You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương PQSk8o2 mWqUFZ: AnPQSk8oh hùPQSk8ong kdJ2E5cứu mPQSk8oỹ nhân

« Grrraa3ho… 3h» MộtkdJ2E5 thanPQSk8oh âmWqUFZm 3hđáng sợPQSk8o kdJ2E5vang lênkdJ2E5, đằng3h đằngkdJ2E5 mWqUFZsát khí3h, 3hhẳn làmWqUFZ củPQSk8oa 3hcon t3hhú mWqUFZđáng sPQSk8oợ nàomWqUFZ đómWqUFZ. PQSk8oĐộc C3hô KhuykdJ2E5nh ThàmWqUFZnh v3hốn lkdJ2E5à mộPQSk8ot kẻPQSk8o mWqUFZthông mmWqUFZinh liPQSk8oền mWqUFZmạnh PQSk8omẽ kdJ2E5mở PQSk8oto mắt.

Một đôkdJ2E5i mắkdJ2E5t kdJ2E5phát PQSk8ora ánPQSk8oh sákdJ2E5ng xakdJ2E5nh lụcPQSk8o ở3h 3htrước mWqUFZmặt nànmWqUFZg, cách3h khoảngkdJ2E5 năm3h thước,mWqUFZ kdJ2E5ánh mắkdJ2E5t h3hoàn toàn3h khômWqUFZng mWqUFZcó h3hảo ý3h trừng3h trừngkdJ2E5 nmWqUFZgó nàmWqUFZng, mWqUFZrõ rkdJ2E5àng kdJ2E5coi nàmWqUFZng kdJ2E5là bữaPQSk8o ănmWqUFZ đêPQSk8om ngPQSk8oon lànhkdJ2E5. ToPQSk8oàn mWqUFZthân nàn3hg tokdJ2E5át m3hồ hPQSk8oôi PQSk8olạnh, nuốtmWqUFZ nướckdJ2E5 miếngkdJ2E5 đmWqUFZến ựckdJ2E5 mộtkdJ2E5 cáiPQSk8o, giươnmWqUFZg đôikdJ2E5 PQSk8omắt nhỏ3h cảnkdJ2E5h giác3h nhìnmWqUFZ ch3hằm kdJ2E5chằm c3hon dmWqUFZã thúPQSk8o trướcPQSk8o mặt.

Hàn NgựPQSk8o TuyệmWqUFZt đmWqUFZâu rồi3h kdJ2E5? ĐộtmWqUFZ nhiênkdJ2E5 n3hàng nhớkdJ2E5 mWqUFZra kdJ2E5còn cPQSk8oó một3h người3h nữPQSk8oa kmWqUFZia kdJ2E5mà PQSk8o? TêPQSk8on chkdJ2E5ết tiệ3ht đmWqUFZó đi3h đ3hâu mWqUFZvậy kdJ2E5? NàPQSk8ong lặngPQSk8o lẽPQSk8o kmWqUFZín đPQSk8oáo liếPQSk8oc mộtmWqUFZ kdJ2E5cái tớiPQSk8o chmWqUFZỗ lú3hc nãymWqUFZ hắnkdJ2E5 v3hừa ngồimWqUFZ, kdJ2E5hic, đ3hến một3h cákdJ2E5i b3hóng cũn3hg còmWqUFZn c3hhả cókdJ2E5. ThkdJ2E5ằng c3hha PQSk8ođáng ch3hết đóPQSk8o thậtmWqUFZ kPQSk8ohông cmWqUFZó nghmWqUFZĩa kkdJ2E5hí mPQSk8oà, cưkdJ2E5 nhPQSk8oiên chuPQSk8oồn mấkdJ2E5t, để3h lmWqUFZại mìnmWqUFZh nàngkdJ2E5 tPQSk8oặng ch3ho 3hsói hoanPQSk8og. NhkdJ2E5ất thờiPQSk8o nkdJ2E5àng dmWqUFZục 3hkhóc vôPQSk8o lmWqUFZệ (muốnkdJ2E5 kdJ2E5khóc mPQSk8oà khômWqUFZng r3ha PQSk8onước mắt),kdJ2E5 thPQSk8oôi rồi3h LượmPQSk8o ơikdJ2E5, thâ3hn g3hái ximWqUFZnh tưkdJ2E5ơi thàmWqUFZnh bPQSk8oữa n3hgon kdJ2E5cho kdJ2E5dã thú. (Người qumWqUFZa đường3h kdJ2E5: cmWqUFZô kdJ2E5kia, thêm3h tmWqUFZhắt gìPQSk8o nhmWqUFZiều 3hthế, bảnPQSk8o 3hgốc mWqUFZnó cóPQSk8o hkdJ2E5oa lmWqUFZá càmWqUFZnh tkdJ2E5hế đâPQSk8ou PQSk8o| LãnhkdJ2E5 VkdJ2E5ân kdJ2E5: kịa3h tu3hi, khônkdJ2E5g thí3hch 3hthì đ3hừng đọ3hc 3h! =.=)

Khuynh TPQSk8ohành vmWqUFZốn l3hà 3hcó luy3hện võ3h PQSk8ocông 3hđấy chứ3h, hơnkdJ2E5 mWqUFZnữa kdJ2E5võ cmWqUFZông PQSk8okhông kdJ2E5tồi chkdJ2E5út nào3h. NhấtmWqUFZ là3h mWqUFZkhinh côngkdJ2E5, hPQSk8ooàn toàmWqUFZn họckdJ2E5 hPQSk8oết chkdJ2E5ân mWqUFZtruyền củmWqUFZa phụPQSk8o thân,3h đángPQSk8o tiếcmWqUFZ ởPQSk8o thờikdJ2E5 đi3hểm mấkdJ2E5u chốt3h nhưPQSk8o tPQSk8ohế này,mWqUFZ mWqUFZcô nànkdJ2E5g khônkdJ2E5g cPQSk8oó kimWqUFZnh ngmWqUFZhiệm mWqUFZchiến đấumWqUFZ manmWqUFZg têmWqUFZn KhmWqUFZuynh ThmWqUFZành mWqUFZcư mWqUFZnhiên bỏ3h quênkdJ2E5 sPQSk8oự tkdJ2E5hật rằng3h mìnmWqUFZh kdJ2E5có biếtkdJ2E5 kPQSk8ohinh công.

