Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ thứKCjaAyvw ba

Mỗi nbgBegày bgBeđều lặngbgBe JJ6DyxySlẽ trKCjaAyvwôi qubgBea bgBetheo cJJ6DyxySái địnhJJ6DyxyS JJ6DyxySlí vKCjaAyvwốn bgBeđã đượcKCjaAyvw tuânKCjaAyvw bgBetheo nJJ6DyxyShư mộJJ6DyxySt JJ6DyxySvòng lKCjaAyvwuân hồibgBe cbgBeủa thờiJJ6DyxyS giaKCjaAyvwn, vàJJ6DyxyS cuộKCjaAyvwc sốngKCjaAyvw vbgBeẫn luônKCjaAyvw vbgBeề đúnJJ6DyxySg cáKCjaAyvwi vịKCjaAyvw trbgBeí vốnbgBe JJ6DyxyScó củaJJ6DyxyS nó.

Đã JJ6DyxySba ngày,KCjaAyvw nỗibgBe đaKCjaAyvwu mấtJJ6DyxyS mKCjaAyvwát trKCjaAyvwong lòbgBeng KCjaAyvwÁi bgBeHy KCjaAyvwđã JJ6DyxySvơi bgBeđi phầKCjaAyvwn JJ6DyxySnào, nhưngJJ6DyxyS bgBevẫn còbgBen vươJJ6DyxySng JJ6DyxySvấn nơiJJ6DyxyS vếtJJ6DyxyS thươnKCjaAyvwg cKCjaAyvwhưa bgBelành hẳnKCjaAyvw mộtKCjaAyvw nỗiKCjaAyvw thấtJJ6DyxyS vọbgBeng tộtKCjaAyvw cùbgBeng dànhKCjaAyvw riêJJ6DyxySng cJJ6DyxySho MinJJ6DyxySh Vỹ.

Tại saJJ6DyxySo bgBechuyện nhJJ6DyxySư thếbgBe bgBenày màbgBe anbgBeh lạiJJ6DyxyS kKCjaAyvwhông hềbgBe nKCjaAyvwói vớiJJ6DyxyS JJ6DyxySÁi HbgBey JJ6DyxySdù bgBechỉ KCjaAyvwmột câubgBe, hJJ6DyxySay đềJJ6DyxyS JJ6DyxyScập đếnbgBe dJJ6DyxySù cJJ6DyxyShỉ mộtbgBe lần?

Phải chăngKCjaAyvw… chínhJJ6DyxyS aKCjaAyvwnh làJJ6DyxyS kẻbgBe bgBeđã nhẫnKCjaAyvw JJ6DyxyStâm JJ6DyxySxuống tabgBey vKCjaAyvwới gbgBeia đìnhbgBe cô?

Không tKCjaAyvwhể nKCjaAyvwào! bgBeMinh bgBeVỹ khbgBeông thểKCjaAyvw bgBelàm cKCjaAyvwhuyện nhKCjaAyvwư thbgBeế được,JJ6DyxyS đJJ6DyxySặc bJJ6DyxySiệt làJJ6DyxyS chuJJ6DyxySyện nJJ6DyxySày lạibgBe cóbgBe ảnhbgBe hưởngKCjaAyvw đếnbgBe cô!!

 Mệt mỏKCjaAyvwi gụbgBec đKCjaAyvwầu xuốngbgBe bànJJ6DyxyS, nhKCjaAyvwững JJ6DyxySngày qbgBeua tKCjaAyvwhật sJJ6DyxySự ÁiKCjaAyvw JJ6DyxySHy đãKCjaAyvw sbgBeuy nKCjaAyvwghĩ rấbgBet bgBenhiều, nhJJ6DyxySưng suKCjaAyvwy JJ6DyxyScho cùnJJ6DyxySg cũnbgBeg kKCjaAyvwhông thJJ6DyxySể bgBetha KCjaAyvwthứ JJ6DyxyScho MKCjaAyvwinh VbgBeỹ mộtbgBe cáchKCjaAyvw dễbgBe dàngbgBe nbgBehư thế.

Mất JJ6DyxySmát lầbgBen KCjaAyvwnày thậtJJ6DyxyS sKCjaAyvwự quáJJ6DyxyS KCjaAyvwlớn, chỉKCjaAyvw trKCjaAyvwong bgBemột khoảngbgBe thờibgBe KCjaAyvwgian ngắnKCjaAyvw KCjaAyvwmà côJJ6DyxyS đãKCjaAyvw đbgBeánh mbgBeất trbgBeọn vJJ6DyxySẹn hJJ6DyxySai chKCjaAyvwữ “gibgBea đình”.

Ding dbgBeong… dinbgBeg dong…

Giây phúJJ6DyxySt ÁibgBe HJJ6DyxySy luônbgBe chbgBeờ đKCjaAyvwợi JJ6DyxySđã JJ6DyxySđến, nhJJ6DyxySưng bgBetại saJJ6DyxySo KCjaAyvwnhững ngbgBeày bgBegần đâbgBey nóKCjaAyvw hJJ6DyxySoàn toànbgBe khônbgBeg hềKCjaAyvw cbgBeó sJJ6DyxySức ảJJ6DyxySnh hưởngbgBe đếnbgBe cô.

Lúc nàbgBey, thbgBeứ KCjaAyvwcô thJJ6DyxySật sựbgBe cJJ6DyxySần làJJ6DyxyS sựbgBe yêbgBen tĩnJJ6DyxySh, chỉbgBe cKCjaAyvwần nbgBehư thếKCjaAyvw đểbgBe KCjaAyvwquên đJJ6DyxySi tấtbgBe cả.

“Này nàyKCjaAyvw, JJ6DyxySmèo con!”JJ6DyxyS MộtbgBe gbgBeiọng nabgBem dễKCjaAyvw JJ6DyxySnghe cJJ6DyxySất lên,JJ6DyxyS JJ6DyxySthật gầnbgBe bgBevà cũnbgBeg thậJJ6DyxySt quKCjaAyvwen thuộbgBec nhưJJ6DyxySng lạJJ6DyxySi nhbgBeanh chKCjaAyvwóng chKCjaAyvwìm vbgBeào quJJ6DyxySên lãng.

Thật JJ6DyxySkỳ KCjaAyvwlạ, tạibgBe KCjaAyvwsao ngoàibgBe JJ6DyxySgiọng nbgBeam đóKCjaAyvw rKCjaAyvwa lạiKCjaAyvw khônKCjaAyvwg cóKCjaAyvw tJJ6DyxyShêm JJ6DyxySbất bgBekỳ tKCjaAyvwhứ JJ6DyxySâm thKCjaAyvwanh nJJ6DyxySào khác?

Nhưng KCjaAyvwcô vJJ6DyxySẫn gụbgBec KCjaAyvwxuống bànbgBe, cJJ6DyxyShẳng màngbgBe đểbgBe tâmbgBe đKCjaAyvwến nhKCjaAyvwững việcJJ6DyxyS đaKCjaAyvwng xảyKCjaAyvw KCjaAyvwra xuJJ6DyxySng quanh.

“Mèo conbgBe!” GiọngKCjaAyvw nabgBem JJ6DyxySkia lạiJJ6DyxyS mộtbgBe lKCjaAyvwần nữKCjaAyvwa bgBecất cKCjaAyvwao KCjaAyvwgiọng, mộtJJ6DyxyS bbgBeàn tJJ6DyxySay KCjaAyvwđưa lênJJ6DyxyS JJ6DyxySlay lbgBeay ngườbgBei cô.

Dường KCjaAyvwnhư KCjaAyvwtên JJ6DyxySkia đJJ6DyxySang gọiJJ6DyxyS cKCjaAyvwô thJJ6DyxySì phải?!

Cô từJJ6DyxyS từbgBe ngưJJ6DyxySớc mJJ6DyxySặt lêKCjaAyvwn, JJ6DyxySđập vàJJ6DyxySo mắKCjaAyvwt lbgBeà gươJJ6DyxySng mặtJJ6DyxyS KCjaAyvwkhó bgBeưa củJJ6DyxySa KCjaAyvwtên DươngJJ6DyxyS HạobgBe Thần.

“Em khKCjaAyvwông nJJ6DyxySghe habgBey giảbgBe vJJ6DyxySờ khbgBeông ngbgBehe th

ế?

” HạKCjaAyvwo TKCjaAyvwhần đưaJJ6DyxyS tbgBeay KCjaAyvwvề phKCjaAyvwía mJJ6DyxySặt ÁiKCjaAyvw HKCjaAyvwy, nhưJJ6DyxySng bàKCjaAyvwn tJJ6DyxySay bgBeấy lậpJJ6DyxyS tứcKCjaAyvw KCjaAyvwbị gJJ6DyxySạt KCjaAyvwra mộtbgBe cáchKCjaAyvw chánJJ6DyxyS ghét.

“Tôi KCjaAyvwlà mèobgBe cJJ6DyxySon từKCjaAyvw baJJ6DyxySo giờKCjaAyvw?” CôJJ6DyxyS bgBekhó chịubgBe trảKCjaAyvw KCjaAyvwlời, đúngJJ6DyxyS lJJ6DyxySà cJJ6DyxySái biệtJJ6DyxyS danbgBeh ngớbgBe ngẩn,KCjaAyvw bgBekhi kKCjaAyvwhông lạJJ6DyxySi vJJ6DyxySí nJJ6DyxySgười KCjaAyvwvới mèo!

“Từ kKCjaAyvwhi tJJ6DyxySôi nKCjaAyvwhìn thấybgBe em!”JJ6DyxyS JJ6DyxySMột nụbgBe cưJJ6DyxySời thâKCjaAyvwn thiệbgBen bgBetựa JJ6DyxySnhư ánJJ6DyxySh mặtbgBe KCjaAyvwtrời buổiJJ6DyxyS KCjaAyvwsớm lạiJJ6DyxyS nbgBeở nKCjaAyvwên đJJ6DyxySôi môKCjaAyvwi kKCjaAyvwia, nhưKCjaAyvwng KCjaAyvwÁi HJJ6DyxySy bgBelại cảmbgBe thbgBeấy trJJ6DyxySong JJ6DyxySnụ cườiKCjaAyvw đóbgBe đangbgBe chứKCjaAyvwa bgBeđựng sábgBet khí.

“Thế thìbgBe tôiJJ6DyxyS gọiKCjaAyvw abgBenh lbgBeà đồJJ6DyxyS ngKCjaAyvwớ nKCjaAyvwgẩn nhé!”JJ6DyxyS CJJ6DyxySô đậpKCjaAyvw bJJ6DyxySàn bgBeđứng dậKCjaAyvwy vKCjaAyvwà quaJJ6DyxySy ngườiJJ6DyxyS bỏbgBe đi.

Nhưng bằngJJ6DyxyS phảnKCjaAyvw xJJ6DyxySạ nhbgBeanh nhất,bgBe HạoJJ6DyxyS TJJ6DyxyShần bgBelập tứKCjaAyvwc nJJ6DyxySâng bgBengười ÁbgBei HJJ6DyxySy bgBelên KCjaAyvwvà vábgBec đJJ6DyxySi nhưbgBe JJ6DyxySmột móbgBen hJJ6DyxySàng hoá.

Đến tậJJ6DyxySn lúcJJ6DyxyS nJJ6DyxySày, côJJ6DyxyS vẫnbgBe chJJ6DyxySưa kịKCjaAyvwp địnhbgBe tKCjaAyvwhần lấybgBe mộtKCjaAyvw gbgBeiây JJ6DyxySvà hobgBeàn tbgBeoàn bbgBeị cậKCjaAyvwu đbgBeưa điKCjaAyvw, chJJ6DyxySỉ kịpbgBe JJ6DyxyStrông tKCjaAyvwhấy JJ6DyxyScả bgBechục áKCjaAyvwnh JJ6DyxySmắt KCjaAyvwtừ JJ6DyxyStrong lớpJJ6DyxyS mKCjaAyvwang mbgBeột ánJJ6DyxySh nhìJJ6DyxySn nảKCjaAyvwy lửaJJ6DyxyS bgBechiếu thẳngKCjaAyvw KCjaAyvwvào mình.

Thì rKCjaAyvwa từbgBe nKCjaAyvwãy đếJJ6DyxySn gJJ6DyxySiờ, khôngKCjaAyvw chỉJJ6DyxyS cKCjaAyvwó rKCjaAyvwiêng cảKCjaAyvw hKCjaAyvwai tJJ6DyxySồn tạiKCjaAyvw trJJ6DyxySong lớJJ6DyxySp, nhưKCjaAyvwng tạiJJ6DyxyS sabgBeo côJJ6DyxyS lKCjaAyvwại khôngJJ6DyxyS hbgBeề nhậnbgBe KCjaAyvwbiết bgBeđược nJJ6DyxyShững JJ6DyxySgương bgBemặt ấy.

“Này, têJJ6DyxySn nKCjaAyvwgớ ngẩnbgBe JJ6DyxySkia, thKCjaAyvwả tôKCjaAyvwi xuốngbgBe!” JJ6DyxySÁi JJ6DyxySHy tứKCjaAyvwc giJJ6DyxySận đJJ6DyxySập đậJJ6DyxySp taJJ6DyxySy vàoKCjaAyvw JJ6DyxySlưng củJJ6DyxySa HạJJ6DyxySo ThbgBeần, bgBenhững ánhbgBe JJ6DyxySmắt kháJJ6DyxySc nhabgBeu JJ6DyxySlại JJ6DyxySliên tụcKCjaAyvw chiếuKCjaAyvw thẳnbgBeg vàJJ6DyxySo côbgBe khKCjaAyvwi mJJ6DyxySỗi bướcJJ6DyxyS cbgBehân củKCjaAyvwa HạbgBeo ThầnKCjaAyvw bJJ6DyxySước KCjaAyvwqua từngKCjaAyvw dãbgBey hàKCjaAyvwnh lang.

Nhưng KCjaAyvwcậu bgBehoàn toàbgBen phớtbgBe bgBelờ bgBecô, cứJJ6DyxyS tiếpKCjaAyvw tụcKCjaAyvw bướcJJ6DyxyS đi.

“Này! TêKCjaAyvwn JJ6DyxySkhốn! KCjaAyvwTôi bảobgBe thảJJ6DyxyS KCjaAyvwtôi xuống!KCjaAyvw” ÁiKCjaAyvw HbgBey ngừngKCjaAyvw khôKCjaAyvwng đậpKCjaAyvw taJJ6DyxySy vJJ6DyxySào lưngKCjaAyvw HạoJJ6DyxyS TbgBehần JJ6DyxySnữa, phảibgBe bgBedùng biKCjaAyvwện bgBepháp mạKCjaAyvwnh thôi!

Cô hJJ6DyxySít mộtKCjaAyvw hơJJ6DyxySi thJJ6DyxySật sâu…KCjaAyvw bgBenhắm mắtKCjaAyvw lại…

Những bJJ6DyxySước chJJ6DyxySân củJJ6DyxySa HạoJJ6DyxyS ThầbgBen vbgBeẫn đJJ6DyxySều đều,bgBe chKCjaAyvwậm rKCjaAyvwãi dbgBei chuyKCjaAyvwển tKCjaAyvwrên JJ6DyxySdãy bgBehành lang.

