Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ tGzoEhứ ba

Mỗi E5Lrngày đ5Ptjều GzoElặng lẽoSwq trôGzoEi qE5Lrua t5Ptjheo 5Ptjcái oSwqđịnh E5Lrlí SNJNvốn đãGzoE đượcSNJN tuâGzoEn SNJNtheo noSwqhư mộGzoEt vE5Lròng lSNJNuân hồiSNJN củaE5Lr thờ5Ptji giE5Lran, vàE5Lr cuộc5Ptj sống5Ptj vẫnGzoE luô5Ptjn vềoSwq đún5Ptjg c5Ptjái 5Ptjvị trE5Lrí vố5Ptjn coSwqó củaSNJN nó.

Đã bE5Lra oSwqngày, 5Ptjnỗi đau5Ptj mấtGzoE mátGzoE trE5Lrong lòoSwqng ÁiSNJN oSwqHy E5Lrđã E5Lrvơi điE5Lr phoSwqần nào,E5Lr nhGzoEưng vẫnE5Lr còn5Ptj vưGzoEơng vấnSNJN nE5Lrơi vết5Ptj thươngoSwq GzoEchưa làE5Lrnh hẳnE5Lr mộtSNJN 5Ptjnỗi thấE5Lrt E5Lrvọng tộtGzoE 5Ptjcùng 5Ptjdành riêngE5Lr cGzoEho Mi5Ptjnh Vỹ.

Tại oSwqsao chuyệnoSwq nhSNJNư SNJNthế nàSNJNy mE5Lrà E5Lranh lGzoEại oSwqkhông SNJNhề SNJNnói vớiSNJN 5PtjÁi HGzoEy dSNJNù chỉGzoE mộE5Lrt SNJNcâu, hSNJNay SNJNđề GzoEcập đếnoSwq 5Ptjdù chỉSNJN SNJNmột lần?

Phải coSwqhăng… cSNJNhính aE5Lrnh làSNJN E5Lrkẻ GzoEđã nGzoEhẫn toSwqâm xuốngSNJN 5Ptjtay vE5Lrới g5Ptjia đìnGzoEh cô?

Không thểGzoE nào5Ptj! Min5Ptjh SNJNVỹ E5Lrkhông th5Ptjể lGzoEàm chuGzoEyện nE5Lrhư thGzoEế được,oSwq đặcSNJN 5Ptjbiệt lGzoEà chuyệnSNJN nE5Lrày lạiSNJN E5Lrcó oSwqảnh hưởnSNJNg đếnSNJN cô!!

 Mệt SNJNmỏi gụcE5Lr đầuSNJN xuốngoSwq bàn,GzoE nhữGzoEng ngàGzoEy qoSwqua toSwqhật sE5Lrự ÁiSNJN H5Ptjy đãGzoE SNJNsuy ngh5Ptjĩ rGzoEất 5Ptjnhiều, 5Ptjnhưng suSNJNy 5Ptjcho cùngGzoE cũGzoEng khSNJNông thểGzoE tSNJNha tSNJNhứ 5Ptjcho 5PtjMinh VỹoSwq oSwqmột coSwqách dễE5Lr SNJNdàng nSNJNhư thế.

Mất mE5Lrát lầnSNJN nE5Lrày thậtGzoE sE5Lrự qGzoEuá lớn,GzoE chỉSNJN trSNJNong mộtSNJN kho5Ptjảng t5Ptjhời oSwqgian noSwqgắn mE5Lrà cGzoEô E5Lrđã đánhE5Lr mấtE5Lr oSwqtrọn E5Lrvẹn 5Ptjhai 5Ptjchữ “giaGzoE đình”.

Ding GzoEdong… diE5Lrng dong…

Giây phú5Ptjt GzoEÁi E5LrHy luônGzoE E5Lrchờ đoSwqợi đãSNJN đến,GzoE như5Ptjng tạiGzoE s5Ptjao nhữE5Lrng ngàoSwqy 5Ptjgần GzoEđây nGzoEó hoàGzoEn t5Ptjoàn koSwqhông hềoSwq có5Ptj sứGzoEc ảnhoSwq hE5Lrưởng SNJNđến cô.

Lúc nE5Lrày, thứGzoE GzoEcô SNJNthật sựSNJN cần5Ptj làGzoE sựSNJN yêGzoEn tĩoSwqnh, SNJNchỉ GzoEcần nhưSNJN thếSNJN đểSNJN 5Ptjquên đSNJNi tấtGzoE cả.

“Này nàyGzoE, mèooSwq con!”5Ptj E5LrMột giọGzoEng nSNJNam dễ5Ptj nGzoEghe E5Lrcất l5Ptjên, thậtoSwq gầnoSwq v5Ptjà cSNJNũng thật5Ptj queGzoEn thuộGzoEc nhưngoSwq lạSNJNi nhaSNJNnh chóngoSwq coSwqhìm GzoEvào SNJNquên lãng.

Thật oSwqkỳ lạ,5Ptj tại5Ptj SNJNsao ngoàGzoEi gGzoEiọng n5Ptjam đoSwqó roSwqa lạiSNJN khoSwqông oSwqcó thêoSwqm bấtGzoE GzoEkỳ thứoSwq GzoEâm GzoEthanh nàE5Lro khác?

Nhưng côoSwq SNJNvẫn GzoEgục oSwqxuống bàn,E5Lr chẳnE5Lrg mànSNJNg đểGzoE tE5Lrâm SNJNđến nSNJNhững việc5Ptj đ5Ptjang xảyE5Lr roSwqa xunE5Lrg quanh.

“Mèo con!5Ptj” GiọnGzoEg nGzoEam E5Lrkia lGzoEại một5Ptj lần5Ptj nữaSNJN cGzoEất E5Lrcao giọng,5Ptj mộoSwqt bànSNJN taE5Lry đưGzoEa lênSNJN laGzoEy laoSwqy n5Ptjgười cô.

Dường nhưE5Lr tê5Ptjn oSwqkia đan5Ptjg gọ5Ptji cGzoEô tE5Lrhì phải?!

Cô từ5Ptj từE5Lr ngướcE5Lr mặtE5Lr l5Ptjên, đậpSNJN vàE5Lro mắGzoEt oSwqlà g5Ptjương E5Lrmặt 5Ptjkhó ưGzoEa của5Ptj têSNJNn DươoSwqng HạooSwq Thần.

“Em khôn5Ptjg nghGzoEe hSNJNay giảSNJN oSwqvờ khôGzoEng 5Ptjnghe th

ế?

” oSwqHạo ThầnoSwq đưa5Ptj SNJNtay về5Ptj SNJNphía E5Lrmặt Á5Ptji HySNJN, nhưngE5Lr bànoSwq tE5Lray ấ5Ptjy lậpSNJN tứ5Ptjc bịGzoE GzoEgạt r5Ptja mộSNJNt SNJNcách chánSNJN ghét.

“Tôi 5Ptjlà mèGzoEo coE5Lrn từGzoE baGzoEo gE5Lriờ?” GzoECô kSNJNhó chịu5Ptj trảGzoE lờiSNJN, đE5Lrúng là5Ptj c5Ptjái biệtoSwq oSwqdanh nGzoEgớ ngẩn,SNJN GzoEkhi khôngSNJN lạSNJNi víGzoE ngườiSNJN vớiE5Lr mèo!

“Từ E5Lrkhi GzoEtôi nhìoSwqn E5Lrthấy GzoEem!” MộSNJNt E5Lrnụ cưoSwqời toSwqhân thoSwqiện oSwqtựa nhE5Lrư áoSwqnh SNJNmặt tGzoErời buoSwqổi sE5Lrớm 5Ptjlại nởoSwq nêSNJNn đôi5Ptj 5Ptjmôi kGzoEia, GzoEnhưng ÁiE5Lr SNJNHy lạiGzoE cảoSwqm thấyE5Lr tSNJNrong nGzoEụ cườGzoEi đGzoEó đanoSwqg chứaoSwq đựGzoEng E5Lrsát khí.

“Thế thGzoEì GzoEtôi gọSNJNi E5Lranh SNJNlà đE5Lrồ nSNJNgớ GzoEngẩn nE5Lrhé!” CGzoEô đGzoEập b5Ptjàn oSwqđứng doSwqậy vàE5Lr quaE5Lry nSNJNgười GzoEbỏ đi.

Nhưng E5Lrbằng pSNJNhản xạE5Lr nhaSNJNnh nhấ5Ptjt, HạoGzoE ThoSwqần lậE5Lrp 5Ptjtức nâSNJNng n5Ptjgười ÁSNJNi oSwqHy lêE5Lrn 5Ptjvà oSwqvác đoSwqi nhSNJNư mộtoSwq oSwqmón 5Ptjhàng hoá.

Đến E5Lrtận GzoElúc oSwqnày, cGzoEô v5Ptjẫn chGzoEưa GzoEkịp địnhGzoE toSwqhần lấoSwqy một5Ptj giâoSwqy GzoEvà hooSwqàn E5Lrtoàn SNJNbị E5Lrcậu đưaSNJN điE5Lr, chỉSNJN kịSNJNp trônE5Lrg thấyGzoE SNJNcả chụcE5Lr ánGzoEh mắoSwqt từE5Lr tronoSwqg lớp5Ptj man5Ptjg 5Ptjmột áSNJNnh SNJNnhìn nảGzoEy 5Ptjlửa chiếu5Ptj thGzoEẳng vàE5Lro mình.

Thì rE5Lra oSwqtừ E5Lrnãy đến5Ptj GzoEgiờ, kGzoEhông chỉSNJN cóGzoE oSwqriêng cảSNJN hoSwqai tồnE5Lr tE5Lrại trGzoEong lớ5Ptjp, oSwqnhưng tạSNJNi sE5Lrao coSwqô lạGzoEi khôngGzoE hGzoEề nhậnoSwq biGzoEết đượSNJNc nhữn5Ptjg gươE5Lrng mặ5Ptjt ấy.

“Này, 5Ptjtên ngE5Lrớ ngẩnE5Lr kioSwqa, thảoSwq tôioSwq xuống!oSwq” E5LrÁi HE5Lry GzoEtức giậnE5Lr đậoSwqp đậpSNJN oSwqtay vàGzoEo E5Lrlưng củGzoEa HạoE5Lr TGzoEhần, những5Ptj ánhGzoE mE5Lrắt oSwqkhác SNJNnhau lạioSwq liêGzoEn tụcSNJN chiếuGzoE tSNJNhẳng vàoGzoE côSNJN E5Lrkhi mỗioSwq bước5Ptj chânGzoE củaGzoE HạSNJNo TGzoEhần bưoSwqớc quSNJNa từnE5Lrg dãyoSwq hà5Ptjnh lang.

Nhưng cậuGzoE 5Ptjhoàn t5Ptjoàn phớtGzoE lGzoEờ cô,oSwq cGzoEứ oSwqtiếp tE5Lrục bE5Lrước đi.

“Này! GzoETên khốn!5Ptj TôioSwq bGzoEảo thả5Ptj tGzoEôi xuống!E5Lr” Á5Ptji GzoEHy ngừnGzoEg kE5Lrhông đậpGzoE 5Ptjtay vàoE5Lr lưoSwqng GzoEHạo Thần5Ptj nữaGzoE, p5Ptjhải dSNJNùng biện5Ptj pháE5Lrp moSwqạnh thôi!

Cô hGzoEít mộtSNJN hoSwqơi thậSNJNt sâu…GzoE 5Ptjnhắm mE5Lrắt lại…

Những boSwqước c5Ptjhân c5Ptjủa HạoGzoE Thần5Ptj vẫnGzoE đềuE5Lr đSNJNều, chậmGzoE rãGzoEi dSNJNi chuyểnoSwq t5Ptjrên dãyoSwq hànhSNJN lang.

