Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ thNKnddSứ ba

Mỗi ngàysy đềuM7oce3 lặnib4WXGg lM7oce3ẽ trôib4WXGi qM7oce3ua ib4WXGtheo cáM7oce3i địnhib4WXG líNKnddS NKnddSvốn đãM7oce3 đượM7oce3c tuânys ib4WXGtheo M7oce3như mysột vysòng lM7oce3uân hồysi yscủa thờNKnddSi gNKnddSian, vàys cuộM7oce3c sốngM7oce3 vẫnM7oce3 lNKnddSuôn vNKnddSề ib4WXGđúng cáib4WXGi M7oce3vị ib4WXGtrí vốib4WXGn NKnddScó củNKnddSa nó.

Đã ysba nib4WXGgày, NKnddSnỗi ysđau mấtys máib4WXGt trysong lòM7oce3ng ÁiM7oce3 ib4WXGHy đãNKnddS NKnddSvơi đysi phầM7oce3n nào,NKnddS nhưnysg ysvẫn NKnddScòn vươngib4WXG M7oce3vấn nM7oce3ơi ysvết thM7oce3ương chNKnddSưa lM7oce3ành hẳnNKnddS mộtys nNKnddSỗi thấNKnddSt vọngib4WXG ib4WXGtột cNKnddSùng dM7oce3ành rib4WXGiêng chib4WXGo NKnddSMinh Vỹ.

Tại saNKnddSo chuyệnNKnddS nhưM7oce3 tNKnddShế ysnày ysmà anM7oce3h NKnddSlại khônysg hềys nNKnddSói vớiM7oce3 Áib4WXGi HM7oce3y dNKnddSù chỉib4WXG M7oce3một câuys, yshay đềib4WXG cậpib4WXG đM7oce3ến dùib4WXG chỉM7oce3 ib4WXGmột lần?

Phải chănib4WXGg… chíM7oce3nh anNKnddSh làys kẻib4WXG đãib4WXG nhẫnNKnddS M7oce3tâm xuốngib4WXG tysay vớiib4WXG NKnddSgia đìnhNKnddS cô?

Không tyshể nào!ib4WXG Mib4WXGinh Vỹys khôngM7oce3 thểys làM7oce3m chM7oce3uyện ib4WXGnhư thếNKnddS được,M7oce3 đặcib4WXG biệib4WXGt làys chuysyện ysnày lạysi yscó ảysnh hưởngib4WXG đếnM7oce3 cô!!

 Mệt NKnddSmỏi gib4WXGục đầuib4WXG xuốnM7oce3g bàM7oce3n, nNKnddShững ysngày qysua thậtNKnddS sựys ÁiNKnddS Hysy ysđã suysy nib4WXGghĩ rib4WXGất nhiềM7oce3u, nhưnib4WXGg suib4WXGy chib4WXGo NKnddScùng cũNKnddSng NKnddSkhông thểys M7oce3tha thứys chib4WXGo Minysh VM7oce3ỹ mộtM7oce3 NKnddScách dễM7oce3 dànM7oce3g nhưM7oce3 thế.

Mất ysmát lầnib4WXG ib4WXGnày thNKnddSật sựib4WXG quáM7oce3 lớn,M7oce3 chỉys tronM7oce3g mộtNKnddS kib4WXGhoảng thờib4WXGi giM7oce3an ngắnNKnddS mysà côM7oce3 đãM7oce3 đánhM7oce3 ib4WXGmất trọnM7oce3 vẹnys hM7oce3ai cyshữ “giNKnddSa đình”.

Ding donib4WXGg… dM7oce3ing dong…

Giây phútys Áiib4WXG Hysy luysôn chờib4WXG đợib4WXGi ib4WXGđã đến,NKnddS nhưnysg tạiib4WXG sNKnddSao ysnhững M7oce3ngày M7oce3gần đâyib4WXG ysnó hNKnddSoàn tysoàn khôngys hềM7oce3 NKnddScó sứcNKnddS ảnhys hưib4WXGởng đếnNKnddS cô.

Lúc nàyib4WXG, tyshứ ib4WXGcô thib4WXGật sựib4WXG cầnNKnddS NKnddSlà ib4WXGsự yênNKnddS tysĩnh, chỉib4WXG cầnM7oce3 nhM7oce3ư thysế đểNKnddS quênM7oce3 đNKnddSi tấM7oce3t cả.

“Này nàysy, mèoib4WXG coM7oce3n!” MM7oce3ột giọngM7oce3 ysnam dễib4WXG ngM7oce3he cấtM7oce3 lib4WXGên, ysthật NKnddSgần vàNKnddS cũnib4WXGg tNKnddShật queM7oce3n thuộcys nhưngib4WXG lạib4WXGi nhanib4WXGh chóngys M7oce3chìm vM7oce3ào qNKnddSuên lãng.

Thật M7oce3kỳ lib4WXGạ, tib4WXGại sNKnddSao ngoNKnddSài giọM7oce3ng ib4WXGnam đNKnddSó ib4WXGra lysại khôNKnddSng ib4WXGcó ib4WXGthêm ib4WXGbất kỳib4WXG thNKnddSứ âmys thib4WXGanh nysào khác?

Nhưng cysô vẫnNKnddS gụysc xuốysng bàn,ys ib4WXGchẳng mànM7oce3g đểys M7oce3tâm NKnddSđến nNKnddShững việysc đM7oce3ang xảyM7oce3 rysa xuib4WXGng quanh.

“Mèo con!”ib4WXG Giib4WXGọng nysam ib4WXGkia lạNKnddSi mộtNKnddS lầnNKnddS nữays cấtNKnddS NKnddScao gM7oce3iọng, mộtib4WXG bM7oce3àn NKnddStay đưM7oce3a lNKnddSên yslay lM7oce3ay ngườM7oce3i cô.

Dường nhưNKnddS tênib4WXG kM7oce3ia đanib4WXGg gọM7oce3i cM7oce3ô thM7oce3ì phải?!

Cô tM7oce3ừ từM7oce3 nNKnddSgước mặtM7oce3 lên,NKnddS đậpys vàoib4WXG mắib4WXGt làib4WXG gươnM7oce3g mặtNKnddS kib4WXGhó ysưa M7oce3của tysên Dysương HạNKnddSo Thần.

“Em khM7oce3ông nNKnddSghe NKnddShay gNKnddSiả NKnddSvờ khM7oce3ông ngNKnddShe th

ế?

” Hạoib4WXG ThầnM7oce3 đNKnddSưa M7oce3tay vềNKnddS pib4WXGhía M7oce3mặt ib4WXGÁi HyM7oce3, NKnddSnhưng bànib4WXG NKnddStay ấib4WXGy lM7oce3ập ystức bịys M7oce3gạt rib4WXGa mộtys M7oce3cách ib4WXGchán ghét.

“Tôi NKnddSlà mèoib4WXG cyson M7oce3từ NKnddSbao giờ?”ib4WXG NKnddSCô khóib4WXG chịuys tM7oce3rả lời,ib4WXG đib4WXGúng làNKnddS cysái biệtib4WXG dNKnddSanh nib4WXGgớ ngẩysn, M7oce3khi khNKnddSông lạNKnddSi vM7oce3í nib4WXGgười ysvới mèo!

“Từ ib4WXGkhi tôNKnddSi nhìnys thấysy em!”ys Mộtys NKnddSnụ cườiM7oce3 thNKnddSân thM7oce3iện tựaM7oce3 nhưib4WXG ánhM7oce3 NKnddSmặt NKnddStrời buổiib4WXG sớmib4WXG lạM7oce3i ysnở nNKnddSên đôiib4WXG môiys kM7oce3ia, nhysưng Áiys Hysy lạM7oce3i ib4WXGcảm thNKnddSấy tib4WXGrong nib4WXGụ cườiNKnddS đóNKnddS đaysng NKnddSchứa ysđựng sysát khí.

“Thế thìM7oce3 tôNKnddSi gọiM7oce3 ib4WXGanh lM7oce3à M7oce3đồ ngớM7oce3 ngẩnib4WXG nhé!”ib4WXG CM7oce3ô đNKnddSập bàysn ysđứng dậyNKnddS vNKnddSà ib4WXGquay ngườiys bỏM7oce3 đi.

Nhưng bằnM7oce3g NKnddSphản xNKnddSạ nhaNKnddSnh nhất,M7oce3 HạM7oce3o ThầnNKnddS lNKnddSập tysức nângib4WXG ngườiys Áib4WXGi HM7oce3y lêysn vib4WXGà vNKnddSác ib4WXGđi ib4WXGnhư mộyst móib4WXGn hNKnddSàng hoá.

Đến tậnNKnddS NKnddSlúc nib4WXGày, ib4WXGcô vẫnM7oce3 cNKnddShưa NKnddSkịp địnhM7oce3 NKnddSthần ib4WXGlấy NKnddSmột giâNKnddSy vib4WXGà NKnddShoàn toàib4WXGn M7oce3bị cậuNKnddS đưaNKnddS đysi, cyshỉ kịM7oce3p M7oce3trông thấyys cysả chụcib4WXG NKnddSánh mắyst tNKnddSừ tib4WXGrong NKnddSlớp manNKnddSg mộtib4WXG ib4WXGánh nhM7oce3ìn ysnảy lửM7oce3a chiM7oce3ếu tib4WXGhẳng vib4WXGào mình.

Thì ib4WXGra từNKnddS nib4WXGãy ysđến giib4WXGờ, kM7oce3hông chNKnddSỉ cóNKnddS riêysng cNKnddSả hM7oce3ai NKnddStồn tib4WXGại troib4WXGng lớp,NKnddS nhưngys tạM7oce3i NKnddSsao NKnddScô lạiM7oce3 khônNKnddSg NKnddShề nyshận bysiết đượcys nhữngib4WXG gươNKnddSng mM7oce3ặt ấy.

“Này, têNKnddSn nib4WXGgớ nNKnddSgẩn yskia, thảNKnddS tôiys xuM7oce3ống!” Áysi HM7oce3y NKnddStức giậib4WXGn đậpib4WXG đysập tM7oce3ay vàoNKnddS lưib4WXGng M7oce3của Hạoib4WXG Thần,ys nM7oce3hững ánhys mắNKnddSt kháNKnddSc ib4WXGnhau lạiNKnddS liib4WXGên tụM7oce3c chiếysu thẳNKnddSng vM7oce3ào yscô ib4WXGkhi mỗysi bướcNKnddS chysân củaib4WXG HạoNKnddS ThầM7oce3n bưM7oce3ớc NKnddSqua từngM7oce3 dib4WXGãy hysành lang.

Nhưng cysậu M7oce3hoàn tib4WXGoàn phớib4WXGt lờNKnddS ib4WXGcô, M7oce3cứ tiysếp ib4WXGtục bysước đi.

“Này! Tênib4WXG khốysn! Tôib4WXGi bảyso thảys tôNKnddSi xuống!ys” Áiys M7oce3Hy nysgừng khôib4WXGng đysập M7oce3tay vàib4WXGo lưngys M7oce3Hạo ThM7oce3ần nữays, ib4WXGphải dùnNKnddSg ib4WXGbiện pM7oce3háp mib4WXGạnh thôi!

Cô híib4WXGt mộtys ib4WXGhơi tib4WXGhật sib4WXGâu… nhắmys mắtM7oce3 lại…

Những bướcM7oce3 chib4WXGân cNKnddSủa Hib4WXGạo ThNKnddSần vẫib4WXGn đềuys đysều, cyshậm NKnddSrãi dib4WXGi chuNKnddSyển trM7oce3ên dib4WXGãy hànNKnddSh lang.

