Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương mB3bpyZa2 PbMCnuvi: AmB3bpyZanh aN4vhùng cứPbMCnuviu mỹPbMCnuvi nhân

« GrmB3bpyZarraao… aN4v» aN4vMột thamB3bpyZanh mB3bpyZaâm đánPbMCnuvig aN4vsợ vaN4vang lênaN4v, đằngaN4v mB3bpyZađằng saN4vát khPbMCnuvií, hẳaN4vn mB3bpyZalà cPbMCnuviủa PbMCnuvicon tmB3bpyZahú đmB3bpyZaáng sợPbMCnuvi mB3bpyZanào PbMCnuviđó. ĐộcmB3bpyZa aN4vCô aN4vKhuynh ThmB3bpyZaành aN4vvốn làPbMCnuvi mPbMCnuviột kPbMCnuviẻ thônPbMCnuvig minaN4vh mB3bpyZaliền mPbMCnuviạnh aN4vmẽ mởPbMCnuvi taN4vo mắt.

Một đôiaN4v aN4vmắt phmB3bpyZaát raN4va áaN4vnh sánPbMCnuvig mB3bpyZaxanh lụcPbMCnuvi ởPbMCnuvi trPbMCnuviước mặPbMCnuvit nànPbMCnuvig, cácaN4vh khoPbMCnuviảng mB3bpyZanăm thưaN4vớc, PbMCnuviánh mắtPbMCnuvi hoàaN4vn tomB3bpyZaàn khôPbMCnuving caN4vó hảPbMCnuvio mB3bpyZaý trừngPbMCnuvi trừmB3bpyZang mB3bpyZangó nàng,aN4v rõPbMCnuvi rmB3bpyZaàng caN4voi PbMCnuvinàng lmB3bpyZaà mB3bpyZabữa ănaN4v đPbMCnuviêm aN4vngon PbMCnuvilành. TPbMCnuvioàn thmB3bpyZaân mB3bpyZanàng tomB3bpyZaát PbMCnuvimồ hôimB3bpyZa lạnh,mB3bpyZa PbMCnuvinuốt mB3bpyZanước miếngPbMCnuvi đếmB3bpyZan ựcmB3bpyZa mộtaN4v cáaN4vi, giươngaN4v đmB3bpyZaôi aN4vmắt nhmB3bpyZaỏ cảnhaN4v gaN4viác nmB3bpyZahìn chằmmB3bpyZa chằmB3bpyZam cPbMCnuvion dmB3bpyZaã thúaN4v trưPbMCnuviớc mặt.

Hàn NgựmB3bpyZa TuyPbMCnuviệt PbMCnuviđâu rPbMCnuviồi PbMCnuvi? ĐaN4vột nhiêmB3bpyZan nàngmB3bpyZa mB3bpyZanhớ aN4vra aN4vcòn PbMCnuvicó mPbMCnuviột ngườiPbMCnuvi mB3bpyZanữa kimB3bpyZaa mmB3bpyZaà PbMCnuvi? TêaN4vn chếtmB3bpyZa tmB3bpyZaiệt aN4vđó mB3bpyZađi mB3bpyZađâu vmB3bpyZaậy PbMCnuvi? mB3bpyZaNàng PbMCnuvilặng lẽaN4v kínaN4v đaN4váo liếcaN4v mộtPbMCnuvi PbMCnuvicái tmB3bpyZaới chỗPbMCnuvi mB3bpyZalúc nãmB3bpyZay PbMCnuvihắn vPbMCnuviừa ngồi,PbMCnuvi hicmB3bpyZa, đếnaN4v mộmB3bpyZat cáiPbMCnuvi mB3bpyZabóng aN4vcũng cònmB3bpyZa chmB3bpyZaả cóaN4v. PbMCnuviThằng mB3bpyZacha đánaN4vg chPbMCnuviết đaN4vó PbMCnuvithật khaN4vông cmB3bpyZaó nghĩaN4va kPbMCnuvihí mmB3bpyZaà, cPbMCnuviư nPbMCnuvihiên chuPbMCnuviồn mấmB3bpyZat, đPbMCnuviể lạiaN4v mìnmB3bpyZah nàmB3bpyZang tặngmB3bpyZa aN4vcho sPbMCnuviói hoanaN4vg. NhPbMCnuviất thờiaN4v mB3bpyZanàng dụcPbMCnuvi khmB3bpyZaóc mB3bpyZavô lệPbMCnuvi (mB3bpyZamuốn aN4vkhóc màaN4v kPbMCnuvihông rmB3bpyZaa nướcmB3bpyZa mB3bpyZamắt), thaN4vôi rồiaN4v LưaN4vợm ơPbMCnuvii, thânPbMCnuvi PbMCnuvigái ximB3bpyZanh tưPbMCnuviơi thàaN4vnh bữaPbMCnuvi ngaN4von caN4vho dPbMCnuviã thú. (Người mB3bpyZaqua đườmB3bpyZang aN4v: mB3bpyZacô kiPbMCnuvia, thêmB3bpyZam thắtPbMCnuvi gaN4vì nhiềumB3bpyZa thế,PbMCnuvi bảnPbMCnuvi aN4vgốc aN4vnó cPbMCnuvió homB3bpyZaa láaN4v PbMCnuvicành mB3bpyZathế đmB3bpyZaâu aN4v| LãmB3bpyZanh VânmB3bpyZa PbMCnuvi: kịaPbMCnuvi tuiaN4v, khôngPbMCnuvi taN4vhích tmB3bpyZahì đừngaN4v đọcPbMCnuvi aN4v! =.=)

Khuynh ThmB3bpyZaành PbMCnuvivốn lPbMCnuvià cóaN4v lmB3bpyZauyện võmB3bpyZa cômB3bpyZang đấyPbMCnuvi chứ,PbMCnuvi hPbMCnuviơn PbMCnuvinữa vPbMCnuviõ cônmB3bpyZag khPbMCnuviông tồiPbMCnuvi chmB3bpyZaút nàPbMCnuvio. NhấtaN4v làaN4v khimB3bpyZanh công,mB3bpyZa hoPbMCnuviàn tomB3bpyZaàn họcmB3bpyZa hếtmB3bpyZa chânaN4v truyềPbMCnuvin củPbMCnuvia phụaN4v PbMCnuvithân, đáPbMCnuving tiếcmB3bpyZa aN4vở mB3bpyZathời điểPbMCnuvim mấPbMCnuviu chốtaN4v nhưPbMCnuvi aN4vthế này,aN4v aN4vcô nàngaN4v kPbMCnuvihông mB3bpyZacó kPbMCnuviinh nghiaN4vệm chiếnPbMCnuvi đấumB3bpyZa maN4vang taN4vên KhuaN4vynh ThPbMCnuviành cPbMCnuviư aN4vnhiên baN4vỏ quêPbMCnuvin sựaN4v tmB3bpyZahật PbMCnuvirằng PbMCnuvimình cóPbMCnuvi biaN4vết kPbMCnuvihinh công.

