You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương YJ9nkG2 PFR6tJ: YJ9nkGAnh hùzJyyxmng cứuPFR6tJ mzJyyxmỹ nhân

« YJ9nkGGrrraao… »PFR6tJ MộzJyyxmt thanYJ9nkGh âmPFR6tJ đángPFR6tJ sợPFR6tJ vJRang lên,JR đPFR6tJằng đằngYJ9nkG sátYJ9nkG kPFR6tJhí, hẳnJR làYJ9nkG củaJR czJyyxmon JRthú đYJ9nkGáng YJ9nkGsợ nJRào đóYJ9nkG. ĐJRộc CôPFR6tJ KhuyYJ9nkGnh ThànzJyyxmh vzJyyxmốn làPFR6tJ PFR6tJmột kJRẻ thôJRng minJRh liềJRn mạnhJR mẽJR mởPFR6tJ tzJyyxmo mắt.

Một đôYJ9nkGi mắPFR6tJt phYJ9nkGát YJ9nkGra ánhzJyyxm sángzJyyxm YJ9nkGxanh zJyyxmlục zJyyxmở trướJRc mặYJ9nkGt nàng,PFR6tJ cáchJR khJRoảng nYJ9nkGăm thJRước, ázJyyxmnh mJRắt hoànJR JRtoàn khôYJ9nkGng czJyyxmó PFR6tJhảo YJ9nkGý zJyyxmtrừng trừngzJyyxm ngJRó nàng,zJyyxm rõPFR6tJ rJRàng czJyyxmoi nàngJR lYJ9nkGà bữaPFR6tJ JRăn zJyyxmđêm ngozJyyxmn lJRành. PFR6tJToàn YJ9nkGthân YJ9nkGnàng toáJRt mồzJyyxm hzJyyxmôi zJyyxmlạnh, nuốzJyyxmt nưPFR6tJớc miJRếng đếnYJ9nkG zJyyxmực mộtPFR6tJ JRcái, PFR6tJgiương đôiYJ9nkG mắtJR nJRhỏ cảnhJR giJRác nhìJRn chằzJyyxmm chằYJ9nkGm YJ9nkGcon dzJyyxmã thúYJ9nkG trướcYJ9nkG mặt.

Hàn NgựzJyyxm TuyJRệt đâzJyyxmu rPFR6tJồi JR? ĐJRột nhiêPFR6tJn nàngPFR6tJ nzJyyxmhớ zJyyxmra JRcòn cóPFR6tJ mộtPFR6tJ zJyyxmngười nữJRa kiPFR6tJa mPFR6tJà JR? TênzJyyxm chzJyyxmết tizJyyxmệt đPFR6tJó điYJ9nkG đâYJ9nkGu vậyzJyyxm JR? NàzJyyxmng lặPFR6tJng PFR6tJlẽ kínzJyyxm đJRáo liếczJyyxm YJ9nkGmột cáJRi tớiJR chYJ9nkGỗ lúJRc nPFR6tJãy JRhắn vừJRa ngồiPFR6tJ, hicYJ9nkG, YJ9nkGđến mộYJ9nkGt cázJyyxmi bónJRg czJyyxmũng còPFR6tJn chảYJ9nkG cYJ9nkGó. zJyyxmThằng czJyyxmha đánzJyyxmg zJyyxmchết đózJyyxm thPFR6tJật PFR6tJkhông cYJ9nkGó ngYJ9nkGhĩa YJ9nkGkhí màJR, JRcư nzJyyxmhiên chJRuồn mấtzJyyxm, zJyyxmđể lzJyyxmại mìJRnh nzJyyxmàng tặnJRg YJ9nkGcho sPFR6tJói hoJRang. NhJRất thờiPFR6tJ nàngzJyyxm dYJ9nkGục khózJyyxmc vYJ9nkGô lYJ9nkGệ (muốzJyyxmn khócYJ9nkG PFR6tJmà PFR6tJkhông rzJyyxma nưYJ9nkGớc mắt),zJyyxm tYJ9nkGhôi rồzJyyxmi LượmPFR6tJ JRơi, zJyyxmthân gáiJR PFR6tJxinh tươizJyyxm thàPFR6tJnh zJyyxmbữa ngYJ9nkGon chzJyyxmo dJRã thú. (Người JRqua đườngJR PFR6tJ: YJ9nkGcô JRkia, thPFR6tJêm thắtzJyyxm gìJR nhiJRều tPFR6tJhế, bảJRn gốczJyyxm nPFR6tJó cóPFR6tJ PFR6tJhoa PFR6tJlá cYJ9nkGành JRthế đâYJ9nkGu zJyyxm| zJyyxmLãnh VânJR JR: kịaJR tuJRi, kYJ9nkGhông thíchYJ9nkG thPFR6tJì đừngPFR6tJ đọczJyyxm YJ9nkG! =.=)

Khuynh ThànhYJ9nkG vYJ9nkGốn zJyyxmlà cYJ9nkGó luPFR6tJyện võPFR6tJ côYJ9nkGng YJ9nkGđấy JRchứ, PFR6tJhơn nữaJR vzJyyxmõ cPFR6tJông YJ9nkGkhông tồiJR JRchút PFR6tJnào. PFR6tJNhất PFR6tJlà khiPFR6tJnh công,PFR6tJ hoànPFR6tJ toàJRn họJRc hếtzJyyxm cJRhân truyJRền củJRa zJyyxmphụ YJ9nkGthân, đáYJ9nkGng zJyyxmtiếc ởYJ9nkG zJyyxmthời điểmzJyyxm PFR6tJmấu JRchốt nhưzJyyxm thếPFR6tJ nàzJyyxmy, côJR nàPFR6tJng khôJRng cJRó kPFR6tJinh nghiệmJR chiếYJ9nkGn đấuYJ9nkG mzJyyxmang têJRn zJyyxmKhuynh ThYJ9nkGành cYJ9nkGư nhiênPFR6tJ bPFR6tJỏ quênPFR6tJ sPFR6tJự thậtJR rYJ9nkGằng mìnzJyyxmh czJyyxmó biếYJ9nkGt khiYJ9nkGnh công.

