You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng TqUwqpU6Shiếu Quâ9cMNV5MKn cưqUwqpU6Sời 9cMNV5MKnói: “XemqUwqpU6S nàqUwqpU6So, ThíchUgbg 9cMNV5MKtổng c9cMNV5MKòn g9cMNV5MKiả v9cMNV5MKờ hồUgbg đồqUwqpU6S nữa,qUwqpU6S còn9cMNV5MK qUwqpU6SKỷ NaUgbgm PhươnqUwqpU6Sg nàoUgbg nữUgbga? ChínhUgbg làUgbg KỷUgbg tqUwqpU6Sam côUgbgng tử,Ugbg 9cMNV5MKchỉ cầnUgbg cậu9cMNV5MK t9cMNV5MKa nóiUgbg 9cMNV5MK1 câu9cMNV5MK thô9cMNV5MKi, tqUwqpU6Sôi đả9cMNV5MKm qUwqpU6Sbảo Ugbgchú t9cMNV5MKhuận buồm9cMNV5MK xUgbguôi gió.”

Thích P9cMNV5MKhi qUwqpU6SPhàm Ugbgcó qUwqpU6Sý lắqUwqpU6Sc đầu:qUwqpU6S “KhóUgbg đấy,9cMNV5MK kqUwqpU6Shó nhUgbgư lUgbgên Ugbgtrời ấy,9cMNV5MK l9cMNV5MKàm sa9cMNV5MKo 9cMNV5MKmà 9cMNV5MKmượn đưqUwqpU6Sợc Ugbgdanh nUgbgghĩa qUwqpU6Scủa cậuqUwqpU6S t9cMNV5MKa bâ9cMNV5MKy giờ?”qUwqpU6S ĐqUwqpU6Sổng qUwqpU6SThiếu UgbgQuân chừn9cMNV5MKg n9cMNV5MKhư đã9cMNV5MK uốngqUwqpU6S đếnqUwqpU6S qUwqpU6Ssay 9cMNV5MKmèm, đôiqUwqpU6S mắt9cMNV5MK 9cMNV5MKlim Ugbgdim hằnqUwqpU6S qUwqpU6Stơ mqUwqpU6Sáu, t9cMNV5MKay mânqUwqpU6S mêqUwqpU6S chặUgbgn gá9cMNV5MKc đũa9cMNV5MK bằngqUwqpU6S ngọUgbgc, mồqUwqpU6Sm qUwqpU6Sthì nói:qUwqpU6S “NgườiqUwqpU6S anUgbgh Ugbgem à,Ugbg 9cMNV5MKcái Ugbgnày lUgbgà Ugbgthuộc vUgbgào vậqUwqpU6Sn 9cMNV5MKmay tUgbghôi. TUgbgôi qUwqpU6Snói chúUgbg ngUgbghe, 9cMNV5MKcon đường9cMNV5MK củ9cMNV5MKa 9cMNV5MKKỷ NaqUwqpU6Sm PhươqUwqpU6Sng, Ugbgngười t9cMNV5MKầm thưUgbgờng khôn9cMNV5MKg qUwqpU6Sđi nổ9cMNV5MKi đâu.”9cMNV5MK ThícUgbgh PqUwqpU6Shi Ph9cMNV5MKàm thấyqUwqpU6S qUwqpU6Slời anqUwqpU6Sh t9cMNV5MKa nqUwqpU6Sói có9cMNV5MK ýqUwqpU6S tứ,9cMNV5MK Ugbgliền qUwqpU6Svội vàn9cMNV5MKg chắ9cMNV5MKp tay9cMNV5MK: “qUwqpU6SAnh Đổng,Ugbg nếu9cMNV5MK nhưUgbg aUgbgnh qUwqpU6Sđã c9cMNV5MKhịu giqUwqpU6Súp 9cMNV5MKem qUgbgua được9cMNV5MK phUgbgen này9cMNV5MK, qUwqpU6Sem dùqUwqpU6S thịqUwqpU6St náqUwqpU6St x9cMNV5MKương taqUwqpU6Sn, mqUwqpU6Sáu chảy9cMNV5MK đqUwqpU6Sầu Ugbgrơi, cqUwqpU6Sũng nguUgbgyện qUwqpU6Sghi nUgbghớ Ugbgân 9cMNV5MKđức qUwqpU6Scủa anh.”

Đổng Thiếu9cMNV5MK Qu9cMNV5MKân phá9cMNV5MK lênqUwqpU6S cười,qUwqpU6S c9cMNV5MKó ýUgbg thừUgbga nướcUgbg đụcUgbg thảqUwqpU6S cUgbgâu: “Thì9cMNV5MK cậuUgbg cứUgbg Ugbgđoán x9cMNV5MKem, qUwqpU6Stay UgbgKỷ NUgbgam PUgbghương nUgbgày thíUgbgch nhấtqUwqpU6S cáiUgbg gì?”

Thích UgbgPhi Phà9cMNV5MKm buột9cMNV5MK miệng9cMNV5MK hỏUgbgi: “Ti9cMNV5MKền à?”

Đổng ThiUgbgếu 9cMNV5MKQuân lắcqUwqpU6S đầu9cMNV5MK nhưUgbg trqUwqpU6Sống bỏiqUwqpU6S: “9cMNV5MKTaynày qUwqpU6Smà 9cMNV5MKthiếu tiềnUgbg à?”9cMNV5MK Th9cMNV5MKích UgbgPhi P9cMNV5MKhàm lạUgbgi đo9cMNV5MKán t9cMNV5MKhêm vàUgbgi thứ:9cMNV5MK “ĐồqUwqpU6S cổqUwqpU6S? Ugbghay t9cMNV5MKhư họa?”9cMNV5MK ĐồngUgbg Th9cMNV5MKiếu QuUgbgân Ugbgvẫn chỉ9cMNV5MK lqUwqpU6Sắc đUgbgầu, thầ9cMNV5MKn qUwqpU6Sbí qUwqpU6Snhìn ch9cMNV5MKằm cqUwqpU6Shặp và9cMNV5MKo ThícqUwqpU6Sh UgbgPhi PhàUgbgm, hỏiUgbg: “ChqUwqpU6Sú khônUgbgg biết9cMNV5MK qUwqpU6Svì saqUwqpU6So taqUwqpU6Sy KỷUgbg tUgbgam côngUgbg tửqUwqpU6S nàyqUwqpU6S lạiUgbg hUgbgay xuUgbgất hiệnqUwqpU6S ở9cMNV5MK Ugbgchỗ Ugbgchúng qUwqpU6Sta ư?”

Thích UgbgPhi PhàUgbgm 9cMNV5MKrối bời,9cMNV5MK ĐUgbgổng ThUgbgiếu QqUwqpU6Suân qUwqpU6Scười khà9cMNV5MK 9cMNV5MKkhà thUgbgấp giqUwqpU6Sọng n9cMNV5MKói: 9cMNV5MK“Bởi vqUwqpU6Sì cậu9cMNV5MK qUwqpU6Sta c9cMNV5MKó thứ9cMNV5MK xeUgbgm nhqUwqpU6Sư bảoUgbg bốiUgbg để9cMNV5MK ởUgbg Ugbgđây——cậu t9cMNV5MKa qUwqpU6Sở qUwqpU6Snông tra9cMNV5MKng Cả9cMNV5MKnh 9cMNV5MKMiên cóUgbg 9cMNV5MK1 cUgbgăn bUgbgiệt qUwqpU6Sthự, nàUgbgy Ugbgnhé, c9cMNV5MKhỗ đó9cMNV5MK 9cMNV5MKmới làqUwqpU6S nơiUgbg đứ9cMNV5MKng đầUgbgu thàn9cMNV5MKh p9cMNV5MKhố nqUwqpU6Sày. Nữ9cMNV5MK chủqUwqpU6S nhqUwqpU6Sân cqUwqpU6Sủa cănqUwqpU6S biệtqUwqpU6S thự9cMNV5MK đóUgbg, c9cMNV5MKhậc cUgbghậc, đ9cMNV5MKẹp đế9cMNV5MKn nqUwqpU6Sỗi 9cMNV5MKphong cản9cMNV5MKh cả9cMNV5MK khUgbgu Cản9cMNV5MKh MiênUgbg cũn9cMNV5MKg k9cMNV5MKhông bìUgbg được.”

Thích qUwqpU6SPhi Phàm9cMNV5MK khôqUwqpU6Sng cUgbgho lUgbgà nhqUwqpU6Sư vậy:9cMNV5MK “Kỷ9cMNV5MK 9cMNV5MKNam UgbgPhương Ugbgở đqUwqpU6Sâu mqUwqpU6Sà chẳnUgbgg b9cMNV5MKao vàiUgbg cô9cMNV5MK qUwqpU6Schứ? Nếu9cMNV5MK 9cMNV5MKđám pUgbghụ nqUwqpU6Sữ đqUwqpU6Só mà9cMNV5MK thuyqUwqpU6Sết pUgbghục được9cMNV5MK cậu9cMNV5MK ta9cMNV5MK, tqUwqpU6Shế qUwqpU6Sthì cònUgbg gìqUwqpU6S 9cMNV5MKbằng nữa.”

Đổng ThiếqUwqpU6Su QuâUgbgn phấtqUwqpU6S qUwqpU6Stay: “qUwqpU6SKhông giố9cMNV5MKng Ugbgnhau đâUgbgu, ngư9cMNV5MKời nqUwqpU6Sày thì9cMNV5MK khUgbgác, Kỷ9cMNV5MK Na9cMNV5MKm PhươUgbgng khônqUwqpU6Sg biết9cMNV5MK Ugbgđã tốn9cMNV5MK baUgbgo nhi9cMNV5MKêu lòUgbgng dUgbgạ mớiUgbg dqUwqpU6Sành được—-Ôi,qUwqpU6S ch9cMNV5MKú kqUwqpU6Shông biếtUgbg đâu,qUwqpU6S hồi9cMNV5MK m9cMNV5MKới 9cMNV5MKbắt đUgbgầu thìqUwqpU6S cứn9cMNV5MKg đầuUgbg Ugbgnhư ngựaUgbg hoanqUwqpU6Sg ấy,Ugbg đ9cMNV5MKập 9cMNV5MKđồ đốtUgbg nqUwqpU6Shà Ugbgrạch cổ9cMNV5MK tUgbgay Ugbgcắn thủUgbgy tinhqUwqpU6S, 9cMNV5MKcó lần9cMNV5MK suUgbgýt 9cMNV5MKnữa làUgbg qUwqpU6Skhông qUwqpU6Scứu nổUgbgi, Ugbgnghe 9cMNV5MKnói còUgbgn uốngqUwqpU6S cảUgbg bìnqUwqpU6Sh thuốc9cMNV5MK tqUwqpU6Sẩy qUwqpU6Scơ mUgbgà, sa9cMNV5MKu Ugbgcùng lqUwqpU6Súc bác9cMNV5MK sqUwqpU6Sĩ rUgbgửa ruột9cMNV5MK c9cMNV5MKũng khqUwqpU6Sông dáqUwqpU6Sm 9cMNV5MKho Ugbghe gì,9cMNV5MK qUwqpU6Schú cũn9cMNV5MKg biết9cMNV5MK tqUwqpU6Sính k9cMNV5MKhí củqUwqpU6Sa qUwqpU6SKỷ N9cMNV5MKam Phương9cMNV5MK rồiqUwqpU6S đqUwqpU6Sấy, Ugbgai d9cMNV5MKám cUgbghọc vqUwqpU6Sào c9cMNV5MKhứ. UgbgMà qUwqpU6Scô nàqUwqpU6Sng đó…qUwqpU6S” AnUgbgh qUwqpU6Sta lắcUgbg đầuUgbg: “Nế9cMNV5MKu không9cMNV5MK phảqUwqpU6Si ngưqUwqpU6Sời xu9cMNV5MKng quaUgbgnh thấyUgbg nqUwqpU6Sóng ruột,9cMNV5MK p9cMNV5MKhát hiệnUgbg kịUgbgp thờUgbgi, khôn9cMNV5MKg chừnqUwqpU6Sg qUwqpU6Sđã thậqUwqpU6St sựqUwqpU6S tqUwqpU6Srở tUgbghành hồngUgbg nh9cMNV5MKan bạcqUwqpU6S mện9cMNV5MKh rồiUgbg. 9cMNV5MKMà K9cMNV5MKỷ UgbgNam PUgbghương cUgbgũng 9cMNV5MKnhịn nhiều,9cMNV5MK mặc9cMNV5MK kệqUwqpU6S côqUwqpU6S nàng9cMNV5MK làm9cMNV5MK loạn,Ugbg đập9cMNV5MK hếqUwqpU6St 9cMNV5MKđồ đạcUgbg Ugbglại mqUwqpU6Sua đồqUwqpU6S 9cMNV5MKmới cqUwqpU6Sho qUwqpU6Scô tqUwqpU6Sa đậ9cMNV5MKp, qUwqpU6Scó làqUwqpU6S vànUgbgg là9cMNV5MK 9cMNV5MKbạc gì9cMNV5MK, bấtqUwqpU6S Ugbgluận làUgbg 9cMNV5MKcái gìqUwqpU6S, qUwqpU6Scô nqUwqpU6Sàng muốqUwqpU6Sn cUgbgái g9cMNV5MKì 9cMNV5MKthì đưUgbga 9cMNV5MKcái đ9cMNV5MKó, đưaUgbg cái9cMNV5MK Ugbggì cUgbgô nà9cMNV5MKng đậqUwqpU6Sp cái9cMNV5MK đóqUwqpU6S. ĐếnqUwqpU6S sqUwqpU6Sau qUwqpU6Snày cqUwqpU6Só lUgbgẽ Ugbgcô qUwqpU6Sta qUwqpU6Scũng Ugbgnghĩ thôqUwqpU6Sng suốqUwqpU6St rqUwqpU6Sồi, một9cMNV5MK th9cMNV5MKời qUwqpU6Sgian cũngUgbg l9cMNV5MKắng xuống.”

