You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng Thg35yBqiếu QuânGYD5JW cườiGYD5JW GYD5JWnói: GYD5JW“Xem nào,GYD5JW TQkhích g35yBqtổng cQkòn giảxuuMpa vờg35yBq hg35yBqồ đồxuuMpa nữaQk, còxuuMpan KQkỷ Ng35yBqam PhxuuMpaương nGYD5JWào nữa?xuuMpa ChínhQk làg35yBq KỷQk Qktam công35yBqg tửxuuMpa, Qkchỉ cầnQk cậuGYD5JW tg35yBqa nóiQk xuuMpa1 câuGYD5JW GYD5JWthôi, tôiQk đảmxuuMpa bảoQk chGYD5JWú thuậnQk bxuuMpauồm xuôiQk gió.”

Thích QkPhi Phàmg35yBq cóGYD5JW ýg35yBq lắcxuuMpa xuuMpađầu: g35yBq“Khó g35yBqđấy, kQkhó GYD5JWnhư lg35yBqên tg35yBqrời ấQky, xuuMpalàm sg35yBqao mQkà mượnGYD5JW đxuuMpaược danQkh nghĩaxuuMpa cQkủa cGYD5JWậu tGYD5JWa bâGYD5JWy Qkgiờ?” ĐổngxuuMpa ThiếuQk QuâGYD5JWn chừngQk nhưGYD5JW đãxuuMpa uốQkng xuuMpađến sg35yBqay mGYD5JWèm, đôixuuMpa mQkắt g35yBqlim xuuMpadim hằGYD5JWn tg35yBqơ máu,GYD5JW xuuMpatay mânQk mQkê chGYD5JWặn gxuuMpaác GYD5JWđũa bxuuMpaằng ngọcxuuMpa, mồmGYD5JW g35yBqthì ng35yBqói: “NGYD5JWgười anQkh eGYD5JWm à,xuuMpa cáig35yBq xuuMpanày làxuuMpa thuGYD5JWộc vàoQk g35yBqvận GYD5JWmay thôQki. TôiGYD5JW Qknói cGYD5JWhú xuuMpanghe, coQkn đườnxuuMpag cGYD5JWủa Kg35yBqỷ NxuuMpaam Phương,xuuMpa nGYD5JWgười tầmg35yBq tQkhường kxuuMpahông Qkđi nổg35yBqi đâxuuMpau.” ThíchQk g35yBqPhi Phg35yBqàm thấyg35yBq lờig35yBq ag35yBqnh g35yBqta nóGYD5JWi cQkó ýGYD5JW Qktứ, liGYD5JWền vộxuuMpai vQkàng chắxuuMpap taxuuMpay: “QkAnh ĐổngQk, nếuxuuMpa nhưxuuMpa anGYD5JWh đãg35yBq chịGYD5JWu giúg35yBqp GYD5JWem qGYD5JWua đượg35yBqc pheQkn nàyg35yBq, eGYD5JWm dGYD5JWù thịtQk nGYD5JWát xương35yBqg tanxuuMpa, máuxuuMpa xuuMpachảy đầuxuuMpa xuuMparơi, cũnxuuMpag GYD5JWnguyện GYD5JWghi nhQkớ g35yBqân đứcg35yBq cGYD5JWủa anh.”

Đổng Thiếg35yBqu QQkuân phQká xuuMpalên cườiQk, xuuMpacó ýg35yBq txuuMpahừa nướcg35yBq đQkục thg35yBqả Qkcâu: xuuMpa“Thì Qkcậu cứGYD5JW đGYD5JWoán xexuuMpam, GYD5JWtay KỷGYD5JW Nag35yBqm Pg35yBqhương nàxuuMpay tQkhích nhg35yBqất xuuMpacái gì?”

Thích PhGYD5JWi Phàmg35yBq buQkột miệxuuMpang hỏi:g35yBq “Tiềng35yBq à?”

Đổng ThixuuMpaếu QuxuuMpaân lắcg35yBq Qkđầu g35yBqnhư trốngQk bỏi:g35yBq “TaynàyGYD5JW Qkmà thiếug35yBq tiQkền Qkà?” ThíxuuMpach PGYD5JWhi PhàGYD5JWm lg35yBqại Qkđoán thêmg35yBq Qkvài thứ:GYD5JW “xuuMpaĐồ cg35yBqổ? hag35yBqy thg35yBqư hxuuMpaọa?” xuuMpaĐồng Thg35yBqiếu QuQkân vẫnQk cGYD5JWhỉ lắxuuMpac đầu,xuuMpa thầxuuMpan bxuuMpaí nhGYD5JWìn xuuMpachằm cGYD5JWhặp vàog35yBq ThGYD5JWích xuuMpaPhi Phàm,g35yBq hg35yBqỏi: “CQkhú Qkkhông biếtGYD5JW vg35yBqì Qksao taxuuMpay KỷGYD5JW tg35yBqam côngGYD5JW tửg35yBq nàxuuMpay g35yBqlại hag35yBqy xuấtQk hiQkện ởQk chỗg35yBq chúnxuuMpag g35yBqta ư?”

Thích PhGYD5JWi GYD5JWPhàm xuuMparối bời,xuuMpa ĐổngxuuMpa GYD5JWThiếu QuâxuuMpan xuuMpacười khàQk khàxuuMpa thấpGYD5JW giọnxuuMpag GYD5JWnói: “BởiQk vìg35yBq xuuMpacậu tg35yBqa Qkcó thứQk xxuuMpaem nhxuuMpaư g35yBqbảo bg35yBqối đểg35yBq Qkở đây——cậuQk xuuMpata ởGYD5JW nôngGYD5JW tQkrang CảnGYD5JWh MiGYD5JWên cxuuMpaó GYD5JW1 căxuuMpan biệtg35yBq tQkhự, nxuuMpaày GYD5JWnhé, chỗg35yBq đxuuMpaó mớixuuMpa GYD5JWlà g35yBqnơi đứngxuuMpa g35yBqđầu xuuMpathành pxuuMpahố xuuMpanày. xuuMpaNữ cQkhủ nhânxuuMpa củag35yBq g35yBqcăn biệg35yBqt Qkthự đó,Qk chậQkc cQkhậc, Qkđẹp đếg35yBqn nỗiGYD5JW phoGYD5JWng cảnhQk cảQk kg35yBqhu CảnhGYD5JW MiênQk cũg35yBqng khôngg35yBq g35yBqbì được.”

Thích QkPhi PhàmxuuMpa khôngg35yBq cQkho làQk Qknhư vxuuMpaậy: “GYD5JWKỷ Ng35yBqam PhQkương g35yBqở g35yBqđâu xuuMpamà cg35yBqhẳng baGYD5JWo Qkvài g35yBqcô chg35yBqứ? NQkếu g35yBqđám phụg35yBq g35yBqnữ đóGYD5JW GYD5JWmà thuxuuMpayết pxuuMpahục đượcGYD5JW cậuQk Qkta, Qkthế tg35yBqhì còGYD5JWn gg35yBqì bằnxuuMpag nữa.”

Đổng ThiếuxuuMpa QuânxuuMpa phấtQk taxuuMpay: “KQkhông giốngQk nhg35yBqau đâGYD5JWu, ngườGYD5JWi nxuuMpaày tGYD5JWhì khxuuMpaác, Kỷg35yBq QkNam xuuMpaPhương khôQkng GYD5JWbiết đãxuuMpa tGYD5JWốn xuuMpabao ng35yBqhiêu lòQkng Qkdạ mQkới dGYD5JWành được—-xuuMpaÔi, chúQk GYD5JWkhông biếtg35yBq đâg35yBqu, hồiQk mớixuuMpa bxuuMpaắt đầxuuMpau thìxuuMpa cứGYD5JWng đầuQk g35yBqnhư ngựaGYD5JW hoang35yBqg ấy,GYD5JW đậpxuuMpa Qkđồ g35yBqđốt GYD5JWnhà Qkrạch cg35yBqổ txuuMpaay cắnQk thxuuMpaủy tinQkh, cóxuuMpa lầng35yBq suýxuuMpat nữGYD5JWa làGYD5JW khônGYD5JWg cứuQk nổg35yBqi, GYD5JWnghe nóg35yBqi cQkòn uQkống cảg35yBq bìnQkh thuốGYD5JWc tẩyxuuMpa GYD5JWcơ màxuuMpa, sag35yBqu xuuMpacùng lQkúc GYD5JWbác sĩxuuMpa rQkửa ruộtQk GYD5JWcũng khôngGYD5JW GYD5JWdám hQko g35yBqhe gg35yBqì, chúGYD5JW cũGYD5JWng biếtGYD5JW tíg35yBqnh Qkkhí g35yBqcủa QkKỷ NaGYD5JWm PhươngxuuMpa rồg35yBqi đấy,g35yBq Qkai dáQkm chọcg35yBq Qkvào Qkchứ. xuuMpaMà cg35yBqô nàngQk đóg35yBq…” AGYD5JWnh Qkta Qklắc đQkầu: “NếuxuuMpa GYD5JWkhông phảiGYD5JW ngưxuuMpaời xg35yBqung quaxuuMpanh xuuMpathấy nóGYD5JWng ruQkột, phGYD5JWát hiệnQk kGYD5JWịp GYD5JWthời, kGYD5JWhông chGYD5JWừng đQkã GYD5JWthật sg35yBqự trởxuuMpa thàg35yBqnh hồngg35yBq nhaQkn bạcGYD5JW mGYD5JWệnh rồQki. Mg35yBqà KỷQk NaQkm PhưQkơng xuuMpacũng nhGYD5JWịn nhiềxuuMpau, mặQkc kệGYD5JW cGYD5JWô nàGYD5JWng lGYD5JWàm lGYD5JWoạn, đậpxuuMpa hếtGYD5JW đGYD5JWồ đạcg35yBq lGYD5JWại muxuuMpaa đQkồ mxuuMpaới Qkcho xuuMpacô tQka GYD5JWđập, xuuMpacó làxuuMpa g35yBqvàng Qklà bạQkc Qkgì, xuuMpabất luậnGYD5JW Qklà cáig35yBq gìGYD5JW, côQk ng35yBqàng muốg35yBqn xuuMpacái gGYD5JWì GYD5JWthì đưag35yBq cg35yBqái g35yBqđó, đưaGYD5JW cáig35yBq Qkgì cg35yBqô nàngGYD5JW đxuuMpaập cág35yBqi đg35yBqó. ĐếQkn GYD5JWsau nàQky cóxuuMpa lxuuMpaẽ côxuuMpa tg35yBqa cũnxuuMpag nQkghĩ thôGYD5JWng suốtg35yBq rồxuuMpai, mQkột g35yBqthời giaGYD5JWn GYD5JWcũng lắGYD5JWng xuống.”

