You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương M58CDc2 r5RZ8h: ArAnh M58CDchùng cứHg4c2hu mỹr5RZ8h nhân

« Gr5RZ8hrrraao… M58CDc» MộHg4c2ht thanHg4c2hh âmr5RZ8h đángAr M58CDcsợ r5RZ8hvang lênAr, đằngM58CDc đHg4c2hằng sáM58CDct khHg4c2hí, hẳnAr Hg4c2hlà Hg4c2hcủa cr5RZ8hon thúr5RZ8h đángAr sợHg4c2h nàoHg4c2h đóAr. ĐHg4c2hộc ArCô KhAruynh ThHg4c2hành vArốn làAr mộtHg4c2h kẻr5RZ8h tArhông miArnh liềnM58CDc mạnhHg4c2h Hg4c2hmẽ r5RZ8hmở Hg4c2hto mắt.

Một Hg4c2hđôi mr5RZ8hắt pháHg4c2ht Arra M58CDcánh sángr5RZ8h xHg4c2hanh lụcr5RZ8h ởAr M58CDctrước mặtAr nàngHg4c2h, cáArch khoArảng Arnăm thướr5RZ8hc, ánHg4c2hh mr5RZ8hắt hM58CDcoàn Hg4c2htoàn khôngr5RZ8h cM58CDcó hảoM58CDc M58CDcý trM58CDcừng trừngr5RZ8h nHg4c2hgó nàng,Ar rM58CDcõ rànHg4c2hg r5RZ8hcoi nànHg4c2hg làr5RZ8h bữar5RZ8h ăArn đêmM58CDc ngoM58CDcn lànHg4c2hh. Toànr5RZ8h tr5RZ8hhân nàArng tAroát mồr5RZ8h hôr5RZ8hi lạnM58CDch, nuốHg4c2ht nướM58CDcc mM58CDciếng đr5RZ8hến ựcAr mộtM58CDc Arcái, giươnArg đôiHg4c2h mắtAr nhỏM58CDc cảnhr5RZ8h M58CDcgiác nArhìn cArhằm Archằm cHg4c2hon Ardã thúHg4c2h trướcHg4c2h mặt.

Hàn NHg4c2hgự TuyệtHg4c2h đâuHg4c2h rr5RZ8hồi M58CDc? ArĐột nhiArên Hg4c2hnàng M58CDcnhớ M58CDcra cHg4c2hòn cAró Hg4c2hmột ngườr5RZ8hi M58CDcnữa kiM58CDca Hg4c2hmà Hg4c2h? M58CDcTên chếtM58CDc tiệArt đr5RZ8hó điM58CDc đâuAr vậyM58CDc r5RZ8h? NàngAr lặngr5RZ8h lM58CDcẽ kHg4c2hín đáor5RZ8h liếcAr mộArt cHg4c2hái tM58CDcới Archỗ M58CDclúc Arnãy hắnr5RZ8h vừaHg4c2h ngồr5RZ8hi, hiM58CDcc, đếnHg4c2h mộtM58CDc cáiAr bóngHg4c2h cũngAr cHg4c2hòn chảAr r5RZ8hcó. ThM58CDcằng Hg4c2hcha đánM58CDcg chM58CDcết đóM58CDc thậtr5RZ8h khM58CDcông cM58CDcó nghĩar5RZ8h khArí Hg4c2hmà, cArư nhr5RZ8hiên chur5RZ8hồn Hg4c2hmất, đM58CDcể M58CDclại mìnhHg4c2h nànM58CDcg tặngM58CDc cArho sr5RZ8hói hAroang. NhấM58CDct thờiM58CDc nAràng dụcAr khócr5RZ8h vôM58CDc lArệ (Hg4c2hmuốn kM58CDchóc màr5RZ8h khôngHg4c2h Arra r5RZ8hnước mắt),M58CDc r5RZ8hthôi Hg4c2hrồi Lưr5RZ8hợm ơi,Hg4c2h Arthân gr5RZ8hái xinM58CDch tươr5RZ8hi tArhành bữaHg4c2h Arngon cArho dr5RZ8hã thú. (Người quHg4c2ha đHg4c2hường r5RZ8h: côr5RZ8h kiar5RZ8h, Arthêm thắtM58CDc gr5RZ8hì nhHg4c2hiều thArế, bảnHg4c2h gốcHg4c2h Arnó cAró hoAra láHg4c2h càr5RZ8hnh tM58CDchế đArâu r5RZ8h| Hg4c2hLãnh ArVân Hg4c2h: kịaM58CDc r5RZ8htui, kr5RZ8hhông thíchAr thr5RZ8hì đừngr5RZ8h đọcM58CDc Ar! =.=)

Khuynh M58CDcThành vốnM58CDc làr5RZ8h r5RZ8hcó lM58CDcuyện vr5RZ8hõ M58CDccông đấyAr chứ,r5RZ8h Arhơn Arnữa võHg4c2h Hg4c2hcông khônArg Hg4c2htồi chúr5RZ8ht M58CDcnào. NhHg4c2hất lHg4c2hà khiHg4c2hnh công,M58CDc hoànAr toàHg4c2hn họcHg4c2h hếtAr chArân truyềnM58CDc củAra r5RZ8hphụ thânr5RZ8h, đángM58CDc tiArếc ởAr thờM58CDci điểM58CDcm mấuM58CDc chốtHg4c2h Hg4c2hnhư thr5RZ8hế r5RZ8hnày, côHg4c2h nàngHg4c2h khôngM58CDc cr5RZ8hó kiM58CDcnh ngM58CDchiệm chiếnHg4c2h đHg4c2hấu maArng Artên KArhuynh Tr5RZ8hhành cưHg4c2h nhir5RZ8hên bỏHg4c2h qM58CDcuên r5RZ8hsự tr5RZ8hhật rằArng r5RZ8hmình Hg4c2hcó bir5RZ8hết kHg4c2hhinh công.

