Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng Th2G72iếu QmCF9uân 2G72cười K8Tynói: 8BUu“Xem nào8BUu, Th8BUuích tổmCF9ng 8BUucòn giảK8Ty vờBrpP K8Tyhồ đồ2G72 nữaK8Ty, BrpPcòn BrpPKỷ BrpPNam Ph8BUuương 8BUunào n8BUuữa? ChínK8Tyh l8BUuà KK8Tyỷ 8BUutam cômCF9ng tử8BUu, cBrpPhỉ cầmCF9n mCF9cậu tK8Tya nóK8Tyi mCF91 câmCF9u mCF9thôi, tBrpPôi đK8Tyảm bảmCF9o mCF9chú thuận8BUu bBrpPuồm x2G72uôi gió.”

Thích PBrpPhi PK8Tyhàm cBrpPó 8BUuý lắcBrpP đầ8BUuu: “KK8Tyhó BrpPđấy, khóBrpP nhưK8Ty l8BUuên 2G72trời ấK8Tyy, BrpPlàm s8BUuao K8Tymà mượnBrpP đK8Tyược dan8BUuh ngBrpPhĩa của2G72 cậuK8Ty tmCF9a bâ2G72y giBrpPờ?” Đổng2G72 ThiếumCF9 QK8Tyuân chừng8BUu nh8BUuư đã2G72 uố8BUung đBrpPến K8Tysay mèm2G72, đôiBrpP m8BUuắt lK8Tyim 8BUudim hằnBrpP tơBrpP 2G72máu, BrpPtay mânK8Ty mê8BUu ch8BUuặn mCF9gác đũ8BUua bằmCF9ng ngọK8Tyc, mồK8Tym thmCF9ì nóK8Tyi: 2G72“Người a2G72nh 8BUuem K8Tyà, BrpPcái nàmCF9y là8BUu t8BUuhuộc vàBrpPo 8BUuvận ma8BUuy 8BUuthôi. T2G72ôi nmCF9ói chmCF9ú BrpPnghe, c2G72on đưBrpPờng củaBrpP KỷK8Ty BrpPNam Phương,mCF9 ngườiK8Ty BrpPtầm thườK8Tyng khôn8BUug đmCF9i nổimCF9 đâu.K8Ty” ThíchK8Ty PhK8Tyi PhBrpPàm thấymCF9 2G72lời amCF9nh tBrpPa n2G72ói cK8Tyó ýBrpP tứ8BUu, liền8BUu vội8BUu 8BUuvàng 2G72chắp tK8Tyay: “An8BUuh 8BUuĐổng, nếumCF9 K8Tynhư aBrpPnh đã8BUu 8BUuchịu giúpBrpP 2G72em mCF9qua đượcmCF9 BrpPphen 8BUunày, eK8Tym dù8BUu tBrpPhịt ná8BUut xươngBrpP mCF9tan, má2G72u chảBrpPy 2G72đầu rơimCF9, cmCF9ũng nguy8BUuện ghBrpPi K8Tynhớ K8Tyân đứmCF9c c8BUuủa anh.”

Đổng BrpPThiếu Quân2G72 phá2G72 K8Tylên cười,2G72 cóK8Ty mCF9ý thừamCF9 nướcK8Ty đụcBrpP th2G72ả câu:2G72 “ThìmCF9 cậuK8Ty cứK8Ty đmCF9oán xe8BUum, taBrpPy KỷmCF9 NBrpPam Phươ8BUung này2G72 2G72thích nhấmCF9t cáBrpPi gì?”

Thích K8TyPhi 8BUuPhàm buột2G72 mBrpPiệng hỏi:K8Ty “TiềnK8Ty à?”

Đổng 8BUuThiếu Q2G72uân lắc8BUu đầuK8Ty như8BUu trBrpPống BrpPbỏi: “T2G72aynày mmCF9à 2G72thiếu 8BUutiền à?”mCF9 ThíchK8Ty P2G72hi PK8Tyhàm lại8BUu đo8BUuán K8Tythêm và2G72i t8BUuhứ: 2G72“Đồ cổ?K8Ty K8Tyhay thưBrpP hmCF9ọa?” Đ8BUuồng TK8Tyhiếu K8TyQuân v2G72ẫn chỉBrpP lắcmCF9 đầu,K8Ty K8Tythần 2G72bí nhì8BUun mCF9chằm mCF9chặp vàoK8Ty mCF9Thích PhK8Tyi PhàmmCF9, hỏmCF9i: 2G72“Chú kBrpPhông bK8Tyiết vìK8Ty mCF9sao 8BUutay Kỷ8BUu ta2G72m cônmCF9g t2G72ử nàyBrpP lạimCF9 2G72hay K8Tyxuất hiệBrpPn 2G72ở 8BUuchỗ BrpPchúng K8Tyta ư?”

Thích PBrpPhi Phàm2G72 rối2G72 2G72bời, Đổn2G72g ThimCF9ếu Qu8BUuân cưBrpPời k2G72hà 8BUukhà thấp2G72 giọng2G72 nK8Tyói: BrpP“Bởi vBrpPì cậmCF9u t8BUua c2G72ó BrpPthứ BrpPxem nmCF9hư bảmCF9o bmCF9ối đBrpPể ởBrpP đây——cậu8BUu 2G72ta BrpPở nôngK8Ty tran8BUug Cản8BUuh MBrpPiên cómCF9 mCF91 cBrpPăn bimCF9ệt tmCF9hự, nàBrpPy nhé,K8Ty chỗBrpP đómCF9 mới2G72 l2G72à BrpPnơi đứngK8Ty đầu8BUu thK8Tyành phố8BUu này.mCF9 BrpPNữ chBrpPủ n2G72hân củK8Tya BrpPcăn 8BUubiệt thự2G72 BrpPđó, ch2G72ậc c2G72hậc, đK8Tyẹp đếnmCF9 n8BUuỗi K8Typhong cảK8Tynh BrpPcả kBrpPhu CmCF9ảnh M2G72iên cũngBrpP kK8Tyhông bìK8Ty được.”

Thích PhmCF9i Phà8BUum khôK8Tyng ch2G72o 2G72là nhưBrpP mCF9vậy: “KỷBrpP Na2G72m PBrpPhương ở8BUu đâ2G72u BrpPmà c8BUuhẳng bK8Tyao vàBrpPi cô8BUu chứ?BrpP N2G72ếu đ8BUuám phK8Tyụ nữBrpP đóBrpP mCF9mà t8BUuhuyết phụ2G72c đượcK8Ty c2G72ậu tBrpPa, K8Tythế thBrpPì cBrpPòn gìK8Ty bằngK8Ty nữa.”

Đổng Thiếu8BUu QuBrpPân ph8BUuất tay8BUu: “KhôngK8Ty gimCF9ống nmCF9hau đâu2G72, ngườimCF9 n8BUuày tBrpPhì kmCF9hác, 2G72Kỷ NmCF9am PhươngBrpP mCF9không biếtBrpP K8Tyđã tốnK8Ty b2G72ao n2G72hiêu lònBrpPg dạ8BUu mBrpPới 2G72dành được—-Ôi,BrpP mCF9chú kh8BUuông biếtmCF9 đ2G72âu, h8BUuồi mớK8Tyi bắt2G72 2G72đầu thìBrpP cứK8Tyng đầK8Tyu nhmCF9ư nmCF9gựa h8BUuoang ấyK8Ty, đậpmCF9 8BUuđồ mCF9đốt 8BUunhà rạBrpPch cổmCF9 tBrpPay cắ2G72n th8BUuủy t2G72inh, cBrpPó lầnmCF9 suK8Tyýt nữamCF9 l8BUuà không8BUu K8Tycứu nổi8BUu, nghmCF9e nó8BUui c8BUuòn mCF9uống cả2G72 bìK8Tynh thuốcmCF9 tẩy8BUu c2G72ơ mCF9mà, samCF9u cùng8BUu l2G72úc báBrpPc sĩK8Ty rửa2G72 8BUuruột BrpPcũng khôK8Tyng dBrpPám hmCF9o h2G72e gì,BrpP chúK8Ty cK8Tyũng K8Tybiết mCF9tính kBrpPhí củamCF9 KỷBrpP NaBrpPm PhK8Tyương rồi8BUu đấBrpPy, 2G72ai dámK8Ty chọcBrpP vàoBrpP 2G72chứ. MBrpPà cô2G72 nàK8Tyng đó…”mCF9 A8BUunh t8BUua lắc2G72 đầu:K8Ty “Nếu2G72 khK8Tyông pmCF9hải ngườiK8Ty xunBrpPg qua2G72nh thấymCF9 nó2G72ng rBrpPuột, p2G72hát himCF9ện kịmCF9p t8BUuhời, kK8Tyhông chừngK8Ty đBrpPã thật2G72 sK8Tyự tr8BUuở tBrpPhành hồngmCF9 2G72nhan bạc2G72 mệmCF9nh 2G72rồi. Mà2G72 Kỷ8BUu NmCF9am PhươmCF9ng BrpPcũng nhịn8BUu nhiều,mCF9 8BUumặc kệBrpP cK8Tyô nàngBrpP K8Tylàm lmCF9oạn, đập2G72 hếtK8Ty đBrpPồ đạcK8Ty lại8BUu BrpPmua K8Tyđồ mớimCF9 c2G72ho côBrpP 2G72ta 2G72đập, cómCF9 mCF9là 8BUuvàng làmCF9 bạc2G72 gì,8BUu BrpPbất lK8Tyuận là8BUu cámCF9i gBrpPì, cômCF9 nBrpPàng mu8BUuốn cBrpPái K8Tygì tK8Tyhì BrpPđưa cmCF9ái đ8BUuó, đư8BUua cá2G72i gìmCF9 cô2G72 n8BUuàng đậ2G72p cáiK8Ty đó.K8Ty ĐếnK8Ty smCF9au nàBrpPy K8Tycó lẽ8BUu cK8Tyô mCF9ta c2G72ũng mCF9nghĩ thmCF9ông suốt8BUu rồiK8Ty, mộtK8Ty thờiBrpP g2G72ian cũnmCF9g lắngK8Ty xuống.”

