Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng ThhqVcgrVhiếu QuâhqVcgrVhn CTYkcười nóihqVcgrVh: uyXcokef“Xem nàohqVcgrVh, ThíchuyXcokef tổnguyXcokef cònhqVcgrVh giảuyXcokef uyXcokefvờ huyXcokefồ đồuyXcokef nCTYkữa, cònhqVcgrVh KuyXcokefỷ uyXcokefNam PhươnuyXcokefg nàouyXcokef nữa?CTYk ChíuyXcokefnh lhqVcgrVhà KuyXcokefỷ tauyXcokefm côhqVcgrVhng tCTYkử, chỉhqVcgrVh cầnuyXcokef cậuuyXcokef thqVcgrVha nóuyXcokefi CTYk1 uyXcokefcâu thôi,uyXcokef tôhqVcgrVhi uyXcokefđảm bảohqVcgrVh chúuyXcokef thuậhqVcgrVhn buuyXcokefồm hqVcgrVhxuôi gió.”

Thích PhhqVcgrVhi PCTYkhàm cóCTYk hqVcgrVhý lắCTYkc đầu:uyXcokef “KhóCTYk đấhqVcgrVhy, CTYkkhó uyXcokefnhư CTYklên trờCTYki uyXcokefấy, lhqVcgrVhàm hqVcgrVhsao uyXcokefmà mượnhqVcgrVh CTYkđược duyXcokefanh nCTYkghĩa CTYkcủa cậuCTYk tuyXcokefa CTYkbây guyXcokefiờ?” uyXcokefĐổng ThqVcgrVhhiếu uyXcokefQuân chừnghqVcgrVh nhuyXcokefư đãCTYk uCTYkống đhqVcgrVhến shqVcgrVhay mèCTYkm, đôCTYki mắthqVcgrVh lCTYkim dihqVcgrVhm hằnCTYk tơCTYk uyXcokefmáu, uyXcokeftay muyXcokefân muyXcokefê chqVcgrVhhặn gáchqVcgrVh uyXcokefđũa bằngCTYk ngọc,hqVcgrVh mồhqVcgrVhm uyXcokefthì nói:hqVcgrVh “NgườihqVcgrVh hqVcgrVhanh uyXcokefem hqVcgrVhà, hqVcgrVhcái nàyhqVcgrVh lhqVcgrVhà thuộCTYkc vàohqVcgrVh vCTYkận mauyXcokefy thôiCTYk. TôuyXcokefi CTYknói cCTYkhú nhqVcgrVhghe, chqVcgrVhon uyXcokefđường củuyXcokefa KỷCTYk NahqVcgrVhm PhưhqVcgrVhơng, ngườiuyXcokef thqVcgrVhầm thườngCTYk khôhqVcgrVhng điuyXcokef nhqVcgrVhổi đâuhqVcgrVh.” CTYkThích PuyXcokefhi PCTYkhàm thấuyXcokefy uyXcokeflời aCTYknh thqVcgrVha uyXcokefnói CTYkcó hqVcgrVhý tứuyXcokef, uyXcokefliền vộiCTYk vCTYkàng chCTYkắp hqVcgrVhtay: “AnhqVcgrVhh Đổng,CTYk nếhqVcgrVhu hqVcgrVhnhư aCTYknh hqVcgrVhđã chqVcgrVhhịu giúuyXcokefp uyXcokefem quCTYka đCTYkược pheCTYkn nàyuyXcokef, euyXcokefm dùCTYk thịhqVcgrVht nuyXcokefát xưCTYkơng tahqVcgrVhn, muyXcokefáu cCTYkhảy đầuhqVcgrVh uyXcokefrơi, cũnhqVcgrVhg nguhqVcgrVhyện hqVcgrVhghi nuyXcokefhớ uyXcokefân đứCTYkc hqVcgrVhcủa anh.”

Đổng ThiếuCTYk QuânuyXcokef pháuyXcokef hqVcgrVhlên cười,hqVcgrVh cóCTYk uyXcokefý thhqVcgrVhừa nướcuyXcokef đụcCTYk thuyXcokefả câCTYku: “TCTYkhì cậuCTYk cứCTYk uyXcokefđoán xeCTYkm, thqVcgrVhay hqVcgrVhKỷ CTYkNam PCTYkhương nàhqVcgrVhy uyXcokefthích nhấthqVcgrVh CTYkcái gì?”

Thích PhqVcgrVhhi uyXcokefPhàm buuyXcokefột miệnguyXcokef hỏi:hqVcgrVh uyXcokef“Tiền à?”

Đổng ThiếuhqVcgrVh QuânuyXcokef uyXcokeflắc đầuuyXcokef nhưCTYk trốnghqVcgrVh bỏiuyXcokef: “TaynhqVcgrVhày màCTYk thuyXcokefiếu tihqVcgrVhền à?CTYk” ThícuyXcokefh PhCTYki PhàCTYkm lạihqVcgrVh đohqVcgrVhán thêhqVcgrVhm vàhqVcgrVhi thứ:hqVcgrVh “ĐồCTYk uyXcokefcổ? hahqVcgrVhy thqVcgrVhhư họCTYka?” ĐồnghqVcgrVh TuyXcokefhiếu QCTYkuân vẫuyXcokefn chỉuyXcokef lắchqVcgrVh đầu,hqVcgrVh thầnhqVcgrVh bíhqVcgrVh nhìnCTYk hqVcgrVhchằm chuyXcokefặp vuyXcokefào ThícCTYkh PuyXcokefhi PhàmhqVcgrVh, hỏiuyXcokef: “ChúCTYk khônguyXcokef hqVcgrVhbiết uyXcokefvì saCTYko tCTYkay KhqVcgrVhỷ tuyXcokefam cCTYkông tửCTYk nàyuyXcokef lạihqVcgrVh hahqVcgrVhy xuấCTYkt hiệnuyXcokef ởhqVcgrVh cCTYkhỗ chúnhqVcgrVhg CTYkta ư?”

Thích PuyXcokefhi PhàmuyXcokef uyXcokefrối bời,hqVcgrVh ĐổnCTYkg ThuyXcokefiếu QuâuyXcokefn chqVcgrVhười khuyXcokefà uyXcokefkhà uyXcokefthấp giọCTYkng nói:CTYk “BởihqVcgrVh CTYkvì cậCTYku uyXcokefta cóuyXcokef thhqVcgrVhứ xeuyXcokefm nhuyXcokefư buyXcokefảo hqVcgrVhbối đểCTYk ởuyXcokef đCTYkây——cậu hqVcgrVhta ởuyXcokef nCTYkông trahqVcgrVhng CảnhuyXcokef MCTYkiên cuyXcokefó CTYk1 căhqVcgrVhn biệtuyXcokef thựuyXcokef, nCTYkày nhéuyXcokef, chỗuyXcokef đCTYkó mớiCTYk hqVcgrVhlà nơihqVcgrVh đứnhqVcgrVhg uyXcokefđầu thàhqVcgrVhnh CTYkphố nàuyXcokefy. NữCTYk chủCTYk hqVcgrVhnhân hqVcgrVhcủa hqVcgrVhcăn biệtCTYk thựuyXcokef đóCTYk, chậcCTYk chhqVcgrVhậc, đẹCTYkp hqVcgrVhđến CTYknỗi phonuyXcokefg cảnhuyXcokef hqVcgrVhcả CTYkkhu CảhqVcgrVhnh MhqVcgrVhiên cũnghqVcgrVh hqVcgrVhkhông CTYkbì được.”

Thích PhqVcgrVhhi PhàmhqVcgrVh khuyXcokefông CTYkcho uyXcokeflà nuyXcokefhư vậy:uyXcokef “KhqVcgrVhỷ NhqVcgrVham PCTYkhương ởhqVcgrVh đCTYkâu uyXcokefmà uyXcokefchẳng bauyXcokefo vàihqVcgrVh côCTYk chứ?uyXcokef CTYkNếu đámuyXcokef uyXcokefphụ nuyXcokefữ đhqVcgrVhó màCTYk tCTYkhuyết phụcCTYk đượuyXcokefc cậhqVcgrVhu hqVcgrVhta, thCTYkế thhqVcgrVhì chqVcgrVhòn guyXcokefì bằnhqVcgrVhg nữa.”

Đổng ThiếuhqVcgrVh QuuyXcokefân phấCTYkt CTYktay: “KhôCTYkng giốngCTYk nhhqVcgrVhau đâuyXcokefu, ngườiCTYk nàCTYky tuyXcokefhì khácuyXcokef, KỷuyXcokef NuyXcokefam PuyXcokefhương khônuyXcokefg biếuyXcokeft uyXcokefđã uyXcokeftốn hqVcgrVhbao nhiêuuyXcokef lhqVcgrVhòng dạCTYk mớhqVcgrVhi dànuyXcokefh đượuyXcokefc—-Ôi, cCTYkhú uyXcokefkhông CTYkbiết đuyXcokefâu, hồiuyXcokef mhqVcgrVhới buyXcokefắt đầuhqVcgrVh tCTYkhì cứnguyXcokef uyXcokefđầu nhCTYkư uyXcokefngựa CTYkhoang ấyuyXcokef, đậpCTYk đCTYkồ đốtuyXcokef nhuyXcokefà rạhqVcgrVhch hqVcgrVhcổ hqVcgrVhtay cắnCTYk thủyhqVcgrVh tinCTYkh, cóCTYk hqVcgrVhlần suuyXcokefýt nữahqVcgrVh uyXcokeflà khôngCTYk cứuuyXcokef nổi,CTYk nhqVcgrVhghe nóiCTYk cònuyXcokef uốuyXcokefng cảhqVcgrVh bìnhhqVcgrVh thuốchqVcgrVh thqVcgrVhẩy chqVcgrVhơ mà,CTYk sahqVcgrVhu cCTYkùng lúuyXcokefc báhqVcgrVhc shqVcgrVhĩ rCTYkửa ruộtuyXcokef cũCTYkng khCTYkông dámCTYk CTYkho uyXcokefhe gCTYkì, chqVcgrVhhú chqVcgrVhũng biCTYkết tínhCTYk khhqVcgrVhí uyXcokefcủa hqVcgrVhKỷ NahqVcgrVhm PhqVcgrVhhương rồiCTYk đCTYkấy, auyXcokefi dámCTYk chọchqVcgrVh vàouyXcokef hqVcgrVhchứ. MhqVcgrVhà côuyXcokef nCTYkàng đó…”uyXcokef uyXcokefAnh hqVcgrVhta lắuyXcokefc đầu:CTYk “NếuhqVcgrVh khCTYkông phuyXcokefải ngườihqVcgrVh hqVcgrVhxung quauyXcokefnh thấCTYky nóuyXcokefng ruyXcokefuột, phqVcgrVhhát hiệnuyXcokef kịuyXcokefp tCTYkhời, khônCTYkg chừnghqVcgrVh đhqVcgrVhã CTYkthật hqVcgrVhsự uyXcokeftrở thànhuyXcokef hồnhqVcgrVhg nuyXcokefhan bạCTYkc mệhqVcgrVhnh hqVcgrVhrồi. uyXcokefMà KỷhqVcgrVh NuyXcokefam PhươuyXcokefng cũnghqVcgrVh nhịhqVcgrVhn nhiều,CTYk muyXcokefặc hqVcgrVhkệ uyXcokefcô nànhqVcgrVhg làCTYkm loạn,uyXcokef đậpuyXcokef hếtCTYk đồCTYk hqVcgrVhđạc lhqVcgrVhại muCTYka đồhqVcgrVh muyXcokefới chuyXcokefo côuyXcokef uyXcokefta đập,uyXcokef hqVcgrVhcó làhqVcgrVh vàhqVcgrVhng luyXcokefà bạcuyXcokef hqVcgrVhgì, bấtuyXcokef hqVcgrVhluận lCTYkà cCTYkái gìhqVcgrVh, hqVcgrVhcô nànCTYkg muốnCTYk hqVcgrVhcái uyXcokefgì uyXcokefthì đưahqVcgrVh cáhqVcgrVhi đó,uyXcokef đưaCTYk cáihqVcgrVh gìCTYk côhqVcgrVh nànguyXcokef đậhqVcgrVhp cáihqVcgrVh đó.hqVcgrVh ĐếnCTYk shqVcgrVhau nCTYkày cóhqVcgrVh lẽhqVcgrVh uyXcokefcô tCTYka cũnhqVcgrVhg nghqVcgrVhhĩ hqVcgrVhthông suuyXcokefốt rồi,uyXcokef mhqVcgrVhột thờuyXcokefi hqVcgrVhgian cũnhqVcgrVhg lắuyXcokefng xuống.”

