Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương 5fFHkgBQ2 Wej5uGZZ: AWej5uGZZnh hùngea5z cứu5fFHkgBQ mỹea5z nhân

« Grrraao…5fFHkgBQ Wej5uGZZ» Wej5uGZZMột tWej5uGZZhanh Wej5uGZZâm đáWej5uGZZng sợWej5uGZZ vea5zang lWej5uGZZên, đằng5fFHkgBQ đằngWej5uGZZ sáWej5uGZZt kh5fFHkgBQí, hẳnWej5uGZZ 5fFHkgBQlà Wej5uGZZcủa Wej5uGZZcon tWej5uGZZhú đáea5zng s5fFHkgBQợ nàoea5z đó.5fFHkgBQ Wej5uGZZĐộc 5fFHkgBQCô Khea5zuynh ThànhWej5uGZZ v5fFHkgBQốn 5fFHkgBQlà ea5zmột kẻWej5uGZZ thea5zông m5fFHkgBQinh ea5zliền mạn5fFHkgBQh mẽea5z 5fFHkgBQmở tea5zo mắt.

Một đôiea5z mắtWej5uGZZ pWej5uGZZhát Wej5uGZZra áWej5uGZZnh sán5fFHkgBQg xanea5zh lea5zục ea5zở trước5fFHkgBQ mea5zặt nàea5zng, cWej5uGZZách khoảng5fFHkgBQ n5fFHkgBQăm thWej5uGZZước, áWej5uGZZnh mea5zắt ho5fFHkgBQàn toànea5z khô5fFHkgBQng c5fFHkgBQó hả5fFHkgBQo ea5zý trea5zừng t5fFHkgBQrừng ngóea5z nàWej5uGZZng, rõWej5uGZZ ràWej5uGZZng coea5zi nàWej5uGZZng ea5zlà bữa5fFHkgBQ ea5zăn đêea5zm ngea5zon lWej5uGZZành. To5fFHkgBQàn thâea5zn nWej5uGZZàng tWej5uGZZoát mồea5z h5fFHkgBQôi lạnh,ea5z nuố5fFHkgBQt nướcWej5uGZZ miến5fFHkgBQg đến5fFHkgBQ Wej5uGZZực mộea5zt cái,ea5z giươWej5uGZZng ea5zđôi mắea5zt nhỏea5z cảnhWej5uGZZ 5fFHkgBQgiác nhìn5fFHkgBQ 5fFHkgBQchằm cea5zhằm ea5zcon dãea5z t5fFHkgBQhú tr5fFHkgBQước mặt.

Hàn Ngựea5z Tu5fFHkgBQyệt đâuea5z rồea5zi ea5z? Đột5fFHkgBQ nhiê5fFHkgBQn nànea5zg 5fFHkgBQnhớ Wej5uGZZra c5fFHkgBQòn có5fFHkgBQ 5fFHkgBQmột n5fFHkgBQgười 5fFHkgBQnữa ea5zkia 5fFHkgBQmà Wej5uGZZ? T5fFHkgBQên chếtWej5uGZZ tiệ5fFHkgBQt đóWej5uGZZ đi5fFHkgBQ đâuea5z Wej5uGZZvậy 5fFHkgBQ? Nàea5zng lặng5fFHkgBQ lWej5uGZZẽ 5fFHkgBQkín đá5fFHkgBQo ea5zliếc mộtWej5uGZZ cáiWej5uGZZ tớiea5z ch5fFHkgBQỗ lWej5uGZZúc nãWej5uGZZy hắnea5z vea5zừa ngồi,5fFHkgBQ Wej5uGZZhic, ea5zđến một5fFHkgBQ cáiea5z bón5fFHkgBQg cea5zũng cWej5uGZZòn Wej5uGZZchả cóWej5uGZZ. ea5zThằng c5fFHkgBQha Wej5uGZZđáng chếtea5z đóWej5uGZZ th5fFHkgBQật kh5fFHkgBQông có5fFHkgBQ ngh5fFHkgBQĩa khí5fFHkgBQ mea5zà, cư5fFHkgBQ nhi5fFHkgBQên chuồn5fFHkgBQ mất5fFHkgBQ, đểea5z lạWej5uGZZi m5fFHkgBQình nWej5uGZZàng tWej5uGZZặng ea5zcho sói5fFHkgBQ ho5fFHkgBQang. ea5zNhất thờiWej5uGZZ nWej5uGZZàng dụcWej5uGZZ khóc5fFHkgBQ vôea5z 5fFHkgBQlệ (m5fFHkgBQuốn ea5zkhóc mà5fFHkgBQ khWej5uGZZông 5fFHkgBQra n5fFHkgBQước mắtea5z), ea5zthôi rồWej5uGZZi Lượm5fFHkgBQ ơWej5uGZZi, thâWej5uGZZn g5fFHkgBQái xiWej5uGZZnh tưea5zơi thea5zành b5fFHkgBQữa nWej5uGZZgon chea5zo 5fFHkgBQdã thú. (Người q5fFHkgBQua ea5zđường Wej5uGZZ: côea5z k5fFHkgBQia, ea5zthêm thea5zắt ea5zgì nhea5ziều thế,ea5z bảWej5uGZZn gea5zốc nóea5z cóea5z hWej5uGZZoa Wej5uGZZlá càWej5uGZZnh thếea5z đ5fFHkgBQâu ea5z| Lãnh5fFHkgBQ Vâ5fFHkgBQn ea5z: ea5zkịa tuiWej5uGZZ, kh5fFHkgBQông tea5zhích Wej5uGZZthì đừnWej5uGZZg đọcWej5uGZZ ea5z! =.=)

Khuynh ea5zThành Wej5uGZZvốn l5fFHkgBQà cea5zó l5fFHkgBQuyện vWej5uGZZõ côngWej5uGZZ đấyWej5uGZZ chứ,ea5z Wej5uGZZhơn 5fFHkgBQnữa 5fFHkgBQvõ cô5fFHkgBQng khô5fFHkgBQng tồiea5z cea5zhút nào5fFHkgBQ. NhấtWej5uGZZ là5fFHkgBQ Wej5uGZZkhinh công,ea5z hea5zoàn toànWej5uGZZ họcea5z hếtWej5uGZZ chânWej5uGZZ truyềea5zn cWej5uGZZủa phea5zụ thâWej5uGZZn, đángea5z 5fFHkgBQtiếc ea5zở thờWej5uGZZi đ5fFHkgBQiểm mWej5uGZZấu ch5fFHkgBQốt Wej5uGZZnhư thếWej5uGZZ này,5fFHkgBQ ea5zcô nànea5zg khônWej5uGZZg Wej5uGZZcó 5fFHkgBQkinh nghea5ziệm chi5fFHkgBQến đấea5zu mea5zang tên5fFHkgBQ Kh5fFHkgBQuynh Thànhea5z cưea5z nhiênea5z ea5zbỏ qWej5uGZZuên sựWej5uGZZ tWej5uGZZhật Wej5uGZZrằng mìWej5uGZZnh cóWej5uGZZ 5fFHkgBQbiết kh5fFHkgBQinh công.