Thích PhBrpPi PhàK8Tym n8BUughe mmCF9à đBrpPờ đẫn,2G72 hmCF9ỏi: “Thế2G72 làBrpP thếBrpP nào?”

Giọng Đổng2G72 Thi2G72ếu 2G72Quân cmCF9àng trầmK8Ty thấp:2G72 “C2G72ô ấymCF9 vốn8BUu cônK8Tyg tácBrpP ởK8Ty mBrpPột côngK8Ty tmCF9y thươ2G72ng mạmCF9i n2G72ước ngoàiBrpP, giBrpPám đốcBrpP K8Tybên K8Tyđó vìmCF9 v2G72ấn K8Tyđề mCF9hạn n8BUugạch xuK8Tyất nh8BUuập khẩumCF9 BrpPmà phải8BUu 2G72nhờ cậyBrpP 8BUuđến Kỷ8BUu NK8Tyam Phư8BUuơng. 2G72Khó khănK8Ty lắmK8Ty K8Tymới m2G72ời đmCF9ược K8TyKỷ taK8Tym côn2G72g t2G72ử ăK8Tyn c2G72ơm, hô8BUum đómCF9 ti8BUuếp k8BUuhách 8BUucũng cmCF9ó m2G72ặt cô2G72 nK8Tyàng, vố8BUun 8BUudĩ ngmCF9ồi 2G72ở vịBrpP trímCF9 BrpPcuối K8Tycùng, BrpPai n2G72gờ lạiBrpP lọt8BUu đK8Tyược K8Tyvào mắtBrpP 8BUuxanh củaBrpP KỷK8Ty BrpPNam Phương.mCF9 2G72Mà người8BUu mCF9phụ nBrpPữ n2G72ày 8BUucái K8Tygì cũn8BUug k2G72hông chịK8Tyu, h2G72oàn tmCF9oàn mCF9không BrpPthèm nhmCF9ìn đếBrpPn KK8Tyỷ NaBrpPm mCF9Phương, BrpPchú nó8BUui xe2G72m nBrpPếu 2G72đổi BrpPsang ngườiBrpP mCF9phụ n8BUuữ khácBrpP, a8BUui K8Tymà chẳng2G72 đBrpPổ g8BUuục trư8BUuớc nhàK8Ty trướBrpPc xmCF9e mCF9trước tiề8BUun củ8BUua Kỷ2G72 K8Tytam côngK8Ty t2G72ử c2G72hứ, côK8Ty mCF9ta lạ2G72i hK8Tyoàn toànK8Ty kBrpPhông cK8Tyoi r2G72a K8Tygì, đếnBrpP sBrpPau 2G72cùng khôK8Tyng cònK8Ty cácK8Tyh nào8BUu, mK8Tyới b2G72ảo thô2G72i việc,2G72 địnhK8Ty b8BUuỏ mmCF9ặc đấy8BUu mCF9mà đi.BrpP VmCF9ề K8Tysau khôngmCF9 2G72ngờ 2G72tay 8BUugiám đốc8BUu BrpPbên mCF9đó 2G72lại BrpPcho 8BUura mK8Tyột kế8BUu hạ8BUu sách8BUu, mCF9cô n8BUuàng bị8BUu chínhmCF9 mCF9ông mCF9chủ cK8Tyủa m8BUuình bánBrpP K8Tyđứng, liệuK8Ty 8BUucó mCF9thể khôK8Tyng BrpPầm BrpPĩ khôn2G72g?” an8BUuh 2G72ta K8Tykhẽ giọng8BUu, K8Tyđơn gi8BUuản n8BUuói vàiBrpP c2G72âu bê2G72n mCF9tai Thí2G72ch PhmCF9i P8BUuhàm, m2G72ột 8BUutay bụm8BUu K8Tymiệng k2G72hì k8BUuhì cười.mCF9 Thíc8BUuh BrpPPhi Phàm2G72 l2G72ại khBrpPông cườimCF9 BrpPđáp lại,BrpP chỉK8Ty K8Tynói: “VK8Tyậy t8BUuhì t2G72hâm 2G72độc mCF9quá, cũn2G72g kmCF9hông s8BUuợ t2G72o chuyệnmCF9 sao?”

Đổng BrpPThiếu Quân8BUu BrpPngọng nghịuK8Ty nóimCF9: “mCF9Chuyện BrpPgì 8BUucó 8BUuthể K8Tylàm 2G72to nào?2G72 Gạo8BUu đã8BUu thành2G72 K8Tycơm rmCF9ồi, c8BUuô tK8Tya cK8Tyó 2G72muốn K8Tygây BrpPchuyện cK8Tyũng chỉBrpP g8BUuây đ8BUuược vớimCF9 Kỷ2G72 BrpPNam Phư8BUuơng thôi2G72, K8Tymà 2G72cũng l2G72ạ, chẳng8BUu cK8Tyần bi8BUuết cmCF9ô tBrpPa tmCF9hế nàoBrpP, BrpPKỷ N2G72am PBrpPhương c2G72ũng chíK8Tyn bmCF9ỏ 2G72làm mườiBrpP th2G72eo.” anBrpPh t8BUua lắc8BUu 8BUuđầu chặc8BUu l8BUuưỡi: “Thế8BUu nên8BUu K8Tychỉ cầnBrpP cô2G72 nàK8Tyng mở2G72 miệng8BUu K8Tythôi, KỷmCF9 N2G72am BrpPPhương làmK8Ty gì2G72 cmCF9ó 8BUuchuyện kmCF9hông thBrpPeo. Cũng8BUu là2G72 vỏ8BUu quýt2G72 BrpPdày cóK8Ty mónmCF9g taK8Tyy nhọnmCF9, cậBrpPu 8BUunói x8BUuem, 8BUutay Kỷ2G72 K8TyNam 8BUuPhương đómCF9 thậtBrpP s2G72ự 8BUumuốn cK8Tyái gmCF9ì có8BUu BrpPcái đấ2G72y, 8BUuchỉ thiếuBrpP điều8BUu cò8BUun háimCF9 cmCF9ả mCF9sao trênK8Ty tr8BUuời xuống2G72 dụ8BUu ngườiK8Ty 2G72đẹp cườK8Tyi ấ2G72y, nămBrpP 2G72ngoái chỉ2G72 BrpPvì mCF9một chậBrpPu hoamCF9, cmCF9hú khôngmCF9 mCF9chứng kiế2G72n 8BUuchứ, chậcK8Ty chậc,8BUu gK8Tyiày K8Tyvò cK8Tyon nhàBrpP ngườimCF9 mCF9ta đến2G72 nỗmCF9i ngưmCF9ời ngự8BUua chổng2G72 BrpPvó lê8BUun trờiBrpP, sBrpPuýt nữa2G72 thìmCF9 gọiBrpP mCF9cả mấymCF9 giáomCF9 sư2G72 trườBrpPng nômCF9ng nghK8Tyiệp đế8BUun.” NóiBrpP đếnBrpP đâyBrpP độtK8Ty 2G72nhiên an2G72h t2G72a BrpPvỗ vK8Tyai Thí8BUuch PhBrpPi BrpPPhàm: “À2G72 đú8BUung rồi,BrpP c2G72ô 8BUunàng 2G72cũng tốtK8Ty nghiệ2G72p đạiBrpP họ8BUuc 2G72Nam KinBrpPh mà8BUu ra2G72, vừamCF9 2G72hay chBrpPú 8BUucó BrpPthể K8Tynhờ vả8BUu bạn2G72 hBrpPọc K8Tycũ nhé.”

Thích mCF9Phi PK8Tyhàm ngK8Tyhe đến8BUu cBrpPâu 8BUuấy, kh8BUuông hiểuK8Ty vìmCF9 mCF9sao t8BUuim BrpPlại giậmCF9t mCF9thót 8BUu1 cái,BrpP c8BUuhỉ ng2G72he Đổ8BUung 2G72Thiếu QuânK8Ty đắc8BUu mCF9ý bảK8Tyo: “Cô2G72 KiềuBrpP mCF9tiểu thư2G72 nàymCF9 nă8BUum đBrpPó lúBrpPc còn8BUu lK8Tyàm ở8BUu công8BUu mCF9ty thươn2G72g mại,K8Ty có2G72 nợ2G72 mCF9anh cảK8Ty nhBrpPà K8Tytôi mộtBrpP móBrpPn nợBrpP ân8BUu tìn8BUuh, thếBrpP nêK8Tyn đố8BUui vớiK8Ty t2G72ôi cũng8BUu cK8Tyó K8Tyvài 2G72phần khiK8Tyêm nhường.8BUu ChBrpPú eBrpPm này,BrpP cáiBrpP nàBrpPy 8BUucoi nhBrpPư số8BUu chK8Tyú đỏ,BrpP 8BUuanh đây8BUu p2G72hải gácmCF9 thể2G72 8BUudiện mCF9sang mộtmCF9 b2G72ên, giớmCF9i tBrpPhiệu 2G72cô 2G72ấy 2G72cho chúK8Ty, cmCF9òn nhmCF9ững v2G72iệc kháK8Tyc, phảBrpPi xe2G72m số2G72 cmCF9hú thế2G72 nà8BUuo vậy.”

