You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương duvW2 duvW: AduvWnh huWHgMBprùng cứuuWHgMBpr mzqMwtSCYỹ nhân

« GrduvWrraao… uWHgMBpr» MộtduvW thauWHgMBprnh âuWHgMBprm đánzqMwtSCYg sợduvW vanuWHgMBprg lênzqMwtSCY, đằuWHgMBprng uWHgMBprđằng suWHgMBprát kduvWhí, hẳnduvW uWHgMBprlà củauWHgMBpr duvWcon duvWthú đángduvW uWHgMBprsợ nuWHgMBprào đó.zqMwtSCY ĐộuWHgMBprc CzqMwtSCYô KhuyzqMwtSCYnh ThànduvWh vzqMwtSCYốn uWHgMBprlà mộtzqMwtSCY kzqMwtSCYẻ thuWHgMBprông miuWHgMBprnh liduvWền mzqMwtSCYạnh mẽuWHgMBpr mởzqMwtSCY zqMwtSCYto mắt.

Một đuWHgMBprôi mắtduvW pháuWHgMBprt ruWHgMBpra ázqMwtSCYnh sáuWHgMBprng xanuWHgMBprh lụczqMwtSCY ởzqMwtSCY trướczqMwtSCY mặtzqMwtSCY zqMwtSCYnàng, cduvWách khoduvWảng nămuWHgMBpr tzqMwtSCYhước, ánhduvW duvWmắt hoduvWàn duvWtoàn uWHgMBprkhông duvWcó hảoduvW uWHgMBprý duvWtrừng trừngduvW zqMwtSCYngó nàng,zqMwtSCY rõuWHgMBpr rduvWàng couWHgMBpri duvWnàng lzqMwtSCYà bữduvWa ănuWHgMBpr đêmzqMwtSCY zqMwtSCYngon lành.zqMwtSCY ToànzqMwtSCY thâzqMwtSCYn nànguWHgMBpr duvWtoát mồduvW huWHgMBprôi lạuWHgMBprnh, nuốzqMwtSCYt nướcduvW uWHgMBprmiếng đếnuWHgMBpr ựduvWc mduvWột cái,uWHgMBpr giươngduvW đôiduvW mắtuWHgMBpr duvWnhỏ zqMwtSCYcảnh giáduvWc zqMwtSCYnhìn chuWHgMBprằm chằduvWm couWHgMBprn dduvWã thúuWHgMBpr trưzqMwtSCYớc mặt.

Hàn uWHgMBprNgự TzqMwtSCYuyệt zqMwtSCYđâu rồiduvW uWHgMBpr? ĐzqMwtSCYột nhuWHgMBpriên nzqMwtSCYàng uWHgMBprnhớ uWHgMBprra cònduvW cuWHgMBpró mzqMwtSCYột ngzqMwtSCYười nữduvWa kduvWia mduvWà uWHgMBpr? TênuWHgMBpr chzqMwtSCYết uWHgMBprtiệt đuWHgMBpró điduvW đâzqMwtSCYu vduvWậy zqMwtSCY? NàzqMwtSCYng lặngduvW lzqMwtSCYẽ duvWkín đáouWHgMBpr liếzqMwtSCYc mzqMwtSCYột cáuWHgMBpri tớizqMwtSCY chduvWỗ lúduvWc uWHgMBprnãy hắnduvW vừaduvW ngồuWHgMBpri, hicduvW, đếnduvW mộtzqMwtSCY cáduvWi bónguWHgMBpr cuWHgMBprũng còduvWn chảuWHgMBpr uWHgMBprcó. ThằuWHgMBprng czqMwtSCYha đáduvWng chếtzqMwtSCY đuWHgMBpró thậtduvW duvWkhông códuvW nghuWHgMBprĩa khízqMwtSCY duvWmà, cưuWHgMBpr nhuWHgMBpriên chzqMwtSCYuồn mất,uWHgMBpr đểuWHgMBpr lạizqMwtSCY mìzqMwtSCYnh nàngzqMwtSCY tặzqMwtSCYng chuWHgMBpro duvWsói hzqMwtSCYoang. NhấtduvW thduvWời nduvWàng dụzqMwtSCYc kduvWhóc vuWHgMBprô uWHgMBprlệ duvW(muốn khócduvW uWHgMBprmà kduvWhông ruWHgMBpra nuWHgMBprước mắt),uWHgMBpr thzqMwtSCYôi rồzqMwtSCYi LduvWượm uWHgMBprơi, thâuWHgMBprn gduvWái xizqMwtSCYnh tươduvWi thàuWHgMBprnh bữuWHgMBpra nguWHgMBpron chduvWo duWHgMBprã thú. (Người qduvWua đuWHgMBprường duvW: côduvW kiaduvW, thêzqMwtSCYm tzqMwtSCYhắt gìduvW nhzqMwtSCYiều thế,duvW bảnuWHgMBpr gốuWHgMBprc nózqMwtSCY duvWcó hoduvWa luWHgMBprá cànuWHgMBprh thếduvW uWHgMBprđâu zqMwtSCY| LuWHgMBprãnh uWHgMBprVân duvW: kịzqMwtSCYa zqMwtSCYtui, khôngzqMwtSCY thícuWHgMBprh thuWHgMBprì đừngduvW đọuWHgMBprc duvW! =.=)

Khuynh zqMwtSCYThành vduvWốn uWHgMBprlà duvWcó luyuWHgMBprện duvWvõ cduvWông đấyuWHgMBpr chứ,duvW hơnduvW nữaduvW vuWHgMBprõ czqMwtSCYông kduvWhông tồiduvW chduvWút duvWnào. NhấzqMwtSCYt duvWlà khinduvWh cônzqMwtSCYg, hoduvWàn zqMwtSCYtoàn họduvWc hếtuWHgMBpr châduvWn zqMwtSCYtruyền czqMwtSCYủa puWHgMBprhụ zqMwtSCYthân, đuWHgMBpráng tiếczqMwtSCY uWHgMBprở thuWHgMBprời điểuWHgMBprm duvWmấu chốuWHgMBprt nhuWHgMBprư thếzqMwtSCY nàuWHgMBpry, cuWHgMBprô nuWHgMBpràng khôuWHgMBprng códuvW duvWkinh nghiệmzqMwtSCY chduvWiến đấuuWHgMBpr mduvWang tênduvW KhzqMwtSCYuynh ThànhduvW cuWHgMBprư nhizqMwtSCYên bỏzqMwtSCY quêzqMwtSCYn sựzqMwtSCY thậzqMwtSCYt rằnuWHgMBprg uWHgMBprmình zqMwtSCYcó biếtuWHgMBpr khinuWHgMBprh công.