Hai cYJ9nkGhân trướJRc củazJyyxm cPFR6tJon sóiYJ9nkG hoJRang cJRào cPFR6tJào zJyyxmmặt đất,JR chYJ9nkGờ PFR6tJdịp chuẩnzJyyxm PFR6tJbị phóngJR tớYJ9nkGi đây.YJ9nkG KhuynJRh ThànzJyyxmh zJyyxmliên tụcPFR6tJ lùYJ9nkGi vJRề sazJyyxmu, hPFR6tJai chYJ9nkGân rzJyyxmun lẩPFR6tJy bẩy (Người PFR6tJqua đườngYJ9nkG YJ9nkG: mYJ9nkGất YJ9nkGcả phonJRg phạmJR củPFR6tJa cYJ9nkGon gzJyyxmái YJ9nkGMinh NzJyyxmguyệt tzJyyxmiên tử,JR haYJ9nkGizzz, zJyyxmnàng JRta màzJyyxm thấyJR cảnhYJ9nkG zJyyxmnày chắcJR đậpzJyyxm đYJ9nkGầu vàJRo đậuzJyyxm hũJR YJ9nkGtự tửJR JRmất YJ9nkG! PFR6tJ| MộPFR6tJ JRDung YJ9nkGÝ VânPFR6tJ JR: *lưPFR6tJờm* zJyyxm| NgưYJ9nkGời qYJ9nkGua đườngPFR6tJ JR: *rJRón rénPFR6tJ chạy*). MộtzJyyxm bónPFR6tJg zJyyxmđen thậtPFR6tJ lớYJ9nkGn đPFR6tJột ngYJ9nkGột pJRhóng thzJyyxmẳng tớJRi trướcJR mặtPFR6tJ nJRàng, mzJyyxmấy cáYJ9nkGi PFR6tJrăng nanzJyyxmh đãJR nzJyyxmgắm rzJyyxmất chuzJyyxmẩn YJ9nkGvào cáPFR6tJi cổYJ9nkG PFR6tJtrắng ngầnJR nJRồn nPFR6tJộn củazJyyxm zJyyxmnàng, KhuyYJ9nkGnh zJyyxmThành trợnJR tYJ9nkGo mắJRt, đầuJR óJRc trốngJR rỗJRng, PFR6tJtrong JRđầu PFR6tJchỉ còPFR6tJn mộtPFR6tJ zJyyxmý niệmJR duJRy nhấzJyyxmt… XonJRg đờiYJ9nkG rồi.zJyyxm ĐYJ9nkGúng lúYJ9nkGc JRcon sóiYJ9nkG sYJ9nkGắp bổPFR6tJ nzJyyxmhào vàoYJ9nkG ngườiJR nàngJR, nànzJyyxmg chỉYJ9nkG zJyyxmcảm JRthấy hẫngJR nhJRẹ mộtYJ9nkG YJ9nkGcái, YJ9nkGcả PFR6tJngười YJ9nkGbay lênPFR6tJ trờizJyyxm. ĐợzJyyxmi nànYJ9nkGg kPFR6tJhôi phụcYJ9nkG ýJR thức,zJyyxm mớizJyyxm nhậPFR6tJn rPFR6tJa mzJyyxmình đPFR6tJã tựazJyyxm vàJRo mộzJyyxmt cYJ9nkGái lJRồng ngựcJR YJ9nkGấm áJRp rJRộng rãYJ9nkGi tựzJyyxm lúYJ9nkGc nào.YJ9nkG VPFR6tJà ngaYJ9nkGy szJyyxmau đóPFR6tJ lPFR6tJà nhậnJR YJ9nkGra mìnYJ9nkGh JRđã zJyyxmbị aPFR6tJi đóPFR6tJ ôYJ9nkGm lênYJ9nkG ngJRồi JRở YJ9nkGtrên zJyyxmmột nhánzJyyxmh cây.

Khuynh YJ9nkGThành YJ9nkGlại PFR6tJnuốt nJRước miếPFR6tJng cáJRi ực,YJ9nkG PFR6tJrút cụzJyyxmc cũnzJyyxmg nhìJRn JRrõ aPFR6tJi đãYJ9nkG zJyyxmcứu nàng.

« NgươiYJ9nkG khôngJR YJ9nkGphải PFR6tJđi rồiJR saPFR6tJo zJyyxm? »zJyyxm YJ9nkGNàng trJRừng mắtYJ9nkG nhìnYJ9nkG HànJR NgJRự Tuyệt,PFR6tJ bộzJyyxm dázJyyxmng hzJyyxmổn hzJyyxmà PFR6tJhổn hểJRn sợJR hãi.

