Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng Th3toXQCwviếu 3toXQCwvQuân cười7miUAWdh nói:DLwi “XeDLwim nàDLwio, T3toXQCwvhích t7miUAWdhổng còDLwin g3toXQCwviả v3toXQCwvờ h7miUAWdhồ đồ7miUAWdh nữa,DLwi cònDLwi Kỷ7miUAWdh 3toXQCwvNam PhươnDLwig nà3toXQCwvo nữa?7miUAWdh C7miUAWdhhính 3toXQCwvlà Kỷ3toXQCwv t7miUAWdham cDLwiông tử,DLwi c3toXQCwvhỉ cầnDLwi cậuDLwi t3toXQCwva nó7miUAWdhi DLwi1 câ3toXQCwvu thôi,3toXQCwv tôi3toXQCwv đảm7miUAWdh bảoDLwi ch3toXQCwvú thu7miUAWdhận buồmDLwi xuôiDLwi gió.”

Thích P7miUAWdhhi 3toXQCwvPhàm cóDLwi 3toXQCwvý lDLwiắc đầu7miUAWdh: “Khó7miUAWdh đấy3toXQCwv, kh3toXQCwvó 7miUAWdhnhư lêDLwin 7miUAWdhtrời ấyDLwi, l7miUAWdhàm s7miUAWdhao mà7miUAWdh mượ7miUAWdhn được3toXQCwv danDLwih nghĩ7miUAWdha củ3toXQCwva 7miUAWdhcậu tDLwia bây7miUAWdh g7miUAWdhiờ?” ĐDLwiổng T3toXQCwvhiếu 3toXQCwvQuân 7miUAWdhchừng như3toXQCwv đãDLwi uốngDLwi đến3toXQCwv sDLwiay 7miUAWdhmèm, đôiDLwi mắDLwit DLwilim d7miUAWdhim DLwihằn 7miUAWdhtơ máu3toXQCwv, t3toXQCwvay 3toXQCwvmân mêDLwi c3toXQCwvhặn gá7miUAWdhc đũ3toXQCwva bằnDLwig nDLwigọc, mồm7miUAWdh t3toXQCwvhì 3toXQCwvnói: “Ngư3toXQCwvời a3toXQCwvnh DLwiem à,7miUAWdh c7miUAWdhái nà3toXQCwvy làDLwi th7miUAWdhuộc DLwivào v3toXQCwvận mDLwiay thDLwiôi. Tô3toXQCwvi nói7miUAWdh chúDLwi ng7miUAWdhhe, c7miUAWdhon đường7miUAWdh 3toXQCwvcủa 7miUAWdhKỷ NDLwiam Phương3toXQCwv, ngườDLwii tầmDLwi thường7miUAWdh kh3toXQCwvông DLwiđi nDLwiổi đ7miUAWdhâu.” ThícDLwih 3toXQCwvPhi 3toXQCwvPhàm thấDLwiy lời3toXQCwv DLwianh tDLwia nó3toXQCwvi c7miUAWdhó ý7miUAWdh 3toXQCwvtứ, liề3toXQCwvn vộiDLwi v7miUAWdhàng ch3toXQCwvắp t7miUAWdhay: “3toXQCwvAnh Đổng,3toXQCwv 7miUAWdhnếu nDLwihư an3toXQCwvh đã3toXQCwv c3toXQCwvhịu DLwigiúp e3toXQCwvm DLwiqua 3toXQCwvđược 7miUAWdhphen n7miUAWdhày, DLwiem dDLwiù thịtDLwi n3toXQCwvát xươ3toXQCwvng tanDLwi, m3toXQCwváu c7miUAWdhhảy 3toXQCwvđầu rơ7miUAWdhi, 7miUAWdhcũng nguyệ7miUAWdhn ghDLwii nhớDLwi ânDLwi 7miUAWdhđức củaDLwi anh.”

Đổng 3toXQCwvThiếu Quâ3toXQCwvn 7miUAWdhphá lên7miUAWdh cười,3toXQCwv c7miUAWdhó 3toXQCwvý thừDLwia nước3toXQCwv 7miUAWdhđục thảDLwi 3toXQCwvcâu: “ThìDLwi cDLwiậu 7miUAWdhcứ đoá7miUAWdhn xe3toXQCwvm, tDLwiay Kỷ3toXQCwv Na3toXQCwvm Phương3toXQCwv nà3toXQCwvy thích7miUAWdh nh3toXQCwvất cá3toXQCwvi gì?”

Thích Ph3toXQCwvi PDLwihàm buộtDLwi miệng7miUAWdh hỏi:7miUAWdh “T3toXQCwviền à?”

Đổng ThDLwiiếu Quâ7miUAWdhn lắc7miUAWdh đầuDLwi nh3toXQCwvư t7miUAWdhrống 7miUAWdhbỏi: “3toXQCwvTaynày mDLwià thiếu3toXQCwv t7miUAWdhiền à?7miUAWdh” 3toXQCwvThích PDLwihi PhDLwiàm DLwilại đoáDLwin thêm3toXQCwv 3toXQCwvvài tDLwihứ: “3toXQCwvĐồ cổ?7miUAWdh h7miUAWdhay th7miUAWdhư họa?”3toXQCwv Đồng7miUAWdh Thi7miUAWdhếu Q3toXQCwvuân vẫDLwin c7miUAWdhhỉ lắ3toXQCwvc đầu,7miUAWdh thDLwiần b3toXQCwví nhDLwiìn ch3toXQCwvằm c3toXQCwvhặp vàoDLwi Th3toXQCwvích 3toXQCwvPhi Phàm,DLwi hỏi:3toXQCwv “Chú7miUAWdh không3toXQCwv biết7miUAWdh v7miUAWdhì sa7miUAWdho 7miUAWdhtay DLwiKỷ taDLwim côn3toXQCwvg tDLwiử nà7miUAWdhy lại7miUAWdh hDLwiay xuất3toXQCwv hiệ3toXQCwvn ở3toXQCwv cDLwihỗ chúng7miUAWdh 7miUAWdhta ư?”

Thích DLwiPhi Ph3toXQCwvàm rDLwiối b7miUAWdhời, ĐổnDLwig ThiDLwiếu Quân7miUAWdh cười3toXQCwv k3toXQCwvhà kh7miUAWdhà thấp7miUAWdh giọDLwing nóiDLwi: “Bở3toXQCwvi vì3toXQCwv cậu7miUAWdh 7miUAWdhta có3toXQCwv 7miUAWdhthứ x3toXQCwvem như7miUAWdh bDLwiảo bố7miUAWdhi đểDLwi ở7miUAWdh 3toXQCwvđây——cậu 3toXQCwvta DLwiở nôDLwing tr3toXQCwvang 7miUAWdhCảnh Miê3toXQCwvn c3toXQCwvó 3toXQCwv1 că3toXQCwvn 3toXQCwvbiệt thự,3toXQCwv n7miUAWdhày nhDLwié, 7miUAWdhchỗ đó7miUAWdh mới7miUAWdh là7miUAWdh nơi7miUAWdh đứng3toXQCwv đầu7miUAWdh thà7miUAWdhnh phDLwiố này3toXQCwv. N3toXQCwvữ 3toXQCwvchủ nhânDLwi của3toXQCwv 3toXQCwvcăn b7miUAWdhiệt thự7miUAWdh đóDLwi, c7miUAWdhhậc chậc,7miUAWdh đẹDLwip đếnDLwi 7miUAWdhnỗi 3toXQCwvphong cDLwiảnh DLwicả k7miUAWdhhu C7miUAWdhảnh M7miUAWdhiên cũn3toXQCwvg khô7miUAWdhng bì3toXQCwv được.”

Thích 7miUAWdhPhi 3toXQCwvPhàm k7miUAWdhhông chDLwio làDLwi nh7miUAWdhư vậy:DLwi “Kỷ7miUAWdh NaDLwim 7miUAWdhPhương 3toXQCwvở đ3toXQCwvâu m7miUAWdhà chẳng7miUAWdh 3toXQCwvbao v3toXQCwvài cô3toXQCwv 7miUAWdhchứ? NếDLwiu đám3toXQCwv phụ7miUAWdh nữDLwi 7miUAWdhđó màDLwi t7miUAWdhhuyết phục3toXQCwv đượ7miUAWdhc cậuDLwi DLwita, 3toXQCwvthế t3toXQCwvhì cònDLwi DLwigì bằng3toXQCwv nữa.”

Đổng ThiếuDLwi 3toXQCwvQuân phất3toXQCwv DLwitay: “Không7miUAWdh giốn7miUAWdhg n3toXQCwvhau đâuDLwi, ngườ3toXQCwvi nàDLwiy 3toXQCwvthì 3toXQCwvkhác, DLwiKỷ N7miUAWdham Phương3toXQCwv khônDLwig DLwibiết 7miUAWdhđã tố3toXQCwvn 3toXQCwvbao nhiêDLwiu lòDLwing 7miUAWdhdạ mới3toXQCwv dà7miUAWdhnh được—3toXQCwv-Ôi, chú3toXQCwv không7miUAWdh b3toXQCwviết đ7miUAWdhâu, hồiDLwi mớiDLwi bắt7miUAWdh đầu7miUAWdh thDLwiì cứn7miUAWdhg đầu7miUAWdh DLwinhư DLwingựa h3toXQCwvoang 3toXQCwvấy, đậpDLwi DLwiđồ đốt3toXQCwv n7miUAWdhhà rạ7miUAWdhch 7miUAWdhcổ taDLwiy cDLwiắn DLwithủy tin3toXQCwvh, 7miUAWdhcó lầ7miUAWdhn suýt3toXQCwv nữa7miUAWdh DLwilà không7miUAWdh cứuDLwi nổi,DLwi n7miUAWdhghe DLwinói c7miUAWdhòn 7miUAWdhuống 3toXQCwvcả bình7miUAWdh t3toXQCwvhuốc tẩ7miUAWdhy cơ7miUAWdh mDLwià, sa7miUAWdhu cùngDLwi DLwilúc bác7miUAWdh sĩDLwi rửa7miUAWdh DLwiruột cũng7miUAWdh DLwikhông d7miUAWdhám 7miUAWdhho 3toXQCwvhe gì,DLwi ch3toXQCwvú cũng7miUAWdh bDLwiiết t7miUAWdhính kh3toXQCwví 3toXQCwvcủa KỷDLwi 3toXQCwvNam Phương7miUAWdh rồDLwii đấyDLwi, aDLwii dámDLwi 7miUAWdhchọc vDLwiào chứ.DLwi MDLwià côDLwi nà7miUAWdhng đó…”7miUAWdh An7miUAWdhh 3toXQCwvta lắc3toXQCwv DLwiđầu: “Nếu3toXQCwv khô7miUAWdhng ph7miUAWdhải 7miUAWdhngười 7miUAWdhxung q3toXQCwvuanh 7miUAWdhthấy n3toXQCwvóng 3toXQCwvruột, p3toXQCwvhát hiệ7miUAWdhn kị3toXQCwvp thDLwiời, không7miUAWdh chừDLwing 7miUAWdhđã thậDLwit sựDLwi trở3toXQCwv t7miUAWdhhành hồng3toXQCwv nDLwihan bạcDLwi mDLwiệnh r3toXQCwvồi. MDLwià KỷDLwi 7miUAWdhNam Phương7miUAWdh c3toXQCwvũng 3toXQCwvnhịn nhiều,3toXQCwv m7miUAWdhặc kệ7miUAWdh côDLwi n3toXQCwvàng lDLwiàm loạ7miUAWdhn, đậpDLwi DLwihết 3toXQCwvđồ đạcDLwi lạDLwii mu3toXQCwva đồ7miUAWdh mớiDLwi ch3toXQCwvo cDLwiô t7miUAWdha DLwiđập, có7miUAWdh l3toXQCwvà vàngDLwi là3toXQCwv bạcDLwi DLwigì, bấDLwit luậnDLwi lDLwià c3toXQCwvái gì,7miUAWdh c3toXQCwvô nàn7miUAWdhg muốDLwin 3toXQCwvcái g7miUAWdhì thì7miUAWdh đưDLwia 7miUAWdhcái đóDLwi, DLwiđưa cá3toXQCwvi g3toXQCwvì c7miUAWdhô DLwinàng đập7miUAWdh cáiDLwi đó.3toXQCwv 7miUAWdhĐến s7miUAWdhau nàyDLwi cDLwió 7miUAWdhlẽ cô7miUAWdh 7miUAWdhta cũng3toXQCwv nghĩ3toXQCwv 3toXQCwvthông suốt3toXQCwv rồ7miUAWdhi, DLwimột 7miUAWdhthời giaDLwin cũn7miUAWdhg lắng7miUAWdh xuống.”

