd việcSa3GzU mìnZT8x6vh đanZT8x6vg làSa3GzUm, trênvd mZT8x6vôi vvdẫn giữZT8x6v ng7wNpBTuyên nụZT8x6v cườiSa3GzU caZT8x6vy đắng.

Chiếc ZT8x6vđồng hồZT8x6v đó7wNpBT Sa3GzUrơi vdxuống đấtvd ZT8x6vvỡ tZT8x6van, tạoSa3GzU 7wNpBTnên vvdô svdố nhZT8x6vững 7wNpBTmảnh thuỷZT8x6v tvdinh ZT8x6vcực nhỏvd nằZT8x6vm trSa3GzUên sànZT8x6v nZT8x6vhà, Sa3GzUvà ZT8x6vnhững hạ7wNpBTt cáZT8x6vt vdli tSa3GzUi ZT8x6vcũng hoàvd 7wNpBTlẫn vàZT8x6vo nhữSa3GzUng ZT8x6vmảnh thuSa3GzUỷ tiSa3GzUnh lấpvd láZT8x6vnh ấy.

Rồi lạSa3GzUi tZT8x6vhêm mộtvd ZT8x6vcái đồngZT8x6v hồvd Sa3GzUnữa… thêZT8x6vm 7wNpBTmột Sa3GzUcái nữa…7wNpBT v7wNpBTà thêmZT8x6v mộtSa3GzU cái…

Cứ 7wNpBTlần lượt,Sa3GzU ZT8x6vcô lặpZT8x6v lạiSa3GzU đSa3GzUộng táZT8x6vc đóvd khôn7wNpBTg biếtvd bZT8x6vao nh7wNpBTiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh VZT8x6vỹ gọi7wNpBT Sa3GzUtên ZT8x6vÁi vdHy, đôi7wNpBT mắt7wNpBT avdnh Sa3GzUtràn ngậvdp vẻZT8x6v xóSa3GzUt xa.

Nhìn thấSa3GzUy cZT8x6vô nhvdư thvdế này,7wNpBT tZT8x6vrái ti7wNpBTm aZT8x6vnh nZT8x6vhư dầZT8x6vn mấtvd vdđi nhịvdp đập,7wNpBT sa7wNpBTu đó7wNpBT ngừng7wNpBT đậpSa3GzU hẳn.

Ái ZT8x6vHy khô7wNpBTng hvdề q7wNpBTuay lvdại nhSa3GzUìn anhZT8x6v, lầnSa3GzU nàyvd lSa3GzUà đưaZT8x6v cảSa3GzU chiếvdc Sa3GzUlọ thSa3GzUuỷ Sa3GzUtinh ravd, rồiZT8x6v lại7wNpBT thvdả ZT8x6vcả lZT8x6vọ ZT8x6vrớt xuốnZT8x6vg ZT8x6vđất… thứSa3GzU Sa3GzUâm tvdhanh v7wNpBTa chạZT8x6vm vdmạnh vavdng lênSa3GzU, 7wNpBThàng Sa3GzUnghìn mZT8x6vảnh thuỷSa3GzU ZT8x6vtinh lấpvd vdlánh nằmvd dướiZT8x6v sànvd, 7wNpBTmột kSa3GzUhung cả7wNpBTnh đẹpZT8x6v đZT8x6vến đau7wNpBT đớn!

“Vỡ hếvdt vdrồi! vdKhông cZT8x6vòn gì7wNpBT ZT8x6vđể ZT8x6vxoa vddịu nSa3GzUỗi đau7wNpBT cả!”ZT8x6v 7wNpBTÁi HSa3GzUy lvdại bậtZT8x6v 7wNpBTcười thànhZT8x6v vdtiếng, Sa3GzUđưa mvdột ta7wNpBTy ZT8x6vôm lấZT8x6vy Sa3GzUmặt, nhưnZT8x6vg Sa3GzUnhững gZT8x6viọt nướcSa3GzU mắt7wNpBT kSa3GzUia vẫSa3GzUn lọt7wNpBT quvda khvdẽ tSa3GzUay và7wNpBT Sa3GzUtạo rSa3GzUa nhữngSa3GzU v7wNpBTệt dà7wNpBTi vdhoàn mỹZT8x6v tro7wNpBTng khZT8x6vông vdtrung. “KhôngZT8x6v c7wNpBTòn, vdkhông Sa3GzUcòn gvdì cả!”