Này thì5Ptj “mèSNJNo con”!

Ái H5Ptjy E5Lrlại s5Ptjử dụSNJNng “tuyệtoSwq chiSNJNêu noSwqgàn năm”,5Ptj oSwqphập SNJNmột cáoSwqi vàoE5Lr vGzoEai HạE5Lro Thần.

Cả ngườiSNJN HạoGzoE ThầnGzoE oSwqrun lênGzoE, bướE5Lrc chânSNJN khựoSwqng lại…

Và tấoSwqt GzoEcả siSNJNnh viêoSwqn trGzoEên dã5Ptjy hàoSwqnh lSNJNang cSNJNũng dừngSNJN bước!!

“Em khôn5Ptjg phảE5Lri mèSNJNo con!”GzoE HE5Lrạo ThầnGzoE buônSNJNg moSwqột SNJNcâu nGzoEói khẳngSNJN địnhSNJN, gưSNJNơng mGzoEặt SNJNcậu dần5Ptj oSwqtối sGzoEầm lại.

“Gì cơ?oSwq” ÁGzoEi HSNJNy nE5Lrgơ GzoEngác hỏi,E5Lr tựoSwq GzoEdưng lạGzoEi phủ5Ptj địnhSNJN chí5Ptjnh bE5Lriệt daoSwqnh củaSNJN mìnhoSwq đặoSwqt roSwqa loSwqà thếGzoE nào?

“Em E5Lrlà 5Ptjmèo hoang!”SNJN LạioSwq thêE5Lrm mE5Lrột câ5Ptju khGzoEẳng đSNJNịnh cựcSNJN 5Ptjkỳ “tE5Lrầm cSNJNỡ”, cóGzoE khGzoEả nE5Lrăng đoSwqánh gụSNJNc SNJNý cSNJNhí phảGzoEn khánSNJNg củSNJNa cô.GzoE GzoE“Chỉ cóSNJN mèSNJNo hoa5Ptjng mE5Lrới cắGzoEn nGzoEgười oSwqnhư thế!”

Ái GzoEHy trE5Lròn mắt,5Ptj vẫnoSwq khôoSwqng thSNJNể oSwqtin đượcoSwq 5Ptjmình vừGzoEa nghoSwqe thoSwqấy gì.

Cảm giác5Ptj về5Ptj HạSNJNo TGzoEhần lúcGzoE GzoEnày củaGzoE oSwqcô E5Lrchỉ coSwqó thểE5Lr miêGzoEu toSwqả bằoSwqng h5Ptjai chữ…oSwq ngớE5Lr ngẩn!

“Này, koSwqhông muốE5Lrn tôiE5Lr c5Ptjắn SNJNanh nữaoSwq tGzoEhì bỏSNJN E5Lrtôi xuống!GzoE” 5PtjÁi HGzoEy cE5Lrố gắ5Ptjng giữSNJN b5Ptjình tĩn5Ptjh, gằE5Lrn giọ5Ptjng đ5Ptje doạ.

Ngay saSNJNu E5Lrđó, Ái5Ptj 5PtjHy đượSNJNc HạoGzoE GzoEThần đặoSwqt 5Ptjxuống đất.

Không GzoElẽ E5Lrhắn tE5Lra soSwqợ 5Ptjbị cắn?

Nhưng E5Lrlập tức,SNJN c5Ptjô lạE5Lri đượcSNJN HoSwqạo 5PtjThần SNJNnhấc bổnE5Lrg lE5Lrên, E5Lrvà boSwqế điSNJN nhưE5Lr m5Ptjột nàE5Lrng coSwqông chúa.

Shock toà5Ptjn tập!

Trong oSwqtình tr5Ptjạng hGzoEiện goSwqiờ, coSwqô cSNJNó muốnGzoE phảnSNJN kSNJNháng coSwqũng koSwqhông được.

Bóng dánE5Lrg SNJNcả E5Lrhai khGzoEuất sE5Lrau hànhGzoE loSwqang, mộGzoEt đôSNJNi 5Ptjmắt 5Ptjmàu hổ5Ptj phách5Ptj oSwqđang oSwqcó nhữnGzoEg tiGzoEa nhìn5Ptj tSNJNức giận.

*Canteen*

“Ăn điGzoE mèGzoEo co5Ptjn!” Hạo5Ptj ThầoSwqn đẩyGzoE đSNJNẩy khGzoEay GzoEđồ ăSNJNn GzoEvề phGzoEía ÁoSwqi HSNJNy, GzoEtrông c5Ptjứ n5Ptjhư đaGzoEng chăoSwqm sóE5Lrc thE5Lrú 5Ptjcưng vậy.

“Anh đ5Ptji màGzoE ăoSwqn mộtE5Lr mình!”oSwq oSwqÁi HE5Lry hấGzoEt 5Ptjmặt saE5Lrng hướng5Ptj E5Lrkhác, cGzoEố tìnhSNJN SNJNtỏ vẻ5Ptj khinGzoEh koSwqhi vớiE5Lr Hạo5Ptj Thần.

Thật chẳng5Ptj hE5Lriểu nGzoEổi E5Lrhắn tGzoEa, đãoSwq cố5Ptj tìnSNJNh gâGzoEy GzoEsự vớiSNJN cGzoEô màSNJN GzoEgiờ đâyGzoE lạE5Lri tỏ5Ptj SNJNvẻ nhoSwqư thSNJNân thiếtoSwq lắmGzoE… hoSwqắn c5Ptjó bịGzoE thầnGzoE kioSwqnh khoSwqông nhỉ?

“Em khoSwqông thíchSNJN nE5Lrhững mó5Ptjn nGzoEày à?”SNJN HạooSwq T5Ptjhần liếcGzoE nhSNJNìn mộtSNJN 5Ptjloạt cá5Ptjc loạoSwqi 5Ptjbánh tránGzoEg mGzoEiệng kháE5Lrc nE5Lrhau tGzoErên SNJNkhay đồSNJN ă5Ptjn, cười5Ptj khẩyoSwq. E5Lr“Không lSNJNẽ SNJNem muốn5Ptj ăSNJNn xươngoSwq cá?”

Ái HSNJNy khôngE5Lr thoSwqèm trảGzoE lời,SNJN vGzoEì 5Ptjtrả lờiSNJN vớioSwq tê5Ptjn này5Ptj oSwqchỉ SNJNtoàn GzoEtự 5Ptjchuốc thêm5Ptj rắc5Ptj rối.

Vết thoSwqương oSwqở vaSNJNi dGzoEạo gầnE5Lr đâE5Lry vẫnE5Lr khôngSNJN ngừGzoEng E5Lrđau oSwqđớn, phảoSwqi chăngGzoE 5PtjÁi HoSwqy đã5Ptj qu5Ptjen E5Lrchịu đựngE5Lr GzoEmỗi khGzoEi vGzoEết tSNJNhương lênGzoE cơn5Ptj 5Ptjđau nGzoEhức tSNJNừng đợE5Lrt SNJNnên sắcGzoE tháioSwq biểSNJNu cảmE5Lr vẫSNJNn E5Lrkhá hơnoSwq SNJNlúc trướ5Ptjc, mặcoSwq dù5Ptj mSNJNột bêE5Lrn SNJNvai oSwqvẫn c5Ptjảm oSwqthấy rE5Lrất đau.

Gương moSwqặt 5Ptjcô troSwqở nE5Lrên nhợE5Lrt nhạSNJNt, nhoSwqững gioSwqọt GzoEmồ h5Ptjôi tGzoErên oSwqtrán oSwqcũng bSNJNắt đầuE5Lr xuất5Ptj hiện.

Chịu đựng,GzoE phảioSwq chịuSNJN đựng!

Hạo ThầnE5Lr nhoSwqíu mà5Ptjy nhSNJNìn GzoEÁi HyGzoE, saSNJNu đ5Ptjó lạE5Lri tGzoEiếp tụGzoEc đoSwqẩy đẩySNJN khaoSwqy đồ5Ptj ăoSwqn v5Ptjề phíSNJNa “mèo”oSwq c5Ptjủa mình.

Những SNJNánh mắtGzoE SNJNnảy lửE5Lra củGzoEa SNJNcác cE5Lrô SNJNgái troSNJNng canoSwqteen 5Ptjdường nhE5Lrư đềuoSwq khônGzoEg hẹ5Ptjn mGzoEà chiếuoSwq thSNJNẳng v5Ptjào cô.

“Cô tGzoEa nghGzoEĩ mìnhSNJN SNJNlà 5Ptjai c5Ptjhứ? CoSwqhẳng qu5Ptja chỉGzoE E5Lrlà nGzoEgười đượ5Ptjc HoSwqàn GzoEMinh VoSwqỹ chọn5Ptj E5Lrmà cứ5Ptj thí5Ptjch 5Ptjgiở tròoSwq quyếnoSwq rGzoEũ noSwqgười khác!”

“Tới coSwqả HạoE5Lr SNJNThần cE5Lrũng đổE5Lr 5Ptjvì cô5Ptj tSNJNa sao?”

“Lâu lGzoEâu 5PtjThần mớiSNJN đếnGzoE trGzoEường mộtGzoE lầSNJNn, GzoEchưa g5Ptjì E5Lrđã thấyE5Lr E5Lranh ấyoSwq thGzoEân mE5Lrật vớiGzoE 5Ptjcon hồ5Ptj lGzoEy đóSNJN rồi.”

Dù khE5Lrông muốn5Ptj ng5Ptjhe, như5Ptjng những5Ptj lờGzoEi tE5Lrhan toSwqhở lẫn5Ptj oSwqtrách m5Ptjóc GzoEcứ liêGzoEn tụE5Lrc lọSNJNt và5Ptjo tGzoEai cô.

Khó chịu5Ptj quá!

Ở đâE5Lry thêmoSwq vE5Lrài GzoEphút E5Lrnữa, có5Ptj lSNJNẽ GzoEcô sẽoSwq chGzoEết 5Ptjvì E5Lrbị “ngộ5Ptj độcoSwq” nhữoSwqng lSNJNời nóiSNJN áSNJNc ýE5Lr kiGzoEa mất!!

Ái HGzoEy kéoSwqo ghế5Ptj E5Lrđứng E5Lrdậy, SNJNvà cE5Lrũng mộtSNJN bSNJNàn 5Ptjtay kE5Lréo côSNJN vềoSwq oSwqphía mình.

Cuối cùng5Ptj chồng5Ptj yE5Lrêu SNJNmafia coSwqũng xuấtE5Lr hiện!!

Minh Vỹ5Ptj lạn5Ptjh loSwqùng liếcGzoE noSwqhìn HạE5Lro Thần,E5Lr saE5Lru đóGzoE nắmGzoE tGzoEay ÁSNJNi GzoEHy E5Lrkéo đi.

Cô cũngGzoE E5Lrchẳng hềGzoE pSNJNhản kháng,SNJN đểSNJN mặoSwqc anSNJNh lôE5Lri mìnE5Lrh đi.

Và đE5Lrích 5Ptjđến E5Lrlần nàyE5Lr v5Ptjẫn SNJNlà phònSNJNg oSwqy tế!

Ông bá5Ptjc sE5Lrĩ SNJNđã đượcE5Lr ME5Lrinh VỹSNJN cửoSwq ngườSNJNi đưaGzoE đến5Ptj tGzoEận trưE5Lrờng, voSwqì tìoSwqnh trạSNJNng ÁiSNJN HSNJNy hiện5Ptj gE5Lriờ đGzoEang chuyển5Ptj biến5Ptj E5Lrtheo hướng5Ptj kGzoEhông tốt.

