You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương ZoE52 QFs9: QFs9Anh 5b3dhùng cứuvJfR mỹvJfR nhân

« Grrr5b3daao… »QFs9 Một5b3d th2Ntcanh 2Ntcâm đvJfRáng sợ5b3d v5b3dang 2Ntclên, đằngZoE5 đằng5b3d sQFs9át khíZoE5, hẳZoE5n lZoE5à củQFs9a vJfRcon thvJfRú đángvJfR sợ5b3d nàQFs9o đó.ZoE5 ĐộZoE5c 2NtcCô KhuyQFs9nh Thành5b3d vốvJfRn lZoE5à mộvJfRt kẻQFs9 thôvJfRng min5b3dh l2Ntciền mạnhQFs9 mẽ2Ntc mở2Ntc 2Ntcto mắt.

Một đôi5b3d mắt5b3d p5b3dhát rvJfRa áZoE5nh sQFs9áng xa5b3dnh vJfRlục ở5b3d tr2Ntcước m2Ntcặt ZoE5nàng, cáQFs9ch khoảnvJfRg nQFs9ăm thước,vJfR án2Ntch mắtQFs9 h2Ntcoàn 2Ntctoàn khônZoE5g cZoE5ó hảo2Ntc 2Ntcý t5b3drừng 2Ntctrừng nvJfRgó nàng5b3d, rõ2Ntc ràngvJfR c5b3doi nvJfRàng vJfRlà 2Ntcbữa ăvJfRn đêmZoE5 nZoE5gon lànvJfRh. ToànvJfR thâvJfRn nàng5b3d tovJfRát mồZoE5 hôi5b3d lạnh,QFs9 nuốtZoE5 nướvJfRc miế5b3dng đ2Ntcến 5b3dực mộtvJfR QFs9cái, giươ5b3dng 2Ntcđôi mắt5b3d nh5b3dỏ cảvJfRnh giácZoE5 nh5b3dìn ZoE5chằm chQFs9ằm coQFs9n ZoE5dã thZoE5ú trướcQFs9 mặt.

Hàn ZoE5Ngự TuyệtvJfR đ2Ntcâu rồiZoE5 5b3d? ZoE5Đột n2Ntchiên nàvJfRng nhớQFs9 rQFs9a ZoE5còn cóQFs9 QFs9một QFs9người nQFs9ữa kiZoE5a 5b3dmà 2Ntc? 2NtcTên chếtvJfR QFs9tiệt đóZoE5 đQFs9i đZoE5âu vậyvJfR QFs9? NvJfRàng lặng2Ntc QFs9lẽ kZoE5ín đáovJfR liếcvJfR mộtZoE5 cáQFs9i tớiZoE5 QFs9chỗ 2Ntclúc 5b3dnãy hắ2Ntcn ZoE5vừa ngồZoE5i, QFs9hic, đếnvJfR mộ5b3dt QFs9cái QFs9bóng cũng5b3d còn5b3d ZoE5chả cóQFs9. Thằn2Ntcg chQFs9a QFs9đáng chết2Ntc đ5b3dó thậtQFs9 kvJfRhông có5b3d nvJfRghĩa kZoE5hí mà,ZoE5 QFs9cư QFs9nhiên chuZoE5ồn mvJfRất, vJfRđể lạQFs9i mình5b3d nàn5b3dg tQFs9ặng cvJfRho sói5b3d h2Ntcoang. Nh2Ntcất thời5b3d nàn5b3dg 5b3ddục khZoE5óc vôQFs9 lQFs9ệ (muốn5b3d khóc2Ntc mQFs9à kZoE5hông r2Ntca nvJfRước mắt)vJfR, thôQFs9i rồivJfR LưZoE5ợm ơiQFs9, thân5b3d gá2Ntci ZoE5xinh tư2Ntcơi th2Ntcành ZoE5bữa ngo5b3dn ZoE5cho QFs9dã thú. (Người quZoE5a đườngZoE5 2Ntc: vJfRcô ki2Ntca, tZoE5hêm thZoE5ắt vJfRgì nhiềuvJfR thếvJfR, bảnQFs9 gốcQFs9 5b3dnó c2Ntcó ho5b3da l2Ntcá ZoE5cành thế2Ntc đâuvJfR 2Ntc| LãnQFs9h VânvJfR vJfR: kQFs9ịa QFs9tui, 5b3dkhông thíc5b3dh thvJfRì đừZoE5ng đọcZoE5 vJfR! =.=)

Khuynh ThànQFs9h vố5b3dn lZoE5à cóvJfR luyện2Ntc 5b3dvõ côZoE5ng đấy5b3d cQFs9hứ, hơZoE5n nữa2Ntc ZoE5võ cô2Ntcng khôZoE5ng tồi2Ntc c2Ntchút nà5b3do. NQFs9hất QFs9là vJfRkhinh côvJfRng, hoànQFs9 t5b3doàn học2Ntc hếtZoE5 chân2Ntc truyềnvJfR của2Ntc ph2Ntcụ thâZoE5n, đángQFs9 tiếc2Ntc ởQFs9 thQFs9ời điểm2Ntc mấuZoE5 ch5b3dốt 5b3dnhư thQFs9ế nvJfRày, vJfRcô nàvJfRng ZoE5không c5b3dó kinvJfRh nghiệm5b3d c2Ntchiến đQFs9ấu m2Ntcang tênZoE5 Khuyn5b3dh Thà2Ntcnh cQFs9ư QFs9nhiên bỏZoE5 vJfRquên s2Ntcự t2Ntchật rằng5b3d m5b3dình cóvJfR bivJfRết khi5b3dnh công.

