You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ vna3thứ ba

Mỗi vna3ngày đềuvna3 lFsugặng LFqblẽ trôLFqbi qguw6ua JfAftheo cguw6ái đJfAfịnh vna3lí vốnvna3 đãvna3 đLFqbược tuâguw6n thvna3eo nhvna3ư mộJfAft vòvna3ng luLFqbân Fsughồi LFqbcủa JfAfthời giaJfAfn, guw6và cuộLFqbc sốnLFqbg LFqbvẫn JfAfluôn vềguw6 đLFqbúng cáguw6i Fsugvị LFqbtrí vốnvna3 vna3có củaJfAf nó.

Đã Fsugba ngàguw6y, nvna3ỗi đauFsug vna3mất máJfAft vna3trong lònFsugg Águw6i HFsugy đãguw6 guw6vơi đvna3i phầnLFqb nàvna3o, nhưnvna3g vẫnJfAf còFsugn vna3vương JfAfvấn nLFqbơi vếLFqbt tJfAfhương chvna3ưa JfAflành hẳnguw6 vna3một nỗiLFqb thLFqbất guw6vọng guw6tột cùnvna3g dLFqbành riênJfAfg vna3cho MLFqbinh Vỹ.

Tại Fsugsao chuyệnLFqb nLFqbhư LFqbthế nàyvna3 guw6mà aFsugnh lguw6ại khôLFqbng hềvna3 nLFqbói vớvna3i ÁiJfAf Hguw6y dùLFqb chJfAfỉ mộJfAft câuguw6, havna3y đvna3ề cậLFqbp đếnguw6 dùguw6 chỉJfAf mLFqbột lần?

Phải vna3chăng… chínhLFqb aguw6nh làLFqb kẻvna3 đãJfAf nhẫnJfAf tâLFqbm xLFqbuống tLFqbay guw6với vna3gia đìnhvna3 cô?

Không thLFqbể guw6nào! FsugMinh VỹFsug khôFsugng thểJfAf làvna3m chuyệnJfAf nhưvna3 thếLFqb đượguw6c, vna3đặc biFsugệt lLFqbà chuyệJfAfn nJfAfày lạiJfAf guw6có ảnguw6h Fsughưởng đếnguw6 cô!!

 Mệt mLFqbỏi gụcFsug đầuvna3 xuốngvna3 bJfAfàn, nhữnJfAfg ngàyFsug qLFqbua thậFsugt sựvna3 ÁLFqbi LFqbHy đãvna3 sLFqbuy nghJfAfĩ rấguw6t nhiều,JfAf vna3nhưng guw6suy cJfAfho cguw6ùng cũnFsugg Fsugkhông thểLFqb JfAftha tvna3hứ chLFqbo MLFqbinh vna3Vỹ vna3một LFqbcách dễguw6 dàngvna3 nhguw6ư thế.

Mất máguw6t guw6lần nàyguw6 guw6thật sựvna3 qFsuguá vna3lớn, chỉFsug tFsugrong mộJfAft khoảngvna3 guw6thời vna3gian ngắnFsug JfAfmà côguw6 Fsugđã đánhFsug mấtguw6 guw6trọn vẹnLFqb guw6hai cguw6hữ “giaLFqb đình”.

Ding dLFqbong… dinFsugg dong…

Giây guw6phút ÁiLFqb LFqbHy luvna3ôn chờLFqb đợiFsug đãLFqb đLFqbến, nhJfAfưng tFsugại saLFqbo Fsugnhững ngFsugày gầvna3n đâJfAfy nvna3ó LFqbhoàn LFqbtoàn vna3không hguw6ề guw6có vna3sức ảnJfAfh hguw6ưởng đếLFqbn cô.

Lúc JfAfnày, Fsugthứ LFqbcô vna3thật vna3sự vna3cần lJfAfà vna3sự yênJfAf tFsugĩnh, cJfAfhỉ JfAfcần nhưLFqb thFsugế đguw6ể quêJfAfn vna3đi tLFqbất cả.

“Này LFqbnày, Fsugmèo JfAfcon!” MộtLFqb giọFsugng JfAfnam dLFqbễ nvna3ghe cấtLFqb lên,vna3 thậtLFqb gầnFsug vLFqbà cũvna3ng guw6thật JfAfquen thJfAfuộc nhLFqbưng lạJfAfi nhanguw6h cFsughóng vna3chìm vàLFqbo qJfAfuên lãng.

Thật kỳJfAf vna3lạ, tạiguw6 saLFqbo ngJfAfoài LFqbgiọng Fsugnam đóLFqb Fsugra lạiguw6 khguw6ông cóvna3 thêmguw6 bLFqbất kvna3ỳ thứLFqb guw6âm tFsughanh nàFsugo khác?

Nhưng cFsugô vẫLFqbn gụvna3c xuốnJfAfg bFsugàn, chJfAfẳng màngguw6 vna3để tâFsugm đếnguw6 nhữnFsugg việcLFqb đaguw6ng xvna3ảy rFsuga xunJfAfg quanh.

“Mèo LFqbcon!” Giọngvna3 LFqbnam LFqbkia lạiLFqb mộtLFqb lguw6ần nvna3ữa cấtguw6 cLFqbao giọng,JfAf mộtLFqb JfAfbàn Fsugtay đFsugưa lLFqbên laJfAfy guw6lay ngườiFsug cô.

Dường nhLFqbư têJfAfn guw6kia LFqbđang gọFsugi JfAfcô thJfAfì phải?!

Cô từLFqb từvna3 ngướcguw6 mặtFsug JfAflên, đậvna3p vàLFqbo mắtLFqb làJfAf gJfAfương mặJfAft vna3khó ưavna3 củaFsug tênLFqb DLFqbương Hạoguw6 Thần.

“Em khvna3ông nghJfAfe hguw6ay giFsugả vờJfAf khôLFqbng nghJfAfe th

ế?

” Hạoguw6 ThầJfAfn đvna3ưa taguw6y vguw6ề phíaJfAf mFsugặt ÁiFsug JfAfHy, nhưnguw6g bàLFqbn taFsugy ấLFqby lFsugập tứcFsug bLFqbị guw6gạt rJfAfa mộtvna3 cFsugách chJfAfán ghét.

“Tôi lvna3à mJfAfèo coLFqbn từvna3 bFsugao Fsuggiờ?” LFqbCô khLFqbó chịLFqbu trảguw6 vna3lời, đúngvna3 làvna3 cJfAfái biệtFsug dFsuganh ngớguw6 ngẩvna3n, kFsughi khguw6ông lLFqbại víLFqb ngườivna3 LFqbvới mèo!

“Từ guw6khi tôFsugi nhLFqbìn thấyLFqb JfAfem!” Mộtguw6 nFsugụ cườiJfAf JfAfthân thiệnLFqb tựJfAfa nguw6hư ánJfAfh mvna3ặt trờiLFqb bFsuguổi svna3ớm guw6lại nFsugở nJfAfên đôFsugi guw6môi kFsugia, LFqbnhưng ÁFsugi HFsugy lJfAfại cảmguw6 thấJfAfy trLFqbong nụguw6 cườFsugi đóvna3 guw6đang chứaLFqb đJfAfựng sáLFqbt khí.

“Thế guw6thì tôJfAfi gọFsugi JfAfanh LFqblà đồguw6 ngFsugớ nFsuggẩn nhé!”Fsug CôJfAf đLFqbập bànJfAf đứvna3ng dậyLFqb LFqbvà quaFsugy ngưLFqbời bguw6ỏ đi.

Nhưng bằnvna3g pvna3hản xguw6ạ nhavna3nh guw6nhất, Hạoguw6 vna3Thần JfAflập tguw6ức nânLFqbg ngườiLFqb vna3Ái HFsugy lênLFqb vJfAfà vJfAfác vna3đi nhưLFqb mộtvna3 vna3món hànFsugg hoá.

Đến tậvna3n lúcvna3 này,Fsug cLFqbô vẫnJfAf chưavna3 guw6kịp địnhFsug tJfAfhần lấvna3y mộLFqbt gLFqbiây vàguw6 hFsugoàn toàguw6n JfAfbị cậFsugu đưaJfAf LFqbđi, chỉvna3 kịpvna3 trguw6ông thấJfAfy guw6cả chụLFqbc ánFsugh guw6mắt từFsug tronguw6g lvna3ớp manLFqbg mộtJfAf ánguw6h nhvna3ìn nJfAfảy lửFsuga cguw6hiếu tguw6hẳng Fsugvào mình.

Thì rvna3a từLFqb nãyvna3 đếvna3n giờ,JfAf khôguw6ng chỉLFqb cguw6ó riêguw6ng cảFsug hFsugai tồFsugn tvna3ại tronLFqbg lớpFsug, nhưJfAfng tạiJfAf saguw6o Fsugcô lạvna3i khJfAfông hềLFqb nhậFsugn bJfAfiết Fsugđược nhữvna3ng Fsuggương mặtLFqb ấy.

“Này, têvna3n ngớJfAf ngẩnLFqb kvna3ia, thảFsug tôvna3i xuJfAfống!” Ávna3i FsugHy Fsugtức gLFqbiận đậJfAfp đậguw6p vna3tay vàovna3 vna3lưng củguw6a HạoJfAf TJfAfhần, guw6những ánvna3h mắtvna3 khácFsug nLFqbhau lLFqbại liêvna3n tụcFsug LFqbchiếu thẳngFsug guw6vào côFsug kJfAfhi mỗiJfAf bướFsugc châvna3n JfAfcủa Hguw6ạo ThầnJfAf JfAfbước quLFqba từngLFqb guw6dãy hàFsugnh lang.

Nhưng cLFqbậu hJfAfoàn tFsugoàn pguw6hớt lJfAfờ cguw6ô, cFsugứ tiếLFqbp tguw6ục bưJfAfớc đi.

“Này! LFqbTên khốnFsug! TôiLFqb bảFsugo tguw6hả LFqbtôi xuốLFqbng!” Áivna3 HFsugy ngừnguw6g khguw6ông đậpvna3 taJfAfy vFsugào lvna3ưng HLFqbạo Tguw6hần nữFsuga, phguw6ải guw6dùng biệnJfAf phFsugáp mạnhJfAf thôi!

Cô hítJfAf mLFqbột vna3hơi thguw6ật sâuJfAf… nvna3hắm mắLFqbt lại…

Những bướguw6c chânvna3 củaJfAf HạoJfAf Tguw6hần Fsugvẫn LFqbđều guw6đều, chậmguw6 Fsugrãi Fsugdi chuyểnvna3 LFqbtrên JfAfdãy hLFqbành lang.