Hai châmWqUFZn mWqUFZtrước củamWqUFZ ckdJ2E5on sóiPQSk8o ho3hang mWqUFZcào cào3h mặkdJ2E5t đấtPQSk8o, cmWqUFZhờ dkdJ2E5ịp chuẩPQSk8on mWqUFZbị phóngmWqUFZ PQSk8otới đây.kdJ2E5 KhuynPQSk8oh ThàPQSk8onh liêmWqUFZn tkdJ2E5ục mWqUFZlùi về3h s3hau, 3hhai châmWqUFZn kdJ2E5run lẩ3hy bẩy (Người qPQSk8oua đườmWqUFZng PQSk8o: kdJ2E5mất cả3h phmWqUFZong phạkdJ2E5m của3h c3hon gkdJ2E5ái Min3hh kdJ2E5Nguyệt tiênPQSk8o tửkdJ2E5, haizkdJ2E5zz, mWqUFZnàng tmWqUFZa màkdJ2E5 3hthấy PQSk8ocảnh nàyPQSk8o mWqUFZchắc đập3h đầmWqUFZu và3ho đậPQSk8ou hũmWqUFZ tựPQSk8o kdJ2E5tử mấtPQSk8o PQSk8o! kdJ2E5| PQSk8oMộ DkdJ2E5ung ÝmWqUFZ VânmWqUFZ kdJ2E5: *lườm*3h kdJ2E5| NgPQSk8oười quPQSk8oa đPQSk8oường 3h: kdJ2E5*rón 3hrén chạy*). MộtmWqUFZ bónPQSk8og đe3hn th3hật 3hlớn kdJ2E5đột nkdJ2E5gột kdJ2E5phóng 3hthẳng mWqUFZtới trưkdJ2E5ớc PQSk8omặt nàngkdJ2E5, m3hấy mWqUFZcái răn3hg namWqUFZnh đãmWqUFZ nkdJ2E5gắm mWqUFZrất kdJ2E5chuẩn vmWqUFZào cmWqUFZái cPQSk8oổ trPQSk8oắng ngần3h nồn3h nộmWqUFZn 3hcủa nkdJ2E5àng, K3hhuynh 3hThành t3hrợn mWqUFZto mắt,mWqUFZ đầukdJ2E5 ókdJ2E5c trố3hng rỗng3h, tr3hong đầmWqUFZu chỉkdJ2E5 ckdJ2E5òn mộmWqUFZt PQSk8oý niệkdJ2E5m dPQSk8ouy n3hhất… XomWqUFZng đờmWqUFZi rồi.kdJ2E5 ĐúkdJ2E5ng l3húc 3hcon sóiPQSk8o sắpmWqUFZ bổPQSk8o nhkdJ2E5ào vào3h ngườ3hi nàkdJ2E5ng, kdJ2E5nàng chỉmWqUFZ cảmmWqUFZ thấykdJ2E5 hẫngPQSk8o nmWqUFZhẹ mộtPQSk8o c3hái, ckdJ2E5ả ngmWqUFZười bkdJ2E5ay 3hlên tr3hời. Đợi3h nàngkdJ2E5 kkdJ2E5hôi pkdJ2E5hục kdJ2E5ý thứckdJ2E5, mPQSk8oới nhậnPQSk8o rmWqUFZa mmWqUFZình 3hđã tPQSk8oựa PQSk8ovào mộtkdJ2E5 cákdJ2E5i mWqUFZlồng 3hngực ấmWqUFZm PQSk8oáp rộmWqUFZng rãikdJ2E5 tựkdJ2E5 lúcmWqUFZ nào.PQSk8o VàkdJ2E5 ngakdJ2E5y mWqUFZsau đókdJ2E5 mWqUFZlà nhPQSk8oận PQSk8ora mìnhmWqUFZ đãmWqUFZ bịPQSk8o kdJ2E5ai kdJ2E5đó PQSk8oôm kdJ2E5lên kdJ2E5ngồi ở3h t3hrên mWqUFZmột PQSk8onhánh cây.

Khuynh ThànkdJ2E5h kdJ2E5lại nuốtmWqUFZ nước3h miếngmWqUFZ PQSk8ocái ực,mWqUFZ rú3ht ckdJ2E5ục cũPQSk8ong PQSk8onhìn rõ3h akdJ2E5i đãPQSk8o cứ3hu nàng.

« NkdJ2E5gươi mWqUFZkhông ph3hải đikdJ2E5 rồiPQSk8o s3hao mWqUFZ? 3h» PQSk8oNàng trừngPQSk8o m3hắt n3hhìn Hàn3h PQSk8oNgự TuyệPQSk8ot, b3hộ dángmWqUFZ kdJ2E5hổn h3hà hkdJ2E5ổn hPQSk8oển mWqUFZsợ hãi.

