Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương 3B8f2 Ei6v: AEi6vnh 3B8fhùng Ei6vcứu vWwKmỹ nhân

« GrrraaoEi6v… xtKd» MộtEi6v Ei6vthanh âmKDi3 đáxtKdng sEi6vợ v3B8fang 3B8flên, đằnEi6vg 3B8fđằng sáKDi3t khí,xtKd hẳn3B8f làxtKd cKDi3ủa cxtKdon KDi3thú đávWwKng svWwKợ nàoEi6v đó.vWwK ĐộcvWwK CEi6vô KhEi6vuynh ThànKDi3h vốnKDi3 Ei6vlà Ei6vmột kẻEi6v thôvWwKng vWwKminh liềnKDi3 mạnhvWwK mẽ3B8f mởKDi3 txtKdo mắt.

Một đôiKDi3 3B8fmắt phKDi3át r3B8fa xtKdánh sá3B8fng xaxtKdnh lụcKDi3 ởKDi3 trướcxtKd mặtxtKd xtKdnàng, cáchEi6v khoảnxtKdg nxtKdăm thưEi6vớc, KDi3ánh mắtxtKd hoànEi6v toàEi6vn khôvWwKng vWwKcó 3B8fhảo ýKDi3 trừnKDi3g trKDi3ừng KDi3ngó 3B8fnàng, xtKdrõ ràngKDi3 cvWwKoi nàxtKdng lKDi3à bxtKdữa Ei6văn đêEi6vm nxtKdgon lvWwKành. Toà3B8fn thânvWwK nànvWwKg toátEi6v mồEi6v hôiEi6v lạnhEi6v, nu3B8fốt Ei6vnước miếnxtKdg đếEi6vn ựxtKdc mộtEi6v cáivWwK, giưEi6vơng đôi3B8f mắtKDi3 nhKDi3ỏ cảnhvWwK gKDi3iác vWwKnhìn cEi6vhằm xtKdchằm co3B8fn dxtKdã thú3B8f trướ3B8fc mặt.

Hàn NgựKDi3 vWwKTuyệt đâuKDi3 vWwKrồi Ei6v? ĐộtvWwK nhxtKdiên nàxtKdng xtKdnhớ vWwKra còvWwKn KDi3có mộxtKdt nvWwKgười nữaxtKd kKDi3ia KDi3mà Ei6v? xtKdTên cEi6vhết tiệt3B8f 3B8fđó điKDi3 đâuxtKd v3B8fậy xtKd? N3B8fàng lxtKdặng lẽvWwK kínxtKd KDi3đáo vWwKliếc xtKdmột 3B8fcái tớvWwKi chỗvWwK l3B8fúc n3B8fãy hắKDi3n vừaxtKd ngồEi6vi, hxtKdic, xtKdđến mEi6vột vWwKcái bón3B8fg cũngxtKd cEi6vòn chKDi3ả 3B8fcó. ThằngEi6v c3B8fha đángEi6v cKDi3hết 3B8fđó txtKdhật khôngxtKd cEi6vó ngEi6vhĩa khíKDi3 KDi3mà, cư3B8f n3B8fhiên chuồnxtKd mấEi6vt, để3B8f lại3B8f mEi6vình nàngKDi3 tặ3B8fng cxtKdho sóiKDi3 hovWwKang. NhấEi6vt KDi3thời nàvWwKng dục3B8f k3B8fhóc 3B8fvô lệxtKd xtKd(muốn khóc3B8f mà3B8f khôngxtKd rvWwKa nướcvWwK Ei6vmắt), thôiKDi3 vWwKrồi Lượ3B8fm ơi,Ei6v txtKdhân xtKdgái xinvWwKh tươiEi6v thànhEi6v bữxtKda ngoKDi3n chEi6vo KDi3dã thú. (Người 3B8fqua đườngvWwK xtKd: cô3B8f vWwKkia, tEi6vhêm KDi3thắt gìvWwK nxtKdhiều th3B8fế, bảvWwKn gốc3B8f Ei6vnó cEi6vó hoxtKda lEi6vá cànhvWwK tEi6vhế 3B8fđâu vWwK| L3B8fãnh KDi3Vân Ei6v: kịaEi6v t3B8fui, khôngEi6v thíEi6vch thìxtKd đừngvWwK đọcKDi3 3B8f! =.=)

Khuynh ThEi6vành vốxtKdn làKDi3 cóxtKd luyện3B8f võEi6v côKDi3ng đấyvWwK cvWwKhứ, hvWwKơn Ei6vnữa 3B8fvõ cônEi6vg khvWwKông tồKDi3i cEi6vhút nEi6vào. Nhấ3B8ft lKDi3à khivWwKnh cônvWwKg, 3B8fhoàn toàEi6vn họ3B8fc Ei6vhết cvWwKhân truyềnKDi3 cKDi3ủa pxtKdhụ thâxtKdn, Ei6vđáng tiếcKDi3 ởvWwK th3B8fời điểm3B8f mKDi3ấu chKDi3ốt nhvWwKư th3B8fế nxtKdày, côxtKd nàngxtKd 3B8fkhông KDi3có kinxtKdh ngEi6vhiệm chiếEi6vn đvWwKấu mxtKdang t3B8fên KhuyEi6vnh ThàvWwKnh cvWwKư nhiEi6vên Ei6vbỏ qu3B8fên sựvWwK thậtxtKd rằEi6vng m3B8fình cxtKdó vWwKbiết khivWwKnh công.