Hai chânAr trướArc củaAr cor5RZ8hn sóiHg4c2h hoaM58CDcng càM58CDco càoAr mặtr5RZ8h đất,Ar M58CDcchờ dịpM58CDc chur5RZ8hẩn bịAr pr5RZ8hhóng tớr5RZ8hi đây.r5RZ8h ArKhuynh ArThành liênAr tụHg4c2hc lr5RZ8hùi vềM58CDc Hg4c2hsau, hArai châHg4c2hn rM58CDcun lẩyAr bẩy (Người qArua đườngHg4c2h M58CDc: mấtr5RZ8h cArả phonHg4c2hg phạmAr củM58CDca cAron gM58CDcái M58CDcMinh NHg4c2hguyệt tiArên Artử, hr5RZ8haizzz, nànHg4c2hg M58CDcta mr5RZ8hà thấyr5RZ8h cr5RZ8hảnh nàyr5RZ8h chắcAr đậpr5RZ8h M58CDcđầu vàoHg4c2h đậur5RZ8h r5RZ8hhũ tựM58CDc tửAr mr5RZ8hất r5RZ8h! r5RZ8h| Mr5RZ8hộ r5RZ8hDung M58CDcÝ VM58CDcân r5RZ8h: M58CDc*lườm* r5RZ8h| NgườiM58CDc qHg4c2hua đườHg4c2hng r5RZ8h: Hg4c2h*rón rénM58CDc chạy*). MộtAr bóHg4c2hng đenAr thậtAr r5RZ8hlớn đM58CDcột ngHg4c2hột phóM58CDcng thẳngAr tớAri tr5RZ8hrước mặHg4c2ht nàngr5RZ8h, mấAry cáiM58CDc rArăng Arnanh đãAr ngắmM58CDc rấtAr chur5RZ8hẩn vArào cáiAr cArổ trắngAr ngầr5RZ8hn nồnAr nộnHg4c2h cM58CDcủa nànr5RZ8hg, Khur5RZ8hynh ArThành trợnHg4c2h tHg4c2ho mắt,Hg4c2h đầuM58CDc ócAr tM58CDcrống rỗng,Hg4c2h tArrong đầAru chỉM58CDc còHg4c2hn Armột ýHg4c2h Hg4c2hniệm dur5RZ8hy nhấHg4c2ht… Xor5RZ8hng đHg4c2hời rồi.Ar ĐúngM58CDc lúcr5RZ8h coHg4c2hn sóir5RZ8h sắr5RZ8hp bổHg4c2h nhHg4c2hào Hg4c2hvào ngườiAr nàArng, nàr5RZ8hng chỉAr cảmHg4c2h thấyr5RZ8h Hg4c2hhẫng nhẹr5RZ8h mHg4c2hột cr5RZ8hái, cr5RZ8hả ngưArời M58CDcbay lêArn Hg4c2htrời. ĐợHg4c2hi nànArg khr5RZ8hôi phụcM58CDc ýHg4c2h Arthức, mớir5RZ8h nhậHg4c2hn Arra mM58CDcình Hg4c2hđã tựM58CDca vàHg4c2ho mộtr5RZ8h cáHg4c2hi lồngr5RZ8h ngM58CDcực ấmAr áArp rM58CDcộng rãr5RZ8hi tM58CDcự lArúc nào.Hg4c2h Vàr5RZ8h Arngay saM58CDcu M58CDcđó Arlà nhArận rr5RZ8ha mìnr5RZ8hh đãHg4c2h bịr5RZ8h ar5RZ8hi đór5RZ8h ôArm lHg4c2hên ngồir5RZ8h Hg4c2hở tM58CDcrên mộArt nhánArh cây.

Khuynh Tr5RZ8hhành lạiHg4c2h nuốtM58CDc nướcHg4c2h miếHg4c2hng M58CDccái ực,Hg4c2h rúr5RZ8ht cụcAr r5RZ8hcũng nhìr5RZ8hn Arrõ aHg4c2hi M58CDcđã cứr5RZ8hu nàng.

« Hg4c2hNgươi Arkhông phArải đM58CDci rArồi saHg4c2ho M58CDc? Ar» Nànr5RZ8hg trừngAr M58CDcmắt nhìnM58CDc HHg4c2hàn Hg4c2hNgự Hg4c2hTuyệt, bộr5RZ8h dHg4c2háng Hg4c2hhổn hM58CDcà hổnAr hArển sHg4c2hợ hãi.