Này thvna3ì “mvna3èo con”!

Ái FsugHy Fsuglại sJfAfử LFqbdụng “tuFsugyệt LFqbchiêu guw6ngàn nămFsug”, vna3phập mFsugột cáJfAfi vàLFqbo vvna3ai JfAfHạo Thần.

Cả ngưLFqbời Hạoguw6 ThầFsugn Fsugrun lFsugên, bướcvna3 cvna3hân JfAfkhựng lại…

Và tấtLFqb cảvna3 sguw6inh viênguw6 JfAftrên dguw6ãy LFqbhành LFqblang cũngFsug dừLFqbng bước!!

“Em kLFqbhông phLFqbải mèFsugo Fsugcon!” HạoJfAf ThLFqbần buônguw6g mFsugột câuFsug nóiguw6 khFsugẳng định,LFqb gươnguw6g LFqbmặt LFqbcậu dầnJfAf JfAftối sầmvna3 lại.

“Gì cơ?guw6” ÁiJfAf FsugHy ngguw6ơ guw6ngác hỏi,guw6 vna3tự dưnLFqbg lạiLFqb phủLFqb địnguw6h vna3chính biguw6ệt JfAfdanh cguw6ủa guw6mình đặtvna3 Fsugra làvna3 thếguw6 nào?

“Em làguw6 mèovna3 hoanLFqbg!” LLFqbại Fsugthêm vna3một Fsugcâu khẳLFqbng LFqbđịnh cựcLFqb kguw6ỳ “tFsugầm cỡ”,JfAf LFqbcó Fsugkhả năguw6ng đánhJfAf gụcLFqb ýguw6 chíFsug guw6phản khánFsugg Fsugcủa cFsugô. “ChỉJfAf cguw6ó guw6mèo guw6hoang JfAfmới cJfAfắn ngưguw6ời JfAfnhư thế!”

Ái guw6Hy tròFsugn mắt,vna3 vna3vẫn khôvna3ng thểvna3 tiJfAfn đượcvna3 mìJfAfnh vừavna3 vna3nghe thấJfAfy gì.

Cảm guw6giác vềLFqb Hạovna3 Thầnguw6 lúLFqbc nàyJfAf Fsugcủa côguw6 chỉvna3 cvna3ó Fsugthể mivna3êu tFsugả bằLFqbng haguw6i chữ…guw6 ngớJfAf ngẩn!

“Này, khvna3ông Fsugmuốn tôLFqbi cắnvna3 anguw6h nữavna3 thLFqbì bỏFsug tLFqbôi xuốvna3ng!” guw6Ái HLFqby cvna3ố gắJfAfng giJfAfữ bìguw6nh tĩnh,vna3 LFqbgằn gguw6iọng guw6đe doạ.

Ngay saguw6u đó,LFqb JfAfÁi HLFqby đượcFsug Hguw6ạo ThầnFsug đặJfAft xuốnguw6g đất.

Không lJfAfẽ Fsughắn Fsugta sợJfAf bịguw6 cắn?

Nhưng lvna3ập tức,Fsug cvna3ô lạguw6i đượcJfAf Hạvna3o Tvna3hần nhấcFsug bổnFsugg lJfAfên, vna3và bFsugế đivna3 LFqbnhư vna3một nJfAfàng côJfAfng chúa.

Shock toFsugàn tập!

Trong tìnhguw6 trạngvna3 hJfAfiện giLFqbờ, Fsugcô cvna3ó mguw6uốn phảnJfAf kháJfAfng cLFqbũng LFqbkhông được.

Bóng dángFsug cJfAfả hguw6ai khuguw6ất saJfAfu hànhguw6 langFsug, mJfAfột đôJfAfi mFsugắt màuLFqb hổguw6 phácLFqbh đFsugang cóJfAf nhữnguw6g tguw6ia guw6nhìn tứcLFqb giận.

*Canteen*

“Ăn điguw6 mèoLFqb con!”vna3 HạFsugo ThầnFsug đẩJfAfy JfAfđẩy khaguw6y LFqbđồ ăLFqbn vềJfAf phíJfAfa FsugÁi JfAfHy, trôngFsug cứvna3 LFqbnhư vna3đang cvna3hăm sócFsug thJfAfú cưvna3ng vậy.

“Anh đJfAfi màvna3 ănFsug LFqbmột mìnhguw6!” Áivna3 HFsugy guw6hất mguw6ặt saJfAfng hưvna3ớng LFqbkhác, cguw6ố tìnguw6h JfAftỏ vẻvna3 khJfAfinh kLFqbhi vớvna3i HạoFsug Thần.

Thật chẳvna3ng hiểuLFqb nổivna3 hắFsugn tFsuga, đguw6ã cốJfAf tìguw6nh JfAfgây sựJfAf vớLFqbi Fsugcô màvna3 giJfAfờ đLFqbây lguw6ại Fsugtỏ vguw6ẻ nhưguw6 LFqbthân thiếtJfAf lắLFqbm… hắnguw6 cguw6ó JfAfbị tLFqbhần kinJfAfh khôvna3ng nhỉ?

“Em khôngFsug thíchJfAf nhữFsugng vna3món LFqbnày à?”Fsug Hvna3ạo ThFsugần guw6liếc nhìvna3n mộtJfAf loạvna3t cáguw6c lLFqboại guw6bánh Fsugtráng Fsugmiệng khLFqbác LFqbnhau tJfAfrên khaguw6y đồJfAf ănguw6, cườvna3i khẩyFsug. “KhJfAfông lguw6ẽ guw6em muốnJfAf ăguw6n xLFqbương cá?”

Ái JfAfHy khôLFqbng thèmvna3 Fsugtrả Fsuglời, LFqbvì tvna3rả lguw6ời vớFsugi tênguw6 nJfAfày chỉJfAf tvna3oàn tựguw6 chuốcFsug tguw6hêm rguw6ắc rối.

Vết thưFsugơng ởLFqb vna3vai dạoLFqb gFsugần vna3đây vẫnvna3 khôguw6ng ngừnguw6g vna3đau đớLFqbn, phFsugải chFsugăng vna3Ái JfAfHy đãLFqb quJfAfen guw6chịu đựngvna3 mFsugỗi khLFqbi vếtLFqb tLFqbhương lguw6ên cLFqbơn đavna3u guw6nhức từngLFqb vna3đợt Fsugnên vna3sắc thávna3i vna3biểu cảguw6m vẫvna3n Fsugkhá guw6hơn lúJfAfc trưFsugớc, vna3mặc dvna3ù mộvna3t bêJfAfn vna3vai JfAfvẫn cảmFsug LFqbthấy rấtFsug đau.

Gương JfAfmặt LFqbcô Fsugtrở nêJfAfn LFqbnhợt nhạLFqbt, nhữvna3ng gFsugiọt mvna3ồ hôguw6i trênguw6 trguw6án LFqbcũng Fsugbắt đầuguw6 xFsuguất hiện.

Chịu đựJfAfng, phảJfAfi chịJfAfu đựng!

Hạo Thầvna3n nhíuFsug JfAfmày nhìLFqbn FsugÁi FsugHy, JfAfsau đóvna3 lguw6ại LFqbtiếp guw6tục đẩJfAfy đẩyvna3 khLFqbay JfAfđồ ănLFqb vềguw6 phíFsuga “LFqbmèo” củaLFqb mình.

Những ánguw6h mắLFqbt nJfAfảy LFqblửa Fsugcủa cácJfAf JfAfcô gáFsugi LFqbtrong cantFsugeen dườngLFqb nhLFqbư đềJfAfu khôLFqbng hẹnJfAf màJfAf cLFqbhiếu thẳngLFqb vàFsugo cô.

“Cô tguw6a guw6nghĩ JfAfmình lguw6à LFqbai cguw6hứ? Chẳguw6ng qJfAfua chguw6ỉ lFsugà ngưLFqbời đưJfAfợc HàLFqbn MinLFqbh VỹLFqb chọguw6n guw6mà cứLFqb JfAfthích gJfAfiở trLFqbò quFsugyến rguw6ũ ngưguw6ời khác!”

“Tới cảFsug HạoJfAf ThJfAfần cũFsugng đổJfAf vìvna3 côJfAf tFsuga sao?”

“Lâu vna3lâu ThầJfAfn mớiguw6 đếnLFqb trườnguw6g mộtFsug lần,Fsug chưaLFqb guw6gì đãLFqb JfAfthấy aguw6nh ấyJfAf thâLFqbn mậtLFqb vớiguw6 LFqbcon guw6hồ vna3ly đguw6ó rồi.”

Dù khôFsugng LFqbmuốn guw6nghe, nhưngFsug nhữngvna3 lờiguw6 JfAfthan thởguw6 lẫnLFqb trJfAfách Fsugmóc Fsugcứ liêJfAfn tụcFsug JfAflọt vna3vào tFsugai cô.

Khó LFqbchịu quá!

Ở Fsugđây thêvna3m vàiJfAf phúguw6t nữaLFqb, cóJfAf JfAflẽ cFsugô sguw6ẽ cFsughết Fsugvì Fsugbị “ngFsugộ độc”guw6 nguw6hững lJfAfời Fsugnói guw6ác vna3ý kiguw6a mất!!

Ái vna3Hy JfAfkéo ghếvna3 đứnJfAfg dậyvna3, vvna3à cũnLFqbg mộtJfAf bànLFqb Fsugtay kéLFqbo LFqbcô vềJfAf phguw6ía mình.

Cuối LFqbcùng chồngLFqb guw6yêu mafFsugia cũnJfAfg xuấFsugt hiện!!

Minh Vỹguw6 lạnhvna3 lùLFqbng JfAfliếc Fsugnhìn Hvna3ạo Thầnvna3, Fsugsau vna3đó nắmFsug vna3tay ÁJfAfi HJfAfy kéJfAfo đi.

Cô cũnFsugg chLFqbẳng Fsughề pLFqbhản khángJfAf, đểguw6 mJfAfặc aFsugnh lôivna3 mFsugình đi.

Và đíFsugch đvna3ến lầnvna3 LFqbnày LFqbvẫn làvna3 phòFsugng vna3y tế!

Ông LFqbbác guw6sĩ đãFsug đượcFsug MJfAfinh LFqbVỹ JfAfcử ngưLFqbời đưvna3a đLFqbến tậJfAfn trường,LFqb vìvna3 tLFqbình trạnLFqbg guw6Ái HJfAfy hiệnLFqb givna3ờ đanFsugg chuyểnvna3 biFsugến guw6theo hướnvna3g khôguw6ng tốt.

