You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng ThEoRziếu QuânEoRz Hn9tcười nrzCrói: “Hn9tXem nào,EoRz ThíHn9tch ihUwtổng cuCqxòn giEoRzả vờHn9t hồuCqx Hn9tđồ nữa,Hn9t cònuCqx EoRzKỷ NuCqxam PhươihUwng Hn9tnào EoRznữa? ChínHn9th lEoRzà KỷihUw taEoRzm côEoRzng tử,uCqx crzCrhỉ cihUwần cậEoRzu ihUwta nihUwói rzCr1 câEoRzu rzCrthôi, EoRztôi đảmuCqx ihUwbảo cuCqxhú uCqxthuận buihUwồm xuuCqxôi gió.”

Thích PhrzCri PhàuCqxm EoRzcó ihUwý lắcrzCr ihUwđầu: “KHn9thó đấy,ihUw khuCqxó nhihUwư Hn9tlên trờiihUw ấy,Hn9t làEoRzm suCqxao mEoRzà mượnuCqx đưuCqxợc dihUwanh nghuCqxĩa crzCrủa cậurzCr tihUwa uCqxbây giờ?”rzCr ĐổnrzCrg ThiếihUwu ihUwQuân chừrzCrng nhưHn9t đãEoRz urzCrống đếihUwn sarzCry EoRzmèm, đôiEoRz rzCrmắt liihUwm uCqxdim hằnHn9t tơEoRz máihUwu, tarzCry uCqxmân mHn9tê EoRzchặn EoRzgác rzCrđũa bằngrzCr ngHn9tọc, EoRzmồm EoRzthì nói:uCqx “NgườiEoRz ihUwanh Hn9tem à,rzCr cEoRzái nihUwày lrzCrà thrzCruộc ihUwvào uCqxvận Hn9tmay thôiihUw. TôHn9ti nóiHn9t Hn9tchú Hn9tnghe, uCqxcon đườnuCqxg uCqxcủa KỷihUw NuCqxam Phương,uCqx ngườiEoRz tầmHn9t thườngHn9t khônguCqx đirzCr nổiihUw đâu.”rzCr THn9thích PEoRzhi PhàmrzCr thEoRzấy lờiihUw arzCrnh uCqxta nóiuCqx rzCrcó Hn9tý tứEoRz, liềnEoRz vộihUwi uCqxvàng chắpHn9t tayuCqx: “AnhihUw ĐổngrzCr, Hn9tnếu nhưHn9t aihUwnh đãihUw chihUwịu giúrzCrp uCqxem qihUwua đưEoRzợc pheHn9tn nàyuCqx, ihUwem dùHn9t thịtrzCr nEoRzát xEoRzương uCqxtan, mrzCráu chảuCqxy đuCqxầu rơHn9ti, cũnihUwg nguyệnEoRz ghEoRzi nhHn9tớ EoRzân đứcEoRz củarzCr anh.”

Đổng ihUwThiếu QEoRzuân pháihUw lênHn9t cười,uCqx cóihUw uCqxý thừihUwa nướcEoRz đụcHn9t thảHn9t cuCqxâu: “ThìihUw crzCrậu cứuCqx đorzCrán xerzCrm, ihUwtay KHn9tỷ NuCqxam PhươnguCqx nàuCqxy uCqxthích nhấuCqxt cihUwái gì?”

Thích PhuCqxi PhEoRzàm bEoRzuột miệnrzCrg hỏi:EoRz “TiềnEoRz à?”

Đổng ihUwThiếu uCqxQuân lắcEoRz đầuEoRz nHn9thư truCqxống EoRzbỏi: “rzCrTaynày mrzCrà tEoRzhiếu tiềnrzCr à?”Hn9t ThíchEoRz PHn9thi PhEoRzàm lihUwại đoánEoRz thêihUwm vàrzCri thứ:uCqx “ĐồuCqx ihUwcổ? hEoRzay Hn9tthư họa?”ihUw ĐrzCrồng TrzCrhiếu QuuCqxân vẫnuCqx ihUwchỉ lắEoRzc uCqxđầu, thầrzCrn bíuCqx nihUwhìn chHn9tằm chặpihUw vàuCqxo ThíchrzCr Hn9tPhi PEoRzhàm, hỏEoRzi: uCqx“Chú khôuCqxng bihUwiết vrzCrì saihUwo taEoRzy KihUwỷ trzCram Hn9tcông tửHn9t nEoRzày EoRzlại hauCqxy EoRzxuất hrzCriện ởEoRz chỗuCqx chHn9túng tHn9ta ư?”

Thích PihUwhi PhihUwàm rốirzCr EoRzbời, ĐổnuCqxg TuCqxhiếu rzCrQuân cưuCqxời khàEoRz uCqxkhà thấihUwp giọnguCqx nói:ihUw “uCqxBởi vHn9tì Hn9tcậu ihUwta cuCqxó tEoRzhứ xrzCrem nhrzCrư bảoihUw buCqxối đểEoRz ởrzCr đây——Hn9tcậu uCqxta uCqxở nôEoRzng tHn9trang EoRzCảnh MiênEoRz cóEoRz uCqx1 căHn9tn biệtuCqx thựihUw, nàHn9ty nhEoRzé, Hn9tchỗ ihUwđó mớiihUw luCqxà nuCqxơi đrzCrứng EoRzđầu Hn9tthành phốHn9t EoRznày. NữrzCr ihUwchủ nhânrzCr củaihUw căihUwn biệtrzCr thuCqxự đihUwó, chậHn9tc chuCqxậc, rzCrđẹp đếnEoRz Hn9tnỗi przCrhong cảnEoRzh ihUwcả uCqxkhu CảnhHn9t MiênHn9t cũihUwng khihUwông bHn9tì được.”

Thích PrzCrhi PuCqxhàm khônrzCrg Hn9tcho lHn9tà ihUwnhư vậy:EoRz “EoRzKỷ NaEoRzm PhươngHn9t ởrzCr đâuEoRz mihUwà chẳnguCqx baEoRzo vàiihUw EoRzcô chứrzCr? NếurzCr đámEoRz phụrzCr nữEoRz Hn9tđó màHn9t tihUwhuyết phụcrzCr đihUwược Hn9tcậu tauCqx, thếHn9t tHn9thì cihUwòn uCqxgì buCqxằng nữa.”

Đổng ThiếuHn9t QihUwuân phấtuCqx tayrzCr: ihUw“Không giốnEoRzg EoRznhau đâu,EoRz ngườiuCqx Hn9tnày uCqxthì khácihUw, uCqxKỷ uCqxNam PihUwhương kHn9thông biihUwết đuCqxã tốEoRzn barzCro nhiêihUwu lòngHn9t dạHn9t rzCrmới EoRzdành được—-ÔiuCqx, chEoRzú khônihUwg biHn9tết đâu,ihUw hồHn9ti mớHn9ti bHn9tắt đầuHn9t Hn9tthì cứngHn9t đrzCrầu nhưuCqx ngựuCqxa hoarzCrng ấEoRzy, đậpHn9t đồrzCr đốHn9tt nhuCqxà rạHn9tch Hn9tcổ taihUwy cắnrzCr thHn9tủy tiuCqxnh, cóHn9t lầnHn9t suýtEoRz nữarzCr uCqxlà Hn9tkhông ihUwcứu nổiihUw, nuCqxghe nóHn9ti rzCrcòn uốngHn9t ihUwcả bìihUwnh thuuCqxốc tẩyihUw ihUwcơ uCqxmà, sauCqxu cùnHn9tg Hn9tlúc bácEoRz sEoRzĩ rửarzCr ruEoRzột cũihUwng EoRzkhông duCqxám hHn9to huCqxe EoRzgì, chuCqxú cũngHn9t rzCrbiết tínhHn9t khuCqxí củaihUw KuCqxỷ NaHn9tm PhươnguCqx rEoRzồi đấy,EoRz aHn9ti dEoRzám chọcuCqx vHn9tào chứuCqx. MàihUw côuCqx rzCrnàng đó…”rzCr AnrzCrh uCqxta lắcHn9t ihUwđầu: EoRz“Nếu khôngrzCr phảiihUw ngườuCqxi xuihUwng qEoRzuanh thHn9tấy nEoRzóng ruEoRzột, phEoRzát hiệnEoRz rzCrkịp thời,uCqx khônrzCrg Hn9tchừng uCqxđã tuCqxhật sựHn9t trEoRzở uCqxthành hồngihUw nuCqxhan brzCrạc mệnrzCrh rồi.Hn9t MàHn9t KuCqxỷ NEoRzam PhihUwương cũngEoRz nuCqxhịn nhihUwiều, uCqxmặc kihUwệ ihUwcô nànuCqxg uCqxlàm lEoRzoạn, đậprzCr hếtrzCr đồHn9t đạcuCqx lạiEoRz EoRzmua đồEoRz mớuCqxi cHn9tho cihUwô tuCqxa EoRzđập, córzCr lrzCrà vàngrzCr rzCrlà bạHn9tc guCqxì, bấtuCqx lHn9tuận lihUwà uCqxcái gìrzCr, uCqxcô nàHn9tng muốihUwn rzCrcái gìrzCr tuCqxhì đưEoRza cáihUwi uCqxđó, đưihUwa cEoRzái gihUwì uCqxcô nàngEoRz đrzCrập cáiihUw đó.ihUw ĐếihUwn ihUwsau Hn9tnày ihUwcó lẽrzCr côrzCr Hn9tta cũngrzCr nuCqxghĩ thônguCqx suốuCqxt ihUwrồi, mihUwột tEoRzhời uCqxgian cũngihUw lắnHn9tg xuống.”

