You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ thứWdyvksum ba

Mỗi ngàypk9x8dZh đềupk9x8dZh lặngpk9x8dZh lpk9x8dZhẽ tWdyvksumrôi Wdyvksumqua tpk9x8dZhheo cái7XJt đị7XJtnh lpk9x8dZhí vốnWdyvksum đãpk9x8dZh được7XJt tuâ7XJtn thepk9x8dZho 7XJtnhư 7XJtmột 7XJtvòng lpk9x8dZhuân hồpk9x8dZhi củ7XJta thờiWdyvksum gpk9x8dZhian, vàpk9x8dZh cupk9x8dZhộc Wdyvksumsống vẫ7XJtn lu7XJtôn vềWdyvksum đúngpk9x8dZh cáiWdyvksum 7XJtvị Wdyvksumtrí vốnpk9x8dZh cóWdyvksum củaWdyvksum nó.

Đã 7XJtba nWdyvksumgày, nWdyvksumỗi đaupk9x8dZh mấWdyvksumt mát7XJt tropk9x8dZhng lòngWdyvksum Ái7XJt Hpk9x8dZhy đã7XJt v7XJtơi điWdyvksum ppk9x8dZhhần nàWdyvksumo, nhưngpk9x8dZh vẫnWdyvksum cònWdyvksum vư7XJtơng vấn7XJt nơipk9x8dZh vết7XJt thương7XJt chưapk9x8dZh làpk9x8dZhnh Wdyvksumhẳn mpk9x8dZhột Wdyvksumnỗi thấtWdyvksum vọngpk9x8dZh tộpk9x8dZht cùngpk9x8dZh dàn7XJth riênWdyvksumg chpk9x8dZho Min7XJth Vỹ.

Tại pk9x8dZhsao chu7XJtyện npk9x8dZhhư thế7XJt 7XJtnày màpk9x8dZh aWdyvksumnh lạWdyvksumi khpk9x8dZhông hề7XJt nóipk9x8dZh vớ7XJti ÁWdyvksumi HWdyvksumy dpk9x8dZhù chỉ7XJt mpk9x8dZhột câupk9x8dZh, hapk9x8dZhy đ7XJtề Wdyvksumcập đpk9x8dZhến d7XJtù chỉ7XJt mpk9x8dZhột lần?

Phải chăngWdyvksum… chínhWdyvksum anWdyvksumh 7XJtlà k7XJtẻ đpk9x8dZhã nhẫ7XJtn tâmWdyvksum xpk9x8dZhuống tpk9x8dZhay vớ7XJti gi7XJta đìWdyvksumnh cô?

Không thểWdyvksum nào!7XJt Mipk9x8dZhnh pk9x8dZhVỹ khôWdyvksumng thể7XJt làmpk9x8dZh chuyệnWdyvksum nhưpk9x8dZh thếpk9x8dZh được,Wdyvksum đWdyvksumặc biệt7XJt 7XJtlà chuypk9x8dZhện nàyWdyvksum lại7XJt pk9x8dZhcó ảnWdyvksumh hưởngWdyvksum đế7XJtn cô!!

 Mệt mỏiWdyvksum g7XJtục đầWdyvksumu Wdyvksumxuống bàn,7XJt nhữWdyvksumng ngàyWdyvksum quWdyvksuma pk9x8dZhthật s7XJtự ÁiWdyvksum H7XJty đWdyvksumã pk9x8dZhsuy npk9x8dZhghĩ rpk9x8dZhất nhiềupk9x8dZh, Wdyvksumnhưng suWdyvksumy cpk9x8dZhho cùng7XJt cũn7XJtg kpk9x8dZhhông thểWdyvksum thpk9x8dZha t7XJthứ cWdyvksumho Mi7XJtnh Vpk9x8dZhỹ m7XJtột pk9x8dZhcách 7XJtdễ dWdyvksumàng nhưWdyvksum thế.

Mất mWdyvksumát lầnWdyvksum pk9x8dZhnày tpk9x8dZhhật Wdyvksumsự quWdyvksumá lớ7XJtn, chỉ7XJt tronWdyvksumg mộtWdyvksum khoảngWdyvksum 7XJtthời giaWdyvksumn ngắnWdyvksum pk9x8dZhmà pk9x8dZhcô đãWdyvksum đánhWdyvksum mấWdyvksumt trọpk9x8dZhn vWdyvksumẹn h7XJtai pk9x8dZhchữ “giaWdyvksum đình”.

Ding dongpk9x8dZh… dpk9x8dZhing dong…

Giây phútpk9x8dZh Á7XJti WdyvksumHy luôn7XJt chờWdyvksum đợ7XJti pk9x8dZhđã đến,7XJt nhưpk9x8dZhng t7XJtại s7XJtao nhữn7XJtg npk9x8dZhgày gần7XJt Wdyvksumđây 7XJtnó h7XJtoàn toà7XJtn khôngpk9x8dZh hề7XJt c7XJtó sứ7XJtc ảpk9x8dZhnh hưởn7XJtg đến7XJt cô.

Lúc này,pk9x8dZh thứpk9x8dZh 7XJtcô 7XJtthật sựWdyvksum cầnWdyvksum Wdyvksumlà sựpk9x8dZh 7XJtyên 7XJttĩnh, ch7XJtỉ cần7XJt nhWdyvksumư tWdyvksumhế Wdyvksumđể quên7XJt đ7XJti tấpk9x8dZht cả.

“Này nàypk9x8dZh, mpk9x8dZhèo conWdyvksum!” Mộpk9x8dZht giọpk9x8dZhng pk9x8dZhnam pk9x8dZhdễ npk9x8dZhghe 7XJtcất l7XJtên, pk9x8dZhthật gầnWdyvksum và7XJt cũngWdyvksum thWdyvksumật queWdyvksumn thuộcWdyvksum nhưpk9x8dZhng lạWdyvksumi nhanWdyvksumh chóWdyvksumng chìpk9x8dZhm v7XJtào quênpk9x8dZh lãng.

Thật kỳpk9x8dZh l7XJtạ, Wdyvksumtại sa7XJto ngoài7XJt Wdyvksumgiọng 7XJtnam đ7XJtó Wdyvksumra lpk9x8dZhại khWdyvksumông c7XJtó tWdyvksumhêm bấ7XJtt pk9x8dZhkỳ th7XJtứ âmpk9x8dZh than7XJth nà7XJto khác?

Nhưng cpk9x8dZhô vẫnpk9x8dZh gục7XJt xupk9x8dZhống bànpk9x8dZh, chẳWdyvksumng 7XJtmàng đpk9x8dZhể tâ7XJtm đếnWdyvksum nhữ7XJtng việ7XJtc đanpk9x8dZhg xảpk9x8dZhy Wdyvksumra x7XJtung quanh.

“Mèo con!”Wdyvksum Gi7XJtọng na7XJtm pk9x8dZhkia lpk9x8dZhại mộtWdyvksum lWdyvksumần nữaWdyvksum cấtpk9x8dZh Wdyvksumcao giọ7XJtng, Wdyvksummột b7XJtàn tapk9x8dZhy đưaWdyvksum l7XJtên 7XJtlay lWdyvksumay ngườpk9x8dZhi cô.

Dường nh7XJtư pk9x8dZhtên pk9x8dZhkia đaWdyvksumng gọWdyvksumi cô7XJt tWdyvksumhì phải?!

Cô từpk9x8dZh 7XJttừ Wdyvksumngước mặWdyvksumt 7XJtlên, đậppk9x8dZh vàWdyvksumo mắWdyvksumt làWdyvksum 7XJtgương mặWdyvksumt k7XJthó ư7XJta Wdyvksumcủa têWdyvksumn DWdyvksumương Hạopk9x8dZh Thần.

“Em 7XJtkhông npk9x8dZhghe hapk9x8dZhy gpk9x8dZhiả 7XJtvờ khônpk9x8dZhg pk9x8dZhnghe th

ế?

” HạoWdyvksum ThầWdyvksumn đ7XJtưa 7XJttay vềWdyvksum phíaWdyvksum mặWdyvksumt ÁWdyvksumi Hpk9x8dZhy, nhưng7XJt pk9x8dZhbàn tpk9x8dZhay pk9x8dZhấy l7XJtập Wdyvksumtức bị7XJt gWdyvksumạt rpk9x8dZha mộtWdyvksum cpk9x8dZhách cWdyvksumhán ghét.

“Tôi là7XJt mpk9x8dZhèo 7XJtcon từ7XJt ba7XJto giờ?”pk9x8dZh 7XJtCô khópk9x8dZh chịuWdyvksum trảpk9x8dZh lời,Wdyvksum đúnpk9x8dZhg lpk9x8dZhà cáWdyvksumi 7XJtbiệt dWdyvksumanh ngớpk9x8dZh ngẩ7XJtn, kWdyvksumhi khôWdyvksumng lWdyvksumại vpk9x8dZhí pk9x8dZhngười 7XJtvới mèo!

“Từ k7XJthi Wdyvksumtôi nhìn7XJt thấypk9x8dZh epk9x8dZhm!” Mộpk9x8dZht n7XJtụ cưWdyvksumời t7XJthân thiện7XJt pk9x8dZhtựa pk9x8dZhnhư ánpk9x8dZhh pk9x8dZhmặt tWdyvksumrời bu7XJtổi sớmpk9x8dZh 7XJtlại nWdyvksumở npk9x8dZhên đô7XJti môi7XJt kiWdyvksuma, nhưngWdyvksum 7XJtÁi HWdyvksumy 7XJtlại cảm7XJt th7XJtấy t7XJtrong nụ7XJt cườ7XJti đpk9x8dZhó đan7XJtg chứ7XJta đWdyvksumựng sátWdyvksum khí.

“Thế pk9x8dZhthì tWdyvksumôi gọipk9x8dZh anpk9x8dZhh l7XJtà đồWdyvksum ngớ7XJt Wdyvksumngẩn nhé!7XJt” CôWdyvksum đậppk9x8dZh bàWdyvksumn pk9x8dZhđứng dpk9x8dZhậy vWdyvksumà q7XJtuay ngườpk9x8dZhi bỏWdyvksum đi.

Nhưng 7XJtbằng phảnpk9x8dZh xạWdyvksum nhanpk9x8dZhh 7XJtnhất, Hạpk9x8dZho Thầnpk9x8dZh lậppk9x8dZh tứcpk9x8dZh nân7XJtg người7XJt WdyvksumÁi Hpk9x8dZhy lênpk9x8dZh 7XJtvà vácWdyvksum đpk9x8dZhi nhưWdyvksum một7XJt mópk9x8dZhn hànWdyvksumg hoá.

Đến tpk9x8dZhận lú7XJtc này,Wdyvksum pk9x8dZhcô vWdyvksumẫn chpk9x8dZhưa kpk9x8dZhịp Wdyvksumđịnh thầnpk9x8dZh 7XJtlấy mộtpk9x8dZh gpk9x8dZhiây và7XJt hopk9x8dZhàn toWdyvksumàn bị7XJt cậupk9x8dZh đưapk9x8dZh điWdyvksum, c7XJthỉ 7XJtkịp trpk9x8dZhông pk9x8dZhthấy cảWdyvksum chục7XJt ánhpk9x8dZh mWdyvksumắt Wdyvksumtừ tronpk9x8dZhg lớppk9x8dZh man7XJtg mpk9x8dZhột Wdyvksumánh 7XJtnhìn npk9x8dZhảy lửaWdyvksum Wdyvksumchiếu thẳnWdyvksumg vWdyvksumào mình.

Thì Wdyvksumra từ7XJt nãyWdyvksum đến7XJt giờ7XJt, khpk9x8dZhông chWdyvksumỉ 7XJtcó riênWdyvksumg cả7XJt Wdyvksumhai t7XJtồn tWdyvksumại tro7XJtng lớWdyvksump, npk9x8dZhhưng tạWdyvksumi sWdyvksumao cpk9x8dZhô 7XJtlại khpk9x8dZhông h7XJtề nhậpk9x8dZhn biWdyvksumết đượcpk9x8dZh n7XJthững gưpk9x8dZhơng mặ7XJtt ấy.

“Này, têWdyvksumn ngớ7XJt ng7XJtẩn ki7XJta, 7XJtthả pk9x8dZhtôi xuốnWdyvksumg!” Á7XJti H7XJty tứWdyvksumc gWdyvksumiận đậpWdyvksum đậ7XJtp ta7XJty pk9x8dZhvào lư7XJtng củaWdyvksum HạoWdyvksum TWdyvksumhần, nhữngWdyvksum 7XJtánh mắtpk9x8dZh Wdyvksumkhác n7XJthau lại7XJt liênWdyvksum tụcpk9x8dZh Wdyvksumchiếu tWdyvksumhẳng Wdyvksumvào cpk9x8dZhô khWdyvksumi mỗipk9x8dZh b7XJtước chânWdyvksum Wdyvksumcủa 7XJtHạo ThầWdyvksumn Wdyvksumbước qu7XJta từng7XJt dãy7XJt h7XJtành lang.

Nhưng pk9x8dZhcậu hoànWdyvksum toànpk9x8dZh phớt7XJt lờpk9x8dZh c7XJtô, cWdyvksumứ tiếppk9x8dZh tWdyvksumục bướ7XJtc đi.

“Này! Tpk9x8dZhên khốn!Wdyvksum T7XJtôi Wdyvksumbảo thảpk9x8dZh 7XJttôi xWdyvksumuống!” 7XJtÁi H7XJty ngừnWdyvksumg kWdyvksumhông pk9x8dZhđập t7XJtay 7XJtvào pk9x8dZhlưng Hạopk9x8dZh pk9x8dZhThần nữa,pk9x8dZh phả7XJti dùnpk9x8dZhg biệ7XJtn ppk9x8dZhháp pk9x8dZhmạnh thôi!

Cô hí7XJtt mWdyvksumột hơi7XJt thWdyvksumật sâ7XJtu… pk9x8dZhnhắm mắWdyvksumt lại…

Những Wdyvksumbước chWdyvksumân củapk9x8dZh HạoWdyvksum Thpk9x8dZhần vẫ7XJtn đ7XJtều đềupk9x8dZh, chWdyvksumậm 7XJtrãi Wdyvksumdi chu7XJtyển t7XJtrên dãWdyvksumy h7XJtành lang.

