Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng ThijE4mếu QuaoSTân cười5mZW nóijE4m: “XemdQZw Ysyfnào, ThícjE4mh Ysyftổng cònYsyf giảaoST jE4mvờ 5mZWhồ đồ5mZW nữa,5mZW jE4mcòn KaoSTỷ NajE4mm aoSTPhương jE4mnào nYsyfữa? Chí5mZWnh 5mZWlà KYsyfỷ tYsyfam cYsyfông tử,5mZW jE4mchỉ cầjE4mn 5mZWcậu 5mZWta dQZwnói jE4m1 câjE4mu thjE4môi, tôdQZwi đảm5mZW Ysyfbảo chaoSTú jE4mthuận buồ5mZWm 5mZWxuôi gió.”

Thích PYsyfhi YsyfPhàm 5mZWcó aoSTý lắdQZwc 5mZWđầu: “KhódQZw Ysyfđấy, khjE4mó nhưaoST jE4mlên trdQZwời ấaoSTy, làjE4mm sadQZwo aoSTmà mượn5mZW đượcjE4m d5mZWanh njE4mghĩa củaaoST aoSTcậu 5mZWta bdQZwây g5mZWiờ?” 5mZWĐổng TaoSThiếu QuândQZw chừngdQZw nhjE4mư đjE4mã uốYsyfng Ysyfđến dQZwsay maoSTèm, đô5mZWi mắtdQZw lijE4mm 5mZWdim hằ5mZWn taoSTơ mádQZwu, aoSTtay mjE4mân jE4mmê chặnaoST gác5mZW đũajE4m bằnjE4mg ngọjE4mc, mYsyfồm Ysyfthì nóijE4m: “NgườijE4m aoSTanh dQZwem dQZwà, cYsyfái dQZwnày 5mZWlà thuộYsyfc vàoaoST vdQZwận jE4mmay thdQZwôi. TôidQZw nóiYsyf chaoSTú nghedQZw, cYsyfon đaoSTường của5mZW YsyfKỷ N5mZWam Phương,dQZw ngườaoSTi tầmaoST Ysyfthường 5mZWkhông điaoST dQZwnổi đjE4mâu.” ThícjE4mh PdQZwhi PhjE4màm thấydQZw ldQZwời 5mZWanh taoSTa nójE4mi Ysyfcó jE4mý tứ,aoST liềndQZw vộijE4m vjE4màng chắp5mZW taaoSTy: “5mZWAnh ĐổdQZwng, Ysyfnếu n5mZWhư anaoSTh đãdQZw Ysyfchịu gi5mZWúp Ysyfem jE4mqua đượYsyfc phYsyfen jE4mnày, dQZwem dQZwdù taoSThịt nátaoST xjE4mương tadQZwn, maoSTáu jE4mchảy đầYsyfu jE4mrơi, cũ5mZWng nguyệndQZw 5mZWghi nhớjE4m âdQZwn đứcaoST củjE4ma anh.”

Đổng ThdQZwiếu Qu5mZWân dQZwphá ljE4mên cưaoSTời, c5mZWó dQZwý thaoSTừa nướcjE4m đụcdQZw thYsyfả 5mZWcâu: “ThìdQZw aoSTcậu aoSTcứ đoáaoSTn Ysyfxem, ta5mZWy KỷYsyf jE4mNam PhươaoSTng nYsyfày dQZwthích nhấjE4mt cá5mZWi gì?”

Thích PYsyfhi PaoSThàm buYsyfột maoSTiệng hỏi:5mZW “Tiền5mZW à?”

Đổng ThiếujE4m QdQZwuân lYsyfắc đầu5mZW như5mZW trốn5mZWg bỏjE4mi: “TaynàyjE4m màdQZw t5mZWhiếu tiềnaoST à?”5mZW ThícYsyfh PhaoSTi PhdQZwàm lại5mZW đoáYsyfn thêmjE4m dQZwvài Ysyfthứ: dQZw“Đồ c5mZWổ? h5mZWay t5mZWhư aoSThọa?” ĐồnjE4mg 5mZWThiếu dQZwQuân vjE4mẫn cjE4mhỉ lắYsyfc 5mZWđầu, Ysyfthần 5mZWbí nhì5mZWn chdQZwằm dQZwchặp dQZwvào aoSTThích PhYsyfi Phàm,aoST hỏi:jE4m “ChúYsyf khôn5mZWg jE4mbiết dQZwvì saYsyfo taYsyfy KYsyfỷ tYsyfam cdQZwông tử5mZW nYsyfày lạiaoST hjE4may xuất5mZW hidQZwện 5mZWở chỗjE4m chjE4múng taoSTa ư?”

Thích PjE4mhi PhàdQZwm rốijE4m bời,5mZW jE4mĐổng ThiếujE4m QaoSTuân cười5mZW 5mZWkhà dQZwkhà thấdQZwp gijE4mọng nói:Ysyf “BởiaoST jE4mvì cậudQZw tdQZwa caoSTó thứYsyf xedQZwm dQZwnhư bả5mZWo b5mZWối để5mZW ởjE4m 5mZWđây——cậu t5mZWa aoSTở nô5mZWng trandQZwg jE4mCảnh MidQZwên cjE4mó Ysyf1 cănYsyf biệtYsyf thự,Ysyf nYsyfày nhYsyfé, c5mZWhỗ đó5mZW mớaoSTi làjE4m nơi5mZW dQZwđứng đầuYsyf thàaoSTnh phốjE4m nYsyfày. 5mZWNữ dQZwchủ njE4mhân củadQZw cănaoST biệtYsyf thựdQZw đó5mZW, 5mZWchậc cjE4mhậc, đẹp5mZW đếnaoST nỗYsyfi phon5mZWg 5mZWcảnh cYsyfả kh5mZWu CảnhYsyf dQZwMiên cũnYsyfg kaoSThông Ysyfbì được.”

Thích dQZwPhi P5mZWhàm khôngaoST aoSTcho làdQZw 5mZWnhư vậy:Ysyf “KỷjE4m NdQZwam YsyfPhương jE4mở 5mZWđâu mjE4mà cjE4mhẳng baoSTao vàidQZw 5mZWcô chứ?Ysyf NếuYsyf đámdQZw phụdQZw nữdQZw đóaoST màYsyf thdQZwuyết paoSThục được5mZW cậu5mZW jE4mta, tdQZwhế t5mZWhì caoSTòn g5mZWì bằng5mZW nữa.”

Đổng ThiaoSTếu 5mZWQuân Ysyfphất jE4mtay: “KhônjE4mg giốngjE4m nhYsyfau đ5mZWâu, ngưjE4mời ndQZwày thìdQZw khYsyfác, KỷjE4m NaaoSTm PhaoSTương khôngjE4m biếtjE4m Ysyfđã 5mZWtốn badQZwo njE4mhiêu lòdQZwng jE4mdạ mớiaoST dànhaoST đượcdQZw—-Ôi, dQZwchú khôngYsyf biếtdQZw đâuYsyf, aoSThồi mớijE4m bắYsyft đầuaoST tjE4mhì dQZwcứng đầudQZw ndQZwhư ngựaoSTa h5mZWoang ấy,aoST Ysyfđập đjE4mồ đjE4mốt nhjE4mà rạchdQZw cjE4mổ tdQZway cắnaoST taoSThủy t5mZWinh, jE4mcó lầnaoST suý5mZWt nữajE4m làjE4m khdQZwông cứudQZw nổi,Ysyf ng5mZWhe aoSTnói còn5mZW uố5mZWng 5mZWcả bình5mZW thuốcYsyf tẩdQZwy aoSTcơ mjE4mà, sa5mZWu cùnaoSTg Ysyflúc bjE4mác sĩjE4m 5mZWrửa rYsyfuột cũngYsyf khYsyfông daoSTám 5mZWho h5mZWe g5mZWì, aoSTchú cũn5mZWg baoSTiết tíYsyfnh aoSTkhí c5mZWủa KYsyfỷ aoSTNam PhaoSTương rồiYsyf đấyYsyf, jE4mai dájE4mm aoSTchọc aoSTvào chứ.Ysyf MàaoST c5mZWô jE4mnàng đó…”Ysyf AdQZwnh jE4mta lắcdQZw đầjE4mu: “NjE4mếu jE4mkhông aoSTphải ngườidQZw xjE4mung aoSTquanh thjE4mấy nó5mZWng rujE4một, phá5mZWt hiệnYsyf kị5mZWp thời,jE4m aoSTkhông chừnaoSTg đjE4mã thaoSTật sựaoST aoSTtrở taoSThành h5mZWồng nhadQZwn baoSTạc dQZwmệnh rồjE4mi. Mà5mZW KỷaoST NdQZwam PhaoSTương jE4mcũng aoSTnhịn nhiềuaoST, 5mZWmặc Ysyfkệ cô5mZW nànYsyfg làdQZwm loạn,jE4m jE4mđập hếaoSTt đồaoST đạcdQZw lạiYsyf mYsyfua đồaoST mớidQZw dQZwcho Ysyfcô tYsyfa đậdQZwp, cYsyfó làjE4m vàndQZwg làdQZw bạ5mZWc g5mZWì, bấtjE4m luậnaoST 5mZWlà cájE4mi gì,aoST cjE4mô dQZwnàng mYsyfuốn cáiaoST gì5mZW thdQZwì đ5mZWưa cYsyfái Ysyfđó, đ5mZWưa cjE4mái 5mZWgì caoSTô nànjE4mg đaoSTập cjE4mái đóaoST. ĐếndQZw saaoSTu naoSTày cójE4m lYsyfẽ dQZwcô 5mZWta cũnaoSTg ngYsyfhĩ thôjE4mng sujE4mốt rYsyfồi, mộtdQZw thờaoSTi gYsyfian cũngYsyf lắngdQZw xuống.”

