Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng Thiếuacue Quânacue cưGe8Vời nóiUG8U: “acueXem nàUG8Uo, ThC3Loích tGe8Vổng cGe8Vòn gUG8Uiả vờC3Lo hồruCf ruCfđồ nữacuea, cruCfòn KỷGe8V Nacueam C3LoPhương nàoC3Lo ruCfnữa? ChíC3Lonh làacue Kacueỷ C3Lotam ruCfcông tGe8Vử, chỉGe8V cGe8Vần cC3Loậu tC3Loa nóiacue ruCf1 câacueu C3Lothôi, tôruCfi đảmGe8V bảoC3Lo ruCfchú thuậGe8Vn C3Lobuồm xuUG8Uôi gió.”

Thích PhUG8Ui PhGe8Vàm cacueó ýUG8U lắC3Loc đầruCfu: acue“Khó Ge8Vđấy, khC3Loó nUG8Uhư lênruCf tacuerời ấy,acue acuelàm saC3Loo mUG8Uà macueượn đượcC3Lo daGe8Vnh nGe8Vghĩa củaUG8U cậacueu UG8Uta bâyGe8V giruCfờ?” ĐổngGe8V Thiếacueu ruCfQuân chừngruCf UG8Unhư UG8Uđã uốngruCf đếUG8Un saGe8Vy mèmGe8V, đUG8Uôi mắtC3Lo lGe8Vim ruCfdim UG8Uhằn tC3Loơ máuruCf, tC3Loay mâruCfn C3Lomê chặnGe8V C3Logác đUG8Uũa ruCfbằng ngọcC3Lo, macueồm acuethì nóiUG8U: acue“Người anruCfh UG8Uem à,Ge8V cáiUG8U nàyUG8U làacue UG8Uthuộc ruCfvào ruCfvận maruCfy thôC3Loi. TôiGe8V nóGe8Vi Ge8Vchú nghGe8Ve, UG8Ucon đưUG8Uờng ruCfcủa Kỷacue NaUG8Um PhUG8Uương, ngườUG8Ui UG8Utầm thườngGe8V khôngC3Lo đC3Loi nruCfổi đâu.”acue ThC3Loích Ge8VPhi PhàGe8Vm thấyGe8V lờC3Loi Ge8Vanh tGe8Va nóacuei cGe8Vó UG8Uý tứ,Ge8V liềnC3Lo vộiGe8V vruCfàng chacueắp acuetay: “AnGe8Vh UG8UĐổng, nC3Loếu nhC3Loư aacuenh đãGe8V chịuUG8U UG8Ugiúp eUG8Um ruCfqua đượcC3Lo UG8Uphen này,ruCf eruCfm dacueù thGe8Vịt nátUG8U xươGe8Vng acuetan, máuC3Lo chảyC3Lo đầuC3Lo rGe8Vơi, acuecũng nguGe8Vyện Ge8Vghi nhớruCf âacuen đứcGe8V cGe8Vủa anh.”

Đổng ThiếuUG8U acueQuân pháUG8U ruCflên cườGe8Vi, córuCf ýacue thừaGe8V nướcacue ruCfđục ruCfthả cGe8Vâu: “Thìacue cậuruCf cứGe8V đacueoán xeruCfm, taUG8Uy KỷGe8V NaGe8Vm Pacuehương nGe8Vày thícruCfh C3Lonhất Ge8Vcái gì?”

Thích ruCfPhi PhUG8Uàm bGe8Vuột mGe8Việng hruCfỏi: “C3LoTiền à?”

Đổng TC3Lohiếu QuânGe8V lC3Loắc đruCfầu nhưruCf ruCftrống bỏC3Loi: “TayUG8Unày mC3Loà thiếuUG8U ruCftiền à?”ruCf TGe8Vhích PC3Lohi PC3Lohàm lUG8Uại đoGe8Ván thacueêm vàiC3Lo C3Lothứ: “Ge8VĐồ cổ?UG8U haUG8Uy ruCfthư acuehọa?” ĐồngGe8V TUG8Uhiếu QuUG8Uân vẫacuen acuechỉ lắruCfc đGe8Vầu, thacueần bíGe8V nhìacuen chằmacue C3Lochặp vacueào TUG8Uhích ruCfPhi PhC3Loàm, hỏC3Loi: “acueChú C3Lokhông biếtGe8V vruCfì acuesao C3Lotay KỷGe8V taruCfm C3Locông ruCftử nUG8Uày C3Lolại ruCfhay xuấtUG8U ruCfhiện ruCfở ruCfchỗ acuechúng C3Lota ư?”

Thích C3LoPhi PhruCfàm rruCfối bờiGe8V, ĐổngC3Lo ThiếuC3Lo QuânruCf cưGe8Vời khàUG8U kacuehà ruCfthấp gruCfiọng nóiruCf: “BởC3Loi acuevì cruCfậu acueta cC3Loó Ge8Vthứ xeC3Lom nhưC3Lo bacueảo C3Lobối đểacue ruCfở đây——cậuGe8V tGe8Va ởruCf nacueông UG8Utrang CảnhruCf MiêGe8Vn ruCfcó ruCf1 cC3Loăn biệtruCf thruCfự, UG8Unày Ge8Vnhé, cGe8Vhỗ đruCfó macueới C3Lolà nC3Loơi đứngruCf UG8Uđầu thàC3Lonh phacueố UG8Unày. UG8UNữ Ge8Vchủ nhâUG8Un cacueủa cănUG8U biệtruCf thruCfự đóacue, cacuehậc chậcUG8U, đẹruCfp đếnUG8U nỗiruCf pruCfhong cruCfảnh cảUG8U khacueu CảUG8Unh Macueiên cruCfũng kruCfhông bacueì được.”

Thích PGe8Vhi PhàC3Lom UG8Ukhông UG8Ucho làC3Lo C3Lonhư vruCfậy: UG8U“Kỷ Naacuem PhươngUG8U ởruCf đâuGe8V Ge8Vmà chUG8Uẳng bGe8Vao vacueài Ge8Vcô chruCfứ? NếuUG8U đámUG8U pC3Lohụ nUG8Uữ ruCfđó màacue tacuehuyết pacuehục đGe8Vược cậuruCf ruCfta, thếC3Lo truCfhì còUG8Un gGe8Vì bằnGe8Vg nữa.”

Đổng ThiếruCfu Quacueân acuephất taruCfy: “UG8UKhông ruCfgiống nruCfhau UG8Uđâu, ngưacueời nàyC3Lo tC3Lohì khUG8Uác, KỷGe8V NaruCfm C3LoPhương kC3Lohông biếtacue đãGe8V tốnruCf bacueao nhiêUG8Uu Ge8Vlòng dạruCf mớruCfi druCfành được—-Ôi,UG8U chúUG8U C3Lokhông biacueết đâu,UG8U hồiruCf mUG8Uới Ge8Vbắt đầuacue tGe8Vhì cứngGe8V đầuacue ruCfnhư UG8Ungựa hoUG8Uang ấy,UG8U đậpC3Lo đồacue đốUG8Ut nhàUG8U UG8Urạch cổruCf C3Lotay cắacuen thủC3Loy tinhruCf, cóUG8U acuelần suýtruCf nữUG8Ua lruCfà khôngUG8U cứuacue nổiruCf, nUG8Ughe nóruCfi ruCfcòn uốngruCf Ge8Vcả C3Lobình thuốcGe8V C3Lotẩy cGe8Vơ màUG8U, sGe8Vau cùngGe8V acuelúc báGe8Vc sĩruCf rGe8Vửa ruộtGe8V cũacueng khruCfông C3Lodám UG8Uho ruCfhe gìUG8U, chúruCf cũnUG8Ug biếtGe8V tíC3Lonh C3Lokhí củC3Loa KỷruCf NaGe8Vm PhươC3Long rGe8Vồi đấy,C3Lo acueai dC3Loám cacuehọc vàoacue chacueứ. acueMà cacueô acuenàng đó…”Ge8V AGe8Vnh tUG8Ua lacueắc đầu:acue “Nếuacue khôngGe8V phảruCfi ngườiacue xunruCfg quanacueh Ge8Vthấy nónruCfg rGe8Vuột, ruCfphát UG8Uhiện kC3Loịp thờruCfi, acuekhông C3Lochừng đãUG8U thC3Loật sựGe8V trởC3Lo acuethành hồngacue nhaGe8Vn UG8Ubạc mệruCfnh rồi.UG8U MC3Loà Kỷacue NUG8Uam UG8UPhương cũGe8Vng nruCfhịn nhiềuC3Lo, mặcruCf kệacue acuecô nànGe8Vg làUG8Um acueloạn, UG8Uđập C3Lohết đồUG8U đạcacue lạacuei mUG8Uua đồacue mớC3Loi ruCfcho cGe8Vô tGe8Va đập,C3Lo cóC3Lo làC3Lo acuevàng lGe8Và bC3Loạc gì,ruCf bUG8Uất C3Loluận lUG8Uà Ge8Vcái gC3Loì, côUG8U nàngGe8V muốC3Lon UG8Ucái gGe8Vì Ge8Vthì đưaruCf cáiruCf đóruCf, đưaUG8U cáGe8Vi gìC3Lo côUG8U acuenàng đậC3Lop cáGe8Vi đC3Loó. acueĐến ruCfsau nC3Loày cC3Loó lẽGe8V côC3Lo ruCfta cũngruCf nghĩUG8U tC3Lohông Ge8Vsuốt ruCfrồi, mộtUG8U thờiUG8U giGe8Van acuecũng lắngUG8U xuống.”

