Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ tiKVJhứ ba

Mỗi ngàywzHQ đềuwzHQ BY5klặng jt3blẽ twzHQrôi jt3bqua jt3btheo cáwzHQi đjt3bịnh iKVJlí vốr5dkn đãwzHQ BY5kđược tuâniKVJ thejt3bo nhưr5dk mBY5kột BY5kvòng luânjt3b hồiwzHQ ciKVJủa thBY5kời jt3bgian, vàwzHQ iKVJcuộc BY5ksống vẫiKVJn luônBY5k vr5dkề đúnjt3bg cáBY5ki vịjt3b tríiKVJ vốiKVJn wzHQcó BY5kcủa nó.

Đã BY5kba jt3bngày, nỗiKVJi đr5dkau mấtBY5k wzHQmát triKVJong lòngr5dk ÁBY5ki HwzHQy đãr5dk viKVJơi điiKVJ phầnr5dk r5dknào, nwzHQhưng vwzHQẫn cr5dkòn vr5dkương vjt3bấn BY5knơi vr5dkết thưwzHQơng chiKVJưa lànwzHQh hBY5kẳn r5dkmột niKVJỗi thấjt3bt vọniKVJg tộtiKVJ jt3bcùng BY5kdành riêngwzHQ wzHQcho MwzHQinh Vỹ.

Tại sar5dko jt3bchuyện nhưBY5k BY5kthế nàywzHQ iKVJmà BY5kanh lạir5dk khôwzHQng hềwzHQ r5dknói vớwzHQi wzHQÁi HwzHQy djt3bù chỉwzHQ mộtr5dk cr5dkâu, BY5khay điKVJề cậpwzHQ đếniKVJ dùBY5k chwzHQỉ mộtjt3b lần?

Phải chăng…iKVJ chínwzHQh iKVJanh lr5dkà jt3bkẻ đãiKVJ nBY5khẫn târ5dkm r5dkxuống wzHQtay vớiKVJi giwzHQa đìnhBY5k cô?

Không thểwzHQ nào!wzHQ Mir5dknh wzHQVỹ khôngwzHQ twzHQhể BY5klàm chuiKVJyện nr5dkhư tiKVJhế đượBY5kc, đặcBY5k biệtiKVJ lBY5kà cjt3bhuyện nàyiKVJ lạiKVJi jt3bcó ảnwzHQh hưwzHQởng đếnBY5k cô!!

 Mệt mỏir5dk jt3bgục đầBY5ku xuốngiKVJ bjt3bàn, nhiKVJững ngàjt3by qujt3ba thậjt3bt r5dksự Áir5dk iKVJHy đãiKVJ iKVJsuy niKVJghĩ rấiKVJt nhir5dkều, iKVJnhưng iKVJsuy chBY5ko jt3bcùng cr5dkũng khjt3bông thểiKVJ iKVJtha thiKVJứ cjt3bho Minjt3bh wzHQVỹ wzHQmột r5dkcách dr5dkễ dBY5kàng nhBY5kư thế.

Mất mBY5kát lầnBY5k nàjt3by tiKVJhật iKVJsự quáwzHQ lớn,BY5k cwzHQhỉ trowzHQng mộr5dkt khoảr5dkng thờir5dk gwzHQian nr5dkgắn màiKVJ jt3bcô điKVJã đáiKVJnh r5dkmất trọnwzHQ vẹniKVJ hBY5kai ciKVJhữ “giaiKVJ đình”.

Ding dBY5kong… diiKVJng dong…

Giây BY5kphút ÁBY5ki Hr5dky lr5dkuôn chờwzHQ đợiiKVJ đjt3bã đến,wzHQ nhưnr5dkg tạiBY5k swzHQao nhữngiKVJ r5dkngày gầnBY5k đBY5kây wzHQnó r5dkhoàn toàniKVJ khôjt3bng hềwzHQ cwzHQó sr5dkức ảnjt3bh wzHQhưởng đếnr5dk cô.

Lúc nàyBY5k, thứBY5k cjt3bô thwzHQật sựBY5k cầniKVJ làiKVJ sựr5dk yênwzHQ tĩnh,BY5k chwzHQỉ cầniKVJ nhưjt3b thếjt3b điKVJể quêjt3bn đr5dki tấtjt3b cả.

“Này này,iKVJ mBY5kèo conwzHQ!” MộBY5kt jt3bgiọng jt3bnam djt3bễ ngjt3bhe cwzHQất lên,wzHQ thậiKVJt giKVJần vàjt3b cũngwzHQ thậtBY5k qr5dkuen thur5dkộc njt3bhưng lạir5dk nhjt3banh chóngr5dk wzHQchìm vàor5dk qujt3bên lãng.

Thật wzHQkỳ lạBY5k, r5dktại siKVJao ngoàBY5ki gr5dkiọng BY5knam đr5dkó r5dkra lạijt3b khwzHQông wzHQcó jt3bthêm bấtiKVJ kỳwzHQ iKVJthứ âBY5km thBY5kanh niKVJào khác?

Nhưng cjt3bô vẫr5dkn gụcBY5k xjt3buống wzHQbàn, chẳngiKVJ màwzHQng BY5kđể tâjt3bm đếnBY5k BY5knhững việcjt3b đajt3bng xảyiKVJ rjt3ba xunwzHQg quanh.

“Mèo cwzHQon!” Giọngjt3b najt3bm iKVJkia lạjt3bi mộtiKVJ lầr5dkn nữjt3ba cấtjt3b ciKVJao giọngwzHQ, jt3bmột biKVJàn jt3btay đưaiKVJ lwzHQên wzHQlay r5dklay ngưBY5kời cô.

Dường nhiKVJư têwzHQn kiiKVJa đangjt3b iKVJgọi r5dkcô thiKVJì phải?!

Cô từiKVJ BY5ktừ ngướcjt3b mặr5dkt jt3blên, đậpjt3b vjt3bào mắtr5dk làBY5k gươnwzHQg mặtwzHQ r5dkkhó ưwzHQa củr5dka tênwzHQ DươngiKVJ iKVJHạo Thần.

“Em kiKVJhông iKVJnghe hjt3bay giảBY5k wzHQvờ khôjt3bng wzHQnghe th

ế?

” Hạr5dko ThầwzHQn r5dkđưa taBY5ky BY5kvề piKVJhía mặtjt3b ÁiiKVJ HywzHQ, nhưniKVJg wzHQbàn jt3btay ấywzHQ lwzHQập twzHQức bịr5dk jt3bgạt jt3bra mộtiKVJ cáiKVJch chiKVJán ghét.

“Tôi làwzHQ mèoiKVJ iKVJcon r5dktừ bawzHQo giờ?”iKVJ r5dkCô r5dkkhó chịuwzHQ trảBY5k jt3blời, đúngjt3b r5dklà r5dkcái biệBY5kt daBY5knh ngớBY5k ngr5dkẩn, BY5kkhi khôjt3bng lạiBY5k víiKVJ iKVJngười vớjt3bi mèo!

“Từ BY5kkhi tôwzHQi nhwzHQìn thr5dkấy em!”wzHQ MBY5kột nụiKVJ cườiBY5k thwzHQân thr5dkiện tựaiKVJ nhưBY5k ár5dknh mặBY5kt trờijt3b buổjt3bi sớmjt3b ljt3bại nr5dkở nênwzHQ đôijt3b môiKVJi r5dkkia, nhBY5kưng iKVJÁi iKVJHy lạijt3b cảjt3bm thấyiKVJ troBY5kng jt3bnụ cườr5dki iKVJđó đanBY5kg chBY5kứa đựngBY5k sáBY5kt khí.

“Thế tr5dkhì iKVJtôi gjt3bọi aBY5knh BY5klà đồBY5k ngwzHQớ ngẩwzHQn nhé!”BY5k CwzHQô đBY5kập iKVJbàn đBY5kứng dậiKVJy vàwzHQ qwzHQuay BY5kngười wzHQbỏ đi.

Nhưng bằngr5dk phảniKVJ wzHQxạ niKVJhanh nhiKVJất, jt3bHạo ThBY5kần lậr5dkp tứcBY5k nânjt3bg jt3bngười jt3bÁi BY5kHy lBY5kên vàBY5k vácr5dk đr5dki nBY5khư mộtiKVJ mwzHQón hànBY5kg hoá.

Đến tậwzHQn lúciKVJ này,iKVJ cBY5kô vẫnr5dk chưjt3ba kịpjt3b địnjt3bh thầnBY5k lấyr5dk jt3bmột gBY5kiây vàwzHQ hjt3boàn tojt3bàn bịiKVJ cwzHQậu đưawzHQ BY5kđi, chỉjt3b wzHQkịp tr5dkrông thr5dkấy cảjt3b r5dkchục ánhwzHQ mắtjt3b từBY5k tjt3brong lớiKVJp mjt3bang mộtr5dk ánr5dkh nhìnr5dk BY5knảy lửawzHQ chiếujt3b BY5kthẳng vàoiKVJ mình.

Thì rjt3ba từBY5k nBY5kãy đếnjt3b giờ,iKVJ kBY5không chỉBY5k cóBY5k rwzHQiêng cjt3bả haBY5ki tồniKVJ tạir5dk r5dktrong iKVJlớp, nhưnr5dkg wzHQtại wzHQsao côr5dk lr5dkại khr5dkông hjt3bề niKVJhận biếBY5kt điKVJược nhữnjt3bg gưwzHQơng jt3bmặt ấy.

“Này, jt3btên ngớjt3b BY5kngẩn kiajt3b, thảiKVJ tr5dkôi xuốngr5dk!” ÁiKVJi r5dkHy BY5ktức giậnr5dk iKVJđập đậpr5dk jt3btay vàojt3b iKVJlưng iKVJcủa wzHQHạo ThầiKVJn, nhwzHQững ánr5dkh mắtwzHQ khwzHQác iKVJnhau wzHQlại liiKVJên BY5ktục chiếur5dk r5dkthẳng vàojt3b côjt3b khjt3bi jt3bmỗi bưBY5kớc chânr5dk củar5dk HiKVJạo Thầnr5dk bjt3bước qwzHQua tjt3bừng BY5kdãy hàiKVJnh lang.

Nhưng cBY5kậu hoàjt3bn toBY5kàn BY5kphớt lờjt3b côiKVJ, cứBY5k tiBY5kếp iKVJtục bưiKVJớc đi.

“Này! TêBY5kn khốn!wzHQ TôiwzHQ biKVJảo thảr5dk tôiiKVJ xuốBY5kng!” ÁiiKVJ jt3bHy ngừr5dkng kjt3bhông đậpiKVJ tjt3bay vr5dkào lưngr5dk HạoBY5k Tr5dkhần nữajt3b, phảiiKVJ r5dkdùng biệiKVJn phiKVJáp mạBY5knh thôi!

Cô hítBY5k mộtwzHQ iKVJhơi thr5dkật sâu…jt3b nhắmwzHQ mắtBY5k lại…

Những BY5kbước wzHQchân r5dkcủa Hjt3bạo ThầBY5kn vẫnwzHQ đwzHQều đr5dkều, chậmjt3b rBY5kãi BY5kdi chr5dkuyển twzHQrên dãyjt3b hàBY5knh lang.

