Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương pphp2 mLLq: AmLLqnh h2A4zùng cứTJNJu mỹ2A4z nhân

« GrrbY8xraao… »mLLq Mộtpphp bY8xthanh âmmLLq đpphpáng sbY8xợ 2A4zvang lbY8xên, đằngmLLq đpphpằng sát2A4z kTJNJhí, h2A4zẳn pphplà củmLLqa mLLqcon pphpthú đáTJNJng bY8xsợ nàbY8xo pphpđó. ĐộcbY8x Cpphpô KhumLLqynh Thpphpành vTJNJốn l2A4zà mpphpột k2A4zẻ thônpphpg 2A4zminh lmLLqiền mạn2A4zh mẽ2A4z mởbY8x tTJNJo mắt.

Một 2A4zđôi mắ2A4zt phTJNJát pphpra ánh2A4z bY8xsáng xmLLqanh l2A4zục pphpở trướbY8xc mặtpphp nàngbY8x, cábY8xch khoảngmLLq năpphpm thướcpphp, ánTJNJh mắtTJNJ pphphoàn pphptoàn khbY8xông 2A4zcó hảomLLq pphpý trừpphpng tbY8xrừng ngóTJNJ nànbY8xg, rmLLqõ rànTJNJg cbY8xoi nàngTJNJ lmLLqà bmLLqữa ăbY8xn đpphpêm ng2A4zon lànbY8xh. TTJNJoàn pphpthân nàngmLLq 2A4ztoát m2A4zồ pphphôi lạ2A4znh, nuốtpphp pphpnước mLLqmiếng đếbY8xn ựcpphp mộtbY8x cáibY8x, giươngmLLq đôibY8x mắpphpt mLLqnhỏ cbY8xảnh g2A4ziác bY8xnhìn chằbY8xm mLLqchằm TJNJcon dbY8xã thpphpú trướcmLLq mặt.

Hàn NgựbY8x TuyệtmLLq đâu2A4z rồibY8x bY8x? TJNJĐột nhiêbY8xn npphpàng bY8xnhớ mLLqra cònbY8x TJNJcó mbY8xột ngpphpười npphpữa kpphpia TJNJmà pphp? TênbY8x cpphphết tiệbY8xt đóbY8x đibY8x đ2A4zâu vậymLLq bY8x? NànbY8xg lặTJNJng lẽ2A4z pphpkín đáomLLq liếcTJNJ mộtTJNJ mLLqcái tbY8xới chpphpỗ lúbY8xc bY8xnãy hắnmLLq bY8xvừa ngồi,bY8x hi2A4zc, đếnTJNJ mộtbY8x cáipphp mLLqbóng cpphpũng còTJNJn chả2A4z cóbY8x. ThằngTJNJ mLLqcha đábY8xng chếtTJNJ đópphp t2A4zhật kpphphông 2A4zcó nghĩaTJNJ khí2A4z mà,TJNJ bY8xcư nhiênpphp ch2A4zuồn mấtpphp, mLLqđể lạiTJNJ mìnhbY8x nàpphpng tặTJNJng ch2A4zo sóipphp hoanTJNJg. Nhất2A4z t2A4zhời nàTJNJng dục2A4z khmLLqóc v2A4zô lTJNJệ (muốbY8xn khmLLqóc mmLLqà khôngpphp mLLqra TJNJnước mpphpắt), thôipphp 2A4zrồi LượmTJNJ ơTJNJi, tpphphân gá2A4zi xibY8xnh tưpphpơi thTJNJành bpphpữa ngpphpon cmLLqho dã2A4z thú. (Người qupphpa đườngTJNJ 2A4z: pphpcô k2A4zia, 2A4zthêm thắtbY8x gìmLLq bY8xnhiều thế,mLLq TJNJbản gốmLLqc TJNJnó cmLLqó hobY8xa 2A4zlá pphpcành thếTJNJ đâupphp TJNJ| LãnTJNJh VânbY8x mLLq: kịamLLq tuimLLq, pphpkhông thímLLqch t2A4zhì đừngpphp bY8xđọc bY8x! =.=)

Khuynh ThànhbY8x v2A4zốn TJNJlà cóbY8x lbY8xuyện pphpvõ côn2A4zg đấbY8xy cbY8xhứ, hơnbY8x nmLLqữa võ2A4z bY8xcông khTJNJông tồimLLq ch2A4zút nàopphp. Nhpphpất làTJNJ TJNJkhinh cônmLLqg, hoànTJNJ mLLqtoàn họbY8xc hếtbY8x chpphpân truyềnbY8x củpphpa phụTJNJ thân,bY8x đánmLLqg TJNJtiếc mLLqở TJNJthời điểmbY8x bY8xmấu chốtTJNJ npphphư thpphpế nbY8xày, pphpcô nTJNJàng kpphphông cópphp kinpphph ngmLLqhiệm chbY8xiến đấumLLq man2A4zg têmLLqn pphpKhuynh Thànpphph cưTJNJ nhiênmLLq bY8xbỏ quênbY8x TJNJsự tbY8xhật TJNJrằng mpphpình có2A4z bibY8xết khinTJNJh công.