Hàn NgzJyyxmự TuyệzJyyxmt quảYJ9nkG thzJyyxmật PFR6tJđã rờYJ9nkGi YJ9nkGđi, JRnhưng nzJyyxmghe thYJ9nkGấy tiJRếng sóJRi hJRoang gJRầm lêPFR6tJn lạiYJ9nkG chạyPFR6tJ vềzJyyxm nYJ9nkGgó zJyyxmthử, lzJyyxmà hắnPFR6tJ lJRo YJ9nkGcho czJyyxmon JRnhóc lắJRm miệngJR kiPFR6tJa. HắnYJ9nkG từnPFR6tJg gPFR6tJiết ngườiJR vôPFR6tJ JRsố, trướcPFR6tJ gizJyyxmờ chưaYJ9nkG bYJ9nkGao YJ9nkGgiờ biếtYJ9nkG mềmPFR6tJ JRlòng. zJyyxmVốn zJyyxmhắn cózJyyxm JRthể trơJR mắtzJyyxm JRnhìn mộYJ9nkGt ngưJRời chếtPFR6tJ dầnYJ9nkG trưYJ9nkGớc mPFR6tJắt mPFR6tJà khôPFR6tJng zJyyxmcứu, YJ9nkGhiện gJRiờ lạiPFR6tJ chỉJR zJyyxmvì mộPFR6tJt cJRon nYJ9nkGha đầuYJ9nkG nJRgốc ngJRhếch lạizJyyxm PFR6tJchạy vềzJyyxm cứu,YJ9nkG zJyyxmchắc hPFR6tJắn bYJ9nkGị ấmYJ9nkG đầuJR rồiPFR6tJ !

Hàn NzJyyxmgự TuzJyyxmyệt khYJ9nkGẽ liếcJR YJ9nkGmắt nhYJ9nkGìn nàngzJyyxm mJRột JRcái, vẫnPFR6tJ lYJ9nkGà khônYJ9nkGg nPFR6tJói gPFR6tJì cả.

Khuynh ThPFR6tJành lắcJR đầuYJ9nkG bấPFR6tJt đPFR6tJắc PFR6tJdĩ. zJyyxm« QPFR6tJuên đzJyyxmi, PFR6tJvới ngươJRi nóPFR6tJi PFR6tJchuyện chPFR6tJỉ tổJR phPFR6tJí PFR6tJlời. JR» CzJyyxmha JRnàng dùYJ9nkG mPFR6tJỗi câuzJyyxm hiếYJ9nkGm nzJyyxmhư vànJRg, tốtPFR6tJ zJyyxmxấu gìzJyyxm zJyyxmhỏi vẫJRn trảPFR6tJ lờYJ9nkGi. CJRòn gPFR6tJã trướcPFR6tJ mắtJR nàyzJyyxm quPFR6tJả thậtJR PFR6tJcùng kẻzJyyxm câJRm điếPFR6tJc khôzJyyxmng JRkhác nhJRau lJRà JRmấy, nếuzJyyxm kPFR6tJhông JRphải hắJRn từnYJ9nkGg nPFR6tJhả rPFR6tJa bzJyyxma zJyyxmchữ têzJyyxmn YJ9nkGhắn, tYJ9nkGhật zJyyxmđúng PFR6tJnàng sẽYJ9nkG PFR6tJnghĩ hắnPFR6tJ làJR kPFR6tJẻ câmYJ9nkG điếc.

« ĐYJ9nkGại hiệYJ9nkGp, vPFR6tJõ côngzJyyxm PFR6tJngươi YJ9nkGtốt lắPFR6tJm phzJyyxmải zJyyxmkhông zJyyxm? XiYJ9nkGn chzJyyxmo tzJyyxma đYJ9nkGi thePFR6tJo PFR6tJngươi đzJyyxmi YJ9nkG? PFR6tJ» KhuyYJ9nkGnh ThànJRh tPFR6tJự JRnhủ mìnhYJ9nkG đJRã họcYJ9nkG hếtzJyyxm chânzJyyxm truPFR6tJyền củPFR6tJa chzJyyxma mẹ,zJyyxm tPFR6tJhế nhưPFR6tJng sPFR6tJo vớPFR6tJi YJ9nkGHàn NgựPFR6tJ TuyệtzJyyxm cPFR6tJó vPFR6tJẻ vẫPFR6tJn chưaPFR6tJ thấmPFR6tJ tházJyyxmp gì. (Người quzJyyxma đưzJyyxmờng zJyyxm: ÝJR VânPFR6tJ PFR6tJà ÝPFR6tJ VâJRn, ĐộcPFR6tJ CYJ9nkGô HàJRn ơYJ9nkGi ĐPFR6tJộc CPFR6tJô HànPFR6tJ, cozJyyxmn YJ9nkGgái PFR6tJcác ngươiJR czJyyxmhưa lPFR6tJấy cPFR6tJhồng đãzJyyxm PFR6tJquên PFR6tJcha mẹJR, kJRhông cozJyyxmi zJyyxmcác ngươiJR rJRa gJRì kìazJyyxm zJyyxm| ĐộPFR6tJc CzJyyxmô HànzJyyxm zJyyxm: *JRlạnh lùngPFR6tJ liPFR6tJếc zJyyxmmắt* JR| NgPFR6tJười qYJ9nkGua đưPFR6tJờng zJyyxm: *JRrét lzJyyxmạnh đóngzJyyxm băng*)

Không phảnYJ9nkG ứng.

Khuynh TJRhành gãYJ9nkGi gJRãi PFR6tJmũi. zJyyxm« UYJ9nkGy, JRHàn PFR6tJNgự zJyyxmTuyệt, lỗPFR6tJ tazJyyxmi YJ9nkGngươi cPFR6tJó vấnPFR6tJ đềzJyyxm khYJ9nkGông hYJ9nkGả JR? TzJyyxma JRsợ JRlại PFR6tJgặp phảYJ9nkGi dãzJyyxm thúPFR6tJ, zJyyxmcho YJ9nkGta đizJyyxm tzJyyxmheo PFR6tJngươi PFR6tJđi mzJyyxmà JR? »

Hàn NgPFR6tJự TuyJRệt bzJyyxmuông cáPFR6tJnh taYJ9nkGy đzJyyxmang ômYJ9nkG KhuynYJ9nkGh ThàYJ9nkGnh PFR6tJra, thảnzJyyxm nhiênJR khôngYJ9nkG tzJyyxmrả lờiJR tiếPFR6tJng nào.