Này thr5dkì “mèor5dk con”!

Ái Hjt3by lwzHQại iKVJsử dụngiKVJ jt3b“tuyệt wzHQchiêu ngàniKVJ năjt3bm”, pr5dkhập mộtr5dk ciKVJái vàojt3b vawzHQi Hạor5dk Thần.

Cả r5dkngười Hjt3bạo ThầnBY5k riKVJun ljt3bên, bướcBY5k cr5dkhân khựnjt3bg lại…

Và tấiKVJt ciKVJả sijt3bnh viiKVJên wzHQtrên jt3bdãy hànr5dkh lar5dkng ciKVJũng dừngjt3b bước!!

“Em khjt3bông phảiiKVJ r5dkmèo cBY5kon!” HạiKVJo Thầjt3bn buôngiKVJ mộtBY5k câuwzHQ niKVJói khẳnBY5kg định,wzHQ gBY5kương r5dkmặt cậr5dku dầniKVJ tốir5dk sầmjt3b lại.

“Gì cơjt3b?” ÁiKVJi Hjt3by ngơiKVJ iKVJngác hỏjt3bi, iKVJtự r5dkdưng liKVJại r5dkphủ địnhjt3b cjt3bhính biệtjt3b danr5dkh củar5dk mìnhjt3b đặtBY5k r5dkra liKVJà thếr5dk nào?

“Em làjt3b mèoiKVJ hoang!”r5dk LạiwzHQ thêiKVJm wzHQmột câuwzHQ khẳiKVJng địBY5knh cựcjt3b BY5kkỳ “iKVJtầm cỡ”,wzHQ cr5dkó kwzHQhả njt3băng đjt3bánh gụcwzHQ ýr5dk chr5dkí phr5dkản BY5kkháng củaBY5k cwzHQô. “ChỉiKVJ jt3bcó mèBY5ko hoanBY5kg mớiBY5k jt3bcắn ngườiBY5k jt3bnhư thế!”

Ái HiKVJy tBY5kròn mắtiKVJ, jt3bvẫn khônwzHQg thểr5dk tiiKVJn đượcr5dk mìnhwzHQ vừaBY5k nghBY5ke BY5kthấy gì.

Cảm jt3bgiác vềr5dk Hạr5dko Thầnjt3b lújt3bc nàwzHQy r5dkcủa cr5dkô chỉjt3b cr5dkó thểwzHQ miKVJiêu tảiKVJ bằBY5kng hBY5kai chữ…r5dk ngBY5kớ ngẩn!

“Này, khjt3bông mjt3buốn tr5dkôi iKVJcắn wzHQanh nữaBY5k thìBY5k bBY5kỏ BY5ktôi xuống!”BY5k ÁBY5ki HiKVJy cốjt3b giKVJắng giữiKVJ bìjt3bnh tĩnh,BY5k wzHQgằn giwzHQọng wzHQđe doạ.

Ngay siKVJau đó,BY5k ÁwzHQi Hr5dky đượcr5dk jt3bHạo r5dkThần đặtjt3b xuốngwzHQ đất.

Không lẽBY5k wzHQhắn tjt3ba sợr5dk bwzHQị cắn?

Nhưng BY5klập tứcBY5k, cBY5kô r5dklại đượcjt3b HạBY5ko Thầnr5dk nhấiKVJc br5dkổng lên,jt3b vàr5dk bếiKVJ wzHQđi iKVJnhư mộtBY5k njt3bàng iKVJcông chúa.

Shock toàwzHQn tập!

Trong tr5dkình tiKVJrạng hiệnBY5k giBY5kờ, jt3bcô cBY5kó muốwzHQn phảBY5kn wzHQkháng cũjt3bng khôBY5kng được.

Bóng BY5kdáng wzHQcả hjt3bai kwzHQhuất sBY5kau hànhr5dk lar5dkng, iKVJmột đwzHQôi mắtBY5k màuBY5k hổBY5k iKVJphách đanBY5kg wzHQcó jt3bnhững tijt3ba nhBY5kìn r5dktức giận.

*Canteen*

“Ăn đr5dki r5dkmèo cr5dkon!” HạBY5ko Thầr5dkn đẩyBY5k đr5dkẩy jt3bkhay jt3bđồ ăniKVJ vềiKVJ pr5dkhía jt3bÁi Hyr5dk, trjt3bông cjt3bứ nhBY5kư đaniKVJg cjt3bhăm sr5dkóc thújt3b cjt3bưng vậy.

“Anh điwzHQ iKVJmà ăjt3bn mộtiKVJ mjt3bình!” ÁiwzHQ BY5kHy hấtBY5k mặtwzHQ sawzHQng hướngBY5k kjt3bhác, cốr5dk tìnhBY5k tỏjt3b vẻr5dk kr5dkhinh kr5dkhi vớiwzHQ Hạojt3b Thần.

Thật chBY5kẳng hBY5kiểu nổijt3b hắnr5dk tr5dka, đãwzHQ wzHQcố tr5dkình gâyjt3b sr5dkự iKVJvới cBY5kô miKVJà BY5kgiờ điKVJây lạBY5ki tiKVJỏ vẻwzHQ iKVJnhư thânBY5k thiếiKVJt lắm…r5dk iKVJhắn cjt3bó bịr5dk thầnjt3b kijt3bnh khôwzHQng nhỉ?

“Em r5dkkhông thíchwzHQ nhữnBY5kg móniKVJ niKVJày àwzHQ?” Hạojt3b ThầnBY5k BY5kliếc jt3bnhìn mr5dkột lwzHQoạt cjt3bác lojt3bại biKVJánh trwzHQáng miệnwzHQg kháwzHQc nhaBY5ku jt3btrên kwzHQhay đồwzHQ ănwzHQ, cườiBY5k khẩyiKVJ. “Khôngjt3b lẽjt3b jt3bem r5dkmuốn wzHQăn xươnr5dkg cá?”

Ái HwzHQy wzHQkhông thiKVJèm trảr5dk lời,BY5k wzHQvì trảBY5k lờBY5ki jt3bvới têiKVJn jt3bnày chỉBY5k tiKVJoàn BY5ktự chiKVJuốc jt3bthêm wzHQrắc rối.

Vết thưBY5kơng wzHQở iKVJvai dạowzHQ gBY5kần đâyiKVJ iKVJvẫn khôngr5dk ngừngjt3b đauiKVJ đớn,jt3b phảiiKVJ chăjt3bng ÁiiKVJ r5dkHy BY5kđã qjt3buen chịuBY5k r5dkđựng mỗiwzHQ kBY5khi BY5kvết thươjt3bng BY5klên ciKVJơn điKVJau jt3bnhức từngr5dk đBY5kợt nBY5kên sBY5kắc BY5kthái biểiKVJu BY5kcảm vẫniKVJ khájt3b hiKVJơn lújt3bc r5dktrước, mặwzHQc dùiKVJ mr5dkột bênjt3b vjt3bai vẫniKVJ cảmiKVJ thr5dkấy rấjt3bt đau.

Gương mặr5dkt cwzHQô trBY5kở niKVJên nhiKVJợt nhạt,BY5k nhữnBY5kg giọtwzHQ mjt3bồ wzHQhôi tr5dkrên trjt3bán cũjt3bng iKVJbắt đầuBY5k jt3bxuất hiện.

Chịu đr5dkựng, phảr5dki iKVJchịu đựng!

Hạo ThầnBY5k nhíur5dk r5dkmày iKVJnhìn wzHQÁi wzHQHy, sBY5kau đójt3b lạwzHQi BY5ktiếp tr5dkục wzHQđẩy đẩywzHQ khawzHQy jt3bđồ r5dkăn vềwzHQ phr5dkía “mèo”BY5k củaiKVJ mình.

Những ánhiKVJ BY5kmắt nảiKVJy lửiKVJa cr5dkủa cár5dkc r5dkcô gáijt3b iKVJtrong canjt3bteen dườngiKVJ nhưr5dk BY5kđều khiKVJông hẹnjt3b màiKVJ cjt3bhiếu thẳr5dkng jt3bvào cô.

“Cô twzHQa nghjt3bĩ iKVJmình làiKVJ iKVJai chứ?BY5k iKVJChẳng qjt3bua chBY5kỉ liKVJà ngưwzHQời đwzHQược HwzHQàn Mr5dkinh VỹBY5k chọnBY5k màBY5k cứiKVJ thBY5kích giởBY5k tiKVJrò BY5kquyến rũwzHQ ngưwzHQời khác!”

“Tới cảiKVJ jt3bHạo TwzHQhần cũBY5kng đổiKVJ BY5kvì cjt3bô twzHQa sao?”

“Lâu lBY5kâu iKVJThần jt3bmới đếBY5kn trườngwzHQ mộtBY5k lần,wzHQ chưBY5ka iKVJgì đãwzHQ tjt3bhấy anr5dkh ấyjt3b wzHQthân jt3bmật vớr5dki cor5dkn hồr5dk liKVJy r5dkđó rồi.”

Dù kjt3bhông mjt3buốn niKVJghe, nhưBY5kng nhữngjt3b lờijt3b tiKVJhan thởwzHQ lẫniKVJ trájt3bch jt3bmóc cứr5dk liênwzHQ tụr5dkc r5dklọt vwzHQào tBY5kai cô.

Khó chjt3bịu quá!

Ở điKVJây thwzHQêm BY5kvài pBY5khút njt3bữa, cójt3b lẽwzHQ jt3bcô sẽiKVJ chếtBY5k jt3bvì wzHQbị “ngộwzHQ độc”BY5k nhữngjt3b lờwzHQi nóiiKVJ ájt3bc r5dký kr5dkia mất!!

Ái HwzHQy kéor5dk ghếjt3b đứngwzHQ dậy,BY5k vàjt3b cũniKVJg mBY5kột bjt3bàn tajt3by wzHQkéo cjt3bô r5dkvề r5dkphía mình.

Cuối cùr5dkng cwzHQhồng jt3byêu iKVJmafia r5dkcũng jt3bxuất hiện!!

Minh ViKVJỹ liKVJạnh lùngr5dk ljt3biếc nhìjt3bn Hr5dkạo Thầr5dkn, sar5dku điKVJó niKVJắm tr5dkay r5dkÁi Hjt3by kiKVJéo đi.

Cô cũngr5dk chẳngjt3b hềjt3b wzHQphản khángBY5k, đểwzHQ mặcr5dk jt3banh lr5dkôi mìnr5dkh đi.

Và đícjt3bh đếnjt3b lầniKVJ nàyBY5k vẫnwzHQ iKVJlà phòngjt3b BY5ky tế!

Ông bjt3bác sĩjt3b đãwzHQ đưjt3bợc wzHQMinh BY5kVỹ iKVJcử ngr5dkười jt3bđưa đếniKVJ tậnr5dk trr5dkường, BY5kvì tìnjt3bh trạnr5dkg ÁiKVJi HBY5ky hiệnwzHQ giờwzHQ đaiKVJng chuyểr5dkn biiKVJến thr5dkeo hướr5dkng khônwzHQg tốt.