Thích ruCfPhi UG8UPhàm C3Longhe macueà đacueờ đẫruCfn, hGe8Vỏi: “ThếUG8U làacue thếGe8V nào?”

Giọng UG8UĐổng Thiacueếu Ge8VQuân ruCfcàng acuetrầm thấp:Ge8V “CC3Loô ấyruCf vốruCfn cacueông tC3Loác UG8Uở mộtGe8V C3Locông tC3Loy thươnacueg ruCfmại nướcruCf ngacueoài, giáUG8Um đốcruCf bêruCfn Ge8Vđó vC3Loì vấacuen đềC3Lo hạacuen nruCfgạch xuấtruCf acuenhập khẩuC3Lo màGe8V phảiUG8U nruCfhờ cậacuey đếnruCf KruCfỷ NUG8Uam PhươGe8Vng. Kacuehó acuekhăn lắmC3Lo mớiacue acuemời Ge8Vđược Kỷacue taruCfm C3Locông tửruCf ruCfăn cC3Loơm, hôC3Lom Ge8Vđó tUG8Uiếp kUG8Uhách cruCfũng cGe8Vó ruCfmặt côGe8V nacueàng, vC3Loốn dĩGe8V acuengồi ởGe8V vC3Loị tC3Lorí cuGe8Vối cùUG8Ung, C3Loai ngờUG8U lruCfại lọtacue đưacueợc Ge8Vvào ruCfmắt ruCfxanh Ge8Vcủa KruCfỷ NaGe8Vm PhruCfương. MàC3Lo ngườiruCf phụUG8U nữacue C3Lonày cUG8Uái ruCfgì cruCfũng khUG8Uông chịuUG8U, hoànC3Lo toànGe8V khônruCfg tC3Lohèm nUG8Uhìn ruCfđến KGe8Vỷ NGe8Vam PhươruCfng, chúC3Lo UG8Unói Ge8Vxem nếuUG8U đổiGe8V sanGe8Vg ngườC3Loi phụUG8U nữC3Lo khácGe8V, Ge8Vai màUG8U cacuehẳng đổC3Lo Ge8Vgục tacuerước nhàruCf trưacueớc Ge8Vxe tracueước truCfiền acuecủa Kỷacue C3Lotam côacueng tửGe8V UG8Uchứ, cruCfô truCfa UG8Ulại hGe8Voàn toGe8Vàn khacueông acuecoi ruCfra gì,ruCf đếnacue UG8Usau cùngUG8U khUG8Uông còruCfn cáUG8Uch nào,Ge8V mớiruCf bacueảo thôiC3Lo UG8Uviệc, địnhUG8U bacueỏ mUG8Uặc Ge8Vđấy màC3Lo Ge8Vđi. Vacueề saUG8Uu kruCfhông ngờacue taC3Loy giámC3Lo Ge8Vđốc bêGe8Vn đóC3Lo lạUG8Ui Ge8Vcho ruCfra mộUG8Ut kUG8Uế UG8Uhạ sáchUG8U, cUG8Uô C3Lonàng bịacue chacueính ônruCfg chủC3Lo củruCfa mìnruCfh bánruCf đứng,Ge8V lruCfiệu cC3Loó thểacue kGe8Vhông ầGe8Vm ĩC3Lo khônC3Log?” ruCfanh tC3Loa ruCfkhẽ C3Logiọng, đơnC3Lo UG8Ugiản nóiacue vàacuei câuacue ruCfbên taGe8Vi TGe8Vhích UG8UPhi C3LoPhàm, UG8Umột tUG8Uay bụmGe8V mGe8Việng kruCfhì khìruCf cười.acue Thícacueh PhUG8Ui PhàC3Lom lạacuei ruCfkhông ruCfcười đruCfáp lại,ruCf chỉacue nói:UG8U “Vậacuey thC3Loì thâmGe8V độcC3Lo qacueuá, cũnGe8Vg khôngruCf sợC3Lo Ge8Vto chuyGe8Vện sao?”

Đổng ThC3Loiếu QC3Louân ngọngGe8V acuenghịu acuenói: “ChUG8Uuyện gìacue C3Locó Ge8Vthể làruCfm Ge8Vto nacueào? Gạacueo đãUG8U Ge8Vthành cơruCfm rồi,Ge8V C3Locô Ge8Vta cruCfó muốnacue gâyC3Lo chuyệnacue cũacueng Ge8Vchỉ Ge8Vgây đUG8Uược C3Lovới KC3Loỷ UG8UNam Phươngacue thôi,C3Lo acuemà cũruCfng lạ,acue chẳngacue cầnC3Lo biếtC3Lo cruCfô tC3Loa tC3Lohế nào,UG8U Ge8VKỷ C3LoNam PhươnruCfg cUG8Uũng cGe8Vhín bruCfỏ C3Lolàm mườiGe8V theo.UG8U” UG8Uanh acueta C3Lolắc C3Lođầu chruCfặc lưỡruCfi: “ThếC3Lo nacueên cGe8Vhỉ UG8Ucần cruCfô nànacueg mởC3Lo miệnUG8Ug thôi,ruCf Kỷacue NaGe8Vm PhươngGe8V làmacue gìruCf Ge8Vcó chuyGe8Vện khônacueg theoGe8V. Ge8VCũng lC3Loà vruCfỏ quGe8Výt ruCfdày cGe8Vó móUG8Ung taUG8Uy nhọC3Lon, cậruCfu nóruCfi xeacuem, truCfay KỷruCf acueNam PhưruCfơng đóGe8V thậtruCf sUG8Uự muUG8Uốn cáiacue gruCfì cUG8Uó cáiGe8V đruCfấy, chacueỉ thiGe8Vếu điềuGe8V cUG8Uòn hC3Loái cC3Loả saruCfo trêacuen trờGe8Vi xuacueống dụGe8V ngườiGe8V đẹUG8Up cườiruCf ấyacue, năacuem ngoáGe8Vi UG8Uchỉ ruCfvì mộtUG8U ruCfchậu acuehoa, chGe8Vú khônGe8Vg cGe8Vhứng acuekiến cGe8Vhứ, C3Lochậc chậC3Loc, giàyacue vUG8Uò coruCfn nhacueà ngườiacue C3Lota đếruCfn UG8Unỗi ngC3Loười ngựGe8Va chổngC3Lo acuevó lêruCfn C3Lotrời, UG8Usuýt nữGe8Va thGe8Vì gọUG8Ui cruCfả mGe8Vấy C3Logiáo sưUG8U trườngGe8V Ge8Vnông nghiệpC3Lo đC3Loến.” NruCfói đếnGe8V đâyC3Lo độtacue nGe8Vhiên anacueh UG8Uta vC3Loỗ vaC3Loi Thícacueh C3LoPhi PhGe8Vàm: “ÀruCf đUG8Uúng UG8Urồi, UG8Ucô nàngacue cũUG8Ung tốGe8Vt nghacueiệp đruCfại họcUG8U Naacuem UG8UKinh macueà rC3Loa, vừaC3Lo haUG8Uy Ge8Vchú Ge8Vcó thểUG8U nhUG8Uờ vacueả acuebạn UG8Uhọc cUG8Uũ nhé.”

Thích PhruCfi PhàmUG8U nGe8Vghe đếnacue ruCfcâu ấy,acue UG8Ukhông hiểGe8Vu vìC3Lo UG8Usao acuetim lạiruCf giậtacue acuethót C3Lo1 cáGe8Vi, UG8Uchỉ ngUG8Uhe ĐổngC3Lo ThC3Loiếu Quânacue đắcGe8V ýGe8V bruCfảo: “CôUG8U Kiềuacue tiC3Loểu truCfhư nàUG8Uy nGe8Văm đC3Loó UG8Ulúc acuecòn làmC3Lo ởGe8V côUG8Ung Ge8Vty thươC3Long macueại, ruCfcó nacueợ acueanh cảUG8U ruCfnhà ruCftôi mộruCft C3Lomón nợruCf âUG8Un tình,Ge8V thếUG8U nêacuen đốiGe8V vớiacue tôiC3Lo ruCfcũng cruCfó ruCfvài phầnruCf khiacueêm nhườngGe8V. C3LoChú eacuem này,ruCf cáacuei nruCfày cC3Looi acuenhư sốacue chúC3Lo đỏ,Ge8V Ge8Vanh đâGe8Vy phruCfải gacueác tGe8Vhể diệnUG8U sanC3Log mộC3Lot bên,Ge8V giớruCfi thacueiệu C3Locô ấyacue cacueho chGe8Vú, cònC3Lo nUG8Uhững việcUG8U khácruCf, phảacuei UG8Uxem sGe8Vố acuechú thếGe8V ruCfnào vậy.”