Hai PbMCnuvichân trmB3bpyZaước củaN4va coaN4vn sPbMCnuviói hPbMCnuvioang caN4vào cmB3bpyZaào mB3bpyZamặt đất,PbMCnuvi caN4vhờ dịpmB3bpyZa chaN4vuẩn bịaN4v phónmB3bpyZag aN4vtới đây.PbMCnuvi PbMCnuviKhuynh TmB3bpyZahành laN4viên tụaN4vc aN4vlùi vPbMCnuviề PbMCnuvisau, haaN4vi chânmB3bpyZa ruaN4vn lẩmB3bpyZay bẩy (Người qPbMCnuviua đườngmB3bpyZa mB3bpyZa: mấtPbMCnuvi cảaN4v phoaN4vng mB3bpyZaphạm củPbMCnuvia coaN4vn gáPbMCnuvii MPbMCnuviinh NguyệtmB3bpyZa tiaN4vên tmB3bpyZaử, haiaN4vzzz, nmB3bpyZaàng mB3bpyZata aN4vmà tmB3bpyZahấy aN4vcảnh aN4vnày chắmB3bpyZac mB3bpyZađập đầumB3bpyZa vàPbMCnuvio đậmB3bpyZau hũmB3bpyZa PbMCnuvitự PbMCnuvitử mấPbMCnuvit aN4v! PbMCnuvi| MộaN4v mB3bpyZaDung mB3bpyZaÝ VânPbMCnuvi PbMCnuvi: *lườmmB3bpyZa* PbMCnuvi| NmB3bpyZagười quPbMCnuvia đưaN4vờng PbMCnuvi: *aN4vrón aN4vrén chạy*). MộmB3bpyZat bómB3bpyZang đePbMCnuvin PbMCnuvithật lớnmB3bpyZa độtaN4v ngộaN4vt mB3bpyZaphóng aN4vthẳng tớmB3bpyZai PbMCnuvitrước mặtmB3bpyZa naN4vàng, mấyPbMCnuvi cáaN4vi rmB3bpyZaăng aN4vnanh đaN4vã ngPbMCnuviắm rmB3bpyZaất chuẩmB3bpyZan vàomB3bpyZa aN4vcái cmB3bpyZaổ trắnaN4vg nPbMCnuvigần nmB3bpyZaồn nộnPbMCnuvi củaaN4v nàngPbMCnuvi, KhuymB3bpyZanh ThàaN4vnh trợnmB3bpyZa tmB3bpyZao mắtaN4v, đmB3bpyZaầu mB3bpyZaóc trmB3bpyZaống rỗng,PbMCnuvi PbMCnuvitrong đầuPbMCnuvi caN4vhỉ cmB3bpyZaòn mB3bpyZamột aN4vý niệaN4vm dumB3bpyZay nhất…aN4v XmB3bpyZaong đờiaN4v mB3bpyZarồi. mB3bpyZaĐúng lPbMCnuviúc mB3bpyZacon mB3bpyZasói sắpPbMCnuvi bổmB3bpyZa nmB3bpyZahào vPbMCnuviào ngưPbMCnuviời nàmB3bpyZang, nPbMCnuviàng caN4vhỉ PbMCnuvicảm mB3bpyZathấy hẫmB3bpyZang nhPbMCnuviẹ maN4vột cái,PbMCnuvi aN4vcả ngườiaN4v bPbMCnuviay aN4vlên trờiPbMCnuvi. ĐmB3bpyZaợi aN4vnàng PbMCnuvikhôi PbMCnuviphục ýmB3bpyZa aN4vthức, mPbMCnuviới nhậnaN4v mB3bpyZara mìaN4vnh đãPbMCnuvi tựamB3bpyZa vPbMCnuviào mộtPbMCnuvi cPbMCnuviái lPbMCnuviồng ngPbMCnuviực ấPbMCnuvim ápmB3bpyZa rộngPbMCnuvi rãmB3bpyZai aN4vtự lúmB3bpyZac nàoPbMCnuvi. mB3bpyZaVà ngPbMCnuviay saPbMCnuviu đómB3bpyZa PbMCnuvilà nhậnPbMCnuvi rmB3bpyZaa mìnhPbMCnuvi đãmB3bpyZa bịPbMCnuvi aN4vai đóaN4v ômmB3bpyZa lênPbMCnuvi nPbMCnuvigồi PbMCnuviở trênPbMCnuvi mộtPbMCnuvi naN4vhánh cây.

Khuynh ThànhmB3bpyZa lạaN4vi nuốPbMCnuvit nướcPbMCnuvi miếngPbMCnuvi cáPbMCnuvii ực,mB3bpyZa raN4vút mB3bpyZacục aN4vcũng nhìmB3bpyZan raN4võ aPbMCnuvii đPbMCnuviã PbMCnuvicứu nàng.

« NgưaN4vơi khônaN4vg phảimB3bpyZa PbMCnuviđi rồimB3bpyZa PbMCnuvisao aN4v? »mB3bpyZa NàngPbMCnuvi traN4vừng mắmB3bpyZat mB3bpyZanhìn HàaN4vn NgaN4vự TuyPbMCnuviệt, baN4vộ dámB3bpyZang hổnmB3bpyZa hmB3bpyZaà hổnmB3bpyZa haN4vển sợaN4v hãi.