Thích 9cMNV5MKPhi Ph9cMNV5MKàm ngUgbghe m9cMNV5MKà đờUgbg đẫn,Ugbg hỏi:qUwqpU6S “Thế9cMNV5MK qUwqpU6Slà th9cMNV5MKế nào?”

Giọng ĐổqUwqpU6Sng UgbgThiếu QuâqUwqpU6Sn cànUgbgg tUgbgrầm qUwqpU6Sthấp: “9cMNV5MKCô ấyUgbg vố9cMNV5MKn côUgbgng 9cMNV5MKtác ởUgbg mộqUwqpU6St cUgbgông Ugbgty tUgbghương mạiqUwqpU6S nướUgbgc ngoqUwqpU6Sài, gUgbgiám đ9cMNV5MKốc 9cMNV5MKbên đóUgbg v9cMNV5MKì Ugbgvấn đề9cMNV5MK hqUwqpU6Sạn ngUgbgạch x9cMNV5MKuất nhUgbgập kh9cMNV5MKẩu m9cMNV5MKà phảiUgbg 9cMNV5MKnhờ 9cMNV5MKcậy 9cMNV5MKđến KỷqUwqpU6S NaUgbgm Phương.qUwqpU6S KqUwqpU6Shó Ugbgkhăn lắ9cMNV5MKm mớiUgbg qUwqpU6Smời đượ9cMNV5MKc KỷUgbg qUwqpU6Stam cUgbgông 9cMNV5MKtử qUwqpU6Săn cơm,9cMNV5MK hôUgbgm đó9cMNV5MK tiếp9cMNV5MK khácqUwqpU6Sh cũnUgbgg cóqUwqpU6S m9cMNV5MKặt 9cMNV5MKcô nàng9cMNV5MK, vốn9cMNV5MK dqUwqpU6Sĩ ngồiUgbg Ugbgở 9cMNV5MKvị tríUgbg cuối9cMNV5MK cùngqUwqpU6S, 9cMNV5MKai ngờUgbg lạ9cMNV5MKi lọqUwqpU6St đượcUgbg vàoUgbg m9cMNV5MKắt qUwqpU6Sxanh 9cMNV5MKcủa UgbgKỷ qUwqpU6SNam Phươn9cMNV5MKg. M9cMNV5MKà ngqUwqpU6Sười qUwqpU6Sphụ nữqUwqpU6S n9cMNV5MKày cáiUgbg gì9cMNV5MK 9cMNV5MKcũng khqUwqpU6Sông ch9cMNV5MKịu, hoà9cMNV5MKn toàUgbgn Ugbgkhông thèqUwqpU6Sm qUwqpU6Snhìn đếnUgbg KỷqUwqpU6S qUwqpU6SNam PUgbghương, c9cMNV5MKhú qUwqpU6Snói xqUwqpU6Sem nếuUgbg đổiqUwqpU6S sanUgbgg người9cMNV5MK p9cMNV5MKhụ 9cMNV5MKnữ khUgbgác, a9cMNV5MKi 9cMNV5MKmà cUgbghẳng đổ9cMNV5MK 9cMNV5MKgục qUwqpU6Strước qUwqpU6Snhà trướUgbgc qUwqpU6Sxe trưUgbgớc tiqUwqpU6Sền củaqUwqpU6S KỷqUwqpU6S tUgbgam côUgbgng tửqUwqpU6S chUgbgứ, cUgbgô tqUwqpU6Sa Ugbglại hoàqUwqpU6Sn Ugbgtoàn k9cMNV5MKhông co9cMNV5MKi rqUwqpU6Sa 9cMNV5MKgì, đếUgbgn sqUwqpU6Sau cùngUgbg 9cMNV5MKkhông cònUgbg cácqUwqpU6Sh nàqUwqpU6So, mớiqUwqpU6S bảUgbgo thôiqUwqpU6S qUwqpU6Sviệc, qUwqpU6Sđịnh bỏUgbg mặc9cMNV5MK đấyUgbg mà9cMNV5MK đi9cMNV5MK. Về9cMNV5MK 9cMNV5MKsau qUwqpU6Skhông nUgbggờ tUgbgay qUwqpU6Sgiám 9cMNV5MKđốc Ugbgbên đóqUwqpU6S Ugbglại cUgbgho rqUwqpU6Sa mUgbgột kế9cMNV5MK 9cMNV5MKhạ sáchUgbg, qUwqpU6Scô nqUwqpU6Sàng 9cMNV5MKbị chính9cMNV5MK ôqUwqpU6Sng chủ9cMNV5MK củaqUwqpU6S m9cMNV5MKình b9cMNV5MKán đứUgbgng, qUwqpU6Sliệu có9cMNV5MK thểUgbg khônUgbgg 9cMNV5MKầm ĩ9cMNV5MK không?Ugbg” aUgbgnh 9cMNV5MKta kUgbghẽ giọnqUwqpU6Sg, đqUwqpU6Sơn g9cMNV5MKiản nó9cMNV5MKi vàiUgbg cUgbgâu qUwqpU6Sbên tUgbgai ThíchqUwqpU6S PhqUwqpU6Si Phàm9cMNV5MK, mộ9cMNV5MKt tqUwqpU6Say bUgbgụm miện9cMNV5MKg khqUwqpU6Sì khìUgbg cườqUwqpU6Si. ThqUwqpU6Sích PhqUwqpU6Si qUwqpU6SPhàm lqUwqpU6Sại khUgbgông cười9cMNV5MK Ugbgđáp lạiUgbg, qUwqpU6Schỉ n9cMNV5MKói: “9cMNV5MKVậy tUgbghì Ugbgthâm Ugbgđộc quá,9cMNV5MK cũngqUwqpU6S khôUgbgng sợUgbg tUgbgo chuyệnqUwqpU6S sao?”

Đổng ThiếUgbgu QuâUgbgn ngọqUwqpU6Sng ngh9cMNV5MKịu nUgbgói: “9cMNV5MKChuyện 9cMNV5MKgì qUwqpU6Scó thqUwqpU6Sể 9cMNV5MKlàm tUgbgo nàoqUwqpU6S? GạoqUwqpU6S 9cMNV5MKđã tUgbghành cơmUgbg rồi9cMNV5MK, cqUwqpU6Sô tqUwqpU6Sa cóUgbg muốnUgbg gqUwqpU6Sây chu9cMNV5MKyện Ugbgcũng chỉqUwqpU6S 9cMNV5MKgây đUgbgược vớiUgbg UgbgKỷ NqUwqpU6Sam PhươngqUwqpU6S t9cMNV5MKhôi, màUgbg cũqUwqpU6Sng 9cMNV5MKlạ, cUgbghẳng c9cMNV5MKần biếtUgbg qUwqpU6Scô tqUwqpU6Sa tUgbghế nào9cMNV5MK, KỷUgbg NUgbgam PhươnUgbgg 9cMNV5MKcũng qUwqpU6Schín bỏUgbg 9cMNV5MKlàm mqUwqpU6Sười theo.”9cMNV5MK anqUwqpU6Sh Ugbgta lắcqUwqpU6S qUwqpU6Sđầu ch9cMNV5MKặc qUwqpU6Slưỡi: “ThếUgbg nênqUwqpU6S c9cMNV5MKhỉ 9cMNV5MKcần qUwqpU6Scô nànUgbgg Ugbgmở miqUwqpU6Sệng thôi,qUwqpU6S KỷUgbg 9cMNV5MKNam PhươngUgbg làmUgbg 9cMNV5MKgì qUwqpU6Scó chuyqUwqpU6Sện không9cMNV5MK tqUwqpU6Sheo. 9cMNV5MKCũng làqUwqpU6S vỏ9cMNV5MK quýt9cMNV5MK qUwqpU6Sdày cóqUwqpU6S m9cMNV5MKóng 9cMNV5MKtay Ugbgnhọn, cqUwqpU6Sậu nó9cMNV5MKi xUgbgem, taUgbgy Kỷ9cMNV5MK NqUwqpU6Sam Phương9cMNV5MK đ9cMNV5MKó thậtqUwqpU6S sự9cMNV5MK muốnqUwqpU6S cái9cMNV5MK qUwqpU6Sgì qUwqpU6Scó cáiqUwqpU6S qUwqpU6Sđấy, cUgbghỉ thiế9cMNV5MKu điềuqUwqpU6S cò9cMNV5MKn háiqUwqpU6S cảUgbg sqUwqpU6Sao tqUwqpU6Srên tqUwqpU6Srời xuốngUgbg dUgbgụ ngưUgbgời đ9cMNV5MKẹp cườiqUwqpU6S ấy,qUwqpU6S Ugbgnăm ngoáUgbgi ch9cMNV5MKỉ qUwqpU6Svì mộtqUwqpU6S c9cMNV5MKhậu hoaUgbg, chqUwqpU6Sú kUgbghông chqUwqpU6Sứng kiếUgbgn cqUwqpU6Shứ, ch9cMNV5MKậc chậc9cMNV5MK, gi9cMNV5MKày vUgbgò qUwqpU6Scon nhUgbgà ngườUgbgi t9cMNV5MKa đếnqUwqpU6S nỗiUgbg 9cMNV5MKngười ngựaqUwqpU6S qUwqpU6Schổng vUgbgó lêUgbgn trời,qUwqpU6S s9cMNV5MKuýt nữUgbga thìUgbg gọiqUwqpU6S qUwqpU6Scả mấyUgbg Ugbggiáo qUwqpU6Ssư trườngqUwqpU6S nônqUwqpU6Sg nghi9cMNV5MKệp đến9cMNV5MK.” NUgbgói đếqUwqpU6Sn đâyqUwqpU6S đUgbgột nhiêUgbgn an9cMNV5MKh t9cMNV5MKa vỗ9cMNV5MK va9cMNV5MKi TUgbghích P9cMNV5MKhi Phàm:9cMNV5MK “ÀUgbg đúqUwqpU6Sng Ugbgrồi, cô9cMNV5MK nàngqUwqpU6S cũng9cMNV5MK tqUwqpU6Sốt nghqUwqpU6Siệp đạiqUwqpU6S học9cMNV5MK N9cMNV5MKam qUwqpU6SKinh mà9cMNV5MK 9cMNV5MKra, vừaUgbg haqUwqpU6Sy chqUwqpU6Sú Ugbgcó qUwqpU6Sthể nUgbghờ qUwqpU6Svả b9cMNV5MKạn hUgbgọc cqUwqpU6Sũ nhé.”

Thích PhqUwqpU6Si Phà9cMNV5MKm ngUgbghe đến9cMNV5MK 9cMNV5MKcâu ấy,Ugbg kh9cMNV5MKông qUwqpU6Shiểu vì9cMNV5MK saUgbgo tqUwqpU6Sim lại9cMNV5MK giqUwqpU6Sật Ugbgthót Ugbg1 cái,Ugbg chỉ9cMNV5MK n9cMNV5MKghe ĐổUgbgng T9cMNV5MKhiếu QuqUwqpU6Sân đUgbgắc ý9cMNV5MK 9cMNV5MKbảo: “CôUgbg Kiề9cMNV5MKu tiểu9cMNV5MK 9cMNV5MKthư nàqUwqpU6Sy Ugbgnăm đóqUwqpU6S lúcUgbg còqUwqpU6Sn làqUwqpU6Sm Ugbgở cô9cMNV5MKng tUgbgy thươ9cMNV5MKng m9cMNV5MKại, qUwqpU6Scó n9cMNV5MKợ a9cMNV5MKnh 9cMNV5MKcả nhUgbgà tôiUgbg mộtUgbg món9cMNV5MK nợ9cMNV5MK âqUwqpU6Sn tìnUgbgh, qUwqpU6Sthế nUgbgên đốiUgbg vqUwqpU6Sới tqUwqpU6Sôi Ugbgcũng có9cMNV5MK Ugbgvài pUgbghần khiêqUwqpU6Sm nhường.qUwqpU6S Chú9cMNV5MK e9cMNV5MKm qUwqpU6Snày, cái9cMNV5MK qUwqpU6Snày c9cMNV5MKoi như9cMNV5MK qUwqpU6Ssố cUgbghú đ9cMNV5MKỏ, aqUwqpU6Snh đUgbgây 9cMNV5MKphải gácUgbg thể9cMNV5MK 9cMNV5MKdiện Ugbgsang qUwqpU6Smột qUwqpU6Sbên, giớiqUwqpU6S 9cMNV5MKthiệu cUgbgô Ugbgấy ch9cMNV5MKo chqUwqpU6Sú, Ugbgcòn nhữqUwqpU6Sng việc9cMNV5MK khác,9cMNV5MK p9cMNV5MKhải qUwqpU6Sxem sốqUwqpU6S qUwqpU6Schú thqUwqpU6Sế 9cMNV5MKnào vậy.”

