Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng eNKHkkThiếu Quâban ceNKHkkười DKx2kpnói: “XemDKx2kp nào2FHnF6, Th2FHnF6ích tbaổng DKx2kpcòn giảDKx2kp vờ2FHnF6 2FHnF6hồ DKx2kpđồ nữ2FHnF6a, 2FHnF6còn KỷDKx2kp eNKHkkNam PhươngDKx2kp DKx2kpnào nữbaa? CDKx2kphính leNKHkkà KeNKHkkỷ teNKHkkam côn2FHnF6g tử,2FHnF6 chỉba cầneNKHkk cDKx2kpậu 2FHnF6ta nóDKx2kpi eNKHkk1 câu2FHnF6 thôiDKx2kp, tDKx2kpôi eNKHkkđảm 2FHnF6bảo ceNKHkkhú bathuận beNKHkkuồm xDKx2kpuôi gió.”

Thích baPhi baPhàm có2FHnF6 ýba lắ2FHnF6c đầu:ba eNKHkk“Khó đbaấy, khbaó nhưeNKHkk lbaên batrời ấyDKx2kp, làbam saDKx2kpo màDKx2kp mượnDKx2kp đượceNKHkk dbaanh nghbaĩa c2FHnF6ủa cậu2FHnF6 DKx2kpta babây giờ?”ba Đổn2FHnF6g ThiếueNKHkk 2FHnF6Quân chừngba neNKHkkhư đãDKx2kp uốngba đeNKHkkến seNKHkkay mèDKx2kpm, đôbai mắ2FHnF6t eNKHkklim dDKx2kpim hằ2FHnF6n batơ máuDKx2kp, tbaay m2FHnF6ân meNKHkkê 2FHnF6chặn gáceNKHkk đDKx2kpũa bbaằng ngọc,ba 2FHnF6mồm theNKHkkì nóiba: “NgưDKx2kpời anbah eDKx2kpm à,DKx2kp 2FHnF6cái nàyeNKHkk làeNKHkk thbauộc 2FHnF6vào vậ2FHnF6n mbaay th2FHnF6ôi. TôeNKHkki nóiDKx2kp eNKHkkchú ngheeNKHkk, coban đườ2FHnF6ng 2FHnF6của Kỷ2FHnF6 NaeNKHkkm Phương,eNKHkk DKx2kpngười tầDKx2kpm thườbang khôbang điDKx2kp n2FHnF6ổi đâu.DKx2kp” ThíceNKHkkh PheNKHkki PeNKHkkhàm thấeNKHkky balời eNKHkkanh bata banói cDKx2kpó baý teNKHkkứ, liềnba vộieNKHkk vàngDKx2kp eNKHkkchắp teNKHkkay: “DKx2kpAnh ĐổeNKHkkng, nếuDKx2kp nbahư an2FHnF6h đbaã eNKHkkchịu giúpeNKHkk eDKx2kpm qDKx2kpua đượcDKx2kp 2FHnF6phen này,DKx2kp ebam dbaù thịbat nátba xươeNKHkkng taneNKHkk, máeNKHkku bachảy đầuDKx2kp rơ2FHnF6i, cũn2FHnF6g nguyDKx2kpện g2FHnF6hi neNKHkkhớ ânDKx2kp đức2FHnF6 2FHnF6của anh.”

Đổng TeNKHkkhiếu QDKx2kpuân peNKHkkhá lên2FHnF6 cườ2FHnF6i, 2FHnF6có eNKHkký thừaba 2FHnF6nước eNKHkkđục thảeNKHkk câu:DKx2kp “eNKHkkThì bacậu DKx2kpcứ đoDKx2kpán xemeNKHkk, t2FHnF6ay K2FHnF6ỷ Nbaam PhươngeNKHkk nDKx2kpày thDKx2kpích 2FHnF6nhất cá2FHnF6i gì?”

Thích DKx2kpPhi Phàmba DKx2kpbuột miện2FHnF6g eNKHkkhỏi: “Tiền2FHnF6 à?”

Đổng Thiếu2FHnF6 2FHnF6Quân lắceNKHkk đầu2FHnF6 neNKHkkhư eNKHkktrống bỏi:2FHnF6 “Taynàyba mà2FHnF6 bathiếu tibaền à?”eNKHkk 2FHnF6Thích PhDKx2kpi 2FHnF6Phàm lạbai đoáneNKHkk t2FHnF6hêm bavài thứ:2FHnF6 “Đồba cDKx2kpổ? DKx2kphay DKx2kpthư họDKx2kpa?” baĐồng baThiếu QDKx2kpuân v2FHnF6ẫn c2FHnF6hỉ lắcba đeNKHkkầu, th2FHnF6ần eNKHkkbí nbahìn eNKHkkchằm chặpDKx2kp vàoba Tbahích eNKHkkPhi DKx2kpPhàm, hỏ2FHnF6i: “ChúeNKHkk khDKx2kpông eNKHkkbiết vbaì seNKHkkao tbaay eNKHkkKỷ t2FHnF6am ceNKHkkông DKx2kptử nàyDKx2kp lạiDKx2kp DKx2kphay xuấDKx2kpt DKx2kphiện ởba chỗba eNKHkkchúng teNKHkka ư?”

Thích PDKx2kphi Pbahàm 2FHnF6rối bờeNKHkki, Đổngba TDKx2kphiếu Quânba cưbaời khà2FHnF6 khàeNKHkk thấbap giọnDKx2kpg nói:2FHnF6 ba“Bởi eNKHkkvì cậeNKHkku tbaa cDKx2kpó tbahứ xeDKx2kpm nhưDKx2kp bảeNKHkko eNKHkkbối đểDKx2kp 2FHnF6ở đây——cậuba 2FHnF6ta ở2FHnF6 nônbag teNKHkkrang Cảnhba MeNKHkkiên cbaó ba1 căneNKHkk beNKHkkiệt thự,eNKHkk neNKHkkày nbahé, chỗ2FHnF6 đ2FHnF6ó mbaới lDKx2kpà 2FHnF6nơi 2FHnF6đứng đầuba t2FHnF6hành phbaố n2FHnF6ày. NữDKx2kp chủDKx2kp nhâneNKHkk củaDKx2kp cDKx2kpăn bDKx2kpiệt theNKHkkự đóeNKHkk, chDKx2kpậc chậc,eNKHkk đẹbap 2FHnF6đến nỗDKx2kpi phoDKx2kpng bacảnh cbaả 2FHnF6khu Cảnhba MiêneNKHkk 2FHnF6cũng khôn2FHnF6g bDKx2kpì được.”

Thích Phbai Phà2FHnF6m eNKHkkkhông eNKHkkcho DKx2kplà nhưba veNKHkkậy: “Kỷ2FHnF6 NDKx2kpam PeNKHkkhương ởDKx2kp đâu2FHnF6 màba chẳngeNKHkk DKx2kpbao vàDKx2kpi 2FHnF6cô chứ2FHnF6? NếueNKHkk đám2FHnF6 phbaụ banữ đDKx2kpó DKx2kpmà t2FHnF6huyết phụceNKHkk được2FHnF6 eNKHkkcậu bata, 2FHnF6thế bathì còDKx2kpn DKx2kpgì bằnDKx2kpg nữa.”

Đổng Thiế2FHnF6u Qu2FHnF6ân peNKHkkhất eNKHkktay: “KhônDKx2kpg giốnbag nh2FHnF6au đâuDKx2kp, ngườieNKHkk nàDKx2kpy thbaì kháeNKHkkc, KỷDKx2kp Nabam P2FHnF6hương khôngba biết2FHnF6 bađã DKx2kptốn beNKHkkao nh2FHnF6iêu lònDKx2kpg dạDKx2kp meNKHkkới dànhDKx2kp được—-Ôi,2FHnF6 chúDKx2kp không2FHnF6 beNKHkkiết đ2FHnF6âu, 2FHnF6hồi mbaới bắteNKHkk đầuba thì2FHnF6 cứnDKx2kpg đầuDKx2kp n2FHnF6hư ngeNKHkkựa hoan2FHnF6g ấy,eNKHkk đậpeNKHkk đồeNKHkk bađốt n2FHnF6hà rạeNKHkkch cổba 2FHnF6tay cDKx2kpắn tDKx2kphủy teNKHkkinh, bacó lầneNKHkk sDKx2kpuýt nDKx2kpữa lbaà khônDKx2kpg cứ2FHnF6u nổi,eNKHkk n2FHnF6ghe nóiba còneNKHkk uốnDKx2kpg cảba bDKx2kpình eNKHkkthuốc tẩy2FHnF6 ceNKHkkơ bamà, sa2FHnF6u DKx2kpcùng balúc beNKHkkác 2FHnF6sĩ reNKHkkửa ruộtDKx2kp cũeNKHkkng khônDKx2kpg dámeNKHkk DKx2kpho hDKx2kpe gì,eNKHkk ch2FHnF6ú eNKHkkcũng bibaết tíneNKHkkh bakhí củeNKHkka Kỷba Nabam PhưeNKHkkơng barồi đấbay, DKx2kpai dDKx2kpám chDKx2kpọc v2FHnF6ào chứ.ba Màba cDKx2kpô nànDKx2kpg đó…”ba DKx2kpAnh bata 2FHnF6lắc đầu:eNKHkk “Nếuba kh2FHnF6ông phảeNKHkki ngườDKx2kpi xunbag DKx2kpquanh tbahấy DKx2kpnóng ruột,2FHnF6 eNKHkkphát hiệnba kịbap tbahời, khônDKx2kpg 2FHnF6chừng đãDKx2kp tDKx2kphật sbaự trởba thànheNKHkk hồngDKx2kp nhDKx2kpan eNKHkkbạc bamệnh r2FHnF6ồi. baMà eNKHkkKỷ Na2FHnF6m Phươ2FHnF6ng cũneNKHkkg nhịn2FHnF6 nhiều,DKx2kp mặcDKx2kp 2FHnF6kệ côDKx2kp nàngeNKHkk eNKHkklàm loạn,2FHnF6 đậbap eNKHkkhết 2FHnF6đồ đạ2FHnF6c DKx2kplại mueNKHkka đồ2FHnF6 mớ2FHnF6i chDKx2kpo cô2FHnF6 bata đập,DKx2kp cóba làDKx2kp vàeNKHkkng lbaà bạ2FHnF6c geNKHkkì, bấtba luậnba eNKHkklà cáeNKHkki gì,DKx2kp eNKHkkcô nbaàng eNKHkkmuốn cábai gìeNKHkk theNKHkkì đưaDKx2kp cDKx2kpái bađó, đưeNKHkka c2FHnF6ái g2FHnF6ì ceNKHkkô nàngDKx2kp bađập DKx2kpcái đó.2FHnF6 Đếnba saeNKHkku nàeNKHkky 2FHnF6có lbaẽ ceNKHkkô teNKHkka cũ2FHnF6ng DKx2kpnghĩ thôngeNKHkk sDKx2kpuốt 2FHnF6rồi, 2FHnF6một 2FHnF6thời gbaian cũn2FHnF6g lắneNKHkkg xuống.”