Thích CTYkPhi PhàmCTYk nCTYkghe hqVcgrVhmà uyXcokefđờ đhqVcgrVhẫn, hỏCTYki: hqVcgrVh“Thế hqVcgrVhlà thuyXcokefế nào?”

Giọng ĐổngCTYk ThiếuuyXcokef QuâCTYkn cànghqVcgrVh truyXcokefầm thấpCTYk: hqVcgrVh“Cô ấyhqVcgrVh vuyXcokefốn uyXcokefcông uyXcokeftác ởhqVcgrVh uyXcokefmột hqVcgrVhcông hqVcgrVhty thươnuyXcokefg mhqVcgrVhại nưuyXcokefớc nguyXcokefoài, giCTYkám đốuyXcokefc bêhqVcgrVhn đóuyXcokef uyXcokefvì vuyXcokefấn đuyXcokefề hạuyXcokefn ngạchhqVcgrVh xCTYkuất nhậpCTYk khhqVcgrVhẩu màCTYk uyXcokefphải nhờhqVcgrVh cuyXcokefậy đhqVcgrVhến KCTYkỷ uyXcokefNam Phương.uyXcokef uyXcokefKhó khqVcgrVhhăn lắhqVcgrVhm mớihqVcgrVh uyXcokefmời đượCTYkc KỷCTYk thqVcgrVham côhqVcgrVhng tửuyXcokef CTYkăn cơuyXcokefm, hôCTYkm đóhqVcgrVh tiếpCTYk khácCTYkh CTYkcũng cCTYkó mặuyXcokeft hqVcgrVhcô nhqVcgrVhàng, vốCTYkn duyXcokefĩ ngồCTYki ởuyXcokef CTYkvị CTYktrí CTYkcuối cùnCTYkg, hqVcgrVhai ngờCTYk lạuyXcokefi lọtCTYk đượcuyXcokef vàouyXcokef mắtuyXcokef xanhqVcgrVhh uyXcokefcủa KỷCTYk hqVcgrVhNam Phương.hqVcgrVh uyXcokefMà nuyXcokefgười phụCTYk nuyXcokefữ uyXcokefnày cáihqVcgrVh gCTYkì cuyXcokefũng hqVcgrVhkhông chịCTYku, houyXcokefàn thqVcgrVhoàn khôuyXcokefng tCTYkhèm nhuyXcokefìn đCTYkến KhqVcgrVhỷ uyXcokefNam PhqVcgrVhhương, uyXcokefchú nóuyXcokefi xeuyXcokefm nếuuyXcokef đCTYkổi saCTYkng ngườiuyXcokef uyXcokefphụ nữhqVcgrVh CTYkkhác, hqVcgrVhai hqVcgrVhmà chqVcgrVhhẳng đổuyXcokef gụuyXcokefc trướcCTYk nhqVcgrVhhà trướcuyXcokef hqVcgrVhxe trướCTYkc tuyXcokefiền củCTYka hqVcgrVhKỷ taCTYkm CTYkcông tửhqVcgrVh chuyXcokefứ, côCTYk tCTYka uyXcokeflại hoànCTYk toànhqVcgrVh hqVcgrVhkhông chqVcgrVhoi uyXcokefra guyXcokefì, đCTYkến hqVcgrVhsau cuyXcokefùng khôhqVcgrVhng hqVcgrVhcòn cáchhqVcgrVh nàoCTYk, uyXcokefmới bảouyXcokef thCTYkôi việc,hqVcgrVh CTYkđịnh bỏCTYk mặuyXcokefc đấyCTYk uyXcokefmà đihqVcgrVh. VềCTYk suyXcokefau khhqVcgrVhông ngờhqVcgrVh uyXcokeftay guyXcokefiám đốcuyXcokef buyXcokefên đóhqVcgrVh lạCTYki chqVcgrVhho rCTYka mộhqVcgrVht kếCTYk hạuyXcokef shqVcgrVhách, CTYkcô nànCTYkg bịuyXcokef hqVcgrVhchính ônhqVcgrVhg chủuyXcokef củhqVcgrVha muyXcokefình báhqVcgrVhn đứuyXcokefng, CTYkliệu cóhqVcgrVh thhqVcgrVhể kuyXcokefhông ầmhqVcgrVh ĩCTYk khôuyXcokefng?” aCTYknh tCTYka khuyXcokefẽ ghqVcgrVhiọng, đhqVcgrVhơn giảnhqVcgrVh nóihqVcgrVh uyXcokefvài câuyXcokefu hqVcgrVhbên tahqVcgrVhi uyXcokefThích PhCTYki PhàhqVcgrVhm, mộtCTYk tahqVcgrVhy bụmhqVcgrVh uyXcokefmiệng khuyXcokefì khCTYkì cười.hqVcgrVh ThíCTYkch CTYkPhi hqVcgrVhPhàm uyXcokeflại CTYkkhông cườiuyXcokef đápCTYk lại,hqVcgrVh cCTYkhỉ nuyXcokefói: CTYk“Vậy tuyXcokefhì uyXcokefthâm độCTYkc uyXcokefquá, chqVcgrVhũng hqVcgrVhkhông suyXcokefợ thqVcgrVho chuyXcokefuyện sao?”

Đổng ThuyXcokefiếu uyXcokefQuân ngọnguyXcokef nghịuyXcokefu nóiCTYk: “CCTYkhuyện gìCTYk cóuyXcokef thểhqVcgrVh làmCTYk tuyXcokefo nhqVcgrVhào? GạCTYko đãhqVcgrVh tCTYkhành cơhqVcgrVhm CTYkrồi, côCTYk thqVcgrVha hqVcgrVhcó muhqVcgrVhốn guyXcokefây hqVcgrVhchuyện cCTYkũng chỉuyXcokef gâuyXcokefy đượCTYkc vớiuyXcokef KỷhqVcgrVh NCTYkam PhươuyXcokefng thCTYkôi, màuyXcokef cũnCTYkg lạ,CTYk chuyXcokefẳng cCTYkần biuyXcokefết CTYkcô CTYkta thếCTYk hqVcgrVhnào, KỷuyXcokef NhqVcgrVham PhươnCTYkg cuyXcokefũng CTYkchín bỏuyXcokef hqVcgrVhlàm mườiCTYk theuyXcokefo.” hqVcgrVhanh thqVcgrVha lắcCTYk uyXcokefđầu chặuyXcokefc lưỡi:CTYk “ThhqVcgrVhế nêCTYkn chỉhqVcgrVh cầnhqVcgrVh cCTYkô nhqVcgrVhàng hqVcgrVhmở CTYkmiệng thqVcgrVhhôi, KỷhqVcgrVh hqVcgrVhNam PhươnguyXcokef luyXcokefàm uyXcokefgì CTYkcó chuyệhqVcgrVhn khhqVcgrVhông thhqVcgrVheo. CũnguyXcokef làhqVcgrVh CTYkvỏ quýtuyXcokef dCTYkày CTYkcó móCTYkng CTYktay nhCTYkọn, cậuCTYk nóiCTYk xemuyXcokef, tahqVcgrVhy KỷhqVcgrVh uyXcokefNam PhươnCTYkg đhqVcgrVhó thqVcgrVhhật suyXcokefự muốnCTYk CTYkcái ghqVcgrVhì chqVcgrVhó cuyXcokefái đấyuyXcokef, chỉhqVcgrVh thqVcgrVhhiếu điềuyXcokefu uyXcokefcòn huyXcokefái uyXcokefcả sahqVcgrVho trêuyXcokefn trờiuyXcokef xuCTYkống dụhqVcgrVh ngườuyXcokefi uyXcokefđẹp cườihqVcgrVh uyXcokefấy, năCTYkm ngoáCTYki chuyXcokefỉ hqVcgrVhvì mộhqVcgrVht chậuhqVcgrVh hoCTYka, uyXcokefchú khônguyXcokef chhqVcgrVhứng kiếnuyXcokef chứ,uyXcokef chCTYkậc chuyXcokefậc, gihqVcgrVhày vuyXcokefò cuyXcokefon CTYknhà ngườuyXcokefi tCTYka đếnuyXcokef nỗuyXcokefi hqVcgrVhngười nguyXcokefựa chổnCTYkg vhqVcgrVhó lênuyXcokef trờiuyXcokef, CTYksuýt nữhqVcgrVha tCTYkhì gọiCTYk CTYkcả mấyhqVcgrVh giáuyXcokefo suyXcokefư trườnuyXcokefg nôhqVcgrVhng nghiệpCTYk đến.”hqVcgrVh NóiuyXcokef đếnhqVcgrVh đhqVcgrVhây độthqVcgrVh nhhqVcgrVhiên anCTYkh hqVcgrVhta vỗhqVcgrVh hqVcgrVhvai uyXcokefThích PhhqVcgrVhi PhhqVcgrVhàm: “ÀCTYk hqVcgrVhđúng rồi,CTYk côCTYk nàngCTYk cuyXcokefũng tuyXcokefốt nghiCTYkệp đạihqVcgrVh họcCTYk hqVcgrVhNam KhqVcgrVhinh hqVcgrVhmà ruyXcokefa, vừaCTYk hhqVcgrVhay chúhqVcgrVh CTYkcó thuyXcokefể nhqVcgrVhhờ vảCTYk bạuyXcokefn uyXcokefhọc cũCTYk nhé.”

Thích PhqVcgrVhhi PhàhqVcgrVhm uyXcokefnghe đếnuyXcokef chqVcgrVhâu ấuyXcokefy, kCTYkhông hiểuCTYk vuyXcokefì saCTYko uyXcokeftim uyXcokeflại giậtCTYk CTYkthót uyXcokef1 cáuyXcokefi, chuyXcokefỉ nghhqVcgrVhe ĐCTYkổng ThiếuhqVcgrVh uyXcokefQuân đắchqVcgrVh ýCTYk buyXcokefảo: “CôCTYk KiềuuyXcokef uyXcokeftiểu CTYkthư nàhqVcgrVhy năhqVcgrVhm đuyXcokefó lúcuyXcokef cCTYkòn làhqVcgrVhm ởhqVcgrVh CTYkcông CTYkty uyXcokefthương mại,hqVcgrVh CTYkcó nuyXcokefợ anhqVcgrVhh uyXcokefcả nCTYkhà tôCTYki mộuyXcokeft uyXcokefmón hqVcgrVhnợ hqVcgrVhân hqVcgrVhtình, uyXcokefthế nhqVcgrVhên hqVcgrVhđối vớiCTYk tôiuyXcokef cũnuyXcokefg hqVcgrVhcó vàiuyXcokef phầnuyXcokef kuyXcokefhiêm nhqVcgrVhhường. CuyXcokefhú euyXcokefm này,CTYk cáiCTYk nàuyXcokefy CTYkcoi nhuyXcokefư shqVcgrVhố uyXcokefchú đỏCTYk, ahqVcgrVhnh đhqVcgrVhây phảiCTYk gáuyXcokefc tCTYkhể diệnhqVcgrVh hqVcgrVhsang mộtCTYk bêCTYkn, giớiuyXcokef thiệuCTYk hqVcgrVhcô hqVcgrVhấy chuyXcokefo chúuyXcokef, uyXcokefcòn nhữnguyXcokef việcCTYk kuyXcokefhác, phảihqVcgrVh xehqVcgrVhm CTYksố CTYkchú thếhqVcgrVh nàhqVcgrVho vậy.”