Hai châEi6vn 3B8ftrước Ei6vcủa coxtKdn vWwKsói hoanxtKdg 3B8fcào càKDi3o mvWwKặt đất,3B8f vWwKchờ dịpKDi3 chKDi3uẩn KDi3bị phónxtKdg tớivWwK đâyEi6v. KhxtKduynh ThànvWwKh liEi6vên tụcvWwK lùxtKdi vKDi3ề xtKdsau, ha3B8fi châEi6vn xtKdrun lxtKdẩy bẩy (Người KDi3qua đ3B8fường Ei6v: mEi6vất cảEi6v phKDi3ong p3B8fhạm củEi6va c3B8fon gáxtKdi MiEi6vnh NguvWwKyệt tiênvWwK tvWwKử, haizzzxtKd, nàng3B8f Ei6vta vWwKmà thấyKDi3 xtKdcảnh nxtKdày cxtKdhắc đậpxtKd đầu3B8f vàvWwKo đậuvWwK vWwKhũ tự3B8f tửEi6v mKDi3ất vWwK! KDi3| Ei6vMộ Dun3B8fg Ei6vÝ VânEi6v Ei6v: *lườvWwKm* 3B8f| NgưvWwKời qvWwKua đườngxtKd vWwK: *ró3B8fn 3B8frén chạy*). MộKDi3t b3B8fóng KDi3đen thậtxtKd lớnvWwK độtKDi3 vWwKngột phxtKdóng thẳn3B8fg tới3B8f tr3B8fước mEi6vặt nàngEi6v, KDi3mấy cáivWwK rănKDi3g na3B8fnh đãxtKd ngắxtKdm rấvWwKt chuẩnvWwK vào3B8f cávWwKi cổ3B8f trKDi3ắng nxtKdgần nồnKDi3 nộnKDi3 cEi6vủa nàng,vWwK xtKdKhuynh ThànEi6vh trợnvWwK tvWwKo mắt,3B8f đầuEi6v KDi3óc xtKdtrống rỗng,xtKd tronvWwKg đ3B8fầu Ei6vchỉ còEi6vn mộ3B8ft ývWwK nEi6việm Ei6vduy nhất…xtKd XvWwKong vWwKđời rEi6vồi. KDi3Đúng l3B8fúc vWwKcon sóivWwK sắpvWwK bxtKdổ n3B8fhào vàxtKdo nvWwKgười KDi3nàng, 3B8fnàng cEi6vhỉ cảmxtKd Ei6vthấy hẫngKDi3 nhẹ3B8f mộtvWwK vWwKcái, cả3B8f ngườvWwKi b3B8fay xtKdlên txtKdrời. ĐợvWwKi nàngKDi3 khô3B8fi phụ3B8fc KDi3ý thức,3B8f mớKDi3i nhậvWwKn rKDi3a mìxtKdnh đã3B8f tựavWwK vvWwKào mộKDi3t xtKdcái KDi3lồng ngực3B8f ấmxtKd KDi3áp rộngvWwK KDi3rãi tKDi3ự Ei6vlúc nàoxtKd. VvWwKà nvWwKgay svWwKau đóxtKd l3B8fà xtKdnhận rvWwKa xtKdmình đ3B8fã bKDi3ị a3B8fi đóxtKd ô3B8fm xtKdlên Ei6vngồi ởKDi3 xtKdtrên mộtKDi3 vWwKnhánh cây.

Khuynh TxtKdhành lạvWwKi nu3B8fốt nướcKDi3 miếngEi6v cá3B8fi ựvWwKc, r3B8fút cụcEi6v 3B8fcũng nhìvWwKn rõEi6v a3B8fi đãKDi3 cứuxtKd nàng.

« NgươiEi6v khvWwKông pEi6vhải đxtKdi rvWwKồi sEi6vao 3B8f? Ei6v» 3B8fNàng trừngvWwK mKDi3ắt nhvWwKìn HvWwKàn N3B8fgự Tuyệ3B8ft, bộKDi3 dángvWwK hổn3B8f 3B8fhà hổnKDi3 hểKDi3n sEi6vợ hãi.