Chỉ mộtE5Lr loSwqí SNJNdo đơnE5Lr giảSNJNn, ÁioSwq E5LrHy đSNJNã đượ5Ptjc bGzoEác sE5Lrĩ chẩE5Lrn đGzoEoán bịSNJN mắcSNJN chứngGzoE khánE5Lrg thuốc!

Thuốc giảmGzoE đaE5Lru loSNJNại tiêSNJNm dườ5Ptjng nh5Ptjư không5Ptj thểE5Lr pháoSwqt huoSwqy tácSNJN 5Ptjdụng vGzoEới oSwqcơ thGzoEể củaoSwq côoSwq, bằng5Ptj chứGzoEng làSNJN sE5Lrau khE5Lri tiGzoEêm SNJNthuốc 5Ptjcơn đSNJNau E5Lrđớn vẫnE5Lr 5Ptjkéo dàiGzoE, thậmE5Lr chíoSwq còn5Ptj oSwqtrở n5Ptjên đSNJNau hơn.

Nhưng noSwqếu dùnGzoEg GzoEthuốc giảmoSwq đaoSwqu l5Ptjoại uốnSNJNg q5Ptjuá SNJNnhiều, sẽGzoE ảnE5Lrh hưởngoSwq đếSNJNn vấ5Ptjn đề5Ptj sứcoSwq kGzoEhoẻ oSwqvà dSNJNễ dàSNJNng kGzoEhiến cô5Ptj dễoSwq dàn5Ptjg boSwqị cơGzoEn buồnE5Lr oSwqngủ đánGzoEh E5Lrgục trSNJNong mọi5Ptj tìnSNJNh huống.

“Cô VSNJNương, GzoEcô đoSwqừng đếSNJNn toSwqrường nữ5Ptja, GzoEhãy GzoEở nSNJNhà tE5Lrĩnh dưGzoEỡng E5Lrcho đGzoEến kSNJNhi vếoSwqt tGzoEhương làoSwqnh hẳnGzoE!” Ô5Ptjng bácE5Lr oSwqsĩ khoSwqẽ GzoEthở dàiGzoE khoSwqi SNJNthấy oSwqnét mặoSwqt củaSNJN ÁE5Lri HGzoEy, 5Ptjmột bênE5Lr vaoSwqi áGzoEo đãE5Lr thấmoSwq chútSNJN 5Ptjsắc màGzoEu 5Ptjcủa máu.

Ông tSNJNa oSwqlấy t5Ptjrong h5Ptjộp dụGzoEng cE5Lrụ roSwqa oSwqmột ốngE5Lr tiêmE5Lr đậm5Ptj sắc,GzoE nhẹ5Ptj nhàGzoEng mởE5Lr nắE5Lrp vE5Lrà tiê5Ptjm cSNJNho cô.

“Cứ dùn5Ptjg thuốoSwqc tioSwqêm loạE5Lri mạnSNJNh nhưE5Lr thế5Ptj nE5Lrày khôoSwqng phSNJNải SNJNlà cácE5Lrh hoSwqay, SNJNcó kGzoEhả nSNJNăng n5Ptjó sSNJNẽ 5Ptjkéo dà5Ptji thờiE5Lr gE5Lrian chGzoEữa SNJNtrị.” ÔngE5Lr SNJNbác s5Ptjĩ bấ5Ptjt GzoEgiác E5Lrthở dàoSwqi, mặSNJNc 5Ptjdù E5Lrđã hết5Ptj lE5Lrời khGzoEuyên GzoEngăn noSwqhưng côoSwq vẫn5Ptj noSwqgoan cố5Ptj mSNJNột mựoSwqc đò5Ptji đếnSNJN trường.

Đây SNJNlà biệnoSwq pháE5Lrp 5Ptjduy E5Lrnhất đểSNJN k5Ptjhống chSNJNế SNJNnỗi đauoSwq đ5Ptjang E5Lrngự trịGzoE trênoSwq vGzoEai ÁGzoEi Hy.

Minh VỹoSwq vẫnE5Lr đứng5Ptj yGzoEên nSNJNhìn mũiE5Lr tiêmoSwq nhẹSNJN nhE5Lràng r5Ptjút E5Lrra khoSwqỏi oSwqtay cô5Ptj, SNJNbất gi5Ptjác moSwqột c5Ptjâu h5Ptjỏi ngGzoEhi vấnGzoE 5Ptjlại đượcGzoE cấtE5Lr lên.

“Em voSwqà t5Ptjên đóGzoE SNJNcó GzoEquan SNJNhệ gì?”

“Bạn!” ÁiE5Lr 5PtjHy trảE5Lr lờiSNJN lịE5Lrch sự,E5Lr 5Ptjcố gắSNJNng làmoSwq ngắSNJNn gọn5Ptj câuGzoE nSNJNói hếtE5Lr sức5Ptj coSwqó thể.

Dường nGzoEhư oSwqanh kSNJNhông mấGzoEy hàoSwqi 5Ptjlòng vE5Lrề SNJNcâu trảE5Lr lE5Lrời củSNJNa 5Ptjcô, SNJNhai hà5Ptjng lôngSNJN oSwqmày càngE5Lr nhíSNJNu chặtSNJN hơn.

“Mèo con!”E5Lr HSNJNạo ThGzoEần đứnoSwqg trướcoSwq cửa5Ptj phòngoSwq SNJNy toSwqế, GzoEcất t5Ptjiếng gọiE5Lr cGzoEái biệt5Ptj danGzoEh màGzoE oSwqmình đãE5Lr oSwqtự ýGzoE đặt5Ptj chGzoEo 5PtjÁi Hy.

Dĩ nhiêE5Lrn 5Ptjkhông coSwqần nhìnSNJN ÁiSNJN HGzoEy oSwqcũng bi5Ptjết E5Lrchủ nGzoEhân củaE5Lr 5Ptjgiọng GzoEnói ấy5Ptj l5Ptjà ai!

Hạo ThầSNJNn tGzoEừ từGzoE GzoEtiến vào5Ptj, nhìnoSwq c5Ptjô lSNJNo lắng.

“Mèo con5Ptj, eSNJNm bịGzoE thươGzoEng à?”

“Không cầGzoEn aSNJNnh quGzoEan oSwqtâm!” ÁiE5Lr GzoEHy lSNJNập tSNJNức SNJNđứng thGzoEẳng dậy,SNJN bướcGzoE rE5Lra khỏiE5Lr cửa.

“Này, E5Lrem lE5Lrạnh lGzoEùng thế!”5Ptj HGzoEạo TSNJNhần loSwqập tứcGzoE đuổSNJNi theGzoEo, kSNJNhông quSNJNên “oSwqtặng” chSNJNo Mi5Ptjnh Vỹ5Ptj mộ5Ptjt n5Ptjụ cườSNJNi đắc5Ptj thắng.

Bàn taSNJNy đangoSwq buGzoEông thõngSNJN củaE5Lr Mi5Ptjnh VSNJNỹ GzoEdần siSNJNết chặtSNJN lại,E5Lr nhưngE5Lr noSwqét m5Ptjặt vSNJNẫn lạnhoSwq lGzoEùng vGzoEà voSwqô cảm.

Ái HSNJNy bướcE5Lr oSwqvào lớp,SNJN HạoSNJN TGzoEhần SNJNcũng bưSNJNớc thGzoEeo s5Ptjau, lậpGzoE E5Lrtức oSwqcác bE5Lrạn 5Ptjnữ tron5Ptjg lớpGzoE nhSNJNanh chóngSNJN 5Ptjvây qE5Lruanh ThầnE5Lr, trê5Ptjn toSwqay mỗi5Ptj nE5Lrgười cầmoSwq GzoEmột quyểoSwqn t5Ptjạp chí.

“Thần, SNJNanh kíSNJN têoSwqn GzoEvào đâE5Lry cGzoEho eoSwqm E5Lrnhé!” MGzoEột côSNJN bạ5Ptjn goSwqái cE5Lrhớp 5Ptjchớp mắt,oSwq đưaSNJN cuE5Lrốn SNJNtạp chíoSwq vềoSwq phíE5Lra HạoGzoE Thần5Ptj SNJNvà kè5Ptjm SNJNtheo mộtE5Lr coSwqây bút.

Dĩ E5Lrnhiên 5Ptjtrên gươn5Ptjg mặtSNJN kSNJNia oSwqlại n5Ptjở mộoSwqt nE5Lrụ cườiSNJN sSNJNát gái.

Đám SNJNcon oSwqgái 5Ptjkia gầnGzoE 5Ptjnhư oSwqvây kín5Ptj HGzoEạo Thần,5Ptj không5Ptj coSwqhừa bấtGzoE kỳSNJN mE5Lrột lGzoEối thooSwqát nào.

Lúc này,E5Lr dườnSNJNg noSwqhư ngoàGzoEi 5PtjÁi HySNJN, chỉoSwq còE5Lrn E5Lrmỗi coSwqô bạnE5Lr E5LrTịnh NE5Lrhi ngồi5Ptj oSwqkế 5Ptjbên làGzoE khôngoSwq GzoEtham gioSwqa và5Ptjo đoSwqám SNJNcon gáioSwq mE5Lrê trE5Lrai kia.

“Tịnh Nhi5Ptj, saE5Lro h5Ptjắn oSwqta lGzoEại đưSNJNợc xoSwqin chE5Lrữ E5Lrký?” CôGzoE nSNJNhìn E5LrTịnh 5PtjNhi đang5Ptj cầGzoEm trE5Lrên toSwqay mộtGzoE cE5Lruốn oSwqsách E5Lrkhá dàE5Lry, bấtSNJN GzoEgiác l5Ptjên tiế5Ptjng hỏi.

Tịnh E5LrNhi chuoSwqyển soSwqự 5Ptjtập E5Lrtrung E5Lrtừ quyểnoSwq sSNJNách saE5Lrng Á5Ptji Hy5Ptj, mGzoEỉm cườioSwq toSwqhân t5Ptjhiện đáp:

“Bạn koSwqhông bGzoEiết àGzoE? E5LrAnh ấSNJNy GzoElà c5Ptja sĩ5Ptj thầnGzoE tượoSwqng rấoSwqt đ5Ptjược mếnSNJN moSwqộ, thườE5Lrng GzoEthì rấtoSwq íoSwqt E5Lrkhi anE5Lrh ấyGzoE đE5Lrến trường.”

Shock tậoSwqp hai!

“Ca sE5Lrĩ ư?”GzoE ÁioSwq 5PtjHy l5Ptjẩm E5Lrbẩm, E5Lrthật sựSNJN kGzoEhông thGzoEể tiE5Lrn đưE5Lrợc SNJNmột toSwqên qu5Ptjái đả5Ptjn noSwqhư thếSNJN lạiGzoE 5Ptjlà mộSNJNt E5Lrca soSwqĩ nổiGzoE tiếng.

Haizz… PhiềnoSwq ph5Ptjức thật!!

Chap 28

Mất kiểmGzoE soát

Trước cổGzoEng trường,GzoE SNJNvẫn nhE5Lrư SNJNmọi ngày,GzoE GzoEhai coSwqhiếc xGzoEe SNJNBMW đGzoEã đậ5Ptju sẵoSwqn 5Ptjở cổng.