Hàn NgựmB3bpyZa aN4vTuyệt quảPbMCnuvi thậPbMCnuvit đaN4vã rờmB3bpyZai đimB3bpyZa, mB3bpyZanhưng ngPbMCnuvihe mB3bpyZathấy tiếngaN4v smB3bpyZaói hmB3bpyZaoang gầPbMCnuvim mB3bpyZalên lạaN4vi chạPbMCnuviy vềPbMCnuvi ngómB3bpyZa thử,mB3bpyZa làPbMCnuvi hPbMCnuviắn lPbMCnuvio cmB3bpyZaho coPbMCnuvin naN4vhóc lắPbMCnuvim aN4vmiệng kiaPbMCnuvi. HaN4vắn từngaN4v giếtPbMCnuvi nmB3bpyZagười vômB3bpyZa sPbMCnuviố, trmB3bpyZaước aN4vgiờ chưPbMCnuvia mB3bpyZabao giờmB3bpyZa biếtmB3bpyZa mềmmB3bpyZa lòng.aN4v VốnPbMCnuvi hmB3bpyZaắn cmB3bpyZaó thểmB3bpyZa trmB3bpyZaơ mắPbMCnuvit aN4vnhìn PbMCnuvimột mB3bpyZangười aN4vchết dầnmB3bpyZa trướcaN4v maN4vắt màmB3bpyZa aN4vkhông cứu,aN4v himB3bpyZaện aN4vgiờ lạmB3bpyZai mB3bpyZachỉ PbMCnuvivì mộtmB3bpyZa aN4vcon nmB3bpyZaha aN4vđầu aN4vngốc nghếchmB3bpyZa lạimB3bpyZa chạyaN4v aN4vvề cứmB3bpyZau, chắcaN4v haN4vắn bịaN4v aN4vấm đầumB3bpyZa rPbMCnuviồi !

Hàn PbMCnuviNgự TuaN4vyệt khẽPbMCnuvi liaN4vếc mPbMCnuviắt nhìnmB3bpyZa nànPbMCnuvig mộtaN4v cámB3bpyZai, vẫnmB3bpyZa mB3bpyZalà kaN4vhông nóimB3bpyZa gaN4vì cả.

Khuynh TaN4vhành lPbMCnuviắc đầPbMCnuviu bmB3bpyZaất đắcaN4v dĩ.mB3bpyZa aN4v« QaN4vuên đmB3bpyZai, vớiaN4v ngPbMCnuviươi PbMCnuvinói chuyệPbMCnuvin cPbMCnuvihỉ tổaN4v paN4vhí lời.PbMCnuvi mB3bpyZa» aN4vCha nàaN4vng dPbMCnuviù mPbMCnuviỗi PbMCnuvicâu hiPbMCnuviếm nhmB3bpyZaư vàaN4vng, tốtPbMCnuvi xmB3bpyZaấu PbMCnuvigì hỏiaN4v vẫmB3bpyZan trảPbMCnuvi lờimB3bpyZa. CòPbMCnuvin gãmB3bpyZa trướPbMCnuvic mắaN4vt aN4vnày qPbMCnuviuả thmB3bpyZaật cùnaN4vg mB3bpyZakẻ cPbMCnuviâm điếcPbMCnuvi PbMCnuvikhông kPbMCnuvihác nhaN4vau làmB3bpyZa PbMCnuvimấy, nếumB3bpyZa khPbMCnuviông phảaN4vi hPbMCnuviắn từngPbMCnuvi mB3bpyZanhả raN4va baN4va chữPbMCnuvi PbMCnuvitên hắn,mB3bpyZa mB3bpyZathật đúnPbMCnuvig PbMCnuvinàng sẽmB3bpyZa nghĩaN4v hPbMCnuviắn aN4vlà kPbMCnuviẻ cmB3bpyZaâm điếc.

« ĐạiPbMCnuvi hPbMCnuviiệp, mB3bpyZavõ cmB3bpyZaông ngưPbMCnuviơi tốtPbMCnuvi lắaN4vm phảmB3bpyZai khaN4vông mB3bpyZa? XiPbMCnuvin chmB3bpyZao tmB3bpyZaa điPbMCnuvi tPbMCnuviheo ngưPbMCnuviơi điaN4v mB3bpyZa? »mB3bpyZa KmB3bpyZahuynh ThàaN4vnh tựmB3bpyZa nhủPbMCnuvi mmB3bpyZaình aN4vđã hmB3bpyZaọc hmB3bpyZaết cmB3bpyZahân tmB3bpyZaruyền củaPbMCnuvi cmB3bpyZaha PbMCnuvimẹ, thếaN4v nhưPbMCnuving aN4vso vớiaN4v HànaN4v NgựPbMCnuvi mB3bpyZaTuyệt cmB3bpyZaó vẻaN4v vmB3bpyZaẫn PbMCnuvichưa thấPbMCnuvim thámB3bpyZap gì. (Người mB3bpyZaqua đườnmB3bpyZag mB3bpyZa: ÝPbMCnuvi VânmB3bpyZa aN4và aN4vÝ VâaN4vn, ĐộPbMCnuvic mB3bpyZaCô HànmB3bpyZa mB3bpyZaơi ĐộmB3bpyZac CaN4vô HàmB3bpyZan, PbMCnuvicon gáaN4vi cáPbMCnuvic PbMCnuvingươi chưaN4va lấyaN4v chồngaN4v đãPbMCnuvi quênmB3bpyZa chaN4va maN4vẹ, khôngPbMCnuvi comB3bpyZai cáPbMCnuvic nmB3bpyZagươi rPbMCnuvia gìmB3bpyZa mB3bpyZakìa mB3bpyZa| ĐộcmB3bpyZa aN4vCô aN4vHàn aN4v: *lPbMCnuviạnh mB3bpyZalùng lPbMCnuviiếc mB3bpyZamắt* aN4v| NgườPbMCnuvii qaN4vua đườngaN4v mB3bpyZa: PbMCnuvi*rét lạnaN4vh đóngPbMCnuvi băng*)

Không phảnaN4v ứng.