Thích PhqVcgrVhhi PhCTYkàm CTYkmừng CTYkvui khônCTYk suyXcokefiết, uyXcokefchỉ bCTYkiết nânhqVcgrVhg lhqVcgrVhy cCTYkụng cốcuyXcokef nóiCTYk lhqVcgrVhời cảCTYkm uyXcokefơn. CậCTYku vàhqVcgrVh ĐổnCTYkg HihqVcgrVhểu QuâhqVcgrVhn quCTYkan hệCTYk lhqVcgrVhàm ăhqVcgrVhn đãhqVcgrVh CTYkbao nhiêuuyXcokef nămuyXcokef, muyXcokefà CTYkĐổng HCTYkiểu QuuyXcokefân cCTYkũng CTYkkhông gạCTYkt cCTYkậu, qCTYkua mấyCTYk nguyXcokefày, auyXcokefnh thqVcgrVha đãCTYk gọiCTYk điệnuyXcokef đến:CTYk “KhóuyXcokef lắmhqVcgrVh CTYkcô ấuyXcokefy mớCTYki đồngCTYk ýhqVcgrVh đấy,CTYk tuyXcokefôi hẹnCTYk cCTYkô ấhqVcgrVhy chiCTYkều uyXcokef4 CTYkgiờ CTYkở CTYkquán tuyXcokefrà ĐịchCTYk TruyXcokefần HiêhqVcgrVhn hqVcgrVhrồi đấy,uyXcokef tuyXcokefhử vuyXcokefận maCTYky củauyXcokef hqVcgrVhmình uyXcokefđi nhé.”

Thích PuyXcokefhi PCTYkhàm uyXcokef3 giờhqVcgrVh rưỡihqVcgrVh đuyXcokefã đếnCTYk ĐịcCTYkh TrầuyXcokefn HiênCTYk, bCTYkao uyXcokefnăm lăCTYkn lCTYkộn hqVcgrVhở CTYkthương trườuyXcokefng, chuyệnhqVcgrVh ghqVcgrVhì uyXcokefcũng từnguyXcokef ghqVcgrVhặp CTYkqua rCTYkồi, nhưnguyXcokef mấyhqVcgrVh hqVcgrVhcâu truyhqVcgrVhện phiếCTYkm củCTYka ĐổhqVcgrVhng ThiếuCTYk QuânCTYk, dưuyXcokefờng hqVcgrVhnhư khuyXcokefiến cậuhqVcgrVh trCTYkở nCTYkên tòuyXcokef mò.hqVcgrVh ĐổngCTYk uyXcokefThiếu QuCTYkân CTYkđến muộhqVcgrVhn hhqVcgrVhơn, nuyXcokefhưng chqVcgrVhũng chqVcgrVhhỉ CTYkđến trướCTYkc guyXcokefiờ hẹnhqVcgrVh tầmhqVcgrVh 1CTYk5 hqVcgrVhphút, auyXcokefnh tuyXcokefa nhìnCTYk đồnghqVcgrVh huyXcokefồ, hqVcgrVhcó cuyXcokefhút hqVcgrVhtự giễu:uyXcokef “XuyXcokefem hqVcgrVhnhư cCTYkũng uyXcokefnể mặCTYkt KỷhqVcgrVh hqVcgrVhNam PhươnCTYkg, nhqVcgrVhghe nóhqVcgrVhi KỷCTYk taCTYkm côuyXcokefng hqVcgrVhtử mỗiCTYk lầnuyXcokef vCTYkề đâyhqVcgrVh, đầuCTYk tiênuyXcokef ởCTYk sâCTYkn buyXcokefay phảiCTYk gọhqVcgrVhi đhqVcgrVhiện bCTYkáo trưCTYkớc chhqVcgrVho cCTYkô ấyhqVcgrVh, bằngCTYk khqVcgrVhhông tuyXcokefhì hqVcgrVhkhông CTYkqua nCTYkổi cửahqVcgrVh đâu.”

Thích PhhqVcgrVhi PhhqVcgrVhàm hqVcgrVhkhông hqVcgrVhkìm đượchqVcgrVh bậhqVcgrVht CTYkcười, nhqVcgrVhói: “CuyXcokefái nCTYkày chCTYkỉ sợCTYk CTYklà gihqVcgrVhả, auyXcokefnh hqVcgrVhchỉ giỏihqVcgrVh CTYknói uyXcokefmóc ngưCTYkời tCTYka thôi.”

“Là thhqVcgrVhật đấy,CTYk uyXcokefchú chưhqVcgrVha thấyuyXcokef bhqVcgrVhộ dạnghqVcgrVh KhqVcgrVhỷ uyXcokefNam PhươnuyXcokefg thôihqVcgrVh, cóCTYk lCTYkần CTYktôi vhqVcgrVhà cậCTYku hqVcgrVhta uốnhqVcgrVhg sahqVcgrVhy, cậuhqVcgrVh đoánhqVcgrVh hqVcgrVhxem hqVcgrVhtay uyXcokefnày nóCTYki guyXcokefì, uyXcokefcậu hqVcgrVhta bảouyXcokef hqVcgrVhtôi côCTYk vuyXcokefợ uyXcokefbên nCTYkày khhqVcgrVhông guyXcokefiống ngườiuyXcokef kháCTYkc gìCTYk cả,hqVcgrVh đếhqVcgrVhn tiềnhqVcgrVh củCTYka cậuuyXcokef uyXcokefta màCTYk cũnguyXcokef CTYkkhông thqVcgrVhhèm bậnCTYk tâm.CTYk ChúCTYk hqVcgrVhnghe câuyXcokefu ấyhqVcgrVh, truCTYkyền ruyXcokefa nguyXcokefoài hqVcgrVhai dáuyXcokefm thqVcgrVhin chứ.”

“Vợ hqVcgrVhKỷ NuyXcokefam PhCTYkương khônguyXcokef phảCTYki làhqVcgrVh cuyXcokefon uyXcokefgái hqVcgrVhnhà nàhqVcgrVho đóhqVcgrVh sao?”

“Đúng thế,uyXcokef tênCTYk lhqVcgrVhà uyXcokefThủ Thủ,hqVcgrVh hqVcgrVhso vớiCTYk KhqVcgrVhỷ NauyXcokefm PhCTYkương lCTYkà mônCTYk đănguyXcokef hhqVcgrVhộ đối,CTYk hqVcgrVhngười CTYkcũng xhqVcgrVhinh đẹhqVcgrVhp, nhưuyXcokefng màuyXcokef KỷhqVcgrVh NauyXcokefm PCTYkhương đhqVcgrVhể cuyXcokefô uyXcokefta ởuyXcokef BuyXcokefắc KinCTYkh CTYkmà chuyXcokefẳng đoáiCTYk hoàiuyXcokef hqVcgrVhgì, đếuyXcokefn thuyXcokefể diệuyXcokefn củCTYka bốCTYk vhqVcgrVhợ cũnghqVcgrVh khônCTYkg nểCTYk CTYknang gì.hqVcgrVh NguyXcokefhe nóhqVcgrVhi hqVcgrVhvì cuyXcokefó lầnuyXcokef uyXcokefvị đCTYkại tiểCTYku thhqVcgrVhư ấyCTYk CTYkkhông kìCTYkm đượchqVcgrVh giậnhqVcgrVh hqVcgrVhdữ, đápCTYk máyhqVcgrVh uyXcokefbay CTYkqua CTYktìm KiềuhqVcgrVh tuyXcokefiểu tCTYkhư CTYknày nCTYkói chuyệnhqVcgrVh phảhqVcgrVhi quyXcokefuấy, kếtCTYk quảCTYk làCTYkm KỷhqVcgrVh CTYktam nổuyXcokefi xuCTYkng hqVcgrVhlên, hqVcgrVhtừ đấyhqVcgrVh hqVcgrVhvề sCTYkau hqVcgrVh2 uyXcokefvợ chồnhqVcgrVhg thqVcgrVhrở mCTYkặt, nCTYkếu khônuyXcokefg pCTYkhải bốCTYk mhqVcgrVhẹ đôhqVcgrVhi CTYkbên gâyCTYk uyXcokefáp lựCTYkc, khônCTYkg uyXcokefbiết cònCTYk xảuyXcokefy CTYkra hqVcgrVhchuyện gCTYkì nữa.”

4 giờCTYk đúng,hqVcgrVh phụCTYkc uyXcokefvụ muyXcokefở cửa.

Thích PhuyXcokefi PhàmCTYk kuyXcokefinh ngạcuyXcokef CTYkđến muyXcokefức đứnCTYkg CTYkbật duyXcokefậy nCTYkhư uyXcokeflò xCTYko, màuyXcokef trêCTYkn uyXcokefthực CTYktế, cậuyXcokefu cũnCTYkg đhqVcgrVhã đhqVcgrVhứng hqVcgrVhdậy rồi.

Người phCTYkụ CTYknữ ấyhqVcgrVh hoànCTYk toCTYkàn CTYkkhông giốngCTYk hqVcgrVhvới truyXcokefong tưởngCTYk tượnguyXcokef củahqVcgrVh cuyXcokefậu tahqVcgrVh, côuyXcokef hqVcgrVhấy chỉuyXcokef hqVcgrVhmặc áouyXcokef muyXcokefàu hqVcgrVhđen, CTYkmà uyXcokefđã cCTYkàng luyXcokefộ uyXcokefra vuyXcokefẻ gầyhqVcgrVh guộchqVcgrVh, hqVcgrVhkhuôn mặtuyXcokef trắnghqVcgrVh trCTYkẻo, uyXcokefđến hqVcgrVhphấn suyXcokefon cũnCTYkg khôngCTYk hqVcgrVhđánh, nhưhqVcgrVhng vCTYkẫn toáCTYkt hqVcgrVhra nCTYkét hqVcgrVhxinh đẹCTYkp, xuyXcokefinh đẹCTYkp đhqVcgrVhến hqVcgrVhthu húthqVcgrVh tấCTYkt chqVcgrVhả ánhqVcgrVhh nhìnuyXcokef củauyXcokef hqVcgrVhmọi người.

Tinh thầnhqVcgrVh cậuuyXcokef hCTYkốt hoảng.

Đổng ThiếCTYku QuâuyXcokefn uyXcokefđã đánhhqVcgrVh tiếnCTYkg chàhqVcgrVho hỏiuyXcokef: “CTYkKiểu tiểuCTYk thưCTYk” rồihqVcgrVh vôCTYk cùngCTYk nCTYkhiệt thqVcgrVhình giớiCTYk thhqVcgrVhiệu: “VịuyXcokef nàCTYky lhqVcgrVhà giáhqVcgrVhm đốcuyXcokef ThícuyXcokefh hqVcgrVhPhi Phàm.”

Thích PhCTYki PhqVcgrVhhàm uyXcokeftrong lòuyXcokefng chqVcgrVhhỉ hqVcgrVhnghĩ, CTYksao lhqVcgrVhại luyXcokefà côuyXcokef ấy?

(*chú: hqVcgrVhcác cậCTYku ạ,hqVcgrVh hqVcgrVhđừng hỏuyXcokefi uyXcokefgì cả,uyXcokef tớuyXcokef cũuyXcokefng kCTYkhông biếtuyXcokef uyXcokefgì hqVcgrVhđâu, shqVcgrVhuy đoánhqVcgrVh gCTYkì thìuyXcokef cứhqVcgrVh sCTYkuy CTYkđoán uyXcokefthôi. CTYkTruyện dừCTYkng CTYkở uyXcokefphần “2uyXcokef chCTYkiếc hqVcgrVháo lồCTYkng vàouyXcokef nhqVcgrVhhau” rCTYkồi. NhCTYkưng ngoCTYkại truyệhqVcgrVhn nàhqVcgrVhy chỉhqVcgrVh là…uyXcokef mộCTYkt câuhqVcgrVh chuyệnhqVcgrVh đơnuyXcokef lCTYkẻ kháCTYkc chănghqVcgrVh? uyXcokefTớ hqVcgrVhcũng sửahqVcgrVh lhqVcgrVhại tCTYkhứ CTYktự têCTYkn ngouyXcokefại uyXcokeftruyện chuyXcokefo đúnCTYkg vớihqVcgrVh uyXcokefthứ tCTYkự uyXcokefthời giuyXcokefan hqVcgrVhtác giuyXcokefả CTYkviết rồihqVcgrVh XD)

2. 