Này M7oce3thì “mèoM7oce3 con”!

Ái HNKnddSy lạiib4WXG sửNKnddS dụNKnddSng “tuyysệt M7oce3chiêu ngàib4WXGn nămys”, phNKnddSập ysmột yscái vàM7oce3o ib4WXGvai Hạoib4WXG Thần.

Cả ngườiib4WXG Hạoys ThầM7oce3n NKnddSrun lêM7oce3n, bưNKnddSớc chib4WXGân khựnib4WXGg lại…

Và tấtNKnddS NKnddScả sib4WXGinh viênM7oce3 ib4WXGtrên dib4WXGãy hànysh laysng cM7oce3ũng dừngys bước!!

“Em NKnddSkhông M7oce3phải mèib4WXGo con!NKnddS” Hạoib4WXG Thầib4WXGn buysông mộyst ib4WXGcâu nib4WXGói khẳngM7oce3 định,M7oce3 gươnib4WXGg mysặt cậuNKnddS dầnys ystối sầysm lại.

“Gì cNKnddSơ?” ysÁi M7oce3Hy nysgơ nysgác hỏiM7oce3, tNKnddSự dưngNKnddS lạiM7oce3 phủib4WXG NKnddSđịnh cyshính bNKnddSiệt danib4WXGh củaib4WXG mNKnddSình đặib4WXGt ysra làib4WXG thếNKnddS nào?

“Em lib4WXGà mèoM7oce3 hoaM7oce3ng!” LạiNKnddS tM7oce3hêm mộib4WXGt câM7oce3u khysẳng địnhNKnddS cysực kỳM7oce3 “tầmNKnddS cỡ”,ys cóM7oce3 khM7oce3ả năngys đánhM7oce3 gụib4WXGc ib4WXGý cM7oce3hí phảnys M7oce3kháng củib4WXGa cib4WXGô. “ChỉM7oce3 NKnddScó ysmèo hysoang mớiNKnddS cắnib4WXG ngườiM7oce3 nM7oce3hư thế!”

Ái ysHy ib4WXGtròn mib4WXGắt, NKnddSvẫn NKnddSkhông thểM7oce3 tysin đượcNKnddS mìnysh vysừa nghM7oce3e thấyys gì.

Cảm giácib4WXG M7oce3về HạoM7oce3 ThNKnddSần lib4WXGúc nàM7oce3y củaM7oce3 côys chỉib4WXG cib4WXGó tib4WXGhể miêysu NKnddStả bằngNKnddS haib4WXGi chữ…M7oce3 ngớNKnddS ngẩn!

“Này, M7oce3không muốib4WXGn tôysi cắnNKnddS aM7oce3nh nữaNKnddS tyshì bysỏ M7oce3tôi xysuống!” Áib4WXGi ib4WXGHy cốM7oce3 gắngib4WXG gM7oce3iữ bìib4WXGnh tNKnddSĩnh, gằnys M7oce3giọng M7oce3đe doạ.

Ngay NKnddSsau đó,M7oce3 Áiib4WXG NKnddSHy đM7oce3ược ysHạo NKnddSThần M7oce3đặt xuốngys đất.

Không lẽys hắib4WXGn ysta sợNKnddS bịM7oce3 cắn?

Nhưng lậpys tứNKnddSc, ib4WXGcô lạiys đượcib4WXG ysHạo ThầnNKnddS nhấysc M7oce3bổng lêysn, vib4WXGà bếNKnddS điNKnddS nhưM7oce3 mộM7oce3t nib4WXGàng cônM7oce3g chúa.

Shock toM7oce3àn tập!

Trong ib4WXGtình trạnM7oce3g hiệM7oce3n giM7oce3ờ, côNKnddS cysó muốnNKnddS phảib4WXGn kháib4WXGng cũM7oce3ng khôib4WXGng được.

Bóng ysdáng cảib4WXG M7oce3hai yskhuất NKnddSsau yshành lanysg, mộib4WXGt đôib4WXGi mNKnddSắt NKnddSmàu M7oce3hổ physách ysđang M7oce3có ib4WXGnhững tNKnddSia nhìnys tứcys giận.

*Canteen*

“Ăn điys ysmèo con!”ys Hạoib4WXG NKnddSThần đẩyib4WXG đM7oce3ẩy kib4WXGhay đysồ ib4WXGăn vềib4WXG phíays Áiib4WXG HyM7oce3, tib4WXGrông cứNKnddS nM7oce3hư đangNKnddS chM7oce3ăm sóM7oce3c thúNKnddS NKnddScưng vậy.

“Anh điM7oce3 mib4WXGà ăM7oce3n mộNKnddSt mib4WXGình!” ÁiNKnddS HM7oce3y hấtib4WXG ib4WXGmặt sib4WXGang NKnddShướng kháM7oce3c, cốNKnddS tM7oce3ình tNKnddSỏ vẻib4WXG khiNKnddSnh kNKnddShi vớiNKnddS NKnddSHạo Thần.

Thật chẳnysg M7oce3hiểu nổiys hắnM7oce3 ib4WXGta, NKnddSđã cM7oce3ố tìnhib4WXG gâyNKnddS ib4WXGsự vysới côNKnddS ib4WXGmà ysgiờ đâib4WXGy lạiNKnddS tysỏ vẻys nhưys thâysn ysthiết lM7oce3ắm… hắNKnddSn cóib4WXG ysbị thầnib4WXG kiib4WXGnh khysông nhỉ?

“Em khônM7oce3g thícib4WXGh M7oce3những móib4WXGn nàib4WXGy à?ib4WXG” HNKnddSạo Thib4WXGần liếcM7oce3 nhìnib4WXG mộyst loạtM7oce3 cácib4WXG M7oce3loại bánhM7oce3 tM7oce3ráng mNKnddSiệng khácNKnddS nhib4WXGau trêib4WXGn khaNKnddSy đồNKnddS NKnddSăn, cườysi khẩyib4WXG. “KNKnddShông lysẽ eNKnddSm muysốn ăib4WXGn xươysng cá?”

Ái HM7oce3y khôngM7oce3 thèmM7oce3 M7oce3trả lời,ys vM7oce3ì trảM7oce3 lờiib4WXG vớiNKnddS tênys nNKnddSày chỉib4WXG ib4WXGtoàn M7oce3tự chuM7oce3ốc thib4WXGêm rib4WXGắc rối.

Vết NKnddSthương ởNKnddS vaysi dạoib4WXG gầysn đâyNKnddS vM7oce3ẫn khysông ngừysng đauib4WXG NKnddSđớn, phảNKnddSi chănNKnddSg ÁiNKnddS ysHy đãib4WXG M7oce3quen chịysu đựnM7oce3g ysmỗi kyshi M7oce3vết thươib4WXGng lêNKnddSn M7oce3cơn đNKnddSau nhứysc tib4WXGừng NKnddSđợt nêib4WXGn NKnddSsắc tháiNKnddS biểuM7oce3 cảmib4WXG ysvẫn kib4WXGhá hơnib4WXG M7oce3lúc trước,M7oce3 mặcys NKnddSdù ysmột bênib4WXG NKnddSvai vẫM7oce3n cảM7oce3m thấyM7oce3 rấtM7oce3 đau.

Gương M7oce3mặt côNKnddS trib4WXGở nêM7oce3n nhợM7oce3t ib4WXGnhạt, nhM7oce3ững gM7oce3iọt mồib4WXG hM7oce3ôi trêib4WXGn tráNKnddSn ib4WXGcũng bắtys đầuib4WXG xuấyst hiện.

Chịu M7oce3đựng, phảiM7oce3 chịuM7oce3 đựng!

Hạo Tib4WXGhần nib4WXGhíu màyM7oce3 NKnddSnhìn ysÁi Hib4WXGy, sNKnddSau đóib4WXG lNKnddSại tiếNKnddSp ib4WXGtục đẩyM7oce3 đM7oce3ẩy ib4WXGkhay đysồ ănM7oce3 vNKnddSề phíaNKnddS “mèo”ys M7oce3của mình.

Những ánhM7oce3 ib4WXGmắt nảyNKnddS lửays cib4WXGủa ib4WXGcác côM7oce3 NKnddSgái NKnddStrong caib4WXGnteen dNKnddSường nhưM7oce3 ysđều khônM7oce3g hẹnys mM7oce3à chM7oce3iếu thẳngNKnddS vàoM7oce3 cô.

“Cô NKnddSta nghĩNKnddS mìM7oce3nh lM7oce3à aM7oce3i chứ?NKnddS Cyshẳng NKnddSqua chib4WXGỉ làNKnddS ngườiys ib4WXGđược Hib4WXGàn ib4WXGMinh Vysỹ ib4WXGchọn màNKnddS cib4WXGứ thícNKnddSh giởM7oce3 tròM7oce3 quyếysn rM7oce3ũ NKnddSngười khác!”

“Tới NKnddScả ysHạo ThầnNKnddS cNKnddSũng đổib4WXG vNKnddSì M7oce3cô tNKnddSa sao?”

“Lâu lâNKnddSu Thầib4WXGn M7oce3mới đếnys trib4WXGường mộtys yslần, chưaNKnddS gìNKnddS M7oce3đã tM7oce3hấy anysh ấyib4WXG thâNKnddSn mậtib4WXG vib4WXGới yscon hồib4WXG M7oce3ly đM7oce3ó rồi.”

Dù NKnddSkhông muốNKnddSn ngheib4WXG, nyshưng nhữib4WXGng lờM7oce3i thaNKnddSn tyshở lẫnNKnddS tráchM7oce3 mNKnddSóc cứys liênys tib4WXGục lọib4WXGt vàoib4WXG tib4WXGai cô.

Khó chịib4WXGu quá!

Ở đâyys tib4WXGhêm vM7oce3ài phútib4WXG nữa,ib4WXG M7oce3có lẽNKnddS yscô NKnddSsẽ chếtNKnddS vìNKnddS bNKnddSị “ngộib4WXG độc”NKnddS nhữngib4WXG lờysi nysói M7oce3ác ysý kiib4WXGa mất!!

Ái NKnddSHy kéoys gyshế đứngib4WXG dậy,M7oce3 vM7oce3à cũnNKnddSg mộtib4WXG bM7oce3àn tib4WXGay kéoys NKnddScô vềNKnddS phíaNKnddS mình.

Cuối yscùng chồM7oce3ng yêuib4WXG mNKnddSafia cNKnddSũng xuấNKnddSt hiện!!

Minh VỹNKnddS lạnhib4WXG lysùng liếcM7oce3 nhNKnddSìn ib4WXGHạo NKnddSThần, sM7oce3au đib4WXGó nắmM7oce3 ib4WXGtay ib4WXGÁi Hib4WXGy kéNKnddSo đi.

Cô cũNKnddSng cib4WXGhẳng hNKnddSề phảnM7oce3 khángib4WXG, đNKnddSể mặib4WXGc aM7oce3nh lNKnddSôi mysình đi.

Và đícNKnddSh đếysn lầib4WXGn ib4WXGnày vẫnM7oce3 ib4WXGlà phòngib4WXG NKnddSy tế!

Ông báib4WXGc sĩib4WXG đãys đượcib4WXG MNKnddSinh Vỹys cib4WXGử ngườiNKnddS đưNKnddSa đếnNKnddS tậNKnddSn trưNKnddSờng, vìM7oce3 tìM7oce3nh tNKnddSrạng ÁiM7oce3 M7oce3Hy NKnddShiện giờM7oce3 đaysng chuyểnM7oce3 biếnib4WXG theib4WXGo hưib4WXGớng khNKnddSông tốt.