Này thKCjaAyvwì “mKCjaAyvwèo con”!

Ái HbgBey lạiJJ6DyxyS KCjaAyvwsử dụJJ6DyxySng “tbgBeuyệt chiêuKCjaAyvw ngJJ6DyxySàn nămbgBe”, phậKCjaAyvwp mộtKCjaAyvw bgBecái KCjaAyvwvào vJJ6DyxySai bgBeHạo Thần.

Cả ngườiJJ6DyxyS HạoJJ6DyxyS ThJJ6DyxySần ruJJ6DyxySn lên,KCjaAyvw KCjaAyvwbước KCjaAyvwchân khJJ6DyxySựng lại…

Và tấbgBet cbgBeả sinKCjaAyvwh bgBeviên KCjaAyvwtrên JJ6DyxySdãy hàKCjaAyvwnh lKCjaAyvwang cũngKCjaAyvw dừnKCjaAyvwg bước!!

“Em khôngJJ6DyxyS phảibgBe mèobgBe con!”bgBe HạoKCjaAyvw ThầJJ6DyxySn bgBebuông mộbgBet JJ6DyxyScâu nóKCjaAyvwi khẳnbgBeg định,KCjaAyvw KCjaAyvwgương mặbgBet cậbgBeu KCjaAyvwdần tốbgBei KCjaAyvwsầm lại.

“Gì cơ?”bgBe bgBeÁi JJ6DyxySHy KCjaAyvwngơ ngJJ6DyxySác JJ6DyxyShỏi, tựbgBe dưngJJ6DyxyS lạJJ6DyxySi phủJJ6DyxyS địnhKCjaAyvw chíKCjaAyvwnh bJJ6DyxySiệt dJJ6DyxySanh củJJ6DyxySa mìnKCjaAyvwh đặtbgBe rbgBea bgBelà thếbgBe nào?

“Em lbgBeà mJJ6DyxySèo hoangJJ6DyxyS!” KCjaAyvwLại bgBethêm mộtbgBe KCjaAyvwcâu khẳngKCjaAyvw địnhJJ6DyxyS cựcKCjaAyvw kỳJJ6DyxyS “tầJJ6DyxySm cỡKCjaAyvw”, JJ6DyxyScó kKCjaAyvwhả nbgBeăng bgBeđánh bgBegục KCjaAyvwý chíKCjaAyvw phảnJJ6DyxyS khángbgBe củabgBe JJ6DyxyScô. “CbgBehỉ cóKCjaAyvw mJJ6DyxySèo hoabgBeng mớibgBe cbgBeắn nJJ6DyxySgười nhKCjaAyvwư thế!”

Ái bgBeHy trònJJ6DyxyS mắt,bgBe vẫnbgBe khbgBeông thểKCjaAyvw tbgBein đượcbgBe mìnJJ6DyxySh KCjaAyvwvừa nghbgBee thấyJJ6DyxyS gì.

Cảm giácKCjaAyvw vKCjaAyvwề HạobgBe TKCjaAyvwhần lúKCjaAyvwc nàyJJ6DyxyS bgBecủa JJ6DyxyScô chbgBeỉ cKCjaAyvwó thểKCjaAyvw JJ6DyxySmiêu tảJJ6DyxyS bằngJJ6DyxyS bgBehai cKCjaAyvwhữ… ngớJJ6DyxyS ngẩn!

“Này, bgBekhông muốJJ6DyxySn KCjaAyvwtôi cắnbgBe abgBenh nữabgBe JJ6DyxySthì bỏJJ6DyxyS tôJJ6DyxySi xuống!”bgBe JJ6DyxySÁi bgBeHy JJ6DyxyScố gắnKCjaAyvwg giJJ6DyxySữ bìnbgBeh KCjaAyvwtĩnh, KCjaAyvwgằn giọbgBeng KCjaAyvwđe doạ.

Ngay sbgBeau đó,JJ6DyxyS bgBeÁi bgBeHy đbgBeược HạKCjaAyvwo bgBeThần KCjaAyvwđặt JJ6DyxySxuống đất.

Không lbgBeẽ KCjaAyvwhắn KCjaAyvwta sJJ6DyxySợ bbgBeị cắn?

Nhưng lKCjaAyvwập tức,bgBe bgBecô lKCjaAyvwại đượcKCjaAyvw bgBeHạo JJ6DyxySThần KCjaAyvwnhấc bKCjaAyvwổng lJJ6DyxySên, vàbgBe bgBebế điJJ6DyxyS KCjaAyvwnhư mộtKCjaAyvw KCjaAyvwnàng cônKCjaAyvwg chúa.

Shock toànbgBe tập!

Trong tìnhKCjaAyvw JJ6DyxyStrạng hiệKCjaAyvwn gJJ6DyxySiờ, cKCjaAyvwô cóbgBe muKCjaAyvwốn KCjaAyvwphản khángKCjaAyvw cbgBeũng khôKCjaAyvwng được.

Bóng JJ6DyxySdáng cảKCjaAyvw haKCjaAyvwi kbgBehuất KCjaAyvwsau hànhKCjaAyvw laJJ6DyxySng, bgBemột bgBeđôi mắtbgBe màJJ6DyxySu bgBehổ phácbgBeh đangbgBe cóJJ6DyxyS nbgBehững tibgBea nhìnJJ6DyxyS KCjaAyvwtức giận.

*Canteen*

“Ăn đKCjaAyvwi KCjaAyvwmèo bgBecon!” HạoKCjaAyvw ThbgBeần đẩyJJ6DyxyS đẩyJJ6DyxyS khabgBey JJ6DyxySđồ ănbgBe vJJ6DyxySề pJJ6DyxyShía KCjaAyvwÁi HKCjaAyvwy, trôngJJ6DyxyS KCjaAyvwcứ nJJ6DyxyShư đanJJ6DyxySg JJ6DyxySchăm sóJJ6DyxySc tJJ6DyxyShú cưngKCjaAyvw vậy.

“Anh JJ6DyxySđi màKCjaAyvw JJ6DyxySăn JJ6DyxySmột JJ6DyxySmình!” KCjaAyvwÁi HJJ6DyxySy hbgBeất mặtJJ6DyxyS KCjaAyvwsang hướngbgBe khácKCjaAyvw, JJ6DyxyScố tìJJ6DyxySnh JJ6DyxyStỏ vẻKCjaAyvw bgBekhinh kKCjaAyvwhi vJJ6DyxySới HạoJJ6DyxyS Thần.

Thật bgBechẳng hiểubgBe KCjaAyvwnổi hắnbgBe tbgBea, JJ6DyxySđã cbgBeố tìJJ6DyxySnh gbgBeây JJ6DyxySsự vớbgBei côJJ6DyxyS mKCjaAyvwà giờbgBe đâyJJ6DyxyS lbgBeại KCjaAyvwtỏ vẻJJ6DyxyS JJ6DyxySnhư tJJ6DyxyShân JJ6DyxySthiết JJ6DyxySlắm… hJJ6DyxySắn bgBecó bKCjaAyvwị tbgBehần bgBekinh khbgBeông nhỉ?

“Em KCjaAyvwkhông thíbgBech nhữngbgBe mónbgBe nàyJJ6DyxyS àbgBe?” HạoJJ6DyxyS ThầbgBen JJ6DyxySliếc nKCjaAyvwhìn JJ6DyxySmột loạtJJ6DyxyS cáKCjaAyvwc lobgBeại bgBebánh trKCjaAyvwáng mbgBeiệng kbgBehác nhaKCjaAyvwu trênbgBe khKCjaAyvway đồJJ6DyxyS ănJJ6DyxyS, cbgBeười JJ6DyxySkhẩy. KCjaAyvw“Không lẽKCjaAyvw eJJ6DyxySm mKCjaAyvwuốn JJ6DyxySăn xươngJJ6DyxyS cá?”

Ái HKCjaAyvwy khôbgBeng thèmJJ6DyxyS bgBetrả lờJJ6DyxySi, vìKCjaAyvw trảbgBe lờiKCjaAyvw vớbgBei têJJ6DyxySn nàJJ6DyxySy chJJ6DyxySỉ bgBetoàn tKCjaAyvwự cJJ6DyxyShuốc thêmbgBe rắJJ6DyxySc rối.

Vết thươngJJ6DyxyS bgBeở JJ6DyxySvai dKCjaAyvwạo gầnKCjaAyvw đâyKCjaAyvw vKCjaAyvwẫn khôngbgBe ngừngbgBe đaKCjaAyvwu bgBeđớn, phảiJJ6DyxyS KCjaAyvwchăng ÁibgBe KCjaAyvwHy đbgBeã quJJ6DyxySen chịubgBe đựngKCjaAyvw JJ6DyxySmỗi kbgBehi vếtbgBe bgBethương lênbgBe cơJJ6DyxySn JJ6DyxySđau KCjaAyvwnhức KCjaAyvwtừng đbgBeợt KCjaAyvwnên JJ6DyxySsắc bgBethái biểuKCjaAyvw cảmbgBe vbgBeẫn kbgBehá hơJJ6DyxySn lbgBeúc trKCjaAyvwước, mặbgBec dJJ6DyxySù mộbgBet bêJJ6DyxySn vabgBei vẫbgBen JJ6DyxyScảm thJJ6DyxySấy rJJ6DyxySất đau.

Gương mKCjaAyvwặt JJ6DyxyScô trởbgBe nJJ6DyxySên bgBenhợt JJ6DyxySnhạt, bgBenhững gbgBeiọt mbgBeồ hbgBeôi tKCjaAyvwrên tránbgBe KCjaAyvwcũng bJJ6DyxySắt đầbgBeu xuấtbgBe hiện.

Chịu đựng,bgBe phJJ6DyxySải chịubgBe đựng!

Hạo bgBeThần nhKCjaAyvwíu JJ6DyxySmày nhìnJJ6DyxyS KCjaAyvwÁi JJ6DyxySHy, KCjaAyvwsau đóKCjaAyvw bgBelại JJ6DyxyStiếp tJJ6DyxySục đbgBeẩy đẩKCjaAyvwy khabgBey đồJJ6DyxyS ăbgBen vbgBeề JJ6DyxySphía “mèobgBe” củaJJ6DyxyS mình.

Những bgBeánh mKCjaAyvwắt nKCjaAyvwảy lửJJ6DyxySa củaJJ6DyxyS cácKCjaAyvw KCjaAyvwcô JJ6DyxySgái KCjaAyvwtrong cabgBenteen dườngbgBe nhKCjaAyvwư đềubgBe khônKCjaAyvwg hẹnbgBe màbgBe chiếKCjaAyvwu KCjaAyvwthẳng JJ6DyxySvào cô.

“Cô KCjaAyvwta KCjaAyvwnghĩ KCjaAyvwmình lKCjaAyvwà aJJ6DyxySi cbgBehứ? ChbgBeẳng quKCjaAyvwa JJ6DyxySchỉ làbgBe ngườiKCjaAyvw đượcbgBe KCjaAyvwHàn MinKCjaAyvwh VbgBeỹ chọbgBen JJ6DyxySmà cứKCjaAyvw thícJJ6DyxySh gJJ6DyxySiở tròJJ6DyxyS quKCjaAyvwyến rKCjaAyvwũ ngJJ6DyxySười khác!”

“Tới cảKCjaAyvw HạJJ6DyxySo ThbgBeần cJJ6DyxySũng đKCjaAyvwổ vJJ6DyxySì KCjaAyvwcô KCjaAyvwta sao?”

“Lâu lâuKCjaAyvw TJJ6DyxyShần mớJJ6DyxySi đếnJJ6DyxyS trKCjaAyvwường mộtbgBe lầbgBen, chKCjaAyvwưa gìbgBe đãKCjaAyvw thấybgBe anKCjaAyvwh ấyKCjaAyvw thâKCjaAyvwn mậbgBet KCjaAyvwvới coJJ6DyxySn hồJJ6DyxyS JJ6DyxySly đóJJ6DyxyS rồi.”

Dù khôngJJ6DyxyS mJJ6DyxySuốn ngJJ6DyxyShe, nhưJJ6DyxySng nhữKCjaAyvwng lờiJJ6DyxyS JJ6DyxySthan thKCjaAyvwở lẫnKCjaAyvw tKCjaAyvwrách mócJJ6DyxyS cbgBeứ liênKCjaAyvw tbgBeục lọtKCjaAyvw vbgBeào taJJ6DyxySi cô.

Khó KCjaAyvwchịu quá!

Ở bgBeđây thêbgBem JJ6DyxySvài KCjaAyvwphút nữa,JJ6DyxyS cJJ6DyxySó lẽbgBe côbgBe KCjaAyvwsẽ chếKCjaAyvwt bgBevì bịbgBe “nKCjaAyvwgộ độc”KCjaAyvw nhữngbgBe lKCjaAyvwời nbgBeói ácJJ6DyxyS bgBeý kiKCjaAyvwa mất!!

Ái HKCjaAyvwy kéoJJ6DyxyS bgBeghế KCjaAyvwđứng dậy,bgBe KCjaAyvwvà cũnKCjaAyvwg mộtbgBe bàJJ6DyxySn taJJ6DyxySy KCjaAyvwkéo cbgBeô vKCjaAyvwề bgBephía mình.

Cuối KCjaAyvwcùng bgBechồng ybgBeêu JJ6DyxySmafia cũnKCjaAyvwg xuấbgBet hiện!!

Minh VỹbgBe lạnhJJ6DyxyS lbgBeùng liếbgBec JJ6DyxySnhìn HJJ6DyxySạo Thần,bgBe KCjaAyvwsau đóKCjaAyvw nắmbgBe bgBetay ÁiJJ6DyxyS HbgBey kéoJJ6DyxyS đi.

Cô cũngJJ6DyxyS cbgBehẳng hềbgBe pbgBehản khánbgBeg, đểbgBe mbgBeặc KCjaAyvwanh lKCjaAyvwôi mKCjaAyvwình đi.

Và đícKCjaAyvwh đbgBeến lầnKCjaAyvw nJJ6DyxySày vẫnJJ6DyxyS JJ6DyxySlà KCjaAyvwphòng JJ6DyxySy tế!

Ông bgBebác bgBesĩ đãbgBe đượcbgBe MibgBenh KCjaAyvwVỹ JJ6DyxyScử ngưbgBeời đưbgBea đếnKCjaAyvw tậnKCjaAyvw trường,JJ6DyxyS vbgBeì JJ6DyxyStình tJJ6DyxySrạng JJ6DyxySÁi JJ6DyxySHy hbgBeiện gbgBeiờ đangbgBe chuyểnKCjaAyvw biếnbgBe tJJ6DyxySheo hướnbgBeg KCjaAyvwkhông tốt.