Sắc &amCTYkp; Giới

Vừa bướuyXcokefc ruyXcokefa ngCTYkoài, uyXcokefđột nhiênCTYk hqVcgrVhcó uyXcokefngười gọi:hqVcgrVh CTYk“A! NhqVcgrVham hqVcgrVhPhương, hqVcgrVhkia khônuyXcokefg phhqVcgrVhải vợuyXcokef cuyXcokefậu sao?”

Kỷ uyXcokefNam PhCTYkương hqVcgrVhquay đầuuyXcokef CTYkra nhìnuyXcokef, hqVcgrVhhóa uyXcokefra đCTYkúng thuyXcokefế thật.

Hiếm kCTYkhi thấyhqVcgrVh hqVcgrVhcô ấyCTYk mặuyXcokefc CTYkváy, chihqVcgrVhếc áhqVcgrVho lehqVcgrVhn mỏngCTYk thqVcgrVhrùm đầuhqVcgrVh màuuyXcokef suyXcokefan uyXcokefhô, bCTYkên dướiuyXcokef CTYklà châuyXcokefn váuyXcokefy nCTYkâu sậm,CTYk hqVcgrVháo khoCTYkác cầmuyXcokef truyXcokefên tauyXcokefy, đứnhqVcgrVhg cạuyXcokefnh cCTYkô CTYkbạn mCTYkà hqVcgrVhcô ấyCTYk lạiuyXcokef cànguyXcokef tỏaCTYk ruyXcokefa hqVcgrVhnét duyêuyXcokefn dánuyXcokefg uyXcokefyêu kiều.

Cả đáCTYkm ngườCTYki đãuyXcokef bàCTYkn tánuyXcokef xônCTYk xaohqVcgrVh, cóhqVcgrVh kẻhqVcgrVh gọCTYki chhqVcgrVhị dâuCTYk, lạihqVcgrVh cóhqVcgrVh kẻCTYk gọiuyXcokef ehqVcgrVhm dâu,hqVcgrVh còhqVcgrVhn chqVcgrVhó ngườiuyXcokef đhqVcgrVhã xưuyXcokefng tênuyXcokef mụhqVcgrVh củauyXcokef CTYkcô: “ThủuyXcokef ThqVcgrVhhủ, hôCTYkm nhqVcgrVhay sauyXcokefo CTYklại vừahqVcgrVh khuyXcokeféo uyXcokefthế này?”

Thủ hqVcgrVhThủ mắtCTYk cườihqVcgrVh hqVcgrVhcong uyXcokefvút hỏiuyXcokef lại:hqVcgrVh CTYk“Sao CTYknào, cáCTYkc hqVcgrVhanh cóuyXcokef hứCTYkng điCTYk uốngCTYk CTYkrượu, chCTYkả lẽuyXcokef bCTYkọn uyXcokefem khônuyXcokefg đưhqVcgrVhợc phhqVcgrVhép nổCTYki huyXcokefứng đếhqVcgrVhn ănuyXcokef cơmuyXcokef à?

Cô gáiCTYk CTYkđang khoáuyXcokefc tauyXcokefy KỷhqVcgrVh CTYkNam CTYkPhương sCTYkớm đãhqVcgrVh ruyXcokefụt CTYktay lại,uyXcokef nhưnghqVcgrVh điệuhqVcgrVh bộhqVcgrVh vẫnhqVcgrVh CTYktỏ vCTYkẻ quaCTYkng minhqVcgrVhh chuyXcokefính đạhqVcgrVhi lắm,CTYk đhqVcgrVhang cCTYkhuẩn bịuyXcokef rờCTYki đihqVcgrVh, uyXcokefai dèCTYk KỷCTYk NCTYkam PhưCTYkơng đãuyXcokef chắphqVcgrVh tuyXcokefay kéuyXcokefo lạihqVcgrVh, bảo:CTYk uyXcokef“Lên xCTYke đuyXcokefợi anh.”CTYk RồuyXcokefi hqVcgrVhanh mớihqVcgrVh buyXcokefuông tay.

Xem hqVcgrVhra đôiCTYk vợhqVcgrVh chuyXcokefồng nàCTYky cuyXcokefó chuuyXcokefyện hqVcgrVhriêng CTYkcần nhqVcgrVhói, cảuyXcokef đuyXcokefám nuyXcokefgười dắtuyXcokef díuCTYk buyXcokefạn gáuyXcokefi uyXcokefcũng rụchqVcgrVh rịchqVcgrVhh tảCTYkn đi,CTYk chỉCTYk cuyXcokefòn lạCTYki ThhqVcgrVhủ ThủCTYk vàuyXcokef hqVcgrVhcô uyXcokefbạn ĐỗhqVcgrVh HuyXcokefiểu TôhqVcgrVh, ĐhqVcgrVhỗ CTYkHiểu hqVcgrVhTô cũnCTYkg nhqVcgrVhói: “TớCTYk quhqVcgrVha buyXcokefên kihqVcgrVha đợihqVcgrVh cậuyXcokefu nhé.”

“Không CTYkcần CTYkđâu.” hqVcgrVhThủ ThủCTYk dửnguyXcokef dưCTYkng nhưhqVcgrVh khhqVcgrVhông, quCTYkay đhqVcgrVhầu sCTYkang cườiCTYk CTYkvới KuyXcokefỷ CTYkNam hqVcgrVhPhương: “MauyXcokefi CTYkem đuyXcokefi HồnguyXcokef uyXcokefKông, tuyXcokefhứ hqVcgrVh7 tuầnhqVcgrVh nCTYkày khôngCTYk vềCTYk nhàCTYk vớuyXcokefi anCTYkh CTYkđược, đhqVcgrVhến hqVcgrVhluc đhqVcgrVhó auyXcokefnh nóihqVcgrVh vuyXcokefới mẹuyXcokef uyXcokef1 tiCTYkếng nhé.”

“Em uyXcokefđi HồnguyXcokef KônghqVcgrVh làmhqVcgrVh gìCTYk thế?”

Thủ CTYkThủ cảmuyXcokef gCTYkiác kCTYkì quuyXcokefặc, trướcuyXcokef đâCTYky uyXcokefcô chạyCTYk thqVcgrVhới chạyhqVcgrVh luhqVcgrVhi, ahqVcgrVhnh hqVcgrVhcó baCTYko giuyXcokefờ tuyXcokefhèm hhqVcgrVhỏi đâu.

“Xem CTYkphim [ShqVcgrVhắc, uyXcokefGiới], bảhqVcgrVhn uncuCTYkt đấy.”

Chỉ vCTYkì mộuyXcokeft buyXcokefộ phCTYkim muyXcokefà bhqVcgrVhay đihqVcgrVh HhqVcgrVhồng KônhqVcgrVhg, xưauyXcokef CTYknay vốnhqVcgrVh lCTYkà phouyXcokefng cáhqVcgrVhch củauyXcokef cuyXcokefô ấCTYky mà.

“Đừng đCTYki nữa,CTYk hqVcgrVhở nhuyXcokefà CTYkxem điCTYk, ahqVcgrVhnh bảoCTYk ngCTYkười giCTYkúp euyXcokefm tìmuyXcokef bảnhqVcgrVh gốhqVcgrVhc, làCTYk đouyXcokefạn 2uyXcokef0 CTYkphút bịhqVcgrVh CTYkcut chCTYkứ gì.”

Thủ ThủuyXcokef hqVcgrVhcảm thấyhqVcgrVh hqVcgrVhvui vCTYkẻ yuyXcokefên tuyXcokefâm, nhìCTYkn đihqVcgrVh, lấCTYky chồuyXcokefng hqVcgrVhcũng CTYkcó cuyXcokefái tốtCTYk đấyhqVcgrVh chứ:uyXcokef “VậyCTYk thuyXcokefế CTYknhé, hqVcgrVhanh đừnghqVcgrVh cóhqVcgrVh uyXcokefquên đấy.”

Kết hqVcgrVhquả hqVcgrVhanh ấyuyXcokef lCTYkại thqVcgrVhhật uyXcokefsự quyXcokefuên chuyXcokefứ, ThqVcgrVhhủ CTYkThủ phảuyXcokefi đếnhqVcgrVh mấyCTYk ngàyhqVcgrVh cuyXcokefhưa gặpuyXcokef đượcuyXcokef anhhqVcgrVh, huyXcokefôm nhqVcgrVhay nghhqVcgrVhĩ rCTYka phảiuyXcokef gCTYkọi cuyXcokefho anuyXcokefh ấyhqVcgrVh, chuôuyXcokefng hqVcgrVhđổ mộthqVcgrVh hồihqVcgrVh lâuhqVcgrVh màCTYk khônuyXcokefg cóuyXcokef ahqVcgrVhi nghehqVcgrVh, đahqVcgrVhng địnCTYkh thuyXcokefôi, anuyXcokefh hqVcgrVhlại nhậnCTYk điệnCTYk thhqVcgrVhoại: ‘uyXcokefA lô?”

Nghe uyXcokefgiọng đCTYkã biếtuyXcokef cònCTYk chhqVcgrVhưa tuyXcokefỉnh ngủ,CTYk khônhqVcgrVhg ruyXcokefõ lhqVcgrVhà đahqVcgrVhng trênuyXcokef ghqVcgrVhiường hqVcgrVhem nàoCTYk nữaCTYk, côuyXcokef độtCTYk nhqVcgrVhhiên nghCTYkĩ uyXcokefra uyXcokeftrò đùaCTYk quáuyXcokefi uyXcokefđản, ỏnhqVcgrVh ẻnhqVcgrVh gọiCTYk uyXcokef1 tiCTYkếng “NamCTYk PhươngCTYk hqVcgrVhà”, giọnuyXcokefg nhqVcgrVhũng hqVcgrVhnịu hỏuyXcokefi lại:uyXcokef “ĐoánhqVcgrVh xCTYkem uyXcokefem lCTYkà auyXcokefi nào?”

“Thủ Thủ,”hqVcgrVh GiuyXcokefọng auyXcokefnh vẫnuyXcokef đặcuyXcokef sệthqVcgrVh cuyXcokefơn hqVcgrVhngái ngủ:hqVcgrVh “NghqVcgrVhoan nàouyXcokef, lầnuyXcokef uyXcokefsau muhqVcgrVhốn cuyXcokefhơi tròCTYk nàyuyXcokef, nhớuyXcokef đừnCTYkg dùhqVcgrVhng sốuyXcokef điệnuyXcokef thouyXcokefại ởuyXcokef nuyXcokefhà nhé.”

Cô thẹnuyXcokef qCTYkuá hóhqVcgrVha uyXcokefgiận: uyXcokef“Anh CTYktìm CTYkcho uyXcokefem [Sắc,CTYk hqVcgrVhGiới] uyXcokefchưa đấy?”

Hỏi đếnuyXcokef auyXcokefnh uyXcokefấy, mhqVcgrVhà uyXcokefphải mấthqVcgrVh mấyhqVcgrVh giâyCTYk sCTYkau hqVcgrVhanh mớihqVcgrVh buyXcokefật cười:uyXcokef “Ồ,CTYk aCTYknh quênuyXcokef uyXcokefmất.”tiếng auyXcokefnh trCTYkầm đụchqVcgrVh hqVcgrVhnói giọnguyXcokef mũiCTYk uyXcokefnghe nặnghqVcgrVh trĩu,.CTYk CóuyXcokef lẽhqVcgrVh aCTYknh đauyXcokefng bịhqVcgrVh cảmhqVcgrVh, hoặcuyXcokef biếtuyXcokef đâyhqVcgrVh auyXcokefnh chỉhqVcgrVh đCTYkang hqVcgrVhmơ ngủ.

Cô CTYkđột nhiêCTYkn cảhqVcgrVhm hqVcgrVhgiác CTYkxót hqVcgrVhxa, bảo:CTYk hqVcgrVh“Thế tCTYkhôi vậy.”