Hai vJfRchân tQFs9rước củvJfRa cvJfRon sóvJfRi hoan5b3dg 5b3dcào vJfRcào mặt2Ntc đất,QFs9 5b3dchờ dịpZoE5 ch5b3duẩn bQFs9ị phóngvJfR tớQFs9i đâ5b3dy. KhuyQFs9nh ThànZoE5h liênZoE5 tụQFs9c 2Ntclùi vềvJfR saZoE5u, haZoE5i cQFs9hân vJfRrun l2Ntcẩy bẩy (Người qu5b3da đư5b3dờng 5b3d: mấtZoE5 cZoE5ả vJfRphong phạvJfRm củvJfRa co5b3dn gá2Ntci MinvJfRh Nguyệt2Ntc tiZoE5ên t5b3dử, ha2Ntcizzz, vJfRnàng 2Ntcta màvJfR t2Ntchấy c5b3dảnh nàyZoE5 chắc2Ntc đZoE5ập đầuZoE5 vJfRvào đậu5b3d 2Ntchũ QFs9tự tử2Ntc mấvJfRt 2Ntc! vJfR| vJfRMộ ZoE5Dung Ý2Ntc Vân2Ntc 5b3d: *lườm*vJfR 2Ntc| NvJfRgười qQFs9ua đường5b3d vJfR: *rZoE5ón réQFs9n chạy*). Mộ2Ntct bó5b3dng đe2Ntcn thậtQFs9 lớn2Ntc độ5b3dt vJfRngột phQFs9óng 2Ntcthẳng tZoE5ới trướcQFs9 m2Ntcặt nànQFs9g, mấyvJfR ZoE5cái 2Ntcrăng nan2Ntch đ2Ntcã ZoE5ngắm rấQFs9t chuẩn5b3d vàQFs9o cáivJfR cổQFs9 trắnvJfRg nZoE5gần nồn2Ntc nộn2Ntc c2Ntcủa nàn2Ntcg, Khu2Ntcynh 2NtcThành ZoE5trợn tZoE5o mắtZoE5, đZoE5ầu QFs9óc tvJfRrống rỗng,QFs9 tron2Ntcg ZoE5đầu chỉvJfR còn5b3d mộvJfRt vJfRý niệm5b3d d5b3duy nh5b3dất… vJfRXong đờiQFs9 rồivJfR. Đ5b3dúng lúcZoE5 coQFs9n s5b3dói sắZoE5p bổZoE5 nh5b3dào vàoQFs9 ngườivJfR nàng,5b3d nàng2Ntc chvJfRỉ c5b3dảm tvJfRhấy hẫQFs9ng 5b3dnhẹ mộtvJfR ZoE5cái, cảZoE5 ZoE5người bavJfRy lêvJfRn trời.5b3d QFs9Đợi nànvJfRg kh5b3dôi phụvJfRc ýQFs9 thức,vJfR mớiZoE5 vJfRnhận r5b3da vJfRmình đãvJfR tvJfRựa vvJfRào QFs9một cvJfRái lồn2Ntcg ngựcZoE5 ấm2Ntc ápvJfR rộ5b3dng rãiZoE5 tựQFs9 lQFs9úc nào.2Ntc VvJfRà n2Ntcgay QFs9sau đó2Ntc là5b3d nhZoE5ận rvJfRa mìn5b3dh đZoE5ã ZoE5bị 2Ntcai 2Ntcđó ômvJfR lZoE5ên ngồiZoE5 ở2Ntc trvJfRên 2Ntcmột nhánh5b3d cây.

Khuynh QFs9Thành l2Ntcại nvJfRuốt nướcvJfR miếngvJfR cQFs9ái ựcQFs9, r5b3dút cvJfRục cũn5b3dg nh5b3dìn rõvJfR 2Ntcai ZoE5đã ZoE5cứu nàng.

« NgươivJfR ZoE5không phải2Ntc đZoE5i rồZoE5i sQFs9ao QFs9? »2Ntc NàQFs9ng trừnZoE5g mắvJfRt nhìn2Ntc vJfRHàn Ngự2Ntc TuyQFs9ệt, bộZoE5 5b3ddáng hổ5b3dn QFs9hà 5b3dhổn 2Ntchển svJfRợ hãi.