Chỉ mbgBeột KCjaAyvwlí bgBedo đơnKCjaAyvw gKCjaAyvwiản, ÁiKCjaAyvw HKCjaAyvwy đãbgBe đượcbgBe bácbgBe sĩJJ6DyxyS chẩnbgBe đoKCjaAyvwán KCjaAyvwbị mKCjaAyvwắc cJJ6DyxyShứng khángJJ6DyxyS thuốc!

Thuốc giKCjaAyvwảm JJ6DyxySđau loKCjaAyvwại tiKCjaAyvwêm dườnKCjaAyvwg nKCjaAyvwhư khôngKCjaAyvw bgBethể bgBephát bgBehuy táJJ6DyxySc JJ6DyxySdụng vớiJJ6DyxyS cơbgBe thểJJ6DyxyS cKCjaAyvwủa côJJ6DyxyS, bằnbgBeg chứnKCjaAyvwg KCjaAyvwlà JJ6DyxySsau kKCjaAyvwhi tiêJJ6DyxySm thuốcbgBe KCjaAyvwcơn đabgBeu đớnJJ6DyxyS vKCjaAyvwẫn kéoKCjaAyvw bgBedài, thậJJ6DyxySm chíKCjaAyvw cònJJ6DyxyS JJ6DyxyStrở nêKCjaAyvwn đabgBeu hơn.

Nhưng nếuKCjaAyvw KCjaAyvwdùng thuKCjaAyvwốc bgBegiảm JJ6DyxySđau lobgBeại ubgBeống KCjaAyvwquá nhiều,KCjaAyvw sẽJJ6DyxyS ảnhbgBe hưởnJJ6DyxySg đếbgBen KCjaAyvwvấn đềbgBe JJ6DyxySsức khoẻJJ6DyxyS vàJJ6DyxyS dbgBeễ JJ6DyxySdàng khiJJ6DyxySến JJ6DyxyScô dJJ6DyxySễ dànKCjaAyvwg bịbgBe cJJ6DyxySơn buồKCjaAyvwn KCjaAyvwngủ đánhKCjaAyvw gJJ6DyxySục JJ6DyxyStrong mKCjaAyvwọi tìnKCjaAyvwh huống.

“Cô VươKCjaAyvwng, JJ6DyxyScô đừnJJ6DyxySg bgBeđến trJJ6DyxySường nKCjaAyvwữa, hãbgBey ởKCjaAyvw nKCjaAyvwhà KCjaAyvwtĩnh dưbgBeỡng cJJ6DyxySho đếJJ6DyxySn khbgBei vếJJ6DyxySt thươngbgBe lànKCjaAyvwh hẳn!”KCjaAyvw ÔnbgBeg bgBebác KCjaAyvwsĩ khẽbgBe bgBethở dàiKCjaAyvw khbgBei thấKCjaAyvwy nétKCjaAyvw mặtKCjaAyvw củJJ6DyxySa ÁiKCjaAyvw bgBeHy, bgBemột bênJJ6DyxyS JJ6DyxySvai KCjaAyvwáo đJJ6DyxySã thJJ6DyxySấm cJJ6DyxyShút KCjaAyvwsắc màbgBeu củaKCjaAyvw máu.

Ông bgBeta lKCjaAyvwấy tronbgBeg hộpbgBe dụngbgBe cụbgBe rJJ6DyxySa mộKCjaAyvwt bgBeống JJ6DyxyStiêm đậJJ6DyxySm sắc,JJ6DyxyS nhẹbgBe nhànJJ6DyxySg mởJJ6DyxyS nắpKCjaAyvw vKCjaAyvwà JJ6DyxyStiêm chbgBeo cô.

“Cứ dbgBeùng thuốcbgBe tiêmbgBe loạJJ6DyxySi mạnhJJ6DyxyS nbgBehư bgBethế nbgBeày khKCjaAyvwông phảiKCjaAyvw làbgBe cácbgBeh hayKCjaAyvw, cóKCjaAyvw khbgBeả năngJJ6DyxyS nóbgBe sẽJJ6DyxyS kéKCjaAyvwo KCjaAyvwdài thờiJJ6DyxyS bgBegian JJ6DyxySchữa trị.”JJ6DyxyS ÔngbgBe bbgBeác sKCjaAyvwĩ bJJ6DyxySất gKCjaAyvwiác thJJ6DyxySở JJ6DyxySdài, mbgBeặc bgBedù đbgBeã KCjaAyvwhết bgBelời khuyKCjaAyvwên ngăbgBen nhưJJ6DyxySng JJ6DyxyScô vJJ6DyxySẫn bgBengoan cốJJ6DyxyS KCjaAyvwmột mựcJJ6DyxyS đòibgBe KCjaAyvwđến trường.

Đây lKCjaAyvwà biệnbgBe KCjaAyvwpháp KCjaAyvwduy nhấtbgBe đJJ6DyxySể khốKCjaAyvwng chếJJ6DyxyS nỗKCjaAyvwi đJJ6DyxySau đangKCjaAyvw bgBengự tbgBerị trbgBeên vJJ6DyxySai ÁiKCjaAyvw Hy.

Minh VỹbgBe vẫnbgBe đứngbgBe bgBeyên nhìJJ6DyxySn mKCjaAyvwũi tiKCjaAyvwêm nhẹbgBe nhKCjaAyvwàng rúJJ6DyxySt JJ6DyxySra kJJ6DyxyShỏi tbgBeay cbgBeô, bKCjaAyvwất KCjaAyvwgiác mbgBeột câuKCjaAyvw hỏiKCjaAyvw JJ6DyxySnghi vấnJJ6DyxyS lạKCjaAyvwi đượcKCjaAyvw KCjaAyvwcất lên.

“Em vJJ6DyxySà têJJ6DyxySn bgBeđó cóJJ6DyxyS quKCjaAyvwan hbgBeệ gì?”

“Bạn!” ÁJJ6DyxySi HbgBey tbgBerả KCjaAyvwlời KCjaAyvwlịch sự,JJ6DyxyS cốKCjaAyvw gắngKCjaAyvw lbgBeàm ngắbgBen gọKCjaAyvwn cJJ6DyxySâu nóiJJ6DyxyS JJ6DyxyShết sứcJJ6DyxyS cJJ6DyxySó thể.

Dường JJ6DyxySnhư JJ6DyxySanh kJJ6DyxyShông mấyKCjaAyvw hàJJ6DyxySi lòngKCjaAyvw vềJJ6DyxyS câKCjaAyvwu trKCjaAyvwả lờibgBe cKCjaAyvwủa côKCjaAyvw, hbgBeai hànJJ6DyxySg lKCjaAyvwông màJJ6DyxySy càbgBeng bgBenhíu chbgBeặt hơn.

“Mèo con!”KCjaAyvw HbgBeạo ThbgBeần đứKCjaAyvwng trướcbgBe cbgBeửa phònJJ6DyxySg JJ6DyxySy tế,bgBe JJ6DyxyScất JJ6DyxyStiếng gọbgBei cáiKCjaAyvw biệtKCjaAyvw daKCjaAyvwnh màbgBe KCjaAyvwmình đJJ6DyxySã bgBetự ýbgBe đặtbgBe cJJ6DyxySho ÁJJ6DyxySi Hy.

Dĩ nhiênbgBe khKCjaAyvwông cJJ6DyxySần nhbgBeìn KCjaAyvwÁi HbgBey cJJ6DyxySũng biếtKCjaAyvw cKCjaAyvwhủ nhbgBeân củaJJ6DyxyS giọnKCjaAyvwg nJJ6DyxySói bgBeấy JJ6DyxySlà ai!

Hạo ThầKCjaAyvwn tbgBeừ bgBetừ tiJJ6DyxySến vàoJJ6DyxyS, nhìnJJ6DyxyS KCjaAyvwcô KCjaAyvwlo lắng.

“Mèo cJJ6DyxySon, bgBeem KCjaAyvwbị thbgBeương à?”

“Không cJJ6DyxySần JJ6DyxySanh quJJ6DyxySan tâm!”KCjaAyvw ÁJJ6DyxySi JJ6DyxySHy lJJ6DyxySập bgBetức bgBeđứng thJJ6DyxySẳng dậy,JJ6DyxyS bướcJJ6DyxyS rbgBea bgBekhỏi cửa.

“Này, eJJ6DyxySm lạnhKCjaAyvw KCjaAyvwlùng thế!”JJ6DyxyS HạbgBeo ThầnbgBe bgBelập tJJ6DyxySức đuổJJ6DyxySi tJJ6DyxySheo, kbgBehông quênKCjaAyvw “tJJ6DyxySặng” cKCjaAyvwho MibgBenh JJ6DyxySVỹ bgBemột nụKCjaAyvw cườiJJ6DyxyS đắcKCjaAyvw thắng.

Bàn JJ6DyxyStay JJ6DyxySđang buJJ6DyxySông thõngbgBe củaKCjaAyvw MiKCjaAyvwnh JJ6DyxySVỹ KCjaAyvwdần sJJ6DyxySiết cbgBehặt lKCjaAyvwại, nhJJ6DyxySưng KCjaAyvwnét mặbgBet vẫnKCjaAyvw KCjaAyvwlạnh lùKCjaAyvwng vKCjaAyvwà vJJ6DyxySô cảm.

Ái HKCjaAyvwy bướcJJ6DyxyS vbgBeào JJ6DyxySlớp, KCjaAyvwHạo JJ6DyxySThần JJ6DyxyScũng bướcJJ6DyxyS theJJ6DyxySo saJJ6DyxySu, lậJJ6DyxySp tứJJ6DyxySc cKCjaAyvwác bạKCjaAyvwn KCjaAyvwnữ troKCjaAyvwng lớJJ6DyxySp nhabgBenh chóbgBeng JJ6DyxySvây JJ6DyxySquanh KCjaAyvwThần, trênJJ6DyxyS tbgBeay mbgBeỗi nbgBegười cbgBeầm mbgBeột quyểnbgBe tạpbgBe chí.

“Thần, anJJ6DyxySh JJ6DyxySkí bgBetên bgBevào đâJJ6DyxySy cJJ6DyxySho eJJ6DyxySm nhé!JJ6DyxyS” bgBeMột cKCjaAyvwô bạnJJ6DyxyS KCjaAyvwgái cKCjaAyvwhớp bgBechớp bgBemắt, đưaKCjaAyvw cuốKCjaAyvwn tạbgBep chíJJ6DyxyS vềKCjaAyvw bgBephía HạobgBe TKCjaAyvwhần vKCjaAyvwà bgBekèm thKCjaAyvweo mJJ6DyxySột cJJ6DyxySây bút.

Dĩ nhiênJJ6DyxyS trKCjaAyvwên gJJ6DyxySương bgBemặt kJJ6DyxySia lạKCjaAyvwi nKCjaAyvwở mộKCjaAyvwt nụKCjaAyvw KCjaAyvwcười sáJJ6DyxySt gái.

Đám cbgBeon gKCjaAyvwái kibgBea gầnJJ6DyxyS nbgBehư vâbgBey kínbgBe HbgBeạo Thần,bgBe khôJJ6DyxySng bgBechừa bấbgBet JJ6DyxySkỳ mộtKCjaAyvw lốiJJ6DyxyS thoáKCjaAyvwt nào.

Lúc nKCjaAyvwày, dườnJJ6DyxySg nhưKCjaAyvw ngoàKCjaAyvwi JJ6DyxySÁi HybgBe, chKCjaAyvwỉ còKCjaAyvwn KCjaAyvwmỗi cKCjaAyvwô KCjaAyvwbạn TịnhKCjaAyvw NbgBehi nKCjaAyvwgồi kbgBeế bêbgBen KCjaAyvwlà kbgBehông tbgBeham giJJ6DyxySa vbgBeào đbgBeám cobgBen bgBegái JJ6DyxySmê KCjaAyvwtrai kia.

“Tịnh NhKCjaAyvwi, sKCjaAyvwao hắnbgBe tKCjaAyvwa lạiKCjaAyvw bgBeđược KCjaAyvwxin chbgBeữ kJJ6DyxySý?” JJ6DyxySCô JJ6DyxySnhìn TbgBeịnh NKCjaAyvwhi đangJJ6DyxyS cầmKCjaAyvw trênJJ6DyxyS KCjaAyvwtay mộtKCjaAyvw JJ6DyxyScuốn sbgBeách khJJ6DyxySá dàbgBey, bấtKCjaAyvw gibgBeác lêJJ6DyxySn tiếJJ6DyxySng hỏi.

Tịnh bgBeNhi chuyJJ6DyxySển JJ6DyxySsự tậpbgBe trbgBeung từbgBe qJJ6DyxySuyển sácKCjaAyvwh sanKCjaAyvwg JJ6DyxySÁi HJJ6DyxySy, mJJ6DyxySỉm cườibgBe tKCjaAyvwhân thbgBeiện đáp:

“Bạn khôngJJ6DyxyS biếJJ6DyxySt à?JJ6DyxyS AnbgBeh ấyJJ6DyxyS lKCjaAyvwà bgBeca sĩbgBe JJ6DyxySthần KCjaAyvwtượng JJ6DyxySrất đượcKCjaAyvw mếnJJ6DyxyS mộ,KCjaAyvw thườngJJ6DyxyS bgBethì rấtJJ6DyxyS JJ6DyxySít KCjaAyvwkhi abgBenh ấybgBe đếnbgBe trường.”

Shock tậpJJ6DyxyS hai!

“Ca sĩbgBe ưbgBe?” ÁiKCjaAyvw JJ6DyxySHy lẩJJ6DyxySm JJ6DyxySbẩm, thậtbgBe sựbgBe khônJJ6DyxySg tbgBehể JJ6DyxyStin JJ6DyxySđược mbgBeột tKCjaAyvwên quKCjaAyvwái đảnKCjaAyvw bgBenhư KCjaAyvwthế JJ6DyxySlại làJJ6DyxyS mộtbgBe JJ6DyxySca sĩbgBe nJJ6DyxySổi tiếng.

Haizz… PhibgBeền phJJ6DyxySức thật!!

Chap 28

Mất kJJ6DyxySiểm soát

Trước JJ6DyxyScổng tJJ6DyxySrường, vẫnJJ6DyxyS nhưJJ6DyxyS mọibgBe ngàKCjaAyvwy, habgBei chiếJJ6DyxySc JJ6DyxySxe BJJ6DyxySMW đKCjaAyvwã đậJJ6DyxySu sẵnbgBe ởKCjaAyvw cổng.

Minh VbgBeỹ tựJJ6DyxySa ngJJ6DyxySười KCjaAyvwvào mbgBeột chiếcKCjaAyvw xeJJ6DyxyS, đJJ6DyxySôi KCjaAyvwmắt JJ6DyxySanh sởJJ6DyxyS bgBehữu mộtJJ6DyxyS hướnJJ6DyxySg nbgBehìn vJJ6DyxySô định,bgBe nbgBehưng dườKCjaAyvwng bgBenhư bgBetrong ánhbgBe KCjaAyvwnhìn đKCjaAyvwó vJJ6DyxySẫn đủbgBe bgBeđể nhậnbgBe JJ6DyxySra JJ6DyxySmột bJJ6DyxySóng bgBedáng qKCjaAyvwuen thuộcbgBe đanKCjaAyvwg mỗibgBe lúcJJ6DyxyS mộtKCjaAyvw tiếnKCjaAyvw gần.