Thích PYsyfhi P5mZWhàm aoSTnghe m5mZWà đaoSTờ đẫnYsyf, Ysyfhỏi: “dQZwThế làaoST th5mZWế nào?”

Giọng ĐổnaoSTg ThiếuYsyf Quân5mZW cjE4màng tr5mZWầm thấjE4mp: “CdQZwô aoSTấy vaoSTốn côndQZwg tácYsyf ởYsyf jE4mmột cônYsyfg 5mZWty thjE4mương mạiYsyf ndQZwước ngoaoSTài, giájE4mm đốc5mZW bêYsyfn đódQZw v5mZWì Ysyfvấn đềYsyf hdQZwạn naoSTgạch xuấjE4mt nhậjE4mp jE4mkhẩu màjE4m phảiYsyf nhờaoST cậ5mZWy đ5mZWến KỷjE4m aoSTNam PhươnjE4mg. KhódQZw khăndQZw lắm5mZW mớYsyfi mờijE4m được5mZW KỷYsyf dQZwtam Ysyfcông tửdQZw ă5mZWn dQZwcơm, hôaoSTm đójE4m 5mZWtiếp khácjE4mh dQZwcũng cójE4m mặtYsyf dQZwcô jE4mnàng, jE4mvốn Ysyfdĩ ngồiYsyf aoSTở vịdQZw tríjE4m cu5mZWối cùYsyfng, aoSTai njE4mgờ lạ5mZWi lọ5mZWt đưaoSTợc v5mZWào maoSTắt x5mZWanh củ5mZWa KYsyfỷ NdQZwam Phương5mZW. aoSTMà ndQZwgười phụdQZw nữYsyf 5mZWnày dQZwcái gdQZwì cũngjE4m k5mZWhông caoSThịu, hoànaoST toàn5mZW không5mZW thaoSTèm nhìnYsyf đến5mZW KỷjE4m dQZwNam PhươnjE4mg, chújE4m jE4mnói xdQZwem nếuaoST đổijE4m sanjE4mg ngưdQZwời ph5mZWụ 5mZWnữ khácaoST, adQZwi maoSTà chẳng5mZW đổjE4m gụcYsyf trướcdQZw nhàjE4m trướcaoST x5mZWe Ysyftrước Ysyftiền dQZwcủa KỷaoST tajE4mm côndQZwg taoSTử chYsyfứ, cô5mZW aoSTta 5mZWlại hojE4màn aoSTtoàn khôngdQZw coaoSTi rYsyfa gìYsyf, aoSTđến sajE4mu dQZwcùng khôndQZwg c5mZWòn cdQZwách n5mZWào, dQZwmới bảo5mZW thôi5mZW vYsyfiệc, địnhYsyf bỏdQZw mặdQZwc đấyYsyf màjE4m điaoST. VềdQZw aoSTsau khdQZwông ngờdQZw tYsyfay giám5mZW đốcdQZw bêdQZwn đódQZw lạiaoST chaoSTo 5mZWra mdQZwột kjE4mế hạjE4m sá5mZWch, cdQZwô nàngjE4m dQZwbị chídQZwnh ôngaoST chủdQZw aoSTcủa mjE4mình b5mZWán đứYsyfng, liệu5mZW cjE4mó dQZwthể khôngdQZw ầm5mZW Ysyfĩ jE4mkhông?” 5mZWanh taoSTa khẽaoST jE4mgiọng, Ysyfđơn giaoSTản nóidQZw và5mZWi câuaoST bê5mZWn tdQZwai aoSTThích PdQZwhi PhàmaoST, mộtjE4m tjE4may 5mZWbụm miệYsyfng khìaoST khìjE4m cười5mZW. ThaoSTích YsyfPhi PhàYsyfm lại5mZW khYsyfông aoSTcười đádQZwp laoSTại, cYsyfhỉ ndQZwói: 5mZW“Vậy thìdQZw thdQZwâm 5mZWđộc quádQZw, cũYsyfng kdQZwhông jE4msợ tjE4mo chYsyfuyện sao?”

Đổng 5mZWThiếu QudQZwân jE4mngọng 5mZWnghịu 5mZWnói: “ChuyệnYsyf gìjE4m cóYsyf thểjE4m l5mZWàm tYsyfo ndQZwào? GạoaoST đã5mZW thjE4mành caoSTơm rjE4mồi, 5mZWcô tYsyfa cdQZwó muốaoSTn gây5mZW chudQZwyện cYsyfũng chjE4mỉ gYsyfây đượcdQZw vớiaoST KaoSTỷ NadQZwm PhưYsyfơng tjE4mhôi, mà5mZW dQZwcũng lạdQZw, chYsyfẳng c5mZWần bdQZwiết côdQZw taoSTa th5mZWế nà5mZWo, 5mZWKỷ Na5mZWm PhươngaoST 5mZWcũng chíYsyfn dQZwbỏ l5mZWàm mưjE4mời dQZwtheo.” an5mZWh 5mZWta jE4mlắc đầujE4m ch5mZWặc ljE4mưỡi: “Thế5mZW 5mZWnên chYsyfỉ cầnaoST caoSTô nàndQZwg Ysyfmở aoSTmiệng Ysyfthôi, YsyfKỷ NYsyfam PhdQZwương Ysyflàm gaoSTì cdQZwó chYsyfuyện aoSTkhông thaoSTeo. CũnaoSTg Ysyflà jE4mvỏ quýtYsyf Ysyfdày cYsyfó mdQZwóng dQZwtay nhọn,aoST cYsyfậu nóijE4m x5mZWem, tadQZwy KdQZwỷ jE4mNam PhdQZwương đ5mZWó thậtaoST jE4msự muốYsyfn cái5mZW Ysyfgì aoSTcó cáiYsyf đ5mZWấy, jE4mchỉ thaoSTiếu đjE4miều dQZwcòn há5mZWi cảjE4m Ysyfsao tYsyfrên trờaoSTi xuống5mZW dụjE4m ngườjE4mi dQZwđẹp cườjE4mi ấy,dQZw ndQZwăm ngoádQZwi jE4mchỉ v5mZWì mộ5mZWt chậ5mZWu hdQZwoa, caoSThú khônYsyfg dQZwchứng kidQZwến chjE4mứ, chậcaoST chậc5mZW, gi5mZWày vòjE4m codQZwn nhYsyfà ngườYsyfi Ysyfta đếjE4mn nỗdQZwi ngườjE4mi ng5mZWựa chổngaoST vó5mZW 5mZWlên tjE4mrời, suýtjE4m 5mZWnữa Ysyfthì gYsyfọi cảdQZw m5mZWấy giáodQZw s5mZWư trườjE4mng Ysyfnông nghiệaoSTp đếaoSTn.” NóiYsyf đếnYsyf đâYsyfy đột5mZW nhiênjE4m aYsyfnh jE4mta dQZwvỗ v5mZWai aoSTThích aoSTPhi Phàm:aoST “jE4mÀ đúnjE4mg rồjE4mi, c5mZWô 5mZWnàng caoSTũng t5mZWốt nghiệ5mZWp đ5mZWại h5mZWọc aoSTNam jE4mKinh mà5mZW jE4mra, vừaYsyf hjE4may jE4mchú códQZw thểaoST nhờjE4m vả5mZW bYsyfạn họcYsyf jE4mcũ nhé.”

Thích PaoSThi PaoSThàm aoSTnghe đếjE4mn câdQZwu ấy,aoST khôngYsyf hiYsyfểu 5mZWvì sjE4mao tiaoSTm lạiaoST giậtYsyf thaoSTót dQZw1 cáaoSTi, cjE4mhỉ 5mZWnghe Đổ5mZWng TYsyfhiếu jE4mQuân đắjE4mc ýjE4m bảo:jE4m “aoSTCô KiềujE4m dQZwtiểu tYsyfhư nàyjE4m năYsyfm đóYsyf lújE4mc cònaoST 5mZWlàm ở5mZW cjE4mông dQZwty thươngYsyf mạijE4m, jE4mcó njE4mợ anaoSTh cảYsyf nhdQZwà tôi5mZW mộtaoST m5mZWón n5mZWợ ânaoST tìnhdQZw, thếjE4m nêYsyfn đốiaoST 5mZWvới t5mZWôi jE4mcũng jE4mcó vjE4mài phầnjE4m khijE4mêm n5mZWhường. CaoSThú dQZwem này,5mZW dQZwcái nàyYsyf cdQZwoi 5mZWnhư s5mZWố chdQZwú đỏ,jE4m ajE4mnh đâyjE4m phảidQZw gác5mZW thjE4mể diệjE4mn saYsyfng mộaoSTt bjE4mên, 5mZWgiới thiệudQZw côYsyf Ysyfấy cdQZwho chú,Ysyf cò5mZWn những5mZW vdQZwiệc jE4mkhác, dQZwphải xeaoSTm sốaoST ch5mZWú thếjE4m jE4mnào vậy.”

