You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng ThiếuWJNS 4CBnQuân vPQBcười nóigcss: “vPQBXem nWJNSào, Tgcsshích tổnggcss cònvPQB giả4CBn vờ4CBn hồvPQB đồvPQB nữa4CBn, cpBzsòn KỷpBzs NaWJNSm Phươgcssng vPQBnào nữa?vPQB ChpBzsính làWJNS Kỷgcss taWJNSm c4CBnông gcsstử, WJNSchỉ cWJNSần cậugcss pBzsta nóigcss WJNS1 câgcssu thWJNSôi, vPQBtôi đảm4CBn bgcssảo pBzschú thuậngcss buồmpBzs xgcssuôi gió.”

Thích PhvPQBi PhàvPQBm 4CBncó 4CBný lắcvPQB đầgcssu: “Khógcss đấy,vPQB khgcssó nh4CBnư lgcssên tWJNSrời gcssấy, làgcssm gcsssao màpBzs mư4CBnợn đư4CBnợc WJNSdanh nghĩagcss củavPQB cậuWJNS WJNSta WJNSbây giờ?”WJNS pBzsĐổng ThiếvPQBu QuâWJNSn chvPQBừng nhvPQBư đ4CBnã uố4CBnng WJNSđến vPQBsay mgcssèm, pBzsđôi gcssmắt livPQBm dgcssim hằnpBzs tpBzsơ vPQBmáu, tgcssay mânWJNS 4CBnmê 4CBnchặn gácvPQB gcssđũa pBzsbằng nvPQBgọc, vPQBmồm thpBzsì vPQBnói: “NgườWJNSi 4CBnanh egcssm àpBzs, gcsscái nàygcss lpBzsà th4CBnuộc vvPQBào vận4CBn pBzsmay thô4CBni. T4CBnôi nógcssi chgcssú npBzsghe, c4CBnon đường4CBn củpBzsa K4CBnỷ NavPQBm Phươ4CBnng, ngưgcssời gcsstầm tpBzshường kh4CBnông gcssđi nổiWJNS đâuWJNS.” ThípBzsch Pgcsshi PpBzshàm thấgcssy lờgcssi gcssanh tpBzsa npBzsói cWJNSó ýgcss tứ,pBzs liềngcss vộipBzs vàng4CBn chắpvPQB 4CBntay: “AWJNSnh ĐổWJNSng, nếugcss nhưvPQB angcssh vPQBđã chịu4CBn gi4CBnúp vPQBem qgcssua đượvPQBc phepBzsn nàWJNSy, evPQBm dùgcss thịt4CBn nápBzst xvPQBương pBzstan, mágcssu chảyWJNS đWJNSầu rWJNSơi, c4CBnũng WJNSnguyện 4CBnghi pBzsnhớ â4CBnn đứcvPQB củaWJNS anh.”

Đổng ThWJNSiếu gcssQuân phá4CBn lgcssên cườgcssi, cóvPQB ýpBzs gcssthừa nước4CBn đụWJNSc WJNSthả cvPQBâu: “Thìgcss cậu4CBn WJNScứ 4CBnđoán xvPQBem, tvPQBay KỷWJNS vPQBNam PhươnpBzsg nàvPQBy WJNSthích ngcsshất WJNScái gì?”

Thích PvPQBhi Pgcsshàm buộpBzst miệng4CBn hỏgcssi: “TWJNSiền à?”

Đổng ThiWJNSếu Quângcss WJNSlắc đầuvPQB vPQBnhư trWJNSống bỏi:4CBn “Taygcssnày mWJNSà thiếgcssu tiềngcss à?”WJNS Thích4CBn 4CBnPhi Ph4CBnàm pBzslại đpBzsoán vPQBthêm vàiWJNS thứgcss: pBzs“Đồ cổWJNS? hgcssay thưgcss họa?4CBn” Đồng4CBn Thgcssiếu vPQBQuân vẫvPQBn chỉpBzs lắcgcss gcssđầu, thầnpBzs 4CBnbí nhìngcss chgcssằm chặpgcss và4CBno Thíc4CBnh PvPQBhi Phàm,4CBn hỏi:vPQB “Cgcsshú khôWJNSng bvPQBiết vìgcss gcsssao tagcssy KỷpBzs tWJNSam cônggcss tửgcss này4CBn lạWJNSi hagcssy xuấtgcss hiWJNSện WJNSở chỗWJNS chúgcssng vPQBta ư?”

Thích PhpBzsi gcssPhàm pBzsrối bời,WJNS Đổnggcss Thiế4CBnu Quâ4CBnn vPQBcười gcsskhà pBzskhà thấpWJNS giọnggcss nvPQBói: “Bởigcss WJNSvì cpBzsậu tvPQBa cógcss thgcssứ xvPQBem nhưvPQB bảo4CBn bốigcss đểgcss ởgcss đây——cậuWJNS tWJNSa ởgcss pBzsnông tranvPQBg CảnhpBzs Mi4CBnên c4CBnó gcss1 cpBzsăn bivPQBệt thvPQBự, nàyvPQB nWJNShé, vPQBchỗ đópBzs vPQBmới làWJNS WJNSnơi đứngpBzs 4CBnđầu tWJNShành WJNSphố WJNSnày. NữWJNS chủpBzs nhânvPQB củWJNSa căWJNSn bigcssệt gcssthự đó,pBzs cWJNShậc chậcvPQB, đẹ4CBnp đếWJNSn WJNSnỗi pvPQBhong c4CBnảnh cảpBzs gcsskhu gcssCảnh 4CBnMiên cũngcssg kgcsshông bìvPQB được.”

Thích PhWJNSi PpBzshàm kpBzshông cgcssho lgcssà nWJNShư vậyWJNS: “Kỷgcss gcssNam PhươngvPQB ởgcss gcssđâu mWJNSà chẳnWJNSg bavPQBo WJNSvài vPQBcô chứ?vPQB NếvPQBu pBzsđám WJNSphụ nữWJNS đWJNSó m4CBnà thu4CBnyết phụcpBzs đượcgcss cậugcss taWJNS, thế4CBn WJNSthì pBzscòn gcssgì bằ4CBnng nữa.”

Đổng 4CBnThiếu QuvPQBân vPQBphất tay4CBn: “KhôngWJNS giốngvPQB WJNSnhau đâWJNSu, ngườivPQB nàvPQBy vPQBthì khácpBzs, Kỷgcss pBzsNam Phươn4CBng khôWJNSng pBzsbiết vPQBđã tpBzsốn bapBzso nhiWJNSêu lògcssng dgcssạ mớpBzsi dpBzsành được—-vPQBÔi, cpBzshú kh4CBnông WJNSbiết đâuWJNS, pBzshồi mớvPQBi 4CBnbắt đầu4CBn thvPQBì cứnpBzsg pBzsđầu như4CBn ngựa4CBn hoavPQBng ấypBzs, đậppBzs đpBzsồ đốtvPQB nhpBzsà gcssrạch 4CBncổ vPQBtay WJNScắn thủy4CBn vPQBtinh, cópBzs lầWJNSn suý4CBnt vPQBnữa làWJNS khvPQBông cứuWJNS nổvPQBi, pBzsnghe npBzsói cònvPQB uốnpBzsg cảWJNS bìnhvPQB tgcsshuốc tẩygcss cơpBzs màWJNS, sWJNSau cùngvPQB lvPQBúc bápBzsc gcsssĩ rpBzsửa 4CBnruột gcsscũng khôngWJNS 4CBndám gcssho hWJNSe gì4CBn, chWJNSú cũvPQBng bpBzsiết vPQBtính 4CBnkhí củaWJNS KỷWJNS Nagcssm PhươngWJNS rồgcssi đấy,vPQB aWJNSi dámpBzs chọcWJNS vào4CBn WJNSchứ. 4CBnMà 4CBncô nàpBzsng đó…”WJNS AvPQBnh tpBzsa vPQBlắc đầu:gcss “NếuvPQB khônWJNSg phảivPQB ngư4CBnời xupBzsng 4CBnquanh thấpBzsy WJNSnóng ruộtpBzs, vPQBphát hgcssiện gcsskịp t4CBnhời, khôngvPQB chừnggcss WJNSđã tgcsshật sgcssự tgcssrở thWJNSành 4CBnhồng WJNSnhan bạvPQBc mvPQBệnh rồvPQBi. MWJNSà 4CBnKỷ NvPQBam 4CBnPhương cũngcssg nWJNShịn nhiều4CBn, mặpBzsc kWJNSệ gcsscô nàpBzsng lWJNSàm loạn,gcss pBzsđập h4CBnết đồWJNS đWJNSạc lgcssại vPQBmua đWJNSồ m4CBnới cpBzsho pBzscô WJNSta đập,vPQB c4CBnó lgcssà vPQBvàng làvPQB bpBzsạc gì,gcss bấtpBzs luậgcssn làWJNS cvPQBái gWJNSì, côgcss nàngcssg muốngcss cágcssi pBzsgì t4CBnhì 4CBnđưa cáigcss đó,pBzs đưaWJNS cáiWJNS gì4CBn cgcssô gcssnàng 4CBnđập cágcssi đvPQBó. ĐếnvPQB 4CBnsau vPQBnày c4CBnó lẽ4CBn cô4CBn WJNSta cũnvPQBg nWJNSghĩ pBzsthông WJNSsuốt rồi,vPQB mộtgcss thờivPQB giapBzsn cũWJNSng lắWJNSng xuống.”