Chỉ mộyst lysí NKnddSdo đơM7oce3n giản,M7oce3 Áiys NKnddSHy đM7oce3ã đNKnddSược ysbác sĩNKnddS cM7oce3hẩn đoNKnddSán M7oce3bị mắib4WXGc chứngys kNKnddSháng thuốc!

Thuốc giảmib4WXG đib4WXGau loạiib4WXG M7oce3tiêm dM7oce3ường nhM7oce3ư yskhông thểib4WXG pháM7oce3t hNKnddSuy tysác dM7oce3ụng vớM7oce3i cơib4WXG thểib4WXG củaM7oce3 côNKnddS, bằngM7oce3 chứysng yslà sysau kib4WXGhi tiêNKnddSm thuốcib4WXG cơnNKnddS đib4WXGau M7oce3đớn vẫnM7oce3 kyséo NKnddSdài, tM7oce3hậm chysí cònib4WXG tib4WXGrở nM7oce3ên M7oce3đau hơn.

Nhưng nếM7oce3u NKnddSdùng thuốcys giảM7oce3m NKnddSđau NKnddSloại uốngNKnddS quNKnddSá nhiều,ys sNKnddSẽ ảnysh hưởngib4WXG đib4WXGến vấnM7oce3 đềys sNKnddSức khM7oce3oẻ vNKnddSà dNKnddSễ dàngM7oce3 kNKnddShiến côNKnddS M7oce3dễ dNKnddSàng bib4WXGị cysơn buNKnddSồn M7oce3ngủ đáM7oce3nh gib4WXGục trM7oce3ong mọysi tysình huống.

“Cô VM7oce3ương, NKnddScô đừib4WXGng NKnddSđến trưib4WXGờng nữa,M7oce3 hNKnddSãy M7oce3ở nhàib4WXG tĩnhys dib4WXGưỡng cib4WXGho đếnNKnddS NKnddSkhi ib4WXGvết tib4WXGhương NKnddSlành hẳnib4WXG!” ÔnM7oce3g báysc sĩib4WXG khib4WXGẽ thM7oce3ở ib4WXGdài khysi tNKnddShấy ysnét mặyst M7oce3của NKnddSÁi NKnddSHy, mộNKnddSt bysên vaysi áib4WXGo đãib4WXG thấmNKnddS chútNKnddS sắcys mM7oce3àu củaM7oce3 máu.

Ông tysa lấib4WXGy troib4WXGng yshộp dụnNKnddSg cụNKnddS ib4WXGra NKnddSmột M7oce3ống tiysêm đNKnddSậm sNKnddSắc, nyshẹ nhànysg mởib4WXG nắib4WXGp vysà tiêNKnddSm cM7oce3ho cô.

“Cứ dùngNKnddS thuốcys tNKnddSiêm ib4WXGloại mNKnddSạnh M7oce3như ib4WXGthế nàyib4WXG kNKnddShông pNKnddShải yslà cácM7oce3h hysay, cysó NKnddSkhả nănysg M7oce3nó sẽib4WXG kéyso dàiys ysthời giNKnddSan cib4WXGhữa trị.”M7oce3 Ônysg báM7oce3c sĩib4WXG bNKnddSất gysiác tib4WXGhở dài,ys mNKnddSặc dNKnddSù đNKnddSã NKnddShết lờiNKnddS ib4WXGkhuyên nib4WXGgăn nhưnysg côib4WXG vẫnM7oce3 ysngoan cốib4WXG NKnddSmột ib4WXGmực đòiNKnddS NKnddSđến trường.

Đây M7oce3là bib4WXGiện pháNKnddSp duM7oce3y nyshất M7oce3để kyshống chNKnddSế nM7oce3ỗi đauib4WXG đysang ngựib4WXG ystrị trêM7oce3n vaysi Áiys Hy.

Minh Vysỹ vysẫn đNKnddSứng yêib4WXGn nhìnM7oce3 NKnddSmũi tiM7oce3êm nyshẹ NKnddSnhàng ib4WXGrút rysa khỏiys tib4WXGay côib4WXG, bib4WXGất gM7oce3iác M7oce3một câib4WXGu hỏiNKnddS nghM7oce3i vấnys lạiib4WXG đượcNKnddS M7oce3cất lên.

“Em ib4WXGvà NKnddStên NKnddSđó M7oce3có qM7oce3uan M7oce3hệ gì?”

“Bạn!” Áiib4WXG NKnddSHy trảys lờM7oce3i lịchNKnddS sM7oce3ự, NKnddScố M7oce3gắng lNKnddSàm nM7oce3gắn gọib4WXGn câib4WXGu nysói yshết sứNKnddSc cóib4WXG thể.

Dường nhysư aM7oce3nh khônysg mM7oce3ấy M7oce3hài lòib4WXGng vềib4WXG câuNKnddS trảNKnddS lờiNKnddS củaib4WXG côNKnddS, M7oce3hai M7oce3hàng lôngys màyib4WXG càngib4WXG nhíuM7oce3 chNKnddSặt hơn.

“Mèo coM7oce3n!” Hạoys ThầnM7oce3 đứysng trướysc NKnddScửa phòngM7oce3 ib4WXGy tế,M7oce3 NKnddScất ystiếng gọiNKnddS cysái biNKnddSệt dysanh ysmà mìNKnddSnh đãib4WXG tựys NKnddSý đặtNKnddS cysho Áiys Hy.

Dĩ nyshiên khib4WXGông cầnM7oce3 nyshìn ÁM7oce3i HNKnddSy cũngNKnddS biếtNKnddS chủib4WXG M7oce3nhân củaM7oce3 giọysng nóiib4WXG ấyNKnddS M7oce3là ai!

Hạo M7oce3Thần tib4WXGừ từib4WXG ib4WXGtiến M7oce3vào, nhìnM7oce3 côys lM7oce3o lắng.

“Mèo conM7oce3, eNKnddSm M7oce3bị thươnM7oce3g à?”

“Không cM7oce3ần NKnddSanh quib4WXGan tâm!”M7oce3 Áiib4WXG ysHy lậpNKnddS ystức đứngNKnddS thẳnM7oce3g dậy,ib4WXG ysbước ysra khỏiib4WXG cửa.

“Này, eib4WXGm yslạnh lùngNKnddS M7oce3thế!” Hạyso ThM7oce3ần lM7oce3ập tNKnddSức đuổiib4WXG M7oce3theo, khôM7oce3ng qib4WXGuên “ib4WXGtặng” ib4WXGcho MNKnddSinh Vỹys mộM7oce3t nụM7oce3 cườiM7oce3 đib4WXGắc thắng.

Bàn tM7oce3ay đangys bib4WXGuông NKnddSthõng củaNKnddS Miib4WXGnh Vỹys dầnNKnddS sNKnddSiết chM7oce3ặt yslại, nhM7oce3ưng néNKnddSt ib4WXGmặt vẫnib4WXG lạnhib4WXG lùngys vNKnddSà ib4WXGvô cảm.

Ái ysHy bướcys M7oce3vào lớp,ys HạoNKnddS NKnddSThần cũnNKnddSg NKnddSbước thM7oce3eo M7oce3sau, yslập ystức yscác bạnM7oce3 nữM7oce3 ystrong lớM7oce3p nhaM7oce3nh chib4WXGóng vâNKnddSy quM7oce3anh TNKnddShần, trêib4WXGn ib4WXGtay mỗiib4WXG ysngười NKnddScầm mộtib4WXG quyểnib4WXG tạpys chí.

“Thần, ysanh kíM7oce3 têib4WXGn NKnddSvào đâyM7oce3 ib4WXGcho ib4WXGem nhéys!” MộtM7oce3 M7oce3cô bạnib4WXG gáNKnddSi chib4WXGớp chib4WXGớp mắt,ib4WXG ysđưa cysuốn tysạp M7oce3chí vềys pNKnddShía Hib4WXGạo ThầM7oce3n vib4WXGà M7oce3kèm theNKnddSo ib4WXGmột M7oce3cây bút.

Dĩ nhiêM7oce3n trênM7oce3 gươngys mặNKnddSt kiysa lạiys nysở mộtM7oce3 NKnddSnụ M7oce3cười sátM7oce3 gái.

Đám coysn ysgái ib4WXGkia gNKnddSần nhưys vâyM7oce3 kíM7oce3n HạoNKnddS Thầnib4WXG, khôngM7oce3 chNKnddSừa bấib4WXGt kỳM7oce3 mộyst lNKnddSối thib4WXGoát nào.

Lúc M7oce3này, ib4WXGdường nhưib4WXG ngoM7oce3ài ib4WXGÁi Hysy, chỉNKnddS cònM7oce3 mỗM7oce3i yscô bạnys M7oce3Tịnh NM7oce3hi ngysồi kếys ysbên lNKnddSà kib4WXGhông tM7oce3ham M7oce3gia ib4WXGvào đáysm cib4WXGon gNKnddSái mêM7oce3 traysi kia.

“Tịnh NNKnddShi, sysao hắnys tib4WXGa lạiM7oce3 đưNKnddSợc xiM7oce3n chNKnddSữ kýM7oce3?” Côib4WXG nhìnib4WXG Tib4WXGịnh NM7oce3hi đaM7oce3ng ib4WXGcầm trM7oce3ên tysay mNKnddSột cuốnys sáM7oce3ch khysá dày,ib4WXG bib4WXGất giáM7oce3c lênib4WXG tiếngys hỏi.

Tịnh NhNKnddSi chib4WXGuyển sựys ystập M7oce3trung tM7oce3ừ quyM7oce3ển sácib4WXGh saNKnddSng NKnddSÁi HyNKnddS, mỉNKnddSm cườNKnddSi thâib4WXGn thiệM7oce3n đáp:

“Bạn kib4WXGhông biếtM7oce3 à?ib4WXG Aysnh ấM7oce3y lM7oce3à ysca yssĩ thysần tượngib4WXG M7oce3rất đượcM7oce3 mếnys mộ,M7oce3 thưib4WXGờng M7oce3thì rấtNKnddS ysít kM7oce3hi anysh ib4WXGấy đếib4WXGn trường.”

Shock tM7oce3ập hai!

“Ca M7oce3sĩ ư?”NKnddS M7oce3Ái HM7oce3y M7oce3lẩm bẩmys, ysthật sib4WXGự khôNKnddSng tyshể tiysn đượcM7oce3 mộM7oce3t ystên NKnddSquái đảnib4WXG nhưib4WXG thysế lạiNKnddS lNKnddSà mộtNKnddS cM7oce3a ib4WXGsĩ nổiys tiếng.

Haizz… Phiib4WXGền phứcib4WXG thật!!

Chap 28

Mất NKnddSkiểm soát

Trước cM7oce3ổng trường,ib4WXG vẫnNKnddS nib4WXGhư mọib4WXGi ngàysy, ib4WXGhai chiếcys M7oce3xe ib4WXGBMW đNKnddSã đậuNKnddS NKnddSsẵn ởM7oce3 cổng.

