You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương 8yuCp5Bk2 8yuCp5Bk: AcU3umhh5nh cU3umhh5hùng cứV9kcu mV9kcỹ nhân

« Grrraao…8yuCp5Bk »V9kc cU3umhh5Một thanV9kch cU3umhh5âm đ8yuCp5Bkáng sợcU3umhh5 vacU3umhh5ng l8yuCp5Bkên, đằn8yuCp5Bkg đằV9kcng sV9kcát cU3umhh5khí, hẳcU3umhh5n lV9kcà củ8yuCp5Bka cU3umhh5con thú8yuCp5Bk đángV9kc V9kcsợ ncU3umhh5ào V9kcđó. ĐộccU3umhh5 C8yuCp5Bkô KhuyV9kcnh T8yuCp5Bkhành vốcU3umhh5n V9kclà cU3umhh5một kcU3umhh5ẻ thV9kcông miV9kcnh cU3umhh5liền mạnhV9kc m8yuCp5Bkẽ mởcU3umhh5 tV9kco mắt.

Một đôcU3umhh5i mV9kcắt phá8yuCp5Bkt rV9kca ácU3umhh5nh sán8yuCp5Bkg V9kcxanh lụccU3umhh5 cU3umhh5ở tV9kcrước 8yuCp5Bkmặt nV9kcàng, cU3umhh5cách V9kckhoảng V9kcnăm thước,V9kc á8yuCp5Bknh mắtV9kc hcU3umhh5oàn toàncU3umhh5 cU3umhh5không có8yuCp5Bk hV9kcảo ýcU3umhh5 V9kctrừng t8yuCp5Bkrừng cU3umhh5ngó cU3umhh5nàng, 8yuCp5Bkrõ r8yuCp5Bkàng coV9kci nàng8yuCp5Bk cU3umhh5là 8yuCp5Bkbữa 8yuCp5Bkăn đêmcU3umhh5 ngV9kcon lànhV9kc. TocU3umhh5àn tcU3umhh5hân ncU3umhh5àng toácU3umhh5t mồV9kc hôiV9kc lạnh,8yuCp5Bk V9kcnuốt 8yuCp5Bknước miếng8yuCp5Bk đến8yuCp5Bk ự8yuCp5Bkc 8yuCp5Bkmột cáV9kci, giương8yuCp5Bk đôicU3umhh5 mắV9kct nhỏV9kc cảcU3umhh5nh gicU3umhh5ác n8yuCp5Bkhìn ch8yuCp5Bkằm chcU3umhh5ằm cocU3umhh5n dV9kcã tcU3umhh5hú V9kctrước mặt.

Hàn Ng8yuCp5Bkự TuyệtV9kc đâuV9kc cU3umhh5rồi cU3umhh5? ĐộV9kct nhiV9kcên nàV9kcng nV9kchớ V9kcra còncU3umhh5 V9kccó mộtV9kc ngườicU3umhh5 nV9kcữa V9kckia V9kcmà 8yuCp5Bk? TêcU3umhh5n chếtcU3umhh5 t8yuCp5Bkiệt đóV9kc 8yuCp5Bkđi đâucU3umhh5 vậyV9kc V9kc? NàcU3umhh5ng lặncU3umhh5g lcU3umhh5ẽ kínV9kc đáV9kco licU3umhh5ếc một8yuCp5Bk cái8yuCp5Bk tớicU3umhh5 chỗV9kc lúcU3umhh5c nãV9kcy hắcU3umhh5n cU3umhh5vừa ng8yuCp5Bkồi, V9kchic, đếnV9kc m8yuCp5Bkột c8yuCp5Bkái bónV9kcg cũng8yuCp5Bk ccU3umhh5òn c8yuCp5Bkhả có.8yuCp5Bk ThằnV9kcg chcU3umhh5a đáV9kcng V9kcchết 8yuCp5Bkđó tcU3umhh5hật khô8yuCp5Bkng ccU3umhh5ó cU3umhh5nghĩa k8yuCp5Bkhí mà8yuCp5Bk, cU3umhh5cư nhcU3umhh5iên V9kcchuồn mấtV9kc, đểcU3umhh5 lạiV9kc mìn8yuCp5Bkh nàV9kcng tặngV9kc 8yuCp5Bkcho sV9kcói hoaV9kcng. NcU3umhh5hất thV9kcời nàng8yuCp5Bk dụcV9kc khcU3umhh5óc vcU3umhh5ô V9kclệ (mu8yuCp5Bkốn k8yuCp5Bkhóc mà8yuCp5Bk khcU3umhh5ông rcU3umhh5a n8yuCp5Bkước mắtcU3umhh5), thôi8yuCp5Bk r8yuCp5Bkồi LượmV9kc ơi,cU3umhh5 thâV9kcn g8yuCp5Bkái cU3umhh5xinh tươicU3umhh5 thà8yuCp5Bknh bữV9kca ncU3umhh5gon chV9kco dãV9kc thú. (Người 8yuCp5Bkqua cU3umhh5đường V9kc: c8yuCp5Bkô 8yuCp5Bkkia, thêV9kcm thắcU3umhh5t gìV9kc nhiềV9kcu th8yuCp5Bkế, b8yuCp5Bkản gV9kcốc V9kcnó 8yuCp5Bkcó h8yuCp5Bkoa lácU3umhh5 cV9kcành thế8yuCp5Bk đâucU3umhh5 8yuCp5Bk| LãnV9kch VâncU3umhh5 cU3umhh5: kV9kcịa tuV9kci, V9kckhông thíccU3umhh5h thV9kcì đV9kcừng đọccU3umhh5 V9kc! =.=)

Khuynh Thành8yuCp5Bk vốnV9kc V9kclà ccU3umhh5ó luyện8yuCp5Bk V9kcvõ côcU3umhh5ng đấV9kcy cV9kchứ, hcU3umhh5ơn nữa8yuCp5Bk võcU3umhh5 V9kccông k8yuCp5Bkhông tồ8yuCp5Bki chútcU3umhh5 nàV9kco. NhV9kcất lV9kcà 8yuCp5Bkkhinh 8yuCp5Bkcông, hoànV9kc toà8yuCp5Bkn họ8yuCp5Bkc V9kchết chV9kcân t8yuCp5Bkruyền ccU3umhh5ủa pcU3umhh5hụ thV9kcân, đáng8yuCp5Bk t8yuCp5Bkiếc ởV9kc thờicU3umhh5 điểmV9kc mấV9kcu ccU3umhh5hốt n8yuCp5Bkhư thếV9kc V9kcnày, côV9kc nànV9kcg V9kckhông 8yuCp5Bkcó kV9kcinh n8yuCp5Bkghiệm cU3umhh5chiến đ8yuCp5Bkấu 8yuCp5Bkmang tV9kcên 8yuCp5BkKhuynh ThcU3umhh5ành cV9kcư nhi8yuCp5Bkên bỏV9kc quêncU3umhh5 sV9kcự thcU3umhh5ật rằnV9kcg mìn8yuCp5Bkh cV9kcó cU3umhh5biết khcU3umhh5inh công.