Thích WJNSPhi Phàm4CBn 4CBnnghe pBzsmà 4CBnđờ đẫn,WJNS hỏi:pBzs “Thgcssế 4CBnlà thếpBzs nào?”

Giọng ĐổngvPQB 4CBnThiếu Qugcssân càpBzsng trầgcssm thấp4CBn: “Cô4CBn gcssấy vPQBvốn côngvPQB tác4CBn gcssở mộtvPQB cônggcss t4CBny thương4CBn mạigcss nướcvPQB ngoài,4CBn g4CBniám đốpBzsc pBzsbên đópBzs vìWJNS vấWJNSn đềvPQB hgcssạn ngcssgạch xpBzsuất nhậppBzs khWJNSẩu màvPQB phảiWJNS nhWJNSờ WJNScậy 4CBnđến KỷpBzs NvPQBam P4CBnhương. WJNSKhó kgcsshăn WJNSlắm mớivPQB mờipBzs đư4CBnợc gcssKỷ gcsstam gcsscông tử4CBn ăWJNSn c4CBnơm, hpBzsôm đógcss tiWJNSếp khá4CBnch cũgcssng 4CBncó mặpBzst côpBzs pBzsnàng, vốnvPQB dĩWJNS ngcssgồi ởgcss vpBzsị trWJNSí cuốigcss cùngvPQB, apBzsi 4CBnngờ lạ4CBni lgcssọt đượcWJNS vàoWJNS mắtpBzs xan4CBnh củWJNSa Kgcssỷ Ngcssam PhươngpBzs. vPQBMà ngườiWJNS p4CBnhụ vPQBnữ nàpBzsy cávPQBi ggcssì 4CBncũng khôpBzsng c4CBnhịu, hpBzsoàn toàngcss khônvPQBg thèvPQBm 4CBnnhìn đếvPQBn KỷpBzs pBzsNam PhươpBzsng, cpBzshú pBzsnói xWJNSem nếu4CBn đ4CBnổi sa4CBnng gcssngười phgcssụ nữvPQB kvPQBhác, a4CBni màpBzs chẳn4CBng WJNSđổ gục4CBn trướcpBzs nhpBzsà pBzstrước xpBzse trướpBzsc tiềpBzsn củ4CBna KỷpBzs tWJNSam cWJNSông gcsstử cWJNShứ, côgcss pBzsta lạipBzs ho4CBnàn vPQBtoàn khônvPQBg c4CBnoi gcssra gìWJNS, gcssđến pBzssau gcsscùng khônvPQBg còWJNSn cWJNSách nàpBzso, mớigcss vPQBbảo thôiWJNS việc,pBzs 4CBnđịnh b4CBnỏ WJNSmặc đấ4CBny m4CBnà điWJNS. Về4CBn svPQBau khôngpBzs pBzsngờ taWJNSy gWJNSiám đốvPQBc bên4CBn gcssđó lạpBzsi cgcssho r4CBna mộpBzst gcsskế hạWJNS sáchvPQB, vPQBcô nàpBzsng bWJNSị c4CBnhính ô4CBnng WJNSchủ củapBzs mgcssình WJNSbán 4CBnđứng, liệuWJNS vPQBcó thểpBzs k4CBnhông ầmgcss ĩpBzs kvPQBhông?” WJNSanh t4CBna vPQBkhẽ giọng,vPQB WJNSđơn givPQBản nóvPQBi vàiWJNS câuWJNS bgcssên tapBzsi pBzsThích Pgcsshi Phàm,vPQB pBzsmột tvPQBay bụm4CBn miệnggcss khWJNSì WJNSkhì cườ4CBni. ThíchpBzs Phgcssi Phà4CBnm lạipBzs kh4CBnông c4CBnười đáWJNSp lạ4CBni, chỉ4CBn nó4CBni: “VậyvPQB thì4CBn WJNSthâm pBzsđộc q4CBnuá, cũvPQBng khôvPQBng spBzsợ tgcsso c4CBnhuyện sao?”

Đổng ThvPQBiếu Quângcss vPQBngọng ngpBzshịu nóigcss: “Chuyệ4CBnn 4CBngì cóvPQB gcssthể l4CBnàm pBzsto nàopBzs? Ggcssạo vPQBđã thành4CBn cơmvPQB rồi,WJNS gcsscô 4CBnta WJNScó mu4CBnốn 4CBngây pBzschuyện cũngpBzs chỉvPQB gâ4CBny đưvPQBợc vớWJNSi WJNSKỷ gcssNam gcssPhương tgcsshôi, mvPQBà cũn4CBng lạ,WJNS chvPQBẳng c4CBnần biếtvPQB cWJNSô 4CBnta gcssthế nào,vPQB 4CBnKỷ vPQBNam PpBzshương cvPQBũng chín4CBn vPQBbỏ làmgcss mườiWJNS theo.vPQB” pBzsanh tgcssa lắpBzsc đầugcss chặWJNSc lưỡi:WJNS “ThếpBzs gcssnên chpBzsỉ WJNScần cgcssô n4CBnàng mvPQBở miệvPQBng thôi,pBzs Kgcssỷ pBzsNam PhươngWJNS l4CBnàm ggcssì 4CBncó chuypBzsện khô4CBnng pBzstheo. CũnpBzsg làvPQB vỏvPQB quývPQBt dvPQBày c4CBnó mógcssng tWJNSay vPQBnhọn, cvPQBậu nóipBzs xgcssem, tgcssay KỷvPQB Ngcssam PhvPQBương vPQBđó thgcssật svPQBự mgcssuốn cWJNSái ggcssì cWJNSó cáWJNSi đấy,pBzs WJNSchỉ vPQBthiếu điều4CBn 4CBncòn hái4CBn cảpBzs sa4CBno tpBzsrên trWJNSời xuWJNSống dụgcss ngưpBzsời đẹppBzs cười4CBn ấy,gcss năgcssm ngo4CBnái pBzschỉ vPQBvì mộtgcss chậuvPQB WJNShoa, ch4CBnú khôngvPQB cvPQBhứng kiếngcss c4CBnhứ, pBzschậc chậcgcss, gi4CBnày vpBzsò vPQBcon nh4CBnà ngưgcssời tpBzsa đếnWJNS npBzsỗi ngpBzsười ngpBzsựa chWJNSổng vvPQBó lêWJNSn trời,WJNS suývPQBt nữvPQBa thpBzsì ggcssọi cpBzsả mấWJNSy vPQBgiáo sưgcss trườngpBzs nôngvPQB nvPQBghiệp đến.4CBn” gcssNói đếnWJNS đâ4CBny đpBzsột nhiêWJNSn a4CBnnh tWJNSa vpBzsỗ vagcssi Thíchgcss WJNSPhi PhàmpBzs: “ÀWJNS đúgcssng gcssrồi, cpBzsô nànpBzsg cũnvPQBg tốgcsst ngvPQBhiệp đạiWJNS học4CBn NvPQBam KivPQBnh 4CBnmà vPQBra, gcssvừa hgcssay chgcssú cóWJNS thểpBzs nhờ4CBn vvPQBả bạngcss hpBzsọc gcsscũ nhé.”

Thích Phgcssi PvPQBhàm gcssnghe đếnvPQB cWJNSâu ấy,4CBn khôpBzsng hvPQBiểu pBzsvì sagcsso WJNStim l4CBnại giậtpBzs tvPQBhót 4CBn1 gcsscái, ch4CBnỉ WJNSnghe ĐổWJNSng gcssThiếu QWJNSuân đpBzsắc ý4CBn bảgcsso: “CôvPQB Kiềgcssu tiểugcss tgcsshư nàygcss pBzsnăm đvPQBó lúcgcss cògcssn làpBzsm ởWJNS côngpBzs vPQBty pBzsthương mại,4CBn có4CBn nợWJNS aWJNSnh cảgcss nWJNShà tôiWJNS mộtvPQB món4CBn WJNSnợ âgcssn tìnhpBzs, thWJNSế gcssnên vPQBđối gcssvới tôgcssi c4CBnũng cWJNSó vPQBvài phần4CBn khiêm4CBn n4CBnhường. ChpBzsú gcssem nàyWJNS, cá4CBni nàypBzs pBzscoi vPQBnhư spBzsố pBzschú 4CBnđỏ, aWJNSnh đWJNSây phảigcss gcssgác tvPQBhể dipBzsện s4CBnang mộtpBzs b4CBnên, giớipBzs thiệgcssu WJNScô ấWJNSy ch4CBno chú,WJNS còn4CBn nhữpBzsng vvPQBiệc khác,4CBn pvPQBhải xeWJNSm svPQBố pBzschú th4CBnế nàpBzso vậy.”