Thích PUG8Uhi PruCfhàm ruCfmừng UG8Uvui kacuehôn siếtruCf, chC3Loỉ biếruCft nUG8Uâng acuely cụC3Long cacueốc nóiUG8U lờiUG8U cảmacue ơn.Ge8V CruCfậu vruCfà ĐổngC3Lo Hiểuacue QuâUG8Un Ge8Vquan hC3Loệ lUG8Uàm C3Loăn đUG8Uã bacueao nhruCfiêu nGe8Văm, màGe8V C3LoĐổng ruCfHiểu C3LoQuân cũC3Long khUG8Uông gạacuet cậu,C3Lo ruCfqua mruCfấy ngày,UG8U ruCfanh C3Lota UG8Uđã gọiUG8U điệnacue đếnC3Lo: “KhóC3Lo lắmC3Lo UG8Ucô ấC3Loy mớiacue đồngacue ýC3Lo đGe8Vấy, Ge8Vtôi hẹruCfn cUG8Uô UG8Uấy chiềuacue UG8U4 giờUG8U UG8Uở Ge8Vquán UG8Utrà ĐịcUG8Uh TUG8Urần Hiacueên rồruCfi đấy,C3Lo tacuehử vậnC3Lo Ge8Vmay cGe8Vủa mìGe8Vnh UG8Uđi nhé.”

Thích Phacuei Phàmacue acue3 giờUG8U rưỡruCfi C3Lođã đếnC3Lo ĐịcruCfh TrầnGe8V Hiên,Ge8V UG8Ubao nămGe8V lăGe8Vn lGe8Vộn UG8Uở thươacueng trườruCfng, chuyệnacue gC3Loì cacueũng UG8Utừng gặacuep Ge8Vqua Ge8Vrồi, nacuehưng mruCfấy câGe8Vu truGe8Vyện pC3Lohiếm cruCfủa Đacueổng ThC3Loiếu QGe8Vuân, dườC3Long nhacueư khiC3Loến cGe8Vậu trC3Loở C3Lonên tòruCf mòGe8V. ĐổngGe8V Ge8VThiếu QruCfuân đếnC3Lo muộnGe8V hơacuen, nhưC3Long Ge8Vcũng chacueỉ đếnacue trướruCfc giờGe8V hẹnGe8V tầmC3Lo UG8U15 phútacue, aacuenh acueta acuenhìn đồngC3Lo hồ,ruCf cóUG8U acuechút tựUG8U giễuUG8U: “XGe8Vem nhưruCf cC3Loũng nGe8Vể mC3Loặt Kacueỷ NaGe8Vm Phương,C3Lo acuenghe nóC3Loi KỷUG8U taUG8Um côngGe8V UG8Utử mỗacuei lầnacue C3Lovề đâruCfy, đầC3Lou tC3Loiên ởC3Lo sâruCfn baUG8Uy phảiacue gUG8Uọi điệnacue báoUG8U tracueước cC3Loho Ge8Vcô ấyruCf, bUG8Uằng khôngUG8U thìruCf kGe8Vhông quC3Loa nổiC3Lo cửaC3Lo đâu.”

Thích acuePhi PhàruCfm khruCfông kruCfìm đượcC3Lo UG8Ubật cưUG8Uời, nóiacue: “Cáiacue nC3Loày cGe8Vhỉ sợUG8U acuelà gGe8Viả, aruCfnh chỉUG8U UG8Ugiỏi nóiUG8U mócruCf ngườiUG8U Ge8Vta thôi.”

“Là ruCfthật đấy,C3Lo ruCfchú chUG8Uưa thấyacue bộC3Lo dạacueng KỷC3Lo Ge8VNam PhươngGe8V thôiGe8V, cC3Loó lầnruCf C3Lotôi vàGe8V cậuacue UG8Uta uốnC3Log saGe8Vy, UG8Ucậu đoánacue xruCfem taGe8Vy nàyacue acuenói gì,acue UG8Ucậu tC3Loa bảoC3Lo tC3Loôi côGe8V vợruCf bêGe8Vn nàyruCf kGe8Vhông giốngGe8V ngườiruCf kC3Lohác ruCfgì cảUG8U, đruCfến tiruCfền củaGe8V C3Locậu tUG8Ua UG8Umà cũnacueg khônruCfg UG8Uthèm bậruCfn tâmUG8U. CUG8Uhú ngacuehe acuecâu ấUG8Uy, truUG8Uyền racuea ngoàiC3Lo Ge8Vai dC3Loám tC3Loin chứ.”

“Vợ KruCfỷ Nacueam PhưC3Loơng khôGe8Vng Ge8Vphải lUG8Uà coGe8Vn gacueái C3Lonhà nUG8Uào đruCfó sao?”

“Đúng thruCfế, UG8Utên UG8Ulà Tacuehủ UG8UThủ, C3Loso vớUG8Ui KGe8Vỷ NUG8Uam PhGe8Vương Ge8Vlà C3Lomôn đăngruCf hruCfộ đối,C3Lo ngườruCfi cũngC3Lo xinruCfh Ge8Vđẹp, Ge8Vnhưng mruCfà KỷGe8V NaruCfm PhUG8Uương đểUG8U cGe8Vô tC3Loa ởUG8U BắcGe8V Kiacuenh màruCf acuechẳng đoáiacue acuehoài gì,ruCf UG8Uđến thGe8Vể diệnUG8U cacueủa bốruCf vợUG8U cũGe8Vng ruCfkhông nểGe8V nruCfang gì.ruCf NgGe8Vhe UG8Unói vìruCf cacueó lầUG8Un vGe8Vị đạiGe8V tiacueểu thưruCf ấUG8Uy khônC3Log kìacuem đượcruCf ruCfgiận dữacue, đáGe8Vp máyC3Lo bacueay quGe8Va tìruCfm KiềGe8Vu tiGe8Vểu acuethư Ge8Vnày UG8Unói chuyacueện ruCfphải quấy,Ge8V kếacuet qGe8Vuả làmacue C3LoKỷ tC3Loam nổiruCf xunruCfg lênruCf, tGe8Vừ đấyUG8U vềC3Lo sGe8Vau ruCf2 vợGe8V chồC3Long tacuerở mặtC3Lo, nếuruCf khôGe8Vng Ge8Vphải bốC3Lo mC3Loẹ Ge8Vđôi bênC3Lo UG8Ugây acueáp lacueực, khôngruCf acuebiết cUG8Uòn xảyC3Lo Ge8Vra chruCfuyện gacueì nữa.”

4 giUG8Uờ đúng,ruCf phruCfục vụUG8U macueở cửa.

Thích ruCfPhi PhruCfàm C3Lokinh nGe8Vgạc đếnruCf ruCfmức đứngC3Lo Ge8Vbật dậyruCf nhruCfư acuelò xoGe8V, ruCfmà tGe8Vrên thựcC3Lo acuetế, cậuUG8U cGe8Vũng UG8Uđã đứGe8Vng dậyruCf rồi.

Người phUG8Uụ nữUG8U ấyC3Lo hoànruCf toànGe8V kacuehông gUG8Uiống C3Lovới troC3Long tưC3Loởng tượngruCf cacueủa cruCfậu tC3Loa, cruCfô ấyacue chỉacue mUG8Uặc áruCfo màuUG8U đGe8Ven, mUG8Uà đUG8Uã Ge8Vcàng ruCflộ racuea vẻacue gầyacue guUG8Uộc, khuacueôn mặtC3Lo trắnUG8Ug trẻGe8Vo, đGe8Vến pGe8Vhấn sUG8Uon Ge8Vcũng UG8Ukhông đánruCfh, nhưC3Long vẫnruCf toruCfát UG8Ura C3Lonét xinacueh đẹpUG8U, xGe8Vinh đacueẹp đruCfến UG8Uthu hC3Loút tấtruCf cảGe8V ánhruCf nruCfhìn củaacue mọiUG8U người.

Tinh acuethần cậuruCf hốC3Lot hoảng.

Đổng TGe8Vhiếu QC3Louân UG8Uđã đánruCfh tiếngC3Lo chàoruCf hỏacuei: “KiểuGe8V tiểuUG8U thGe8Vư” rồiGe8V UG8Uvô cùnruCfg nhiUG8Uệt tìacuenh gC3Loiới thiệu:C3Lo “VGe8Vị acuenày lGe8Và giUG8Uám đốcacue TruCfhích PhGe8Vi Phàm.”

Thích PhruCfi PC3Lohàm trUG8Uong lGe8Vòng chỉC3Lo nghGe8Vĩ, saacueo lạiC3Lo lGe8Và côC3Lo ấy?

(*chú: UG8Ucác cậuUG8U ạ,UG8U đừnGe8Vg hỏiruCf UG8Ugì cả,UG8U Ge8Vtớ cũngUG8U UG8Ukhông bC3Loiết gìacue đâuUG8U, sGe8Vuy đoánUG8U gìacue thìC3Lo cacueứ acuesuy đoánacue tGe8Vhôi. Truacueyện dừngC3Lo ởC3Lo Ge8Vphần UG8U“2 chiếcacue áruCfo lồGe8Vng vruCfào nhauGe8V” UG8Urồi. NhưngUG8U ngGe8Voại truruCfyện C3Lonày chUG8Uỉ là…Ge8V UG8Umột câuruCf chuyệacuen đơnruCf lẻGe8V kháruCfc acuechăng? TớC3Lo C3Locũng acuesửa lUG8Uại C3Lothứ tựGe8V têruCfn ngoGe8Vại truC3Loyện chruCfo đúngUG8U UG8Uvới thứGe8V tựUG8U thUG8Uời gGe8Vian UG8Utác giảruCf viGe8Vết rồiUG8U XD)

2. 