Thích PhQki GYD5JWPhàm ngGYD5JWhe xuuMpamà đQkờ đẫn,Qk hỏig35yBq: “Thếg35yBq lxuuMpaà Qkthế nào?”

Giọng ĐxuuMpaổng ThiếuGYD5JW QuxuuMpaân cànxuuMpag trầmg35yBq thấp:xuuMpa g35yBq“Cô xuuMpaấy vốg35yBqn cQkông g35yBqtác ởxuuMpa xuuMpamột cônxuuMpag Qkty thươGYD5JWng mạGYD5JWi nướg35yBqc ngoài,GYD5JW giáQkm đốxuuMpac bGYD5JWên đóGYD5JW GYD5JWvì vấnGYD5JW xuuMpađề hạQkn nGYD5JWgạch xug35yBqất GYD5JWnhập khẩuxuuMpa màGYD5JW phảiGYD5JW nhQkờ cậg35yBqy đếnQk Kỷg35yBq xuuMpaNam PhươngGYD5JW. KhóGYD5JW khăQkn lắmg35yBq mớig35yBq mờg35yBqi đưxuuMpaợc Kỷg35yBq GYD5JWtam công35yBqg tửGYD5JW g35yBqăn cơQkm, GYD5JWhôm GYD5JWđó xuuMpatiếp kháQkch cũngGYD5JW cóQk mxuuMpaặt Qkcô nàngGYD5JW, vốGYD5JWn dĩQk ngồiGYD5JW GYD5JWở vịg35yBq trg35yBqí cuốixuuMpa cùng35yBqg, axuuMpai ngờGYD5JW lạxuuMpai lọtGYD5JW đượcg35yBq Qkvào mắtQk xxuuMpaanh cQkủa Kg35yBqỷ NGYD5JWam Phương35yBqg. Mg35yBqà ngxuuMpaười phụQk nữxuuMpa nàGYD5JWy g35yBqcái Qkgì cũxuuMpang khôngxuuMpa chịQku, hoQkàn toQkàn khônQkg thèmg35yBq nGYD5JWhìn đếQkn KỷxuuMpa NGYD5JWam Phươngg35yBq, GYD5JWchú nóGYD5JWi xxuuMpaem Qknếu đg35yBqổi saQkng g35yBqngười phụGYD5JW nữGYD5JW kQkhác, axuuMpai g35yBqmà chẳQkng đổg35yBq gGYD5JWục trxuuMpaước nhàQk trướcg35yBq g35yBqxe tQkrước xuuMpatiền củg35yBqa Kỷg35yBq taxuuMpam cônQkg tGYD5JWử chứxuuMpa, cg35yBqô g35yBqta lQkại hoàxuuMpan txuuMpaoàn khg35yBqông coQki Qkra gìGYD5JW, đếng35yBq sGYD5JWau cùg35yBqng khôngg35yBq g35yBqcòn cáxuuMpach nàoQk, mớig35yBq g35yBqbảo thôiQk việc,g35yBq địg35yBqnh bg35yBqỏ GYD5JWmặc đấyQk màxuuMpa g35yBqđi. VềGYD5JW sxuuMpaau khôGYD5JWng ngờg35yBq xuuMpatay giámg35yBq đốcg35yBq bxuuMpaên đóg35yBq lạig35yBq GYD5JWcho GYD5JWra mộtg35yBq GYD5JWkế hạg35yBq sáchxuuMpa, cg35yBqô ng35yBqàng bịg35yBq cQkhính ông35yBqg chủGYD5JW cg35yBqủa mìnhg35yBq Qkbán đứnGYD5JWg, xuuMpaliệu cóQk thểQk khxuuMpaông ầmg35yBq GYD5JWĩ kxuuMpahông?” anxuuMpah tQka khGYD5JWẽ gGYD5JWiọng, đơnGYD5JW giảxuuMpan nóQki vàg35yBqi xuuMpacâu bênQk tQkai ThícQkh PxuuMpahi Phàm,Qk g35yBqmột tQkay bụmg35yBq miệng35yBqg kQkhì khg35yBqì cưg35yBqời. ThíQkch g35yBqPhi Phàmg35yBq lạiQk kGYD5JWhông cườiQk đg35yBqáp lạig35yBq, chỉxuuMpa nGYD5JWói: “VậQky tg35yBqhì Qkthâm độcxuuMpa quá,g35yBq cũngxuuMpa Qkkhông sợg35yBq xuuMpato chuyệnGYD5JW sao?”

Đổng ThiếuxuuMpa Qg35yBquân ngọngQk ngxuuMpahịu nóxuuMpai: “QkChuyện gxuuMpaì cóxuuMpa thQkể lGYD5JWàm GYD5JWto nàog35yBq? GGYD5JWạo đGYD5JWã thànhg35yBq cơQkm rồi,Qk côGYD5JW tGYD5JWa g35yBqcó muốnGYD5JW GYD5JWgây chuyệnQk GYD5JWcũng chỉxuuMpa gâxuuMpay đượcGYD5JW vớig35yBq Kỷg35yBq NQkam Phưg35yBqơng thôg35yBqi, xuuMpamà cũnQkg lạ,Qk cxuuMpahẳng g35yBqcần g35yBqbiết g35yBqcô Qkta thếQk nàxuuMpao, KGYD5JWỷ Ng35yBqam Phươg35yBqng cũngQk cxuuMpahín GYD5JWbỏ xuuMpalàm mưQkời theoxuuMpa.” axuuMpanh txuuMpaa lắcQk đầug35yBq chặGYD5JWc lưỡi:g35yBq “Thếg35yBq nêGYD5JWn cg35yBqhỉ cầg35yBqn Qkcô nànGYD5JWg mQkở Qkmiệng thôxuuMpai, Kg35yBqỷ g35yBqNam PhươngQk làmGYD5JW gìxuuMpa cóQk chuyệnxuuMpa GYD5JWkhông tGYD5JWheo. CũQkng lQkà vỏGYD5JW Qkquýt g35yBqdày cóQk móng35yBqg taQky nQkhọn, cậug35yBq Qknói xeg35yBqm, taGYD5JWy KỷQk NaQkm PhGYD5JWương đóQk tGYD5JWhật GYD5JWsự muGYD5JWốn cg35yBqái g35yBqgì g35yBqcó GYD5JWcái đấy,g35yBq chg35yBqỉ thiếuGYD5JW xuuMpađiều còQkn háxuuMpai cảQk saxuuMpao trêg35yBqn Qktrời xuxuuMpaống dQkụ ngườiGYD5JW đẹpQk cườg35yBqi ấGYD5JWy, Qknăm ngQkoái xuuMpachỉ vQkì mộg35yBqt chGYD5JWậu hoaGYD5JW, xuuMpachú khôg35yBqng chứg35yBqng kiếnQk chứ,xuuMpa cQkhậc chậxuuMpac, giàQky Qkvò coGYD5JWn nhQkà ngườig35yBq tGYD5JWa đg35yBqến nỗig35yBq ngườiQk ngựaGYD5JW chổngGYD5JW vQkó g35yBqlên tGYD5JWrời, suýtxuuMpa Qknữa thg35yBqì gọg35yBqi cảg35yBq xuuMpamấy giQkáo sưxuuMpa txuuMparường nôngQk nghxuuMpaiệp đGYD5JWến.” NóixuuMpa g35yBqđến đâyGYD5JW độxuuMpat xuuMpanhiên axuuMpanh tg35yBqa vỗGYD5JW g35yBqvai ThícxuuMpah PhxuuMpai Phg35yBqàm: “GYD5JWÀ đúngxuuMpa rồi,Qk Qkcô nàg35yBqng cũngg35yBq tốtGYD5JW nghiệpQk đạiGYD5JW họGYD5JWc NGYD5JWam KinxuuMpah mxuuMpaà GYD5JWra, vxuuMpaừa xuuMpahay chúg35yBq Qkcó GYD5JWthể nhờxuuMpa vxuuMpaả bạng35yBq họcxuuMpa cũxuuMpa nhé.”

Thích GYD5JWPhi GYD5JWPhàm ngQkhe đếnQk cGYD5JWâu ấxuuMpay, khôngxuuMpa hQkiểu vìGYD5JW saQko tGYD5JWim lg35yBqại giậtg35yBq Qkthót Qk1 cQkái, cGYD5JWhỉ Qknghe Đổg35yBqng ThiếuQk Qug35yBqân đắGYD5JWc ýxuuMpa bGYD5JWảo: g35yBq“Cô xuuMpaKiều tiGYD5JWểu thưGYD5JW nàQky nGYD5JWăm đóxuuMpa g35yBqlúc GYD5JWcòn GYD5JWlàm ởQk cQkông xuuMpaty txuuMpahương mGYD5JWại, cóGYD5JW ng35yBqợ Qkanh cQkả nQkhà tôixuuMpa mQkột mGYD5JWón xuuMpanợ âg35yBqn g35yBqtình, GYD5JWthế nêng35yBq đốig35yBq vớig35yBq tôxuuMpai cũg35yBqng cóxuuMpa g35yBqvài phxuuMpaần kg35yBqhiêm nhxuuMpaường. ChúxuuMpa eQkm nxuuMpaày, GYD5JWcái nàg35yBqy cxuuMpaoi nxuuMpahư sốg35yBq chúGYD5JW đỏ,GYD5JW aGYD5JWnh đâyxuuMpa phảiGYD5JW Qkgác thxuuMpaể dixuuMpaện GYD5JWsang mộGYD5JWt bên,xuuMpa giớiGYD5JW thiệuGYD5JW g35yBqcô Qkấy Qkcho Qkchú, cxuuMpaòn ng35yBqhững viQkệc kháxuuMpac, phảig35yBq GYD5JWxem sốGYD5JW chg35yBqú thếGYD5JW nàxuuMpao vậy.”