Thích jE4mPhi PhYsyfàm aoSTmừng aoSTvui kYsyfhôn siếtjE4m, chaoSTỉ bdQZwiết naoSTâng l5mZWy caoSTụng cốcjE4m nóiaoST dQZwlời cYsyfảm ơnaoST. 5mZWCậu vYsyfà ĐổngjE4m HiểuYsyf 5mZWQuân dQZwquan hệaoST lYsyfàm ănjE4m đYsyfã bYsyfao nhiêuaoST nămjE4m, Ysyfmà ĐổngjE4m HiểYsyfu Q5mZWuân Ysyfcũng jE4mkhông g5mZWạt aoSTcậu, quYsyfa mấyYsyf dQZwngày, aoSTanh taoSTa đãdQZw gọi5mZW điện5mZW đaoSTến: “dQZwKhó lắm5mZW côdQZw ấyYsyf mớijE4m đồdQZwng 5mZWý đấy,Ysyf tjE4môi hẹnaoST cdQZwô jE4mấy chYsyfiều jE4m4 g5mZWiờ ởaoST Ysyfquán tràYsyf Địch5mZW TaoSTrần dQZwHiên r5mZWồi đấy,Ysyf th5mZWử 5mZWvận ma5mZWy củajE4m m5mZWình aoSTđi nhé.”

Thích 5mZWPhi PhàmdQZw jE4m3 giờdQZw jE4mrưỡi đã5mZW đếYsyfn dQZwĐịch TrầYsyfn Hiên,Ysyf bjE4mao n5mZWăm l5mZWăn ldQZwộn ở5mZW jE4mthương trườngjE4m, chuyệaoSTn gìaoST jE4mcũng từYsyfng gdQZwặp aoSTqua rồjE4mi, như5mZWng mấyjE4m c5mZWâu traoSTuyện phiếdQZwm c5mZWủa Đổng5mZW TdQZwhiếu QjE4muân, dYsyfường n5mZWhư kdQZwhiến cậaoSTu trdQZwở jE4mnên taoSTò maoSTò. ĐổngaoST ThiếujE4m aoSTQuân đếnaoST muộnaoST hơnYsyf, nYsyfhưng cũng5mZW 5mZWchỉ đến5mZW trướcYsyf giờaoST hẹnjE4m tầdQZwm 1dQZw5 pYsyfhút, Ysyfanh aoSTta nhaoSTìn đồng5mZW dQZwhồ, c5mZWó chú5mZWt tựjE4m giễaoSTu: “aoSTXem nhYsyfư aoSTcũng aoSTnể aoSTmặt 5mZWKỷ NaoSTam PhưdQZwơng, jE4mnghe njE4mói K5mZWỷ tdQZwam côn5mZWg aoSTtử maoSTỗi lầnaoST aoSTvề đâyYsyf, aoSTđầu tiê5mZWn jE4mở sâdQZwn bjE4may ph5mZWải gọidQZw đi5mZWện Ysyfbáo trướcjE4m cjE4mho dQZwcô ấyYsyf, dQZwbằng khôdQZwng thìaoST kaoSThông qu5mZWa n5mZWổi aoSTcửa đâu.”

Thích aoSTPhi Phàm5mZW kh5mZWông kaoSTìm đưaoSTợc bdQZwật cườaoSTi, njE4mói: “Cái5mZW nàYsyfy chỉ5mZW sợYsyf là5mZW giYsyfả, andQZwh chỉjE4m gdQZwiỏi aoSTnói mócdQZw 5mZWngười 5mZWta thôi.”

“Là thậtaoST đấy,5mZW caoSThú chưYsyfa thấaoSTy bYsyfộ dạng5mZW Kỷ5mZW N5mZWam PhươngYsyf tYsyfhôi, cóaoST lầdQZwn aoSTtôi và5mZW cậujE4m tdQZwa u5mZWống jE4msay, cdQZwậu đodQZwán xeYsyfm ta5mZWy n5mZWày nó5mZWi gjE4mì, cYsyfậu jE4mta bảoaoST tdQZwôi cô5mZW vợaoST dQZwbên nàyYsyf khôYsyfng giốngjE4m ngườiaoST dQZwkhác gìaoST aoSTcả, đến5mZW tYsyfiền caoSTủa cậuYsyf t5mZWa màdQZw cũn5mZWg kdQZwhông thèmYsyf bậnaoST aoSTtâm. ChjE4mú nghdQZwe câjE4mu dQZwấy, trjE4muyền aoSTra ngoàiaoST dQZwai dYsyfám Ysyftin chứ.”

“Vợ KỷdQZw NjE4mam Ph5mZWương khôngYsyf phảiYsyf laoSTà coaoSTn aoSTgái n5mZWhà dQZwnào 5mZWđó sao?”

“Đúng tYsyfhế, tê5mZWn làYsyf TjE4mhủ ThYsyfủ, sdQZwo vớiYsyf jE4mKỷ YsyfNam PhươngdQZw ljE4mà dQZwmôn đădQZwng hộdQZw đốYsyfi, ngườidQZw caoSTũng xinYsyfh đẹp,5mZW nYsyfhưng jE4mmà KỷYsyf NajE4mm YsyfPhương jE4mđể côaoST tjE4ma 5mZWở Bắ5mZWc KinjE4mh mdQZwà chẳndQZwg đaoSToái hoàijE4m gìYsyf, jE4mđến thểjE4m jE4mdiện củaYsyf bốdQZw aoSTvợ cjE4mũng khaoSTông Ysyfnể nanYsyfg 5mZWgì. NghaoSTe Ysyfnói Ysyfvì jE4mcó 5mZWlần vịYsyf jE4mđại dQZwtiểu jE4mthư ấYsyfy khjE4mông jE4mkìm đượ5mZWc giận5mZW dYsyfữ, đá5mZWp mádQZwy bdQZway qudQZwa tjE4mìm Kiều5mZW jE4mtiểu Ysyfthư nàYsyfy nóiYsyf ch5mZWuyện phải5mZW q5mZWuấy, kế5mZWt qujE4mả lYsyfàm jE4mKỷ tadQZwm nổaoSTi Ysyfxung lYsyfên, t5mZWừ đấyaoST vaoSTề s5mZWau jE4m2 vợaoST cjE4mhồng trởdQZw m5mZWặt, nếuaoST khjE4mông ph5mZWải bjE4mố mẹdQZw Ysyfđôi bên5mZW gdQZwây ápjE4m 5mZWlực, kdQZwhông bjE4miết 5mZWcòn xảyjE4m Ysyfra cdQZwhuyện gdQZwì nữa.”

4 gijE4mờ đúng,Ysyf phụcdQZw vụjE4m mởaoST cửa.

Thích YsyfPhi jE4mPhàm 5mZWkinh ngYsyfạc đếnaoST Ysyfmức đứngjE4m Ysyfbật dậy5mZW nhưaoST lòaoST dQZwxo, mYsyfà tYsyfrên Ysyfthực tế,5mZW cdQZwậu c5mZWũng dQZwđã đứnYsyfg daoSTậy rồi.

Người 5mZWphụ n5mZWữ ấYsyfy hoYsyfàn toà5mZWn khôjE4mng Ysyfgiống aoSTvới tYsyfrong tưởngjE4m tượjE4mng củadQZw dQZwcậu tdQZwa, côaoST jE4mấy chỉaoST Ysyfmặc áodQZw 5mZWmàu đen,jE4m Ysyfmà đã5mZW càn5mZWg lộ5mZW jE4mra jE4mvẻ gầy5mZW guộcYsyf, 5mZWkhuôn mặtYsyf traoSTắng trẻoaoST, đếaoSTn pdQZwhấn soYsyfn cũjE4mng kaoSThông đájE4mnh, nhưnjE4mg vjE4mẫn toát5mZW raoSTa né5mZWt xidQZwnh đẹp,5mZW xinYsyfh đẹpdQZw đếnYsyf dQZwthu hútdQZw tất5mZW cả5mZW ánhYsyf aoSTnhìn của5mZW mọdQZwi người.

Tinh thầnYsyf caoSTậu hốjE4mt hoảng.

Đổng TYsyfhiếu 5mZWQuân dQZwđã đánhdQZw tiếngjE4m chdQZwào hỏi:aoST aoST“Kiểu tiểujE4m thưjE4m” rồ5mZWi jE4mvô jE4mcùng 5mZWnhiệt tìaoSTnh dQZwgiới thiệ5mZWu: “VịdQZw nàyjE4m ldQZwà giájE4mm đốaoSTc ThaoSTích YsyfPhi Phàm.”

Thích aoSTPhi PhàmdQZw tronYsyfg lònYsyfg dQZwchỉ naoSTghĩ, aoSTsao ldQZwại lYsyfà caoSTô ấy?

(*chú: dQZwcác cdQZwậu ạ,dQZw đừjE4mng 5mZWhỏi gì5mZW cả,jE4m jE4mtớ cũngjE4m khôngYsyf biếYsyft gdQZwì đâujE4m, s5mZWuy dQZwđoán gìYsyf tYsyfhì cứYsyf suYsyfy jE4mđoán thYsyfôi. T5mZWruyện dừng5mZW jE4mở pYsyfhần “2dQZw caoSThiếc ádQZwo ldQZwồng 5mZWvào nhajE4mu” rồjE4mi. NhưngYsyf ngoạidQZw trYsyfuyện nàjE4my dQZwchỉ ljE4mà… 5mZWmột câu5mZW chudQZwyện đơnaoST 5mZWlẻ kaoSThác caoSThăng? TớdQZw cYsyfũng sửYsyfa laoSTại thứdQZw tựaoST tdQZwên dQZwngoại truyệYsyfn chaoSTo đú5mZWng 5mZWvới thứ5mZW tự5mZW thờijE4m giaoSTan tájE4mc giảYsyf vjE4miết rồiYsyf XD)

2. 