Thích DLwiPhi DLwiPhàm ng7miUAWdhhe mà3toXQCwv đ7miUAWdhờ đẫn,3toXQCwv hỏiDLwi: “Thế3toXQCwv DLwilà DLwithế nào?”

Giọng Đổng7miUAWdh ThiếuDLwi QDLwiuân cànDLwig trầm3toXQCwv thấp:7miUAWdh “Cô7miUAWdh ấy7miUAWdh 3toXQCwvvốn côn3toXQCwvg tá3toXQCwvc ở7miUAWdh mộDLwit côngDLwi tDLwiy thươ3toXQCwvng 7miUAWdhmại nước3toXQCwv ngoài,3toXQCwv gDLwiiám 7miUAWdhđốc bê3toXQCwvn đ3toXQCwvó vì3toXQCwv 3toXQCwvvấn DLwiđề DLwihạn 3toXQCwvngạch xuấtDLwi nh3toXQCwvập khẩuDLwi DLwimà DLwiphải n7miUAWdhhờ 3toXQCwvcậy đến7miUAWdh Kỷ3toXQCwv Na7miUAWdhm Phương.3toXQCwv Kh7miUAWdhó khăn3toXQCwv lắm7miUAWdh mớDLwii mời7miUAWdh được7miUAWdh Kỷ3toXQCwv DLwitam cô7miUAWdhng tDLwiử 3toXQCwvăn c7miUAWdhơm, hôm7miUAWdh đó3toXQCwv t3toXQCwviếp kháchDLwi cũnDLwig 3toXQCwvcó mặtDLwi cDLwiô nàng,7miUAWdh vốn3toXQCwv dĩ7miUAWdh n7miUAWdhgồi DLwiở vị3toXQCwv t7miUAWdhrí cuối7miUAWdh cù7miUAWdhng, a3toXQCwvi ngờ3toXQCwv l3toXQCwvại l3toXQCwvọt được7miUAWdh v7miUAWdhào mắt7miUAWdh xDLwianh của7miUAWdh Kỷ7miUAWdh N7miUAWdham Phương.3toXQCwv Mà7miUAWdh người3toXQCwv p7miUAWdhhụ nữDLwi nà3toXQCwvy DLwicái gì3toXQCwv cũn3toXQCwvg khôDLwing chịu,3toXQCwv h7miUAWdhoàn t7miUAWdhoàn kh7miUAWdhông DLwithèm DLwinhìn DLwiđến DLwiKỷ 3toXQCwvNam Phương,DLwi 3toXQCwvchú n7miUAWdhói x7miUAWdhem nế7miUAWdhu đổi7miUAWdh 3toXQCwvsang ngườ7miUAWdhi phụDLwi n7miUAWdhữ khác3toXQCwv, aDLwii m7miUAWdhà chẳng3toXQCwv đổ7miUAWdh gục3toXQCwv trướcDLwi 7miUAWdhnhà t3toXQCwvrước DLwixe trướcDLwi tiềnDLwi củ3toXQCwva Kỷ3toXQCwv 3toXQCwvtam côDLwing tử3toXQCwv chứ,7miUAWdh c3toXQCwvô t7miUAWdha lại3toXQCwv hoàn3toXQCwv toDLwiàn khônDLwig c7miUAWdhoi r7miUAWdha 3toXQCwvgì, đến3toXQCwv saDLwiu cùngDLwi 3toXQCwvkhông cònDLwi cáchDLwi 3toXQCwvnào, mDLwiới bảDLwio th3toXQCwvôi việc7miUAWdh, đ3toXQCwvịnh bỏDLwi mặ3toXQCwvc đấy3toXQCwv mà3toXQCwv đDLwii. 7miUAWdhVề s7miUAWdhau khôn3toXQCwvg DLwingờ 7miUAWdhtay 3toXQCwvgiám 3toXQCwvđốc bê3toXQCwvn 7miUAWdhđó lại7miUAWdh c3toXQCwvho r7miUAWdha mộtDLwi kếDLwi DLwihạ sá7miUAWdhch, 7miUAWdhcô nàDLwing bị3toXQCwv chínDLwih ôngDLwi cDLwihủ củDLwia m3toXQCwvình bán7miUAWdh đứng,3toXQCwv liDLwiệu c7miUAWdhó th7miUAWdhể 3toXQCwvkhông ầ3toXQCwvm ĩ3toXQCwv khô3toXQCwvng?” aDLwinh t7miUAWdha khẽDLwi giọng,7miUAWdh đơ3toXQCwvn giảnDLwi nóiDLwi vài3toXQCwv câ3toXQCwvu b7miUAWdhên taDLwii ThDLwiích PDLwihi 7miUAWdhPhàm, m3toXQCwvột tDLwiay bụ3toXQCwvm miệng7miUAWdh kDLwihì kDLwihì cư7miUAWdhời. Thích7miUAWdh DLwiPhi PhàDLwim lDLwiại không7miUAWdh cười7miUAWdh đáp7miUAWdh 7miUAWdhlại, c7miUAWdhhỉ nóDLwii: “Vậy7miUAWdh tDLwihì tDLwihâm độc3toXQCwv quá7miUAWdh, cũng3toXQCwv 7miUAWdhkhông sDLwiợ 3toXQCwvto chuyệDLwin sao?”

Đổng Thiế3toXQCwvu Q3toXQCwvuân ngọ7miUAWdhng nghịDLwiu nó7miUAWdhi: “Chuyện3toXQCwv 7miUAWdhgì c3toXQCwvó thể7miUAWdh 3toXQCwvlàm 7miUAWdhto n3toXQCwvào? G3toXQCwvạo 3toXQCwvđã tDLwihành cDLwiơm r3toXQCwvồi, cDLwiô t7miUAWdha c7miUAWdhó m7miUAWdhuốn gâ3toXQCwvy ch7miUAWdhuyện cũng7miUAWdh c7miUAWdhhỉ gây3toXQCwv đ7miUAWdhược với3toXQCwv KỷDLwi NaDLwim Phương7miUAWdh thôi,7miUAWdh mà7miUAWdh cũng3toXQCwv l3toXQCwvạ, chẳng3toXQCwv cần3toXQCwv DLwibiết cDLwiô DLwita 7miUAWdhthế nà7miUAWdho, K7miUAWdhỷ Na7miUAWdhm PhDLwiương 7miUAWdhcũng chínDLwi b3toXQCwvỏ 7miUAWdhlàm 3toXQCwvmười theoDLwi.” 7miUAWdhanh 7miUAWdhta lDLwiắc 3toXQCwvđầu chặc7miUAWdh lưỡi:7miUAWdh “Th7miUAWdhế nê7miUAWdhn cDLwihỉ cần7miUAWdh côDLwi n7miUAWdhàng m3toXQCwvở mi7miUAWdhệng thôi,DLwi 7miUAWdhKỷ 3toXQCwvNam Ph3toXQCwvương l3toXQCwvàm gì7miUAWdh c3toXQCwvó chu7miUAWdhyện khôn7miUAWdhg tDLwiheo. Cũng7miUAWdh DLwilà vỏ3toXQCwv quýt7miUAWdh dày7miUAWdh cDLwió m3toXQCwvóng ta3toXQCwvy 7miUAWdhnhọn, cậu3toXQCwv nóiDLwi xe3toXQCwvm, t7miUAWdhay Kỷ7miUAWdh DLwiNam Phương7miUAWdh đó7miUAWdh thậtDLwi sựDLwi 3toXQCwvmuốn 3toXQCwvcái 3toXQCwvgì 7miUAWdhcó cái7miUAWdh đấDLwiy, chỉ7miUAWdh thiế3toXQCwvu điềuDLwi cò7miUAWdhn háiDLwi cảDLwi saDLwio DLwitrên trời3toXQCwv xuốnDLwig dụDLwi ng7miUAWdhười 3toXQCwvđẹp c7miUAWdhười ấy,3toXQCwv năm3toXQCwv ngoá3toXQCwvi chỉ3toXQCwv v3toXQCwvì mộ3toXQCwvt ch3toXQCwvậu h3toXQCwvoa, c3toXQCwvhú 7miUAWdhkhông chứngDLwi kiếnDLwi ch7miUAWdhứ, chậc3toXQCwv chậc,7miUAWdh gi3toXQCwvày v3toXQCwvò co3toXQCwvn nhàDLwi người7miUAWdh 7miUAWdhta đếnDLwi nỗiDLwi DLwingười n7miUAWdhgựa c7miUAWdhhổng vó7miUAWdh 3toXQCwvlên trờ7miUAWdhi, suýt7miUAWdh 3toXQCwvnữa thDLwiì gọi3toXQCwv DLwicả mDLwiấy giáoDLwi 3toXQCwvsư trư3toXQCwvờng n3toXQCwvông nghiệ3toXQCwvp đến.”DLwi Nói3toXQCwv đếnDLwi đây3toXQCwv độtDLwi nhiê7miUAWdhn a3toXQCwvnh t7miUAWdha DLwivỗ va3toXQCwvi ThícDLwih DLwiPhi Ph3toXQCwvàm: “ÀDLwi đúng7miUAWdh rồ3toXQCwvi, cô7miUAWdh DLwinàng cDLwiũng tố7miUAWdht nghiệp7miUAWdh đ7miUAWdhại học7miUAWdh NDLwiam Kin3toXQCwvh DLwimà 3toXQCwvra, vừ3toXQCwva DLwihay c7miUAWdhhú DLwicó thể7miUAWdh nhờDLwi vả7miUAWdh bạn3toXQCwv h3toXQCwvọc c3toXQCwvũ nhé.”

Thích Ph7miUAWdhi Phà7miUAWdhm ngh3toXQCwve đế7miUAWdhn cDLwiâu ấy,DLwi kDLwihông hiểu3toXQCwv vìDLwi 3toXQCwvsao 7miUAWdhtim lDLwiại gi7miUAWdhật tDLwihót DLwi1 c7miUAWdhái, chỉDLwi nDLwighe ĐổnDLwig TDLwihiếu Quâ7miUAWdhn đắcDLwi ý3toXQCwv bảDLwio: “CôDLwi Kiề3toXQCwvu tiểuDLwi t7miUAWdhhư nàyDLwi năm3toXQCwv đó7miUAWdh lúc3toXQCwv 7miUAWdhcòn là3toXQCwvm DLwiở côDLwing t7miUAWdhy thươnDLwig mại7miUAWdh, có7miUAWdh nợ7miUAWdh an3toXQCwvh 7miUAWdhcả nhà7miUAWdh DLwitôi mộDLwit 7miUAWdhmón n7miUAWdhợ âDLwin tìnhDLwi, thế7miUAWdh nê3toXQCwvn đ7miUAWdhối vDLwiới t7miUAWdhôi 7miUAWdhcũng cDLwió vài3toXQCwv phầnDLwi khiDLwiêm nhườn7miUAWdhg. Ch3toXQCwvú DLwiem nàyDLwi, cái3toXQCwv nà3toXQCwvy c7miUAWdhoi DLwinhư s3toXQCwvố chDLwiú đỏ,DLwi an7miUAWdhh đâDLwiy phả3toXQCwvi g7miUAWdhác thDLwiể d7miUAWdhiện s3toXQCwvang 7miUAWdhmột bênDLwi, giớ7miUAWdhi thi7miUAWdhệu c3toXQCwvô ấyDLwi DLwicho chúDLwi, c3toXQCwvòn nhữngDLwi v7miUAWdhiệc kh3toXQCwvác, phDLwiải xDLwiem sốDLwi cDLwihú DLwithế nà3toXQCwvo vậy.”

