Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương EpT8St2 fDnCfd: AEpT8Stnh hùnfDnCfdg fDnCfdcứu mỹfDnCfd nhân

« GrrzfRUc4raao… »fDnCfd MộtzfRUc4 tzfRUc4hanh âzfRUc4m EpT8Stđáng sEpT8Stợ vEpT8Stang lênw9, đằngfDnCfd đằnw9g w9sát kw9hí, hẳnzfRUc4 EpT8Stlà củzfRUc4a cozfRUc4n tw9hú đánw9g szfRUc4ợ zfRUc4nào đó.zfRUc4 zfRUc4Độc EpT8StCô KfDnCfdhuynh ThànhEpT8St vốnfDnCfd lfDnCfdà mộtEpT8St kfDnCfdẻ w9thông mfDnCfdinh lw9iền mạnhw9 mẽfDnCfd w9mở tfDnCfdo mắt.

Một đEpT8Stôi mắzfRUc4t pEpT8Sthát fDnCfdra fDnCfdánh sw9áng fDnCfdxanh lEpT8Stục EpT8Stở trướEpT8Stc mặtw9 nàzfRUc4ng, cácfDnCfdh khoảnw9g nămfDnCfd thước,fDnCfd ánhzfRUc4 mfDnCfdắt EpT8Sthoàn tzfRUc4oàn khônEpT8Stg w9có hảozfRUc4 w9ý trừngw9 trừnEpT8Stg ngófDnCfd zfRUc4nàng, EpT8Strõ rw9àng cozfRUc4i EpT8Stnàng làzfRUc4 bữaw9 fDnCfdăn w9đêm ngfDnCfdon lànhzfRUc4. TofDnCfdàn thEpT8Stân fDnCfdnàng w9toát fDnCfdmồ hfDnCfdôi lạnh,EpT8St EpT8Stnuốt fDnCfdnước miw9ếng đếfDnCfdn ựcEpT8St mEpT8Stột cw9ái, giươnfDnCfdg đzfRUc4ôi mw9ắt nhỏzfRUc4 cảnhw9 gw9iác EpT8Stnhìn w9chằm cfDnCfdhằm czfRUc4on w9dã zfRUc4thú EpT8Sttrước mặt.

Hàn fDnCfdNgự TzfRUc4uyệt w9đâu rồzfRUc4i EpT8St? ĐfDnCfdột fDnCfdnhiên zfRUc4nàng fDnCfdnhớ rfDnCfda fDnCfdcòn EpT8Stcó mộfDnCfdt ngườiEpT8St nữEpT8Sta EpT8Stkia màzfRUc4 fDnCfd? TzfRUc4ên chếEpT8Stt w9tiệt đófDnCfd điEpT8St đâfDnCfdu vậyzfRUc4 w9? NànfDnCfdg lặnfDnCfdg lfDnCfdẽ kínw9 đáofDnCfd liEpT8Stếc mộzfRUc4t cáiw9 tớizfRUc4 cw9hỗ w9lúc fDnCfdnãy hắEpT8Stn vzfRUc4ừa zfRUc4ngồi, w9hic, đếEpT8Stn mộtEpT8St cáiw9 bóEpT8Stng cũngw9 czfRUc4òn chfDnCfdả zfRUc4có. ThằzfRUc4ng EpT8Stcha đázfRUc4ng chếtw9 fDnCfdđó tfDnCfdhật khzfRUc4ông ców9 w9nghĩa khw9í màfDnCfd, cEpT8Stư w9nhiên chuồnEpT8St mất,w9 đểzfRUc4 lfDnCfdại EpT8Stmình nàfDnCfdng tặnEpT8Stg w9cho sóEpT8Sti hEpT8Stoang. NhfDnCfdất thfDnCfdời fDnCfdnàng zfRUc4dục khózfRUc4c EpT8Stvô lệfDnCfd (muốEpT8Stn khw9óc mEpT8Stà khônfDnCfdg rzfRUc4a nướw9c mfDnCfdắt), thzfRUc4ôi rồifDnCfd LượmzfRUc4 EpT8Stơi, thfDnCfdân zfRUc4gái xfDnCfdinh tươizfRUc4 tzfRUc4hành bữaw9 nzfRUc4gon cfDnCfdho dzfRUc4ã thú. (Người qw9ua đưEpT8Stờng w9: côfDnCfd kiazfRUc4, thw9êm w9thắt fDnCfdgì nEpT8Sthiều thfDnCfdế, bảnEpT8St gốEpT8Stc nw9ó fDnCfdcó zfRUc4hoa lzfRUc4á càEpT8Stnh EpT8Stthế đw9âu fDnCfd| LãfDnCfdnh VânzfRUc4 w9: kịazfRUc4 tw9ui, khzfRUc4ông thíw9ch thìfDnCfd đừngw9 fDnCfdđọc zfRUc4! =.=)

Khuynh Thw9ành zfRUc4vốn làzfRUc4 czfRUc4ó luyw9ện võzfRUc4 cw9ông đấw9y w9chứ, hơnEpT8St zfRUc4nữa vfDnCfdõ cônzfRUc4g w9không tồzfRUc4i cw9hút nàzfRUc4o. NhfDnCfdất làw9 khifDnCfdnh cônzfRUc4g, how9àn w9toàn họczfRUc4 hếtEpT8St chânw9 tzfRUc4ruyền củaw9 phụw9 thâzfRUc4n, đáw9ng tw9iếc EpT8Stở thờiw9 điểEpT8Stm fDnCfdmấu chốtEpT8St w9như thw9ế nfDnCfdày, cfDnCfdô EpT8Stnàng khôw9ng czfRUc4ó kinw9h nghiệmfDnCfd chiếfDnCfdn đấuw9 manw9g têzfRUc4n KEpT8Sthuynh ThàfDnCfdnh EpT8Stcư nEpT8Sthiên bzfRUc4ỏ quênw9 sựw9 thậzfRUc4t rằngw9 mìnEpT8Sth cóEpT8St biếtzfRUc4 khiEpT8Stnh công.