Hai ea5zchân trWej5uGZZước củea5za c5fFHkgBQon só5fFHkgBQi h5fFHkgBQoang 5fFHkgBQcào c5fFHkgBQào mặtWej5uGZZ đấtea5z, c5fFHkgBQhờ ea5zdịp chuẩnWej5uGZZ bịea5z ph5fFHkgBQóng t5fFHkgBQới đâea5zy. Khuea5zynh ThWej5uGZZành lWej5uGZZiên tụea5zc lùea5zi Wej5uGZZvề ea5zsau, ea5zhai chân5fFHkgBQ rWej5uGZZun lẩWej5uGZZy bẩy (Người 5fFHkgBQqua đ5fFHkgBQường 5fFHkgBQ: mấtWej5uGZZ 5fFHkgBQcả p5fFHkgBQhong phạm5fFHkgBQ củaWej5uGZZ 5fFHkgBQcon 5fFHkgBQgái MWej5uGZZinh Ngu5fFHkgBQyệt tiên5fFHkgBQ Wej5uGZZtử, ha5fFHkgBQizzz, nà5fFHkgBQng tea5za ea5zmà tea5zhấy 5fFHkgBQcảnh nàWej5uGZZy Wej5uGZZchắc đậpea5z đầuWej5uGZZ 5fFHkgBQvào đậu5fFHkgBQ hũWej5uGZZ ea5ztự tWej5uGZZử ea5zmất 5fFHkgBQ! 5fFHkgBQ| M5fFHkgBQộ D5fFHkgBQung 5fFHkgBQÝ Vânea5z Wej5uGZZ: *l5fFHkgBQườm* ea5z| NgườWej5uGZZi qWej5uGZZua đường5fFHkgBQ ea5z: ea5z*rón Wej5uGZZrén chạy*). Mộtea5z bóngWej5uGZZ đWej5uGZZen thậea5zt lớnea5z ea5zđột ngộtea5z phónWej5uGZZg tea5zhẳng ea5ztới trước5fFHkgBQ mặtWej5uGZZ nàng,Wej5uGZZ Wej5uGZZmấy Wej5uGZZcái rea5zăng nanWej5uGZZh đãWej5uGZZ n5fFHkgBQgắm rấtWej5uGZZ chWej5uGZZuẩn vàoWej5uGZZ cá5fFHkgBQi cea5zổ t5fFHkgBQrắng ngầnea5z nồnea5z nea5zộn Wej5uGZZcủa nàng,Wej5uGZZ KhWej5uGZZuynh ThànhWej5uGZZ trea5zợn tea5zo m5fFHkgBQắt, đầu5fFHkgBQ ó5fFHkgBQc trốnWej5uGZZg ea5zrỗng, Wej5uGZZtrong đea5zầu cWej5uGZZhỉ c5fFHkgBQòn 5fFHkgBQmột ýWej5uGZZ niệWej5uGZZm 5fFHkgBQduy nhấtea5z… Xea5zong đờ5fFHkgBQi rồWej5uGZZi. ea5zĐúng lúcea5z ea5zcon sóWej5uGZZi Wej5uGZZsắp bổ5fFHkgBQ n5fFHkgBQhào vào5fFHkgBQ người5fFHkgBQ nà5fFHkgBQng, nàngea5z 5fFHkgBQchỉ cả5fFHkgBQm thea5zấy ea5zhẫng nWej5uGZZhẹ mộtea5z cái,ea5z cả5fFHkgBQ ngườiWej5uGZZ bea5zay lea5zên tr5fFHkgBQời. Wej5uGZZĐợi 5fFHkgBQnàng khôiea5z phea5zục ea5zý th5fFHkgBQức, mới5fFHkgBQ nhWej5uGZZận ea5zra Wej5uGZZmình đãea5z tựa5fFHkgBQ vào5fFHkgBQ m5fFHkgBQột 5fFHkgBQcái lồngWej5uGZZ ngựcea5z ấmea5z ápWej5uGZZ rộnea5zg Wej5uGZZrãi tựea5z lea5zúc nào.ea5z Vàea5z 5fFHkgBQngay saWej5uGZZu ea5zđó l5fFHkgBQà n5fFHkgBQhận Wej5uGZZra mìnea5zh đã5fFHkgBQ bị5fFHkgBQ aWej5uGZZi đóea5z Wej5uGZZôm lêea5zn ngồi5fFHkgBQ ởea5z trêea5zn m5fFHkgBQột nhánh5fFHkgBQ cây.

Khuynh TWej5uGZZhành lại5fFHkgBQ nuốtea5z nướ5fFHkgBQc miến5fFHkgBQg Wej5uGZZcái ực,ea5z rú5fFHkgBQt cụcea5z cũn5fFHkgBQg nh5fFHkgBQìn Wej5uGZZrõ ea5zai đãea5z cea5zứu nàng.

« 5fFHkgBQNgươi ea5zkhông ea5zphải đ5fFHkgBQi rWej5uGZZồi sa5fFHkgBQo ea5z? »Wej5uGZZ NàWej5uGZZng Wej5uGZZtrừng mắt5fFHkgBQ nhìWej5uGZZn HàWej5uGZZn Ngự5fFHkgBQ Tuyệt,Wej5uGZZ ea5zbộ dáWej5uGZZng hổn5fFHkgBQ Wej5uGZZhà 5fFHkgBQhổn hểWej5uGZZn sợWej5uGZZ hãi.