Động tKCjaAyvwác tựaKCjaAyvw bgBengười bgBevào chiKCjaAyvwếc JJ6DyxySBMW kiJJ6DyxySa bgBelập tứJJ6DyxySc đJJ6DyxySược tbgBehay thKCjaAyvwế bằnJJ6DyxySg mộKCjaAyvwt tJJ6DyxySư tbgBehế đứngbgBe bgBethẳng dậy,KCjaAyvw anKCjaAyvwh cKCjaAyvwho haKCjaAyvwi tKCjaAyvway KCjaAyvwvào túiKCjaAyvw, bắtKCjaAyvw đầuKCjaAyvw JJ6DyxyStiến vềJJ6DyxyS phíKCjaAyvwa KCjaAyvwÁi Hy.

“Tôi bgBephải đếnKCjaAyvw tổbgBe KCjaAyvwchức, JJ6DyxySngười cbgBeủa tôbgBei JJ6DyxySsẽ bgBeđưa ebgBem về.”bgBe bgBeDường nbgBehư MKCjaAyvwinh VỹJJ6DyxyS bgBeđang cKCjaAyvwố bgBegắng dịuKCjaAyvw gbgBeiọng hếtJJ6DyxyS mứcKCjaAyvw cbgBeó thể,JJ6DyxyS nhưbgBeng vKCjaAyvwẫn khKCjaAyvwông bgBethể JJ6DyxySnào làmKCjaAyvw taKCjaAyvwn biếnKCjaAyvw KCjaAyvwđi bgBecái JJ6DyxySchất giọngbgBe JJ6DyxySngạo mạnJJ6DyxyS vốbgBen có.

Như KCjaAyvwđã biếJJ6DyxySt trKCjaAyvwước anJJ6DyxySh vẫnbgBe sẽbgBe lặpbgBe lạibgBe bgBecâu nóiJJ6DyxyS này,bgBe côJJ6DyxyS chẳnbgBeg bgBetỏ bấbgBet cứJJ6DyxyS mộtKCjaAyvw tháiKCjaAyvw JJ6DyxySđộ nbgBeào kKCjaAyvwhác ngoàKCjaAyvwi JJ6DyxySdửng dưngKCjaAyvw khbgBeông qJJ6DyxySuan tâmKCjaAyvw, đôiJJ6DyxyS KCjaAyvwmôi bgBemấp máyJJ6DyxyS cJJ6DyxyShuẩn bịKCjaAyvw lêJJ6DyxySn tiếnKCjaAyvwg trbgBeả lời.

“Mèo KCjaAyvwcon JJ6DyxySsẽ điKCjaAyvw vớKCjaAyvwi tôi!”bgBe GiọJJ6DyxySng nJJ6DyxySói củaJJ6DyxyS kẻbgBe JJ6DyxySthứ JJ6DyxySba cbgBeắt ngbgBeang ýKCjaAyvw địnhKCjaAyvw KCjaAyvwcủa KCjaAyvwÁi HKCjaAyvwy, KCjaAyvwHạo TbgBehần bgBeđang tKCjaAyvwừ tKCjaAyvwừ tiếnKCjaAyvw đến,KCjaAyvw vònKCjaAyvwg tbgBeay bgBekéo côbgBe vềbgBe phíabgBe KCjaAyvwmình, bgBeghé KCjaAyvwsát taJJ6DyxySi bgBecô JJ6DyxySthì JJ6DyxySthầm. “ChbgBeỉ cầnKCjaAyvw eKCjaAyvwm đKCjaAyvwi bgBetheo bgBetôi, tôbgBei sẽJJ6DyxyS đápbgBe ứnbgBeg mọJJ6DyxySi câuKCjaAyvw hỏiKCjaAyvw KCjaAyvwcủa KCjaAyvwem vềbgBe nJJ6DyxyShững KCjaAyvwchuyện rắcJJ6DyxyS rốbgBei đJJ6DyxySang xảybgBe ra.”

Dĩ nhiJJ6DyxySên cJJ6DyxySâu nbgBeói bgBesau cKCjaAyvwủa KCjaAyvwHạo TKCjaAyvwhần đủJJ6DyxyS sứKCjaAyvwc khibgBeến ÁJJ6DyxySi HKCjaAyvwy nKCjaAyvwgạc JJ6DyxySnhiên hếtbgBe mứcJJ6DyxyS, tròbgBen mắtKCjaAyvw quKCjaAyvway sanbgBeg nKCjaAyvwhìn cJJ6DyxyShằm chbgBeặp kbgBeẻ kếbgBe bên.

Có nêJJ6DyxySn đJJ6DyxySặt lònJJ6DyxySg tibgBen JJ6DyxySvào mộtJJ6DyxyS KCjaAyvwtên nbgBehư HbgBeạo Thần?

Thôi mặcJJ6DyxyS kệ,KCjaAyvw tKCjaAyvwin mộtbgBe lầnKCjaAyvw cũngJJ6DyxyS khôngJJ6DyxyS sao!

“Em điKCjaAyvw vớiJJ6DyxyS hắn?”bgBe MbgBeinh VbgBeỹ nJJ6DyxyShíu mbgBeày nJJ6DyxyShìn ÁKCjaAyvwi JJ6DyxySHy, đaJJ6DyxySng chJJ6DyxySờ mộKCjaAyvwt sựJJ6DyxyS khẳnJJ6DyxySg JJ6DyxySđịnh từbgBe nKCjaAyvwgười coJJ6DyxySn gáiKCjaAyvw trưKCjaAyvwớc mặt.

Và nbgBegay bgBesau cbgBeâu hỏiJJ6DyxyS JJ6DyxySấy, ÁiJJ6DyxyS HJJ6DyxySy gậtJJ6DyxyS đầu.

Gương mặtJJ6DyxyS MinbgBeh JJ6DyxySVỹ thấpKCjaAyvw thoáJJ6DyxySng mộtbgBe nụKCjaAyvw cườiKCjaAyvw nhạt,bgBe đôiKCjaAyvw mắtbgBe màbgBeu JJ6DyxyShổ phbgBeách đangKCjaAyvw dbgBeần tốKCjaAyvwi sầmJJ6DyxyS lạiJJ6DyxyS. LầnKCjaAyvw đJJ6DyxySầu tiênbgBe ÁbgBei KCjaAyvwHy trôngbgBe thJJ6DyxySấy vẻbgBe mbgBeặt đbgBeó từKCjaAyvw anh…bgBe vẻJJ6DyxyS bgBemặt củabgBe mộJJ6DyxySt bgBekẻ bgBebị bỏJJ6DyxyS rơi!

Cũng chínhbgBe vàbgBeo khoảnKCjaAyvwh khKCjaAyvwắc ấy,bgBe KCjaAyvwtrái tbgBeim cJJ6DyxySô chợtJJ6DyxyS thắtbgBe bgBelại, nơJJ6DyxySi khJJ6DyxySoé mJJ6DyxySắt cảbgBem thấyJJ6DyxyS caJJ6DyxySy cay.

Minh VJJ6DyxySỹ khôbgBeng nóiJJ6DyxyS thêbgBem bấtKCjaAyvw cứKCjaAyvw điềuKCjaAyvw gJJ6DyxySì bgBenữa, cJJ6DyxyShỉ lbgBeặng JJ6DyxySlẽ JJ6DyxySquay ngưKCjaAyvwời KCjaAyvwbước điKCjaAyvw. bónJJ6DyxySg JJ6DyxySdáng từJJ6DyxyS pbgBehía sabgBeu đangJJ6DyxyS JJ6DyxySvô cKCjaAyvwùng JJ6DyxyScô độc.JJ6DyxyS VJJ6DyxySốn dĩJJ6DyxyS KCjaAyvwanh khônKCjaAyvwg hJJ6DyxySề biếKCjaAyvwt cácJJ6DyxySh chiJJ6DyxySều cbgBehuộng KCjaAyvwvà nhẫKCjaAyvwn nạiJJ6DyxyS ngườibgBe khábgBec, nhưKCjaAyvwng KCjaAyvwcó lẽKCjaAyvw lầKCjaAyvwn nKCjaAyvwày bgBeanh đãbgBe thậtKCjaAyvw sJJ6DyxySự bỏJJ6DyxyS KCjaAyvwqua cJJ6DyxySho HạJJ6DyxySo TKCjaAyvwhần bgBevì cô.

Hai bgBechiếc xKCjaAyvwe BMbgBeW JJ6DyxySlao vútbgBe trênbgBe dòJJ6DyxySng đườngJJ6DyxyS nhẵnKCjaAyvw bóngbgBe, nhưbgBeng lạiKCjaAyvw ngưJJ6DyxySợc hướJJ6DyxySng nhau.

Ánh sánbgBeg mJJ6DyxySàu vànKCjaAyvwg rựcJJ6DyxyS KCjaAyvwcủa hbgBeoàng hônbgBe nhẹJJ6DyxyS nhJJ6DyxySàng phủKCjaAyvw kíJJ6DyxySn khôngKCjaAyvw bgBegian JJ6DyxyStrên bJJ6DyxySãi bbgBeiển, từJJ6DyxySng đợtKCjaAyvw sóngJJ6DyxyS cứKCjaAyvw vôbgBe tìnhJJ6DyxyS vỗJJ6DyxyS vàoJJ6DyxyS bgBebờ, cuốbgBen JJ6DyxyStrôi điKCjaAyvw tbgBeất cả.

Ái HbgBey ngồKCjaAyvwi trêKCjaAyvwn bờ,JJ6DyxyS bgBeđưa đôibgBe mắtJJ6DyxyS vôJJ6DyxyS bgBecảm nKCjaAyvwhìn vJJ6DyxySề phíbgBea bgBexa tậbgBen bgBechân trời.KCjaAyvw NếuJJ6DyxyS nhJJ6DyxySững cơKCjaAyvwn sónbgBeg kiJJ6DyxySa cóbgBe tbgBehể cuJJ6DyxySốn trôbgBei đKCjaAyvwi tKCjaAyvwất JJ6DyxyScả JJ6DyxySnhững đaKCjaAyvwu đớJJ6DyxySn cKCjaAyvwùng bgBecực mJJ6DyxySà côKCjaAyvw đbgBeã vàbgBe đanKCjaAyvwg phảKCjaAyvwi gáKCjaAyvwnh chịubgBe tKCjaAyvwhì JJ6DyxyShay biếtKCjaAyvw mấy.

Hạo ThầnKCjaAyvw cKCjaAyvwũng ngồiJJ6DyxyS xbgBeuống bbgBeên cạKCjaAyvwnh cô,JJ6DyxyS bgBeđôi mắbgBet dánKCjaAyvw chặtKCjaAyvw vàbgBeo bgBe“mèo KCjaAyvwcon” kbgBehông rời.

“Tại KCjaAyvwsao JJ6DyxySem lKCjaAyvwại mJJ6DyxySuốn đếnJJ6DyxyS đâyKCjaAyvw?” BầuKCjaAyvw khônbgBeg khíKCjaAyvw dườnbgBeg nhJJ6DyxySư đangKCjaAyvw qKCjaAyvwuá gượngJJ6DyxyS gKCjaAyvwạo, HJJ6DyxySạo ThJJ6DyxySần đbgBeành phảJJ6DyxySi lJJ6DyxySên tbgBeiếng phKCjaAyvwá JJ6DyxyStan trạngbgBe tháJJ6DyxySi cănKCjaAyvwg thẳngbgBe hiKCjaAyvwện giờ.

Một khoảngJJ6DyxyS yêKCjaAyvwn lặng…

“Ai lKCjaAyvwà kẻbgBe hạiKCjaAyvw chếtJJ6DyxyS gKCjaAyvwia đìnhbgBe tôi?”JJ6DyxyS GiọngbgBe nóiJJ6DyxyS ÁiJJ6DyxyS bgBeHy đềubgBe đềKCjaAyvwu, KCjaAyvwđây vốnbgBe dKCjaAyvwĩ làKCjaAyvw JJ6DyxyScâu bgBehỏi bgBenghi hbgBeoặc lớKCjaAyvwn nKCjaAyvwhất KCjaAyvwtrong đầuKCjaAyvw côbgBe, vàJJ6DyxyS câuKCjaAyvw hỏiKCjaAyvw nJJ6DyxySày hoànbgBe toàbgBen khôngbgBe hềKCjaAyvw ănJJ6DyxyS nhậpKCjaAyvw gKCjaAyvwì bgBevới cKCjaAyvwâu hỏiKCjaAyvw cJJ6DyxySủa KCjaAyvwHạo Thần.

“Câu kbgBehác, tKCjaAyvwôi bgBekhông trbgBeả lờiKCjaAyvw câuJJ6DyxyS JJ6DyxyShỏi nàbgBey củaJJ6DyxyS eKCjaAyvwm được.”KCjaAyvw HạoKCjaAyvw ThbgBeần nbgBehún nJJ6DyxyShún vaJJ6DyxySi tKCjaAyvwỏ vẻJJ6DyxyS KCjaAyvwkhông thJJ6DyxySể lKCjaAyvwàm KCjaAyvwgì hơnbgBe, tJJ6DyxySrả lKCjaAyvwời vớibgBe cbgBehất bgBegiọng bìJJ6DyxySnh thbgBeản nhấtJJ6DyxyS cJJ6DyxySó thể.

“Không phảKCjaAyvwi anbgBeh KCjaAyvwđã bJJ6DyxySảo sẽJJ6DyxyS trảKCjaAyvw lờbgBei mọibgBe JJ6DyxySthắc mắcJJ6DyxyS cbgBeủa bgBetôi?” JJ6DyxySCô quaKCjaAyvwy sanKCjaAyvwg HJJ6DyxySạo ThKCjaAyvwần tJJ6DyxySức giậJJ6DyxySn KCjaAyvwgắt lbgBeên, đúJJ6DyxySng làKCjaAyvw sbgBeai lầmKCjaAyvw KCjaAyvwkhi tiKCjaAyvwn bgBetưởng tênbgBe này.

“Tôi chỉbgBe JJ6DyxyScó thJJ6DyxySể trbgBeả KCjaAyvwlời nhKCjaAyvwững JJ6DyxyScâu hỏiJJ6DyxyS nJJ6DyxySằm troJJ6DyxySng mộJJ6DyxySt phạmbgBe vJJ6DyxySi nhấtJJ6DyxyS định.bgBe” HạJJ6DyxySo ThầJJ6DyxySn khoáKCjaAyvwt JJ6DyxySkhoát taKCjaAyvwy vớKCjaAyvwi JJ6DyxySÁi HyKCjaAyvw, KCjaAyvwtiếp tụcbgBe giữKCjaAyvw nJJ6DyxySguyên chấtbgBe giọngbgBe bJJ6DyxySan nãy.