Hai chcU3umhh5ân trướV9kcc củcU3umhh5a coV9kcn 8yuCp5Bksói hoacU3umhh5ng ccU3umhh5ào cU3umhh5cào mặtcU3umhh5 8yuCp5Bkđất, V9kcchờ dịpV9kc chuẩn8yuCp5Bk bịV9kc phó8yuCp5Bkng t8yuCp5Bkới đây.V9kc Khuyn8yuCp5Bkh ThV9kcành cU3umhh5liên V9kctục lùicU3umhh5 v8yuCp5Bkề 8yuCp5Bksau, ha8yuCp5Bki chV9kcân rucU3umhh5n lẩyV9kc bẩy (Người qcU3umhh5ua đường8yuCp5Bk V9kc: m8yuCp5Bkất cả8yuCp5Bk ph8yuCp5Bkong cU3umhh5phạm củ8yuCp5Bka ccU3umhh5on gáiV9kc MinV9kch NcU3umhh5guyệt cU3umhh5tiên tử8yuCp5Bk, haizzz8yuCp5Bk, nàncU3umhh5g cU3umhh5ta màV9kc th8yuCp5Bkấy 8yuCp5Bkcảnh ncU3umhh5ày ccU3umhh5hắc V9kcđập đầucU3umhh5 vcU3umhh5ào đậ8yuCp5Bku cU3umhh5hũ tựcU3umhh5 t8yuCp5Bkử mấ8yuCp5Bkt 8yuCp5Bk! V9kc| MộcU3umhh5 DuV9kcng ÝV9kc 8yuCp5BkVân 8yuCp5Bk: *lườm*cU3umhh5 cU3umhh5| Người8yuCp5Bk qucU3umhh5a đư8yuCp5Bkờng V9kc: *rócU3umhh5n 8yuCp5Bkrén chạy*). MộtcU3umhh5 cU3umhh5bóng V9kcđen V9kcthật lớnV9kc độtV9kc nV9kcgột phóng8yuCp5Bk tV9kchẳng tớ8yuCp5Bki tcU3umhh5rước mặtcU3umhh5 nànV9kcg, m8yuCp5Bkấy ccU3umhh5ái 8yuCp5Bkrăng nancU3umhh5h đãV9kc V9kcngắm rấtV9kc chuẩ8yuCp5Bkn vàV9kco cU3umhh5cái cổcU3umhh5 tr8yuCp5Bkắng ngầncU3umhh5 nồncU3umhh5 nộn8yuCp5Bk ccU3umhh5ủa nàV9kcng, KhuyncU3umhh5h ThàncU3umhh5h 8yuCp5Bktrợn t8yuCp5Bko mắt,8yuCp5Bk cU3umhh5đầu ócU3umhh5c trcU3umhh5ống r8yuCp5Bkỗng, cU3umhh5trong đầuV9kc 8yuCp5Bkchỉ 8yuCp5Bkcòn mộcU3umhh5t 8yuCp5Bký n8yuCp5Bkiệm duV9kcy nhất…V9kc cU3umhh5Xong đờiV9kc rồi.V9kc ĐúncU3umhh5g lúV9kcc V9kccon 8yuCp5Bksói sV9kcắp bổcU3umhh5 8yuCp5Bknhào vàV9kco người8yuCp5Bk nàngV9kc, ncU3umhh5àng chỉcU3umhh5 V9kccảm thấy8yuCp5Bk hẫngV9kc nhẹcU3umhh5 cU3umhh5một c8yuCp5Bkái, ccU3umhh5ả ncU3umhh5gười 8yuCp5Bkbay cU3umhh5lên tcU3umhh5rời. V9kcĐợi nànV9kcg khô8yuCp5Bki pcU3umhh5hục cU3umhh5ý t8yuCp5Bkhức, mớ8yuCp5Bki cU3umhh5nhận 8yuCp5Bkra mìnhV9kc đ8yuCp5Bkã tcU3umhh5ựa vàocU3umhh5 mộV9kct cáiV9kc lồ8yuCp5Bkng ngự8yuCp5Bkc 8yuCp5Bkấm cU3umhh5áp rộncU3umhh5g rãiV9kc tự8yuCp5Bk lúcV9kc nàocU3umhh5. VàcU3umhh5 8yuCp5Bkngay sacU3umhh5u đócU3umhh5 là8yuCp5Bk nV9kchận rV9kca cU3umhh5mình đã8yuCp5Bk bịV9kc 8yuCp5Bkai 8yuCp5Bkđó ômV9kc lV9kcên ngồ8yuCp5Bki cU3umhh5ở trê8yuCp5Bkn mộtcU3umhh5 nhá8yuCp5Bknh cây.

Khuynh cU3umhh5Thành lcU3umhh5ại nu8yuCp5Bkốt cU3umhh5nước miếnV9kcg c8yuCp5Bkái ựcV9kc, cU3umhh5rút 8yuCp5Bkcục cũcU3umhh5ng nhìn8yuCp5Bk rõV9kc acU3umhh5i đ8yuCp5Bkã V9kccứu nàng.

« Ngư8yuCp5Bkơi khV9kcông phV9kcải cU3umhh5đi rcU3umhh5ồi V9kcsao V9kc? »V9kc NV9kcàng trừngV9kc mV9kcắt 8yuCp5Bknhìn HànV9kc Ng8yuCp5Bkự cU3umhh5Tuyệt, bộcU3umhh5 dáncU3umhh5g h8yuCp5Bkổn cU3umhh5hà hổcU3umhh5n V9kchển sV9kcợ hãi.

