Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng ThiếuKuqh Qu7tdSân cườiKuqh n7tdSói: “Xem7tdS nàpjgSo, ThícKuqhh tX8iSổng cKuqhòn giảX8iS vMXZqờ hồ7tdS đồKuqh nữaMXZq, cX8iSòn KỷX8iS X8iSNam PhươnKuqhg Kuqhnào npjgSữa? CMXZqhính pjgSlà Kỷ7tdS X8iStam côKuqhng tửMXZq, chpjgSỉ pjgScần MXZqcậu t7tdSa MXZqnói X8iS1 câuX8iS tpjgShôi, 7tdStôi đ7tdSảm b7tdSảo cKuqhhú MXZqthuận b7tdSuồm xuôMXZqi gió.”

Thích X8iSPhi PhàmX8iS cKuqhó pjgSý lắpjgSc đầu:pjgS “KhMXZqó đấyMXZq, khóMXZq pjgSnhư 7tdSlên trời7tdS ấyMXZq, lMXZqàm Kuqhsao X8iSmà mưpjgSợn đượcMXZq 7tdSdanh nghĩa7tdS củaMXZq cậupjgS pjgSta bâX8iSy giờ?”Kuqh ĐổnKuqhg ThpjgSiếu QMXZquân chừng7tdS nKuqhhư đãMXZq uKuqhống đếnMXZq spjgSay m7tdSèm, đôiKuqh X8iSmắt 7tdSlim dMXZqim hằnX8iS tX8iSơ Kuqhmáu, tX8iSay mâ7tdSn mêpjgS ch7tdSặn gácMXZq đũMXZqa bằKuqhng ngọc,MXZq mồX8iSm th7tdSì nói7tdS: pjgS“Người Kuqhanh Kuqhem 7tdSà, cáiKuqh nàyMXZq Kuqhlà thuộcMXZq v7tdSào vậKuqhn MXZqmay thôiKuqh. TpjgSôi nKuqhói chKuqhú ngKuqhhe, MXZqcon đường7tdS củapjgS MXZqKỷ NaKuqhm PhX8iSương, ngườiKuqh pjgStầm thườ7tdSng MXZqkhông MXZqđi nổi7tdS đâu.”Kuqh ThíMXZqch PhKuqhi PhpjgSàm thấyX8iS lờ7tdSi aMXZqnh X8iSta nóX8iSi cX8iSó 7tdSý tứKuqh, liền7tdS vộipjgS vX8iSàng chắpX8iS tX8iSay: “AnhX8iS Đ7tdSổng, nKuqhếu nhưKuqh apjgSnh đã7tdS chpjgSịu giúpKuqh X8iSem qKuqhua 7tdSđược pMXZqhen nàMXZqy, X8iSem dù7tdS thịKuqht náMXZqt xươpjgSng taX8iSn, máupjgS ch7tdSảy đầuMXZq rơMXZqi, cũnKuqhg nguyệnX8iS ghpjgSi nhớpjgS ânX8iS đứcKuqh củKuqha anh.”

Đổng TpjgShiếu QuâKuqhn pháX8iS lên7tdS cườKuqhi, cóKuqh 7tdSý thừMXZqa X8iSnước đụcKuqh thX8iSả pjgScâu: “ThMXZqì cậX8iSu cứKuqh MXZqđoán Kuqhxem, tMXZqay 7tdSKỷ MXZqNam PhưKuqhơng nMXZqày thpjgSích nh7tdSất cpjgSái gì?”

Thích PKuqhhi Ph7tdSàm Kuqhbuột m7tdSiệng MXZqhỏi: “TiX8iSền à?”

Đổng Thi7tdSếu pjgSQuân lX8iSắc đầu7tdS nhưpjgS trốX8iSng bỏi:Kuqh “TaX8iSynày mMXZqà thKuqhiếu tiềKuqhn à7tdS?” Thíc7tdSh PhKuqhi P7tdShàm MXZqlại đoánX8iS thêmpjgS vàMXZqi thứX8iS: “ĐồpjgS cổ?Kuqh haKuqhy X8iSthư họa?”7tdS ĐpjgSồng Th7tdSiếu QuâpjgSn vẫnMXZq pjgSchỉ pjgSlắc đầu,Kuqh thKuqhần bíKuqh nhì7tdSn cMXZqhằm chặKuqhp vMXZqào Thích7tdS Ph7tdSi PpjgShàm, hỏiMXZq: “ChX8iSú khôn7tdSg biếtMXZq vpjgSì sa7tdSo taX8iSy KỷKuqh X8iStam cô7tdSng tửpjgS nX8iSày lạiX8iS haMXZqy xuấtpjgS hiện7tdS ở7tdS chỗX8iS chúngMXZq 7tdSta ư?”

Thích PhpjgSi MXZqPhàm rốMXZqi bời,MXZq ĐổngpjgS MXZqThiếu Q7tdSuân cườipjgS khàKuqh khàMXZq thấpMXZq 7tdSgiọng Kuqhnói: “BởiKuqh vìpjgS cậ7tdSu 7tdSta MXZqcó tKuqhhứ pjgSxem X8iSnhư bảo7tdS bốiMXZq đểMXZq ở7tdS đây——7tdScậu 7tdSta X8iSở npjgSông Kuqhtrang MXZqCảnh MiX8iSên MXZqcó 7tdS1 căX8iSn biệKuqht thựX8iS, n7tdSày Kuqhnhé, cMXZqhỗ đ7tdSó 7tdSmới X8iSlà nơX8iSi đKuqhứng đ7tdSầu thMXZqành phốMXZq nàMXZqy. X8iSNữ MXZqchủ MXZqnhân của7tdS Kuqhcăn bi7tdSệt thựMXZq MXZqđó, pjgSchậc MXZqchậc, đẹX8iSp đếnMXZq nỗipjgS ph7tdSong cảnhKuqh cKuqhả X8iSkhu CảnX8iSh 7tdSMiên cũnX8iSg khôpjgSng bìpjgS được.”

Thích PhMXZqi PhàmKuqh khônKuqhg chX8iSo X8iSlà nhưKuqh vX8iSậy: “KpjgSỷ MXZqNam X8iSPhương MXZqở đâupjgS 7tdSmà cMXZqhẳng bKuqhao vài7tdS cMXZqô ch7tdSứ? NếpjgSu đámMXZq ph7tdSụ nữMXZq đópjgS màpjgS thuyếKuqht phMXZqục đượpjgSc cậu7tdS tKuqha, tpjgShế thìpjgS cò7tdSn gìpjgS bằngX8iS nữa.”

Đổng ThMXZqiếu MXZqQuân MXZqphất tKuqhay: “KhôngX8iS giống7tdS 7tdSnhau 7tdSđâu, ngưKuqhời pjgSnày thìX8iS k7tdShác, KKuqhỷ pjgSNam KuqhPhương khX8iSông biế7tdSt MXZqđã t7tdSốn bapjgSo nhiêMXZqu lòKuqhng MXZqdạ mớ7tdSi dà7tdSnh được—-Ôi,X8iS chúKuqh khôngX8iS biếtKuqh đâKuqhu, hồiKuqh m7tdSới bắX8iSt đKuqhầu thìKuqh cứngMXZq đầu7tdS nhMXZqư nKuqhgựa hMXZqoang ấyKuqh, đậpX8iS đồMXZq đốtMXZq nhKuqhà rạc7tdSh cổKuqh ta7tdSy pjgScắn tKuqhhủy X8iStinh, cMXZqó lầnpjgS sKuqhuýt 7tdSnữa l7tdSà khô7tdSng cứuX8iS nX8iSổi, Kuqhnghe MXZqnói cpjgSòn uố7tdSng cả7tdS bìKuqhnh thuMXZqốc pjgStẩy MXZqcơ m7tdSà, saX8iSu X8iScùng lúcMXZq bác7tdS pjgSsĩ rửapjgS Kuqhruột cũn7tdSg pjgSkhông dámMXZq h7tdSo X8iShe 7tdSgì, c7tdShú cMXZqũng Kuqhbiết X8iStính Kuqhkhí củaKuqh KpjgSỷ pjgSNam pjgSPhương Kuqhrồi đấy,pjgS a7tdSi dámMXZq X8iSchọc vàoX8iS chứ.X8iS MàKuqh MXZqcô nàngpjgS pjgSđó…” AnKuqhh X8iSta lắcpjgS đpjgSầu: “X8iSNếu khôngKuqh phKuqhải ngưpjgSời xu7tdSng q7tdSuanh thấypjgS nón7tdSg Kuqhruột, pKuqhhát hiệnX8iS Kuqhkịp thpjgSời, X8iSkhông cX8iShừng đ7tdSã thậX8iSt sKuqhự MXZqtrở 7tdSthành h7tdSồng pjgSnhan bạMXZqc mệnh7tdS rồipjgS. MMXZqà K7tdSỷ NMXZqam PhươMXZqng MXZqcũng 7tdSnhịn nMXZqhiều, mặc7tdS kệMXZq MXZqcô nMXZqàng X8iSlàm loạn,MXZq đ7tdSập Kuqhhết đồMXZq đạKuqhc pjgSlại muMXZqa đồMXZq mKuqhới MXZqcho cKuqhô pjgSta đập,7tdS cóKuqh pjgSlà vKuqhàng là7tdS bKuqhạc gMXZqì, bấKuqht luậMXZqn làX8iS MXZqcái MXZqgì, cpjgSô nKuqhàng muốn7tdS 7tdScái gìpjgS thpjgSì đKuqhưa cáipjgS đópjgS, MXZqđưa cái7tdS g7tdSì 7tdScô nàn7tdSg đMXZqập MXZqcái đó.X8iS ĐếnKuqh saKuqhu nMXZqày cóKuqh lẽX8iS côMXZq X8iSta cũngX8iS Kuqhnghĩ thôngMXZq spjgSuốt rpjgSồi, mộ7tdSt thời7tdS MXZqgian cũngKuqh lắnMXZqg xuống.”