“Thủ Thủ?uyXcokef” AnhqVcgrVhh dườuyXcokefng nhuyXcokefư cảmCTYk CTYkthấy kuyXcokefhông phảiCTYk: uyXcokef“Em đừnuyXcokefg giậCTYkn hqVcgrVhđấy nCTYkhé, ahqVcgrVhnh bCTYkây CTYkgiờ gọiCTYk điệuyXcokefn buyXcokefảo hCTYkọ làmhqVcgrVh đây,uyXcokef nhhqVcgrVhé ThủhqVcgrVh Thủ?”

“Không cầnhqVcgrVh đâu,uyXcokef CTYkem khônghqVcgrVh muốnuyXcokef xehqVcgrVhm nữauyXcokef rồi.”

Cô chqVcgrVhảm CTYkthấy chánuyXcokef nản,uyXcokef rCTYkồi cũnuyXcokefg cúpuyXcokef điệCTYkn thoại.uyXcokef ThCTYkực hqVcgrVhra cũnhqVcgrVhg hqVcgrVhchỉ lCTYkà mộthqVcgrVh chútuyXcokef gCTYkiống uyXcokefnhau CTYkmà thqVcgrVhhôi, mùuyXcokefa đônhqVcgrVhg nuyXcokefăm ấuyXcokefy DịhqVcgrVhch CTYkTrường CTYkNinh buyXcokefị ốCTYkm uyXcokefmột đợtuyXcokef rấCTYkt hqVcgrVhlâu, mãihqVcgrVh kuyXcokefhông CTYkthấy CTYkkhỏi, chqVcgrVhô gọiCTYk điệnhqVcgrVh CTYkcho ahqVcgrVhnh, giọhqVcgrVhng aCTYknh ùCTYk ù,uyXcokef dườnghqVcgrVh nhưuyXcokef đứahqVcgrVh trẻuyXcokef nhỏ:hqVcgrVh CTYk“Ối, ahqVcgrVhnh quyXcokefuên mất.”

Mà uyXcokefthực rhqVcgrVha khônCTYkg phảiuyXcokef lhqVcgrVhà uyXcokefquên, uyXcokefanh uyXcokefcố CTYký nuyXcokefói nhuyXcokefư thuyXcokefế, sahqVcgrVhu uyXcokefđó côhqVcgrVh vCTYkội vềCTYk hqVcgrVhký túcuyXcokef, vừauyXcokef vềCTYk CTYkđã nhìnuyXcokef thqVcgrVhhấy bhqVcgrVhánh keCTYkm vàuyXcokef hqVcgrVhhoa, chqVcgrVhô mớhqVcgrVhi biếtCTYk hqVcgrVhanh vốhqVcgrVhn khônghqVcgrVh quêCTYkn. BáuyXcokefnh kCTYkem hqVcgrVhlúc uyXcokefđó chihqVcgrVha chhqVcgrVho hqVcgrVhmọi ngườiuyXcokef ởuyXcokef kuyXcokefý túhqVcgrVhc, CTYkai hqVcgrVhcũng cuyXcokefười hìCTYk hìhqVcgrVh bảo:uyXcokef “NgCTYkọt đấy!,hqVcgrVh CTYkĐúng thếCTYk thuyXcokefật, ngọuyXcokeft lắhqVcgrVhm, hưuyXcokefơng vịCTYk ngọCTYkt ngàCTYko cCTYkhạy thẳnguyXcokef vàohqVcgrVh coCTYkn tim.

Lúc chiuyXcokefa tahqVcgrVhy, anCTYkh cCTYkứ nhắcCTYk đihqVcgrVh nhắcuyXcokef lại:uyXcokef “ThhqVcgrVhủ Thủ,uyXcokef hqVcgrVhem quêhqVcgrVhn ahqVcgrVhnh đi,hqVcgrVh CTYkem CTYkquên anCTYkh đi…CTYk ThủCTYk ThủhqVcgrVh, ehqVcgrVhm hqVcgrVhhãy quêCTYkn auyXcokefnh đi….”

Mà hqVcgrVhcô hqVcgrVhcứ CTYknhư mộtCTYk đứCTYka hqVcgrVhnhóc khuyXcokefóc lhqVcgrVhóc CTYkom CTYksòm, cảhqVcgrVh mặhqVcgrVht rưnghqVcgrVh rưnhqVcgrVhg nuyXcokefước mắt,hqVcgrVh túCTYkm lấyCTYk vạtCTYk áuyXcokefo ahqVcgrVhnh khônuyXcokefg nỡuyXcokef buCTYkông, hhqVcgrVhỗn loạuyXcokefn uyXcokefnhư thếuyXcokef, kiểuyXcokefu bấtCTYk chấhqVcgrVhp kuyXcokefhông ruyXcokefời nhưuyXcokef uyXcokefthế, nCTYkhưng muyXcokefà cũnuyXcokefg uyXcokefcó hqVcgrVhích ghqVcgrVhì đâu?

Có íchqVcgrVhh gìuyXcokef nào?

Sau cùnuyXcokefg ahqVcgrVhnh uyXcokefvẫn vứthqVcgrVh uyXcokefbỏ côuyXcokef CTYkđấy thôi.

Không cuyXcokefần cCTYkô nuyXcokefữa đCTYkấy thôi.

Thủ TuyXcokefhủ cCTYkảm giácCTYk trhqVcgrVhong uyXcokeflòng nguộihqVcgrVh lạnCTYkh, bởiuyXcokef vCTYkì nuyXcokefhớ đếnuyXcokef nhữnguyXcokef chuyhqVcgrVhện CTYknày, lạuyXcokefi làCTYkm nưCTYkớc mắtuyXcokef côuyXcokef tuôCTYkn rơi.

Cô vhqVcgrVhẫn dùCTYkng liệuyXcokefu CTYkpháp uyXcokefcũ, CTYkra ngoCTYkài uyXcokefăn muyXcokefột CTYkbữa, CTYksau đóCTYk đihqVcgrVh xehqVcgrVhm liềnhqVcgrVh tuyXcokefù uyXcokeftì mấyCTYk bCTYkộ phihqVcgrVhm, tCTYkrong pCTYkhim chqVcgrVhó vuCTYki buồuyXcokefn lCTYki hợp,CTYk chqVcgrVhó hqVcgrVhbài CTYkca CTYksinh hqVcgrVhtử buồnCTYk tuyXcokefhương, cóCTYk nhữuyXcokefng nỗCTYki khổuyXcokef đCTYkau vCTYkật lộn,uyXcokef cóCTYk nhữnghqVcgrVh đờuyXcokefi ngườiCTYk uyXcokefbi auyXcokefi, guyXcokefian hqVcgrVhnan dưCTYkờng nCTYkhư uyXcokefvĩnh viễCTYkn kCTYkhông cóhqVcgrVh bờCTYk bến.

Những lúhqVcgrVhc nhhqVcgrVhư uyXcokefthế cCTYkô tựhqVcgrVh cảmuyXcokef thấhqVcgrVhy mìCTYknh CTYkquả làhqVcgrVh mCTYkay mắuyXcokefn troCTYkng hqVcgrVhcuộc sống.

Rạng suyXcokefáng muyXcokefới vềCTYk nhCTYkà, uyXcokefđã thấCTYky KỷhqVcgrVh uyXcokefNam Phương,hqVcgrVh côuyXcokef bhqVcgrVhất ngCTYkờ uyXcokefvô cùng,uyXcokef ồuyXcokef uyXcokef1 CTYktiếng: “CTYkSao anCTYkh luyXcokefại về?”

Anh dườnguyXcokef nhưhqVcgrVh cuyXcokefó chúhqVcgrVht khhqVcgrVhó chịuCTYk: “NhàuyXcokef anuyXcokefh, hqVcgrVhanh kCTYkhông đượcCTYk hqVcgrVhvề chắc?”

Bọn họhqVcgrVh CTYkđã ghqVcgrVhiao hẹnuyXcokef rồiCTYk, khuyXcokefi hqVcgrVhbên nàoCTYk đóhqVcgrVh tứcCTYk giậuyXcokefn, bênhqVcgrVh kiuyXcokefa khôuyXcokefng CTYkđược phépCTYk nuyXcokefổi cáu,CTYk thếCTYk nênhqVcgrVh côCTYk thuậCTYkn hqVcgrVhtheo aCTYknh, hípuyXcokef mắhqVcgrVht cưhqVcgrVhời uyXcokefdỗ dànhhqVcgrVh: “ĐượCTYkc rồuyXcokefi, đượcCTYk rồhqVcgrVhi, đươuyXcokefng nhqVcgrVhhiên cCTYkó uyXcokefthể vềuyXcokef chứ.uyXcokef” hqVcgrVhVừa hqVcgrVhquay đi,hqVcgrVh CTYkcô lạCTYki hỏiCTYk: “AnuyXcokefh uyXcokefvề làmhqVcgrVh gìuyXcokef thế?”

Sắc mặtCTYk auyXcokefnh cònCTYk hqVcgrVhtệ CTYkhơn, nhuyXcokefư CTYkthể anuyXcokefh CTYkấy vừaCTYk giậhqVcgrVhn dỗiuyXcokef ởCTYk chqVcgrVhhỗ euyXcokefm nàuyXcokefo về,uyXcokef lCTYkại hqVcgrVhcàng uyXcokeflàm CTYkcô thqVcgrVhhấy tCTYkò mhqVcgrVhò hơnhqVcgrVh, chqVcgrVhòn uyXcokefcó chqVcgrVhô nàoCTYk dámhqVcgrVh chọchqVcgrVh giậnCTYk anuyXcokefh nữCTYka đây?

Lúc aCTYknh thậtCTYk suyXcokefự giậCTYkn, CTYkanh thCTYkường khhqVcgrVhông nhqVcgrVhói gìCTYk, hqVcgrVhmà thựcuyXcokef CTYkra cCTYkô cũhqVcgrVhng uyXcokefmệt CTYkrồi, uểuyXcokef oảiuyXcokef uyXcokeflết uyXcokefđi hqVcgrVhthay hqVcgrVhquần áo,uyXcokef hqVcgrVhlúc uyXcokefra CTYkmới đuyXcokefể ýCTYk uyXcokeftrên uyXcokefbàn đuyXcokefể cáiuyXcokef ghqVcgrVhì đhqVcgrVhó: “GìhqVcgrVh thế?”

“Phim gốc.”

Anh trảhqVcgrVh lờiCTYk hqVcgrVhtrong uyXcokefsự muyXcokefất khqVcgrVhiên hqVcgrVhnhẫn, từCTYk bCTYké đãhqVcgrVh CTYkthế rồi,CTYk uyXcokeflúc nhqVcgrVhào cũnCTYkg chêhqVcgrVh chqVcgrVhô phCTYkiền hqVcgrVhhà. CôhqVcgrVh luyXcokefà coCTYkn gái,hqVcgrVh nhuyXcokefỏ uyXcokefhơn anuyXcokefh rhqVcgrVhất uyXcokefnhiều tuổi,hqVcgrVh lạiCTYk chqVcgrVhứ kuyXcokefhăng hqVcgrVhkhăng thíchuyXcokef bámCTYk thhqVcgrVheo hqVcgrVhsau aCTYknh, lạiCTYk CTYkthích CTYkcùng uyXcokefvới cuyXcokefả đáhqVcgrVhm cuyXcokefon uyXcokeftrai trèuyXcokefo tCTYkường leuyXcokefo cây,CTYk anhqVcgrVhh tCTYkhấy hqVcgrVhchán nảnCTYk vớCTYki cáhqVcgrVhi đuôCTYki nhỏuyXcokef nàyuyXcokef lhqVcgrVhắm rồhqVcgrVhi, thếuyXcokef nêCTYkn anhqVcgrVhh CTYknói cCTYkhuyện vớhqVcgrVhi côhqVcgrVh hqVcgrVhchỉ vhqVcgrVhỏn vCTYkẹn tronCTYkg vònhqVcgrVhg CTYk3 phúuyXcokeft đuyXcokefã mấtuyXcokef hhqVcgrVhết uyXcokefcả nhẫnuyXcokef nại.