Hai chânpphp trướcmLLq củpphpa bY8xcon sóibY8x h2A4zoang càomLLq cào2A4z mặtTJNJ đất,TJNJ chpphpờ 2A4zdịp chuẩnTJNJ bTJNJị phbY8xóng bY8xtới đpphpây. Khuy2A4znh ThànTJNJh liên2A4z tbY8xục lTJNJùi vềTJNJ saumLLq, 2A4zhai chmLLqân r2A4zun lTJNJẩy bẩy (Người qu2A4za đưbY8xờng bY8x: mấbY8xt cbY8xả TJNJphong ppphphạm của2A4z pphpcon gáTJNJi mLLqMinh NguyệbY8xt TJNJtiên tử,mLLq haizzzbY8x, nànpphpg tpphpa pphpmà th2A4zấy c2A4zảnh nàybY8x chắcTJNJ đmLLqập đầumLLq vàmLLqo đậu2A4z bY8xhũ tựTJNJ tpphpử mấtmLLq mLLq! pphp| MbY8xộ Dun2A4zg bY8xÝ Vpphpân bY8x: 2A4z*lườm* pphp| NgbY8xười qpphpua đườngmLLq pphp: *ró2A4zn rébY8xn chạy*). 2A4zMột bónbY8xg đenTJNJ thật2A4z lớn2A4z độtbY8x ngộmLLqt phó2A4zng tbY8xhẳng tớimLLq trướcTJNJ mmLLqặt nàmLLqng, mTJNJấy TJNJcái rbY8xăng nanTJNJh đãmLLq nbY8xgắm rbY8xất chuẩnbY8x vàmLLqo cábY8xi cpphpổ trắnpphpg ngbY8xần nồn2A4z nộnbY8x cTJNJủa nàmLLqng, pphpKhuynh Thànpphph trợnbY8x tbY8xo mắpphpt, đầbY8xu TJNJóc trốngpphp rỗbY8xng, tronpphpg đbY8xầu bY8xchỉ pphpcòn mộtbY8x ýTJNJ niệmTJNJ dumLLqy pphpnhất… Xon2A4zg bY8xđời rồi2A4z. Đún2A4zg lúmLLqc cTJNJon sóimLLq sắpbY8x bổTJNJ nh2A4zào vàoTJNJ 2A4zngười npphpàng, nàngTJNJ cpphphỉ cảmTJNJ thấTJNJy hTJNJẫng nhẹpphp mộtmLLq cámLLqi, cbY8xả ngườibY8x bmLLqay lTJNJên tbY8xrời. bY8xĐợi bY8xnàng pphpkhôi phmLLqục ýbY8x thứmLLqc, mớpphpi nhậTJNJn rmLLqa mìnbY8xh đãTJNJ tự2A4za vTJNJào mpphpột mLLqcái bY8xlồng ngựcbY8x ấmpphp TJNJáp rTJNJộng rãpphpi tựTJNJ lúbY8xc nbY8xào. Vàpphp ngmLLqay saTJNJu đbY8xó l2A4zà nmLLqhận mLLqra mìnhpphp đã2A4z bịpphp aTJNJi đómLLq ômmLLq lêmLLqn ngồi2A4z ởmLLq trêmLLqn mLLqmột nhánbY8xh cây.

Khuynh ThànhTJNJ lạiTJNJ nuốTJNJt nướ2A4zc TJNJmiếng cpphpái ực,bY8x rútpphp cụcpphp cũbY8xng nhbY8xìn bY8xrõ a2A4zi đã2A4z cmLLqứu nàng.

« TJNJNgươi khôTJNJng pbY8xhải 2A4zđi rồibY8x sabY8xo pphp? »pphp NàngbY8x trừngbY8x mắbY8xt nhmLLqìn HàbY8xn NmLLqgự mLLqTuyệt, TJNJbộ dá2A4zng h2A4zổn mLLqhà hổpphpn hểnmLLq 2A4zsợ hãi.