Thích PhxuuMpai g35yBqPhàm mừng35yBqg vuxuuMpai Qkkhôn siGYD5JWết, chỉxuuMpa biếg35yBqt nâng35yBqg lGYD5JWy cxuuMpaụng cốcQk nóiGYD5JW lờiQk cảmxuuMpa ơQkn. CxuuMpaậu vàQk ĐổngxuuMpa HixuuMpaểu QuâQkn GYD5JWquan hệxuuMpa lg35yBqàm ăng35yBq đãg35yBq baGYD5JWo nhiêuxuuMpa nămQk, mxuuMpaà ĐổnQkg HiQkểu QuGYD5JWân cũg35yBqng khôngg35yBq gạtxuuMpa cậu,Qk quGYD5JWa mấGYD5JWy ngàGYD5JWy, ag35yBqnh g35yBqta đãg35yBq gọiGYD5JW GYD5JWđiện đến:xuuMpa “KGYD5JWhó lQkắm cQkô xuuMpaấy Qkmới Qkđồng ýg35yBq đấyGYD5JW, tg35yBqôi hẹnQk Qkcô Qkấy cg35yBqhiều g35yBq4 gig35yBqờ ởQk qg35yBquán tràQk QkĐịch Trg35yBqần HiêxuuMpan xuuMparồi đấy,xuuMpa thửg35yBq vậGYD5JWn Qkmay củg35yBqa mìnxuuMpah xuuMpađi nhé.”

Thích PhxuuMpai PhàxuuMpam g35yBq3 giờGYD5JW rưỡiQk đGYD5JWã g35yBqđến g35yBqĐịch TrầxuuMpan HiêGYD5JWn, bag35yBqo nămQk GYD5JWlăn lộnxuuMpa ởg35yBq thQkương trường,g35yBq chuGYD5JWyện g35yBqgì cũngg35yBq g35yBqtừng gặpg35yBq xuuMpaqua rQkồi, nQkhưng Qkmấy g35yBqcâu truyệg35yBqn phxuuMpaiếm củaGYD5JW Đổngg35yBq GYD5JWThiếu QxuuMpauân, dườngGYD5JW nhxuuMpaư khiếQkn cậug35yBq Qktrở nênGYD5JW tg35yBqò mQkò. GYD5JWĐổng ThiếuQk Quâg35yBqn đếxuuMpan mug35yBqộn hơnGYD5JW, nhg35yBqưng g35yBqcũng chQkỉ đếng35yBq trướcg35yBq gxuuMpaiờ g35yBqhẹn xuuMpatầm GYD5JW15 phGYD5JWút, ang35yBqh GYD5JWta nxuuMpahìn Qkđồng hồxuuMpa, Qkcó chúGYD5JWt tựGYD5JW xuuMpagiễu: “XxuuMpaem nhưQk cQkũng nểGYD5JW mặGYD5JWt KỷQk NGYD5JWam PQkhương, nghGYD5JWe nQkói KQkỷ taxuuMpam côngGYD5JW tửQk mỗiQk lg35yBqần vg35yBqề đây,Qk đầuQk GYD5JWtiên Qkở sQkân xuuMpabay phảg35yBqi Qkgọi đGYD5JWiện báoQk trướcxuuMpa cxuuMpaho cg35yBqô ấQky, bQkằng khôngg35yBq thQkì khôngQk g35yBqqua nổxuuMpai cửaQk đâu.”

Thích xuuMpaPhi g35yBqPhàm khôGYD5JWng kGYD5JWìm đg35yBqược xuuMpabật cười,xuuMpa nóig35yBq: “CQkái nàyg35yBq chỉxuuMpa sợQk g35yBqlà giả,Qk anQkh chỉQk giỏxuuMpai nóig35yBq mócGYD5JW ngưg35yBqời xuuMpata thôi.”

“Là thậtg35yBq GYD5JWđấy, GYD5JWchú g35yBqchưa thấQky bộxuuMpa dạngQk KỷQk NxuuMpaam Phương35yBqg thGYD5JWôi, cóGYD5JW lQkần tôQki g35yBqvà cậQku GYD5JWta GYD5JWuống sayg35yBq, cGYD5JWậu đQkoán xeg35yBqm txuuMpaay nàyg35yBq xuuMpanói gxuuMpaì, cậuGYD5JW tg35yBqa bxuuMpaảo GYD5JWtôi côxuuMpa vQkợ bênGYD5JW Qknày khôGYD5JWng giQkống nGYD5JWgười khácQk gìxuuMpa cả,g35yBq đGYD5JWến tiềng35yBq củaQk cg35yBqậu tGYD5JWa mg35yBqà cũnQkg Qkkhông tg35yBqhèm bậnQk tâQkm. ChúQk xuuMpanghe câg35yBqu ấxuuMpay, truxuuMpayền rGYD5JWa ngoQkài xuuMpaai dámxuuMpa tixuuMpan chứ.”

“Vợ KỷQk NQkam PhươQkng kg35yBqhông phảiQk xuuMpalà cGYD5JWon gg35yBqái nhxuuMpaà nàQko xuuMpađó sao?”

“Đúng txuuMpahế, têGYD5JWn lGYD5JWà GYD5JWThủ g35yBqThủ, xuuMpaso Qkvới Kg35yBqỷ Nag35yBqm g35yBqPhương làxuuMpa mg35yBqôn đăngg35yBq hộxuuMpa g35yBqđối, ngGYD5JWười cũngQk xiGYD5JWnh đQkẹp, nhưnGYD5JWg màQk KỷQk Ng35yBqam PxuuMpahương đểg35yBq côGYD5JW tg35yBqa ởxuuMpa BGYD5JWắc GYD5JWKinh mxuuMpaà chẳGYD5JWng đGYD5JWoái hoàxuuMpai GYD5JWgì, đếng35yBq tQkhể diệnQk g35yBqcủa bốGYD5JW vGYD5JWợ cũngGYD5JW khôGYD5JWng nểQk nang35yBqg GYD5JWgì. NgxuuMpahe nóiQk vìGYD5JW cQkó lầnxuuMpa g35yBqvị đQkại tiểuGYD5JW GYD5JWthư ấyxuuMpa khônxuuMpag kìmg35yBq đượcQk giậnQk dữ,Qk xuuMpađáp máQky bGYD5JWay qg35yBqua tg35yBqìm KiềuGYD5JW tQkiểu tg35yBqhư nxuuMpaày nóg35yBqi cGYD5JWhuyện phảg35yBqi quấxuuMpay, kếtGYD5JW qxuuMpauả lxuuMpaàm KQkỷ tQkam nQkổi Qkxung Qklên, GYD5JWtừ đấyxuuMpa vềg35yBq g35yBqsau GYD5JW2 vxuuMpaợ chQkồng tg35yBqrở mxuuMpaặt, nếuxuuMpa kg35yBqhông phảixuuMpa g35yBqbố mẹg35yBq đôiQk bêng35yBq xuuMpagây ápQk lực,Qk khôngQk bGYD5JWiết cxuuMpaòn Qkxảy rGYD5JWa chuxuuMpayện xuuMpagì nữa.”

4 giờQk đúQkng, phụcQk Qkvụ mởQk cửa.

Thích Phg35yBqi PhàxuuMpam kinGYD5JWh ngxuuMpaạc xuuMpađến mứcxuuMpa đg35yBqứng bQkật dậxuuMpay nhxuuMpaư lGYD5JWò xxuuMpao, mGYD5JWà trêGYD5JWn tGYD5JWhực tếg35yBq, cậg35yBqu cũg35yBqng đQkã đứngGYD5JW dậyQk rồi.

Người Qkphụ nữGYD5JW ấyxuuMpa GYD5JWhoàn GYD5JWtoàn khôngxuuMpa GYD5JWgiống Qkvới trog35yBqng tg35yBqưởng tưxuuMpaợng Qkcủa cậuxuuMpa taxuuMpa, GYD5JWcô ấyg35yBq cxuuMpahỉ mặg35yBqc xuuMpaáo màGYD5JWu GYD5JWđen, màg35yBq đãg35yBq càngGYD5JW lg35yBqộ xuuMpara vẻxuuMpa gxuuMpaầy gg35yBquộc, kg35yBqhuôn mặQkt trxuuMpaắng trẻQko, đếnxuuMpa phGYD5JWấn soGYD5JWn cũnQkg khôGYD5JWng xuuMpađánh, nhưnGYD5JWg vẫng35yBq toátGYD5JW rg35yBqa nétQk xg35yBqinh đQkẹp, xinxuuMpah đẹpGYD5JW đếGYD5JWn Qkthu húg35yBqt tGYD5JWất Qkcả áng35yBqh nhGYD5JWìn cg35yBqủa mọig35yBq người.

Tinh thGYD5JWần cg35yBqậu hxuuMpaốt hoảng.

Đổng TGYD5JWhiếu QuGYD5JWân g35yBqđã đánhGYD5JW tiQkếng cg35yBqhào hỏi:GYD5JW “KiQkểu tg35yBqiểu thư”xuuMpa rồGYD5JWi vôg35yBq cùg35yBqng nhiQkệt tQkình gixuuMpaới thQkiệu: “VịGYD5JW nàyxuuMpa làGYD5JW gig35yBqám đốGYD5JWc ThQkích QkPhi Phàm.”

Thích Phg35yBqi PhGYD5JWàm trGYD5JWong lòQkng chg35yBqỉ nghĩQk, saGYD5JWo lạGYD5JWi GYD5JWlà côg35yBq ấy?

(*chú: cácGYD5JW cậuGYD5JW ạQk, đừngQk hỏiQk gìxuuMpa cả,GYD5JW tớGYD5JW cũnxuuMpag khg35yBqông biếg35yBqt gìxuuMpa đâGYD5JWu, suxuuMpay đoáxuuMpan gìGYD5JW xuuMpathì cứxuuMpa sGYD5JWuy đoáGYD5JWn GYD5JWthôi. Truyệng35yBq dừnQkg ởg35yBq phQkần “g35yBq2 cg35yBqhiếc áxuuMpao lồxuuMpang vg35yBqào GYD5JWnhau” rồg35yBqi. Nhưngg35yBq ngoạGYD5JWi trug35yBqyện nàyxuuMpa chxuuMpaỉ là…g35yBq mộg35yBqt Qkcâu cxuuMpahuyện GYD5JWđơn lẻxuuMpa khácg35yBq cGYD5JWhăng? TGYD5JWớ cũnQkg sửxuuMpaa lạig35yBq GYD5JWthứ tQkự tênxuuMpa ngoxuuMpaại truyệg35yBqn chQko Qkđúng vớg35yBqi tg35yBqhứ tựg35yBq thg35yBqời gixuuMpaan tGYD5JWác giQkả viếtGYD5JW rồig35yBq XD)

2. 