Thích 7miUAWdhPhi PhàmDLwi mừngDLwi vuDLwii kh3toXQCwvôn siếtDLwi, chỉ3toXQCwv biết7miUAWdh nân7miUAWdhg l7miUAWdhy cụng7miUAWdh cốcDLwi 7miUAWdhnói lờ7miUAWdhi 7miUAWdhcảm ơn.3toXQCwv CậDLwiu 7miUAWdhvà ĐổnDLwig DLwiHiểu Q3toXQCwvuân qua7miUAWdhn 3toXQCwvhệ lDLwiàm ăn7miUAWdh đã3toXQCwv bDLwiao nh3toXQCwviêu năm,DLwi mà7miUAWdh ĐDLwiổng HiểDLwiu QuDLwiân cũngDLwi khô7miUAWdhng gạtDLwi cậu,DLwi quDLwia m7miUAWdhấy ng7miUAWdhày, a7miUAWdhnh tDLwia đã7miUAWdh gDLwiọi 7miUAWdhđiện 3toXQCwvđến: “Khó3toXQCwv 3toXQCwvlắm 7miUAWdhcô ấDLwiy 7miUAWdhmới đồngDLwi 3toXQCwvý đấy3toXQCwv, tôiDLwi hẹ7miUAWdhn 7miUAWdhcô ấy7miUAWdh c3toXQCwvhiều 7miUAWdh4 giờ7miUAWdh ở3toXQCwv quáDLwin 7miUAWdhtrà Địch3toXQCwv DLwiTrần Hiê3toXQCwvn rồiDLwi đ7miUAWdhấy, t7miUAWdhhử vDLwiận 3toXQCwvmay của7miUAWdh mì7miUAWdhnh đDLwii nhé.”

Thích P7miUAWdhhi Phàm7miUAWdh 3toXQCwv3 giờDLwi rưỡi3toXQCwv đDLwiã đến7miUAWdh Địc7miUAWdhh Trần3toXQCwv Hiê7miUAWdhn, baDLwio nămDLwi DLwilăn DLwilộn ởDLwi thư7miUAWdhơng 3toXQCwvtrường, chDLwiuyện 7miUAWdhgì cũnDLwig từng7miUAWdh gặ3toXQCwvp 7miUAWdhqua rồi,7miUAWdh nhưn7miUAWdhg mấ3toXQCwvy 7miUAWdhcâu tr7miUAWdhuyện 3toXQCwvphiếm DLwicủa Đ3toXQCwvổng T7miUAWdhhiếu Quân,3toXQCwv dDLwiường nhDLwiư khiến3toXQCwv 3toXQCwvcậu trở3toXQCwv n3toXQCwvên t7miUAWdhò mò.7miUAWdh ĐổnDLwig ThDLwiiếu 3toXQCwvQuân đ7miUAWdhến mu3toXQCwvộn hơn,3toXQCwv nhưngDLwi 7miUAWdhcũng chỉDLwi đến3toXQCwv tr7miUAWdhước giờ7miUAWdh hẹ3toXQCwvn tầm7miUAWdh 13toXQCwv5 7miUAWdhphút, a3toXQCwvnh t3toXQCwva nhìn7miUAWdh đồng7miUAWdh hồ,DLwi có3toXQCwv chDLwiút tự7miUAWdh giễuDLwi: “XemDLwi nhưDLwi 7miUAWdhcũng DLwinể m3toXQCwvặt K3toXQCwvỷ NaDLwim Phương,3toXQCwv nDLwighe nó7miUAWdhi 3toXQCwvKỷ taDLwim 7miUAWdhcông tửDLwi mỗ3toXQCwvi lầ7miUAWdhn v7miUAWdhề đây,3toXQCwv đầu7miUAWdh tDLwiiên ở3toXQCwv s3toXQCwvân 7miUAWdhbay 3toXQCwvphải DLwigọi điệ3toXQCwvn 7miUAWdhbáo tr3toXQCwvước c7miUAWdhho DLwicô ấy,DLwi b7miUAWdhằng 7miUAWdhkhông th3toXQCwvì kDLwihông q7miUAWdhua n3toXQCwvổi cử3toXQCwva đâu.”

Thích Ph3toXQCwvi 7miUAWdhPhàm k3toXQCwvhông k3toXQCwvìm đượcDLwi bật3toXQCwv 7miUAWdhcười, nóDLwii: “Cái3toXQCwv nàyDLwi chỉ3toXQCwv s7miUAWdhợ lDLwià DLwigiả, aDLwinh c3toXQCwvhỉ g3toXQCwviỏi n3toXQCwvói mócDLwi ngườiDLwi tDLwia thôi.”

“Là tDLwihật đấy,DLwi chDLwiú c3toXQCwvhưa thấ7miUAWdhy bộ7miUAWdh d7miUAWdhạng Kỷ3toXQCwv 7miUAWdhNam 3toXQCwvPhương thôi7miUAWdh, có7miUAWdh lầnDLwi 3toXQCwvtôi vDLwià cDLwiậu t7miUAWdha uống7miUAWdh 7miUAWdhsay, cậuDLwi 3toXQCwvđoán xe3toXQCwvm ta3toXQCwvy nà7miUAWdhy nóiDLwi g3toXQCwvì, cậu7miUAWdh t3toXQCwva bảoDLwi 3toXQCwvtôi cô3toXQCwv v7miUAWdhợ bên7miUAWdh nàDLwiy k7miUAWdhhông giốn7miUAWdhg người3toXQCwv kháDLwic 3toXQCwvgì cả,7miUAWdh 7miUAWdhđến tiền7miUAWdh c3toXQCwvủa cậ7miUAWdhu DLwita mà7miUAWdh c7miUAWdhũng kh7miUAWdhông tDLwihèm 3toXQCwvbận DLwitâm. ChúDLwi n3toXQCwvghe câ3toXQCwvu ấy,3toXQCwv truDLwiyền 7miUAWdhra ngoàiDLwi a3toXQCwvi DLwidám DLwitin chứ.”

“Vợ 3toXQCwvKỷ 3toXQCwvNam Phương3toXQCwv kDLwihông phải7miUAWdh làDLwi 7miUAWdhcon gDLwiái n7miUAWdhhà DLwinào 3toXQCwvđó sao?”

“Đúng 7miUAWdhthế, tDLwiên l7miUAWdhà ThủDLwi DLwiThủ, s7miUAWdho 7miUAWdhvới K3toXQCwvỷ 3toXQCwvNam Phươ7miUAWdhng DLwilà 3toXQCwvmôn đăDLwing hộ3toXQCwv đối,DLwi ngườiDLwi cũng7miUAWdh xi3toXQCwvnh đẹp3toXQCwv, nh3toXQCwvưng DLwimà Kỷ3toXQCwv 7miUAWdhNam Phương3toXQCwv để3toXQCwv cDLwiô DLwita ở3toXQCwv Bắ7miUAWdhc Kin7miUAWdhh màDLwi chẳngDLwi 3toXQCwvđoái h3toXQCwvoài DLwigì, đ7miUAWdhến thểDLwi diệnDLwi 3toXQCwvcủa bDLwiố vợDLwi cũ7miUAWdhng khônDLwig nể7miUAWdh 3toXQCwvnang g7miUAWdhì. N3toXQCwvghe nói3toXQCwv 7miUAWdhvì 7miUAWdhcó lần7miUAWdh v3toXQCwvị đ7miUAWdhại ti7miUAWdhểu thDLwiư DLwiấy khôn3toXQCwvg kìm3toXQCwv được3toXQCwv giậnDLwi dữ,7miUAWdh đáp3toXQCwv má3toXQCwvy baDLwiy quDLwia tìmDLwi K7miUAWdhiều ti3toXQCwvểu tDLwihư này7miUAWdh nDLwiói chuyện7miUAWdh phDLwiải quấy7miUAWdh, 3toXQCwvkết quả7miUAWdh là3toXQCwvm Kỷ3toXQCwv 3toXQCwvtam n7miUAWdhổi x7miUAWdhung lên,3toXQCwv t7miUAWdhừ DLwiđấy vềDLwi sa3toXQCwvu DLwi2 vợ7miUAWdh chồn7miUAWdhg tDLwirở mặt,7miUAWdh nếu3toXQCwv khôn3toXQCwvg phảiDLwi bố7miUAWdh 3toXQCwvmẹ DLwiđôi bên3toXQCwv 7miUAWdhgây 7miUAWdháp lực,7miUAWdh khô3toXQCwvng 7miUAWdhbiết còDLwin xDLwiảy rDLwia chuyện3toXQCwv g3toXQCwvì nữa.”

4 7miUAWdhgiờ đúng7miUAWdh, phDLwiục v3toXQCwvụ mở3toXQCwv cửa.

Thích DLwiPhi P7miUAWdhhàm kin7miUAWdhh ng3toXQCwvạc đến3toXQCwv mứ7miUAWdhc đDLwiứng bậtDLwi dậyDLwi 7miUAWdhnhư l7miUAWdhò x7miUAWdho, m7miUAWdhà trêDLwin thự3toXQCwvc 3toXQCwvtế, c3toXQCwvậu cũng7miUAWdh đã7miUAWdh đứng7miUAWdh dậy7miUAWdh rồi.

Người ph7miUAWdhụ 7miUAWdhnữ ấy7miUAWdh 7miUAWdhhoàn t3toXQCwvoàn kDLwihông giố3toXQCwvng với7miUAWdh tr3toXQCwvong tưởn3toXQCwvg tDLwiượng 7miUAWdhcủa DLwicậu tDLwia, 7miUAWdhcô 3toXQCwvấy c7miUAWdhhỉ mặc7miUAWdh DLwiáo 3toXQCwvmàu đe3toXQCwvn, mDLwià 3toXQCwvđã 3toXQCwvcàng DLwilộ 7miUAWdhra v7miUAWdhẻ g3toXQCwvầy DLwiguộc, k7miUAWdhhuôn 7miUAWdhmặt trắng3toXQCwv trẻ3toXQCwvo, đếnDLwi phấDLwin DLwison cDLwiũng không3toXQCwv đ7miUAWdhánh, 7miUAWdhnhưng vẫn7miUAWdh to7miUAWdhát DLwira né3toXQCwvt xiDLwinh đẹp,DLwi 3toXQCwvxinh đDLwiẹp đếnDLwi t3toXQCwvhu hút3toXQCwv tấ7miUAWdht c3toXQCwvả án3toXQCwvh nh3toXQCwvìn của7miUAWdh mọi7miUAWdh người.

Tinh th7miUAWdhần 7miUAWdhcậu hốDLwit hoảng.

Đổng 7miUAWdhThiếu Quâ3toXQCwvn đDLwiã 3toXQCwvđánh tiếng3toXQCwv chàoDLwi 3toXQCwvhỏi: “Kiểu3toXQCwv tiểu7miUAWdh 7miUAWdhthư” rồiDLwi v3toXQCwvô DLwicùng nhiệ7miUAWdht tình7miUAWdh giớiDLwi th3toXQCwviệu: “VDLwiị nà3toXQCwvy 3toXQCwvlà giám7miUAWdh đ7miUAWdhốc Thí7miUAWdhch P7miUAWdhhi Phàm.”

Thích DLwiPhi Ph7miUAWdhàm trDLwiong lòn3toXQCwvg ch3toXQCwvỉ ngh3toXQCwvĩ, s3toXQCwvao lạDLwii DLwilà côDLwi ấy?

(*chú: DLwicác 7miUAWdhcậu 3toXQCwvạ, đ3toXQCwvừng hỏDLwii gìDLwi cả7miUAWdh, tớDLwi 3toXQCwvcũng khDLwiông 7miUAWdhbiết 3toXQCwvgì đâu3toXQCwv, sDLwiuy đ7miUAWdhoán g3toXQCwvì 3toXQCwvthì cứ7miUAWdh DLwisuy đoá3toXQCwvn thôi3toXQCwv. T7miUAWdhruyện dừng7miUAWdh DLwiở phầnDLwi “2DLwi chiếcDLwi á3toXQCwvo lDLwiồng v3toXQCwvào nhau”DLwi 7miUAWdhrồi. NDLwihưng 3toXQCwvngoại truyệDLwin này3toXQCwv cDLwihỉ là…7miUAWdh DLwimột câuDLwi chuy3toXQCwvện đơ3toXQCwvn DLwilẻ khác3toXQCwv chăn7miUAWdhg? 3toXQCwvTớ cũng7miUAWdh sửa7miUAWdh lạiDLwi th3toXQCwvứ t7miUAWdhự tênDLwi n3toXQCwvgoại truyệ7miUAWdhn 3toXQCwvcho đúngDLwi 3toXQCwvvới t3toXQCwvhứ t7miUAWdhự thờiDLwi gDLwiian tá7miUAWdhc giả7miUAWdh viDLwiết rồiDLwi XD)

2. 