“Phạm vi?”bgBe CôJJ6DyxyS nhJJ6DyxySíu màJJ6DyxySy, tênKCjaAyvw nàyJJ6DyxyS toKCjaAyvwàn nóiKCjaAyvw nKCjaAyvwhững lbgBeời khóKCjaAyvw hiểu.

“Tôi KCjaAyvwchỉ cKCjaAyvwó JJ6DyxySthể chJJ6DyxySo eJJ6DyxySm biếbgBet mộtKCjaAyvw pKCjaAyvwhần sựKCjaAyvw việJJ6DyxySc, khôbgBeng tJJ6DyxyShể nJJ6DyxySói cụbgBe thể.JJ6DyxyS” HạoJJ6DyxyS ThầnJJ6DyxyS nhẫbgBen nạiJJ6DyxyS gibgBeải bgBethích, ngbgBeước mặtJJ6DyxyS JJ6DyxySlên trờibgBe quaJJ6DyxySn sáJJ6DyxySt bgBemàn đêmbgBe dầnJJ6DyxyS buJJ6DyxySông xuống.

Dù saKCjaAyvwo đâyJJ6DyxyS JJ6DyxyScũng JJ6DyxySlà nhKCjaAyvwững điềuJJ6DyxyS nhỏJJ6DyxyS nhKCjaAyvwặt, KCjaAyvwcó chKCjaAyvwo ÁiJJ6DyxyS bgBeHy biếKCjaAyvwt cũnKCjaAyvwg chẳnKCjaAyvwg sao.

“Vậy còbgBen TJJ6DyxyShy bgBeThy? KCjaAyvwAnh cJJ6DyxySó bibgBeết JJ6DyxySnhững chuJJ6DyxySyện liJJ6DyxySên quJJ6DyxySan tớiJJ6DyxyS KCjaAyvwThy TbgBehy?” BấKCjaAyvwt giácKCjaAyvw bgBecâu hỏibgBe tKCjaAyvwiếp thKCjaAyvweo lbgBeại dànbgBeh riênbgBeg KCjaAyvwcho JJ6DyxySThy ThybgBe, JJ6DyxySthật sKCjaAyvwự cJJ6DyxySô rấtKCjaAyvw tbgBeò bgBemò vềKCjaAyvw ngườibgBe KCjaAyvwcon JJ6DyxySgái bgBebí bgBeẩn này.

“Thy ThKCjaAyvwy KCjaAyvwlà ebgBem cùngbgBe cKCjaAyvwha khácKCjaAyvw mẹbgBe JJ6DyxyScủa HàJJ6DyxySn MKCjaAyvwinh Vỹ…KCjaAyvw” ÁnhJJ6DyxyS bgBemắt HạoKCjaAyvw ThầnbgBe trởJJ6DyxyS KCjaAyvwnên vbgBeô cùngJJ6DyxyS kỳJJ6DyxyS lạ,JJ6DyxyS sbgBeâu thJJ6DyxySăm tKCjaAyvwhẳm, khôngJJ6DyxyS thJJ6DyxySể địnhJJ6DyxyS rõbgBe đưJJ6DyxySợc ánhKCjaAyvw mắbgBet đóJJ6DyxyS làKCjaAyvw gbgBeì, độtKCjaAyvw nJJ6DyxySgột giọngbgBe KCjaAyvwcậu trJJ6DyxySầm xuốKCjaAyvwng, bgBe“… vàJJ6DyxyS JJ6DyxySlà JJ6DyxySem JJ6DyxyScùng mẹbgBe khKCjaAyvwác cJJ6DyxySha củbgBea tôi!”

Có vKCjaAyvwẻ HạoJJ6DyxyS ThầbgBen rbgBeất khóbgBe JJ6DyxySkhăn KCjaAyvwkhi bgBenói rJJ6DyxySa cKCjaAyvwhuyện này,JJ6DyxyS ÁiJJ6DyxyS KCjaAyvwHy cũngJJ6DyxyS cốKCjaAyvw gbgBeắng dịKCjaAyvwu giọnKCjaAyvwg, tránhbgBe làmbgBe kẻbgBe trbgBeước JJ6DyxySmặt tổKCjaAyvwn thương.

“Chuyện nàybgBe bgBeanh KCjaAyvwcó tKCjaAyvwhể KCjaAyvwkể cbgBehi tiJJ6DyxySết cbgBeho tôi?”KCjaAyvw ThậtbgBe bgBesự ÁibgBe HbgBey bắbgBet đầbgBeu nhậnKCjaAyvw địnhKCjaAyvw bgBera mKCjaAyvwức độJJ6DyxyS nghKCjaAyvwiêm trbgBeọng củaKCjaAyvw sựbgBe vbgBeiệc hKCjaAyvwai năKCjaAyvwm vềKCjaAyvw tJJ6DyxySrước, JJ6DyxyScó lKCjaAyvwẽ HạobgBe ThbgBeần cũnbgBeg JJ6DyxySlà mbgBeột trobgBeng nhữnbgBeg ngườiJJ6DyxyS khbgBeông tbgBehể bgBethiếu tKCjaAyvwrong JJ6DyxySsự viJJ6DyxySệc bgBelần đó.

“Hàn MibgBenh VỹbgBe vàJJ6DyxyS ThKCjaAyvwy ThKCjaAyvwy đãbgBe chấpJJ6DyxyS nhJJ6DyxySận bgBephạm đếKCjaAyvwn tộiJJ6DyxyS KCjaAyvwlỗi khKCjaAyvwông thbgBeể tJJ6DyxySha thứKCjaAyvw vJJ6DyxySì JJ6DyxySkhông thểbgBe dứtbgBe bỏbgBe đượcbgBe tbgBeình cJJ6DyxySảm cáJJ6DyxyS nhânbgBe, bgBevà cũnJJ6DyxySg KCjaAyvwchính vbgBeì thếKCjaAyvw màKCjaAyvw nhữnbgBeg ngườiJJ6DyxyS tronJJ6DyxySg cubgBeộc đbgBeều phảJJ6DyxySi trảbgBe mộtbgBe cJJ6DyxySái gJJ6DyxySiá quKCjaAyvwá JJ6DyxySđắt.” BJJ6DyxySất gKCjaAyvwiác HạoKCjaAyvw ThKCjaAyvwần KCjaAyvwnở mộtbgBe nụKCjaAyvw cườibgBe JJ6DyxyScay đắngbgBe, JJ6DyxyScả ngườibgBe KCjaAyvwrun JJ6DyxySlên dưKCjaAyvwờng JJ6DyxySnhư đanJJ6DyxySg cốJJ6DyxyS gắnKCjaAyvwg kìbgBem nén.

“Có thJJ6DyxySể cKCjaAyvwho tôKCjaAyvwi bJJ6DyxySiết nhữnbgBeg ngườibgBe tKCjaAyvwrong cuộc?JJ6DyxyS” ÁbgBei HbgBey KCjaAyvwtiếp tbgBeục gặngKCjaAyvw hJJ6DyxySỏi, qbgBeuên bgBemất mbgBeình bgBeđang KCjaAyvwvô ýJJ6DyxyS xéKCjaAyvw toạKCjaAyvwc nỗKCjaAyvwi đabgBeu chưaJJ6DyxyS lànbgBeh củaKCjaAyvw ngườiJJ6DyxyS khác.

“Hàn bgBeMinh Vỹ,JJ6DyxyS bàKCjaAyvw HKCjaAyvwàn, TừKCjaAyvw ThbgBey TJJ6DyxyShy, tJJ6DyxySôi và…”bgBe LạKCjaAyvwi KCjaAyvwmột lbgBeần nữabgBe HạoJJ6DyxyS ThầnJJ6DyxyS lấpKCjaAyvw lửbgBeng câKCjaAyvwu nói,bgBe khJJ6DyxySiến ÁiKCjaAyvw JJ6DyxySHy lạibgBe tiếpJJ6DyxyS tụcJJ6DyxyS gặngbgBe hỏi.

“Và?” TrKCjaAyvwái tiKCjaAyvwm JJ6DyxySÁi HKCjaAyvwy bJJ6DyxySắt bgBeđầu đbgBeập loạnKCjaAyvw cKCjaAyvwả lênJJ6DyxyS, cáKCjaAyvwi têJJ6DyxySn cuốiJJ6DyxyS cùngbgBe sẽbgBe lJJ6DyxySà ai?

“… ĐiềnKCjaAyvw HuânKCjaAyvw.” HaKCjaAyvwi KCjaAyvwtừ cuKCjaAyvwối cùngbgBe khóbgBe nhọcJJ6DyxyS bgBephát rbgBea từJJ6DyxyS bgBemiệng HạobgBe ThầbgBen, cóbgBe lbgBeẽ bgBetên ĐiềnbgBe HuânbgBe JJ6DyxySnày đbgBeóng KCjaAyvwvai chínKCjaAyvwh trobgBeng vởJJ6DyxyS kịcJJ6DyxySh bJJ6DyxySi thưbgBeơng hbgBeai năJJ6DyxySm vềKCjaAyvw trước.

“Đã bgBehết phạmbgBe vbgBei chbgBeo pKCjaAyvwhép chưa?”JJ6DyxyS ÁJJ6DyxySi KCjaAyvwHy mKCjaAyvwở tbgBeo đôiJJ6DyxyS mắKCjaAyvwt KCjaAyvwnâu bgBecủa mbgBeình nhìnJJ6DyxyS thẳngbgBe vbgBeào HạoJJ6DyxyS Thần,KCjaAyvw mộJJ6DyxySt ánKCjaAyvwh KCjaAyvwnhìn kJJ6DyxySiên định.

Và bgBecâu hỏKCjaAyvwi bgBecủa JJ6DyxyScô khiếnJJ6DyxyS HKCjaAyvwạo ThKCjaAyvwần bậtKCjaAyvw cười.

“Ừ, KCjaAyvwhết bgBerồi.” HạbgBeo KCjaAyvwThần cJJ6DyxySố gJJ6DyxySắng nhịJJ6DyxySn bgBecười, qJJ6DyxySuay sanJJ6DyxySg ÁKCjaAyvwi HJJ6DyxySy khẳKCjaAyvwng định.bgBe “ĐừnJJ6DyxySg JJ6DyxySlo, sớmKCjaAyvw muộJJ6DyxySn gìJJ6DyxyS tKCjaAyvwhì bgBeem cũbgBeng sJJ6DyxySẽ bibgBeết mà.”

Bất KCjaAyvwgiác HJJ6DyxySạo TKCjaAyvwhần bgBeđưa tbgBeay xbgBeoa xJJ6DyxySoa đầuKCjaAyvw ÁKCjaAyvwi HKCjaAyvwy, đâybgBe lbgBeà độngbgBe táKCjaAyvwc mKCjaAyvwà ThầnJJ6DyxyS thbgBeường JJ6DyxySlàm KCjaAyvwvới JJ6DyxySThy ThbgBey –KCjaAyvw cbgBeô bgBeem bgBegái bgBeđáng yêuJJ6DyxyS củaJJ6DyxyS mình.

“Em cJJ6DyxySòn thắbgBec mắKCjaAyvwc gbgBeì kJJ6DyxyShông?” HạKCjaAyvwo ThầnbgBe nânJJ6DyxySg mặtKCjaAyvw côbgBe KCjaAyvwlên, nhưnJJ6DyxySg bgBegương mbgBeặt vẫKCjaAyvwn cbgBeòn lưKCjaAyvwu lạiKCjaAyvw nKCjaAyvwụ cJJ6DyxySười babgBen nãy.

“Anh cóJJ6DyxyS biJJ6DyxySết KCjaAyvwanh TriếtbgBe bgBeDạ?” ĐbgBeây cJJ6DyxyShắc chắnJJ6DyxyS sKCjaAyvwẽ làbgBe JJ6DyxyScâu hỏibgBe nghKCjaAyvwi KCjaAyvwvấn cuốbgBei cùnJJ6DyxySg KCjaAyvwmà côJJ6DyxyS cbgBeần đưJJ6DyxySợc giảiJJ6DyxyS đáp.

“Ừ.” bgBeVà HạoKCjaAyvw ThầKCjaAyvwn lạJJ6DyxySi bgBetiếp tụcbgBe trảbgBe lời.

“Anh ấybgBe mấtJJ6DyxyS rồi?”bgBe LầnbgBe này,bgBe ngKCjaAyvwười rJJ6DyxySun lêKCjaAyvwn KCjaAyvwkhi nKCjaAyvwhắc đbgBeến nbgBeỗi đJJ6DyxySau lạKCjaAyvwi KCjaAyvwlà KCjaAyvwÁi Hy.

“Ừ, hắnbgBe làJJ6DyxyS âbgBen nhJJ6DyxySân củbgBea eKCjaAyvwm đấy!JJ6DyxyS” NbgBeụ cườibgBe trênbgBe môKCjaAyvwi HạbgBeo ThầbgBen bgBedần KCjaAyvwbiến mất,bgBe kbgBehông đợbgBei ÁbgBei bgBeHy đặtKCjaAyvw KCjaAyvwthêm câuJJ6DyxyS hỏi,JJ6DyxyS HbgBeạo TbgBehần lạibgBe tiếJJ6DyxySp tụcbgBe bgBenói. “HếtKCjaAyvw phạmKCjaAyvw vKCjaAyvwi chKCjaAyvwo KCjaAyvwcâu bgBehỏi nàKCjaAyvwy rồi.”

Ân nhân?

Tại saJJ6DyxySo anbgBeh traKCjaAyvwi TriếKCjaAyvwt DạJJ6DyxyS JJ6DyxySlại làKCjaAyvw KCjaAyvwân nhân?

Nhưng cóbgBe lJJ6DyxySẽ côKCjaAyvw chỉbgBe bbgBeiết đJJ6DyxySược đếnbgBe mứcJJ6DyxyS JJ6DyxySđó mKCjaAyvwà thôi…

Cô cúKCjaAyvwi gằKCjaAyvwm mặtJJ6DyxyS xuốngJJ6DyxyS, cbgBehe giấuJJ6DyxyS điKCjaAyvw bgBeđôi bgBemắt đãJJ6DyxyS thấmbgBe đẫmJJ6DyxyS nướJJ6DyxySc bgBemắt, nhanJJ6DyxySh taJJ6DyxySy gạtJJ6DyxyS vộiJJ6DyxyS nhữngJJ6DyxyS JJ6DyxySgiọt nbgBeước KCjaAyvwđáng KCjaAyvwghét đó.

“Em khônKCjaAyvwg hJJ6DyxySỏi tôKCjaAyvwi KCjaAyvwlà ngườbgBei nhbgBeư thJJ6DyxySế nJJ6DyxySào sao?”KCjaAyvw ĐôiJJ6DyxyS mắbgBet HạoJJ6DyxyS ThKCjaAyvwần chJJ6DyxySăm JJ6DyxySchú quabgBen sáKCjaAyvwt ÁKCjaAyvwi JJ6DyxySHy, mộbgBet cKCjaAyvwâu hỏbgBei mbgBeà chJJ6DyxySính cậuKCjaAyvw đặtKCjaAyvw ra.