Minh VỹM7oce3 tựays nysgười ysvào mộtM7oce3 cib4WXGhiếc M7oce3xe, đib4WXGôi ib4WXGmắt M7oce3anh sởNKnddS hữuNKnddS mộM7oce3t hưib4WXGớng nhìnys M7oce3vô địNKnddSnh, nhM7oce3ưng M7oce3dường nyshư tM7oce3rong áib4WXGnh nM7oce3hìn đóib4WXG vẫnys đủys ysđể nhậnib4WXG rNKnddSa mộtib4WXG bóngNKnddS dángib4WXG ib4WXGquen thuộcNKnddS ib4WXGđang M7oce3mỗi lúcM7oce3 mộtNKnddS tM7oce3iến gần.

Động táib4WXGc tựib4WXGa ib4WXGngười vysào chiếcys M7oce3BMW NKnddSkia lậpNKnddS tứysc đượcib4WXG ysthay thếib4WXG bM7oce3ằng mộtNKnddS tưib4WXG thếib4WXG đứnib4WXGg thẳngM7oce3 dậy,ib4WXG aM7oce3nh yscho hM7oce3ai taNKnddSy vàM7oce3o ib4WXGtúi, bắtib4WXG ysđầu tiếib4WXGn vềM7oce3 phíib4WXGa ÁiM7oce3 Hy.

“Tôi phảiib4WXG đếnys M7oce3tổ cM7oce3hức, nM7oce3gười củM7oce3a ib4WXGtôi sẽM7oce3 đưays ysem ib4WXGvề.” Dườngys nhNKnddSư Mib4WXGinh VỹNKnddS đangM7oce3 cốM7oce3 gắnM7oce3g dysịu giib4WXGọng hM7oce3ết mứcib4WXG M7oce3có NKnddSthể, nhưNKnddSng vẫnM7oce3 khM7oce3ông thNKnddSể nàoys làM7oce3m taib4WXGn M7oce3biến M7oce3đi cNKnddSái chấM7oce3t giọnysg nM7oce3gạo mib4WXGạn vib4WXGốn có.

Như đysã biếib4WXGt trướysc anNKnddSh M7oce3vẫn sẽM7oce3 lysặp ib4WXGlại cNKnddSâu M7oce3nói nM7oce3ày, yscô chẳib4WXGng tỏys bấtNKnddS ib4WXGcứ mộtM7oce3 tháM7oce3i độM7oce3 nàM7oce3o kib4WXGhác ngM7oce3oài dib4WXGửng M7oce3dưng khNKnddSông qysuan tâm,M7oce3 đôiib4WXG môiib4WXG ysmấp mNKnddSáy cib4WXGhuẩn bịys lênib4WXG tiếib4WXGng ystrả lời.

“Mèo coib4WXGn sNKnddSẽ điM7oce3 vớiib4WXG tôi!”NKnddS M7oce3Giọng nóysi M7oce3của NKnddSkẻ thM7oce3ứ M7oce3ba cắtib4WXG ngaM7oce3ng ýNKnddS đM7oce3ịnh củaNKnddS ib4WXGÁi NKnddSHy, ysHạo Tyshần ib4WXGđang tM7oce3ừ ib4WXGtừ tNKnddSiến đến,M7oce3 vònNKnddSg tM7oce3ay kyséo NKnddScô ib4WXGvề phíaNKnddS mìnNKnddSh, ghM7oce3é M7oce3sát taib4WXGi cysô thM7oce3ì thM7oce3ầm. “M7oce3Chỉ cầnys M7oce3em điM7oce3 ib4WXGtheo tôiib4WXG, tM7oce3ôi sẽib4WXG đápib4WXG ứib4WXGng ib4WXGmọi câuys hỏiib4WXG củib4WXGa NKnddSem NKnddSvề nhữnysg yschuyện rắysc rốiys đib4WXGang ysxảy ra.”

Dĩ NKnddSnhiên yscâu nib4WXGói M7oce3sau củaNKnddS Hib4WXGạo Thầysn đủM7oce3 sứcM7oce3 khiếnM7oce3 Áysi HNKnddSy ngạcNKnddS ib4WXGnhiên hếNKnddSt ib4WXGmức, tNKnddSròn mM7oce3ắt qib4WXGuay NKnddSsang nhìib4WXGn chằib4WXGm chNKnddSặp kẻib4WXG kếys bên.

Có nênM7oce3 đặtib4WXG lònysg tysin NKnddSvào mộtNKnddS tNKnddSên M7oce3như HạoM7oce3 Thần?

Thôi mNKnddSặc kệ,ys tib4WXGin ysmột lầNKnddSn cib4WXGũng NKnddSkhông sao!

“Em điys vớM7oce3i hắn?”NKnddS MM7oce3inh ib4WXGVỹ nhíM7oce3u màysy nM7oce3hìn ÁM7oce3i HNKnddSy, đaNKnddSng cM7oce3hờ ysmột sựib4WXG kyshẳng địnNKnddSh từNKnddS ngườiib4WXG NKnddScon gáiib4WXG trướM7oce3c mặt.

Và ngaNKnddSy sNKnddSau câuys hỏiib4WXG ấy,NKnddS Áib4WXGi HM7oce3y M7oce3gật đầu.

Gương ib4WXGmặt MM7oce3inh Vysỹ thấpNKnddS tyshoáng mNKnddSột nysụ cườiNKnddS ib4WXGnhạt, đysôi NKnddSmắt NKnddSmàu yshổ physách đaM7oce3ng dầM7oce3n tốiys sNKnddSầm lại.ys Lysần đầuM7oce3 NKnddStiên ÁNKnddSi ib4WXGHy tM7oce3rông tib4WXGhấy vẻM7oce3 mặtNKnddS đNKnddSó ystừ anhM7oce3… vẻM7oce3 mysặt củaNKnddS mộtNKnddS M7oce3kẻ bịib4WXG bỏNKnddS rơi!

Cũng cNKnddShính vàM7oce3o khoảnhys M7oce3khắc ấyM7oce3, tráysi tiM7oce3m côib4WXG ib4WXGchợt thắtib4WXG M7oce3lại, nơysi khoM7oce3é mắtib4WXG cảmib4WXG thấNKnddSy cNKnddSay cay.

Minh Vỹib4WXG khôngys nóiib4WXG thêM7oce3m bib4WXGất NKnddScứ điềuib4WXG M7oce3gì nữa,ib4WXG chib4WXGỉ lặNKnddSng NKnddSlẽ quNKnddSay ngưNKnddSời bysước đNKnddSi. bNKnddSóng dángib4WXG từM7oce3 phíays saNKnddSu đangM7oce3 vNKnddSô cùNKnddSng cysô độcNKnddS. M7oce3Vốn ysdĩ aib4WXGnh khôngys hNKnddSề biếtys cáysch NKnddSchiều chysuộng vàNKnddS nhẫnM7oce3 nạiib4WXG ngườiib4WXG khM7oce3ác, nyshưng cib4WXGó lẽM7oce3 lNKnddSần ib4WXGnày anM7oce3h đãM7oce3 thysật sM7oce3ự ysbỏ qysua ib4WXGcho Hạoys ThầnM7oce3 vNKnddSì cô.

Hai cM7oce3hiếc ysxe M7oce3BMW lib4WXGao vútM7oce3 trêM7oce3n dNKnddSòng đườnM7oce3g nyshẵn NKnddSbóng, nhưnM7oce3g yslại ysngược hướngys nhau.

Ánh sáNKnddSng M7oce3màu vàngib4WXG rựNKnddSc yscủa hoysàng hNKnddSôn nhM7oce3ẹ nhNKnddSàng pM7oce3hủ kínib4WXG khôngM7oce3 NKnddSgian trNKnddSên bãiib4WXG biển,ib4WXG từysng đợtib4WXG ib4WXGsóng cNKnddSứ ysvô M7oce3tình M7oce3vỗ vib4WXGào bờ,M7oce3 M7oce3cuốn ystrôi NKnddSđi tấtys cả.

Ái ysHy NKnddSngồi M7oce3trên bờ,NKnddS đưaNKnddS đNKnddSôi mM7oce3ắt ib4WXGvô cNKnddSảm nhìnM7oce3 vềM7oce3 pM7oce3hía ib4WXGxa tậM7oce3n chM7oce3ân trM7oce3ời. NếM7oce3u nhữnM7oce3g M7oce3cơn sónysg kiysa yscó thNKnddSể cuysốn tib4WXGrôi đysi tấtys cNKnddSả NKnddSnhững đauM7oce3 đớnNKnddS cysùng cựcys mM7oce3à cNKnddSô đãNKnddS ysvà M7oce3đang ib4WXGphải gáib4WXGnh chịuys ysthì haM7oce3y ysbiết mấy.

Hạo Thầysn cũNKnddSng ngồiM7oce3 M7oce3xuống bêM7oce3n cạysnh cô,NKnddS ysđôi mắtNKnddS dáNKnddSn chặNKnddSt vib4WXGào “mèoM7oce3 cM7oce3on” NKnddSkhông rời.

“Tại sM7oce3ao NKnddSem lạiys muốnNKnddS đếnib4WXG đây?”NKnddS Bib4WXGầu ib4WXGkhông kNKnddShí dườysng NKnddSnhư đangib4WXG qysuá gượngM7oce3 gạoNKnddS, HạoNKnddS Thầnys đysành phảiys lênM7oce3 tM7oce3iếng phM7oce3á taM7oce3n trạngib4WXG tháib4WXGi yscăng thNKnddSẳng hysiện giờ.

Một khoảngNKnddS yM7oce3ên lặng…

“Ai lib4WXGà kẻNKnddS yshại chếtys giysa đìNKnddSnh tôNKnddSi?” GiọnNKnddSg nóib4WXGi Áib4WXGi HM7oce3y đềNKnddSu đều,M7oce3 đâyM7oce3 vốnib4WXG NKnddSdĩ lysà cysâu hỏiib4WXG nghib4WXGi NKnddShoặc lớib4WXGn nNKnddShất trNKnddSong đầuNKnddS cib4WXGô, vàys câib4WXGu hỏM7oce3i nàyib4WXG hoànNKnddS toM7oce3àn khôngys hM7oce3ề NKnddSăn nhậpib4WXG gM7oce3ì vớiM7oce3 câib4WXGu hỏiNKnddS củNKnddSa HạoNKnddS Thần.

“Câu NKnddSkhác, tôib4WXGi khônib4WXGg trảys lờib4WXGi cib4WXGâu hysỏi nàyM7oce3 củays eib4WXGm được.M7oce3” NKnddSHạo Thầnys nib4WXGhún nhúnNKnddS vysai tysỏ vNKnddSẻ khNKnddSông thểNKnddS làNKnddSm gM7oce3ì ib4WXGhơn, tNKnddSrả lờNKnddSi vớysi chấtM7oce3 M7oce3giọng bib4WXGình NKnddSthản nhM7oce3ất M7oce3có thể.

“Không phảM7oce3i anysh đãM7oce3 bảoib4WXG sẽib4WXG ystrả lờiib4WXG mọiib4WXG thib4WXGắc mNKnddSắc củaib4WXG tôi?”NKnddS Côys qNKnddSuay sM7oce3ang HạoNKnddS M7oce3Thần tứcys gysiận NKnddSgắt lêNKnddSn, đúngib4WXG lysà saysi lNKnddSầm khNKnddSi tysin tưNKnddSởng tênM7oce3 này.

“Tôi cib4WXGhỉ NKnddScó tib4WXGhể trảib4WXG lNKnddSời nib4WXGhững M7oce3câu hỏNKnddSi ysnằm ystrong mộtib4WXG phạmM7oce3 vNKnddSi nhấyst địnib4WXGh.” HạM7oce3o Thầysn khoáyst kM7oce3hoát ib4WXGtay vớM7oce3i ÁiM7oce3 NKnddSHy, tiếpib4WXG ystục gysiữ nNKnddSguyên chấM7oce3t giọNKnddSng bysan nãy.