Sắc &3toXQCwvamp; Giới

Vừa b7miUAWdhước 3toXQCwvra ngoDLwiài, độtDLwi nhDLwiiên có3toXQCwv n7miUAWdhgười gọi:3toXQCwv “DLwiA! NDLwiam Phương,DLwi DLwikia 3toXQCwvkhông phả7miUAWdhi vDLwiợ cậ3toXQCwvu sao?”

Kỷ Na3toXQCwvm Phương3toXQCwv qDLwiuay đDLwiầu 7miUAWdhra nh3toXQCwvìn, 3toXQCwvhóa r3toXQCwva đ7miUAWdhúng t7miUAWdhhế thật.

Hiếm 7miUAWdhkhi thấy7miUAWdh cô3toXQCwv ấ7miUAWdhy mDLwiặc vá7miUAWdhy, chi3toXQCwvếc áDLwio DLwilen mỏng3toXQCwv trùm7miUAWdh 7miUAWdhđầu mà7miUAWdhu sDLwian hDLwiô, bên3toXQCwv dDLwiưới làDLwi 7miUAWdhchân váy3toXQCwv 3toXQCwvnâu sậ3toXQCwvm, 7miUAWdháo kh3toXQCwvoác cầm7miUAWdh DLwitrên t7miUAWdhay, đứngDLwi c3toXQCwvạnh cô3toXQCwv b3toXQCwvạn 3toXQCwvmà cDLwiô ấy3toXQCwv 3toXQCwvlại càng7miUAWdh 3toXQCwvtỏa r3toXQCwva n7miUAWdhét duyê3toXQCwvn dáDLwing DLwiyêu kiều.

Cả DLwiđám người7miUAWdh đ3toXQCwvã bànDLwi DLwitán x3toXQCwvôn xa7miUAWdho, DLwicó kẻ7miUAWdh gọiDLwi ch3toXQCwvị DLwidâu, lạiDLwi 7miUAWdhcó kẻ3toXQCwv gọiDLwi 3toXQCwvem DLwidâu, cònDLwi cDLwió ngườiDLwi đ3toXQCwvã xưng3toXQCwv 3toXQCwvtên mDLwiụ cDLwiủa c3toXQCwvô: “Thủ7miUAWdh T7miUAWdhhủ, h7miUAWdhôm n3toXQCwvay saDLwio lạiDLwi vừDLwia khé7miUAWdho thế3toXQCwv này?”

Thủ 3toXQCwvThủ mắt7miUAWdh cườiDLwi co3toXQCwvng vútDLwi h3toXQCwvỏi lạ7miUAWdhi: “SaDLwio n7miUAWdhào, cáDLwic a3toXQCwvnh có3toXQCwv hứ3toXQCwvng 7miUAWdhđi uố7miUAWdhng rượu,3toXQCwv ch3toXQCwvả lẽ3toXQCwv bọn3toXQCwv e3toXQCwvm kh7miUAWdhông đượcDLwi p3toXQCwvhép nổ3toXQCwvi hứn7miUAWdhg đếDLwin ăn7miUAWdh c7miUAWdhơm à?

Cô gá3toXQCwvi đ7miUAWdhang khoá7miUAWdhc ta3toXQCwvy Kỷ3toXQCwv Na3toXQCwvm Phương3toXQCwv 7miUAWdhsớm đãDLwi rụtDLwi t3toXQCwvay lại7miUAWdh, như7miUAWdhng 7miUAWdhđiệu b3toXQCwvộ vẫDLwin DLwitỏ vẻDLwi quanDLwig mDLwiinh 7miUAWdhchính đDLwiại lắm,7miUAWdh 3toXQCwvđang c7miUAWdhhuẩn bDLwiị rờ7miUAWdhi đi,7miUAWdh DLwiai d3toXQCwvè DLwiKỷ 7miUAWdhNam Phương7miUAWdh DLwiđã chắp3toXQCwv t7miUAWdhay kDLwiéo lại,7miUAWdh bảo:DLwi “Lên7miUAWdh 7miUAWdhxe đợi3toXQCwv a3toXQCwvnh.” Rồi7miUAWdh a7miUAWdhnh mớiDLwi DLwibuông tay.

Xem DLwira 7miUAWdhđôi vợ7miUAWdh chồ7miUAWdhng DLwinày có7miUAWdh DLwichuyện riêngDLwi cần7miUAWdh DLwinói, cả7miUAWdh đá7miUAWdhm ngườDLwii dắ7miUAWdht dí3toXQCwvu DLwibạn g3toXQCwvái cũng7miUAWdh rụ7miUAWdhc r3toXQCwvịch t7miUAWdhản đi7miUAWdh, chỉ3toXQCwv DLwicòn lại7miUAWdh Thủ7miUAWdh Th7miUAWdhủ vDLwià DLwicô bDLwiạn Đỗ3toXQCwv HiểDLwiu Tô3toXQCwv, 7miUAWdhĐỗ Hiểu7miUAWdh TôDLwi c7miUAWdhũng n7miUAWdhói: “Tớ3toXQCwv qu3toXQCwva bê3toXQCwvn ki7miUAWdha đợi7miUAWdh DLwicậu nhé.”

“Không 7miUAWdhcần đâu.”DLwi Thủ7miUAWdh Thủ3toXQCwv dửngDLwi dư3toXQCwvng như7miUAWdh khô7miUAWdhng, quDLwiay đầ3toXQCwvu s3toXQCwvang cườiDLwi với3toXQCwv DLwiKỷ Na7miUAWdhm PhươDLwing: “M7miUAWdhai eDLwim đ3toXQCwvi Hồ7miUAWdhng DLwiKông, thứ7miUAWdh 3toXQCwv7 tuDLwiần nDLwiày 3toXQCwvkhông DLwivề nh7miUAWdhà vớ3toXQCwvi an7miUAWdhh được,7miUAWdh đ7miUAWdhến lDLwiuc DLwiđó 3toXQCwvanh n3toXQCwvói v7miUAWdhới mẹ3toXQCwv DLwi1 DLwitiếng nhé.”

“Em đi7miUAWdh HồDLwing DLwiKông làm3toXQCwv g3toXQCwvì thế?”

Thủ Thủ7miUAWdh cảm7miUAWdh 3toXQCwvgiác 7miUAWdhkì qu7miUAWdhặc, trư3toXQCwvớc đâyDLwi cô7miUAWdh 7miUAWdhchạy t7miUAWdhới DLwichạy l3toXQCwvui, an3toXQCwvh 3toXQCwvcó DLwibao g7miUAWdhiờ thèm7miUAWdh h7miUAWdhỏi đâu.

“Xem ph7miUAWdhim [DLwiSắc, Giới3toXQCwv], bản7miUAWdh u3toXQCwvncut đấy.”

Chỉ v3toXQCwvì mộtDLwi bộDLwi ph7miUAWdhim 3toXQCwvmà ba3toXQCwvy DLwiđi H7miUAWdhồng 7miUAWdhKông, x7miUAWdhưa 7miUAWdhnay vố3toXQCwvn 7miUAWdhlà DLwiphong cá3toXQCwvch DLwicủa côDLwi ấyDLwi mà.

“Đừng đ3toXQCwvi nữa,DLwi ở3toXQCwv nDLwihà xDLwiem 3toXQCwvđi, an3toXQCwvh bảo7miUAWdh người3toXQCwv giDLwiúp e3toXQCwvm t7miUAWdhìm bản3toXQCwv DLwigốc, lDLwià đoạ7miUAWdhn 3toXQCwv20 phút7miUAWdh 7miUAWdhbị 3toXQCwvcut chứ7miUAWdh gì.”

Thủ TDLwihủ cảm7miUAWdh thấy3toXQCwv v3toXQCwvui v7miUAWdhẻ yênDLwi tDLwiâm, n7miUAWdhhìn điDLwi, 7miUAWdhlấy chồng7miUAWdh cũnDLwig c3toXQCwvó 3toXQCwvcái tDLwiốt đấy3toXQCwv chứ:3toXQCwv “VậyDLwi thế7miUAWdh 7miUAWdhnhé, aDLwinh đừngDLwi có7miUAWdh 3toXQCwvquên đấy.”

Kết 7miUAWdhquả aDLwinh ấ7miUAWdhy lạiDLwi thật3toXQCwv 7miUAWdhsự quDLwiên chứ3toXQCwv, 7miUAWdhThủ 7miUAWdhThủ ph7miUAWdhải đDLwiến 7miUAWdhmấy ngàDLwiy chDLwiưa g3toXQCwvặp đượcDLwi an7miUAWdhh, 7miUAWdhhôm naDLwiy ngh7miUAWdhĩ r3toXQCwva phải3toXQCwv gọiDLwi chDLwio 7miUAWdhanh 3toXQCwvấy, 7miUAWdhchuông đổDLwi 7miUAWdhmột hồ3toXQCwvi lâu3toXQCwv 3toXQCwvmà kh7miUAWdhông c3toXQCwvó 3toXQCwvai ng7miUAWdhhe, đan7miUAWdhg định3toXQCwv 3toXQCwvthôi, a7miUAWdhnh lại3toXQCwv nhậDLwin điện7miUAWdh thoạiDLwi: ‘7miUAWdhA lô?”

Nghe gi3toXQCwvọng đã3toXQCwv biết7miUAWdh còn3toXQCwv ch7miUAWdhưa tỉnhDLwi n3toXQCwvgủ, DLwikhông 7miUAWdhrõ l3toXQCwvà đa7miUAWdhng 7miUAWdhtrên DLwigiường DLwiem nàoDLwi 7miUAWdhnữa, 3toXQCwvcô độtDLwi nhi3toXQCwvên n7miUAWdhghĩ r7miUAWdha tròDLwi đùaDLwi quáiDLwi 3toXQCwvđản, ỏ3toXQCwvn ẻn3toXQCwv gọ3toXQCwvi DLwi1 tiế7miUAWdhng “Nam3toXQCwv PDLwihương DLwià”, giọngDLwi nũ7miUAWdhng nịu7miUAWdh hDLwiỏi lại:DLwi “ĐoánDLwi xDLwiem DLwiem l3toXQCwvà DLwiai nào?”

“Thủ ThDLwiủ,” GiọngDLwi an3toXQCwvh 7miUAWdhvẫn đ7miUAWdhặc sệt7miUAWdh cơn3toXQCwv n3toXQCwvgái ng3toXQCwvủ: “N7miUAWdhgoan n7miUAWdhào, lần7miUAWdh saDLwiu 7miUAWdhmuốn ch3toXQCwvơi DLwitrò nDLwiày, nh7miUAWdhớ đừ3toXQCwvng DLwidùng số7miUAWdh điện3toXQCwv tho7miUAWdhại DLwiở nh3toXQCwvà nhé.”

Cô DLwithẹn qu7miUAWdhá 3toXQCwvhóa giận:7miUAWdh “An3toXQCwvh t3toXQCwvìm DLwicho eDLwim [Sắc,DLwi GiDLwiới] ch7miUAWdhưa đấy?”

Hỏi 3toXQCwvđến an3toXQCwvh ấyDLwi, m7miUAWdhà phả3toXQCwvi 7miUAWdhmất mấy7miUAWdh giâ3toXQCwvy 7miUAWdhsau 3toXQCwvanh mới3toXQCwv b3toXQCwvật 7miUAWdhcười: “Ồ3toXQCwv, anDLwih qu7miUAWdhên mất.”t7miUAWdhiếng aDLwinh 7miUAWdhtrầm đụcDLwi nóDLwii giọng3toXQCwv 3toXQCwvmũi 7miUAWdhnghe nặng7miUAWdh trĩuDLwi,. CDLwió lDLwiẽ anDLwih DLwiđang bị3toXQCwv cảm,7miUAWdh hoặc3toXQCwv biếtDLwi đâDLwiy a7miUAWdhnh chỉ3toXQCwv đanDLwig DLwimơ ngủ.

Cô đột7miUAWdh 3toXQCwvnhiên cảm3toXQCwv gi7miUAWdhác x3toXQCwvót 3toXQCwvxa, bDLwiảo: “7miUAWdhThế thôiDLwi vậy.”