“Không, vìbgBe tạmKCjaAyvw KCjaAyvwthời tôKCjaAyvwi sẽJJ6DyxyS KCjaAyvwxem abgBenh lJJ6DyxySà mbgBeột ngưbgBeời tốt.”bgBe ÁiJJ6DyxyS HKCjaAyvwy ngướcKCjaAyvw mbgBeặt lêKCjaAyvwn, đôiKCjaAyvw mKCjaAyvwắt vẫKCjaAyvwn cKCjaAyvwòn hJJ6DyxySoe đỏbgBe nKCjaAyvwở mộJJ6DyxySt nụbgBe cườbgBei dịuKCjaAyvw dàKCjaAyvwng vJJ6DyxySới HạoJJ6DyxyS ThKCjaAyvwần, saKCjaAyvwu đKCjaAyvwó đứbgBeng bgBedậy. “JJ6DyxySLàm pbgBehiền aJJ6DyxySnh rồi,KCjaAyvw JJ6DyxyScảm ơnJJ6DyxyS vbgBeì tấtbgBe cả.”

Ái KCjaAyvwHy cJJ6DyxyShậm rãibgBe bướcJJ6DyxyS KCjaAyvwđi, lướtJJ6DyxyS bgBequa JJ6DyxyStừng bóKCjaAyvwng nbgBegười trênbgBe KCjaAyvwbãi bibgBeển vàbgBe khuấJJ6DyxySt hẳnbgBe saKCjaAyvwu mJJ6DyxySàn đêm.

“Người tốt?KCjaAyvw bgBeMèo cbgBeon, JJ6DyxyScó lẽKCjaAyvw KCjaAyvwem đanKCjaAyvwg hJJ6DyxySiểu KCjaAyvwlầm rồi.”

Trên đườngJJ6DyxyS đKCjaAyvwi, ÁbgBei HKCjaAyvwy cầmJJ6DyxyS mbgBeột cKCjaAyvwhiếc JJ6DyxySđồng JJ6DyxyShồ cJJ6DyxySát KCjaAyvwnhỏ xíKCjaAyvwu mKCjaAyvwàu hbgBeồng phấn,KCjaAyvw liênJJ6DyxyS tụcKCjaAyvw lậtKCjaAyvw nJJ6DyxySgược nbgBeó lại.

Cô bgBeđang cốKCjaAyvw bgBegắng tựKCjaAyvw mìbgBenh làJJ6DyxySm mìnhKCjaAyvw vơJJ6DyxySi bớbgBet KCjaAyvwnỗi đau.

Ái KCjaAyvwHy mệtbgBe mKCjaAyvwỏi JJ6DyxySbước vềJJ6DyxyS nhbgBeà, chKCjaAyvwiếc JJ6DyxySbalo nbgBeặng nbgBeề chỉbgBe cJJ6DyxySó KCjaAyvwthể JJ6DyxySđeo KCjaAyvwmột bênKCjaAyvw vJJ6DyxySai, JJ6DyxySnên cànKCjaAyvwg kJJ6DyxyShiến bêJJ6DyxySn vKCjaAyvwai phảibgBe cKCjaAyvwủa cbgBeô nhứcKCjaAyvw mỏiKCjaAyvw vìKCjaAyvw phbgBeải maJJ6DyxySng mộtJJ6DyxyS trọnKCjaAyvwg lựcbgBe quáJJ6DyxyS nặng.

Về bgBenhà vbgBeới trạbgBeng tháiJJ6DyxyS khKCjaAyvwông mấybgBe JJ6DyxySvui vẻ,KCjaAyvw ÁiJJ6DyxyS JJ6DyxySHy tibgBeếp tụcKCjaAyvw JJ6DyxySlê bưKCjaAyvwớc KCjaAyvwvề phònKCjaAyvwg, bgBechẳng bgBemàng đểbgBe KCjaAyvwtâm bgBeđến KCjaAyvwsự qbgBeuan tJJ6DyxySâm thJJ6DyxySái quábgBe JJ6DyxyScủa mKCjaAyvwấy tênJJ6DyxyS cKCjaAyvwận vệbgBe vbgBeì đãJJ6DyxyS quJJ6DyxySá qbgBeuen thuộcJJ6DyxyS vớibgBe cáKCjaAyvwi cảnhbgBe nàJJ6DyxySy rồi.

Đôi JJ6DyxySlúc KCjaAyvwcô JJ6DyxySlại ngKCjaAyvwhĩ sbgBeống tKCjaAyvwrong mộtbgBe bgBecăn bgBebiệt tJJ6DyxyShự rộnKCjaAyvwg lớnJJ6DyxyS nhưJJ6DyxyS thJJ6DyxySế nKCjaAyvwày thậtJJ6DyxyS phiềKCjaAyvwn toái,bgBe tươngJJ6DyxyS tựKCjaAyvw KCjaAyvwnhư KCjaAyvwlúc nàyKCjaAyvw phảibgBe lênKCjaAyvw tJJ6DyxySận lKCjaAyvwầu bKCjaAyvwa đểJJ6DyxyS vềbgBe phòng.

Hai châbgBen cKCjaAyvwũng KCjaAyvwkhông bgBethể trbgBeụ đượcbgBe KCjaAyvwlâu hơnbgBe nJJ6DyxySữa, nhưngKCjaAyvw vừaKCjaAyvw bướcbgBe đJJ6DyxySến bgBegần cửabgBe phòJJ6DyxySng thbgBeì đậpbgBe bgBevào mắbgBet ÁiJJ6DyxyS KCjaAyvwHy lKCjaAyvwà bgBehai tênbgBe cậnJJ6DyxyS JJ6DyxySvệ mJJ6DyxySặc vesJJ6DyxySt bgBeđen bgBevà bgBecô hầuKCjaAyvw gbgBeái KCjaAyvwAn bgBeAn cũbgBeng đangKCjaAyvw đKCjaAyvwứng KCjaAyvwtrước cửabgBe phòKCjaAyvwng vớbgBei trJJ6DyxySạng tJJ6DyxyShái cJJ6DyxySực kJJ6DyxySỳ bgBelo lắng.

Cô cJJ6DyxySau màyJJ6DyxyS, bướcKCjaAyvw chKCjaAyvwân JJ6DyxySvẫn chKCjaAyvwậm rãJJ6DyxySi đJJ6DyxySến phbgBeòng MbgBeinh Vỹ.

Dừng chânbgBe, KCjaAyvwÁi JJ6DyxySHy khbgBeông JJ6DyxyShề mởbgBe miJJ6DyxySệng gặbgBeng hỏbgBei tJJ6DyxySại sbgBeao họKCjaAyvw KCjaAyvwlại cJJ6DyxySư xửKCjaAyvw khbgBeác thườngbgBe nhKCjaAyvwư thKCjaAyvwế, chỉJJ6DyxyS đưaJJ6DyxyS KCjaAyvwtay địnhJJ6DyxyS JJ6DyxySmở cửa.

“Cô chủJJ6DyxyS, lúcKCjaAyvw bgBenày KCjaAyvwthì… côJJ6DyxyS khôngbgBe nêJJ6DyxySn vào.JJ6DyxyS” MJJ6DyxySột têJJ6DyxySn cậbgBen JJ6DyxySvệ đKCjaAyvwưa tJJ6DyxySay chắnbgBe nganKCjaAyvwg bgBeÁi KCjaAyvwHy, lúJJ6DyxySng túJJ6DyxySng trảKCjaAyvw lờJJ6DyxySi, nhìKCjaAyvwn bgBeÁi bgBeHy ábgBei ngại.

“Sao lạJJ6DyxySi kbgBehông nên?”bgBe JJ6DyxySÁi HKCjaAyvwy cảmJJ6DyxyS thấyKCjaAyvw bắtJJ6DyxyS đầuKCjaAyvw khóJJ6DyxyS chịKCjaAyvwu, KCjaAyvwtại KCjaAyvwsao bgBevào phòngJJ6DyxyS mJJ6DyxySà bgBecũng kbgBehông đượcJJ6DyxyS vào?

“Ơ… àJJ6DyxyS… thiKCjaAyvwếu giJJ6DyxySa đanbgBeg… côKCjaAyvw đừngbgBe nêJJ6DyxySn bgBevào phòJJ6DyxySng JJ6DyxySlúc bgBenày.” JJ6DyxySTên cKCjaAyvwận vệJJ6DyxyS kiJJ6DyxySa KCjaAyvwcứ ấpJJ6DyxyS úbgBeng mãi,bgBe cubgBeối cùngJJ6DyxyS lạJJ6DyxySi làJJ6DyxyS mKCjaAyvwột lờiJJ6DyxyS yêubgBe cầu.

“Tránh rabgBe!” DườnbgBeg KCjaAyvwnhư ÁbgBei HJJ6DyxySy KCjaAyvwđã JJ6DyxyScảm KCjaAyvwnhận đượcJJ6DyxyS mộtJJ6DyxyS điềuKCjaAyvw JJ6DyxySgì đóJJ6DyxyS bấtJJ6DyxyS thường,bgBe vKCjaAyvwà cóKCjaAyvw vẻbgBe KCjaAyvwchuyện nàyJJ6DyxyS đangKCjaAyvw liênKCjaAyvw quabgBen KCjaAyvwđến MbgBeinh Vỹ.

Cô gằnKCjaAyvw gbgBeiọng, gạtbgBe bgBemạnh tbgBeay củaKCjaAyvw JJ6DyxyStên KCjaAyvwcận vệKCjaAyvw JJ6DyxySra rồiKCjaAyvw mởbgBe nJJ6DyxyShanh cánJJ6DyxySh cửaKCjaAyvw gỗ.

Cánh cJJ6DyxySửa mJJ6DyxySở KCjaAyvwra, vKCjaAyvwà KCjaAyvwsau bgBeđó KCjaAyvwcũng nhKCjaAyvwanh chKCjaAyvwóng đbgBeóng lại.

Minh VỹKCjaAyvw đangKCjaAyvw ngồiKCjaAyvw dướiJJ6DyxyS sàJJ6DyxySn, tựbgBea vàobgBe tưKCjaAyvwờng, bgBexung qKCjaAyvwuanh làJJ6DyxyS KCjaAyvwvô sốbgBe nKCjaAyvwhững chaJJ6DyxySi JJ6DyxySrượu rỗnbgBeg khôngJJ6DyxyS, JJ6DyxySmùi rượuJJ6DyxyS nồngJJ6DyxyS nbgBeặc JJ6DyxySlan toảJJ6DyxyS khJJ6DyxySắp phòng.

Nét mặtJJ6DyxyS ÁibgBe bgBeHy dầnJJ6DyxyS đJJ6DyxySanh KCjaAyvwlại, bgBeMinh bgBeVỹ KCjaAyvwtiếp tụKCjaAyvwc cầmJJ6DyxyS mộKCjaAyvwt cbgBehai rượuKCjaAyvw KCjaAyvwlên uốngJJ6DyxyS. LậpJJ6DyxyS tứKCjaAyvwc cKCjaAyvwô nébgBem mạnhbgBe balKCjaAyvwo lKCjaAyvwên JJ6DyxySgiường, tJJ6DyxySiến đếnKCjaAyvw giằngKCjaAyvw KCjaAyvwlấy chbgBeai rưbgBeợu tKCjaAyvwrong tbgBeay anh.

“Anh làbgBem cáiKCjaAyvw JJ6DyxyStrò gìKCjaAyvw th

ế?”

“Đừng qbgBeuan tbgBeâm, đưaKCjaAyvw đâKCjaAyvwy!” MibgBenh JJ6DyxySVỹ vớiKCjaAyvw taJJ6DyxySy vKCjaAyvwề pJJ6DyxyShía bgBeÁi HbgBey, dườngJJ6DyxyS nhưbgBe bgBemuốn JJ6DyxySlấy lKCjaAyvwại KCjaAyvwchai rượJJ6DyxySu KCjaAyvwmà cKCjaAyvwô vừaJJ6DyxyS gibgBeành lấy.

“Không JJ6DyxySđưa, anJJ6DyxySh uKCjaAyvwống JJ6DyxySbao bgBenhiêu KCjaAyvwchai rồiKCjaAyvw hả?”bgBe ÁKCjaAyvwi bgBeHy bgBetức gKCjaAyvwiận bgBequát lbgBeên, bgBeđặt chKCjaAyvwai rưbgBeợu đãJJ6DyxyS đượcbgBe KCjaAyvwkhui nắpKCjaAyvw JJ6DyxySra sbgBeau lưKCjaAyvwng, nhìJJ6DyxySn mộtbgBe lưKCjaAyvwợt JJ6DyxyScác chaJJ6DyxySi rượKCjaAyvwu KCjaAyvwxung JJ6DyxySquanh MinJJ6DyxySh VỹbgBe vKCjaAyvwà bắtKCjaAyvw đầubgBe đếm.

Một… haiKCjaAyvw… ba…bgBe JJ6DyxySbảy chai!

Bảy chKCjaAyvwai rưKCjaAyvwợu rJJ6DyxySỗng khKCjaAyvwông đanbgBeg nbgBeằm JJ6DyxySlăn lbgBeóc KCjaAyvwtrên sàJJ6DyxySn nJJ6DyxyShà mộKCjaAyvwt cábgBech KCjaAyvwbừa bãi,KCjaAyvw côJJ6DyxyS KCjaAyvwbắt đầuJJ6DyxyS nổKCjaAyvwi giậJJ6DyxySn thậtbgBe KCjaAyvwsự JJ6DyxySkhi thấyKCjaAyvw anbgBeh đứngKCjaAyvw lKCjaAyvwên bgBevà KCjaAyvwcó KCjaAyvwý địbgBenh lấJJ6DyxySy KCjaAyvwtừ bgBetrong JJ6DyxyStủ KCjaAyvwkính mộKCjaAyvwt bgBechai rượuKCjaAyvw khác.

“Anh JJ6DyxySmuốn uốngbgBe chứKCjaAyvw gì,bgBe đbgBeược! JJ6DyxySTôi uốngJJ6DyxyS vJJ6DyxySới aJJ6DyxySnh!” ÁKCjaAyvwi bgBeHy tứcKCjaAyvw giậnJJ6DyxyS qubgBeát lên.

Đôi KCjaAyvwmắt KCjaAyvwmàu hổKCjaAyvw pháchKCjaAyvw cbgBeủa JJ6DyxySMinh VỹJJ6DyxyS dườngJJ6DyxyS KCjaAyvwnhư đãKCjaAyvw chuyJJ6DyxySển sbgBeự KCjaAyvwchú ýbgBe saJJ6DyxySng cô.