Này tWdyvksumhì 7XJt“mèo con”!

Ái H7XJty lWdyvksumại sử7XJt dụngpk9x8dZh “tuyệtWdyvksum cWdyvksumhiêu ngpk9x8dZhàn nă7XJtm”, ppk9x8dZhhập một7XJt cWdyvksumái v7XJtào vpk9x8dZhai Hạo7XJt Thần.

Cả ngườiWdyvksum Hạopk9x8dZh ThầnWdyvksum rupk9x8dZhn lên,pk9x8dZh bướcpk9x8dZh chWdyvksumân khựnWdyvksumg lại…

Và tấ7XJtt cả7XJt si7XJtnh vi7XJtên trên7XJt dãypk9x8dZh hà7XJtnh lpk9x8dZhang cũngWdyvksum pk9x8dZhdừng bước!!

“Em k7XJthông Wdyvksumphải mWdyvksumèo con7XJt!” WdyvksumHạo pk9x8dZhThần buông7XJt mộpk9x8dZht câWdyvksumu nópk9x8dZhi khẳngpk9x8dZh định,pk9x8dZh gưWdyvksumơng Wdyvksummặt cWdyvksumậu dầnpk9x8dZh Wdyvksumtối sầpk9x8dZhm lại.

“Gì 7XJtcơ?” ÁWdyvksumi Hpk9x8dZhy ng7XJtơ nWdyvksumgác hỏi7XJt, tWdyvksumự dWdyvksumưng lạWdyvksumi phủ7XJt địn7XJth 7XJtchính 7XJtbiệt dWdyvksumanh 7XJtcủa mìnWdyvksumh đặtWdyvksum pk9x8dZhra là7XJt thWdyvksumế nào?

“Em Wdyvksumlà mèoWdyvksum Wdyvksumhoang!” Lạpk9x8dZhi thpk9x8dZhêm mWdyvksumột cpk9x8dZhâu khẳngpk9x8dZh địnWdyvksumh cựcpk9x8dZh kỳpk9x8dZh “tầmpk9x8dZh cỡ”,pk9x8dZh Wdyvksumcó khpk9x8dZhả npk9x8dZhăng đánhWdyvksum gục7XJt pk9x8dZhý c7XJthí phản7XJt Wdyvksumkháng 7XJtcủa cô7XJt. Wdyvksum“Chỉ 7XJtcó m7XJtèo hoWdyvksumang mpk9x8dZhới c7XJtắn pk9x8dZhngười n7XJthư thế!”

Ái HWdyvksumy trWdyvksumòn mắt7XJt, vẫnpk9x8dZh khô7XJtng th7XJtể tiWdyvksumn đượWdyvksumc mpk9x8dZhình vừa7XJt npk9x8dZhghe thấypk9x8dZh gì.

Cảm giácWdyvksum vWdyvksumề Hạ7XJto ThầnWdyvksum pk9x8dZhlúc n7XJtày cWdyvksumủa 7XJtcô c7XJthỉ cóWdyvksum thểWdyvksum Wdyvksummiêu tảWdyvksum bằngWdyvksum hpk9x8dZhai chữ…pk9x8dZh ngớWdyvksum ngẩn!

“Này, khWdyvksumông Wdyvksummuốn tWdyvksumôi cắn7XJt anWdyvksumh Wdyvksumnữa thìpk9x8dZh bỏ7XJt tô7XJti xuống!”7XJt Áipk9x8dZh H7XJty cốpk9x8dZh gắpk9x8dZhng giữ7XJt bìnhpk9x8dZh t7XJtĩnh, gằn7XJt pk9x8dZhgiọng đ7XJte doạ.

Ngay spk9x8dZhau pk9x8dZhđó, Ái7XJt pk9x8dZhHy đượcWdyvksum Hpk9x8dZhạo ThầnWdyvksum đặpk9x8dZht xuốn7XJtg đất.

Không pk9x8dZhlẽ hắn7XJt 7XJtta sợ7XJt bị7XJt cắn?

Nhưng lWdyvksumập tức,7XJt cô7XJt l7XJtại đượcpk9x8dZh HWdyvksumạo Thầpk9x8dZhn nhấcWdyvksum bổngWdyvksum lênpk9x8dZh, và7XJt pk9x8dZhbế đWdyvksumi nWdyvksumhư mộtWdyvksum nàngWdyvksum cpk9x8dZhông chúa.

Shock 7XJttoàn tập!

Trong tpk9x8dZhình trạn7XJtg hiện7XJt gpk9x8dZhiờ, cWdyvksumô cWdyvksumó mWdyvksumuốn phảWdyvksumn khángpk9x8dZh cũnpk9x8dZhg khônWdyvksumg được.

Bóng dán7XJtg c7XJtả hapk9x8dZhi khWdyvksumuất s7XJtau hàWdyvksumnh lanpk9x8dZhg, 7XJtmột đôipk9x8dZh mắtpk9x8dZh màWdyvksumu hổWdyvksum phpk9x8dZhách đangWdyvksum pk9x8dZhcó n7XJthững pk9x8dZhtia nWdyvksumhìn 7XJttức giận.

*Canteen*

“Ăn đpk9x8dZhi m7XJtèo con!Wdyvksum” H7XJtạo WdyvksumThần đ7XJtẩy đẩ7XJty Wdyvksumkhay pk9x8dZhđồ ă7XJtn vềpk9x8dZh ph7XJtía Á7XJti H7XJty, pk9x8dZhtrông cpk9x8dZhứ như7XJt đpk9x8dZhang pk9x8dZhchăm Wdyvksumsóc thWdyvksumú Wdyvksumcưng vậy.

“Anh Wdyvksumđi Wdyvksummà ăn7XJt mWdyvksumột mìn7XJth!” 7XJtÁi Hpk9x8dZhy hấpk9x8dZht mặt7XJt 7XJtsang hướngpk9x8dZh k7XJthác, pk9x8dZhcố tình7XJt tỏ7XJt vẻ7XJt Wdyvksumkhinh 7XJtkhi vớipk9x8dZh WdyvksumHạo Thần.

Thật cpk9x8dZhhẳng 7XJthiểu nổipk9x8dZh hắ7XJtn tpk9x8dZha, đãWdyvksum cố7XJt tWdyvksumình Wdyvksumgây sự7XJt 7XJtvới cWdyvksumô mà7XJt 7XJtgiờ đWdyvksumây pk9x8dZhlại tỏWdyvksum vpk9x8dZhẻ nh7XJtư tWdyvksumhân t7XJthiết lắmWdyvksum… hắpk9x8dZhn cpk9x8dZhó bịWdyvksum t7XJthần 7XJtkinh Wdyvksumkhông nhỉ?

“Em khônWdyvksumg thíchWdyvksum nhWdyvksumững móWdyvksumn n7XJtày à?7XJt” Hạ7XJto 7XJtThần lipk9x8dZhếc 7XJtnhìn pk9x8dZhmột lo7XJtạt cá7XJtc loạ7XJti bánpk9x8dZhh trángpk9x8dZh miệng7XJt khWdyvksumác 7XJtnhau tpk9x8dZhrên kha7XJty đpk9x8dZhồ ăpk9x8dZhn, c7XJtười khẩy.pk9x8dZh “Không7XJt lẽpk9x8dZh epk9x8dZhm mWdyvksumuốn ă7XJtn xươngpk9x8dZh cá?”

Ái 7XJtHy kh7XJtông thèmpk9x8dZh trảWdyvksum lời,pk9x8dZh vìpk9x8dZh pk9x8dZhtrả lờipk9x8dZh vpk9x8dZhới tênWdyvksum nà7XJty chWdyvksumỉ t7XJtoàn t7XJtự chuốWdyvksumc tWdyvksumhêm rắc7XJt rối.

Vết thương7XJt 7XJtở vaWdyvksumi d7XJtạo gầpk9x8dZhn pk9x8dZhđây vẫnpk9x8dZh pk9x8dZhkhông ngừnpk9x8dZhg Wdyvksumđau đớn,pk9x8dZh Wdyvksumphải ch7XJtăng Á7XJti Hpk9x8dZhy đ7XJtã 7XJtquen chWdyvksumịu 7XJtđựng pk9x8dZhmỗi Wdyvksumkhi vếtWdyvksum thương7XJt lêpk9x8dZhn c7XJtơn đaWdyvksumu nh7XJtức t7XJtừng đợt7XJt nêpk9x8dZhn Wdyvksumsắc Wdyvksumthái biểupk9x8dZh cả7XJtm vpk9x8dZhẫn kpk9x8dZhhá hơnWdyvksum l7XJtúc trWdyvksumước, 7XJtmặc dù7XJt mộtWdyvksum bêWdyvksumn Wdyvksumvai vẫnpk9x8dZh cảmWdyvksum thấ7XJty rpk9x8dZhất đau.

Gương 7XJtmặt pk9x8dZhcô trpk9x8dZhở nênpk9x8dZh nhợtWdyvksum nWdyvksumhạt, nhWdyvksumững giọtWdyvksum 7XJtmồ hô7XJti 7XJttrên trán7XJt cpk9x8dZhũng 7XJtbắt đpk9x8dZhầu xpk9x8dZhuất hiện.

Chịu đựpk9x8dZhng, phải7XJt 7XJtchịu đựng!

Hạo Th7XJtần pk9x8dZhnhíu pk9x8dZhmày nhì7XJtn Ái7XJt HyWdyvksum, s7XJtau đópk9x8dZh lạiWdyvksum t7XJtiếp pk9x8dZhtục pk9x8dZhđẩy đẩypk9x8dZh kha7XJty đ7XJtồ ă7XJtn vềpk9x8dZh p7XJthía “mèo”7XJt củapk9x8dZh mình.

Những ánhpk9x8dZh mắtpk9x8dZh 7XJtnảy 7XJtlửa pk9x8dZhcủa cáWdyvksumc 7XJtcô gáWdyvksumi pk9x8dZhtrong cantepk9x8dZhen dườWdyvksumng Wdyvksumnhư đềupk9x8dZh 7XJtkhông h7XJtẹn Wdyvksummà cWdyvksumhiếu thẳngWdyvksum 7XJtvào cô.

“Cô Wdyvksumta ng7XJthĩ mpk9x8dZhình lWdyvksumà pk9x8dZhai chứWdyvksum? Chẳng7XJt qWdyvksumua cpk9x8dZhhỉ lWdyvksumà 7XJtngười pk9x8dZhđược WdyvksumHàn Mi7XJtnh Vỹ7XJt chọn7XJt màpk9x8dZh cWdyvksumứ thíc7XJth gWdyvksumiở t7XJtrò quyWdyvksumến rũWdyvksum ngưWdyvksumời khác!”

“Tới c7XJtả Hạpk9x8dZho Thầnpk9x8dZh Wdyvksumcũng đổ7XJt pk9x8dZhvì c7XJtô pk9x8dZhta sao?”

“Lâu lpk9x8dZhâu ThầWdyvksumn m7XJtới đếpk9x8dZhn trường7XJt một7XJt lần,Wdyvksum chưapk9x8dZh Wdyvksumgì Wdyvksumđã thấyWdyvksum pk9x8dZhanh ấyWdyvksum Wdyvksumthân Wdyvksummật vớpk9x8dZhi coWdyvksumn hồWdyvksum 7XJtly đó7XJt rồi.”

Dù khôn7XJtg muố7XJtn pk9x8dZhnghe, nWdyvksumhưng nhữngWdyvksum lpk9x8dZhời pk9x8dZhthan t7XJthở lẫnpk9x8dZh 7XJttrách mópk9x8dZhc cpk9x8dZhứ liê7XJtn tục7XJt lọt7XJt vàpk9x8dZho taWdyvksumi cô.

Khó ch7XJtịu quá!

Ở đâypk9x8dZh pk9x8dZhthêm vàpk9x8dZhi 7XJtphút Wdyvksumnữa, có7XJt lẽ7XJt cWdyvksumô s7XJtẽ chếtWdyvksum vì7XJt bịpk9x8dZh “ngộpk9x8dZh độpk9x8dZhc” nhữnpk9x8dZhg lpk9x8dZhời Wdyvksumnói ác7XJt ýWdyvksum ki7XJta mất!!

Ái 7XJtHy ké7XJto ghếWdyvksum đứWdyvksumng dWdyvksumậy, Wdyvksumvà Wdyvksumcũng một7XJt bWdyvksumàn Wdyvksumtay képk9x8dZho c7XJtô vềpk9x8dZh phípk9x8dZha mình.

Cuối cùpk9x8dZhng ch7XJtồng y7XJtêu mafiWdyvksuma cWdyvksumũng xpk9x8dZhuất hiện!!

Minh Vpk9x8dZhỹ lạnpk9x8dZhh lùpk9x8dZhng 7XJtliếc nWdyvksumhìn 7XJtHạo Thần7XJt, saWdyvksumu đpk9x8dZhó nắm7XJt Wdyvksumtay Áipk9x8dZh pk9x8dZhHy képk9x8dZho đi.

Cô cũn7XJtg chẳngWdyvksum hpk9x8dZhề phả7XJtn khángpk9x8dZh, đểWdyvksum mặc7XJt pk9x8dZhanh lô7XJti mìnhWdyvksum đi.

Và đí7XJtch đếnpk9x8dZh lầnpk9x8dZh 7XJtnày vpk9x8dZhẫn lWdyvksumà phWdyvksumòng 7XJty tế!

Ông bác7XJt spk9x8dZhĩ đWdyvksumã đượcWdyvksum M7XJtinh Vỹ7XJt cử7XJt ngườiWdyvksum đ7XJtưa đếnWdyvksum tậ7XJtn tr7XJtường, pk9x8dZhvì tình7XJt trạngWdyvksum Ápk9x8dZhi H7XJty hWdyvksumiện g7XJtiờ đapk9x8dZhng chuyểnWdyvksum biếpk9x8dZhn pk9x8dZhtheo hướngpk9x8dZh khpk9x8dZhông tốt.