Chỉ mộr5dkt r5dklí wzHQdo điKVJơn giiKVJản, ÁiKVJi HwzHQy đr5dkã đượcwzHQ bácjt3b r5dksĩ chẩnr5dk đowzHQán biKVJị mắcwzHQ chBY5kứng khánBY5kg thuốc!

Thuốc gjt3biảm đaBY5ku ljt3boại tr5dkiêm jt3bdường BY5knhư khôniKVJg thểr5dk phátr5dk hBY5kuy tiKVJác dụngiKVJ vớiiKVJ wzHQcơ tiKVJhể củar5dk BY5kcô, jt3bbằng chứBY5kng làBY5k sjt3bau khwzHQi tiêmBY5k iKVJthuốc cBY5kơn đr5dkau đớwzHQn vẫnwzHQ r5dkkéo dàBY5ki, thwzHQậm BY5kchí còwzHQn trởjt3b nêr5dkn đawzHQu hơn.

Nhưng nếur5dk dùr5dkng tBY5khuốc giảBY5km jt3bđau lBY5koại uốiKVJng quBY5ká nhiềwzHQu, jt3bsẽ ảnwzHQh hưởnwzHQg đếnwzHQ vấwzHQn đềjt3b sứiKVJc khoẻjt3b viKVJà dễwzHQ dàr5dkng kr5dkhiến r5dkcô dễiKVJ wzHQdàng wzHQbị cr5dkơn buồiKVJn ngủjt3b đBY5kánh gụjt3bc triKVJong wzHQmọi r5dktình huống.

“Cô Vưr5dkơng, côr5dk đừjt3bng đếnBY5k trườngwzHQ niKVJữa, hBY5kãy r5dkở r5dknhà tĩnjt3bh dưỡngiKVJ cjt3bho jt3bđến jt3bkhi vwzHQết thươnr5dkg lànhBY5k hẳnwzHQ!” ÔniKVJg báwzHQc iKVJsĩ BY5kkhẽ thwzHQở dBY5kài khiKVJi thấyBY5k nétwzHQ mặtiKVJ ciKVJủa Áir5dk BY5kHy, miKVJột bênr5dk BY5kvai áiKVJo đãBY5k thấmiKVJ wzHQchút sBY5kắc màujt3b cBY5kủa máu.

Ông tjt3ba lấywzHQ jt3btrong iKVJhộp dụngwzHQ ciKVJụ wzHQra mộtBY5k ốngjt3b tr5dkiêm đậmjt3b sắc,r5dk niKVJhẹ nwzHQhàng BY5kmở nắpBY5k vàBY5k tiêmiKVJ cjt3bho cô.

“Cứ dùnjt3bg thjt3buốc BY5ktiêm lor5dkại wzHQmạnh nhưwzHQ r5dkthế niKVJày khiKVJông phảir5dk iKVJlà iKVJcách haiKVJy, cBY5kó khảiKVJ năBY5kng iKVJnó sẽwzHQ kiKVJéo BY5kdài thiKVJời giaBY5kn chữwzHQa trị.iKVJ” BY5kÔng báwzHQc sr5dkĩ jt3bbất giáBY5kc thBY5kở djt3bài, mặcBY5k wzHQdù đãBY5k hr5dkết lờir5dk khuyr5dkên njt3bgăn iKVJnhưng jt3bcô vr5dkẫn ngiKVJoan cBY5kố mộtjt3b BY5kmực đòwzHQi đếnwzHQ trường.

Đây làr5dk biệnBY5k pjt3bháp jt3bduy nhấtr5dk đểjt3b khốngiKVJ chếjt3b wzHQnỗi đaBY5ku jt3bđang jt3bngự tjt3brị trêr5dkn vBY5kai wzHQÁi Hy.

Minh r5dkVỹ vẫnBY5k đứngiKVJ yêr5dkn nhìBY5kn mũBY5ki tir5dkêm nhr5dkẹ nhàngwzHQ jt3brút wzHQra kr5dkhỏi tiKVJay cjt3bô, bấBY5kt gir5dkác mwzHQột jt3bcâu r5dkhỏi ngiKVJhi BY5kvấn lr5dkại iKVJđược cjt3bất lên.

“Em BY5kvà r5dktên đóBY5k cwzHQó qr5dkuan hiKVJệ gì?”

“Bạn!” iKVJÁi BY5kHy tBY5krả lờBY5ki jt3blịch swzHQự, cốr5dk gắngr5dk làjt3bm ngắniKVJ gọiKVJn câwzHQu iKVJnói hếtr5dk sứcjt3b ciKVJó thể.

Dường iKVJnhư wzHQanh khr5dkông mấyBY5k hàiiKVJ lòngBY5k vềr5dk wzHQcâu trảiKVJ wzHQlời củar5dk côiKVJ, hwzHQai hànwzHQg lôjt3bng BY5kmày BY5kcàng nhíuBY5k cBY5khặt hơn.

“Mèo jt3bcon!” HạiKVJo Thầnjt3b đứngiKVJ trưBY5kớc cửaBY5k phònr5dkg BY5ky tếiKVJ, cấtwzHQ twzHQiếng gwzHQọi cáiBY5k biệtr5dk daniKVJh jt3bmà iKVJmình đãiKVJ r5dktự ýBY5k r5dkđặt iKVJcho wzHQÁi Hy.

Dĩ nhiKVJiên kwzHQhông BY5kcần nhBY5kìn ÁiwzHQ HBY5ky r5dkcũng biBY5kết chủBY5k nr5dkhân cwzHQủa giọjt3bng nóBY5ki ấyr5dk liKVJà ai!

Hạo iKVJThần từwzHQ iKVJtừ tiếBY5kn vwzHQào, nhìnjt3b côjt3b lwzHQo lắng.

“Mèo cr5dkon, er5dkm bịjt3b iKVJthương à?”

“Không r5dkcần aiKVJnh qiKVJuan tâm!”BY5k Áir5dk HiKVJy lậwzHQp tứiKVJc đứngBY5k BY5kthẳng dậyiKVJ, bướcjt3b rBY5ka khỏiwzHQ cửa.

“Này, eiKVJm lr5dkạnh lùr5dkng thế!jt3b” HạowzHQ ThầBY5kn lậpwzHQ tứBY5kc đuổjt3bi twzHQheo, khwzHQông quênjt3b “tặnr5dkg” jt3bcho iKVJMinh ViKVJỹ mộtBY5k nụwzHQ cưjt3bời đắjt3bc thắng.

Bàn iKVJtay đanwzHQg jt3bbuông thõnr5dkg jt3bcủa Minr5dkh ViKVJỹ dầnr5dk sir5dkết chặtr5dk lại,wzHQ nhBY5kưng nétiKVJ mặtjt3b vẫnjt3b lwzHQạnh iKVJlùng vwzHQà vôwzHQ cảm.

Ái Hjt3by biKVJước vàor5dk lớp,BY5k HwzHQạo TwzHQhần cũngiKVJ bướwzHQc twzHQheo swzHQau, lậwzHQp tứiKVJc cáBY5kc bạnjt3b nữr5dk tr5dkrong lớpr5dk nhaBY5knh cBY5khóng r5dkvây quawzHQnh Thần,BY5k tBY5krên tar5dky mỗijt3b ngườiBY5k cầwzHQm mjt3bột quyểniKVJ r5dktạp chí.

“Thần, aBY5knh kwzHQí jt3btên vàoBY5k đâiKVJy wzHQcho jt3bem nhé!”BY5k Mộr5dkt wzHQcô bạnjt3b gáiwzHQ chjt3bớp cjt3bhớp mắt,BY5k đưaBY5k jt3bcuốn tạpwzHQ r5dkchí vềiKVJ phíiKVJa jt3bHạo iKVJThần vBY5kà kèr5dkm theBY5ko mộtr5dk câyjt3b bút.

Dĩ nhiêjt3bn tr5dkrên gươnjt3bg r5dkmặt iKVJkia BY5klại nởiKVJ mBY5kột nụBY5k cườr5dki sjt3bát gái.

Đám jt3bcon gáiwzHQ kir5dka BY5kgần nhưr5dk vâywzHQ kBY5kín Hr5dkạo Tr5dkhần, khôwzHQng wzHQchừa BY5kbất kỳiKVJ mộtBY5k lốwzHQi thoiKVJát nào.

Lúc nàwzHQy, wzHQdường jt3bnhư ngoàjt3bi ÁiBY5k wzHQHy, r5dkchỉ cònwzHQ mBY5kỗi cwzHQô bạnr5dk TịnhiKVJ Nr5dkhi niKVJgồi r5dkkế bênBY5k iKVJlà khônwzHQg r5dktham iKVJgia BY5kvào đjt3bám wzHQcon gwzHQái mêiKVJ trr5dkai kia.

“Tịnh NhBY5ki, siKVJao hr5dkắn twzHQa lạiKVJi đượcr5dk xir5dkn chữr5dk kýjt3b?” CôBY5k nhiKVJìn Tịnhr5dk jt3bNhi jt3bđang r5dkcầm trêr5dkn wzHQtay mộtBY5k r5dkcuốn sáchr5dk khiKVJá dwzHQày, bấtjt3b jt3bgiác r5dklên tiếnr5dkg hỏi.

Tịnh NhwzHQi chuiKVJyển sựBY5k tậpr5dk tr5dkrung tBY5kừ jt3bquyển jt3bsách sanjt3bg ÁiwzHQ iKVJHy, mỉmr5dk r5dkcười thânwzHQ thiBY5kện đáp:

“Bạn wzHQkhông biếtBY5k BY5kà? jt3bAnh BY5kấy làr5dk ciKVJa sĩjt3b r5dkthần tưr5dkợng wzHQrất đượcr5dk iKVJmến mộiKVJ, tjt3bhường twzHQhì rwzHQất ítBY5k khiKVJi aniKVJh ấBY5ky đếnwzHQ trường.”

Shock tậwzHQp hai!

“Ca sBY5kĩ iKVJư?” jt3bÁi iKVJHy lẩmBY5k bẩm,wzHQ thjt3bật siKVJự kr5dkhông jt3bthể iKVJtin iKVJđược mộtBY5k twzHQên quáiiKVJ đảnwzHQ nr5dkhư tBY5khế lạiBY5k lr5dkà mộtwzHQ wzHQca sBY5kĩ r5dknổi tiếng.

Haizz… PwzHQhiền phứcBY5k thật!!

Chap 28

Mất kiKVJiểm soát

Trước cổjt3bng trưr5dkờng, vẫjt3bn nhwzHQư mọiKVJi r5dkngày, hiKVJai cjt3bhiếc xjt3be BiKVJMW điKVJã đậr5dku sẵr5dkn wzHQở cổng.

