Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng ThiếufCKu QufCKuân cườiNhLUx5px nwQViRqD2ói: “NhLUx5pxXem nàufCKo, ThíufCKch tổnNhLUx5pxg NhLUx5pxcòn giảwQViRqD2 vờufCK NhLUx5pxhồ đồNhLUx5px ufCKnữa, cònNhLUx5px KỷwQViRqD2 NaNhLUx5pxm PhưufCKơng nufCKào wQViRqD2nữa? ChínhwQViRqD2 wQViRqD2là KufCKỷ tawQViRqD2m cwQViRqD2ông ufCKtử, chNhLUx5pxỉ cầnwQViRqD2 cufCKậu NhLUx5pxta ufCKnói ufCK1 câuwQViRqD2 thôNhLUx5pxi, ufCKtôi đảmNhLUx5px bNhLUx5pxảo cufCKhú thuậnNhLUx5px bNhLUx5pxuồm xuôiwQViRqD2 gió.”

Thích PhwQViRqD2i PhufCKàm cóufCK ýNhLUx5px ufCKlắc NhLUx5pxđầu: “KhóufCK đấywQViRqD2, kufCKhó NhLUx5pxnhư lênwQViRqD2 NhLUx5pxtrời NhLUx5pxấy, lwQViRqD2àm wQViRqD2sao màNhLUx5px mượnwQViRqD2 wQViRqD2được ufCKdanh nghNhLUx5pxĩa củawQViRqD2 cwQViRqD2ậu tufCKa bâyufCK giờ?”ufCK ĐổngwQViRqD2 TufCKhiếu QuâwQViRqD2n chừngNhLUx5px nhưNhLUx5px đufCKã uốNhLUx5pxng wQViRqD2đến saNhLUx5pxy mwQViRqD2èm, đôufCKi mắtufCK wQViRqD2lim diNhLUx5pxm hwQViRqD2ằn tơNhLUx5px máuNhLUx5px, NhLUx5pxtay mNhLUx5pxân mNhLUx5pxê cufCKhặn gácwQViRqD2 NhLUx5pxđũa ufCKbằng ngNhLUx5pxọc, mufCKồm NhLUx5pxthì nóiwQViRqD2: “NgườiwQViRqD2 aNhLUx5pxnh ewQViRqD2m àwQViRqD2, cáwQViRqD2i nàyNhLUx5px làwQViRqD2 thNhLUx5pxuộc vNhLUx5pxào vậnwQViRqD2 mufCKay thwQViRqD2ôi. ufCKTôi nóNhLUx5pxi NhLUx5pxchú nghufCKe, coNhLUx5pxn đufCKường củwQViRqD2a KNhLUx5pxỷ NhLUx5pxNam ufCKPhương, ngườwQViRqD2i tầmufCK thườngwQViRqD2 khNhLUx5pxông đufCKi nổiwQViRqD2 đâu.”NhLUx5px ThíufCKch PNhLUx5pxhi PhàNhLUx5pxm tufCKhấy lờiufCK aNhLUx5pxnh twQViRqD2a nufCKói cufCKó wQViRqD2ý tứ,NhLUx5px lNhLUx5pxiền ufCKvội ufCKvàng ufCKchắp wQViRqD2tay: “AnwQViRqD2h Đổng,NhLUx5px nếuNhLUx5px ufCKnhư anwQViRqD2h wQViRqD2đã wQViRqD2chịu giufCKúp eufCKm wQViRqD2qua đượcwQViRqD2 phufCKen nwQViRqD2ày, ewQViRqD2m dufCKù thịtufCK náufCKt wQViRqD2xương tanNhLUx5px, máwQViRqD2u chảufCKy đwQViRqD2ầu rufCKơi, cufCKũng nguyệwQViRqD2n gwQViRqD2hi nufCKhớ âwQViRqD2n đứcNhLUx5px củaufCK anh.”

Đổng TufCKhiếu QuâufCKn phufCKá lwQViRqD2ên cười,ufCK cówQViRqD2 ýNhLUx5px NhLUx5pxthừa wQViRqD2nước ufCKđục wQViRqD2thả wQViRqD2câu: “TwQViRqD2hì cậuufCK cứufCK đoánNhLUx5px xwQViRqD2em, taNhLUx5pxy KwQViRqD2ỷ NwQViRqD2am PhwQViRqD2ương nàyufCK thíNhLUx5pxch ufCKnhất cNhLUx5pxái gì?”

Thích PwQViRqD2hi PhwQViRqD2àm buộtufCK mufCKiệng hỏi:NhLUx5px “TiwQViRqD2ền à?”

Đổng TufCKhiếu NhLUx5pxQuân lắcwQViRqD2 đầuwQViRqD2 nhưufCK trốngufCK bỏi:wQViRqD2 “TaynàyufCK NhLUx5pxmà thiếuwQViRqD2 tiềnwQViRqD2 ufCKà?” TNhLUx5pxhích PNhLUx5pxhi PhufCKàm lạwQViRqD2i đoánwQViRqD2 thêmufCK wQViRqD2vài NhLUx5pxthứ: “ufCKĐồ cổ?ufCK ufCKhay thwQViRqD2ư họa?”wQViRqD2 ĐồngufCK ufCKThiếu QuNhLUx5pxân vufCKẫn cufCKhỉ lắcufCK đầwQViRqD2u, thNhLUx5pxần bwQViRqD2í nhwQViRqD2ìn chằmufCK chwQViRqD2ặp vàufCKo TNhLUx5pxhích NhLUx5pxPhi Phàm,NhLUx5px hỏi:ufCK wQViRqD2“Chú kwQViRqD2hông bwQViRqD2iết NhLUx5pxvì swQViRqD2ao taufCKy KỷNhLUx5px tNhLUx5pxam cônNhLUx5pxg tửNhLUx5px nàwQViRqD2y lạiufCK haNhLUx5pxy xufCKuất hNhLUx5pxiện ởNhLUx5px chNhLUx5pxỗ chúufCKng tufCKa ư?”

Thích PhNhLUx5pxi PufCKhàm rốiufCK bời,wQViRqD2 ĐwQViRqD2ổng ThiNhLUx5pxếu QuNhLUx5pxân cườiNhLUx5px kufCKhà kwQViRqD2hà thấwQViRqD2p giọnNhLUx5pxg nói:NhLUx5px “BwQViRqD2ởi ufCKvì cufCKậu twQViRqD2a cóufCK thwQViRqD2ứ ufCKxem nhưufCK bảowQViRqD2 ufCKbối đểwQViRqD2 ởNhLUx5px đây——cậuufCK twQViRqD2a wQViRqD2ở nôwQViRqD2ng tranwQViRqD2g CảnNhLUx5pxh MiwQViRqD2ên cóNhLUx5px NhLUx5px1 căwQViRqD2n biệtwQViRqD2 tufCKhự, nàyNhLUx5px nhwQViRqD2é, chNhLUx5pxỗ đówQViRqD2 NhLUx5pxmới làNhLUx5px nơwQViRqD2i đứngwQViRqD2 đầuwQViRqD2 thànwQViRqD2h phốwQViRqD2 nàyNhLUx5px. NữwQViRqD2 chủwQViRqD2 ufCKnhân cufCKủa ufCKcăn biệufCKt thựNhLUx5px NhLUx5pxđó, chậufCKc chNhLUx5pxậc, đẹNhLUx5pxp đếnwQViRqD2 nỗiufCK phonwQViRqD2g wQViRqD2cảnh cảufCK wQViRqD2khu CảNhLUx5pxnh MufCKiên wQViRqD2cũng khônwQViRqD2g wQViRqD2bì được.”

Thích PhwQViRqD2i PhàwQViRqD2m khufCKông chufCKo wQViRqD2là ufCKnhư vufCKậy: “KỷwQViRqD2 NNhLUx5pxam PhwQViRqD2ương ởwQViRqD2 đâuNhLUx5px mufCKà chẳNhLUx5pxng ufCKbao vàNhLUx5pxi NhLUx5pxcô chứ?wQViRqD2 NwQViRqD2ếu wQViRqD2đám phụNhLUx5px nNhLUx5pxữ ufCKđó màwQViRqD2 tufCKhuyết pufCKhục đượcufCK cậuufCK twQViRqD2a, thếufCK twQViRqD2hì wQViRqD2còn gìufCK bằngNhLUx5px nữa.”

Đổng NhLUx5pxThiếu QuâNhLUx5pxn phNhLUx5pxất twQViRqD2ay: “KhôngufCK gNhLUx5pxiống nhawQViRqD2u wQViRqD2đâu, nufCKgười nwQViRqD2ày twQViRqD2hì khufCKác, KỷwQViRqD2 ufCKNam NhLUx5pxPhương NhLUx5pxkhông bufCKiết wQViRqD2đã tốnwQViRqD2 ufCKbao nhNhLUx5pxiêu wQViRqD2lòng dạNhLUx5px mớiufCK wQViRqD2dành được—-ÔwQViRqD2i, chufCKú kufCKhông bwQViRqD2iết đâuwQViRqD2, hồufCKi mớiufCK bắufCKt đầwQViRqD2u twQViRqD2hì cứufCKng đầuwQViRqD2 wQViRqD2như ngựNhLUx5pxa howQViRqD2ang ấyufCK, đậpNhLUx5px đồNhLUx5px đốtNhLUx5px nhwQViRqD2à rạcNhLUx5pxh NhLUx5pxcổ ufCKtay cắnwQViRqD2 tNhLUx5pxhủy twQViRqD2inh, NhLUx5pxcó wQViRqD2lần suýtwQViRqD2 nữNhLUx5pxa ufCKlà kNhLUx5pxhông ufCKcứu nổNhLUx5pxi, NhLUx5pxnghe nówQViRqD2i cwQViRqD2òn uốngwQViRqD2 cufCKả wQViRqD2bình thuốcNhLUx5px tNhLUx5pxẩy cNhLUx5pxơ mNhLUx5pxà, saufCKu cùNhLUx5pxng lúcufCK NhLUx5pxbác sĩwQViRqD2 rufCKửa ruộufCKt cufCKũng khNhLUx5pxông dufCKám hwQViRqD2o ufCKhe gìwQViRqD2, chúNhLUx5px cũngwQViRqD2 biufCKết tNhLUx5pxính khíwQViRqD2 củaNhLUx5px KỷwQViRqD2 NufCKam PhNhLUx5pxương rồufCKi ufCKđấy, awQViRqD2i dáwQViRqD2m chọcufCK vwQViRqD2ào chứNhLUx5px. MwQViRqD2à cufCKô nufCKàng đó…”NhLUx5px ufCKAnh ufCKta lwQViRqD2ắc đầuwQViRqD2: “NếuufCK kufCKhông phảiNhLUx5px wQViRqD2người xuufCKng qufCKuanh ufCKthấy wQViRqD2nóng rufCKuột, phwQViRqD2át hiệnwQViRqD2 kịNhLUx5pxp wQViRqD2thời, khônwQViRqD2g cNhLUx5pxhừng đãNhLUx5px tNhLUx5pxhật sựNhLUx5px ufCKtrở thufCKành hồnufCKg nhufCKan bạcufCK mệufCKnh rồiufCK. MNhLUx5pxà KufCKỷ wQViRqD2Nam PhươNhLUx5pxng cũnufCKg nhufCKịn nhiều,wQViRqD2 mặcwQViRqD2 kệNhLUx5px cNhLUx5pxô nàngNhLUx5px làmwQViRqD2 loạn,wQViRqD2 đNhLUx5pxập hếufCKt ufCKđồ đạcNhLUx5px lạiNhLUx5px mNhLUx5pxua đwQViRqD2ồ mớiwQViRqD2 ufCKcho NhLUx5pxcô ufCKta ufCKđập, ufCKcó làNhLUx5px vwQViRqD2àng làwQViRqD2 bạcNhLUx5px gufCKì, bấtNhLUx5px wQViRqD2luận lwQViRqD2à cáiufCK ufCKgì, NhLUx5pxcô nàwQViRqD2ng mufCKuốn cwQViRqD2ái gwQViRqD2ì twQViRqD2hì đưawQViRqD2 cáiwQViRqD2 ufCKđó, đưwQViRqD2a cwQViRqD2ái gìwQViRqD2 NhLUx5pxcô ufCKnàng NhLUx5pxđập cáNhLUx5pxi đNhLUx5pxó. ĐếnwQViRqD2 NhLUx5pxsau wQViRqD2này cóNhLUx5px ufCKlẽ côufCK NhLUx5pxta cũnwQViRqD2g nghNhLUx5pxĩ wQViRqD2thông suNhLUx5pxốt rồi,wQViRqD2 ufCKmột thờiwQViRqD2 NhLUx5pxgian cũngufCK lắngufCK xuống.”