Hai cuWHgMBprhân trzqMwtSCYước cduvWủa zqMwtSCYcon sóduvWi hoazqMwtSCYng càozqMwtSCY càuWHgMBpro mzqMwtSCYặt đất,duvW czqMwtSCYhờ dzqMwtSCYịp chuẩnuWHgMBpr buWHgMBprị pzqMwtSCYhóng tớiuWHgMBpr đâyzqMwtSCY. KhuduvWynh ThànhduvW uWHgMBprliên tụuWHgMBprc lùiuWHgMBpr vềuWHgMBpr zqMwtSCYsau, huWHgMBprai cduvWhân ruuWHgMBprn uWHgMBprlẩy bẩy (Người uWHgMBprqua uWHgMBprđường duvW: mấtzqMwtSCY uWHgMBprcả zqMwtSCYphong phzqMwtSCYạm củazqMwtSCY couWHgMBprn gduvWái uWHgMBprMinh NguyệtuWHgMBpr zqMwtSCYtiên tửduvW, haizzzuWHgMBpr, nzqMwtSCYàng tuWHgMBpra muWHgMBprà tuWHgMBprhấy cảnhuWHgMBpr duvWnày chắuWHgMBprc đậpuWHgMBpr đầuduvW duvWvào đậzqMwtSCYu huWHgMBprũ tựuWHgMBpr tửzqMwtSCY mấuWHgMBprt duvW! duvW| zqMwtSCYMộ uWHgMBprDung ÝduvW VânuWHgMBpr uWHgMBpr: duvW*lườm* uWHgMBpr| NgưzqMwtSCYời qduvWua đzqMwtSCYường duvW: *róduvWn zqMwtSCYrén chạy*). MduvWột bóngduvW đezqMwtSCYn thậtduvW lớuWHgMBprn độtuWHgMBpr uWHgMBprngột phóngzqMwtSCY tduvWhẳng tớiduvW trướcuWHgMBpr mặzqMwtSCYt nànuWHgMBprg, zqMwtSCYmấy czqMwtSCYái răduvWng uWHgMBprnanh đãuWHgMBpr nguWHgMBprắm rduvWất chuẩnzqMwtSCY zqMwtSCYvào cázqMwtSCYi cduvWổ zqMwtSCYtrắng ngầduvWn nồzqMwtSCYn zqMwtSCYnộn củazqMwtSCY nàzqMwtSCYng, KhduvWuynh ThànuWHgMBprh tzqMwtSCYrợn duvWto mắt,uWHgMBpr đầuuWHgMBpr óduvWc trốngzqMwtSCY rỗng,duvW duvWtrong duvWđầu chỉuWHgMBpr còduvWn mộtuWHgMBpr zqMwtSCYý niuWHgMBprệm zqMwtSCYduy uWHgMBprnhất… XzqMwtSCYong đzqMwtSCYời rồi.duvW ĐúnguWHgMBpr luWHgMBprúc czqMwtSCYon sóduvWi uWHgMBprsắp bzqMwtSCYổ nzqMwtSCYhào vàozqMwtSCY ngườzqMwtSCYi nàduvWng, nànuWHgMBprg duvWchỉ uWHgMBprcảm zqMwtSCYthấy hẫngduvW uWHgMBprnhẹ uWHgMBprmột duvWcái, cảuWHgMBpr ngườzqMwtSCYi duvWbay uWHgMBprlên zqMwtSCYtrời. ĐợiuWHgMBpr nzqMwtSCYàng khôduvWi phụduvWc ýduvW thduvWức, mớizqMwtSCY nhậzqMwtSCYn rduvWa mìnduvWh đãuWHgMBpr tựzqMwtSCYa vàduvWo uWHgMBprmột czqMwtSCYái lồngduvW ngựcduvW ấmuWHgMBpr ápuWHgMBpr ruWHgMBprộng uWHgMBprrãi tzqMwtSCYự lúczqMwtSCY nuWHgMBprào. VàduvW nuWHgMBprgay duvWsau đóduvW lduvWà nhậduvWn zqMwtSCYra mìnduvWh duvWđã bduvWị duvWai đóuWHgMBpr zqMwtSCYôm lêzqMwtSCYn duvWngồi ởzqMwtSCY trêduvWn mộtzqMwtSCY nhánuWHgMBprh cây.

Khuynh ThànhzqMwtSCY luWHgMBprại zqMwtSCYnuốt nướcduvW miduvWếng cáduvWi ực,duvW rzqMwtSCYút cduvWục cduvWũng nhìnuWHgMBpr rõuWHgMBpr uWHgMBprai đzqMwtSCYã cứzqMwtSCYu nàng.

« NgưuWHgMBprơi kuWHgMBprhông phảiuWHgMBpr điuWHgMBpr rzqMwtSCYồi duvWsao duvW? »uWHgMBpr duvWNàng tuWHgMBprrừng mắtzqMwtSCY nhìnuWHgMBpr HuWHgMBpràn duvWNgự TuyduvWệt, bộduvW zqMwtSCYdáng hổzqMwtSCYn huWHgMBprà hổduvWn hểnduvW sợduvW hãi.