Chỉ Fsugmột guw6lí dguw6o đơnguw6 giảJfAfn, LFqbÁi FsugHy đãguw6 đượcLFqb báJfAfc svna3ĩ guw6chẩn đoáFsugn bịJfAf mắcvna3 vna3chứng khánJfAfg thuốc!

Thuốc giảmJfAf JfAfđau vna3loại tiêJfAfm dưguw6ờng nJfAfhư khônFsugg thểLFqb pJfAfhát JfAfhuy vna3tác dụFsugng vớiFsug cơFsug thểLFqb cvna3ủa cô,LFqb guw6bằng cguw6hứng lLFqbà sguw6au kLFqbhi tiêmJfAf thuốcJfAf cơguw6n đavna3u đớnFsug vẫnLFqb kvna3éo dàJfAfi, guw6thậm guw6chí cFsugòn trởLFqb nênJfAf đauLFqb hơn.

Nhưng LFqbnếu Fsugdùng thuốcguw6 gLFqbiảm đauguw6 lLFqboại Fsuguống quáJfAf nhiều,LFqb sẽguw6 ảvna3nh hưởngLFqb đếnguw6 vna3vấn guw6đề sJfAfức khJfAfoẻ JfAfvà dvna3ễ dànFsugg khiguw6ến cvna3ô LFqbdễ vna3dàng bịvna3 cơJfAfn bvna3uồn ngủFsug đáguw6nh gụcvna3 troJfAfng mọiFsug tìnFsugh huống.

“Cô Vưguw6ơng, côFsug JfAfđừng LFqbđến trườngFsug nữa,guw6 hãyguw6 ởLFqb guw6nhà Fsugtĩnh LFqbdưỡng chguw6o đvna3ến Fsugkhi vếtguw6 tFsughương lànguw6h hvna3ẳn!” ÔFsugng bJfAfác JfAfsĩ kguw6hẽ tguw6hở dLFqbài khLFqbi thguw6ấy JfAfnét mặtJfAf củaFsug Ávna3i Hyvna3, mộtvna3 bêguw6n vguw6ai vna3áo JfAfđã thấmLFqb cFsughút sắvna3c màJfAfu cFsugủa máu.

Ông LFqbta lấJfAfy tronJfAfg hJfAfộp JfAfdụng cụvna3 rLFqba mộtJfAf ốnvna3g vna3tiêm đậmFsug sJfAfắc, nvna3hẹ nhàngguw6 JfAfmở nắpJfAf vàJfAf tiêvna3m chFsugo cô.

“Cứ dùngvna3 thguw6uốc tiJfAfêm loFsugại mạnguw6h nhưvna3 thvna3ế nàyvna3 Fsugkhông phguw6ải làLFqb cvna3ách hayFsug, LFqbcó khảvna3 năvna3ng nguw6ó sẽguw6 Fsugkéo vna3dài thờiguw6 gJfAfian chữaJfAf tvna3rị.” ÔLFqbng báFsugc Fsugsĩ bấtguw6 guw6giác thguw6ở dàiguw6, mặcFsug dùJfAf guw6đã hếJfAft lờJfAfi Fsugkhuyên ngăguw6n nhvna3ưng cvna3ô vJfAfẫn ngoJfAfan vna3cố mJfAfột mựcvna3 đJfAfòi đếnFsug trường.

Đây lJfAfà biệvna3n guw6pháp duvna3y nguw6hất đểguw6 khốngFsug chJfAfế nỗiguw6 đaLFqbu đguw6ang nLFqbgự guw6trị tLFqbrên guw6vai Áivna3 Hy.

Minh JfAfVỹ vJfAfẫn đFsugứng JfAfyên guw6nhìn guw6mũi vna3tiêm guw6nhẹ nhàvna3ng rvna3út rLFqba kvna3hỏi tLFqbay cLFqbô, bguw6ất vna3giác mJfAfột câuJfAf hỏFsugi ngLFqbhi guw6vấn lFsugại đượcJfAf cấtFsug lên.

“Em JfAfvà tênLFqb đóJfAf JfAfcó quaLFqbn hệFsug gì?”

“Bạn!” Águw6i Hvna3y tvna3rả vna3lời lịchguw6 guw6sự, cốJfAf LFqbgắng làguw6m ngắvna3n gLFqbọn cFsugâu nóivna3 hLFqbết sFsugức cóguw6 thể.

Dường LFqbnhư aJfAfnh kvna3hông mấyJfAf hàguw6i LFqblòng JfAfvề câuguw6 tLFqbrả lờiLFqb củaFsug côvna3, haFsugi hguw6àng guw6lông màyFsug càJfAfng nhguw6íu cJfAfhặt hơn.

“Mèo guw6con!” HJfAfạo ThLFqbần đứnJfAfg trưvna3ớc cửaFsug pvna3hòng guw6y tếguw6, cấtvna3 tiếngFsug gọiLFqb JfAfcái biệtvna3 Fsugdanh Fsugmà mìnhJfAf đJfAfã tựvna3 ýJfAf đặtJfAf vna3cho LFqbÁi Hy.

Dĩ nhiLFqbên kLFqbhông cguw6ần nhFsugìn Ávna3i LFqbHy cJfAfũng biếJfAft cLFqbhủ nhâvna3n củaLFqb giLFqbọng nóguw6i ấyguw6 lguw6à ai!

Hạo ThJfAfần tvna3ừ từvna3 tiếFsugn vàoFsug, nhìFsugn cFsugô Fsuglo lắng.

“Mèo cvna3on, eFsugm LFqbbị thươvna3ng à?”

“Không cầnJfAf avna3nh Fsugquan tâm!vna3” ÁFsugi FsugHy lậpguw6 LFqbtức đứngguw6 thẳnLFqbg guw6dậy, bướcLFqb JfAfra khỏvna3i cửa.

“Này, eFsugm lạLFqbnh lguw6ùng LFqbthế!” vna3Hạo TLFqbhần lậpLFqb tứLFqbc đuvna3ổi theoJfAf, khôLFqbng quênvna3 “tặngLFqb” guw6cho Mivna3nh VỹJfAf mộtFsug nụFsug cườiguw6 đắcFsug thắng.

Bàn tguw6ay đaFsugng bFsuguông thvna3õng củaLFqb MinLFqbh guw6Vỹ LFqbdần siFsugết chFsugặt lại,Fsug nhLFqbưng Fsugnét mặFsugt vẫnFsug lJfAfạnh vna3lùng vJfAfà vôguw6 cảm.

Ái Hvna3y bưguw6ớc LFqbvào lớp,Fsug HạoFsug TJfAfhần Fsugcũng bướLFqbc thvna3eo saFsugu, lậpLFqb tFsugức cácJfAf bạnLFqb nữvna3 tLFqbrong lvna3ớp nhLFqbanh cFsughóng vâFsugy qguw6uanh ThầLFqbn, trênFsug taJfAfy mỗivna3 ngưvna3ời cvna3ầm mộtJfAf vna3quyển tạpvna3 chí.

“Thần, Fsuganh vna3kí tênvna3 Fsugvào đâyLFqb Fsugcho guw6em nhé!JfAf” MộtLFqb cvna3ô Fsugbạn gLFqbái chớpJfAf chớguw6p mắt,JfAf đưaJfAf cuguw6ốn tạpJfAf chguw6í vJfAfề phvna3ía Hạguw6o ThFsugần JfAfvà kèvna3m vna3theo mộtvna3 guw6cây bút.

Dĩ nhiênguw6 trêguw6n gLFqbương LFqbmặt kguw6ia lạiguw6 nởFsug mJfAfột nụvna3 cưJfAfời sáLFqbt gái.

Đám cJfAfon guw6gái Fsugkia gầJfAfn nhưLFqb vna3vây kJfAfín HJfAfạo Thần,LFqb kvna3hông chFsugừa bấtvna3 kỳvna3 mguw6ột lốiFsug tLFqbhoát nào.

Lúc nLFqbày, dưJfAfờng nhguw6ư ngoLFqbài vna3Ái LFqbHy, chỉLFqb cònvna3 JfAfmỗi LFqbcô bFsugạn Tguw6ịnh Nhvna3i ngồiLFqb kếFsug Fsugbên lLFqbà khJfAfông tguw6ham givna3a vàFsugo đJfAfám cFsugon vna3gái mJfAfê tvna3rai kia.

“Tịnh NLFqbhi, saFsugo LFqbhắn tguw6a lạvna3i đượcFsug JfAfxin cvna3hữ kýFsug?” guw6Cô LFqbnhìn Tvna3ịnh NJfAfhi đaguw6ng cầvna3m trêguw6n LFqbtay mộtLFqb cuốnLFqb sJfAfách kJfAfhá dLFqbày, bấtvna3 guw6giác lêLFqbn tiếngvna3 hỏi.

Tịnh NhFsugi chuyLFqbển guw6sự tậvna3p truJfAfng từguw6 quyểLFqbn sáLFqbch sanvna3g ÁiFsug FsugHy, mỉmvna3 cườiguw6 thLFqbân thJfAfiện đáp:

“Bạn kJfAfhông bvna3iết à?LFqb AnJfAfh ấLFqby lguw6à Fsugca guw6sĩ thầnFsug tượngLFqb rvna3ất đượcguw6 mLFqbến mộ,guw6 thườngFsug Fsugthì rLFqbất ítFsug khLFqbi aJfAfnh guw6ấy LFqbđến trường.”

Shock JfAftập hai!

“Ca guw6sĩ ư?guw6” Ávna3i HFsugy lẩmguw6 bẩvna3m, thậtJfAf sựguw6 khôJfAfng tJfAfhể tJfAfin đượcguw6 mộguw6t tênvna3 qguw6uái đảnvna3 nhưLFqb thếFsug lJfAfại Fsuglà mvna3ột cguw6a LFqbsĩ nổiLFqb tiếng.

Haizz… PhiềnFsug phứcFsug thật!!

Chap 28

Mất kiguw6ểm soát

Trước guw6cổng trường,guw6 vẫFsugn nhưLFqb mọivna3 LFqbngày, haJfAfi chiếcguw6 Fsugxe BFsugMW vna3đã đậuguw6 sJfAfẵn ởFsug cổng.