Hai cEpT8Sthân trướw9c w9của cEpT8Ston EpT8Stsói hfDnCfdoang cEpT8Stào càzfRUc4o mặzfRUc4t đfDnCfdất, chờfDnCfd dịpzfRUc4 chuẩnEpT8St EpT8Stbị pw9hóng tzfRUc4ới đâw9y. KhEpT8Stuynh Thànw9h EpT8Stliên tụzfRUc4c lùiw9 vềEpT8St zfRUc4sau, hazfRUc4i chzfRUc4ân rzfRUc4un lẩyzfRUc4 bẩy (Người w9qua zfRUc4đường zfRUc4: mấtfDnCfd cfDnCfdả phow9ng phạmw9 củazfRUc4 EpT8Stcon gfDnCfdái EpT8StMinh Nguyw9ệt tiênfDnCfd tửEpT8St, haizfRUc4zzz, nàngEpT8St fDnCfdta màw9 thzfRUc4ấy EpT8Stcảnh nàw9y chắzfRUc4c đậpzfRUc4 đầuw9 vàozfRUc4 đậuw9 hũEpT8St tựw9 tửzfRUc4 mấfDnCfdt zfRUc4! w9| MzfRUc4ộ Dunw9g ÝfDnCfd VâzfRUc4n fDnCfd: *lườm*zfRUc4 w9| NgzfRUc4ười fDnCfdqua đưw9ờng fDnCfd: *rózfRUc4n réfDnCfdn chạy*). MộzfRUc4t bófDnCfdng đw9en thfDnCfdật lớnzfRUc4 đzfRUc4ột ngộtfDnCfd phEpT8Stóng thẳnw9g tw9ới tzfRUc4rước zfRUc4mặt nw9àng, mấyfDnCfd cfDnCfdái w9răng nEpT8Stanh EpT8Stđã ngắEpT8Stm rấtzfRUc4 chuẩnfDnCfd vàEpT8Sto cfDnCfdái fDnCfdcổ EpT8Sttrắng zfRUc4ngần nồnzfRUc4 nộnzfRUc4 czfRUc4ủa nàEpT8Stng, KhuEpT8Stynh Thànw9h tw9rợn tw9o mắEpT8Stt, đầfDnCfdu ócfDnCfd trốngfDnCfd rỗfDnCfdng, tzfRUc4rong đầuzfRUc4 chỉzfRUc4 còEpT8Stn mộtw9 fDnCfdý niệEpT8Stm dfDnCfduy nhất…w9 fDnCfdXong đờizfRUc4 rồi.fDnCfd ĐúnEpT8Stg lzfRUc4úc coEpT8Stn sw9ói w9sắp bw9ổ nhw9ào vzfRUc4ào ngườizfRUc4 nàfDnCfdng, fDnCfdnàng chEpT8Stỉ cảmzfRUc4 thấyw9 hẫngEpT8St nhẹzfRUc4 zfRUc4một cái,w9 cảzfRUc4 ngườifDnCfd fDnCfdbay lênw9 trời.zfRUc4 EpT8StĐợi nàngzfRUc4 khôw9i phfDnCfdục ýzfRUc4 thứczfRUc4, zfRUc4mới nhậnfDnCfd rfDnCfda mìEpT8Stnh đãzfRUc4 tựaEpT8St vfDnCfdào mộtzfRUc4 EpT8Stcái lồnfDnCfdg zfRUc4ngực ấw9m áw9p w9rộng rEpT8Stãi EpT8Sttự fDnCfdlúc nàow9. VfDnCfdà nzfRUc4gay szfRUc4au đów9 làEpT8St nEpT8Sthận w9ra mìnzfRUc4h đzfRUc4ã bEpT8Stị zfRUc4ai đóEpT8St ômw9 fDnCfdlên ngồiEpT8St ởzfRUc4 trênzfRUc4 mộtzfRUc4 nhánEpT8Sth cây.

Khuynh TzfRUc4hành lzfRUc4ại EpT8Stnuốt nưw9ớc EpT8Stmiếng zfRUc4cái ựzfRUc4c, rúw9t cụcEpT8St cũnfDnCfdg nhìEpT8Stn rõEpT8St aEpT8Sti đãEpT8St cứuEpT8St nàng.

« fDnCfdNgươi zfRUc4không phảfDnCfdi w9đi fDnCfdrồi szfRUc4ao w9? »zfRUc4 Nànw9g trừngzfRUc4 mắtEpT8St nhìnEpT8St w9Hàn NfDnCfdgự TuyfDnCfdệt, bộEpT8St dEpT8Stáng w9hổn hàfDnCfd hổnfDnCfd hzfRUc4ển sw9ợ hãi.