Hàn NgvJfRự TuyệvJfRt ZoE5quả th2Ntcật đZoE5ã 2Ntcrời điQFs9, nhưngQFs9 ngh2Ntce tQFs9hấy t5b3diếng sóZoE5i hoQFs9ang 5b3dgầm l2Ntcên lạiQFs9 chạ2Ntcy về5b3d ngZoE5ó QFs9thử, làZoE5 hZoE5ắn ZoE5lo vJfRcho coZoE5n QFs9nhóc QFs9lắm mi2Ntcệng kiZoE5a. HvJfRắn từngvJfR 2Ntcgiết ngưQFs9ời vJfRvô sZoE5ố, QFs9trước gi2Ntcờ 5b3dchưa baZoE5o giờZoE5 biếQFs9t m5b3dềm lòng5b3d. V2Ntcốn hắn2Ntc cQFs9ó th5b3dể tQFs9rơ mắtZoE5 nhìnQFs9 mộQFs9t ngườiQFs9 chvJfRết dầvJfRn trZoE5ước mắvJfRt QFs9mà khônQFs9g cứQFs9u, hi2Ntcện gQFs9iờ l5b3dại chỉ2Ntc vZoE5ì một2Ntc 2Ntccon nQFs9ha đầvJfRu ngốcQFs9 ZoE5nghếch l5b3dại c2Ntchạy vQFs9ề cứQFs9u, chắc5b3d hZoE5ắn bị5b3d ấmZoE5 đ2Ntcầu rồvJfRi !

Hàn 5b3dNgự Tuyệ5b3dt khẽvJfR liếc5b3d QFs9mắt nhìnZoE5 nàZoE5ng mộtQFs9 vJfRcái, vẫnvJfR làZoE5 k5b3dhông nóiZoE5 vJfRgì cả.

Khuynh Thàn5b3dh lQFs9ắc đầQFs9u bấtvJfR 2Ntcđắc dĩvJfR. 5b3d« Qu5b3dên đi,ZoE5 vớivJfR ngư2Ntcơi 2Ntcnói chuyệnZoE5 5b3dchỉ tổZoE5 phíZoE5 lời.vJfR ZoE5» vJfRCha nàvJfRng dvJfRù mQFs9ỗi câu5b3d hiế2Ntcm nhưZoE5 vàn2Ntcg, tốt5b3d xấu5b3d vJfRgì h2Ntcỏi vvJfRẫn trảZoE5 lZoE5ời. CòZoE5n gvJfRã trướvJfRc m5b3dắt nàyvJfR qu2Ntcả thật2Ntc cùngZoE5 kẻQFs9 câm5b3d điếcvJfR khôngQFs9 khvJfRác 2Ntcnhau lZoE5à mấy,vJfR nếu2Ntc kZoE5hông ph5b3dải hắnZoE5 từng2Ntc nhả2Ntc rQFs9a bQFs9a chữ5b3d têZoE5n hắn,2Ntc tZoE5hật đúngZoE5 nàngvJfR sẽQFs9 nZoE5ghĩ h5b3dắn l5b3dà k2Ntcẻ vJfRcâm điếc.

« QFs9Đại hiệQFs9p, võZoE5 công2Ntc 2Ntcngươi tốtQFs9 QFs9lắm p5b3dhải kZoE5hông QFs9? vJfRXin 2Ntccho t5b3da vJfRđi tZoE5heo ZoE5ngươi 5b3dđi QFs9? »vJfR KhvJfRuynh ThànZoE5h tự5b3d ZoE5nhủ mì2Ntcnh đãZoE5 h5b3dọc hế2Ntct ZoE5chân tZoE5ruyền c2Ntcủa cZoE5ha mẹ,5b3d vJfRthế nhưvJfRng vJfRso QFs9với vJfRHàn Ng2Ntcự TuvJfRyệt cóQFs9 vvJfRẻ vẫ5b3dn chư5b3da thấmQFs9 thápZoE5 gì. (Người qZoE5ua đườngvJfR 5b3d: 2NtcÝ VâZoE5n àQFs9 QFs9Ý Vân,5b3d ĐZoE5ộc CvJfRô HQFs9àn QFs9ơi ĐộcQFs9 C5b3dô HànZoE5, covJfRn gá2Ntci 5b3dcác nZoE5gươi QFs9chưa lấ5b3dy chồng2Ntc đã5b3d QFs9quên 5b3dcha mẹ,ZoE5 khônvJfRg 2Ntccoi 5b3dcác n5b3dgươi rvJfRa gì5b3d kìvJfRa QFs9| Đ2Ntcộc Cô5b3d 5b3dHàn 5b3d: *lạ2Ntcnh lù2Ntcng l2Ntciếc mắt*vJfR vJfR| Ngư5b3dời qu5b3da đườQFs9ng ZoE5: *r2Ntcét l5b3dạnh đó2Ntcng băng*)

Không 2Ntcphản ứng.

Khuynh TZoE5hành 2Ntcgãi 2Ntcgãi 5b3dmũi. ZoE5« vJfRUy, H5b3dàn QFs9Ngự TuyvJfRệt, l5b3dỗ taZoE5i ZoE5ngươi cóZoE5 vấnZoE5 đềvJfR khônvJfRg h5b3dả ZoE5? 5b3dTa sợ2Ntc vJfRlại gặZoE5p phải5b3d vJfRdã thú5b3d, ch2Ntco tQFs9a đi5b3d t5b3dheo ngươivJfR đi5b3d vJfRmà 5b3d? »

Hàn N5b3dgự TuZoE5yệt bZoE5uông c5b3dánh tavJfRy đQFs9ang ôvJfRm KhuZoE5ynh Thà2Ntcnh ZoE5ra, t2Ntchản vJfRnhiên khô5b3dng trả5b3d lờivJfR tivJfRếng nào.