Hàn NgxtKdự TuyệtxtKd quảxtKd thật3B8f KDi3đã rKDi3ời đixtKd, nhưvWwKng ngKDi3he thấyKDi3 tiếngKDi3 sóEi6vi hoaKDi3ng gầ3B8fm Ei6vlên KDi3lại chEi6vạy vWwKvề nvWwKgó tKDi3hử, làKDi3 hắnKDi3 KDi3lo chEi6vo KDi3con nhEi6vóc 3B8flắm miệngxtKd kivWwKa. HắnxtKd Ei6vtừng gKDi3iết ngườiKDi3 vôvWwK số,3B8f trướcvWwK giờxtKd chưaEi6v KDi3bao giờvWwK vWwKbiết m3B8fềm lò3B8fng. Vốn3B8f hKDi3ắn cóKDi3 tEi6vhể trơ3B8f mxtKdắt nEi6vhìn một3B8f ngKDi3ười chết3B8f d3B8fần trước3B8f mắEi6vt mxtKdà Ei6vkhông cứu,Ei6v hiệnvWwK giKDi3ờ lạixtKd chKDi3ỉ vìxtKd mvWwKột co3B8fn 3B8fnha đầ3B8fu nxtKdgốc nEi6vghếch lạixtKd chạyvWwK vEi6về cvWwKứu, chắc3B8f hắ3B8fn bị3B8f ấm3B8f đầuEi6v rồiEi6v !

Hàn KDi3Ngự vWwKTuyệt khKDi3ẽ lixtKdếc mKDi3ắt nhìvWwKn nKDi3àng mộxtKdt cáxtKdi, 3B8fvẫn làKDi3 kKDi3hông nóvWwKi gvWwKì cả.

Khuynh vWwKThành l3B8fắc đầuKDi3 bvWwKất đắcxtKd vWwKdĩ. xtKd« QuKDi3ên đ3B8fi, vxtKdới ngươivWwK nóixtKd chuyện3B8f KDi3chỉ tKDi3ổ phíKDi3 lời.3B8f xtKd» CxtKdha nàngxtKd d3B8fù mỗixtKd câuKDi3 hvWwKiếm nhKDi3ư vàng,KDi3 tốtEi6v xKDi3ấu vWwKgì hỏiKDi3 vẫnxtKd trảxtKd lời.vWwK CKDi3òn vWwKgã tKDi3rước mắ3B8ft vWwKnày quKDi3ả thậvWwKt KDi3cùng kẻxtKd c3B8fâm điKDi3ếc khvWwKông khácvWwK nhaxtKdu Ei6vlà KDi3mấy, nế3B8fu khôngKDi3 phảvWwKi hắnEi6v từngvWwK nvWwKhả vWwKra bvWwKa 3B8fchữ tKDi3ên hắnxtKd, thậtKDi3 xtKdđúng n3B8fàng sẽvWwK ngh3B8fĩ hxtKdắn lEi6và kẻvWwK câmxtKd điếc.

« Đạ3B8fi hiệp,Ei6v vxtKdõ cxtKdông ngươiKDi3 KDi3tốt lxtKdắm phảiKDi3 kh3B8fông 3B8f? XvWwKin xtKdcho tKDi3a điEi6v theKDi3o ngươvWwKi đxtKdi 3B8f? KDi3» KhuyvWwKnh ThànhEi6v tựvWwK nhủxtKd mìn3B8fh đãvWwK 3B8fhọc hết3B8f chânKDi3 truyềKDi3n củKDi3a ch3B8fa mẹ,xtKd thếEi6v nhưnvWwKg KDi3so vớvWwKi H3B8fàn NgựEi6v TuyệtKDi3 KDi3có vẻ3B8f vẫnKDi3 KDi3chưa Ei6vthấm thápKDi3 gì. (Người Ei6vqua đường3B8f KDi3: vWwKÝ VânKDi3 àvWwK Ý3B8f VâKDi3n, vWwKĐộc Cô3B8f HànxtKd KDi3ơi ĐKDi3ộc CôvWwK HEi6vàn, coxtKdn gáiKDi3 cáKDi3c nxtKdgươi chưEi6va KDi3lấy cEi6vhồng đãxtKd quEi6vên chvWwKa xtKdmẹ, vWwKkhông vWwKcoi các3B8f ngư3B8fơi rvWwKa gìEi6v kìaKDi3 3B8f| Ei6vĐộc vWwKCô HàvWwKn 3B8f: xtKd*lạnh Ei6vlùng 3B8fliếc mắt*3B8f Ei6v| Ngư3B8fời quEi6va đưEi6vờng Ei6v: *révWwKt lạEi6vnh đóKDi3ng băng*)

Không phảnKDi3 ứng.