Chỉ một7XJt 7XJtlí dpk9x8dZho đơpk9x8dZhn gWdyvksumiản, Ápk9x8dZhi HWdyvksumy đãWdyvksum đượ7XJtc 7XJtbác s7XJtĩ cWdyvksumhẩn đoWdyvksumán bịWdyvksum mắ7XJtc chứnWdyvksumg kháng7XJt thuốc!

Thuốc giảmpk9x8dZh đpk9x8dZhau pk9x8dZhloại tiêpk9x8dZhm dpk9x8dZhường như7XJt khôWdyvksumng thểpk9x8dZh Wdyvksumphát hWdyvksumuy t7XJtác dụ7XJtng Wdyvksumvới cơ7XJt t7XJthể củWdyvksuma 7XJtcô, bằnWdyvksumg chWdyvksumứng làpk9x8dZh sapk9x8dZhu pk9x8dZhkhi tiêm7XJt thuốcWdyvksum pk9x8dZhcơn đpk9x8dZhau đ7XJtớn vpk9x8dZhẫn kéoWdyvksum Wdyvksumdài, thậm7XJt Wdyvksumchí cò7XJtn t7XJtrở Wdyvksumnên đ7XJtau hơn.

Nhưng nếu7XJt 7XJtdùng thuốcWdyvksum giảm7XJt đWdyvksumau lo7XJtại uống7XJt 7XJtquá nhiều,Wdyvksum sẽ7XJt ảnhWdyvksum hưởngpk9x8dZh đếnWdyvksum v7XJtấn đề7XJt sứcpk9x8dZh kho7XJtẻ Wdyvksumvà dễWdyvksum dpk9x8dZhàng kpk9x8dZhhiến Wdyvksumcô dWdyvksumễ dàngWdyvksum b7XJtị Wdyvksumcơn buồn7XJt ngủpk9x8dZh đWdyvksumánh g7XJtục tronWdyvksumg mpk9x8dZhọi tìnhpk9x8dZh huống.

“Cô Vương,7XJt cWdyvksumô đpk9x8dZhừng đếnpk9x8dZh trường7XJt nữa7XJt, h7XJtãy ởpk9x8dZh nWdyvksumhà t7XJtĩnh dưỡngpk9x8dZh Wdyvksumcho đế7XJtn pk9x8dZhkhi vếWdyvksumt thươngWdyvksum lànhpk9x8dZh hẳWdyvksumn!” 7XJtÔng b7XJtác sĩWdyvksum khẽWdyvksum Wdyvksumthở dpk9x8dZhài 7XJtkhi t7XJthấy nWdyvksumét mặt7XJt cWdyvksumủa 7XJtÁi WdyvksumHy, mộtWdyvksum bêWdyvksumn 7XJtvai pk9x8dZháo đã7XJt thấmWdyvksum 7XJtchút spk9x8dZhắc pk9x8dZhmàu cpk9x8dZhủa máu.

Ông t7XJta lấypk9x8dZh trWdyvksumong hộp7XJt dụng7XJt cụ7XJt r7XJta mộtWdyvksum ốnWdyvksumg tiêWdyvksumm đậmpk9x8dZh sắcWdyvksum, n7XJthẹ nhàpk9x8dZhng mở7XJt nắpWdyvksum và7XJt tiêWdyvksumm chWdyvksumo cô.

“Cứ dùngpk9x8dZh t7XJthuốc tWdyvksumiêm loạpk9x8dZhi Wdyvksummạnh n7XJthư tpk9x8dZhhế 7XJtnày khpk9x8dZhông phảiWdyvksum làWdyvksum 7XJtcách h7XJtay, cWdyvksumó khảpk9x8dZh n7XJtăng pk9x8dZhnó sẽpk9x8dZh kéWdyvksumo dài7XJt tWdyvksumhời gpk9x8dZhian chữ7XJta trWdyvksumị.” WdyvksumÔng Wdyvksumbác sWdyvksumĩ bất7XJt pk9x8dZhgiác thở7XJt dài,Wdyvksum mặcWdyvksum dùWdyvksum đpk9x8dZhã hếWdyvksumt pk9x8dZhlời khpk9x8dZhuyên 7XJtngăn npk9x8dZhhưng pk9x8dZhcô vWdyvksumẫn ng7XJtoan cpk9x8dZhố mộpk9x8dZht pk9x8dZhmực đòWdyvksumi đếnWdyvksum trường.

Đây pk9x8dZhlà bipk9x8dZhện pháp7XJt du7XJty nhấWdyvksumt để7XJt k7XJthống Wdyvksumchế npk9x8dZhỗi đ7XJtau đ7XJtang n7XJtgự tpk9x8dZhrị 7XJttrên v7XJtai Áipk9x8dZh Hy.

Minh VWdyvksumỹ vWdyvksumẫn đWdyvksumứng 7XJtyên 7XJtnhìn mũpk9x8dZhi tipk9x8dZhêm nh7XJtẹ 7XJtnhàng rúWdyvksumt r7XJta khỏi7XJt tWdyvksumay cô7XJt, bấtpk9x8dZh giáWdyvksumc một7XJt câWdyvksumu hỏi7XJt nghWdyvksumi vấpk9x8dZhn lWdyvksumại 7XJtđược cấtWdyvksum lên.

“Em vàpk9x8dZh tpk9x8dZhên đóWdyvksum c7XJtó qWdyvksumuan hệpk9x8dZh gì?”

“Bạn!” Ápk9x8dZhi HWdyvksumy tWdyvksumrả lWdyvksumời Wdyvksumlịch spk9x8dZhự, cốpk9x8dZh gắn7XJtg làpk9x8dZhm ngắnpk9x8dZh Wdyvksumgọn câu7XJt nWdyvksumói hết7XJt spk9x8dZhức c7XJtó thể.

Dường Wdyvksumnhư pk9x8dZhanh khôpk9x8dZhng mấypk9x8dZh hài7XJt pk9x8dZhlòng vềpk9x8dZh cWdyvksumâu tWdyvksumrả lpk9x8dZhời cWdyvksumủa 7XJtcô, h7XJtai hàn7XJtg lWdyvksumông màypk9x8dZh c7XJtàng nhíu7XJt chpk9x8dZhặt hơn.

“Mèo coWdyvksumn!” Hạpk9x8dZho ThầnWdyvksum Wdyvksumđứng tWdyvksumrước pk9x8dZhcửa phòpk9x8dZhng 7XJty Wdyvksumtế, cấ7XJtt 7XJttiếng 7XJtgọi pk9x8dZhcái biệtWdyvksum dWdyvksumanh mà7XJt mìpk9x8dZhnh pk9x8dZhđã tWdyvksumự pk9x8dZhý đặtpk9x8dZh Wdyvksumcho 7XJtÁi Hy.

Dĩ nhiênWdyvksum pk9x8dZhkhông Wdyvksumcần Wdyvksumnhìn WdyvksumÁi HWdyvksumy cũ7XJtng bWdyvksumiết chủ7XJt nhâ7XJtn cWdyvksumủa 7XJtgiọng nóipk9x8dZh ấ7XJty làpk9x8dZh ai!

Hạo Thần7XJt từ7XJt 7XJttừ tWdyvksumiến pk9x8dZhvào, nhì7XJtn cWdyvksumô l7XJto lắng.

“Mèo cWdyvksumon, e7XJtm 7XJtbị Wdyvksumthương à?”

“Không cầ7XJtn an7XJth qua7XJtn tâpk9x8dZhm!” Á7XJti H7XJty lập7XJt 7XJttức đ7XJtứng thẳpk9x8dZhng dậy,Wdyvksum bưWdyvksumớc 7XJtra khỏipk9x8dZh cửa.

“Này, eWdyvksumm lạnpk9x8dZhh lùngpk9x8dZh th7XJtế!” pk9x8dZhHạo Thpk9x8dZhần lậ7XJtp tpk9x8dZhức đuổipk9x8dZh t7XJtheo, 7XJtkhông qu7XJtên “tặng”7XJt chpk9x8dZho Min7XJth Vỹpk9x8dZh mộtpk9x8dZh 7XJtnụ cườipk9x8dZh đắc7XJt thắng.

Bàn ta7XJty đpk9x8dZhang buông7XJt thõngpk9x8dZh Wdyvksumcủa MiWdyvksumnh VỹWdyvksum dần7XJt siết7XJt c7XJthặt lạWdyvksumi, nWdyvksumhưng nWdyvksumét Wdyvksummặt vẫn7XJt pk9x8dZhlạnh lùnpk9x8dZhg pk9x8dZhvà Wdyvksumvô cảm.

Ái WdyvksumHy bư7XJtớc vWdyvksumào lớp,pk9x8dZh 7XJtHạo WdyvksumThần cũpk9x8dZhng b7XJtước the7XJto Wdyvksumsau, lập7XJt tứcWdyvksum cpk9x8dZhác bạpk9x8dZhn 7XJtnữ tropk9x8dZhng Wdyvksumlớp npk9x8dZhhanh cWdyvksumhóng vâyWdyvksum quan7XJth ThWdyvksumần, trpk9x8dZhên pk9x8dZhtay mWdyvksumỗi ngưWdyvksumời cầmWdyvksum mWdyvksumột quyể7XJtn tạp7XJt chí.

“Thần, anpk9x8dZhh 7XJtkí têpk9x8dZhn v7XJtào đâyWdyvksum pk9x8dZhcho pk9x8dZhem nhé!”7XJt 7XJtMột pk9x8dZhcô pk9x8dZhbạn gá7XJti chớpWdyvksum chớppk9x8dZh pk9x8dZhmắt, đ7XJtưa pk9x8dZhcuốn tạ7XJtp 7XJtchí v7XJtề pk9x8dZhphía Hạpk9x8dZho Thầnpk9x8dZh Wdyvksumvà kpk9x8dZhèm thpk9x8dZheo mộtWdyvksum pk9x8dZhcây bút.

Dĩ nhWdyvksumiên pk9x8dZhtrên gươngpk9x8dZh 7XJtmặt 7XJtkia lạiWdyvksum nởWdyvksum 7XJtmột nụpk9x8dZh cưpk9x8dZhời sátpk9x8dZh gái.

Đám coWdyvksumn gáiWdyvksum k7XJtia gầ7XJtn n7XJthư vâypk9x8dZh pk9x8dZhkín Hạopk9x8dZh Thầ7XJtn, Wdyvksumkhông 7XJtchừa bWdyvksumất kỳ7XJt mộtWdyvksum lốpk9x8dZhi thoWdyvksumát nào.

Lúc nàypk9x8dZh, dườWdyvksumng 7XJtnhư pk9x8dZhngoài Ái7XJt 7XJtHy, ch7XJtỉ cWdyvksumòn mỗipk9x8dZh Wdyvksumcô bpk9x8dZhạn TWdyvksumịnh N7XJthi 7XJtngồi k7XJtế 7XJtbên pk9x8dZhlà kWdyvksumhông tWdyvksumham gi7XJta 7XJtvào đám7XJt coWdyvksumn gái7XJt mWdyvksumê tra7XJti kia.

“Tịnh NhWdyvksumi, sa7XJto hắnWdyvksum tWdyvksuma lại7XJt 7XJtđược Wdyvksumxin pk9x8dZhchữ ký?”7XJt C7XJtô nhìnWdyvksum Tịn7XJth pk9x8dZhNhi đa7XJtng cầpk9x8dZhm trênWdyvksum t7XJtay mộtWdyvksum cuốnpk9x8dZh s7XJtách kpk9x8dZhhá dàypk9x8dZh, bất7XJt giácWdyvksum lênWdyvksum 7XJttiếng hỏi.

Tịnh Npk9x8dZhhi chu7XJtyển sự7XJt tậppk9x8dZh trpk9x8dZhung t7XJtừ qupk9x8dZhyển pk9x8dZhsách pk9x8dZhsang pk9x8dZhÁi Hy7XJt, pk9x8dZhmỉm cườWdyvksumi thpk9x8dZhân thpk9x8dZhiện đáp:

“Bạn 7XJtkhông bpk9x8dZhiết à?Wdyvksum Apk9x8dZhnh ấy7XJt Wdyvksumlà cpk9x8dZha s7XJtĩ thầnpk9x8dZh t7XJtượng 7XJtrất đượcWdyvksum mWdyvksumến 7XJtmộ, thườnpk9x8dZhg thpk9x8dZhì r7XJtất Wdyvksumít khpk9x8dZhi apk9x8dZhnh ấypk9x8dZh đếnWdyvksum trường.”

Shock tậppk9x8dZh hai!

“Ca 7XJtsĩ ư?”pk9x8dZh Ái7XJt pk9x8dZhHy pk9x8dZhlẩm bẩmWdyvksum, thậWdyvksumt sựWdyvksum khôngWdyvksum thểWdyvksum 7XJttin đượcpk9x8dZh mộWdyvksumt Wdyvksumtên quáWdyvksumi đản7XJt nhưpk9x8dZh pk9x8dZhthế lạpk9x8dZhi pk9x8dZhlà một7XJt cpk9x8dZha sĩpk9x8dZh nổ7XJti tiếng.

Haizz… Phipk9x8dZhền phứcpk9x8dZh thật!!

Chap 28

Mất k7XJtiểm soát

Trước pk9x8dZhcổng Wdyvksumtrường, vẫnpk9x8dZh pk9x8dZhnhư mWdyvksumọi ngày,pk9x8dZh hapk9x8dZhi chiếc7XJt 7XJtxe B7XJtMW đpk9x8dZhã đậ7XJtu s7XJtẵn Wdyvksumở cổng.

Minh Vỹpk9x8dZh tựapk9x8dZh Wdyvksumngười vào7XJt một7XJt chWdyvksumiếc xeWdyvksum, đôpk9x8dZhi mắtpk9x8dZh a7XJtnh 7XJtsở hữupk9x8dZh mWdyvksumột hưpk9x8dZhớng pk9x8dZhnhìn vôpk9x8dZh 7XJtđịnh, nWdyvksumhưng dường7XJt nhưpk9x8dZh tronWdyvksumg á7XJtnh nhì7XJtn đpk9x8dZhó v7XJtẫn đpk9x8dZhủ để7XJt nhận7XJt Wdyvksumra mWdyvksumột bóngWdyvksum dáng7XJt queWdyvksumn pk9x8dZhthuộc 7XJtđang mỗiWdyvksum lpk9x8dZhúc một7XJt tpk9x8dZhiến gần.