Minh 5PtjVỹ tựaGzoE ngườioSwq vGzoEào mộSNJNt cE5Lrhiếc SNJNxe, E5Lrđôi mắtoSwq anE5Lrh SNJNsở hữoSwqu một5Ptj hưoSwqớng nE5Lrhìn E5Lrvô địn5Ptjh, nSNJNhưng dưGzoEờng như5Ptj tronSNJNg áoSwqnh nE5Lrhìn đóSNJN vẫnE5Lr đủSNJN đểoSwq nhE5Lrận GzoEra mộtE5Lr SNJNbóng GzoEdáng E5Lrquen thuộcoSwq GzoEđang SNJNmỗi lúcE5Lr mộSNJNt oSwqtiến gần.

Động tSNJNác tựaSNJN E5Lrngười vE5Lrào chiếcE5Lr GzoEBMW kioSwqa lậpSNJN tứcGzoE đượcGzoE GzoEthay toSwqhế bằngSNJN mộtoSwq 5Ptjtư thGzoEế oSwqđứng thẳnSNJNg dậy,5Ptj aE5Lrnh cGzoEho oSwqhai 5Ptjtay v5Ptjào túi5Ptj, bắGzoEt đầu5Ptj tiếnE5Lr vềGzoE phíaoSwq ÁiE5Lr Hy.

“Tôi phảiGzoE đếnGzoE tổE5Lr chứcE5Lr, n5Ptjgười coSwqủa toSwqôi s5Ptjẽ 5Ptjđưa eGzoEm về.”E5Lr DườnE5Lrg E5Lrnhư 5PtjMinh Vỹ5Ptj đaGzoEng cốoSwq gắE5Lrng dịu5Ptj 5Ptjgiọng hếtoSwq moSwqức cGzoEó 5Ptjthể, như5Ptjng vẫSNJNn khSNJNông thE5Lrể nàGzoEo làE5Lrm tSNJNan bSNJNiến GzoEđi cáSNJNi chấE5Lrt E5Lrgiọng ngạoE5Lr mạnE5Lr SNJNvốn có.

Như đGzoEã 5Ptjbiết trướcE5Lr SNJNanh GzoEvẫn sẽGzoE loSwqặp lạiE5Lr c5Ptjâu GzoEnói 5Ptjnày, SNJNcô chẳoSwqng tỏoSwq bấtGzoE cSNJNứ mE5Lrột SNJNthái độoSwq 5Ptjnào SNJNkhác ngooSwqài doSwqửng dưngE5Lr kSNJNhông qoSwquan tâm,GzoE đôE5Lri môi5Ptj mấpGzoE máoSwqy chuẩn5Ptj bị5Ptj E5Lrlên toSwqiếng troSwqả lời.

“Mèo SNJNcon sẽE5Lr đE5Lri GzoEvới tôi!oSwq” E5LrGiọng nóiE5Lr củaGzoE kGzoEẻ thSNJNứ boSwqa E5Lrcắt SNJNngang oSwqý địGzoEnh củE5Lra ÁiSNJN SNJNHy, HạSNJNo ThầnSNJN đa5Ptjng từoSwq tE5Lrừ 5Ptjtiến đếE5Lrn, vòngoSwq taSNJNy kéo5Ptj SNJNcô vE5Lrề phí5Ptja mình,E5Lr SNJNghé sáE5Lrt E5Lrtai cGzoEô toSwqhì thầm.5Ptj “ChỉSNJN cầnoSwq eE5Lrm đE5Lri thE5Lreo tôGzoEi, tôGzoEi oSwqsẽ đápSNJN ứngGzoE moSwqọi coSwqâu hỏi5Ptj củaoSwq 5Ptjem SNJNvề GzoEnhững chGzoEuyện r5Ptjắc 5Ptjrối đaE5Lrng xảySNJN ra.”

Dĩ nh5Ptjiên cSNJNâu nóiSNJN saSNJNu cSNJNủa HạSNJNo E5LrThần đủoSwq sứE5Lrc khE5Lriến ÁGzoEi GzoEHy ngạoSwqc nhiSNJNên hếtoSwq oSwqmức, E5Lrtròn mSNJNắt quSNJNay 5Ptjsang nGzoEhìn oSwqchằm cE5Lrhặp kẻGzoE SNJNkế bên.

Có E5Lrnên đặtoSwq E5Lrlòng tGzoEin vàE5Lro GzoEmột têSNJNn 5Ptjnhư GzoEHạo Thần?

Thôi oSwqmặc kệoSwq, tiGzoEn mộtSNJN lE5Lrần cũnoSwqg khô5Ptjng sao!

“Em điE5Lr SNJNvới hắn?”GzoE MinE5Lrh 5PtjVỹ GzoEnhíu SNJNmày nhìSNJNn Ái5Ptj HoSwqy, đE5Lrang chờSNJN mộSNJNt sựoSwq khẳSNJNng E5Lrđịnh từoSwq ngưE5Lrời cooSwqn gái5Ptj tSNJNrước mặt.

Và ngoSwqay E5Lrsau cSNJNâu hỏ5Ptji ấGzoEy, oSwqÁi H5Ptjy gậoSwqt đầu.

Gương SNJNmặt MioSwqnh VỹSNJN thấSNJNp thoáoSwqng mGzoEột nE5Lrụ cườiSNJN nhạt,5Ptj đôiSNJN SNJNmắt màuE5Lr hổoSwq phácE5Lrh oSwqđang dầnoSwq tốE5Lri sầmSNJN lạioSwq. oSwqLần đầuoSwq 5Ptjtiên ÁiGzoE E5LrHy trônGzoEg thấyGzoE vẻGzoE E5Lrmặt đó5Ptj SNJNtừ a5Ptjnh… vGzoEẻ mặSNJNt củaSNJN m5Ptjột k5Ptjẻ E5Lrbị bỏSNJN rơi!

Cũng c5Ptjhính và5Ptjo khoảoSwqnh khắoSwqc ấy,GzoE trá5Ptji tiGzoEm côSNJN chợoSwqt thắtSNJN lạE5Lri, GzoEnơi kE5Lrhoé mắtE5Lr cảmE5Lr thấSNJNy cSNJNay cay.

Minh 5PtjVỹ khGzoEông E5Lrnói th5Ptjêm bSNJNất cứoSwq đoSwqiều gì5Ptj nSNJNữa, chE5Lrỉ lặng5Ptj lẽGzoE q5Ptjuay nSNJNgười GzoEbước SNJNđi. bóGzoEng dán5Ptjg SNJNtừ phíE5Lra soSwqau đangE5Lr vGzoEô cùGzoEng côSNJN đGzoEộc. VốnSNJN dE5Lrĩ E5Lranh khSNJNông GzoEhề bGzoEiết cá5Ptjch chiềGzoEu oSwqchuộng E5Lrvà nhẫSNJNn 5Ptjnại ngườiE5Lr khácGzoE, như5Ptjng cE5Lró 5Ptjlẽ lầnoSwq nE5Lrày aGzoEnh GzoEđã thGzoEật sự5Ptj bGzoEỏ E5Lrqua GzoEcho HạoSNJN ThầnE5Lr vìE5Lr cô.

Hai oSwqchiếc xE5Lre BMGzoEW 5Ptjlao vútGzoE toSwqrên dE5Lròng đườngGzoE E5Lrnhẵn bóngE5Lr, 5Ptjnhưng lạioSwq ngượcE5Lr hướE5Lrng nhau.

Ánh sángSNJN 5Ptjmàu vE5Lràng rựoSwqc cGzoEủa SNJNhoàng hE5Lrôn nhGzoEẹ nhàngE5Lr phSNJNủ kínoSwq khSNJNông oSwqgian tr5Ptjên bãi5Ptj bi5Ptjển, từngE5Lr đợtoSwq sóngoSwq cứSNJN vôGzoE toSwqình 5Ptjvỗ SNJNvào bGzoEờ, oSwqcuốn trôiE5Lr đSNJNi tất5Ptj cả.

Ái H5Ptjy ngồioSwq trêGzoEn bờ,E5Lr đưaGzoE đôiE5Lr mắtGzoE SNJNvô cảmoSwq SNJNnhìn oSwqvề phíoSwqa xGzoEa tậnSNJN châ5Ptjn E5Lrtrời. NếuGzoE nhữngoSwq cE5Lrơn sónoSwqg E5Lrkia cóSNJN SNJNthể cSNJNuốn toSwqrôi E5Lrđi tất5Ptj cảoSwq nhữGzoEng đSNJNau đớE5Lrn cùnSNJNg E5Lrcực mGzoEà SNJNcô E5Lrđã v5Ptjà đaGzoEng phải5Ptj gánoSwqh 5Ptjchịu thGzoEì haE5Lry oSwqbiết mấy.

Hạo E5LrThần cũGzoEng ngồiSNJN xuốngSNJN bêSNJNn cạnh5Ptj cGzoEô, đSNJNôi mắtGzoE dáE5Lrn chặE5Lrt vàoGzoE “E5Lrmèo co5Ptjn” khôngE5Lr rời.

“Tại SNJNsao eGzoEm lại5Ptj muốnE5Lr đếnE5Lr đây?”GzoE BSNJNầu khE5Lrông 5Ptjkhí dư5Ptjờng nh5Ptjư đoSwqang quGzoEá gượng5Ptj gạo5Ptj, Hạ5Ptjo E5LrThần đàn5Ptjh phoSwqải loSwqên tiếngSNJN SNJNphá oSwqtan trạE5Lrng t5Ptjhái c5Ptjăng thẳnGzoEg hioSwqện giờ.

Một khoSwqoảng 5Ptjyên lặng…

“Ai GzoElà kẻSNJN hoSwqại chếtGzoE goSwqia đìnhoSwq tôi5Ptj?” GiGzoEọng n5Ptjói GzoEÁi HE5Lry đềuE5Lr đềSNJNu, đâyGzoE v5Ptjốn doSwqĩ lE5Lrà c5Ptjâu hỏiE5Lr ngoSwqhi hoặcE5Lr lớnSNJN nhấ5Ptjt tron5Ptjg đầuSNJN côGzoE, voSwqà 5Ptjcâu hỏGzoEi nàGzoEy hoàoSwqn oSwqtoàn khôGzoEng oSwqhề GzoEăn nhậGzoEp oSwqgì vớiGzoE GzoEcâu hỏiSNJN củaoSwq HạoE5Lr Thần.

“Câu khác5Ptj, tSNJNôi khô5Ptjng trảoSwq 5Ptjlời câGzoEu hỏ5Ptji GzoEnày củaGzoE 5Ptjem được.”oSwq HạoSNJN oSwqThần n5Ptjhún nhúSNJNn oSwqvai tỏGzoE vẻE5Lr khôoSwqng thểGzoE lE5Lràm g5Ptjì hGzoEơn, tr5Ptjả l5Ptjời vớioSwq cE5Lrhất giọoSwqng bìnhGzoE E5Lrthản nhấtoSwq cóGzoE thể.

“Không phảiE5Lr E5Lranh đã5Ptj boSwqảo sGzoEẽ GzoEtrả lGzoEời mọGzoEi thắoSwqc mắc5Ptj củaE5Lr E5Lrtôi?” SNJNCô SNJNquay s5Ptjang HạooSwq Th5Ptjần tứcoSwq giậnSNJN gắoSwqt lênGzoE, đúngSNJN loSwqà sa5Ptji lầmGzoE khoSwqi 5Ptjtin tưởngoSwq 5Ptjtên này.

“Tôi cE5Lrhỉ cóSNJN thểoSwq E5Lrtrả lờ5Ptji nhữSNJNng oSwqcâu hỏiSNJN nSNJNằm tr5Ptjong SNJNmột phạ5Ptjm GzoEvi nhấtoSwq định.”GzoE HoSwqạo ToSwqhần kh5Ptjoát khoE5Lrát tSNJNay vSNJNới E5LrÁi H5Ptjy, tiếGzoEp tụcSNJN giữ5Ptj noSwqguyên chấtGzoE giọngE5Lr 5Ptjban nãy.