Khuynh TaN4vhành gãiaN4v gãimB3bpyZa aN4vmũi. PbMCnuvi« PbMCnuviUy, HàmB3bpyZan NgmB3bpyZaự TuyaN4vệt, mB3bpyZalỗ taPbMCnuvii ngaN4vươi aN4vcó vấnaN4v đềPbMCnuvi khônaN4vg hPbMCnuviả mB3bpyZa? TaN4va mB3bpyZasợ lmB3bpyZaại gặpaN4v pPbMCnuvihải aN4vdã tPbMCnuvihú, chmB3bpyZao tmB3bpyZaa đimB3bpyZa PbMCnuvitheo ngươiaN4v PbMCnuviđi mPbMCnuvià mB3bpyZa? »

Hàn NgựmB3bpyZa TuyệtaN4v bmB3bpyZauông cánhmB3bpyZa mB3bpyZatay đamB3bpyZang aN4vôm KhuyaN4vnh ThànPbMCnuvih aN4vra, thảmB3bpyZan nPbMCnuvihiên mB3bpyZakhông PbMCnuvitrả lờiPbMCnuvi tiếngPbMCnuvi nào.

Khuynh ThPbMCnuviành aN4vbĩu bĩumB3bpyZa môi.aN4v PbMCnuvi« PbMCnuviTa aN4vlà maN4vột cPbMCnuviô nươmB3bpyZang liễuaN4v yếaN4vu PbMCnuviđào aN4vtơ mB3bpyZachân yPbMCnuviếu taPbMCnuviy PbMCnuvimềm, ngươiaN4v đmB3bpyZaành lPbMCnuviòng đểmB3bpyZa mB3bpyZata aN4vbị sóPbMCnuvii ănmB3bpyZa tPbMCnuvihịt mB3bpyZasao PbMCnuvi? mB3bpyZa» MPbMCnuviẹ từmB3bpyZang PbMCnuvinói, kaN4vhi cầaN4vn aN4vcó taN4vhể PbMCnuvisử chiêumB3bpyZa PbMCnuvilàm nũnmB3bpyZag, chiêaN4vu naN4vày PbMCnuvidùng mB3bpyZavới cPbMCnuviha nàaN4vng thựPbMCnuvic lmB3bpyZaà raN4vất cóPbMCnuvi íchmB3bpyZa, kPbMCnuvihông biếtmB3bpyZa hiệnaN4v tạiPbMCnuvi PbMCnuvicó hPbMCnuviữu dmB3bpyZaụng hamB3bpyZay không.

Nàng tPbMCnuvihua hắnaN4v rPbMCnuviồi, PbMCnuvivẫn phỗnPbMCnuvig rPbMCnuvia khônmB3bpyZag nóimB3bpyZa gì.

Khuynh ThànPbMCnuvih PbMCnuvitức muốaN4vn hộcPbMCnuvi mB3bpyZamáu. mB3bpyZa« NgươaN4vi… ThôaN4vi PbMCnuvita thPbMCnuvià aN4vcoi naN4vgươi aN4vlà khaN4vông khímB3bpyZa chPbMCnuvio xongmB3bpyZa. »

« PbMCnuviCó thểmB3bpyZa mB3bpyZađi tmB3bpyZaheo. aN4v» mB3bpyZaHắn thảnPbMCnuvi nhimB3bpyZaên nói,PbMCnuvi thêmmB3bpyZa mmB3bpyZaột câu.PbMCnuvi PbMCnuvi« ChỉaN4v caN4vần PbMCnuvingươi kmB3bpyZahông sợPbMCnuvi aN4vlà được.PbMCnuvi »aN4v CuPbMCnuviộc aN4vsống củamB3bpyZa hắPbMCnuvin aN4vở đamB3bpyZao kiPbMCnuviếm máumB3bpyZa tamB3bpyZanh, cóaN4v cmB3bpyZaon nhómB3bpyZac nàaN4vo dámmB3bpyZa aN4vđi thePbMCnuvio hmB3bpyZaắn caN4vơ chứ. (Người mB3bpyZaqua đườnPbMCnuvig mB3bpyZa: HắmB3bpyZan dáPbMCnuvim cmB3bpyZaoi nàPbMCnuving làaN4v nữaN4v hàimB3bpyZa taN4vử aN4va, trẻmB3bpyZa caN4von aN4va, …PbMCnuvi mB3bpyZa*icon tứcaN4v hPbMCnuviộc máu*)

Khuynh TaN4vhành hưngaN4v pPbMCnuvihấn tmB3bpyZahiếu đaN4viều nhảymB3bpyZa dmB3bpyZaựng PbMCnuvilên, túmPbMCnuvi lấymB3bpyZa tmB3bpyZaay mB3bpyZaáo hắnmB3bpyZa lắaN4vc laN4vắc. PbMCnuvi« TmB3bpyZaa aN4vsẽ khôPbMCnuving sợ,aN4v aN4vta PbMCnuviđi mB3bpyZatheo aN4vngươi đượcaN4v rmB3bpyZaồi, nPbMCnuvigươi thaN4vật sựaN4v làmB3bpyZa ngườmB3bpyZai tốtmB3bpyZa maN4và. »

Mặt aN4vhắn mB3bpyZavẫn khôngPbMCnuvi cóaN4v biểuaN4v tình,aN4v chỉPbMCnuvi cómB3bpyZa ánhmB3bpyZa mắtmB3bpyZa PbMCnuvilại xẹtaN4v qPbMCnuviua mộtmB3bpyZa nétmB3bpyZa aN4vcười mB3bpyZakhổ, aN4vhắn laN4và ngườiPbMCnuvi tốtaN4v PbMCnuvisao mB3bpyZa? NếumB3bpyZa PbMCnuvihắn mB3bpyZalà ngườimB3bpyZa tốt,PbMCnuvi cănPbMCnuvi bảnPbMCnuvi trêaN4vn đờiaN4v khôngPbMCnuvi cPbMCnuvió mB3bpyZaai làmB3bpyZa mB3bpyZangười xấuPbMCnuvi hPbMCnuviết. TrPbMCnuviong giaaN4vng hồPbMCnuvi, mB3bpyZangười aN4vnào nghaN4ve đếPbMCnuvin têaN4vn hắPbMCnuvin, khôaN4vng aN4vphải hmB3bpyZaận mB3bpyZathấu xaN4vương thPbMCnuviì mB3bpyZacũng làaN4v sợmB3bpyZa tánaN4vg đởm,aN4v nPbMCnuviha đầumB3bpyZa PbMCnuvinày PbMCnuvicư PbMCnuvinhiên lmB3bpyZaôi kPbMCnuviéo PbMCnuvitay áoPbMCnuvi hPbMCnuviắn, cònPbMCnuvi muaN4vốn đồmB3bpyZang hànhaN4v vớiPbMCnuvi hắn,PbMCnuvi đPbMCnuviiều kỳmB3bpyZa quáiPbMCnuvi nhấtaN4v cmB3bpyZahính aN4vlà cònmB3bpyZa aN4vnói hắnPbMCnuvi PbMCnuvilà ngườiPbMCnuvi tmB3bpyZaốt, xmB3bpyZaem PbMCnuvira làaN4v aN4vmột đứaN4va PbMCnuvinha đầmB3bpyZau khPbMCnuviông hiPbMCnuviểu chmB3bpyZauyện đời.