Hàn NzfRUc4gự Tw9uyệt fDnCfdquả tw9hật đãzfRUc4 rờfDnCfdi EpT8Stđi, EpT8Stnhưng nghw9e tfDnCfdhấy tiếzfRUc4ng sóizfRUc4 how9ang gầw9m fDnCfdlên lạizfRUc4 cfDnCfdhạy vzfRUc4ề EpT8Stngó tfDnCfdhử, làw9 fDnCfdhắn zfRUc4lo chzfRUc4o fDnCfdcon nhEpT8Stóc lắzfRUc4m miệngw9 zfRUc4kia. HắnzfRUc4 từnEpT8Stg giếw9t ngườiw9 w9vô sốzfRUc4, trướczfRUc4 gfDnCfdiờ chEpT8Stưa bzfRUc4ao zfRUc4giờ biếzfRUc4t mềmfDnCfd lòng.w9 VốnfDnCfd hw9ắn cw9ó thfDnCfdể trfDnCfdơ mắtw9 nhìnzfRUc4 mw9ột ngườiEpT8St zfRUc4chết EpT8Stdần trướcfDnCfd mắtfDnCfd màw9 kEpT8Sthông cứu,fDnCfd hiệnfDnCfd fDnCfdgiờ lạizfRUc4 cEpT8Sthỉ vfDnCfdì mộzfRUc4t cw9on zfRUc4nha đầzfRUc4u ngốcEpT8St nghếchzfRUc4 lạiw9 chạzfRUc4y vềw9 zfRUc4cứu, chắcw9 hắw9n bịEpT8St ấfDnCfdm đw9ầu rồw9i !

Hàn NfDnCfdgự TuyệtEpT8St khfDnCfdẽ fDnCfdliếc mắtw9 nhzfRUc4ìn nànfDnCfdg mộtEpT8St cái,w9 vẫnw9 làEpT8St khônEpT8Stg fDnCfdnói gìzfRUc4 cả.

Khuynh zfRUc4Thành lzfRUc4ắc đầfDnCfdu bấtw9 w9đắc w9dĩ. «EpT8St QEpT8Stuên đi,fDnCfd EpT8Stvới fDnCfdngươi nów9i chuyệzfRUc4n chw9ỉ tổzfRUc4 pEpT8Sthí lời.EpT8St »zfRUc4 Chw9a nw9àng dùzfRUc4 mỗEpT8Sti w9câu w9hiếm nhưzfRUc4 vànfDnCfdg, tốfDnCfdt xấufDnCfd gzfRUc4ì w9hỏi vẫnEpT8St trw9ả lzfRUc4ời. w9Còn zfRUc4gã trướcw9 mắtzfRUc4 nw9ày zfRUc4quả thậtfDnCfd cùnzfRUc4g fDnCfdkẻ cw9âm điếEpT8Stc kEpT8Sthông khfDnCfdác w9nhau làzfRUc4 mfDnCfdấy, nzfRUc4ếu khw9ông pfDnCfdhải hzfRUc4ắn zfRUc4từng nhảw9 EpT8Stra EpT8Stba chữzfRUc4 tzfRUc4ên EpT8Sthắn, EpT8Stthật đúngfDnCfd nànw9g sw9ẽ nghĩEpT8St hzfRUc4ắn lEpT8Stà kẻw9 EpT8Stcâm điếc.

« Đw9ại hiệw9p, võEpT8St cEpT8Stông EpT8Stngươi zfRUc4tốt lfDnCfdắm phảizfRUc4 kEpT8Sthông w9? Xiw9n cfDnCfdho fDnCfdta đEpT8Sti EpT8Sttheo ngzfRUc4ươi điw9 zfRUc4? »zfRUc4 EpT8StKhuynh fDnCfdThành tựzfRUc4 nhw9ủ mìnEpT8Sth đãw9 họzfRUc4c hếtfDnCfd cw9hân tfDnCfdruyền củazfRUc4 chw9a mẹ,zfRUc4 thếw9 nhưnzfRUc4g w9so vớizfRUc4 w9Hàn NgựEpT8St TuyệtEpT8St czfRUc4ó vw9ẻ vẫnfDnCfd chưafDnCfd fDnCfdthấm w9tháp gì. (Người w9qua đườngw9 EpT8St: ÝfDnCfd VânfDnCfd àw9 fDnCfdÝ Vân,zfRUc4 ĐộcEpT8St fDnCfdCô zfRUc4Hàn ơiw9 Độcw9 Côw9 Hàn,w9 cfDnCfdon gáizfRUc4 w9các w9ngươi chưafDnCfd w9lấy chồngEpT8St w9đã quênw9 cw9ha mẹ,zfRUc4 khw9ông fDnCfdcoi cáfDnCfdc ngươizfRUc4 EpT8Stra gw9ì w9kìa fDnCfd| Độcw9 w9Cô HànfDnCfd w9: *lạnhzfRUc4 lùnzfRUc4g lEpT8Stiếc mắt*EpT8St w9| NgườifDnCfd EpT8Stqua đườnfDnCfdg fDnCfd: zfRUc4*rét lạnhw9 đóEpT8Stng băng*)

Không phảnEpT8St ứng.

Khuynh ThEpT8Stành gãiw9 gEpT8Stãi fDnCfdmũi. «zfRUc4 UyEpT8St, HànfDnCfd NgEpT8Stự TEpT8Stuyệt, lEpT8Stỗ taEpT8Sti ngươiw9 EpT8Stcó vấnEpT8St đEpT8Stề kw9hông w9hả EpT8St? TEpT8Sta sợzfRUc4 zfRUc4lại gặpw9 phảEpT8Sti dEpT8Stã tw9hú, cfDnCfdho tfDnCfda EpT8Stđi thew9o nzfRUc4gươi đzfRUc4i w9mà w9? »

Hàn Ngw9ự TuyfDnCfdệt bzfRUc4uông cánzfRUc4h tfDnCfday đangfDnCfd ômfDnCfd zfRUc4Khuynh TEpT8Sthành rfDnCfda, thEpT8Stản nEpT8Sthiên khôngw9 w9trả lờzfRUc4i tiếngw9 nào.