Minh VỹJfAf tựaLFqb ngvna3ười vguw6ào mộtFsug chivna3ếc xeLFqb, đvna3ôi mắtFsug aFsugnh JfAfsở Fsughữu mộtvna3 JfAfhướng guw6nhìn vvna3ô địJfAfnh, vna3nhưng LFqbdường nhguw6ư troguw6ng ánLFqbh nguw6hìn Fsugđó guw6vẫn Fsugđủ JfAfđể nhFsugận JfAfra mFsugột bvna3óng dánvna3g guw6quen thJfAfuộc đaguw6ng Fsugmỗi lúcguw6 mộtJfAf tiếnFsug gần.

Động tvna3ác tựaLFqb ngườiFsug vàoJfAf cguw6hiếc BMvna3W kiFsuga lậvna3p tứcLFqb đượcFsug thaFsugy guw6thế bguw6ằng mộtFsug LFqbtư JfAfthế đứguw6ng thẳngJfAf dậy,vna3 aJfAfnh cJfAfho havna3i tJfAfay vJfAfào túi,Fsug bắvna3t LFqbđầu tiếJfAfn vJfAfề pJfAfhía ÁiJfAf Hy.

“Tôi phảiJfAf đvna3ến tổJfAf chứFsugc, ngưFsugời củJfAfa tôFsugi sẽFsug đLFqbưa guw6em Fsugvề.” DưLFqbờng nhLFqbư Minguw6h Vỹguw6 đvna3ang LFqbcố gắvna3ng dịuguw6 giọngJfAf hếtLFqb mứcvna3 cJfAfó thể,guw6 nhưnguw6g vẫnvna3 guw6không tvna3hể nàJfAfo lLFqbàm vna3tan bJfAfiến đvna3i cáiJfAf chấvna3t giọLFqbng nJfAfgạo mvna3ạn vốFsugn có.

Như đFsugã biếtFsug trướcFsug JfAfanh vẫnvna3 sẽFsug vna3lặp lạiJfAf câuJfAf guw6nói nàLFqby, cFsugô cvna3hẳng tLFqbỏ bvna3ất cứguw6 mộtLFqb guw6thái độFsug Fsugnào kháLFqbc nguw6goài dJfAfửng Fsugdưng khôFsugng quaFsugn tâmLFqb, guw6đôi mJfAfôi mvna3ấp guw6máy chuẩFsugn bvna3ị lênguw6 tiếngguw6 LFqbtrả lời.

“Mèo cJfAfon svna3ẽ đLFqbi vớiFsug tôi!”guw6 JfAfGiọng nFsugói cvna3ủa kẻLFqb thLFqbứ Fsugba cắvna3t ngaLFqbng ýLFqb địLFqbnh củaguw6 ÁiFsug HyLFqb, Hạovna3 ThầJfAfn đanvna3g từFsug từguw6 tiếnJfAf đếnJfAf, vòngguw6 LFqbtay kéguw6o côFsug vJfAfề phíJfAfa mLFqbình, gFsughé sátFsug taLFqbi JfAfcô guw6thì thFsugầm. “ChỉJfAf cầLFqbn JfAfem vna3đi theguw6o tôiguw6, Fsugtôi vna3sẽ đLFqbáp ứvna3ng mọJfAfi câJfAfu hỏiFsug củaFsug Fsugem guw6về nLFqbhững chuvna3yện rắcvna3 rốguw6i đanJfAfg xảyvna3 ra.”

Dĩ nguw6hiên câLFqbu nóguw6i Fsugsau guw6của Hguw6ạo FsugThần Fsugđủ Fsugsức JfAfkhiến ÁiLFqb Hvna3y LFqbngạc nhguw6iên hếtFsug mứcguw6, Fsugtròn mắvna3t quavna3y saFsugng nhìFsugn guw6chằm Fsugchặp kẻFsug guw6kế bên.

Có nguw6ên đặLFqbt lòvna3ng tiguw6n vLFqbào guw6một têJfAfn Fsugnhư Hạoguw6 Thần?

Thôi mặcLFqb LFqbkệ, tFsugin mvna3ột JfAflần cũngJfAf kJfAfhông sao!

“Em vna3đi vớivna3 hắnvna3?” Miguw6nh guw6Vỹ nhíuvna3 guw6mày nhìnguw6 Áivna3 Hvna3y, đFsugang chờvna3 mộtguw6 sựvna3 khJfAfẳng địnhLFqb từvna3 ngJfAfười guw6con LFqbgái trướcguw6 mặt.

Và nguw6gay saFsugu câvna3u hỏiFsug ấyFsug, JfAfÁi Hguw6y gvna3ật đầu.

Gương mặLFqbt MinLFqbh guw6Vỹ JfAfthấp thJfAfoáng mLFqbột nụFsug cườFsugi nhạt,JfAf đvna3ôi mắtFsug màuJfAf guw6hổ phácguw6h đanguw6g dầJfAfn tốLFqbi sầmLFqb lạvna3i. Lầnvna3 JfAfđầu guw6tiên Ávna3i JfAfHy trôngJfAf guw6thấy vguw6ẻ mLFqbặt đóguw6 tLFqbừ anh…guw6 vẻJfAf mLFqbặt củavna3 guw6một kJfAfẻ vna3bị LFqbbỏ rơi!

Cũng cFsughính vàJfAfo khovna3ảnh vna3khắc ấy,LFqb tJfAfrái tvna3im côJfAf chợvna3t thắtguw6 vna3lại, nơJfAfi khFsugoé mắLFqbt cảmvna3 thấyFsug cavna3y cay.

Minh JfAfVỹ khJfAfông Fsugnói thêmJfAf bấJfAft cứJfAf điềuLFqb gìLFqb nữguw6a, Fsugchỉ lLFqbặng lvna3ẽ Fsugquay ngFsugười Fsugbước điJfAf. bóJfAfng dánLFqbg tvna3ừ phíavna3 saguw6u đangLFqb vguw6ô guw6cùng côFsug Fsugđộc. VốnLFqb dĩguw6 aFsugnh khôngvna3 hvna3ề vna3biết cáchguw6 cFsughiều chuFsugộng vàJfAf nhẫnvna3 nạiJfAf ngườguw6i kLFqbhác, JfAfnhưng cvna3ó lẽJfAf lầJfAfn nLFqbày anvna3h guw6đã thậguw6t sựguw6 JfAfbỏ quvna3a cguw6ho HạLFqbo TFsughần vLFqbì cô.

Hai chiLFqbếc xguw6e LFqbBMW vna3lao vúvna3t LFqbtrên dòJfAfng đườnFsugg JfAfnhẵn bóng,Fsug nhưguw6ng lạiFsug ngượcLFqb hướngguw6 nhau.

Ánh sáFsugng mguw6àu vàFsugng rựcvna3 củJfAfa hoFsugàng LFqbhôn nhẹvna3 nhànJfAfg phủguw6 kívna3n Fsugkhông giguw6an tJfAfrên bguw6ãi bguw6iển, từngLFqb đợtLFqb sónguw6g Fsugcứ LFqbvô tJfAfình vỗguw6 vàovna3 bvna3ờ, cuốguw6n tLFqbrôi guw6đi tấJfAft cả.

Ái guw6Hy nJfAfgồi trênJfAf bờ,guw6 đưaJfAf đôivna3 mắguw6t vna3vô Fsugcảm nhìFsugn vềFsug phíJfAfa xFsuga tậnguw6 LFqbchân trFsugời. NếLFqbu nhJfAfững cơnJfAf LFqbsóng kguw6ia Fsugcó thểLFqb cuốnguw6 trôvna3i LFqbđi tấtguw6 cảLFqb vna3những đaFsugu đguw6ớn cvna3ùng cựvna3c màJfAf côFsug đãLFqb vàFsug đavna3ng phảiLFqb gánJfAfh vna3chịu thìvna3 hvna3ay bivna3ết mấy.

Hạo Thguw6ần cũnvna3g ngồiguw6 xuFsugống bêJfAfn cạLFqbnh cFsugô, JfAfđôi mvna3ắt dánguw6 vna3chặt vFsugào “mJfAfèo con”Fsug khôngJfAf rời.

“Tại saJfAfo LFqbem guw6lại muJfAfốn Fsugđến đây?”JfAf Bầuguw6 khôvna3ng kguw6hí dưJfAfờng nhưJfAf đangFsug quJfAfá gưLFqbợng gạJfAfo, HạoFsug Thầguw6n đànvna3h phảiFsug guw6lên tvna3iếng guw6phá tavna3n trạguw6ng thguw6ái cJfAfăng tFsughẳng hiệvna3n giờ.

Một khoguw6ảng guw6yên lặng…

“Ai guw6là kẻvna3 hạiLFqb chvna3ết gLFqbia đìnguw6h tôvna3i?” Giọnguw6g nJfAfói ÁiFsug FsugHy đềJfAfu đguw6ều, vna3đây vốnJfAf dguw6ĩ LFqblà câuFsug hỏiJfAf ngLFqbhi hoặcJfAf lFsugớn Fsugnhất LFqbtrong đFsugầu côLFqb, Fsugvà câLFqbu hỏivna3 guw6này hoànvna3 toànFsug vna3không Fsughề ănguw6 nhậpvna3 Fsuggì vớiJfAf guw6câu hỏiJfAf củaJfAf HạoFsug Thần.

“Câu kLFqbhác, tôJfAfi kvna3hông JfAftrả lờguw6i cLFqbâu hỏLFqbi nàLFqby củJfAfa vna3em được.guw6” HạoLFqb ThầLFqbn nhúnLFqb nhúnvna3 vFsugai Fsugtỏ vLFqbẻ khônLFqbg thểFsug lFsugàm gìguw6 hơLFqbn, tFsugrả lờiJfAf vớiJfAf cLFqbhất giọngguw6 vna3bình thguw6ản nhguw6ất cóLFqb thể.

“Không phảiJfAf vna3anh đãvna3 bảoFsug sẽLFqb trảJfAf lờiJfAf mvna3ọi thắFsugc guw6mắc củguw6a tôi?”vna3 CFsugô quguw6ay sanLFqbg Hạguw6o ThầnLFqb tứLFqbc JfAfgiận gắtguw6 lên,vna3 đguw6úng làLFqb sLFqbai lầvna3m kFsughi tFsugin tưởngguw6 JfAftên này.

“Tôi chỉFsug cóJfAf thểvna3 trảLFqb guw6lời nhữngguw6 câuvna3 hỏFsugi nằJfAfm trFsugong mộtFsug phạmJfAf JfAfvi nhguw6ất địnvna3h.” HJfAfạo Thầnguw6 khvna3oát khoJfAfát vna3tay Fsugvới Águw6i HyFsug, tiếpLFqb tụLFqbc giJfAfữ nguyLFqbên chấtguw6 giọngFsug baFsugn nãy.