Thích qUwqpU6SPhi PhàmUgbg mUgbgừng vqUwqpU6Sui khUgbgôn siế9cMNV5MKt, chỉUgbg biếtUgbg nâUgbgng Ugbgly 9cMNV5MKcụng cốcqUwqpU6S nóqUwqpU6Si qUwqpU6Slời cqUwqpU6Sảm ơ9cMNV5MKn. Cậ9cMNV5MKu Ugbgvà ĐổUgbgng HiểuUgbg Quâ9cMNV5MKn q9cMNV5MKuan hqUwqpU6Sệ lUgbgàm ăn9cMNV5MK đqUwqpU6Sã ba9cMNV5MKo n9cMNV5MKhiêu nă9cMNV5MKm, mUgbgà ĐổngqUwqpU6S HqUwqpU6Siểu Qu9cMNV5MKân Ugbgcũng kqUwqpU6Shông gạtUgbg cậqUwqpU6Su, qUgbgua mUgbgấy ngà9cMNV5MKy, aqUwqpU6Snh 9cMNV5MKta đãUgbg qUwqpU6Sgọi Ugbgđiện đến:Ugbg “KhóUgbg 9cMNV5MKlắm qUwqpU6Scô ấ9cMNV5MKy qUwqpU6Smới đồnUgbgg Ugbgý đấy9cMNV5MK, tôiqUwqpU6S hẹn9cMNV5MK 9cMNV5MKcô Ugbgấy qUwqpU6Schiều qUwqpU6S4 9cMNV5MKgiờ ởUgbg qUgbguán tUgbgrà UgbgĐịch TqUwqpU6Srần Hiê9cMNV5MKn rồiqUwqpU6S đấy,9cMNV5MK thử9cMNV5MK vậ9cMNV5MKn Ugbgmay qUwqpU6Scủa mìqUwqpU6Snh đqUwqpU6Si nhé.”

Thích P9cMNV5MKhi PhàqUwqpU6Sm qUwqpU6S3 g9cMNV5MKiờ rưỡiqUwqpU6S đqUwqpU6Sã đếqUwqpU6Sn ĐịchqUwqpU6S qUwqpU6STrần HiênUgbg, baqUwqpU6So nUgbgăm 9cMNV5MKlăn 9cMNV5MKlộn ở9cMNV5MK thươngUgbg trường,9cMNV5MK cqUwqpU6Shuyện gì9cMNV5MK cũn9cMNV5MKg từngqUwqpU6S gặqUwqpU6Sp qUwqpU6Squa rồqUwqpU6Si, nhưqUwqpU6Sng mấy9cMNV5MK cqUwqpU6Sâu tr9cMNV5MKuyện phiếqUwqpU6Sm qUwqpU6Scủa ĐổngUgbg T9cMNV5MKhiếu Quâ9cMNV5MKn, dườnqUwqpU6Sg nhưqUwqpU6S khiến9cMNV5MK c9cMNV5MKậu trở9cMNV5MK nêqUwqpU6Sn tqUwqpU6Sò m9cMNV5MKò. ĐổnUgbgg ThiếuUgbg Q9cMNV5MKuân 9cMNV5MKđến muộnUgbg hUgbgơn, nUgbghưng cũUgbgng c9cMNV5MKhỉ qUwqpU6Sđến trước9cMNV5MK gi9cMNV5MKờ hẹnqUwqpU6S tầmqUwqpU6S qUwqpU6S15 phútUgbg, 9cMNV5MKanh t9cMNV5MKa 9cMNV5MKnhìn đồngUgbg hồqUwqpU6S, cóUgbg qUwqpU6Schút tựqUwqpU6S giễ9cMNV5MKu: “9cMNV5MKXem nhưUgbg Ugbgcũng nểUgbg qUwqpU6Smặt UgbgKỷ NaqUwqpU6Sm PhưqUwqpU6Sơng, n9cMNV5MKghe nóiqUwqpU6S qUwqpU6SKỷ Ugbgtam 9cMNV5MKcông 9cMNV5MKtử mỗi9cMNV5MK lUgbgần qUwqpU6Svề đâyqUwqpU6S, đầu9cMNV5MK Ugbgtiên ởqUwqpU6S sânqUwqpU6S qUwqpU6Sbay phả9cMNV5MKi gọi9cMNV5MK điệnUgbg báoUgbg trướcUgbg cUgbgho cUgbgô ấyUgbg, bằng9cMNV5MK không9cMNV5MK thìUgbg Ugbgkhông qu9cMNV5MKa nổi9cMNV5MK cửaUgbg đâu.”

Thích P9cMNV5MKhi PhqUwqpU6Sàm khôngqUwqpU6S Ugbgkìm Ugbgđược bật9cMNV5MK cười,qUwqpU6S nóqUwqpU6Si: “CáiqUwqpU6S nàyUgbg chỉUgbg sUgbgợ lqUwqpU6Sà gi9cMNV5MKả, anqUwqpU6Sh c9cMNV5MKhỉ giỏiUgbg nóUgbgi mócUgbg ngưUgbgời tqUwqpU6Sa thôi.”

“Là th9cMNV5MKật đUgbgấy, chqUwqpU6Sú 9cMNV5MKchưa thấyqUwqpU6S qUwqpU6Sbộ dạngUgbg K9cMNV5MKỷ qUwqpU6SNam Phươn9cMNV5MKg th9cMNV5MKôi, qUwqpU6Scó Ugbglần tôi9cMNV5MK và9cMNV5MK cậuqUwqpU6S tUgbga qUwqpU6Suống sayqUwqpU6S, cậu9cMNV5MK đqUwqpU6Soán xeqUwqpU6Sm taqUwqpU6Sy nUgbgày nqUwqpU6Sói Ugbggì, cqUwqpU6Sậu t9cMNV5MKa b9cMNV5MKảo tôiqUwqpU6S cô9cMNV5MK v9cMNV5MKợ bqUwqpU6Sên nàyqUwqpU6S khUgbgông giống9cMNV5MK ngườiUgbg kháUgbgc gìqUwqpU6S cảqUwqpU6S, Ugbgđến 9cMNV5MKtiền Ugbgcủa cậuqUwqpU6S Ugbgta mqUwqpU6Sà c9cMNV5MKũng khônUgbgg thèm9cMNV5MK 9cMNV5MKbận tUgbgâm. ChúqUwqpU6S ngh9cMNV5MKe câuUgbg ấy,9cMNV5MK Ugbgtruyền qUwqpU6Sra ng9cMNV5MKoài a9cMNV5MKi dáqUwqpU6Sm qUwqpU6Stin chứ.”

“Vợ K9cMNV5MKỷ NqUwqpU6Sam Ph9cMNV5MKương khô9cMNV5MKng phảiqUwqpU6S lUgbgà qUwqpU6Scon gáqUwqpU6Si nhàqUwqpU6S nàUgbgo Ugbgđó sao?”

“Đúng 9cMNV5MKthế, Ugbgtên Ugbglà qUwqpU6SThủ Thủ,qUwqpU6S s9cMNV5MKo vqUwqpU6Sới qUwqpU6SKỷ NqUwqpU6Sam UgbgPhương làqUwqpU6S 9cMNV5MKmôn đăqUwqpU6Sng hộUgbg đối,Ugbg ngườiqUwqpU6S cũnUgbgg xinUgbgh đẹp,Ugbg nhưngUgbg Ugbgmà K9cMNV5MKỷ 9cMNV5MKNam Phươ9cMNV5MKng để9cMNV5MK c9cMNV5MKô t9cMNV5MKa qUwqpU6Sở BắcUgbg 9cMNV5MKKinh màUgbg chẳn9cMNV5MKg đoái9cMNV5MK Ugbghoài gìqUwqpU6S, đếnUgbg thểqUwqpU6S diUgbgện củaUgbg bố9cMNV5MK vợqUwqpU6S 9cMNV5MKcũng khônqUwqpU6Sg nểqUwqpU6S 9cMNV5MKnang gì.Ugbg N9cMNV5MKghe nqUwqpU6Sói 9cMNV5MKvì Ugbgcó lầ9cMNV5MKn vị9cMNV5MK đạiUgbg ti9cMNV5MKểu thưUgbg ấyqUwqpU6S khôngqUwqpU6S kì9cMNV5MKm đqUwqpU6Sược giậnqUwqpU6S dữ,Ugbg qUwqpU6Sđáp má9cMNV5MKy bUgbgay quUgbga tìqUwqpU6Sm KiqUwqpU6Sều tiểuqUwqpU6S qUwqpU6Sthư nàUgbgy nói9cMNV5MK cUgbghuyện phảUgbgi quấUgbgy, 9cMNV5MKkết Ugbgquả lqUwqpU6Sàm UgbgKỷ tUgbgam nổiqUwqpU6S xqUwqpU6Sung lênUgbg, t9cMNV5MKừ đấy9cMNV5MK về9cMNV5MK s9cMNV5MKau 9cMNV5MK2 vUgbgợ chUgbgồng tr9cMNV5MKở m9cMNV5MKặt, n9cMNV5MKếu khôn9cMNV5MKg phqUwqpU6Sải bqUwqpU6Số mẹUgbg đqUwqpU6Sôi bêUgbgn gâ9cMNV5MKy qUwqpU6Sáp l9cMNV5MKực, khôqUwqpU6Sng bUgbgiết 9cMNV5MKcòn xảy9cMNV5MK Ugbgra ch9cMNV5MKuyện gqUwqpU6Sì nữa.”

4 giờUgbg đqUwqpU6Súng, phụcUgbg qUwqpU6Svụ mởUgbg cửa.

Thích Ph9cMNV5MKi PhqUwqpU6Sàm ki9cMNV5MKnh ngạcqUwqpU6S đếnqUwqpU6S mứcqUwqpU6S đứngUgbg bậtUgbg dậyUgbg qUwqpU6Snhư lòqUwqpU6S xoqUwqpU6S, mUgbgà trênUgbg thựcUgbg tếUgbg, cậqUwqpU6Su cũngUgbg đã9cMNV5MK 9cMNV5MKđứng dậyqUwqpU6S rồi.

Người phụ9cMNV5MK nữ9cMNV5MK 9cMNV5MKấy h9cMNV5MKoàn toqUwqpU6Sàn khôqUwqpU6Sng giqUwqpU6Sống với9cMNV5MK troUgbgng tưqUwqpU6Sởng tượUgbgng cqUwqpU6Sủa cậuUgbg taUgbg, c9cMNV5MKô ấyqUwqpU6S 9cMNV5MKchỉ mặqUwqpU6Sc áoUgbg m9cMNV5MKàu qUwqpU6Sđen, mà9cMNV5MK 9cMNV5MKđã càngUgbg lqUwqpU6Sộ Ugbgra 9cMNV5MKvẻ Ugbggầy gqUwqpU6Suộc, khuUgbgôn mặt9cMNV5MK Ugbgtrắng Ugbgtrẻo, đếnqUwqpU6S phấ9cMNV5MKn sUgbgon cqUwqpU6Sũng k9cMNV5MKhông đánh,qUwqpU6S nqUwqpU6Shưng vẫqUwqpU6Sn 9cMNV5MKtoát rqUwqpU6Sa nUgbgét xUgbginh đẹp,qUwqpU6S xUgbginh đẹp9cMNV5MK đếnUgbg tqUwqpU6Shu Ugbghút tất9cMNV5MK qUwqpU6Scả ánhUgbg nqUwqpU6Shìn Ugbgcủa mọqUwqpU6Si người.

Tinh tqUwqpU6Shần c9cMNV5MKậu Ugbghốt hoảng.

Đổng ThiUgbgếu QuâUgbgn đã9cMNV5MK đáqUwqpU6Snh tUgbgiếng chqUwqpU6Sào hỏi:qUwqpU6S “KiểuqUwqpU6S ti9cMNV5MKểu thư”9cMNV5MK rồiUgbg vqUwqpU6Sô Ugbgcùng 9cMNV5MKnhiệt tìqUwqpU6Snh Ugbggiới thiệu:Ugbg “Vị9cMNV5MK n9cMNV5MKày làUgbg gqUwqpU6Siám 9cMNV5MKđốc ThíUgbgch PUgbghi Phàm.”

Thích qUwqpU6SPhi PhUgbgàm tqUwqpU6Srong lòngqUwqpU6S chỉqUwqpU6S nghĩqUwqpU6S, Ugbgsao qUwqpU6Slại làqUwqpU6S côqUwqpU6S ấy?

(*chú: cáUgbgc cậuUgbg Ugbgạ, đUgbgừng hỏi9cMNV5MK gìUgbg cả,qUwqpU6S tớqUwqpU6S cUgbgũng khqUwqpU6Sông biếtqUwqpU6S gqUwqpU6Sì đâu,9cMNV5MK s9cMNV5MKuy đoá9cMNV5MKn gìqUwqpU6S t9cMNV5MKhì 9cMNV5MKcứ s9cMNV5MKuy đqUwqpU6Soán thôi.Ugbg TUgbgruyện Ugbgdừng 9cMNV5MKở phần9cMNV5MK “2Ugbg chiUgbgếc áo9cMNV5MK lồn9cMNV5MKg qUwqpU6Svào nhau”Ugbg rồqUwqpU6Si. Nh9cMNV5MKưng ngoạqUwqpU6Si truyệnUgbg nUgbgày chỉ9cMNV5MK là…Ugbg m9cMNV5MKột cqUwqpU6Sâu Ugbgchuyện đơn9cMNV5MK lẻUgbg 9cMNV5MKkhác chqUwqpU6Săng? TớqUwqpU6S cũngUgbg sử9cMNV5MKa lqUwqpU6Sại thqUwqpU6Sứ tựUgbg tên9cMNV5MK 9cMNV5MKngoại truy9cMNV5MKện Ugbgcho đúnqUwqpU6Sg với9cMNV5MK thứUgbg tUgbgự t9cMNV5MKhời Ugbggian tácUgbg giảqUwqpU6S viqUwqpU6Sết rUgbgồi XD)

2. 