Khuynh Thành5b3d bvJfRĩu 5b3dbĩu môiQFs9. «vJfR TZoE5a 2Ntclà mộ5b3dt côQFs9 nươngvJfR livJfRễu yvJfRếu đàovJfR tơ2Ntc ZoE5chân yếuvJfR tavJfRy vJfRmềm, ngươiQFs9 5b3dđành lòngQFs9 đểvJfR 2Ntcta bịZoE5 s5b3dói ăQFs9n thịt5b3d sa2Ntco 5b3d? QFs9» Mẹ5b3d từngQFs9 nói,vJfR 5b3dkhi cầnvJfR QFs9có ZoE5thể sửZoE5 chiê2Ntcu làvJfRm nvJfRũng, chiêuQFs9 nàyQFs9 dù5b3dng với2Ntc c5b3dha n2Ntcàng thựvJfRc l5b3dà rất2Ntc cóvJfR í5b3dch, khvJfRông vJfRbiết hiện5b3d QFs9tại cóvJfR hữu5b3d dụng2Ntc 2Ntchay không.

Nàng thuQFs9a hZoE5ắn rồ5b3di, vẫvJfRn phỗZoE5ng rZoE5a khQFs9ông QFs9nói gì.

Khuynh vJfRThành tứcQFs9 muốnvJfR hộc5b3d 5b3dmáu. QFs9« N5b3dgươi… ThvJfRôi t5b3da tQFs9hà cQFs9oi ngươiQFs9 2Ntclà kQFs9hông kZoE5hí c2Ntcho x2Ntcong. »

« CZoE5ó thvJfRể đi2Ntc theoZoE5. »vJfR HắnvJfR 2Ntcthản nhiê5b3dn nóZoE5i, th2Ntcêm mQFs9ột câu.2Ntc «2Ntc ChỉZoE5 cầnvJfR ngươiZoE5 kZoE5hông sợZoE5 là2Ntc được2Ntc. 2Ntc» Cuộ5b3dc ZoE5sống c2Ntcủa hắnQFs9 ởQFs9 đaQFs9o kiế2Ntcm mZoE5áu tanZoE5h, c5b3dó co5b3dn ZoE5nhóc nàoQFs9 dá2Ntcm đvJfRi thevJfRo hắnQFs9 cvJfRơ chứ. (Người qvJfRua đườngZoE5 5b3d: H2Ntcắn 5b3ddám co5b3di nàngZoE5 l5b3dà nữ2Ntc hàiQFs9 t5b3dử QFs9a, trẻZoE5 co5b3dn ZoE5a, …5b3d *5b3dicon ZoE5tức hZoE5ộc máu*)

Khuynh ThànhZoE5 5b3dhưng QFs9phấn thiếu2Ntc điềuQFs9 nhảy5b3d dựngZoE5 lvJfRên, tZoE5úm lZoE5ấy ta5b3dy á5b3do hắQFs9n lắ2Ntcc l5b3dắc. «vJfR QFs9Ta sẽZoE5 khôngQFs9 sợ,2Ntc tQFs9a 2Ntcđi 2Ntctheo ngư2Ntcơi đượcQFs9 rồi,5b3d ngươZoE5i thQFs9ật QFs9sự lZoE5à ngườZoE5i tố5b3dt mZoE5à. »

Mặt hắnvJfR 5b3dvẫn khônQFs9g cQFs9ó b5b3diểu tì5b3dnh, ZoE5chỉ cQFs9ó ánhZoE5 ZoE5mắt lvJfRại 5b3dxẹt q5b3dua QFs9một n2Ntcét cZoE5ười khổZoE5, hắnZoE5 2Ntclà n2Ntcgười 5b3dtốt ZoE5sao QFs9? QFs9Nếu ZoE5hắn ZoE5là ngưZoE5ời QFs9tốt, ZoE5căn bảnZoE5 trêQFs9n đờiZoE5 k2Ntchông c2Ntcó a5b3di làQFs9 ngvJfRười xZoE5ấu 2Ntchết. vJfRTrong giaZoE5ng hồvJfR, ngườ5b3di 5b3dnào ngh5b3de đến5b3d tên2Ntc hắn,vJfR khôngZoE5 phả5b3di 2Ntchận thấu2Ntc xươnvJfRg th5b3dì cũ5b3dng làZoE5 2Ntcsợ tá5b3dng đ2Ntcởm, ZoE5nha đZoE5ầu nàyvJfR cư5b3d 2Ntcnhiên 5b3dlôi kZoE5éo vJfRtay áQFs9o ZoE5hắn, cò2Ntcn 5b3dmuốn đồngvJfR ZoE5hành với2Ntc hắn,vJfR điềuQFs9 k2Ntcỳ quáiQFs9 nvJfRhất chíZoE5nh làQFs9 còQFs9n nóiZoE5 hắnvJfR l2Ntcà ngườ2Ntci ZoE5tốt, xeZoE5m r2Ntca làZoE5 mộZoE5t đQFs9ứa nhvJfRa đầuQFs9 k2Ntchông hiQFs9ểu chQFs9uyện đời.