Khuynh ThànvWwKh gãi3B8f gãEi6vi mũiKDi3. «xtKd UKDi3y, Hàn3B8f NvWwKgự TvWwKuyệt, KDi3lỗ KDi3tai ngưxtKdơi cóEi6v vấnvWwK đKDi3ề khôn3B8fg hảKDi3 KDi3? Ei6vTa vWwKsợ lạixtKd gặpKDi3 phảivWwK dãEi6v thEi6vú, cxtKdho Ei6vta đvWwKi th3B8feo ngư3B8fơi đvWwKi KDi3mà KDi3? »

Hàn NgựvWwK TuEi6vyệt buôEi6vng cáKDi3nh tvWwKay đan3B8fg vWwKôm KDi3Khuynh KDi3Thành rKDi3a, thản3B8f nhivWwKên vWwKkhông trảvWwK lờiKDi3 tiếnxtKdg nào.

Khuynh Thàn3B8fh bĩKDi3u vWwKbĩu môi.KDi3 «xtKd TxtKda xtKdlà m3B8fột xtKdcô nươn3B8fg liễ3B8fu yếxtKdu đà3B8fo tơ3B8f chxtKdân yếuvWwK taKDi3y mềm,xtKd ngươxtKdi 3B8fđành lòxtKdng đểxtKd 3B8fta bịKDi3 sóvWwKi ăvWwKn thịEi6vt saEi6vo Ei6v? KDi3» MEi6vẹ từng3B8f nxtKdói, kh3B8fi cầ3B8fn 3B8fcó thể3B8f sử3B8f KDi3chiêu làEi6vm nũng3B8f, cvWwKhiêu 3B8fnày 3B8fdùng vWwKvới cKDi3ha KDi3nàng thựcKDi3 KDi3là rấxtKdt cxtKdó íchvWwK, khônKDi3g biEi6vết hiện3B8f tạixtKd Ei6vcó hữuKDi3 3B8fdụng h3B8fay không.

Nàng t3B8fhua hắnKDi3 rồi,vWwK vẫnEi6v phỗngKDi3 rKDi3a KDi3không nóiEi6v gì.

Khuynh ThànhvWwK tứcxtKd muxtKdốn hxtKdộc mávWwKu. xtKd« NgưxtKdơi… ThôxtKdi tvWwKa KDi3thà c3B8foi ngưKDi3ơi l3B8fà khôngxtKd khxtKdí chvWwKo xongKDi3. »

« vWwKCó KDi3thể xtKdđi the3B8fo. 3B8f» Hắn3B8f thảnKDi3 nhEi6viên 3B8fnói, KDi3thêm mộtxtKd câKDi3u. 3B8f« C3B8fhỉ cầvWwKn ngươKDi3i khôEi6vng sợxtKd lxtKdà được.Ei6v »KDi3 KDi3Cuộc KDi3sống củ3B8fa hắnKDi3 ởvWwK 3B8fđao kiếmxtKd 3B8fmáu tanhxtKd, cKDi3ó 3B8fcon nh3B8fóc nàEi6vo dáKDi3m đivWwK Ei6vtheo hắn3B8f cvWwKơ chứ. (Người 3B8fqua đườngEi6v 3B8f: HắnvWwK dá3B8fm cxtKdoi nànxtKdg Ei6vlà nữKDi3 hàiKDi3 tửxtKd KDi3a, vWwKtrẻ cEi6von Ei6va, xtKd… *ico3B8fn tứvWwKc KDi3hộc máu*)

Khuynh ThàEi6vnh hưn3B8fg phvWwKấn thiếuKDi3 đxtKdiều vWwKnhảy dxtKdựng lên,vWwK Ei6vtúm lấKDi3y taEi6vy Ei6váo hắnvWwK lắc3B8f lắc.3B8f «vWwK TvWwKa svWwKẽ khôvWwKng sợ,Ei6v t3B8fa 3B8fđi thEi6veo ngưxtKdơi đượcEi6v rxtKdồi, ngươiKDi3 thậKDi3t sựxtKd lKDi3à ngườivWwK tốtKDi3 mvWwKà. »

Mặt hắn3B8f vẫxtKdn khôngvWwK có3B8f biKDi3ểu Ei6vtình, Ei6vchỉ cóKDi3 ánxtKdh mắtvWwK lEi6vại xẹtEi6v qxtKdua mvWwKột xtKdnét cười3B8f khổ,3B8f hắnEi6v lxtKdà ngườiEi6v 3B8ftốt savWwKo xtKd? NếuxtKd hắxtKdn làEi6v ngườxtKdi tốt,Ei6v c3B8făn KDi3bản trênxtKd đờixtKd khônKDi3g cvWwKó KDi3ai vWwKlà ngườ3B8fi xấuKDi3 hết.KDi3 KDi3Trong 3B8fgiang hxtKdồ, ngườivWwK nvWwKào nxtKdghe đến3B8f tKDi3ên hắn,3B8f KDi3không phvWwKải hậnxtKd thấuKDi3 xươngKDi3 thìxtKd cũng3B8f Ei6vlà xtKdsợ tán3B8fg đởm,3B8f 3B8fnha đầu3B8f n3B8fày cvWwKư nxtKdhiên lôEi6vi KDi3kéo tEi6vay KDi3áo h3B8fắn, 3B8fcòn mKDi3uốn vWwKđồng xtKdhành vớEi6vi hắn,xtKd đKDi3iều kỳKDi3 quáKDi3i nhất3B8f KDi3chính là3B8f KDi3còn 3B8fnói hắnvWwK 3B8flà ngưvWwKời tốtKDi3, xextKdm 3B8fra là3B8f mộtEi6v đứaxtKd nvWwKha vWwKđầu kh3B8fông hiểuvWwK chEi6vuyện đời.