“Phạm vE5Lri?” E5LrCô nhíGzoEu màoSwqy, SNJNtên noSwqày E5Lrtoàn nóiE5Lr nhE5Lrững lSNJNời kh5Ptjó hiểu.

“Tôi SNJNchỉ GzoEcó thểSNJN 5Ptjcho E5Lrem bioSwqết mộtSNJN phầnE5Lr s5Ptjự việGzoEc, khGzoEông toSwqhể E5Lrnói cụoSwq thể.”E5Lr HGzoEạo ThầE5Lrn nhoSwqẫn nạiE5Lr giGzoEải GzoEthích, 5Ptjngước mặt5Ptj loSwqên trờiGzoE oSwqquan soSwqát màE5Lrn đêmE5Lr dầnE5Lr SNJNbuông xuống.

Dù GzoEsao đâyGzoE oSwqcũng oSwqlà nhữngoSwq 5Ptjđiều SNJNnhỏ nhặt,E5Lr c5Ptjó oSwqcho GzoEÁi HGzoEy bE5Lriết SNJNcũng chẳngSNJN sao.

“Vậy cSNJNòn ThSNJNy Thy5Ptj? SNJNAnh oSwqcó boSwqiết nE5Lrhững chuoSwqyện GzoEliên oSwqquan SNJNtới GzoEThy Thy?”oSwq B5Ptjất giSNJNác 5Ptjcâu h5Ptjỏi tiếpoSwq theSNJNo l5Ptjại dE5Lrành rGzoEiêng GzoEcho ThSNJNy T5Ptjhy, thE5Lrật E5Lrsự c5Ptjô rấtE5Lr tòoSwq mòSNJN SNJNvề SNJNngười 5Ptjcon E5Lrgái bíE5Lr SNJNẩn này.

“Thy oSwqThy làSNJN oSwqem 5Ptjcùng chSNJNa khoSwqác oSwqmẹ củaSNJN HàE5Lrn 5PtjMinh Vỹ…”oSwq Ánh5Ptj SNJNmắt Hạ5Ptjo ThầnGzoE SNJNtrở nên5Ptj oSwqvô SNJNcùng SNJNkỳ lGzoEạ, E5Lrsâu thămSNJN thẳGzoEm, khôGzoEng thểoSwq GzoEđịnh SNJNrõ đượcGzoE ánhE5Lr mắSNJNt đóE5Lr làGzoE gì,5Ptj độtSNJN oSwqngột giọnoSwqg cậuGzoE toSwqrầm xu5Ptjống, 5Ptj“… SNJNvà loSwqà oSwqem SNJNcùng mẹGzoE E5Lrkhác 5Ptjcha c5Ptjủa tôi!”

Có vẻSNJN Hạo5Ptj ThGzoEần rSNJNất kE5Lrhó khGzoEăn kE5Lrhi nóE5Lri rSNJNa chuyệnGzoE nàSNJNy, ÁiE5Lr H5Ptjy cũngGzoE cốSNJN gắng5Ptj dGzoEịu giọng,5Ptj tSNJNránh làmE5Lr kẻE5Lr tSNJNrước mặtGzoE tổnE5Lr thương.

“Chuyện nàyE5Lr E5Lranh c5Ptjó thểoSwq kểGzoE 5Ptjchi tiếtGzoE choSwqo tôiGzoE?” GzoEThật sựSNJN E5LrÁi E5LrHy bắtE5Lr đoSwqầu nhậnoSwq địnhSNJN rE5Lra E5Lrmức độ5Ptj n5Ptjghiêm trọngSNJN củaGzoE sSNJNự voSwqiệc haSNJNi n5Ptjăm về5Ptj trướoSwqc, GzoEcó lẽoSwq E5LrHạo TGzoEhần oSwqcũng 5Ptjlà moSwqột troSNJNng noSwqhững ngườiE5Lr khSNJNông thểSNJN toSwqhiếu 5Ptjtrong E5Lrsự viE5Lrệc lSNJNần đó.

“Hàn MinoSwqh VỹSNJN vàGzoE T5Ptjhy Th5Ptjy E5Lrđã E5Lrchấp nhận5Ptj phạmSNJN đến5Ptj SNJNtội lSNJNỗi E5Lrkhông thểE5Lr th5Ptja thứGzoE oSwqvì khôngSNJN E5Lrthể 5Ptjdứt boSwqỏ đoSwqược tìn5Ptjh GzoEcảm SNJNcá nhâSNJNn, 5Ptjvà coSwqũng c5Ptjhính vìoSwq thếE5Lr SNJNmà những5Ptj nSNJNgười toSwqrong cuộcGzoE đềuSNJN phảioSwq SNJNtrả SNJNmột GzoEcái goSwqiá quGzoEá đắt.”5Ptj BấE5Lrt E5Lrgiác oSwqHạo Thầ5Ptjn GzoEnở mộtGzoE 5Ptjnụ cGzoEười oSwqcay đSNJNắng, coSwqả ngoSwqười GzoErun lêGzoEn dưSNJNờng nh5Ptjư đanGzoEg cGzoEố 5Ptjgắng kìoSwqm nén.

“Có thểE5Lr chGzoEo tSNJNôi biếE5Lrt nhGzoEững ngườGzoEi 5Ptjtrong SNJNcuộc?” ÁGzoEi HGzoEy tiếpoSwq tụcE5Lr SNJNgặng SNJNhỏi, quênGzoE mE5Lrất mSNJNình đGzoEang 5Ptjvô E5Lrý xE5Lré tGzoEoạc noSwqỗi đa5Ptju chưaE5Lr lànGzoEh củaoSwq n5Ptjgười khác.

“Hàn MoSwqinh Vỹ,SNJN SNJNbà HànoSwq, TSNJNừ ThE5Lry Thy5Ptj, E5Lrtôi và…”oSwq L5Ptjại mộ5Ptjt lầnE5Lr nữoSwqa HoSwqạo ThầnE5Lr 5Ptjlấp lửng5Ptj 5Ptjcâu 5Ptjnói, E5Lrkhiến ÁiSNJN H5Ptjy lạiSNJN tiếE5Lrp t5Ptjục g5Ptjặng hỏi.

“Và?” TráSNJNi toSwqim ÁGzoEi SNJNHy E5Lrbắt 5Ptjđầu đậSNJNp loạnGzoE 5Ptjcả SNJNlên, cáiSNJN 5Ptjtên cE5Lruối cE5Lrùng sE5Lrẽ lSNJNà ai?

“… Điền5Ptj Huâ5Ptjn.” H5Ptjai GzoEtừ cuSNJNối cùn5Ptjg E5Lrkhó nhoSwqọc pE5Lrhát oSwqra từoSwq 5Ptjmiệng HạoE5Lr ThoSwqần, có5Ptj lE5Lrẽ tênGzoE ĐiềE5Lrn HuâE5Lrn 5Ptjnày đón5Ptjg vaGzoEi coSwqhính E5Lrtrong vởoSwq kịchE5Lr b5Ptji thưE5Lrơng hGzoEai nămoSwq vềoSwq trước.

“Đã hếtGzoE phạmE5Lr E5Lrvi E5Lrcho phE5Lrép choSwqưa?” E5LrÁi HoSwqy E5Lrmở t5Ptjo oSwqđôi mắtE5Lr nâuoSwq cGzoEủa mìn5Ptjh nhìnE5Lr thẳn5Ptjg GzoEvào HạSNJNo T5Ptjhần, mộtE5Lr á5Ptjnh 5Ptjnhìn kSNJNiên định.

Và c5Ptjâu E5Lrhỏi SNJNcủa côSNJN khoSwqiến Hạo5Ptj TE5Lrhần bậGzoEt cười.

“Ừ, hếE5Lrt rồi.5Ptj” HạoGzoE ThầnoSwq oSwqcố gSNJNắng nE5Lrhịn cưGzoEời, qE5Lruay E5Lrsang ÁSNJNi H5Ptjy khSNJNẳng định.E5Lr “ĐừngE5Lr lSNJNo, sớm5Ptj GzoEmuộn g5Ptjì thìGzoE SNJNem cũngoSwq soSwqẽ biếtGzoE mà.”

Bất giácSNJN HoSwqạo TGzoEhần đGzoEưa taSNJNy GzoExoa xE5Lroa đầuE5Lr Á5Ptji SNJNHy, đâySNJN là5Ptj 5Ptjđộng GzoEtác SNJNmà ThSNJNần tGzoEhường lE5Lràm vớGzoEi oSwqThy ThE5Lry oSwq– 5Ptjcô eE5Lrm gáiSNJN đánGzoEg E5Lryêu củSNJNa mình.

“Em cE5Lròn thắcE5Lr mắcSNJN gGzoEì không?”SNJN HoSwqạo ThầnE5Lr nânE5Lrg mặtGzoE cô5Ptj lên5Ptj, nGzoEhưng gương5Ptj m5Ptjặt vGzoEẫn E5Lrcòn l5Ptjưu 5Ptjlại GzoEnụ cười5Ptj ba5Ptjn nãy.

“Anh E5Lrcó b5Ptjiết SNJNanh TriếtSNJN Dạ?”E5Lr ĐâyoSwq GzoEchắc oSwqchắn sẽE5Lr GzoElà oSwqcâu hỏiSNJN GzoEnghi vấn5Ptj cuốiE5Lr cùnSNJNg SNJNmà côSNJN GzoEcần SNJNđược g5Ptjiải đáp.

“Ừ.” VE5Lrà HạoE5Lr ThầnoSwq lại5Ptj tiếp5Ptj tE5Lrục E5Lrtrả lời.

“Anh ấ5Ptjy mSNJNất rồi?SNJN” E5LrLần SNJNnày, ngườioSwq ruGzoEn lSNJNên khGzoEi nhắoSwqc đE5Lrến nỗoSwqi đE5Lrau E5Lrlại làoSwq oSwqÁi Hy.

“Ừ, hoSwqắn lGzoEà âGzoEn nE5Lrhân của5Ptj eGzoEm đấy!”SNJN NụoSwq cườiE5Lr trSNJNên môiSNJN HSNJNạo ThE5Lrần dầnoSwq biếnGzoE mất,5Ptj oSwqkhông đợioSwq Ái5Ptj HGzoEy đặtE5Lr toSwqhêm coSwqâu hỏiSNJN, HạoSNJN TE5Lrhần E5Lrlại tiếE5Lrp tụcoSwq nói.GzoE GzoE“Hết phạSNJNm vSNJNi cGzoEho câuoSwq hGzoEỏi nàGzoEy rồi.”

Ân nhân?

Tại saSNJNo anE5Lrh tGzoErai TriE5Lrết E5LrDạ lạiGzoE 5Ptjlà 5Ptjân nhân?

Nhưng coSwqó lẽSNJN E5Lrcô cGzoEhỉ SNJNbiết đượcE5Lr đếnGzoE mGzoEức đóoSwq 5Ptjmà thôi…

Cô cúiGzoE gằ5Ptjm E5Lrmặt xuốngoSwq, c5Ptjhe g5Ptjiấu GzoEđi oSwqđôi oSwqmắt oSwqđã thSNJNấm đẫmoSwq nướcSNJN mắt,E5Lr nSNJNhanh tSNJNay gạt5Ptj 5Ptjvội nhữ5Ptjng g5Ptjiọt nướcoSwq đáng5Ptj 5Ptjghét đó.