Hàn 5fFHkgBQNgự Tu5fFHkgBQyệt quả5fFHkgBQ thậ5fFHkgBQt đãWej5uGZZ rời5fFHkgBQ 5fFHkgBQđi, nhưngea5z ngWej5uGZZhe thấyWej5uGZZ ti5fFHkgBQếng sóWej5uGZZi hoanea5zg gầm5fFHkgBQ 5fFHkgBQlên lạiWej5uGZZ chạyWej5uGZZ vềea5z nWej5uGZZgó tWej5uGZZhử, ea5zlà hắnWej5uGZZ ea5zlo ea5zcho coWej5uGZZn nhócWej5uGZZ lắmea5z mi5fFHkgBQệng kiWej5uGZZa. Hắnea5z từn5fFHkgBQg giết5fFHkgBQ ngườWej5uGZZi Wej5uGZZvô s5fFHkgBQố, tr5fFHkgBQước gWej5uGZZiờ chưea5za baWej5uGZZo gi5fFHkgBQờ 5fFHkgBQbiết mềmea5z lea5zòng. Vea5zốn Wej5uGZZhắn c5fFHkgBQó thểWej5uGZZ Wej5uGZZtrơ mắ5fFHkgBQt nea5zhìn một5fFHkgBQ nWej5uGZZgười chếtea5z dần5fFHkgBQ 5fFHkgBQtrước mắtWej5uGZZ mà5fFHkgBQ khôngWej5uGZZ cứuWej5uGZZ, hiện5fFHkgBQ g5fFHkgBQiờ ea5zlại chỉWej5uGZZ 5fFHkgBQvì một5fFHkgBQ 5fFHkgBQcon 5fFHkgBQnha đầuea5z ng5fFHkgBQốc n5fFHkgBQghếch lạiWej5uGZZ chạea5zy về5fFHkgBQ cứu,Wej5uGZZ chắea5zc hắnea5z bea5zị ấmWej5uGZZ đWej5uGZZầu rồea5zi !

Hàn Ngea5zự Tu5fFHkgBQyệt ea5zkhẽ l5fFHkgBQiếc mắWej5uGZZt nhìnWej5uGZZ nà5fFHkgBQng mộtWej5uGZZ ea5zcái, vea5zẫn làWej5uGZZ khôWej5uGZZng 5fFHkgBQnói 5fFHkgBQgì cả.

Khuynh Thea5zành lắea5zc đầuea5z bấ5fFHkgBQt đắc5fFHkgBQ Wej5uGZZdĩ. «Wej5uGZZ Qu5fFHkgBQên đi5fFHkgBQ, vớea5zi nea5zgươi nea5zói ea5zchuyện chỉWej5uGZZ tWej5uGZZổ phea5zí Wej5uGZZlời. »5fFHkgBQ ChWej5uGZZa nea5zàng dù5fFHkgBQ mỗiea5z câ5fFHkgBQu hWej5uGZZiếm nhưea5z vàng,Wej5uGZZ tố5fFHkgBQt xấu5fFHkgBQ ea5zgì hỏiea5z 5fFHkgBQvẫn trảWej5uGZZ lời.5fFHkgBQ Cò5fFHkgBQn gãea5z trưea5zớc mWej5uGZZắt nàea5zy quảea5z 5fFHkgBQthật cùea5zng kWej5uGZZẻ c5fFHkgBQâm điếc5fFHkgBQ k5fFHkgBQhông kWej5uGZZhác nhaWej5uGZZu l5fFHkgBQà mấyWej5uGZZ, n5fFHkgBQếu không5fFHkgBQ pWej5uGZZhải hắnea5z từng5fFHkgBQ nhảea5z 5fFHkgBQra b5fFHkgBQa chWej5uGZZữ tênWej5uGZZ hắn,Wej5uGZZ thậWej5uGZZt đú5fFHkgBQng nea5zàng ea5zsẽ nghĩ5fFHkgBQ hắea5zn ea5zlà kẻWej5uGZZ câea5zm điếc.

« Đại5fFHkgBQ hiệpea5z, võ5fFHkgBQ c5fFHkgBQông ngươiWej5uGZZ tốtea5z lWej5uGZZắm 5fFHkgBQphải không5fFHkgBQ Wej5uGZZ? XWej5uGZZin cea5zho tea5za đea5zi theWej5uGZZo ngư5fFHkgBQơi điWej5uGZZ 5fFHkgBQ? »5fFHkgBQ 5fFHkgBQKhuynh Thànea5zh tWej5uGZZự 5fFHkgBQnhủ mìnea5zh Wej5uGZZđã học5fFHkgBQ h5fFHkgBQết cWej5uGZZhân tea5zruyền củaWej5uGZZ 5fFHkgBQcha mẹea5z, thea5zế nhưWej5uGZZng 5fFHkgBQso vớiWej5uGZZ H5fFHkgBQàn N5fFHkgBQgự Tuyệtea5z cea5zó 5fFHkgBQvẻ vẫ5fFHkgBQn chưaea5z thấWej5uGZZm tháp5fFHkgBQ gì. (Người ea5zqua đường5fFHkgBQ Wej5uGZZ: 5fFHkgBQÝ Vâea5zn 5fFHkgBQà 5fFHkgBQÝ Vân,5fFHkgBQ Độcea5z CWej5uGZZô Hà5fFHkgBQn ơWej5uGZZi Độc5fFHkgBQ Wej5uGZZCô Hànea5z, coea5zn gái5fFHkgBQ cea5zác ngươiea5z 5fFHkgBQchưa lấyWej5uGZZ chồngea5z đãea5z q5fFHkgBQuên c5fFHkgBQha mẹ,Wej5uGZZ Wej5uGZZkhông cea5zoi các5fFHkgBQ 5fFHkgBQngươi rea5za 5fFHkgBQgì k5fFHkgBQìa Wej5uGZZ| Độ5fFHkgBQc CôWej5uGZZ Hàea5zn Wej5uGZZ: *lạWej5uGZZnh lùnWej5uGZZg liếc5fFHkgBQ mắea5zt* ea5z| Người5fFHkgBQ q5fFHkgBQua đườngea5z Wej5uGZZ: *rea5zét lạnea5zh ea5zđóng băng*)

Không ea5zphản ứng.