Hàn NgựuWHgMBpr TuduvWyệt quWHgMBpruả thzqMwtSCYật đãzqMwtSCY rờiduvW điduvW, nhưzqMwtSCYng nguWHgMBprhe duvWthấy tiduvWếng sóiduvW hzqMwtSCYoang gầmzqMwtSCY zqMwtSCYlên duvWlại chạuWHgMBpry vềduvW ngóduvW uWHgMBprthử, duvWlà hduvWắn lzqMwtSCYo chuWHgMBpro czqMwtSCYon duvWnhóc lắmduvW miệnzqMwtSCYg kzqMwtSCYia. uWHgMBprHắn từnzqMwtSCYg zqMwtSCYgiết ngườuWHgMBpri uWHgMBprvô sốzqMwtSCY, trướcuWHgMBpr giờzqMwtSCY chuWHgMBprưa uWHgMBprbao duvWgiờ biếzqMwtSCYt mềzqMwtSCYm lzqMwtSCYòng. VuWHgMBprốn huWHgMBprắn códuvW thểduvW trơzqMwtSCY mắduvWt nhìzqMwtSCYn duvWmột ngườiduvW zqMwtSCYchết dầzqMwtSCYn trướuWHgMBprc zqMwtSCYmắt màuWHgMBpr khduvWông cứuduvW, hiduvWện gzqMwtSCYiờ lạizqMwtSCY duvWchỉ vduvWì mộtzqMwtSCY coduvWn nhuWHgMBpra đầuduvW ngốzqMwtSCYc ngzqMwtSCYhếch lạizqMwtSCY uWHgMBprchạy vềuWHgMBpr cứuWHgMBpru, cduvWhắc huWHgMBprắn zqMwtSCYbị ấmzqMwtSCY đầuzqMwtSCY duvWrồi !

Hàn NduvWgự TuyệzqMwtSCYt zqMwtSCYkhẽ lduvWiếc mắuWHgMBprt nhìuWHgMBprn nànduvWg mộtuWHgMBpr cázqMwtSCYi, vẫnduvW zqMwtSCYlà khzqMwtSCYông nzqMwtSCYói guWHgMBprì cả.

Khuynh ThduvWành lduvWắc đầduvWu bấtduvW đzqMwtSCYắc dduvWĩ. «zqMwtSCY uWHgMBprQuên duvWđi, vớiuWHgMBpr nduvWgươi nuWHgMBprói duvWchuyện chỉuWHgMBpr uWHgMBprtổ uWHgMBprphí zqMwtSCYlời. uWHgMBpr» zqMwtSCYCha uWHgMBprnàng duWHgMBprù duvWmỗi câuzqMwtSCY hduvWiếm zqMwtSCYnhư vànuWHgMBprg, zqMwtSCYtốt xấuzqMwtSCY gìduvW hỏizqMwtSCY duvWvẫn trảzqMwtSCY duvWlời. CòzqMwtSCYn duvWgã trướuWHgMBprc mắduvWt nzqMwtSCYày duvWquả zqMwtSCYthật cùnguWHgMBpr kẻduvW câduvWm uWHgMBprđiếc khduvWông kháuWHgMBprc nuWHgMBprhau luWHgMBprà mấzqMwtSCYy, nếuuWHgMBpr zqMwtSCYkhông phảiuWHgMBpr hắnzqMwtSCY từngduvW duvWnhả duvWra zqMwtSCYba chữzqMwtSCY tênduvW hắn,zqMwtSCY thậuWHgMBprt đúngduvW nànguWHgMBpr suWHgMBprẽ nghzqMwtSCYĩ hắnduvW duvWlà kẻzqMwtSCY zqMwtSCYcâm điếc.

« zqMwtSCYĐại huWHgMBpriệp, võuWHgMBpr côduvWng ngươizqMwtSCY tốtuWHgMBpr lắzqMwtSCYm phảiuWHgMBpr kduvWhông duvW? XuWHgMBprin chzqMwtSCYo tduvWa đizqMwtSCY duvWtheo ngưzqMwtSCYơi uWHgMBprđi duvW? duvW» KhuyduvWnh TuWHgMBprhành tduvWự nhủuWHgMBpr zqMwtSCYmình đduvWã họcduvW hếtuWHgMBpr chânzqMwtSCY trduvWuyền cuWHgMBprủa chduvWa mẹduvW, tzqMwtSCYhế nhưnuWHgMBprg uWHgMBprso vớzqMwtSCYi HànduvW duvWNgự TzqMwtSCYuyệt cóuWHgMBpr uWHgMBprvẻ duvWvẫn zqMwtSCYchưa uWHgMBprthấm tháuWHgMBprp gì. (Người quuWHgMBpra đuWHgMBprường uWHgMBpr: duvWÝ uWHgMBprVân uWHgMBprà ÝuWHgMBpr VzqMwtSCYân, uWHgMBprĐộc duvWCô HànuWHgMBpr ơzqMwtSCYi ĐộuWHgMBprc uWHgMBprCô duvWHàn, coduvWn gzqMwtSCYái uWHgMBprcác ngươduvWi chuWHgMBprưa lduvWấy zqMwtSCYchồng uWHgMBprđã zqMwtSCYquên chuWHgMBpra mduvWẹ, khôngduvW couWHgMBpri cduvWác ngươiuWHgMBpr rduvWa gzqMwtSCYì kìauWHgMBpr uWHgMBpr| ĐzqMwtSCYộc CôuWHgMBpr zqMwtSCYHàn zqMwtSCY: *lạduvWnh lùnzqMwtSCYg liduvWếc mắt*uWHgMBpr duvW| NgườizqMwtSCY quuWHgMBpra đườngduvW zqMwtSCY: *rétzqMwtSCY lạnduvWh đóduvWng băng*)

Không uWHgMBprphản ứng.

Khuynh ThàzqMwtSCYnh guWHgMBprãi gduvWãi mzqMwtSCYũi. duvW« UyzqMwtSCY, duvWHàn NgựduvW Tuyệt,duvW lỗuWHgMBpr tduvWai ngươuWHgMBpri cózqMwtSCY zqMwtSCYvấn đzqMwtSCYề khôduvWng hduvWả duvW? TuWHgMBpra sợduvW lduvWại uWHgMBprgặp phduvWải uWHgMBprdã thúduvW, zqMwtSCYcho tduvWa đuWHgMBpri uWHgMBprtheo ngươuWHgMBpri đizqMwtSCY duvWmà uWHgMBpr? »

Hàn NgựzqMwtSCY TuyệtuWHgMBpr buôngzqMwtSCY duvWcánh tuWHgMBpray đanguWHgMBpr uWHgMBprôm KhzqMwtSCYuynh ThànzqMwtSCYh razqMwtSCY, thduvWản nhiêzqMwtSCYn kuWHgMBprhông tuWHgMBprrả luWHgMBprời tiếngzqMwtSCY nào.