« HàvWwKn đạiKDi3 c3B8fa, huy3B8fnh tvWwKới nơ3B8fi Ei6vnày xtKdlàm gì3B8f KDi3? »vWwK NàngxtKd vốvWwKn khôngvWwK hvWwKi vWwKvọng hắ3B8fn trảvWwK vWwKlời, KDi3xem rEi6va chxtKdỉ muốnxtKd lầxtKdm bầm3B8f vWwKtự độ3B8fc Ei6vthoại thôi.

« TìEi6vm 3B8fmột vWwKthứ nxtKdày n3B8fọ. »

« Vậy…vWwK ÁvWwK vWwK! vWwK» KhuynEi6vh ThànhvWwK nhxtKdìn hắnxtKd, vuEi6vi vẻ3B8f khôngKDi3 ti3B8fn và3B8fo 3B8ftai mìnhKDi3. xtKd« HuynxtKdh cũngKDi3 trả3B8f lờiEi6v saxtKdo vWwK? »

Hắn khEi6vông KDi3nói đượcEi6v thxtKdêm lvWwKời nàoEi6v, tEi6vự 3B8fnẫu bảvWwKn thânvWwK vìxtKd cáiEi6v quáixtKd gìxtKd phả3B8fi 3B8ftốn vWwKnước bọEi6vt Ei6vđấu vKDi3õ mvWwKồm vớxtKdi KDi3con nhóxtKdc này. (Người quxtKda xtKdđường 3B8f: AnvWwKh nóixtKd vWwKđược bvWwKa cxtKdâu mEi6và đãKDi3 tự3B8f 3B8ftrách đxtKdi đấuxtKd KDi3võ mEi6vồm KDi3sao KDi3? BKDi3ái phụcvWwK Ei6v| HàEi6vn đ3B8fại cxtKda vWwK: *lxtKdườm* KDi3| NgườiEi6v KDi3qua đườvWwKng xtKd: *3B8frét 3B8frun lậpxtKd cập*)

« HàxtKdn đạixtKd cKDi3a, bEi6vao givWwKờ huKDi3ynh mớEi6vi Ei6vlại xEi6vuống núvWwKi 3B8f? »vWwK NàngEi6v cò3B8fn vWwKphải điKDi3 lậpKDi3 KDi3gia xtKdđình mKDi3à. T__T

« VộiEi6v lậpKDi3 gi3B8fa đì3B8fnh 3B8fsao KDi3? »3B8fTrong lòngvWwK vWwKhắn c3B8fư nhi3B8fên cKDi3ó mộtEi6v xtKdloại cảvWwKm gKDi3iác kvWwKỳ quái,3B8f khvWwKông mKDi3uốn cxtKdon nhócxtKd nàyxtKd điEi6v vWwKlập gixtKda đình.

Khuynh ThxtKdành l3B8fắc đầvWwKu mạnh3B8f tớiEi6v mứEi6vc mKDi3uốn KDi3văng đầuvWwK rKDi3a ngoài.Ei6v xtKd« Kh3B8fông hềKDi3 vộKDi3i kEi6vhông KDi3hề vội,KDi3 muộixtKd khôvWwKng muố3B8fn lxtKdấy chồngvWwK. xtKd» NànvWwKg KDi3mới vWwKkhông cKDi3ần gEi6vả Ei6vcho cvWwKon củaKDi3 ‘BệnhxtKd KDi3Thần KiKDi3nh’ thúEi6vc thúc.

Hàn Ngự3B8f TuyệKDi3t lạEi6vnh 3B8fnhư b3B8făng phvWwKun Ei6vra haxtKdi chữ.3B8f «3B8f TKDi3ốt lắm3B8f. KDi3» KỳKDi3 qvWwKuái, nEi6vàng kEi6vhông muxtKdốn lậpKDi3 givWwKa đìnKDi3h, trEi6vong lKDi3òng hắn3B8f cvWwKư nxtKdhiên cóEi6v chútEi6v cKDi3ao hứxtKdng. NguyêxtKdn hắ3B8fn vẫnEi6v tưởngKDi3 bKDi3ản thâEi6vn sẽvWwK khônvWwKg baKDi3o gi3B8fờ cóxtKd hỉKDi3 nEi6vộ áEi6vi ốEi6v, vậ3B8fy m3B8fà 3B8ftối naEi6vy nh3B8fa đầKDi3u ngốcvWwK nàyxtKd xuấKDi3t 3B8fhiện, lạiEi6v đánhxtKd độn3B8fg tớEi6vi Ei6vmột thứKDi3 gìvWwK đó3B8f tậKDi3n sâuvWwK trovWwKng nộixtKd tâKDi3m c3B8fủa mình.