Minh VỹSa3GzU bước7wNpBT đ7wNpBTến 7wNpBTvà cúivd xuốngvd nân7wNpBTg người7wNpBT cô7wNpBT lêvdn, đZT8x6vặt Sa3GzUcô ngồZT8x6vi lêvdn giường.

Bàn chZT8x6vân Ái7wNpBT HSa3GzUy bịvd ZT8x6vnhững mảvdnh thuỷ7wNpBT tinSa3GzUh kivda Sa3GzUlàm Sa3GzUxây xướcSa3GzU rấtSa3GzU nhiều.

“Minh Sa3GzUVỹ, tôSa3GzUi v7wNpBTà Th7wNpBTy ThSa3GzUy aSa3GzUi quvdan trọngvd hơn?”Sa3GzU Sa3GzUÁi vdHy trSa3GzUong bộSa3GzU dZT8x6vạng nZT8x6vửa tỉnh7wNpBT nử7wNpBTa vdmê, bấtvd g7wNpBTiác lạZT8x6vi ZT8x6vlên vdtiếng hỏi.

“Thy Thy.”vd MộZT8x6vt cvdâu vdtrả lờSa3GzUi dứtSa3GzU khoátvd vaSa3GzUng l7wNpBTên, 7wNpBTđủ đvdể 7wNpBTÁi Sa3GzUHy nhậ7wNpBTn thứcSa3GzU đSa3GzUược cSa3GzUâu trảvd lờiZT8x6v đóZT8x6v đan7wNpBTg cóSa3GzU Sa3GzUuy 7wNpBTlực lớnZT8x6v thếZT8x6v nàoZT8x6v đốiZT8x6v vớiZT8x6v tr7wNpBTái tiSa3GzUm ZT8x6vđang chZT8x6vết ZT8x6vdần vdmòn vdvì ZT8x6vđau đớn.

Đôi m7wNpBTôi xi7wNpBTnh xắnSa3GzU kiSa3GzUa míSa3GzUm chặZT8x6vt lại…7wNpBT đú7wNpBTng nhưZT8x6v vdcô n7wNpBTghĩ, cô7wNpBT chZT8x6vỉ vdlà thaZT8x6vy thế!

“Thy ThZT8x6vy ngoSa3GzUan ngoã7wNpBTn, x7wNpBTinh đẹpvd hơnSa3GzU vdem rất7wNpBT nSa3GzUhiều.” ĐôiZT8x6v môvdi Mi7wNpBTnh V7wNpBTỹ bậ7wNpBTt 7wNpBTra nhữnZT8x6vg lờZT8x6vi phátZT8x6v ngôZT8x6vn vSa3GzUô 7wNpBTtình, 7wNpBTmặc vdkệ nó7wNpBT c7wNpBTó làZT8x6vm t7wNpBTổn thươSa3GzUng ÁZT8x6vi HSa3GzUy h7wNpBTay không,vd anvdh 7wNpBTvẫn ngoa7wNpBTn cốZT8x6v tiếpvd tvdục buôngZT8x6v nh7wNpBTững lờvdi nóSa3GzUi ZT8x6vtừ tSa3GzUận ZT8x6vsâu trSa3GzUái t7wNpBTim mình7wNpBT… Sa3GzUvì, aZT8x6vnh kSa3GzUhông ZT8x6vthể c7wNpBThe 7wNpBTgiấu đượ7wNpBTc nữavd r7wNpBTồi. “Th7wNpBTy Tvdhy Sa3GzUlà hạnhSa3GzU phSa3GzUúc, cònZT8x6v eZT8x6vm chỉ7wNpBT vdmang đến7wNpBT ch7wNpBTo tôiZT8x6v sự7wNpBT đvdau đớn.”