Khuynh ThàuWHgMBprnh buWHgMBprĩu bĩuWHgMBpru môzqMwtSCYi. uWHgMBpr« TzqMwtSCYa zqMwtSCYlà mộduvWt zqMwtSCYcô nuWHgMBprương lduvWiễu yếuuWHgMBpr đàzqMwtSCYo tơduvW châduvWn yếuzqMwtSCY tzqMwtSCYay mềm,zqMwtSCY ngươiuWHgMBpr zqMwtSCYđành lòngduvW đểzqMwtSCY tduvWa zqMwtSCYbị zqMwtSCYsói ăuWHgMBprn tuWHgMBprhịt sauWHgMBpro duvW? duvW» MẹzqMwtSCY tduvWừng nózqMwtSCYi, khuWHgMBpri cầzqMwtSCYn cuWHgMBpró thểzqMwtSCY sửduvW chiêuuWHgMBpr làmzqMwtSCY nũng,uWHgMBpr chzqMwtSCYiêu nàyzqMwtSCY dùnzqMwtSCYg zqMwtSCYvới uWHgMBprcha nuWHgMBpràng thựduvWc luWHgMBprà rzqMwtSCYất czqMwtSCYó ícuWHgMBprh, zqMwtSCYkhông bzqMwtSCYiết hiệnzqMwtSCY uWHgMBprtại cuWHgMBpró hữuuWHgMBpr dụnguWHgMBpr haduvWy không.

Nàng thzqMwtSCYua hắzqMwtSCYn rồiduvW, vẫnzqMwtSCY phỗuWHgMBprng zqMwtSCYra khuWHgMBprông nuWHgMBprói gì.

Khuynh ThàduvWnh tứzqMwtSCYc muốnuWHgMBpr hộcuWHgMBpr muWHgMBpráu. zqMwtSCY« NduvWgươi… ThôiduvW tuWHgMBpra thuWHgMBprà cduvWoi ngươiduvW duvWlà khônguWHgMBpr kuWHgMBprhí chzqMwtSCYo uWHgMBprxong. »

« CduvWó zqMwtSCYthể đzqMwtSCYi theouWHgMBpr. zqMwtSCY» HắzqMwtSCYn thảnuWHgMBpr nhiuWHgMBprên nói,duvW tduvWhêm mộtzqMwtSCY câuWHgMBpru. «zqMwtSCY ChỉuWHgMBpr zqMwtSCYcần ngươiuWHgMBpr duvWkhông sợuWHgMBpr duvWlà uWHgMBprđược. »uWHgMBpr CuộcduvW sốnguWHgMBpr cduvWủa huWHgMBprắn ởzqMwtSCY đaozqMwtSCY kiếmuWHgMBpr duvWmáu tzqMwtSCYanh, cózqMwtSCY coduvWn duvWnhóc nzqMwtSCYào dáuWHgMBprm đuWHgMBpri theuWHgMBpro hduvWắn cơuWHgMBpr chứ. (Người qzqMwtSCYua đưzqMwtSCYờng zqMwtSCY: duvWHắn dámzqMwtSCY czqMwtSCYoi nuWHgMBpràng zqMwtSCYlà nzqMwtSCYữ hàiuWHgMBpr tuWHgMBprử zqMwtSCYa, trẻduvW czqMwtSCYon azqMwtSCY, …zqMwtSCY zqMwtSCY*icon tzqMwtSCYức hzqMwtSCYộc máu*)

Khuynh zqMwtSCYThành hưuWHgMBprng duvWphấn zqMwtSCYthiếu uWHgMBprđiều nhduvWảy dựngduvW lzqMwtSCYên, túmzqMwtSCY zqMwtSCYlấy duvWtay ázqMwtSCYo hắnuWHgMBpr zqMwtSCYlắc lắczqMwtSCY. uWHgMBpr« duvWTa suWHgMBprẽ khôuWHgMBprng sợ,uWHgMBpr tzqMwtSCYa đduvWi duvWtheo ngươiduvW đượcduvW rzqMwtSCYồi, ngưuWHgMBprơi tuWHgMBprhật uWHgMBprsự luWHgMBprà ngườiduvW tzqMwtSCYốt màuWHgMBpr. »

Mặt hắzqMwtSCYn vẫnzqMwtSCY khônduvWg czqMwtSCYó biuWHgMBprểu zqMwtSCYtình, chduvWỉ códuvW uWHgMBpránh muWHgMBprắt lạiuWHgMBpr xẹtzqMwtSCY uWHgMBprqua uWHgMBprmột néuWHgMBprt cườizqMwtSCY khổ,duvW huWHgMBprắn lduvWà ngườizqMwtSCY tduvWốt duvWsao zqMwtSCY? NếduvWu hắnduvW uWHgMBprlà ngzqMwtSCYười tốtuWHgMBpr, căuWHgMBprn bảnzqMwtSCY tuWHgMBprrên đduvWời khôuWHgMBprng czqMwtSCYó uWHgMBprai uWHgMBprlà nuWHgMBprgười xduvWấu hếtduvW. TrozqMwtSCYng gianzqMwtSCYg hồzqMwtSCY, zqMwtSCYngười nàuWHgMBpro nghuWHgMBpre đếnzqMwtSCY tênduvW uWHgMBprhắn, khuWHgMBprông phảiduvW hậnduvW tzqMwtSCYhấu xưduvWơng duvWthì cũnduvWg làuWHgMBpr sợuWHgMBpr tángduvW đởm,uWHgMBpr nuWHgMBprha đầuuWHgMBpr nàduvWy cuWHgMBprư nhduvWiên zqMwtSCYlôi kézqMwtSCYo duvWtay uWHgMBpráo hắnuWHgMBpr, zqMwtSCYcòn mzqMwtSCYuốn đồngzqMwtSCY hàduvWnh zqMwtSCYvới hduvWắn, điềuzqMwtSCY zqMwtSCYkỳ quáiuWHgMBpr nhấtzqMwtSCY cduvWhính duvWlà uWHgMBprcòn nózqMwtSCYi hắnzqMwtSCY làduvW ngườduvWi tốt,uWHgMBpr xeuWHgMBprm zqMwtSCYra làuWHgMBpr mộtuWHgMBpr đứduvWa nhzqMwtSCYa đuWHgMBprầu khuWHgMBprông hiduvWểu chuuWHgMBpryện đời.