Hàn Ng8yuCp5Bkự TuyệtV9kc quảV9kc thật8yuCp5Bk đV9kcã 8yuCp5Bkrời điV9kc, ncU3umhh5hưng n8yuCp5Bkghe V9kcthấy tiếncU3umhh5g V9kcsói hoancU3umhh5g gầmV9kc l8yuCp5Bkên lạiV9kc cU3umhh5chạy vềV9kc cU3umhh5ngó V9kcthử, l8yuCp5Bkà hắnV9kc l8yuCp5Bko c8yuCp5Bkho ccU3umhh5on n8yuCp5Bkhóc cU3umhh5lắm V9kcmiệng cU3umhh5kia. HắncU3umhh5 từngV9kc gV9kciết n8yuCp5Bkgười vôcU3umhh5 sốV9kc, V9kctrước giờ8yuCp5Bk chưV9kca 8yuCp5Bkbao gcU3umhh5iờ biếtcU3umhh5 mềmV9kc lòng.V9kc VốnV9kc hV9kcắn 8yuCp5Bkcó thcU3umhh5ể trơV9kc mắtcU3umhh5 n8yuCp5Bkhìn mcU3umhh5ột 8yuCp5Bkngười chV9kcết cU3umhh5dần tcU3umhh5rước 8yuCp5Bkmắt màV9kc V9kckhông cứu8yuCp5Bk, hiệnV9kc giờV9kc lạicU3umhh5 chỉV9kc 8yuCp5Bkvì mcU3umhh5ột ccU3umhh5on nhcU3umhh5a đầu8yuCp5Bk ngV9kcốc nghếchV9kc lV9kcại chạy8yuCp5Bk vềV9kc cU3umhh5cứu, chắcV9kc hV9kcắn bị8yuCp5Bk ấcU3umhh5m V9kcđầu rồi8yuCp5Bk !

Hàn 8yuCp5BkNgự Tuyệt8yuCp5Bk khẽcU3umhh5 l8yuCp5Bkiếc mắtV9kc nhìnV9kc nàngV9kc mV9kcột cáicU3umhh5, cU3umhh5vẫn cU3umhh5là khôV9kcng nóV9kci V9kcgì cả.

Khuynh ThàV9kcnh V9kclắc đầuV9kc bấtcU3umhh5 đắc8yuCp5Bk dĩ.8yuCp5Bk «V9kc V9kcQuên đcU3umhh5i, với8yuCp5Bk ngươiV9kc nóV9kci ch8yuCp5Bkuyện chỉ8yuCp5Bk V9kctổ phV9kcí lời.V9kc »cU3umhh5 C8yuCp5Bkha n8yuCp5Bkàng 8yuCp5Bkdù m8yuCp5Bkỗi câcU3umhh5u h8yuCp5Bkiếm nhưV9kc cU3umhh5vàng, tốtV9kc xấ8yuCp5Bku gì8yuCp5Bk 8yuCp5Bkhỏi V9kcvẫn trảV9kc lời8yuCp5Bk. C8yuCp5Bkòn gcU3umhh5ã trưV9kcớc mắV9kct 8yuCp5Bknày qcU3umhh5uả th8yuCp5Bkật ccU3umhh5ùng kẻ8yuCp5Bk c8yuCp5Bkâm đi8yuCp5Bkếc kcU3umhh5hông k8yuCp5Bkhác nV9kchau là8yuCp5Bk m8yuCp5Bkấy, nV9kcếu khônV9kcg phả8yuCp5Bki hắV9kcn từnV9kcg V9kcnhả rcU3umhh5a bcU3umhh5a chV9kcữ têV9kcn hV9kcắn, thcU3umhh5ật đúngV9kc nàV9kcng sẽV9kc 8yuCp5Bknghĩ hắV9kcn V9kclà cU3umhh5kẻ câV9kcm điếc.

« ĐV9kcại hiệp,8yuCp5Bk cU3umhh5võ côV9kcng nV9kcgươi tốtcU3umhh5 lắm8yuCp5Bk phảiV9kc khôngcU3umhh5 V9kc? V9kcXin cU3umhh5cho t8yuCp5Bka đV9kci th8yuCp5Bkeo ngươV9kci đicU3umhh5 8yuCp5Bk? »cU3umhh5 Khuy8yuCp5Bknh ThcU3umhh5ành t8yuCp5Bkự nhcU3umhh5ủ mìnhcU3umhh5 đãcU3umhh5 hV9kcọc hcU3umhh5ết c8yuCp5Bkhân truV9kcyền 8yuCp5Bkcủa chV9kca V9kcmẹ, 8yuCp5Bkthế nhưngV9kc cU3umhh5so vớiV9kc cU3umhh5Hàn cU3umhh5Ngự TuyệtV9kc cócU3umhh5 v8yuCp5Bkẻ vV9kcẫn chưcU3umhh5a thấm8yuCp5Bk tV9kcháp gì. (Người 8yuCp5Bkqua đường8yuCp5Bk V9kc: V9kcÝ VâV9kcn cU3umhh5à ÝcU3umhh5 Vân,cU3umhh5 V9kcĐộc C8yuCp5Bkô HV9kcàn cU3umhh5ơi ĐộcV9kc cU3umhh5Cô Hàn,cU3umhh5 c8yuCp5Bkon gá8yuCp5Bki ccU3umhh5ác ngươiV9kc chcU3umhh5ưa lV9kcấy cV9kchồng đ8yuCp5Bkã qucU3umhh5ên chV9kca mẹ,8yuCp5Bk khônV9kcg cocU3umhh5i cácV9kc V9kcngươi cU3umhh5ra 8yuCp5Bkgì kìacU3umhh5 V9kc| 8yuCp5BkĐộc cU3umhh5Cô cU3umhh5Hàn cU3umhh5: *lạnV9kch cU3umhh5lùng liếcV9kc mắtcU3umhh5* cU3umhh5| NgườicU3umhh5 V9kcqua đườcU3umhh5ng cU3umhh5: *r8yuCp5Bkét lạnh8yuCp5Bk V9kcđóng băng*)

Không ph8yuCp5Bkản ứng.

Khuynh ThcU3umhh5ành gãiV9kc cU3umhh5gãi mũicU3umhh5. «cU3umhh5 cU3umhh5Uy, HànV9kc NgựcU3umhh5 Tuyệ8yuCp5Bkt, lỗV9kc ta8yuCp5Bki ng8yuCp5Bkươi c8yuCp5Bkó vấcU3umhh5n 8yuCp5Bkđề khôncU3umhh5g hảcU3umhh5 V9kc? T8yuCp5Bka sV9kcợ lạcU3umhh5i gặcU3umhh5p phả8yuCp5Bki 8yuCp5Bkdã thcU3umhh5ú, ch8yuCp5Bko t8yuCp5Bka đ8yuCp5Bki tV9kcheo ngưcU3umhh5ơi đi8yuCp5Bk cU3umhh5mà V9kc? »

Hàn NgcU3umhh5ự TuyệtV9kc bucU3umhh5ông cV9kcánh taV9kcy đV9kcang ômcU3umhh5 KhuV9kcynh Thàn8yuCp5Bkh 8yuCp5Bkra, tcU3umhh5hản nV9kchiên 8yuCp5Bkkhông trảcU3umhh5 lờicU3umhh5 8yuCp5Bktiếng nào.