Thích PhpjgSi PhMXZqàm X8iSnghe màKuqh pjgSđờ đKuqhẫn, hỏX8iSi: “ThếX8iS làpjgS tX8iShế nào?”

Giọng KuqhĐổng ThiếuKuqh QuKuqhân càX8iSng trầmpjgS 7tdSthấp: 7tdS“Cô pjgSấy vốnpjgS Kuqhcông X8iStác ởMXZq mộ7tdSt công7tdS tX8iSy thươngMXZq 7tdSmại nướ7tdSc ngopjgSài, giámpjgS Kuqhđốc bêX8iSn đMXZqó vX8iSì vấn7tdS Kuqhđề hạnKuqh ngạX8iSch xu7tdSất nhậpKuqh khẩuMXZq mMXZqà pjgSphải n7tdShờ pjgScậy đếnX8iS X8iSKỷ N7tdSam pjgSPhương. KhóMXZq khKuqhăn lắmX8iS mớipjgS mờiX8iS được7tdS X8iSKỷ Kuqhtam côngpjgS tửX8iS ănpjgS cơ7tdSm, h7tdSôm đóKuqh tKuqhiếp kháchpjgS cũn7tdSg cóX8iS mặtKuqh c7tdSô pjgSnàng, vốnX8iS Kuqhdĩ X8iSngồi pjgSở vịKuqh Kuqhtrí cu7tdSối cùnX8iSg, aMXZqi n7tdSgờ lạiKuqh Kuqhlọt đKuqhược vàMXZqo mMXZqắt xapjgSnh củaKuqh KỷKuqh pjgSNam MXZqPhương. MàpjgS ngườiX8iS phụX8iS nữX8iS Kuqhnày cáiKuqh gìMXZq cũnKuqhg khôX8iSng chịuKuqh, hoànX8iS toànKuqh khKuqhông thèm7tdS Kuqhnhìn đKuqhến KuqhKỷ MXZqNam PKuqhhương, chúX8iS nóiMXZq 7tdSxem nếKuqhu đổpjgSi pjgSsang ngườipjgS phKuqhụ Kuqhnữ khác,Kuqh Kuqhai màMXZq chẳngKuqh đổpjgS gụKuqhc 7tdStrước Kuqhnhà trX8iSước Kuqhxe Kuqhtrước tiềnX8iS Kuqhcủa K7tdSỷ ta7tdSm côMXZqng tửKuqh chứX8iS, cX8iSô pjgSta lạMXZqi hoàn7tdS tKuqhoàn kh7tdSông Kuqhcoi X8iSra gìX8iS, đếnMXZq pjgSsau cKuqhùng khôMXZqng còpjgSn cápjgSch nKuqhào, m7tdSới Kuqhbảo Kuqhthôi việX8iSc, địnhKuqh bỏKuqh mặcpjgS 7tdSđấy mMXZqà 7tdSđi. Về7tdS sX8iSau kKuqhhông nMXZqgờ taMXZqy giáX8iSm đMXZqốc X8iSbên đóMXZq lạiX8iS c7tdSho X8iSra mộtX8iS kếpjgS pjgShạ sácMXZqh, cKuqhô MXZqnàng bịX8iS chMXZqính pjgSông chủX8iS củapjgS mìnX8iSh bánX8iS đứngX8iS, liệuMXZq có7tdS 7tdSthể khôpjgSng ầpjgSm ĩKuqh Kuqhkhông?” aKuqhnh Kuqhta khX8iSẽ 7tdSgiọng, đơnMXZq giảX8iSn nóiX8iS và7tdSi câ7tdSu X8iSbên X8iStai ThícKuqhh X8iSPhi pjgSPhàm, mpjgSột Kuqhtay bụmX8iS miệng7tdS khKuqhì khìX8iS cười7tdS. Thí7tdSch PhX8iSi 7tdSPhàm lạipjgS khônpjgSg cưMXZqời đápMXZq lại,Kuqh chỉpjgS nói:Kuqh Kuqh“Vậy tKuqhhì tKuqhhâm độcpjgS q7tdSuá, cũnKuqhg 7tdSkhông spjgSợ tpjgSo cMXZqhuyện sao?”

Đổng T7tdShiếu QpjgSuân nX8iSgọng nghịupjgS nóKuqhi: “7tdSChuyện gìX8iS cpjgSó tX8iShể MXZqlàm tKuqho nàoKuqh? GKuqhạo đãpjgS pjgSthành cơmX8iS rồiX8iS, Kuqhcô tpjgSa pjgScó pjgSmuốn gâMXZqy chuypjgSện cũnKuqhg cKuqhhỉ gâpjgSy đượcpjgS vớiKuqh MXZqKỷ pjgSNam PhươngpjgS th7tdSôi, MXZqmà cKuqhũng lạ,X8iS chẳngMXZq cầ7tdSn biếKuqht cX8iSô tMXZqa t7tdShế nào,Kuqh KỷKuqh NaMXZqm PhươnpjgSg cũn7tdSg pjgSchín bỏ7tdS làpjgSm mư7tdSời theopjgS.” Kuqhanh tKuqha lắcKuqh Kuqhđầu chặcX8iS lưMXZqỡi: “TKuqhhế nêX8iSn chX8iSỉ cX8iSần cô7tdS nàMXZqng mởX8iS miệngX8iS thôiX8iS, KpjgSỷ NpjgSam PhươngX8iS làmKuqh MXZqgì X8iScó chuMXZqyện kpjgShông theoKuqh. CX8iSũng pjgSlà vỏMXZq quýtMXZq dàyMXZq MXZqcó 7tdSmóng t7tdSay nhọ7tdSn, cậu7tdS nóKuqhi xKuqhem, MXZqtay K7tdSỷ NaX8iSm PhX8iSương đó7tdS thX8iSật X8iSsự pjgSmuốn cáipjgS gìpjgS cX8iSó cápjgSi đấy,X8iS chỉ7tdS tKuqhhiếu đi7tdSều còKuqhn hái7tdS X8iScả saMXZqo trênX8iS pjgStrời xuốpjgSng 7tdSdụ ngKuqhười đẹpKuqh cưpjgSời X8iSấy, nMXZqăm ngoáMXZqi chpjgSỉ X8iSvì mộtpjgS chậupjgS hMXZqoa, chúX8iS khôngKuqh ch7tdSứng kiếnMXZq chứ,X8iS chậ7tdSc pjgSchậc, giàpjgSy X8iSvò copjgSn nhàX8iS nKuqhgười tpjgSa X8iSđến 7tdSnỗi ngườiKuqh ngựaKuqh chổngpjgS MXZqvó lênX8iS trời,7tdS suýpjgSt nữ7tdSa MXZqthì gọiKuqh cảMXZq pjgSmấy giMXZqáo MXZqsư trườngpjgS Kuqhnông Kuqhnghiệp đến.”MXZq KuqhNói đếKuqhn X8iSđây độKuqht nhKuqhiên a7tdSnh tX8iSa v7tdSỗ va7tdSi Thí7tdSch 7tdSPhi pjgSPhàm: “ÀpjgS đúngMXZq MXZqrồi, cpjgSô nàKuqhng cũngMXZq tX8iSốt nghiệMXZqp đpjgSại Kuqhhọc N7tdSam KX8iSinh màKuqh rapjgS, vừMXZqa X8iShay chúpjgS Kuqhcó thể7tdS X8iSnhờ vảKuqh Kuqhbạn hMXZqọc c7tdSũ nhé.”

Thích PhMXZqi PX8iShàm MXZqnghe đếnpjgS câX8iSu X8iSấy, X8iSkhông hiểpjgSu vMXZqì sapjgSo Kuqhtim lạMXZqi giật7tdS thX8iSót pjgS1 cáipjgS, chỉpjgS nKuqhghe ĐổngpjgS MXZqThiếu QpjgSuân đắc7tdS ý7tdS bảKuqho: 7tdS“Cô X8iSKiều ti7tdSểu X8iSthư này7tdS năpjgSm đóX8iS l7tdSúc cKuqhòn lX8iSàm ởX8iS côngX8iS tKuqhy thươpjgSng mạpjgSi, có7tdS nKuqhợ anKuqhh cKuqhả X8iSnhà tMXZqôi mộpjgSt Kuqhmón n7tdSợ ânKuqh tình7tdS, MXZqthế nêMXZqn đốiX8iS vớipjgS tMXZqôi cũKuqhng cóX8iS vàX8iSi Kuqhphần khi7tdSêm nhườngpjgS. ChMXZqú pjgSem MXZqnày, cáiKuqh npjgSày copjgSi nhX8iSư s7tdSố cMXZqhú đKuqhỏ, apjgSnh đX8iSây pX8iShải gKuqhác thểKuqh 7tdSdiện sapjgSng mộMXZqt bên,X8iS giớipjgS th7tdSiệu pjgScô ấy7tdS cX8iSho cKuqhhú, Kuqhcòn những7tdS vX8iSiệc khác7tdS, MXZqphải xX8iSem pjgSsố cMXZqhú thếpjgS MXZqnào vậy.”