« TốtKDi3 lxtKdắm cEi6vái gEi6vì Ei6v? »3B8f KhuyxtKdnh ThànxtKdh vWwKtò mòKDi3 hỏi.

Hàn NgựxtKd TuyệtvWwK khôngKDi3 đểKDi3 ývWwK tớiEi6v nàngEi6v, ch3B8fỉ ômEi6v nàngEi6v nhảyxtKd KDi3xuống. TxtKdrong lKDi3úc bọn3B8f họxtKd nóxtKdi KDi3chuyện, Ei6vsói hoan3B8fg sKDi3ớm đãEi6v khvWwKông 3B8fbiết Ei6vđi 3B8fvề hướng3B8f nà3B8fo. ĐộcEi6v CxtKdô KhuynKDi3h ThxtKdành nKDi3hặt vWwKlên t3B8fay nảxtKdi rồivWwK bĩ3B8fu bĩxtKdu mEi6vôi. «vWwK CònvWwK tKDi3ốt c3B8fòn tốEi6vt, nếuKDi3 tvWwKay KDi3nải cũnvWwKg mất,Ei6v bổvWwKn c3B8fô nươnvWwKg cvWwKhỉ cóKDi3 nKDi3ước đi3B8f làmvWwK khấvWwKt c3B8fái 3B8fqua ngKDi3ày. »

Hàn NKDi3gự Ei6vTuyệt lạiEi6v ngồivWwK lKDi3ại vEi6vị trKDi3í KDi3cũ, vWwKgiống Ei6vnhư h3B8fết Ei6vthảy mKDi3ọi chuyệnKDi3 chvWwKưa Ei6vtừng xảyvWwK raxtKd. KxtKdhuynh ThànhKDi3 tvWwKiến đếEi6vn bênKDi3 hắnEi6v, cườixtKd hìvWwK hìEi6v. 3B8f« L3B8fạnh quxtKdá đi…Ei6v Muội…KDi3 KDi3muôi vWwKcó t3B8fhể ngủKDi3 c3B8fạnh b3B8fên huyEi6vnh đượcKDi3 khôxtKdng vWwK? » (Người qEi6vua đườxtKdng 3B8f: KhôKDi3ng biếtvWwK aEi6vi chiế3B8fm tEi6viện 3B8fnghi cvWwKủa xtKdai, hừEi6v hừ…)

Hàn NgựKDi3 TuyvWwKệt kvWwKhông hềxtKd 3B8ftrả lời.

Nàng nhế3B8fch 3B8fmép cười3B8f hKDi3ề Ei6vhề đầyvWwK giaxtKdn ávWwKc. KDi3« xtKdKhông đượcxtKd 3B8fbỏ vWwKlại mxtKduội vWwKđâu nhé,KDi3 muEi6vội ngủ3B8f Ei6vđây. Huy3B8fnh màvWwK bEi6vỏ xtKdlại m3B8fuội, mu3B8fội thềEi6v sẽEi6v tróc3B8f 3B8fnã huy3B8fnh tớKDi3i châEi6vn trờKDi3i KDi3góc bxtKdể cKDi3ho 3B8fcoi. 3B8f» HắnKDi3 3B8fnếu dáEi6vm bỏKDi3 lạiEi6v nànEi6vg, nàngvWwK sẽKDi3 nhờxtKd lvWwKục tKDi3húc thúcxtKd KDi3tìm vWwKhắn lôvWwKi vềvWwK, thiêKDi3n hvWwKạ khvWwKông có3B8f nKDi3gười nàovWwK màEi6v BácKDi3h Hiểu3B8f ĐườngEi6v tìxtKdm khôxtKdng xtKdra xtKdhết. KDi3Cả xtKdnhà KDi3lục KDi3thúc thúc3B8f mỗi3B8f lầxtKdn t3B8fới thă3B8fm givWwKa KDi3đình nxtKdàng đEi6vều kKDi3hen nànKDi3g đxtKdáng KDi3yêu. L3B8fục thúcKDi3 thúcEi6v, lụKDi3c Ei6vthẩm KDi3thẩm xtKdthật lxtKdà KDi3yêu tKDi3hích nKDi3àng, nàKDi3ng 3B8fcó KDi3nhờ tì3B8fm một3B8f nEi6vgười, lụEi6vc thú3B8fc txtKdhúc saKDi3o 3B8flại kxtKdhông hỗKDi3 t3B8frợ chứKDi3 ?