Sắc &am5mZWp; Giới

Vừa bướYsyfc raoSTa ngoàidQZw, độtdQZw Ysyfnhiên 5mZWcó ngưYsyfời gọi5mZW: “aoSTA! YsyfNam Phương,dQZw dQZwkia khôn5mZWg phảaoSTi v5mZWợ cậujE4m sao?”

Kỷ dQZwNam PhưYsyfơng qYsyfuay đầuaoST jE4mra nhìndQZw, hóa5mZW 5mZWra đúngYsyf tdQZwhế thật.

Hiếm khaoSTi thdQZwấy côjE4m Ysyfấy mjE4mặc váy,aoST chi5mZWếc ájE4mo l5mZWen mdQZwỏng Ysyftrùm đầYsyfu m5mZWàu sYsyfan hôdQZw, bênaoST d5mZWưới jE4mlà c5mZWhân váyaoST dQZwnâu dQZwsậm, áodQZw kho5mZWác jE4mcầm trên5mZW tayYsyf, đứ5mZWng cạndQZwh cYsyfô bạaoSTn mdQZwà côdQZw ấYsyfy lại5mZW cànYsyfg jE4mtỏa rjE4ma né5mZWt dQZwduyên djE4máng yêuYsyf kiều.

Cả 5mZWđám ngưdQZwời đãjE4m bànaoST t5mZWán Ysyfxôn xaoaoST, jE4mcó kẻYsyf gọijE4m chịdQZw dâuaoST, jE4mlại 5mZWcó kẻYsyf gọjE4mi jE4mem dâu5mZW, còaoSTn cóYsyf ngườidQZw dQZwđã aoSTxưng têYsyfn mụaoST củaaoST caoSTô: 5mZW“Thủ Th5mZWủ, hô5mZWm nYsyfay dQZwsao jE4mlại dQZwvừa kdQZwhéo thếYsyf này?”

Thủ ThjE4mủ mắtdQZw cườaoSTi cojE4mng aoSTvút hỏaoSTi dQZwlại: “SaoaoST nào,aoST các5mZW anYsyfh jE4mcó hứng5mZW đ5mZWi aoSTuống rượaoSTu, ch5mZWả jE4mlẽ bọnjE4m eYsyfm kh5mZWông đượdQZwc phép5mZW njE4mổi hứngYsyf đaoSTến aoSTăn cYsyfơm à?

Cô gáijE4m đadQZwng khjE4moác dQZwtay aoSTKỷ NYsyfam PhưaoSTơng jE4msớm đãaoST rụdQZwt tadQZwy lại,dQZw nhưnYsyfg đYsyfiệu baoSTộ 5mZWvẫn tỏaoST jE4mvẻ qu5mZWang midQZwnh chính5mZW đại5mZW lắm,jE4m đaoSTang chjE4muẩn b5mZWị rờYsyfi đi,5mZW Ysyfai daoSTè KỷaoST NaYsyfm jE4mPhương aoSTđã cdQZwhắp Ysyftay jE4mkéo lạjE4mi, bảodQZw: “LêjE4mn xjE4me đYsyfợi anh.”Ysyf RồjE4mi jE4manh mớdQZwi bu5mZWông tay.

Xem raoSTa đjE4môi vợaoST chồngYsyf nàjE4my cójE4m chuyệaoSTn riên5mZWg cầYsyfn dQZwnói, jE4mcả đámdQZw ngườijE4m dắaoSTt díjE4mu bạnaoST gYsyfái cũ5mZWng rụYsyfc rịYsyfch 5mZWtản dQZwđi, chỉdQZw cònaoST lạiYsyf YsyfThủ jE4mThủ vàjE4m côaoST bạ5mZWn ĐaoSTỗ HiểudQZw Tô5mZW, ĐỗYsyf HiaoSTểu aoSTTô cũn5mZWg ndQZwói: Ysyf“Tớ jE4mqua 5mZWbên Ysyfkia Ysyfđợi jE4mcậu nhé.”

“Không cầdQZwn đâdQZwu.” YsyfThủ TdQZwhủ dử5mZWng dưngjE4m nhưYsyf khaoSTông, qdQZwuay đaoSTầu san5mZWg cưjE4mời vớaoSTi dQZwKỷ N5mZWam PhươnYsyfg: jE4m“Mai eYsyfm Ysyfđi HồngaoST KôndQZwg, th5mZWứ jE4m7 tuầnYsyf nYsyfày khô5mZWng vjE4mề jE4mnhà vớ5mZWi aYsyfnh được,5mZW dQZwđến jE4mluc đó5mZW dQZwanh nóiaoST v5mZWới mẹjE4m dQZw1 dQZwtiếng nhé.”

“Em đidQZw HồngYsyf KôYsyfng làmYsyf gaoSTì thế?”

Thủ T5mZWhủ cảm5mZW giácjE4m dQZwkì 5mZWquặc, trưjE4mớc đâydQZw dQZwcô chạyaoST tdQZwới Ysyfchạy lYsyfui, jE4manh jE4mcó dQZwbao g5mZWiờ thèmYsyf hỏijE4m đâu.

“Xem phiYsyfm [SắcjE4m, GiớYsyfi], bản5mZW uncYsyfut đấy.”

Chỉ aoSTvì mộtaoST dQZwbộ phdQZwim màaoST bjE4may đdQZwi HồnjE4mg Kông,aoST xưadQZw njE4may vốnjE4m làYsyf phonjE4mg cádQZwch củaaoST dQZwcô ấy5mZW mà.

“Đừng aoSTđi nữa,Ysyf ởaoST nhàaoST aoSTxem đYsyfi, anaoSTh bảo5mZW ngaoSTười g5mZWiúp e5mZWm Ysyftìm bảnYsyf gốcjE4m, laoSTà đojE4mạn 2Ysyf0 phútjE4m bịjE4m cjE4mut cjE4mhứ gì.”

Thủ Thủ5mZW cdQZwảm thấdQZwy jE4mvui vẻjE4m jE4myên jE4mtâm, nhìndQZw đi,dQZw 5mZWlấy chồnjE4mg caoSTũng cóYsyf cYsyfái tốtdQZw đấyjE4m 5mZWchứ: “VậydQZw thếjE4m nhjE4mé, anaoSTh đừngYsyf cjE4mó quê5mZWn đấy.”

Kết qudQZwả aYsyfnh ấyjE4m lại5mZW Ysyfthật sjE4mự quên5mZW chứ,jE4m ThủaoST ThdQZwủ phYsyfải đến5mZW mấaoSTy njE4mgày cjE4mhưa gjE4mặp đượcjE4m anh5mZW, hômdQZw njE4may nghjE4mĩ raoSTa phdQZwải gọYsyfi Ysyfcho an5mZWh 5mZWấy, chuôaoSTng đổYsyf mộ5mZWt hồijE4m dQZwlâu màYsyf khônaoSTg có5mZW aoSTai n5mZWghe, dQZwđang địnhaoST thôijE4m, aaoSTnh laoSTại nhậnYsyf dQZwđiện aoSTthoại: ‘AYsyf lô?”

Nghe gijE4mọng đãYsyf aoSTbiết còdQZwn chưYsyfa tYsyfỉnh ng5mZWủ, khôn5mZWg rõ5mZW aoSTlà đangdQZw trêndQZw giườngYsyf dQZwem nàYsyfo nữa,Ysyf aoSTcô Ysyfđột nhiênjE4m nghĩdQZw rYsyfa tr5mZWò đùaoSTa quá5mZWi đản,Ysyf ỏndQZw ẻndQZw gaoSTọi aoST1 taoSTiếng “NaYsyfm PhươdQZwng à”dQZw, giọn5mZWg nũaoSTng nịuaoST hỏdQZwi lại:jE4m “aoSTĐoán jE4mxem ejE4mm l5mZWà ajE4mi nào?”

“Thủ Thủ,”aoST GijE4mọng anjE4mh aoSTvẫn đặcaoST 5mZWsệt cơndQZw ngádQZwi 5mZWngủ: “NgjE4moan ndQZwào, laoSTần sjE4mau muố5mZWn 5mZWchơi jE4mtrò nàyaoST, nhớdQZw đừnjE4mg Ysyfdùng s5mZWố điYsyfện thoạiYsyf ởjE4m n5mZWhà nhé.”

Cô thẹnaoST Ysyfquá dQZwhóa dQZwgiận: “Anh5mZW tìmYsyf aoSTcho eYsyfm [YsyfSắc, 5mZWGiới] caoSThưa đấy?”

Hỏi đếndQZw aaoSTnh ấy,aoST mYsyfà phải5mZW mấtjE4m mấdQZwy giâaoSTy saoSTau an5mZWh mớijE4m bật5mZW cjE4mười: “Ồ,5mZW dQZwanh quêjE4mn mất.”ti5mZWếng aYsyfnh trầmjE4m đjE4mục njE4mói giọngdQZw mũaoSTi nYsyfghe Ysyfnặng tdQZwrĩu,. YsyfCó lẽYsyf aoSTanh đ5mZWang bYsyfị cdQZwảm, hodQZwặc biết5mZW đâyYsyf jE4manh chỉjE4m đanaoSTg mjE4mơ ngủ.

Cô độtaoST nhiênjE4m jE4mcảm giácYsyf jE4mxót xaoSTa, bjE4mảo: “ThếaoST thjE4môi vậy.”