Thích X8iSPhi 7tdSPhàm mừKuqhng vupjgSi X8iSkhôn siết,X8iS Kuqhchỉ biết7tdS 7tdSnâng X8iSly c7tdSụng cố7tdSc nóKuqhi MXZqlời cảmpjgS ơX8iSn. Cậ7tdSu vàKuqh ĐổMXZqng HiểuMXZq QuânKuqh quapjgSn hệMXZq làMXZqm MXZqăn 7tdSđã 7tdSbao nhiêupjgS npjgSăm, mX8iSà ĐKuqhổng HiểMXZqu QuX8iSân cũnKuqhg MXZqkhông gạpjgSt cậX8iSu, pjgSqua Kuqhmấy ngày,X8iS aKuqhnh tKuqha đMXZqã gọiMXZq điện7tdS Kuqhđến: “KhMXZqó lắmKuqh 7tdScô ấypjgS X8iSmới đ7tdSồng ý7tdS đấy,MXZq t7tdSôi Kuqhhẹn cMXZqô ấyKuqh chiMXZqều X8iS4 gKuqhiờ Kuqhở quKuqhán tràMXZq Đị7tdSch Trần7tdS HiênpjgS rồi7tdS đấy,7tdS tKuqhhử X8iSvận maMXZqy MXZqcủa mìn7tdSh đ7tdSi nhé.”

Thích PhMXZqi PpjgShàm Kuqh3 giờX8iS rưỡX8iSi đãX8iS đếnMXZq ĐịcMXZqh TpjgSrần HMXZqiên, 7tdSbao nămKuqh pjgSlăn lộKuqhn ởKuqh th7tdSương trường7tdS, chupjgSyện g7tdSì cũKuqhng từngX8iS gMXZqặp Kuqhqua rồ7tdSi, nhưngMXZq Kuqhmấy pjgScâu truyệnX8iS pX8iShiếm Kuqhcủa Đ7tdSổng TKuqhhiếu MXZqQuân, 7tdSdường 7tdSnhư khKuqhiến cậuMXZq trKuqhở nêKuqhn t7tdSò mò7tdS. ĐổMXZqng ThiếpjgSu MXZqQuân đếX8iSn muộ7tdSn hơnKuqh, nhMXZqưng cũ7tdSng cMXZqhỉ MXZqđến trướcKuqh gX8iSiờ hẹnKuqh tX8iSầm Kuqh15 phút,MXZq a7tdSnh tMXZqa npjgShìn Kuqhđồng hồ,MXZq cópjgS chX8iSút tựMXZq MXZqgiễu: “XKuqhem nhMXZqư c7tdSũng nể7tdS mặtKuqh KKuqhỷ NpjgSam PhưpjgSơng, nghMXZqe Kuqhnói KỷKuqh tX8iSam pjgScông tửMXZq mỗiMXZq lpjgSần vềpjgS đây,Kuqh đầu7tdS t7tdSiên Kuqhở sKuqhân baMXZqy phảiMXZq gọX8iSi điệnpjgS X8iSbáo trưpjgSớc cpjgSho côX8iS ấy,pjgS bằX8iSng X8iSkhông MXZqthì khôn7tdSg pjgSqua n7tdSổi cửaX8iS đâu.”

Thích PKuqhhi PhàmKuqh MXZqkhông kìmX8iS đượcX8iS bX8iSật cườpjgSi, nópjgSi: “KuqhCái nàX8iSy cMXZqhỉ pjgSsợ X8iSlà 7tdSgiả, anKuqhh chỉpjgS giỏiMXZq pjgSnói mKuqhóc nX8iSgười 7tdSta thôi.”

“Là thậMXZqt đấy,pjgS chúKuqh 7tdSchưa tX8iShấy X8iSbộ dạX8iSng Kỷ7tdS NaX8iSm Phư7tdSơng thôX8iSi, MXZqcó l7tdSần tô7tdSi vàKuqh X8iScậu tMXZqa uốnMXZqg saMXZqy, Kuqhcậu pjgSđoán 7tdSxem tMXZqay nàyX8iS 7tdSnói gìMXZq, cậuMXZq pjgSta bKuqhảo tôiKuqh côKuqh v7tdSợ bêMXZqn X8iSnày khpjgSông 7tdSgiống ngX8iSười khácKuqh gìKuqh Kuqhcả, đMXZqến tiềpjgSn củMXZqa cMXZqậu tpjgSa màX8iS cũngpjgS khônMXZqg thèmMXZq bậnX8iS tâm.pjgS ChX8iSú nMXZqghe pjgScâu ấypjgS, Kuqhtruyền r7tdSa ngoàiX8iS pjgSai Kuqhdám Kuqhtin chứ.”

“Vợ pjgSKỷ NaKuqhm PhươnMXZqg khônMXZqg 7tdSphải làMXZq copjgSn gMXZqái Kuqhnhà nàoX8iS đóMXZq sao?”

“Đúng thế,MXZq pjgStên làX8iS ThủpjgS pjgSThủ, pjgSso Kuqhvới KỷMXZq NKuqham PhX8iSương lpjgSà mKuqhôn đăng7tdS hộMXZq đối,MXZq ng7tdSười cũX8iSng xiX8iSnh đẹp,MXZq nhMXZqưng màMXZq KỷKuqh N7tdSam PhươX8iSng đMXZqể cKuqhô tKuqha ởMXZq BKuqhắc KpjgSinh m7tdSà chẳnpjgSg đoáiX8iS hoMXZqài gì,Kuqh đếMXZqn thpjgSể diệpjgSn củapjgS bpjgSố vợpjgS cũngMXZq khôngKuqh nX8iSể na7tdSng gX8iSì. KuqhNghe npjgSói MXZqvì cóX8iS lầnpjgS vịX8iS đ7tdSại tiKuqhểu thKuqhư ấy7tdS khôngKuqh MXZqkìm đượcX8iS giận7tdS dữ,X8iS đáppjgS mX8iSáy 7tdSbay quKuqha tìmMXZq KiềuMXZq tiểupjgS X8iSthư nàyMXZq Kuqhnói cKuqhhuyện phảiX8iS quấy7tdS, kếtMXZq quả7tdS làmKuqh KỷX8iS MXZqtam nổipjgS x7tdSung lênX8iS, t7tdSừ đấ7tdSy vềX8iS Kuqhsau 7tdS2 vợKuqh chồng7tdS t7tdSrở X8iSmặt, nếupjgS 7tdSkhông phpjgSải X8iSbố 7tdSmẹ đôiMXZq bênpjgS gX8iSây ápjgSp lực,Kuqh khôngKuqh biMXZqết còX8iSn xKuqhảy rX8iSa cMXZqhuyện gpjgSì nữa.”

4 Kuqhgiờ đpjgSúng, X8iSphục vụKuqh MXZqmở cửa.

Thích PhX8iSi MXZqPhàm kMXZqinh ngạX8iSc đếnpjgS pjgSmức đứX8iSng pjgSbật dậyX8iS nhpjgSư lKuqhò MXZqxo, pjgSmà trênMXZq thựcpjgS tếKuqh, c7tdSậu cũnMXZqg X8iSđã đứngMXZq dKuqhậy rồi.

Người phụMXZq pjgSnữ ấyKuqh h7tdSoàn MXZqtoàn kpjgShông giX8iSống X8iSvới pjgStrong tư7tdSởng MXZqtượng củaMXZq cpjgSậu taX8iS, côpjgS ấKuqhy chỉ7tdS mặc7tdS áX8iSo màu7tdS X8iSđen, mX8iSà đ7tdSã càn7tdSg lộpjgS MXZqra vẻKuqh gpjgSầy gpjgSuộc, khpjgSuôn mMXZqặt pjgStrắng tKuqhrẻo, đếnMXZq p7tdShấn X8iSson cũn7tdSg khôX8iSng X8iSđánh, nhưnMXZqg vẫMXZqn tpjgSoát rMXZqa nKuqhét xinMXZqh pjgSđẹp, xpjgSinh MXZqđẹp MXZqđến tX8iShu h7tdSút tấpjgSt pjgScả áX8iSnh nhpjgSìn củaKuqh mọiX8iS người.

Tinh MXZqthần 7tdScậu hốtMXZq hoảng.

Đổng TMXZqhiếu QuânMXZq đãKuqh đáMXZqnh tiếnMXZqg chàoKuqh hỏ7tdSi: “Kiểu7tdS tiểX8iSu thư”pjgS rMXZqồi X8iSvô pjgScùng nhiệtpjgS tì7tdSnh giớiMXZq Kuqhthiệu: “VKuqhị nàMXZqy lX8iSà gi7tdSám đKuqhốc X8iSThích PMXZqhi Phàm.”

Thích PpjgShi PhàMXZqm tronMXZqg lòngpjgS chỉKuqh n7tdSghĩ, pjgSsao 7tdSlại là7tdS MXZqcô ấy?

(*chú: Kuqhcác 7tdScậu ạX8iS, đừn7tdSg hỏiMXZq pjgSgì cả,Kuqh tớMXZq cũnKuqhg khôn7tdSg biếtpjgS gìpjgS đpjgSâu, spjgSuy đoáMXZqn gìMXZq thKuqhì cpjgSứ sMXZquy đoKuqhán thôMXZqi. 7tdSTruyện dừnKuqhg pjgSở phầnpjgS “27tdS MXZqchiếc áX8iSo lồngpjgS v7tdSào nhau”X8iS X8iSrồi. N7tdShưng ngMXZqoại tKuqhruyện nàMXZqy chMXZqỉ pjgSlà… mộtX8iS c7tdSâu chKuqhuyện X8iSđơn lẻMXZq khá7tdSc chăngpjgS? Tớ7tdS cpjgSũng sửaMXZq lạX8iSi tMXZqhứ pjgStự tMXZqên ngoại7tdS truyện7tdS chpjgSo pjgSđúng pjgSvới thKuqhứ tựpjgS th7tdSời X8iSgian 7tdStác gipjgSả Kuqhviết r7tdSồi XD)

2. 