“Em koSwqhông oSwqhỏi tôE5Lri lE5Lrà ngườioSwq nhGzoEư thếSNJN nàoSNJN sGzoEao?” oSwqĐôi mắGzoEt GzoEHạo Thầ5Ptjn oSwqchăm choSwqú 5Ptjquan sáoSwqt SNJNÁi HyGzoE, mộtE5Lr câuoSwq hGzoEỏi mSNJNà chínhGzoE cậuSNJN đặtoSwq ra.

“Không, vSNJNì SNJNtạm SNJNthời tGzoEôi sGzoEẽ x5Ptjem an5Ptjh GzoElà mộtGzoE nE5Lrgười tE5Lrốt.” E5LrÁi HSNJNy E5Lrngước SNJNmặt lên,GzoE 5Ptjđôi mắtoSwq E5Lrvẫn cònE5Lr GzoEhoe đỏ5Ptj nởE5Lr mộSNJNt nGzoEụ cườiE5Lr d5Ptjịu dàng5Ptj vớiSNJN HạSNJNo oSwqThần, saoSwqu đGzoEó đứnE5Lrg dE5Lrậy. “LàmoSwq pE5Lrhiền GzoEanh GzoErồi, cảmE5Lr ơE5Lrn vìGzoE t5Ptjất cả.”

Ái HoSwqy chậmSNJN rSNJNãi bướoSwqc đGzoEi, lướt5Ptj SNJNqua từSNJNng bGzoEóng ngườE5Lri tGzoErên bSNJNãi 5Ptjbiển vSNJNà khuấSNJNt hẳnoSwq s5Ptjau mà5Ptjn đêm.

“Người tốt?5Ptj oSwqMèo coSNJNn, 5Ptjcó GzoElẽ eE5Lrm đE5Lrang GzoEhiểu lE5Lrầm rồi.”

Trên đườngoSwq E5Lrđi, Á5Ptji oSwqHy 5Ptjcầm GzoEmột chiếSNJNc đồngGzoE hE5Lrồ cáGzoEt n5Ptjhỏ xoSwqíu m5Ptjàu hồngE5Lr phấSNJNn, liênoSwq toSwqục lậtGzoE SNJNngược nóoSwq lại.

Cô đangSNJN cốE5Lr E5Lrgắng E5Lrtự 5Ptjmình loSwqàm mìnGzoEh vơoSwqi bớE5Lrt nỗiSNJN đau.

Ái GzoEHy m5Ptjệt mỏiSNJN bướcSNJN E5Lrvề nSNJNhà, chiếSNJNc ba5Ptjlo nặng5Ptj nGzoEề chỉGzoE GzoEcó thGzoEể đeo5Ptj GzoEmột E5Lrbên vE5Lrai, noSwqên càSNJNng khGzoEiến bêE5Lrn vaoSwqi phảiGzoE E5Lrcủa cE5Lrô nE5Lrhức oSwqmỏi E5Lrvì phải5Ptj ma5Ptjng mộGzoEt trọ5Ptjng 5Ptjlực GzoEquá nặng.

Về E5Lrnhà vớGzoEi E5Lrtrạng thái5Ptj SNJNkhông mGzoEấy vE5Lrui vGzoEẻ, ÁiE5Lr GzoEHy tiGzoEếp tụ5Ptjc SNJNlê bướcoSwq SNJNvề phòng,SNJN chẳnE5Lrg màngGzoE đểGzoE tâ5Ptjm đến5Ptj sựoSwq qSNJNuan tâm5Ptj th5Ptjái qu5Ptjá củaSNJN mấy5Ptj tGzoEên coSwqận vệoSwq vE5Lrì đãoSwq E5Lrquá 5Ptjquen th5Ptjuộc vớiSNJN 5Ptjcái 5Ptjcảnh nàyE5Lr rồi.

Đôi lúcE5Lr cE5Lrô lạioSwq ng5Ptjhĩ sốngGzoE t5Ptjrong một5Ptj cE5Lrăn bE5Lriệt oSwqthự rộE5Lrng SNJNlớn nhSNJNư thếGzoE 5Ptjnày t5Ptjhật phiGzoEền toáSNJNi, 5Ptjtương 5Ptjtự nhE5Lrư lúcGzoE nSNJNày pGzoEhải lêoSwqn tận5Ptj lầu5Ptj boSwqa 5Ptjđể vềSNJN phòng.

Hai chânoSwq oSwqcũng khôngE5Lr th5Ptjể trGzoEụ đượcoSwq l5Ptjâu hơnGzoE nữa,SNJN nE5Lrhưng vừSNJNa bướoSwqc E5Lrđến gầSNJNn cửE5Lra poSwqhòng thìoSwq đập5Ptj vàSNJNo mắtoSwq ÁiGzoE SNJNHy lE5Lrà haE5Lri têSNJNn SNJNcận E5Lrvệ moSwqặc 5Ptjvest đE5Lren vE5Lrà côoSwq hầuoSwq E5Lrgái A5Ptjn AoSwqn cũnoSwqg đaoSwqng đứngoSwq trướcoSwq c5Ptjửa phE5Lròng vớGzoEi trạngE5Lr tháSNJNi cựcoSwq kỳGzoE lE5Lro lắng.

Cô GzoEcau mày,GzoE bướcGzoE chânE5Lr vẫnE5Lr chậmE5Lr rãGzoEi đếnSNJN phòoSwqng Mi5Ptjnh Vỹ.

Dừng chân,E5Lr ÁGzoEi HoSwqy oSwqkhông hềGzoE mởSNJN miGzoEệng gặnSNJNg hGzoEỏi tạiSNJN E5Lrsao họ5Ptj E5Lrlại cưGzoE xửE5Lr khGzoEác thường5Ptj nE5Lrhư tE5Lrhế, chỉSNJN E5Lrđưa E5Lrtay đ5Ptjịnh mởE5Lr cửa.

“Cô chủoSwq, lúE5Lrc nàyoSwq th5Ptjì… côoSwq khGzoEông nênSNJN vàoGzoE.” Một5Ptj tSNJNên cậSNJNn vE5Lrệ đưaE5Lr 5Ptjtay ch5Ptjắn n5Ptjgang 5PtjÁi H5Ptjy, l5Ptjúng túngoSwq toSwqrả lời,SNJN nE5Lrhìn ÁioSwq SNJNHy áGzoEi ngại.

“Sao GzoElại k5Ptjhông nE5Lrên?” ÁiGzoE SNJNHy cảE5Lrm thấySNJN bắoSwqt đầuoSwq khoSwqó chịE5Lru, t5Ptjại saSNJNo oSwqvào E5Lrphòng oSwqmà oSwqcũng koSwqhông được5Ptj vào?

“Ơ… SNJNà… thiếuE5Lr g5Ptjia đang…5Ptj GzoEcô đ5Ptjừng nênGzoE vSNJNào phòE5Lrng GzoElúc này.”oSwq 5PtjTên cậnoSwq 5Ptjvệ kSNJNia cứGzoE GzoEấp úGzoEng mãi5Ptj, cuối5Ptj cùn5Ptjg lạiE5Lr làoSwq mộtoSwq lời5Ptj E5Lryêu cầu.

“Tránh rSNJNa!” Dườ5Ptjng nGzoEhư ÁiSNJN HE5Lry đã5Ptj SNJNcảm nhậ5Ptjn đượcoSwq mộtGzoE đE5Lriều 5Ptjgì đóGzoE bE5Lrất thườngoSwq, 5Ptjvà cE5Lró vẻGzoE cE5Lrhuyện này5Ptj đangE5Lr liêSNJNn quoSwqan đếnGzoE MiGzoEnh Vỹ.

Cô gGzoEằn goSwqiọng, gạtSNJN 5Ptjmạnh tGzoEay 5Ptjcủa têoSwqn coSwqận E5Lrvệ r5Ptja rồGzoEi mởoSwq nhaSNJNnh cáGzoEnh cửaSNJN gỗ.

Cánh cSNJNửa mởE5Lr rE5Lra, vE5Lrà oSwqsau đoSwqó SNJNcũng nhaE5Lrnh ch5Ptjóng đóngSNJN lại.

Minh VỹE5Lr đanoSwqg ngồE5Lri dướSNJNi oSwqsàn, tE5Lrựa vSNJNào tường,5Ptj xE5Lrung quGzoEanh là5Ptj vô5Ptj sốGzoE noSwqhững coSwqhai rưoSwqợu rỗnSNJNg khônoSwqg, mùSNJNi rượGzoEu nồGzoEng 5Ptjnặc lSNJNan toảSNJN khắSNJNp phòng.

Nét mặtE5Lr ÁiGzoE GzoEHy dầE5Lrn đanh5Ptj lại,oSwq oSwqMinh V5Ptjỹ tiếp5Ptj tụcSNJN cầmE5Lr một5Ptj cE5Lrhai SNJNrượu lêGzoEn oSwquống. SNJNLập E5Lrtức côE5Lr ném5Ptj mạGzoEnh E5Lrbalo E5Lrlên giưGzoEờng, tiếoSwqn đếnoSwq giằnE5Lrg SNJNlấy chaSNJNi E5Lrrượu tronSNJNg taSNJNy anh.

“Anh 5Ptjlàm cSNJNái toSwqrò gìGzoE th

ế?”

“Đừng quaSNJNn t5Ptjâm, đưaE5Lr đây!”SNJN MinE5Lrh VGzoEỹ E5Lrvới tSNJNay vềGzoE phGzoEía ÁioSwq H5Ptjy, dSNJNường E5Lrnhư mu5Ptjốn oSwqlấy E5Lrlại cGzoEhai 5Ptjrượu mà5Ptj coSwqô vừE5Lra giànSNJNh lấy.

“Không đưaE5Lr, anSNJNh E5Lruống bGzoEao nhGzoEiêu chaE5Lri rSNJNồi hả?”E5Lr ÁGzoEi H5Ptjy t5Ptjức giậnSNJN quáoSwqt loSwqên, đặtSNJN cE5Lrhai rượuSNJN đãGzoE đượcSNJN khSNJNui nắpoSwq rSNJNa soSwqau lưSNJNng, nhìnoSwq mộtSNJN GzoElượt 5Ptjcác chaE5Lri GzoErượu xuE5Lrng SNJNquanh MiGzoEnh VỹoSwq vàE5Lr bGzoEắt đầu5Ptj đếm.

Một… hai…E5Lr boSwqa… bảSNJNy chai!

Bảy choSwqai rGzoEượu oSwqrỗng khô5Ptjng đangGzoE nằmE5Lr 5Ptjlăn lóGzoEc trêGzoEn sànE5Lr oSwqnhà m5Ptjột c5Ptjách bừE5Lra b5Ptjãi, cGzoEô bGzoEắt đầoSwqu 5Ptjnổi g5Ptjiận thậSNJNt sGzoEự khSNJNi thE5Lrấy aoSwqnh GzoEđứng lêoSwqn và5Ptj cSNJNó E5Lrý định5Ptj loSwqấy từGzoE trGzoEong tủGzoE kínoSwqh một5Ptj chaGzoEi rượuoSwq khác.

“Anh mE5Lruốn uốnoSwqg coSwqhứ gì,5Ptj đSNJNược! E5LrTôi uốngSNJN vớSNJNi aSNJNnh!” ÁiGzoE HE5Lry tứE5Lrc giậnoSwq quE5Lrát lên.

Đôi mắtE5Lr màuSNJN E5Lrhổ pháoSwqch củaoSwq M5Ptjinh VoSwqỹ dưSNJNờng n5Ptjhư GzoEđã 5Ptjchuyển s5Ptjự c5Ptjhú SNJNý 5Ptjsang cô.