« HànZoE5 đ2Ntcại c5b3da, huynQFs9h tvJfRới nQFs9ơi nQFs9ày lvJfRàm QFs9gì 2Ntc? »vJfR Nàn2Ntcg QFs9vốn không2Ntc hZoE5i vọ2Ntcng hắn2Ntc vJfRtrả lvJfRời, xe2Ntcm ZoE5ra chZoE5ỉ mQFs9uốn l2Ntcầm bầm5b3d 2Ntctự độc5b3d 5b3dthoại thôi.

« TvJfRìm vJfRmột t2Ntchứ nàvJfRy 5b3dnọ. »

« 2NtcVậy… ÁQFs9 QFs9! 2Ntc» K5b3dhuynh T5b3dhành nvJfRhìn hZoE5ắn, vvJfRui vẻ5b3d khônZoE5g tivJfRn vàvJfRo tZoE5ai 5b3dmình. «vJfR 5b3dHuynh vJfRcũng tr2Ntcả lờ5b3di QFs9sao ZoE5? »

Hắn không5b3d nó2Ntci được2Ntc t2Ntchêm lờivJfR nà2Ntco, vJfRtự nẫuZoE5 bản5b3d thQFs9ân v5b3dì vJfRcái 2Ntcquái gìZoE5 phvJfRải tốn2Ntc nướcZoE5 ZoE5bọt đấuZoE5 võQFs9 mZoE5ồm v2Ntcới cvJfRon nhócvJfR này. (Người qu2Ntca đ2Ntcường vJfR: AZoE5nh nóZoE5i đượcvJfR ZoE5ba câvJfRu m2Ntcà đã2Ntc tự2Ntc trZoE5ách điQFs9 đấuvJfR QFs9võ mQFs9ồm 2Ntcsao ZoE5? BávJfRi phụZoE5c vJfR| HàQFs9n đạvJfRi vJfRca 5b3d: *lườm2Ntc* vJfR| NgườiQFs9 qu5b3da đườngQFs9 ZoE5: *rét5b3d ruZoE5n 2Ntclập cập*)

« H5b3dàn đạiQFs9 caZoE5, baZoE5o gi5b3dờ hvJfRuynh mQFs9ới lại2Ntc xuống5b3d 5b3dnúi ZoE5? »QFs9 Nà2Ntcng còZoE5n phải5b3d điZoE5 lậ5b3dp ZoE5gia 5b3dđình mà5b3d. T__T

« VộQFs9i lậpQFs9 gi2Ntca đìQFs9nh 5b3dsao 2Ntc? »TronZoE5g lòZoE5ng hắnvJfR cư2Ntc nhiên5b3d cóZoE5 mQFs9ột loại2Ntc cảmZoE5 vJfRgiác kQFs9ỳ ZoE5quái, khô2Ntcng 5b3dmuốn 5b3dcon nQFs9hóc 5b3dnày đ5b3di lậpvJfR 5b3dgia đình.

Khuynh ThànvJfRh vJfRlắc đầu5b3d mạn2Ntch 5b3dtới mứZoE5c muố5b3dn văvJfRng đ5b3dầu rZoE5a ngZoE5oài. ZoE5« Không5b3d 5b3dhề vộiZoE5 kh5b3dông h2Ntcề vội,vJfR mZoE5uội khôZoE5ng vJfRmuốn lấy5b3d chồng.vJfR »vJfR Nàn5b3dg mớvJfRi khôngQFs9 cầQFs9n gả5b3d chZoE5o coZoE5n củaZoE5 ‘Bệnh5b3d ThQFs9ần vJfRKinh’ tvJfRhúc thúc.

Hàn NQFs9gự TuyệvJfRt 2Ntclạnh QFs9như b5b3dăng phuZoE5n 2Ntcra QFs9hai QFs9chữ. vJfR« ZoE5Tốt lắQFs9m. QFs9» KỳvJfR quái,vJfR vJfRnàng khôngQFs9 mQFs9uốn l2Ntcập gi5b3da 5b3dđình, tron2Ntcg vJfRlòng hắZoE5n cưQFs9 nvJfRhiên 5b3dcó chútZoE5 c5b3dao hứn2Ntcg. Nguy5b3dên hắn2Ntc vẫQFs9n tưở5b3dng bvJfRản th2Ntcân sẽZoE5 vJfRkhông b2Ntcao gZoE5iờ c5b3dó hQFs9ỉ nZoE5ộ QFs9ái 5b3dố, v5b3dậy QFs9mà t5b3dối na5b3dy nvJfRha đầuQFs9 ngốQFs9c 5b3dnày xuất5b3d hZoE5iện, lại5b3d đánhZoE5 độngvJfR tớiQFs9 một5b3d thZoE5ứ gQFs9ì đ5b3dó tậnvJfR sâvJfRu t2Ntcrong QFs9nội tZoE5âm củZoE5a mình.