“Thủ Thủ?”DLwi A7miUAWdhnh dường7miUAWdh nDLwihư cả7miUAWdhm thấy3toXQCwv 3toXQCwvkhông phả7miUAWdhi: “3toXQCwvEm đừngDLwi giận7miUAWdh DLwiđấy nhé7miUAWdh, aDLwinh b3toXQCwvây giờDLwi gọ7miUAWdhi 3toXQCwvđiện b3toXQCwvảo DLwihọ làmDLwi đDLwiây, nDLwihé ThủDLwi Thủ?”

“Không c3toXQCwvần đâ7miUAWdhu, e3toXQCwvm không3toXQCwv muốn3toXQCwv 7miUAWdhxem DLwinữa rồi.”

Cô 3toXQCwvcảm 7miUAWdhthấy 3toXQCwvchán nản,7miUAWdh 3toXQCwvrồi cũng3toXQCwv c3toXQCwvúp đi3toXQCwvện t3toXQCwvhoại. Thực3toXQCwv rDLwia DLwicũng DLwichỉ 3toXQCwvlà 3toXQCwvmột c7miUAWdhhút 7miUAWdhgiống nh7miUAWdhau mà7miUAWdh tDLwihôi, mùa7miUAWdh đô3toXQCwvng năDLwim ấyDLwi DịDLwich Trư7miUAWdhờng Ni3toXQCwvnh bịDLwi ố7miUAWdhm 3toXQCwvmột đợt7miUAWdh rấtDLwi lâu3toXQCwv, mãi3toXQCwv khôn7miUAWdhg t3toXQCwvhấy khỏDLwii, 7miUAWdhcô gọDLwii DLwiđiện c3toXQCwvho anh7miUAWdh, DLwigiọng an3toXQCwvh DLwiù DLwiù, DLwidường nDLwihư đứ3toXQCwva 7miUAWdhtrẻ nhỏ3toXQCwv: “Ối,7miUAWdh DLwianh q3toXQCwvuên mất.”

Mà thự3toXQCwvc 7miUAWdhra không7miUAWdh DLwiphải DLwilà qu7miUAWdhên, a3toXQCwvnh cốDLwi 3toXQCwvý nDLwiói nh3toXQCwvư thế,3toXQCwv sa3toXQCwvu đóDLwi DLwicô vộDLwii vDLwiề ký7miUAWdh 7miUAWdhtúc, 7miUAWdhvừa về3toXQCwv đ3toXQCwvã 7miUAWdhnhìn 3toXQCwvthấy bá3toXQCwvnh k7miUAWdhem 7miUAWdhvà ho7miUAWdha, cô7miUAWdh 7miUAWdhmới biết3toXQCwv 7miUAWdhanh vDLwiốn kh7miUAWdhông quên.3toXQCwv BDLwiánh DLwikem 7miUAWdhlúc đó3toXQCwv ch3toXQCwvia ch7miUAWdho mọi7miUAWdh ngư7miUAWdhời 7miUAWdhở k7miUAWdhý tú7miUAWdhc, a3toXQCwvi cũDLwing cườ7miUAWdhi 3toXQCwvhì h3toXQCwvì bDLwiảo: “N3toXQCwvgọt đấy!,7miUAWdh Đúng3toXQCwv thDLwiế thật7miUAWdh, ngọt7miUAWdh lắ7miUAWdhm, hươDLwing 7miUAWdhvị DLwingọt ngàDLwio chạy7miUAWdh thẳnDLwig và7miUAWdho cDLwion tim.

Lúc chiDLwia taDLwiy, an3toXQCwvh c3toXQCwvứ n7miUAWdhhắc đ7miUAWdhi n7miUAWdhhắc lDLwiại: “Thủ3toXQCwv Thủ,DLwi 7miUAWdhem quê7miUAWdhn a3toXQCwvnh đi,7miUAWdh e3toXQCwvm 3toXQCwvquên 3toXQCwvanh điDLwi… DLwiThủ Th3toXQCwvủ, eDLwim hãDLwiy DLwiquên aDLwinh đi….”

Mà c7miUAWdhô cứDLwi nh3toXQCwvư một7miUAWdh đứaDLwi n3toXQCwvhóc k3toXQCwvhóc 3toXQCwvlóc o3toXQCwvm s7miUAWdhòm, DLwicả mặDLwit rưn7miUAWdhg rưngDLwi nước3toXQCwv mắt7miUAWdh, túm3toXQCwv 3toXQCwvlấy vạtDLwi áDLwio anDLwih khDLwiông 3toXQCwvnỡ bu7miUAWdhông, hỗnDLwi 7miUAWdhloạn n3toXQCwvhư thế,7miUAWdh kiểDLwiu bất3toXQCwv c3toXQCwvhấp khôn7miUAWdhg rờiDLwi nDLwihư thế,DLwi nhưn3toXQCwvg m7miUAWdhà cũ3toXQCwvng cDLwió íc3toXQCwvh gDLwiì đâu?

Có íDLwich 3toXQCwvgì nào?

Sau DLwicùng 7miUAWdhanh 3toXQCwvvẫn vứDLwit b3toXQCwvỏ côDLwi đ3toXQCwvấy thôi.

Không cầnDLwi cô7miUAWdh nữa3toXQCwv đấy3toXQCwv thôi.

Thủ 3toXQCwvThủ cảmDLwi g7miUAWdhiác tro3toXQCwvng lònDLwig DLwinguội lạnh,7miUAWdh b3toXQCwvởi DLwivì nhớDLwi đến7miUAWdh n3toXQCwvhững 7miUAWdhchuyện nàyDLwi, lạDLwii l3toXQCwvàm n7miUAWdhước m3toXQCwvắt c7miUAWdhô tuôn7miUAWdh rơi.

Cô vẫnDLwi dùngDLwi l7miUAWdhiệu 7miUAWdhpháp DLwicũ, DLwira 3toXQCwvngoài 7miUAWdhăn mộ7miUAWdht 7miUAWdhbữa, sa3toXQCwvu đó7miUAWdh đ7miUAWdhi x7miUAWdhem 7miUAWdhliền DLwitù 7miUAWdhtì mấy3toXQCwv bộDLwi phiDLwim, tronDLwig phDLwiim DLwicó DLwivui buồn7miUAWdh lDLwii hợ3toXQCwvp, có7miUAWdh bà7miUAWdhi 3toXQCwvca s3toXQCwvinh tửDLwi buồn7miUAWdh t7miUAWdhhương, DLwicó 7miUAWdhnhững nỗi3toXQCwv 7miUAWdhkhổ đ7miUAWdhau vật7miUAWdh l3toXQCwvộn, có3toXQCwv nDLwihững đờiDLwi người7miUAWdh 7miUAWdhbi aDLwii, gia3toXQCwvn 7miUAWdhnan dường3toXQCwv DLwinhư vĩDLwinh v3toXQCwviễn khôn3toXQCwvg có3toXQCwv bờDLwi bến.

Những DLwilúc nh3toXQCwvư th3toXQCwvế 3toXQCwvcô t7miUAWdhự cảm7miUAWdh 3toXQCwvthấy m7miUAWdhình quả7miUAWdh lDLwià ma7miUAWdhy mắDLwin tro7miUAWdhng cu3toXQCwvộc sống.

Rạng sáng7miUAWdh m7miUAWdhới DLwivề nh3toXQCwvà, đ3toXQCwvã thấyDLwi Kỷ3toXQCwv NaDLwim Ph7miUAWdhương, DLwicô DLwibất ngờDLwi vô7miUAWdh cùng3toXQCwv, ồ7miUAWdh 3toXQCwv1 tiế7miUAWdhng: “Sao3toXQCwv 7miUAWdhanh l7miUAWdhại về?”

Anh dường7miUAWdh như3toXQCwv cóDLwi chú7miUAWdht khDLwió chịu:DLwi “NhàDLwi an3toXQCwvh, 7miUAWdhanh khônDLwig đượ3toXQCwvc vDLwiề chắc?”

Bọn họ7miUAWdh đãDLwi gDLwiiao 7miUAWdhhẹn rồi,7miUAWdh khDLwii bê3toXQCwvn nà3toXQCwvo DLwiđó tDLwiức giậDLwin, 3toXQCwvbên DLwikia kh3toXQCwvông đượcDLwi ph7miUAWdhép nổi7miUAWdh cáu,DLwi thếDLwi DLwinên côDLwi thuậDLwin 3toXQCwvtheo 3toXQCwvanh, 3toXQCwvhíp DLwimắt c7miUAWdhười d7miUAWdhỗ d3toXQCwvành: “ĐượcDLwi rồ3toXQCwvi, được7miUAWdh rồiDLwi, 3toXQCwvđương nhiên7miUAWdh cDLwió thể7miUAWdh v7miUAWdhề chứ.3toXQCwv” VừDLwia qua3toXQCwvy đ7miUAWdhi, côDLwi l7miUAWdhại hỏ7miUAWdhi: “AnhDLwi vềDLwi làm3toXQCwv gDLwiì thế?”

Sắc mặt3toXQCwv an3toXQCwvh cDLwiòn tệDLwi hơn,7miUAWdh n3toXQCwvhư thể3toXQCwv 7miUAWdhanh ấDLwiy vừaDLwi 7miUAWdhgiận DLwidỗi ởDLwi chỗDLwi 7miUAWdhem nà7miUAWdho về,3toXQCwv lạ7miUAWdhi c7miUAWdhàng làm3toXQCwv 3toXQCwvcô thấyDLwi tòDLwi 7miUAWdhmò hơn,7miUAWdh 7miUAWdhcòn 7miUAWdhcó cô7miUAWdh 3toXQCwvnào dám3toXQCwv chọc3toXQCwv giậDLwin an7miUAWdhh nữa7miUAWdh đây?

Lúc DLwianh thậ3toXQCwvt s3toXQCwvự giậ7miUAWdhn, aDLwinh th7miUAWdhường khôn7miUAWdhg n7miUAWdhói gì7miUAWdh, DLwimà thực7miUAWdh DLwira cDLwiô cũ3toXQCwvng mệt3toXQCwv rồi7miUAWdh, u7miUAWdhể oải3toXQCwv lết7miUAWdh đDLwii thaDLwiy q3toXQCwvuần 3toXQCwváo, lúDLwic rDLwia m3toXQCwvới 3toXQCwvđể 3toXQCwvý tDLwirên bàn7miUAWdh đ3toXQCwvể c3toXQCwvái g7miUAWdhì 7miUAWdhđó: “DLwiGì thế?”

“Phim gốc.”

Anh 7miUAWdhtrả lời3toXQCwv troDLwing sự3toXQCwv mấDLwit kDLwiiên n3toXQCwvhẫn, t3toXQCwvừ bé3toXQCwv đDLwiã thếDLwi r7miUAWdhồi, lDLwiúc 3toXQCwvnào 3toXQCwvcũng c7miUAWdhhê cDLwiô phiề7miUAWdhn hà3toXQCwv. Cô7miUAWdh 7miUAWdhlà co3toXQCwvn gá3toXQCwvi, 7miUAWdhnhỏ hơn3toXQCwv 3toXQCwvanh 7miUAWdhrất nhiề3toXQCwvu DLwituổi, lại7miUAWdh 7miUAWdhcứ k3toXQCwvhăng khăngDLwi thích3toXQCwv b3toXQCwvám theDLwio sDLwiau 7miUAWdhanh, 7miUAWdhlại t7miUAWdhhích cùn3toXQCwvg với3toXQCwv cả3toXQCwv 3toXQCwvđám DLwicon tr7miUAWdhai trèoDLwi tườngDLwi leDLwio câ7miUAWdhy, 7miUAWdhanh DLwithấy 7miUAWdhchán nản7miUAWdh vớ7miUAWdhi 7miUAWdhcái đuôDLwii nhỏ7miUAWdh DLwinày lắm7miUAWdh rồi3toXQCwv, th3toXQCwvế n3toXQCwvên a7miUAWdhnh nDLwiói chuy3toXQCwvện v3toXQCwvới c7miUAWdhô chỉ3toXQCwv v7miUAWdhỏn vẹn3toXQCwv t7miUAWdhrong 7miUAWdhvòng 7miUAWdh3 phút3toXQCwv đã3toXQCwv mất7miUAWdh hết7miUAWdh cả7miUAWdh nhẫDLwin nại.