Khuynh JRThành PFR6tJbĩu bĩzJyyxmu môiPFR6tJ. «YJ9nkG TJRa JRlà mộtzJyyxm côJR zJyyxmnương liễJRu yếzJyyxmu zJyyxmđào JRtơ chzJyyxmân zJyyxmyếu tPFR6tJay mềm,YJ9nkG zJyyxmngươi đàJRnh lònYJ9nkGg đểJR PFR6tJta bJRị sPFR6tJói ăYJ9nkGn tJRhịt sPFR6tJao zJyyxm? YJ9nkG» MPFR6tJẹ từngJR nóizJyyxm, khzJyyxmi cYJ9nkGần cYJ9nkGó thYJ9nkGể sửzJyyxm chiêYJ9nkGu làYJ9nkGm nũnYJ9nkGg, JRchiêu zJyyxmnày dzJyyxmùng vớPFR6tJi chzJyyxma nànPFR6tJg thựPFR6tJc PFR6tJlà PFR6tJrất cózJyyxm ícYJ9nkGh, khônPFR6tJg biếtzJyyxm hiPFR6tJện tạiYJ9nkG cJRó hữuPFR6tJ dụnYJ9nkGg JRhay không.

Nàng thJRua hắnPFR6tJ rồPFR6tJi, vẫnzJyyxm phỗngzJyyxm PFR6tJra kPFR6tJhông nóYJ9nkGi gì.

Khuynh ThànPFR6tJh tứcYJ9nkG muốnPFR6tJ hYJ9nkGộc YJ9nkGmáu. «zJyyxm NgưzJyyxmơi… ThJRôi tPFR6tJa tYJ9nkGhà cJRoi ngươPFR6tJi lzJyyxmà khôngJR zJyyxmkhí JRcho zJyyxmxong. »

« zJyyxmCó thểPFR6tJ điYJ9nkG thPFR6tJeo. »JR PFR6tJHắn thảnzJyyxm nhiYJ9nkGên nói,YJ9nkG zJyyxmthêm mộtzJyyxm czJyyxmâu. «PFR6tJ zJyyxmChỉ cầYJ9nkGn ngzJyyxmươi khôngPFR6tJ sợzJyyxm zJyyxmlà JRđược. YJ9nkG» CPFR6tJuộc sốngJR czJyyxmủa PFR6tJhắn zJyyxmở PFR6tJđao zJyyxmkiếm máuYJ9nkG tPFR6tJanh, zJyyxmcó coYJ9nkGn nhócJR nàoYJ9nkG dJRám JRđi thePFR6tJo JRhắn zJyyxmcơ chứ. (Người qYJ9nkGua đườngzJyyxm YJ9nkG: JRHắn dáYJ9nkGm YJ9nkGcoi nàPFR6tJng lPFR6tJà nPFR6tJữ hPFR6tJài tửzJyyxm zJyyxma, trYJ9nkGẻ zJyyxmcon aPFR6tJ, PFR6tJ… *iYJ9nkGcon tứcYJ9nkG YJ9nkGhộc máu*)

Khuynh JRThành YJ9nkGhưng phấnzJyyxm thiPFR6tJếu điềuJR nhảyYJ9nkG dzJyyxmựng lên,PFR6tJ tPFR6tJúm lấPFR6tJy taPFR6tJy áoYJ9nkG hắnYJ9nkG lzJyyxmắc lPFR6tJắc. «PFR6tJ JRTa sYJ9nkGẽ khJRông sợPFR6tJ, tzJyyxma đYJ9nkGi PFR6tJtheo ngươPFR6tJi đượcYJ9nkG rồi,zJyyxm ngưzJyyxmơi thậtYJ9nkG sựJR làJR ngzJyyxmười PFR6tJtốt mzJyyxmà. »

Mặt hắJRn vẫYJ9nkGn PFR6tJkhông cózJyyxm biểJRu tình,YJ9nkG czJyyxmhỉ YJ9nkGcó zJyyxmánh mắJRt lạiYJ9nkG xẹtzJyyxm quYJ9nkGa YJ9nkGmột nézJyyxmt cườiYJ9nkG khYJ9nkGổ, hPFR6tJắn lYJ9nkGà YJ9nkGngười tốtJR YJ9nkGsao PFR6tJ? zJyyxmNếu zJyyxmhắn lJRà ngườiPFR6tJ tốtzJyyxm, căJRn bảnYJ9nkG trPFR6tJên đờJRi khJRông JRcó aPFR6tJi làzJyyxm nYJ9nkGgười xấuzJyyxm hếzJyyxmt. TzJyyxmrong gJRiang hồJR, nYJ9nkGgười nàJRo PFR6tJnghe PFR6tJđến têPFR6tJn hYJ9nkGắn, kPFR6tJhông YJ9nkGphải hậnJR thấuJR PFR6tJxương thPFR6tJì JRcũng PFR6tJlà sợzJyyxm tJRáng đởm,JR nhJRa đJRầu nJRày zJyyxmcư zJyyxmnhiên YJ9nkGlôi kéJRo PFR6tJtay áoYJ9nkG hắnPFR6tJ, còzJyyxmn mzJyyxmuốn đồngJR hYJ9nkGành vớiYJ9nkG hắn,PFR6tJ điềuYJ9nkG YJ9nkGkỳ PFR6tJquái nhấtYJ9nkG chínhJR zJyyxmlà còPFR6tJn nóiPFR6tJ hắzJyyxmn làYJ9nkG nJRgười tốtYJ9nkG, xeJRm PFR6tJra làYJ9nkG mộtzJyyxm đứYJ9nkGa nhPFR6tJa đầuzJyyxm khôzJyyxmng hiJRểu cJRhuyện đời.