Thích 2FHnF6Phi DKx2kpPhàm ng2FHnF6he DKx2kpmà DKx2kpđờ đẫn,eNKHkk hỏiba: “Thế2FHnF6 lDKx2kpà theNKHkkế nào?”

Giọng ĐeNKHkkổng Thiếu2FHnF6 2FHnF6Quân ceNKHkkàng trầmba tbahấp: 2FHnF6“Cô eNKHkkấy vốnDKx2kp côngba eNKHkktác ởeNKHkk mộ2FHnF6t DKx2kpcông eNKHkkty thươneNKHkkg meNKHkkại 2FHnF6nước ngoài,2FHnF6 giámeNKHkk DKx2kpđốc bDKx2kpên đeNKHkkó vìDKx2kp vấneNKHkk bađề heNKHkkạn ngạbach eNKHkkxuất nhập2FHnF6 k2FHnF6hẩu màeNKHkk phảiba nhờba cbaậy đế2FHnF6n Kỷba N2FHnF6am Phươ2FHnF6ng. KhDKx2kpó eNKHkkkhăn 2FHnF6lắm meNKHkkới 2FHnF6mời đbaược Kỷ2FHnF6 eNKHkktam côngDKx2kp tửeNKHkk ănba cơ2FHnF6m, h2FHnF6ôm đbaó tiếpba 2FHnF6khách cũngDKx2kp cóba mặ2FHnF6t c2FHnF6ô nàngeNKHkk, v2FHnF6ốn eNKHkkdĩ nDKx2kpgồi ởba vịeNKHkk trí2FHnF6 DKx2kpcuối cùng2FHnF6, eNKHkkai nDKx2kpgờ lạiDKx2kp leNKHkkọt đeNKHkkược vàoeNKHkk eNKHkkmắt x2FHnF6anh eNKHkkcủa Kỷ2FHnF6 NaeNKHkkm PheNKHkkương. DKx2kpMà người2FHnF6 pheNKHkkụ nữ2FHnF6 DKx2kpnày cábai bagì cũeNKHkkng khôeNKHkkng ceNKHkkhịu, heNKHkkoàn 2FHnF6toàn khbaông thèmDKx2kp nhDKx2kpìn đếnba K2FHnF6ỷ baNam DKx2kpPhương, cDKx2kphú banói eNKHkkxem nếueNKHkk DKx2kpđổi 2FHnF6sang người2FHnF6 baphụ nữ2FHnF6 kháceNKHkk, 2FHnF6ai màba cDKx2kphẳng đ2FHnF6ổ 2FHnF6gục trướ2FHnF6c nhbaà eNKHkktrước baxe tr2FHnF6ước tiền2FHnF6 củaeNKHkk Kỷba teNKHkkam 2FHnF6công t2FHnF6ử chứDKx2kp, cbaô bata l2FHnF6ại bahoàn toàeNKHkkn khôneNKHkkg cDKx2kpoi eNKHkkra gì2FHnF6, 2FHnF6đến basau bacùng khô2FHnF6ng bacòn cácbah nào,DKx2kp mới2FHnF6 bảoba thôDKx2kpi việc,2FHnF6 địnheNKHkk 2FHnF6bỏ mặceNKHkk đấy2FHnF6 màba đi.DKx2kp Vềba sa2FHnF6u kDKx2kphông nbagờ ta2FHnF6y 2FHnF6giám đốcDKx2kp b2FHnF6ên đDKx2kpó lạDKx2kpi cheNKHkko eNKHkkra 2FHnF6một kếDKx2kp bahạ sDKx2kpách, côDKx2kp nàbang babị chínhba DKx2kpông ceNKHkkhủ ceNKHkkủa 2FHnF6mình báneNKHkk đứngeNKHkk, lbaiệu 2FHnF6có tDKx2kphể kheNKHkkông ầmba ĩeNKHkk không?”DKx2kp anDKx2kph eNKHkkta DKx2kpkhẽ giọng,eNKHkk đơnDKx2kp gbaiản nóDKx2kpi vàDKx2kpi câbau babên 2FHnF6tai eNKHkkThích PhDKx2kpi PheNKHkkàm, một2FHnF6 taeNKHkky bụeNKHkkm meNKHkkiệng khìDKx2kp eNKHkkkhì 2FHnF6cười. ThíeNKHkkch PDKx2kphi PhàDKx2kpm lạiba DKx2kpkhông cDKx2kpười đápDKx2kp lạDKx2kpi, chỉ2FHnF6 nó2FHnF6i: “VậyDKx2kp DKx2kpthì thâDKx2kpm bađộc quáDKx2kp, c2FHnF6ũng khôneNKHkkg sợ2FHnF6 t2FHnF6o cbahuyện sao?”

Đổng Thiế2FHnF6u 2FHnF6Quân ngọn2FHnF6g nghị2FHnF6u nóiDKx2kp: “ChuyệneNKHkk bagì cbaó thểba làmeNKHkk tDKx2kpo eNKHkknào? GạoeNKHkk eNKHkkđã 2FHnF6thành ceNKHkkơm rồi,2FHnF6 2FHnF6cô teNKHkka có2FHnF6 muốneNKHkk gâyDKx2kp chuyeNKHkkện eNKHkkcũng chbaỉ 2FHnF6gây 2FHnF6được bavới KỷDKx2kp Nbaam PhưeNKHkkơng thôi2FHnF6, bamà cũnbag lạeNKHkk, c2FHnF6hẳng DKx2kpcần biếeNKHkkt côeNKHkk 2FHnF6ta thế2FHnF6 nàoeNKHkk, KỷeNKHkk NeNKHkkam Phươngba cũn2FHnF6g chí2FHnF6n bỏeNKHkk 2FHnF6làm mườeNKHkki batheo.” DKx2kpanh eNKHkkta lắcba đDKx2kpầu bachặc lưỡi:eNKHkk “TheNKHkkế nDKx2kpên cDKx2kphỉ bacần ceNKHkkô nDKx2kpàng m2FHnF6ở miệDKx2kpng eNKHkkthôi, KỷDKx2kp Nabam PhươeNKHkkng làbam gìba ceNKHkkó chuyDKx2kpện bakhông 2FHnF6theo. DKx2kpCũng eNKHkklà vỏ2FHnF6 quý2FHnF6t dàyDKx2kp cbaó mónDKx2kpg ta2FHnF6y nhọn,eNKHkk eNKHkkcậu nbaói xbaem, tbaay eNKHkkKỷ NaDKx2kpm Phươngba đDKx2kpó th2FHnF6ật sDKx2kpự muố2FHnF6n DKx2kpcái bagì DKx2kpcó cDKx2kpái đấy,2FHnF6 chỉba th2FHnF6iếu điềuba bacòn hDKx2kpái 2FHnF6cả saeNKHkko t2FHnF6rên trờiba xu2FHnF6ống eNKHkkdụ ngư2FHnF6ời đẹpeNKHkk cưbaời ấy,ba eNKHkknăm ngoáieNKHkk chỉba vDKx2kpì mộtba cDKx2kphậu DKx2kphoa, cheNKHkkú khô2FHnF6ng chbaứng kiến2FHnF6 chứ2FHnF6, chậcDKx2kp DKx2kpchậc, giàyba DKx2kpvò cDKx2kpon nheNKHkkà DKx2kpngười tbaa đếnDKx2kp nỗiDKx2kp ngeNKHkkười ngựbaa chổngba vóba l2FHnF6ên tDKx2kprời, su2FHnF6ýt 2FHnF6nữa 2FHnF6thì gọbai cDKx2kpả m2FHnF6ấy DKx2kpgiáo DKx2kpsư trDKx2kpường eNKHkknông nghiệpeNKHkk đếneNKHkk.” NDKx2kpói đếneNKHkk đeNKHkkây độtba nhiênba DKx2kpanh eNKHkkta vỗeNKHkk va2FHnF6i baThích P2FHnF6hi baPhàm: “ÀDKx2kp đú2FHnF6ng rồieNKHkk, DKx2kpcô nàneNKHkkg cũnDKx2kpg teNKHkkốt nghiệp2FHnF6 đạiDKx2kp họbac NaeNKHkkm Ki2FHnF6nh màeNKHkk reNKHkka, 2FHnF6vừa heNKHkkay chbaú DKx2kpcó thDKx2kpể DKx2kpnhờ vảba bDKx2kpạn họ2FHnF6c cDKx2kpũ nhé.”

Thích PDKx2kphi PhàmDKx2kp ng2FHnF6he đếneNKHkk DKx2kpcâu DKx2kpấy, khôeNKHkkng hiểuDKx2kp bavì basao 2FHnF6tim lạiba gi2FHnF6ật bathót eNKHkk1 cái,ba chỉba eNKHkknghe ĐổeNKHkkng T2FHnF6hiếu Quâ2FHnF6n đắc2FHnF6 ý2FHnF6 bả2FHnF6o: eNKHkk“Cô DKx2kpKiều tiểuDKx2kp 2FHnF6thư nDKx2kpày banăm đóDKx2kp lúcba cònba l2FHnF6àm ởeNKHkk côn2FHnF6g DKx2kpty thươngba mạDKx2kpi, eNKHkkcó nợ2FHnF6 aneNKHkkh cbaả nhàba batôi mộtDKx2kp eNKHkkmón nợba âDKx2kpn t2FHnF6ình, thếba nênba eNKHkkđối vớieNKHkk tôDKx2kpi DKx2kpcũng cbaó vàiba phầneNKHkk khiêbam nhườn2FHnF6g. ChúeNKHkk baem nàeNKHkky, cáieNKHkk nàyba ceNKHkkoi nheNKHkkư s2FHnF6ố bachú đỏ,2FHnF6 DKx2kpanh đbaây DKx2kpphải gbaác thểba dbaiện sa2FHnF6ng mộtba eNKHkkbên, giớDKx2kpi thiDKx2kpệu côDKx2kp ấyDKx2kp cbaho chú,DKx2kp bacòn DKx2kpnhững việcDKx2kp k2FHnF6hác, phảiDKx2kp DKx2kpxem basố cbahú thếeNKHkk nà2FHnF6o vậy.”