Sắc &am7tdSp; Giới

Vừa bướpjgSc X8iSra ngoàX8iSi, đột7tdS nMXZqhiên c7tdSó ngườipjgS gMXZqọi: MXZq“A! X8iSNam X8iSPhương, ki7tdSa kKuqhhông ph7tdSải vpjgSợ MXZqcậu sao?”

Kỷ 7tdSNam PhươngKuqh quMXZqay đầpjgSu Kuqhra nhpjgSìn, hóaMXZq rpjgSa đúKuqhng th7tdSế thật.

Hiếm X8iSkhi thấy7tdS X8iScô ấyX8iS mặpjgSc Kuqhváy, chiếpjgSc áoX8iS lepjgSn mpjgSỏng MXZqtrùm đpjgSầu màKuqhu Kuqhsan hô,MXZq bpjgSên dướiX8iS lKuqhà châ7tdSn vpjgSáy nâ7tdSu sậm,pjgS áMXZqo khpjgSoác cầmMXZq tKuqhrên ta7tdSy, đứngpjgS cạKuqhnh X8iScô bạ7tdSn mX8iSà côKuqh ấ7tdSy l7tdSại cànKuqhg MXZqtỏa 7tdSra n7tdSét duyêpjgSn dKuqháng yêuKuqh kiều.

Cả đMXZqám ngườiMXZq đãKuqh X8iSbàn t7tdSán xôX8iSn xKuqhao, cóMXZq kẻX8iS gọi7tdS chịKuqh dâu,X8iS lMXZqại MXZqcó kẻpjgS gọKuqhi e7tdSm dâu7tdS, cMXZqòn cóKuqh n7tdSgười 7tdSđã xMXZqưng tKuqhên Kuqhmụ cKuqhủa cô:X8iS “pjgSThủ 7tdSThủ, hôm7tdS n7tdSay s7tdSao lạipjgS X8iSvừa khéKuqho Kuqhthế này?”

Thủ TX8iShủ mắMXZqt MXZqcười copjgSng vúKuqht 7tdShỏi lpjgSại: “SaoX8iS nàoMXZq, cácX8iS X8iSanh cóKuqh hứKuqhng X8iSđi uống7tdS rpjgSượu, chảMXZq lẽMXZq bX8iSọn epjgSm kMXZqhông đượcX8iS phépX8iS nổi7tdS hứng7tdS đếnKuqh ănMXZq cơmX8iS à?

Cô gápjgSi đaX8iSng khoMXZqác tpjgSay KX8iSỷ NaMXZqm Phươ7tdSng sớmMXZq đX8iSã X8iSrụt tMXZqay lại,7tdS n7tdShưng điKuqhệu X8iSbộ MXZqvẫn tMXZqỏ Kuqhvẻ q7tdSuang 7tdSminh chínKuqhh đX8iSại lắmKuqh, Kuqhđang cX8iShuẩn MXZqbị Kuqhrời đX8iSi, MXZqai 7tdSdè Kỷ7tdS X8iSNam pjgSPhương đX8iSã chắp7tdS ta7tdSy kpjgSéo lại,pjgS bảo:pjgS “LênX8iS pjgSxe đợi7tdS anh.”X8iS RồiX8iS anKuqhh mớiKuqh buKuqhông tay.

Xem 7tdSra 7tdSđôi vợMXZq MXZqchồng 7tdSnày cópjgS chuMXZqyện X8iSriêng cần7tdS nKuqhói, cảX8iS đ7tdSám ngưpjgSời dắpjgSt Kuqhdíu X8iSbạn gpjgSái cũngpjgS rụcKuqh rịchpjgS tMXZqản đKuqhi, chX8iSỉ 7tdScòn lại7tdS Th7tdSủ ThủMXZq X8iSvà côMXZq bạKuqhn Đỗ7tdS HKuqhiểu TôpjgS, MXZqĐỗ pjgSHiểu Tô7tdS cũnpjgSg npjgSói: “TớX8iS qX8iSua bênpjgS kiMXZqa đợiKuqh 7tdScậu nhé.”

“Không cần7tdS đâupjgS.” MXZqThủ MXZqThủ dửngX8iS dưMXZqng X8iSnhư kKuqhhông, q7tdSuay Kuqhđầu sanMXZqg MXZqcười vớiKuqh K7tdSỷ Na7tdSm Phương:7tdS “MaiX8iS epjgSm điMXZq HồngMXZq Kông,pjgS thpjgSứ MXZq7 Kuqhtuần X8iSnày khôKuqhng vềMXZq nhMXZqà vớipjgS 7tdSanh đượcpjgS, 7tdSđến lMXZquc đóX8iS aX8iSnh nóiX8iS vớ7tdSi mẹKuqh MXZq1 tiếnpjgSg nhé.”

“Em điX8iS HồngMXZq 7tdSKông lMXZqàm g7tdSì thế?”

Thủ TpjgShủ cảmX8iS gipjgSác kìpjgS quX8iSặc, trưX8iSớc đâyKuqh côX8iS chạyMXZq tới7tdS chạyMXZq luiMXZq, aKuqhnh Kuqhcó baMXZqo giKuqhờ thèmpjgS h7tdSỏi đâu.

“Xem X8iSphim [Sắ7tdSc, GiớiKuqh], bảnX8iS uncu7tdSt đấy.”

Chỉ v7tdSì 7tdSmột pjgSbộ Kuqhphim màMXZq bapjgSy đ7tdSi HồngpjgS KôMXZqng, MXZqxưa X8iSnay vốnMXZq là7tdS pho7tdSng các7tdSh củaX8iS pjgScô ấypjgS mà.

“Đừng Kuqhđi Kuqhnữa, ởKuqh pjgSnhà xKuqhem Kuqhđi, aX8iSnh bảoKuqh ngườ7tdSi giX8iSúp eX8iSm tìMXZqm bản7tdS MXZqgốc, lKuqhà đoạnMXZq 2Kuqh0 ph7tdSút bị7tdS cX8iSut chMXZqứ gì.”

Thủ TpjgShủ Kuqhcảm thấy7tdS v7tdSui vẻX8iS yê7tdSn X8iStâm, nhìnX8iS 7tdSđi, lKuqhấy pjgSchồng cũng7tdS cMXZqó X8iScái 7tdStốt X8iSđấy chứpjgS: “7tdSVậy thế7tdS 7tdSnhé, anKuqhh đừngKuqh MXZqcó qX8iSuên đấy.”

Kết 7tdSquả apjgSnh ấyX8iS lạiX8iS MXZqthật sựpjgS q7tdSuên chKuqhứ, Thủ7tdS ThX8iSủ MXZqphải đếnKuqh mấ7tdSy ngàyMXZq cpjgShưa gặp7tdS đượcX8iS anpjgSh, hôX8iSm nMXZqay nghĩKuqh rX8iSa phpjgSải pjgSgọi cMXZqho aMXZqnh ấX8iSy, chuôMXZqng đổ7tdS mpjgSột hồX8iSi lâpjgSu mpjgSà X8iSkhông 7tdScó aX8iSi n7tdSghe, đaKuqhng địnhMXZq thôi,X8iS 7tdSanh lại7tdS nhận7tdS đ7tdSiện thoại:7tdS ‘A7tdS lô?”

Nghe giọngpjgS đã7tdS bMXZqiết cò7tdSn c7tdShưa tỉnh7tdS pjgSngủ, khMXZqông rõ7tdS làpjgS đangKuqh trMXZqên giưMXZqờng X8iSem Kuqhnào nữa,Kuqh côX8iS đpjgSột Kuqhnhiên nghX8iSĩ rX8iSa trò7tdS đùX8iSa qX8iSuái đản,pjgS MXZqỏn MXZqẻn gX8iSọi 7tdS1 tiến7tdSg “7tdSNam PhX8iSương à”,MXZq giKuqhọng nũnKuqhg npjgSịu hpjgSỏi lại:MXZq “ĐopjgSán pjgSxem X8iSem làX8iS aKuqhi nào?”

“Thủ Thủ,”X8iS GiX8iSọng anMXZqh vẫnpjgS đặcMXZq sệtpjgS cơ7tdSn Kuqhngái ngủ:7tdS 7tdS“Ngoan n7tdSào, lầX8iSn sMXZqau muX8iSốn chơi7tdS tMXZqrò này,MXZq nhớMXZq đừKuqhng dùngpjgS sốMXZq điX8iSện t7tdShoại Kuqhở nhàX8iS nhé.”

Cô tpjgShẹn quMXZqá hX8iSóa giậKuqhn: “An7tdSh tKuqhìm pjgScho epjgSm [Sắc,Kuqh Giới]MXZq chưa7tdS đấy?”

Hỏi đếX8iSn an7tdSh ấy,pjgS mMXZqà pMXZqhải mấtpjgS mấX8iSy giKuqhây pjgSsau a7tdSnh mới7tdS bậ7tdSt cười:7tdS “ỒMXZq, X8iSanh 7tdSquên mất.”tiếnKuqhg anX8iSh X8iStrầm X8iSđục nóiKuqh giọ7tdSng Kuqhmũi npjgSghe nặngMXZq trĩKuqhu,. pjgSCó lKuqhẽ aMXZqnh đaMXZqng MXZqbị MXZqcảm, hoặcpjgS biếtMXZq đpjgSây X8iSanh chỉMXZq đanKuqhg mpjgSơ ngủ.

Cô X8iSđột nhiê7tdSn pjgScảm giá7tdSc X8iSxót MXZqxa, bảo:X8iS “TKuqhhế thôipjgS vậy.”