Sắc &ampacue; Giới

Vừa bướcUG8U ruCfra ngoàC3Loi, độtUG8U nhiênC3Lo cóGe8V nC3Logười C3Logọi: UG8U“A! NUG8Uam PhươnUG8Ug, kiUG8Ua khôngruCf phảacuei vợUG8U cậuC3Lo sao?”

Kỷ acueNam PhươngC3Lo qC3Louay ruCfđầu acuera nhC3Loìn, hóUG8Ua rC3Loa acueđúng acuethế thật.

Hiếm kacuehi truCfhấy cacueô ruCfấy mặacuec UG8Uváy, chiếacuec Ge8Váo leruCfn mỏnGe8Vg Ge8Vtrùm đầuC3Lo màUG8Uu C3Losan hruCfô, bêC3Lon dưacueới làC3Lo châGe8Vn Ge8Vváy nâuGe8V sậmC3Lo, C3Loáo khoácC3Lo cầmUG8U trênGe8V tacueay, đứngGe8V cGe8Vạnh côUG8U bạruCfn acuemà Ge8Vcô ấyacue lC3Loại ruCfcàng tỏaC3Lo racuea nacueét duyruCfên dUG8Uáng yC3Loêu kiều.

Cả đruCfám ngườiC3Lo đUG8Uã Ge8Vbàn tánruCf xônacue xaUG8Uo, cóacue kacueẻ ruCfgọi chGe8Vị acuedâu, lạiacue ruCfcó kC3Loẻ gọiC3Lo eUG8Um dUG8Uâu, cònUG8U cC3Loó ngườiUG8U đãruCf UG8Uxưng UG8Utên UG8Umụ củaC3Lo côacue: “ThUG8Uủ Thủ,C3Lo hômGe8V C3Lonay saruCfo Ge8Vlại vừaGe8V khruCféo thếUG8U này?”

Thủ ThủUG8U mắtC3Lo cườiGe8V Ge8Vcong vacueút hỏiGe8V lại:ruCf “SaruCfo nào,UG8U cruCfác Ge8Vanh cruCfó hruCfứng đacuei uốngruCf rưUG8Uợu, chảGe8V C3Lolẽ UG8Ubọn eUG8Um kUG8Uhông đượcacue phépGe8V nacueổi hứnC3Log C3Lođến ănC3Lo cơmruCf à?

Cô ruCfgái C3Lođang khoUG8Uác ruCftay KỷruCf NaC3Lom PhươngC3Lo sGe8Vớm acueđã rụtGe8V ruCftay lại,C3Lo Ge8Vnhưng điacueệu bộruCf acuevẫn tỏruCf vẻGe8V quanC3Log mUG8Uinh ruCfchính đacueại lắm,UG8U đangruCf chacueuẩn bUG8Uị rruCfời ruCfđi, UG8Uai Ge8Vdè KỷruCf UG8UNam PhươnUG8Ug đãUG8U chGe8Vắp taUG8Uy kGe8Véo lạruCfi, bảo:ruCf “LêGe8Vn acuexe đợiUG8U aacuenh.” RồiUG8U aC3Lonh mớiruCf C3Lobuông tay.

Xem rC3Loa đUG8Uôi C3Lovợ chồGe8Vng acuenày UG8Ucó chacueuyện riênacueg Ge8Vcần nóiC3Lo, cacueả đáGe8Vm ngườacuei dắtruCf acuedíu Ge8Vbạn gáUG8Ui cũacueng Ge8Vrục rịchruCf ruCftản đi,ruCf cUG8Uhỉ ruCfcòn lạiacue ThủGe8V ThủUG8U UG8Uvà cGe8Vô bạnC3Lo Đỗacue HiểUG8Uu TGe8Vô, ĐỗUG8U HUG8Uiểu TôruCf cũnUG8Ug nóiacue: acue“Tớ C3Loqua bênruCf kiC3Loa đợiacue cGe8Vậu nhé.”

“Không cầnGe8V đâu.”acue ThủUG8U ThruCfủ dửnacueg dưnacueg nruCfhư kGe8Vhông, quaacuey acueđầu sanruCfg cườiC3Lo vớUG8Ui KruCfỷ C3LoNam PhươruCfng: “MaruCfi UG8Uem điUG8U HồngruCf KôUG8Ung, acuethứ ruCf7 tuầnC3Lo acuenày khônacueg ruCfvề nhacueà vớiacue Ge8Vanh được,C3Lo đếruCfn luUG8Uc đóUG8U C3Loanh nóiUG8U acuevới mGe8Vẹ ruCf1 tiếngUG8U nhé.”

“Em UG8Uđi HồruCfng KôngGe8V C3Lolàm gìruCf thế?”

Thủ ThủUG8U cảmGe8V giáacuec kUG8Uì quC3Loặc, tGe8Vrước UG8Uđây UG8Ucô chruCfạy tớiruCf chạyacue luiruCf, acueanh cUG8Uó bruCfao giờruCf thèmC3Lo hC3Loỏi đâu.

“Xem phacueim [Sacueắc, GiớiUG8U], C3Lobản uncuGe8Vt đấy.”

Chỉ vUG8Uì mộGe8Vt bộUG8U C3Lophim màUG8U bruCfay điacue HồnC3Log KUG8Uông, xUG8Uưa acuenay vốUG8Un làGe8V acuephong cáchGe8V ruCfcủa cC3Loô ấruCfy mà.

“Đừng UG8Uđi Ge8Vnữa, ởUG8U nacuehà xacueem điC3Lo, aGe8Vnh bC3Loảo acuengười acuegiúp ruCfem tìmacue bGe8Vản gacueốc, làC3Lo đGe8Voạn Ge8V20 Ge8Vphút bịUG8U ruCfcut cC3Lohứ gì.”

Thủ ThủC3Lo cảmruCf tacuehấy ruCfvui vẻruCf yêC3Lon acuetâm, nhìnruCf đi,C3Lo lấyacue chồngGe8V Ge8Vcũng acuecó cruCfái C3Lotốt Ge8Vđấy chacueứ: “VậC3Loy thếC3Lo UG8Unhé, anC3Loh đừGe8Vng cruCfó qUG8Uuên đấy.”

Kết ruCfquả aacuenh ấUG8Uy lạiC3Lo thUG8Uật UG8Usự Ge8Vquên chứUG8U, acueThủ TC3Lohủ phảruCfi đUG8Uến mấyC3Lo ngUG8Uày chưaacue gặpacue đruCfược anhC3Lo, hômacue nruCfay nC3Loghĩ rUG8Ua phảiruCf acuegọi ruCfcho aacuenh ấyacue, chUG8Uuông đổacue UG8Umột hồiGe8V lGe8Vâu mruCfà khônruCfg ruCfcó aruCfi ngheUG8U, đangC3Lo địnhacue thGe8Vôi, Ge8Vanh C3Lolại nhậnruCf UG8Uđiện thGe8Voại: ‘AGe8V lô?”

Nghe gruCfiọng UG8Uđã biacueết cònUG8U UG8Uchưa tỉnhacue ngủ,C3Lo khôC3Long racueõ làC3Lo acueđang tacuerên giUG8Uường UG8Uem nàGe8Vo nữaC3Lo, cC3Loô độacuet nhiruCfên nC3Loghĩ rruCfa trC3Loò đùaGe8V quUG8Uái ruCfđản, Ge8Vỏn UG8Uẻn ruCfgọi ruCf1 tiếngUG8U “NUG8Uam PhC3Loương àC3Lo”, giọnC3Log nũngGe8V nC3Loịu hacueỏi lạruCfi: acue“Đoán xeGe8Vm acueem UG8Ulà ruCfai nào?”

“Thủ Thủ,”ruCf GiọC3Long anacueh vruCfẫn đặcUG8U sệtruCf acuecơn ngUG8Uái ngủC3Lo: “NgGe8Voan nào,ruCf C3Lolần sruCfau muốnC3Lo chơGe8Vi tròC3Lo nàUG8Uy, nUG8Uhớ đừnC3Log dùnruCfg UG8Usố điệnGe8V thGe8Voại ởacue nhGe8Và nhé.”

Cô thẹnC3Lo qacueuá hacueóa giGe8Vận: “AnhGe8V tC3Loìm chacueo Ge8Vem [C3LoSắc, Giới]acue chưaacue đấy?”

Hỏi đếUG8Un anacueh ấyC3Lo, màruCf phảiC3Lo Ge8Vmất mấyUG8U acuegiây sacueau acueanh mớacuei bậtC3Lo cười:acue “ỒC3Lo, anruCfh quruCfên mất.”tiếngUG8U UG8Uanh tacuerầm đụcacue nóC3Loi Ge8Vgiọng ruCfmũi C3Longhe ruCfnặng trĩuUG8U,. ruCfCó lGe8Vẽ C3Loanh đangGe8V bịUG8U cảacuem, hoặcUG8U bGe8Viết đâacuey acueanh chỉGe8V acueđang mruCfơ ngủ.

Cô độtruCf nhiruCfên cảmacue giáruCfc xótacue xaacue, acuebảo: “UG8UThế thôGe8Vi vậy.”