Hàn NgựmWqUFZ TukdJ2E5yệt kdJ2E5quả thậtmWqUFZ kdJ2E5đã rkdJ2E5ời kdJ2E5đi, như3hng nghkdJ2E5e thấPQSk8oy tiế3hng sói3h hoakdJ2E5ng kdJ2E5gầm lênkdJ2E5 lạPQSk8oi chạ3hy vềPQSk8o PQSk8ongó kdJ2E5thử, làkdJ2E5 hkdJ2E5ắn 3hlo chmWqUFZo comWqUFZn nhócmWqUFZ 3hlắm mi3hệng kiamWqUFZ. HắnPQSk8o từngmWqUFZ gimWqUFZết nmWqUFZgười kdJ2E5vô số,kdJ2E5 trPQSk8oước giPQSk8oờ chư3ha bmWqUFZao gmWqUFZiờ biếtkdJ2E5 mềmkdJ2E5 kdJ2E5lòng. Vốn3h hắnPQSk8o cmWqUFZó thểkdJ2E5 trơkdJ2E5 m3hắt nkdJ2E5hìn PQSk8omột ngườimWqUFZ cPQSk8ohết d3hần tPQSk8orước mkdJ2E5ắt màkdJ2E5 3hkhông c3hứu, hiệnkdJ2E5 gimWqUFZờ lạPQSk8oi chmWqUFZỉ vì3h 3hmột mWqUFZcon nhkdJ2E5a đầu3h ngốckdJ2E5 nghếch3h lạikdJ2E5 chạyPQSk8o 3hvề cứmWqUFZu, chắckdJ2E5 hắmWqUFZn bị3h ấmkdJ2E5 đPQSk8oầu mWqUFZrồi !

Hàn NgkdJ2E5ự TuyệkdJ2E5t kmWqUFZhẽ 3hliếc mắt3h nhìmWqUFZn PQSk8onàng kdJ2E5một cámWqUFZi, vẫmWqUFZn làkdJ2E5 khômWqUFZng mWqUFZnói gkdJ2E5ì cả.

Khuynh ThànhPQSk8o lắmWqUFZc đầumWqUFZ bất3h đắc3h dĩ.mWqUFZ «PQSk8o QuêPQSk8on đ3hi, với3h nmWqUFZgươi 3hnói chuyPQSk8oện cPQSk8ohỉ 3htổ phíkdJ2E5 lờmWqUFZi. kdJ2E5» CkdJ2E5ha nmWqUFZàng dùkdJ2E5 mỗiPQSk8o câumWqUFZ hikdJ2E5ếm nkdJ2E5hư vàng,PQSk8o tốtkdJ2E5 xấkdJ2E5u gì3h hỏi3h vẫnPQSk8o trảkdJ2E5 lời.mWqUFZ CPQSk8oòn gPQSk8oã trướckdJ2E5 mắtPQSk8o nàyPQSk8o kdJ2E5quả thậtmWqUFZ cPQSk8oùng kẻkdJ2E5 câmmWqUFZ điPQSk8oếc kkdJ2E5hông k3hhác nhkdJ2E5au PQSk8olà mấymWqUFZ, 3hnếu khôngkdJ2E5 PQSk8ophải hắn3h t3hừng 3hnhả mWqUFZra bkdJ2E5a chmWqUFZữ tê3hn hắn,3h thậtmWqUFZ đúngPQSk8o nà3hng s3hẽ nPQSk8oghĩ hắnkdJ2E5 l3hà kẻmWqUFZ câmkdJ2E5 điếc.

« ĐkdJ2E5ại hiệp,PQSk8o vPQSk8oõ cônkdJ2E5g ngươimWqUFZ tốt3h 3hlắm 3hphải khôPQSk8ong 3h? XkdJ2E5in cmWqUFZho kdJ2E5ta đmWqUFZi tmWqUFZheo ngPQSk8oươi mWqUFZđi 3h? »3h Khuy3hnh TPQSk8ohành tựmWqUFZ nhủ3h mìkdJ2E5nh đãmWqUFZ kdJ2E5học hếPQSk8ot ch3hân truy3hền kdJ2E5của mWqUFZcha mẹ,mWqUFZ thế3h n3hhưng s3ho vớikdJ2E5 HàPQSk8on NgmWqUFZự Tuy3hệt ckdJ2E5ó vPQSk8oẻ PQSk8ovẫn PQSk8ochưa thPQSk8oấm thPQSk8oáp gì. (Người quPQSk8oa mWqUFZđường 3h: kdJ2E5Ý VâmWqUFZn mWqUFZà 3hÝ 3hVân, PQSk8oĐộc CôPQSk8o HàkdJ2E5n 3hơi ĐộcmWqUFZ CmWqUFZô kdJ2E5Hàn, co3hn gái3h c3hác ngươiPQSk8o mWqUFZchưa lấymWqUFZ chồngmWqUFZ kdJ2E5đã qmWqUFZuên chmWqUFZa mẹ,mWqUFZ khkdJ2E5ông cmWqUFZoi cá3hc ngưPQSk8oơi mWqUFZra g3hì k3hìa kdJ2E5| Độc3h CPQSk8oô PQSk8oHàn mWqUFZ: *lạnkdJ2E5h lùnmWqUFZg liPQSk8oếc mắt*3h kdJ2E5| NmWqUFZgười PQSk8oqua đườngkdJ2E5 mWqUFZ: mWqUFZ*rét l3hạnh đón3hg băng*)

Không phảnkdJ2E5 ứng.

Khuynh T3hhành gãkdJ2E5i gmWqUFZãi mkdJ2E5ũi. «3h UykdJ2E5, HànPQSk8o N3hgự Tuyệt,mWqUFZ lỗ3h t3hai ngPQSk8oươi PQSk8ocó vấ3hn đềkdJ2E5 PQSk8okhông 3hhả PQSk8o? mWqUFZTa sợPQSk8o mWqUFZlại gặp3h kdJ2E5phải dãkdJ2E5 thPQSk8oú, chkdJ2E5o mWqUFZta đPQSk8oi kdJ2E5theo ngươmWqUFZi PQSk8ođi mWqUFZmà kdJ2E5? »

Hàn PQSk8oNgự Tu3hyệt bmWqUFZuông ckdJ2E5ánh tmWqUFZay mWqUFZđang PQSk8oôm KhuymWqUFZnh ThàkdJ2E5nh rakdJ2E5, thảnPQSk8o nPQSk8ohiên kPQSk8ohông tmWqUFZrả 3hlời tiếkdJ2E5ng nào.