Thích ufCKPhi PhNhLUx5pxàm wQViRqD2nghe màufCK đờNhLUx5px NhLUx5pxđẫn, hỏi:wQViRqD2 “TufCKhế ufCKlà thếufCK nào?”

Giọng ĐổufCKng ThiNhLUx5pxếu QuwQViRqD2ân wQViRqD2càng trufCKầm thwQViRqD2ấp: “CôufCK ấyufCK vốufCKn cônufCKg tácufCK wQViRqD2ở mwQViRqD2ột cwQViRqD2ông NhLUx5pxty twQViRqD2hương ufCKmại nướcufCK nufCKgoài, wQViRqD2giám đốcwQViRqD2 bwQViRqD2ên đNhLUx5pxó vufCKì vấnNhLUx5px đềwQViRqD2 hạnufCK wQViRqD2ngạch xuNhLUx5pxất nhậpufCK khufCKẩu wQViRqD2mà phảNhLUx5pxi nufCKhờ cậywQViRqD2 đếnufCK KỷufCK NNhLUx5pxam Phương.ufCK KhóufCK wQViRqD2khăn lNhLUx5pxắm mwQViRqD2ới mờufCKi đượcNhLUx5px KỷNhLUx5px ufCKtam côufCKng tửufCK ănufCK cNhLUx5pxơm, hôNhLUx5pxm ufCKđó ufCKtiếp khácufCKh cũnufCKg cufCKó mặtufCK cwQViRqD2ô nànufCKg, vốnNhLUx5px dĩufCK ngồiwQViRqD2 ởufCK vwQViRqD2ị twQViRqD2rí cuốiufCK cùnufCKg, aufCKi ngờufCK lạNhLUx5pxi lọufCKt đưwQViRqD2ợc vàwQViRqD2o mắtNhLUx5px xawQViRqD2nh cwQViRqD2ủa KỷNhLUx5px NhLUx5pxNam Phương.wQViRqD2 MwQViRqD2à ngườiNhLUx5px pwQViRqD2hụ NhLUx5pxnữ wQViRqD2này cáiufCK gìwQViRqD2 cũnNhLUx5pxg wQViRqD2không chịu,NhLUx5px howQViRqD2àn toàufCKn NhLUx5pxkhông NhLUx5pxthèm nhufCKìn đếNhLUx5pxn KwQViRqD2ỷ NwQViRqD2am Phương,wQViRqD2 chúNhLUx5px ufCKnói xeNhLUx5pxm nufCKếu đwQViRqD2ổi NhLUx5pxsang ngưwQViRqD2ời phụNhLUx5px nufCKữ khwQViRqD2ác, aufCKi mwQViRqD2à chẳngufCK đổNhLUx5px gufCKục trướNhLUx5pxc wQViRqD2nhà trướcNhLUx5px xNhLUx5pxe trướcufCK tiềufCKn cufCKủa KNhLUx5pxỷ ufCKtam côngwQViRqD2 tufCKử cufCKhứ, cNhLUx5pxô tNhLUx5pxa lufCKại hufCKoàn NhLUx5pxtoàn khNhLUx5pxông cNhLUx5pxoi NhLUx5pxra ufCKgì, đếnwQViRqD2 sNhLUx5pxau cùufCKng khôngwQViRqD2 NhLUx5pxcòn cNhLUx5pxách ufCKnào, mwQViRqD2ới wQViRqD2bảo thNhLUx5pxôi việwQViRqD2c, địnhufCK bỏufCK ufCKmặc NhLUx5pxđấy mufCKà điNhLUx5px. VềNhLUx5px saufCKu khôufCKng nufCKgờ wQViRqD2tay giáwQViRqD2m đốcufCK wQViRqD2bên wQViRqD2đó ufCKlại cufCKho rwQViRqD2a mộufCKt kếufCK hạwQViRqD2 wQViRqD2sách, cufCKô nàufCKng bịufCK chínNhLUx5pxh wQViRqD2ông chNhLUx5pxủ cwQViRqD2ủa mìwQViRqD2nh ufCKbán đufCKứng, liufCKệu ufCKcó thểufCK khôngNhLUx5px ầufCKm ĩufCK không?”NhLUx5px anwQViRqD2h wQViRqD2ta khẽNhLUx5px NhLUx5pxgiọng, đwQViRqD2ơn giảnufCK nóiNhLUx5px vNhLUx5pxài câufCKu ufCKbên taufCKi ThíchwQViRqD2 NhLUx5pxPhi PhufCKàm, NhLUx5pxmột ufCKtay bụmNhLUx5px miwQViRqD2ệng kwQViRqD2hì khwQViRqD2ì cười.wQViRqD2 TufCKhích PufCKhi NhLUx5pxPhàm lạiNhLUx5px wQViRqD2không NhLUx5pxcười đápNhLUx5px lạwQViRqD2i, chỉwQViRqD2 nóiNhLUx5px: “VwQViRqD2ậy ufCKthì twQViRqD2hâm đufCKộc NhLUx5pxquá, cũNhLUx5pxng ufCKkhông NhLUx5pxsợ ufCKto chuwQViRqD2yện sao?”

Đổng wQViRqD2Thiếu QuufCKân ngọufCKng ngwQViRqD2hịu nNhLUx5pxói: “ChuywQViRqD2ện gìufCK ufCKcó twQViRqD2hể làmNhLUx5px twQViRqD2o nàufCKo? GufCKạo đãwQViRqD2 thNhLUx5pxành cơmwQViRqD2 rồi,NhLUx5px cNhLUx5pxô ufCKta cówQViRqD2 muốnNhLUx5px gâywQViRqD2 chuyệnNhLUx5px cũnNhLUx5pxg chwQViRqD2ỉ gNhLUx5pxây đượcNhLUx5px vớiNhLUx5px KỷufCK NaNhLUx5pxm wQViRqD2Phương thôufCKi, màufCK cũngufCK lạ,wQViRqD2 chufCKẳng cầnNhLUx5px bufCKiết ufCKcô ufCKta thwQViRqD2ế NhLUx5pxnào, KỷNhLUx5px NNhLUx5pxam PhươngNhLUx5px cufCKũng chíufCKn bwQViRqD2ỏ làmwQViRqD2 mườwQViRqD2i theo.”ufCK ufCKanh twQViRqD2a lắNhLUx5pxc đầuwQViRqD2 cufCKhặc NhLUx5pxlưỡi: “wQViRqD2Thế nwQViRqD2ên chỉNhLUx5px cầnNhLUx5px côNhLUx5px NhLUx5pxnàng mởufCK miệnNhLUx5pxg thôwQViRqD2i, KỷufCK NufCKam PhươufCKng NhLUx5pxlàm gwQViRqD2ì wQViRqD2có chuyệwQViRqD2n kNhLUx5pxhông NhLUx5pxtheo. ufCKCũng ufCKlà vỏNhLUx5px qufCKuýt ufCKdày cóufCK móufCKng taufCKy nhọn,wQViRqD2 cậuufCK nówQViRqD2i xufCKem, taNhLUx5pxy NhLUx5pxKỷ NhLUx5pxNam PhNhLUx5pxương đówQViRqD2 ufCKthật sựwQViRqD2 muốNhLUx5pxn cwQViRqD2ái gìufCK cwQViRqD2ó cáiNhLUx5px đấy,ufCK wQViRqD2chỉ wQViRqD2thiếu đNhLUx5pxiều cNhLUx5pxòn hwQViRqD2ái cwQViRqD2ả sNhLUx5pxao ufCKtrên trờiufCK wQViRqD2xuống dụwQViRqD2 ngườiwQViRqD2 đẹNhLUx5pxp cưNhLUx5pxời ấyNhLUx5px, nămwQViRqD2 ngoáNhLUx5pxi ufCKchỉ wQViRqD2vì mwQViRqD2ột wQViRqD2chậu hoaufCK, chufCKú khwQViRqD2ông chứngwQViRqD2 wQViRqD2kiến ufCKchứ, cwQViRqD2hậc cwQViRqD2hậc, giàufCKy vòufCK wQViRqD2con nhNhLUx5pxà ngườufCKi tufCKa đufCKến nỗNhLUx5pxi ngườNhLUx5pxi nufCKgựa chổnufCKg vufCKó lêwQViRqD2n trờiufCK, ufCKsuýt nufCKữa thNhLUx5pxì gọufCKi cảNhLUx5px NhLUx5pxmấy giáoufCK NhLUx5pxsư trườnwQViRqD2g nôNhLUx5pxng nghiufCKệp NhLUx5pxđến.” NówQViRqD2i đếnNhLUx5px wQViRqD2đây độtNhLUx5px nhNhLUx5pxiên anNhLUx5pxh wQViRqD2ta vỗufCK vufCKai ThíchwQViRqD2 PufCKhi PhàmNhLUx5px: “NhLUx5pxÀ đúufCKng rồi,wQViRqD2 wQViRqD2cô NhLUx5pxnàng cũnNhLUx5pxg tốtwQViRqD2 ngNhLUx5pxhiệp đạiNhLUx5px ufCKhọc NufCKam KNhLUx5pxinh màNhLUx5px rwQViRqD2a, vNhLUx5pxừa hawQViRqD2y chNhLUx5pxú cwQViRqD2ó thufCKể nhờwQViRqD2 vảwQViRqD2 bạnwQViRqD2 NhLUx5pxhọc cufCKũ nhé.”

Thích ufCKPhi PhufCKàm nghufCKe đếnwQViRqD2 wQViRqD2câu wQViRqD2ấy, khônufCKg NhLUx5pxhiểu vìwQViRqD2 sNhLUx5pxao twQViRqD2im lạiNhLUx5px gwQViRqD2iật thówQViRqD2t NhLUx5px1 ufCKcái, wQViRqD2chỉ ngufCKhe ĐổnwQViRqD2g ThwQViRqD2iếu QuânwQViRqD2 ufCKđắc NhLUx5pxý bảo:ufCK “CôwQViRqD2 KNhLUx5pxiều NhLUx5pxtiểu twQViRqD2hư nàNhLUx5pxy nămNhLUx5px đufCKó NhLUx5pxlúc còufCKn ufCKlàm ởwQViRqD2 cônwQViRqD2g tufCKy NhLUx5pxthương mại,ufCK cóufCK nNhLUx5pxợ wQViRqD2anh wQViRqD2cả nhàufCK tôufCKi ufCKmột móNhLUx5pxn NhLUx5pxnợ ânNhLUx5px NhLUx5pxtình, thếufCK nêufCKn đốiwQViRqD2 vớiwQViRqD2 tôufCKi cNhLUx5pxũng cówQViRqD2 vàNhLUx5pxi wQViRqD2phần khiêmwQViRqD2 nhưufCKờng. CufCKhú wQViRqD2em NhLUx5pxnày, cáiNhLUx5px nufCKày ufCKcoi nhwQViRqD2ư sốwQViRqD2 chúNhLUx5px wQViRqD2đỏ, NhLUx5pxanh đâyufCK ufCKphải gufCKác thwQViRqD2ể diệnufCK saNhLUx5pxng mộufCKt wQViRqD2bên, giớiwQViRqD2 tNhLUx5pxhiệu ufCKcô ấyufCK wQViRqD2cho wQViRqD2chú, cònNhLUx5px nhwQViRqD2ững việcwQViRqD2 khNhLUx5pxác, phufCKải xewQViRqD2m sốwQViRqD2 cNhLUx5pxhú twQViRqD2hế nàNhLUx5pxo vậy.”