“Thủ TaoSThủ?” dQZwAnh dườn5mZWg nhaoSTư c5mZWảm thấydQZw kaoSThông pYsyfhải: “5mZWEm đYsyfừng giậ5mZWn Ysyfđấy nhé,5mZW aoSTanh bâaoSTy gijE4mờ dQZwgọi điệnaoST 5mZWbảo 5mZWhọ làjE4mm jE4mđây, nh5mZWé jE4mThủ Thủ?”

“Không cần5mZW Ysyfđâu, eYsyfm kaoSThông mu5mZWốn Ysyfxem nữaaoST rồi.”

Cô cảmjE4m tdQZwhấy ch5mZWán nản,aoST rồdQZwi cũaoSTng cúYsyfp điệndQZw thoại.aoST jE4mThực rdQZwa jE4mcũng caoSThỉ 5mZWlà mộYsyft chútaoST giốngYsyf 5mZWnhau Ysyfmà thôi,jE4m mùa5mZW đô5mZWng n5mZWăm 5mZWấy DịcYsyfh Tr5mZWường Nin5mZWh Ysyfbị ốm5mZW m5mZWột đ5mZWợt rấtYsyf lYsyfâu, mãaoSTi kaoSThông thjE4mấy khỏi,dQZw c5mZWô gọiaoST điệdQZwn cdQZwho anhaoST, jE4mgiọng ajE4mnh jE4mù aoSTù, Ysyfdường nh5mZWư Ysyfđứa trẻ5mZW nhỏ5mZW: “ỐaoSTi, andQZwh quêjE4mn mất.”

Mà tYsyfhực rjE4ma không5mZW pjE4mhải ldQZwà quênaoST, ajE4mnh cốdQZw dQZwý Ysyfnói nhưjE4m thế5mZW, jE4msau đóYsyf c5mZWô jE4mvội vềdQZw ký5mZW jE4mtúc, v5mZWừa vềjE4m đãYsyf nhìnjE4m thấyjE4m bádQZwnh 5mZWkem vàdQZw hojE4ma, caoSTô 5mZWmới biếtYsyf 5mZWanh vốndQZw khônjE4mg quêjE4mn. 5mZWBánh keYsyfm ljE4múc Ysyfđó chaoSTia chjE4mo mọiaoST ngưaoSTời ởYsyf kýaoST tjE4múc, a5mZWi 5mZWcũng jE4mcười dQZwhì hì5mZW bảo:dQZw “Ngọ5mZWt đấy!aoST, Đú5mZWng 5mZWthế tjE4mhật, ngọtdQZw lắm5mZW, hươnaoSTg vịjE4m n5mZWgọt aoSTngào chạ5mZWy thdQZwẳng 5mZWvào Ysyfcon tim.

Lúc chiaoSTa taoSTay, dQZwanh cứYsyf nhắcYsyf dQZwđi nhắcdQZw lại:aoST dQZw“Thủ TaoSThủ, eaoSTm quên5mZW an5mZWh dQZwđi, eYsyfm quênaoST aYsyfnh dQZwđi… ThủYsyf Thủ,jE4m jE4mem hãjE4my qudQZwên adQZwnh đi….”

Mà dQZwcô Ysyfcứ Ysyfnhư mộjE4mt đứaoSTa nhójE4mc khóaoSTc l5mZWóc oaoSTm sòm,aoST cảdQZw mjE4mặt rưjE4mng rưngYsyf nướYsyfc mắtdQZw, túmdQZw lấyjE4m vạt5mZW áoYsyf anaoSTh không5mZW 5mZWnỡ buôndQZwg, hỗnaoST laoSToạn aoSTnhư thdQZwế, ki5mZWểu bấtjE4m chaoSTấp khô5mZWng aoSTrời jE4mnhư thế,Ysyf nhưngaoST màjE4m cũnjE4mg aoSTcó ícYsyfh gìdQZw đâu?

Có íchYsyf 5mZWgì nào?

Sau cùngaoST ajE4mnh vẫjE4mn vYsyfứt aoSTbỏ c5mZWô đấ5mZWy thôi.

Không cầ5mZWn cô5mZW aoSTnữa 5mZWđấy thôi.

Thủ ThủaoST cảjE4mm g5mZWiác aoSTtrong lòYsyfng nguộiYsyf lạnh,aoST bởiYsyf vYsyfì nh5mZWớ đếjE4mn nhữjE4mng cYsyfhuyện n5mZWày, lại5mZW làaoSTm nước5mZW mắYsyft caoSTô tu5mZWôn rơi.

Cô vẫaoSTn d5mZWùng Ysyfliệu phdQZwáp cYsyfũ, rdQZwa ngoài5mZW ănYsyf mộjE4mt bữa5mZW, 5mZWsau đóYsyf đ5mZWi Ysyfxem liềnjE4m tYsyfù tdQZwì mấaoSTy bộjE4m Ysyfphim, tronYsyfg phijE4mm caoSTó jE4mvui buaoSTồn dQZwli hợp,jE4m có5mZW Ysyfbài cjE4ma jE4msinh aoSTtử buồaoSTn thương,aoST cYsyfó nhữn5mZWg naoSTỗi kdQZwhổ 5mZWđau vậtaoST lộn,dQZw aoSTcó nhữngYsyf đờijE4m naoSTgười b5mZWi adQZwi, gijE4man dQZwnan dườndQZwg nhưYsyf Ysyfvĩnh viễ5mZWn khôndQZwg c5mZWó 5mZWbờ bến.

Những 5mZWlúc nhưdQZw tjE4mhế caoSTô 5mZWtự cảmdQZw aoSTthấy mì5mZWnh qYsyfuả làYsyf jE4mmay jE4mmắn dQZwtrong cudQZwộc sống.

Rạng aoSTsáng Ysyfmới vềjE4m nhà,5mZW đãaoST thấyjE4m KỷdQZw NjE4mam PYsyfhương, aoSTcô bYsyfất ngaoSTờ aoSTvô cù5mZWng, jE4mồ 5mZW1 tijE4mếng: “S5mZWao an5mZWh lạdQZwi về?”

Anh dường5mZW nhjE4mư cóYsyf chútYsyf kYsyfhó chịdQZwu: “NjE4mhà aoSTanh, aaoSTnh khôndQZwg đưdQZwợc dQZwvề chắc?”

Bọn họaoST đãaoST gia5mZWo jE4mhẹn rồidQZw, khaoSTi bêndQZw nà5mZWo đóYsyf tứcYsyf jE4mgiận, bêaoSTn k5mZWia kdQZwhông đượcaoST pdQZwhép nổi5mZW jE4mcáu, th5mZWế nênYsyf côaoST thuậjE4mn tYsyfheo Ysyfanh, hjE4míp maoSTắt cườijE4m dỗ5mZW d5mZWành: “Được5mZW rồi,5mZW đượcdQZw rồijE4m, đươnYsyfg n5mZWhiên 5mZWcó thểjE4m 5mZWvề Ysyfchứ.” V5mZWừa dQZwquay đi,jE4m cdQZwô ljE4mại 5mZWhỏi: dQZw“Anh vềjE4m lYsyfàm gìYsyf thế?”

Sắc mYsyfặt aaoSTnh c5mZWòn taoSTệ hơaoSTn, nhjE4mư thểdQZw aaoSTnh ấy5mZW vjE4mừa 5mZWgiận Ysyfdỗi dQZwở aoSTchỗ ejE4mm nàYsyfo jE4mvề, lại5mZW cYsyfàng làmjE4m caoSTô thấyYsyf aoSTtò mòdQZw hơnjE4m, còjE4mn dQZwcó côaoST nYsyfào Ysyfdám chọcdQZw gjE4miận ajE4mnh njE4mữa đây?

Lúc anYsyfh thật5mZW sựdQZw giậdQZwn, Ysyfanh thườjE4mng Ysyfkhông nóaoSTi gì,dQZw mà5mZW thựcjE4m dQZwra cdQZwô cũnYsyfg mệYsyft aoSTrồi, jE4muể oảidQZw lếYsyft đdQZwi tjE4mhay qu5mZWần 5mZWáo, lúcYsyf rdQZwa mdQZwới đểdQZw Ysyfý tYsyfrên jE4mbàn 5mZWđể c5mZWái jE4mgì aoSTđó: dQZw“Gì thế?”

“Phim gốc.”

Anh 5mZWtrả lờidQZw trodQZwng sựaoST mấtdQZw Ysyfkiên nhẫdQZwn, từjE4m béYsyf đãYsyf Ysyfthế r5mZWồi, l5mZWúc ndQZwào cũngaoST cjE4mhê côYsyf phiaoSTền hà.5mZW dQZwCô 5mZWlà coaoSTn aoSTgái, nhjE4mỏ hơ5mZWn andQZwh rấYsyft nhiềujE4m tu5mZWổi, lại5mZW cứYsyf aoSTkhăng dQZwkhăng jE4mthích Ysyfbám tYsyfheo sYsyfau anhaoST, lạ5mZWi tYsyfhích cùYsyfng vớiYsyf cdQZwả dQZwđám codQZwn tradQZwi trèYsyfo tdQZwường le5mZWo câdQZwy, ajE4mnh thấyjE4m dQZwchán nảdQZwn vớidQZw cáiaoST đuôiaoST nhỏYsyf ndQZwày lắm5mZW rồdQZwi, Ysyfthế nên5mZW anaoSTh n5mZWói cjE4mhuyện Ysyfvới cô5mZW chỉ5mZW vỏnjE4m dQZwvẹn tjE4mrong vjE4mòng aoST3 phújE4mt đãjE4m mấtjE4m aoSThết dQZwcả nhẫndQZw nại.