Thích P2G72hi Phàm2G72 mừnmCF9g v2G72ui khôK8Tyn siết,mCF9 chỉK8Ty biếtK8Ty nângBrpP 8BUuly mCF9cụng mCF9cốc nóBrpPi lờiBrpP c8BUuảm ơnmCF9. BrpPCậu v2G72à ĐổmCF9ng HimCF9ểu K8TyQuân quamCF9n mCF9hệ K8Tylàm ă8BUun đBrpPã BrpPbao nhiK8Tyêu năm,8BUu m8BUuà ĐổngK8Ty 2G72Hiểu Quâ2G72n cũmCF9ng khô2G72ng gạt2G72 cậu,mCF9 qK8Tyua mấy2G72 8BUungày, BrpPanh tBrpPa 8BUuđã gọmCF9i điệnmCF9 đ8BUuến: “8BUuKhó 2G72lắm côBrpP ấyBrpP 2G72mới đK8Tyồng ýmCF9 đBrpPấy, tô8BUui hẹn2G72 cô2G72 mCF9ấy 2G72chiều 2G724 giờK8Ty ởmCF9 qmCF9uán tr8BUuà ĐịBrpPch TrầnBrpP K8TyHiên rồimCF9 2G72đấy, t2G72hử K8Tyvận mmCF9ay của2G72 mình2G72 đ2G72i nhé.”

Thích P8BUuhi Phàm8BUu K8Ty3 gmCF9iờ rưỡBrpPi đ8BUuã BrpPđến Đị2G72ch TBrpPrần HiBrpPên, BrpPbao nă2G72m lă8BUun lBrpPộn ởmCF9 t8BUuhương K8Tytrường, chuyK8Tyện 2G72gì cũng2G72 t8BUuừng gặpBrpP qu8BUua mCF9rồi, nhưn2G72g mấmCF9y K8Tycâu truy2G72ện phmCF9iếm 8BUucủa ĐổngBrpP Thi2G72ếu QuK8Tyân, dường2G72 nhưmCF9 khiK8Tyến BrpPcậu trmCF9ở nên2G72 tò2G72 m8BUuò. ĐổnBrpPg ThK8Tyiếu Q2G72uân BrpPđến muộn2G72 hơn,BrpP như8BUung cũnBrpPg BrpPchỉ đếBrpPn trướBrpPc giờK8Ty h2G72ẹn tầmK8Ty K8Ty15 phmCF9út, an2G72h mCF9ta nhK8Tyìn đồnBrpPg hồ,8BUu có8BUu chú2G72t tựmCF9 8BUugiễu: “XBrpPem nhBrpPư cũnK8Tyg BrpPnể 2G72mặt KỷBrpP N8BUuam Ph2G72ương, n2G72ghe nói2G72 2G72Kỷ 8BUutam mCF9công tửmCF9 mỗimCF9 K8Tylần vmCF9ề đâyK8Ty, đầumCF9 timCF9ên ở8BUu sâK8Tyn b2G72ay phải2G72 gọBrpPi điệ2G72n BrpPbáo trướcK8Ty c2G72ho K8Tycô ấyK8Ty, bmCF9ằng không2G72 2G72thì khô2G72ng quK8Tya nổi8BUu 8BUucửa đâu.”

Thích mCF9Phi BrpPPhàm kh2G72ông kBrpPìm đ8BUuược bậtBrpP cười,2G72 nóiBrpP: “CáimCF9 nà2G72y ch2G72ỉ sợ8BUu 8BUulà gK8Tyiả, aBrpPnh chBrpPỉ gi2G72ỏi 2G72nói 8BUumóc ngBrpPười tK8Tya thôi.”

“Là BrpPthật đấy,2G72 BrpPchú ch2G72ưa thK8Tyấy bmCF9ộ d2G72ạng BrpPKỷ NaBrpPm Phương8BUu 8BUuthôi, cóK8Ty K8Tylần t8BUuôi vK8Tyà cậBrpPu tK8Tya mCF9uống sayBrpP, cậK8Tyu đoámCF9n 2G72xem tK8Tyay n8BUuày nó8BUui gìmCF9, cậ8BUuu t2G72a bảBrpPo mCF9tôi cBrpPô vợK8Ty bê2G72n 8BUunày kBrpPhông giố2G72ng ngườBrpPi khK8Tyác g2G72ì cả8BUu, đếnmCF9 tBrpPiền cK8Tyủa mCF9cậu tK8Tya màK8Ty cũn8BUug k8BUuhông thèm8BUu bậnK8Ty tâm.K8Ty Chú8BUu ng8BUuhe c8BUuâu mCF9ấy, truyềnK8Ty rmCF9a ngo8BUuài 2G72ai 2G72dám timCF9n chứ.”

“Vợ Kỷ2G72 K8TyNam Phương8BUu kBrpPhông phK8Tyải là8BUu cBrpPon gámCF9i nhà2G72 nàoBrpP đó2G72 sao?”

“Đúng thếBrpP, tên2G72 K8Tylà T8BUuhủ Thủ,K8Ty sK8Tyo 2G72với K8BUuỷ 2G72Nam PhưK8Tyơng mCF9là m2G72ôn đăng8BUu h2G72ộ đối,8BUu ng8BUuười cũn8BUug xinmCF9h đẹK8Typ, n8BUuhưng K8Tymà K8BUuỷ NamCF9m PhươK8Tyng đểK8Ty 2G72cô t2G72a ở2G72 Bắc2G72 K2G72inh 2G72mà chẳng2G72 đoáimCF9 hoà8BUui mCF9gì, đến8BUu K8Tythể diệmCF9n của8BUu BrpPbố v8BUuợ c8BUuũng khôngBrpP nểmCF9 n8BUuang gì8BUu. NghBrpPe mCF9nói v2G72ì BrpPcó lần2G72 vị2G72 đạiBrpP tiểu2G72 thmCF9ư K8Tyấy BrpPkhông K8Tykìm K8Tyđược 8BUugiận dữ2G72, đáp8BUu 2G72máy 2G72bay qBrpPua 8BUutìm KK8Tyiều mCF9tiểu th2G72ư nà8BUuy nó2G72i ch2G72uyện pBrpPhải quấy,8BUu kếtmCF9 quảK8Ty là8BUum K2G72ỷ 2G72tam nổ2G72i 2G72xung 8BUulên, từK8Ty đ8BUuấy vềmCF9 saBrpPu K8Ty2 vmCF9ợ chồnK8Tyg t8BUurở mặt,mCF9 nếBrpPu kmCF9hông pBrpPhải bố2G72 2G72mẹ đ8BUuôi K8Tybên g8BUuây á8BUup lK8Tyực, khônmCF9g bK8Tyiết cònmCF9 K8Tyxảy K8Tyra chuyệnBrpP gK8Tyì nữa.”

4 gimCF9ờ đúngK8Ty, phụ2G72c vụmCF9 K8Tymở cửa.

Thích Ph8BUui PhBrpPàm ki2G72nh ngạBrpPc đếnmCF9 mứBrpPc đứngBrpP bậmCF9t dậy8BUu n8BUuhư lmCF9ò K8Tyxo, 2G72mà trênmCF9 thựmCF9c tế,BrpP c8BUuậu mCF9cũng 2G72đã đ2G72ứng dậ2G72y rồi.

Người 8BUuphụ nBrpPữ mCF9ấy hoàBrpPn t8BUuoàn khôBrpPng giBrpPống v8BUuới trmCF9ong BrpPtưởng tượn8BUug của2G72 cmCF9ậu BrpPta, cmCF9ô 2G72ấy BrpPchỉ K8Tymặc ámCF9o màumCF9 8BUuđen, mBrpPà đã2G72 cànBrpPg lộmCF9 r8BUua mCF9vẻ gầyBrpP guộc,8BUu khuôn8BUu K8Tymặt trắngK8Ty trẻoK8Ty, đK8Tyến phấnK8Ty soK8Tyn c8BUuũng khô8BUung 8BUuđánh, nhưmCF9ng vBrpPẫn BrpPtoát K8Tyra nétK8Ty xmCF9inh đẹp8BUu, BrpPxinh đẹ2G72p đến2G72 thBrpPu hútmCF9 tấtK8Ty 8BUucả á8BUunh nhìK8Tyn mCF9của mọ8BUui người.

Tinh thmCF9ần cậBrpPu mCF9hốt hoảng.

Đổng Th2G72iếu QBrpPuân 2G72đã đ2G72ánh tiếK8Tyng 8BUuchào hỏi:2G72 “KiK8Tyểu mCF9tiểu thư2G72” rồi2G72 vôBrpP K8Tycùng nhBrpPiệt tìBrpPnh gimCF9ới t2G72hiệu: “V8BUuị nBrpPày làmCF9 giámCF9m đBrpPốc Thíc2G72h PhmCF9i Phàm.”

Thích PK8Tyhi Phà8BUum tron8BUug lònmCF9g chK8Tyỉ ngK8Tyhĩ, s2G72ao lại2G72 l8BUuà cô2G72 ấy?

(*chú: các2G72 cậuBrpP ạ,mCF9 đBrpPừng hỏmCF9i gmCF9ì K8Tycả, mCF9tớ c2G72ũng khônmCF9g biếtK8Ty gìBrpP đâu,mCF9 K8Tysuy đK8Tyoán gìK8Ty thì2G72 cứ2G72 smCF9uy đmCF9oán thôiBrpP. Truyện2G72 dừnmCF9g ởmCF9 phầ8BUun “2BrpP ch2G72iếc áoK8Ty lồnK8Tyg vmCF9ào n8BUuhau” rồi.K8Ty 2G72Nhưng ngoạiBrpP truymCF9ện n8BUuày chK8Tyỉ K8Tylà… 2G72một 2G72câu mCF9chuyện BrpPđơn lẻK8Ty kháK8Tyc cmCF9hăng? TớBrpP cmCF9ũng sửa8BUu lạiBrpP thứ8BUu t8BUuự têmCF9n ngoBrpPại BrpPtruyện K8Tycho đ8BUuúng với8BUu thứBrpP t8BUuự thời2G72 g2G72ian 2G72tác giảmCF9 8BUuviết rmCF9ồi XD)

2. 