« HànPbMCnuvi đạiPbMCnuvi camB3bpyZa, aN4vhuynh tớPbMCnuvii nơimB3bpyZa nàmB3bpyZay làmPbMCnuvi aN4vgì PbMCnuvi? »aN4v NàngmB3bpyZa vốnmB3bpyZa khônmB3bpyZag haN4vi vọnPbMCnuvig hắPbMCnuvin mB3bpyZatrả lờimB3bpyZa, mB3bpyZaxem raN4va mB3bpyZachỉ aN4vmuốn lầmmB3bpyZa bầmmB3bpyZa tựPbMCnuvi độcPbMCnuvi thoạaN4vi thôi.

« TìmmB3bpyZa aN4vmột tPbMCnuvihứ aN4vnày mB3bpyZanọ. »

« PbMCnuviVậy… ÁmB3bpyZa mB3bpyZa! aN4v» KhmB3bpyZauynh ThànmB3bpyZah nPbMCnuvihìn hmB3bpyZaắn, mB3bpyZavui vẻaN4v khôngaN4v aN4vtin vmB3bpyZaào tPbMCnuviai aN4vmình. «mB3bpyZa HPbMCnuviuynh cmB3bpyZaũng trmB3bpyZaả lờiaN4v sPbMCnuviao aN4v? »

Hắn mB3bpyZakhông nóimB3bpyZa đaN4vược thêmmB3bpyZa lờaN4vi aN4vnào, PbMCnuvitự nẫmB3bpyZau bmB3bpyZaản taN4vhân vìPbMCnuvi cámB3bpyZai quáiPbMCnuvi PbMCnuvigì mB3bpyZaphải tmB3bpyZaốn mB3bpyZanước bọmB3bpyZat PbMCnuviđấu PbMCnuvivõ mmB3bpyZaồm vPbMCnuviới coaN4vn nhócmB3bpyZa này. (Người mB3bpyZaqua đườngaN4v aN4v: PbMCnuviAnh mB3bpyZanói PbMCnuviđược PbMCnuviba câmB3bpyZau mmB3bpyZaà đãPbMCnuvi taN4vự aN4vtrách PbMCnuviđi đấmB3bpyZau mB3bpyZavõ mmB3bpyZaồm smB3bpyZaao mB3bpyZa? aN4vBái phụcmB3bpyZa aN4v| HàmB3bpyZan đmB3bpyZaại caN4va mB3bpyZa: *lườaN4vm* PbMCnuvi| NgườmB3bpyZai quaN4va đaN4vường PbMCnuvi: PbMCnuvi*rét ruaN4vn lậpaN4v cập*)

« HànPbMCnuvi aN4vđại cPbMCnuvia, aN4vbao giờaN4v humB3bpyZaynh mớimB3bpyZa lạiaN4v xuốPbMCnuving núiPbMCnuvi aN4v? PbMCnuvi» NàPbMCnuving cònmB3bpyZa paN4vhải đimB3bpyZa lmB3bpyZaập giaN4va đìnhmB3bpyZa màPbMCnuvi. T__T

« VộimB3bpyZa lậpPbMCnuvi PbMCnuvigia đìPbMCnuvinh samB3bpyZao mB3bpyZa? »PbMCnuviTrong lònaN4vg hắnPbMCnuvi cưmB3bpyZa nhaN4viên aN4vcó mộtmB3bpyZa loPbMCnuviại cmB3bpyZaảm mB3bpyZagiác aN4vkỳ quáimB3bpyZa, khmB3bpyZaông muốnmB3bpyZa caN4von nhPbMCnuvióc nmB3bpyZaày đmB3bpyZai lậpmB3bpyZa gmB3bpyZaia đình.

Khuynh aN4vThành lắcmB3bpyZa đầumB3bpyZa mạnhmB3bpyZa taN4với mứPbMCnuvic muốnmB3bpyZa vănmB3bpyZag đầPbMCnuviu aN4vra ngaN4voài. «aN4v aN4vKhông hềaN4v PbMCnuvivội khôngmB3bpyZa aN4vhề vaN4vội, aN4vmuội kPbMCnuvihông muốnaN4v lấyPbMCnuvi chồng.PbMCnuvi »PbMCnuvi mB3bpyZaNàng mPbMCnuviới aN4vkhông mB3bpyZacần gảmB3bpyZa chaN4vo caN4von PbMCnuvicủa ‘BệnhmB3bpyZa ThaN4vần KaN4vinh’ tmB3bpyZahúc thúc.

Hàn NgmB3bpyZaự TuyPbMCnuviệt lạnmB3bpyZah nhưPbMCnuvi bmB3bpyZaăng PbMCnuviphun mB3bpyZara haN4vai chPbMCnuviữ. «aN4v TPbMCnuviốt lmB3bpyZaắm. »aN4v KỳmB3bpyZa quámB3bpyZai, aN4vnàng kPbMCnuvihông muaN4vốn lậpPbMCnuvi gmB3bpyZaia đìnhaN4v, trPbMCnuviong lòngaN4v hmB3bpyZaắn aN4vcư PbMCnuvinhiên cPbMCnuvió chúmB3bpyZat PbMCnuvicao hứaN4vng. NguyêmB3bpyZan hắnmB3bpyZa vẫnmB3bpyZa PbMCnuvitưởng bảaN4vn thâmB3bpyZan smB3bpyZaẽ khônmB3bpyZag mB3bpyZabao giPbMCnuviờ PbMCnuvicó PbMCnuvihỉ nộaN4v áimB3bpyZa ốmB3bpyZa, vậymB3bpyZa mPbMCnuvià PbMCnuvitối namB3bpyZay PbMCnuvinha đầuaN4v ngốmB3bpyZac nàyPbMCnuvi xuấmB3bpyZat hiệmB3bpyZan, lạPbMCnuvii đánPbMCnuvih đPbMCnuviộng mB3bpyZatới mộtPbMCnuvi taN4vhứ gaN4vì đaN4vó mB3bpyZatận sâumB3bpyZa traN4vong nộimB3bpyZa aN4vtâm củaN4va mình.

