Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng ThiXjếu QuânXj crZYNDZười nóiLu6vHp: “XerZYNDZm nuHqPKPào, ThuHqPKPích tổngXj cònXj giuHqPKPả vờuHqPKP uHqPKPhồ đồrZYNDZ nữauHqPKP, còuHqPKPn KỷuHqPKP NarZYNDZm uHqPKPPhương nàoXj nữaLu6vHp? CXjhính lLu6vHpà KỷrZYNDZ tXjam côuHqPKPng uHqPKPtử, uHqPKPchỉ cLu6vHpần cậXju trZYNDZa nóiuHqPKP Lu6vHp1 câLu6vHpu thôiLu6vHp, trZYNDZôi Lu6vHpđảm bLu6vHpảo cuHqPKPhú Xjthuận Lu6vHpbuồm xuôiuHqPKP gió.”

Thích PXjhi PXjhàm cXjó ýuHqPKP Lu6vHplắc đầLu6vHpu: “KXjhó uHqPKPđấy, khrZYNDZó nhLu6vHpư Xjlên trZYNDZrời ấy,rZYNDZ uHqPKPlàm sauHqPKPo Lu6vHpmà mượnrZYNDZ đượrZYNDZc rZYNDZdanh nghĩrZYNDZa củauHqPKP cậurZYNDZ Xjta bâLu6vHpy giờuHqPKP?” rZYNDZĐổng ThiếurZYNDZ QuânXj chừnuHqPKPg nhưrZYNDZ Xjđã uHqPKPuống đếrZYNDZn sLu6vHpay mèmuHqPKP, đôiLu6vHp mXjắt rZYNDZlim diLu6vHpm hằnuHqPKP tơXj máLu6vHpu, rZYNDZtay mXjân mrZYNDZê cLu6vHphặn grZYNDZác đũLu6vHpa bằnguHqPKP nLu6vHpgọc, muHqPKPồm rZYNDZthì rZYNDZnói: “NgườiLu6vHp Lu6vHpanh eXjm àrZYNDZ, cLu6vHpái nàyXj lrZYNDZà tLu6vHphuộc vàorZYNDZ vậnrZYNDZ Lu6vHpmay thôrZYNDZi. XjTôi nórZYNDZi cLu6vHphú nghuHqPKPe, cXjon đườnguHqPKP củuHqPKPa KỷXj NarZYNDZm Phương,uHqPKP ngườiXj tầmXj thưLu6vHpờng kLu6vHphông đXji nổiLu6vHp đâu.”Lu6vHp XjThích XjPhi Lu6vHpPhàm thấLu6vHpy lờiuHqPKP anrZYNDZh Lu6vHpta nóiXj cLu6vHpó ýrZYNDZ tứrZYNDZ, lLu6vHpiền vộiLu6vHp vàXjng cuHqPKPhắp trZYNDZay: Lu6vHp“Anh ĐuHqPKPổng, Xjnếu nhưXj Lu6vHpanh rZYNDZđã cuHqPKPhịu gXjiúp euHqPKPm quHqPKPua đượcLu6vHp pheLu6vHpn rZYNDZnày, rZYNDZem dXjù thịtXj nXját Lu6vHpxương tanXj, mXjáu chảLu6vHpy đXjầu rơirZYNDZ, cũngrZYNDZ nguyệuHqPKPn guHqPKPhi nhớLu6vHp ânXj đứcuHqPKP Lu6vHpcủa anh.”

Đổng ThiếuXj QurZYNDZân phárZYNDZ lênLu6vHp cưrZYNDZời, cXjó Xjý thừaLu6vHp nLu6vHpước Xjđục thảLu6vHp Lu6vHpcâu: “XjThì cuHqPKPậu rZYNDZcứ đoánuHqPKP xrZYNDZem, trZYNDZay KỷrZYNDZ uHqPKPNam PhươnLu6vHpg Lu6vHpnày thíXjch nhXjất cáLu6vHpi gì?”

Thích PrZYNDZhi PLu6vHphàm rZYNDZbuột miệnrZYNDZg hỏi:Lu6vHp “TiềnLu6vHp à?”

Đổng ThiếuHqPKPu QuâuHqPKPn lắrZYNDZc đầLu6vHpu nuHqPKPhư trZYNDZrống bỏi:Xj “TayrZYNDZnày muHqPKPà thiếuuHqPKP tiềuHqPKPn à?”Lu6vHp ThírZYNDZch PhuHqPKPi Lu6vHpPhàm lạiLu6vHp đoánrZYNDZ thêrZYNDZm vàiuHqPKP thứ:rZYNDZ “uHqPKPĐồ cổ?uHqPKP harZYNDZy trZYNDZhư họarZYNDZ?” ĐồngXj ThrZYNDZiếu QuXjân vẫnrZYNDZ Xjchỉ Xjlắc đầu,Xj thrZYNDZần rZYNDZbí nhuHqPKPìn chằmLu6vHp chLu6vHpặp vàorZYNDZ ThíchrZYNDZ PhrZYNDZi PhàLu6vHpm, huHqPKPỏi: Lu6vHp“Chú Xjkhông biếtuHqPKP vìuHqPKP Lu6vHpsao taLu6vHpy uHqPKPKỷ tarZYNDZm côLu6vHpng Xjtử uHqPKPnày luHqPKPại huHqPKPay xuuHqPKPất hiệnLu6vHp Lu6vHpở uHqPKPchỗ chúnuHqPKPg Lu6vHpta ư?”

Thích Lu6vHpPhi PuHqPKPhàm rZYNDZrối bXjời, ĐổngLu6vHp ThiuHqPKPếu QuLu6vHpân Xjcười khrZYNDZà khàuHqPKP thấLu6vHpp giọnLu6vHpg nXjói: “BởiuHqPKP uHqPKPvì cậuuHqPKP tuHqPKPa cXjó thLu6vHpứ xerZYNDZm nuHqPKPhư bXjảo bốirZYNDZ đểrZYNDZ ởLu6vHp đây——cậurZYNDZ uHqPKPta rZYNDZở Xjnông truHqPKPang rZYNDZCảnh MXjiên cLu6vHpó Xj1 crZYNDZăn bLu6vHpiệt thLu6vHpự, nuHqPKPày nhé,uHqPKP chỗXj đórZYNDZ Lu6vHpmới luHqPKPà Lu6vHpnơi Lu6vHpđứng đầuuHqPKP uHqPKPthành rZYNDZphố này.Lu6vHp NuHqPKPữ Lu6vHpchủ nhânLu6vHp uHqPKPcủa cănuHqPKP bLu6vHpiệt thựXj đó,Xj chrZYNDZậc cLu6vHphậc, rZYNDZđẹp đếXjn nỗrZYNDZi phonLu6vHpg cảnhXj cuHqPKPả khrZYNDZu CảnhXj MiênXj Xjcũng khôngrZYNDZ Lu6vHpbì được.”

Thích uHqPKPPhi PhàLu6vHpm khXjông rZYNDZcho Lu6vHplà nXjhư vậy:uHqPKP “KXjỷ XjNam PhươngXj Xjở đâuuHqPKP mLu6vHpà chẳngLu6vHp uHqPKPbao vuHqPKPài uHqPKPcô chứ?Xj NếuXj đuHqPKPám phLu6vHpụ Lu6vHpnữ đórZYNDZ Xjmà tuHqPKPhuyết phụcrZYNDZ đượcrZYNDZ cậuLu6vHp Lu6vHpta, rZYNDZthế thìrZYNDZ cuHqPKPòn guHqPKPì bằngrZYNDZ nữa.”

Đổng uHqPKPThiếu QuâLu6vHpn phấtLu6vHp Lu6vHptay: rZYNDZ“Không girZYNDZống nhuHqPKPau đâuLu6vHp, ngườrZYNDZi nXjày thìLu6vHp Lu6vHpkhác, rZYNDZKỷ NarZYNDZm PhươLu6vHpng khôngLu6vHp biếtLu6vHp đLu6vHpã tLu6vHpốn rZYNDZbao rZYNDZnhiêu lòXjng dạuHqPKP mớuHqPKPi dàXjnh được—-Ôi,rZYNDZ cXjhú khôngrZYNDZ bLu6vHpiết đâu,Xj hXjồi mớrZYNDZi bXjắt đầuLu6vHp thuHqPKPì cứngLu6vHp đầurZYNDZ nuHqPKPhư ngựXja huHqPKPoang ấy,uHqPKP đậuHqPKPp đồrZYNDZ đốrZYNDZt nhàuHqPKP rZYNDZrạch cổLu6vHp trZYNDZay cắnLu6vHp thủyuHqPKP tiXjnh, cóuHqPKP uHqPKPlần sLu6vHpuýt rZYNDZnữa làLu6vHp khuHqPKPông cứurZYNDZ nổuHqPKPi, ngrZYNDZhe nXjói cònrZYNDZ uốrZYNDZng cảuHqPKP bìnhrZYNDZ thLu6vHpuốc tuHqPKPẩy crZYNDZơ mXjà, rZYNDZsau cXjùng Lu6vHplúc Xjbác rZYNDZsĩ Xjrửa ruộtrZYNDZ cũnLu6vHpg khôuHqPKPng uHqPKPdám uHqPKPho hLu6vHpe gìXj, chúrZYNDZ crZYNDZũng rZYNDZbiết tínhrZYNDZ kuHqPKPhí rZYNDZcủa KỷrZYNDZ NauHqPKPm PXjhương rXjồi đấyXj, aLu6vHpi rZYNDZdám chọcXj vàorZYNDZ chứXj. MàXj Xjcô nXjàng đórZYNDZ…” rZYNDZAnh tuHqPKPa lắcLu6vHp Lu6vHpđầu: “NếrZYNDZu khôXjng phrZYNDZải ngườiLu6vHp xunrZYNDZg qLu6vHpuanh thấyXj nónLu6vHpg ruột,Xj phXját hiệnXj kịXjp uHqPKPthời, khônLu6vHpg chừngXj đrZYNDZã tuHqPKPhật Lu6vHpsự trXjở trZYNDZhành hrZYNDZồng rZYNDZnhan bLu6vHpạc mệnhuHqPKP rồLu6vHpi. uHqPKPMà KrZYNDZỷ NarZYNDZm PhươnLu6vHpg cLu6vHpũng nhịLu6vHpn nhiều,Xj mặcuHqPKP kuHqPKPệ côLu6vHp nàuHqPKPng Lu6vHplàm loạrZYNDZn, đrZYNDZập hếLu6vHpt đồLu6vHp đạcrZYNDZ lạiLu6vHp muLu6vHpa đồuHqPKP uHqPKPmới chXjo côrZYNDZ trZYNDZa đập,Xj cóuHqPKP uHqPKPlà vànLu6vHpg lXjà uHqPKPbạc gXjì, bấtuHqPKP lLu6vHpuận làuHqPKP crZYNDZái rZYNDZgì, cXjô nàuHqPKPng mrZYNDZuốn cXjái rZYNDZgì thìrZYNDZ đưLu6vHpa cáiuHqPKP đXjó, Lu6vHpđưa cáiXj gìrZYNDZ cLu6vHpô nXjàng Lu6vHpđập crZYNDZái đXjó. ĐếnLu6vHp uHqPKPsau nrZYNDZày crZYNDZó lẽXj côXj tuHqPKPa cũnuHqPKPg nghĩLu6vHp thôngLu6vHp suốtrZYNDZ rồrZYNDZi, mLu6vHpột thờiLu6vHp giauHqPKPn cũLu6vHpng lắngLu6vHp xuống.”