Sắc &a2G72mp; Giới

Vừa bK8Tyước r2G72a ngoà2G72i, đmCF9ột nhiênBrpP mCF9có ngườimCF9 gọ8BUui: “K8TyA! Na2G72m Phương,K8Ty kBrpPia khôngBrpP phải8BUu v8BUuợ cậu2G72 sao?”

Kỷ 2G72Nam PhưmCF9ơng q2G72uay đầu8BUu mCF9ra n2G72hìn, hóa2G72 K8Tyra đúngK8Ty thế2G72 thật.

Hiếm K8Tykhi K8Tythấy cmCF9ô ấK8Tyy 8BUumặc váy8BUu, chiếcK8Ty 8BUuáo lemCF9n mỏn2G72g trùmmCF9 đầu2G72 mà2G72u saBrpPn hô2G72, 2G72bên dướiK8Ty làBrpP chân8BUu váK8Tyy nâ8BUuu sậ2G72m, áBrpPo khoác8BUu cầ2G72m BrpPtrên ta2G72y, đK8Tyứng cK8Tyạnh cmCF9ô bạn2G72 m2G72à cô2G72 ấ2G72y lạimCF9 càn2G72g tK8Tyỏa mCF9ra né8BUut 8BUuduyên dángK8Ty yêuBrpP kiều.

Cả đámK8Ty ngườiK8Ty 8BUuđã bànK8Ty tánBrpP xôn2G72 K8Tyxao, cK8Tyó kẻ8BUu gọi8BUu cK8Tyhị K8Tydâu, lạ8BUui cBrpPó k8BUuẻ gọi8BUu 2G72em dBrpPâu, còn8BUu c2G72ó người8BUu đmCF9ã xmCF9ưng 8BUutên mCF9mụ củBrpPa 2G72cô: “ThủBrpP Thủ,K8Ty 8BUuhôm K8Tynay sBrpPao lạimCF9 vừaBrpP 8BUukhéo mCF9thế này?”

Thủ Thủ2G72 mắtmCF9 cườmCF9i BrpPcong vút2G72 mCF9hỏi l2G72ại: “S8BUuao nàoBrpP, cámCF9c a8BUunh cK8Tyó h8BUuứng đ8BUui uốngmCF9 rư8BUuợu, ch8BUuả mCF9lẽ 8BUubọn K8Tyem BrpPkhông 8BUuđược BrpPphép nổ2G72i K8Tyhứng đếnBrpP ăK8Tyn cơmBrpP à?

Cô g8BUuái đangK8Ty k8BUuhoác t2G72ay K2G72ỷ N2G72am K8TyPhương sớmK8Ty đ2G72ã rụBrpPt K8Tytay l8BUuại, nmCF9hưng điệu2G72 bộ2G72 v8BUuẫn 8BUutỏ v8BUuẻ qumCF9ang minmCF9h chíBrpPnh đại2G72 lắ8BUum, đangmCF9 cBrpPhuẩn bịBrpP rờimCF9 đi,mCF9 a2G72i d2G72è KmCF9ỷ BrpPNam PBrpPhương đã2G72 ch2G72ắp taK8Tyy 8BUukéo lại,2G72 bảo:mCF9 “LênmCF9 8BUuxe đmCF9ợi K8Tyanh.” RồimCF9 anBrpPh mới8BUu buômCF9ng tay.

Xem r2G72a đBrpPôi vợmCF9 ch8BUuồng nàyBrpP cmCF9ó c8BUuhuyện riênmCF9g cK8Tyần nBrpPói, 8BUucả đámmCF9 ngBrpPười dắK8Tyt díuK8Ty bạn2G72 gáiK8Ty 8BUucũng rụcBrpP rịcmCF9h tản8BUu đi,8BUu chBrpPỉ 2G72còn lại8BUu T2G72hủ ThủK8Ty vàK8Ty cK8Tyô BrpPbạn ĐmCF9ỗ K8TyHiểu Tô,K8Ty ĐmCF9ỗ HiểmCF9u Tô2G72 2G72cũng nói:2G72 “K8TyTớ qmCF9ua bmCF9ên k8BUuia đợi8BUu cBrpPậu nhé.”

“Không cầ8BUun đâu.”2G72 mCF9Thủ ThủK8Ty K8Tydửng 2G72dưng mCF9như khô8BUung, qu8BUuay đầumCF9 sBrpPang cườimCF9 vBrpPới K8TyKỷ Na8BUum PhươngBrpP: “Ma2G72i 2G72em đmCF9i Hồng2G72 mCF9Kông, thK8Tyứ mCF97 t2G72uần nK8Tyày khô2G72ng vềBrpP nhmCF9à BrpPvới mCF9anh được,2G72 đBrpPến BrpPluc mCF9đó aK8Tynh nó8BUui K8Tyvới mmCF9ẹ 2G721 tiế8BUung nhé.”

“Em điK8Ty HồngBrpP KôBrpPng lBrpPàm 8BUugì thế?”

Thủ ThmCF9ủ mCF9cảm gBrpPiác BrpPkì qu2G72ặc, trướcmCF9 2G72đây côBrpP chạK8Tyy K8Tytới cmCF9hạy 8BUului, a2G72nh có2G72 2G72bao 2G72giờ thK8Tyèm hỏmCF9i đâu.

“Xem phmCF9im [SắmCF9c, Giớ8BUui], bảnBrpP uncu2G72t đấy.”

Chỉ vìBrpP mộtK8Ty bộK8Ty 2G72phim BrpPmà bK8Tyay mCF9đi Hồng8BUu Kôn8BUug, x8BUuưa K8Tynay mCF9vốn làBrpP 2G72phong mCF9cách củmCF9a c8BUuô mCF9ấy mà.

“Đừng đK8Tyi nữa,2G72 ở8BUu nh2G72à 8BUuxem đi,2G72 anBrpPh bảomCF9 ngườK8Tyi giúBrpPp emCF9m t2G72ìm bảnmCF9 gốcK8Ty, 2G72là BrpPđoạn 2mCF90 K8Typhút 2G72bị cuK8Tyt 2G72chứ gì.”

Thủ ThủmCF9 cmCF9ảm thấy2G72 vu2G72i vBrpPẻ yBrpPên K8Tytâm, nmCF9hìn đBrpPi, lấ8BUuy chồng8BUu mCF9cũng c8BUuó cái8BUu tmCF9ốt đấy8BUu chứ:8BUu “2G72Vậy K8Tythế n8BUuhé, a2G72nh đừng2G72 có8BUu quK8Tyên đấy.”

Kết quảK8Ty a2G72nh BrpPấy lạBrpPi thật8BUu sựK8Ty qmCF9uên chK8Tyứ, BrpPThủ ThủK8Ty phảmCF9i đếK8Tyn mấy8BUu ngàBrpPy ch8BUuưa gặK8Typ đưmCF9ợc anhBrpP, h8BUuôm 8BUunay nghmCF9ĩ K8Tyra phải2G72 2G72gọi mCF9cho anmCF9h ấy,K8Ty chuôngBrpP đ2G72ổ một2G72 hồiBrpP lâuK8Ty m2G72à khômCF9ng 2G72có 2G72ai ng8BUuhe, đanK8Tyg mCF9định thôi,8BUu an2G72h BrpPlại nhậnK8Ty điệnmCF9 thoạimCF9: ‘ABrpP lô?”

Nghe g2G72iọng đã2G72 b8BUuiết c8BUuòn chưaBrpP 8BUutỉnh ngủ,mCF9 khômCF9ng rõ8BUu BrpPlà BrpPđang trên2G72 giườmCF9ng eK8Tym nàoBrpP nữaK8Ty, 8BUucô đột8BUu nh8BUuiên ngh8BUuĩ r2G72a tr2G72ò đùK8Tya quá8BUui đảnmCF9, ỏnBrpP ẻ2G72n gmCF9ọi mCF91 tiếngBrpP “NBrpPam PhươBrpPng à”,8BUu giọng8BUu nũBrpPng nị8BUuu 8BUuhỏi lại:2G72 “ĐoBrpPán xeK8Tym 2G72em l2G72à mCF9ai nào?”

“Thủ Thủ,”mCF9 GiọngBrpP a8BUunh mCF9vẫn đặcmCF9 sBrpPệt c2G72ơn mCF9ngái ngủ:K8Ty 2G72“Ngoan nào,BrpP lmCF9ần sBrpPau muốK8Tyn cmCF9hơi mCF9trò này,mCF9 nh8BUuớ 2G72đừng dmCF9ùng sốBrpP đimCF9ện t8BUuhoại ởK8Ty nhmCF9à nhé.”

Cô thẹnBrpP quK8Tyá hK8Tyóa giận:mCF9 “K8TyAnh tìm8BUu mCF9cho 2G72em [8BUuSắc, GiBrpPới] K8Tychưa đấy?”

Hỏi đếnBrpP K8Tyanh ấy,mCF9 BrpPmà phải8BUu mất8BUu mấ8BUuy gi8BUuây s2G72au a8BUunh mớiBrpP mCF9bật c8BUuười: “BrpPỒ, an8BUuh quê2G72n mất.”tiếng2G72 an2G72h trầK8Tym 8BUuđục nK8Tyói giọngmCF9 mũK8Tyi mCF9nghe nặngBrpP t2G72rĩu,. BrpPCó lẽK8Ty anmCF9h đanBrpPg b8BUuị cK8Tyảm, hoặcK8Ty biếtBrpP mCF9đây an2G72h 2G72chỉ đa2G72ng mơ2G72 ngủ.

Cô đột2G72 nmCF9hiên c8BUuảm gK8Tyiác xK8Tyót K8Tyxa, bảo8BUu: “Th2G72ế thBrpPôi vậy.”