Khuynh TfDnCfdhành EpT8Stbĩu bĩw9u môi.fDnCfd EpT8St« fDnCfdTa làfDnCfd mộw9t côfDnCfd nfDnCfdương liễzfRUc4u yếuzfRUc4 w9đào tEpT8Stơ cfDnCfdhân yếuEpT8St tw9ay fDnCfdmềm, ngươw9i đw9ành lònzfRUc4g đểzfRUc4 fDnCfdta fDnCfdbị szfRUc4ói ăw9n thịtzfRUc4 sw9ao w9? »EpT8St fDnCfdMẹ EpT8Sttừng zfRUc4nói, kw9hi cw9ần cw9ó zfRUc4thể zfRUc4sử chizfRUc4êu làw9m nũngfDnCfd, chiêzfRUc4u nàfDnCfdy dw9ùng w9với cfDnCfdha EpT8Stnàng thựfDnCfdc làfDnCfd fDnCfdrất cóEpT8St ích,fDnCfd khôngfDnCfd biEpT8Stết hifDnCfdện tạfDnCfdi cfDnCfdó hữuw9 dụw9ng hazfRUc4y không.

Nàng thfDnCfdua hắw9n rồi,fDnCfd vẫnEpT8St phỗw9ng rzfRUc4a khôEpT8Stng nEpT8Stói gì.

Khuynh Thàw9nh fDnCfdtức zfRUc4muốn hzfRUc4ộc máuw9. fDnCfd« Ngươi…fDnCfd ThEpT8Stôi fDnCfdta tw9hà czfRUc4oi ngw9ươi lw9à kw9hông khEpT8Stí cfDnCfdho xozfRUc4ng. »

« EpT8StCó thểzfRUc4 EpT8Stđi tzfRUc4heo. »fDnCfd HắzfRUc4n thảnEpT8St nhifDnCfdên nów9i, thw9êm mộtw9 câufDnCfd. «zfRUc4 ChỉfDnCfd cầzfRUc4n ngươEpT8Sti khôngEpT8St fDnCfdsợ zfRUc4là đượcw9. »w9 CzfRUc4uộc sốnw9g củw9a hắnfDnCfd ởEpT8St đaozfRUc4 kiếEpT8Stm mázfRUc4u tanhfDnCfd, cóEpT8St coEpT8Stn w9nhóc nàzfRUc4o dfDnCfdám đfDnCfdi EpT8Sttheo hắEpT8Stn cfDnCfdơ chứ. (Người qzfRUc4ua đzfRUc4ường fDnCfd: HắnEpT8St dámzfRUc4 coEpT8Sti nànEpT8Stg zfRUc4là zfRUc4nữ hw9ài tửw9 fDnCfda, trẻzfRUc4 cozfRUc4n zfRUc4a, …EpT8St *icw9on tứcEpT8St hộcEpT8St máu*)

Khuynh EpT8StThành w9hưng phEpT8Stấn thiEpT8Stếu đEpT8Stiều EpT8Stnhảy dựnw9g lEpT8Stên, fDnCfdtúm fDnCfdlấy tfDnCfday áfDnCfdo hắnfDnCfd lắcEpT8St lắcw9. EpT8St« TfDnCfda sẽw9 khôngfDnCfd sợfDnCfd, tEpT8Sta đfDnCfdi thw9eo ngươiw9 w9được rồi,EpT8St zfRUc4ngươi thậtEpT8St sw9ự w9là ngườizfRUc4 tốtzfRUc4 mzfRUc4à. »

Mặt hzfRUc4ắn vẫw9n khfDnCfdông cw9ó bfDnCfdiểu tìnhzfRUc4, chỉw9 w9có ánfDnCfdh zfRUc4mắt lạizfRUc4 xfDnCfdẹt qfDnCfdua mfDnCfdột nw9ét cườEpT8Sti kw9hổ, hEpT8Stắn w9là ngườzfRUc4i zfRUc4tốt sfDnCfdao w9? Nếuw9 w9hắn w9là ngưzfRUc4ời tốt,w9 czfRUc4ăn EpT8Stbản EpT8Sttrên đzfRUc4ời khEpT8Stông cózfRUc4 EpT8Stai làzfRUc4 ngườizfRUc4 xấfDnCfdu hzfRUc4ết. TronfDnCfdg gfDnCfdiang EpT8Sthồ, ngườfDnCfdi nàfDnCfdo ngEpT8Sthe đếnEpT8St fDnCfdtên hắn,EpT8St khôw9ng fDnCfdphải hw9ận thzfRUc4ấu w9xương tzfRUc4hì zfRUc4cũng lzfRUc4à sợEpT8St fDnCfdtáng đởm,EpT8St zfRUc4nha đw9ầu zfRUc4này w9cư nhiênEpT8St lôiw9 kézfRUc4o tafDnCfdy áw9o fDnCfdhắn, fDnCfdcòn muEpT8Stốn đồngfDnCfd hEpT8Stành zfRUc4với hắzfRUc4n, điềuEpT8St kEpT8Stỳ quáizfRUc4 nhấtw9 EpT8Stchính làw9 cònEpT8St nóizfRUc4 hw9ắn lzfRUc4à nw9gười w9tốt, xeEpT8Stm rfDnCfda làw9 mộzfRUc4t đứaw9 EpT8Stnha đw9ầu khzfRUc4ông hifDnCfdểu cfDnCfdhuyện đời.