Cô nhấtCTYk hqVcgrVhthời vCTYkui hqVcgrVhra muyXcokefặt: “SắchqVcgrVh GCTYkiới àCTYk? MhqVcgrVhai euyXcokefm gọiuyXcokef HhqVcgrVhiểu hqVcgrVhTô đếnhqVcgrVh cùhqVcgrVhng xehqVcgrVhm, nhqVcgrVhghe nóiCTYk LưCTYkơng TCTYkriều uyXcokefVĩ thqVcgrVhrong phiCTYkm cuyXcokefó nuyXcokefude, CTYkhe he!”

Anh đhqVcgrVhột nhhqVcgrVhiên nói:uyXcokef “MaihqVcgrVh phảihqVcgrVh trảuyXcokef CTYkngười hqVcgrVhta rồi,hqVcgrVh uyXcokefxem luhqVcgrVhôn hôhqVcgrVhm uyXcokefnay đi.”

“Hả?”

“Em tưởnghqVcgrVh vuyXcokefiệc nhqVcgrVhày dễCTYk lắmhqVcgrVh ấCTYky? uyXcokefNgười CTYkta phuyXcokefải nểhqVcgrVh mặthqVcgrVh lắmCTYk mớihqVcgrVh uyXcokefcho mượnhqVcgrVh đấy.”

“Trời ơhqVcgrVhi, hqVcgrVhKỷ NhqVcgrVham PhươnguyXcokef àCTYk, anhqVcgrVhh nghCTYkĩ cácCTYkh điuyXcokef hqVcgrVhmà, bâCTYky hqVcgrVhgiờ eCTYkm buồnCTYk hqVcgrVhngủ muốhqVcgrVhn hqVcgrVhchết điCTYk CTYkđược, đểhqVcgrVh mCTYkai uyXcokefxem nhéCTYk, hqVcgrVhmượn thêmuyXcokef hqVcgrVh1 uyXcokefngày nữaCTYk hqVcgrVhnhé, nhé?”

“Phải xeuyXcokefm uyXcokeftrong hôuyXcokefm nayhqVcgrVh, bâCTYky CTYkgiờ xCTYkem luôn.”

Xem rhqVcgrVha anuyXcokefh ấCTYky hômhqVcgrVh CTYknay tâmuyXcokef tCTYkrạng đúnghqVcgrVh hqVcgrVhlà khôuyXcokefng ổn,uyXcokef đếCTYkn chúuyXcokeft việCTYkc cỏnuyXcokef chqVcgrVhon nàhqVcgrVhy cũnuyXcokefg khqVcgrVhhông nỡhqVcgrVh gihqVcgrVhúp, aCTYknh hqVcgrVhmà hqVcgrVhthật hqVcgrVhsự tứcuyXcokef lênCTYk thìhqVcgrVh hqVcgrVhquả CTYklà đánhqVcgrVhg guyXcokefờm vôCTYk cùnuyXcokefg, cuyXcokefô nhăCTYkn nhuyXcokefó ôCTYkm cuộnhqVcgrVh CTYkphim, CTYkhôm CTYknay xeCTYkm tCTYkhì hhqVcgrVhôm nauyXcokefy CTYkxem vậy.

Ai duyXcokefè cònCTYk buyXcokefị uyXcokefanh ghqVcgrVhiật lấCTYky: “CuyXcokefhâu chhqVcgrVhấu hqVcgrVhđòi uyXcokefđá xe.”

Cô lCTYke uyXcokefle lưỡi,hqVcgrVh thựuyXcokefc rhqVcgrVha uyXcokefcâu nóuyXcokefi ấyuyXcokef cCTYkòn hqVcgrVhcó cảhqVcgrVh CTYk1 sựCTYk tCTYkích đằnhqVcgrVhg uyXcokefsau nữhqVcgrVha, uyXcokefhồi đóhqVcgrVh ahqVcgrVhnh đhqVcgrVhang họcuyXcokef cấphqVcgrVh uyXcokef2, chqVcgrVhô vừauyXcokef mớiuyXcokef CTYkvào lớphqVcgrVh 1uyXcokef, CTYkcả đhqVcgrVhám hqVcgrVhtrẻ cuyXcokefon uyXcokeftâm đầuuyXcokef ýhqVcgrVh hhqVcgrVhợp hqVcgrVhchơi đùCTYka ởuyXcokef CTYksân uyXcokefcỏ buyXcokefỏ hoanuyXcokefg sCTYkau khCTYku nhuyXcokefà, muyXcokefọi nguyXcokefười uyXcokefđang dựnCTYkg bảnCTYkg CTYkbóng rhqVcgrVhổ mớiuyXcokef. CôhqVcgrVh uyXcokeflúc đóhqVcgrVh CTYkbé thqVcgrVhí tẹohqVcgrVh tuyXcokefeo, màhqVcgrVh uyXcokeflại bậtuyXcokef hqVcgrVhnhanh CTYknhất, luyXcokefao đầuCTYk đếnuyXcokef hqVcgrVhra sứcuyXcokef dựnhqVcgrVhg câhqVcgrVhy cuyXcokefột CTYkbằng sắt.

Cả đámhqVcgrVh toànhqVcgrVh uyXcokefcon trCTYkai ồhqVcgrVh lêhqVcgrVhn cưuyXcokefời, KỷCTYk hqVcgrVhNam PhươnguyXcokef cườiCTYk thqVcgrVho nhuyXcokefất, hqVcgrVhcòn khuyXcokefinh thườhqVcgrVhng nóihqVcgrVh cô:CTYk “ChâuhqVcgrVh chấuuyXcokef đáhqVcgrVh xe!”

Cuộn bănhqVcgrVhg thhqVcgrVhật hqVcgrVhsự hơiuyXcokef nặng,CTYk phònghqVcgrVh chuyXcokefiếu phhqVcgrVhim lạiuyXcokef ởhqVcgrVh lầhqVcgrVhu 3hqVcgrVh, chqVcgrVhô nguyXcokefhe tiếngCTYk ahqVcgrVhnh uyXcokefkhẽ thởuyXcokef dốc,hqVcgrVh chqVcgrVhô ghqVcgrVhiơ CTYktay chọchqVcgrVh cCTYkhọc: “TamuyXcokef thqVcgrVhhiếu guyXcokefia à,CTYk anhqVcgrVhh phqVcgrVhhải lCTYkuyện tậpuyXcokef CTYknhiều vàCTYko, cuyXcokefả nCTYkgày đừnhqVcgrVhg chỉuyXcokef CTYkvận CTYkđộng cóuyXcokef hqVcgrVh1 kiểCTYku, auyXcokefnh nhqVcgrVhghe tiếnghqVcgrVh ahqVcgrVhnh thởhqVcgrVh ấuyXcokefy, ghqVcgrVhià rồi.”

Anh khqVcgrVhhông bựCTYkc uyXcokefmà uyXcokefcòn cười:uyXcokef “Cút!”

Đây mớiCTYk luyXcokefà KCTYkỷ NaCTYkm PhqVcgrVhhương chCTYkứ, côCTYk phấhqVcgrVhn khởCTYki bậtCTYk muyXcokefáy chiếCTYku, anhqVcgrVhh giúpCTYk cCTYkô hqVcgrVhđặt cuộnhqVcgrVh phuyXcokefim, chqVcgrVhô hỏi:hqVcgrVh “SaouyXcokef aCTYknh kuyXcokefhông CTYkmua cáiuyXcokef máhqVcgrVhy cuyXcokefhiếu kCTYkỹ thuậtuyXcokef sốuyXcokef nhỉ?”

“Không CTYkphải eCTYkm nuyXcokefói chỉCTYk cóCTYk phqVcgrVhhim CTYknhựa muyXcokefới đượchqVcgrVh CTYkgọi lCTYkà đCTYkiện ảnhhqVcgrVh còhqVcgrVhn gìhqVcgrVh nữa?”

Cô từngCTYk nóhqVcgrVhi câuyXcokefu nàyCTYk à?

Chẳng nhớhqVcgrVh nữa

Trước nuyXcokefay, hqVcgrVhcô uyXcokefxem phiuyXcokefm khônCTYkg hqVcgrVhthích cuyXcokefó hqVcgrVhđồ ănCTYk vặthqVcgrVh bêCTYkn cuyXcokefạnh, ngưuyXcokefời uyXcokefta vàuyXcokefo rạp,uyXcokef CTYktay trhqVcgrVhái bhqVcgrVhỏng nguyXcokefô CTYktay phhqVcgrVhải côhqVcgrVh hqVcgrVhca, chCTYkỉ uyXcokefcó côuyXcokef uyXcokef2 bhqVcgrVhàn tCTYkay trắng.

Phòng chiuyXcokefếu CTYkphim hqVcgrVhtrong nhqVcgrVhhà rấtuyXcokef nhuyXcokefỏ, nhưnCTYkg màhqVcgrVh thoCTYkải uyXcokefmái vôuyXcokef chqVcgrVhùng, chqVcgrVhô ngồiCTYk uyXcokefbó gốihqVcgrVh trCTYkên CTYksô phqVcgrVhha, hqVcgrVhmà ahqVcgrVhnh đauyXcokefng nguyXcokefồi ởCTYk uyXcokefghế CTYkbên kuyXcokefia, bCTYkắt đầuuyXcokef châCTYkm mhqVcgrVhột điCTYkếu thuốc.

Cô hqVcgrVhnhăn nhhqVcgrVhó CTYkmặt mày:hqVcgrVh “hqVcgrVhKỷ NahqVcgrVhm Phương!”

Anh bậthqVcgrVh dậCTYky bỏhqVcgrVh ruyXcokefa ngoài.

Cô tưởngCTYk anCTYkh hqVcgrVhđã đhqVcgrVhi rồi,CTYk tCTYkhế nêCTYkn yêhqVcgrVhn tâhqVcgrVhm CTYkngồi CTYkxem tiếp

Cô hoCTYkàn toCTYkàn chìuyXcokefm đắmhqVcgrVh hqVcgrVhvới tuyXcokefình thqVcgrVhiết phCTYkim, lúchqVcgrVh xeuyXcokefm ảhqVcgrVhnh trênCTYk báohqVcgrVh khCTYkông thhqVcgrVhể cảmCTYk nuyXcokefhận ruyXcokefa đượhqVcgrVhc ThhqVcgrVhang DuCTYky lạiCTYk đuyXcokefẹp đếnuyXcokef thếhqVcgrVh, CTYklúc uyXcokefcô ấyCTYk thậtuyXcokef sựuyXcokef xuấtCTYk uyXcokefhiện trênCTYk uyXcokefmàn hhqVcgrVhình, độtCTYk nhqVcgrVhhiên cảmhqVcgrVh giáCTYkc nuyXcokefhư thqVcgrVhhanh bhqVcgrVhảo kiếmuyXcokef thqVcgrVhuốt uyXcokefra khỏiuyXcokef vỏCTYk CTYkbao, chuyXcokefân CTYkmày khuyXcokefóe mắtCTYk đậmhqVcgrVh uyXcokefsắc xhqVcgrVhuân, mềCTYkm mCTYkại uyXcokefthanh thoáhqVcgrVht tựauyXcokef mộthqVcgrVh hqVcgrVhnhành uyXcokefhoa đàCTYko, phqVcgrVhhong tìCTYknh muôuyXcokefn ngàuyXcokefn, khôCTYkn tảuyXcokef vuyXcokefạn lần.

Lúc còhqVcgrVhn đangCTYk mêhqVcgrVh mhqVcgrVhẩn, KỷCTYk NaCTYkm PhưCTYkơng CTYkvào từhqVcgrVh lúCTYkc hqVcgrVhnào CTYkcô cũnCTYkg khuyXcokefông đểCTYk ýhqVcgrVh, cuyXcokefho đếuyXcokefn khCTYki ahqVcgrVhnh ngồuyXcokefi xuốnuyXcokefg CTYksô hqVcgrVhpha, CTYkcô mớihqVcgrVh CTYkliếc CTYkanh hqVcgrVh1 cái:hqVcgrVh “AuyXcokefnh CTYkkhông rhqVcgrVha ngoàihqVcgrVh à?”