« zqMwtSCYHàn đạiduvW cuWHgMBpra, huyduvWnh tduvWới nzqMwtSCYơi uWHgMBprnày lduvWàm zqMwtSCYgì uWHgMBpr? »zqMwtSCY NànzqMwtSCYg vốnzqMwtSCY khôngduvW hzqMwtSCYi vọzqMwtSCYng hzqMwtSCYắn duvWtrả lờiduvW, xeduvWm zqMwtSCYra uWHgMBprchỉ muốnuWHgMBpr lầmduvW bầmzqMwtSCY uWHgMBprtự đduvWộc thoạiduvW thôi.

« duvWTìm mộtzqMwtSCY zqMwtSCYthứ uWHgMBprnày nzqMwtSCYọ. »

« VduvWậy… ÁduvW uWHgMBpr! zqMwtSCY» duvWKhuynh ThàduvWnh nhzqMwtSCYìn hắn,duvW vuzqMwtSCYi vẻduvW khônguWHgMBpr tduvWin vàuWHgMBpro taduvWi mình.uWHgMBpr zqMwtSCY« HduvWuynh zqMwtSCYcũng tzqMwtSCYrả luWHgMBprời saduvWo uWHgMBpr? »

Hắn duvWkhông zqMwtSCYnói đượcduvW thêduvWm lờzqMwtSCYi nàzqMwtSCYo, tựuWHgMBpr duvWnẫu bảnzqMwtSCY thânzqMwtSCY duvWvì cuWHgMBprái uWHgMBprquái gìduvW phduvWải tốuWHgMBprn nướcuWHgMBpr bọuWHgMBprt đấuWHgMBpru duvWvõ mồmuWHgMBpr uWHgMBprvới zqMwtSCYcon nduvWhóc này. (Người zqMwtSCYqua đườngzqMwtSCY zqMwtSCY: AzqMwtSCYnh nóizqMwtSCY đzqMwtSCYược uWHgMBprba câuuWHgMBpr uWHgMBprmà duvWđã tựzqMwtSCY trácuWHgMBprh điduvW đấuzqMwtSCY võzqMwtSCY mồmzqMwtSCY sduvWao uWHgMBpr? duvWBái phụczqMwtSCY duvW| HzqMwtSCYàn đạizqMwtSCY cduvWa duvW: *lườm*zqMwtSCY uWHgMBpr| NgườizqMwtSCY uWHgMBprqua đzqMwtSCYường zqMwtSCY: *zqMwtSCYrét ruuWHgMBprn lậpzqMwtSCY cập*)

« HuWHgMBpràn uWHgMBprđại cuWHgMBpra, bzqMwtSCYao giuWHgMBprờ zqMwtSCYhuynh mduvWới lạuWHgMBpri xzqMwtSCYuống núuWHgMBpri duvW? »uWHgMBpr NànduvWg còduvWn phảuWHgMBpri điduvW lậpduvW zqMwtSCYgia duvWđình mduvWà. T__T

« VuWHgMBprội lậpuWHgMBpr zqMwtSCYgia uWHgMBprđình sduvWao zqMwtSCY? »TruWHgMBprong lònzqMwtSCYg hắuWHgMBprn cưzqMwtSCY nhiêuWHgMBprn cóuWHgMBpr mộzqMwtSCYt loạiuWHgMBpr zqMwtSCYcảm guWHgMBpriác kỳzqMwtSCY duvWquái, khzqMwtSCYông duvWmuốn cozqMwtSCYn uWHgMBprnhóc nàduvWy đizqMwtSCY luWHgMBprập gzqMwtSCYia đình.

Khuynh TzqMwtSCYhành lắcduvW đầuuWHgMBpr mduvWạnh tớiuWHgMBpr mzqMwtSCYức muốnzqMwtSCY văngzqMwtSCY đầzqMwtSCYu uWHgMBprra zqMwtSCYngoài. «duvW KhônguWHgMBpr zqMwtSCYhề uWHgMBprvội khuWHgMBprông hềzqMwtSCY uWHgMBprvội, muộuWHgMBpri zqMwtSCYkhông uWHgMBprmuốn lấduvWy chồnguWHgMBpr. »zqMwtSCY NàzqMwtSCYng mớuWHgMBpri uWHgMBprkhông cầzqMwtSCYn gảuWHgMBpr cduvWho coduvWn cduvWủa ‘BệnhuWHgMBpr uWHgMBprThần Kinh’zqMwtSCY thúduvWc thúc.

Hàn NgựzqMwtSCY TuyệuWHgMBprt lạnuWHgMBprh nhzqMwtSCYư bănzqMwtSCYg phduvWun rzqMwtSCYa hauWHgMBpri chữ.zqMwtSCY uWHgMBpr« TốtuWHgMBpr lắuWHgMBprm. »uWHgMBpr uWHgMBprKỳ quáiduvW, nàuWHgMBprng khôngzqMwtSCY muốnuWHgMBpr lậpuWHgMBpr gzqMwtSCYia đìnhzqMwtSCY, zqMwtSCYtrong lòduvWng hắnzqMwtSCY cưduvW nhiêduvWn czqMwtSCYó chzqMwtSCYút cauWHgMBpro hứng.uWHgMBpr NuWHgMBprguyên hắnzqMwtSCY vẫduvWn tưởnzqMwtSCYg bzqMwtSCYản thduvWân suWHgMBprẽ kduvWhông duvWbao zqMwtSCYgiờ códuvW zqMwtSCYhỉ uWHgMBprnộ áduvWi uWHgMBprố, vzqMwtSCYậy màzqMwtSCY tzqMwtSCYối naduvWy zqMwtSCYnha đầuduvW nzqMwtSCYgốc uWHgMBprnày uWHgMBprxuất hizqMwtSCYện, lạizqMwtSCY đánhduvW đzqMwtSCYộng tớduvWi mộtduvW zqMwtSCYthứ duvWgì uWHgMBprđó tậnzqMwtSCY zqMwtSCYsâu tzqMwtSCYrong nộiuWHgMBpr tzqMwtSCYâm uWHgMBprcủa mình.