« HànfDnCfd đạifDnCfd fDnCfdca, huyzfRUc4nh tớiw9 w9nơi nEpT8Stày làmfDnCfd gzfRUc4ì fDnCfd? EpT8St» NànEpT8Stg vốfDnCfdn w9không zfRUc4hi fDnCfdvọng hắEpT8Stn tEpT8Strả lời,w9 xew9m rfDnCfda chỉw9 muốnEpT8St lầmzfRUc4 zfRUc4bầm tEpT8Stự fDnCfdđộc tEpT8Sthoại thôi.

« zfRUc4Tìm mzfRUc4ột thứzfRUc4 nàfDnCfdy nw9ọ. »

« Vậy…fDnCfd Áw9 fDnCfd! »zfRUc4 zfRUc4Khuynh w9Thành nhìfDnCfdn hắfDnCfdn, vzfRUc4ui w9vẻ khôngzfRUc4 zfRUc4tin vàow9 tazfRUc4i fDnCfdmình. w9« w9Huynh cũnw9g zfRUc4trả lfDnCfdời sazfRUc4o EpT8St? »

Hắn khEpT8Stông nóifDnCfd w9được thêmw9 lfDnCfdời nfDnCfdào, fDnCfdtự nẫfDnCfdu EpT8Stbản thânfDnCfd vEpT8Stì cáiEpT8St fDnCfdquái gìw9 phw9ải tốw9n nướzfRUc4c EpT8Stbọt đấfDnCfdu vEpT8Stõ mw9ồm vớizfRUc4 cofDnCfdn nhw9óc này. (Người quzfRUc4a đườngzfRUc4 w9: w9Anh w9nói đượcEpT8St bzfRUc4a câzfRUc4u màEpT8St đãfDnCfd tựzfRUc4 trácw9h EpT8Stđi w9đấu võzfRUc4 mồmEpT8St saw9o w9? BáifDnCfd phụcw9 EpT8St| HEpT8Stàn đw9ại fDnCfdca w9: *lfDnCfdườm* fDnCfd| NgườiEpT8St qfDnCfdua đườngzfRUc4 zfRUc4: zfRUc4*rét fDnCfdrun lfDnCfdập cập*)

« fDnCfdHàn đạifDnCfd cazfRUc4, bafDnCfdo gw9iờ w9huynh mớizfRUc4 zfRUc4lại xuốfDnCfdng núifDnCfd EpT8St? EpT8St» NàngzfRUc4 fDnCfdcòn phảzfRUc4i EpT8Stđi lậfDnCfdp gizfRUc4a đìnw9h mw9à. T__T

« VộiEpT8St lậpEpT8St giw9a zfRUc4đình fDnCfdsao fDnCfd? »Trow9ng lòngEpT8St hw9ắn cưw9 nw9hiên cw9ó zfRUc4một EpT8Stloại EpT8Stcảm giw9ác zfRUc4kỳ quáfDnCfdi, khEpT8Stông muzfRUc4ốn cow9n nhózfRUc4c nàzfRUc4y điw9 lậEpT8Stp giEpT8Sta đình.

Khuynh ThzfRUc4ành lắEpT8Stc đầuEpT8St w9mạnh tEpT8Stới mứczfRUc4 zfRUc4muốn văEpT8Stng w9đầu w9ra ngoàiEpT8St. zfRUc4« KfDnCfdhông hEpT8Stề vộifDnCfd kfDnCfdhông hw9ề vội,fDnCfd muw9ội EpT8Stkhông muốw9n w9lấy chồEpT8Stng. EpT8St» NàzfRUc4ng mớfDnCfdi w9không cầnzfRUc4 gảfDnCfd chEpT8Sto fDnCfdcon củaEpT8St ‘BệnhEpT8St ThầnzfRUc4 Kinw9h’ fDnCfdthúc thúc.

Hàn NgựfDnCfd TuyệtzfRUc4 lạnhfDnCfd nhưfDnCfd bănzfRUc4g pEpT8Sthun fDnCfdra hafDnCfdi w9chữ. «fDnCfd TốtzfRUc4 lắm.w9 »EpT8St KzfRUc4ỳ quáizfRUc4, nàEpT8Stng khôzfRUc4ng zfRUc4muốn lậpw9 gzfRUc4ia đfDnCfdình, zfRUc4trong w9lòng hfDnCfdắn cưw9 nhw9iên czfRUc4ó chúzfRUc4t w9cao hứng.EpT8St NgzfRUc4uyên hắw9n vẫnzfRUc4 tưEpT8Stởng bw9ản thânEpT8St sẽfDnCfd khôngw9 zfRUc4bao w9giờ zfRUc4có hỉEpT8St nộzfRUc4 EpT8Stái w9ố, vậEpT8Sty mw9à tốzfRUc4i w9nay nhEpT8Sta đầuw9 nEpT8Stgốc nàyfDnCfd xuw9ất hiEpT8Stện, lạiEpT8St đánhzfRUc4 độEpT8Stng tớizfRUc4 mộw9t tw9hứ gEpT8Stì đófDnCfd tậnfDnCfd sâuw9 troEpT8Stng nộiw9 w9tâm EpT8Stcủa mình.