« HYJ9nkGàn đzJyyxmại cYJ9nkGa, huyzJyyxmnh tớiPFR6tJ nơizJyyxm YJ9nkGnày YJ9nkGlàm JRgì zJyyxm? zJyyxm» zJyyxmNàng vzJyyxmốn kJRhông hPFR6tJi vọngJR hắYJ9nkGn trJRả PFR6tJlời, xeJRm rzJyyxma chJRỉ muốzJyyxmn lầmzJyyxm bầzJyyxmm tzJyyxmự đPFR6tJộc thzJyyxmoại thôi.

« zJyyxmTìm mộzJyyxmt YJ9nkGthứ nàPFR6tJy nYJ9nkGọ. »

« VậyPFR6tJ… YJ9nkGÁ YJ9nkG! »JR KhuyYJ9nkGnh ThzJyyxmành nhìnYJ9nkG hYJ9nkGắn, vuPFR6tJi vẻYJ9nkG kzJyyxmhông tizJyyxmn vJRào taJRi mYJ9nkGình. zJyyxm« HuzJyyxmynh cũnJRg trPFR6tJả lờiPFR6tJ sYJ9nkGao PFR6tJ? »

Hắn kYJ9nkGhông nJRói đượcJR zJyyxmthêm lờiJR nYJ9nkGào, tựYJ9nkG nẫuJR bYJ9nkGản thJRân vYJ9nkGì cáYJ9nkGi quYJ9nkGái gJRì pYJ9nkGhải zJyyxmtốn nzJyyxmước bọJRt đấuzJyyxm vYJ9nkGõ mJRồm vJRới YJ9nkGcon nhóPFR6tJc này. (Người YJ9nkGqua đJRường zJyyxm: AnzJyyxmh nóiPFR6tJ đượcPFR6tJ bzJyyxma câuJR YJ9nkGmà đãzJyyxm tựYJ9nkG tráchYJ9nkG YJ9nkGđi YJ9nkGđấu JRvõ mồzJyyxmm sazJyyxmo PFR6tJ? BPFR6tJái phụcPFR6tJ PFR6tJ| HàYJ9nkGn PFR6tJđại cPFR6tJa zJyyxm: PFR6tJ*lườm* YJ9nkG| NgJRười PFR6tJqua PFR6tJđường zJyyxm: YJ9nkG*rét PFR6tJrun lzJyyxmập cập*)

« HàPFR6tJn YJ9nkGđại cazJyyxm, bJRao PFR6tJgiờ hzJyyxmuynh PFR6tJmới lạiJR xuPFR6tJống núizJyyxm JR? JR» NàYJ9nkGng cònJR phPFR6tJải đYJ9nkGi lậpzJyyxm gzJyyxmia đzJyyxmình màPFR6tJ. T__T

« JRVội YJ9nkGlập YJ9nkGgia zJyyxmđình sJRao YJ9nkG? »TrongYJ9nkG lòngPFR6tJ hJRắn zJyyxmcư nJRhiên cóYJ9nkG mộYJ9nkGt loạJRi cảmYJ9nkG gJRiác PFR6tJkỳ PFR6tJquái, khYJ9nkGông zJyyxmmuốn YJ9nkGcon nhócYJ9nkG nJRày đzJyyxmi lậpzJyyxm gJRia đình.

Khuynh ThàYJ9nkGnh lắcYJ9nkG đầzJyyxmu mạnhYJ9nkG tớiYJ9nkG JRmức muPFR6tJốn JRvăng đầYJ9nkGu rzJyyxma ngoPFR6tJài. «JR YJ9nkGKhông hềzJyyxm vộiYJ9nkG khônPFR6tJg hzJyyxmề vộizJyyxm, PFR6tJmuội khônJRg muốJRn lấyYJ9nkG cJRhồng. »zJyyxm PFR6tJNàng mzJyyxmới khônJRg cầJRn YJ9nkGgả cJRho YJ9nkGcon cPFR6tJủa ‘BệnhzJyyxm JRThần KJRinh’ thúJRc thúc.

Hàn NgựPFR6tJ TuyệtYJ9nkG lzJyyxmạnh nhưPFR6tJ băngYJ9nkG phuzJyyxmn PFR6tJra hYJ9nkGai chYJ9nkGữ. «zJyyxm TYJ9nkGốt YJ9nkGlắm. »YJ9nkG KỳYJ9nkG zJyyxmquái, nàngJR zJyyxmkhông PFR6tJmuốn lJRập gPFR6tJia zJyyxmđình, tronYJ9nkGg lòngPFR6tJ hPFR6tJắn cYJ9nkGư nhiênzJyyxm cJRó chúYJ9nkGt zJyyxmcao hứYJ9nkGng. NYJ9nkGguyên PFR6tJhắn vẫnYJ9nkG tưởnYJ9nkGg bảnYJ9nkG thJRân sẽPFR6tJ zJyyxmkhông baPFR6tJo giờPFR6tJ cJRó JRhỉ nộzJyyxm JRái ốPFR6tJ, vậyzJyyxm mJRà tốiPFR6tJ PFR6tJnay nJRha đầuYJ9nkG ngốcPFR6tJ nàJRy xuấtzJyyxm JRhiện, lạiPFR6tJ đánYJ9nkGh độPFR6tJng tớiPFR6tJ mYJ9nkGột thứYJ9nkG gPFR6tJì PFR6tJđó tậnYJ9nkG sâuPFR6tJ PFR6tJtrong nộiJR tâmPFR6tJ củzJyyxma mình.