Anh khqVcgrVhhông CTYkđáp lại,hqVcgrVh toànCTYk bCTYkộ tâhqVcgrVhm truyXcokefí côCTYk vẫnuyXcokef dhqVcgrVhồn cảuyXcokef vàouyXcokef bộuyXcokef phimuyXcokef, quCTYkay CTYkra lạhqVcgrVhi xeuyXcokefm hqVcgrVhphim hqVcgrVhtiếp. ĐoạnCTYk “kẹpuyXcokef giấy”CTYk truyềnCTYk thuyếtuyXcokef chqVcgrVhuối cùuyXcokefng đãuyXcokef lCTYkên hCTYkình, cứCTYk couyXcokefi hqVcgrVhnhư chqVcgrVhô hqVcgrVhđã gặphqVcgrVh CTYkqua nhiềuuyXcokef phCTYka kiểuhqVcgrVh nàyuyXcokef rhqVcgrVhồi, nhuyXcokefưng vừaCTYk xeCTYkm đếnhqVcgrVh đoạnhqVcgrVh ấy,CTYk vẫnuyXcokef kCTYkhông nhịnuyXcokef đượcCTYk khìuyXcokef hqVcgrVhkhì CTYkbật cuyXcokefười. hqVcgrVhKỷ NhqVcgrVham PhưuyXcokefơng độuyXcokeft nuyXcokefhiên hỏi:CTYk “CóhqVcgrVh gìhqVcgrVh đánuyXcokefg cưuyXcokefời à.”

“Độ CTYkkhó CTYkcao đuyXcokefấy.” CuyXcokefô hqVcgrVhkhoa uyXcokeftay múaCTYk chânhqVcgrVh: “TuyXcokefhật khôhqVcgrVhng hqVcgrVhthể tưởCTYkng tượnguyXcokef nhqVcgrVhổi….Tại hqVcgrVhsao cóhqVcgrVh tCTYkhể phqVcgrVhhấn kCTYkhởi thếhqVcgrVh chứ?”

“Muốn tCTYkhử tuyXcokefý không?”

“Hở?”

Không đợihqVcgrVh cuyXcokefô phảuyXcokefn ứngCTYk lạiuyXcokef, nhqVcgrVhụ hhqVcgrVhôn đãhqVcgrVh ậphqVcgrVh xuống,uyXcokef cuyXcokefô vùnCTYkg vẫy:hqVcgrVh uyXcokef“Này, mCTYkùi thuuyXcokefốc lá!”

Có uyXcokefquỷ mớhqVcgrVhi biuyXcokefết uyXcokefanh hqVcgrVhvừa làhqVcgrVhm hqVcgrVhđến uyXcokefmấy uyXcokefđiếu rồhqVcgrVhi, cuyXcokefả nguyXcokefười sặhqVcgrVhc mùuyXcokefi uyXcokefthuốc. AuyXcokefnh kCTYkhông buôCTYkng taCTYky côuyXcokef liềhqVcgrVhn cắCTYkn tahqVcgrVhy anhCTYk, suyXcokefau cCTYkùng hqVcgrVhanh kCTYkhông chịuCTYk đượcuyXcokef đau,uyXcokef uyXcokefkhông CTYkthể khôngCTYk buông.

“Vậy anCTYkh điuyXcokef đhqVcgrVhánh rănguyXcokef nhé.”

Quả nàyCTYk xonhqVcgrVhg rồi,uyXcokef cuyXcokefô quCTYka CTYkquýt nóuyXcokefi: “ĐihqVcgrVh đCTYki, mhqVcgrVhau đihqVcgrVh đhqVcgrVhi, nhuyXcokefớ tắhqVcgrVhm nữahqVcgrVh đấy.”

Cô còhqVcgrVhn phqVcgrVhhải uyXcokefxem phihqVcgrVhm, trhqVcgrVhước thqVcgrVhiên cCTYkứ phảuyXcokefi CTYkxua CTYkanh CTYkđi cCTYkái đCTYkã, CTYkanh ấCTYky tắuyXcokefm trưhqVcgrVhớc nahqVcgrVhy siêhqVcgrVhu uyXcokeflâu, hqVcgrVhlại thíhqVcgrVhch buyXcokefảnh chọe,hqVcgrVh uyXcokefsấy thqVcgrVhóc CTYkcũng hqVcgrVhphải sấyuyXcokef đếuyXcokefn nửaCTYk nuyXcokefgày, đợiCTYk anuyXcokefh tắCTYkm xhqVcgrVhong, CTYkcô hqVcgrVhđã uyXcokefsớm uyXcokefxuống lhqVcgrVhầu đhqVcgrVhi hqVcgrVhngủ rồi.

Ai màCTYk nghqVcgrVhờ đượcuyXcokef puyXcokefhim cCTYkòn cuyXcokefhưa CTYkxem hết,hqVcgrVh uyXcokefanh đãhqVcgrVh tắmhqVcgrVh xCTYkong rồi,CTYk uyXcokefanh hqVcgrVhmặc bộuyXcokef uyXcokefáo tắuyXcokefm bôCTYkng bướCTYkc rCTYka ngoài,CTYk đếnCTYk tCTYkóc cCTYkũng cuyXcokefhưa sấyCTYk, uyXcokeftay còhqVcgrVhn cầCTYkm khănuyXcokef lônguyXcokef, vhqVcgrVhừa lhqVcgrVhau vCTYkừa ngCTYkồi xuônhqVcgrVhg, côuyXcokef hhqVcgrVhoàn hqVcgrVhtoàn khqVcgrVhhông lườnCTYkg thqVcgrVhrước, hqVcgrVhcó muốnhqVcgrVh thCTYkoát cũnuyXcokefg khôngCTYk kịpuyXcokef, đàCTYknh CTYktỏ rCTYka vCTYkẻ hqVcgrVhmặt uyXcokefkhổ hqVcgrVhsở: “KỷhqVcgrVh CTYkNam PhhqVcgrVhương, uyXcokefem mệtCTYk lắm.”

Nhìn hqVcgrVhdáng vẻCTYk ahqVcgrVhnh CTYkcó uyXcokefhơi nổiuyXcokef uyXcokefcáu, nhưnuyXcokefg aCTYknh lhqVcgrVhại CTYkngồi uyXcokefim bấthqVcgrVh động,CTYk côhqVcgrVh nghCTYkĩ hqVcgrVhthế nàohqVcgrVh thìCTYk huyXcokefôm uyXcokefnay cuyXcokefũng CTYkphải thqVcgrVhrở mặtCTYk bCTYkằng được,hqVcgrVh uyXcokefcô đànhCTYk đCTYkánh đCTYkòn phhqVcgrVhủ đầuhqVcgrVh: “AnhhqVcgrVh uyXcokefra ngohqVcgrVhài CTYkđi, duyXcokefù sauyXcokefo anhqVcgrVhh cũnuyXcokefg hqVcgrVhcó chỗuyXcokef đihqVcgrVh CTYkmà, uyXcokefem mệtCTYk lắmuyXcokef rồi.”

Anh nhqVcgrVhém khăhqVcgrVhn tắmhqVcgrVh xuốngCTYk hqVcgrVhsàn, CTYkcô nghuyXcokefĩ đợhqVcgrVht nhqVcgrVhày khôngCTYk tránhhqVcgrVh khỏCTYki cCTYkãi nuyXcokefhau tCTYko rồiuyXcokef, lầuyXcokefn trướcuyXcokef cCTYkô đCTYkuổi ahqVcgrVhnh ruyXcokefa ngoàuyXcokefi, CTYk2 ngườihqVcgrVh cònCTYk uyXcokeflớn tiếnhqVcgrVhg mCTYkột trận.

Cãi nhauyXcokefu chứhqVcgrVh hqVcgrVhgì, cãCTYki đi,uyXcokef côuyXcokef uyXcokefcũng chẳCTYkng suyXcokefợ, cònCTYk hunCTYkg hCTYkăng trhqVcgrVhợn uyXcokefmắt vớiuyXcokef anh.

Kết CTYkquả auyXcokefnh hqVcgrVhkhông nóCTYki duyXcokefù chỉuyXcokef muyXcokefột tiếCTYkng, quahqVcgrVhy ngườiCTYk đCTYki mất.

Cô thCTYkở phàCTYko CTYknhẹ nhõm,CTYk xeuyXcokefm tiếpuyXcokef CTYkbộ phimhqVcgrVh, LươhqVcgrVhng TriềuhqVcgrVh VĩuyXcokef truyXcokefong uyXcokefphim đangCTYk uyXcokefrơi nướchqVcgrVh mắt,hqVcgrVh muyXcokefột uyXcokefngười đànuyXcokef ôhqVcgrVhng nhqVcgrVhhư thuyXcokefế, vậyCTYk màCTYk cũhqVcgrVhng uyXcokefkhóc ư.

Trong lònguyXcokef chqVcgrVhô oánhqVcgrVh trách,CTYk tấtCTYk uyXcokefcả làuyXcokef tạCTYki KCTYkỷ NCTYkam PhuyXcokefương uyXcokefphá đám,CTYk hqVcgrVhhại cuyXcokefô khuyXcokefông CTYkxem đượcuyXcokef pCTYkhần đầu,uyXcokef đếnuyXcokef đoCTYkạn cCTYkảm xúCTYkc nhấtuyXcokef thuyXcokefì lhqVcgrVhại huyXcokefoàn tohqVcgrVhàn khônCTYkg cuyXcokefó cCTYkảm uyXcokefgiác gì.
(*chú1:uyXcokef CTYkơ… “đoCTYkạn kẹpCTYk giấy”uyXcokef truyềuyXcokefn hqVcgrVhthuyết ởhqVcgrVh trêCTYkn, CTYktớ CTYkném cCTYkả raw CTYklên, CTYkbạn nàuyXcokefo hqVcgrVhxem SuyXcokefắc GiCTYkới rồihqVcgrVh ắhqVcgrVht hiểuuyXcokef, màCTYk bạhqVcgrVhn nuyXcokefào hqVcgrVhtò hqVcgrVhmò hqVcgrVhlà CTYkcái guyXcokefì thìuyXcokef đCTYkây “传说中的回形针”CTYk uyXcokeftớ khuyXcokefông xúCTYki bẩyuyXcokef kíchhqVcgrVh hqVcgrVhthích truyềnhqVcgrVh báuyXcokef CTYkgì đâuyXcokefu nhCTYkớ, CTYkvì uyXcokefphim hqVcgrVhvì tCTYkruyện uyXcokefnó hqVcgrVhđề chqVcgrVhập ấCTYky màuyXcokef XD)

(*chú2: ngoại truuyXcokefyện nàyuyXcokef xảhqVcgrVhy hqVcgrVhra vuyXcokefào lúcCTYk nàouyXcokef ấyCTYk hCTYkở? hqVcgrVhT_T tớhqVcgrVh cũnghqVcgrVh khônuyXcokefg uyXcokefrõ uyXcokefnữa, dhqVcgrVhù uyXcokefđã hỏihqVcgrVh han tieuyXcokefba nhhqVcgrVhưng mọi người&uyXcokefnbsp;cũng uyXcokefmù uyXcokefmờ hqVcgrVhnhư chúnhqVcgrVhg uyXcokefta cảuyXcokef thôi)

 

3.

Ai màhqVcgrVh buyXcokefiết tạiuyXcokef uyXcokefsao hômuyXcokef đấhqVcgrVhy tôiuyXcokef lạiuyXcokef say? 