Thích Pbahi Ph2FHnF6àm DKx2kpmừng 2FHnF6vui khônDKx2kp siếbat, eNKHkkchỉ bDKx2kpiết nân2FHnF6g eNKHkkly cụngeNKHkk cốcba nDKx2kpói lờiDKx2kp cảmDKx2kp ơnDKx2kp. CDKx2kpậu v2FHnF6à Đbaổng HiểuDKx2kp QuânDKx2kp DKx2kpquan hệDKx2kp 2FHnF6làm ăn2FHnF6 2FHnF6đã eNKHkkbao neNKHkkhiêu năm,ba màeNKHkk Đ2FHnF6ổng Hiểu2FHnF6 Q2FHnF6uân cũneNKHkkg 2FHnF6không gạtDKx2kp cậuba, 2FHnF6qua DKx2kpmấy ngàyeNKHkk, anbah bata đãDKx2kp geNKHkkọi DKx2kpđiện đ2FHnF6ến: “KDKx2kphó lắmba c2FHnF6ô ấeNKHkky mớiDKx2kp đồngDKx2kp ýeNKHkk đấy,ba tôi2FHnF6 hẹeNKHkkn eNKHkkcô ấbay chiềueNKHkk ba4 giờ2FHnF6 DKx2kpở qubaán tràba 2FHnF6Địch Trbaần HDKx2kpiên rồiDKx2kp đấy,eNKHkk bathử vậneNKHkk m2FHnF6ay cbaủa DKx2kpmình đ2FHnF6i nhé.”

Thích 2FHnF6Phi Phàm2FHnF6 2FHnF63 2FHnF6giờ rư2FHnF6ỡi đãba bađến ĐịchDKx2kp eNKHkkTrần Hiê2FHnF6n, beNKHkkao DKx2kpnăm lăn2FHnF6 lộnba ở2FHnF6 theNKHkkương trường,2FHnF6 chuyệnDKx2kp gìDKx2kp cũDKx2kpng từnDKx2kpg gặpeNKHkk qubaa rồiDKx2kp, như2FHnF6ng mấDKx2kpy câu2FHnF6 teNKHkkruyện phiếmDKx2kp của2FHnF6 ĐổngDKx2kp 2FHnF6Thiếu QDKx2kpuân, dườnDKx2kpg DKx2kpnhư eNKHkkkhiến cDKx2kpậu tDKx2kprở nênba t2FHnF6ò bamò. ĐổngDKx2kp Thbaiếu QuânDKx2kp đến2FHnF6 muộ2FHnF6n hơeNKHkkn, nhưngba cũn2FHnF6g chỉba đếnDKx2kp trướbac bagiờ DKx2kphẹn tầm2FHnF6 DKx2kp15 pDKx2kphút, eNKHkkanh tbaa nhìban đồ2FHnF6ng hbaồ, cóDKx2kp chúteNKHkk tựeNKHkk giễDKx2kpu: “XemDKx2kp banhư cũngDKx2kp nểba mặ2FHnF6t Kỷba Nbaam Phư2FHnF6ơng, nghDKx2kpe DKx2kpnói Kỷ2FHnF6 2FHnF6tam côbang DKx2kptử mỗieNKHkk l2FHnF6ần về2FHnF6 đâeNKHkky, đầuDKx2kp tDKx2kpiên ởDKx2kp DKx2kpsân 2FHnF6bay phảbai gọieNKHkk DKx2kpđiện 2FHnF6báo trướceNKHkk eNKHkkcho côba ấ2FHnF6y, bằbang khônbag t2FHnF6hì khôngba qeNKHkkua nổieNKHkk cửaba đâu.”

Thích 2FHnF6Phi PhàmeNKHkk khôngba kìDKx2kpm đ2FHnF6ược bật2FHnF6 bacười, nó2FHnF6i: ba“Cái nbaày chỉba seNKHkkợ lbaà geNKHkkiả, abanh ch2FHnF6ỉ g2FHnF6iỏi DKx2kpnói mbaóc ngeNKHkkười DKx2kpta thôi.”

“Là thật2FHnF6 2FHnF6đấy, chDKx2kpú cDKx2kphưa bathấy bộ2FHnF6 dạeNKHkkng eNKHkkKỷ eNKHkkNam Phươnbag tbahôi, 2FHnF6có 2FHnF6lần 2FHnF6tôi và2FHnF6 cậuba teNKHkka uố2FHnF6ng sayeNKHkk, cậbau đoá2FHnF6n DKx2kpxem 2FHnF6tay này2FHnF6 2FHnF6nói DKx2kpgì, cDKx2kpậu 2FHnF6ta bảoeNKHkk tôeNKHkki cô2FHnF6 vợeNKHkk bênDKx2kp eNKHkknày khôneNKHkkg giố2FHnF6ng ngườieNKHkk kDKx2kphác DKx2kpgì cảDKx2kp, đếneNKHkk tbaiền củaba 2FHnF6cậu bata 2FHnF6mà bacũng khôngDKx2kp thèmba bậneNKHkk tâ2FHnF6m. Chú2FHnF6 nghDKx2kpe câDKx2kpu ấbay, tbaruyền r2FHnF6a ngoà2FHnF6i baai dáeNKHkkm tiban chứ.”

“Vợ baKỷ NDKx2kpam Phương2FHnF6 eNKHkkkhông eNKHkkphải balà bacon eNKHkkgái eNKHkknhà nàDKx2kpo đDKx2kpó sao?”

“Đúng thế2FHnF6, tbaên DKx2kplà Thủba Thủ,eNKHkk seNKHkko vớieNKHkk baKỷ NDKx2kpam Phư2FHnF6ơng 2FHnF6là m2FHnF6ôn 2FHnF6đăng hộeNKHkk đối,2FHnF6 ngườiDKx2kp cũnDKx2kpg baxinh bađẹp, nhưnDKx2kpg meNKHkkà Kỷ2FHnF6 baNam PeNKHkkhương eNKHkkđể DKx2kpcô teNKHkka ởba 2FHnF6Bắc KieNKHkknh mà2FHnF6 chẳng2FHnF6 đDKx2kpoái 2FHnF6hoài gì,ba đến2FHnF6 th2FHnF6ể diệneNKHkk bacủa b2FHnF6ố v2FHnF6ợ cũ2FHnF6ng bakhông nDKx2kpể nDKx2kpang gìDKx2kp. NeNKHkkghe nóeNKHkki veNKHkkì eNKHkkcó lầneNKHkk vịDKx2kp đạieNKHkk tiểuDKx2kp thDKx2kpư ấbay khôbang keNKHkkìm đượcba giậnDKx2kp dữ,2FHnF6 đ2FHnF6áp bamáy baeNKHkky qbaua DKx2kptìm KiềDKx2kpu t2FHnF6iểu thbaư nàDKx2kpy banói ceNKHkkhuyện phảieNKHkk qeNKHkkuấy, kếbat quảeNKHkk lDKx2kpàm Kỷ2FHnF6 taeNKHkkm nổi2FHnF6 xuDKx2kpng lêDKx2kpn, eNKHkktừ đấyba vềDKx2kp eNKHkksau DKx2kp2 bavợ chồng2FHnF6 tr2FHnF6ở mDKx2kpặt, nếu2FHnF6 keNKHkkhông phảiDKx2kp beNKHkkố mbaẹ đôiba babên geNKHkkây ápba lực,ba khbaông biếteNKHkk cònba xảy2FHnF6 DKx2kpra chubayện geNKHkkì nữa.”

4 giDKx2kpờ đúngba, phụcDKx2kp vụeNKHkk mởba cửa.

Thích P2FHnF6hi Ph2FHnF6àm 2FHnF6kinh eNKHkkngạc đDKx2kpến mDKx2kpức đứngDKx2kp bbaật eNKHkkdậy nhưeNKHkk l2FHnF6ò xoDKx2kp, eNKHkkmà batrên tDKx2kphực tế,ba cDKx2kpậu eNKHkkcũng đ2FHnF6ã đeNKHkkứng deNKHkkậy rồi.

Người phụ2FHnF6 nữba eNKHkkấy hoàDKx2kpn tDKx2kpoàn khôDKx2kpng gbaiống với2FHnF6 tronbag tưởeNKHkkng tượngba củaba cDKx2kpậu eNKHkkta, cô2FHnF6 2FHnF6ấy chỉba mặbac áDKx2kpo bamàu đeNKHkken, mà2FHnF6 đeNKHkkã càngDKx2kp lDKx2kpộ rDKx2kpa eNKHkkvẻ gầy2FHnF6 guộcba, 2FHnF6khuôn mDKx2kpặt trắngba 2FHnF6trẻo, đếneNKHkk phbaấn seNKHkkon cũ2FHnF6ng DKx2kpkhông đánh,ba n2FHnF6hưng DKx2kpvẫn tDKx2kpoát rDKx2kpa né2FHnF6t eNKHkkxinh đẹp,2FHnF6 xineNKHkkh đbaẹp DKx2kpđến t2FHnF6hu bahút batất DKx2kpcả ánhDKx2kp DKx2kpnhìn cDKx2kpủa meNKHkkọi người.

Tinh thbaần cậuba bahốt hoảng.

Đổng Thibaếu 2FHnF6Quân đã2FHnF6 eNKHkkđánh tiếneNKHkkg bachào hỏDKx2kpi: “Kiểu2FHnF6 tieNKHkkểu thư2FHnF6” rồiba vôba cùDKx2kpng nhiệtDKx2kp tìnhba 2FHnF6giới thiệuDKx2kp: “Vị2FHnF6 nàbay là2FHnF6 gbaiám eNKHkkđốc baThích 2FHnF6Phi Phàm.”

Thích PeNKHkkhi PhàmDKx2kp treNKHkkong balòng chbaỉ 2FHnF6nghĩ, sDKx2kpao lại2FHnF6 eNKHkklà côba ấy?

(*chú: cáeNKHkkc bacậu ạ2FHnF6, đừngeNKHkk bahỏi gìeNKHkk cảeNKHkk, tớDKx2kp ceNKHkkũng khôngba biếDKx2kpt DKx2kpgì đDKx2kpâu, seNKHkkuy đoánDKx2kp g2FHnF6ì thìeNKHkk c2FHnF6ứ subay đoánba thôieNKHkk. Tru2FHnF6yện dừDKx2kpng ởeNKHkk phần2FHnF6 “2FHnF62 chieNKHkkếc ábao lồngDKx2kp vbaào nhbaau” DKx2kprồi. N2FHnF6hưng ngoDKx2kpại tr2FHnF6uyện DKx2kpnày chỉeNKHkk là2FHnF6… mộtba câueNKHkk ch2FHnF6uyện bađơn eNKHkklẻ kháDKx2kpc chăngDKx2kp? TớDKx2kp cũnbag sDKx2kpửa lbaại eNKHkkthứ DKx2kptự tênDKx2kp ngoạ2FHnF6i tru2FHnF6yện 2FHnF6cho đúngeNKHkk vớiDKx2kp thbaứ tựDKx2kp thời2FHnF6 eNKHkkgian tábac giDKx2kpả viếtba rồiDKx2kp XD)

2. 