Khuynh Th3hành bĩuPQSk8o bkdJ2E5ĩu môPQSk8oi. PQSk8o« T3ha lPQSk8oà 3hmột côPQSk8o n3hương liPQSk8oễu yPQSk8oếu PQSk8ođào kdJ2E5tơ chPQSk8oân y3hếu tkdJ2E5ay mPQSk8oềm, n3hgươi đàPQSk8onh lòmWqUFZng để3h mWqUFZta bị3h kdJ2E5sói ănPQSk8o thịkdJ2E5t PQSk8osao mWqUFZ? »kdJ2E5 3hMẹ từngmWqUFZ kdJ2E5nói, mWqUFZkhi cầnPQSk8o cóPQSk8o thểmWqUFZ s3hử chiêmWqUFZu làm3h nũPQSk8ong, chi3hêu nà3hy dùnmWqUFZg vớmWqUFZi cmWqUFZha nkdJ2E5àng thựcmWqUFZ lkdJ2E5à rấtmWqUFZ cóPQSk8o ích,PQSk8o khôngmWqUFZ bi3hết hiệmWqUFZn tạikdJ2E5 cómWqUFZ mWqUFZhữu dụPQSk8ong ha3hy không.

Nàng kdJ2E5thua hmWqUFZắn rkdJ2E5ồi, vẫnPQSk8o phPQSk8oỗng 3hra k3hhông nómWqUFZi gì.

Khuynh T3hhành 3htức m3huốn hộckdJ2E5 m3háu. PQSk8o« NgươikdJ2E5… TPQSk8ohôi PQSk8ota PQSk8othà cokdJ2E5i nkdJ2E5gươi làkdJ2E5 3hkhông PQSk8okhí mWqUFZcho xonmWqUFZg. »

« 3hCó kdJ2E5thể đimWqUFZ theomWqUFZ. »mWqUFZ HắnmWqUFZ 3hthản nhiênkdJ2E5 nóPQSk8oi, t3hhêm một3h 3hcâu. «kdJ2E5 ChỉkdJ2E5 cầkdJ2E5n ngư3hơi PQSk8okhông sợkdJ2E5 là3h được.3h mWqUFZ» kdJ2E5Cuộc s3hống c3hủa hắnPQSk8o ởPQSk8o đPQSk8oao kiếmWqUFZm máukdJ2E5 taPQSk8onh, c3hó cPQSk8oon nhkdJ2E5óc nàmWqUFZo dámmWqUFZ kdJ2E5đi thkdJ2E5eo h3hắn 3hcơ chứ. (Người qu3ha đườmWqUFZng 3h: kdJ2E5Hắn kdJ2E5dám 3hcoi nànPQSk8og làkdJ2E5 mWqUFZnữ h3hài tửkdJ2E5 3ha, trPQSk8oẻ co3hn akdJ2E5, …mWqUFZ 3h*icon tứcPQSk8o hộc3h máu*)

Khuynh Thà3hnh PQSk8ohưng phấn3h thmWqUFZiếu điềumWqUFZ nhảykdJ2E5 dmWqUFZựng lmWqUFZên, PQSk8otúm lấykdJ2E5 tPQSk8oay kdJ2E5áo hắnmWqUFZ lắcPQSk8o lắc.PQSk8o «mWqUFZ TPQSk8oa kdJ2E5sẽ khmWqUFZông sợ,kdJ2E5 tmWqUFZa kdJ2E5đi themWqUFZo ng3hươi đmWqUFZược PQSk8orồi, ngươimWqUFZ thậtPQSk8o sựPQSk8o mWqUFZlà nPQSk8ogười tốt3h m3hà. »

Mặt hắnPQSk8o vPQSk8oẫn khônkdJ2E5g 3hcó b3hiểu tìPQSk8onh, chỉPQSk8o có3h áPQSk8onh mkdJ2E5ắt 3hlại xẹtmWqUFZ 3hqua kdJ2E5một némWqUFZt PQSk8ocười khổ,mWqUFZ hPQSk8oắn lmWqUFZà ngườ3hi t3hốt kdJ2E5sao kdJ2E5? N3hếu hắnmWqUFZ là3h ngưPQSk8oời PQSk8otốt, ckdJ2E5ăn bản3h tr3hên đờimWqUFZ k3hhông có3h mWqUFZai làPQSk8o ngư3hời xấu3h kdJ2E5hết. Tron3hg giPQSk8oang hồ3h, ngPQSk8oười nàPQSk8oo nghmWqUFZe đếnmWqUFZ tkdJ2E5ên hắnPQSk8o, PQSk8okhông phảmWqUFZi hậnmWqUFZ thấumWqUFZ x3hương tmWqUFZhì cũngkdJ2E5 mWqUFZlà sợPQSk8o tkdJ2E5áng đởm3h, nhmWqUFZa đầmWqUFZu nà3hy cmWqUFZư nhiPQSk8oên lôikdJ2E5 kéo3h t3hay PQSk8oáo hắnPQSk8o, mWqUFZcòn muốnkdJ2E5 đồngPQSk8o hànhkdJ2E5 vớimWqUFZ PQSk8ohắn, điềuPQSk8o kỳmWqUFZ qmWqUFZuái nhất3h PQSk8ochính là3h còmWqUFZn nói3h hắnmWqUFZ l3hà ngườikdJ2E5 PQSk8otốt, xe3hm rmWqUFZa 3hlà một3h đ3hứa PQSk8onha đkdJ2E5ầu khmWqUFZông hiểumWqUFZ cmWqUFZhuyện đời.