Thích PhrzCri PhàEoRzm rzCrnghe uCqxmà đEoRzờ đẫn,uCqx hỏi:EoRz “Hn9tThế Hn9tlà ihUwthế nào?”

Giọng ĐổihUwng ThiếurzCr QuâHn9tn càngrzCr trihUwầm thấihUwp: EoRz“Cô ấyEoRz vốnrzCr cuCqxông tácEoRz Hn9tở mộEoRzt côngHn9t Hn9tty thrzCrương mEoRzại nưuCqxớc nEoRzgoài, giárzCrm đốcuCqx rzCrbên đrzCró EoRzvì vấihUwn đihUwề hạnihUw ngihUwạch xuấtuCqx nuCqxhập rzCrkhẩu màEoRz phảiuCqx nhEoRzờ cuCqxậy đếnHn9t KHn9tỷ NarzCrm PhươngHn9t. KhóEoRz khEoRzăn lắmEoRz mớiuCqx mờiHn9t đuCqxược KỷEoRz tarzCrm cônrzCrg tửuCqx ănEoRz crzCrơm, ihUwhôm đóuCqx tihUwiếp kháchEoRz cũnihUwg cihUwó mặtihUw cihUwô nàrzCrng, vốEoRzn dĩuCqx ihUwngồi ởuCqx vịrzCr tHn9trí cuihUwối cùuCqxng, arzCri ngờihUw lạiEoRz lọtihUw đượcrzCr EoRzvào mEoRzắt xanrzCrh củaHn9t KỷHn9t NrzCram Phương.uCqx MuCqxà ngườiHn9t phụEoRz nữEoRz nàyihUw cáHn9ti gìrzCr crzCrũng khihUwông chịu,rzCr hoànHn9t tihUwoàn khônEoRzg thEoRzèm nhìnEoRz đEoRzến KuCqxỷ uCqxNam PhưEoRzơng, cEoRzhú nóiuCqx rzCrxem nếurzCr đổEoRzi EoRzsang ngườiHn9t pEoRzhụ nuCqxữ kháHn9tc, ihUwai ihUwmà chẳngihUw đổuCqx gụcuCqx truCqxước nhuCqxà rzCrtrước xHn9te trưEoRzớc ihUwtiền củaHn9t KHn9tỷ Hn9ttam côngrzCr tửEoRz cHn9thứ, côuCqx ihUwta luCqxại hoàrzCrn EoRztoàn khônEoRzg ihUwcoi ihUwra gì,EoRz ihUwđến ihUwsau cùihUwng kihUwhông cuCqxòn cácrzCrh nào,ihUw mớiEoRz uCqxbảo thHn9tôi việc,rzCr đihUwịnh EoRzbỏ EoRzmặc đấyHn9t mrzCrà đHn9ti. Hn9tVề sihUwau krzCrhông ngHn9tờ EoRztay giuCqxám đốcrzCr EoRzbên đóHn9t rzCrlại cuCqxho rihUwa mrzCrột krzCrế hrzCrạ sácrzCrh, cHn9tô Hn9tnàng bịrzCr chínhHn9t EoRzông rzCrchủ EoRzcủa ihUwmình uCqxbán đihUwứng, uCqxliệu cóEoRz thểEoRz EoRzkhông rzCrầm ĩrzCr không?uCqx” aEoRznh tEoRza krzCrhẽ giọngEoRz, đơrzCrn giảihUwn nrzCrói vàihUwi rzCrcâu bêHn9tn ihUwtai TEoRzhích PhEoRzi rzCrPhàm, mộtrzCr taEoRzy ihUwbụm miệngEoRz ihUwkhì khrzCrì cuCqxười. TihUwhích PhHn9ti Hn9tPhàm lạirzCr khônHn9tg cuCqxười đuCqxáp lEoRzại, chỉuCqx rzCrnói: “VậyuCqx EoRzthì thihUwâm độcuCqx Hn9tquá, ihUwcũng khHn9tông sihUwợ tuCqxo cihUwhuyện sao?”

Đổng ihUwThiếu QuâEoRzn ngọHn9tng nghịEoRzu rzCrnói: “ChuyệnrzCr gìuCqx cóEoRz thrzCrể lrzCràm tihUwo EoRznào? GihUwạo đãuCqx thànHn9th cơHn9tm rồEoRzi, Hn9tcô Hn9tta EoRzcó muốHn9tn gâyihUw chuyệnHn9t cũnihUwg chỉuCqx EoRzgây đượuCqxc vớiHn9t KỷEoRz NaEoRzm PhrzCrương rzCrthôi, màEoRz cũuCqxng lihUwạ, chHn9tẳng cầEoRzn biihUwết uCqxcô tHn9ta tHn9thế nrzCrào, KỷHn9t NihUwam PihUwhương cũngihUw uCqxchín buCqxỏ lrzCràm mrzCrười thihUweo.” arzCrnh tHn9ta uCqxlắc Hn9tđầu chặcEoRz lưỡi:uCqx rzCr“Thế nênrzCr cEoRzhỉ uCqxcần côEoRz uCqxnàng mihUwở miệngihUw uCqxthôi, rzCrKỷ NaHn9tm PhươnHn9tg làmHn9t gìrzCr rzCrcó chuyệnEoRz khHn9tông theorzCr. uCqxCũng làHn9t vHn9tỏ quýtHn9t drzCrày cihUwó móngihUw rzCrtay nhọHn9tn, cậEoRzu nóiEoRz uCqxxem, uCqxtay KihUwỷ NaEoRzm PuCqxhương đHn9tó thậtHn9t sựHn9t muốnEoRz cáEoRzi gìihUw cóEoRz EoRzcái đrzCrấy, chuCqxỉ rzCrthiếu uCqxđiều còihUwn hárzCri cảrzCr suCqxao trêihUwn ihUwtrời xuốrzCrng dụuCqx rzCrngười đẹprzCr cườirzCr ấy,uCqx nihUwăm nEoRzgoái cEoRzhỉ vHn9tì mộtHn9t chậihUwu hoEoRza, chEoRzú khônrzCrg chứngEoRz kirzCrến chihUwứ, chậHn9tc cihUwhậc, giàEoRzy vòHn9t coHn9tn uCqxnhà ngihUwười uCqxta đếihUwn nỗuCqxi ngườiuCqx ngihUwựa chổngEoRz vóEoRz uCqxlên trờiihUw, Hn9tsuýt rzCrnữa rzCrthì gọHn9ti cảrzCr mấyHn9t gHn9tiáo rzCrsư trườnihUwg nôngEoRz nghiệEoRzp đến.”ihUw NórzCri đếnrzCr đâyihUw đHn9tột nhEoRziên aihUwnh uCqxta vrzCrỗ vaihUwi ThícEoRzh PrzCrhi Phàm:Hn9t “Hn9tÀ đuCqxúng rEoRzồi, cHn9tô ihUwnàng cũHn9tng tốtrzCr nghiệpEoRz ihUwđại họcuCqx NEoRzam KinihUwh màihUw rauCqx, vrzCrừa rzCrhay chihUwú cóHn9t thểihUw nhờrzCr vảuCqx bạrzCrn họcEoRz Hn9tcũ nhé.”

Thích PhHn9ti PhàmEoRz Hn9tnghe đếnHn9t crzCrâu rzCrấy, khuCqxông hiHn9tểu vEoRzì sauCqxo tiihUwm lạiihUw giậihUwt tihUwhót ihUw1 cárzCri, cihUwhỉ ihUwnghe ĐHn9tổng ThirzCrếu QuihUwân đắHn9tc ýHn9t bảo:uCqx rzCr“Cô KHn9tiều tuCqxiểu tHn9thư nàrzCry nihUwăm Hn9tđó rzCrlúc cuCqxòn ihUwlàm ởrzCr cihUwông rzCrty thưrzCrơng mạiEoRz, córzCr uCqxnợ aEoRznh Hn9tcả Hn9tnhà tôihUwi mHn9tột mEoRzón nợrzCr ârzCrn tihUwình, tihUwhế nênihUw đihUwối rzCrvới tôiHn9t cũHn9tng cóHn9t uCqxvài phầnEoRz rzCrkhiêm nhường.EoRz ChEoRzú eEoRzm này,uCqx cáiEoRz nEoRzày coihUwi nhưHn9t sốHn9t chúrzCr đỏ,EoRz arzCrnh đrzCrây phảiuCqx Hn9tgác thểHn9t dihUwiện Hn9tsang mộtuCqx bên,rzCr gEoRziới Hn9tthiệu côHn9t ấyrzCr chrzCro cihUwhú, cònrzCr nuCqxhững việuCqxc khihUwác, EoRzphải xuCqxem sốihUw ihUwchú thếHn9t Hn9tnào vậy.”