Sắc &amg35yBqp; Giới

Vừa Qkbước rxuuMpaa ngxuuMpaoài, độtg35yBq nhQkiên Qkcó ngườiGYD5JW xuuMpagọi: “AGYD5JW! Nag35yBqm Pg35yBqhương, kxuuMpaia khôngGYD5JW phảiQk vxuuMpaợ GYD5JWcậu sao?”

Kỷ NQkam PhươngQk qxuuMpauay đầuQk g35yBqra nhìnGYD5JW, hQkóa Qkra đúQkng thếxuuMpa thật.

Hiếm g35yBqkhi g35yBqthấy cg35yBqô ấyQk mặcQk vGYD5JWáy, chiếcGYD5JW g35yBqáo leg35yBqn GYD5JWmỏng Qktrùm đầuGYD5JW màuQk GYD5JWsan hô,g35yBq bênQk dQkưới làxuuMpa Qkchân váQky nâuQk xuuMpasậm, g35yBqáo khoácg35yBq cQkầm trGYD5JWên tayg35yBq, đứngQk Qkcạnh Qkcô bạnQk màg35yBq côxuuMpa ấyQk lạGYD5JWi càng35yBqg xuuMpatỏa rGYD5JWa nétxuuMpa dug35yBqyên dánQkg yêxuuMpau kiều.

Cả GYD5JWđám ngưg35yBqời đxuuMpaã GYD5JWbàn tQkán xg35yBqôn xGYD5JWao, Qkcó kẻxuuMpa Qkgọi cg35yBqhị GYD5JWdâu, lạixuuMpa cGYD5JWó kQkẻ xuuMpagọi xuuMpaem dâu,GYD5JW Qkcòn cóxuuMpa ngườig35yBq đãg35yBq xưxuuMpang g35yBqtên mg35yBqụ củaQk g35yBqcô: Qk“Thủ ThủGYD5JW, hg35yBqôm nxuuMpaay saxuuMpao xuuMpalại GYD5JWvừa khxuuMpaéo thếg35yBq này?”

Thủ ThủxuuMpa mắGYD5JWt cưxuuMpaời cxuuMpaong vútg35yBq hỏQki lGYD5JWại: “SaoQk nào,GYD5JW cácGYD5JW anxuuMpah cóg35yBq Qkhứng đxuuMpai uốnGYD5JWg rượu,GYD5JW chảGYD5JW lẽg35yBq bọng35yBq exuuMpam khg35yBqông đượcxuuMpa phéGYD5JWp nổxuuMpai hứngGYD5JW đếnQk Qkăn cơmg35yBq à?

Cô gáGYD5JWi đanGYD5JWg khoáxuuMpac taxuuMpay KỷxuuMpa NxuuMpaam PhươnGYD5JWg g35yBqsớm đãxuuMpa rụtGYD5JW g35yBqtay g35yBqlại, nhưg35yBqng điệuxuuMpa bộQk vẫnxuuMpa txuuMpaỏ vẻQk xuuMpaquang mig35yBqnh cg35yBqhính đạiQk lắmQk, đangGYD5JW chGYD5JWuẩn bịxuuMpa rờiQk đig35yBq, aGYD5JWi dèxuuMpa KxuuMpaỷ xuuMpaNam Pg35yBqhương đãGYD5JW chắpg35yBq Qktay Qkkéo lại,Qk bảo:xuuMpa “g35yBqLên Qkxe đợiQk anh.g35yBq” RồiGYD5JW anQkh Qkmới buGYD5JWông tay.

Xem rxuuMpaa đôg35yBqi vợg35yBq g35yBqchồng GYD5JWnày Qkcó cQkhuyện riêGYD5JWng cầnQk nxuuMpaói, cảQk đámxuuMpa ngxuuMpaười dGYD5JWắt díQku bạng35yBq gg35yBqái g35yBqcũng rg35yBqục rGYD5JWịch tảnGYD5JW đQki, cg35yBqhỉ g35yBqcòn lạiGYD5JW ThủxuuMpa TxuuMpahủ xuuMpavà xuuMpacô bạnQk ĐxuuMpaỗ HiểuxuuMpa Tô,Qk Đỗg35yBq g35yBqHiểu TôQk cũg35yBqng nóxuuMpai: “QkTớ qug35yBqa Qkbên kiGYD5JWa đợiQk Qkcậu nhé.”

“Không cầQkn đâu.”xuuMpa ThủGYD5JW TxuuMpahủ dửQkng dưnxuuMpag GYD5JWnhư kGYD5JWhông, quQkay đQkầu sag35yBqng Qkcười vớixuuMpa KxuuMpaỷ NGYD5JWam Phg35yBqương: “QkMai eg35yBqm đQki HồnxuuMpag Kông,GYD5JW tQkhứ GYD5JW7 tuGYD5JWần nxuuMpaày kQkhông vềg35yBq nhQkà vớig35yBq axuuMpanh đượxuuMpac, đếnxuuMpa lg35yBquc đóQk GYD5JWanh nóg35yBqi vớQki GYD5JWmẹ xuuMpa1 tiếnxuuMpag nhé.”

“Em Qkđi Hồng35yBqg GYD5JWKông g35yBqlàm gGYD5JWì thế?”

Thủ ThxuuMpaủ g35yBqcảm gxuuMpaiác g35yBqkì quặcxuuMpa, trGYD5JWước đâyQk Qkcô cxuuMpahạy tớQki cQkhạy luQki, anQkh Qkcó baGYD5JWo gGYD5JWiờ GYD5JWthèm hxuuMpaỏi đâu.

“Xem phixuuMpam [SắcxuuMpa, GQkiới], bảnQk uncug35yBqt đấy.”

Chỉ vìg35yBq mộg35yBqt bộQk phixuuMpam mQkà bxuuMpaay đig35yBq g35yBqHồng KôGYD5JWng, xQkưa naGYD5JWy vốGYD5JWn xuuMpalà phQkong cáGYD5JWch củag35yBq xuuMpacô ấg35yBqy mà.

“Đừng đGYD5JWi nữa,Qk g35yBqở nhg35yBqà xuuMpaxem xuuMpađi, xuuMpaanh bảQko nQkgười gg35yBqiúp xuuMpaem Qktìm bảng35yBq GYD5JWgốc, lGYD5JWà đoạg35yBqn 2g35yBq0 phútg35yBq bGYD5JWị xuuMpacut cGYD5JWhứ gì.”

Thủ Tg35yBqhủ cảmxuuMpa g35yBqthấy vGYD5JWui vg35yBqẻ GYD5JWyên tâm,g35yBq nhg35yBqìn đg35yBqi, lấxuuMpay cGYD5JWhồng cũngg35yBq cg35yBqó cáGYD5JWi tốtQk đấyQk xuuMpachứ: “Vậyg35yBq thếg35yBq nhg35yBqé, GYD5JWanh đừngg35yBq cg35yBqó qxuuMpauên đấy.”

Kết qQkuả axuuMpanh GYD5JWấy lạixuuMpa thậGYD5JWt GYD5JWsự Qkquên chg35yBqứ, Thg35yBqủ TGYD5JWhủ pxuuMpahải đếnGYD5JW g35yBqmấy ngxuuMpaày cxuuMpahưa gxuuMpaặp đượcQk xuuMpaanh, Qkhôm Qknay GYD5JWnghĩ g35yBqra pxuuMpahải gQkọi chxuuMpao Qkanh xuuMpaấy, cGYD5JWhuông đổxuuMpa mộtg35yBq hGYD5JWồi lâuQk g35yBqmà khôGYD5JWng cóQk g35yBqai nGYD5JWghe, đGYD5JWang địnhxuuMpa txuuMpahôi, GYD5JWanh lạg35yBqi xuuMpanhận điệg35yBqn thGYD5JWoại: xuuMpa‘A lô?”

Nghe giọngg35yBq đãQk g35yBqbiết g35yBqcòn g35yBqchưa GYD5JWtỉnh ngủGYD5JW, khônxuuMpag rõg35yBq Qklà đxuuMpaang xuuMpatrên gixuuMpaường exuuMpam xuuMpanào nữQka, côg35yBq độtQk nQkhiên GYD5JWnghĩ g35yBqra trxuuMpaò đGYD5JWùa g35yBqquái đảng35yBq, ỏnQk ẻnQk gọg35yBqi Qk1 tiếngxuuMpa “NamGYD5JW PhxuuMpaương àQk”, giọxuuMpang nũnGYD5JWg nịuQk hỏxuuMpai lạQki: GYD5JW“Đoán xexuuMpam eQkm lxuuMpaà aQki nào?”

“Thủ Thủ,”g35yBq GiọngxuuMpa anxuuMpah vẫng35yBq g35yBqđặc sệtxuuMpa cơxuuMpan GYD5JWngái ngxuuMpaủ: Qk“Ngoan nàg35yBqo, lGYD5JWần sQkau g35yBqmuốn chQkơi tròg35yBq Qknày, nhớQk đừxuuMpang dùnGYD5JWg sốQk điệnGYD5JW thog35yBqại ởg35yBq nhQkà nhé.”

Cô thẹng35yBq g35yBqquá hxuuMpaóa xuuMpagiận: “AnhxuuMpa txuuMpaìm chGYD5JWo exuuMpam [QkSắc, GQkiới] cQkhưa đấy?”

Hỏi đếnGYD5JW aGYD5JWnh ấyg35yBq, g35yBqmà pg35yBqhải g35yBqmất mxuuMpaấy giâyGYD5JW xuuMpasau anxuuMpah mxuuMpaới bậtQk g35yBqcười: “Ồ,g35yBq g35yBqanh Qkquên mất.”tiếnxuuMpag g35yBqanh trầmGYD5JW Qkđục nóg35yBqi Qkgiọng mũiQk Qknghe nặnQkg trĩQku,. CGYD5JWó lẽGYD5JW axuuMpanh đanxuuMpag bịQk cảmGYD5JW, hQkoặc big35yBqết đxuuMpaây anQkh chỉg35yBq đanxuuMpag Qkmơ ngủ.

Cô độtxuuMpa nhiêg35yBqn cảg35yBqm giGYD5JWác xg35yBqót xag35yBq, bảo:Qk “ThếGYD5JW g35yBqthôi vậy.”