Sắc &qUwqpU6Samp; Giới

Vừa bướqUwqpU6Sc r9cMNV5MKa ngoà9cMNV5MKi, Ugbgđột nh9cMNV5MKiên 9cMNV5MKcó Ugbgngười g9cMNV5MKọi: “A!9cMNV5MK UgbgNam PhưUgbgơng, kiqUwqpU6Sa kqUwqpU6Shông phUgbgải Ugbgvợ 9cMNV5MKcậu sao?”

Kỷ NaUgbgm P9cMNV5MKhương quqUwqpU6Say đqUwqpU6Sầu r9cMNV5MKa nhUgbgìn, 9cMNV5MKhóa qUwqpU6Sra 9cMNV5MKđúng thế9cMNV5MK thật.

Hiếm kUgbghi thấyUgbg côqUwqpU6S ấqUwqpU6Sy mặc9cMNV5MK váyUgbg, chUgbgiếc áUgbgo Ugbglen mỏngUgbg qUwqpU6Strùm đầuqUwqpU6S màuqUwqpU6S sqUwqpU6San hôqUwqpU6S, bêqUwqpU6Sn 9cMNV5MKdưới làUgbg châqUwqpU6Sn 9cMNV5MKváy nâUgbgu sậUgbgm, áUgbgo khoác9cMNV5MK cầmUgbg trUgbgên 9cMNV5MKtay, qUwqpU6Sđứng cạnh9cMNV5MK 9cMNV5MKcô bạnUgbg mUgbgà qUwqpU6Scô ấyUgbg lUgbgại càUgbgng tỏUgbga rqUwqpU6Sa nét9cMNV5MK duyê9cMNV5MKn dáqUwqpU6Sng y9cMNV5MKêu kiều.

Cả đám9cMNV5MK ngườ9cMNV5MKi đãUgbg bàn9cMNV5MK tqUwqpU6Sán x9cMNV5MKôn xqUwqpU6Sao, c9cMNV5MKó kẻUgbg gọqUwqpU6Si chịqUwqpU6S dUgbgâu, lạiqUwqpU6S 9cMNV5MKcó k9cMNV5MKẻ gọiqUwqpU6S e9cMNV5MKm dâuUgbg, 9cMNV5MKcòn c9cMNV5MKó ngườiUgbg Ugbgđã xưn9cMNV5MKg tê9cMNV5MKn mqUwqpU6Sụ củaqUwqpU6S cqUwqpU6Sô: “ThủqUwqpU6S TqUwqpU6Shủ, hô9cMNV5MKm na9cMNV5MKy saUgbgo lại9cMNV5MK vừaqUwqpU6S khéoqUwqpU6S thế9cMNV5MK này?”

Thủ ThủUgbg mắ9cMNV5MKt cưqUwqpU6Sời Ugbgcong qUwqpU6Svút 9cMNV5MKhỏi lqUwqpU6Sại: “Sao9cMNV5MK n9cMNV5MKào, qUwqpU6Scác anqUwqpU6Sh cóUgbg hứn9cMNV5MKg đi9cMNV5MK uốn9cMNV5MKg rượu,qUwqpU6S c9cMNV5MKhả lẽUgbg bọqUwqpU6Sn eUgbgm 9cMNV5MKkhông đ9cMNV5MKược phéqUwqpU6Sp qUwqpU6Snổi hứqUwqpU6Sng 9cMNV5MKđến ăqUwqpU6Sn cUgbgơm à?

Cô g9cMNV5MKái đqUwqpU6Sang khoácqUwqpU6S t9cMNV5MKay KỷqUwqpU6S qUwqpU6SNam Ph9cMNV5MKương sớm9cMNV5MK đqUwqpU6Sã rụtqUwqpU6S qUwqpU6Stay Ugbglại, nqUwqpU6Shưng 9cMNV5MKđiệu 9cMNV5MKbộ vẫUgbgn tỏUgbg vẻUgbg qUwqpU6Squang Ugbgminh ch9cMNV5MKính đạiUgbg lắm,Ugbg đqUwqpU6Sang chuẩnqUwqpU6S bqUwqpU6Sị rqUwqpU6Sời đi,9cMNV5MK aUgbgi Ugbgdè KUgbgỷ NqUwqpU6Sam PhươqUwqpU6Sng 9cMNV5MKđã c9cMNV5MKhắp 9cMNV5MKtay kéqUwqpU6So lạUgbgi, 9cMNV5MKbảo: “LênUgbg xqUwqpU6Se qUwqpU6Sđợi anhUgbg.” RồiqUwqpU6S anUgbgh mớiqUwqpU6S buônqUwqpU6Sg tay.

Xem qUwqpU6Sra đ9cMNV5MKôi vợ9cMNV5MK chồngqUwqpU6S nUgbgày cUgbgó chu9cMNV5MKyện ri9cMNV5MKêng cqUwqpU6Sần nóqUwqpU6Si, cqUwqpU6Sả qUwqpU6Sđám Ugbgngười Ugbgdắt díuUgbg 9cMNV5MKbạn 9cMNV5MKgái cũngUgbg Ugbgrục 9cMNV5MKrịch tả9cMNV5MKn Ugbgđi, chỉ9cMNV5MK cqUwqpU6Sòn lạiUgbg ThqUwqpU6Sủ 9cMNV5MKThủ qUwqpU6Svà c9cMNV5MKô bạn9cMNV5MK ĐUgbgỗ Hiểu9cMNV5MK T9cMNV5MKô, Đỗ9cMNV5MK Hiể9cMNV5MKu TôqUwqpU6S cũngUgbg Ugbgnói: “9cMNV5MKTớ quUgbga bqUwqpU6Sên 9cMNV5MKkia đợi9cMNV5MK cậqUwqpU6Su nhé.”

“Không cần9cMNV5MK đâu.”qUwqpU6S ThqUwqpU6Sủ ThủUgbg dửngqUwqpU6S d9cMNV5MKưng nhqUwqpU6Sư không9cMNV5MK, quaUgbgy đầqUwqpU6Su s9cMNV5MKang cườiUgbg vớiqUwqpU6S K9cMNV5MKỷ NUgbgam Phương:qUwqpU6S “M9cMNV5MKai Ugbgem điqUwqpU6S HồngUgbg KUgbgông, tUgbghứ qUwqpU6S7 tuầUgbgn nàyUgbg không9cMNV5MK vUgbgề qUwqpU6Snhà với9cMNV5MK aqUwqpU6Snh đượ9cMNV5MKc, đếUgbgn luUgbgc đó9cMNV5MK an9cMNV5MKh nqUwqpU6Sói vUgbgới mẹqUwqpU6S 9cMNV5MK1 Ugbgtiếng nhé.”

“Em đqUwqpU6Si UgbgHồng KôngqUwqpU6S làmUgbg gì9cMNV5MK thế?”

Thủ qUwqpU6SThủ cảm9cMNV5MK 9cMNV5MKgiác kUgbgì q9cMNV5MKuặc, 9cMNV5MKtrước đâ9cMNV5MKy 9cMNV5MKcô chạqUwqpU6Sy tớiUgbg chạy9cMNV5MK luiUgbg, Ugbganh qUwqpU6Scó bUgbgao giUgbgờ t9cMNV5MKhèm hqUwqpU6Sỏi đâu.

“Xem phiUgbgm qUwqpU6S[Sắc, qUwqpU6SGiới], bản9cMNV5MK unqUwqpU6Scut đấy.”

Chỉ vìqUwqpU6S Ugbgmột bộUgbg p9cMNV5MKhim màUgbg Ugbgbay điUgbg Hồng9cMNV5MK KônqUwqpU6Sg, xưaUgbg nUgbgay vố9cMNV5MKn là9cMNV5MK phUgbgong qUwqpU6Scách củaqUwqpU6S Ugbgcô Ugbgấy mà.

“Đừng đi9cMNV5MK nữa9cMNV5MK, Ugbgở nqUwqpU6Shà xeqUwqpU6Sm đqUwqpU6Si, qUwqpU6Sanh Ugbgbảo người9cMNV5MK gUgbgiúp Ugbgem tì9cMNV5MKm bản9cMNV5MK gốUgbgc, l9cMNV5MKà đoạnqUwqpU6S 29cMNV5MK0 phúqUwqpU6St bqUwqpU6Sị qUwqpU6Scut c9cMNV5MKhứ gì.”

Thủ Th9cMNV5MKủ cảm9cMNV5MK thUgbgấy 9cMNV5MKvui vẻ9cMNV5MK y9cMNV5MKên tâm,qUwqpU6S nhìnqUwqpU6S qUwqpU6Sđi, lấyqUwqpU6S ch9cMNV5MKồng cũnqUwqpU6Sg cóqUwqpU6S Ugbgcái t9cMNV5MKốt đấUgbgy qUwqpU6Schứ: “9cMNV5MKVậy 9cMNV5MKthế nhé,Ugbg an9cMNV5MKh đừUgbgng cqUwqpU6Só quênUgbg đấy.”

Kết q9cMNV5MKuả 9cMNV5MKanh ấUgbgy lạiUgbg thậtUgbg sựqUwqpU6S qUwqpU6Squên chứ,qUwqpU6S ThủqUwqpU6S ThUgbgủ phả9cMNV5MKi đến9cMNV5MK mấyqUwqpU6S 9cMNV5MKngày qUwqpU6Schưa gặ9cMNV5MKp được9cMNV5MK qUwqpU6Sanh, hUgbgôm 9cMNV5MKnay ngUgbghĩ rUgbga p9cMNV5MKhải gọiUgbg ch9cMNV5MKo an9cMNV5MKh 9cMNV5MKấy, qUwqpU6Schuông đổqUwqpU6S một9cMNV5MK hqUwqpU6Sồi qUwqpU6Slâu màqUwqpU6S kqUwqpU6Shông cóqUwqpU6S a9cMNV5MKi qUwqpU6Snghe, đ9cMNV5MKang địnhqUwqpU6S tUgbghôi, anUgbgh lUgbgại nhqUwqpU6Sận điệnUgbg thoạ9cMNV5MKi: ‘UgbgA lô?”

Nghe giọn9cMNV5MKg 9cMNV5MKđã biếtqUwqpU6S cò9cMNV5MKn chqUwqpU6Sưa t9cMNV5MKỉnh ng9cMNV5MKủ, 9cMNV5MKkhông rõqUwqpU6S 9cMNV5MKlà đ9cMNV5MKang t9cMNV5MKrên giườngqUwqpU6S 9cMNV5MKem nàUgbgo nqUwqpU6Sữa, cqUwqpU6Sô độtqUwqpU6S nhi9cMNV5MKên nghqUwqpU6Sĩ rUgbga trqUwqpU6Sò đUgbgùa quqUwqpU6Sái 9cMNV5MKđản, ỏqUwqpU6Sn Ugbgẻn gọiUgbg 9cMNV5MK1 t9cMNV5MKiếng “9cMNV5MKNam Phươn9cMNV5MKg à”,9cMNV5MK giọnqUwqpU6Sg nũngqUwqpU6S n9cMNV5MKịu qUwqpU6Shỏi lại9cMNV5MK: “ĐoánUgbg xUgbgem eqUwqpU6Sm Ugbglà aUgbgi nào?”

“Thủ Thủ,”9cMNV5MK GiUgbgọng 9cMNV5MKanh vUgbgẫn qUwqpU6Sđặc s9cMNV5MKệt cơqUwqpU6Sn ngáiUgbg ngủqUwqpU6S: “NgoanqUwqpU6S nào9cMNV5MK, qUwqpU6Slần s9cMNV5MKau m9cMNV5MKuốn cUgbghơi tUgbgrò nàUgbgy, nhớ9cMNV5MK đqUwqpU6Sừng d9cMNV5MKùng s9cMNV5MKố Ugbgđiện thoạUgbgi ởqUwqpU6S 9cMNV5MKnhà nhé.”

Cô t9cMNV5MKhẹn q9cMNV5MKuá hóa9cMNV5MK Ugbggiận: 9cMNV5MK“Anh tìm9cMNV5MK 9cMNV5MKcho qUwqpU6Sem 9cMNV5MK[Sắc, GqUwqpU6Siới] chưa9cMNV5MK đấy?”

Hỏi đếnUgbg a9cMNV5MKnh ấy,qUwqpU6S màUgbg phảiqUwqpU6S mấqUwqpU6St mấ9cMNV5MKy giây9cMNV5MK sUgbgau anqUwqpU6Sh mớqUwqpU6Si bậtUgbg cưUgbgời: “Ồ,9cMNV5MK 9cMNV5MKanh Ugbgquên mất.”9cMNV5MKtiếng aqUwqpU6Snh trầmqUwqpU6S Ugbgđục Ugbgnói g9cMNV5MKiọng qUwqpU6Smũi 9cMNV5MKnghe qUwqpU6Snặng trĩu,9cMNV5MK. 9cMNV5MKCó l9cMNV5MKẽ aUgbgnh đang9cMNV5MK bqUwqpU6Sị cảUgbgm, hoặcUgbg biếtUgbg qUwqpU6Sđây aqUwqpU6Snh chỉUgbg đangUgbg mơUgbg ngủ.

Cô đUgbgột nhiênqUwqpU6S cảqUwqpU6Sm giUgbgác xóUgbgt xa9cMNV5MK, bảqUwqpU6So: “ThếUgbg thôi9cMNV5MK vậy.”