“Phạm vi?”guw6 CLFqbô nhíuguw6 mLFqbày, vna3tên nFsugày toàguw6n vna3nói nhữngFsug LFqblời khvna3ó hiểu.

“Tôi chỉFsug LFqbcó thểguw6 chvna3o LFqbem biếtLFqb vna3một pLFqbhần sJfAfự vna3việc, khôvna3ng thểvna3 nLFqbói cụLFqb Fsugthể.” guw6Hạo ThFsugần nhJfAfẫn Fsugnại Fsuggiải thícguw6h, ngướvna3c mặtvna3 guw6lên Fsugtrời quLFqban sátJfAf JfAfmàn đêmguw6 dầnguw6 guw6buông xuống.

Dù sJfAfao Fsugđây cũnFsugg guw6là nvna3hững điềuguw6 nJfAfhỏ nhặtLFqb, vna3có cguw6ho LFqbÁi LFqbHy biếtguw6 cLFqbũng chẳngJfAf sao.

“Vậy cLFqbòn ThLFqby TLFqbhy? AnLFqbh guw6có bguw6iết nhữngLFqb chJfAfuyện liênLFqb LFqbquan tớJfAfi ThLFqby Thy?”vna3 BấFsugt gJfAfiác cvna3âu hỏiJfAf tiJfAfếp theFsugo lạiFsug guw6dành guw6riêng cJfAfho JfAfThy ThyJfAf, thậtJfAf svna3ự côJfAf rấLFqbt tvna3ò mòguw6 vềLFqb guw6người coguw6n gáiLFqb bíguw6 ẩnguw6 này.

“Thy Thguw6y guw6là Fsugem Fsugcùng cvna3ha khácLFqb mẹJfAf củaJfAf vna3Hàn vna3Minh Vỹ…JfAf” ÁnFsugh LFqbmắt HạoFsug ThầJfAfn trởJfAf nJfAfên vna3vô cLFqbùng kỳguw6 vna3lạ, sguw6âu JfAfthăm tFsughẳm, JfAfkhông thểLFqb địnhJfAf rõvna3 đượcLFqb ánJfAfh mắtvna3 đóFsug làguw6 gì,JfAf độvna3t nLFqbgột givna3ọng cJfAfậu trầmvna3 xuốnFsugg, JfAf“… vvna3à làJfAf LFqbem cùngFsug mẹvna3 kháLFqbc chvna3a củLFqba tôi!”

Có vẻguw6 FsugHạo TLFqbhần rấtvna3 khóvna3 kLFqbhăn khJfAfi nóLFqbi LFqbra chuyệnLFqb này,vna3 Águw6i JfAfHy cũFsugng guw6cố gắnguw6g dịuvna3 Fsuggiọng, tguw6ránh làFsugm kẻFsug trướLFqbc mJfAfặt LFqbtổn thương.

“Chuyện nàguw6y anvna3h cLFqbó thguw6ể kểFsug chvna3i tiếtJfAf chguw6o guw6tôi?” ThậtJfAf sựLFqb ÁJfAfi HFsugy bắtguw6 đvna3ầu nhFsugận địnhJfAf rJfAfa mứcJfAf LFqbđộ ngguw6hiêm tJfAfrọng guw6của JfAfsự việcguw6 hLFqbai năguw6m vềFsug trước,LFqb JfAfcó lLFqbẽ Hguw6ạo ThầnFsug LFqbcũng lJfAfà mộtvna3 Fsugtrong JfAfnhững Fsugngười khguw6ông Fsugthể tvna3hiếu tronguw6g sựguw6 viguw6ệc lvna3ần đó.

“Hàn Mvna3inh VỹFsug vàguw6 TFsughy JfAfThy đãFsug chguw6ấp nhLFqbận phạmguw6 đFsugến tộiLFqb lỗiguw6 khLFqbông thểguw6 tFsugha thvna3ứ vìJfAf khônLFqbg Fsugthể dứFsugt bJfAfỏ đưguw6ợc vna3tình cFsugảm cLFqbá nJfAfhân, vàguw6 LFqbcũng chguw6ính guw6vì guw6thế mvna3à JfAfnhững nFsuggười trvna3ong cuguw6ộc vna3đều phảiFsug tguw6rả mvna3ột cLFqbái LFqbgiá qJfAfuá đắt.”guw6 FsugBất giáFsugc HạoJfAf ThầnFsug nFsugở mguw6ột nụLFqb cườivna3 LFqbcay đắng,LFqb cJfAfả ngguw6ười ruLFqbn lFsugên dườngFsug vna3như đvna3ang cốFsug gắngguw6 LFqbkìm nén.

“Có thểJfAf vna3cho tôiFsug biJfAfết nhữJfAfng ngườiguw6 trFsugong cuộc?”JfAf ÁFsugi FsugHy tLFqbiếp tụcJfAf gguw6ặng hỏiFsug, quêvna3n mấvna3t guw6mình đFsugang vôvna3 JfAfý xéFsug tLFqboạc Fsugnỗi đauvna3 JfAfchưa lànhJfAf củaguw6 ngườFsugi khác.

“Hàn MiFsugnh VLFqbỹ, bàguw6 guw6Hàn, TừJfAf LFqbThy ThyJfAf, tôiguw6 và…Fsug” LLFqbại JfAfmột lJfAfần nữFsuga HạLFqbo FsugThần lấvna3p lguw6ửng Fsugcâu nóiJfAf, JfAfkhiến ÁFsugi HLFqby lạvna3i tguw6iếp tụcvna3 gặnFsugg hỏi.

“Và?” Tráiguw6 tLFqbim Áivna3 Hguw6y bắtLFqb đầuFsug đguw6ập guw6loạn Fsugcả lvna3ên, cFsugái guw6tên cuốiLFqb cùnvna3g JfAfsẽ làguw6 ai?

“… JfAfĐiền HuâFsugn.” HaJfAfi guw6từ cuốivna3 cùngFsug khguw6ó nhọcguw6 Fsugphát rLFqba vna3từ miguw6ệng HFsugạo Thần,JfAf cLFqbó lLFqbẽ tênvna3 Điềvna3n HuânLFqb nàvna3y đLFqbóng vaguw6i chvna3ính trovna3ng vởLFqb guw6kịch LFqbbi thươngLFqb hvna3ai nămguw6 vFsugề trước.

“Đã hFsugết phạmvna3 vvna3i LFqbcho pLFqbhép chưa?”guw6 ÁLFqbi HFsugy LFqbmở tJfAfo đvna3ôi mắtJfAf Fsugnâu Fsugcủa JfAfmình JfAfnhìn thvna3ẳng JfAfvào HJfAfạo Thần,vna3 mộtvna3 ánFsugh JfAfnhìn kJfAfiên định.

Và câguw6u hỏFsugi củaFsug cguw6ô khJfAfiến HạoJfAf Thầguw6n bậtguw6 cười.

“Ừ, hếtguw6 rồFsugi.” guw6Hạo Thầguw6n cốJfAf guw6gắng nhLFqbịn Fsugcười, qLFqbuay Fsugsang ÁiLFqb FsugHy khẳngFsug địnLFqbh. Fsug“Đừng lvna3o, vna3sớm muộnFsug gìLFqb JfAfthì eJfAfm cFsugũng sẽJfAf bFsugiết mà.”

Bất giácLFqb HLFqbạo ThầnJfAf đưaguw6 tFsugay xLFqboa guw6xoa JfAfđầu Águw6i HJfAfy, đLFqbây lFsugà độngguw6 LFqbtác LFqbmà ThFsugần thườngvna3 làguw6m JfAfvới ThLFqby FsugThy –LFqb côguw6 eLFqbm gáiJfAf đángJfAf yêLFqbu cLFqbủa mình.

“Em cLFqbòn thắcLFqb mắcJfAf gguw6ì Fsugkhông?” HạoFsug TLFqbhần nâLFqbng mặtJfAf vna3cô lguw6ên, nJfAfhưng Fsuggương mặguw6t vẫvna3n cguw6òn Fsuglưu lFsugại nvna3ụ cườiLFqb bavna3n nãy.

“Anh cFsugó Fsugbiết avna3nh Trivna3ết Dạvna3?” ĐâyLFqb chắcvna3 chắLFqbn sẽFsug guw6là câuLFqb hỏiJfAf ngJfAfhi LFqbvấn cuốiguw6 LFqbcùng màJfAf cLFqbô Fsugcần đưJfAfợc giảiguw6 đáp.

“Ừ.” Vàvna3 HạoLFqb JfAfThần lạiJfAf vna3tiếp tụcFsug trảJfAf lời.

“Anh ấguw6y mấtJfAf rồi?”guw6 Lầnvna3 nLFqbày, nJfAfgười rLFqbun lêJfAfn kLFqbhi nhắcJfAf Fsugđến nỗvna3i đvna3au lJfAfại làJfAf ÁJfAfi Hy.

“Ừ, hLFqbắn lFsugà âJfAfn nhâvna3n củaguw6 eJfAfm đấy!LFqb” Nụguw6 LFqbcười Fsugtrên môvna3i HạoFsug ThFsugần dầFsugn biFsugến mấvna3t, khguw6ông đợiguw6 LFqbÁi FsugHy đặJfAft tguw6hêm câuguw6 hỏi,guw6 Hguw6ạo Thầnguw6 lạvna3i guw6tiếp tụcLFqb LFqbnói. “HếtLFqb pguw6hạm Fsugvi chvna3o câJfAfu hỏiguw6 nàguw6y rồi.”

Ân nhân?

Tại saJfAfo anLFqbh Fsugtrai TrJfAfiết guw6Dạ Fsuglại làguw6 ânFsug nhân?

Nhưng cJfAfó lẽvna3 guw6cô chỉguw6 biếJfAft đFsugược vna3đến guw6mức guw6đó JfAfmà thôi…

Cô LFqbcúi gằFsugm mLFqbặt xuJfAfống, cguw6he gguw6iấu vna3đi đôJfAfi mắtJfAf đJfAfã thấJfAfm đẫvna3m LFqbnước mắFsugt, nhvna3anh LFqbtay vna3gạt vộiLFqb nguw6hững giọtvna3 nướcFsug đánFsugg ghétFsug đó.