“Thy Sa3GzUThy tvdừng Sa3GzUlà tấZT8x6vt c7wNpBTả vớivd tôi…”

Từng Sa3GzUcâu nóivd dSa3GzUo cZT8x6vhính miệZT8x6vng M7wNpBTinh VỹZT8x6v bậSa3GzUt rvda nSa3GzUhư x7wNpBTé toạ7wNpBTc ZT8x6vvết thươSa3GzUng lò7wNpBTng chSa3GzUưa 7wNpBTlành hẳvdn củaSa3GzU Ái7wNpBT Hy7wNpBT, côSa3GzU biếZT8x6vt mZT8x6và… 7wNpBTcô chẳngSa3GzU là7wNpBT gìZT8x6v cả!

Hai bSa3GzUàn taZT8x6vy ru7wNpBTn lêvdn khôZT8x6vng ngường,7wNpBT trướcSa3GzU mắtvd côSa3GzU cũSa3GzUng nhoSa3GzUà đvdi Sa3GzUvì nưZT8x6vớc mắt,7wNpBT 7wNpBTcô đưavd tSa3GzUay gZT8x6vhì chặvdt 7wNpBTtay vvdà kíchZT8x6v độngvd hé7wNpBTt lên.

“Không cầSa3GzUn anZT8x6vh nZT8x6vói nữavd, 7wNpBTtôi 7wNpBTkhông muốnvd nZT8x6vghe, lạiSa3GzU 7wNpBTcàng kh7wNpBTông muốvdn Sa3GzUanh đemZT8x6v tSa3GzUôi vdso s7wNpBTánh vớiSa3GzU ngSa3GzUười c7wNpBTon 7wNpBTgái khácvd! TZT8x6vôi biếtZT8x6v tôZT8x6vi khZT8x6vông lvdà gìvd cảvd, nênvd aZT8x6vnh cũnvdg khôSa3GzUng cầvdn hvdạ n7wNpBThục tvdôi vdđến ZT8x6vmức này.”Sa3GzU Nư7wNpBTớc mắtvd cSa3GzUhạy dàiSa3GzU, rạSa3GzUch đườngZT8x6v nước7wNpBT ph7wNpBTa lê7wNpBT ZT8x6vtheo 7wNpBTgò mSa3GzUá Sa3GzUmà r7wNpBTơi vào7wNpBT khôngZT8x6v trung.

Minh VỹSa3GzU nhìnvd c7wNpBTô, khônSa3GzUg 7wNpBTnói gìvd cả,vd Sa3GzUđưa ZT8x6vtay siếtSa3GzU ch7wNpBTặt Sa3GzUtay Sa3GzUcô kéovd vdra, anSa3GzUh đavdng épSa3GzU b7wNpBTuộc c7wNpBTô phải7wNpBT 7wNpBTtiếp ZT8x6vtục lắngZT8x6v Sa3GzUnghe anSa3GzUh nói.

“Tôi vdkhông cZT8x6vần ngườZT8x6vi Sa3GzUcon gáivd k7wNpBThác thZT8x6vay vdthế vSa3GzUị tZT8x6vrí cô7wNpBT ấvdy t7wNpBTrong Sa3GzUlòng vdtôi. ZT8x6vVới tôi7wNpBT, T7wNpBThy T7wNpBThy 7wNpBTchỉ 7wNpBTcó một…ZT8x6v khôvdng ZT8x6vthể t7wNpBThay thế!”

Ái ZT8x6vHy tiếSa3GzUp vdtục giằngZT8x6v taZT8x6vy, Sa3GzUmím mvdôi đểSa3GzU t7wNpBTừng ZT8x6vcâu nó7wNpBTi nhẫ7wNpBTn tZT8x6vâm 7wNpBTlọt Sa3GzUvào thín7wNpBTh giá7wNpBTc vàvd đưvdợc lưuvd ZT8x6vtrữ tr7wNpBTong tâm7wNpBT trí.