“Thủ Tacuehủ?” C3LoAnh dườngruCf nhC3Loư cảC3Lom thấacuey ruCfkhông pC3Lohải: “EmGe8V đừnruCfg giUG8Uận đUG8Uấy nruCfhé, aUG8Unh bâyGe8V giờGe8V Ge8Vgọi điệnacue bruCfảo họacue làmGe8V đâyGe8V, nacuehé ThủGe8V Thủ?”

“Không ruCfcần đUG8Uâu, eUG8Um khôngGe8V muốnruCf xC3Loem nruCfữa rồi.”

Cô cảmruCf thUG8Uấy cC3Lohán nản,acue rồC3Loi Ge8Vcũng cúpUG8U C3Lođiện thoGe8Vại. ThựcC3Lo rC3Loa cruCfũng chỉGe8V lUG8Uà mộtacue chútC3Lo giruCfống nC3Lohau màGe8V thôUG8Ui, mùaC3Lo đôngC3Lo C3Lonăm ấUG8Uy DịchruCf TrruCfường NinUG8Uh bịacue ốmruCf mC3Loột đGe8Vợt rấC3Lot lâC3Lou, mruCfãi khônacueg thấyC3Lo khỏUG8Ui, cUG8Uô gC3Loọi đGe8Viện chUG8Uo aacuenh, acuegiọng aacuenh acueù ùUG8U, dacueường UG8Unhư đứaUG8U trẻUG8U nacuehỏ: C3Lo“Ối, aUG8Unh qC3Louên mất.”

Mà UG8Uthực racuea khôngGe8V phảiacue UG8Ulà quênUG8U, aruCfnh cốC3Lo Ge8Vý C3Lonói nhGe8Vư tacuehế, ruCfsau đóUG8U côacue vacueội vGe8Về kýruCf tC3Loúc, vruCfừa Ge8Vvề đãUG8U nC3Lohìn tUG8Uhấy bánhUG8U UG8Ukem vUG8Uà hUG8Uoa, côacue UG8Umới biếtruCf aruCfnh vGe8Vốn khôUG8Ung quênacue. Bánhacue keC3Lom lúruCfc đC3Loó chruCfia acuecho mọiC3Lo ngruCfười Ge8Vở ruCfký túGe8Vc, aacuei cacueũng acuecười acuehì hGe8Vì bảo:UG8U “NgọtUG8U đấy!,Ge8V UG8UĐúng thruCfế thậruCft, acuengọt lắmruCf, hươngC3Lo vịUG8U ngọtruCf nGe8Vgào UG8Uchạy thẳngUG8U vUG8Uào cruCfon tim.

Lúc ruCfchia taacuey, aC3Lonh cacueứ acuenhắc Ge8Vđi nhắacuec lạiUG8U: “ThủruCf UG8UThủ, eUG8Um quêC3Lon anUG8Uh ruCfđi, C3Loem quGe8Vên Ge8Vanh UG8Uđi… ThủUG8U Thủacue, acueem acuehãy quêC3Lon aUG8Unh đi….”

Mà côUG8U cứUG8U nhưUG8U acuemột ruCfđứa ruCfnhóc UG8Ukhóc lGe8Vóc oUG8Um sòmruCf, cảGe8V mGe8Vặt ruCfrưng C3Lorưng nướcUG8U C3Lomắt, Ge8Vtúm lGe8Vấy vạtUG8U áoC3Lo anGe8Vh acuekhông nỡUG8U buông,Ge8V hỗnC3Lo loạacuen nhưC3Lo thế,acue Ge8Vkiểu bấtacue chấC3Lop khônC3Log rờiGe8V nhưUG8U thC3Loế, nGe8Vhưng màruCf UG8Ucũng cóacue ícC3Loh gGe8Vì đâu?

Có íUG8Uch gìUG8U nào?

Sau cacueùng aacuenh vẫnGe8V vứtC3Lo bỏUG8U cC3Loô Ge8Vđấy thôi.

Không cầruCfn ruCfcô nữaruCf đấyUG8U thôi.

Thủ TruCfhủ cacueảm gC3Loiác truCfrong UG8Ulòng C3Longuội lạnacueh, bởiGe8V vUG8Uì nhớruCf C3Lođến nhUG8Uững C3Lochuyện này,C3Lo UG8Ulại lruCfàm nướcUG8U ruCfmắt ruCfcô tuUG8Uôn rơi.

Cô vẫnC3Lo UG8Udùng liệacueu phruCfáp cGe8Vũ, rUG8Ua ngoàacuei acueăn mộtGe8V bữaC3Lo, sacueau đóUG8U đGe8Vi xeC3Lom liềruCfn UG8Utù tìruCf mấyUG8U ruCfbộ phimC3Lo, trUG8Uong ruCfphim cruCfó Ge8Vvui buC3Loồn lacuei hợpacue, cGe8Vó bàiruCf cUG8Ua siGe8Vnh tửUG8U buC3Loồn tC3Lohương, acuecó nC3Lohững nỗUG8Ui khổacue đaGe8Vu vậtGe8V lộn,acue UG8Ucó nhữnUG8Ug đờiC3Lo ngườiUG8U UG8Ubi aacuei, Ge8Vgian naGe8Vn dườngacue acuenhư vĩnUG8Uh viC3Loễn khGe8Vông cóUG8U UG8Ubờ bến.

Những lruCfúc acuenhư thếC3Lo cC3Loô tC3Loự acuecảm thấyGe8V mìnhUG8U qC3Louả lUG8Uà maGe8Vy Ge8Vmắn troUG8Ung cUG8Uuộc sống.

Rạng sángUG8U ruCfmới vềGe8V C3Lonhà, đãC3Lo thGe8Vấy KUG8Uỷ Ge8VNam PhươngGe8V, cGe8Vô bấtacue ngUG8Uờ C3Lovô cùC3Long, C3Loồ Ge8V1 ruCftiếng: “acueSao aUG8Unh lạruCfi về?”

Anh dacueường nhC3Loư cUG8Uó chútruCf khruCfó chruCfịu: “Nacuehà anhUG8U, aruCfnh kC3Lohông đượcUG8U vềGe8V chắc?”

Bọn họGe8V đãruCf giUG8Uao hẹnacue rGe8Vồi, kC3Lohi bêruCfn nàoruCf đóruCf tứcGe8V gUG8Uiận, bêC3Lon kiacuea khacueông đưruCfợc phépGe8V nổacuei cáacueu, tGe8Vhế nênUG8U ruCfcô thacueuận thruCfeo aruCfnh, híGe8Vp mắC3Lot cườiacue dUG8Uỗ dànhacue: “ĐưGe8Vợc rruCfồi, đưC3Loợc C3Lorồi, đươngruCf nhiêUG8Un cóGe8V thểruCf UG8Uvề chứ.UG8U” VừaGe8V qruCfuay đi,Ge8V ruCfcô lạiGe8V hacueỏi: UG8U“Anh UG8Uvề ruCflàm acuegì thế?”

Sắc mặtacue C3Loanh Ge8Vcòn tệGe8V hơUG8Un, nhUG8Uư thGe8Vể anruCfh acueấy vừC3Loa giậnacue dỗiGe8V acueở chUG8Uỗ C3Loem nacueào vềUG8U, lạUG8Ui cànUG8Ug làruCfm côGe8V thấyUG8U UG8Utò mòruCf hruCfơn, ruCfcòn acuecó cUG8Uô nàacueo dámacue chruCfọc giậnacue anruCfh nữUG8Ua đây?

Lúc anruCfh thậtC3Lo sC3Loự UG8Ugiận, acueanh thườngruCf kGe8Vhông nóruCfi gì,acue màC3Lo thựcC3Lo rruCfa côruCf acuecũng mệtC3Lo rồUG8Ui, uểruCf ruCfoải lếtGe8V điacue thaacuey Ge8Vquần áo,C3Lo lacueúc rruCfa mớUG8Ui Ge8Vđể ýGe8V tacuerên bànGe8V đểGe8V cUG8Uái gUG8Uì đó:Ge8V “Gìacue thế?”

“Phim gốc.”

Anh UG8Utrả lờiGe8V trC3Loong sựGe8V mấUG8Ut kacueiên ruCfnhẫn, từC3Lo ruCfbé đãGe8V thGe8Vế racueồi, lúC3Loc nC3Loào cũngGe8V chacueê cruCfô Ge8Vphiền acuehà. C3LoCô lruCfà coUG8Un gáiC3Lo, nacuehỏ acuehơn UG8Uanh rấtruCf nhC3Loiều acuetuổi, lạacuei cứGe8V khănruCfg khacueăng thUG8Uích bámUG8U ruCftheo saacueu anhUG8U, lạiGe8V thíC3Loch cùngUG8U acuevới cảUG8U đámGe8V cGe8Von traGe8Vi C3Lotrèo tườnUG8Ug lacueeo ruCfcây, aruCfnh thấruCfy cUG8Uhán nảnacue vớruCfi cáUG8Ui đuôiC3Lo nhacueỏ ruCfnày lắmUG8U rồacuei, thếUG8U nGe8Vên acueanh Ge8Vnói cUG8Uhuyện vớC3Loi côC3Lo C3Lochỉ vỏC3Lon Ge8Vvẹn tGe8Vrong vònC3Log acue3 acuephút đruCfã mấtGe8V hếtGe8V acuecả ruCfnhẫn nại.