“Thủ Thủ?”8BUu AnmCF9h dmCF9ường n8BUuhư cảK8Tym thấy8BUu khônBrpPg phải:mCF9 “8BUuEm đBrpPừng gi2G72ận đấy8BUu nhéK8Ty, an8BUuh bâyK8Ty giờBrpP gọ2G72i đ2G72iện bảo2G72 họK8Ty làm2G72 đâBrpPy, 8BUunhé TBrpPhủ Thủ?”

“Không cầBrpPn 2G72đâu, 2G72em kmCF9hông muốnmCF9 BrpPxem K8Tynữa rồi.”

Cô cảmBrpP thấy8BUu BrpPchán nản,K8Ty rồ2G72i cũngmCF9 K8Tycúp BrpPđiện thoạiBrpP. 2G72Thực 8BUura cũBrpPng c8BUuhỉ lBrpPà mộtBrpP ch2G72út 8BUugiống nha8BUuu màmCF9 t8BUuhôi, mùK8Tya mCF9đông K8Tynăm ấmCF9y DịcBrpPh TrườnmCF9g NinK8Tyh bK8Tyị ố2G72m mộtK8Ty đ8BUuợt rất8BUu lâ2G72u, mã8BUui khômCF9ng thấ8BUuy 2G72khỏi, 8BUucô gọiBrpP BrpPđiện 2G72cho amCF9nh, giọng2G72 anmCF9h BrpPù 2G72ù, dường2G72 8BUunhư đứ2G72a trẻK8Ty nhỏ8BUu: “ỐBrpPi, BrpPanh quênmCF9 mất.”

Mà mCF9thực K8Tyra khômCF9ng phải8BUu l2G72à qumCF9ên, 8BUuanh cốK8Ty 2G72ý nBrpPói K8Tynhư thế2G72, smCF9au đBrpPó c8BUuô vộ8BUui mCF9về kmCF9ý túc,8BUu 8BUuvừa BrpPvề BrpPđã nhìnmCF9 thK8Tyấy bámCF9nh k2G72em vàK8Ty h8BUuoa, mCF9cô mớiBrpP 8BUubiết anK8Tyh v8BUuốn khôngK8Ty quêK8Tyn. Bá2G72nh ke2G72m 2G72lúc đóBrpP chK8Tyia 8BUucho mọiK8Ty ngườK8Tyi ở2G72 8BUuký K8Tytúc, amCF9i cK8Tyũng 8BUucười BrpPhì h2G72ì K8Tybảo: “NgọK8Tyt đấy!,K8Ty ĐúngBrpP mCF9thế thật,mCF9 nBrpPgọt 2G72lắm, K8Tyhương K8Tyvị 2G72ngọt ngào8BUu chạymCF9 thẳK8Tyng vmCF9ào coBrpPn tim.

Lúc BrpPchia taymCF9, aBrpPnh c2G72ứ nh8BUuắc đBrpPi nhắcBrpP lmCF9ại: “Thủ8BUu Thủ,2G72 mCF9em quênK8Ty anBrpPh 8BUuđi, K8Tyem quênBrpP anBrpPh đi8BUu… 2G72Thủ Thủ,BrpP 8BUuem mCF9hãy quên8BUu an8BUuh đi….”

Mà c2G72ô cứ2G72 nhmCF9ư một8BUu đứK8Tya nh2G72óc k8BUuhóc mCF9lóc oBrpPm K8Tysòm, cmCF9ả mặBrpPt rBrpPưng rưK8Tyng nước8BUu mắtBrpP, túmBrpP lBrpPấy vK8Tyạt áo2G72 BrpPanh khBrpPông nỡ2G72 bu2G72ông, hBrpPỗn loạn2G72 n8BUuhư 2G72thế, kiểu2G72 bất2G72 chấpBrpP kmCF9hông BrpPrời n8BUuhư thế,8BUu mCF9nhưng màBrpP cBrpPũng BrpPcó íBrpPch K8Tygì đâu?

Có BrpPích g8BUuì nào?

Sau cK8Tyùng an8BUuh vẫn2G72 vứtK8Ty bỏ2G72 cK8Tyô 8BUuđấy thôi.

Không c8BUuần mCF9cô nữa8BUu đấK8Tyy thôi.

Thủ Thủ2G72 cảmCF9m giác2G72 trK8Tyong lòng2G72 nmCF9guội lạnh,K8Ty bởi2G72 8BUuvì n2G72hớ đBrpPến nhữngBrpP chuyệmCF9n nàBrpPy, lmCF9ại làK8Tym nước8BUu BrpPmắt côBrpP tuômCF9n rơi.

Cô mCF9vẫn dùngK8Ty BrpPliệu pháK8Typ cũK8Ty, rmCF9a ngo2G72ài ă8BUun mộmCF9t bữa,2G72 saBrpPu đóBrpP đimCF9 2G72xem li2G72ền tBrpPù tìBrpP mấy2G72 bộ8BUu phim2G72, t2G72rong phmCF9im K8Tycó 2G72vui buồnK8Ty mCF9li hợp8BUu, c8BUuó bBrpPài c2G72a sBrpPinh tmCF9ử buồnmCF9 thươngmCF9, BrpPcó nhữ2G72ng K8Tynỗi kh8BUuổ 2G72đau K8Tyvật lộn,2G72 cóK8Ty những8BUu đờ8BUui người8BUu K8Tybi ai8BUu, mCF9gian mCF9nan dườngBrpP n8BUuhư BrpPvĩnh vi2G72ễn khôngBrpP K8Tycó bmCF9ờ bến.

Những lú8BUuc 2G72như thếBrpP côBrpP tựmCF9 cảmCF9m t2G72hấy mìnBrpPh quBrpPả mCF9là maK8Tyy mắ8BUun tron8BUug cuộK8Tyc sống.

Rạng sáK8Tyng K8Tymới v8BUuề nhà,K8Ty đãmCF9 th2G72ấy KỷK8Ty NK8Tyam Phương8BUu, c8BUuô bất2G72 mCF9ngờ vôBrpP 2G72cùng, ồ2G72 8BUu1 tiếng:mCF9 “S8BUuao 8BUuanh lmCF9ại về?”

Anh 2G72dường nhmCF9ư cóK8Ty chútBrpP khBrpPó chịu:BrpP “mCF9Nhà aK8Tynh, aBrpPnh khôn8BUug đBrpPược vềmCF9 chắc?”

Bọn hK8Tyọ 8BUuđã gBrpPiao hBrpPẹn r2G72ồi, kK8Tyhi bên8BUu nàBrpPo đó8BUu K8Tytức gBrpPiận, 2G72bên kiK8Tya khôngK8Ty đượcBrpP phépmCF9 nổ8BUui cmCF9áu, thếBrpP nK8Tyên 2G72cô 8BUuthuận 2G72theo anhmCF9, mCF9híp 8BUumắt cư8BUuời 8BUudỗ dmCF9ành: “ĐmCF9ược rồ8BUui, đượcK8Ty rồiK8Ty, 8BUuđương nhiBrpPên mCF9có BrpPthể K8Tyvề cK8Tyhứ.” 8BUuVừa K8Tyquay điBrpP, c2G72ô lại2G72 hỏimCF9: “AK8Tynh 8BUuvề 2G72làm K8Tygì thế?”

Sắc mặtmCF9 a8BUunh còn2G72 tệK8Ty hơn,mCF9 mCF9như K8Tythể 2G72anh ấy8BUu v8BUuừa mCF9giận dBrpPỗi ởBrpP chỗK8Ty K8Tyem 8BUunào về,2G72 lạ2G72i cK8Tyàng là8BUum mCF9cô tK8Tyhấy tò8BUu mòBrpP hơnK8Ty, còn2G72 cóK8Ty 2G72cô nàmCF9o dám2G72 chọcK8Ty giậnmCF9 anBrpPh nữK8Tya đây?

Lúc a8BUunh th2G72ật BrpPsự giận,K8Ty anBrpPh thườn8BUug kh8BUuông 8BUunói gK8Tyì, mCF9mà thựcK8Ty rmCF9a BrpPcô cũn2G72g 8BUumệt rồi,2G72 uể8BUu o2G72ải lếtmCF9 điBrpP t8BUuhay quầnmCF9 áomCF9, lmCF9úc BrpPra mớiK8Ty đểBrpP ýBrpP 2G72trên K8Tybàn đểK8Ty cáiBrpP K8Tygì K8Tyđó: 2G72“Gì thế?”

“Phim gốc.”

Anh trảBrpP lời2G72 trBrpPong sự2G72 mấ2G72t kBrpPiên nhẫn2G72, 2G72từ K8Tybé đBrpPã t8BUuhế rồiK8Ty, lúmCF9c mCF9nào 8BUucũng ch2G72ê côBrpP phK8Tyiền mCF9hà. Cô2G72 l8BUuà K8Tycon 8BUugái, nhỏ8BUu hK8Tyơn anmCF9h r8BUuất nhiềuK8Ty tK8Tyuổi, lại8BUu cBrpPứ khăngK8Ty khăng8BUu tK8Tyhích 8BUubám theBrpPo sK8Tyau anhBrpP, lạBrpPi thícmCF9h cùnBrpPg vớimCF9 cả2G72 K8Tyđám comCF9n tK8Tyrai tBrpPrèo 8BUutường le8BUuo câmCF9y, a8BUunh thK8Tyấy chK8Tyán nảmCF9n với8BUu cái8BUu đuôiBrpP n2G72hỏ 8BUunày lắmmCF9 8BUurồi, thếBrpP nêK8Tyn a8BUunh nK8Tyói cmCF9huyện vBrpPới cômCF9 chỉBrpP vỏnBrpP vẹn2G72 troBrpPng K8Tyvòng 8BUu3 phmCF9út đBrpPã 8BUumất hếtmCF9 c2G72ả n2G72hẫn nại.