Thích PuHqPKPhi XjPhàm nXjghe màuHqPKP đờLu6vHp đẫLu6vHpn, hỏi:uHqPKP “Lu6vHpThế làuHqPKP rZYNDZthế nào?”

Giọng ĐổnrZYNDZg ThiếurZYNDZ XjQuân càLu6vHpng truHqPKPầm tXjhấp: “rZYNDZCô ấyLu6vHp vLu6vHpốn cônguHqPKP uHqPKPtác ởXj mLu6vHpột côrZYNDZng tLu6vHpy thươnrZYNDZg mạiLu6vHp nướcuHqPKP nguHqPKPoài, giLu6vHpám đốLu6vHpc bêLu6vHpn đórZYNDZ vuHqPKPì vấnrZYNDZ đuHqPKPề hạLu6vHpn ngạchXj xurZYNDZất rZYNDZnhập Lu6vHpkhẩu màXj prZYNDZhải nhờLu6vHp cậyrZYNDZ đếuHqPKPn XjKỷ NauHqPKPm PhrZYNDZương. KuHqPKPhó khLu6vHpăn Xjlắm muHqPKPới mờiLu6vHp đượXjc Lu6vHpKỷ tXjam côLu6vHpng trZYNDZử ăXjn cơm,Lu6vHp uHqPKPhôm đóXj tXjiếp Lu6vHpkhách cũngLu6vHp uHqPKPcó mặtrZYNDZ rZYNDZcô nLu6vHpàng, rZYNDZvốn Lu6vHpdĩ Lu6vHpngồi ởrZYNDZ Xjvị tXjrí curZYNDZối uHqPKPcùng, rZYNDZai ngờrZYNDZ lạiXj uHqPKPlọt đượcLu6vHp vàXjo mắtXj xauHqPKPnh Lu6vHpcủa KỷuHqPKP uHqPKPNam PhươnuHqPKPg. MàXj rZYNDZngười uHqPKPphụ nrZYNDZữ nàrZYNDZy cáLu6vHpi Xjgì cũnuHqPKPg khrZYNDZông rZYNDZchịu, Lu6vHphoàn touHqPKPàn rZYNDZkhông thrZYNDZèm nhuHqPKPìn đếrZYNDZn KỷLu6vHp NauHqPKPm PhươngrZYNDZ, crZYNDZhú nóiuHqPKP xeuHqPKPm nếurZYNDZ rZYNDZđổi sauHqPKPng ngườiXj phụuHqPKP Xjnữ khárZYNDZc, uHqPKPai mLu6vHpà chẳrZYNDZng đrZYNDZổ gụXjc trướcXj rZYNDZnhà uHqPKPtrước Xjxe trưLu6vHpớc tuHqPKPiền củauHqPKP KỷLu6vHp Xjtam côXjng tLu6vHpử chứ,Xj crZYNDZô Lu6vHpta lạiLu6vHp horZYNDZàn toXjàn khôngLu6vHp corZYNDZi ruHqPKPa Xjgì, đXjến sauHqPKPu crZYNDZùng Xjkhông Lu6vHpcòn cáuHqPKPch nàXjo, mớLu6vHpi buHqPKPảo tXjhôi việc,Xj địnhLu6vHp brZYNDZỏ uHqPKPmặc đấyuHqPKP màXj đi.Xj rZYNDZVề rZYNDZsau rZYNDZkhông ngờLu6vHp trZYNDZay gXjiám đốcLu6vHp rZYNDZbên đXjó uHqPKPlại cLu6vHpho Lu6vHpra mộtXj kếLu6vHp hạLu6vHp sácXjh, Xjcô nuHqPKPàng uHqPKPbị chíLu6vHpnh ôXjng cuHqPKPhủ củrZYNDZa mìXjnh Lu6vHpbán Lu6vHpđứng, lrZYNDZiệu uHqPKPcó thXjể khônrZYNDZg ầmrZYNDZ Lu6vHpĩ khLu6vHpông?” anrZYNDZh trZYNDZa Xjkhẽ grZYNDZiọng, Lu6vHpđơn giảnLu6vHp nóXji vLu6vHpài câLu6vHpu Xjbên taLu6vHpi ThírZYNDZch PhrZYNDZi Phàm,uHqPKP mộtuHqPKP taLu6vHpy bụrZYNDZm miệngLu6vHp kuHqPKPhì khìrZYNDZ cười.Xj Lu6vHpThích PhLu6vHpi PrZYNDZhàm rZYNDZlại Xjkhông cườiLu6vHp đXjáp lại,uHqPKP Xjchỉ nXjói: “VậXjy rZYNDZthì trZYNDZhâm độcrZYNDZ quá,rZYNDZ uHqPKPcũng Xjkhông sợrZYNDZ Xjto chuyệrZYNDZn sao?”

Đổng ThiếLu6vHpu uHqPKPQuân ngọuHqPKPng nLu6vHpghịu nói:rZYNDZ “ChurZYNDZyện Lu6vHpgì cóLu6vHp rZYNDZthể làmXj tuHqPKPo Xjnào? GạoLu6vHp uHqPKPđã thXjành cuHqPKPơm rồrZYNDZi, Xjcô rZYNDZta crZYNDZó muốnXj gâuHqPKPy chuLu6vHpyện cũnrZYNDZg chỉLu6vHp gLu6vHpây đượcrZYNDZ vớiLu6vHp Lu6vHpKỷ NaLu6vHpm PhưuHqPKPơng thôXji, màLu6vHp cũnuHqPKPg uHqPKPlạ, chẳXjng cầnuHqPKP biếtrZYNDZ côrZYNDZ tLu6vHpa uHqPKPthế nàXjo, KỷuHqPKP NLu6vHpam PhươnrZYNDZg cuHqPKPũng chXjín uHqPKPbỏ làLu6vHpm mưLu6vHpời theo.”Xj aXjnh uHqPKPta Xjlắc đầuXj chặLu6vHpc lXjưỡi: “ThXjế nênXj chLu6vHpỉ cXjần côLu6vHp nànXjg mởuHqPKP miệnrZYNDZg thôi,Lu6vHp uHqPKPKỷ NrZYNDZam PhưLu6vHpơng Xjlàm gLu6vHpì cLu6vHpó chuyuHqPKPện khôLu6vHpng uHqPKPtheo. CrZYNDZũng làuHqPKP Lu6vHpvỏ uHqPKPquýt dàyXj Lu6vHpcó mLu6vHpóng taXjy nhọn,uHqPKP cXjậu Xjnói xeXjm, tuHqPKPay KỷuHqPKP NauHqPKPm PXjhương đuHqPKPó rZYNDZthật sựuHqPKP murZYNDZốn cáiLu6vHp gìrZYNDZ Lu6vHpcó uHqPKPcái đấy,rZYNDZ chỉuHqPKP thLu6vHpiếu điềuXj còXjn rZYNDZhái cảrZYNDZ srZYNDZao tLu6vHprên trờiXj xuốnuHqPKPg Lu6vHpdụ ngườiuHqPKP uHqPKPđẹp cườiuHqPKP Lu6vHpấy, năuHqPKPm ngoáiXj chỉXj vìrZYNDZ mộtXj chậuLu6vHp uHqPKPhoa, rZYNDZchú khôXjng chrZYNDZứng kiếnrZYNDZ Xjchứ, chậuHqPKPc rZYNDZchậc, rZYNDZgiày Lu6vHpvò cXjon nhuHqPKPà ngườiLu6vHp rZYNDZta đếuHqPKPn Lu6vHpnỗi nuHqPKPgười Xjngựa rZYNDZchổng uHqPKPvó lênuHqPKP trời,Lu6vHp suHqPKPuýt nữarZYNDZ tXjhì Lu6vHpgọi cảXj mấyrZYNDZ guHqPKPiáo sưLu6vHp uHqPKPtrường nrZYNDZông ngLu6vHphiệp rZYNDZđến.” NóiuHqPKP đếXjn đârZYNDZy độLu6vHpt nhirZYNDZên Xjanh uHqPKPta vỗXj vauHqPKPi ThuHqPKPích rZYNDZPhi Phàm:rZYNDZ “rZYNDZÀ đúnLu6vHpg rồi,Lu6vHp Xjcô nàngLu6vHp cũngrZYNDZ tốtrZYNDZ nghiệprZYNDZ đạiXj hXjọc XjNam KiuHqPKPnh uHqPKPmà rZYNDZra, vừuHqPKPa hXjay chuHqPKPú crZYNDZó thểLu6vHp nrZYNDZhờ uHqPKPvả bạnuHqPKP họLu6vHpc cXjũ nhé.”

Thích PXjhi PhàLu6vHpm ngrZYNDZhe đếnLu6vHp câXju ấy,Xj Lu6vHpkhông hiểuLu6vHp vuHqPKPì uHqPKPsao tirZYNDZm lạiXj giậrZYNDZt thótXj rZYNDZ1 cái,Lu6vHp cLu6vHphỉ nXjghe XjĐổng ThiếLu6vHpu QuânLu6vHp đắcuHqPKP rZYNDZý bảo:Xj “CôXj rZYNDZKiều tXjiểu Xjthư nXjày nărZYNDZm Lu6vHpđó rZYNDZlúc crZYNDZòn lrZYNDZàm ởuHqPKP rZYNDZcông tLu6vHpy thXjương uHqPKPmại, cóLu6vHp nợLu6vHp anuHqPKPh cXjả nhàLu6vHp tôLu6vHpi Xjmột muHqPKPón nLu6vHpợ âLu6vHpn uHqPKPtình, thếuHqPKP nrZYNDZên đốiLu6vHp vXjới tôuHqPKPi cũLu6vHpng córZYNDZ vàirZYNDZ Xjphần Xjkhiêm nhườnuHqPKPg. ChúXj uHqPKPem nàyXj, cáiLu6vHp nàyLu6vHp corZYNDZi Lu6vHpnhư sốLu6vHp chLu6vHpú đỏ,uHqPKP arZYNDZnh đuHqPKPây phảirZYNDZ Lu6vHpgác tLu6vHphể diệnuHqPKP sauHqPKPng muHqPKPột rZYNDZbên, giớiuHqPKP thiệuXj cuHqPKPô ấyrZYNDZ chuHqPKPo rZYNDZchú, rZYNDZcòn nhữngLu6vHp việcrZYNDZ Xjkhác, prZYNDZhải xuHqPKPem sốuHqPKP cXjhú tLu6vHphế rZYNDZnào vậy.”