« Hàn3h 3hđại cmWqUFZa, huykdJ2E5nh tớ3hi nơimWqUFZ nàyPQSk8o làkdJ2E5m gPQSk8oì PQSk8o? kdJ2E5» N3hàng v3hốn 3hkhông mWqUFZhi vkdJ2E5ọng hmWqUFZắn trảPQSk8o lời,PQSk8o xemWqUFZm mWqUFZra chỉmWqUFZ mWqUFZmuốn lmWqUFZầm bầmmWqUFZ mWqUFZtự độcmWqUFZ t3hhoại thôi.

« mWqUFZTìm mộtmWqUFZ th3hứ n3hày nmWqUFZọ. »

« VậykdJ2E5… ÁkdJ2E5 mWqUFZ! »kdJ2E5 KhuPQSk8oynh Th3hành nhìnmWqUFZ h3hắn, vuPQSk8oi vkdJ2E5ẻ khômWqUFZng tmWqUFZin vào3h mWqUFZtai mìnhPQSk8o. «kdJ2E5 HuyPQSk8onh ckdJ2E5ũng trả3h lmWqUFZời sPQSk8oao mWqUFZ? »

Hắn mWqUFZkhông n3hói đPQSk8oược 3hthêm PQSk8olời kdJ2E5nào, tựmWqUFZ nẫmWqUFZu bảnkdJ2E5 thPQSk8oân v3hì cáimWqUFZ quákdJ2E5i gìkdJ2E5 phảikdJ2E5 tố3hn nướ3hc bọt3h đấu3h v3hõ mồPQSk8om với3h comWqUFZn n3hhóc này. (Người q3hua đường3h mWqUFZ: kdJ2E5Anh nókdJ2E5i đưmWqUFZợc 3hba cPQSk8oâu màkdJ2E5 đmWqUFZã 3htự mWqUFZtrách đkdJ2E5i đấmWqUFZu PQSk8ovõ mPQSk8oồm s3hao kdJ2E5? B3hái pkdJ2E5hục mWqUFZ| HkdJ2E5àn đPQSk8oại ckdJ2E5a mWqUFZ: *lư3hờm* mWqUFZ| NgPQSk8oười qPQSk8oua đư3hờng PQSk8o: *r3hét rkdJ2E5un lậpkdJ2E5 cập*)

« kdJ2E5Hàn kdJ2E5đại caPQSk8o, 3hbao gkdJ2E5iờ huynkdJ2E5h mmWqUFZới lạiPQSk8o xuốngkdJ2E5 nkdJ2E5úi PQSk8o? mWqUFZ» mWqUFZNàng 3hcòn phảkdJ2E5i điPQSk8o l3hập gikdJ2E5a đìn3hh PQSk8omà. T__T

« 3hVội lậpmWqUFZ PQSk8ogia đìnhkdJ2E5 samWqUFZo PQSk8o? »TronmWqUFZg lòng3h hắnkdJ2E5 cưmWqUFZ nhPQSk8oiên 3hcó mộ3ht loạikdJ2E5 cảm3h giá3hc kỳPQSk8o qkdJ2E5uái, kkdJ2E5hông m3huốn cPQSk8oon nhkdJ2E5óc nàyPQSk8o PQSk8ođi lập3h kdJ2E5gia đình.

Khuynh ThkdJ2E5ành lắc3h 3hđầu mạnhPQSk8o tớPQSk8oi mứmWqUFZc mPQSk8ouốn vămWqUFZng đầuPQSk8o kdJ2E5ra n3hgoài. kdJ2E5« KhPQSk8oông hềkdJ2E5 vộkdJ2E5i kh3hông hmWqUFZề vội,mWqUFZ PQSk8omuội PQSk8okhông muPQSk8oốn PQSk8olấy cPQSk8ohồng. kdJ2E5» NPQSk8oàng mPQSk8oới khPQSk8oông cần3h PQSk8ogả PQSk8ocho cPQSk8oon củ3ha ‘BệnhmWqUFZ T3hhần Kinh’kdJ2E5 thmWqUFZúc thúc.

Hàn NgựmWqUFZ T3huyệt mWqUFZlạnh nhưmWqUFZ băngkdJ2E5 phumWqUFZn rPQSk8oa kdJ2E5hai chmWqUFZữ. «kdJ2E5 mWqUFZTốt lắm.3h »kdJ2E5 KỳPQSk8o qukdJ2E5ái, kdJ2E5nàng khôkdJ2E5ng PQSk8omuốn lậkdJ2E5p mWqUFZgia đìkdJ2E5nh, trokdJ2E5ng lònkdJ2E5g hkdJ2E5ắn ckdJ2E5ư PQSk8onhiên ckdJ2E5ó c3hhút 3hcao hứnPQSk8og. mWqUFZNguyên hắnPQSk8o vẫn3h tkdJ2E5ưởng bảnmWqUFZ thmWqUFZân skdJ2E5ẽ khkdJ2E5ông PQSk8obao gPQSk8oiờ cómWqUFZ hkdJ2E5ỉ nPQSk8oộ PQSk8oái ố,PQSk8o vPQSk8oậy màkdJ2E5 PQSk8otối mWqUFZnay nhkdJ2E5a đầukdJ2E5 n3hgốc n3hày xuấtPQSk8o hiệkdJ2E5n, lkdJ2E5ại đánPQSk8oh độ3hng tmWqUFZới một3h thứkdJ2E5 g3hì đPQSk8oó tậmWqUFZn sâukdJ2E5 trPQSk8oong nộ3hi t3hâm củmWqUFZa mình.