“Thủ Thủ?”Ugbg UgbgAnh dườngUgbg nhưUgbg cảmUgbg thấ9cMNV5MKy khôUgbgng ph9cMNV5MKải: “EmUgbg đừng9cMNV5MK giậnqUwqpU6S đ9cMNV5MKấy nhé,9cMNV5MK an9cMNV5MKh b9cMNV5MKây giờqUwqpU6S gọqUwqpU6Si điện9cMNV5MK Ugbgbảo Ugbghọ l9cMNV5MKàm đqUwqpU6Sây, nh9cMNV5MKé Thủ9cMNV5MK Thủ?”

“Không cầ9cMNV5MKn đâu,qUwqpU6S eqUwqpU6Sm khôn9cMNV5MKg muốn9cMNV5MK qUwqpU6Sxem qUwqpU6Snữa rồi.”

Cô c9cMNV5MKảm tqUwqpU6Shấy chánqUwqpU6S nản,Ugbg qUwqpU6Srồi cũqUwqpU6Sng cqUwqpU6Súp điệnqUwqpU6S thoạqUwqpU6Si. Th9cMNV5MKực qUwqpU6Sra cũqUwqpU6Sng chỉ9cMNV5MK lUgbgà một9cMNV5MK chútqUwqpU6S gqUwqpU6Siống qUwqpU6Snhau mqUwqpU6Sà thôi,9cMNV5MK m9cMNV5MKùa đôngUgbg nă9cMNV5MKm ấyqUwqpU6S DịchqUwqpU6S TrườqUwqpU6Sng NqUwqpU6Sinh bqUwqpU6Sị ốUgbgm qUwqpU6Smột đợtqUwqpU6S Ugbgrất lqUwqpU6Sâu, mãiUgbg kUgbghông thUgbgấy qUwqpU6Skhỏi, cUgbgô gọiqUwqpU6S điệnUgbg cqUwqpU6Sho anhqUwqpU6S, gqUwqpU6Siọng 9cMNV5MKanh 9cMNV5MKù ùUgbg, dườUgbgng nhUgbgư đứa9cMNV5MK trẻqUwqpU6S qUwqpU6Snhỏ: “Ối,qUwqpU6S a9cMNV5MKnh quên9cMNV5MK mất.”

Mà thực9cMNV5MK 9cMNV5MKra khôngqUwqpU6S phqUwqpU6Sải lUgbgà quêUgbgn, qUwqpU6Sanh cố9cMNV5MK ýqUwqpU6S nUgbgói nhqUwqpU6Sư Ugbgthế, qUwqpU6Ssau Ugbgđó cUgbgô qUwqpU6Svội vềqUwqpU6S k9cMNV5MKý tqUwqpU6Súc, vừUgbga vềqUwqpU6S đqUwqpU6Sã nUgbghìn thấy9cMNV5MK bqUwqpU6Sánh Ugbgkem qUwqpU6Svà ho9cMNV5MKa, c9cMNV5MKô mớUgbgi biế9cMNV5MKt qUwqpU6Sanh vốnUgbg khôqUwqpU6Sng quênqUwqpU6S. Bánh9cMNV5MK 9cMNV5MKkem lú9cMNV5MKc đ9cMNV5MKó chi9cMNV5MKa cqUwqpU6Sho mọUgbgi ngưqUwqpU6Sời ởUgbg kýUgbg túc9cMNV5MK, aUgbgi cũ9cMNV5MKng cườqUwqpU6Si h9cMNV5MKì 9cMNV5MKhì bảo:9cMNV5MK “NgọtUgbg đ9cMNV5MKấy!, qUwqpU6SĐúng thế9cMNV5MK t9cMNV5MKhật, ngọUgbgt lắmqUwqpU6S, hươn9cMNV5MKg vịqUwqpU6S ngọt9cMNV5MK 9cMNV5MKngào chạyUgbg thẳn9cMNV5MKg Ugbgvào qUwqpU6Scon tim.

Lúc cUgbghia ta9cMNV5MKy, Ugbganh cứqUwqpU6S nhUgbgắc điUgbg nhắcqUwqpU6S lại:qUwqpU6S “ThủUgbg Thủ9cMNV5MK, Ugbgem quênqUwqpU6S a9cMNV5MKnh đi,9cMNV5MK Ugbgem quêUgbgn an9cMNV5MKh đi…qUwqpU6S TqUwqpU6Shủ Th9cMNV5MKủ, qUwqpU6Sem hãUgbgy qu9cMNV5MKên qUwqpU6Sanh đi….”

Mà cUgbgô cứUgbg n9cMNV5MKhư mUgbgột qUwqpU6Sđứa nh9cMNV5MKóc khócqUwqpU6S lUgbgóc oUgbgm sòm,Ugbg qUwqpU6Scả mặqUwqpU6St rưqUwqpU6Sng Ugbgrưng nướcqUwqpU6S qUwqpU6Smắt, Ugbgtúm 9cMNV5MKlấy vạ9cMNV5MKt á9cMNV5MKo aqUwqpU6Snh qUwqpU6Skhông 9cMNV5MKnỡ buông,Ugbg hỗUgbgn loạUgbgn nhưqUwqpU6S 9cMNV5MKthế, kqUwqpU6Siểu bUgbgất ch9cMNV5MKấp không9cMNV5MK rqUwqpU6Sời Ugbgnhư th9cMNV5MKế, nhUgbgưng m9cMNV5MKà Ugbgcũng Ugbgcó íc9cMNV5MKh gìqUwqpU6S đâu?

Có íUgbgch gqUwqpU6Sì nào?

Sau 9cMNV5MKcùng a9cMNV5MKnh vẫqUwqpU6Sn vứt9cMNV5MK bỏqUwqpU6S c9cMNV5MKô đấyUgbg thôi.

Không qUwqpU6Scần c9cMNV5MKô nữaUgbg đUgbgấy thôi.

Thủ ThủUgbg cả9cMNV5MKm Ugbggiác 9cMNV5MKtrong qUwqpU6Slòng 9cMNV5MKnguội lạnh9cMNV5MK, bởi9cMNV5MK vìqUwqpU6S nhqUwqpU6Sớ đếnqUwqpU6S nUgbghững chuUgbgyện nqUwqpU6Sày, lạ9cMNV5MKi qUwqpU6Slàm nư9cMNV5MKớc mắ9cMNV5MKt c9cMNV5MKô tuôn9cMNV5MK rơi.

Cô vẫnUgbg 9cMNV5MKdùng lUgbgiệu pháqUwqpU6Sp cũ,qUwqpU6S Ugbgra ng9cMNV5MKoài ăUgbgn mUgbgột Ugbgbữa, qUwqpU6Ssau đó9cMNV5MK đi9cMNV5MK xeqUwqpU6Sm Ugbgliền tUgbgù tUgbgì mUgbgấy bqUwqpU6Sộ phim9cMNV5MK, t9cMNV5MKrong Ugbgphim có9cMNV5MK vuqUwqpU6Si buUgbgồn 9cMNV5MKli Ugbghợp, Ugbgcó bqUwqpU6Sài c9cMNV5MKa qUwqpU6Ssinh tUgbgử Ugbgbuồn thươn9cMNV5MKg, có9cMNV5MK nhữngqUwqpU6S nỗiqUwqpU6S khổUgbg đauUgbg vậtqUwqpU6S lộnUgbg, có9cMNV5MK nhữngqUwqpU6S đqUwqpU6Sời ngưqUwqpU6Sời b9cMNV5MKi aqUwqpU6Si, 9cMNV5MKgian naUgbgn dườngUgbg Ugbgnhư qUwqpU6Svĩnh qUwqpU6Sviễn khôngUgbg cóUgbg qUwqpU6Sbờ bến.

Những lúqUwqpU6Sc như9cMNV5MK tqUwqpU6Shế côUgbg tUgbgự Ugbgcảm thấyqUwqpU6S Ugbgmình qUwqpU6Squả làqUwqpU6S maUgbgy mqUwqpU6Sắn tronqUwqpU6Sg cuộc9cMNV5MK sống.

Rạng sángqUwqpU6S mớiUgbg Ugbgvề n9cMNV5MKhà, qUwqpU6Sđã 9cMNV5MKthấy KỷqUwqpU6S UgbgNam PhươqUwqpU6Sng, cô9cMNV5MK bUgbgất ngờqUwqpU6S vqUwqpU6Sô c9cMNV5MKùng, ồqUwqpU6S 9cMNV5MK1 tiUgbgếng: 9cMNV5MK“Sao an9cMNV5MKh lạiUgbg về?”

Anh dườngqUwqpU6S n9cMNV5MKhư 9cMNV5MKcó chUgbgút khó9cMNV5MK chqUwqpU6Sịu: qUwqpU6S“Nhà a9cMNV5MKnh, Ugbganh 9cMNV5MKkhông qUwqpU6Sđược về9cMNV5MK chắc?”

Bọn họqUwqpU6S đãUgbg gUgbgiao hẹnqUwqpU6S rồi,Ugbg khqUwqpU6Si b9cMNV5MKên nàoqUwqpU6S đóqUwqpU6S tUgbgức giUgbgận, bUgbgên k9cMNV5MKia k9cMNV5MKhông đượcqUwqpU6S phép9cMNV5MK nUgbgổi cUgbgáu, thUgbgế 9cMNV5MKnên côUgbg thuqUwqpU6Sận 9cMNV5MKtheo aUgbgnh, híUgbgp mắtqUwqpU6S cườqUwqpU6Si dỗqUwqpU6S dànhqUwqpU6S: “ĐượcqUwqpU6S rồ9cMNV5MKi, đượcUgbg rqUwqpU6Sồi, đươngUgbg nhiênUgbg Ugbgcó th9cMNV5MKể vềUgbg 9cMNV5MKchứ.” VừaUgbg 9cMNV5MKquay đi9cMNV5MK, cô9cMNV5MK lại9cMNV5MK hỏqUwqpU6Si: “AnhUgbg vềUgbg làqUwqpU6Sm gìqUwqpU6S thế?”

Sắc mặtUgbg anqUwqpU6Sh cò9cMNV5MKn tệ9cMNV5MK Ugbghơn, nhưUgbg thqUwqpU6Sể qUwqpU6Sanh ấyqUwqpU6S vừaqUwqpU6S giậqUwqpU6Sn dỗ9cMNV5MKi ở9cMNV5MK 9cMNV5MKchỗ Ugbgem nào9cMNV5MK vềUgbg, lạqUwqpU6Si cqUwqpU6Sàng là9cMNV5MKm cô9cMNV5MK t9cMNV5MKhấy t9cMNV5MKò mqUwqpU6Sò hơnqUwqpU6S, cqUwqpU6Sòn cqUwqpU6Só côqUwqpU6S nUgbgào dámUgbg chọcUgbg gqUwqpU6Siận a9cMNV5MKnh nUgbgữa đây?

Lúc anUgbgh tUgbghật sự9cMNV5MK gqUwqpU6Siận, Ugbganh thUgbgường khôngUgbg qUwqpU6Snói gìUgbg, mqUwqpU6Sà thực9cMNV5MK 9cMNV5MKra qUwqpU6Scô cũnUgbgg mệtUgbg rồiUgbg, uểUgbg oả9cMNV5MKi lế9cMNV5MKt đ9cMNV5MKi tUgbghay quầqUwqpU6Sn áUgbgo, lúqUwqpU6Sc rqUwqpU6Sa m9cMNV5MKới để9cMNV5MK ýqUwqpU6S tr9cMNV5MKên 9cMNV5MKbàn đUgbgể qUwqpU6Scái g9cMNV5MKì đó:qUwqpU6S qUwqpU6S“Gì thế?”

“Phim gốc.”

Anh trả9cMNV5MK qUwqpU6Slời tron9cMNV5MKg sự9cMNV5MK mất9cMNV5MK kiêqUwqpU6Sn nhẫn,9cMNV5MK tUgbgừ béUgbg Ugbgđã th9cMNV5MKế rồi9cMNV5MK, lúcqUwqpU6S 9cMNV5MKnào cqUwqpU6Sũng chêUgbg côUgbg p9cMNV5MKhiền hqUwqpU6Sà. qUwqpU6SCô làUgbg Ugbgcon gá9cMNV5MKi, nhqUwqpU6Sỏ hơ9cMNV5MKn qUwqpU6Sanh Ugbgrất nhiềUgbgu tuổi,Ugbg lqUwqpU6Sại qUwqpU6Scứ Ugbgkhăng kqUwqpU6Shăng thíUgbgch bUgbgám theqUwqpU6So saqUwqpU6Su qUwqpU6Sanh, lại9cMNV5MK thíqUwqpU6Sch Ugbgcùng vqUwqpU6Sới cqUwqpU6Sả đám9cMNV5MK coqUwqpU6Sn trqUwqpU6Sai trUgbgèo tườngUgbg 9cMNV5MKleo câ9cMNV5MKy, a9cMNV5MKnh thấyqUwqpU6S chUgbgán nqUwqpU6Sản vUgbgới c9cMNV5MKái đuôUgbgi nhUgbgỏ này9cMNV5MK lUgbgắm rồi,Ugbg thếqUwqpU6S nêUgbgn Ugbganh n9cMNV5MKói cUgbghuyện Ugbgvới cô9cMNV5MK chỉqUwqpU6S vỏnqUwqpU6S vẹnqUwqpU6S tr9cMNV5MKong Ugbgvòng Ugbg3 pUgbghút đãqUwqpU6S mất9cMNV5MK hế9cMNV5MKt 9cMNV5MKcả 9cMNV5MKnhẫn nại.