Sắc &amDKx2kpp; Giới

Vừa beNKHkkước bara ngoài,2FHnF6 đDKx2kpột nhiêDKx2kpn cóeNKHkk nDKx2kpgười gọbai: “DKx2kpA! N2FHnF6am Phương,DKx2kp k2FHnF6ia 2FHnF6không pbahải vbaợ cậueNKHkk sao?”

Kỷ Nbaam Phươ2FHnF6ng qbauay đầuDKx2kp 2FHnF6ra nhìnDKx2kp, hDKx2kpóa bara đeNKHkkúng tDKx2kphế thật.

Hiếm keNKHkkhi theNKHkkấy côeNKHkk ấ2FHnF6y mặc2FHnF6 váy,DKx2kp ch2FHnF6iếc ábao DKx2kplen 2FHnF6mỏng tbarùm đầuba màueNKHkk sDKx2kpan bahô, beNKHkkên dưeNKHkkới 2FHnF6là ceNKHkkhân váDKx2kpy 2FHnF6nâu eNKHkksậm, áoeNKHkk khDKx2kpoác cầm2FHnF6 tDKx2kprên tbaay, đứngDKx2kp cạn2FHnF6h ceNKHkkô beNKHkkạn meNKHkkà ceNKHkkô ấyba lạeNKHkki càngeNKHkk tỏaba bara néeNKHkkt duyên2FHnF6 2FHnF6dáng y2FHnF6êu kiều.

Cả đDKx2kpám ngườbai đãba bbaàn tában xôDKx2kpn xaeNKHkko, cóDKx2kp eNKHkkkẻ gọiDKx2kp chbaị dâu,DKx2kp lbaại c2FHnF6ó bakẻ gọi2FHnF6 DKx2kpem badâu, eNKHkkcòn cóba ngườ2FHnF6i đãDKx2kp eNKHkkxưng tDKx2kpên bamụ cbaủa cô:DKx2kp DKx2kp“Thủ Thủ,eNKHkk hôDKx2kpm n2FHnF6ay seNKHkkao lạeNKHkki vừeNKHkka k2FHnF6héo tbahế này?”

Thủ ThủDKx2kp eNKHkkmắt cười2FHnF6 conbag vDKx2kpút hỏiDKx2kp leNKHkkại: “S2FHnF6ao nDKx2kpào, cbaác abanh cbaó hứnDKx2kpg đbai uốnbag rượu,DKx2kp bachả lẽba bbaọn eeNKHkkm 2FHnF6không được2FHnF6 2FHnF6phép nổ2FHnF6i hứbang đbaến ănba cơmeNKHkk à?

Cô gái2FHnF6 đa2FHnF6ng k2FHnF6hoác ta2FHnF6y KeNKHkkỷ eNKHkkNam Phươbang seNKHkkớm 2FHnF6đã rụt2FHnF6 t2FHnF6ay lạiDKx2kp, nhbaưng 2FHnF6điệu bộba eNKHkkvẫn eNKHkktỏ 2FHnF6vẻ baquang mi2FHnF6nh chíbanh DKx2kpđại lắm2FHnF6, đangeNKHkk chuẩneNKHkk 2FHnF6bị eNKHkkrời đieNKHkk, aeNKHkki DKx2kpdè KDKx2kpỷ NaeNKHkkm PhươngDKx2kp đãba chắpeNKHkk t2FHnF6ay keNKHkkéo lạiba, 2FHnF6bảo: “LêneNKHkk eNKHkkxe 2FHnF6đợi aneNKHkkh.” baRồi DKx2kpanh eNKHkkmới buDKx2kpông tay.

Xem 2FHnF6ra DKx2kpđôi vbaợ chồneNKHkkg nbaày DKx2kpcó chuyện2FHnF6 riêeNKHkkng eNKHkkcần nDKx2kpói, eNKHkkcả đámDKx2kp ngườbai dbaắt deNKHkkíu bạneNKHkk gáiba cũDKx2kpng rụcDKx2kp rịchDKx2kp DKx2kptản đDKx2kpi, chbaỉ cò2FHnF6n lạbai ThủeNKHkk Thủ2FHnF6 và2FHnF6 DKx2kpcô eNKHkkbạn Đỗba HeNKHkkiểu TôeNKHkk, Đỗ2FHnF6 HiểueNKHkk Tôba cũngDKx2kp 2FHnF6nói: “TớeNKHkk qu2FHnF6a bê2FHnF6n 2FHnF6kia đợiba cậDKx2kpu nhé.”

“Không cầneNKHkk đâu.”eNKHkk Tbahủ baThủ dửngba dưeNKHkkng nhDKx2kpư khô2FHnF6ng, eNKHkkquay đầuDKx2kp eNKHkksang cườbai eNKHkkvới baKỷ NeNKHkkam Phương:2FHnF6 eNKHkk“Mai e2FHnF6m đDKx2kpi Hồ2FHnF6ng baKông, thứeNKHkk 2FHnF67 DKx2kptuần nàyba DKx2kpkhông vềeNKHkk eNKHkknhà DKx2kpvới aeNKHkknh được,2FHnF6 đếnba baluc đeNKHkkó anbah banói vớiDKx2kp mẹeNKHkk ba1 tiến2FHnF6g nhé.”

“Em điba Hồn2FHnF6g KeNKHkkông làmeNKHkk gì2FHnF6 thế?”

Thủ 2FHnF6Thủ cảmDKx2kp gbaiác kìeNKHkk quặcba, trưeNKHkkớc đâyDKx2kp cô2FHnF6 chạyDKx2kp t2FHnF6ới chạDKx2kpy l2FHnF6ui, aeNKHkknh có2FHnF6 eNKHkkbao giờ2FHnF6 eNKHkkthèm h2FHnF6ỏi đâu.

“Xem pDKx2kphim DKx2kp[Sắc, Giới],eNKHkk bảnba unc2FHnF6ut đấy.”

Chỉ 2FHnF6vì mộteNKHkk bộ2FHnF6 phDKx2kpim mDKx2kpà ba2FHnF6y đbai DKx2kpHồng KDKx2kpông, xưeNKHkka nDKx2kpay vốneNKHkk eNKHkklà pbahong cáDKx2kpch cbaủa cbaô ấ2FHnF6y mà.

“Đừng DKx2kpđi nữeNKHkka, 2FHnF6ở 2FHnF6nhà 2FHnF6xem đieNKHkk, a2FHnF6nh DKx2kpbảo ngưbaời giúpeNKHkk eDKx2kpm tDKx2kpìm eNKHkkbản gốc,eNKHkk lDKx2kpà đoạneNKHkk 2FHnF620 ph2FHnF6út bịeNKHkk cubat chứ2FHnF6 gì.”

Thủ Th2FHnF6ủ cảm2FHnF6 thấDKx2kpy 2FHnF6vui vẻba yDKx2kpên tâm,eNKHkk nhìeNKHkkn DKx2kpđi, lấyDKx2kp chồng2FHnF6 cũ2FHnF6ng cDKx2kpó 2FHnF6cái batốt đấy2FHnF6 cheNKHkkứ: “Vậyba thếDKx2kp n2FHnF6hé, eNKHkkanh đừnbag DKx2kpcó quê2FHnF6n đấy.”

Kết qeNKHkkuả a2FHnF6nh ấyba lạieNKHkk thậteNKHkk basự quêban chDKx2kpứ, Th2FHnF6ủ 2FHnF6Thủ phảDKx2kpi đếneNKHkk mấyDKx2kp ngDKx2kpày cDKx2kphưa gặeNKHkkp đượcba anhba, hôeNKHkkm neNKHkkay n2FHnF6ghĩ rDKx2kpa pDKx2kphải gbaọi c2FHnF6ho DKx2kpanh ấyba, chuô2FHnF6ng DKx2kpđổ mộ2FHnF6t hồbai lâu2FHnF6 màba keNKHkkhông ceNKHkkó baai banghe, 2FHnF6đang định2FHnF6 t2FHnF6hôi, a2FHnF6nh lDKx2kpại nDKx2kphận điDKx2kpện tbahoại: ‘AeNKHkk lô?”

Nghe giọng2FHnF6 đãeNKHkk biDKx2kpết bacòn chư2FHnF6a tỉnhba nbagủ, DKx2kpkhông 2FHnF6rõ leNKHkkà đanbag trbaên giườngba DKx2kpem nàoeNKHkk nữa,eNKHkk côeNKHkk đ2FHnF6ột nhiêeNKHkkn neNKHkkghĩ rDKx2kpa tDKx2kprò đùa2FHnF6 qubaái đản,DKx2kp ỏ2FHnF6n ẻnDKx2kp gbaọi 2FHnF61 tiếngba “NameNKHkk Phưbaơng à”ba, 2FHnF6giọng n2FHnF6ũng nịu2FHnF6 hDKx2kpỏi lạiDKx2kp: “Đoánba 2FHnF6xem eeNKHkkm làba aDKx2kpi nào?”

“Thủ Thủ,”eNKHkk Gbaiọng aDKx2kpnh vẫban đặcba sệtDKx2kp DKx2kpcơn nDKx2kpgái ngbaủ: “baNgoan nào,ba lầnDKx2kp basau muốban chơDKx2kpi trò2FHnF6 này,DKx2kp 2FHnF6nhớ đừeNKHkkng dDKx2kpùng sốDKx2kp đbaiện teNKHkkhoại ởeNKHkk nbahà nhé.”

Cô thDKx2kpẹn quá2FHnF6 hbaóa bagiận: “AnheNKHkk eNKHkktìm DKx2kpcho eDKx2kpm [SDKx2kpắc, Giới]eNKHkk cheNKHkkưa đấy?”

Hỏi đếneNKHkk baanh DKx2kpấy, m2FHnF6à baphải mấtba bamấy giâDKx2kpy saeNKHkku anbah mbaới 2FHnF6bật 2FHnF6cười: “Ồ,DKx2kp baanh qubaên mất.”tibaếng aneNKHkkh trầmDKx2kp đụcba nóieNKHkk giọngDKx2kp meNKHkkũi 2FHnF6nghe banặng t2FHnF6rĩu,. Có2FHnF6 lẽba anDKx2kph đangba 2FHnF6bị cảmeNKHkk, hDKx2kpoặc DKx2kpbiết đDKx2kpây 2FHnF6anh chbaỉ đDKx2kpang m2FHnF6ơ ngủ.

Cô đeNKHkkột nheNKHkkiên cảmDKx2kp giáceNKHkk eNKHkkxót xaba, bảbao: “Thbaế tbahôi vậy.”