“Thủ Thủ?”Kuqh AnX8iSh dườngpjgS nhMXZqư cảmX8iS thấypjgS khMXZqông phảX8iSi: “MXZqEm đừpjgSng X8iSgiận đX8iSấy nhé,pjgS aX8iSnh bây7tdS gKuqhiờ gX8iSọi pjgSđiện bMXZqảo họKuqh làm7tdS X8iSđây, n7tdShé ThủMXZq Thủ?”

“Không Kuqhcần đâuX8iS, Kuqhem khôX8iSng muốnX8iS xKuqhem nữaKuqh rồi.”

Cô cảmpjgS tMXZqhấy 7tdSchán nảpjgSn, rồX8iSi cũn7tdSg cúpKuqh điệnX8iS thoạpjgSi. TX8iShực MXZqra Kuqhcũng chỉKuqh 7tdSlà mộtKuqh ch7tdSút giốngMXZq pjgSnhau 7tdSmà MXZqthôi, mùaMXZq MXZqđông năpjgSm X8iSấy X8iSDịch TrườX8iSng Nin7tdSh bKuqhị ố7tdSm mX8iSột đợKuqht rấtX8iS lâuMXZq, mKuqhãi k7tdShông thấpjgSy kMXZqhỏi, côKuqh gọiMXZq đKuqhiện MXZqcho pjgSanh, g7tdSiọng anMXZqh ùX8iS ù,X8iS d7tdSường nhMXZqư đứKuqha trẻMXZq nX8iShỏ: “Ối,7tdS 7tdSanh quKuqhên mất.”

Mà tMXZqhực r7tdSa kKuqhhông phả7tdSi l7tdSà 7tdSquên, anpjgSh cốpjgS ýX8iS nóiKuqh 7tdSnhư thế7tdS, saX8iSu đóMXZq cô7tdS vộpjgSi X8iSvề kX8iSý tpjgSúc, vừaMXZq vềKuqh 7tdSđã nhìnKuqh th7tdSấy bX8iSánh k7tdSem vpjgSà hoaX8iS, cKuqhô X8iSmới bMXZqiết aX8iSnh vốnKuqh khônpjgSg 7tdSquên. BánhMXZq kpjgSem 7tdSlúc 7tdSđó X8iSchia chMXZqo mọiX8iS ngườiMXZq ởX8iS kKuqhý túKuqhc, Kuqhai X8iScũng cườiKuqh hKuqhì h7tdSì bảopjgS: “NgọtMXZq đấy!,MXZq ĐMXZqúng Kuqhthế thậKuqht, ngX8iSọt lắmpjgS, hươnpjgSg vịpjgS ngọtX8iS pjgSngào chạypjgS X8iSthẳng MXZqvào coMXZqn tim.

Lúc ch7tdSia tX8iSay, MXZqanh 7tdScứ nhắMXZqc đpjgSi nhắcpjgS 7tdSlại: “pjgSThủ Thủ,pjgS Kuqhem qpjgSuên X8iSanh đipjgS, X8iSem quênMXZq anX8iSh pjgSđi… X8iSThủ Thủ,MXZq epjgSm hãMXZqy qKuqhuên 7tdSanh đi….”

Mà côpjgS cứX8iS nhưKuqh mộKuqht đứKuqha X8iSnhóc kpjgShóc pjgSlóc X8iSom s7tdSòm, cpjgSả X8iSmặt rKuqhưng 7tdSrưng nướcX8iS mắt,MXZq t7tdSúm lấyX8iS vạX8iSt MXZqáo 7tdSanh MXZqkhông nX8iSỡ buôngKuqh, hỗX8iSn lKuqhoạn n7tdShư t7tdShế, kiX8iSểu bấtpjgS chấKuqhp khônKuqhg rMXZqời Kuqhnhư 7tdSthế, như7tdSng màMXZq X8iScũng Kuqhcó 7tdSích 7tdSgì đâu?

Có íX8iSch gìMXZq nào?

Sau cùngX8iS anKuqhh vẫ7tdSn vứtX8iS bpjgSỏ 7tdScô đấyX8iS thôi.

Không cần7tdS cKuqhô nMXZqữa X8iSđấy thôi.

Thủ ThX8iSủ cảmMXZq giáX8iSc MXZqtrong Kuqhlòng Kuqhnguội lạnh,7tdS b7tdSởi vìMXZq nhKuqhớ đX8iSến nX8iShững chuyệnKuqh X8iSnày, lạX8iSi làpjgSm nướ7tdSc mắtX8iS côMXZq tuônKuqh rơi.

Cô vẫnKuqh dùnX8iSg lipjgSệu pháX8iSp cũ,X8iS pjgSra ngo7tdSài 7tdSăn mộX8iSt bữa,Kuqh sX8iSau pjgSđó điMXZq xMXZqem liX8iSền tpjgSù X8iStì mấMXZqy bX8iSộ pjgSphim, tr7tdSong pjgSphim X8iScó vu7tdSi buồn7tdS X8iSli hợp,X8iS MXZqcó MXZqbài MXZqca sinKuqhh tửpjgS bpjgSuồn thương,7tdS cKuqhó nhữnKuqhg nỗKuqhi 7tdSkhổ MXZqđau vậtKuqh lX8iSộn, pjgScó nhữnX8iSg đờiMXZq X8iSngười Kuqhbi pjgSai, X8iSgian pjgSnan dường7tdS MXZqnhư vĩ7tdSnh vi7tdSễn khôngMXZq MXZqcó bờ7tdS bến.

Những lúcMXZq nhMXZqư 7tdSthế cpjgSô tựMXZq cảmpjgS thấypjgS mìpjgSnh X8iSquả lpjgSà mapjgSy mắ7tdSn tr7tdSong Kuqhcuộc sống.

Rạng sMXZqáng mpjgSới vKuqhề nhà,X8iS đX8iSã tX8iShấy KỷX8iS KuqhNam PhưMXZqơng, cô7tdS 7tdSbất ngờpjgS vpjgSô cùX8iSng, ồ7tdS Kuqh1 tiX8iSếng: 7tdS“Sao Kuqhanh lạiMXZq về?”

Anh pjgSdường pjgSnhư c7tdSó chútKuqh Kuqhkhó chpjgSịu: “NKuqhhà pjgSanh, MXZqanh kMXZqhông đưX8iSợc về7tdS chắc?”

Bọn họMXZq Kuqhđã giKuqhao hẹnMXZq Kuqhrồi, khMXZqi MXZqbên nX8iSào đMXZqó tứKuqhc giậnMXZq, bênKuqh kpjgSia khôMXZqng đượX8iSc pjgSphép nổiX8iS cáu,7tdS tMXZqhế 7tdSnên cKuqhô MXZqthuận th7tdSeo pjgSanh, hMXZqíp mắtKuqh cưKuqhời dỗMXZq dành:7tdS “ĐượX8iSc rồi7tdS, đượ7tdSc rồi,X8iS pjgSđương X8iSnhiên cMXZqó 7tdSthể vMXZqề chứ.”7tdS VừaX8iS MXZqquay 7tdSđi, cpjgSô 7tdSlại hỏ7tdSi: “AnhpjgS pjgSvề làKuqhm gMXZqì thế?”

Sắc mặtMXZq an7tdSh pjgScòn tệMXZq hơnKuqh, MXZqnhư pjgSthể aX8iSnh ấyKuqh vừMXZqa giKuqhận dX8iSỗi ởX8iS ch7tdSỗ Kuqhem pjgSnào về,pjgS lạKuqhi 7tdScàng lKuqhàm c7tdSô thấ7tdSy tòKuqh mòX8iS hơn,X8iS X8iScòn X8iScó cKuqhô nàKuqho dáKuqhm chọcMXZq 7tdSgiận anMXZqh nKuqhữa đây?

Lúc MXZqanh thật7tdS s7tdSự giận,pjgS aKuqhnh thX8iSường X8iSkhông nópjgSi gì,pjgS 7tdSmà thựcMXZq Kuqhra c7tdSô cX8iSũng mMXZqệt r7tdSồi, upjgSể oảiMXZq lếtKuqh đipjgS thapjgSy quKuqhần áopjgS, X8iSlúc X8iSra mớipjgS đểpjgS ýX8iS trêX8iSn bKuqhàn đểMXZq c7tdSái gìX8iS đ7tdSó: Kuqh“Gì thế?”

“Phim gốc.”

Anh trảKuqh pjgSlời troMXZqng Kuqhsự mấtpjgS 7tdSkiên nKuqhhẫn, từpjgS 7tdSbé đMXZqã tX8iShế rMXZqồi, lúpjgSc nàoKuqh cũnKuqhg chêX8iS côpjgS phMXZqiền hà7tdS. C7tdSô l7tdSà Kuqhcon gáKuqhi, nhỏ7tdS X8iShơn 7tdSanh rất7tdS nX8iShiều tuổipjgS, lX8iSại X8iScứ khănKuqhg kpjgShăng thíKuqhch bápjgSm tX8iSheo s7tdSau pjgSanh, lpjgSại thí7tdSch cKuqhùng Kuqhvới cX8iSả đpjgSám 7tdScon tX8iSrai trèpjgSo tpjgSường MXZqleo cây,Kuqh anX8iSh 7tdSthấy chápjgSn nảpjgSn pjgSvới cá7tdSi đuôiMXZq nX8iShỏ nàyMXZq lắpjgSm rKuqhồi, tKuqhhế 7tdSnên anX8iSh Kuqhnói cpjgShuyện X8iSvới cKuqhô chpjgSỉ vỏnMXZq v7tdSẹn X8iStrong 7tdSvòng Kuqh3 pjgSphút đãX8iS mấtX8iS hpjgSết cảX8iS nhKuqhẫn nại.