“Em khLFqbông hỏLFqbi tôiguw6 làFsug ngườFsugi nhFsugư Fsugthế nàoLFqb sao?guw6” JfAfĐôi mắJfAft JfAfHạo ThầnFsug chLFqbăm LFqbchú quLFqban Fsugsát guw6Ái guw6Hy, vna3một vna3câu hỏiFsug màLFqb chívna3nh cvna3ậu đặtguw6 ra.

“Không, Fsugvì tFsugạm tguw6hời tôJfAfi sFsugẽ xeJfAfm vna3anh JfAflà mộtJfAf ngườivna3 LFqbtốt.” Áiguw6 JfAfHy ngướcJfAf vna3mặt lFsugên, đôivna3 guw6mắt vẫvna3n cguw6òn hoguw6e đFsugỏ nởLFqb mJfAfột nụFsug vna3cười dịuguw6 dànvna3g vJfAfới JfAfHạo Thần,LFqb svna3au LFqbđó đứngvna3 guw6dậy. “Làguw6m phiềnvna3 vna3anh rJfAfồi, cảmguw6 ơFsugn vFsugì tấtJfAf cả.”

Ái HFsugy chậmFsug rvna3ãi bướguw6c đvna3i, lưFsugớt LFqbqua guw6từng bFsugóng ngườLFqbi trêvna3n bãvna3i biểFsugn vàJfAf khvna3uất hẳJfAfn saJfAfu mJfAfàn đêm.

“Người tốt?guw6 JfAfMèo cLFqbon, cvna3ó lẽLFqb eJfAfm đaFsugng hiểuFsug lầmLFqb rồi.”

Trên đườngLFqb điLFqb, ÁiFsug JfAfHy cFsugầm mộvna3t chJfAfiếc đồnLFqbg hồguw6 guw6cát nhỏFsug xJfAfíu mguw6àu hồFsugng JfAfphấn, liêguw6n tụcJfAf lậLFqbt ngưvna3ợc nóvna3 lại.

Cô đanJfAfg cguw6ố gắnFsugg tựFsug LFqbmình vna3làm mìnLFqbh Fsugvơi bớLFqbt LFqbnỗi đau.

Ái Hguw6y mệLFqbt mguw6ỏi vna3bước vềvna3 nhJfAfà, guw6chiếc bLFqbalo nặngvna3 nềguw6 cguw6hỉ cóguw6 thvna3ể đeoguw6 mFsugột bguw6ên vaiguw6, nJfAfên càngLFqb khiếnLFqb JfAfbên vaJfAfi pguw6hải củaFsug côvna3 Fsugnhức mỏguw6i guw6vì phảFsugi manguw6g JfAfmột trọngFsug lJfAfực qFsuguá nặng.

Về nhFsugà vớguw6i trạJfAfng vna3thái kFsughông mấyFsug vguw6ui Fsugvẻ, ÁiFsug LFqbHy tguw6iếp tJfAfục Fsuglê bướLFqbc vguw6ề phòFsugng, chẳngFsug LFqbmàng đJfAfể LFqbtâm đguw6ến sựguw6 quavna3n vna3tâm tháiFsug Fsugquá LFqbcủa mJfAfấy têguw6n cậnFsug vệJfAf vna3vì đJfAfã vna3quá quJfAfen thguw6uộc guw6với cáiFsug cảnguw6h nàyJfAf rồi.

Đôi lúcguw6 cFsugô lạvna3i ngFsughĩ sốnJfAfg JfAftrong mộtJfAf cănFsug biệFsugt thựFsug rộFsugng LFqblớn guw6như thếLFqb nàJfAfy thậtvna3 phJfAfiền toáiguw6, JfAftương tựvna3 nhFsugư JfAflúc nFsugày phFsugải JfAflên tLFqbận lầJfAfu LFqbba vna3để vềvna3 phòng.

Hai guw6chân cJfAfũng kFsughông tJfAfhể tFsugrụ đượcguw6 lguw6âu hvna3ơn nữa,vna3 nhưnFsugg Fsugvừa bướcLFqb đvna3ến gầnLFqb cguw6ửa JfAfphòng thìLFqb đậpFsug vàguw6o mFsugắt JfAfÁi JfAfHy JfAflà Fsughai guw6tên cFsugận vệguw6 mặcJfAf vevna3st đevna3n vguw6à LFqbcô hvna3ầu gáFsugi Avna3n LFqbAn cũngFsug đangFsug đứnguw6g trLFqbước cửavna3 phònvna3g vớLFqbi trạngFsug vna3thái cựcvna3 kguw6ỳ vna3lo lắng.

Cô cvna3au màyFsug, bướguw6c châLFqbn vẫnvna3 chậJfAfm rãguw6i đếnLFqb phòvna3ng FsugMinh Vỹ.

Dừng Fsugchân, JfAfÁi HFsugy khôngFsug hềJfAf mởLFqb miệngvna3 gặnLFqbg hỏJfAfi tạiLFqb saLFqbo họLFqb lạvna3i cưFsug xFsugử kvna3hác thưLFqbờng nhưFsug thếguw6, cLFqbhỉ JfAfđưa taguw6y địnhLFqb mLFqbở cửa.

“Cô chủ,JfAf lúcLFqb nàyvna3 JfAfthì… cFsugô khguw6ông vna3nên vào.LFqb” LFqbMột têvna3n cguw6ận JfAfvệ đguw6ưa tFsugay chvna3ắn ngaFsugng LFqbÁi Hguw6y, lvna3úng vna3túng trảLFqb lờivna3, JfAfnhìn JfAfÁi Hguw6y áiFsug ngại.

“Sao lạiguw6 khFsugông nên?”vna3 ÁJfAfi Hguw6y cvna3ảm thấguw6y bắvna3t đầuLFqb kFsughó Fsugchịu, tạiFsug sJfAfao vFsugào pJfAfhòng Fsugmà cLFqbũng kJfAfhông đưLFqbợc vào?

“Ơ… à…guw6 thiguw6ếu gFsugia đang…guw6 côJfAf đừnJfAfg nLFqbên vJfAfào phònvna3g lFsugúc này.”vna3 Tguw6ên cậnvna3 vguw6ệ kivna3a cứLFqb ấpFsug úFsugng mFsugãi, cuốiFsug cLFqbùng lvna3ại vna3là mộtvna3 lờJfAfi yêuJfAf cầu.

“Tránh JfAfra!” Dvna3ường LFqbnhư ÁiFsug JfAfHy đãvna3 cảguw6m nhậnvna3 đượcvna3 mộtJfAf điFsugều gìJfAf đóvna3 Fsugbất tguw6hường, vFsugà LFqbcó vẻJfAf vna3chuyện JfAfnày đangvna3 LFqbliên quguw6an LFqbđến Miguw6nh Vỹ.

Cô gằnguw6 giọng,vna3 gvna3ạt mạJfAfnh taLFqby cJfAfủa têLFqbn cậnvna3 vệguw6 guw6ra JfAfrồi mởFsug nhaFsugnh cánhguw6 cửaLFqb gỗ.

Cánh cửaJfAf mvna3ở ravna3, JfAfvà saFsugu đóFsug cvna3ũng nhFsuganh cJfAfhóng đóngLFqb lại.

Minh guw6Vỹ đanLFqbg LFqbngồi dướiFsug sJfAfàn, tựaFsug vàFsugo tường,vna3 xuguw6ng vna3quanh làguw6 vôJfAf sốLFqb nguw6hững chFsugai rưvna3ợu Fsugrỗng khFsugông, mùFsugi rguw6ượu nồguw6ng nặcFsug lavna3n toảvna3 khắguw6p phòng.

Nét mLFqbặt ÁiJfAf HLFqby dầnFsug đLFqbanh lvna3ại, MJfAfinh Vỹvna3 tiJfAfếp tụcvna3 cFsugầm mộJfAft LFqbchai rượuFsug LFqblên uống.LFqb vna3Lập tứcguw6 LFqbcô vna3ném JfAfmạnh bJfAfalo lêFsugn giường,Fsug tivna3ến đếnvna3 giằngJfAf guw6lấy chaFsugi rượuguw6 troguw6ng tguw6ay anh.

“Anh làJfAfm cáiguw6 tròguw6 gguw6ì th

ế?”

“Đừng guw6quan tvna3âm, đưaJfAf đây!”LFqb MinLFqbh vna3Vỹ vớiJfAf tvna3ay vLFqbề phíFsuga ÁJfAfi HyFsug, dườnguw6g nhưJfAf muốnLFqb lguw6ấy lạLFqbi chJfAfai rượuJfAf màvna3 côFsug vvna3ừa giguw6ành lấy.

“Không đưguw6a, aFsugnh vna3uống guw6bao nhiêguw6u chavna3i rLFqbồi hảLFqb?” Ávna3i FsugHy guw6tức giguw6ận quáJfAft guw6lên, đặtLFqb chaJfAfi rưFsugợu đJfAfã đượcvna3 kvna3hui nắFsugp rvna3a saguw6u lFsugưng, nhìLFqbn vna3một lưLFqbợt cáguw6c chavna3i rượuvna3 vna3xung LFqbquanh MinLFqbh Vỹguw6 Fsugvà bắtvna3 đJfAfầu đếm.

Một… haiguw6… guw6ba… vna3bảy chai!

Bảy JfAfchai rượLFqbu rỗngFsug khôvna3ng đangLFqb nFsugằm LFqblăn lguw6óc trênJfAf sànFsug nLFqbhà mộtvna3 cácLFqbh bừavna3 bvna3ãi, cLFqbô guw6bắt guw6đầu LFqbnổi giậguw6n guw6thật sựFsug kLFqbhi JfAfthấy anguw6h đứFsugng lJfAfên vàguw6 cóLFqb ýguw6 địJfAfnh lấJfAfy LFqbtừ tJfAfrong guw6tủ kFsugính mộtJfAf Fsugchai rượuJfAf khác.

“Anh muLFqbốn uguw6ống chứLFqb LFqbgì, đượcguw6! JfAfTôi uốngLFqb vớFsugi anh!”vna3 ÁiFsug Hvna3y tứcJfAf giậnguw6 quFsugát lên.

Đôi mắtFsug mLFqbàu hổLFqb pJfAfhách JfAfcủa MinLFqbh guw6Vỹ dườngguw6 nJfAfhư JfAfđã guw6chuyển sFsugự chJfAfú LFqbý vna3sang cô.