Thích PhufCKi PNhLUx5pxhàm mừngufCK NhLUx5pxvui kNhLUx5pxhôn siNhLUx5pxết, cufCKhỉ biếtNhLUx5px nNhLUx5pxâng ufCKly cNhLUx5pxụng ufCKcốc nóiwQViRqD2 NhLUx5pxlời ufCKcảm ơNhLUx5pxn. CậuwQViRqD2 wQViRqD2và ĐổwQViRqD2ng HiểuufCK QuNhLUx5pxân quaufCKn hệufCK làmNhLUx5px ănNhLUx5px đãNhLUx5px bufCKao wQViRqD2nhiêu năNhLUx5pxm, mwQViRqD2à ĐufCKổng HiểNhLUx5pxu QuufCKân cũnNhLUx5pxg kwQViRqD2hông gạtwQViRqD2 cậwQViRqD2u, qwQViRqD2ua mNhLUx5pxấy ngNhLUx5pxày, awQViRqD2nh NhLUx5pxta đwQViRqD2ã gọiufCK điệnNhLUx5px đếnNhLUx5px: “NhLUx5pxKhó ufCKlắm côufCK ấyNhLUx5px mwQViRqD2ới đồngufCK NhLUx5pxý wQViRqD2đấy, twQViRqD2ôi hẹnufCK côNhLUx5px NhLUx5pxấy chiềuufCK ufCK4 giờwQViRqD2 ởNhLUx5px quNhLUx5pxán tràwQViRqD2 ufCKĐịch TrầNhLUx5pxn HwQViRqD2iên wQViRqD2rồi đấyNhLUx5px, thửufCK vậnwQViRqD2 mwQViRqD2ay củaufCK mìnufCKh đufCKi nhé.”

Thích PwQViRqD2hi PwQViRqD2hàm ufCK3 giwQViRqD2ờ rwQViRqD2ưỡi đufCKã đếnufCK ĐufCKịch TwQViRqD2rần Hiên,NhLUx5px bwQViRqD2ao nămNhLUx5px ufCKlăn lộnufCK ởNhLUx5px thươufCKng trườngufCK, chuNhLUx5pxyện gufCKì cũngufCK từnwQViRqD2g gặpwQViRqD2 ufCKqua rồwQViRqD2i, nhưwQViRqD2ng mấNhLUx5pxy câuNhLUx5px tNhLUx5pxruyện phiếmufCK củawQViRqD2 ĐwQViRqD2ổng ThufCKiếu ufCKQuân, dufCKường nhNhLUx5pxư khiNhLUx5pxến cậNhLUx5pxu trởwQViRqD2 NhLUx5pxnên ufCKtò mòwQViRqD2. ĐổngwQViRqD2 ThiếuufCK QuufCKân đếnNhLUx5px NhLUx5pxmuộn hơnwQViRqD2, nhưngufCK NhLUx5pxcũng chufCKỉ đufCKến ufCKtrước ufCKgiờ hwQViRqD2ẹn wQViRqD2tầm wQViRqD215 phút,ufCK anwQViRqD2h twQViRqD2a nufCKhìn đồngwQViRqD2 hồ,wQViRqD2 cówQViRqD2 ufCKchút tựwQViRqD2 giễuufCK: “XeufCKm nhufCKư cũnufCKg wQViRqD2nể mNhLUx5pxặt NhLUx5pxKỷ NhLUx5pxNam PhươngNhLUx5px, ngNhLUx5pxhe nóNhLUx5pxi KwQViRqD2ỷ tNhLUx5pxam côngufCK wQViRqD2tử mufCKỗi lầufCKn vufCKề đây,NhLUx5px đầuufCK tiêNhLUx5pxn ufCKở NhLUx5pxsân baufCKy pwQViRqD2hải gọiufCK điệnNhLUx5px bNhLUx5pxáo trwQViRqD2ước chwQViRqD2o côNhLUx5px wQViRqD2ấy, bwQViRqD2ằng kufCKhông thNhLUx5pxì khônNhLUx5pxg ufCKqua nổiNhLUx5px ufCKcửa đâu.”

Thích wQViRqD2Phi PufCKhàm khufCKông ufCKkìm wQViRqD2được ufCKbật cười,NhLUx5px nufCKói: “CwQViRqD2ái nufCKày cufCKhỉ sợNhLUx5px làufCK ufCKgiả, NhLUx5pxanh chỉNhLUx5px giỏNhLUx5pxi ufCKnói mócNhLUx5px ngườiufCK tufCKa thôi.”

“Là thậtwQViRqD2 đấy,NhLUx5px cNhLUx5pxhú chưwQViRqD2a thấyufCK bufCKộ NhLUx5pxdạng KỷNhLUx5px ufCKNam PhNhLUx5pxương tufCKhôi, wQViRqD2có lầnNhLUx5px tôwQViRqD2i vàwQViRqD2 cufCKậu tNhLUx5pxa uốngNhLUx5px swQViRqD2ay, cậuNhLUx5px đoáNhLUx5pxn ufCKxem ufCKtay nàywQViRqD2 nóNhLUx5pxi gìufCK, ufCKcậu NhLUx5pxta bảoufCK tôufCKi NhLUx5pxcô vợNhLUx5px wQViRqD2bên nwQViRqD2ày ufCKkhông giốngufCK ngườiNhLUx5px khNhLUx5pxác gìwQViRqD2 cả,wQViRqD2 đếnwQViRqD2 tufCKiền wQViRqD2của cậuufCK wQViRqD2ta mufCKà cũnNhLUx5pxg khônufCKg thèNhLUx5pxm bậufCKn wQViRqD2tâm. ChNhLUx5pxú nufCKghe cNhLUx5pxâu ấNhLUx5pxy, truyNhLUx5pxền rufCKa ngoàiufCK ufCKai dáwQViRqD2m tNhLUx5pxin chứ.”

“Vợ KufCKỷ NNhLUx5pxam PhươngNhLUx5px kwQViRqD2hông phảiNhLUx5px làwQViRqD2 NhLUx5pxcon gwQViRqD2ái nhufCKà nàoNhLUx5px đówQViRqD2 sao?”

“Đúng thế,ufCK NhLUx5pxtên lufCKà ThủufCK NhLUx5pxThủ, swQViRqD2o vufCKới KỷwQViRqD2 wQViRqD2Nam PhươngufCK NhLUx5pxlà mwQViRqD2ôn đăngufCK hwQViRqD2ộ đối,NhLUx5px ngườiufCK ufCKcũng xinufCKh đẹp,wQViRqD2 nhưnufCKg màwQViRqD2 KufCKỷ NNhLUx5pxam PhưwQViRqD2ơng đểNhLUx5px cufCKô ufCKta NhLUx5pxở BắcufCK KiwQViRqD2nh wQViRqD2mà chNhLUx5pxẳng đoNhLUx5pxái hoàiNhLUx5px gì,wQViRqD2 wQViRqD2đến twQViRqD2hể diệufCKn củNhLUx5pxa bNhLUx5pxố vufCKợ cũngufCK khônNhLUx5pxg nểNhLUx5px nanwQViRqD2g gì.ufCK NhLUx5pxNghe wQViRqD2nói vNhLUx5pxì cówQViRqD2 lầnufCK vịNhLUx5px wQViRqD2đại tiểuwQViRqD2 thNhLUx5pxư ấyufCK khôngwQViRqD2 kìwQViRqD2m đượcwQViRqD2 giậnufCK ufCKdữ, đápNhLUx5px ufCKmáy bawQViRqD2y quwQViRqD2a tìmufCK KufCKiều tiểuwQViRqD2 thwQViRqD2ư nàyNhLUx5px nówQViRqD2i wQViRqD2chuyện pufCKhải qufCKuấy, kNhLUx5pxết quảwQViRqD2 wQViRqD2làm KNhLUx5pxỷ NhLUx5pxtam nổiNhLUx5px xuwQViRqD2ng lên,ufCK từwQViRqD2 NhLUx5pxđấy NhLUx5pxvề ufCKsau NhLUx5px2 vufCKợ wQViRqD2chồng trởNhLUx5px mặt,wQViRqD2 nếuufCK khôngNhLUx5px phảiNhLUx5px bwQViRqD2ố mufCKẹ đwQViRqD2ôi bêufCKn gâyufCK ápNhLUx5px lực,NhLUx5px khôngwQViRqD2 bNhLUx5pxiết cNhLUx5pxòn xảywQViRqD2 rwQViRqD2a chuyệnNhLUx5px gufCKì nữa.”

4 giNhLUx5pxờ đufCKúng, phụcwQViRqD2 vụNhLUx5px mởwQViRqD2 cửa.

Thích PhufCKi PufCKhàm NhLUx5pxkinh ngạcufCK đếnNhLUx5px mNhLUx5pxức đứNhLUx5pxng bậtNhLUx5px dậywQViRqD2 nNhLUx5pxhư lufCKò ufCKxo, mNhLUx5pxà tNhLUx5pxrên thNhLUx5pxực tế,wQViRqD2 cufCKậu cNhLUx5pxũng NhLUx5pxđã đufCKứng wQViRqD2dậy rồi.

Người wQViRqD2phụ nữufCK ấyNhLUx5px hufCKoàn ufCKtoàn khônwQViRqD2g giốnNhLUx5pxg vớiufCK trNhLUx5pxong tưNhLUx5pxởng tượngwQViRqD2 ufCKcủa cậuNhLUx5px taNhLUx5px, NhLUx5pxcô ấyNhLUx5px chỉNhLUx5px mặcNhLUx5px NhLUx5pxáo wQViRqD2màu ufCKđen, màufCK wQViRqD2đã cànwQViRqD2g lộNhLUx5px rwQViRqD2a vẻufCK gầwQViRqD2y wQViRqD2guộc, khuNhLUx5pxôn mặNhLUx5pxt trNhLUx5pxắng tNhLUx5pxrẻo, đếnwQViRqD2 phấufCKn soufCKn cũufCKng khôwQViRqD2ng đáNhLUx5pxnh, NhLUx5pxnhưng vẫufCKn toáNhLUx5pxt rNhLUx5pxa nufCKét xiNhLUx5pxnh đẹp,NhLUx5px NhLUx5pxxinh đẹwQViRqD2p đếufCKn thNhLUx5pxu húufCKt tấtNhLUx5px cảNhLUx5px ánhufCK nhìufCKn NhLUx5pxcủa mọiufCK người.

Tinh wQViRqD2thần cậuwQViRqD2 hwQViRqD2ốt hoảng.

Đổng ThiếNhLUx5pxu QuâufCKn NhLUx5pxđã đufCKánh NhLUx5pxtiếng chàufCKo hỏi:wQViRqD2 “KiểuwQViRqD2 tiểuufCK thwQViRqD2ư” rồiwQViRqD2 vwQViRqD2ô wQViRqD2cùng nhiệtufCK NhLUx5pxtình giufCKới tNhLUx5pxhiệu: “VịwQViRqD2 ufCKnày NhLUx5pxlà giámufCK ufCKđốc TNhLUx5pxhích PNhLUx5pxhi Phàm.”

Thích PhufCKi PhwQViRqD2àm ufCKtrong lòngNhLUx5px cufCKhỉ wQViRqD2nghĩ, sawQViRqD2o NhLUx5pxlại lufCKà cufCKô ấy?

(*chú: cwQViRqD2ác cậuwQViRqD2 ạNhLUx5px, đừufCKng ufCKhỏi gìufCK cảNhLUx5px, twQViRqD2ớ wQViRqD2cũng khôwQViRqD2ng bwQViRqD2iết gìNhLUx5px NhLUx5pxđâu, wQViRqD2suy đoánufCK NhLUx5pxgì tNhLUx5pxhì cứufCK NhLUx5pxsuy đowQViRqD2án thôi.NhLUx5px TruwQViRqD2yện dừufCKng ởwQViRqD2 pwQViRqD2hần wQViRqD2“2 cufCKhiếc áoNhLUx5px ufCKlồng vàoufCK nhauNhLUx5px” rNhLUx5pxồi. NufCKhưng ngoạiwQViRqD2 NhLUx5pxtruyện NhLUx5pxnày cwQViRqD2hỉ làufCK… mwQViRqD2ột cwQViRqD2âu chuyệnNhLUx5px đNhLUx5pxơn lufCKẻ kwQViRqD2hác chăng?NhLUx5px TwQViRqD2ớ cwQViRqD2ũng sửawQViRqD2 lạwQViRqD2i wQViRqD2thứ tựNhLUx5px têufCKn ngoạNhLUx5pxi truyệnufCK cNhLUx5pxho đúnNhLUx5pxg vufCKới thwQViRqD2ứ tựufCK wQViRqD2thời NhLUx5pxgian wQViRqD2tác giảufCK viếtNhLUx5px rNhLUx5pxồi XD)

2. 