Cô nhất8BUu thờiK8Ty vu2G72i r2G72a 2G72mặt: 2G72“Sắc GimCF9ới BrpPà? Ma8BUui e8BUum g8BUuọi Hiểu8BUu TmCF9ô đmCF9ến cù8BUung xe8BUum, nghBrpPe n2G72ói 8BUuLương TrK8Tyiều BrpPVĩ tronBrpPg pK8Tyhim có8BUu numCF9de, h2G72e he!”

Anh đBrpPột mCF9nhiên n8BUuói: “MaimCF9 phảBrpPi 8BUutrả ngườiBrpP K8Tyta rồi,BrpP mCF9xem luônK8Ty hK8Tyôm 8BUunay đi.”

“Hả?”

“Em tư2G72ởng vmCF9iệc nBrpPày dBrpPễ l2G72ắm ấy?K8Ty Người8BUu tmCF9a phảBrpPi n2G72ể mặK8Tyt 2G72lắm K8Tymới chBrpPo mK8Tyượn đấy.”

“Trời ơiBrpP, KỷmCF9 NK8Tyam PhưmCF9ơng à2G72, aK8Tynh ngh8BUuĩ cá8BUuch K8Tyđi mà,BrpP bây8BUu giờmCF9 e2G72m buồn2G72 K8Tyngủ muốnmCF9 chếBrpPt điK8Ty được,K8Ty đểK8Ty ma2G72i BrpPxem nhé,2G72 mượnK8Ty thêBrpPm BrpP1 ngày8BUu nữmCF9a BrpPnhé, nhé?”

“Phải xK8Tyem tr8BUuong K8Tyhôm namCF9y, b8BUuây giờ8BUu x2G72em luôn.”

Xem r2G72a mCF9anh ấK8Tyy hômK8Ty nBrpPay tâBrpPm trạngK8Ty đmCF9úng lmCF9à khôngK8Ty mCF9ổn, đmCF9ến chú2G72t 2G72việc cỏnBrpP cmCF9on mCF9này cũnBrpPg không2G72 nỡBrpP g8BUuiúp, K8Tyanh m8BUuà thậtK8Ty mCF9sự t8BUuức lên2G72 2G72thì q8BUuuả lK8Tyà đángK8Ty K8Tygờm vômCF9 cùnmCF9g, c8BUuô nh2G72ăn nhBrpPó ôm8BUu cuộnmCF9 phK8Tyim, hô2G72m n2G72ay x2G72em t2G72hì hôm2G72 namCF9y xemCF9m vậy.

Ai 2G72dè còn2G72 bị8BUu anmCF9h 2G72giật lấmCF9y: 8BUu“Châu chấuBrpP đBrpPòi đ2G72á xe.”

Cô 2G72le BrpPle lưỡ8BUui, t8BUuhực K8Tyra c8BUuâu nóiK8Ty ấy8BUu cmCF9òn c8BUuó cảmCF9 2G721 K8Tysự 8BUutích đằng8BUu 2G72sau 8BUunữa, BrpPhồi đóBrpP anmCF9h đaK8Tyng 8BUuhọc K8Tycấp 28BUu, côK8Ty vừaBrpP mớiK8Ty mCF9vào l8BUuớp mCF91, cả8BUu đám2G72 trẻmCF9 BrpPcon tmCF9âm đầmCF9u BrpPý K8Tyhợp ch2G72ơi đùBrpPa ở8BUu 2G72sân c8BUuỏ bỏ2G72 homCF9ang sa8BUuu 8BUukhu nhà,mCF9 mK8Tyọi ngưBrpPời 2G72đang dựK8Tyng bBrpPảng bmCF9óng rmCF9ổ mớK8Tyi. BrpPCô lúBrpPc đó8BUu 8BUubé mCF9tí tẹ8BUuo tBrpPeo, 2G72mà lạiBrpP 2G72bật nBrpPhanh nhất,2G72 8BUulao đầu8BUu mCF9đến K8Tyra sứK8Tyc dựng8BUu cK8Tyây cộtBrpP 8BUubằng sắt.

Cả đámBrpP toànmCF9 BrpPcon t8BUurai 2G72ồ lên8BUu cưmCF9ời, KỷmCF9 BrpPNam PhươngBrpP cườiBrpP tBrpPo nhất,K8Ty còBrpPn kh2G72inh thường8BUu 2G72nói K8Tycô: “BrpPChâu cBrpPhấu K8Tyđá xe!”

Cuộn bănBrpPg thật8BUu sK8Tyự hơi8BUu nặngBrpP, phòBrpPng chiếuBrpP phBrpPim lạiK8Ty 2G72ở lK8Tyầu 8BUu3, BrpPcô nghBrpPe mCF9tiếng amCF9nh khBrpPẽ mCF9thở dốcmCF9, 8BUucô g2G72iơ tBrpPay K8Tychọc chọc:K8Ty “K8TyTam thiếuBrpP K8Tygia à,BrpP an2G72h mCF9phải luyện2G72 tập8BUu mCF9nhiều 2G72vào, cảK8Ty ngày8BUu đừngBrpP chỉmCF9 vận2G72 độngmCF9 có2G72 8BUu1 kiểu,8BUu an2G72h 2G72nghe tiếnmCF9g aBrpPnh BrpPthở ấK8Tyy, K8Tygià rồi.”

Anh kmCF9hông bựmCF9c m8BUuà cònK8Ty mCF9cười: “Cút!”

Đây mCF9mới làBrpP 2G72Kỷ NamCF9m PhưK8Tyơng chứK8Ty, côK8Ty phấK8Tyn khmCF9ởi BrpPbật máyBrpP chiếBrpPu, aK8Tynh giú8BUup 2G72cô đ8BUuặt cuộnmCF9 phimCF9m, c2G72ô hỏi:K8Ty “SaoBrpP 2G72anh kh2G72ông mumCF9a cmCF9ái máBrpPy chK8Tyiếu kỹ2G72 t2G72huật BrpPsố nhỉ?”

“Không ph8BUuải eK8Tym BrpPnói mCF9chỉ mCF9có phimCF9m nK8Tyhựa mớ2G72i được8BUu gọiK8Ty 8BUulà điệnBrpP ảBrpPnh BrpPcòn 8BUugì nữa?”

Cô từngBrpP nó2G72i câ2G72u 2G72này à?

Chẳng nh8BUuớ nữa

Trước naBrpPy, mCF9cô x2G72em phK8Tyim khôngBrpP thmCF9ích cómCF9 đồK8Ty ăBrpPn vặ2G72t bênBrpP c8BUuạnh, mCF9người 8BUuta và2G72o rạp8BUu, 2G72tay 2G72trái bỏmCF9ng ngô8BUu tK8Tyay pK8Tyhải 2G72cô 2G72ca, cBrpPhỉ cK8Tyó 2G72cô K8Ty2 bàBrpPn tK8Tyay trắng.

Phòng mCF9chiếu p8BUuhim tro2G72ng nhàK8Ty rấ2G72t nmCF9hỏ, nhưngBrpP màK8Ty tK8Tyhoải máiBrpP v8BUuô cùn2G72g, cômCF9 ngồi8BUu bK8Tyó gốBrpPi mCF9trên sô2G72 ph2G72a, màK8Ty aK8Tynh đangBrpP ngồmCF9i ởmCF9 ghế8BUu bBrpPên kimCF9a, BrpPbắt đầumCF9 châ8BUum 8BUumột điếuK8Ty thuốc.

Cô 2G72nhăn nhó2G72 mặ2G72t màyK8Ty: “Kỷ2G72 N8BUuam Phương!”

Anh bậK8Tyt 8BUudậy bBrpPỏ rK8Tya ngoài.

Cô tưởK8Tyng a8BUunh đãK8Ty đimCF9 rồ2G72i, BrpPthế nêmCF9n K8Tyyên tâmCF9m 8BUungồi xBrpPem tiếp

Cô homCF9àn to2G72àn cmCF9hìm 8BUuđắm vớiBrpP t8BUuình tiếtK8Ty ph2G72im, mCF9lúc xK8Tyem ảnmCF9h BrpPtrên báo2G72 khmCF9ông thểmCF9 cảBrpPm nhậnmCF9 8BUura được8BUu Th2G72ang Du2G72y 2G72lại đẹp2G72 đmCF9ến thế2G72, K8Tylúc c8BUuô ấy8BUu K8Tythật sK8Tyự xuất2G72 hiệmCF9n trê2G72n BrpPmàn hình,BrpP đ2G72ột nBrpPhiên cK8Tyảm 2G72giác 2G72như t8BUuhanh bảo2G72 kiế8BUum 2G72tuốt BrpPra khỏi8BUu 8BUuvỏ mCF9bao, chân8BUu mmCF9ày khóBrpPe mắtK8Ty mCF9đậm K8Tysắc xuâ8BUun, mềmmCF9 mạ2G72i thK8Tyanh thoát2G72 tựa8BUu BrpPmột nhà8BUunh ho2G72a đ2G72ào, phonBrpPg tìn2G72h 8BUumuôn ngànK8Ty, kK8Tyhôn mCF9tả vK8Tyạn lần.

Lúc cònmCF9 đan8BUug 2G72mê mCF9mẩn, Kỷ8BUu BrpPNam PhươnK8Tyg vmCF9ào từ8BUu lBrpPúc 8BUunào cômCF9 c8BUuũng khôngBrpP 8BUuđể ýmCF9, 8BUucho đế8BUun khBrpPi mCF9anh ngồi8BUu xuBrpPống s2G72ô p8BUuha, 2G72cô mới8BUu liếcBrpP 8BUuanh K8Ty1 cái:mCF9 “ABrpPnh không2G72 r8BUua ngoài2G72 à?”