“Thủ T2FHnF6hủ?” AneNKHkkh dườDKx2kpng nhưDKx2kp DKx2kpcảm eNKHkkthấy kh2FHnF6ông pbahải: “EmDKx2kp đừngba giậnba đấeNKHkky nhé,ba a2FHnF6nh bâyeNKHkk DKx2kpgiờ DKx2kpgọi điệneNKHkk b2FHnF6ảo họ2FHnF6 leNKHkkàm đây,ba DKx2kpnhé ThủDKx2kp Thủ?”

“Không ceNKHkkần đâu,DKx2kp e2FHnF6m khôeNKHkkng mbauốn baxem nữa2FHnF6 rồi.”

Cô bacảm theNKHkkấy cbahán nản,ba 2FHnF6rồi cũnDKx2kpg ceNKHkkúp đDKx2kpiện thoại2FHnF6. ThựceNKHkk eNKHkkra cũngDKx2kp cDKx2kphỉ 2FHnF6là eNKHkkmột chúDKx2kpt gi2FHnF6ống nhbaau eNKHkkmà thôiDKx2kp, 2FHnF6mùa 2FHnF6đông 2FHnF6năm ấyba Dịch2FHnF6 TrưDKx2kpờng Nin2FHnF6h bDKx2kpị ố2FHnF6m một2FHnF6 đợt2FHnF6 rấ2FHnF6t lâuDKx2kp, eNKHkkmãi khônbag thấyeNKHkk kbahỏi, 2FHnF6cô geNKHkkọi đbaiện eNKHkkcho baanh, giọngeNKHkk 2FHnF6anh ùba ùba, dDKx2kpường banhư đDKx2kpứa trbaẻ 2FHnF6nhỏ: “Ối,2FHnF6 baanh quê2FHnF6n mất.”

Mà thbaực 2FHnF6ra khôeNKHkkng ph2FHnF6ải eNKHkklà quênba, a2FHnF6nh cốeNKHkk baý neNKHkkói banhư thếDKx2kp, DKx2kpsau đ2FHnF6ó côba vội2FHnF6 về2FHnF6 ký2FHnF6 túc,2FHnF6 vừaDKx2kp vềeNKHkk đã2FHnF6 nhìneNKHkk thấy2FHnF6 bá2FHnF6nh eNKHkkkem eNKHkkvà hoeNKHkka, côba bamới biếtba eNKHkkanh DKx2kpvốn DKx2kpkhông quêban. 2FHnF6Bánh kDKx2kpem lú2FHnF6c đóeNKHkk chi2FHnF6a chbao mọi2FHnF6 ngườ2FHnF6i ở2FHnF6 baký tbaúc, aeNKHkki cũnbag cườieNKHkk 2FHnF6hì hDKx2kpì bảo:DKx2kp “eNKHkkNgọt đấyba!, DKx2kpĐúng tDKx2kphế tbahật, ngbaọt lDKx2kpắm, h2FHnF6ương eNKHkkvị ngbaọt DKx2kpngào chạyDKx2kp thẳngeNKHkk v2FHnF6ào coDKx2kpn tim.

Lúc cDKx2kphia taeNKHkky, baanh cứDKx2kp nhắcDKx2kp 2FHnF6đi nhắceNKHkk lạiDKx2kp: “ThủeNKHkk Thủ,2FHnF6 baem quDKx2kpên anDKx2kph đi,2FHnF6 eNKHkkem qubaên aDKx2kpnh đi…eNKHkk eNKHkkThủ Thủ,DKx2kp eDKx2kpm heNKHkkãy quêban aneNKHkkh đi….”

Mà c2FHnF6ô cứba n2FHnF6hư mộtDKx2kp đứaeNKHkk nhbaóc kbahóc lócba 2FHnF6om sò2FHnF6m, cả2FHnF6 meNKHkkặt rưneNKHkkg 2FHnF6rưng nướcba mắt,DKx2kp batúm lấy2FHnF6 vbaạt ábao aDKx2kpnh khôneNKHkkg eNKHkknỡ buôn2FHnF6g, hỗnDKx2kp loạeNKHkkn nhbaư t2FHnF6hế, kiể2FHnF6u bấDKx2kpt c2FHnF6hấp k2FHnF6hông r2FHnF6ời nhưeNKHkk eNKHkkthế, neNKHkkhưng mDKx2kpà cbaũng cóba eNKHkkích eNKHkkgì đâu?

Có íbach geNKHkkì nào?

Sau DKx2kpcùng aneNKHkkh vDKx2kpẫn eNKHkkvứt bỏ2FHnF6 côeNKHkk đấyba thôi.

Không DKx2kpcần ceNKHkkô neNKHkkữa đấbay thôi.

Thủ TheNKHkkủ cảeNKHkkm bagiác teNKHkkrong lò2FHnF6ng nguộ2FHnF6i balạnh, bởiDKx2kp v2FHnF6ì nh2FHnF6ớ đến2FHnF6 banhững chueNKHkkyện nàbay, lbaại làeNKHkkm nướ2FHnF6c meNKHkkắt eNKHkkcô teNKHkkuôn rơi.

Cô bavẫn DKx2kpdùng liệueNKHkk pDKx2kpháp cũ,eNKHkk eNKHkkra eNKHkkngoài ă2FHnF6n DKx2kpmột b2FHnF6ữa, sabau 2FHnF6đó 2FHnF6đi 2FHnF6xem l2FHnF6iền 2FHnF6tù DKx2kptì mấbay bộba eNKHkkphim, treNKHkkong peNKHkkhim bacó 2FHnF6vui buồn2FHnF6 lbai hbaợp, ceNKHkkó beNKHkkài ceNKHkka sinbah tửDKx2kp 2FHnF6buồn bathương, DKx2kpcó nhữbang nỗiba kDKx2kphổ đau2FHnF6 vậbat lộn,2FHnF6 cóDKx2kp n2FHnF6hững đờieNKHkk ngườieNKHkk babi abai, giaeNKHkkn nbaan dườeNKHkkng DKx2kpnhư vbaĩnh viễneNKHkk bakhông eNKHkkcó bờba bến.

Những lúceNKHkk nhưDKx2kp thế2FHnF6 côba batự cảmeNKHkk thấy2FHnF6 mDKx2kpình qeNKHkkuả là2FHnF6 maDKx2kpy meNKHkkắn tro2FHnF6ng cuộbac sống.

Rạng sáng2FHnF6 mớiba 2FHnF6về nhà,DKx2kp đãeNKHkk thấyba K2FHnF6ỷ N2FHnF6am Phương,eNKHkk c2FHnF6ô bấDKx2kpt ngờDKx2kp bavô cùng,DKx2kp 2FHnF6ồ DKx2kp1 tiếng:eNKHkk “Saoba eNKHkkanh lạiba về?”

Anh dườbang nhưba 2FHnF6có 2FHnF6chút eNKHkkkhó chịeNKHkku: “NhàDKx2kp anhDKx2kp, eNKHkkanh kDKx2kphông đDKx2kpược vDKx2kpề chắc?”

Bọn họDKx2kp đãba giabao hẹn2FHnF6 rồi,eNKHkk DKx2kpkhi 2FHnF6bên nDKx2kpào đóba tứcba eNKHkkgiận, bênDKx2kp DKx2kpkia k2FHnF6hông đeNKHkkược phbaép nổi2FHnF6 cáu,eNKHkk teNKHkkhế nênDKx2kp cDKx2kpô t2FHnF6huận teNKHkkheo an2FHnF6h, h2FHnF6íp 2FHnF6mắt cườiba dỗDKx2kp dành:ba “ĐượcDKx2kp rồbai, đDKx2kpược rbaồi, đươngeNKHkk nhieNKHkkên cDKx2kpó thểba vDKx2kpề chDKx2kpứ.” VeNKHkkừa q2FHnF6uay 2FHnF6đi, eNKHkkcô lạDKx2kpi hỏiba: “Abanh về2FHnF6 DKx2kplàm gDKx2kpì thế?”

Sắc mặtDKx2kp an2FHnF6h 2FHnF6còn eNKHkktệ hơ2FHnF6n, nhbaư DKx2kpthể 2FHnF6anh ấ2FHnF6y bavừa giậneNKHkk dỗiDKx2kp ởba cheNKHkkỗ ebam nàeNKHkko 2FHnF6về, DKx2kplại càngDKx2kp làmeNKHkk c2FHnF6ô thbaấy teNKHkkò bamò DKx2kphơn, cònba cóba côDKx2kp nào2FHnF6 dámba cheNKHkkọc gi2FHnF6ận eNKHkkanh nữaba đây?

Lúc an2FHnF6h th2FHnF6ật sựba gDKx2kpiận, a2FHnF6nh teNKHkkhường khôDKx2kpng nó2FHnF6i 2FHnF6gì, mbaà thực2FHnF6 rDKx2kpa côDKx2kp cũbang mệDKx2kpt rồi,DKx2kp uể2FHnF6 oải2FHnF6 lbaết đbai eNKHkkthay quầeNKHkkn áo,DKx2kp balúc 2FHnF6ra mớiDKx2kp để2FHnF6 eNKHkký tbarên bàban đểeNKHkk 2FHnF6cái gìeNKHkk đó:DKx2kp “GDKx2kpì thế?”

“Phim gốc.”

Anh trảeNKHkk lời2FHnF6 treNKHkkong sự2FHnF6 mấtba kiên2FHnF6 eNKHkknhẫn, từ2FHnF6 bbaé DKx2kpđã thếDKx2kp rồi,eNKHkk leNKHkkúc nDKx2kpào cũngba cbahê cDKx2kpô pbahiền hà.eNKHkk CeNKHkkô là2FHnF6 coban 2FHnF6gái, eNKHkknhỏ hDKx2kpơn anbah r2FHnF6ất nhiềeNKHkku DKx2kptuổi, lạiba DKx2kpcứ khăneNKHkkg kbahăng thíDKx2kpch báDKx2kpm the2FHnF6o eNKHkksau 2FHnF6anh, DKx2kplại thích2FHnF6 cùeNKHkkng veNKHkkới DKx2kpcả đDKx2kpám DKx2kpcon DKx2kptrai batrèo tường2FHnF6 le2FHnF6o cây2FHnF6, aeNKHkknh thấbay eNKHkkchán 2FHnF6nản vớiDKx2kp cá2FHnF6i đuôiba banhỏ 2FHnF6này DKx2kplắm rồDKx2kpi, theNKHkkế nên2FHnF6 eNKHkkanh nóiba chuyệnDKx2kp vớeNKHkki eNKHkkcô DKx2kpchỉ vỏnDKx2kp veNKHkkẹn trDKx2kpong vò2FHnF6ng eNKHkk3 phútba đã2FHnF6 mấtDKx2kp hếtba cảDKx2kp nh2FHnF6ẫn nại.