« TốtzJyyxm lắJRm PFR6tJcái gìPFR6tJ zJyyxm? »JR KhuyPFR6tJnh PFR6tJThành tòYJ9nkG mòzJyyxm hỏi.

Hàn NgzJyyxmự PFR6tJTuyệt khôngzJyyxm đzJyyxmể ýJR tzJyyxmới nàJRng, chỉPFR6tJ zJyyxmôm nànJRg nPFR6tJhảy xuống.JR TronJRg lzJyyxmúc YJ9nkGbọn hPFR6tJọ nóPFR6tJi chuyện,PFR6tJ sóiYJ9nkG JRhoang sớmzJyyxm đãPFR6tJ khYJ9nkGông biếtzJyyxm đzJyyxmi vềJR PFR6tJhướng nào.JR ĐYJ9nkGộc CPFR6tJô KJRhuynh ThànJRh nzJyyxmhặt lYJ9nkGên taPFR6tJy nảiJR rồiPFR6tJ PFR6tJbĩu bĩJRu YJ9nkGmôi. JR« zJyyxmCòn JRtốt cPFR6tJòn tốt,YJ9nkG nếuYJ9nkG PFR6tJtay PFR6tJnải PFR6tJcũng mấJRt, bổnPFR6tJ côzJyyxm nươngJR PFR6tJchỉ cóYJ9nkG nướPFR6tJc điPFR6tJ làmYJ9nkG kPFR6tJhất cPFR6tJái qYJ9nkGua ngPFR6tJày. »

Hàn NgPFR6tJự TuyệtzJyyxm lạiYJ9nkG ngzJyyxmồi lạYJ9nkGi PFR6tJvị tríPFR6tJ cũJR, giốJRng PFR6tJnhư hếJRt thảzJyyxmy YJ9nkGmọi chuyệnPFR6tJ cPFR6tJhưa từngJR xảyzJyyxm zJyyxmra. KhuynzJyyxmh TPFR6tJhành tiếnPFR6tJ đếnJR bêPFR6tJn hắnYJ9nkG, cưzJyyxmời hJRì hPFR6tJì. zJyyxm« LạPFR6tJnh zJyyxmquá đi…YJ9nkG MuộJRi… muôzJyyxmi czJyyxmó thzJyyxmể PFR6tJngủ JRcạnh JRbên hzJyyxmuynh đượczJyyxm khzJyyxmông JR? » (Người quJRa đườPFR6tJng zJyyxm: YJ9nkGKhông biếPFR6tJt aPFR6tJi cPFR6tJhiếm tiệnzJyyxm YJ9nkGnghi củaPFR6tJ YJ9nkGai, PFR6tJhừ hừ…)

Hàn NgựYJ9nkG TuyệtYJ9nkG khônPFR6tJg zJyyxmhề PFR6tJtrả lời.

Nàng nhếchPFR6tJ mépJR cườiPFR6tJ hzJyyxmề hềzJyyxm JRđầy PFR6tJgian ác.YJ9nkG «YJ9nkG KJRhông đượYJ9nkGc bỏPFR6tJ lzJyyxmại muộiPFR6tJ đJRâu nhéYJ9nkG, muzJyyxmội nYJ9nkGgủ đzJyyxmây. HuyYJ9nkGnh JRmà bỏPFR6tJ JRlại muộiJR, muộiJR thềPFR6tJ sẽzJyyxm tróYJ9nkGc zJyyxmnã huPFR6tJynh tớPFR6tJi châJRn JRtrời gócPFR6tJ bzJyyxmể zJyyxmcho cYJ9nkGoi. zJyyxm» HắnzJyyxm nJRếu dáJRm zJyyxmbỏ lạJRi nàngzJyyxm, nàPFR6tJng JRsẽ nhzJyyxmờ lụczJyyxm thJRúc thúcJR tYJ9nkGìm hắnJR lzJyyxmôi vềYJ9nkG, thJRiên hạYJ9nkG khôngYJ9nkG cPFR6tJó ngườiPFR6tJ nàoPFR6tJ mJRà BYJ9nkGách HiểYJ9nkGu ĐườngYJ9nkG tìmJR PFR6tJkhông rzJyyxma hYJ9nkGết. CzJyyxmả nJRhà lụPFR6tJc thúcPFR6tJ tPFR6tJhúc mỗiYJ9nkG lầnzJyyxm tớPFR6tJi thăJRm gPFR6tJia đìnhPFR6tJ nzJyyxmàng đPFR6tJều YJ9nkGkhen nàngPFR6tJ đáPFR6tJng yêu.JR zJyyxmLục YJ9nkGthúc thúc,PFR6tJ lụzJyyxmc thẩmPFR6tJ thYJ9nkGẩm thậtJR làPFR6tJ JRyêu thíczJyyxmh nàYJ9nkGng, nàngzJyyxm JRcó nhờzJyyxm zJyyxmtìm mộPFR6tJt ngzJyyxmười, lụYJ9nkGc YJ9nkGthúc thúcJR YJ9nkGsao YJ9nkGlại kYJ9nkGhông hPFR6tJỗ trợYJ9nkG PFR6tJchứ ?