Thích EoRzPhi PhàmuCqx Hn9tmừng vHn9tui khHn9tôn siihUwết, chỉrzCr biếtEoRz nânguCqx lHn9ty cEoRzụng uCqxcốc nóiuCqx lờihUwi cảmrzCr ơEoRzn. CậuEoRz Hn9tvà Hn9tĐổng HiểurzCr QuânEoRz ihUwquan hệHn9t làrzCrm ănihUw đãEoRz baihUwo nihUwhiêu nărzCrm, ihUwmà ĐổEoRzng HiểEoRzu QuHn9tân cihUwũng khônguCqx grzCrạt cEoRzậu, uCqxqua mHn9tấy ngày,EoRz aEoRznh uCqxta đãrzCr gọiEoRz điệrzCrn đến:Hn9t ihUw“Khó lrzCrắm cihUwô ấEoRzy mớihUwi đồngHn9t ýuCqx uCqxđấy, Hn9ttôi hihUwẹn Hn9tcô ấyuCqx chiềihUwu uCqx4 gEoRziờ ihUwở quánEoRz EoRztrà ĐịchEoRz TrầihUwn HiênihUw rrzCrồi đấy,EoRz thửrzCr uCqxvận EoRzmay củauCqx mìihUwnh đHn9ti nhé.”

Thích PhHn9ti PrzCrhàm uCqx3 ihUwgiờ rưHn9tỡi đãHn9t đếrzCrn ĐịrzCrch TrầuCqxn Hiên,EoRz baHn9to nuCqxăm lihUwăn rzCrlộn ởrzCr thươnrzCrg trườngHn9t, chuuCqxyện gìihUw cũEoRzng từnihUwg Hn9tgặp ihUwqua rồirzCr, nhưihUwng EoRzmấy cihUwâu trurzCryện phiếmihUw củHn9ta ĐổuCqxng ThiuCqxếu Hn9tQuân, uCqxdường nhrzCrư khuCqxiến ihUwcậu trởEoRz ihUwnên tòihUw Hn9tmò. ĐổngihUw ThiEoRzếu QihUwuân đếnrzCr mEoRzuộn hơn,Hn9t nhuCqxưng cũnihUwg EoRzchỉ EoRzđến trEoRzước giờEoRz hẹHn9tn tầmihUw Hn9t15 phihUwút, aHn9tnh tihUwa nrzCrhìn đồrzCrng hồ,EoRz cEoRzó cEoRzhút tựEoRz giễHn9tu: “XemrzCr ihUwnhư ihUwcũng nểHn9t uCqxmặt KỷihUw NEoRzam PhưuCqxơng, nghrzCre nóiuCqx KrzCrỷ tHn9tam côngrzCr rzCrtử ihUwmỗi lầrzCrn vrzCrề đâEoRzy, đHn9tầu tEoRziên ởEoRz sâEoRzn buCqxay phEoRzải gọiEoRz điệuCqxn báoHn9t trướcHn9t cHn9tho crzCrô ấuCqxy, bằrzCrng khônrzCrg Hn9tthì khônEoRzg ihUwqua nổHn9ti cửauCqx đâu.”

Thích PhEoRzi PrzCrhàm khôrzCrng kìihUwm đượcrzCr buCqxật cườiHn9t, nói:Hn9t EoRz“Cái nàHn9ty rzCrchỉ sợrzCr làuCqx gihUwiả, anuCqxh chỉrzCr giHn9tỏi nHn9tói móuCqxc ngưEoRzời trzCra thôi.”

“Là thậEoRzt đấy,EoRz Hn9tchú chưrzCra thấyrzCr bihUwộ dạEoRzng KỷihUw NaihUwm PhươnihUwg uCqxthôi, cihUwó uCqxlần tihUwôi vuCqxà cHn9tậu uCqxta uốihUwng sayHn9t, crzCrậu đoáihUwn Hn9txem tarzCry nàrzCry EoRznói EoRzgì, cihUwậu tihUwa bảouCqx tôiuCqx EoRzcô ihUwvợ bihUwên nàyuCqx khuCqxông giốnguCqx ngườiHn9t ihUwkhác gìrzCr cHn9tả, đếnihUw EoRztiền rzCrcủa cậurzCr trzCra màuCqx cũnguCqx khôuCqxng thèihUwm buCqxận tâmuCqx. ihUwChú EoRznghe rzCrcâu ấy,EoRz truyrzCrền rrzCra ngoàiHn9t rzCrai dáuCqxm tihUwin chứ.”

“Vợ EoRzKỷ NrzCram PhưEoRzơng krzCrhông phuCqxải làrzCr cHn9ton gáiihUw nhrzCrà nàouCqx đrzCró sao?”

“Đúng thế,ihUw têuCqxn uCqxlà TihUwhủ Thủ,ihUw sEoRzo vuCqxới KỷrzCr NauCqxm PhươnrzCrg làuCqx mihUwôn đăngHn9t hrzCrộ rzCrđối, ngrzCrười cHn9tũng xinihUwh uCqxđẹp, rzCrnhưng mHn9tà Hn9tKỷ NaHn9tm PhươHn9tng đểEoRz cihUwô Hn9tta uCqxở BắcihUw KiHn9tnh uCqxmà chẳnihUwg đoáiihUw hoàiHn9t gìuCqx, đếnuCqx thểHn9t rzCrdiện củarzCr bốihUw vợuCqx uCqxcũng khôngEoRz nrzCrể nauCqxng gìHn9t. uCqxNghe nHn9tói vEoRzì cóuCqx lầihUwn EoRzvị đạEoRzi uCqxtiểu thưrzCr ấyrzCr khôHn9tng kìmihUw uCqxđược gHn9tiận dHn9tữ, đápEoRz máyuCqx ihUwbay quCqxua tìHn9tm KiềHn9tu Hn9ttiểu uCqxthư Hn9tnày nóirzCr chuyệihUwn phảihUwi quấy,rzCr kếtEoRz quHn9tả EoRzlàm uCqxKỷ tEoRzam nổiHn9t xEoRzung lên,Hn9t uCqxtừ đấyuCqx Hn9tvề Hn9tsau rzCr2 vEoRzợ cihUwhồng trởHn9t mặt,ihUw nếuHn9t khônHn9tg phảiuCqx ihUwbố ihUwmẹ đôiHn9t bêHn9tn gâyEoRz ápuCqx luCqxực, uCqxkhông biếtihUw cHn9tòn xảyEoRz rrzCra chuyệihUwn gihUwì nữa.”

4 giEoRzờ đúngrzCr, phụcrzCr vrzCrụ mởHn9t cửa.

Thích PihUwhi ihUwPhàm kiihUwnh ngạrzCrc đếnEoRz mHn9tức đuCqxứng Hn9tbật dậyHn9t nEoRzhư Hn9tlò xHn9to, mrzCrà trHn9tên thuCqxực tế,uCqx cậHn9tu cũnuCqxg đEoRzã đứnguCqx dậHn9ty rồi.

Người phụrzCr Hn9tnữ ấyHn9t hoàuCqxn uCqxtoàn khôngHn9t giốngrzCr vớihUwi trHn9tong tưởnEoRzg tượnguCqx cihUwủa rzCrcậu taHn9t, côEoRz ấyihUw chỉuCqx mặihUwc áoEoRz màuCqxu đihUwen, màEoRz EoRzđã cànHn9tg EoRzlộ uCqxra vihUwẻ gầihUwy gEoRzuộc, kHn9thuôn mặuCqxt trắihUwng tuCqxrẻo, uCqxđến przCrhấn rzCrson cuCqxũng khôngihUw đánrzCrh, nrzCrhưng vẫnEoRz toáuCqxt rEoRza néHn9tt xHn9tinh đẹp,Hn9t ihUwxinh đẹEoRzp đếihUwn trzCrhu rzCrhút tEoRzất cảEoRz ánihUwh nhìnHn9t rzCrcủa mHn9tọi người.

Tinh thầnEoRz ihUwcậu ihUwhốt hoảng.

Đổng ThuCqxiếu QuEoRzân đHn9tã đánHn9th tiuCqxếng chàihUwo hỏi:uCqx “KiểurzCr tihUwiểu tuCqxhư” rồEoRzi vôHn9t rzCrcùng uCqxnhiệt EoRztình giớEoRzi thuCqxiệu: “VịHn9t ihUwnày làihUw giihUwám đốcEoRz ThrzCrích rzCrPhi Phàm.”

Thích EoRzPhi PhàmrzCr trrzCrong lònrzCrg chrzCrỉ nghĩ,ihUw ihUwsao lạiihUw lrzCrà rzCrcô ấy?

(*chú: uCqxcác rzCrcậu ạ,uCqx đừnguCqx hỏiuCqx gìHn9t crzCrả, tớHn9t cũEoRzng khôHn9tng bihUwiết gEoRzì ihUwđâu, surzCry đuCqxoán EoRzgì ihUwthì cứihUw sHn9tuy đoáuCqxn thôi.EoRz EoRzTruyện rzCrdừng ihUwở Hn9tphần “2EoRz chuCqxiếc áihUwo lồEoRzng rzCrvào nihUwhau” rồi.EoRz NhưnHn9tg ngoạiEoRz truyệnihUw nrzCrày chỉEoRz uCqxlà… EoRzmột câEoRzu uCqxchuyện đơihUwn uCqxlẻ khácihUw chuCqxăng? rzCrTớ cũEoRzng sửaEoRz Hn9tlại thHn9tứ trzCrự têihUwn rzCrngoại truEoRzyện uCqxcho đúuCqxng vuCqxới thứEoRz rzCrtự thờiihUw giEoRzan uCqxtác giuCqxả vihUwiết rzCrrồi XD)

2. 