Thích PhuHqPKPi uHqPKPPhàm mLu6vHpừng vXjui khôLu6vHpn sXjiết, chỉXj biLu6vHpết nârZYNDZng Lu6vHply cụngXj cốcrZYNDZ nóiuHqPKP lrZYNDZời cảmrZYNDZ ơnrZYNDZ. CậLu6vHpu vLu6vHpà ĐXjổng HiểXju QuXjân quarZYNDZn hệrZYNDZ uHqPKPlàm ănLu6vHp đãLu6vHp brZYNDZao nhiêurZYNDZ năuHqPKPm, màuHqPKP ĐổngrZYNDZ HiuHqPKPểu QuânXj cũnguHqPKP khônLu6vHpg gạtrZYNDZ cXjậu, quuHqPKPa Xjmấy nXjgày, aXjnh Xjta đrZYNDZã gọXji điệuHqPKPn uHqPKPđến: “KrZYNDZhó lrZYNDZắm rZYNDZcô ấuHqPKPy mớirZYNDZ đồuHqPKPng uHqPKPý đuHqPKPấy, rZYNDZtôi Lu6vHphẹn rZYNDZcô ấyLu6vHp chiềuuHqPKP uHqPKP4 Lu6vHpgiờ ởLu6vHp quánXj tràrZYNDZ uHqPKPĐịch TrXjần HiXjên rồiLu6vHp đấy,uHqPKP thửuHqPKP vậXjn maLu6vHpy crZYNDZủa muHqPKPình đXji nhé.”

Thích Lu6vHpPhi PhLu6vHpàm rZYNDZ3 giXjờ rưỡirZYNDZ uHqPKPđã đLu6vHpến ĐịchuHqPKP XjTrần HuHqPKPiên, baLu6vHpo nămLu6vHp lrZYNDZăn Lu6vHplộn rZYNDZở thươnLu6vHpg uHqPKPtrường, chuHqPKPuyện gLu6vHpì rZYNDZcũng trZYNDZừng gặLu6vHpp qurZYNDZa rồi,Xj nuHqPKPhưng uHqPKPmấy câuXj truyệnuHqPKP pXjhiếm củarZYNDZ ĐổLu6vHpng rZYNDZThiếu QuânrZYNDZ, dườngrZYNDZ Xjnhư khiếrZYNDZn uHqPKPcậu trởuHqPKP nLu6vHpên Lu6vHptò mòuHqPKP. ĐổngLu6vHp ThiếuLu6vHp QuâuHqPKPn đếnLu6vHp muộnXj Xjhơn, nhXjưng uHqPKPcũng uHqPKPchỉ đếnLu6vHp trướuHqPKPc giờrZYNDZ huHqPKPẹn uHqPKPtầm 1Xj5 pLu6vHphút, arZYNDZnh uHqPKPta nhXjìn đồnguHqPKP hồ,Xj cóuHqPKP chuHqPKPút Lu6vHptự guHqPKPiễu: “XjXem nuHqPKPhư cLu6vHpũng nrZYNDZể mặtuHqPKP uHqPKPKỷ NaLu6vHpm PhuHqPKPương, ngLu6vHphe nóirZYNDZ KỷLu6vHp Xjtam cônLu6vHpg tửXj muHqPKPỗi Lu6vHplần vềrZYNDZ đâyuHqPKP, đầuXj tiLu6vHpên ởXj sâXjn buHqPKPay phảiuHqPKP gọiXj điLu6vHpện bárZYNDZo trưrZYNDZớc rZYNDZcho rZYNDZcô ấrZYNDZy, bằngrZYNDZ khônrZYNDZg thLu6vHpì kuHqPKPhông quHqPKPua nổiuHqPKP rZYNDZcửa đâu.”

Thích XjPhi PhXjàm khôngXj krZYNDZìm đượXjc bậtrZYNDZ Xjcười, nóirZYNDZ: “Lu6vHpCái nàyXj rZYNDZchỉ sợuHqPKP lXjà girZYNDZả, Lu6vHpanh chỉuHqPKP giỏrZYNDZi nóirZYNDZ rZYNDZmóc ngườiLu6vHp Lu6vHpta thôi.”

“Là rZYNDZthật đấyXj, chXjú chrZYNDZưa thấyrZYNDZ bộrZYNDZ dạnguHqPKP KuHqPKPỷ NrZYNDZam PhươnrZYNDZg thuHqPKPôi, crZYNDZó lầnXj tôrZYNDZi vXjà Lu6vHpcậu Lu6vHpta uốXjng sXjay, cuHqPKPậu đouHqPKPán xuHqPKPem Lu6vHptay nXjày nóiuHqPKP rZYNDZgì, cXjậu tXja bảorZYNDZ tuHqPKPôi rZYNDZcô vợrZYNDZ bênuHqPKP uHqPKPnày rZYNDZkhông gLu6vHpiống ngườLu6vHpi kháXjc uHqPKPgì cả,uHqPKP Xjđến tirZYNDZền củauHqPKP cậrZYNDZu Xjta mLu6vHpà crZYNDZũng khônuHqPKPg thèXjm bậLu6vHpn tâLu6vHpm. CuHqPKPhú uHqPKPnghe câurZYNDZ Lu6vHpấy, truuHqPKPyền rXja ngoàrZYNDZi auHqPKPi dámrZYNDZ Lu6vHptin chứ.”

“Vợ KỷrZYNDZ Lu6vHpNam PhưLu6vHpơng khôXjng phuHqPKPải lLu6vHpà Xjcon gáXji Xjnhà nàLu6vHpo rZYNDZđó sao?”

“Đúng thếXj, tênrZYNDZ làXj ThủXj ThLu6vHpủ, Lu6vHpso vXjới XjKỷ NaLu6vHpm PhươnguHqPKP Xjlà mônXj đănguHqPKP hộLu6vHp đối,Lu6vHp rZYNDZngười cũXjng xinrZYNDZh đẹp,Lu6vHp nhrZYNDZưng Lu6vHpmà KỷLu6vHp NXjam PhuHqPKPương đểuHqPKP cLu6vHpô rZYNDZta ởuHqPKP BắuHqPKPc KirZYNDZnh màLu6vHp chẳngrZYNDZ đoáLu6vHpi hoàrZYNDZi guHqPKPì, đếnLu6vHp thểLu6vHp rZYNDZdiện củrZYNDZa bXjố vợXj cũXjng uHqPKPkhông nểLu6vHp nLu6vHpang uHqPKPgì. NXjghe nXjói vuHqPKPì cLu6vHpó luHqPKPần vuHqPKPị đạirZYNDZ tiểuHqPKPu thưXj rZYNDZấy khônLu6vHpg Xjkìm đượcuHqPKP giậXjn dữ,Lu6vHp Xjđáp mLu6vHpáy baXjy quuHqPKPa tìuHqPKPm KXjiều tiXjểu tXjhư uHqPKPnày nóiuHqPKP chuyLu6vHpện phảiXj quấyrZYNDZ, kếtuHqPKP qrZYNDZuả làmrZYNDZ KuHqPKPỷ tauHqPKPm Lu6vHpnổi xLu6vHpung lên,Lu6vHp từrZYNDZ đấyXj vXjề sauHqPKPu rZYNDZ2 vợLu6vHp cLu6vHphồng trởuHqPKP mặt,uHqPKP nếuLu6vHp khôuHqPKPng phảirZYNDZ Xjbố Lu6vHpmẹ đuHqPKPôi Xjbên gXjây ápLu6vHp lựcLu6vHp, khôngLu6vHp Xjbiết rZYNDZcòn xảuHqPKPy uHqPKPra chuHqPKPuyện gìXj nữa.”

4 rZYNDZgiờ đúrZYNDZng, pLu6vHphục vụLu6vHp mởuHqPKP cửa.

Thích PXjhi uHqPKPPhàm kiLu6vHpnh ngạcLu6vHp đXjến mứrZYNDZc đXjứng bậLu6vHpt Xjdậy nhưLu6vHp lXjò Xjxo, rZYNDZmà truHqPKPên thựcuHqPKP trZYNDZế, rZYNDZcậu cũLu6vHpng uHqPKPđã đứrZYNDZng Lu6vHpdậy rồi.

Người phụuHqPKP nữuHqPKP ấyLu6vHp hoànLu6vHp trZYNDZoàn khôLu6vHpng giXjống vớiXj tronLu6vHpg tưởnguHqPKP Xjtượng củrZYNDZa cậrZYNDZu tXja, côLu6vHp ấyrZYNDZ chỉuHqPKP mặLu6vHpc áorZYNDZ mrZYNDZàu đenXj, màuHqPKP đãLu6vHp càngLu6vHp lXjộ rrZYNDZa vẻuHqPKP gầyuHqPKP guộcLu6vHp, rZYNDZkhuôn mLu6vHpặt trắnguHqPKP trẻo,uHqPKP đếnLu6vHp phuHqPKPấn uHqPKPson cũngXj kLu6vHphông đánuHqPKPh, Xjnhưng vẫnXj tLu6vHpoát uHqPKPra nétLu6vHp xinXjh Xjđẹp, xiXjnh rZYNDZđẹp Xjđến Lu6vHpthu hútuHqPKP tấtXj cảuHqPKP árZYNDZnh nrZYNDZhìn crZYNDZủa mLu6vHpọi người.

Tinh thầnrZYNDZ cậuLu6vHp Lu6vHphốt hoảng.

Đổng ThiếuHqPKPu QuuHqPKPân Lu6vHpđã đáuHqPKPnh tiLu6vHpếng chàouHqPKP hỏiLu6vHp: Lu6vHp“Kiểu tiểurZYNDZ thư”uHqPKP rồiuHqPKP uHqPKPvô cùnuHqPKPg nhirZYNDZệt tìnhLu6vHp giớiLu6vHp thiệu:rZYNDZ “VịXj nàyuHqPKP rZYNDZlà giáXjm đốcrZYNDZ ThLu6vHpích PhuHqPKPi Phàm.”

Thích PhXji PLu6vHphàm tronLu6vHpg lòngLu6vHp chỉrZYNDZ Lu6vHpnghĩ, saXjo lLu6vHpại lXjà crZYNDZô ấy?

(*chú: cácLu6vHp cậuLu6vHp ạuHqPKP, đừngXj hỏiLu6vHp Lu6vHpgì cảrZYNDZ, tLu6vHpớ cũngrZYNDZ Lu6vHpkhông biếtuHqPKP Lu6vHpgì đLu6vHpâu, Lu6vHpsuy đoXján gìrZYNDZ tLu6vHphì cứXj suLu6vHpy đoánLu6vHp thXjôi. TruXjyện dXjừng ởuHqPKP pLu6vHphần “2Xj chiếcuHqPKP áuHqPKPo lồnLu6vHpg vàXjo nhaLu6vHpu” rXjồi. NhuHqPKPưng ngoạirZYNDZ truyệnLu6vHp uHqPKPnày chỉLu6vHp lXjà… mLu6vHpột Lu6vHpcâu chXjuyện đuHqPKPơn lẻXj krZYNDZhác chăXjng? TuHqPKPớ cũnLu6vHpg sửauHqPKP lạiXj trZYNDZhứ trZYNDZự têuHqPKPn ngoạiXj truyệnrZYNDZ cuHqPKPho đúngXj vớiuHqPKP thứXj uHqPKPtự tLu6vHphời Lu6vHpgian táLu6vHpc gLu6vHpiả viếtXj ruHqPKPồi XD)

2. 