Cô MXZqnhất pjgSthời vuMXZqi r7tdSa mặt:Kuqh “pjgSSắc GX8iSiới àX8iS? MapjgSi pjgSem pjgSgọi HipjgSểu TMXZqô X8iSđến cùng7tdS Kuqhxem, X8iSnghe pjgSnói KuqhLương TriềKuqhu VĩMXZq Kuqhtrong 7tdSphim Kuqhcó nu7tdSde, hMXZqe he!”

Anh độtX8iS nhiêpjgSn nói:MXZq “MXZqMai p7tdShải trả7tdS ngườiMXZq tKuqha rồiX8iS, xeX8iSm Kuqhluôn hpjgSôm nMXZqay đi.”

“Hả?”

“Em Kuqhtưởng pjgSviệc nàMXZqy dX8iSễ lắmX8iS pjgSấy? X8iSNgười tMXZqa phảiMXZq n7tdSể mặKuqht lắm7tdS mMXZqới 7tdScho mượnMXZq đấy.”

“Trời Kuqhơi, KỷX8iS pjgSNam X8iSPhương Kuqhà, aX8iSnh nghĩMXZq cácMXZqh 7tdSđi m7tdSà, bâyKuqh gi7tdSờ MXZqem b7tdSuồn pjgSngủ mX8iSuốn Kuqhchết đipjgS được,MXZq đểpjgS mpjgSai x7tdSem nhépjgS, pjgSmượn th7tdSêm X8iS1 nKuqhgày nữa7tdS nhéKuqh, nhé?”

“Phải Kuqhxem X8iStrong pjgShôm Kuqhnay, pjgSbây gi7tdSờ pjgSxem luôn.”

Xem rMXZqa aX8iSnh ấyMXZq hX8iSôm Kuqhnay tâX8iSm trạngX8iS đúng7tdS lKuqhà kh7tdSông ổ7tdSn, đến7tdS chMXZqút vipjgSệc cMXZqỏn Kuqhcon nMXZqày cpjgSũng khMXZqông n7tdSỡ giúKuqhp, an7tdSh MXZqmà MXZqthật sự7tdS pjgStức 7tdSlên th7tdSì qpjgSuả l7tdSà đángMXZq gờpjgSm vKuqhô MXZqcùng, c7tdSô npjgShăn npjgShó ômMXZq cuộnKuqh pMXZqhim, hX8iSôm naX8iSy xeX8iSm thìX8iS hX8iSôm napjgSy X8iSxem vậy.

Ai 7tdSdè X8iScòn MXZqbị an7tdSh giậtpjgS lấy:MXZq “ChâuMXZq chpjgSấu đMXZqòi đpjgSá xe.”

Cô X8iSle Kuqhle lưỡiKuqh, tX8iShực rX8iSa câpjgSu nóKuqhi ấKuqhy còpjgSn c7tdSó pjgScả Kuqh1 sự7tdS pjgStích đằ7tdSng X8iSsau nữa,MXZq hX8iSồi đó7tdS an7tdSh đanX8iSg họX8iSc cKuqhấp Kuqh2, côMXZq vpjgSừa mới7tdS MXZqvào lớpX8iS 1X8iS, cảpjgS đám7tdS trẻKuqh co7tdSn t7tdSâm Kuqhđầu ýMXZq hpjgSợp ch7tdSơi đùa7tdS ởpjgS sâX8iSn cỏMXZq bỏ7tdS hoanMXZqg saMXZqu kh7tdSu MXZqnhà, mKuqhọi ng7tdSười đX8iSang dựnpjgSg bảngKuqh 7tdSbóng rKuqhổ mới.MXZq 7tdSCô lúcMXZq Kuqhđó pjgSbé típjgS tẹo7tdS tKuqheo, mMXZqà lạiMXZq bpjgSật Kuqhnhanh nKuqhhất, lX8iSao đpjgSầu đếpjgSn r7tdSa sứcMXZq Kuqhdựng câX8iSy X8iScột bằKuqhng sắt.

Cả đámKuqh toànX8iS cMXZqon pjgStrai ồpjgS lênpjgS cười,7tdS KX8iSỷ NKuqham PhưX8iSơng cưpjgSời 7tdSto Kuqhnhất, cònpjgS X8iSkhinh pjgSthường Kuqhnói cMXZqô: “Châ7tdSu chấu7tdS đáMXZq xe!”

Cuộn bă7tdSng Kuqhthật sựMXZq hơX8iSi pjgSnặng, phX8iSòng chi7tdSếu X8iSphim lạpjgSi ởMXZq l7tdSầu 3MXZq, cX8iSô npjgSghe tiếnKuqhg anpjgSh kKuqhhẽ pjgSthở dốcMXZq, cMXZqô giơMXZq taX8iSy cKuqhhọc chọKuqhc: pjgS“Tam thiX8iSếu gpjgSia Kuqhà, aX8iSnh Kuqhphải Kuqhluyện 7tdStập nhiềpjgSu vàX8iSo, cảKuqh ngàyMXZq đừngMXZq chỉKuqh vậnX8iS độngMXZq cX8iSó pjgS1 kiKuqhểu, MXZqanh npjgSghe tiến7tdSg anMXZqh thởMXZq ấy,7tdS giàMXZq rồi.”

Anh kKuqhhông bKuqhực mX8iSà cònX8iS cườiMXZq: “Cút!”

Đây mớipjgS làMXZq X8iSKỷ NapjgSm PhươngpjgS cMXZqhứ, cX8iSô phX8iSấn khởiX8iS bậtKuqh pjgSmáy chiếu,7tdS 7tdSanh giúKuqhp cX8iSô đặt7tdS cu7tdSộn p7tdShim, côpjgS hỏiMXZq: Kuqh“Sao aMXZqnh kKuqhhông pjgSmua cKuqhái 7tdSmáy chiếuKuqh kỹpjgS thMXZquật Kuqhsố nhỉ?”

“Không MXZqphải 7tdSem MXZqnói pjgSchỉ cóMXZq phiKuqhm nhựX8iSa mớKuqhi đ7tdSược 7tdSgọi lpjgSà X8iSđiện Kuqhảnh cX8iSòn gì7tdS nữa?”

Cô tMXZqừng MXZqnói cX8iSâu nàX8iSy à?

Chẳng nX8iShớ nữa

Trước naypjgS, MXZqcô xMXZqem pMXZqhim k7tdShông t7tdShích cX8iSó đồ7tdS X8iSăn vặtpjgS bêX8iSn cạnh,MXZq ngườipjgS 7tdSta v7tdSào rạp,X8iS tKuqhay tráipjgS bỏng7tdS ngôKuqh tapjgSy ph7tdSải cX8iSô MXZqca, chKuqhỉ cópjgS 7tdScô pjgS2 bàKuqhn tpjgSay trắng.

Phòng chi7tdSếu ppjgShim tX8iSrong pjgSnhà rấtpjgS nhỏ,MXZq nX8iShưng MXZqmà thoảpjgSi mX8iSái pjgSvô cùX8iSng, côX8iS ngX8iSồi pjgSbó gMXZqối trMXZqên sôKuqh Kuqhpha, màKuqh Kuqhanh đaX8iSng nMXZqgồi ởKuqh ghếX8iS Kuqhbên k7tdSia, bpjgSắt đầuMXZq chpjgSâm mộtKuqh điếuX8iS thuốc.

Cô nhă7tdSn MXZqnhó mặpjgSt mày7tdS: “KỷX8iS NaX8iSm Phương!”

Anh bậtMXZq MXZqdậy X8iSbỏ r7tdSa ngoài.

Cô tưởngpjgS an7tdSh đãpjgS đ7tdSi X8iSrồi, thếMXZq nênMXZq yX8iSên tâmpjgS ngồiMXZq x7tdSem tiếp

Cô X8iShoàn pjgStoàn pjgSchìm đắKuqhm vớiX8iS tìnhX8iS tiết7tdS ph7tdSim, lúcMXZq xeMXZqm ả7tdSnh trKuqhên báoX8iS 7tdSkhông 7tdSthể cảmpjgS nhậnpjgS Kuqhra đưMXZqợc ThaKuqhng 7tdSDuy lKuqhại Kuqhđẹp đếpjgSn thếpjgS, lúcKuqh cX8iSô ấyX8iS thậMXZqt sựMXZq xKuqhuất hiệnKuqh trênpjgS mànX8iS hình7tdS, đKuqhột MXZqnhiên cảmX8iS gipjgSác npjgShư pjgSthanh bảoKuqh kiMXZqếm tKuqhuốt pjgSra khỏMXZqi vỏ7tdS baKuqho, chX8iSân X8iSmày khóe7tdS pjgSmắt đKuqhậm sMXZqắc xuân,MXZq mềmpjgS mạiMXZq thanX8iSh thpjgSoát tKuqhựa mpjgSột nhàpjgSnh hpjgSoa Kuqhđào, phX8iSong tX8iSình muônX8iS ngpjgSàn, kMXZqhôn tảpjgS vạ7tdSn lần.

Lúc X8iScòn đpjgSang mMXZqê mpjgSẩn, KỷX8iS pjgSNam Phươ7tdSng 7tdSvào tMXZqừ lúcMXZq nàoMXZq X8iScô cũnX8iSg 7tdSkhông đ7tdSể 7tdSý, chX8iSo đến7tdS MXZqkhi aMXZqnh 7tdSngồi xuốngMXZq sôpjgS X8iSpha, côpjgS mớiMXZq liếcpjgS an7tdSh pjgS1 cái:7tdS “AKuqhnh pjgSkhông MXZqra ngo7tdSài à?”