Hàn N2A4zgự TuyệtbY8x quảmLLq thậmLLqt đãTJNJ mLLqrời đbY8xi, nhưngbY8x ngpphphe thấbY8xy tiếnpphpg 2A4zsói h2A4zoang gầmpphp pphplên lạimLLq chạmLLqy vềmLLq bY8xngó thử,pphp lpphpà h2A4zắn bY8xlo pphpcho 2A4zcon npphphóc lắbY8xm miệ2A4zng TJNJkia. HắnTJNJ mLLqtừng giếtmLLq ngườimLLq vôTJNJ số,pphp trướcTJNJ giờbY8x chưTJNJa b2A4zao giờ2A4z bibY8xết mề2A4zm lònTJNJg. Vố2A4zn hbY8xắn cóbY8x thểmLLq trơ2A4z pphpmắt nhì2A4zn một2A4z người2A4z chếtmLLq dầnmLLq t2A4zrước 2A4zmắt mà2A4z khmLLqông cứu,pphp hTJNJiện TJNJgiờ lạpphpi chỉbY8x v2A4zì mbY8xột cTJNJon nhTJNJa đầupphp ngốbY8xc ngpphphếch lạimLLq chpphpạy pphpvề cứpphpu, chắc2A4z pphphắn bị2A4z ấmmLLq bY8xđầu rbY8xồi !

Hàn Ng2A4zự TumLLqyệt khẽpphp limLLqếc m2A4zắt nTJNJhìn pphpnàng bY8xmột cáimLLq, mLLqvẫn bY8xlà khôpphpng nóibY8x gpphpì cả.

Khuynh Thàn2A4zh bY8xlắc đầmLLqu bấtbY8x đắTJNJc dĩ.2A4z «bY8x Quênpphp pphpđi, vpphpới ngmLLqươi nmLLqói chuyệpphpn chmLLqỉ tpphpổ phpphpí lời2A4z. TJNJ» TJNJCha nmLLqàng TJNJdù mTJNJỗi cTJNJâu mLLqhiếm nhưbY8x vbY8xàng, tốt2A4z xấumLLq gbY8xì pphphỏi mLLqvẫn trả2A4z lTJNJời. CònbY8x TJNJgã trướcmLLq mTJNJắt nà2A4zy 2A4zquả TJNJthật cùngmLLq k2A4zẻ bY8xcâm đ2A4ziếc khbY8xông khá2A4zc nhamLLqu lTJNJà mấy,TJNJ npphpếu khbY8xông p2A4zhải hpphpắn từmLLqng nhmLLqả rmLLqa bTJNJa cTJNJhữ tmLLqên hắn,2A4z thậ2A4zt đúmLLqng 2A4znàng spphpẽ nghĩ2A4z hắnbY8x TJNJlà mLLqkẻ câmmLLq điếc.

« ĐạibY8x hiệp,mLLq võpphp cônTJNJg pphpngươi tốTJNJt lắmTJNJ phảTJNJi khôpphpng pphp? Xipphpn chmLLqo 2A4zta đTJNJi mLLqtheo ngươTJNJi đimLLq 2A4z? bY8x» KhuymLLqnh ThTJNJành tựTJNJ nbY8xhủ m2A4zình bY8xđã học2A4z mLLqhết cbY8xhân tpphpruyền củmLLqa TJNJcha mẹTJNJ, thếbY8x nhưnTJNJg smLLqo vớiTJNJ HàbY8xn Npphpgự TuymLLqệt có2A4z vẻmLLq vpphpẫn chưa2A4z tTJNJhấm th2A4záp gì. (Người q2A4zua đườngTJNJ mLLq: 2A4zÝ Vâpphpn mLLqà pphpÝ VânbY8x, ĐộcbY8x CômLLq Hàn2A4z ơibY8x Độcpphp Côpphp Hàn,bY8x cmLLqon mLLqgái cápphpc pphpngươi ch2A4zưa lấy2A4z cpphphồng đãTJNJ bY8xquên cpphpha mẹ,bY8x khô2A4zng cTJNJoi cámLLqc 2A4zngươi r2A4za pphpgì 2A4zkìa bY8x| ĐộcmLLq mLLqCô bY8xHàn 2A4z: *l2A4zạnh lùng2A4z liế2A4zc mắt*bY8x 2A4z| NgưTJNJời mLLqqua đườngTJNJ pphp: bY8x*rét lạnpphph đónTJNJg băng*)

Không ph2A4zản ứng.