Cô nqUwqpU6Shất tqUwqpU6Shời qUwqpU6Svui rUgbga m9cMNV5MKặt: qUwqpU6S“Sắc Giớ9cMNV5MKi à?9cMNV5MK MqUwqpU6Sai eUgbgm gọiqUwqpU6S HiểuUgbg TqUwqpU6Sô đUgbgến cùng9cMNV5MK xqUwqpU6Sem, ng9cMNV5MKhe nUgbgói LươnqUwqpU6Sg TriềuUgbg VUgbgĩ tqUwqpU6Srong pUgbghim cóUgbg 9cMNV5MKnude, hUgbge he!”

Anh đột9cMNV5MK nhiêqUwqpU6Sn nóiUgbg: “Mai9cMNV5MK pqUwqpU6Shải trUgbgả ngườiUgbg t9cMNV5MKa rồi,Ugbg x9cMNV5MKem luôUgbgn hôqUwqpU6Sm n9cMNV5MKay đi.”

“Hả?”

“Em tưởng9cMNV5MK việc9cMNV5MK nà9cMNV5MKy qUwqpU6Sdễ lắmUgbg 9cMNV5MKấy? NqUwqpU6Sgười tUgbga p9cMNV5MKhải nểqUwqpU6S 9cMNV5MKmặt lắm9cMNV5MK mới9cMNV5MK 9cMNV5MKcho mượnUgbg đấy.”

“Trời Ugbgơi, KUgbgỷ qUwqpU6SNam PhưqUwqpU6Sơng qUwqpU6Sà, qUwqpU6Sanh nghqUwqpU6Sĩ cá9cMNV5MKch điUgbg 9cMNV5MKmà, bâyqUwqpU6S giờUgbg eUgbgm bqUwqpU6Suồn ngUgbgủ 9cMNV5MKmuốn chết9cMNV5MK đUgbgi đượcUgbg, đUgbgể qUwqpU6Smai Ugbgxem nh9cMNV5MKé, mư9cMNV5MKợn th9cMNV5MKêm qUwqpU6S1 ngàyUgbg Ugbgnữa nhéqUwqpU6S, nhé?”

“Phải xeqUwqpU6Sm tqUwqpU6Srong hômUgbg na9cMNV5MKy, bâyqUwqpU6S gqUwqpU6Siờ xe9cMNV5MKm luôn.”

Xem rUgbga qUwqpU6Sanh ấy9cMNV5MK hôUgbgm 9cMNV5MKnay tUgbgâm trqUwqpU6Sạng đúngqUwqpU6S lUgbgà khUgbgông ổn,qUwqpU6S đếnqUwqpU6S chúUgbgt viqUwqpU6Sệc qUwqpU6Scỏn cUgbgon Ugbgnày cũng9cMNV5MK kqUwqpU6Shông nỡ9cMNV5MK giúpUgbg, qUwqpU6Sanh qUwqpU6Smà tUgbghật sự9cMNV5MK tức9cMNV5MK lên9cMNV5MK thì9cMNV5MK quqUwqpU6Sả l9cMNV5MKà đáqUwqpU6Sng g9cMNV5MKờm vôqUwqpU6S Ugbgcùng, c9cMNV5MKô nqUwqpU6Shăn nh9cMNV5MKó ôUgbgm cuộn9cMNV5MK ph9cMNV5MKim, qUwqpU6Shôm naUgbgy xeUgbgm t9cMNV5MKhì hômqUwqpU6S na9cMNV5MKy 9cMNV5MKxem vậy.

Ai dèUgbg còUgbgn bịqUwqpU6S aqUwqpU6Snh giqUwqpU6Sật lấyUgbg: “Châu9cMNV5MK ch9cMNV5MKấu đòi9cMNV5MK đáUgbg xe.”

Cô l9cMNV5MKe lqUwqpU6Se lưỡi,9cMNV5MK Ugbgthực rqUwqpU6Sa Ugbgcâu nóiUgbg ấy9cMNV5MK cònqUwqpU6S c9cMNV5MKó cqUwqpU6Sả qUwqpU6S1 sự9cMNV5MK tí9cMNV5MKch đqUwqpU6Sằng Ugbgsau nữUgbga, hồiqUwqpU6S đUgbgó qUwqpU6Sanh qUwqpU6Sđang Ugbghọc cấp9cMNV5MK 2Ugbg, côqUwqpU6S vqUwqpU6Sừa mớ9cMNV5MKi qUwqpU6Svào lUgbgớp 19cMNV5MK, cảqUwqpU6S đqUwqpU6Sám trẻqUwqpU6S cqUwqpU6Son 9cMNV5MKtâm đầuqUwqpU6S ý9cMNV5MK Ugbghợp c9cMNV5MKhơi đùaqUwqpU6S ởqUwqpU6S 9cMNV5MKsân cỏ9cMNV5MK bỏUgbg 9cMNV5MKhoang Ugbgsau k9cMNV5MKhu 9cMNV5MKnhà, mọiUgbg người9cMNV5MK đ9cMNV5MKang dựngqUwqpU6S bảngUgbg bóngqUwqpU6S r9cMNV5MKổ m9cMNV5MKới. C9cMNV5MKô lúcqUwqpU6S 9cMNV5MKđó qUwqpU6Sbé qUwqpU6Stí 9cMNV5MKtẹo teo9cMNV5MK, 9cMNV5MKmà Ugbglại 9cMNV5MKbật Ugbgnhanh nhqUwqpU6Sất, lqUwqpU6Sao đqUwqpU6Sầu đến9cMNV5MK 9cMNV5MKra 9cMNV5MKsức dựngqUwqpU6S câyUgbg cqUwqpU6Sột 9cMNV5MKbằng sắt.

Cả đámUgbg toànUgbg Ugbgcon trqUwqpU6Sai Ugbgồ Ugbglên cười,9cMNV5MK KỷqUwqpU6S NaUgbgm PhươnqUwqpU6Sg cưUgbgời tqUwqpU6So nhất,9cMNV5MK cònqUwqpU6S khiUgbgnh thường9cMNV5MK nóUgbgi Ugbgcô: “ChâuUgbg chấuUgbg đUgbgá xe!”

Cuộn bănqUwqpU6Sg thậ9cMNV5MKt 9cMNV5MKsự hUgbgơi nặngUgbg, phòqUwqpU6Sng chiếu9cMNV5MK phi9cMNV5MKm lại9cMNV5MK ởUgbg lầuUgbg qUwqpU6S3, côqUwqpU6S nghUgbge qUwqpU6Stiếng a9cMNV5MKnh kqUwqpU6Shẽ t9cMNV5MKhở dốc9cMNV5MK, qUwqpU6Scô gUgbgiơ tqUwqpU6Say cqUwqpU6Shọc chọc:qUwqpU6S “TamqUwqpU6S thiếu9cMNV5MK qUwqpU6Sgia à,Ugbg 9cMNV5MKanh phả9cMNV5MKi luyệqUwqpU6Sn tậpUgbg nhiqUwqpU6Sều vqUwqpU6Sào, cả9cMNV5MK nqUwqpU6Sgày đừUgbgng chUgbgỉ qUwqpU6Svận độngUgbg Ugbgcó 9cMNV5MK1 kiểu,qUwqpU6S qUwqpU6Sanh ngUgbghe tiếnqUwqpU6Sg 9cMNV5MKanh 9cMNV5MKthở ấy,9cMNV5MK giUgbgà rồi.”

Anh khôngUgbg bực9cMNV5MK mqUwqpU6Sà 9cMNV5MKcòn cườqUwqpU6Si: “Cút!”

Đây mớUgbgi làUgbg KUgbgỷ 9cMNV5MKNam PhươngUgbg ch9cMNV5MKứ, cô9cMNV5MK pUgbghấn khởiqUwqpU6S bậ9cMNV5MKt máy9cMNV5MK chi9cMNV5MKếu, anqUwqpU6Sh giúpUgbg cô9cMNV5MK đặtqUwqpU6S cUgbguộn 9cMNV5MKphim, cqUwqpU6Sô 9cMNV5MKhỏi: “Sao9cMNV5MK anUgbgh qUwqpU6Skhông muqUwqpU6Sa cqUwqpU6Sái máqUwqpU6Sy chiqUwqpU6Sếu kỹqUwqpU6S 9cMNV5MKthuật sUgbgố nhỉ?”

“Không qUwqpU6Sphải e9cMNV5MKm nóiUgbg chỉ9cMNV5MK cóqUwqpU6S phUgbgim nhựUgbga mớUgbgi đượcqUwqpU6S gọiqUwqpU6S 9cMNV5MKlà Ugbgđiện ảUgbgnh 9cMNV5MKcòn gqUwqpU6Sì nữa?”

Cô t9cMNV5MKừng nóqUwqpU6Si câu9cMNV5MK nàyUgbg à?

Chẳng nhớUgbg nữa

Trước nay9cMNV5MK, cô9cMNV5MK qUwqpU6Sxem qUwqpU6Sphim kUgbghông t9cMNV5MKhích 9cMNV5MKcó Ugbgđồ qUwqpU6Săn 9cMNV5MKvặt b9cMNV5MKên Ugbgcạnh, ngườUgbgi 9cMNV5MKta vàoqUwqpU6S rạUgbgp, taqUwqpU6Sy tqUwqpU6Srái b9cMNV5MKỏng 9cMNV5MKngô t9cMNV5MKay phảiUgbg côUgbg cUgbga, chỉ9cMNV5MK cqUwqpU6Só 9cMNV5MKcô 9cMNV5MK2 b9cMNV5MKàn qUwqpU6Stay trắng.

Phòng chiếu9cMNV5MK 9cMNV5MKphim troqUwqpU6Sng nhUgbgà rấtUgbg nhqUwqpU6Sỏ, nhqUwqpU6Sưng màqUwqpU6S 9cMNV5MKthoải qUwqpU6Smái 9cMNV5MKvô cùqUwqpU6Sng, cô9cMNV5MK ngồi9cMNV5MK Ugbgbó gốiUgbg tUgbgrên sqUwqpU6Sô 9cMNV5MKpha, màUgbg 9cMNV5MKanh 9cMNV5MKđang ngồUgbgi ởUgbg gUgbghế bên9cMNV5MK kqUwqpU6Sia, bắtqUwqpU6S đầu9cMNV5MK châUgbgm 9cMNV5MKmột điếu9cMNV5MK thuốc.

Cô 9cMNV5MKnhăn nhqUwqpU6Só mặt9cMNV5MK qUwqpU6Smày: “KỷqUwqpU6S Na9cMNV5MKm Phương!”

Anh 9cMNV5MKbật d9cMNV5MKậy bqUwqpU6Sỏ rUgbga ngoài.

Cô tư9cMNV5MKởng anqUwqpU6Sh đã9cMNV5MK qUwqpU6Sđi rồi,Ugbg thqUwqpU6Sế nêqUwqpU6Sn y9cMNV5MKên tâ9cMNV5MKm ngồi9cMNV5MK x9cMNV5MKem tiếp

Cô hoàn9cMNV5MK tqUwqpU6Soàn chìmUgbg đắUgbgm vớ9cMNV5MKi t9cMNV5MKình tiếtqUwqpU6S phimUgbg, Ugbglúc xe9cMNV5MKm 9cMNV5MKảnh trê9cMNV5MKn báoqUwqpU6S không9cMNV5MK thểqUwqpU6S Ugbgcảm nhận9cMNV5MK Ugbgra đ9cMNV5MKược Th9cMNV5MKang UgbgDuy lạiUgbg đẹpUgbg đếnUgbg thế,9cMNV5MK lúUgbgc côqUwqpU6S Ugbgấy thậUgbgt s9cMNV5MKự x9cMNV5MKuất hqUwqpU6Siện trênqUwqpU6S mànqUwqpU6S hìnhqUwqpU6S, độtUgbg 9cMNV5MKnhiên cảUgbgm gqUwqpU6Siác nhưqUwqpU6S tha9cMNV5MKnh bảo9cMNV5MK kiếmUgbg t9cMNV5MKuốt r9cMNV5MKa khỏiqUwqpU6S vỏqUwqpU6S Ugbgbao, chqUwqpU6Sân màyqUwqpU6S k9cMNV5MKhóe mắt9cMNV5MK 9cMNV5MKđậm s9cMNV5MKắc xuâqUwqpU6Sn, mềqUwqpU6Sm mạqUwqpU6Si thaqUwqpU6Snh Ugbgthoát tựaUgbg mộ9cMNV5MKt nhành9cMNV5MK hqUwqpU6Soa đàqUwqpU6So, pqUwqpU6Shong 9cMNV5MKtình muônqUwqpU6S Ugbgngàn, kh9cMNV5MKôn tqUwqpU6Sả vạUgbgn lần.

Lúc cqUwqpU6Sòn qUwqpU6Sđang mqUwqpU6Sê mqUwqpU6Sẩn, KỷUgbg NUgbgam PqUwqpU6Shương 9cMNV5MKvào 9cMNV5MKtừ lúc9cMNV5MK Ugbgnào cqUwqpU6Sô cũnqUwqpU6Sg khqUwqpU6Sông Ugbgđể ý,9cMNV5MK Ugbgcho đến9cMNV5MK qUwqpU6Skhi aUgbgnh ngồiqUwqpU6S xuốngqUwqpU6S Ugbgsô ph9cMNV5MKa, c9cMNV5MKô mới9cMNV5MK liqUwqpU6Sếc aqUwqpU6Snh Ugbg1 cá9cMNV5MKi: “Anh9cMNV5MK Ugbgkhông qUwqpU6Sra ng9cMNV5MKoài à?”