« TốtzfRUc4 EpT8Stlắm fDnCfdcái zfRUc4gì EpT8St? »fDnCfd Khuw9ynh ThànhfDnCfd tEpT8Stò zfRUc4mò hỏi.

Hàn Ngựw9 TuEpT8Styệt khfDnCfdông đểzfRUc4 EpT8Stý tớiw9 nàng,fDnCfd chfDnCfdỉ EpT8Stôm nàw9ng nfDnCfdhảy xuống.w9 w9Trong lúcEpT8St bọfDnCfdn zfRUc4họ nóizfRUc4 chuyện,zfRUc4 szfRUc4ói hoanEpT8Stg sớmw9 đw9ã khônw9g w9biết đzfRUc4i vềw9 hướnzfRUc4g nàoEpT8St. ĐEpT8Stộc w9Cô KhuyzfRUc4nh ThEpT8Stành nhặzfRUc4t fDnCfdlên taw9y nảiw9 rồifDnCfd bĩzfRUc4u bĩuEpT8St mzfRUc4ôi. w9« Cw9òn tốfDnCfdt cEpT8Stòn tốt,EpT8St nếuEpT8St tafDnCfdy nEpT8Stải czfRUc4ũng mất,fDnCfd bzfRUc4ổn côw9 nưEpT8Stơng chzfRUc4ỉ cEpT8Stó nướcEpT8St đifDnCfd lfDnCfdàm w9khất cáiw9 qzfRUc4ua nEpT8Stgày. »

Hàn NgEpT8Stự w9Tuyệt lạiw9 ngồifDnCfd w9lại vịzfRUc4 tzfRUc4rí cũw9, zfRUc4giống nw9hư hếw9t thảyzfRUc4 mọEpT8Sti chfDnCfduyện cEpT8Sthưa từnEpT8Stg EpT8Stxảy rw9a. KhuEpT8Stynh EpT8StThành tiw9ến w9đến bEpT8Stên hắn,zfRUc4 cfDnCfdười EpT8Sthì hì.fDnCfd zfRUc4« LạnhzfRUc4 qufDnCfdá đi…fDnCfd Muội…fDnCfd muôiEpT8St cózfRUc4 w9thể EpT8Stngủ cạnhfDnCfd bzfRUc4ên huynfDnCfdh đượcfDnCfd kfDnCfdhông fDnCfd? » (Người qEpT8Stua đườngzfRUc4 zfRUc4: KhôfDnCfdng biếEpT8Stt zfRUc4ai fDnCfdchiếm tiệnfDnCfd fDnCfdnghi củafDnCfd fDnCfdai, hfDnCfdừ hừ…)

Hàn NfDnCfdgự TEpT8Stuyệt khw9ông hềw9 trEpT8Stả lời.

Nàng EpT8Stnhếch mépEpT8St cườizfRUc4 hw9ề hềzfRUc4 đầyw9 giw9an ác.fDnCfd fDnCfd« KzfRUc4hông đzfRUc4ược bỏzfRUc4 fDnCfdlại w9muội đâuEpT8St nw9hé, mfDnCfduội ngủfDnCfd đâyw9. HuyzfRUc4nh EpT8Stmà w9bỏ lạifDnCfd muội,EpT8St fDnCfdmuội zfRUc4thề sẽEpT8St trów9c nãw9 huzfRUc4ynh tớw9i chw9ân fDnCfdtrời gócEpT8St bểEpT8St fDnCfdcho cfDnCfdoi. »w9 Hw9ắn nếzfRUc4u EpT8Stdám bỏw9 lzfRUc4ại nànw9g, nfDnCfdàng sEpT8Stẽ w9nhờ lụfDnCfdc thúczfRUc4 thúw9c tìmw9 zfRUc4hắn lôifDnCfd zfRUc4về, EpT8Stthiên hạfDnCfd kzfRUc4hông zfRUc4có ngườiEpT8St nfDnCfdào màEpT8St BáchfDnCfd HizfRUc4ểu ĐzfRUc4ường tìmw9 kw9hông rfDnCfda EpT8Sthết. CzfRUc4ả nhàzfRUc4 lụcEpT8St thzfRUc4úc EpT8Stthúc mỗifDnCfd lfDnCfdần tzfRUc4ới thămfDnCfd zfRUc4gia đìnEpT8Sth nànEpT8Stg đềw9u kfDnCfdhen zfRUc4nàng đángzfRUc4 yêuw9. LụcEpT8St thfDnCfdúc thúc,EpT8St lụcEpT8St thẩmfDnCfd thẩmfDnCfd thEpT8Stật w9là yêuw9 tEpT8Sthích nàw9ng, nEpT8Stàng cózfRUc4 w9nhờ tìmw9 mộEpT8Stt ngưfDnCfdời, lụczfRUc4 thúEpT8Stc zfRUc4thúc saw9o lạzfRUc4i khEpT8Stông fDnCfdhỗ trzfRUc4ợ chứw9 ?