Cô cầFsugm chaguw6i rượuvna3 guw6sau lưngJfAf lvna3ên, saLFqbu đóvna3 kJfAfề vna3lên miệFsugng uốguw6ng lFsugấy mLFqbột hơLFqbi dFsugài. ThứFsug nướcJfAf uốngFsug vna3thật đắnJfAfg nhưLFqbng lạiJfAf JfAfmang mộJfAft vịguw6 nồJfAfng nồngvna3 quFsugả guw6thật khiJfAfến coFsugn ngườguw6i JfAfta quênLFqb LFqbbẵng hếtvna3 nhữngvna3 buồnFsug phiền,LFqb đguw6au đớvna3n tJfAfrong lòng.

Gương mặvna3t ÁLFqbi Hguw6y bắtvna3 LFqbđầu đỏLFqb lên,LFqb côFsug đưavna3 đôivna3 mvna3ắt thẫnFsug tguw6hờ vna3nhìn chJfAfai Fsugrượu LFqbtrong tavna3y, tivna3ếp tLFqbục guw6nâng lênFsug vna3và Fsuguống hguw6ết sốvna3 còLFqbn lại.

Về phầnguw6 Miguw6nh VỹJfAf, LFqbanh chJfAfỉ Fsugđứng yênLFqb nhìJfAfn côguw6 uguw6ống hếtLFqb cảFsug chguw6ai rượuLFqb loạLFqbi mạnhJfAf đLFqbó. guw6Cô đặtLFqb cJfAfhai rượuLFqb rLFqbỗng khôngFsug xuốngguw6 sàn,Fsug tiếpguw6 thJfAfeo đứngJfAf guw6dậy đẩyvna3 avna3nh ravna3, vFsugươn tFsugay vềguw6 pJfAfhía tLFqbủ kínhJfAf lấguw6y mLFqbột chaguw6i rưLFqbợu JfAfgiống hệtJfAf LFqblúc nãyLFqb xuống.

“Em guw6làm JfAfgì vna3vậy?” Đếvna3n mứvna3c nàyFsug guw6thì Mvna3inh Vỹvna3 cLFqbũng khôLFqbng vna3thể đứngguw6 yênguw6 nvna3hìn đLFqbược nữaJfAf, đưavna3 taJfAfy giLFqbật lấyJfAf chFsugai guw6rượu từvna3 cô.

Rõ ràguw6ng gFsugương mặJfAft ÁiJfAf vna3Hy LFqbđã đỏJfAf Fsughết mứcguw6 cóLFqb thể!

Chợt JfAfÁi FsugHy qLFqbuay LFqbsang Mguw6inh VFsugỹ và…LFqb mLFqbỉm cười!

“Này MinFsugh Vỹ,Fsug anvna3h cJfAfó vna3biết cávna3i cảLFqbm guw6giác mấtFsug mộtFsug ngườiFsug quJfAfan guw6trọng lFsugà nLFqbhư thJfAfế nàFsugo khLFqbông?” Áiguw6 Hguw6y vẫJfAfn mỉFsugm cười,vna3 nhưngLFqb tronguw6g nụvna3 JfAfcười đóFsug JfAflà mLFqbột vếtvna3 thươngLFqb khôngFsug thểguw6 xoávna3 điJfAf JfAfbằng tguw6hời Fsuggian vFsugà guw6nước mắt.

Giọng nóFsugi vna3cô tJfAfrở nênLFqb nhẹvna3 nvna3hàng Fsughơn, nhưnFsugg dườngLFqb nhưvna3 từngguw6 Fsugchữ vàJfAf tJfAfừng lJfAfời guw6như thJfAfể đavna3ng tráLFqbch LFqbmóc anh.

“Hẳn JfAfanh JfAfcũng biguw6ết chLFqbứ nhJfAfỉ, JfAfvì JfAfThy FsugThy đánvna3g yguw6êu củaLFqb anLFqbh cũnLFqbg JfAfđã mấtFsug rồiFsug mguw6à, hguw6a haguw6. NhJfAfưng tvna3ôi… tJfAfôi vna3đánh mấvna3t cvna3ả gLFqbia đình!”

Minh LFqbVỹ dườngguw6 nhưguw6 vguw6ẫn Fsugcòn đủLFqb LFqbtỉnh tguw6áo đểguw6 lvna3ắng ngvna3he LFqbnhững lLFqbời vna3nói guw6của JfAfcô, nFsughưng Fsugtất cảJfAf guw6những gguw6ì aLFqbnh cguw6ó thguw6ể làmvna3 lúJfAfc nLFqbày làvna3 iFsugm lặng.

“Đồng hFsugồ cátvna3 xFsugoa dịuLFqb nLFqbỗi đau?JfAf NLFqbực cưvna3ời! Nếuvna3 thậtLFqb sựLFqb Fsugnó cóJfAf thểLFqb vna3xoa dịuLFqb bớtLFqb JfAfphần nàvna3o nỗiFsug vna3đau cLFqbủa vna3tôi, tFsugại sFsugao lậFsugt ngưvna3ợc nFsughững Fsugmột trăFsugm táLFqbm mươvna3i LFqblần vẫnvna3 kvna3hông hềLFqb mấFsugt đivna3 mộtJfAf chúJfAft cJfAfảm gvna3iác đauLFqb đớnFsug nàvna3o? JfAfTại svna3ao?” ÁiJfAf guw6Hy LFqbnhư tựguw6 nóiguw6 guw6với chíguw6nh mJfAfình, LFqblần nàJfAfy LFqbcô bậtJfAf cườiLFqb thànhvna3 tiếng.

Đôi mắtFsug ướvna3t lvna3ệ, cJfAfô Fsugđưa Fsugtay Fsuggạt vna3giọt nướcJfAf mắtFsug khônLFqbg đáFsugng JfAfrơi tvna3rên gòFsug mvna3á rguw6ồi lLFqbại tiếguw6p tụcvna3 tựguw6 độcguw6 thoại.

“Bây guw6giờ thFsugì LFqbhết rguw6ồi, vna3cả bFsuga Fsugvà mẹ,guw6 cLFqbả aLFqbnh Triguw6ết FsugDạ luôguw6n yêuvna3 thươngLFqb tôFsugi đềFsugu LFqbđi rồiLFqb, LFqbđi Fsugđến mộtFsug nvna3ơi LFqbmà vna3tôi vna3không thểFsug nàLFqbo LFqbchạm guw6đến, vna3trừ LFqbkhi tôiJfAf điJfAf thJfAfeo họ!vna3 Vvna3à ngavna3y cFsugả vna3anh cũnJfAfg cLFqbhỉ dùFsugng tôiLFqb nhguw6ư mộvna3t coLFqbn LFqbbúp bêFsug đểLFqb tvna3hay tvna3hế cJfAfho Tguw6hy Thy.”

Minh Vvna3ỹ vẫFsugn vna3im lặnLFqbg, đôiJfAf mắtJfAf mLFqbàu hổguw6 Fsugphách ságuw6ng JfAflên, dườLFqbng vna3như LFqbanh đãvna3 cJfAfó thguw6ể cLFqbảm nhậvna3n đượcLFqb guw6nỗi đauLFqb mvna3à cLFqbô đangguw6 phFsugải vna3gánh chịJfAfu đguw6au đếnJfAf mứFsugc nào.

Ái HFsugy guw6bước vềvna3 phíLFqba guw6tủ qFsuguần vna3áo màvna3 vna3Minh VỹLFqb dànvna3h rJfAfiêng chvna3o vna3mình vna3mở raLFqb, lấyguw6 JfAfra mộFsugt chiếvna3c lọguw6 thuỷJfAf tiLFqbnh tronvna3g sJfAfuốt, tguw6rong LFqbđến guw6nỗi Fsugcó thFsugể nhìnLFqb thấyLFqb Fsugvô sốguw6 nhJfAfững chiếJfAfc đồLFqbng hồguw6 cátLFqb nhỏFsug xinguw6h guw6mang nhFsugiều màuLFqb sLFqbắc khJfAfác nhaJfAfu đanFsugg nằLFqbm tronguw6g lọ.

Tiếp theovna3, Fsugcô vna3lấy Fsugtừ tguw6rong Fsuglọ rJfAfa Fsugmột cguw6ái đồngguw6 hFsugồ JfAfcát mguw6àu đỏguw6, đJfAfưa taFsugy guw6ra khFsugông truLFqbng guw6và tJfAfhả Fsugnó rơJfAfi Fsugtự do.

“Rơi này!”

Ái guw6Hy dườngvna3 guw6như đangLFqb cựcJfAf kFsugỳ hứnFsugg vna3thú vớiLFqb việcLFqb mìnhvna3 đaJfAfng vna3làm, tvna3rên môiLFqb vẫnFsug gvna3iữ nguyêJfAfn nụvna3 cườiJfAf caJfAfy đắng.

Chiếc đồLFqbng hLFqbồ Fsugđó guw6rơi xuốngFsug đấtJfAf vvna3ỡ tanvna3, tguw6ạo nFsugên vna3vô sốguw6 JfAfnhững mảguw6nh thuJfAfỷ guw6tinh cựcJfAf nhguw6ỏ nằvna3m trêJfAfn sànJfAf nhàJfAf, vàLFqb nhữngJfAf hạJfAft cLFqbát lguw6i guw6ti guw6cũng hoàvna3 lFsugẫn vàFsugo nhFsugững mảnhguw6 thuỷvna3 tvna3inh guw6lấp lánhFsug ấy.

Rồi lạguw6i tguw6hêm LFqbmột cáFsugi đồnFsugg vna3hồ nữa…guw6 tFsughêm mộtFsug JfAfcái nFsugữa… vFsugà thêmvna3 mộtguw6 cái…

Cứ lầvna3n lượt,guw6 cJfAfô lặpvna3 lạiLFqb độngJfAf táguw6c đóLFqb khônJfAfg biếvna3t bguw6ao LFqbnhiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh LFqbVỹ gọiguw6 JfAftên ÁiLFqb guw6Hy, đôvna3i LFqbmắt aguw6nh Fsugtràn nLFqbgập JfAfvẻ vna3xót xa.

Nhìn thấvna3y cguw6ô nhvna3ư thvna3ế Fsugnày, tráFsugi tLFqbim anLFqbh nFsughư LFqbdần mấtLFqb đvna3i nhịpvna3 đvna3ập, saJfAfu đóLFqb Fsugngừng đậvna3p hẳn.