Minh wzHQVỹ BY5ktựa ngưBY5kời iKVJvào mộtr5dk cjt3bhiếc xewzHQ, đôiwzHQ jt3bmắt aiKVJnh siKVJở hữur5dk mộtjt3b hướwzHQng nhìBY5kn vr5dkô định,r5dk njt3bhưng dwzHQường iKVJnhư wzHQtrong iKVJánh nhiKVJìn r5dkđó BY5kvẫn đủBY5k đwzHQể njt3bhận r5dkra mjt3bột iKVJbóng dángiKVJ qujt3ben r5dkthuộc đajt3bng mỗBY5ki lr5dkúc mộiKVJt tiếr5dkn gần.

Động tár5dkc tjt3bựa nr5dkgười vBY5kào chiếr5dkc iKVJBMW kiwzHQa lậpr5dk twzHQức đượcBY5k thajt3by thBY5kế bằngjt3b jt3bmột tưr5dk thếBY5k đứnjt3bg thẳngr5dk dậy,jt3b wzHQanh chBY5ko r5dkhai tajt3by vjt3bào twzHQúi, bắwzHQt đầjt3bu tiếnjt3b jt3bvề pjt3bhía Áijt3b Hy.

“Tôi phảiwzHQ đBY5kến iKVJtổ chứcwzHQ, ngBY5kười củaBY5k BY5ktôi sẽr5dk đưjt3ba ejt3bm về.wzHQ” DwzHQường nwzHQhư MiKVJinh VwzHQỹ đangjt3b cốwzHQ gắnr5dkg wzHQdịu giọngBY5k hếtBY5k iKVJmức cór5dk thể,BY5k nhưnr5dkg vẫjt3bn khôngr5dk thBY5kể iKVJnào BY5klàm wzHQtan biếnr5dk đwzHQi cr5dkái chấjt3bt wzHQgiọng ngạojt3b mr5dkạn vốnjt3b có.

Như r5dkđã biếr5dkt trướcBY5k awzHQnh vẫnBY5k wzHQsẽ lặpwzHQ lạr5dki iKVJcâu BY5knói nàyr5dk, cr5dkô wzHQchẳng tỏBY5k bấtr5dk cjt3bứ mjt3bột thájt3bi độjt3b nr5dkào kháBY5kc ngoàir5dk dửngwzHQ djt3bưng kwzHQhông quiKVJan jt3btâm, đôijt3b môBY5ki mấBY5kp iKVJmáy chuBY5kẩn wzHQbị lêr5dkn tiiKVJếng tjt3brả lời.

“Mèo cjt3bon sẽwzHQ điKVJi vớiKVJi tôiKVJi!” GiọngBY5k wzHQnói củr5dka kẻjt3b jt3bthứ r5dkba cắjt3bt nganiKVJg ýwzHQ địnhjt3b cwzHQủa iKVJÁi HiKVJy, Hạojt3b ThầwzHQn wzHQđang từjt3b từwzHQ tiếnr5dk đếiKVJn, vònBY5kg tjt3bay kéwzHQo BY5kcô vềiKVJ phiKVJía miKVJình, ghéiKVJ sáiKVJt tawzHQi iKVJcô thìiKVJ BY5kthầm. iKVJ“Chỉ BY5kcần eiKVJm đijt3b BY5ktheo tôjt3bi, tôijt3b BY5ksẽ wzHQđáp ứniKVJg jt3bmọi câujt3b hỏiKVJi củawzHQ eiKVJm vềr5dk nhữngjt3b cBY5khuyện rắcjt3b rốiKVJi đajt3bng BY5kxảy ra.”

Dĩ wzHQnhiên câujt3b nówzHQi r5dksau củr5dka Hạojt3b Thầr5dkn đủwzHQ sứcwzHQ BY5kkhiến ÁwzHQi HwzHQy nBY5kgạc nr5dkhiên hếwzHQt mr5dkức, tròjt3bn mắtjt3b qur5dkay sanjt3bg nhr5dkìn cjt3bhằm chr5dkặp kẻjt3b kếr5dk bên.

Có nêwzHQn đặtBY5k lòwzHQng r5dktin vàor5dk jt3bmột tr5dkên njt3bhư HạoiKVJ Thần?

Thôi mặciKVJ wzHQkệ, twzHQin mộr5dkt lầniKVJ cũngr5dk khôwzHQng sao!

“Em BY5kđi vớiBY5k hắn?”iKVJ Mr5dkinh VỹBY5k nhíuiKVJ mwzHQày nhìnwzHQ r5dkÁi jt3bHy, đangBY5k cwzHQhờ mwzHQột sjt3bự khẳngiKVJ địnjt3bh twzHQừ ngườjt3bi iKVJcon gáiiKVJ trưr5dkớc mặt.

Và ngr5dkay saBY5ku câujt3b iKVJhỏi ấjt3by, Ár5dki r5dkHy gậtBY5k đầu.

Gương mặtiKVJ MwzHQinh Vỹr5dk thấBY5kp thoániKVJg mBY5kột nụr5dk cwzHQười nhjt3bạt, đôiwzHQ mjt3bắt mBY5kàu r5dkhổ BY5kphách đaiKVJng wzHQdần tốiBY5k sầmBY5k ljt3bại. Lầnjt3b wzHQđầu tiêr5dkn ÁiiKVJ wzHQHy jt3btrông thấywzHQ jt3bvẻ mặtwzHQ đór5dk từwzHQ anhr5dk… vẻwzHQ mwzHQặt củaBY5k mộiKVJt kẻBY5k wzHQbị jt3bbỏ rơi!

Cũng cwzHQhính vBY5kào khojt3bảnh khắcBY5k BY5kấy, tráiKVJi BY5ktim iKVJcô ciKVJhợt tBY5khắt ljt3bại, r5dknơi r5dkkhoé wzHQmắt wzHQcảm thwzHQấy caiKVJy cay.

Minh Vỹjt3b khôngBY5k nójt3bi thêmwzHQ wzHQbất cứBY5k iKVJđiều gwzHQì nữBY5ka, chBY5kỉ BY5klặng wzHQlẽ quajt3by ngườjt3bi bướwzHQc đi.wzHQ biKVJóng dángiKVJ iKVJtừ wzHQphía iKVJsau đanjt3bg vôjt3b cùwzHQng ciKVJô độc.r5dk VốiKVJn wzHQdĩ anBY5kh khBY5kông hềwzHQ biếtjt3b cBY5kách chiềuwzHQ chujt3bộng vBY5kà wzHQnhẫn nạiKVJi ngưiKVJời kjt3bhác, nhưngiKVJ cówzHQ lẽiKVJ lầr5dkn niKVJày wzHQanh iKVJđã thBY5kật sBY5kự bỏiKVJ qwzHQua r5dkcho HạoiKVJ Thầjt3bn vìiKVJ cô.

Hai cr5dkhiếc xjt3be BMr5dkW laBY5ko vwzHQút trBY5kên dònr5dkg đườnjt3bg njt3bhẵn bójt3bng, nhưngjt3b lạjt3bi ngượcjt3b hướngwzHQ nhau.

Ánh sr5dkáng BY5kmàu viKVJàng rựwzHQc củawzHQ hoàngjt3b hôwzHQn nhẹwzHQ jt3bnhàng pwzHQhủ r5dkkín khjt3bông giar5dkn tBY5krên bãiwzHQ biển,jt3b từngiKVJ đợtwzHQ sóngjt3b cứBY5k vBY5kô tìjt3bnh vỗwzHQ viKVJào br5dkờ, cBY5kuốn trr5dkôi đwzHQi tiKVJất cả.

Ái HwzHQy BY5kngồi tjt3brên biKVJờ, đwzHQưa đôiiKVJ mắtwzHQ vwzHQô cwzHQảm nhr5dkìn iKVJvề phBY5kía iKVJxa jt3btận wzHQchân trời.iKVJ Nếjt3bu nhữiKVJng r5dkcơn sóngwzHQ iKVJkia r5dkcó r5dkthể BY5kcuốn trôir5dk jt3bđi tấtr5dk cảjt3b nhữnBY5kg r5dkđau đớnjt3b cùnBY5kg jt3bcực mwzHQà côwzHQ đãiKVJ iKVJvà đanwzHQg phảiKVJi gánhBY5k chịjt3bu thjt3bì hawzHQy bBY5kiết mấy.

Hạo ThầnBY5k r5dkcũng ngồiKVJi xiKVJuống bênr5dk iKVJcạnh r5dkcô, đôijt3b mắr5dkt djt3bán chwzHQặt vàojt3b “mèBY5ko cwzHQon” khônBY5kg rời.

“Tại saBY5ko eiKVJm lBY5kại muốnBY5k đếiKVJn đBY5kây?” Bầujt3b r5dkkhông kr5dkhí diKVJường nhưr5dk BY5kđang qur5dká iKVJgượng r5dkgạo, HiKVJạo TwzHQhần đànhBY5k phảir5dk lênwzHQ tiếjt3bng phájt3b iKVJtan trạngBY5k thjt3bái căwzHQng thẳngBY5k hiệnBY5k giờ.

Một khjt3boảng ywzHQên lặng…

“Ai làr5dk iKVJkẻ hạiiKVJ chiKVJết gwzHQia điKVJình tôiiKVJ?” r5dkGiọng nóiiKVJ BY5kÁi Hr5dky đềur5dk đr5dkều, đBY5kây vốnBY5k dĩBY5k iKVJlà câwzHQu hỏijt3b wzHQnghi howzHQặc iKVJlớn nwzHQhất trjt3bong iKVJđầu côjt3b, vwzHQà câuiKVJ jt3bhỏi niKVJày hoàjt3bn toiKVJàn jt3bkhông hiKVJề BY5kăn BY5knhập gìwzHQ vớiKVJi ciKVJâu BY5khỏi củar5dk HạowzHQ Thần.

“Câu BY5kkhác, wzHQtôi khôBY5kng twzHQrả lờir5dk ciKVJâu hỏiBY5k nàjt3by củaiKVJ er5dkm jt3bđược.” HạoBY5k iKVJThần iKVJnhún nhr5dkún BY5kvai twzHQỏ vẻiKVJ khôngjt3b tBY5khể làmBY5k gr5dkì jt3bhơn, trảiKVJ lờiBY5k vớijt3b chấwzHQt giọBY5kng BY5kbình thr5dkản nBY5khất BY5kcó thể.

“Không phảiiKVJ ar5dknh r5dkđã biKVJảo r5dksẽ trwzHQả lờiwzHQ miKVJọi thắciKVJ mắcwzHQ cBY5kủa tôi?”wzHQ wzHQCô wzHQquay sanwzHQg Hạor5dk TBY5khần twzHQức r5dkgiận wzHQgắt lêBY5kn, đúnwzHQg làiKVJ r5dksai lầmjt3b khiKVJi tiKVJin tưr5dkởng wzHQtên này.

“Tôi chỉiKVJ ciKVJó thr5dkể tiKVJrả lờiBY5k nhữiKVJng câuiKVJ hỏwzHQi nBY5kằm BY5ktrong iKVJmột phạjt3bm vwzHQi nhấtjt3b định.”iKVJ Hạr5dko Thầnjt3b khowzHQát khoáiKVJt r5dktay vr5dkới Ájt3bi Hjt3by, tiiKVJếp tụr5dkc gir5dkữ ngujt3byên chấtBY5k gir5dkọng bjt3ban nãy.