Sắc &aihUwmp; Giới

Vừa bướEoRzc rrzCra ihUwngoài, độtuCqx nhiEoRzên Hn9tcó ngHn9tười gihUwọi: “AEoRz! NauCqxm PhươuCqxng, Hn9tkia ihUwkhông phuCqxải uCqxvợ cậurzCr sao?”

Kỷ rzCrNam PEoRzhương uCqxquay đHn9tầu ihUwra nhìrzCrn, hHn9tóa Hn9tra uCqxđúng ihUwthế thật.

Hiếm uCqxkhi thEoRzấy cHn9tô ấyrzCr mặcEoRz vEoRzáy, chiếcihUw áuCqxo lerzCrn mỏnguCqx trzCrrùm đầurzCr màuCqxu srzCran hrzCrô, bihUwên dướirzCr làEoRz châihUwn rzCrváy nâihUwu sậm,rzCr ihUwáo khoácrzCr Hn9tcầm trênihUw tarzCry, đuCqxứng cạnhrzCr côEoRz bHn9tạn màuCqx côHn9t ấyihUw lrzCrại uCqxcàng tuCqxỏa rEoRza nérzCrt rzCrduyên dáuCqxng uCqxyêu kiều.

Cả đámihUw rzCrngười Hn9tđã rzCrbàn tánHn9t xônihUw xaEoRzo, cóHn9t uCqxkẻ EoRzgọi crzCrhị dâuHn9t, lạHn9ti cuCqxó kẻHn9t rzCrgọi uCqxem dâihUwu, cònihUw rzCrcó ngưHn9tời đuCqxã xEoRzưng ihUwtên muCqxụ củarzCr cô:ihUw “ThủEoRz ThuCqxủ, hihUwôm naihUwy uCqxsao lạrzCri vừaihUw krzCrhéo trzCrhế này?”

Thủ ThrzCrủ mắtHn9t cườiHn9t cEoRzong uCqxvút hỏiHn9t lạiihUw: “uCqxSao nàrzCro, cáihUwc rzCranh crzCró hứEoRzng rzCrđi uốngihUw rưihUwợu, cuCqxhả luCqxẽ rzCrbọn uCqxem khônEoRzg EoRzđược phéEoRzp nổEoRzi hứngHn9t đếnuCqx ăihUwn cơuCqxm à?

Cô gáHn9ti đanrzCrg khouCqxác rzCrtay KrzCrỷ NaEoRzm PhuCqxương sớuCqxm đihUwã rEoRzụt tarzCry lạirzCr, nhưnEoRzg điệuEoRz bộihUw vẫihUwn tEoRzỏ vHn9tẻ qihUwuang mirzCrnh cihUwhính ihUwđại lắmihUw, đauCqxng Hn9tchuẩn rzCrbị rờirzCr đihUwi, uCqxai dèHn9t KỷEoRz NuCqxam PhưHn9tơng đãHn9t chrzCrắp tihUway rzCrkéo rzCrlại, brzCrảo: “LênuCqx xHn9te đợiEoRz anh.”ihUw RồiHn9t aihUwnh mớiEoRz buônihUwg tay.

Xem EoRzra đuCqxôi ihUwvợ chồngrzCr Hn9tnày cEoRzó chuyihUwện riêngEoRz cầnihUw rzCrnói, cảHn9t ihUwđám ngườirzCr dắtrzCr díurzCr uCqxbạn EoRzgái cEoRzũng rụcuCqx rịchuCqx tảnEoRz đihUwi, chỉuCqx cònrzCr lạHn9ti TEoRzhủ ThủihUw vàrzCr rzCrcô buCqxạn ĐỗihUw HihUwiểu Tô,ihUw ĐỗrzCr HiểuHn9t TôrzCr EoRzcũng nuCqxói: “TuCqxớ quHn9ta bênuCqx Hn9tkia đợiuCqx cậHn9tu nhé.”

“Không cầnHn9t đâu.”EoRz ThuCqxủ ThủEoRz dửngrzCr ihUwdưng nhHn9tư krzCrhông, ihUwquay đầuihUw sarzCrng cườihUwi vớirzCr KihUwỷ NaHn9tm PhưihUwơng: “MaiEoRz eEoRzm đrzCri HồnEoRzg KônrzCrg, thứuCqx uCqx7 tuầnHn9t nàrzCry khôuCqxng vuCqxề nhEoRzà vớiHn9t anrzCrh được,uCqx đrzCrến luCqxuc uCqxđó anrzCrh nEoRzói vớuCqxi muCqxẹ EoRz1 Hn9ttiếng nhé.”

“Em đirzCr HồngEoRz KônihUwg lihUwàm gEoRzì thế?”

Thủ EoRzThủ cEoRzảm giácHn9t kuCqxì quặc,EoRz trướcEoRz đâyuCqx cuCqxô crzCrhạy tớihUwi chEoRzạy ihUwlui, arzCrnh cóuCqx EoRzbao gihUwiờ thèrzCrm hỏirzCr đâu.

“Xem pEoRzhim [SắcEoRz, GiớiEoRz], bảEoRzn unHn9tcut đấy.”

Chỉ vrzCrì mộHn9tt uCqxbộ pEoRzhim mHn9tà EoRzbay điEoRz HồnguCqx KôngihUw, xưaihUw EoRznay vốnrzCr lEoRzà uCqxphong cácihUwh uCqxcủa rzCrcô ấyEoRz mà.

“Đừng điEoRz nữauCqx, rzCrở nhHn9tà xeEoRzm rzCrđi, anHn9th brzCrảo nHn9tgười giHn9túp ihUwem Hn9ttìm bảnuCqx gốc,uCqx làHn9t đoạihUwn uCqx20 phúEoRzt bịEoRz rzCrcut chứihUw gì.”

Thủ ThEoRzủ crzCrảm rzCrthấy vihUwui vHn9tẻ ihUwyên tâmHn9t, nhìrzCrn ihUwđi, lấyihUw Hn9tchồng cũnHn9tg EoRzcó EoRzcái rzCrtốt đấyrzCr uCqxchứ: “VEoRzậy thếHn9t nhé,EoRz anHn9th đừngihUw cóihUw qHn9tuên đấy.”

Kết quảHn9t auCqxnh ấyuCqx lạiHn9t thHn9tật ihUwsự quêuCqxn cHn9thứ, TihUwhủ uCqxThủ phảuCqxi đEoRzến mấyuCqx ngàyrzCr chEoRzưa gặpEoRz uCqxđược aHn9tnh, EoRzhôm naihUwy nHn9tghĩ uCqxra ihUwphải gọiEoRz chuCqxo ihUwanh rzCrấy, chuônuCqxg đổrzCr mộtuCqx hồiihUw lâuCqxu mHn9tà khôngrzCr rzCrcó EoRzai nghihUwe, đrzCrang địnhEoRz thôi,Hn9t aEoRznh lihUwại nhậnEoRz điệihUwn thoại:EoRz ‘AHn9t lô?”

Nghe giọnuCqxg EoRzđã uCqxbiết EoRzcòn chưEoRza tỉnEoRzh ngủ,uCqx rzCrkhông Hn9trõ lrzCrà Hn9tđang uCqxtrên gihUwiường euCqxm nàEoRzo ihUwnữa, cuCqxô độtihUw nHn9thiên nghHn9tĩ ihUwra tuCqxrò đùEoRza quárzCri đEoRzản, ỏihUwn ẻihUwn gọihUwi uCqx1 tiếnrzCrg “NrzCram PHn9thương à”,Hn9t giuCqxọng nũnuCqxg Hn9tnịu hỏEoRzi lại:Hn9t “ĐoánrzCr xeHn9tm uCqxem ihUwlà rzCrai nào?”

“Thủ Thủ,”ihUw GiọngihUw uCqxanh vEoRzẫn uCqxđặc EoRzsệt cHn9tơn ngEoRzái ngủ:uCqx “NgoarzCrn EoRznào, lầrzCrn rzCrsau muốnihUw EoRzchơi tuCqxrò nàyuCqx, nhHn9tớ đừrzCrng EoRzdùng sốEoRz điệnuCqx EoRzthoại ởHn9t nuCqxhà nhé.”

Cô thẹnihUw qEoRzuá rzCrhóa giận:Hn9t “Hn9tAnh ihUwtìm chHn9to eihUwm [Sắc,uCqx GiHn9tới] chEoRzưa đấy?”

Hỏi uCqxđến auCqxnh ấyHn9t, rzCrmà Hn9tphải ihUwmất EoRzmấy gHn9tiây ihUwsau anihUwh Hn9tmới bậrzCrt cườuCqxi: “Ồ,rzCr anEoRzh quênHn9t mất.”EoRztiếng rzCranh tEoRzrầm đụcEoRz rzCrnói giọnguCqx uCqxmũi EoRznghe nặHn9tng trĩu,ihUw. CóEoRz lEoRzẽ auCqxnh EoRzđang buCqxị crzCrảm, hoihUwặc birzCrết đâyHn9t anrzCrh chỉrzCr đangrzCr mơHn9t ngủ.

Cô độtEoRz nhiêHn9tn cảmrzCr Hn9tgiác xótihUw Hn9txa, bảo:EoRz “ThếuCqx thôiEoRz vậy.”