Khuynh ThàmLLqnh gãiTJNJ bY8xgãi mũiTJNJ. «bY8x Uypphp, HàbY8xn NgTJNJự Tuy2A4zệt, lbY8xỗ tamLLqi pphpngươi có2A4z vấnmLLq đềbY8x mLLqkhông hảTJNJ pphp? bY8xTa sợTJNJ lạ2A4zi TJNJgặp mLLqphải mLLqdã 2A4zthú, chpphpo pphpta đTJNJi thmLLqeo ngươbY8xi đpphpi màbY8x bY8x? »

Hàn TJNJNgự TuyTJNJệt buTJNJông cánhbY8x pphptay đangmLLq ôpphpm TJNJKhuynh ThànmLLqh mLLqra, thảmLLqn nhiênbY8x khôngmLLq 2A4ztrả lờipphp TJNJtiếng nào.

Khuynh mLLqThành mLLqbĩu bĩpphpu môi.pphp «2A4z TJNJTa làbY8x mmLLqột côbY8x nươngmLLq liễupphp yếupphp đpphpào tTJNJơ chânmLLq TJNJyếu bY8xtay mềm2A4z, nbY8xgươi đàpphpnh 2A4zlòng 2A4zđể bY8xta bpphpị sóbY8xi ămLLqn TJNJthịt bY8xsao pphp? »pphp M2A4zẹ từngmLLq nói,mLLq bY8xkhi cần2A4z pphpcó thbY8xể sửmLLq chiêpphpu lbY8xàm npphpũng, chiêbY8xu TJNJnày dùnTJNJg vớibY8x bY8xcha nàngTJNJ thựcpphp lpphpà bY8xrất cbY8xó pphpích, khônpphpg biếbY8xt hiệnpphp tạiTJNJ cómLLq hữpphpu dụTJNJng bY8xhay không.

Nàng tTJNJhua hắbY8xn rbY8xồi, v2A4zẫn mLLqphỗng r2A4za khônTJNJg nómLLqi gì.

Khuynh ThànhTJNJ tứcpphp mLLqmuốn hộcTJNJ máu.bY8x bY8x« NgươiTJNJ… Thôpphpi TJNJta tmLLqhà cmLLqoi mLLqngươi TJNJlà pphpkhông 2A4zkhí TJNJcho xongTJNJ. »

« Cópphp thểpphp mLLqđi tTJNJheo. »2A4z mLLqHắn thảnmLLq nhiTJNJên nói,pphp thpphpêm mộ2A4zt mLLqcâu. TJNJ« C2A4zhỉ cTJNJần ngươiTJNJ mLLqkhông TJNJsợ bY8xlà đTJNJược. bY8x» Cuộpphpc sốngTJNJ của2A4z mLLqhắn ởmLLq 2A4zđao mLLqkiếm máubY8x tpphpanh, cTJNJó 2A4zcon nhóTJNJc nàopphp dpphpám đimLLq tbY8xheo hTJNJắn cTJNJơ chứ. (Người qumLLqa đườngbY8x 2A4z: HắnTJNJ 2A4zdám cmLLqoi nànpphpg lpphpà nữbY8x hàibY8x bY8xtử TJNJa, trẻmLLq cbY8xon aTJNJ, …bY8x *iTJNJcon tứ2A4zc hộcmLLq máu*)

Khuynh Thànpphph hbY8xưng ppphphấn pphpthiếu điều2A4z n2A4zhảy dựngmLLq TJNJlên, túpphpm lấyTJNJ TJNJtay mLLqáo h2A4zắn lắpphpc lắbY8xc. TJNJ« 2A4zTa sbY8xẽ khômLLqng bY8xsợ, bY8xta pphpđi theTJNJo mLLqngươi được2A4z rồiTJNJ, ngươi2A4z thậtTJNJ sbY8xự là2A4z ngườbY8xi tốtmLLq bY8xmà. »

Mặt hắnmLLq vẫnpphp không2A4z pphpcó biểuTJNJ tình,2A4z chỉpphp cTJNJó TJNJánh mắtpphp lbY8xại bY8xxẹt 2A4zqua mộtpphp 2A4znét cpphpười kpphphổ, hắnTJNJ lbY8xà bY8xngười tốTJNJt TJNJsao bY8x? TJNJNếu hắTJNJn pphplà ngTJNJười bY8xtốt, cănpphp bpphpản trbY8xên đời2A4z kpphphông cópphp TJNJai mLLqlà nTJNJgười xấbY8xu hết2A4z. TrTJNJong gianmLLqg hồ,TJNJ ngườiTJNJ nmLLqào ngh2A4ze đếmLLqn bY8xtên hbY8xắn, kTJNJhông bY8xphải hTJNJận thấumLLq xưmLLqơng thpphpì cTJNJũng làTJNJ sợpphp tbY8xáng đởm,2A4z nhpphpa đTJNJầu nbY8xày cmLLqư nhimLLqên lô2A4zi kéopphp tapphpy TJNJáo hắpphpn, còn2A4z pphpmuốn đồng2A4z hànpphph với2A4z hắnmLLq, điềpphpu kỳ2A4z pphpquái n2A4zhất chí2A4znh lmLLqà còTJNJn npphpói h2A4zắn làbY8x ngpphpười TJNJtốt, x2A4zem rbY8xa lmLLqà mộtpphp đứmLLqa nmLLqha đầ2A4zu kTJNJhông hiể2A4zu chuybY8xện đời.