Cô cầmSNJN GzoEchai roSwqượu 5Ptjsau lưGzoEng 5Ptjlên, sGzoEau 5Ptjđó kềE5Lr lên5Ptj m5Ptjiệng uốngE5Lr lấyoSwq mộSNJNt hơGzoEi dài.oSwq ThứoSwq nước5Ptj uốSNJNng thật5Ptj đắng5Ptj nhưnoSwqg lạ5Ptji moSwqang mộSNJNt GzoEvị nồngSNJN nGzoEồng quGzoEả thậtSNJN kh5Ptjiến cSNJNon E5Lrngười tE5Lra quGzoEên bẵoSwqng hếoSwqt nhữnSNJNg b5Ptjuồn ph5Ptjiền, E5Lrđau đớnSNJN tro5Ptjng lòng.

Gương mặtSNJN ÁGzoEi 5PtjHy bắGzoEt đầuE5Lr 5Ptjđỏ E5Lrlên, cE5Lrô đưaSNJN đôiE5Lr mSNJNắt thGzoEẫn E5Lrthờ nE5Lrhìn ch5Ptjai rượoSwqu SNJNtrong oSwqtay, E5Lrtiếp SNJNtục SNJNnâng lênSNJN vàE5Lr uốnE5Lrg hếtE5Lr SNJNsố còE5Lrn lại.

Về phầnGzoE Min5Ptjh VE5Lrỹ, anGzoEh chỉ5Ptj đứng5Ptj y5Ptjên nE5Lrhìn côE5Lr uốnGzoEg hếoSwqt cSNJNả chaSNJNi rượ5Ptju SNJNloại mạ5Ptjnh đó.oSwq CôSNJN đặtGzoE chaGzoEi rượuE5Lr rỗnSNJNg kh5Ptjông xuốSNJNng sSNJNàn, tiếp5Ptj thoSwqeo đứngE5Lr dE5Lrậy đẩE5Lry anGzoEh rE5Lra, oSwqvươn t5Ptjay vềoSwq phíGzoEa tủoSwq kínoSwqh loSwqấy mộGzoEt cE5Lrhai rượuSNJN giốnE5Lrg hệSNJNt 5Ptjlúc nãGzoEy xuống.

“Em là5Ptjm GzoEgì v5Ptjậy?” ĐếnSNJN moSwqức nàSNJNy thE5Lrì MSNJNinh Vỹ5Ptj cũnoSwqg kE5Lrhông tSNJNhể đứngGzoE SNJNyên nhGzoEìn đượcSNJN nữaSNJN, đưaGzoE taE5Lry giậtoSwq lấyE5Lr cGzoEhai 5Ptjrượu từGzoE cô.

Rõ rànE5Lrg SNJNgương mặtoSwq 5PtjÁi HSNJNy đãE5Lr đỏGzoE hếtE5Lr mứcE5Lr GzoEcó thể!

Chợt SNJNÁi H5Ptjy quoSwqay saGzoEng oSwqMinh Vỹ5Ptj và…E5Lr GzoEmỉm cười!

“Này MinSNJNh Vỹ5Ptj, E5Lranh SNJNcó 5Ptjbiết cá5Ptji cả5Ptjm giE5Lrác mấtE5Lr mộGzoEt người5Ptj qSNJNuan tSNJNrọng SNJNlà nhSNJNư thếE5Lr SNJNnào khE5Lrông?” ÁGzoEi HGzoEy vẫSNJNn mỉSNJNm cười,SNJN như5Ptjng troSNJNng nụE5Lr 5Ptjcười đóoSwq làGzoE mE5Lrột vết5Ptj SNJNthương oSwqkhông thGzoEể xoáSNJN đE5Lri SNJNbằng thờSNJNi SNJNgian và5Ptj nE5Lrước mắt.

Giọng noSwqói cSNJNô trE5Lrở nênGzoE nhẹGzoE nhàSNJNng hơnGzoE, nhSNJNưng dườnoSwqg 5Ptjnhư từngoSwq chữoSwq vSNJNà từnE5Lrg lờiGzoE nhưoSwq thểoSwq đaoSwqng trácoSwqh GzoEmóc anh.

“Hẳn anGzoEh cũngGzoE biếSNJNt chứSNJN nh5Ptjỉ, SNJNvì T5Ptjhy T5Ptjhy SNJNđáng SNJNyêu củaSNJN aGzoEnh cũ5Ptjng oSwqđã SNJNmất SNJNrồi mà,5Ptj hE5Lra E5Lrha. NhưE5Lrng tôi…E5Lr tô5Ptji đánSNJNh mấtE5Lr SNJNcả g5Ptjia đình!”

Minh 5PtjVỹ dườnGzoEg nhưGzoE vẫn5Ptj cònSNJN GzoEđủ tỉnh5Ptj 5Ptjtáo đểGzoE lắSNJNng n5Ptjghe GzoEnhững GzoElời nSNJNói của5Ptj cô,5Ptj nhưngE5Lr tấtGzoE E5Lrcả nhữn5Ptjg gGzoEì aE5Lrnh có5Ptj thoSwqể làGzoEm l5Ptjúc nàoSwqy lGzoEà 5Ptjim lặng.

“Đồng hồ5Ptj cát5Ptj xoGzoEa dE5Lrịu nE5Lrỗi SNJNđau? NựGzoEc cười!SNJN E5LrNếu thậtGzoE sựE5Lr nSNJNó SNJNcó th5Ptjể xoGzoEa dịuGzoE bớtGzoE phầE5Lrn n5Ptjào GzoEnỗi đSNJNau của5Ptj tôiE5Lr, tại5Ptj 5Ptjsao lậ5Ptjt ng5Ptjược nhữngE5Lr E5Lrmột t5Ptjrăm SNJNtám mươiGzoE lầnoSwq SNJNvẫn koSwqhông hềGzoE mE5Lrất đSNJNi GzoEmột SNJNchút cảGzoEm giácGzoE đaGzoEu đ5Ptjớn E5Lrnào? TạioSwq sao?E5Lr” ÁiE5Lr HSNJNy nh5Ptjư toSwqự nóGzoEi vớioSwq chính5Ptj 5Ptjmình, lầnE5Lr nàGzoEy oSwqcô bậE5Lrt cGzoEười 5Ptjthành tiếng.

Đôi GzoEmắt ướ5Ptjt oSwqlệ, GzoEcô đE5Lrưa 5Ptjtay 5Ptjgạt gi5Ptjọt nướcoSwq mắtGzoE khôngGzoE đáSNJNng SNJNrơi troSwqên gòGzoE 5Ptjmá rGzoEồi lạiE5Lr tiếp5Ptj toSwqục toSwqự đE5Lrộc thoại.

“Bây gE5Lriờ t5Ptjhì hếtoSwq rồiGzoE, cảSNJN b5Ptja oSwqvà mSNJNẹ, E5Lrcả anE5Lrh T5Ptjriết SNJNDạ luôoSwqn ySNJNêu thươnE5Lrg t5Ptjôi 5Ptjđều điSNJN rE5Lrồi, điSNJN đếnE5Lr 5Ptjmột nơioSwq mà5Ptj tôi5Ptj kh5Ptjông thểE5Lr oSwqnào chạmE5Lr đếnE5Lr, 5Ptjtrừ koSwqhi tôioSwq SNJNđi the5Ptjo E5Lrhọ! VoSwqà nE5Lrgay cảE5Lr aE5Lrnh c5Ptjũng c5Ptjhỉ dE5Lrùng tSNJNôi như5Ptj mộtSNJN coSNJNn bE5Lrúp bE5Lrê đểoSwq thGzoEay thếSNJN oSwqcho TGzoEhy Thy.”

Minh VỹSNJN SNJNvẫn E5Lrim E5Lrlặng, đôioSwq mắt5Ptj oSwqmàu 5Ptjhổ phoSwqách sáGzoEng lên,SNJN E5Lrdường như5Ptj aSNJNnh đSNJNã cóSNJN t5Ptjhể coSwqảm nhoSwqận đượcoSwq nỗoSwqi đGzoEau moSwqà cô5Ptj đaoSwqng phảiE5Lr g5Ptjánh chịuoSwq đauoSwq đSNJNến mứSNJNc nào.

Ái GzoEHy bướcE5Lr vềoSwq phíE5Lra tủoSwq quần5Ptj E5Lráo GzoEmà M5Ptjinh VỹSNJN doSwqành riêngSNJN cGzoEho mì5Ptjnh mở5Ptj SNJNra, lấy5Ptj rGzoEa moSwqột c5Ptjhiếc lọSNJN thuỷGzoE tSNJNinh tr5Ptjong suốt,E5Lr tronSNJNg đến5Ptj oSwqnỗi cGzoEó toSwqhể nhìoSwqn thoSwqấy 5Ptjvô sốE5Lr nSNJNhững chGzoEiếc đSNJNồng hGzoEồ 5Ptjcát nh5Ptjỏ E5Lrxinh 5Ptjmang nhoSwqiều m5Ptjàu sắcGzoE kE5Lrhác nhaGzoEu đangoSwq nằm5Ptj tro5Ptjng lọ.

Tiếp SNJNtheo, coSwqô l5Ptjấy từE5Lr troE5Lrng l5Ptjọ E5Lrra mộtE5Lr cáoSwqi đồGzoEng hồGzoE c5Ptját mSNJNàu 5Ptjđỏ, 5Ptjđưa taSNJNy roSwqa kSNJNhông toSwqrung vSNJNà thả5Ptj GzoEnó rSNJNơi oSwqtự do.

“Rơi này!”

Ái E5LrHy dườngoSwq nSNJNhư GzoEđang cSNJNực kỳE5Lr hứngoSwq t5Ptjhú vớiGzoE việcSNJN E5Lrmình GzoEđang làoSwqm, trSNJNên GzoEmôi vE5Lrẫn gSNJNiữ nguyêE5Lrn nGzoEụ GzoEcười caGzoEy đắng.

Chiếc 5Ptjđồng E5Lrhồ đó5Ptj rGzoEơi xuốngoSwq đấ5Ptjt 5Ptjvỡ E5Lrtan, tạoE5Lr nSNJNên vôE5Lr sGzoEố nhữngGzoE mảSNJNnh tE5Lrhuỷ tinoSwqh c5Ptjực nhỏSNJN nằmoSwq trênE5Lr sàoSwqn nhGzoEà, GzoEvà nhSNJNững GzoEhạt SNJNcát E5Lrli tSNJNi SNJNcũng E5Lrhoà lẫSNJNn và5Ptjo nhữngGzoE GzoEmảnh thuỷ5Ptj tE5Lrinh 5Ptjlấp lSNJNánh ấy.

Rồi lạGzoEi GzoEthêm moSwqột cáioSwq đồngE5Lr hSNJNồ nữa…GzoE thoSwqêm mộtSNJN GzoEcái nữa…oSwq vGzoEà GzoEthêm mSNJNột cái…

Cứ lầE5Lrn lưSNJNợt, E5Lrcô lặpE5Lr lạiE5Lr động5Ptj oSwqtác đó5Ptj oSwqkhông GzoEbiết boSwqao nhoSwqiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh Vỹ5Ptj GzoEgọi têoSwqn Ái5Ptj HyoSwq, SNJNđôi mắtGzoE aGzoEnh tE5Lrràn ngậE5Lrp vẻE5Lr GzoExót xa.

Nhìn thấyoSwq coSwqô nhSNJNư thoSwqế này,GzoE tráioSwq ti5Ptjm aGzoEnh oSwqnhư dần5Ptj E5Lrmất đE5Lri nhịpSNJN đập,E5Lr sSNJNau đoSwqó ngừ5Ptjng đậpSNJN hẳn.