« aN4vTốt lắmPbMCnuvi cáPbMCnuvii aN4vgì mB3bpyZa? »aN4v KhumB3bpyZaynh ThàmB3bpyZanh tòaN4v mòmB3bpyZa hỏi.

Hàn aN4vNgự TPbMCnuviuyệt khômB3bpyZang đểaN4v mB3bpyZaý tmB3bpyZaới nàng,mB3bpyZa chỉPbMCnuvi ôaN4vm nPbMCnuviàng nhảymB3bpyZa xPbMCnuviuống. TaN4vrong lúmB3bpyZac bọnPbMCnuvi PbMCnuvihọ mB3bpyZanói caN4vhuyện, saN4vói hoPbMCnuviang sớmaN4v đãaN4v PbMCnuvikhông bPbMCnuviiết PbMCnuviđi vềmB3bpyZa hướngmB3bpyZa nàomB3bpyZa. ĐộcPbMCnuvi PbMCnuviCô KhuymB3bpyZanh mB3bpyZaThành nhặmB3bpyZat lênmB3bpyZa PbMCnuvitay nảiaN4v rPbMCnuviồi bĩmB3bpyZau aN4vbĩu môiPbMCnuvi. «aN4v CmB3bpyZaòn tốtmB3bpyZa caN4vòn tốtPbMCnuvi, nmB3bpyZaếu taPbMCnuviy nPbMCnuviải cũnmB3bpyZag mấtaN4v, bổnmB3bpyZa caN4vô nươngmB3bpyZa caN4vhỉ mB3bpyZacó naN4vước điaN4v làmPbMCnuvi khấtmB3bpyZa cPbMCnuviái quPbMCnuvia ngàyPbMCnuvi. »

Hàn NgựmB3bpyZa TuyệtaN4v lPbMCnuviại ngaN4vồi lạimB3bpyZa vịPbMCnuvi tmB3bpyZarí cPbMCnuviũ, gPbMCnuviiống aN4vnhư hmB3bpyZaết thmB3bpyZaảy mPbMCnuviọi chuymB3bpyZaện mB3bpyZachưa từnmB3bpyZag xPbMCnuviảy raaN4v. KhuynmB3bpyZah ThànPbMCnuvih tPbMCnuviiến PbMCnuviđến bênPbMCnuvi aN4vhắn, cườimB3bpyZa hìmB3bpyZa mB3bpyZahì. PbMCnuvi« LạnhaN4v quaN4vá mB3bpyZađi… MPbMCnuviuội… muôiaN4v aN4vcó taN4vhể nPbMCnuvigủ cạPbMCnuvinh mB3bpyZabên huymB3bpyZanh PbMCnuviđược khaN4vông PbMCnuvi? » (Người mB3bpyZaqua đưaN4vờng aN4v: KhônmB3bpyZag baN4viết mB3bpyZaai chiếmPbMCnuvi tiệnmB3bpyZa nmB3bpyZaghi củaaN4v aaN4vi, hừmB3bpyZa hừ…)

Hàn mB3bpyZaNgự TuyệtPbMCnuvi khôngPbMCnuvi aN4vhề trảPbMCnuvi lời.

Nàng nhếcPbMCnuvih mPbMCnuviép cườiaN4v hmB3bpyZaề hềmB3bpyZa đầyPbMCnuvi gmB3bpyZaian ácmB3bpyZa. «mB3bpyZa KhôngaN4v đưmB3bpyZaợc bỏmB3bpyZa lạiPbMCnuvi muộiaN4v đâPbMCnuviu nmB3bpyZahé, muộiaN4v ngPbMCnuviủ đâaN4vy. HuymB3bpyZanh PbMCnuvimà bỏmB3bpyZa lạPbMCnuvii mumB3bpyZaội, muộmB3bpyZai aN4vthề saN4vẽ mB3bpyZatróc naN4vã huynmB3bpyZah tmB3bpyZaới cmB3bpyZahân aN4vtrời gócPbMCnuvi bểPbMCnuvi chaN4vo coiPbMCnuvi. mB3bpyZa» PbMCnuviHắn nếPbMCnuviu dáPbMCnuvim bỏaN4v lạaN4vi nàng,aN4v nàaN4vng sẽaN4v mB3bpyZanhờ mB3bpyZalục aN4vthúc thúaN4vc tPbMCnuviìm hmB3bpyZaắn PbMCnuvilôi vềmB3bpyZa, thiêaN4vn hạPbMCnuvi khôPbMCnuving cmB3bpyZaó nmB3bpyZagười aN4vnào mB3bpyZamà BáPbMCnuvich HPbMCnuviiểu ĐườngmB3bpyZa tPbMCnuviìm khôngaN4v rmB3bpyZaa hết.mB3bpyZa CảmB3bpyZa nPbMCnuvihà lmB3bpyZaục thúcaN4v thmB3bpyZaúc mỗiaN4v lầaN4vn tớaN4vi thămmB3bpyZa mB3bpyZagia đìnhPbMCnuvi nàmB3bpyZang đềuPbMCnuvi kheaN4vn nànPbMCnuvig đángPbMCnuvi yêu.mB3bpyZa LụcmB3bpyZa taN4vhúc thúc,aN4v lụcaN4v thẩPbMCnuvim thẩmmB3bpyZa taN4vhật mB3bpyZalà yêuaN4v thíchPbMCnuvi nàng,aN4v nànaN4vg cóPbMCnuvi nhaN4vờ tìmmB3bpyZa mộtaN4v ngườmB3bpyZai, lụPbMCnuvic tPbMCnuvihúc taN4vhúc samB3bpyZao lạimB3bpyZa khônmB3bpyZag haN4vỗ PbMCnuvitrợ aN4vchứ ?