Cô n7miUAWdhhất th3toXQCwvời vuDLwii r3toXQCwva mặ7miUAWdht: “Sắc7miUAWdh Giớ7miUAWdhi àDLwi? DLwiMai e7miUAWdhm g3toXQCwvọi Hiể7miUAWdhu Tô3toXQCwv đế7miUAWdhn cùn7miUAWdhg DLwixem, DLwinghe nDLwiói Lươn7miUAWdhg Tr7miUAWdhiều 7miUAWdhVĩ tDLwirong p3toXQCwvhim c3toXQCwvó nu3toXQCwvde, hDLwie he!”

Anh đột7miUAWdh DLwinhiên nói3toXQCwv: “Mai3toXQCwv phả7miUAWdhi tDLwirả ngườiDLwi t3toXQCwva rồi,DLwi xe7miUAWdhm DLwiluôn hôm3toXQCwv n3toXQCwvay đi.”

“Hả?”

“Em 7miUAWdhtưởng việcDLwi nàyDLwi dễDLwi lắ3toXQCwvm ấ3toXQCwvy? DLwiNgười t3toXQCwva phả3toXQCwvi n7miUAWdhể 7miUAWdhmặt DLwilắm mớ7miUAWdhi ch3toXQCwvo mượn7miUAWdh đấy.”

“Trời ơi,3toXQCwv K3toXQCwvỷ N7miUAWdham Phư3toXQCwvơng à,DLwi 3toXQCwvanh n7miUAWdhghĩ cDLwiách đDLwii màDLwi, DLwibây 7miUAWdhgiờ 3toXQCwvem b7miUAWdhuồn DLwingủ muDLwiốn chếDLwit đDLwii được,DLwi đDLwiể ma7miUAWdhi 7miUAWdhxem n3toXQCwvhé, mDLwiượn tDLwihêm 3toXQCwv1 nDLwigày nữDLwia nhDLwié, nhé?”

“Phải DLwixem tro3toXQCwvng hô7miUAWdhm n7miUAWdhay, 7miUAWdhbây g3toXQCwviờ xe7miUAWdhm luôn.”

Xem r7miUAWdha 7miUAWdhanh ấy3toXQCwv hômDLwi DLwinay 3toXQCwvtâm trạn3toXQCwvg đún7miUAWdhg l3toXQCwvà không7miUAWdh 3toXQCwvổn, đế3toXQCwvn chú3toXQCwvt việDLwic cỏn3toXQCwv DLwicon nà3toXQCwvy cũn7miUAWdhg khôngDLwi 7miUAWdhnỡ giú7miUAWdhp, an7miUAWdhh mà7miUAWdh th3toXQCwvật sự3toXQCwv tứDLwic lênDLwi t3toXQCwvhì qu7miUAWdhả l3toXQCwvà đán3toXQCwvg 7miUAWdhgờm DLwivô cùDLwing, cô3toXQCwv nhăn7miUAWdh nh3toXQCwvó ô3toXQCwvm cuộnDLwi phim3toXQCwv, 3toXQCwvhôm n7miUAWdhay x7miUAWdhem thDLwiì 3toXQCwvhôm nDLwiay DLwixem vậy.

Ai dè7miUAWdh cò3toXQCwvn bị7miUAWdh anDLwih gi3toXQCwvật lấDLwiy: “7miUAWdhChâu chấu7miUAWdh đòiDLwi đá3toXQCwv xe.”

Cô l7miUAWdhe lDLwie 3toXQCwvlưỡi, 3toXQCwvthực 7miUAWdhra 7miUAWdhcâu DLwinói ấyDLwi 3toXQCwvcòn có3toXQCwv 7miUAWdhcả 7miUAWdh1 s7miUAWdhự tí7miUAWdhch 7miUAWdhđằng s7miUAWdhau n7miUAWdhữa, hồi7miUAWdh đóDLwi an7miUAWdhh đang7miUAWdh h7miUAWdhọc cấp7miUAWdh DLwi2, cDLwiô vừa3toXQCwv mới7miUAWdh vào7miUAWdh l3toXQCwvớp 3toXQCwv1, cả7miUAWdh đámDLwi 3toXQCwvtrẻ DLwicon tDLwiâm 7miUAWdhđầu ý3toXQCwv hDLwiợp c3toXQCwvhơi đùaDLwi 3toXQCwvở sâ7miUAWdhn c3toXQCwvỏ bDLwiỏ DLwihoang s3toXQCwvau khDLwiu nDLwihà, mọ7miUAWdhi ngườiDLwi DLwiđang 7miUAWdhdựng 3toXQCwvbảng bón3toXQCwvg rổ3toXQCwv mớiDLwi. Cô7miUAWdh lúc3toXQCwv đó7miUAWdh DLwibé tí3toXQCwv t3toXQCwvẹo te3toXQCwvo, mDLwià lại7miUAWdh bật7miUAWdh DLwinhanh 7miUAWdhnhất, DLwilao đầuDLwi đế7miUAWdhn r7miUAWdha sDLwiức dựn7miUAWdhg DLwicây cột7miUAWdh bằ7miUAWdhng sắt.

Cả đámDLwi toà7miUAWdhn co3toXQCwvn t3toXQCwvrai ồ3toXQCwv lDLwiên cười,3toXQCwv Kỷ3toXQCwv NDLwiam Phươn7miUAWdhg c7miUAWdhười DLwito 7miUAWdhnhất, còDLwin 7miUAWdhkhinh thườngDLwi 3toXQCwvnói cô:DLwi 3toXQCwv“Châu chDLwiấu đá3toXQCwv xe!”

Cuộn bă3toXQCwvng 7miUAWdhthật sự3toXQCwv hơi3toXQCwv nặng,7miUAWdh phònDLwig cDLwihiếu phiDLwim lại7miUAWdh 3toXQCwvở lầu7miUAWdh DLwi3, cô7miUAWdh n7miUAWdhghe tiếng7miUAWdh an7miUAWdhh khẽ7miUAWdh t3toXQCwvhở dốc3toXQCwv, 7miUAWdhcô giDLwiơ DLwitay chọc7miUAWdh chọc3toXQCwv: “3toXQCwvTam thiếu7miUAWdh gi7miUAWdha 3toXQCwvà, 3toXQCwvanh phải7miUAWdh luyệDLwin tậ7miUAWdhp nhiềuDLwi vào,3toXQCwv 7miUAWdhcả ngàDLwiy đDLwiừng ch7miUAWdhỉ 7miUAWdhvận độn7miUAWdhg có3toXQCwv 3toXQCwv1 kiể3toXQCwvu, DLwianh 7miUAWdhnghe 3toXQCwvtiếng an3toXQCwvh thởDLwi ấyDLwi, DLwigià rồi.”

Anh kDLwihông bự3toXQCwvc mà7miUAWdh cDLwiòn cưDLwiời: “Cút!”

Đây 7miUAWdhmới 3toXQCwvlà KỷDLwi 7miUAWdhNam Phươn7miUAWdhg 3toXQCwvchứ, cô7miUAWdh pDLwihấn khởiDLwi bật7miUAWdh mDLwiáy chiếu,DLwi DLwianh DLwigiúp cô3toXQCwv đặtDLwi cuộnDLwi ph3toXQCwvim, côDLwi hỏi7miUAWdh: “SaoDLwi anDLwih khôn7miUAWdhg m3toXQCwvua cái7miUAWdh má7miUAWdhy 3toXQCwvchiếu 3toXQCwvkỹ thu7miUAWdhật 7miUAWdhsố nhỉ?”

“Không phải3toXQCwv 3toXQCwvem n3toXQCwvói chỉ7miUAWdh 3toXQCwvcó ph7miUAWdhim nh3toXQCwvựa mới7miUAWdh được3toXQCwv gọi3toXQCwv l3toXQCwvà điệnDLwi 7miUAWdhảnh 3toXQCwvcòn 7miUAWdhgì nữa?”

Cô từngDLwi nóDLwii c7miUAWdhâu n7miUAWdhày à?

Chẳng nDLwihớ nữa

Trước nayDLwi, cô7miUAWdh xDLwiem p7miUAWdhhim 7miUAWdhkhông thíDLwich có3toXQCwv đồDLwi ă3toXQCwvn vặDLwit b3toXQCwvên cạnh,7miUAWdh ng7miUAWdhười DLwita vàDLwio rạ3toXQCwvp, t7miUAWdhay tráDLwii bỏngDLwi ngô7miUAWdh 3toXQCwvtay phảiDLwi 7miUAWdhcô ca3toXQCwv, chỉ7miUAWdh c7miUAWdhó c3toXQCwvô DLwi2 bà3toXQCwvn t7miUAWdhay trắng.

Phòng ch7miUAWdhiếu phDLwiim t7miUAWdhrong nhà7miUAWdh rDLwiất n3toXQCwvhỏ, nh7miUAWdhưng 3toXQCwvmà thDLwioải DLwimái 3toXQCwvvô 3toXQCwvcùng, 7miUAWdhcô ngDLwiồi bó7miUAWdh gối7miUAWdh 3toXQCwvtrên 3toXQCwvsô phDLwia, mDLwià aDLwinh đDLwiang 3toXQCwvngồi ở7miUAWdh gh3toXQCwvế 3toXQCwvbên 7miUAWdhkia, b7miUAWdhắt đầDLwiu châ7miUAWdhm một3toXQCwv điếDLwiu thuốc.

Cô 3toXQCwvnhăn DLwinhó mDLwiặt mày:DLwi “Kỷ7miUAWdh NaDLwim Phương!”

Anh bật7miUAWdh 7miUAWdhdậy bỏ7miUAWdh r3toXQCwva ngoài.

Cô tưở7miUAWdhng aDLwinh đã3toXQCwv DLwiđi DLwirồi, thế7miUAWdh DLwinên 3toXQCwvyên tâDLwim ng3toXQCwvồi xe7miUAWdhm tiếp

Cô DLwihoàn t7miUAWdhoàn chìmDLwi đắDLwim vớDLwii 7miUAWdhtình tiết7miUAWdh ph7miUAWdhim, lúc3toXQCwv xe3toXQCwvm ảnh7miUAWdh trDLwiên bá7miUAWdho khôDLwing th3toXQCwvể DLwicảm n3toXQCwvhận r7miUAWdha đư3toXQCwvợc DLwiThang D7miUAWdhuy lại7miUAWdh đ3toXQCwvẹp đế7miUAWdhn 3toXQCwvthế, lúDLwic cDLwiô ấy7miUAWdh 7miUAWdhthật sự3toXQCwv xuất7miUAWdh hi7miUAWdhện tr3toXQCwvên DLwimàn hình,7miUAWdh đột7miUAWdh nh3toXQCwviên cả3toXQCwvm giác7miUAWdh nh7miUAWdhư t7miUAWdhhanh bảoDLwi 3toXQCwvkiếm tuốt7miUAWdh DLwira khỏi7miUAWdh vỏ7miUAWdh 3toXQCwvbao, ch3toXQCwvân 3toXQCwvmày khóDLwie mắt7miUAWdh đ7miUAWdhậm sắc7miUAWdh x7miUAWdhuân, 3toXQCwvmềm mạDLwii th3toXQCwvanh t7miUAWdhhoát tựaDLwi 3toXQCwvmột DLwinhành h7miUAWdhoa đ7miUAWdhào, pho3toXQCwvng tìn3toXQCwvh 7miUAWdhmuôn ngà7miUAWdhn, kh3toXQCwvôn tDLwiả vạn3toXQCwv lần.

Lúc c7miUAWdhòn đaDLwing mDLwiê mẩn,7miUAWdh Kỷ7miUAWdh Na3toXQCwvm Phương3toXQCwv vào7miUAWdh từ3toXQCwv lú3toXQCwvc 3toXQCwvnào c3toXQCwvô cũn7miUAWdhg không7miUAWdh để3toXQCwv ý,7miUAWdh ch7miUAWdho đến3toXQCwv khDLwii an3toXQCwvh ngồi3toXQCwv DLwixuống sôDLwi 3toXQCwvpha, c3toXQCwvô mới3toXQCwv l3toXQCwviếc DLwianh 7miUAWdh1 3toXQCwvcái: “AnDLwih không3toXQCwv rDLwia ngoàDLwii à?”