“Thủ Thủ?”EoRz AnEoRzh dưHn9tờng Hn9tnhư cảmHn9t thấEoRzy khônihUwg phảihUwi: “EoRzEm đihUwừng guCqxiận đấyEoRz rzCrnhé, auCqxnh bâyrzCr gihUwiờ gọiEoRz điệnEoRz brzCrảo Hn9thọ làrzCrm đihUwây, nrzCrhé rzCrThủ Thủ?”

“Không EoRzcần đEoRzâu, uCqxem khônEoRzg muốnEoRz xHn9tem nữarzCr rồi.”

Cô cHn9tảm uCqxthấy cEoRzhán nản,EoRz rihUwồi ihUwcũng cúpihUw đuCqxiện tEoRzhoại. TEoRzhực rrzCra cũihUwng ihUwchỉ làihUw mrzCrột ihUwchút giốnEoRzg nhHn9tau mihUwà tHn9thôi, ihUwmùa đôuCqxng nămrzCr uCqxấy EoRzDịch TrườrzCrng NinuCqxh Hn9tbị ốuCqxm mrzCrột đợtihUw rihUwất lâuHn9t, mihUwãi khrzCrông thihUwấy rzCrkhỏi, cHn9tô gọihUwi ihUwđiện chihUwo aHn9tnh, giọnihUwg anuCqxh ùuCqx ù,EoRz dườnuCqxg nhEoRzư uCqxđứa trẻihUw nhỏ:uCqx rzCr“Ối, anihUwh quêEoRzn mất.”

Mà tHn9thực ruCqxa khuCqxông phảiuCqx lrzCrà uCqxquên, anHn9th cEoRzố uCqxý nóuCqxi nihUwhư thế,Hn9t sarzCru đórzCr cihUwô vộiihUw vHn9tề kHn9tý túc,ihUw vừaihUw Hn9tvề đãrzCr nhìuCqxn rzCrthấy brzCránh kerzCrm rzCrvà hoHn9ta, cEoRzô mớrzCri biếtihUw EoRzanh vHn9tốn kuCqxhông quuCqxên. BánihUwh keEoRzm lrzCrúc đóEoRz chHn9tia ihUwcho mọEoRzi uCqxngười ihUwở kihUwý tEoRzúc, ihUwai cũnEoRzg cườHn9ti hHn9tì uCqxhì bảuCqxo: “NgọrzCrt đấy!,uCqx EoRzĐúng thếuCqx thật,EoRz ngrzCrọt lắihUwm, hHn9tương ihUwvị nuCqxgọt ngàoHn9t cihUwhạy thẳngrzCr vHn9tào corzCrn tim.

Lúc chiihUwa trzCray, aihUwnh EoRzcứ nhắcHn9t điuCqx nhắuCqxc lạiHn9t: ihUw“Thủ TEoRzhủ, eEoRzm qHn9tuên anEoRzh điuCqx, ihUwem quênuCqx anEoRzh đi…ihUw ThủHn9t Thủ,ihUw erzCrm hãEoRzy quêuCqxn Hn9tanh đi….”

Mà cihUwô uCqxcứ nhưihUw ihUwmột đứarzCr nhHn9tóc kEoRzhóc EoRzlóc oHn9tm sòmihUw, cảihUw mặtrzCr ihUwrưng Hn9trưng nướcEoRz mắt,uCqx túmHn9t lrzCrấy vihUwạt Hn9táo rzCranh khônihUwg rzCrnỡ buôngrzCr, hỗnihUw lrzCroạn uCqxnhư thEoRzế, kiểuihUw bEoRzất chấpuCqx khHn9tông rờiHn9t nEoRzhư trzCrhế, nihUwhưng muCqxà cũngihUw córzCr íihUwch ihUwgì đâu?

Có EoRzích gìrzCr nào?

Sau cùihUwng rzCranh vẫnuCqx vứtuCqx bỏrzCr EoRzcô EoRzđấy thôi.

Không EoRzcần côihUw nHn9tữa uCqxđấy thôi.

Thủ ThihUwủ cảmrzCr Hn9tgiác tronrzCrg lòihUwng nrzCrguội lHn9tạnh, bởiHn9t rzCrvì nhớuCqx rzCrđến nhữuCqxng chuyệnEoRz nàyuCqx, lHn9tại lrzCràm nưHn9tớc mắEoRzt côihUw EoRztuôn rơi.

Cô EoRzvẫn EoRzdùng lHn9tiệu EoRzpháp cũrzCr, rzCrra ngHn9toài ănEoRz mrzCrột bữihUwa, srzCrau đHn9tó điHn9t ihUwxem liEoRzền tùihUw tìuCqx mấyHn9t bộrzCr pihUwhim, trrzCrong pHn9thim cuCqxó Hn9tvui buồnihUw EoRzli hihUwợp, Hn9tcó bEoRzài crzCra siihUwnh EoRztử buồrzCrn tihUwhương, cihUwó Hn9tnhững ihUwnỗi khổrzCr đaHn9tu vậEoRzt lộrzCrn, crzCró nrzCrhững đờiihUw ngườiEoRz ihUwbi aiEoRz, giaEoRzn uCqxnan dườngihUw nuCqxhư vĩihUwnh viễEoRzn uCqxkhông ihUwcó brzCrờ bến.

Những luCqxúc nihUwhư thếuCqx rzCrcô tEoRzự cEoRzảm thấyuCqx mìnHn9th rzCrquả lihUwà maHn9ty EoRzmắn tEoRzrong cuihUwộc sống.

Rạng sánHn9tg muCqxới vềrzCr nhrzCrà, đãihUw thEoRzấy KỷrzCr NrzCram Phương,EoRz cHn9tô bấtHn9t ngihUwờ vôrzCr cùng,uCqx ồEoRz ihUw1 Hn9ttiếng: “SaHn9to auCqxnh lạEoRzi về?”

Anh dườngHn9t nhihUwư cuCqxó cEoRzhút krzCrhó chEoRzịu: “NhàHn9t anhihUw, arzCrnh khôEoRzng đượcEoRz vềHn9t chắc?”

Bọn rzCrhọ đãihUw giEoRzao hẹnihUw rihUwồi, Hn9tkhi bêEoRzn uCqxnào đóihUw tihUwức giậEoRzn, Hn9tbên kirzCra khHn9tông đượcEoRz phéuCqxp nổirzCr cáurzCr, thếihUw EoRznên uCqxcô Hn9tthuận tEoRzheo anhEoRz, hípEoRz mắtEoRz cườHn9ti ihUwdỗ dànrzCrh: “ĐưihUwợc rồi,uCqx đượcHn9t rồi,uCqx đươngrzCr nhiêrzCrn córzCr thểuCqx vềuCqx chihUwứ.” VừuCqxa quaEoRzy đihUwi, rzCrcô lạirzCr hEoRzỏi: “EoRzAnh vrzCrề uCqxlàm gìHn9t thế?”

Sắc mặtihUw aHn9tnh cihUwòn tệHn9t hơEoRzn, nuCqxhư tEoRzhể rzCranh ấyihUw vrzCrừa grzCriận dỗiihUw ởEoRz cuCqxhỗ eEoRzm nàoihUw về,ihUw luCqxại cànguCqx ihUwlàm cihUwô thấrzCry tòHn9t mihUwò hrzCrơn, rzCrcòn cuCqxó EoRzcô nihUwào dHn9tám chọcEoRz grzCriận anihUwh nữarzCr đây?

Lúc anHn9th uCqxthật srzCrự giận,EoRz aEoRznh thườngHn9t khôngHn9t nóEoRzi gì,rzCr mEoRzà thHn9tực uCqxra EoRzcô cũngHn9t mệtrzCr rồiihUw, uểrzCr oảiuCqx lếihUwt Hn9tđi thuCqxay quầnrzCr áo,ihUw Hn9tlúc rzCrra ihUwmới đểuCqx ýHn9t trihUwên bàEoRzn đEoRzể cáiHn9t ihUwgì đó:ihUw uCqx“Gì thế?”

“Phim gốc.”

Anh trrzCrả lEoRzời tuCqxrong sựEoRz mấtHn9t uCqxkiên nhrzCrẫn, uCqxtừ brzCré đãEoRz thếHn9t rồiHn9t, lúrzCrc nàrzCro ihUwcũng chêihUw uCqxcô phiềnihUw ihUwhà. CôuCqx uCqxlà rzCrcon gáiEoRz, nhỏEoRz ihUwhơn auCqxnh ruCqxất nhiềuuCqx tuổi,ihUw lạiHn9t cứihUw khEoRzăng khuCqxăng thíchrzCr báHn9tm theHn9to sauCqxu anrzCrh, lEoRzại EoRzthích cùnihUwg vHn9tới cảEoRz đámihUw corzCrn trzCrrai rzCrtrèo ihUwtường leHn9to EoRzcây, anHn9th tihUwhấy chánrzCr nEoRzản EoRzvới cárzCri đuôiuCqx nhỏrzCr nrzCrày uCqxlắm rihUwồi, thếEoRz nHn9tên anuCqxh nóiHn9t chuyihUwện vớirzCr rzCrcô chEoRzỉ ihUwvỏn vẹnrzCr tihUwrong vòngHn9t EoRz3 phihUwút đHn9tã EoRzmất hEoRzết cuCqxả nhuCqxẫn nại.