Thích PhvPQBi pBzsPhàm 4CBnmừng vuWJNSi khônWJNS siếtWJNS, cpBzshỉ biết4CBn nâWJNSng lWJNSy WJNScụng c4CBnốc nói4CBn lờivPQB vPQBcảm ơWJNSn. CậuWJNS vàWJNS 4CBnĐổng Hiểgcssu QpBzsuân qu4CBnan vPQBhệ làm4CBn gcssăn đvPQBã b4CBnao nhiê4CBnu 4CBnnăm, màpBzs ĐổngvPQB Hiểu4CBn QuânWJNS cgcssũng kgcsshông gạt4CBn cậu,vPQB qupBzsa mấygcss ngàygcss, angcssh pBzsta đãgcss gọiWJNS đivPQBện đến:pBzs “KhóWJNS lắ4CBnm cgcssô ấyWJNS mớivPQB WJNSđồng ýpBzs đấy,4CBn tôi4CBn h4CBnẹn c4CBnô ấygcss cvPQBhiều 4CBn4 giờ4CBn ởvPQB qvPQBuán tràWJNS 4CBnĐịch TrWJNSần Hiê4CBnn r4CBnồi đấypBzs, thửvPQB vậpBzsn magcssy củWJNSa mìnhgcss đi4CBn nhé.”

Thích PWJNShi pBzsPhàm vPQB3 ggcssiờ 4CBnrưỡi đ4CBnã đpBzsến 4CBnĐịch Trầ4CBnn Hiê4CBnn, bapBzso năgcssm vPQBlăn lộpBzsn 4CBnở thươn4CBng WJNStrường, chuyệpBzsn pBzsgì vPQBcũng từ4CBnng gặpWJNS qgcssua pBzsrồi, nhWJNSưng mấyvPQB câu4CBn tpBzsruyện phiếWJNSm gcsscủa gcssĐổng ThpBzsiếu QuâpBzsn, dưWJNSờng vPQBnhư khiến4CBn cậuWJNS vPQBtrở nvPQBên tgcssò pBzsmò. pBzsĐổng ThiếvPQBu vPQBQuân vPQBđến pBzsmuộn 4CBnhơn, nWJNShưng cũ4CBnng c4CBnhỉ đếnpBzs 4CBntrước giờpBzs hẹnpBzs tvPQBầm 14CBn5 phpBzsút, apBzsnh 4CBnta n4CBnhìn đồng4CBn hồ,gcss cógcss ch4CBnút tWJNSự giễu:vPQB “Xemgcss nhưWJNS WJNScũng nểvPQB gcssmặt Kỷ4CBn NavPQBm Phươn4CBng, nghgcsse nói4CBn K4CBnỷ tvPQBam côgcssng tửgcss mỗiWJNS lWJNSần vềpBzs đWJNSây, đầupBzs gcsstiên ởgcss sgcssân pBzsbay phgcssải vPQBgọi điệ4CBnn báogcss trướcvPQB ch4CBno WJNScô 4CBnấy, bWJNSằng khôWJNSng t4CBnhì khôn4CBng qWJNSua nWJNSổi cửavPQB đâu.”

Thích PhpBzsi Pgcsshàm khWJNSông kvPQBìm đượcpBzs bậ4CBnt cườiWJNS, WJNSnói: vPQB“Cái nWJNSày chỉgcss WJNSsợ vPQBlà giWJNSả, pBzsanh chỉpBzs gvPQBiỏi nóiWJNS mócpBzs người4CBn vPQBta thôi.”

“Là thậtWJNS đấy,gcss cgcsshú cgcsshưa thấvPQBy bộWJNS pBzsdạng 4CBnKỷ NapBzsm PhươnWJNSg tgcsshôi, cópBzs lầgcssn tvPQBôi 4CBnvà cậupBzs 4CBnta WJNSuống savPQBy, cậupBzs đoá4CBnn xeWJNSm tgcssay nvPQBày pBzsnói vPQBgì, cậupBzs 4CBnta bảoWJNS tôipBzs 4CBncô vPQBvợ pBzsbên WJNSnày khôWJNSng giốngpBzs nWJNSgười khácWJNS gpBzsì 4CBncả, đvPQBến tiềnpBzs cpBzsủa cậupBzs t4CBna gcssmà 4CBncũng kvPQBhông thèvPQBm pBzsbận gcsstâm. CvPQBhú ngvPQBhe câupBzs ấpBzsy, truy4CBnền vPQBra ngoà4CBni 4CBnai dámpBzs pBzstin chứ.”

“Vợ KỷpBzs NpBzsam PhưpBzsơng kh4CBnông p4CBnhải lWJNSà cogcssn gáiWJNS vPQBnhà nào4CBn đópBzs sao?”

“Đúng thế,4CBn tênvPQB là4CBn Tgcsshủ ThủvPQB, pBzsso vớWJNSi gcssKỷ 4CBnNam Phư4CBnơng vPQBlà môpBzsn đăng4CBn hgcssộ vPQBđối, gcssngười cũnggcss gcssxinh đẹ4CBnp, nhưngcssg màgcss KỷvPQB NvPQBam PhWJNSương đểWJNS cgcssô tgcssa gcssở Bắ4CBnc Kin4CBnh màgcss chẳ4CBnng đoáWJNSi hogcssài gvPQBì, đếnvPQB tgcsshể diệgcssn gcsscủa bốgcss vợpBzs cũng4CBn khônggcss nvPQBể npBzsang gì.pBzs vPQBNghe nóiWJNS pBzsvì cvPQBó lầ4CBnn vịWJNS đạpBzsi tiể4CBnu thưvPQB ấ4CBny kvPQBhông kìmpBzs đưvPQBợc giWJNSận dữvPQB, đáp4CBn mWJNSáy 4CBnbay qugcssa tìmvPQB Ki4CBnều gcsstiểu thWJNSư n4CBnày nóigcss chuyệnpBzs pgcsshải q4CBnuấy, kWJNSết qgcssuả làmvPQB KvPQBỷ taWJNSm nổigcss xuWJNSng lgcssên, vPQBtừ đấyWJNS vềpBzs WJNSsau pBzs2 vợvPQB chồngpBzs trởvPQB mặt,pBzs WJNSnếu kh4CBnông 4CBnphải gcssbố mWJNSẹ đôi4CBn bêWJNSn gâyvPQB áWJNSp lự4CBnc, khô4CBnng biế4CBnt còn4CBn xảyWJNS r4CBna chuyệngcss vPQBgì nữa.”

4 gpBzsiờ đúng,4CBn pBzsphục WJNSvụ mởWJNS cửa.

Thích P4CBnhi gcssPhàm k4CBninh nggcssạc gcssđến mgcssức đứngcssg bậtvPQB d4CBnậy 4CBnnhư lòvPQB xWJNSo, màWJNS trêpBzsn th4CBnực tế,WJNS cậugcss cũnvPQBg đãpBzs WJNSđứng vPQBdậy rồi.

Người phụ4CBn vPQBnữ ấy4CBn hoàWJNSn toàn4CBn 4CBnkhông gpBzsiống gcssvới 4CBntrong tưởgcssng tvPQBượng củagcss cậu4CBn taWJNS, pBzscô WJNSấy chvPQBỉ mặcvPQB áoWJNS WJNSmàu đpBzsen, 4CBnmà pBzsđã càvPQBng lộgcss gcssra pBzsvẻ gầygcss guộcWJNS, khuWJNSôn mặtWJNS trắvPQBng trẻo,4CBn đếnWJNS p4CBnhấn 4CBnson cũnvPQBg khônggcss đánvPQBh, pBzsnhưng vvPQBẫn toát4CBn rWJNSa npBzsét xigcssnh đẹp,vPQB xi4CBnnh đẹp4CBn đếnpBzs pBzsthu húvPQBt tấvPQBt cả4CBn pBzsánh nhìnvPQB cpBzsủa mọivPQB người.

Tinh thvPQBần WJNScậu h4CBnốt hoảng.

Đổng ThiếvPQBu QuânpBzs đã4CBn đánWJNSh tiếWJNSng chàpBzso hỏi:vPQB “Kiể4CBnu tiểuWJNS thư”4CBn gcssrồi vWJNSô pBzscùng nhiệtpBzs tìnhvPQB giới4CBn thiệWJNSu: “VịvPQB vPQBnày làWJNS giámWJNS đốcgcss ThíchvPQB P4CBnhi Phàm.”

Thích pBzsPhi pBzsPhàm WJNStrong lònvPQBg chỉWJNS ngWJNShĩ, savPQBo l4CBnại làgcss côgcss ấy?

(*chú: WJNScác cậpBzsu ạvPQB, đừngvPQB hỏi4CBn gìWJNS cả,gcss tớWJNS cũn4CBng WJNSkhông 4CBnbiết gpBzsì đâu,WJNS s4CBnuy đoá4CBnn gWJNSì tgcsshì cứWJNS gcsssuy đoánWJNS tWJNShôi. Trugcssyện dừngpBzs ở4CBn phầ4CBnn WJNS“2 4CBnchiếc áoWJNS lvPQBồng WJNSvào nhau”4CBn rồipBzs. NhvPQBưng ngoại4CBn tWJNSruyện nvPQBày chWJNSỉ lvPQBà… mộtgcss câu4CBn chugcssyện 4CBnđơn lẻgcss kWJNShác c4CBnhăng? TớpBzs pBzscũng s4CBnửa lạpBzsi 4CBnthứ tự4CBn tênvPQB npBzsgoại trupBzsyện chvPQBo đú4CBnng 4CBnvới thứWJNS tvPQBự thờ4CBni gipBzsan tágcssc WJNSgiả vi4CBnết rồi4CBn XD)

2. 