 

 

Hôm đóuyXcokef CTYkuống đếuyXcokefn sahqVcgrVhy mèm,CTYk taCTYky hqVcgrVhTrác NhĩCTYk uyXcokefsau cùngCTYk cuyXcokefòn óiuyXcokef uyXcokefra máu,hqVcgrVh tCTYkôi địuyXcokefnh láihqVcgrVh hqVcgrVhxe đưaCTYk cậuhqVcgrVh tCTYka đếnCTYk bhqVcgrVhệnh viện,hqVcgrVh nhưCTYkng uyXcokeflại bịuyXcokef chqVcgrVhả đuyXcokefám anhqVcgrVhh euyXcokefm caCTYkn ngăCTYkn, bhqVcgrVhảo tôiuyXcokef ngộhqVcgrVh nhỡhqVcgrVh guyXcokefặp cảnhuyXcokef sáhqVcgrVht thìCTYk saCTYko, tộiCTYk uyXcokefnày CTYklà tộiCTYk hqVcgrVhlái xhqVcgrVhe uyXcokefsau khuyXcokefi rưCTYkợu buyXcokefia đCTYkấy. MuyXcokefà uyXcokefnếu khôuyXcokefng uyXcokefbị cảnhCTYk sátuyXcokef CTYksờ CTYkgáy, thìuyXcokef cCTYkũng khônCTYkg nênCTYk láiuyXcokef xhqVcgrVhe lCTYkúc uốCTYkng say.

Cả lũhqVcgrVh hqVcgrVhbọn tôuyXcokefi đâyhqVcgrVh đhqVcgrVhều làuyXcokef nhCTYkững uyXcokefcông hqVcgrVhdân biếtCTYk tCTYkuân thủuyXcokef luậtuyXcokef phuyXcokefáp, đCTYkương uyXcokefnhiên khuyXcokefông thểuyXcokef muyXcokefạo hiểhqVcgrVhm láihqVcgrVh xuyXcokefe lCTYkúc shqVcgrVhay đểhqVcgrVh bhqVcgrVhị uyXcokefcảnh sáCTYkt chuyXcokefộp đhqVcgrVhược, thếuyXcokef nêuyXcokefn đàhqVcgrVhnh gCTYkọi cCTYkho hqVcgrVh120, CTYkxe cứuCTYk thươnguyXcokef luyXcokefát sCTYkau đãhqVcgrVh đếnhqVcgrVh đóuyXcokefn TrhqVcgrVhác NhĩhqVcgrVh đi.

Về chuyệnhqVcgrVh dạuyXcokef dàyCTYk TráhqVcgrVhc NhĩCTYk chảyuyXcokef máuhqVcgrVh CTYkấy à,hqVcgrVh thậtuyXcokef sCTYkự làuyXcokef tuyXcokefôi phảCTYki xihqVcgrVhn CTYklỗi cậuCTYk tCTYka rồi.hqVcgrVh ThqVcgrVhối đóhqVcgrVh tôihqVcgrVh CTYkvùi CTYkđầu uốnuyXcokefg CTYkrượu giảiCTYk uyXcokefsầu, CTYklại CTYkthêm uyXcokefbên cạnuyXcokefh hqVcgrVhcó CTYk1 uyXcokeflũ hqVcgrVhmù quáuyXcokefng hqVcgrVhchúc uyXcokeftụng khhqVcgrVhông nghqVcgrVhừng, uốnuyXcokefg CTYksay luyXcokefúc nhqVcgrVhào chqVcgrVhũng khônCTYkg biếCTYkt nữhqVcgrVha. ShqVcgrVhau cùnCTYkg uyXcokeftôi cònuyXcokef muốnCTYk uuyXcokefống mộthqVcgrVh mìnhuyXcokef, TrácCTYk NhỉhqVcgrVh buyXcokefảo: ‘ĐượchqVcgrVh thôihqVcgrVh, biếuyXcokeft CTYkcậu khônhqVcgrVhg thohqVcgrVhải hqVcgrVhmái rồiuyXcokef, lhqVcgrVhy nàyCTYk tôihqVcgrVh mờihqVcgrVh cậu.”

Cậu thqVcgrVha bhqVcgrVhình thườnghqVcgrVh cũnCTYkg hqVcgrVhchỉ uCTYkống ởhqVcgrVh mứchqVcgrVh hơnuyXcokef uyXcokef1 chhqVcgrVhai tuyXcokefhôi, hômuyXcokef CTYkđó gắngCTYk ghqVcgrVhượng đưhqVcgrVhợc uyXcokefđến CTYk2 chaiuyXcokef, cuyXcokefũng couyXcokefi nhqVcgrVhhư biếtuyXcokef trọnhqVcgrVhg nguyXcokefhĩa hqVcgrVhkhí rồi.

Tay nCTYkày lúchqVcgrVh uốnghqVcgrVh sCTYkay CTYkrồi tuyXcokefhì lạihqVcgrVh CTYkbắt đầuhqVcgrVh kêuCTYk luyXcokefa guyXcokefào théCTYkt: “KhônguyXcokef pCTYkhải ThủhqVcgrVh ThủhqVcgrVh hqVcgrVhsinh hqVcgrVhcon tuyXcokefrai rCTYkồi uyXcokefà, uyXcokefcậu CTYkđau lònCTYkg cáuyXcokefi CTYknỗi gCTYkì nữa?hqVcgrVh TôiuyXcokef khqVcgrVhiếm chuyXcokefo cậuuyXcokef uyXcokef8 eCTYkm uyXcokef10 ehqVcgrVhm đCTYkẻ đượchqVcgrVh nuôuyXcokefi đưhqVcgrVhợc, đểhqVcgrVh muyXcokefấy uyXcokefem ấyCTYk sCTYkinh cuyXcokefho hqVcgrVhcậu CTYk1 tCTYká nhéhqVcgrVh, cậuuyXcokef uyXcokefthích CTYkcon tCTYkrai CTYkcó hqVcgrVhcon hqVcgrVhtrai, thícuyXcokefh cohqVcgrVhn uyXcokefgái hqVcgrVhcó chqVcgrVhon gái!”

Tôi hqVcgrVhvừa hqVcgrVhnghe xCTYkong, uyXcokefđã uyXcokefcảm thuyXcokefấy meCTYkn CTYkrượu dộuyXcokefi lCTYkên đầu,uyXcokef bậthqVcgrVh dậyuyXcokef hấtCTYk tunuyXcokefg cCTYkả bàn,hqVcgrVh đuyXcokefám nhqVcgrVhgười xuyXcokefung quaCTYknh lihqVcgrVhều mạnhqVcgrVhg cuyXcokefan ngănCTYk. TôihqVcgrVh pCTYkhải đCTYkánh uyXcokefcho thằngCTYk ôuyXcokefn cuyXcokefon nàCTYky mộCTYkt trậCTYkn, uyXcokefkết quảhqVcgrVh cảuyXcokef hqVcgrVhngười cậCTYku hqVcgrVhta xihqVcgrVhêu vẹhqVcgrVho, nhqVcgrVhôn ruyXcokefa uyXcokefngay mộCTYkt buyXcokefãi máu.

Được lắm,CTYk tôiuyXcokef khônuyXcokefg thhqVcgrVhèm chấhqVcgrVhp ônhqVcgrVh couyXcokefn, tuyXcokefôi đưaCTYk cậuyXcokefu tCTYka tớuyXcokefi bhqVcgrVhệnh việhqVcgrVhn vậy.

Lúc CTYkxe cứuuyXcokef thươngCTYk đếhqVcgrVhn, cậuCTYk thqVcgrVha CTYktay uyXcokefcòn đanghqVcgrVh CTYkcắm ốhqVcgrVhng truyềnCTYk vẫuyXcokefn CTYkcố níuCTYk tuyXcokefay tôiuyXcokef, chqVcgrVhhân thànhCTYk CTYksâu sắcuyXcokef CTYknói: “ConuyXcokef traCTYki cũCTYkng đượcCTYk rồiuyXcokef, couyXcokefn truyXcokefai cũnghqVcgrVh tốthqVcgrVh mà,hqVcgrVh suyXcokefao hqVcgrVhcậu lạiuyXcokef khqVcgrVhhông tuyXcokefhích cuyXcokefon tuyXcokefrai chứ?”

Có coCTYkn thqVcgrVhrai đểCTYk làmhqVcgrVh hqVcgrVhcái gìuyXcokef nàohqVcgrVh ChqVcgrVhon uyXcokefgái khônuyXcokefg phảhqVcgrVhi tCTYkốt hqVcgrVhhơn à!

Sinh hqVcgrVhđẻ cóuyXcokef kếCTYk huyXcokefoạch CTYkbây giờCTYk khôCTYkng uyXcokefcho uyXcokefphép đẻhqVcgrVh đứaCTYk thhqVcgrVhứ 2uyXcokef, uyXcokefnếu khônguyXcokef tôCTYki chqVcgrVhó chqVcgrVhần hqVcgrVhphải khuyXcokefổ tuyXcokefhế CTYknày kuyXcokefhông hả?

Vả hqVcgrVhlại tCTYkôi dỗuyXcokef dànhqVcgrVhh chqVcgrVhô ấyhqVcgrVh sihqVcgrVhnh chuyXcokefo đứahqVcgrVh coCTYkn dễCTYk luyXcokefắm hqVcgrVhđấy àuyXcokef? TôCTYki dỗCTYk CTYkngon dỗuyXcokef ngọtuyXcokef chqVcgrVhô ấyuyXcokef uyXcokefđến cảCTYk hqVcgrVh1 hqVcgrVhnăm CTYkcó lhqVcgrVhẻ hqVcgrVhrồi hqVcgrVhđấy, chỉCTYk muyXcokefong mhqVcgrVhỏi CTYkcô ấuyXcokefy CTYksinh cCTYkho CTYktôi CTYk1 đứCTYka hqVcgrVhcon hqVcgrVhgái, thhqVcgrVhế màhqVcgrVh kếtuyXcokef hqVcgrVhquả lạihqVcgrVh làuyXcokef couyXcokefn trai!

Tôi uyXcokefcòn uyXcokefgì đCTYkau lònghqVcgrVh huyXcokefơn không?

Ông CTYkbà nộihqVcgrVh nguyXcokefhe nóiuyXcokef lCTYkà cohqVcgrVhn CTYktrai, CTYkthì CTYkhài lònguyXcokef lắm,CTYk kuyXcokefhỏi hqVcgrVhphải nóiuyXcokef, giốnguyXcokef uyXcokefhệt uyXcokefnhư cóhqVcgrVh hqVcgrVhđược đứahqVcgrVh chhqVcgrVháu đíchhqVcgrVh uyXcokeftôn ruyXcokefồi thìuyXcokef vCTYkạn hqVcgrVhsự đềuuyXcokef CTYkthỏa mãuyXcokefn, tôihqVcgrVh CTYkcó cốCTYk bảCTYko cuyXcokefô uyXcokefấy siuyXcokefnh thêhqVcgrVhm CTYkđứa nữauyXcokef uyXcokefthì đếnhqVcgrVh cảCTYk việnuyXcokef truyXcokefợ hqVcgrVhbên ngoàhqVcgrVhi chqVcgrVhũng cCTYkhẳng CTYkcòn ai.

Tôi uyXcokefcó dễhqVcgrVh dhqVcgrVhàng hqVcgrVhgì khuyXcokefông hảhqVcgrVh tôi?

Mượn rượhqVcgrVhu hqVcgrVhtiêu sầuCTYk, sầuyXcokefu thêmhqVcgrVh sầuhqVcgrVh, rượuCTYk ngấmuyXcokef ruộtCTYk sầu,CTYk qCTYkuả thậhqVcgrVht, ngCTYkười CTYksầu cóCTYk rưhqVcgrVhợu sầu.

Tôi chqVcgrVhòn chưCTYka uyXcokefói máuCTYk đấy,hqVcgrVh cậCTYku thqVcgrVha đãhqVcgrVh óCTYki mhqVcgrVháu rồi.

Đợi đếnCTYk lCTYkúc cậhqVcgrVhu thqVcgrVha uyXcokefđẻ cohqVcgrVhn thqVcgrVhrai, thqVcgrVhôi thểhqVcgrVh nhqVcgrVhào cũngCTYk chqVcgrVhhuốc cuyXcokefậu thqVcgrVha bữauyXcokef nữa.

Để chqVcgrVhậu óihqVcgrVh mhqVcgrVháu chuyXcokefo màuyXcokef xem!

*chú: hqVcgrVhHE đấyhqVcgrVh uyXcokefcác cậuCTYk ạuyXcokef ╮( ̄▽ ̄”)