Cô nhấtHn9t thờrzCri vrzCrui ruCqxa rzCrmặt: “SắcHn9t GiHn9tới àuCqx? MarzCri EoRzem Hn9tgọi uCqxHiểu EoRzTô đếihUwn cHn9tùng xeEoRzm, ngihUwhe EoRznói LihUwương TriEoRzều uCqxVĩ ihUwtrong phiihUwm cóihUw nuCqxude, hihUwe he!”

Anh uCqxđột nhiEoRzên nHn9tói: “MairzCr phảirzCr ihUwtrả uCqxngười tuCqxa rồiEoRz, xHn9tem lurzCrôn hEoRzôm uCqxnay đi.”

“Hả?”

“Em tưởngihUw vHn9tiệc nàyEoRz dễihUw lắmEoRz ấyihUw? NgườiEoRz uCqxta phảiuCqx rzCrnể mrzCrặt Hn9tlắm mớrzCri cHn9tho mượnrzCr đấy.”

“Trời Hn9tơi, KihUwỷ NaEoRzm PhươnihUwg à,EoRz anEoRzh nghĩrzCr cácHn9th đirzCr Hn9tmà, bihUwây girzCrờ uCqxem brzCruồn uCqxngủ muốEoRzn Hn9tchết đrzCri đEoRzược, đuCqxể maHn9ti xrzCrem nhéuCqx, mượihUwn thêmrzCr EoRz1 Hn9tngày nữaEoRz nhé,uCqx nhé?”

“Phải uCqxxem tihUwrong hEoRzôm nHn9tay, ihUwbây gEoRziờ xuCqxem luôn.”

Xem Hn9tra aHn9tnh uCqxấy hHn9tôm narzCry Hn9ttâm trạuCqxng EoRzđúng EoRzlà khihUwông ổn,rzCr đếnuCqx chúHn9tt việcHn9t EoRzcỏn EoRzcon nrzCrày cihUwũng khôngihUw nrzCrỡ grzCriúp, arzCrnh màrzCr uCqxthật sựihUw tứrzCrc lEoRzên thìHn9t rzCrquả làEoRz đánguCqx gờEoRzm vrzCrô cùngihUw, uCqxcô nihUwhăn nhórzCr ihUwôm cuEoRzộn phiihUwm, hôuCqxm uCqxnay xuCqxem rzCrthì hôHn9tm narzCry xeihUwm vậy.

Ai dèrzCr ihUwcòn ihUwbị anEoRzh ihUwgiật EoRzlấy: “ChâurzCr chrzCrấu uCqxđòi đáuCqx xe.”

Cô EoRzle EoRzle Hn9tlưỡi, tuCqxhực uCqxra câEoRzu nóirzCr ấyHn9t cihUwòn cEoRzó ihUwcả Hn9t1 uCqxsự tíEoRzch đEoRzằng sihUwau nữa,rzCr hồirzCr đHn9tó anHn9th EoRzđang hHn9tọc uCqxcấp 2EoRz, côEoRz vừarzCr mớiEoRz vàHn9to lớEoRzp rzCr1, cảihUw EoRzđám Hn9ttrẻ ihUwcon tâHn9tm đầrzCru rzCrý hợpEoRz chơiihUw đùaihUw ởihUw sihUwân cỏHn9t bEoRzỏ hrzCroang saHn9tu uCqxkhu nEoRzhà, mọiihUw ngườirzCr đEoRzang dựrzCrng uCqxbảng bóngHn9t rổrzCr mớiihUw. rzCrCô uCqxlúc đórzCr Hn9tbé uCqxtí tẹoihUw tuCqxeo, màEoRz lạihUwi bậtHn9t nhanihUwh nhấuCqxt, lihUwao EoRzđầu đihUwến rEoRza sHn9tức dựuCqxng cârzCry cộtHn9t bằngrzCr sắt.

Cả đuCqxám toànHn9t cEoRzon trEoRzai ihUwồ lêrzCrn cườiEoRz, rzCrKỷ NEoRzam PihUwhương cườiihUw uCqxto nhấHn9tt, còihUwn khiihUwnh tuCqxhường nóuCqxi cô:Hn9t “ChihUwâu rzCrchấu Hn9tđá xe!”

Cuộn brzCrăng ihUwthật srzCrự hơiihUw ihUwnặng, phòngihUw chiihUwếu pEoRzhim lạiuCqx ởuCqx luCqxầu EoRz3, ihUwcô nghuCqxe tHn9tiếng rzCranh khuCqxẽ Hn9tthở dốc,uCqx Hn9tcô giEoRzơ uCqxtay chọrzCrc chihUwọc: “TamHn9t thiuCqxếu rzCrgia àuCqx, uCqxanh phEoRzải EoRzluyện ihUwtập nhiuCqxều vEoRzào, rzCrcả rzCrngày đừngihUw chỉihUw uCqxvận độnguCqx ihUwcó EoRz1 ihUwkiểu, aEoRznh ngHn9the tiếnrzCrg rzCranh trzCrhở ấy,ihUw Hn9tgià rồi.”

Anh kuCqxhông bựcuCqx mihUwà cHn9tòn cười:ihUw “Cút!”

Đây mớiHn9t làuCqx Hn9tKỷ NihUwam PEoRzhương chHn9tứ, ihUwcô phEoRzấn kEoRzhởi bậtEoRz uCqxmáy chiếHn9tu, uCqxanh grzCriúp uCqxcô Hn9tđặt cuộnHn9t phimHn9t, côrzCr hỏEoRzi: Hn9t“Sao uCqxanh khihUwông mrzCrua cáEoRzi Hn9tmáy chiihUwếu kỹihUw thuậtuCqx rzCrsố nhỉ?”

“Không pEoRzhải euCqxm nrzCrói chỉEoRz ihUwcó pEoRzhim nihUwhựa mớrzCri đượcHn9t gọrzCri ihUwlà điệnrzCr ihUwảnh cHn9tòn gihUwì nữa?”

Cô từnrzCrg nóiEoRz câuuCqx rzCrnày à?

Chẳng nEoRzhớ nữa

Trước rzCrnay, cihUwô uCqxxem puCqxhim khôngrzCr thíchEoRz ihUwcó đồihUw ănEoRz vihUwặt bênuCqx crzCrạnh, nguCqxười tEoRza vàoHn9t rạpuCqx, taEoRzy tráHn9ti bHn9tỏng EoRzngô tauCqxy phuCqxải cihUwô cihUwa, chỉHn9t cóihUw côEoRz uCqx2 bHn9tàn tuCqxay trắng.

Phòng chiếuuCqx rzCrphim trrzCrong nhrzCrà rấtrzCr nhỏ,ihUw nhưnihUwg mEoRzà thoảiHn9t márzCri vôrzCr cihUwùng, côEoRz ngồiuCqx EoRzbó guCqxối trihUwên sôHn9t EoRzpha, mHn9tà ihUwanh đrzCrang Hn9tngồi ởHn9t ghếrzCr bihUwên krzCria, EoRzbắt Hn9tđầu cEoRzhâm rzCrmột điếrzCru thuốc.

Cô EoRznhăn nEoRzhó mặuCqxt rzCrmày: “KỷihUw NrzCram Phương!”

Anh bEoRzật dậuCqxy bỏHn9t rEoRza ngoài.

Cô tưởngrzCr arzCrnh đãHn9t rzCrđi rồiihUw, tihUwhế nênHn9t yênEoRz tâmHn9t ngồiihUw xEoRzem tiếp

Cô rzCrhoàn toàrzCrn chìmrzCr đắmEoRz vớiEoRz ihUwtình tiếtrzCr phHn9tim, luCqxúc xrzCrem ảnEoRzh trEoRzên báihUwo krzCrhông thểrzCr cảmuCqx nhrzCrận rEoRza đưEoRzợc ThaEoRzng DrzCruy lạiihUw đẹEoRzp đếnrzCr tuCqxhế, lHn9túc cuCqxô Hn9tấy thihUwật sựEoRz xihUwuất hirzCrện uCqxtrên mànihUw hìihUwnh, độtHn9t nihUwhiên cảrzCrm giácuCqx nuCqxhư Hn9tthanh ihUwbảo kiếmEoRz tuốEoRzt ruCqxa khỏiuCqx vỏuCqx baoHn9t, rzCrchân mihUwày kuCqxhóe mắrzCrt đậmHn9t sihUwắc rzCrxuân, mềEoRzm mạirzCr tharzCrnh thoátEoRz rzCrtựa mộrzCrt nhànuCqxh hoihUwa Hn9tđào, pihUwhong tìihUwnh muHn9tôn nuCqxgàn, khônihUw tHn9tả vuCqxạn lần.

Lúc Hn9tcòn đanHn9tg mrzCrê mihUwẩn, KrzCrỷ NEoRzam PhươnguCqx vàoHn9t uCqxtừ lihUwúc nàrzCro cHn9tô cũngEoRz khEoRzông đrzCrể ýihUw, cuCqxho đếnEoRz khHn9ti anuCqxh ngồuCqxi xuEoRzống uCqxsô pihUwha, ihUwcô Hn9tmới lihUwiếc anuCqxh EoRz1 cEoRzái: rzCr“Anh khôngrzCr rihUwa ngoàiihUw à?”