“Phạm viNKnddS?” CNKnddSô nhíuNKnddS NKnddSmày, têib4WXGn nàNKnddSy toànib4WXG nóiib4WXG nhữM7oce3ng lờiM7oce3 khysó hiểu.

“Tôi chM7oce3ỉ NKnddScó tM7oce3hể yscho M7oce3em M7oce3biết mộtys phầnys M7oce3sự viM7oce3ệc, khônib4WXGg thểM7oce3 nóib4WXGi cib4WXGụ ysthể.” HM7oce3ạo Thầib4WXGn nhẫnys nạiys giảiib4WXG thícysh, M7oce3ngước mặtys lysên trysời quNKnddSan ib4WXGsát mànM7oce3 đêmNKnddS ysdần buôngNKnddS xuống.

Dù sib4WXGao đâyib4WXG cM7oce3ũng NKnddSlà nhữngys điềuys nhysỏ nhặt,ys cóib4WXG chib4WXGo Áysi HNKnddSy biếtM7oce3 cM7oce3ũng chẳNKnddSng sao.

“Vậy cònNKnddS TM7oce3hy Tyshy? M7oce3Anh NKnddScó biếtNKnddS NKnddSnhững chuyệnys M7oce3liên ysquan tớiM7oce3 Thib4WXGy Thy?”ib4WXG NKnddSBất M7oce3giác cNKnddSâu hỏiNKnddS tiếib4WXGp M7oce3theo NKnddSlại dànM7oce3h rM7oce3iêng chNKnddSo Thysy Thysy, thậtib4WXG sựib4WXG côM7oce3 rấtNKnddS tòys mòNKnddS vềib4WXG nM7oce3gười coib4WXGn ysgái bysí ẩnys này.

“Thy Thib4WXGy làib4WXG M7oce3em cNKnddSùng yscha khysác mib4WXGẹ củaNKnddS HM7oce3àn ib4WXGMinh Vib4WXGỹ…” Ánhys mắtNKnddS Hạoib4WXG NKnddSThần ystrở nêNKnddSn ysvô cùnM7oce3g kỳys lạM7oce3, sâuys thămM7oce3 thẳm,ib4WXG khNKnddSông thểib4WXG địnM7oce3h rib4WXGõ đượcNKnddS ánNKnddSh mysắt đóys NKnddSlà gì,ys độtys ngộNKnddSt gib4WXGiọng cậuNKnddS ystrầm xuốnib4WXGg, “…ib4WXG vàib4WXG NKnddSlà eysm cib4WXGùng M7oce3mẹ kyshác cib4WXGha NKnddScủa tôi!”

Có ysvẻ Hạoys NKnddSThần NKnddSrất kib4WXGhó khănys khM7oce3i nM7oce3ói ib4WXGra chuyệnys nNKnddSày, ib4WXGÁi HM7oce3y cNKnddSũng cốib4WXG gNKnddSắng dịNKnddSu giọng,M7oce3 trysánh làysm ib4WXGkẻ trướcys NKnddSmặt tổNKnddSn thương.

“Chuyện nib4WXGày M7oce3anh cib4WXGó NKnddSthể kểib4WXG yschi tiếtNKnddS chib4WXGo tôiM7oce3?” Thậtys sựib4WXG Áysi Hib4WXGy bắtys đầuNKnddS nhậnys địnysh rysa mM7oce3ức độNKnddS ysnghiêm trọngys cysủa M7oce3sự viNKnddSệc hysai nysăm vềNKnddS trưib4WXGớc, cóys lẽM7oce3 HạoNKnddS Thầnib4WXG cũngys yslà ib4WXGmột tronNKnddSg nNKnddShững ngườiib4WXG khônNKnddSg thNKnddSể tyshiếu ystrong sựib4WXG vM7oce3iệc lysần đó.

“Hàn MNKnddSinh VỹNKnddS vysà ysThy ThNKnddSy ysđã ib4WXGchấp nhậnys phạmM7oce3 NKnddSđến tộiNKnddS yslỗi yskhông thib4WXGể tysha tyshứ vìNKnddS M7oce3không NKnddSthể dứyst M7oce3bỏ đượcNKnddS M7oce3tình yscảm cNKnddSá nNKnddShân, vNKnddSà cib4WXGũng M7oce3chính vìM7oce3 thNKnddSế mM7oce3à nM7oce3hững nib4WXGgười trM7oce3ong cM7oce3uộc đềysu phảiM7oce3 trảys mộyst M7oce3cái ib4WXGgiá quáib4WXG đắt.”ys M7oce3Bất giM7oce3ác HạoNKnddS Tyshần nởib4WXG NKnddSmột ib4WXGnụ cườiM7oce3 cM7oce3ay đysắng, cảM7oce3 ngườiM7oce3 rNKnddSun ib4WXGlên dườnNKnddSg nyshư đanysg cib4WXGố gắngM7oce3 kib4WXGìm nén.

“Có tib4WXGhể cib4WXGho tôiib4WXG NKnddSbiết ib4WXGnhững nM7oce3gười NKnddStrong cuộib4WXGc?” M7oce3Ái Hysy tiếNKnddSp tụib4WXGc NKnddSgặng hỏi,ys quêNKnddSn mấyst mìNKnddSnh đib4WXGang vib4WXGô ýib4WXG xéys M7oce3toạc nỗiM7oce3 NKnddSđau yschưa lànhM7oce3 ib4WXGcủa ngườiNKnddS khác.

“Hàn MM7oce3inh NKnddSVỹ, bM7oce3à NKnddSHàn, TừM7oce3 Tyshy ThyNKnddS, tM7oce3ôi và…”M7oce3 LạM7oce3i M7oce3một lầnNKnddS nữaM7oce3 HạoM7oce3 ThầnM7oce3 lấpib4WXG lNKnddSửng cysâu nóM7oce3i, NKnddSkhiến ib4WXGÁi NKnddSHy lạM7oce3i tiếpib4WXG ib4WXGtục NKnddSgặng hỏi.

“Và?” Tráiys tib4WXGim ÁNKnddSi ib4WXGHy bắtNKnddS đầuNKnddS NKnddSđập M7oce3loạn cảNKnddS lênys, cáysi NKnddStên cysuối cùnib4WXGg M7oce3sẽ lysà ai?

“… Điềysn Huânys.” M7oce3Hai tNKnddSừ cuốiys cysùng ib4WXGkhó nhọysc phib4WXGát rNKnddSa ystừ miib4WXGệng Hạoys Thầnys, cib4WXGó lẽNKnddS ib4WXGtên ib4WXGĐiền Huânib4WXG nM7oce3ày đóM7oce3ng vib4WXGai NKnddSchính trM7oce3ong vNKnddSở kịcib4WXGh ysbi thươngys haib4WXGi năib4WXGm vềM7oce3 trước.

“Đã hếtys phạmM7oce3 ysvi yscho phéib4WXGp chưaib4WXG?” ÁiM7oce3 ib4WXGHy ysmở tyso đM7oce3ôi mắtNKnddS nâM7oce3u củaib4WXG ib4WXGmình nhìnM7oce3 thysẳng vysào HạoM7oce3 Thầnib4WXG, NKnddSmột ánNKnddSh nhìysn kysiên định.

Và câuys hỏib4WXGi củaib4WXG cib4WXGô khiếnNKnddS Hạoys ThM7oce3ần bậyst cười.

“Ừ, hếNKnddSt rồi.NKnddS” HạoNKnddS ThM7oce3ần cysố gắngys nhịnNKnddS cười,ys ib4WXGquay yssang ÁM7oce3i ib4WXGHy khẳnysg địNKnddSnh. “Đừnysg loys, sớmib4WXG M7oce3muộn gM7oce3ì ysthì eysm cũnM7oce3g sẽM7oce3 biNKnddSết mà.”

Bất giácM7oce3 Hạoib4WXG ysThần đưaM7oce3 taNKnddSy xoib4WXGa M7oce3xoa đNKnddSầu Áiib4WXG Hyib4WXG, đâyys ib4WXGlà độngys tácys mib4WXGà Thầnib4WXG thườngM7oce3 làmys vớiM7oce3 Tib4WXGhy ThNKnddSy –NKnddS côys M7oce3em NKnddSgái NKnddSđáng ib4WXGyêu cysủa mình.

“Em cib4WXGòn thắcys mắM7oce3c ib4WXGgì khônNKnddSg?” NKnddSHạo ThầnM7oce3 nânysg mặtib4WXG côM7oce3 lNKnddSên, M7oce3nhưng gưNKnddSơng mặib4WXGt vẫysn cysòn NKnddSlưu lạiM7oce3 nụys ib4WXGcười baNKnddSn nãy.

“Anh cM7oce3ó biếtNKnddS aM7oce3nh Triib4WXGết ysDạ?” Đâyib4WXG chysắc chysắn sNKnddSẽ làM7oce3 câuNKnddS hỏiM7oce3 nghM7oce3i vấysn cuốiib4WXG ib4WXGcùng ysmà cM7oce3ô cầNKnddSn đượcM7oce3 giảiM7oce3 đáp.

“Ừ.” Vàib4WXG Hạib4WXGo Thysần lib4WXGại tiNKnddSếp tụNKnddSc trảib4WXG lời.

“Anh ấyNKnddS mM7oce3ất rồi?ib4WXG” LầnM7oce3 M7oce3này, M7oce3người rysun M7oce3lên kyshi NKnddSnhắc đib4WXGến ib4WXGnỗi đauM7oce3 lạiib4WXG làib4WXG Áiib4WXG Hy.

“Ừ, hắNKnddSn yslà âNKnddSn nhM7oce3ân củM7oce3a NKnddSem đấy!”ib4WXG NụNKnddS cysười tib4WXGrên ib4WXGmôi Hạoys ThầnM7oce3 dM7oce3ần biếnys ib4WXGmất, khôngNKnddS đợib4WXGi ysÁi HM7oce3y đặNKnddSt thêysm câib4WXGu yshỏi, Hib4WXGạo Tib4WXGhần lạiNKnddS tiM7oce3ếp tụcM7oce3 nM7oce3ói. “Hếtib4WXG M7oce3phạm M7oce3vi chib4WXGo cysâu hỏiys M7oce3này rồi.”

Ân nhân?

Tại saM7oce3o NKnddSanh tib4WXGrai TriM7oce3ết Dạib4WXG lạiNKnddS làib4WXG ânib4WXG nhân?

Nhưng ib4WXGcó lẽNKnddS côys chỉys biNKnddSết đượcib4WXG ysđến mứcNKnddS đóNKnddS NKnddSmà thôi…

Cô cib4WXGúi gằmNKnddS mặtib4WXG ysxuống, chyse ysgiấu M7oce3đi đôiys mắtM7oce3 đãNKnddS thấmib4WXG đysẫm nướib4WXGc mắt,NKnddS nyshanh M7oce3tay gạyst vộiNKnddS nyshững giọtys nướcNKnddS đángM7oce3 ghéM7oce3t đó.

“Em khôib4WXGng NKnddShỏi tôysi làys ngườiNKnddS M7oce3như tib4WXGhế nàib4WXGo NKnddSsao?” M7oce3Đôi mib4WXGắt HạNKnddSo TNKnddShần cyshăm chúNKnddS quib4WXGan sáM7oce3t ÁNKnddSi HNKnddSy, ib4WXGmột cNKnddSâu M7oce3hỏi mM7oce3à chínhM7oce3 cậuNKnddS đặNKnddSt ra.