Hàn NHg4c2hgự Tuyr5RZ8hệt quảM58CDc thậtAr đãAr rr5RZ8hời điM58CDc, nhưnHg4c2hg nghM58CDce thấyr5RZ8h Artiếng sóHg4c2hi hHg4c2hoang gầHg4c2hm lêArn lArại chạAry vềr5RZ8h Arngó Arthử, làM58CDc M58CDchắn lAro M58CDccho r5RZ8hcon nhr5RZ8hóc r5RZ8hlắm miệngM58CDc kiar5RZ8h. M58CDcHắn M58CDctừng gHg4c2hiết nr5RZ8hgười vôM58CDc Arsố, tArrước r5RZ8hgiờ cHg4c2hhưa baM58CDco r5RZ8hgiờ biếM58CDct mHg4c2hềm lònr5RZ8hg. M58CDcVốn hr5RZ8hắn cóM58CDc thểr5RZ8h trơAr mArắt M58CDcnhìn mộM58CDct nHg4c2hgười chHg4c2hết dM58CDcần trướcM58CDc mắHg4c2ht màAr kM58CDchông cứu,M58CDc hiệnM58CDc giArờ lạir5RZ8h chỉHg4c2h M58CDcvì mộr5RZ8ht cr5RZ8hon nArha đầuAr ngr5RZ8hốc nghM58CDcếch lạAri chạyM58CDc vềr5RZ8h cứu,Ar chHg4c2hắc r5RZ8hhắn bịAr M58CDcấm đầur5RZ8h rồir5RZ8h !

Hàn NM58CDcgự ArTuyệt Arkhẽ liếcHg4c2h mắtr5RZ8h nhìnM58CDc Hg4c2hnàng mộArt cái,M58CDc vẫnM58CDc làAr khM58CDcông nóiHg4c2h gìM58CDc cả.

Khuynh ThànHg4c2hh lắr5RZ8hc đầuHg4c2h r5RZ8hbất đắcAr dĩM58CDc. Hg4c2h« Qur5RZ8hên đr5RZ8hi, r5RZ8hvới ngArươi nM58CDcói chuyệnAr chỉHg4c2h tHg4c2hổ r5RZ8hphí lờAri. M58CDc» CM58CDcha nàArng r5RZ8hdù mr5RZ8hỗi câuAr hir5RZ8hếm Hg4c2hnhư vM58CDcàng, tốHg4c2ht xấuM58CDc gHg4c2hì Arhỏi vM58CDcẫn tHg4c2hrả Hg4c2hlời. Hg4c2hCòn Hg4c2hgã trướr5RZ8hc mắtAr nHg4c2hày quảAr thậtAr cùArng Arkẻ câArm đr5RZ8hiếc khM58CDcông kHg4c2hhác nhM58CDcau lHg4c2hà M58CDcmấy, nr5RZ8hếu khôngAr pHg4c2hhải hắnAr từM58CDcng nhảr5RZ8h r5RZ8hra bM58CDca Hg4c2hchữ M58CDctên hắn,Hg4c2h thậr5RZ8ht đúM58CDcng nàArng sẽHg4c2h M58CDcnghĩ hắnr5RZ8h Arlà kẻHg4c2h câr5RZ8hm điếc.

« M58CDcĐại hr5RZ8hiệp, vr5RZ8hõ côM58CDcng ngươiHg4c2h tốtHg4c2h lM58CDcắm phảiHg4c2h khôM58CDcng Hg4c2h? XiHg4c2hn chHg4c2ho tAra đHg4c2hi thr5RZ8heo ngươiHg4c2h đr5RZ8hi Ar? M58CDc» Khr5RZ8huynh r5RZ8hThành tựM58CDc nhArủ r5RZ8hmình Hg4c2hđã họcAr hHg4c2hết chr5RZ8hân truyArền củar5RZ8h chHg4c2ha mẹ,M58CDc thếAr nhr5RZ8hưng Arso vớr5RZ8hi M58CDcHàn NgựHg4c2h THg4c2huyệt cór5RZ8h vM58CDcẻ vHg4c2hẫn Hg4c2hchưa thấmHg4c2h thHg4c2háp gì. (Người quHg4c2ha đườHg4c2hng M58CDc: M58CDcÝ VHg4c2hân Arà ÝM58CDc VM58CDcân, ĐộcM58CDc Hg4c2hCô HàHg4c2hn Arơi Đr5RZ8hộc Cr5RZ8hô Hànr5RZ8h, coM58CDcn gáiM58CDc Arcác ngưHg4c2hơi cr5RZ8hhưa lHg4c2hấy chồngr5RZ8h M58CDcđã quêArn chAra mẹ,Hg4c2h khHg4c2hông cAroi cácr5RZ8h ngươiM58CDc Arra gìr5RZ8h r5RZ8hkìa Hg4c2h| ĐộcM58CDc Cr5RZ8hô HànHg4c2h Ar: *lạnhAr lùngHg4c2h liếcHg4c2h mr5RZ8hắt* Hg4c2h| Ngườir5RZ8h quAra đườngr5RZ8h Hg4c2h: Ar*rét lạnhr5RZ8h đónHg4c2hg băng*)

Không pr5RZ8hhản ứng.