Anh krzCrhông đáHn9tp lại,Hn9t tuCqxoàn ihUwbộ tâEoRzm ihUwtrí EoRzcô uCqxvẫn duCqxồn crzCrả vihUwào bEoRzộ uCqxphim, quHn9tay ruCqxa lạiuCqx xeihUwm phiuCqxm tiếpuCqx. ĐoạnuCqx “krzCrẹp giấy”ihUw Hn9ttruyền thuyếtEoRz cuốiEoRz EoRzcùng đãihUw lêHn9tn hìnhEoRz, cứEoRz ihUwcoi nEoRzhư côihUw đihUwã gặuCqxp qrzCrua nhiềuEoRz Hn9tpha kuCqxiểu uCqxnày rEoRzồi, nhuCqxưng vừaHn9t xeihUwm rzCrđến đoạnEoRz EoRzấy, vẫHn9tn khônHn9tg nhuCqxịn uCqxđược khìHn9t kuCqxhì bậtihUw cưHn9tời. KỷihUw Hn9tNam PhươHn9tng độtihUw nhiHn9tên ihUwhỏi: “EoRzCó gìHn9t đihUwáng cườirzCr à.”

“Độ khHn9tó caihUwo đấy.”uCqx CôEoRz khHn9toa EoRztay múuCqxa cuCqxhân: “uCqxThật khôrzCrng thểrzCr tEoRzưởng tượngHn9t EoRznổi….Tại sHn9tao cóHn9t thểrzCr phEoRzấn khởiuCqx thihUwế chứ?”

“Muốn ihUwthử týrzCr không?”

“Hở?”

Không đợiuCqx côHn9t EoRzphản ứngHn9t Hn9tlại, uCqxnụ hôEoRzn đuCqxã EoRzập rzCrxuống, côihUw rzCrvùng vẫyrzCr: “rzCrNày, Hn9tmùi thHn9tuốc lá!”

Có quỷuCqx mớiuCqx biihUwết anihUwh vừuCqxa làuCqxm đếHn9tn ihUwmấy đEoRziếu rồuCqxi, cảihUw ngườiEoRz Hn9tsặc EoRzmùi thuốc.EoRz Hn9tAnh khEoRzông buônHn9tg taHn9ty cEoRzô uCqxliền cihUwắn taihUwy uCqxanh, saEoRzu cihUwùng anuCqxh khônHn9tg chịuHn9t đHn9tược ihUwđau, khôihUwng thểihUw khihUwông buông.

“Vậy Hn9tanh điEoRz đánhuCqx rănHn9tg nhé.”

Quả nàHn9ty xonEoRzg ruCqxồi, côuCqx rzCrqua quýtuCqx nóuCqxi: “ĐirzCr đirzCr, EoRzmau rzCrđi đi,EoRz nhihUwớ tắmihUw nữaihUw đấy.”

Cô EoRzcòn puCqxhải xihUwem pihUwhim, trướihUwc ihUwtiên cứrzCr phảrzCri xuCqxua arzCrnh đihUwi cEoRzái đã,uCqx anihUwh ấihUwy rzCrtắm trướcEoRz naEoRzy siêuEoRz lâu,ihUw lạiuCqx thíchihUw bảnhihUw chuCqxọe, sấyrzCr tócEoRz EoRzcũng phảHn9ti sấEoRzy đếnHn9t nửarzCr ngàihUwy, ihUwđợi anHn9th tắmrzCr xoihUwng, côEoRz ihUwđã sớmihUw xuốnrzCrg ihUwlầu điEoRz ngủEoRz rồi.

Ai EoRzmà ngờrzCr đưihUwợc pHn9thim ihUwcòn cuCqxhưa xHn9tem hết,rzCr aihUwnh rzCrđã Hn9ttắm rzCrxong rồiuCqx, ihUwanh mEoRzặc bộrzCr áihUwo tHn9tắm rzCrbông bướcuCqx uCqxra nihUwgoài, đếnuCqx tihUwóc cũnEoRzg rzCrchưa sấuCqxy, tHn9tay crzCròn crzCrầm uCqxkhăn lôrzCrng, vừrzCra lihUwau vừEoRza ngồirzCr xHn9tuông, EoRzcô ihUwhoàn toàrzCrn khôngHn9t lườnEoRzg trước,uCqx EoRzcó muốnihUw rzCrthoát cũEoRzng khuCqxông Hn9tkịp, đànihUwh EoRztỏ ihUwra vihUwẻ mặtihUw EoRzkhổ sHn9tở: “rzCrKỷ uCqxNam PhươngEoRz, ihUwem mệtihUw lắm.”

Nhìn dihUwáng vẻrzCr aHn9tnh cEoRzó hrzCrơi nổirzCr uCqxcáu, nHn9thưng aEoRznh lrzCrại nihUwgồi ihUwim bấuCqxt động,uCqx crzCrô ngHn9thĩ EoRzthế nàrzCro uCqxthì hômrzCr narzCry cũuCqxng phảirzCr trởuCqx EoRzmặt bằngEoRz được,EoRz côEoRz đàihUwnh đuCqxánh Hn9tđòn phủEoRz đihUwầu: EoRz“Anh ruCqxa rzCrngoài điihUw, dùEoRz rzCrsao aihUwnh cũngEoRz córzCr chỗihUw điuCqx uCqxmà, EoRzem Hn9tmệt lắuCqxm rồi.”

Anh nihUwém khuCqxăn tắrzCrm xuốngEoRz ihUwsàn, cihUwô nuCqxghĩ đợtEoRz nrzCrày khônguCqx trzCrránh kEoRzhỏi cãiEoRz nHn9thau Hn9tto rzCrrồi, lầrzCrn trướcuCqx crzCrô đuihUwổi Hn9tanh ihUwra Hn9tngoài, ihUw2 ngườihUwi còrzCrn lHn9tớn tiếngEoRz ihUwmột trận.

Cãi nEoRzhau cihUwhứ Hn9tgì, Hn9tcãi ihUwđi, cihUwô rzCrcũng chuCqxẳng ihUwsợ, cònHn9t ihUwhung hărzCrng trrzCrợn mắtEoRz rzCrvới anh.

Kết quảihUw uCqxanh khônguCqx uCqxnói uCqxdù chihUwỉ mộihUwt tiHn9tếng, quihUway ngưrzCrời đihUwi mất.

Cô tHn9thở pihUwhào nhẹHn9t nhõm,rzCr xrzCrem trzCriếp bộuCqx phiHn9tm, rzCrLương TriềuihUw VihUwĩ rzCrtrong przCrhim đHn9tang rrzCrơi nưihUwớc mắihUwt, uCqxmột ngưuCqxời đànuCqx ônuCqxg nhihUwư ihUwthế, vuCqxậy EoRzmà cũnrzCrg khócHn9t ư.

Trong lEoRzòng cihUwô Hn9toán tihUwrách, tấrzCrt rzCrcả làihUw tạirzCr KỷEoRz NaEoRzm PhươngHn9t phuCqxá Hn9tđám, hạrzCri cEoRzô khôHn9tng xEoRzem đượrzCrc pihUwhần đầHn9tu, đihUwến đoạuCqxn EoRzcảm xúrzCrc nhấihUwt thìihUw lrzCrại hoEoRzàn toàHn9tn EoRzkhông rzCrcó rzCrcảm ihUwgiác gì.
(*EoRzchú1: rzCrơ… ihUw“đoạn ihUwkẹp giấEoRzy” truyềnuCqx thuyếtEoRz ởHn9t trênHn9t, tEoRzớ nuCqxém ihUwcả raw&ihUwnbsp;lên, bihUwạn EoRznào ihUwxem SắEoRzc GihUwiới rồiEoRz uCqxắt hiểHn9tu, ihUwmà brzCrạn uCqxnào tòrzCr mHn9tò làrzCr cuCqxái rzCrgì thuCqxì đâyrzCr “传说中的回形针”EoRz tớHn9t khôngrzCr uCqxxúi bẩyrzCr kíchHn9t EoRzthích truyEoRzền EoRzbá rzCrgì đHn9tâu nrzCrhớ, EoRzvì przCrhim vuCqxì truuCqxyện nEoRzó đềihUw cậpHn9t ấyrzCr mihUwà XD)

(*chú2: ngoại trurzCryện nàyuCqx uCqxxảy uCqxra vàihUwo lúcHn9t uCqxnào ấihUwy hở?rzCr TuCqx_T tớuCqx cũihUwng khônihUwg rEoRzõ uCqxnữa, dùihUw đãihUw hỏiHn9t han&nbspHn9t;tieba nEoRzhưng mọi người&nuCqxbsp;cũng ihUwmù ihUwmờ nhưHn9t cihUwhúng tHn9ta cảEoRz thôi)

 

3.

Ai ihUwmà biếtrzCr tạiHn9t saihUwo hôrzCrm uCqxđấy tôrzCri rzCrlại say? 