Khuynh ea5zThành gãea5zi gãiWej5uGZZ 5fFHkgBQmũi. Wej5uGZZ« Uy5fFHkgBQ, Hàn5fFHkgBQ N5fFHkgBQgự Tuyệt,ea5z lea5zỗ taea5zi Wej5uGZZngươi c5fFHkgBQó vấn5fFHkgBQ đềWej5uGZZ kh5fFHkgBQông hảea5z 5fFHkgBQ? ea5zTa Wej5uGZZsợ lạiea5z gặpea5z phảWej5uGZZi d5fFHkgBQã thú,5fFHkgBQ cea5zho 5fFHkgBQta ea5zđi Wej5uGZZtheo n5fFHkgBQgươi 5fFHkgBQđi ea5zmà ea5z? »

Hàn N5fFHkgBQgự Tuy5fFHkgBQệt buônWej5uGZZg cá5fFHkgBQnh ea5ztay đa5fFHkgBQng ô5fFHkgBQm ea5zKhuynh Th5fFHkgBQành r5fFHkgBQa, 5fFHkgBQthản nh5fFHkgBQiên 5fFHkgBQkhông trảWej5uGZZ l5fFHkgBQời 5fFHkgBQtiếng nào.

Khuynh 5fFHkgBQThành ea5zbĩu bĩu5fFHkgBQ mea5zôi. «ea5z Wej5uGZZTa l5fFHkgBQà mộtea5z côWej5uGZZ nea5zương liễ5fFHkgBQu yea5zếu Wej5uGZZđào tơWej5uGZZ chânea5z yếuea5z tea5zay mềm,5fFHkgBQ ngWej5uGZZươi đea5zành lòngea5z để5fFHkgBQ ea5zta ea5zbị 5fFHkgBQsói ănea5z Wej5uGZZthịt sWej5uGZZao 5fFHkgBQ? Wej5uGZZ» MWej5uGZZẹ tea5zừng ea5znói, 5fFHkgBQkhi cần5fFHkgBQ cea5zó 5fFHkgBQthể Wej5uGZZsử c5fFHkgBQhiêu 5fFHkgBQlàm nũngWej5uGZZ, cea5zhiêu nea5zày dùngea5z Wej5uGZZvới 5fFHkgBQcha nà5fFHkgBQng 5fFHkgBQthực lWej5uGZZà r5fFHkgBQất cea5zó íea5zch, k5fFHkgBQhông biết5fFHkgBQ hiệnWej5uGZZ tại5fFHkgBQ cWej5uGZZó hea5zữu dụngWej5uGZZ hea5zay không.

Nàng tea5zhua hea5zắn rồ5fFHkgBQi, vẫea5zn phỗnea5zg Wej5uGZZra kh5fFHkgBQông nói5fFHkgBQ gì.

Khuynh Thànhea5z ea5ztức muốnWej5uGZZ hWej5uGZZộc m5fFHkgBQáu. Wej5uGZZ« Ngươi…ea5z Wej5uGZZThôi t5fFHkgBQa thàea5z coWej5uGZZi ngươi5fFHkgBQ làea5z khô5fFHkgBQng k5fFHkgBQhí Wej5uGZZcho xWej5uGZZong. »

« CóWej5uGZZ tWej5uGZZhể đea5zi the5fFHkgBQo. »5fFHkgBQ HWej5uGZZắn thea5zản nhiWej5uGZZên nói,5fFHkgBQ thêea5zm một5fFHkgBQ câu5fFHkgBQ. «ea5z Chỉea5z cWej5uGZZần nWej5uGZZgươi kh5fFHkgBQông sWej5uGZZợ Wej5uGZZlà được.Wej5uGZZ »ea5z CuWej5uGZZộc sốngea5z củea5za hắWej5uGZZn ở5fFHkgBQ đaWej5uGZZo kiếm5fFHkgBQ ea5zmáu taWej5uGZZnh, cóea5z c5fFHkgBQon nea5zhóc n5fFHkgBQào Wej5uGZZdám điea5z theWej5uGZZo hắnea5z 5fFHkgBQcơ chứ. (Người q5fFHkgBQua đườnea5zg Wej5uGZZ: ea5zHắn dáWej5uGZZm cWej5uGZZoi nà5fFHkgBQng làea5z nữWej5uGZZ hàiWej5uGZZ tửea5z 5fFHkgBQa, trẻWej5uGZZ cea5zon 5fFHkgBQa, ea5z… *ico5fFHkgBQn tứcea5z hộcea5z máu*)

Khuynh ThWej5uGZZành hưngea5z phấWej5uGZZn th5fFHkgBQiếu đWej5uGZZiều nhảyWej5uGZZ dự5fFHkgBQng lên,ea5z túea5zm Wej5uGZZlấy tWej5uGZZay á5fFHkgBQo hắn5fFHkgBQ 5fFHkgBQlắc lắea5zc. ea5z« Wej5uGZZTa sẽ5fFHkgBQ khôWej5uGZZng ea5zsợ, ea5zta điea5z ea5ztheo ngươea5zi đượea5zc ea5zrồi, n5fFHkgBQgươi thWej5uGZZật 5fFHkgBQsự là5fFHkgBQ ngWej5uGZZười tố5fFHkgBQt m5fFHkgBQà. »

Mặt hắnea5z vẫWej5uGZZn khôea5zng có5fFHkgBQ biểuea5z 5fFHkgBQtình, chỉ5fFHkgBQ cea5zó á5fFHkgBQnh mắea5zt lạiea5z x5fFHkgBQẹt qea5zua mộtWej5uGZZ Wej5uGZZnét cưWej5uGZZời Wej5uGZZkhổ, ea5zhắn làea5z nea5zgười tốtWej5uGZZ ea5zsao ea5z? NếWej5uGZZu hWej5uGZZắn làea5z ngườiWej5uGZZ tố5fFHkgBQt, cănWej5uGZZ bea5zản tea5zrên 5fFHkgBQđời khônWej5uGZZg ea5zcó 5fFHkgBQai lea5zà ngườiea5z xấu5fFHkgBQ hếWej5uGZZt. Trea5zong g5fFHkgBQiang hồ,Wej5uGZZ ngườiWej5uGZZ nà5fFHkgBQo nWej5uGZZghe đếnea5z tên5fFHkgBQ h5fFHkgBQắn, khôn5fFHkgBQg phea5zải ea5zhận thấuea5z xương5fFHkgBQ tWej5uGZZhì cũnea5zg làWej5uGZZ 5fFHkgBQsợ tea5záng đởm,ea5z nWej5uGZZha đầuea5z nàyea5z cWej5uGZZư nh5fFHkgBQiên lôea5zi ea5zkéo taea5zy á5fFHkgBQo hea5zắn, cònea5z muốnea5z đồngea5z hàWej5uGZZnh vớiWej5uGZZ hWej5uGZZắn, điềWej5uGZZu kWej5uGZZỳ ea5zquái nh5fFHkgBQất cWej5uGZZhính l5fFHkgBQà cònWej5uGZZ n5fFHkgBQói hắn5fFHkgBQ lea5zà ngưWej5uGZZời tốt5fFHkgBQ, xeWej5uGZZm rea5za ea5zlà ea5zmột 5fFHkgBQđứa Wej5uGZZnha đ5fFHkgBQầu khôn5fFHkgBQg hiểWej5uGZZu chuyện5fFHkgBQ đời.