Sắc &amufCKp; Giới

Vừa bưNhLUx5pxớc rufCKa nwQViRqD2goài, độtwQViRqD2 nhiwQViRqD2ên cóNhLUx5px ngwQViRqD2ười gọi:NhLUx5px ufCK“A! NaNhLUx5pxm NhLUx5pxPhương, kufCKia khôngwQViRqD2 phảiNhLUx5px vợufCK cậuufCK sao?”

Kỷ NaufCKm PhươngNhLUx5px qufCKuay đầuufCK ufCKra ufCKnhìn, ufCKhóa rNhLUx5pxa đúwQViRqD2ng thwQViRqD2ế thật.

Hiếm khNhLUx5pxi twQViRqD2hấy cNhLUx5pxô ấyNhLUx5px mặcufCK ufCKváy, chiNhLUx5pxếc ufCKáo leufCKn mỏngNhLUx5px trùufCKm đầuufCK màufCKu NhLUx5pxsan hufCKô, bêNhLUx5pxn dướiufCK lwQViRqD2à cwQViRqD2hân váNhLUx5pxy ufCKnâu wQViRqD2sậm, áoNhLUx5px khwQViRqD2oác NhLUx5pxcầm trêufCKn tayufCK, đứngwQViRqD2 cạufCKnh côufCK bạNhLUx5pxn màNhLUx5px wQViRqD2cô ấywQViRqD2 NhLUx5pxlại cànNhLUx5pxg tỏaufCK rwQViRqD2a ufCKnét dNhLUx5pxuyên ufCKdáng yêuNhLUx5px kiều.

Cả đámwQViRqD2 ngườiNhLUx5px đwQViRqD2ã bànNhLUx5px tánufCK xNhLUx5pxôn xaNhLUx5pxo, cwQViRqD2ó wQViRqD2kẻ gọiNhLUx5px cNhLUx5pxhị dâuNhLUx5px, lufCKại cwQViRqD2ó kẻwQViRqD2 gọwQViRqD2i NhLUx5pxem dâwQViRqD2u, cònwQViRqD2 cwQViRqD2ó ngưufCKời đãNhLUx5px xưngNhLUx5px têNhLUx5pxn mụNhLUx5px cufCKủa côufCK: ufCK“Thủ Thủ,wQViRqD2 wQViRqD2hôm naufCKy saNhLUx5pxo wQViRqD2lại vừaufCK NhLUx5pxkhéo thwQViRqD2ế này?”

Thủ NhLUx5pxThủ mắNhLUx5pxt cNhLUx5pxười cufCKong vwQViRqD2út hỏufCKi lạwQViRqD2i: “SaNhLUx5pxo ufCKnào, cufCKác anwQViRqD2h ufCKcó hứngufCK điufCK uốngNhLUx5px rượNhLUx5pxu, cufCKhả lwQViRqD2ẽ wQViRqD2bọn wQViRqD2em ufCKkhông đưwQViRqD2ợc pufCKhép nNhLUx5pxổi hứngufCK đwQViRqD2ến NhLUx5pxăn cNhLUx5pxơm à?

Cô gáiNhLUx5px đangufCK khwQViRqD2oác wQViRqD2tay KNhLUx5pxỷ NhLUx5pxNam PhươngwQViRqD2 sớmufCK ufCKđã rNhLUx5pxụt tawQViRqD2y lạiufCK, nhufCKưng đufCKiệu wQViRqD2bộ vẫnufCK tỏufCK vẻNhLUx5px ufCKquang minwQViRqD2h cufCKhính đạiNhLUx5px lwQViRqD2ắm, đangNhLUx5px chNhLUx5pxuẩn bịNhLUx5px rờiNhLUx5px NhLUx5pxđi, aNhLUx5pxi dèufCK KỷwQViRqD2 NaufCKm PhufCKương đãwQViRqD2 chắwQViRqD2p taufCKy kwQViRqD2éo lại,ufCK bảo:wQViRqD2 “LênNhLUx5px xwQViRqD2e đợiwQViRqD2 anh.”wQViRqD2 RồwQViRqD2i anwQViRqD2h mớufCKi buôngwQViRqD2 tay.

Xem NhLUx5pxra NhLUx5pxđôi vợwQViRqD2 chồngwQViRqD2 nwQViRqD2ày NhLUx5pxcó ufCKchuyện riênNhLUx5pxg wQViRqD2cần nóiwQViRqD2, cảwQViRqD2 NhLUx5pxđám ngườiufCK dắtwQViRqD2 díwQViRqD2u bạnNhLUx5px gáiufCK cũufCKng rụwQViRqD2c rufCKịch tảnNhLUx5px ufCKđi, ufCKchỉ cònNhLUx5px lwQViRqD2ại ThủNhLUx5px ThủufCK vufCKà côufCK bwQViRqD2ạn ĐỗNhLUx5px HiểuwQViRqD2 wQViRqD2Tô, ĐufCKỗ HiểuwQViRqD2 TôwQViRqD2 cũngufCK nNhLUx5pxói: “TớNhLUx5px ufCKqua bêNhLUx5pxn kiwQViRqD2a đợiNhLUx5px cậufCKu nhé.”

“Không cufCKần đâuufCK.” NhLUx5pxThủ TNhLUx5pxhủ dửnwQViRqD2g dưngNhLUx5px wQViRqD2như khôngNhLUx5px, qNhLUx5pxuay đNhLUx5pxầu swQViRqD2ang cườiNhLUx5px vớiufCK KỷwQViRqD2 NaNhLUx5pxm PhưNhLUx5pxơng: ufCK“Mai eNhLUx5pxm điwQViRqD2 HwQViRqD2ồng Kông,NhLUx5px thứNhLUx5px wQViRqD27 tuwQViRqD2ần nàywQViRqD2 khNhLUx5pxông NhLUx5pxvề nhufCKà wQViRqD2với aufCKnh được,ufCK ufCKđến luNhLUx5pxc đówQViRqD2 aNhLUx5pxnh wQViRqD2nói vớufCKi mẹwQViRqD2 NhLUx5px1 tiếngNhLUx5px nhé.”

“Em điNhLUx5px HồufCKng KôufCKng làmwQViRqD2 NhLUx5pxgì thế?”

Thủ ThufCKủ wQViRqD2cảm giufCKác kìwQViRqD2 quặNhLUx5pxc, trướwQViRqD2c đâyufCK NhLUx5pxcô chwQViRqD2ạy tNhLUx5pxới chạyNhLUx5px NhLUx5pxlui, anwQViRqD2h cóufCK NhLUx5pxbao wQViRqD2giờ NhLUx5pxthèm wQViRqD2hỏi đâu.

“Xem ufCKphim [Sắc,wQViRqD2 Giới],wQViRqD2 bảnwQViRqD2 unNhLUx5pxcut đấy.”

Chỉ vìufCK mộtNhLUx5px bộwQViRqD2 pNhLUx5pxhim mNhLUx5pxà bawQViRqD2y ufCKđi HồnNhLUx5pxg KônwQViRqD2g, ufCKxưa NhLUx5pxnay vốNhLUx5pxn lwQViRqD2à phowQViRqD2ng NhLUx5pxcách củaufCK wQViRqD2cô NhLUx5pxấy mà.

“Đừng điwQViRqD2 nữwQViRqD2a, ởNhLUx5px nhàufCK wQViRqD2xem điufCK, ufCKanh bNhLUx5pxảo ufCKngười gwQViRqD2iúp NhLUx5pxem wQViRqD2tìm bufCKản gwQViRqD2ốc, lwQViRqD2à đoạwQViRqD2n 2ufCK0 phútwQViRqD2 ufCKbị NhLUx5pxcut cufCKhứ gì.”

Thủ ThủwQViRqD2 cảmwQViRqD2 thấufCKy ufCKvui vwQViRqD2ẻ yênwQViRqD2 NhLUx5pxtâm, nhìwQViRqD2n điNhLUx5px, lấyNhLUx5px chồnufCKg wQViRqD2cũng NhLUx5pxcó cwQViRqD2ái tốufCKt đấwQViRqD2y cNhLUx5pxhứ: “VậyufCK thếNhLUx5px nhéwQViRqD2, anufCKh ufCKđừng wQViRqD2có ufCKquên đấy.”

Kết quảufCK anwQViRqD2h ấyNhLUx5px lạiufCK twQViRqD2hật sufCKự qufCKuên wQViRqD2chứ, ThủufCK TufCKhủ NhLUx5pxphải đufCKến mấyNhLUx5px ngàufCKy chưaufCK gặwQViRqD2p đượcwQViRqD2 wQViRqD2anh, hufCKôm nwQViRqD2ay nufCKghĩ wQViRqD2ra phảiwQViRqD2 ufCKgọi cNhLUx5pxho anwQViRqD2h ấufCKy, chuNhLUx5pxông đNhLUx5pxổ mộtNhLUx5px hồiwQViRqD2 lâuufCK màufCK kNhLUx5pxhông cóufCK aNhLUx5pxi nghNhLUx5pxe, đanwQViRqD2g địnhufCK NhLUx5pxthôi, ufCKanh lạiNhLUx5px nhậnNhLUx5px điệNhLUx5pxn thwQViRqD2oại: ‘NhLUx5pxA lô?”

Nghe giọngNhLUx5px ufCKđã NhLUx5pxbiết cònufCK ufCKchưa ufCKtỉnh ufCKngủ, ufCKkhông rNhLUx5pxõ wQViRqD2là ufCKđang trênufCK NhLUx5pxgiường wQViRqD2em nàwQViRqD2o nữa,wQViRqD2 cufCKô đwQViRqD2ột NhLUx5pxnhiên ngNhLUx5pxhĩ wQViRqD2ra tròNhLUx5px đNhLUx5pxùa ufCKquái đảNhLUx5pxn, ỏwQViRqD2n ẻnNhLUx5px gNhLUx5pxọi wQViRqD21 tiếwQViRqD2ng “NamNhLUx5px PhươngNhLUx5px NhLUx5pxà”, giọngNhLUx5px nwQViRqD2ũng nwQViRqD2ịu NhLUx5pxhỏi lạiwQViRqD2: “ĐufCKoán wQViRqD2xem eufCKm làufCK NhLUx5pxai nào?”

“Thủ Thủ,”ufCK GiọnwQViRqD2g wQViRqD2anh vẫufCKn đặcwQViRqD2 wQViRqD2sệt cơnwQViRqD2 NhLUx5pxngái ngủ:NhLUx5px “NwQViRqD2goan nàwQViRqD2o, ufCKlần ufCKsau muốNhLUx5pxn chơufCKi twQViRqD2rò nàNhLUx5pxy, nhớwQViRqD2 đừnwQViRqD2g dùNhLUx5pxng ufCKsố điệnufCK NhLUx5pxthoại ởufCK wQViRqD2nhà nhé.”

Cô tufCKhẹn wQViRqD2quá hóNhLUx5pxa giNhLUx5pxận: “ANhLUx5pxnh ufCKtìm chwQViRqD2o ewQViRqD2m [wQViRqD2Sắc, GufCKiới] chưNhLUx5pxa đấy?”

Hỏi đếwQViRqD2n wQViRqD2anh ấy,NhLUx5px mufCKà phảufCKi mấwQViRqD2t NhLUx5pxmấy giâywQViRqD2 sNhLUx5pxau awQViRqD2nh NhLUx5pxmới NhLUx5pxbật cười:NhLUx5px “Ồ,ufCK wQViRqD2anh qwQViRqD2uên mất.”tiếngwQViRqD2 wQViRqD2anh trầmwQViRqD2 đụNhLUx5pxc ufCKnói giọngNhLUx5px wQViRqD2mũi ngwQViRqD2he nặngufCK ufCKtrĩu,. NhLUx5pxCó ufCKlẽ aufCKnh đangwQViRqD2 NhLUx5pxbị cảm,NhLUx5px hoặNhLUx5pxc biếwQViRqD2t đâufCKy awQViRqD2nh chỉwQViRqD2 đanufCKg NhLUx5pxmơ ngủ.

Cô độNhLUx5pxt wQViRqD2nhiên NhLUx5pxcảm giácNhLUx5px NhLUx5pxxót xaufCK, bảo:ufCK ufCK“Thế thôiufCK vậy.”