Anh khôn3toXQCwvg đáDLwip lại,3toXQCwv toàDLwin bDLwiộ tDLwiâm t7miUAWdhrí c3toXQCwvô vẫn3toXQCwv dồ3toXQCwvn cả3toXQCwv 7miUAWdhvào b7miUAWdhộ ph3toXQCwvim, qua7miUAWdhy DLwira lạiDLwi x3toXQCwvem p7miUAWdhhim tiDLwiếp. ĐoạnDLwi “kẹp7miUAWdh giấy”7miUAWdh truyDLwiền thuy7miUAWdhết c7miUAWdhuối cùn3toXQCwvg đ7miUAWdhã lDLwiên hình3toXQCwv, 7miUAWdhcứ DLwicoi như3toXQCwv c7miUAWdhô đã7miUAWdh 3toXQCwvgặp quDLwia nhDLwiiều phDLwia kiể3toXQCwvu DLwinày rồiDLwi, nDLwihưng DLwivừa xeDLwim DLwiđến đoạn7miUAWdh ấy,DLwi vẫn3toXQCwv 3toXQCwvkhông nhị7miUAWdhn được7miUAWdh 7miUAWdhkhì 7miUAWdhkhì 3toXQCwvbật cười7miUAWdh. K7miUAWdhỷ 3toXQCwvNam 7miUAWdhPhương đDLwiột nhiê3toXQCwvn hỏi:3toXQCwv “CóDLwi g3toXQCwvì đ3toXQCwváng cườiDLwi à.”

“Độ khó3toXQCwv ca7miUAWdho đấy.”DLwi DLwiCô kDLwihoa DLwitay múa7miUAWdh cDLwihân: “3toXQCwvThật khôngDLwi thể3toXQCwv tưởn3toXQCwvg tư7miUAWdhợng nổi….Tại3toXQCwv sDLwiao 3toXQCwvcó t7miUAWdhhể phấ7miUAWdhn 3toXQCwvkhởi 3toXQCwvthế chứ?”

“Muốn t7miUAWdhhử 7miUAWdhtý không?”

“Hở?”

Không đợ3toXQCwvi 3toXQCwvcô 7miUAWdhphản ứnDLwig lại7miUAWdh, nDLwiụ 3toXQCwvhôn đDLwiã 3toXQCwvập x3toXQCwvuống, côDLwi vùDLwing v3toXQCwvẫy: “N3toXQCwvày, mùi3toXQCwv thuốc7miUAWdh lá!”

Có DLwiquỷ mới7miUAWdh biết3toXQCwv 3toXQCwvanh vừDLwia là3toXQCwvm DLwiđến 7miUAWdhmấy điế3toXQCwvu rồi,7miUAWdh 7miUAWdhcả người3toXQCwv sặc7miUAWdh mùiDLwi thuốc.DLwi DLwiAnh khônDLwig DLwibuông 7miUAWdhtay DLwicô liềnDLwi 7miUAWdhcắn ta3toXQCwvy a3toXQCwvnh, saDLwiu cùDLwing 3toXQCwvanh 7miUAWdhkhông chịu7miUAWdh 3toXQCwvđược đau,7miUAWdh kh3toXQCwvông thể3toXQCwv k7miUAWdhhông buông.

“Vậy an3toXQCwvh điDLwi đán7miUAWdhh răng7miUAWdh nhé.”

Quả n7miUAWdhày xo7miUAWdhng r7miUAWdhồi, cô3toXQCwv qu7miUAWdha quý3toXQCwvt DLwinói: “Đi7miUAWdh đi,3toXQCwv mDLwiau điDLwi DLwiđi, nhớDLwi tắ7miUAWdhm 3toXQCwvnữa đấy.”

Cô c3toXQCwvòn phải7miUAWdh xDLwiem p3toXQCwvhim, trư7miUAWdhớc ti7miUAWdhên cứ3toXQCwv phải3toXQCwv x3toXQCwvua an7miUAWdhh đDLwii c3toXQCwvái đãDLwi, a7miUAWdhnh 3toXQCwvấy tắ3toXQCwvm trước7miUAWdh n3toXQCwvay sDLwiiêu lâu,3toXQCwv 3toXQCwvlại thí3toXQCwvch bảnh3toXQCwv 3toXQCwvchọe, sấyDLwi tóc3toXQCwv cũn7miUAWdhg phải7miUAWdh 7miUAWdhsấy đ7miUAWdhến nửDLwia ngà7miUAWdhy, đ7miUAWdhợi an3toXQCwvh 3toXQCwvtắm 7miUAWdhxong, cô3toXQCwv đãDLwi DLwisớm xuố7miUAWdhng lầu3toXQCwv đ3toXQCwvi ngủ7miUAWdh rồi.

Ai màDLwi n7miUAWdhgờ DLwiđược 3toXQCwvphim 7miUAWdhcòn chưaDLwi xe7miUAWdhm hếDLwit, 7miUAWdhanh đDLwiã t3toXQCwvắm xonDLwig rồiDLwi, DLwianh mặDLwic 7miUAWdhbộ áo3toXQCwv tắDLwim b3toXQCwvông bướ3toXQCwvc r7miUAWdha ng3toXQCwvoài, đDLwiến t3toXQCwvóc DLwicũng ch3toXQCwvưa 3toXQCwvsấy, DLwitay 3toXQCwvcòn cầmDLwi kDLwihăn lông,7miUAWdh v3toXQCwvừa la3toXQCwvu 3toXQCwvvừa 7miUAWdhngồi xuôn3toXQCwvg, cDLwiô hDLwioàn to3toXQCwvàn khônDLwig lườngDLwi trư7miUAWdhớc, c3toXQCwvó mu7miUAWdhốn tDLwihoát cũng7miUAWdh không7miUAWdh kịp,DLwi đànhDLwi DLwitỏ rDLwia v3toXQCwvẻ mặtDLwi kh7miUAWdhổ s7miUAWdhở: “7miUAWdhKỷ 3toXQCwvNam P3toXQCwvhương, 3toXQCwvem mệt7miUAWdh lắm.”

Nhìn dDLwiáng vẻ7miUAWdh an7miUAWdhh 3toXQCwvcó 7miUAWdhhơi nổ7miUAWdhi DLwicáu, nhưDLwing a7miUAWdhnh DLwilại ng3toXQCwvồi 3toXQCwvim bất7miUAWdh DLwiđộng, côDLwi n7miUAWdhghĩ thDLwiế n3toXQCwvào 7miUAWdhthì hôm7miUAWdh n3toXQCwvay c3toXQCwvũng phDLwiải tr7miUAWdhở mặtDLwi bằng7miUAWdh DLwiđược, côDLwi đDLwiành đánhDLwi đò7miUAWdhn 7miUAWdhphủ đầu:3toXQCwv “ADLwinh r3toXQCwva n7miUAWdhgoài đi,3toXQCwv dù7miUAWdh 3toXQCwvsao 7miUAWdhanh 7miUAWdhcũng c7miUAWdhó 7miUAWdhchỗ đi3toXQCwv mà,DLwi 3toXQCwvem mệt3toXQCwv lắmDLwi rồi.”

Anh né7miUAWdhm khăn3toXQCwv tắ7miUAWdhm xuốn3toXQCwvg sà3toXQCwvn, cDLwiô nghĩDLwi DLwiđợt 3toXQCwvnày không7miUAWdh tránDLwih khỏDLwii cãDLwii n3toXQCwvhau DLwito r7miUAWdhồi, 7miUAWdhlần trư3toXQCwvớc 7miUAWdhcô đuổi3toXQCwv a3toXQCwvnh 7miUAWdhra ngo3toXQCwvài, 3toXQCwv2 ngườiDLwi còn3toXQCwv lớn3toXQCwv ti3toXQCwvếng mộDLwit trận.

Cãi nhaDLwiu chứ7miUAWdh gì,DLwi c3toXQCwvãi 3toXQCwvđi, c7miUAWdhô DLwicũng chẳng3toXQCwv 7miUAWdhsợ, còn7miUAWdh hunDLwig DLwihăng trDLwiợn mDLwiắt vớDLwii anh.

Kết qu3toXQCwvả a7miUAWdhnh khô3toXQCwvng nóiDLwi dù7miUAWdh ch7miUAWdhỉ m3toXQCwvột DLwitiếng, 7miUAWdhquay n7miUAWdhgười DLwiđi mất.

Cô thở3toXQCwv phà7miUAWdho nhDLwiẹ DLwinhõm, xe3toXQCwvm t3toXQCwviếp bộDLwi phim3toXQCwv, LươngDLwi Triề3toXQCwvu DLwiVĩ tron7miUAWdhg phi7miUAWdhm đ7miUAWdhang 3toXQCwvrơi 7miUAWdhnước DLwimắt, m3toXQCwvột người3toXQCwv đ7miUAWdhàn 3toXQCwvông nhDLwiư thế3toXQCwv, vậ3toXQCwvy m7miUAWdhà cũn3toXQCwvg DLwikhóc ư.

Trong lòDLwing côDLwi oánDLwi trDLwiách, tất3toXQCwv cả7miUAWdh là7miUAWdh tại3toXQCwv KỷDLwi Na7miUAWdhm Phương3toXQCwv phá3toXQCwv đám,7miUAWdh hại3toXQCwv cDLwiô k7miUAWdhhông x7miUAWdhem được3toXQCwv 3toXQCwvphần đầu,7miUAWdh đến7miUAWdh đoDLwiạn cả7miUAWdhm 7miUAWdhxúc 7miUAWdhnhất th7miUAWdhì lại3toXQCwv ho3toXQCwvàn to7miUAWdhàn 7miUAWdhkhông có3toXQCwv c3toXQCwvảm gi3toXQCwvác gì.
(*chú1: ơ…3toXQCwv “đoạn3toXQCwv kẹp7miUAWdh giấ3toXQCwvy” t3toXQCwvruyền thuyết3toXQCwv ở7miUAWdh tr3toXQCwvên, tớDLwi ném7miUAWdh cả7miUAWdh raw&nb3toXQCwvsp;lên, bạDLwin 7miUAWdhnào 7miUAWdhxem SắcDLwi Giới7miUAWdh rồi3toXQCwv ắ7miUAWdht 3toXQCwvhiểu, mDLwià bạn3toXQCwv 7miUAWdhnào tòDLwi DLwimò DLwilà cái3toXQCwv g3toXQCwvì t3toXQCwvhì đâDLwiy “传说中的回形针”7miUAWdh tớ7miUAWdh kh7miUAWdhông xúiDLwi b7miUAWdhẩy k7miUAWdhích thích7miUAWdh tru7miUAWdhyền b7miUAWdhá gì3toXQCwv 7miUAWdhđâu nhớ7miUAWdh, v7miUAWdhì ph7miUAWdhim v7miUAWdhì truyện7miUAWdh n3toXQCwvó đDLwiề cập7miUAWdh ấy7miUAWdh 7miUAWdhmà XD)

(*chú2: ngoại 7miUAWdhtruyện n3toXQCwvày xDLwiảy r7miUAWdha vàDLwio 7miUAWdhlúc DLwinào DLwiấy hở?DLwi DLwiT_T tớ3toXQCwv c7miUAWdhũng kh7miUAWdhông r7miUAWdhõ DLwinữa, 7miUAWdhdù đã3toXQCwv hỏi7miUAWdh han&n3toXQCwvbsp;tieba nhưngDLwi mọi người 3toXQCwvcũng DLwimù m7miUAWdhờ nh3toXQCwvư chún3toXQCwvg 3toXQCwvta cả3toXQCwv thôi)

 

3.

Ai mà3toXQCwv bi7miUAWdhết tạ3toXQCwvi 3toXQCwvsao hôDLwim đ3toXQCwvấy 3toXQCwvtôi 3toXQCwvlại say? 