Anh khpjgSông 7tdSđáp lạpjgSi, X8iStoàn X8iSbộ tâKuqhm tMXZqrí cpjgSô vẫn7tdS dồnKuqh cảMXZq vKuqhào bộ7tdS Kuqhphim, MXZqquay 7tdSra lại7tdS xeX8iSm phpjgSim tiếpMXZq. Đ7tdSoạn “kẹp7tdS pjgSgiấy” truyềMXZqn thuyếX8iSt cuốX8iSi cùngpjgS 7tdSđã lêX8iSn hìnKuqhh, Kuqhcứ cKuqhoi nX8iShư Kuqhcô đKuqhã gặpMXZq qX8iSua n7tdShiều pKuqhha kpjgSiểu nKuqhày rX8iSồi, 7tdSnhưng vừaMXZq xeX8iSm đếnKuqh đKuqhoạn ấy,MXZq vpjgSẫn khôMXZqng X8iSnhịn đư7tdSợc k7tdShì Kuqhkhì bX8iSật cười.MXZq pjgSKỷ NapjgSm PhươnMXZqg đột7tdS X8iSnhiên hỏX8iSi: “CX8iSó gìMXZq đá7tdSng cư7tdSời à.”

“Độ khó7tdS X8iScao pjgSđấy.” 7tdSCô kpjgShoa X8iStay Kuqhmúa chKuqhân: “ThậtX8iS kMXZqhông thểMXZq pjgStưởng tượngpjgS nổi….TạiX8iS sKuqhao có7tdS thKuqhể phấnMXZq khởiKuqh X8iSthế chứ?”

“Muốn thửpjgS týpjgS không?”

“Hở?”

Không pjgSđợi côMXZq phX8iSản ứnpjgSg lại,MXZq MXZqnụ hôKuqhn X8iSđã ậpKuqh xuống,7tdS cô7tdS MXZqvùng vpjgSẫy: pjgS“Này, mMXZqùi tX8iShuốc lá!”

Có quỷpjgS 7tdSmới biMXZqết aX8iSnh vMXZqừa làmKuqh đếnpjgS m7tdSấy điếupjgS rồi,MXZq cảpjgS ngKuqhười 7tdSsặc 7tdSmùi tX8iShuốc. AnpjgSh khKuqhông buôKuqhng tpjgSay Kuqhcô liềnpjgS cắn7tdS pjgStay Kuqhanh, pjgSsau cùKuqhng Kuqhanh khôngX8iS cpjgShịu được7tdS đX8iSau, khôMXZqng tpjgShể khôMXZqng buông.

“Vậy 7tdSanh đpjgSi đán7tdSh rănMXZqg nhé.”

Quả nàMXZqy xoKuqhng rồi,pjgS côKuqh MXZqqua 7tdSquýt nóiMXZq: “ĐipjgS 7tdSđi, maX8iSu đX8iSi MXZqđi, nhớMXZq tắm7tdS 7tdSnữa đấy.”

Cô cMXZqòn pKuqhhải xKuqhem X8iSphim, trướcpjgS Kuqhtiên cứMXZq phả7tdSi xuMXZqa an7tdSh đi7tdS cáipjgS Kuqhđã, anKuqhh ấKuqhy tắMXZqm trướ7tdSc npjgSay siMXZqêu l7tdSâu, lại7tdS th7tdSích bKuqhảnh chọe,Kuqh sấKuqhy tó7tdSc c7tdSũng phả7tdSi sấX8iSy đếnKuqh Kuqhnửa ngàMXZqy, đợiX8iS anpjgSh tắmpjgS xoMXZqng, cKuqhô MXZqđã sớmpjgS xuốn7tdSg lầuX8iS điX8iS ngủ7tdS rồi.

Ai màpjgS ngờ7tdS Kuqhđược pMXZqhim cKuqhòn chưapjgS Kuqhxem hMXZqết, aMXZqnh đãMXZq tX8iSắm xopjgSng rồi,MXZq MXZqanh mặcpjgS Kuqhbộ MXZqáo tX8iSắm bôMXZqng pjgSbước rpjgSa nMXZqgoài, đếnX8iS tX8iSóc cũngMXZq X8iSchưa MXZqsấy, tKuqhay cMXZqòn cầX8iSm khă7tdSn Kuqhlông, vX8iSừa Kuqhlau vừaX8iS ngồi7tdS xpjgSuông, pjgScô ho7tdSàn to7tdSàn k7tdShông lường7tdS trpjgSước, MXZqcó muốnMXZq thoát7tdS cpjgSũng kMXZqhông kị7tdSp, đànX8iSh tỏ7tdS rpjgSa vẻpjgS pjgSmặt khổMXZq sở:Kuqh “X8iSKỷ N7tdSam PhươMXZqng, X8iSem mpjgSệt lắm.”

Nhìn dánMXZqg pjgSvẻ a7tdSnh cKuqhó hơiX8iS nổMXZqi cX8iSáu, nhưn7tdSg a7tdSnh Kuqhlại ngX8iSồi Kuqhim bấtKuqh độnKuqhg, Kuqhcô Kuqhnghĩ thpjgSế Kuqhnào thMXZqì hômX8iS naX8iSy X8iScũng phảKuqhi trởKuqh mpjgSặt bằngMXZq đượX8iSc, cX8iSô đpjgSành đ7tdSánh đònX8iS phX8iSủ đầ7tdSu: pjgS“Anh Kuqhra ngpjgSoài 7tdSđi, dMXZqù s7tdSao anMXZqh cũMXZqng cKuqhó chỗpjgS pjgSđi X8iSmà, epjgSm mệpjgSt lKuqhắm rồi.”

Anh né7tdSm khănKuqh tắ7tdSm MXZqxuống sàn,7tdS cX8iSô pjgSnghĩ 7tdSđợt này7tdS khMXZqông trán7tdSh khỏiKuqh cãi7tdS nhaX8iSu tX8iSo r7tdSồi, lầnX8iS trưpjgSớc cô7tdS đuổiMXZq X8iSanh rpjgSa ngoKuqhài, X8iS2 ngườKuqhi cònpjgS lớKuqhn X8iStiếng mộKuqht trận.

Cãi nhX8iSau Kuqhchứ gìKuqh, cpjgSãi pjgSđi, cKuqhô cũnMXZqg c7tdShẳng sợ,MXZq còX8iSn hunpjgSg hKuqhăng tMXZqrợn mắtX8iS X8iSvới anh.

Kết MXZqquả aX8iSnh khôpjgSng Kuqhnói pjgSdù chỉKuqh 7tdSmột tiếX8iSng, X8iSquay ngườiMXZq đKuqhi mất.

Cô thởKuqh phàoKuqh nhMXZqẹ n7tdShõm, xeX8iSm tX8iSiếp bộMXZq pMXZqhim, LươnMXZqg Triều7tdS VMXZqĩ tronKuqhg phipjgSm Kuqhđang rơMXZqi nướcX8iS mắtMXZq, mpjgSột ng7tdSười đànpjgS ônKuqhg nX8iShư thế,MXZq vậyX8iS MXZqmà cũnMXZqg kMXZqhóc ư.

Trong lònX8iSg côKuqh oX8iSán trácpjgSh, tấtX8iS cảKuqh lpjgSà tpjgSại pjgSKỷ Na7tdSm PhưMXZqơng X8iSphá 7tdSđám, hạiKuqh cX8iSô khôpjgSng xeX8iSm Kuqhđược phầMXZqn X8iSđầu, đếnKuqh đX8iSoạn cảm7tdS xpjgSúc nhấtX8iS thpjgSì MXZqlại hpjgSoàn tX8iSoàn khôngMXZq cX8iSó cảmX8iS giMXZqác gì.
pjgS(*chú1: ơ…X8iS “đoạ7tdSn MXZqkẹp giấy”Kuqh trpjgSuyền Kuqhthuyết ở7tdS 7tdStrên, tX8iSớ néMXZqm cảX8iS rawX8iS lên, bạnKuqh nàX8iSo xeKuqhm SắX8iSc GpjgSiới rồiX8iS ắt7tdS hKuqhiểu, mX8iSà bạnKuqh nàoKuqh tpjgSò mKuqhò làpjgS cpjgSái gpjgSì pjgSthì đKuqhây “传说中的回形针”Kuqh pjgStớ khôngMXZq xMXZqúi MXZqbẩy kícMXZqh thích7tdS truyềKuqhn bpjgSá Kuqhgì đâuKuqh nhớ,X8iS vìX8iS pKuqhhim vMXZqì truyệnX8iS nKuqhó đ7tdSề cậpMXZq Kuqhấy mMXZqà XD)

(*chú2: ngoại truy7tdSện nX8iSày xKuqhảy X8iSra vàoX8iS Kuqhlúc nàpjgSo Kuqhấy 7tdShở? TKuqh_T tớpjgS cũnpjgSg khôn7tdSg rõKuqh nX8iSữa, dKuqhù đãKuqh pjgShỏi han tieX8iSba nhưngMXZq mọi người&nbsp7tdS;cũng mpjgSù mờMXZq như7tdS c7tdShúng pjgSta cảX8iS thôi)

 

3.

Ai X8iSmà biếpjgSt Kuqhtại sMXZqao hôX8iSm đấyMXZq t7tdSôi lạiMXZq say? 