Khuynh TV9kchành bĩuV9kc b8yuCp5Bkĩu mô8yuCp5Bki. V9kc« 8yuCp5BkTa lV9kcà 8yuCp5Bkmột cô8yuCp5Bk nươ8yuCp5Bkng liễuV9kc 8yuCp5Bkyếu đàoV9kc tcU3umhh5ơ châcU3umhh5n yếuV9kc V9kctay mềmV9kc, n8yuCp5Bkgươi đànhcU3umhh5 lòng8yuCp5Bk đểcU3umhh5 tcU3umhh5a bịV9kc sói8yuCp5Bk V9kcăn thịt8yuCp5Bk saV9kco 8yuCp5Bk? V9kc» M8yuCp5Bkẹ từnV9kcg 8yuCp5Bknói, k8yuCp5Bkhi ccU3umhh5ần c8yuCp5Bkó thể8yuCp5Bk sửcU3umhh5 chicU3umhh5êu lcU3umhh5àm nũncU3umhh5g, cU3umhh5chiêu nàyV9kc V9kcdùng vớicU3umhh5 chcU3umhh5a nàncU3umhh5g V9kcthực lcU3umhh5à rấtV9kc cU3umhh5có V9kcích, khônV9kcg bicU3umhh5ết hV9kciện tạiV9kc cV9kcó 8yuCp5Bkhữu dụngcU3umhh5 V9kchay không.

Nàng thuV9kca cU3umhh5hắn r8yuCp5Bkồi, vV9kcẫn phỗngcU3umhh5 r8yuCp5Bka khôngV9kc nóicU3umhh5 gì.

Khuynh Thàn8yuCp5Bkh tứcV9kc mV9kcuốn hộccU3umhh5 máuV9kc. «cU3umhh5 Ng8yuCp5Bkươi… T8yuCp5Bkhôi tcU3umhh5a th8yuCp5Bkà co8yuCp5Bki ncU3umhh5gươi lV9kcà khôcU3umhh5ng khícU3umhh5 cU3umhh5cho xon8yuCp5Bkg. »

« CV9kcó thể8yuCp5Bk đV9kci cU3umhh5theo. cU3umhh5» HắV9kcn thảcU3umhh5n n8yuCp5Bkhiên nóiV9kc, thV9kcêm mộV9kct câu.8yuCp5Bk V9kc« ChcU3umhh5ỉ ccU3umhh5ần ngươV9kci kcU3umhh5hông sV9kcợ lcU3umhh5à đượV9kcc. »V9kc CuộcU3umhh5c sV9kcống của8yuCp5Bk hắ8yuCp5Bkn ở8yuCp5Bk V9kcđao cU3umhh5kiếm máV9kcu 8yuCp5Bktanh, V9kccó cocU3umhh5n nh8yuCp5Bkóc nV9kcào dácU3umhh5m đcU3umhh5i t8yuCp5Bkheo hắnV9kc cơcU3umhh5 chứ. (Người qucU3umhh5a đườngV9kc V9kc: HắncU3umhh5 d8yuCp5Bkám cU3umhh5coi ncU3umhh5àng 8yuCp5Bklà nữcU3umhh5 hàV9kci t8yuCp5Bkử aV9kc, trẻ8yuCp5Bk V9kccon aV9kc, …cU3umhh5 *i8yuCp5Bkcon tV9kcức V9kchộc máu*)

Khuynh Thà8yuCp5Bknh hV9kcưng phấncU3umhh5 tV9kchiếu điềuV9kc ncU3umhh5hảy dựngV9kc lêncU3umhh5, túcU3umhh5m lấV9kcy 8yuCp5Bktay áoV9kc hắn8yuCp5Bk lắc8yuCp5Bk lV9kcắc. V9kc« cU3umhh5Ta sẽV9kc V9kckhông sợ,V9kc tV9kca đV9kci th8yuCp5Bkeo ncU3umhh5gươi đượcV9kc V9kcrồi, ngươiV9kc thậV9kct cU3umhh5sự là8yuCp5Bk ng8yuCp5Bkười cU3umhh5tốt mV9kcà. »

Mặt hắcU3umhh5n vẫ8yuCp5Bkn khcU3umhh5ông V9kccó bV9kciểu tình,cU3umhh5 cU3umhh5chỉ 8yuCp5Bkcó á8yuCp5Bknh V9kcmắt lại8yuCp5Bk xcU3umhh5ẹt qV9kcua mộtcU3umhh5 8yuCp5Bknét cU3umhh5cười khổ,V9kc hắn8yuCp5Bk V9kclà ngườicU3umhh5 tốV9kct saV9kco V9kc? NếuV9kc hắnV9kc lcU3umhh5à V9kcngười tcU3umhh5ốt, căV9kcn bảnV9kc 8yuCp5Bktrên đờV9kci không8yuCp5Bk có8yuCp5Bk V9kcai lcU3umhh5à ngườ8yuCp5Bki xV9kcấu hết.8yuCp5Bk TrcU3umhh5ong 8yuCp5Bkgiang 8yuCp5Bkhồ, cU3umhh5người nàoV9kc nV9kcghe đến8yuCp5Bk tên8yuCp5Bk V9kchắn, kV9kchông phảicU3umhh5 hậ8yuCp5Bkn thấu8yuCp5Bk x8yuCp5Bkương thì8yuCp5Bk ccU3umhh5ũng làcU3umhh5 sợV9kc tánV9kcg đcU3umhh5ởm, ncU3umhh5ha đ8yuCp5Bkầu này8yuCp5Bk V9kccư nhiêncU3umhh5 lôcU3umhh5i kéo8yuCp5Bk taV9kcy áV9kco hắn,8yuCp5Bk còn8yuCp5Bk muốncU3umhh5 đồngcU3umhh5 hàcU3umhh5nh V9kcvới hắn,cU3umhh5 đ8yuCp5Bkiều kỳ8yuCp5Bk qV9kcuái 8yuCp5Bknhất V9kcchính làV9kc cU3umhh5còn nócU3umhh5i hắcU3umhh5n làcU3umhh5 ngườicU3umhh5 V9kctốt, xecU3umhh5m V9kcra l8yuCp5Bkà mộcU3umhh5t đứV9kca nhV9kca đầuV9kc V9kckhông hi8yuCp5Bkểu chuyệncU3umhh5 đời.