« TốkdJ2E5t lắ3hm kdJ2E5cái gPQSk8oì 3h? »3h Khuy3hnh ThànhkdJ2E5 tòkdJ2E5 mkdJ2E5ò hỏi.

Hàn NgPQSk8oự TukdJ2E5yệt 3hkhông đểPQSk8o ýmWqUFZ tớimWqUFZ nàmWqUFZng, cPQSk8ohỉ ô3hm PQSk8onàng nhảykdJ2E5 xuốmWqUFZng. TronmWqUFZg lPQSk8oúc bọkdJ2E5n họkdJ2E5 nókdJ2E5i 3hchuyện, 3hsói h3hoang skdJ2E5ớm PQSk8ođã khômWqUFZng bkdJ2E5iết mWqUFZđi về3h hướnkdJ2E5g nPQSk8oào. ĐộPQSk8oc 3hCô Khuyn3hh ThànhPQSk8o kdJ2E5nhặt lkdJ2E5ên taPQSk8oy nảimWqUFZ rồikdJ2E5 bĩumWqUFZ bmWqUFZĩu môimWqUFZ. «mWqUFZ CmWqUFZòn tốtPQSk8o cònkdJ2E5 tkdJ2E5ốt, kdJ2E5nếu takdJ2E5y nảikdJ2E5 kdJ2E5cũng mkdJ2E5ất, bổnkdJ2E5 cPQSk8oô mWqUFZnương chỉmWqUFZ cóPQSk8o nướcmWqUFZ mWqUFZđi là3hm khấtPQSk8o cáikdJ2E5 qukdJ2E5a nPQSk8ogày. »

Hàn 3hNgự TuyệmWqUFZt 3hlại ngPQSk8oồi lại3h kdJ2E5vị tkdJ2E5rí c3hũ, giốngmWqUFZ n3hhư hếtkdJ2E5 thảymWqUFZ mọiPQSk8o chuymWqUFZện chư3ha PQSk8otừng xảy3h ra3h. KhumWqUFZynh ThànPQSk8oh t3hiến đếnPQSk8o kdJ2E5bên hắn3h, cườ3hi hìkdJ2E5 PQSk8ohì. «3h LạkdJ2E5nh 3hquá kdJ2E5đi… Muội…kdJ2E5 muôiPQSk8o PQSk8ocó PQSk8othể nmWqUFZgủ cạn3hh bênPQSk8o mWqUFZhuynh đượcmWqUFZ khPQSk8oông mWqUFZ? » (Người qkdJ2E5ua đPQSk8oường mWqUFZ: KhônPQSk8og biếmWqUFZt aPQSk8oi PQSk8ochiếm tkdJ2E5iện nmWqUFZghi của3h aPQSk8oi, hừmWqUFZ hừ…)

Hàn mWqUFZNgự TuyệtmWqUFZ mWqUFZkhông hềmWqUFZ trả3h lời.

Nàng nkdJ2E5hếch m3hép cười3h hmWqUFZề hmWqUFZề PQSk8ođầy gimWqUFZan mWqUFZác. mWqUFZ« KhôngkdJ2E5 được3h bPQSk8oỏ lPQSk8oại kdJ2E5muội đâu3h kdJ2E5nhé, muộiPQSk8o 3hngủ đâmWqUFZy. 3hHuynh màmWqUFZ bỏmWqUFZ lạiPQSk8o muội,kdJ2E5 PQSk8omuội 3hthề sẽPQSk8o tr3hóc PQSk8onã kdJ2E5huynh tớmWqUFZi cmWqUFZhân trờimWqUFZ mWqUFZgóc bểmWqUFZ mWqUFZcho coPQSk8oi. »mWqUFZ HPQSk8oắn nếmWqUFZu dPQSk8oám kdJ2E5bỏ lPQSk8oại mWqUFZnàng, nkdJ2E5àng sẽ3h nh3hờ lmWqUFZục PQSk8othúc thú3hc tìm3h hPQSk8oắn lôkdJ2E5i 3hvề, thiên3h mWqUFZhạ khômWqUFZng 3hcó mWqUFZngười nmWqUFZào m3hà kdJ2E5Bách HiểumWqUFZ ĐườnkdJ2E5g tìmkdJ2E5 không3h kdJ2E5ra hết.PQSk8o C3hả nkdJ2E5hà lụcPQSk8o thkdJ2E5úc thúcPQSk8o 3hmỗi mWqUFZlần tPQSk8oới tmWqUFZhăm gkdJ2E5ia đìnhkdJ2E5 n3hàng đkdJ2E5ều khemWqUFZn nPQSk8oàng PQSk8ođáng yPQSk8oêu. LụckdJ2E5 kdJ2E5thúc tkdJ2E5húc, lụckdJ2E5 thẩm3h thẩkdJ2E5m thkdJ2E5ật l3hà yPQSk8oêu PQSk8othích nàmWqUFZng, nànkdJ2E5g có3h nhờ3h tkdJ2E5ìm mkdJ2E5ột nmWqUFZgười, lmWqUFZục tkdJ2E5húc thmWqUFZúc sakdJ2E5o lạkdJ2E5i kkdJ2E5hông PQSk8ohỗ trợkdJ2E5 kdJ2E5chứ ?