Cô cầmJJ6DyxyS cKCjaAyvwhai rượuKCjaAyvw JJ6DyxySsau lJJ6DyxySưng lJJ6DyxySên, sabgBeu bgBeđó kKCjaAyvwề lênJJ6DyxyS mJJ6DyxySiệng uốngJJ6DyxyS KCjaAyvwlấy mộtKCjaAyvw KCjaAyvwhơi dàKCjaAyvwi. ThứbgBe nbgBeước JJ6DyxySuống thJJ6DyxySật đắngbgBe JJ6DyxySnhưng lạiKCjaAyvw mKCjaAyvwang KCjaAyvwmột vịKCjaAyvw nồnJJ6DyxySg nồngbgBe quảJJ6DyxyS thậtbgBe khiếnKCjaAyvw coJJ6DyxySn nKCjaAyvwgười KCjaAyvwta qubgBeên bẵnKCjaAyvwg hếJJ6DyxySt nhữngKCjaAyvw buồKCjaAyvwn pbgBehiền, đbgBeau đớnbgBe tbgBerong lòng.

Gương mặbgBet JJ6DyxySÁi HbgBey bắbgBet đầubgBe đỏbgBe lên,JJ6DyxyS côJJ6DyxyS đưaKCjaAyvw đôiJJ6DyxyS JJ6DyxySmắt thẫnJJ6DyxyS tKCjaAyvwhờ KCjaAyvwnhìn KCjaAyvwchai rượubgBe KCjaAyvwtrong bgBetay, bgBetiếp tụbgBec nJJ6DyxySâng lêKCjaAyvwn vàKCjaAyvw uốnJJ6DyxySg hếJJ6DyxySt JJ6DyxySsố KCjaAyvwcòn lại.

Về phầnKCjaAyvw MbgBeinh VỹJJ6DyxyS, KCjaAyvwanh cJJ6DyxyShỉ đứnJJ6DyxySg JJ6DyxySyên bgBenhìn JJ6DyxyScô bgBeuống hếtbgBe cKCjaAyvwả cbgBehai rượuJJ6DyxyS lbgBeoại mạnKCjaAyvwh đó.bgBe JJ6DyxySCô đặJJ6DyxySt chbgBeai rượuKCjaAyvw bgBerỗng khônKCjaAyvwg xuốnKCjaAyvwg sànbgBe, tiếpKCjaAyvw thKCjaAyvweo đứnKCjaAyvwg dậyKCjaAyvw đẩyKCjaAyvw anKCjaAyvwh rbgBea, bgBevươn JJ6DyxyStay bgBevề KCjaAyvwphía KCjaAyvwtủ bgBekính lấbgBey mộtKCjaAyvw cbgBehai rưKCjaAyvwợu gbgBeiống hKCjaAyvwệt bgBelúc nKCjaAyvwãy xuống.

“Em bgBelàm gìKCjaAyvw vậy?”KCjaAyvw ĐếnbgBe JJ6DyxySmức nàyKCjaAyvw thìbgBe KCjaAyvwMinh VỹKCjaAyvw cKCjaAyvwũng bgBekhông tKCjaAyvwhể đứngJJ6DyxyS ybgBeên nbgBehìn đượcJJ6DyxyS nữabgBe, đưKCjaAyvwa taKCjaAyvwy gKCjaAyvwiật lấyKCjaAyvw cJJ6DyxyShai JJ6DyxySrượu từbgBe cô.

Rõ rànKCjaAyvwg gươngbgBe mặtKCjaAyvw bgBeÁi HJJ6DyxySy đãKCjaAyvw đJJ6DyxySỏ hếbgBet mbgBeức KCjaAyvwcó thể!

Chợt ÁiKCjaAyvw JJ6DyxySHy qbgBeuay JJ6DyxySsang MbgBeinh KCjaAyvwVỹ KCjaAyvwvà… KCjaAyvwmỉm cười!

“Này KCjaAyvwMinh Vỹ,bgBe anKCjaAyvwh cóbgBe biếtJJ6DyxyS cáiKCjaAyvw cbgBeảm gKCjaAyvwiác mbgBeất mộtbgBe ngưKCjaAyvwời bgBequan trọngJJ6DyxyS KCjaAyvwlà nKCjaAyvwhư JJ6DyxySthế nbgBeào khôKCjaAyvwng?” KCjaAyvwÁi HbgBey vẫnbgBe bgBemỉm cười,JJ6DyxyS nKCjaAyvwhưng KCjaAyvwtrong nụJJ6DyxyS cbgBeười đKCjaAyvwó JJ6DyxySlà mbgBeột vếJJ6DyxySt tbgBehương kJJ6DyxyShông thểJJ6DyxyS xoábgBe đJJ6DyxySi bằnJJ6DyxySg tJJ6DyxyShời giaJJ6DyxySn vbgBeà nướcKCjaAyvw mắt.

Giọng nKCjaAyvwói bgBecô tJJ6DyxySrở JJ6DyxySnên JJ6DyxySnhẹ nhàngJJ6DyxyS hơKCjaAyvwn, nhưngKCjaAyvw dườngJJ6DyxyS KCjaAyvwnhư bgBetừng chJJ6DyxySữ JJ6DyxySvà từngJJ6DyxyS lbgBeời nhbgBeư thểbgBe đaKCjaAyvwng tJJ6DyxySrách móJJ6DyxySc anh.

“Hẳn JJ6DyxySanh cũnJJ6DyxySg biếtJJ6DyxyS chứJJ6DyxyS nbgBehỉ, vJJ6DyxySì ThKCjaAyvwy ThbgBey đánJJ6DyxySg ybgBeêu cKCjaAyvwủa aKCjaAyvwnh cũngKCjaAyvw KCjaAyvwđã mấtbgBe rồbgBei KCjaAyvwmà, KCjaAyvwha haKCjaAyvw. NhKCjaAyvwưng tKCjaAyvwôi… tôbgBei JJ6DyxySđánh mấtJJ6DyxyS KCjaAyvwcả gJJ6DyxySia đình!”

Minh KCjaAyvwVỹ dườbgBeng JJ6DyxySnhư bgBevẫn JJ6DyxyScòn đủJJ6DyxyS tỉnhKCjaAyvw tábgBeo đểbgBe lbgBeắng bgBenghe nhữnKCjaAyvwg JJ6DyxySlời nóiKCjaAyvw củKCjaAyvwa côJJ6DyxyS, nhbgBeưng tấJJ6DyxySt cảJJ6DyxyS nhữbgBeng JJ6DyxySgì KCjaAyvwanh cbgBeó KCjaAyvwthể làmJJ6DyxyS lúcbgBe JJ6DyxySnày làKCjaAyvw bgBeim lặng.

“Đồng hJJ6DyxySồ cátKCjaAyvw JJ6DyxySxoa JJ6DyxySdịu nỗiJJ6DyxyS đJJ6DyxySau? NJJ6DyxySực cười!JJ6DyxyS NếuJJ6DyxyS thKCjaAyvwật sựKCjaAyvw nJJ6DyxySó cóbgBe bgBethể xoKCjaAyvwa dịJJ6DyxySu bớtJJ6DyxyS phbgBeần nàoJJ6DyxyS nỗbgBei bgBeđau cJJ6DyxySủa tKCjaAyvwôi, KCjaAyvwtại sJJ6DyxySao lậKCjaAyvwt ngượcbgBe nhữnbgBeg mộbgBet trăJJ6DyxySm támKCjaAyvw JJ6DyxySmươi lầnJJ6DyxyS vẫJJ6DyxySn bgBekhông hKCjaAyvwề mấtbgBe đKCjaAyvwi mộtbgBe cJJ6DyxyShút cbgBeảm giáKCjaAyvwc đaJJ6DyxySu đớnKCjaAyvw nJJ6DyxySào? TạiKCjaAyvw sao?bgBe” ÁiJJ6DyxyS JJ6DyxySHy JJ6DyxySnhư JJ6DyxyStự nóbgBei vKCjaAyvwới chínhKCjaAyvw mình,KCjaAyvw lầnKCjaAyvw nàyJJ6DyxyS JJ6DyxyScô bgBebật cườiJJ6DyxyS tJJ6DyxyShành tiếng.

Đôi mắtbgBe ưJJ6DyxySớt lJJ6DyxySệ, côKCjaAyvw KCjaAyvwđưa taJJ6DyxySy gạtKCjaAyvw giọtbgBe nJJ6DyxySước mắtKCjaAyvw khôbgBeng đángbgBe rbgBeơi trêKCjaAyvwn bgBegò mbgBeá rồibgBe lbgBeại tiKCjaAyvwếp JJ6DyxyStục tbgBeự KCjaAyvwđộc thoại.

“Bây giờbgBe KCjaAyvwthì hKCjaAyvwết rbgBeồi, cảbgBe bKCjaAyvwa vàKCjaAyvw mbgBeẹ, bgBecả abgBenh TriếtbgBe DạKCjaAyvw bgBeluôn yêJJ6DyxySu thươngJJ6DyxyS tôiJJ6DyxyS đềbgBeu điJJ6DyxyS KCjaAyvwrồi, đKCjaAyvwi KCjaAyvwđến mbgBeột nJJ6DyxySơi mJJ6DyxySà tôKCjaAyvwi khKCjaAyvwông KCjaAyvwthể nKCjaAyvwào cKCjaAyvwhạm đến,bgBe trừJJ6DyxyS kKCjaAyvwhi tôJJ6DyxySi đJJ6DyxySi tKCjaAyvwheo họ!JJ6DyxyS bgBeVà JJ6DyxySngay cảbgBe KCjaAyvwanh cũngbgBe cbgBehỉ dùngbgBe KCjaAyvwtôi nhưbgBe JJ6DyxySmột bgBecon búbgBep JJ6DyxySbê đểJJ6DyxyS tKCjaAyvwhay JJ6DyxySthế JJ6DyxyScho JJ6DyxySThy Thy.”

Minh JJ6DyxySVỹ vẫnbgBe KCjaAyvwim lặng,KCjaAyvw đôibgBe mắbgBet màJJ6DyxySu hbgBeổ pKCjaAyvwhách sánJJ6DyxySg lêKCjaAyvwn, KCjaAyvwdường nKCjaAyvwhư aJJ6DyxySnh đãbgBe cóJJ6DyxyS thJJ6DyxySể cảbgBem nhậnKCjaAyvw đượcbgBe JJ6DyxySnỗi đaJJ6DyxySu màKCjaAyvw cKCjaAyvwô đKCjaAyvwang phảbgBei gJJ6DyxySánh chịuJJ6DyxyS đauJJ6DyxyS đếnJJ6DyxyS mứbgBec nào.

Ái bgBeHy bướJJ6DyxySc vềKCjaAyvw phíaJJ6DyxyS tủbgBe JJ6DyxySquần ábgBeo mbgBeà bgBeMinh VỹbgBe dàbgBenh riKCjaAyvwêng cKCjaAyvwho mìnJJ6DyxySh mởKCjaAyvw bgBera, JJ6DyxySlấy bgBera mộtJJ6DyxyS chbgBeiếc JJ6DyxySlọ JJ6DyxySthuỷ tJJ6DyxySinh tJJ6DyxySrong sKCjaAyvwuốt, tbgBerong JJ6DyxySđến nỗiJJ6DyxyS cóbgBe JJ6DyxySthể nhìnKCjaAyvw thbgBeấy vôbgBe sốbgBe nKCjaAyvwhững chiJJ6DyxySếc đồnJJ6DyxySg bgBehồ JJ6DyxyScát nhJJ6DyxySỏ xibgBenh bgBemang nhKCjaAyvwiều mKCjaAyvwàu sắcJJ6DyxyS khábgBec nhKCjaAyvwau đanJJ6DyxySg KCjaAyvwnằm tKCjaAyvwrong lọ.

Tiếp tbgBeheo, cbgBeô lấbgBey từJJ6DyxyS KCjaAyvwtrong bgBelọ rKCjaAyvwa mộKCjaAyvwt cbgBeái đKCjaAyvwồng KCjaAyvwhồ cátbgBe JJ6DyxySmàu đỏKCjaAyvw, đưabgBe tKCjaAyvway rKCjaAyvwa bgBekhông trunbgBeg vKCjaAyvwà thảbgBe nóbgBe rơiKCjaAyvw tựJJ6DyxyS do.

“Rơi này!”

Ái KCjaAyvwHy dườngKCjaAyvw JJ6DyxySnhư KCjaAyvwđang cJJ6DyxySực kỳKCjaAyvw hứbgBeng thbgBeú bgBevới việcKCjaAyvw mìJJ6DyxySnh JJ6DyxySđang lbgBeàm, KCjaAyvwtrên bgBemôi vẫKCjaAyvwn giữKCjaAyvw ngubgBeyên nụJJ6DyxyS KCjaAyvwcười JJ6DyxyScay đắng.

Chiếc đồJJ6DyxySng hồbgBe đbgBeó rơJJ6DyxySi xuốngKCjaAyvw đấtbgBe vKCjaAyvwỡ taJJ6DyxySn, tbgBeạo bgBenên vôbgBe sốKCjaAyvw nhữngbgBe mảnhbgBe thuỷKCjaAyvw tKCjaAyvwinh cựcbgBe KCjaAyvwnhỏ nằmbgBe trêJJ6DyxySn sànJJ6DyxyS KCjaAyvwnhà, vbgBeà nhữnbgBeg hạbgBet cáKCjaAyvwt lJJ6DyxySi tJJ6DyxySi cJJ6DyxySũng hKCjaAyvwoà lẫnbgBe vàJJ6DyxySo nhữngbgBe mảnhJJ6DyxyS thJJ6DyxySuỷ tinKCjaAyvwh lấpKCjaAyvw láJJ6DyxySnh ấy.

Rồi lạiKCjaAyvw JJ6DyxySthêm mộtbgBe cábgBei đồJJ6DyxySng hbgBeồ nữa…bgBe thêmbgBe mộJJ6DyxySt JJ6DyxyScái nữKCjaAyvwa… vàbgBe thbgBeêm JJ6DyxySmột cái…

Cứ lầnJJ6DyxyS lượt,bgBe côKCjaAyvw lJJ6DyxySặp lạiKCjaAyvw độKCjaAyvwng tJJ6DyxySác đóKCjaAyvw kbgBehông biếtbgBe KCjaAyvwbao nJJ6DyxyShiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh VKCjaAyvwỹ gbgBeọi JJ6DyxyStên KCjaAyvwÁi HybgBe, đôiJJ6DyxyS mắtKCjaAyvw bgBeanh tJJ6DyxySràn ngậpbgBe vJJ6DyxySẻ xótJJ6DyxyS xa.

Nhìn tbgBehấy cJJ6DyxySô bgBenhư JJ6DyxySthế này,JJ6DyxyS bgBetrái tiKCjaAyvwm bgBeanh KCjaAyvwnhư dKCjaAyvwần mJJ6DyxySất điJJ6DyxyS nJJ6DyxyShịp đJJ6DyxySập, KCjaAyvwsau JJ6DyxySđó nJJ6DyxySgừng đậpJJ6DyxyS hẳn.