Cô 5mZWnhất thờYsyfi vaoSTui 5mZWra mặt:5mZW dQZw“Sắc GiớiaoST à5mZW? MdQZwai eYsyfm gọidQZw aoSTHiểu TYsyfô đếndQZw cùngjE4m xjE4mem, jE4mnghe aoSTnói LưaoSTơng TriềuYsyf VĩjE4m trodQZwng paoSThim cójE4m dQZwnude, hjE4me he!”

Anh độtYsyf nYsyfhiên 5mZWnói: “MaiYsyf p5mZWhải trả5mZW jE4mngười taoSTa rồdQZwi, x5mZWem luô5mZWn jE4mhôm najE4my đi.”

“Hả?”

“Em tưởngjE4m việcdQZw nà5mZWy dễYsyf lắjE4mm ấ5mZWy? NgườiaoST tjE4ma phảidQZw nểjE4m 5mZWmặt lắaoSTm mớYsyfi chaoSTo maoSTượn đấy.”

“Trời ơjE4mi, K5mZWỷ NaYsyfm PhươaoSTng jE4mà, a5mZWnh naoSTghĩ cácdQZwh dQZwđi mYsyfà, baoSTây gjE4miờ edQZwm dQZwbuồn 5mZWngủ maoSTuốn caoSThết điYsyf được,5mZW đểdQZw mYsyfai xedQZwm nhdQZwé, mưdQZwợn tdQZwhêm jE4m1 njE4mgày nữa5mZW nhéjE4m, nhé?”

“Phải xedQZwm t5mZWrong haoSTôm nayYsyf, baoSTây giYsyfờ jE4mxem luôn.”

Xem jE4mra aaoSTnh ấyjE4m hYsyfôm naYsyfy tâmjE4m dQZwtrạng dQZwđúng lYsyfà khdQZwông ổdQZwn, đ5mZWến chútdQZw việcaoST cỏndQZw cjE4mon nàyjE4m caoSTũng khôngdQZw naoSTỡ giúp5mZW, ajE4mnh màaoST thậaoSTt sựjE4m jE4mtức lê5mZWn dQZwthì jE4mquả dQZwlà đángaoST gờaoSTm vjE4mô cùng,5mZW cô5mZW nhănaoST nh5mZWó ôaoSTm cuộnjE4m phimaoST, hômYsyf naoSTay xdQZwem aoSTthì hôYsyfm n5mZWay xjE4mem vậy.

Ai dèYsyf còndQZw bdQZwị 5mZWanh dQZwgiật lấaoSTy: “C5mZWhâu ch5mZWấu đòiYsyf đYsyfá xe.”

Cô ljE4me ldQZwe lưỡ5mZWi, thựcjE4m raoSTa câ5mZWu nódQZwi jE4mấy cYsyfòn aoSTcó cảdQZw Ysyf1 sự5mZW tdQZwích đằndQZwg saYsyfu nữa,aoST hồiYsyf đóaoST an5mZWh dQZwđang họcdQZw cdQZwấp 2dQZw, côjE4m dQZwvừa mớjE4mi vàoaoST lYsyfớp dQZw1, cảjE4m đámdQZw taoSTrẻ coYsyfn dQZwtâm đầYsyfu Ysyfý hợpdQZw chơiaoST đdQZwùa ở5mZW sYsyfân c5mZWỏ bỏaoST hodQZwang 5mZWsau khYsyfu nhà,Ysyf mọdQZwi ndQZwgười đdQZwang dựngdQZw bảngdQZw bódQZwng dQZwrổ mớidQZw. jE4mCô lúaoSTc 5mZWđó bédQZw 5mZWtí tẹojE4m tjE4meo, màjE4m lạiYsyf bậYsyft nhan5mZWh nhất,dQZw la5mZWo đầYsyfu đếnjE4m rYsyfa sứcaoST dựYsyfng câyaoST cộtjE4m bằngjE4m sắt.

Cả đámYsyf toàdQZwn coaoSTn tra5mZWi ồdQZw lê5mZWn cưaoSTời, KdQZwỷ NaoSTam Phương5mZW cườdQZwi tjE4mo nhất,aoST cdQZwòn kh5mZWinh thườnYsyfg n5mZWói cô:Ysyf “ChâudQZw ch5mZWấu Ysyfđá xe!”

Cuộn băaoSTng thjE4mật sjE4mự hYsyfơi njE4mặng, phònjE4mg chiếudQZw p5mZWhim lạjE4mi ởYsyf dQZwlầu jE4m3, cô5mZW ngaoSThe tiếdQZwng aYsyfnh kjE4mhẽ thởaoST dốc,5mZW cYsyfô aoSTgiơ Ysyftay caoSThọc chdQZwọc: “TjE4mam thiếuaoST gi5mZWa àdQZw, ajE4mnh Ysyfphải luyệaoSTn jE4mtập nhiYsyfều vàaoSTo, cYsyfả ngdQZwày đừngdQZw chỉjE4m 5mZWvận độngdQZw 5mZWcó jE4m1 kiểuaoST, a5mZWnh ndQZwghe tijE4mếng aoSTanh thởdQZw ấy,aoST Ysyfgià rồi.”

Anh khôdQZwng bực5mZW mdQZwà aoSTcòn cười:dQZw “Cút!”

Đây mYsyfới 5mZWlà dQZwKỷ NaaoSTm YsyfPhương caoSThứ, aoSTcô phấnYsyf khdQZwởi bậaoSTt máyYsyf chdQZwiếu, dQZwanh giaoSTúp aoSTcô aoSTđặt cuộ5mZWn phimaoST, côaoST Ysyfhỏi: “SaoaoST ajE4mnh aoSTkhông mu5mZWa aoSTcái máyjE4m chi5mZWếu kỹjE4m thuật5mZW 5mZWsố nhỉ?”

“Không phải5mZW e5mZWm nóaoSTi chỉaoST jE4mcó phjE4mim nhYsyfựa mớiaoST đượcdQZw gọidQZw dQZwlà điệndQZw ảnhaoST cjE4mòn gìdQZw nữa?”

Cô t5mZWừng jE4mnói câdQZwu nàaoSTy à?

Chẳng ndQZwhớ nữa

Trước njE4may, cdQZwô xe5mZWm aoSTphim jE4mkhông tYsyfhích cójE4m đồdQZw 5mZWăn vặtjE4m bênjE4m cạjE4mnh, ngườiYsyf t5mZWa vjE4mào rạp,jE4m taaoSTy trdQZwái bỏngdQZw njE4mgô taaoSTy aoSTphải cjE4mô dQZwca, jE4mchỉ cYsyfó côYsyf aoST2 dQZwbàn taaoSTy trắng.

Phòng chiếjE4mu paoSThim trjE4mong 5mZWnhà rấtaoST naoSThỏ, nhưng5mZW mà5mZW thYsyfoải aoSTmái vôdQZw cùndQZwg, côdQZw ndQZwgồi b5mZWó gYsyfối aoSTtrên saoSTô pdQZwha, màYsyf Ysyfanh đaYsyfng ngồ5mZWi ởjE4m ghaoSTế baoSTên jE4mkia, jE4mbắt đầ5mZWu châjE4mm mộjE4mt điếudQZw thuốc.

Cô n5mZWhăn ndQZwhó mặt5mZW màyYsyf: “K5mZWỷ jE4mNam Phương!”

Anh bậaoSTt dậyYsyf Ysyfbỏ 5mZWra ngoài.

Cô tưởngaoST 5mZWanh đãdQZw aoSTđi rồijE4m, jE4mthế naoSTên yê5mZWn tâ5mZWm nYsyfgồi x5mZWem tiếp

Cô hoànYsyf toàndQZw Ysyfchìm đắmaoST vaoSTới 5mZWtình tiếtjE4m jE4mphim, ldQZwúc xedQZwm ảnYsyfh Ysyftrên bdQZwáo kdQZwhông thểjE4m dQZwcảm nhậnYsyf Ysyfra Ysyfđược Tha5mZWng DdQZwuy lạiaoST đẹpjE4m đế5mZWn th5mZWế, lúcjE4m cYsyfô ấyjE4m thật5mZW sựaoST aoSTxuất hiYsyfện trêdQZwn dQZwmàn hình,jE4m aoSTđột nhiêjE4mn cảmaoST giá5mZWc như5mZW thdQZwanh jE4mbảo kiếmYsyf tuốtaoST 5mZWra aoSTkhỏi vỏaoST baaoSTo, jE4mchân mYsyfày khóeaoST mắaoSTt đậaoSTm Ysyfsắc xuâjE4mn, mềYsyfm mạaoSTi 5mZWthanh thoádQZwt tựaYsyf jE4mmột nhàYsyfnh Ysyfhoa đàoaoST, jE4mphong tìjE4mnh mYsyfuôn ngdQZwàn, khaoSTôn tảYsyf v5mZWạn lần.

Lúc jE4mcòn đang5mZW aoSTmê jE4mmẩn, KỷYsyf NaYsyfm PYsyfhương vdQZwào từaoST lúYsyfc nYsyfào jE4mcô cũndQZwg khdQZwông đểdQZw Ysyfý, chjE4mo đjE4mến k5mZWhi anYsyfh ngdQZwồi xudQZwống sôdQZw p5mZWha, Ysyfcô mớaoSTi dQZwliếc ajE4mnh dQZw1 cáYsyfi: “AaoSTnh kYsyfhông aoSTra ngoàijE4m à?”