“Thủ Thủ?”wQViRqD2 NhLUx5pxAnh dườufCKng nhNhLUx5pxư wQViRqD2cảm NhLUx5pxthấy khôwQViRqD2ng phwQViRqD2ải: wQViRqD2“Em đừngufCK giufCKận đNhLUx5pxấy nhéNhLUx5px, ufCKanh bâyNhLUx5px giufCKờ gọwQViRqD2i điệnufCK bwQViRqD2ảo wQViRqD2họ NhLUx5pxlàm đây,wQViRqD2 nhéNhLUx5px TNhLUx5pxhủ Thủ?”

“Không cầNhLUx5pxn ufCKđâu, eNhLUx5pxm kufCKhông muwQViRqD2ốn xwQViRqD2em nữNhLUx5pxa rồi.”

Cô NhLUx5pxcảm thấyufCK chánNhLUx5px nảnNhLUx5px, rồwQViRqD2i cwQViRqD2ũng NhLUx5pxcúp điệwQViRqD2n thufCKoại. ThNhLUx5pxực rwQViRqD2a cũnNhLUx5pxg NhLUx5pxchỉ lufCKà mộufCKt chútwQViRqD2 giốngwQViRqD2 nufCKhau màufCK thôi,NhLUx5px mùNhLUx5pxa đônufCKg năNhLUx5pxm ufCKấy wQViRqD2Dịch TufCKrường ufCKNinh bịNhLUx5px ốmNhLUx5px mộtwQViRqD2 ufCKđợt rấtufCK lâNhLUx5pxu, mãNhLUx5pxi kwQViRqD2hông thufCKấy khỏi,NhLUx5px cwQViRqD2ô ufCKgọi điNhLUx5pxện wQViRqD2cho anhNhLUx5px, giufCKọng aNhLUx5pxnh wQViRqD2ù ùNhLUx5px, wQViRqD2dường nhưwQViRqD2 đứawQViRqD2 trẻufCK NhLUx5pxnhỏ: “Ối,ufCK NhLUx5pxanh quNhLUx5pxên mất.”

Mà thựcufCK NhLUx5pxra kNhLUx5pxhông phwQViRqD2ải ufCKlà quênNhLUx5px, wQViRqD2anh cwQViRqD2ố ýNhLUx5px nóiwQViRqD2 nhưwQViRqD2 thufCKế, saufCKu đóufCK NhLUx5pxcô ufCKvội wQViRqD2về NhLUx5pxký túcwQViRqD2, vừaufCK vwQViRqD2ề đãufCK nhìnNhLUx5px ufCKthấy báNhLUx5pxnh NhLUx5pxkem vwQViRqD2à wQViRqD2hoa, cNhLUx5pxô ufCKmới biNhLUx5pxết anwQViRqD2h vốnufCK khôNhLUx5pxng quNhLUx5pxên. ufCKBánh keNhLUx5pxm lúufCKc đufCKó chufCKia chufCKo wQViRqD2mọi ngưNhLUx5pxời ởNhLUx5px ufCKký túcwQViRqD2, wQViRqD2ai cũngufCK cwQViRqD2ười wQViRqD2hì hìNhLUx5px bảwQViRqD2o: “NNhLUx5pxgọt đấwQViRqD2y!, ĐúngufCK thwQViRqD2ế thật,wQViRqD2 ngọtNhLUx5px lắmufCK, hufCKương vịNhLUx5px ngufCKọt ngNhLUx5pxào chạyufCK thẳnufCKg vwQViRqD2ào ufCKcon tim.

Lúc wQViRqD2chia taywQViRqD2, wQViRqD2anh cwQViRqD2ứ NhLUx5pxnhắc NhLUx5pxđi nhufCKắc lại:wQViRqD2 “ThủwQViRqD2 ThủufCK, NhLUx5pxem NhLUx5pxquên anufCKh NhLUx5pxđi, NhLUx5pxem quênwQViRqD2 anufCKh đi…ufCK TNhLUx5pxhủ TwQViRqD2hủ, wQViRqD2em hufCKãy NhLUx5pxquên awQViRqD2nh đi….”

Mà côNhLUx5px cNhLUx5pxứ wQViRqD2như mộNhLUx5pxt đứwQViRqD2a ufCKnhóc khócNhLUx5px wQViRqD2lóc oNhLUx5pxm sNhLUx5pxòm, cwQViRqD2ả mặufCKt rưngufCK rưufCKng nufCKước mắtufCK, túmufCK NhLUx5pxlấy vạwQViRqD2t ufCKáo NhLUx5pxanh khônNhLUx5pxg nufCKỡ buônNhLUx5pxg, hỗnufCK loNhLUx5pxạn nhufCKư thế,wQViRqD2 kiểuwQViRqD2 bấNhLUx5pxt cufCKhấp khôngNhLUx5px rờiNhLUx5px wQViRqD2như thế,NhLUx5px nhufCKưng mNhLUx5pxà cũngufCK wQViRqD2có NhLUx5pxích gwQViRqD2ì đâu?

Có ufCKích gNhLUx5pxì nào?

Sau cùNhLUx5pxng aufCKnh vufCKẫn vứtNhLUx5px bỏufCK cufCKô đNhLUx5pxấy thôi.

Không ufCKcần wQViRqD2cô nữaufCK đấyNhLUx5px thôi.

Thủ ThwQViRqD2ủ ufCKcảm NhLUx5pxgiác tronwQViRqD2g lòNhLUx5pxng nguộiufCK NhLUx5pxlạnh, bởiufCK vwQViRqD2ì nhớufCK đếufCKn nhữngwQViRqD2 chuyệnufCK ufCKnày, lạiufCK làmNhLUx5px nưufCKớc mwQViRqD2ắt NhLUx5pxcô wQViRqD2tuôn rơi.

Cô vufCKẫn dùwQViRqD2ng liệuNhLUx5px pNhLUx5pxháp cũufCK, NhLUx5pxra ngoàiufCK ăufCKn mộtufCK bữufCKa, sNhLUx5pxau ufCKđó NhLUx5pxđi xwQViRqD2em lwQViRqD2iền tùwQViRqD2 wQViRqD2tì mấyNhLUx5px bộNhLUx5px pwQViRqD2him, NhLUx5pxtrong pNhLUx5pxhim NhLUx5pxcó vuNhLUx5pxi buồnNhLUx5px lNhLUx5pxi hợpufCK, ufCKcó bàiwQViRqD2 NhLUx5pxca sinNhLUx5pxh tửNhLUx5px buồnufCK twQViRqD2hương, cówQViRqD2 nhữngufCK nỗiwQViRqD2 khổufCK đufCKau vậtNhLUx5px lộn,wQViRqD2 cwQViRqD2ó nhwQViRqD2ững đwQViRqD2ời nwQViRqD2gười bNhLUx5pxi awQViRqD2i, gNhLUx5pxian wQViRqD2nan dườngNhLUx5px nhưwQViRqD2 vĩnhwQViRqD2 viễnufCK khôNhLUx5pxng cwQViRqD2ó bờwQViRqD2 bến.

Những ufCKlúc nhưwQViRqD2 thNhLUx5pxế côufCK twQViRqD2ự cảmufCK NhLUx5pxthấy NhLUx5pxmình quảufCK wQViRqD2là mNhLUx5pxay wQViRqD2mắn tronwQViRqD2g cuộcwQViRqD2 sống.

Rạng NhLUx5pxsáng mớiNhLUx5px ufCKvề nhàufCK, đãwQViRqD2 thNhLUx5pxấy NhLUx5pxKỷ NhLUx5pxNam PhươwQViRqD2ng, cNhLUx5pxô bufCKất ngờufCK vôufCK ufCKcùng, ồufCK wQViRqD21 tiếng:NhLUx5px “SaoNhLUx5px wQViRqD2anh lạiufCK về?”

Anh dườngwQViRqD2 NhLUx5pxnhư cówQViRqD2 cNhLUx5pxhút khóufCK chwQViRqD2ịu: “NhàufCK wQViRqD2anh, anNhLUx5pxh khNhLUx5pxông ufCKđược vềNhLUx5px chắc?”

Bọn wQViRqD2họ NhLUx5pxđã giaNhLUx5pxo ufCKhẹn rồNhLUx5pxi, NhLUx5pxkhi bêwQViRqD2n nufCKào đwQViRqD2ó ufCKtức giậNhLUx5pxn, bNhLUx5pxên kufCKia khôwQViRqD2ng đượcwQViRqD2 phufCKép nổiufCK cáu,ufCK thếNhLUx5px nênNhLUx5px ufCKcô thuufCKận tufCKheo anwQViRqD2h, hufCKíp mắufCKt cườiufCK dNhLUx5pxỗ dànhufCK: “ĐượcwQViRqD2 rNhLUx5pxồi, đưNhLUx5pxợc wQViRqD2rồi, đufCKương nhNhLUx5pxiên wQViRqD2có wQViRqD2thể vềwQViRqD2 chứNhLUx5px.” VừaufCK quawQViRqD2y điufCK, ufCKcô NhLUx5pxlại hỏi:ufCK “AnNhLUx5pxh ufCKvề lNhLUx5pxàm wQViRqD2gì thế?”

Sắc mặtufCK aNhLUx5pxnh cwQViRqD2òn tệufCK hơn,ufCK nhưufCK thểufCK NhLUx5pxanh ấywQViRqD2 vwQViRqD2ừa giậnufCK dNhLUx5pxỗi wQViRqD2ở cNhLUx5pxhỗ wQViRqD2em nàowQViRqD2 vwQViRqD2ề, lwQViRqD2ại càngufCK lufCKàm côNhLUx5px thấwQViRqD2y ufCKtò mòufCK hơNhLUx5pxn, cNhLUx5pxòn cóufCK cufCKô ufCKnào dwQViRqD2ám cNhLUx5pxhọc giậnwQViRqD2 aNhLUx5pxnh nữawQViRqD2 đây?

Lúc NhLUx5pxanh tNhLUx5pxhật sufCKự giậnwQViRqD2, anwQViRqD2h thưNhLUx5pxờng khufCKông nwQViRqD2ói gufCKì, mwQViRqD2à thựufCKc ufCKra côNhLUx5px NhLUx5pxcũng mệNhLUx5pxt rồiufCK, ufCKuể oảiufCK lếtwQViRqD2 wQViRqD2đi wQViRqD2thay quầwQViRqD2n áufCKo, ufCKlúc rwQViRqD2a mớwQViRqD2i đwQViRqD2ể NhLUx5pxý trênNhLUx5px bwQViRqD2àn đufCKể wQViRqD2cái gNhLUx5pxì đNhLUx5pxó: “GìwQViRqD2 thế?”

“Phim gốc.”

Anh trảufCK lNhLUx5pxời trwQViRqD2ong wQViRqD2sự mNhLUx5pxất kiênufCK nhẫNhLUx5pxn, twQViRqD2ừ NhLUx5pxbé đãwQViRqD2 thếNhLUx5px rồufCKi, lúcNhLUx5px NhLUx5pxnào cufCKũng chufCKê côufCK NhLUx5pxphiền hNhLUx5pxà. CôufCK wQViRqD2là cufCKon gái,NhLUx5px nufCKhỏ hNhLUx5pxơn aNhLUx5pxnh rấufCKt wQViRqD2nhiều tuổi,NhLUx5px lạNhLUx5pxi NhLUx5pxcứ khăngufCK kNhLUx5pxhăng ufCKthích bufCKám thwQViRqD2eo sNhLUx5pxau awQViRqD2nh, lufCKại tufCKhích cùngufCK vớiwQViRqD2 cảufCK đámwQViRqD2 wQViRqD2con tNhLUx5pxrai trèwQViRqD2o tNhLUx5pxường lNhLUx5pxeo câyufCK, NhLUx5pxanh tufCKhấy chufCKán ufCKnản vwQViRqD2ới cwQViRqD2ái NhLUx5pxđuôi nhỏufCK nufCKày wQViRqD2lắm rồwQViRqD2i, thếNhLUx5px ufCKnên wQViRqD2anh ufCKnói cNhLUx5pxhuyện wQViRqD2với côwQViRqD2 cNhLUx5pxhỉ vwQViRqD2ỏn vufCKẹn tronwQViRqD2g vòngufCK NhLUx5px3 phúwQViRqD2t đãNhLUx5px NhLUx5pxmất hNhLUx5pxết wQViRqD2cả nhẫNhLUx5pxn nại.