Cô 2FHnF6nhất thờ2FHnF6i vueNKHkki DKx2kpra mặt:ba ba“Sắc GieNKHkkới à?ba Mabai ebam gọi2FHnF6 eNKHkkHiểu TDKx2kpô đếnDKx2kp cDKx2kpùng x2FHnF6em, nbaghe nóDKx2kpi Lưbaơng TDKx2kpriều Vĩ2FHnF6 DKx2kptrong phiDKx2kpm bacó nudeeNKHkk, heNKHkke he!”

Anh độteNKHkk n2FHnF6hiên nói:ba “MDKx2kpai phảiba tDKx2kprả ngườiDKx2kp DKx2kpta rồi,eNKHkk eNKHkkxem DKx2kpluôn hôbam banay đi.”

“Hả?”

“Em tưởngba vieNKHkkệc nà2FHnF6y deNKHkkễ lắmDKx2kp ấyDKx2kp? N2FHnF6gười 2FHnF6ta phảeNKHkki nểDKx2kp mặt2FHnF6 lắmba mớiba cheNKHkko mượnDKx2kp đấy.”

“Trời ơeNKHkki, eNKHkkKỷ eNKHkkNam eNKHkkPhương baà, abanh nghĩba cbaách bađi màeNKHkk, bây2FHnF6 eNKHkkgiờ baem buDKx2kpồn ng2FHnF6ủ mbauốn chết2FHnF6 đDKx2kpi được,eNKHkk đểDKx2kp 2FHnF6mai xe2FHnF6m DKx2kpnhé, m2FHnF6ượn thêmba ba1 ngDKx2kpày nữeNKHkka nhé,ba nhé?”

“Phải xe2FHnF6m DKx2kptrong hDKx2kpôm nbaay, bDKx2kpây gbaiờ eNKHkkxem luôn.”

Xem DKx2kpra an2FHnF6h DKx2kpấy hôDKx2kpm eNKHkknay tâmeNKHkk trạng2FHnF6 đbaúng DKx2kplà k2FHnF6hông ổ2FHnF6n, đếneNKHkk cbahút việceNKHkk cỏnDKx2kp DKx2kpcon DKx2kpnày cũ2FHnF6ng khDKx2kpông neNKHkkỡ giúp2FHnF6, eNKHkkanh màeNKHkk tbahật sựeNKHkk tứDKx2kpc balên thì2FHnF6 quảeNKHkk làeNKHkk đángDKx2kp gờmba vDKx2kpô cbaùng, eNKHkkcô nhDKx2kpăn banhó ôeNKHkkm cubaộn phiDKx2kpm, hDKx2kpôm 2FHnF6nay DKx2kpxem thbaì hôeNKHkkm neNKHkkay xeDKx2kpm vậy.

Ai dDKx2kpè cbaòn bịeNKHkk aeNKHkknh giậeNKHkkt lấ2FHnF6y: “baChâu cbahấu eNKHkkđòi đá2FHnF6 xe.”

Cô bale bale lưỡi,DKx2kp thDKx2kpực rDKx2kpa cDKx2kpâu eNKHkknói ấyDKx2kp c2FHnF6òn cóba DKx2kpcả DKx2kp1 sự2FHnF6 batích DKx2kpđằng DKx2kpsau nữa,2FHnF6 hồieNKHkk đó2FHnF6 anDKx2kph đa2FHnF6ng heNKHkkọc cấpDKx2kp 2DKx2kp, cô2FHnF6 eNKHkkvừa mớ2FHnF6i vào2FHnF6 lớpDKx2kp eNKHkk1, 2FHnF6cả đámba trẻeNKHkk c2FHnF6on eNKHkktâm đầ2FHnF6u ýba bahợp bachơi eNKHkkđùa ởDKx2kp sbaân cỏ2FHnF6 DKx2kpbỏ ho2FHnF6ang sa2FHnF6u kheNKHkku nh2FHnF6à, mọDKx2kpi người2FHnF6 đanDKx2kpg dựngeNKHkk bảngDKx2kp bDKx2kpóng rổ2FHnF6 mới.2FHnF6 CDKx2kpô DKx2kplúc đó2FHnF6 DKx2kpbé tíDKx2kp tẹeNKHkko teoDKx2kp, mà2FHnF6 eNKHkklại bậtba nhaneNKHkkh nhbaất, laeNKHkko đầuba eNKHkkđến eNKHkkra sức2FHnF6 dựneNKHkkg câyba cộeNKHkkt bằngDKx2kp sắt.

Cả đbaám 2FHnF6toàn 2FHnF6con batrai baồ lêeNKHkkn cười,2FHnF6 Kbaỷ 2FHnF6Nam Phươn2FHnF6g cườieNKHkk teNKHkko eNKHkknhất, ceNKHkkòn kh2FHnF6inh thườngeNKHkk DKx2kpnói cô:DKx2kp “Cbahâu eNKHkkchấu đáeNKHkk xe!”

Cuộn babăng t2FHnF6hật sự2FHnF6 hơeNKHkki nặng,eNKHkk eNKHkkphòng DKx2kpchiếu p2FHnF6him lạiba ởba lầbau 32FHnF6, DKx2kpcô nDKx2kpghe tiến2FHnF6g aneNKHkkh kDKx2kphẽ DKx2kpthở dốbac, cô2FHnF6 gbaiơ ta2FHnF6y 2FHnF6chọc chọc:ba eNKHkk“Tam thiếu2FHnF6 geNKHkkia à,2FHnF6 a2FHnF6nh phả2FHnF6i luyệ2FHnF6n tậpba nhiDKx2kpều bavào, cảba nDKx2kpgày đừnDKx2kpg cheNKHkkỉ vậ2FHnF6n độneNKHkkg 2FHnF6có 2FHnF61 kiểu,ba an2FHnF6h eNKHkknghe tiếnbag aneNKHkkh thở2FHnF6 ấy,ba g2FHnF6ià rồi.”

Anh khôeNKHkkng bựcDKx2kp màDKx2kp cò2FHnF6n cườiDKx2kp: “Cút!”

Đây mớieNKHkk lbaà 2FHnF6Kỷ Nabam Phươnbag ch2FHnF6ứ, cô2FHnF6 eNKHkkphấn khởieNKHkk bậ2FHnF6t bamáy chiếu,ba eNKHkkanh bagiúp eNKHkkcô bađặt ceNKHkkuộn phi2FHnF6m, cô2FHnF6 heNKHkkỏi: “Sbaao anDKx2kph kbahông muDKx2kpa cáDKx2kpi mbaáy 2FHnF6chiếu kỹDKx2kp eNKHkkthuật DKx2kpsố nhỉ?”

“Không phDKx2kpải eeNKHkkm nóeNKHkki chỉ2FHnF6 DKx2kpcó 2FHnF6phim banhựa mớ2FHnF6i được2FHnF6 geNKHkkọi lbaà điệeNKHkkn 2FHnF6ảnh còDKx2kpn bagì nữa?”

Cô t2FHnF6ừng nóiDKx2kp eNKHkkcâu nàyba à?

Chẳng banhớ nữa

Trước DKx2kpnay, DKx2kpcô baxem pbahim bakhông thí2FHnF6ch cDKx2kpó đồeNKHkk ăeNKHkkn vặt2FHnF6 bêDKx2kpn cạnh,2FHnF6 ngbaười DKx2kpta vàoDKx2kp barạp, tDKx2kpay t2FHnF6rái eNKHkkbỏng nDKx2kpgô tbaay phảDKx2kpi eNKHkkcô caeNKHkk, cbahỉ cóeNKHkk côba 2FHnF62 bà2FHnF6n t2FHnF6ay trắng.

Phòng chi2FHnF6ếu pbahim troeNKHkkng nbahà reNKHkkất nhỏ,ba nhưn2FHnF6g màba thoảiba mDKx2kpái v2FHnF6ô cùng,eNKHkk DKx2kpcô ngồieNKHkk b2FHnF6ó bagối trên2FHnF6 sôeNKHkk phaDKx2kp, mDKx2kpà anDKx2kph eNKHkkđang ngồbai eNKHkkở ghếeNKHkk bê2FHnF6n kiaeNKHkk, bắtba đầueNKHkk châDKx2kpm eNKHkkmột bađiếu thuốc.

Cô banhăn nDKx2kphó bamặt mbaày: “Kỷ2FHnF6 NeNKHkkam Phương!”

Anh beNKHkkật badậy bbaỏ DKx2kpra ngoài.

Cô tưởDKx2kpng DKx2kpanh đãeNKHkk bađi rồ2FHnF6i, thế2FHnF6 DKx2kpnên yDKx2kpên batâm ngồiDKx2kp 2FHnF6xem tiếp

Cô hoà2FHnF6n toànba cDKx2kphìm đắmeNKHkk vDKx2kpới tìneNKHkkh teNKHkkiết p2FHnF6him, lúeNKHkkc xe2FHnF6m baảnh trêeNKHkkn eNKHkkbáo kbahông thể2FHnF6 c2FHnF6ảm nhậ2FHnF6n bara đượcba Tbahang DuDKx2kpy lạDKx2kpi đẹpeNKHkk đến2FHnF6 t2FHnF6hế, lúDKx2kpc 2FHnF6cô ấyDKx2kp thậtDKx2kp eNKHkksự xeNKHkkuất hiệnba trênDKx2kp mà2FHnF6n hìnhDKx2kp, đeNKHkkột neNKHkkhiên cảmba g2FHnF6iác neNKHkkhư thabanh bảoba keNKHkkiếm 2FHnF6tuốt r2FHnF6a khỏiba vỏba baoba, châneNKHkk eNKHkkmày khó2FHnF6e mbaắt DKx2kpđậm sắc2FHnF6 xuâDKx2kpn, mềm2FHnF6 mạieNKHkk 2FHnF6thanh t2FHnF6hoát tựaba mộteNKHkk nhàneNKHkkh h2FHnF6oa đà2FHnF6o, eNKHkkphong eNKHkktình eNKHkkmuôn ngDKx2kpàn, khôDKx2kpn t2FHnF6ả v2FHnF6ạn lần.

Lúc còDKx2kpn eNKHkkđang m2FHnF6ê DKx2kpmẩn, baKỷ Nabam PhươDKx2kpng vbaào từ2FHnF6 lúbac nàoeNKHkk c2FHnF6ô cũnDKx2kpg khôDKx2kpng đểba ýba, eNKHkkcho đếneNKHkk bakhi anDKx2kph ngồ2FHnF6i DKx2kpxuống s2FHnF6ô 2FHnF6pha, côeNKHkk bamới lieNKHkkếc DKx2kpanh ba1 cDKx2kpái: “Anbah keNKHkkhông rbaa neNKHkkgoài à?”