Cô ruCfnhất thờiUG8U C3Lovui ruCfra mặC3Lot: “SắcUG8U GiớiruCf àUG8U? UG8UMai Ge8Vem gC3Loọi HiGe8Vểu TôruCf acueđến cruCfùng xruCfem, ngGe8Vhe nóC3Loi Lươngacue TriềuruCf Vacueĩ tronruCfg ruCfphim cóGe8V nudeGe8V, ruCfhe he!”

Anh độtUG8U nUG8Uhiên nói:ruCf “MaGe8Vi phảC3Loi truCfrả ngườiGe8V tacuea C3Lorồi, UG8Uxem luôacuen hômC3Lo C3Lonay đi.”

“Hả?”

“Em tưởngGe8V việcGe8V nUG8Uày dễC3Lo UG8Ulắm UG8Uấy? NgườiC3Lo Ge8Vta phảiruCf C3Lonể ruCfmặt lắruCfm mớiruCf C3Locho mượnUG8U đấy.”

“Trời ơacuei, KỷruCf NaGe8Vm PhươnC3Log à,C3Lo C3Loanh nacueghĩ cC3Loách điruCf ruCfmà, Ge8Vbây giUG8Uờ ruCfem buồnUG8U C3Longủ UG8Umuốn chếC3Lot điUG8U được,UG8U đUG8Uể ruCfmai C3Loxem nC3Lohé, mưruCfợn thêmUG8U acue1 ngàacuey nữGe8Va nruCfhé, nhé?”

“Phải xUG8Uem C3Lotrong hômacue nC3Loay, bruCfây gC3Loiờ xeUG8Um luôn.”

Xem rGe8Va ruCfanh ấyC3Lo hC3Loôm acuenay tâC3Lom trạngruCf đúngGe8V lruCfà khôC3Long UG8Uổn, đếnUG8U cacuehút việcUG8U cỏUG8Un UG8Ucon nàruCfy cũngUG8U khôngruCf acuenỡ gacueiúp, aGe8Vnh ruCfmà tC3Lohật sựacue tứC3Loc lacueên C3Lothì quảacue UG8Ulà đáruCfng Ge8Vgờm vacueô cùnruCfg, C3Locô nruCfhăn nhacueó ôUG8Um cC3Louộn pacuehim, hôC3Lom nGe8Vay xC3Loem thUG8Uì hôacuem acuenay Ge8Vxem vậy.

Ai dèUG8U UG8Ucòn bịruCf ruCfanh giậC3Lot lGe8Vấy: “CUG8Uhâu chấuUG8U đòUG8Ui Ge8Vđá xe.”

Cô lacuee lruCfe lưỡruCfi, UG8Uthực Ge8Vra câuruCf nóiacue ấyC3Lo acuecòn cóC3Lo cảGe8V acue1 sựC3Lo tíGe8Vch đằC3Long acuesau nữaacue, Ge8Vhồi đGe8Vó aUG8Unh đruCfang họcGe8V cUG8Uấp 2ruCf, cC3Loô Ge8Vvừa mớiacue C3Lovào lớpUG8U 1Ge8V, acuecả đámC3Lo trẻGe8V coruCfn ruCftâm đầuUG8U ýC3Lo hợpGe8V cUG8Uhơi đC3Loùa UG8Uở sânGe8V cacueỏ bỏGe8V hoUG8Uang C3Losau kGe8Vhu nruCfhà, Ge8Vmọi ngườUG8Ui đaruCfng dựngruCf bảngC3Lo bruCfóng C3Lorổ ruCfmới. acueCô lúC3Loc đóruCf béruCf tíGe8V tẹoruCf ruCfteo, mruCfà lạGe8Vi bậtGe8V nhC3Loanh nhấUG8Ut, lacueao đầuUG8U đếnC3Lo racuea sứcruCf dựnUG8Ug câruCfy cộtUG8U bằacueng sắt.

Cả đámUG8U tUG8Uoàn coacuen trC3Loai ồruCf lUG8Uên cười,acue KUG8Uỷ NGe8Vam PhruCfương cườiGe8V tUG8Uo nhấtruCf, cònUG8U khinGe8Vh thưC3Loờng nóC3Loi cC3Loô: “ChâGe8Vu chUG8Uấu đacueá xe!”

Cuộn băngGe8V thậtruCf sựGe8V hacueơi nặruCfng, acuephòng chiếC3Lou UG8Uphim Ge8Vlại ởUG8U lầuruCf Ge8V3, côC3Lo ruCfnghe tUG8Uiếng Ge8Vanh khacueẽ thGe8Vở acuedốc, ruCfcô Ge8Vgiơ acuetay chọcUG8U chacueọc: “Tacueam thiruCfếu C3Logia àGe8V, UG8Uanh pUG8Uhải luyệnUG8U tậpUG8U nhGe8Viều vàoruCf, acuecả ngàGe8Vy đừngacue acuechỉ vậruCfn độngacue Ge8Vcó ruCf1 kiểu,C3Lo aGe8Vnh C3Longhe tiếnGe8Vg ruCfanh thUG8Uở ấyGe8V, giàUG8U rồi.”

Anh khôngUG8U bựcacue mC3Loà còGe8Vn cười:UG8U “Cút!”

Đây mớiGe8V lGe8Và KỷUG8U Naacuem Phươacueng chứGe8V, côC3Lo phUG8Uấn kacuehởi bậtGe8V mUG8Uáy chiếuacue, aruCfnh giúruCfp C3Locô đặtruCf cuộnruCf phruCfim, côruCf hruCfỏi: acue“Sao aGe8Vnh khôC3Long macueua cáGe8Vi máyacue chiếuC3Lo kỹruCf thuậtUG8U sGe8Vố nhỉ?”

“Không Ge8Vphải acueem nC3Loói cruCfhỉ cóUG8U pGe8Vhim nhacueựa Ge8Vmới đượcC3Lo gọiGe8V làacue điệnC3Lo ảnC3Loh cònruCf ruCfgì nữa?”

Cô từGe8Vng nacueói acuecâu nàruCfy à?

Chẳng UG8Unhớ nữa

Trước naC3Loy, cGe8Vô xC3Loem acuephim khôGe8Vng UG8Uthích Ge8Vcó đUG8Uồ ănGe8V vặtacue bruCfên acuecạnh, nGe8Vgười tC3Loa vGe8Vào rGe8Vạp, tacueay Ge8Vtrái bỏngruCf ruCfngô tGe8Vay phảiUG8U acuecô acueca, acuechỉ cóUG8U acuecô UG8U2 bànruCf Ge8Vtay trắng.

Phòng chUG8Uiếu acuephim truCfrong nhàGe8V rấtGe8V nruCfhỏ, nacuehưng màruCf thoảiC3Lo macueái vGe8Vô cùacueng, côacue nC3Logồi UG8Ubó gốiUG8U trênGe8V sruCfô phruCfa, ruCfmà aUG8Unh đaC3Long ngruCfồi ruCfở ruCfghế bC3Loên kacueia, bắruCft đầuacue acuechâm mGe8Vột điruCfếu thuốc.

Cô nC3Lohăn nacuehó C3Lomặt UG8Umày: “C3LoKỷ C3LoNam Phương!”

Anh bậtruCf Ge8Vdậy bỏUG8U rGe8Va ngoài.

Cô tưruCfởng Ge8Vanh UG8Uđã ruCfđi rồruCfi, thếC3Lo Ge8Vnên yêruCfn tâmC3Lo ngồiGe8V Ge8Vxem tiếp

Cô hoànruCf tacueoàn cacuehìm đắacuem vớiC3Lo ruCftình tiếtruCf phiC3Lom, lúGe8Vc ruCfxem ảnhruCf truCfrên báruCfo khôngUG8U truCfhể cảGe8Vm nhậacuen acuera đượcUG8U ThaC3Long acueDuy lạiacue C3Lođẹp đếnC3Lo thế,acue UG8Ulúc UG8Ucô ấyacue thậtacue sGe8Vự acuexuất hC3Loiện trêruCfn mUG8Uàn hình,ruCf đGe8Vột nruCfhiên cảmruCf giácC3Lo C3Lonhư thaGe8Vnh bacueảo kiếGe8Vm tuốtruCf Ge8Vra kGe8Vhỏi UG8Uvỏ baoC3Lo, chânruCf mC3Loày khóUG8Ue mắtC3Lo đậmC3Lo C3Losắc xuâruCfn, mềruCfm mC3Loại tacuehanh thoátGe8V acuetựa mruCfột ruCfnhành hoacuea acueđào, pruCfhong tìacuenh muônruCf ngànC3Lo, acuekhôn tUG8Uả C3Lovạn lần.

Lúc cònUG8U đaacueng mruCfê UG8Umẩn, ruCfKỷ NaruCfm PhươC3Long vUG8Uào tC3Loừ lúcGe8V nàC3Loo ruCfcô cruCfũng kC3Lohông đểruCf ýC3Lo, chacueo đếnGe8V C3Lokhi aUG8Unh ruCfngồi xuốngUG8U Ge8Vsô UG8Upha, côacue mớUG8Ui liếacuec anacueh Ge8V1 cáiGe8V: “AGe8Vnh khôngGe8V rC3Loa nGe8Vgoài à?”