Động tpk9x8dZhác tpk9x8dZhựa người7XJt và7XJto chiếpk9x8dZhc 7XJtBMW kiWdyvksuma 7XJtlập tức7XJt được7XJt t7XJthay thếpk9x8dZh bằngWdyvksum một7XJt Wdyvksumtư tpk9x8dZhhế đứnpk9x8dZhg thẳngpk9x8dZh dpk9x8dZhậy, 7XJtanh pk9x8dZhcho ha7XJti tWdyvksumay vàpk9x8dZho túi,pk9x8dZh bpk9x8dZhắt đầWdyvksumu tiếnpk9x8dZh vpk9x8dZhề ppk9x8dZhhía Ápk9x8dZhi Hy.

“Tôi phảiWdyvksum đến7XJt tổWdyvksum c7XJthức, nWdyvksumgười Wdyvksumcủa pk9x8dZhtôi 7XJtsẽ đưa7XJt Wdyvksumem về7XJt.” DườWdyvksumng n7XJthư Mipk9x8dZhnh VỹWdyvksum pk9x8dZhđang c7XJtố gắ7XJtng pk9x8dZhdịu giọnWdyvksumg hết7XJt mWdyvksumức pk9x8dZhcó thể,Wdyvksum nhWdyvksumưng v7XJtẫn 7XJtkhông thểWdyvksum nà7XJto làmWdyvksum 7XJttan biếnpk9x8dZh điWdyvksum cWdyvksumái chất7XJt giọpk9x8dZhng ngạo7XJt mạ7XJtn vpk9x8dZhốn có.

Như 7XJtđã biếpk9x8dZht trướpk9x8dZhc pk9x8dZhanh vẫn7XJt 7XJtsẽ Wdyvksumlặp lại7XJt câ7XJtu 7XJtnói này7XJt, côWdyvksum cpk9x8dZhhẳng 7XJttỏ bấWdyvksumt pk9x8dZhcứ một7XJt pk9x8dZhthái đWdyvksumộ nàoWdyvksum Wdyvksumkhác Wdyvksumngoài dử7XJtng d7XJtưng khôWdyvksumng quapk9x8dZhn tâm,pk9x8dZh đôiWdyvksum pk9x8dZhmôi mấppk9x8dZh máy7XJt c7XJthuẩn bịWdyvksum l7XJtên tiếpk9x8dZhng t7XJtrả lời.

“Mèo cpk9x8dZhon 7XJtsẽ đWdyvksumi với7XJt tôi!pk9x8dZh” Gipk9x8dZhọng nWdyvksumói củpk9x8dZha kẻpk9x8dZh pk9x8dZhthứ Wdyvksumba cắWdyvksumt ngWdyvksumang Wdyvksumý địpk9x8dZhnh của7XJt Ái7XJt HyWdyvksum, 7XJtHạo Tpk9x8dZhhần đpk9x8dZhang pk9x8dZhtừ từ7XJt Wdyvksumtiến Wdyvksumđến, vòngpk9x8dZh tpk9x8dZhay ké7XJto cpk9x8dZhô 7XJtvề phía7XJt mình7XJt, gh7XJté sát7XJt tWdyvksumai c7XJtô thpk9x8dZhì thầWdyvksumm. “pk9x8dZhChỉ cầWdyvksumn epk9x8dZhm điWdyvksum thepk9x8dZho Wdyvksumtôi, Wdyvksumtôi 7XJtsẽ 7XJtđáp ứng7XJt mọ7XJti câWdyvksumu hỏiWdyvksum của7XJt epk9x8dZhm 7XJtvề pk9x8dZhnhững 7XJtchuyện rắc7XJt rối7XJt đ7XJtang xảypk9x8dZh ra.”

Dĩ nhiên7XJt cWdyvksumâu nóiWdyvksum saWdyvksumu củapk9x8dZh H7XJtạo ThWdyvksumần đủWdyvksum sứcpk9x8dZh khiến7XJt 7XJtÁi WdyvksumHy ngạcWdyvksum nhiêpk9x8dZhn 7XJthết mức,Wdyvksum tròWdyvksumn pk9x8dZhmắt q7XJtuay sanWdyvksumg nhWdyvksumìn 7XJtchằm ch7XJtặp kẻWdyvksum 7XJtkế bên.

Có nênpk9x8dZh đặtWdyvksum lò7XJtng tWdyvksumin 7XJtvào một7XJt tên7XJt nhưWdyvksum WdyvksumHạo Thần?

Thôi 7XJtmặc kệpk9x8dZh, pk9x8dZhtin mộpk9x8dZht lpk9x8dZhần cũpk9x8dZhng kWdyvksumhông sao!

“Em điWdyvksum vớipk9x8dZh hắn?”Wdyvksum MiWdyvksumnh pk9x8dZhVỹ nhíu7XJt m7XJtày pk9x8dZhnhìn WdyvksumÁi H7XJty, đanpk9x8dZhg cWdyvksumhờ một7XJt sựWdyvksum k7XJthẳng địnhWdyvksum từWdyvksum ngườ7XJti cWdyvksumon gápk9x8dZhi trướcpk9x8dZh mặt.

Và nWdyvksumgay spk9x8dZhau câpk9x8dZhu hỏiWdyvksum ấpk9x8dZhy, Á7XJti HWdyvksumy gWdyvksumật đầu.

Gương mặpk9x8dZht MinWdyvksumh Vỹ7XJt thpk9x8dZhấp tho7XJtáng mộtWdyvksum npk9x8dZhụ cười7XJt nhạt,Wdyvksum đôpk9x8dZhi mắtWdyvksum màWdyvksumu hổWdyvksum pháchpk9x8dZh đpk9x8dZhang dần7XJt tối7XJt sầm7XJt lạWdyvksumi. LWdyvksumần 7XJtđầu tpk9x8dZhiên ÁWdyvksumi pk9x8dZhHy tr7XJtông pk9x8dZhthấy 7XJtvẻ mặt7XJt đópk9x8dZh tWdyvksumừ anh…7XJt 7XJtvẻ mặtWdyvksum củaWdyvksum mộ7XJtt pk9x8dZhkẻ bịpk9x8dZh pk9x8dZhbỏ rơi!

Cũng chípk9x8dZhnh vào7XJt kh7XJtoảnh kWdyvksumhắc ấy,7XJt pk9x8dZhtrái tpk9x8dZhim côpk9x8dZh cWdyvksumhợt th7XJtắt lWdyvksumại, 7XJtnơi Wdyvksumkhoé mắWdyvksumt cảpk9x8dZhm thWdyvksumấy pk9x8dZhcay cay.

Minh Vỹpk9x8dZh khWdyvksumông nóWdyvksumi 7XJtthêm bất7XJt 7XJtcứ đpk9x8dZhiều gìpk9x8dZh nWdyvksumữa, chỉpk9x8dZh 7XJtlặng lẽpk9x8dZh quaWdyvksumy npk9x8dZhgười bWdyvksumước đi.Wdyvksum bónWdyvksumg dápk9x8dZhng pk9x8dZhtừ 7XJtphía Wdyvksumsau đanpk9x8dZhg vpk9x8dZhô 7XJtcùng cô7XJt đ7XJtộc. Vốn7XJt d7XJtĩ anpk9x8dZhh Wdyvksumkhông hề7XJt bpk9x8dZhiết cáchpk9x8dZh chiềuWdyvksum c7XJthuộng pk9x8dZhvà 7XJtnhẫn nạipk9x8dZh ngườWdyvksumi khpk9x8dZhác, pk9x8dZhnhưng 7XJtcó lpk9x8dZhẽ lầWdyvksumn pk9x8dZhnày 7XJtanh đãpk9x8dZh tpk9x8dZhhật sựWdyvksum bỏWdyvksum 7XJtqua chWdyvksumo Hạo7XJt Thầnpk9x8dZh vìWdyvksum cô.

Hai chiếc7XJt xWdyvksume BWdyvksumMW lWdyvksumao v7XJtút trêpk9x8dZhn dòWdyvksumng đường7XJt nhẵn7XJt bóng,pk9x8dZh n7XJthưng lạ7XJti pk9x8dZhngược hướn7XJtg nhau.

Ánh sángWdyvksum màu7XJt pk9x8dZhvàng rựcpk9x8dZh củapk9x8dZh hoànWdyvksumg pk9x8dZhhôn nhẹ7XJt nhàng7XJt ph7XJtủ kípk9x8dZhn kh7XJtông gi7XJtan trêpk9x8dZhn bWdyvksumãi bipk9x8dZhển, từnWdyvksumg 7XJtđợt sóng7XJt cpk9x8dZhứ vWdyvksumô tìnhpk9x8dZh vỗpk9x8dZh pk9x8dZhvào b7XJtờ, cuWdyvksumốn t7XJtrôi 7XJtđi tất7XJt cả.

Ái WdyvksumHy 7XJtngồi tr7XJtên bờ,pk9x8dZh đư7XJta đô7XJti mắ7XJtt vôWdyvksum cảpk9x8dZhm nhìn7XJt Wdyvksumvề phpk9x8dZhía 7XJtxa tậpk9x8dZhn châWdyvksumn trWdyvksumời. Npk9x8dZhếu 7XJtnhững Wdyvksumcơn spk9x8dZhóng ki7XJta cWdyvksumó thểWdyvksum cuốWdyvksumn trôipk9x8dZh điWdyvksum tấtWdyvksum cảpk9x8dZh Wdyvksumnhững đau7XJt đWdyvksumớn pk9x8dZhcùng cựcWdyvksum 7XJtmà pk9x8dZhcô đ7XJtã v7XJtà Wdyvksumđang 7XJtphải g7XJtánh chWdyvksumịu thìWdyvksum h7XJtay biếpk9x8dZht mấy.

Hạo Thầnpk9x8dZh cWdyvksumũng ngồipk9x8dZh xuốngpk9x8dZh bWdyvksumên cpk9x8dZhạnh côpk9x8dZh, đWdyvksumôi mắpk9x8dZht pk9x8dZhdán cpk9x8dZhhặt vpk9x8dZhào “mèopk9x8dZh con”Wdyvksum pk9x8dZhkhông rời.

“Tại sWdyvksumao 7XJtem l7XJtại mWdyvksumuốn 7XJtđến Wdyvksumđây?” 7XJtBầu khôngpk9x8dZh khípk9x8dZh dường7XJt nhưWdyvksum đaWdyvksumng quáWdyvksum gượng7XJt 7XJtgạo, Hpk9x8dZhạo Thầnpk9x8dZh đàn7XJth 7XJtphải Wdyvksumlên tiếnWdyvksumg p7XJthá tapk9x8dZhn tpk9x8dZhrạng tháWdyvksumi cănpk9x8dZhg tWdyvksumhẳng hiệnWdyvksum giờ.

Một pk9x8dZhkhoảng yênWdyvksum lặng…

“Ai Wdyvksumlà kẻ7XJt hạpk9x8dZhi chếtpk9x8dZh 7XJtgia đình7XJt Wdyvksumtôi?” Giọn7XJtg nó7XJti ÁWdyvksumi HWdyvksumy đềuWdyvksum đ7XJtều, đpk9x8dZhây vWdyvksumốn dpk9x8dZhĩ lpk9x8dZhà câ7XJtu hỏipk9x8dZh nWdyvksumghi hoặWdyvksumc lớnpk9x8dZh nhpk9x8dZhất tr7XJtong đWdyvksumầu cWdyvksumô, Wdyvksumvà pk9x8dZhcâu pk9x8dZhhỏi nàypk9x8dZh hopk9x8dZhàn toàn7XJt khôngpk9x8dZh hề7XJt Wdyvksumăn nhậppk9x8dZh g7XJtì v7XJtới c7XJtâu hỏipk9x8dZh củaWdyvksum HạoWdyvksum Thần.

“Câu khá7XJtc, tôipk9x8dZh kh7XJtông trả7XJt 7XJtlời câuWdyvksum hỏ7XJti nàypk9x8dZh củapk9x8dZh pk9x8dZhem được.pk9x8dZh” Hạ7XJto Tpk9x8dZhhần nhWdyvksumún nhúWdyvksumn vWdyvksumai Wdyvksumtỏ vẻpk9x8dZh không7XJt thWdyvksumể làpk9x8dZhm Wdyvksumgì 7XJthơn, trảWdyvksum lờ7XJti vớ7XJti Wdyvksumchất giọngpk9x8dZh bìWdyvksumnh thWdyvksumản n7XJthất pk9x8dZhcó thể.

“Không 7XJtphải an7XJth đãpk9x8dZh bảoWdyvksum sẽWdyvksum t7XJtrả 7XJtlời pk9x8dZhmọi thắcpk9x8dZh mắc7XJt củapk9x8dZh tWdyvksumôi?” C7XJtô 7XJtquay saWdyvksumng Hpk9x8dZhạo TWdyvksumhần t7XJtức giậnWdyvksum pk9x8dZhgắt lêpk9x8dZhn, đúnpk9x8dZhg lpk9x8dZhà Wdyvksumsai 7XJtlầm kh7XJti Wdyvksumtin tưởngpk9x8dZh tên7XJt này.

“Tôi chWdyvksumỉ 7XJtcó thểWdyvksum Wdyvksumtrả 7XJtlời nhữWdyvksumng c7XJtâu hỏ7XJti nằ7XJtm trpk9x8dZhong mộtpk9x8dZh p7XJthạm Wdyvksumvi nhất7XJt định.”7XJt Hạopk9x8dZh 7XJtThần kh7XJtoát pk9x8dZhkhoát Wdyvksumtay v7XJtới 7XJtÁi Hy7XJt, tiếpWdyvksum tụWdyvksumc giữpk9x8dZh nguyê7XJtn cWdyvksumhất gWdyvksumiọng baWdyvksumn nãy.

“Phạm 7XJtvi?” CôWdyvksum nhWdyvksumíu pk9x8dZhmày, têpk9x8dZhn nà7XJty 7XJttoàn nó7XJti nhữnpk9x8dZhg Wdyvksumlời kh7XJtó hiểu.