Ái HSNJNy khGzoEông hềE5Lr GzoEquay lE5Lrại nhoSwqìn anhoSwq, SNJNlần nàyGzoE lGzoEà đưaoSwq E5Lrcả chiE5Lrếc lọ5Ptj thE5Lruỷ oSwqtinh rGzoEa, oSwqrồi oSwqlại oSwqthả cảE5Lr lọGzoE rớtGzoE xuốngGzoE đất…oSwq toSwqhứ âE5Lrm thaSNJNnh E5Lrva E5Lrchạm oSwqmạnh vanE5Lrg lên,SNJN hàng5Ptj ngSNJNhìn oSwqmảnh thuỷGzoE tinGzoEh lấGzoEp l5Ptjánh nằmGzoE dưGzoEới sSNJNàn, mộtE5Lr khu5Ptjng GzoEcảnh 5Ptjđẹp đ5Ptjến oSwqđau đớn!

“Vỡ hếtoSwq rồ5Ptji! KhôSNJNng còE5Lrn gìoSwq đSNJNể oSwqxoa dịuE5Lr nỗioSwq đaGzoEu cả!”oSwq ÁGzoEi GzoEHy lạiE5Lr bậtGzoE cườiE5Lr SNJNthành tiếGzoEng, đSNJNưa SNJNmột tE5Lray GzoEôm lấySNJN E5Lrmặt, nh5Ptjưng nSNJNhững g5Ptjiọt nướcoSwq mắE5Lrt kiSNJNa E5Lrvẫn lọSNJNt qSNJNua khẽ5Ptj SNJNtay vàGzoE tạSNJNo SNJNra nhoSwqững vệtGzoE SNJNdài hoàE5Lrn mỹE5Lr trooSwqng E5Lrkhông trSNJNung. “Không5Ptj cE5Lròn, SNJNkhông coSwqòn oSwqgì cả!”

Minh VỹGzoE bướSNJNc đến5Ptj vGzoEà cúGzoEi xuốnoSwqg E5Lrnâng người5Ptj cô5Ptj lSNJNên, oSwqđặt oSwqcô ngồiSNJN lêSNJNn giường.

Bàn c5Ptjhân ÁSNJNi HSNJNy bE5Lrị nhữngGzoE E5Lrmảnh th5Ptjuỷ tinE5Lrh GzoEkia lSNJNàm xâGzoEy xGzoEước rấtE5Lr nhiều.

“Minh E5LrVỹ, tôGzoEi và5Ptj ToSwqhy SNJNThy oSwqai quE5Lran GzoEtrọng hơn?”E5Lr Á5Ptji GzoEHy trE5Lrong bộSNJN SNJNdạng nửa5Ptj tỉn5Ptjh nửSNJNa mêoSwq, bấtSNJN giáSNJNc SNJNlại lGzoEên tiếE5Lrng hỏi.

“Thy ThE5Lry.” 5PtjMột cSNJNâu tr5Ptjả lờE5Lri dứtGzoE kho5Ptját vaSNJNng lên,SNJN E5Lrđủ đSNJNể Á5Ptji GzoEHy nhậnGzoE thE5Lrức đGzoEược câuoSwq trSNJNả lSNJNời đó5Ptj đa5Ptjng cSNJNó uSNJNy GzoElực loSwqớn E5Lrthế nE5Lrào đốGzoEi vE5Lrới tGzoErái tiE5Lrm đ5Ptjang chế5Ptjt SNJNdần 5Ptjmòn E5Lrvì đauGzoE đớn.

Đôi mô5Ptji xin5Ptjh xắSNJNn E5Lrkia míGzoEm SNJNchặt lạE5Lri… đúnE5Lrg E5Lrnhư côE5Lr nE5Lrghĩ, coSwqô chỉE5Lr GzoElà oSwqthay thế!

“Thy T5Ptjhy SNJNngoan ngoãE5Lrn, 5Ptjxinh GzoEđẹp hơoSwqn eGzoEm rấtoSwq nhi5Ptjều.” ĐôioSwq m5Ptjôi Min5Ptjh E5LrVỹ bE5Lrật E5Lrra nhữngE5Lr lGzoEời phá5Ptjt n5Ptjgôn vôE5Lr tìnoSwqh, mặcE5Lr E5Lrkệ nóoSwq cE5Lró là5Ptjm tổE5Lrn thươnGzoEg ÁiSNJN SNJNHy h5Ptjay khô5Ptjng, anSNJNh vẫnSNJN E5Lrngoan cốGzoE tiếpE5Lr 5Ptjtục 5Ptjbuông nhE5Lrững lờ5Ptji n5Ptjói tSNJNừ tậnoSwq s5Ptjâu tGzoErái tiGzoEm mìnhGzoE… vì,oSwq an5Ptjh khôngE5Lr thểGzoE GzoEche giấuSNJN đượcSNJN nữaSNJN SNJNrồi. “ThyoSwq TGzoEhy lE5Lrà hạnh5Ptj phGzoEúc, cò5Ptjn E5Lrem coSwqhỉ maoSwqng đếnSNJN chSNJNo tôiGzoE E5Lrsự đau5Ptj đớn.”

“Thy T5Ptjhy E5Lrtừng E5Lrlà GzoEtất 5Ptjcả vớioSwq tôi…”

Từng câoSwqu nSNJNói dGzoEo choSwqính miệngE5Lr M5Ptjinh VoSwqỹ bậGzoEt roSwqa nhSNJNư GzoExé toạoSwqc GzoEvết tSNJNhương lònGzoEg choSwqưa 5Ptjlành h5Ptjẳn củGzoEa oSwqÁi E5LrHy, GzoEcô biết5Ptj moSwqà… GzoEcô choSwqẳng l5Ptjà gE5Lrì cả!

Hai bà5Ptjn toSwqay r5Ptjun lGzoEên khônGzoEg ngườSNJNng, trướE5Lrc mắGzoEt 5Ptjcô cGzoEũng nhoGzoEà GzoEđi vE5Lrì GzoEnước mắGzoEt, SNJNcô đưGzoEa SNJNtay gGzoEhì chặtSNJN tSNJNay SNJNvà kíc5Ptjh độngGzoE héSNJNt lên.

“Không cầoSwqn anE5Lrh oSwqnói SNJNnữa, tôiE5Lr khôngSNJN muốE5Lrn ngh5Ptje, lạoSwqi càoSwqng kh5Ptjông muGzoEốn anSNJNh đeGzoEm tôioSwq soSwqo sánGzoEh vớiGzoE SNJNngười co5Ptjn gáGzoEi SNJNkhác! 5PtjTôi biếtGzoE E5Lrtôi E5Lrkhông lE5Lrà oSwqgì cả,5Ptj E5Lrnên SNJNanh cũngGzoE không5Ptj cầ5Ptjn hạoSwq nhụcoSwq SNJNtôi đếoSwqn mứcoSwq này.”SNJN NướcSNJN mắSNJNt chạ5Ptjy dàoSwqi, rạchGzoE đường5Ptj nướcGzoE pGzoEha lSNJNê thoSwqeo E5Lrgò máoSwq mSNJNà rơE5Lri vàE5Lro khôoSwqng trung.

Minh VỹSNJN nhSNJNìn cô,5Ptj khE5Lrông nóSNJNi gE5Lrì cả,SNJN đoSwqưa 5Ptjtay siếtoSwq chE5Lrặt taSNJNy coSwqô kéSNJNo raSNJN, aoSwqnh đ5Ptjang éSNJNp buộc5Ptj côE5Lr SNJNphải 5Ptjtiếp oSwqtục loSwqắng 5Ptjnghe aGzoEnh nói.

“Tôi khoSwqông cần5Ptj ngườoSwqi oSwqcon gE5Lrái kháGzoEc tSNJNhay thếoSwq E5Lrvị tríSNJN cô5Ptj ấy5Ptj tSNJNrong E5Lrlòng GzoEtôi. E5LrVới tôi,5Ptj TE5Lrhy GzoEThy chỉGzoE E5Lrcó mộGzoEt… khônSNJNg thể5Ptj th5Ptjay thế!”

Ái HoSwqy tiếp5Ptj tSNJNục giằngoSwq taSNJNy, mím5Ptj mô5Ptji đểoSwq từSNJNng câuoSwq nóSNJNi nhẫn5Ptj tâmE5Lr GzoElọt vGzoEào thíoSwqnh E5Lrgiác oSwqvà đượcSNJN lưoSwqu tE5Lrrữ 5Ptjtrong t5Ptjâm trí.

Cô k5Ptjhông muốnSNJN E5Lrnghe… t5Ptjhực sựSNJN khôGzoEng muốn5Ptj nghe!

“Em rE5Lrất pE5Lrhiền phức,oSwq rấtE5Lr bưoSwqớng bỉnh,E5Lr không5Ptj biếE5Lrt ngGzoEhe lời!”

“Đối vE5Lrới emE5Lr, SNJNtôi chẳE5Lrng 5Ptjlà SNJNgì cả…E5Lr SNJNem oSwqsẵn sGzoEàng điGzoE E5Lrtheo hSNJNắn mGzoEà bỏSNJN mặSNJNc tôi.”

“Nhưng nếoSwqu đượcGzoE lự5Ptja cGzoEhọn giữaE5Lr e5Ptjm vàSNJN Th5Ptjy ToSwqhy, tôoSwqi sẽ5Ptj chọnSNJN SNJNem. ThGzoEy oSwqThy rất5Ptj quoSwqan trọnoSwqg… nGzoEhưng ThoSwqy E5LrThy SNJNthuộc về5Ptj SNJNquá kGzoEhứ. CSNJNòn hiệnSNJN tạGzoEi, oSwqem lE5Lrà ngườioSwq qoSwquan trọ5Ptjng nhấ5Ptjt đốiE5Lr E5Lrvới SNJNtôi!” MiGzoEnh GzoEVỹ nớioSwq lỏnoSwqg taoSwqy, s5Ptjau 5Ptjđó E5Lrbuông hGzoEẳn taGzoEy oSwqcô ra.

Cúi đầuGzoE SNJNxem SNJNxét nhữnSNJNg voSwqết thươngoSwq GzoEtrên bàE5Lrn oSwqchân củaE5Lr n5Ptjgười đốoSwqi diGzoEện, SNJNanh đẩyoSwq nhSNJNẹ ÁiGzoE SNJNHy để5Ptj SNJNcô nSNJNằm xuốoSwqng giường.

“Minh Vỹ!”SNJN Đôi5Ptj mắGzoEt cE5Lrô dầ5Ptjn nhắm5Ptj lạiSNJN, SNJNđưa E5Lrtay cSNJNhạm E5Lrnhẹ 5Ptjvào gưE5Lrơng GzoEmặt củE5Lra anh.

Đây E5Lrlà lầnSNJN đầSNJNu tiên5Ptj côoSwq chạmGzoE voSwqào anoSwqh m5Ptjột cáchE5Lr SNJNthân mậtE5Lr oSwqnhư thế.

Ái HSNJNy tiếpE5Lr tụcSNJN mỉmoSwq oSwqcười, bà5Ptjn oSwqtay b5Ptjuông thõngE5Lr xGzoEuống nhanE5Lrh chó5Ptjng 5Ptjchìm vàSNJN g5Ptjiấc ngủ.

Còn vSNJNề oSwqphần MiGzoEnh VỹE5Lr, E5Lrđôi mắtGzoE m5Ptjàu GzoEhổ phách5Ptj cSNJNũng sánoSwqg rựcoSwq GzoElên, 5Ptjkhẽ nângoSwq bànSNJN tSNJNay nh5Ptjỏ bé5Ptj kSNJNia lSNJNên và5Ptj GzoEđặt mộSNJNt nụGzoE oSwqhôn thật5Ptj dịuSNJN dàng.

“Tôi… yêGzoEu em!”