Sắc 4CBn& Giới

Vừa bướcpBzs rpBzsa npBzsgoài, pBzsđột nh4CBniên c4CBnó người4CBn gọvPQBi: “A!gcss Na4CBnm Phương,vPQB kpBzsia WJNSkhông phảiWJNS WJNSvợ cpBzsậu sao?”

Kỷ NapBzsm PpBzshương vPQBquay đ4CBnầu rgcssa nWJNShìn, h4CBnóa rpBzsa đúWJNSng thếvPQB thật.

Hiếm khpBzsi thgcssấy côpBzs ấygcss mặcpBzs WJNSváy, vPQBchiếc áovPQB lgcssen mỏngvPQB trùmpBzs pBzsđầu màpBzsu sgcssan hôpBzs, bWJNSên WJNSdưới lgcssà chân4CBn váyWJNS ngcssâu sậm4CBn, vPQBáo khoáWJNSc cWJNSầm pBzstrên tapBzsy, đứpBzsng cWJNSạnh gcsscô bạnvPQB mWJNSà vPQBcô ấygcss lạivPQB cànpBzsg pBzstỏa rvPQBa n4CBnét WJNSduyên pBzsdáng yêuWJNS kiều.

Cả đpBzsám người4CBn đãgcss b4CBnàn tpBzsán xvPQBôn xgcssao, pBzscó gcsskẻ gvPQBọi gcsschị dâu4CBn, lạWJNSi 4CBncó kẻpBzs gvPQBọi pBzsem dâugcss, vPQBcòn cvPQBó ngWJNSười đãWJNS xưgcssng tênWJNS mụpBzs WJNScủa WJNScô: “4CBnThủ Thủ4CBn, 4CBnhôm nvPQBay saWJNSo lạ4CBni vừa4CBn khépBzso thếpBzs này?”

Thủ ThủWJNS mắtvPQB cườiWJNS convPQBg vúgcsst WJNShỏi lại:vPQB “vPQBSao nào,vPQB cávPQBc avPQBnh pBzscó hứngWJNS đWJNSi uống4CBn rượu,4CBn WJNSchả lẽWJNS bWJNSọn gcssem khônvPQBg được4CBn phgcssép nổi4CBn vPQBhứng đếnWJNS ăngcss cơWJNSm à?

Cô gvPQBái đvPQBang khoápBzsc tagcssy Kỷ4CBn Ngcssam P4CBnhương sớmgcss đã4CBn rvPQBụt pBzstay lại,4CBn nh4CBnưng đpBzsiệu bgcssộ vẫngcss gcsstỏ gcssvẻ gcssquang miWJNSnh cvPQBhính đại4CBn lắm,vPQB đa4CBnng chuẩnWJNS bịpBzs rờiWJNS đipBzs, WJNSai WJNSdè Kỷgcss NWJNSam PhươngWJNS đãgcss chắvPQBp tgcssay kpBzséo lạvPQBi, bảWJNSo: “LênvPQB xWJNSe đợvPQBi anhgcss.” Rồgcssi aWJNSnh mớpBzsi buôpBzsng tay.

Xem r4CBna đôivPQB v4CBnợ chồngcssg npBzsày cóWJNS ch4CBnuyện riêpBzsng cầnpBzs nói,pBzs cvPQBả đámgcss n4CBngười dắtWJNS dívPQBu bạn4CBn gágcssi cũngpBzs r4CBnục rịchWJNS tảgcssn đgcssi, cgcsshỉ còngcss gcsslại Thủ4CBn gcssThủ vvPQBà cpBzsô vPQBbạn ĐỗpBzs HiểuvPQB Tô,WJNS ĐvPQBỗ pBzsHiểu TôWJNS 4CBncũng nóvPQBi: “T4CBnớ 4CBnqua bpBzsên ki4CBna 4CBnđợi cậuWJNS nhé.”

“Không cầngcss đâu.”pBzs 4CBnThủ Tgcsshủ dWJNSửng vPQBdưng nhưpBzs gcsskhông, quWJNSay gcssđầu vPQBsang cư4CBnời vvPQBới 4CBnKỷ NapBzsm PvPQBhương: “Maigcss gcssem đgcssi HồngWJNS KôpBzsng, vPQBthứ pBzs7 gcsstuần nàpBzsy khôngcssg vpBzsề nWJNShà vớ4CBni pBzsanh được,vPQB đế4CBnn gcssluc đógcss an4CBnh nópBzsi vớ4CBni mWJNSẹ 4CBn1 tiế4CBnng nhé.”

“Em đvPQBi Hgcssồng KôWJNSng làgcssm ggcssì thế?”

Thủ gcssThủ c4CBnảm gi4CBnác kpBzsì quvPQBặc, trưgcssớc đgcssây cgcssô chạypBzs tvPQBới chạgcssy lugcssi, anpBzsh c4CBnó bagcsso ggcssiờ thèm4CBn hỏvPQBi đâu.

“Xem gcssphim [S4CBnắc, GWJNSiới], b4CBnản uncWJNSut đấy.”

Chỉ v4CBnì mộtWJNS bộ4CBn phvPQBim 4CBnmà gcssbay vPQBđi Hồng4CBn KWJNSông, WJNSxưa pBzsnay vốnvPQB lgcssà WJNSphong cágcssch củgcssa vPQBcô ấygcss mà.

“Đừng đivPQB npBzsữa, ở4CBn nhàgcss xeWJNSm đpBzsi, avPQBnh bảovPQB ngư4CBnời giúgcssp gcssem tìmgcss bảnvPQB gốc,pBzs là4CBn đoạn4CBn 2vPQB0 phWJNSút bịvPQB cuWJNSt pBzschứ gì.”

Thủ Thủ4CBn cả4CBnm thấygcss vu4CBni vẻvPQB yWJNSên tpBzsâm, nhìnpBzs WJNSđi, lấpBzsy vPQBchồng c4CBnũng pBzscó cáiWJNS tốtgcss đấy4CBn chvPQBứ: “VậyvPQB WJNSthế nhé,pBzs vPQBanh đừngvPQB cWJNSó qu4CBnên đấy.”

Kết qugcssả an4CBnh ấpBzsy 4CBnlại tpBzshật pBzssự pBzsquên ch4CBnứ, TvPQBhủ Thủ4CBn 4CBnphải đếnpBzs mấyvPQB ngvPQBày gcsschưa gặp4CBn được4CBn anhvPQB, hôpBzsm naWJNSy gcssnghĩ rpBzsa pBzsphải gọvPQBi cvPQBho an4CBnh ấy,4CBn chuôWJNSng đổpBzs mộtgcss WJNShồi lgcssâu vPQBmà kWJNShông gcsscó avPQBi nghevPQB, đapBzsng địngcssh thgcssôi, vPQBanh lạpBzsi nhậnpBzs điện4CBn tWJNShoại: vPQB‘A lô?”

Nghe giọ4CBnng đWJNSã biết4CBn cpBzsòn chgcssưa tỉ4CBnnh ngcssgủ, khôWJNSng rõgcss làpBzs đpBzsang gcsstrên gigcssường 4CBnem nàWJNSo nữa,pBzs pBzscô độtgcss nhipBzsên nghĩpBzs vPQBra trvPQBò vPQBđùa gcssquái đWJNSản, ỏn4CBn ẻnpBzs gọpBzsi WJNS1 tiến4CBng “NvPQBam Phươ4CBnng à”vPQB, gipBzsọng nvPQBũng nvPQBịu hỏgcssi lạiWJNS: “WJNSĐoán x4CBnem 4CBnem làvPQB avPQBi nào?”

“Thủ Thủ4CBn,” pBzsGiọng an4CBnh v4CBnẫn đặcgcss sệtvPQB cơnpBzs ngápBzsi ngủpBzs: pBzs“Ngoan nào,vPQB lầnvPQB sapBzsu muốnWJNS chvPQBơi trògcss nàygcss, nhớWJNS đừnvPQBg d4CBnùng pBzssố điệnpBzs t4CBnhoại WJNSở nhvPQBà nhé.”

Cô thẹnvPQB quWJNSá hóvPQBa giận:4CBn “AnhvPQB tìmgcss WJNScho epBzsm [SvPQBắc, GiớWJNSi] chư4CBna đấy?”

Hỏi đến4CBn agcssnh ấy,gcss m4CBnà vPQBphải mấtWJNS WJNSmấy gcssgiây pBzssau pBzsanh mới4CBn bậtWJNS cườipBzs: “Ồ,pBzs anWJNSh quê4CBnn mất.vPQB”tiếng vPQBanh WJNStrầm đụcvPQB WJNSnói giọngvPQB mpBzsũi WJNSnghe vPQBnặng trĩu,.gcss CóWJNS lẽvPQB an4CBnh đaWJNSng bpBzsị 4CBncảm, hvPQBoặc biếtvPQB 4CBnđây avPQBnh c4CBnhỉ đaWJNSng m4CBnơ ngủ.

Cô độ4CBnt nhiênvPQB cảWJNSm giácpBzs WJNSxót x4CBna, bảgcsso: “ThếvPQB tgcsshôi vậy.”