Sắc &aLu6vHpmp; Giới

Vừa bướuHqPKPc rrZYNDZa Lu6vHpngoài, độtLu6vHp nhirZYNDZên cLu6vHpó ngườirZYNDZ gLu6vHpọi: “A!Lu6vHp XjNam PXjhương, krZYNDZia krZYNDZhông phLu6vHpải vXjợ cXjậu sao?”

Kỷ NaXjm PXjhương quXjay đầuuHqPKP Xjra nhìnuHqPKP, huHqPKPóa ruHqPKPa đúnXjg thếXj thật.

Hiếm khrZYNDZi tXjhấy cLu6vHpô ấyXj mặXjc váyrZYNDZ, chiếcXj árZYNDZo leXjn mỏnuHqPKPg trùmrZYNDZ đrZYNDZầu mXjàu uHqPKPsan hô,uHqPKP bênLu6vHp dưuHqPKPới lXjà chânuHqPKP váyrZYNDZ nâuLu6vHp sậm,Lu6vHp árZYNDZo khoácuHqPKP cLu6vHpầm truHqPKPên tayLu6vHp, đứrZYNDZng cạnLu6vHph crZYNDZô bạnrZYNDZ màuHqPKP crZYNDZô rZYNDZấy lXjại cànuHqPKPg tỏLu6vHpa rXja nétXj uHqPKPduyên drZYNDZáng rZYNDZyêu kiều.

Cả Lu6vHpđám ngườiLu6vHp uHqPKPđã Xjbàn tXján Xjxôn uHqPKPxao, Lu6vHpcó Xjkẻ gọirZYNDZ chLu6vHpị drZYNDZâu, lrZYNDZại Xjcó kẻrZYNDZ uHqPKPgọi Lu6vHpem dâuuHqPKP, cònLu6vHp uHqPKPcó ngườuHqPKPi đãXj xXjưng trZYNDZên mụuHqPKP củauHqPKP côuHqPKP: “ThuHqPKPủ ThXjủ, hômrZYNDZ Xjnay srZYNDZao lạuHqPKPi vừrZYNDZa khéLu6vHpo thuHqPKPế này?”

Thủ ThủuHqPKP mắtuHqPKP crZYNDZười coXjng vrZYNDZút uHqPKPhỏi lạLu6vHpi: Xj“Sao nàXjo, cXjác aLu6vHpnh uHqPKPcó hứngLu6vHp đrZYNDZi uXjống rượu,uHqPKP Lu6vHpchả lrZYNDZẽ bọnuHqPKP rZYNDZem khLu6vHpông đưXjợc prZYNDZhép nổiLu6vHp rZYNDZhứng đếLu6vHpn ănLu6vHp cơmLu6vHp à?

Cô grZYNDZái Lu6vHpđang khXjoác taLu6vHpy KrZYNDZỷ NarZYNDZm PhrZYNDZương sớmXj đãXj rụtuHqPKP Lu6vHptay lại,rZYNDZ nhưngrZYNDZ Xjđiệu bộXj vẫnuHqPKP tXjỏ vẻXj quaLu6vHpng muHqPKPinh chínhrZYNDZ đạuHqPKPi lắm,uHqPKP đangLu6vHp Lu6vHpchuẩn bịuHqPKP rrZYNDZời đirZYNDZ, aLu6vHpi Lu6vHpdè KỷXj NauHqPKPm PhươnLu6vHpg đãrZYNDZ crZYNDZhắp tuHqPKPay kéXjo lrZYNDZại, bảo:uHqPKP “LênXj xLu6vHpe uHqPKPđợi Lu6vHpanh.” RồXji Lu6vHpanh mớXji burZYNDZông tay.

Xem ruHqPKPa Xjđôi vrZYNDZợ Xjchồng nXjày cLu6vHpó crZYNDZhuyện riênuHqPKPg cLu6vHpần nóirZYNDZ, cảLu6vHp uHqPKPđám ngườrZYNDZi dắtuHqPKP duHqPKPíu bạuHqPKPn gLu6vHpái Xjcũng rụcuHqPKP rịcuHqPKPh tảnuHqPKP điuHqPKP, chỉrZYNDZ uHqPKPcòn Lu6vHplại ThLu6vHpủ TLu6vHphủ vàXj Lu6vHpcô bạnrZYNDZ ĐỗrZYNDZ HiểrZYNDZu Tô,Lu6vHp XjĐỗ HiểuLu6vHp TôLu6vHp cũngLu6vHp nóirZYNDZ: Lu6vHp“Tớ quHqPKPua bXjên kiXja đợiLu6vHp cậuLu6vHp nhé.”

“Không cLu6vHpần rZYNDZđâu.” Lu6vHpThủ ThuHqPKPủ dLu6vHpửng dưnXjg nLu6vHphư khôuHqPKPng, quHqPKPuay đầurZYNDZ sanuHqPKPg cưrZYNDZời uHqPKPvới Lu6vHpKỷ NaXjm PhrZYNDZương: “MarZYNDZi eLu6vHpm điuHqPKP HồnguHqPKP KôngrZYNDZ, uHqPKPthứ Lu6vHp7 rZYNDZtuần nàyLu6vHp khônLu6vHpg vềuHqPKP Lu6vHpnhà vớrZYNDZi rZYNDZanh đưLu6vHpợc, đếnXj luuHqPKPc đóXj auHqPKPnh uHqPKPnói vớiuHqPKP Lu6vHpmẹ rZYNDZ1 Lu6vHptiếng nhé.”

“Em Xjđi HồLu6vHpng rZYNDZKông lLu6vHpàm gìXj thế?”

Thủ ThủuHqPKP cảrZYNDZm giácrZYNDZ kìrZYNDZ quHqPKPuặc, trướcrZYNDZ đrZYNDZây crZYNDZô uHqPKPchạy tớiuHqPKP chạyXj uHqPKPlui, auHqPKPnh cuHqPKPó brZYNDZao giờrZYNDZ thrZYNDZèm hỏirZYNDZ đâu.

“Xem phLu6vHpim [Sắc,Xj Giới],rZYNDZ uHqPKPbản uncLu6vHput đấy.”

Chỉ vLu6vHpì mộtrZYNDZ bộLu6vHp pXjhim màXj Lu6vHpbay điLu6vHp HồngXj rZYNDZKông, uHqPKPxưa naXjy vốnLu6vHp lLu6vHpà phonXjg cácLu6vHph crZYNDZủa cuHqPKPô ấyuHqPKP mà.

“Đừng điuHqPKP Lu6vHpnữa, ởuHqPKP Xjnhà xeuHqPKPm điXj, aXjnh rZYNDZbảo ngườiXj giúrZYNDZp Xjem uHqPKPtìm bảrZYNDZn gốXjc, luHqPKPà rZYNDZđoạn uHqPKP20 uHqPKPphút brZYNDZị cuuHqPKPt chLu6vHpứ gì.”

Thủ uHqPKPThủ cảuHqPKPm thuHqPKPấy vuuHqPKPi vrZYNDZẻ yênrZYNDZ trZYNDZâm, nhìnLu6vHp rZYNDZđi, lấyuHqPKP chồngXj cũuHqPKPng cóXj cXjái tốtuHqPKP đấuHqPKPy Xjchứ: “rZYNDZVậy uHqPKPthế nhéLu6vHp, Lu6vHpanh Lu6vHpđừng cóXj quHqPKPuên đấy.”

Kết quHqPKPuả rZYNDZanh Lu6vHpấy luHqPKPại thXjật sựrZYNDZ quênrZYNDZ chXjứ, TLu6vHphủ TrZYNDZhủ phảXji đếnXj mấuHqPKPy ngrZYNDZày chưaXj gặrZYNDZp đLu6vHpược anrZYNDZh, huHqPKPôm Lu6vHpnay nghĩuHqPKP Lu6vHpra phrZYNDZải gọLu6vHpi chXjo rZYNDZanh ấy,uHqPKP chrZYNDZuông Xjđổ mộtuHqPKP hồirZYNDZ lXjâu màuHqPKP kuHqPKPhông Lu6vHpcó auHqPKPi nghXje, đanuHqPKPg đuHqPKPịnh thôiuHqPKP, Xjanh lạiuHqPKP uHqPKPnhận điệuHqPKPn thoại:rZYNDZ Xj‘A lô?”

Nghe giọnLu6vHpg đãLu6vHp biếtXj còuHqPKPn chLu6vHpưa uHqPKPtỉnh ngLu6vHpủ, khLu6vHpông rõuHqPKP làuHqPKP Lu6vHpđang tuHqPKPrên giườnLu6vHpg Lu6vHpem rZYNDZnào nữLu6vHpa, uHqPKPcô đuHqPKPột Xjnhiên Lu6vHpnghĩ ruHqPKPa tròuHqPKP đùauHqPKP quáXji đảLu6vHpn, rZYNDZỏn ẻrZYNDZn gọXji Xj1 tiếnuHqPKPg “XjNam PhươngrZYNDZ à”,uHqPKP giọuHqPKPng Lu6vHpnũng nịuLu6vHp hỏirZYNDZ lạiXj: “ĐoánrZYNDZ xeXjm Xjem lrZYNDZà uHqPKPai nào?”

“Thủ ThủuHqPKP,” GiọnguHqPKP uHqPKPanh vẫnXj đặcXj uHqPKPsệt cơnuHqPKP ngáiLu6vHp ngủLu6vHp: “NgoanuHqPKP nàLu6vHpo, lầnrZYNDZ sLu6vHpau uHqPKPmuốn uHqPKPchơi Lu6vHptrò nXjày, nhrZYNDZớ rZYNDZđừng dLu6vHpùng srZYNDZố điệnrZYNDZ thLu6vHpoại ởuHqPKP nXjhà nhé.”

Cô tXjhẹn qXjuá uHqPKPhóa giậnrZYNDZ: Lu6vHp“Anh tìuHqPKPm Xjcho Xjem [uHqPKPSắc, GiLu6vHpới] chưXja đấy?”

Hỏi đếnrZYNDZ rZYNDZanh ấy,Xj muHqPKPà phảiLu6vHp uHqPKPmất mấuHqPKPy guHqPKPiây srZYNDZau anuHqPKPh mớuHqPKPi bậtLu6vHp uHqPKPcười: “Ồ,rZYNDZ auHqPKPnh Lu6vHpquên mất.”tiếuHqPKPng anrZYNDZh uHqPKPtrầm đụcXj nóiLu6vHp rZYNDZgiọng mũirZYNDZ ngrZYNDZhe nặngrZYNDZ trĩuHqPKPu,. CrZYNDZó lẽLu6vHp auHqPKPnh đangXj buHqPKPị cảuHqPKPm, horZYNDZặc biLu6vHpết đâuHqPKPy arZYNDZnh chỉLu6vHp đangLu6vHp mơrZYNDZ ngủ.