“Không, vysì tM7oce3ạm M7oce3thời tôysi sẽNKnddS ib4WXGxem anM7oce3h lM7oce3à mộtM7oce3 ngườiNKnddS tốt.”NKnddS Áiib4WXG HM7oce3y ngướcM7oce3 mặtib4WXG lêNKnddSn, đysôi mắtib4WXG vẫib4WXGn NKnddScòn hoib4WXGe đỏM7oce3 nởys ysmột nụNKnddS NKnddScười dysịu dàNKnddSng vớib4WXGi Hạib4WXGo Thần,NKnddS sNKnddSau ib4WXGđó đứnib4WXGg dậy.M7oce3 “LàmM7oce3 phiềnNKnddS ysanh ib4WXGrồi, cảM7oce3m ơM7oce3n vìM7oce3 tấib4WXGt cả.”

Ái HNKnddSy chậmNKnddS rM7oce3ãi bưysớc đi,ib4WXG lưib4WXGớt quNKnddSa từngM7oce3 bónM7oce3g ngườiys trysên NKnddSbãi biM7oce3ển vàib4WXG kib4WXGhuất hẳnys sM7oce3au ysmàn đêm.

“Người tốM7oce3t? MèoNKnddS conNKnddS, cysó lib4WXGẽ NKnddSem ysđang M7oce3hiểu lầmib4WXG rồi.”

Trên đườngNKnddS đi,ib4WXG ÁNKnddSi Hib4WXGy yscầm mộtNKnddS chiếcib4WXG đồngM7oce3 hM7oce3ồ cáyst nhNKnddSỏ M7oce3xíu mNKnddSàu hồngib4WXG phấn,ib4WXG liêib4WXGn tụcM7oce3 lậtib4WXG ngượcib4WXG nysó lại.

Cô đM7oce3ang yscố gắngys tựib4WXG mìib4WXGnh yslàm mìib4WXGnh vơM7oce3i bớtib4WXG ib4WXGnỗi đau.

Ái Hysy mệtM7oce3 mib4WXGỏi bướcNKnddS vềM7oce3 ysnhà, cNKnddShiếc balyso ib4WXGnặng nM7oce3ề chib4WXGỉ cNKnddSó thểNKnddS đeoib4WXG mộyst bênib4WXG vaib4WXGi, NKnddSnên cànNKnddSg kib4WXGhiến bêNKnddSn ysvai physải củaib4WXG NKnddScô nhứcys mỏib4WXGi vìib4WXG phảM7oce3i manNKnddSg mộM7oce3t trọnNKnddSg lysực NKnddSquá nặng.

Về nhàib4WXG vM7oce3ới trạnM7oce3g tyshái khôNKnddSng mysấy NKnddSvui vẻ,M7oce3 Áib4WXGi NKnddSHy NKnddStiếp tụM7oce3c lêNKnddS bướcys vềNKnddS phòng,M7oce3 chẳib4WXGng mNKnddSàng đểM7oce3 ib4WXGtâm đếnib4WXG M7oce3sự quysan tib4WXGâm tib4WXGhái quib4WXGá củysa mấyNKnddS ystên yscận vệNKnddS vib4WXGì đãys qib4WXGuá qib4WXGuen thuộcys vớiNKnddS cáM7oce3i cảnhNKnddS nàyib4WXG rồi.

Đôi lúM7oce3c côNKnddS lạM7oce3i nM7oce3ghĩ sốM7oce3ng trNKnddSong mộtNKnddS cNKnddSăn biệtys thựib4WXG rộM7oce3ng lib4WXGớn nhysư thếM7oce3 ysnày thậtM7oce3 phiM7oce3ền toáiys, tNKnddSương tM7oce3ự nhysư lúcib4WXG nàyib4WXG phM7oce3ải lNKnddSên M7oce3tận lầuNKnddS bNKnddSa ysđể vềNKnddS phòng.

Hai chânM7oce3 cũngib4WXG M7oce3không tib4WXGhể trM7oce3ụ NKnddSđược lâysu hib4WXGơn nữysa, M7oce3nhưng NKnddSvừa bM7oce3ước đếNKnddSn gầnM7oce3 M7oce3cửa phònysg tM7oce3hì đib4WXGập ib4WXGvào mắtM7oce3 ysÁi HM7oce3y làib4WXG NKnddShai NKnddStên cậnNKnddS vysệ mặcM7oce3 M7oce3vest đNKnddSen vNKnddSà côM7oce3 hầNKnddSu M7oce3gái Aysn ysAn cũnNKnddSg đaib4WXGng đứM7oce3ng trướM7oce3c cửaib4WXG phònNKnddSg vM7oce3ới trạngib4WXG tib4WXGhái cM7oce3ực kib4WXGỳ yslo lắng.

Cô cib4WXGau màNKnddSy, bM7oce3ước yschân vẫnM7oce3 cNKnddShậm ysrãi đếnNKnddS pM7oce3hòng Mib4WXGinh Vỹ.

Dừng cNKnddShân, ÁiM7oce3 NKnddSHy kyshông hM7oce3ề mởys miệngys NKnddSgặng hỏiNKnddS tạiM7oce3 sNKnddSao họys ib4WXGlại cưNKnddS NKnddSxử kháNKnddSc thib4WXGường nhưys thNKnddSế, chM7oce3ỉ đưNKnddSa tib4WXGay M7oce3định mysở cửa.

“Cô chủib4WXG, lNKnddSúc nNKnddSày thì…M7oce3 cysô khônM7oce3g nênib4WXG vào.”NKnddS MộtM7oce3 tênNKnddS cậnM7oce3 vệib4WXG đưaib4WXG taysy chắnib4WXG ngM7oce3ang Áysi HyNKnddS, lúngM7oce3 túnM7oce3g trib4WXGả ib4WXGlời, nhìnys ÁM7oce3i HM7oce3y áiib4WXG ngại.

“Sao M7oce3lại khôM7oce3ng nên?”ib4WXG Áysi HNKnddSy cNKnddSảm thấyNKnddS bysắt đầuys kib4WXGhó chM7oce3ịu, tạiNKnddS sNKnddSao vàoNKnddS phònM7oce3g mysà NKnddScũng khôNKnddSng đượNKnddSc vào?

“Ơ… à…NKnddS ib4WXGthiếu NKnddSgia đaib4WXGng… côNKnddS đừib4WXGng nM7oce3ên vàoNKnddS phònM7oce3g M7oce3lúc này.”ys NKnddSTên cậnNKnddS ib4WXGvệ M7oce3kia cNKnddSứ ấpib4WXG úysng mM7oce3ãi, cib4WXGuối cùngM7oce3 lạiNKnddS lM7oce3à mNKnddSột lib4WXGời yêysu cầu.

“Tránh rays!” NKnddSDường nhưib4WXG ÁNKnddSi HM7oce3y đib4WXGã M7oce3cảm nib4WXGhận đượM7oce3c mộtNKnddS đib4WXGiều gM7oce3ì M7oce3đó bấtNKnddS ib4WXGthường, ib4WXGvà ib4WXGcó vẻNKnddS chuyysện nib4WXGày đanM7oce3g liênM7oce3 qNKnddSuan ysđến MiM7oce3nh Vỹ.

Cô gằnys giọng,ib4WXG gạyst NKnddSmạnh NKnddStay củaib4WXG tysên cậnys NKnddSvệ rM7oce3a rồiib4WXG M7oce3mở M7oce3nhanh cánNKnddSh cib4WXGửa gỗ.

Cánh cửaib4WXG mM7oce3ở rays, vàys yssau đóys cib4WXGũng nhaysnh cyshóng NKnddSđóng lại.

Minh Vysỹ đanM7oce3g nysgồi ysdưới sàn,ib4WXG tM7oce3ựa vàM7oce3o tườib4WXGng, xuNKnddSng M7oce3quanh yslà vib4WXGô sNKnddSố nM7oce3hững chaib4WXGi rượuib4WXG rib4WXGỗng khôngib4WXG, ysmùi rượNKnddSu nysồng nặcNKnddS lNKnddSan toNKnddSả khM7oce3ắp phòng.

Nét mặtib4WXG ÁNKnddSi Hysy dNKnddSần đaib4WXGnh lạNKnddSi, MiM7oce3nh Vib4WXGỹ M7oce3tiếp tụM7oce3c cầmM7oce3 mM7oce3ột chysai rượuNKnddS lênNKnddS uống.M7oce3 Lậib4WXGp tứcNKnddS NKnddScô M7oce3ném mạnM7oce3h baNKnddSlo NKnddSlên giườngib4WXG, tiếnNKnddS đếnM7oce3 giằngNKnddS M7oce3lấy yschai rượuys tronib4WXGg tib4WXGay anh.

“Anh làmM7oce3 cysái tròM7oce3 gib4WXGì th

ế?”

“Đừng qNKnddSuan tâM7oce3m, đưNKnddSa đây!”NKnddS MM7oce3inh VỹNKnddS vớiys taysy vềM7oce3 phíib4WXGa ib4WXGÁi Hyys, NKnddSdường nhưys muốnib4WXG NKnddSlấy lạM7oce3i chysai rượuib4WXG ib4WXGmà NKnddScô vừysa giànhib4WXG lấy.

“Không đưa,ib4WXG anM7oce3h uốngys M7oce3bao nhiNKnddSêu chaib4WXGi rồiM7oce3 hả?”ys Áiib4WXG Hib4WXGy tM7oce3ức giậnM7oce3 quátNKnddS lênib4WXG, ib4WXGđặt chysai rượuM7oce3 đysã đưib4WXGợc kyshui nNKnddSắp NKnddSra saNKnddSu lib4WXGưng, nhìysn mộtNKnddS lượtM7oce3 cáM7oce3c chaib4WXGi ysrượu xunysg quM7oce3anh Mysinh VM7oce3ỹ ysvà bắM7oce3t đầuys đếm.

Một… hai…M7oce3 bNKnddSa… ysbảy chai!

Bảy yschai rượuM7oce3 rỗnib4WXGg kib4WXGhông đanib4WXGg M7oce3nằm M7oce3lăn ib4WXGlóc trêM7oce3n sànys nib4WXGhà mộtib4WXG cáM7oce3ch M7oce3bừa bãiNKnddS, cysô ib4WXGbắt đầM7oce3u nổiys M7oce3giận ib4WXGthật NKnddSsự khib4WXGi thấM7oce3y anib4WXGh đứnib4WXGg lênNKnddS vàib4WXG cóys ýib4WXG ib4WXGđịnh NKnddSlấy từM7oce3 tronM7oce3g tNKnddSủ M7oce3kính mNKnddSột chib4WXGai rượNKnddSu khác.

“Anh muốnib4WXG uốnM7oce3g chứib4WXG gìM7oce3, được!ib4WXG TôM7oce3i uốngM7oce3 ysvới anh!”ys Áysi ysHy M7oce3tức giậib4WXGn quáNKnddSt lên.

Đôi mắtNKnddS mysàu hổys pib4WXGhách củysa MinNKnddSh VM7oce3ỹ dườngNKnddS nNKnddShư đãib4WXG chuyểnM7oce3 ib4WXGsự chNKnddSú ýNKnddS saM7oce3ng cô.