Khuynh Th3hành nkdJ2E5gọ nguậy3h mãimWqUFZ mWqUFZkhông tkdJ2E5ìm thấPQSk8oy tkdJ2E5ư thếkdJ2E5 nPQSk8ogủ t3hhích hợp,PQSk8o 3hthế 3hlà mWqUFZtự nhiêPQSk8on kdJ2E5đem đầukdJ2E5 dựa3h vkdJ2E5ào PQSk8ovai hPQSk8oắn, ôPQSk8om lấykdJ2E5 cánkdJ2E5h tkdJ2E5ay hắn.mWqUFZ VẫnkdJ2E5 3hlà ngủmWqUFZ nPQSk8ohư thếmWqUFZ aPQSk8on toPQSk8oàn hơ3hn, nếumWqUFZ khô3hng 3hhắn chạ3hy mWqUFZmất thìPQSk8o sPQSk8oao kdJ2E5? NếukdJ2E5 lạiPQSk8o gặkdJ2E5p mWqUFZsói hoan3hg, nàngmWqUFZ liềmWqUFZn kdJ2E5xong đờiPQSk8o kdJ2E5rồi. NaPQSk8om nữPQSk8o hữuPQSk8o bmWqUFZiệt nkdJ2E5àng ckdJ2E5ó bmWqUFZiết chớPQSk8o, nhưPQSk8ong kdJ2E5là dựkdJ2E5a vàkdJ2E5o mộPQSk8ot cmWqUFZái cmWqUFZó lkdJ2E5àm sakdJ2E5o đâu,3h nàn3hg kdJ2E5lớn PQSk8othế mWqUFZnày rồi,PQSk8o mWqUFZcăn bảkdJ2E5n đểkdJ2E5 kdJ2E5ý PQSk8olàm gìmWqUFZ. kdJ2E5Lại nhắcmWqUFZ 3hnàng Độc3h CômWqUFZ Khuy3hnh Th3hành, nmWqUFZăm kdJ2E516 tmWqUFZuổi xuốPQSk8ong núkdJ2E5i mẹ3h l3hiền m3hang nmWqUFZàng tớikdJ2E5 kỹ3h việnmWqUFZ xePQSk8om trộmmWqUFZ, kdJ2E518 t3huổi xoPQSk8ong 3hliền chPQSk8oo nàmWqUFZng xkdJ2E5em X3huân PQSk8ocung đồ,mWqUFZ PQSk8ocòn giả3hng giảmWqUFZi rmWqUFZất nhiềukdJ2E5 trmWqUFZi kdJ2E5thức vPQSk8oề việmWqUFZc nPQSk8oam nữ.3h mWqUFZMẹ nóimWqUFZ đ3hấy 3hlà gkdJ2E5iáo dụ3hc kdJ2E5giới mWqUFZtính chkdJ2E5ính qumWqUFZy, tuyPQSk8oệt đố3hi k3hhông PQSk8ocó t3hí PQSk8oteo nmWqUFZào bấtPQSk8o l3hương hếtPQSk8o. kdJ2E5Thế kdJ2E5là bmWqUFZởi vì3h chukdJ2E5yện 3h‘giáo dục’mWqUFZ nàykdJ2E5, c3hha mẹ3h nàn3hg liềkdJ2E5n PQSk8ocãi nhmWqUFZau tkdJ2E5o. KỳPQSk8o tmWqUFZhật làPQSk8o chPQSk8oa nkdJ2E5àng ănmWqUFZ PQSk8odấm chua3h, cmWqUFZha vốnkdJ2E5 khmWqUFZông 3hcho pmWqUFZhép mkdJ2E5ẹ thấy3h PQSk8onam nhPQSk8oân nàomWqUFZ PQSk8okhác ngoàiPQSk8o mìnPQSk8oh cả.3h Ấ3hy vậy3h PQSk8omẹ PQSk8olại tmWqUFZo gmWqUFZan lớ3hn mmWqUFZật vàomWqUFZ kỹmWqUFZ viện3h chơikdJ2E5, cPQSk8oha khôkdJ2E5ng tPQSk8oức PQSk8ogiận mớ3hi lPQSk8oà lạ3h. mWqUFZBao PQSk8onhiêu năPQSk8om qu3ha, chmWqUFZa m3hẹ ânmWqUFZ âPQSk8on ákdJ2E5i kdJ2E5ái, cmWqUFZhỉ cmWqUFZó cãikdJ2E5 nmWqUFZhau một3h l3hần mWqUFZduy nhấ3ht đó.mWqUFZ Nàng3h cũnkdJ2E5g thậtPQSk8o hâmWqUFZm 3hmộ bkdJ2E5ọn PQSk8ohọ, nàPQSk8ong cũngmWqUFZ muốnmWqUFZ tìmmWqUFZ kdJ2E5một nmWqUFZam nhkdJ2E5ân tmWqUFZhật tkdJ2E5ốt nkdJ2E5hư cha.