 

 

Hôm đ7tdSó MXZquống đếnMXZq s7tdSay MXZqmèm, MXZqtay TrácMXZq NhĩpjgS 7tdSsau cpjgSùng cKuqhòn óipjgS 7tdSra máu7tdS, MXZqtôi đ7tdSịnh X8iSlái MXZqxe đưaMXZq cpjgSậu X8iSta đếnX8iS bệnhMXZq viKuqhện, 7tdSnhưng 7tdSlại bKuqhị c7tdSả đápjgSm MXZqanh eX8iSm Kuqhcan ngăX8iSn, bảo7tdS Kuqhtôi ngộ7tdS 7tdSnhỡ gặppjgS pjgScảnh sátpjgS thpjgSì sapjgSo, Kuqhtội nàMXZqy 7tdSlà tKuqhội lái7tdS xX8iSe saMXZqu khKuqhi rượu7tdS bKuqhia đấy.X8iS MàKuqh nKuqhếu khôngKuqh bị7tdS pjgScảnh s7tdSát sờMXZq pjgSgáy, thKuqhì cũn7tdSg k7tdShông npjgSên lKuqhái xKuqhe lúc7tdS MXZquống say.

Cả l7tdSũ bọX8iSn t7tdSôi đây7tdS đềX8iSu làpjgS pjgSnhững cMXZqông Kuqhdân b7tdSiết t7tdSuân thMXZqủ lupjgSật pháX8iSp, đươngMXZq nhiênpjgS X8iSkhông th7tdSể mạoX8iS hiểmX8iS láKuqhi xMXZqe MXZqlúc spjgSay đểMXZq bịKuqh cpjgSảnh sáMXZqt cX8iShộp được,Kuqh MXZqthế pjgSnên 7tdSđành gọipjgS chMXZqo 17tdS20, xKuqhe cMXZqứu thươnMXZqg látX8iS s7tdSau 7tdSđã đếnMXZq đKuqhón pjgSTrác NhĩpjgS đi.

Về chuyệnKuqh Kuqhdạ dKuqhày X8iSTrác Nh7tdSĩ chảypjgS mpjgSáu ấyKuqh à,7tdS tpjgShật X8iSsự lMXZqà Kuqhtôi phảpjgSi xi7tdSn lMXZqỗi cậ7tdSu tKuqha rồKuqhi. KuqhTối Kuqhđó 7tdStôi vùiMXZq đầMXZqu uMXZqống rượuX8iS giải7tdS sầu,pjgS l7tdSại tX8iShêm bên7tdS X8iScạnh Kuqhcó 7tdS1 lpjgSũ mKuqhù 7tdSquáng cKuqhhúc Kuqhtụng khô7tdSng ngừ7tdSng, uống7tdS saMXZqy lúpjgSc Kuqhnào cKuqhũng kh7tdSông b7tdSiết nX8iSữa. KuqhSau cù7tdSng tôMXZqi cònpjgS muốpjgSn uốngpjgS mộX8iSt mìnX8iSh, Trác7tdS 7tdSNhỉ bảopjgS: ‘ĐưKuqhợc Kuqhthôi, bX8iSiết cậ7tdSu khôn7tdSg thX8iSoải pjgSmái rồi,pjgS 7tdSly Kuqhnày tôMXZqi mpjgSời cậu.”

Cậu pjgSta bìpjgSnh thưpjgSờng MXZqcũng X8iSchỉ uốnX8iSg ởKuqh mứcX8iS hX8iSơn 7tdS1 c7tdShai thôX8iSi, hômMXZq MXZqđó gắ7tdSng gượng7tdS đượX8iSc đếKuqhn MXZq2 cha7tdSi, cũngX8iS co7tdSi MXZqnhư biết7tdS trọngMXZq X8iSnghĩa 7tdSkhí rồi.

Tay nàpjgSy Kuqhlúc uống7tdS 7tdSsay rồiKuqh thì7tdS lại7tdS 7tdSbắt đầupjgS kêKuqhu lMXZqa gàMXZqo thMXZqét: “K7tdShông phải7tdS 7tdSThủ ThX8iSủ sX8iSinh coMXZqn traKuqhi rồKuqhi X8iSà, c7tdSậu đaX8iSu lòX8iSng X8iScái nỗiMXZq gìX8iS nữpjgSa? TôiX8iS kiếKuqhm chpjgSo X8iScậu Kuqh8 eX8iSm 1X8iS0 Kuqhem đẻX8iS đượX8iSc nuôKuqhi đượcMXZq, 7tdSđể mấKuqhy eKuqhm 7tdSấy MXZqsinh cpjgSho cậu7tdS X8iS1 pjgStá nhpjgSé, cậMXZqu thíchX8iS X8iScon tMXZqrai Kuqhcó cX8iSon trpjgSai, thX8iSích co7tdSn gáipjgS X8iScó Kuqhcon gái!”

Tôi vừa7tdS pjgSnghe xonMXZqg, X8iSđã cảKuqhm thấMXZqy pjgSmen rư7tdSợu dộiKuqh lên7tdS đầu,X8iS bậtKuqh dậy7tdS Kuqhhất tunX8iSg cả7tdS bànpjgS, đá7tdSm người7tdS xunX8iSg qu7tdSanh MXZqliều mạX8iSng c7tdSan nX8iSgăn. TôipjgS phải7tdS 7tdSđánh pjgScho thằMXZqng X8iSôn pjgScon nMXZqày mộX8iSt t7tdSrận, kếtMXZq quảMXZq cX8iSả Kuqhngười cậuX8iS 7tdSta xiKuqhêu vẹo,7tdS nKuqhôn rKuqha ngaKuqhy mpjgSột bãiMXZq máu.

Được lắm,7tdS tôiKuqh khôngMXZq thKuqhèm cKuqhhấp X8iSôn conMXZq, tôKuqhi đX8iSưa cậuX8iS tX8iSa tX8iSới pjgSbệnh vX8iSiện vậy.

Lúc pjgSxe cứuMXZq thươnKuqhg đến,7tdS cậX8iSu MXZqta 7tdStay Kuqhcòn đKuqhang cắm7tdS MXZqống truyềnKuqh vẫnpjgS cpjgSố 7tdSníu pjgStay tôipjgS, chânX8iS 7tdSthành sâu7tdS sắcX8iS nKuqhói: “Con7tdS traKuqhi cKuqhũng đượ7tdSc rồi,X8iS cMXZqon tMXZqrai cũn7tdSg Kuqhtốt màMXZq, 7tdSsao cậupjgS Kuqhlại khônKuqhg pjgSthích coMXZqn trMXZqai chứ?”

Có coKuqhn trpjgSai đểX8iS lKuqhàm MXZqcái gMXZqì MXZqnào CMXZqon gMXZqái kX8iShông phảiX8iS MXZqtốt pjgShơn à!

Sinh đẻKuqh cóX8iS kế7tdS hoX8iSạch bâMXZqy giờpjgS khôMXZqng chpjgSo phpjgSép đẻpjgS đứaKuqh thứpjgS Kuqh2, nế7tdSu khô7tdSng tô7tdSi c7tdSó cầnX8iS ppjgShải khổKuqh thếX8iS X8iSnày pjgSkhông hả?

Vả lạMXZqi pjgStôi dỗpjgS MXZqdành X8iScô ấyKuqh sinX8iSh c7tdSho đứaKuqh 7tdScon X8iSdễ lắmMXZq đ7tdSấy X8iSà? TôiX8iS dX8iSỗ ngoMXZqn dMXZqỗ ngọtX8iS cpjgSô ấypjgS đếnMXZq cX8iSả pjgS1 nX8iSăm có7tdS lẻ7tdS rKuqhồi đấy,X8iS cMXZqhỉ moMXZqng MXZqmỏi cX8iSô ấpjgSy sinKuqhh 7tdScho pjgStôi 7tdS1 đứX8iSa cMXZqon gái7tdS, 7tdSthế màX8iS kếMXZqt quảKuqh lạ7tdSi l7tdSà pjgScon trai!

Tôi còn7tdS MXZqgì đ7tdSau lX8iSòng hơ7tdSn không?

Ông bàpjgS nội7tdS nghMXZqe nóipjgS MXZqlà cMXZqon tpjgSrai, thKuqhì hàpjgSi lò7tdSng l7tdSắm, X8iSkhỏi pX8iShải nói,7tdS giốn7tdSg hệt7tdS nhMXZqư có7tdS đưMXZqợc đứ7tdSa chKuqháu Kuqhđích tônMXZq rồi7tdS thìpjgS Kuqhvạn sựpjgS đềKuqhu thX8iSỏa mpjgSãn, tôpjgSi cX8iSó cố7tdS bảopjgS pjgScô ấyMXZq sinMXZqh thKuqhêm đpjgSứa npjgSữa t7tdShì pjgSđến cả7tdS việnKuqh trợpjgS X8iSbên nMXZqgoài cũnpjgSg cX8iShẳng c7tdSòn ai.

Tôi cKuqhó 7tdSdễ dà7tdSng gKuqhì khônKuqhg hảpjgS tôi?

Mượn rpjgSượu MXZqtiêu sầKuqhu, sầupjgS Kuqhthêm sầuX8iS, rượpjgSu ngấMXZqm ruộKuqht pjgSsầu, quảX8iS thậX8iSt, ngườiKuqh 7tdSsầu cópjgS rượpjgSu sầu.

Tôi MXZqcòn chưa7tdS óMXZqi máMXZqu đấypjgS, pjgScậu MXZqta đãKuqh óKuqhi máupjgS rồi.

Đợi đ7tdSến lKuqhúc cậ7tdSu X8iSta đẻpjgS 7tdScon trapjgSi, X8iStôi thểKuqh nàoX8iS pjgScũng chX8iSuốc cậupjgS pjgSta pjgSbữa nữa.

Để X8iScậu ói7tdS mpjgSáu MXZqcho m7tdSà xem!

*chú: HMXZqE X8iSđấy cácX8iS cậuMXZq 7tdSạ ╮( ̄▽ ̄”)