“Phạm vi?jt3b” CôBY5k BY5knhíu mày,iKVJ tjt3bên nàr5dky toàwzHQn nóiwzHQ nhữwzHQng ljt3bời khór5dk hiểu.

“Tôi chỉwzHQ cóBY5k thểjt3b BY5kcho r5dkem biếwzHQt mr5dkột phầnjt3b sựjt3b wzHQviệc, khôngiKVJ thr5dkể iKVJnói cụBY5k r5dkthể.” Hr5dkạo jt3bThần iKVJnhẫn wzHQnại gBY5kiải thích,iKVJ ngướcwzHQ mặwzHQt ljt3bên trờBY5ki qBY5kuan siKVJát BY5kmàn đêmiKVJ dầniKVJ buôjt3bng xuống.

Dù sr5dkao đr5dkây cũwzHQng iKVJlà nhữngjt3b điềuBY5k njt3bhỏ nhặt,BY5k wzHQcó r5dkcho ÁiwzHQ HiKVJy biếtBY5k cũnr5dkg chẳBY5kng sao.

“Vậy cònjt3b jt3bThy Thyr5dk? AiKVJnh cjt3bó biếtjt3b nhữnjt3bg cwzHQhuyện liêBY5kn qur5dkan tBY5kới iKVJThy Thr5dky?” Bjt3bất gir5dkác câwzHQu hỏir5dk tir5dkếp tr5dkheo lạr5dki dànhBY5k riêngBY5k cjt3bho ThBY5ky Thr5dky, tiKVJhật wzHQsự cBY5kô iKVJrất tBY5kò mòjt3b vềBY5k ngườiwzHQ jt3bcon iKVJgái bíiKVJ ẩr5dkn này.

“Thy Tjt3bhy làBY5k BY5kem r5dkcùng jt3bcha kháciKVJ mẹjt3b củajt3b HàBY5kn BY5kMinh ViKVJỹ…” ÁnBY5kh mắtr5dk Hr5dkạo Thầnr5dk trwzHQở nêwzHQn vôjt3b cùnr5dkg kỳiKVJ lạ,r5dk sâuBY5k thămr5dk thẳmBY5k, kiKVJhông thểBY5k địnhr5dk rõr5dk đượwzHQc ánjt3bh mắtjt3b đr5dkó jt3blà gìiKVJ, độtBY5k ngộtr5dk gir5dkọng cjt3bậu tiKVJrầm xuốnBY5kg, “…BY5k vàBY5k r5dklà BY5kem cùngiKVJ mẹiKVJ kháciKVJ cjt3bha củawzHQ tôi!”

Có r5dkvẻ HạoiKVJ Thầjt3bn rấiKVJt iKVJkhó khăr5dkn BY5kkhi jt3bnói wzHQra chuyệnBY5k nàyiKVJ, Ájt3bi HwzHQy wzHQcũng ciKVJố gắnBY5kg dịuwzHQ giọnwzHQg, trjt3bánh BY5klàm kẻiKVJ trwzHQước mặBY5kt tổBY5kn thương.

“Chuyện nàBY5ky wzHQanh cwzHQó thjt3bể kểBY5k cjt3bhi tiếiKVJt chwzHQo twzHQôi?” Thậr5dkt sr5dkự wzHQÁi HBY5ky bắtjt3b jt3bđầu nhậiKVJn địnhBY5k iKVJra mứcr5dk r5dkđộ nBY5kghiêm trọngr5dk củBY5ka r5dksự việr5dkc hiKVJai nBY5kăm viKVJề tiKVJrước, cówzHQ BY5klẽ r5dkHạo wzHQThần cũnjt3bg làr5dk mộtjt3b tBY5krong nhữngr5dk ngườiiKVJ khôBY5kng thiKVJể thiiKVJếu triKVJong sựr5dk việciKVJ lầniKVJ đó.

“Hàn MiKVJinh VỹBY5k wzHQvà Thjt3by BY5kThy đBY5kã chấpjt3b nr5dkhận r5dkphạm đr5dkến tộir5dk lỗjt3bi khôBY5kng thểBY5k tBY5kha thiKVJứ vwzHQì khr5dkông thểjt3b dứtr5dk bỏjt3b đBY5kược BY5ktình cjt3bảm BY5kcá nhânr5dk, vwzHQà cũngiKVJ chínhBY5k vwzHQì iKVJthế BY5kmà nr5dkhững niKVJgười troiKVJng cuộwzHQc đềur5dk phảijt3b jt3btrả mwzHQột cájt3bi iKVJgiá qiKVJuá đắt.”wzHQ BấBY5kt giáBY5kc Hạr5dko r5dkThần nwzHQở mộjt3bt njt3bụ cườwzHQi cawzHQy đắniKVJg, cr5dkả ngjt3bười ruBY5kn wzHQlên dưiKVJờng nhiKVJư đawzHQng ciKVJố BY5kgắng kìBY5km nén.

“Có thểjt3b cjt3bho jt3btôi bjt3biết nhr5dkững r5dkngười trwzHQong cuộc?”wzHQ ÁiiKVJ Hjt3by tiếpwzHQ tụcwzHQ gặnwzHQg r5dkhỏi, quênr5dk r5dkmất mìnhr5dk đanjt3bg vôjt3b jt3bý xéjt3b toạcjt3b nr5dkỗi đjt3bau chjt3bưa wzHQlành củjt3ba ngưjt3bời khác.

“Hàn MBY5kinh Vỹ,jt3b iKVJbà Hànjt3b, TừBY5k wzHQThy Thjt3by, twzHQôi vwzHQà…” LạBY5ki mộtiKVJ lầwzHQn r5dknữa HạBY5ko ThầniKVJ lấjt3bp lửnwzHQg iKVJcâu njt3bói, khiếniKVJ Ájt3bi jt3bHy lr5dkại tiBY5kếp iKVJtục gặngiKVJ hỏi.

“Và?” TráBY5ki iKVJtim r5dkÁi iKVJHy bắtiKVJ jt3bđầu đwzHQập BY5kloạn ciKVJả lêiKVJn, iKVJcái tênwzHQ cuốwzHQi cùnr5dkg r5dksẽ liKVJà ai?

“… Đr5dkiền Huân.”BY5k Hjt3bai tjt3bừ cuốiBY5k cjt3bùng khwzHQó nhọcjt3b pwzHQhát rwzHQa iKVJtừ miệnr5dkg BY5kHạo ThwzHQần, iKVJcó lBY5kẽ têjt3bn Điềnjt3b wzHQHuân jt3bnày đóngwzHQ BY5kvai chíiKVJnh triKVJong BY5kvở wzHQkịch r5dkbi BY5kthương BY5khai nămwzHQ vwzHQề trước.

“Đã hếtjt3b pr5dkhạm BY5kvi chwzHQo phr5dkép chưa?”r5dk wzHQÁi HiKVJy iKVJmở wzHQto r5dkđôi jt3bmắt jt3bnâu củajt3b mìjt3bnh njt3bhìn thr5dkẳng vàoBY5k r5dkHạo Thần,r5dk mộr5dkt áiKVJnh nhìnjt3b kiêjt3bn định.

Và câuiKVJ hỏiKVJi củBY5ka r5dkcô khiếiKVJn Hạojt3b Thầnjt3b bwzHQật cười.

“Ừ, hếtjt3b rồi.”iKVJ Hạor5dk ThBY5kần ciKVJố gwzHQắng nhịniKVJ cườr5dki, quaiKVJy saBY5kng iKVJÁi iKVJHy khẳnjt3bg r5dkđịnh. “wzHQĐừng loiKVJ, sớr5dkm muộnwzHQ gwzHQì thr5dkì iKVJem cũngjt3b sẽBY5k biếtr5dk mà.”

Bất gBY5kiác BY5kHạo ThwzHQần đưjt3ba tBY5kay xoBY5ka xor5dka đầwzHQu Ájt3bi Hr5dky, đâwzHQy lBY5kà đBY5kộng tájt3bc màwzHQ Thầnjt3b thườngiKVJ làjt3bm wzHQvới BY5kThy ThiKVJy r5dk– cBY5kô eiKVJm gáwzHQi đángjt3b yêjt3bu củar5dk mình.

“Em còwzHQn thắcBY5k mắBY5kc gwzHQì khôwzHQng?” HạBY5ko Thầr5dkn BY5knâng mặjt3bt jt3bcô lêniKVJ, nhưngBY5k gr5dkương mặr5dkt vẫnwzHQ còwzHQn lwzHQưu lạijt3b nụBY5k cưjt3bời baiKVJn nãy.

“Anh cBY5kó biếr5dkt anjt3bh TriếtiKVJ DBY5kạ?” Đâyjt3b chắcjt3b chắnBY5k sẽBY5k làwzHQ câuwzHQ hỏiKVJi nwzHQghi vấr5dkn cuwzHQối cùniKVJg màjt3b cr5dkô cBY5kần đượcBY5k giảiBY5k đáp.

“Ừ.” ViKVJà HạwzHQo ThầwzHQn lạiwzHQ tiếpiKVJ tụcwzHQ trảjt3b lời.

“Anh ấywzHQ mấtjt3b rồi?BY5k” wzHQLần nàyr5dk, niKVJgười iKVJrun ljt3bên kiKVJhi jt3bnhắc đBY5kến nỗjt3bi đauwzHQ r5dklại liKVJà Áijt3b Hy.

“Ừ, r5dkhắn r5dklà wzHQân iKVJnhân củawzHQ ejt3bm đấiKVJy!” r5dkNụ cườijt3b trêniKVJ môwzHQi r5dkHạo ThầwzHQn dầjt3bn wzHQbiến mwzHQất, BY5kkhông wzHQđợi Ájt3bi BY5kHy đặr5dkt thr5dkêm câr5dku hỏBY5ki, HạowzHQ ThBY5kần lạiBY5k twzHQiếp tụcr5dk niKVJói. BY5k“Hết pjt3bhạm wzHQvi r5dkcho cwzHQâu hiKVJỏi iKVJnày rồi.”

Ân nhân?

Tại siKVJao aiKVJnh twzHQrai r5dkTriết Dạr5dk ljt3bại wzHQlà ânBY5k nhân?

Nhưng iKVJcó BY5klẽ côjt3b chỉjt3b biếtjt3b đượciKVJ r5dkđến mứcBY5k đwzHQó r5dkmà thôi…

Cô cúwzHQi gằBY5km iKVJmặt xuốwzHQng, wzHQche giấuwzHQ r5dkđi đôiiKVJ mắtr5dk BY5kđã thấmr5dk đẫmiKVJ nưwzHQớc mr5dkắt, nhBY5kanh tjt3bay gạtjt3b vộjt3bi njt3bhững giwzHQọt nưjt3bớc đángBY5k ghétBY5k đó.

“Em khr5dkông hBY5kỏi jt3btôi r5dklà ngườiBY5k jt3bnhư tr5dkhế nàiKVJo sao?”r5dk wzHQĐôi mắtjt3b Hạjt3bo Thầr5dkn cwzHQhăm jt3bchú quaBY5kn sátiKVJ jt3bÁi wzHQHy, mộtiKVJ câiKVJu iKVJhỏi mr5dkà chínhwzHQ ciKVJậu đặtjt3b ra.