“Thủ Thủ?”pBzs WJNSAnh dườngcssg WJNSnhư c4CBnảm thgcssấy gcsskhông phảgcssi: gcss“Em đừngpBzs giậnWJNS đấy4CBn pBzsnhé, aWJNSnh bâWJNSy gipBzsờ gọiWJNS điệnvPQB bảogcss pBzshọ l4CBnàm đây,4CBn n4CBnhé Th4CBnủ Thủ?”

“Không cầpBzsn đâ4CBnu, evPQBm gcsskhông muvPQBốn xgcssem pBzsnữa rồi.”

Cô gcsscảm thấypBzs 4CBnchán vPQBnản, rồi4CBn cũnWJNSg pBzscúp 4CBnđiện thoạ4CBni. ThựcpBzs 4CBnra cpBzsũng chWJNSỉ lpBzsà một4CBn WJNSchút gipBzsống nha4CBnu màWJNS thôivPQB, m4CBnùa đôngvPQB năpBzsm ấyvPQB DịcWJNSh TrWJNSường WJNSNinh bị4CBn ốpBzsm mộgcsst đợtWJNS rấtpBzs lâu,vPQB mã4CBni kvPQBhông thấy4CBn khỏi,gcss cô4CBn gọiWJNS điệnWJNS cgcssho a4CBnnh, giọngcssg gcssanh WJNSù ù,gcss dư4CBnờng nhưpBzs đứa4CBn trẻpBzs nhỏ:WJNS “Ối,4CBn avPQBnh quên4CBn mất.”

Mà WJNSthực 4CBnra khôvPQBng vPQBphải lpBzsà 4CBnquên, angcssh cpBzsố pBzsý nvPQBói nhpBzsư tvPQBhế, sagcssu đóvPQB gcsscô vộivPQB vWJNSề kýpBzs pBzstúc, v4CBnừa 4CBnvề đãpBzs nhvPQBìn tgcsshấy bá4CBnnh pBzskem và4CBn h4CBnoa, cvPQBô mới4CBn 4CBnbiết anWJNSh vgcssốn khônvPQBg quên.pBzs BánhpBzs kgcssem pBzslúc vPQBđó chi4CBna chpBzso mọi4CBn ngườipBzs ởpBzs kWJNSý túc4CBn, 4CBnai vPQBcũng cưgcssời hpBzsì hì4CBn b4CBnảo: “NgvPQBọt đấy!4CBn, Đún4CBng vPQBthế thậtWJNS, ngọtvPQB lắm,WJNS hưpBzsơng vgcssị ngọ4CBnt ngWJNSào chạygcss thẳnvPQBg vào4CBn covPQBn tim.

Lúc vPQBchia taWJNSy, anpBzsh WJNScứ nhWJNSắc đvPQBi vPQBnhắc 4CBnlại: “Th4CBnủ ThpBzsủ, egcssm quêWJNSn anvPQBh WJNSđi, egcssm quêngcss 4CBnanh đi…WJNS ThWJNSủ ThủpBzs, pBzsem h4CBnãy q4CBnuên anWJNSh đi….”

Mà vPQBcô cứgcss n4CBnhư mộtpBzs đứaWJNS nhóc4CBn khWJNSóc lWJNSóc gcssom sògcssm, cảpBzs mặtgcss vPQBrưng rưvPQBng nướcvPQB WJNSmắt, túgcssm lấypBzs vvPQBạt pBzsáo pBzsanh khô4CBnng nỡpBzs bpBzsuông, WJNShỗn loạnWJNS nhWJNSư thế,WJNS kiểupBzs WJNSbất chvPQBấp kvPQBhông pBzsrời nvPQBhư th4CBnế, n4CBnhưng mgcssà vPQBcũng vPQBcó ípBzsch gìpBzs đâu?

Có íchWJNS gì4CBn nào?

Sau cùgcssng a4CBnnh vẫpBzsn vứtWJNS bWJNSỏ côWJNS vPQBđấy thôi.

Không 4CBncần cô4CBn nWJNSữa đấyvPQB thôi.

Thủ pBzsThủ cảpBzsm g4CBniác trovPQBng lòngpBzs WJNSnguội lạnh4CBn, bởi4CBn pBzsvì ngcsshớ đếnvPQB ngcsshững chuyệgcssn npBzsày, lạpBzsi lWJNSàm nưpBzsớc mắtWJNS c4CBnô tuôn4CBn rơi.

Cô vẫgcssn vPQBdùng lgcssiệu phá4CBnp cũ,gcss WJNSra n4CBngoài ăgcssn mWJNSột gcssbữa, sa4CBnu đóvPQB đvPQBi xegcssm liềnWJNS vPQBtù tvPQBì mấWJNSy vPQBbộ ppBzshim, WJNStrong ph4CBnim pBzscó v4CBnui buồnvPQB gcssli hợp,pBzs vPQBcó bgcssài gcssca si4CBnnh pBzstử buồnWJNS thương,pBzs cópBzs npBzshững nỗigcss khgcssổ đaugcss vậgcsst lgcssộn, cópBzs nhữnggcss đờivPQB ngườiWJNS vPQBbi a4CBni, gvPQBian vPQBnan dưpBzsờng n4CBnhư vpBzsĩnh viWJNSễn vPQBkhông c4CBnó bgcssờ bến.

Những lpBzsúc 4CBnnhư thế4CBn cô4CBn tgcssự cảmWJNS thvPQBấy mìnhWJNS quvPQBả làgcss magcssy pBzsmắn tropBzsng cuộvPQBc sống.

Rạng sángcssg mpBzsới về4CBn nhWJNSà, vPQBđã tvPQBhấy KpBzsỷ WJNSNam PhưpBzsơng, cgcssô bpBzsất ngờpBzs gcssvô cùgcssng, ồgcss WJNS1 tiếng:4CBn “SaoWJNS anvPQBh lpBzsại về?”

Anh dườngWJNS npBzshư có4CBn chútpBzs khpBzsó gcsschịu: “Ngcsshà 4CBnanh, an4CBnh kWJNShông đư4CBnợc vpBzsề chắc?”

Bọn pBzshọ đãpBzs gipBzsao vPQBhẹn rồi,4CBn 4CBnkhi pBzsbên nà4CBno WJNSđó tứ4CBnc giận4CBn, vPQBbên kivPQBa vPQBkhông được4CBn ppBzshép nổpBzsi pBzscáu, tvPQBhế npBzsên cô4CBn thugcssận thvPQBeo agcssnh, hípWJNS mắ4CBnt c4CBnười dỗpBzs dànhgcss: “ĐưWJNSợc rồWJNSi, đượcpBzs rồi,gcss đvPQBương 4CBnnhiên gcsscó gcssthể vềWJNS pBzschứ.” VừpBzsa quagcssy đipBzs, c4CBnô vPQBlại hỏ4CBni: “Anhgcss WJNSvề làmpBzs gpBzsì thế?”

Sắc m4CBnặt a4CBnnh cWJNSòn tpBzsệ h4CBnơn, gcssnhư thpBzsể anpBzsh vPQBấy vừvPQBa giậgcssn dỗi4CBn ởgcss gcsschỗ WJNSem nào4CBn v4CBnề, WJNSlại vPQBcàng làmvPQB côpBzs tvPQBhấy pBzstò pBzsmò hơWJNSn, cgcssòn cópBzs c4CBnô WJNSnào dvPQBám cvPQBhọc giậ4CBnn anWJNSh gcssnữa đây?

Lúc gcssanh tgcsshật 4CBnsự pBzsgiận, a4CBnnh thpBzsường kWJNShông gcssnói gì,4CBn mpBzsà gcssthực 4CBnra gcsscô cũngpBzs mệpBzst rồi,4CBn pBzsuể oảpBzsi lết4CBn vPQBđi tha4CBny qpBzsuần ávPQBo, pBzslúc rWJNSa mgcssới để4CBn gcssý tvPQBrên bàngcss đểWJNS c4CBnái gìgcss đóvPQB: “GWJNSì thế?”

“Phim gốc.”

Anh trảvPQB lgcssời tr4CBnong WJNSsự mấtgcss kgcssiên nhẫn,gcss tvPQBừ bWJNSé đã4CBn thpBzsế pBzsrồi, lúgcssc nàopBzs cpBzsũng chêgcss cpBzsô phiềngcss hàpBzs. CvPQBô làgcss gcsscon gái4CBn, vPQBnhỏ WJNShơn anWJNSh rấtpBzs nhiềuvPQB tuổi,WJNS lvPQBại cứpBzs kvPQBhăng kpBzshăng tWJNShích gcssbám thepBzso sapBzsu anh4CBn, lạpBzsi thícWJNSh cùngWJNS vớWJNSi cảvPQB đámWJNS covPQBn traWJNSi trvPQBèo tườngWJNS lvPQBeo c4CBnây, vPQBanh thấgcssy ch4CBnán ngcssản vớipBzs cá4CBni đuôivPQB 4CBnnhỏ nàpBzsy l4CBnắm rvPQBồi, tWJNShế nvPQBên agcssnh ngcssói chWJNSuyện gcssvới cWJNSô chWJNSỉ vỏpBzsn vẹnvPQB troWJNSng vògcssng pBzs3 phút4CBn đãpBzs mấtgcss hếtpBzs vPQBcả nhẫn4CBn nại.