Hàn NkdJ2E5gự Tuyệt3h kh3hông đẩyPQSk8o 3hnàng PQSk8ora mkdJ2E5à kdJ2E5mặc n3hàng dựamWqUFZ kdJ2E5vào người.PQSk8o kdJ2E5Từ PQSk8okhi mWqUFZcó trímWqUFZ nhớPQSk8o, 3hsư ph3hụ hắmWqUFZn đãPQSk8o kdJ2E5đem hắnkdJ2E5 đkdJ2E5ầu 3hnhập vàkdJ2E5o PQSk8ocuộc sốngmWqUFZ củ3ha bầyPQSk8o đPQSk8oàn dã3h tkdJ2E5hú, hắnPQSk8o lớnmWqUFZ mWqUFZlên cókdJ2E5 th3hú t3hính mWqUFZnhư dã3h th3hú, tmWqUFZhậm c3hhí kdJ2E5dã tPQSk8ohú thấymWqUFZ hắkdJ2E5n cmWqUFZòn phảimWqUFZ kdJ2E5e ngại.PQSk8o TrmWqUFZải qPQSk8oua mWqUFZbao kdJ2E5nhiêu PQSk8onăm mWqUFZsóng gió,mWqUFZ ckdJ2E5ả ngườPQSk8oi nhuốmmWqUFZ mWqUFZđầy sáPQSk8ot khíPQSk8o, thếkdJ2E5 mà3h côkdJ2E5 nkdJ2E5àng nàyPQSk8o c3hư nhiPQSk8oên dáPQSk8om PQSk8odựa vàomWqUFZ ngườimWqUFZ PQSk8ohắn ngủ,mWqUFZ PQSk8othật không3h h3hiểu nênkdJ2E5 nóPQSk8oi kdJ2E5nàng đơn3h thumWqUFZần hakdJ2E5y mWqUFZlà ngkdJ2E5u ngốcPQSk8o nữaPQSk8o. NhìnPQSk8o th3hấy gươngmWqUFZ mặ3ht PQSk8ongủ sakdJ2E5y xinPQSk8oh đẹp3h củPQSk8oa nàng,kdJ2E5 PQSk8ohắn kkdJ2E5hông 3hnén đư3hợc vươ3hn taPQSk8oy ôkdJ2E5m lmWqUFZấy nà3hng. CPQSk8oô đơkdJ2E5n 2mWqUFZ5 nămPQSk8o, lmWqUFZần đầkdJ2E5u timWqUFZên pháPQSk8ot hiệ3hn r3ha cảmkdJ2E5 giámWqUFZc ckdJ2E5ó ngườ3hi làkdJ2E5m bạn3h thậmWqUFZt mWqUFZlà tốt3h. 3hNàng PQSk8ocó thểPQSk8o PQSk8ocùng hPQSk8oắn tớ3hi kmWqUFZhi nàokdJ2E5 PQSk8o? NmWqUFZếu nà3hng bmWqUFZiết hắn3h l3hà kdJ2E5ai thìPQSk8o kdJ2E5sao kdJ2E5? LiệumWqUFZ nàn3hg cònkdJ2E5 lớnmWqUFZ g3han nmWqUFZhư vPQSk8oậy h3hay khô3hng ?

Sáng mWqUFZsớm hômPQSk8o mWqUFZsau, Khuyn3hh Thành3h bịkdJ2E5 mộtPQSk8o luồPQSk8ong ánmWqUFZh sángmWqUFZ chómWqUFZi mkdJ2E5ắt làPQSk8om thứcmWqUFZ dậmWqUFZy. TmWqUFZới khmWqUFZi 3hnàng phá3ht hiệnPQSk8o bản3h thân3h cmWqUFZư nhkdJ2E5iên ômWqUFZm ômmWqUFZ dựa3h dựmWqUFZa vmWqUFZào một3h gãkdJ2E5 PQSk8onam nhkdJ2E5ân ngủkdJ2E5 PQSk8ocả đêm,3h liPQSk8oền ngượn3hg ngùnkdJ2E5g cmWqUFZười cườ3hi. «kdJ2E5 TakdJ2E5y humWqUFZynh khônmWqUFZg PQSk8obị tmWqUFZê c3hhứ 3h? » (Người PQSk8oqua đườPQSk8ong 3h: TkdJ2E5hiện tâmkdJ2E5 b3hộc phPQSk8oát nhưkdJ2E5 saPQSk8oo bmWqUFZăng 3h| Khuy3hnh ThàmWqUFZnh 3h: *lư3hờm* mWqUFZ| NgưkdJ2E5ời 3hqua đườngmWqUFZ PQSk8o: nhmWqUFZầm, sá3hng lángmWqUFZ như3h mặtkdJ2E5 t3hrời… 3h= =’)

« Đi3h tkdJ2E5hôi. »PQSk8o HànmWqUFZ mWqUFZNgự TukdJ2E5yệt kmWqUFZhông trmWqUFZả lời3h câmWqUFZu hỏiPQSk8o củaPQSk8o nàng.

« ĐPQSk8oi đâuPQSk8o kdJ2E5? »mWqUFZ Nàng3h đứnPQSk8og dậy.

« XuốmWqUFZng núi.PQSk8o »mWqUFZ Hắn3h đãmWqUFZ PQSk8otìm PQSk8oở đâykdJ2E5 cPQSk8oả nửa3h thPQSk8oáng m3hà một3h ch3hút ma3hnh mốkdJ2E5i cmWqUFZũng khôn3hg tìmmWqUFZ rPQSk8oa. HắnPQSk8o 3hbắt đầ3hu 3hhoài ng3hhi cákdJ2E5i bả3ho mWqUFZtàng củamWqUFZ BmWqUFZách HPQSk8oiểu ĐườngPQSk8o mWqUFZkia likdJ2E5ệu c3hó thậmWqUFZt sựPQSk8o tkdJ2E5ồn tạmWqUFZi hakdJ2E5y không.

« TPQSk8oốt qPQSk8ouá, xuốmWqUFZng mWqUFZnúi thôimWqUFZ. »kdJ2E5 KmWqUFZhuynh ThàmWqUFZnh khô3hng dấmWqUFZu nổikdJ2E5 khoPQSk8oái ch3hí liềnkdJ2E5 nPQSk8oắm lấPQSk8oy áPQSk8oo hắn.

Hàn N3hgự TuyệtmWqUFZ kPQSk8ohẽ liếckdJ2E5 mắtkdJ2E5 nkdJ2E5gó n3hàng 3hmột ckdJ2E5ái, nàng3h liềmWqUFZn thứcmWqUFZ thờikdJ2E5 kdJ2E5buông hắnmWqUFZ r3ha lặPQSk8ong lPQSk8oẽ tkdJ2E5ụt lạkdJ2E5i 3hđi pPQSk8ohía sau.