Cô nufCKhất thờwQViRqD2i wQViRqD2vui rwQViRqD2a mặtNhLUx5px: ufCK“Sắc GiớiNhLUx5px àufCK? MaufCKi ufCKem ufCKgọi HiểuNhLUx5px TôNhLUx5px đNhLUx5pxến cùufCKng xufCKem, ngufCKhe ufCKnói LưNhLUx5pxơng TrufCKiều wQViRqD2Vĩ tronufCKg phNhLUx5pxim cówQViRqD2 ufCKnude, NhLUx5pxhe he!”

Anh độNhLUx5pxt nwQViRqD2hiên nwQViRqD2ói: “MaufCKi pufCKhải trufCKả ngườiufCK tNhLUx5pxa rồi,ufCK xeufCKm lufCKuôn hômufCK wQViRqD2nay đi.”

“Hả?”

“Em tưởNhLUx5pxng viwQViRqD2ệc nufCKày dễwQViRqD2 lNhLUx5pxắm ufCKấy? NgườiNhLUx5px twQViRqD2a NhLUx5pxphải wQViRqD2nể mufCKặt lắNhLUx5pxm mớiufCK ufCKcho mượnNhLUx5px đấy.”

“Trời ơiNhLUx5px, KufCKỷ NaufCKm PhươngwQViRqD2 ufCKà, aNhLUx5pxnh nghwQViRqD2ĩ cáNhLUx5pxch điwQViRqD2 màufCK, ufCKbây giờufCK ufCKem buồNhLUx5pxn ngủNhLUx5px muốNhLUx5pxn chNhLUx5pxết NhLUx5pxđi được,NhLUx5px đểufCK maNhLUx5pxi ufCKxem nhéufCK, mượnwQViRqD2 thwQViRqD2êm ufCK1 nNhLUx5pxgày nữwQViRqD2a NhLUx5pxnhé, nhé?”

“Phải xeufCKm twQViRqD2rong ufCKhôm nwQViRqD2ay, bâyNhLUx5px gufCKiờ wQViRqD2xem luôn.”

Xem wQViRqD2ra ufCKanh ấNhLUx5pxy ufCKhôm nwQViRqD2ay tufCKâm trạnufCKg đúufCKng làNhLUx5px khôNhLUx5pxng ổnufCK, đếnufCK ufCKchút việcwQViRqD2 cỏNhLUx5pxn cowQViRqD2n nufCKày cwQViRqD2ũng khôngwQViRqD2 nwQViRqD2ỡ giúpufCK, awQViRqD2nh mufCKà twQViRqD2hật sựufCK tứcwQViRqD2 lêwQViRqD2n ufCKthì quNhLUx5pxả lNhLUx5pxà NhLUx5pxđáng gờmwQViRqD2 NhLUx5pxvô cNhLUx5pxùng, cwQViRqD2ô nhăNhLUx5pxn nNhLUx5pxhó ômNhLUx5px cuộnNhLUx5px phufCKim, NhLUx5pxhôm ufCKnay xeNhLUx5pxm thwQViRqD2ì hNhLUx5pxôm nawQViRqD2y xwQViRqD2em vậy.

Ai wQViRqD2dè cwQViRqD2òn bịufCK anwQViRqD2h wQViRqD2giật lấy:ufCK “ChwQViRqD2âu chấuNhLUx5px đufCKòi đNhLUx5pxá xe.”

Cô lNhLUx5pxe lNhLUx5pxe lưỡi,ufCK thwQViRqD2ực rufCKa câuufCK nwQViRqD2ói wQViRqD2ấy NhLUx5pxcòn cóNhLUx5px cufCKả ufCK1 ufCKsự tíchwQViRqD2 đằngNhLUx5px sawQViRqD2u nữaNhLUx5px, hồiwQViRqD2 đNhLUx5pxó anufCKh đangufCK họcwQViRqD2 cufCKấp 2wQViRqD2, côufCK vừaNhLUx5px mớufCKi vàoufCK lớpufCK wQViRqD21, ufCKcả đámwQViRqD2 tufCKrẻ cowQViRqD2n tâmufCK đầufCKu ýNhLUx5px hufCKợp chơNhLUx5pxi đwQViRqD2ùa ởufCK sâwQViRqD2n cỏufCK wQViRqD2bỏ hoNhLUx5pxang wQViRqD2sau NhLUx5pxkhu NhLUx5pxnhà, mọiNhLUx5px ngườiufCK đangNhLUx5px dựnwQViRqD2g bufCKảng NhLUx5pxbóng wQViRqD2rổ mớiNhLUx5px. CwQViRqD2ô lNhLUx5pxúc wQViRqD2đó bufCKé twQViRqD2í tufCKẹo tewQViRqD2o, màwQViRqD2 lạufCKi wQViRqD2bật nhanufCKh nhất,NhLUx5px laNhLUx5pxo đufCKầu đếufCKn rufCKa sNhLUx5pxức dựngwQViRqD2 câywQViRqD2 wQViRqD2cột wQViRqD2bằng sắt.

Cả ufCKđám toànNhLUx5px wQViRqD2con trawQViRqD2i ồufCK wQViRqD2lên cufCKười, KỷwQViRqD2 NaNhLUx5pxm PhưufCKơng cườiufCK ufCKto ufCKnhất, NhLUx5pxcòn kNhLUx5pxhinh thưwQViRqD2ờng nóiNhLUx5px cNhLUx5pxô: “ChâwQViRqD2u chấwQViRqD2u đufCKá xe!”

Cuộn wQViRqD2băng thậtufCK sựwQViRqD2 hơiNhLUx5px nwQViRqD2ặng, phòngNhLUx5px chNhLUx5pxiếu wQViRqD2phim wQViRqD2lại ởwQViRqD2 lầuwQViRqD2 3NhLUx5px, côNhLUx5px ngwQViRqD2he tiếngufCK ufCKanh khufCKẽ thwQViRqD2ở dốNhLUx5pxc, côufCK giơwQViRqD2 NhLUx5pxtay chọNhLUx5pxc chọcufCK: “TamNhLUx5px twQViRqD2hiếu giufCKa à,ufCK wQViRqD2anh pufCKhải luywQViRqD2ện tậpufCK nhiNhLUx5pxều vufCKào, cufCKả ngàNhLUx5pxy đừngufCK chNhLUx5pxỉ NhLUx5pxvận ufCKđộng cNhLUx5pxó NhLUx5px1 NhLUx5pxkiểu, NhLUx5pxanh ngwQViRqD2he tNhLUx5pxiếng anufCKh thởNhLUx5px NhLUx5pxấy, wQViRqD2già rồi.”

Anh kufCKhông bựcufCK màNhLUx5px ufCKcòn cưNhLUx5pxời: “Cút!”

Đây mớufCKi ufCKlà wQViRqD2Kỷ NaNhLUx5pxm PhươnNhLUx5pxg chufCKứ, NhLUx5pxcô phấnNhLUx5px khởufCKi bậufCKt mufCKáy chiếuNhLUx5px, awQViRqD2nh gufCKiúp ufCKcô đặtufCK cuNhLUx5pxộn phwQViRqD2im, cNhLUx5pxô hỏiNhLUx5px: “SaNhLUx5pxo ufCKanh khufCKông ufCKmua cáufCKi máufCKy chiNhLUx5pxếu kỹNhLUx5px thuậtwQViRqD2 sốufCK nhỉ?”

“Không wQViRqD2phải ewQViRqD2m nóNhLUx5pxi NhLUx5pxchỉ cufCKó pNhLUx5pxhim nhựawQViRqD2 NhLUx5pxmới NhLUx5pxđược wQViRqD2gọi làufCK điệwQViRqD2n wQViRqD2ảnh còufCKn gìNhLUx5px nữa?”

Cô từngufCK nóiwQViRqD2 cwQViRqD2âu nàwQViRqD2y à?

Chẳng nhớNhLUx5px nữa

Trước nufCKay, NhLUx5pxcô xNhLUx5pxem pwQViRqD2him khwQViRqD2ông wQViRqD2thích wQViRqD2có đồNhLUx5px ănwQViRqD2 vặtufCK bêufCKn cạnhwQViRqD2, NhLUx5pxngười tufCKa vàwQViRqD2o rạp,ufCK tufCKay ufCKtrái wQViRqD2bỏng nwQViRqD2gô tawQViRqD2y phảiNhLUx5px côwQViRqD2 ufCKca, chỉNhLUx5px cówQViRqD2 côNhLUx5px NhLUx5px2 bufCKàn taufCKy trắng.

Phòng cwQViRqD2hiếu phiufCKm tNhLUx5pxrong nhwQViRqD2à rấufCKt nhỏ,wQViRqD2 nwQViRqD2hưng mNhLUx5pxà tufCKhoải NhLUx5pxmái ufCKvô cùngNhLUx5px, ufCKcô nwQViRqD2gồi bufCKó gốufCKi trwQViRqD2ên sufCKô pNhLUx5pxha, ufCKmà anNhLUx5pxh đNhLUx5pxang ngồiufCK ởNhLUx5px ghếwQViRqD2 ufCKbên kiNhLUx5pxa, bắtufCK đầuufCK cNhLUx5pxhâm mộtufCK điếuwQViRqD2 thuốc.

Cô wQViRqD2nhăn wQViRqD2nhó mặwQViRqD2t mNhLUx5pxày: “KỷwQViRqD2 NNhLUx5pxam Phương!”

Anh bậufCKt dNhLUx5pxậy bỏwQViRqD2 rNhLUx5pxa ngoài.

Cô tưởnwQViRqD2g anwQViRqD2h đãNhLUx5px đwQViRqD2i rồi,wQViRqD2 thếufCK nênNhLUx5px wQViRqD2yên tâwQViRqD2m ngồNhLUx5pxi NhLUx5pxxem tiếp

Cô howQViRqD2àn ufCKtoàn chìwQViRqD2m đắwQViRqD2m vớiufCK twQViRqD2ình tiufCKết phiufCKm, lwQViRqD2úc xNhLUx5pxem ảwQViRqD2nh twQViRqD2rên báoufCK wQViRqD2không NhLUx5pxthể cảmwQViRqD2 nhậnufCK ufCKra đưwQViRqD2ợc TNhLUx5pxhang DwQViRqD2uy lạiufCK đẹwQViRqD2p đếnufCK thế,wQViRqD2 NhLUx5pxlúc côwQViRqD2 ấyufCK tufCKhật wQViRqD2sự ufCKxuất hiệnNhLUx5px trNhLUx5pxên mànufCK hìnhNhLUx5px, độtwQViRqD2 nhiêwQViRqD2n cảNhLUx5pxm NhLUx5pxgiác nhưNhLUx5px thaNhLUx5pxnh bwQViRqD2ảo kiNhLUx5pxếm tufCKuốt wQViRqD2ra NhLUx5pxkhỏi vufCKỏ ufCKbao, NhLUx5pxchân màufCKy wQViRqD2khóe mufCKắt đufCKậm sắcNhLUx5px ufCKxuân, mufCKềm mạiwQViRqD2 tNhLUx5pxhanh thoáwQViRqD2t tựaufCK ufCKmột nhànhwQViRqD2 hoNhLUx5pxa đufCKào, ufCKphong tìnNhLUx5pxh muufCKôn ufCKngàn, khôufCKn tảufCK vạnNhLUx5px lần.

Lúc cwQViRqD2òn đangufCK mêwQViRqD2 mẩufCKn, KwQViRqD2ỷ NNhLUx5pxam wQViRqD2Phương vwQViRqD2ào wQViRqD2từ lufCKúc nàoufCK côufCK cũwQViRqD2ng khôngwQViRqD2 wQViRqD2để ý,wQViRqD2 wQViRqD2cho đếufCKn ufCKkhi awQViRqD2nh nNhLUx5pxgồi xuốnNhLUx5pxg sNhLUx5pxô phufCKa, côufCK mớiwQViRqD2 liếcwQViRqD2 awQViRqD2nh wQViRqD21 cái:NhLUx5px “AnhufCK khônNhLUx5pxg NhLUx5pxra wQViRqD2ngoài à?”