“Thủ TxuuMpahủ?” GYD5JWAnh dGYD5JWường nQkhư cảg35yBqm thấxuuMpay khôngg35yBq pxuuMpahải: xuuMpa“Em đừngxuuMpa g35yBqgiận đấyQk nxuuMpahé, ang35yBqh Qkbây giGYD5JWờ gọxuuMpai điệnxuuMpa g35yBqbảo họGYD5JW g35yBqlàm đây,Qk ng35yBqhé ThGYD5JWủ Thủ?”

“Không cầng35yBq Qkđâu, Qkem khônGYD5JWg muxuuMpaốn xxuuMpaem nữQka rồi.”

Cô cảmQk thấxuuMpay cháxuuMpan nảnGYD5JW, xuuMparồi cũQkng cúxuuMpap g35yBqđiện Qkthoại. g35yBqThực rg35yBqa xuuMpacũng chGYD5JWỉ Qklà mộtxuuMpa chúQkt giốGYD5JWng ng35yBqhau màQk thQkôi, mùQka đôngg35yBq năg35yBqm xuuMpaấy Dịchg35yBq TrườngxuuMpa NQkinh bQkị ốxuuMpam mộtGYD5JW GYD5JWđợt xuuMparất lâu,GYD5JW mãiQk kGYD5JWhông thấyQk khQkỏi, côQk gọig35yBq điệnxuuMpa xuuMpacho axuuMpanh, giọQkng Qkanh Qkù ùGYD5JW, dườxuuMpang GYD5JWnhư Qkđứa GYD5JWtrẻ nhQkỏ: “xuuMpaỐi, ag35yBqnh quGYD5JWên mất.”

Mà g35yBqthực g35yBqra khônxuuMpag phảiGYD5JW lg35yBqà qxuuMpauên, xuuMpaanh GYD5JWcố g35yBqý nóGYD5JWi Qknhư thếGYD5JW, saxuuMpau GYD5JWđó côxuuMpa vộiQk vềQk xuuMpaký túQkc, vừaQk vềg35yBq đãQk nhìnxuuMpa thg35yBqấy bánhg35yBq kg35yBqem vàQk hoxuuMpaa, côxuuMpa GYD5JWmới biQkết g35yBqanh vốnGYD5JW khôngGYD5JW Qkquên. Bág35yBqnh keg35yBqm lúcQk đóGYD5JW chiQka cGYD5JWho mọiGYD5JW nGYD5JWgười Qkở g35yBqký tGYD5JWúc, xuuMpaai cũnQkg cườiGYD5JW hg35yBqì Qkhì g35yBqbảo: g35yBq“Ngọt Qkđấy!, ĐúQkng thếxuuMpa tGYD5JWhật, GYD5JWngọt lắm,g35yBq hưQkơng xuuMpavị ngGYD5JWọt ng35yBqgào cg35yBqhạy thẳxuuMpang Qkvào cGYD5JWon tim.

Lúc chixuuMpaa tg35yBqay, axuuMpanh Qkcứ nhg35yBqắc đxuuMpai nhắGYD5JWc lạiQk: “TQkhủ ThủQk, Qkem quênGYD5JW GYD5JWanh đi,GYD5JW GYD5JWem quêg35yBqn ang35yBqh GYD5JWđi… Thủg35yBq Thg35yBqủ, Qkem hãg35yBqy GYD5JWquên GYD5JWanh đi….”

Mà xuuMpacô GYD5JWcứ nhg35yBqư mộtxuuMpa đứxuuMpaa xuuMpanhóc xuuMpakhóc lóg35yBqc oQkm sxuuMpaòm, cảxuuMpa mặtGYD5JW rưGYD5JWng rxuuMpaưng nướcGYD5JW mg35yBqắt, túmGYD5JW lấxuuMpay vạg35yBqt Qkáo ang35yBqh khQkông nỡQk buông,xuuMpa hỗnGYD5JW lxuuMpaoạn nhưQk xuuMpathế, kiGYD5JWểu bGYD5JWất chấpGYD5JW khxuuMpaông rờiQk GYD5JWnhư thế,GYD5JW xuuMpanhưng màGYD5JW cũxuuMpang cGYD5JWó íg35yBqch gxuuMpaì đâu?

Có íchxuuMpa gQkì nào?

Sau Qkcùng GYD5JWanh Qkvẫn vứtxuuMpa bỏxuuMpa cQkô đấyGYD5JW thôi.

Không cQkần côQk nữxuuMpaa đấyQk thôi.

Thủ ThủQk xuuMpacảm gig35yBqác tQkrong GYD5JWlòng nguộiGYD5JW lạnh,g35yBq bxuuMpaởi vg35yBqì Qknhớ đếnQk ng35yBqhững chuyệng35yBq GYD5JWnày, lạixuuMpa lxuuMpaàm nướcGYD5JW mg35yBqắt cxuuMpaô xuuMpatuôn rơi.

Cô vẫng35yBq xuuMpadùng GYD5JWliệu pxuuMpaháp cGYD5JWũ, rGYD5JWa nQkgoài ăg35yBqn xuuMpamột bữQka, sQkau đóQk Qkđi Qkxem lig35yBqền tGYD5JWù xuuMpatì mấyGYD5JW bộg35yBq GYD5JWphim, trQkong phQkim cóg35yBq vuQki buồnGYD5JW lg35yBqi hGYD5JWợp, GYD5JWcó bg35yBqài xuuMpaca sQkinh xuuMpatử bug35yBqồn thương,GYD5JW g35yBqcó nhữngQk nỗiGYD5JW khxuuMpaổ đaGYD5JWu vậGYD5JWt lộn,g35yBq cg35yBqó nhữnxuuMpag đờiQk ngườiQk bg35yBqi axuuMpai, giaQkn naxuuMpan dườQkng nhưg35yBq vĩnxuuMpah viễGYD5JWn kGYD5JWhông cóxuuMpa bờxuuMpa bến.

Những lúcg35yBq nhxuuMpaư thếg35yBq cGYD5JWô tựg35yBq cảxuuMpam thấyg35yBq mìxuuMpanh quảQk lxuuMpaà GYD5JWmay mQkắn troxuuMpang GYD5JWcuộc sống.

Rạng xuuMpasáng mớig35yBq vềxuuMpa nhGYD5JWà, đãg35yBq thấyQk Kg35yBqỷ Ng35yBqam PhQkương, côg35yBq bấtGYD5JW ngờg35yBq vôGYD5JW cùng,GYD5JW ồQk g35yBq1 tiếnxuuMpag: GYD5JW“Sao xuuMpaanh lạig35yBq về?”

Anh dườngGYD5JW nhưQk cGYD5JWó Qkchút kQkhó GYD5JWchịu: “NhQkà aGYD5JWnh, GYD5JWanh không35yBqg đGYD5JWược Qkvề chắc?”

Bọn g35yBqhọ đxuuMpaã giag35yBqo hẹnGYD5JW rồxuuMpai, g35yBqkhi bênGYD5JW nàoGYD5JW đQkó tứcQk giận,g35yBq g35yBqbên kQkia kxuuMpahông đGYD5JWược phGYD5JWép nổxuuMpai cáu,GYD5JW thếxuuMpa nêg35yBqn g35yBqcô thg35yBquận thg35yBqeo anQkh, g35yBqhíp mắtg35yBq cxuuMpaười xuuMpadỗ dàxuuMpanh: “ĐxuuMpaược rồi,xuuMpa đGYD5JWược rồg35yBqi, đươngg35yBq nhiêGYD5JWn cQkó thxuuMpaể g35yBqvề chứ.”xuuMpa Vừag35yBq quaxuuMpay g35yBqđi, cGYD5JWô lạiQk hỏi:Qk “AnQkh vềxuuMpa g35yBqlàm gìQk thế?”

Sắc xuuMpamặt axuuMpanh cQkòn xuuMpatệ g35yBqhơn, g35yBqnhư g35yBqthể ag35yBqnh Qkấy vừaQk giậnGYD5JW dỗiGYD5JW GYD5JWở GYD5JWchỗ Qkem nxuuMpaào vềQk, Qklại cànGYD5JWg lQkàm cxuuMpaô thấyxuuMpa tòGYD5JW mòQk hơGYD5JWn, còGYD5JWn cóGYD5JW cg35yBqô nàoxuuMpa dág35yBqm chọQkc giậng35yBq aQknh nữaGYD5JW đây?

Lúc GYD5JWanh txuuMpahật g35yBqsự gxuuMpaiận, ag35yBqnh thường35yBqg khôg35yBqng nGYD5JWói gìQk, mGYD5JWà thựcg35yBq rGYD5JWa GYD5JWcô cũxuuMpang mGYD5JWệt GYD5JWrồi, uểGYD5JW Qkoải lGYD5JWết đQki thg35yBqay g35yBqquần áGYD5JWo, lg35yBqúc g35yBqra mớg35yBqi đg35yBqể GYD5JWý trQkên bànxuuMpa đg35yBqể g35yBqcái GYD5JWgì xuuMpađó: “GìQk thế?”

“Phim gốc.”

Anh trảGYD5JW lờixuuMpa tGYD5JWrong Qksự mấGYD5JWt kiênQk nhg35yBqẫn, Qktừ bGYD5JWé đãGYD5JW g35yBqthế rồGYD5JWi, lxuuMpaúc nàoxuuMpa cũxuuMpang cg35yBqhê côGYD5JW phiềnGYD5JW hàQk. g35yBqCô g35yBqlà xuuMpacon gg35yBqái, nhQkỏ hơg35yBqn Qkanh rxuuMpaất nxuuMpahiều tg35yBquổi, lxuuMpaại cứxuuMpa khănGYD5JWg khănxuuMpag thícxuuMpah bQkám thxuuMpaeo Qksau GYD5JWanh, xuuMpalại txuuMpahích cùnGYD5JWg vớg35yBqi Qkcả đámGYD5JW cog35yBqn traGYD5JWi trèQko tườngGYD5JW xuuMpaleo cây,xuuMpa anxuuMpah Qkthấy chg35yBqán nxuuMpaản vớixuuMpa cGYD5JWái Qkđuôi nhg35yBqỏ nàGYD5JWy lắGYD5JWm rồGYD5JWi, thếg35yBq Qknên aGYD5JWnh nóGYD5JWi GYD5JWchuyện g35yBqvới xuuMpacô chGYD5JWỉ g35yBqvỏn GYD5JWvẹn trog35yBqng vg35yBqòng Qk3 phúxuuMpat đg35yBqã mấtGYD5JW g35yBqhết xuuMpacả nhẫxuuMpan nại.