“Tôi chỉpk9x8dZh có7XJt thWdyvksumể pk9x8dZhcho pk9x8dZhem b7XJtiết mộ7XJtt 7XJtphần spk9x8dZhự Wdyvksumviệc, khôWdyvksumng thểWdyvksum pk9x8dZhnói cụWdyvksum thể.”pk9x8dZh Hạopk9x8dZh Thầnpk9x8dZh nhpk9x8dZhẫn nạpk9x8dZhi giải7XJt thích,Wdyvksum ngướcpk9x8dZh mặt7XJt Wdyvksumlên trWdyvksumời qWdyvksumuan sWdyvksumát mpk9x8dZhàn đêmWdyvksum dầpk9x8dZhn buWdyvksumông xuống.

Dù pk9x8dZhsao đâypk9x8dZh cũnpk9x8dZhg 7XJtlà nhWdyvksumững điềuWdyvksum nhpk9x8dZhỏ nhặt,7XJt cópk9x8dZh chWdyvksumo Ápk9x8dZhi 7XJtHy biếtWdyvksum cũngWdyvksum chẳngWdyvksum sao.

“Vậy cò7XJtn Thpk9x8dZhy Tpk9x8dZhhy? WdyvksumAnh pk9x8dZhcó b7XJtiết nhữ7XJtng chuypk9x8dZhện lipk9x8dZhên quapk9x8dZhn tớipk9x8dZh ThWdyvksumy T7XJthy?” BWdyvksumất Wdyvksumgiác c7XJtâu Wdyvksumhỏi tpk9x8dZhiếp thpk9x8dZheo lại7XJt dànWdyvksumh riênWdyvksumg chWdyvksumo Tpk9x8dZhhy Thypk9x8dZh, pk9x8dZhthật sự7XJt cWdyvksumô rất7XJt 7XJttò pk9x8dZhmò vềpk9x8dZh ngườ7XJti coWdyvksumn gpk9x8dZhái bí7XJt ẩnpk9x8dZh này.

“Thy pk9x8dZhThy là7XJt epk9x8dZhm Wdyvksumcùng chWdyvksuma khácpk9x8dZh 7XJtmẹ củWdyvksuma Hà7XJtn MinWdyvksumh VWdyvksumỹ…” 7XJtÁnh mpk9x8dZhắt HạWdyvksumo ThWdyvksumần trpk9x8dZhở nêWdyvksumn pk9x8dZhvô cùngpk9x8dZh kỳ7XJt lạpk9x8dZh, s7XJtâu t7XJthăm thẳm,7XJt khô7XJtng 7XJtthể Wdyvksumđịnh rõWdyvksum đượcWdyvksum áWdyvksumnh mắ7XJtt đóWdyvksum 7XJtlà gì,Wdyvksum đpk9x8dZhột ngộtpk9x8dZh Wdyvksumgiọng cpk9x8dZhậu Wdyvksumtrầm xuố7XJtng, pk9x8dZh“… vWdyvksumà làpk9x8dZh pk9x8dZhem cùn7XJtg mẹWdyvksum kháWdyvksumc 7XJtcha 7XJtcủa tôi!”

Có Wdyvksumvẻ H7XJtạo Thầnpk9x8dZh Wdyvksumrất khóWdyvksum khpk9x8dZhăn khpk9x8dZhi nóipk9x8dZh r7XJta chuyệnWdyvksum nàpk9x8dZhy, ÁiWdyvksum Hpk9x8dZhy cũpk9x8dZhng cốpk9x8dZh gắn7XJtg dịu7XJt giọn7XJtg, trpk9x8dZhánh Wdyvksumlàm kẻpk9x8dZh trướ7XJtc pk9x8dZhmặt t7XJtổn thương.

“Chuyện nWdyvksumày an7XJth c7XJtó Wdyvksumthể kpk9x8dZhể chWdyvksumi Wdyvksumtiết ch7XJto tWdyvksumôi?” Thậtpk9x8dZh sự7XJt Ái7XJt pk9x8dZhHy bắpk9x8dZht đầu7XJt npk9x8dZhhận địnhWdyvksum Wdyvksumra pk9x8dZhmức đpk9x8dZhộ nghiêmWdyvksum trọnWdyvksumg cpk9x8dZhủa pk9x8dZhsự việ7XJtc hapk9x8dZhi n7XJtăm vpk9x8dZhề t7XJtrước, Wdyvksumcó lẽpk9x8dZh Hạpk9x8dZho Thần7XJt cũn7XJtg 7XJtlà mWdyvksumột 7XJttrong nhWdyvksumững ngpk9x8dZhười khôn7XJtg 7XJtthể thipk9x8dZhếu tr7XJtong pk9x8dZhsự việWdyvksumc lầnWdyvksum đó.

“Hàn MiWdyvksumnh Vỹpk9x8dZh Wdyvksumvà pk9x8dZhThy pk9x8dZhThy đãWdyvksum chấWdyvksump nhậ7XJtn phWdyvksumạm đếnpk9x8dZh tộiWdyvksum pk9x8dZhlỗi Wdyvksumkhông thể7XJt tpk9x8dZhha Wdyvksumthứ vìpk9x8dZh khôn7XJtg thểWdyvksum d7XJtứt bỏWdyvksum đWdyvksumược 7XJttình pk9x8dZhcảm 7XJtcá nWdyvksumhân, Wdyvksumvà cũWdyvksumng chípk9x8dZhnh Wdyvksumvì Wdyvksumthế 7XJtmà nhữn7XJtg ngườipk9x8dZh Wdyvksumtrong cupk9x8dZhộc đpk9x8dZhều phảiWdyvksum t7XJtrả mộtpk9x8dZh cáiWdyvksum g7XJtiá q7XJtuá đắ7XJtt.” Bpk9x8dZhất giácpk9x8dZh HạWdyvksumo ThWdyvksumần Wdyvksumnở mộWdyvksumt n7XJtụ cườipk9x8dZh c7XJtay đắng,7XJt cả7XJt ngưpk9x8dZhời ru7XJtn lêpk9x8dZhn dường7XJt nWdyvksumhư Wdyvksumđang cpk9x8dZhố gắn7XJtg kì7XJtm nén.

“Có Wdyvksumthể chpk9x8dZho 7XJttôi biết7XJt nhữn7XJtg ngườiWdyvksum troWdyvksumng cuộc?”7XJt ÁiWdyvksum 7XJtHy pk9x8dZhtiếp tụcWdyvksum gặngWdyvksum hỏi,Wdyvksum quênpk9x8dZh 7XJtmất mìnhWdyvksum đWdyvksumang vôWdyvksum ýpk9x8dZh pk9x8dZhxé toạc7XJt nỗipk9x8dZh đa7XJtu chưa7XJt l7XJtành cWdyvksumủa nWdyvksumgười khác.

“Hàn WdyvksumMinh VỹWdyvksum, bàpk9x8dZh pk9x8dZhHàn, Từpk9x8dZh Tpk9x8dZhhy ThWdyvksumy, tôi7XJt và…”pk9x8dZh Lạipk9x8dZh 7XJtmột l7XJtần nữpk9x8dZha Hạo7XJt ThầnWdyvksum 7XJtlấp lpk9x8dZhửng 7XJtcâu Wdyvksumnói, khipk9x8dZhến ÁWdyvksumi HWdyvksumy l7XJtại tWdyvksumiếp tụWdyvksumc gặngpk9x8dZh hỏi.

“Và?” TráWdyvksumi tpk9x8dZhim Áipk9x8dZh pk9x8dZhHy bắpk9x8dZht đầpk9x8dZhu đậppk9x8dZh loạ7XJtn cảWdyvksum lêWdyvksumn, pk9x8dZhcái tpk9x8dZhên cpk9x8dZhuối cùn7XJtg sẽpk9x8dZh pk9x8dZhlà ai?

“… Điền7XJt Huân.”pk9x8dZh WdyvksumHai từpk9x8dZh cuWdyvksumối Wdyvksumcùng kh7XJtó nWdyvksumhọc phátpk9x8dZh 7XJtra pk9x8dZhtừ mipk9x8dZhệng 7XJtHạo Tpk9x8dZhhần, cpk9x8dZhó Wdyvksumlẽ t7XJtên Điềpk9x8dZhn HuânWdyvksum nàyWdyvksum đóWdyvksumng vWdyvksumai chính7XJt t7XJtrong vpk9x8dZhở kịcpk9x8dZhh 7XJtbi thươngWdyvksum haWdyvksumi nămpk9x8dZh về7XJt trước.

“Đã hế7XJtt phạm7XJt 7XJtvi Wdyvksumcho phéppk9x8dZh chưapk9x8dZh?” Áipk9x8dZh WdyvksumHy pk9x8dZhmở tpk9x8dZho đôi7XJt mắ7XJtt pk9x8dZhnâu Wdyvksumcủa mình7XJt Wdyvksumnhìn thẳn7XJtg Wdyvksumvào HạWdyvksumo Thpk9x8dZhần, một7XJt ánh7XJt nWdyvksumhìn kiênWdyvksum định.

Và cpk9x8dZhâu hỏipk9x8dZh củpk9x8dZha pk9x8dZhcô khiếnpk9x8dZh Hạo7XJt pk9x8dZhThần 7XJtbật cười.

“Ừ, hếWdyvksumt rồi.”7XJt HạWdyvksumo Thpk9x8dZhần Wdyvksumcố gWdyvksumắng n7XJthịn cười,7XJt qupk9x8dZhay 7XJtsang pk9x8dZhÁi HWdyvksumy khẳngWdyvksum định.7XJt “ĐừngWdyvksum loWdyvksum, spk9x8dZhớm m7XJtuộn gìpk9x8dZh 7XJtthì epk9x8dZhm cWdyvksumũng s7XJtẽ biết7XJt mà.”

Bất giWdyvksumác Hạopk9x8dZh Thầnpk9x8dZh đưa7XJt t7XJtay xoWdyvksuma xopk9x8dZha đầWdyvksumu Áipk9x8dZh Hy7XJt, đWdyvksumây lWdyvksumà độ7XJtng t7XJtác màWdyvksum ThầnWdyvksum thườpk9x8dZhng làmWdyvksum vớipk9x8dZh pk9x8dZhThy T7XJthy –Wdyvksum Wdyvksumcô Wdyvksumem gái7XJt đángWdyvksum yêupk9x8dZh cWdyvksumủa mình.

“Em cpk9x8dZhòn Wdyvksumthắc mắc7XJt Wdyvksumgì khôWdyvksumng?” HạoWdyvksum Thầpk9x8dZhn nân7XJtg mpk9x8dZhặt pk9x8dZhcô lênWdyvksum, nhpk9x8dZhưng pk9x8dZhgương mặWdyvksumt vẫn7XJt cWdyvksumòn lpk9x8dZhưu Wdyvksumlại npk9x8dZhụ cư7XJtời bWdyvksuman nãy.

“Anh cóWdyvksum biế7XJtt 7XJtanh TWdyvksumriết Dạ?7XJt” Đ7XJtây cpk9x8dZhhắc c7XJthắn sẽWdyvksum l7XJtà 7XJtcâu hỏpk9x8dZhi ngh7XJti vấnWdyvksum cuWdyvksumối cpk9x8dZhùng 7XJtmà Wdyvksumcô cầnpk9x8dZh đưWdyvksumợc 7XJtgiải đáp.

“Ừ.” pk9x8dZhVà pk9x8dZhHạo Tpk9x8dZhhần lạ7XJti tiế7XJtp tụ7XJtc pk9x8dZhtrả lời.

“Anh ấy7XJt mấtWdyvksum rWdyvksumồi?” Lầnpk9x8dZh 7XJtnày, người7XJt Wdyvksumrun lWdyvksumên khpk9x8dZhi nhắ7XJtc đến7XJt nỗpk9x8dZhi đaWdyvksumu Wdyvksumlại Wdyvksumlà Á7XJti Hy.

“Ừ, hpk9x8dZhắn làpk9x8dZh âpk9x8dZhn nhânpk9x8dZh củpk9x8dZha epk9x8dZhm đấy!”7XJt Nụpk9x8dZh cưpk9x8dZhời trWdyvksumên mWdyvksumôi Hạo7XJt 7XJtThần Wdyvksumdần 7XJtbiến mất,pk9x8dZh 7XJtkhông đợipk9x8dZh Á7XJti WdyvksumHy đặ7XJtt thêWdyvksumm câpk9x8dZhu hỏi,7XJt WdyvksumHạo pk9x8dZhThần l7XJtại tipk9x8dZhếp tụcpk9x8dZh nói7XJt. “7XJtHết ppk9x8dZhhạm v7XJti chWdyvksumo câWdyvksumu hWdyvksumỏi này7XJt rồi.”

Ân nhân?

Tại pk9x8dZhsao a7XJtnh tpk9x8dZhrai Tpk9x8dZhriết pk9x8dZhDạ lpk9x8dZhại là7XJt pk9x8dZhân nhân?

Nhưng cóWdyvksum lWdyvksumẽ c7XJtô pk9x8dZhchỉ b7XJtiết đượcpk9x8dZh đếnpk9x8dZh mứ7XJtc Wdyvksumđó màpk9x8dZh thôi…

Cô cúWdyvksumi gằm7XJt mặWdyvksumt xuốpk9x8dZhng, chpk9x8dZhe g7XJtiấu đpk9x8dZhi đôiWdyvksum mắ7XJtt đãpk9x8dZh thpk9x8dZhấm đWdyvksumẫm n7XJtước mWdyvksumắt, nhaWdyvksumnh tpk9x8dZhay pk9x8dZhgạt v7XJtội nh7XJtững gpk9x8dZhiọt pk9x8dZhnước 7XJtđáng ghét7XJt đó.

“Em khôngpk9x8dZh hỏi7XJt Wdyvksumtôi Wdyvksumlà ngườpk9x8dZhi như7XJt thế7XJt nàoWdyvksum sWdyvksumao?” Đôipk9x8dZh mắt7XJt WdyvksumHạo ThWdyvksumần chpk9x8dZhăm pk9x8dZhchú q7XJtuan sátWdyvksum Ái7XJt H7XJty, Wdyvksummột cWdyvksumâu hỏiWdyvksum màpk9x8dZh chWdyvksumính cậ7XJtu đặpk9x8dZht ra.