Cô độtLu6vHp nhiêrZYNDZn cảmuHqPKP giárZYNDZc xótuHqPKP xaLu6vHp, bảo:uHqPKP “ThếrZYNDZ rZYNDZthôi vậy.”

“Thủ Thủ?”Lu6vHp AnrZYNDZh dườngrZYNDZ nhưrZYNDZ cảmLu6vHp Xjthấy khôngXj phảLu6vHpi: “rZYNDZEm đừnguHqPKP giậnLu6vHp rZYNDZđấy nhuHqPKPé, arZYNDZnh bLu6vHpây giờuHqPKP rZYNDZgọi điệXjn bảorZYNDZ hLu6vHpọ làmrZYNDZ đâyXj, nuHqPKPhé ThLu6vHpủ Thủ?”

“Không crZYNDZần đâu,uHqPKP Xjem khLu6vHpông muốnXj xerZYNDZm nữLu6vHpa rồi.”

Cô cảmLu6vHp uHqPKPthấy cháXjn nảnXj, rồirZYNDZ cuHqPKPũng cLu6vHpúp điXjện thLu6vHpoại. ThuHqPKPực rLu6vHpa cũnguHqPKP cXjhỉ làuHqPKP mLu6vHpột chúuHqPKPt gLu6vHpiống Xjnhau mXjà thôiuHqPKP, muHqPKPùa đôLu6vHpng năLu6vHpm ấyXj DịuHqPKPch TrườnguHqPKP NiXjnh Xjbị ốmuHqPKP uHqPKPmột đợtLu6vHp rXjất lâLu6vHpu, mãuHqPKPi krZYNDZhông tLu6vHphấy khỏLu6vHpi, uHqPKPcô gọXji điệnLu6vHp chXjo anhrZYNDZ, giọngXj aLu6vHpnh ùrZYNDZ ù,Lu6vHp uHqPKPdường nLu6vHphư đứauHqPKP trXjẻ nhỏXj: “Ối,uHqPKP aLu6vHpnh Xjquên mất.”

Mà thuHqPKPực rrZYNDZa khôngrZYNDZ phảiXj luHqPKPà qurZYNDZên, arZYNDZnh cốLu6vHp ýrZYNDZ uHqPKPnói nhLu6vHpư trZYNDZhế, sLu6vHpau đuHqPKPó cLu6vHpô Xjvội vềXj Lu6vHpký tXjúc, vừLu6vHpa Xjvề đãrZYNDZ nXjhìn Lu6vHpthấy buHqPKPánh keuHqPKPm vàuHqPKP hrZYNDZoa, côXj mớuHqPKPi biLu6vHpết uHqPKPanh vuHqPKPốn khônLu6vHpg uHqPKPquên. uHqPKPBánh uHqPKPkem lúrZYNDZc đóLu6vHp rZYNDZchia chuHqPKPo mLu6vHpọi nLu6vHpgười ởuHqPKP krZYNDZý tXjúc, auHqPKPi rZYNDZcũng cưXjời hìrZYNDZ Xjhì bảrZYNDZo: uHqPKP“Ngọt đấy!Xj, ĐúnLu6vHpg trZYNDZhế thậtLu6vHp, ngọtXj lắXjm, hươnguHqPKP vuHqPKPị ngọtuHqPKP nuHqPKPgào chXjạy rZYNDZthẳng uHqPKPvào Lu6vHpcon tim.

Lúc cuHqPKPhia tauHqPKPy, rZYNDZanh cứLu6vHp nhắrZYNDZc Lu6vHpđi nhXjắc lạuHqPKPi: “ThủLu6vHp ThLu6vHpủ, eLu6vHpm quênrZYNDZ aXjnh điLu6vHp, Xjem qrZYNDZuên uHqPKPanh đi…uHqPKP TrZYNDZhủ Thủ,uHqPKP euHqPKPm hãuHqPKPy quênXj aLu6vHpnh đi….”

Mà cLu6vHpô crZYNDZứ nuHqPKPhư mộtXj rZYNDZđứa nhuHqPKPóc Xjkhóc lóuHqPKPc ouHqPKPm sòrZYNDZm, cuHqPKPả muHqPKPặt rXjưng ruHqPKPưng nướcLu6vHp mắt,rZYNDZ tuHqPKPúm lấyLu6vHp Lu6vHpvạt áuHqPKPo Xjanh kuHqPKPhông nỡLu6vHp buôLu6vHpng, hỗnXj loạnuHqPKP uHqPKPnhư thrZYNDZế, Lu6vHpkiểu bấXjt cuHqPKPhấp khLu6vHpông rrZYNDZời rZYNDZnhư thế,Lu6vHp nhưuHqPKPng màXj cLu6vHpũng cLu6vHpó rZYNDZích guHqPKPì đâu?

Có ícLu6vHph gXjì nào?

Sau Lu6vHpcùng aLu6vHpnh vẫXjn vứtXj bXjỏ Lu6vHpcô đấuHqPKPy thôi.

Không cXjần uHqPKPcô nữarZYNDZ đấyrZYNDZ thôi.

Thủ XjThủ cảmLu6vHp rZYNDZgiác trrZYNDZong lrZYNDZòng Xjnguội Lu6vHplạnh, bởXji vXjì nhớLu6vHp đếnuHqPKP nhữngXj cXjhuyện này,uHqPKP lrZYNDZại lLu6vHpàm nưuHqPKPớc mrZYNDZắt cLu6vHpô tuônLu6vHp rơi.

Cô Xjvẫn dùuHqPKPng liuHqPKPệu Xjpháp cũ,Xj rZYNDZra rZYNDZngoài rZYNDZăn muHqPKPột bữLu6vHpa, saLu6vHpu Xjđó đirZYNDZ xrZYNDZem uHqPKPliền tùrZYNDZ rZYNDZtì mấrZYNDZy bLu6vHpộ prZYNDZhim, trXjong phiLu6vHpm uHqPKPcó vurZYNDZi burZYNDZồn luHqPKPi hợp,uHqPKP Xjcó bàrZYNDZi Lu6vHpca siXjnh Lu6vHptử buLu6vHpồn Xjthương, rZYNDZcó nLu6vHphững nuHqPKPỗi krZYNDZhổ đrZYNDZau vậtXj lộnLu6vHp, cóLu6vHp nhữnguHqPKP đờrZYNDZi ngưrZYNDZời uHqPKPbi arZYNDZi, giXjan naXjn dườnguHqPKP nXjhư vĩnhLu6vHp uHqPKPviễn khôngrZYNDZ cLu6vHpó bXjờ bến.

Những lrZYNDZúc nuHqPKPhư tXjhế côXj tXjự cảmLu6vHp tLu6vHphấy mìuHqPKPnh quuHqPKPả Lu6vHplà Xjmay muHqPKPắn uHqPKPtrong cuộrZYNDZc sống.

Rạng sánXjg muHqPKPới Xjvề nLu6vHphà, đãXj thXjấy KỷrZYNDZ NuHqPKPam Phương,uHqPKP rZYNDZcô buHqPKPất rZYNDZngờ rZYNDZvô cùuHqPKPng, ồXj uHqPKP1 tiếng:Xj uHqPKP“Sao anrZYNDZh lạLu6vHpi về?”

Anh dưXjờng nuHqPKPhư uHqPKPcó uHqPKPchút uHqPKPkhó chịrZYNDZu: “NLu6vHphà anrZYNDZh, anuHqPKPh khôrZYNDZng đượcuHqPKP vXjề chắc?”

Bọn Lu6vHphọ đãuHqPKP giarZYNDZo hẹuHqPKPn rồXji, Lu6vHpkhi bênrZYNDZ nàouHqPKP đórZYNDZ tứXjc giận,uHqPKP bLu6vHpên Xjkia khônguHqPKP rZYNDZđược uHqPKPphép nổiXj Lu6vHpcáu, thLu6vHpế nênXj cuHqPKPô thuậLu6vHpn thrZYNDZeo anhuHqPKP, hírZYNDZp rZYNDZmắt cườrZYNDZi Lu6vHpdỗ uHqPKPdành: “ĐượcuHqPKP ruHqPKPồi, đưuHqPKPợc Lu6vHprồi, đươngLu6vHp nLu6vHphiên cXjó thểuHqPKP vềLu6vHp chứ.rZYNDZ” VừauHqPKP quLu6vHpay điuHqPKP, côXj lạiuHqPKP hỏi:Lu6vHp “uHqPKPAnh vềLu6vHp Xjlàm uHqPKPgì thế?”

Sắc mrZYNDZặt anXjh Lu6vHpcòn tệLu6vHp rZYNDZhơn, nhưXj thrZYNDZể auHqPKPnh ấrZYNDZy vừarZYNDZ giậLu6vHpn dỗiXj ởXj chXjỗ eLu6vHpm uHqPKPnào về,Xj lạiXj càLu6vHpng làLu6vHpm Lu6vHpcô thLu6vHpấy Xjtò mLu6vHpò hrZYNDZơn, cònXj Xjcó côXj nàuHqPKPo dámuHqPKP chọcXj grZYNDZiận auHqPKPnh nữXja đây?

Lúc anuHqPKPh thậXjt sựuHqPKP giXjận, anXjh thưrZYNDZờng khrZYNDZông nrZYNDZói uHqPKPgì, Lu6vHpmà tuHqPKPhực rXja côuHqPKP cũrZYNDZng mXjệt rồuHqPKPi, Xjuể oảiXj rZYNDZlết điXj uHqPKPthay quLu6vHpần áLu6vHpo, rZYNDZlúc rrZYNDZa uHqPKPmới đểuHqPKP ýrZYNDZ trZYNDZrên bànLu6vHp đuHqPKPể cárZYNDZi Lu6vHpgì đuHqPKPó: “GìuHqPKP thế?”

“Phim gốc.”

Anh uHqPKPtrả rZYNDZlời troLu6vHpng Xjsự Xjmất kuHqPKPiên nhẫn,Xj tXjừ Lu6vHpbé uHqPKPđã tLu6vHphế rXjồi, rZYNDZlúc nrZYNDZào cũrZYNDZng cLu6vHphê crZYNDZô uHqPKPphiền uHqPKPhà. uHqPKPCô rZYNDZlà Xjcon gLu6vHpái, nhỏLu6vHp Xjhơn anrZYNDZh rấuHqPKPt nrZYNDZhiều tuổLu6vHpi, lạiXj uHqPKPcứ khărZYNDZng khăXjng thíLu6vHpch bámLu6vHp thXjeo Xjsau anhrZYNDZ, lạLu6vHpi Lu6vHpthích cùXjng Xjvới cảrZYNDZ đárZYNDZm couHqPKPn tXjrai tuHqPKPrèo tườXjng leXjo câXjy, auHqPKPnh thấyLu6vHp chánLu6vHp rZYNDZnản rZYNDZvới Lu6vHpcái đuHqPKPuôi nhrZYNDZỏ nXjày lắmrZYNDZ uHqPKPrồi, tLu6vHphế nLu6vHpên auHqPKPnh nóXji chuyệnrZYNDZ Lu6vHpvới côuHqPKP cuHqPKPhỉ vỏLu6vHpn vẹLu6vHpn tLu6vHprong vòXjng Xj3 phúLu6vHpt Xjđã mấtrZYNDZ huHqPKPết Xjcả nhXjẫn nại.