Cô xuuMpanhất g35yBqthời vug35yBqi rGYD5JWa mặtQk: “SắcxuuMpa Gg35yBqiới àxuuMpa? MQkai g35yBqem gQkọi HGYD5JWiểu GYD5JWTô đếng35yBq g35yBqcùng xemg35yBq, nghQke nxuuMpaói g35yBqLương xuuMpaTriều xuuMpaVĩ tGYD5JWrong phiQkm GYD5JWcó nudGYD5JWe, hg35yBqe he!”

Anh đxuuMpaột nhg35yBqiên Qknói: “Mg35yBqai phảiGYD5JW tQkrả ngQkười tGYD5JWa xuuMparồi, g35yBqxem lGYD5JWuôn hôGYD5JWm xuuMpanay đi.”

“Hả?”

“Em tưởngxuuMpa g35yBqviệc nàGYD5JWy dễg35yBq lắg35yBqm ấy?Qk NgQkười xuuMpata phảixuuMpa ng35yBqể xuuMpamặt lắmg35yBq mớig35yBq cGYD5JWho mượGYD5JWn đấy.”

“Trời ơi,g35yBq g35yBqKỷ NQkam PhGYD5JWương Qkà, aQknh nghĩQk cáchg35yBq đxuuMpai màQk, bâyxuuMpa gixuuMpaờ eg35yBqm buồng35yBq ngGYD5JWủ muốGYD5JWn chQkết đQki được,Qk đQkể maxuuMpai xexuuMpam nhxuuMpaé, mượnQk tGYD5JWhêm g35yBq1 GYD5JWngày nữaQk nGYD5JWhé, nhé?”

“Phải Qkxem troxuuMpang GYD5JWhôm naxuuMpay, GYD5JWbây giGYD5JWờ g35yBqxem luôn.”

Xem Qkra axuuMpanh ấyg35yBq hQkôm nGYD5JWay tâmxuuMpa trạnxuuMpag đúnQkg xuuMpalà khônQkg ổQkn, Qkđến chGYD5JWút Qkviệc cỏng35yBq coQkn xuuMpanày cxuuMpaũng khônQkg nỡGYD5JW gGYD5JWiúp, anQkh GYD5JWmà thậtg35yBq GYD5JWsự GYD5JWtức lg35yBqên xuuMpathì qug35yBqả lg35yBqà đáGYD5JWng xuuMpagờm GYD5JWvô cQkùng, Qkcô xuuMpanhăn nQkhó ôGYD5JWm cug35yBqộn phiGYD5JWm, hôxuuMpam naQky xeQkm thGYD5JWì g35yBqhôm nxuuMpaay xxuuMpaem vậy.

Ai xuuMpadè GYD5JWcòn bGYD5JWị GYD5JWanh giậtxuuMpa lấg35yBqy: Qk“Châu cxuuMpahấu đQkòi đQká xe.”

Cô lGYD5JWe lGYD5JWe lưỡi,Qk thGYD5JWực rQka xuuMpacâu ng35yBqói Qkấy còGYD5JWn GYD5JWcó xuuMpacả g35yBq1 sQkự tíchxuuMpa đằngGYD5JW sGYD5JWau nữa,GYD5JW hồixuuMpa đg35yBqó Qkanh đangg35yBq họcGYD5JW cQkấp Qk2, cGYD5JWô GYD5JWvừa mớiQk vàg35yBqo lớpxuuMpa 1GYD5JW, cảg35yBq đámxuuMpa trẻGYD5JW Qkcon tGYD5JWâm đầuGYD5JW ýxuuMpa hợpQk chg35yBqơi đùaQk ởQk sGYD5JWân cỏQk bỏGYD5JW hoGYD5JWang sxuuMpaau kGYD5JWhu ng35yBqhà, mọixuuMpa nGYD5JWgười g35yBqđang dựngxuuMpa bảngxuuMpa bóg35yBqng rổg35yBq g35yBqmới. GYD5JWCô lxuuMpaúc đQkó béQk xuuMpatí tẹxuuMpao teoQk, màxuuMpa lạg35yBqi xuuMpabật xuuMpanhanh Qknhất, xuuMpalao Qkđầu đếng35yBq rxuuMpaa sứg35yBqc dựxuuMpang GYD5JWcây cộtg35yBq bằngg35yBq sắt.

Cả đámQk toànQk cGYD5JWon traxuuMpai g35yBqồ g35yBqlên cười,GYD5JW Kỷg35yBq GYD5JWNam Pg35yBqhương xuuMpacười GYD5JWto nhg35yBqất, cònQk khxuuMpainh GYD5JWthường ng35yBqói cQkô: “ChâGYD5JWu chxuuMpaấu đxuuMpaá xe!”

Cuộn bănGYD5JWg thậtGYD5JW sựg35yBq hơixuuMpa ng35yBqặng, pGYD5JWhòng chixuuMpaếu phGYD5JWim lạig35yBq ởxuuMpa lầg35yBqu 3Qk, GYD5JWcô GYD5JWnghe tiếngxuuMpa anxuuMpah Qkkhẽ xuuMpathở Qkdốc, GYD5JWcô giơxuuMpa taGYD5JWy cGYD5JWhọc chọc:Qk “TaxuuMpam thig35yBqếu gig35yBqa à,Qk ag35yBqnh pGYD5JWhải luyệnGYD5JW tậpQk nQkhiều vàGYD5JWo, cảxuuMpa ngàxuuMpay đxuuMpaừng GYD5JWchỉ Qkvận độxuuMpang cQkó GYD5JW1 xuuMpakiểu, xuuMpaanh nghGYD5JWe tiếngxuuMpa anxuuMpah thQkở ấyQk, gGYD5JWià rồi.”

Anh khôg35yBqng Qkbực mg35yBqà cxuuMpaòn xuuMpacười: “Cút!”

Đây mGYD5JWới lQkà KỷxuuMpa NQkam Pg35yBqhương chg35yBqứ, côg35yBq phấnGYD5JW GYD5JWkhởi bGYD5JWật máQky chixuuMpaếu, ang35yBqh giúpg35yBq côQk đặtQk cuGYD5JWộn phimg35yBq, côGYD5JW g35yBqhỏi: “SaGYD5JWo GYD5JWanh khôQkng muxuuMpaa g35yBqcái Qkmáy xuuMpachiếu kỹQk thuậGYD5JWt GYD5JWsố nhỉ?”

“Không phg35yBqải xuuMpaem nGYD5JWói chỉGYD5JW cQkó phg35yBqim nhxuuMpaựa mớg35yBqi đượcg35yBq gọiQk Qklà điệnGYD5JW ảGYD5JWnh Qkcòn gìGYD5JW nữa?”

Cô từg35yBqng nQkói câuxuuMpa Qknày à?

Chẳng xuuMpanhớ nữa

Trước naxuuMpay, côg35yBq xg35yBqem g35yBqphim khQkông thíchQk cxuuMpaó Qkđồ g35yBqăn vặtQk bGYD5JWên cạnh,xuuMpa nQkgười GYD5JWta vàxuuMpao GYD5JWrạp, Qktay trxuuMpaái xuuMpabỏng ngôxuuMpa tQkay phg35yBqải cGYD5JWô xuuMpaca, chỉg35yBq cg35yBqó cGYD5JWô xuuMpa2 GYD5JWbàn Qktay trắng.

Phòng chiếug35yBq pg35yBqhim tronQkg nhàg35yBq rấxuuMpat nhỏ,Qk nhưg35yBqng Qkmà thog35yBqải mg35yBqái Qkvô cxuuMpaùng, g35yBqcô GYD5JWngồi bg35yBqó gg35yBqối txuuMparên sGYD5JWô pGYD5JWha, mQkà g35yBqanh đangxuuMpa Qkngồi ởxuuMpa g35yBqghế bêg35yBqn kiaQk, bắtg35yBq đầuQk chGYD5JWâm Qkmột điếGYD5JWu thuốc.

Cô nhQkăn nhQkó mg35yBqặt mày:GYD5JW xuuMpa“Kỷ Nag35yBqm Phương!”

Anh bậGYD5JWt dậyxuuMpa bGYD5JWỏ rg35yBqa ngoài.

Cô tưởxuuMpang GYD5JWanh đQkã đxuuMpai rồi,g35yBq thếGYD5JW xuuMpanên yGYD5JWên tâg35yBqm ngồxuuMpai xeGYD5JWm tiếp

Cô hoànGYD5JW toàxuuMpan chìmQk xuuMpađắm GYD5JWvới tGYD5JWình tiếtxuuMpa pGYD5JWhim, lg35yBqúc xg35yBqem ảxuuMpanh trêxuuMpan báoGYD5JW khônxuuMpag thểxuuMpa cảmQk nhậnGYD5JW xuuMpara đượxuuMpac TxuuMpahang xuuMpaDuy lạiQk đẹg35yBqp đxuuMpaến tQkhế, lúcxuuMpa cxuuMpaô ấGYD5JWy thậtg35yBq Qksự xuấtQk hiệxuuMpan tg35yBqrên mQkàn hìnxuuMpah, đxuuMpaột nhGYD5JWiên cảxuuMpam gixuuMpaác nxuuMpahư thag35yBqnh bg35yBqảo kiếmxuuMpa tuốxuuMpat rxuuMpaa khxuuMpaỏi vỏg35yBq Qkbao, GYD5JWchân màQky kQkhóe mxuuMpaắt Qkđậm sxuuMpaắc xuâxuuMpan, mg35yBqềm mạixuuMpa txuuMpahanh tQkhoát tg35yBqựa mộtxuuMpa nhàg35yBqnh hoQka đào,Qk pxuuMpahong tìnGYD5JWh mug35yBqôn xuuMpangàn, khônGYD5JW txuuMpaả xuuMpavạn lần.

Lúc còQkn đQkang mxuuMpaê mẩn,xuuMpa KỷxuuMpa NGYD5JWam PhươnGYD5JWg xuuMpavào tGYD5JWừ g35yBqlúc nàoxuuMpa Qkcô cg35yBqũng khGYD5JWông đểGYD5JW GYD5JWý, cGYD5JWho đQkến khg35yBqi aGYD5JWnh ngồig35yBq xuốngGYD5JW sQkô phaxuuMpa, g35yBqcô mớig35yBq liếcQk Qkanh GYD5JW1 cáxuuMpai: “AnhGYD5JW khôngg35yBq rg35yBqa xuuMpangoài à?”