Khuynh ThàvWwKnh ngọxtKd ng3B8fuậy 3B8fmãi 3B8fkhông vWwKtìm thấyKDi3 xtKdtư thKDi3ế nKDi3gủ thíchKDi3 hợpvWwK, tvWwKhế làKDi3 tKDi3ự nhiênEi6v đemEi6v đầuvWwK dựaEi6v vEi6vào vavWwKi hEi6vắn, ômKDi3 lấvWwKy Ei6vcánh ta3B8fy hắvWwKn. VxtKdẫn lEi6và Ei6vngủ nhEi6vư thếKDi3 axtKdn toàKDi3n hơnEi6v, nếxtKdu kEi6vhông hắ3B8fn chEi6vạy mấvWwKt thìvWwK svWwKao xtKd? NếuvWwK lạiEi6v gvWwKặp sóvWwKi hoanKDi3g, vWwKnàng liềnxtKd xKDi3ong đờKDi3i rEi6vồi. NaxtKdm nữ3B8f xtKdhữu biKDi3ệt nàng3B8f xtKdcó biEi6vết chxtKdớ, nvWwKhưng Ei6vlà dựa3B8f vKDi3ào mộtxtKd 3B8fcái KDi3có làmEi6v xtKdsao 3B8fđâu, nKDi3àng lớnvWwK thEi6vế nàyEi6v rồi,vWwK că3B8fn bảxtKdn vWwKđể ývWwK làmKDi3 Ei6vgì. LạivWwK nKDi3hắc nvWwKàng ĐvWwKộc CxtKdô Khuy3B8fnh Thành,vWwK xtKdnăm 3B8f16 3B8ftuổi xxtKduống núivWwK mẹKDi3 liềnxtKd xtKdmang nàxtKdng Ei6vtới kvWwKỹ KDi3viện xxtKdem tvWwKrộm, 13B8f8 tuổ3B8fi xonEi6vg 3B8fliền chvWwKo nàngxtKd xxtKdem XvWwKuân cvWwKung Ei6vđồ, 3B8fcòn giảngvWwK gEi6viải rấtxtKd nhiềvWwKu KDi3tri thKDi3ức vềvWwK vixtKdệc nKDi3am nữ.vWwK xtKdMẹ nóivWwK đấyvWwK làEi6v gEi6viáo dục3B8f gvWwKiới vWwKtính chínhEi6v qEi6vuy, tuEi6vyệt đốiEi6v k3B8fhông cxtKdó tKDi3í teKDi3o Ei6vnào bất3B8f lưxtKdơng hết.xtKd ThEi6vế làxtKd 3B8fbởi 3B8fvì chuyệnKDi3 3B8f‘giáo dụxtKdc’ KDi3này, cKDi3ha 3B8fmẹ 3B8fnàng liề3B8fn KDi3cãi vWwKnhau 3B8fto. KỳxtKd Ei6vthật lvWwKà chKDi3a nxtKdàng vWwKăn dấmvWwK Ei6vchua, chxtKda v3B8fốn khônKDi3g vWwKcho phévWwKp mẹEi6v thấ3B8fy naKDi3m nhân3B8f nKDi3ào kvWwKhác xtKdngoài 3B8fmình Ei6vcả. Ấ3B8fy vậyvWwK mẹ3B8f lạKDi3i txtKdo ga3B8fn lớnxtKd mậtKDi3 vàEi6vo xtKdkỹ KDi3viện vWwKchơi, ch3B8fa khôngEi6v 3B8ftức giậnKDi3 KDi3mới làxtKd lạ.vWwK vWwKBao nhiêuEi6v nEi6văm quKDi3a, cvWwKha mKDi3ẹ ânKDi3 Ei6vân ái3B8f ái,Ei6v 3B8fchỉ cóEi6v cãEi6vi nKDi3hau một3B8f lầnxtKd dKDi3uy nhấEi6vt đ3B8fó. NàxtKdng cEi6vũng thvWwKật hKDi3âm vWwKmộ bọ3B8fn hKDi3ọ, n3B8fàng cũEi6vng Ei6vmuốn txtKdìm Ei6vmột nKDi3am nh3B8fân thEi6vật Ei6vtốt nhKDi3ư cha.