Khuynh TfDnCfdhành ngfDnCfdọ nguEpT8Stậy mãizfRUc4 khzfRUc4ông tìmw9 thấEpT8Sty fDnCfdtư tfDnCfdhế ngfDnCfdủ thíchw9 hợzfRUc4p, thếEpT8St lfDnCfdà tựzfRUc4 nhiênfDnCfd đzfRUc4em đw9ầu fDnCfddựa vzfRUc4ào vfDnCfdai hfDnCfdắn, ômzfRUc4 lzfRUc4ấy cáw9nh tzfRUc4ay hắn.w9 VẫnEpT8St lfDnCfdà ngủEpT8St nEpT8Sthư thếw9 afDnCfdn toàfDnCfdn hfDnCfdơn, nếw9u kEpT8Sthông zfRUc4hắn zfRUc4chạy mấEpT8Stt tfDnCfdhì zfRUc4sao w9? NếuEpT8St zfRUc4lại gEpT8Stặp sóiw9 how9ang, fDnCfdnàng liềnzfRUc4 xzfRUc4ong EpT8Stđời fDnCfdrồi. NafDnCfdm nữzfRUc4 hữufDnCfd biệw9t nEpT8Stàng cófDnCfd bw9iết chớEpT8St, nhEpT8Stưng lw9à dựEpT8Sta zfRUc4vào mộtzfRUc4 cáiw9 fDnCfdcó w9làm w9sao đâfDnCfdu, nàngw9 fDnCfdlớn thếw9 nw9ày rồi,w9 czfRUc4ăn bảw9n đfDnCfdể zfRUc4ý làzfRUc4m gì.zfRUc4 Lw9ại nhzfRUc4ắc nànEpT8Stg ĐfDnCfdộc CôfDnCfd fDnCfdKhuynh ThEpT8Stành, nămEpT8St 1w96 tuổfDnCfdi xfDnCfduống EpT8Stnúi EpT8Stmẹ liềnEpT8St manw9g fDnCfdnàng tớEpT8Sti kzfRUc4ỹ vEpT8Stiện xfDnCfdem trộm,zfRUc4 fDnCfd18 fDnCfdtuổi xoEpT8Stng liềnzfRUc4 chfDnCfdo nàw9ng xeEpT8Stm XEpT8Stuân cfDnCfdung đồ,zfRUc4 fDnCfdcòn giảngEpT8St gifDnCfdải w9rất nw9hiều zfRUc4tri thứczfRUc4 vEpT8Stề zfRUc4việc naw9m nữ.zfRUc4 MẹzfRUc4 fDnCfdnói đzfRUc4ấy EpT8Stlà giázfRUc4o dụcEpT8St giớifDnCfd tínfDnCfdh chínhw9 quyfDnCfd, tuw9yệt đốiw9 khôEpT8Stng zfRUc4có tw9í tefDnCfdo nw9ào EpT8Stbất lzfRUc4ương hw9ết. ThfDnCfdế lzfRUc4à bfDnCfdởi vzfRUc4ì czfRUc4huyện ‘gizfRUc4áo dụfDnCfdc’ nw9ày, czfRUc4ha mw9ẹ nfDnCfdàng EpT8Stliền fDnCfdcãi nzfRUc4hau tEpT8Sto. Kw9ỳ thậtw9 lfDnCfdà w9cha nzfRUc4àng ăw9n dấmEpT8St chuafDnCfd, czfRUc4ha vốw9n khw9ông zfRUc4cho phfDnCfdép mẹw9 thấw9y nfDnCfdam nhânfDnCfd nàozfRUc4 kfDnCfdhác nEpT8Stgoài mìEpT8Stnh czfRUc4ả. ẤfDnCfdy vậfDnCfdy mẹw9 lạiw9 tw9o gzfRUc4an lw9ớn mw9ật vàow9 kỹw9 w9viện zfRUc4chơi, zfRUc4cha khôngEpT8St zfRUc4tức giậnEpT8St mớzfRUc4i lfDnCfdà lzfRUc4ạ. fDnCfdBao nhzfRUc4iêu năEpT8Stm qfDnCfdua, czfRUc4ha mẹzfRUc4 w9ân âfDnCfdn zfRUc4ái áifDnCfd, EpT8Stchỉ cfDnCfdó fDnCfdcãi nEpT8Sthau w9một fDnCfdlần duEpT8Sty nhấtEpT8St fDnCfdđó. NànEpT8Stg cEpT8Stũng zfRUc4thật hâEpT8Stm mộw9 fDnCfdbọn fDnCfdhọ, nànEpT8Stg w9cũng muốzfRUc4n tw9ìm mEpT8Stột zfRUc4nam EpT8Stnhân thậtfDnCfd tốtEpT8St nhưfDnCfd cha.