Cô nhấtrZYNDZ Xjthời uHqPKPvui rrZYNDZa mLu6vHpặt: “SắcLu6vHp uHqPKPGiới àLu6vHp? MarZYNDZi Lu6vHpem Lu6vHpgọi HiểuHqPKPu uHqPKPTô đuHqPKPến cùngLu6vHp Lu6vHpxem, nghuHqPKPe nóXji LLu6vHpương TrrZYNDZiều rZYNDZVĩ uHqPKPtrong phrZYNDZim cLu6vHpó nudeuHqPKP, Xjhe he!”

Anh độtXj Lu6vHpnhiên nói:rZYNDZ “MaiLu6vHp phảiXj tLu6vHprả Xjngười tuHqPKPa rXjồi, xrZYNDZem lLu6vHpuôn hXjôm naXjy đi.”

“Hả?”

“Em tưXjởng Lu6vHpviệc nàLu6vHpy dXjễ lắrZYNDZm rZYNDZấy? NgườiXj uHqPKPta phảrZYNDZi uHqPKPnể mặtrZYNDZ uHqPKPlắm mớirZYNDZ chuHqPKPo mLu6vHpượn đấy.”

“Trời Lu6vHpơi, KuHqPKPỷ uHqPKPNam PhươngLu6vHp à,uHqPKP anuHqPKPh nghXjĩ cáchXj rZYNDZđi muHqPKPà, bâXjy giXjờ uHqPKPem bXjuồn nLu6vHpgủ muốrZYNDZn cuHqPKPhết đrZYNDZi đưuHqPKPợc, rZYNDZđể mXjai uHqPKPxem nhéuHqPKP, Xjmượn thêrZYNDZm rZYNDZ1 nrZYNDZgày rZYNDZnữa nhrZYNDZé, nhé?”

“Phải Lu6vHpxem tronXjg hômuHqPKP nayrZYNDZ, buHqPKPây giờLu6vHp xuHqPKPem luôn.”

Xem Xjra uHqPKPanh ấyuHqPKP hômLu6vHp nXjay tâmXj Xjtrạng đLu6vHpúng rZYNDZlà kuHqPKPhông ổuHqPKPn, đuHqPKPến chúXjt vuHqPKPiệc cXjỏn Lu6vHpcon nàrZYNDZy cũngLu6vHp khôXjng uHqPKPnỡ giúuHqPKPp, anLu6vHph uHqPKPmà trZYNDZhật sựLu6vHp tứXjc lêXjn thìrZYNDZ quảuHqPKP lXjà Xjđáng gờmLu6vHp vLu6vHpô cuHqPKPùng, crZYNDZô nXjhăn nhuHqPKPó ômLu6vHp cuXjộn phimXj, hrZYNDZôm nauHqPKPy Lu6vHpxem thXjì hômuHqPKP naXjy Lu6vHpxem vậy.

Ai dLu6vHpè Xjcòn bịrZYNDZ Xjanh giXjật uHqPKPlấy: “CrZYNDZhâu uHqPKPchấu đLu6vHpòi đáuHqPKP xe.”

Cô lXje lrZYNDZe lưỡi,Lu6vHp thLu6vHpực Lu6vHpra Xjcâu rZYNDZnói ấyLu6vHp cònuHqPKP crZYNDZó cảLu6vHp uHqPKP1 sựLu6vHp trZYNDZích Xjđằng Lu6vHpsau nữa,Xj Lu6vHphồi đrZYNDZó aXjnh Lu6vHpđang họcuHqPKP cấpLu6vHp 2Xj, côuHqPKP Lu6vHpvừa mớiLu6vHp vàXjo uHqPKPlớp uHqPKP1, rZYNDZcả đámXj tXjrẻ cXjon tXjâm đầurZYNDZ ýLu6vHp hợLu6vHpp cuHqPKPhơi đùuHqPKPa ởLu6vHp sâuHqPKPn rZYNDZcỏ bỏuHqPKP houHqPKPang Lu6vHpsau kuHqPKPhu nhLu6vHpà, uHqPKPmọi ngưrZYNDZời uHqPKPđang dựngLu6vHp bảnguHqPKP buHqPKPóng rLu6vHpổ Xjmới. XjCô rZYNDZlúc uHqPKPđó bLu6vHpé Xjtí rZYNDZtẹo Lu6vHpteo, uHqPKPmà lạLu6vHpi bậLu6vHpt nhauHqPKPnh nrZYNDZhất, rZYNDZlao đầLu6vHpu Lu6vHpđến uHqPKPra sLu6vHpức dựnrZYNDZg câuHqPKPy Lu6vHpcột uHqPKPbằng sắt.

Cả uHqPKPđám toàuHqPKPn uHqPKPcon trLu6vHpai ồrZYNDZ lêXjn cười,Xj uHqPKPKỷ NuHqPKPam PhươuHqPKPng cườXji tuHqPKPo nrZYNDZhất, rZYNDZcòn khinuHqPKPh thưXjờng nuHqPKPói rZYNDZcô: “XjChâu chấuXj Lu6vHpđá xe!”

Cuộn bănLu6vHpg thậXjt sựrZYNDZ rZYNDZhơi nặnLu6vHpg, uHqPKPphòng chiếrZYNDZu pXjhim lạirZYNDZ uHqPKPở lrZYNDZầu rZYNDZ3, côuHqPKP nXjghe rZYNDZtiếng aXjnh uHqPKPkhẽ thởXj dốcXj, Xjcô giuHqPKPơ uHqPKPtay chọLu6vHpc uHqPKPchọc: “TamuHqPKP uHqPKPthiếu guHqPKPia àrZYNDZ, aXjnh prZYNDZhải lXjuyện tuHqPKPập uHqPKPnhiều Lu6vHpvào, uHqPKPcả ngLu6vHpày đLu6vHpừng chỉXj Xjvận độnguHqPKP cóuHqPKP Lu6vHp1 kXjiểu, anLu6vHph ngrZYNDZhe Xjtiếng rZYNDZanh uHqPKPthở ấyuHqPKP, giàLu6vHp rồi.”

Anh krZYNDZhông rZYNDZbực màXj uHqPKPcòn cười:uHqPKP “Cút!”

Đây mXjới rZYNDZlà KrZYNDZỷ rZYNDZNam PhươngXj chứXj, côXj phXjấn Xjkhởi bậtXj máuHqPKPy cLu6vHphiếu, auHqPKPnh giúLu6vHpp rZYNDZcô đặtLu6vHp cXjuộn phimLu6vHp, uHqPKPcô hỏi:uHqPKP Lu6vHp“Sao Xjanh krZYNDZhông mrZYNDZua cLu6vHpái Xjmáy chiếuuHqPKP kỹrZYNDZ thrZYNDZuật sốLu6vHp nhỉ?”

“Không phảiXj uHqPKPem nóiuHqPKP chỉuHqPKP cLu6vHpó rZYNDZphim uHqPKPnhựa mrZYNDZới đượcXj gọiuHqPKP lLu6vHpà rZYNDZđiện ảnhLu6vHp còrZYNDZn gìLu6vHp nữa?”

Cô từngXj nuHqPKPói câuuHqPKP nrZYNDZày à?

Chẳng Xjnhớ nữa

Trước nayrZYNDZ, Xjcô xLu6vHpem uHqPKPphim khXjông thuHqPKPích crZYNDZó đrZYNDZồ Xjăn vặtuHqPKP bXjên cạnh,Lu6vHp Lu6vHpngười trZYNDZa Xjvào rXjạp, rZYNDZtay tráiLu6vHp uHqPKPbỏng ngôLu6vHp rZYNDZtay phảLu6vHpi côXj Xjca, chỉXj cóuHqPKP cLu6vHpô Lu6vHp2 bLu6vHpàn rZYNDZtay trắng.

Phòng chiếrZYNDZu pXjhim tronrZYNDZg nhXjà rấLu6vHpt nhLu6vHpỏ, nhưngXj Lu6vHpmà thoảiuHqPKP mLu6vHpái uHqPKPvô cùngLu6vHp, côrZYNDZ ngrZYNDZồi rZYNDZbó gốiXj trênuHqPKP sLu6vHpô phuHqPKPa, muHqPKPà anXjh đaLu6vHpng ngồiLu6vHp Xjở ghếLu6vHp bXjên kiuHqPKPa, bắLu6vHpt đầuXj Lu6vHpchâm mXjột điếuHqPKPu thuốc.

Cô nhănuHqPKP nhóLu6vHp mLu6vHpặt màyuHqPKP: “KỷuHqPKP NarZYNDZm Phương!”

Anh bậtXj dLu6vHpậy bLu6vHpỏ ruHqPKPa ngoài.

Cô tưởnguHqPKP anrZYNDZh đãXj rZYNDZđi rồiLu6vHp, thếLu6vHp nêLu6vHpn uHqPKPyên Xjtâm nLu6vHpgồi xeuHqPKPm tiếp

Cô hoànXj toànrZYNDZ chrZYNDZìm đắmuHqPKP vớXji trZYNDZình uHqPKPtiết uHqPKPphim, lúXjc xeuHqPKPm ảnrZYNDZh trêLu6vHpn báLu6vHpo khXjông trZYNDZhể cảmrZYNDZ nXjhận rXja đLu6vHpược ThanLu6vHpg DuHqPKPuy lạirZYNDZ đẹuHqPKPp đếnXj thế,rZYNDZ rZYNDZlúc côXj ấyrZYNDZ thậrZYNDZt sXjự xuấtuHqPKP uHqPKPhiện trênLu6vHp mànuHqPKP hXjình, độtLu6vHp Lu6vHpnhiên rZYNDZcảm giáLu6vHpc nLu6vHphư rZYNDZthanh bảoXj kXjiếm tXjuốt Lu6vHpra khỏiXj vỏXj baoLu6vHp, chXjân màyLu6vHp khóLu6vHpe mLu6vHpắt rZYNDZđậm Xjsắc Lu6vHpxuân, muHqPKPềm mạiuHqPKP uHqPKPthanh rZYNDZthoát uHqPKPtựa mộtLu6vHp nhànhLu6vHp hXjoa đàuHqPKPo, phouHqPKPng tìnrZYNDZh muôuHqPKPn Xjngàn, khrZYNDZôn tảLu6vHp vạnXj lần.

Lúc còLu6vHpn Lu6vHpđang mêuHqPKP uHqPKPmẩn, KXjỷ NarZYNDZm PhươrZYNDZng Xjvào tXjừ uHqPKPlúc nXjào rZYNDZcô cũLu6vHpng khônuHqPKPg đLu6vHpể Xjý, rZYNDZcho đếnuHqPKP kLu6vHphi Xjanh ngồuHqPKPi uHqPKPxuống srZYNDZô Lu6vHppha, uHqPKPcô mớiLu6vHp liếcXj Lu6vHpanh Xj1 cáiLu6vHp: “XjAnh khônLu6vHpg rZYNDZra ngoàLu6vHpi à?”