« TốzqMwtSCYt lắmzqMwtSCY cduvWái uWHgMBprgì duvW? uWHgMBpr» KhuuWHgMBprynh ThànuWHgMBprh duvWtò mòduvW hỏi.

Hàn zqMwtSCYNgự uWHgMBprTuyệt khduvWông duvWđể ýzqMwtSCY tớuWHgMBpri nzqMwtSCYàng, chỉduvW zqMwtSCYôm nduvWàng nhảyuWHgMBpr xuốnuWHgMBprg. zqMwtSCYTrong lúczqMwtSCY duvWbọn zqMwtSCYhọ zqMwtSCYnói chuyệuWHgMBprn, duvWsói hduvWoang sớmduvW đzqMwtSCYã zqMwtSCYkhông biếtzqMwtSCY zqMwtSCYđi duvWvề hướngduvW nàduvWo. uWHgMBprĐộc CôzqMwtSCY KduvWhuynh TuWHgMBprhành duvWnhặt lênzqMwtSCY tzqMwtSCYay nảizqMwtSCY zqMwtSCYrồi bzqMwtSCYĩu bzqMwtSCYĩu môuWHgMBpri. duvW« CduvWòn tốduvWt còuWHgMBprn tuWHgMBprốt, nếuWHgMBpru duvWtay zqMwtSCYnải cũngduvW muWHgMBprất, zqMwtSCYbổn côzqMwtSCY nươzqMwtSCYng chduvWỉ duvWcó nưuWHgMBprớc điduvW zqMwtSCYlàm khấtduvW cáduvWi zqMwtSCYqua ngàuWHgMBpry. »

Hàn uWHgMBprNgự TuyệtduvW lạzqMwtSCYi nguWHgMBprồi lạzqMwtSCYi vịduvW tuWHgMBprrí cũ,uWHgMBpr gizqMwtSCYống nhưzqMwtSCY zqMwtSCYhết tduvWhảy mọiduvW chuyệzqMwtSCYn chưazqMwtSCY từngduvW xảyuWHgMBpr rauWHgMBpr. KhuyzqMwtSCYnh zqMwtSCYThành tduvWiến đuWHgMBprến bzqMwtSCYên hduvWắn, cưzqMwtSCYời hìuWHgMBpr hzqMwtSCYì. zqMwtSCY« LạnhduvW quWHgMBpruá đzqMwtSCYi… Muội…zqMwtSCY muôuWHgMBpri cuWHgMBpró thuWHgMBprể ngủduvW cạnzqMwtSCYh bêduvWn hduvWuynh đượcuWHgMBpr khônuWHgMBprg zqMwtSCY? » (Người qzqMwtSCYua đưzqMwtSCYờng duvW: KhônguWHgMBpr biếtuWHgMBpr aduvWi chiếmzqMwtSCY tuWHgMBpriện ngzqMwtSCYhi czqMwtSCYủa duvWai, uWHgMBprhừ hừ…)

Hàn NgduvWự uWHgMBprTuyệt zqMwtSCYkhông hềuWHgMBpr tduvWrả lời.

Nàng nhếchuWHgMBpr méduvWp cườiuWHgMBpr huWHgMBprề zqMwtSCYhề đầyuWHgMBpr gizqMwtSCYan ácduvW. duvW« KhônguWHgMBpr đượuWHgMBprc uWHgMBprbỏ lạizqMwtSCY muộiuWHgMBpr đâuzqMwtSCY nduvWhé, muộiduvW nguWHgMBprủ đduvWây. uWHgMBprHuynh uWHgMBprmà bỏduvW lạiuWHgMBpr muội,zqMwtSCY muộuWHgMBpri thzqMwtSCYề uWHgMBprsẽ tróduvWc nãuWHgMBpr huWHgMBpruynh tớiuWHgMBpr uWHgMBprchân tduvWrời gócuWHgMBpr bểzqMwtSCY chuWHgMBpro coiduvW. uWHgMBpr» HắzqMwtSCYn nếuzqMwtSCY dázqMwtSCYm duvWbỏ lạiduvW nànuWHgMBprg, nduvWàng sẽduvW nzqMwtSCYhờ luWHgMBprục thúzqMwtSCYc uWHgMBprthúc tzqMwtSCYìm zqMwtSCYhắn uWHgMBprlôi về,uWHgMBpr thiuWHgMBprên hạzqMwtSCY khônduvWg cóuWHgMBpr ngườiuWHgMBpr nàzqMwtSCYo muWHgMBprà duvWBách HiểuWHgMBpru ĐưuWHgMBprờng tìmuWHgMBpr khônzqMwtSCYg duvWra hếuWHgMBprt. zqMwtSCYCả duvWnhà lụcduvW thúcuWHgMBpr thúcduvW mỗiduvW lầduvWn duvWtới tzqMwtSCYhăm gduvWia đìnhduvW nuWHgMBpràng đduvWều kheduvWn nànzqMwtSCYg đduvWáng yêuzqMwtSCY. LụuWHgMBprc tuWHgMBprhúc zqMwtSCYthúc, lduvWục thẩmduvW thẩmduvW thậduvWt zqMwtSCYlà yêuduvW thíchzqMwtSCY nànzqMwtSCYg, uWHgMBprnàng códuvW nhờduvW tìzqMwtSCYm mzqMwtSCYột người,uWHgMBpr lụcduvW thúzqMwtSCYc thúuWHgMBprc sauWHgMBpro lạizqMwtSCY khduvWông hzqMwtSCYỗ trợzqMwtSCY czqMwtSCYhứ ?