« HWej5uGZZàn 5fFHkgBQđại c5fFHkgBQa, Wej5uGZZhuynh tớ5fFHkgBQi nơ5fFHkgBQi nàWej5uGZZy ea5zlàm Wej5uGZZgì Wej5uGZZ? »ea5z Nàea5zng vWej5uGZZốn khea5zông Wej5uGZZhi vọea5zng h5fFHkgBQắn tea5zrả lời,Wej5uGZZ xeWej5uGZZm r5fFHkgBQa chỉ5fFHkgBQ muốea5zn lầmea5z 5fFHkgBQbầm ea5ztự đ5fFHkgBQộc thoại5fFHkgBQ thôi.

« TìmWej5uGZZ mộWej5uGZZt tea5zhứ 5fFHkgBQnày nọ5fFHkgBQ. »

« VậWej5uGZZy… ÁWej5uGZZ 5fFHkgBQ! »Wej5uGZZ KWej5uGZZhuynh ea5zThành Wej5uGZZnhìn hắWej5uGZZn, 5fFHkgBQvui vẻea5z 5fFHkgBQkhông ti5fFHkgBQn vàWej5uGZZo tea5zai mìnea5zh. ea5z« ea5zHuynh ea5zcũng trea5zả lờiea5z ea5zsao Wej5uGZZ? »

Hắn Wej5uGZZkhông Wej5uGZZnói đượcea5z thêmea5z ea5zlời nea5zào, tựea5z nẫ5fFHkgBQu bản5fFHkgBQ thea5zân 5fFHkgBQvì cáea5zi qu5fFHkgBQái g5fFHkgBQì pWej5uGZZhải tốnWej5uGZZ nea5zước bea5zọt đấuWej5uGZZ vea5zõ mồmea5z vớiea5z coWej5uGZZn n5fFHkgBQhóc này. (Người qea5zua đườea5zng Wej5uGZZ: Aea5znh nWej5uGZZói đượcea5z Wej5uGZZba Wej5uGZZcâu 5fFHkgBQmà ea5zđã tự5fFHkgBQ trách5fFHkgBQ đ5fFHkgBQi đấWej5uGZZu võea5z mồm5fFHkgBQ sWej5uGZZao ea5z? ea5zBái phục5fFHkgBQ Wej5uGZZ| Hea5zàn đại5fFHkgBQ ea5zca Wej5uGZZ: *lườm*5fFHkgBQ ea5z| Ng5fFHkgBQười qea5zua đườngWej5uGZZ 5fFHkgBQ: *rea5zét rea5zun lậpea5z cập*)

« Hà5fFHkgBQn đạ5fFHkgBQi caea5z, b5fFHkgBQao gea5ziờ hWej5uGZZuynh Wej5uGZZmới lạiWej5uGZZ Wej5uGZZxuống nú5fFHkgBQi 5fFHkgBQ? »5fFHkgBQ Nàngea5z c5fFHkgBQòn phảiWej5uGZZ 5fFHkgBQđi lậpea5z giea5za đìn5fFHkgBQh ea5zmà. T__T

« V5fFHkgBQội 5fFHkgBQlập giWej5uGZZa đìnea5zh Wej5uGZZsao Wej5uGZZ? »Troea5zng lòn5fFHkgBQg hắnWej5uGZZ cư5fFHkgBQ nWej5uGZZhiên cóWej5uGZZ mộtea5z loại5fFHkgBQ cảea5zm gea5ziác kỳ5fFHkgBQ qu5fFHkgBQái, khWej5uGZZông muea5zốn ea5zcon ea5znhóc nàea5zy Wej5uGZZđi lậpWej5uGZZ giWej5uGZZa đình.

Khuynh Tea5zhành Wej5uGZZlắc đầuea5z mạWej5uGZZnh tới5fFHkgBQ Wej5uGZZmức muốn5fFHkgBQ văn5fFHkgBQg đầuea5z ea5zra ngoàWej5uGZZi. «Wej5uGZZ Khôngea5z hea5zề Wej5uGZZvội khôngWej5uGZZ ea5zhề vea5zội, muội5fFHkgBQ k5fFHkgBQhông m5fFHkgBQuốn lấyWej5uGZZ chồng.Wej5uGZZ »5fFHkgBQ N5fFHkgBQàng mea5zới khôngea5z ea5zcần gả5fFHkgBQ cea5zho co5fFHkgBQn cWej5uGZZủa ‘Bệ5fFHkgBQnh ThầnWej5uGZZ Wej5uGZZKinh’ th5fFHkgBQúc thúc.

Hàn NgWej5uGZZự Tuy5fFHkgBQệt lạnWej5uGZZh nhưea5z bănWej5uGZZg ph5fFHkgBQun ea5zra Wej5uGZZhai chea5zữ. Wej5uGZZ« TWej5uGZZốt lea5zắm. »Wej5uGZZ Kỳea5z qu5fFHkgBQái, nWej5uGZZàng khônea5zg muWej5uGZZốn lập5fFHkgBQ 5fFHkgBQgia đìnhea5z, tronea5zg lòWej5uGZZng hắnea5z Wej5uGZZcư n5fFHkgBQhiên 5fFHkgBQcó cWej5uGZZhút caWej5uGZZo hứng.Wej5uGZZ NguyWej5uGZZên h5fFHkgBQắn vẫnea5z tưởng5fFHkgBQ ea5zbản ea5zthân sea5zẽ khôWej5uGZZng 5fFHkgBQbao 5fFHkgBQgiờ cWej5uGZZó hỉea5z nộWej5uGZZ ái5fFHkgBQ ốea5z, vậyWej5uGZZ ea5zmà tốea5zi nWej5uGZZay nea5zha đầu5fFHkgBQ ng5fFHkgBQốc nàWej5uGZZy xuea5zất hiện5fFHkgBQ, Wej5uGZZlại đánhWej5uGZZ 5fFHkgBQđộng tWej5uGZZới một5fFHkgBQ ea5zthứ gìWej5uGZZ đóWej5uGZZ Wej5uGZZtận s5fFHkgBQâu Wej5uGZZtrong n5fFHkgBQội tâea5zm củWej5uGZZa mình.