Cô vPQBnhất vPQBthời WJNSvui rgcssa mặ4CBnt: vPQB“Sắc GiớiWJNS vPQBà? MvPQBai evPQBm gọipBzs Hiể4CBnu 4CBnTô đếnpBzs cùng4CBn xegcssm, nghgcsse npBzsói LươvPQBng Triềugcss VĩpBzs 4CBntrong phpBzsim cóvPQB nu4CBnde, hpBzse he!”

Anh độtpBzs nhiWJNSên nópBzsi: “Mai4CBn phả4CBni t4CBnrả ngưWJNSời tgcssa rồi,WJNS xeWJNSm luôgcssn vPQBhôm vPQBnay đi.”

“Hả?”

“Em tưởnWJNSg việcpBzs này4CBn d4CBnễ gcsslắm ấygcss? NgvPQBười tWJNSa phảigcss nvPQBể mặtvPQB lắmWJNS mớiWJNS chpBzso mượngcss đấy.”

“Trời ơ4CBni, KỷpBzs Na4CBnm Phươgcssng à,WJNS an4CBnh nghpBzsĩ cácpBzsh đi4CBn pBzsmà, bâypBzs gWJNSiờ epBzsm bu4CBnồn nvPQBgủ mWJNSuốn chếtgcss đi4CBn đưvPQBợc, đểpBzs mavPQBi x4CBnem nhvPQBé, mượnpBzs thêgcssm 4CBn1 ngày4CBn nWJNSữa nhé4CBn, nhé?”

“Phải pBzsxem tron4CBng hômWJNS n4CBnay, WJNSbây giờWJNS xeWJNSm luôn.”

Xem rvPQBa avPQBnh ấypBzs hôvPQBm naWJNSy tâmgcss trgcssạng đúnpBzsg lWJNSà vPQBkhông gcssổn, 4CBnđến chvPQBút vPQBviệc cỏngcss gcsscon 4CBnnày cWJNSũng khôgcssng 4CBnnỡ giúgcssp, agcssnh màpBzs vPQBthật sựpBzs tứcgcss WJNSlên t4CBnhì 4CBnquả làgcss đgcssáng gờm4CBn vgcssô cpBzsùng, côvPQB nh4CBnăn pBzsnhó ôpBzsm vPQBcuộn phgcssim, hôpBzsm na4CBny xevPQBm gcssthì hôgcssm napBzsy xe4CBnm vậy.

Ai dpBzsè cògcssn 4CBnbị WJNSanh giậtvPQB lấy:vPQB “Chgcssâu chấgcssu đòipBzs WJNSđá xe.”

Cô lpBzse lWJNSe lưỡi,WJNS thgcssực rvPQBa cvPQBâu ngcssói WJNSấy cvPQBòn cvPQBó cảvPQB pBzs1 pBzssự tíchpBzs gcssđằng saWJNSu nữa,WJNS hgcssồi đgcssó anpBzsh pBzsđang h4CBnọc 4CBncấp 4CBn2, cô4CBn vừavPQB mớipBzs vpBzsào vPQBlớp vPQB1, cgcssả đámvPQB trvPQBẻ gcsscon gcsstâm đầuvPQB vPQBý hợppBzs chơgcssi đùvPQBa ởvPQB sâpBzsn cpBzsỏ 4CBnbỏ hvPQBoang saWJNSu WJNSkhu nhà,4CBn mọipBzs ngưpBzsời đangvPQB dgcssựng bảnpBzsg vPQBbóng rổWJNS mới.vPQB Cô4CBn lvPQBúc đó4CBn bégcss tí4CBn tẹgcsso 4CBnteo, mpBzsà lạgcssi b4CBnật n4CBnhanh nhấgcsst, l4CBnao đ4CBnầu đpBzsến rpBzsa sứpBzsc dựnpBzsg câvPQBy cột4CBn bằng4CBn sắt.

Cả đpBzsám toànWJNS 4CBncon trvPQBai ồgcss lên4CBn cười,4CBn KỷpBzs NavPQBm 4CBnPhương cư4CBnời tgcsso nhấtpBzs, c4CBnòn khpBzsinh tgcsshường pBzsnói côvPQB: “ChâvPQBu chấu4CBn WJNSđá xe!”

Cuộn gcssbăng pBzsthật gcsssự pBzshơi nặnWJNSg, phònpBzsg chiếvPQBu pgcsshim lạigcss pBzsở lầupBzs vPQB3, cWJNSô ngpBzshe tiWJNSếng anvPQBh khẽgcss tWJNShở dốc,WJNS côvPQB gWJNSiơ tgcssay chọcWJNS chọc:gcss “TaWJNSm vPQBthiếu gipBzsa àvPQB, anpBzsh phảvPQBi luyệnvPQB tậpWJNS pBzsnhiều vgcssào, cảvPQB npBzsgày đừngWJNS chỉgcss vWJNSận độnggcss cWJNSó vPQB1 kiểu,WJNS angcssh nghvPQBe tgcssiếng apBzsnh th4CBnở gcssấy, ggcssià rồi.”

Anh WJNSkhông bựcgcss gcssmà cò4CBnn cườ4CBni: “Cút!”

Đây mớgcssi 4CBnlà vPQBKỷ gcssNam PpBzshương 4CBnchứ, 4CBncô ph4CBnấn 4CBnkhởi b4CBnật m4CBnáy c4CBnhiếu, a4CBnnh gpBzsiúp WJNScô đặt4CBn cuộngcss gcssphim, vPQBcô hỏi:vPQB “Sagcsso an4CBnh khpBzsông 4CBnmua cá4CBni vPQBmáy chiếuvPQB kỹvPQB thuậtgcss sgcssố nhỉ?”

“Không phảigcss 4CBnem nóivPQB cpBzshỉ cópBzs pvPQBhim nhựapBzs mới4CBn đưgcssợc pBzsgọi pBzslà đpBzsiện ảngcssh cpBzsòn gìWJNS nữa?”

Cô từngWJNS nóvPQBi WJNScâu nàvPQBy à?

Chẳng nhớvPQB nữa

Trước npBzsay, c4CBnô vPQBxem phi4CBnm gcsskhông thvPQBích cóWJNS đồvPQB ăgcssn vặ4CBnt bê4CBnn vPQBcạnh, ngườipBzs t4CBna vàWJNSo rạp,gcss tavPQBy tgcssrái bỏngvPQB ngcssgô WJNStay ppBzshải cWJNSô cgcssa, chgcssỉ cvPQBó c4CBnô 4CBn2 bàn4CBn tavPQBy trắng.

Phòng cWJNShiếu ppBzshim WJNStrong nhàgcss rấtvPQB nhỏgcss, gcssnhưng mà4CBn thoả4CBni mpBzsái vgcssô cùgcssng, cgcssô ngvPQBồi bvPQBó gốWJNSi gcsstrên sôpBzs pWJNSha, vPQBmà WJNSanh đpBzsang ngồvPQBi ởpBzs ghếgcss bpBzsên kiaWJNS, vPQBbắt đầu4CBn chpBzsâm mộtpBzs điếugcss thuốc.

Cô nhănWJNS vPQBnhó mặpBzst mày4CBn: “KỷpBzs NvPQBam Phương!”

Anh bậpBzst dvPQBậy bỏWJNS gcssra ngoài.

Cô tưWJNSởng gcssanh WJNSđã gcssđi rồi,pBzs thếWJNS nêgcssn vPQByên tâmgcss ngồi4CBn vPQBxem tiếp

Cô hoà4CBnn tpBzsoàn chìmvPQB đắmvPQB pBzsvới tìnhvPQB tiếtpBzs phimpBzs, lúcWJNS WJNSxem ảnWJNSh tr4CBnên báovPQB khWJNSông thể4CBn cảmWJNS pBzsnhận rgcssa đượ4CBnc 4CBnThang Dgcssuy lạivPQB đẹp4CBn đếgcssn thvPQBế, lúgcssc vPQBcô ấpBzsy thậtgcss sự4CBn xuWJNSất h4CBniện trêngcss vPQBmàn hìvPQBnh, độtgcss nvPQBhiên vPQBcảm giác4CBn nvPQBhư thangcssh pBzsbảo k4CBniếm tgcssuốt pBzsra khỏWJNSi vỏWJNS WJNSbao, châvPQBn pBzsmày khóWJNSe mắtpBzs pBzsđậm spBzsắc xuâ4CBnn, mề4CBnm mạ4CBni thgcssanh gcssthoát tựa4CBn mộtvPQB gcssnhành vPQBhoa đàoWJNS, phoWJNSng tìnvPQBh muWJNSôn ngWJNSàn, khôWJNSn tảpBzs vpBzsạn lần.

Lúc cògcssn đanvPQBg mWJNSê vPQBmẩn, pBzsKỷ NvPQBam WJNSPhương vàWJNSo tvPQBừ lpBzsúc nàgcsso côpBzs cũvPQBng khônvPQBg đểpBzs ývPQB, chpBzso đế4CBnn khWJNSi angcssh ngồi4CBn xuWJNSống gcsssô p4CBnha, WJNScô mớWJNSi liếvPQBc anpBzsh 4CBn1 cpBzsái: “AnWJNSh kh4CBnông rgcssa ngoài4CBn à?”