Anh khacueông đáUG8Up lruCfại, ruCftoàn bộGe8V tâmruCf ruCftrí côC3Lo UG8Uvẫn dồnruCf cảruCf vacueào bruCfộ UG8Uphim, ruCfquay rUG8Ua lGe8Vại xeUG8Um phacueim tiếp.Ge8V ĐUG8Uoạn “kẹruCfp giấy”ruCf acuetruyền thuyếtC3Lo cruCfuối C3Locùng C3Lođã ruCflên Ge8Vhình, cứUG8U cacueoi nhUG8Uư cruCfô đãruCf gC3Loặp quacuea nhiềuC3Lo Ge8Vpha kiểuC3Lo nàyGe8V acuerồi, nhưngruCf vừGe8Va xUG8Uem đruCfến đacueoạn ấacuey, vC3Loẫn kacuehông UG8Unhịn đượcGe8V kUG8Uhì khìUG8U bậUG8Ut cruCfười. KỷruCf UG8UNam PhươnC3Log độruCft nhC3Loiên hỏiUG8U: “Cóacue gacueì đánUG8Ug cườiC3Lo à.”

“Độ ruCfkhó caUG8Uo đấy.”UG8U CôruCf ruCfkhoa tC3Loay múC3Loa cruCfhân: “ThậC3Lot khôacueng thGe8Vể tưởacueng tượngacue nổi….TạiUG8U sC3Loao UG8Ucó thểacue C3Lophấn khởGe8Vi thếC3Lo chứ?”

“Muốn tUG8Uhử tacueý không?”

“Hở?”

Không C3Lođợi C3Locô phC3Loản ứnacueg lại,acue nụC3Lo hônC3Lo Ge8Vđã ruCfập xuốngGe8V, acuecô vùngC3Lo vẫy:C3Lo “NruCfày, C3Lomùi truCfhuốc lá!”

Có quruCfỷ acuemới biếtUG8U aC3Lonh vừUG8Ua lruCfàm ruCfđến mấruCfy điếuruCf rồacuei, ruCfcả ngườGe8Vi acuesặc mruCfùi thuốUG8Uc. AGe8Vnh khônC3Log buôngC3Lo UG8Utay cC3Loô liềnC3Lo acuecắn C3Lotay aC3Lonh, saC3Lou cùGe8Vng Ge8Vanh Ge8Vkhông chịuruCf đượUG8Uc đauGe8V, khUG8Uông thểruCf kacuehông buông.

“Vậy anUG8Uh điC3Lo đacueánh rănUG8Ug nhé.”

Quả nàacuey UG8Uxong rồi,C3Lo cacueô quC3Loa C3Loquýt UG8Unói: acue“Đi điC3Lo, ruCfmau điUG8U đC3Loi, Ge8Vnhớ tắUG8Um ruCfnữa đấy.”

Cô cònUG8U pGe8Vhải acuexem phiacuem, trướcUG8U tiC3Loên cC3Loứ pUG8Uhải xacueua C3Loanh đGe8Vi cC3Loái đã,ruCf anruCfh ấyacue tắC3Lom trưC3Loớc naUG8Uy siêUG8Uu lâUG8Uu, acuelại truCfhích bảnUG8Uh chọeGe8V, sấC3Loy tócacue cũnGe8Vg phảUG8Ui sấruCfy đếnruCf ruCfnửa UG8Ungày, C3Lođợi C3Loanh UG8Utắm Ge8Vxong, cruCfô đGe8Vã sớmGe8V xruCfuống lầuGe8V C3Lođi nC3Logủ rồi.

Ai acuemà Ge8Vngờ đruCfược pGe8Vhim cònUG8U chưaacue Ge8Vxem hếtruCf, Ge8Vanh đãC3Lo tUG8Uắm xonUG8Ug rồi,C3Lo anacueh mặacuec bộC3Lo áoC3Lo tắmGe8V bôngruCf bC3Loước rGe8Va ngoàGe8Vi, ruCfđến truCfóc cGe8Vũng C3Lochưa sấyacue, UG8Utay cònacue cầruCfm khănGe8V lông,C3Lo vừaacue lC3Loau acuevừa ngồacuei xuông,ruCf Ge8Vcô hoUG8Uàn toacueàn khôUG8Ung lườGe8Vng trướC3Loc, cruCfó muốacuen thoruCfát UG8Ucũng acuekhông kC3Loịp, đànhUG8U tỏGe8V UG8Ura vruCfẻ mặtacue khổGe8V sở:ruCf “KỷruCf NruCfam Phương,Ge8V eUG8Um Ge8Vmệt lắm.”

Nhìn dánGe8Vg vẻC3Lo acueanh cC3Loó hacueơi nổiC3Lo cáruCfu, Ge8Vnhưng acueanh lacueại nacuegồi C3Loim acuebất động,C3Lo cC3Loô nghGe8Vĩ thếruCf nàoacue ruCfthì hôUG8Um nUG8Uay acuecũng phảiGe8V trởGe8V ruCfmặt bằngruCf đGe8Vược, côruCf C3Lođành UG8Uđánh đacueòn phruCfủ đUG8Uầu: UG8U“Anh rC3Loa Ge8Vngoài đruCfi, ruCfdù sGe8Vao UG8Uanh cruCfũng cóUG8U cC3Lohỗ điruCf macueà, eC3Lom mệtruCf lắmGe8V rồi.”

Anh némGe8V khăUG8Un tắmC3Lo xuốngGe8V sàn,acue cruCfô nghĩC3Lo đợtGe8V nàyUG8U khruCfông truCfránh khỏUG8Ui ruCfcãi acuenhau tGe8Vo ruCfrồi, C3Lolần trướcGe8V cC3Loô đruCfuổi aC3Lonh rruCfa ngUG8Uoài, ruCf2 nC3Logười cruCfòn Ge8Vlớn tiếngruCf mGe8Vột trận.

Cãi acuenhau ruCfchứ ruCfgì, acuecãi đUG8Ui, cC3Loô cũngGe8V cUG8Uhẳng sC3Loợ, C3Locòn hunruCfg hruCfăng trợruCfn mắUG8Ut vớC3Loi anh.

Kết quC3Loả aC3Lonh UG8Ukhông nóiGe8V druCfù chGe8Vỉ mộtUG8U truCfiếng, quaUG8Uy ngườiGe8V C3Lođi mất.

Cô tUG8Uhở acuephào nhẹUG8U nhUG8Uõm, acuexem tC3Loiếp bộruCf pUG8Uhim, Lưacueơng TriềuGe8V VĩC3Lo trGe8Vong ruCfphim đanacueg rC3Loơi nướcC3Lo mC3Loắt, mộtGe8V ngGe8Vười đàUG8Un C3Loông nUG8Uhư thế,C3Lo ruCfvậy macueà cUG8Uũng khóC3Loc ư.

Trong lònC3Log ruCfcô oC3Loán Ge8Vtrách, truCfất cảGe8V ruCflà tC3Loại KỷruCf Ge8VNam PhươngruCf pháacue đámruCf, hạiacue côruCf khônruCfg xeacuem đượcruCf phầC3Lon đầuacue, đếnUG8U Ge8Vđoạn cảmruCf xúcUG8U nhấGe8Vt thìruCf lC3Loại acuehoàn toànC3Lo khôngC3Lo C3Locó acuecảm giáC3Loc gì.
(ruCf*chú1: ơ…acue “đoruCfạn kUG8Uẹp giấacuey” truyềnGe8V thuyruCfết ruCfở trênUG8U, tớacue néacuem cảUG8U raw&nbsC3Lop;lên, bC3Loạn nàGe8Vo xacueem SắC3Loc GiớiC3Lo Ge8Vrồi ruCfắt acuehiểu, mUG8Uà bC3Loạn nàoGe8V tC3Loò mòacue lUG8Uà cáGe8Vi acuegì thacueì đâyGe8V “传说中的回形针”ruCf tớUG8U C3Lokhông xúruCfi C3Lobẩy kC3Loích tC3Lohích truGe8Vyền bacueá gìUG8U đâuUG8U ruCfnhớ, vruCfì Ge8Vphim Ge8Vvì tacueruyện nacueó đềC3Lo cậpGe8V ấyacue màruCf XD)

(*chú2: ngoại truyGe8Vện nàyGe8V xUG8Uảy rGe8Va C3Lovào lúGe8Vc Ge8Vnào ấruCfy UG8Uhở? TruCf_T tacueớ cC3Loũng khGe8Vông rõruCf nữa,C3Lo dUG8Uù đãUG8U hỏiGe8V haUG8Un tieba nhưnruCfg mọi người&acuenbsp;cũng mUG8Uù mờC3Lo nhGe8Vư cGe8Vhúng UG8Uta cảC3Lo thôi)

 

3.

Ai mruCfà biếtruCf tạiC3Lo ruCfsao Ge8Vhôm đấyC3Lo Ge8Vtôi lUG8Uại say? 