“Không, jt3bvì tBY5kạm thờir5dk tôiiKVJ sẽBY5k xr5dkem aBY5knh làr5dk mộtBY5k ngườBY5ki tốBY5kt.” Ár5dki wzHQHy ngướcr5dk mBY5kặt lênwzHQ, đôjt3bi mắtwzHQ vẫnr5dk cBY5kòn iKVJhoe iKVJđỏ nr5dkở mộwzHQt iKVJnụ cườiBY5k dịwzHQu r5dkdàng vớijt3b HiKVJạo Thầnjt3b, wzHQsau jt3bđó đứngiKVJ dậy.iKVJ “iKVJLàm phiềwzHQn anjt3bh rồi,wzHQ cjt3bảm jt3bơn viKVJì tr5dkất cả.”

Ái Hjt3by chậmiKVJ rãiBY5k jt3bbước điwzHQ, lwzHQướt iKVJqua wzHQtừng bóngiKVJ ngườr5dki trênBY5k wzHQbãi biểwzHQn jt3bvà r5dkkhuất hẳnr5dk saBY5ku màr5dkn đêm.

“Người tốt?iKVJ MèoBY5k iKVJcon, cówzHQ lẽiKVJ er5dkm đanjt3bg hiểr5dku lầBY5km rồi.”

Trên đườngjt3b đi,jt3b jt3bÁi HiKVJy cầmBY5k mBY5kột wzHQchiếc đồiKVJng hồBY5k cátBY5k nhỏr5dk xjt3bíu màiKVJu hjt3bồng phấniKVJ, liêBY5kn BY5ktục lậwzHQt ngượwzHQc wzHQnó lại.

Cô đangBY5k cốiKVJ gắngjt3b tựBY5k mìnr5dkh làmwzHQ mwzHQình viKVJơi br5dkớt nỗiiKVJ đau.

Ái Hr5dky mBY5kệt iKVJmỏi bướcr5dk jt3bvề iKVJnhà, chiếjt3bc balBY5ko nr5dkặng iKVJnề chiKVJỉ iKVJcó tBY5khể đeBY5ko mr5dkột biKVJên vr5dkai, nBY5kên càwzHQng khBY5kiến bBY5kên vjt3bai phảBY5ki củr5dka BY5kcô nhứr5dkc mỏiKVJi vr5dkì phjt3bải r5dkmang mộtBY5k trọwzHQng iKVJlực quár5dk nặng.

Về jt3bnhà vBY5kới trạnr5dkg thjt3bái kiKVJhông mấyBY5k vBY5kui vjt3bẻ, Ár5dki Hr5dky tiếpjt3b tr5dkục liKVJê bướcr5dk vềr5dk phiKVJòng, chẳngr5dk mBY5kàng đr5dkể târ5dkm đếnBY5k wzHQsự BY5kquan tBY5kâm jt3bthái qiKVJuá r5dkcủa mấyr5dk têr5dkn cậwzHQn viKVJệ wzHQvì đãwzHQ quáiKVJ wzHQquen thuộiKVJc vớiiKVJ cjt3bái cBY5kảnh nàwzHQy rồi.

Đôi lúr5dkc r5dkcô lạjt3bi ngiKVJhĩ sốngiKVJ twzHQrong mộtwzHQ căwzHQn biệtwzHQ tiKVJhự rộngiKVJ lớnr5dk nhjt3bư thếiKVJ nàwzHQy thwzHQật r5dkphiền BY5ktoái, tươngr5dk tBY5kự nhr5dkư lúBY5kc nàywzHQ phảir5dk lêjt3bn tậBY5kn wzHQlầu iKVJba đểiKVJ vềjt3b phòng.

Hai jt3bchân cũjt3bng khôngr5dk thểBY5k tjt3brụ iKVJđược lâuiKVJ hr5dkơn jt3bnữa, nhiKVJưng viKVJừa bưBY5kớc đBY5kến gr5dkần cửjt3ba phòngBY5k wzHQthì đậpjt3b wzHQvào mắtwzHQ Ár5dki wzHQHy lBY5kà har5dki tênwzHQ cậjt3bn viKVJệ mặBY5kc ver5dkst đjt3ben vàjt3b ciKVJô hầwzHQu gáiBY5k ABY5kn Ajt3bn jt3bcũng đr5dkang đứngwzHQ trBY5kước cửaiKVJ phòiKVJng vớijt3b trạwzHQng tháiKVJi cBY5kực kỳiKVJ BY5klo lắng.

Cô wzHQcau iKVJmày, bướcjt3b iKVJchân BY5kvẫn chậmiKVJ rãjt3bi đếwzHQn phòngiKVJ Mr5dkinh Vỹ.

Dừng iKVJchân, r5dkÁi HBY5ky kr5dkhông hr5dkề iKVJmở miệngwzHQ gặngr5dk hiKVJỏi tạiBY5k sBY5kao hjt3bọ lạr5dki cwzHQư xửiKVJ r5dkkhác thườngwzHQ nwzHQhư thế,r5dk wzHQchỉ đjt3bưa wzHQtay địiKVJnh BY5kmở cửa.

“Cô chủ,r5dk lúcwzHQ wzHQnày thr5dkì… côiKVJ khôngr5dk nêjt3bn vàBY5ko.” Mộr5dkt tênwzHQ cậr5dkn vệiKVJ đưar5dk wzHQtay chắwzHQn nganBY5kg r5dkÁi Hyjt3b, jt3blúng túnjt3bg trảr5dk lời,r5dk nhìnjt3b wzHQÁi HiKVJy áwzHQi ngại.

“Sao lạijt3b kBY5không nên?”BY5k ÁiBY5k Hr5dky r5dkcảm thiKVJấy bắtBY5k đầur5dk khiKVJó chịwzHQu, tạwzHQi r5dksao vàjt3bo phwzHQòng mjt3bà cũr5dkng khônBY5kg đBY5kược vào?

“Ơ… à…iKVJ tjt3bhiếu gir5dka đang…r5dk r5dkcô đừnr5dkg nêiKVJn vàowzHQ pwzHQhòng lúcjt3b nàwzHQy.” Tr5dkên cậiKVJn vjt3bệ kr5dkia cứwzHQ ấpiKVJ úwzHQng mãjt3bi, r5dkcuối cùngBY5k lạBY5ki lwzHQà mộtr5dk lờr5dki yêuiKVJ cầu.

“Tránh ra!”jt3b DườnBY5kg iKVJnhư ÁwzHQi HwzHQy đãwzHQ cjt3bảm nhậiKVJn đr5dkược mộtjt3b đjt3biều gìr5dk đBY5kó bấjt3bt twzHQhường, vàjt3b cBY5kó vẻwzHQ chuwzHQyện nàyjt3b đanBY5kg ljt3biên qiKVJuan đếnr5dk MiBY5knh Vỹ.

Cô gằniKVJ giọngBY5k, gạtjt3b mạnhjt3b jt3btay cjt3bủa tr5dkên cậiKVJn jt3bvệ iKVJra iKVJrồi mBY5kở nhanr5dkh cáiKVJnh cửjt3ba gỗ.

Cánh cwzHQửa mởjt3b rar5dk, r5dkvà sawzHQu đóiKVJ cjt3bũng nhaiKVJnh r5dkchóng đóngwzHQ lại.

Minh Vjt3bỹ đr5dkang ngồjt3bi dướiKVJi sàn,jt3b wzHQtựa vjt3bào tưjt3bờng, xuBY5kng quawzHQnh lr5dkà iKVJvô sốiKVJ nhữngiKVJ chr5dkai rjt3bượu rỗngwzHQ khôngwzHQ, mwzHQùi rưBY5kợu nồwzHQng nặcr5dk jt3blan toảiKVJ khBY5kắp phòng.

Nét mjt3bặt BY5kÁi iKVJHy dầiKVJn đanjt3bh lại,iKVJ BY5kMinh ViKVJỹ tiếpr5dk twzHQục cBY5kầm mộiKVJt ciKVJhai iKVJrượu lênBY5k uốnjt3bg. LậpBY5k tứiKVJc cjt3bô némjt3b BY5kmạnh jt3bbalo wzHQlên giường,jt3b jt3btiến đwzHQến giằngiKVJ ljt3bấy chBY5kai BY5krượu tronBY5kg tr5dkay anh.

“Anh jt3blàm cáBY5ki wzHQtrò gjt3bì th

ế?”

“Đừng quar5dkn tjt3bâm, wzHQđưa đwzHQây!” MBY5kinh VỹwzHQ viKVJới jt3btay vwzHQề phBY5kía Áijt3b iKVJHy, r5dkdường nwzHQhư iKVJmuốn lấiKVJy lạir5dk r5dkchai rượujt3b màBY5k cBY5kô vừaiKVJ giàiKVJnh lấy.

“Không đưa,iKVJ BY5kanh uốjt3bng bBY5kao nhiêuBY5k jt3bchai rồijt3b jt3bhả?” r5dkÁi Hjt3by tiKVJức gwzHQiận qiKVJuát lên,iKVJ đặtwzHQ char5dki rjt3bượu r5dkđã BY5kđược iKVJkhui wzHQnắp iKVJra sjt3bau BY5klưng, nhìniKVJ mộwzHQt lượtr5dk cájt3bc chwzHQai rượuwzHQ xur5dkng quaniKVJh MiiKVJnh Vỹr5dk vr5dkà bắtBY5k đầur5dk đếm.

Một… hawzHQi… ba…BY5k bảyr5dk chai!

Bảy cjt3bhai wzHQrượu rỗngBY5k kBY5không đangwzHQ nằmBY5k lănBY5k lr5dkóc trjt3bên sjt3bàn nhàjt3b mộr5dkt cáchjt3b bừaiKVJ bãBY5ki, ciKVJô bắtBY5k đBY5kầu BY5knổi giậniKVJ thậtr5dk siKVJự iKVJkhi thấr5dky jt3banh đứngr5dk wzHQlên vjt3bà cwzHQó ýiKVJ địnhBY5k lấyBY5k jt3btừ wzHQtrong tủjt3b BY5kkính mộtr5dk cjt3bhai rượuiKVJ khác.

“Anh muốnr5dk uốngr5dk chjt3bứ iKVJgì, đưBY5kợc! Tjt3bôi uốjt3bng vớiwzHQ anh!iKVJ” ÁiKVJi jt3bHy tứcjt3b giậiKVJn quátiKVJ lên.

Đôi mắtBY5k màur5dk iKVJhổ phr5dkách BY5kcủa MiwzHQnh Vỹr5dk dườwzHQng nhưjt3b đr5dkã chuyểniKVJ sjt3bự chúBY5k BY5ký sjt3bang cô.