Hàn NgựEi6v TuyệtvWwK khEi6vông đẩy3B8f Ei6vnàng rKDi3a 3B8fmà m3B8fặc nàngKDi3 dựaEi6v vvWwKào ngườEi6vi. TEi6vừ khKDi3i cóvWwK Ei6vtrí nEi6vhớ, xtKdsư phụEi6v hắnEi6v đãvWwK đEi6vem hxtKdắn đầuvWwK xtKdnhập vKDi3ào cuộcxtKd số3B8fng của3B8f bầyxtKd đàxtKdn dxtKdã thKDi3ú, hvWwKắn lớ3B8fn lvWwKên cxtKdó Ei6vthú tEi6vính KDi3như dãvWwK KDi3thú, KDi3thậm chíEi6v dvWwKã thEi6vú thấyEi6v hắnKDi3 cò3B8fn phảiEi6v Ei6ve nKDi3gại. TrảvWwKi qEi6vua KDi3bao nhEi6viêu nămvWwK sóEi6vng gió,3B8f cảKDi3 ngườvWwKi nhKDi3uốm đ3B8fầy sátEi6v xtKdkhí, thế3B8f mEi6và côvWwK 3B8fnàng vWwKnày cKDi3ư nvWwKhiên dámxtKd dxtKdựa vào3B8f vWwKngười hắKDi3n ngủ,Ei6v thậEi6vt khôKDi3ng hiểuKDi3 nêvWwKn nKDi3ói nàxtKdng đơxtKdn thuầnEi6v 3B8fhay 3B8flà ngxtKdu ngốcxtKd nữa.Ei6v vWwKNhìn thEi6vấy Ei6vgương mặtxtKd ngxtKdủ 3B8fsay xinxtKdh đẹpKDi3 c3B8fủa nvWwKàng, KDi3hắn khvWwKông névWwKn đượcKDi3 vươnxtKd Ei6vtay xtKdôm lấyvWwK nànEi6vg. CôEi6v đơvWwKn vWwK25 năm,xtKd lần3B8f đầuvWwK tixtKdên pháEi6vt vWwKhiện 3B8fra cảm3B8f giác3B8f cóEi6v ngườixtKd vWwKlàm bạn3B8f t3B8fhật lvWwKà tốvWwKt. vWwKNàng cxtKdó thểEi6v cùvWwKng hắnxtKd tớiEi6v khKDi3i KDi3nào Ei6v? NếvWwKu nànxtKdg biếvWwKt hắnxtKd l3B8fà Ei6vai t3B8fhì Ei6vsao Ei6v? LiệuKDi3 nKDi3àng Ei6vcòn lớEi6vn gKDi3an nh3B8fư vậ3B8fy h3B8fay khô3B8fng ?

Sáng sớKDi3m hômEi6v saEi6vu, KhuyEi6vnh Ei6vThành bịEi6v mộtKDi3 luồ3B8fng xtKdánh sángxtKd chKDi3ói m3B8fắt lxtKdàm Ei6vthức dậy.xtKd TớiKDi3 xtKdkhi nxtKdàng phá3B8ft hiệnxtKd KDi3bản thâEi6vn vWwKcư nhiênvWwK ômxtKd ômvWwK vWwKdựa dxtKdựa vWwKvào mộEi6vt KDi3gã nvWwKam nxtKdhân ngủEi6v cảxtKd đêm,Ei6v KDi3liền ngượngvWwK ngùnKDi3g cườKDi3i cưKDi3ời. «KDi3 Ta3B8fy hEi6vuynh khôxtKdng bịxtKd vWwKtê chứxtKd xtKd? » (Người qEi6vua đườvWwKng KDi3: ThiệnKDi3 tâmxtKd vWwKbộc vWwKphát nhưEi6v saKDi3o 3B8fbăng xtKd| Khuyn3B8fh ThvWwKành vWwK: *lườm*vWwK KDi3| NgvWwKười qu3B8fa đườngxtKd xtKd: nhKDi3ầm, KDi3sáng lángxtKd nxtKdhư mKDi3ặt trời…xtKd xtKd= =’)

« ĐixtKd vWwKthôi. »Ei6v HàEi6vn NEi6vgự T3B8fuyệt không3B8f trảvWwK lời3B8f câuEi6v hỏixtKd của3B8f nàng.

« ĐEi6vi đâvWwKu Ei6v? KDi3» Nà3B8fng đứngvWwK dậy.

« XuốngvWwK vWwKnúi. vWwK» H3B8fắn đvWwKã tvWwKìm ởvWwK đ3B8fây cảEi6v KDi3nửa thángxtKd màKDi3 mộEi6vt 3B8fchút manxtKdh mEi6vối KDi3cũng vWwKkhông tìmKDi3 rvWwKa. HắnEi6v bắt3B8f Ei6vđầu 3B8fhoài nghvWwKi cxtKdái bảovWwK KDi3tàng 3B8fcủa BáEi6vch HiểuxtKd ĐườngEi6v Ei6vkia l3B8fiệu cxtKdó th3B8fật s3B8fự tKDi3ồn tạiKDi3 hxtKday không.

« Tốt3B8f qKDi3uá, xuKDi3ống núivWwK thôiKDi3. KDi3» K3B8fhuynh ThàKDi3nh khôngxtKd dấvWwKu nEi6vổi kEi6vhoái chíKDi3 lixtKdền nắmEi6v lKDi3ấy xtKdáo hắn.

Hàn vWwKNgự T3B8fuyệt khẽEi6v liếEi6vc mắxtKdt ngó3B8f Ei6vnàng mộtxtKd vWwKcái, nàvWwKng vWwKliền thứcKDi3 thờiEi6v buvWwKông hắvWwKn KDi3ra lặngvWwK lẽvWwK vWwKtụt lxtKdại đivWwK phí3B8fa sau.