“Không, vìpk9x8dZh tạWdyvksumm thời7XJt tôi7XJt sWdyvksumẽ xeWdyvksumm apk9x8dZhnh Wdyvksumlà mộtpk9x8dZh Wdyvksumngười tốt.7XJt” pk9x8dZhÁi pk9x8dZhHy ng7XJtước mặ7XJtt lpk9x8dZhên, đô7XJti mắtpk9x8dZh vẫnpk9x8dZh cWdyvksumòn hoWdyvksume đpk9x8dZhỏ nởpk9x8dZh mộpk9x8dZht nụpk9x8dZh cườipk9x8dZh d7XJtịu dàn7XJtg vớWdyvksumi Hạo7XJt Thần,7XJt spk9x8dZhau đóWdyvksum đứngpk9x8dZh dậy.Wdyvksum “L7XJtàm phiề7XJtn pk9x8dZhanh 7XJtrồi, Wdyvksumcảm 7XJtơn vpk9x8dZhì tấtWdyvksum cả.”

Ái WdyvksumHy c7XJthậm Wdyvksumrãi bướcpk9x8dZh đipk9x8dZh, lướtpk9x8dZh qu7XJta từngWdyvksum bónpk9x8dZhg người7XJt Wdyvksumtrên bãiWdyvksum Wdyvksumbiển pk9x8dZhvà khuấ7XJtt hẳn7XJt sa7XJtu màn7XJt đêm.

“Người tpk9x8dZhốt? M7XJtèo Wdyvksumcon, cWdyvksumó Wdyvksumlẽ 7XJtem đanWdyvksumg hiểu7XJt lpk9x8dZhầm rồi.”

Trên pk9x8dZhđường điWdyvksum, ÁiWdyvksum H7XJty 7XJtcầm một7XJt chiế7XJtc đồnWdyvksumg hồ7XJt cWdyvksumát nhỏpk9x8dZh xWdyvksumíu mWdyvksumàu hWdyvksumồng pk9x8dZhphấn, liêWdyvksumn pk9x8dZhtục lWdyvksumật ngượWdyvksumc nó7XJt lại.

Cô đanpk9x8dZhg cốpk9x8dZh gWdyvksumắng t7XJtự mình7XJt pk9x8dZhlàm mpk9x8dZhình vơ7XJti bớt7XJt nỗi7XJt đau.

Ái H7XJty mệtpk9x8dZh Wdyvksummỏi bước7XJt pk9x8dZhvề n7XJthà, chiếc7XJt b7XJtalo 7XJtnặng nề7XJt chỉ7XJt cWdyvksumó tWdyvksumhể đeoWdyvksum 7XJtmột bên7XJt vpk9x8dZhai, npk9x8dZhên cànWdyvksumg k7XJthiến bpk9x8dZhên vaWdyvksumi phảWdyvksumi pk9x8dZhcủa cô7XJt nhứpk9x8dZhc mỏiWdyvksum vWdyvksumì ppk9x8dZhhải pk9x8dZhmang 7XJtmột pk9x8dZhtrọng lựpk9x8dZhc Wdyvksumquá nặng.

Về nWdyvksumhà 7XJtvới trạng7XJt tháiWdyvksum khôngWdyvksum mấy7XJt vupk9x8dZhi vẻpk9x8dZh, ÁWdyvksumi H7XJty ti7XJtếp tpk9x8dZhục lêWdyvksum pk9x8dZhbước vềWdyvksum phònWdyvksumg, ch7XJtẳng màngWdyvksum để7XJt tâpk9x8dZhm đếnpk9x8dZh s7XJtự 7XJtquan t7XJtâm Wdyvksumthái qupk9x8dZhá 7XJtcủa 7XJtmấy Wdyvksumtên c7XJtận v7XJtệ vì7XJt đã7XJt Wdyvksumquá quepk9x8dZhn thuộc7XJt pk9x8dZhvới cáWdyvksumi cWdyvksumảnh nàypk9x8dZh rồi.

Đôi pk9x8dZhlúc côWdyvksum 7XJtlại nWdyvksumghĩ pk9x8dZhsống pk9x8dZhtrong mộ7XJtt cWdyvksumăn biệtWdyvksum th7XJtự rộngWdyvksum lớ7XJtn nh7XJtư 7XJtthế 7XJtnày tWdyvksumhật pWdyvksumhiền toáWdyvksumi, 7XJttương tựWdyvksum npk9x8dZhhư lú7XJtc nà7XJty phảipk9x8dZh Wdyvksumlên 7XJttận lầpk9x8dZhu bWdyvksuma để7XJt pk9x8dZhvề phòng.

Hai châpk9x8dZhn cũn7XJtg khôWdyvksumng t7XJthể trụ7XJt đượcWdyvksum lpk9x8dZhâu hơn7XJt nữ7XJta, nhpk9x8dZhưng pk9x8dZhvừa bướ7XJtc đếnpk9x8dZh gầnpk9x8dZh cWdyvksumửa phòng7XJt thpk9x8dZhì đậpWdyvksum vàoWdyvksum mắt7XJt Ái7XJt Hpk9x8dZhy 7XJtlà hpk9x8dZhai tê7XJtn 7XJtcận pk9x8dZhvệ mặcWdyvksum vespk9x8dZht đeWdyvksumn vpk9x8dZhà Wdyvksumcô hầu7XJt g7XJtái WdyvksumAn WdyvksumAn cũngWdyvksum đaWdyvksumng đ7XJtứng trướ7XJtc cửpk9x8dZha phòng7XJt pk9x8dZhvới trạng7XJt pk9x8dZhthái cựcpk9x8dZh kỳWdyvksum lpk9x8dZho lắng.

Cô caWdyvksumu mWdyvksumày, bư7XJtớc cWdyvksumhân vẫn7XJt cWdyvksumhậm rã7XJti Wdyvksumđến ph7XJtòng Minpk9x8dZhh Vỹ.

Dừng ch7XJtân, pk9x8dZhÁi WdyvksumHy 7XJtkhông 7XJthề mWdyvksumở 7XJtmiệng gpk9x8dZhặng hỏpk9x8dZhi tạpk9x8dZhi 7XJtsao họ7XJt lại7XJt cư7XJt xử7XJt kWdyvksumhác thườnpk9x8dZhg nh7XJtư thế,7XJt chỉ7XJt đưWdyvksuma pk9x8dZhtay địnhWdyvksum mởpk9x8dZh cửa.

“Cô chủ,pk9x8dZh lúc7XJt npk9x8dZhày thì…7XJt pk9x8dZhcô không7XJt nêWdyvksumn Wdyvksumvào.” Một7XJt tênpk9x8dZh cậpk9x8dZhn v7XJtệ đưapk9x8dZh tpk9x8dZhay chắpk9x8dZhn nganpk9x8dZhg Áipk9x8dZh WdyvksumHy, 7XJtlúng tWdyvksumúng trảWdyvksum lWdyvksumời, nhWdyvksumìn WdyvksumÁi WdyvksumHy áipk9x8dZh ngại.

“Sao lạiWdyvksum khpk9x8dZhông nên7XJt?” ÁiWdyvksum 7XJtHy cảWdyvksumm t7XJthấy bắpk9x8dZht đầu7XJt khpk9x8dZhó chịu,7XJt tạWdyvksumi 7XJtsao vàWdyvksumo Wdyvksumphòng m7XJtà cWdyvksumũng k7XJthông đượcWdyvksum vào?

“Ơ… à…pk9x8dZh thiếupk9x8dZh gWdyvksumia đaWdyvksumng… cWdyvksumô đừngWdyvksum n7XJtên vàoWdyvksum 7XJtphòng lúc7XJt nWdyvksumày.” Tên7XJt cậnWdyvksum vệWdyvksum 7XJtkia Wdyvksumcứ 7XJtấp ún7XJtg mãi,7XJt cuốipk9x8dZh cùng7XJt lạWdyvksumi làpk9x8dZh m7XJtột lWdyvksumời yêpk9x8dZhu cầu.

“Tránh rpk9x8dZha!” DưWdyvksumờng nhưWdyvksum 7XJtÁi Hpk9x8dZhy 7XJtđã cpk9x8dZhảm nhậnWdyvksum đượpk9x8dZhc mộpk9x8dZht điềWdyvksumu gWdyvksumì đ7XJtó 7XJtbất th7XJtường, pk9x8dZhvà pk9x8dZhcó vẻWdyvksum chuyệ7XJtn nàypk9x8dZh đWdyvksumang lpk9x8dZhiên quWdyvksuman đếnWdyvksum MiWdyvksumnh Vỹ.

Cô gằWdyvksumn giWdyvksumọng, gạ7XJtt mpk9x8dZhạnh tpk9x8dZhay c7XJtủa tênpk9x8dZh cậpk9x8dZhn vệWdyvksum pk9x8dZhra rồ7XJti mở7XJt Wdyvksumnhanh 7XJtcánh cử7XJta gỗ.

Cánh cửa7XJt mởWdyvksum Wdyvksumra, vàWdyvksum sapk9x8dZhu đóWdyvksum cpk9x8dZhũng nha7XJtnh cWdyvksumhóng đóng7XJt lại.

Minh Vỹpk9x8dZh đaWdyvksumng npk9x8dZhgồi dướipk9x8dZh sWdyvksumàn, Wdyvksumtựa vào7XJt tườWdyvksumng, Wdyvksumxung qWdyvksumuanh lWdyvksumà 7XJtvô số7XJt nhữnWdyvksumg pk9x8dZhchai rượu7XJt rỗngWdyvksum Wdyvksumkhông, mù7XJti rư7XJtợu nồngpk9x8dZh 7XJtnặc lpk9x8dZhan toảpk9x8dZh khắpWdyvksum phòng.

Nét mặtpk9x8dZh 7XJtÁi WdyvksumHy dần7XJt 7XJtđanh l7XJtại, MiWdyvksumnh pk9x8dZhVỹ 7XJttiếp tpk9x8dZhục cầmWdyvksum 7XJtmột chpk9x8dZhai rưpk9x8dZhợu 7XJtlên uống7XJt. L7XJtập tứpk9x8dZhc côWdyvksum né7XJtm mạnh7XJt balpk9x8dZho lên7XJt Wdyvksumgiường, tipk9x8dZhến đếnWdyvksum gi7XJtằng Wdyvksumlấy Wdyvksumchai rượuWdyvksum tWdyvksumrong tapk9x8dZhy anh.

“Anh pk9x8dZhlàm c7XJtái tr7XJtò gì7XJt th

ế?”

“Đừng quapk9x8dZhn 7XJttâm, đWdyvksumưa đây!”7XJt Mi7XJtnh 7XJtVỹ vớWdyvksumi 7XJttay v7XJtề phíapk9x8dZh Ái7XJt 7XJtHy, dườpk9x8dZhng nhưWdyvksum muốpk9x8dZhn lấypk9x8dZh l7XJtại pk9x8dZhchai rWdyvksumượu m7XJtà côpk9x8dZh vừaWdyvksum già7XJtnh lấy.

“Không đưa,Wdyvksum a7XJtnh uốnWdyvksumg ba7XJto npk9x8dZhhiêu ch7XJtai rồWdyvksumi hả?”pk9x8dZh Á7XJti 7XJtHy tứpk9x8dZhc giậnWdyvksum qpk9x8dZhuát lên7XJt, đặtWdyvksum ch7XJtai rưWdyvksumợu đã7XJt đượ7XJtc khupk9x8dZhi pk9x8dZhnắp rpk9x8dZha saWdyvksumu Wdyvksumlưng, pk9x8dZhnhìn mộtpk9x8dZh 7XJtlượt cápk9x8dZhc cWdyvksumhai rưWdyvksumợu xuWdyvksumng 7XJtquanh 7XJtMinh Vỹpk9x8dZh v7XJtà 7XJtbắt đ7XJtầu đếm.

Một… h7XJtai… ba…pk9x8dZh Wdyvksumbảy chai!

Bảy chaWdyvksumi rượu7XJt rỗngWdyvksum kh7XJtông đan7XJtg nWdyvksumằm lănWdyvksum Wdyvksumlóc t7XJtrên sà7XJtn nh7XJtà mộtWdyvksum cá7XJtch pk9x8dZhbừa bWdyvksumãi, cWdyvksumô Wdyvksumbắt 7XJtđầu nổpk9x8dZhi giậnWdyvksum tWdyvksumhật sWdyvksumự kpk9x8dZhhi t7XJthấy a7XJtnh đứngWdyvksum lêWdyvksumn Wdyvksumvà Wdyvksumcó ýpk9x8dZh địWdyvksumnh lấypk9x8dZh t7XJtừ tr7XJtong tWdyvksumủ kínpk9x8dZhh mWdyvksumột ch7XJtai rượ7XJtu khác.

“Anh mu7XJtốn uốngWdyvksum chứpk9x8dZh gWdyvksumì, được!pk9x8dZh pk9x8dZhTôi pk9x8dZhuống vớpk9x8dZhi 7XJtanh!” Ápk9x8dZhi Hpk9x8dZhy tứcpk9x8dZh gWdyvksumiận qu7XJtát lên.

Đôi mắt7XJt màpk9x8dZhu hổpk9x8dZh phá7XJtch của7XJt Minpk9x8dZhh VWdyvksumỹ dườngpk9x8dZh nhpk9x8dZhư 7XJtđã chpk9x8dZhuyển Wdyvksumsự 7XJtchú Wdyvksumý 7XJtsang cô.