Cô cầjt3bm chwzHQai rượur5dk wzHQsau lwzHQưng lên,iKVJ sr5dkau đójt3b r5dkkề BY5klên mwzHQiệng uốr5dkng lwzHQấy BY5kmột hơiBY5k dàwzHQi. Thứjt3b nướcr5dk uốngiKVJ thậtjt3b iKVJđắng r5dknhưng lạr5dki mar5dkng miKVJột BY5kvị BY5knồng nwzHQồng quảBY5k thậtr5dk khiếnwzHQ cor5dkn ngưBY5kời wzHQta qjt3buên bẵBY5kng BY5khết nr5dkhững biKVJuồn pBY5khiền, đauwzHQ iKVJđớn tronwzHQg lòng.

Gương mr5dkặt Áijt3b r5dkHy bắwzHQt đầiKVJu đỏBY5k ljt3bên, côr5dk đưar5dk iKVJđôi mắwzHQt thẫnr5dk thờr5dk iKVJnhìn chiKVJai rưjt3bợu trojt3bng jt3btay, tiếpr5dk twzHQục nânjt3bg lêniKVJ r5dkvà uốniKVJg hếr5dkt sốiKVJ r5dkcòn lại.

Về phiKVJần MBY5kinh Vỹ,jt3b ajt3bnh wzHQchỉ đứwzHQng ywzHQên r5dknhìn ciKVJô uốngwzHQ hếtjt3b cảwzHQ chawzHQi iKVJrượu jt3bloại mạnBY5kh iKVJđó. iKVJCô BY5kđặt wzHQchai rượuBY5k rỗnjt3bg khônr5dkg xuốngjt3b sàBY5kn, tiwzHQếp thwzHQeo đứngBY5k dậyiKVJ đr5dkẩy aniKVJh rjt3ba, vươnBY5k iKVJtay vềwzHQ r5dkphía tủr5dk kínhBY5k lấBY5ky mộtjt3b jt3bchai rượBY5ku giwzHQống jt3bhệt BY5klúc nãyiKVJ xuống.

“Em ljt3bàm jt3bgì vậy?”jt3b BY5kĐến mjt3bức njt3bày thìjt3b MiBY5knh Vỹjt3b cũnr5dkg kwzHQhông tr5dkhể đứnBY5kg yêBY5kn nhìnBY5k đượjt3bc nữaBY5k, đjt3bưa twzHQay giậtjt3b lấjt3by wzHQchai rr5dkượu từiKVJ cô.

Rõ ràngr5dk gươnjt3bg mặtjt3b ÁiwzHQ wzHQHy đãwzHQ đỏwzHQ hwzHQết mứcBY5k cwzHQó thể!

Chợt ÁiwzHQ jt3bHy qBY5kuay saBY5kng BY5kMinh Vỹjt3b wzHQvà… iKVJmỉm cười!

“Này r5dkMinh Vr5dkỹ, iKVJanh cóiKVJ bwzHQiết iKVJcái cảmr5dk gr5dkiác mấtr5dk mộtwzHQ nwzHQgười quawzHQn trọngwzHQ liKVJà nBY5khư thếr5dk njt3bào khônwzHQg?” wzHQÁi wzHQHy vẫnwzHQ mBY5kỉm BY5kcười, iKVJnhưng tiKVJrong BY5knụ cưiKVJời đójt3b wzHQlà r5dkmột vếtjt3b thjt3bương kr5dkhông thwzHQể r5dkxoá đr5dki iKVJbằng tjt3bhời gwzHQian vàBY5k nưjt3bớc mắt.

Giọng r5dknói côiKVJ trởjt3b iKVJnên nhẹiKVJ nhàngjt3b hơn,jt3b nhưnwzHQg dườiKVJng nhưjt3b từniKVJg chữiKVJ vàwzHQ tiKVJừng lờiBY5k nhưiKVJ iKVJthể đaniKVJg tráchiKVJ mócBY5k anh.

“Hẳn aniKVJh cũnr5dkg biếtBY5k chứBY5k niKVJhỉ, viKVJì ThBY5ky ThiKVJy đángjt3b yêur5dk củar5dk aiKVJnh cũwzHQng đãwzHQ r5dkmất rồiiKVJ mBY5kà, BY5kha wzHQha. NhưngwzHQ tôBY5ki… tjt3bôi wzHQđánh r5dkmất cr5dkả giKVJia đình!”

Minh ViKVJỹ dườngiKVJ r5dknhư vwzHQẫn cwzHQòn r5dkđủ tỉnhBY5k tiKVJáo đểwzHQ lwzHQắng nghr5dke nhữr5dkng lờiBY5k nójt3bi cjt3bủa r5dkcô, nhưngjt3b tấtjt3b cảjt3b nhữiKVJng gr5dkì anwzHQh iKVJcó tjt3bhể r5dklàm liKVJúc niKVJày làjt3b wzHQim lặng.

“Đồng hr5dkồ cBY5kát xwzHQoa dịwzHQu nỗwzHQi đjt3bau? iKVJNực cười!iKVJ NiKVJếu thậtBY5k jt3bsự BY5knó BY5kcó tiKVJhể xoiKVJa djt3bịu bớr5dkt phầnjt3b wzHQnào nr5dkỗi đar5dku củar5dk tôiwzHQ, tạiiKVJ BY5ksao lwzHQật ngượcBY5k nhữniKVJg jt3bmột trămiKVJ támjt3b mươiBY5k lầnr5dk vẫjt3bn khôngiKVJ hềBY5k mấtBY5k wzHQđi mộtiKVJ jt3bchút cảBY5km gjt3biác jt3bđau wzHQđớn iKVJnào? jt3bTại jt3bsao?” ÁiKVJi Hjt3by r5dknhư tựiKVJ r5dknói vwzHQới chínhwzHQ mjt3bình, lr5dkần nr5dkày côBY5k bậtiKVJ cườiiKVJ thàniKVJh tiếng.

Đôi r5dkmắt BY5kướt lệ,r5dk cr5dkô đưBY5ka tr5dkay iKVJgạt iKVJgiọt wzHQnước mắtBY5k khôngBY5k đr5dkáng jt3brơi triKVJên wzHQgò májt3b rồir5dk lạr5dki tiếjt3bp tụjt3bc tựiKVJ độcBY5k thoại.

“Bây giờr5dk tiKVJhì wzHQhết rồiiKVJ, cảiKVJ br5dka vàwzHQ mẹ,jt3b cảwzHQ BY5kanh r5dkTriết r5dkDạ luônBY5k yêwzHQu thươwzHQng tôiwzHQ wzHQđều đjt3bi rồi,iKVJ BY5kđi đếnr5dk mr5dkột nơiiKVJ màBY5k iKVJtôi khôngwzHQ thểjt3b nàoBY5k chạmr5dk đến,wzHQ r5dktrừ khjt3bi jt3btôi iKVJđi thewzHQo hr5dkọ! VàBY5k niKVJgay ciKVJả aBY5knh cũngwzHQ chỉBY5k dùiKVJng wzHQtôi nhiKVJư mộBY5kt cowzHQn búiKVJp iKVJbê đểwzHQ iKVJthay thếjt3b cjt3bho iKVJThy Thy.”

Minh BY5kVỹ vẫjt3bn iwzHQm lặngwzHQ, r5dkđôi mắtr5dk màjt3bu BY5khổ phiKVJách sr5dkáng lêniKVJ, dườngiKVJ nhưiKVJ anwzHQh jt3bđã wzHQcó thr5dkể cBY5kảm nhậniKVJ đượcjt3b nỗBY5ki đaujt3b màiKVJ cjt3bô đangiKVJ phảiBY5k gánhiKVJ chr5dkịu đawzHQu r5dkđến mứwzHQc nào.

Ái HiKVJy bướcjt3b viKVJề wzHQphía tủBY5k quầnr5dk áoBY5k màwzHQ MiBY5knh BY5kVỹ iKVJdành rwzHQiêng chiKVJo mìniKVJh mởjt3b r5dkra, jt3blấy rBY5ka mộtr5dk chiếciKVJ lr5dkọ thujt3bỷ wzHQtinh tr5dkrong suốt,BY5k tr5dkrong đếnr5dk wzHQnỗi ciKVJó wzHQthể jt3bnhìn thấyjt3b r5dkvô sốjt3b nhữBY5kng iKVJchiếc đr5dkồng hồwzHQ cátwzHQ r5dknhỏ xinwzHQh mwzHQang BY5knhiều màr5dku sắr5dkc khácBY5k nhaiKVJu đajt3bng nằwzHQm tiKVJrong lọ.

Tiếp thewzHQo, côiKVJ lấyr5dk r5dktừ tronwzHQg lr5dkọ rr5dka r5dkmột cr5dkái đồr5dkng hwzHQồ wzHQcát r5dkmàu đr5dkỏ, đưaBY5k tr5dkay rwzHQa khôBY5kng iKVJtrung jt3bvà BY5kthả nóiKVJ riKVJơi tựBY5k do.

“Rơi này!”

Ái HiKVJy dưjt3bờng BY5knhư đwzHQang r5dkcực kỳjt3b BY5khứng thúiKVJ vớiBY5k viiKVJệc mìr5dknh đangBY5k lr5dkàm, trBY5kên môiiKVJ BY5kvẫn giữwzHQ nguyiKVJên nụjt3b ciKVJười cjt3bay đắng.

Chiếc r5dkđồng hồjt3b đówzHQ rơiKVJi xjt3buống đấtjt3b vỡiKVJ tanjt3b, tạr5dko nênr5dk iKVJvô iKVJsố nhữngiKVJ mảnhjt3b thuỷBY5k iKVJtinh cr5dkực nhỏiKVJ nằmBY5k trêjt3bn sàBY5kn nwzHQhà, vjt3bà niKVJhững hạtwzHQ cájt3bt BY5kli tiKVJi cr5dkũng hoàjt3b liKVJẫn vàoBY5k nhữniKVJg mBY5kảnh thujt3bỷ tijt3bnh lấiKVJp láiKVJnh ấy.

Rồi r5dklại thêjt3bm mộtwzHQ iKVJcái đồngiKVJ hồjt3b nữa…r5dk iKVJthêm mộjt3bt cjt3bái nr5dkữa… vàr5dk thêwzHQm mộtwzHQ cái…

Cứ lwzHQần BY5klượt, côiKVJ lặiKVJp BY5klại độngiKVJ tBY5kác jt3bđó wzHQkhông r5dkbiết bwzHQao nhiêur5dk lần.

“Ái Hy.”

Minh BY5kVỹ gr5dkọi tênwzHQ ÁiwzHQ Hjt3by, đôiBY5k mắtjt3b ajt3bnh tràjt3bn njt3bgập vẻwzHQ iKVJxót xa.

Nhìn thấjt3by cjt3bô nhBY5kư thếBY5k jt3bnày, tiKVJrái wzHQtim iKVJanh niKVJhư dwzHQần mấtr5dk đBY5ki nhịpr5dk đập,BY5k r5dksau đBY5kó ngừngiKVJ đậpBY5k hẳn.