Khuynh Thàr5RZ8hnh gãiAr Hg4c2hgãi mũir5RZ8h. M58CDc« UyHg4c2h, Hàr5RZ8hn M58CDcNgự TAruyệt, lHg4c2hỗ tar5RZ8hi ngr5RZ8hươi r5RZ8hcó Hg4c2hvấn đềM58CDc khônr5RZ8hg hảHg4c2h Ar? Hg4c2hTa Hg4c2hsợ Arlại Hg4c2hgặp r5RZ8hphải r5RZ8hdã M58CDcthú, chr5RZ8ho tM58CDca Hg4c2hđi tr5RZ8hheo ngArươi đr5RZ8hi r5RZ8hmà r5RZ8h? »

Hàn ArNgự Tuyệtr5RZ8h buArông M58CDccánh tr5RZ8hay đanM58CDcg Arôm KhuynM58CDch ThànHg4c2hh rAra, thArản Hg4c2hnhiên khônHg4c2hg trảHg4c2h lờiHg4c2h tiếngAr nào.

Khuynh ThHg4c2hành Arbĩu br5RZ8hĩu mHg4c2hôi. Ar« Hg4c2hTa làr5RZ8h mộtHg4c2h cM58CDcô nươr5RZ8hng lHg4c2hiễu yếuAr Hg4c2hđào tơr5RZ8h M58CDcchân yếuHg4c2h tar5RZ8hy mềM58CDcm, nArgươi đànhHg4c2h lònr5RZ8hg Hg4c2hđể r5RZ8hta Arbị sóHg4c2hi ănAr Hg4c2hthịt sar5RZ8ho Hg4c2h? M58CDc» r5RZ8hMẹ từngr5RZ8h nM58CDcói, M58CDckhi M58CDccần cóAr thr5RZ8hể sHg4c2hử cM58CDchiêu làHg4c2hm M58CDcnũng, chir5RZ8hêu nàyM58CDc dr5RZ8hùng vớiHg4c2h cArha nànr5RZ8hg thựcr5RZ8h lM58CDcà rấHg4c2ht cM58CDcó ír5RZ8hch, khôArng biếtAr hr5RZ8hiện tạM58CDci cr5RZ8hó hữHg4c2hu dụArng hM58CDcay không.

Nàng tr5RZ8hhua hr5RZ8hắn rr5RZ8hồi, Hg4c2hvẫn phỗHg4c2hng r5RZ8hra Hg4c2hkhông Hg4c2hnói gì.

Khuynh ThArành tHg4c2hức Armuốn hộcHg4c2h máu.M58CDc M58CDc« NArgươi… ThôHg4c2hi tr5RZ8ha thàr5RZ8h Arcoi ngươiAr lr5RZ8hà khôngHg4c2h khr5RZ8hí r5RZ8hcho xongHg4c2h. »

« CóAr thArể đHg4c2hi tHg4c2hheo. M58CDc» HắArn M58CDcthản nhiênAr nór5RZ8hi, thêr5RZ8hm M58CDcmột cr5RZ8hâu. r5RZ8h« M58CDcChỉ r5RZ8hcần ngươir5RZ8h Hg4c2hkhông sợHg4c2h r5RZ8hlà đưr5RZ8hợc. Hg4c2h» CuộcM58CDc Arsống cHg4c2hủa r5RZ8hhắn ởr5RZ8h đr5RZ8hao kM58CDciếm M58CDcmáu tanr5RZ8hh, cHg4c2hó M58CDccon nr5RZ8hhóc nàoM58CDc r5RZ8hdám đHg4c2hi theHg4c2ho r5RZ8hhắn cM58CDcơ chứ. (Người qHg4c2hua đườM58CDcng Ar: Hr5RZ8hắn dM58CDcám cr5RZ8hoi nànArg làAr r5RZ8hnữ r5RZ8hhài tửr5RZ8h r5RZ8ha, trẻr5RZ8h coArn M58CDca, Ar… *icoHg4c2hn Hg4c2htức hộHg4c2hc máu*)

Khuynh ThànHg4c2hh hưngr5RZ8h phấnHg4c2h thiếuHg4c2h điềur5RZ8h nhảHg4c2hy r5RZ8hdựng lên,M58CDc tHg4c2húm lấyr5RZ8h tAray áHg4c2ho hắnM58CDc lArắc Arlắc. Ar« TM58CDca sẽM58CDc Arkhông sợ,Ar tM58CDca đAri thM58CDceo ngArươi đượcr5RZ8h M58CDcrồi, M58CDcngươi tArhật sựHg4c2h làAr ngưr5RZ8hời tốArt màM58CDc. »

Mặt hHg4c2hắn vr5RZ8hẫn khr5RZ8hông cAró r5RZ8hbiểu tHg4c2hình, r5RZ8hchỉ cr5RZ8hó ánHg4c2hh mắArt lạr5RZ8hi xẹr5RZ8ht quAra mHg4c2hột nétAr r5RZ8hcười khổM58CDc, r5RZ8hhắn lHg4c2hà ngườiHg4c2h tốtr5RZ8h Hg4c2hsao Ar? Nếur5RZ8h hắM58CDcn r5RZ8hlà ngườHg4c2hi Hg4c2htốt, cM58CDcăn r5RZ8hbản tr5RZ8hrên đArời khM58CDcông cóAr aAri lHg4c2hà Arngười xM58CDcấu hết.r5RZ8h TrM58CDcong giHg4c2hang hr5RZ8hồ, nM58CDcgười nàHg4c2ho nghAre đếnr5RZ8h tênr5RZ8h hắn,M58CDc khHg4c2hông phM58CDcải hậr5RZ8hn Hg4c2hthấu xươngM58CDc thìHg4c2h cũnHg4c2hg làM58CDc M58CDcsợ tM58CDcáng đởm,r5RZ8h nhHg4c2ha đầuHg4c2h nàAry cưHg4c2h nM58CDchiên Hg4c2hlôi kéHg4c2ho taAry Hg4c2háo hr5RZ8hắn, cr5RZ8hòn muốnr5RZ8h đồr5RZ8hng hàHg4c2hnh vM58CDcới hắn,M58CDc điềuHg4c2h M58CDckỳ qAruái nhấtHg4c2h cr5RZ8hhính Arlà cònAr nóir5RZ8h hr5RZ8hắn lHg4c2hà r5RZ8hngười tốt,M58CDc M58CDcxem Hg4c2hra làAr mộtHg4c2h đứAra nhHg4c2ha đầuAr kr5RZ8hhông M58CDchiểu chuyệnr5RZ8h đời.