Anh khgcssông đávPQBp lgcssại, 4CBntoàn bộ4CBn tâmgcss 4CBntrí cgcssô vẫn4CBn dồnvPQB pBzscả vWJNSào bộgcss 4CBnphim, qupBzsay pBzsra lạiWJNS xvPQBem ph4CBnim tiếpvPQB. ĐoạnWJNS “pBzskẹp gcssgiấy” truyềngcss thgcssuyết cvPQBuối cùngWJNS WJNSđã lêpBzsn hpBzsình, cvPQBứ vPQBcoi nhưWJNS c4CBnô vPQBđã gặppBzs qugcssa ngcsshiều phpBzsa kiểupBzs nàypBzs rồgcssi, nhưn4CBng vừavPQB xeWJNSm đếpBzsn WJNSđoạn ấpBzsy, vWJNSẫn khôvPQBng nhịnvPQB đượgcssc k4CBnhì khìpBzs bật4CBn cưWJNSời. KỷWJNS NvPQBam PvPQBhương độtgcss gcssnhiên hỏi:pBzs “CópBzs WJNSgì đángWJNS cgcssười à.”

“Độ khó4CBn cavPQBo đ4CBnấy.” Cgcssô WJNSkhoa tWJNSay mpBzsúa 4CBnchân: “Th4CBnật kh4CBnông th4CBnể tưởngcssg tượnWJNSg nổi….Tại4CBn gcsssao cvPQBó thpBzsể ph4CBnấn khởigcss tgcsshế chứ?”

“Muốn thgcssử tgcssý không?”

“Hở?”

Không WJNSđợi c4CBnô pgcsshản ứngWJNS lạ4CBni, nụgcss vPQBhôn đ4CBnã gcssập xuốngWJNS, pBzscô vgcssùng WJNSvẫy: “Này,4CBn mùvPQBi thuWJNSốc lá!”

Có quỷgcss pBzsmới biếtpBzs anvPQBh vừvPQBa lWJNSàm đếngcss WJNSmấy điếuWJNS rồgcssi, cảWJNS ngườiWJNS s4CBnặc mgcssùi thuốcWJNS. A4CBnnh khônWJNSg buôWJNSng tvPQBay côpBzs liềvPQBn cắnpBzs WJNStay anhgcss, svPQBau cùnvPQBg 4CBnanh khôngvPQB chịuvPQB đ4CBnược WJNSđau, WJNSkhông tgcsshể khpBzsông buông.

“Vậy 4CBnanh WJNSđi đánhgcss răngcssg nhé.”

Quả nàWJNSy xopBzsng rồi,4CBn gcsscô quvPQBa qWJNSuýt nói4CBn: “WJNSĐi đvPQBi, mWJNSau gcssđi đivPQB, ngcsshớ tắmpBzs nữaWJNS đấy.”

Cô còn4CBn phWJNSải xvPQBem gcssphim, trgcssước WJNStiên cứWJNS pgcsshải x4CBnua pBzsanh 4CBnđi cáigcss đã,vPQB anWJNSh ấ4CBny tắ4CBnm gcsstrước 4CBnnay svPQBiêu lâ4CBnu, l4CBnại tgcsshích bả4CBnnh chọe,gcss sấypBzs tócpBzs cũWJNSng pBzsphải gcsssấy đến4CBn nửvPQBa WJNSngày, pBzsđợi vPQBanh tắ4CBnm xongWJNS, pBzscô đã4CBn sớ4CBnm xu4CBnống lầpBzsu đigcss ngủgcss rồi.

Ai pBzsmà ngờpBzs được4CBn p4CBnhim 4CBncòn chưvPQBa xevPQBm hết,gcss angcssh WJNSđã tắWJNSm WJNSxong WJNSrồi, angcssh mặcWJNS bộWJNS áoWJNS tắmvPQB pBzsbông bướcvPQB rWJNSa ngo4CBnài, đếnvPQB tWJNSóc cvPQBũng chgcssưa sấy,4CBn tpBzsay 4CBncòn cầmWJNS WJNSkhăn lôngcssg, vừvPQBa WJNSlau vừpBzsa ngồipBzs xuông4CBn, c4CBnô hoàngcss tvPQBoàn kWJNShông pBzslường tr4CBnước, 4CBncó muốnpBzs tpBzshoát cũngWJNS vPQBkhông kvPQBịp, WJNSđành tỏgcss rvPQBa vvPQBẻ mặtvPQB kvPQBhổ sở4CBn: 4CBn“Kỷ NvPQBam Phương,WJNS egcssm mệtgcss lắm.”

Nhìn WJNSdáng vẻvPQB gcssanh cópBzs hơvPQBi nổi4CBn cávPQBu, nhưn4CBng apBzsnh lạigcss nggcssồi gcssim vPQBbất động,gcss c4CBnô nghĩ4CBn 4CBnthế nàopBzs th4CBnì pBzshôm napBzsy cũvPQBng phảvPQBi trởpBzs m4CBnặt bằnggcss đưvPQBợc, cô4CBn đành4CBn đpBzsánh đònpBzs phpBzsủ đầu:vPQB “vPQBAnh r4CBna ng4CBnoài đigcss, dùpBzs 4CBnsao WJNSanh cũngpBzs cvPQBó chvPQBỗ đivPQB mà,pBzs WJNSem gcssmệt lắmgcss rồi.”

Anh gcssném gcsskhăn tắ4CBnm xuốpBzsng sàpBzsn, WJNScô ng4CBnhĩ đợ4CBnt nàgcssy khônvPQBg t4CBnránh khgcssỏi cWJNSãi nhWJNSau t4CBno rồgcssi, lầWJNSn trướcgcss vPQBcô 4CBnđuổi avPQBnh pBzsra ngoàiWJNS, 4CBn2 ngườvPQBi còWJNSn lớnpBzs tiếngvPQB một4CBn trận.

Cãi nha4CBnu chứ4CBn gvPQBì, pBzscãi đpBzsi, cvPQBô cũngcssg chẳgcssng sợ,vPQB cò4CBnn huvPQBng hăngvPQB WJNStrợn mgcssắt vớivPQB anh.

Kết qgcssuả anvPQBh kpBzshông nóvPQBi gcssdù chWJNSỉ pBzsmột tiếnWJNSg, 4CBnquay ngườiWJNS WJNSđi mất.

Cô gcssthở phàopBzs nhẹvPQB nhõm,WJNS xvPQBem tiếvPQBp bgcssộ ppBzshim, L4CBnương TriềuWJNS pBzsVĩ trogcssng phgcssim đ4CBnang rơ4CBni n4CBnước mắpBzst, mộtgcss ngư4CBnời đàpBzsn ôngpBzs nvPQBhư thế,WJNS vpBzsậy pBzsmà cũn4CBng 4CBnkhóc ư.

Trong lògcssng WJNScô ogcssán t4CBnrách, tấ4CBnt cảpBzs lpBzsà tạipBzs KvPQBỷ WJNSNam PhươpBzsng pgcsshá đWJNSám, gcsshại pBzscô kh4CBnông xeWJNSm đưvPQBợc phầ4CBnn đầu,gcss WJNSđến WJNSđoạn cảmWJNS xúpBzsc gcssnhất thWJNSì lạipBzs hopBzsàn toà4CBnn khônggcss cvPQBó cảWJNSm giácgcss gì.
(*chú1:4CBn ơ…gcss “đoạ4CBnn kẹ4CBnp gvPQBiấy” gcsstruyền thupBzsyết ởpBzs trên4CBn, vPQBtớ négcssm cả4CBn raw lvPQBên, bạnvPQB nàogcss gcssxem Sắ4CBnc Giớigcss rồivPQB ắpBzst hiểuvPQB, màpBzs bạ4CBnn vPQBnào 4CBntò mWJNSò pBzslà cpBzsái gvPQBì tvPQBhì đvPQBây “传说中的回形WJNS针” tớpBzs khôgcssng xgcssúi bẩygcss kgcssích WJNSthích truvPQByền báWJNS gìvPQB đpBzsâu nhWJNSớ, gcssvì 4CBnphim vPQBvì truyện4CBn nóWJNS đềvPQB cậgcssp vPQBấy mà4CBn XD)

(*chú2: ngoại trgcssuyện WJNSnày xpBzsảy gcssra vgcssào lúcgcss nàpBzso ấy4CBn hởvPQB? T_vPQBT tớWJNS cũng4CBn 4CBnkhông rvPQBõ nữa,vPQB dùpBzs đgcssã hỏi4CBn vPQBhan tieba nhưng&nb4CBnsp;mọi ng4CBnười cũng mWJNSù mờvPQB npBzshư chúpBzsng vPQBta cảvPQB thôi)

 

3.

Ai màgcss biếtvPQB t4CBnại sgcssao hôgcssm đấy4CBn tgcssôi lạigcss say? 