Khuynh TaN4vhành ngọaN4v nmB3bpyZaguậy mãaN4vi khaN4vông tìaN4vm mB3bpyZathấy tmB3bpyZaư thPbMCnuviế mB3bpyZangủ thícmB3bpyZah hợPbMCnuvip, aN4vthế mB3bpyZalà PbMCnuvitự nPbMCnuvihiên aN4vđem đầmB3bpyZau mB3bpyZadựa vPbMCnuviào vaaN4vi hắaN4vn, ômaN4v PbMCnuvilấy cámB3bpyZanh tamB3bpyZay mB3bpyZahắn. VẫnmB3bpyZa mB3bpyZalà ngmB3bpyZaủ naN4vhư thếPbMCnuvi amB3bpyZan toànaN4v hmB3bpyZaơn, nmB3bpyZaếu aN4vkhông aN4vhắn chạmB3bpyZay mmB3bpyZaất taN4vhì PbMCnuvisao mB3bpyZa? NếumB3bpyZa mB3bpyZalại gPbMCnuviặp mB3bpyZasói hPbMCnuvioang, mB3bpyZanàng liPbMCnuviền xPbMCnuviong đờiPbMCnuvi rồaN4vi. mB3bpyZaNam nữPbMCnuvi mB3bpyZahữu biệPbMCnuvit nànaN4vg cPbMCnuvió biếtaN4v chớ,mB3bpyZa nhaN4vưng PbMCnuvilà dựPbMCnuvia vàaN4vo mộtmB3bpyZa cáPbMCnuvii cmB3bpyZaó laN4vàm PbMCnuvisao đâmB3bpyZau, nànaN4vg lớnPbMCnuvi thếmB3bpyZa PbMCnuvinày rồi,mB3bpyZa cămB3bpyZan bảnaN4v đểPbMCnuvi PbMCnuviý lmB3bpyZaàm gìmB3bpyZa. LạiaN4v mB3bpyZanhắc nàmB3bpyZang ĐộcaN4v PbMCnuviCô KhuynaN4vh PbMCnuviThành, mB3bpyZanăm mB3bpyZa16 tPbMCnuviuổi xmB3bpyZauống nmB3bpyZaúi mẹPbMCnuvi liềmB3bpyZan manmB3bpyZag nPbMCnuviàng PbMCnuvitới kỹPbMCnuvi việPbMCnuvin xaN4vem trộm,PbMCnuvi 1mB3bpyZa8 tuổiaN4v aN4vxong liềnmB3bpyZa cmB3bpyZaho nàmB3bpyZang mB3bpyZaxem XuâaN4vn cPbMCnuviung PbMCnuviđồ, cònmB3bpyZa aN4vgiảng giảPbMCnuvii rmB3bpyZaất nhPbMCnuviiều tmB3bpyZari thPbMCnuviức PbMCnuvivề việmB3bpyZac namB3bpyZam nmB3bpyZaữ. MPbMCnuviẹ naN4vói đấaN4vy lPbMCnuvià giPbMCnuviáo dụPbMCnuvic gmB3bpyZaiới PbMCnuvitính chPbMCnuviính quymB3bpyZa, tuyệmB3bpyZat đốiaN4v khônmB3bpyZag cóPbMCnuvi taN4ví teaN4vo nmB3bpyZaào bấtaN4v lươngmB3bpyZa hmB3bpyZaết. ThếaN4v làaN4v bởiaN4v mB3bpyZavì cmB3bpyZahuyện ‘gaN4viáo dụcmB3bpyZa’ nàmB3bpyZay, cmB3bpyZaha mẹaN4v nmB3bpyZaàng liềnaN4v cPbMCnuviãi nhPbMCnuviau toaN4v. KỳPbMCnuvi thậtPbMCnuvi PbMCnuvilà PbMCnuvicha nàngPbMCnuvi ănmB3bpyZa dmB3bpyZaấm caN4vhua, PbMCnuvicha aN4vvốn khômB3bpyZang mB3bpyZacho phépPbMCnuvi mẹPbMCnuvi thấyaN4v nPbMCnuviam nmB3bpyZahân PbMCnuvinào khámB3bpyZac ngoàiPbMCnuvi mìnaN4vh cả.aN4v ẤymB3bpyZa vậymB3bpyZa mẹaN4v lạimB3bpyZa aN4vto gaN4van lPbMCnuviớn mmB3bpyZaật aN4vvào kỹPbMCnuvi việnPbMCnuvi chơi,PbMCnuvi chaN4va khôngPbMCnuvi tứaN4vc giPbMCnuviận mớimB3bpyZa lPbMCnuvià lạ.mB3bpyZa BaN4vao nhiêumB3bpyZa nămmB3bpyZa qumB3bpyZaa, aN4vcha aN4vmẹ aN4vân mB3bpyZaân mB3bpyZaái ái,mB3bpyZa chỉPbMCnuvi cómB3bpyZa cãiPbMCnuvi nPbMCnuvihau mộtmB3bpyZa lầPbMCnuvin PbMCnuviduy nhấtmB3bpyZa đómB3bpyZa. NàaN4vng cũngPbMCnuvi thmB3bpyZaật aN4vhâm PbMCnuvimộ bọnmB3bpyZa hPbMCnuviọ, nàmB3bpyZang cũnPbMCnuvig muốnaN4v tìmaN4v mmB3bpyZaột PbMCnuvinam nhâaN4vn thậtPbMCnuvi tmB3bpyZaốt mB3bpyZanhư cha.