« Hànpphp TJNJđại cTJNJa, hupphpynh tớimLLq nơimLLq npphpày làm2A4z g2A4zì 2A4z? TJNJ» N2A4zàng vốnmLLq khônmLLqg bY8xhi vọngTJNJ pphphắn 2A4ztrả lời,mLLq x2A4zem mLLqra bY8xchỉ mupphpốn 2A4zlầm bầm2A4z tpphpự độc2A4z tho2A4zại thôi.

« TTJNJìm mmLLqột tpphphứ nàmLLqy nọ.2A4z »

« VmLLqậy… pphpÁ mLLq! mLLq» Khuyn2A4zh Thpphpành nhTJNJìn hắnpphp, vumLLqi vẻbY8x kTJNJhông tmLLqin và2A4zo tbY8xai mTJNJình. mLLq« HuymLLqnh cTJNJũng trả2A4z lờ2A4zi spphpao pphp? »

Hắn khôngbY8x nó2A4zi đượcbY8x TJNJthêm lờmLLqi nàTJNJo, tpphpự nmLLqẫu bY8xbản pphpthân vìmLLq cái2A4z bY8xquái gmLLqì pTJNJhải tbY8xốn nướcTJNJ mLLqbọt đấTJNJu vpphpõ mồTJNJm với2A4z TJNJcon nbY8xhóc này. (Người qbY8xua đbY8xường TJNJ: pphpAnh nmLLqói đượ2A4zc bpphpa câubY8x màpphp đãbY8x bY8xtự mLLqtrách đpphpi đ2A4zấu 2A4zvõ mồm2A4z saTJNJo pphp? TJNJBái phụcmLLq bY8x| HTJNJàn bY8xđại pphpca TJNJ: *lbY8xườm* bY8x| NgườiTJNJ TJNJqua đườngmLLq 2A4z: 2A4z*rét ruTJNJn lậTJNJp cập*)

« bY8xHàn đại2A4z cpphpa, bamLLqo gbY8xiờ humLLqynh mớ2A4zi lạipphp mLLqxuống núimLLq 2A4z? »bY8x NàTJNJng bY8xcòn pmLLqhải mLLqđi lậppphp bY8xgia đìnhpphp mà.TJNJ T__T

« VmLLqội lậ2A4zp bY8xgia đìnbY8xh sa2A4zo mLLq? »T2A4zrong lòng2A4z hắnpphp pphpcư nhbY8xiên TJNJcó mbY8xột loTJNJại cbY8xảm gmLLqiác kỳpphp qpphpuái, kpphphông TJNJmuốn cpphpon nhópphpc nmLLqày đTJNJi lậ2A4zp gipphpa đình.

Khuynh ThànhTJNJ bY8xlắc đầumLLq mạpphpnh tới2A4z mbY8xức muố2A4zn 2A4zvăng đầubY8x rTJNJa n2A4zgoài. «2A4z KmLLqhông hề2A4z 2A4zvội khôTJNJng hềmLLq vộmLLqi, muộipphp k2A4zhông muố2A4zn lấyTJNJ chTJNJồng. »pphp Nàpphpng mới2A4z khpphpông c2A4zần gTJNJả mLLqcho copphpn của2A4z ‘BệTJNJnh mLLqThần Kinh’bY8x mLLqthúc thúc.

Hàn TJNJNgự TuybY8xệt lmLLqạnh 2A4znhư bTJNJăng p2A4zhun r2A4za hbY8xai chữ.2A4z «mLLq TốtmLLq lTJNJắm. »bY8x KmLLqỳ quáimLLq, nàng2A4z khômLLqng pphpmuốn lậpbY8x gbY8xia đìpphpnh, TJNJtrong lòmLLqng hắbY8xn bY8xcư nhiênpphp cTJNJó chútTJNJ cbY8xao hứngbY8x. NguyêmLLqn mLLqhắn vẫnTJNJ tưpphpởng bảpphpn 2A4zthân sẽTJNJ khôngmLLq bbY8xao giờ2A4z c2A4zó hỉbY8x nộmLLq ábY8xi ố,pphp vậy2A4z m2A4zà bY8xtối nabY8xy bY8xnha đbY8xầu TJNJngốc npphpày xuấpphpt hbY8xiện, lạipphp đánhbY8x 2A4zđộng tớimLLq mLLqmột th2A4zứ pphpgì đTJNJó tbY8xận smLLqâu tr2A4zong nộimLLq tâmTJNJ củbY8xa mình.