Cô ZT8x6vkhông muốZT8x6vn n7wNpBTghe… thvdực sựvd khôngvd mZT8x6vuốn nghe!

“Em rấZT8x6vt phiZT8x6vền ph7wNpBTức, rấtvd bướvdng bỉnhSa3GzU, khôngZT8x6v biếtvd nvdghe lời!”

“Đối vớiZT8x6v emZT8x6v, t7wNpBTôi chẳngZT8x6v vdlà gìSa3GzU ZT8x6vcả… eSa3GzUm sẵZT8x6vn 7wNpBTsàng điSa3GzU tSa3GzUheo 7wNpBThắn mvdà ZT8x6vbỏ mặcZT8x6v tôi.”

“Nhưng vdnếu Sa3GzUđược lZT8x6vựa chọSa3GzUn giữa7wNpBT ZT8x6vem vvdà TZT8x6vhy ThySa3GzU, tvdôi vdsẽ c7wNpBThọn vdem. 7wNpBTThy ZT8x6vThy rZT8x6vất qua7wNpBTn trọng…ZT8x6v nh7wNpBTưng Th7wNpBTy Thvdy thu7wNpBTộc vềZT8x6v qSa3GzUuá khứ.vd CZT8x6vòn hiệnSa3GzU tạvdi, eSa3GzUm Sa3GzUlà ngườiSa3GzU quavdn trọngSa3GzU nhất7wNpBT đốiSa3GzU vớiSa3GzU tôiZT8x6v!” ZT8x6vMinh VSa3GzUỹ nớiZT8x6v lỏnvdg 7wNpBTtay, s7wNpBTau ZT8x6vđó 7wNpBTbuông hẳnvd taSa3GzUy côvd ra.

Cúi đSa3GzUầu ZT8x6vxem xvdét nhữngvd ZT8x6vvết 7wNpBTthương trêSa3GzUn bZT8x6vàn châSa3GzUn củ7wNpBTa ngườiSa3GzU đốiZT8x6v 7wNpBTdiện, ZT8x6vanh đẩyvd nhẹZT8x6v ÁZT8x6vi vdHy để7wNpBT côZT8x6v nvdằm xuốvdng giường.

“Minh Vỹ!”vd 7wNpBTĐôi mSa3GzUắt c7wNpBTô dầZT8x6vn nhSa3GzUắm lạSa3GzUi, đư7wNpBTa t7wNpBTay chạvdm nhvdẹ vào7wNpBT gSa3GzUương mặ7wNpBTt củvda anh.

Đây lZT8x6và lầnSa3GzU đầZT8x6vu tvdiên cSa3GzUô ZT8x6vchạm Sa3GzUvào avdnh mộtvd c7wNpBTách thânvd mSa3GzUật n7wNpBThư thế.

Ái vdHy tiếpZT8x6v tục7wNpBT Sa3GzUmỉm cười,Sa3GzU bànZT8x6v t7wNpBTay buônSa3GzUg thõvdng xZT8x6vuống nhaZT8x6vnh ZT8x6vchóng chvdìm vàSa3GzU giấcZT8x6v ngủ.

Còn ZT8x6vvề phầnZT8x6v Sa3GzUMinh V7wNpBTỹ, đZT8x6vôi mắtZT8x6v 7wNpBTmàu hổvd ZT8x6vphách cũngZT8x6v sSa3GzUáng 7wNpBTrực lênSa3GzU, kSa3GzUhẽ nZT8x6vâng bà7wNpBTn Sa3GzUtay n7wNpBThỏ Sa3GzUbé kSa3GzUia lên7wNpBT vàZT8x6v đặtSa3GzU mộtvd nụvd hônZT8x6v thậZT8x6vt dị7wNpBTu dàng.

“Tôi… yêvdu em!”