Hàn NfDnCfdgự TuyệfDnCfdt khôfDnCfdng đẩyEpT8St nfDnCfdàng rw9a màw9 mặczfRUc4 nfDnCfdàng EpT8Stdựa vàfDnCfdo người.w9 Từw9 khEpT8Sti cw9ó tríw9 nhớ,EpT8St sưEpT8St phụw9 hfDnCfdắn đãw9 EpT8Stđem hắnw9 đầufDnCfd nhậpfDnCfd vàEpT8Sto czfRUc4uộc sốfDnCfdng zfRUc4của bầyEpT8St đw9àn dfDnCfdã thzfRUc4ú, hắnzfRUc4 lfDnCfdớn lfDnCfdên cózfRUc4 thúEpT8St w9tính nhfDnCfdư dãfDnCfd thúfDnCfd, thậfDnCfdm cw9hí dzfRUc4ã tw9hú fDnCfdthấy EpT8Sthắn còw9n phảiw9 fDnCfde w9ngại. Trảw9i qw9ua bafDnCfdo nhiêuEpT8St nEpT8Stăm sóngfDnCfd gió,fDnCfd cảzfRUc4 ngườzfRUc4i nhEpT8Stuốm đầzfRUc4y sw9át kfDnCfdhí, thếfDnCfd mEpT8Stà côw9 nànzfRUc4g nàzfRUc4y cEpT8Stư nhiênw9 w9dám dựafDnCfd vàow9 ngườEpT8Sti w9hắn nEpT8Stgủ, tzfRUc4hật khzfRUc4ông hiểufDnCfd nêfDnCfdn nóiEpT8St EpT8Stnàng đơnEpT8St thuầnEpT8St w9hay lEpT8Stà nzfRUc4gu ngốEpT8Stc nfDnCfdữa. zfRUc4Nhìn fDnCfdthấy fDnCfdgương mặtEpT8St ngủzfRUc4 sazfRUc4y xEpT8Stinh đẹpzfRUc4 w9của nfDnCfdàng, hzfRUc4ắn khôngw9 zfRUc4nén đEpT8Stược vươnEpT8St taw9y ômw9 lfDnCfdấy nw9àng. Cw9ô đfDnCfdơn w925 năm,w9 lfDnCfdần đầuzfRUc4 fDnCfdtiên phátw9 hiệnw9 fDnCfdra cảmzfRUc4 giEpT8Stác EpT8Stcó ngườzfRUc4i làEpT8Stm bạfDnCfdn thậw9t lw9à tốtfDnCfd. Nànw9g EpT8Stcó tzfRUc4hể cùfDnCfdng hzfRUc4ắn EpT8Sttới kEpT8Sthi nàofDnCfd fDnCfd? Nếuw9 nànfDnCfdg bifDnCfdết hfDnCfdắn làEpT8St azfRUc4i thìEpT8St fDnCfdsao zfRUc4? LEpT8Stiệu nàEpT8Stng EpT8Stcòn EpT8Stlớn w9gan nhEpT8Stư fDnCfdvậy EpT8Sthay khEpT8Stông ?

Sáng sớmEpT8St hômEpT8St sEpT8Stau, KhuynfDnCfdh fDnCfdThành fDnCfdbị mộzfRUc4t luồngfDnCfd w9ánh sánfDnCfdg chw9ói fDnCfdmắt lfDnCfdàm thw9ức dậy.EpT8St TớzfRUc4i kzfRUc4hi EpT8Stnàng phátw9 hiệnfDnCfd w9bản tEpT8Sthân cfDnCfdư nhiênEpT8St ômEpT8St ôzfRUc4m dựEpT8Sta dựaw9 vàow9 mộtEpT8St gãfDnCfd nafDnCfdm nhw9ân ngủzfRUc4 cảEpT8St đêfDnCfdm, liềEpT8Stn ngượngfDnCfd ngùEpT8Stng cườiEpT8St cfDnCfdười. EpT8St« TaEpT8Sty huyEpT8Stnh khônzfRUc4g zfRUc4bị tfDnCfdê chfDnCfdứ zfRUc4? » (Người qfDnCfdua đườngw9 EpT8St: ThfDnCfdiện tâw9m bộcfDnCfd phw9át nEpT8Sthư szfRUc4ao băfDnCfdng fDnCfd| KhufDnCfdynh ThfDnCfdành w9: *EpT8Stlườm* EpT8St| NgườifDnCfd qw9ua đườngEpT8St zfRUc4: nhầmEpT8St, sánfDnCfdg láfDnCfdng nhưfDnCfd mặzfRUc4t trờzfRUc4i… w9= =’)

« Đw9i fDnCfdthôi. »fDnCfd HàfDnCfdn NgựfDnCfd TufDnCfdyệt fDnCfdkhông trảfDnCfd lờzfRUc4i câfDnCfdu hỏifDnCfd EpT8Stcủa nàng.

« ĐEpT8Sti EpT8Stđâu EpT8St? »EpT8St NàEpT8Stng đứngzfRUc4 dậy.

« XuốngzfRUc4 núiEpT8St. »w9 HắnEpT8St EpT8Stđã tìmEpT8St zfRUc4ở đâw9y cảEpT8St nửfDnCfda tzfRUc4háng màzfRUc4 zfRUc4một chútEpT8St EpT8Stmanh mốifDnCfd EpT8Stcũng khônEpT8Stg tìEpT8Stm EpT8Stra. HfDnCfdắn zfRUc4bắt đầuEpT8St hfDnCfdoài nw9ghi cEpT8Stái bfDnCfdảo zfRUc4tàng củfDnCfda BáchEpT8St Hiểuw9 Đườngw9 kEpT8Stia lifDnCfdệu EpT8Stcó thậtEpT8St sựw9 zfRUc4tồn tạzfRUc4i hfDnCfday không.

« Tw9ốt quáEpT8St, xuốngw9 núiEpT8St thôi.EpT8St EpT8St» KhufDnCfdynh Thw9ành khôw9ng dấuw9 nổEpT8Sti khzfRUc4oái chzfRUc4í liềfDnCfdn nắmfDnCfd fDnCfdlấy áow9 hắn.

Hàn Ngựw9 TuyệtzfRUc4 khEpT8Stẽ lEpT8Stiếc EpT8Stmắt ngEpT8Stó nànzfRUc4g mEpT8Stột w9cái, nEpT8Stàng w9liền EpT8Stthức thờiw9 buônfDnCfdg hắnw9 EpT8Stra lặngw9 fDnCfdlẽ tụzfRUc4t lạiEpT8St EpT8Stđi EpT8Stphía sau.