Anh khônjE4mg Ysyfđáp lạiaoST, toàn5mZW Ysyfbộ tâ5mZWm Ysyftrí cô5mZW vẫnYsyf Ysyfdồn cảdQZw v5mZWào aoSTbộ pdQZwhim, qua5mZWy rdQZwa ljE4mại xedQZwm paoSThim aoSTtiếp. ĐoạndQZw “kẹpjE4m giấy”aoST taoSTruyền thuyết5mZW cuốdQZwi cùngjE4m đãYsyf l5mZWên hình,5mZW cứaoST cojE4mi ndQZwhư cdQZwô dQZwđã jE4mgặp jE4mqua nhiềujE4m pYsyfha ki5mZWểu nYsyfày rồi,5mZW jE4mnhưng vừ5mZWa aoSTxem đếndQZw aoSTđoạn ấy,aoST 5mZWvẫn 5mZWkhông nhịn5mZW đYsyfược Ysyfkhì dQZwkhì bdQZwật cười.dQZw KỷdQZw jE4mNam PhươdQZwng đdQZwột jE4mnhiên hỏiYsyf: “YsyfCó g5mZWì đándQZwg cườiaoST à.”

“Độ khójE4m cYsyfao đấy.”dQZw CôYsyf kdQZwhoa ta5mZWy mjE4múa jE4mchân: “Thậ5mZWt khônaoSTg Ysyfthể tưởnaoSTg tưYsyfợng nổi….TạijE4m sa5mZWo dQZwcó jE4mthể phấnYsyf khởiaoST tYsyfhế chứ?”

“Muốn Ysyfthử taoSTý không?”

“Hở?”

Không đợiaoST c5mZWô phảnYsyf ứngjE4m laoSTại, dQZwnụ hôYsyfn đã5mZW ậdQZwp xuống,aoST côdQZw vùn5mZWg vjE4mẫy: “Này5mZW, mùijE4m thuốcjE4m lá!”

Có q5mZWuỷ Ysyfmới bYsyfiết andQZwh vừYsyfa jE4mlàm dQZwđến maoSTấy điếYsyfu 5mZWrồi, cảdQZw ngườiYsyf sặYsyfc maoSTùi Ysyfthuốc. aoSTAnh khaoSTông budQZwông t5mZWay Ysyfcô liềaoSTn dQZwcắn 5mZWtay jE4manh, sYsyfau 5mZWcùng andQZwh kaoSThông chịudQZw đượcYsyf đau5mZW, khYsyfông thểjE4m khôn5mZWg buông.

“Vậy Ysyfanh jE4mđi đán5mZWh răjE4mng nhé.”

Quả nàdQZwy xojE4mng rồi,dQZw dQZwcô qaoSTua 5mZWquýt nYsyfói: “ĐjE4mi đjE4mi, Ysyfmau đijE4m đYsyfi, nhớdQZw tắmaoST nữaaoST đấy.”

Cô caoSTòn Ysyfphải xjE4mem phidQZwm, trướ5mZWc tdQZwiên cứaoST phảiYsyf xYsyfua andQZwh dQZwđi caoSTái đã,aoST dQZwanh ấyYsyf 5mZWtắm trướcYsyf 5mZWnay Ysyfsiêu aoSTlâu, laoSTại tjE4mhích Ysyfbảnh chọe,aoST jE4msấy 5mZWtóc cũdQZwng phảiYsyf Ysyfsấy đếnYsyf nYsyfửa nYsyfgày, đdQZwợi a5mZWnh tắmaoST xonYsyfg, côYsyf jE4mđã Ysyfsớm xuố5mZWng lầudQZw đ5mZWi naoSTgủ rồi.

Ai m5mZWà ng5mZWờ đưjE4mợc pdQZwhim cònaoST c5mZWhưa xeYsyfm hết,aoST dQZwanh đã5mZW tắdQZwm xYsyfong Ysyfrồi, adQZwnh mặjE4mc jE4mbộ jE4máo taoSTắm bôndQZwg baoSTước dQZwra ngoàiYsyf, đếnaoST tójE4mc 5mZWcũng dQZwchưa sấy,aoST taYsyfy cò5mZWn cầmjE4m Ysyfkhăn lông,5mZW vừaYsyf laaoSTu vừa5mZW Ysyfngồi xuôngjE4m, aoSTcô hdQZwoàn toaoSTàn khôndQZwg ljE4mường jE4mtrước, códQZw dQZwmuốn tho5mZWát cũnaoSTg khônaoSTg kịpdQZw, aoSTđành tỏYsyf dQZwra vẻaoST m5mZWặt dQZwkhổ sở:jE4m “KjE4mỷ NaaoSTm Phương,aoST jE4mem mdQZwệt lắm.”

Nhìn djE4máng Ysyfvẻ adQZwnh cóaoST aoSThơi nổidQZw cdQZwáu, dQZwnhưng anYsyfh lạdQZwi jE4mngồi idQZwm bấaoSTt độaoSTng, caoSTô njE4mghĩ th5mZWế nàoYsyf aoSTthì hô5mZWm 5mZWnay aoSTcũng phảiYsyf tjE4mrở mdQZwặt bằng5mZW được,aoST côYsyf 5mZWđành đándQZwh đòndQZw phaoSTủ đaoSTầu: “An5mZWh 5mZWra ngoà5mZWi đidQZw, dùaoST saYsyfo aYsyfnh cũn5mZWg caoSTó chỗ5mZW đdQZwi màYsyf, aoSTem mệtjE4m lắmYsyf rồi.”

Anh naoSTém kaoSThăn tắmYsyf xuốn5mZWg sàn,aoST côdQZw ngaoSThĩ đợt5mZW nàYsyfy khônaoSTg trá5mZWnh kYsyfhỏi cdQZwãi nhYsyfau taoSTo jE4mrồi, aoSTlần trưjE4mớc cYsyfô đaoSTuổi a5mZWnh Ysyfra ngoàiYsyf, aoST2 ng5mZWười cònjE4m lớYsyfn tiếngjE4m mộtdQZw trận.

Cãi nha5mZWu Ysyfchứ g5mZWì, cãdQZwi 5mZWđi, côaoST cũngaoST chẳngYsyf sợ,aoST cYsyfòn dQZwhung hYsyfăng trjE4mợn aoSTmắt vớijE4m anh.

Kết dQZwquả 5mZWanh khôndQZwg nóaoSTi dQZwdù chỉYsyf maoSTột tiếnYsyfg, qu5mZWay ngườjE4mi đaoSTi mất.

Cô thdQZwở phYsyfào nhẹdQZw nhaoSTõm, xeaoSTm Ysyftiếp bộjE4m phi5mZWm, LjE4mương jE4mTriều 5mZWVĩ trdQZwong pYsyfhim đangjE4m 5mZWrơi nướdQZwc jE4mmắt, mộtjE4m người5mZW đaoSTàn ông5mZW naoSThư tYsyfhế, vậyaoST jE4mmà cũYsyfng kjE4mhóc ư.

Trong lòngdQZw dQZwcô oá5mZWn tjE4mrách, tất5mZW cảdQZw dQZwlà tạiaoST dQZwKỷ NadQZwm PhYsyfương ph5mZWá đámdQZw, jE4mhại côaoST khôngdQZw Ysyfxem đượcdQZw phdQZwần đầu,5mZW đếnaoST Ysyfđoạn cYsyfảm xú5mZWc nhất5mZW Ysyfthì ldQZwại hjE4moàn toaoSTàn khônaoSTg códQZw cYsyfảm giácdQZw gì.
(*chúYsyf1: ơ…5mZW “đoạaoSTn kẹpaoST giấy”Ysyf truyYsyfền thu5mZWyết ởaoST trdQZwên, dQZwtớ njE4mém 5mZWcả raw&Ysyfnbsp;lên, bạnaoST ndQZwào jE4mxem SắcdQZw G5mZWiới rYsyfồi ắtjE4m haoSTiểu, màdQZw bạn5mZW Ysyfnào tò5mZW mò5mZW Ysyflà cáaoSTi dQZwgì aoSTthì đâ5mZWy “传说中的回形针”5mZW jE4mtớ khôn5mZWg dQZwxúi 5mZWbẩy Ysyfkích thíchdQZw trYsyfuyền bá5mZW gjE4mì đâdQZwu nhớ,5mZW 5mZWvì phiYsyfm vì5mZW tru5mZWyện naoSTó 5mZWđề cập5mZW ấyYsyf mYsyfà XD)

(*chú2: ngoại taoSTruyện nàyaoST xảdQZwy rYsyfa và5mZWo lúaoSTc njE4mào ấy5mZW hở?aoST TaoST_T tớYsyf jE4mcũng khôjE4mng aoSTrõ dQZwnữa, d5mZWù 5mZWđã hỏidQZw han tieb5mZWa nhưng&nbspaoST;mọi người&nbs5mZWp;cũng mùjE4m aoSTmờ Ysyfnhư chúngdQZw tdQZwa cảdQZw thôi)

 

3.

Ai màaoST biếjE4mt tạidQZw saoSTao hômdQZw đấyaoST tdQZwôi lạijE4m say? 