Khuynh ThuWHgMBprành ngzqMwtSCYọ nzqMwtSCYguậy duvWmãi khôuWHgMBprng zqMwtSCYtìm thấyduvW uWHgMBprtư thếduvW nduvWgủ tduvWhích uWHgMBprhợp, thếuWHgMBpr làuWHgMBpr tựzqMwtSCY nhiêzqMwtSCYn đezqMwtSCYm đầduvWu dựuWHgMBpra vàozqMwtSCY vazqMwtSCYi hduvWắn, ômzqMwtSCY lấduvWy duvWcánh tazqMwtSCYy hắn.duvW VẫnuWHgMBpr uWHgMBprlà ngủzqMwtSCY nhuWHgMBprư tzqMwtSCYhế auWHgMBprn zqMwtSCYtoàn zqMwtSCYhơn, nzqMwtSCYếu uWHgMBprkhông hắnzqMwtSCY chạyuWHgMBpr mấtduvW tuWHgMBprhì zqMwtSCYsao duvW? NduvWếu lzqMwtSCYại gặpzqMwtSCY sózqMwtSCYi hzqMwtSCYoang, nànuWHgMBprg liduvWền xoduvWng đờiuWHgMBpr rduvWồi. NduvWam nuWHgMBprữ hữuduvW bduvWiệt nànuWHgMBprg czqMwtSCYó bduvWiết czqMwtSCYhớ, nhưngduvW zqMwtSCYlà duvWdựa vàuWHgMBpro mộzqMwtSCYt cuWHgMBprái cóuWHgMBpr luWHgMBpràm sduvWao zqMwtSCYđâu, nàzqMwtSCYng lớnzqMwtSCY thếuWHgMBpr zqMwtSCYnày rồuWHgMBpri, zqMwtSCYcăn uWHgMBprbản đểzqMwtSCY zqMwtSCYý làmduvW gìzqMwtSCY. LuWHgMBprại nhắuWHgMBprc nàngduvW ĐduvWộc uWHgMBprCô KzqMwtSCYhuynh ThànhzqMwtSCY, năduvWm zqMwtSCY16 tuWHgMBpruổi xuốuWHgMBprng núizqMwtSCY mẹduvW luWHgMBpriền maduvWng nàduvWng tzqMwtSCYới kzqMwtSCYỹ uWHgMBprviện zqMwtSCYxem tzqMwtSCYrộm, duvW18 tzqMwtSCYuổi xonuWHgMBprg lzqMwtSCYiền chduvWo nàuWHgMBprng xezqMwtSCYm XuzqMwtSCYân cuzqMwtSCYng đồ,duvW zqMwtSCYcòn uWHgMBprgiảng gzqMwtSCYiải uWHgMBprrất nzqMwtSCYhiều truWHgMBpri tzqMwtSCYhức vềzqMwtSCY vizqMwtSCYệc uWHgMBprnam nữ.uWHgMBpr MẹduvW nóuWHgMBpri đấyzqMwtSCY làduvW duvWgiáo dụczqMwtSCY giớzqMwtSCYi tuWHgMBprính chíuWHgMBprnh quyzqMwtSCY, zqMwtSCYtuyệt đduvWối kduvWhông cóuWHgMBpr duvWtí tezqMwtSCYo nuWHgMBprào bấtzqMwtSCY lươnguWHgMBpr hết.zqMwtSCY ThduvWế duvWlà bởiuWHgMBpr vuWHgMBprì chuyệnuWHgMBpr ‘giáozqMwtSCY dục’duvW này,zqMwtSCY chduvWa mduvWẹ nàuWHgMBprng liềnduvW cãiuWHgMBpr duvWnhau duvWto. KỳuWHgMBpr thậzqMwtSCYt luWHgMBprà chduvWa nànguWHgMBpr ăuWHgMBprn dấmzqMwtSCY cuWHgMBprhua, zqMwtSCYcha uWHgMBprvốn khônguWHgMBpr chduvWo phduvWép muWHgMBprẹ thấyzqMwtSCY nduvWam nhâduvWn nàozqMwtSCY khuWHgMBprác nzqMwtSCYgoài mduvWình cả.duvW ẤyzqMwtSCY vậzqMwtSCYy uWHgMBprmẹ lạiduvW duvWto guWHgMBpran lớnduvW duvWmật vuWHgMBprào kzqMwtSCYỹ việuWHgMBprn cduvWhơi, uWHgMBprcha kuWHgMBprhông duvWtức gizqMwtSCYận mớiduvW lduvWà lạzqMwtSCY. BauWHgMBpro uWHgMBprnhiêu zqMwtSCYnăm quWHgMBprua, chduvWa mẹzqMwtSCY ânuWHgMBpr âzqMwtSCYn áduvWi áuWHgMBpri, uWHgMBprchỉ cuWHgMBpró cãzqMwtSCYi nzqMwtSCYhau muWHgMBprột lzqMwtSCYần uWHgMBprduy nhấuWHgMBprt đózqMwtSCY. NàngzqMwtSCY cũngduvW thuWHgMBprật duvWhâm mộuWHgMBpr bọnzqMwtSCY họ,duvW nànuWHgMBprg uWHgMBprcũng muốuWHgMBprn tduvWìm duvWmột nazqMwtSCYm nuWHgMBprhân thậtduvW tốtduvW nhưuWHgMBpr cha.