« TốWej5uGZZt lắ5fFHkgBQm cWej5uGZZái g5fFHkgBQì ea5z? »5fFHkgBQ Kh5fFHkgBQuynh TWej5uGZZhành tea5zò mea5zò hỏi.

Hàn ea5zNgự TuWej5uGZZyệt k5fFHkgBQhông đểea5z Wej5uGZZý tớiea5z nà5fFHkgBQng, cea5zhỉ ôea5zm Wej5uGZZnàng nhảy5fFHkgBQ xuốngWej5uGZZ. ea5zTrong lea5zúc bọnea5z họea5z nóea5zi ea5zchuyện, sóea5zi hoaea5zng sớm5fFHkgBQ đã5fFHkgBQ khôngWej5uGZZ 5fFHkgBQbiết Wej5uGZZđi vềea5z hướng5fFHkgBQ Wej5uGZZnào. Đ5fFHkgBQộc CôWej5uGZZ K5fFHkgBQhuynh Thànhea5z nhWej5uGZZặt lêWej5uGZZn taWej5uGZZy nảiea5z rồi5fFHkgBQ ea5zbĩu bĩuWej5uGZZ môea5zi. Wej5uGZZ« CònWej5uGZZ tốea5zt cea5zòn tWej5uGZZốt, nếu5fFHkgBQ taea5zy nWej5uGZZải cũngea5z mea5zất, bWej5uGZZổn cWej5uGZZô nươngea5z chỉea5z có5fFHkgBQ nướ5fFHkgBQc đWej5uGZZi làmea5z Wej5uGZZkhất cái5fFHkgBQ q5fFHkgBQua ngày.Wej5uGZZ »

Hàn NgWej5uGZZự Tuy5fFHkgBQệt lea5zại 5fFHkgBQngồi lại5fFHkgBQ vịea5z tea5zrí cũWej5uGZZ, Wej5uGZZgiống như5fFHkgBQ h5fFHkgBQết thả5fFHkgBQy mọi5fFHkgBQ chuyệnWej5uGZZ chưaea5z t5fFHkgBQừng x5fFHkgBQảy ra5fFHkgBQ. Khea5zuynh 5fFHkgBQThành tiea5zến đea5zến bêea5zn 5fFHkgBQhắn, cườiea5z 5fFHkgBQhì hea5zì. «ea5z ea5zLạnh Wej5uGZZquá đi…Wej5uGZZ Muội…Wej5uGZZ muôi5fFHkgBQ có5fFHkgBQ ea5zthể ngủ5fFHkgBQ cạnhWej5uGZZ bWej5uGZZên huyn5fFHkgBQh đượcea5z kWej5uGZZhông 5fFHkgBQ? » (Người quWej5uGZZa đườngWej5uGZZ 5fFHkgBQ: Kea5zhông biếtea5z ea5zai cea5zhiếm t5fFHkgBQiện nghea5zi của5fFHkgBQ aiWej5uGZZ, hừea5z hừ…)

Hàn Ngựea5z TuyệtWej5uGZZ khôngWej5uGZZ hềea5z Wej5uGZZtrả lời.

Nàng Wej5uGZZnhếch mépWej5uGZZ cea5zười Wej5uGZZhề hềWej5uGZZ đea5zầy giWej5uGZZan ác.5fFHkgBQ «ea5z Khôn5fFHkgBQg được5fFHkgBQ b5fFHkgBQỏ lạ5fFHkgBQi muộWej5uGZZi đea5zâu nhWej5uGZZé, muội5fFHkgBQ ngWej5uGZZủ đ5fFHkgBQây. Huea5zynh màea5z bỏ5fFHkgBQ lạiea5z muội,5fFHkgBQ muộea5zi thềWej5uGZZ Wej5uGZZsẽ tróea5zc nWej5uGZZã ea5zhuynh tới5fFHkgBQ ea5zchân trờiea5z Wej5uGZZgóc 5fFHkgBQbể chWej5uGZZo ea5zcoi. ea5z» HắWej5uGZZn nea5zếu dámWej5uGZZ bWej5uGZZỏ lạWej5uGZZi nàng,Wej5uGZZ nea5zàng 5fFHkgBQsẽ nhWej5uGZZờ lWej5uGZZục thúc5fFHkgBQ tWej5uGZZhúc tìmWej5uGZZ Wej5uGZZhắn lôi5fFHkgBQ Wej5uGZZvề, thiêWej5uGZZn h5fFHkgBQạ khô5fFHkgBQng cóea5z ngườea5zi ea5znào màWej5uGZZ BWej5uGZZách Hi5fFHkgBQểu ĐườnWej5uGZZg ea5ztìm khea5zông r5fFHkgBQa hết.ea5z ea5zCả ea5znhà l5fFHkgBQục thea5zúc thúcWej5uGZZ mỗi5fFHkgBQ lầnea5z tới5fFHkgBQ ea5zthăm gi5fFHkgBQa đìnWej5uGZZh nàn5fFHkgBQg Wej5uGZZđều khea5zen nàng5fFHkgBQ đángea5z yêea5zu. Lụcea5z th5fFHkgBQúc thú5fFHkgBQc, lục5fFHkgBQ 5fFHkgBQthẩm th5fFHkgBQẩm t5fFHkgBQhật lWej5uGZZà yêuWej5uGZZ tea5zhích nàng,5fFHkgBQ nàng5fFHkgBQ ea5zcó nhờWej5uGZZ tìm5fFHkgBQ ea5zmột n5fFHkgBQgười, ea5zlục thúcea5z ea5zthúc s5fFHkgBQao lạiea5z khôngWej5uGZZ hỗea5z trWej5uGZZợ chứWej5uGZZ ?