Anh khxuuMpaông g35yBqđáp lại,Qk tog35yBqàn bộGYD5JW tâmQk trxuuMpaí GYD5JWcô vẫg35yBqn dGYD5JWồn cxuuMpaả g35yBqvào Qkbộ phQkim, xuuMpaquay rxuuMpaa lxuuMpaại xg35yBqem phg35yBqim tGYD5JWiếp. Đoạng35yBq “kg35yBqẹp giấy”GYD5JW truyg35yBqền thuQkyết cuốQki cùxuuMpang xuuMpađã lêxuuMpan hìnQkh, g35yBqcứ GYD5JWcoi nhưQk cGYD5JWô xuuMpađã gặpxuuMpa quGYD5JWa nhiềuxuuMpa phGYD5JWa kiểug35yBq GYD5JWnày xuuMparồi, g35yBqnhưng xuuMpavừa xeQkm đếQkn đoạnQk ấQky, vẫnxuuMpa kxuuMpahông nhg35yBqịn đưg35yBqợc kg35yBqhì khìg35yBq bậGYD5JWt cGYD5JWười. KỷGYD5JW QkNam Phưg35yBqơng độtg35yBq nhiêng35yBq Qkhỏi: “Cóg35yBq gìGYD5JW đángg35yBq GYD5JWcười à.”

“Độ GYD5JWkhó cxuuMpaao đấy.”GYD5JW CôQk khoQka txuuMpaay mxuuMpaúa châxuuMpan: “Thậtg35yBq khôngxuuMpa Qkthể tưởnQkg tGYD5JWượng nổi…g35yBq.Tại sGYD5JWao cxuuMpaó thểQk pGYD5JWhấn kQkhởi thQkế chứ?”

“Muốn thửQk tg35yBqý không?”

“Hở?”

Không đợig35yBq côGYD5JW Qkphản ứngGYD5JW lại,xuuMpa Qknụ hônGYD5JW đãGYD5JW ậpGYD5JW xuống,Qk g35yBqcô vGYD5JWùng Qkvẫy: “Ng35yBqày, mùQki tGYD5JWhuốc lá!”

Có quỷg35yBq mớg35yBqi biếtGYD5JW axuuMpanh GYD5JWvừa làQkm đếnGYD5JW mQkấy điếug35yBq rồiQk, Qkcả nGYD5JWgười sặcGYD5JW mGYD5JWùi thGYD5JWuốc. Ag35yBqnh khôg35yBqng buxuuMpaông txuuMpaay xuuMpacô lQkiền cắng35yBq Qktay anhQk, xuuMpasau cùngGYD5JW aQknh khôg35yBqng chQkịu đượcxuuMpa đg35yBqau, khôngQk tg35yBqhể khôQkng buông.

“Vậy anQkh đig35yBq đánhGYD5JW rg35yBqăng nhé.”

Quả nGYD5JWày GYD5JWxong rồi,Qk côGYD5JW quGYD5JWa qug35yBqýt g35yBqnói: “ĐiGYD5JW xuuMpađi, mxuuMpaau đig35yBq đQki, g35yBqnhớ Qktắm nữxuuMpaa đấy.”

Cô cònQk phảiQk xQkem phimg35yBq, txuuMparước tixuuMpaên cứxuuMpa phảiQk Qkxua axuuMpanh đGYD5JWi cáQki đãQk, xuuMpaanh ấyxuuMpa xuuMpatắm trưQkớc nQkay siêGYD5JWu lâu,Qk GYD5JWlại thíg35yBqch bGYD5JWảnh chọe,GYD5JW xuuMpasấy tócxuuMpa xuuMpacũng phGYD5JWải sấGYD5JWy đếng35yBq g35yBqnửa ngàyxuuMpa, đợiGYD5JW axuuMpanh tắmGYD5JW xoQkng, côg35yBq g35yBqđã sg35yBqớm xuGYD5JWống lầGYD5JWu xuuMpađi GYD5JWngủ rồi.

Ai màxuuMpa ngờQk đượcg35yBq phixuuMpam còQkn chưag35yBq xxuuMpaem hếQkt, aGYD5JWnh đãxuuMpa tắg35yBqm xoQkng rồi,g35yBq Qkanh mặcGYD5JW bQkộ g35yBqáo tắmQk bxuuMpaông bưQkớc rGYD5JWa g35yBqngoài, đếnGYD5JW tócGYD5JW cũngQk chưaGYD5JW xuuMpasấy, Qktay còGYD5JWn cầmGYD5JW khăQkn lQkông, Qkvừa laGYD5JWu vừag35yBq ngGYD5JWồi xuGYD5JWông, g35yBqcô hoànGYD5JW toxuuMpaàn kGYD5JWhông GYD5JWlường trước,g35yBq xuuMpacó muốQkn tGYD5JWhoát cũngGYD5JW kQkhông kịQkp, đàg35yBqnh Qktỏ GYD5JWra Qkvẻ mặtg35yBq GYD5JWkhổ sở:GYD5JW “KỷQk NaxuuMpam QkPhương, xuuMpaem mệtxuuMpa lắm.”

Nhìn xuuMpadáng GYD5JWvẻ axuuMpanh g35yBqcó hơiGYD5JW nổig35yBq cáu,Qk nhưngxuuMpa ang35yBqh lạiQk ngxuuMpaồi ig35yBqm bxuuMpaất Qkđộng, Qkcô ngGYD5JWhĩ thếxuuMpa nàGYD5JWo tQkhì hg35yBqôm g35yBqnay cg35yBqũng GYD5JWphải trởg35yBq mGYD5JWặt bằngxuuMpa GYD5JWđược, côGYD5JW Qkđành đGYD5JWánh đònQk phủxuuMpa đầGYD5JWu: “AnhxuuMpa g35yBqra ngoàGYD5JWi đg35yBqi, dGYD5JWù g35yBqsao xuuMpaanh cũg35yBqng cxuuMpaó chg35yBqỗ xuuMpađi GYD5JWmà, eQkm xuuMpamệt lắGYD5JWm rồi.”

Anh némGYD5JW g35yBqkhăn tắQkm xuốnQkg sàn,g35yBq GYD5JWcô GYD5JWnghĩ đợtxuuMpa nàGYD5JWy kg35yBqhông tráGYD5JWnh khỏixuuMpa cãxuuMpai nhxuuMpaau Qkto GYD5JWrồi, lg35yBqần trướQkc g35yBqcô đuổig35yBq Qkanh g35yBqra ngGYD5JWoài, Qk2 ngườig35yBq cònGYD5JW lxuuMpaớn tiếngQk mGYD5JWột trận.

Cãi nhxuuMpaau chxuuMpaứ Qkgì, cãixuuMpa điQk, cGYD5JWô xuuMpacũng cxuuMpahẳng sợ,GYD5JW cònQk hxuuMpaung hăngGYD5JW GYD5JWtrợn g35yBqmắt vGYD5JWới anh.

Kết quQkả Qkanh khg35yBqông nóg35yBqi dGYD5JWù g35yBqchỉ mộtg35yBq tiếng,Qk quQkay ngxuuMpaười đxuuMpai mất.

Cô txuuMpahở GYD5JWphào nhẹg35yBq nhg35yBqõm, xQkem tiếpGYD5JW bộg35yBq phxuuMpaim, Lưg35yBqơng TriềuGYD5JW xuuMpaVĩ trg35yBqong phGYD5JWim đangQk rơixuuMpa nướcGYD5JW mxuuMpaắt, mộtg35yBq ngườiGYD5JW g35yBqđàn g35yBqông nhg35yBqư tg35yBqhế, vậyxuuMpa xuuMpamà cũngGYD5JW khxuuMpaóc ư.

Trong lòg35yBqng côGYD5JW oánQk xuuMpatrách, g35yBqtất cQkả Qklà GYD5JWtại GYD5JWKỷ NxuuMpaam PhưxuuMpaơng phg35yBqá xuuMpađám, hạig35yBq côGYD5JW khônGYD5JWg xuuMpaxem đượcGYD5JW phQkần đầu,xuuMpa đếng35yBq đoạg35yBqn xuuMpacảm xúg35yBqc Qknhất thxuuMpaì lạg35yBqi hoàxuuMpan toànxuuMpa khônQkg cóxuuMpa GYD5JWcảm gQkiác gì.
(*cxuuMpahú1: ơ…xuuMpa “đxuuMpaoạn kẹpQk giấy”Qk truGYD5JWyền txuuMpahuyết Qkở xuuMpatrên, Qktớ nQkém cảg35yBq raw xuuMpalên, bạnQk nàoQk xGYD5JWem SắcGYD5JW GiớiQk rồixuuMpa ắtxuuMpa hiểug35yBq, màxuuMpa bạng35yBq nàQko tòxuuMpa mòg35yBq lGYD5JWà cg35yBqái gìg35yBq thìxuuMpa đâyxuuMpa xuuMpa“传说中的回形针” tớQk khxuuMpaông xúg35yBqi bg35yBqẩy kg35yBqích thíchQk GYD5JWtruyền báQk GYD5JWgì đâuxuuMpa nhớ,g35yBq vìxuuMpa Qkphim g35yBqvì trg35yBquyện nóg35yBq g35yBqđề cậpxuuMpa ấg35yBqy màxuuMpa XD)

(*chú2: ngoại txuuMparuyện ng35yBqày xg35yBqảy rGYD5JWa vàQko lúcg35yBq Qknào ấyg35yBq hởQk? TQk_T g35yBqtớ g35yBqcũng khg35yBqông rõQk xuuMpanữa, GYD5JWdù đxuuMpaã hỏxuuMpai han tieGYD5JWba nhưng mọiGYD5JW người&Qknbsp;cũng mGYD5JWù mờGYD5JW nhGYD5JWư cQkhúng GYD5JWta GYD5JWcả thôi)

 

3.

Ai mxuuMpaà big35yBqết txuuMpaại saxuuMpao hômg35yBq đấGYD5JWy tôg35yBqi lạixuuMpa say? 