Anh khônbag đáp2FHnF6 lạbai, toDKx2kpàn beNKHkkộ tDKx2kpâm t2FHnF6rí côeNKHkk DKx2kpvẫn dồnba cảba vàoeNKHkk bộDKx2kp DKx2kpphim, 2FHnF6quay rbaa leNKHkkại baxem pheNKHkkim tiếp.ba DKx2kpĐoạn 2FHnF6“kẹp giấyDKx2kp” truyềneNKHkk teNKHkkhuyết cDKx2kpuối cù2FHnF6ng đãDKx2kp lêban hìeNKHkknh, DKx2kpcứ ceNKHkkoi nhưeNKHkk c2FHnF6ô DKx2kpđã g2FHnF6ặp 2FHnF6qua nhiềeNKHkku eNKHkkpha k2FHnF6iểu neNKHkkày rồbai, nhưngDKx2kp 2FHnF6vừa xeeNKHkkm DKx2kpđến đoạn2FHnF6 ấy,eNKHkk DKx2kpvẫn khôngDKx2kp DKx2kpnhịn được2FHnF6 kDKx2kphì eNKHkkkhì bật2FHnF6 DKx2kpcười. KỷeNKHkk eNKHkkNam PhươDKx2kpng 2FHnF6đột nhiDKx2kpên hỏ2FHnF6i: “CóDKx2kp gìeNKHkk bađáng cườiDKx2kp à.”

“Độ khó2FHnF6 c2FHnF6ao đấy.”eNKHkk CôeNKHkk khobaa taeNKHkky mbaúa chDKx2kpân: “ThậteNKHkk kheNKHkkông thểba tưởng2FHnF6 tượngba DKx2kpnổi….Tại sabao eNKHkkcó thbaể phấnDKx2kp kheNKHkkởi thếDKx2kp chứ?”

“Muốn thử2FHnF6 týDKx2kp không?”

“Hở?”

Không đ2FHnF6ợi DKx2kpcô phảneNKHkk ứngeNKHkk lạiba, nụ2FHnF6 hôban đã2FHnF6 ậpba xuống,2FHnF6 cbaô vùbang vẫyDKx2kp: “DKx2kpNày, mùDKx2kpi thbauốc lá!”

Có queNKHkkỷ mớiDKx2kp beNKHkkiết anbah vừeNKHkka lDKx2kpàm đếnba mấeNKHkky điế2FHnF6u DKx2kprồi, ceNKHkkả bangười sặc2FHnF6 2FHnF6mùi thu2FHnF6ốc. baAnh DKx2kpkhông 2FHnF6buông tabay 2FHnF6cô liề2FHnF6n cắ2FHnF6n DKx2kptay anheNKHkk, sDKx2kpau cùngba anbah khôeNKHkkng ceNKHkkhịu đượcba DKx2kpđau, khô2FHnF6ng teNKHkkhể khônDKx2kpg buông.

“Vậy abanh đDKx2kpi đbaánh ră2FHnF6ng nhé.”

Quả 2FHnF6này eNKHkkxong rồiDKx2kp, c2FHnF6ô quDKx2kpa quýt2FHnF6 nóiba: ba“Đi đi,eNKHkk DKx2kpmau đbai đbai, nhớeNKHkk tDKx2kpắm nữaeNKHkk đấy.”

Cô còeNKHkkn pbahải baxem phimeNKHkk, batrước tibaên 2FHnF6cứ phảiDKx2kp eNKHkkxua an2FHnF6h điDKx2kp cDKx2kpái đDKx2kpã, an2FHnF6h 2FHnF6ấy batắm t2FHnF6rước n2FHnF6ay 2FHnF6siêu lâu,DKx2kp eNKHkklại 2FHnF6thích bảnhba chọDKx2kpe, sấ2FHnF6y t2FHnF6óc cũbang peNKHkkhải sấyDKx2kp DKx2kpđến nử2FHnF6a ngày,eNKHkk đợieNKHkk anbah tắmba DKx2kpxong, cDKx2kpô đDKx2kpã basớm xeNKHkkuống eNKHkklầu đieNKHkk ngDKx2kpủ rồi.

Ai 2FHnF6mà n2FHnF6gờ đượceNKHkk pheNKHkkim c2FHnF6òn c2FHnF6hưa DKx2kpxem h2FHnF6ết, eNKHkkanh đãeNKHkk tắmeNKHkk xDKx2kpong r2FHnF6ồi, anDKx2kph 2FHnF6mặc b2FHnF6ộ áo2FHnF6 tắmeNKHkk b2FHnF6ông bưeNKHkkớc reNKHkka ngoài,DKx2kp đếnDKx2kp tbaóc cũngba chbaưa sấy,DKx2kp batay còban eNKHkkcầm kh2FHnF6ăn lông,2FHnF6 vừaeNKHkk laDKx2kpu 2FHnF6vừa ngồiba xuôngeNKHkk, cô2FHnF6 hoàn2FHnF6 tobaàn khDKx2kpông lườngDKx2kp batrước, eNKHkkcó muốnDKx2kp DKx2kpthoát cũbang khô2FHnF6ng kịp2FHnF6, đàneNKHkkh tỏ2FHnF6 eNKHkkra vẻ2FHnF6 bamặt khổ2FHnF6 sở:DKx2kp “Kỷ2FHnF6 eNKHkkNam PhDKx2kpương, DKx2kpem DKx2kpmệt lắm.”

Nhìn deNKHkkáng bavẻ eNKHkkanh eNKHkkcó hbaơi nổieNKHkk cábau, 2FHnF6nhưng aneNKHkkh lại2FHnF6 ngồi2FHnF6 ibam bấtDKx2kp động,DKx2kp DKx2kpcô neNKHkkghĩ thế2FHnF6 nbaào eNKHkkthì hô2FHnF6m n2FHnF6ay DKx2kpcũng pDKx2kphải trDKx2kpở mặt2FHnF6 bằneNKHkkg được,2FHnF6 bacô đànhDKx2kp đánhDKx2kp đDKx2kpòn phbaủ đầuba: “AnheNKHkk 2FHnF6ra ngoàiDKx2kp điba, DKx2kpdù eNKHkksao baanh eNKHkkcũng bacó eNKHkkchỗ điba mà,eNKHkk eDKx2kpm mệt2FHnF6 2FHnF6lắm rồi.”

Anh nbaém bakhăn DKx2kptắm xuốngba basàn, côDKx2kp ngDKx2kphĩ đợt2FHnF6 nàDKx2kpy khbaông tránDKx2kph khỏeNKHkki cãi2FHnF6 nhbaau teNKHkko rDKx2kpồi, lầ2FHnF6n eNKHkktrước cbaô đuổeNKHkki an2FHnF6h rDKx2kpa ngo2FHnF6ài, DKx2kp2 ngườbai 2FHnF6còn eNKHkklớn batiếng eNKHkkmột trận.

Cãi nhaDKx2kpu chDKx2kpứ gDKx2kpì, c2FHnF6ãi điba, 2FHnF6cô cũbang chẳngDKx2kp 2FHnF6sợ, ceNKHkkòn hDKx2kpung hăeNKHkkng treNKHkkợn 2FHnF6mắt với2FHnF6 anh.

Kết q2FHnF6uả eNKHkkanh khôeNKHkkng nóbai dù2FHnF6 chỉDKx2kp một2FHnF6 2FHnF6tiếng, qDKx2kpuay ngườiba điDKx2kp mất.

Cô thở2FHnF6 phà2FHnF6o banhẹ nhõmeNKHkk, baxem 2FHnF6tiếp bộeNKHkk 2FHnF6phim, Lươbang Triều2FHnF6 eNKHkkVĩ tronDKx2kpg phiDKx2kpm eNKHkkđang rơiba nướcba meNKHkkắt, 2FHnF6một ngưbaời đàneNKHkk ôngDKx2kp như2FHnF6 thếba, vậyDKx2kp màeNKHkk cũnbag k2FHnF6hóc ư.

Trong lòngDKx2kp cDKx2kpô oáneNKHkk eNKHkktrách, t2FHnF6ất 2FHnF6cả làeNKHkk eNKHkktại baKỷ NDKx2kpam PhưDKx2kpơng 2FHnF6phá đábam, bahại cô2FHnF6 khbaông xbaem được2FHnF6 phDKx2kpần bađầu, đế2FHnF6n đDKx2kpoạn cảm2FHnF6 xúbac nh2FHnF6ất bathì lạDKx2kpi bahoàn DKx2kptoàn khônbag cDKx2kpó cảmba eNKHkkgiác gì.
(eNKHkk*chú1: ơ…2FHnF6 “đoạDKx2kpn kẹpeNKHkk geNKHkkiấy” batruyền thuy2FHnF6ết eNKHkkở batrên, tớDKx2kp néeNKHkkm 2FHnF6cả raw&nbseNKHkkp;lên, bạnDKx2kp nàeNKHkko xebam SeNKHkkắc GeNKHkkiới rồbai ắeNKHkkt hiể2FHnF6u, mbaà bạnba nàbao tDKx2kpò mòDKx2kp làDKx2kp cá2FHnF6i gì2FHnF6 th2FHnF6ì đâyeNKHkk “传说中的回形针2FHnF6” eNKHkktớ eNKHkkkhông x2FHnF6úi bbaẩy kíchDKx2kp thícheNKHkk truyền2FHnF6 b2FHnF6á gì2FHnF6 đâeNKHkku nhớDKx2kp, 2FHnF6vì peNKHkkhim vì2FHnF6 trDKx2kpuyện nó2FHnF6 đềba cập2FHnF6 ấ2FHnF6y DKx2kpmà XD)

(*chú2: ngoại truDKx2kpyện nàDKx2kpy xảbay r2FHnF6a vDKx2kpào lúcba nbaào ấbay hở2FHnF6? Tba_T tớDKx2kp 2FHnF6cũng DKx2kpkhông r2FHnF6õ nữaba, dbaù đãba eNKHkkhỏi han tiebbaa nhưng mọi2FHnF6 người cũngeNKHkk 2FHnF6mù mờeNKHkk nDKx2kphư chúngeNKHkk teNKHkka cảDKx2kp thôi)

 

3.

Ai màba beNKHkkiết tbaại seNKHkkao hôm2FHnF6 đấyDKx2kp eNKHkktôi lạiba say? 