Ái wzHQHy wzHQkhông hBY5kề qr5dkuay lạiBY5k nhìjt3bn aiKVJnh, lầBY5kn nàjt3by BY5klà đưar5dk iKVJcả chwzHQiếc lwzHQọ tjt3bhuỷ tinr5dkh riKVJa, rồiiKVJ lwzHQại thảjt3b cảwzHQ wzHQlọ rr5dkớt xuốngiKVJ đất…r5dk thBY5kứ âBY5km tiKVJhanh vr5dka cjt3bhạm mạnhjt3b vanwzHQg r5dklên, BY5khàng iKVJnghìn mảnjt3bh iKVJthuỷ twzHQinh lấwzHQp wzHQlánh r5dknằm dướiBY5k wzHQsàn, mjt3bột BY5kkhung ciKVJảnh đẹpiKVJ đr5dkến đauwzHQ đớn!

“Vỡ hiKVJết riKVJồi! KhôngwzHQ còwzHQn gjt3bì đểr5dk xBY5koa dịwzHQu nỗiBY5k đawzHQu cả!”r5dk ÁiiKVJ HBY5ky lạiiKVJ BY5kbật cưBY5kời thBY5kành tiwzHQếng, đưaiKVJ mộtBY5k wzHQtay r5dkôm lấyr5dk mặt,r5dk nr5dkhưng r5dknhững giiKVJọt nướcjt3b mBY5kắt kiBY5ka wzHQvẫn lọtBY5k qujt3ba khẽBY5k BY5ktay wzHQvà tạojt3b rr5dka nhữngiKVJ vệiKVJt dBY5kài hoàiKVJn mwzHQỹ tronr5dkg khôniKVJg iKVJtrung. “Kjt3bhông cjt3bòn, kjt3bhông còwzHQn gìr5dk cả!”

Minh VỹBY5k bướcBY5k r5dkđến BY5kvà cúr5dki xuốngwzHQ nâwzHQng ngườiBY5k côBY5k lêjt3bn, đặr5dkt r5dkcô ngồiwzHQ lênwzHQ giường.

Bàn châBY5kn ÁiwzHQ Hr5dky bịjt3b nhiKVJững mảnjt3bh thuBY5kỷ tjt3binh kijt3ba làr5dkm xâwzHQy xướciKVJ r5dkrất nhiều.

“Minh Vỹ,iKVJ tôiBY5k r5dkvà Thjt3by Thr5dky aBY5ki quawzHQn twzHQrọng hơnr5dk?” Áir5dk HBY5ky tronr5dkg BY5kbộ dạngiKVJ nửiKVJa tỉnjt3bh nửaBY5k mêiKVJ, BY5kbất iKVJgiác ljt3bại ljt3bên tiếr5dkng hỏi.

“Thy ThiKVJy.” Mộjt3bt câwzHQu trảBY5k lờir5dk iKVJdứt khoBY5kát vanjt3bg lênBY5k, đủwzHQ đểr5dk Áir5dk HiKVJy nhậniKVJ thứcwzHQ đượcwzHQ jt3bcâu tr5dkrả liKVJời đwzHQó đanBY5kg wzHQcó ujt3by lựr5dkc lớniKVJ thếjt3b nàr5dko đốiwzHQ vớBY5ki tBY5krái tiKVJim đanr5dkg chếtjt3b dầwzHQn iKVJmòn vìiKVJ điKVJau đớn.

Đôi wzHQmôi BY5kxinh xắnr5dk kiKVJia mímwzHQ chặBY5kt lại…jt3b đúngiKVJ nr5dkhư côjt3b ngr5dkhĩ, iKVJcô wzHQchỉ làr5dk wzHQthay thế!

“Thy ThwzHQy ngr5dkoan ngoãn,BY5k xBY5kinh đẹjt3bp hơiKVJn ewzHQm r5dkrất nhBY5kiều.” Đjt3bôi môr5dki MiniKVJh VỹiKVJ bBY5kật rBY5ka nhữngwzHQ lờiwzHQ r5dkphát ngônwzHQ wzHQvô tìnr5dkh, mwzHQặc wzHQkệ nówzHQ cójt3b lBY5kàm tổnjt3b thươBY5kng Áir5dk r5dkHy iKVJhay không,jt3b iKVJanh vẫnjt3b nr5dkgoan cốiKVJ tir5dkếp BY5ktục jt3bbuông nhữngiKVJ ljt3bời njt3bói iKVJtừ tậnjt3b sâuiKVJ trájt3bi tir5dkm jt3bmình… vìr5dk, aiKVJnh khiKVJông thểiKVJ cjt3bhe gir5dkấu jt3bđược nữawzHQ jt3brồi. “TwzHQhy jt3bThy liKVJà hạnhjt3b phúc,r5dk còjt3bn ewzHQm chỉwzHQ jt3bmang đjt3bến chiKVJo jt3btôi sựjt3b đwzHQau đớn.”

“Thy TBY5khy từr5dkng làr5dk tấtjt3b cảiKVJ BY5kvới tôi…”

Từng câr5dku nóBY5ki dwzHQo chínhjt3b mjt3biệng jt3bMinh VỹwzHQ bBY5kật BY5kra nhiKVJư xéjt3b toạr5dkc vếtBY5k thươnwzHQg lr5dkòng chưaiKVJ làBY5knh hẳwzHQn củawzHQ ÁiKVJi Hr5dky, côwzHQ wzHQbiết mà…BY5k côwzHQ chiKVJẳng ljt3bà gBY5kì cả!

Hai bàjt3bn taiKVJy rur5dkn lênwzHQ kwzHQhông ngường,iKVJ trướwzHQc mắtiKVJ r5dkcô wzHQcũng iKVJnhoà điiKVJ wzHQvì nướcr5dk mjt3bắt, r5dkcô điKVJưa twzHQay ghBY5kì chặiKVJt twzHQay vàwzHQ kícr5dkh đr5dkộng hwzHQét lên.

“Không cầnBY5k r5dkanh nwzHQói nữa,iKVJ jt3btôi wzHQkhông muốnwzHQ nBY5kghe, lạjt3bi càngjt3b khôngr5dk mur5dkốn anjt3bh đjt3bem tôir5dk r5dkso BY5ksánh vớBY5ki ngườiwzHQ cjt3bon gáwzHQi khBY5kác! Tôr5dki wzHQbiết tôjt3bi khr5dkông làiKVJ gr5dkì cả,r5dk nêr5dkn ajt3bnh cBY5kũng khôiKVJng r5dkcần wzHQhạ nhụcr5dk tôjt3bi đBY5kến mứcwzHQ này.”BY5k Nưjt3bớc mjt3bắt r5dkchạy dàiiKVJ, rạwzHQch đườngr5dk nưiKVJớc pjt3bha lêwzHQ thiKVJeo gòwzHQ máBY5k miKVJà rơiwzHQ r5dkvào khôngBY5k trung.

Minh Vỹjt3b nhìiKVJn côwzHQ, khônjt3bg nówzHQi gìjt3b cjt3bả, jt3bđưa tiKVJay swzHQiết ciKVJhặt tar5dky côr5dk iKVJkéo riKVJa, ajt3bnh đangjt3b r5dkép bur5dkộc ciKVJô pBY5khải BY5ktiếp tụcjt3b lắngwzHQ iKVJnghe awzHQnh nói.

“Tôi khônwzHQg cầnBY5k iKVJngười cwzHQon gáiiKVJ khr5dkác BY5kthay twzHQhế vjt3bị tBY5krí cBY5kô jt3bấy tror5dkng lr5dkòng tôiiKVJ. VớiBY5k tiKVJôi, wzHQThy ThBY5ky chBY5kỉ cjt3bó mộBY5kt… khônr5dkg thểjt3b thawzHQy thế!”

Ái HwzHQy tiếpr5dk twzHQục giằr5dkng jt3btay, míiKVJm môiKVJi đểr5dk BY5ktừng BY5kcâu BY5knói nhẫnBY5k wzHQtâm iKVJlọt viKVJào tjt3bhính iKVJgiác vàBY5k đưwzHQợc wzHQlưu tiKVJrữ tjt3brong tâiKVJm trí.

Cô khôr5dkng mur5dkốn nBY5kghe… thiKVJực sựBY5k kjt3bhông mur5dkốn nghe!

“Em r5dkrất phiềnjt3b phứcBY5k, rấtiKVJ bướngiKVJ bjt3bỉnh, khônBY5kg bwzHQiết niKVJghe lời!”

“Đối iKVJvới ewzHQm, tiKVJôi cwzHQhẳng lBY5kà gr5dkì cảBY5k… jt3bem sẵnjt3b sànwzHQg BY5kđi wzHQtheo hắniKVJ màr5dk bjt3bỏ mặwzHQc tôi.”

“Nhưng jt3bnếu đượcBY5k iKVJlựa chọnBY5k gijt3bữa r5dkem vr5dkà ThwzHQy ThyBY5k, tôiKVJi r5dksẽ r5dkchọn emiKVJ. Tjt3bhy jt3bThy rấjt3bt jt3bquan trọngwzHQ… wzHQnhưng ThBY5ky TiKVJhy tjt3bhuộc vềjt3b qBY5kuá khứiKVJ. Cr5dkòn hiệBY5kn twzHQại, r5dkem lBY5kà ngườiiKVJ quiKVJan trọngjt3b niKVJhất đốiKVJi viKVJới tôi!”BY5k BY5kMinh VỹBY5k wzHQnới lỏBY5kng jt3btay, sawzHQu đwzHQó iKVJbuông hẳniKVJ tBY5kay côBY5k ra.

Cúi đầuiKVJ xjt3bem xétiKVJ r5dknhững vếjt3bt thjt3bương trêBY5kn bàiKVJn chânBY5k iKVJcủa ngườiBY5k điKVJối djt3biện, aniKVJh đẩyBY5k nhwzHQẹ ÁiKVJi BY5kHy đểBY5k wzHQcô nằmBY5k xuốwzHQng giường.

“Minh jt3bVỹ!” ĐiKVJôi mắwzHQt côBY5k dầniKVJ nhiKVJắm lại,jt3b đưaBY5k twzHQay chạmjt3b wzHQnhẹ vàjt3bo gươngiKVJ mBY5kặt củiKVJa anh.

Đây làBY5k lầnwzHQ đwzHQầu tiiKVJên côwzHQ chạmjt3b viKVJào jt3banh mộiKVJt cáwzHQch r5dkthân mậtr5dk nhBY5kư thế.

Ái HiKVJy iKVJtiếp tụcjt3b mBY5kỉm cưr5dkời, bàniKVJ tr5dkay BY5kbuông thõngBY5k xuwzHQống nhaiKVJnh jt3bchóng wzHQchìm viKVJà giấcwzHQ ngủ.

Còn vBY5kề pBY5khần Mjt3binh Vỹr5dk, đôiKVJi mBY5kắt màiKVJu hiKVJổ phwzHQách ciKVJũng sáiKVJng rựcr5dk lên,r5dk khẽBY5k nâniKVJg bànjt3b tjt3bay nhr5dkỏ jt3bbé kr5dkia lêniKVJ r5dkvà đặtr5dk mộwzHQt nụr5dk wzHQhôn thậiKVJt BY5kdịu dàng.

“Tôi… yêiKVJu em!”