« HàcU3umhh5n đại8yuCp5Bk cU3umhh5ca, huy8yuCp5Bknh tớiV9kc nơiV9kc n8yuCp5Bkày làV9kcm g8yuCp5Bkì V9kc? 8yuCp5Bk» NàngV9kc vốnV9kc khôcU3umhh5ng hcU3umhh5i vọngV9kc hắnV9kc trảV9kc lV9kcời, 8yuCp5Bkxem rV9kca V9kcchỉ V9kcmuốn lầmcU3umhh5 bầm8yuCp5Bk tự8yuCp5Bk đcU3umhh5ộc thoại8yuCp5Bk thôi.

« TcU3umhh5ìm mộ8yuCp5Bkt thứcU3umhh5 nàycU3umhh5 V9kcnọ. »

« Vậy…cU3umhh5 ÁcU3umhh5 8yuCp5Bk! »cU3umhh5 KV9kchuynh ThV9kcành ncU3umhh5hìn V9kchắn, vcU3umhh5ui 8yuCp5Bkvẻ khôcU3umhh5ng ti8yuCp5Bkn vàocU3umhh5 tV9kcai V9kcmình. «cU3umhh5 8yuCp5BkHuynh cV9kcũng trV9kcả lcU3umhh5ời sV9kcao V9kc? »

Hắn V9kckhông nóicU3umhh5 đ8yuCp5Bkược thêmV9kc lờcU3umhh5i cU3umhh5nào, V9kctự 8yuCp5Bknẫu bảV9kcn thâcU3umhh5n 8yuCp5Bkvì ccU3umhh5ái quáicU3umhh5 cU3umhh5gì phV9kcải tcU3umhh5ốn nước8yuCp5Bk V9kcbọt đ8yuCp5Bkấu vV9kcõ mồmcU3umhh5 V9kcvới 8yuCp5Bkcon V9kcnhóc này. (Người V9kcqua đư8yuCp5Bkờng cU3umhh5: AncU3umhh5h 8yuCp5Bknói cU3umhh5được bcU3umhh5a câucU3umhh5 mà8yuCp5Bk đV9kcã V9kctự trácV9kch đ8yuCp5Bki đấuV9kc vV9kcõ mồcU3umhh5m sV9kcao 8yuCp5Bk? cU3umhh5Bái phục8yuCp5Bk 8yuCp5Bk| HàncU3umhh5 đạiV9kc 8yuCp5Bkca cU3umhh5: *l8yuCp5Bkườm* 8yuCp5Bk| NgườiV9kc cU3umhh5qua đườncU3umhh5g V9kc: *rétV9kc rcU3umhh5un V9kclập cập*)

« V9kcHàn V9kcđại V9kcca, bcU3umhh5ao gicU3umhh5ờ huycU3umhh5nh 8yuCp5Bkmới lạcU3umhh5i 8yuCp5Bkxuống 8yuCp5Bknúi cU3umhh5? »8yuCp5Bk NàcU3umhh5ng còn8yuCp5Bk V9kcphải đi8yuCp5Bk lậpV9kc giV9kca đìncU3umhh5h m8yuCp5Bkà. T__T

« Vội8yuCp5Bk lậpV9kc 8yuCp5Bkgia đì8yuCp5Bknh scU3umhh5ao 8yuCp5Bk? »V9kcTrong lV9kcòng hắ8yuCp5Bkn cưcU3umhh5 nhiêcU3umhh5n cócU3umhh5 mV9kcột l8yuCp5Bkoại cU3umhh5cảm gV9kciác kỳV9kc quái,V9kc không8yuCp5Bk m8yuCp5Bkuốn cocU3umhh5n nh8yuCp5Bkóc nàV9kcy đi8yuCp5Bk lậpcU3umhh5 gcU3umhh5ia đình.

Khuynh ThànhcU3umhh5 8yuCp5Bklắc cU3umhh5đầu m8yuCp5Bkạnh cU3umhh5tới V9kcmức muV9kcốn văncU3umhh5g đV9kcầu r8yuCp5Bka ngoà8yuCp5Bki. 8yuCp5Bk« KhôngV9kc hcU3umhh5ề vV9kcội 8yuCp5Bkkhông 8yuCp5Bkhề vội8yuCp5Bk, muộV9kci khcU3umhh5ông mucU3umhh5ốn lV9kcấy ch8yuCp5Bkồng. cU3umhh5» V9kcNàng mớiV9kc kV9kchông cần8yuCp5Bk gả8yuCp5Bk ch8yuCp5Bko V9kccon củcU3umhh5a V9kc‘Bệnh ThầcU3umhh5n Kinh’V9kc cU3umhh5thúc thúc.

Hàn NcU3umhh5gự TV9kcuyệt lạnhcU3umhh5 nV9kchư bă8yuCp5Bkng phV9kcun cU3umhh5ra ha8yuCp5Bki chữ.cU3umhh5 V9kc« TcU3umhh5ốt lcU3umhh5ắm. »V9kc cU3umhh5Kỳ quái,8yuCp5Bk nàng8yuCp5Bk không8yuCp5Bk muốncU3umhh5 lậ8yuCp5Bkp g8yuCp5Bkia đìn8yuCp5Bkh, troV9kcng lòngcU3umhh5 hắnV9kc V9kccư nhiêcU3umhh5n c8yuCp5Bkó chút8yuCp5Bk caV9kco hứnV9kcg. 8yuCp5BkNguyên V9kchắn v8yuCp5Bkẫn tưởnV9kcg b8yuCp5Bkản thânV9kc sV9kcẽ khô8yuCp5Bkng 8yuCp5Bkbao 8yuCp5Bkgiờ V9kccó hỉcU3umhh5 nộcU3umhh5 áV9kci ốV9kc, vậycU3umhh5 V9kcmà tốcU3umhh5i na8yuCp5Bky n8yuCp5Bkha đcU3umhh5ầu cU3umhh5ngốc ncU3umhh5ày xuấtcU3umhh5 hiện,V9kc lạiV9kc đáncU3umhh5h độcU3umhh5ng tớiV9kc m8yuCp5Bkột thứV9kc gì8yuCp5Bk đó8yuCp5Bk tậncU3umhh5 s8yuCp5Bkâu trocU3umhh5ng nộiV9kc 8yuCp5Bktâm cV9kcủa mình.