Hàn NgựPbMCnuvi TuaN4vyệt khPbMCnuviông đmB3bpyZaẩy nàPbMCnuving rmB3bpyZaa màPbMCnuvi mặPbMCnuvic nàmB3bpyZang aN4vdựa vàPbMCnuvio ngPbMCnuviười. TaN4vừ khPbMCnuvii aN4vcó tríaN4v nhmB3bpyZaớ, sưaN4v phụaN4v hắnmB3bpyZa đaN4vã mB3bpyZađem haN4vắn đầuPbMCnuvi aN4vnhập vaN4vào PbMCnuvicuộc PbMCnuvisống củaaN4v aN4vbầy đànaN4v dmB3bpyZaã mB3bpyZathú, hắnaN4v aN4vlớn lênaN4v cmB3bpyZaó thúaN4v tínhPbMCnuvi naN4vhư aN4vdã thPbMCnuviú, thaN4vậm chímB3bpyZa dmB3bpyZaã thúmB3bpyZa thấyPbMCnuvi hmB3bpyZaắn còmB3bpyZan phảiaN4v PbMCnuvie ngạiPbMCnuvi. TrảiPbMCnuvi PbMCnuviqua PbMCnuvibao nhmB3bpyZaiêu nmB3bpyZaăm sónaN4vg gióPbMCnuvi, cảmB3bpyZa ngườPbMCnuvii nhuPbMCnuviốm aN4vđầy sáaN4vt khí,PbMCnuvi thếaN4v mB3bpyZamà aN4vcô nànmB3bpyZag naN4vày cưaN4v mB3bpyZanhiên dámaN4v dựaaN4v vPbMCnuviào ngườiaN4v PbMCnuvihắn ngmB3bpyZaủ, tmB3bpyZahật khônmB3bpyZag hiPbMCnuviểu nêPbMCnuvin nóiaN4v nPbMCnuviàng PbMCnuviđơn thaN4vuần hPbMCnuviay làPbMCnuvi PbMCnuvingu PbMCnuvingốc nữa.mB3bpyZa NmB3bpyZahìn thấaN4vy aN4vgương mặtaN4v ngủPbMCnuvi sPbMCnuviay xinmB3bpyZah đmB3bpyZaẹp củamB3bpyZa nàng,mB3bpyZa hắnPbMCnuvi khaN4vông nénPbMCnuvi đưaN4vợc mB3bpyZavươn PbMCnuvitay PbMCnuviôm lPbMCnuviấy nmB3bpyZaàng. aN4vCô đơnPbMCnuvi PbMCnuvi25 nămPbMCnuvi, lầnPbMCnuvi đầuaN4v tiPbMCnuviên aN4vphát hiaN4vện raN4va cảmaN4v aN4vgiác PbMCnuvicó ngPbMCnuviười làmPbMCnuvi bạnaN4v thPbMCnuviật laN4và mB3bpyZatốt. aN4vNàng caN4vó thểmB3bpyZa cùaN4vng aN4vhắn tớaN4vi kmB3bpyZahi naN4vào PbMCnuvi? PbMCnuviNếu aN4vnàng biếtaN4v hắnmB3bpyZa lmB3bpyZaà aPbMCnuvii thmB3bpyZaì smB3bpyZaao mB3bpyZa? LPbMCnuviiệu nàngPbMCnuvi cPbMCnuviòn aN4vlớn gaPbMCnuvin nhaN4vư aN4vvậy mB3bpyZahay khômB3bpyZang ?

Sáng mB3bpyZasớm hPbMCnuviôm samB3bpyZau, KhuynmB3bpyZah TPbMCnuvihành bmB3bpyZaị mộaN4vt luồnPbMCnuvig mB3bpyZaánh sángmB3bpyZa PbMCnuvichói mắtaN4v laN4vàm thPbMCnuviức dậy.aN4v TớiaN4v aN4vkhi naN4vàng mB3bpyZaphát hPbMCnuviiện bảnPbMCnuvi thâmB3bpyZan PbMCnuvicư nhiêPbMCnuvin ôaN4vm ôPbMCnuvim dmB3bpyZaựa daN4vựa vàoaN4v maN4vột gãaN4v naN4vam nhânaN4v ngủaN4v cmB3bpyZaả đêaN4vm, liềnmB3bpyZa ngaN4vượng ngmB3bpyZaùng cưaN4vời cười.aN4v mB3bpyZa« PbMCnuviTay huynaN4vh kmB3bpyZahông bịaN4v mB3bpyZatê chứaN4v aN4v? » (Người quPbMCnuvia đườngmB3bpyZa PbMCnuvi: TaN4vhiện tâaN4vm bộcaN4v phPbMCnuviát nhưaN4v saN4vao băPbMCnuving aN4v| KhuPbMCnuviynh ThàaN4vnh PbMCnuvi: *lườmaN4v* PbMCnuvi| NgmB3bpyZaười quaN4va đườngmB3bpyZa PbMCnuvi: nhầm,mB3bpyZa smB3bpyZaáng lánmB3bpyZag mB3bpyZanhư mPbMCnuviặt trời…mB3bpyZa mB3bpyZa= =’)

« ĐiaN4v thôiPbMCnuvi. PbMCnuvi» HPbMCnuviàn aN4vNgự TuyệtaN4v khPbMCnuviông trảaN4v aN4vlời PbMCnuvicâu aN4vhỏi củamB3bpyZa nàng.

« aN4vĐi đâuaN4v mB3bpyZa? »aN4v NàngaN4v đmB3bpyZaứng dậy.

« XPbMCnuviuống núimB3bpyZa. PbMCnuvi» HaN4vắn mB3bpyZađã tìmB3bpyZam ởaN4v đâmB3bpyZay cảmB3bpyZa naN4vửa tmB3bpyZaháng màPbMCnuvi aN4vmột mB3bpyZachút mPbMCnuvianh maN4vối mB3bpyZacũng mB3bpyZakhông tìmB3bpyZam aN4vra. HắaN4vn bắtPbMCnuvi đầuPbMCnuvi hoPbMCnuviài ngaN4vhi cáaN4vi bảomB3bpyZa mB3bpyZatàng PbMCnuvicủa PbMCnuviBách HiểuPbMCnuvi ĐưaN4vờng kPbMCnuviia laN4việu cmB3bpyZaó thậtmB3bpyZa PbMCnuvisự tồaN4vn tạiaN4v hPbMCnuviay không.

« TốtaN4v qPbMCnuviuá, xPbMCnuviuống númB3bpyZai thôi.PbMCnuvi »aN4v KhuynmB3bpyZah ThàPbMCnuvinh khaN4vông daN4vấu mB3bpyZanổi mB3bpyZakhoái chPbMCnuvií liềnPbMCnuvi nắmB3bpyZam mB3bpyZalấy PbMCnuviáo hắn.

Hàn NgựmB3bpyZa TuyệtmB3bpyZa khaN4vẽ liếcmB3bpyZa mắtaN4v nmB3bpyZagó naN4vàng mộtPbMCnuvi cáiaN4v, nànaN4vg mB3bpyZaliền thaN4vức thờiaN4v baN4vuông mB3bpyZahắn aN4vra lặnmB3bpyZag mB3bpyZalẽ tmB3bpyZaụt lạaN4vi điaN4v mB3bpyZaphía sau.