« Tốt2A4z lắmmLLq cámLLqi gì2A4z mLLq? bY8x» Khuyn2A4zh pphpThành tmLLqò mòpphp hỏi.

Hàn NgựmLLq TubY8xyệt kTJNJhông đểTJNJ bY8xý tTJNJới nàng,pphp chỉmLLq ômLLqm npphpàng nhảybY8x x2A4zuống. TronbY8xg lúmLLqc bọnmLLq hbY8xọ 2A4znói chuyTJNJện, sóibY8x pphphoang sớmLLqm mLLqđã khô2A4zng TJNJbiết bY8xđi vềTJNJ hướnTJNJg nào.mLLq ĐmLLqộc pphpCô mLLqKhuynh TTJNJhành n2A4zhặt lTJNJên mLLqtay 2A4znải rồiTJNJ mLLqbĩu bĩubY8x môTJNJi. bY8x« CTJNJòn tbY8xốt còmLLqn tốt,2A4z nếpphpu 2A4ztay nảimLLq cTJNJũng mấmLLqt, bổnmLLq mLLqcô nươnbY8xg mLLqchỉ cmLLqó nướcpphp điTJNJ bY8xlàm k2A4zhất cáipphp qbY8xua ngày2A4z. »

Hàn 2A4zNgự TmLLquyệt lại2A4z ngồimLLq pphplại 2A4zvị TJNJtrí cmLLqũ, giốngTJNJ n2A4zhư mLLqhết thảybY8x pphpmọi ch2A4zuyện cTJNJhưa từbY8xng xảymLLq ra2A4z. KmLLqhuynh TbY8xhành tibY8xến mLLqđến bmLLqên bY8xhắn, cườmLLqi hìmLLq pphphì. «TJNJ LạnhbY8x quáTJNJ đbY8xi… MuTJNJội… muôiTJNJ cóTJNJ thpphpể nTJNJgủ cmLLqạnh bê2A4zn 2A4zhuynh đượcmLLq khpphpông bY8x? » (Người quTJNJa đườngmLLq mLLq: KhômLLqng biếtpphp amLLqi chiếmmLLq tiệmLLqn npphpghi của2A4z abY8xi, hmLLqừ hừ…)

Hàn bY8xNgự TuyệtbY8x kTJNJhông hềTJNJ bY8xtrả lời.

Nàng nhếcbY8xh mépbY8x cườimLLq mLLqhề hềTJNJ đầymLLq gibY8xan ábY8xc. «pphp KhôbY8xng đư2A4zợc bỏbY8x pphplại mu2A4zội mLLqđâu 2A4znhé, muộipphp ngủ2A4z đâTJNJy. bY8xHuynh mTJNJà bỏTJNJ lbY8xại muộbY8xi, TJNJmuội thềmLLq sẽbY8x tró2A4zc TJNJnã hubY8xynh tớ2A4zi chânbY8x trờpphpi TJNJgóc TJNJbể cbY8xho bY8xcoi. mLLq» Hắpphpn nếu2A4z mLLqdám 2A4zbỏ lại2A4z nàTJNJng, nàngpphp smLLqẽ nhbY8xờ lụcTJNJ pphpthúc TJNJthúc mLLqtìm hắbY8xn lôiTJNJ về,bY8x thiên2A4z hạpphp kTJNJhông cópphp ngườiTJNJ 2A4znào màbY8x BmLLqách HiểTJNJu Đường2A4z tìmpphp khôngpphp mLLqra hbY8xết. CTJNJả nhmLLqà lục2A4z tTJNJhúc thúTJNJc mLLqmỗi TJNJlần tTJNJới thmLLqăm gTJNJia đìnbY8xh nànmLLqg mLLqđều khmLLqen nàngpphp đángmLLq mLLqyêu. Lụcpphp bY8xthúc 2A4zthúc, lbY8xục tbY8xhẩm thmLLqẩm thpphpật TJNJlà yêu2A4z thmLLqích mLLqnàng, 2A4znàng TJNJcó nhpphpờ tìmLLqm mbY8xột ngườbY8xi, lụmLLqc pphpthúc thúcbY8x TJNJsao lại2A4z pphpkhông hỗpphp trbY8xợ chmLLqứ ?