Khuynh Th5fFHkgBQành ngọea5z ngu5fFHkgBQậy mãiWej5uGZZ khôngea5z tìmWej5uGZZ thấWej5uGZZy tư5fFHkgBQ thếWej5uGZZ ng5fFHkgBQủ thícWej5uGZZh ea5zhợp, tea5zhế lea5zà Wej5uGZZtự 5fFHkgBQnhiên đemea5z đ5fFHkgBQầu dựWej5uGZZa và5fFHkgBQo 5fFHkgBQvai hắn5fFHkgBQ, ôm5fFHkgBQ 5fFHkgBQlấy cán5fFHkgBQh ta5fFHkgBQy hắnea5z. ea5zVẫn làea5z ngủea5z ea5znhư tWej5uGZZhế a5fFHkgBQn tWej5uGZZoàn hơnWej5uGZZ, nếuea5z khô5fFHkgBQng hắWej5uGZZn chạy5fFHkgBQ mấtea5z ea5zthì ea5zsao 5fFHkgBQ? Nếu5fFHkgBQ l5fFHkgBQại gặWej5uGZZp sea5zói hWej5uGZZoang, nàea5zng liWej5uGZZền xoWej5uGZZng 5fFHkgBQđời rồi5fFHkgBQ. Na5fFHkgBQm 5fFHkgBQnữ hWej5uGZZữu bi5fFHkgBQệt nàngWej5uGZZ 5fFHkgBQcó biếtWej5uGZZ 5fFHkgBQchớ, như5fFHkgBQng ea5zlà dựaea5z vàWej5uGZZo một5fFHkgBQ cea5zái cóea5z l5fFHkgBQàm s5fFHkgBQao đâu,ea5z nànWej5uGZZg lớ5fFHkgBQn th5fFHkgBQế 5fFHkgBQnày rồi,Wej5uGZZ că5fFHkgBQn bảea5zn đWej5uGZZể ýea5z l5fFHkgBQàm gea5zì. LạWej5uGZZi nhắea5zc nàWej5uGZZng Độ5fFHkgBQc Wej5uGZZCô Khuy5fFHkgBQnh ThàWej5uGZZnh, 5fFHkgBQnăm 1Wej5uGZZ6 tuổi5fFHkgBQ xuốWej5uGZZng nea5zúi mWej5uGZZẹ liềnea5z maWej5uGZZng nWej5uGZZàng tWej5uGZZới kỹea5z vWej5uGZZiện 5fFHkgBQxem trea5zộm, 1ea5z8 Wej5uGZZtuổi xoea5zng lWej5uGZZiền ea5zcho nà5fFHkgBQng xeea5zm Xuea5zân cuWej5uGZZng ea5zđồ, 5fFHkgBQcòn ea5zgiảng Wej5uGZZgiải rWej5uGZZất nhiề5fFHkgBQu 5fFHkgBQtri thWej5uGZZức vềea5z Wej5uGZZviệc Wej5uGZZnam nữ.5fFHkgBQ Mẹea5z nWej5uGZZói đấWej5uGZZy 5fFHkgBQlà Wej5uGZZgiáo dụcWej5uGZZ ea5zgiới tWej5uGZZính cea5zhính quy5fFHkgBQ, tuyWej5uGZZệt đốiWej5uGZZ 5fFHkgBQkhông cWej5uGZZó tíWej5uGZZ teWej5uGZZo Wej5uGZZnào b5fFHkgBQất lư5fFHkgBQơng 5fFHkgBQhết. Thea5zế l5fFHkgBQà bởiea5z vìea5z chuyệ5fFHkgBQn ‘gWej5uGZZiáo dục’ea5z nea5zày, cea5zha mẹ5fFHkgBQ ea5znàng liềnWej5uGZZ Wej5uGZZcãi nhWej5uGZZau tea5zo. Kỳea5z thậWej5uGZZt lWej5uGZZà chWej5uGZZa n5fFHkgBQàng ănea5z dấ5fFHkgBQm chuea5za, Wej5uGZZcha vốnWej5uGZZ khônea5zg ch5fFHkgBQo phépea5z m5fFHkgBQẹ ea5zthấy ea5znam nhânea5z nào5fFHkgBQ ea5zkhác ngo5fFHkgBQài Wej5uGZZmình ea5zcả. Ấyea5z vậyea5z 5fFHkgBQmẹ lạiea5z ea5zto Wej5uGZZgan lớn5fFHkgBQ mậtea5z vea5zào kỹ5fFHkgBQ việ5fFHkgBQn chơiea5z, Wej5uGZZcha 5fFHkgBQkhông tứcWej5uGZZ gWej5uGZZiận mớiea5z ea5zlà lạWej5uGZZ. Bea5zao nhiêuea5z năm5fFHkgBQ 5fFHkgBQqua, cea5zha mWej5uGZZẹ Wej5uGZZân âea5zn áiea5z ea5zái, cea5zhỉ 5fFHkgBQcó ea5zcãi nWej5uGZZhau mộtea5z l5fFHkgBQần dWej5uGZZuy n5fFHkgBQhất đó.5fFHkgBQ NàngWej5uGZZ 5fFHkgBQcũng tWej5uGZZhật hea5zâm Wej5uGZZmộ bọnWej5uGZZ họ,ea5z nàngWej5uGZZ cea5zũng muốnea5z ea5ztìm mộ5fFHkgBQt nWej5uGZZam nhâ5fFHkgBQn thậ5fFHkgBQt 5fFHkgBQtốt nhWej5uGZZư cha.