Anh khônmCF9g đáBrpPp lmCF9ại, 2G72toàn bộ8BUu tâm2G72 2G72trí cômCF9 K8Tyvẫn dmCF9ồn c8BUuả vàomCF9 bộ2G72 phBrpPim, qua8BUuy 2G72ra lBrpPại 2G72xem p8BUuhim timCF9ếp. Đoạn8BUu “kẹp2G72 giấy”2G72 truyềK8Tyn thuyếtmCF9 K8Tycuối c2G72ùng mCF9đã lBrpPên hì8BUunh, cứBrpP co8BUui nhưK8Ty cô8BUu đBrpPã gK8Tyặp qumCF9a nhiều2G72 p8BUuha kiểu8BUu nmCF9ày rồiBrpP, nhưnBrpPg vừK8Tya mCF9xem đếK8Tyn đoBrpPạn ấ8BUuy, vẫn8BUu khônK8Tyg nhịnmCF9 BrpPđược khìmCF9 k8BUuhì b8BUuật cười.BrpP K8TyKỷ mCF9Nam Phương2G72 mCF9đột nhiBrpPên hỏi:K8Ty “Có8BUu gBrpPì đángK8Ty cườiBrpP à.”

“Độ khó2G72 2G72cao đấy.”BrpP 2G72Cô kh2G72oa tmCF9ay múaBrpP chân2G72: “T2G72hật khômCF9ng t2G72hể tưởngK8Ty tượng8BUu nổi….Tại2G72 BrpPsao 8BUucó BrpPthể 2G72phấn khởiK8Ty thBrpPế chứ?”

“Muốn thửmCF9 t2G72ý không?”

“Hở?”

Không đợK8Tyi c2G72ô phảnK8Ty ứnmCF9g lại8BUu, 2G72nụ hômCF9n đmCF9ã ậ2G72p BrpPxuống, K8Tycô vmCF9ùng v2G72ẫy: “NàK8Tyy, mùmCF9i thuốcK8Ty lá!”

Có quỷK8Ty mớiBrpP b8BUuiết amCF9nh vừa2G72 là8BUum đếnmCF9 mCF9mấy điếuK8Ty rồ2G72i, 2G72cả ngườBrpPi sặK8Tyc m8BUuùi thuốc.K8Ty A2G72nh kh8BUuông b2G72uông tmCF9ay cK8Tyô liK8Tyền cK8Tyắn taBrpPy BrpPanh, sBrpPau 2G72cùng mCF9anh mCF9không chịuBrpP đ2G72ược đauBrpP, khK8Tyông thể2G72 khôn8BUug buông.

“Vậy a8BUunh đK8Tyi đmCF9ánh 8BUurăng nhé.”

Quả n8BUuày xo2G72ng rồi,mCF9 cK8Tyô qu2G72a quýt2G72 nK8Tyói: “ĐmCF9i đimCF9, BrpPmau đmCF9i đi,8BUu 8BUunhớ tBrpPắm BrpPnữa đấy.”

Cô cò8BUun phảBrpPi BrpPxem p2G72him, trướK8Tyc tBrpPiên cứBrpP phảiK8Ty x8BUuua an2G72h điBrpP cáBrpPi đã,2G72 anK8Tyh mCF9ấy tắ2G72m tK8Tyrước 8BUunay siBrpPêu lâu,K8Ty lạ8BUui thí8BUuch bảnh8BUu c8BUuhọe, sấyK8Ty tócBrpP cũnBrpPg BrpPphải 2G72sấy đế8BUun nửamCF9 mCF9ngày, đợi8BUu BrpPanh tắmK8Ty xo8BUung, K8Tycô đãK8Ty s2G72ớm xumCF9ống lầu8BUu đBrpPi ngủ8BUu rồi.

Ai màmCF9 BrpPngờ đmCF9ược p8BUuhim cò8BUun ch2G72ưa xe8BUum hết,8BUu aK8Tynh đK8Tyã 2G72tắm xon8BUug rồimCF9, amCF9nh m8BUuặc b8BUuộ BrpPáo tắmBrpP bK8Tyông bướcmCF9 8BUura ngoàiK8Ty, đếnBrpP tK8Tyóc cũn2G72g c2G72hưa sấ8BUuy, K8Tytay 2G72còn BrpPcầm khănBrpP lông8BUu, vừaBrpP l8BUuau vừa8BUu nmCF9gồi xuônK8Tyg, K8Tycô hoàBrpPn t8BUuoàn k2G72hông lường2G72 trước,mCF9 cómCF9 muốmCF9n thBrpPoát cK8Tyũng khôn8BUug kịp,BrpP đàn8BUuh tỏmCF9 BrpPra BrpPvẻ mặ2G72t khổmCF9 sở:K8Ty “KỷmCF9 NaBrpPm Phương,2G72 8BUuem mệ2G72t lắm.”

Nhìn dángmCF9 vẻ2G72 2G72anh 2G72có mCF9hơi nổi8BUu c2G72áu, nhưnmCF9g a2G72nh lại8BUu ngồi8BUu 2G72im bấtmCF9 độ8BUung, c2G72ô nghĩ8BUu thmCF9ế nào2G72 thK8Tyì h2G72ôm naK8Tyy cũng8BUu phải2G72 8BUutrở mặmCF9t bằn8BUug đư2G72ợc, côK8Ty đànhK8Ty đK8Tyánh đòn8BUu pBrpPhủ đ8BUuầu: “mCF9Anh 2G72ra ngo8BUuài đi,BrpP dù2G72 mCF9sao an2G72h cũngBrpP cóK8Ty cmCF9hỗ K8Tyđi mà,BrpP mCF9em mệtBrpP lK8Tyắm rồi.”

Anh némBrpP khăn8BUu BrpPtắm xuốnK8Tyg 8BUusàn, cô8BUu 2G72nghĩ K8Tyđợt K8Tynày BrpPkhông tránhBrpP kh2G72ỏi cãiBrpP nhmCF9au mCF9to rồi,mCF9 lầmCF9n 2G72trước c2G72ô đuổiBrpP 8BUuanh r8BUua mCF9ngoài, 8BUu2 ngườiBrpP còmCF9n lớn8BUu tiến2G72g một8BUu trận.

Cãi nhmCF9au BrpPchứ gì2G72, c2G72ãi đ2G72i, cmCF9ô cBrpPũng chK8Tyẳng sợ,BrpP K8Tycòn huK8Tyng hăBrpPng trợn8BUu mắtBrpP BrpPvới anh.

Kết quả2G72 2G72anh K8Tykhông nBrpPói dù2G72 c8BUuhỉ mộBrpPt tiếng,mCF9 qu2G72ay ng2G72ười đK8Tyi mất.

Cô thởK8Ty phBrpPào nK8Tyhẹ nhõm,8BUu xBrpPem tiếpmCF9 bK8Tyộ phim2G72, Lươ2G72ng T2G72riều mCF9Vĩ mCF9trong phi2G72m đaK8Tyng rK8Tyơi nmCF9ước m2G72ắt, mBrpPột người8BUu đàn8BUu ôn2G72g mCF9như thế,K8Ty vậy8BUu màmCF9 cũngmCF9 khóK8Tyc ư.

Trong lòngBrpP cô8BUu oáK8Tyn trámCF9ch, 2G72tất cảBrpP 8BUulà tạiK8Ty KỷBrpP NamCF9m Phư2G72ơng pháK8Ty đám,mCF9 hạimCF9 cô2G72 BrpPkhông mCF9xem đượcmCF9 BrpPphần đầu,K8Ty đ8BUuến đoạnBrpP cảmBrpP xú8BUuc nhấtBrpP 8BUuthì lK8Tyại h8BUuoàn toànK8Ty k2G72hông có8BUu mCF9cảm K8Tygiác gì.
(*chú1:K8Ty ơ…2G72 “đomCF9ạn K8Tykẹp giấ2G72y” trumCF9yền 8BUuthuyết ởK8Ty trê2G72n, 2G72tớ K8Tyném cả8BUu raw&nbsp2G72;lên, bạmCF9n nà2G72o xe2G72m Sắc2G72 GiK8Tyới rồBrpPi mCF9ắt h2G72iểu, mà8BUu bạn8BUu nBrpPào BrpPtò K8Tymò l8BUuà cK8Tyái gìmCF9 thì2G72 đâmCF9y “传说中的回形针”8BUu tớ2G72 khK8Tyông 2G72xúi bẩyBrpP k2G72ích thíc8BUuh truyềnK8Ty báK8Ty gì8BUu 8BUuđâu nhBrpPớ, vBrpPì p8BUuhim 2G72vì trBrpPuyện mCF9nó đBrpPề cậpBrpP 2G72ấy mà2G72 XD)

(*chú2: ngoại tr2G72uyện 8BUunày xảymCF9 2G72ra 8BUuvào lúc2G72 nào8BUu K8Tyấy hở8BUu? T_mCF9T tớK8Ty cũnK8Tyg khô2G72ng r2G72õ nBrpPữa, d2G72ù đBrpPã hỏi8BUu han&nK8Tybsp;tieba nhưng mọiBrpP người&nb2G72sp;cũng 8BUumù BrpPmờ n2G72hư chúnBrpPg tBrpPa c8BUuả thôi)

 

3.

Ai màK8Ty biết8BUu tạiK8Ty sa8BUuo hômK8Ty đấy2G72 tK8Tyôi lạiBrpP say? 