Khuynh ThànmLLqh npphpgọ nguậ2A4zy mãibY8x TJNJkhông tì2A4zm thTJNJấy mLLqtư thếpphp ngủTJNJ tmLLqhích hợp,bY8x t2A4zhế 2A4zlà tựmLLq n2A4zhiên mLLqđem đầu2A4z bY8xdựa vàobY8x vmLLqai hắn,pphp ôTJNJm lmLLqấy TJNJcánh tabY8xy hắnmLLq. Vẫ2A4zn mLLqlà ngTJNJủ 2A4znhư thếTJNJ bY8xan toànbY8x hơnpphp, nếbY8xu khbY8xông TJNJhắn chmLLqạy mấmLLqt thbY8xì saTJNJo TJNJ? NếuTJNJ lạibY8x 2A4zgặp pphpsói hoangTJNJ, n2A4zàng lipphpền xopphpng pphpđời rồbY8xi. pphpNam nữ2A4z hbY8xữu biệtTJNJ nà2A4zng bY8xcó biếtpphp chớpphp, nhưn2A4zg làmLLq dựapphp vbY8xào mộtpphp cTJNJái có2A4z lpphpàm sTJNJao đâu2A4z, nàmLLqng lớnpphp tTJNJhế nTJNJày rồi,pphp căn2A4z bản2A4z đmLLqể ýmLLq làmmLLq gìTJNJ. LạmLLqi nhắc2A4z nàbY8xng ĐộcTJNJ mLLqCô Khupphpynh Th2A4zành, năm2A4z 1pphp6 tuổ2A4zi xuốnbY8xg pphpnúi mẹ2A4z li2A4zền pphpmang nàn2A4zg tmLLqới k2A4zỹ việnbY8x xepphpm trộm,bY8x 1bY8x8 tuổi2A4z xon2A4zg liềmLLqn cbY8xho nàng2A4z mLLqxem XubY8xân 2A4zcung đpphpồ, cmLLqòn giả2A4zng gbY8xiải TJNJrất npphphiều TJNJtri bY8xthức vềTJNJ bY8xviệc nmLLqam nữ.bY8x 2A4zMẹ nóimLLq TJNJđấy bY8xlà mLLqgiáo dục2A4z gTJNJiới bY8xtính cbY8xhính qmLLquy, tmLLquyệt đốiTJNJ khpphpông cpphpó tTJNJí tmLLqeo nàbY8xo 2A4zbất lươbY8xng hết.2A4z Thếpphp pphplà bởibY8x bY8xvì chuymLLqện ‘giáo2A4z dục’2A4z nàybY8x, chbY8xa mTJNJẹ n2A4zàng liềnpphp cãipphp nhmLLqau mLLqto. 2A4zKỳ thbY8xật lbY8xà cpphpha nàTJNJng bY8xăn dấmbY8x 2A4zchua, c2A4zha vốnpphp khôngTJNJ c2A4zho mLLqphép mẹ2A4z thấymLLq pphpnam nmLLqhân n2A4zào khácpphp ngobY8xài pphpmình cả.TJNJ pphpẤy vậy2A4z mẹpphp lạmLLqi TJNJto TJNJgan lớ2A4zn mậtmLLq vpphpào kmLLqỹ việ2A4zn cbY8xhơi, chpphpa khônpphpg tứcmLLq giậnpphp m2A4zới lpphpà lạ.TJNJ B2A4zao 2A4znhiêu nă2A4zm qumLLqa, pphpcha mẹmLLq TJNJân 2A4zân ápphpi áiTJNJ, chỉbY8x c2A4zó cpphpãi npphphau mộtTJNJ lầnbY8x duTJNJy mLLqnhất đó.mLLq Nàngpphp cmLLqũng thậ2A4zt hâ2A4zm mpphpộ bọnpphp mLLqhọ, 2A4znàng cmLLqũng muố2A4zn tmLLqìm mộtbY8x namLLqm n2A4zhân TJNJthật tpphpốt 2A4znhư cha.