Anh kUgbghông đáqUwqpU6Sp lại,9cMNV5MK qUwqpU6Stoàn bUgbgộ tUgbgâm trqUwqpU6Sí Ugbgcô vẫn9cMNV5MK dUgbgồn cUgbgả v9cMNV5MKào 9cMNV5MKbộ phUgbgim, quUgbgay Ugbgra lại9cMNV5MK xe9cMNV5MKm phiqUwqpU6Sm tiếpqUwqpU6S. ĐoạnqUwqpU6S “kẹp9cMNV5MK giấqUwqpU6Sy” trUgbguyền thuy9cMNV5MKết cuốiqUwqpU6S cù9cMNV5MKng đ9cMNV5MKã Ugbglên hUgbgình, cứ9cMNV5MK c9cMNV5MKoi 9cMNV5MKnhư côqUwqpU6S đ9cMNV5MKã gặqUwqpU6Sp q9cMNV5MKua nhiềUgbgu pUgbgha kiểuUgbg nàUgbgy qUwqpU6Srồi, n9cMNV5MKhưng vừa9cMNV5MK xqUwqpU6Sem qUwqpU6Sđến đoạ9cMNV5MKn ấ9cMNV5MKy, vẫnqUwqpU6S khôn9cMNV5MKg nhịnqUwqpU6S được9cMNV5MK khqUwqpU6Sì kqUwqpU6Shì b9cMNV5MKật cười.Ugbg KUgbgỷ NaUgbgm Phư9cMNV5MKơng Ugbgđột nhiqUwqpU6Sên hỏi:qUwqpU6S “CóqUwqpU6S gì9cMNV5MK đán9cMNV5MKg cười9cMNV5MK à.”

“Độ khó9cMNV5MK ca9cMNV5MKo đấy.”qUwqpU6S CqUwqpU6Sô kh9cMNV5MKoa taqUwqpU6Sy mUgbgúa chânUgbg: “ThậtUgbg khôqUwqpU6Sng thể9cMNV5MK tư9cMNV5MKởng tượnqUwqpU6Sg qUwqpU6Snổi….Tại saUgbgo c9cMNV5MKó th9cMNV5MKể phấn9cMNV5MK khởqUwqpU6Si thqUwqpU6Sế chứ?”

“Muốn th9cMNV5MKử tUgbgý không?”

“Hở?”

Không đợqUwqpU6Si côqUwqpU6S phảnqUwqpU6S ứ9cMNV5MKng lại,9cMNV5MK qUwqpU6Snụ hônqUwqpU6S đ9cMNV5MKã Ugbgập xuống,9cMNV5MK Ugbgcô Ugbgvùng vẫy:9cMNV5MK “9cMNV5MKNày, 9cMNV5MKmùi thu9cMNV5MKốc lá!”

Có quỷqUwqpU6S mới9cMNV5MK biếUgbgt qUwqpU6Sanh vừqUwqpU6Sa là9cMNV5MKm Ugbgđến mấyqUwqpU6S điếuUgbg rồi,qUwqpU6S cảUgbg n9cMNV5MKgười sặ9cMNV5MKc Ugbgmùi 9cMNV5MKthuốc. A9cMNV5MKnh khônqUwqpU6Sg 9cMNV5MKbuông qUwqpU6Stay cUgbgô qUwqpU6Sliền qUwqpU6Scắn Ugbgtay aqUwqpU6Snh, sqUwqpU6Sau cqUwqpU6Sùng 9cMNV5MKanh khôn9cMNV5MKg Ugbgchịu đưqUwqpU6Sợc đaUgbgu, khôqUwqpU6Sng thểUgbg khôqUwqpU6Sng buông.

“Vậy anqUwqpU6Sh điUgbg đáUgbgnh răng9cMNV5MK nhé.”

Quả nàqUwqpU6Sy xoqUwqpU6Sng rồUgbgi, c9cMNV5MKô qqUwqpU6Sua 9cMNV5MKquýt nói:9cMNV5MK “ĐiqUwqpU6S qUwqpU6Sđi, mqUwqpU6Sau điqUwqpU6S 9cMNV5MKđi, nUgbghớ tắUgbgm nữa9cMNV5MK đấy.”

Cô qUwqpU6Scòn phảiUgbg xqUwqpU6Sem phiUgbgm, trướqUwqpU6Sc Ugbgtiên cứUgbg 9cMNV5MKphải qUwqpU6Sxua aUgbgnh đ9cMNV5MKi 9cMNV5MKcái 9cMNV5MKđã, a9cMNV5MKnh qUwqpU6Sấy 9cMNV5MKtắm trUgbgước Ugbgnay siêuUgbg lâu9cMNV5MK, Ugbglại tUgbghích bảnh9cMNV5MK cqUwqpU6Shọe, sấyUgbg tócqUwqpU6S cUgbgũng phải9cMNV5MK sqUwqpU6Sấy đến9cMNV5MK qUwqpU6Snửa ngày9cMNV5MK, đợiUgbg a9cMNV5MKnh tắmqUwqpU6S Ugbgxong, cô9cMNV5MK đã9cMNV5MK sớmUgbg xuốn9cMNV5MKg lầu9cMNV5MK đUgbgi ngqUwqpU6Sủ rồi.

Ai Ugbgmà nqUwqpU6Sgờ đ9cMNV5MKược pUgbghim qUwqpU6Scòn chưa9cMNV5MK xe9cMNV5MKm hếtUgbg, 9cMNV5MKanh đUgbgã qUwqpU6Stắm xonUgbgg rồi9cMNV5MK, aqUwqpU6Snh mặUgbgc bUgbgộ áUgbgo 9cMNV5MKtắm b9cMNV5MKông bước9cMNV5MK 9cMNV5MKra ngoài,qUwqpU6S đến9cMNV5MK qUwqpU6Stóc cũng9cMNV5MK cqUwqpU6Shưa sấyqUwqpU6S, taqUwqpU6Sy còqUwqpU6Sn cUgbgầm 9cMNV5MKkhăn lôn9cMNV5MKg, vUgbgừa 9cMNV5MKlau Ugbgvừa 9cMNV5MKngồi xUgbguông, cqUwqpU6Sô hUgbgoàn to9cMNV5MKàn 9cMNV5MKkhông lườUgbgng trước,9cMNV5MK cóqUwqpU6S muốnUgbg Ugbgthoát cũUgbgng khUgbgông kịUgbgp, đàn9cMNV5MKh tỏ9cMNV5MK rUgbga vẻ9cMNV5MK Ugbgmặt k9cMNV5MKhổ s9cMNV5MKở: Ugbg“Kỷ UgbgNam PhUgbgương, eUgbgm mệtqUwqpU6S lắm.”

Nhìn dáng9cMNV5MK vẻ9cMNV5MK qUwqpU6Sanh Ugbgcó hơUgbgi nổ9cMNV5MKi cáUgbgu, n9cMNV5MKhưng an9cMNV5MKh qUwqpU6Slại ngồiqUwqpU6S Ugbgim bấtqUwqpU6S động,Ugbg 9cMNV5MKcô nghqUwqpU6Sĩ thế9cMNV5MK nqUwqpU6Sào thì9cMNV5MK hôm9cMNV5MK qUwqpU6Snay cUgbgũng 9cMNV5MKphải trqUwqpU6Sở mặt9cMNV5MK b9cMNV5MKằng đượcqUwqpU6S, cqUwqpU6Sô đànqUwqpU6Sh Ugbgđánh đòUgbgn phủqUwqpU6S đầu9cMNV5MK: “qUwqpU6SAnh rqUwqpU6Sa ngoàiqUwqpU6S qUwqpU6Sđi, 9cMNV5MKdù s9cMNV5MKao aqUwqpU6Snh Ugbgcũng có9cMNV5MK 9cMNV5MKchỗ đi9cMNV5MK mUgbgà, Ugbgem mệtqUwqpU6S lqUwqpU6Sắm rồi.”

Anh né9cMNV5MKm khUgbgăn tắ9cMNV5MKm Ugbgxuống sàqUwqpU6Sn, Ugbgcô nghĩ9cMNV5MK đUgbgợt nqUwqpU6Sày kh9cMNV5MKông trá9cMNV5MKnh qUwqpU6Skhỏi c9cMNV5MKãi qUwqpU6Snhau tqUwqpU6So rồi9cMNV5MK, lầnqUwqpU6S tqUwqpU6Srước cqUwqpU6Sô qUwqpU6Sđuổi aqUwqpU6Snh qUwqpU6Sra ngoài,qUwqpU6S 9cMNV5MK2 ngư9cMNV5MKời cònqUwqpU6S Ugbglớn 9cMNV5MKtiếng mộqUwqpU6St trận.

Cãi nhqUwqpU6Sau cqUwqpU6Shứ gìqUwqpU6S, cUgbgãi đUgbgi, 9cMNV5MKcô 9cMNV5MKcũng chẳngqUwqpU6S sợ,Ugbg cUgbgòn Ugbghung hăqUwqpU6Sng trợn9cMNV5MK Ugbgmắt với9cMNV5MK anh.

Kết 9cMNV5MKquả an9cMNV5MKh không9cMNV5MK nqUwqpU6Sói dUgbgù c9cMNV5MKhỉ mqUwqpU6Sột tqUwqpU6Siếng, qUgbguay Ugbgngười điqUwqpU6S mất.

Cô thở9cMNV5MK p9cMNV5MKhào nhẹ9cMNV5MK nhõUgbgm, xeUgbgm tiế9cMNV5MKp 9cMNV5MKbộ 9cMNV5MKphim, Lươn9cMNV5MKg TriUgbgều VĩUgbg qUwqpU6Strong 9cMNV5MKphim qUwqpU6Sđang rUgbgơi nqUwqpU6Sước m9cMNV5MKắt, mộtqUwqpU6S người9cMNV5MK Ugbgđàn Ugbgông nqUwqpU6Shư qUwqpU6Sthế, vậyUgbg màqUwqpU6S cũn9cMNV5MKg Ugbgkhóc ư.

Trong lònqUwqpU6Sg cUgbgô Ugbgoán trách9cMNV5MK, tấtqUwqpU6S cảUgbg Ugbglà 9cMNV5MKtại Kỷ9cMNV5MK UgbgNam PhươqUwqpU6Sng 9cMNV5MKphá Ugbgđám, hạiUgbg cUgbgô khôqUwqpU6Sng xeUgbgm Ugbgđược phầnUgbg đầUgbgu, đến9cMNV5MK đoạqUwqpU6Sn c9cMNV5MKảm xúUgbgc nhấtUgbg thì9cMNV5MK qUwqpU6Slại qUwqpU6Shoàn toànUgbg không9cMNV5MK c9cMNV5MKó cảmqUwqpU6S giUgbgác gì.
(qUwqpU6S*chú1: ơ…Ugbg 9cMNV5MK“đoạn 9cMNV5MKkẹp giấy”9cMNV5MK tqUwqpU6Sruyền thqUwqpU6Suyết qUwqpU6Sở trênqUwqpU6S, Ugbgtớ nqUwqpU6Sém c9cMNV5MKả raw&nUgbgbsp;lên, bạnqUwqpU6S n9cMNV5MKào xe9cMNV5MKm Sắc9cMNV5MK GUgbgiới 9cMNV5MKrồi ắUgbgt hiểu,9cMNV5MK qUwqpU6Smà bạqUwqpU6Sn qUwqpU6Snào qUwqpU6Stò Ugbgmò 9cMNV5MKlà Ugbgcái gqUwqpU6Sì thìUgbg đâUgbgy “传说中的回形针”qUwqpU6S tUgbgớ không9cMNV5MK qUwqpU6Sxúi bUgbgẩy kíc9cMNV5MKh thícqUwqpU6Sh truUgbgyền bUgbgá 9cMNV5MKgì đâ9cMNV5MKu 9cMNV5MKnhớ, 9cMNV5MKvì phqUwqpU6Sim vqUwqpU6Sì Ugbgtruyện 9cMNV5MKnó đềqUwqpU6S cập9cMNV5MK ấqUwqpU6Sy mqUwqpU6Sà XD)

(*chú2: ngoại truyqUwqpU6Sện qUwqpU6Snày xUgbgảy r9cMNV5MKa vqUwqpU6Sào 9cMNV5MKlúc nà9cMNV5MKo qUwqpU6Sấy hở9cMNV5MK? 9cMNV5MKT_T tớ9cMNV5MK cũngqUwqpU6S khôUgbgng rõqUwqpU6S qUwqpU6Snữa, Ugbgdù đqUwqpU6Sã hỏiUgbg 9cMNV5MKhan tieba như9cMNV5MKng mọi người cqUwqpU6Sũng mù9cMNV5MK mờqUwqpU6S nhqUwqpU6Sư chúUgbgng tqUwqpU6Sa cUgbgả thôi)

 

3.

Ai Ugbgmà biếqUwqpU6St Ugbgtại qUwqpU6Ssao hUgbgôm đấqUwqpU6Sy tô9cMNV5MKi lạiUgbg say? 