 

 

Hôm đóDLwi 3toXQCwvuống đế3toXQCwvn saDLwiy mèm3toXQCwv, tDLwiay 3toXQCwvTrác NDLwihĩ saDLwiu 7miUAWdhcùng 7miUAWdhcòn óiDLwi 7miUAWdhra má3toXQCwvu, tô3toXQCwvi định7miUAWdh lDLwiái xDLwie đ3toXQCwvưa cậu7miUAWdh t7miUAWdha đến7miUAWdh bệnh7miUAWdh viện,3toXQCwv nhưng7miUAWdh lại7miUAWdh bDLwiị 3toXQCwvcả đám3toXQCwv an3toXQCwvh DLwiem ca3toXQCwvn ngă3toXQCwvn, bảDLwio tôi7miUAWdh ngộDLwi nhDLwiỡ gặp7miUAWdh DLwicảnh sát7miUAWdh thìDLwi s7miUAWdhao, t3toXQCwvội này7miUAWdh 3toXQCwvlà tội7miUAWdh l7miUAWdhái xDLwie sa7miUAWdhu kDLwihi rượ3toXQCwvu b7miUAWdhia đ3toXQCwvấy. M7miUAWdhà nế7miUAWdhu k3toXQCwvhông bị3toXQCwv cảnh3toXQCwv sát3toXQCwv sờ7miUAWdh 7miUAWdhgáy, t3toXQCwvhì cũ7miUAWdhng k7miUAWdhhông nDLwiên láiDLwi 3toXQCwvxe 7miUAWdhlúc 3toXQCwvuống say.

Cả l3toXQCwvũ bọnDLwi 3toXQCwvtôi đDLwiây 7miUAWdhđều 3toXQCwvlà nh3toXQCwvững cônDLwig dân7miUAWdh biếtDLwi t3toXQCwvuân thủ7miUAWdh lDLwiuật phá7miUAWdhp, đDLwiương nhiê3toXQCwvn kh3toXQCwvông th3toXQCwvể DLwimạo h7miUAWdhiểm 3toXQCwvlái x3toXQCwve lúc7miUAWdh DLwisay đ7miUAWdhể bị3toXQCwv cả3toXQCwvnh sáDLwit c7miUAWdhhộp 3toXQCwvđược, thếDLwi 3toXQCwvnên đ3toXQCwvành gọi7miUAWdh 7miUAWdhcho 17miUAWdh20, xDLwie cứu3toXQCwv DLwithương 3toXQCwvlát DLwisau đã3toXQCwv đế3toXQCwvn đDLwión Tr3toXQCwvác 3toXQCwvNhĩ đi.

Về c7miUAWdhhuyện dạ3toXQCwv dày3toXQCwv Trá7miUAWdhc NhDLwiĩ ch7miUAWdhảy máu7miUAWdh ấyDLwi DLwià, t7miUAWdhhật sự7miUAWdh là7miUAWdh t7miUAWdhôi 7miUAWdhphải x7miUAWdhin lỗDLwii cậ3toXQCwvu 3toXQCwvta DLwirồi. TốDLwii đóDLwi DLwitôi DLwivùi đầu7miUAWdh uốngDLwi rượDLwiu giải7miUAWdh sầu,3toXQCwv lDLwiại thDLwiêm 7miUAWdhbên cạnDLwih cDLwió 3toXQCwv1 l3toXQCwvũ m3toXQCwvù qu3toXQCwváng 3toXQCwvchúc tDLwiụng không7miUAWdh ngừn3toXQCwvg, uống3toXQCwv sa3toXQCwvy 7miUAWdhlúc nà3toXQCwvo DLwicũng khô3toXQCwvng bi7miUAWdhết n3toXQCwvữa. SaDLwiu 7miUAWdhcùng t3toXQCwvôi cò3toXQCwvn DLwimuốn 7miUAWdhuống mộtDLwi mì3toXQCwvnh, T7miUAWdhrác 3toXQCwvNhỉ bảDLwio: ‘Được3toXQCwv thô3toXQCwvi, biết7miUAWdh cậu7miUAWdh khô3toXQCwvng tDLwihoải má3toXQCwvi r7miUAWdhồi, l3toXQCwvy DLwinày tDLwiôi mờiDLwi cậu.”

Cậu tDLwia bDLwiình th3toXQCwvường cũ7miUAWdhng 7miUAWdhchỉ uống7miUAWdh 3toXQCwvở mDLwiức hơn3toXQCwv 3toXQCwv1 chaDLwii thôDLwii, hDLwiôm đóDLwi gắn7miUAWdhg gượng7miUAWdh đưDLwiợc đến3toXQCwv 3toXQCwv2 chai3toXQCwv, cũ3toXQCwvng c3toXQCwvoi nhưDLwi bi3toXQCwvết trọ7miUAWdhng 3toXQCwvnghĩa khí3toXQCwv rồi.

Tay 3toXQCwvnày lDLwiúc uDLwiống DLwisay 3toXQCwvrồi thìDLwi lại3toXQCwv bDLwiắt DLwiđầu kDLwiêu 7miUAWdhla gàoDLwi thét7miUAWdh: DLwi“Không phảDLwii Th3toXQCwvủ TDLwihủ s3toXQCwvinh c3toXQCwvon tDLwirai rồi3toXQCwv à,DLwi cậu7miUAWdh đa7miUAWdhu lòngDLwi cái7miUAWdh 3toXQCwvnỗi DLwigì nữa?7miUAWdh Tô7miUAWdhi k7miUAWdhiếm ch3toXQCwvo cậu7miUAWdh 3toXQCwv8 e3toXQCwvm 3toXQCwv10 eDLwim DLwiđẻ đượcDLwi nuôiDLwi đượcDLwi, 3toXQCwvđể m7miUAWdhấy 7miUAWdhem ấ7miUAWdhy s3toXQCwvinh 7miUAWdhcho DLwicậu 7miUAWdh1 7miUAWdhtá nhé3toXQCwv, cậ3toXQCwvu thDLwiích c7miUAWdhon t7miUAWdhrai DLwicó co7miUAWdhn tr7miUAWdhai, thDLwiích cDLwion gáiDLwi c7miUAWdhó 3toXQCwvcon gái!”

Tôi vừa3toXQCwv ng7miUAWdhhe xong7miUAWdh, đã3toXQCwv cảmDLwi 7miUAWdhthấy 3toXQCwvmen rư7miUAWdhợu dộ3toXQCwvi l7miUAWdhên đầu,DLwi bật7miUAWdh dậyDLwi hấtDLwi tunDLwig cDLwiả bànDLwi, đám3toXQCwv 3toXQCwvngười xunDLwig quDLwianh liều3toXQCwv mạ7miUAWdhng caDLwin ngă3toXQCwvn. Tôi7miUAWdh pDLwihải đDLwiánh ch7miUAWdho thằngDLwi 7miUAWdhôn cDLwion 3toXQCwvnày m7miUAWdhột 7miUAWdhtrận, 3toXQCwvkết quảDLwi 3toXQCwvcả ng7miUAWdhười cDLwiậu t7miUAWdha DLwixiêu v3toXQCwvẹo, nô7miUAWdhn r3toXQCwva ngaDLwiy một7miUAWdh bãDLwii máu.

Được lắm,DLwi DLwitôi khôn7miUAWdhg tDLwihèm 7miUAWdhchấp 7miUAWdhôn c3toXQCwvon, DLwitôi đưa3toXQCwv cậu7miUAWdh t3toXQCwva 3toXQCwvtới DLwibệnh viDLwiện vậy.

Lúc DLwixe cứuDLwi thươn3toXQCwvg đến,3toXQCwv cậuDLwi DLwita 3toXQCwvtay cònDLwi đang7miUAWdh cắmDLwi ốn3toXQCwvg truyền3toXQCwv vẫn7miUAWdh cốDLwi níu7miUAWdh ta7miUAWdhy 3toXQCwvtôi, chânDLwi thànhDLwi s3toXQCwvâu sắc3toXQCwv nDLwiói: “Con7miUAWdh trDLwiai cũ7miUAWdhng đượcDLwi rồi,DLwi 3toXQCwvcon tr7miUAWdhai cũ3toXQCwvng tố7miUAWdht mà3toXQCwv, s3toXQCwvao c3toXQCwvậu l3toXQCwvại k7miUAWdhhông 3toXQCwvthích 7miUAWdhcon traDLwii chứ?”

Có 7miUAWdhcon traDLwii đDLwiể l3toXQCwvàm c7miUAWdhái gìDLwi nào7miUAWdh 3toXQCwvCon gáiDLwi 7miUAWdhkhông ph3toXQCwvải tốt3toXQCwv hơDLwin à!

Sinh đ3toXQCwvẻ 7miUAWdhcó k7miUAWdhế ho3toXQCwvạch bây3toXQCwv 3toXQCwvgiờ 3toXQCwvkhông cDLwiho p3toXQCwvhép 3toXQCwvđẻ đứaDLwi tDLwihứ 3toXQCwv2, nếDLwiu k7miUAWdhhông tôi3toXQCwv cóDLwi cầ7miUAWdhn DLwiphải khDLwiổ th3toXQCwvế n3toXQCwvày khôngDLwi hả?

Vả lạ7miUAWdhi DLwitôi dỗ7miUAWdh dànDLwih DLwicô ấy3toXQCwv siDLwinh ch3toXQCwvo đ3toXQCwvứa cDLwion dễ3toXQCwv lắm7miUAWdh đấy7miUAWdh à?DLwi TôiDLwi dỗ3toXQCwv ngoDLwin 3toXQCwvdỗ DLwingọt 7miUAWdhcô ấyDLwi đến7miUAWdh cả7miUAWdh DLwi1 năm3toXQCwv có3toXQCwv 3toXQCwvlẻ rồi3toXQCwv đấy,3toXQCwv chDLwiỉ 7miUAWdhmong mDLwiỏi 3toXQCwvcô ấ7miUAWdhy sDLwiinh 7miUAWdhcho tôDLwii 7miUAWdh1 đ7miUAWdhứa 7miUAWdhcon gáDLwii, thế3toXQCwv m7miUAWdhà k3toXQCwvết quảDLwi DLwilại 3toXQCwvlà co7miUAWdhn trai!

Tôi 3toXQCwvcòn g3toXQCwvì DLwiđau lòDLwing hơnDLwi không?

Ông bà7miUAWdh 7miUAWdhnội DLwinghe nóiDLwi 3toXQCwvlà 3toXQCwvcon traDLwii, tDLwihì hài7miUAWdh lDLwiòng lắm3toXQCwv, k7miUAWdhhỏi phải3toXQCwv n3toXQCwvói, g7miUAWdhiống h7miUAWdhệt 3toXQCwvnhư 3toXQCwvcó 7miUAWdhđược đ3toXQCwvứa ch3toXQCwváu đích7miUAWdh t7miUAWdhôn 3toXQCwvrồi t3toXQCwvhì v7miUAWdhạn sự3toXQCwv đề3toXQCwvu 3toXQCwvthỏa mãn,7miUAWdh tô7miUAWdhi DLwicó cố3toXQCwv b3toXQCwvảo c3toXQCwvô ấyDLwi DLwisinh thêm3toXQCwv đứaDLwi nữa7miUAWdh t7miUAWdhhì đế7miUAWdhn cảDLwi việDLwin t3toXQCwvrợ bênDLwi ngo7miUAWdhài cũng7miUAWdh chẳn7miUAWdhg còDLwin ai.

Tôi có3toXQCwv dễDLwi dà3toXQCwvng g7miUAWdhì khô3toXQCwvng hảDLwi tôi?

Mượn rượu7miUAWdh tiêu3toXQCwv sầu,3toXQCwv 7miUAWdhsầu thêm7miUAWdh 3toXQCwvsầu, rượDLwiu ngấ7miUAWdhm 3toXQCwvruột DLwisầu, DLwiquả thật,3toXQCwv ngư7miUAWdhời sầuDLwi c3toXQCwvó rượu7miUAWdh sầu.

Tôi còDLwin ch3toXQCwvưa DLwiói máDLwiu đấy,3toXQCwv cậ7miUAWdhu t7miUAWdha đDLwiã ó3toXQCwvi má3toXQCwvu rồi.

Đợi đ3toXQCwvến 3toXQCwvlúc cậuDLwi t7miUAWdha đ3toXQCwvẻ cDLwion 7miUAWdhtrai, t7miUAWdhôi thểDLwi n3toXQCwvào cũDLwing chuốc7miUAWdh cậu7miUAWdh t3toXQCwva bữa3toXQCwv nữa.

Để cậuDLwi ói7miUAWdh m3toXQCwváu ch7miUAWdho mà7miUAWdh xem!

*chú: 3toXQCwvHE 3toXQCwvđấy c3toXQCwvác cậu7miUAWdh 7miUAWdhạ ╮( ̄▽ ̄”)