Hàn Ngựea5z Tuy5fFHkgBQệt khôn5fFHkgBQg đẩy5fFHkgBQ nàn5fFHkgBQg 5fFHkgBQra m5fFHkgBQà mặ5fFHkgBQc 5fFHkgBQnàng dea5zựa vàoea5z người.5fFHkgBQ T5fFHkgBQừ 5fFHkgBQkhi cóea5z tríea5z nhớ,Wej5uGZZ 5fFHkgBQsư phụea5z hắnea5z đWej5uGZZã đea5zem hắnea5z đea5zầu nhea5zập vàWej5uGZZo cu5fFHkgBQộc sốngea5z củaWej5uGZZ bea5zầy đànWej5uGZZ dãea5z tWej5uGZZhú, hWej5uGZZắn Wej5uGZZlớn lên5fFHkgBQ cWej5uGZZó Wej5uGZZthú 5fFHkgBQtính 5fFHkgBQnhư ea5zdã thú5fFHkgBQ, tea5zhậm cWej5uGZZhí dã5fFHkgBQ ea5zthú thấea5zy hắea5zn ea5zcòn pWej5uGZZhải Wej5uGZZe ngạ5fFHkgBQi. Trea5zải qu5fFHkgBQa ea5zbao nhiêu5fFHkgBQ năea5zm sóngea5z gi5fFHkgBQó, cảWej5uGZZ ngườiea5z 5fFHkgBQnhuốm đầy5fFHkgBQ sea5zát kea5zhí, Wej5uGZZthế mà5fFHkgBQ côWej5uGZZ 5fFHkgBQnàng này5fFHkgBQ cea5zư nhiêWej5uGZZn dáea5zm dựaWej5uGZZ 5fFHkgBQvào ngưea5zời hắ5fFHkgBQn ngủ5fFHkgBQ, thậtWej5uGZZ kWej5uGZZhông hiểuWej5uGZZ n5fFHkgBQên nó5fFHkgBQi nàngea5z ea5zđơn t5fFHkgBQhuần hea5zay lWej5uGZZà n5fFHkgBQgu n5fFHkgBQgốc nữa.ea5z Nh5fFHkgBQìn tWej5uGZZhấy gươngWej5uGZZ Wej5uGZZmặt nea5zgủ sea5zay xWej5uGZZinh đWej5uGZZẹp củaWej5uGZZ nàng,Wej5uGZZ hắn5fFHkgBQ Wej5uGZZkhông né5fFHkgBQn đượcea5z v5fFHkgBQươn taea5zy ea5zôm lấyWej5uGZZ nàng.Wej5uGZZ Wej5uGZZCô đơn5fFHkgBQ Wej5uGZZ25 nămWej5uGZZ, lầ5fFHkgBQn đầ5fFHkgBQu tiêWej5uGZZn phátea5z hi5fFHkgBQện Wej5uGZZra cả5fFHkgBQm giáWej5uGZZc cea5zó người5fFHkgBQ làmea5z bạWej5uGZZn t5fFHkgBQhật là5fFHkgBQ tốt.5fFHkgBQ NànWej5uGZZg cóWej5uGZZ thể5fFHkgBQ c5fFHkgBQùng hắea5zn ea5ztới kh5fFHkgBQi n5fFHkgBQào ea5z? N5fFHkgBQếu nWej5uGZZàng biếea5zt hắea5zn lWej5uGZZà Wej5uGZZai thea5zì s5fFHkgBQao Wej5uGZZ? Wej5uGZZLiệu nàng5fFHkgBQ cònWej5uGZZ lea5zớn gea5zan nWej5uGZZhư vậy5fFHkgBQ haea5zy không5fFHkgBQ ?

Sáng sớm5fFHkgBQ h5fFHkgBQôm sa5fFHkgBQu, KhuWej5uGZZynh ThWej5uGZZành bị5fFHkgBQ mộ5fFHkgBQt luồ5fFHkgBQng 5fFHkgBQánh sá5fFHkgBQng Wej5uGZZchói 5fFHkgBQmắt lea5zàm Wej5uGZZthức dậy.Wej5uGZZ Tớiea5z kWej5uGZZhi Wej5uGZZnàng phátea5z hWej5uGZZiện bảnea5z th5fFHkgBQân cWej5uGZZư nhiên5fFHkgBQ ô5fFHkgBQm ômea5z dựWej5uGZZa ea5zdựa vàoWej5uGZZ 5fFHkgBQmột ea5zgã 5fFHkgBQnam Wej5uGZZnhân ngủea5z ea5zcả Wej5uGZZđêm, liềea5zn ngượnea5zg ngùng5fFHkgBQ cườ5fFHkgBQi cười.5fFHkgBQ 5fFHkgBQ« TWej5uGZZay hWej5uGZZuynh kh5fFHkgBQông bị5fFHkgBQ tWej5uGZZê c5fFHkgBQhứ ea5z? » (Người q5fFHkgBQua đường5fFHkgBQ 5fFHkgBQ: TWej5uGZZhiện tWej5uGZZâm bộea5zc ph5fFHkgBQát n5fFHkgBQhư saea5zo băngWej5uGZZ Wej5uGZZ| Khuyea5znh ThànWej5uGZZh ea5z: *lườWej5uGZZm* ea5z| Ngưea5zời qea5zua đea5zường 5fFHkgBQ: nhầm,5fFHkgBQ sá5fFHkgBQng ea5zláng Wej5uGZZnhư mea5zặt tr5fFHkgBQời… Wej5uGZZ= =’)

« ea5zĐi ea5zthôi. »ea5z Hàn5fFHkgBQ Ngự5fFHkgBQ TuWej5uGZZyệt k5fFHkgBQhông trảWej5uGZZ ea5zlời câu5fFHkgBQ ea5zhỏi Wej5uGZZcủa nàng.

« Đi5fFHkgBQ đâuWej5uGZZ Wej5uGZZ? ea5z» Nàng5fFHkgBQ đứng5fFHkgBQ dậy.

« ea5zXuống ea5znúi. 5fFHkgBQ» Hắn5fFHkgBQ 5fFHkgBQđã tìmWej5uGZZ 5fFHkgBQở đâWej5uGZZy cea5zả n5fFHkgBQửa t5fFHkgBQháng mWej5uGZZà mea5zột Wej5uGZZchút ea5zmanh mốiWej5uGZZ cũnea5zg khôngea5z t5fFHkgBQìm 5fFHkgBQra. HWej5uGZZắn bắ5fFHkgBQt đầuWej5uGZZ hoàWej5uGZZi nghWej5uGZZi cáWej5uGZZi bảWej5uGZZo tea5zàng của5fFHkgBQ Wej5uGZZBách Hea5ziểu ĐưWej5uGZZờng kWej5uGZZia liệuWej5uGZZ cóWej5uGZZ thậWej5uGZZt sWej5uGZZự tồea5zn tWej5uGZZại Wej5uGZZhay không.

« T5fFHkgBQốt ea5zquá, xuốn5fFHkgBQg nú5fFHkgBQi thôi5fFHkgBQ. »Wej5uGZZ Khea5zuynh Wej5uGZZThành khôngea5z ea5zdấu ea5znổi khoá5fFHkgBQi chíWej5uGZZ lWej5uGZZiền n5fFHkgBQắm 5fFHkgBQlấy Wej5uGZZáo hắn.

Hàn Nea5zgự Tuyệea5zt kWej5uGZZhẽ liếea5zc mea5zắt n5fFHkgBQgó nàng5fFHkgBQ mWej5uGZZột Wej5uGZZcái, nànea5zg liề5fFHkgBQn thứcea5z thờWej5uGZZi bu5fFHkgBQông hắn5fFHkgBQ rWej5uGZZa 5fFHkgBQlặng lẽWej5uGZZ tụt5fFHkgBQ Wej5uGZZlại đ5fFHkgBQi ph5fFHkgBQía sau.