Anh khônufCKg đápNhLUx5px lại,wQViRqD2 towQViRqD2àn bộNhLUx5px NhLUx5pxtâm ufCKtrí côufCK vwQViRqD2ẫn dwQViRqD2ồn cảNhLUx5px vàufCKo NhLUx5pxbộ phimwQViRqD2, qufCKuay rNhLUx5pxa lạufCKi wQViRqD2xem ufCKphim tiếp.ufCK ĐoạnNhLUx5px “kẹpufCK ufCKgiấy” truyềwQViRqD2n NhLUx5pxthuyết cuốiufCK cwQViRqD2ùng đwQViRqD2ã lêNhLUx5pxn hình,NhLUx5px ufCKcứ ufCKcoi nwQViRqD2hư wQViRqD2cô đNhLUx5pxã gNhLUx5pxặp qNhLUx5pxua nhiềuwQViRqD2 phwQViRqD2a kiểuufCK nàwQViRqD2y rồi,NhLUx5px nhưngNhLUx5px vừwQViRqD2a xwQViRqD2em đếnufCK ufCKđoạn ấywQViRqD2, vẫufCKn khôngufCK nhịnNhLUx5px đượcwQViRqD2 kufCKhì khìNhLUx5px bậwQViRqD2t NhLUx5pxcười. KufCKỷ NhLUx5pxNam PhươngufCK độtwQViRqD2 wQViRqD2nhiên NhLUx5pxhỏi: “CówQViRqD2 gNhLUx5pxì đáwQViRqD2ng cườiwQViRqD2 à.”

“Độ khufCKó caufCKo đấy.”wQViRqD2 ufCKCô NhLUx5pxkhoa wQViRqD2tay múawQViRqD2 chânufCK: ufCK“Thật NhLUx5pxkhông tNhLUx5pxhể tưufCKởng tượngufCK nổi….TạiwQViRqD2 sufCKao cóNhLUx5px thwQViRqD2ể ufCKphấn NhLUx5pxkhởi thếNhLUx5px chứ?”

“Muốn NhLUx5pxthử týufCK không?”

“Hở?”

Không đợwQViRqD2i côwQViRqD2 pufCKhản ứngwQViRqD2 NhLUx5pxlại, nNhLUx5pxụ wQViRqD2hôn đwQViRqD2ã NhLUx5pxập xuốnwQViRqD2g, côwQViRqD2 vùufCKng vẫy:wQViRqD2 “ufCKNày, mùufCKi thuốcNhLUx5px lá!”

Có quwQViRqD2ỷ mớiufCK bwQViRqD2iết awQViRqD2nh vừufCKa lwQViRqD2àm đếufCKn wQViRqD2mấy ufCKđiếu rồi,ufCK cwQViRqD2ả ngườiufCK sặcNhLUx5px mùiwQViRqD2 thuốc.wQViRqD2 AwQViRqD2nh khôngNhLUx5px buNhLUx5pxông taufCKy cwQViRqD2ô liềnufCK cắnNhLUx5px taNhLUx5pxy anufCKh, sawQViRqD2u cùngNhLUx5px anufCKh khôngufCK chịuufCK đượufCKc đNhLUx5pxau, kNhLUx5pxhông twQViRqD2hể kNhLUx5pxhông buông.

“Vậy aufCKnh đNhLUx5pxi đánhwQViRqD2 răwQViRqD2ng nhé.”

Quả nàNhLUx5pxy xoNhLUx5pxng rồiwQViRqD2, wQViRqD2cô qNhLUx5pxua qNhLUx5pxuýt ufCKnói: “ĐiNhLUx5px đi,NhLUx5px mNhLUx5pxau điufCK đNhLUx5pxi, nhufCKớ tắwQViRqD2m nNhLUx5pxữa đấy.”

Cô cònufCK wQViRqD2phải wQViRqD2xem wQViRqD2phim, wQViRqD2trước tiêwQViRqD2n cứufCK pwQViRqD2hải xuNhLUx5pxa anwQViRqD2h wQViRqD2đi ufCKcái đã,wQViRqD2 awQViRqD2nh ấyNhLUx5px tắufCKm trướcwQViRqD2 nNhLUx5pxay ufCKsiêu lâNhLUx5pxu, lNhLUx5pxại thíufCKch bảnhufCK chọufCKe, sấyNhLUx5px NhLUx5pxtóc cũnNhLUx5pxg phảiwQViRqD2 sấywQViRqD2 ufCKđến nửwQViRqD2a ngày,wQViRqD2 đợiwQViRqD2 aNhLUx5pxnh NhLUx5pxtắm wQViRqD2xong, ufCKcô đNhLUx5pxã sNhLUx5pxớm NhLUx5pxxuống lNhLUx5pxầu NhLUx5pxđi ngufCKủ rồi.

Ai màwQViRqD2 nufCKgờ đượufCKc NhLUx5pxphim NhLUx5pxcòn chưufCKa ufCKxem hết,wQViRqD2 aNhLUx5pxnh ufCKđã twQViRqD2ắm xonNhLUx5pxg rồiNhLUx5px, aufCKnh mNhLUx5pxặc bộufCK áNhLUx5pxo tắNhLUx5pxm bôngufCK bNhLUx5pxước rufCKa ngoàiNhLUx5px, đếnwQViRqD2 tNhLUx5pxóc cũwQViRqD2ng ufCKchưa sấy,ufCK tawQViRqD2y wQViRqD2còn cwQViRqD2ầm khufCKăn lNhLUx5pxông, vừaufCK ufCKlau vừawQViRqD2 ngồiwQViRqD2 xuwQViRqD2ông, cNhLUx5pxô hoànNhLUx5px towQViRqD2àn khôwQViRqD2ng wQViRqD2lường trướNhLUx5pxc, cóufCK muốNhLUx5pxn NhLUx5pxthoát NhLUx5pxcũng kufCKhông wQViRqD2kịp, đànhufCK tỏwQViRqD2 NhLUx5pxra ufCKvẻ mặNhLUx5pxt khổNhLUx5px sởwQViRqD2: “KỷwQViRqD2 NhLUx5pxNam PhươnNhLUx5pxg, eNhLUx5pxm mufCKệt lắm.”

Nhìn dwQViRqD2áng wQViRqD2vẻ aNhLUx5pxnh NhLUx5pxcó hơiufCK nổiNhLUx5px cufCKáu, nhưngufCK anufCKh lạiNhLUx5px ngồwQViRqD2i iufCKm bấwQViRqD2t động,NhLUx5px cNhLUx5pxô ufCKnghĩ thNhLUx5pxế nàufCKo twQViRqD2hì hômNhLUx5px nwQViRqD2ay cufCKũng pNhLUx5pxhải trởNhLUx5px mwQViRqD2ặt bufCKằng đNhLUx5pxược, cufCKô đànNhLUx5pxh NhLUx5pxđánh đNhLUx5pxòn pufCKhủ đầufCKu: “AnufCKh wQViRqD2ra ufCKngoài đi,wQViRqD2 dùNhLUx5px sawQViRqD2o aufCKnh ufCKcũng cóNhLUx5px chỗNhLUx5px điwQViRqD2 màufCK, eufCKm NhLUx5pxmệt lắmwQViRqD2 rồi.”

Anh némNhLUx5px kNhLUx5pxhăn tắNhLUx5pxm xuốngwQViRqD2 sànufCK, côNhLUx5px nNhLUx5pxghĩ đwQViRqD2ợt nàyNhLUx5px khônwQViRqD2g trufCKánh kNhLUx5pxhỏi cãiufCK nhaufCKu wQViRqD2to rồufCKi, lầnwQViRqD2 trướcNhLUx5px côufCK đuổiwQViRqD2 anwQViRqD2h rNhLUx5pxa ngoNhLUx5pxài, wQViRqD22 ngNhLUx5pxười ufCKcòn NhLUx5pxlớn tiếnufCKg mwQViRqD2ột trận.

Cãi nhNhLUx5pxau NhLUx5pxchứ ufCKgì, cãNhLUx5pxi đi,wQViRqD2 wQViRqD2cô ufCKcũng ufCKchẳng sợ,ufCK NhLUx5pxcòn wQViRqD2hung hăNhLUx5pxng wQViRqD2trợn mufCKắt vớwQViRqD2i anh.

Kết qNhLUx5pxuả anwQViRqD2h ufCKkhông ufCKnói dùNhLUx5px chNhLUx5pxỉ mộtwQViRqD2 tiếng,ufCK quufCKay ngườiwQViRqD2 ufCKđi mất.

Cô thởwQViRqD2 phàNhLUx5pxo nNhLUx5pxhẹ nhõmufCK, xNhLUx5pxem tiếpwQViRqD2 bufCKộ pwQViRqD2him, LươngNhLUx5px TriềuNhLUx5px VwQViRqD2ĩ tronNhLUx5pxg phwQViRqD2im đangNhLUx5px ufCKrơi nướcNhLUx5px mắtufCK, ufCKmột ngườiufCK đàwQViRqD2n ôngNhLUx5px nhưNhLUx5px tNhLUx5pxhế, vậyNhLUx5px mufCKà cufCKũng kNhLUx5pxhóc ư.

Trong lòngNhLUx5px cufCKô wQViRqD2oán tráchNhLUx5px, tấtwQViRqD2 cảufCK ufCKlà tạufCKi wQViRqD2Kỷ ufCKNam PhươwQViRqD2ng wQViRqD2phá đáwQViRqD2m, hufCKại wQViRqD2cô NhLUx5pxkhông xufCKem đượcufCK phufCKần NhLUx5pxđầu, ufCKđến đoạnNhLUx5px cảmNhLUx5px ufCKxúc nhấNhLUx5pxt thNhLUx5pxì lạiufCK hoàNhLUx5pxn ufCKtoàn khôngNhLUx5px cNhLUx5pxó cNhLUx5pxảm giáNhLUx5pxc gì.
(*chú1: ơ…NhLUx5px “ufCKđoạn ufCKkẹp giufCKấy” trwQViRqD2uyền thuyufCKết ởNhLUx5px NhLUx5pxtrên, ufCKtớ nNhLUx5pxém cảwQViRqD2 raw&nwQViRqD2bsp;lên, bạufCKn nàoNhLUx5px xeufCKm SufCKắc GwQViRqD2iới rồiwQViRqD2 ắNhLUx5pxt hwQViRqD2iểu, mufCKà bạNhLUx5pxn wQViRqD2nào tNhLUx5pxò mufCKò wQViRqD2là wQViRqD2cái gìwQViRqD2 tufCKhì đâyNhLUx5px “传说中的回形针”ufCK ufCKtớ khufCKông xufCKúi bẩywQViRqD2 kNhLUx5pxích thufCKích trwQViRqD2uyền bufCKá gufCKì đâufCKu nhwQViRqD2ớ, vwQViRqD2ì ufCKphim ufCKvì tufCKruyện nóNhLUx5px đềNhLUx5px cNhLUx5pxập NhLUx5pxấy màNhLUx5px XD)

(*chú2: ngoại truwQViRqD2yện ufCKnày xảywQViRqD2 rwQViRqD2a vufCKào lufCKúc nàufCKo ufCKấy hở?NhLUx5px T_ufCKT twQViRqD2ớ cNhLUx5pxũng khôngwQViRqD2 rufCKõ nữawQViRqD2, ufCKdù đãNhLUx5px hỏiufCK han tNhLUx5pxieba nhưnNhLUx5pxg mọi ngườiwQViRqD2 cũng mùufCK mNhLUx5pxờ nhNhLUx5pxư chwQViRqD2úng ufCKta cảNhLUx5px thôi)

 

3.

Ai màufCK biếtwQViRqD2 tạiNhLUx5px saNhLUx5pxo hufCKôm đấNhLUx5pxy tôNhLUx5pxi lufCKại say? 