 

 

Hôm đóqUwqpU6S uốngUgbg đến9cMNV5MK saqUwqpU6Sy mèm9cMNV5MK, 9cMNV5MKtay Trá9cMNV5MKc UgbgNhĩ sUgbgau 9cMNV5MKcùng còqUwqpU6Sn óqUwqpU6Si qUwqpU6Sra m9cMNV5MKáu, tôUgbgi đị9cMNV5MKnh qUwqpU6Slái Ugbgxe đưaqUwqpU6S 9cMNV5MKcậu tqUwqpU6Sa đếnqUwqpU6S bệnhqUwqpU6S vqUwqpU6Siện, nhưngqUwqpU6S lại9cMNV5MK b9cMNV5MKị cả9cMNV5MK đámUgbg qUwqpU6Sanh e9cMNV5MKm cUgbgan ngăUgbgn, bảo9cMNV5MK tôiUgbg ngộ9cMNV5MK Ugbgnhỡ gặpUgbg cảnhUgbg Ugbgsát qUwqpU6Sthì s9cMNV5MKao, tộqUwqpU6Si qUwqpU6Snày qUwqpU6Slà tUgbgội láqUwqpU6Si xqUwqpU6Se sa9cMNV5MKu khUgbgi rư9cMNV5MKợu b9cMNV5MKia đấqUwqpU6Sy. MqUwqpU6Sà n9cMNV5MKếu qUwqpU6Skhông bị9cMNV5MK cảnhqUwqpU6S sátUgbg sUgbgờ gUgbgáy, thìUgbg cũn9cMNV5MKg kUgbghông Ugbgnên lá9cMNV5MKi xqUwqpU6Se Ugbglúc uố9cMNV5MKng say.

Cả 9cMNV5MKlũ qUwqpU6Sbọn tôi9cMNV5MK đâyUgbg đềuUgbg làqUwqpU6S nhữnUgbgg côn9cMNV5MKg dân9cMNV5MK qUwqpU6Sbiết 9cMNV5MKtuân Ugbgthủ luật9cMNV5MK phápqUwqpU6S, đươqUwqpU6Sng nhi9cMNV5MKên khôn9cMNV5MKg thểUgbg Ugbgmạo hiểUgbgm láqUwqpU6Si xqUwqpU6Se l9cMNV5MKúc saqUwqpU6Sy đểUgbg bqUwqpU6Sị c9cMNV5MKảnh sátqUwqpU6S 9cMNV5MKchộp đư9cMNV5MKợc, thếUgbg 9cMNV5MKnên đàqUwqpU6Snh g9cMNV5MKọi chUgbgo 19cMNV5MK20, qUwqpU6Sxe cứu9cMNV5MK thương9cMNV5MK láUgbgt sUgbgau đãUgbg đ9cMNV5MKến đónqUwqpU6S TqUwqpU6Srác NhĩqUwqpU6S đi.

Về chuyệnUgbg dạ9cMNV5MK qUwqpU6Sdày TrácqUwqpU6S Nhĩ9cMNV5MK chảqUwqpU6Sy má9cMNV5MKu ấ9cMNV5MKy qUwqpU6Sà, t9cMNV5MKhật sựqUwqpU6S qUwqpU6Slà tôiqUwqpU6S phảqUwqpU6Si 9cMNV5MKxin qUwqpU6Slỗi cUgbgậu t9cMNV5MKa rồi.9cMNV5MK TốUgbgi đóqUwqpU6S tôi9cMNV5MK v9cMNV5MKùi đầu9cMNV5MK uốqUwqpU6Sng 9cMNV5MKrượu giqUwqpU6Sải sầu,9cMNV5MK lạqUwqpU6Si th9cMNV5MKêm bêUgbgn cạnhUgbg cqUwqpU6Só 9cMNV5MK1 lũUgbg 9cMNV5MKmù quánqUwqpU6Sg chúcqUwqpU6S tụnUgbgg khônqUwqpU6Sg Ugbgngừng, uố9cMNV5MKng qUwqpU6Ssay lúc9cMNV5MK n9cMNV5MKào cqUwqpU6Sũng Ugbgkhông biết9cMNV5MK n9cMNV5MKữa. qUwqpU6SSau 9cMNV5MKcùng tôUgbgi cò9cMNV5MKn mqUwqpU6Suốn uqUwqpU6Sống m9cMNV5MKột mình,Ugbg TrácqUwqpU6S NhỉUgbg bảoqUwqpU6S: Ugbg‘Được tqUwqpU6Shôi, biếtqUwqpU6S cậuqUwqpU6S khôUgbgng Ugbgthoải Ugbgmái rồi,Ugbg qUwqpU6Sly này9cMNV5MK qUwqpU6Stôi mờiUgbg cậu.”

Cậu tUgbga Ugbgbình thư9cMNV5MKờng 9cMNV5MKcũng ch9cMNV5MKỉ uốn9cMNV5MKg ở9cMNV5MK mứ9cMNV5MKc 9cMNV5MKhơn 9cMNV5MK1 cqUwqpU6Shai 9cMNV5MKthôi, qUwqpU6Shôm đóqUwqpU6S gắUgbgng g9cMNV5MKượng đưqUwqpU6Sợc đUgbgến 9cMNV5MK2 c9cMNV5MKhai, cũngUgbg coUgbgi qUwqpU6Snhư b9cMNV5MKiết trọng9cMNV5MK nghĩqUwqpU6Sa khUgbgí rồi.

Tay nàUgbgy 9cMNV5MKlúc uống9cMNV5MK qUwqpU6Ssay rồi9cMNV5MK tqUwqpU6Shì qUwqpU6Slại bắ9cMNV5MKt đầu9cMNV5MK k9cMNV5MKêu 9cMNV5MKla gà9cMNV5MKo thét:9cMNV5MK “KhôngUgbg ph9cMNV5MKải ThUgbgủ T9cMNV5MKhủ sqUwqpU6Sinh 9cMNV5MKcon tUgbgrai rồiUgbg à,qUwqpU6S qUwqpU6Scậu đ9cMNV5MKau lònUgbgg Ugbgcái n9cMNV5MKỗi gqUwqpU6Sì nữa?9cMNV5MK Tôi9cMNV5MK kiếm9cMNV5MK cqUwqpU6Sho Ugbgcậu qUwqpU6S8 Ugbgem 1qUwqpU6S0 9cMNV5MKem 9cMNV5MKđẻ được9cMNV5MK Ugbgnuôi đượqUwqpU6Sc, để9cMNV5MK mấyqUwqpU6S e9cMNV5MKm ấUgbgy qUwqpU6Ssinh 9cMNV5MKcho cqUwqpU6Sậu Ugbg1 9cMNV5MKtá nqUwqpU6Shé, cậUgbgu thícUgbgh Ugbgcon t9cMNV5MKrai cUgbgó cqUwqpU6Son t9cMNV5MKrai, thqUwqpU6Sích Ugbgcon gáiqUwqpU6S qUwqpU6Scó c9cMNV5MKon gái!”

Tôi vUgbgừa Ugbgnghe 9cMNV5MKxong, đãUgbg c9cMNV5MKảm th9cMNV5MKấy mUgbgen Ugbgrượu dộUgbgi Ugbglên 9cMNV5MKđầu, qUwqpU6Sbật dqUwqpU6Sậy 9cMNV5MKhất Ugbgtung cả9cMNV5MK bqUwqpU6Sàn, đ9cMNV5MKám ngườqUwqpU6Si xUgbgung quaUgbgnh liềqUwqpU6Su mạn9cMNV5MKg qUwqpU6Scan nqUwqpU6Sgăn. 9cMNV5MKTôi phqUwqpU6Sải đánUgbgh cUgbgho 9cMNV5MKthằng ôUgbgn Ugbgcon này9cMNV5MK m9cMNV5MKột trận9cMNV5MK, k9cMNV5MKết qUgbguả cảUgbg ngư9cMNV5MKời cậuUgbg tqUwqpU6Sa qUwqpU6Sxiêu vUgbgẹo, nôn9cMNV5MK Ugbgra nUgbggay một9cMNV5MK bã9cMNV5MKi máu.

Được lắm,Ugbg 9cMNV5MKtôi khqUwqpU6Sông Ugbgthèm Ugbgchấp ô9cMNV5MKn c9cMNV5MKon, qUwqpU6Stôi đưqUwqpU6Sa cUgbgậu qUwqpU6Sta tớ9cMNV5MKi bUgbgệnh vUgbgiện vậy.

Lúc Ugbgxe cứqUwqpU6Su thươn9cMNV5MKg đến,qUwqpU6S cậuqUwqpU6S tqUwqpU6Sa taqUwqpU6Sy còqUwqpU6Sn đanUgbgg cắqUwqpU6Sm Ugbgống tqUwqpU6Sruyền Ugbgvẫn cqUwqpU6Số níUgbgu Ugbgtay tôUgbgi, qUwqpU6Schân thqUwqpU6Sành 9cMNV5MKsâu Ugbgsắc nóUgbgi: Ugbg“Con Ugbgtrai cũn9cMNV5MKg Ugbgđược rồqUwqpU6Si, co9cMNV5MKn qUwqpU6Strai cũn9cMNV5MKg tốtUgbg m9cMNV5MKà, s9cMNV5MKao cậUgbgu lạ9cMNV5MKi kh9cMNV5MKông thUgbgích c9cMNV5MKon tr9cMNV5MKai chứ?”

Có 9cMNV5MKcon 9cMNV5MKtrai 9cMNV5MKđể làUgbgm cáiUgbg 9cMNV5MKgì nUgbgào CUgbgon qUwqpU6Sgái kUgbghông Ugbgphải t9cMNV5MKốt h9cMNV5MKơn à!

Sinh Ugbgđẻ Ugbgcó k9cMNV5MKế h9cMNV5MKoạch bâyqUwqpU6S 9cMNV5MKgiờ qUwqpU6Skhông qUwqpU6Scho phé9cMNV5MKp đẻqUwqpU6S qUwqpU6Sđứa tqUwqpU6Shứ 29cMNV5MK, qUwqpU6Snếu khônqUwqpU6Sg tôUgbgi Ugbgcó cần9cMNV5MK pUgbghải qUwqpU6Skhổ tqUwqpU6Shế nàqUwqpU6Sy khUgbgông hả?

Vả lqUwqpU6Sại qUwqpU6Stôi dỗqUwqpU6S dUgbgành cqUwqpU6Sô ấ9cMNV5MKy qUwqpU6Ssinh chUgbgo Ugbgđứa coUgbgn dqUwqpU6Sễ lắm9cMNV5MK đqUwqpU6Sấy à?Ugbg T9cMNV5MKôi dỗ9cMNV5MK ngUgbgon dỗqUwqpU6S ngọtqUwqpU6S 9cMNV5MKcô ấ9cMNV5MKy 9cMNV5MKđến cảUgbg Ugbg1 năm9cMNV5MK có9cMNV5MK lẻ9cMNV5MK Ugbgrồi đấy,Ugbg chỉqUwqpU6S mqUwqpU6Song mỏiqUwqpU6S cô9cMNV5MK ấUgbgy sin9cMNV5MKh cqUwqpU6Sho tôi9cMNV5MK 9cMNV5MK1 đứqUwqpU6Sa 9cMNV5MKcon gáiUgbg, thế9cMNV5MK mUgbgà k9cMNV5MKết quảUgbg lạqUwqpU6Si 9cMNV5MKlà qUwqpU6Scon trai!

Tôi còn9cMNV5MK Ugbggì đau9cMNV5MK lòngUgbg Ugbghơn không?

Ông b9cMNV5MKà Ugbgnội nghUgbge nó9cMNV5MKi 9cMNV5MKlà c9cMNV5MKon traqUwqpU6Si, tqUwqpU6Shì 9cMNV5MKhài lònqUwqpU6Sg lắm,9cMNV5MK khỏiUgbg phUgbgải nó9cMNV5MKi, giốn9cMNV5MKg qUwqpU6Shệt qUwqpU6Snhư cóqUwqpU6S được9cMNV5MK đứaqUwqpU6S cháuqUwqpU6S đí9cMNV5MKch Ugbgtôn rồi9cMNV5MK t9cMNV5MKhì vạnqUwqpU6S 9cMNV5MKsự 9cMNV5MKđều t9cMNV5MKhỏa mãn,Ugbg qUwqpU6Stôi cóqUwqpU6S cUgbgố qUwqpU6Sbảo Ugbgcô ấqUwqpU6Sy sinUgbgh thêqUwqpU6Sm đứa9cMNV5MK nqUwqpU6Sữa qUwqpU6Sthì qUwqpU6Sđến cqUwqpU6Sả việnUgbg trợUgbg bê9cMNV5MKn ngoài9cMNV5MK cũnqUwqpU6Sg Ugbgchẳng c9cMNV5MKòn ai.

Tôi cUgbgó d9cMNV5MKễ dàqUwqpU6Sng gqUwqpU6Sì khônUgbgg Ugbghả tôi?

Mượn rượu9cMNV5MK qUwqpU6Stiêu sầuqUwqpU6S, sầuqUwqpU6S thêm9cMNV5MK sầu,Ugbg rượu9cMNV5MK ngấmqUwqpU6S ru9cMNV5MKột sầUgbgu, Ugbgquả th9cMNV5MKật, nUgbggười sầuUgbg cqUwqpU6Só rượu9cMNV5MK sầu.

Tôi cqUwqpU6Sòn chưqUwqpU6Sa Ugbgói Ugbgmáu đUgbgấy, cậuqUwqpU6S t9cMNV5MKa Ugbgđã ói9cMNV5MK máuqUwqpU6S rồi.

Đợi đếnqUwqpU6S lú9cMNV5MKc 9cMNV5MKcậu tUgbga đẻ9cMNV5MK qUwqpU6Scon trUgbgai, 9cMNV5MKtôi thểqUwqpU6S nUgbgào cqUwqpU6Sũng Ugbgchuốc cậuqUwqpU6S t9cMNV5MKa bữa9cMNV5MK nữa.

Để cậu9cMNV5MK óiqUwqpU6S Ugbgmáu ch9cMNV5MKo m9cMNV5MKà xem!

*chú: UgbgHE đấ9cMNV5MKy cá9cMNV5MKc 9cMNV5MKcậu ạ9cMNV5MK ╮( ̄▽ ̄”)