« Tốt8yuCp5Bk lắmcU3umhh5 cáicU3umhh5 gì8yuCp5Bk V9kc? 8yuCp5Bk» V9kcKhuynh TV9kchành V9kctò V9kcmò hỏi.

Hàn Ng8yuCp5Bkự 8yuCp5BkTuyệt khônV9kcg đểV9kc 8yuCp5Bký tớiV9kc nV9kcàng, c8yuCp5Bkhỉ 8yuCp5Bkôm nà8yuCp5Bkng V9kcnhảy xuố8yuCp5Bkng. TroV9kcng V9kclúc bọn8yuCp5Bk họ8yuCp5Bk nV9kcói ch8yuCp5Bkuyện, só8yuCp5Bki V9kchoang sV9kcớm đãcU3umhh5 khôV9kcng biếtV9kc cU3umhh5đi về8yuCp5Bk cU3umhh5hướng nV9kcào. ĐcU3umhh5ộc CôV9kc KhcU3umhh5uynh ThànhV9kc 8yuCp5Bknhặt V9kclên t8yuCp5Bkay nảicU3umhh5 rồi8yuCp5Bk cU3umhh5bĩu bĩuV9kc 8yuCp5Bkmôi. 8yuCp5Bk« cU3umhh5Còn tốcU3umhh5t cV9kcòn tốt,V9kc nế8yuCp5Bku tcU3umhh5ay cU3umhh5nải cũn8yuCp5Bkg mấ8yuCp5Bkt, 8yuCp5Bkbổn cô8yuCp5Bk nV9kcương ch8yuCp5Bkỉ cócU3umhh5 n8yuCp5Bkước đ8yuCp5Bki là8yuCp5Bkm khấtV9kc cáicU3umhh5 qucU3umhh5a ngày8yuCp5Bk. »

Hàn NgựV9kc TuyệtV9kc lại8yuCp5Bk ngồi8yuCp5Bk cU3umhh5lại cU3umhh5vị trcU3umhh5í cũcU3umhh5, V9kcgiống nhV9kcư 8yuCp5Bkhết thảyV9kc V9kcmọi ch8yuCp5Bkuyện c8yuCp5Bkhưa t8yuCp5Bkừng xảy8yuCp5Bk raV9kc. KV9kchuynh Thành8yuCp5Bk ti8yuCp5Bkến đếnV9kc bê8yuCp5Bkn hắcU3umhh5n, cườiV9kc 8yuCp5Bkhì 8yuCp5Bkhì. «8yuCp5Bk Lạnh8yuCp5Bk q8yuCp5Bkuá đV9kci… Mu8yuCp5Bkội… muô8yuCp5Bki 8yuCp5Bkcó 8yuCp5Bkthể ncU3umhh5gủ c8yuCp5Bkạnh bêV9kcn hV9kcuynh đư8yuCp5Bkợc khôngcU3umhh5 8yuCp5Bk? » (Người qu8yuCp5Bka đườcU3umhh5ng V9kc: KhônV9kcg bi8yuCp5Bkết a8yuCp5Bki ch8yuCp5Bkiếm tcU3umhh5iện ncU3umhh5ghi củacU3umhh5 acU3umhh5i, V9kchừ hừ…)

Hàn NgcU3umhh5ự cU3umhh5Tuyệt k8yuCp5Bkhông hV9kcề trV9kcả lời.

Nàng nhếV9kcch mé8yuCp5Bkp cườiV9kc cU3umhh5hề cU3umhh5hề đầycU3umhh5 gia8yuCp5Bkn V9kcác. «V9kc KhV9kcông đượcV9kc bcU3umhh5ỏ lcU3umhh5ại muộiV9kc đcU3umhh5âu nhV9kcé, mV9kcuội V9kcngủ đây.8yuCp5Bk Hu8yuCp5Bkynh mà8yuCp5Bk bỏV9kc lcU3umhh5ại muội,V9kc m8yuCp5Bkuội thV9kcề V9kcsẽ tcU3umhh5róc 8yuCp5Bknã V9kchuynh tớicU3umhh5 chV9kcân trờcU3umhh5i góccU3umhh5 bể8yuCp5Bk cV9kcho c8yuCp5Bkoi. cU3umhh5» Hắn8yuCp5Bk n8yuCp5Bkếu dV9kcám bỏcU3umhh5 lạicU3umhh5 V9kcnàng, nàn8yuCp5Bkg sẽ8yuCp5Bk nhờ8yuCp5Bk cU3umhh5lục thúcV9kc thúcV9kc cU3umhh5tìm hắcU3umhh5n lôV9kci vcU3umhh5ề, tcU3umhh5hiên hạcU3umhh5 khcU3umhh5ông 8yuCp5Bkcó người8yuCp5Bk cU3umhh5nào mV9kcà BáchcU3umhh5 HiểuV9kc ĐườngV9kc tìmV9kc kh8yuCp5Bkông V9kcra hết.V9kc CảV9kc n8yuCp5Bkhà lụV9kcc thúV9kcc thV9kcúc mỗicU3umhh5 lV9kcần tớiV9kc thăV9kcm cU3umhh5gia đìn8yuCp5Bkh ncU3umhh5àng đềuV9kc khV9kcen nàncU3umhh5g đángcU3umhh5 y8yuCp5Bkêu. LụcV9kc thúccU3umhh5 thú8yuCp5Bkc, lụcU3umhh5c thẩV9kcm thcU3umhh5ẩm thậV9kct V9kclà yêV9kcu thícV9kch nàcU3umhh5ng, nà8yuCp5Bkng c8yuCp5Bkó nh8yuCp5Bkờ tìmV9kc cU3umhh5một ngư8yuCp5Bkời, V9kclục tcU3umhh5húc t8yuCp5Bkhúc V9kcsao lạV9kci khônV9kcg hỗ8yuCp5Bk trợ8yuCp5Bk chứ8yuCp5Bk ?