« Hg4c2hHàn đHg4c2hại caHg4c2h, hAruynh tớir5RZ8h nr5RZ8hơi nàM58CDcy làr5RZ8hm Hg4c2hgì Hg4c2h? »Hg4c2h NM58CDcàng vốnHg4c2h khôArng hM58CDci vọngr5RZ8h r5RZ8hhắn trảr5RZ8h lờiAr, xeM58CDcm rM58CDca chM58CDcỉ muốnr5RZ8h lầmAr bầmM58CDc tựM58CDc Arđộc thoạiHg4c2h thôi.

« TM58CDcìm mộM58CDct thứM58CDc nr5RZ8hày nArọ. »

« ArVậy… ÁAr Hg4c2h! Hg4c2h» KArhuynh ThànhAr nhìnHg4c2h hM58CDcắn, vuM58CDci vArẻ Hg4c2hkhông Hg4c2htin vàoAr taM58CDci mình.r5RZ8h Ar« r5RZ8hHuynh cũngM58CDc trảr5RZ8h Arlời Arsao r5RZ8h? »

Hắn khôr5RZ8hng nóHg4c2hi đượArc tM58CDchêm lờiM58CDc Hg4c2hnào, tArự nẫuM58CDc r5RZ8hbản tr5RZ8hhân r5RZ8hvì cáAri qAruái gìHg4c2h phảiAr tốnM58CDc nướcr5RZ8h bọtM58CDc r5RZ8hđấu võHg4c2h mồArm vArới cor5RZ8hn Arnhóc này. (Người qM58CDcua Hg4c2hđường Hg4c2h: AArnh nHg4c2hói đượr5RZ8hc r5RZ8hba câr5RZ8hu M58CDcmà đM58CDcã tr5RZ8hự r5RZ8htrách điM58CDc đấuHg4c2h võr5RZ8h mồr5RZ8hm sM58CDcao r5RZ8h? M58CDcBái phụcHg4c2h M58CDc| HàM58CDcn đạr5RZ8hi Hg4c2hca Ar: r5RZ8h*lườm* r5RZ8h| r5RZ8hNgười qArua đườngr5RZ8h r5RZ8h: *Hg4c2hrét rr5RZ8hun lậHg4c2hp cập*)

« HHg4c2hàn M58CDcđại caHg4c2h, bM58CDcao giờr5RZ8h huynM58CDch Armới lạr5RZ8hi Hg4c2hxuống Hg4c2hnúi Ar? »Hg4c2h Nàngr5RZ8h cM58CDcòn Arphải điM58CDc lArập gir5RZ8ha đìnhM58CDc mHg4c2hà. T__T

« VộM58CDci Hg4c2hlập Hg4c2hgia đìnM58CDch Arsao Ar? »TroHg4c2hng lòM58CDcng hắnAr cưHg4c2h nhiHg4c2hên r5RZ8hcó mộArt lM58CDcoại cArảm giácAr r5RZ8hkỳ quM58CDcái, khôArng muốnAr coHg4c2hn nhóM58CDcc nM58CDcày điAr Hg4c2hlập gAria đình.

Khuynh ThArành lắcAr đầur5RZ8h mr5RZ8hạnh tớir5RZ8h mứcr5RZ8h M58CDcmuốn văArng đM58CDcầu rr5RZ8ha ngoài.M58CDc «r5RZ8h KhônM58CDcg Arhề Arvội khônM58CDcg hềHg4c2h vộM58CDci, muộiHg4c2h khHg4c2hông muốM58CDcn lấyAr chồngr5RZ8h. »Ar Nr5RZ8hàng M58CDcmới khôHg4c2hng cầM58CDcn gảHg4c2h r5RZ8hcho cr5RZ8hon củAra ‘BệnhAr TM58CDchần KiArnh’ thúcAr thúc.

Hàn Hg4c2hNgự TuyệtAr lạnM58CDch nhr5RZ8hư băArng pr5RZ8hhun Arra hr5RZ8hai chHg4c2hữ. Ar« TốtHg4c2h lắm.M58CDc Ar» KỳAr quáiHg4c2h, nànArg kM58CDchông muốnAr lậpM58CDc gir5RZ8ha đr5RZ8hình, M58CDctrong Hg4c2hlòng hắnM58CDc Arcư nr5RZ8hhiên cAró chArút car5RZ8ho hứngHg4c2h. NguyêM58CDcn hắr5RZ8hn vẫnr5RZ8h tưởngHg4c2h bảHg4c2hn thânHg4c2h sẽr5RZ8h Arkhông bArao gAriờ cóHg4c2h hỉr5RZ8h nM58CDcộ r5RZ8hái ố,Ar vậyM58CDc mr5RZ8hà tốM58CDci nM58CDcay nhAra Arđầu ngốArc nàyHg4c2h xuấtM58CDc hiệM58CDcn, lạM58CDci đánhM58CDc độnr5RZ8hg tớiHg4c2h mộM58CDct thM58CDcứ gìAr đM58CDcó Artận sâr5RZ8hu troHg4c2hng nộiM58CDc tâArm Hg4c2hcủa mình.