Anh uHqPKPkhông đáLu6vHpp rZYNDZlại, toàrZYNDZn bộXj uHqPKPtâm Xjtrí cuHqPKPô vẫnLu6vHp dồnuHqPKP crZYNDZả vàoLu6vHp Lu6vHpbộ rZYNDZphim, quaXjy rXja lạirZYNDZ xuHqPKPem phirZYNDZm tiếLu6vHpp. ĐLu6vHpoạn “kẹprZYNDZ giấyrZYNDZ” truuHqPKPyền thuyếtuHqPKP crZYNDZuối cùuHqPKPng đãLu6vHp lênuHqPKP Xjhình, Xjcứ couHqPKPi nrZYNDZhư uHqPKPcô đãLu6vHp gặpXj qLu6vHpua nXjhiều phLu6vHpa kiểuLu6vHp nàuHqPKPy rồi,uHqPKP nhXjưng vừarZYNDZ Xjxem uHqPKPđến đoạnXj uHqPKPấy, vrZYNDZẫn khXjông nhịnuHqPKP đượcrZYNDZ khìuHqPKP Lu6vHpkhì bậtuHqPKP cưrZYNDZời. KrZYNDZỷ NXjam PhrZYNDZương rZYNDZđột uHqPKPnhiên hỏXji: Lu6vHp“Có rZYNDZgì đángrZYNDZ cXjười à.”

“Độ khXjó Lu6vHpcao đấy.”uHqPKP Lu6vHpCô Lu6vHpkhoa taLu6vHpy múarZYNDZ cuHqPKPhân: “ThậtrZYNDZ khXjông thXjể tưởngLu6vHp tượXjng nổi….TạirZYNDZ suHqPKPao uHqPKPcó uHqPKPthể phấnuHqPKP kXjhởi thếLu6vHp chứ?”

“Muốn tLu6vHphử uHqPKPtý không?”

“Hở?”

Không đrZYNDZợi cuHqPKPô phảnXj ứngrZYNDZ lại,Xj nụuHqPKP hônXj đrZYNDZã rZYNDZập xuốnrZYNDZg, cuHqPKPô vùXjng vẫy:uHqPKP “NàrZYNDZy, mùiLu6vHp thuXjốc lá!”

Có quỷXj mớiLu6vHp biếtXj anrZYNDZh vừaXj làXjm đếnXj uHqPKPmấy điếLu6vHpu rXjồi, cảLu6vHp ngườiXj sặcrZYNDZ Lu6vHpmùi thuốc.Lu6vHp ALu6vHpnh khôLu6vHpng brZYNDZuông tuHqPKPay côrZYNDZ liềnrZYNDZ Xjcắn trZYNDZay anhXj, sauHqPKPu cùnLu6vHpg anLu6vHph khLu6vHpông rZYNDZchịu đưXjợc Xjđau, khLu6vHpông thLu6vHpể khônguHqPKP buông.

“Vậy anLu6vHph đXji Lu6vHpđánh rănrZYNDZg nhé.”

Quả nàyLu6vHp xXjong rồi,uHqPKP cLu6vHpô quXja qLu6vHpuýt nLu6vHpói: “ĐirZYNDZ điuHqPKP, uHqPKPmau điXj Lu6vHpđi, nhớLu6vHp tắXjm nữuHqPKPa đấy.”

Cô crZYNDZòn phảLu6vHpi rZYNDZxem phLu6vHpim, trướcrZYNDZ tuHqPKPiên Lu6vHpcứ phảiLu6vHp rZYNDZxua auHqPKPnh đrZYNDZi Xjcái Xjđã, aLu6vHpnh ấyXj tắmXj trrZYNDZước nrZYNDZay siêXju Lu6vHplâu, lrZYNDZại thícrZYNDZh Lu6vHpbảnh chọe,uHqPKP Lu6vHpsấy Lu6vHptóc cũnguHqPKP phuHqPKPải sấyXj đếnLu6vHp nửarZYNDZ nguHqPKPày, đợiXj arZYNDZnh tắmLu6vHp Xjxong, côXj Xjđã sớuHqPKPm Lu6vHpxuống lầuuHqPKP Lu6vHpđi nLu6vHpgủ rồi.

Ai mrZYNDZà ngrZYNDZờ đượcuHqPKP phrZYNDZim rZYNDZcòn Lu6vHpchưa xeXjm hXjết, anuHqPKPh đãuHqPKP rZYNDZtắm uHqPKPxong Xjrồi, uHqPKPanh mặLu6vHpc bộuHqPKP áorZYNDZ tXjắm bôuHqPKPng bLu6vHpước rZYNDZra nguHqPKPoài, Lu6vHpđến Xjtóc cũnXjg Xjchưa sấrZYNDZy, tarZYNDZy uHqPKPcòn cầrZYNDZm khărZYNDZn lônLu6vHpg, vừaXj luHqPKPau vừaLu6vHp ngồirZYNDZ rZYNDZxuông, cuHqPKPô hoànLu6vHp Lu6vHptoàn khôuHqPKPng lườXjng trướrZYNDZc, Lu6vHpcó muXjốn uHqPKPthoát cLu6vHpũng khôngXj kịprZYNDZ, rZYNDZđành Xjtỏ ruHqPKPa rZYNDZvẻ muHqPKPặt khổrZYNDZ sở:Lu6vHp “KỷuHqPKP NuHqPKPam PhươXjng, eXjm mệtXj lắm.”

Nhìn duHqPKPáng vuHqPKPẻ uHqPKPanh cuHqPKPó hLu6vHpơi uHqPKPnổi cáu,rZYNDZ nhưuHqPKPng arZYNDZnh lạiuHqPKP rZYNDZngồi Lu6vHpim bấtLu6vHp động,rZYNDZ côrZYNDZ nXjghĩ thếXj Lu6vHpnào thìLu6vHp hômrZYNDZ nXjay cũuHqPKPng puHqPKPhải trLu6vHpở mặuHqPKPt bằngLu6vHp được,Xj cuHqPKPô đànhuHqPKP đánhrZYNDZ đòuHqPKPn phuHqPKPủ đầu:rZYNDZ “AnhLu6vHp Lu6vHpra ngoàiLu6vHp đirZYNDZ, dùXj suHqPKPao auHqPKPnh crZYNDZũng cXjó cuHqPKPhỗ Xjđi Xjmà, Lu6vHpem mệtXj lắmXj rồi.”

Anh nLu6vHpém khrZYNDZăn tLu6vHpắm xuốngXj Lu6vHpsàn, côLu6vHp nghĩrZYNDZ đợtuHqPKP nàuHqPKPy kXjhông trZYNDZránh khỏirZYNDZ uHqPKPcãi nhauHqPKPu tLu6vHpo uHqPKPrồi, Lu6vHplần trướrZYNDZc Lu6vHpcô uHqPKPđuổi Xjanh ruHqPKPa nrZYNDZgoài, Xj2 ngườLu6vHpi còXjn lớnrZYNDZ uHqPKPtiếng mộXjt trận.

Cãi nrZYNDZhau chrZYNDZứ gìrZYNDZ, cãiuHqPKP đi,uHqPKP côXj cXjũng chẳnguHqPKP Xjsợ, crZYNDZòn hunXjg rZYNDZhăng trợnXj mắtLu6vHp uHqPKPvới anh.

Kết quảrZYNDZ auHqPKPnh khônuHqPKPg nóXji rZYNDZdù chỉXj uHqPKPmột tiếng,Xj qXjuay ngườiLu6vHp đLu6vHpi mất.

Cô thLu6vHpở rZYNDZphào nhXjẹ nhõm,Lu6vHp Lu6vHpxem tiếpXj bộXj phimuHqPKP, LươuHqPKPng TrirZYNDZều Lu6vHpVĩ trouHqPKPng phXjim rZYNDZđang rơLu6vHpi nuHqPKPước rZYNDZmắt, mộLu6vHpt ngrZYNDZười rZYNDZđàn uHqPKPông Lu6vHpnhư thế,uHqPKP vậyrZYNDZ rZYNDZmà cũngrZYNDZ khócLu6vHp ư.

Trong lòrZYNDZng cLu6vHpô oánuHqPKP tuHqPKPrách, trZYNDZất cXjả làXj tXjại rZYNDZKỷ NarZYNDZm Lu6vHpPhương pXjhá đám,Xj hXjại uHqPKPcô kLu6vHphông xXjem đưLu6vHpợc phầnLu6vHp đầu,uHqPKP đếnuHqPKP đoạnLu6vHp cảmuHqPKP xuHqPKPúc nhấuHqPKPt tLu6vHphì lạiXj hoàXjn toàXjn khôXjng Xjcó cảmXj giáXjc gì.
(Lu6vHp*chú1: ơ…Xj “đoạnrZYNDZ Lu6vHpkẹp giấy”Xj truyềnrZYNDZ thuyếtLu6vHp ởrZYNDZ trZYNDZrên, tXjớ Xjném cảLu6vHp raw lêuHqPKPn, bạrZYNDZn nàouHqPKP xrZYNDZem SắcXj GrZYNDZiới rrZYNDZồi uHqPKPắt huHqPKPiểu, muHqPKPà bạuHqPKPn nàXjo Xjtò mòrZYNDZ làLu6vHp cáiLu6vHp gìrZYNDZ Lu6vHpthì đâLu6vHpy “传说中的回形针”uHqPKP tớuHqPKP khXjông xúrZYNDZi Lu6vHpbẩy kíLu6vHpch thíchuHqPKP truyềrZYNDZn báXj gLu6vHpì đuHqPKPâu nhuHqPKPớ, vìuHqPKP puHqPKPhim vìXj truyệXjn nóuHqPKP rZYNDZđề Lu6vHpcập ấyuHqPKP rZYNDZmà XD)

(*chú2: ngoại truyệnuHqPKP nrZYNDZày xảyrZYNDZ Xjra vàoLu6vHp rZYNDZlúc nàouHqPKP ấyrZYNDZ rZYNDZhở? XjT_T tuHqPKPớ cũngrZYNDZ khôuHqPKPng rZYNDZrõ nrZYNDZữa, dùXj đãrZYNDZ hỏuHqPKPi han Xjtieba nhưLu6vHpng mọi người&nbsprZYNDZ;cũng rZYNDZmù mLu6vHpờ nhLu6vHpư chúngXj rZYNDZta rZYNDZcả thôi)

 

3.

Ai màLu6vHp biLu6vHpết Lu6vHptại Xjsao hôLu6vHpm đấuHqPKPy tôiuHqPKP lạiXj say? 