Cô Wdyvksumcầm cha7XJti rượ7XJtu Wdyvksumsau lWdyvksumưng lên,Wdyvksum spk9x8dZhau pk9x8dZhđó kề7XJt lên7XJt miệWdyvksumng u7XJtống Wdyvksumlấy mộtpk9x8dZh h7XJtơi dàpk9x8dZhi. Thứpk9x8dZh nưpk9x8dZhớc pk9x8dZhuống thậpk9x8dZht đắngpk9x8dZh nhưnWdyvksumg lại7XJt mapk9x8dZhng mộtpk9x8dZh vWdyvksumị nồnpk9x8dZhg nồng7XJt quả7XJt tWdyvksumhật khi7XJtến copk9x8dZhn ngWdyvksumười tpk9x8dZha quênpk9x8dZh pk9x8dZhbẵng 7XJthết nhữn7XJtg buồnWdyvksum phipk9x8dZhền, đa7XJtu đớnWdyvksum t7XJtrong lòng.

Gương mặtWdyvksum ÁWdyvksumi 7XJtHy bắtWdyvksum đầpk9x8dZhu đỏWdyvksum lên,Wdyvksum cô7XJt đưa7XJt đôipk9x8dZh mắtpk9x8dZh thẫnWdyvksum thờWdyvksum nhìnpk9x8dZh cpk9x8dZhhai rWdyvksumượu tr7XJtong 7XJttay, tiếWdyvksump 7XJttục nâpk9x8dZhng pk9x8dZhlên vàWdyvksum u7XJtống hết7XJt pk9x8dZhsố c7XJtòn lại.

Về phầnWdyvksum pk9x8dZhMinh Vỹ,pk9x8dZh an7XJth chpk9x8dZhỉ đứn7XJtg yWdyvksumên nhìnpk9x8dZh Wdyvksumcô uWdyvksumống hếtWdyvksum c7XJtả chaWdyvksumi rượuWdyvksum loạWdyvksumi pk9x8dZhmạnh đWdyvksumó. Cô7XJt đặt7XJt chaWdyvksumi rượpk9x8dZhu rỗng7XJt kh7XJtông xupk9x8dZhống pk9x8dZhsàn, tiếp7XJt thWdyvksumeo đứngpk9x8dZh dpk9x8dZhậy đẩy7XJt anpk9x8dZhh 7XJtra, vươnWdyvksum tapk9x8dZhy pk9x8dZhvề ph7XJtía tủpk9x8dZh kípk9x8dZhnh 7XJtlấy Wdyvksummột c7XJthai rượuWdyvksum pk9x8dZhgiống hệtWdyvksum Wdyvksumlúc n7XJtãy xuống.

“Em làmpk9x8dZh gìpk9x8dZh vậy?”7XJt WdyvksumĐến mpk9x8dZhức nàypk9x8dZh Wdyvksumthì MinWdyvksumh 7XJtVỹ c7XJtũng khônWdyvksumg thể7XJt đứngpk9x8dZh 7XJtyên nhìnWdyvksum được7XJt nữa,7XJt đ7XJtưa tpk9x8dZhay giật7XJt lấypk9x8dZh Wdyvksumchai rượuWdyvksum Wdyvksumtừ cô.

Rõ ràngpk9x8dZh gương7XJt mặtpk9x8dZh Ápk9x8dZhi pk9x8dZhHy đã7XJt đỏWdyvksum hếtpk9x8dZh 7XJtmức pk9x8dZhcó thể!

Chợt WdyvksumÁi WdyvksumHy qpk9x8dZhuay sWdyvksumang Mipk9x8dZhnh Vpk9x8dZhỹ Wdyvksumvà… 7XJtmỉm cười!

“Này Mipk9x8dZhnh Vỹ7XJt, anWdyvksumh có7XJt bipk9x8dZhết cpk9x8dZhái cảpk9x8dZhm giác7XJt mấtWdyvksum Wdyvksummột ngườipk9x8dZh qWdyvksumuan trọng7XJt lWdyvksumà nh7XJtư pk9x8dZhthế npk9x8dZhào khWdyvksumông?” ÁiWdyvksum WdyvksumHy vẫpk9x8dZhn mỉmWdyvksum pk9x8dZhcười, nhưn7XJtg tro7XJtng nụpk9x8dZh cWdyvksumười đóWdyvksum Wdyvksumlà 7XJtmột vếtWdyvksum Wdyvksumthương khôngWdyvksum thpk9x8dZhể xpk9x8dZhoá đi7XJt bằngpk9x8dZh thờiWdyvksum 7XJtgian và7XJt nước7XJt mắt.

Giọng 7XJtnói 7XJtcô trởWdyvksum nênWdyvksum nhẹ7XJt nh7XJtàng Wdyvksumhơn, npk9x8dZhhưng dườngpk9x8dZh pk9x8dZhnhư từnWdyvksumg pk9x8dZhchữ Wdyvksumvà t7XJtừng 7XJtlời nhpk9x8dZhư thểpk9x8dZh đpk9x8dZhang trácWdyvksumh mópk9x8dZhc anh.

“Hẳn 7XJtanh cWdyvksumũng pk9x8dZhbiết chứ7XJt n7XJthỉ, v7XJtì Th7XJty 7XJtThy pk9x8dZhđáng yêWdyvksumu Wdyvksumcủa an7XJth cũng7XJt đ7XJtã 7XJtmất Wdyvksumrồi mà,pk9x8dZh Wdyvksumha 7XJtha. WdyvksumNhưng tôi7XJt… tôiWdyvksum đánWdyvksumh mấtpk9x8dZh c7XJtả gipk9x8dZha đình!”

Minh Vỹpk9x8dZh dườ7XJtng nh7XJtư vẫnpk9x8dZh cò7XJtn đủpk9x8dZh tỉ7XJtnh tápk9x8dZho đểpk9x8dZh lắngWdyvksum n7XJtghe nh7XJtững lờiWdyvksum nópk9x8dZhi củapk9x8dZh 7XJtcô, pk9x8dZhnhưng tất7XJt pk9x8dZhcả nh7XJtững gWdyvksumì 7XJtanh có7XJt pk9x8dZhthể là7XJtm lúc7XJt nàWdyvksumy làpk9x8dZh Wdyvksumim lặng.

“Đồng hồWdyvksum cá7XJtt 7XJtxoa dWdyvksumịu nỗpk9x8dZhi đau7XJt? NWdyvksumực cười!pk9x8dZh Nếu7XJt th7XJtật sWdyvksumự nóWdyvksum cópk9x8dZh t7XJthể xopk9x8dZha dịu7XJt bớtpk9x8dZh phầnWdyvksum nWdyvksumào n7XJtỗi đWdyvksumau của7XJt pk9x8dZhtôi, t7XJtại s7XJtao lật7XJt ngượcpk9x8dZh n7XJthững mộtpk9x8dZh t7XJtrăm Wdyvksumtám mươiWdyvksum lầnpk9x8dZh pk9x8dZhvẫn khpk9x8dZhông h7XJtề mấWdyvksumt đpk9x8dZhi một7XJt chWdyvksumút cảWdyvksumm Wdyvksumgiác đaWdyvksumu đớnpk9x8dZh nàoWdyvksum? Tạ7XJti sao?Wdyvksum” Áipk9x8dZh H7XJty nhưWdyvksum tWdyvksumự 7XJtnói v7XJtới chí7XJtnh mìn7XJth, Wdyvksumlần Wdyvksumnày cpk9x8dZhô bpk9x8dZhật c7XJtười thànpk9x8dZhh tiếng.

Đôi mắtpk9x8dZh ướtpk9x8dZh lệ,pk9x8dZh c7XJtô đưa7XJt taWdyvksumy gạtWdyvksum giọtWdyvksum pk9x8dZhnước mWdyvksumắt khôpk9x8dZhng Wdyvksumđáng rơipk9x8dZh trWdyvksumên gWdyvksumò máWdyvksum rồ7XJti lạipk9x8dZh ti7XJtếp Wdyvksumtục tựWdyvksum đpk9x8dZhộc thoại.

“Bây gWdyvksumiờ thìWdyvksum hếWdyvksumt rWdyvksumồi, cảpk9x8dZh pk9x8dZhba vàpk9x8dZh mẹ,Wdyvksum cảpk9x8dZh apk9x8dZhnh TrWdyvksumiết Dạ7XJt 7XJtluôn yêu7XJt Wdyvksumthương tpk9x8dZhôi đWdyvksumều đ7XJti rồ7XJti, đi7XJt đếWdyvksumn mộWdyvksumt nơWdyvksumi mpk9x8dZhà tôiWdyvksum khôngWdyvksum 7XJtthể nàWdyvksumo chạmpk9x8dZh đến,7XJt trừpk9x8dZh Wdyvksumkhi tô7XJti điWdyvksum thpk9x8dZheo Wdyvksumhọ! Vpk9x8dZhà nWdyvksumgay cả7XJt anpk9x8dZhh cũng7XJt chỉWdyvksum dpk9x8dZhùng Wdyvksumtôi nhưWdyvksum một7XJt cWdyvksumon búpWdyvksum bêpk9x8dZh đpk9x8dZhể pk9x8dZhthay thế7XJt Wdyvksumcho 7XJtThy Thy.”

Minh 7XJtVỹ vẫWdyvksumn iWdyvksumm Wdyvksumlặng, đôWdyvksumi pk9x8dZhmắt m7XJtàu 7XJthổ pháchWdyvksum sáng7XJt lênWdyvksum, dư7XJtờng nhWdyvksumư an7XJth 7XJtđã cWdyvksumó thể7XJt pk9x8dZhcảm Wdyvksumnhận đượpk9x8dZhc nỗpk9x8dZhi đau7XJt mWdyvksumà cpk9x8dZhô pk9x8dZhđang p7XJthải gánhpk9x8dZh chịpk9x8dZhu đaWdyvksumu đ7XJtến 7XJtmức nào.

Ái 7XJtHy bướcWdyvksum v7XJtề ph7XJtía t7XJtủ qWdyvksumuần á7XJto mWdyvksumà pk9x8dZhMinh Vỹpk9x8dZh dàpk9x8dZhnh Wdyvksumriêng 7XJtcho mWdyvksumình mởpk9x8dZh pk9x8dZhra, lấ7XJty r7XJta mộtWdyvksum chiế7XJtc 7XJtlọ t7XJthuỷ ti7XJtnh tron7XJtg su7XJtốt, t7XJtrong đpk9x8dZhến nỗipk9x8dZh Wdyvksumcó thể7XJt nhì7XJtn thấWdyvksumy vpk9x8dZhô sốWdyvksum nhữnpk9x8dZhg c7XJthiếc đồpk9x8dZhng hồWdyvksum pk9x8dZhcát nhỏpk9x8dZh Wdyvksumxinh pk9x8dZhmang nhi7XJtều màu7XJt pk9x8dZhsắc khá7XJtc nWdyvksumhau đang7XJt nằm7XJt tpk9x8dZhrong lọ.

Tiếp thpk9x8dZheo, 7XJtcô lấy7XJt từWdyvksum 7XJttrong lọWdyvksum r7XJta mộtpk9x8dZh cáipk9x8dZh đ7XJtồng 7XJthồ cátpk9x8dZh 7XJtmàu đỏ,7XJt đưa7XJt Wdyvksumtay pk9x8dZhra kWdyvksumhông Wdyvksumtrung vWdyvksumà thả7XJt n7XJtó rơiWdyvksum pk9x8dZhtự do.

“Rơi này!”

Ái Hpk9x8dZhy dườn7XJtg npk9x8dZhhư đapk9x8dZhng Wdyvksumcực 7XJtkỳ hứngpk9x8dZh Wdyvksumthú vớipk9x8dZh v7XJtiệc mìpk9x8dZhnh đangpk9x8dZh làmpk9x8dZh, tpk9x8dZhrên môpk9x8dZhi Wdyvksumvẫn giữpk9x8dZh nWdyvksumguyên nụ7XJt cườiWdyvksum ca7XJty đắng.

Chiếc đồngpk9x8dZh Wdyvksumhồ đó7XJt r7XJtơi xuống7XJt đất7XJt vỡWdyvksum 7XJttan, tạpk9x8dZho npk9x8dZhên vôpk9x8dZh sWdyvksumố nhữngWdyvksum mảnhpk9x8dZh tpk9x8dZhhuỷ Wdyvksumtinh pk9x8dZhcực n7XJthỏ nằpk9x8dZhm trêWdyvksumn sàWdyvksumn nhà,Wdyvksum v7XJtà Wdyvksumnhững hạpk9x8dZht cápk9x8dZht 7XJtli t7XJti Wdyvksumcũng pk9x8dZhhoà lẫnWdyvksum và7XJto những7XJt mảnWdyvksumh thWdyvksumuỷ tWdyvksuminh lấWdyvksump l7XJtánh ấy.

Rồi Wdyvksumlại thêm7XJt mộtpk9x8dZh 7XJtcái đồn7XJtg hồpk9x8dZh nữa…pk9x8dZh thêm7XJt mộtpk9x8dZh cápk9x8dZhi nữWdyvksuma… và7XJt thWdyvksumêm một7XJt cái…

Cứ lWdyvksumần lượt,pk9x8dZh 7XJtcô Wdyvksumlặp lpk9x8dZhại độngpk9x8dZh pk9x8dZhtác Wdyvksumđó khôngWdyvksum biết7XJt bapk9x8dZho nhWdyvksumiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh VỹWdyvksum gọiWdyvksum pk9x8dZhtên pk9x8dZhÁi H7XJty, đôi7XJt mắWdyvksumt an7XJth t7XJtràn ngpk9x8dZhập pk9x8dZhvẻ xóWdyvksumt xa.

Nhìn thấypk9x8dZh côpk9x8dZh nhưWdyvksum thếpk9x8dZh npk9x8dZhày, trápk9x8dZhi 7XJttim an7XJth nhpk9x8dZhư dầnWdyvksum mấtpk9x8dZh điWdyvksum nhWdyvksumịp đậppk9x8dZh, saWdyvksumu đópk9x8dZh ngừpk9x8dZhng pk9x8dZhđập hẳn.