 

 

Hôm đóeNKHkk uốnbag DKx2kpđến s2FHnF6ay meNKHkkèm, 2FHnF6tay DKx2kpTrác NDKx2kphĩ eNKHkksau cùn2FHnF6g cò2FHnF6n 2FHnF6ói reNKHkka mábau, DKx2kptôi địnhba láiDKx2kp xDKx2kpe đư2FHnF6a cậeNKHkku bata đếnDKx2kp bệnh2FHnF6 viDKx2kpện, DKx2kpnhưng lạeNKHkki b2FHnF6ị DKx2kpcả đámeNKHkk anDKx2kph eeNKHkkm caeNKHkkn ngăn,ba bảo2FHnF6 t2FHnF6ôi ngộ2FHnF6 banhỡ gặDKx2kpp cbaảnh 2FHnF6sát thì2FHnF6 2FHnF6sao, tộiDKx2kp nàbay làeNKHkk tội2FHnF6 balái DKx2kpxe sabau bakhi r2FHnF6ượu 2FHnF6bia đeNKHkkấy. eNKHkkMà nế2FHnF6u không2FHnF6 bịDKx2kp cảnheNKHkk s2FHnF6át sờDKx2kp gáy,2FHnF6 tbahì ceNKHkkũng DKx2kpkhông nê2FHnF6n eNKHkklái x2FHnF6e balúc 2FHnF6uống say.

Cả leNKHkkũ bọn2FHnF6 eNKHkktôi đâbay đbaều eNKHkklà nhữngDKx2kp 2FHnF6công 2FHnF6dân biếtDKx2kp tu2FHnF6ân teNKHkkhủ baluật DKx2kppháp, đươngDKx2kp nhiDKx2kpên khôn2FHnF6g theNKHkkể mạoDKx2kp hiểbam láiba xeNKHkke lúcba basay đbaể bịba cảDKx2kpnh seNKHkkát 2FHnF6chộp được,ba th2FHnF6ế DKx2kpnên đàneNKHkkh gọi2FHnF6 cheNKHkko 1eNKHkk20, baxe cDKx2kpứu thươn2FHnF6g látba eNKHkksau đãeNKHkk đếnDKx2kp bađón Trábac NhĩDKx2kp đi.

Về cbahuyện deNKHkkạ dà2FHnF6y DKx2kpTrác Nhĩ2FHnF6 chảyDKx2kp mDKx2kpáu ấDKx2kpy àDKx2kp, thậteNKHkk sựeNKHkk balà tôi2FHnF6 phảieNKHkk eNKHkkxin lỗi2FHnF6 cậ2FHnF6u bata rồi.DKx2kp TeNKHkkối đóDKx2kp tôiba DKx2kpvùi đầu2FHnF6 uốbang 2FHnF6rượu giả2FHnF6i 2FHnF6sầu, lạiba bathêm bDKx2kpên cbaạnh c2FHnF6ó DKx2kp1 lbaũ mùDKx2kp quángba chúcDKx2kp tụngeNKHkk khô2FHnF6ng ngừneNKHkkg, uốnDKx2kpg saeNKHkky lúeNKHkkc neNKHkkào cũbang khôneNKHkkg biếDKx2kpt nữa.2FHnF6 2FHnF6Sau cDKx2kpùng tDKx2kpôi còn2FHnF6 mubaốn bauống eNKHkkmột mìnbah, TráeNKHkkc NhDKx2kpỉ bbaảo: ‘ĐượceNKHkk thôeNKHkki, bDKx2kpiết cậuDKx2kp khôDKx2kpng thoảbai mDKx2kpái DKx2kprồi, 2FHnF6ly 2FHnF6này tDKx2kpôi mờiba cậu.”

Cậu eNKHkkta bì2FHnF6nh thườngeNKHkk cbaũng cbahỉ uốneNKHkkg 2FHnF6ở mứceNKHkk hơ2FHnF6n ba1 ceNKHkkhai bathôi, hômDKx2kp đDKx2kpó gắDKx2kpng g2FHnF6ượng đượceNKHkk đếneNKHkk DKx2kp2 cheNKHkkai, bacũng 2FHnF6coi nbahư babiết treNKHkkọng nghĩbaa bakhí rồi.

Tay nàDKx2kpy lúcba uố2FHnF6ng eNKHkksay rồiDKx2kp eNKHkkthì lạieNKHkk bắtDKx2kp đbaầu 2FHnF6kêu 2FHnF6la 2FHnF6gào t2FHnF6hét: “KhôngDKx2kp pDKx2kphải Thủba Tbahủ sinbah DKx2kpcon tbarai eNKHkkrồi àba, c2FHnF6ậu đau2FHnF6 DKx2kplòng cá2FHnF6i nỗbai gìba nữeNKHkka? TôieNKHkk kiếmba c2FHnF6ho cậueNKHkk ba8 eeNKHkkm 1ba0 2FHnF6em đẻ2FHnF6 đượceNKHkk nuôbai được,2FHnF6 DKx2kpđể mbaấy eNKHkkem ấyba s2FHnF6inh chDKx2kpo cậu2FHnF6 ba1 2FHnF6tá nDKx2kphé, ceNKHkkậu thíbach coDKx2kpn treNKHkkai 2FHnF6có coDKx2kpn trDKx2kpai, eNKHkkthích coeNKHkkn gá2FHnF6i 2FHnF6có bacon gái!”

Tôi vừaba nghDKx2kpe xDKx2kpong, đeNKHkkã cảmba theNKHkkấy DKx2kpmen DKx2kprượu dộDKx2kpi lDKx2kpên đầeNKHkku, bật2FHnF6 d2FHnF6ậy hấ2FHnF6t tubang c2FHnF6ả bàn,DKx2kp đáDKx2kpm ngưeNKHkkời xuDKx2kpng quDKx2kpanh liềueNKHkk mbaạng caeNKHkkn DKx2kpngăn. Tô2FHnF6i phải2FHnF6 đánDKx2kph chDKx2kpo thằ2FHnF6ng baôn cbaon DKx2kpnày mộteNKHkk trận,eNKHkk kết2FHnF6 quả2FHnF6 bacả ngbaười cậ2FHnF6u 2FHnF6ta xiêbau vẹo,2FHnF6 nôn2FHnF6 r2FHnF6a ngaeNKHkky m2FHnF6ột bã2FHnF6i máu.

Được lắm2FHnF6, tôi2FHnF6 eNKHkkkhông thèbam chấpba ôn2FHnF6 con2FHnF6, tôbai đưa2FHnF6 cậu2FHnF6 tbaa tới2FHnF6 beNKHkkệnh việneNKHkk vậy.

Lúc 2FHnF6xe cứueNKHkk thươngeNKHkk đến,DKx2kp eNKHkkcậu tDKx2kpa teNKHkkay cò2FHnF6n đang2FHnF6 c2FHnF6ắm ốngDKx2kp truyềneNKHkk bavẫn cố2FHnF6 nbaíu taeNKHkky teNKHkkôi, 2FHnF6chân tDKx2kphành s2FHnF6âu sắc2FHnF6 nóiDKx2kp: “ConDKx2kp teNKHkkrai cũbang đDKx2kpược rồi,DKx2kp cDKx2kpon traeNKHkki cũ2FHnF6ng tố2FHnF6t mà,ba sabao 2FHnF6cậu lạieNKHkk khôneNKHkkg thích2FHnF6 coban tr2FHnF6ai chứ?”

Có cbaon eNKHkktrai DKx2kpđể làeNKHkkm eNKHkkcái eNKHkkgì nàoeNKHkk CoeNKHkkn gbaái khôeNKHkkng 2FHnF6phải tbaốt DKx2kphơn à!

Sinh đDKx2kpẻ cóba k2FHnF6ế hoạceNKHkkh bâyeNKHkk giờeNKHkk khbaông eNKHkkcho pDKx2kphép đẻDKx2kp đứaba thứDKx2kp 2DKx2kp, nếuba khôngba tôiDKx2kp cóba cần2FHnF6 peNKHkkhải khổDKx2kp teNKHkkhế nàyeNKHkk kDKx2kphông hả?

Vả lạeNKHkki batôi dỗba dànheNKHkk cô2FHnF6 ấyeNKHkk seNKHkkinh DKx2kpcho đứaDKx2kp 2FHnF6con dDKx2kpễ 2FHnF6lắm đấ2FHnF6y à?2FHnF6 DKx2kpTôi d2FHnF6ỗ ngoeNKHkkn deNKHkkỗ n2FHnF6gọt cDKx2kpô ấyDKx2kp đếnDKx2kp cảDKx2kp 2FHnF61 2FHnF6năm cóeNKHkk lẻba DKx2kprồi DKx2kpđấy, cDKx2kphỉ meNKHkkong mỏDKx2kpi bacô ấy2FHnF6 sDKx2kpinh cDKx2kpho 2FHnF6tôi ba1 đứ2FHnF6a eNKHkkcon gáiba, t2FHnF6hế m2FHnF6à keNKHkkết queNKHkkả lạieNKHkk 2FHnF6là co2FHnF6n trai!

Tôi ceNKHkkòn gìeNKHkk đau2FHnF6 lòDKx2kpng hơeNKHkkn không?

Ông bàba nộiba ngeNKHkkhe nóiba là2FHnF6 DKx2kpcon eNKHkktrai, thìba hbaài l2FHnF6òng leNKHkkắm, khỏiDKx2kp baphải neNKHkkói, giốngDKx2kp heNKHkkệt nhưDKx2kp c2FHnF6ó được2FHnF6 đbaứa cháueNKHkk đíchba eNKHkktôn rồieNKHkk thDKx2kpì vạnDKx2kp sựba eNKHkkđều thỏ2FHnF6a m2FHnF6ãn, teNKHkkôi có2FHnF6 cốeNKHkk bảoeNKHkk cô2FHnF6 ấbay sin2FHnF6h thêDKx2kpm eNKHkkđứa nữaba theNKHkkì đến2FHnF6 cbaả việnba t2FHnF6rợ bbaên ngoài2FHnF6 ceNKHkkũng chẳngDKx2kp bacòn ai.

Tôi ceNKHkkó dễ2FHnF6 dàng2FHnF6 gbaì khôngDKx2kp hảeNKHkk tôi?

Mượn rượu2FHnF6 tiêuDKx2kp sầbau, eNKHkksầu t2FHnF6hêm sầuDKx2kp, rượuba ngấmeNKHkk baruột sầeNKHkku, quDKx2kpả thật,2FHnF6 ngưDKx2kpời s2FHnF6ầu DKx2kpcó rượuba sầu.

Tôi còban bachưa óiDKx2kp mábau đấyDKx2kp, DKx2kpcậu bata đãDKx2kp ói2FHnF6 má2FHnF6u rồi.

Đợi đế2FHnF6n lúbac cậDKx2kpu bata đDKx2kpẻ coban traiba, tôieNKHkk thể2FHnF6 nà2FHnF6o cũneNKHkkg chuốeNKHkkc ceNKHkkậu tDKx2kpa bữaDKx2kp nữa.

Để c2FHnF6ậu óDKx2kpi DKx2kpmáu 2FHnF6cho mà2FHnF6 xem!

*chú: baHE đ2FHnF6ấy cáDKx2kpc eNKHkkcậu ạeNKHkk ╮( ̄▽ ̄”)