 

 

Hôm 5mZWđó uYsyfống đ5mZWến saoSTay mèdQZwm, Ysyftay TYsyfrác NhYsyfĩ s5mZWau cùngdQZw cònaoST jE4mói jE4mra máaoSTu, tô5mZWi địjE4mnh ládQZwi xjE4me đưaaoST caoSTậu dQZwta đếndQZw bệnh5mZW việnaoST, nhưdQZwng aoSTlại Ysyfbị c5mZWả jE4mđám andQZwh 5mZWem cdQZwan ngăn,5mZW bảjE4mo tôijE4m nYsyfgộ nhjE4mỡ gặp5mZW aoSTcảnh sátdQZw jE4mthì 5mZWsao, aoSTtội nàYsyfy laoSTà tộiaoST láiYsyf jE4mxe sdQZwau kh5mZWi rượuYsyf bYsyfia 5mZWđấy. MYsyfà nếu5mZW khônjE4mg jE4mbị cYsyfảnh sjE4mát jE4msờ gádQZwy, t5mZWhì cũngaoST k5mZWhông jE4mnên láijE4m 5mZWxe lúcYsyf uốnaoSTg say.

Cả 5mZWlũ bọnYsyf jE4mtôi 5mZWđây đềuaoST Ysyflà nhdQZwững cônaoSTg dQZwdân biết5mZW Ysyftuân jE4mthủ luật5mZW pjE4mháp, đưdQZwơng nhdQZwiên Ysyfkhông thể5mZW mạodQZw hiểmjE4m ljE4mái xaoSTe lúdQZwc dQZwsay đYsyfể aoSTbị c5mZWảnh sYsyfát chaoSTộp jE4mđược, taoSThế n5mZWên đàn5mZWh gọiaoST 5mZWcho 15mZW20, Ysyfxe cứujE4m thươngYsyf láYsyft dQZwsau đaoSTã đếndQZw đón5mZW TdQZwrác aoSTNhĩ đi.

Về chdQZwuyện dạjE4m dàyaoST TrjE4mác NhĩdQZw cYsyfhảy máu5mZW dQZwấy àdQZw, thậtaoST s5mZWự aoSTlà tôidQZw phải5mZW xYsyfin lỗidQZw cậuaoST tdQZwa jE4mrồi. TốijE4m đóYsyf dQZwtôi vYsyfùi đdQZwầu uốngjE4m raoSTượu Ysyfgiải sầu,Ysyf lạidQZw t5mZWhêm bêYsyfn 5mZWcạnh códQZw dQZw1 ldQZwũ mù5mZW quánjE4mg chúcYsyf Ysyftụng khônjE4mg njE4mgừng, uố5mZWng Ysyfsay ljE4múc nàojE4m caoSTũng không5mZW biếtdQZw nữa.jE4m SaoSTau cùYsyfng tôi5mZW còndQZw mujE4mốn uốngYsyf mộtYsyf mình,5mZW TjE4mrác NhjE4mỉ bảo:Ysyf ‘ĐượcYsyf thôaoSTi, bi5mZWết c5mZWậu kaoSThông thoảidQZw mádQZwi dQZwrồi, aoSTly nà5mZWy tôaoSTi maoSTời cậu.”

Cậu tdQZwa bì5mZWnh thườn5mZWg cũ5mZWng chYsyfỉ uốngjE4m ởYsyf maoSTức hơYsyfn 5mZW1 chaaoSTi 5mZWthôi, hômdQZw đóaoST gjE4mắng gYsyfượng đượcdQZw đế5mZWn dQZw2 chaoSTai, cũng5mZW cYsyfoi njE4mhư biếtjE4m Ysyftrọng njE4mghĩa kh5mZWí rồi.

Tay aoSTnày dQZwlúc 5mZWuống sa5mZWy rồaoSTi thìdQZw lạijE4m bắ5mZWt đầ5mZWu kêYsyfu ljE4ma gào5mZW thét:jE4m “Kh5mZWông phảijE4m ThủjE4m ThdQZwủ siaoSTnh co5mZWn traoSTai rồidQZw aoSTà, cậdQZwu đauYsyf 5mZWlòng dQZwcái njE4mỗi 5mZWgì nữa?aoST TôdQZwi ki5mZWếm chjE4mo cậu5mZW jE4m8 eYsyfm aoST10 eaoSTm đẻYsyf đưdQZwợc aoSTnuôi đ5mZWược, đaoSTể m5mZWấy eYsyfm ấyaoST sin5mZWh chdQZwo dQZwcậu aoST1 tdQZwá nhjE4mé, cYsyfậu th5mZWích cdQZwon traaoSTi Ysyfcó coaoSTn trYsyfai, thíchaoST dQZwcon gáiYsyf dQZwcó coYsyfn gái!”

Tôi vừjE4ma ngYsyfhe xonYsyfg, jE4mđã caoSTảm dQZwthấy mYsyfen rdQZwượu Ysyfdội dQZwlên đYsyfầu, 5mZWbật dậyYsyf hấdQZwt tunaoSTg cảaoST baoSTàn, đájE4mm ngườaoSTi xunjE4mg Ysyfquanh liềaoSTu jE4mmạng 5mZWcan ngăn.5mZW TôiYsyf pYsyfhải đáYsyfnh Ysyfcho thằng5mZW ôdQZwn cjE4mon Ysyfnày mộtdQZw trận,dQZw kếtjE4m quả5mZW cjE4mả aoSTngười jE4mcậu tYsyfa jE4mxiêu vaoSTẹo, nônaoST rdQZwa ngaYsyfy mộaoSTt bãidQZw máu.

Được lắmdQZw, t5mZWôi khYsyfông t5mZWhèm cdQZwhấp 5mZWôn 5mZWcon, tjE4môi đaoSTưa cậuaoST tdQZwa dQZwtới bệnjE4mh việnYsyf vậy.

Lúc dQZwxe cứujE4m thưYsyfơng đjE4mến, aoSTcậu 5mZWta 5mZWtay cò5mZWn đanjE4mg jE4mcắm ốjE4mng truy5mZWền vẫndQZw cố5mZW nídQZwu dQZwtay tôjE4mi, châjE4mn thànhjE4m sâuYsyf sắYsyfc ndQZwói: “CojE4mn tra5mZWi cũngYsyf đYsyfược dQZwrồi, cdQZwon taoSTrai cũngjE4m 5mZWtốt màdQZw, 5mZWsao cậuYsyf laoSTại jE4mkhông thícaoSTh c5mZWon taoSTrai chứ?”

Có c5mZWon trdQZwai đểaoST làYsyfm jE4mcái g5mZWì nàodQZw CaoSTon gdQZwái khôngjE4m phải5mZW tốjE4mt 5mZWhơn à!

Sinh đaoSTẻ cjE4mó Ysyfkế haoSToạch bâydQZw 5mZWgiờ khôn5mZWg Ysyfcho phYsyfép đẻjE4m đứaYsyf thaoSTứ 5mZW2, nếudQZw kjE4mhông tôidQZw caoSTó cầaoSTn phảdQZwi 5mZWkhổ t5mZWhế nàjE4my khôjE4mng hả?

Vả Ysyflại tôijE4m dQZwdỗ dQZwdành 5mZWcô ấyYsyf sinYsyfh jE4mcho đứadQZw 5mZWcon dQZwdễ lắm5mZW Ysyfđấy àjE4m? YsyfTôi dỗ5mZW dQZwngon 5mZWdỗ ngaoSTọt côaoST ấyjE4m đếndQZw dQZwcả jE4m1 ndQZwăm aoSTcó ljE4mẻ rồiaoST 5mZWđấy, cYsyfhỉ mYsyfong maoSTỏi côaoST ấyYsyf sinaoSTh chdQZwo taoSTôi aoST1 dQZwđứa aoSTcon gáaoSTi, jE4mthế jE4mmà kế5mZWt qjE4muả lạdQZwi jE4mlà jE4mcon trai!

Tôi cjE4mòn aoSTgì đajE4mu jE4mlòng aoSThơn không?

Ông baoSTà ndQZwội nghdQZwe Ysyfnói laoSTà coYsyfn trai5mZW, thì5mZW hàijE4m Ysyflòng lắm,dQZw jE4mkhỏi aoSTphải nóiYsyf, giốjE4mng hệtYsyf njE4mhư có5mZW đượYsyfc đYsyfứa ch5mZWáu aoSTđích tYsyfôn rồi5mZW jE4mthì vạjE4mn sựaoST đềudQZw aoSTthỏa mãn,dQZw tôaoSTi cjE4mó aoSTcố bdQZwảo caoSTô ấyYsyf sinjE4mh th5mZWêm đứa5mZW nữajE4m Ysyfthì đếnjE4m cảaoST vidQZwện 5mZWtrợ bdQZwên ngoàjE4mi cũjE4mng chjE4mẳng còjE4mn ai.

Tôi c5mZWó dễ5mZW 5mZWdàng gYsyfì khôYsyfng hảjE4m tôi?

Mượn rdQZwượu tiêjE4mu sYsyfầu, sầaoSTu tdQZwhêm Ysyfsầu, rượudQZw Ysyfngấm rudQZwột sầu,jE4m jE4mquả Ysyfthật, naoSTgười sjE4mầu cóYsyf rượujE4m sầu.

Tôi còn5mZW chư5mZWa óYsyfi mádQZwu đấy,dQZw cậuaoST jE4mta đãjE4m ó5mZWi máuaoST rồi.

Đợi đjE4mến lúaoSTc cậjE4mu 5mZWta jE4mđẻ jE4mcon jE4mtrai, aoSTtôi jE4mthể njE4mào cũnYsyfg chuYsyfốc cậuYsyf 5mZWta bjE4mữa nữa.

Để cậudQZw óiaoST aoSTmáu 5mZWcho mà5mZW xem!

*chú: jE4mHE đ5mZWấy cácaoST cậujE4m ạYsyf ╮( ̄▽ ̄”)