Ái bgBeHy khôngKCjaAyvw hKCjaAyvwề KCjaAyvwquay lKCjaAyvwại nhìJJ6DyxySn KCjaAyvwanh, lầnJJ6DyxyS nàJJ6DyxySy bgBelà đưaJJ6DyxyS cKCjaAyvwả chiếJJ6DyxySc lbgBeọ JJ6DyxySthuỷ tJJ6DyxySinh rKCjaAyvwa, rồibgBe lbgBeại thảJJ6DyxyS JJ6DyxyScả KCjaAyvwlọ rớtbgBe xuốngJJ6DyxyS đấbgBet… tKCjaAyvwhứ bgBeâm tbgBehanh bgBeva chạmJJ6DyxyS KCjaAyvwmạnh JJ6DyxySvang lbgBeên, hJJ6DyxySàng nghKCjaAyvwìn mJJ6DyxySảnh thuJJ6DyxySỷ tinJJ6DyxySh lJJ6DyxySấp lánJJ6DyxySh nKCjaAyvwằm dướiJJ6DyxyS KCjaAyvwsàn, mộJJ6DyxySt KCjaAyvwkhung KCjaAyvwcảnh đKCjaAyvwẹp đếnJJ6DyxyS đaubgBe đớn!

“Vỡ hJJ6DyxySết rồi!JJ6DyxyS JJ6DyxySKhông cònbgBe gìKCjaAyvw đểbgBe xobgBea dịubgBe nỗbgBei bgBeđau cảKCjaAyvw!” JJ6DyxySÁi JJ6DyxySHy lạiKCjaAyvw bậtJJ6DyxyS KCjaAyvwcười bgBethành tiếngKCjaAyvw, đưJJ6DyxySa mộtJJ6DyxyS taJJ6DyxySy bgBeôm KCjaAyvwlấy mặt,JJ6DyxyS nhưngbgBe nhữKCjaAyvwng giọtJJ6DyxyS nướcKCjaAyvw mắtKCjaAyvw kbgBeia vẫnJJ6DyxyS lọtbgBe JJ6DyxySqua khẽbgBe bgBetay vKCjaAyvwà tJJ6DyxySạo JJ6DyxySra nhữnbgBeg JJ6DyxySvệt dàJJ6DyxySi hoàJJ6DyxySn JJ6DyxySmỹ trobgBeng khôKCjaAyvwng trunJJ6DyxySg. “KhôbgBeng cbgBeòn, khJJ6DyxySông còbgBen KCjaAyvwgì cả!”

Minh VỹJJ6DyxyS bướcKCjaAyvw KCjaAyvwđến vàKCjaAyvw cúJJ6DyxySi xuốnJJ6DyxySg bgBenâng ngườibgBe côJJ6DyxyS lên,JJ6DyxyS đặtJJ6DyxyS KCjaAyvwcô nJJ6DyxySgồi lêbgBen giường.

Bàn cbgBehân ÁiKCjaAyvw HJJ6DyxySy bJJ6DyxySị nhữngKCjaAyvw mảnhJJ6DyxyS thuỷJJ6DyxyS tinbgBeh JJ6DyxySkia làbgBem xâyJJ6DyxyS xưbgBeớc JJ6DyxySrất nhiều.

“Minh KCjaAyvwVỹ, tôiJJ6DyxyS KCjaAyvwvà TKCjaAyvwhy TKCjaAyvwhy aJJ6DyxySi quJJ6DyxySan trọngJJ6DyxyS hơn?”bgBe ÁibgBe HKCjaAyvwy tKCjaAyvwrong KCjaAyvwbộ dạngJJ6DyxyS bgBenửa tỉnhKCjaAyvw nbgBeửa mêJJ6DyxyS, bấtKCjaAyvw giKCjaAyvwác lKCjaAyvwại lênKCjaAyvw tiếbgBeng hỏi.

“Thy ThyJJ6DyxyS.” MộJJ6DyxySt KCjaAyvwcâu trảJJ6DyxyS lbgBeời dứtKCjaAyvw kbgBehoát vKCjaAyvwang lênJJ6DyxyS, đủJJ6DyxyS đểbgBe ÁJJ6DyxySi bgBeHy nhậbgBen thứcKCjaAyvw đượcJJ6DyxyS cKCjaAyvwâu JJ6DyxyStrả lờbgBei đóbgBe đanJJ6DyxySg bgBecó JJ6DyxySuy lựcbgBe lớnbgBe tbgBehế nàbgBeo đốJJ6DyxySi vớibgBe trJJ6DyxySái KCjaAyvwtim đangJJ6DyxyS chếbgBet dầnbgBe mòbgBen vìJJ6DyxyS đbgBeau đớn.

Đôi mJJ6DyxySôi xKCjaAyvwinh xắKCjaAyvwn bgBekia mJJ6DyxySím chặbgBet lKCjaAyvwại… đúngJJ6DyxyS nhbgBeư côJJ6DyxyS JJ6DyxySnghĩ, cKCjaAyvwô chKCjaAyvwỉ làKCjaAyvw thKCjaAyvway thế!

“Thy bgBeThy ngoJJ6DyxySan KCjaAyvwngoãn, xinKCjaAyvwh đẹpKCjaAyvw hơJJ6DyxySn ebgBem rấJJ6DyxySt nhiềuKCjaAyvw.” ĐJJ6DyxySôi môiJJ6DyxyS MinJJ6DyxySh VỹJJ6DyxyS bậtJJ6DyxyS rKCjaAyvwa nhữbgBeng KCjaAyvwlời phKCjaAyvwát ngJJ6DyxySôn vJJ6DyxySô tìnKCjaAyvwh, mặcJJ6DyxyS kệJJ6DyxyS JJ6DyxySnó cJJ6DyxySó làmJJ6DyxyS tổnbgBe thươngJJ6DyxyS JJ6DyxySÁi HbgBey haKCjaAyvwy không,bgBe aJJ6DyxySnh vKCjaAyvwẫn ngoJJ6DyxySan cKCjaAyvwố tiếpKCjaAyvw tụcbgBe buôbgBeng nhKCjaAyvwững KCjaAyvwlời nóKCjaAyvwi từJJ6DyxyS tậKCjaAyvwn sâuKCjaAyvw bgBetrái tbgBeim mìnhKCjaAyvw… vbgBeì, bgBeanh khbgBeông tKCjaAyvwhể chbgBee JJ6DyxySgiấu đượcJJ6DyxyS nữabgBe rồiJJ6DyxyS. “ThyJJ6DyxyS KCjaAyvwThy lKCjaAyvwà hạnbgBeh phúcKCjaAyvw, còKCjaAyvwn KCjaAyvwem bgBechỉ JJ6DyxySmang đếKCjaAyvwn chKCjaAyvwo bgBetôi sựbgBe bgBeđau đớn.”

“Thy TbgBehy từKCjaAyvwng JJ6DyxySlà tấbgBet cảKCjaAyvw vớiKCjaAyvw tôi…”

Từng cJJ6DyxySâu nóbgBei JJ6DyxySdo chíJJ6DyxySnh mbgBeiệng MibgBenh VbgBeỹ bậtKCjaAyvw KCjaAyvwra nhưbgBe xéKCjaAyvw KCjaAyvwtoạc vếtbgBe thươngKCjaAyvw lòngJJ6DyxyS chJJ6DyxySưa KCjaAyvwlành hJJ6DyxySẳn củabgBe ÁibgBe HyJJ6DyxyS, côKCjaAyvw bJJ6DyxySiết mbgBeà… cKCjaAyvwô chẳnJJ6DyxySg lbgBeà gKCjaAyvwì cả!

Hai bJJ6DyxySàn tKCjaAyvway bgBerun lêKCjaAyvwn bgBekhông ngường,bgBe trướcJJ6DyxyS mắtJJ6DyxyS JJ6DyxyScô cũJJ6DyxySng bgBenhoà bgBeđi vìbgBe nJJ6DyxySước mắtbgBe, cbgBeô đbgBeưa JJ6DyxyStay ghìbgBe chặbgBet tKCjaAyvway vKCjaAyvwà kíchKCjaAyvw độnKCjaAyvwg héKCjaAyvwt lên.

“Không cầnbgBe anbgBeh nJJ6DyxySói nữa,JJ6DyxyS tôiKCjaAyvw kJJ6DyxyShông JJ6DyxySmuốn ngKCjaAyvwhe, lạiJJ6DyxyS càngJJ6DyxyS kJJ6DyxyShông muốnbgBe abgBenh KCjaAyvwđem tôibgBe JJ6DyxySso sábgBenh vớbgBei ngườKCjaAyvwi cJJ6DyxySon gJJ6DyxySái JJ6DyxySkhác! TôiJJ6DyxyS biếtbgBe tôibgBe kKCjaAyvwhông lbgBeà KCjaAyvwgì cả,KCjaAyvw nJJ6DyxySên anJJ6DyxySh JJ6DyxyScũng khJJ6DyxySông cKCjaAyvwần hạJJ6DyxyS nhụKCjaAyvwc bgBetôi đếnKCjaAyvw mbgBeức này.”KCjaAyvw NướcKCjaAyvw mKCjaAyvwắt cJJ6DyxyShạy dbgBeài, rạchJJ6DyxyS đườJJ6DyxySng JJ6DyxySnước JJ6DyxySpha lêKCjaAyvw thbgBeeo gòKCjaAyvw máKCjaAyvw màbgBe KCjaAyvwrơi vàKCjaAyvwo khKCjaAyvwông trung.

Minh VbgBeỹ nhJJ6DyxySìn cJJ6DyxySô, khbgBeông bgBenói gKCjaAyvwì cbgBeả, đưaKCjaAyvw taKCjaAyvwy siếtbgBe chbgBeặt taJJ6DyxySy cbgBeô kéKCjaAyvwo KCjaAyvwra, JJ6DyxySanh đangbgBe épKCjaAyvw buKCjaAyvwộc JJ6DyxyScô phảibgBe tiếpKCjaAyvw tụJJ6DyxySc lắJJ6DyxySng ngKCjaAyvwhe bgBeanh nói.

“Tôi khôngKCjaAyvw cJJ6DyxySần bgBengười cKCjaAyvwon gáibgBe khbgBeác tJJ6DyxyShay thếbgBe vịKCjaAyvw tJJ6DyxySrí côKCjaAyvw ấyKCjaAyvw trKCjaAyvwong lònbgBeg tbgBeôi. VớiKCjaAyvw KCjaAyvwtôi, TKCjaAyvwhy KCjaAyvwThy cbgBehỉ cóbgBe một…KCjaAyvw khJJ6DyxySông bgBethể thJJ6DyxySay thế!”

Ái HKCjaAyvwy tiếJJ6DyxySp tụbgBec giằKCjaAyvwng taybgBe, bgBemím KCjaAyvwmôi đểbgBe từbgBeng câbgBeu nóiJJ6DyxyS nhẫJJ6DyxySn tâbgBem lọtbgBe vàoJJ6DyxyS tJJ6DyxyShính giácbgBe vàJJ6DyxyS đượcKCjaAyvw lưJJ6DyxySu bgBetrữ trKCjaAyvwong JJ6DyxyStâm trí.

Cô khônJJ6DyxySg muJJ6DyxySốn nKCjaAyvwghe… bgBethực sựbgBe khôbgBeng muốJJ6DyxySn nghe!

“Em bgBerất bgBephiền phứbgBec, rKCjaAyvwất KCjaAyvwbướng bỉnh,KCjaAyvw khôngKCjaAyvw bKCjaAyvwiết ngbgBehe lời!”

“Đối vớKCjaAyvwi ebgBem, tJJ6DyxySôi chKCjaAyvwẳng KCjaAyvwlà gìbgBe cả…bgBe ebgBem sẵnKCjaAyvw sàKCjaAyvwng JJ6DyxySđi KCjaAyvwtheo hắnKCjaAyvw mKCjaAyvwà KCjaAyvwbỏ JJ6DyxySmặc tôi.”

“Nhưng JJ6DyxySnếu đưJJ6DyxySợc bgBelựa chKCjaAyvwọn giữaKCjaAyvw eJJ6DyxySm vàJJ6DyxyS bgBeThy ThbgBey, tôibgBe sbgBeẽ chọnKCjaAyvw KCjaAyvwem. KCjaAyvwThy JJ6DyxySThy rấtKCjaAyvw quaKCjaAyvwn trọng…bgBe nhưnKCjaAyvwg JJ6DyxySThy KCjaAyvwThy tKCjaAyvwhuộc vềJJ6DyxyS quKCjaAyvwá JJ6DyxySkhứ. CònJJ6DyxyS hibgBeện tại,JJ6DyxyS ebgBem làKCjaAyvw ngJJ6DyxySười qKCjaAyvwuan trọKCjaAyvwng JJ6DyxySnhất đKCjaAyvwối KCjaAyvwvới tôiKCjaAyvw!” MbgBeinh VỹbgBe JJ6DyxySnới lỏbgBeng bgBetay, sabgBeu đbgBeó buônKCjaAyvwg hẳnKCjaAyvw tJJ6DyxySay KCjaAyvwcô ra.

Cúi đầuJJ6DyxyS xbgBeem xétJJ6DyxyS KCjaAyvwnhững vếtJJ6DyxyS tKCjaAyvwhương tKCjaAyvwrên bànbgBe cbgBehân củabgBe ngườiKCjaAyvw đốiJJ6DyxyS diJJ6DyxySện, aKCjaAyvwnh đẩybgBe JJ6DyxySnhẹ bgBeÁi KCjaAyvwHy đJJ6DyxySể KCjaAyvwcô nằmJJ6DyxyS xuKCjaAyvwống giường.

“Minh Vỹ!”KCjaAyvw ĐôibgBe bgBemắt côbgBe dầnJJ6DyxyS JJ6DyxySnhắm JJ6DyxySlại, đKCjaAyvwưa tJJ6DyxySay chạbgBem nbgBehẹ vàoJJ6DyxyS KCjaAyvwgương mặbgBet củbgBea anh.

Đây làKCjaAyvw lầnbgBe đầuKCjaAyvw tibgBeên côJJ6DyxyS cbgBehạm vàoKCjaAyvw aKCjaAyvwnh mKCjaAyvwột cácbgBeh thânbgBe mậJJ6DyxySt nbgBehư thế.

Ái HbgBey tiếKCjaAyvwp tụcJJ6DyxyS JJ6DyxySmỉm cKCjaAyvwười, bàJJ6DyxySn taJJ6DyxySy KCjaAyvwbuông thbgBeõng xuKCjaAyvwống nhanJJ6DyxySh cbgBehóng cKCjaAyvwhìm vàbgBe giấKCjaAyvwc ngủ.

Còn vềJJ6DyxyS KCjaAyvwphần MbgBeinh Vỹ,bgBe đôbgBei mắtKCjaAyvw mJJ6DyxySàu hổJJ6DyxyS phácKCjaAyvwh cbgBeũng sJJ6DyxySáng rựJJ6DyxySc bgBelên, khbgBeẽ nângKCjaAyvw bànJJ6DyxyS tbgBeay nhỏbgBe béJJ6DyxyS kKCjaAyvwia JJ6DyxySlên bgBevà bgBeđặt mbgBeột JJ6DyxySnụ hôJJ6DyxySn thậtKCjaAyvw dịuKCjaAyvw dàng.

“Tôi… KCjaAyvwyêu em!”