 

 

Hôm đórZYNDZ uốXjng đếnXj rZYNDZsay mèuHqPKPm, Xjtay TrrZYNDZác NuHqPKPhĩ saXju cùngXj cXjòn óiuHqPKP rZYNDZra uHqPKPmáu, tXjôi đuHqPKPịnh lLu6vHpái xuHqPKPe đuHqPKPưa cậuXj Xjta đếnXj brZYNDZệnh uHqPKPviện, Xjnhưng Lu6vHplại bịuHqPKP cảuHqPKP đXjám aLu6vHpnh eLu6vHpm cauHqPKPn nLu6vHpgăn, bLu6vHpảo tôXji ngXjộ nhỡrZYNDZ gặpuHqPKP cảnXjh Xjsát thuHqPKPì srZYNDZao, tuHqPKPội nàLu6vHpy làuHqPKP Lu6vHptội láiXj xXje suHqPKPau kuHqPKPhi ruHqPKPượu uHqPKPbia đấXjy. uHqPKPMà nếurZYNDZ khônLu6vHpg bịuHqPKP Lu6vHpcảnh Lu6vHpsát uHqPKPsờ gáy,rZYNDZ thLu6vHpì crZYNDZũng khônLu6vHpg nêuHqPKPn láiXj Xjxe lúcLu6vHp uốnguHqPKP say.

Cả lLu6vHpũ brZYNDZọn Xjtôi đâuHqPKPy đềuLu6vHp làXj nhữngLu6vHp crZYNDZông dLu6vHpân biếtuHqPKP tLu6vHpuân tuHqPKPhủ lurZYNDZật pháp,rZYNDZ Lu6vHpđương nhLu6vHpiên Xjkhông uHqPKPthể mạoLu6vHp hrZYNDZiểm lXjái uHqPKPxe lúrZYNDZc sXjay đểrZYNDZ bịuHqPKP uHqPKPcảnh Lu6vHpsát chộuHqPKPp được,Lu6vHp thếrZYNDZ nXjên Lu6vHpđành gọiXj uHqPKPcho Lu6vHp120, rZYNDZxe cứuLu6vHp thươnuHqPKPg lLu6vHpát srZYNDZau đãLu6vHp đếnuHqPKP đuHqPKPón uHqPKPTrác NhĩXj đi.

Về churZYNDZyện dạrZYNDZ dàyLu6vHp TuHqPKPrác NhrZYNDZĩ chảLu6vHpy máuHqPKPu rZYNDZấy Lu6vHpà, thậtXj Xjsự làLu6vHp tôiXj phảiXj Lu6vHpxin lỗirZYNDZ rZYNDZcậu tXja rồi.uHqPKP TốirZYNDZ đórZYNDZ uHqPKPtôi vùrZYNDZi đầXju uốngrZYNDZ rượuuHqPKP Lu6vHpgiải sầu,Xj lạiLu6vHp thêmLu6vHp Lu6vHpbên crZYNDZạnh uHqPKPcó Xj1 luHqPKPũ mXjù quárZYNDZng uHqPKPchúc tụngLu6vHp Lu6vHpkhông ngừng,uHqPKP uốnguHqPKP saLu6vHpy lúcrZYNDZ Xjnào rZYNDZcũng khôuHqPKPng biếLu6vHpt nữLu6vHpa. SXjau cùngXj tôrZYNDZi cXjòn muuHqPKPốn uốLu6vHpng mộtuHqPKP mìnLu6vHph, TrZYNDZrác NuHqPKPhỉ bảorZYNDZ: Lu6vHp‘Được thôLu6vHpi, biếtuHqPKP crZYNDZậu khôngXj Lu6vHpthoải máiXj uHqPKPrồi, lLu6vHpy nXjày uHqPKPtôi Xjmời cậu.”

Cậu trZYNDZa uHqPKPbình thườnLu6vHpg cũLu6vHpng cuHqPKPhỉ uốuHqPKPng Lu6vHpở mứuHqPKPc hLu6vHpơn uHqPKP1 cXjhai thXjôi, hôLu6vHpm đóLu6vHp gắngXj gượXjng đượLu6vHpc đếnuHqPKP rZYNDZ2 chaLu6vHpi, cuHqPKPũng coLu6vHpi nhưrZYNDZ biếuHqPKPt trọngLu6vHp nguHqPKPhĩa kXjhí rồi.

Tay Xjnày lúXjc uốnrZYNDZg sauHqPKPy rrZYNDZồi thrZYNDZì lXjại bắtuHqPKP đầXju rZYNDZkêu luHqPKPa gàuHqPKPo trZYNDZhét: “KhôngLu6vHp phảuHqPKPi ThLu6vHpủ uHqPKPThủ siLu6vHpnh crZYNDZon trXjai rồirZYNDZ Xjà, cXjậu Lu6vHpđau lòngrZYNDZ rZYNDZcái nLu6vHpỗi gLu6vHpì nrZYNDZữa? TXjôi kiXjếm crZYNDZho uHqPKPcậu Lu6vHp8 Xjem 1Xj0 Lu6vHpem đẻrZYNDZ đượcXj rZYNDZnuôi đưuHqPKPợc, đểLu6vHp mấyrZYNDZ uHqPKPem ấyrZYNDZ sinuHqPKPh crZYNDZho cậrZYNDZu Lu6vHp1 táXj nhLu6vHpé, cậuLu6vHp tLu6vHphích Xjcon trrZYNDZai Xjcó cuHqPKPon trrZYNDZai, thLu6vHpích cuHqPKPon Lu6vHpgái rZYNDZcó Lu6vHpcon gái!”

Tôi vừaLu6vHp nLu6vHpghe xXjong, uHqPKPđã cảrZYNDZm thấyLu6vHp rZYNDZmen rượuLu6vHp dLu6vHpội lêXjn đầu,uHqPKP bLu6vHpật drZYNDZậy rZYNDZhất tuuHqPKPng rZYNDZcả bànrZYNDZ, Xjđám ngrZYNDZười Xjxung quanuHqPKPh liềuHqPKPu mạnLu6vHpg caXjn rZYNDZngăn. TôuHqPKPi phXjải đánLu6vHph Lu6vHpcho Xjthằng ônrZYNDZ crZYNDZon nàLu6vHpy muHqPKPột trận,Lu6vHp kếtLu6vHp quLu6vHpả cảuHqPKP nLu6vHpgười cậuuHqPKP tLu6vHpa xrZYNDZiêu vẹoXj, Xjnôn rrZYNDZa ngarZYNDZy mộuHqPKPt bãrZYNDZi máu.

Được lắm,uHqPKP tLu6vHpôi khôrZYNDZng thuHqPKPèm chấprZYNDZ Xjôn conuHqPKP, Xjtôi đưarZYNDZ uHqPKPcậu rZYNDZta tớiXj bệnLu6vHph uHqPKPviện vậy.

Lúc xLu6vHpe cXjứu thươnLu6vHpg đếnrZYNDZ, cậuXj Xjta Lu6vHptay còXjn đanXjg cắmrZYNDZ ốXjng truLu6vHpyền rZYNDZvẫn cXjố Lu6vHpníu tauHqPKPy trZYNDZôi, chânuHqPKP rZYNDZthành sXjâu Lu6vHpsắc nóiuHqPKP: “rZYNDZCon uHqPKPtrai cXjũng đưLu6vHpợc rồi,Xj cXjon Xjtrai cũnrZYNDZg tốLu6vHpt màLu6vHp, sarZYNDZo cậuXj lạiXj khôngXj thícLu6vHph uHqPKPcon rZYNDZtrai chứ?”

Có Lu6vHpcon rZYNDZtrai đXjể Lu6vHplàm cárZYNDZi grZYNDZì nàoXj rZYNDZCon gáXji khôngrZYNDZ phảiLu6vHp tXjốt huHqPKPơn à!

Sinh đẻLu6vHp Lu6vHpcó kếuHqPKP huHqPKPoạch bârZYNDZy giờXj kLu6vHphông Lu6vHpcho uHqPKPphép đẻuHqPKP đứarZYNDZ rZYNDZthứ 2uHqPKP, nếuXj khônrZYNDZg tôirZYNDZ uHqPKPcó cầnuHqPKP uHqPKPphải Lu6vHpkhổ thếuHqPKP nXjày khônLu6vHpg hả?

Vả lạXji tôirZYNDZ rZYNDZdỗ dànuHqPKPh côrZYNDZ Lu6vHpấy Xjsinh uHqPKPcho đuHqPKPứa uHqPKPcon rZYNDZdễ lrZYNDZắm Xjđấy àLu6vHp? TôuHqPKPi duHqPKPỗ ngouHqPKPn dXjỗ nguHqPKPọt uHqPKPcô ấuHqPKPy đếnLu6vHp uHqPKPcả rZYNDZ1 nuHqPKPăm cLu6vHpó lXjẻ rồiLu6vHp đấy,rZYNDZ rZYNDZchỉ mrZYNDZong mỏrZYNDZi cuHqPKPô ấXjy rZYNDZsinh rZYNDZcho tôuHqPKPi Xj1 đXjứa Lu6vHpcon gái,Lu6vHp rZYNDZthế muHqPKPà kếtuHqPKP qXjuả lạXji luHqPKPà Xjcon trai!

Tôi rZYNDZcòn gìrZYNDZ đaXju lònrZYNDZg hơnXj không?

Ông uHqPKPbà nộiuHqPKP nghLu6vHpe nóiXj làrZYNDZ Xjcon trrZYNDZai, thìuHqPKP uHqPKPhài lrZYNDZòng lắm,rZYNDZ khỏLu6vHpi phảrZYNDZi nórZYNDZi, giốnLu6vHpg hLu6vHpệt nhXjư córZYNDZ đượXjc đứrZYNDZa rZYNDZcháu Lu6vHpđích tônXj rồiuHqPKP uHqPKPthì vuHqPKPạn sXjự đềuuHqPKP trZYNDZhỏa mãXjn, tôiLu6vHp cLu6vHpó cốrZYNDZ bảouHqPKP rZYNDZcô ấuHqPKPy sinLu6vHph thêmLu6vHp đứaLu6vHp nữaLu6vHp thìXj đếnuHqPKP cảrZYNDZ vuHqPKPiện trLu6vHpợ bênrZYNDZ nguHqPKPoài cũnguHqPKP chẳXjng Lu6vHpcòn ai.

Tôi Lu6vHpcó dễuHqPKP dLu6vHpàng gìXj khrZYNDZông huHqPKPả tôi?

Mượn rưuHqPKPợu tuHqPKPiêu sầLu6vHpu, uHqPKPsầu tXjhêm sầLu6vHpu, rrZYNDZượu ngấmLu6vHp rXjuột srZYNDZầu, quuHqPKPả thậXjt, ngườiuHqPKP sầuuHqPKP cuHqPKPó rưXjợu sầu.

Tôi Xjcòn chưaLu6vHp óuHqPKPi máLu6vHpu uHqPKPđấy, crZYNDZậu uHqPKPta Lu6vHpđã óirZYNDZ Lu6vHpmáu rồi.

Đợi đếLu6vHpn luHqPKPúc cậuuHqPKP uHqPKPta Xjđẻ rZYNDZcon truHqPKPai, Xjtôi Lu6vHpthể nàrZYNDZo cũnXjg chuuHqPKPốc cậuLu6vHp tXja bữaXj nữa.

Để cuHqPKPậu Xjói mXjáu chXjo Xjmà xem!

*chú: HrZYNDZE đuHqPKPấy crZYNDZác Lu6vHpcậu Lu6vHpạ ╮( ̄▽ ̄”)