« THg4c2hốt lắmHg4c2h cáiAr M58CDcgì Ar? M58CDc» KHg4c2hhuynh Thànr5RZ8hh tr5RZ8hò mHg4c2hò hỏi.

Hàn r5RZ8hNgự TuyệtHg4c2h khônArg M58CDcđể ýr5RZ8h tớiAr nànArg, chỉM58CDc ôHg4c2hm nàngHg4c2h nhảAry Arxuống. TrHg4c2hong r5RZ8hlúc bọnM58CDc họAr nHg4c2hói chuyệnr5RZ8h, sHg4c2hói hor5RZ8hang sớmM58CDc đãM58CDc kHg4c2hhông biếtAr Hg4c2hđi vArề hướngHg4c2h nào.r5RZ8h ĐArộc r5RZ8hCô KArhuynh TArhành nhArặt lênAr tM58CDcay nảiM58CDc rồiAr bĩur5RZ8h bHg4c2hĩu môi.Ar M58CDc« Còr5RZ8hn tốtHg4c2h M58CDccòn tốM58CDct, nếAru Hg4c2htay nảHg4c2hi cũM58CDcng mấtr5RZ8h, bổnM58CDc cHg4c2hô nưM58CDcơng chỉAr Hg4c2hcó nướcM58CDc M58CDcđi làr5RZ8hm khấtAr cM58CDcái Arqua M58CDcngày. »

Hàn NgHg4c2hự Tuyệtr5RZ8h Hg4c2hlại ngArồi lạiAr vịM58CDc r5RZ8htrí M58CDccũ, giốngAr nhưAr M58CDchết thảyr5RZ8h r5RZ8hmọi chur5RZ8hyện Hg4c2hchưa từnHg4c2hg xM58CDcảy raM58CDc. Khuynr5RZ8hh ThArành Artiến đM58CDcến M58CDcbên hắnAr, cM58CDcười hìM58CDc hìHg4c2h. Hg4c2h« LạnhAr quáAr đi…M58CDc MuộiAr… muôiM58CDc Arcó thHg4c2hể ngủHg4c2h cạr5RZ8hnh bênM58CDc huM58CDcynh đưHg4c2hợc khônr5RZ8hg M58CDc? » (Người qHg4c2hua đM58CDcường r5RZ8h: r5RZ8hKhông biếHg4c2ht aM58CDci chiếmr5RZ8h tiM58CDcện ngr5RZ8hhi r5RZ8hcủa aAri, hừAr hừ…)

Hàn NArgự Tuyệr5RZ8ht khôngAr hHg4c2hề tHg4c2hrả lời.

Nàng nhếchAr méArp cườir5RZ8h hềHg4c2h hềHg4c2h đầyAr M58CDcgian r5RZ8hác. M58CDc« Khôngr5RZ8h đượM58CDcc bỏr5RZ8h lArại muộiHg4c2h đâr5RZ8hu M58CDcnhé, muộiAr nHg4c2hgủ đây.Ar HM58CDcuynh mArà bHg4c2hỏ lHg4c2hại muội,Hg4c2h muộiHg4c2h thềM58CDc sẽHg4c2h trr5RZ8hóc nM58CDcã huynArh tr5RZ8hới cr5RZ8hhân trờiM58CDc gócAr br5RZ8hể Archo coiHg4c2h. r5RZ8h» Hr5RZ8hắn nếur5RZ8h dámM58CDc bỏAr r5RZ8hlại Hg4c2hnàng, nAràng sẽHg4c2h Arnhờ lụcAr thHg4c2húc thúcAr tìr5RZ8hm hắnHg4c2h lôir5RZ8h về,r5RZ8h tM58CDchiên hr5RZ8hạ khôngAr cór5RZ8h ngườir5RZ8h nàoM58CDc M58CDcmà Báchr5RZ8h HiArểu ArĐường tArìm khôr5RZ8hng r5RZ8hra hết.Ar CM58CDcả nhàHg4c2h lụcr5RZ8h thúArc Hg4c2hthúc mỗir5RZ8h lầnHg4c2h tHg4c2hới r5RZ8hthăm giHg4c2ha Arđình nM58CDcàng đềuAr khAren nM58CDcàng đángHg4c2h yêuHg4c2h. Hg4c2hLục thúcAr thArúc, lụM58CDcc thẩmr5RZ8h M58CDcthẩm thậtr5RZ8h lHg4c2hà yêuHg4c2h thír5RZ8hch M58CDcnàng, Hg4c2hnàng M58CDccó nhờAr tìmHg4c2h mộr5RZ8ht ngưM58CDcời, lụcAr tM58CDchúc tr5RZ8hhúc sM58CDcao lạHg4c2hi khôArng M58CDchỗ trArợ chHg4c2hứ ?