Hàn NgzqMwtSCYự uWHgMBprTuyệt kduvWhông duvWđẩy nàngzqMwtSCY ruWHgMBpra mduvWà mặcduvW zqMwtSCYnàng dựazqMwtSCY vàouWHgMBpr ngườzqMwtSCYi. zqMwtSCYTừ khduvWi duvWcó tuWHgMBprrí uWHgMBprnhớ, sưzqMwtSCY duvWphụ zqMwtSCYhắn duvWđã đeuWHgMBprm hắuWHgMBprn đuWHgMBprầu nhậzqMwtSCYp vàuWHgMBpro cuộzqMwtSCYc sốngduvW củuWHgMBpra bầuWHgMBpry đàduvWn uWHgMBprdã duvWthú, hắnzqMwtSCY lớnduvW lzqMwtSCYên códuvW tzqMwtSCYhú uWHgMBprtính nhduvWư duWHgMBprã tzqMwtSCYhú, thậzqMwtSCYm chízqMwtSCY dãuWHgMBpr thúzqMwtSCY duvWthấy hắnzqMwtSCY cònuWHgMBpr phảduvWi duvWe ngại.zqMwtSCY TrảzqMwtSCYi duvWqua baduvWo nhuWHgMBpriêu nduvWăm sónzqMwtSCYg duvWgió, cduvWả zqMwtSCYngười nzqMwtSCYhuốm duvWđầy sáduvWt khzqMwtSCYí, thếzqMwtSCY màuWHgMBpr uWHgMBprcô nànguWHgMBpr duvWnày cuWHgMBprư nduvWhiên dduvWám dựauWHgMBpr vàzqMwtSCYo ngduvWười huWHgMBprắn ngủ,uWHgMBpr thuWHgMBprật kduvWhông hiểduvWu nênuWHgMBpr nózqMwtSCYi nànuWHgMBprg đơnduvW zqMwtSCYthuần hzqMwtSCYay làduvW duvWngu nduvWgốc nữa.uWHgMBpr NhzqMwtSCYìn uWHgMBprthấy gươnuWHgMBprg duvWmặt nguWHgMBprủ sauWHgMBpry xinuWHgMBprh đẹpduvW củazqMwtSCY nànduvWg, hduvWắn zqMwtSCYkhông néuWHgMBprn đượcduvW duvWvươn tuWHgMBpray uWHgMBprôm uWHgMBprlấy nzqMwtSCYàng. CduvWô đơnzqMwtSCY duvW25 năduvWm, lầzqMwtSCYn duvWđầu zqMwtSCYtiên pházqMwtSCYt hiuWHgMBprện rzqMwtSCYa cduvWảm duvWgiác czqMwtSCYó ngưuWHgMBprời làuWHgMBprm bạnzqMwtSCY thuWHgMBprật uWHgMBprlà tduvWốt. NàuWHgMBprng uWHgMBprcó thzqMwtSCYể cùnuWHgMBprg hắnzqMwtSCY tớizqMwtSCY kzqMwtSCYhi uWHgMBprnào uWHgMBpr? NếuzqMwtSCY uWHgMBprnàng biếtduvW hắnzqMwtSCY duvWlà auWHgMBpri thìzqMwtSCY duvWsao duvW? LuWHgMBpriệu duvWnàng cònduvW lzqMwtSCYớn zqMwtSCYgan nhưduvW vậyduvW duvWhay kzqMwtSCYhông ?

Sáng sớmduvW hduvWôm sauuWHgMBpr, KhduvWuynh ThànuWHgMBprh bịuWHgMBpr mduvWột uWHgMBprluồng ánhduvW szqMwtSCYáng uWHgMBprchói mzqMwtSCYắt lzqMwtSCYàm thứcuWHgMBpr zqMwtSCYdậy. TớiduvW khzqMwtSCYi nàngduvW phzqMwtSCYát hiệzqMwtSCYn bảnzqMwtSCY thâzqMwtSCYn duvWcư nhiêzqMwtSCYn ôzqMwtSCYm duvWôm dựuWHgMBpra dựaduvW vàuWHgMBpro mộduvWt gzqMwtSCYã nuWHgMBpram nuWHgMBprhân nduvWgủ cảduvW đuWHgMBprêm, duvWliền ngượngzqMwtSCY ngùnduvWg czqMwtSCYười cười.uWHgMBpr uWHgMBpr« TaduvWy huWHgMBpruynh khduvWông zqMwtSCYbị têduvW chứzqMwtSCY zqMwtSCY? » (Người duvWqua đườngzqMwtSCY zqMwtSCY: TzqMwtSCYhiện duvWtâm bộcuWHgMBpr pduvWhát nhưuWHgMBpr uWHgMBprsao buWHgMBprăng duvW| KzqMwtSCYhuynh ThànhzqMwtSCY uWHgMBpr: *lưzqMwtSCYờm* uWHgMBpr| uWHgMBprNgười quuWHgMBpra đườnzqMwtSCYg duvW: duvWnhầm, suWHgMBpráng lázqMwtSCYng nhưduvW mặtzqMwtSCY trduvWời… uWHgMBpr= =’)

« uWHgMBprĐi thôzqMwtSCYi. duvW» HduvWàn NguWHgMBprự TzqMwtSCYuyệt khôngduvW tduvWrả lờuWHgMBpri cduvWâu hỏiduvW củauWHgMBpr nàng.

« ĐiuWHgMBpr đâzqMwtSCYu uWHgMBpr? »uWHgMBpr NàngzqMwtSCY đứngzqMwtSCY dậy.

« XuWHgMBpruống núi.uWHgMBpr »zqMwtSCY HắnduvW đãzqMwtSCY tìuWHgMBprm ởzqMwtSCY đuWHgMBprây cảzqMwtSCY nửaduvW thánuWHgMBprg màzqMwtSCY mộtzqMwtSCY chútduvW mduvWanh uWHgMBprmối duvWcũng kzqMwtSCYhông tìmzqMwtSCY raduvW. HắuWHgMBprn bzqMwtSCYắt đầuWHgMBpru houWHgMBprài nguWHgMBprhi uWHgMBprcái duvWbảo tànzqMwtSCYg uWHgMBprcủa BáchuWHgMBpr HzqMwtSCYiểu uWHgMBprĐường kizqMwtSCYa liduvWệu czqMwtSCYó thậtduvW sựduvW zqMwtSCYtồn tạuWHgMBpri hazqMwtSCYy không.

« duvWTốt quázqMwtSCY, xuốnzqMwtSCYg nduvWúi thôi.uWHgMBpr zqMwtSCY» KhzqMwtSCYuynh ThàzqMwtSCYnh khôduvWng zqMwtSCYdấu nduvWổi khoáizqMwtSCY chízqMwtSCY luWHgMBpriền nắmduvW lấduvWy áozqMwtSCY hắn.

Hàn uWHgMBprNgự TuuWHgMBpryệt zqMwtSCYkhẽ liếczqMwtSCY mắzqMwtSCYt nduvWgó nàzqMwtSCYng mộtduvW zqMwtSCYcái, nàzqMwtSCYng luWHgMBpriền uWHgMBprthức thờiduvW buzqMwtSCYông hắzqMwtSCYn duvWra lặngduvW lduvWẽ zqMwtSCYtụt uWHgMBprlại đduvWi phzqMwtSCYía sau.