Khuynh TJRhành ngọzJyyxm nguậyzJyyxm mYJ9nkGãi kJRhông tzJyyxmìm thấJRy tưzJyyxm thếzJyyxm ngPFR6tJủ thíczJyyxmh hYJ9nkGợp, thếzJyyxm lzJyyxmà tựPFR6tJ nhiênYJ9nkG đzJyyxmem đầuYJ9nkG dYJ9nkGựa zJyyxmvào vazJyyxmi hPFR6tJắn, ôJRm zJyyxmlấy cánzJyyxmh taPFR6tJy hắYJ9nkGn. VẫYJ9nkGn làJR ngủzJyyxm nPFR6tJhư thếJR zJyyxman PFR6tJtoàn hơPFR6tJn, PFR6tJnếu khôngPFR6tJ hắnzJyyxm cJRhạy mJRất thYJ9nkGì sJRao JR? NếuYJ9nkG lạizJyyxm gặpPFR6tJ zJyyxmsói YJ9nkGhoang, YJ9nkGnàng liềnzJyyxm xJRong PFR6tJđời JRrồi. PFR6tJNam nữYJ9nkG hữYJ9nkGu bJRiệt zJyyxmnàng cóJR biếzJyyxmt chớPFR6tJ, nhưnzJyyxmg làJR dựaYJ9nkG PFR6tJvào mộtzJyyxm cYJ9nkGái cóPFR6tJ làmJR sazJyyxmo PFR6tJđâu, nàngPFR6tJ JRlớn thếJR nàyzJyyxm rồPFR6tJi, cănYJ9nkG bảnJR zJyyxmđể YJ9nkGý YJ9nkGlàm gì.PFR6tJ zJyyxmLại nhắcJR nànzJyyxmg ĐộJRc CôPFR6tJ KYJ9nkGhuynh TYJ9nkGhành, nămYJ9nkG 1PFR6tJ6 tuzJyyxmổi xuốPFR6tJng núzJyyxmi mẹJR liềnYJ9nkG manzJyyxmg nàJRng tPFR6tJới kỹJR YJ9nkGviện xeYJ9nkGm trộJRm, zJyyxm18 YJ9nkGtuổi xoJRng liYJ9nkGền cJRho nàPFR6tJng xPFR6tJem PFR6tJXuân cuYJ9nkGng YJ9nkGđồ, cònPFR6tJ gizJyyxmảng giPFR6tJải rấtYJ9nkG nhPFR6tJiều zJyyxmtri PFR6tJthức vềJR vJRiệc JRnam nữ.zJyyxm YJ9nkGMẹ nóiPFR6tJ đấyPFR6tJ lzJyyxmà giPFR6tJáo dụcJR giớiPFR6tJ tJRính chzJyyxmính qzJyyxmuy, zJyyxmtuyệt đốizJyyxm khJRông cPFR6tJó tíPFR6tJ teYJ9nkGo nàJRo bấYJ9nkGt lươJRng hếtJR. zJyyxmThế làYJ9nkG bởiYJ9nkG PFR6tJvì chuyệPFR6tJn ‘giáoJR dục’zJyyxm nàPFR6tJy, cYJ9nkGha mẹPFR6tJ nJRàng liềJRn cãiJR nhaYJ9nkGu tozJyyxm. JRKỳ tYJ9nkGhật YJ9nkGlà PFR6tJcha nàzJyyxmng ănPFR6tJ dấzJyyxmm chuaJR, chzJyyxma JRvốn PFR6tJkhông czJyyxmho pPFR6tJhép mẹYJ9nkG thấPFR6tJy naJRm nhJRân nàozJyyxm JRkhác ngoàiPFR6tJ mìnzJyyxmh cả.YJ9nkG zJyyxmẤy YJ9nkGvậy mYJ9nkGẹ lạiPFR6tJ tzJyyxmo JRgan zJyyxmlớn zJyyxmmật JRvào kỹPFR6tJ việnPFR6tJ JRchơi, JRcha kJRhông tứYJ9nkGc giậnzJyyxm mớiYJ9nkG làYJ9nkG lJRạ. BJRao nhzJyyxmiêu năPFR6tJm qzJyyxmua, PFR6tJcha mzJyyxmẹ ânYJ9nkG JRân YJ9nkGái ái,PFR6tJ PFR6tJchỉ cYJ9nkGó cãiPFR6tJ zJyyxmnhau mzJyyxmột lầJRn dJRuy nhấYJ9nkGt đJRó. NànzJyyxmg YJ9nkGcũng YJ9nkGthật hYJ9nkGâm mộzJyyxm bọJRn họ,zJyyxm PFR6tJnàng cũnYJ9nkGg muốnJR tìmYJ9nkG mPFR6tJột JRnam nzJyyxmhân thậtzJyyxm tốzJyyxmt zJyyxmnhư cha.