« TốtQFs9 lắQFs9m cáZoE5i ZoE5gì QFs9? 2Ntc» Khu5b3dynh ThànvJfRh tQFs9ò mòZoE5 hỏi.

Hàn ZoE5Ngự TuZoE5yệt khôn2Ntcg đvJfRể ý5b3d t5b3dới nàn5b3dg, chỉZoE5 QFs9ôm nà2Ntcng nhảy5b3d xuống.2Ntc T2Ntcrong lQFs9úc bọZoE5n 5b3dhọ nó2Ntci chuyện,ZoE5 vJfRsói hoQFs9ang sớmQFs9 đã2Ntc khôZoE5ng biết5b3d ZoE5đi QFs9về hướngvJfR nZoE5ào. ĐộcQFs9 vJfRCô 2NtcKhuynh Thàn5b3dh nhặt5b3d QFs9lên ta2Ntcy nảiQFs9 rZoE5ồi bĩQFs9u bĩZoE5u môi5b3d. «5b3d Cò5b3dn tốtvJfR còn2Ntc tốt,vJfR nếvJfRu t2Ntcay nải2Ntc c5b3dũng mấZoE5t, bZoE5ổn 5b3dcô nươn5b3dg chỉZoE5 ZoE5có nướcQFs9 5b3dđi lQFs9àm khấtZoE5 5b3dcái q5b3dua ngàvJfRy. »

Hàn N2Ntcgự Tuy2Ntcệt lQFs9ại ngồ2Ntci lQFs9ại QFs9vị trQFs9í 5b3dcũ, vJfRgiống nhvJfRư hếtQFs9 thảy2Ntc mvJfRọi 5b3dchuyện chưa5b3d từngvJfR ZoE5xảy rZoE5a. KvJfRhuynh Thành2Ntc vJfRtiến đế2Ntcn bên2Ntc hQFs9ắn, cười5b3d ZoE5hì hìQFs9. «QFs9 LạnhQFs9 quQFs9á đi…ZoE5 Muội…5b3d muô2Ntci QFs9có thểQFs9 n5b3dgủ cạnh5b3d b5b3dên h2Ntcuynh đượcQFs9 kh5b3dông vJfR? » (Người qvJfRua 2Ntcđường 5b3d: Kh2Ntcông ZoE5biết 5b3dai chiếmZoE5 tiệ2Ntcn QFs9nghi cQFs9ủa a2Ntci, hừ5b3d hừ…)

Hàn ZoE5Ngự TuyệZoE5t khôngQFs9 h2Ntcề trả2Ntc lời.

Nàng QFs9nhếch 2Ntcmép cườZoE5i hề5b3d hề5b3d đầy2Ntc QFs9gian á2Ntcc. «QFs9 Không2Ntc đượcQFs9 bỏvJfR lQFs9ại 5b3dmuội đâvJfRu 2Ntcnhé, muộiZoE5 ZoE5ngủ đâQFs9y. ZoE5Huynh mQFs9à bỏQFs9 lạivJfR muQFs9ội, muộiZoE5 t2Ntchề ZoE5sẽ tró2Ntcc 5b3dnã 5b3dhuynh tớiZoE5 c5b3dhân trZoE5ời gócQFs9 vJfRbể QFs9cho coiQFs9. »QFs9 QFs9Hắn nếuQFs9 vJfRdám bZoE5ỏ lQFs9ại nàng,2Ntc nànQFs9g ZoE5sẽ n2Ntchờ lục5b3d thúQFs9c thQFs9úc tìm5b3d hắnQFs9 lôi2Ntc về,5b3d thZoE5iên hạ5b3d kQFs9hông 5b3dcó ngườiQFs9 2Ntcnào màZoE5 BácvJfRh Hiểu5b3d Đường2Ntc tìZoE5m kh2Ntcông ZoE5ra hếQFs9t. CảvJfR nhvJfRà lZoE5ục thú5b3dc t5b3dhúc mvJfRỗi lầZoE5n tớ2Ntci thăZoE5m g2Ntcia ZoE5đình 5b3dnàng đều5b3d QFs9khen nàng5b3d đáng2Ntc yêu2Ntc. LụQFs9c thúcvJfR thúvJfRc, lụcQFs9 2Ntcthẩm t5b3dhẩm thậtQFs9 2Ntclà yêvJfRu thíc5b3dh nàng2Ntc, nvJfRàng cvJfRó nhờZoE5 tìZoE5m mộtvJfR ng5b3dười, QFs9lục thúQFs9c thúQFs9c svJfRao lạZoE5i 5b3dkhông hỗ5b3d trợ2Ntc c2Ntchứ ?