Cô cib4WXGầm chM7oce3ai rưNKnddSợu sM7oce3au lưNKnddSng lênM7oce3, yssau NKnddSđó ib4WXGkề NKnddSlên miệnNKnddSg uốnysg lấNKnddSy ib4WXGmột M7oce3hơi dài.ib4WXG TM7oce3hứ ib4WXGnước uốngM7oce3 ib4WXGthật đắngM7oce3 nhưngys lạiNKnddS M7oce3mang mộib4WXGt vịNKnddS nồib4WXGng nồngys quysả thM7oce3ật khiếib4WXGn yscon ngườiib4WXG ysta quênM7oce3 bM7oce3ẵng hNKnddSết nhữysng bM7oce3uồn phiềM7oce3n, đauib4WXG đớnib4WXG troM7oce3ng lòng.

Gương mặib4WXGt Áysi ib4WXGHy NKnddSbắt đNKnddSầu đỏM7oce3 ib4WXGlên, ib4WXGcô ib4WXGđưa đôM7oce3i mysắt tyshẫn thNKnddSờ nNKnddShìn chNKnddSai rượuNKnddS tib4WXGrong tayib4WXG, tiếpNKnddS tụNKnddSc nysâng lêib4WXGn vysà uốnib4WXGg NKnddShết sốib4WXG cònNKnddS lại.

Về pib4WXGhần MM7oce3inh VỹNKnddS, aib4WXGnh yschỉ đứngNKnddS yM7oce3ên ysnhìn cib4WXGô uốngNKnddS hếtNKnddS cảib4WXG chNKnddSai rượM7oce3u loạib4WXGi mạnhys đóNKnddS. CNKnddSô NKnddSđặt cNKnddShai NKnddSrượu rib4WXGỗng khôib4WXGng xNKnddSuống sàn,NKnddS tiM7oce3ếp tib4WXGheo ysđứng dậM7oce3y đẩyNKnddS anib4WXGh raib4WXG, vưib4WXGơn tib4WXGay vềys phíM7oce3a tủys ib4WXGkính lấib4WXGy mộtib4WXG chysai ysrượu giNKnddSống hệtys lúcib4WXG nãyM7oce3 xuống.

“Em làM7oce3m gìys vib4WXGậy?” Đếysn mNKnddSức nNKnddSày M7oce3thì MM7oce3inh NKnddSVỹ cũngM7oce3 NKnddSkhông thib4WXGể đứib4WXGng NKnddSyên nhìysn đượcib4WXG nữa,M7oce3 đysưa M7oce3tay giậib4WXGt lấyNKnddS cNKnddShai rượuys từys cô.

Rõ ràngM7oce3 gưysơng mặtys Áysi ib4WXGHy đãys đỏM7oce3 NKnddShết mib4WXGức ib4WXGcó thể!

Chợt M7oce3Ái Hysy quaNKnddSy sanM7oce3g MinM7oce3h Vysỹ M7oce3và… mỉmM7oce3 cười!

“Này MNKnddSinh VỹM7oce3, aM7oce3nh NKnddScó bib4WXGiết cib4WXGái cảmib4WXG giácM7oce3 M7oce3mất mộtys ngườiM7oce3 qM7oce3uan M7oce3trọng NKnddSlà NKnddSnhư thếM7oce3 ib4WXGnào kyshông?” Áiib4WXG HNKnddSy vẫnib4WXG mỉib4WXGm cườiib4WXG, M7oce3nhưng tronM7oce3g nụM7oce3 cysười ib4WXGđó lib4WXGà mộM7oce3t vếNKnddSt thysương khib4WXGông thểib4WXG xoáM7oce3 M7oce3đi bằngys thờiM7oce3 NKnddSgian NKnddSvà nướcM7oce3 mắt.

Giọng nóiys cysô NKnddStrở nM7oce3ên nhẹys nhànNKnddSg hơnNKnddS, nhib4WXGưng dườib4WXGng ysnhư NKnddStừng chNKnddSữ vysà ystừng lờiM7oce3 nM7oce3hư thểNKnddS đanysg NKnddStrách mysóc anh.

“Hẳn anNKnddSh cũnM7oce3g bib4WXGiết yschứ nhỉ,NKnddS vM7oce3ì NKnddSThy Thysy đángys yêysu củaNKnddS aNKnddSnh ib4WXGcũng NKnddSđã mib4WXGất rồiib4WXG màM7oce3, ysha haNKnddS. NhưnM7oce3g tôNKnddSi… tM7oce3ôi đáNKnddSnh mấib4WXGt yscả M7oce3gia đình!”

Minh M7oce3Vỹ dườngNKnddS nhưys vib4WXGẫn cNKnddSòn đủNKnddS tỉnhM7oce3 táoys đểM7oce3 lắNKnddSng nghyse nhữngNKnddS lờiNKnddS nóysi M7oce3của côNKnddS, nhib4WXGưng tib4WXGất cM7oce3ả nhữnysg gìNKnddS anM7oce3h cóys tM7oce3hể lysàm lúib4WXGc nàib4WXGy lM7oce3à iNKnddSm lặng.

“Đồng hM7oce3ồ cáNKnddSt xoysa dịNKnddSu nysỗi đauys? Nựcib4WXG cM7oce3ười! NếuNKnddS thib4WXGật sựys ib4WXGnó M7oce3có thểM7oce3 ib4WXGxoa dịM7oce3u NKnddSbớt phầnys ib4WXGnào nỗiib4WXG M7oce3đau củysa tôi,M7oce3 tạysi sayso ib4WXGlật ngượcNKnddS nhữngM7oce3 mộtM7oce3 tNKnddSrăm ystám mươiNKnddS lầnM7oce3 NKnddSvẫn khôngNKnddS hNKnddSề mấtys M7oce3đi mộM7oce3t cib4WXGhút cảmib4WXG giáib4WXGc đaib4WXGu M7oce3đớn ib4WXGnào? TạiNKnddS sM7oce3ao?” NKnddSÁi NKnddSHy NKnddSnhư M7oce3tự nysói vớM7oce3i chNKnddSính mM7oce3ình, lysần ysnày M7oce3cô bậib4WXGt cưib4WXGời thànhNKnddS tiếng.

Đôi mắNKnddSt ướtys NKnddSlệ, côNKnddS đNKnddSưa taM7oce3y NKnddSgạt gib4WXGiọt nib4WXGước ib4WXGmắt khNKnddSông đáM7oce3ng rơiys NKnddStrên gysò ysmá NKnddSrồi lạiNKnddS tM7oce3iếp tib4WXGục tựys đysộc thoại.

“Bây ib4WXGgiờ ib4WXGthì hếtNKnddS rồi,NKnddS cib4WXGả bNKnddSa ysvà mM7oce3ẹ, cảM7oce3 aysnh Triếtib4WXG ysDạ ib4WXGluôn yysêu tM7oce3hương tôiib4WXG đềuNKnddS điys rM7oce3ồi, điM7oce3 đếnys mộtNKnddS nơNKnddSi màM7oce3 tôiib4WXG khôib4WXGng thểM7oce3 nysào chạmys đến,NKnddS trib4WXGừ kib4WXGhi tôNKnddSi ysđi theNKnddSo hM7oce3ọ! VàNKnddS ngaM7oce3y M7oce3cả NKnddSanh yscũng chysỉ dysùng tôNKnddSi nhNKnddSư mNKnddSột coM7oce3n búib4WXGp bêM7oce3 M7oce3để thaib4WXGy tyshế cNKnddSho Tyshy Thy.”

Minh VỹM7oce3 vẫnys ib4WXGim lặngys, đib4WXGôi mắtys màNKnddSu NKnddShổ phácM7oce3h sáM7oce3ng lM7oce3ên, dưib4WXGờng nhưM7oce3 M7oce3anh đãM7oce3 yscó NKnddSthể cảmM7oce3 nhib4WXGận đượM7oce3c nỗiib4WXG đaib4WXGu mM7oce3à cib4WXGô đNKnddSang M7oce3phải gáib4WXGnh chịuM7oce3 ysđau NKnddSđến mứib4WXGc nào.

Ái HM7oce3y bướM7oce3c vysề M7oce3phía tủys NKnddSquần M7oce3áo màM7oce3 MinNKnddSh Vỹys dànib4WXGh riM7oce3êng chM7oce3o mìysnh mởys M7oce3ra, lấyys ysra mộtib4WXG chiếib4WXGc lM7oce3ọ thM7oce3uỷ tib4WXGinh tNKnddSrong suNKnddSốt, tNKnddSrong đếM7oce3n nỗNKnddSi NKnddScó ysthể ib4WXGnhìn thM7oce3ấy M7oce3vô sốM7oce3 nNKnddShững chiếcM7oce3 đồngib4WXG NKnddShồ cáM7oce3t nhNKnddSỏ xiM7oce3nh NKnddSmang nM7oce3hiều ib4WXGmàu sắcNKnddS M7oce3khác nib4WXGhau đib4WXGang ysnằm ib4WXGtrong lọ.

Tiếp NKnddStheo, côys lấyNKnddS ib4WXGtừ troib4WXGng lib4WXGọ ib4WXGra mib4WXGột cáiM7oce3 đồngM7oce3 hồM7oce3 cNKnddSát M7oce3màu đỏ,ib4WXG đưysa tM7oce3ay ib4WXGra khM7oce3ông trM7oce3ung NKnddSvà thảib4WXG nNKnddSó rơysi tM7oce3ự do.

“Rơi này!”

Ái ysHy dưNKnddSờng nhM7oce3ư đysang cNKnddSực kM7oce3ỳ yshứng tNKnddShú vM7oce3ới việcys mysình đangNKnddS ib4WXGlàm, tysrên mM7oce3ôi vẫysn giữM7oce3 nguyênib4WXG nib4WXGụ cưM7oce3ời cM7oce3ay đắng.

Chiếc đib4WXGồng hib4WXGồ đóM7oce3 ib4WXGrơi xuib4WXGống đib4WXGất vỡib4WXG tanys, ib4WXGtạo nM7oce3ên NKnddSvô sNKnddSố nhM7oce3ững mảM7oce3nh ysthuỷ tib4WXGinh cM7oce3ực nhỏys nNKnddSằm tM7oce3rên sib4WXGàn NKnddSnhà, vàys nhữngNKnddS hib4WXGạt cáib4WXGt NKnddSli ysti cũnM7oce3g hoysà lẫysn M7oce3vào nhNKnddSững mảnM7oce3h ysthuỷ tM7oce3inh lib4WXGấp láNKnddSnh ấy.

Rồi lạib4WXGi M7oce3thêm mộtys NKnddScái đồngib4WXG hồM7oce3 ib4WXGnữa… tM7oce3hêm mM7oce3ột M7oce3cái nữa…ys ysvà thM7oce3êm mysột cái…

Cứ yslần lượt,M7oce3 NKnddScô lNKnddSặp lạiib4WXG đM7oce3ộng tácNKnddS ysđó khib4WXGông biM7oce3ết M7oce3bao nM7oce3hiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh VM7oce3ỹ gọNKnddSi tysên Áiib4WXG Hyys, NKnddSđôi mắtib4WXG M7oce3anh trànNKnddS nM7oce3gập vib4WXGẻ xysót xa.

Nhìn thấyys cysô nyshư thếys nNKnddSày, tráiM7oce3 tiysm M7oce3anh nhNKnddSư dầnib4WXG mấM7oce3t điib4WXG nhịpNKnddS ib4WXGđập, sM7oce3au NKnddSđó ngừM7oce3ng ysđập hẳn.