 

 

Hôm đóg35yBq uốg35yBqng đếg35yBqn sg35yBqay mQkèm, xuuMpatay g35yBqTrác GYD5JWNhĩ saxuuMpau cùg35yBqng GYD5JWcòn óiQk g35yBqra mQkáu, tQkôi địng35yBqh Qklái xuuMpaxe Qkđưa cậGYD5JWu txuuMpaa xuuMpađến bệnhg35yBq xuuMpaviện, nhưxuuMpang lạixuuMpa bịGYD5JW cảg35yBq đámQk g35yBqanh exuuMpam Qkcan ngăg35yBqn, bảxuuMpao g35yBqtôi xuuMpangộ nhỡg35yBq gGYD5JWặp cg35yBqảnh Qksát thìQk saxuuMpao, tg35yBqội nàQky Qklà tộiQk láQki xg35yBqe g35yBqsau khGYD5JWi rQkượu biQka đg35yBqấy. GYD5JWMà nếGYD5JWu khg35yBqông bQkị cảnhxuuMpa GYD5JWsát sờg35yBq gxuuMpaáy, Qkthì cũnQkg Qkkhông nênQk g35yBqlái xg35yBqe lúcg35yBq uGYD5JWống say.

Cả lxuuMpaũ bọnQk tôig35yBq đâyxuuMpa đềuQk GYD5JWlà nhữngGYD5JW côngQk xuuMpadân biếtg35yBq txuuMpauân GYD5JWthủ luậtQk pháxuuMpap, đươngxuuMpa nhiênGYD5JW kxuuMpahông tg35yBqhể mạoQk hiểGYD5JWm láixuuMpa xQke lúcxuuMpa sag35yBqy xuuMpađể bGYD5JWị cGYD5JWảnh sátQk cGYD5JWhộp được,g35yBq xuuMpathế nêxuuMpan đàQknh gọig35yBq chg35yBqo 1xuuMpa20, xg35yBqe cứQku thươg35yBqng látxuuMpa saGYD5JWu Qkđã đếng35yBq đóng35yBq TrGYD5JWác QkNhĩ đi.

Về cQkhuyện dxuuMpaạ dàyQk TrxuuMpaác QkNhĩ cg35yBqhảy máuxuuMpa ấyxuuMpa à,Qk txuuMpahật GYD5JWsự lQkà tôg35yBqi phảig35yBq xig35yBqn lỗiQk g35yBqcậu Qkta rồi.Qk Tốg35yBqi đóxuuMpa Qktôi vQkùi đầGYD5JWu uốngxuuMpa rượug35yBq gg35yBqiải sầu,Qk lạQki thêmg35yBq bênxuuMpa Qkcạnh cóGYD5JW Qk1 GYD5JWlũ mùg35yBq quángg35yBq chúcGYD5JW GYD5JWtụng khôQkng nGYD5JWgừng, uốngGYD5JW saQky g35yBqlúc nàQko cxuuMpaũng khônGYD5JWg biếxuuMpat nữa.GYD5JW SQkau cùnGYD5JWg xuuMpatôi cg35yBqòn muốnGYD5JW uốxuuMpang mxuuMpaột g35yBqmình, TrácQk g35yBqNhỉ bảo:xuuMpa g35yBq‘Được tQkhôi, biếxuuMpat cg35yBqậu xuuMpakhông txuuMpahoải GYD5JWmái rồGYD5JWi, GYD5JWly nàyQk tôiGYD5JW mờg35yBqi cậu.”

Cậu GYD5JWta bìnhGYD5JW thườQkng xuuMpacũng GYD5JWchỉ uốxuuMpang ởxuuMpa mứcg35yBq hg35yBqơn GYD5JW1 cg35yBqhai thôi,Qk hôQkm đóxuuMpa g35yBqgắng gượnxuuMpag đượcGYD5JW g35yBqđến g35yBq2 chaGYD5JWi, cg35yBqũng coGYD5JWi nhQkư big35yBqết trọngGYD5JW nghg35yBqĩa khGYD5JWí rồi.

Tay g35yBqnày lxuuMpaúc uốnGYD5JWg sag35yBqy rồiGYD5JW thQkì lạQki g35yBqbắt đầGYD5JWu GYD5JWkêu lQka g35yBqgào thét:g35yBq “KhôxuuMpang pg35yBqhải Thủg35yBq g35yBqThủ sinxuuMpah cxuuMpaon traGYD5JWi xuuMparồi àxuuMpa, cậGYD5JWu đaQku lòngQk cxuuMpaái nỗiGYD5JW gìQk nữGYD5JWa? TxuuMpaôi kiGYD5JWếm chxuuMpao cậQku Qk8 eg35yBqm xuuMpa10 eQkm đGYD5JWẻ đQkược g35yBqnuôi được,GYD5JW đểQk mấyGYD5JW eGYD5JWm ấyg35yBq g35yBqsinh Qkcho cậuQk g35yBq1 táGYD5JW ng35yBqhé, Qkcậu thíchGYD5JW g35yBqcon GYD5JWtrai g35yBqcó coQkn traixuuMpa, txuuMpahích Qkcon gág35yBqi g35yBqcó g35yBqcon gái!”

Tôi vừaQk xuuMpanghe xGYD5JWong, đãGYD5JW cxuuMpaảm thấGYD5JWy meQkn rượug35yBq dộixuuMpa lênQk đQkầu, bậtGYD5JW dậyGYD5JW hg35yBqất tGYD5JWung cg35yBqả bGYD5JWàn, đámxuuMpa ngườixuuMpa xunQkg qGYD5JWuanh lg35yBqiều mQkạng g35yBqcan ngăg35yBqn. QkTôi Qkphải g35yBqđánh GYD5JWcho txuuMpahằng ônxuuMpa cog35yBqn nàyxuuMpa mộtxuuMpa xuuMpatrận, kGYD5JWết quảxuuMpa cảg35yBq ngườQki cg35yBqậu xuuMpata xiêug35yBq vẹQko, xuuMpanôn GYD5JWra GYD5JWngay mộtQk bQkãi máu.

Được lắmg35yBq, txuuMpaôi khôxuuMpang xuuMpathèm chQkấp ônQk cong35yBq, Qktôi đưag35yBq cậug35yBq g35yBqta tớixuuMpa bệng35yBqh việnxuuMpa vậy.

Lúc g35yBqxe cứxuuMpau thQkương đg35yBqến, cậGYD5JWu tQka GYD5JWtay còng35yBq đag35yBqng cắmGYD5JW Qkống trug35yBqyền GYD5JWvẫn cốxuuMpa nxuuMpaíu GYD5JWtay tôixuuMpa, châng35yBq thg35yBqành Qksâu sắQkc nói:xuuMpa xuuMpa“Con trxuuMpaai cũnxuuMpag đượcQk rồiGYD5JW, xuuMpacon traxuuMpai cg35yBqũng txuuMpaốt màQk, xuuMpasao xuuMpacậu lạig35yBq khôg35yBqng thíchGYD5JW cog35yBqn xuuMpatrai chứ?”

Có coQkn tQkrai đểQk Qklàm cg35yBqái gxuuMpaì xuuMpanào QkCon gáGYD5JWi kQkhông Qkphải xuuMpatốt Qkhơn à!

Sinh g35yBqđẻ GYD5JWcó kếQk hg35yBqoạch bâQky giờQk khônGYD5JWg chg35yBqo g35yBqphép đẻg35yBq đứaxuuMpa thứg35yBq Qk2, GYD5JWnếu khôGYD5JWng txuuMpaôi cxuuMpaó cầng35yBq phg35yBqải g35yBqkhổ g35yBqthế nàyQk khQkông hả?

Vả lạiGYD5JW tôiQk dỗQk dànGYD5JWh côg35yBq g35yBqấy sixuuMpanh cg35yBqho đxuuMpaứa cg35yBqon dễg35yBq lg35yBqắm đGYD5JWấy g35yBqà? TGYD5JWôi GYD5JWdỗ ngog35yBqn GYD5JWdỗ ngọtQk cQkô ấyQk đếnGYD5JW cg35yBqả xuuMpa1 nămg35yBq cóQk lGYD5JWẻ rồixuuMpa đấy,Qk chỉQk Qkmong mQkỏi côGYD5JW ấxuuMpay Qksinh cg35yBqho tôGYD5JWi g35yBq1 đứag35yBq coGYD5JWn gxuuMpaái, txuuMpahế màQk xuuMpakết quảQk lạig35yBq làQk xuuMpacon trai!

Tôi cGYD5JWòn xuuMpagì đQkau lòng35yBqg GYD5JWhơn không?

Ông Qkbà nQkội xuuMpanghe nóGYD5JWi GYD5JWlà cGYD5JWon GYD5JWtrai, xuuMpathì hQkài lòGYD5JWng lắQkm, khỏixuuMpa phg35yBqải nóg35yBqi, gxuuMpaiống hGYD5JWệt nhxuuMpaư xuuMpacó đượQkc đxuuMpaứa cxuuMpaháu đíchGYD5JW tông35yBq g35yBqrồi thìxuuMpa vạGYD5JWn sg35yBqự xuuMpađều txuuMpahỏa mãnGYD5JW, tg35yBqôi cóQk cốg35yBq bảog35yBq Qkcô ấyGYD5JW sQkinh thêGYD5JWm đứaxuuMpa nữQka g35yBqthì đếxuuMpan cGYD5JWả vxuuMpaiện g35yBqtrợ GYD5JWbên Qkngoài cQkũng Qkchẳng g35yBqcòn ai.

Tôi cóg35yBq dg35yBqễ dàngg35yBq gQkì khônQkg hảQk tôi?

Mượn g35yBqrượu tiGYD5JWêu sầuxuuMpa, sầuxuuMpa thêg35yBqm Qksầu, rượuGYD5JW ngấmQk ruQkột g35yBqsầu, GYD5JWquả thQkật, ngưQkời sầug35yBq cóQk rQkượu sầu.

Tôi cònxuuMpa cxuuMpahưa óg35yBqi mg35yBqáu đxuuMpaấy, cậug35yBq xuuMpata GYD5JWđã óig35yBq máQku rồi.

Đợi đếQkn lúcQk cậuxuuMpa xuuMpata đẻGYD5JW cGYD5JWon traixuuMpa, GYD5JWtôi thểGYD5JW ng35yBqào GYD5JWcũng g35yBqchuốc g35yBqcậu Qkta g35yBqbữa nữa.

Để cậxuuMpau óiGYD5JW mQkáu xuuMpacho mxuuMpaà xem!

*chú: HQkE xuuMpađấy cág35yBqc cậuxuuMpa ạGYD5JW ╮( ̄▽ ̄”)