 

 

Hôm đC3Loó uC3Loống đGe8Vến sacueay mC3Loèm, taC3Loy TC3Lorác NC3Lohĩ Ge8Vsau C3Locùng còGe8Vn acueói Ge8Vra máruCfu, acuetôi địnhUG8U láGe8Vi acuexe đacueưa cậuUG8U tC3Loa đacueến bệUG8Unh viện,UG8U nhưC3Long lruCfại bịUG8U Ge8Vcả đáC3Lom aC3Lonh eruCfm ruCfcan ngUG8Uăn, C3Lobảo tacueôi nGe8Vgộ nhỡUG8U gặpGe8V C3Locảnh sáUG8Ut tacuehì saoruCf, tacueội nacueày lacueà tộiGe8V acuelái C3Loxe sUG8Uau kacuehi rượC3Lou biGe8Va đacueấy. ruCfMà nếC3Lou khôngacue bịC3Lo cảGe8Vnh sacueát sờacue gáyC3Lo, thìacue cũGe8Vng khôacueng nêGe8Vn láiGe8V xUG8Ue Ge8Vlúc uốruCfng say.

Cả acuelũ Ge8Vbọn tôiC3Lo đâyruCf đềuruCf C3Lolà C3Lonhững côacueng dâacuen ruCfbiết tuânacue tC3Lohủ luậtGe8V pGe8Vháp, C3Lođương nhiUG8Uên khôC3Long thUG8Uể mạruCfo hiểruCfm láC3Loi C3Loxe lUG8Uúc sGe8Vay đC3Loể ruCfbị cảnUG8Uh sátUG8U chộGe8Vp được,C3Lo thếruCf ruCfnên đànhC3Lo gọiruCf UG8Ucho 12C3Lo0, UG8Uxe cruCfứu thươngacue lruCfát sC3Loau đãruCf UG8Uđến đónC3Lo TráUG8Uc NUG8Uhĩ đi.

Về chuyệnUG8U dạC3Lo UG8Udày TrácruCf UG8UNhĩ chảyGe8V Ge8Vmáu ấGe8Vy à,acue thC3Loật sGe8Vự làC3Lo tôC3Loi phGe8Vải acuexin lỗiacue cUG8Uậu tUG8Ua UG8Urồi. TốiGe8V C3Lođó Ge8Vtôi vùiUG8U đC3Loầu uốUG8Ung rưacueợu giảruCfi sầuGe8V, lạiacue tGe8Vhêm bênacue Ge8Vcạnh C3Locó ruCf1 UG8Ulũ mruCfù UG8Uquáng chacueúc tụngUG8U khônruCfg nGe8Vgừng, uC3Loống sC3Loay lúcruCf nàGe8Vo cUG8Uũng ruCfkhông biếruCft nữa.ruCf SaruCfu cùngGe8V tacueôi còacuen muốnUG8U uốnUG8Ug mộtC3Lo mìnGe8Vh, Tracueác NhỉruCf bUG8Uảo: ‘ĐượcUG8U C3Lothôi, biếtC3Lo cậuacue C3Lokhông acuethoải máUG8Ui rồi,ruCf C3Loly nàGe8Vy UG8Utôi mờiC3Lo cậu.”

Cậu tGe8Va bìnUG8Uh thườnacueg Ge8Vcũng cGe8Vhỉ uốngruCf ởC3Lo C3Lomức hruCfơn Ge8V1 charuCfi truCfhôi, hômGe8V đGe8Vó gắnacueg gượngGe8V đUG8Uược đếnC3Lo C3Lo2 chaiC3Lo, cũnUG8Ug UG8Ucoi Ge8Vnhư bUG8Uiết tracueọng nghGe8Vĩa acuekhí rồi.

Tay nGe8Vày lúcC3Lo uUG8Uống saGe8Vy rồiacue thruCfì lạiGe8V bắtUG8U đầuC3Lo acuekêu ruCfla gàoruCf thétruCf: “KruCfhông phảUG8Ui Tacuehủ ThủGe8V sinacueh cUG8Uon ruCftrai rồC3Loi àGe8V, cậuUG8U đaUG8Uu C3Lolòng cruCfái nỗiruCf gC3Loì nữaacue? TôiGe8V kiruCfếm Ge8Vcho cậacueu Ge8V8 Ge8Vem acue10 eacuem đẻUG8U đượUG8Uc UG8Unuôi đruCfược, đểacue mấyUG8U eGe8Vm ấUG8Uy sC3Loinh chUG8Uo cậuruCf acue1 C3Lotá C3Lonhé, cậacueu thíUG8Uch cacueon traUG8Ui cGe8Vó coGe8Vn UG8Utrai, thíC3Loch cacueon gacueái cGe8Vó cUG8Uon gái!”

Tôi vC3Loừa nC3Loghe xruCfong, C3Lođã cC3Loảm tC3Lohấy mGe8Ven rGe8Vượu dGe8Vội ruCflên đầuC3Lo, ruCfbật dậyruCf ruCfhất tUG8Uung cảC3Lo bGe8Vàn, đUG8Uám ngưUG8Uời xC3Loung qUG8Uuanh liacueều mạngC3Lo caacuen ngănGe8V. TruCfôi phảiruCf đánUG8Uh chC3Loo thằnGe8Vg ôruCfn coUG8Un nGe8Vày C3Lomột trận,ruCf kếGe8Vt quảacue cảC3Lo ngườiacue cậUG8Uu tacuea xiêuC3Lo vUG8Uẹo, acuenôn C3Lora UG8Ungay acuemột UG8Ubãi máu.

Được ruCflắm, C3Lotôi khôC3Long thèmUG8U chấC3Lop ruCfôn coC3Lon, tôiUG8U đưaC3Lo cacueậu ruCfta tớiruCf acuebệnh việnruCf vậy.

Lúc xGe8Ve cứuC3Lo thacueương đến,acue cậuUG8U ruCfta C3Lotay còC3Lon đUG8Uang cGe8Vắm UG8Uống truyềnGe8V vẫnC3Lo cGe8Vố níruCfu UG8Utay tGe8Vôi, cC3Lohân thànhacue sâUG8Uu sacueắc nói:UG8U “CoUG8Un acuetrai cũngUG8U đượcacue acuerồi, acuecon trUG8Uai cũngruCf tốtruCf mà,ruCf Ge8Vsao cậuruCf lạiUG8U khônGe8Vg thC3Loích cGe8Von C3Lotrai chứ?”

Có acuecon acuetrai đểGe8V làmGe8V UG8Ucái gGe8Vì nàoruCf CC3Loon gáC3Loi khônUG8Ug phảiC3Lo C3Lotốt hơUG8Un à!

Sinh đruCfẻ cruCfó kếUG8U hoGe8Vạch bâruCfy gUG8Uiờ kruCfhông chC3Loo phacueép acueđẻ đứaacue thUG8Uứ ruCf2, nruCfếu khôngacue tôiGe8V UG8Ucó cầGe8Vn phảiacue kUG8Uhổ UG8Uthế nàyruCf khôngacue hả?

Vả ruCflại tôiruCf C3Lodỗ C3Lodành UG8Ucô ấyUG8U sinacueh cC3Loho C3Lođứa UG8Ucon dễGe8V lGe8Vắm đấyUG8U àUG8U? TôiUG8U dGe8Vỗ ngoruCfn dGe8Vỗ ngọtUG8U côGe8V C3Loấy đếacuen cảacue UG8U1 nacueăm Ge8Vcó lẻruCf rUG8Uồi đấy,acue C3Lochỉ mUG8Uong mỏiruCf côacue ấUG8Uy sGe8Vinh cUG8Uho tôiGe8V ruCf1 đứaGe8V coruCfn gái,acue thacueế C3Lomà kếGe8Vt quUG8Uả lạiacue ruCflà C3Locon trai!

Tôi UG8Ucòn C3Logì đacueau ruCflòng hơnUG8U không?

Ông bC3Loà nộruCfi UG8Unghe UG8Unói lUG8Uà acuecon trC3Loai, tGe8Vhì hàruCfi lC3Loòng UG8Ulắm, ruCfkhỏi pC3Lohải ruCfnói, giốngGe8V hệtUG8U nhưUG8U cóacue đượcGe8V đruCfứa chUG8Uáu đacueích tC3Loôn acuerồi ruCfthì vạGe8Vn sựC3Lo đềGe8Vu tC3Lohỏa mãGe8Vn, tôruCfi cUG8Uó cốruCf bC3Loảo cUG8Uô acueấy ruCfsinh thêmUG8U đứaacue nacueữa tacuehì ruCfđến cảUG8U vC3Loiện C3Lotrợ bênacue UG8Ungoài cacueũng chẳngUG8U còGe8Vn ai.

Tôi C3Locó ruCfdễ acuedàng gìGe8V khônacueg Ge8Vhả tôi?

Mượn rượuGe8V truCfiêu sầuC3Lo, acuesầu tGe8Vhêm sầu,ruCf rượGe8Vu nruCfgấm ruộC3Lot sầC3Lou, quUG8Uả UG8Uthật, ngưC3Loời sầuruCf cóC3Lo rưUG8Uợu sầu.

Tôi còC3Lon chưaruCf Ge8Vói C3Lomáu acueđấy, UG8Ucậu truCfa đãUG8U ruCfói mUG8Uáu rồi.

Đợi đếnruCf Ge8Vlúc C3Locậu acueta đacueẻ cGe8Von trUG8Uai, tacueôi thC3Loể nàUG8Uo cũUG8Ung chuốcUG8U cậuC3Lo tacuea bữaruCf nữa.

Để cC3Loậu óUG8Ui máuC3Lo ruCfcho màUG8U xem!

*chú: ruCfHE đấyC3Lo cáGe8Vc cậGe8Vu ạGe8V ╮( ̄▽ ̄”)