 

 

Hôm đóK8Ty umCF9ống đế8BUun mCF9say mèm,K8Ty 8BUutay Tr2G72ác Nh8BUuĩ saBrpPu cù2G72ng cò8BUun óiBrpP rBrpPa mCF9máu, tô2G72i đị8BUunh lái2G72 K8Tyxe đưa8BUu 2G72cậu 8BUuta mCF9đến 2G72bệnh vmCF9iện, n2G72hưng lạK8Tyi BrpPbị cBrpPả BrpPđám a2G72nh mCF9em caK8Tyn ngămCF9n, bBrpPảo t8BUuôi BrpPngộ nhỡ8BUu gặ2G72p 2G72cảnh sá8BUut t8BUuhì sBrpPao, tộimCF9 mCF9này lBrpPà tộ2G72i lá8BUui xK8Tye K8Tysau kBrpPhi rượ2G72u K8Tybia 2G72đấy. MàK8Ty n2G72ếu khô2G72ng bịmCF9 c2G72ảnh sát8BUu s8BUuờ gáy,mCF9 thìBrpP cmCF9ũng khôBrpPng K8Tynên BrpPlái x8BUue lúmCF9c uống2G72 say.

Cả lũ8BUu bBrpPọn 8BUutôi đ8BUuây đềuK8Ty lBrpPà nhữBrpPng cBrpPông dân2G72 bBrpPiết t8BUuuân thBrpPủ luậtBrpP phápBrpP, đư2G72ơng n8BUuhiên 2G72không thể8BUu mạoK8Ty hiểmCF9m lK8Tyái mCF9xe lú2G72c BrpPsay đểBrpP bị2G72 cảnhBrpP 2G72sát chộpmCF9 đư8BUuợc, thếBrpP nêmCF9n đBrpPành K8Tygọi cBrpPho mCF9120, xBrpPe cứu8BUu thK8Tyương lát2G72 smCF9au đãBrpP đế2G72n BrpPđón TráBrpPc NhBrpPĩ đi.

Về 8BUuchuyện d8BUuạ dà8BUuy Tr8BUuác Nhĩ2G72 c2G72hảy K8Tymáu 8BUuấy mCF9à, mCF9thật sự2G72 l8BUuà tBrpPôi phảK8Tyi 8BUuxin lỗiK8Ty cậumCF9 8BUuta rmCF9ồi. Tối8BUu đmCF9ó tôiBrpP mCF9vùi đầu8BUu uốngK8Ty r2G72ượu giảiBrpP K8Tysầu, 2G72lại tK8Tyhêm mCF9bên c2G72ạnh có2G72 K8Ty1 l2G72ũ mmCF9ù quán8BUug ch2G72úc tụBrpPng 8BUukhông ngừng8BUu, BrpPuống saK8Tyy lúmCF9c nàoK8Ty 2G72cũng khôngBrpP bimCF9ết BrpPnữa. BrpPSau cBrpPùng tômCF9i cònK8Ty muốnK8Ty uốngmCF9 mộBrpPt BrpPmình, TrácmCF9 Nhỉ2G72 bảo:8BUu ‘ĐượcK8Ty 2G72thôi, biế2G72t cậuBrpP 2G72không 8BUuthoải 2G72mái rmCF9ồi, lK8Tyy BrpPnày tôiBrpP K8Tymời cậu.”

Cậu K8Tyta 2G72bình thườngmCF9 BrpPcũng 8BUuchỉ uBrpPống ởmCF9 K8Tymức hơ8BUun 2G721 cha2G72i thômCF9i, hô2G72m đBrpPó gBrpPắng gượn8BUug được2G72 8BUuđến K8Ty2 cha2G72i, cũK8Tyng 8BUucoi nhưBrpP biBrpPết trọng2G72 2G72nghĩa kBrpPhí rồi.

Tay nàK8Tyy mCF9lúc uống8BUu s8BUuay rồimCF9 thì2G72 BrpPlại bắtmCF9 đ8BUuầu kêuBrpP lmCF9a gàoK8Ty t2G72hét: “Không8BUu ph8BUuải ThủmCF9 TK8Tyhủ sinK8Tyh c8BUuon t8BUurai r8BUuồi à,BrpP cậu2G72 đK8Tyau 8BUulòng cá2G72i n2G72ỗi gìBrpP n2G72ữa? Tôi2G72 kiếm2G72 c8BUuho cậuBrpP BrpP8 emCF9m 1K8Ty0 BrpPem đẻK8Ty đưmCF9ợc nBrpPuôi đưK8Tyợc, đBrpPể mấyK8Ty mCF9em ấymCF9 si2G72nh ch8BUuo 2G72cậu BrpP1 2G72tá n2G72hé, cậuBrpP th8BUuích co2G72n K8Tytrai BrpPcó BrpPcon 2G72trai, thí8BUuch c8BUuon 8BUugái mCF9có co8BUun gái!”

Tôi vừaBrpP nghmCF9e x8BUuong, đãK8Ty cảmK8Ty thBrpPấy meBrpPn rượumCF9 2G72dội l8BUuên đầmCF9u, bậK8Tyt d2G72ậy hBrpPất tuK8Tyng cả8BUu bà2G72n, 2G72đám ngườimCF9 xun2G72g quanK8Tyh lBrpPiều mạngmCF9 cmCF9an ngă2G72n. mCF9Tôi phảBrpPi đánhmCF9 8BUucho th2G72ằng ôK8Tyn mCF9con nàK8Tyy mộtBrpP BrpPtrận, kmCF9ết quảBrpP cBrpPả ngườmCF9i cK8Tyậu tBrpPa K8Tyxiêu vẹo,K8Ty mCF9nôn 8BUura ng2G72ay m2G72ột bãK8Tyi máu.

Được lắm,8BUu tômCF9i khôngmCF9 thè2G72m chK8Tyấp mCF9ôn conBrpP, BrpPtôi đưaK8Ty cậu2G72 2G72ta tớiBrpP bệnhBrpP v8BUuiện vậy.

Lúc mCF9xe cK8Tyứu thmCF9ương đến,8BUu cậu2G72 tK8Tya tamCF9y cònmCF9 đmCF9ang cK8Tyắm mCF9ống truyền8BUu vẫn2G72 cốBrpP K8Tyníu ta8BUuy K8Tytôi, cBrpPhân 8BUuthành sâ2G72u BrpPsắc nóimCF9: “C2G72on tra2G72i cũK8Tyng được2G72 2G72rồi, co2G72n t2G72rai cBrpPũng tốtK8Ty mà,mCF9 sK8Tyao c8BUuậu lmCF9ại 8BUukhông th2G72ích 2G72con tK8Tyrai chứ?”

Có cmCF9on 8BUutrai để8BUu BrpPlàm BrpPcái 8BUugì 2G72nào CmCF9on gámCF9i không2G72 p8BUuhải tốt8BUu hơK8Tyn à!

Sinh mCF9đẻ cóBrpP 8BUukế hoạ8BUuch bâK8Tyy giờ2G72 kh2G72ông BrpPcho BrpPphép đBrpPẻ đ2G72ứa th8BUuứ 22G72, nếK8Tyu K8Tykhông K8Tytôi mCF9có cần8BUu K8Typhải kh2G72ổ K8Tythế nBrpPày không2G72 hả?

Vả mCF9lại 8BUutôi dỗBrpP dànhmCF9 côBrpP ấy8BUu simCF9nh cmCF9ho BrpPđứa co2G72n dễK8Ty lắm8BUu đấymCF9 à8BUu? TôBrpPi BrpPdỗ n8BUugon dỗmCF9 ngọt2G72 cô8BUu ấBrpPy đếnK8Ty cmCF9ả 8BUu1 nă2G72m 8BUucó lẻmCF9 rồiBrpP đấy,K8Ty chỉBrpP mo2G72ng mỏimCF9 cô2G72 ấy2G72 si2G72nh mCF9cho 2G72tôi 2G721 đứamCF9 K8Tycon gáiK8Ty, thBrpPế K8Tymà mCF9kết qmCF9uả lmCF9ại l8BUuà co2G72n trai!

Tôi 2G72còn 2G72gì đBrpPau lò2G72ng BrpPhơn không?

Ông 2G72bà nộ8BUui nghK8Tye nBrpPói lBrpPà c2G72on tmCF9rai, t2G72hì hàiK8Ty 2G72lòng lắm,K8Ty khỏK8Tyi phảimCF9 nóBrpPi, giốnBrpPg hệtmCF9 nBrpPhư 8BUucó đượ2G72c đứaK8Ty 8BUucháu đíchBrpP K8Tytôn mCF9rồi K8Tythì vạnmCF9 s8BUuự 8BUuđều tBrpPhỏa mãnmCF9, 2G72tôi có8BUu mCF9cố bảoBrpP c8BUuô ấyBrpP si8BUunh 2G72thêm đứK8Tya nữa2G72 t8BUuhì đến2G72 cả2G72 việnmCF9 BrpPtrợ bêK8Tyn nBrpPgoài cũ8BUung chK8Tyẳng cònmCF9 ai.

Tôi c8BUuó dmCF9ễ dànBrpPg gK8Tyì khô8BUung hảmCF9 tôi?

Mượn rượu8BUu tiê8BUuu sầu,BrpP sK8Tyầu mCF9thêm s8BUuầu, rưmCF9ợu ngấ2G72m 8BUuruột sầuBrpP, quảK8Ty thậ8BUut, ngườK8Tyi sầK8Tyu K8Tycó mCF9rượu sầu.

Tôi c2G72òn cBrpPhưa BrpPói má8BUuu đấymCF9, cậmCF9u tK8Tya đã2G72 ó8BUui K8Tymáu rồi.

Đợi đếBrpPn lmCF9úc cậumCF9 mCF9ta K8Tyđẻ coBrpPn traiK8Ty, 8BUutôi thểBrpP nàK8Tyo cũK8Tyng chuốcK8Ty c2G72ậu t2G72a bữamCF9 nữa.

Để cậu8BUu ó8BUui 8BUumáu K8Tycho 8BUumà xem!

*chú: K8TyHE đấy8BUu cmCF9ác cậmCF9u ạK8Ty ╮( ̄▽ ̄”)