Ái H7XJty 7XJtkhông 7XJthề qWdyvksumuay lạWdyvksumi Wdyvksumnhìn anh7XJt, pk9x8dZhlần n7XJtày lpk9x8dZhà Wdyvksumđưa 7XJtcả cpk9x8dZhhiếc 7XJtlọ Wdyvksumthuỷ t7XJtinh Wdyvksumra, rồiWdyvksum Wdyvksumlại thảpk9x8dZh c7XJtả lọWdyvksum r7XJtớt xuốnpk9x8dZhg đất…Wdyvksum t7XJthứ âpk9x8dZhm thpk9x8dZhanh 7XJtva chWdyvksumạm 7XJtmạnh vaWdyvksumng lên,pk9x8dZh hàWdyvksumng ngWdyvksumhìn mảnhpk9x8dZh thuỷpk9x8dZh tinWdyvksumh lpk9x8dZhấp lánhWdyvksum nằmWdyvksum Wdyvksumdưới sàpk9x8dZhn, mộtpk9x8dZh khWdyvksumung cảnpk9x8dZhh đẹppk9x8dZh đến7XJt đaWdyvksumu đớn!

“Vỡ hếtWdyvksum rồpk9x8dZhi! KhônWdyvksumg pk9x8dZhcòn gpk9x8dZhì đểpk9x8dZh xpk9x8dZhoa dịpk9x8dZhu nỗiWdyvksum pk9x8dZhđau cả!”pk9x8dZh ÁWdyvksumi WdyvksumHy lạ7XJti Wdyvksumbật c7XJtười thpk9x8dZhành tiếnWdyvksumg, đưapk9x8dZh mộtpk9x8dZh tapk9x8dZhy ômpk9x8dZh lWdyvksumấy 7XJtmặt, nhWdyvksumưng nWdyvksumhững giọt7XJt nư7XJtớc mắt7XJt kiWdyvksuma Wdyvksumvẫn pk9x8dZhlọt qupk9x8dZha khẽpk9x8dZh pk9x8dZhtay Wdyvksumvà 7XJttạo rpk9x8dZha 7XJtnhững vpk9x8dZhệt pk9x8dZhdài ho7XJtàn m7XJtỹ tronWdyvksumg khôn7XJtg tr7XJtung. “Khôngpk9x8dZh còpk9x8dZhn, khôngWdyvksum Wdyvksumcòn gìWdyvksum cả!”

Minh 7XJtVỹ bước7XJt đWdyvksumến vàpk9x8dZh cú7XJti Wdyvksumxuống nânWdyvksumg 7XJtngười c7XJtô lê7XJtn, đặtWdyvksum pk9x8dZhcô ngồiWdyvksum lê7XJtn giường.

Bàn cpk9x8dZhhân pk9x8dZhÁi WdyvksumHy bịpk9x8dZh nWdyvksumhững mảnh7XJt Wdyvksumthuỷ 7XJttinh Wdyvksumkia là7XJtm xâyWdyvksum xước7XJt rWdyvksumất nhiều.

“Minh WdyvksumVỹ, t7XJtôi 7XJtvà WdyvksumThy pk9x8dZhThy 7XJtai pk9x8dZhquan Wdyvksumtrọng hơWdyvksumn?” pk9x8dZhÁi pk9x8dZhHy tr7XJtong bpk9x8dZhộ dạngWdyvksum Wdyvksumnửa tỉWdyvksumnh n7XJtửa mê,pk9x8dZh bấWdyvksumt gi7XJtác lại7XJt lêpk9x8dZhn ti7XJtếng hỏi.

“Thy Thy.7XJt” Mộtpk9x8dZh Wdyvksumcâu pk9x8dZhtrả Wdyvksumlời Wdyvksumdứt khWdyvksumoát v7XJtang lpk9x8dZhên, đủWdyvksum đểWdyvksum pk9x8dZhÁi H7XJty nhpk9x8dZhận th7XJtức đWdyvksumược câWdyvksumu trả7XJt l7XJtời đpk9x8dZhó pk9x8dZhđang cpk9x8dZhó u7XJty l7XJtực l7XJtớn Wdyvksumthế nàoWdyvksum đối7XJt Wdyvksumvới pk9x8dZhtrái pk9x8dZhtim đan7XJtg chếpk9x8dZht dầ7XJtn mWdyvksumòn vpk9x8dZhì đa7XJtu đớn.

Đôi môiWdyvksum xipk9x8dZhnh 7XJtxắn Wdyvksumkia Wdyvksummím chWdyvksumặt lại…pk9x8dZh đúWdyvksumng pk9x8dZhnhư c7XJtô nWdyvksumghĩ, c7XJtô chỉ7XJt làWdyvksum tpk9x8dZhhay thế!

“Thy WdyvksumThy ngopk9x8dZhan ngoã7XJtn, xi7XJtnh đẹp7XJt Wdyvksumhơn eWdyvksumm rấtWdyvksum nWdyvksumhiều.” Đôipk9x8dZh 7XJtmôi Mipk9x8dZhnh Vỹpk9x8dZh bậpk9x8dZht r7XJta 7XJtnhững 7XJtlời ph7XJtát n7XJtgôn vWdyvksumô tình7XJt, mặpk9x8dZhc kệpk9x8dZh nó7XJt cpk9x8dZhó lpk9x8dZhàm tWdyvksumổn Wdyvksumthương Ápk9x8dZhi Hpk9x8dZhy 7XJthay kpk9x8dZhhông, apk9x8dZhnh 7XJtvẫn ng7XJtoan Wdyvksumcố tipk9x8dZhếp tụcWdyvksum buông7XJt nhữngpk9x8dZh pk9x8dZhlời nóipk9x8dZh từ7XJt tậnWdyvksum spk9x8dZhâu trá7XJti 7XJttim pk9x8dZhmình… vWdyvksumì, aWdyvksumnh khônpk9x8dZhg tWdyvksumhể Wdyvksumche gWdyvksumiấu đượcWdyvksum nữWdyvksuma rồi.pk9x8dZh “ThWdyvksumy WdyvksumThy l7XJtà hạnWdyvksumh ph7XJtúc, cònpk9x8dZh pk9x8dZhem ch7XJtỉ mpk9x8dZhang 7XJtđến cWdyvksumho 7XJttôi s7XJtự 7XJtđau đớn.”

“Thy 7XJtThy 7XJttừng pk9x8dZhlà tất7XJt pk9x8dZhcả vớipk9x8dZh tôi…”

Từng c7XJtâu nói7XJt pk9x8dZhdo chpk9x8dZhính miệngpk9x8dZh MWdyvksuminh Vỹpk9x8dZh Wdyvksumbật Wdyvksumra nhưpk9x8dZh 7XJtxé Wdyvksumtoạc vWdyvksumết thươngWdyvksum lòn7XJtg chưWdyvksuma làpk9x8dZhnh hẳnpk9x8dZh Wdyvksumcủa 7XJtÁi Hypk9x8dZh, pk9x8dZhcô biếtpk9x8dZh mà…Wdyvksum cpk9x8dZhô chẳn7XJtg 7XJtlà pk9x8dZhgì cả!

Hai bàn7XJt tapk9x8dZhy rupk9x8dZhn lênWdyvksum kpk9x8dZhhông ngường,Wdyvksum trướcWdyvksum pk9x8dZhmắt cpk9x8dZhô pk9x8dZhcũng nhopk9x8dZhà đWdyvksumi vìWdyvksum Wdyvksumnước Wdyvksummắt, cWdyvksumô pk9x8dZhđưa ta7XJty ghìpk9x8dZh chặtWdyvksum 7XJttay v7XJtà kíchpk9x8dZh độpk9x8dZhng hétpk9x8dZh lên.

“Không cầnpk9x8dZh anpk9x8dZhh nói7XJt nữa,Wdyvksum Wdyvksumtôi 7XJtkhông Wdyvksummuốn 7XJtnghe, lạiWdyvksum c7XJtàng kWdyvksumhông muốnpk9x8dZh 7XJtanh pk9x8dZhđem Wdyvksumtôi sWdyvksumo sán7XJth vớpk9x8dZhi ngườipk9x8dZh co7XJtn g7XJtái khápk9x8dZhc! Tôi7XJt b7XJtiết tôipk9x8dZh khônWdyvksumg làpk9x8dZh gWdyvksumì c7XJtả, nêpk9x8dZhn anpk9x8dZhh cpk9x8dZhũng k7XJthông c7XJtần h7XJtạ nhục7XJt tôWdyvksumi đếpk9x8dZhn mức7XJt này.7XJt” Nưpk9x8dZhớc mắtWdyvksum chạypk9x8dZh dWdyvksumài, 7XJtrạch đườn7XJtg n7XJtước ppk9x8dZhha lê7XJt tWdyvksumheo gòWdyvksum pk9x8dZhmá pk9x8dZhmà Wdyvksumrơi vpk9x8dZhào pk9x8dZhkhông trung.

Minh Vỹ7XJt nhì7XJtn Wdyvksumcô, khôngWdyvksum nóipk9x8dZh Wdyvksumgì cả7XJt, đưWdyvksuma t7XJtay siếpk9x8dZht chặt7XJt taWdyvksumy 7XJtcô kpk9x8dZhéo rpk9x8dZha, Wdyvksumanh 7XJtđang Wdyvksumép buộcWdyvksum c7XJtô phả7XJti tiếpWdyvksum tụcWdyvksum lpk9x8dZhắng 7XJtnghe an7XJth nói.

“Tôi khôpk9x8dZhng cần7XJt ngWdyvksumười 7XJtcon gápk9x8dZhi khác7XJt tWdyvksumhay thếWdyvksum pk9x8dZhvị trí7XJt cpk9x8dZhô ấypk9x8dZh tronWdyvksumg lòn7XJtg tôi.pk9x8dZh Vớipk9x8dZh pk9x8dZhtôi, pk9x8dZhThy Thpk9x8dZhy pk9x8dZhchỉ Wdyvksumcó Wdyvksummột… Wdyvksumkhông thWdyvksumể thWdyvksumay thế!”

Ái WdyvksumHy tiếp7XJt tụ7XJtc giằngpk9x8dZh ta7XJty, mímWdyvksum mWdyvksumôi đểpk9x8dZh từn7XJtg c7XJtâu Wdyvksumnói nhẫnWdyvksum tâWdyvksumm lWdyvksumọt v7XJtào thpk9x8dZhính Wdyvksumgiác 7XJtvà Wdyvksumđược 7XJtlưu trữ7XJt Wdyvksumtrong 7XJttâm trí.

Cô không7XJt muốnWdyvksum ngh7XJte… thựpk9x8dZhc Wdyvksumsự khWdyvksumông m7XJtuốn nghe!

“Em rpk9x8dZhất ppk9x8dZhhiền phức,pk9x8dZh Wdyvksumrất bướWdyvksumng bỉnh,pk9x8dZh 7XJtkhông biếWdyvksumt nghpk9x8dZhe lời!”

“Đối vớipk9x8dZh emWdyvksum, tWdyvksumôi chẳnWdyvksumg lWdyvksumà g7XJtì cả…7XJt Wdyvksumem Wdyvksumsẵn sàWdyvksumng 7XJtđi tWdyvksumheo Wdyvksumhắn mà7XJt bpk9x8dZhỏ mWdyvksumặc tôi.”

“Nhưng Wdyvksumnếu đượpk9x8dZhc lWdyvksumựa chọn7XJt Wdyvksumgiữa 7XJtem 7XJtvà WdyvksumThy Thypk9x8dZh, tôWdyvksumi s7XJtẽ cpk9x8dZhhọn Wdyvksumem. pk9x8dZhThy Thpk9x8dZhy rất7XJt quWdyvksuman trọ7XJtng… Wdyvksumnhưng ThWdyvksumy TWdyvksumhy pk9x8dZhthuộc vềWdyvksum quá7XJt khứpk9x8dZh. 7XJtCòn hpk9x8dZhiện tWdyvksumại, epk9x8dZhm làpk9x8dZh npk9x8dZhgười q7XJtuan trọ7XJtng nhấtpk9x8dZh đốipk9x8dZh vớiWdyvksum tôi!7XJt” Mipk9x8dZhnh Vỹpk9x8dZh npk9x8dZhới lỏngpk9x8dZh tWdyvksumay, sapk9x8dZhu đpk9x8dZhó bWdyvksumuông hẳnpk9x8dZh tpk9x8dZhay Wdyvksumcô ra.

Cúi 7XJtđầu x7XJtem xWdyvksumét n7XJthững 7XJtvết t7XJthương tpk9x8dZhrên bWdyvksumàn châpk9x8dZhn cpk9x8dZhủa npk9x8dZhgười pk9x8dZhđối diện,7XJt anWdyvksumh đWdyvksumẩy npk9x8dZhhẹ Ái7XJt WdyvksumHy pk9x8dZhđể Wdyvksumcô npk9x8dZhằm 7XJtxuống giường.

“Minh Vỹ!”pk9x8dZh Đôipk9x8dZh mắtWdyvksum Wdyvksumcô dầnWdyvksum nhắpk9x8dZhm lpk9x8dZhại, đưapk9x8dZh tWdyvksumay chạmpk9x8dZh Wdyvksumnhẹ vàpk9x8dZho gương7XJt mặWdyvksumt cpk9x8dZhủa anh.

Đây làWdyvksum lần7XJt đầu7XJt 7XJttiên Wdyvksumcô 7XJtchạm vàpk9x8dZho pk9x8dZhanh một7XJt cách7XJt Wdyvksumthân mật7XJt n7XJthư thế.

Ái H7XJty tiếp7XJt tụ7XJtc pk9x8dZhmỉm cười7XJt, b7XJtàn tpk9x8dZhay buôn7XJtg tWdyvksumhõng pk9x8dZhxuống nhan7XJth ch7XJtóng chìpk9x8dZhm vàpk9x8dZh giWdyvksumấc ngủ.

Còn vWdyvksumề Wdyvksumphần pk9x8dZhMinh Vỹ,Wdyvksum pk9x8dZhđôi mắtpk9x8dZh pk9x8dZhmàu hổ7XJt pWdyvksumhách Wdyvksumcũng sángWdyvksum Wdyvksumrực lên,7XJt khẽ7XJt nâWdyvksumng bàn7XJt Wdyvksumtay nhỏpk9x8dZh bé7XJt k7XJtia lpk9x8dZhên pk9x8dZhvà đặtWdyvksum mWdyvksumột pk9x8dZhnụ hWdyvksumôn thậpk9x8dZht Wdyvksumdịu dàng.

“Tôi… y7XJtêu em!”