Khuynh ThànhcU3umhh5 n8yuCp5Bkgọ nguậyV9kc mcU3umhh5ãi khcU3umhh5ông tV9kcìm thấycU3umhh5 tư8yuCp5Bk 8yuCp5Bkthế 8yuCp5Bkngủ thíccU3umhh5h cU3umhh5hợp, thcU3umhh5ế là8yuCp5Bk tựcU3umhh5 nhV9kciên cU3umhh5đem V9kcđầu dựcU3umhh5a vV9kcào V9kcvai hắn,V9kc cU3umhh5ôm lấy8yuCp5Bk cá8yuCp5Bknh t8yuCp5Bkay hắncU3umhh5. Vẫn8yuCp5Bk cU3umhh5là n8yuCp5Bkgủ cU3umhh5như 8yuCp5Bkthế 8yuCp5Bkan V9kctoàn hơncU3umhh5, nếuV9kc khcU3umhh5ông hắncU3umhh5 chạyV9kc mấtcU3umhh5 thìcU3umhh5 sacU3umhh5o cU3umhh5? Nế8yuCp5Bku lạiV9kc gặ8yuCp5Bkp scU3umhh5ói hoV9kcang, nàncU3umhh5g liềcU3umhh5n x8yuCp5Bkong đờV9kci rồi8yuCp5Bk. cU3umhh5Nam 8yuCp5Bknữ hữuV9kc biệcU3umhh5t ncU3umhh5àng cóV9kc biếtV9kc chớ,8yuCp5Bk 8yuCp5Bknhưng làcU3umhh5 cU3umhh5dựa cU3umhh5vào mộtcU3umhh5 cái8yuCp5Bk cU3umhh5có lcU3umhh5àm sacU3umhh5o đâucU3umhh5, nà8yuCp5Bkng lớnV9kc thV9kcế nà8yuCp5Bky rồi,cU3umhh5 cV9kcăn bản8yuCp5Bk đV9kcể cU3umhh5ý là8yuCp5Bkm gìcU3umhh5. LV9kcại nhắcV9kc cU3umhh5nàng ĐộcU3umhh5c CôV9kc KhuV9kcynh Thà8yuCp5Bknh, năm8yuCp5Bk cU3umhh516 tuổiV9kc xucU3umhh5ống núV9kci mẹ8yuCp5Bk 8yuCp5Bkliền mV9kcang nàV9kcng tới8yuCp5Bk kỹV9kc viV9kcện xcU3umhh5em trộm8yuCp5Bk, 8yuCp5Bk18 8yuCp5Bktuổi xcU3umhh5ong liề8yuCp5Bkn 8yuCp5Bkcho nàngV9kc xecU3umhh5m V9kcXuân ccU3umhh5ung đồ,V9kc cU3umhh5còn giảngcU3umhh5 gcU3umhh5iải rấcU3umhh5t nhiều8yuCp5Bk t8yuCp5Bkri thV9kcức V9kcvề vcU3umhh5iệc cU3umhh5nam nữ.V9kc McU3umhh5ẹ ncU3umhh5ói đấV9kcy là8yuCp5Bk giV9kcáo dụccU3umhh5 gV9kciới tínhV9kc chcU3umhh5ính quy8yuCp5Bk, tuyệ8yuCp5Bkt đốiV9kc 8yuCp5Bkkhông c8yuCp5Bkó t8yuCp5Bkí V9kcteo nàcU3umhh5o bV9kcất V9kclương cU3umhh5hết. ThếV9kc 8yuCp5Bklà bởV9kci vì8yuCp5Bk chuyV9kcện 8yuCp5Bk‘giáo V9kcdục’ này,8yuCp5Bk 8yuCp5Bkcha mcU3umhh5ẹ ncU3umhh5àng liV9kcền cU3umhh5cãi nh8yuCp5Bkau tV9kco. KỳcU3umhh5 thV9kcật lV9kcà ch8yuCp5Bka nàng8yuCp5Bk 8yuCp5Bkăn d8yuCp5Bkấm 8yuCp5Bkchua, c8yuCp5Bkha vốnV9kc khôV9kcng cV9kcho phépcU3umhh5 mẹcU3umhh5 thấy8yuCp5Bk cU3umhh5nam nhâV9kcn n8yuCp5Bkào kháV9kcc ngcU3umhh5oài mcU3umhh5ình cả.cU3umhh5 ẤyV9kc vậy8yuCp5Bk mẹcU3umhh5 lạicU3umhh5 cU3umhh5to g8yuCp5Bkan lớnV9kc mậtcU3umhh5 v8yuCp5Bkào V9kckỹ viện8yuCp5Bk cU3umhh5chơi, cU3umhh5cha kcU3umhh5hông tứcV9kc cU3umhh5giận mới8yuCp5Bk làcU3umhh5 lạcU3umhh5. Ba8yuCp5Bko 8yuCp5Bknhiêu nV9kcăm 8yuCp5Bkqua, ccU3umhh5ha mcU3umhh5ẹ 8yuCp5Bkân âncU3umhh5 ái8yuCp5Bk ái,8yuCp5Bk chỉV9kc V9kccó cV9kcãi nha8yuCp5Bku mcU3umhh5ột lần8yuCp5Bk dcU3umhh5uy nhV9kcất đócU3umhh5. Nàng8yuCp5Bk cũng8yuCp5Bk thật8yuCp5Bk hâcU3umhh5m mộcU3umhh5 bọncU3umhh5 họ,cU3umhh5 V9kcnàng cũcU3umhh5ng muốncU3umhh5 tì8yuCp5Bkm một8yuCp5Bk n8yuCp5Bkam nhâV9kcn thật8yuCp5Bk tV9kcốt n8yuCp5Bkhư cha.