 

 

Hôm đufCKó uốwQViRqD2ng đếnufCK sNhLUx5pxay ufCKmèm, tNhLUx5pxay TrwQViRqD2ác NhwQViRqD2ĩ sNhLUx5pxau cùngwQViRqD2 còufCKn óufCKi rufCKa NhLUx5pxmáu, wQViRqD2tôi wQViRqD2định wQViRqD2lái xwQViRqD2e đưwQViRqD2a cậuwQViRqD2 wQViRqD2ta đếnufCK bệnhwQViRqD2 vwQViRqD2iện, nhưnNhLUx5pxg lạiNhLUx5px bịNhLUx5px wQViRqD2cả đNhLUx5pxám awQViRqD2nh eufCKm ufCKcan nNhLUx5pxgăn, bufCKảo tNhLUx5pxôi nufCKgộ nhNhLUx5pxỡ gặwQViRqD2p cảnufCKh sátNhLUx5px thìwQViRqD2 saufCKo, tộiufCK NhLUx5pxnày ufCKlà tộiufCK láufCKi ufCKxe saufCKu kNhLUx5pxhi rượuufCK biwQViRqD2a đấy.wQViRqD2 wQViRqD2Mà ufCKnếu khônufCKg bịNhLUx5px cảnhwQViRqD2 ufCKsát sờNhLUx5px gáyNhLUx5px, thìNhLUx5px NhLUx5pxcũng khôngufCK nênwQViRqD2 ufCKlái ufCKxe lNhLUx5pxúc uốNhLUx5pxng say.

Cả lwQViRqD2ũ bNhLUx5pxọn tôufCKi đâNhLUx5pxy đwQViRqD2ều NhLUx5pxlà nhữngufCK cwQViRqD2ông dânwQViRqD2 biếtufCK wQViRqD2tuân tNhLUx5pxhủ luwQViRqD2ật ufCKpháp, đươngwQViRqD2 wQViRqD2nhiên khôngNhLUx5px thểwQViRqD2 NhLUx5pxmạo hiểmwQViRqD2 láiufCK ufCKxe lufCKúc NhLUx5pxsay ufCKđể NhLUx5pxbị cảnwQViRqD2h sNhLUx5pxát wQViRqD2chộp được,ufCK ufCKthế nNhLUx5pxên đufCKành gọwQViRqD2i NhLUx5pxcho 120NhLUx5px, xwQViRqD2e cứuNhLUx5px tNhLUx5pxhương láwQViRqD2t ufCKsau đãufCK đNhLUx5pxến đónwQViRqD2 TráwQViRqD2c NufCKhĩ đi.

Về chuwQViRqD2yện dạwQViRqD2 dàNhLUx5pxy ufCKTrác NufCKhĩ wQViRqD2chảy ufCKmáu ấywQViRqD2 NhLUx5pxà, thậtNhLUx5px wQViRqD2sự wQViRqD2là tôufCKi phảiNhLUx5px xNhLUx5pxin ufCKlỗi cậuufCK wQViRqD2ta wQViRqD2rồi. wQViRqD2Tối đNhLUx5pxó tôiwQViRqD2 wQViRqD2vùi đầuNhLUx5px uốngufCK rưufCKợu wQViRqD2giải swQViRqD2ầu, ufCKlại thêmwQViRqD2 ufCKbên cạufCKnh cóufCK ufCK1 wQViRqD2lũ wQViRqD2mù quáNhLUx5pxng wQViRqD2chúc tụngNhLUx5px khônwQViRqD2g ngừng,NhLUx5px uốufCKng swQViRqD2ay lúufCKc nàwQViRqD2o cufCKũng khufCKông biếtNhLUx5px nữaufCK. SaufCKu cùNhLUx5pxng tufCKôi cwQViRqD2òn muốNhLUx5pxn uốngwQViRqD2 mộtwQViRqD2 mìnwQViRqD2h, TrNhLUx5pxác NhLUx5pxNhỉ ufCKbảo: ‘ĐượcwQViRqD2 thôufCKi, bNhLUx5pxiết ufCKcậu kNhLUx5pxhông thoufCKải mufCKái rồi,ufCK lwQViRqD2y wQViRqD2này tôiNhLUx5px mờiwQViRqD2 cậu.”

Cậu twQViRqD2a bìnufCKh thưufCKờng cũufCKng cNhLUx5pxhỉ uốngwQViRqD2 ởNhLUx5px mufCKức ufCKhơn wQViRqD21 chaNhLUx5pxi twQViRqD2hôi, hôwQViRqD2m đówQViRqD2 gắnwQViRqD2g gượngNhLUx5px đượcufCK đếnwQViRqD2 wQViRqD22 cufCKhai, cũnNhLUx5pxg cNhLUx5pxoi nufCKhư biếtwQViRqD2 trọwQViRqD2ng nghĩaNhLUx5px khíNhLUx5px rồi.

Tay nàwQViRqD2y lNhLUx5pxúc uốngNhLUx5px saufCKy ufCKrồi thNhLUx5pxì lNhLUx5pxại bắwQViRqD2t đNhLUx5pxầu kêuwQViRqD2 NhLUx5pxla gNhLUx5pxào théufCKt: “KhôngwQViRqD2 wQViRqD2phải ThủwQViRqD2 ThủNhLUx5px sinufCKh ufCKcon traNhLUx5pxi rồiwQViRqD2 NhLUx5pxà, cậuufCK đauNhLUx5px lòngwQViRqD2 cáiNhLUx5px nỗiNhLUx5px gwQViRqD2ì nữa?NhLUx5px TôiufCK kiếwQViRqD2m cwQViRqD2ho cậuwQViRqD2 ufCK8 wQViRqD2em NhLUx5px10 ewQViRqD2m đufCKẻ đNhLUx5pxược NhLUx5pxnuôi được,ufCK đwQViRqD2ể ufCKmấy ufCKem ấyNhLUx5px sinwQViRqD2h chwQViRqD2o cậuwQViRqD2 wQViRqD21 wQViRqD2tá nhéNhLUx5px, cậuufCK thíNhLUx5pxch cufCKon ufCKtrai cóufCK cNhLUx5pxon trwQViRqD2ai, thíchufCK cwQViRqD2on gáiwQViRqD2 wQViRqD2có ufCKcon gái!”

Tôi vừaNhLUx5px nNhLUx5pxghe xongNhLUx5px, đwQViRqD2ã cảmufCK thấywQViRqD2 meufCKn wQViRqD2rượu dộiwQViRqD2 lênwQViRqD2 đwQViRqD2ầu, ufCKbật dufCKậy hNhLUx5pxất twQViRqD2ung NhLUx5pxcả bànwQViRqD2, đwQViRqD2ám ngưwQViRqD2ời NhLUx5pxxung quaufCKnh liềwQViRqD2u mạngwQViRqD2 wQViRqD2can nufCKgăn. wQViRqD2Tôi phảNhLUx5pxi đufCKánh wQViRqD2cho wQViRqD2thằng wQViRqD2ôn cufCKon nàyufCK mộNhLUx5pxt trậufCKn, kếNhLUx5pxt quảNhLUx5px cảwQViRqD2 ngườiwQViRqD2 ufCKcậu NhLUx5pxta xufCKiêu vufCKẹo, nônwQViRqD2 ufCKra ngawQViRqD2y mwQViRqD2ột bNhLUx5pxãi máu.

Được lufCKắm, tufCKôi khônufCKg thèmwQViRqD2 chấpwQViRqD2 ônwQViRqD2 ufCKcon, twQViRqD2ôi ufCKđưa cậwQViRqD2u tNhLUx5pxa tớiufCK bwQViRqD2ệnh vwQViRqD2iện vậy.

Lúc xufCKe cứNhLUx5pxu thươnufCKg đến,wQViRqD2 cậuufCK twQViRqD2a twQViRqD2ay wQViRqD2còn đawQViRqD2ng cwQViRqD2ắm ốnufCKg truyềnNhLUx5px wQViRqD2vẫn cốNhLUx5px NhLUx5pxníu taufCKy tôi,NhLUx5px wQViRqD2chân tNhLUx5pxhành ufCKsâu ufCKsắc nówQViRqD2i: “ufCKCon ufCKtrai cwQViRqD2ũng đufCKược rufCKồi, coNhLUx5pxn trwQViRqD2ai cũwQViRqD2ng tốtNhLUx5px màufCK, sufCKao cufCKậu lạiNhLUx5px khônufCKg NhLUx5pxthích cwQViRqD2on ufCKtrai chứ?”

Có NhLUx5pxcon NhLUx5pxtrai wQViRqD2để lufCKàm cáufCKi gNhLUx5pxì nwQViRqD2ào CufCKon ufCKgái khôwQViRqD2ng phảiwQViRqD2 tốtwQViRqD2 hufCKơn à!

Sinh đẻufCK ufCKcó kếNhLUx5px hufCKoạch bâNhLUx5pxy ufCKgiờ ufCKkhông chwQViRqD2o phéNhLUx5pxp NhLUx5pxđẻ NhLUx5pxđứa ufCKthứ ufCK2, NhLUx5pxnếu kwQViRqD2hông tôiNhLUx5px cufCKó cầnNhLUx5px NhLUx5pxphải khổwQViRqD2 tufCKhế nwQViRqD2ày khôNhLUx5pxng hả?

Vả wQViRqD2lại tNhLUx5pxôi dwQViRqD2ỗ wQViRqD2dành wQViRqD2cô ấNhLUx5pxy siwQViRqD2nh chwQViRqD2o đứaNhLUx5px ufCKcon NhLUx5pxdễ lắmufCK đấyNhLUx5px à?wQViRqD2 TôwQViRqD2i dỗufCK ngoufCKn dỗNhLUx5px ngNhLUx5pxọt côwQViRqD2 ấyNhLUx5px đếnNhLUx5px cảwQViRqD2 wQViRqD21 năufCKm cufCKó NhLUx5pxlẻ rồiNhLUx5px đấufCKy, chufCKỉ mNhLUx5pxong mỏiNhLUx5px wQViRqD2cô ấwQViRqD2y siNhLUx5pxnh chNhLUx5pxo tôwQViRqD2i wQViRqD21 ufCKđứa ufCKcon gáiwQViRqD2, thếufCK mwQViRqD2à kếtufCK qwQViRqD2uả lạiwQViRqD2 lwQViRqD2à cowQViRqD2n trai!

Tôi cònNhLUx5px gìwQViRqD2 đufCKau lòufCKng hufCKơn không?

Ông wQViRqD2bà nộiwQViRqD2 ufCKnghe nóiufCK lwQViRqD2à cwQViRqD2on tufCKrai, thìNhLUx5px hàwQViRqD2i lòNhLUx5pxng lắm,wQViRqD2 khufCKỏi phảiufCK nówQViRqD2i, giốngufCK hệNhLUx5pxt nNhLUx5pxhư cwQViRqD2ó đượcNhLUx5px đwQViRqD2ứa cháufCKu đíchNhLUx5px tôufCKn NhLUx5pxrồi ufCKthì vạNhLUx5pxn ufCKsự đềuNhLUx5px thỏwQViRqD2a mãNhLUx5pxn, tufCKôi cwQViRqD2ó cufCKố NhLUx5pxbảo wQViRqD2cô ấyufCK ufCKsinh thêmufCK đứaNhLUx5px nữaufCK thìwQViRqD2 đếnufCK ufCKcả ufCKviện twQViRqD2rợ wQViRqD2bên ngowQViRqD2ài cufCKũng cNhLUx5pxhẳng NhLUx5pxcòn ai.

Tôi cóufCK ufCKdễ dànufCKg gNhLUx5pxì khôngwQViRqD2 ufCKhả tôi?

Mượn rượuufCK tiêNhLUx5pxu sầuufCK, sầuufCK thufCKêm sầuufCK, rưufCKợu ngấmwQViRqD2 ufCKruột sầu,ufCK quảNhLUx5px thậtwQViRqD2, ngườiNhLUx5px sầuufCK cówQViRqD2 rượuufCK sầu.

Tôi còNhLUx5pxn NhLUx5pxchưa ufCKói wQViRqD2máu đấy,wQViRqD2 cậNhLUx5pxu wQViRqD2ta đãwQViRqD2 ufCKói mNhLUx5pxáu rồi.

Đợi đếnNhLUx5px lúufCKc cNhLUx5pxậu tNhLUx5pxa đẻNhLUx5px wQViRqD2con trNhLUx5pxai, tôwQViRqD2i tufCKhể NhLUx5pxnào cwQViRqD2ũng chufCKuốc cậuNhLUx5px NhLUx5pxta bữaufCK nữa.

Để cwQViRqD2ậu óiufCK NhLUx5pxmáu ufCKcho mufCKà xem!

*chú: HufCKE đwQViRqD2ấy ufCKcác wQViRqD2cậu ạNhLUx5px ╮( ̄▽ ̄”)