 

 

Hôm đgcssó uốgcssng đếngcss gcsssay gcssmèm, ta4CBny TWJNSrác NhĩpBzs s4CBnau cgcssùng gcsscòn óigcss rWJNSa mápBzsu, tôvPQBi pBzsđịnh l4CBnái xgcsse đvPQBưa cậu4CBn WJNSta đếnvPQB bệnWJNSh vivPQBện, nWJNShưng 4CBnlại bgcssị cpBzsả đámWJNS vPQBanh evPQBm vPQBcan ngănvPQB, pBzsbảo tgcssôi ng4CBnộ nhỡ4CBn gặpvPQB vPQBcảnh sávPQBt thìWJNS saovPQB, tộpBzsi npBzsày làWJNS tộgcssi WJNSlái WJNSxe savPQBu kh4CBni rvPQBượu bipBzsa đấy.WJNS Mgcssà gcssnếu kgcsshông bịpBzs cpBzsảnh WJNSsát gcsssờ gá4CBny, thì4CBn cgcssũng vPQBkhông gcssnên lávPQBi WJNSxe lgcssúc uốWJNSng say.

Cả lũ4CBn bọngcss tpBzsôi đây4CBn pBzsđều vPQBlà 4CBnnhững cônggcss dânvPQB biếtpBzs tugcssân pBzsthủ lvPQBuật phápWJNS, đvPQBương ngcsshiên khôgcssng thểgcss gcssmạo hivPQBểm láiWJNS xpBzse 4CBnlúc sapBzsy đểWJNS bvPQBị cảnvPQBh sgcssát chộvPQBp đượcWJNS, thgcssế nêpBzsn đànhWJNS gcssgọi c4CBnho 4CBn120, WJNSxe cứvPQBu 4CBnthương lgcssát WJNSsau gcssđã 4CBnđến đónWJNS TrácvPQB NvPQBhĩ đi.

Về cpBzshuyện dpBzsạ dày4CBn TrácvPQB Nhĩgcss chảygcss má4CBnu WJNSấy à,WJNS thậvPQBt sWJNSự 4CBnlà pBzstôi ppBzshải xWJNSin lWJNSỗi cậuWJNS tWJNSa 4CBnrồi. gcssTối đgcssó tôigcss vpBzsùi đầuvPQB uốnpBzsg rượpBzsu giảiWJNS sầugcss, lạiWJNS thêmpBzs bvPQBên cạnhpBzs vPQBcó pBzs1 lũgcss vPQBmù quánpBzsg cgcsshúc WJNStụng WJNSkhông ngừng,4CBn uống4CBn vPQBsay lgcssúc 4CBnnào cũng4CBn khônWJNSg biếgcsst 4CBnnữa. pBzsSau cpBzsùng tgcssôi 4CBncòn muốnvPQB upBzsống pBzsmột mìngcssh, Trágcssc NpBzshỉ bảo:vPQB ‘ĐượcWJNS thôivPQB, biếvPQBt WJNScậu khônpBzsg thoảpBzsi mgcssái WJNSrồi, gcssly nàyWJNS tôipBzs mờiWJNS cậu.”

Cậu t4CBna bìpBzsnh thườnvPQBg cũpBzsng vPQBchỉ uố4CBnng ởWJNS vPQBmức hơngcss vPQB1 chvPQBai thôipBzs, WJNShôm đóvPQB gắngWJNS gượngWJNS đvPQBược đếngcss vPQB2 WJNSchai, cũ4CBnng pBzscoi 4CBnnhư bgcssiết tWJNSrọng ngcssghĩa khípBzs rồi.

Tay pBzsnày lúcpBzs uố4CBnng sapBzsy rpBzsồi thpBzsì lạipBzs bgcssắt đầugcss kpBzsêu l4CBna gvPQBào théWJNSt: “KhôngWJNS phảiWJNS Thủgcss Thủ4CBn sinpBzsh WJNScon tvPQBrai rồigcss WJNSà, WJNScậu đagcssu lògcssng cái4CBn nỗ4CBni gìpBzs 4CBnnữa? Tôigcss k4CBniếm chpBzso WJNScậu pBzs8 WJNSem pBzs10 eWJNSm đẻWJNS đượ4CBnc nugcssôi đượ4CBnc, đểgcss mấypBzs egcssm ấyWJNS singcssh 4CBncho vPQBcậu 4CBn1 4CBntá WJNSnhé, cậuWJNS th4CBních cWJNSon tragcssi cóvPQB vPQBcon pBzstrai, thpBzsích pBzscon gágcssi gcsscó cvPQBon gái!”

Tôi 4CBnvừa ng4CBnhe gcssxong, gcssđã cảm4CBn thpBzsấy 4CBnmen rượupBzs dộivPQB lgcssên đầWJNSu, 4CBnbật dậyWJNS hgcssất tuWJNSng WJNScả bgcssàn, 4CBnđám ngườivPQB x4CBnung quagcssnh liềpBzsu m4CBnạng pBzscan ngăn.4CBn vPQBTôi ppBzshải đánhpBzs chpBzso 4CBnthằng ônvPQB pBzscon nvPQBày mộtpBzs trậpBzsn, kếtvPQB quảvPQB cvPQBả người4CBn cWJNSậu 4CBnta vPQBxiêu vẹoWJNS, n4CBnôn r4CBna nga4CBny mộtgcss bãipBzs máu.

Được l4CBnắm, tWJNSôi khôpBzsng 4CBnthèm chvPQBấp ônvPQB conpBzs, pBzstôi đưpBzsa cậpBzsu tgcssa tớ4CBni bệ4CBnnh vvPQBiện vậy.

Lúc gcssxe cứWJNSu thWJNSương đếgcssn, cậu4CBn pBzsta tapBzsy cWJNSòn đ4CBnang cắmgcss ốngvPQB truyền4CBn 4CBnvẫn 4CBncố níuvPQB tavPQBy tvPQBôi, chânWJNS thànhvPQB sâWJNSu sắcgcss nói:4CBn vPQB“Con t4CBnrai cũngpBzs đưWJNSợc rồvPQBi, 4CBncon tra4CBni cũngWJNS tốtWJNS pBzsmà, sapBzso cậugcss lvPQBại khôpBzsng t4CBnhích covPQBn trapBzsi chứ?”

Có coWJNSn pBzstrai để4CBn lWJNSàm cáipBzs gcssgì nàogcss Cgcsson gái4CBn không4CBn pvPQBhải tốtgcss hpBzsơn à!

Sinh đpBzsẻ cpBzsó pBzskế hoạchvPQB vPQBbây giờ4CBn khôngWJNS cgcssho ph4CBnép đẻpBzs đWJNSứa thpBzsứ WJNS2, npBzsếu khôWJNSng gcsstôi có4CBn cầngcss phảiWJNS kgcsshổ pBzsthế ngcssày khônpBzsg hả?

Vả lạivPQB tWJNSôi dWJNSỗ dgcssành côWJNS ấypBzs sinpBzsh chgcsso 4CBnđứa cpBzson dpBzsễ lắmWJNS gcssđấy à?4CBn Tôi4CBn dỗWJNS ngopBzsn dvPQBỗ ngọtWJNS 4CBncô ấWJNSy đếnpBzs cảvPQB gcss1 năm4CBn cóvPQB lẻWJNS rồiWJNS đấyWJNS, cvPQBhỉ mgcssong mỏipBzs vPQBcô ấgcssy sinvPQBh cvPQBho tôipBzs WJNS1 đứvPQBa cpBzson gái,4CBn th4CBnế 4CBnmà kWJNSết 4CBnquả lại4CBn lgcssà c4CBnon trai!

Tôi gcsscòn ggcssì gcssđau pBzslòng hơn4CBn không?

Ông bàvPQB nội4CBn nWJNSghe gcssnói pBzslà c4CBnon tra4CBni, WJNSthì hài4CBn lò4CBnng 4CBnlắm, kh4CBnỏi ph4CBnải n4CBnói, giốngpBzs WJNShệt npBzshư gcsscó đượcvPQB đứapBzs chpBzsáu đícvPQBh tô4CBnn rồiWJNS 4CBnthì pBzsvạn sự4CBn đềvPQBu WJNSthỏa mãn,gcss tôipBzs cvPQBó WJNScố bgcssảo pBzscô ấy4CBn vPQBsinh thêgcssm đứaWJNS nữgcssa WJNSthì đếngcss c4CBnả vivPQBện tvPQBrợ pBzsbên ngWJNSoài cũvPQBng chẳWJNSng WJNScòn ai.

Tôi cópBzs gcssdễ dàgcssng gìvPQB kh4CBnông h4CBnả tôi?

Mượn rvPQBượu ti4CBnêu sầu,gcss sầugcss pBzsthêm 4CBnsầu, rượuWJNS ngấmvPQB rupBzsột sầu,pBzs pBzsquả 4CBnthật, ngườigcss sầuvPQB pBzscó rượu4CBn sầu.

Tôi cvPQBòn chưapBzs WJNSói vPQBmáu đấy,vPQB cậu4CBn t4CBna đãvPQB ógcssi mWJNSáu rồi.

Đợi đếnvPQB gcsslúc cpBzsậu 4CBnta pBzsđẻ co4CBnn trgcssai, tô4CBni thWJNSể nàovPQB cũng4CBn chuốcgcss cậugcss 4CBnta bữa4CBn nữa.

Để WJNScậu óivPQB mpBzsáu cWJNSho m4CBnà xem!

*chú: H4CBnE pBzsđấy cWJNSác cậugcss ạ4CBn ╮( ̄▽ ̄”)