Ái M7oce3Hy khônM7oce3g hềM7oce3 qM7oce3uay lạib4WXGi nNKnddShìn anysh, lNKnddSần nàNKnddSy lM7oce3à đM7oce3ưa cảM7oce3 cNKnddShiếc lọM7oce3 thuysỷ tiysnh rib4WXGa, rồib4WXGi yslại M7oce3thả cib4WXGả lọys rNKnddSớt NKnddSxuống đấM7oce3t… thứib4WXG âM7oce3m M7oce3thanh vysa chNKnddSạm mạnhNKnddS ib4WXGvang lêM7oce3n, hàngM7oce3 ngyshìn mysảnh tNKnddShuỷ tiM7oce3nh yslấp lánib4WXGh nằib4WXGm dướiNKnddS yssàn, mộtM7oce3 khunNKnddSg cảnhM7oce3 đysẹp M7oce3đến đysau đớn!

“Vỡ hysết rồi!M7oce3 KhônNKnddSg còib4WXGn gìM7oce3 đM7oce3ể xoysa dịuys nỗiys đaM7oce3u cả!”ib4WXG ÁiM7oce3 NKnddSHy lạib4WXGi bậtys cưNKnddSời thànhNKnddS tiếng,M7oce3 đM7oce3ưa NKnddSmột ib4WXGtay ômib4WXG lM7oce3ấy ib4WXGmặt, nhưM7oce3ng nhữngib4WXG M7oce3giọt nướcib4WXG mắtNKnddS kib4WXGia ysvẫn lọyst ib4WXGqua khib4WXGẽ taM7oce3y vàNKnddS ib4WXGtạo ib4WXGra M7oce3những vệtM7oce3 M7oce3dài hoànib4WXG mysỹ troNKnddSng khôngib4WXG truysng. “KNKnddShông còn,ib4WXG khôib4WXGng cònib4WXG M7oce3gì cả!”

Minh VỹNKnddS NKnddSbước đếnNKnddS vàib4WXG cúiys xuốngys nib4WXGâng ngườysi cM7oce3ô lysên, đặtib4WXG côib4WXG ngồiib4WXG lênM7oce3 giường.

Bàn chânys M7oce3Ái ib4WXGHy bịM7oce3 nhM7oce3ững ib4WXGmảnh thNKnddSuỷ M7oce3tinh kysia làM7oce3m xysây xướcys rM7oce3ất nhiều.

“Minh VNKnddSỹ, NKnddStôi vàys ThNKnddSy TNKnddShy ib4WXGai quaM7oce3n trọngys ib4WXGhơn?” ÁiNKnddS ib4WXGHy tronM7oce3g ib4WXGbộ dạM7oce3ng M7oce3nửa ib4WXGtỉnh nửaNKnddS mM7oce3ê, ib4WXGbất giM7oce3ác lạysi ib4WXGlên tiếnNKnddSg hỏi.

“Thy TM7oce3hy.” MộNKnddSt câuM7oce3 tM7oce3rả lib4WXGời dứtM7oce3 khoátNKnddS vNKnddSang lêNKnddSn, đysủ đểib4WXG NKnddSÁi ysHy nhậnib4WXG M7oce3thức đượib4WXGc yscâu tysrả lờM7oce3i đóM7oce3 M7oce3đang cysó uM7oce3y NKnddSlực lớnib4WXG NKnddSthế nàib4WXGo đysối vib4WXGới ib4WXGtrái tiM7oce3m đanysg chếNKnddSt dầnNKnddS mòM7oce3n vìys NKnddSđau đớn.

Đôi môNKnddSi xinysh xM7oce3ắn ib4WXGkia mímys chặtNKnddS lại…ys đúysng nNKnddShư cNKnddSô ysnghĩ, NKnddScô yschỉ lysà thysay thế!

“Thy ib4WXGThy ngoaNKnddSn nNKnddSgoãn, xiib4WXGnh đẹib4WXGp NKnddShơn eysm NKnddSrất nhiều.M7oce3” Đysôi môib4WXGi Minysh VNKnddSỹ bậtys ib4WXGra nhữngNKnddS lờiM7oce3 NKnddSphát ngôysn vNKnddSô tib4WXGình, ysmặc ib4WXGkệ nóys cóNKnddS làmib4WXG tổysn tyshương Áiys Hysy ib4WXGhay không,NKnddS NKnddSanh M7oce3vẫn ngoaM7oce3n cốNKnddS ystiếp NKnddStục ysbuông ysnhững yslời nib4WXGói từib4WXG tib4WXGận sysâu tM7oce3rái tib4WXGim mình…ib4WXG vysì, ib4WXGanh khM7oce3ông thib4WXGể cM7oce3he giấM7oce3u đượM7oce3c nữib4WXGa rồiM7oce3. “ThyNKnddS NKnddSThy lM7oce3à yshạnh ib4WXGphúc, yscòn eM7oce3m chỉys manNKnddSg đếnM7oce3 cNKnddSho NKnddStôi sựM7oce3 đauib4WXG đớn.”

“Thy ib4WXGThy ystừng lNKnddSà ib4WXGtất cảNKnddS ysvới tôi…”

Từng câib4WXGu nóib4WXGi dib4WXGo chysính miệnysg MNKnddSinh M7oce3Vỹ bysật ib4WXGra NKnddSnhư xéNKnddS ib4WXGtoạc vếNKnddSt thươnNKnddSg lòysng NKnddSchưa lysành hẳNKnddSn cysủa ysÁi HyM7oce3, côNKnddS ib4WXGbiết mà…NKnddS cNKnddSô chib4WXGẳng lib4WXGà gìys cả!

Hai bàib4WXGn taNKnddSy NKnddSrun ib4WXGlên khônysg ngườngNKnddS, trướcys mắtM7oce3 cysô cũib4WXGng ib4WXGnhoà đM7oce3i vNKnddSì nướcNKnddS mắM7oce3t, côNKnddS đưays NKnddStay ghìib4WXG chặM7oce3t ib4WXGtay vàys M7oce3kích độib4WXGng hysét lên.

“Không cầnib4WXG aib4WXGnh nóiNKnddS nữysa, ystôi khysông ib4WXGmuốn ngheib4WXG, lạiM7oce3 càngib4WXG khNKnddSông muốNKnddSn anM7oce3h đeib4WXGm tôiys ysso sysánh vNKnddSới ngườiys NKnddScon gáiM7oce3 yskhác! Tôiys bM7oce3iết tôNKnddSi khôngNKnddS ib4WXGlà NKnddSgì cả,ys nêysn anysh cũnysg khônNKnddSg M7oce3cần hạNKnddS nhụcM7oce3 tôysi đếnM7oce3 mứcys nib4WXGày.” NướcNKnddS mNKnddSắt chM7oce3ạy ib4WXGdài, rạM7oce3ch đườNKnddSng nướcNKnddS ib4WXGpha NKnddSlê NKnddStheo gysò máNKnddS mib4WXGà rơib4WXGi ysvào khônysg trung.

Minh VỹNKnddS nhìnib4WXG côNKnddS, khônysg nóiNKnddS M7oce3gì cảNKnddS, đưaM7oce3 ystay siếtM7oce3 chặtM7oce3 tib4WXGay côib4WXG kéoys ib4WXGra, anNKnddSh đaysng éNKnddSp ib4WXGbuộc yscô phảib4WXGi tiNKnddSếp tib4WXGục lắngib4WXG nM7oce3ghe NKnddSanh nói.

“Tôi M7oce3không cầNKnddSn ib4WXGngười ib4WXGcon gáiys khib4WXGác thaNKnddSy thysế vịys tríNKnddS ib4WXGcô ấib4WXGy troysng lòngNKnddS tôysi. M7oce3Với tôM7oce3i, ThM7oce3y Thysy chỉys cóib4WXG M7oce3một… khM7oce3ông thểys tM7oce3hay thế!”

Ái ib4WXGHy tiếpib4WXG tụcM7oce3 giM7oce3ằng tayys, mysím môysi đểib4WXG từnM7oce3g cib4WXGâu nNKnddSói nhẫnib4WXG tâmNKnddS ib4WXGlọt ib4WXGvào ib4WXGthính giácNKnddS vàM7oce3 đượcNKnddS ib4WXGlưu M7oce3trữ trysong tâNKnddSm trí.

Cô kNKnddShông muốnib4WXG nghNKnddSe… thựNKnddSc sựib4WXG khM7oce3ông muốnM7oce3 nghe!

“Em rysất phiềnNKnddS phức,M7oce3 rấtM7oce3 bướngys ysbỉnh, khôib4WXGng biếNKnddSt ngM7oce3he lời!”

“Đối vib4WXGới ysem, tM7oce3ôi NKnddSchẳng làib4WXG gìM7oce3 yscả… eysm ib4WXGsẵn sàysng điNKnddS theyso hắnib4WXG mib4WXGà bỏys ysmặc tôi.”

“Nhưng ib4WXGnếu đượcM7oce3 yslựa chọysn giib4WXGữa eib4WXGm NKnddSvà ib4WXGThy ThM7oce3y, M7oce3tôi sẽys chysọn eysm. NKnddSThy Thib4WXGy ysrất quysan trọnM7oce3g… nhưnNKnddSg ThNKnddSy Tib4WXGhy thuộM7oce3c vềys quáNKnddS khứ.ys CònM7oce3 hiệnNKnddS tib4WXGại, ib4WXGem yslà ngườiib4WXG quM7oce3an tNKnddSrọng nyshất đNKnddSối M7oce3với tôiM7oce3!” NKnddSMinh VỹNKnddS nib4WXGới NKnddSlỏng tayys, NKnddSsau đib4WXGó buôM7oce3ng M7oce3hẳn taM7oce3y NKnddScô ra.

Cúi đầuib4WXG NKnddSxem xNKnddSét nhữnysg vếtys thươngM7oce3 trênib4WXG bànNKnddS cM7oce3hân củaM7oce3 ngườiNKnddS đốiib4WXG diện,ys ysanh đẩyNKnddS nhẹM7oce3 Áysi HNKnddSy ib4WXGđể côys nysằm xuốNKnddSng giường.

“Minh Vib4WXGỹ!” M7oce3Đôi NKnddSmắt yscô dysần nhNKnddSắm lại,ib4WXG M7oce3đưa tysay NKnddSchạm nhẹM7oce3 NKnddSvào NKnddSgương NKnddSmặt M7oce3của anh.

Đây lib4WXGà lầnM7oce3 đầuys tiêysn côNKnddS chạmNKnddS vysào aib4WXGnh mNKnddSột cib4WXGách tib4WXGhân ib4WXGmật nNKnddShư thế.

Ái Hib4WXGy tiysếp tụcys ysmỉm cưNKnddSời, bàNKnddSn taib4WXGy ysbuông thõib4WXGng xuốnNKnddSg nhanysh NKnddSchóng chib4WXGìm vM7oce3à giấcys ngủ.

Còn vềib4WXG pNKnddShần MNKnddSinh Vỹ,M7oce3 đôiNKnddS mắM7oce3t M7oce3màu ib4WXGhổ phM7oce3ách cũngys sáM7oce3ng rựcM7oce3 lên,ib4WXG ib4WXGkhẽ nângys M7oce3bàn tib4WXGay nhỏM7oce3 bM7oce3é M7oce3kia lênM7oce3 NKnddSvà đNKnddSặt mộM7oce3t nụib4WXG hôib4WXGn M7oce3thật ysdịu dàng.

“Tôi… NKnddSyêu em!”