Khuynh THg4c2hhành nM58CDcgọ nguậyr5RZ8h mArãi khôngAr tìmM58CDc Hg4c2hthấy M58CDctư M58CDcthế ngHg4c2hủ thíArch hr5RZ8hợp, thếM58CDc lM58CDcà tArự nhiênM58CDc đr5RZ8hem đầuM58CDc dựr5RZ8ha M58CDcvào vaAri hắnr5RZ8h, ôHg4c2hm lHg4c2hấy Arcánh tHg4c2hay hắn.Hg4c2h VẫnHg4c2h M58CDclà ngủM58CDc Arnhư thếHg4c2h Hg4c2han toànHg4c2h hơn,r5RZ8h nếuAr Hg4c2hkhông hắnHg4c2h cr5RZ8hhạy mM58CDcất thìAr Hg4c2hsao Ar? Hg4c2hNếu r5RZ8hlại gặpM58CDc Hg4c2hsói hoangM58CDc, nAràng liềnr5RZ8h xonArg đờiAr rồAri. NHg4c2ham nữAr Arhữu biệtr5RZ8h nM58CDcàng cóHg4c2h biếtr5RZ8h chớ,Hg4c2h nhArưng lM58CDcà Ardựa Arvào mộtr5RZ8h cáiAr r5RZ8hcó làHg4c2hm saHg4c2ho đâur5RZ8h, nM58CDcàng Arlớn thếr5RZ8h nM58CDcày Arrồi, Hg4c2hcăn bảnHg4c2h đểAr Arý làmM58CDc gì.Hg4c2h LArại nhắcAr nàArng Độcr5RZ8h CôAr KhuArynh Thànr5RZ8hh, Arnăm 1r5RZ8h6 tuổiAr xuốnHg4c2hg nM58CDcúi mẹHg4c2h liM58CDcền manM58CDcg nàngr5RZ8h tHg4c2hới Arkỹ viHg4c2hện M58CDcxem trộHg4c2hm, r5RZ8h18 tuổiM58CDc M58CDcxong lir5RZ8hền r5RZ8hcho nànHg4c2hg xM58CDcem Xr5RZ8huân cur5RZ8hng đồHg4c2h, cHg4c2hòn giM58CDcảng giảAri rấtHg4c2h M58CDcnhiều tM58CDcri thứr5RZ8hc vềHg4c2h việcAr naArm M58CDcnữ. MẹAr nóAri đấyM58CDc M58CDclà giáoM58CDc dụcr5RZ8h giớiHg4c2h Artính chr5RZ8hính Arquy, tuAryệt Arđối khHg4c2hông cór5RZ8h tír5RZ8h tM58CDceo nàoM58CDc bArất lươnM58CDcg Hg4c2hhết. Thếr5RZ8h làHg4c2h bởiAr vr5RZ8hì Archuyện ‘giáoM58CDc dục’Ar nArày, cM58CDcha M58CDcmẹ nàHg4c2hng liềM58CDcn cãiAr Hg4c2hnhau r5RZ8hto. r5RZ8hKỳ tr5RZ8hhật làAr chM58CDca nàngAr Arăn dArấm chuHg4c2ha, chM58CDca Arvốn khôM58CDcng cM58CDcho phépM58CDc r5RZ8hmẹ thấyHg4c2h r5RZ8hnam nhâM58CDcn Hg4c2hnào kArhác M58CDcngoài mìnhM58CDc r5RZ8hcả. ArẤy vậyAr Armẹ lạiAr r5RZ8hto M58CDcgan lớM58CDcn mM58CDcật vàoHg4c2h kHg4c2hỹ việnM58CDc cM58CDchơi, M58CDccha khôr5RZ8hng tứcHg4c2h gAriận mớr5RZ8hi lHg4c2hà M58CDclạ. BHg4c2hao nhHg4c2hiêu nămAr r5RZ8hqua, Archa mẹM58CDc âHg4c2hn ânAr áir5RZ8h Hg4c2hái, Archỉ M58CDccó cãAri nhM58CDcau mộHg4c2ht lầnr5RZ8h r5RZ8hduy nhấtr5RZ8h đó.Ar r5RZ8hNàng cũngAr thM58CDcật hâr5RZ8hm mHg4c2hộ bHg4c2họn M58CDchọ, nàM58CDcng cũngr5RZ8h mM58CDcuốn tìArm r5RZ8hmột naM58CDcm nHg4c2hhân thr5RZ8hật tốtHg4c2h Hg4c2hnhư cha.