Khuynh 5b3dThành ngọ5b3d nguậyZoE5 mãi2Ntc khôQFs9ng tQFs9ìm th5b3dấy tưvJfR thế5b3d vJfRngủ thíc5b3dh hợ5b3dp, tvJfRhế lQFs9à tự5b3d nhiQFs9ên đvJfRem đầZoE5u dự2Ntca vàvJfRo vJfRvai 5b3dhắn, ômQFs9 lấy2Ntc cánQFs9h tZoE5ay hắnQFs9. 5b3dVẫn là2Ntc ngủ2Ntc ZoE5như t2Ntchế QFs9an toàQFs9n h2Ntcơn, nếu2Ntc khôQFs9ng ZoE5hắn chạyvJfR mất2Ntc thìvJfR sa2Ntco QFs9? NQFs9ếu lạQFs9i gặ5b3dp s5b3dói h5b3doang, nànvJfRg liềQFs9n x2Ntcong đQFs9ời rồ2Ntci. ZoE5Nam nQFs9ữ hữu2Ntc 2Ntcbiệt nàngQFs9 cvJfRó biếtQFs9 ZoE5chớ, nhưZoE5ng QFs9là 5b3ddựa vào5b3d mộZoE5t QFs9cái c2Ntcó l2Ntcàm sa5b3do đâZoE5u, 2Ntcnàng lớnvJfR th2Ntcế ZoE5này rồZoE5i, căvJfRn bản5b3d để5b3d QFs9ý lQFs9àm gZoE5ì. Lại5b3d nhắcQFs9 n2Ntcàng Độc5b3d CôQFs9 KQFs9huynh Thành,5b3d nvJfRăm 5b3d16 t5b3duổi xuốngQFs9 n5b3dúi mẹ5b3d liềQFs9n maQFs9ng nZoE5àng tớvJfRi 5b3dkỹ việQFs9n xZoE5em trộm5b3d, 2Ntc18 tu2Ntcổi xo2Ntcng lQFs9iền vJfRcho nàn5b3dg xeZoE5m X2Ntcuân QFs9cung đồZoE5, QFs9còn giZoE5ảng giảQFs9i vJfRrất nhQFs9iều tr2Ntci thvJfRức vJfRvề việcZoE5 naQFs9m n5b3dữ. MẹvJfR nóivJfR đấyvJfR làQFs9 givJfRáo dụcQFs9 giZoE5ới tính2Ntc chZoE5ính qvJfRuy, tuyệtQFs9 đ5b3dối QFs9không QFs9có tíZoE5 t5b3deo nà2Ntco bấtvJfR lương2Ntc hết.ZoE5 Thế5b3d vJfRlà vJfRbởi v2Ntcì chvJfRuyện ‘giáovJfR vJfRdục’ này,vJfR chQFs9a mẹQFs9 n2Ntcàng liềQFs9n ZoE5cãi nhaQFs9u toQFs9. 2NtcKỳ thậ2Ntct lQFs9à cvJfRha nQFs9àng vJfRăn dấmvJfR QFs9chua, vJfRcha vốnvJfR vJfRkhông ch5b3do phépQFs9 mẹQFs9 thấy5b3d navJfRm ZoE5nhân nà5b3do vJfRkhác ngoà2Ntci mìnhQFs9 cả.QFs9 5b3dẤy vậyZoE5 mẹ2Ntc lạvJfRi tZoE5o ga5b3dn l2Ntcớn mậvJfRt vZoE5ào ZoE5kỹ việ5b3dn QFs9chơi, ch5b3da kh5b3dông tứcvJfR giậ5b3dn mới2Ntc 5b3dlà lạ.2Ntc Ba5b3do nhiê2Ntcu nvJfRăm QFs9qua, ZoE5cha ZoE5mẹ â5b3dn ân5b3d á5b3di áQFs9i, chvJfRỉ cóvJfR cã5b3di n5b3dhau mộ2Ntct lZoE5ần QFs9duy nhất2Ntc QFs9đó. NvJfRàng ZoE5cũng th5b3dật 2Ntchâm m2Ntcộ 5b3dbọn họ5b3d, nànZoE5g cũn2Ntcg vJfRmuốn 5b3dtìm một2Ntc 5b3dnam nhQFs9ân t2Ntchật tốt2Ntc nh5b3dư cha.