Ái Hguw6y khvna3ông hềFsug quaJfAfy lạLFqbi nhìnFsug anFsugh, lầJfAfn nàFsugy LFqblà đưaJfAf guw6cả chiếvna3c lvna3ọ thuỷguw6 tiLFqbnh raguw6, vna3rồi lạiFsug thảLFqb cảguw6 lọJfAf Fsugrớt xuốngvna3 đấvna3t… Fsugthứ JfAfâm vna3thanh vLFqba chvna3ạm mFsugạnh guw6vang lên,JfAf hàguw6ng nLFqbghìn mảnguw6h thuFsugỷ LFqbtinh lguw6ấp vna3lánh nằmJfAf dướiguw6 sàguw6n, mộLFqbt kFsughung LFqbcảnh Fsugđẹp đếnFsug đFsugau đớn!

“Vỡ hếtLFqb rồi!LFqb KhJfAfông còvna3n gìguw6 đểguw6 xJfAfoa JfAfdịu vna3nỗi vna3đau LFqbcả!” ÁiFsug Hvna3y LFqblại bậtLFqb cườvna3i JfAfthành tiLFqbếng, đưguw6a mFsugột taguw6y LFqbôm JfAflấy mặt,JfAf nhưngFsug guw6những givna3ọt nướcJfAf mắFsugt kiJfAfa vẫnJfAf guw6lọt qJfAfua kFsughẽ LFqbtay JfAfvà tJfAfạo rLFqba nhữnLFqbg vệtLFqb dàguw6i hFsugoàn mỹJfAf trJfAfong khJfAfông truFsugng. “Khônvna3g còn,JfAf JfAfkhông cJfAfòn gìvna3 cả!”

Minh VỹJfAf JfAfbước đếnvna3 vàvna3 LFqbcúi xuốnJfAfg nâJfAfng ngườiguw6 cFsugô guw6lên, đvna3ặt cJfAfô vna3ngồi lêLFqbn giường.

Bàn chânLFqb LFqbÁi HFsugy bịvna3 nhữngvna3 mvna3ảnh guw6thuỷ LFqbtinh vna3kia lvna3àm xâyLFqb xướcFsug rJfAfất nhiều.

“Minh VỹJfAf, tôiFsug vàguw6 Tguw6hy TJfAfhy aFsugi quavna3n trọngJfAf hơnguw6?” LFqbÁi HJfAfy tguw6rong Fsugbộ dạnvna3g guw6nửa tỉnhLFqb nguw6ửa mêguw6, bấtFsug giácFsug lạvna3i lLFqbên tiếFsugng hỏi.

“Thy Thy.”guw6 FsugMột cvna3âu trLFqbả lờLFqbi dứtFsug kguw6hoát Fsugvang lêJfAfn, Fsugđủ đvna3ể FsugÁi Hguw6y nhậnJfAf thJfAfức đượJfAfc LFqbcâu tLFqbrả vna3lời vna3đó đvna3ang cóLFqb guw6uy lựcguw6 vna3lớn thếJfAf nFsugào đốJfAfi vớiJfAf trJfAfái tguw6im đavna3ng chguw6ết vna3dần mòJfAfn guw6vì đauFsug đớn.

Đôi mJfAfôi Fsugxinh xJfAfắn kiFsuga míJfAfm cFsughặt lại…JfAf đúJfAfng nhguw6ư Fsugcô nghvna3ĩ, vna3cô chvna3ỉ vna3là thguw6ay thế!

“Thy ThFsugy nguw6goan ngLFqboãn, Fsugxinh đẹpvna3 hơguw6n eJfAfm Fsugrất nhiềuvna3.” guw6Đôi môivna3 Miguw6nh Vguw6ỹ bậtLFqb rJfAfa nhvna3ững lvna3ời phávna3t guw6ngôn vôvna3 tìnLFqbh, mặcLFqb kệguw6 nFsugó cvna3ó làmLFqb tLFqbổn thưguw6ơng ÁFsugi JfAfHy vna3hay không,vna3 aLFqbnh vẫLFqbn nJfAfgoan cguw6ố tiếpguw6 tLFqbục buônguw6g nhữnJfAfg lờiLFqb nóiguw6 JfAftừ tậnvna3 sFsugâu vna3trái tiFsugm mìFsugnh… vìvna3, aFsugnh guw6không guw6thể chJfAfe gLFqbiấu đưguw6ợc nữaguw6 rồguw6i. “Thyvna3 vna3Thy lLFqbà hạnhLFqb pLFqbhúc, còLFqbn eJfAfm cJfAfhỉ LFqbmang đJfAfến Fsugcho tôLFqbi sựguw6 đLFqbau đớn.”

“Thy Thguw6y từguw6ng lLFqbà tấguw6t JfAfcả vJfAfới tôi…”

Từng câuguw6 nóiLFqb Fsugdo chínJfAfh miệFsugng Miguw6nh JfAfVỹ bậvna3t guw6ra nJfAfhư xévna3 JfAftoạc vvna3ết JfAfthương lòngLFqb chưvna3a làJfAfnh vna3hẳn củguw6a FsugÁi Hyvna3, côguw6 biếtJfAf mà…Fsug Fsugcô chFsugẳng làLFqb Fsuggì cả!

Hai JfAfbàn tguw6ay ruFsugn lêJfAfn khôvna3ng ngường,Fsug trướguw6c LFqbmắt cFsugô cũLFqbng nhJfAfoà đvna3i guw6vì nướcFsug mắguw6t, LFqbcô đvna3ưa tFsugay ghìFsug chJfAfặt taLFqby LFqbvà kJfAfích độngguw6 hLFqbét lên.

“Không cguw6ần aFsugnh nóguw6i JfAfnữa, tôiLFqb kFsughông LFqbmuốn nghLFqbe, lạiLFqb cànFsugg khôngLFqb muốFsugn anguw6h đeguw6m tôiguw6 JfAfso sánhguw6 vLFqbới ngườiJfAf covna3n gáiguw6 khácguw6! TLFqbôi biFsugết guw6tôi kguw6hông lguw6à JfAfgì cả,vna3 vna3nên anJfAfh cũngLFqb JfAfkhông guw6cần hạvna3 nhụJfAfc tôJfAfi Fsugđến mứcLFqb guw6này.” NướJfAfc mắtguw6 Fsugchạy guw6dài, rạchJfAf đườngLFqb nướcLFqb vna3pha lêFsug thJfAfeo gòFsug mLFqbá mvna3à rJfAfơi LFqbvào kvna3hông trung.

Minh VỹJfAf nhguw6ìn cvna3ô, khôngFsug nóiLFqb gìLFqb cả,guw6 đvna3ưa guw6tay siếtguw6 LFqbchặt LFqbtay vna3cô kéoJfAf Fsugra, anFsugh đLFqbang vna3ép bFsuguộc côFsug phLFqbải tiếpLFqb tFsugục JfAflắng nghFsuge Fsuganh nói.

“Tôi khLFqbông cầvna3n ngJfAfười coLFqbn gguw6ái khávna3c tvna3hay tvna3hế vịFsug tríJfAf cLFqbô ấyFsug trguw6ong lòLFqbng tôi.vna3 VớLFqbi guw6tôi, LFqbThy FsugThy vna3chỉ cóvna3 mộtLFqb… khvna3ông JfAfthể thaguw6y thế!”

Ái HLFqby tiJfAfếp tụguw6c gguw6iằng tFsugay, míguw6m môvna3i đểLFqb tFsugừng câJfAfu nóiLFqb nhẫnJfAf LFqbtâm lọtFsug vàvna3o thínhJfAf gJfAfiác vvna3à đưvna3ợc lưvna3u trữFsug trJfAfong tâmJfAf trí.

Cô khôngFsug muLFqbốn ngJfAfhe… JfAfthực sFsugự khônLFqbg mLFqbuốn nghe!

“Em rJfAfất phiềnLFqb phứcJfAf, guw6rất guw6bướng bỉnguw6h, khôngguw6 biguw6ết JfAfnghe lời!”

“Đối vớivna3 emJfAf, tôiguw6 chẳJfAfng JfAflà gìJfAf cả…guw6 eLFqbm sẵJfAfn sànvna3g guw6đi tvna3heo hắnJfAf mJfAfà guw6bỏ mặFsugc tôi.”

“Nhưng nếJfAfu đượJfAfc lguw6ựa chọnLFqb gLFqbiữa eFsugm vJfAfà Tvna3hy ThJfAfy, tvna3ôi guw6sẽ chguw6ọn guw6em. LFqbThy Thvna3y rấtJfAf Fsugquan trọng…LFqb LFqbnhưng ThJfAfy Thvna3y thJfAfuộc vềvna3 LFqbquá khứ.LFqb CFsugòn hvna3iện LFqbtại, eFsugm làLFqb ngườiLFqb quaguw6n trọnvna3g nhvna3ất JfAfđối vớiFsug tôi!”JfAf Mguw6inh JfAfVỹ nFsugới lỏngvna3 Fsugtay, Fsugsau đóguw6 bLFqbuông hFsugẳn Fsugtay vna3cô ra.

Cúi đầuLFqb guw6xem xétJfAf nhữngvna3 vếJfAft thưLFqbơng trêguw6n bàLFqbn chvna3ân củvna3a ngườiFsug đốFsugi diệnvna3, avna3nh đẩyLFqb nhvna3ẹ vna3Ái Hguw6y đểLFqb cLFqbô nằmguw6 xuốngLFqb giường.

“Minh Vỹ!”vna3 ĐôiJfAf mLFqbắt côJfAf dầnJfAf nhLFqbắm vna3lại, Fsugđưa vna3tay chạmJfAf nLFqbhẹ vJfAfào vna3gương mặtguw6 củavna3 anh.

Đây lLFqbà lJfAfần đầuvna3 tiêvna3n côLFqb JfAfchạm vàoJfAf Fsuganh mJfAfột cácFsugh thâguw6n mậguw6t LFqbnhư thế.

Ái Hguw6y tiLFqbếp tụvna3c mỉmvna3 cười,vna3 bvna3àn tJfAfay bLFqbuông thFsugõng xuốngLFqb Fsugnhanh chónguw6g LFqbchìm vàLFqb giFsugấc ngủ.

Còn Fsugvề phầnLFqb MiLFqbnh LFqbVỹ, đFsugôi mvna3ắt màuvna3 hổFsug pJfAfhách cFsugũng sánJfAfg LFqbrực lFsugên, Fsugkhẽ nânLFqbg vna3bàn tFsugay Fsugnhỏ bJfAfé kivna3a lFsugên vJfAfà đặtJfAf mFsugột nụLFqb JfAfhôn thậtFsug dịuFsug dàng.

“Tôi… guw6yêu em!”