Hàn NgHg4c2hự r5RZ8hTuyệt khônM58CDcg đẩyAr Arnàng Hg4c2hra M58CDcmà mặcM58CDc nànM58CDcg Ardựa vàr5RZ8ho ngưHg4c2hời. TừAr khM58CDci cAró trír5RZ8h nhArớ, r5RZ8hsư pArhụ M58CDchắn đãHg4c2h đemAr hắnHg4c2h đHg4c2hầu M58CDcnhập vHg4c2hào cuArộc sr5RZ8hống củar5RZ8h bầr5RZ8hy đànM58CDc M58CDcdã tr5RZ8hhú, hắHg4c2hn Hg4c2hlớn Hg4c2hlên r5RZ8hcó thArú tínhAr nArhư Ardã thM58CDcú, thậmAr chM58CDcí dãr5RZ8h thArú thHg4c2hấy Arhắn cònHg4c2h phảAri Hg4c2he ngạiM58CDc. Trảir5RZ8h Hg4c2hqua baHg4c2ho nhir5RZ8hêu năr5RZ8hm sóHg4c2hng gió,r5RZ8h cảAr nM58CDcgười nhuốmHg4c2h Arđầy sáArt khr5RZ8hí, thếAr màM58CDc Hg4c2hcô nàM58CDcng nHg4c2hày r5RZ8hcư nhiArên r5RZ8hdám dr5RZ8hựa M58CDcvào ngườiM58CDc hắnHg4c2h Arngủ, thậHg4c2ht khôngr5RZ8h hiểuAr Hg4c2hnên r5RZ8hnói nAràng đơnHg4c2h thAruần hAray làAr ngr5RZ8hu ngốcr5RZ8h nữAra. NhM58CDcìn thấHg4c2hy gM58CDcương r5RZ8hmặt ngArủ saHg4c2hy xr5RZ8hinh đẹpHg4c2h củaM58CDc nàr5RZ8hng, r5RZ8hhắn Arkhông nénAr đượcHg4c2h M58CDcvươn tHg4c2hay ôr5RZ8hm Arlấy nàM58CDcng. ArCô r5RZ8hđơn 2M58CDc5 M58CDcnăm, r5RZ8hlần đầuHg4c2h tAriên phM58CDcát hiệnM58CDc Hg4c2hra M58CDccảm giácHg4c2h cóHg4c2h ngườir5RZ8h làM58CDcm bHg4c2hạn thM58CDcật lArà tốt.Ar r5RZ8hNàng cóAr thểr5RZ8h cùnr5RZ8hg hM58CDcắn tớHg4c2hi khHg4c2hi nàoAr Ar? Nếr5RZ8hu r5RZ8hnàng biếM58CDct hắnAr làM58CDc aAri Arthì saAro Hg4c2h? Liệur5RZ8h nànr5RZ8hg còM58CDcn lớnM58CDc gaHg4c2hn nr5RZ8hhư vậyAr Hg4c2hhay khôngAr ?

Sáng Hg4c2hsớm hôr5RZ8hm sauM58CDc, KhuynArh TArhành bịAr mộtAr M58CDcluồng ánhHg4c2h sánArg Hg4c2hchói mắM58CDct làr5RZ8hm tArhức dậy.r5RZ8h Tớir5RZ8h khHg4c2hi nHg4c2hàng phátr5RZ8h hiệM58CDcn M58CDcbản tArhân M58CDccư r5RZ8hnhiên Arôm r5RZ8hôm dHg4c2hựa dựr5RZ8ha vàAro Hg4c2hmột gãAr naHg4c2hm nArhân nM58CDcgủ Arcả đêmM58CDc, lAriền M58CDcngượng nr5RZ8hgùng cườir5RZ8h Hg4c2hcười. M58CDc« ArTay huArynh khôHg4c2hng bịM58CDc tM58CDcê Archứ M58CDc? » (Người Hg4c2hqua đArường M58CDc: Thiệr5RZ8hn tâmAr bHg4c2hộc M58CDcphát M58CDcnhư saM58CDco bM58CDcăng Ar| KhuynArh TM58CDchành M58CDc: Hg4c2h*lườm* r5RZ8h| NgArười qur5RZ8ha đườHg4c2hng r5RZ8h: nhầM58CDcm, sánHg4c2hg lánArg Hg4c2hnhư mM58CDcặt trời…Hg4c2h Hg4c2h= =’)

« ĐM58CDci thôi.Ar »r5RZ8h HàHg4c2hn NArgự Tuyệr5RZ8ht Arkhông trảr5RZ8h M58CDclời câAru M58CDchỏi củar5RZ8h nàng.

« Đir5RZ8h đâAru Hg4c2h? »r5RZ8h NHg4c2hàng r5RZ8hđứng dậy.

« XuốnHg4c2hg núiAr. M58CDc» HắnM58CDc đArã tìM58CDcm M58CDcở đM58CDcây cảAr nửHg4c2ha thángr5RZ8h mHg4c2hà mộtr5RZ8h chúr5RZ8ht maArnh M58CDcmối cArũng Hg4c2hkhông r5RZ8htìm Hg4c2hra. HắnAr bắtr5RZ8h r5RZ8hđầu hoArài Arnghi cár5RZ8hi r5RZ8hbảo tànArg cM58CDcủa BáchAr HAriểu ĐưHg4c2hờng kiM58CDca lir5RZ8hệu cM58CDcó thậM58CDct sM58CDcự tồM58CDcn tạAri Hg4c2hhay không.

« TốtHg4c2h quáAr, xuốnM58CDcg núAri thôiHg4c2h. »Ar Khur5RZ8hynh ThàM58CDcnh khArông dấAru nổr5RZ8hi kHg4c2hhoái chArí liềnr5RZ8h nắmr5RZ8h lấyHg4c2h áoM58CDc hắn.

Hàn NgựM58CDc TuyệtM58CDc kM58CDchẽ liếcr5RZ8h mắM58CDct nr5RZ8hgó nàngHg4c2h mộtM58CDc cáiM58CDc, nàArng r5RZ8hliền thứcr5RZ8h tHg4c2hhời Arbuông hArắn Arra lr5RZ8hặng M58CDclẽ tụtr5RZ8h lạir5RZ8h đAri M58CDcphía sau.