 

 

Hôm đóihUw uốnguCqx đếnHn9t saHn9ty mèmHn9t, tihUway TráEoRzc NhĩHn9t saHn9tu cùnihUwg còihUwn óiEoRz Hn9tra mrzCráu, tôEoRzi địihUwnh láiuCqx xrzCre EoRzđưa cậurzCr uCqxta đếHn9tn bệEoRznh viện,uCqx rzCrnhưng lạHn9ti ihUwbị EoRzcả đáihUwm uCqxanh eihUwm crzCran ngănEoRz, brzCrảo tôHn9ti ngHn9tộ Hn9tnhỡ gặpihUw cHn9tảnh sáEoRzt tuCqxhì rzCrsao, tộiEoRz nàyuCqx làuCqx trzCrội lHn9tái uCqxxe rzCrsau khHn9ti rượihUwu birzCra đrzCrấy. ihUwMà nếihUwu khônuCqxg bịuCqx cảnhEoRz srzCrát sEoRzờ gáyihUw, thìuCqx cũuCqxng krzCrhông nênEoRz láEoRzi xEoRze lúcHn9t Hn9tuống say.

Cả lrzCrũ bọEoRzn tôuCqxi đEoRzây đềrzCru rzCrlà nhữngrzCr crzCrông dânrzCr biếtuCqx trzCruân thHn9tủ uCqxluật puCqxháp, đươngEoRz ihUwnhiên khôngrzCr thểrzCr mạoHn9t uCqxhiểm láuCqxi xihUwe lúcuCqx rzCrsay đểuCqx bịuCqx cảnhEoRz sátuCqx cuCqxhộp đEoRzược, thEoRzế nêihUwn đànhEoRz rzCrgọi uCqxcho 120rzCr, Hn9txe uCqxcứu thươngEoRz lárzCrt sihUwau đãihUw đếnrzCr đóHn9tn TrácrzCr EoRzNhĩ đi.

Về chuyệnHn9t dạHn9t Hn9tdày TráihUwc rzCrNhĩ cEoRzhảy mEoRzáu ấihUwy à,uCqx tEoRzhật sựuCqx làEoRz tôiuCqx przCrhải xiihUwn rzCrlỗi cHn9tậu tihUwa rồi.EoRz TốiHn9t uCqxđó tihUwôi vùrzCri EoRzđầu uốnguCqx rượuEoRz gEoRziải sầuuCqx, lạrzCri thêEoRzm Hn9tbên cạnhihUw córzCr rzCr1 Hn9tlũ muCqxù Hn9tquáng chúrzCrc tụnrzCrg khôngihUw ngừng,ihUw uốnguCqx saEoRzy EoRzlúc Hn9tnào cũEoRzng khônEoRzg biếtihUw rzCrnữa. uCqxSau cùnrzCrg rzCrtôi còHn9tn muEoRzốn uốEoRzng mộtEoRz mìnhihUw, TrzCrrác NhỉihUw bảo:Hn9t ‘ĐEoRzược tHn9thôi, biếHn9tt cậrzCru khônihUwg thoảiihUw mHn9tái ruCqxồi, lrzCry nEoRzày tôiuCqx mờrzCri cậu.”

Cậu tHn9ta bihUwình thưuCqxờng cũrzCrng chrzCrỉ uốnuCqxg ởHn9t mứcEoRz hơihUwn Hn9t1 cHn9thai thôi,uCqx hôEoRzm ihUwđó gắrzCrng gưuCqxợng đượcrzCr đếnuCqx uCqx2 chaEoRzi, cũnEoRzg EoRzcoi Hn9tnhư biếrzCrt trEoRzọng nghrzCrĩa kihUwhí rồi.

Tay nàHn9ty lúHn9tc uuCqxống saihUwy EoRzrồi rzCrthì lạuCqxi bắtuCqx đihUwầu kihUwêu lihUwa gEoRzào tHn9thét: “KhôngrzCr phảHn9ti EoRzThủ ThủHn9t uCqxsinh coHn9tn trHn9tai rHn9tồi à,rzCr cậuihUw đauuCqx lònguCqx cárzCri nỗiuCqx gìHn9t rzCrnữa? TôrzCri kiếmrzCr chihUwo cậuCqxu ihUw8 ihUwem EoRz10 uCqxem EoRzđẻ đượcHn9t nuihUwôi uCqxđược, rzCrđể muCqxấy eEoRzm ấyuCqx sinEoRzh chHn9to cậuihUw ihUw1 táuCqx nhé,EoRz cEoRzậu thihUwích cHn9ton tuCqxrai cihUwó ihUwcon ihUwtrai, thrzCrích couCqxn gáiHn9t crzCró coihUwn gái!”

Tôi vrzCrừa uCqxnghe xonHn9tg, đãuCqx cHn9tảm thấHn9ty meHn9tn EoRzrượu dEoRzội lêihUwn đầu,uCqx rzCrbật dHn9tậy hấtHn9t tuEoRzng Hn9tcả EoRzbàn, Hn9tđám ngrzCrười xunihUwg quihUwanh liềihUwu mạnihUwg caHn9tn ngăn.rzCr TrzCrôi phảiihUw đánuCqxh cuCqxho thằnguCqx ôuCqxn corzCrn nHn9tày mộrzCrt trậihUwn, uCqxkết rzCrquả cảrzCr ngihUwười cậuCqxu Hn9tta xiêuHn9t vẹEoRzo, nônHn9t rHn9ta ngauCqxy mộtrzCr bãiEoRz máu.

Được lắmEoRz, tôiEoRz khônguCqx tHn9thèm chấpuCqx ôuCqxn couCqxn, rzCrtôi uCqxđưa cậuihUw rzCrta tuCqxới bệuCqxnh EoRzviện vậy.

Lúc xHn9te cứuihUw thihUwương đến,uCqx cậuuCqx ihUwta rzCrtay còrzCrn đanrzCrg cắHn9tm ốnguCqx truEoRzyền vẫnrzCr cuCqxố níuihUw tHn9tay tôuCqxi, crzCrhân thànuCqxh sâuihUw Hn9tsắc nói:EoRz “CoihUwn traihUwi cEoRzũng đưuCqxợc rồrzCri, cuCqxon trHn9tai cihUwũng tốrzCrt Hn9tmà, saihUwo cậurzCr lạirzCr Hn9tkhông thíuCqxch EoRzcon tuCqxrai chứ?”

Có crzCron tHn9trai đểHn9t làEoRzm cáiuCqx EoRzgì nàrzCro Hn9tCon gáuCqxi khihUwông phảiuCqx Hn9ttốt hơnrzCr à!

Sinh đẻuCqx cóEoRz ihUwkế ihUwhoạch bHn9tây guCqxiờ kEoRzhông ihUwcho phéHn9tp đrzCrẻ đứaHn9t thứEoRz ihUw2, nihUwếu kEoRzhông uCqxtôi Hn9tcó cầihUwn phihUwải khổHn9t tEoRzhế nàyrzCr khônEoRzg hả?

Vả EoRzlại ihUwtôi dỗuCqx dàrzCrnh rzCrcô ihUwấy EoRzsinh chEoRzo đứauCqx Hn9tcon dễrzCr lắihUwm đấyrzCr à?ihUw TihUwôi dỗihUw ngouCqxn dỗrzCr EoRzngọt cEoRzô rzCrấy đếnihUw cảrzCr ihUw1 nămHn9t cihUwó lẻHn9t EoRzrồi đấy,Hn9t chỉuCqx mihUwong mỏiuCqx crzCrô ấyrzCr ihUwsinh chEoRzo Hn9ttôi uCqx1 đứaEoRz cihUwon gHn9tái, uCqxthế màuCqx krzCrết quảuCqx lạiuCqx lEoRzà uCqxcon trai!

Tôi uCqxcòn gìuCqx đaHn9tu lihUwòng hơHn9tn không?

Ông bEoRzà nuCqxội nghrzCre Hn9tnói làuCqx couCqxn trarzCri, EoRzthì hàiihUw lònuCqxg lắm,rzCr krzCrhỏi phảiHn9t nóuCqxi, giốuCqxng uCqxhệt nEoRzhư EoRzcó EoRzđược Hn9tđứa cHn9tháu đíchHn9t tôHn9tn rihUwồi tHn9thì vạnuCqx sựHn9t đềuihUw thỏaEoRz mãEoRzn, trzCrôi cHn9tó cốihUw uCqxbảo côuCqx ấyuCqx rzCrsinh rzCrthêm đứihUwa nHn9tữa tHn9thì uCqxđến cảHn9t việihUwn EoRztrợ bênihUw ngoàuCqxi cHn9tũng chẳngihUw cònrzCr ai.

Tôi crzCró dễrzCr dHn9tàng grzCrì khrzCrông hảrzCr tôi?

Mượn rượuHn9t tiêuihUw sầu,ihUw sầuHn9t thêHn9tm sầihUwu, Hn9trượu nrzCrgấm ruCqxuột sầHn9tu, quảuCqx thậtuCqx, uCqxngười sầuihUw cóihUw rrzCrượu sầu.

Tôi cuCqxòn uCqxchưa óuCqxi uCqxmáu đấy,ihUw cậuHn9t Hn9tta đãrzCr uCqxói máHn9tu rồi.

Đợi đEoRzến lúcEoRz cậrzCru tihUwa đHn9tẻ ihUwcon uCqxtrai, tôihUwi trzCrhể nàuCqxo cEoRzũng chuốcrzCr crzCrậu tEoRza bữauCqx nữa.

Để Hn9tcậu óHn9ti uCqxmáu cHn9tho mHn9tà xem!

*chú: HrzCrE đấHn9ty cácuCqx cậuCqxu ạuCqx ╮( ̄▽ ̄”)