Hàn N8yuCp5Bkgự TuyệV9kct khôn8yuCp5Bkg đẩcU3umhh5y nàn8yuCp5Bkg V9kcra màV9kc mcU3umhh5ặc V9kcnàng dựaV9kc 8yuCp5Bkvào nV9kcgười. Từ8yuCp5Bk 8yuCp5Bkkhi cU3umhh5có t8yuCp5Bkrí nhớ8yuCp5Bk, 8yuCp5Bksư pcU3umhh5hụ hắn8yuCp5Bk đ8yuCp5Bkã đemcU3umhh5 hắncU3umhh5 đầuV9kc nV9kchập vào8yuCp5Bk cuộc8yuCp5Bk cU3umhh5sống 8yuCp5Bkcủa bầy8yuCp5Bk đà8yuCp5Bkn d8yuCp5Bkã tcU3umhh5hú, hV9kcắn lớn8yuCp5Bk lêncU3umhh5 V9kccó thV9kcú V9kctính nhưcU3umhh5 dV9kcã thú8yuCp5Bk, thậmV9kc chíV9kc dãV9kc cU3umhh5thú cU3umhh5thấy hắcU3umhh5n V9kccòn pV9kchải 8yuCp5Bke ng8yuCp5Bkại. Trải8yuCp5Bk qu8yuCp5Bka baV9kco nhi8yuCp5Bkêu nă8yuCp5Bkm sóncU3umhh5g cU3umhh5gió, c8yuCp5Bkả ngcU3umhh5ười nhuốcU3umhh5m đầy8yuCp5Bk sát8yuCp5Bk khí8yuCp5Bk, thếcU3umhh5 8yuCp5Bkmà cV9kcô ncU3umhh5àng 8yuCp5Bknày ccU3umhh5ư nhi8yuCp5Bkên dám8yuCp5Bk dự8yuCp5Bka vàV9kco n8yuCp5Bkgười hV9kcắn ngcU3umhh5ủ, thậtcU3umhh5 khcU3umhh5ông hicU3umhh5ểu ncU3umhh5ên nóV9kci nà8yuCp5Bkng đơcU3umhh5n tV9kchuần V9kchay 8yuCp5Bklà ngV9kcu V9kcngốc nữacU3umhh5. NhìV9kcn 8yuCp5Bkthấy gư8yuCp5Bkơng mặtcU3umhh5 ngủ8yuCp5Bk V9kcsay xicU3umhh5nh đẹp8yuCp5Bk của8yuCp5Bk nàng,V9kc h8yuCp5Bkắn khôncU3umhh5g V9kcnén 8yuCp5Bkđược vưcU3umhh5ơn t8yuCp5Bkay ôV9kcm lấV9kcy nàng8yuCp5Bk. CcU3umhh5ô cU3umhh5đơn V9kc25 8yuCp5Bknăm, lầnV9kc đầV9kcu tiênV9kc phátcU3umhh5 V9kchiện 8yuCp5Bkra V9kccảm giáV9kcc cócU3umhh5 ngườcU3umhh5i cU3umhh5làm bV9kcạn thậtcU3umhh5 8yuCp5Bklà tcU3umhh5ốt. N8yuCp5Bkàng cV9kcó 8yuCp5Bkthể cùV9kcng hắnV9kc tới8yuCp5Bk kh8yuCp5Bki cU3umhh5nào V9kc? NếucU3umhh5 n8yuCp5Bkàng biếtV9kc hắnV9kc 8yuCp5Bklà acU3umhh5i thì8yuCp5Bk sa8yuCp5Bko V9kc? LiV9kcệu nàn8yuCp5Bkg ccU3umhh5òn lớ8yuCp5Bkn gacU3umhh5n nhưcU3umhh5 vậV9kcy V9kchay V9kckhông ?

Sáng sớ8yuCp5Bkm hôV9kcm scU3umhh5au, K8yuCp5Bkhuynh ThànhV9kc 8yuCp5Bkbị mộtcU3umhh5 luồngcU3umhh5 ánh8yuCp5Bk scU3umhh5áng chV9kcói mắtcU3umhh5 làcU3umhh5m tV9kchức dcU3umhh5ậy. TớiV9kc kcU3umhh5hi nàV9kcng phátV9kc hiệnV9kc bản8yuCp5Bk thâncU3umhh5 cưV9kc V9kcnhiên ôm8yuCp5Bk 8yuCp5Bkôm 8yuCp5Bkdựa dựaV9kc vàV9kco mộV9kct 8yuCp5Bkgã naV9kcm nhâ8yuCp5Bkn ngcU3umhh5ủ cảcU3umhh5 đêcU3umhh5m, liềcU3umhh5n ncU3umhh5gượng 8yuCp5Bkngùng cV9kcười cưcU3umhh5ời. cU3umhh5« TV9kcay h8yuCp5Bkuynh khôngV9kc 8yuCp5Bkbị V9kctê V9kcchứ cU3umhh5? » (Người 8yuCp5Bkqua đV9kcường V9kc: TV9kchiện 8yuCp5Bktâm cU3umhh5bộc pcU3umhh5hát nhcU3umhh5ư sa8yuCp5Bko bă8yuCp5Bkng cU3umhh5| KcU3umhh5huynh Thàn8yuCp5Bkh V9kc: *lườm*cU3umhh5 8yuCp5Bk| NgườicU3umhh5 cU3umhh5qua đ8yuCp5Bkường cU3umhh5: nhầV9kcm, sánV9kcg cU3umhh5láng n8yuCp5Bkhư mặtV9kc trời8yuCp5Bk… cU3umhh5= =’)

« ĐV9kci thôi.8yuCp5Bk »V9kc HàV9kcn cU3umhh5Ngự Tuy8yuCp5Bkệt cU3umhh5không tV9kcrả V9kclời cV9kcâu hỏicU3umhh5 c8yuCp5Bkủa nàng.

« Đi8yuCp5Bk đâu8yuCp5Bk 8yuCp5Bk? »V9kc cU3umhh5Nàng đứngV9kc dậy.

« XucU3umhh5ống núi.cU3umhh5 8yuCp5Bk» Hắ8yuCp5Bkn đãV9kc tìm8yuCp5Bk ởcU3umhh5 đâycU3umhh5 cả8yuCp5Bk nửcU3umhh5a thcU3umhh5áng màV9kc mộtcU3umhh5 chV9kcút cU3umhh5manh mốicU3umhh5 ccU3umhh5ũng khôngcU3umhh5 tìmcU3umhh5 rV9kca. HcU3umhh5ắn bắt8yuCp5Bk cU3umhh5đầu hoV9kcài ngh8yuCp5Bki cácU3umhh5i bả8yuCp5Bko 8yuCp5Bktàng củacU3umhh5 V9kcBách V9kcHiểu ĐườcU3umhh5ng cU3umhh5kia liệuV9kc cócU3umhh5 thật8yuCp5Bk sựcU3umhh5 t8yuCp5Bkồn V9kctại haV9kcy không.

« TốtcU3umhh5 qcU3umhh5uá, xuống8yuCp5Bk núcU3umhh5i thôi.V9kc »8yuCp5Bk KhV9kcuynh ThcU3umhh5ành kh8yuCp5Bkông dấ8yuCp5Bku nổ8yuCp5Bki khocU3umhh5ái chV9kcí licU3umhh5ền nắmcU3umhh5 lấV9kcy áoV9kc hắn.

Hàn V9kcNgự V9kcTuyệt khV9kcẽ li8yuCp5Bkếc V9kcmắt ngócU3umhh5 nàcU3umhh5ng mộ8yuCp5Bkt cái8yuCp5Bk, n8yuCp5Bkàng liV9kcền tV9kchức thV9kcời bu8yuCp5Bkông hắncU3umhh5 rV9kca lV9kcặng lẽcU3umhh5 tụt8yuCp5Bk lạiV9kc đicU3umhh5 pcU3umhh5hía sau.