Hàn NgựPFR6tJ TuyệPFR6tJt khzJyyxmông đẩyJR nJRàng PFR6tJra JRmà mặJRc nàngPFR6tJ YJ9nkGdựa vàYJ9nkGo người.JR TừJR kYJ9nkGhi czJyyxmó tríPFR6tJ nhớ,PFR6tJ sPFR6tJư phụPFR6tJ YJ9nkGhắn đzJyyxmã đezJyyxmm hắYJ9nkGn đầuPFR6tJ nhậzJyyxmp vàPFR6tJo cuộczJyyxm szJyyxmống củzJyyxma bầyJR đzJyyxmàn YJ9nkGdã thú,JR hắJRn lzJyyxmớn zJyyxmlên zJyyxmcó tJRhú tínhJR zJyyxmnhư dJRã thú,PFR6tJ thYJ9nkGậm JRchí dãJR thYJ9nkGú thấJRy hPFR6tJắn còJRn pJRhải PFR6tJe ngạiJR. JRTrải quYJ9nkGa baJRo nhiPFR6tJêu nămPFR6tJ sónYJ9nkGg giJRó, cảPFR6tJ ngườizJyyxm nhuPFR6tJốm đầJRy sátYJ9nkG khíYJ9nkG, PFR6tJthế mzJyyxmà cPFR6tJô nàPFR6tJng nYJ9nkGày YJ9nkGcư nhiYJ9nkGên dáPFR6tJm YJ9nkGdựa vJRào ngYJ9nkGười hắJRn ngJRủ, thậYJ9nkGt khôngPFR6tJ hYJ9nkGiểu nênzJyyxm nóPFR6tJi YJ9nkGnàng đơnzJyyxm thJRuần haJRy làYJ9nkG YJ9nkGngu nzJyyxmgốc zJyyxmnữa. NhìzJyyxmn thYJ9nkGấy gươYJ9nkGng mPFR6tJặt ngzJyyxmủ sPFR6tJay YJ9nkGxinh đẹpYJ9nkG cPFR6tJủa nàngzJyyxm, hPFR6tJắn khôYJ9nkGng néJRn đJRược vưYJ9nkGơn tYJ9nkGay ômJR YJ9nkGlấy nàng.PFR6tJ CPFR6tJô đơnYJ9nkG 2YJ9nkG5 PFR6tJnăm, lPFR6tJần đầuYJ9nkG tiênYJ9nkG phPFR6tJát hYJ9nkGiện PFR6tJra cảmJR gizJyyxmác cóPFR6tJ ngưYJ9nkGời lPFR6tJàm bạYJ9nkGn thậtzJyyxm zJyyxmlà tốtYJ9nkG. JRNàng cJRó thểPFR6tJ PFR6tJcùng hắnYJ9nkG tYJ9nkGới kPFR6tJhi nàoYJ9nkG JR? NếPFR6tJu nàngYJ9nkG biếtPFR6tJ zJyyxmhắn làYJ9nkG zJyyxmai tPFR6tJhì sJRao PFR6tJ? LPFR6tJiệu nàYJ9nkGng còJRn lYJ9nkGớn YJ9nkGgan nJRhư YJ9nkGvậy JRhay YJ9nkGkhông ?

Sáng sYJ9nkGớm hôPFR6tJm sJRau, KhuynzJyyxmh ThPFR6tJành bịzJyyxm mộJRt YJ9nkGluồng ánhzJyyxm sángPFR6tJ chóiYJ9nkG mắPFR6tJt zJyyxmlàm thPFR6tJức dậyPFR6tJ. TJRới kYJ9nkGhi nJRàng YJ9nkGphát hiPFR6tJện bảYJ9nkGn YJ9nkGthân cưPFR6tJ JRnhiên ômYJ9nkG JRôm dzJyyxmựa dPFR6tJựa zJyyxmvào mộtzJyyxm YJ9nkGgã nzJyyxmam JRnhân ngYJ9nkGủ cảJR đêmPFR6tJ, zJyyxmliền ngượJRng ngùngzJyyxm cườiJR cười.JR «YJ9nkG TYJ9nkGay huJRynh khônYJ9nkGg bJRị YJ9nkGtê chứPFR6tJ YJ9nkG? » (Người qJRua YJ9nkGđường YJ9nkG: ThiệJRn zJyyxmtâm bộJRc phYJ9nkGát nhPFR6tJư YJ9nkGsao băzJyyxmng YJ9nkG| KhuyPFR6tJnh JRThành JR: *lPFR6tJườm* JR| NgJRười quzJyyxma đPFR6tJường YJ9nkG: JRnhầm, sángzJyyxm zJyyxmláng YJ9nkGnhư mặtPFR6tJ trời…zJyyxm zJyyxm= =’)

« JRĐi thôzJyyxmi. »JR zJyyxmHàn NgựPFR6tJ TuyPFR6tJệt zJyyxmkhông trảzJyyxm lờiYJ9nkG czJyyxmâu hỏiPFR6tJ JRcủa nàng.

« ĐJRi đzJyyxmâu JR? JR» NànzJyyxmg đứnPFR6tJg dậy.

« XuốzJyyxmng núi.YJ9nkG PFR6tJ» HắYJ9nkGn đãzJyyxm tìmzJyyxm ởYJ9nkG đPFR6tJây cảzJyyxm YJ9nkGnửa thPFR6tJáng màYJ9nkG mJRột chútJR maPFR6tJnh mYJ9nkGối YJ9nkGcũng kYJ9nkGhông tJRìm rPFR6tJa. HYJ9nkGắn JRbắt đầPFR6tJu hJRoài nghPFR6tJi PFR6tJcái bảoJR tàJRng củaPFR6tJ BáchPFR6tJ HiểuYJ9nkG ĐườJRng zJyyxmkia lzJyyxmiệu zJyyxmcó zJyyxmthật sựYJ9nkG tồPFR6tJn tạizJyyxm zJyyxmhay không.

« PFR6tJTốt quá,zJyyxm xuốPFR6tJng núPFR6tJi thôizJyyxm. »zJyyxm KhuyJRnh ThàJRnh khJRông dấuJR nổJRi kPFR6tJhoái chízJyyxm liềnzJyyxm nJRắm PFR6tJlấy áYJ9nkGo hắn.

Hàn JRNgự TuJRyệt kYJ9nkGhẽ liJRếc mắtYJ9nkG ngóPFR6tJ PFR6tJnàng mJRột zJyyxmcái, nàPFR6tJng zJyyxmliền JRthức zJyyxmthời buôngYJ9nkG hắnPFR6tJ JRra lặzJyyxmng lẽzJyyxm tụtYJ9nkG lạPFR6tJi PFR6tJđi phíaPFR6tJ sau.