Hàn NgựvJfR TuyvJfRệt khQFs9ông đẩy5b3d nànvJfRg 2Ntcra mQFs9à 2Ntcmặc ZoE5nàng dQFs9ựa vàZoE5o ngườivJfR. QFs9Từ kQFs9hi cvJfRó trZoE5í nvJfRhớ, s5b3dư phụQFs9 h5b3dắn đã2Ntc ZoE5đem hắvJfRn đầu5b3d nhvJfRập vàvJfRo cuvJfRộc s2Ntcống 5b3dcủa bầ2Ntcy đànQFs9 dãvJfR ZoE5thú, hắnQFs9 lvJfRớn lêvJfRn cQFs9ó thvJfRú 2Ntctính như2Ntc d2Ntcã thQFs9ú, thậ5b3dm ch2Ntcí dQFs9ã 2Ntcthú thấyQFs9 hắnQFs9 ZoE5còn phải2Ntc 5b3de ngạivJfR. TrvJfRải 2Ntcqua bvJfRao nhiêuvJfR n2Ntcăm QFs9sóng g5b3dió, cả5b3d ngườ5b3di n2Ntchuốm đầyQFs9 sá5b3dt k2Ntchí, 5b3dthế QFs9mà c5b3dô nàng5b3d 2Ntcnày cưvJfR nhivJfRên dá5b3dm QFs9dựa v5b3dào ngườQFs9i hQFs9ắn ngQFs9ủ, thậvJfRt khônQFs9g hiểQFs9u nQFs9ên nóvJfRi nà5b3dng đơn5b3d t5b3dhuần haQFs9y là2Ntc nQFs9gu ngQFs9ốc nữa.QFs9 NhìvJfRn thấyZoE5 2Ntcgương mQFs9ặt nQFs9gủ sa5b3dy xin2Ntch đẹpZoE5 5b3dcủa ZoE5nàng, hQFs9ắn kvJfRhông n5b3dén đ5b3dược vươQFs9n taZoE5y 2Ntcôm lấyvJfR nàng.QFs9 CôvJfR đơn5b3d 25b3d5 n5b3dăm, lầnZoE5 đầQFs9u tiê5b3dn phátQFs9 hiệnZoE5 rvJfRa cảmvJfR giác5b3d cQFs9ó vJfRngười QFs9làm vJfRbạn QFs9thật làvJfR tốtQFs9. Nàn2Ntcg cZoE5ó thvJfRể ZoE5cùng hắnQFs9 tớ2Ntci khZoE5i nàQFs9o ZoE5? NếuvJfR nQFs9àng ZoE5biết hắnZoE5 5b3dlà QFs9ai thìvJfR svJfRao QFs9? ZoE5Liệu vJfRnàng 2Ntccòn lớnvJfR ga2Ntcn QFs9như vậyQFs9 QFs9hay khôngZoE5 ?

Sáng sQFs9ớm h5b3dôm sa5b3du, KhuZoE5ynh ThànQFs9h bvJfRị một2Ntc luQFs9ồng án5b3dh sZoE5áng chóiZoE5 mắtQFs9 2Ntclàm thứcZoE5 dậ5b3dy. Tớ5b3di kQFs9hi nvJfRàng pháQFs9t hi2Ntcện bảnQFs9 th5b3dân cQFs9ư nhivJfRên ôQFs9m ô2Ntcm ZoE5dựa dZoE5ựa vàZoE5o mộvJfRt gãvJfR naZoE5m nhânvJfR ng2Ntcủ 5b3dcả vJfRđêm, liề2Ntcn ngượngvJfR ngùZoE5ng vJfRcười c5b3dười. «ZoE5 TaQFs9y huy5b3dnh kZoE5hông bịvJfR 5b3dtê chZoE5ứ QFs9? » (Người quQFs9a đườngQFs9 ZoE5: ThiQFs9ện tQFs9âm 2Ntcbộc ZoE5phát 5b3dnhư savJfRo bănZoE5g QFs9| Khu2Ntcynh QFs9Thành 2Ntc: *vJfRlườm* vJfR| vJfRNgười quvJfRa đườZoE5ng 5b3d: nvJfRhầm, ZoE5sáng lávJfRng vJfRnhư mQFs9ặt trờiQFs9… vJfR= =’)

« ĐQFs9i 5b3dthôi. ZoE5» HànQFs9 NQFs9gự TuyệtvJfR ZoE5không trQFs9ả lời5b3d vJfRcâu 2Ntchỏi cZoE5ủa nàng.

« Đ2Ntci vJfRđâu QFs9? vJfR» Nàng2Ntc đứngvJfR dậy.

« Xuốn5b3dg núi.QFs9 »QFs9 5b3dHắn 2Ntcđã tìvJfRm 5b3dở đZoE5ây 2Ntccả nử5b3da tháng5b3d mà2Ntc mộtZoE5 ch2Ntcút maZoE5nh mốiZoE5 cũng5b3d k2Ntchông tìZoE5m 5b3dra. Hắn5b3d bắtvJfR đầvJfRu ho2Ntcài ngQFs9hi c2Ntcái bảoZoE5 tàngZoE5 củZoE5a BácvJfRh HiểZoE5u Đườ2Ntcng ki5b3da liệu2Ntc vJfRcó QFs9thật sựQFs9 tồnvJfR ZoE5tại h2Ntcay không.

« TQFs9ốt QFs9quá, vJfRxuống 2Ntcnúi thQFs9ôi. »vJfR KvJfRhuynh ThàvJfRnh khôn2Ntcg dấu5b3d nổ5b3di khovJfRái ch2Ntcí l5b3diền nắmQFs9 lvJfRấy áoZoE5 hắn.

Hàn QFs9Ngự TuZoE5yệt khQFs9ẽ lvJfRiếc mắt2Ntc 2Ntcngó nàQFs9ng mộtvJfR cáiZoE5, nàngZoE5 liề5b3dn thứcQFs9 th5b3dời buôn5b3dg hắn2Ntc vJfRra lặ2Ntcng l5b3dẽ t2Ntcụt lạiZoE5 đivJfR phí2Ntca sau.