Hàn Ng2A4zự Tpphpuyệt khmLLqông đẩyTJNJ npphpàng rmLLqa mTJNJà bY8xmặc nànbY8xg dựa2A4z vàmLLqo npphpgười. bY8xTừ mLLqkhi bY8xcó 2A4ztrí nhớ,bY8x sbY8xư phụmLLq hắbY8xn đbY8xã đemTJNJ hpphpắn đTJNJầu npphphập và2A4zo cupphpộc sống2A4z pphpcủa bY8xbầy TJNJđàn TJNJdã th2A4zú, hmLLqắn lpphpớn lê2A4zn mLLqcó thbY8xú típphpnh n2A4zhư dãTJNJ thbY8xú, TJNJthậm chíTJNJ TJNJdã thTJNJú t2A4zhấy 2A4zhắn cmLLqòn p2A4zhải pphpe nbY8xgại. Trảpphpi quTJNJa baTJNJo nhipphpêu TJNJnăm sbY8xóng gTJNJió, cbY8xả npphpgười nhumLLqốm đầy2A4z pphpsát kmLLqhí, thmLLqế mpphpà côpphp nàngmLLq này2A4z cmLLqư nhipphpên dápphpm pphpdựa vàomLLq ngTJNJười hắ2A4zn ngủTJNJ, thpphpật 2A4zkhông h2A4ziểu n2A4zên nóTJNJi nàbY8xng đơnmLLq mLLqthuần 2A4zhay 2A4zlà nbY8xgu ngốmLLqc nữa.pphp NhìTJNJn thấybY8x gbY8xương bY8xmặt ngủbY8x saTJNJy xinmLLqh đmLLqẹp củaTJNJ nàng,pphp hắpphpn khô2A4zng néTJNJn bY8xđược vư2A4zơn TJNJtay ômpphp lấTJNJy nmLLqàng. CTJNJô đơnbY8x 2A4z25 năm2A4z, lmLLqần đầubY8x tTJNJiên ppphphát hiệnpphp rpphpa cbY8xảm giámLLqc cmLLqó ngưpphpời làm2A4z bạTJNJn thậtbY8x lTJNJà bY8xtốt. NànbY8xg cóbY8x thTJNJể cù2A4zng hắnbY8x tới2A4z pphpkhi pphpnào 2A4z? Nếpphpu nàbY8xng bipphpết hắTJNJn pphplà bY8xai tpphphì sTJNJao TJNJ? LmLLqiệu nàngTJNJ cònmLLq lớnTJNJ gTJNJan 2A4znhư vậy2A4z hbY8xay khôngTJNJ ?

Sáng smLLqớm mLLqhôm sbY8xau, Khuy2A4znh TbY8xhành bịbY8x mpphpột luồngbY8x pphpánh sángpphp bY8xchói TJNJmắt làm2A4z thứcmLLq 2A4zdậy. TớbY8xi 2A4zkhi nànmLLqg mLLqphát hbY8xiện bảnpphp thâTJNJn cư2A4z nhpphpiên ôTJNJm ômmLLq dựpphpa dựmLLqa vàbY8xo một2A4z mLLqgã TJNJnam n2A4zhân ngủmLLq pphpcả đêm,pphp liềnmLLq ngượng2A4z bY8xngùng cườimLLq cườmLLqi. «pphp TmLLqay hbY8xuynh khôngbY8x TJNJbị têTJNJ cTJNJhứ pphp? » (Người qpphpua đườngbY8x 2A4z: Thiện2A4z tpphpâm bộcTJNJ phbY8xát nhmLLqư bY8xsao băngmLLq pphp| KhuynmLLqh Thành2A4z TJNJ: *lườm*bY8x bY8x| pphpNgười q2A4zua đườnbY8xg pphp: nbY8xhầm, sángmLLq lán2A4zg nhưTJNJ mặtpphp trời…bY8x mLLq= =’)

« Đipphp tbY8xhôi. »pphp HTJNJàn mLLqNgự Tuyệt2A4z khmLLqông trảpphp lTJNJời bY8xcâu hỏipphp của2A4z nàng.

« Đi2A4z đâ2A4zu mLLq? pphp» NbY8xàng đbY8xứng dậy.

« X2A4zuống nbY8xúi. TJNJ» mLLqHắn đãpphp tpphpìm ởmLLq 2A4zđây cTJNJả nmLLqửa thángpphp pphpmà mbY8xột chútmLLq mapphpnh mối2A4z cũnTJNJg 2A4zkhông tTJNJìm rpphpa. 2A4zHắn bắtTJNJ đpphpầu hoà2A4zi pphpnghi pphpcái bảoTJNJ tàngpphp c2A4zủa Bápphpch HiểubY8x ĐườngbY8x kpphpia 2A4zliệu cómLLq thậTJNJt mLLqsự mLLqtồn t2A4zại mLLqhay không.

« TốTJNJt qubY8xá, xubY8xống 2A4znúi 2A4zthôi. »2A4z TJNJKhuynh mLLqThành khôngbY8x dpphpấu nổipphp khoáipphp cTJNJhí l2A4ziền nắmbY8x bY8xlấy ámLLqo hắn.

Hàn Ng2A4zự Tuyệt2A4z khpphpẽ liếpphpc mắtmLLq pphpngó TJNJnàng mLLqmột 2A4zcái, npphpàng liề2A4zn pphpthức thpphpời b2A4zuông 2A4zhắn 2A4zra lặnTJNJg lẽpphp TJNJtụt lại2A4z đpphpi ph2A4zía sau.